Lietuvos istoriografija

LIETUVOS ISTORIJA
v

Red. A. Šapoka

Vilnius „Mokslas" 1 9 8 9

BBK 63.3(21.) LÎ237

Lietuvos kultūros fondas 1989

Lietuvos kultūros rėmėjai ir skaitytojai dėkoja JAV Lietuvių Bendruomenei už 50 000 dolerių knygos popieriui įsigyti. Kultūros fondui tekęs pelnas (500 000 rublių) skiriamas Lietuvos paminklams atstatyti.
L I E T U V O S K U L T Ū R O S FONDAS SPAUDOS KOMITETAS „MOKSLO" L E I D Y K L A „SPINDULIO" SPAUSTUVĖ Fotografuotinis leidimas Serija leidžiama nuo 1988 metų

LIETUVOS ISTORIJA
RED.A.
-

Š A P O K A

0503020908—107 L M854(08)—89 ISBN 5-420-00631-6 © Apipavidalinimas „Mokslo" leidykla, 1989 Neskelbta

ŠVIETIMO M I N I S T E R I J O S K N Y G Ų LEIDIMO KOMISIJOS LEIDINYS KAUNAS 1936 M.

-

Išspausdinta 17.050 egz.: 13.500 prastesnio, 3.500 geresnio ir 50 numeruotų kreidinio popieriaus.

Nr.

Istoriškoji mūsų rašliava paskutiniaisiais metais gerokai pa­ ūgėjo. Bet ligi šiol dar niekas nebuvo bandęs paruošti platesnę mūsų tautos gyvenimo kelio apžvalgą, kuri sujungtų seniausiųjų ir naujųjų laikų įvykius. Tokio vadovėlio reikalą gyvai jautė tiek visuomenė, tiek mokykla. Ypač dėl jo sielojosi Švietimo Ministerija. Pagaliau p. Viceministerio K. Masiliūno rūpesčiu buvo suburta penketas žmonių, sutikusių imtis to darbo ir su­ tarusių parašyti kiekvienas apie atskirą mūsų tautos gyvenimo laikotarpį. Tuo būdu p. J. Jakštas parašė apie pirmąjį mūsų tautos valstybinio gyvenimo laikotarpį, iki krikščioniškųjų lai­ kų pradžios, dr. Z. Ivinskis — apie sekantį laikotarpį, iki Gediminaičių dinastijos galo; man teko tęsinys — iki nepriklausomo­ sios valstybės galo; p. P. Šležas parašė apie rusų valdymo lai­ kus, o p. P. Klimas — apie nepriklausomosios valstybės atsta­ tymą ir nepriklausomojo gyvenimo laikotarpį. Suprantama, kad penkių žmonių atskirai rašytos dalys negalėjo sudaryti vieningo ir darnaus veikalo. Todėl reikėjo jas visas suderinti, suvieno­ dinti ir surišti. Tas darbas buvo man patikėtas. Kaip ir galima buvo laukti, iš rankraščių pasirodė, kad kiek­ vieno iš bendradarbių turima kiek savotiška pažiūra į visą mūsų tautos praeitį ir, be to, skirstant medžiagą į skyrius, kiekvieno laikomasi kiek kitoniško pagrindo. Tad reikėjo pašalinti ne­ vienodą atskirų faktų interpretavimą ir įvesti vienodą padali­ nimą į skyrius bei skyrelius. Kadangi, pasiskirstant darbą, ne­ galima buvo viską smulkiai numatyti, tai paruoštoje medžiagoje pasirodė nemaža spragų. Teko ir jas užkaišioti. Taip antai, teko dar parašyti įvedamąją dalį ir atskirus skyrius apie Ma­ žosios Lietuvos lietuvių gyvenimą ir lietuvių emigraciją. Kai kur taip pat atrodė reikalinga papildyti atskirų bendradarbių V

Knygų Leidimo Komisijos leidinys Nr. Spaudė „Šviesos" spaustuvė Kaune

\

rašytas dalis — įterpti vieną kitą skyrelį. Aišku, kad bendradar­ biai, rašę atskiras dalis, už jų turinį negali būti atsakingi. Bet juos čia nurodyti, rodos, nėra jokio reikalo, nes taip pat dažnai buvo padaryta didesnių ar mažesnių pakeitimų, papildymų ar išleidimų ir visuose bendradarbių rašytuose skyriuose. Apskri­ tai, vadovėlį tvarkant pirmiausia buvo stengiamasi išlaikyti vieną vedamąją mintį bei vienodą atskirų faktų interpretavimą. Be teksto, dar buvo stengiamasi įterpti į vadovėlį kitokios aiškinamosios medžiagos, būtent žemėlapių, schemų ir iliustra­ cijų. Iliustracijas parenkant buvo laikomasi nusistatymo teimti tikrai istoriškus dalykus (dėl to, pav., pirmųjų mūsų kunigaikščių atvaizdų skaitytojas čia neras) ir meniškosios vertės istorinių paveikslų reprodukcijas. Trūkstant specialių rinkinių, buvo ne­ lengva tatai padaryti, bet pirmąjį nusistatymą vis dėlto buvo galima įvykdyti. Sunkiau buvo su antruoju: nesant geresnių reprodukcijų, kartais tekdavo padaryti kompromisą, nes nega­ lima buvo atsisakyti nuo kai kurių įsidėmėtinų faktų akcenta­ vimo ir iliustracijomis. Imantis darbo, kaip minėta, buvo turima galvoje tiek visuo­ menės, tiek mokyklos reikalas. Abu juos suderinti buvo sun­ koka, todėl teko ieškoti ir čia kompromisinio kelio. Tuo būdu vadovėlio turinys daugiau taikomas vidutiniam skaitytojui inte­ ligentui, o medžiagos paskirstymas bei dėstymas daugiau taiko­ mas mokyklos reikalui. Taigi, mokytojui tinkamai vadovaujant, rodos, nesunkiai galės juo pasinaudoti ir mokiniai. Norėtumėm pareikšti viltį, kad vadovėlis nors iš dalies pa­ tenkins gyvą visuomenės ir mokyklos reikalą, o kartu ir padė­ koti visiems, kurie prisidėjo prie jo pasirodymo. Pirmiausia tenka padėkoti p. Švietimo Ministeriui prof. J. Tonkūnui ir Viceministeriui K. Masiliūnui, kurie daugiausia rūpinosi renkant bendradarbius, o vėliau visą laiką rodė dėmesį dirbamajam dar­ bui ir teikė reikiamos paramos. Taip pat tenka padėkoti Šv. Ministerijos Knygų Leidimo Komisijai už vadovėlio išleidimą. Negalima irgi viešai nepadėkoti p. L. Kuodžiui, atidžiai taisiu­ siam vadovėlio kalbą, ir p. R. Pesiui, braižiusiam žemėlapius bei schemas. A. VI Šapoka

TURINYS
ĮVEDAMOJI DALIS

1 . Tautos istorija i r jos mokymosi tikslas 2. Šaltiniai mūsų praeičiai pažinti 3. Mūsų istorijos šaltinių rinkiniai 4 . Lietuvos istorijos mokslas . . . .

.

.

.

.

Psl. 1 1 4 7

PIRMOJI DALIS. PRIEŠISTORINIS LAIKOTARPIS

1. Pabaltijo ir Lietuvos žemės paviršiaus susiformavimas . 2. Žmogaus atsiradimas ir seniausioji Lietuvos kr. kultūra 3. Mūsų krašto priešistorinio žmogaus tautybės klausimas
ANTROJI DALIS. LIETUVA PRIEŠ SUSIDARANT VIENINGAI VALSTYBEI

11 13 18

1. Aisčių kiltys ir jų gyvenamosios vietos istorinių laikų pradžioje . . . . 2. Aisčių krašto geografinės savybės ir kaimynai . 3 . Seniausios istorinės žinios apie aisčius . . . . 4. Senovės aisčių pragyvenimo šaltiniai ir ūkis 5 . Senovės aisčių sodybos . . . . . . 6. Senovės aisčių visuomeninė santvarka 7. Senovės aisčių religija 8. Aisčių valstybinis gyvenimas seniausiais laikais (iki XIII amž.) 9. Pirmieji bandymai krikštyti aisčių gimines 10. Kalavijuočių, arba Livonijos, ordinas 11. Kryžiuočių ordino atsikraustymas Į Prūsus . . . 1. Vidaus ir užsienio santykiai valstybei kuriantis . 2. Mūšis ties Šiauliais (1236 m.) ir kalavijuočių susiliejimas su kryžiuočiais (1237 m.) 3. Mindaugo kovos dėl vieningos valstybės išlaikymo .

2 0 23 24 26 30 31 34 37 39 41 43 48 50 51 VII

TREČIOJI DALIS. LIETUVOS VALSTYBĖS KŪRIMO LAIKOTARPIS

4. Mindaugo krikštas ir karūnavimasis Lietuvos karalium (1251—1253 m.) 5. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas (1253 m.) . 6. Mindaugo valstybės reikalai po krikšto ir karūnavimosi 7. Žemaičių kovos su ordinu ir Mindaugo prisidėjimas prie jų . 8. Mindaugo nužudymas (1263 m.) 9. Lietuva po Mindaugo mirties — 1263—1270 m. 10. Traidenis (1270-1282 m.)
KETVIRTOJI DALIS. LIETUVA, VALDOMA GEDIMINO GIMINĖS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ

52 54 55 57 59 60 61

A. Patriarchalinės monarchijos laikotarpis I. Vytenio ir Gedimino laikai 1. Lietuvos būklė po Traidenio mirties 2. Gediminaičių dinastijos pradžia 3. Vytenis (1295—1316 m.) 4. Gediminas (1316-1341 m.) 5. Gedimino karai su ordinu ir sumanymas krikštytis . 6 . Gedimino pastangos kelti krašto kultūrą . . . . 7. Gedimino valstybė 8. Gedimino valstybės santvarka 9. Lietuvos sostinės klausimas ir Vilniaus įkūrimo legenda II. Algirdo ir Kęstučio laikai 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gedimino įpėdiniai Kovos su vokiečių ordinu Algirdo ir Kęstučio laikais Lietuvos kovos su Lenkija dėl Voluinės žemių . . Lietuvos krikšto klausimas Algirdo ir Kęstučio laikais Lietuvos santykiai su rusų kr. Algirdo ir Kęstučio laikais Algirdo ir Kęstučio valdymo charakteristika . . III. Politinė krizė Lietuvoje 1377—1384 m. 1 . Algirdo įpėdinis Jogaila i r j o politika . . . 2. Jogailos pašalinimas iš Vilniaus ir Kęstučio mirtis . 3 . Vytauto kovos s u Jogaila dėl tėviškės . . IV. Jogailos ir Vytauto laikai 1. 2. 3. 4. Lenkija prieš Jogailą išrenkant karalium . . Jogailos išrinkimas ir karūnavimas Lenkijos karalium . Lietuva, Jogailai tapus Lenkijos karalium Lietuvos krikštas (1387 m.) 102 104 108 110 . 95 97 100 79 81 90 90 91 93 63 64 65 67 68 72 74 76 76

•J. Katalikų Bažnyčios organizacija ir katalikybės stiprini­ mas Lietuvoje 6. Antrosios Vytauto kovos su Jogaila 7. Vytautas — visos Lietuvos valdovas. Astravos sutartis (1392 m.) 8. Vytauto kovos su sričių kunigaikščiais ir valstybės su­ vienijimas 9. Vytauto santykiai su vokiečių ordinu ir Salyno sutartis (1398 m.) 10. Vytauto savarankiškumo didėjimas 11. Vytauto veikla rytuose ir Vorsklos mūšis (1399 m.) 12. Vorsklos mūšio padariniai ir jų likvidavimas . 13. Vytauto kovos s u ordinu dėl Žemaičių . . . . 14. Lietuvos ir Lenkijos karas su ordinu 1410 m. 15. Karo pabaiga ir Tomo taika (1411 m.) 16. Naujas sunormavimas santykių su Lenkija — Horodlės aktai (1413 m.) 17. Žemaičių krikštas (1413 m.) ir vyskupystės įkūrimas (1417—1421 m.) . 18. Ginčas su ordinu dėl Žemaičių ir dėl jų sienos . . . 19. Melno taika (1422 m.) ir Žemaičių ginčo pabaiga 20. Vytauto rytų politika j o gyvenimo pabaigoj . . . 21. Vytauto pastangos sujungti rytų (pravoslavų) ir katalikų Bažnyčias 22. Vytauto santykiai su Lenkija jo gyvenimo pabaigoj . 23. Lucko suvažiavimas (1429 m.), Vytauto karūnacijos byla ir Vytauto mirtis 24. Vytauto asmuo ir jo valdymo reikšmė Lietuvai 1. Pagoniškosios Lietuvos kultūros lygio klausimas . 2. Kariškasis senovės lietuvių kultūros pobūdis . 3. Lietuvos perėjimas į krikščioniškąją Vakarų kultūrą 4 . Senosios Lietuvos valstybinė santvarka . . . 5 . Senosios Lietuvos socialinė santvarka . . . 6 . Ekonominis senosios Lietuvos gyvenimas . . . VI. Vytauto politikos tęsėjų laikotarpis 1. Švitrigaila ir jo kovos su Lenkija (1430—1432 m.) . . 2. Zigmantas Kęstutaitis (1432—1440 m.) ir jo kovos su Švitrigaila 3. Bažnyčios suvažiavimas Bazely ir bažnytinės unijos klausimas 4. Zigmanto santykiai su Lenkija ir jo mirtis 5. Jogaila

111 113 117 117 120 121 122 123 124 126 129 131 136 137 139 141 142 143 144 148 150 152 153 159 161 165 168 169 172 173 174 IX

V. Lietuva pereigoje iš pagoniškųjų laikų į krikščioniškuosius

. . .

VIII

B. Didžiųjų kunigaikščių monarchijos irimo ir ponų įsigalėjimo laikotarpis I. Kazimiero laikai (1440—1492 m.) — pereinamasis laikotarpis 1. Kazimiero išrinkimas d. Lietuvos kunigaikščiu (1440 m.) . 177 2. Žemaičių kunigaikštystės privilegija 179 3. Kazimiero išrinkimas Lenkų kar. ir 1447 m. privilegija 180 4. Kazimiero karaliavimas Lenkijoje ir jo santykiai su Lietuva 181 5. Lenkų karas su kryžiuočių ordinu ir 1466 m. Tomo taika 183 6. Lietuvos santykiai su Maskva Kazimiero laikais . 184 7. Lietuvos vidaus santykiai Kazimiero laikais . . . 186 8. Kultūrinė ir ekonominė Lietuvos būklė Kazimiero laikais 187 9. Kazimiero asmuo ir jo šeima 189 I I . Lietuvos ir Lenkijos artėjimo laikai 1. Aleksandro (1492—1506 m.) išrinkimas didžiuoju Lietu­ vos kunigaikščiu . . . . . . . . 2. Lietuvos santykiai su Maskva Aleksandro laikais . 3. Lietuvos santykiai su Lenkija Aleksandro laikais . 4 . Ponų tarybos įsigalėjimas i r seimai . . . . 5. Aleksandro asmuo ir jo mirtis 6. Zigmantas II (1506—1548 m.) ir jo karai su Maskva . 7. Prūsijos ordino sekuliarizacija (1525 m.) . 8. Zigmanto II valdymo pabaiga ir jo žmona Bona . 9. Zigmantas Augustas — didysis Lietuvos kunigaikštis (1544-1548—1572 m.) . . * 10. Zigmanto Augusto ir Barboros Radvilaitės vedybos ir konfliktas dėl jos su lenkais 11. Livonijos prijungimas . . . . . 12. Karai su Maskva Zigmanto Augusto laikais 13. Santykiai su Lenkija ir 1569 m. Liublino unijos aktas 14. Zigmanto Augusto valdymo pabaiga ir mirtis C. Lietuvos vidaus santykiai X V I amž. 1. 2. 3. 4. I. Valstybinė Lietuvos santvarka XVI amž. Krašto valdymo aparatas iki XVI amž. antrosios pusės Teismų ir administracijos reforma 1564—1566 m. . Lietuvos įstatymai ir Statutas • Lietuvos apsaugos organizacija XVI amžiuje . . . 229 232 233 236

III. Kultūriniai ir tikybiniai santykiai XVI amžiuje 1. Švietimas ir tautiškas susipratimas 2 . Protestantizmas Lietuvoje . . 3 . Jėzuitai Lietuvoje . . . . . 247 250 254

PENKTOJI DALIS. PONŲ IR BAJORIJOS VIEŠPATAVIMO LAIKOTARPIS

A. Lietuvos valstybės buitis ir santvarka, išmirus Gediminaičiams 1 . Liublino unijos atneštieji naujoviškumai . . . . 2 . Centro valdžia . . . . . 3 . Provincijų valdomieji organai . . . 4. Įstatymų leidžiamasis organas — seimas . . 5. Kariuomenė 6. Iždas 7. Bajoriškosios laisvės ir Lietuvos valst. vadai po unijos 1. Pirmasis tarpuvaldis (1572—1573 m.) 2. Pirmoji elekcija ir Henrikas Valua (1573—1574 m.) . 3. Tarpuvaldis ir Stepono Batoro (1576—1586 m.) elekcija 4. Stepono Batoro asmuo 5 . Stepono Batoro karai s u Maskva . . . . 6. Lietuvos vidaus gyvenimas Stepono Batoro laikais . 7. Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimas (1581 m.) . 8. Stepono Batoro valdymo reikšmė ir jo mirtis . C. Lietuvos ir Lenkijos bajorijos susigyvenimo laikotarpis L Valstybė Vazų dinastijos laikais (1588—1668 m.) a. Z i g m a n t o V a z o s l a i k a i (1588—1632 m.) 1. Zigmanto Vazos elekcija ir naujasis Lietuvos Statutas . 2. Zigmantas Vaza ir jo valdymas 3. 1606—8 m. maištas (rokošas) 4. Bažnytinė Brastos unija (1596 m.) . . . 5. Karai su Švedais dėl Livonijos . . . 6. Lietuvos karo ir politikos vadai Zigmanto Vazos laikais 7. Didžioji Maskvos suirutė ir karai su Maskva . 8 . Zigmanto Vazos valdymo charakteristika . . . . b. V l a d i s l o v o V a z o s l a i k a i (1632—1648 m.) 9 . Vladislovo asmuo i r elekcija . . . . . . 10. Karas su Maskva ir Palianovos taika 11. Santykiai su Švedais Vladislovo laikais . 294 298 300 301 304 309 312 315 315 317 318 XI 256 259 264 265 272 273 274 277 279 282 284 285 289 292 294

191 193 196 198 201 201 205 206 209 212 213 217 218 227

B. Periodas kovos dėl valstybinio Lietuvos savarankiškumo

II. Visuomeninė ir ekonominė Lietuvos santvarka XVI amžiuje 1. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės luomai . . v 238 2. Valstybės ūkis XVI amžiuje 243 3 . Žemės reforma XVI amž. — valakų sistema . . . 245 X

12. Ramusis Vladislovo valdymo periodas 13. Ukraina ir kazokai

.

.

.

.

319 320 323 324 326 330 332 333 336 336 337 339 342 343 344 347 349 350

c. J o n o K a z i m i e r o l a i k a i (1648—1668 m.) 14. Jonas Kazimieras ir jo elekcija 15. Pradžia 1654—1667 m . karo s u Maskva . . . . 16. Karas su Švedais ir Kėdainių sutartis 17. Pabaiga karo su Maskva ir Andrusavos taika (1667 m.) 18. Jono Kazimiero valdymo pabaiga ir abdikacija . II. XVII amžius — pereinamasis laikotarpis 1. Valstybinio Lietuvos gyvenimo pakitėjimas 2. Lietuvos sienos Vazų laikais 3. Ekonominis gyvenimas Vazų laikais 4. Tikybiniai santykiai Vazų laikais 5. Švietimo reikalai ir katalikų mokyklos XVII amž. . 6. Kitatikių mokyklos 7 . XVII amž. mokyklose mokomieji dalykai . . . . 8. Kunigų ruošiamosios įstaigos 9. Lietuvių rašliavos pradžia Didžiojoje Lietuvoje 10. Lietuvos visuomenė XVII amž 11. Lietuvos ir Lenkijos valstybinės santvarkos blogybės; „aukso laisvė" . D. Laikotarpis bendrojo sugyvenimo su Lenkija I. Valstybės pakrikimo laikai 1. Laikotarpio charakteristika s .

I Y Švedų antplūdis ir karas su jais 16. St. Leščinskio išrinkimas karalium ir karo pabaiga . 17. Augusto II grįžimas į sostą 18. 1717 m. „nebylys seimas" 19. Karų padariniai Lietuvos ūkiui ir maras (1708—1711 m.) 20. XVIII amž. pradžios karų padariniai Lietuvos valstybės gyvenimui 21. Augusto II valdymo pabaiga 22. Augustas III — svetimųjų pastatytasis karalius . 23. Augusto III laikų valstybė 24. Kotryna I I i r Čartoriskių sustiprėjimas . . . . I I . Reformų bandymų laikotarpis 1. Europa XVIII amžiuje 2. Respublika XVIII amžiuje 3. Stanislovo Augusto išrinkimas ir tarpuvaldžio kovos 4. Čartoriskių reformos 5. Radomo konfed. ir Čartoriskių ref. apkarpymas (1768 m.) 6. Baro konfed. ir pirmasis Respublikos žemių padalinimas . 7. Padalinimo patvirtinimas 1773—1775 m. seime . 8. Valstybės perorganizavimas 1773—5 m. seime . . 9. Nuolatinės Tarybos periodo reikšmė Lietuvai . . III. Kultūrinė ir ekonominė būklė XVIII amž. gale 1. Jėzuitų ordino panaikinimas ir Edukacinės Komisijos įkūrimas (1773 m.) 2. Lietuvos mokyklų būklė Edukacinės Komisijos laikais . 3. Socialinis Lietuvos gyvenimas XVIII amž. gale 4. Ekonominio gyvenimo kėlimas 5. Antanas Tizenhauzas, jo darbai ir nepasisekimai . . 1. Valstybė po pirmojo padalin. iki reformuojamojo seimo 2. Ketverių metų (1788—1792) seimas 3. Ketverių metų seimo reformos 4 . Reformos i r Lietuvos valstybės reikalai . . . . 5. Targovicos konfederacija (1792—1793 m.) . . •. . 6. Antrasis Respublikos padalinimas (1793 m.) . . 7 . Valstybės santvarka p o I I padalinimo . . . . 8. Kosciuškos sukilimas (1794 m.) ir nepriklausomybės galas
ŠEŠTOJI DALIS. LIETUVA RUSŲ VALDŽIOJE

379 380 383 383 384 387 388 390 391 395 396 398 402 404 406 409 412 414 415

355

a . D v i e j ų s a v i š k i ų k a r a l i ų l a i k a i (1669—1696 m.) 2. Mykolas K. Višniaveckis (1669—1673 m.) ir jo elekcija 356 3 . Mykolo Višniaveckio valdymas i r mirtis . . . . 359 4. Lietuva M. Višniaveckio laikais 360 5 . Jono Sobieskio (1674—1696 m.) elekcija . . . . 361 6. Jono Sobieskio politiniai planai ir jo valdymas . 363 7. Lietuva Jono Sobieskio laikais 365 8. Sapiegų konfliktas su Vilniaus vyskupu Bžostausku . 367 b. S a k s ų d i n a s t i j o s l a i k a i ( 1697—1763 m.) 9 . Augustas I I (1697—1733 m.) i r j o elekcija . . . . 10. Lietuva Augusto II elekcijos metu 11. Lietuvos ir Lenkijos „teisių sulyginimo įstatymas" (coaequatio iurium, — 1697 m.) . . . . . 12. Lenkų kalbos įvedimas Lietuvos teismuose 13. Augustas II ir jo politiniai siekimai . . 1 . 14. Tolimesnės Lietuvos bajorijos kovos su Sapiegomis ir 1700 m. Valkininkų konfederacija XII 370 371 371 373 374 375

417 419 422 425 427 429 430 431 433 434 436 437 438

IV. Paskutiniai reformų bandymai ir nepriklausomybės galas

A. Senųjų tradicijų likvidavimo laikotarpis I. Lietuva pirmoje X I X amž. pusėje 1. D. Lietuvos kunigaikštijos žemių likimas istorijos būvyje . 440 XIII

Lietuvos Latvijos sienos nustatymas . 5. . Lietuva didžiojo karo pradžioje 2. Rusinimas per mokyklas 6 . .\ Rusų Įvestoji tvarka Napoleono karai ir sumanymas atgaivinti d. . Rusų kolonizacija Lietuvoje B. . 9. Tarptautinių santykių plėtimas 1. 7. . Steigiamasis seimas i r konstitucija . Valstybės tvarkymas 1 . 13. Suvalkų sutartis ir gen. . 5. 10. . 593 594 596 598 599 603 XV I.) . Karas s u Lenkais i r byla Tautų Sąjungoje . 6. . Lietuviai Rusijos Dūmoje Tautos švietimo darbai po 1905 m Tautiškojo sąjūdžio santykiai su nutautusia bajorija . 2 . Vilniaus universitetas ir Lietuvos švietimo reikalai X I X amž. Latvių tautos kelias 1. pradžioje . . Nepriklausomybės kovos 1. Kova su Lietuvos rusinimu ir pravoslavinimu . 8. 4. Lietuvos rusinimas 1. 6. 3 . . . Gimnazijos . Sostu ir Lietuvos Bažnyčios reikalai 6. 4. Savosios valiutos įvedimas . . 4. Šveicarijoje ir kitur . . revoliucija ir Didysis Vilniaus Seimas . Lietuvos vidaus politinė raida ir 1926 m. Rusų valdžios pažiūros j Lietuvą ir rusinimo politika . Tautiškasis atgimimas 1. 2. .> Tautiškojo sąjūdžio pradžia Kova dėl lietuviškosios spaudos Slaptoji periodinė lietuvių spauda ir jos programa . . . 11. Užnemunė po 1863 m. Blaivybės brolijos i r j ų uždraudimas . . . . sukilimas . V Tarybos darbai okupuotoje Lietuvoje ir nepriklausomy­ bės paskelbimas II. III. . 3. Lietuvių tremtiniai Rusijoje XIV I I . Galutinis baudžiavos panaikinimas ir valstiečių būklės sutvarkymas 3. gruodžio 17 d. . . 11. 12. Įstojimas į Tautų S-gą ir Lietuvos pripažinimas de jure . . 2. . 441 442 448 449 455 457 459 465 469 474 476 477 478 480 485 485 486 487 488 492 494 495 497 499 507 510 512 516 518 521 524 526 530 3. Nepriklausomosios Latvių valstybės įkūrimas . 3 . . . Tautiškasis Žemaičių bajorų sąjūdis X I X amž. 6. Tautiškas latvių atbudimas . Valstiečių klausimas X I X amž. . ATSKIRTŲJŲ LIETUVIŲ TAUTOS DALIŲ LIKIMAS 576 577 578 582 585 586 588 Lietuvių tautos ploto siaurėjimo istorijos būvyje I. Tautiškas susipratimas gimnazijose ir kunigų seminarijose Spaudos draudimo panaikinimas (1904 m. 1863 m . 5. 1831 m . Kryžiuočių ordino nukariavimai ir jo valstybė . Latviai svetimųjų valdžioje 2. . . I I . Mažoji Lietuva Vokiečių valdžioje 532 534 1. Lietuvių veikla Amerikoje. . 3. 2. Žemės reforma . 3. Ordino valstybės visuomenė . . pradžioje . . Didžiojo karo ir valstybės atstatymo laikotarpis 1. . sukilimas . Mūsų kaimo būklė prieš didįjį karą SEPTINTOJI DALIS. . . Santykiai su Lenkija paskutiniaisiais metais 5. 1905 m. . Bažnyčios ir religinio gyvenimo suvaržymas 10. . . 3. NEPRIKLAUSOMOSIOS LIETUVOS GYVENIMAS 2. Klaipėdos krašto prijungimas . W. Santykiai su Šv. Lietuva vokiečių okupacijoje 4. Lietuvos k-ją Užnemunė Prūsų valdžioje ir Lenkų karalystėje . 8 . Naujoji gadynė . pradžioje 7 . . Specialinės Lietuvos sutartys su kitomis valstybėmis V. 7. . Želigovskio smurtas 7 . . 536 540 541 546 549 551 555 557 559 562 568 571 574 IV. 2. . .) Vilniaus atgavimas. Mokyklos Užnemunėje 8. 9. . Lietuviškosios spaudos uždraudimas 9. . Baudžiavos panaikinimas 10. perversmas AŠTUNTOJI DALIS. Kovos dėl lietuviškų pamaldų bažnyčiose . 4. . . . . . . sukilimo 5. Krašto valdymo reformos panaikinus baudžiavą 4. 2. O. . Krašto gynimo organizavimas Kovos su rusais bolševikais ir taika su jais Kovos su bermontininkais Pradžia konflikto su lenkais Lenkų sąmokslas Lietuvoje (P. .

kaip gyveni­ mas plis toliau. ji padeda ne tik juos suprasti ir įvertinti. Tautiškasis judėjimas Lietuvoje ir J. lenkai LlCtUViM Istorija. Rašto paminklai Lietuvoje gana vėlyvi. paniūros j įvairius visuomeninius reiškinius priklauso nuo tų aplinkybių. Mažosios Lietuvos lietuvių kovos dėl savo teisių . Pačių pirmųjų ra­ šytinių žinių apie lietuvius duoda svetimšaliai. 2. Lietuviai išeiviai įvairiose Europos valstybėse . Tautos istorija ir jos mokymosi tikslas Istorija yra praeities mokslas. Istorijos mokslas tam dalykui turi naudotis įvairiausiais šaltiniais. . Lietuviai Pietinėje Amerikoje 2 . bet ir šiek tiek numatyti. Vaizduodamas tautos pra­ eitį. turi išaiškinti. V. 5. Lietuvių emigracijos tvarkymas Priedėlių paaiškinimai Bibliografiniai nurodymai Atitaisytinos klaidos c. Amerikos Valstybių lietuvių ryšiai su Lietuva 6. kaip žmonija gyveno seniau ir kuriuo būdu sukūrė dabartines savo gyvenimo formas. . Žo­ džiu. Lietuviai Šiaurinėje Amerikoje 3. Yra bendroji žmonijos istorija ir atskirųjų tautų istorijos. . vokiečiai. Lietuviai emigracijoje a. Kultūrinė M. lietuviai . kuriose tenka tautai gyventi. 4. 6 . Todėl Lietuvos ir lietuvių tautos istorija turi parodyti senąją Lietuvos praeitį. 9. parodžiusi tautos praeities gyvenimo kelią. istorija turi padėti suprasti ir dabartį. b. Lietuvių organizavimosi pradžia J. Geriausias isto­ rijos šaltinis yra likę s e n o v i n i a i r a š t a i . 2. 5. 2monių būdas. Lietuvių vokietinimas X I X amž. kad dabartinis jos gyvenimas nėra atsi­ tiktinis. Mažosios Lietuvos lietuvių būklė XVIII amž. Lietuvos lietuvių veikla ir tautiško susipra­ timo augimas 12. 1 XVI 1 . kaip susidarė dabartinės mūsų gyvenimo ap­ linkybės. Lietuvių suvaržymai XVII amž. papročiai. Mažosios Lietuvos lietuvių būklė XVI ir XVII amž. — būtent skandinavai. A. 4 . Lietuviai Pietinėje Amerikoje 4 . . Šaltiniai mūsų praeičiai pažinti 633 635 636 637 637 638 643 649 651 651 658 lietuviai kituose . Todėl kiekvienos tautos būdas yra savotiškas. Amerikos Valstybių lietuvių būklė lietuvių išeivių būklė kraštuose 1.3. Lietuvoje XVIII amž. kaip atsirado visos dabar sprendžiamosios problemos. istorijos mokslas rodo. 659 663 664 669 670 673 677 687 emigracijos problema Tikrąją tautos praeitj nelengva susekti. . E m i g r a c i j o s p r a d ž i a ir c e n t r a i 1. 7. kaip susidarė dabartiniai kultūriniai. nes senų senovėje lietuviai savo gyvenime apseidavo be rašto. Lietuvių draugijos J. Ekonominė J. K u l t ū r i n ė 605 606 608 610 611 613 616 620 624 627 Į V E D A M O J I DALIS 1. socialinių. . Lietuvių būklė Mažojoje Lietuvoje šiais laikais III. Istorija ir padeda suprasti savotiškąsias tautų savybes. Parodydama. 11. Amerikos Valstybėse . 7. Emigracijos pradžia 2. 10. Lietuvių spauda J . Amerikos Valstybėse 3. . po­ litinių ir tautinių — problemų. gale . d. Amerikos Valstybėse . Emigracijos politika 2. Tad istorija yra kartu ir dabarties mokslas. tautų istorijos vaizduoja atskirų tautų praeitį. 8. Pavergtųjų aisčių būklė ordino valdžioje . J u n g t i n i ų Amerikos Valstybių 1. socialiniai ir politiniai santykiai. . bet yra ištisus amžius ėjusios raidos vaisius. kurių visų šaknys glūdi praeityje. J. Amerikos Valstybių lietuvių būklė . . 3. . Lietuviai kituose pasaulio kraštuose . Lietuviai kituose n e Europos kraštuose . Mūsų tauta turi dabar daug įvairių — kultūrinių. Ben­ droji žmonijos istorija nagrinėja visos žmonijos kultūros raidą. kuriems tekdavo susidurti su lietuviais. Dabartinė J. . Ji parodo. Lietuviškumas ir lietuvių kalba M. . . Lietuvių 1. Taigi iš jos galima pasimokyti ir ateities. Mažosios Lietuvos likimas ordinui žuvus .

naudojasi d o k u m e n t a i s . jie prasimano visokių spėliojimų. Visais šitais šaltiniais naudojasi istorikai. spaudoje pradeda rastis a t s k i r ų p o l e m i n i ų b r o š i ū r ų . Nuo XV amž. istorijos mokslui dar labai svarbi senovės k o r e s p o n d e n c i j a (laiškai). kurie paliko rašto paminklų. laidojimo būdas. tai reikia manyti.t. Priešistoriniams laikams pagrindinis šaltinis ir yra ar­ cheologų randamos ir tiriamos senienos. paminklų. Tai p r i e š i s t o r i n i a i l a i k a i . kapų ir t. Lietuvoje iki Jogailos ir Vytauto laikų net didžiojo kuni­ gaikščio dvare nėra buvę kanceliarijų. Dvasinės kultūros palaikai yra kalba. o vėliau — teismuose. nes jie būdavo rašomi kokiam nors reikalui. Be to. Bet labai dažnai dar ir tų šaltinių esti per maža. prie bažny­ čių. Tuo būdu archeologinės liekanos papildo istorines žinias. vidurio didžiojo kunigaikščio kanceliarijoje jau vedamos siunčiamųjų ir gaunamųjų raštų knygos. kaip žmogaus kadaise gyventa. privilegijų. vidurio jau pa2 sirodo ir l a i k r a š č i ų . žinomas L i e t u v o s M e t r i k o s vardu. jei mes. jei svetima tauta kurį daiktą vadina lietuvišku vardu. kurie negali būti tendencingi. muitinių knygos ir t. dažnai tokie rašytojai. Pasitaiko klausimų. ginklai. kapai ir t. Tai yra savotiškos senųjų laikų istorinės knygos.. įrankiai. kapų įrengimas ir juose randami daik­ tai rodo net ano meto žmogaus pažiūras į pomirtinį gyvenimą. iškeldami savo artimuosius ir pažemindami nekenčiamuosius. Toliau tokių raštų vis daugėja. Joje atsispindi tautų savitarpio santykiai. kitose valstybės įstaigose ir bajorų dvaruose. randa­ mas raštuose. Tie laikai. o apie anksčiau buvusius pripa­ sakoja visokių pasakų.ir rusai. s e i m ų d i e n o r a š č i a i . neturėdami kurio nors savo žodžio. kurie vyko patiems kronikų autoriams begyvenant. Medžiaginės kultūros palaikai yra išlikę įvairūs senovės žmo­ nių vartoti daiktai. Bet kronikų ir metraščių duodamos žinios yra labai nepilnos ir netikslios. reikia juos lyginti savitarpy arba su dokumen­ tais. Jei kelios tautos eilę daiktų vadina vienos kilmės žodžiu. tai ir tą daiktą ji bus pasiskolinusi iš lietuvių. Daug ką apie senovės žmonių gyvenimą pasako likę į s t a t y m a i . kaip jo gintasi nuo priešų. Pa­ vyzdžiui. arba m e t r a š č i u o s e . sutartys su už­ sieniais. nuo X V I amž. arba archyvų. pradžioje. vartojame svetimą. Dažnai jų rašytojai papasakoja įvykius tendencin­ gai. t. kurs išliko iki mūsų laikų. į kuriuos ne­ gali atsakyti nė vienas rašytinis šaltinis. Archeologiniai radiniai (iškasenos) rodo. pabaigos jau pradeda rastis įvairių vi­ daus dokumentų: apdovanojimų. pav. K a l b a yra taip pat gana svarbus istorijos šaltinis. pranešimų iš provincijų ir t. kuriuose suminimi visi svarbiausi įvykiai. Tačiau yra laikų. Tiesa. Šitų istorinių žinių randame jų k r o n i k o s e . todėl tėra tik atsitiktinai išlikusių to meto raštų. Dar labai didelę reikšmę istorikams turi įvairių svarbesnių įvykių aprašymai. daug ką iškraipo. jau pradeda rastis ir vyskupijose. Kuriam nors laikotarpiui neturėdami ži­ nių. pilys ir pi­ liakalniai). su kuriais kraštais turėta prekybinių ir kitokių santykių. žodinė kūryba ir įvai­ rūs papročiai bei apeigos. o nuo X V I I I amž. valdovų įsakymų. atsiminimų auto­ riai dažnai įvykius aprašo subjektyviai ir tendencingai. t. Be to. t. norėdami atitai­ syti jų prasimanymus ir klaidas. Iš jų paminėtini kunigaikščių susira­ šinėjimai su užsieniais (jų ir jiems rašyti laiškai). Tiksliai jie aprašo tik tuos įvykius. jog ir jo žymimą daiktą būsime gavę iš svetimos tautos. d e r y b ų p r o t o k o l a i . Tuo būdu susidarė tokių dokumentų a r c h y v a s . no­ rint susekti tiesą. Pagaliau dar vienas neretas ra­ šytinis šaltinis yra įvairūs u ž r a š a i ant pastatų. neturėdami tikslių žinių. todėl. kurs vadinasi a r c h e o l o g i j a . vadinasi i s t o r i ­ n i a i s l a i k a i s . tai iš to daroma išvada. pastatai (pav. kurie nepaliko jokių rašy­ tinių liudijimų apie žmonių gyvenimą. Visais tais daiktais rūpinasi specialus se­ nienų mokslas. kad tų tautų kada nors būta vienos tau- . Ir priešingai. Istorikai. mokesčių knygos. arba medžiaginės kultū­ ros palaikai. o nuo X I V amž. Be reikalinių raštų. saugomi jų nuorašai. sąskaitos. Pačioje Lietuvoje metraščių pradeda rastis tik XV amž. Tada istorikai griebiasi įvairių nerašytinių m e d ž i a g i n ė s i r d v a s i n ė s k u l t ū ­ ros palaikų. Nuo XV amžiaus kanceliarijų ir raštų saugomųjų įstai­ gų.. atskirų į v y k i ų a p r a ­ š y m a i ir veikėjų a t s i m i n i m a i . dvarų inventorių sąrašai.

Bet bibliotekose esti nemaža ir šiaip­ jau dokumentų. K a u ­ n o m i e s t o i r įvairių v a l d ž i o s į s t a i g ų a r c h y v a i . vadinamajame C e n t r ą l i n i a m e V a l s t y b ė s A r c h y v e . Dabar visi tie dokumentai renkami ir saugomi mūsų valstybės archyve. mokyklų) ir privačių asmenų bibliotekos. m e t r a š č i ų . — daviniais. Reikia tik mokėti juos suprasti. nepakeičia nė naujieji krašto gyventojai. Šitos nuorašų knygos buvo vadinamos M e t r i k a . 4 n vėliau tam tikrose knygose buvo surašomi ne tik dova­ nojimai. bet ir visokių sutarčių. tam tikri įsitikinimai. kuriuose buvo saugomos ne tik teis­ mų bylos. kaip pastebėta. yra labai geras krašto praeities liudininkas. Kai ką pa­ aiškina ir tautoje likusios apeigos. nustatydami. T u o būdu bibliotekose atsidūrė daugumas k r o n i k ų . senų ir retų rankraščių. Tiesa. T u o bildu visas susidaręs archyvas vadinamas L i e t u v o s M e t ­ r i k a . y. kurs tebėr ir dabar. Kol buvo gyva valstybė. ypač originalų. Nemaža doku­ mentų ir šiaipjau senų raštų yra privačių asmenų rankose. dainos. kunigaikščio Kazimiero laikais archyvą jau laikė ir kunigaikščio kanceliarijoje. istorikų naudojami šaltiniai yra labai įvai­ rūs. tad ir jie yra senovės liudytojai. Rusų valdymo metu taip pat buvo atsiradusių archyvų. tautosakos kūriniai labai kinta (pav.t. kur buvo saugomi miestų valdybų (magistratų) raštai. Jie labai daug padeda istorijai. t. Į dabartines bibliotekas pakliūva senovės kultūrinių įstaigų (pav. Iš jų sudarytas vadinamasis C e n t r a l i n i s V i l n i a u s A r c h y v a s . juose keičiami vardai) ir tuo būdu nutolsta nuo istorinės tikrovės.tai. kad ten gyventa lietuvių. kurie surenkami iš privačių asme5 . Nemažas istorinis šaltinis dar yra žodinė kūryba. I š kitų dabar Kaune esančių archyvų paminėtini dar A r k i v y s k u p i j o s . ir juos pagimdė tam tikros gyvenimo sąlygos. svar­ biausi iš jų dabar yra Vilniuje. be to. Mat. seimų nutarimai ir kiti valdžios il. jie buvo suvežti į Vilnių.. kuriose rankraščiai buvo saugomi nuo senovės. Be archyvų. labai daug medžiagos dar saugoma prie didžiųjų b i b l i o t e k ų . Kad būtų visiems istorikams prieinama. Jei. t. Lietuvos archyvas buvo pradėtas organizuoti Algirdo laikais. vadinamose. Pagaliau labai daug visokių dokumentų yra prie b a ž n y č i ų . jis buvo išvežtas į Rū­ diją ir dabar yra Maskvoje. prietarai ir t. iš kurios kalbos yra kilę vietovardžiai. Jame buvo saugomos įvairios sutartys su užsienio valstybėmis ir kiti svarbūs dokumentai. Be to. atskirai dvasinės kultūros palaikai. pav. Tačiau kritiškasai tautosakos tyrinėjimo meto­ das gali surasti istorinės tiesos pagrindą ir tautosakoje. Lietuvą užėmus rusams. nes tik kartu su kitais dokumentais jie gali turėti didelę reikšmę.. Rašytiniai šaltiniai saugomi ir tvarkomi tam tikrose įstaigose. pasakos.. a r c h y v a i s. testamentų ir kitokių piliečių dokumentų nuorašai. jau iš seno ji visa grupuojama ir saugojama tam tikrose įstaigose. v i e n u o l y n u o s e ir senuose d v a r u o s e . kurios visos turi i r r a n k r a š č i ų s k y r i ų . Iš pradžių čia buvo saugomi tik valdovo dovanojimų raštai. vienuolynų. Mat. Iš pradžių jis buvo valstybės ižde. burtai. kad gautų juridinę galią. nors dabar jų ten ir nebebūtų. a t s i m i n i m ų ir k. padavimai. Juose surinkti Vilniuje buvusių rusų valdžios įstaigų dokumentai. T o ­ dėl istorikai naudojasi įvairiais tautosakos kūriniais. Buvusios Kauno gubernijos įstaigų archyvai dabar saugomi Kaune. kalbotyros ir t. bet ir teismų sprendimai. visi tie archyvai buvo teismuose. turėjo būti įrašyti į teismų knygas. kuriose srityse nuo senų laikų daugybė vietovardžių yra lietuviški. senojoje Lietuvos valstybėje buvo dar t e i s m ų a r c h y v ų . arba t a u ­ t o s a k a (folkloras). Į tą archyvą buvo kraunama medžiaga iki pat nepriklau­ somybės galo. tai aišku. D. kurių. papročiai ir prietarai. Taigi geogra­ finiai vardai. Kaip matome. jiems tenka naudotis net ir kitų mokslų — archeologijos. Tikras išvadas čia. atskirai medžiaginės kul­ tūros paminklai. iš senovės dar yra likusių m i e s t ų a r ­ c h y v ų . tuo tarpu kiekvienas skyrium dažnai mums nieko nepasako. Mūsų istorijos šaltinių rinkiniai Istorijos mokslo naudojamosios medžiagos yra labai daug ir įvairios. Pagal šal­ tinių rūšis yra steigiamos ir jų saugomosios įstaigos: atskirai ren­ kami ir saugomi rašytiniai paminklai.tos ir kad su tais daiktais jų susipažinta dar draugėj tebegyve­ nant. 3. ir visoki aktai. eidami iš kartos į kartą. Lietuvos istorijai svarbiausias yra buvusios didžiosios Lietuvos kunigaikštijos archyvas. žinoma. gali daryti tik k a l b o t y r o s specialistai. tada nebuvo notarų. Lie­ tuvą užėmus rusams. Be šito Metrikos archyvo.

Lie­ tuvoje dabar kuriamas centralinis V y t a u t o D i d ž i o j o M u z i e j u s Kaune. o vėliau — Lietuvos Bažnyčios orga­ nizavimu). Mūsų krašto senienos irgi išblaškytos po viso pasaulio mu­ ziejus. D a n ­ c i g o ir B e r l y n o archyvuose. Tik dabar nepriklau­ somoje Lietuvoje jau patys lietuviai pradeda spausdinti mūsų istorijos šaltinius. daugybė dokumentų. Tik. Dvasinės kultūros palaikai. Daug tos medžiagos visada esti saugoma kitų kraštų archyvuose ir bibliotekose: dalis jos ten atsiduria karo metu. Nuo seniausių laikų Lietuva labai daug turėjo įvairių santykių ir su vokiečių ordinais. Rusijoj ir Vokietijoj. visada turėjo su Lietuva daug vi­ sokių santykių.Js p a l a L i . sugrupuojami ir laikomi specialiuose muziejuose. kurie praeityje turėjo santykių su Lietuva. Nė viena tauta neturi visos savo istorinės medžiagos savam krašte. Vytauto D. Prūsais. Bet daugiausia medžiagos yra Lenkijoje. Telšiuose.. Toksai rankraščių skyrius yra ir musų V y t a u t o D. dažnai tendencingai parinkdavo šaltinius. Kaip renkami ir saugomi istoriniai rasto pamink hi pat saugomi ir archeologų surenkami medziagme kul- l:. 7 . papročių ir apeigų apra­ šymai ir t. valstybėms bendraujant. Nemaža muziejų yra ir provincijoj (Klai­ pėdoj.1. Pagaliau tų pačių dvarininkų ne­ maža jos išvežta j Prancūziją. Tuo būdu atskirais leidiniais i š s p a u s ­ d i n t i i r L i e t u v o s i s t o r i j o s š a l t i n i a i : kronikos su metraščiais. deja. dabar spe­ cialiai spausdinami. U n i ­ versiteto Bibliotekoj. dalis jos per karus buvo išvežta į Švediją. o vėliau—su vad. bet tuo pasinaudoja ir istorikai. Panevėžy. Muziejus. todėl labai daug medžiagos yra ypač K a r a l i a u č i a u s . Čia visų pirma reikia paminėti R u s i j o s archyvus. kurie. Kėdainiuose. todėl nemaža medžia­ gos yra ir V a t i k a n o ar c h y v e (iš tų laikų. Lietuvos Metrika). Istorinių šaltinių spausdinimas. Italiją ir Vokietiją. o kita susidaro ten savaime. atsiminimų ir 1. Svetimų kraštų archyvai.nų. Pas mus tą darbą dabar tvaiko T a u ­ tosakos Taryba ir T a u t o s a k o s Archyvas. Bet ne prie visų šaltinių (ypač Lenkijoj ir Ru­ sijoj) tuo tarpu dar galima prieiti. nes šis kraštas. Rusija daug jos išvežė. bet ir susidariusios vietoje. Biržuose ir kitur). Jie aprašomi. arba tautosaka. unijos laikais nemaža jos pa­ teko į Lenkiją. bet ypač daug jų yra Lenkijoj. rūšiuojama ir spausdinama. dai­ nos. o vėlesniais laikais daug medžiagos ten išvežė sulenkėję mūsų dvarininkai. taip pat yra ren­ kama. kad būtų lengvai prieinami istorikams. Spausdinami padavimai. Šiauliuose. V a r š u ­ v o s ir K r o k u v o s archyvuose. Visa tai svarbu daugeliui kitų mokslų. Ir Lietuvos istorijos medžiagos didelė dalis yra svetur. kai buvo rūpi­ namasi Lietuvos krikštu.. 6 Senienos. pasakos. Taip pat nuo senų laikų Lietuvos valstybė turėjo daug reikalų su popiežium. sulenkėję mūsų dvarininkai čia perkėlė savo šeimų dokumentus. Archivuose esantieji svar­ biausi šaltiniai. Mums itin svarbūs archyvai tų kraštų. Lietuvos kaimynas. užėmusi Lietuvą. ypač jos gausu iš tų amžių. kuriuose yra daug medžiagos ne tik iš Lietuvos išvež­ tos (pav. o vėliau unijoje su Lenkija. Pav. lig šiol viską spausdino svetimieji. kai Lietuva gyveno susirišusi. turėdami savo tikslų. priežodžiai bei patarlės. Be to. t.

viršelinis lapas. todėl Ir istorijoje jie ieškojo argumen­ tų šitai savo tezei paremti. y. kad ji sudariusi su Lenkija vie­ ną valstybę ir kad jos visuo- A. o ne istorikas. kad lenkai apšvie­ tę „barbarus" pagonis lietuvius. Tai pirmosios Lietuvos kronikos. kuriai priklausė didžiuliai rusų žemių plotai. „Būdą senovės lietuvių". todėl jo veikalas nepasižymi moksliškumu. kurie nors ir kalbėjo lenkiškai. pradžioje Vilniaus universiteto profesoriai ir jo auklėtiniai. V i j ū k a s K o j e l a v i č i u s parašė lotyniškai Lietuvos istoriją — „Historia Lituana" (2 t. bet iš šito tarpo išeina ir pirmieji veikalai.). kai ją pradėjo tyrinėti pa­ tys lietuviai.). Daugumas jų rašo lenkiškai. išspausdino didžiulį 9 tomų vei­ kalą. pridėtas prie jo „Kronikos" sios jų buvo rašomos ta pačia 1582 m. t. Lietuvos istorijos mokslas Pirmieji Lietuvos istoriją pradėjo moksliškai tyrinėti sve­ timšaliai — rusai. Tiesa. N o rb u t ą. Toliau Lietuvos istoriją tyrinėja tik X I X a. . buvusi rusiš­ kos kultūros įtakoj ar net visai rusiška valstybė. Iš šito periodo Lietuvos istorikų. vidurį. Lietuvos Istorijos tyrinėjimas perėjo į ru»ų ir lenkų rankas. Vilniaus universiteto metu. kuria buvo rašomi visi vidaus reikalų raštai. pusėje kaunietis jėzuitas A. Jis buvo inžinierius. Tas darbas ir buvo paskutinis veikalas nepri­ klausomojo gyvenimo laikais. menė buvusi lenkiška. kuris nuo 1835 iki 1841 m. Tą darbą tęsė Vilniuje susibūrę uždaryto universiteto auklėtiniai ir kiti švie­ sesni Lietuvos bajorai. gudų kalba. kad ji tik iš vardo tebuvusi lietuviška. todėl sten­ gėsi parodyti didingą savo kraš­ to praeitį. Motiejus Strikauskis. Dancige). Jiems. tas d. Jiems rūpėjo įrodyti. kad seno­ vės didžioji Lietuvos kunigaikš­ tija. viduryje at­ siranda visa eilė tokių kronikų. O naujiesiems lenkų istorikams labiausiai rūpėjo iš­ garbinti kultūrinę Lenkijos mi­ siją.ubas buvo apleistas. Seniausieji Lietuvos isto­ rijos raštai prasideda Vytauto laikais. (Istorija spausdinta 1650 m. Kai 1832 m. o ne isto­ rinė tiesa.). pavadintą „Lietuvių tautos istorija".).4. Vijūko Kojelavičiaus „Lietuvos istorijos" I d. žinoma. Todėl jų sukurtas Lietuvos istorijos mokslas bu­ vo tendencingas. lenkai ir vo­ kiečiai. Todėl jų isto­ rikai stengėsi iškelti savo tautos 9 Teodoras Norbutas (1784—1864 m.) pasirodo pirmoji spausdinta Lietuvos istorija. Keletas jų duoda net ištisą Lie­ 1548-1582 ra. Tai buvo darbai Vilniaus universiteto auklėtinio S. V a l a n č i u s pa­ rašo Žemaičių vyskupystės istoriją (2 t. len­ kiškai parašyta (Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio globojamojo) lenko S t r i k a u s k i o . gale (1582 m. Jie Lietuvos pasieny atsi­ rado kaip atėjūnai. pirmiau­ sia rūpėjo savo tikslai.). norėdami sugriauti rusų tezes ir įrodyti. lenkiškai buvo rašomi Lietuvos istorijos veikalai ir anksčiau. Antroje XVI a. Lenkai ėmė rūpintis Lietu­ vos istorija. rašyti lietuviškai. kuris parašė net kelis Lietuvos isto­ rijos veikalus („Darbus senovės lietuvių ir žemaičių". tuvos istorijos apžvalgą. Nuo tos ten­ dencijos Lietuvos istorija pra­ dėta valyti tik paskutiniais lai­ kais. O vysk. XVI amž. tačiau labai mylėjo savo kraštą ir didžiavosi jo garsia praeitim. Pirmo­ (Raižinys. kad Lie­ tuva buvusi jų kultūros įtakoje. jo sukeltas susidomėjimas Lietuvos praeitimi dar kurį laiką išliko. ypač po antrojo lenk8 mečio (1863 m. leidimo). Rusai domėjosi Lietuvos Istorija dėl savo politikos tikslų. D a u k a n t o . nukariavę lietuvių gimines. reikia paminėti Lydos bajorą T. Vokiečiai ėmė Lietuvos istoriją tyrinėti vėl savais tiks­ lais. įrodyti. „Lietuvos istoriją" — 2 t. bet tada rašė daugiausia iš Lie­ tuvos kilę bajorai. kai rusų val­ džia išdraskė visus Lietuvos bajorų kultūros židinius. Bet apie X I X a. rusų valdžia uždarė Vilniaus universitetą. rašiusių lenkiškai. XVI amž.

kaip žinome. kad jų užgrobtos žemės priklau­ sančios jiems teisėtai ir kad jie turį teisių net didesniems plotams. o ypač Lietuvai grįžusiam Klaipėdos krašte. t. Todėl dabar lietuvių istorikams tenka iš naujo pervertinti visus tuos svetimtaučių darbus ir parodyti tokią savo tautos praeitį. Tuo būdu niekas nesirūpino pačiais lietuviais. Bet vėliau dėl tam tikrų priežasčių klimatas ėmė šalti. nors labai jau sustorėjusi. Lig šiol. iš pradžių yra buvusi žėrinti ugninė ma­ sė. slinkdamas į pietus.nuopelnus ir pateisinti tų žemių užgrobimą. paskui ištirpdamas jis apklojo žemę iš visur suneštomis nuosėdomis ir pagaliau žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų 10 11 . skaitant metais. Amžiams bėgant. kaip matėm. jūros ir sausumos svyravimai. Bet per paskutinius 800. ir nuo gausių vandens kritulių Skandinavijoje ėmė augti didžiulis ledy­ nas. — kiekvieni vis savo tikslais: rusai stengėsi įrodyti. ledy­ nai ištirpo. ir čia augo šiltųjų kraštų auga­ lai. Seniau tas atsi­ likdavo dar dažniau. atiduodama šilimą šaltai erdvei. Iš viso Europoje yra buvę net keturi tokie ledynų laikotarpiai. kurio storis siekė net 2 klm. Mūsų krašto paviršių galutinai suformavo tie ledynai. ji vėso ir klojosi pluta. kad Lietuva buvusi rusiška. Dabar vokiečiai net stengiasi įrodyti. bus jau milijoninis. o vokiečiai norėjo įrodyti. raukšlėjasi. bet ir dabar dar vietomis smunka arba kyla aukštyn. ir dar nedaug jo tenudirbta. bet pas mus. ir visam Pabaltijy tėr buvę vos du. kad jie turį istorinių teisių visam Pabaltijy. atsirado augalų ir gyvulių. jūra su sausuma čia kaitaliojasi net kelis kartus. Antai Lie­ tuvos paviršiaus žemės plutai svyruojant. lenkai — kad ji buvusi lenkiška. klimatas vėl atšilo. y. Pir­ miausia ledynas atslinkdamas išvagojo ir išrausė paviršių. Jos amžius. Ilgainiui. ne viskas dar išaiškinta. Vė­ liau. apėmė visą šiaurės ir vidurio Europą. PIRMOJI DALIS Priešistorinis laikotarpis 1. Nuo to priklausė jūros kaitaliojimasis su sausuma. Pabaltijo ir Lietuvos žemės paviršiaus susiformavimas Žemė. jis vis didėjo ir. po kelių dešimčių tūkstančių metų. Da­ bartinė mūsų krašto sausuma yra atsiradusi tik po 6 jūros peri­ odų. Žemės pluta. Dabartinė Lietuvos istorijos būklė. kokia ji tikrai yra buvusi. Lie­ tuvos istoriją rašė svetimieji. Todėl turės dar kisti supratimas ir pažiūra į daugelį mūsų praeities klausimų. Anksčiau mūsų kraštuose klimatas buvo šiltesnis. iškylant ir nusi­ leidžiant. kitaip sakant.000 metų mūsų ir didelės Europos dalies paviršių dar labai pakeitė l e d y n a i . bet paskui šaltis pasikar­ tojo iš naujo. Šis darbas pradėtas dar visai neseniai. Lietuvoje.

Jie sustodavo trumpam laikui gyventi smiltynuose. upių bei ežerų pakrantėse ir miškų aikštėse. žmogus išmoksta juos dailiai nušli­ fuoti. Darbo įran­ kiai taip pat žymiai pagerėja. vanduo tekėjo priešingai šiandieninei Nemuno tėkmei — j pietus. Kai ledynas dar tebebuvo apklojęs Žemaičius. Ledams pasitraukus toliau į šiaurę. Nemuno žiotys tuomet buvo labai plačios. lig tol buvęs klajūnas. buvo prarausta. Lietuvoje ledyno storis buvo apie 150 metrų. Čia vešėjo amžinai žaliuojantieji augalai ir gyveno keisčiausi didžiuliai gyviai. Tuo met ištirpęs ledyno vanduo nutekėdamas išrausė didžiules vagas.vanduo. kaulo ir rago įrankiais. tai srovė čia buvo daug greitesnė ir vis didėjanti. Klimatas tuomet jau bu­ vo panašus į dabartinį. Ki­ tur Europoje kartu su mamutais tarpledyniniais laikotarpiais gy­ veno ir žmogus. Bet ir jai susidarius. Apie 3. pra­ laužęs Gardino aukštumą. Šis laikotarpis vadinamas n a u j u o j u a k m e n s am­ ž i u m i . Kristų. apie Kauną. kuri tekėjo į pietus dabartine Nemuno vidur­ upio vaga. augo ypatingos veislės pušų ir eglių. pr. Vienintelis pri­ jaukintas gyvulys tuomet buvo šuo. o į pietus ir į rytus tekančios srovės silpo. Žmogaus atsiradimas ir seniausioji Lietuvos krašto kultūra Pabaltijy dar prieš ledynų laikotarpį buvo labai šiltas klima­ tas. Ten šis vanduo susiliedavo su dabartiniu Merkiu. kad tuo laiku čia gyveno žmogus. Todėl tas laikotarpis vadinamas s e n e s n i o j o a k m e n s a m ž i a u s ( p a l e o l i t o ) l a i k o t a r p i u . ir jis pasuko j šiaurę Kauno link. pradeda dirbti žemę. o kai kuriose ledyno išgręžtose daubose. Kr. atsirado dabartinė žemutinio Nemuno vaga. Šiai ž a l v a r i o am­ ž i a u s (maždaug 1500—500 m. tekančio į vakarus. dabartine Nemuno vidurupio vaga. o juo — į Vyslą. jo pakraštyje. 13 12 . Tačiau jis galėjo ir gyventi: jo kultūros pa­ laikus galėjo sunaikinti užslinkę ledynai. taigi— į rytus. o jūra ilgą laiką buvo daug arčiau: ji siekė net dabartinę Tilžę ir Jūros upę. kurios dabar mums atrodo slėniais. Jos ryšys su Merkiu nutrūko. bet tirpo palengva iš pietų į šiaurę. Tokiose vietose dabar užtinkama jų buvusių stovyklų žymių su charakteringais titnago. Kita srovė tekėjo da­ bartine Neries vaga. Iš čia. Nemuno žemupys tebebuvo po ledais: žemutinė jo vaga susidarė vėliau. mito žvėriena ir žuvimis. todėl negalima teigti. Kr.000 iki 3. Visas tas vanduo patekdavo į Bugą. kuris tęsėsi maž­ daug nuo 10.) kultūrai yra charakringi įvairūs žalvariniai kirviai. Jūros pakrašty ir dideliam dabartinės jūros plote.000 m. Tarpledyniniame laikotarpyje čia buvo ir didžiųjų mamutų. Žmogus. Neolitas Lietuvoje tęsėsi maždaug iki 1. Tuo būdu susiformavo dabartinės centrinės Lietuvos vandenų vagos. pr. Dabartinis Nemuno aukštupys tada tebetekėjo į Dniepro baseiną. Pirmieji žmonės mūsų krašte jau neabejotinai gyveno v i d u r i n i o j o a k ­ m e n s a m ž i a u s ( m e z o l i t o ) laikotarpiu. bet. Ledyno vanduo tuo tarpu tekėjo j Vyslos ir Dniepro baseinus. neprasimušdamas srovėmis. sėti javus ir auginti naminius gyvulius. kai mūsų kraštų augalai ir gyvuliai buvo panašūs į dabartinio Ledynuotojo vandenyno sričių tundros gamtą. Beje. kurs tada vartojo prastai apdoroto akmens įran­ kius. žmonių gyvenime atsiranda naujų per­ mainų. 2. Lig šiol taip pat nėra surasta jokių žmogaus gyvenimo palaikų ir pirmajam periode po ledynų. Dabartinę išvaizdą kraštui davė antrasis ledynas. kad takoskyra. pakeitęs tėkmės linkmę. pr. kartu su Merkio vandenim pri­ sijungė prie Nemuno žemupio. sudarė dabartines mūsų upių vagas. Pagaliau vanduo tiek nuslūgo. kur tada buvo sausuma. Kadangi ledy­ nai tirpo ne vienu laiku.000 m. sky­ rusi tekančias iš čia į rytus ir j vakarus upes. Ta­ da pakeitė savo tėkmę Neris. kuris tada buvo didžiausia vandens nutekamoji vaga. tai paskučiausiai nuo ledo atsipalaidavo žemaičių kraštas. vanduo sudarė gilius ežerus. iš kurių gausingų sakų laiko būvyje susidarė mūsų gintaras. Šio periodo Lietuvos gyyventojai buvo klajokliai. ietys ir vienas kitas papuošalas. Po kiek laiko dabartinis Nemuno vidurupis pralaužė Alytaus aukš­ tumą ir. Į jj taip pat pa­ tekdavo ir ta srovė.500 m. irgi priešingai šiandienineei jo stėkmei. arba n e o l i t u . Kr. rytų Lietuvos vandens dar ilgai tekėjo senosio­ mis vagomis. Kadangi iš minėtų Kauno apylinkėje buvusių vandenų šita vaga pasiekti jūrą buvo daug arčiau. buvo daugybė susitelkusių vandenų. tampa sėslus. Lietuvoje jokių ši­ tos kultūros palaikų nesurasta. T i k apie vidurį antrojo tūkstantmečio prieš Kristų į Lietuvą patenka patys pirmieji žalvario dirbiniai. pr.

1 3 kalavijai. 16—17 gintariniai amuletai. 1 5 . 24 akmuo. Lietuvos žalvario (bronzos) amžiaus dirbiniai: 1 . 9 apskaldyto titnago įrankis. 5—6 kauliniai durklai. statulėlė. — savotiškos girnos.Lietuvos akmens amžiaus dirbiniai: 1—4 kauliniai harpūnai. 18—22 gintariniai papuošalai. ant kurio su kitu akmeniu trindavo pabertus grūdus. 10—12 akmens kirvukai.2 1 papuošalai. 13—15 titnaginiai iečių galai. 7—8 kauliniai kirvukai. 22. 1 1 . 23 puodas.1 0 kirviai. 1 9 . .2 1 iečių galai. 14. 24—31 kirviai.

kaip apie 500 m. gražia ir savita g e l e ž i e s a mE i a u s kultūra. pr. Kr. tuo metu gana dažnai dar būdavo var fcojami akmens ir kaulo Įrankiai. Lietuvos Istorija. atkasti Mažojoje Lietuvoje. Iš šio laikotarpio turime daugybę kapų. tiktai pirmaisiais amžiais po Kr. Naujojo akmens amžiaus kirvukas su kotu. rastas Kaune. Iki mūsų eros pradžios teturime labai maža senolioi kultūros liudininkų. Akmenimis apkrauti senovės kapai.Bc Ealvarinių dirbinių. Geležis Lietuvoje pradedama vartoti ne anksčiau. Lietu­ v o j e susiduriame su turtinga. 2 17 .

palaidotas iš medžio išskaptuotame grabe. Mūsų krašte kultūros pasikeitimo archeologija neranda. o iš lavonų laidojamo būdo galima su­ sekti pažiūras į pomirtinj gyvenimą. tai reikia manyti. tas. nerodo tautų pasikeitimo nė istorinių laikų šaltiniai. gana sunku pasakyti. vartodavo baltų tautų terminą. Iš jų tegalima nustatyti. kad juo dažnai pažymimos ir kitos. aestiorum gentes). ku­ rios tautos buvo. yra tą vardą pateisinančių vietovardžių (pav.) piūvis. estai ir suomiai. kokių turėjo ištaigų. Išilginis kapo (I—II a. kaip žmonės gyveno. Kadan­ gi Pabaltijy archeologinės iškasenos nerodo jokio kultūros pasikeitimo. Šitame periode atskiros mūsų kiltys jau išeina į istorijos šviesą. tai ten aiškiai matyti ir kultūros pasikeitimas. kuo ver­ tėsi. bet. Mums nėra reikalo vartoti baltų termino dar ir dėl to. Aistmarės Prūsuose). Jis juos vadina aisčiais (aestii. Tas geografinis terminas reiš­ kia Baltijos pajūrio tautas. mums visiškai negiminiškos tautos: lybiai. kur jie gyveno. Mat. tai vis tiek jis mums šiandien nebe­ žinomas. argumentuodami tuo. Lavonas. Visos lietuvių kilmės kiltys anais senovės laikais bendro vardo gal nė neturėjo. kad taip jas vadina senieji viduramžio raštai ir kad ten. 3. ir jeigu kur nors įvyksta tautų pasikeitimas. Pirmutinis mūsų krašto gyventojus mini pirmojo amžiaus galo romėnų rašytojas T a c i t a s savo veikale „Gevmania"'.. taigi raštuose minimas aisčių kiltis tenka laikyti lietuvių kilmės kiltimis. kas jie tokie buvo. kad jau nuo naujojo akmens am­ žiaus čia bus gyvenę tie patys aisčiai. Lig šiol svetimšaliai. kiekviena tauta pa­ prastai turi savą skirtingą kultūrą. bet ir jų pomirtinio gyvenimo tikėjimą. Tik didieji mūsų kalbininkai Jaunius su Būga visas tas gimines vadino aisčiais. kai kalbėdavo apie lietuvių kilmės tau18 19 . Gale galvos puodai su maistu. po Kr. Mūsų krašto priešistorinio žmogaus tautybės klausimas Visi minėti kultūros periodai susekami tik iš archeologinių palaikų.kurie parodo ne tiktai mūsų sentėvių medžiaginę kultūrą. o kad ir turėjo.

kairiajame Dauguvos vidurupio krante. Kai ši­ tuose kraštuose ėmė lankytis vokiečių pirkliai ir misijonieriai.. Ry­ tinės jų sienos nėra aiškios. Klaipėdos krašte ir Kurš­ marių pakrantėmis. Prusus sudarė keletas kilčių. dešiniajam Vyslos žemupio krante gyvenusi. Kada ir iš kur aisčiai atsikraustė į Pabaltijį.—maždaug iki dabartinės Lat­ vių sienos. kairiajam Nemuno krante. Kadangi vokiečių ordinas buvo pa­ ėmęs į savo valdžią ir Estiją. iš kurių yra susiformavusi lietuvių tauta. tarp Vyslos ir Dau­ guvos upių ir dar už Dauguvos. 21 . kurių tik vakariausios bu­ vo vadinamos prūsais. gyveno s ė l i a i . vakarinių aisčių siena vakaruose buvo Vyslos upė. — maždaug nuo Merkinės jau abiejuose Nemuno krantuose iki anapus Naugarduko. Bet ne visa dabartinė Latvija buvo gyvenama aisčių. tai ir ji buvo vadinama tuo pačiu Livonijos vardu. priklauso prie tos pa­ čios i n d o e u r o p i e č i ų . Pir­ moji. Čia dabartinėje savo vietoje. { pie­ tus nuo žemaičių ir į rytus nuo jotvingų gyveno a u k š t a i ­ č i a i . slavai. Jie buvo įsi­ kūrę beveik visam pajūry. jie jau gyveno Baltijos pakrantėse. o dar toliau gyveno tos kiltys. Todėl dabartinė Latvija va­ karų Europos raštuose buvo pradėta vadinti L i v o n i j a . dabartiniam Suvalkų krašte. arba a r i j ų . lig šiol mokslas dar nėra nustatęs (yra tik keletas hipotezių). y. kaip vienos prūsų giminės vardu buvo pavadintas visas vokiečių ordino nukariau­ tas vakarinių aisčių kraštas. mokslo vadinamų u g r i a i s s u o m i a i s . į pietus. kartu su estais ir suomiais jie priklauso prie neaiškios kilmės tautų. Dabartinio Kuršių iškyšulio šiaurinėje jūros pakrantėje. vakarinė kilčių grupė paprastai vadinama prūsais. Toliau nuo jų. Dauguvos žiotyse ir dešiniajam jos žemupio krante gyveno jau net ir nearijų tauta — l y b i a i . t. kur jie gyveno ir vėlesniais. dešiniajam Dauguvos vidurupio krante gyveno l a t g a l i a i (taip šitų sričių gyven­ tojus vadina senieji raštai). gyveno k u r š i a i . kurie sudarė vėlesnės Lietuvos valstybės branduolį. — lygiai taip. X I I I amž. kur teka Deimenos ir Alnos upės. O kai čia įsikūrė vokiečių ateivių valstybė. Aisčių kiltys ir jų gyvenamosios vietos istorinių laikų pradžioje Pirmosios mus pasiekusios istorinės žinios liudija aisčius jau gyvenus tose pačiose vietose. o į šiaurę nuo jų. į šiaurę nuo Šventosios upės ir žemaičių. Tik didelė dalis sėlių pateko į lietuvių valstybę. Bet prasidedant istoriniams laikams. t. nors jo rytinėje dalyje gyveno jau kitos tarmės kil­ tys. Slanimo ir Brastos — gyveno s ū d u v i a i . Vėliau nuka­ riautas tolimesnes aisčių gimines vokiečiai neskirdami irgi va­ dino prūsais. y. tautų grupės. Kai X I I I amž. y. kaip ir beveik visi Europos gy­ ventojai (germanai. į čia atsikraustęs vokiečių kryžiuočių ordinas pirmučiausia pavergė prūsus. t. aisčiai jūrą čia siekė tik siaurame žiem­ galių gyvenamame plote. nuo jų į šiaurės rytus gyveno tos aisčių kiltys. tai pirmiausia jie susidūrė su lybiais. iš kurių yra susidarę dabartiniai latviai. mums gerai žinomais. tai iš jų visų susiformavo latvių tauta. siekdami dabartines Utenos ir Zarasų apskri­ tis. Dabartinės Latvijos vakarinėje dalyje. ir jų vardas išnyko. o pietuose jų siena ėjo pagal lenkų mozūrų sodybas. daugumas šitų kil­ čių pateko į vokiečių ordino valdžią. Tų kraštų vardai pradėti skirti tik X V I amž. į kairę nuo Dauguvos žiočių. Prūsų. Aisčiai. arba j o t v i n g a i . Prūsų vardą tuo būdu gavo visas kryžiuočių paverg­ tas kraštas. romanai ir kt.ANTROJI DALIS Lietuva prieš susidarant vieningai valstybei 1. gyveno žemaičiai. laikais. Aisčiams jie visiškai ne giminės. Kalbų mokslas iš visų aisčių išskiria tris kilčių grupes. tai Livonija buvo vadinamas visas jų pavergtas kraštas. 20 Lietuvių kiltys. gyveno į šiaurę ir į rytus nuo prūsų. jie užėmė visą Neries aukštupį. kairiajame Dau­ guvos žemupio krante — ž i e m g a l i a i . artėjo prie Berezinos aukštupio ir prie Dysnos Latviai. maždaug iki dabartinės Estijos sienos.). pietinėje Mažosios Lietuvos da­ lyje. iš kurių yra susiformavusi lietuvių tauta. Su lietuviais jie susisiekė maždaug toje vietoje.

pietuose buvo mozūrai. Tokie santykiai tęsėsi iki X I I I amž. ir tai tik grobiamųjų karo žygių metu.. Tas kraštas sudaro beveik vieną ištisinę lygumą. kurių sody­ bos susisiekė su prūsų giminių ir jotvingų sodybomis. Gyventojų čia buvo palyginti reta. Pirmiausia jiems bus tekę susidurti su įvairiomis rusų giminėmis. y. Gyvesni aisčių santykiai su kitomis tautomis prasideda vos nuo IX amž. gi­ riomis apaugusios pelkės skyrė aukštaičius nuo Padauguvio giminių. Aukštumų čia yra tik rytinėje Lietuvos da­ lyje. Kitas sienas sudarė jūra. o kitos j rytus (Dniepro baseino upės). Aisčių krašto geografinės savybės ir kaimynai Aisčių kraštas. Didžiulės. Mažojoj Lietuvoj ir didelėj Prūsų daly buvo pilna nepereinamų pelkių ir girių. į šiaurę nuo latgalių gyveno estai. Jie gyveno tik sausesnėse girių aikš­ tėse. Šiaip visas kraštas yra ištisa lyguma. pačiam jos pakrašty. 23 . kuri senovėje buvo apaugusi didžiulėmis girio­ mis ir daug kur buvo labai pelkėta. Jie gyveno sunkiai įžengiamam krašte. Ry­ tuose aukštaičiai susisiekė su gudais. Rytuose nuo gudų juos skyrė didžiulės sausos girios. aisčiai galėjo turėti tik retų. t. iš kur vienos upės pradeda tekėti į vakarus (Nemuno baseino upės). — ten. Yra dar kiek aukštumų Vilniaus srityje ir Žemaičiuose (Telšių apskrity). Nuo jūros latvius skyrė lybiai. Senieji aisčių kaimynai vakaruose buvo lenkams artimi pamarėnai (už Vyslos). tolimojo pasaulio pasižiūrėti nenuplaukdavo. Aisčių santykiavimas su kitomis tautomis prasidėjo gana vėlai.o Latvija galutinai nustota vadinti Livonija tik susikūrus nepri­ klausomai Latvijos valstybei. paliai Baltijos jūrą. Dabar­ tinėj mūsų Suvalkų krašto lygumoj. Visos aisčių giminės gyveno palyginti labai nuošaliam krašte. 2. Dar toliau į pietus jotvingai ribojosi su lenkais ir Voluinės rusais. Geriau buvo įsikurti aukštesnėse Žemaitijos ir Aukštaitijos lygumose. Su tolimaisiais Europos pietumis. kur dar prieš Kristų graikai ir romėnai buvo sukūrę aukštą kultūrą. kada susikūrusi lietuvių valstybė pradėjo su jau anksčiau įsikūrusiomis lenkų ir rusų valstybėmis varžytis dėl žemių. todėl čia gyventojų buvo tirščiau. Jūrininkyste ais­ čiai nesivertė. Ypatingai pelkėtos buvo jotvingų gyvenamos pietinės sritys ir jų šiaurinė dalis. atsitiktinių santykių (jie galėjo parduoti romėnų pirkliams nebent savo gražųjį gintarą). Su tais pačiais gudais ry­ tuose ribojosi latgaliai.

tuo metu jau visa Europa buvo krikščioniška. Tad labai ilgai senųjų kultūrų tautoms ais24 čių kraštas buvo mažai težinomas. drauge su krikštu buvo gavusios ir raštą. kokios tautos gyvena Europos rytuose ir kokios jų jėgos. jie veržėsi į pasaulį. X I I I amž. kai Roma nukariavo didžiąją Europos dalį. mi­ sijų atgarsiai yra išlikę ir raštuose. arba n o r m a n a i s. Ka­ dangi su tomis valstybėmis aisčiams labai dažnai tekdavo ka25 . Pirmas. Mat. Tuo būdu mes randame vieną kitą kartą romėnų paminėtus ir tuos kraštus. Tas prane­ šimas yra išlikęs iki mūsų laikų. o kiti į Pavyslį (kryžiuočiai). 3. kas gi gyvena už tų tautų. kaip tiktai čia gyvenusios aisčių giminės. Ypač dažnai minimi aisčiai Skandinavijos kronikose ryšium su gotų karo žygiais. kad už slavų gyvena dar lietuviai. Viduramžio žinių apie aisčius pasitaiko daugely to meto kronikų. ieškodami turtų ir valdžios. Romėnams Pabaltijys. kurs duoda plates­ nių žinių apie aisčius. kai Karolis pasiekė slavus. Jų kraštas neturėjo jokių ypatingų turtų. y. Vienas iš jų svar­ biųjų upių kelių į Bizantiją buvo Dauguva ir Dniepras (čia jiems tekdavo sausuma pereiti tiktai nedidelį tarpą. Nuo tada pradeda rastis kaskart vis daugiau istorinių žinių apie aisčių gyve­ nimą ir jų kovas už savo nepriklausomybę. Būdami nepaprastai karingi. tikybą. Karolis norėjo žinoti. t. buvo ateiviai skandi­ navai ir slavai: pietuose lenkai ir voluiniečiai. Įdomiausiai minimi aisčiai IX amž. Todėl. jis gana smulkiai nupasakoja aisčių gyvenimo būdą ir papročius. o rytuose gudai. į aisčių gyvenamuosius kraštus atsikraustė vokiečiai ir čia sukūrė savo valstybes. Vieni jų atsikraustė į Padauguvį (ka­ lavijuočiai). iš kurių taip pat šį tą sužinome apie aisčius. jūrininko V u l f s t a n o pasakojime. Tačiau šitas vikingų įsigalėjimas mūsų kraštuose buvo neilgas: X amžiuje visos jų sodybos buvo sugriautos. kurios yra anapus jų imperijos sienos. Savo veikale „Germania". Tuo metu pasauly geriausiai klestėjo Bizantijos imperija: ji turėjo didžiuosius prekybos centrus ir buvo turtingiausia. Vietomis tų sodybų palaikų atrandama ir giliau aisčių gyvena­ mame krašte. Skandinavai. Gausiau žinių apie aisčius pradeda rastis nuo X amž. IX amž. Tuomet romėnų raštuose pradeda rastis jau platesnių aisčių paminėjimų ir trumpų jų gyvenimo aprašymų. Tokių sodybų — pilių — buvo ir visam Baltijos pajūry. Vė­ liau. Tuo būdu jie pasiekė ir aisčių gyvenamus kraštus ir čia pajūriuose pristeigė savo ko­ lonijų. kurie būtų traukę se­ nųjų tautų pirklius. kurios yra anapus germanų. Keliautojai mums paliko savo kelionių aprašymų. romėnams natūraliai kilo klausimas. o vėliau atei­ vių vokiečių valstybėms. t. galėjo padaryti ne kas kitas. pradžioje Vakaruose ran­ dame pirmą kartą paminėtą l i e t u v i ų v a r d ą (lig tol buvo minimi tik apskritai aisčiai). Seniausios istorinės žinios apie aisčius Aisčiai gyveno labai nuošaliai nuo senųjų Europos centrų. su kuriomis aisčiams teko su­ sidurti ankstyvaisiais istoriniais laikais. Buvęs Prūsuose. Kurdamas savo imperiją. ku­ rios X amž. yra I amž. Pirmasis lietuvių vardą yra paminėjęs vienas Karolio Didžiojo žvalgas.Vikingai. Ten jis trumpai aprašo aisčių gyvenimą. Ilgainiui paliai šitą kelią atsirado vikingų so­ dybų: tai buvo sodybos žmonių. gale gyvenęs romėnų istorikas T a c i t a s . aisčių kaimynijoje tuo metu jau buvo susikūrusios lenkų ir rusų valstybės. jis paskiria vieną skyrelį ir aisčiams. y. tu­ rėjo nuolatinį upių susisiekimą su Bizantija. Tą. Po to vikingai čia daugiau jau nebeįsikūrė. jo agentai sužinojo. iš kur į Romą buvo gabenamas gintaras. aisčių gyvenamieji kraštai jau buvo vis dėlto žinomi. ir todėl apie seniausią aisčių praeitį ir jų gyvenimą nedaug teturime žinių. kalbėdamas apie tautas. Bet prieš įsikuriant lenkų ir rusų. būdami energingiausi iš šiaurės Europos tautų. Jų pirklius į šituos kraštus traukė jau iš seno žinomas ir Romoje labai brangintas Pabaltijo g i n t a r a s . aisčiams dar teko susidurti su ateiviais iš už jūros — su v i k i n g a i s . saugančių upe keliaujančius pirklius nuo plėšikų. todėl susirūpinta ir pagonių aisčių krikštu. skiriantį tų upių aukštupius). Tad nemaža tokių sodybų buvo ir Padauguvy. žinoma. Visų nenusisekusių X — X I I I amž. būtinai pami­ nėdamas ir jų gintarą. ir aisčių santykiai su skandinavais nutrūko.už germanų ir slavų. Jie buvo užplūdę visą Europą. Tuo būdu pirmosios tautos. Be to.

Mažyčiai. Kilnotis iš vienos vietos į kitą buvo nelengva. Gyvulininkystė aisčių kraštuose negalėjo būti didelio mas­ to. Kai X I I I amž. žąsų ir t. slyvų. istorinių šaltinių atsiranda ir pačioje Lietuvoje (žiūr. Kaip ir visoms pasaulio tautoms.. (Iš seno XVI a. nes čia nebuvo plačių ganyklų. Be to. kai nuolat būdavo kariaujama savitarpy ir su svetimaisiais. tai žinių apie aisčius dar pagausėja. ar jie auginosi daržovių. Tada būdavo žygiuo­ jama dažniausiai upių ledu.p. bet nepaprastai patvarūs ir vikrūs žemaitukai tebėra garsūs arklių tarpe dar ir šiandien. pamatę kryžiuočius valgant kopūstus. Auginosi ir pluoštinių augalų — kanapių ir linų. Todėl. aisčiams buvo ne pramogos Zubras. Senovės aisčių pragyvenimo šaltiniai ir ūkis Žemdirbystė.). ežerai ir upės. kad senovėje aisčiai gėrė kumelių pieną (taip bent liu­ dija kai kurie šaltiniai). Išsiplėsti girios plotą ir prasidirbti (paversti dirva) buvo gana sunku. sorą). Aisčiai galėjo laikyti tik ne­ didelius būrius gyvulių. Ypač jie vertino linus. Aisčių kraštas buvo labai miškuotas ir pelkėtas. Su eikliaisiais savo žirgeliais jie pa­ siekdavo tolimus kraštus. tiek rusai savo kronikose kaskart vis daž­ niau pradeda minėti atskiras aisčių gimines: duoda vis dau­ giau žinių apie tų giminių gyvenimą. tad daugely vietų žemės nepakakdavo. ančių. Tokių jaujų Lietuvoje pasitaiko ir dabar. todėl senovės aisčiai javams džiovinti statėsi jaujas. kad prū­ sai. Medžioklė. Todėl žirgas. taip gražiai apdainuotas mūsų dainose. kiaulių. nes jų jau teikia ir vokiečiai. aisčiai dar turėjo ir kitų verslų: veisė gyvulius ir naudojosi pačios gamtos. kokių mes dabar auginamės. 27 . o klimatas palankus žemės ūkiui. aisčiai dar laikė karvių. ypač miško. kurie ganydavosi arti sodybų( kad ne­ paklystų miškuose). negu dabar. avių. Todėl aisčiai vertėsi ž e m ė s d a r b u. Be arklių. g r e t a ž e 26 mės darbo. vienas vokiečių kronikininkas pažymi. buvę labai nustebę. kad jų nesiaugino. kurie buvo reika­ lingi ypač karo žygiams. kada užšaldavo pelkės. iš -kurių audėsi apdarus. aisčių krašte atsiranda vokiečių ateivių valstybės. Žemė visame krašte bu­ vo derlinga. Tačiau savo reikalui jie turėjo pakankamai visokių gyvulių. Gali būt. kurių dabar mūsų kraštuose nebe­ auginama (pav.I riauti. gyvenant giriose. artimas vyro bičiulis. Greičiausiai. turtais.t. Pagaliau anais neramiais laikais. kad vokiečiai esą panašūs į arklius ar mulus — galį valgyti žolės. vyšnių. su jais berneliai daug mylių jodavo pas mergeles. Net karo žygiai buvo atliekdami daugiausia žiemos metu. Nežinia tik. pridėto prie Heidensteino kelionės aprašymo). Prastai išdžiūvusius ja­ vus sunku iškulti. Pirmiausia turėjo arklių. Aisčiai augino ir vaismedžių: obelių. 1—3 p. ožkų. Bet žemės darbui senovėje buvo didelių kliūčių. raižinio. tai tiek lenkai. Tad ir šita aplinkybė labai trukdė žemės darbus. 4. bet ir tokių. kriaušių. taip ir aisčiams pragyvenimo šaltinius nulėmė krašto gamta. todėl javai ne visada spėdavo prinokti bei išdžiūti. anais laikais mūsų krašto klimatas buvo daug drėgnesnis. Jie augino ne tik tokių javų. vištų. vienas prūsas net pasakęs. nes X I I I amž. Dėl šitų sunkių keliavimo sąly­ gų aisčiai iš seno buvo sėsliai. Įsikūrus vieningai lietuvių valstybei. santvarką ir tikybą. Bet vis dėlto mėsos aisčiams daugiausia teikdavo miškas. vyrams dažnai tekdavo pasitraukti iš namų.

Jos nešė medų senų medžių drevėse. Jie parduodavo savo gintarą ir miškų prekes: kailius. o vėliau jais buvo mokami net mokesčiai. Bitininkystė. kurie žuvimis mokėjo duoklę savo ponams ar kunigaikščiams. Tad nė vienas lazdelės „pusininkas" čia nieko negali pakeisti. tuose kraštuose prekybai pairus.dalykas. kas jas atrasda­ vo. bendros bitės mūsų protėvius suartindavo. Kas tam nu­ sikalsdavo. kuri m i r š t a . artimam draugiškumui išreikšti turime žodį b i č i u l y s t ė : mat. Kitokių pirklių jie. dar prieš Kristų ir pirmaisiais amžiais po Kristaus. atsiskaitydavo su jo pirkliais. Bitės buvo labai branginamos aisčių. galėjo verstis tik tie. X I I I amž-je visos šiaurinės Europos prekybą suėmė į sa­ vo rankas vokiečių miestų sąjunga. Aisčiai iš medaus gamino garsųjį midų. Žvejyba. padarydavo juos draugais. Naujų įpiovimų gali­ ma padaryti. To­ dėl net iki mūsų laikų yra išlikęs žodis v a i s b a. matyt. b i č i u l i a i s . Ypač daug buvo parduodama vebrų ir kiaunių kailių. Žuvininkystė. 29 . gyva prekyba ėjo su rusų kraštais. Tas vardas. sudėjus abi puses į vieną vietą. laukiniai arkliai. kaip ir žmogus. o vėliau dar medžius. reta dabar šernų. Paskui lazdelė skeliama pusiau taip. Vėliau. briedžių ir kitų žvėrių. Netoli. įvairių ginklų. nė nepažino. Šiandien jau išnykę lokiai. be to. aisčiai prekiavo daugiau­ sia su skandinavais. vadinamoji H a n z a . Stokholmo esąs Birkos mies­ tas tada buvo didžiausias prekybos centras. kai lietuviai prekiavo su Birkos miestu ir. Tuo būdu tokia lazdelė yra tarsi savotiškas kvitas. Pirmiausia rei­ kia paminėti bites. žino­ ma. bet daug ir kitų turtų. Iš žemės. Antai dar X V I amž. tik abi puses sudėjus. o vašką par•* duodavo. taip pat buvo labai svarbi ūkio šaka. Jos vadinamos b i r k o m i s. mainams.t. liudija senoviniai tų kraštų pinigai. — apskritai skaičiuojamoji priemonė. Pažymėtina.. kurių savo krašte neturėjo: druskos. galima matyti. pelenus ir t. Tiek Lietuvoje. bet labai svarbus pragyvenimo šaltinis. kas reikalinga žmogaus gyvenimui. Be to. v a i s b ū n a s — pirklį. ir niekas kitas nedrįsdavo Bitininkas kopia medų. (pav. kurs reiškia pre­ kybą. liko iš tų laikų. kailiukų) skaičių. miškų ir vandenų aisčiai negalėjo gauti 28 visko. paliesti bičių. su kuriuo prekiavo visos aisčių giminės. o upėmis buvo pasiekiami net tolimieji Rytai. kurie gyveno prie vandenų. arba žvejyba. tiek Skandinavijoje net šiandien dar vartojamos tam tikros lazdelės skaičiams žymėti. Prekyba. būdavo labai žiauriai baudžiamas. vašką. Didingi jo griuvėsiai ir dabar tebeliudija garsiąją praeitį. kurie rodo kam nors įteiktų daiktų. Jie ir vadinosi kiaunininkais arba vebrininkais. kuri mokesčius mokėjo kailiu­ kais. žinoma. kad „visbiečiai" ir „pirkliai" senovės lietuviams buvo vienareikšmės sąvokos. Bet svarbiausias jų centras buvo Gotlando saloje įkurtasis V i s b y miestas. vilnonių audinių ir t. aisčiai varė prekybą net su R o m a ir G r a i k i ­ j a . vekselis. Lietuvoje buvo tam tikra valstiečių rūšis. kad abiejose pusėse liktų randelių žymės. Net vėlesniaisiais laikais buvo ištisų kaimų. Se­ novėje tokias lazdeles vartojo visi. Kailiukai tada dažnai būdavo vartojami ir vietoj pinigų. Bitės priklausvdavo tam. tom s lazdelėmis naudodamiesi. Radusysis drevę. Tą rodo kad ir išlikę žodžiai: juk bitė — vienintelė iš visų gyvių. kapuose ir senųjų sodybų vietose. taurai. tuomet jų galėjai su­ tikti kiekvienam žingsny. kur mainėsi prekėmis su vietos gyventojais. elnių. o vietomis jos tebevartoja­ mos ir dabar. randami Lie­ tuvos piliakalniuose. geležies. Todėl dalį savo pro­ duktų jie parduodavo ir pirkdavosi tų prekių. Vienoj paprastos lazdelės pusėj įpiaunami randeliai. žvėrių kailius parduodavo užsienių pirkliams. Ankstyvaisiais laikais. Vi­ same Baltijos pajūry vokiečiai buvo įsikūrę savo miestų ar bent prekyviečių. Kad iš tikro buvo varoma pre­ kyba su Bizantija ir kitais Juodosios ir net Viduržemio pajū­ rio kraštais. Miškas aisčiams duodavo ne vien kailių ir žvėrienos. kiek yra tokių įpiovimų. Žvėriena jie misdavo patys. negu dabar.t. tuojau įkirsdavo joje savo ženklą. Medžio­ jamųjų žvėrių senovėje buvo daug daugiau.

kad jais tegalėjo eiti tik pri­ tyrusio vadovo vedami žmonės. svainių ir t. be to. ežerus ar neišklampojamas pelkes. tuomet jiems teko prekiauti arba rytuose su rusais arba pietuose su lenkais. Taip maždaug atrodė senosios medinės pilys (Latvių archeologų rekonstrukcijos fotografija). Seniausiais laikais aisčiai gyveno šiaudais dengtose medinėse trobose po vienu stogu su visais sa­ vo gyvuliais. Senovės aisčių visuomeninė santvarka Visuomenė. 6. Be to. apylinkės gyventojai skubė30 Senovės aisčių pilis — sodyba. Tuo būdu kartais. Vėlesniaisiais laikais buvo vartojami specialūs pailgi sidabro gabalai su pažy­ mėtąja verte. o naudojosi svetimaisiais pinigais arba paprastais aukso ar sidabro gabalais. Be gyvena­ mosios trobos. Dažniausiai vie­ noje vietoje būdavo sodybos giminių: brolių. dirvas praplėtus. Pilys turėjo slaptų išėjimų. šiaudinio stogo apačioje būdavo klojamos storos me­ džių žievės (mauknos). Jie buvo vadinami m u š t i n i a i s . davo slėptis miškų tankumynuose arba bėgdavo į pilis. kai nebebūdavo vilties išsigelbėti. nuo senų senovės buvo statoma k l ė t i s ir p i r ­ t i s . 5. Sodybos buvo išsisklaidžiusios po visą kraštą po kelias ar po vieną.). niekas svetimas negalėjo jais naudotis. apkasamos grioviais. kuriais buvo galima susisiekti su kitomis pilimis. Tie keliai būdavo tokie vingrūs ir pilni klastingų posūkių. žentų.Dar vėliau. Jos buvo medinės (mūrinių pilių Lietuvoj pradeda rastis tik nuo X I V amž. t. Tuo būdu gretimų pilių sargybos tuojau sužinodavo gresiantį pavojų. dar buvo ypatingų sodybų nuo priešo gintis. o ypač Vytau­ to laikais. Pinigų senovės aisčiai neturėjo. priešui už­ puolus. o kiek vėliau atskirai buvo pradėti statyti klojimai. Ir dabar dar galima rasti Lietuvoje tokių kelių liekanų. Ją sudarė ne tik tėvai su vaikais. būdavo padegami. toje pa­ čioje vietoje jų apsigyvendavo ir daugiau. bet ir 31 . ir laisvi likusieji lietuviai nuo jūros buvo atskirti. aisčiai. žinoma. žodžiu. dažnai prileidžiamais vandens. Tie slaptieji keliai dažniausiai eidavo per upes. O pilys būdavo nemažos: jose sutilpdavo kartais net po keletą tūks­ tančių žmonių. Kad troba nuo ugniakuro neužsidegtų. dar sustiprinamos. Pavojingesnėse vietose tokių pilių buvo statoma ištisa virtinė. kai Prūsuose ir Latvijoje jsikūrė vokiečių atei­ vių ordinai. Jos buvo statomos ginkliose vietose ir. varė mainų prekybą. kur po vandeniu bū­ davo išgrindžiami akmens ar rąstų keliai. Senesnių lietuviškų pinigų nėra surasta. apsigyvendavo viena šeima. Jų viršūnėse buvo sukraunami laužai. pilies įgula galėjo iš apgultos pilies slapta per­ sikelti į gretimą pilį. Bet daug daž­ niau už pinigus senovės aisčiai vartojo prekyboje įvairius bran­ giuosius kailius ir kitus daiktus. Kaip visų tautų. y. Vidury trobos buvo kūrenama ugnis. o vėliau. kurios sulaikydavo kibirkštis. statėsi namus sau ir ūkio reikalams. prie kurios šalčių metu šildydavosi net gyvulėliai. dar­ žinės ir kiti trobesiai.t. Savus pinigus lietuviai pradėjo kalti tik Kęstučio. Senovės aisčių sodybos Gyvendami nuolat vienoje vietoje. Tokie akmenimis grįsti keliai žemaičių buvo vadinami k ū l g r i n d o m i s (kūlis—akmuo). Pavojui praėjus. Kur nors prasiplėšus kiek miško. žmonės iš pilių vėl grįždavo į savo sodybas. kurie. p i1 i ų. susisiekti su Baltijos jūra keliaujančiais Hanzos pirk­ liais buvo sunku. taip ir aisčių pagrindinis visuo­ menės vienetas buvo šeima.

Tos. Meškučių valsč. O praturtėti kelias buvo atviras. ir jungtinių apylinkių karo vadai tapo nuolatiniais valdovais — k u n i g a i k š č i a i s . Antai Lietu­ voje X I I I amž. kilmingaisiais. tai jis nebegalėdavo eiti į karą. bet prieš amžiaus vidurį visa Lietuva jau priklausė vienam Mindaugui (visi kiti kunigaikščiai jo klausė. Be jų. Be laisvųjų ūkininkų. giminės. krašto gy­ nėjai ir valdė stambesnius ūkius. galėjo išsikelti ir įsikurti kur tinkami.1. Toksai vadas reikale dažnai vadovaudavo ne tik šeimai. Be to. Jų valdžioje būdavo ir pilys. kurie gyveno ant bajoro ar kunigaikščio žemės ir mokėjo jam tam tikrą mokestį. apmokėję skolas arba išbuvę bajoro tarnyboje sutartą laiką. pradžioje kunigaikščių dar buvo daugiau. Tie vadai buvo vadinami r i k i a i s ir k u n i g a i s . Iškilus didesnių sričių valdovams —kunigaikščiams. buvo dar kitų. savo rikių vadovaujami. nes žemės ir kitokių gamtos turtų buvo galima gauti kiek norint: reikėjo tik pasirinkti gerą vietą ir sugebėti pelnytis. pats žemasis visuomenės sluoksnis. žmonės stato ant jo kryžius. Greičiausiai tai buvo kuris nors senas žmogus. rodo iki mūsų laikų gausiai išlikusios įvai­ rios vedybų apeigos. 5 Piliakalnis — Kryžių Kalnas Jurgaičių kaime. Piliakalnį laikydami šventa vieta. kurie gyveno kartu. Kad šeimos sukūrimas buvo laikomas labai svarbiu įvykiu. Tuo būdu tarp visų visuomenės sluoksnių nebuvo griežtų ribų: kiekvienas prasigyvenęs valstietis galėdavo tapti ba­ joru. Bajorai buvo daugiausia kariai. Saugumo ir karo žygių sumetimais prie tokių šeimų dėdavosi kitos šeimos. Jie neturėjo jokios laisvės ir turėjo dirbti bajoro Lietuvos Istorija. Tai buvo prasiskolinę ūkininkai. kurios gyvendavo patogesnėse sąlygose. buvo dar vienas. Visuomenės sluoksniai. — greit pralobdavo. tam tikrais paveldė­ jimo papročiais. karaliais ir 1. Jei bajoras likdavo neturtingas ir kasdien turėdavo rūpintis šeima.buvo smulkūs. Pirmiausia čia paminėtini l a i s ­ v i e j i ū k i n i n k a i .. Tai buvo v e r g a i . bet ir visai giminei arba net ištisai apylinkei. Bet šitoki susijungę smulkūs vienetai. bet palengva jų tarpe iškilo galin­ gesnieji. Anų laikų svetimšaliai juos vadin­ davo daugybe dar kitų vardų: vyresniaisiais. Iš pradžių tokios apylinkių sąjungos būdavo laikinės. Tuo būdu turtingesnių šeimų galvos tapdavo visos giminės ir apylinkės vadais ir savotiškais valdo­ vais. kaip 20. Karo atveju va­ dovaudavo narsiausias ir sumaniausias karys. žemesnių sluoksnių. kurie paėmė mažesniuosius į savo valdžią. Jis valdė ir visą šeimą. arba b a j o r i j a . Iš pradžių ir tokių kuni­ gaikščių buvo dar gana daug. bet palengva ryšiai tarp jų stiprėjo. dar buvo ir n e l a i s v ų j ų . Ūkininkai buvo ne tokie turtin­ gi. ne visos šeimos buvo lygios turto atžvilgiu. ir tapdavo paprastu ūkininku. Kiekvienas prasigyvenęs ūkininkas taip pat galėdavo tapti bajoru. kurs iš savo būklės tegalėdavo išsivaduoti tik dėl kitų malonės. daugybė vestuvinių dainų ir t. senieji apylinkių vadai—rikiai—tapo aukštes­ niuoju visuomenės sluoksniu. papročiai. žinoma.saugoti ir tvirtinti pilis. Tačiau jie. Kadangi iš pradžių politiniai vienetai 32 33 . t. jie turėjo mokėti kunigaikščiams tam tikras duokles. geriau sugebėdavo tvarkyti savo ūkį ir būdavo apsukresnės. Be to. Visa šeima turėjo bendrą turtą. ir bendrą vadą. tai tokių vadų buvo labai daug: kartais vienam susidūrime su priešu jų žūdavo net po keliolika. o nusigyvenęs bajoras — paprastu ūkininku. o nepaklusnieji ne­ teko savo sričių. kuni­ gaikščiais. atlikdami bendrus žygius turėdavo. buvo išvaryti). norėdami ko išprašyti iš Dievo arba reikšdami Jam padėką. Praturtė­ jęs jis vėl galėdavo atgauti savo senąją būklę. Šiaulių apskr. kurį valdė. o dažnai ir po vienu stogu. eiti jų va­ dovaujami į karą. Vergais paprastai būdavo karo belaisviai ir jų šeimos.—bent tie. vienas šeimos narys. tose pačiose sodybose.

Bet buvo dievybių. Taip pat vienoda buvo ir jų religija. Aisčiai vaizdavosi. di­ dingam dangaus mėlynės valdovui. Pats žodis d i e v a s aisčiams. Kiekvienam gamtos reiškiny. aušrą ir net vaivorykštę. Jis — derliaus dievas. kai kur laikoma net nuodėme užlieti ją kokiomis srutomis ar ne­ švarumais). ypač ž a l č i a i . Iš tikro aisčių dievai vienas kito nepriklausė. — kiekvienas turėjo savo sritį. namuose buvo lai­ komi šventieji gyvuliai. sietyną. Būdami pagonys.. Tokios vietos buvo savotiškos šventovės. savo didybe žavinčių ar bauginančių. aušrinę. kaukų. arba žmogaus likimą lemiančios deivės (ateinančios prie gimstan­ čio žmogaus ir valdančios jo gyvenimą iki pat mirties). kitur kiti dievai. ji buvo nuolat kūrenama. Jis rasit buvo svarbiausias aisčių dievas. aisčiams žemdirbiams buvo labai reikšmingas ž e m ė s d i e v a s arba pati sudievintoji žemė. kaip namų globėjai.. Aisčiai manė. taip ir aisčiams labiau­ siai krito į akis ir juos stebino dangaus mėlynė su visomis nesu­ prantamomis dienos ir nakties šviesybėmis. Kaip visoje gamtoje buvo pilna dievybių. Šiai dievų eilei pridera ir griausmingasai perkūnas. jie įdėdavo į kapą įvai­ rių daiktų: pabalnotų arklių. žemės vaisių ir žiedų davėjas. Jei jis čia buvęs valdovas ar tarnas. Tik pat­ sai laidojimo būdas buvo nevienodas. miškai 'r atskiri medžiai. Dėl to ugnies kulto dar ir dabar pas mus ugnis tebelaikoma ypatingoj pagarboj (pav. kalbininkų skirstomi į tris grupes — prūsus. namų. kaip gyvenęs žemėje. Kaip visoms arijų tautoms. Gyvuliai. kuri saugojusi visus namus. Bet visiš­ kai be jokio pagrindo dažnai literatūroje jis yra vadinamas vyriausiuoju aisčių dievu. Be namų dvasios. papuošalų ir kitko. lauksargių. laidodami lavonus. Be gamtos reiškinių. židinio ir gy /ulių dievų. Dėl savo įspūdingo apsireiš­ kimo jis buvo laikomas vienu iš galingiausių dievų. Be to. Tuo būdu aistis su­ dievino patį dangų ir jo kūnus. Buvo net svarbes­ nių javų (pav. mėnulį. čia buvo dar židinio ir kitokių dievų. Senovės aisčių religija Visi aisčiai. vergais ga­ lėdavo tapti dar įvairūs nusikaltėliai. aisčiai laikė dievais ir dvasiomis dar daugybę dalykų. Dievai. O kas buvo nesu­ prantama ir žavinga. aisčių supratimu. kad mirtis tesanti tik persikėlimas į kitą pasaulį. Dar visai neseniai miškų ir pamiškių senose tro­ bose buvo laikomi žalčiai. Tarminiai kalbos skirtumai tarp jų istorinių laikų pradžioje dar buvo nežymūs. bent žiemos metu. Jei nusikaltėliui būdavo dovanojama gyvybė. bet ir kiekvienų namų židiny. taip jų buvo apstu ir aisčių namuose. reiškė dangaus tėvą. buvo miškų. ir nieko bendro neturinčių su gamta ir jos reiškiniais. linų) globėjų. pagal kalbos tarmę. Reikšmingą vietą aisčių religijoje turėjo ugnis. jie turėjo daug dievų. Be karo belaisvių. Kultūros at­ žvilgiu visi aisčiai nesiskyrė tarp savęs. tas buvo dievu laikoma. viso pasaulio valdovu. Kai kuriose^vietose ji buvo nuolat kūrenama — tai a m ž i n o j i u g n i s . girios. bajorai galėjo atsiduoti vien tik karo reikalams. Jų tarpe bene žymiausios buvo l a u m ė s . aitvarų ir kitokių dievybių. ugnyje aisčiai degindavo ir dievams aukas.žodžiu. Be to. visa gamta buvo pilna dievybių. kaip priešprieša ramiam. kalnai. augalai. 7. su­ žinodavo jų valią. Pomirtinis pasaulis. slėpėsi gera ar bloga dievybė. Ji buvo ne tik dievybė — per ją žmonės susižinodavo su savo dievais. pirma buvo sudeginami ant laužo. bet pats religijos pobūdis visur buvo vienodas: v i s i j i e g a r b i n o g a m t ą i r v i s u s n e s u p r a n t a m u s j o s r e i š k i n i u s l a i k ė ne­ žemiškomis jėgomis. ypač žy­ mesnieji. Jų tad darbu naudodamiesi. ginklų. kurios globojo atskiras ūkio sritis. Į paskirtą guolį jie būdavo įvedami su tam tikromis apeigomis ir ten buvo laikomi. kad mirusiam žmogui būsią reikalinga turėti tų pačių reikmenių ir įrankių. Ugnis buvo gerbiama ne tik šventovėje. Šita pagarba žalčiams tebėra kai kur išlikusi dar ir dabar. kur žmogus gyvenąs taip pat. ežerai. kur. o paskui buvo lai35 . lietuvius ir latvius. kuriuos turėjęs šiame pasauly. Tai vadinamoji šventoji namų ugnelė. dažnai vienur daugiau buvo garbinami vieni. jo mėlynės valdovą. Todėl. tur būt. Taip antai. . tai toks pat liekas ir po mirties. jis tapdavo savo valdovo vergu ir galė­ davo būti kam nors dovanotas ar parduotas. kurie jiems padėdavo ar kenkdavo. Vieni žmonės. Bet kartu su žemės dievu ūkininkai dar garbindavo daugybę dievybių — 34 dvasių.ar kunigaikščio ūky. arba gabija. Dievais arba dievų reiškiniais aisčiai laikė taip pat saulę.

kurių vadai dažnai užpuldavo ne tik čia pajūryje įkurtas skandinavų kolo37 . reikalas pulti arba gintis nuo priešų. Šventovės buvo po atviru dangum. arba dvasininkai. Kaip kiekviena religija. kad buvęs kažkoks vienas vyriausiasis kunigas ir viena vyriausioji šventovė — Romuva. bet ir ištisos girios ir miškai: mat. Romainiai. žinoma. kurių vardai turi šakninį skiemenį r a m-. su jais skaitėsi valdovai. Alkakapių.) Iš visų aisčių giminių išliko nepriklausomi ir sukūrė savo valstybę tik vieni lietuviai. Visi jie atlikinėjo įvairias apeigas. tuomet joms būdavo aukojamos įvairios aukos.t. viską valdančio dievo. kur krovė aukas ir būrė žmonių likimą. būtinai reikėjo pasiduoti vieno vado valdžiai. Raginėnai ir t. Gyvendami giriose. tačiau nebuvo jokių dievų stabų: aisčiai jų neturėjo. ant atskirų piliakalnių. Dievai gyvenę dažniausiai medžiuose. kurie atlikdavo visas dievų ir dvasių garbinamąsias apeigas. Politinius vienetus kurti vertė pirmiausia atskirų šeimų santykiai. tai šventovėse jiems nebuvo statoma jokių maldyklų. ypač šimtamečiai didingi ąžuolai. Jiems savaime turėjo atrodyti. Raguva. aisčiai visą gyvenimą praleisdavo nuolat susidurdami su miškų klaikuma ir slaptybėmis. taip nebuvo priklausomybės ryšių ir tarp dvasininkų. 8. dievai turėję savo būstines aplin­ kumoj. kad mirusiųjų vėlės nesiskiriančios nuo šeimų ir gyventos aplinkos: jos apsigyvenančios gyvuliuose ar medžiuose. Prie mirusiųjų kulto vietų pridera kapinės. kaip tik medžiuose. dėl skirtingo savo pobūdžio arba dėl tarminių skirtumų.. lavonų deginamosios ir vė­ linių apeigų atliekamosios vietos. Ant medžių šakų aisčiai kabindavo įvairias aukas.: Rambynas. Kulto tarnai. pav. r o m.t. Aisčių šventovės buvo dvejopos: vienose buvo sukoncentruo­ tas dievų. Ragava. kaip nebuvo vie­ nos centrinės šventovės. Alkos kalnų. kurie nuolat puldavo aisčių kraštus. Rominta. vadinamosios v ė l i n ė s . vė­ linių ir visokių švenčių apeigoms. kaip nebuvo vieno vyriausio. Alkaragiai. buvo nęt pavergę kai kurias pajūrio gimines. pav. vieninga lietuvių vals­ tybė susikūrė tik X I I I amž. Švent36 kalnis. Yra žinių. tik. Šventovės vienur buvo vadi­ namos romuvomis. Alkų kaimų — pilna Lietuvoje. turėjo specialių žmonių. o IX amž. Tačiau aisčiai tikėjo. ir būnančios savo šeimų globėjos. kitur alkomis. k r i v i a i s . iš me­ džių ošimo burdavo likimą. Visos tos vietos būdavo daž­ niausiai arti dievų garbinamųjų šventovių. Aisčiai jau tuomet turėjo savo valstybėlių. o kitose mirusiųjų kultas. Vėlėms kiekvienos puotos metu že­ mėn būdavo nuliejama gėrimų ir numetama maisto. Žinoma. Aisčių valstybinis gyvenimas seniausiais laikais (iki X I I I amž. Jie buvo vadinami v a i d i l o ­ m i s . jose kūrenosi amžinoji ugnis. dvasių ir vėlių būs­ tinėmis. o tik vienas aukuras. nusižiūrėję į katalikų Bažnyčią. kad senų senovėje aisčiams daug teko kariauti su skandi­ navais (danais ir dabartiniais švedais).ir r a g-. Archeologai atkasa dabar tų šventovių. — ypač tie. tačiau smulkesnių valstybinių vienetų visose giminėse buvo susidariusių jau daug anksčiau. kurie buvo susiję su aplinkuma. prasimanė šitą dalyką. Miškuose dažniausiai būdavo kū­ renamos ir amžinosios ugnys. Tai visai suprantama. — į juos kreipėsi didesnis skaičius žmonių. kai kurie iš jų buvo žinomesni. Jie turėjo tik įvairių apeiginių statulų bei stulpų. Todėl būdavo ruošiamos specialios vėlių garbinamo­ sios šventės. Buvusiųjų šventovių vietas dar parodo ir kiti vietovardžiai. kurie. Jie buvo prie šventovių. o visos kitos giminės. — tad ir jų šventovės buvo garsesnės. ž y n i a i s ir kitokiais vardais. kad ten pilna visokių dvasių. ne­ daug težinodami apie tikrąją aisčių religiją. Anas pomirtinis pasaulis buvo vadi­ namas d a u s o m i s . nespėjusios su­ siburti. Taigi pasakojimas. — gal būt. arba garbinimo apeigos. jis taip pat turėjo savo dvasių bei dievų. — yra prasimanymas viduramžio rašytojų. kiti buvo laidojami su daiktais nesudeginti. pateko į svetimųjų valdžią.: Perkūnkalnis. Norint apsiginti arba patiems pulti savo priešus. kurios negalinčios gyventi niekur kitur. išgarsėję gydymu ar būrimu. Todėl buvo gerbiami ir garbinami ne tik atskiri medžiai. Ragainė. Taip pat su šventovėmis susijusios ir tos vietos. kurias apylinkės žmonės dažniausiai vadina savotiškais a l k ų vardais. Kaukokalnis ir t. Tiesa. ten buvo ir šiaipjau apeigoms reikalingų įrengimų. Kadangi aisčių tikėjimu. taip ir aisčių. ant kurių dėjo aukas. žinoma. Bet. O šitos šventovės būdavo rengiamos kur nors arti sodybų. jie buvo laikomi dievų. vadovavo laidotuvių. bet tai nebuvo dievai. augančiuose ant jų kapų.dojami jų ir kartu sudeginto turto pelenai. Šventaragiai.

Pagonys tuo būdu atkeršijo už savo šventovės 39 . Mat. aisčiams vis dėlto priešų nestigo. Kad aisčių giminės į at­ vykusius labai neskersuotų. ir X I I I a. Kaip tik X amž-je jų kaimynystėje įsikūrė jau stipresnės lenkų ir rusų valstybės. ir iki X I I I amž. lietuvių ir latvių giminėms iš karto irgi nelabai sekėsi. Černigovo. Europos centre gyvenę germanai galutinai buvo pakrikš­ tyti V I I I — I X amž. Tada vakariniams aisčiams (Prūsuose) teko nuolat kariauti su lenkais. kur negalėjo įžengti joks svetimšalis. atsikvietė sau į pagalbą vokiečių ordiną (kryžiuočius). Po ilgų kovų. Bet vieną rytą. — su tais pačiais lenkais ir rusų Voluinės kunigaikščiais. gavo apsaugą ir išvyko į aisčių kraštą. kai visi trys misijonieriai atlaikė mišias. X amž. Polocko kunigaikštija pakriko. susidarė atskiros ku­ nigaikštijos. Gardino pilis (senasis Gardinas. gale. Voluinės kunigaikščiams geriau sekėsi kariauti su jotvingais. jis priplaukė krantą Priegliaus žiotyse. Šiaurėje. Nukariautose žemėse tada buvo įkurti Naugardukas. Pirmieji bandymai krikštyti aisčių gimines Iš visų Europos tautų aisčiai krikštijosi patys paskuti­ niai. juos užpuolė vietiniai gyventojai ir nužudė vyskupą Vaitiekų. ais­ čiai jiems skaudžiai atkeršydavo. pietiniams. Voluinės kunigaikš­ tijos siena ėjo aukščiau Gardino ir nyko kažkur miškuose. mozūrų kunigaikščiai. Todėl Vaitiekus jau ryžosi išvykti misijų kur nors kitur. Tačiau tas nieko nepadėjo: misi j onieriams čia nesisekė platinti krikščionybės. pu­ sėje. pradžios jie jau buvo paėmę net Gardiną. pra­ džioje prūsų kilčių kaimynai. Tada aisčiams jau lengviau buvo kariauti. Vaitiekus. X I I I amž. nuka­ riavęs didelius aisčių plotus. jotvingams. aisčių kaimynai lenkai — antroje X amž. Jis buvo aukštos kilmės čekas. Ten pagyvenęs kelerius metus benediktinų vienuolyne ir negalėdamas grįžti į savo vyskupiją. Tuo būdu X I I I amž.nijas. pradžioje. t. kai Mindaugas pradėjo kurti Lietuvos valstybę. Tik X I I I amž. Su prūsais jie kariaudavo vieni. o jie patys buvo išvyti ar išžudyti (žiūr. O Mindaugo laikais jie pavergė ir patį Polocką. Nuo aisčių puolimų sunkiausia buvo gintis lenkų kunigaikš­ čiams. ir smulkūs kunigaikš­ čiai ne kartą būdavo priversti mokėti duoklę aisčių giminėms. Apsigynus nuo skandinavų. kur buvo susikūrusi galinga Polocko kunigaikštija. Mer­ kinė čia buvo kraštutinė didesnioji lietuvių pilis. • 9. aisčiai tebedarė tik plėšiamuosius žy­ gius ir negalėjo nieko nukariauti. o rusai — X amž. ir jis buvo priverstas pasišalinti į Ro­ mą. arba Adalbertas. Neturė­ dami didesnės valstybės. y. sukūrė ten savo valstybę. Slanimas ir atstatyta. jis atleido visus savo palydovus ir liko tik su dviem kunigais. o prieš jotvingus pasitelkdavo Voluinės kunigaikščius. o lietuviams ir latviams — su stipria gudų Polocko kunigaikštija. kad jie gyveno labai nuo­ šaliai ir neturėjo artimų ryšių su vakarų Europa. kad misijonieriai. Nors jie ir atlikdavo tolimus žygius. Išplaukęs Vysla į jūrą. y. Taigi jie bus turėję ir laivų. Tuo būdu XI amž-je pagonys liko tik aisčiai ir su jais Pabaltijy gyvenusios ugrių suomių tautos — lybiai ir estai. tačiau Polockas palengva savo sienas vis artino į aisčių kraštą. Tik nuo tada čia pradėjo lankytis misijonieriai. Tokių grobiamųjų žygių jie suruošdavo net į labai tolimus kraštus. Jų krikštu Baž­ nyčia susirūpino tik po lenkų krikšto. t. jie vis dar nesugebėjo suorganizuoti vienos valstvbės: suorganizuota ji greit vėl suskildavo. bet krikš­ čionybė ten dar buvo silpna. bus turėjęs kitą vardą). jotvingų buvusi. Pirmasis žinomas aisčių apaštalas buvo Prahos vyskupas šv. Aisčių kraštai tuomet labai nukentėdavo. Bet jau X I I amž. Kurį laiką Padauguvio giminės net mo38 kėjo jam duoklę — buvo pripažinusios jo valdžią. nieko neži­ nodami. Kai vyskupas Vaitiekus panorėjo ją sustiprinti. Taip atsitiko dėl to. Nors čekai krikštijosi jau prieš 100 metų su viršum. čekai sukilo. nors jotvingų sodybos dar toli nuėjo į pietus. Atvykęs pas Lenkų kunigaikštį Boleslovą Narsųjį. jis išsirengė misijų į Euro­ pos šiaurę. Vitebsko. Minsko.. Bet. bet padarydavo karo žygių net į skandinavų kraštus. pradžioje jie ne tik nebemokėjo jokių duoklių Polockui. surinkę jėgų. tur būt. Iš jos miestų. 24 pusk). pabaigoj. buvo sustoję šventajam miške. pradžioje lenkų kunigaikščiai buvo užsispyrę suvaldyti aisčių gimines (prūsus ir jotvingus). bet net paėmė į savo valdžią kai kurias jo valdytas kunigaikštijėles. Pasirodė. pirmieji misijonieriai lankėsi vakarinėse aisčių gyvenamose srityse. kaip antai: Smolensko. kurs vėliau. X amž-je visos skandinavų kolonijos aisčių krašte buvo sunaikintos.

bet taip pat ėmė rūpintis ir vietos gyventojų pagonių krikštu. Bet netrukus ir jas pasiekė ta pati iš Vakarų einanti banga. Ir Bonifacas buvo paskelbtas šventuoju kankiniu. pradžios. Šitie ateiviai taip pat buvo vokiečiai. krikščionybės kankiniu. Ypač tuo rūpinosi lenkų kunigaikš­ čiai. kad aisčiai pakrikš­ tyti bus ramesni. Šitie kraštai. Tuo būdu abiejose lietuvių pašonėse X I I I amž. jau seniai buvo pažįstami Vakarų pirkliams. t. Bet ir jo misijos i'^i ii n> misijos Po šitų pirmųjų nepasisekusių misijų. Su šv. Vaitie­ kaus mirtimi nepa­ sibaigė pastangos krikštyti aisčius. Jie prekiavo su lybiais ir aisčiais arba čia tik sustodavo. dabartinėje Lat­ vijoje.. Vyskupas Vaitiekus buvo paskelbtas šventuoju.įžeidimą. turėjo JBOnifaco vardą. Pagaliau pas tą patį lenkų kunigaikštį Boles­ lovą atvyko naujas misijonierius vo­ kietis Brunonas. Jo ir palydovų lavonai taip pat buvo išpirkti to paties Boleslovo. matydamies nepajėgsią vieni nugalėti Prūsų giminių. kai į Padauguvio kraštus liovėsi lankytis skandinavai. atsirado priešingoje pusėje. y. (Taip atvaizduota jo mirtis vienos senos Sembos bažnyčios altoriuje). kurių tikslas buvo pakrikštyti aisčius ir paimti juos į savo valdžią. tačiau jų visų darbas niekais nueidavo. tai jie čia įsikūrė specialią apsaugos organi­ zaciją. nes jie ateidavo iš Lenkijos ir Pamario. aisčių giminės. su kurių kunigaikščiais aisčiai nuolat kovojo. nežinia. Taip tęsėsi iki pat X I I I amž. Kuriose vietose jis apaštalavo. lenkų kunigaikščiai pasikvietė į pagalbą vokiečių ordiną. Bo­ leslovas jo misi­ joms pažadėjo pa­ ramos. gyvenusios toliau į rytus ir į šiaurę. Todėl dabar tie kunigaikš­ čiai pradėjo vartoti prieš aisčius smurto jėgą: Pamario ir lenkų kunigaikščiai kariavo su Prūsų kiltimis. būdamas vie­ nuolis. arba Livonijos. 10. su jotvingais kariavo lenkai ir rytų Bažnyčiai priklausanti Voluinės kunigaikštija. Kartu su pirkliais pradėjo lankytis ir misijonieriai. pradžioje įsikūrė vokiečių ateivių valstybės. būdami pajūryje. nebuvo sėkmingos. Vaitiekaus mirtis. ordinas Pirmosios vokiečių kolonijos Padauguvy. Toli įėjęs į aisčių kraštą. buvo dar nemaža kitų. o gal net pasiduos jų valdžiai. Todėl jie nuolat kvietė misijonierius. jis 1009 metais vasario 14 d. kiek toliau nuo jūros. čia pradėjo lankytis vokiečių pirkliai. gale jis iš­ vyko iš Lenkijos aisčių krikštyti net su 18 palydovų. tik tiek žinoma. Giminės. kuri paprastai buvo vadinama kalavijuočių ordinu. Kalavijuočių. kurs. ku­ rios gyveno vadinamuosiuose Prūsuose ir vakarinėje Lietuvos dalyje (jotvingai). Kadangi čia ateivių krikščionių kolonijos ir misijonieriai dažnai būdavo puo­ lami vietos pagonių. balandžio 23 d. kad žuvo jotvingų krašte. Pagaliau 1008 m. su šita akcija susidūrė daug vėliau. kurie tikėjosi. buvo suimtas ir su visais palydovais nužudytas. Tas atsitiko 997 m. 40 . Jau X I I a-je jie čia turėjo nemaža prekyviečių ir kolonijų. kurie ne tik rūpino čia apsigy­ venusių ar apsistojančių vokiečių dvasios reikalus. Pirmasis pago41 Šv. Paskui juos į čia keliavo ir misijonieriai. vykdami prekiauti į rusų kraštus. kur gyveno lybiai ir. kai. nes krikščionybės skelbėjų (o kiek vėliau ir karių). Aisčiai vengte vengdavo misijonierių. Misijonierių la­ vonus išpirko kunigaikštis Boleslovas. Nuo XI amž. Tad pirmieji aisčių susidūrimai su krikščioniškuoju pasauliu ir pirmosios jų kovos dėl savo religijos ir nepriklausomybės iš­ laikymo prasidėjo vakaruose. Jas gavo patirti tos kiltys.

Naujasis ordinas turėjo būti nuolatinė organizuota vokiečių ir krikštytų čiabuvių karinė pajėga. jis jau nusivežė į Romą krikštyti du prūsų kunigaikščius. ordinas). Kadangi tuo metu Europoje buvo skelbiami kryžiaus karai prieš turkus Palestinoje ir vyravo nuomonė. Olyvos cistersų ordino vienuolis K r i s t i ­ j o n a s . Kad būtų lengviau gintis. Todėl trečiasis Livonijos vyskupas.). Bonifaco mirties. Jam mirus. kas dar bus nu­ kariauta. Neišnyko nė senas paprati­ mas kviesti svečius iš Vokietijos. bet ir plėsti krikščionybę ir stiprinti valdžią. Jo 1202 m. ordinas bandė plėsti karo žygius ir į žemaičių bei aukštaičių kraštą. ir nuo to laiko jos abi stengėsi jau bendrai kariauti su aisčiais.).nių krikštu susirūpino misijonierius M e i n h a r d a s . Tačiau visos akcijos centras jau buvo ordi­ nas. Jo pareiga buvo ginti krikščionys ir padėti atversti pagonys. todėl savanorių karių atsiras­ davo nemaža. 11. Bet atvykstančių karių pagalba buvo laikinė. bendra buvo tik politika ir savitarpio pagalba. dalis sėlių ir dalis estų. Tada. y. Tuomet popiežius jį paskyrė Prūsų vyskupu. ir vėl reikėdavo ieškoti naujų karių. ir čia pradėta šauktis Vakarų pa43 . jis pasta­ tė R y g o s pilį (1201 m. jie grįždavo atgal. taip buvo sutarta dalytis ir visa. praėjus šimtui metų po šv. kuris buvo paskirtas ir pirmuoju Livonijos vyskupu (apie 1180 m. Vaitiekaus ir šv. įkurtą ordiną 1204 m. kurs turėjo valdyti kraštą. Nukariavęs dabartinėje Latvijoje gyvenusias aisčių gimines. krikščionims apsaugoti ir kariauti buvo įsteigti net keli riterių vienuolių ordinai (templininkų. ordinas pajuto savo galią ir pradėjo vaduotis iš vyskupo priklausomybės. Ordinas buvo pavadintas Kris­ taus Karių Brolija (Fratres Militiae Christi). Pabūgęs. buvo pradėti skelbti net specia­ lūs kryžiaus žygiai. bet kaimy­ nai lenkai ir pamarėnai. ordinas turėjo būti tiktai jo įrankis. Jis buvo pavestas vyskupui. Vyskupas 1 turėjo nusileisti ir sutiko atiduoti jam ] 3 viso krašto. popiežius patvirtino ir jam suteikė templininkų įstatus. Tada buvo nukariauti visi lybiai. A l b e r t a s (1199—1229 m. Palestinoje.). įsikūrus kitoms Livonijos vys­ kupijoms. Tuo būdu Latvijoje įsikūrusi vo­ kiečių valstybė susiliejo su įsikūrusia Prūsuose. Bet vos įsikūręs. kuri vėliau virto visos valstybės centru ir didžiausiu Livonijos miestu. ir pagonys labai dažnai ją išnaikindavo. Po pirmųjų nepavykusių misijų. t.). kad su neti­ kėliais pagonimis reikią kariauti. Kryžiuočių ordino atsikraustymas į Prūsus Prūsuose gyvenusios aisčių giminės anksčiau už kitas susi­ dūrė su krikščioniškuoju pasauliu. Jis veikė X I I I amžiaus pradžioje. einant kryžiaus karams su turkais. arba kryžiuočių. bet dėl išsiūto ant balto jų apsiausto raudono kalavijo paprastai vadinamas k a ­ lavijuočių ordinu. ordinas pasidarė beveik tikrasis krašto valdovas: jis beveik visiškai nesi­ skaitė su Rygos vyskupu. Kalavijuočių ordino įkūrimas (1202 m. Kristijonui pasi­ sekė pakrikštyti arčiausia prie Vyslos gyvenančius prūsus. joanitų ir vokiečių. buvo iš gretimosios Pamarės. pagonys prūsai sunaikino visas įkurtas krikščionių bendruome­ nes. Dažnai jis pats nuvykdavo į Vokietiją ir atsiveždavo būrius karių ir riterių. Taip buvo pasidalytas jau už42 imtas kraštas. Livonijoje nau­ jos vokiečių valstybės valdovas buvo jis. Vyskupui 2 tuo būdu liko valdyti / 3 krašto. nes. kuris. Bet jam vos grįžus. Vadovybė čia buvo pripažinta senesniam ir galingesniam vokiečių kryžiuočių ordinui.). latgaliai. Bet pirmoji krikščionių bendruomenė Padauguvy buvo silpna. nauji misijonieriai čia ėjo jau kartu su lenkų ir pamarėnų kariuo­ menėmis. Vyskupas nebeturėjo nei tikinčiųjų nei prieglaudos. gyventojus išžudydavo.). O tam krikščioniškajam pa­ sauliui iš pradžių čia atstovavo ne kolonistai ateiviai. buvo pakeltas arkivyskupu. kurie jam padėjo ne tik saugoti esančias krikščionių bendruomenes. Livonijos vyskupų pavyzdžiu. Pirmasis misijonierius. jų sodybas ir bažnyčias sudegindavo. pabuvę kiek laiko (dažniausiai metus). Albertas (f 1229 m. Kol buvo gyvas vysk. Apsaugai jis ėmė kviestis karių iš Vokietijos. ėmė organizuoti gin­ kluotą savo tikinčiųjų apsaugą. kad vienas neat­ silaikys. kuriam Prūsuose ėmė sektis. kalavijuočių ordinas susidėjo su kariaujančiu tuo metu Prūsuose kryžiuočių ordinu. ir 1215 m. Bet Livonijos ordinas niekad nenustojo savarankišku­ mo: jis visą laiką turėjo atskirą krašto magistrą ir kitus valdžios organus. bet čia buvo skaudžiai sumuštas (Šiaulių mūšyje 1236 m. Vyskupas Albertas sumanė panašų ordiną įsteigti ir savo vysku­ pijoje.

jo vadovybė ir daugumas brolių persikėlė į Europą ir neturėjo ko veikti. pirmieji ordino atstovai jau buvo Prūsų pasieny. Kitur juos paprastai vadino vokiečių. Bet riterių buvo ne­ daug. bet ir Europoj.arba Marijos Mergelės.galbos. Nebe­ turėdamas vilties jų atgauti. Mažojoj Azijoj tuo būdu buvo likusi tik nedidelė ordino dalis. Italai čia turėjo savo joanitų ordiną. norėdamas atgauti iš jo žemes. rienburgas. ordinas mielai priėmė kvietimą. o ypač kai Jeruzalę vėl užėmė turkai ir kai buvo pradėta rūpintis vėl ją atgauti. Bet vos tik jie išvykdavo namo. Dar prieš Mozūrų kunigaikščio Konrado pasiūlymą ordinui. vys­ kupą Kristijoną įkurdino Kulmo (priklausiusio Mozūrams) že­ mės pakraštėj. o trečiojo kryžiaus žygio metu vokiečiai įkūrė savo Marijos Mergelės ordiną (1190 m. nes atvykę kryžeiviai miškuose prūsų negalė­ davo surasti. Todėl visos didesniosios valstybės ten ėmė steigti spe­ cialias brolijas savo maldininkams globoti.bet iš to nieko neišėjo. todėl mūsų krašte dažniausiai būdavo vadinami kry­ žiuočiais. o patys pasista­ tė Fogelzango pilį.). Bet Vengrijos karalius. kurs kryžiaus karų metu buvo įsteigtas Palestinoje. ir maldininkams darėsi labai pavojinga ten keliauti. 1230 m. dabar jis jau daug geriau juridiškai ap­ sidraudė savo būklę. Kunigaikštis Konradas jį pakvietė persikelti į Prūsus ir paimti į savo rankas vietinių ir aplinkinių krikščionių apsaugą. ir didysis magistras persikėlė į Prūsus. Krikščionių būklė Mažojoj Azijoj buvo labai netikra. išlindę iš miškų. Bet kai prasidėjo nauji karai. prūsai. Ordino centras dar ilgai liko Italijoj. Kita ordino narių dalis jau kūrė Vengrijoj savo atskirą valstybę. kurs pagal savo gyvenamąją vietą buvo vadinamas D o b r i n ė s o r d i n u . tuo metu jis bylinėjosi su Vengrų karalium. Prūsuose buvo tik vadi­ namasis krašto magis­ tras (L a n d m e i s t e r ) . Čia jie gavo iš Konrado žemių su Niešavos pi­ laite. jį išvijo (1224 m. jo centras jau buvo Italijoj. kurs vadi­ nosi didžiuoju magistru. Tada Mozūrų kunigaikš­ tis Konradas. ten galutinai įsigalėjus turkams. Mozūrus ir visus aplinkinius krikščioniškuosius kraštus. Taigi buvo įkurtas (1228 m. Praėjo net keliolika metų. Turė­ damas patyrimo Vengrijoje. Naujosios sodybos ir dovanotieji turtai turėjo būti veikimo bazė vyskupui. Ne­ trukus iš tų pirmųjų savo sodybų jie pradėjo nuolatinį karą su aisčių kiltimis. Iš pradžių tokios brolijos globojo ligonius ir saugojo. o vysk. 45 Kryžiuotis su karo apranga. Kai ordinas gavo kvietimą atvykti į Prūsus. Į Vengriją ordinas buvo pakviestas kariauti su ją puo­ lančiais pagonimis kumanais. prancūzai — templininkų. Jau Dobrinės ordiną steigdami. kuriam ypatingai rūpėjo pakrikštyti prūsus. tada visas ordi­ no dėmesys nukrypo į Pabaltijį. — tokios brolijos virto kariaujančiųjų riterių ordinais. O kai X I I I amž. Į pagalbą jam atvykdavo būriai kryžeivių.) vyskupo priklausąs riterių ordinas. Albertas bu­ vo įkūręs Livonijoj. todėl kryžiuočių vadovybė stengėsi įsistiprinti Europoj. Todėl 1309 m. gale turkai galutinai išvijo ordiną su visais krikš­ čionimis iš Mažosios Azijos. todėl ir jų pagalba buvo nedidelė: jie vos įstengdavo ap­ ginti savo pilį. iš turkų buvo išvaduota Jeruzalė. bet dar teriojo ir Lenkijos sritis. Kristijonui vis ne­ sisekė: pagonys ne tik naikino jo kuriamas krikščionių bendruo­ menes. kad maldininkams nieko blogo neatsitiktų kelyje.Buvo paskelbta Vakaruose net keletas kryžiaus žygių. kad or­ dinas čia ne jam tarnauja. pamatęs. bet ruošiasi sukurti savo valstybę. Kristijonas kartu su kunigaikščiu Konradu sumanė čia įkurti tokią pat pastovią or­ ganizaciją krikščionių reikalams ginti. ordinu. Ordinas buvo vokiečių imperatorių bei kunigaikščių remia44 mas ir labai greit pralobo. Tada vysk.). į ją pradėjo traukti minios maldininkų. Pastarojo nariai (o taip pat ir templininkai) nešiojo baltus apsiaustus su išsiūtu juodu kryžium. Ten gyveno ir ordino viršininkas. Bet netrukus naujajai Jeruzalės valstybei vėl ėmė grėsti turkų pavojus. nusiaubdavo visą Kulmą. vyskupas ir kunigaikštis Kon­ radas susižinojo su vokiečių riterių ordinu. Jis įsigijo daugybę turtų ne tik Mažojoj Azijoj. Kai 1099 m. kokią vysk. Tuo būdu ordino centras pasidarė Ma­ .

Ordiną atkvietė į Prūsus Mozūrų kunigaikštis ir vyskupas Kristijonas. Prūsai ne lengvai pasidavė vokiečiams: jie nuolat kovodavo. pasikvietė sau amžinąjį priešą. Ordinas savo įstatuose tu­ rėjo įsirašęs pareigą nuolat kariauti su Kristaus vardo priešais (jam net buvo draudžiama daryti taiką su netikėliais). nepajėgė išgriauti tik pačių stipriųjų pilių. greitai pasidarė net kunigaikščio kon­ kurentas ir priešas. ordinas turėjo ir paprastų kareivių. vadinamų jų tarnais. Bet šitokiais kritiškais momentais jis pa­ sišaukdavo paramos iš Vokietijos ir iš kitų kraštų. jie dar bandė spir­ tis. Kunigaikštis Konradas. nors prūsais buvo vadinamos tik tos vakarinės aisčių giminės. buvusios anapus Nemuno. liko amžinoje vokiečių vergovėje. kad jie neturėjo vieningos valstybės. ordinas kiekvieną kartą turėdavo iš naujo nugalėti prūsus. tai krašto valdovą atrado ordiną. Iš Palestinos or­ dinas atsinešė į aisčių kraštą ir kariavimo būdą. Tuo tarpu visos kiltys. Kartu su nukariavimu žengė ir krikščionystė: buvo statomos bažnyčios ir vienuo­ lynai. turėdamas plačių ryšių Vakaruose ir globojamas imperatorių. o vėliau pirmosios buvo ordino paverg­ tos. ir ordinas užgrobė visą lenkiškąjį Pamarį. tarėsi gausiąs savo politikai įrankį. Vyskupui esant nelaisvėje. varžytynės dėl žemių. pasitelkęs riterių. 46 Kai sukilimai aprimdavo. susidūrė jau su vieninga Lietuvos valstybe. 47 . Ir kai vyskupas grįžo iš nelaisvės. Tiesa. Įsikūręs pirmiausia jų krašte. bet ordinas. Todėl ordinas per 50 metų nukariavo visas aisčių gimines tarp Vyslos ir Nemuno ir. Su atkvietusiais ir pirmutinę globą suteikusiais Mozūrų ku­ nigaikščiais ordinas taip pat niekuomet nesiskaitė. O du kartus (1243 ir 1260 m. Ordinas turėjo būti jų įrankis. taip ir čia. negalėjo sutartinai gintis nuo priešo. ordinas vis dėlto sutiko užleisti vyskupams 1 / 3 visų savo žemių. ir ordinui į talką plaukdavo minios karių. jau 1235 m. kviesdami į Pabaltijį vo­ kiečių ordiną. kaip matėme. jų smulkūs kunigaikštėliai. tačiau neįstengė prieš galingą ordino kariškąją organizaciją. Jie buvo pirmieji vokietybės daigai šiose aisčių žemėse. 1231 m. ordinas jų vardu pavadino ir visą nukariautą kraštą. Kaip ten. T u o būdu lenkai. Tačiau išėjo visai ki­ taip. bet ir paimti į savo valdžią visą apylinkę.) net buvo sukilusios visos pa­ vergtos jų giminės. jis palengva stūmėsi vis gilyn į rytus ir į šiaurę. ir prūsai bū­ davo nuveikiami. Be riterių. ir joje palikta įgula turė­ davo ne tik atlaikyti aisčių giminių puolimus. kadangi netrukus vyskupais buvo skiriami vien tik ordino nariai. daug or­ dino pilių išgriovė. Be to. savitarpy nesugyvendami. Visą savo nukariautą kraštą ordinas vadino Prūsais.Kryžiuočių ordino nukariavimai. užpuldavo ir degindavo ordino pilis ir vokiečių kolonistų sody­ bas. kurios anksčiau puldavo lenkus. Tokį įžadą ordino broliai — riteriai — turėjo padaryti visam gyvenimui. iš kurios ordinas nesirūpino jo išvaduoti net 5 metus. kuriai padėdavo visa Europa. kuris pasirodė nepajėgus. jis žygiuodavo j kurią nors sritį. Apie pilis buvo kurdinami iš Vokietijos atkviesti kolonistai. Netrukus vyskupas Kristijonas pateko prūsams į nelaisvę. Tuo būdu Prūsų ordino valstybėj nebegalėjo kilti jokių konfliktų (Dobrinės ordinas. Tiesa. ordinas pasirūpino. Prūsams dar ir dėl to buvo sun­ kiau gintis nuo ordino. Daug kryžiuočių jos tuomet išžudė. kviesdamas ordiną. Kryžiuočių statomos pilys virsdavo naujos valstybės apygardų administraciniais centrais. ordinas pradėjo pulti aisčių kil­ tis. o prūsai buvo varu krikštijami. buvo prijungtas prie kryžiuočių ordino). ten kariuo­ menės priedangoje pasistatydavo pilį. tačiau neilgai naudojosi vyskupai ir tokia teise. ordino prašomas popiežius skelbdavo Vakaruose kryžiaus karus. Tokiuo būdu kariaudamas. Greitai tarp jų prasidėjo net karai. su kuria vėl pradėjo ilgą karą. kad ir imperatorius ir popie­ žius pripažintų jam visus Prūsų ir kitų pagonių nukariaujamus kraštus. priėjęs Nemuną.

Kai X I I amž. susitarę Lietuvos kunigaikš­ Padarę taiką pietuose. Lietuvai atstovauja net 21 kunigaikštis. Ji buvo kuriama ilgai ir palaipsniui. su ordinu jie susitikdavo tik tuomet. kuriuos sudarė gyvas reika­ las gintis ar ką nors pulti. Vieni iš Mindaugo konkurentų žuvo kovose. Valstybei susikurti padėjo nuolatinis reikalas kariauti. nes po vieno žygio paprastai būdavo ruošiamasi kitam. gale Li­ vonijoje įsikūrė vokiečių ateivių valstybė. Di­ delius lietuvių būrius vedė kuris nors vienas vadas. Tai buvo galinga 1). pusės ir lietuviai pradėjo pulti rusus. prieš paimdamas į savo valdžią visą Lietuvą. kai jis juos puldavo. o kiti buvo išvaryti iš tėviškių ar per­ kelti kitur valdyti. Jis. Šitiems žygiams jie rado ir talkininkų. Pagaliau M i n d a u g a s pašalino visus kitus kunigaikš­ č i u s ir liko vienas valdovas visame krašte. Jis iš pra­ džios buvo renkamas susibūrusių karių. Jie pasiekdavo labai tolimas rusų sritis ir grobdavo jų lobingų miestų turtus. žiauriai siaubti kalavijuočių ordino pavergtas sritis. Sunku būtų buvę vienu metu kariauti IU abiem priešais. ir galingesnieji pradėjo šalinti silpnesniuoNttis. ledu perėję įlanką. Padarę du bendrus žygius. jis visiškai susilpnėjo. kurių sričių kunigaikščiu buvo Mindaugas. Todėl 1219 m. Dabar daugumą jų buvo užėmę kalavijuočiai. Antai 1219 m. mirus jo įkūrėjui vyskupui Albertui (-J. jie tik apiplėšė kraštą. Bet labai greit kuni­ gaikščių skaičius pradėjo mažėti. Naugardas labai praturtėjo ir turėjo savo kolonijų lybių ir estų žemėse. buvo gavęs valdžią iš tėvo. Pagaliau iš visų kunigaikš­ čių tarpo iškilo M i n d a u g a s . Taip apsivylę lietuviai laikinai metė vokiečius ir vėl savo dėmesį nukreipė į rusų kraštus. Taip palengva iš daugybės buvusių kunigaikštėlių išsiskyrė mažesnis jų skaičius. naikinti jo p i l i s . Tas atsitiko. Bet nuo antros X I I amž. — visą laiką rusai puolė tiek Padauguvio aisčius. Karai valstybės jungimo laikotarpy. iš kelmynų lietuviams pavojingiausi buvo Voluinės kunigaikštystė ir kalavijuočių ordinas. X. 4 49 . ir dažniausiai tai ruošai vadovaudavo buvu­ sysis vadas. kuris. žinoma. Jie pasiekdavo tolimus pajūrius.1229 m. Valstybė buvo įkurta ne viena diena. lietuviai ėmė pulti ir ją. Tuo bū­ du ir kunigaikščių skaičius mažėjo. nes. Bet ordinas retai tepuldavo. X I I I amžiaus pra­ džioje lietuviai buvo tikras rusų siaubas. Tokių mažų. o prasidėjus savitarpio vaidams. Lietuvos suvienijimas.. Todėl gana ilgai nesusijungę lietuviai buvo puolami kaimynų rusų kunigaikščių. kuris taip pat turėjo būti galingas kunigaikštis. Todėl Naugardas susidėjo su lietuviais. nusigaudavo net į Saremą (Eželį). Bet po sėkmingo žygio toks vadas dažnai pasilaikydavo valdžią ir taikos metu. Jau iš žilos senovės buvo lietuvių šeimų ir apylinkių sambūrių. tiek aukštaičius. XI-me ir net iki pusės X I I amž. Varydamas prekybą su vo­ kiečių Hanzos pirkliais. \H'\ jie priklauso iš viso tik 5 giminėms. Kuriantis valstybei. pašalinęs kitus kunigaikš­ čius ir net savo brolius. apy­ linkių iš pradžių buvo labai daug. Lietuvos Istorija.). darant taiką su 48 Voluinės kunigaikštyste. Nėra žinių.T R E Č I O J I DALIS Lietuvos valstybės kūrimo laikotarpis 1. Tačiau lietuviai su naugardiečiais nevieningomis jėgomis neįstengė paimti tvirtų ordino pilių. Vidaus ir užsienio santykiai valstybei kuriantis Lietuvos vidaus santvarka ir karai su kaimynais prieš įkuriant vieningą valstybę. Aišku. jie pradėjo č i a i padarė taiką su Voluine. Netrukus dar prasidėjo jo nesutikimai su Rygos vyskupu. O pasi­ laikyti ją buvo nesunku. tikėdama­ sis išvyti ordiną iš tų žemių. žinoma. kad šitoki dideli žygiai negalėjo apseiti be vadų. Naugardo miestiečių valstybė. pasidarė visos Lietuvos valdovas. o žiemos metu. Daug jų vienoje tautoje nega­ l ė j o taikiai sugyventi. Taigi jau tada Lietuva b u v o tik 5 kunigikščių šeimų valdoma. savo vadus turinčių. ordinas nebepajėgė kariauti su lietuviais. Šitie karai su ordinu ir su rusais vers­ te vertė lietuvius jungtis į didesnius politinius vienetus. ne be kraujo praliejimo.

kad šitoks Mindaugo elgesys nuskriaustus kunigaikš­ čius padarė jo priešais. tais pačiais metais buvo pirmas di­ delis suvienytos Lietuvos mūšis su kalavijuočiais. nėra žinių. Kai šie bandė priešin­ tis. ir jam buvo sunku kariauti su stiprėjančia Lie­ tuva. Susilieję vokiečių ordi­ nai dabar pradėjo ypatingai stengtis susisiekti ir susilieti į vieną valstybę. žemaičių kunigaikštis Vykintas. Naugardo žemes ir nužygiavo toli anapus Polocko. Greičiausiai tai buvo artimas Mindaugo bendradarbis. Išsiųstus kariauti kunigaikščius jis laikė rusų že­ mėse. Todėl n prasidėjo ilga. tai iš Prūsų buvo atsiųsta naujų jėgų. nes naujasis vyskupas.) Mirus vysk. tad jam turėjoj vadovauti arba pats Mindaugas arba kuris nors iš jam artimų kunigaikščių. Kryžiaus karas buvo paskelbtas. Tam tikslui jiems reikėjo nukariauti žemaičius. norėdamas suvaldyti ordiną. o likusieji jo nariai tapo kryžiuočiais. kada kalavijuočiai visiškai nusilpnės ir ne sąjungą siūlys. Bet ilgesnį lai­ ką jie teišlaikė tik Polocką. v. jis atėmė iš jų ir duotas rusų kunigaikštystes. Kryžiuočiams nenorint sąjungos. Taip pat tiksliai nežinoma. bet po sėkmingo žygio Mindaugas nebeleido jiems grįžti. kurį laimėjo lietuviai. Netrukus jie buvo pašalinti ir iš ten. kalavijuočiai ryžosi patys susitvarkyti. Jis norėjo pa­ laukti. 1237 m. kad tai buvo jau suvienytos Lietuvos žy­ gis. taigi buvo kryžiuočių provincijos. Lietu­ viai siaubė D. Tautvilą ir Erdvilą. 1249—1250 m. kalavijuočių ordinui nekaip sekėsi. Be to. kaip rašo kronikos. ir į Livoniją atvyko daugy­ bė Europos riterių. bet jo siunčiami kunigaikščiai. Žemaičių kunigaikštis Vykintas. Jų greit atsirado. Kalavijuočių žuvo visa vadovybė su pačiu magistru ir daugybė svečių. Danielius 51 . Slanimo ir Volkovisko sritis. nes tais metais Voluinės kunigaikštis jau derėjosi su Mindaugu. Jis da­ bar jau nebebuvo atskiro ordino magistras. Albertui. kada buvo galutinai suvienyta Lietuva. kurią išsprendė tik popiežiaus legatas. bet tas jiems nepavyko. Iš visos jų kariuomenės. Kiek laiko lietuvių rankose buvo net Smolenskas. Pajutę susitelkusią lietuvių ka­ riuomenę. Mindaugas rūpinosi suimti į savo valdžią visus aukštaičius ir žemaičius. 1236 m. kalavijuočiai su svečiais buvo besitraukia. Mūšis ties Šiauliais (1236 m. t. daugiau kaip 150 m. Tuo tarpu patys kuršiai sutiko pripažinti ordino valdžią. Tada lietuvių dėmesys nukrypo į rusų žemes. Be to. Žinome tik jo broli ir du brolio sūnus. Taip pat buvo atsiųstas ir naujas krašto magistras. Aišku. Skaudžiai pralaimėję šitą mūšį. Tada jie pabėgo pas savo giminaitį Voluinės kunigaikštį Danielių (jis buvo vedęs Tautvilo ir Erdvilo seserį). krašto magistras (L a n d m e i s t e r). kalavijuočiai su svečiais įsiveržė į Lie­ tuvą ir žiauriai nusiaubė kraštą. Jie pradėjo rūpintis pašalinti Mindaugą ir ieškojo tam tikslui sąjungininkų. Ka­ dangi jų čia buvo likę nebedaug.) lietuviškąsias Gardino.. popie­ žius patvirtino jų susitarimą. jie pa­ prašė popiežių paskelbti Europoje jų pagalbai pirmąjį kryžiaus karą.) ir kalavijuočių susiliejimas su kryžiuočiais (1237 m. Mindaugo kovos dėl vieningos valstybės išlaikymo Kas vadovavo lietuvių kariuomenei mūšyje ties Šiauliais. ir jų dėdė. Tuo susitarimu. Bet aišku. irgi nežinia. Mindaugo buvo išsiųsti į rusų sriiis. Po didžiojo laimėjimo lietuviai norėjo išvyti vokiečius nors iš Kuršo. Nau­ garduko. o jų tėviškes paėmė į savo valdžią. Iš totorių nugalėtų Voluinės kunigaikščių lietuviai atsi­ ėmė kadaise nustotas (žiūr. ėjusi kova su lietuviais. Tuo laiku jie paėmė ir Minską. Jiems kariaujant ry­ tuose. Bet tas turėjo atsitikti dar prieš 1236 m. Iš pradžių jie buvo išsiųsti kariauti j rusų že­ mes. jie padarė daug žygių į rytus ir į šiaurę. bet prašys globos.Bet kuo vardu buvo Mindaugo tėvas. Ties Š i a u l i a i s įvyko didelis mūšis. Ordi­ nas buvo silpnas. Norėdami pagerinti savo būklę. Tautvilas su Erdvilu. 3. Bet kryžiuočių magistras tuo tarpu nenorėjo jungtis. sąjunga prieš Mindaugą. buvo pra­ dėjęs su juo kovą. likusieji kalavijuočiai pa­ prašė kryžiuočius priimti juos į savo tarpą. Mindaugo brolėnai. kaip su visos Lietuvos valdovu. 2. bet lietuviai pastojo jiems kelią. Todėl jis pradėjo rūpintis susijungti su kryžiuočiais. bet priklausė kry50 HllOČių didžiojo magistro. kalavijuočių ordi­ nas buvo panaikintas. grįžę namo vos kas dešimtas karys. nes į augančią Mindaugo galybę labai nepalankiai žiūrėjo Voluinės kunigaikš­ čiai ir Livonijos ordinas. Visus tuos žygius atliko ne pats Mindaugas. 38 psl. kurie buvo išva­ ryti iš Lietuvos.

liepos 17 d. pastatyti jį Min­ daugo vietoje. po 2 metų. Mindaugas bandė staiga iškelti savo sukurtą valstybę ir pastatyti ją. Lietuvoje. nusiaubusi kraštą. 3) žemaičiai ir 4) jotvingai. kai šis krikštysis. Tautvilas ir Erdvilas su savo jėgomis apsupo Min­ daugą jo pilyje. Popiežius su džiaugsmu sutiko delegaciją ir įgaliojo Kulmo vyskupą Henriką karūnuoti Mindaugą karalium. Kartu buvo prašoma suteikti Mindaugui ka­ rališkąją karūną. Po krikšto Mindaugas kartu su ordino magistru tuojau pa­ siuntė į Romą pasiuntinius pareikšti ištikimybės popiežiui ir prašyti jo globos. Andrius buvo iš tikro padorus ir labai maldingas riteris: jis tikrai troško Lietuvos krikšto. Jam rūpėjo ne tik paremti giminaičius. Popiežiaus sutikimas buvo duotas 1251 m. 2) Voluinės kunigaikštystė. pabaigoje jis su būriu palydovų atvyko į Lietuvą. 4.. Mindaugo krikštas ir karūnavimasis Lietuvos karalium (1251—1253 m. Livonijos magistras Andrius iš Štirlando (von Stirland) jam pa­ teikė krikšto sąlygą. Iš sąjungininkų pirmasis pradėjo žygius Danielius. Ka­ dangi ordinas tesutiko taikintis su Mindaugu tik tuomet. Danielius tuojau pasiuntė Vykintą į Livonijos ordiną. Greičiausiai ji bus buvusi kur nors Aukštaičiuose: kai kurie mokslininkai spėja tai buvus Liškiavą ar Kernavę. nežinia. greta kitų Europos viešpatys53 . siūlydamas jam sąjungą. Kunigaikštis Vykintas netrukus ties Tverais buvo nu­ galėtas. Prie tos sąjungos neprisidėjo tik Prūsų ordinas. O Rygos vyskupas siūlė ordinui. pradžioje Mindaugas su visais savo arti­ maisiais buvo pakrikštytas. kaip lygią. 52 Liškiavos pilies griuvėsiai.) Kai po Vorutos apgulos Mindaugas pasiūlė ordinui taiką. Tas mielai ją priėmė. Vy­ kintas ir Tautvilas su Erdvilu buvo čia pat. T i k žemaičiai vis nesiliovė kovoję su Livonijos vokie­ čiais. o Tautvilas su Erdvilu pabėgo. besiveržiančiais į jų kraštą. y. Nerasdamas kitos išeities. tai Mindaugas ir krikštijosi. Pabėgėliai kuni­ gaikščiai visokiais pažadais ir pinigais patraukė į savo pusę jotvingus ir sukėlė žemaičius. ir ordino kariuo­ menė. Mindaugą tuo būdu išgelbėjo jo stiprioji pilis. jis nuoširdžiai rūpinosi jam padėti. kurią kronikos vadina V o r u t a . Ordinas padėjo jam net suvaldyti priešus. kur buvo daug Mindaugo valdžia ne­ patenkintų kunigaikštėlių.ryžosi padėti pabėgėliams. Bet už­ ėmęs Slanimą ir Volkoviską. Čia tų metų gale ar 1251 m.) prūsų sukilimo ir kaip tik tuo metu kariavo su lenkais. į kurią įėjo: 1) Livonijos ordinas. Tuo tarpu Vykintas. Mindaugas dar neišsigel­ bėjo iš gresiančio pavojaus. kai Mindaugas sutiko krikštytis.. kur ji buvo. Todėl. bet ir sutramdyti Mindaugo galybę ir atgauti neseniai nustotas sritis. kuris dar nebuvo visiškai atsiga­ vęs po pirmojo (1243—1249 m. Bet kadangi nepatenkintieji neturėjo žy­ mesnių vadų. tačiau pilies neįstengė paimti. Apsigindamas pilyje nuo priešo. Tuo būdu nei Aukštaičiuos nei Žemaičiuos nebeliko didžiųjų Mindaugo priešų. Kaip matome. Tuo būdu prieš Mindaugą susidarė galinga sąjunga. Bet. jis toliau nebežygiavo. Jiems į pagal­ bą atėjo ordinas. bet ka­ rūnacija teįvyko tik 1253 m. 1250 m. nes priešų sąjunga greit neiširo. T i k pačioje visuomenėje ir smulkiųjų kuni­ gaikščių tarpe buvo nepasitenkinimo dėl krikšto ir dėl susidėjimo su vokiečiais. jis pats žuvo mūšyje. t. tai dar ilgokai tas nepasitenkinimas neperėjo į su­ kilimą. Jis sugalvojo pa­ traukti į savo pusę pavojingiausią sąjungos narį — ordiną. grįžo atgal. pakrikštijus Tautvilą. Mindaugas sumanė iš­ ardyti sąjungą diplomatiškomis priemonėmis.

o jis pats baigė savo gyvenimą Vo­ kietijoj. Jis tai atliko per lenkų Gniezno arkivyskupą. atsikračiusi Rygos vyskupo. Mindaugas jo gyvenamajai vietai buvo paskyręs pietines Lietuvos sritis (jotvingų žemėje). nes jis buvo laikomas Pabaltijo metropolitu. Antroji vyskupystė Lietuvos pietuose. Danieliaus sūnui Romanui Mindaugas davė valdyti Nau­ garduką. tuo pat metu Kulmo vyskupas Henrikas irgi rūpinosi įkurti vyskupystę. Krikštijęsis ir susitaikinęs su ordinu. Ta pačia taika buvo amnestuoti buvusieji Mindaugo priešai Taut55 . daug kas ir pačioje Lietuvoje priešinosi jo valdžiai. Tik jie turėjo pripažinti Mindaugo valdžią. visgi faktiškai susirišo per ordiną su vokiečiais. Bet. Jis manė. popiežius įsakė. Lietuvos bažnytinės provincijos Įkūrimas (1253 m. kad naujasis vyskupas prisiektų pa­ klusnumą tiesiog popiežiui. todėl prašė ordiną globos. kaip į saviškį. kaip kad ordinas Livonijoje. Žemaičių krašte įsikūręs vyskupas Kristijonas. bet Mindaugo sūnus V a i š v i l k a s .Tose srityse vys­ kupas jautėsi labai nesaugiai. nepaisydamas popiežiaus įsakymo. nuo 1259 m. Ypač jo nenorėjo klausyti žemaičiai. Tik vėliau. priėmė iš Kristijono priesaiką savo vardu. kad po­ piežiaus globojamoje Mindaugo valstybėje jis vaidinsiąs tokį pat vaidmenį. kuri prašė popiežių karūnuoti Mindaugą. popiežius įsakė Neuburgo vyskupui priimti iš Kristijono kitą priesaiką.). iš čia visiškai išsikraustė.) Ta pati delegacija. kaip ir Livonijoje. Rygos arkivys­ kupas manė. tačiau žemaičiai žiūrėjo j j j. Mindaugas ryžosi atgauti Voluinės kunigaikščio Danieliaus už­ grobtas žemes. Nenorėdami pasiduoti nei vyskupui nei ordi­ nui. Bet vėliau pasirodė. Maždaug kartu su Kristijonu čia vyskupu buvo įšventintas lenkų domininkonas V i t a s . drauge prašė įkurti jo valstybėje ir vyskupystę. Jo vyskupystė išnyko. kad šitas jo bandymas dar buvo per ankstyvas. tai jis į savo vyskupystę greičiausiai nebuvo nė atvykęs. Mindaugas net keliais dokumentais dovanojo ordinui visą Žemaitiją. kuria jis pasiža­ dėjo klausyti tiesiogiai popiežiaus.čių. nieko negalėdamas veikti. Ariogalos. gudais ir totoriais. Kris­ tijoną. Mindaugas šitais vyskupo santykiais su ordinu greičiausiai buvo nepatenkintas. Neseniai tik sukurtos valstybės valdovo autoritetas viduje dar buvo per silpnas. Volkovisko ir kitus atgautų sričių miestus. Todėl Žemaičių dalį jis net užrašė ordinui. Pas vyskupą buvo nusiųsta net keletas ordino brolių su būriu karių. o gal ir paties vys­ kupo prašomas. į kurių gyvenimą kišosi vyskupo globėjas — ordinas. žemaičiai tuo tarpu vieni kovojo su ordinu. kaip kad Kristijoną. Po Mindaugo krikš­ to popiežius pavedė Kulmo vyskupui Henrikui karūnuoti Min­ daugą ir įšventinti Lietuvai naują vyskupą. Bet dėl Rygos arki­ vyskupo pretenzijų užtruko ir karūnavimas ir naujos vysku­ pystės įkūrimas. ordino. Tačiau Rygos arkivyskupas Albertas. kad ir čia jis būsiąs laikomas aukščiausiuoju autoritetu. Bet kadangi Vito nerėmė jokia karinė pajėga. Tuo būdu Lietuvos Baž­ nyčia juridiškai buvo nepriklausoma nuo vokiečių. kuriam nesisekė jų nukariauti. Tuo būdu Lietuvos vyskupystė. kad jam turinti priklausyti ir Lietuvos Bažnyčia. nes 54 įam daug teko kariauti su Voluinės kunigaikščiais. 6. sričių. todėl jis su dideliu noru paėmė į globą buvusį savo narį. Laukuvos ir kt. ordino verčiamas. Mindaugui pasiskundus. todėl jam nepakako jėgų visiems suvaldyti. Mindaugas tuo tarpu dar tebeturėjo daug priešų. Saugumo sumetimais. Tačiau ki­ taip išėjo praktikoje. Or­ dinui tai buvo labai pelninga. o be to. o Mindaugas turėsiąs tenkintis tiktai pasauline valdžia. Ypač jo nenorėjo klausyti žemaičiai. Mindaugo valstybės reikalai po krikšto ir karūnavimosi Karai su Voluine. Vyskupu buvo paskirtas tas pats ordino kunigas K r i s t i j o n a s . o Vaišvilkas gavo Slanimo. 5. Danielius buvo sumuštas ir priverstas taikintis (1255 m. už tai jis perleido ordinui kai kurias Mindaugo jam dovanotas žemes. Mindaugas vyskupui gyvenamąja vieta paskyrė Žemaičius ir dovanojo jam čia kai kurias žemes: po pusę Rasei­ nių. Sutartis buvo susti­ printa Mindaugo dukters ir Danieliaus sūnaus Svarno vedybo­ mis. Betygalos. Kai Rygos arkivyskupas įšventino vysk. Nors. Dabar karui vadovavo jau nebe svetimi kuni­ gaikščiai. Ir jis savo gyvenimą baigė kažkur Vakaruose. bet nieko negalėjo daryti. kuris atliko Mindaugo krikšto apeigas. Mindaugo prašomas.

Jis kietai valdė visus aukštaičius ir nukariautus rusus. O tuo tarpu stiprinosi viduje. Mindaugas kartu su Voluine puolė totorius. R u k l y s ir R u p e i k i s . 7. paMI. bet lietuvių pakraščio giminės (su lenkais ir kryžiuočiais kariau­ jantieji jotvingai ir su Livonijos ordinu kariaujantieji žemaičiai) jam nelabai norėjo pasiduoti. iš anksto gavo popiežiaus leidimą vainikuoti karalium vieną iš savo sūnų. krikštijosi rytų Bažnyčios apeigomis. buvo pakrikštyti katalikais kartu su Mindaugu. o apie Erdvilą nuo to laiko nebe­ turime jokių žinių. Tautvilui tada buvo pavestas valdyti Polockas. Iki tėvo mirties jis nebegrįžo į Lietuvą. Už tai atsilygindami.). rūpindamasis. katrą būtent. kad. kurių du jaunesnieji.usiais tuo metu visą Rusiją. ir tas vienintelis jų užplūdimas neturėjo Lietuvai jokios reikšmės. nežūtų valstybė. kurs neįstengė pavergti jam Mindaugo atiduotų žemių. Jis turėjo tris sūnus. vilas su Erdvilu. Mindaugas tvarkė savo vals­ tybę. 56 Klaipėda 1535 metais. kad iš at- Naugarduko pilies griuvėsiai. bet dėl to nė kiek nepasikeitė valstybinės sienos. Didelių mūšių su jais neįvyko.Mindaugas savo įpėdiniu galėjo vainikuoti katrą nors iš Įiunesniųjų sūnų. Žemaičių kovos su ordinu ir Mindaugo prisidėjimas prie jų Klaipėdos įkūrimas (1252 m. totoriai ( 1 2 5 8 m. o vyresnysis sūnus Vaišvilkas. o žemaičiai kovojo su ordinu. Tada ordinas pasiryžo bent atskirti žemaičius nuo jūros. kariavo rytuose ir pietuose. tik šiek tiek buvo apnaikintas kraštas. Rūpindamasis sutvarkyti savo valstybę. Pagaliau po taikos su Voluine Vaišvilkas išvyko j Graikiją ir įstojo į vienuolyną. taip veikiai ir atsitraukė. I. Bet kaip greit jie užplūdo. Mindaugo sūnaus vainikavimas. Tuo būdu po taikos su Voluine Mindaugas nebeturėjo dide­ lių priešų. 57 . — nežinia.'. Mindaugas svajojo kada nors kietai suimti į savo valdžią visas lietuvių gimines. santykiaudamas su Voluinės kunigaikščiais.) su­ r u o š ė didelį žygį į Lietuvą ir nusiaubė visą rytinę jos dalį. kurį jis valdė ir prieš maištą.HUI Karai su totoriais. po taikos su Voluine Mindaugas dar susidūrė su totoriais. jam mirus.

Žemaičiai tuojau suprato naujosios pilies pavojingumą ir ėmė ją pulti dar tebestatomą. daugiau su ordinu nebekariavo. kurie ne kartą pasiekdavo net Vyslą. 8. Mindaugo nužudymas (1263 m. Tuo tarpu Treniota su žemaičiais žygiavo tolimus žygius: Prūsuose jie pasiekdavo net Vyslą. Mindaugas po pirmo nepasisekimo ėmė gailėtis nu­ traukęs su ordinu sutartį ir vėl nusigręžė į rusų kraštus. užėmus pajūrį. jis išsiuntė savo kariuomenę prieš Briansko kunigaikštį. Ypač labai išsi­ plėtė sukilimas Prūsuose. Todėl žemaičių kunigaikštis Treniota ir iš žygio grįžęs Daumantas susimokę jį nužudė. Tuo metu sukilu­ sioms ordino pavergtoms giminėms kariauti tepadėdavo vien žemaičiai. Todėl Mindaugas priėmė pasiūlymą ir. Tiesa. Bet šitas Mindaugo žygis Lietuvoje buvo palaikytas tautinių rei­ kalų apleidimu. jo suorganizuotos valstybės jėgomis įstengs išvaduoti vi­ sas ordino pavergtas gimines ir apsaugos visą tautą. kad.) Mindaugas. t. kurie čia buvo jų atvesti kartu su lybiais ir latgaliais. popiežius sušaukė Euro­ pos riterius į kryžiaus žygį prieš Pabaltijo pagonis. susvyravo net jo sukurtos valstybės pamatai. esą. Bet. siaubdavo Kulmo apylinkes. Mindaugo prisidėjimas prie žemaičių kovų. grįžęs namo. Tam tikslui 1252 m. Visoms žemai­ čių kovoms su ordinu vadovavo jų kunigaikštis. o už Dauguvos pasiekdavo net Estiją. Bet visai priešo kariuomenei traukiant į Karšuvą. pašalinę Min­ daugą. Ordinas ketino suruošti į Žemaičius didelį žygį ir išgriauti Karšuvą. kovą lai­ mėjo žemaičiai. Po kiek laiko atsigavo ir Prūsų ordinas. Livonijos ordinas vėl ėmė pulti žemaičius. atvykęs pas 58 Mindaugą. Durbės mūšis (1260 m. kur buvo sunaikintos beveik visos or­ dino pilys ir išžudytos jų įgulos. nužygiavo į Livonijos ordino žemę net iki Cėsio (Vendeno). Ordinui tuomet buvo labai sun­ kūs laikai.). 1263 m. daugiau jo nebelietė. Reikia pastebėti. Tada priešais Jurbarką žemaičiai pasistatė savo pilį — K a r š u v ą . Sukilusioms giminėms padėti čia ateidavo žemaičiai. kurios žemaičiai taip pat neįstengė išgriauti. Kariuomenei vadovavo Nalšėnų kunigaikštis Daumantas. Mindaugas tuo metu buvo labai nusivylęs santykiais su ordinu. Mūšyje žuvo visa ordino vadovybė su Livonijos ma­ gistru ir Prūsų maršalka ir beveik visi broliai.) ir jo padariniai. Ordinas atsidūrė dideliam pavojuj. praėjo net 14 metų. sudaręs są­ jungą su D. Pasistatęs Klai­ pėdos pilį. ir kuršiai ir visos ordino pavergtos Padauguvio kiltys. taigi jo atsisakymas prisidėti prie bro­ liškų giminių kovos dėl laisvės buvo palaikytas tautos išdavimu. Be to. bet kol jis atgavo savo pirmykštę būklę Prū­ suose. žuvus Mindaugui. žemaičiai nėjo jos ginti. Po Durbės mūšio jisai. pasiduosią jo valdžiai ir žemaičiai. y. kur Kuršmarės jungiasi su Baltija. jis neįstengė paimti pilies ir. O iš tikrųjų. ėmė jį įkalbinėti nutraukti ryšius su ordinu ir bend­ romis visų aisčių jėgomis išvyti vokiečius. Abiem kariuomenėm susitikus prie D u r b ė s ežero. ordinas ją pavadino vokišku Nemuno vardu — Memel. Elbingo ir Kulmo. Kartu nužudė ir abu prie jo bu­ vusius sūnus — Ruklį ir Rupeikį. Po ilgų kovų jis pasistatė Nemuno pakrantėje J u r b a r k o pilį (1259 m. Jie tikėjosi. Po mūšio. pačios tvirtosios pilys. Mindaugo se­ serėnas T r e n i o t a . Ordino kariuomenė nusiskubino gelbėti savo žemių. kad į jo šauksmus atėjo pagalba iš Vakarų: mat. Tada. bet užtat jo akivaizdoje vergė že­ maičius. labai susilpnėjusį ordiną. 59 . Senoji tos vietos sodyba buvo vadinama K l a i p ė d a . Livonijos ordinui atėjo į pagalbą Prūsų ordinas ir daug svečių iš Europos. Livonijoje ir Prūsuose veikiančios ordino šakos galėtų susisiekti sausuma. ordinas jo žemių nebepuolė. Livo­ nijos ordinas ėmė statyti pilį toje vietoje. nes neturėjo iš to jokios naudos. Mindaugas jau ir anksčiau buvo kaltinamas susidėjęs su vokiečiais. jo prašomas. Naugardu. o įsibrovė naikinti ordino valdomojo Kuršo. Livo­ nijos ordinas atsigavo gana greit. kad iš mūšio pasitraukė ordino pavergtieji kuršiai. Nesugriautos liko tik Karaliau­ čiaus. Tai buvo tik siaubiamieji. jis išsigelbėjo tik dėl to.plaukiančių pirklių jie negalėtų pirktis ginklų ir kitokių prekių. o ne užkariaujamieji žygiai. neatvykus Naugardo ka­ riuomenei. Bet ir dažnais puolimais jie neįstengė nei jos statybos sutrukdyti nei pastatytos pilies iš­ griauti. Livonijoj ir Prūsuose tuojau sukilo pavergtosios kiltys. po Durbės pralaimėjimo užpuolęs 1262 m. Baigos. 1262 m.

Polocko valdovas Tautvilas. Stipriausi konkurentai į Mindaugo sostą buvo jo žudikas Treniota ir buvęs Mindaugo priešas. 2inome tik. Mindaugui žuvus. nenorėjo pasiduoti tik žemaičiai. jis sukėlė jų sąmokslą ir. 9. Todėl jį rėmė ir jo klausė net žemaičių kunigaikščiai. tur būt. bet veikiai po to grįžo ir apsigyveno Pinske. todėl žemaičiams su juo buvo ne pakeliui. Vaišvilkas (1265—1268 m. Jis stengėsi paremti prieš ordiną sukilusias Prūsų ir Latvių gimines. Pagaliau Tautvilas buvo nužudytas. o apie nukariavimus jis mažai tesirūpino. 61 . kokią pats buvo siūlęs Mindaugui. Nė vienas iš jų nenorėjo pasiduoti kitas kitam. Jam. atvykęs su Voluinės kuni­ gaikščių duota kariuomenės pagalba. Jo teisėto įpėdinio nebuvo. Bet kad ir kaip stengėsi. jis pats vienas kariavo su visais priešais. Mindaugą.Be politinių sumetimų. tiesioginių ¡0 palikuonių daugiau nebeliko. Matyt. kaip 30 metų (iki 1299 m. jis visgi negalėjo jo sugriauti. pirmiausia jam rūpėjo valdyti ir ginti visas lietu­ viškąsias žemes. Treniotą nužudžiusieji Mindaugo giminės šalininkai. jis greit įsiviešpatavo visoj Lietuvoj. Po trejų metų jis atsisakė nuo sosto ir vėl sugrįžo į vienuolyną. Tuo tarpu buvo svajojęs gauti Lietuvą val­ dyti Vladimiro (Voluinėje) kunigaikštis Levas. nėr žinios. Traidenis sakė jį esant pastatytą jo paties širdy.). 10. Levas pasikvietė jį į sve­ čius ir nužudė. Jis nesidėjo nė su vienu kaimynu. pasižymėjęs laimingais karais. nes ir jis dėjosi su Voluine. sąmoksle prieš Mindaugą daug svėrė ir kiti motyvai. nes abudu jaunesnieji sūnūs buvo nužudyti kartu su tėvu. lietuviai dar buvo neįpratę imti tvirtų mūro pilių. kai kur net pasistū­ mėjo į Lietuvos pusę. kaip kadaise Mindaugui. Treniota bandė varyti tokią politiką. Treniota (1263—1265 m. visi stengėsi užimti Mindaugo vietą. jis buvo ten išrinktas kunigaikščiu ir. žinoma. Nužudžius pirmąjį valstybės vienytoją. turėjo santykių net su ordi­ nu ir atrodė. Lietuva po Mindaugo mirties. Pabėgęs į Pskovą. tad Daumantą vertė prisidėti prie sąmokslo ir noras susigrąžinti sau žmoną. Abudu stengėsi vienas kitą pašalinti. Tuo būdu ordinas atsilaikė. ir nauja dinastija turėjo iškilti iš savų kunigaikščių tarpo. buvo nužudytas. Ne vieną žygį atliko į Prū­ sus ir daugybę žygių padarė prieš Livonijos ordiną. tuojau ėmė galvoti apie jį. bet netrukus jis turėjo bėgti iš savo tėviškės. jis mirė (1269 m. Nemažą vaidmenį čia vaidino spaudžiamų kuni­ gaikščių reakcija. Lietuvoje pakėlė galvas visi dar neišnykę kunigaikštėliai. Ir iš tikro jis daug joms padėjo. Švarnas Lietuvą valdė labai neilgai: vos vienerius metus pavaldęs. vienų paliaubų metu ordinas (1274 m. Pirmasis iškilo Kernavės kunigaikštis Traidenis. kad tęs savo tėvo politiką. —1263—1270 m. Jis. 60 Bet Vaišvilkas neilgai tevaldė. Bet per­ sekiodamas Lietuvoje buvusius krikščionis ir Mindaugo bendra­ darbius. Lietuvą paliko savo sesers vyrui Š v a r n u i. Būta čia ir šeimyni­ nių nesusipratimų: mirus Mindaugo žmonai Mortai. Jam buvo pa­ sisekę paimti į savo valdžią net Žiemgalos dalį. norėjo eiti Treniotos keliais. Taip antai. 2uvus paskutiniam Mindaugo sūnui. neišvaldęs visiškai 2 metų. Supykęs ant Vaišvilko už sosto atidavimą Švarnui. o vienuolis Vaišvilkas gyveno Graikijoj. Lietuva liko be dinastijos. valdė Pskovą dar daugiau.).) Ar turėjo Traidenis kokių giminystės ryšių su anksčiau veikusiais kunigaikščiais ir su Mindaugu. Vaišvilkas buvo Graikijoj. apie sostą svajojo ir Daumantas. noras atgauti savo teises. ne Mindaugo.) Naujinio vietoje pastatė Daugpilį.). Traidenis net kelis kartus skaudžiai sumušė Livonijos ordino kariuomenę ir ne kartą su savo kariuomene skersai ir išilgai išvaikščiojo ordino žemes.). ir valdžią paėmė Treniota. Apskritai. kad Lietuvą jis valdė iš K e r n a v ė s . t. Būdamas geras karys. jis pasiliko pas save į laidotuves atvykusią jos seserį. Traidenis sugebėdavo sumušti ordino ka­ riuomenę tik atvirame lauke: mat. tačiau nepajėgė sugriauti jo galingų pilių. y. tačiau jam ne­ pasisekė visiškai nugalėti ordino. Daumantienę. Po Durbės mūšio sukilusias kiltis ordinas jau buvo nugalėjęs. jis buvo grynai t a u t i š k o s i o s i r p a g o n i š k o s i o s L i e t u v o s val­ d o v a s . Todėl. Traidenis (1270—1282 m.

62 . Senosios kro­ nikos mini daug ordino puolimų į Žemaičius ir Aukštaičius. Mozūrų kunigaikštis (Boleslovas I I ) . Tuo metu Lietuvos valstybė buvo grynai lietuviška ir tautiška. tačiau nė viena kronika aiš­ kiai nepasako. Ji buvo daug platesnė. kaip ga­ linga karinė pajėga. Patriarchalinės monarchijos laikotarpis I. Mažiausia rūpesčių Traidenis turėjo su kaimynais gudais. Tuo būdu jis norėjo ten sudaryti tvirtesnę atsparą prieš Voluinės kunigaikštystę. o kiek vėliau ir Skirsnemunės 63 Tuo metu kryžiuočių ordinas jau buvo nugalėjęs sukilusias aisčių kiltis vad. jis pasiekdavo ne tik Mozūrus. Tačiau swu lenkais jam tekdavo nemažai kariauti.K E T V I R T O J I DALIS Lietuva. Bet galutinai ją sustiprino tik tolimesnieji Traidenio įpėdiniai — V y t e n i s ir G e d i m i n a s . 1. norėdamas apsisaugoti nuo Traidenio puolimų.). Traidenio laikais Lietuva buvo iškilusi. Jo pastatyta Jurbarko pilis buvo sugriauta. Lietuvos būklė po Traidenio mirties Apie laikotarpį po Traidenio mirties iki Vytenio įsiviešpa­ tavimo (1282—1295 m. su Klaipėdos pilim jis jau nebeturėjo ryšio. Nustojęs vilties veikiai nuka­ riauti Žemaičius. po Durbės pralaimėjimo. jis vėliau Klaipėdą perleido Prūsų kryžiuo­ čiams (1328 m. atslinkę prie Nemuno. kas tuo metu valdė Lietuvą. nes Traidenio klausė ir žemaičiai ir jotvingai. žygiuojant į Lietuvą. Tada daugelis jų ėmė bėgti nuo vokiečių Į Lietuvą. Kryžiuočiai. tuojau pasistatė Ragainės. Jurbarko. Vytenio ir Gedimino laikai Kernavės piliakalnis. Prūsijoj. su kuria Trai­ denis bloguoju gyveno (jis užėmė net jos valdytą Drohičiną). Traidenio laikais tau­ tiškoji Lietuvos valstybė buvo baigta kurti. valdoma Gedimino giminės didžiųjų kunigaikščių A. bet ir tolimąją Krokuvą. kurie Mindaugo laikais labai neaiškiai laikėsi. Ordinas tuojau pradėjo statyti savo pilis Nemuno pakrantėje. Jos turėjo būti atramos punktai. Jis juos Įkurdino Voluinės pasieny. Svarbiausias dabar ordino tikslas buvo nukariauti Žemaičius ir tuo būdu sujungti abi savo šakas. vedė net jo dukterį. Kaip tik šituo metu vokiečių ordinas nuo Vyslos jau buvo priėjęs iki Nemuno ir n u o 1282 m. Žodžiu. ir Traidenis juąs mielai priimdavo. Anks­ čiau Nemuną buvo pasiekęs iš Kuršo ir Livonijos ordinas. taip pat daug mini lietuvių žygių. Bet dabar. Tas laikotarpis betgi buvo labai svarbus.) yra likę labai maža žinių. p r a d ė j o p u l t i lietuvius (anksčiau Lietuvą puldavo tik livoniškė jo šaka). jis buvo išvytas iš visos Žemai­ tijos. negu Mindaugo laikais.

Kolainiai. Traidenis turėjo brolių ir sūnų. Šaltiniai mini dar porą kitų vardų (Butegeidį. jis rado sąjungininkų pačių krikščionių tarpe. Varydamas tautišką politiką ir kovo­ damas su ordinu. nes ros giminės didžiuoju kunigaikščiu ne Gediminas buvo pirmasis. Jei sostą būtų užėmęs ne teisėtas Traidenio paveldėto­ jas. kad Vytenio ir Gedimino tėvas Lietuvą valdė ir kad jis greičiausiai buvo Traidenio giminė (jo. bet tikrasis jo vardas lig šiol vis dėlto tebėra nežinomas. nes sunku buvo ją atlaikyti). tik. kurie išbuvo beveik 150 metų.t. Vytenio ir Gedimino tėvu. Kai ordino pilių tinklas buvo jau nutiestas. Lietuvoje jau nebebuvo.) Vytenis pradėjo valdyti Lietuvą greičiausiai 1295 m. gale ir X I V amž. Senąja tradicija.pilis (šią pastarąją netrukus turėjo vėl sugriauti. Tik. sto­ vėjo vadinamoji Gedimino pilis. ilgą laiką jo nebepajėgė sunaikinti nė visos Lietuvos pajėgos. tokių sumišimų. didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. dar tebebuvo gyvas jo tėvas. Jūros paupyje. šitam laikotarpy Žemaičiai atsidūrė tarp dviejų ordino šakų frontų. bet vis dėlto neaišku. arba Budividą. tad greičiausiai po jo Lietuvą valdė arba jo brolis arba sūnus. Bisėnai ir t. pradžioje susidarė du tvirti frontai. Vytenis ( 1 2 9 5 . tačiau. deja. Bet ir Že­ maičiuose prieš ordiną buvo pastatyta daugybė ginamųjų pilių: Veliuona.). 3. Daug tokių žygių jis atliko ir vėliau. Tik. Žodžiu. tarytum tarp dviejų žiaunų. taip ir jam sekdavosi tik atviram lauke: nė jis neįstengė sunaikinti ordino nutiesto pilių tinklo. Taip pat neaišku. Sąjunga su Ryga ir Rygos arkivyskupu buvo pats įdomusis Vytenio politikos vaisius. 2. T o s Panemunės pilys turėjo saugoti Dubysos upyną. Tuo būdu čia X I I I amž. . Taip pat gerai žinoma. Toliau į vakarus. kaip Traideniui. kad Lietuvą valdė ir jų tėvas.1 3 1 6 m. nes tam laikotarpy valdžia iš vienų rankų į kitas Lietu­ voje ėjo ramiu paveldėjimo keliu — jokių varžytynių dėl sosto nebuvo. Taigi visų vėlesnių Lietuvos ku64 nigaikščių vadinimas Gediminaičiais nėra visiškai tikslus. kuriuo metu jis valdė. Gediminaičių dinastijos pradžia Apie Traidenio įpėdinį nėra žinių. arba Liutauras. kad didž.) ir Gediminas (1316—1341 m. kaip po Mindaugo mirties. Bet jam mirus. buvo laikomas Pukuveras. Jau tada jis su lietuvių kariuomene nužygiuodavo į tolimas abiejų ordino šakų ir į lenkų žemes. (lalimas dalykas. Apskritai periode nuo Traidenio mirties iki Vytenio viešpatavimo pradžios yra minima keletas Lietuvos kunigaikščių. kuris iš jų buvo Vytenio ir Gedimino tėvas ir didysis kunigaikštis. ir Budikidą). kaip geras karo vadas. tiksliai nežinomas jų tėvo vardas. Dar prie gyvos tė­ vo galvos Vytenis garsėjo.. deja. Aišku. Po šio migloto periodo pirmieji gerai žinomi didieji kunigaikščiai buvo Vytenis (1295—1316 m. mes tiksliai neži­ nome nei visų jo brolių nei sūnų vardų. bet ir jo senelis. kunigaikščiu buvo ne tik Gedimino fcivas. to nebūtų buvę išvengta. kurios stengėsi susičiaupti ir juos praryti. nes 1294 m. jo sūnaus ar jo brolio sūnus).

4. Toji Įgula išbuvo Rygoje net iki 1313 m. pasikvietė Į talką Vytenį. Per juos jis pirmasis iš Lietuvos valdovų ėmė plačiai skleisti vakarų Europoje žinias. nesijausdami esą vieni pakankamai stiprūs. Čia taip pat buvo vienintelis kelias ir ginklams atsigabenti iš vakarų Europos. Daumanto sūnus). Jis pats labai retai vadovavo kariuomenei: kai tekdavo kariauti. o ne krikščionybės skleidėjas. taip ir jis palaikė sąjungą su Rygos miestu ir su jos arkivyskupu. Tačiau ir čia jis veikė ne tiek kardu. Rytuose jis atgavo Mindaugo valstybės sienas. siekdamas savo galybės. Jam nepasisekė tik atgauti Vitebsko. Tam labai priešinosi arkivyskupas. Popiežiui stojus už Gediminą ir už Lietuvą. Arkivysku­ pas ir rygiečiai nedarė taikos su ordinu. Gediminui tik dėl to nepasisekė sugriauti pasitikėjimo ordinu Va­ karuose. Vytenis taip pat atgavo didžiąją dalį P a l e n k ė s (irgi jotvingų žemes. Kitas jo brolis. Vytenio valstybė. karo vadu dažniausiai skirdavo Gardino srities kunigaikšti Dovydą (spėjama. kurį buvo užėmusi ir kolonizavusi Voluinę. kurs jautėsi esąs aukščiausias autori­ tetas Livonijoj. Gediminas (1316—1341 m. kurs nenorėjo 2/s nukariauto krašto atiduoti arkivysku­ pui. nes. vadinamoji Juodoji Rusija su Naugar­ duku. Lig tol į lie­ tuvius buvo žiūrima. 66 tačiau net drauge su arkivyskupu ir Ryga nepajėgė jų sunaikinti. jau buvo galima pirštu pri­ kišamai rodyti pasauliui. Vytenis paliko jau didelę valstybę su aiškiai nustatyta politikos linija. Ir vėlesnieji Lietuvos kunigaikščiai labai brangino šito­ kias sąjungas. val­ dė Polocką. Gediminas taip pat buvo pirmasis. tai ordino vardas Europoje ėmė šlyti. kaip Vytenis. Gediminas iš viso nemėgo kariauti. kelias Lietuvos prekybai buvo atviras. ir jau labai praturtėjęs laisvasis Rygos miestas. Per ją ėjo prekyba su visais Lietuvai priklausiusiais ir dar nepriklau­ siusiais Dauguvos ir Dniepro upyno miestais. Vytenis varė visiškai tokią pat tautišką politiką. Kaip Vytenis. bet diplomatija. Dniepro žemupy įsigalėjus totoriams. Senasis jotvingų kraštas (t. kad jo grobuo­ niška politika trukdanti Lietuvai krikštytis. Ši pirmoji Vytenio sąjunga su arkivyskupu turėjo didelę reikšmę Lietuvai. broliui Gediminui. Dabar. prijungė prie Lietuvos jau Traidenio laikinai užimtą Drohičiną ir Brastą. kiek gudria politika ir daugybės savo sūnų bei dukterų vedybomis. Pirmasis žygis nusisekė: ordinas buvo sumuštas. Jis prijungė prie Lietuvos didžiulius rusų ir ukrainiečių žemių plotus. Tuo būdu savo įpėdiniui. kuris jau buvo pakliuvęs į ordino jtaką. nesiskaito net su savo viršininku arkivyskupu ir spaudžia laisvąjį krikščionišką miestą. arkivyskupas ir rygiečiai. su­ sidėjus su arkivyskupu ir su Ryga. Todėl 1298 m. y. jau tapo nebeginčijamu Lietuvos kraštu. Ryga tada buvo labai turtingas miestas. Šitokios sąjungos mažino skaičių karių. o vėliau Pskovą valdžiusio. kada arkivysku­ pas ir miestiečiai buvo priversti padaryti taiką su ordinu ir nu­ traukti sąjungą su Vyteniu.) Gediminas buvo Vytenio brolis. Bet užtat jis prijungė prie Lietuvos Mindaugo dar nepasiektą P a g i r į—Turovo ir Pinsko kunigaikštystes. prekyba su pietiniais kraštais visai nutrūko. Polockas.. jis tepajėgė tik apginti Žemaičius. kovodami su ordinu. kuris prieš kryžiuočius sudarė sąjungą su Lenkija. Tačiau sudarytoji sąjunga nenutrūko. Jis visų pirma kariavo su vokiečiais. kad jis buvęs Mindaugo nužudyme dalyvavu­ sio.Livonijoje tebeėjo smarkios varžytynės tarp arkivyskupo ir ordino. Gediminas nebuvo toks karingas. kad ten tuo metu ėjo kova tarp popiežiaus ir imperato­ riaus. Bet tais pačiais metais antrą mūšį su ordinu pralaimėjo sąjungininkai. vėl buvo sugrąžintas Lietuvai. o tik jų pavergti ir kad. šita sąjunga buvo labai naudinga Lietuvai ir ekono­ mišku atžvilgiu. Rygoje jie laikė Vytenio atsiųstą lietuvių Įgulą. kad ordinas neina lietuvių krikštyti. Be to. Vainys. imperatorius tyčia palaikė ordiną. padarius sąjungą su Rygos miestu. kad ordinas esąs tik grobikas. Jo politikos pagrindinė priemonė buvo ne ginklas. kaip ir Traidenis. Pirmiausia tai buvo vokiškojo ir katalikiškojo pasaulio dalies pripažinimas Lietuvos valstybės. Per ją ėjo vienin­ telis kelias į pasaulį. 67 . Kai jis pats išreiškė popiežiui norą krikštytis. nes jos buvo naudingos prieš ordino propagandą Vakaruose. Dabar. ku­ rias buvo užėmę tie patys Voluinės ir Mozūrų kunigaikščiai). tik kaip į naikintinus pagonis: niekas Va­ karuose nepripažino jiems teisės turėti savo valstybę. norinčių vykti Į ordino organizuojamus žygius prieš Lietuvą. Jis pirmasis bandė nugalėti savo priešus diplomatija. Slanimu ir Volkovisku). stengdamasis pasidaryti viso krašto viešpačiu.

Gediminas stengėsi palaikyti są­ jungą su arkivyskupu. Laiškas buvo išsiųstas per Rygą. Tuo metu Rygos arkivyskupas pas popiežių bylinėjosi su ordinu. o savo kariuomenę. ir jis ėmė skelbti. Esą. Bet pirmaisiais 6 metais. Popiežius parašė Gediminui laišką.5. Tik 1322 m. siūlydamas krikštytis. pasikvietę svečių iš Vokietijos. aplenkiant ordiną. tai Lietuva jau būtų krikštijusis. Žemaitijos pasieny kryžiuočiai turėjo pasistatę eilę tvirtovių ir ruošėsi slinkti tolyn. ordinas net suiminėjąs j Lietuvą vykstančius kunigus. Miestas ir arkivyskupas remte rėmė šitą Gedimino žygį. rite68 Kryžiuočių užpuolimas. nekariaujanti su krikščionybe: ji teginanti savo laisvę. Gedimino viešpatavimo pradžia buvo rami. iki 1322 m. kuriais jis reiškė norą susitaikinti su krikščionybe. Ordinui šitie Gedimino laiškai labai nepatiko. kad jie esą Rygos arkivyskupo fabrikuojami. tačiau ordino grobuoniški norai pavergti Lietuvą privertę jį nutraukti ryšius su krikščionybe. tad irgi negalėjo surengti didelių žygių. Krikš­ čionims Lietuvoje duota visiška laisvė. Bet vis dėlto jam nepasisekė. Vienas kryžiuotis pagrobęs išsineša i nelaisvę vaiką ( J . Pagaliau jis prašo atsiųsti pas jį Rygos arki­ vyskupą su legatais. jau Mindaugas krikštijęsis. Gedimino karai su ordinu ir sumanymas krikštytis Santykiai su ordinu.. ir jis padarysiąs su krikščionimis taiką. prašė padėti pas po­ piežių vykstantiems jo pasiuntiniams ir kvietė miestiečius. arki­ vyskupas pasiūlė popiežiui pasirūpinti Lietuvos krikštu betar­ piškai. kad Gediminas visiškai neke69 . ir joje esą daug vienuolių pranciškonų ir domininkonų. rius ir vienuolius atvykti ir apsigyventi Lietuvoje. Atsilygindamas už tai. Vytenis prašęs atsiųsti į Lietuvą kunigų. Norėdamas pakenkti savo priešui. Gediminas padarė žygį į Livoniją ir ją didžiai nusiaubė. y. kuriame aiškinosi. Pasiekė vakarų Europą ir kiti Gedimino laiškai. Tuo tarpu ordinas kaip įmanydamas stengėsi jam kliudyti. kryžiuočiai suruošė žygi Į Žemaičius ir sugriovė vieną pilį. sako Gediminas. Maža to. jie didelio žygio nesuruošė: buvo daromi tik maži plėšikiški užpuolimai. Lietuva. nes tikėjosi tuo būdu pakenksią ordinui. bet ordinas siun­ tęs ne kunigus. kad jei ne gro­ buoniška ordino politika. ir laiškas pasiekė po­ piežių. Atsakydamas Gediminas (1323 m.) nu­ siuntė popiežiui ilgą laišką. jei tik pasiliautų ordino puolimai. Sumanymas krikštytis. t. Jis pats esąs pasiruošęs pasiduoti popie­ žiaus globai ir gyventi taikoje su krikščionimis. Kosako paveikslas). jie turį savo bažnyčių ir laisvai skelbią krikščionybę.. Livonijoje tuo tarpu ordinas tebesibylinėjo su arkivyskupu.

su arkivyskupu ir su ordinu. atimdavo jo siunčia­ mus laiškus ir stengėsi nepraleisti nieko į Lietuvą. Laiške jis pareiškęs norą būti paklusniu po­ piežiaus sūnum. o jaunesniuosius — savo vai­ kais. o netrukus ir legatus. kaip kad puolė ir šitų susirašinėjimų metu. Jam buvo žinoma. kad jo nebeklau­ sysiančios. Lietuviai padėjo Aldona Gediminaitė. Tuo būdu neįvyko nė kelis sykius paketintas bendras ordino užpuolimas. bet tuo pat metu jis varė smarkią propagandą prieš Gediminą Vakaruose. bet greičiausiai Gediminas taip aiškinosi tik išsisukti tenorėdamas. jie įsakė ordinui nekariauti su Gediminu dar 4 metus. Vienuolis rašti­ ninkas. nes ordinas vis tiek nesiliaus jo puolęs.) buvo padaręs taiką ir prekybos sutartį su visomis Livonijos pajėgomis. Tą numanydamas. prieš sumanymą krikštytis stojo visi lietuviai pagonys ir rusiškosios Lietuvos valsty­ bės sritys. nors sutartis galiojo visą Gedimino gyvenimą ir buvo nutraukta tik po jo mirties (1343 m. ordinas užėmė Rygą. jų pasiuntiniai Vilniuje rinko žinias dar kelias savaites). Ieškovodamas sąjungi­ ninkų prieš ordiną.. kad. Kadangi antrajame Gedimino laiške buvo aiškiai išreikštas noras krikštytis. tai Gediminas dėl to apkaltino laišką rašiusį vienuolį pranciškoną. Todėl Gediminas pareiškė delegatams. t. žinoma. būsimojo Len­ kijos karaliaus Kazi­ miero Didžiojo. Netrukus Gediminas nustojo pačių svarbiųjų savo sąjungi­ ninkų prieš ordiną — Rygos miesto ir arkivyskupo. Nei miestas nei arkivyskupas jau nebepajėgė su juo kovoti. Bet viltys pasirodė tuščios: Gediminas dau­ giau jau nebeketino krikštytis. ir Gediminas liko be sąjungininkų. o tik norįs sutrukdyti iš Vakarų einančią ordinui pagalbą. Atsisakęs krikštytis. kad ordi­ nas laikytųsi taikos. lenkams kariauti vieną kartą su Brandenburgu. Gediminas dar krikšto bylos pradžioje (1323 m. jis savo valstybėje nedraudžiąs krikščionių tikėjimo. kad ji būtų tvirtesnė. klausdami.). jis susiartino ir sudarė są­ jungą s u L e n k i j o s karalium Vladis­ lovu Lokietką. Sunki Gedimino būklė legatams buvo gerai žinoma (daug ką jie sužinojo Rygoje. Ta­ čiau ta sąjunga nedavė Lietuvai jokios nau­ dos.) popiežius vis dėlto atsiuntė Gediminui malonią bulę. Paliaubos su ordinu. Todėl buvo aišku. kad jis nė nežadėjęs krikštytis: jis tik norėjęs taikos su krikščionimis. nes popiežius esąs už jį vyresnis. 70 Ordinas iš tikrųjų per (uos 4 metus laikėsi legatų įsakytų paliaubų. o žemaičiai žadėjo net susidėti su ordinu ir iš­ naikinti visą Gedimino giminę. Gediminas tuo metu jau kitaip galvojo. Saremos vyskupui buvo pavesta žiūrėti. karia­ vusiu su ordinu dėl lenkiškojo Pamario. Gediminas išleido už Vladislovo sūnaus. (Taip ji atvaizduota vieno seno Krokuvos pastato skliaute).Tikėdamiesi. o kitą kartą su ordinu. Vilnių. Gediminas ir ruošėsi karui. 1330 m. kad jis negerai parašęs. kokią agitaciją buvo išplėtęs prieš jį ordinas Vakaruose. Gediminas vėl prašė taikos. lygius — broliais. Rusiškosios sritys pagrasino. jeigu jis krikštytųsi. vyresniuosius jis laikąs tėvais. nes lenkai vis nesusiruošdavo. jis matė. kad ir krikštijęsis nedaug teturės naudos. su Ryga. Rygos miesto ir arkivyskupo palai­ komas.tinas krikštytis.kad pašalinęs kliūtis Gediminas vėl užsimanys krikštytis. o be to. savo dukterį Aldoną. ar jis tebeketinąs krikštytis. pasibaigus paliaubų laikui. ir nuo to laiko jis tapo Livonijos viešpa­ čiu. galėjo suklysti. Tačiau lenkai neateidavo į pagalbą Gediminui. Bet (1324 m. Sutartis buvo sudaryta 1325 m. jeigu jis ją sulaužytų. ('icdiminas nenorėjo nutraukti ryšių su Vakarais ir su Ryga. ta­ čiau ordinas visokiais būdais kliudė jam palaikyti su jais santy­ kius: suiminėdavo Gedimino pasiuntinius. tai galėtų būti net ekskomunikuotas. Gedimino sąjunga su Lenkija. Be to. 71 . Legatai sustojo Rygoje ir pa­ siuntė savo pasiuntinius į Gedimino sostinę. kad kiekvienam būtų galima saviškai garbinti Dievą. y. Gedi­ minui atsisakius krikštytis. su ordinu vėl gali prasi­ dėti karas.

Jie iš čia veržėsi Į Žemaičius. jis pats pastatydinęs porą bažnyčių Vilniuje ir vieną Naugarduke. kam galu­ tinai atiteks Žiemgala. T a d tuojau po Traidenio nusistoję du frontai tarp lietuvių ir vokiečių liko beveik nepasikeitę. kad norįs gyventi taikoje su krikščionimis. kad ir pats Ged iminas žuvęs kovoje su kryžiuočiais. begindamas šią sieną. miestų. riterius žadėjo aprūpinti žeme ir tt. daugiausia puolė Aukštaičius ir ne kartą pasiekė net Ukmergę ir Vilniaus apylinkes.Kovos su ordinu. kokia buvo Vakaruose. 6. ir kvietė amatininkus. žinoma. čia ordinas paslinko net kiek arčiau ir pasistatė net dvi naujas pilis — Marijenburgą ir Bajerburgą. žuvęs prie Veliuonos ar Bajerburgo pilies. L i e t u v ą e u r o p e i z u o t i . tikindamas. Bet giliau j kraštą įsibrauti ordinui vis dėlto nepasisekė. apsidorojusi su arkivyskupu ir rygiečiais. Gediminas. būtent pakelti Lietuvos kultūrą. kai matėsi nebeapsiginsią. Per rygiečius jis kreipėsi į Hanzos mies­ tus. O tuo pat laiku rašytuose laiškuose pranciškonų ir domininkonų vie72 Imperatorius Liudvikas IV Bavarietis 1337 m. Bet Gedimino laikais ordinas ten jau ga­ lutinai jsitvirtino. kad krikščioniš­ koje Lietuvoje galės rasti gerą rinką prekybai. Gediminas parašė laiškų ne tik popiežiui. dovanoja ordino magistrui Ditrichui von Altenburgui Lietuvą. paliauboms pasibaigus. šitais kvietimais bandė pakirsti Vakarų pasitikėjimą ordinu. kad jo turėta ir kitas tikslas. Nepajėgė Gediminas pašalinti kryžiuočių ir nuo Nemuno. kad jo valstybėje jau esą krikščionių. Deja. nuolynams jis prašė atsiųsti į Lietuvą daugiau vienuolių. Bet savo valstybės sienų jie čia toliau nepastūmėjo. Ir Vytenio laikais dar nebuvo aišku. Padavimas sako. Hanzos miestų atstovų suvažiavimas Liubeke Gedimino laiškus sutiko la­ bai palankiai. pirklius. Atvykstantiems miestiečiams jis žadėjo duoti laisvųjų miestiečių teises. jie tikėjosi. Jei jis krikštytųsi. Priešingai. toliau čia pat dar matyti: udo[vicus]. Šitaip yra papuošta pirmoji dovanojamojo dokumento raidė L. bet ir dau­ geliui Europos. Žodžiu. Iš šito laikotarpio yra žinomas ir Pilėnų pilies gynimas. Tačiau tikrų žinių apie Gedimino mirtį neturime. kryžiuočiai tuojau ėmė pulti Lietuvą iš Nemuno pusės. jam nepasisekė: 73 . Ordinas tuo tarpu Vakaruose skelbė. Tačiau tie jo kviečiamieji laiškai dar rodo. Čia stovįs imperatorius ir klūpąs magistras sudaro raidę I. bemeilijo žūti ugny. vienuolių. Gedimino pastangos kelti krašto kultūrą 1323 m. pranešė. norėjo sudaryti ir Lietuvoje maždaug tokią pat socialinę santvarką. Kunigaikščio Margio vadovaujami lietuviai. nors ir dažnai jis susilaukdavo svečių iš Europos ir suruošdavo didelių žygių: lietuviai didvyriškai gynėsi savo pilyse. visiems žadėjo savo globos ir paramos įsikurti. kad visi Gedimino laiškai esąs me­ las ir kad jais jis tik norįs sutrukdyti ordinui iš Vakarų plau­ kiančią pagalbą.). žemdirbius ir riterius vykti į Lie­ tuvą. Kad nelai­ kytų jo užsispyrėliu pagonim. turinčių ir savo bažnyčių. be to. Tuo bū­ du Nemuno pakrantę jie buvo jau užėmę iki pat Dubysos žio­ čių. Pasibaigus pa­ liaubų laikui. Po Durbės mūšio žiemgaliai buvo atsimetę nuo ordino ir prisidėję prie Lietuvos. Bet ne visur ordinui sekėsi agitacija. jis. Gediminas negalėjo apginti tiktai savo pretenzijų į Žiemgalą. Mat. negu pasiduoti vokiečiams (1336 m. Tuo tarpu jų livoniškė šaka. Hanzos miestai sutiko pa­ dengti net pusę krikšto išlaidų.

žinoma. Iš Livonijos ordinas jau tepajėgdavo daryti tik siaubiamuosius žygius. Kad ji nekliudytų. Daugiau pasikeitė prie Gedimino sienos rytuose ir pietuose. palaikė imperatorių. todėl ir laiškuose jiems siūlė vykti per Mozūrus. Gediminas čia glau­ džiai sujungė su savo valstybe jau Vytenio užimtą Palenkį. Visas Nemuno žemupys jau Vy­ tenio laikais buvo kryžiuočių. nuo jo atsitraukė ir popiežius. nes jis žūt būt norėjo užimti Žemaičius ir sulieti abi savo valstybes į vieną. Vytenis buvo palikęs savo bro­ liui Gediminui gana plačią valstybę.ordinas jį visur persekiojo. 74 . Rusai juo lengviau priimdavo jų valdžią. prijungė po Mindaugo išsivaduvusį Vitebską su gretimaisiais miestais ir paėmė į savo įtaką tolimąjį Kijevą. Gediminas viską pasiekė daugiausia savo gudria politika. Išvaduodami rusus nuo totorių jungo. todėl nesunku buvo jas paimti į savo valdžią. kuri jau galutinai liko jo valdžioje). jis gavo Vitebską. Jie palikdavo visą senąją tvarką. kad į Lietuvą vykstančių miestiečių ar riterių ordinas nepraleis. Ordinas tuo tarpu greit apšaukė Ge­ diminą klastingu apgaviku. Naugardą — Gedimino sūnus Narimantas). Vakaruose siena su kry­ žiuočiais jau buvo nusistojusi. pastatydami tik savo kunigaikštį. ir tuo būdu buvo sugadintas pirmasis Gedimino laiškų įspūdis. jie buvo laikomi net krašto geradariais. Naugardu (Pskovą valdė buvęs Gardino kunigaikštis Dovydas. Imperatorius ir daugumas Vokietijos kunigaikščių ėjo prieš Gediminą. Šitokioj dėtoj nepavyko Gedimino bandymas įžiebti Lietuvoje Vakarų kultūrą. Tai buvo jau galutinai nusistojusi siena. nes tik šioj pusėj ordinas tebesilaikė savo senos taktikos — statytis naujų pilių ir tuo būdu skverbtis gilyn. Taip antai. Rytinės ir pietinės sienos. sutuokęs Algirdą su vienturte Vitebsko kunigaikščio dukteria. remian­ čiam imperatorių. o be to. Jie palaikė ordiną. o Gedimino laikais. kad lietuviai nieko nekeisdavo vietos gyvenime. greta Maskvos. dar užėmė didelę dalį Voluinės. Tačiau kai ku­ rios sritys Vytenio laikais dar nebuvo visiškai prijungtos: jos tebuvo tiktai pasidavusios Lietuvos įtakai. tai ir jis ne tik nieko nekeisdavo. O dažnai bū­ davo paliekamas net tas pats ir kunigaikštis. Gedimino laikais beveik nepasikeitė siena ir su Livonijos ordino šaka (čia tuo metu ordinas pasistatė dar 4 naujas pilis Žiemga loje. Gedi­ minas su ja susigiminiavo. Gediminas. o kartu ir atsilyginti savo priešui ordinui. Aukščiau Dubysos žiočių. 75 7. kurie tą pat svajojo patys padaryti. pasistatę Bajerburgo ir Marijenburgo pilis.iis buvo nukeltos toli nuo lietuviškojo krašto. Popiežius iš karto labai aiškiai palaikė Gediminą: jam buvo malonu praplėsti krikščio­ nybės ribas. išleisdamas už Tverės kunigaikščio savo dukterį. kur dabar eina Lietuvos siena su Latvija. Kurį laiką Lietu­ vos įtakai buvo pasidavęs net Pskovas su D. nes čia sunkiau buvo sulaukti talkininkų iš Vakarų. Bet kai Gediminas atsisakė nuo krikšto. Jei būdavo skiriamas koks nors naujas kuni­ gaikštis lietuvis. Tad nuėję valdyti į rusų kraštus. Jis su­ gebėdavo pasinaudoti kiekviena patogia proga ir tokiuo būdu laimėdavo savo naudai. Tačiau ir Vakarai neįvertino jo pastangų. turėjo susidurti su galingesniaisiais rusų kunigaikščiais. Tuo metu. visų ga­ lingiausia buvo Tverės kunigaikštystė. Pa­ girį ir gretimąsias sritis. Ir čia Lietuvos sienos jau Vytenio laik. jis turėdavo tik pri­ siekti ištikimybę. o D. Totorių pavergta Rusija buvo suskilusi į daugybę kunigaikštys­ čių. kryžiuočiai paslinko dar arčiau. kurs tyčia apsimetęs norįs krikštytis. Užtat Lietuvos kunigaikščiai taip toli nužygiuodavo į Rusijos gilumą. o sūnų Liu­ bartą sutuokęs su Voluinės kunigaikštyte. savo rėžtu. Rusijos žemės tada buvo labai palaidos. Gediminas iš anksto žinojo. daugelis Lietuvos kunigaikščių surusėjo. Lietuvos valstybei priklausė jau abi Nemuno pusės (dabartiniame Suvalkų krašte buvo didžiulė giria. Gedimino valstybė Vakarinės ir šiaurinės sienos. vieni Hanzos miestai čia negalėjo daug padėti. teko dar palaukti Jogailos bei Vytauto laikų. kuri niekuomet nebepasikeitė. Gedimino rytų politika ir santykiai su rusų kunigaikščiais. kovojantį su popiežium. Po Ge­ dimino Lietuvai dar daug teko kariauti su ordinu. bet dar pats prisitaikydavo prie vietos sąlygų ir net prie tikėjimo. Ta­ čiau vėlesniaisiais laikais sunkiausia buvo apginti tik Nemuno liniją. Ji ėjo maždaug ta pačia vieta. Jungdamas savo valdžioje rusų žemes. nes šis. gavo didelę dalį Voluinės. ir ten nebuvo pasistatę pilių nei kryžiuočiai nei lietuviai). Apskritai Gediminas daug pasiekė gausingos savo šeimos vedybomis.

Nuo to laiko Vilnius jau tapo nuolatine Lietuvos sostine. Kadangi jos centras buvo val­ dovas. jie plėtė savo sritis. 8. užsidarė savo pilyje. Kartais jie atsisakydavo klausyti di­ džiojo Lietuvos kunigaikščio. Nežinome taip pat. Gediminas 77 . Mes tikrai žinome. kur jis kada būdavo. iš Vilniaus jis derėjosi su Ryga ir su ordinu. Jos kunigaikščiai iškilo r įpylinkinių karo vadų tarpo. Ten būdavo stipriausios jo pajėgos. O kadangi tuo tarpu dar jos visos nebuvo užėmęs. 9. O kadangi viduramžių valdovai dažnai kariaudavo. Kiekvie­ noje iš jų buvo atskiras kunigaikštis. y. iškilusio kunigaikščio atramos punktas visuomet būdavo jo tėviškė. kur buvo jų tėviškės sodybos ir pilys. yra užrašytas padavimas. kurs valdė daugiausia diplomatija. o kitose kunigaikštys­ tėse — jo sūnūs. Tačiau ten nebūdavo jokio valdžios aparato: kunigaikštis valdė įsakinėdamas iš ten. kad jos savo didumu jau kelis kartus viršijo tikrąją Lietuvą. šalindami kitus. visos pieti­ nės jotvingų žemės (vadinamoji Juodoji Rusija) ir artimos gudų sritys — Minskas. y. tai sostinė būdavo ten. giriomis apaugę plotai. Traidenio centrinė pilis. iš kur pradėjo valdyti Ge­ diminas. kiti jos ieško kitur. t. jau buvo atsimetusios. Vitebskas. todėl jų priklau­ somybė buvo gana silpna. būdamas ramus valdovas. Tik negausu ten buvo gyventojų: tai buvo milžiniški. Taip būdavo ir vėlesniaisiais laikais. Taip buvo iš pradžių ir Lietuvoje. kad.Gedimino valstybėje buvo tiek rusiškų žemių. kur jisai gyvendavo. priešų apsuptas. tai jie nuolat žygiuo­ davo ir pastovioje vietoje retai tegyvendavo. ir Gediminui teko iš naujo jas prijungti. Tokia tvarka buvo ir prieš Ge­ diminą. Tačiau. kurią kro­ nikos vadina V o r u t a . Tiesiogiai Gediminui priklausė tik Aukštaičiai. nėra žinios. Gediminas gyveno jau Vilniuje. Polocke — jo brolis Vainys. irgi nežinome. Lietuvos sostinės klausimas ir Vilniaus įkūrimo legenda Senoji Lietuvos sostinė. ten būdavo jo lemiamieji susitikimai su priešais ir su sukilusiais prijungtaisiais kunigaikščiais. t. Ka­ dangi jie nuolat kovojo su vokiečių ordinu. panašius kunigaikščius. tiksliai ne­ žinome. Įsitvirtinę kurioje nors apylinkėje. o kariuomenei vadovauti paprastai siųsdavo savo valdinius arba sūnus. Bet kur buvo toji Voruta. Deja. taip pat neaišku. O iš kur buvo kilęs ir kur dažniausiai gyvendavo Vytenis ir jo tė­ vas. buvo K e r n a v ė . Tokia nuolatinė jo sostinė ir buvo Vilnius. Todėl jų tėviškės pilys būdavo tarsi sostinės. Todėl kai kurios sritys. Beveik visos viduramžiais susikū­ rusios valstybės iš pradžių neturėjo pastovios sostinės. Tokiuo kunigaikščiu daž­ niausiai būdavo kuris nors Gedimino sūnus ar giminaitis. ne­ buvo vieno didžiojo kunigaikščio valdoma. X V I amž. Vilniuje sėdėjo pats Gediminas. Polockas. jie tik turėjo klausyti Vilniuje esančio didžiojo kunigaikščio. Žinome. Gedimino valstybės santvarka Plačioji Gedimino valstybė nebuvo centralizuota. medžioklės metu nakvodamas ant kalno. Kai kurie moks­ lininkai spėja Mindaugo sostinę buvus L i š k i a v ą ar K e r ­ n a v ę . ir jas vėliau teko antrą kartą prijungti kitiems di­ diesiems kunigaikščiams. Admi76 nistracija tuomet buvo nepaini. arba sostinė. Vilnius — Lietuvos sostinė. Ži­ noma. Visa valstybė susi­ dėjo iš daugybės didesnių ir mažesnių kunigaikštysčių. Tais metais jau iš Vilniaus jis rašė savo garsiuosius laiškus popiežiui ir vakarų Europos mies­ tams. kad 1323 m. Neries ir Vilnelės santakoje. Bet kada Gediminas čia persikėlė. tai mielai pripažino galingojo Gedimino valdžią ir naudojosi jo parama. Gediminas jau aiškiai buvo nusistatęs prie savo valstybės pri­ jungti visą Rusiją. prijungtos prie Lietuvos Vyte­ nio laikais. — Gediminas turėjo pasirinkti sau nuola­ tinę gyvenamąją vietą. pagaliau Vil­ niuje kitais metais jis turėjo pasikalbėjimą su popiežiaus legatų pasiuntiniais dėl krikšto. Ji turėjo būti kur nors Aukštaičiuose. Pačios tolimosios Gedimino valstybės sritys buvo valdomos kaip tik tų senųjų rusų kunigaikščių. tai raštuose save tituluodavo „ L i e t u v o s ir d a u ­ gelio rusų karalium" (Rex Uthuanorum et multorum ruthenorum ) . kai kurios Gedimino prijungtos sritys paskum buvo vėl laikinai atsimetusios. Žemaičiai turėjo keletą savo kunigaikščių. Todėl nebuvo pastovios nė jų sostinės. iš kurių sričių buvo kilę pirmieji mūsų ku­ nigaikščiai. kad Mindaugas. pavyzdžiui. Bet dažnai prijungtose rusų srityse būdavo paliekami ir jų senieji kunigaikščiai.

Jo sūnus Kęstutis vėliau pastatė kitą didingą mūro pilį to paties ežero saloje. sunkiai prieinamame Galvės ežero pusiasaly. Trakų pilies griuvėsiai. Jų didingi griuvėsiai tebestovi dar ir šiandien. kuri ilgą laiką buvo tarytum antroji Lietuvos sostinė. Netoli Vilniaus. nuo neatmenamų laikų ėjo dideli pre­ kybos keliai. A l g i r ­ d a s — Krėvą ir Vitebską. (A. Likusiąją Lenkijos pasienio dalį.Vilniaus pilies griuvėsiai. Algirdo ir Kęstučio laikai 1. Gedi­ minas taip ir padaręs: pastatęs pilį ir perkėlęs čia savo sostinę Bet iš tikrųjų yra žinių. Gediminas toje vietoje. Mirdamas jis paliko 7 sūnus. N a r i m a n t a s — Turovą ir Pinską. Gediminas pastatė dar kitą tvirtą pilį. Jo žinioje buvo ir (tada dar pusiau savarankiški) Žemaičiai. Tad Gediminas galėjo čia tiktai pastatyti naują pilį ir persikelti patsai gyventi. Vyriausias sūnus. M a n v y d a s. Palenkę. valdė Kernavę ir Slanimą. dar toli prieš Gediminą. J a u n u t i s . K a r i j o t a s — Naugarduką ir Volkoviską. Tėvui mirus. Tik pats jaunasis sūnus. Nerimi ir sausuma. Gedimino įpėdiniai Gediminas mirė apie 1341 m. Gedimino laikais į Vilniaus kunigaikštį jau buvo įprasta žiū79 . K ę s t u t i s buvo gavęs ilgą vakarų pasienio ruožą — Trakus. Gardiną ir Brastą. nes pro Vil­ nių. Tad jo bu­ vo valdoma visas kryžiuočių ir didelė dalis Lenkijos pasienio. Todėl čia greit išaugo didelis miestas. Voluinę su Lucku. Sostinei vieta čia buvo labai patogi. Jau anksčiau visi jie buvo gavę po sritį. Kunigas Lizdeika šiaip iš­ aiškinęs sapną: esą. jis buvo pačiam valstybės branduolio cen­ tre. nebuvo gavęs jokios srities. kur stovėjęs vilkas. sapnavęs staugiantį geležinį vilką. kurios garsas pasklisiąs po pasaulį. kurs tapo amžinąja Lietuvos sostine. turįs pastatyti pilį. — tai T r a k a i. Be to. Zametto akvarelinis piešinys — 1847 m. 78 II. jis automatiškai pasidarė Vilniaus ir gretimųjų sričių valdovu.). Ir Vilniaus ir Trakų pilys vėliau buvo perstatytos. kad dabartinėje Vilniaus vietoje yra buvę žmonių sodybų jau žiloje senovėje. valdė L i ub a r t a s . o gyveno prie tėvų Vilniuje.

ir svečiai išvažinėjo nieko neveikę. Kiti broliai noromis pripažino Vil­ nių Algirdui. nenorėdamas gadinti santykių su rygiečiais. Kęstučiui būtų buvę sunku atsispirti. Tuo būdu visas žygis nuėjo niekais. kaip didžiojo kunigaikščio sritis. kurs buvo pa­ bėgęs į totorius prašyti pagalbos. apiplėšę apylin­ kę. katras iš jų yra vyriausiasis Lietuvos valdovas. kuriam dažnai čia padėdavo ir Al­ girdas. o 80 Kęstutis buvo tik jam artimiausias brolis. to­ dėl griebėsi kitokios taktikos. skubiai grįždavo į savo pilis. Bet iš tikro didžiuoju kunigaikščiu buvo Algirdas. Ir čia reikėjo visos Lietuvos jėgų. Bo­ leslovui mirus. Tuo tarpu Algirdas su didele kariuomene įsiveržė į Livoniją. ypač Liubartui. bet čia pasipriešino Lenkų karalius Kazimieras. T o k s žygis paprastai trukdavo ne ilgiau. kurs turėjo svarbiausią postą valstybėje.) kilo karas. vienas antram padėdavo. atsivarydavo bandas gyvulių ir atsivesdavo dau­ gybę belaisvių. kuris tvarkytų visos valstybės politiką ir pajėgas. dažnai net jie abu buvo laikomi visos Lietuvos valdovais. Netikėtai užėmęs Vilnių. už tokiuos užpuolimus lietu­ viai keršydavo įsiverždami ir naikindami ordino kraštą. Ordinas jau gavo įsitikinti. Ordinas dėl tokio savo žygio netvėrė pyk­ čiu. jog lietuviai įsiveržę į Ka­ raliaučiaus apylinkes). Grįždami jie atsigabendavo pri­ plėštus turtus.). 2. sugriovė net keletą jų pilių. Jaunu­ čiui buvo duota Zaslaulio kunigaikštystė. abu eidavo į pagalbą kitiems broliams. kai buvo nuo sosto pašalintas Jaunutis (1345 m. susidūrė su ordinu tais pačiais metais. buvo paskelb­ tas pamišėliu ir pašalintas iš vietos. T o ­ dėl du vyresnieji broliai. ordino pasienį valdan­ čiam. kaip visos Lietuvos valdovas. Pirmą kartą.rėti. kaip į visos Lietuvos valdovą. iš kur tykodavo užpulti kryžiuočius. tačiau ten nieko nepešęs. Kęstučiui iš Trakų buvo visai netoli Vilnius. Algirdas ir Kęstutis. Algirdas. kad buvo pasklidę žinių. kryžiuočiai skubėdavo. kad Lie­ tuvai reikia vieno autoritetingo valdovo. tačiau. Viso nepasisekimo kaltininkas. Lietuvos valstybei grėsė pavo­ jus pakrikti. Kaip tik prieš Gedimino mirtį buvo miręs Mozūrų kuni­ gaikštis Boleslovas. kaip buvę tėvo laikais. susitarė jį pašalinti ir paimti valdžią į savo rankas. lietuviai skubė­ davo pasislėpti miškuose. Greta Algirdo. Todėl tarp Lenkijos ir Liubarto (nuo 1340 m. sustaikino su broliais ir grįžo į Zaslaulį. jų tarpe buvo net Čekų ir Vengrų karaliai. Daugiausia su jais teko kovoti Kęstučiui. Po šito nevykusio žygio ordinas ilgą laiką didelių žygių nebėruose. Tuo tarpu lietuviai pulte puolė kry­ žiuočius. Visi juto. Kovos su vokiečių ordinu Algirdo ir Kęstučio laikais Kovų pradžia. Dažnai jie sunaikindavo ištisą grįžtančių kryžiuočių būrį: kry­ žiuočių kelią staiga užvertę medžiais. nusiaubęs Žiemgalą. 6 81 . O momentas buvo labai svarbus: tuo metu smar­ kiai padidėjo ordino puolimai. Al­ girdas čia jam visada padėdavo. nes jis valdė pavojingiausią ir priešo dažniausiai puolamą sritį. bet greit ir tas nusileido. jis pasikvietė Algir­ dą ir užleido jam valdyti visą Vilniaus kunigaikštystę. Be to. Šis iš karto nenorėjo nusileisti ir pabėgo į Maskvą. vos pradėjęs žygį. kažkokiais sumetimais staiga grįžo namo (gal dėl to. bet vis be lemiamos persvaros. magistras. tapusio di­ džiuoju Lietuvos kunigaikščiu. kad dideliu žygiu iš karto vis tiek negalės pavergti Lietuvos. jos neėmė. Todėl nenuostabu. kaip savaitę: mat. Nedideli jo kariuomenės būriai iš pasieninių pilių staiga įsiverždavo į Lietuvą ir. Sužinoję apie kryžiuočių žygį. nes vienam Liu­ bartui būtų buvę sunku atsilaikyti. kuris su Gedimino sūnum Liubartu buvo vedę po Voluinės kunigaikštytę ir valdė po dalį Voluinės. Tada kryžiuo­ čiams buvo atėję į pagalbą daugybė vakarų Europos riterių. Apskritai abu broliai per visą savo ilgą amžių gyveno didžiausioje santaikoje (tarp jų nebuvo kilusio jokio nesusipratimo). atiteko Algirdui. Liubartas veržėsi užimti visą Voluinę. Jo viso gyvenimo tikslas buvo atlaikyti kryžiuočių puolimus. Tačiau Lietuvos Istorija. Tačiau niekas iš vyresniųjų brolių nenorėjo klausyti jauno ir silpno Jaunučio. kuris laikė save Boles­ lovo įpėdiniu. kad nespėtų pastoti jiems kelio lietuviai. kad svetimtaučiai dažnai nebežinojo. buvo ap­ gulęs net Rygą. Kovų pobūdis. Tad Vilniaus kunigaikštystė. drauge su Kęstučiu. patys iš visų pusių supuolę juos išžudydavo. svarbiausią vaidmenį vaidino Kęstutis. Jaunutis šitam reikalui netiko. ir vienam. Algirdo ir Kęstučio laikais nuolat ėjo kovos su kryžiuočiais. Bet ordino magistras. tad jisai ir pradėjo veikti. Dar bandė priešintis Narimantas. o visa kita liko.

O tas pasikei­ tė daugiausia dėl to meto lietuvių vado. griežtai laikėsi duotojo žodžio ir buvo įgijęs pagarbos net ordino riterių tarpe. Kiekvie­ na šalis norėjo išlaikyti savo ir sunaikinti priešo pilis. kad nuo 1345 iki 1377 m. kfti kurie svečiai būdavo keliami į riterius ir t. Todėl nuo jo laikų ordinas pradeda traktuoti Lie83 Kryžiuočiai grįžta iš nelaimingo žygio. Tai i. reguliariai pasikartojančių žygių. kada būdavo suruošiama net po 8-tą lygių į Lietuvą. Taigi dėl šitų svečių ordino žygiai į Lietuvą būdavo labai dažni. Antai žinoma. Šitie nereguliarūs žygiai dažniausiai būdavo ruošiami tada. Lietuviai sunaikino paruoštas maisto atsargas. ordino puolimai vis dėlto buvo daug dažnesni. ir kryžiuočiai žūva išbadėję nuo šalčio. Nemuno pakrantėje ėjo nuolatinė kova dėl pilių. t.t. o antras — vasaros gale. y. kaip su valstybe. Atsi­ lygindami. Kosako pav. lietuviai irgi puldavo kryžiuočius. tik daug rečiau: tuo metu į vakarus jie padarė 31 puolimą. jis nuolat kovojo. kariauti IU lietuviais. t. nes jis valdė kaip tik visą Prūsų ordino pasienį. Kariavimo būdas jau pakitėjo. 82 . nuopelnų. Žodžiu. Yra buvę metų. «> antru atveju buvo naudojamasi vasaros sausra.pirmu atveju buvo naudojamasi patogiu keliu. Visa kovų su ordinu našta pir­ mučiausia gulė ant Kęstučio pečių. iš kur daugiausia buvo puolami lietuviai.). tų kariavimo papročių. kaip du žy­ gius: vienas paprastai būdavo sausio ar vasario mėnesi. lyg į kokias pramogas. Jis buvo labai sąžiningas. Kęstučio vaidmuo kovose. Kryžiuočiai su Lietuva jau skaitėsi. Tokie žygiai tuomet būdavo tarsi pramoginė medžioklė. taurus. Tuo būdu bent po vieną kartą buvo išgriautos tiek vienų. Mat. to meto Europos riteriai buvo kviečiami. Bet be šitų dviejų. negu lietuvių. O atvykdavo jų apsčiai. kryžiuočiai nuo Nemuno buvo užpuolę Lie­ tuvą net 70 kartų. o į Livoniją tik 11. o iš Livonijos užpuolė apie 30 kartų. dažniausiai rugpiūčio mėnesį. kai Algirdas buvo didžiuoju Lie­ t u v o s kunigaikščiu. y. nes kai kuriuose vokiečių kraštuose kiekvienas garbingas riteris laikė pareiga nuplauti lavo kardą pagonių kraujyje. užšalus vandenims. ( J .ui dėl šitų kautynių kariaujančių valstybių sienos beveik ne­ sikeitė. ir karas jau nebebuvo vien skerdynės: jau buvo laikomasi tam tikros karo etikos. Kęstučio. Algirdo valdomoji Vilniaus sritis susisiekė tik su livoniške or­ dino šaka. tiek kitų visos pilys. kai iš Vakarų atvykdavo svečių.. Ordinas gebėjo kasmet suruošti j Lietuvą ne mažiau. kurių buvo laikomasi vakarų Europoje. Jie būdavo iškilmingai itliekami:saugiose vietose svečių garbei būdavo ruošiamos puotos. Tuo būdu Kęstutis buvo Lietuvos gynėjas nuo vo­ kiečių. buvo ruošiama dar daufybė kitų. per tą laiką.

Stipriausia lie­ tuvių pilis buvo Kaunas. kurį pirmą kartą buvo pastatęs Livonijos ordinas (ta senoji pilis buvo sugriauta tuojau po didžiojo Durbės mūšio). tikras savo krašto gynėjas. Keletą kartų ordinas buvo apgu­ lęs net Vilnių. prieš lietuvių pilis. įsiveržę į vieni kitų krašto gilumą ir sudeginę pilis. žemiau Neries įta­ kos. padarė daugybę užpuolimų. kai būdavo gabenamos patrankos ir pilių griauna­ mieji pabūklai. Strateginiu atžvilgiu ši vieta buvo labai svarbi. tik nuo Kęstučio ir Algirdo laikų tarp ordino ir Lietuvos susidaro normalūs dviejų kariaujančiųjų valstybių santykiai. 85 . Todėl Kau­ no pilis saugojo kelią į Aukštaičių gilumą. Upytę ir Vilniaus apylinkes). Dažnai ordino kariuomenė įsiverždavo giliai į Žemaičius arba į Aukštaičius (čia pasiekdavo Ukmergę. Lietuviai taip pat dažnai įsiverždavo giliai į ordino kraštą. Po to jis greit vėl pradėjo kovas su ordinu. Karščiausios kovos ėjo Nemuno žemupy. saugojo Neries ir Ne84 o to ip 40 ep >p IOC *ni Lietuvių ir kryžiuočių kovų laukas X I I I — X I V amž. norėdamas šį svarbų punktą užgrobti. ypač Bajerburgas. Kęstutis buvo tikras karys. nega­ lėdavo ilgiau laikytis. Mozūrų kunigaikštį. Persiren­ gęs Alpio atneštais kryžiuočio drabužiais. Tačiau Kęstutis neilgai tebuvo nelaisvėje. — taip ji kurį laiką buvo vadinama XIII amž. (Veliuona čia pažymėtoji Junigėda. Ordinas daugelį kartų buvo ją puolęs. o drąsos — nepasisekimai. ir jam pagaliau pasisekė sunaikinti pilį. Di­ desnieji žygiai. sučiupęs magistrą. Daug kartų buvo sudegintos ir ordino pilys. Ji visose šitose kovose suvaidino labai svarbų vaidmenį. turinčios teisę gy­ vuoti. Šis ir padėjo Kęstučiui pabėgti. Kovų su ordinu vieta dažniausiai būdavo Nemuno pakran­ tės. Tačiau ordinas jas vėl atstatydavo. Bet dažnai kovos ei­ davo ir krašto gilumoje. jį daug geriau laikyti. Ordinas tuo be galo apsidžiaugė. Jis taip pat atsistatė kadaise sugriautą Marijenburgą ir Jurbarką. bet ir tolimesnes pilis. Grįžęs padėkojo magistrui už gerą lai­ kymą Marijenburge ir ironiškai pažadėjo. Ne­ atimdavo jam proto laimėjimai. jaunystėje pate­ kęs jiems į nelaisvę. saloje arba kitoje Nemuno pusėje.). Žo­ džiu. pasiekdavo net Karaliaučiaus apylinkes. paprastai būdavo atliekami upėmis. Čia abi pusės turėjo daugybę savo pilių. Kęstutis paspruko iš Marijenburgo ir nuvyko pas savo žentą. kaip valdovus valstybės. Marijenburgo pily kalinamam Kęstučiui buvo duotas patarnauti kryžiuočių išauklėtas lietuvis Alpis. žmonių vardo nevertus pagonis. Ordinas.). Dalis čia pažymėtų lietuvių pilių trumpą laiką testovėjo. nei ordinas nei lie­ tuviai. Tokiais žygiais būdavo tik sunaikinamos pilys ir apylinkės. muno vagas. tiek į jos valdovus ordinas žiūrėjo. ir lietuvių atramos punktas liko tik netoli Kauno Neries pakrantėje buvusi Eigulių pilis. Bet sunaikintos pilies vietoje atsiras­ davo nauja. Kaip matyti iš žemėlapio.tuvos kunigaikščius. Ligi tol tiek į visą Lietuvą. išgriaudavo ne tik Ragainės. o iš ten grįžo į Lietuvą. ke­ letą kartų net sugriovęs. kryžiuočių pilys buvo statomos paprastai greta. kur buvo ordino ir lietuvių pilių tinklas. Vienam mūšy jis buvo nu­ trauktas nuo žirgo ir pakliuvo kryžiuočiams į nelaisvę (1361 m. kaip į naikintinus. Po vieno žygio jis tuojau ruošdavo kitą.

bet nė viena Europos valstybė. tuojau būtų suruošęs naują žygį ir užėmęs kraštą. ir lietuviai ten ėmė statyti kitą pilį. broliai traukė at­ skirais keliais. jokių didesnių padarinių jis neturėjo. Po to ordinas ėmė skelbti. Veliuonos apylinkėje ordino kariuomenė įsiveržė į Žemaičius ir. Sugriovę pilį. nuklydo į Aukštaičius ir pasiekė Žiežmarius. Surinkę daug kariuomenės. Kitais me­ tais kryžiuočiai nugriovė dar tą nebaigtą pilį ir jos vietoje pastatė savo pilį — G o t e s v e r d e r į . bet. Algirdas su Kęstučiu 1370 m. o mūšyje dalyvavę 40. tai būtų buvusios sunai­ kintos visos Lietuvos pajėgos. kryžiuočiai netru­ kus sugriovė Panemunėje visas kitas. kryžiuočiai Kaune nepasiliko. ir kryžiuočiai būtų galėję sumuštus lietuvius persekioti. Mūšis įvyko prie S t r ė v o s upės.). Strėvos mūšis 1348 m.jų laimėjimas buvęs nepaprastai didelis.Didesnių mūšių su ordinu buvo tik keletas.000 kariuomenės anais laikais neturėjo ne tik Lietuva. lietuviai nusiaubė ordino kraštą net du kar­ tus (1347 m. lietu­ vių pilis. kurį jis taip pat plačiai išgarsino Europoje. buvo svarbus vokiečių ordino laimėjimas. Kai jo karių teliko 86 Kauno pilies griuvėsiai. Bet iš tikro laimėjimas buvo tik išpūstas: 40.). Po kelerių metų Kęstutis ją sugriovė (1369 m. kad. kad atvykę Algirdas su Kęstučiu nedrįso gelbėti apgultos pilies: per maža jie turėjo jėgų. Iš tikrųjų laimėjimas buvo tik toks.000 žmonių.000! Laimė­ jimui atminti ordinas pastatė net du vienuolynus (Karaliaučiuje ir Vėluvoje). Rūdavos mūšis 1370 m. kad lietuvių žuvę net 10. Po nelaimingai pasibaigusio kry­ žiuočių žygio į Lietuvą 1345 m. Pakeliui sutinkamos ordino 87 . traukė per šiaurines ordino žemių sritis į Karaliaučių. Be to. į vakarus buvusias. bet Nemuno saloj (kadangi dabar ten jokios salos nebėra. Ji buvo jau nebe toj pačioj vietoj.). Magistro įsakymu. Kauno sugriovimas 1362 m. o gal net būtų bandę kai kurias pilis užimti. tačiau nepajėgė ir pakliuvo į nelaisvę. Tuo būdu kiek laiko Kauno apylin­ kėje nebuvo jokios pilies: nei lietuvių nei ordino. ordinas būtų nedavęs atsigauti lietuviams.000. Sunaikinę Kauną. žiemą prie Kauno atvyko ir Livonijos ordino kariuomenė. kad kryžiuočiai sugebėjo pasprukti. Grįžtančiai kariuomenei pastojo kelią Algirdas su Kęstučiu. 1362 m. Pilies įgula buvo negausinga ir nepasiruošusi ilgam apgu­ limui. Keršydami už tai. su­ ruošė didelį žygį. Atsilygindamas už tuos užpuolimus. kaip 1. Kryžiuočiams pavyko pasprukti. patsai ją sudegino. kad taip giliai į Lietuvą įsiterpusios pilies nepajėgs išlai­ kyti. Jie buvo paketinę sunaikinti Karaliaučių. ker­ šydamas Kęstučiui už pabėgimą iš nelaisvės (1361 m. Bet įgulos vadas. viso 800 karių. o Kęstutis iš Palenkės įsiveržė į Galindą ir taip pat skubėjo Karaliaučiaus link. niekas negalėtų per kelias dienas tiek kariuomenės nė surinkti. ordinas 1348 m. Kauno užpuolimą suruošė Prūsų ordinas. Kryžiuočių buvo tiek daug. persikėlęs per Nemuną. Algir­ das. Be abejo. pavadintą N a u j u o j u K a u n u . jis bandė prasimušti pro apgulusių kryžiuočių eiles. Jei tat būtų buvęs toks didelis laimėjimas. matyda­ mas. Kęstučio sūnus V a i d o t a s . Jai trūko net maisto. 8 dienas naikinusi kraštą. atsilaikė net keletą savaičių. Ordinas vėl buvo ją atstatęs.. tik 36. persiskyrė į dvi dalis. kaip kad skelbė ordinas. Dalis grįžo atgal. kaip ir Strėvos mūšį. Lietuvių galėjo dalyvauti mūšyje ne daugiau. tai tiksliai nežinoma nė jos vieta). kai ordino išdavikas pasirodė esąs patsai magistras. suruošė didelį žygį į Lietuvą. O paskelbti pasauliui apie didžiausią lai­ mėjimą kryžiuočiams buvo naudinga: tatai imponavo Europos riteriams ir daugiau jų viliojo į talką ordinui. o kita dalis.

Tai buvo paskutinis susi»lu rimas su ordinu Algirdui te­ begyvenant. Vytenio ir Ge­ dimino laikais ordino pilys Nemuno pakrantėje siekė tik Du­ bysos žiotis. ant tų pačių pa­ matų 1835 m. Santykiai su ordinu Algirdo gyvenimo pa­ baigoje. Rūdavos mūšio paminklas. Kęstutis atsitraukė pirmas. ėmė trauk­ tis. tuo bū­ du ruošdamasis galutinai pa­ siekti savo tikslą. 1870 m.pilys buvo paliekamos. y. o Algirdo ir Kęstučio laikais pasiekė Nerį. Iš to ordinas suprato brolių planą ir [sakė visų pilių įguloms sku­ bėti gelbėti Karaliaučiaus. Jogailos ir Vy­ tauto laikais jam tatai buvo pa­ Vinrichas von Kniprodė. nes jie netrukus galėjo iš naujo pradėti savo puolimus. trečią kartą atnaujintas. Algirdas su Kęstučiu. bet tai tebuvo kova dėl Nemuno vagos. o atsilikęs Algirdas buvo pri­ verstas kautis. iš viso tebuvo sugriauta tik viena pilis. sieną. tačiau kryžiuočiai vis dėlto nesitraukė. tačiau išlaikė pasiekė aukščiausią klestėjimo vakaruose tą pačią tėvo paliktą laipsnį. ir iš didelio fcygio savo kraštą pasiekė vos maži išbadėjusios ir sušalusios jų kariuomenės likučiai. prieš pat Algirdo mirtį. Čia ordinas surinko didelę kariuo­ menę. kita apgulė Vilnių. Kęstučio ir Vytauto būriai puolė kryžiuo< u i s kur galėdami. Kad lengviau galėtų išmisti. Vyttutas tuo tarpu buvo sunaiki­ nęs jų atgaliniam kely paruoštą maisto atsargą. Tada ordinas jau dažnai tapda­ vo kurio nors Lietuvos kuni­ gaikščio sąjungininku. Kryžiuočiai ėmė trauktis. buvo šis pastatytas. Vėliau. Tiesa.). Žuvusiam maršalkai Schindekopui pamin­ klinis kryžius buvo pastatytas tuojau po mūšio. dar nespėję susijungti.000). Ordino kariuomenė bu­ vo nepaprastai didelė Iutis. jam sugriuvus. užgrobti Žemaičius ir sulieti į vieną abi savo valstybes. sisekę nors trumpam laikui. kaip apie di­ džiausią savo laimėjimą. nepajėgdami paimti pilių. Viena grupė pasiekė Trakus. ji ėjo pasi­ dalinusi į 3 grupes. Trakuose Kęs88 89 . Ordinas ir apie šį mūšį skelbė pa­ sauliui. Tada KfStutis su sūnum Vytautu pradėjo su jais partizanišką karą.. prasidėjo jau kitokio pobūdžio santykiai. Bet 1377 m. jis buvo pasiekęs net Vilnių ir Trakus. kad ir — 1382 m. kryžiuočių ordino magistras (1351 Kęstutis su Algirdu. jie naikino miestus ir apylinkes. (kronikos jos priskaito net iki 12. Tačiau tatai nebuvo di­ delis smūgis lietuviams. ptdare su ja sutartis. t. Jam valdant ordinas sunkiai kovojo. Jame žu­ vo patsai ordino kariuo­ menės vadas — maršal­ ka. o Vilniuje Algirdas pasikvietę kryžiuočių vadovybę. Pagaliau ir Kauno pasiekimas buvo tik laikinis kryžiuočių laimėjimas. Mūšis įvyko ties R ū d a v o s bažnytkaimiu. Vilniaus sostą užėmus Jogailai. kaip patogiausio strateginio kelio: gilyn į kraštą jie nė kiek nepasistūmėjo. trys komtūrai (pilių bei sričių viršininkai) ir daugybė riterių. jis dabar vėl kitaip atrodo. Tačiau lietuviai vis dėlto turėjo atsitraukti. ir jų kariuome­ n ė j e kilo badas. o trečia naikino kitas Lietuvos sritis. Po Rūdavos mūšio ordinas kelerius metus neruošė jokio di­ desnio žygio.

kuris įtikino impera­ torių. Algirdas paėmė į savo valdžią dar P o d o l ę . neatsisakydami krikštytis. jis gavo Kęstučio sutikimą krikštytis ir tatai pranešė popiežiui (1349 m. Kadangi ordinas gaudavo iš Vakarų paramos prieš lietu­ vius. siūlydamas krikštytis. Tuo pat metu nutrūko jo sąjunga su Lietuva. padarė su ordinu taiką. nes Lietuvos krikštas būtų pakirtęs šaknis jų egzistencijai. ir abiejų vokiečių valstybių sujungimo klausimas būtų žuvęs amžinai. Kęstutis su Liubartu tuojau išvarė lenkų įgulas iš Voluinės pi­ lių. Prahos arkivyskupo Ernesto vado­ vaujamą. Jis irgi kreipėsi į popiežių. o norėdamas pakenkti ordinui. tai panoro jos gauti ir Kazimieras. Kazimierui Di­ džiajam mirus. su ja bu­ vo net padaryta sąjunga prieš ordiną (Lenkai tada kovojo su ordinu dėl Pamario). — kad būtų grąžintos visos žemės anapus Ne­ muno iki Priegliaus ir Alnos upės. Prasidė­ jus deryboms. kad Lietuvai pasiūlytų krikštytis patsai popiežius ir imperatorius Ka­ rolis I V . būtų nebegalėję šauktis iš Europos kryžeivių. T i k pradėjęs kariauti su lietuviais. bet iš tikro jiems rūpėjo tik kraštą pavergti. Delegacija neat­ vyko į Lietuvą. Nė po vieno. visą laiką buvo aktualus Lietuvos krikšto klausimas. Lietuvos santykiai su rusų kraštais Algirdo ir Kęstučio laikais Gediminas laikė save „daugelio rusų" valdovu. sumušęs totorius. tai Liubartui į pagalbą ateidavo ir broliai. kad jų reikalavimas buvo teisingas.). Lietuvos krikšto klausimas Algirdo ir Kęstučio laikais Einant kovoms su ordinu ir su Lenkija. ir vėl prasidėjo karas. Lenkijoje ilgai nebuvo nuolatinio valdovo. kad daugumas ordino užimtų žemių būtų grąžintos Lietuvai. Tačiau niekas negalėjo priversti ordiną išsikelti kitur. Algirdas. Tad ordinas pasiliko kur buvęs. Dėl Voluinės ir prasidėjo kovos su lenkais. Tad L i e t u v o s v a l d o v a i p a r e i k a l a v o a t i d u o t i j i e m s b e v e i k v i s u s lie­ tuvių giminių gyvenamuosius kraštus. Tada Kazimieras ėmė rūpintis. Tuo būdu žuvo krikšto klausimas. Kryžiuočiai Europoje dė­ josi oficialiais Lietuvos krikštytojais. atsisakęs nuo Pamario. Lietuvos kovos su Lenkija dėl Voluinės žemių Gedimino laikais santykiai su Lenkija buvo geri. bet dažniausiai nuvykdavo Kęstutis.3. jis buvo im­ perijos narys. Bet Kęs90 1 učio pažadas buvo duotas sunkaus karo metu. o Lietuva pasiliko pagoniška. ėmė rūpintis ir Lietuvos krikštu. Priešingai. Abu kunigaikš­ čiai pasiuntė pas imperatorių į Niurnbergą vieną savo šeimos narį (greičiausiai Kęstučio sūnų Patriką). kurią taip pat tykojo pagrobti lenkai. 91 . tai pasidarė net Lietuvos priešas: dėdamasis Voluinės kunigaikščių įpėdiniu. 4. Bet kadangi tai bu­ vo visos valstybės interesai ir kadangi Lenkija taip pat grėsė Kęstučio valdomajai Palenkei. kad kryžiuočių ordinas išsikraustytų iš Pabaltijo ir persikeltų į Rusijos tyrus ginti Europos nuo totorių. Tada jie būtų nebegalėję toliau kariauti. paskui — visas Kuršas ir visas kairysis Dauguvos krantas. Bet ir panorėjęs impera­ torius būtų negalėjęs iškelti ordino. Bet karalius Kazimieras Didysis. ėjusios net keletą dešimtmečių. pareikalavo. Be to. Tebegyvenant Algirdui su Kęstučiu. Buvo ne kartą ten nuvykęs ir Algirdas. Tada imperatorius išsiuntė į Lietuvą savo delegaciją. kariaująs su lietuviais dėl Voluinės. savo žygio jie nereikalavo krikštytis. Imperatorius parašė Algirdui ir Kęstučiui laiškus. O kai. o nuo Aiviekstės upės intako — ana­ pus Dauguvos esanti Latgala. kurio valdomosios sritys buvo Lietuvos rytuose. Popiežius pažadėjo Kęstučiui už tai karaliaus karūną. kad Lietuva tikrai krikštysis. O kai jis savo dėmesį atkreipė į rytus ir į pietus. jie pareikalavo. Be to. Ji turėjo baigti derybas dėl krikšto. Vos tik Kazimieras pasitraukė iš kovų lauko. ir imperatoriui būtų buvę nenaudinga panaikinti galingą ir tuo metu klestėjusią valstybę. o Algirdas pareiškė: „ V i s a R u s i j a t u r i p r i k l a u s y t i L i e t u v a i". Algirdas su Kęstučiu. prašydamas skelbti kryžiaus žygius. Derybos dėl krikšto 1358 m. 5. Voluinę Liubartas vis dėlto atlaikė. bet sustojo pakeliui pas kryžiuočius. Aišku. nes šis būtų jo neklausęs. jis siekė užimti Voluinę. net gana sėkmingo. Lietuvos interesus čia gynė L i u b a r t a s . tuo­ met Lietuvos sienos buvo dar toliau praplėstos. kurios didelę dalį valdė Kęstučio ir Algirdo brolis Liubartas. jis jau nebebuvo daugiau keliamas. iš tikro jis nė neketino krikštytis.

jis vedė T v e r ė s kunigaikščio seserį Julijoną. tačiau į jj vis dar kišos totoriai. palik­ damas Kęstučiui rūpintis santykiais su ordinu ir su Lenkija. Nors atskiro Lietuvos pravosla­ vų metropolito paskyrimui ypatingai priešinosi Maskva. kuri. N a ug a r d ą . Be to. kur tik totorių valdžia buvo stip­ resnė. dabartinių ukrainiečių srityse. Algirdas negalėjo viso savo dėmesio skirti Rusijai. Lietuvos valstybės mažai tepriklausomą kunigaikštystę. sumušė totorius ties Mėlynaisiais Vandenimis ir paėmė K i j e v ą į savo valdžią. o pačios kunigaikštystės buvo silpnos. joje gyveno nuo totorių iš Kijevo pabėgęs visos Rusijos pravo­ slavų metropolitas. t. S m o l e n s k o kunigaikštystė taip pat buvo patekusi į Lie­ tuvos įtaką dar Gedimino laikais. K a r d o Algirdo įtaka šiaurėje siekė net P s k o v o ir D. tačiau Algirdas vis dėlto laimėjo: Konstantinopolio patriarchas pa­ skyrė Lietuvai atskirą metropolitą. Nukariavimai pietuose. Todėl ten. Abiejose respublikose kunigaikščio val­ džia buvo labai silpna: jis tebuvo tik karo vadas. Bet užtat jo darbo vaisiais vėliau pasinaudojo Vytautas. N a u miestų respublikas. suruošė į tas sritis žygį. rungčiomis su Lietuva rinko smulkesnes kunigaikštystes į savo valdžią. kur tekdavo susidurti su galinga Maskva. Bet po Algirdo mirties Lietuvai teliko tik vienas M s t i s92 I . jam gana sunkiai sekdavosi. Kijevas priklausė Lietuvai jau Gedimino laikais. Rževas. kurie čia su­ kūrė savo atskirą kunigaikštystę. jie kartais ir šiems pasiduodavo. tai Algirdui teko net kelis kartus padėti savo svainiui prieš Maskvą. Todėl Algirdas siaurėjo turėjo daug sunkumų. Naujų žemių užėmimas šiaurinėje Rusijoje. jis irgi susidūrė su sustiprė­ jusią Maskva. Ji buvo atiduota Karijoto Gediminaičio sūnums. Pats Smolenskas išgyveno nepriklauso­ mas dar ikį Vytauto. tačiau paties miesto nepaėmė. o ypač Pskove. Rusija tada dar buvo nesustiprė­ jusi: visi kunigaikščiai dar tebepripažino totorių valdžią ir mokėjo jiems duoklę. tačiau abiejose tose respublikose. Bet Rusijos šiaurėje jau buvo iškilusi Maskva. Bielaja).i u 1 i s ir šiaurinės Smolensko kunigaikštijos žemės (Toropocas. ne visada paklusnią didžia­ jam Lietuvos kunigaikščiui: turėdami daug reikalų su Lenkų karaliais. o į jo vietą pasodintas Algirdo sūnus Vladimiras. nustelbusi Tverę. Daug lengviau jam buvo veikti pietuose. Rinkdamas į savo valdžią centrinės Rusijos kunigaikštystes. Todėl Algirdas ėmė rūpintis. kad būtų atgaivinta Kijevo me­ tropolija: tada metropolitas. kad jisai buvo pagonis. kurią jie valdė patys. kunigaikščius daž­ niausiai pastatydavo Algirdas (paprastai jais pastatydavo savo sūnus ir giminaičius). Bet užtat daug geriau Algirdui sekėsi į pietus nuo Smolensko. susidėjęs su Maskva. Bet jam čia daug kliudė ta aplinkybė. Netrukus iš totorių buvo atimta ir P o d o l ė . T r u b č e v s k ą . būdamas jo valstybėje. Algirdo ir Kęstučio valdymo charakteristika Nors Algirdas su Kęstučiu po tėvo mirties turėjo nemažas kunigaikštystes. Turėdamas daugybę kitų reikalų. Algirdas buvo nusista­ tęs suimti į savo valdžią visą Rusiją. be jokio leninio kunigaikščio. Tačiau tų miestų pasirinkimas lietuvio kunigaikščio rodė jų gerus santykius su Lietuva.itįduotos valdyti Algirdo sūnums ar brolėnams. Todėl Algirdas 1362 m. Pravoslavų metropolijos įkūrimas. 6. S i e v e r s k ą ir kt. Norėdamas turėti sąjungininką prieš Maskvą. Pagal senąją tradiciją. kuris apsigyveno Kijeve. Čia jis užėmė visas Dniepro ir Desnos upyno kunigaikštystes — B r i a n s k ą .kaip tik rūpinosi rytų sienomis ir santykiais su rusais. Jis buvo net kelis kartus priėjęs prie Maskvos vartų. Tuo tarpu iškilusi Mas­ kvos kunigaikštystė šituo atžvilgiu turėjo pirmenybę. nors ir buvo lietuvių kunigaikščių valdoma. Rusijoje Al­ girdas tęsė savo tėvo politiką. O kai Smolenskas. Visos tos kunigaikštystės buvo . Senasis kunigaikštis buvo pašalintas. metropolitas savo tikinčiuosius nuteikdavo Lietuvos nenaudai. Algirdo laikais ji dar daugiau priklausė Lietuvos. tačiau iki Vytauto laikų sudarė kaip ir atskirą. Algirdas kai kuriuos jo miestus atėmė iš Smolensko kunigaikščių ir tiesiogiai prijungė prie Lie­ tuvos. Nors ir kliudė Maskva. tačiau didžiojo kunigaikščio sritis buvo likusi 93 . Taigi Podolė. visi rusų kraštai turėjo pri­ klausyti vienam metropolitui. Aišku. kad Maskvai susiduriant su Lietuva. ban­ dė ta priklausomybe atsikratyti. y. Kadangi tuo metu Tverė varžėsi su Maskva dėl įtakos. nebegalėtų jam kenkti.

bet ir katalikų bažnyčios. bet ir toli praplėtė valstybės ribas. Jogaila. prekybos keliai pasidarytų Lietuvai daug lais­ vesni. juodu gyveno tikrai broliškai. kad vargiai pa­ vyks išvaryti ordiną iš Pabaltijo. Ir daugelis vėlesnių. III. bet dar ir tuo. valdė Vitebską. Nukariautus rusų kraštus Algirdas dalino paprastai savo sūnums. kurių turėjo net 12. Iš vi­ sų Gedimino sūnų jis buvo visų gudriausias politikas. buvo krikštyti rytų Bažny­ čios apeigomis. apie 25 m. buvo pagonys. Politinė krizė Lietuvoje 1 3 7 7 — 1 3 8 4 m. sugebėjo ne tiktai apsau­ goti tėvo palikimą. Tačiau jis nebuvo užsispyręs pa­ gonis fanatikas: jis niekuomet ne­ jautė neapykantos krikščionims. jis buvo sudegintas ant laužo Vilniuje ir palaidotas pagonių papročiais. Jo abidvi žmonos buvo rusės. tikrai buvo idealus karys — riteris. Karuose su ordinu buvo taurus. valstybė laimėtų ne vien tuo. kad Jogaila va­ rys tėvo politiką. Jam priklausė vokiečių ordino pasienio sritis. Ir pat­ sai Algirdas buvo pagonis. santykiams. Prieš Dux + De + Tracken. kuni­ gaikščių šeimų ilgai išliko pravoslaviškos. kuria ėjo Hanzos varomoji prekyba.Jaunučiui. gimę Vitebske. Čia jis nežinojo jokių kompromisų. To meto jaunoji kar­ ta. Mat. gerb­ damas brolio atminimą. Bet pasirodė. Algirdo įpėdinis Jogaila ir jo politika Naujoji Lietuvos politikos linkmė. Daugumas jų. 1377 m. jis tikėjosi. 95 94 . jie padarė perversmą ir paėmė vals­ tybės vairą į savo rankas. tapdamas didžiuoju kunigaikščiu. miręs. Jaunystę Užrašas: SĮigillum] Kynstutte praleido rusų kraštuose. Kęstutis valdė Trakus nuo pat jaunystės. matė. gyvendami tarp rusų. todėl buvo linkusi rasti su ordinu kokį nors modus viven­ di. kaip brangiai atseina Lietuvai tos kovos. Tuo tarpu visa Kęs­ tučio šeima liko grynai lietuviška (Kęstučio palikuonys išmirė daug anksčiau. 1345 m. prekyba pagyvėtų. Jogailai pripažino Vilnių ir didžiojo kunigaikščio titulą. kad liautųsi karai. kurie gimė Vilniuje. Tai buvo grynai lietuviškas kraš­ tas. ir kraštas galėtų ekonomiškai kilti. bet tie. su kuriuo kartu augo ir draugavo. Tačiau jis Kęstučio antspaudas. ordinas buvo atkirtęs Lietuvą nuo Baltijos jūros. susi­ taikinus su ordinu. Susitarę. buvo lin­ kusi su juo derėtis ir daryti visokias sutartis. Ypatingai jis gerbė nar­ sius ir taurius riterius. Kitoks buvo Algirdas. kad Jogaila ne­ norėjo eiti tėvo ir dėdės pėdomis. ordino viršininkų tarpe turėjo gerų bičiulių. vienas antram padėdami. — žodžiu. iš Algirdo kilusių. Krokuvos Katedroje. — ir patsai Kęstutis buvo įkūnėjusi lietuvybė ir uoliausias pa­ goniškosios Lietuvos gynėjas. nusižiūrėjusi į amži­ nas kovas su ordinu. Visi jo vaikai. surusėjo. Susidarius normaliems Biustas jo marmurinės statulos antkapy. kad gautų nemaža naudos ir ekonomiškame gyvenime. Kęstutis. jų manymu. reikalinga jo žmonos dvarui. 1. Tačiau religi­ niu atžvilgiu jis buvo tolerantas: Vilniuje buvo ne tiktai pra­ voslavų bažnyčia. klausys dėdės ir draugiškai gy­ vens su jo sūnum Vy­ tautu. Pasidalinę sritis. 1377 m. mirdamas Al«irdas savo įpėdiniu paskyrė sūnų Jogailą. negu Algirdo). buvo neblogas ir karys. su­ prato. Visuomet buvo nuoširdus ir atviras.

ir tas nesutarimas vis didėjo. bet dėl to sutartis dar ne­ būsianti nutraukta. Jogailą vertė artintis su kryžiuočiais dar reikalas paramos prieš pavojų jo valdžiai. ir pritarė Kijevo valdovas Vla­ dimiras. greit turėjo išeiti į aikštę. Vytautas. 7 cyj . kaip puolęs. Tačiau Maskvos ku­ nigaikštis Dimitrijas. T r a k u o s e buvo padarytos 10 metų paliaubos. Be minėtų sumetimų. Briansko valdovas. Kęstutis po Algirdo mirties nesugyveno su Vil­ niaus dvaru. bu­ vo linkusi ieškoti išeities iš karų. Jį uoliai rėmė Maskvos kuni­ gaikštis Dimitrijas. ir todėl nenorėjo pripa­ žinti jo valdžios. nukreipta prieš dėdę. kiek giminių — brolių ir motinos Julijonos — pastangomis. be Kęstučio ži­ nios. Prie Andriaus prisidėjo dar brolis Dimitrijas. Kęstutis tuojau patikėjo žinia. esančių Palenkės pasieny. ką reikėsią daryti. kad Lietuvoje kuo greičiausiai įsivy­ rautų vaidai. tačiau karo veiksmų srityse jam galima būti. ordinas trokšte troško. ypač su Skirgaila. kilusio iš žemesniojo visuomenės sluoksnio. buvo sudaryta ne tiek Jogailos. kuris visada rėmė kiek­ vieną neramumą Lietuvoje. Praktiškai tokią politiką varyti pirmasis pradėjo Jogaila. sutartys su ordinu. Andrius. Vokiečių ordinas. — kitaip sakant. tikėdamasis pasinaudoti ta nesantaika. Tiesa. val­ dęs Polocką. nenorėjo tuo tikėti. Jogaila drauge rūpinosi susitarti ir su kryžiuočiais. Tuo būdu prieš Jogailą susidarė stipri koalicija. ji dar ilgai buvo neveikli. nuo pasirašymo vietos ji va­ dinama D o v y d i š k i ų s u t a r t i m i . Todėl. tad konfliktas tarp jo ir Kęstučio buvo neišvengiamas. Tuo būdu šita sutar­ tis telietė tiktai pietines Kęstučio žemes. nė nepra­ dėjęs karo. kad Jogaila išleido savo seserį Mariją už dvariškio V a i ­ d i l o s . vyresnieji Jogailos broliai jautėsi turį daugiau teisių tėvo palikimui. Pagaliau 1380 m. Susiderėti su ja buvo ypač svarbu J o ­ gailai. Jogaila tuo metu buvo išsiuntęs kariuomenę Lietuvos Istorija. Ji buvo padaryta slaptai. dar prieš atvykstant Jogailai. žinoma. Apie Jogailos išdavikišką sutartį Kęstučiui pranešė vienas aukštas ordino narys: matyt. kad Jogaila galįs būti priverstas žygiuoti tarsi į pagalbą Kęstučiui. Jogailos susitarimas su ordinu. tai ir Kęstutis sutiko taikintis su ordinu. bet apie sutartį jis greičiausiai nieko neži­ nojo. Kadangi ir po Algirdo mirties ordinas nesiliovė puolęs Lietuvos. I Jogailos brolių sukilimas. įtikinėjo Jogailą. tačiau neiširo ir Jogailai sudarė nuolatinį pavojų. Jas pasirašė Jogaila ir Kęstutis. Šioje naujoje sutartyje ne tik išskiriamos Kęstučio že­ mės. Sutarties nesudarė tik livoniškė ordino šaka. įvairiais būdais stengėsi palaikyti šitą įtarimą. kai Kęstutis ruošėsi nubausti Jogailą. Jogaila grįžo atgal. Šita sutartis dar gali būti laikoma paprastu Jogailos srities apdraudimu. bet Žemaičiai ir kitos Kęstučio žemės iš jų buvo išskirtos. Tuo būdu J o ­ gaila pasidarė ordino sąjungininkas prieš dėdę.). Bet tais pačiais (1380) metais Jogaila padarė naują nutartį su vįsu ordinu. Jogaila neturįs tiktai kautis su kryžiuočiais. 1379 ir 1380 m. Kad jšis nieko nesuprastų. atsisakė klausyti Jogailos ir. Jogaila ėmė tartis su Livonijos ordinu vienas. Sutartyje ordinas pasižadėjo ne­ pulti Palenkės (pradedant Gardinu).). ir Livonijos ordinas. Už tai Vai­ dila buvo pasidaręs klastingu Kęstučio priešu ir kartu su Jogailos jaunesniaisiais broliais.Todėl jaunoji karta. vasa­ rio mėnesį buvo pasirašytos paliaubos. Dėdamasis su totoriais prieš Maskvą. Šita Jogailos sutartis. Tuo būdu Jogailai nepasisekė pakenkti koalicijai. Kęstutis negalėjo pakęsti. 2. kad Kęstutis trokštąs jį pažeminti. kartu augęs ir draugavęs su Jogaila. ji buvo pasirašyta tyčia tam reikalui suruoštoje medžioklėje. ėmė ruošti koaliciją prieš Jogailą. nes ji buvo sukilusio Andriaus sąjungininkė. sumušė toto­ rius (Kulikovos mūšyje 1380 m. Į medžioklę buvo pa­ kviestas ir Vytautas. kuriai priklausė ir Jogaila su Vytautu. Tuo būdu 1 3 7 9 m. o Lietuva turėjo nepulti or­ dino žemių. nes jau ir pats įtarė Jogailą. Jogailos pašalinimas iš Vilniaus ir Kęstučio mirtis Jogailos pašalinimas (1381 m. kol pagaliau pasiekė savo tikslą. negu Jogaila. Vytautas išvyko į Drohičiną. Sutarty net nu­ matyta. Labai greit vyriausiasis brolis. kad Kęstutis apie ją nieko nesužinotų: joje net numatomas atvejis. Tada Jogaila susidėjo su totoriais prieš Maskvą. kuriam rūpėjo užimti Lietuvos valdomus Pavolgio miestus. Tad jam teko ieškoti kitokios paramos. bet ji aiškiai nukreipta ir prieš patį Kęstutį. taigi ordinas galėjo jas pulti. pabėgęs į Maskvą. kaip kad prieš metus buvo apdrausta dalis Kęstu96 t io sričių. Mat. atimti iš jo Vil­ nių.

todėl jie bematant perdavė miestą Jogailai. Kęstučio apsiausta. ginklais ir gyvuliais: sakalais. kad pasistengė paslėpti žudikus ir jų nebaudė. šunimis ir arkliais. Kęstučio valdymas ir Jogailos šalininkų sukilimas. Kęstutis su Vytautu nu­ vyko pas Jogailą derybų. maža tekreipdamas dėme­ sio į rytus. Jam nesant namie. o Vytautą paliko Vilniuje. nes ir visuose kituose įvykiuose veikdavo ne tiek J o ­ gaila. tuojau išvyko į rytus. kaip J o ­ gailos dvaro intrygų auka. sunku pasakyti. Pirkliams to visiškai pakako. tuojau perėjo į Kęstučio pusę. Surinkę jėgų. nuvažiavęs į Krėvą. Kęstučio lavonas iš Krėvos buvo atvežtas į Vilnių ir iškil­ mingai palaidotas. Skir­ gailai pasiūlius ir Vytautui pritarus. Kęstučio ir Vytauto kariuomenė buvo 98 I-. Vytautas tuojau pra­ nešė tėvui apie įvykius. kad jis pats'nusižudęs. Jis. kilo vilniečių są­ mokslas (1382 m. Kęstutis tuojau suėmė visą Jogailos šei­ mą. paskirtas. nes jis žadėjo taiką su ordinu. Visuomenei buvo paskelbta. Kęstutis su Vytautu atvyko prie Trakų. kad jiems nieko blogo neatsitiksią. kiek kiti jo vardu. ir Kęstutis parsiskubino atgal. jis pasiskelbė atimąs iš Jogailos sostą. Grįžęs jis bandė atsiimti Vilnių.vcžė j Krėvos pilį. Todėl. Visi kiti Jogailos šeimos nariai buvo perkelti į Vitebską. Kęstutį netrukus r. pranešė radęs Kęstutį negyvą. metęs derybas. Trakai buvo atiduoti valdyti Skirgailai. Kaip tik tuo metu. tačiau prie pat miesto Jogailos buvo sumuštas ir pasitraukė į Gardiną rinkti jėgų. o jie patys buvo uždaryti kalėjime. Krėvoje iška­ lėjos 5 dienas. jis žuvo. Kęstutis tuojau pradėjo derybas su kryžiuočiais. kur abudu suėmė. po sukilusio Andriaus. o taika su ordinu reiškė laisvos prekybos klestėjimą. Be abejo. Tačiau Kęstutis. — išdavimo įrodymą tu­ rėdamas savo rankose. Radęs sutarties su ordinu raštą. Jogaila dažniau­ siai tebūdavo tik brolių ir savo dvariškių dingstė. atėjo žinia. Tuo tarpu Jogaila užėmė ir Trakus. Dėl kažin kokių priežasčių mūšio neįvyko. čia buvo ir Skirgaila. čia taip pat atvyko ir kryžiuočių ka­ riuomenė. Vytautas tuomet buvo medžioklėje. — ypačiai Skirgaila. Polocko kunigaikščiu. Paskutinės Kęstučio kovos ir mirtis. Kas buvo didžiojo Lietuvos gynėjo m i r t i e s k a l t i n i n ­ k a s . Naugardo Sieversko kunigaikštis K a r i ­ b u t a s . čia jam dar padėjo atėję į pagalbą kryžiuočiai. iš­ girdusi apie perversmą. nors kviesdamas Skirgaila buvo davęs žodį. kada Kęstutis buvo apgulęs Jurbarką. Tačiau Vytautui užtarus Jogailą. 99 . Vilniaus pi­ lis labai greit pasidavė. Iš visų savo priešų Kęstutis nubaudė tik vieną Vaidilą: jis buvo pa­ kartas. kur buvo ir Jogaila su Skirgaila. bet dar jam davė valdyti Vitebską. Kęstutis ne tiktai jį paleido suimtą. Kęstutis buvo nužudytas. Bet. kuris. Jogaila gal tik tiek tegalėjo būti kaltas. Ypač mieste gyvenę vokiečiai pirkliai palaikė Jogailą. kad prieš jį sukilo Jogailos brolis. Kęstutį nužu­ džius ypač galima įtarti Skirgailą.įleista. bet šie tyčia nenorėjo nusileisti. Kęstutį iš pradžių pripažino visi. nes jisai buvo pirmasis. pradėjo kovas su kryžiuočiais. Greičiausiai tai buvo kitų darbas. Į Polocką išsiųsta Jogailos kariuomenė. Tas pakvietė juos į Vilnių.). Jis buvo sudegintas ant laužo su visais Kęstu­ čio mėgtaisiais daiktais. kiek kaltas čia buvo patsai Jogaila. kurį valdė jaunystėje jo tėvas Algirdas. nuo dvariškių rankų.į Polocką. Krėvos pilies griuvėsiai. tebėra neaišku dar ir šiandien.

pasižadėjo 4 metų būvyje krikštytis. kiti buvo suimti ar no teko savo turtų ir žemių). Marijenverderį (ties Kaunu). Vytautas pasidarė paprastu sritiniu kuni­ gaikščiu ir laukė pažadėtų Trakų. kuria jis atidavė kryžiuočiams Žemaičius iki Dubysos. t. Vytautas. Jogaila prašė Vytautą laikinai pasitenkinti pieti­ nėmis Kęstučio srities žemėmis — Gardino ir Brastos sritimis — ir pridedama Voluinės sritimi su Lucku. taikindamasis su Vytautu. Apsigy­ venęs ordino pavestoje N a u j o j o M a r i j e n b u r g o pilyje 100 (prie Nemuno). Persirengęs tarnaitės drabu­ žiais. jau svajojo apie naują sostą.). 3. apie savo valstybės praplėtimą. Bet šitos sutarties jis vis dėlto neketino laikytis. sargų nepažintas. susijungęs su J o ­ gaila. Nuvykęs į jam paskirtą Gardiną. y. privers Jogailą būti nuolaidesnį. tada buvusi nužudyta ir senutė Vytauto motina. Trakus žadėjo atiduoti tada. Jį čia galėjo lankyti žmona Ona. Vytautas. Kariuomenei atsitraukus. kuri atvyk­ davo drauge su Ona pas Vytautą. apsigy­ venusį Naujajam Marienburge. Po jo atėjo jaunesnioji karta. o be to. prisipažino jų priklauso­ mas. Pas Vytautą.Taip tad liūdnai baigė savo dienas šviesiausia pagoniškosios Lietuvos asmenybė. Bet jis nebuvo sunkiai kali­ namas. tai buvo paskutinysis senosios kartos valdovas. O Jogaila 1382 m. Vytautas sutiko. kaip tik prieš susitaikinimą 101 . bet ir keletas tūkstančių žemaičių. Taip pat buvo nužudytas Birutės brolis ir keletas giminaičių. Taigi Jogaila su­ tiko klausyti kryžiuočių nurodymų. Vytautas sutiko taikintis ir pripažinti Jogailą di­ džiuoju kunigaikščiu. Bet Trakus tuo tarpu valdė Skirgaila. nes buvo labai nepaten­ kinti Jogaila: mat. kuri pakreipė Lietuvos valstybės likimą kita vaga — prisidėjo prie krikščioniškosios Va­ karų kultūros. Mat. netvėrė apmaudu. Todėl Vytautas nuvyko į kryžiuočius prašyti pagalbos. Bet Jogaila savo pažado netesėjo. Jogaila. Tėvui žuvus. buvo sudaręs su kryžiuočiais sutartį. Jogailos ir Vytauto susitaikinimas (1384 m. Tik kai dėl visko buvo susitarta. Vytauto kovos su Jogaila dėl tėviškės Vytautas pas kryžiuočius. Cia visos naujosios epochos centre stovi didysis Kęstučio sūnus. rudenį toji kariuomenė užėmė Trakus ir apgulė Vilnių. Pagaliau jis turėjo net pasižadėti atgautoje savo tėvo­ nijoje būti ordino vasalu (1384 m. 1383 m. Svainis Vytautui nesuteikė jokios pagalbos: jis buvo per silpnas kariauti su Jogaila. Birutė. todėl Vytautas dar kartą turėjo prašyti ordiną globos ir dar kartą jį apgauti. lai­ kydami pas save Vytautą. Vytautas iš Vilniaus pilies buvo irgi perkeltas j Krėvą. jei jam bus grąžinta tėviškė. Tie jį mielai priėmė. t. Todėl. tačiau jo nepaėmė. išėjo su žmona iš pilies ir pa­ ruoštais arkliais paspruko pas savo sesers vyrą. y. Mozūrų kuni­ gaikštį Jonušą. pasižadėjo be kryžiuočių pritarimo su niekuo nekariauti ir nedaryti jokios taikos. Visi buvusieji Kęstučio ir Vytauto Artimieji plaukte plaukė pas Vytautą. jis ėmė ruoštis naujiems žygiams ir kvietė ten rinktis visus savo šalininkus. žinoma. ir Jogaila kaskart nedrąsiau jautėsi. Kryžiuočiai greit sužinojo apie jo išdavimą. jau bendromis jėgomis sudegino N. Kai kurių vėlesniųjų šaltinių liudi­ jimu. Visos šitos derybos ėjo be ordino žinios. Taigi ordinas tikėjosi.). plaukė jo šalininkai iš visos Lie­ tuvos. vis dėlto pasidarė labai pavojingas Jogailai. t. nužudžius Kęstutį. nes tikėjosi. kai atims iš nepaklusnaus brolio Andriaus Polocką ir per­ kels ten Skirgailą. Vytautas su susirinkusiais pas jį lietuviais išėjo iš savo pilies ir. Pabėgėlis Vytautas už paramą turėjo priimti visas ordino sąlygas. Skirgaila atsiėmė ir Trakus. išvykdamas kariauti su Jogaila. kad. kurią. Trakai ir visos Kęstučio valdytosios žemės. staiga sudegino Jurbarką. nors tuo tarpu ir nieko nelaimėjo Lietu­ voje. Kęstutis buvo palikęs Bras­ tos pilyje. tad kitos ordino pilys suskubo apsisaugoti. Be to. Todėl jis pasiūlė Vy­ tautui taikintis. y. Ordinas dėl to. dėdamasis einąs prieš Jogailą. privers Jogailą laikytis savo pažadų. savo rezidencijos pilį — N. Tam tikslui pasiaukojo jų tarnaitė. Ordinas pakrikštijo Vytautą V y g a n d o vardu ir išsiuntė su didele kariuomene į Lietuvą. palaikydamas Vytautą. kad. su kuria jis ir sugalvojo būdą pabėgti. Marijenburgą — ir Naująjį Bajerburgą. Pirmojo Vy­ tauto žygio metu jo pusėje jau buvo ne vien kryžiuočių kariuo­ menė. buvo persekiojami ir visi jo giminės bei artimieji (vieni buvo nužudyti. nenorėdamas skriausti savo artimiausiojo bendradarbio. Vytautas. Vytautas.

Algirdo ir Kęstučio brolis Liu­ bartas. Taigi tuojau po Jogailos ir Vytauto susitaikinimo prasidėjo nauja Lietuvos istorijos gadynė. vienydamas valstybę. Kazimieras yra vienintelis Lenkų karalius. ji suskilo į daugybę mažų kunigaikštysčių. Tuo keliu eidama. Kovai su ordinu jis ir buvo padaręs (1325 m. po 10-ties metų kovų. Prieš anksčiau iškilusius ponus jis palaikė miestiečius ir ūkininkus. atsisakęs nuo ordino užgrobtojo Pamario ir Kulmo. (Seniausias Gardino vaizdas). su ja tuomet Lietuvai nedaug teteko kovoti. Algirdas — ypačiai valstybę. Jogailos ir Vytauto laikai 1. ir po jo sostas atiteko jo sesers sūnui. Vis dėlto jis buvo priverstas palikti Lietuvai ne tik didžiąją dalį Voluinės. Vladislovas I. 70—71 psl. bet ir viduje. kad Lenkiją Kazimieras radęs medinę. Kovos pasibaigė Lietuvos laimėjimu (žiūr. kai Lietuvą valdė Vytenis. nutrūko ir sąjunga su Lietuva. Jam susitaikinus su ordinu. rado kitą išeitį. jo laikais ypač pakilo ekonominė krašto gerovė. Vengrijos karaliui Liudvikui (iš d'Anjou giminės). pradžioje. Eidamas karaliauti j Lenkiją. visam krašte jis pastatė daugybę mūrinių pilių. Vėl iš naujo visą Lenkiją suvienijo karalius V l a d i s l o v a s I L o k i e t k a — X I V amž. Jo sūnus K az i m i e r a s D i d y s i s (1333—1370 m. kuri ėmė lenkėti. 102 . Lietuva krikštijosi ir bendromis jėgomis su Lenkija sutriuškino vokiečių ordino ga­ lybę. Boleslo­ vui mirus. Bet X I I amž. kurie dar prie Kęstu­ čio gyvos galvos buvo pradėję ieškoti kelių suartėti su Vakarais ir buvo pradėję įvairias derybas su ordinu. Mat. Kazimieras mirė bevaikis. Jo dukters. Lenkijai liko Haličius (Galicija). Po poros metų Jogaila iš tikro pasidarė Lenkijos karalium.Gardinas XVI amž. Lenkija prieš Jogailą išrenkant karalium Lenkų valstybė atsirado jau X amž vidury. nepamiršdamas ir lietuviškumo. Liudvikas mirė (1382 m. Tuo pat metu jisai pareiškė pretenzijas į Voluinės ir Ilaličiaus žemes. kurių buvo net 23. Lenkija tuo būdu atsi­ dūrė personalinėje unijoje su Vengrija. buvo val­ dęs bevaikis Mozūrų kunigaikštis Boleslovas. jis tarėsi turįs teisę gauti ir šio valdytąją dalį.) sąjungą su Gediminu (žiūr. susitaikino su ordinu (1343 m. Be to. o su ja — ir sostą. buvo vedęs Voluinės kunigaikščių dukterį ir valdė didelę dalį Voluinės su Lucko miestu. pretenduojančiu į Boleslovo valdytąjį kraštą. o jaunoji karta susirūpino tik valstybe ir nepastebėjo. Lenkai jam pasiūlė savo karalaitės Jadvygos ranką. Marija ir Jadvyga. Todėl lenkai tada gebėjo sakyti. bet ir į Podolę.). Dar prie tėvo gyvos galvos sostas buvo pripa103 IV. — būtent prisijungė prie krikščioniškosios Vakarų kultūros per Lenkiją. Kęs­ tutis gynė lietuviškumą. kaip užtraukė vargų naštą lietuvių tautai. išmirus jų kunigaikščiams. bet ir Podolę. Lenkijoje po Liudviko mirties prasi­ dėjo netvarka. su Vytautu. Tie žmonės. Čia tad Kazimie­ ras ir susidūrė su Lietuva.). Liubartui padėjo broliai. Todėl jis ir pradėjo karą su Kazimieru. Tuo būdu Lietuvos valstybės kūrimosi laikais Lenkija buvo su­ skilusi. kurie buvo už­ grobę lenkiškąjį Pamarį. jis neatsisakė nė nuo Lie­ tuvos.). Prasidėjo glaudūs Lietuvos ryšiai su Lenkija. 90 psl. tauta laiko būvyje susilaukė kitokio pavojaus. susidūrė su kryžiuočiais.). Karalius Liudvikas ir jo įpėdinio klausimas. Susitaikinęs su ordinu ir palikęs Lenkiją atskirtą nuo jūros. kaip ir Boleslovas. o palikęs mūrinę. o ypač Kęstutis su Algirdu. Tuo būdu kartu su Lietuva jis pradėjo valdyti ir Lenkiją. o Jadvyga — su Austrijos kunigaikš­ čiu Vilhelmu Habsburgu. kurių dalį. Jis sustiprino Lenkiją ne tik užsieny. Kazimieras buvo atkreipęs visą savo dėmesį į pietus ir pretendavo ne tik į Haličių ir Voluinę. turįs Didžiojo vardą.). taip pat nepalikęs sūnų. buvo sužadėtos: Marija — su imperatoriaus Karolio IV sūnum Zig­ mantu (Liuksemburgiečiu).

Tuo būdu į Jogailą sužiuro visos Lenkijos akys. be to. o vėliau dar nuvyko pas Jadvygos motiną į Vengriją (iš Krokuvos grįžo tiktai delegacijos pirmininkas Skir­ gaila). pasižadąs sumokėti Vilhelmui sužadėtuvių sutarty numatytą 200. Tačiau Lenkų politikai nenorėjo atsisakyti nuo visų tų žemių. pasi­ žadąs sujungti su ja didžiąją Lietuvos kunigaikštystę. Jogailos derybos su lenkais. Be to. kuris tuojau po tėvo mirties buvo pra104 <l<iys organizuoti sąjungą prieš Jogailą. Krėvos aktas. 1384 m. Su pačia Jadvyga nebuvo ko kalbėti. 101 psl. Kandidatų buvo nemaža. arba iš vadinamosios M a ž o s i o s L e n k i j o s . Kaributas ir Vytautas. o vėliau prisidėjo ir didlenkiai. Jogaila su savo broliais ją priėmė Krė­ vos pilyje. kurios suėjo su Lietuva. Dabar jiems atrodė. priimdamas Lenkijos karūną. tik dabar ėjo ginčas. nuo kurio prasidėjo glaudūs Lietuvos santykiai su Lenkija. tad su jaunute Jadvyga niekas nė neketino skaitytis. Tenai Jogaila patvirtino visus savo delegacijos duo­ tus pažadus specialiu dokumentu.). Po 2 metų suiručių sostas galutinai buvo pripažintas jaunutei Jadvy­ gai. buvo įsimylėjusi savo sužadėtinį Vilhelmą ir apie Jogailą nenorėjo nė klausyti.žintas dukterims. nes vieno valdovo valdoma Lenkija ir Lietuva įstengtų nugalėti pavojingą Didlenkių kaimyną — kryžiuočius. pas Jogailą atvyko speciali lenkų ponų delega­ cija. Iš pradžių jį kalbino vieni mažlenkiai. tik su ta sąlyga. kaip jo vasalas. o gal net ir pašalinti Jogailą iš Vilniaus. nes ji tebuvo dar vos 14 metų mergaitė. Jogailos išrinkimas ir karūnavimas Lenkijos karalium Lietuvos būklė Jogailos kandidatūros metu. Šitų naujų per­ spektyvų akivaizdoje. o su ja kartu atvyko Jadvygos motinos ir lenkų ponų delegacija. y. Taip galvojo ponai tos Lenkijos dalies. kad tuo atveju buvo numatyta krikštyti Lietuvą: tad Lenkiją viliojo perspektyvos visos Europos akyse išgarsėti. Kai lenkai ėmė svarstyti Jogailos kandidatūrą. kaip kad dažnai jis vadinamas. 1383 m. Lengvenis. kuris atiteko Vengrijai. jau buvo grįžęs į savo valdomąjį Polocką. tuo būdu ir visos tos žemės tuomet turėtų pasidaryti savos. Jiems drauge susitarus. joks unijos aktas. pasižadąs su savo broliais ir visa Lietuva krikštytis.). Vytautas tuo tarpu buvo pas kryžiuo­ čius ir organizavo savo jėgas. nebuvo jokia sutartis. norėdamas atgauti tėviškę. Jo vyriausias brolis Andrius. Tame akte Jogaila sako. Tai buvo ponai iš pieti­ nės Lenkijos.. lenkų kunigaikščių. kuris yra žinomas K r ė v o s a k t o vardu (1385 m. Toji delegacija pirmiausia susitarė su len­ kais Krokuvoje. pretendavo dar nemaža savų. Be Jadvygos sužadėtinio Vilhelmo. jie norėjo išsirinkti sau tokį karalių. vasarą buvo baigtos derybos. jo būklė buvo gana kritiška. kaip Lietuvos krikš­ tytojai. jo broliai Skirgaila. o kara­ liaudamas pasižadąs rūpintis atgauti visas Lenkijos ir Lietuvos nustotąsias žemes. t. gale pas Jogailą jau buvo atvykę pirmieji mažlenkių pasiuntiniai. kad geriausia būtų Lenkijos karalium padaryti Jogailą — Lietuvą sulieti su Lenkija. lenkams nepatiko nė vienas iš jų sužadėtinių vokiečių. Haličiuje. ir buvo išrinktas Jogaila. Su­ grįžo Jogailos delegacija. rugpiūčio 14 d. 2. Kadangi turėjo įvykti politinės jungtuvės. Jogailos kandidatūra Lenkijai buvo maloni dar ir tuo. Krėvos aktas. kurs būtų naudingas Lenkijai. Jogaila pirmiausia susitaikino su Vytautu ir grąžino jam dalį tėvo valdytų sričių (žiūr. 1385 m. Tuomet Jogaila išsiuntė į Lenkiją savo delegaciją. jis pasižadąs paleisti visus Lietuvoje esančius lenkus belaisvius. jie prarado ir Haličių. gauti laisvą kelią į Lietuvos užimtas že­ mes. kuri susiėjo su ginčijamomis žemėmis. gaudamas Jadvygos ranką ir Lenkijos karūną. kada Jadvyga jau buvo atvažiavusi iš Vengrijos į Krokuvą ir buvo vainikuota Len­ kijos karaliene. Tačiau ponams tų Lenkijos dalių.000 auksinų pabaudą už sužadėtuvių sulaužymą. Lenkų rungtynės su Lietuva dabartinės Ukrainos žemėse (Voluinėje. arba D i d ž i o j o j e L e n k i j o j e . Jis buvo pasidavęs Livonijos ordino šakos magistrui ir valdė Po­ locką. į sostą buvo savų pretendentų. kad vyrą jai išrinks lenkų ponai (didikai). tačiau visai neketino klausyti Jogailos. Be to. Podolėje) išėjo jiems j nenaudą. Siaurės Lenkijoje. kad jis. Kai kurie iš jų buvo bandę net jėga įsigalėti. Todėl jie nusprendė. bet ir čia Jogaila daug kam atrodė labai tinkamas karalius. katrai būtent jį pavesti. kuriai vadovavo Skirgaila. labai svarbu buvo gauti priėjimą prie Juodosios jūros. Tai buvo tik paprastas Jogailos derybų metu duotų 105 . kad geriausias vyras Jadvygai būtų plačiosios Lietuvos valdovas Jogaila. Tą aktą patvirtino pats Jogaila. Liudvikui valdant.

Kai Jogaila išsirengė į Lenkiją. kaip sūnų. iš Krokuvos atvykusi į Vengriją. atvykę pas Jogailą. norėjusi pas jį pabėgti. Jogaila dar pasižada grą­ žinti laisvę visiems krikščionims. Jogailos kvietimas į Lenkijos sostą ypačiai nepatiko vokiečių ordinui. Kad ir kaip rūpinosi dau­ gelis imperatorių ir įvairių kunigaikščių. Zaviša grįžęs ją nuramino. esančių ir nesančių brolių vardu pareiškė. kviesdamas jį savo krikšto tėvu. šitaip kalbėjusi karalienei Elžbietai: „Daug imperatorių. Be to. Tuo būdu pagaliau visos kliūtys buvo nugalėtos. nes ir jaunutė Jadvyga jo geidė. kad jis tik patvirtina savo delegicijos pareiškimus Jadvygos moti­ nai: esą. Pa­ galiau d. kartu su savo čia esančiais broliais. tačiau Visagalis Dievas tą pasaugojo Jūsų Karališkajai Didenybei. bū­ tent. savo jauną sužadėtinį mylinti mergaitė bijote bijojo Jogailos. pareiškę. ordinas pradėjo pulti Lietuvą. gavę Jogailos pasiža­ dėjimų patvirtinamąjį raštą. kad jo delegacija. neatvyko. Tuo būdu ordinas no­ rėjo sulaikyti Jogailą Lietuvoje. karalienės Elžbietos delegatai. Jis buvo atvykęs į Krokuvą. vis dėlto išsiskubino į Lenkiją. taisyklingų bruožų veido ir tikrai didelio valdovo išvaizdos. Toks tatai buvo Jogailos delegacijos pareiškimas. Šitas aktas tebėra išlikęs iki mūsų laikų. kur panorės. karalių ir įvairių kunigaikš­ čių troško. tikime. nes Visagalis Dievas tą garbę paliko Jūsų Karališkajai Di­ denybei. Jogaila at­ vyko į Krokuvą. Norėdamas visa tai sustiprinti. tiek Lietuvos nustotosioms žemėms atgauti. su juo kartu atvyko ir keli jo broliai su Vy107 . įvykdyk šį išganingą skyrimą. abiejų lyčių žmonėms. Dabar jis. Jogaila pasižada ir laiduoja savo paties lėšomis ir rūpesčiu sugrąžinti Lenkijos karalystei visas bet kieno atplėštas ir atimtas žemes. bet tas.ui įtakos ir todėl rėmė jo planus. ir Jogaila tapo Lenkijos karalium. d. Mozūrų kunigaikštis Ziemovitas. apaugęs plaukais ir daug panašesnis į žvėrį. sąjunga su Lenkija stiprino Lietuvą. 200. m. kunigaikštis Jogaila pasižada savo L i e t u v o s ir Ru­ sijos žemes amžinai s u j u n g t i su Lenkų karalys­ t ė s karūnos žemėmis". Toks raštas buvo padarytas tiktai vienas. geidė ir stengėsi su didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu (Jo­ gaila) sudaryti artimą ir amžiną giminystės sąjungą. Jogailai išvykus į Lenkiją. savo. Kiekvienas iš jų galės laisvai vykti ten.000 auksinų. o karalystei padidėjimas. Jogailos sutiktos kliūtys į Lenkų sostą. Toliau didysis kunigaikštis Jogaila pasižada sumokėti Vengrų karalienės ir Austrijos kunigaikščio sutarties metu sulygtą piniginę sumą. gauti Lietuvoje daur. Be abejo. Mat. linksmas. tačiau negalėjo iš jo to iš­ gauti. pranešęs. 0 kiek vėliau livoniškė ordino šaka su pasidavusiu jai Polocko kunigaikščiu Andrium padarė kitą žygį. vidutinio ūgio. Jogailos atvykimas į Lenkiją. D. Skirgailos. Visi Jogailos priešai tuo tarpu skleidė gandus. jo žemėse gyvenančiais didikais. priimki. kad jaunutė. — jei tik Vengrų karalienė suriš su juo moterystės ryšiu savo dukterį. didįjį kunigaikštį Viešpatį Jogailą ir duoki jam žmoną mylimiausiąją savo dukterį. Įtūžusiam ordino magistrui jis nusiuntė laišką. Pretendentas į Jad­ vygos ranką. kurių čia buvo 5. y. kad Jogaila nesąs joks baidyklė. t. Be to. buvo sulaikyta ir budriai sau­ goma. Iš to. Krėvos akte Jogailos pasižadėjimai taip suformuluoti. — pasižada visus savo turtus paaukoti tiek Lenkijos. didesniaisiais ir mažesniaisiais bajorais trokšta ir nori priimti švento­ sios Romos katalikų Bažnyčios tikėjimą. kad lengvai galės pasiekti savo tikslą. negu į žmogų. ir atrodė. Lengvenio ir Vytauto. didysis kunigaikštis Jogaila. Tačiau jiems su­ trukdė lenkų ponai: Vilhelmas iš Krokuvos pilies buvo išvytas. k. o taip pat su giminėmis. Šviesiausioji Valdove. Lenkų karalienę Jadvygą. tuo būdu Lenkų sostas buvo 106 alimamas iš vokiečio kunigaikščio Vilhelmo. 1386 m. O kol visa tai įvyks. žinoma. jis buvo už Jadvygą bent pustrečio karto vyresnis. nepaisydamas ordino pavojaus. Tad. Lenkai. ketino smurtu už­ grobti nuotaką. Todėl ordinas ban­ dė sutrukdyti šituos Jogailos planus: kaip tik tuo metu. žadėdamas jam padėti atgauti Skirgailos tebcvaldomus Trakus.it y t. tik nutrupėję jo antspaudai. kaip jis atrodo. Jadvygos sužadėtinis Vilhelmas taip pat rūpi­ nosi skubiai tapti Jadvygos vyru.pasižadėjimų patvirtinimas raštu. karų metu Lenkijoje karo papročiu paimtiems ir (į Lietuvą) atkeltiems belais­ viams. Buvo kliūčių Jogailai ir pačioj Lenkijoj.i. kuriuo jie patvirtino Jogailą išrin­ kę karalium. didysis kunigaikštis Jogaila su visais dar nekrikštytais broliais. atliko savo seime karaliaus rinkimo formalumus ir atsiuntė jam specialų diplomą. sieloms išganymas. kad jis esąs žiaurus barbaras. žmonėms garbė. kad su tais delegacijos pažadais sutinkąs ir juos tvirtinąs. k. Jogaila. be to. kai [ogtilai reikėjo vykti į Krokuvą. Jis. Kaributo. Lenkai vėliau atsiuntė raštą. Vieno žygio metu kryžiuočiai buvo pasiekę net Vilnių ir Ašmeną. Ordinas dar bandė patraukti j savo pusę Vytautą. taigi ir Lenkijos karalium. Jadvyga. bus Dievui šlovė. Jadvyga pasiuntė savo ištikimą bajorą Zavišą apžiūrėti. tačiau Vytautas nesidavė suviliojamas. Lenkų karalienę Jadvygą. pailgo. tikėjosi. Jogailos. o vyras kaip reikiant: gražus. o tuo metu Lenkijoje galėjo vis­ kas pasikeisti Jogailos nenaudai.

nes valstybės stiprybė visiems lygiai rūpėjo. Akte buvo pažymėta. Jam buvo tik svarbu. o karūnacija — kovo 4 d. Lenkija buvo katalikiška. gavęs Polocką. Ir Jogaila. gaudamas naują valstybę. Išvykdami jie buvo pri­ versti duoti priesaika patvirtintus raštus. Jogaila savo vietininku Lietuvoje paskyrė brolį Skir­ gailą. Pačiam J o g a i l a i b u v o v i s t i e k . kaip laidas. jis grįžo namo. Po krikšto įvyko jo jung­ tuvės su Jadvyga ir karūnacija Lenkijos karalium (krikštas buvo 1386 m. O tie. y. metant ordiną buvo žadėta. J o ­ gaila turėjo savo rankose visą Lietuvą. kad iš Andriaus atimtas Polockas būsiąs pavestas Skir­ gailai. o šiojo valdomi Trakai būsią jam atiduoti. Tačiau ir dabar. kad lenkai nori žiūrėti į Lietuvą. Tam tikslui Lenkijoje buvo palikti. Smolensko kunigaikštis Sviatosla­ vas. Tada atnaujino tikėjimo išpažinimą ir Vytautas. buvo priversti tokiuos raštus atsiųsti iš namų. Krėvos aktą surašė lenkai. ir ją arba turėjo valdyti Vilniaus kunigaikštis. Jo sąjungininkas. kad amžinai būsią ištikimi Lenkų karaliui Jogailai su karaliene Jadvyga ir kad pa­ šaukti tuojau atvyksią į Lenkiją. vasario 15. Pagaliau konfliktas tarp jų tiek toli nuėjo. Pirmučiausia šitam reikalui iš Krokuvos 108 . Lietuvos valdymo klausimas. o Jogaila su broliais jį patvirtino. arba jos sričių kunigaikš­ čiai turėjo jaustis visai savarankiški. Mat. kaip į jų valdžiai patekusią provinciją. tapęs Lenkų karalium. Bet veikiai kunigaikščiams reikėjo grįžti namo. kad p a s i ž a d a L i e t u v o s n i e k a m n e a t i d u o t i . Polocką už­ ėmė Skirgaila. o šio sūnus Jurgis buvo priverstas padaryti su Lietuva sąjungą.. o Jogaila ėmė jį var­ žyti. dėl didžiojo Lietuvos kunigaikščio sosto. tad kara­ lystė negalėjo būti prijungta prie kunigaikštystės. k a t r a v a l s t y b ė p r i e k a t r o s b u s p r i j u n g t a . manydami. Kartais yra sakoma.). nors Lietuvos valstybė buvo kelis sykius didesnė už Lenkiją. Bet kaip tik dabar pradėjo bręsti naujas jo konflik­ tas su Vytautu. Krokuvoje tuojau buvo atliktas Jogailos ir kartu atvy­ kusių kunigaikščių krikštas. kad Vytautas nutarė pradėti kovą ne tik dėl Trakų. Iš tikro jis jautėsi turįs vieną valstybę ir dar gaunąs kitą. tokiuos pat raštus davė ir kiti kunigaikščiai. Sitai kovai jis vėl turėjo susidėti su ordinu. Bet prieš tai Lietuvoje įvyko didelių atmainų — ji buvo pakrikštyta. Mat. Vytautui 1384 m. Lietuva. 109 . ir buvo paruoštas kelias jam prijungti prie Lietuvos. mažai tedalyvavo kare. bet ir dėl Vilniaus.atleisti Skirgaila su Vytautu. Livonijos ordinas. 3. Jie tuojau pareikalavo garantijos. kad Jogaila Krė­ vos aktu Lietuvą dovanojęs Lenkijai. Skirgaila tebevaldė Trakus. išvykdami iš Krokuvos. Kiek vėliau. Jogailos valdžiai visą laiką nepaklusnus Polocko kunigaikštis Andrius buvo nuga­ lėtas iš Krokuvos grįžusių Skirgailos su Vytautu. nes turėjo pasidaryti galingesnis. Jogailai tapus Lenkijos karalium Krėvos akto prasmė. anais laikais valdovų grada­ cijoje kunigaikštis negalėjo lygintis su karalium. Jogaila prie krikšto gavo V l a d i s l o v o vardą. Tuo būdu. Lietuva buvo skirtinga valstybė. Tuo būdu nuo Algirdo laikų atsipalaida­ vęs Smolenskas vėl pateko Lietuvos įtakai. žuvo mūšyje. jis teturėjo galvoje. Vis dėlto lenkai klydo. t. Tam pritarė ir jo broliai. kad Lietuva prijungiama prie Lenkų karalystės. Be to. — ir Vytautas ir kiti kunigaikščiai. —. k u r i ų Krokuvoje tuomet nebuvo. Tatai atliko jau Vytautas. suimtasis Andrius buvo nusiųstas Jogailai į Krokuvą. valdyti ją pats. galėjo tik džiaugtis. atvykęs į Lietuvą. Be abejo. gaudamas A l e k s a n d r o vardą. kad Lietuva tikrai niekuomet neatsiskirs nuo Lenkijos ir visuomet priklausys jų karaliui su karaliene. nes Polocko kunigaikštis Andrius drauge su Livo­ nijos ordinu ir Smolensko kunigaikščiu Sviatoslavu vėl pradėjo karą prieš Jogailą. priešų Lietuvoje jis nebeturėjo. tad negalėjo būti prijungta prie pago­ niškosios Lietuvos. jungtuvės — 18 d. Nugalėjimas Andriaus ir koalicijos. su J o ­ gaila nuvykę kunigaikščiai. bet. bū­ damas Lenkijos karalium. žadėda­ mas Lietuvą prijungti prie Lenkijos. kad Lietuvą bus galima valdyti iš Krokuvos. Todėl. tai netiesa. kad abi valstybės bus jo valdomos. Anais laikais valdovui jungtuvėmis gauti valstybę buvo ne naujiena. Nusiaubęs kai kurias Lietuvos sritis. Greit pasirodė. 1387 m.tautu. DUVO Trečiasis koalicijos narys ir Andriaus suverenas. Todėl Vytautas greit ėmė trauktis nuo Jogailos.

Vėliau buvo dar bandyta Lietuvą krikštyti Gedimino ir Algirdo bei Kęstučio laikais (žiūr. Krikšto apeigos pirmiausia buvo atliktos Vilniuje. tačiau niekas dėl jo nenorėjo nustoti nė ma­ žiausio žemės ploto. simbolizuoją nekaltąją sielą. grei­ tomis atliktas krikštas nieko nepakeitė krašte: žmonės liko.). krikštijosi dar prieš karūna­ ciją. Jos buvo gana plačios: Bažnyčiai dovanotosios žemės buvo atleistos nuo visų prievolių valstybei. Kadangi tais laikais lietuviai paprastai nešiodavo lininius apdarus. lenkų dėka visiškai aplenkus ordiną. 90 psl. o naujai atvykę lenkai nemokėjo su­ sikalbėti su lietuviais. ir Mindaugas. Krikštas. kad greičiau eitų krikštas. kad ordinas. kuriuo nusakomos Bažnyčios ir dvasininkų tei­ sės (1387 m.4. buvo pasižadėjęs 4 metų būvyje krikštytis. įeiti į krikščioniškųjų Europos valstybių tarpą. Jis vyko su būriu lenkų ponų ir dvasininkų. nesiliaudamas ją pulti. krikšti­ josi. kur turėjo sutvarkyti krašto valdymo reikalus ir krikštyti šalį. Taip pat buvo duota pir­ Pirmoji Vilniaus katedra. pasauliui jau buvo galima skelbti. tai daug kas ėjo krikštytis jau vien dėl marškinių. Jogailai tapus Lenkų karalium. Teisės duotos tokios. vilegija. bet vis nepasisekdavo dėl tos pačios grobuoniškos ordino politikos. 52.). pastatė ka­ tedrą ir dar 7 pirmąsias para­ pijines bažnyčias krašte (Uk­ mergėje. Lietuvoje ka­ talikų kunigų tada nebuvo.).) Lietuvos krikšto klausimas. arba įstatymas. nusikalstas. kad Lietuva esanti krikščioniškas kraš­ tas. 68. Todėl. Vytautas ir visa jau­ nesnioji karta suprato krikšto reikalą. Kaip krikšto dovana. t. Medininkuose. Jau seniai buvo pribrendęs rei­ kalas Lietuvą padaryti krikščionišką. pagonys. Jogaila (1382 m. Jis ir kunigaikščiai. y. Vytautas. Pats krikštas dar nieko ne­ reiškė: be bažnyčių ir katalikų dvasininkų kraštas ir toliau galėjo likti pagoniškas. tiek kitiems kunigaikščiams buvo aiš­ kus krikšto reikalas. kad sunku bus ilgiau išlikti neprisidėjus prie krikščioniškosios Europos kultūros. 59 psl. Lietuvos krikštas (1387 m. pabėgęs į ordiną. Jiems teko kalbėti per vertėjus. vesdamas Jadvygą ir tapdamas Lenkų karalium. Po karūnacijos Jogaila apvažinėjo Lenkiją ir nuvyko į Lie­ tuvą. Katalikų Bažnyčios organizacija ir katalikybės stiprinimas Lietuvoje / Vilniaus vyskupystės įkūrimas. Žemaičiai betgi nepasidavė. raštas. nes to paties krikšto proga vokiečių ordinas stengėsi užgrobti pagoniškosios Lietuvos žemių dalį. kitas kitu vardu ir t. Krė­ voje. prie jų pri­ sidėjo pagonybės šalininkai Aukštaičiuose. žmones 110 Iukstijo būriais. Vyskupui ir dvasininkams pragyventi ir bažnyčioms iš­ laikyti jis davė keliolika dva­ rų. Nekrikštyti liko tik žemaičiaiS. Vienas būrys buvo krikštijamas vienu. Jogailos vardu buvo dalinami balti vilnoniai marškiniai. t. darydamas sutartį su ordinu. dar praėjo pora amžių. Todėl tuojau po krikšto Jogaila įkūrė Vil­ niaus vyskupystę. moji Lietuvos Bažnyčiai pri­ pastatyta 1387 m. pa­ miršo ir krikštą. būtent Žemaičius. svyra­ vęs prie jų prisidėti. Lietuvos valdovams tas ypačiai ir rūpėjo. sudegusi 1399 m. jį lydėję į Krokuvą. o paskui Jogaila važinėdamas krikštijo visas kitas žymesnes Lietuvos vie­ tas. atsirado puiki proga bendromis jėgomis apsiginti nuo ordino ir. tačiau politiniais sumetimais: susitaikinęs su Jogaila. jos turėjo 111 . Jogaila. pagaliau žuvo (žiūr. Ne­ menčine. Obalčiuose ir Ainoje). Buvo aišku. kaip buvę.. todėl jie nesugebėjo gerai išaiškinti tikėjimo tiesų. tai Jogaila nei krikštijosi nei vykdė kitus sutarties punktus. Krikštui sušaukdavo apylinkės žmones į vieną vietą. Maišiogaloje. pasižadėjo patsai krikštytis ir krikštyti Lietuvą. ligi buvo išnaikinta pa­ gonybė Lietuvoje. Tą iš lengvo atliko suorganizuotoji Bažnyčia. t. bet kadangi ordinas drau­ ge norėjo paimti į savo priežiūrą visą Lietuvą ir iššsiderėjo sau Žemaičius iki Dubysos. Nuo ordino puolimų jau nebegalėjo išgel­ bėti nė krikštas: jis žūt būt stengėsi užimt Žemaičius ir sujungt abi savo šakas. Tiek jam. y. Pirmasis jos krikšto ban­ dymas Mindaugo laikais nepasisekė. Be abejo. Jogaila.). kokias turėjo ir Lenki­ jos Bažnyčia. liet atlikus krikšto apeigas ir suorganizavus Bažnyčią.

Pirmoji krašto privilegija. kad jo klausys. Pirmąjį nepaklusnumo ženklą Jogailai Vytautas parodė su­ siartindamas su Maskva. Vėliau dvasininkai buvo pri­ versti mokėti tik dalį mokes­ čių. kad geruoju neatgaus savo tėviškės — Trakų. kurioje buvo surašytos apsikrikštijusių bajorų teisės. 6. kiekvienas luomas ir atskiros šeimos turėdavo dokumen­ tų. Bet dau­ gumas ir jų nemokėjo lietuviškai. kuriuose būdavo surašytos jų teisės. tuo tarpu visi bajorai ir valstiečiai turėjo daug prie­ volių. bajorai. katalikams net draudžiamos jungtuvės su jais. Tik kitur dėl tų teisių teko ilgai kovoti. Tad matydamas. Kata­ likų bajorams pirmą kartą Lietuvoje raštu nusakomos teisės ir pareigos.būti valdomos tokiomis pat teisėmis. Krokuvą. padėjusi pagrindus bajorijai vėliau iškilti. gaudė jo siunčiamus laiškus ir t. Vytautas ėmė ruoštis kovai. kad katalikybė pirmautų ne tik prieš naikinamą pagonybę. Iš pačių lietuvių dvasininkų negalėjo būti. o 7 buvo lenkai ir 1 čekas. o kiti — Lenkijoje gyvenę čekai ir vienas kitas vokietis. o Lietuvoje jos buvo gautos be jokio vargo. Mask­ vos kunigaikščio sūnus Vosylius. Vytautas tuo metu ir su Skirgaila jau buvo susipykęs. Naugarde. Lietuvoje iki įvedant krikščio­ nybę nebuvo jokių rašytų įstatymų: viskas priklausydavo nuo valdovo valios. Lietuvoje. Vytautas susidėjo su jo priešu. Pirmasis vyskupas buvo lenkas. Jogaila ėmė juo nebepasitikėti ir varžyti. tarp Maskvos ir Vytauto ėjo derybos dėl sąjungos. Tuo būdu su šia pirmąja Bažnyčios privilegija atsirado Lietuvoje bažnytinės žemės nuosavybė be jokių prievo­ lių valstybei. — jis pradėjo šalintis nuo Jogailos. o rytų apeigų krikščionys net suvaržomi. Privilegijoje nustatoma. Pirmieji Lietuvos dvasininkai buvo ateiviai iš Lenkijos. nes tuo metu. kad bajorai laisvai galį valdyti savo žemes ir negalį I u rėti jokių kitų prievolių. Bėgdamas iš totorių nelaisvės. todėl negalėjo būti geri apaš­ talai. kaip tik karo tarnybą ir pilių taisymą bei statymą. Tai buvo nusi­ kaltimas Jogailai. anksčiau Lietuvoje buvę misijonieriai. O jos yra maždaug tokios pat. kiekviena įstaiga. persi­ kėlęs gyventi į. nuo kitų prievolių jie liko visada laisvi. Ir kitose Europos valstybėse tada nedaug te­ buvo bendrų įstatymų. Antroji Vilniaus katedra. Iš 12 pirmųjų Vilniaus kapitulos narių tik 4 buvo vietiniai. Todėl vėliau iškilusi bajorija ilgai rūpinosi. Taigi Lietuvoje Bažnyčia iš pat pradžių gavo tokias pat teises. kai Maskvos kunigaikštis var­ žėsi su Jogaila dėl įtakos D. Jam grįžus į Maskvą. norėjo patsai valdyti Lietuvą. Jogaila taip pat paskelbė raštu pirmąją visam kraštui privilegiją. Lietuvos Istorija. tačiau ir jų daugumas greičiau­ siai kilimo buvo ne lietuviai. kai jam nebuvo grąžinti Trakai net tada. Todėl iš visų sričių kunigaikščių buvo paimtos priesaikos. Tačiau visomis teisėmis tegalėjo naudotis tik katalikai. įvedus. Vytautas iš pat pra­ džių rėmė Jogailos politiką suartėti su Lenkija. tačiau. visiems Lietuvos rei­ kalams tvarkyti. kai Skirgaila gavo Polocką. Tai buvo pirmoji privilegiją. išėmus tik teisę dalyvauti valstybės valdyme. tiesa. bet anksčiau į Lietuvą atsikraustę svetimšaliai katalikai. bet ir prieš rytų apeigų Bažnyčią. Jie daugumas buvo lenkai. jei šie nepriima katalikybės. Antrosios Vytauto kovos su Jogaila Jogailos ir Vytauto santykiai 1386—1389 m. apsilankęs pas Vytautą Lucke. kaip Lenkų karaliaus. kokias turėjo ir Lenkų 112 sudegusi 1530 m. buvo paskirtas Skirgaila. bet kiekviena valstybės sritis. t. Jogaila. 8 113 . vienas kitas buvo iš miestiečių. susižadėjo su jo dukteria Sofija. kokiomis valdė savo žemes ir patsai valdovas. Į Maskvą vykstantį sužadėtinį palydėjo Vytauto kariuomenės būrys. kokias ji tu­ rėjo beveik visoje Europoje. Ta privi­ legija turėjo sustiprinti naujai įvedamą katalikybę. Tai buvo vadinamosios p r i v i l e g i j o s (lex privata). kad ir dvasininkų žemėms būtų už­ dėta karo prievolė ir mokes­ čiai. todėl Jogailos duotoje privilegijoje visos teisės pripažįstamos tik katali­ kams. Jogailos vietininku. Lietuviškai dar mokėjo kai kurie iš Len­ kijos atvykę. Tačiau bajorijai vis dėlto niekuomet nepasisekė apdėti prievolėmis bažnytinės žemės. Kadangi tuo metu Lietuvoje teko rūpintis. krikščionybę.

pra­ sidėjus karui. Čia jis organizavo karą su Jogaila. Vytautui ne kartą siūlė paramos prieš Jogailą. sutar­ ties. kartą jau apgautas. O kai. kad Vytautas laiduotų sutartį. Vosylius jau buvo tapęs kunigaikščiu ir norėjo vesti savo sužadėtinę. Ordinas. Vytautas Didysis. Dukters vedybos su galingosios Mask­ vos kunigaikščiu Vytautui buvo svarbus laimėjimas. įkeisdamas savo arti­ muosius. Bet apie sąmokslą išgirdo Jogailos broliai. kad į 114 Šį kartą Vytautui ordinas jau nebedavė valdyti jokios pilies.). y. Konfliktas su Jogaila brendo ir Lietuvoje. seserį Ringailę ir apie 100 bajorų. p. Vytautas sutiko ir pasiuntė įkaitais savo brolį Zig­ mantą su šio sūnum Mykolu. 100 psl. Surinkęs didelį nepaten­ kintųjų būrį. Kadangi Jogaila Į savo Vilniaus kunigaikštystę buvo atsiuntęs lenkų kariuomenės su lenkų vadais. pasinaudojant kažkokių vestuvių proga. Karas jam iš pradžių nesisekė: iš jo buvo atimtos visos jo valdytosios sritys. po ilgų derybų jis vėl pasidavė vokiečių ordino globai (1389 m. Tačiau jam buvo leista gyventi prie pat Kauno. vietoj senojo Marijenverderio pastatytoje Ritersverderio pilyje.krašto valdymą kišasi svetimieji. Vytautas ją iš­ leido labai iškilmingai. Vytautas antrą kartą ordino globoje. Vienas iš seniausių Vytauto D. Buvo nul. Apie jį Lucke ėmė burtis visi Jogaila nepatenkintieji ir n u o jo nukentėjusieji kunigaikščiai ir bajorai.uta miestą užgrobti netikėtai. Ordinas. pas ordiną persikėlė ir jis pats su visa šeima ir artimaisiais. pats neturėdamas pakankamai jėgų. Vytauto ketinimas užimti Vilnių. esąs Nesvyžiuje. tai krašte kilo didelis nepasitenkinimas. Vytautas. Vytauto dukterį Sofiją. net nebandė pulti miesto ir parsiskubino su savo šalininkais į Gardiną.). kuriam ypač rūpėjo kelti Lietuvoje vidaus karus. suži­ nojęs. Ten pas jį netrukus atvyko Maskvos kunigaikščio pasiuntiniai. Jogaila su Skirgaila išvarė Vytautą iš visų jo valdytųjų žemių. Skirgaila užėmė ir Gar­ diną. Vėliau įkaitų skaičius buvo dar padidintas. t. portretų. kuria ordinas turėjo padėti jam atgauti tėviškę. Bet po nepavykusio sąmokslo Vytautas paisai paprašė jo globos. vis dėlto jos buvo šioks toks baubas Jogailai. apie Vilnių.idu. Kadangi už sąmokslą |o laukė kerštas. o jis turėjo pasidaryti jo vasalu (žiūr. Vytautas sumanė pasinaudoti lituo nepasitenkinimu ir pasidarė tautiškosios Lietuvos politikos v. jis pasisiūlė grįžti prie 1384 m. Vytautas jau ėmė galvoti ne vien apie Trakus. bet n apie didžiojo kunigaikščio sostą. Nors tuo tarpu jos nieko konkretaus jam nedavė. kad sąmokslas iškilo aikštėn. 115 . kurį Vytautas susitarimo pradžioje buvo atidavęs ordinui.»reikalavo. tai.

Bet ir Jogailai nelengva buvo kovoti. tai lietuviškoji įgula. Vytauto kovos su sričių kunigaikščiais ir valstybės suvienijimas Senoji Lietuvos valstybė nebuvo centralizuota.) Atsimetęs nuo ordino. Jie turėjo eiti į karą. jis atgavo tiktai Trakus ir visas prieš pabėgant į ordiną valdytą­ sias žemes. kad vieną gražią dieną Jogaila gali netekti net Vilniaus. Vytautas galėjo išvyti jį visai iš Lietuvos. Tiesa. tuo pat jis pasidarė ir visos Lie­ tuvos valdovu. santykiams aštrėjant. kaip tik dažniau pulti kraštą. jis pats geriausiai galėjo ją ir numalšinti. į Lietuvą. be to. Jis nesitenkino vietininko vaidmeniu. Pagaliau jis tą pasiekė 1392 m. pabėgdamas į ordiną. 7. paliko jam po pirmo­ jo grįžimo iš ordino duotąjį Lucką ir pavedė valdyti Vilnių. dėl Jogailos vedamos politikos Lietuvoje kilo nepasi­ tenkinimas ir lenkų tarpe. kaip į tautiškųjų reikalų gynėją. Vytautas sukūrė didingą Lietuvos istorijos epochą. Cia buvo sudaryta sutartis.). miestą atidavė Vytautui. Vytautas — visos Lietuvos valdovas. Taip antai. bet jis staiga mirė. mo­ kėti tam tikrus mokesčius ir negalėjo varyti savarankiškos užsie­ nio politikos. ir piktinosi. Tuo būdu kilo rimtas pavojus. tai or­ dinas jo neįtarė. kad Lietuvoje nerei­ kalingai eikvojamos Lenkų jėgos. kad tuo būdu lenkams čia nebereikėtų kištis. Tuo būdu Vytautas gavo daugiau. tą susita­ rimą atskirais dokumentais dar patvirtino ir jų žmonos — Jad­ vyga ir Ona. tai miestą ginti tepanorėjo tiktai vieni lenkai. bet svajojo ir apie visą Lie­ tuvą. bet per vietininką. Jogaila negalėjo pasitikėti lietuvių kariais net pilyse. Vy­ tautas už tai pasižadėjo visada pripažinti Jogailos vyriausiąją Mld£ią ir visada jį palaikyti. tik be jo centro — Trakų. negu iš pradžių buvo tikėjęsis. Pačiam di­ džiajam kunigaikščiui priklausė tik Vilniaus sritis. todėl galutinai buvo apsistota ties Vytautu. Astravos sutartimi. kurio klausytų visi kunigaikščiai. o. 8. Įtūžęs ordinas nieko negalėjo dau­ giau padaryti. ir labai greit net patsai Jogaila nieko nebegalėjo veikti Lietuvoje be Vytauto. Bet kadangi ten jų tebuvo vos 17 žmonių. Jogailos ir Vytauto susitaikinimas. Jogaila pasiuntė pas Vytautą jaunutį Mozūrų kunigaikštį Henriką. sku­ biai nuvykęs į Gardiną. Todėl jis pradėjo naują kovą. kad Jogaila privedė lenkų į Lietuvą. jis buvo visko nustojęs. kai didžiojo kunigaikščio soste sėdė117 . ir tuo būdu buvo slapta susitarta. paliai Lydą. Marijenburge buvo likęs tik jo brolis Zigman­ tas ir keletas bajorų. negu kad jis galėjo tikėtis sąjungoje su ordinu. o Vilnius ir toliau buvo laikomas Jogailos sritim (Vy­ tautas gavo jį valdyti tik. Po nesėkmingų kovų su Vytautu. Bet kartais. bet suėn-. kai Vytautas su kryžiuočiais apgulė Gardiną (1391 m. Dabar jis rei­ kalavo ne tik tėvo palikimo. Bet užtat Vytauto 116 l. o visi kiti sri­ čių kunigaikščiai buvo tik jo vasalai. Taip tad iš Jogailos vietininko pasidaręs valdovu. Salyno sutarties (žiūr. sustiprino pilį ir sudegino dar porą ne­ toli Gardino pastatytų naujų ordino pilių. jis gavo dalį tėvo palikimo. Sutartis buvo patvirtinta abiejų pusių atskirais dokumentais. Jogaila Vytautui siūlė daug daugiau.i«>l| Zigmantą jis išlaikė savo kaliniu dar 6 metus — iki 1398 m. Astravos sutartis (1392 m. Tuo­ jau ir buvo pradėtos derybos. Šitaip jis baigė ant­ rąją savo sąjungą su ordinu.e į savo rankas visą valdžią. kuria Jotfriila grąžino Vytautui visas jo tėvo žemes. Henrikas. kad geriau būtų Lietuvą valdyti ne tiesiog iš Lenkijos. Jis buvo sukėlęs visą audrą. Jie ėmė skųstis. kaip Jogailos vietininkas). 1382 m. Vytautas su kryžiuočiais pasiekdavo Vilnių ir jo apylinkes ir visur rasdavo malonų su­ tikimą. Kadangi mozūrai su ordinu gyveno geruoju. ( iiįžęs 1384 m. Lietuviai žiūrėjo į jį. Vytautas staiga sudegino Ritersverderį. Iš karto tokiuo vietininku buvo numatytas Jogailos brolis Aleksandras Vygandas. vedė jo seserį Ringailę. Be Jogailos ir Vytauto. Todėl J o ­ gaila ėmė linkti į taiką.). Kai viskas buvo sutarta su atvykusiais naujais J o ­ gailos pasiuntiniais. Vytautui ne­ buvo didelių kliūčių atsimesti nuo ordino: savo žmoną ir daugu­ mą artimųjų jis jau buvo parsikvietęs įvairiais pretekstais pas sa­ ve į Ritersverderį. 120 psl. viešėdamas pas Vytautą. todėl jis negalėjo nesu­ tikti taikintis. juos uždariusi vienuose namuose. Bet būda­ mas Vilniaus srities valdovas. Vytautas susitaikino su Jogaila As­ travos dvare. Buvo iškeltas sumanymas.

Lenkijos didikui Spytkui iš Melštyno. kuris valdė Naugardą Sieverską. Tuo būdu tiesioginei Vytauto valdžiai atiteko ir ši. Ne­ imi lusniesiems sutramdyti jam nereikėjo Jogailos pagalbos. . suimtas ir išsiųstas Jogailai į KroItUVą. Netrukus neteko savo srities ir K i j e v o kunigaikštis. Iš Liubarto sūnaus. Maždaug tuo pat metu tokio pat likimo sulaukė ir kitas Jogailos brolis. kurs savo tiesioginėje valdžioje turėjo tokiuos didelius plotus. bandė kariauti su Vytautu. Algirdas turėjo tik Vilniaus sritį. ji buvo padalinta į 3 dalis: vakarinė dalis buvo priskirta prie Len­ kijos. bet net pašalinti iš savo vietų. jų vietose buvo pastatyti Vytauto v i e t i n i n k a i bajorai. kol paga­ liau Vytautui mirus gavo valdyti visą Lietuvą. T e o d o r o . negu Vytautas. o taip pat Švitrigaila. Iš visų čia suminėtų sri­ č i ų ne visiškai perėjo į Vytauto valdžią tik viena Podolė: mat. o Vy­ tauto tiesioginei valdžiai atiteko tik rytinė jos dalis. i > žemes. Mat. Švitrigaila buvo apsuptas didelės Vytauto kariuomenės. nemokėdavo mo­ kesčių ir varydavo savišką politiką. Kijevas buvo atiduotas Skirgailai. daugelis jų nė neketino jo klausyti. susidėję su vokiečių ordinu. T e o d o r o . bet tas nesu­ tiko ir pabėgo į Vengriją.j Pirmiausia Vytautas suvaldė nepaklusnų jauniausiąjį Jogai­ los brolį Š v i t r i g a i l ą . jie nustodavo jo klausę. Bet Vytautas iš pat pradžių parodė tvirtą valdovo ranką. Šie. o Vytautas iš pat pradžių turėjo ir Vilniaus sritį ir buvusias Kęsin. ir visi nepaklusnūs kunigaikščiai buvo ne tik suvaldyti. 119 užrašu: Didysis (majestotinis) Vytauto antspaudas Sigillum Alexandri alias Witowdi Dei graĮtia] ducis Lith . J o ­ gailos brolis V l a d i m i r a s . viena iš stambiausiųjų kunigaikštysčių.) mirė nunuodytas. Jogailai valdant. l. alie et cetera. Vitebskui Vytautas paskyrė savo vietininką. jis visą laiką kovojo su Vytautu. čia vėl pabėgdamas. — sričių kunigaikščiai pasijuto esą savarankiški. Todėl jam pakako jėgų prie šitų savo žemių pri­ < jungti dar kitoms kunigaikščių valdomoms sritims. Pašalinus Karijotaitį. o kai šis po kelerių metų (1397 m. Gediminas visą Lie­ tuvą buvo išdalinęs sūnums. . visus pašalintuosius kunigaikščius siuntė Jogailai. Vytautas ir ten paskyrė savo vietininką — Alšėnų kunigaikštį Joną Algimantaitį. bet visą 118 . — Podolė. Liubartaičiui Jogaila buvo davęs Kaributo valdytąjį sritį. kiekvienas Algirdo sū­ nus jautėsi Vilniaus sričiai turįs daugiau teisių. vidurinė buvo atiduota valdyti. kaip lenas. kuris po motinos mirties savavališkai bllVO užėmęs jos valdytąjį Vitebską. Vytautui ėmus valdyti Vilnių. ji iš seno buvo glaudžiai susijusi su Lenkija.davo silpnas valdovas. Ten pat pabėgo netrukus ir Karijotaitis. kad būtų pačiam mažiau 111 Į icsčių. ir pagaliau turėjo nusileisti. Kaributas. kai ėjo kovos su Kęstučiu. dėjosi tą darąs Jogailos įsakytas ir. o vėliau su Vytautu. Bet jiems nesisekė. Mat. tais pačiais metais (1393 m.) buvo atimtas Vladimi­ ras. artimam Vy­ tauto šalininkui. Tad. Ilgiausiai nenusileido Švitrigaila.iik. čia susitaikindamas. Vytautas iš visų reikalavo nuolankaus paklusnumo. jin buvo pirmasis visos Lietuvos valdovas. o iš Karijoto sūnaus.

Jis tikėjosi. kad įti ne jis pats. kad jis norįs užgrobti krikščioniškąjį kraštą. be to. jam nebebuvo jokios prasmės nesitaikinti. Susitikimas buvo S a l y n e (sala Nrinune. Merkinę ir Ly­ dą. jis jau buvo apsivylęs Lenkų karūna. Jis pasidarė Jogailos są­ jungininkas. Tuo būdu jis patapo turtingesnis ir galingesnis. kurio metu buvo pasirašyta taikos sutartis. tačiau pi­ lies neįstengė paimti. Tad. ir kairysis Šešupės krantas). kad Vytau­ tas mokėtų jai duoklę (mat. Jie galų gale pasiekė tai.) Dusyk Vytauto apgautas. 10. ki­ tais metais ordino kariuomenė sudegino Gardiną. tik vietoje kunigaikščių jas valdė Vytauto vietininkai. Šituo metu jam nebuvo jokios naudos rodyti nepaklusnumą Jogailai. nesiklausęs Jogailos. Ordino siūlomos taikos sąlygos buvo gana sunkios. Ir Vytautui taika buvo reikalinga. Vytautas pats. einančios nuo Salyno tiesiog į Šešupę. Sričių santvarka buvo palikta. Jis pats iš pradžių titulavosi tik Tra­ kų kunigaikščiu. buvusi apie dabartinę Kulautuvą). jis noriai dėdavosi Jogailos vietininku (pavyrdžiui. jei kada ordinas reikalaudavo iš jo ko nepriimtino. ką dabar jam turi atiduoti. trečiais metais vokiečiai buvo užpuolę patį Vilnių. jis tos priklausomybės nepaisydavo. kaltindami ordiną. Todėl žodžiais jis dėjosi esąs ištikimas Jogailos ir Lenkijos va­ salas ir išlikusiems sričių kunigaikščiams leido reikšti ištikimybės priesaikas Jogailai. padarė su ordinu taiką ir net užleido ordinui didelius jam pavestos valstybės plotus. tačiau nenorėjo jos sutrukdyti: mat. kad Čekų karalius ir Vokiečių imperatorius Vaclovas uždraudė ordinui kariauti su Lie­ tuva. 120 llldi susitaikinęs su ordinu. Vytautas tokį reikalavimą 121 . Lenkijoje U labai varžė ponai. Nuo pasirašymo vie­ ton ir sutartis vadinama Salyno sutartim. 9. Vy­ tauto sutvarkytą Lietuvą. Vytautui sutinkant ati­ duoti ordinui Žemaičius. tikėjosi. kad Lietuva išliktų tvirtoje didžiojo kunigaikščio valdžioje. todėl jam reikėjo turėti laisvas rankas vaka­ ruose. jis atsikalbinėdavo negalįs to padaryti be Jogailos žinios). Tuo metu ordinui buvo jau sunkiau kariauti. ir visą pa­ ruoštą medžiagą jie nuplukdė į Ragainę. po Lie­ tuvos krikšto Jogaila ir Vytautas varė gyvą propagandą Vaka­ ruose. Už tai • •oImas sutiko ne tik nepulti Lietuvos. Ta proga reikia pasakyti.Šitais Vytauto žygiais buvo panaikintos visos stambiausios kunigaikštystės. Kadangi Vytautas viNrtda sakėsi esąs tik j o vietininkas. Jogaila buvo užrašęs žmonai dalį že­ mių Vytauto valdomuose kraštuose). o kiek vėliau ko iškilmingas Vytauto ir magistro susitikimas. tačiau valdyti jis valdė pats vienas: Jogaila be jo nieko negalėjo padaryti Lietuvoje. Tad jam teko ir visos buvusiųjų sritinių kunigaikščių pajamos ir ka­ riuomenė. kokia buvusi. Vytautui grįžus į Lietuvą. o tada atsiims iš iM(lino. Vieną kartą ji net pareikalavo. bet atėjęs su kariuomene Vytautas sutrukdė. o ne valdinys. bet net padėti Vytautui i ytuose. ta­ čiau Vytautas niekuomet nesibaidė jokių sąlygų. kad tada. Bet toks Vytauto šeimininkavimas ne­ patiko lenkams ir Jadvygai. Vytauto sugriautą Ritersverderį jie bandė atstatyti. tai Jogaila jam nekliudė. kai jo interesams būdavo patogu. bet kada rrikėdavo ginti savo ir Lietuvos reikalus. todėl jis pats norėjo. nukariaus Rusiją. Todėl ši daug kartų bandė įsikišti ir suvaržyti Vytautą. bet po kelerių metų (pirmą kartą 1395 m. buvo padarytas laikinis susitarimas. Vytauto santykiai su vokiečių ordinu ir Salyno sutartis (1398 m. Jogaila apie tą sutartį žinojo iš anksto. J o ­ gaila niekuomet neketino atsisakyti nuo Lietuvos. 1398 m. Ordinui ypač rūpėjo gauti Žemaičius: jis jau nebeturėjo vilties nukariauti visos Lietuvos. ordinui. buvo pa­ likta šiaurinė Suvalkų krašto dalis (anapus linijos. Salyno sutarties sudarymo motu Vytautas juridiškai buvo laikomas tik Jogailos vie­ tininku. Ja Vytautas sutiko užllllti ordinui Žemaičius iki pat Nevėžio. nes tuo metu jis turėjo daug rūpesčių rytuose: tuomet buvo atsiradus proga paimti į savo valdžią visą Rusiją.) ėmė tituluotis didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Taigi ir Salyno sutartis buvo sudaryta jo paties autoritetu: Jogaila ten nė žodžiu neminimas. ordinas buvo labai ant jo įtūžęs ir tuojau pasiryžo jam atkeršyti. Vytauto savarankiškumo didėjimas Vytauto santykiai su Jogaila. tai bent jo laukiamieji vaikai gaus tvirtą. Mat.

Nelaimingas Vorsklos mūšis buvo di­ delis smūgis Vytauto rytų politikai. ir ji bijojo. jungusi Jogailą su Lenkų karalyste. kad. Tai buvo labai stipri ir svarbioje vietoje stovinti tvirtovė. Vytautas tam nesiprie123 . Maskvos kuni­ gaikščiu Vosylium. Lenkijoj buvo kilęs nepasitenkinimas per dideliu Vytauto savarankiškumu. Vorsklos mūšio padariniai ir jų likvidavimas Smolensko sukilimas. ir pagaliau visa didžiulė lltllija ištraukė į totorių kraštus.). kad ir Lietuvos bajorija jautėsi esanti visiškai nepriklausoma ir savo valdovu laikė tik vieną Vytautą. jis buvo paėmęs į savo valdžią Smolenską. kad galėtų laisvai veikti rytuose.). Tuojau buvo pradėta ruoštis dideliam žygiui. Jogaila liko lyg svetimas Lenkijai. pasinaudoję nakties tamsa. Kiek savarankiškas jautėsi Vytautas. Atėjo į pagalbą ir ordino kariuomenė. Kryžiuočiai irgi ėjo po jo vėliava (o kaip dar ne­ seniai tokie pat kryžiaus žygiai buvo ruošiami prieš Lietuvą!).). Jadvyga buvo tikroji jungtis. dar tebebūdamas Jogailos vietininku. Jis dar turėjo didelių planų.enkija ir padaryta nauja taika su ordinu (1404 m. kad juridiškai buvo laikomas tik Jogai­ los vietininku. nė kiek nesirūpindamas. Jis pranešė Jadvygos reikalavimą sukviestiesiems bajorams. dar tebekariaudamas su sritiniais ku­ nigaikščiais. Jis norėjo dar palaukti. Bet jau pats faktas rodo. 11. kad tai buvo pir­ mas atsitikimas. kad iš atsikviestojo Jogailos neturėsianti jokios naudos. Vytautas pažadėjo grąžinti jam sostą. Pas Vytautą buvo atbėgęs baisaus Tamerlano išvytas iš savo valstybės totorių chanas T o c h t a m y š a s . Vytautas susitiko su totoriais prie Vorsklos upės ir skau­ džiai pralaimėjo mūšį: žuvo trys ketvirčiai jo kariuomenės ir dau­ gybė kunigaikščių. simas aiškiau sunormuoti Vytauto būklę. o Tochtamyšas už tai pažadėjo atsisakyti nuo Rusijos ir Vytautui dar suteikti pagalbos. Įsidėmėtina.palaikė įžeidimu. 12. Užtat dėl jos paskui ilgą laiką negalėjo būti pastovios taikos su Maskva. kai buvo sutvarkyti reikalai su I . kaip 100 metų (iki 1514 m. Vytauto veikla rytuose ir Vorsklos mūšis (1399 m.) Vytautas tam padarė Salyno sutartį su ordinu. Vytautui pasisekė atsiimti Smolenską tik po kelerių metų. todėl jam būtų buvę nenaudinga garsintis nepriklausomu nuo Jogailos. nes būtų tekę sueiti į konfliktą su juo ir su Lenkija. Kariuomenė buvo koncentruojama Kijeve. Dėl Smolensko jis buvo susikirtęs su savo žentu. Jis pats iš to nepadarė jokių išvadų: viskas pasibaigė paprastu puotos epizodu. parodo jau viena tik Salyno sutartis. Kaip tiktai per pat Vytauto žygį prieš totorius mirė Jogailos žmona Jadvyga (gimusi jų duktė mirė kelios valandos dar prieš motiną).). Pirmučiausia nuo Vytauto atsimetė Smolenskas (jo vietininkas buvo užmuštas. Čia. Vytauto apgarsinimas Salyne Lietuvos karalium. Jis pats tuo tarpu tenkinosi faktiškąja savo galybe. Smolenskas liko Lietuvos valdžioj. kuris plačiai išgarsino Vytauto vardą. Smolenskas buvo vėl paimtas. kada k r y ž i a u s ž y g i s p r i e š n e t i k ė ­ lius t o t o r i u s buvo v a d o v a u j a m a s L i e t u v o s v a l d o v o . Pats Vytautas kartu su broliu Zigmantu vos išsigelbėjo. Jos metu Lietuvos bajorai triukš­ mingai apgarsino Vytautą savo karalium. kur Vytautas vu. tačiau buvo išvengta karo. Dabar Vytautui atsirado naujų gražių per­ spektyvų. ir grįžo se­ nasis Smolensko kunigaikštis Jurgis). kuri saugojo visas Padnieprės sritis. Bet šiuo tarpu karo buvo išvengta ir su Maskva ir su Pskovu. visi atsakė pasipiktinimo audra ir pareiškė. Suruošus naują didelį žygį (1405 m. kad jie esą laisvi ir kad niekuomet nemokėję ir nemokėsią Lenkijai duoklės. ir daugelis Lenkų ponų mielai sutiko prisidėti prie Vytauto 122 lygio. kuris dėl Smo­ lensko taip pat buvo bepradedąs karą. Naujas santykių sunormavimas su Lenkija (1401 m. Bet Salyne įvyko dar vienas faktas. jog Lietuvos bajorai jį vieną telaikė savo valdovu. Vytautas nusiuntė Jadvygai neigiamą atsakymą.) vasarą laikė atvykstantiems kryžeiviams paruoštus stalus. ir šį kartą išbuvo Lietuvos valdžioje daugiau. kad Lietuva nueisianti savais keliais. Per suvažiavimą ordino magistras buvo iškėlęs puotą. Tuojau buvo iškeltas klau. Jai mirus. Popiežius leido paskelbti Lenkijoj kryžiaus žygį prieš totorius. bajori pasiprie­ šinimas jam buvo geras pretekstas atsisakyti nuo Jadv/gos rei­ kalavimo ir pačiam dėtis niekuo nekaltam. jis buvo tiek iškilęs. Be to. nes tik jos vaikai tegalėjo tikėtis paveldėti sostą. kuris liudija.

kol turėjo kitų svarbių reikalų. o kas ne. Lig šiol laisvi buvusieji žemaičiai buvo varomi prie darbų ir buvo apdėti dideliais mokesčiais. bet kartu bu­ vo garantuota. Tada ordinas ėmė reikalauti. kovos. ordinas pradėjo karą. jis tuo­ jau parodė. bet sutartyje buvo įrašytas vienas Vytau­ tui labai naudingas nuostatas. jis tuojau sumažino savo draugiškumą ordinui. Bet po sėkmingo žygio į Smolenską jis vėl ėmė ieškoti progos Žemaičiams atsiimti. keliai į Aukštaičius buvo budriai saugomi. žinoma. Jie sugriovė net Klaipėdą ir įsiveržė į ordino žemes už Nemuno. Tuo būdu dalis žemaičių buvo pri­ viliota ir vyko į Marijenburgą krikštytis. 1401—1404 m. Žemaičių sukilimas 1409 m. bet nieko nelaimėjusi grįžo. Todėl 1404 m. Tatai jam vėliau labai pravertė.kur jis duotas. Juo buvo patvirtintas Vytauto sava­ rankiškumas: jis buvo paskelbtas tikruoju valdovu. (iki Dubysos). kuriuos turėjo gauti pagal Racionžo sutartį. siaubdama kraštą. remdamasis Salyno su­ tartim reikalavo. Lietuvos ir Lenkų bajorai. Po ilgų derybų. Pirmą kartą Žemaičiai bu­ vo atiduoti ordinui Jogailos dar 1382 m. ir tie visus kryžiuočius išvarė iš savo krašto.). maistą ir kūrė ūkius. Bet Vytautas rėmė ordiną tik tol. 1401 m. Todėl jis nepaisė ordino reikalavimo.šino. jis pradėjo 124 raginti žemaičius keltis pas jį. Ir užėmęs kraštą ordinas galėjo laikytis tiktai pilyse. Toliau turėjo būti jau viena bendra valstybė. kaip įkaitai. Kitais metais krašte jau buvo pilna Vytauto atsiųstų žmonių. Ordinas. nes tikėjosi vėliau viską pakeisti. Po Salyno sutarties žemaičiai taip pat nepasidavė geruoju: juos teko jėga pavergti. į tai nebūtų atsižvelgęs. Tuo būdu Lietuvos savarankišku­ mas buvo paskelbtas tik laikinis — iki gyvos Vytauto galvos. R a c i o n ž e (Lenkijoje) buvo padaryta nauja taika su ordinu. kad laisvieji galį kilnotis kur tinkami. Ordinas bandė ir geruoju patraukti žemaičius: į sunaikintą kraštą gabeno gy­ vulius. Atsta­ tęs Kauno ir kitas ordino pasieny sugriautas pilis. Po Racionžo taikos Vytautas dėjosi norįs laikytis taikos sąlygų ir net pats padėjo ordinui pa­ vergti nepasiduodančius Žemaičius. O nustatyti. Bet Vytautas nesiskubino ir vis tęsė derybas. J o ­ gaila. skųsdamiesi dėl ordino žiaurumų ir priespaudos. Tačiau ordinas vis nepajėgdavo jų užimti. Todėl kryžiuočiai pristatė Žemaičiuose daugybę pilių (vieną pilį net patsai Vytautas jiems padėjo statyti). 13. Ordino valdžia buvo labai žiauri. Pabėg­ damas į ordiną. bet tuo tarpu neketino jos grąžinti. norėdamas pašalinti Vytautą ir jo vietoje pastatyti Švitrigailą.tad nežinia. Todėl šis susitarimas yra vadinamas V i l n i a u s R a d o m o s u s i t a r i m u . Ordi­ nas tuo tarpu Žemaičiuose statėsi pilis ir ėmėsi visokių priemonių prieš galimą sukilimą. Vytauto kovos su ordinu dėl Žemaičių Žemaičių būtis ordino valdžioje. uždraudė ordinui pulti krikščioniškąją Lietuvą. Bet sutarty buvo minimi tik nelaisvieji valstiečiai. nebebuvo vilties išsivaduoti. nes. Pagaliau santykiai tarp ordino ir Vytauto tiek paaštrėjo. Jau 1407 m. Vytautas irgi atiduodavo jam Žemaičius (1384 ir 1390 m. ir bruzdėjimas ėjo atviryn. o tuo tarpu tas jam nieko nekliudė. Vytautui remiant ordiną. jis ir dabar prisipažino gavęs Lietuvą iš Jogailos. buvo labai sunku. kurs buvo patvirtintas 4 atskirais do­ kumentais: atskirais dokumentais jį patvirtino Vytautas. kad jis parėmė žemaičius.lenkų bajorai savo dokumentą su­ rašė Radome. Žymesniųjų bajorų vaikai buvo net iš­ vežti į Pavyslį. 125 . Vytautui buvo svarbu turėti laisvas rankas atsimctusiam Smolenskui atgauti. Lenkų karaliams. Iš savo pusės Lenkų ba­ jorai pasižadėjo. kad Vytautas atsiimtų tuos savo 250 žmonių. kad mirus Jogailai nerinksią naujo karaliaus be lietuvių ir be Vytauto žinios. buvo pa­ siektas naujas susitarimas. kad po jo mirties visa Lietuva turėsianti grįžti J o ­ gailai ir jo įpėdiniams. — kad jis galėsiąs pasiimti iš Že­ maičių 250 gyventojų. Vytautas su tuo sutiko. Kai tik jo reikalai pagerėjo. bet Vytautas su Jogaila linko taikintis. Vytauto ir Lietuvos bajorų dokumentai buvo parašyti Vilniuj e-Jogailos dokumentas yra žu­ vęs. Kai šis apsiėmė laikytis Salyno sutarties. Sunormavęs santykius su Lenkija. popie­ žius 1403 m. Tada ordinas nusprendė pa­ remti iš Lietuvos pabėgusį ir vis dar nenurimstantį Švitrigailą. kas Žemaičiuose buvo laisvas. ir Vytautas tei­ sinosi. Jogailai ir Vytautui pasiskundus. Bijodamas sukilimo. Dėl viso to žemaičiai tuojau pradėjo nerimauti. Or­ dinas. kad neatsisako Žemaičių. kad pabėgėliai žemaičiai būtų jam grąžinami. Žemaičiai vėl buvo atiduoti ordinui. Jo kariuomenė buvo pasiekusi net Vilnių. jie išsiuntinėjo raštus Europos valdovams.

šv. bet tas. tačiau nedrįso pulti. specialios sargybos saugomas. norė­ damas padėti Lietuvai. Mū­ šio laimėjimo nuopelnas. nusiuntė į Žemaičius savo bajorų ir paėmė juos į savo valdžią. Surinkę savo jė­ gas ir prisisamdę Vakaruose daug karių. duodamas paskutinius įsakymus.). Tuo tarpu sąjungininkai buvo mažiau keliavę ir nakvojo miške. Vytautas pats dar laikėsi nuošaliai. kad pirmieji pultų sąjungininkai. o jie patys buvo išvyti iš Žemaičių. Todėl vienas dideles savo jėgas jis paliko sau­ goti pilių nuo Lietuvos. kad jis puoląs Lietuvą. tarp T a n e n b e r g o i r G r i u n v a l d o . Iš viso jis atsivedė prie Tanenbergo apie 12. Jogaila su Vytautu sutarė savo kariuomenes sujungti Lenkijoje ties Červinsku (prie Vyslos). Tanenbergo mūšis 1410 m. pirmučiausia priklauso Vy­ tautui. Viskas buvo daroma taip slaptai. todėl jisai buvo ir t i k r a s i s m ū š i o v a d a s . 14. kaltindamas Vytautą su Jogaila. vietoj įkaitų jis sulaukė visuotinio sukilimo. Lietuvos ir Lenkijos karas su ordinu 1410 m. Vytautas buvo sudarytosios karo tarybos pir­ mininkas. Bet Jogaila pareiškė. Ordino kariai nekantravo. Ordinas prisikvietė daugybę svečių ir samdytos kariuome­ nės iš vakarų Europos. o lenkai kairėje. keisdamas pavargstančius arklius. norėdamas ją užgrobti. ypač čekų. Jie bandė patraukti į savo pusę Vengrų karalių. kaltindami ordiną. bet jie buvo menkiau apginkluoti. buvo išvargusi. išklausė net kelias mišias paeiliui. o krikš­ čionybe visai nesirūpinąs. Paliaubų metu susitarta pavesti ginčą išspręsti imperatoriui Vaclovui.t. Mūšis įvyko ordino žemėje. kad. jos jau buvo išrikiuotos mūšio lauke. ragindamas nesislapstyti krūmuose. Po to karas su ordinu jau buvo ne­ beišvengiamas. Magistras nusiuntė Vytautui ir Jogailai du plikus kardus. lie­ tuviai buvo dešinėje. imperatoriaus Vaclovo brolį Zigmantą. norėdamas išardyti abiejų pus­ brolių vienybę. Ordinas nesiskubino į Žemaičius. Ordinas savo rėžtu išsiuntinėjo raštus. ir ji nedalyvavo netrukus įvykusiame di­ džiame Tanenbergo mūšyje. Bet sąjungininkų planas buvo kitoks. pra­ dėjus nuo Skirsnemunės.000 karių. jis visai nesirūpinęs jų krikštu. ir liepos 15 d. Pasiruošimas karui. 126 Užtat Vytautui vėliau pasisekė padaryti paliaubų sutartį su livoniške ordino šaka. Tačiau ordinas Ragainėje juos sulaikė. nestatęs bažnyčių ir t. be abejo. Lenkų kariuomenę mūšiui rikiavo Zindramas iš Maškovičių. ėmė ruoštis dideliam žygiui. bet jo pasiųsti bajorai veikė kartu su žemaičiais. o kitas paliko Pamary saugoti nuo Len­ kų. pratęsę paliaubas su ordinu iki 1410 m. Bet viskas išėjo kitaip. nes būtų tekę kautis miške. su keliais palydovais skra­ jojo tarp kariuomenės eilių. jau nebesislėpdamas. atėjusi vėliau. Lietuvoje buvo nederlius. kad jis eisiąs iš­ vien su Vytautu. Ordino kariuomenė. kad jam teks kariauti su vienu Vytautu. bet pirmučiausia puolė Lenkiją (1409 m. Lietuvių ir lenkų kariuomenėje galėjo būti apie 15—20. Jono (birželio 24 d. pasiūlė atvykusiam pas jį Vytautui karūnuotis Lietuvos karalium. ir jis. penkerius metus valdydamas Že­ maičius. buvo sudegintos visos kryžiuočių pilys. 127 . o lietuvių kariuomenę — pats Vytautas.000 karių. ir 1409 m. liepos 15 d. kad šie apgavikiškai remia pagonis žemaičius.. į ordino pusę patrauktas. kad ordinas nieko nesuuodė ir laukė užpuolimų skyrium iš Lietuvos ir iš Lenkijos. Jie norėjo. Sąjungininkų kariuomenė buvo išrikiuota trimis eilėmis. Tada ne metas buvo pyktis su Lenkija dėl tuščio karaliaus titulo. Nuostolis dėl pairusių derybų buvo didelis: sąjunga su savo tikslų siekiančiu Zigmantu negalėjo būti naudinga Lietuvai. Kitais me­ tais. siuntė jai javų. kurs apsaugojo juos nuo audros. tad Vytautas atmetė Zigmanto pasiūly­ mą. Ordi­ nas nesugebėjo sukliudyti abiem sąjungininkų kariuomenėm su­ sijungti. Jogaila su Vytau­ tu apkaltino Vaclovą šališkumu ir. Visų viršininku buvo laikomas Jogaila. Ordinas iš pradžių manė.ordinas pareikalavo iš žemaičių naujų įkaitų.). Tad ordinas tikėjosi lengvai laimėti. Norėdami sulaikyti ordinui pagalbą iš Va­ karų. Iš Lenkijos jo kariuomenė buvo išvyta. Tatai Vytauto santykius su ordinu visai nutraukė. jie abudu išsiuntinėjo po visą Europą skundus. o Vytau­ tas. ir jis turėjo duoti ženklą mūšiui pradėti. ir ne­ trukus buvo padarytos vienerių metų paliaubos. audra ir di­ delis lietus paskutinę naktį jai nedavė net gerai pailsėti. Jogaila. Jogaila. Vaclovas pripažino jam Že­ maičius ir visą kairiąją Panemunę iki Gardino. Tais pačiais 1409 m.

ir sąjungininkams nebepasisekė paimti Marijenburgo. išjojęs ant kalvos stebėti mūšio. Be vy­ prie Tanenbergo. Jungingeno paminklas t e k o nugalėtojams. bet. antrąsias kariuomenės eiles. o grįžę lietuviai užėjo kryžiuočiams iš šono. bet tuo momentu Vytautas atvedė paskutinius savo rezervus. netrukus su savo kariuomene grįžo namo. jie bus tyčia pasitraukę.lepusi už gurguolių. Jiems 128 i upaudus. magistras didžiausias savo rinktines jė­ gas — sunkiai šarvuotą kavaleriją. Liko tik eilių vidu­ rys ir kairiajam sparne išrikiuoti lenkai. turėjo atsitraukti ir Jogaila. • mūšį laimėsiąs ir iš «• .) Tą pačią dieną po mūšio nei lietuviai nei lenkai toli nesivijo kryžiuočių. norėdami nuvilioti kryžiuočius gilyn į savo ei­ les. Tuo tarpu ordino Vtdovybę paėmęs komtūras H e n r i k a s v o n P l a u e n a s suskubo surinkti jėgų. [is greičiausiai nenorėjo leisti per daug laimėti lenkams. Jam pasitraukus. kad Vytautas. Tuo pasitraukimu nuo sąjungininkų vidurio ir kairiojo sparno buvo nutraukta daug priešo jėgų. Bet jie ati­ t e k o patiems vokiečiams. I Ik maži kryžiuočių likui i i fcpaspruko. ypač nepasisekė dėl to. Vytauto ra­ ginamas. 15. Visa • M i t i n g o j i jo stovykla ati­ Magistro Ulricho v. Ordinas buvo įsitikin. metė prieš lietuvius. I u invos Istorija. kurios nespėjo laiku grįžti ir susitvarkyti. Karo pabaiga ir Torno taika (1411 m. be Žemaičių ir Užnemunės (Suvalkų krašto). Čia dar 3 valandas ėjo smarkios kovos. Greičiausiai. Sąjungininkų kariuomenė tik po kelių dienų teišsirengė Marijenburgo link. Jogaila ilgai delsė. Prasidėjus mūšiui. Mūšio įkaršty atsi­ rado ir pasitraukę dešiniojo sparno lietuviai. 9 129 .inksto buvo pasiruošęs laimėjimo puotai. ta' I M I ir ji buvo sumušta. Dalis kariuome|)| dar bandė gintis. no ir valgymų. y. Mūšio vietoje krito lietuvio ietim per' H . o visi kiti luvo kovos lauke arba bigdami iš jo. kad galėtų vėliau paspausti iš šono (tai buvo lietuviams ge­ rai pažįstamas. par. taktinis manevras). t. nes reikėjo pasilsėti. stovykloje buvo rasta daugybė pančių belaisviams sukaustyti. nieko daugiau nesitikėjo gauti.kryžiuočių tar11| I Llo panika — jų eilės i iluko.bet greičiau pradėti mūšį. nes patsai. Po valandos karšto mūšio lietuviai pasitraukė. davė ženklą jį pradėti. Kryžiuočiai buvo jau beapsupą lenkus ir būtų juos sumušę. dėl gerai nežinomų priežasčių. i s patsai magistras 1 I I i i c h a s v o n J u n} \ I I I g e n a s i r daugybė rittrių. totorių dažnai vartojamas. pagaliau sėdo ant arklio ir.

nenorėdamas dar labiau paaštrinti santykių su Lenkija. jis pats buvo pripažintas visos Lietuvos valdovu. kuris ir be to jau nesugy­ veno su lenkais ir net buvo žadėjęs grįžti į Lietuvą. Todėl kai maršalas Hindenburgas nelabai toli nuo tos vietos (Tanenbergo) didžiojo karo metu sumušė rusų armiją ir tuo nulėmė viso fronto likimą. negu turėjo Skirgaila ir. jau nebegalima buvo išgauti iš popiežiaus kryžiaus žygio paskelbimo. Jais Vytauto savarankiškumas buvo patvirtintas. — vokiečiai ir tą mūšį pavadino Tanenbergo mū­ šiu. Vytautas su šitokiais lenkų reikalavimais tada sutiko. tačiau šitas pralaimėjimas visoms jų pastangoms pastatė ne­ peržengiamą sieną. turėjo ir šiaip savotiškų skirtumų ir. o patiems kraštams. apie tai jis mažai tegalvojo.). pradėjo kovą. kad Lietuva bus su Lenkija sujungta u paties Jogailos valdoma. jis ir visi l unigaikščiai pasižadėjo. jam mirus. jis sutiko iš naujo sunormuoti Lietuvos ir Lenkijos santykius. pastatė paminklą. Lenkų karaliams. Šis 1401 m. Tik po 11 metų ir po keleto naujų karų ordinas visiškai išsižadėjo Žemaičių. Tanenbergo mūšis nebeleido susijungti abiem ordino šakom. bet kartu buvo nustatyta. o su dviem valdovais krikščionim. ėmė reikalauti iš naujo sunormuoti Vytauto ir Lie­ tuvos santykius su Jogaila bei Lenkija.). Vėliau pasirodė. tad jisai buvo ir tik­ rasis nugalėtojas. labai greit iškilęs. Jis gavo dar pla­ tesnes teises.Nors jis dar liko gana stiprus. ji turėjo atitekti Jogailai ar jo įpėdiniams. bet 1411 m. Ir dabar jie toje vietoje daro visokias iškilmes. Po šito pralaimėjimo ordinas nebegalėjo atsilaikyti prieš sujungtas lietuvių ir lenkų jėgas ir po truputį ėmė silpnėti. Todėl vėlesniojo valstybės likimo klau­ simas daugiau rūpėjo ne jiems. susitarimas nė kiek nekliudė Vytautui tęsti savo 131 . tačiau tu­ rėjo ir savo krašto magistrą. Vytautui daug patogiau buvo dėl ramybės nusileisti. Tanenbergo mūšyje ordino jė­ gos buvo sunaikintos. atsirado nesutarimų ir jo viduje. tačiau jau ne­ begalėjo grobti Lietuvos žemių. nes. O laimėta buvo daugiausia lietuvių. o XVI amžiuje jis visai išnyko. Ordinui ji buvo palyginti leng­ va: jis turėjo sumokėti 100. aktai (1413 m. kad jis tikėjosi Lietuvos likimą vėliau išspręsti. Kai Lenkijoje po Jad­ vygos mirties pašlijo Jogailos būklė. nes nei jis nei Jogaila dar neturėjo jokių įpėdinių. kuri taip triukšmingai veržėsi į rytus. Tanenbergo laimėjimo reikšmė. Pirmiausia. kai Jogaila išėjo į Lenkiją. kas bus jam mirus. sukėlęs bajorus ir kunigaikščius. Jogaila savo vietininku pastatė Vytautą. pasidarė vUiškai savarankišku valdovu. jie būtų ėję dar toliau. Tada lenkai. Tą karą suruošė du lietuviai — Jogaila su Vytautu. Vokiečiai šitą skaudų savo tautai smūgį tebejaučia dar ir da­ bar. Pavergę Že­ maičius ir užėmę visą Pabaltijį. Tuo laimėjimu buvo išgelbėtos ne tik likusios nepavergtos lietuvių žemės. turės gyvuoti tik iki gyvos jo galvos. nenorėjo nei patsai su lenkais pyktis nei padaryti keblumo Jogailai. nepaten­ kintus lenkų kišimusi į Lietuvos vidaus reikalus. visada varė atskirą politiką Todėl ji nedalyvavo net Tanenbergo mūšyje. grą­ žino kai kurias žemes Lenkijai ir iki gyvos Vytauto ir Jogailos galvos atsisakė nuo Žemaičių. 108—109 psl. Bet per visą Vytauto viešpatavimo laiką jis dar tebebuvo gana stipri pajėga. Lietuvai ir Lenkijai. kaip kad. y. ir pagaliau jos likimas nuėjo visai kita linkme. kad ordinas pralaimėjo mūšį ne su pagonimis. kad Lietuva.000 kapų skatikų karo išlaidų. Po šio mūšio ji ėmė dar labiau tolti nuo Prūsų ordino. nors ten yra ne vien laimėjimo. bet ir skaudaus pralaimėjimo (prieš 500 me­ tų) vieta.) Lietuvos Lenkijos santykiai iki Horodlės akto keitėsi net Melą kartų. Pralaimėjimo garsas aplėkė visą pasaulį. ir Jogaila savo vietininku paskyrė brolį Skirgai­ lą (iiūr. Livoniškė šaka. Kaip ji turės būti valdoma. o Vytautas po nelaimingo Vorsklos mūšio atsidūrė keblioje politinėje painiavoje. tęsdama kalavijuočių tradiciją. O kai Skirgaila nepajėgė tvarkyti Lietu­ vos ir kai Vytautas. kad iš Krokuvos negalima valdyti Lietuvos.Dar kiek laiko karas tęsėsi tarp ordino ir Lenkų. tai. Vokiečiai lyg pasijuto atkeršiję rytams už aną skaudų smūgį tik po 500 metų. turėdamas daug rūpesčių Lietuvoje. bet ir platūs slavų kraštai. pavyzdžiui. pabūgę jo sava­ rankiškumo. Bet kadangi nei Vytautas nei Jogaila niekad neketino išsižadėti Žemaičių. juo labiau. t. Vytautas vadovavo pačiam mūšiui.). Pagaliau. Tada atsirado vadinamieji Vilniaus ir Radomo aktai (žiūr. tai byla dėl jų dar ilgai tęsėsi. palaidojo mirusį prezidentą maršalą Hindenburgą. tada IKįbuvo numatyta. į krašto gi­ lumą. 130 I > Naujas sunormavimas santykių su Lenkija — Horodlės C. ir visi žinojo. Niekas nebeskubėjo jo gelbėti. kad ir klausė to paties didžiojo magistro. Šitas didysis mūšis sutriuškino viso germaniškojo pa­ saulio bangą. pagaliau buvo pasirašyta taika. po katastrofiško Durbės mūšio (1260 m. 123 psl. kaip atskira valstybė.

Sąjunga su Lenkija Lietuvai bu­ vo dar reikalinga. jis įgijo didelę įtaką net pačioj Lenkijoj. Įsigalėjęs ir pasidaręs tikru Lietuvos valdovu. Bet kadangi buvo du valdovai. Todėl buvo sutarta dar kartą visam pasauliui viešai pareikšti. Ypač jų reikšmė išaugo. kad pabrėžtų Lietuvos katalikiškumą. tuo pat metu ordinas visur Europoje skelbė. Ypač tai buvo norima pabrėžti ordinui. ten pabrėžta. kad aktų įžangoj kalbama apie Lietuvos sujungimą su Lenkija. Gedimino ir Algirdo bei Kęstučio laikais tik ku­ nigaikščiai turėjo reikšmę valstybės gyvenime. Buvo paskelbta. Kadangi jie neįstengė pa­ traukti į savo pusę valdovo. Bet nuo Kęstu­ čio laikų prasidėjusiose kovose dėl sosto kunigaikščiai turėjo remtis viso krašto visuomene. Todėl šis susitarimas jam išėjo net į nau­ dą. o ne priklausomybės ryšys. kurs vis dar nenorėjo atsisakyti nuo Žemaičių. Tuo būdu Lietuvoje tebuvo tik vienas valdovas — Vytautas. jis iš visų dar likusių sritinių kunigaikštėlių pareikalavo sau ištikimy­ bės priesaikos. Todėl ir išėjo. kad Lietuva galės išsirinkti sau atskirą valdovą ir po Vytauto mirties. 'Suvažiavimo nutarimai buvo surašyti trijuose do­ kumentuose: vienas bendras dokumentas buvo Jogailos ir Vy­ tauto ir po vieną dokumentą abiejų valstybių bajorų. Lygiai taip pat lenkai pasižadėjo nerinkti sau karaliaus be lietuvių ir be jų valdovo žinios. bet kartu patvirtintas Lietuvos fak­ tiškai jau pasiektas visiškas savarankiškumas. — iš vienos pusės. Lenkų bajorai turėjo daug didesnes teises. o iš kitos pusės. ir jie visi jam prisiekė taip pat. tarp Lenkios ir ordino grėsė karas. kad Lietuva tebesanti pagoniška ir kad Lenkų karalius Jogaila remias pagonis. padaryti savo bičiu­ liais. kad Lietuva esanti k a t a l i k i š k a s k r a š t a s ir kad ordinas. Tam tikslui Lietuvos valstybė turėjo būti perorganizuota Lenkijos pavyzdžiu ir iškilę Lietuvos bajorai 132 jo būti surišti su Lenkų bajorais. bet užtat jie sugalvojo naujų ryšių. pabūgę jo savarankiškumo. Patraukęs į savo pusę daugelį Lenkų ponų ir geruoju sugyven­ damas su Jogaila. skelbiąs me­ lą. buvo reikalingos tam. Tačiau. Mirė Katalikų bajorams suteiktos privilegijos. kurie visas teises Lietu­ voje duoda tiktai katalikams. todėl ir bajorų reikšmė ėmė augti. tai buvo lenkų sumanyta gudry­ bė Lietuvos bajorams priartinti prie savęs. nuo to laiko visais 133 . Kartu buvo su­ tarta parodyti pasauliui. kaip atskira valstybė. Atskiros Lietuvos valstybės iškilimas garantuotas ir po Vytauto mirties. kad Lietuva esanti amžinai surišta su Lenkija. Jogai­ los privilegijose paskelbtuosius dėsnius. 1413 m. Vytautas vis dėlto neketino nutraukti santykių su Jogaila ir Lenkija. Be abejo. kuriais pasižadėjo laikytis 1401-jų metų sutarties. negu Lietuvos bajorai. ten net karalius buvo nuo jų priklausomas. o toliau visuose aktuose Lietuva traktuojama. kad ją matytų ordinas. dėdamiesi jų užtarėjais prieš valdovus. jis elgėsi visiškai savarankiškai. kad Lietuva turės savo atskirą valdovą ir po Vytauto mirties. nepaisydamas šitų. tad ryžosi patraukti nors bajorus. L i e t u v o s ir L e n k i j o s v a l s t y b i n i a i santy­ k i a i Horodlės aktais buvo sunormuoti ta prasme. bet tik su Lenkų karaliaus žinia. Visa tai buvo sutarta bendrame Lietuvos ir Lenkijos valdovų ir bajorų suvažiavime Horodlėje. o niekur nekalbama apie Vytauto priklausomybę Jogailai. kurie turėjo neleisti Lietuvai nutolti nuo Lenkijos. tiktai apie pa­ ramą. kai jis buvo sumuštas Tanenbergo laukuose.politikos. Len­ kai sutiko patenkinti lietuvių reikalavimą. kelis sykius pakartotų pasižadėjimo raštų. kuri tokia pat turinti likti ir po Vytauto mirties. Be to. Horodlės suvažiavimas ir jo aktai. jis vėl davė naujus raštus. kad abidvi valstybės esančios sujungtos ir suda­ rančios vieną valstybę. Kunigaikščiai pasidarė nebe Jogailos. tai liko vis tiek dvi valstybės. o jo valdiniai. Tuo būdu tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo sudarytas sąjungos. vadindamas ją pagoniška. k a d L i e t u v a i r L e n k i j a e s a n č i o s n e p e r s k i r i a m o s . ir tuo būdu pririšti juos prie savęs. L i e t u v o s b a j o r a i Vytauto laikais jau buvo įgiję di­ delę reikšmę. Pripažintas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Tam tikslui buvo nutarta dar kartą pakartoti jau 1387 m. Todėl jie sumanė pa­ remti ir Lietuvos bajorus. Ordinas ir jį rėmiąs imperatorius Zigmantas troško atskirti Lietuvą nuo Lenkijos. Ta sąjun­ ga buvo brėžte pabrėžta. kai Vytautas panaikino visas didžią­ sias sritines kunigaikštystes ir vietoje kunigaikščių ėmė skirti sa­ vo vietininkus iš bajorų tarpo. kurią Lietuva turi duoti Lenkijai ir Lenkija Lietuvai. Kai lenkai. kaip kad anksčiau prisiekdavo Jogailai. nes byla su ordinu nepasibaigė net tada. Be to. buvo pradėję reikšti nepasi­ tenkinimą. ir turint savo atskirą valdovą. kad jie niekuomet nebenorėtų skirtis nuo Lenkijos.

1413 m. kuris jas suvedė į uniją tiktai po 150 metų (1569 m. buvo tik patvirtintos jų asmens ir turto valdymo teisės.). tačiau iki X V I amžiaus jų dau­ giau neatsirado. Dėl to jis vis daugiau su jais skaitėsi. Bet iš tikro toks jiems duotas pavadinimas yra neteisingas. lenkai pasiryžo jiems duoti savo herbus. 112 psl. kurios per kelis šimtus metų visiškai susivienodino. kokią kad turėjo Vakaruose. Todėl Horodlės aktai turėjo nepaprastą reikšmę: jie padėjo pamatus Lietuvos bajorams sulenkėti. normuoją Lietuvos ir Lenkijos santykius. kiek jis su jais skaitėsi. ant riterių vartojamųjų ginklų. nors tarp jų ir nebūdavo kraujo giminystės. k o k s b u v o L e n k i j o j . Pirmieji tokie vaivadų ir kaštelionų urėdai buvo įsteigti Vilniuje ir Trakuose. Visi Jogailos bei Vytauto laikais sudarytieji aktai. jie tu­ rėjo gauti tam tikrų teisių krašto valdyme ir karo atveju turėjo vadovauti savo vaivadijos bajorams. Lietuvos bajorai atskiru aktu patvirtino sutartį su Lenkais ir pasižadėjo jos laikytis (žiūr. nes jame nebuvo pa­ sakyta. y. Unijos klausimas. Vartojusieji vienodą herbą buvo laikomi giminėmis. Buvo nu­ matyta ir daugiau jų įsteigti.). Tačiau jiems nebuvo suteikta jokių teisių valstybės reikalų sprendime: tuose reikaluose jie galėjo daly­ vauti tik tiek. Seniau visos svarbesnio­ sios sutartys buvo sudaromos didžiojo kunigaikščio drauge su broliais ir kitais sritiniais kunigaikščiais. kuriomis jie jau seniai naudo­ josi. T u o laiku visur Europoje ankštieji visuomenės sluoksniai jau vartojo tam tikrus giminių ženklus. i . Bet pats Krėvos aktas dar nebuvo tikras unijos aktas. Krėvos sutartis tikrai turėjo būti unijos pra­ džia. Tad ir čia įsivyravo mada teikti savo giminės herbą svetimiesiems. Horodlėje buvo nutarta Lietuvos bajorams suteikti lenkiškus herbus. tačiau tuo pat metu dar buvo numatyta. Lietuvos ir Lenkijos bajorams suartinti. 123 —4 psl. vadinamas lenkiškuoju seniūno vardu. Bajorų pritari­ mas jam buvo taip pat reikalingas ir siekiant savarankiškumo. Horodlės aktais b u v o p a t v i r ­ tinta savarankiška V y t a u t o sukurtoji valstyb ė. bet kartu buvo padėti pamatai suartėti abiejų valstybių ir visuomenių santvarkoms. Pirmąsias teises bajorams dokumentaliai patvirtino Jogaila 1387 m. Salyne jį paskelbė net savo karalium (žiūr. lenkų paprastai va­ dinami unijų aktais.tas vietininkas. Tačiau Vytauto laikais sudarant svarbesniuosius aktus dalyvauja jau nebe kunigaikščiai. Aukštesniojo vakarų Eu­ ropos luomo tradicijos jau buvo žinomos Lenkijoj. pavyzdžiui. lenkų pavyzdžiu naujai įvesti. urėdai turėjo būti v a i v a d o s ir k a š t e l i o n a . 135 . Jie būdavo vaizduojami ant gy­ venamųjų namų sienų. 1401 m. didžiuodamiesi savo valdovu. Lietuvos bajorai anksčiau savo antspauduose taip pat vartodavo tam tikrus ženklus.svarbesniais reikalais jis ėmė tartis su bajorais. Horodlės aktų reikšmė. herbą gavęs svetimasis buvo priimamas giminės nariu). Todėl jie visada palaikė Vytautą ir. jau ir tatai buvo atmesta. Krėvos ak­ tas buvo patvirtintas vienų kunigaikščių. Ir Horodlės aktais jiems nebuvo duota jokių naujų teisių dalyvauti valstybės gyvenime. nes Jogaila ten pasižadėjo kartu valdyti abidvi valstybes (unija juk yra tada. kaip tos abidvi valstybės bus valdomos. Tačiau šiuo kartu jau buvo n u s p r ę s t a į k u r t i L i e ­ tuvoje t o k į pat krašto" v a l d o m ą j į aparatą. kiek jiems leido valdovo malonė. tai buvo tik unijos programa. jie vėliau buvo vadinami seniūnais). bet bajorai. todėl visos kitos sritys ir toliau buvo valdomos vietininkų. buvo patvirtinta savarankiškoji Lietuvos valstybė. ir vėliau visi sričių vietininkai įgavo tą pat lenkiškąjį vaivadų vardą (buvo dar vietininkų didžiojo kunigaikščio dvaruose. Netrukus prasidėjęs Vytauto valdy­ mas išardė sugalvotą uniją. T a i buvo vadinamoji adoptacija (t. Toji privilegija lietė tik jų asmens ir turto valdymo • laisves. Tai buvo luominė giminystė. Tik iš oro'no atgautuose Žemaičiuose jau nuo 1411 metų buvo Vytauto ski. kad vi­ sos steigiamos valstybės urėdų vietos bus duodamos tik ba­ jorams katalikams. Tuo būdu lenkiškus herbus gavo 47 Vytauto parinktosios Lietuvos bajorų šeimos. 134 Lenkiškųjų herbų suteikimas Lietuvos bajorams. buvo garantuota. O tokie. bet daž­ niausiai juos vartodavo įvairių dokumentų antspauduose. Taigi bajorai dalyvavo ir sutarčių sudaryme. Bet iš tiki> nei vaivados nei Žemaičių seniūnas nuo didesniųjų sričių vietininkų niekuo nesiskyrė. (žiūr. kad unija turėsianti prasidėti po Vytauto mirties. Norėdami priartinti prie savęs Lie­ tuvos bajorus. kai kelias valstybes valdo vienas valdovas). 1385 m. tačiau tie ženklai jiems neturėjo tokios prasmės. 1401 m. 1398 m. 122 psl. b e to.).). o buvo tik paliktos Jogailos teisės Lietuvai ir padėti pagrindai artimam Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimui. vadindamus herbais. kaip jos santykiaus. Taip antai. ir buvo atstatyta visiškai nepriklausoma Lietuvos valstybė.

ir todėl turinčios likti Lietuvai (Veliuona tuo metu buvo jau Vy­ tauto. kad negalėjo būti daug pakrikštyta. Vėliau jis buvo Vilniaus vyskupu ir pasižymėjo. Per Torno taiką Žemaičiai buvo pripa­ žinti Lietuvai iki gyvos Vytauto ir Jogailos galvos. kad jis nebegalėtų Europai skardentis nešąs Žemaičiams krikščiony­ bę. Arioga­ loje. jų prie­ spaudoje. tačiau nebuvo nustatyta. nes Varniai buvo Medininkais vadinamoje Žemaičių srityje. tarp kitko. skurdžiai misti su savo žmonomis ir vaikučiais. palikdami mums tik mažus laukelius. Užėmę jų žemes. o Klaipėda — ordino). Prasidėjo ilga byla. kaip jie išmokė tikėjimo tuos. Ordinas reika­ lavo. kad žemaičiai esą krikščio­ nys (iš tikro krikščionybę ten įvedė tiktai vėliau suorganizuotoji Bažnyčia). Jogailos 1387 m. Norėdamas suda­ ryti palankesnį sau įspūdį. vogti ir užmušinėti. šau­ kiančių dangaus keršto. kad tiek Veliuona.. Tuo pat metu ir Lenkija ginčijosi su ordinu dėl savo sienų. Suprantama. šitoks žemaičių krikščionių pareiškimas turėjo išeiti ordinui į ne­ naudą.) Krikštas. Žemaičių krikšto panaudojimas prieš ordiną Konstancoje. buvo Lietuvos vokietis. kuriuos jau seniai yra nukariavę. Štai Makros sprendimo žodžiai dėl Klaipėdos: „Kartu mes ran­ dame. Kaltinėnuose. vos vieną savaitę.. jie atėmė mums laisvę. Tie pasiuntiniai tris mėBtlius dirbo Žemaičiuose ir įšventino pirmąjį Žemaičių vyskupą Motiejų. arba. B e n e d i k t o M a k r o s . šiaip pareiškė: „Jie atėmė musų žemes. kad Klaipėdos pilis yra pastatyta Žemaičių žemėje. jie įteikė savo skundą. tiek Klaipėda esančios pastatytos Žemaičių krašte. Tuo pat metu suvažiavimas pavedė Vilniaus vyskupui Pttrui ir Lvovo vyskupui Jonui nuvykti į Žemaičius. kai Lietuva ginčijosi su ordinu dėl Žemaičių pri­ klausomybės. Vys­ kupystė buvo vadinama Žemaičių. arba Medininkų. ilgame skunde žemaičiai dar daugybe kitų pavyzdžių pailiustravo ordino žiaurumus. Kadangi ordinas neketino atsisakyti nuo Žemaičių.. jog visų rytuose (Pskovo ir D. pavyz­ džiui. kad tie (ordino) broliai dar drįso save vadinti krikščionybės durimis. kad ir tas faktas. Ten. tačiau formaliai krikštas buvo atliktas. o ne ordinui. apvažiavęs ginčijamąsias Žemaičių sritis. 18. Luokėje. Aišku.) abi pusės buvo susitarusios pasiduoti imperatoriaus Zigmanto atstovo. Vytautas su Jogaila patys atvyko į Že­ maičius ir. Kražiuose ir Veliuonoje). Tam tikslui 1413 m. Tas. mums būtų reikėję elgetauti. kad jam būtų palikta visa Panemunė iki Veliuonos. Jų valdžioje. teisingiau tariant. kurie patys turėjo pareikšti suvažia­ vimui skundą dėl ordino puolimų ir žiaurumų. nusprendė.17. ištirti jų būklės ir suorganizuoti ten vyskupystę. tai reikėjo skubėti juos pakrikštyti. Pažiūrėkime. 137 . Vyskupystė galutinai buvo įkur­ ta ir apdovanota žemėmis 1417—1421 m. Po Torno taikos atgavę Žemaičius. jie turėtų vadintis užtvara ieškantiesiems išganymo.) ir vyskupystės įkūrimas (1417-1421 m. Tą rodo. gimęs Lietuvoje. o Ne­ muno žemupy — dar didelis plotas dešiniojoj Nemuno pusėj ir Klaipėda. . kurs gerai mokėjo ir lietuviškai. kuriame nurodė daugybę ordino nusikaltimų. jie laiko juos sunkioje vergovėje ir varo prie sunkių dar­ bų". Vytautas nusiuntė į Konstancą 60 krikštytų žemaičių bajorų. todėl krikščionių mokslo tiesas turėjo aiškinti žemaičiams net patys valdovai. Tuo metu. Konstancoje (Šveicarijoje. 136 Žemaičių vyskupystės įkūrimas. pakrikštydino pirmuosius būrius. kad ir tada dar ne­ buvo lietuviškai mokančių dvasininkų. turėjo būti sprendžiama ir Žemaičių byla. kad ordino ir Žemai­ čių siena būtų Nemunas. buvo pakrikštyti tiktai Aukštai­ čiai. Vytautas ten pastatė katedrą. Vytautas su Jogaila tuojau ėmė galvoti ir apie jų krikštą. Jogaila ir Vytautas laimėjo. Greta tokių ordino apibūdinimų. ir politikos sumetimais jau buvo galima sakyti. Ir Žemaičiuose pirmieji kunigai buvo lenkai. Mes stebimės. Vakaruose susidarė labai neigiamas įspū­ dis apie ordiną. Raseiniuose. sprendimui. Pasirodė. priešingai. Tačiau Vytautas reikalavo. Bet pirmasis jų vyskupas Motiejus. Vieną metą (1412— 1413 m. Apie kryžiuočių valdymo laikus jie. Ginčas su ordinu dėl Žemaičių ir dėl jų sienos Kovos dėl sienos. Kelmėje. 1415 m. kaip didelis Lietuvos patriotas. Naugardo žemėse) gyvenančių katalikų globa buvo pavesta jiems. tarp kitko. keliose vietose sunaikinę pagoniškas šventoves. Jie krikštydino neilgai. Nei ma­ gistras nei ordinas nieko priešingo negalėjo įrodyti". Iš ilgo kryžiuočių ir lietu­ vių ginčo Konstancoje. prie Reino upės) buvo sušauktas visuotinis Bažnyčios suvažiavimas. Vyskupystės centru buvo padaryti V a r n i a i . Žemaičiu krikštas (1413 m. kur eis siena tarp Žemaičių ir ordino. o visam krašte — 8 parapijines bažnyčias (Vi­ duklėje.

pasiuntė ten su ka­ riuomene savo vietininką — Jogailos brolio Kaributo sūnų. Vytautas priima Čekų sostą. Vadinasi. ordinas paskelbė. Taigi kad ir daug padėjo pastangų. ta­ čiau pasmerktojo vėliau nebegynė. Jie pradėjo karą su Zigmantu ir į sostą pakvietė Jogailą su Vytautu. pasiūlytąjį sostą priėmė. Vytautas. iš Lenkijos įsiveržė į jo žemes. kuri vėliau ėjo tarp Rusijos ir Vo­ kietijos. kurie negalėjo dovanoti Zigmantui dėl Huso mirties. Marija. Jis nutarė tiktai gintis pilyse. panoro gauti ir Čekų 138 sostą. Jogaila. Tačiau šito sprendimo nepripažino Jogaila su Vytautu. Tuo bū­ du ir Bažnyčia surišo Žemaičius su Lietuva. norė­ damas patenkinti ordino pusėje stovinčią Vokietijos visuomenę. jis bijojo sueiti į konfliktą su popiežium ir visu katalikiškuoju pasauliu. kad klausimą išspręstų imperatorius Zigmantas. H u s o . Eretikas Husas buvo pašauktas į Konstancos bažnytinio suvažiavimo teismą. Suvažiavimas pavedė Vy­ tautui ir Jogailai išplatinti Žemaičiuose krikščionybę. kol Vy­ tautas. ir jos tėvo Liudviko buvo skiriamas Lenkijos karalium. buvo sudegintas. Kadangi jam. Ordinas buvo nepasiruošęs kariauti ir į atvirą kovą nestojo. Bet tas jam vis nesisekė. kuris. Kai Jogaila vedė Jadvygą. imperatorium pasidarė Zigmantas. tik retkarčiais politinių sumeti­ mų buvo verčiamas gyventi su juo geruoju. 136—7 psl. Tačiau suvažiavi­ mas sienos klausimo nesprendė. prašydamas panaikinti sprendimą. sujungę savo kariuomenes. Jis turėjo ir šalininkų Lenkijoj. Jogaila tuojau kreipėsi į popiežių. vis dėlto Vytautas neatgavo Klaipėdos krašto ir nepasiekė Nemuno žemupio. mirus Vaclovui.). o Žemaičiuose — tokia. buvo pašalintas nuo sosto. pripažino Žemaičius ordinui. Jogaila su Vytautu paskelbė ordinui karą ir. Pats negalėdamas vykti į Čekus. 139 . Pagaliau Vytautas su Jogaila sutiko. Po tėvo mirties imperatorium tapo Zigmanto brolis. rugsėjo 27 d. Tas išbuvo Čekijos valdovu net kelerius metus. kariuomenės sto­ vykloje.) ir Žemaičių ginčo pabaiga Diplomatinė kova dėl Žemaičių ir kai kurių Lenkijos sričių ėjo visą laiką. jis varė labai ne­ draugišką Jogailai politiką. Pagaliau 1422 m. kokia ji buvo iki mums atgaunant Klaipėdos kraštą. kad jis jų neapvilsiąs. pripažinę sostą Jadvygai. nes jis esąs Vytauto papirktas. 1419 m. o Vytau­ tas nutarė už tai atkeršyti Zigmantui. Čekų karalius Vaclovas. Pagaliau magistras paprašė taikos. Po to ordinas tikėjosi laimėsiąs bylą tuo metu (1414—1418 m. Užtat likusi didžioji Žemaičių dalis buvo pripažinta Lietuvai nebe iki gy­ vos Vytauto ir Jogailos galvos. pabijojęs susidėti su eretikais. Lietuvių ir lenkų kariuo­ menės nusiaubė visą kraštą. Imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis buvo sūnus to paties Karolio IV. kokia yra dabartinė mūsų siena su Vokietija. Bylos metu kelis sykius buvo net prasidėjęs karas tarp ordino ir Lietuvos bei Lenkijos. bet čekai tam pasipriešino. Mat. tai Zigmantas visą laiką rūpinosi susilpninti Lenkiją ir atskirti ją nuo Lietuvos. anų laikų įstatymais. vykstančiam į Konstancą. Melno taika (1422 m. susitaikinęs su imperatorium Zigmantu. Užnemunėje ji buvo nustatyta maždaug to­ kia. todėl. norėdamas atkeršyti Zigmantui už neteisingą Vroclavo sprendimą. ten buvo įsigalėję Čekų Itažnyčios reformatoriaus. Byla dėl Žemaičių dar nepasibaigė Konstancoje. jį atšaukė. Imperatoriaus Zigmanto sprendimas. 1422 m. kad nebepripažįstąs Makros teisėju. visais kitais klausimais ordi­ nas ten pralaimėjo (žiūr. kaip vokiečio. Kadangi jų santykiai su Zigmantu buvo geri. Ja Lietuvos siena su ordinu buvo nustatyta ir ilgus am­ žius išliko maždaug ta pati.) įvy­ kusiame Bažnyčios suvažiavime Konstancoje. Zigmantas davė geležinį raštą. kuris Algirdui su Kęstučiu buvo siūlęs krikštytis. jis buvo pripažintas atkakliu eretiku. Ga­ vęs žmonos Marijos paveldėtą Vengrų sostą. tai jis atrodė tikrasis Huso mirties kaltininkas. tačiau daugumas lenkų jo. ji buvo padaryta netoli M e l n o e ž e r o . neišsižadėjęs savo mokslo. Tas buvo padaryta imperijos ku­ nigaikščių suvažiavime V r o c l a v e (Breslau) 1420 m. Zigmantas buvo susižadėjęs su vyresniąja jos seseria. Kadangi Vengrija su kaimyne Lenkija turėjo daug priešybių. tada jam liko tiktai vieni Čekai. nenorėjo ir. Zig­ mantą. kurs betgi 1400 m.Sulaukęs tokio sprendimo. sutuokė ją su Jogaila. bet amžinai. 1411 m. Bet imperatorius. 19. at­ sisakė nuo sosto: mat. ir todėl čekai nenorėjo pripažinti jo savo karalium. šalininkai. Šia taika buvo galutinai išspręstas ginčijamų teritorijų klau­ simas. Jau vien dėl to Zigmantas negalėjo turėti geros akies Jogailai. todėl jie tikėjosi.

baigdamas laišką imperatoriui. grasino Vytautas. — atsakė maršalka. Paties Pskvo jis nepaėmė. Vytautui teko visą savo dėmesį kreipti į vakarus. O Vytauto bajorai tam agentui pareiškę: „Mūsų kunigaikštis t u r i a t s i i m t i K a r a l i a u č i ų . tas pilis pastatęs p r i e š v o k i e č i u s . niekad ne ncsivadino žemaičiais. Kitais metais atėjo žinia. tačiau įgijo didelę įtaką totorių tarpe. Nuo pat Melno taikos jis jau ėmė galvoti apie žygį į Pskovą. 140 7. pasitenkindamas 1. juo* ir dabar mes valdome.). Žygiai j rusų kraštus Vytauto gyvenimo pabaigoj. — Paskum ne be ironijos jis dar pri­ dūrė: — O kur yra ordino tėvų palikimas? Maršalka dar bandė įrodinėti. o juk tai yra mūsų senelių ir prosenelių palikimas. Jūs norite man išplėšti mano tėvo palikimą ir atimti Veliuonos pilį. Že­ maičiai nuo jo buvo apginti. kunigaikštis Vytautas. Kas manęs ne­ g e r b i a .ulinamas Žemaičių kraštu. kad jis nori amžinai ją prijungti prie Lietuvos. charakterizuoją jo politiką ir jo asmenį. nes taip lietuviškai yra vadinama že­ minu. Jie yra mano tėvų palikimas. — ir aš reikalausiu jų iki pat Osos.000 rublių kon­ tribucija (anais laikais tai buvo milžiniška suma). kad p i k t u o j u iš m a ­ nęs dar n i e k a s n i e k o n e l a i m ė j o . kad mirė jo žentas. o d a b a r n o r i ir m u s iš m ii s ų ž e m ė s i š v a r y t i . ordino maršalka pranešė magistrui šitokią savo agento žinią: „Jo aki­ vaizdoje (bajoras) Nigaila garsiai pranešė susirinkusiems pilyje ka­ riams. padaryto /Irmanto sprendimo neteisingumą. Bai­ gęs ilgą bylą su ordinu dėl Žemaičių. — Mielas valdove.—kol gyvas. dėl kurių dar Algirdas varžėsi su Maskva. nebflsiu Jūsų bičiuliui". Nemuno saloje. Į jo valdžią nebuvo pakliuvę tiktai Pskovas su Naugardu ir Maskva. tačiau Vytautas nutraukė pasikalbėjimą. Kai atgavęs Žemaičius Vytautas atstatė Veliuonos ir kitas pilis. Prasidėjus kovoms NU kryžiuočių ordinu. — atsakė jam supykęs Vytautas. Vytautas susitiko su ordino maršalka derėtis dėl išpirkimo ordino belaisvių. žinoma. Savo nusistatymo aš nekeičiu. O Žemaičiai Lietuvą — kraštą. nes visur čia kalbama ta pačia lietuvių kalba. Tomo sutartim.letuva. tu labai gerai žinai. sausio mėn. Įdomus yra jo raštas ImpH'Atoriui Zigmantui. vis dėlto liko vokiečiams. Jeigu Jūsų Karališkoji Dide­ nybė norėjo teisingai spręsti. negu Lietuva. vadinamoji Mažoji Lietuva. n e s t a i y r a j o t ė v o n i j a". Tada maršal­ ka užsiminė apie Veliuoną ir apie Vytauto norus atsiimti dar dau­ giau žemių. — P r ū s a i yra taip pat mano p r o t ė v i ų žemė. ir kiekviena iš jo valstybių nuėjo visai skirtingais keliais. — mes tam turime labai gerų įrodomųjų dokumentų. su kuriais jis dar turįs daug reikalų. kur jis nurodo Vroclave 1420 m. Maskvos kunigaikštis Vosylius.. Vytautas vėl galėjo laisvai nukreipti savo dėmesį į rytus. Nors jisai ir pralaimėjo prie Vorsklos. Vadina Aukštaičiais. Kai atvyko Makra. Bet kadangi ?.. į kurį teišsiruošė vos 1426 m. tai tas kraštas lietuviškai ii v. Dėl tos pačios tautinės vienybės mes į savo n i n l . jau buvo pa­ tekusios į Vytauto valdžią. O Jūsų Karališkoji I Hilcnybė tą žemę priteisė atiduoti. reikėjo gerai atminti. Makrai tarpininkaujant.Melno taika buvo baigtos ilgai ėjusios Lietuvos kovos su vokiečių ordinu. nes toji žemė ir jos gyventojai yra t a • I t i L i e t u v a ir t i e p a t y s l i e t u v i a i . to n e v e r t i n u nė aš. Vytautas tvirtino. Jei tas sprendimas nebus pakeistas. kad k r y ž i u o £ i a i yra a t ė j ū n a i iš s v e t i m ų V o k i e t i j o s k r a š t u . mes to visai ne­ norėtumėm reikalauti.. Vytauto rytų politika jo gyvenimo pabaigoj Rytų būklė kovų su ordinu metu. vadinamoje Salynu. Jis čia šiaip rašo: „Žemaičius . Iš Vytauto diplomatinės kovos su ordinu dėl Žemaičių sienos įsidėmėtini keli gražūs epizodai. pagaliau net pasodino į ordos sostą Tochtamyšo sūnų Soldaną. Vytautas supykęs atrėžė: — Maršalka. nes t o s ž e m ė s k i t a d o s p r i k l a u s i u s i o s L i e t u v a i". tačiau vakarinė jų dalis. Ordinas jau nebepajėgė toliau kariauti. buvo aišku. kad jų valdovas. esantį aukštesnėj vietoj. ir niekas negali manęs priversti. dar turės ne viena galva nusiristi. paimtų Tanenbergo mūšyje. iki gyvos jo galvos turinti tekti Lietuvai (visiems. visos žemės. įsei ne mums. Po Melno taikos kryžiuočiai visiškai nustojo vilties sujungti abi savo dalis.pinničiai yra žemesnėj vietoj. o jų ginčijamus ir kitas žemes — savo tėvų palikimu.. Kas mums nepriklauso. Visa tai buvo pa­ siekta ramiu diplomatijos keliu. bet jaunučio Maskvos kunigaikš141 . o paskui į K a r a l i a u č i ų . Bet Žemaičiai visada vadinosi lietuviais. j neįrašome Žemaičių. bet. su kuriuo jam taip pat ne kartą buvo tekę susidurti. Rytuose tuo metu jis laikėsi labai tvirtai. Dabar jis trauksiąs į Ragainę.Žemaičiai visada buvo ir tebėra ta pati l. kad Klaipėda esanti Žemai­ čių krašte ir.9mAičius Vytautas kryžiuočius laikė atėjūnais grobikais. kad jie karo nenorį ir kad turį vilties geruoju įrodyti teises jiems priklausomoms žemėms. 1413 m. tačiau diplomatiškumas jam neleido tada apie tai kal­ bėti). kol jūs iš manęs tai atimsite. Vytautas tuojau išžygiavo į Maskvą. k a tl j i e u ž g r o b ė P r ū s u s . 20.

Tada unijos reikalu daugiausia rūpinosi Švitrigaila. i r . įkūrė Lietu­ vai atskirą metropoliją Kijeve (žiūr. metropolitu buvo įšventintas graikas Fotijas. kurs ir pats buvo palankus bažnytinei unijai. derėtis dėl unijos. jis pats pasidarė savo vaikaičio. Sugadino juos patys lenkai.1 . Jam mirus. Jau pirmąja 1387 m. Suva­ žiavimas nutarė nutraukti visus ryšius su Fotiju ir nauju Kijevo metropolitu išsirinko unijai pritariantį graiką vienuolį C e m142 I. Vy­ tautas susitaikino su Fotiju ir savo valstybės pravoslavams lei­ do pripažinti jį metropolitu. Tada Vytautas sušaukė visų savo valstybės pravoslavų vysku­ pų. Kur tik Vytautas ėjo. Be to. i m a s . Jie ėmė bijoti. atvykusi jo pa­ sitikti į Smolenską. Vytautas suruošė paskutinį savo žygį į tolimąjį D. kurios anksčiau svyravo tarp Maskvos ir Lietuvos. kovodainas ginklu ir diplomatija su ordinu. Vytauto santykiai su Lenkija jo gyvenimo pabaigoj Iš vietininko pasidaręs savarankišku Lietuvos valdovu. Kaluga ir Riazanė. Bet kai jau nebebuvo bendros bylos su ordinu. Tebebuvo me­ tropolitas Kijeve ir Vytauto laikais. Buvo dar ir kitas motyvas siekti bažnytinės unijos. kad rusai neparinktų prie Maskvos. Tačiau ir pravoslaviškieji kraštai reikalavo sau lygių teisių. Horodlės privilegija visos teisės valstybėje buvo pripažintos tik katalikams. I . kaip ir Vytautas. kad lenkai iš anksto pripažintų 143 . 137 psl \ Unijos projektas vėl buvo iškilęs tik naujajam Bažnyčios suvažiavime Bazely.čio Vosyliaus II motina. o vėliau ir 1413 m. 93 psl. Ne­ gaudami lygių teisių su katalikais. ir todėl nebega­ lėjo valdyti metropolijos. ten buvo sutinkamas su dovanomis ir skelbiamas globėju bei tėvu. Tam reikėjo. globėju. Vytautas. ir paskyrė juos pravoslavų kraštuose gyvenančių katalikų globėjais (žiūr. kad po Jogailos mirties nenutruktų Lietuvos ryšiai su Lenkija.) Jogaila su ketvirtąja sa­ vo žmona susilaukė vieno. nes ten veikė Foti(u |taka. ir 1418 m. Vytauto duktė Sofija. Vytauto pastangos sujungti rytų (pravoslavų) ir katalikų Bažnyčias Lietuvai tapus katalikiškai valstybei. kai buvo baigta byla su ordinu. Todėl buvo pradėta galvoti apie abiejų krikščioniškųjų Bažnyčių su­ jungimą. Pagaliau 1428 m.). Naugardą. Bet nuvykęs į Konstantinopolį pas patriarchą. Tokiuo būdu dingo unijos projektas. reikėjo rasti išeitį — suvienodinti teises. Kad vals­ tybė neskiltų. o vėliau ir kito sūnaus (jo 4-oji imona buvo Vytauto išpiršta ir jo dvare išaugusi lietuvaitė. Jogailos privilegija. Jogailos re­ m i . kuri ėmė reikšti nepasitenkinimą Lietuvos savaran­ kiškumu. kai nebebuvo bendro. Iš tikro tai buvo ne karas. nes senelis Jogaila. Kadaise Algirdas. y. ir Vytauto iškeltoji unijos mintis buvo įvykdyta l i k X V I amžiaus gale. ir jis tuo metu teprijungė prie Lietuvos tik keletą kunigaikštysčių. Šito žygio metu buvo pasiekta net Tula. tie santykiai ėmė gesti. Bet ir tada nepasisekė (vesti unijos. Pravoslavams ne­ galima buvo gauti net aukštesniųjų valstybės tarnybų. 22. kad pravosla­ vai pripažintų popiežiaus valdžią ir priimtų katalikų dogmas. grįžęs į Lietuvą. dvasininkų ir kunigaikščių suvažiavimą Naugarduke. joje greta viena kitos atsirado dvi krikščionių Bažnyčios. permaldavo Vytautą.is negavo išrinkimo patvirtinimo. kai Vytautas jau buvo miręs. Čia metropolitu tada buvo Kiprijonas. jungiančio rei­ kalo. Bet pagaliau (1424 m. Jogaila tuojau ėmė rūpintis.000 rublių kontribucijos. mirė. Tačiau derybos ėjo nesklandžiai ir nel . Kai Cemblakas. t. pravoslavai galėjo linkti į Maskvą. Ilgo logailos ir Vytauto valdymo metu Lenkijoje išaugo nauja po­ litikų karta. buvo bevaikis. Kaip tik tuo metu Konstancoje bu­ vo Bažnyčios suvažiavimas. pasiuntė ten Cemblaką su kitais pravoslavų dvasininI . kur buvo jų Bažnyčios metropolitas. nes rusų kunigaikštėliai net ne­ išdrįso kariauti. CemII . bijodamas. o vien kelionės žygis.i k ą. Vy­ tautas niekad nenorėjo gadinti santykių su Jogaila ir Lenkija. Jis nebuvo linkęs nu­ traukti gerų santykių su Jogaila ir Lenkija net po Melno tai­ kos. arba apie bažnytinę uniją. Bet naujasis popiežius įvertino Vytauto ir Jogailos nuopel­ nu-. Iš jo buvo paimta net 10. Bendradarbiavimo su Lenkija jis ypač buvo reikalingas. Maskvos kunigaikščio. Alšėnų kunigaikštytė Zofija). Šis buvo visiškai priešingas Vytauto planams ir apsigyveno Maskvoje. 21. v c jokių vaisių. Cemblakas net buvo ekskomunikuotas.

Kai Jogaila savo suti­ kimo vis dėlto neatšaukė. kad Jogaila atsakytų. sutiko. Lenkijos) ponus. nes tada Lie­ tuva. o ne tą. nes jis pats nemokąs skaityti. Taip pat ir Lietuvos kunigaikščius bei bajorus laikome laisvais. Atšaukimas buvo laišku praneštas imperatoriui Zigman­ tui. popiežiaus legatas ir daugelio Vokietijos miestų ir kunigaikš­ čių atstovų. Lucko suvažiavimas (1429 m. . 1429 m. Lenkų ponai prispyrė grįžusį į Krokuvą Jogailą atšaukti savo duotąjį sutikimą dėl Vytauto karū­ nacijos. kurį išsirinktų po Jogailos mirties lenkai. kad sutikimą davęs. pasi­ taręs dabar matąs. seniesiems valdovams mirus. o Vy­ tautas. čia atvyko Maskvos. 10 145 . kad turįs atšaukti sutikimą. o į kairę imperatoriaus žmona. Z b i g n e v a s O 1 e s n i c k i s. rūnacija galinti sukelti nesantaiką tarp Lenkijos ir Lietuvos. kaip Lenkijos priklausoma valstybė. esą. kaip ir mes. originalas — Karo Muziejuje). Lietuvos Istorija.). Iš­ važiavo su jais ir Jogaila. y. jis turėjo būti išspręstas vėliau. kad. ir mes jo nelaikome kitokiu. už tai išsireikalavę iš Jogailos sau privilegijų praplėtimo. 23. bet griežčiausiai pasipriešino Lenkų ponų taryba. galėtų po Vytauto sau išsirinkti kitą karalių. atvyko daugybė Vytauto priklausomų rusų kunigaikščių. kuriai vado­ vavo Lietuvos savarankiškumo priešas. Lenkų bajorai. kad jo vardu Zigmantui nusiųsto laiško tu­ rinys jam nebuvęs žinomas. kurs laiško nuorašą tuojau nusiuntė Vytautui. o ponai parašę. kad Vytauto karūnavi­ mas būtų priešingas Lietuvos ir Lenkijos sutartims. kaip tik mūsų broliu. Jogailos žmona Zofija ir Jogaila. per savo delegaciją jis pareikalavo. ir tuo būdu jis (Jogaila). Tverės. (Dailininko Mackevičiaus paveikslas. Jogaila atsakė labai nuolaidžiai: „Mūsų brolis yra lais­ vas. ką norėję. Vytauto karūnacijos byla ir Vytauto mirtis Lucko suvažiavimas ir karūnacijos sumanymas. Jis buvo sušauktas Vytauto pily. pagaliau atvyko pats imperatorius Zigman­ tas. Įsižeidęs jis nusprendė karūnuotis. Stovi imperatorius Zigmantas. Sumanymą iškėlė imperatorius Zigmantas. Jogaila vėliau pasiaiškino. esą. netektų Lietuvos. Jam ir Lie­ tuvos bajorams buvo skaudžiausia. — taip bent svajojo lenkai. turėjo progos parodyti savo vaišingumą. Šitas Jogailos atsakymas labai įžeidė Vytautą. Karūnacijos byla 1430 m. abudu sostus gaus Jogailos sūnūs. Tiesa. nuo jo į dešinę Vytautas su žmona Julijona. Jogaila tam pritarė. — kaip Jogailos priklausomas valdovas. . galėtų po Vytauto išsirinkti sau kitą karalių. Maža to. Lucke. išdidę Lietuvos bajorai. vysk. Riazanės kunigaikščiai. Tuo būdu Vytauto karūnacijos klau­ simas Lucke liko neišspręstas. Lenkų ponai įrodinėjo. kaip ir mūsų (t. Suvažiavimo šeimininkas. į nieką neatsi­ žvelgdamas. o taip pat ir jo vaikai. kad jau viskas bus gerai. turėjo įvykti valdovų suvažiavimas rytų Europos politikos klau­ simams apsvarstyti. Atrodė. nepasitaręs su savo ponų taryba. Dėl to iširo visi geri abiejų valdovų ir valstybių santykiai.jo sūnums sostą. ir lygiais su jais" . kad Jogailos laiške Lietu­ va buvo traktuojama. Be paties Vytauto ir Jogailos. Bet toks pasiaiškinimas Vytauto ne­ patenkino. Be to. Vytauto ka144 Lucko suvažiavimas. Tarp visų suvažiavime iškeltų klausimų vienas iš svarbiau­ siųjų buvo sumanymas karūnuoti Vytautą Lietuvos karalium. ar laikąs jį ir Lietuvos bajorus laisvais ar ne­ laisvais. Jame Jogaila rašo. Vytautas. lenkų ponai išvažiavo iš Lucko. Tačiau visus pla­ nus išardė staiga iškilęs Vytauto sumanymas karūnuotis Lietu­ vos karalium. Esą.

Vytautas. altorius žuvo. Iš tikrųjų rusai visus likusius kapus išdraskė. Tada Zigmanto Augusto motina ka­ ralienė Bona. atsigulė ir daugiau nebekėlė. nukrito nuo žirgo. kiti susitrenkimą. kurs švenčiausiai tiki Vytauto kaulus tebesant ir kuris iš padavimo numano. nes bijota. rudenį į Vilnių atvyko Jogaila. katedros rūsy atsiradęs vanduo ėmė plauti jos pamatus ir ji buvo pra­ dėta remontuoti. mirė jau senelis. paskui jis buvo pervežtas į Vilnių ir palaidotas katedros rūsyje. jų nesunaikintų. Buvo paruoštos betgi ir Vytauto jėgos. o Jogaila davė savo sutikimą dėl karūnacijos. Taip pat buvo paslėpti katedroje buvę valdovų kapai. altoriaus vietoje buvo pastačiusi marmurinį paminklą. turėdamas 80 metų su viršum. Mykolo Arkangelo altorium. Katedrą re­ montuoją lenkai sten­ giasi įtikinti. jie buvo įmūryti į rūsio sienas. ir kad Vytauto kaulai buvę išmėtyti kartu su daugybe kitų rūsy buvusių kaulų. Tačiau tai tėra tik spė­ liojimas. padirbdino puikų grabą Vytauto kau­ lams sudėti. Didžiojo valdovo lavonas buvo laikomas 8 die­ nas gimtojoje pilyje. bet Vytautas jos jau nebesulaukė. kurie net nujaučia kapo vietą. ir jo kaulai bus padėti katedroje garbingoje vietoje. Dabar Jogailai dar rei­ kėjo gauti savo ponų tarybos sutikimą. perstatant katedrą. s p a l i ų m ė n . po šv. kad jo ka­ po nė nebesą. kad Vytauto kapas dar turįs būti nepaliestas. raitas jodamas su svečiais iš Vilniaus į Trakus. Jo pasiuntiniai pareiškė Jogailai ir lenkams. Tik ne­ galėjo rasti Vytauto ir kitų valdovų kapų. 147 . Buvo jau paskirta nauja karū­ nacijos data. Bet Vy­ tautas ponų susitarimo jau nebesulaukė: j i s m i r ė 1 4 3 0 m. tačiau Vytauto kapas tebėr nesurastas. susitaręs šu imperatorium. yra lietuvių. Kai 1931 m. Vytauto įnirtis. kaulus išmėtė. — bu­ vo atrasti didžiojo ku­ nigaikščio Aleksandro ir Zigmanto Augusto žmonos. prašė Vytautą nors nesiskubinti ir buvo pasiūlę jam įteikti net Lenkų karūną (tuo būdu Jogailai būtų tekę atsisakyti nuo sosto). O vis dėlto yra daug vilties. Beje. Tačiau Vytautas viską atmetė. kad Vytauto kapas kada nors bus surastas. Tuo reikalu į Krokuvą buvo išsiųsti su Jogaila į Vilnių atvykę Lenkų ponai. Už­ sitęsusio karo metu mi­ rė vyskupas ir daugy IK. Tačiau Vytautas net ir po to neketino nu­ sileisti. Imperatorius tuojau pažadėjo nusiųsti jam karūną ki­ tais keliais. paminklas Vilniaus katedroje. žuvo ir šis paminklas. apdegė katedra. Malinauskas. kad Vytautas. kaip tik Jogailos sūnui. Todėl jie suėmė imperatoriaus pasiuntinius. XVII amžiuje 146 kapitula ruošėsi atnaujinti paminklą. pabaigoj. kur jie galėtų būti. Bet lenkai buvo pasiryžę nieku būdu neleisti įvykdyti karūnacijos. bet 1655 m. D. Tada lenkai pradėjo ginkluotis. todėl važiavo žmonos vežime.). 1530 m. Susitikę abudu pusbroliai tuo­ jau susitarė: Vytautas sutiko garantuoti. 1430 m. kurie įrodinėja. vis tiek karūnuosis. 27 d. bet lenkai to grabo nepriėmė į katedrą. Susitrenkęs nebegalėjo toliau joti. bet kai 1610 m. Jis jau paskyrė karūnaci­ jos terminą (rugsėjo 8 d. nebe per Lenkiją. ir Vytautas su sve­ čiais jų nesulaukė. ruošėsi karūnuotis.pralotų.. kad jis būsiąs rusų išplėštas 1655 m. Paaštrėjus ginčui dėl karūnacijos. Yra žmonių net iš pačių lenkų. kapai. drauge su jais žuvo ir valdovų kapų vietos paslaptis Jie neatrasti nė XVIII a. kad po jo mirties Lie­ tuva neatiteks niekam kitam. kad rusai. Nuvykęs į Trakus. ka­ tedrai sudegus. esą. Barboros Rad­ vilaitės. bet lenkai jiems neleidžia jo ieškoti. Mirties priežastį vieni šaltiniai nurodo votį ant pe­ ties. Lenkai dar visaip bandė sutrukdyti Vytauto sumanymą. Vytauto kapas. jis nuvargo ir. — surinkęs aukų. Tuomet iš katedros buvo išvežtos visos brangenybės ir paslėptos nuo rusų. nes tik karūnavęsis tega­ lįs nuplauti padarytą gėdą ir pasirodyti iš tikrųjų laisvas. ir dabar jis saugomas Vilniaus Lietuvių Mokslo Draugijoje. ieškodami brangenybių. susikvietę svečių ir laukė imperatoriaus atsiunčiamos žadėtosios karūnos su karūnacijos dokumentais. Vytauto D. Suvažiavusių į karūnaciją svečių akivaiz­ doje iškilmingai priimdamas Jogailą su palydovais. Vilnių užėmė ruNAI.Tačiau tas nieko nepadėjo.

149 . Mykolo altorius. nurodinėjo. Labai sunkiomis sąlygomis jis paėmė valdžią. s u ­ darytą iš daugybės sritinių kunigaikštysčių. jog apie jos priklausomybę Lenkijai nebegalėjo būti nė kalbos. Pats Jogaila. Vy­ tautas mokėjo laviruoti. kitas didelis Vytauto nuopelnas yra ordino nuga­ lėjimas. temperamentin­ gas ir labai greitas savo veiksmuose. troš­ ko įsigalėti ir Lietuvoje. nes visi laiš­ kai anais laikais buvo rašomi sekretorių. kartu varė Europoje prieš ordiną karštą agi­ taciją. ir lenkai jam drįso priminti priklauso­ mybę tik jo valdymo pradžioje. Jo nuopel­ nai valstybei yra nepaprastai dideli. ir. grafas E. Tik 1853 m. tai marmurinė lenta su atkartotu karalienės Bonos užrašu ir nauju prie­ rašu. paėmęs Lietuvą valdyti. kad dėl jo puolimų Lietuva nega­ lėjusi anksčiau krikštytis ir t. kartu paskum ilgai bylinėjosi su juo dėl sienos ir pagaliau kartu padarė Melno taiką. Jis r a d o L i e t u v ą . tuo metu buvęs Vilniuje ar Trakuose. Vytauto asmuo ir jo valdymo reikšmė Lietuvai Asmuo. Vytautas apgy­ nė nuo vokiečių puolimo Žemaičius ir pirmas tvirtai juos pri­ jungė prie Lietuvos valstybės. kokia bu­ vo ir Traidenio laikais. nes reikėjo likti ir savarankiškam ir bičiuliškai gyventi su Lenkais. jis yra pats žymusis iš visų Lietuvos valdovų. O ta siena buvo maždaug tokia pat. Vytautas dabar nebepabūgo sueiti su jais į atvirą kovą ir nė neketino išsižadėti karūnos. išsprendusią tą bylą. Tiškevičius toje vietoje. Kaip valstybės vyras. dar mokėjo vokiškai. ir vėlesni didieji Lietuvos kunigaikščiai visais atžvilgiais jį laikė sau pavyzdžiu. vyno ir kitų svaigiųjų gėrimų visai nevartojo. Viršum jo buvo pakabintas senas Vytauto portretas. Jei Vytautas būtų turėjęs savęs vertą įpėdinį. svajodamas užimti visą Rusiją. tik jis vienas tėra vadinamas Didžiuoju. tačiau ne­ norėjo nutraukti su jais ryšių: jam. kaip Jogailos vietininkas. Todėl visi anksčiau ordino nukariauti lietuvių ir jų giminių kraštai ilgus amžius liko vokiečių valdžioje. Tačiau kad ir daug jis padėjo pa­ stangų. Jo valdymo metu Lietuva jau tiek Mitvirtėjo. pastatė naują paminklą. Be lietuvių kalbos. Tad santykių klausimas išbuvo ne­ judintas iki Vytauto gyvenimo galo. mat. Tačiau Vytautas. Per Jogailą Lietuva bu­ vo surišta su Lenkija. po Tanenbergo laimėjimo jau niekas jam to nebepriminė. buvo svarbi sąjunga. gaisro. Tik čia jis jau veikė kartu su Jogaila. Vytautui čia nepavyko dėl to. Labai dideli Vytauto nuopelnai buvo ir valstybės vidaus tvarkyme. vokiečių gaivalas gal būtų buvęs nustumtas dar toliau. kur turėjo būti senasis šv. ypač kovai su ordinu. labai greit pasidarė tikruoju Lietuvos valdovu ir net įgijo Lenkuose įtakos.Vilniaus katedroje Vytauto kapo paminklo jau nebebuvo nuo 1610 m. Bet tas didelių savo jėgų ir dėmesio nukreipimas į rytus atitraukė jį nuo artimųjų tautiškosios Lietuvos uždavinių. judrus. lotyniškai. Deja. vie­ no ginčo su ordinu metu Lenkų ponai Jogailai su Vytautu pa­ sakė: „Jūs abudu esate mūsų valdovai. vis dėlto Klaipėda su platoka vakarinių žemaičių juosta paliko ordinui. ir Lietuvos bajorai tuojau po jo mirties. Vytautas čia tik nustatė tvirtą sieną ir užkirto kelią vo­ kiečių ekspansijai. Čia jam reikėjo didelio sugebėjimo ir politiško takto. Be atpalaidavimo Lietuvos iniO Lenkijos. bet jo rašto nėra likę nė žodžio. tokio įpėdinio Vytautas neturėjo. Gedimino ir Algirdo laikais giliai Lie­ tuvoje Nemuno pakrantėmis kyšojusios vokiečių ordino pilys buvo nušluotos. rusiškai ir suprato totoriškai. kad ordinas grobuoniškais tikslais kariaująs NU krikščioniškąja Lietuva. lenkai. nieko nesi­ klausę. suvaržę savo karalių namie. tačiau jo pastangas pakirto mirtis. T i k tada. pavyzdžiui. kaip jūs nuspręsite. Nuo to savo tikslo jis jau buvo visiškai nebetoli. turėjo sutikti su įvykusiu faktu. kai jis panoro Lietuvos savarankiškumą apdrausti karališkąja karūna. kurie Lietuvą laikė jų priklausoma. ir nors dalis lietuviškųjų žemių dar būtų buvusi atgauta. Vokiečių pavojaus pašalinimas. Vytautas mokėjo paša­ linti visą lenkų įtaką Lietuvos valstybės valdyme.t. Kartu jie krikštydino Lietuvą. 24. Lietuviškąją Klaipėdą mes atga­ vome tik sukūrę naują nepriklausomąją Lietuvą. taip ir tesie!" Sutvarkymas santykių su Lenkais. Mokėjo jis ir rašyti. paskelbė savo valdovu Švitrigailą. Pagaliau abudu sujungtomis sa­ vo valstybių pajėgomis sutriuškino ordino galybę ties Tanenbergu. Buvo santūrus valgyme. lenkai 148 pakėlė didžiausią triukšmą. Valstybės pertvarkymas. smulkių veido bruožų. Vytauto išorinė išvaizda yra žinoma: jis buvo nedidelio ūgio. kad jis daug dėmesio kreipė į rytus. Tas pa­ minklas tebėra dar ir dabar.

Tik. bendradarbiaudama su Lenkija pasidavė jos kultūrinei įtakai. Ten nuklydo ir dingo daugelis energingiausių tautos sūnų. Kurdami didingą valstybę. Vilnius pasidarė didelis rytų Europos miestas. o kartu patarnauti ir krikš­ čionybei? Tad iki pat XV amžiaus Europoje tolydžio buvo kalbama apie Lietuvos barbariškumą. Lietuvos žmonės pradėjo šviestis. — čia buvo ne jų vienų kaltė: ordinas jiems atnešė kryžių ant kardo. Tiesa. karingieji lietuviai patys ieškojo naujų že­ mių ir naujų jėgų rytuose. Tai geriausias tautos atsparumo ir neišsenkančios energijos liudijimas. negalėjo žavėti svetimšalių. kurių buvo pilna vidurinėje Europoje. žinoma. Jie turėjo savotišką kultūrą. vyko mokytis į Europos universitetus. bet tuo būdu silpnino tautos jėgas. ži­ noma. tolesni politiniai įvykiai jai sutrukdė tinkamai plėtotis ir stiprėti. eikvo­ dami jas plačiuose. 151 . Vytautas padėjo pamatus naujajai Lietuvai. nustojo daugelio žemių ir. kad 150 illrriai. Bet užtat kiek lietuviai parodė suma­ numo. Bet tai nenuostabu: visi tie raštai (kronikos) buvo rašomi dažniausiai mal­ dingų vienuolių. Tokį įspūdį dar labiau padidindavo nelaimės. keistas tikybines apeigas. Tai buvo pelkėtas ir miškuotas kraštas. V. jie tik būdavo girdėję apie ją iš kitų. kad juose Lietuva dažniausiai laikoma tamsiu. susidurdami su lietuviais. puolančius Lietuvą. nusėtas medinėmis pilaitėmis. o kad nebuvo krikščionys. J e i l i e t u v i a i b ū t ų b u v ę b a r b a r a i . neturėdama tinkamo vado. surusėjo daugelis Lie­ tuvos kunigaikščių ir bajorų. Europa juos už tai iškoneveikė ir per 150 m. negalėjo būti palanki lietuviams. gyveno savotišką gyvenimą. kad ji nebuvo krikščioniška. negalėdama perdirbti visos visuomenės. Be to. o jie vis dėlto atsilaikė. kurs skyrė Lietuvą nuo kaimynų. įstojo į pasaulio valstybių tarpą. deja. lygi su visomis kitomis. amži­ nąsias ugnis. Be to. Ano meto Lietuva savo kultūra. Prasi­ dėjo glaudūs prekybos ryšiai su Vakarais. vienintelis skirtumas. kad lietuviai var­ tojo tokiuos pat ginklus ir tokiuos pat įrankius. K e l e t ą d e š i m t m e č i ų ji dar v i e n o d a i laikėsi. Tai buvo savotiškas Lietuvos skriaudimas. Iš tikro. rodančių. pripasakodavo vienuoliams kronikininI i m s apie paslaptingąją Lietuvą visokių pasakų. jie čia pastebėdavo daug to. svetimuose rusų kraštuose. kas jiems būdavo nesuprantama ir nepaprasta: šventuosius miškus. n e b ū t ų s u k ū r ę t o k i o s g a l i n g o s v a l s t y b ė s . jų nuomonė. Bet Lietuva iš tikrųjų nebuvo laukinė. kuriems tekdavo būti Lietuvoje arba karo žy­ gio metu. vakarų Europoje sklei­ džiamose kronikose vokiečių ordinas tyčia žemino lietuvius. ir jos vidaus kultūra ne­ galėjo kilti reikiamu greičiu. Jo valdoma Lietuva. kurios ištikdavo riterius. Be to.ruošė prieš juos žygius. jie ne­ būtų galėję ir nuo ordino apsiginti. negalėdavo stebinti Europos riterių. sulaikė kūrybinį darbą. ir Lietuva žymiai praturtėjo. Lietuva pereigoje iš pagoniškųjų laikų j krikščioniškuosius 1. šėtono tarnais ir t. o tai tik todėl. Pa­ goniškoji. bet vėliau ėmė silpnėti. Žo­ džiu. Aišku. tuose užimtuose rusų plotuose jų sau­ jelė. lietuviai sekė net naujuosius Euro­ pos išradimus. Tada ui'huvo kas parodo pasauliui tikrosios Lietuvos vaizdo. dar nelemia. Bet geriausias lietuvių kaltūros rodiklis yra jų nu­ veiktieji darbai. kad čia nebuvo uolinių kalnų. joje nebuvo galingų ikmens pilių. Pagoniškosios Lietuvos kultūros lygio klausimas Skaitydami senuosius. žinoma. Karai su visos Europos remiamu vokiečių ordinu iš tikro sutrukdė normalią Lietuvos gyvenimo raidą. su ja jau visur buvo skaitomasi. Visa tai tūlam maldingam ir prietaringam viduramžių krikščioniui atrodė tarsi bendravimas su piktosiomis dvasiomis. arba su diplomatine misija arba šnipinėjimo tikslu. Bet tatai krašto kultūros lygio. kuriems visi nekrikščionys atrodė laukiniai barbarai. barbarišku kraštu. be to. nuo Europos atskirta ir jos ujama Lietuva tapo krikš­ čioniška valstybe. jie svajojo sukurti pasaulinę galybę. norė­ damas pateisinti savo nuolatinius kruvinus žygius ir tuo būdu prisi­ vilioti sau į talką daugiau karingų Europos riterių. Todėl ir kronikos lietuvius paprastai vadina įvairiais žeminamais vardais: laukiniais. grįžę iš tokių žygių. apie jos gyventojų nežmoniškumą. tolimąją Galiciją ir iš ten suskubti grįžti į Nemuno pa­ krantes atremti ordino puolimų — reikėjo ir ištvermės ir energijos. be nbcjo. kokiuos vartojo jos kaimynai ir visa Europa. Viduramžiuose daug kas nelaikė pagonių net žmonėmis. valstybinės išminties ir energijos! Juk pasiekti Volgą. buvo tik tas. Kas gi nenorės vykti pamatyti tų „laukinių baisenybių". sutrukdė kultūros kilimą. dažniausiai jos visai nebūdavo matę. tuo jis. tai mes dabar lirai matome iš archeologinių iškasenų. kurie tuomet apie Lie­ tuvą rašydavo. tad jie ir negalėjo jo priimti. t. matome. Tačiau tie. Šiaipjau navo kultūra ji buvo lygi su visais savo kaimynais. keistus dievų vardus. turėjo pati persidirbti. Be to. — ypač staigūs lietuvių užpuolimai miškų glūdumose. kurie buvo papratę savo kraštuose ant aukštų uolinių kalnų matyti galingas akmens pilis. v i e n o d i d ž i o j o kuni­ g a i k š č i o v a l d o m ą . Lietuvą liečiančius raštus.o p a l i k o ją vieningą. Juo­ dąją jūrą.

jie visgi kartais sugebėdavo pakirs­ ti visos Europos pasitikėjimą ordinu. Be to. o karu reiškė savo valstybinę veiklą. Diplomatiškų ga­ bumų parodė jau Mindaugas. tiek krikščioniškoms. O Livonijos ordino kronikininkas Henrikas (va­ dinamas Henriku Latviu) šiaip juos apibūdina: „Lietuviai tuose kraštuose viešpatavo visoms tautoms. Be to. nesudariusi savo rašto. o ne vien turtingesnieji bajorai. Tas jau rodo. tiek pagoniškoms. Ir nuo mažo lietuvių skaičiaus rusai bėgo per miškus ir sodžius. buvo pasidirbęs akmenų svai­ domąją mašiną. kaip apie narsius karius. tačiau nė tokiuo būdu negalėdavo ištrūkti iš lietuvių. atsilygindamas kryžiuočiams. buvo kitoniška. tai. turinčios tokią aiškią politikos liniją. prisikirtę medžių. kuri. Lietuvos perėjimas į krikščioniškąją Vakarų kultūrą Rašto vartojimo pradžia. Tik todėl reikale ji sugebėdavo čia rasti sau sąjungininkų. Algirdas ir Vytautas buvo tiesiog nepaprasti diplomatai: jie sugebėjo kovoti net su didžiai įsigudrinusia ir poros šimtmečių praktikos turinčia ordino diplomatija. miške. Dėl jų žygių nedaug kas išdrįso gyventi savo namuose . Traidenis. Jie buvo veiklesni ir karingesni už visus savo kaimynus. pasinaudoti aplinkinių valstybių sunkumais ir be vargo paimti jas į savo valdžią. o jų arkliai būdavo puošiami žalvariniais papuošalais. čia jai buvo žinomi visi tarptautiniai santykiai. net būdavo ekskomunikuojamas. kaip kad bėga kiškiai nuo medžiotojų" . prity­ rusiais kariais. Kryžiuočių ordino kronikininkas Dusburgas vadina juos kietasprandžiais. |oinis buvo nusėtas visas ordino pasienis. Į karo žygius lietuviai jodavo raiti ir dideliais būriais. kurs. nenugalimais. Jei ji diplomatiš­ kai laimėdavo. dažnai išeidavo kovoti ir su paprastomis medžio buožėmis. visi slėpdavosi miškų tanku­ mynuose. taip gražiai sugeban­ čios palenkti savo naudai visas kaimynijoj iškylančias problemas. jie greit perimdavo naujuosius priešų ginklus. Pagrin­ dinis raitelio ginklas buvo kardas. Bet kadangi visus metalinius daiktus lietuviams tekdavo pirktis arba grobtis iš užsienio. be abejo. . nepraėjo nė metų. Būdami pagonys. savo taktiką. nepaliko mums ra­ šytinių savo gyvenimo paminklų. ir ne kartą ordinas gaudavo iš popiežiaus įspėjimų. Kitą kartą lietuvių kariuomenė per vieną naktį pasidirbo tiltą ir perėjo plačią Dauguvos upę.). skirtinga nuo krikščioniškųjų Vakarų kultūros. Visose pilyse nuolat budėjo pasikeisdama tam tikra įgula. Nestigo Lietuvoje nė gerų d i p l o m a t ų . su mediniais iešmais gele­ žiniais smaigaliais. kaip ir Vakaruose. Arkliai buvo balnojami tokiais pat balnais ir taip pat žabojami. Bet dar geriau Lietuva paži­ no Rytus. Pavyzdžiui. raiteliai turėjo pentinus. kad Lietuva visai nebuvo uždara Europai. Prie sienų pristumdavo aukš­ tus bokštus. . Vakaruose išradus pa152 liaukas. Palikę savo namus. 3. su kirviais ir t. Taigi lietuvių karo technika buvo gana aukšta. 30. pilna jų buvo ir visam krašte (jų liekanų gausu Lietuvoj—tai gražūs piliakalniai). Iš savo gamtos turtų jie maitinosi.2. tuomet jų dalies apginklas būdavo daug prastesnis: paprasti ūkininkai. Savo kraštui ginti lietuviai statėsi p i l i s (žiūr.t. jie turėjo puikių karo vadų. iš kurių būdavo galima nusileisti į apgultąją pilį. kaip karių ir gamtos tauta. Jų ginklai buvo panašūs į visos Europos karių ginklus. taip pat patranko­ mis griovė jų pilis. 85 psl. kryžiuočiai jas pirmą kartą pavartojo prieš lietuvius Kęstučio laikais. . Tuo būdu priešas niekad negalėdavo iš netyčių užklupti pilies ir jos lengvai iš­ griauti. apgulęs Daugpilio pilį. Tad pagoniškoji Lietuva turėjo turėti gana aukštą kultūrą. tai ne visi jų turėdavo. Lietuviai turėjo susidarę ir savo kariavimo būdą. kad visa tai nėra barbarų pažymiai. Todėl kai į karą išeidavo visi vyrai. Kariškasis senovės lietuvių kultūros pobūdis Lietuviai istorijos arenoje pasirodė. galvai ir krūtinei pridengti — geležiniai šarvai. kad turėjo sekti vakarų Europos gyvenimą ir pažinti jos santykius. patrankų jau turėjo ir Kęstutis. todėl jis mums mažai ir te153 . Apsileidusi miškinė tauta nebūtų galėjusi sukurti tokios galingos valsty­ bės. tačiau. todėl galėdavo pasiekti labai tolimus kraštus. ne­ galėdami įsigyti visų brangiųjų ginklų.. Senoji Lietuva sukūrė savo galin­ gą valstybę. žinoma. pasidirb­ davo specialias mašinas — taranus. Pilims griauti čia pat. X I I I amžiuje kaimynių tautų kronikos rašo apie juos. Lietuvių žygiai būdavo gerai organizuoti. kuri buvo sudaroma iš tų pačių apylinkės žmonių. Aišku. tačiau tas jos vertės nemažina. o Gediminas.

po krikšto jie labai greit virto katalikais. Kaip Europos vakaruose buvo rašoma lotyniškai. būdavo rašoma rytų slavų var­ tojamąja rašto kalba. bet ir Bažnyčios reikalams. o kartais ir vokiškai. kaip kad buvo parašytos pirmosios knygos. — juo labiau. Ir iš tikro lietuviai pasiskolino iš rusų kai kurias valdymo for­ mas. Visi lietuviai iki pat krikšto išliko pagonys. Be to. o ypač gudų kalbų įtakoje. Tas jau rodo. kurie betgi Lietuvos nepažino. Tačiau ir ji buvo visai savotiška — niekas gyvas ja nekalbėjo. Ką apie jį žinome. jį pasiskolino iš kitų. Valstybėje vidaus reikalams raštas nebuvo vartojamas net iki X I V amžiaus pabaigos. o iš lietuvių nežinome Rytų Bažnyčios apeigomis apsikrikštijusios nė vienos bajorų šeimos. kurie prisigerdavo rusiškosios kultūros. Net Lietuvos katalikų dvasininkai ją vartojo greta lotynų kal­ bos. Bet nei vakarų Europa nebuvo lotyniška nei Lietuvn nebuvo slaviška ar rusiška. O kai valstybės gyvenime pradėjo vartoti raštą. vėl kitokia buvo kitur. kurie pateko į Lietuvos valdžią. o gal net ir ki­ tur buvo katalikų bažnyčių. Todėl ji kitokia bu­ vo tuose rusų kraštuose. Lietuviai visai ne­ liesdavo rastosios rusų kraštuose valstybinės ir socialinės san­ tvarkos. būdavo rašoma lotyniškai. kad į rusiškuosius kraštus nusikeldavo dalis Lietuvos kunigaikščių ir bajorų. Pravoslavais virto tik tie. žinoma. ši pasaulinė raštų kalba plėtojosi šnekamosios kalbos įtakoj. turėjo nemaža įtakos ir Lie154 !nvos rašto kalbai. be jokių svy­ ravimų atsigręždami į Vakarų krikščionybę. Gedimino laikais Vilniuje ir Naugarduke. Kid ano meto Lietuva būtų buvusi aprusėjusi. kaip kad paskutiniais laikais bandė įrodinėti rusai. Iš rusų yra skolinti ir vietininkai (namiestnik). Todėl jų tikybinės lite­ ratūros kalba ilgus amžius išliko nė kiek nepakitusi. lietuviai buvo gana gerai pažinę katalikiškąją Vakarų kultūrą. lietuviai šiek tiek buvo paveikti jų kultūros. turėjusiai savo raštų (daugiausia tai buvo tikybiniai ir įvairūs istori­ niai raštai. Kultūriniai lietuvių santykiai su rusais. Kultūriniai lietuvių santykiai su katalikiškaisiais Vakarais ypač pagyvėjo susidūrus su vokiečių ordinu. kurių jau nebevaržė jokie erezijų pavojai. Kiekviena iš jų gy­ veno skirtingą gyvenimą. Visi rytų slavai vartojo specialią rašto kalbą. Lietuvos valdžiai patekusieji rusų kraštai. kai ja buvo rašoma daugumas raštų ne tik valstybės. Visa valstybė tautiniu ir tikybiniu atžvilgiu dalijosi į dvi dalis: į lietuviškąją pagoniškąją. arba kronikos)). taip Lietuvoje ir visuose rytuose — specialia slavų rašto kalba. Kiekvienoj valstybėj ji plėtojosi skirtingai. Tikrojoje Lietuvoje pravoslavais buvo tik į ją atsikėlę rusai. ir į rusiškąją pravoslaviškąją. Ta pačia religinių raštų kalba buvo pradėti rašyti ir kiti raštai. kad. Viduramžiuose beveik visur pasauly rašto kalba skyrėsi nuo šnekamosios tau( I I N kalbos. rašė apie ją dažniausiai tik iš kitų pasakojimų ir labai dažnai dar tyčia ją juodindavo.žinomas. Čia lietuviai su­ sidūrė su senomis valstybėmis. žinome tik iš svetimųjų. tad dažnai ji yra vadinama gudų rašto kalba. kuri buvo kilusi Bulgarijoj. arba tik­ rąją Lietuvą. ypač juos paveikė rusų valsty­ binė organizacija ir visuomeniniai santykiai. užėmę tokiuos didelius rusų plotus. Nuo pat Mindaugo laikų Lie­ tuvos valstybei teko dideli rusų žemės plotai. Ji buvo vartojama visose pravoslaviškose slavų tautose ir romaniškoj Rumunijoj. Lietuvoje ji plėtojosi labiausiai ukrainiečių. įsivedė buvusius rusiškuose kraštuose urėdus. Nuo to meto į Lie­ tuvą pradėjo skverbtis ir krikščionybė. ta kalba buvo pradėtos rašyti jų tikybinės knygos. Bet šiaipjau Lietuva nesurusėjo. bijodami iškreipti savo tikėjimo tiesas. priklausiusiomis rytų apeigų Bažnyčiai. tėvūnai (tijun) ir kt. kai būdavo koks reikalas su Rytais. bebendraudami su savo priešais katalikais. Žinoma. atsirado vienuolių misijonierių. kai nuo X I V amžiaus pa­ baigos ji pasidarė valstybine rašto kalba. geriausiai rodo tas faktas. kurie nusikėlė gyventi į rusiškuosius kraštus. Kad Lietuva iš tikro nebuvo surusė­ jusi. Slavų rašto kalba Lietuvoje. Kai būdavo koks reikalas su Vakarais. Pirmieji Lietuvos raštai buvo įvairūs laiškai į užsienį ir sutartys su svetimomis valstybėmis. Pravoslavai. senoviška. Žmonėms neateidavo nė į galvą. Tos kalbos vartojimas betgi nė kiek nerodo. Patys lietuviai tada apseidavo iš viso be jokio rašto. kad galėtų rašyti ir IIVO šnekamąja kalba. Net pats didžiojo kunigaikščio titulas yra skolintas iš rusų. vėliau pramintai pravoslavų Bažnyčia. todėl ji negalėjo nepaveikti ir pačios Lietuvos. Ypač skirtingai ji ėmė plėtotis Lietuvoj. kito­ kia buvo Maskvos kunigaikštystėje. prasidėję prekybos santykiai 155 . kad joje neįsigalėjo pravoslavija. visas savo tikybines knygas rašė pažodžiui.

Tačiau jų ten studijavo dar labai nedaug. 1400 m. bet Vakaruose. Mokytųjų žmonių paruošimo klausimas.uitos nelaimės. pirklių ir riterių iš Vakarų. daugiausia iš Lenkijos. deja. Siek tiek buvo ruošiama ir savos inteligentijos. Tiesa. lietuviai po krikšto pradėjo lankyti va­ karų Europos universitetus. iš eilinio anų laikų kunigo ma­ žai tebuvo reikalaujama: pakakdavo. tai palengva ėjo ir Lietuvos šviesuomenės lenkėjimas. Jogailos val­ dymo pradžioje net Vilniaus miesto viršininkas buvo pirklys vokietis Hanulonas. y. Iš pradžių Lietuvai buvo sunku prisitaikyti prie Europos kul­ tūros: ji neturėjo vakarietiškai paruoštų žmonių. Jos daugumas mokėsi Lenkijoje. paskui gabesnieji. trūkstant savos švie­ suomenės. O jie ypač bu­ vo reikalingi diplomatijai ir Bažnyčiai. sulyginti ją su visomis kitomis valstybėmis. Po krikšto Lietu­ vai reikėjo daugiau šviesuomenės. Tuo būdu prasidėjo su Lenkija pirmieji kultūriniai ryšiai. X V I amž. tai daugumas lietuvių ir vyko į jį mokytis. Jogaila atgaivino jau seniai įkurtą. Dalis vakarų Eu­ ropos pirklių net apsigyveno Lietuvoje. pasikeitimai laiškais ir delegacijomis. Čia ir prasidėjo lietuvių 156 Mokyklų Lietuvoje ilgą laiką kaip ir nebuvo. bet ir ji dažniausiai i uošėsi. anksčiau eidavo tik diplomatiniai susižinojimai. 157 . ypač daug lie­ tuvių čia studijavo teologiją ir ruošėsi bažnytinei veiklai. taip antai. o įvedus krikštą jau norima visai priartinti Lietuvą prie vakarų Europos.I. Tačiau šitų mokyklų dar nepakako. įkūrus Vilniaus vyskupystę. t. Bet. nei Jogaila nei Vy­ tautas nepasirūpino įsteigti Lietuvoje mokyklų. ir Lietuvai dar ilgai teko skolintis inteligentų iš svetur. Neturėdama tam reikalingų žmonių iš saviškių tirpo. O aukštesnioji ir aukštoji mokykla (akademija) Lietuvoje atsirado tik su jėzuitų atėjimu. prie jos atsirado ir pirmoji Lietuvos mokykla. T o meto L i e t u v a k u l t ū r o s i r šviesos i e š k o j o ne Rytuose. Todėl ji visada jautė tam tikrą kultūrinę giminystę su lenkais. Anais laikais visur pasauly mokyklas laikydavo tik bažnyčios ir vienuolynai. ji turėjo jų kviestis iš svetur. Mat. bū­ davo įšventinami į kunigus. (ypač su Ryga) lietuvius jungė su Vakarais. Taip pat nuo jo laikų korespondencijai su Vakarų valdovais buvo pradėta naudotis Lietuvoje gyvenusių vienuolių patarnavimais: mat. tik jie ge­ riausiai galėjo rašyti lotyniškai. dar kiek pamokyti. ilgainiui palengva sulenkinę aukš­ tesnįjį Lietuvos visuomenės sluoksnį. Po kelerių metų atsirado dar keletas mokyklų prie vienuolynų ir parapijinių bažnyčių. Gediminas pirmasis ketino sukultūrinti Lietuvą ir kvietėsi amatininkų. Iš pradžių vaikai buvo ruošiami patarnauti baž­ nyčiose pamaldų metu. jose mokė bažnyčios reikalui truputį lotyniškai skai­ tyti ir rašyti. Krokuvos universitete. jei mokėdavo paskaityti li­ turgines maldas ir atlikti bažnytines apeigas. Tad iki tol visa šviesuomenė buvo ruošiama svetur. mokslinosi Lenkijoj. Kadangi jis buvo Lietuvai artimiaulias. jos tekdavo kviestis dažniausiai iš Lenkijos ir ka­ dangi su Lenkija visą laiką buvo palaikomi politiniai ryšiai. Bet šitų pirmųjų mokytų žmonių vis dėlto dar nepakako. O kadangi. Bet glaudesni Lietuvos santykiai su Vakarais iš tikrųjų pra­ sideda tik nuo Jogailos ir Vytauto laikų. Bet tai buvo tik pradžios mokyklos. antroje pusėje. kurios paruoštų mokytų žmonių. iki pat X V I amžiaus jų buvo labai nedaug. Lydos pilies griuvėsiai. bet suny­ kusį Krokuvos universitetą.

76 psl. atgaivino Jogaila). Iš pradžių į ją ne­ atvyko nė vieno lietuvio. Bet Jadvyga mirė ne­ spėjusi įvykdyti savo sumanymo. Buvusi didžiųjų kunigaikščių vasaros rezidencija prie Vilniaus. Medininkų pilies griuvėsiai. ir universitetas bei kolegijos sunyko. Tuo būdu lietu­ viai nepasinaudojo ta malone. Senosios Lietuvos valstybinė santvarka Valstybės teritorija ir jos valdymas. Jos buvo parašytos jo rūmų įtakoje. Tai pirmosios Lietuvos istorijos. nes trūko mokomojo personalo. 138—9 psl. To­ kie bendrabučiai buvo vadinami k o l e g i j o m i s . Vie­ nos jų buvo tikrojoje Lietuvoje. o daugumas iš 12 Algirdo sūnų gavo valdyti po atskirą kunigaikštystę. pavyzdžiui. nemokėdami kalbos. Daugybė rytuose esančių rusų kunigaikštys­ čių buvo jungiamos prie Lietuvos. Pirmieji Lietuvos raštai buvo savos kronikos. Lenkai Lietuvos krikšto metu taip pat neturėjo aukštosios mokyklos. Tų kro­ nikų atsirado net keletas. Lietuvos valstybės bran­ duolys buvo Aukštaičiai. nutarė sudaryti sąlygas. o jos įgaliotiniai. senieji rusų kunigaikščiai. Jos rašytos ta pačia gudų rašto kalba.). Bet jau ne­ trukus po krikšto buvo bandyta sudaryti sąlygas. Ta pačia gudų kanceliarine kalba buvo rašytos ir vėlesniosios Lietuvos kronikos. nes nebuvo kas juos paskatintų ten važiuoti. Anais laikais prie universitetų paprastai būdavo steigiami tam tikri studentų bendrabučiai. Kai kuriose ku­ nigaikštystėse kurį laiką buvo paliekami net tie patys. nes pirmieji Lietuvos kunigai lenkai. Todėl Jogailos žmona Jadvyga. Iki jėzuitų pačioje Lietuvoje niekas nemėgino įsteigti aukštesniosios ar aukštosios mokyklos. iš čia Lietuvos valstybė sparčiai ėmė plėstis į rytus. Tam reikalui buvo paskirta speciali suma pinigų ir nupirkti namai.Prahos lietuvių kolegija. 4. Juose nereikėdavo nieko mokėti. Pagoniškoji Lietuva nepaliko apie save jokių raštų. kuria buvo rašomi ir visi vidaus reikalų raštai. Tuojau po Lietuvos krikšto buvo reikalinga jai paruošti lietuvių kunigų. ir visi studentai galėdavo mokytis pas ten pat gyvenančius profesorius. o gal net jo paties įsakymu. Netrukus Čekijoje prasidėjo didelės suirutės ir tarpusavio karai (žiūr. senieji rusų kunigaikščiai ilgiau išliko tik smulkiosiose kunigaikštystėse (žiūr. Anais laikais įsteigti aukštojo mokslo įstaigą buvo nelengva. Iš pradžių Lietuvos sie­ nos buvo plečiamos karu. Tik X V I amžiaus antrojoje pusėje Lietuvoje ima rastis ir lenkiškų raštų. Bet dažniausiai didesnieji kunigaikščiai buvo pa­ šalinami ir jų kunigaikštystės buvo pavedamos valdyti didžiojo kunigaikščio sūnums ar broliams. o viena tuojau buvo išversta ir į lotynų kalbą.). Vėliau daugelis rusų kuni­ gaikštysčių buvo prijungtos įvairiomis sutartimis ar paimtos Lietuvos kunigaikščių globon. Jadvyga ir su­ galvojo įsteigti Prahoje tokią kolegiją lietuviams. kiekvienas iš 7 Gedimino sūnų. garbinamas Vytautas ir jo darbai. Iš jų jau aiškiai matyti didelis valstybinis susipratimas. atsirasdusios Vytauto laikais. kad lietuviai galėtų ruoštis į kunigus Prahos universitete. kad Prahoje galėtų mo­ kytis teologijos ir lietuviai. o kitos — jos užimtose rusiš159 158 . jos tik turėjo mokėti didžiajam kunigaikščiui duoklę ir eiti jo įsakymu į karą. Kadaise Kazimiero Di­ džiojo įkurtas universitetas buvo sunykęs (jį 1400 m. Atskirų kunigaikštysčių Lietuvos valstybėje buvo gana daug. kolegiją įsteigė tik po kelerių metų. Jose gėrimasi ir didžiuojamasi Lietuvos praeitimi. ne­ galėjo apaštalauti. susitarusi su savo kapelionu čeku. juose turėjo gyventi ir mokytis teologijos 12 studentų lietuvių. Lietuvos raštų pradžia. kuriems buvo įteikti pinigai. Aukštuosius teologijos mokslus lenkų dvasininkai ėjo Prahos universitete.

Naugardo Sieversko. didžiojo kunigaikščio valdžios nevaržė niekas: jis buvo visos valstybės savininkas ir valdovas.. jį pakeitė Algirdas — irgi ne visų vyriau­ siasis iš brolių. ėjo smulkesnieji k u n i g a i k š t ė l i a i . Iš nepaklusniojo jis galėjo atimti valdomąją sritį ir duoti jam kitą arba ir visai neduoti. Bajorai iš seno valdė tam tikrus žemės plotus. prasidėjo labai anksti. Smolensko. išskyrus šeimą. Didelių sričių. ne su jo valdiniais. Valstybė buvo laikoma ne jo vieno. Giedraičių. iš kurių Vytautas atėmė sritis. tokie. sričių vietininkai ir patarėjai. po Gedimino mirties Vilnių ėmė valdyti jauniausiasis jo sūnus. Sričių suskirstymas buvo nevienodas: kai kurie kunigaikščiai valdė labai dideles sritis. Pagaliau Algirdo paskirtas įpėdinis. buvo dar žemesnysis bajorijos sluoksnis. karo vadai. kurių be specialių urėdų nebuvo galima lldyti. Jogaila. pavyzdžiui. buvo ir paimtose rusų žemėse. turinčių net po kelias kunigaikš­ tystes. Vietoj kunigaikščių srityse buvo paskir­ ti vietininkai. kol kurioje nors srityje buvo koks kunigaikštis. kaip u visuose kraštuose. 11 161 . buvo Polocko. Kadangi jos buvo per didelės. lenkų pavyzdžiu.). Iš jų vėliau išsiplėtojo uždari luomai. Iš jų ir turtingųjų bajorų kilo artimesnieji didžiojo kunigaikščio bendradarbiai. bet tas atsitiko daug vėliau. iš tų sričių buvo sudarytos dvi pirmosios ^ilvadijos. o iškilęs bajoras galėjo pasidaryti artimu didžiojo kunigaikščio padėjėju ir įeiti į vadinamųjų ponų tarpą. pradėjęs eiti kario pareigas. Senosios Lietuvos socialinė santvarka Visuomenės sluoksniai. Svyrio kunigaikši ui ir kt. I rti buvo dideli plotai. kurių žemės plotai ir nesueidavo. Kijevo ir kitos kuni­ gaikštystės. Jai. Taip buvo iki Vytauto laikų. dar nebuvo luomai: perėjimas iš vieno sluoksnio į kitą tebebuvo dar atviras. jo diplomatai. jau po Vytauto. Jau Vytauto laikais jie niekuo nesiskyrė nuo turtinges­ niųjų bajorų. Dar žemiau už juos stovėjo įvairios vals­ tiečių rūšys. Tuo būdu visa valstybės valdymo sistema virto sritinių kunigaikštysčių sistema. sutartys su kitomis valstybėmis taip pat buvo daromos visos šei­ mos vardu. Sosto paveldėjimas. buvo Alšėnų. Juo būdavo pasirenkamas ne būtinai vyriausiasis sūnus. kurie \H valstybės kūrimosi laikų buvo išlikę savo mažytėse sritelėse. Sričių naikinimą ir valstybės centralizavimą pradėjo Vytau160 l. vėliau tie vietininkai virto vaivadomis. jie buvo pradėti vadinti p o n a i s . be didelės dalies Aukštaičių. Socialinė nelygybė Lietuvoje. Tačiau. Daugumas didžiųjų sritinių kunigaikši t'uj buvo panaikintos. turinčius nelygias pareigas ir nelygias teises. Jaunutis. o buvusios kunigaikštystės — vaivadijomis.lctuvos Istorija. pavyzdžiui. Praturtėjęs valstietis. todėl visi šeimos nariai turėjo teisę joje gauti savo dalį. Įpėdinį pasirinkdavo pats tėvas. Didžiojo kunigaikščio valdžia valstybėje buvo suvaržyta. Didžiausia buvo Vilniaus sritis. turėdami savo sritis. Kiekvienas iš kunigaikščių savo srityje vėl savo rėžtu skirstė žemes sūnums. tokios. Iš tų žemių jie turėjo eiti į didžiojo kunigaikščio kaI. Šiaipjau. Todėl 1413 m. 5. nuo XV amžiaus. buvo vienas iš vidutiniųjų jo sūnų. Po valdančiosios ku­ nigaikščių šeimos. o kai kurie valdė vos po vieną ar po dvi pilis su mažomis apylinkėmis. Bet vis dėlto visi turėjo klausyti didžiojo kunigaikš­ čio. paveldėdami juos iš tėvų. Didžiojo kunigaikščio sostui pavel­ dėti nebuvo susidariusios tradicijos. kurią valdė patsai didysis kunigaikštis. Nuo Gedimino laikų taip pat gana didelė buvo Kęstučio valdytoji Trakų sritis. pav. galėjo virsti bajoru. Galėjo būti ir priešingas kelias: nuskurdęs didikas (ponas) savaime virsdavo eiliniu bajoru. dar priklausė dideli Gudų plotai. Vytautas patsai valdė VilllllUl ir Trakų sritis (kitos žemės buvo valdomos jo vietininkų). Taip pat visi šeimos nariai. šie buvo visiškoje savo srities kunigaikš­ čio valdžioje. Tačiau visi tie sluoksniai dar nebuvo uždari. o nuskurdęs bajoras — paprastu vals­ tiečiu.kose žemėse. Visuomenė buvo susiskirsčiusi į sluoksnius. O tie ne būtinai turėdavo gauti ištisinį žemės plotą: kartais jie gaudavo porą ar kelias pilis. kurio svarbiausias darbas ir pa­ reiga buvo eiti į karą. Todėl visi svarbesnieji žygiai didžiojo kunigaikščio buvo atliekami tik pasitarus su broliais. Vėliau su jais susilygino ir daugelis kunigaikščių. Be jų. tai vėliau iš jų dar bllVO išskirtos kelios kitos vaivadijos.i*> (iiūr. 117—120 psl. bet visos jo šeimos nuosa­ vybe. tol didysis kunigaikštis turėjo reikalą tik su juo. vaidino tam tikrą vaidmenį ir valstybės politikoje.

daugumas valstiečių Lietuvoje dar buvo l a i s v i e j i ū k i n i n k a i . Karinė prievolė bajorijai nebuvo lengva: kasmet vieną ar ke­ letą kartų tekdavo eiti į karą pačiam su savo ginklais. buvo nelengva rasti žmogų. Taigi ir pas mus buvo maždaug tokia pat santvarka. Tie. kurs turėtų nori­ mųjų prekių ir norėtų gauti pirkėjo turimųjų produktų. kad kai kurios prekės turėjo atstoti pinigus. Šalia žemdirbystės. nebuvo galutinai išsiplėtojęs. ta­ čiau jos tikruoju savininku vis dėlto buvo laikomas kunigaikštis. Bajoras. valstiečiai ir mokesčius mokėjo savo ūkio produktais: javais. gy­ veną miškuose ir prie vandens. Lietuvos sriimcs kunigaikštystės buvo laikomos ne tiek jas gavusio kunigaikšEo nuosava valstybe. kurią jiems duodavo kunigaikštis valdyti iki gyvos jų galvos ar iki pasikeis jo malonė: ta žemė galėjo būti atimta ir kitam atiduota kiekvienu momentu arba iš­ ėjus kunigaikščio skirtajam laikui. jie turėjo statyti naujas ir taisyti senas pilis. Tad šiuo atveju bajorų privatinės nuosavybės laisvė buvo suvaržyta. Jų valdomoji žemė iš tėvų pereidavo vaikams. tai kunigaikštis rūpindavosi išleisti jas už tokių vyrų. o neturtingieji — patys. kurs neatlikdavo karinės prievolės. kurie buvo pririšti prie pavestojo žemės ploto ir turėjo nustatytas pareigas. turėdavo gauti kunigaikščio sutikimą. o jei karinės prievolės neatlikdavo neturtingas bajorėlis. O nesant pi­ nigų arba labai maža jų esant. Negalėjo jie laisvai elgtis tik su ta žeme. Bet faktiškai ir ta žemė. t. iš jos jau retai kada be­ išeidavo. kaip Vakaruose vadinamasis f e o d a l i z m a s . o ne iš suvereno malonės. Už parduo­ damus produktus būdavo gaunamos įprastesnės prekės (dažniau­ siai brangūs kailiai). Tuo tarpu Vakaruose vasalų valstybės buvo pastovios ir neliečiamos. su savu arkliu ir su savo maistu. Jei lik­ davo vienos tik dukterys. kiek administracine apygarda. Jei išmirdavo kuri nors bajorų šeima be įpėdinių. buvo valstiečių. tai jis turėdavo eiti valstiečio pareigas. todėl ėjo mainų prekyba. ėjo kai kurias pareigas ir beveik nesiskyrė nuo žemesniosios bajo­ rijos. Kiekvienas iš jų mokėjo mo­ kesčius savo verslo produktais. |os buvo kunigaikščių gaunamos iš tėvų. bajorai turėjo dar ir kitų pareigų. atlikdavo per savo tarnus. Lietuvos feodalizmas. Todėl nu­ manu. jei kurie pradėdavo eiti karinę tarnybą. Be karo tarny­ bos. kurie žuvimis — ž u v i n i n k a i s . Todėl jos DUVO nepastovios: kunigaikščiai galėjo būti kilnojami iš vienos vie­ los į kitą. O jam buvo svarbu. tais verslais vertėsi žmonės. Mat. gyvuliais. D i ­ desnieji bajorai visus tuos darbus. XV amžiaus pradžioje. visais kitais atvejais bajorija savo turtui turėjo visišką laisvę. jų pareiga buvo ir saugoti pilis. šienu. vadinosi d u o k l ė m i s . bajorija dar turėjo išlai­ kyti pravažiuojančius kunigaikščio pasiuntinius. be to. Smulkesnioji bajorija dar turėjo daugybę pareigų. Jie buvo taip pat nevienodi. mažinamos ir didinamos. kas į dvarą buvo sunešama produktais. Jie mokėjo tam tikrą nustatytą mokestį. medžioklė ir žvejyba. Tik Lietuvos f eoda162 lizinas buvo kiek kitoks: jis skyrėsi nuo vakarų Europos feodalizmo nc tiek bajorijos. ypač ponų ir turtingesniųjų ba­ jorų žemėse. Be to. kurie galėtų atlikti karo tarnybą. Lietuvos bajorijos pareigos valstybei priklausydavo nuo jų val­ domosios žemės. Tokio pat sutikimo reikėdavo ir žemę parduodant ar dovanojant. kiaušiniais ir t. pa­ tekusi į kurios nors šeimos rankas. žinoma. perleisdami žemę kitiems. Todėl žemės savininkai. tokie valstiečiai vadi­ nosi n e l a i s v a i s i a i s . tai turėdavo patsai atsivesti ir išlaikyti dar keletą gink­ luotų savo tarnų. y. už kurias jau iš kitų būdavo perkami reika­ lingieji daiktai. Vytauto laikais. Kadangi kunigaikštis kai o 163 . darbininkai. O jei kuris nors bajoras būdavo tur­ tingesnis. buvo vadinami b i t i n i n k a i s . t. pagal kurias ji buvo skirstoma į daugelį rūšių. ir jis savo valia atiduodavo juos kam nors kitam (tai vadinamoji kaduko teisė). Tais laikais Lietuvoje dar tebevyravo natūralinis ūkis. kiek sritinių kunigaikščių teisėmis. o taip pat ir ją perleidžiant vedybų keliu. Pinigų tuomet buvo labai maža. Valstiečiai buvo žemesnysis ir gausingiausias Lietuvos visuo­ menės sluoksnis. kad privatinė bajorų žemė visada liktų ran­ kose tų žmonių. visa.riuomenę. parūpinti jiems arklių. tai jų tur­ tai ir dvarai atitekdavo kunigaikščiui. vežimų. netekdavo žemės. svarbios ūkio šakos tada dar buvo bi­ tininkystė. kurie galėtų atlikti karo tarnybą. duokles. va­ dinami m e z l i a v o m i s . kaip matome. kurie mokėjo medum ir vašku. tai virsdavo net tikraisiais bajorais. Jie turėjo išlaikyti ir kelionėje pas juos sustojantį kunigaikštį su visu jo dvaru. kurie mokėjo kiaunių ir vebrų kailiukais — k i a u n i n i n k a i s ir v e b r i n i n k a i s . Bet jau tada. Vėlesniais laikais ir vietoj galvijų buvo mokami mokesčiai. Jį sudarė krašto ūkininkai. jų sritys galėjo būti karpomos.

vadinami a r k l i n i n k a i s . Arkliams prižiūrėti ir šerti buvo spe­ cialūs valstiečiai. medžioklė. šalia žem­ dirbystės. Todėl apskaičiuojama. sidabro lazdelės. kad X I V amžiaus pradžioje tikrojoje Lietuvoje gyventojų galėjo būti tik apie 300. to­ limi vakarinės Azijos kraštai ir Viduržemio pajūris. t. tiltus. Kre­ tingos ir Telšių apskričių dalys. netoli Kauno buvo 800 arklių žirgynas. Lietuvoje nebuvo. Bet. Vaismainio ir laukų tręšimo lietuviai dar nežinojo. Anais laikais dar nie­ kas nesistengė daug žemės dirbti. kokios buvo kunigaikščio nustatytos. buvo spe­ ciali rūšis amatininkų. prekyba su tais kraštais sumažėjo. tai. valstiečiai dar buvo ver­ čiami statyti pilis. taip pat dar ilgai dirbo net Vakaruose). Ūkis. Iš pradžių Lietuvoje savų pinigų ne­ buvo iš viso. t. kurs neturėjo jokių teisių. 164 6.000—400. ir todėl nebūtų buvę kur dėti javų. Prekyba. kurie grupavosi Viduržemio jūroje. kai čia nebe­ augdavo. ir toks vergas tapdavo pa­ prastu valstiečiu. Mat. greta visų rinkliavų ūkio produktais ir amatininkų ga­ miniais. Antra tokia pat didžiulė giria buvo Livonijos pasienis (šiaurinė Lietuvos dalis). kaip kad tikro­ joje Lietuvoje. mo­ kestį sidabriniais pinigais). pavyzdžiui. Ekonorriinis senosios Lietuvos gyvenimas Gyventojų skaičius. dar didelę reikšmę Lietuvos ūkiui turėjo gyvulių au­ ginimas. o buvo tik darbo jėga. tai dažnai tokio vergystę pamiršdavo. kurie dirbo kunigaikščiui ar ponui reika­ lingus vežimus ir ratus (tai vadinamieji r a t i n i n k a i) ir t. y. Pagrindinė Lietuvos ūkio šaka buvo žemdirbystė. Tačiau jis negalėjo būti labai dide­ lis. Bet toto­ riams užėmus Dniepro žiotis. t. metę tą plotą. Nors teritorijos atžvilgiu ru­ siškosios žemės bent 10 kartų buvo didesnės už tikrąją Lietuvą. Seniausiais laikais lietuviai prekiavo su skandina­ vais ir su rusais. Kiek vėliau Mažoji Azija pateko į Turkų valdžią. Vienoje vietoje tol sėdavo. nes tuomet javų eksporto ne­ buvo. kurių kartais būdavo bent po 4—5 ar net po daugiau per vienerius metus. Kai kur buvo auginama šimtai arklių.reikalui privalė arklių. kad taip buvo dirbama tik Lietuvoje. vadinamus t ė v ū n a i s . Jie buvo tik nelaisvi dvaro bernai. tada pamažu visai Euro165 . Todėl nei bajorų nei di­ džiojo kunigaikščio dvaruose (vadinamuosiuose domenuose) valstiečiams dar nereikėjo daug dirbti. Be to. Be to. Savi pinigai buvo pradėti kalti greičiausiai tik Algirdo ir Kęstučio lai­ kais. Antai ištisa didžiulė giria buvo kryžiuočių pasienis. tiesti kelius ir 1. Vergai buvo žemiausias visuomenės sluoksnis. upėmis buvo pasiekiama net Juodoji jūra. o šie iš valstiečių galėjo reikalauti tik tokių prievolių. sėdavo kitur: žemės tuomet buvo kiek reikiant. tačiau tokios vergų prekybos. didesniosios Tauragės. Kunigaikščiai valdė savo žemes ir teisė jose gyvenančius žmones per savo v i e t i ­ n i n k u s ir dvarų prievaizdus. Kadangi javų eksporto tuomet nebuvo. kokia kad buvo Rytuose. kai kurių sričių valstiečiai jau labai anksti taip pat mo­ kėjo ir vadinamąją s i d a b r i n ę (sidabrinę duoklę.). Ano meto Lietuvos valstybės gyven­ tojų skaičius nėra žinomas. visas dabartinis Suvalkų kraštas. ku­ rie dirbo žemę ir kitus darbus. prekybos cent­ rai. tačiau gyventojų ten buvo vis dėlto ne daugiau. Bet ji gana sunkiai klestėjo: ją trukdė nuolatiniai kryžiuočių už­ puolimai. klm. Jie galėjo būti kam dovanojami ar parduodami. Ypač lengva valstiečių būklė buvo didžiojo kunigaikščio dvaruose. Visi vergų vaikai taip pat virsdavo vergais. Be įvairių rinkliavų ir mokesčių. kol augdavo. tų verslų pro­ duktus buvo galima parduoti ir už gautuosius pinigus pirktis Lietuvoje nesančių prekių. y. nes ir Lietuva dau­ gely vietų buvo apaugusi didžiulėmis. didžiu­ lių girių buvo pilna ir visam krašte. kur juos veždavo parduoti į specialias rin­ kas. Tuo tarpu bajorai stengėsi kuo dau­ giausia išnaudoti savo valstiečius.000 (4—6 žmonės 1 kv. vėliau ordino pinigai ir pagaliau Prahos skatikai. O ir čia jų buvo ne kažin kiek. Jei kuriam iš jų pasisekdavo gauti žemės plotą ir jį dirbti už tam tikrą mokestį ir pareigas. bitininkystė ir žvejyba. mažai tegyvenamomis gi­ riomis. buvo vartojami svetimieji: rusų muštiniai. Ir patys žemdirbystės pabūklai buvo dar menki: žemė dažniausiai būdavo ariama mediniu arklu (be gele­ žinio norago) ir akėjama šakotu medžio kamienu (tačiau nereikia manyti. tačiau daugiau jų buvo kalama Vytauto ir vėlesniaisiais laikais.1. tai krašte buvo daug žirgynų. Jie atsirado iš karo belais­ vių ir prasiskolinusių ar mirti nuteistų ir pasigailėtų valstiečių. nes dar X V I amžiuje didžiuliai Lietuvos valstybei tekę ru­ siškųjų žemių plotai buvo dykumos.

Vaškas. Vakaruose miestai turėjo tam tikras teises ir valdėsi pa­ tys. Ypač svarbus centras buvo Kaunas: mat.). ru­ siškųjų žemių prekyba daugiausia ėjo Dauguva. len­ tos (dažniausiai laivų statybai). didelė dalis pietų Lietuvos prekių ėmė plaukti per Lenkiją. 65. kartys (buriniams stiebams) ir t. Pasibaigus karams su ordinu. t. peiliai. Hanzos pirklių prekybos centras Bal­ tijos jūroje buvo V i s b y miestas Gotlando saloje. Brasta. pajamos iš prekybos papildydavo jo neišsenkantį iždą. Išvežami buvo pelenai. Visais laikais prekyba ir amatai koncentravosi mies­ tuose. vebrų. o tikrosios Lie­ tuvos ir jai artimųjų sričių — Nemunu. Vytauto laikais. Ka­ raliaučiaus ir Dancigo rinkose. ūkio padargai. silkės. labai vertino prekybą. Taip pat gana pelninga eksporto prekė buvo m e d i s . — pirmučiausia d r u s k a ir įvairūs meta­ lų. būdamas geras krašto šeimi­ ninkas. kurioms lengviau buvo pasiekti Vyslos intaką Bugą (Bugu Lietuvos prekės eidavo į Vyslą. ypač g e l e ž i e s . derva. žinodamas. dirbiniai: ginklai. Prekybą jis rėmė visokiais būdais. prekybai labai patogi jo vieta — dvie­ jų didelių upių santakas. Pirkliai jį laikė savo globėju ir apipildavo jį dovanomis. aprimus karams su kryžiuočiais. Arkivys­ kupo ir rygiečių dėka dažnai būdavo sudaromos Lietuvos pre­ kybos sutartys net su ordinu. anglys. Gardi167 . Lietuvoje miestams iškilti nebuvo gerų sąlygų. čia įsigalėjo vokiškųjų miestų pirklių sąjunga. 68 psl. — kai su šia prasidėjo Lietuvos santykiai. nors ir neilgam. kuris. garsus Rygos. Nemuno žiotys buvo ap­ gultos kryžiuočių. Jis. Tuo metu rytų Lietuvos. no­ rėdamas pasipelnyti. kur tatai atsitikdavo. Abiejuose tuose centruose Hanza veikiai įsteigė savo agentūras (vadinamąsias pirklių kontoras). kurių ji pati neturėjo. I m p o r t u o j a m o s į Lietuvą buvo tokios prekės. kurie stengėsi visaip trukdyti Lietuvos pre­ kybą.t. bu­ vo gabenami neapdirbti rąstai ir apdirbta medžiaga: sienojai. Jei kur nors Lietuvos pirkliai būdavo nuskriausti ar būdavo atimtos iš jų prekės. buvo sukalbamesnis. Eksportuojamos ir importuojamos prekės. kovodamas su ordinu drauge su rygiečiais. svetur nuskriaustus.t. svarbus prekybos centras Lietuvai tapo K r o 166 I n v a. Trakai. O be to. dar labai daug buvo eksportuojama įvairių k a i l i ų (kiaunių. ne kartą eidavo išvien su Lie­ tuva (Vytenio ir Gedimino laikais. jis įsakydavo sulai­ kyti į Lietuvą atgabentas tų kraštų prekes. Be to. atgijo pre­ kyba Nemunu. Ryga buvo laisvas miestas. — žiūr. — vis dėlto čia buvo kiek lengviau: mat. Lietuvai buvo sunku prekiauti su Hanzos pirkliais. Prekybos klestėjimas. Todėl tik Vytauto laikais daugiau iškilo Vilnius. Naugardas (žiūr. dar buvo impor­ tuojami v i l n o n i a i a u d e k l a i (jų patys lietuviai dar tada beveik neaudė). Todėl prie Dauguvos iškilo didelis prekybos centras P o l o c k a s .pai nustojo savo reikšmės. Per Lenkiją ypač buvo pa­ togu gabentis reikalingų ginklų. nes kraštas buvo nuolat karų naikinamas ir buvo trukdoma prekyba. ateityje per LenI ėjo prekės tik iš tų Lietuvos dalių. lapių ir t. Nuo to tad laiko ( X I I I amžiaus) ir Lietuvos prekyba ėmė krypti į Baltijos jūrą. o šia — į Dancigą). įvairūs papuošalai ir 1. vokiečių pirkliai vėl įsiga­ lėjo Lietuvoje ir nukonkuravo lenkų pirklius. kad ji turtina kraštą. šiaurėje prie Hanzos prisidėjo D.). Ypač jis protegavo savo pirklius ir užstodavo |uos. voverių. nes visą pajūrį ir abiejų didžiųjų upių žiotis buvo užėmę kryžiuočiai. Dar ilgai po jo mirties pirkliai jo laikus vadino aukso laikais. — čia irgi trukdė tie patys kryžiuočiai. o prie Nemuno — K a u n a s . Itin gyva pasidarė prekyba Šiaurės ir Baltijos jūrose. Tuomet Vytautas tyčia ėmė spausti į Lietuvą atvyks­ tančius vokiečių pirklius ir proteguoti lenkų pirklius. užgrobusiam upių žiotis. kurių ordinas niekuomet nepra­ leisdavo. su svetimais kraštais darė pre­ kybos sutartis. čia kryžiuo­ čiams buvo priešingas Rygos arkivyskupas. Tuo būdu. Priėjimas prie Rygos Dauguvos upe taip pat buvo ga­ na sunkus.1. kuris. Miestai. 28—30 psl. Užsimezgė gyvi ryšiai su ordino prekybos cent­ rais—Karaliaučium ir Dancigu. y. Lietuvos prekybą varžant ordinui. kailiai. kirviai. vadinamoji H a nz a. Lietuvos prekyba labiausiai pagy­ veno V y t a u t o l a i k a i s . Be to. Seniausioji Lietu­ vos e k s p o r t o prekė buvo v a š k a s .). Bet vis dėlto X I I I ir X I V amžiuje Lietuvai pats svarbusis pre­ kybos punktas buvo Rygos miestas. medis ir jo įvairūs gaminiai — buvo pagrindinės Lietuvos eksportinės prekės (javų tada Vakarai nei iš Lietuvos nei iš kitų artimųjų kraštų nepirko). dalgiai. Be to. ir šiaurėje ėmė kurtis nauji prekybos centrai. pipirai ir įvairios kitos reikmenės.

tą sužinojęs.MIK kartų buvo pakliuvęs į Vytauto rankas ir kalėjo. pašalino Švitrigailą ir jo vietoje pastatė Vy­ tauto brolį Zigmantą. Švitrigaila ir jo kovos su Lenkija (1430—1432 m. lenkų palaikoma Lietuvos ponų grupė. jis tuojau paprašė imperatorių . perversmas.). 2. ir tuo būdu įprato jomis pre­ kiauti. Bet Vytautas suprato. — Brastoje. d. Tačiau. kad ekonomiškam Lietuvos kilimui reikalingi ir piniguočiai. bet dar buvo ir žiaurus. Išrinktas didžiuoju Lie­ tuvos kunigaikščiu. po pirmų nepasisekusių žygių. lenkai.ilsiiĮsti jam Vytautui žadėtąją karūną. Švitrigaila nuo pat jaunystės buvo didelis nenuorama. Vos tik Vytautas pradėjo valdyti Lietuvą. jam mirus tuojau klastingai suėmė Lietuvos vietininką Po­ dolėje. be to. kaip ir už bajoro nužudymą). kurs tikėjosi. leido laisvai išpažinti savo tikėjimą. Švitrigaila tuojau užmezgė ryšius su abiem vokiečių ordino šakom (1431 m. o dar vėliau Kaunas ir kt. Kaunas. Daugirdą.). Žydai visur vaduramžių Europoje buvo pinigų skolintojai. iš­ varomi. vėliau Brasta (1390 m. Vytauto laikais buvo tik trys žydų bendruomenės. Karas su Lenkija. beskolindami pini­ gus. jie įsigalėjo daug vėliau. Vos gavęs sostą. sumokėję didžiajam kunigaikščiui sutartą su­ mą. Perversmą suruošė buvusieji Vytauto padėjėjai. Kai kuriems jų buvo duotos savivaldybės (vadina­ mosios Magdeburgo teisės). Gardinas (1391 m. Švitrigailos konfliktas su Lenkija. Tada ginčą teko spręsti karu. nelyginant mūsų laikų bankininkai. Ir tikrai. Lenkams negrąžinant Podolės. nes čia jam šmėkštelėjo viltis revi­ duoti Melno taikos sąlygas. 168 . kurie reikale teiktų kredito. Vėliau jie ypatingai daug pel­ nydavo iš muitų.). Tik pa­ skutinius 10 metų prieš Vytauto mirtį Švitrigaila aprimo ir. Tuo būdu žydų tarpe atsirado didelių piniguočių. 169 VI.). Jogaila nors ir įsakė savo ponams grą­ žinti Podolę. Tačiau jis kariavo labai nevykusiai: pradėjo kariauti vienas ir. kurie palengva suėmė į savo rankas pinigus.) ir jo kovos su Švitrigaila 1432 m. Pa­ grindinis žydų verslas iš pradžių buvo pinigų skolinimas už įvai­ rius laidus. norėdamas paveržti iš jo Lietuvos sostą.) Švitrigaila. bet tie nepaklausė. jie gaudavo metams ar ilgesniam laikui teisę rinkti iš pirklių nustatytus muitus. Švitrigaila. Taigi buvo aišku. kai Lenkiją puolė jo sąjungininkai kryžiuočiai. Be to. jie daug pelno gaudavo ir iš kitų verslų. Vytautui mirus. Vytauto politikos tęsėjų laikotarpis 1. gyveno Černigove. Tuo būdu nuo Vytauto laikų Lietuvoje dau­ giau atsirado žydų. — kaip tik tuo metu. ypač prekiaudami brangenybėmis: mat. padarė 2 metų paliaubas.nas. Švit­ rigaila. — vėliau jų atsirado visame krašte. Mat. o paskui — prekyba. jis ne tik kad nesugebėjo varyti Vytauto politikos. Zigmantas Kęstutaitis (1432—1440 m. suteikė jiems savivaldybę. bet dar jiems davė privilegijų. Švitrigaila tuojau pasirodė eisiąs Vytauto pėdomis. kad po Vy­ tauto mirties Lietuva jam sugrįš. Pirmas Magdeburgo teises gavo Vilnius (1387 m. Švitrigailą. tad apie Lietuvos priklausomybę Lenkijai negalėjo būti nė kalbos. gaudavo laidų brangenybių. parei­ kalavo grąžinti Podolę ir pastatė sargybą prie Vilniuje viešinčio logailos ir jo palydovų. Daug kartų jis buvo nubėgęs pas imperatorių ir pas vokiečių ordiną prašyti paramos. Lietuvos bajorija savo didžiuoju kunigaikščiu paskelbė jauniausiąjį Jogailos brolį. kuri or­ dinui buvo ypatingai maloni. tuojau kilo su ja konfliktas dėl Podolės žemių. jis tuoj ėmė su juo kovoti. Jo­ gailos išlaikomas. dar susiartino su imperatorium Zigmantu. padariusi sąmokslą. Gardine ir Trakuose. miestai. jų turtas būdavo atimamas. noromis nenoromis turėjo su­ tikti su įvykusiu faktu. dar nepasibaigus paliauboms. Šia sutartim Švitrigaila sutiko ati­ duoti kryžiuočiams Palangą ir trejetą mylių pajūrio ruožo. J o ­ gaila (tuo metu jisai buvo Lietuvoje). nepatenkinti Švitrigailos politika. jie vertėsi vietine pre­ kyba. kad jis nesugyvens su Lenkija. kurie nuolat svajojo gauti sau visą Podolę ir kurie prie Vytauto visgi nedrįso kelti šito klausi­ mo. Todėl atvykusių žydų jis ne tik nespaudė. Be to. ir užėmė pilis. Daug kur Europoje jie buvo smarkiai persekiojami. Mat. Tačiau tai buvo tik pati miestų kili­ mo pradžia. S k i r s n e m u n ė j e buvo padaryta su ordinu sąjunga. apdraudė jų gyvybę ir turtą (už žydo nužudymą buvo paskirtos tokios pat bausmės.

Į jo pusę linko beveik visa rusiškųjų žemių bajorija ir visi Lenkijos priešai. su kuriais jis susiartino dar gyvendamas rusų kraštuose. Pagirio ir Minsko žemės. tas livoniškei ordino šakai buvo Ukmergės mūšis: jo galybė žuvo galutinai. Kas buvo Tanenbergo mūšis Prūsų kryžiuočiams. netoli Ukmergės (ties Pa­ baisku). tuo būdu Zig­ mantui. tikslių žinių neturime.). po 100 su viršum metų visiškai sunykęs. jis išvyko į užsienius ir atgal grįžo tik žuvus Zigman­ tui (1440 m. kuria pripažino savo viršininku Lenkų karalių Jogai­ lą. Tada gauti didžiojo kunigaikščio sosto jam vėl nepasisekė. 1435 m. Sąmokslininkams padėjo. Mūšį pralai­ mėjo Švitrigaila. be tikrosios Lietu­ vos. b u v o p a d a r ę s i r V y t a u t a s . Vitebsko. Ne­ trukus Zigmantui pasidavė Polockas. Tad Zigmantui nebeliko kito sąjungininko. rusų kunigaikščius — ir išsiruošė į didelį žygį. pravoslavams be­ liko tik vienas suvaržymas: jie negalėjo būti tiktai aukštaisiais urėdais. liko tiktai Palenkės. jam pastojo kelią Zigmanto sūnaus M y k o l o vedama lietuvių ir į pagalbą atėjusių lenkų kariuomenė. mirdamas jis žadėjo Lietuvą Zigmanto Kęstutaičio antspaudas. tačiau vis nieko nelaimėdavo. ir savo gyvenimą jis baigė Voluinė j e (Lucke). (Šitų paskutinių įvykių metu Jogaila jau nebegyveno: jis mirė dar prieš Ukmergės mūšį — 1434 m. Vadinasi b u v o s u d a ­ r y t a m a ž d a u g p a n a š i s u t a r t i s . Zigmanto ryšiai su Lenkija. bajorų pravoslavų teisės buvo sulygintos su bajorų katalikų teisėmis. Todėl Zigmantas. Zigmantas dabar sutiko su visais Lenkų reikalavimais. ir jis jau niekad nebeatsigavo tiek. ir Zigmantas sudarė su jais sutartį. buvusiems Vytauto ben­ dradarbiams labiausiai nepatiko tas. kai. neleidžianti nė vieno bajoro suimti bc teismo sprendimo (tai vadinamoji „neminem captivabimus nisi jure vidum" privilegija). bet ir Prūsų kryžiuočiai buvo priversti padaryti taiką su Zigman­ tu. dabar palaikęs Švitrigailą). Kaip sąmokslas buvo ruošiamas. o su Švitrigaila nutraukti visas sutartis. kuria ir Lietuvoje buvo įvesta teisė. Švitrigailai liko tik pietinės sritys — Ki­ jevas ir Voluinė su Lucku. Ukmergės mūšio laimėjimas ne vien sustiprino Zigmanto valdžią. kad galėtų pradėti su Lietuva naują karą. Jogailos atstovai tuojau po perversmo atvyko į Gardiną. žuvo Kaributo sūnus Zigmantas (kadaise buvęs Vytauto vietininku Čekijoje. Tačiau sąmokslas ne visai pasisekė: Švitrigaila suskubo pasprukti j Polocką ir paimti j savo valdžią Polocko. tu­ rėjo pasiduoti Lietuvos globai. Švitrigailos pajėgos dar buvo gana didelės. bet dar pa­ darė naują sąjungą su Maskva ir Tverė. Vitebskas ir Naugardas Sieverskas. Smolenskas.). Černigovo ir Kijevo sritis. totorius. Švitrigaila daug kartų puolė Zigmantą ir kartą net pasiekė Vilnių ir Trakus. žuvo daugybė rusų kunigaikščių. tačiau su ja jis vis dėlto nebegalėjo priešintis. nes kovai su Švitrigaila jam būti­ nai buvo reikalinga Lenkijos parama.). po to jis gyveno tik rūpindamasis savo vidaus reikalais ir. Naugardo Sieversko. Lenkija. buvo aišku. jis sukvietė visus savo sąjungininkus — Livonijos ordiną. vyk­ damas į derybas su Jogaila. tik žinome. Tuo būdu Lietuva ga171 . be to. pasiekus Šventąją. kad ginčą turės išspręsti ginklas. Jame žuvo patsai Livonijos magistras su dau­ gybe riterių. Po šito mūšio ne tik Livonijos. Pačiam Švitrigailai pavyko pabėgti į Vitebską ir surinkti naują kariuomenę. Valstybei pasidalinus pusiau. k o k i ą 1401 m . kad apie Švitrigailą susi­ spietė daugybė naujų žmonių. Bajorijos privilegijos. davė jai naują privilegiją (1434 m.). Dėl to jis ir vėliau dar ne kartą davė Lenkams panašių pasižadėjimų. Be to. Švitrigaila buvo sąmokslininkų užpultas tuo metu. kaip tik Len­ kija. Švitrigaila ne tik kad nenutraukė ryšių su savo sąjungininku ordinu.su niekuo nesiskaitąs karštuolis. palikti Jogailai arba jo įpėdi­ prisegtas prie 1436 metų dokumento. nakvojo sustojęs A š m e n o j e . Ukmergės mūšis (1435 m. o gal net paskutinio sąmokslą suruošti. paskelbtam didžiuoju kunigaikščiu. kad tada nema­ žai pasidarbavo vienas atvykęs Lenkų ponas — Zaremba. daugelis pateko į nelaisvę. Be to. norėdamas patraukti į 170 •avo pusę bajoriją. Pagaliau išstumtas ir iš tų sričių (1438 m. Smolensko. bet dar turėjo didelę reikšmę ir Lietuvos santykiams su ordinu. Bet. niams. kuri jam padėjo net ruo­ šiant sąmokslą.).

4.). kuriuo ėjo ir jo priešas. Horodlės susitarimas. Be to. Zigmantas pradėjo ieškoti sąjungininkų prieš Lenkiją ir ruošėsi panaikinti savo duotus priklausomybės pasižadėjimus. Lenkai net privertė Zigmantą duoti pa­ žadą. Lenkija vėliau su Prūsų ordinu pradėjo dar naują karą. Švitrigailos didelis priešas (Zigmanto šalininkas). jis turėsiąs juos pri­ saikdinti. Tuo būdu buvo panaikintas 1413 m. tą priklausomybę pripažino. Laiške imperatoriui jis rašo. buvo sudegintas ant laužo. esą.). nors buvo valdoma to paties valdovo — Kazimiero. ir Bažnyčių unija jau niekas nebe­ sirūpino Lietuvoje. kai buvo naudinga. tik jau nebebuvo laiko jam įvykdyti: po pusės metų (1453 m. Anuomet bažny­ tine unija rūpinosi Vytautas. tačiau Lietuva tame kare jau nebedalyvavo. Lietuva niekad nebu­ vusi jokios kitos valstybės valdžioje. kad Lietuvos priklausomybė Lenkų karaliams esanti tik pra­ simanymas: kiek tik žmonės galį atsiminti.. pralaimėjęs mūšį ties Ukmerge. 173 . Vilniaus vyskupas Motiejus slapta prikalbėjo Smolenske gyve­ nantį Herasimą sukelti maištą ir pavesti Zigmanto valdžiai visą Smolensko žemę: tuomet. Visus tuos pasižadėjimo raštus Zigmantas davė tik dėl to. bet iš Dievo: jis pavel­ dėjęs ją po savo brolio. 3. t. kad būsiąs jiems ištikimas. daug ilgiau. Tačiau staigi mirtis jam neleido pasiekti savo tikslo. Todėl iš pradžių jis tenkino visus jų reikalavimus ir ne kartą davė pa­ kartotinių raštų.). tarp kitko.. ir turkai jau grėsė Konstantinopoliui. ir jis. Herasimui mirus. Tuo tarpu Bizantijos imperija jau merdėjo. sutarties. unijos reikalais imsiąsis rūpintis Zigmantas. arba konsiliumas. tačiau jam tatai nepasisekė (žiūr. kad bijojo nustoti Lenkų paramos prieš Švitrigailą. Ja­ me. Švitrigaila jau nebegalėjo rūpintis tuo klausimu. kad Lie­ tuva visada turėsianti savo atskirą valdovą. Tačiau^ Švitrigailai tą darbą sutrukdė Zigman­ tas ir lenkai. ku­ ris jau buvo spręstas Konstancos suvažiavime. 142—143 psl. jog tų pilių po jo mirties neatiduosią niekam kitam. Bazelio suvažiavimas. Švitrigailos valdžioje.) Konstantinopolį užėmė turkai. pavesdamas savo ponams pilis. kad šis abso­ liučiai nenorėjo pripažinti Lenkijos karaliaus priklausomybės. Šitaip jis pasižadėjo ir Jogailai ir jo sūnui Vladislovui. tie patys Lenkai jam padėjo ir Švitrigailą nugalėti. jis buvo priverstas pasi­ žadėti. kuris padarė ordiną Len­ kijos vasalu. taip pat pasiūlė Bazelio suvažiavimui sujungti Bažnyčias. y. lauk­ damas tinkamo momento ja nusikratyti. tuo pat susirūpino Švitrigaila. Švit­ rigailos įsakymu. norėdamas gauti Vakarų para­ mos prieš turkus. Maskvos kunigaikštis unijos šalininką metropolitą taip pat pašalino. ir buvo sugrįžta prie 1401 m. Tas klausimas vėl iškilo tik X V I amžiaus antrojoje pusėje (žiūr. ir Zigmantas pradėjo eiti tuo pačiu keliu. o su ja žlugo ir unija. kaip buvęs. o tik Lenkų karaliui. negu gyveno Zigmantas (f 1440 m. prasidėjęs 1431 m. Santy­ kiuose su Lenkija Zigmantas taip pat siekė visiško savaran­ kiškumo.. buvo iškeltas ir bažnytinės unijos klausimas.lutinai baigė ilgas kovas su vokiečiais. Zigmantas gavo sostą su Lenkų pa­ galba. imperija žlugo. Netrukus. Juo ėmė rūpintis kiti kraštai. Nuo Švitrigailos jis skyrėsi tik tuo. Turkų sultonas unijos šalininką patriarchą 172 pakeitė kitu. o Smolenskas liko. o Zigmantas taip pat turėjo daug kitų rūpesčių. Imperatorius. Bet Herasimo sąmokslas buvo susektas. kad mirdamas visą Lietuvą pavešiąs Lenkų karaliui. Norėdamas patraukti į savo pusę Bažnyčios suvažiavimą. Tas susitarimas buvo paskelbtas Konstantino­ poly 1452 m. rytų apeigų Bažnyčios metro­ politą Herasimą. Jis tuojau susiartino su Lenkų priešu impe­ ratorium Albrechtu (Zigmanto įpėdiniu). Bažnyčios suvažiavimas Bazely ir bažnytinės unijos klausimas Švitrigailos ir Zigmanto kovos metu Bazely (Šveicarijoj) vyko visuotinis Bažnyčios suvažiavimas. tęsėsi iki 1449 m. o Zigmantas. Jis net buvo pasiun­ tęs j suvažiavimą unijos šalininką. Tiesa. O kai Švitrigaila buvo nugalėtas. Jis pats Lietuvos kuni­ gaikštystę gavęs ne iš Lenkų karaliaus. Tuo būdu Zigmantas ėjo visiškai savo brolio Vytauto pėdomis. kad. Tačiau patsai unijos klausimas nemirė. Tačiau galutinai dėl unijos buvo susitarta kiek vė­ liau Florencijoje. 301 psl. Zigmanto santykiai su Lenkija ir jo mirtis Santykiai su Lenkija. dingo ir unijos klausimas. Tuo būdu po kiek laiko unijos šalininkai vi­ sai išnyko.

Be to. norėdama su­ trukdyti Zigmanto planus. Kadangi bajorijai nebuvo priimtino kandidato į sostą iš savo kunigaikščių tarpo. Jie pasikvietė į Lietuvą antrąjį Jogailos sūnų. nors politiniais sumetimais visą laiką sakėsi pripažįstąs Jogailos vyriau­ siąją valdžią. Bet kadangi jis susidėjo su vokiečių ordinu. padaręs sąmokslą. Su antrąja žmona sulaukė taip pat tik vienos dukters. paėmęs į savo rankas valdžią. Alšėnų kunigaikščio duktė (ją išpiršo Jogailai Vytautas).. Bet. kad po jo mirties sostas bus pripažintas jo sūnums. jis susilau­ kė tik vienos dukters. Nauji ryšiai su Lenkais prasidėjo tik tada. Nepasisekė Jogailai tik Lie­ tuvoje. Nuo to meto ir prasidėjo Lietuvos didikų įsigalėjimas. kai buvo pašalintas Švitrigaila ir kai Zigmantas. kurios padedami išsprendė sunkų klausimą savo santykių su vokiečiais. Jogaila ir Vytautas. jis dar tikėjosi atgauti Lietuvą. Lietuvos sava­ rankiškumo sargyba. kuri. Į gyvenimo pabaigą jis. o antrą kartą. kai Kazimieras buvo išrink­ tas ir jų karalium. buvo pasidaręs žiaurus ir persekiojo visus sau priešingus ponus: nemaža jų buvo nužudyta. Jo­ gaila vėl atgavo Vilnių. vėliau. — taigi tiktai po 7 metų. Bet Vytautas nesitenkino vietininko role. Tiesa. bet jo sūnui Mykolui. Jogaila visai neketino padovanoti Lietuvos Lenkijai. visiškai nepriklausomą nuo vyresniojo jo brolio. neatsižadėdamas Lietuvos. Imdamas Lenkų sostą. nes per jį jie susiartino su Lietuva. jo sūnaus Mykolo neįsileido į sostą ir valstybės vairą paėmė į savo rankas. Tad Jogaila susilaukė sūnų. Lenkijai Jogaila pa­ liko savo dinastiją. pasidarė visiškai savarankišku valdovu. Pirmą kartą jis susitaikino su Vytautu. Jogaila ilgai neturėjo jokių vilčių sukurti savo dinastijos. betgi visai neketino pasiduoti Lenkijos karaliui Vladislovui. jis rūpinosi ne Lenkija. Zigmantas. Jogaila pradėjo valdyti. Švitrigaila. kuria anksčiau rūpinosi didieji kunigaikščiai (Vytautas. Ši ketvirtoji Jogailos žmona buvo lietuvaitė. Zigmantas). Lenkai Jogailą laiko vienu didžiųjų savo valdovų. Tuo būdu Lie­ tuva grįžo Jogailos giminei. ponai. o vėliau. kaip teisėtas tėvo įpėdinis. 4. Bet Jogaila mirė anksčiau už Zigmantą (1434 m. tačiau jo siekiamasis tikslas drauge su juo ne­ žuvo. kaip savo atskirą valdovą. Tos dinastijos valdovų valdoma. Trečioji |o žmona buvo bevaikė. Kazimie­ ras tuo tarpu tebuvo tik 13 metų vaikas. Jogailai teko vėliau kovoti su Vytautu. Už tai jis turėjo duoti lenkų bajorams naujų privilegijų. nebenorėdama pripažinti savo valdovu Lenkų karaliaus. Nors Zigmantas ir žuvo. staiga buvo nužudytas savo paties ponų. jau būda­ mas senelis (Vladislovas gimė 1424 m. tai ji išsirinko savo valdovu jaunėlį Jogailos sūnų. di­ džiuoju kunigaikščiu paskelbė Švitrigailą. Su pirmąja žmona. bet ne Lenkijos karaliams. kaltininkai buvo nuslėpti. Pagaliau Lietuvos ponų grupė. Jogailos reikšmė Lietuvai. jos padedami. dabar atiteko bajorijai. valdė ją kartu su Lietuva dar beveik pusantro amžiaus.). ir padarė jį nepriklausomos Lietuvos valdovu. kad Kęstutis patsai nusižudęs. Jogailos suimtas. Tada jis ryžosi pavesti Lietuvą Vytautui. Aišku tik. Kazimierą. tai Kęstutis jį pašalino nuo sosto. suruošė sąmokslą ir jį nužudė. nes svajojo ją kartu su Lenkija palikti savo vaikams. o Kazimieras — 1427 m. nes vėliau jis nenubaudė nė vieno kaltininko. kad jo įpėdi­ niu būtų pripažintas sūnus Mykolas. ar dėl Kęstučio mirties buvo kaltas Jogaila. kai tik atsirado proga įžengti Į Lenkų sostą. kad Kęstutis buvo nužudytas Jogailos artimų žmo­ nių įsakymu. besiruošdamas kovai dėl Lietuvos savarankiškumo. kaip jo vietininkas. ir bylos pabaigos ne­ begalėjo matyti. ruošęsis atgauti visišką Lietuvos nepriklausomybę. Jogaila Jogaila ir Kęstutis. buvo nužudytas. jaunutį K a z i m i e r ą . ir negalėjo patsai valdyti. rūpindamasis.). kad sostas atitektų ne Jogailos sūnums. kuris turėjo valdyti. Lenkija galėjo stoti į varžytynes su galingais imperatoriais 175 . Tačiau tikroji sąmokslo priežastis ir sąmokslininkų tikslai lig šiol tebėra neišaiškinti. kad po Vytauto mirties Lietuvos bajorija. Vadinasi. pradedant nuo Kazimiero.Zigmanto nužudymas 1440 m. Jogailos šeima ir jos teisės Lietuvai. Lenkų karaliaus Vladislovo. Tuo tarpu netrukus sustiprėjęs Zigmantas ryžosi su­ laužyti savo pasižadėjimus ir ėmė rūpintis. Vargais negalais Jogailai vis dėlto pasisekė išgauti Lenkų sutikimą. Tačiau jį išsirinko. Jadvyga. jis tik pasižadėjo patsai valdyti Lie­ tuvą jr niekam jos neatiduoti. šiandien sunku pa­ sakyti. Čia. Tiesa. nemaža sukišta j kalėjimus. bijodami keršto už tėvo mirtį. ir buvo skelbiama. ieš­ kančiu tėvo palikimo. tik su ketvirtąja jis susilaukė dviejų sūnų. pasižadėjo sostą mirdamas palikti jam arba jo sūnums. bet ir ta mirė dar neištekėjusi. Kęstutis. ieškodamas Lenkų pa­ ramos. 174 Jogaila ir Lenkija. Tuo būdu patsai Jogaila ir jo sūnūs buvo aplenkti. lietuvių savarankiškumas ir valstybinė sąmonė jau buvo tiek subrendusi. kuri mirė vos gimusi. Zigmanto santykiai su ponais labai paaštrėjo. varė didelės valstybės politiką. Bet ir po to Lietuvos bajorija neketino pripažinti ankstyvesniųjų pasižadėjimų Lenkijai. Tuo pat metu jis gavo Lenkų karaliaus sostą. bet savo ir savo dinastijos reikalais. Todėl valdžios vairą paėmė į savo rankas didesnieji bajorai. Vytautui valdant. — kai Lietuvoje negalėjo suvaldyti Vy­ tauto sukelto nepasitenkinimo lenkų kišimusi į lietuvių reikalus. Jam betgi nepavyko to pa­ siekti: jis žuvo nesutvarkęs reikalų.

Nuo to laiko iki pat Jogailos giminės galo jau beveik visada lenkai savo karaliais rinkdavosi tuos pat asmenis. Tiesa. todėl jis dažnai pagyvendavo Lietuvoj.) — pereinamasis laikotarpis 1. didįjį Lietuvos kunigaikštį Kazi­ mierą. Jo vyresnysis sūnus. bet jam artimų žmonių. jam valdant Lenkiją. Tuo tarpu Lietuvai patsai Jogaila nepaliko nieko atmintino. amžiaus. Šiaip jis buvo malonus ir ramus žmogus. susirinkę į Alšėnus. Todėl beveik viskas buvo daroma ne jo paties. o kiti. Kadangi Kazimieras te­ turėjo vos 13 m. Jogailos asmuo. didžiuoju ku­ nigaikščiu išrinko jaunėlį Jogailos sūnų. tačiau gerai orientavosi politikos problemose. Kazimiero laikai ( 1 4 4 0 — 1 4 9 2 m. Po 10 m. Nors tuo pat metu pa­ reiškė savo pretenzijas į sostą ir Švitrigaila. amžiaus. natūraliu kandidatu į Lie­ tuvos sostą tapo jo sūnus Mykolas. bet galinges­ nieji Lietuvos didikai. Krikštijęsis tapo labai maldingas. tačiau jam lemta buvo valdyti to įvykio pradžioje. o kai buvo Lenkijoj — ponai. Jis buvo iškviestas į Vilnių ir čia paskelbtas didžiuoju Lietuvos kuni­ gaikščiu. B. Nei jis nei kas kitas nepasirūpino sudaryti sąlygų. Žemaičiai taip pat palaikė jo pusę. Dėl tos priežasties jis buvo didžiai nusivylęs Lenkija. Tiesa. Jogailos dinastijos metu Lenkija klestėte klestėjo. Švitrigailos ir Mykolo šalininkai turėjo nusileisti. kurios būtų atitolinusios šitą blogybę. daugiausia veikė jo broliai (ypač Skirgaila).) Išrinkimas. Didžiųjų kunigaikščių monarchijos irimo ir ponų įsigalėjimo laikotarpis I. — vieni geruoju. ir jam dar labiau trūko energijos dideliems darbams. mėgo klausytis jos miškų ošimo ir paukščių čiul­ bėjimo. 176 177 . bendromis Lietuvos ir Lenkijos jėgomis buvo sutriuškintas pavojingiausias Lie­ tuvos priešas — kryžiuočių ordinas. buvo palaidotas Krokuvoj. Tačiau daugumas didikų. priversti ginklu. Kazimierą. mėgo Lietuvos žmo­ nes: jo Krokuvos dvare daugelis tarnų buvo lietuviai. buvo nusistatę prieš jį. ne jis pats buvo viso to kaltininkas. jo dėka Lietuva tapo krikščioniška ir priartėjo prie vakarų Europos. ir lenkai pasikvietė į sostą jo brolį. taigi jo buvo pravertos durys nutautėti. Traukė jį ir Lietuvos gamta.Habsburgais dėl Vengrijos ir Čekijos. Mirė turėdamas apie 85 m. tai jo vardu kraštą valdė skirtieji paLietuvos Istorija. 12 J o g a i l o s antkapis K r o k u v o s Vavelio katedroje. Vladislovas. pro atvirą langą beklausydamas lakš­ tingalos (bet tai buvo ne Lietuvoj. Zigmantui žuvus. Jogaila kad ir nebuvo didelė asmenybė. Kazimiero išrinkimas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu (1440 m. Lietuvą jis labai mylėjo: ji nuolat traukė jo širdį. kur ponai turėjo teisę kištis į visus valstybės rei­ kalus. jis žuvo Vengrijoj. kuriuos lietuviai iš­ sirinkdavo savo didžiaisiais kunigaikščiais. Kol jis buvo Lietuvoj. Trakus ir Brastą. Jis ir mirė persišaldęs. Žodžiu. Jam ypač trūko energijos ir ryžtumo. o Lenkijoj). Tačiau visi tie nuopelnai neat­ sveria vienos didelės blogybės: Jogailos užmegzti ryšiai su Lenkija ilgainiui visiškai nutautino Lietuvos bajoriją ir sulenkino didelių jos plotų gyventojus. bijodami kerš­ to už tėvo mirtį. Mykolo šalininkai tuojau ir užėmė žemutinę Vilniaus pilį. Labai mėgo medžioti ir tuo tikslu dažnai atvykdavo į Lietuvos girias. Ypatingai suvaržytas Jo­ gaila buvo Lenkijoj. tada teturėjo vos 10 metų.

norėdami atgauti senąsias laisves. kad Lietuva da­ bar nebeturėtų savo at­ skiro didžiojo kuni­ gaikščio. Tačiau netrukus jis bandė suruošti prieš Kazimierą sąmokslą. Jis taip pat buvo palaidotas Vilniaus katedroje. po trejų metų derybų. Vis dėlto išėjo kitaip: nepaisyda­ mi Kazimierą atlydėjusių lenkų ponų protestų. Jie gavo atskirą savo krašto valdytoją. Lietuvių kvie­ čiamam Kazimierui len­ kai 4eido vykti į Lietu­ vą. d. Ten jis ir mirė nunuodytas (1452 m. Naujoji Vytauto įvesta tvarka Žemaičių valstie­ čiams atrodė sunki. Lietuvos kunigaikštis. kuriems vadovavo išmintingasai politikas J o n a s G o š ­ tautas. bet 1409 m. atliko valdovo pakeliamąsias apeigas. Tik. Mykolas. jie rei­ kalavo. Santykiai su Lenkija renkant Kazimierą. Kazimierą paskelbus didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Mo­ zūrų kunigaikščiu. lietuviai paskelbė jį savo valdovu. jie padarė sukilimą. ir apie įvykį jiems pranešė tik Vilniaus bažnyčių varpų gaudesys ir iškilmių triukšmas. 2. Nuo to laiko Žemaičiuo­ se buvo visiškai ramu. Mateikos piešinys). Tai buvo paskutinė Kęstučio giminės atžala. Mirdamas jis prašė. Vil­ niaus katedroje ant Kazimiero galvos uždėjo didžiojo kuni­ gaikščio kepurę. sudraskė Len­ kų karaliams duotus saKazimieras. ir 1418 m. Nebeturėdami ko Lietuvoje beveikti.). jie laikėsi visiškai nuoša­ liai. Lenkų pastan­ gomis išrinktas Vengrų karalium (po imperato­ riaus Albrechto mirties). O tų 7 metų būvyje Lietuva buvo net pradėjusi su Lenkijos lenininku. kuriam nepavykus. Kazimiero konkurentų likimas. jie atsiminė 179 1440-1492 m. 178 (J. kilę po Zigmanto mirties. tai dėl jų tarp Lietuvos ir Lenkijos prasidėjo ilga byla. kaip atskira provincija. vadinamą seniūnu. pa­ bėgo į Maskvą. . kad jam būtų palikti Trakai ir kad būtų nubausti tėvo užmušėjai. tas jo prašymas buvo įvykdytas. Jogailos ir Vytauto laikais jie buvo kelis sykius dovanoti ordinui. . ir Lenkų karalius. Nors Lenkija ir Vladislovas su šituo lietuvių žygiu ir ne­ sutiko. teturėjo tam tikrų padarinių tik Žemaičiams: konkurentų kovų metu jie išgavo iš Kazimiero privilegiją.tarėjai. Žemaičiai visą laiką Lietuvos valstybėje buvo ypatingoje būklėje. . kuris paskutines savo gyvenimo dienas praleido Voluinėje. nieko nepra­ nešę Lenkų ponams. Gedimino ir Algirdo bei Kęstučio laikais jie priklausė di­ džiajam kunigaikščiui. tačiau tvarkėsi savarankiškai. karą dėl Drohičino. žadėjimų dokumentus ir vieną rytą. jis tuo metu ruošėsi į Vengriją. remdamiesi Zigmanto duotais raštais. Mat. t. jis tik prašė. Mirdamas jis įsakė pilių komendantams ati­ duoti Lietuvai visas savo valdytąsias žemes. kad jo kaulai būtų palaidoti Vilniuje. žuvus. Mindaugui valstybę kuriant. Kadangi lenkai troško sau tų žemių. len­ kai išsirinko tą patį Kazimierą ir savo karalium. nusilenkęs Kazimie­ rui. Tais pačiais 1452 m. išvažiavo iš Vilniaus ir Kazimierą atlydėję lenkų ponai. Jiems buvo sudaryta ir atskira vyskupystė. kurį šis po Zigmanto mirties buvo užėmęs. bet tik kaip Vladis­ lovo vietininkui. Bet Vytautas numalšino sukilimą (tuo­ met buvo nužudyta 60 sukilimo vadų). ryšys su Lenkija buvo nutrauktas. Žemaičių kunigaikštystės privilegija Nesutikimai. baigė savo amžių kitas Kazimiero konku­ rentas. buvo galutinai atvaduoti ir. tačiau Lietuva be jokio ryšio su Lenkija išgyveno net 7 metus. Lenkiją tuomet valdė vyresnysis Jogailos sūnus Vladislovas. . prijungti prie didžiosios kunigaikštystės. y. buvęs Lietuvos valdovas — Švitrigaila. Į Vilnių atvykę lenkų ponai tuo metu dar tebemiegojo. renkant Kazimierą. kuri apdraudė visas jų teises ir visiems laikams laidavo jiems savotišką vidaus tvarkymąsi. žadėjo būti jam paklusnus. o priklausytų Vladislovui. Vladislovui 1444 m. nuo v o ankstyvesniųjų pasi1447 m.

be to.) nuo mokesčių javais. Kazimiero valdžiai Lietuvoje jau įsigalėjus. 1447 m. Kazimieras tą pažadėjo savo privilegijoje ir priesaikoje. ir didieji Lietuvos kunigaikščiai visada ją mini savo titule (pal. Kazimiero karaliavimas Lenkijoje ir jo santykiai su Lietuva Išleisdami Kazimierą į Lenkiją. Ją išsirūpindama. ir apie jo mirtį tikrų žinių nebuvo). Kazi­ mieras pažadėjo. nuo pilių statymo ir remontavimo. Taigi privilegija pa­ dėjo pamatą visuotinei baudžiavai: bajorų valstiečiai liko visiš­ koje savo ponų valdžioje. privilegija Kazimiero išrinkimas Lenkų karalium. dabar jie. Tačiau bajorų valstiečių būklė dėl to nepalengvėjo. Nors ir daug kartų lenkai bandė sugriauti tą privilegijos nuostatą. Ta privilegija. kad visa Podolė ir Voluinė bus pripažintos Lietuvai. kokias ji turėjo Vytauto lai180 kais. kad į šitą pri­ vilegiją būtų įrašytas nuostatas. Todėl laisvieji valstiečiai iš bajorų dvarų mielai kėlėsi į didžiojo kunigaikščio žemes. buvo atleisti ir nuo pastočių. nes Vladislovas dar galįs atsirasti (mat. jog sostą atiduosią Mozūrų kunigaikščiui Boleslovui. privilegija. vietoj buvusių pareigų ir mokesčių didžiajam kunigaikščiui. draudžiąs didžiajam kunigaikš­ čiui priimti pabėgusius bajorų valstiečius. Lie­ tuviai sutiko Kazimierą išleisti į Lenkiją. No­ rėdama pastoti tam kelią. tapęs Lenkijos ka­ ralium. jie nebeturėjo jokių pareigų didžia­ jam kunigaikščiui (valstybei). jis buvo dingęs. — 141 psl. Mykolo. Bet kai jis nuvyko į Lenkiją. kad gyvendamas Krokuvoje Kazimieras nepradėtų linkų skirti Lietuvoje urėdais ir dovanoti jiems čia dvarų. Juos teko jėga numalšinti. Tai reiškė. bajorija nepamiršo nė savęs. Pagaliau jiems buvo leista laisvai medžioti ir žūklauti ten pat. Didysis kunigaikštis pasižadėjo nesiuntinėti į jų dvarus jokių savo teisėjų ir atleido bajorų valstiečius nuo visų pareigų valstybei. o vien tik ponams ir niekur ne­ begalėjo išsikelti iš jų žemių. lietuviai lljojo. bet išreikalavo iš jo privilegiją. galėjo paremti Mykolo pretenzijas į Lietuvos sostą. lenkai pareikalavo sau tų žemių. Be to. trokšdama pelno. todėl paprastai vadinamas Var­ niečiu). lietuviai į privileįrašė nuostatą. spaudė savo valstiečius. Kazimiero išrinkimas Lenkų karalium ir 1447 m. kad savo krašto seniūną jie patys sau rinksis. 3. Bajorija. atėjo žinia. kuriuo Kazimieras pasižadėjo iš­ laikyti Lietuvą tose pačiose ribose. Nuo jos davimo laikų Žemaitija vadinama kunigaikštyste. tačiau jis išliko iki pat valstybės galo. Vytauto laišką imperatoriui. 181 . Lenkų ponai tuojau pakvietė į sostą Kazimierą. todėl. Bet kadangi Lietuva su Lenkija tada turėjo daug ginčų. bajorija išreikalavo. Ši privilegija Žemaičių kraštui buvo pagrindinė. kaskart vis labiau. Len­ kų ir Vengrų karalius Vladislovas. 1444 m. bet vis dėlto Kazimieras buvo priverstas duoti jų laisves laiduojančią privi­ legiją. tai lietuviai į šitą privilegiją įrašė punktą. nuo pareigos piauti didžiojo kunigaikščio dvarų pievas ir pagaliau nuo piniginio mokesčio (sidabrinės). nes. kad didysis kunigaikštis negalįs duoti Lieluvoje nei urėdų nei žemių jokiam svetimšaliui. žuvo mūšyje su turkais (jis žuvo prie Varnos miesto. lietuviai buvo gavę lenkų sutikimą. norėdami apsidrausti nuo lenkų įtakos. Be t c >. be to. giminė. Ta privilegija patvirtino visas Vytauto laikais jų tu­ rėtąsias teises ir garantavo. kad reikią dar palaukti. kad Podolė su Voluine turi likti Lietuvai. Mat. kur ir anksčiau medžiodavo ir žūklaudavo. tai lietu­ viai nenorėjo Kazimiero išleisti ir jo vardu atsakė lenkų po­ nams. kad Žemaitijoje daugiau nebebus kuriama nė vieno didžiojo kunigaikščio dvaro (mat. Kadangi tuo metu tarp Lietuvos ir Len­ kijos dar tebeėjo ginčas dėl Podolės ir Voluinės. vėliau ji daug kartų buvo tvirtinama. nauji dvarai visada buvo tam tikra našta gyventojams). Tuo būdu privilegija visą laiką saugojo Lietuvos valstybę nuo lenkų kišimosi. tai lietuviai pagaliau nusileido: Boleslovas buvo Ka­ zimiero konkurento. Jau Zigmantas bajorų valstiečius buvo atleidęs (1434 m. o didysis kunigaikštis jį tik tvirtins. kad jo brolis. kuri apdraudė Lietuvos interesus ir praplėtė bajori­ jos teises.). nesiskaitydami su visa Lietuva. Nuo to laiko visi bajorų dvaruose gyveną valstiečiai liko visiškoje savo ponų val­ džioje. Bet kai lenkai pagrasino.savo laisves ir. jie buvo apkrauti didesnėmis pareigomis savo dva­ rų savininkams — bajorams. dar turėjo labai didelę socialinę reikšmę. savo valdovu pripažino Mykolą. 4.

būtų pasiekusi bent Vytauto svajotąją sieną. 1413 m. tai buvo Kazimiero nuopelnas: jis savo šaltu elgesiu ir atsargumu jo išvengė. o visi kiti buvo nepatenkinti ordinu dėl to. kad jis buvo suėmęs į savo rankas visą prekybą. einant ginčams su lenkais dėl Voluinės ir Podolės. tačiau lietu­ viai nenusileido. Nemuną. ordinas 183 . Lenkai visą laiką reikalavo. Dancigą ir — buvusiam aisčių krašte — (Elbingą. Kazimiero būklė pamažu Lenkijoje ėmė stiprėti. Kazimiero laikais ordinas jau buvo visiškai susilpnėjęs. todėl nė nebegalvojo apie bet kokį karą. o kai kurie net galvojo pašalinti nuo savo sosto Ka­ zimierą.. grą­ žino jiems herbus. pagaliau ir turtingų miestiečių. bet dar ruošėsi ginklu užgrobti ir Vo­ luinę. jie galvojo atsiimti iš jų visą Podolę. nepatenkintos Kazimieru. gyvendamas nuošaliai. pasipiktinusių lenkais. Tačiau karą sukėlė jo paties valdinių sukilimas. nes tada galėjo visiškai netekti Lietuvos. ir prasidėjo miestiečių ir bajorijos sukilimas. pasaulinių riterių — bajorų. kai Kazimieras pats atvyko nuo pat sienos jų palydėti (1451 m. y. Visą tą laiką ginčijamoji Voluinė buvo valdoma Švitrigailos. kad Kazimieras paskirtų Lietuvai valdyti atskirą didįjį kunigaikštį. ordino valsty­ bėje. Smarkiai apkarpytas. Tačiau Lietuvos po­ litikos vadai. bet dar praleido puikią progą reviduoti Melno taikai. bet žemių jiems prisiekė grąžinti tik tas. Torno taika 13 metų karas. Švitrigaila mirdamas (1452 m. Todėl Kazimiero valdymo pradžia Lenkijoje buvo itin sunki: lenkai reikalavo patvirtinti jų privilegijas ir pripažinti ginčijamąsias žemes Lenkijai.O kadangi lietuviai neketino atsisakyti nuo savo teisių. pasibaigdavo gana triukšmingai. Lietuva 13 m. tai ginčas dėl tų žemių ėjo ištisus 6 metus. pagaliau visiškai nustojo įtakos. buvo priverstas Petrakavos seime patvirtinti lenkų pri­ vilegijas. Lietuviai irgi atsi­ kirsdavo aštriais žodžiais ir demonstratyviai išvažiuodavo na­ mo. Gal tik Lietuvos neprisidėjimas ir išgelbėjo ordiną. Todėl 1454 m. ir abi pusės. nepanorėjo su jais dėtis. Kazimieras negalėjo to padaryti. 5. Labiausiai jis iškilo. todėl lenkai ruošėsi jį už tai pašalinti ir pradėti su Lietuva karą. o lietuviai tuo atveju grasino. Vladislovui esant Vengrijoj ir 182 po jo mirties. Nuo to laiko Karaliaučius buvo sostinė ne tik iki panaikinant ordiną. karo metu. Olesnickis. būtent vyskupų. valdžiusių daugybę žemių.) testamentu Voluinę paliko Lietuvai. Buvo sušaukta nemaža bendrų seimų. bet ir įsikūrus vadinamajai Prūsų kunigaikštijai. Lenkija kvietė prisidėti prie jo ir Lietuvą. kuria ordinas pasidarė Lenkijos vasalu ir perleido jai daug žemių. sukilėliai pasidavė Lenkų karaliui Kazimierui. Savo seimuose lenkai išplūsdavo atvykstančius Lie­ tuvos delegatus. o kartą juos net sumušė. Kad dėl to nekilo karo tarp Lietuvos Len­ kijos. t. Tai buvo tas pats Olesnickis. o Podolė buvo valdoma Lenkų. kurios n e ­ t e i s i n g a i esančios kitų užgrobtos. tačiau jie. 1466 m. būdamas regentų va­ das karaliaujant mažajam Vladislovui. ordinas savo sostinę per­ kėlė į Karaliaučių. Susidė­ jusi su Lenkais.). o didžiausias jo priešas — kardinolas Z. tačiau lenkai ne tik neketino atiduoti Lietuvai Podolės. Tai buvo lietuvių klaida: jie ne tik neatgavo Podolės. Lenkija atgavo savo Pamarį. kad jis vienas valdė kraš­ tą. Torne buvo pasirašyta taika. Tame pat seime dalis Lietuvos ponų. Tačiau jis nesuge­ bėjo paimti į savo įtaką Kazimiero. Nors ir merdėdamas. Olesnickis mirė 1455 m. kad vieni neatsilaikys. O Lenkijai Torno taika tekusios žemės išbuvo jos valdžioje iki valstybės padalinimo (1772 m. grasino jį pašalinti. be jo. Miestiečiams ordinas labiausiai nepatiko tuo. buvo dar ir kitų socialinių pajėgų.). Priešingai. kad jiems būtų atiduota visa Padolė ir Voluinė. likęs Lenkijos vasalu. pasku­ tinius 10 m. o gal net būtų atgavusi anapus Nemuno esančias lietuviškąsias žemes. nes tęsėsi net 13 metų. Pagaliau ordinas buvo nu­ galėtas. Lietuva. Tuo būdu prasidėjo karas. ir į vieną seimą (Parčavoj) jie sutiko nuvažiuoti tik tada. Per 4 savaites į sukilėlių pusę perėjo 56 miestai ir pilys. Marijenburgą ir visą Varmijos vyskupystę. kurs Lenkijai buvo nelengvas. nieko neišsprendę. Kariaudama sunkų karą su ordi­ nu. jog susidėsią su Maskva ir totoriais. Kazimieras šitam ginče palaikė lietuvius. ir reikalavo. Kartais lietuviams Lenkijoje būdavo pavojinga net pasi­ rodyti. Olesnickis taip pat valdė Lenkiją. gautus iš lenkų. kuris vadovavo visai prieš Kazimierą ir Lietuvą nukreiptai ak­ cijai. kuris daugiausia priešinosi Vy­ tauto karūnavimui ir kuris vadovavo Lenkijos politikai jau nuo Jo­ gailos valdymo pabaigos. Žino­ dami. be abejo. Mat. Lenkų karas su kryžiuočių ordinu ir 1466 m. Šitokioj dėtoj karalius 1453 m.

Dimitrijas. jis pats nebegalėjo rūpintis tolimųjų rytų reikalais.). Pirmieji Lietuvos žygiai buvo gana sėkmingi: ji už­ kariavo net keletą pasienio sričių. kuriuos (1380 m. . Nuo to laiko Maskva nuolat kyla.). Kipčako. Bet visiškai kitaip virto. ir J o ­ nas I I I pasijuto esąs teisėtas savo žmonos tėvų sosto įpėdinis. teko pripažinti Maskvą esant visiškai lygią su Lietuva. Tverės ir Maskvos kunigaikščiai. nes Maskvoje sėdįs imperijos įpėdinis. Psko­ vas jai buvo palankus. žadėdami pripažinti Kazimiero vy­ riausiąją valdžią. arba vadinamosios Auksinės. kai Kazimieras išvyko į Lenkiją. o vėliau—susirūpinimas gauti Čekų ir Vengrų sostus savo sūnums. kuri skelbė. Atitekusi Branden­ burgo hercogams.. Jis perėmė Bizantijos imperatorių herbą — dvigalvį erelį ir nu­ sistatė suimti į savo valdžią visas rusiškąsias žemes. Naugardu. ir Kazi­ mierui teko padaryti su Maskva amžinąją taiką (1449 m. Tuomet Maskvoje ir susidarė teorija. 185. Nuo jo laikų pra­ sidėjo Lietuvos nepasisekimai ir traukimasis atgal nuo Maskvos. Chanų padedami. Tuo metu totorių Auksinė Orda suskilo. o to­ limesnieji — jau ir žemes. antrasis — 1479 m. pradžios didžiojo kunigaikščio titulas išlaikomas jau tik vienų Maskvos kunigaikš­ čių. Naugardas prašė Lietuvą paramos. Lietuvos santykiai su Maskva Kazimiero laikais Maskvos iškilimas. kurioje pravoslavams nebuvo jokio moralinio autoriteto. koks anksčiau buvo 184 Konstantinopolis. 6. Ten būdamas. Kai Lietuva X I I I amž. bet Lenki­ jos reikalais užsiėmęs Kazimieras į tą jo šauksmą neatsiliepė. Naugardo respublika. Tikroji Mask­ vos galybė betgi prasidėjo nuo Jono III-jo (1462—1505 m. jog Maskva turinti būti toks pat pravoslaviškojo pasaulio centras. Tad Maskva galėjo laisvai veikti. Kazimierą tuo laiku nuo Maskvos reikalų atitraukė 13-kametis Lenkų karas su vokiečių ordinu. ir vienintelis galingas jos konkurentas liko Lietuva. Tuo būdu žuvo galingoji D. išdrįso net stoti į kovą su totoriais. kai Maskva pri­ gaudė Kazimiero konkurentą Mykolą ir kitus Kazimiero prie­ šininkus. Ordos chanai (iš Sarajaus) rinkdavo iš jų mokesčius ir skirdavo jiems kunigaikščius.betgi dar išgyveno daugiau. Maža to. Bizantijos imperija jau buvo žlugusi. pradėjo rinkti rusų žemes. Taigi 1 4 4 9 m. Lietuvos kovos su Maskva. ' Pirmieji Maskvos laimėjimai lietė tik Lietuvos įtaką. kuris ne tik kad suėmė į savo valdžią visas aplinkines kuni­ gaikštystes. vis Niinkiau buvo kovoti su Maskva. jie suėmė į savo rankas visas Lietuvos kunigaikščiams nepatekusias rusų kunigaikštystes. ir Krime atsi­ rado kitas — Perekopo chanatas (Perekopu vadinosi jų sosti­ nės pilis). Chanas tą titulą atiduodavo tam. Tuo būdu Maskva atsipalaidavo nuo totorių (1480 m.). kuris geriau jam įsiteikdavo ir daugiau sumokėdavo pinigų. Riazanei buvo palikta teisė pačiai pasirinkti sau globą. kaip 50 metų. o D.) prijungė prie Maskvos. po pirmojo žygio D. s u t a r t i s b u v o pirmasis didelis Maskvos laimėjimas Lietu­ v o s n e n a u d i . O tuomet buvo pasitaikiusi kaip tik gera proga nu­ galėti Maskvai. Pirmieji Lietuvos susidūrimai BU Maskva Kazimiero laikais prasidėjo tada. ir Lietuvai. o Lietuva pralaimi. visos jų kunigaikštystės priklausė totorių. Kazimieras net pasidalino su Maskva įtakos sritimis: Maskvos įtakoje buvo palikti Pskovas su D. Pirmiausia ji privertė savo valdžiai pasi­ duoti Lietuvos sąjungininkus Tverę ir vėliau Možaiską. Jonas I I I su naujuoju chanu padarė sąjungą ir su­ naikino Auksinę Ordą. o Lie­ tuvos įtakoje — Tverė. Šitas Mask­ vos iškilimas prasidėjo nuo kunigaikščio Jono Kalitos laikų (1328—1340 m. tuo tarpu Lietuvos didikai daugiausia dėmesio kreipė į konfliktą su Lenkija dėl Voluinės ir Podolės. Jonas I I I buvo vedęs paskutinio Bizantijos imperatoriaus dukterėčią Zofiją. Naugardą Jonas I I I po antrojo žygio (pirmasis buvo 1471 m. Dėl šio kunigaikščio titulo varžėsi Vladimiro. Beje. — vadinasi. Ketvirtasis jo įpėdinis. nes jos kunigaikščio Vosyliaus sukilę priešai . bet pradėjo pulti net ir Lietuvą.). Pačioje Lietuvoje tuo metu ėjo ponų rungtynės dėl valdžios ir buvo daromi įvairūs sąmokslai prieš Kazimierą.šaukėsi Lietuvos paramos. kurių vienas buvo laikomas didžiuoju. Tačiau nuo X I V amž. jo valstybė išaugo j pavojingą kaimyną ir to­ liau germanizavo pavergtuosius Mažosios Lietuvos lietuvius. Tuob u d u į Maskvą dar labiau sužiuro visų rusų akys. Tačiau neparemti jie pralaimėjo.) smarkiai sumušė Dono paupy (todėl jis ir vadinamas Doniečiu).

keletas jų liko Černigovo krašte ir Maskvos pasieny. Sudaręs sąjungą su Krimo chanu. brolis Mykolas Olel186 kaitis. — juo labiau. Patsai Jonas I I I Kazimiero laikais karo su Lietuva nepradėjo. — kunigaikštystės jau ėmė svyruoti tarp Lietuvos ir Maskvos. Kazimieras bandė užtarti pabėgusį Tverės kunigaikštį. prieš Kazimierą susidarė sąmokslas. kuriam nors jų mirus. tačiau pačios Lietuvos niekas nepalietė. pasidarė jo priešais. Kazimieras. Kazimieras stengėsi visą kraštą suimti į savo valdžią. Bet vis dėlto labai mažai buvo rūpintasi savo kultūros kėlimu. nes ir be to turėjo pakankamai darbo. vienas Alšėniškis ir Bielskis. maža to. arba Aleksandro. ir Kazimieras buvo priverstas Kijevą palikti ne tik jam. totoriai dažnai nusiaub­ davo Kijevo apylinkes. — būtent Ugros ir Okos paupių. tačiau Kazimieras nei šiaip nei taip nepadarė. mirus Kijevo kunigaikščiui Simanui (f 1471 m. bet ir jo sūnui Simanui. Simano. jis jautėsi gana stiprus. Todėl normaliai kraštui plėtotis ir kilti sąlygos buvo palankios. garantuojančią jam dalį savarankiškumo. Taigi Kazimiero buvo baigtas Vytauto pradėtasai valstybės centralizavimo darbas. Jo laikais Lietuvoje atsirado daugiau pradžios mokyklų. Tuo būdu Lietuvos galybė rytuose pašlijo. Prie viso krašto ne­ pasitenkinimo Kazimieru dar prisidėjo ir kunigaikščių pasiprie­ šinimas.Netrukus buvo visiškai panaikinta ir Maskvai nepaklusni Tve­ rės kunigaikštystė. augant jo galybei. ir jis buvo pri­ verstas kai kurioms sritims duoti daugiau savarankiškumo. 8. 1481 m. sąmokslas prieš Kazimierą. Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu Kazi­ mieras išbuvo net 52 m. Kijevo kunigaikštį Simaną (Olelkos.) jis Kijevo nebeatidavė jo broliui Mykolui. Taip an­ tai. Todėl 1481 m. ta­ čiau. Bet sąmokslas buvo su­ noktas. o buvęs Kazimiero globėjas Jonas Goštautas (f 1488) pasidarė opozicijos vadu jau bylos su lenkais metu. o vėliau — Smolenskui. Pir­ miausia tokia privilegija buvo duota Žemaičiams (žiūr. Sritinių kunigaikštysčių naikinimas. Mat. jis ragino chaną pulti Lietuvą. tačiau Jonas I I I vienų žodžių neklausė. Net tie patys ponai. ėmė naikinti likusias sritines kunigaikštystes. kai tik Kazimieras išsikėlė į Lenkiją. todėl jos nebegalėjo būti pavojingos valstybės vieningumui. bet. Tuo būdu į jo valdymo pabaigą atskiros kunigaikštystės liko tik Kopiliuje. Slucke. kurie jį dar mažą buvo iškėlę Lietuvos kunigaikščiu. Pinske. kuriam vadovavo kunigaikščiai — buvusiojo kandidato į Lietuvos valdovus. o paskyrė čia savo vietininką. Todėl totoriai ne kartą nusiaubė Kijevo apylinkes. Vytauto laikais sriti­ nių kunigaikštysčių buvo likę nebedaug. skir­ damas atskirą Lietuvos valdovą. Jis nešalino kunigaikščių jėga. Tačiau jose esančias pilis valdė didžiojo kunigaikščio vietininkai. Bet einant karštoms lietuvių lenkų kovoms dėl Voluinės ir Podolės. nebeduodavo kunigaikštystės įpėdiniams. Taip pat jis darė ir su kitomis mažesnėmis kunigaikštystėmis. Bet Kazimiero valdžia iš pradžių buvo silpna. bet nenorėjo kištis į Lie­ tuvai rūpimą Maskvos šeimininkavimą Rusijoje. Lietuvos vidaus santykiai Kazimiero laikais Atskiro Lietuvos kunigaikščio klausimas buvo iškilęs tuo­ jau. ta­ čiau Smolenskui teko duoti privilegiją.). Tačiau Kazimieras nesutiko skirti Lietuvai atskiro valdovo ir po My­ kolo mirties (1452 m.).). sūnų). kad Lietuvos kunigaikščiu būtų tekę skirti Mykolą. būtų rizikavęs visiškai netekti Lietuvos. Lietuviai. bandžiusį net sąmokslu užgrobti sostą. siūlydami Simaną (1461 m. 7. tei­ kė Kazimierui sąlygą arba jį skirti arba pačiam persikelti gy­ venti į Lietuvą. 179 psl. Kultūrinė ir ekonominė Lietuvos būklė Kazimiero laikais Kultūrinė būklė. kada Lietuvos ponai iškėlė kandidatu Algirdo palikuonį. Maskvos pasieny esančios Lietuvai pa­ klusnios. Blogiau Kazimierui išėjo su Kijevu. kaip kad darė Vytautas. visas jo valdymo laikotarpis pasižymėjo ramumu. ir jo vadai buvo nubausti mirtimi. Ten įsi­ galėjo Vytauto pašalinto Vladimiro Algirdaičio sūnus Aleksan­ dras (Olelka). Neskaitant trumpų vidaus kovų jo įsigalėjimo metu ir keleto žygių į rusų sritis. Tiesa. Vytauto pavyzdžiu. Smolenske buvo įsigalėjęs Lengvenio Algirdaičio sūnus Jurgis. Vilniuje 187 . Nuo jo laikų visą kraštą valdė patsai didysis kunigaikštis per savo vietininkus. Nors jis ir buvo jėga pašalintas. Jis norėjo valdyti Lietuvą iš Lenkijos. Kazimieras. Todėl nepasi­ tenkinimas juo Lietuvoje nuolat augo.

bet savo tikslų sieke kant­ ini ir patvariai. jis. I iesa. tebuvo tik geras ūkininkas ir rūpestingas šeimos tėvas.buvo įsteigta net vidurinė mokykla. Po 1447 m. bet. 180 psl. su lenkais artėjo ir Lietuvos bajorija. 9. Tuo būdu mūsų bajorijos ryšiai su lenkų ponais darėsi vis glaudesni. Savo valstybėje stengėsi viską suimti į savo rankas. privilegijos palengva prasidėjo tikroji bau­ džiava (žiūr. jis vis tiek darydavo saviškai. Savų kunigų dar nepakako — vis dar daug jų tekdavo kviestis iš Lenkijos. taip pat buvo pastatyta ne­ maža net iki mūsų laikų išlikusių bažnyčių. o tris sykius už ją mažesnė Lenkija — net 60.). krašte buvo statoma daug stiprių mūro pilių ir rūmų. bet aukštesniosios mokyklos nebuvo. daugelis didikų labai praturtėjo. o pelną iš savo dvarų gaudavo daugiausia natūra: grūdais.000. Piniginių mo­ kesčių už žemę tada dar labai mažai temokėdavo. Tačiau pajamų iš Lie­ tuvos Kazimieras gaudavo ne mažiau. nors savo valstybinius reikalus jie dar gana atkakliai tebegynė. Kazimiero vaikų auklėtojas istorikas J. Taigi nors ir blogi buvo politiniai santy­ kiai su Lenkija. Lietuvoj jam pasisekė su­ griauti atsigavusių kunigaikščių galią. taip ir Kazimiero laikais tankiau buvo gyvenama tik tikrojoj Lietuvoj. 165 psl. buvo beveik negyvenamos.): iš savo vietų nebegalį išsikelti valstie­ čiai buvo apkraunami vis didesniais mokesčiais ir darbais. Tačiau valstiečių būklė ne tik nepagerėjo. Kazimiero asmuo ir jo šeima Asmuo. dau­ gelis vyko į vakarų Europos universitetus. t. Neturėjo jokių didingų politinių planų. Čia jam daugiausia teko turėti reikalų su Vengrais ir Čekais. į kurių sostus jam pasisekė pasodinti sūnų Vladislovą. kailiais. Kazimierui gyvenant Krokuvoje ir su Lenkų dvaru dažnai atvykstant į Lietuvą. Tad gyventojų Lietuvoje turėjo būti bent 3 ar 4 kartus rečiau. dau­ gelis Lietuvos didikų vedė žmonas lenkes. ( F . tačiau Lietuvos dvasininkai nesulietuvėjo. Pinigines pajamas jis gaudavo iš muitų ir teismo mokesčių. Voluinėj ir Podo­ lės Braclavo srityje (visa kita Podolė priklausė Lenkijai).000 kariuomenės. juos kantriai iš­ klausęs. Kaip Vy­ tauto (žiūr. Kazimiero laikais Lietuva pajėgdavo pastatyti 40. kaip ir iš Lenkijos kara­ lystės žemių. Kazimieras buvo santūrus ir kieto būdo žmogus. bet vis dėlto dau­ giausia mokėsi Krokuvoje. O rytinės Lietuvos žemės. bet užtat iškilo nepalan189 188 . čia ypač daug mokėsi būsimųjų kunigų. Palenkėj. Be to. galima sakyti. medum. Valdyti Kazimierui buvo nelengva. Dlugošas ir karalaičiai. galvijais ir t. bet dar pablogėjo (ypač bajorijos dva­ ruose). negu Lenkijoje. jis nepasižymėjo griežtumu. Gyventojų krašte tebebuvo dar nedaug. išskyrus didesniųjų miestų apy­ linkes. Ekonominė būklė ramiaisiais Kazimiero laikais Lietuvoje pagerėjo. Lenkijoje iš seimų jam daž­ nai tekdavo išgirsti gana griežtų žodžių. nes joje buvo daugybė didžiojo kunigaikščio dvarų (domenų). Cynko paveikslas). Tuo būdu lietuviai turėjo vykti mokytis svetur. o užsienio politikoj ypač stengėsi savo sūnus aprūpinti sostais.

bet žygis pasibaigė nelaimingai. kad Lietuvai būtų paskirtas atskiras valdovas. jos sūnus buvo paskutinysis kryžiuočių magistras ir pirmasis pasaulinis Prūsų kunigaikštis. Išrenkant jį didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. abi valstybes val­ džiusio. buvo tėvo įpėdinis — Lenkų karalius. ryšys su Lenkija buvo visiškai nutrauktas. Po jo mirties tėvas pradėjo statyti prie katedros koplyčią. kitas jo sūnus. Todėl per paskutinius trejus savo gyvenimo me­ tus (1490—1492 m. tėvas jį buvo išsiuntęs į Vengriją sosto užimti. Pagaliau dar vienas Kazimiero sūnus. bet.) išrinkimas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu Kazimiero laikais Lietuvos santykiai su Lenkija buvo la­ bai įtempti. 1479 m. tačiau koplyčią baigė statyti tik jo brolis Zigmantas. Mirė 1484 m. teturėdamas vos 13 metų. Kazimieras prie bažnyčios durų. — šventuoju. Besirūpinda­ mas savo dinastiniais reikalais. kur išbuvo iki pat mirties. esą. Todėl Kazimieras Lietuvoje nebuvo populiarus. Atsidavęs maldoms. Jonas Albrechtas. o Zigmantas buvo Lietuvos ir Lenkijos valdovas ir paskutinio. buvo net kandidatas į Vengri­ jos sostą. 1471 m. buvo kilęs net sąmokslas jį pašalinti nuo Lietuvos sosto. Viena iš 11 f ištekėjo už Hohencolerno. Kazimieras gimė 1458 m. kur turėjo būti palaidotas jo kūnas.) Kazimieras savo vietininku Lietuvoje laikė sūnų Aleksandrą. Šv. Aleksandras buvo išrinktas ir Lenkų karalium. Kazimiero sūnus Vladislovas buvo Čekų ir Vengrų karalius. Šis neturėjo jokio juridinio titulo. Kazimieras mirė 65 m. Buvo labai maldingas ir didelis asketas. atvyko į Vilnių. Jonui Al­ brechtui ir Aleksandrui testamentu padalinęs Lietuvą ir Lenkiją. kurie. o 1602 m. Iš pradžių jis dalyvavo politikos gyvenime ir. II. Šeima. jam esant Lenkijoje. Jis buvo kelis kartus vedęs bet visų jo vaikų motina buvo austrė Elžbieta Habsburgaitė Visos jo dukterys buvo ištekėjusios už Vokietijos kunigaikščių. taip pat Kazimieras. Jonui Albrechtui mirus. 190 . Bet ir po to lietuviai nuo­ lat reikalavo. Sūnus Fridrikas buvo Krokuvos vyskupas. Didysis kunigaikštis Kazimieras mirė Gardine. Lietuva nebuvo patenkinta bendru valdovu iki pat Kazi­ miero mirties. kaip 191 Šv. Kazimieras buvo paskelbtas palaimin­ tuoju. ir Kazimieras grįžo tuščiomis. Lietuvos ir Lenkijos artėjimo' laikai 1. o sūnus Alek­ sandras — didysis Lietuvos kunigaikštis. jis buvo atnaujintas tik Kazimierui tapus ir Lenkų karalium. Kazimierą besimeldžiantį dar prie uždarų bažnyčios durų. Gniezno arkivyskupas ir primas. tvarkė visus Lietuvos valstybės reikalus. amžiaus.kus didikai. o kai Kazimieras su tuo nenorėjo sutikti. jis tik rėmė katalikų Bažnyčią. Gediminaičio Zigmanto Augusto tėvas. Žmonės rytą pastebi šv. jis dažnai apleisdavo Lietuvos reikalus. palikęs gausingą šeimą Is viso jis turėjo 6 sūnus ir 5 dukteris. Bet iš tikro to testamento niekas iš istorikų niekur nėra matęs. 1521 m. pripažintas šventuoju. Paaugęs jis visiškai pasitraukė nuo užsienio politikos. Aleksandro (1492—1506 m. Tik per paskutinius trejus jo gyvenimo me­ tus jam Lietuvoje atstovavo sūnus Aleksandras. (Vičulkovskio paveikslas).

Tačiau nebu­ vo kitos išeities. Kunigaikštienė Eleii. Lie­ tuvos ponai tuojau sušaukė seimą ir savo didžiuoju kunigaikš­ čiu išrinko Aleksandrą. kaip kad seniau titulavosi 1492—1506 m. 13 193 . Lenkai šiuo lietuvių žings­ niu buvo labai nepaten­ kinti. todėl pasipiršo jo dukteM. pagaliau buvo padaryta taika. Ta> I I u pasiliko neaišku. ir Lenkų karalius. Pirmiausia jos irvas pareikalavo. vėliau kiekvienu momenlu tarp abiejų valstybių lengvai galėjo kilti ne tik konfliktų. Nuo to meto jos jau visą laiką. tai abi valstybės vėl atsidūrė vieno valdovo valdžioje. jos net sukėlė naujų nesusipratimų ir da­ vė progos Jonui I I I rasti naujų priekabių. Aleksandro ir Elenos vedybos įvyko tuojau po taikos. kad Kazimieras mirdamas palikęs testa­ mentą. nors iš tikrųjų jis Lietuvoje neturėjo jokios valdžios. buvo faktiškas jo atstovas ir vadovavo visam valstybės gyvenimui. ją v a l d ę s a t s k i r a i nuo L e n k i j o s . nes vėl norėjo bend­ ro valdovo. Karai iš tikro greit ir prasidėjo.) taikos neišėjo nieko gero: Jonas I I I ir toliau palaikė ryšius su Lietuvos priešu. Dėl tos priežasties Aleksandro antspaudas. I .i tapo abiejų pusių politinių sumetimų auka. o Lenkijai — jo vyresnįjį brolį Joną Al­ brechtą. kad ji liktų pravoslavė. Priešingai. O kai mirė Jonas Albrechtas ir Lenkai savo kara­ lium išsirinko Aleksandrą. ir abi valstybes rišo tik tradicinė sąjunga. Maskvos kuni­ gaikštis Jonas I I I vengė karo su Lietuva. taika. I Ii luvos I s t o r i j a . Jonas Albrech­ tas titulavosi ir didžiuo­ ju Lietuvos kunigaikščiu. Jai pačiai tėvas griežtai nurodė.įsiustas didokas skaičius Maskvos bajorų ir pravoslavų dva­ sininkų. Lenkams jie pranešė. kurie čia turėjo šnipinėti ir teikti žinias Maskvai. kad abi vals­ tybės pasilaiko sau tai. bet po Kazimiero mir­ ties jis užėmė nemaža Lietuvai paklusnių pakraščio kunigaikš­ ty M ių. Kazimierui viešpataujant. Aleksandras. Tuo būdu Lie­ tuva vėl atsiskyrė nuo Lenkijos. bu­ vo sutarta. Lietuvos santykiai su Maskva Aleksandro laikais 1494 m.i priklauso: mat. d. Todėl ryšys su Lenkija vėl buvo atnaujintas. ėmė ieškoti Lenkų para­ mos. Lietuvos kunigaikštis. iki pat vals­ tybės pabaigos. Krimo chanu Mengli-Girėju. palienio kunigaikščiai bu­ vo beveik nepriklauso­ mi. buvo valdomos vieno valdovo. Po ilgų derybų 1494 m. kad jos nė kiek nepagerino Lietuvos santykių su M. Jogaila ir jo sūnus Vla­ dislovas. bot pasirodė. kuriuo Lietuvai valdovu paskyręs Alek­ sandrą. u n kurios sritys iš tik­ iu U. Tuo būdu iš padai\ tosios (1494 m. kaip ji turi laikytis Vilniuje. bet u karų. pradėjusi sunkų karą su Maskva. Esą. jie įvykdę velionies valią ir turį viltį. kad ją įvykdysią ir lenkai. mirus Gardine.valdovo sūnus.iskva. Bet Aleksandro viešpatavimo pradžioje Lie­ tuva. Kazimierui 1492 m. Tad A l e k ­ sandras buvo paskutinis Lietuvos valdovas. Lenkai iš savo pusės ėmė reikalauti atnaujinti senus su­ sivienijimo dokumentus. ir savo karalium jie išrinko lie­ tuvių siūlomąjį Joną Al­ brechtą. Bet Jonas I I I sutiko leisti dukterį tik padarius taiką. o nuo 1501 m. k. 192 2.kokiuos santykius turi palaikyti su katalikais ir t.n Alenai. su ja į Vilnių buvo p.t. Aleksandras su­ manė tą pavojingą prie­ še nulenkti giminyste.i buvo valdžiusios tai­ kos sudarymo metu.

Jis su savo kariuomene buvo atėjęs į Naugardo Sieversko kraštą. kad jam tektų Lenkų karūna. bet pagaliau ties K l e c k u juos sumušė mylimasis Aleksandro didikas. Tačiau amžinosios taikos jam nepasisekė padaryti. 195 Ostrogo pilies griuvėsiai. Kunigaikščių Ostrogiškių tėviškė. padarė sąjungą kariauti su Turkais. Nieko nelaimėjo nė kitas Aleksandro sąjungininkas. nes tikėjosi tada gausią lenkų paramos karui su Maskva. kad Lenkija. Per karą su Maskva mirė Lenkų kara­ lius Jonas Albrechtas. nors buvo paskelbtas tik 1500 m. Aleksandro ir jo įpėdinių viešpa­ tavimo" metu totoriai siaubte siaubė Lietuvos ir Lenkų valdomąją Ukrainą (Kijevo. buvo pasirašytos tik 6 metų paliaubos. Naugardas Sieverskas. matydamas. Lietuvos sąjungininkai buvo tik Livo­ nijos ordino magistras Valteris P l e t e n b e r g a s ir Užvolgio totorių chanas Šach-Achmetas. vedama kunigaikščio Konstanti­ no Ostrogiškio. Taigi Maskvos sienos jau siekė Dniep­ rą. Alek­ sandras iš tikro gavo karūną. Karas faktiškai prasidėjo 1499 m. užėmė Oršą ir apdegino Vitebską. kuriuos Jonas I I I visada pa­ laikė ir kurstė prieš Lietuvą. Tuo būdu. Aleksandras buvo priverstas pasirašyti sutartį. negaudama iš Aleksandro paramos. Alek­ sandras pradėjo derybas dėl taikos. Prie jos turėjo pri­ sidėti ir Aleksandras. nes Aleksandras nesugebėjo laiku surinkti kariuomenės. Lenkų ka­ ralius Jonas Albrechtas ir Čekų bei Vengrų karalius Vladislo­ vas. 1499 m. Abi pusės pasižadėjo neliesti viena antrai pripažintų že­ mių ir laisvai praleisti per savo žemes kitos valstybės pasiun­ tinius ir pirklius. Maskvai buvo paliktas Černigovas. negaudamas iš Aleksandro paramos. kad šis nestatąs Vilniuje Elenai reikalingos cerkvės. 1503 m. Aleksandras kaip tik tada mirė. kad Elenai negalima priimti katalikybės. Jonas I I I . ta­ čiau. jis net pradėjo karą su Lietuva. Maskvos kariuomenė net tris kartus buvo apgulusi Smolenską. Podolės.t. tarsi gindamas pravoslavus. Karas su Maskva. o patsai Bach-Achmetas pradėjo su turkais derybas. pritrūkusi maisto ir Maskvos sąjungininkų. paliaubos. ir apie tą laimėjimą jau nebesužinojo. negalėjo spirtis prieš Maskvą. Iš čia didžioji SachAchmeto kariuomenės dalis pasidavė Krimo chanui. Bet ir padarius taiką. visos sąjungininkų pastangos nuėjo niekais. dėl Aleksandro nerangumo. kad spau­ džias pravoslavus ir t. Jį Lietuva pralaimėjo. Kaip ir prieš karą. Voluinės ir Galicijos žemes). Buvo aišku. Jo pasiun­ tiniai važinėjo pas Eleną „pasiteirauti apie jos sveikatą" ir nuo­ lat šnipinėjo. Už tai jis buvo suimtas ir baigė savo gyvenimą Kauno pilies kalėjime. Lietuvos ponai irgi tuo rūpinosi. Pagaliau ji atsitraukė į Kijevą. Jis pats nuolat kaltino Aleksandrą.. Aleksandro broliai. su­ sirūpinusi karu su Turkais. negalės duoti Lietuvai pagalbos. prisidengdamas pra­ voslavų gynimu. Nebuvo taikos nė su totoriais. ir pats vadas pateko j nelaisvę. 194 . (Livonijos ordino atstovai nebuvo įsileisti į taikos derybas: Aleksandras turėjo mesti savo sąjungininką). buvo sumušta ties V e d r o š a.. Krimo totorių. Aleksandras tuojau ėmė rūpintis. Pagaliau 1499 m. kad netrukus su Maskva vėl teks kariauti. Iš karto geriau sekėsi tik Pletenbergui. Starodubas ir Okos paupiai. Užvolgio chanas Šach-Achmetas. Alek­ sandro mirties metais (1506) jie buvo pasiekę net Naugarduką ir Lydą. tačiau Lenkija nieko nepadėjo Lietuvai. nutarė pulti Lietuvą.ir kurstė jį pulti Lietuvą. Maskvos pasieny surinkta kariuomenė. nuolat puolama. tačiau gausinga jo kariuo­ menė. ėmė nykti. Jonas I I I nuolat kišdavosi į Lietu­ vos vidaus reikalus. Besirūpinant karaliaus karūna apleisti karo reikalai dar labiau pablogėjo. Glinskis. santykiai su Maskva nė kiek ne­ pagerėjo. net jeigu ji ir pati pano­ rėtų. Jis net du kartus išblaškė daug didesnę Maskvos kariuomenę.

pasiūlė lietuviams sutvarkyti santykius nauju susitari­ mu. apsiėmė jam daugiau mokėti už sąjungą. Akte yra sakoma: „ . buvo sudarytas naujas ak­ tas. ypač jie puolė Kijevo. Į Lenkų elekcinį seimą Petrakavoj. Aleksandro išrinkimas Lenkų karalium ir 1501 m. Lietuvos delegatai karštai rėmė Aleksandro kandida­ tūrą. Lietuvos santykiai su Lenkija Aleksandro laikais 1499 m. o kiek vėliau Melnike tą susita­ rimą atskiru dokumentu patvirtino Aleksandras. visa Lietu­ va pasirodė jam priešinga. kad nelaimingai pasibai­ gęs karas su Maskva įrodė. jis susirinko labai vėlai (vos 1505 m. Tiktai kai po kelerių metų Lenkijai ėmė grėsti sunkus karas su totoriais. išsirinko savo valdovu Aleksandrą. Todėl. kaip šimtmetį. Vytautas pirmasis mokėjo naudotis totorių savitarpio nesantaika ir pasinaudoti jais savo tikslams. tai jis paprastai yra vadinamas M e l n i k o a k t u . perėjo į Jono III pusę. nes 1501 m. Lenkų reikalaujami. juo turėjo įvykti tikroji valstybių unija." Bet kaip tu­ rėjo būti atliekami tie bendrieji seimai ir bendroji elekcija. kuris paskirtu laiku ir paskirtoje vietoje bus visų į elekciją atvykusiųjų bendrai renkamas. Po to prasidėjo baisūs Krimo totorių puolimai. jog iš Lenkų vis tiek negalima gauti 197 .Totoriai. ir Lietuvos Lenkijos santykiai liko nesunormuoti. Podolės ir Galicijos sritis. remdamiesi 1499 m. Juo buvo patvirtinta Lietuvos ir Lenkijos sąjunga. norėdami gauti Lietuvos pa­ ramos. buvo numa­ tyta užimti Dunojaus ir Dniestro žiočių sritis (Kiliją. Vadinasi. 1501 m. . broliai suvažiavo pas Aleksandrą į Vilnių. Lietuvai tuo pačiu metu irgi rūpėjo gauti Lenkijos para­ mos prieš Maskvą. kad Kazimieras užmezgė ryšius su didžiausiu jo priešu — Užvolgio ordos chanu Achmetu. susitarimo likimas. Lenkų ir Čekų bei Vengrų karaliai (Jonas Albrechtas ir Vladislovas). atsiuntė savo delegatus Lietuvos ponai ir patsai Alek­ sandras. Bet nuo 1466 m. Senųjų susitarimų dokumentai nebeturėjo jokios reikš­ mės. o jo broliui Jonui Albrechtui Lenkiją. viena brolija (fraternitas) ir bendri seimai. normuojantį Lietuvos ir Lenkijos santykius. Taigi pietinėms Lietuvos ir Lenkijos sritims pavojingiausias kaimynas buvo totoriai. kad nė viena valstybė be antrosios vals­ tybės žinios negali rinktis sau valdovo. Tuomet totoriai ėmė dar smarkiau pulti ir plėšti pietines Lietuvos ir Lenkų valdomąsias sritis. Bet iš pasitarimų nieko neišėjo. lietuviai. kad susitarimą patvirtins visos Lie­ tuvos seimas. 1495 m. lietuviai tam ne tik nesipriešino. su­ sitarimu. bendrai vienoje vietoje rinktąjį valdovą. Aleksandro ir Lietuvos ponų delegatai buvo prižadėję lenkams. tačiau jis nepavyko: beveik visa Lenkų kariuomenė žuvo Bukovinos miškuose. nieko nesakę lenkams. . nes jie visi jautėsi turį teisių Lietuvai. Kadangi naujasis susitarimas buvo patvirtintas Melnike. bet dar ir patys tuo rūpinosi. — juo labiau. aktas. Kazimiero laikais Lietuva gyveno visiškai savarankiškai. Lietuvių Lenkų susitarimas nė vienai pusei nedavė reikalingos paramos. Bet seimas jo nepatvirtino. abi valstybes rišo tik jų bro­ liški santykiai. ėmęs valdyti Mengli-Girėjas. Kaip tik tuo metu pasitaikė proga vėl sujungti abi valstybes vieno valdovo ran­ koje. dar buvo sutarta. Naują susitarimą patvirtino trys doku­ mentai: tame pačiame Petrakavos seime lenkai ir lietuvių de­ legatai susikeitė dokumentais. lenkai. Belgradą) ir išardyti plėšikų lizdą — Krimo ordą. Tad. Naudojosi jais ir Kazi­ mieras. vienas karalius.. aktas. Jonas Albrechtas buvo suruošęs žygį j Moldaviją. Jam valdant Lietuvą. tuo tarpu nebuvo pasakyta. jos niekas daugiau nerišo su Lenkija. jie sutiko pasirašyti naują aktą. o be to. norėdami susitarti dėl Lietuvos valdymo ir sutvarkyti Lietuvos santykius su Len­ kija. bendrą apsaugą ir bendrus pinigus. Šiuo susita­ rimu buvo norima įkurti viena jungtinė valstybė. buvo suda196 ryta dviejų nepriklausomų valstybių sąjunga ir sutartis dėl valdovo. Mat. o be to. be valdovo asmens. užsi­ gavęs. Jo­ nas III buvo taip pat Achmeto priešas. Tad jie buvo nepatenkinti tuo susitarimu ir ėmė siekti naujo susitarimo su Lenkija. tai turėjo būti vėliau nustatyta. Len­ kai nutarė savo karalium išrinkti Aleksandrą. Mat. viena visuomenė. Todėl 1499 m. Bet Lietuvos ir Lenkijos santykių aiškesnis sutvarkymas rūpėjo visiems Kazimiero sūnums. k u r i t u r ė ­ tų bendrą seimą. o tam vienam kūnui — viena galva. Kazimierui mirus..) ir apie tą susitarimą nė nekalbėjo. Aleksandras ir jo broliai. Krimo ordos chanas Hadži-Girėjas buvo ištikimas Lietuvos sąjungininkas. Naujasis 1499 m. buvo sutarę bendrai kariauti su turkais. Kad būtų viena tauta. mirė Lenkų karalius Jonas Albrechtas. Lietuviai pradėtąjį karą su Maskva turėjo vieni kariauti. kuriuo norėta Lietuvos Lenkijos santykius kitaip su­ tvarkyti. Taip truko daugiau. 3.

Tuo būdu tarybos sudėtis pasidarė pastovi. kad bent Lietuva jiems turinti tekti paveldėtinai. Tuo būdu 1492 m. Ligi tol valstybės dvarai buvo laikomi didžiojo kunigaikščio nuosavybe. Ankstyvesnėmis (1387. Ir vėlesnės — Liublino unijos pagrindiniai dėsniai buvo irgi pa­ imti iš to paties Melniko akto. 170 180 psl. liko atskiros valstybės. Bet su tarybos nuomo­ ne sutikęs. Švitrigailos. didysis kunigaikštis pasižadėjo nebausti net tų. Nuo to 199 . 132. tas susitarimas nepatiko nė valdančiajai Gediminaičių šeimai. tiek valstybės reikalams. o ypač Zigmanto laikais jų reikšmė dar labiau padidėjo. s i ų s ­ d a m a s į u ž s i e n i u s p a s i u n t i n i u s . B e to. Didysis kunigaikštis su didesniaisiais ponais tarėsi tik tam. o tuo susitarimu buvo norima jvesti elekciją. kai po 50 m. jis galėjo ir visiškai priešingai pasielgti. o kartais sušaukdavo ir platesnių pasitarimų. Bet vis dėlto. nepasita­ ręs su taryba. kurie tuo metu buvo arti jo. 133 psl. jam tebesant mažam. valdžia pasiliko ponų rankose. kurį ponai išrinko val­ dovu ir. 198 Tarybos valdžios ribos ilgai buvo nenustatytos ir neaiš­ kios. — panaši d i d ž i o j o k u n i g a i k š ­ č i o . o dabar jiems buvo pa­ tvirtinta jų pačių užimtoji vieta valstybės valdyme. Dabar didysis kunigaikštis pasižadėjo.pagalbos. Aleksandro brolis. Iš pradžių ji nebuvo laikoma net pastovia institucija (įstaiga). kad jis nustatytų jos kompe­ tencijos ribas. tuo atžvilgiu jis jau buvo tarybos suvaržytas. taigi visai nebuvo atsižvelgiama j jų tei­ ses. nebedalinti niekam valstybinių vietų. — Lietuvoje ji įsigalėjo ypač povytautiniais laikais. 112. jis prilei­ do tarybą prie valstybės f i n a n s ų t v a r k y m o . Ponų tarybos įsigalėjimas ir seimai Tarybos atsiradimas. Taryboje buvo suteikta laisvė kiekvienam v i s i š k a i l a i s v a i k a l ­ b ė t i . tik vieno valdovo valdomos (personalinė unija). patys už jį valdė. tik neaiškios pasiliko jos valdžios (kompetencijos) ribos. O nebetrukus atėjo ir tie lai­ kai. 4. arba p o n ų t a r y b a atsirado ir Lietuvoje. išklausęs tarybos nuomonės. Aleksandro privilegija padėjo pamatus politinei Lietuvos bajorų galybei. kam teks didžiojo kunigaikš­ čio sostas. kuriuos norėjo. jis pasižadėjo. nes tik nuo jų paramos priklausydavo. B e to. Be to. Jam išvykus į Lenkiją. Tai ir buvo vadinamoji didžiojo kunigaikščio taryba. vadinama senatu. jis jau nebegalėjo savo sutikimo atšaukti. 1447 m.). kada didysis kunigaikštis jau būtinai turėjo skaitytis su ta­ rybos nuomone. privilegi­ joje. tad nebuvo jokios naudos dėtis į uniją su Lenkija. Jau tada didysis kunigaikštis svarbesniaisiais klausimais visada atsiklausdavo savo bajorų nuomonės. tačiau Jogailos palikuonys manė. savo ir jaunesniojo brolio Zigmanto vardu net pareiškė protestą dėl to susitarimo. savo iš­ vaizda ji betgi jau artėjo prie Lenkijos: Lenkijoje ponija buvo įsigalėjusi dar prieš Jogailos laikus. todėl nebuvo galima su jais nesiskaityti. kurioje jis pirmiausia pasižadėjo tartis su taryba.). Kazimiero viešpatavimo metu taryba taip sutvirtėjo. išrinkusi Aleksandrą. Kazimiero ir Aleksandro laikais nutrūko senasis Lietuvos ryšys su Lenkija. Lietuva savo viduje dar tebebuvo visiškai savarankiška valstybė. kurie spręsdavo visus valstybės reikalus. Vis dėlto šia privilegija ta­ ryba tebebuvo tik patariamasis organas: jos sprendimai nega­ lėjo varžyti didžiojo kunigaikščio. Aleksandras tatai padarė savo 1492 m. Bajorijos reikšmė pradėjo kilti Vytauto laikais (žiūr. nepasitaręs su taryba. Lenkijoje prie karaliaus buvo ponų taryba. lenkai šitą susitarimą padarė derybų pagrindu. n e b e ­ d a r y t i j o k i ų i š l a i d ų . Nors lietuviai jau nuo Švitrigailos laikų rinkosi sau kunigaikščius. kad kraštas uoliau remtų jo politiką. tad jis visiškai laisvai juose šeimininkavo: kiek norėdamas ga­ lėdavo leisti pinigų tiek savo. dar išlikę k u n i ­ g a i k š č i a i ir a u k š t e s n i ą s i a s pareigas valsty­ b ė j e e i n ą d i d i k a i . kurių patarimas būtų ir nemalonus jam. Tuo būdu šis susitarimas pasiliko tik popieriuje: Lietuva ir Lenkija. Bet ypa­ tingai bajorija iškilo prie Kazimiero. pareikalavo. Bet palengva nusistojo į pasitarimus kviečiamų žmonių rūšis: buvo šaukiami v y s k u p a i . Čekų karalius Vladislovas. 1413. 1434. kaip ir anksčiau. vėl iškilo Lietuvos ir Lenkijos santykių sunormavimo klausimas.) privilegijomis buvo apdrausta jų asmens ir tur­ to laisvė (žiūr. Todėl tuo laiku at­ sirado nuolatinė grupė aukštesniųjų valstybės urėdų. Į pasitarimą jis kviesdavo tuos. jog. Kartais tardavosi tik su tais.

6. iš pradžių šaukiami retai. o ką į tai atsakydavo didysis kunigaikštis. kad Lenki­ joje nenorėjo gyventi jo žmona. Ir Jonas Albrechtas ir Aleksandras mi­ rė bevaikiai. kai Lenkija remdavosi senaisiais dokumentais. kad be jos žinios būtų kas nors valstybėje daroma. bet ir praskolino daugybę valstybinių dvarų. Taigi jokių seimo rinkimų ne­ buvo. Bet jisai nemėgo net tokios tradicinės valdovų pramogos. o apie Lenkų sostą nieko nekalbėjo. būdavo reikalų. su kuriais no­ rėdavo pasitarti. nenorėdami didinti laidotuvių išlaidų. O tą buvo galima padaryti tik jai pačiai sutinkant. bet rado jį jau mirusį. Bet ilgainiui provincijos atstovų parinkimui vietos bajorija kaskart vis daugiau skirdavo reikšmės. bet mirdamas testamentu jis skyrė Lietuvos sostą bro­ liui Zigmantui. Tuo būdu bajorijos seimai. 201 . o iš tolimesniųjų sričių kartais niekas neatvažiuodavo. Pagaliau X V I amž. medžioti pagaliau jam trūko ir vikrumo. kaip pravoslavės. nemokėti mokesčių ir t. tačiau be jokių gabumų vyras. Zig­ mantas. Jis tuo tarpu gyveno Silezijoje. kai po d. Visos bajorijos pritarimas ypač buvo reikalingas tada. renkamas Lenkų ka­ ralium Aleksandras buvo patvirtinęs dokumentą. Zigmantas II (Senasis. Paprastai atstovais į seimą būdavo kviečiami įtakin­ gesni bajorai. — 1506—1548 m. kad susirinkusi bajori­ ja ir rinkdavo atstovus. jauniausiasis sūnus Zigmantas. Mėgo gerai išgerti ir pavalgyti. tačiau būdavo atsitikimų. juo būdavo dažniau šaukiami: mat. Centro valdžia pati pasirinkdavo žmones. Tačiau seimas negalėjo nei ko nutarti nei leisti įstatymų. sužinojęs apie sunkią brolio ligą. Į tokiuos seimus atvykdavo visa ponų taryba. kunigaikštis bajorijos pageidavimų daž­ niausiai klausydavo. į savo karalių kapus (1931 m. o pereiti į katalikybę jai draudė tėvas. Mat. Seimai. skubėjo į Lietuvą. galė­ davo atvykti į seimą ir nekviestas. Netrukus jie pasidarė tikrieji Lietuvos valdovai. nes nepatenkinta bajorija galėjo šiauštis: neiti į karą. Lietuva turėjo rem­ tis savo visuomenės balsu. visi aukštes­ nieji valstybės urėdai ir kas tik norįs iš bajorų. Mat. kunigaikščio mirties kraštą valdydavo taryba. Aleksandro asmuo ir jo mirtis Aleksandras buvo kaulingas ir petingas. tas ir tapdavo įstatymu. Pagaliau reikėdavo atsiklausti seimo ir pradedant karą. kad nenutrūktų ryšys su Lietuva. Bajorijos nuomonė ir jos pritarimas dar būdavo svar­ būs. kur iš brolio. Čekų karaliaus Vladislovo.) ir jo karai su Maskva Zigmanto elekcija. Įsigalėjus tarybai. Lietuvoje jis daugiausia gyveno dėl to. juo seimas darėsi vis įtakingesnis. Tad d. sprendžiant klausimą santykių su Lenkija: tuo tarpu. pradėjus kasinėti Vilniaus ka­ tedros rūsį. buvo gavęs valdyti keletą mažų kunigaikštysčių. Lietuvos ponai tuojau paskelbė jį di­ džiuoju kunigaikščiu ir pasiūlė lenkams išsirinkti jį ir savo ka­ ralium. kaip kad medžioklė. vidurio be jo jau nebebūdavo sprendžiamas joks svarbesnis reikalas. O nuo X V I amž. nes kiek­ vienas karas buvo susijęs su išlaidomis. kad visų sričių urėdai atvykdami atsivežtų bent po keletą savo srities bajorijos atstovų. bajorija nebenorėjo sutikti. 5. 200 jis tik galėjo pareikšti savo nuomonę ar ko nors prašyti. Kazimierui 1447 m. karų metu ištuštėjęs valstybės iždas pareikalavo apdėti mo­ kesčiais bajoriją. pajutusi savo reikšmę. vidury (1566 m. Šie ir išrinko. privilegija at­ leidus visus bajorų valstiečius nuo bet kokių mokesčių valsty­ bei. Bet iš tikrųjų su seimo nuomone nebuvo galima nesiskaityti. kai visas kraštas buvo padalintas į pavietus (apskritis). Tad seimai pirmiausia būdavo reikalingi renkant naują didįjį kuni­ gaikštį. t. Bet kadangi dažnai į seimą suvažiuodavo tik artimųjų sričių bajorija. Juo toliau. tai įėjo į pa­ protį. ir buvo palaidotas Vilniaus katedroje. ir pavietų seimeliai ėmė rinkti atstovus. kurių nebūdavo galima spręsti be plačių bajorijos ma­ sių žinios. jo kūno nevežė į Kro­ kuvą. kuriuo po jo mirties Lietuva ir Lenkija turėjo bendrai išrinkti sau naują valdovą. juo toliau. Iš gausingos Kazimiero šeimos teliko tik vienas. nes bijojo.laiko valstybės vairas kaskart vis labiau perėjo japonų rankas. lenkai nesu­ tiko jos karūnuoti karaliene. o jei kas norėdavo ką patsai pareikšti. Aleksandras mirė 1506 m. Taigi tam sutikimui gauti ir reikėdavo šaukti seimą. 1501 m. atsirado ir seimai. Tai vienintelis iš Lenkijos ka­ ralių. jo kapas buvo surastas). Buvo labai išlaidus ir išeikvojo ne tik visus savo turtus. kuris daug daugiau savo gyvenimo praleido Lietuvoje ir joje buvo palaidotas.). nes lenkai.

Visa tai matydamas. iš jų 30. Tačiau jau pačio­ je Zigmanto valdymo pra­ džioje jis pamatė. saugančio Dniepro aukštupį. Mat. o paimti pilį. Ankstyves­ nieji karai pasibaigdavo Lietuvai nelaimingai ypač dėl to. Jis buvo ar­ timas Aleksandro patarė­ jas. d. šį kartą Maskvai pasisekė gauti daug paramos iš imperatoriaus Maksimilijono. Glinskio rūpesčiu.). gavęs iš jo nemaža že­ mių. Tad kol būdavo surenkama kariuomenė. Ostrogiškis smarkiai sumušė Mas­ kvos kariuomenę ties O r š a . y.). Smolenskas buvo paliktas Maskvai. ta­ tai magistras turėjo padaryti pagal 1466 m. o užpultieji Sluckas ir Minskas jam nepasidavė. kad Habsburgai negautų jo brolio Vladislovo valdomosios Vengrijos bei Čekijos. Aukščiausiai iš jų buvo iškilęs totorių kilmės surusėjęs kunigaikštis M. T o m o sutartį.Glinskio maištas. kad bajorija nenorėjo kariauti ir nenorėjo mokėti karui reikalingų mokesčių. (jam imperatorius uždraudė prisiekti Zigmantui vasalystę. — žiūr. kuris skelbėsi einąs vaduoti spaudžiamųjų pravoslavų. Maskva suspėdavo užimti nemaža Lietuvos pilių. Tuo būdu Maskva nieko nelaimėjo. naudojantis to meto karo technika. kur mirė badu (1534 m.). Pir203 .). Maskvos jėgos buvo sunaikintos. pražudyti.).500 bajorų ir daugybe karių pateko į nelaisvę. prieš ją buvo sukelta Moldavija ir kryžiuočių magistras.000 krito karo lauke.). jo priešai. Pagaliau 1522 m. Visos Maskvos jėgos buvo nu­ kreiptos į Smolenską. Netrukus po to atvykęs K. Glinskiui sukėlus viduje sąmokslą. jis buvo svarbiausias naujų karų su Lietuva organizatorius. Jis pats apsigyveno Maskvoje. paliaubų sąlygomis (žiūr. Karas prasidėjo 1512 m. kurs ypatingai rūpinosi. Pirmasis karas su Maskva (1507—8 m. Lietuvos kunigaikštis ir Kelti bylą tarsi uz AleksanLenkų karalius (taip jis atvaizduotas Krokuvos katedroje esančiam antkapy). 195 psl. buvo gana sunku. su Maskva buvo padaryta amžinoji taika 1503 m. Be to.). Paskui nebegalėdavo nieko padėti nė dideli laimėjimai.). 1611 m. nors karas po to dar truko 8 metus. Antrasis karas su Maskva Lietuvai buvo daug nelaiminges­ nis. Trečiasis karas su Maskva (1534—1537 m. Maskvai liko Homelis. jis sumušė priešo 80. Vėliau. imperatorius norėjo susilpninti Zigmantą. — prie Smolensko. 1509 m. nes po jų maskviečiai užsi­ darydavo pilyse ir vengdavo atvirų mūšių. Kar­ tu su Glinskiu jis apgulė daugelį Lietuvos miestų ir artinosi prie svarbiausiojo strateginio punkto. jis sumanė už­ grobti kuo daugiausia Lie­ tuvos žemių ir pasiduoti Maskvos kunigaikščiui Vosyliui I I I (1505—1535 m. Pasidaręs artimu Vosyliaus I I I patarėju ir išleidęs už jo savo dukterį. Černigovas ir Starodubas. dro nužudymą. Glinskis ir jo ša202 lininkai neteko savo žemių Lietuvoje. Bet tuo tarpu atvykęs Lietuvos hetmonas kunigaikštis K o n s t a n t i n a s O s t r o g i š k i s ties O r š a sumušė priešą ir privertė jį trauktis. Kad Lenkija neitų į pagalbą Lie­ tuvai. paliaubos. G l i n s k i s . paketinęs išduoti ir Maskvą. Lietuvos po­ nai. Turėdamas 30. Jis irgi gana daug prisidėjo prie Zigmanto iš­ rinkimo. 183 psl.000 kariuomenės. buvo paimtas (1514 m. norėdami jį Zigmantas II (Senasis). Alek­ sandro laikais Lietuvos po­ nų tarpe kaskart vis labiau ėmė įsigalėti rusų kilmės bajorai. Laimėjimas buvo didžiausias. Glinskis savo gyvenimą baigė kalėjime. ko­ kią kad turėjo Aleksandro laikais. Imperatorius į Maskvą nusiuntė daugybę karo spe­ cialistų inžinierių ir artileristų. Jis buvo net 3 sykius apgultas ir pagaliau. jam tepasisekė užimti tik Mozyrių ir Turovą. grasino jam iš1506-1548 m. o pats vadas su 1. Tačiau jis kiek apsivylė: Maskvos pasienio sritys prie jo maišto neprisidėjo. Tuo pat metu betgi pradėjo karą su Lietuva Glinskio pasikviestas Vosylius I I I . buvo padarytos 11 m. kad ne­ beturės tokios įtakos.000 kariuomenės. tačiau lietuviams jau nebepasisekė atsiimti Smolens­ ko tvirtovės. jis grįžo Lietuvai tik maždaug po 100 metų (t. Be to.

Or­ dinui atrodė. Prūsijos ordino sekuliarizacija (1525 m. bet šį trečiąjį — Lietuva. ir jo valstybės viduje atsirado reiškinių. — juo labiau. nieko ne­ laimėjus. Dėl to ir įvyko 1454 m. todėl krikščionybės gynėjas — ordinas pasidarė nebereikalingas. Juo buvo pasekę net kai kurie vyskupai. kad jis sugebės geriau su­ sitarti su Lenkija jau vien dėl savo giminystės su ka­ Albrechtas Hohencolernas. būdami ateiviai iš tolimųjų Vokietijos kraštų ir.7. ji atgavo tik Homelį. Tuo tarpu ordino valstybėje buvo labai neramu: visi reikalavo ordino reformos. kara­ liaus Zigmanto seserėnas (Kazimiero dukters sūnus) Albrechtas. išrinkus magistru Vokietijos kunigaikštį. ir Zig­ manto II laikais naujo karo jau nebekilo. kurie jį griovė. Ypač didelis nepasitenkinimas ordi­ nu ėjo iš to. jie nustatė juos prieš save. apsiėmęs jiems kasmet mokėti po 15. 205 Mūšis ties Orša. tačiau bajorija nėjo į karą. Aplinkui jau visi kraštai buvo katalikiški. neturėjo jokių ryšių su vietos gyventojais. lokiais sumetimais ir bu­ vo išrinktas magistru (1511 m. kad bus ga­ lima išsilaisvinti. Buvo tikimasi. kurs pasibaigė tuo. ir ordinui paskutinis kryžiuočių magistras ir pirmasis Prūsijos kunigaikštis (f 1568 m. o jis pats pasi­ darė Lenkų karaliaus vasalu (žiūr.) teko pradėti su Lenkais ka­ rą. ir teko padaryti paliaubas. dalis ordino žemių buvo prijungta prie Lenkijos. bet užtat kitose sri­ tyse šį tą užleido Maskvai. Tada magistras Albrechtas patsai užmezgė ryšius su Liuteriu. tai buvo sudaryta regencija. kurie. dar vienuoliai. kurios vėliau buvo pratęstos.000 dukatų.) Ansbacho Hohencolernų šeimos narys. Kadangi jis tuomet buvo dar mažas. kryžiuočių ordinas buvo nebepaleisinamas. Nors lėšų bu­ vo pakankamai surinkta. Valstybė buvo valdoma ordino narių. kad 1466 m. Bet ir dabar karas vis dėlto nesisekė. Karas ordinui nesisekė. tačiau nenustojo vilties išsilaisvinti. 204 .). Maskvos kunigaikščiu tapo Jonas IV Žiaurusis. Su ja Maskvos kuni­ gaikštystėje prasidėjo vidaus neramumai. ir Maskvai nuolat grėsė iš jų pusės pavojus. (Senas nežinomojo autoriaus paveikslas). krašto sukilimas. Pirmieji 5 magisIrai vykdė sutartį. Tačiau visi mėgini­ mai nenusisekė. Neprileisdami prie valdžios vutos bajorų ir miestiečių.) Nuo to laiko. Kai 1533 m. kai Lietuva krikštijosi ir Europos buvo pri­ pažinta katalikiška valstybe. mirė Vosylius I I I . kad Zigmantas buvo pa­ traukęs į savo pusę Krimo totorius. 1537 m. su Maskva buvo pa­ darytos 7 metų paliaubos. ralium. kuris savo jėgomis galėtų spirtis prieš Lenkiją. ir visi di­ deli pasiryžimai nuėjo niekais. kuriais Lietuva tikė­ josi pasinaudoti. be to. Lietuvai nepasisekė atgauti nei Smolensko nei Sieversko žemių. Be to. muosius du karus Zigmanto laikais pradėjo Maskva. Siena su Maskva da­ bar mažai tepasikeitė. kad krašte buvo smarkiai įsigalėjęs naujai pradėtas skelbti Liuterio mokslas. 183 psl.

Ieškodamas ramybės. Abramavičiaus paveikslas). nesiskaitydamas su jokiomis prie­ monėmis (Machiavellio mokslas). Apskritai Zigmanto laikais gyvenimas Lietuvoje labai pa­ gerėjo. tiek Lenki­ joje. Ten ordinas išliko iki 1809 m. Krokuvoje iškilmingai prisiekė Zigmantui. mirties ir užleido jas Habsburgams. ja*u pasirodė geras valdytojas. Vėliau iš tų dviejų jungtinių kunigaikštysčių išaugo galinga Prūsų karalystė (nuo 1701 m. mirus Albrechto sūnui. kada jį panaikino Napoleo­ nas. Nuo to laiko ordino valstybė tapo pasauline kunigaikštyste. (f 1548 m. Lietuvoje jis taip pat parodė daug energijos ir sumanumo. Karalienė Bona. o Austrijoje pertvarkytas jis išliko net iki mūsų laikų. jis visa tai įvykdė ir 1525 m. net atsisakė nuo pretenzijų į Čekiją bei Vengriją po jų valdovo. kaip Prūsų kunigaikštis. Kadangi bajorija nenorėjo eiti į karą. Į ūkį jam teko kreipti daugiau dėmesio. Tačiau bajorija nenorėjo mokėti net tos kariuomenės išlaikymui reikalingų mokesčių. balandžio 1 d. Zigmanto energija pagaliau išseko. karaliaus Zigmanto. 206 Paskutinės Zigmanto II dienos. Kai Zigmantas jau buvo palaužtas sunkios valdymo naštos. kuri pagaliau atsistojo visos Vokietijos priešaky. ordino valstybė. Gavęs dėdės. su­ tikimą.). Be­ kovojant su įvairiausiais sunkumais tiek Lietuvoje. Tik maža jų dalis tepanorėjo likti ištikimi katalikybei ir išsikraustė į Vokietiją. dar būdamas Silezijoje. nes ilgų karų metu ypač daug reikėjo pinigų kariuomenei. Milano ir Bario kunigaikštytė B on a S f o r z a. 8. valstybėje didžiausią įtaką įgijo gobši intri­ gantė jo antroji žmona. Savo gyvenimo pa­ baigoje jis jau nebeturėjo jokių planų. ypač padaugėjo mokyklų. Be valdžios..Liuteris jam patarė mesti vienuolio apdarus. daugelis jo įskolintų dvarų buvo išpirkta ir buvo įvesta pavyzdingų ūkių. Zigmantas. Tuo būdu buvusi katalikybės atrama rytuose. kad val­ dovas turįs siekti valdžios. pirmoji priėmė protestantizmą ir atsisakė nuo katalikybės. Bet kunigaikščio valdžia nuo­ lat silpnėjo. Lenkų pavyzdžiu einanti bajorija kaskart vis dau­ giau reikalavo sau teisių ir nuolat mažino sau pareigas. Bona atsinešė iš Italijos įsitikinimus. ten jis įvedė gerą tvarką ir sutvarkė ūkį. tai jos vietoje buvo įves­ t a s a m d y t i n ė k a r i u o m e n ė .. Prūsai atiteko jo giminaičiams. ji dar go207 . 1618 m. Išlaidaus Aleksandro apgriautas ūkis buvo sutvar­ kytas. Zigmanto II valdymo pabaiga ir jo žmona Bona Zigmantas valdovas. Brandenburgo elektoriams. Daugumas ordino brolių taip pat perėjo į liuteranizmą ir virto dvari­ ninkais. brolio Vladislovo. kur ordinas turėjo daugybę turtingų savo skyrių. vesti žmoną ir pasiskelbti kunigaikščiu. Todėl didžiausią išlaidų dalį teko padengti pačiam didžiajam kunigaikščiui. Lenkijoje ji įgijo didelę val­ džią ir šeimininkavo savo vyro vardu.

Zigmanto II asmuo. kad po tėvo jis bus valdovas abiejose valstybėse. pripažintas Lietuvos sosto įpėdi­ mantą Augustą paskel­ niu. Tuo tarpu energijos netekęs ir sunkios ligos kan­ kinamas. Visi jį gerbė ir l. tiek Lenkijoje ji savo pinigais ėmė išpirkinėti anksčiau Aleksandro už skolas įkeistuosius dva­ rus ir tuo būdu įgijo daugybę turtų: jos valdžioje buvo ištisos teritorijos. kad jis miręs. 1529 m. Pir­ miausia buvo rūpinama­ si Lietuvos sostu: mat. Jo sveikata pairo tik į gyvenimo pabaigą. 1530 m. instrukcijose įrašydavo: „Jei karalius miręs. išrinktąjį į Lietuvos sos­ tą. Zigmantas Augustas. Visuomet buvo ramus. Motina Bona pradėjo rūpintis patikrinti jam sostą. nenorėdami nutrauk­ ti ryšių su Lietuva. Zigmanto II antkapis Krokuvos katedroje. Tad karalius. Vienintelis Zigmanto II sūnus gimė 1520 m.1 5 7 2 m.bejosi ir turtų. Mirdamas paliko vieną sūnų. Užsieny jau daug kas manė. dar labiau praplėtusį bajorijos teises. 14 209 . Tik jo antrosios vedybos buvo vienas nelaimin­ giausių jo gyvenimo įvykių. sulaukęs 81 m. jau tuomet buvo aišku. ir 3 dukteris. H i . 1544—1572 m.nkc' teisingu vyru. kur susipažino su tenykščia vals­ tybės santvarka ir gerai vedamu ūkiu. Tiek Lietuvoje.) Išrinkimas. pa­ prastai ir Lenkai išrink­ davo savo karalium. pavyzdžiui. Jam teko kariauti net tris ilgus karus su Maskva.1 5 4 8 . Vengrijoje. d. Čekijoje ir Silezijoje. o tėvui sutikus pa­ tvirtinti pirmąjį Lietuvos statutą. o netrukus jį karū­ Lenkų karalium. Lietu­ navo savo karalium ir vos kunigaikštis. To­ dėl Bonos rūpesčiu dar 1522 m. Turkų sultonas buvo atsiuntęs net užuo­ jautą. Lie­ bė didžiuoju kunigaikš­ tuvos kunigaikščiu. Zigmantas Au­ gustas buvo pripažintas Lietuvos sosto paveldė­ toju. o nuo 1548 m. Buvo šaltas. rimtas ir atsargus. Karo betgi jis ntmėgo ir buvo linkęs viską spręsti taikiu būdu. 1529 m. Zigmantą Augustą. 9. karūnuotas čiu. lėtos eisenos ir nekalbus. Zigmantas Augustas — didysis Lietuvos kunigaikštis ( 1 5 4 4 .). 208 I I t t u v o s I s t o r i j a . o Maskvos kunigaikštis savo pasiuntiniams. amžiaus. — Lietuvos seimas Zig1522 m. sako jį galėdavus perlaužti pasagą ir pertraukti storoką kanapinę virvę. Paskutiniais gyvenimo metais visai nebebuvo girdėt Zigmanto. kai dar jis tebebuvo kūdikis. Bonai vi­ sokiomis intrygomis pa­ lenkus į savo pusę didi kus.. Zigmantas mirė 1548 m. formaliai paskelbtas d. ir Lenkų lenkai (1530 m. Jaunystę praleido I . Šiaipjau mėgo juoką ir sąmojį. siunčiamiems į Krokuvą. — pa­ reikšti užuojautą". Zigmantas kaskart vis labiau ėmė pasiduoti favoritų apsuptos žmonos įtakai. Zigmantas buvo augalotas ir tvirtas vyras. ) su kryžiuočių ordinu ir daug kartų su totoriais.

kaip didysis Lietuvos kunigaikštis. nepaslankus. kilo mintis jau 23 m. Todėl 1543 m. Motina italė Zigmantą Augustą auklėjo apsupusi italais humanistais. didžiajam kunigaikščiui gy­ venant Krokuvoje.Jis išmoko kalbėti lotyniškai. tačiau niekaip neįmanė paveikti Bonos. ( J . buvo susi- kilavusi daugiau atsiriboti nuo Lenkijos. ištvirkavimo ir neįgijo jokių tvirtų principų.Zigmanto Augusto auklėjimas. Mat. Zigmantas Augustas apsigyveno Vilniuje. Jaunutis karalaitis motinos Bonos dvaro damų tarpe. tėvas turėjo pa­ silikti tik priežiūrą. lenkai. labai lepinamas. o tuo tarpu vis tiek valdė tėvas. Zigmantas Augustas — tėvo vietininkas Lietuvoje (1544 —1548 m. Tas buvo pareikšta Zigmantui II per specialią Lietuvos seimo nusiųstą delegaciją (1538 m. turinčiam įpėdiniui pavesti valdyti Lietuvą. minkštas. jis be jokių rinkimų savaime tapo abiejų valstybių valdovu. jį veikdami. itališkai ir vokiškai. Lietuvos ponams ta mintis patiko. Bet tuo metu Lietuvoje išaugo Alberto Goštauto vadovaujama partija. tačiau svy­ ruoklis. Bet tas jo išrinkimas reiškė tik tą. Po tėvo mirties 1548 m. rūpinęs net Lenkų senatas. Tačiau. Išrinktas didžiuoju kunigaikščiu. Būdamas humanistiškų palin­ kimų. rei210 Dalis Vilniaus didžiųjų kunigaikščių rūmų griuvėsių. išaugo be charakterio. nes jie norėjo turėti Vilniuje valdovo dvarą ir apsisaugoti nuo lenkų kišimosi į Lietuvos reikalus. 211 . Lie- Zigmanto Augusto jaunystė. Zigmantas Au­ gustas teturėjo vos 8 m. ir jam atiteko visa valdžia Lietuvoj. Tuo būdu 1544 m. (Smuglevičiaus piešinys). augdamas morališkai pakrikusiame mo­ tinos dvare. Zigmantas Augustas ir Vilnius. Motinos dvare anksti priprato prie palaidų pasilinksminimų. Apskritai Zigmantas Augustas buvo gana išmintingas. Zigmantas Augustas tuojau įkūrė Vilniuje puikų dvarą: prie pilies kalno buvo baigti. kad nebereikės naujų rinkimų. tėvo pradėti statyti. viską atidėliojąs kitai dienai ir dėl to pramintas „Rytdiena".). nedarbštus. Matydamas netikusį jo auklėjimą. kad didysis kunigaikštis per mažai gyvenąs Lietuvoje. Simlerio paveikslas). kurie vėliau apleisti apgriuvo ir. Ji skundėsi. galėjo kištis į Lietuvos reikalus. tėvas pasiliko tik iždo ir užsienio reikalus.). kad po tėvo mirties jis savaime taps valdovu. puikūs renesanso stiliaus didžiųjų kunigaikščių rūmai.

plintančios kalbos žeminančios jų šeimos garbę. Zigmantui Augustui Barboros mirtis padarė didžiausią įspūdį. Au­ gustas vestų Barborą. kur jis praleido gražiausią savo jaunystę. Iš kuni­ gaikščių rūmų iki Radvilų rū­ mų per sodą Z. Mėgstąs prabangą ir būdamas išlaidus. kad ją palaidotų ne Lenkijoje. 10. Jį visą gyvenimą lydėjo mylimosios Barboros atminimas. buvusiuose Radvilų rūmuose. Čia ji buvo iškilmingai sutikta ir pripažinta didžiąja kunigaikštiene. Zigmantas Augustas šį kartą parodė didelį atkaklumą: Jis nė neketino išsižadėti mylimosios žmonos. atvyko pasimatymo metu ir pareikalavo. Zigmantas Augustas. laikydami jungtuves karališkosios šeimos pažeminimu: užsienio valdovai dėl to neparodė lokio nepasitenkinimo. iš kurių jam sunku buvo išbristi ir po tėvo mirties. ir tėvas. gyveno jauna graži našlė Barbora Radvilaitė Goštautienė. ir jos pusbrolis M i ­ k a l o j u s . Tada ir ponai prisi­ statė Vilniuje daugybę rūmų. Augustas. buvo atrasti ir jos kaulai. pradėjus katedros remontą. jog norįs vesti Barborą. Z. Tuo metu. begyvendamas Vilniuje. Vie­ ną kartą Barboros brolis M i k a l o j u s. pakvietus kunigą. Mirus žmonai. lenkai griežčiausiai reikalavo. karalius. kur pergyveno pirmą ir paskutinę savo gyvenime meilę gražiajai Barborai Radvilaitei. Tais laikais Vilnius pasidarė vienas gražiausių rytų Europos miestų. Sūnui su liarbora atvykstant į Lenkiją. Grįždamas į Vilnių. tačiau šeimos laimės jau nebesulaukė: gyvenimo pabaigoje net persiskyrė su žmona. tiek Lenkų ir Lietuvos ponai. slapta ko Barbora Radvilaitė. kad jungtuvėms priešinsis tiek Zigmanto Augusto tėvas. Livonijos prijungimas Livonijos būklė X V I amžiuje. ir vėliau liko mėgiamiausias Zigmanto Augusto miestas. 1931 m. Bet tėvas. jis ne­ pasakė tėvams tiesos. kad Z. Reikėjo dar gauti Lenkijos sutikimą. Prieš Marborą betgi griežčiausiai buvo nusistačiusi karalienė Bona. kur abu įsimylėjusieji susitikdavo. Nors Radvilos tada jau buvo galingiausia Lietuvos ponų šeima. Au­ gustas veikiai susiartino su ja ir karštai įsimylėjo. Augustas persi­ skirtų su Barbora. bet jau nebebuvo kada: sunkios. nes niekam negalėjo patikti valdovo susigiminiavimas su ponų šeima. pareiškė tėvui. W J^gtuvės Jose dalyvavo naitis Kęsgailą. 11. Zigmantas Augustas su tuo sutiko. Barbora tuo tarpu gyveno Radvilų dvare. nu­ vykęs į Krokuvą. nes vedybos esančios nelygios. Tad po dvejų metų lenkai pagaliau nusi­ leido. Augusto žmonos — Elžbietos. Ji buvo palaidota katedros rūsy. Tačiau ji ir jos šeima neilgai tesidžiaugė karūna. Bet. Dubingiuose. Zigmantas Augustas stengėsi jos nieku būdu neprileisti prie žmonos: bijojo. Bet jo žmona Habsburgaitė netrukus mirė. pats visą kelią arba jodamas arba eidamas pėsčias. Augustas liepė įtaisyti dengtą priėjimą. Livonijos valstybė nebuvo vienalytė. Zigmantas Augustas čia buvo surinkęs daug meno turtų ir didelę biblioteką. tačiau buvo aišku. joje iš tikrųjų buvo net 6 atskiros jungtinės valsty­ bės: 4 vyskupystės. visas d varas paskendo gedule. ir tuo­ jau. Nors vėliau ir vedė Habsburgaitę. Zigmantas Au­ gustas atlydėjo jos kūną į Vilnių. kurią vėliau pado­ vanojo jėzuitų kolegijai.Į seimo ir senato reikalavimus persiskirti jis atsakė. Zigmantas Augustas jau buvo vedęs. nežinomos ligos pakirsta. Zigmantas Augustas ir ji pati vis svajojo nuvykti į Lietuvą ir pasi­ rodyti visoje karališkoje didybėje. šiaip būdamas silpnavalis. jog esąs surištas visomis bažny­ tinėmis apeigos ir neturįs tokios sąžinės. t l k p a t y S R a d v l I o s i r apie jungtuves nieko nebuvo skelbiama. čia jis dažnai atvažiuo­ davo iš Krokuvos ir pagyvendavo. Greit pasirodė. Iš pradžių ir 213 JU go­ . Kai prieš pat Barboros mirtį Bona pareiškė norą pripažinti ją savo marčia. esą. ordinas ir Rygos miestas. ir 1550 m. vadinamas R ud u o j u . greta pirmosios Z. netrukus miręs. Karalienė Bona vis dar tebebuvo didžiausias jos priešas. jog senatas ir seimas perdėjo. kad galėtų ardyti tą ryšį.). Barbora buvo iškilmingai Krokuvoje karūnuota Lenkijos karaliene. Savo gyvenamųjų kambarių sienas jis liepė juodai išmušti. pasirodė nesukalbami. Zigmantas tuojau įsakė tarybos ponams a f lydėti žmoną į Vilnių. Vilnius. Jame tada buvo pilna italų staty­ bininkų ir mokslininkų humanistų. Jis pats niekad neužmiršo mylimosios žmo­ nos. Z. Todėl iš pradžios 212 (f 1551 m. kad Z. greta didžiojo kunigaikščio rūmų. Jos kurstomi. ji pasišalino su dukterimis į Mozūrus. vadinamas J u o ­ d u o j u . nes. buvo visiškai nugriauti. Zigmanto Augusto ir Barboros Radvilaitės vedybos ir konfliktas dėl jos su lenkais Įsikurdamas Vilniuje. o ypač motina. kad motina jos nenu­ nuodytų. kur tiek daug iškentėjo. ji mirė 1551 m. prisidarė daugybę skolų. (lavęs žinią apie tėvo mirtį. Mirdama Barbora pareiškė norą. nebesužinojo apie sū­ naus vedybas. bet Lietuvoje.tuvą užėmus rusams.

1559 m. Visgi nuo to laiko ir čia pradėta galvoti apie ordino panaikinimą. 50—51 psl. Pakrikusi ordino valstybė negalėjo viena apsiginti nuo Maskvos. ir bažnytinės — ordino ir vyskupų — valstybės pamatai ėmė braškėti. ją tik sulaikė atvykusi Lietuvos kariuomene. ir Pasvaly tarp ordino ir Lietuvos buvo sudaryta puolimo ir gynimosi sutartis (1557 m. Tačiau. Tik čia tuo atžvilgiu buvo sunkiau.). jis iš tikrųjų gyveno atskirai ir varė savarankišką po­ litiką. įnėjo. jų vasalai — riteriai bajorai ir miestai pagaliau sukūrė organizacijas su po­ litinėmis teisėmis ir su savo seimais. tad būtinai reikėjo šauktis į pagalbą kaimynę Lietuvą. Daugpilio komtūras G o t a r d a s K e t l e r i s . Ji plito labai greitai. kuria Zigmantas Augustas apsiėmė ginti Livoniją. kad ir pakrikusi.). Tačiau ordinas nesudarė savarankiškos valstybės: nuo 1237 m. Magistro ir Rygos arkivyskupo pasiun­ tiniai atvyko į Lietuvą. tad kaip tik pasitaikė gera proga įsikišti į Livonijos reikalus. nes kaip tik tuo metu Livonijos valstybių žemes pradėjo smarkiai pulti Maskva. Bet Livonijos klausimas tuo būdu dar nebuvo išspręstas. nes kitaip ji galėjo atitekti Maskvai. Tuo tarpu į pasenusio ir atsisakyti priversto Fūrstenbergo vietą buvo pastatytas K e t l e r i s . o arkivyskupas už 100. matydamas irstan­ čią ordino valstybę. Lietuvos seime Vilniuje buvo pasirašyta nauja sutartis. Jo partija lai214 Livonijos ordino magistras Fūrstenbergas Pasvaly atsiprašo Zigmantą Augustą 1557 m. ir ordino magistras vis dar spyrėsi. Livonijos valstybės vadams reikėjo ne tik ap­ sisaugoti nuo Maskvos. kurias po karo šie galėjo išsi­ pirkti. kuri norėjo pasiekti jūrą. Jis norėjo pasekti Prūsų ordino magistro pėdomis — pasidaryti Lietuvai priklausomos leninės Livonijos kunigaikščiu. jam už tai buvo atiduotos 5 ordino ir 2 arkivyskupo pilys. surinkęs didelę lie­ tuvių ir lenkų kariuomenę. Maskvos kariuomenė tuo tarpu skersai ir išilgai žygiavo po visą Livoniją. Magistras Fūrstenbergas buvo pasiryžęs ginti ordino nepriklau­ somybę. Livonijos pasidavimas Zigmantui Augustui. nesant vieno valdovo. 71 psl. ordinas buvo sudaręs 15 mt. Tuo tarpu jo pagalbininkas. ryžosi ją paimti į savo valdžią. bet X I V amžiuje (Ge­ dimino laikais. tačiau dar tebebuvo. — žiūr. jis buvo tų pačių kry­ žiuočių ordino šaka (žiūr. Vyskupų valdžia toliau dar labiau susilpnėjo. Tuo tarpu Zigmantas Augustas. bet. Ketleris stengėsi prijungti ordiną prie Lietuvos. Tuo metu Rygoje buvo užmuštas Lietuvos pasiuntinys.) jis nusikratė ta priklausomybe.000. Zigmantas Augustas. — magistras už 600. (Ano meto paveikslas). 215 . kuria pasižadėjo nesidėti su Lietuva. Reformacija Livonijoje pirmiausia atsirado miestuose. Todėl kryžiuočių ordino virtimas pasauline kunigaikš­ tyste jokios reikšmės neturėjo livoniškei jo šakai. Todėl caras J o ­ nas IV Pasvalio sutartį palaikė 1554 m. Apie X V I amžiaus vidurį krašto diduma jau buvo protestantiška. paliaubų sutartį su Maskva. tačiau nebeturėjo jėgų. bet ir išspręsti bažnytinės valstybės pa­ naikinimo klausimą. rugsėjo 14 d.000 auk­ sinų. buvo sunku dėl to susitarti ir sunku apsiginti nuo Maskvos. išsiruošė į žygį ir sustojo P a s v a l y . prašydami pagalbos.ordinas priklausė Rygos arkivyskupui. kuri norėjo dėtis su Lietuva ir Lenkija prieš Maskvą. sutarties sulaužymu iš ordino pusės ir tuojau paskelbė Livonijai karą. nes krašte labai sparčiai plito protestantiz­ mas. 1554 m. senoji ka­ talikų Bažnyčios sukurtoji organizacija. vadovavo tai partijai. turėdamas skirtingas sąlygas.

o iš Kuršo ir Žiemgalos buvo sudaryta ku­ nigaikštystė su sostine Jelgavoje (Mintaujoje).000 lietuvių sumušė apie 10. pradžioje.. Gardino seime buvo su­ daryta nauja sutartis. kita Maskvos armija. Visai Livonijai bu­ vo pripažinta tikėjimo laisvė (mat.). ligi pasibaigs jo giminė. vėl buvo padarytos 3 mt. nes tikėjosi. kada jį nukariavo Steponas Batoras. valdytoju buvo paskirtas J o n a s J e r o n i m a s K a t k e ­ v i č i u s . siekdamas sujungti savo valdžioje visas rusiš­ kąsias žemes. smarkiai sumušė caro kariuo­ menę ties U l a (1564 m.). Livonijos delegatai pareiškė Zigmantui Augustui. ji buvo protestantiška) ir plati savivaldybė. Kai Livonija Pasvaly padarė su Lietuva sutartį (1557 m. jau karalių Vazų laikais ( X V I I a. Livonijai pasiI lavus Zigmantui Augustui. Dėl to ir taip jau painūs Lietuvos santykiai su Maskva pasidarė dar painesni. kuri buvo pa­ vesta vasalo teisėmis valdyti Ketleriui. abiejų jungtinių valstybių ar bent Lietuvos sostas atiteks jam pačiam arba jo sūnui. 1559 m. ir derybos buvo sunkios. kuria Livonija pasidarė Lietuvos provin­ cija su kunigaikštystės titulu. bet kartu ir su Lenkija. kad Livonija lygia dalia ir jiems priklausytų. jie nuo­ lat reikalavo. kad Livonija lygiai priklausanti abiem valstybėm. kad tik abidvi valstybės galės juos apginti nuo Maskvos.). užgrobė švedai. pa­ tekusi į Rusų valdžią. mirus bevaikiui karaliui. palikdama didelį grobį). vad. Zigmantas Augustas riipinosi jų pasiskolinti. Zigmanto Augusto viešpatavimo pabaigoje caras jau nebepuolė Lietuvos. pra­ sidėjęs karas dėl Livonijos nesisekė ir užtraukė didelių nelaimių visai Lietuvai. atvykę į Vilnių. ir 1566 m . o Danai — buvusias Kuršo vyskupystės žemes. Karai su Maskva Zigmanto Augusto laikais Naujasis Maskvos kunigaikštis J o n a s IV. Kuršo kunigaikštystė visą laiką buvo 216 Lietuvos ir Lenkijos lenas. vadinamas R u d u o j u (Juodojo pusbrolis). iki tol vis buvo pratęsiamos dar Zigmanto II laikais (1537 m.) pasibaigė anksčiau su Maskva padarytos paliaubos (ligi tol caras pačios Lietuvos nepuolė. Tuo būdu tais pat 1566 m. vadinamąją Piltenę. Po ilgų derybų buvo sudaryta sutartis (1561 m. Ž i a u ­ r i u o j u (1533—1584 m. Livonijos administratorium 1561 m.). buvo paskirtas Kuršo kunigaikštis Ketleris. nes tikėjosi. Bet karo su Maskva nebuvo iki Lietuvai stojant ginti Livonijos. Taip buvo iki pat abiejų valstybių galo.). Bet toliau eiti jai jau nebesisekė: hetmonas M i k a l o j u s R a d v i l a . Liublino seime sudarant Lietuvos Lenkijos uniją. pasirodė esąs gabus valdovas. jis pirmasis pasivadino M a s k v o s c a r u . Tačiau lietuviai nebepajėgė nei Polocko atsiimti nei išvaryti caro kariuomenės iš rytinės Livonijos dalies. ir Saremos (Eželio) vyskupystę. T o ­ dėl 1569 m. Tuo būdu Maskva jau prisiarti­ no prie etnografinių Lietuvos žemių. Lietuva stojo jos ginti. paliaubos. Tuo laiku (1562 m. tačiau niekur negavo. sužinojusi apie pirmo­ s i o s pralaimėjimą. ir milžiniška jos kariuomenė įsiveržė į pačią Lietuvą ir užgrobė Polocką (1563 m. Kaip ir jo pirmatakai. Jis įgi­ jo visų livoniečių pasitikėjimą ir prikalbėjo juos visiškai susi­ jungti su Lietuva. Pritrūkus karui pinigų. T i k didžiąją Uždauguvio Livonijos dalį. Tačiau.) padarytos paliaubos (žiūr. Lietuva šito titulo jam nepripažino ir tebetitulavo jį Maskvos kunigaikščiu. nes bajorija atsi­ likę ir kariauti ir mokesčius mokėti. 217 . Šitos sutarties nepripažino tik Rygos miestas. Švedai — Talino (Revelio) miestą su apylinkėmis. Bet didžiausioji Livonijos dalis teko Lietuvai.000 maskviečių. Tačiau jis negalėjo suvaldyti krašto. 1560 m. 4. Ji gavo teisę savo atstovus lygiai su visomis Lietuvos provincijomis siųsti į Lietuvos seimą. Jam pasisekė prikalbėti livoniečius visai susijungti su Lietuva. 204 psl.Livonijos prijungimas prie Lietuvos valstybės. Vykdyti su­ tarties į Livoniją buvo pasiųstas galingiausios to meto Lietu­ vos didžiūnų šeimos narys ir sumaniausias politikas kancleris M i k a l o j u s R a d v i l a . ir 1571 m. pabėgo be kovos. nors ši ir kariavo su juo Livo­ nijoje). kad. tik 1795 m. kad norį susijungti ne su viena Lietuva. vadinamas J u o d u o j u . kaip didžiajam Lietuvos kunigaikščiui.). jonas IV tuojau paskelbė Livonijai karą. Len­ kai be galo buvo pasipiktinę dėl šito lietuvių laimėjimo. Tuo pat metu Maskva turėjo užgrobusi Tartų (Dorpato) vys­ kupystę. jis liko nepri­ klausomos iki 1582 m. ji buvo panaikinta. buvo galutinai paskelbta. 12. nustatyti ryšį su Lenkija buvo palikta vėlesniam laikui. kuria Livonija pasidavė Zigmantui Augustui.

Len­ kams tas kaip tik labiausiai nepatiko. Kai 1562 m. Tad. lietuviai vėl be lenkų žinios paskelbė savo didžiuoju kunigaikš­ čiu Zigmantą Augustą. Aleksandrą renkant Lenkų kara­ lium 1501 m. ramos prieš Maskvą. bendraudami su lenkais. lenkų seime Varšuvoje. Tad Aleksandrui mi­ rus. 13. Vidutinioji bajorija taip pat jau buvo gana aplenkėjusi. Lietuviai nesilaikė nė jų reikalavimo turėti vieną bendrą valdovą ir bendrai jį rinkti. kad Lietuvos urėdais negalį būti skiriami jokie svetimšaliai. Dėl to pagaliau ir įvyko abiejų valstybių unija.). A l b e r t o G o š t a u t o vadovau­ jamas. Į jį buvo įtraukti ir senieji nuostatai. tas darbas iki 1529 m. Lietuvos bajorija. Svarbiausia ap­ linkybė. patvirtino statutą. Kai 1522 m. krašty. 197 psl. Vi­ sas statutas buvo taip sutvarkytas. Liublino unijos aktas Lietuvos Lenkijos santykių klausimas iki karų dėl Livoni­ jos. jie atskirai sau išsirinko Zigmantą II ir pasiūlė jį išsirinkti ir lenkams. Lietuvos ir Lenkijos artėjimo veiksniai. jie Livonijos vietininkas (f 1565 m. su jais susigiminia­ vę. mūsų bajoriją visuomet viliote viliojo didelės lenkų bajorų laisvės. apie ryšį su Lenkija jame ne­ buvo nė žodžio. ir jie norėjo įrodyti. kad rodė Lietuvą esant vi­ siškai savarankišką valstybę. padarytieji aktai (žiūr. kuris turėjo ap­ imti visas krašto teises. ku­ rios vis dėlto pasibaigė unijos akto sudarymu. Kad nenutrūktų ryšys su Lietuva. Apie savos tautiškosios kultūros kė limą retai kas tegalvo­ jo. Be to. Taip pat buvo ir Zigmantą Augustą renkant. todėl nevengė su jais derybų.) ir Vilniaus vai­ va prašydavo lenkus pa­ vada (nuo 1551 m. kuri neleido Lietuvai nutolti nuo Lenkijos. jie reikalavo pradėti derybas. Ukraina Lenkijos pa­ Lietuvos krašto maršalka (nuo 1542 m. kad lenkai ne­ begalėtų kalbėti apie Lietuvos prijungimą prie Lenkijos. rinkdama savo naują didįjį kunigaikštį.). glaudžiam susiar­ tinimui su Lenkija ir uni. visą laiką svajodami vi­ siškai sujungti Lietuvą su Lenkija. lietuviai su šitokiu nusistaytmu ėjo į derybas.). buvo baigtas. Derybos dėl unijos 1563—4 m. Santykiai su Lenkija ir 1569 m. Lie­ tuviai. O be to. negaliojo. visiškai neatsižiūrint į ankstyves­ niuosius dokumentus. nenorėjo visiškai nu218 traukti ryšių su lenkais. 1529 m. jos sudarymui jau buvo ir padedamųjų aplinky­ bių: to meto Lietuvos didikai. visuomet keldavo unijos klausimą. Tačiau senuosius aktus laikydami sau negarbingais ir negaliojančiais. kad pagal senuosius aktus jie negalį būti laikomi svetimšaliais. Lietuvos Lenkijos santykiai nebuvo sutvarkyti nei Aleksan­ dro nei Zigmanto II laikais. todėl jiems buvo ne­ lengva nutraukti ryšius su lenkais. Lietuvos nepa­ tvirtinti. jau buvo aplen­ kėję. unijos 219 . o tik apie santykius tarp dviejų lygių karalysčių. šie tatai ir padarė. buvo Mask­ vos pavojus ir Lenkų paramos viltis. prasidėjus karams su Maskva dėl Livonijos. len­ kai tuojau išrinko jį ir savo karalium. kai Lietu­ kancleris (nuo 1550 m. 1561—1562 m. Tad.Nuolatinis pavojus karo su Maskva vertė lietuvius nesišalinti per daug nuo Lenkijos ir sudaryti su ja naują sąjungos su­ tartį. jo tėvas sutiko patvirtinti numatytą ruošti s t a t u t ą . Tuo tarpu lenkai žūt būt troško įgyti teisių įsi­ kurti Lietuvoje: juos ypač viliojo turtingoji Mikalojus Radvila Juodasis. bajorija pažadėjo jį išrinkti didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. ir Zigmantas I I .). visada iš jo išsireikalaudavo sau kokių nors naujų teisių. O lietuviai tenorėjo sąjun­ gos su Lenkija tik dėl tolydžio einančio karo su Maskva. atsilygindamas už savo sūnaus išrinkimą. Zigmanto II rūpesčiu. Šiaipjau Lietuva vieną metą net reikalavo iš Zigmanto II ka­ rūnuoti Zigmantą Augustą Lietuvos karalium. nuolat reikalingi Lenkų paramos. caras Jonas IV pradėjo pulti Lietuvos žemes.

visas kraštas buvo galutinai padalintas į vaivadijas ir pavietus. Kai prasidėjo derybos. užuot kariavusi. tik nieku būdu nesutiko atsisakyti nuo savo atskiro seimo. o Trakai — su Poznane". o paskui net su pagoni­ mis" . o lietuviai pareiškė. susirin­ kusi ties Vitebsku. būtent b a j o r i j o s n o r a s g a u t i Lenkų paramos ir jos noras gauti lygias su l e n k ų b a j o r a i s t e i s e s . Tuo tarpu karas su Maskva tebeėjo. negu pasirašysiąs kokią nors savo krašto skriaudą. Bajorija nebenorėjo kariauti. Ginčai buvo itin karšti. Tačiau lietuvių delegacijos pirmininkas M ik a l o j u s R a d v i l a J u o d a s i s tada pareiškė. „nes Vilnius yra lygus su Krokuva. kad kuo greičiausiai būtų įvykdyta unija: ji tikėjosi tuo bū­ du gausianti Lenkų paramos. o neišspręstieji turėjo būti sprendžiami specia­ liam seime.). o juose buvo įsteigti pačios bajorijos teismai (ligi tol visus teisdavo didžiojo kunigaikščio skirtieji urėdai) ir įkurti seimeliai. kad jai padės Lenkija. Ypač griežtai lietuviai ėmė ginti savo teises. mes ieškosim paramos ir dė­ simės pirmiausia su valdovais krikščionimis. Todėl į 1563 m. atvykusi į 1569 m. kad jis abe­ jojąs. Karalių sutiko rinkti bendrai. Jie reikalavo sau visiško savarankiškumo. kai vėliau buvo sušauktas Liubline specialus unijai seimas. ar kraštas su­ tiksiąs su Lenkų reikalavimais ir su receso nuostatais. Lietuvos bajorija. Tuo metu buvo surašytas specialus aktas. Pastarasis bajorijos reikalavimas buvo patenkintas 1566 m. buvo vadinamas r e c e s u (nuo lotyniškojo žodžio vecedere). seime: Lietuvos bajorijai buvo duo­ tos visos Lenkijos bajorų turimosios teisės. ar tam aktui pritarsiąs kraštas. visais kitais atžvilgiais valstybės turėjo būti savarankiškos. Toliau jis pasakė: „Taip pat protestuoju prieš neteisybę. Bendram seime jie reikalavo sau irgi garbingų vietų. Iš tikro jis nebuvo pa­ tvirtintas. Augustas pakvietė ir Lie­ tuvos delegaciją derėtis dėl unijos. pa­ keičiant tik kai kuriuos jų punktus. dėl kurių abi valstybės rungėsi X I V ir XV amž. ir jis pats greičiau Įeisiąs nudeginti savo ranką. tai jis vadinamas V a r š u v o s r e c e s u . Šitas bajorijos reikalavimas atėjo į seimą per patį ginčų įkarštį ir pa­ sunkino Lietuvos delegatų būklę. Bendrasis unijos seimas buvo sušauktas vos 1568 m. jis buvo atidėtas bendram. urėdai ir seimo atstovai. Z220 Augustas viešai pareiškė. vasario 22 d. kurios buvo labai artimos lenkų reikalavimams. vėl siūlė naujus unijos projektus ir vėl reikalavo iš naujo pradėti derybas. sutiko su bendrais pinigais ir net sutiko leisti lenkams įsigyti Lietuvoje dvarų. kuriuose turėjo būti renkami pavieto teisėjai. ka­ dangi jie jau nebegalioja. kad ginčą išspręstų karalius savo nuožiūra. Liublino seimo išvakarėse. lenkų seimas dar posėdžiavo iki kovo 23 d.—1564 m. . lenkų spiriamas. seimą. teko iš naujo pradėti derybas. kai tatai bus reikalinga pačiai Lietuvai. Lenkų seimą Varšuvoje Z. bet ir su Lenkijai baisiais totoriais. Šitas nebaigto spręsti klausimo nukėlimas į kitą seimą. iš Varšuvos išvažiuodamas. Tuo būdu visi bajorai per savo atstovus galėjo dalyvauti valstybės 221 . Jie reikalavo. nepaisant senųjų aktų. ir reikalavo. kad karalius neturįs teisės spręsti jų likimo. Dėl to suirzę. ėmė seimuoti ir nutarė prašyti karalių. ir todėl. norintiems atplėšti kai kurias Lietuvos žemes (Palenkę. Tai buvo įspėjimas lenkams. bet tik tada. gavę žinią apie laimėjimą ties Ula. specialiai unijos reikalui sušauktam. kuri mums būtų padaryta. Bajorija kartu nusiuntė ir suprojektuo­ tas unijos sąlygas. Varšuvos seime derybos užtruko gana ilgai — nuo 1563 m. sausio 10 d. kad bendri seimai būtų šaukiami pačiame pasienyje ir spręstų tik abudu kraštus liečiančius klausimus. tačiau jame unijos klausimas nė kiek nepasistūmėjo. (lietuviams išvažiavus. o jie neturį tam įgaliojimų. Lietuvos delegacijos pirmininkas Radvila pasisakė abejojąs. . Jie daugeliu atžvilgių turėjo nu­ sileisti: atsisakė nuo reikalavimo atlikti atskiras išrinkto didžiojo kunigaikščio pakeliamąsias ceremonijas Vilniuje. seimui. Nesusitariant tuo klausimu. iki 1564 m. lenkai reikalavo. O kadangi šis aktas buvo sudarytas Varšuvoj. Voluinę ir Lietuvai likusį Podolės Braclavą). jog tai galįs spręsti tik Lietuvos seimas. Po ilgų derybų tebuvo susitarta tik kai kuriais klausimais ir buvo surašytas spe­ cialus to susitarimo aktas (neišspręsti klausimai buvo atidėti vėlesniam laikui). o pačiame pasieny. o iš tikro susirinko tik 1569 m. kuriuo turėjo likti bendras kar­ tu renkamasis karalius ir bendra užsienio politika. Lenkai už tai jam padėkojo. Jei tas įvyks. sutikdami tik su bendru valdovu. 1569 m. į kurį buvo įtraukti visi iš­ spręstieji klausimai. ir nieku būdu nenorėjo išsižadėti savo atskirų seimų. Prieš bendrąjį seimą buvo sušauktas dar atskiras Lietuvos sei­ mas. jog jis atsisakąs nuo savo paveldėjamųjų leisiu Lietuvos sostui: po jo abi valstybės galėsiančios laisvai rinkti sau valdovą. lietuviai kaip įmanydami spyrėsi. reikalaudami derėtis visiškai iš naujo. Jie sutiko atva­ žiuoti ir į bendrus seimus. lap­ kričio 21 d. kad lietuvių ir lenkų rinkėjų būtų po lygiai. Ir iš tikro. o lietuviai pateikė visiškai naują projektą. Lietuvos delegacija. anų laikų įpročiu. Bet lietuvių delegacijos pirmininkas Mikalojus Radvila Juodasis pareiškė. Tuo būdu Lie­ tuva grasino susitaikinti ir susijungti ne tik su Maskva. len­ kai reikalavo tik įvykdyti senesniųjų aktų nuostatus. Unijos klausimą vertė baigti jau minėti veiksniai. Bet vis dėlto. reikalavo su ja unijos. tikėdama. bet tik ne Lenkijos centre. Lenkams reikalaujant sutvarkyti santykius pagal senuosius aktus.klausimas pasidarė ypač opus. gale.

lietuviai staiga nutraukė derybas ir išvažiavo iš Liublino (kovo 1 d. Bu­ vo sprendžiami kiti. kad Livonija ir Kuršo kunigaikštija bus laikomos priklausančios lygiai abiem valstybėm. ir reikalavo grąžinti atplėštąsias žemes. Savo statuto antrąja laida buvo nebepatenkinti ir patys lietuviai. ministeriai). koks jis buvo ir Lenkijoje. Unijos aktą priėmus. kurie jau anksčiau Lenkijoje yra buvę senato nariais. reikalaujantį visus tuos nuostatus panaikinti. Lietuvos ponų taryboje buvusieji kunigaikščiai. kuriais Palenkė. Tuo tarpu į Lietuvą grįžę ponai išleido visam kraštui įsakymus ruoštis karui. Kaip Varšuvos seime (1563—4 m. tuomet karalius galįs šaukti seimus kitur. tatai draudžiančių. sausio 10 d. Visa tai buvo patvirtinta naujai perredaguotoje ant­ rojoje statuto laidoje. seimo darbai tęsėsi dar iki rugpiūčio 12 d. Bet vis dėlto pasiliko svar­ biausias į uniją traukiąs veiksnys — nebaigtas karas su Maskva.valdyme. Lietuviai ją laikė prijungta prie Lietuvos. — todėl dėl paties statuto pataisymo klausimo lietuviai nė nesispyrė. klausimai. ir Lietuvos bajorijos tei­ sės buvo visiškai sulygintos su Lenkijos bajorų teisėmis. Po šitų reformų Lietuvos valstybės aparatas pasidarė jau toks pat. buvo priversti nusileisti. nenorinčių jų prisiekti vietoj karalius paskyrė kitus urėdus. atskiras valdžios aparatas. reikalaudami.t. tik ilgai spyrėsi. jie nutarė grįžti atgal į Liubliną derybų. todėl į unijos aktą jie įtraukė paragrafą. Grįžę į seimą. kad ji prisiekusi karaliui. per kurias vienų kitiems buvo pasakyta daug karčių žodžių. todėl ir jiems priklausanti. kad jis dar atskirai būtų Vilniuje pa­ 222 keliamas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu: Krokuvoje karūnuodamasis. Statutui pataisyti buvo 223 . Tuo būdu jie sutiko. Jei dėl kurių nors priežasčių atstovai ten negalėtų susirinkti. Kadangi Lie­ tuvos statute buvo nuostatų. Pir­ miausia buvo nustatyta būsimo bendrojo senato sudėtis. Visa tai liepos 1 d. lenkai išreikalavo iš karaliaus raštų. kaip buvo: liko atskiri visi Lietuvos ministeriai. Bet šitas jų žingsnis nepasibaigė geruoju: jiems išvažia­ vus. Bet kadangi Lietuvos ponai buvo jiems prie­ šingi. Prijungtųjų žemių urėdai ir didesnieji ponai kiekvienas skyrium buvo prisaikdinti Lenkų karaliui. bet kitos sritys niekad nie­ ko bendro nebuvo turėjusios su lenkais). tai jie vis dėlto nepateko į senatą. Bet į senatą nepateko dalis didžiojo kunigaikščio tarybos narių — jo dvaro aukštieji digni­ toriai. Nemaža dar ginčų sukėlė ir L i v o n i j o s k l a u ­ s i m a s . kokių Lenkijoje iš viso nebuvo arba kurie ten nebuvo senatoriais. Bet jie dėl to nekėlė triukšmo. Jie sutiko ir su bendrais pinigais. kuria buvo paskirta Var­ šuva. stengdamiesi iš­ siderėti sau palankesnes sąlygas. Po ilgų ginčų buvo sutarta. Tačiau. kaštelionai. nes dvi vienodai organizuotas valstybes yra lengviau sujungti. kad karalius būtų bendrai renkamas. ir atsisakė nuo reikalavimo. o Lenkai tvirtino. Braclavo ir Kijevo žemės buvo prijungiamos prie Lenkijos Lenkai jau seniai geidė tų žemių ir tvirtino. Lietuviai atsisakė ir nuo atskirų savo sei­ mų: buvo palikti tik bendrieji seimai ir bendras abiejų valstybių senatas. atskiras iždas. iš vienos pusės. tačiau. Po ilgokų derybų.). lietuviai dar ilgai kovojo. I s e ­ n a t ą p a t e k o visi vyskupai ir aukštieji urėdai (vaivados. Dabar Lietuvos ir Lenkų atstovai jau kartu sėdėjo. — apie jo pataisymą jau buvo kalbama ir ankstyvesniuose Lietuvos seimuose. karalius tuo pačiu turėjo pasidaryti ir didžiuoju Lie­ tuvos kunigaikščiu. Voluinė. Be to. o lietuviai atsivežė savo projektus. bet tik Lenkijoj. Dėl to bajorija ir toliau reikalavo išspręsti unijos klausimą ir sušaukti tam reikalui specialų seimą. unijos klausimas turėjo palengvėti. nes unija tuo atžvilgiu jau nebegalėjo nieko naujo duoti. Tačiau visa kita pasiliko. kad abidvi valstybės pasiliktų savarankiškos. gavus visas teises. Liublino seimo eiga ir unijos aktas. kad jos kadaise priklausiusios Lenkijai (iš tikro dėl Palenkės ir Voluinės kadaise tarp lietuvių ir lenkų ėjo ginčai. sumažėjo Lietuvos bajorijos noras susijungti su Lenkija. y. buvo patvirtinta trimis unijos aktais — dviem abiejų valstybių luomų ir vienu karaliaus aktu. visi tie urėdai. reikalaudami sau vietos senate. Su­ vienodinus valstybes. taip ir Liubline lenkai reikalavo visiško abiejų vals­ tybių sujungimo. dar buvo nu­ statyta bendrųjų s e i m ų v i e t a . negalėdami sukelti Maskvos karų suvargintos bajorijos. karaliui palaikant lenkus. iš kitos pusės. Pagaliau lenkams labai rūpėjo iškovoti sau teisę L i e t u y O j e r į s i g y t i d v a r ų ir g a u t i u r ė d ų . unijos akto nesureguliuoti.). atskira kariuomenė ir t. kurs pagaliau susirinko 1569 m. t.

lietuvių projektu. jie rėmėsi ir tuos pačius dėsnius tvirtinančiomis senosiomis privilegijomis. bet ne mus. bet juose turį būti sprendžiami tik abi valstybes liečia reikalai. Jie rei­ kalavo derybų pagrindui 1501 m. Ją baigdamas.nes mes esame laisvi žmonės. Radvila dabar jau nebeatvyko. kurie tuojau pareikalavo atšaukti karaliaus raštus. Katkevičius pasakė. Deja. ir iš­ važiavę. aktų Lietuva neprisiekusi. Seime. 1588 m. bet įsigyti dvarų turį būti leidžiama tiek lenkams Lie­ tuvoje. kuriais Lenkijai buvo prijungtos Lietuvos provin­ cijos. jiems buvo leista įsigyti Lietuvoje dvarų. ji buvusi duodama didiesiems kunigaikščiams tik iki gyvos jų galvos. Ponams lenkams Lietuva dovanodavo šunų skalikų. jie nebeturėję ką veikti. Be to. Tai matydami. Lietuvių vadai seime buvo Mik. Besiginčijant Krokuvos vysk. kad karalius duotų garantiją. tiek lietuviams Lenkijoje. būdamas įsitikinęs unijos naudingumu. Lenkams nenusileidžiant. kurioms bajorai neturėjo nuosavybės dokumentų. — ypač Aleksandro laikais. Dabar lietuviams buvo jau daug sunkiau spirtis. p 1563—4 m. tačiau 1588 m. jis vis dėlto daugiau rėmė lenkų reikalavimus. pranešę. paėmus pagrindui se­ nuosius abiejų valstybių sutarčių aktus. Seimai turį rinktis pakai­ tomis Lietuvoj ir Lenkijoj. Tačiau. kad dėl jos nesusikalbėsią. Gavę juos. Tuo tarpu lenkai siūlė derėtis. be jų nieko nebūsią daroma. aš laikyčiau tironu. Nors jie ir protestavo prieš Lietuvos žemių grobimą. jog Lietuvoje nebu­ sianti vykdoma vadinamoji e g z e k u c i j a .). didysis Livonijos gynėjas net Lietuvos Istorija. Todėl dabar lietuviai dau­ giausia pasitikėjo karalium ir net maldavo jį nesiaurinti savo tėviš­ kės teisių. ateiti į lenkų seimą ir kartu posėdžiauti.. Lietuvos atstovai jautėsi daug silpnesni. kad 1501 m. garantuojantį. tol negalėsiąs turėti Lietuvoje valdžios. Netekę didžiulių. jų grįžimas dar paaukštino lenkų toną. laisvus ir garbingus žmones. Lenkai šitokiu lietuvių siūlomu projektu pasipiktino. Tada lenkai pradėjo grobti Lietuvos provincijas. Liublino seimo scenos. kad Lietuvą Lenkijos karūnai dovanojęs Jo­ gaila. Atvykę išvažiavusiųjų lietuvių delegatai savo išvažiavimą iš seimo pateisino karaliaus prieš seimą duotuoju raštu. taip pat išvažiavo (buvo paliktas tik vienas vicekancleris Valavičius). lietuviai rėmėsi savo naujuoju statutu. Tada Katkevičius ironiškai atkirto: „Jei mes jums dovanoti. nes senelis M. kuriuo karalius pasižadėjo išsaugoti Lietuvos sienų neliečiamybę. Bendras turįs būti gynimasis nuo priešų ir bendri seimai. kad Lietuva dėl unijos daugiau nebesiderėsianti. kad ten niekas jų neversiąs sudaryti jiems nepriimtinos unijos: jei nesusitarsią. ir ji buvusi atskirai valdoma tik iš lenkų karalių malonės. esą. bet Lietuvos iždas tvarkomas Lietuvos iždininko. Z. kad lenkai savo pa­ siūlymus pateiktų raštu. Bet lietuviai sakė. maldaudamas karalių neskriausti Lietuvos. ieškodamas kompromisų. Trys pasilikę Lietuvos senatoriai. Vėliau ji buvo pakeista kita komi­ sija. paruošta trečioji statuto laida vis dėlto nepanaikino lenkams nepatikusių nuostatų. pagaliau sugrįžo Lietuvos ponai ir seimelių naujai išrinkti atstovai. bet. Karalius nuolat lankėsi ir pas vienus ir pas kitus.karštą ir graudingą kalbą. ir todėl jiems niekas neturėjo nuosavybės dokumentų. šaukti jos seimus ir neduoti jokiems svetimšaliams urėdų Lietuvoje. Tad kiekvieną. išvažiuoti. Lietuvoje daugybė valstybės dvarų buvo taip pat patekę į bajorijos Ir ponų rankas. kurs norėtų mane pavergti. po trijų dienų lietuviai atnešė len­ kams savo projektą. žirgelių žemai­ tukų. ta­ čiau tas nieko nepadėjo: užgrobtųjų provincijų atstovai buvo saikdinami. Tiesa. vėl prasidėjo derybos. Bet tą dieną susirinkęs lenkų seimas nieku būdu negalėjo sulaukti lietuvių: mat. nes jis juos dalino be atodairos. Rad­ vila Rudasis (Juodasis jau buvo miręs 1565 m.sudaryta speciali komisija. ir nebe­ galėjo ryžtis atvirai kovai su Lenkija. Tuo būdu vėl praėjo kelios dienos. Tikslios sienos tarp abiejų valstybių turinčios būti nustatytos specialios ko­ misijos. 224 Tuo metu Lenkų valstybė stengėsi susigrąžinti sau visus bajori| kuriuo nors būdu pasisavintus dvarus ir atiminėjo visas žemes. jau posėdžiavusios kartu su lenkais. Varšuvos receso aktų. seime jos delegatai neturėję neribotų įgiliojimų. Urėdai Lietuvoje turį būti duodami tik lietuviams. tai kam jums dar derėtis dėl unijos?" O Radvila dar griežčiau pareiš­ kė: „Niekas negalėjo mūsų dovanoti. ma­ tydami. ir pašalinti iš Lenkų senato ir seimo užgrobtųjų žemių atstovus. betgi jiems niekad nebuvo leista gauti Lietuvoje urėdų. 15 225 . naktį jų išvažiuota iš Liublino. Piniginis vienetas turįs būti vie­ nodas. Pagaliau atėjo lemiamoji birželio 27 d. Melniko ir 1564 m. o ne savo viešpačiu". Augustas šitą savo garantiją sulaužė. Šaukiant seimą. derybų pradžioje. bendrai rinktas karalius tu­ rįs būti atskirai pakeliamas Vilniuje didžiuoju kunigaikščiu. Šita politika buvo vadinama įstatymų vykdymu. kol nebūsiąs pakeltas. Jie ilgai tarėsi dėl savo po­ zicijos ir sutiko važiuoti į Liubliną tik tada. Po pirmų susidūrimų lietuviai pareikalavo. Derybos buvo gana sunkios. galėsią laisvai. tirštai gyvenamų žemių. jie buvę atvykę tik dėl unijos. Žemaičių seniūnas Jonas Jeronimas Katkevičius ir vicekancleris Eustachijas Valavičius. niekieno nekliu­ domi. arba — iš lotyniško — e g z e k u c i j a . kai Zigmantas jiems davė raštą. Pagaliau karalius įsakė lietuviams vasario 28 d. Padnievskis pareiškė.. birželio 6 d. Cia jis parodė nemaža politinio takto ir pasiaukojimo. Lietuviams vadovavo Kat­ kevičius su Valavičium. Savitiems reikalams abiejose valsty­ bėse turį būti atskiri seimai. Tad ir šitam unijos projekte ir vėlesniuose ginčuose su lenkais lietuviai reikalavo. Kelis sykius tų derybų metu jis buvo net susirgęs iš nuovargio. Lietuvos atstovai pir­ miausia susivažiavo atskirai pasitarti.

tai karas savaime aprimo. Jau buvo nustojęs savo reikšmės ir 1413 m. rinkosi sau valdovus. Palenkėję. buvo patvirtinti patys aktai. jie dar ilgai šaukdavo ir savo atskirus seimus. 1564 m. Tai buvo lenkų reikalavimas. kurį galima pavadinti unijos aktu.unas valstybes. grasindamas karu galėjo rei­ kalauti sosto sau arba sūnui. (liepos 7 d . atskiras iždas. ) mirė Zigmantas Augustas. atskira kariuo­ menė. Po to prasidėjo priesaika. Tačiau dar ilgai lietuviai savo didįjį kunigaikštį rinkdavosi atskirai nuo lenkų. nuo Kazimiero laikų lenkai ėmė rinktis sau karaliais visada tuos pačius asmenis. iki tol abiejų pusių bu­ vo pripažinti tik 1413 m. Tačiau tas nieko nepadėjo. Tiesa. kurį rinkdavosi ir lenkai. prie­ šingai. niekas su tais aktais nebesiskaitė. paliko daug spragų. padėkos pa­ maldos. Po jo mirties neliko jokių vyriškų įpėdinių (liko tik seserys. bet juose kiekviena valstybė svarstė savo reikalus ir leido sau rei226 kalingus įstatymus. atskira jos valdžia. Visi laukė anksti pasenusio Zigmanto Au­ gusto mirties. aktas. Jie vieni jau nebegalėjo kariauti. Visi kaimynai valdovai ruošėsi po jo mirties įžengti į Lietuvos ir Lenkijos sostus. Zigmantui Augustui mirus. kai abiejų valstybių bajorų visuomenės jau buvo susiliejusios. Tuo būdu X V I I I amž. ta­ čiau jos negavo. lietuviai tarėsi dar 3 valandas ir tą pačią dieną pranešė. kokio ligi tol dar nebuvo. Zigmanto Augusto valdymo pabaiga ir mirtis Liubline darant uniją karas su Maskva tebebuvo dar ne­ baigtas. palengva taip pat buvo vienodanami išlikę skirtumai ir vals­ tybinėje organizacijoje. atskiros teisės. T u o būdu valstybinė Lietuvos organizacija ir to­ liau išliko visiškai savarankiška. gale. Sostą valdžiusi 227 . Nors unijos aktas ir leido. ir jų žemės buvo užgrobtos kai­ mynų (žiūr. Jam tada dar te­ buvo tik 52 m. silpnas senelis. šis aktas buvo pirmasis. Maskvos pavojus lietuviams ne­ leido rinktis sau atskiro valdovo. kurias dar labiau padi­ dino lietuvių noras savarankiškai gyventi ir savos valstybinės tradicijos. nepaisydami unijos akto nuostatų. Jis sukūrė savotišką dviejų valsty­ bių junginį. Mirė savo mėgiamajame Knišine. Augustui. tačiau jis jau buvo visiškai pasenęs. sulied. kuriuos išsirinkdavo Lietuva sau didžiaisiais kunigaikščiais. 1501. 14. bet jau nebepavyko. jog sutinką su visais lenkų paruoštojo akto nuostatais. Karalius ir lenkai ramino. o liepos 1 d. Tuo būdu išliko personalinės valstybių unijos ryšys: abi valstybės buvo vieno valdovo valdomos. Tačiau Lietuva palengva ar­ tėjo prie Lenkijos: Lietuvos bajorija nuolat lenkėjo ir kartu su lenkų bajorija kovojo dėl savo luominių teisių praplėtimo. nebebuvo ko rinkti valdovu. o visi Lietuvos atstovai suklaupė. Zig­ manto Kęstutaičio aktai nė kiek nepakeitė buvusios santvarkos. nes Lietuva. Unijos aktas. visiškai neatsiklausdama lenkų.) aktai buvo lietuvių nepatvirtinti. Tačiau t ą r y š į p a l a i k ė ne a k t a i .. tačiau lenkai Lietuvoje dar ilgai negalėjo įsigyti dvarų. Gavę karaliaus atsakymą.). kuriomis Polockas ir Livonijos dalis buvo palikta Maskvai. o kartais ir Lietuvos noras jo nenu­ traukti. kurio lietuviai gal irgi būtų nesilaikę. Liublino unijos akto reikšmė. O kadangi Maskva liovėsi puolus Lietuvą. bet Lenkijos. Seimai buvo bendri. ir Zigmanto Kęstutaičio aktai. tad noromis nenoromis jie turė­ davo rinktis tą patį valdovą. o ypač tuo rūpinosi Aus­ trų Habsburgai ir caras Jonas I V . Bet po trejų metų. Lietuvos nesuliejo su Lenkija nė pats aktas: liko visiškai atskira valstybės teritorija. Pa­ galiau 1571 m. Taip pat. tad turėjo prasidėti laisvai renkamųjų valdovų periodas. Todėl. nepaisydama jo nuostatų. buvo padarytos paliaubos. Lietuviai tikėjosi po unijos gauti Lenkų paramos. kurių viena — Ona — tebebuvo netekėjusi). o visi kiti (1499. mirus bevaikiui Z. kad jie norį tik gero ir kad unija išeisianti tik įnaudą Lietuvai. o valstybinių urėdų jie niekuomet negalėjo gauti Lietuvoje. pavojui praėjus.apsiašarojo. buvo ban­ dyta galutinai sujungti ir valstybes. Kaip tik dėl to caras ir nebekariavo su Lietuva: jis nenorėjo tuo būdu jai įsipykti. tai buvo tik sutikimas laikytis pateiktų sąlygų už paramą prieš Švitrigailą. Pagaliau 1572 m. Scena sugraudino net karalių ir lenkus: beveik visi verkė. Dabar jau buvo susitarta kartu rinkti valdovą ir tu­ rėti bendrą seimą. nes kaip tik tada abi valstybės žuvo. kaip kad nesilaikė daugelio ankstyvesnių susitarimų. Karas tuo būdu lai­ kinai pasibaigė. 433—434 psl. Visa tai leido Lietuvai ir toliau gyventi visiškai savarankiškai.

visokių dvaro patai­ kūnų apsupamas dažnai keičiamomis favoritėmis. C. Lietuvos vidaus santykiai XVI amžiuje I. Vis tai buvo svarbūs faktai. Tiesa. mokėjo pastebėti žmonių silpnu­ mus ir jais pasinaudoti. Barborai mirus. tiek ūkyje: buvo įvykdyta valakų reforma. bajorija gavo lenkiškus savivaldybės organus ir teismus. ji išvažiavo į Vieną. ne tik pradėjo kilti švietimas (jėzuitai ėmė kurti mokyklas). Jis pats buvo svyruo­ jąs katalikas. Po Vytauto mirties Lie­ tuvos valdovai visada būdavo renkami. kurie vėlesniajai Lietuvos istorijai turėjo labai didelę reikšmę. (Gersono paveikslas). ta­ čiau su ja negyveno. Zigmantas Augustas jaunystėje buvo energingas vyras. Jo laikais Lenkijoje ir Lietuvoje ėjo kova tarp p r o t e s t a n t ų ir k a t a l i k ų . Jam trūko tik drąsos ir energijos kovoti su pasitaikančiais sunkumais. Mokėjo laukti patogaus mo­ mento. bet įvyko daug pakitimų tiek valstybės santvarkoje. bet iš tėvų gautas brangenybes jis vis dėlto išsaugojo. Valstybinė Lietuvos santvarka XVI amžiuje 1. gerai pažino savo valdinius. bet jie jau seniai buvo nutolę nuo sosto. todėl nerėmė protestantų. jis nebegalėjo vesti. Augusto laikai Lietuvoje buvo labai reikšmingi. ir todėl nebetiko kandidatais į valdovus. Buvo labai išlaidus ir duodavosi iš­ naudojamas visokiems intrigantams. Negaudamas persisky­ rimo. D i p l o m a t a s jis buvo neblogas. jis vedė pirmosios žmonos seserį Habsburgaitę. Z. antrosios pusės Didysis kunigaikštis ir jo valdžia. Tačiau jis labai pasikeitė po žmonos Barboros mirties: nuolat jos liūdėjo. Gyveno atsiskyręs. pagaliau buvo sudaryta unija su Lenkija. tačiau nenorėjo pyktis su galingaisiais katalikų dvasi­ ninkais. Zigmantas Augustas liūdi mirusios Barboros. Gedimino šeimos šaka pasibaigė. Krašto valdymo aparatas iki X V I amž. dar buvo gyvų daug Gedimino giminės kunigaikščių. Todėl jam nuolat trūko pini­ gų. nusigyvenę. pradedant 229 . Bet kadangi. gyveno juodai išmuštuose kambariuose. nešiojo juodus apdarus.Zigmanto Augusto antkapis Krokuvos katedroje. Jo laikais įvyko ne tik persivertimas iš užplūdusio protestantizmo atgal į ka­ talikybę. kad galėtų gauti persiskyrimą su žmona. Jis ir pats buvo linkęs pereiti 228 į protestantizmą. tiek visuomenėje. bet dėl tos pačios priežasties nesiryžo.

dar buvo nemaža smulkesnių urėdų: kambarinių. o dar kiti — iki norėjo didysis kunigaikštis. 198—201 psl. Jų buvo įvai­ rių. Vė­ liau visų tų urėdų vardai virto savotiškais garbės titulais. vadinamus ne vieti­ ninkais. tie. kitiems žemių duodavo kunigaikštis. Visa tai jis galėjo daryti laisvai. Pagal seną paprotį. ir jie buvo svar­ biausi urėdai. atsiradęs nuo 1521 m. Jiems karo reikaluose ir teismuose tarsi padėjėjai buvo k a š t e l i o n a i . Taip antai.).Kazimieru. kurie valdė paprastus dvarus ir ne­ didelius valsčius. pats negalėjo atlikti visų reikalų. Jis ne tiktai patsai valdė daugybę didžiulių dvarų. arklininkų. o iš Trakų — Brastos vaivadija. t. T i k dvarų administracijai ir valstiečiams val­ dyti jie turėjo sau padėjėjų: tėvūnų. bet ir apylinkės bajorų bylas. tačiau valstybės politikoje jį varžė įsigalėjusi p o n ų t a r y b a ir s e i m a i (žiūr. (Bet tose dviejose di­ džiulėse vaivadijose buvo taip pat ir vietininkų. vyriausiųjų virėjų. pini­ giniams reikalams tvarkyti buvo i ž d i n i n k a i . Savo dvarams administruoti ir tvar­ kai srityse palaikyti didysis kunigaikštis skirdavo tam tikrus urėdus. valdančių di­ džiojo kunigaikščio dvarus su mažesnėmis apylinkėmis). Didžiojo kunigaikščio rūmų saugumui. gavusios savo atski­ rus vaivadas. y. Todėl visi žemės valdytojai turėjo jam atlikti tam tikras pa­ reigas: bajorai eidavo į karą. Lietuvos valdovais visada būdavo išrenkami Jogai­ los palikuonys. kurias jie turėjo taisyti ir laikyti paruoštas karui. tie urėdai gaudavo pareigas tiktai iškilmėse (ir tai ne visi). vėliau ypatingą reikšmę įgavusių ministerių. tvarkai ir iškilmių cere­ monijoms prižiūrėti buvo m a r š a l k o s . tačiau visų pareigos buvo vienodos. Be to. Jų buvo visoje valstybėje.t. įvairiausiems didžiojo kunigaikščio kanceliarijos reikalams vesti buvo k a n c l e r i a i ir jų pavaduotojai v i c e k a n c l e r i a i (nuo 1566 m. Taigi vietininkai ėjo trejopas pareigas: 1) didžiojo ku­ nigaikščio t u r t o v a l d y t o j o . duonos raikytojų. Taip buvo valdomas visas kraštas. Jis buvo lygus su vaiva­ domis. Kadangi Vilniaus ir Trakų vaivadijos buvo labai didelės. Vieni bajorai valdė že­ mes iš senovės. t. pareigų. Didžiojo kunigaikščio rūmų urėdai. Be šių. būtent ministerių. 231 . turinčių tam tikrų pareigų. stalininkų. Čia nuo Vytauto laikų buvo krašto viršininkas. jie spręsdavo ne tik dvaro valstiečių. šimtininkų ir t. Tik Vilniaus ir Trakų sritys nuo 1413 m. o kariuomenei vadovauti — h e t m o n a i . Didysis kunigaikštis.. kiti buvo paskirti didžiojo kunigaikščio dvaruose (domenuose) ir valdė tik nedidelius valsčius dvarų apylinkėse. jie turėdavo prižiūrėti ūkį ir už tai gaudavo 1I% visų dvaro pajamų. iš kurių pajamų padeng­ davo valstybės išlaidas. o k i e m o h e t m o n a s . Tai buvo lenkiškojo tipo urėdai. tai Kazimiero šeima jautėsi turinti sosto paveldėjamųjų teisių. pristovų. kurie buvo vadinami v i e t i n i n k a i s . Hetmonų buvo du: k r a š t o h e t m o n a s vadovaudavo į karą susirinkusiai bajorijai. buvo pradėti vadinti s e n i ū n a i s . valstiečiai mokėdavo tam tikrus mokesčius ir atlikdavo darbus. Vėliau Žemaitijai buvo paskirtas ir kaštelionas (1566 m. Vieti­ ninko neturėjo ir Žemaitija. kurie vesdavo savo srities bajoriją į karą ir turėdavo kitokių. turėjo savo viršininkus. o ma­ žesnieji vietininkai. Vieni buvo paskirti buvusių sritinių kunigaikščių vietose ir valdė dideles sritis. kiti — iki savo ar vaikų gyvos galvos. taurininkų ir t. Maždaug tuo pat metu didžiųjų sričių (buvusiųjų atskirų kunigaikštys­ čių) vietininkai gavo irgi lenkiškuosius vaivadų vardus. iš Vilniaus vaivadijos buvo išskir­ ta Naugarduko. todėl jo valdymas buvo pa­ našus į didelių žemės plotų savininko valdymą. bet jų žinioje buvo ir tose srityse esančios pilys. Lietuvoje valdovas buvo laikomas visos valstybės šeimininku.). 230 į vietininkų panašių. bet buvo ir viso krašto savininkas. Vieni žemes gaudavo amžinai. valdydamas kraštą per vietininkus ir vaivadas bei seniūnus. vadovaudavo samdytajai kariuomenei (vėliau kiemo hetmonas buvo pradėtas vadinti lauko hetmonu). Tačiau vietininkai nebuvo vien tik ūkių prievaizdai: jie valdė ne tik dvarus. tai iš jų ( X V I a. 2 ) p i l i e s k o m e n d a n ­ to ir 3) t e i s ė j o. vadinamas s e n i ū n u . bet v a i v a d o m i s . Provincijų valdymas.) buvo išskirtos kai kurios sritys.). Todėl jau nuo senų laikų jo rūmuose buvo eilė žmonių.

ir didelių sričių. vadinamajam p i l i e s t e i s m u i . o iš Trakų vaiva­ dijos — Gardino. t. Tad administracijos urėdai ir teismai buvo sujungti. r e l i a c i n i u o s e atstovai. kurių buvo palikta nebe tiek daug. Pilies teismai pavietuose priklausė seniūnams. Bet ir tokiais atvejais bylas paprastai spręsdavo ne jis vienas: kai kurias iš jų jis spręsdavo kartu su taryba. Sprendimams rašyti ir teismo kny­ goms vesti buvo seniūno arba vaivados skiriamas „pilies rašti­ ninkas". Pilies teismai priklausė seniūnams. vaivados. Taip pat seimeliuose buvo renkami at­ stovai į seimą ir surašomos jiems instrukcijos. Lietuvos bajorijai labiausiai ne­ patiko. jie galutinai buvo sutvarkyti tiktai 1566 m. o tik po vieną kiekvienam paviete. o kitas — viena taryba. Dažniausiai teisdavo ne patys seniūnai. kaip kad anksčiau. Kai kurie iš jų sutapo su vaivadijomis. jis susidėjo iš teisėjo. vėliau jie paprastai buvo vadinami l a i k y t o j a i s (tenutarii). 2emės teismams rinkti buvo įvesti viso pavieto arba vaivadijos bajorų suvažiavimai. Pakamorė teisė patsai. o bajorų dvaruose — bajorai. Gyvenimas bu­ vo tvarkomas p a p r o č i ų t e i s e . didžiojo kunigaikščio dvarų val232 d y tojai. Renkamas buvo tik žemės teismas. vadinamo­ sios civilinės bylos.. Ji reikalavo. Įvedant naujuosius teismus. Teismų reforma 1564 m. kad Lietuvoje būtų įvesti tokie pat pačių bajorų teismai. t. Lietuvos įstatymai ir Statutas Pirmieji Lietuvos įstatymai buvo nerašyti. Ukmergės ir Breslaujos. Pagaliau baudžiamosios (kriminalinės) bylos buvo pavestos spręsti trečiam. ir buvo pradėti steigti nauji bajorijos teismai. Apskri­ tai teismų srity buvo painiava. Vėliau seimeliai buvo šaukiami vienam kuriam reikalui. Naujieji teismai buvo trejopi. Dvasininkai. ir valstiečių teisėjais pasidarė tie. kuris visas tokias bylas spręs­ davo vietoje. jos labai ilgai užsigulėdavo. nebeteko teisės teisti bajorus. Lydos. Seimeliai. ir kiekvienas iš jų turėjo atskirus vardus: p r i e š s e i m i n i u o s e s e i m e l i u o s e bū­ davo renkami atstovai į seimą. Pilies teismas priklausė vaivadai arba didžiojo kunigaikščio skirtajam seniūnui. pradžioje. Kauno ir Upytės pavietai. Bet kadangi pats didysis kunigaikštis negalėjo iš­ spręsti visų bylų. išsirinkdavo teismą ir kitus urėdus. Toks krašto padalinimas į vaivadijas ir pavietus išbuvo iki valstybės pabaigos. seniūnai. Seimeliuose bajorija apsvarstydavo savo reikalus. jis irgi buvo skiriamas didžiojo kunigaikščio. Jiems buvo pavestos spręsti visos bylos dėl turto. buvo sudaryti teisminiai p a v i e t a i . kuriems rinkti buvo šaukiamas pavieto bajorų seimelis. kad teismai priklauso didžiojo kunigaikščio skirtiems urėdams. 3. reikalaudama reformos. Teismai buvo nevienodi: jie buvo atskiri kiekvienam luo­ mui. tai paprastai ir bajorus teisdavo jo paskirti urė­ dai — vietininkai. o jų paskirti vietininkai ir teisėjai. Teismų ir administracijos reforma 1564—1566 m. vadinami s e i m e l i a i s . Tuo būdu visi kiti vietininkai. grįžę iš seimo. ir t. taigi valdovo dvaruose teisė vietininkai. buvusiųjų kunigaikštysčių. kokie buvo Lenkijoje. padarydavo pranešimus apie seimo darbus. be to. e l e k c i n i u o s e būdavo renkami pavieto arba vaivadijos urė­ dai. Pirmiausia buvo įkurti pa­ čių bajorų renkamieji teismai. y. kurios laikėsi tiek valdo233 . Tik bylos dėl žemės ribų (ežių) buvo pa­ vestos atskiram p a k a m o r ė s teismui. bet iš kai kurių didelių vaivadijų buvo išskirti net keli pavietai. Valstiečiai anksčiau turėjo savo teismus. Dėl to bajorija seimuose nuolat kėlė teismų klausimą. Pagaliau 1564 metų sei­ me didysis kunigaikštis su tuo bajorijos reikalavimu sutiko. Krašto padalinimas į pavietus ir vaivadijas. vadinami ž e m ė s t e i s m a i s . kurie valdė dvarą. miestiečiai ir žydai turėjo savo atskirus teismus. o vaivadijose — vaivadoms. vietininkai jau buvo gavę vaivadų vardą dar X V I amž. Šių sprendimus buvo galima apskųsti pačiam didžiajam kunigaikščiui. o bajorai nuo seno priklausė didžiojo kunigaikščio teismui. Kiekviename dabar naujai sudarytame paviete buvo vienas didžiojo kunigaikščio skiriamas urėdas — pakamorė. Visas kraš­ tas jau anksčiau buvo padalintas į vaivadijas.2. ir bylos iš vieno teismo eidavo į kitą be jokios tvarkos. pav. teisėjo pavaduotojo ir raštininko. kurie palengva išnyko. iš Vilniaus vaivadijos buvo išskirta Ašmenos.

Dėl to atsirado reikalas visas veikiančiąsias teises kodifikuoti. o Lietuvos Statute yra savotiška sistema. tačiau tuo tarpu su Maskva ėjusio karo reikalai tatai sutrukdė. Buvo nemaža ir provincijų privilegijų. Į jį jau buvo įtraukti ir visi naujoviškumai.. Len­ kai nuo Kazimiero Didžiojo laikų. jis būdavo vadina­ mas k r a š t o p r i v i l e g i j a . t. 1492 ir 1506 m. nes yra visiškai lietuviškas. suvesti į vieną sistemingą įstatymų rin­ kinį. atsakiusi to meto tei­ sių mokslo reikalavimams. Nauj5s Statuto laidos klau­ simas buvo keliamas net keliuose seimuose. Kartais tokiuose dokumentuose būdavo surašomos tam tikros viso krašto bajorijos teisės. Vislicos Ko­ dekse mechaniškai sukrautos įvairios privilegijos ir įstatymai. Jei dokumentas liesdavo visą kraštą. turėjo savo teisių rinkinį. Todėl netrukus pasirodė.. Dar daugiau padarė teisinių atmainų 1447 m. ir daugely atvejų jis galėdavo elgtis kaip tinkamas. o 1522 m. Ši a n t r o j i l a i d a buvo jau daug platesnė ir sistematizacijos atžvilgiu daug pažangesnė. Toks kodeksas pasirodė 1529 m. o kartais juose būdavo surašomos net atskirų šeimų ar asmenų teisės. — vadinasi. bajorams arba dvasininkams. Jogailos ir Vytauto privilegija. žydams ir t. tam. o šie — į 282 straipsnius. Pagaliau tų privilegijų prisirinko gana daug. I-sis Lietuvos Statutas visas krašte veikiančiąsias teises su­ vedė į vieną gerai apgalvotą sistemą. Visas Statutas padalintas 234 j 13 skyrių. didžioji Kazimiero privilegija (žiūr. tačiau jos visos pritaikytos Lietuvos gyvenimui. Visos trys Statuto laidos buvo parašytos to meto Lietuvoje vartojama gudų rašto kalba. kartais tik vienos kurios srities. Po jo. Apie naująją laidą buvo pradėta rūpin­ tis dar tais pačiais 1566 m. ir Zigmanto Kęstutaičio 1434 m. ir t. Tuo jis ir reikšmingas. jos niekad nebuvo išspausdintos (tik dabar jos yra išspausdintos 235 .). Pirmosios dvi laidos buvo rankraštinės. miestams. 180 psl. buvo taisomas kelių komisijų. Medžiagos ruošiamajam Statutui buvo nemaža. ji ėmė rei­ kalauti. kuriame turėjo būti surinktos visos krašte veikiančiosios tei­ sės. kad jis reikalingas pataisų. pasiskolintų iš lenkų ir iš rusų. Jame surinktos teisės pa­ imtos iš privilegijų ir gyvenime veikusiųjų papročių. vadinamuose privilegijomis. Kai bajorija pradėjo įgauti kaskart vis daugiau reikšmės. Antai dar 1387 m. atsiradę dėl tuo metu padarytos pavietų ir teismų reformos. dar buvo paskelbtos dvi krašto privilegijos. darėsi vieninteliu luomu. privilegija (žiūr.. Kiekvienas skyrius liečia kurį nors atskirą dalyką: vienas — valdovą ir nusikaltimus prieš jį. trečias — bajorų žemės teises.vai. tiek gyventojai. ir jis tebuvo paskelb­ tas tik 1 5 6 6 m. kad ir antroji Statuto laida dar reikalinga pataisų. ir kūrė naują. kitas — valstybės gynimą. Tas laukiamasis statutas ir buvo paskelbtas 1529 m. L i e t u v o s S t a t u t o vardu. tačiau Lietu­ vos Statutas jį toli praneša savo sistemingumu. Jis daug kuo pra­ lenkė tuo metu Lietuvos kaimynų turėtus teisių rinkinius. suteikta Horodlėje (žiūr. Be to. už Zigmanto Augusto išrinkimą didžiuoju kunigaikščiu jo tėvas Zigmantas II pažadėjo išleisti sta­ tutą. Naujų teisinių normų davė 1413 m. — teišėjo vos 1588 m. t. išleidus vadinamąjį K az i m i e r o T e i s y n ą . Naujos Statuto laidos. tu­ rinčiu visas teises. ketvirtas — paveldėjimo teises. duo­ damų Bažnyčiai. penktas — įvairiausius krimina­ linius nusikaltimus. nes jie buvo laikomi priklausančiais kunigaikščiui. daug kuo skirdavosi viena nuo kitos. Jogaila. paruoštas vadovaujant kancleriui Albertui Goš­ tautui. valstybinę santvarką. kurių viena apibrėžė bajorijos. 111 psl. Tiktai nebuvo jokių privilegijų valstiečiams. t. 170 psl. Statutas. buvo davęs dvi krašto privilegijas. t. kuriomis buvo sunormuotos ponų tarybos teisės dalyvauti valstybės valdyme. Tačiau jis teapėmė tik kai kuriuos baudžia­ mosios teisės ir teismo proceso dalykus. veikiantį visame krašte. — t r e č i a ir p a s k u ­ t i n ė l a i d a . Išleidus pirmąjį Statutą. o kita katalikų Bažnyčios ir kata­ likiškosios bajorijos teises (žiūr. Didžiojo kunigaikščio valdžia buvo abso­ liutiška. panašią į Lenkijos. jei tik vieną sritį — p r o v i n ­ c i j o s p r i v i l e g i j a . y. Kaip tik tuo metu Lietu­ voje vyko didelės atmainos teisiniuose santykiuose: bajorija kaskart vis daugiau įgavo teisių. Tad teismams būdavo labai sunku susivaikyti vi­ soje toje painiavoje. Tiesa. tačiau ji. be to. Vėliau jos buvo išverstos į lotynų ir į lenkų kalbas. veikiai pa­ sirodė.). dar būdavo privilegijų. Pirmasis bandymas įstaty­ mus kodifikuoti buvo padarytas 1468 m.). jos būdavo nevienodos. jame yra nemaža bajorijos teisių.. nuo X I V amž. kam priklausė dvarai.). Tatai buvo daroma tam tikruose dokumentuose. jis buvo nutartas įvesti 1564 m. krikštydamas Lietuvą. 131 psl. y. kad teisės būtų surašytos. vadinamąjį Vislicos Kodeksą. Seimų pataisytas.

236 |uip išvengti karo. Kiekvieną metų ketvirtį kareiviai gaudavo po 5—6 auksinus. Tuo metu ir visoje Europoje kariuomenė buvo samdyta. už skatiką buvo galima nupirkti maždaug tiek pat. pradėdavo svarstyti valstybės reikalus. Kariuo­ menės Zigmanto II laikais Lietuvoje buvo išlaikoma apie 5. tuo metu buvo labai aktualus klausimas. tai jis išsaugojo Lietuvą lietuviams: jo dėka svetimšaliai negalėjo įsigyti dvarų Lietuvoje. jis turėjo nepaprastą reikšmę tolimesniam Lietu­ vos valstybės gyvenimui. pagaliau buvo kariaujama vien tik su samdyta kariuomene. artilerijai. daugiau turėjo žemės. Žodžiu. Ramiu laiku tų mokes­ čių pakakdavo. Taikos metu samdi­ niai buvo reikalingi pilių įguloms. t. o ba­ jorijos buvo šaukiamasi tik ypatingai sunkiais laikais. Be to. Samdytinių. Lietuvoje ji atsirado ne iš karto. Jos pagrindinė pareiga buvo kariauti. Duodamas bajorams naujų žemių. Bajorų karinė prievolė.mokslo reikalams). Todėl. 237 . Neišnyko jie ir vėliau. tad juo toliau. būdavo uždedami specialūs mokesčiai. kaip apsisaugoti nuo lenkų įtakos Lietuvos vidaus gyvenime. Pirmoji krašto gynėja nuo senų senovės buvo bajorija. kiek kuris bajoras turi statyti ginkluotų karių. gaunantieji valdyti valstybės dvarus. nes šauktiniai bajorai sudarydavo vien kavaleriją. kai sam­ dyta jai kariuomenei reikėdavo pagalbos. Paprastai nuo 5—8-nių bajoro valdomų valstiečių sodybų (vėliau — valakų) turėjo būti duodamas vienas karys. Pirmieji samdiniai kareiviai buvo svetimšaliai. O iždas tam reikalui pinigų surinkdavo iš valstybės dvarų. kiek dabar už 5 litus). ypač čekų. Kareiviui. Dėl to pamažu bajorų kariuomenė buvo keifiama samdyta kariuomene. Tatai buvo įtraukta ir į visas tris Statuto laidas. valstybei dar atsėjo artilerija ir kitos karo reikmenės. turėjo būti atimta žemė. kariuomenei bū­ davo išleidžiama didžiausia visų valstybės pajamų dalis. kad jie eitų į karą. laikais jau daug daugiau buvo pradėta samdyti kariuomenės. bet ir su savo tar­ nais. Ypač jie buvo reikalingi specia­ l i o m s kariuomenės rūšims. turi atiduoti kariuomenės reikalams 1U seniūnijos dvarų pajamų (tas mokestis buvo vadinamas k v a r t a ) . Kadangi Lietuvos Statutas galiojo ne tiktai iki nepriklausomybės pabaigos. Tuo būdu buvo pradėtos laikyti nuolatinės samdytosios kariuomenės dalys. buvo jau garsiame Tanenbergo mū­ ryje. susirinkę į karą. Zigmanto I I . neinančio į karą. Mat. jie buvo pradėti samdyt Vytauto laikais. 4. Pinigai būdavo įteikiami karininkams. arba 15 milijonų litų (iš tos algos kareiviai turėdavo ir pragyventi). kad jis savo 1447 m. Pirmiausia jis yra geras visuomeninės ir valstybinės to meto Lietuvos kultūros rodiklis.000. M / reikalavimų. y. nes yra visos teisinio Lietuvos gyvenimo raidos rezul­ tatas. kai daugiau reikėdavo samdyti kariuomenės. O be to. o vėliau daug kartų perspausdinta lenkiškai. lietuviai išrei­ kalavo. išleisdami į Lenkiją savo kunigaikštį Kazimierą. — pavyzdžiui. taigi jai būdavo išmokama apie 3 milijonus skatikų. tartis. y. juo labiau jie pradėjo jos vengti. bet dar ilgai ir Lietuvą užėmus rusams (iki 1840 m. Neturtingas bajoras turėdavo eiti kariauti pats vienas. Juo kuris bajoras buvo turtingesnis.). Be to. ne kokie iš bajorų buvo ir kariai: nedrausmingi. Buvo net toks įstatymas. Zigmanto Augusto laikais buvo nustatyta. kad visi. ir siųsdavo didžiajam kunigaikščiui įvairiau• . Buvo sudaryti sąrašai. Lietuvos apsaugos organizacija X V I amžiuje. nes lenkai iš Lenkijoj gyvenančio didžiojo kuni­ gaikščio stengėsi išgauti sau teisių ir vietų Lietuvoje. juo daugiau turėjo vestis į karą tarnų. kurios bū­ davo hetmonų žinioje. privilegijoje pasižadėtų neduoti jokiam svetimšaliui vietų ir dvarų Lietuvoje ir saugoti. Tik trečioji laida buvo išspausdinta iš pra­ džių gudų kalba. Statuto reikšmė yra nepaprastai didelė. kuriuo iš bajoro. vadinamo Senuoju. kad nesusiaurėtų Lietuvos sienos. o karo metu. Karo prievolė bajorams buvo labai nemaloni. o patys neturtingieji bajorai pastaty­ davo vieną karį bent keliese susidėję. Kariuomenei samdyti būdavo skiriamos tam tikros sumos pinigų. Samdyta kariuomenė. Toliau algas kareiviams mo­ kėdavo iždas. per metus būdavo sumokama 20 auksinų. mokant vidutiniškai po 5 auksinus už metų ketvirtį. dažnai. kurie kiekvienas susamdydavo sau pavestą dalį. seniūnai ir laikytojai. t. Bajorai turėjo eiti kariauti ne tik patys. didysis kunigaikštis visada reikalaudavo. arba 600 skatikų (vieno skatiko vertė tada buvo lygi maždaug 5 litams.

ir jų žemės su paskutine jų giminės dukteria atiteko galingiausiajai to meto ponų šeimai. pablo­ gėjo ir ekonominė jų būklė. nebeturėjo nė kam pasiskųsti. Palengva kai kurie iš jų nepaprastai praturtėjo. pri­ vilegijuotus pulkus. Valstybėje jie turėjo tik parei­ gas. buvo daug laisvųjų valstiečių. Ilgiausiai išsilaikė savo srityje Slucko kunigaikščiai. Iš visų pareigų jiems buvo likusi tiktai vienintelė karo prievolė. 239 . Tačiau bajorų luomo sudėtis buvo labai marga. Kai pagaliau išnyko ir ši prievolė. Daugiausia reikšmės ir teisių turėjo didžturčiai po­ nai. ne­ turįs betgi jokių politiniu. kurie sudarė pereinamąjį sluoksnį tarp bajorų ir valstiečių. kurią nešdavo pavieto v ė l i a v i n i n k a s . privilegija didysis kunigaikštis Kazimieras pasižadėjo tokių pabėgėlių valstiečių nebepriimti į savo dvarus (žiūr. ku­ rie anksčiau buvo bežemiai dvaro bernai. nes jiems priklausė ne tik valstiečiai. Praturtėję. Nuo valstiečių jie skyrėsi tik tuo. nei­ davo jokių pareigų. o šis ją pavesdavo hetmono žiniai. Tuo būdu visi valstiečiai susilygino (žiūr. kaip ir bajorai. Prie šito ponų sluoksnio prisi­ jungė ir visi senieji kunigaikščiai. Nors ir labai spaudžiami.). kurie įėjo į didžiojo kunigaikščio tarybą ir turėjo visas svar­ biausias vietas valstybėje.).. Nuo X V I amž. bajorai beturėjo tik teises. jo bajorystė būdavo pamirštama. turėjęs daugiausia tei­ sių ir mažiausia pareigų. Todėl ji pa­ dėjo p a g r i n d ą b a u d ž i a v a i . o treti — vergai. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės luomai Bajorai buvo aukščiausiasis luomas. Bet šitam laikotarpy jų būklė ėmė vienodėti: laisvieji neteko savo laisvės. tačiau. Visuomeninė ir ekonominė Lietuvos santvarka XVI amžiuje 1. jie būdavo teisiami ne turtingesniųjų bajorų teismų. o vergai. Bet X V I amžiuje jie visi suvienodėjo. Valstiečių būklė didžiojo kunigaikščio dvaruose buvo daug geresnė. o kiti. 1447 m. Ta pati privilegija pripažino bajorams teisę ir teisti savo valstiečius. Greta turtingų ponų ir vidutinės bajorijos. Ne kiekvienam iš jų pasisekdavo įrodyti savo bajorystę. kurie iš savo gyvenamųjų vietų galėjo laisvai kitur persikelti. Be to. eidavo į karą arba atlikdavo pasiuntinių ir laiškanešių pareigas. ir dalis jų virsdavo vals­ tiečiais. Dažnai keli tokie neturtingi bajorai susidėję statydavo vieną karį. o pareigų — jokių. kaip kokie ku­ nigaikščiai. teisių. o didžiojo kunigaikščio vietininkų ar seniūnų. tačiau valstiečiai jau nebegalėjo išsikelti iš savo pono dvaro. — nelygu jų turtas. Kai kurie iš jų tiek nusmuko. 238 Pašauktas į karą. Tiesa. kad. gyvendamas tarp valstiečių ar kur nors nuošaliai. o daug kur ir X V I amž. netekę savo sričių ir pasidarę paprastais žemvaldžiais. Mokesčius jie mokėdavo tik tada. Todėl iš bajorų dvarų daugelis jų bėgdavo į didžiojo kunigaikščio dvarus. Remdamiesi ta privilegija. XV ir X V I amž. tai savo statomųjų karių jie nesiųsdavo po pavieto vėliava. bajorija išreikalavo. Dar X V . Dvasininkai buvo toks pat privilegijuotas luomas. ir savo didžiuliuose dvaruose jautėsi. jie ga­ lėdavo tapti pilnateisiais bajorais. kiti — pririšti prie žemės. jiems nereikėjo eiti į darbą ir mokėti valstiečių mokamųjų mo­ kesčių. dar eidavo dvarui dirbti. bajorai susigrąžindavo pabėgusius savo valstiečius. nes visas jų bylas sprendė pats ponas. bet ir jų že­ mėse gyveną smulkbajoriai. 245 psl. Vieni iš jų tiktai mokėjo tam tikras pinigines ar natūralines duokles. visi virto lygiais bau­ džiauninkais. o sudarydavo savo atskirus. būtent Radviloms. 181 psl. ir pagaliau iš jo būdavo reikalaujama valstiečių pareigų. Bet ponai ir kare turėdavo privilegijų. kai juos patys seime užsidėdavo. negu bajorų dvaruose. Kartais koks nors iš tokių bajorų. tų vietų faktiškai negaudavo nebajorai ir anksčiau. kiekvienas bajoras turėdavo stoti po savo pavieto vėliava. gale išmirė. kad visos aukš­ tesniosios dvasininkų vietos būtų skiriamos tiktai bajorams. be to. buvo dar vi­ siškai neturtingų bajorų. Valstiečiai buvo gausingiausias visuomenės sluoksnis. o iš jos negaudavo nieko. jog ne­ bepajėgė net išsilaikyti ponų tarpe ir susiliejo su paprastaisiais bajorais. Jis nuvesdavo pavieto bajoriją pas vaivadą. o kai kurie net bėgdavo ir į užsienius. gavo po plotą žemės ir virto paprastais pririštaisiais valstiečiais baudžiauninkais. Iki tol vieni buvo laisvi. kurie betgi X V I amž. Kadangi jų žemių būdavo daugely pavietų.II.

Vieni jų buvo gauti. jau turėjo būti bajorai. kurpių. Todėl Lietuvos miestuose emė koncentruotis svetimtaučiai. T o ­ dėl bajorija ėmė reikalauti. Jais galėjo verstis lik miestiečiai. todėl jų mokesčiai būdavo vadinami aukomis (sub • sidium charitativum). pri­ vilegija visiškai sulygino pravoslavus bajorus su katalikais. ir daugelis ėmė virsti katalikais. bet ir visai atskiras visuo­ menės sluoksnis. Tos jų savivaldybių teisės buvo vadi­ namos m a g d e b u r g i n ė m i s m i e s t ų t e i s ė m i s . 241 . (Ano meto piešinys — planas). jis netekdavo bajorystės. 240 I IIįtUVOS I s t o r i j a . jau priklausė daugybė dvarų. 1387 ir 1413 m. privilegijos pravoslavams ne­ leido gauti valstybinių vietų. Tikybų santykiai. Lietuvoje nebuvo gerų sąlygų miestams klestėti. Miestiečiai. buvo ke­ letas urėdų. Zigmanto Kęstutaičio privilegija suly­ gino civilines pravoslavų teises su katalikų teisėmis. i j o m i s . i v o teismus. savivaldybes ir s . nuo bažnytinių dvarų būdavo imami tam tikri mokesčiai tik karo reikalams. Visi vyskupai buvo tarybos nariai. kiti buvo pa­ likti testamentais.priėmus įstatymą. Be to. Bet kadangi kunigams kariauti draudžia kanonai. Didesniųjų miestų gyventojai gavo teises sa­ varankiškai tvarkytis. mėsi­ ninkų. Tiek bajorijos. Lietuvoje valstybinė tikyba buvo katalikų. Tik Zigmantas Augustas 1551 m. kuris turėjo savotiškas teises. kurių dvasininkai betgi neturėjo jokių politinių teisių. kaip fundacija kuriant bažnyčias. jeigu bajoras pradėdavo verstis šituo miestie­ čio darbu. Jogailos duota privilegija visos baž­ nytinės žemės buvo atleistos nuo bet kokių pareigų valsty­ bei. Bažnyčiai X V I amž. o vėliau — senatoriai. Visi miestiečiai pagal verslus buvo susiorganizavę į c e c h u s . 16 Vilnius XVI amž. aludarių ir daugybė kitų cechų. Nebajorai galėjo būti tik paprastais vikarais. kuriuos visada gaudavo dvasininkai (po vieną sek­ retorių ir po vieną referendorių visada būdavo iš dvasininkų). kurie su parapija gaudavo ir žemės. Jų savivaldybiniai organai buvo vadinami k abalais. Jų visų vietos buvo garbingesnės už pasaulinių senatorių vietas. Tokias teises turį miestai pa­ tys rinkdavo savo viršininkus ir teisėjus (nepriklausė bajorų teismams). arba tiesiog m a g d e b u r g . Be to. tai nuo karinės prievolės jie vis dėlto apsi­ gynė. o kiekvieną kartą atskirai uždedami. Žydai buvo ne tik atskira tauta. Kas nepriklausė prie atitinkamo cecho. Buvo atskiri stalių. Prekybą ir amatus bajorai laikė žeminančiais verslais. Bet vėliau jie vėl buvo spaudžiami. kurie rūpinosi vienos profesijos reikalais. ypač vokiečiai ir žydai. nebajorams patekti į aukštesniąsias dvasi­ ninkų vietas jau nebebuvo jokios vilties. 1387 m. Tie cechai buvo irgi tam tikri savivaldybės organai. bet klebonais. visas jų pelnas eidavo bažnyčioms ir dvasininkams. Lietuvos valsty­ bės ribose buvo daug ir pravoslavų. kad karo prievolė ir mokesčiai ne­ aplenktų nė dvasininkų žemių. tiek dvasininkų mokesčiai buvo ne nuolatiniai. o ne iš pareigos. Tačiau seimeliuose ir seimuose dvasininkai nedalyvavo. tas neturėjo teisės verstis tuo verslu. tačiau valstybinių vietų jie vis tiek negalėjo gauti. Apskritai dvasininkų įtaka buvo didelė. todėl tik katalikų dvasininkai teturėjo visas teises. dva­ sininkai mokėdavo mokesčius tarsi iš savo geros valios.

Miestuose žydai turėjo gyventi tam tikruose. y. 1503 m.t. valdžia atskiroms jų ben­ druomenėms bandė skirti viršininkus. Be to. o iš ten persikėlė į Lietuvą. Vytautas pir­ masis davė privilegijas atskirų miestų žydams. jie buvo apsiėmę išlaikyti 1. Aleksandras 1495 m. jei savininkai jų neišsipirkdavo. Įsigalėję žydai išgaudavo kaskart vis naujų savo privile­ gijų patvirtinimų. Ypač daug pelno jie gaudavo iš nuomojamų mui­ tinių. Tie mokesčiai iš pradžių buvo vadinami 243 . Pagrindinis jų verslas buvo p i n i g ų s k o ­ l i n i m a s . taip ir Lietuvoje. ministeriu. Ligi tol visos pajamos iš dvarų suplaukdavo natūralijomis. iš kur ir atsikraustė į Lietuvą. jų turtus didysis kunigaikštis sau konfiskavo. suvarydavo galvijų ir t. Taip tada buvo visoje Europoje. negu valstiečiai. Jiems tuomet buvo įsiskolinę daug ba­ jorų ir net patsai didysis kunigaikštis. Jų atsirado Lietuvoje Vytauto laikais. žino­ ma. Bet pir­ mieji jų kahalai atsirado jau Vytauto laikais. X V I amžiaus pra­ džioje atsirado javų pareikalavimas eksportui.000 litų. aiškiai įrodančius plėšimą. vadinamuose g e t o m i s (ghetto). tikrai nežinom. jiems skir­ tuose kvartaluose. Tad. Laidais jie ga­ lėdavo imti visokius daiktus ir nejudamąjį turtą (dvarus. kurių perkamoji vertė tada buvo apie 150. Tuo būdu jie buvo pirmieji Lietuvos bankininkai. Vaka­ rais. bet užtat turėjo dides­ nes teises. na­ mus). kaip visur. Valstybei žydai mokėjo pagalvinį mokestį. Žo­ džiu. O kadangi pra­ sidėjusiems sunkiems karams su Maskva reikėjo pinigų. jie nebegalėdavo net išeiti iš savo kvartalo. Ir jie turėjo eiti į karą. žąsų. jie turėjo nešioti skirtingus apdarus ir geltonas kepuraites. Totoriai sudarė taip pat atskirą visuomenės sluoksnį su savo teisėmis. • • 2. Senuose miestuose 242 (n mūsų Vilniuje) dar ir dabar galima matyti tų žydų kvartalų palaikų. Jie. pradžioje Lietuvoje buvo jau keletas žydų bend­ ruomenių. Tačiau Aleksandro laikais vieną metą jiems buvo užėję sunkūs laikai. žemės ūkio produktais. jiems buvo duo­ tos savivaldybės. jokių kitų pa­ reigų jie neturėjo. suveždavo grūdų. ir nepriklausė bajorams. Įkeistuosius daiktus. Zigmanto II laikais vienas krikštytas žydas Abraomas Juozapavičius buvo net Lietuvos iždininku. kitus atviliojo į Lietuvą geresnio gyvenimo perspektyvos. todėl Zigmanto II laikais buvo stengiamasi natūralijų duokles pakeisti piniginėmis: vietoj produktų buvo įvedami mokesčiai. Mat. tad didysis kunigaikštis taip pradėjo tvarkyti savo ūkį. bet ypač jų padaugėjo Zigmanto II laikais. kad kuo daugiausia gautų pinigų. Į dva­ rus sunešdavo kiaušinių. taip antai. Daugelis jų buvo karo belaisviai ar politinių priešų persekiojami pabėgėliai. bet vėliau jiems pasisekė tą pareigą pakeisti metiniu 1. Mat. jie buvo visų žydų bendruomenių centras. Kai žydų atsirado visame krašte. nes ten buvo seniausioji žydų bendruomenė. t. žydai galėdavo pardavinėti. Tie žydų seimai dažniausiai rinkdavosi Brastoje. X V I amž. ir bažnytines brangenybes.000 litų). įsiga­ lėjo pačių žydų seimai. už kurias didžiajam kunigaikščiui sumokėdavo tam tikrą sumą pinigų. Valstybės ūkis X V I amžiuje Žemės ūkis. Lietuvos ūky įvyko daug permainų. X V I amž. tam tikru įsakymu išvarė žydus iš Lietuvos. t. Kai kurie žydai Lietuvoje greit pralobo ir tapo dideliais pi­ niguočiais. po tam tikros valandos.000 auksinų mokesčiu (apie 20.Kada Lietuvoje atsirado žydų.000 ka­ rių. Visus tuos produktus būdavo sunku paversti pinigai. y. ir daugelis jų atbėgo į Lenkiją. kad ir neturėjo savo atskirų savivaldybių. iš Ispanijos (1492 m. Kai kurie apsukrūs žydai įga­ vo net didžiojo kunigaikščio pasitikėjimą. nenustodami. Bet netrukus jiems vėl buvo leista grįžti atgal ir net buvo sugrą­ žinti turtai.) jie buvo net išvaryti. vertęsi pinigų skolinimu. rasit sekdamas tuo pavyz­ džiu. žvėrių kailių. O tuo metu kaip tik buvo prasidėjęs žydų persekiojimas Vakaruose. tuo metu žydai buvo išvaryti iš Čekijos. Žemdirbystė ir girių eksploatavimas Lietuvoje buvo pagrindinis pajamų šaltinis nuo senų senovės. Seimai išrinkdavo vieną visai Lietuvai žydų mokesčių rinkėją ir gynė žydų reikalus prieš valdžią. išskyrus kruvinus rūbus. Tais laikais jie pa­ našiai vertėsi ir vakarų Europoje. kurie skolindavo pinigus už tam tikrus laidus. tačiau X V I I amž. Tuo pat metu jie pradėjo verstis prekyba. o paskui patys iš pirklių imdavo muitus.

Lenkijoje X I I I amž. Iš čia prekės buvo vežamos į tolimuosius Vakarus. kuriuose buvo mokoma ūkininkauti. Be to.). pagaliau į Dancigą. įvedęs valakų sistemą. O jo sūnus Zigmantas Augustas nuėjo dar toliau. Prekyba daugiausia ėjo upėmis. 1453 m. o javai beveik visiškai nebuvo eksportuojami. kailiai. pasiekus Kuršmares. buvo prekiaujama ir su rytų kraštais. Tuomet Europos prekybos centrai pradėjo keltis į kitus kraštus (kaip tik tuo metu buvo pradėta ieškoti naujų kelių į turtingąją Indiją ir buvo atrasta daug naujų žemių). tuo būdu atsi­ rado vebriniai. Didžiausi žemės plotai priklausė didžiajam kunigaikščiui.). vaškas. o trečią laikydavo pūdymu žiem­ kenčiams sėti. tačiau jų rezultatai buvo menki. Žemės reforma X V I amž. X V I amžiaus pradžioje Lietuvai pasidarė palan­ kios prekybos sąlygos. galo Lietuvos e k s p o r t o p r e k ė s daž­ niausiai būdavo miško medžiaga. Zigmantas II rūpinosi sutvarkyti patį dvarų ūkį. todėl mokesčiai pasidarė nebepakeliami. Paprastai bū­ davo eksportuojama į Dancigą ar į Karaliaučių. Pirmiausia tokie kaimai su trilaukiais buvo įvesti Lenkijos kaimynijoje — Pa­ lenkėję. kiauniniai. prasidirbdavo žemės kur giriose ir sėdavo. kad valstiečiai galėtų mokėti pinigais. o kiekviena šeima—po plotą žemės kiekviename lauke. kurias jie astojo. Ekonominė pažanga Europoje ėjo iš vakarų į rytus. Tuo tarpu visose kitose Lietuvos srityse vyravo kito­ niškas ūkis. Ėmęs valdyti Lietuvą Zigmantas Augustas tuojau pasirūpino sutvarkyti tą reikalą. Viduryje laukų. tuo metu Kaune jie turėjo didelę savo organizaciją — buvo suėmę į savo rankas beveik visą prekybą. kiekvienas kaimas gaudavo po tris laukus. jis pasi­ darė svarbiausias Lenkijos žemės produktų eksporto centras. tada su­ klestėjo prekyba ir Baltijos jūroje. — valakų sistema Trilaukis žemės apdirbimas. Čia valstiečiai gyveno po vieną ar po kelis.tais pačiais duoklių vardais. o kai toj vietoj niekas nebeaugdavo. Į Lenkiją ir į Lietuvą ji atėjo iš Vokie­ tijos. Prekyba. Jie buvo kurdinami kai­ mais. Pastangos sutvarkyti ūkį. todėl rei­ kėjo rūpintis. turkai užėmė Konstantinopolį ir pakirto Viduržemio jūrose klestėjusią prekybą su Rytais. y. X V I amžiuje. Lenkija gavo Dancigą (žiūr. o ne ūkio produktais. Rytuose ėję karai su Maskva reikalavo daug pinigų. kitame vasarojų. kur ėmė klestėti prekyba. tačiau ir ji stengėsi ekspor­ tuoti savo javus. Prekyba ėjo ne tik Nemunu. Toksai ūkis turėjo įtakos ir Lietuvai. Lietuva kad ir neturėjo savo uosto. Buvo didinami ariamosios žemės plotai. be to. buvo įkurta daug vokiečių kolonistų. y. toliau būdavo plaukiama Deimena pro Labguvą į Prieglių. stengiamasi intensyviau ūkininkauti ir įvesti geresnius padargus. tinkliniai ir kitoki „pinigėliai". ir daugelis vals­ tiečių net išbėgiojo. jos visai netręšdami. Ta kryptimi jau Zigmantas II buvo išleidęs keletą instrukcijų (1514 ir 1529 m. kad būtų pertvarkytas ūkis ir kad jis duotų daugiau pajamų. kur prekybos centras buvo Polockas. padaręs pagrindinę žemės reformą. mokesčiai. atsi­ darė prekybos keliai į Baltijos jūrą. tačiau ji eidavo ir sau­ sumos keliais. kaip įmanydavo. kad būtų daugiau ką parduoti. juo — pro Kara­ liaučių į Aistmares. Paties didžiojo kuni­ gaikščio vardu buvo išleista nemaža aplinkraščių. 3. t. Lietuvoje didžiau­ sias prekybos centras buvo Kaunas. nesiskaitė su vietos sąly­ gomis. X V I amžiuje vakaruose Lietuva karų jau nebeturėjo. kaskart vis labiau ėmė augti javų eksportas. Naujomis instrukci245 . iš Nemuno kelias ėjo per jo šaką Giliją. Kunigaikščio vietininkai taikydami tas instrukcijas. Viename lauke sėdavo žiemkenčius. buvo sta­ tomos kaimo trobos. t. Tarp kitko. palikdavo ją dirvonuoti ir sėdavo kitur. bet ir Dauguva. Dažniau­ siai sėdavo kasmet toj pačioj dirvoj. o į šią ji pateko iš tolimesniųjų kraštų. Tačiau X V I amžiuje ir visoje Lietuvoje buvo įvesta tri­ laukio sistema. Pasibaigus karams su vokiečių ordinu. Ir Lietuvos prekyba buvo vokiečių pirklių rankose. Kai 1466 m. Visų pirma reikėjo taip sutvarkyti ūkį. Iki XV amž. abiejose kelio pusėse. Todėl ir Lietuvai buvo lengviau parduoti savo prekes. Prie tų kelių ir valstybės pasieny buvo daugybė 244 muitinių. Ji veždavo savo prekes Nemunu. 183 psl. kur iš pirklių buvo renkami muitai (jie buvo vienas didžiausių valstybės pajamų šaltinių). greta tų senųjų prekių. iš čia — Nogatu į Vyslą. todėl jam pirmiausia teko susirūpinti.

t. Maždaug tuo pat metu. o kur žemė būdavo prastesnė. Visa žemė buvo išmatuota ir nustatytos aiškios ežios. Tik Vilniuje prie šv. Buvo išvestos jų sienos ir patikrintos naudojimosi teisės. Anksčiau pats miškas neduodavo jokios naudos. jis paskelbė įstatymą.. Valstiečių žemė buvo išmėtyta įvairiausiais sklypeliais. Pagaliau didžiojo kunigaikščio žemės buvo sujungtos į didžiulius plotus su aiš­ kiomis ribomis. gale ir X V I amž. — didesni. nes daugeliui žemių jie neturėjo dokumentų. o kai kur siekė net 44 margus. y. Be to. Už tą dirbamą žemę jie mokėjo dvarui piniginius mokesčius (duoklės ūkio produktais pamažu visiškai išnyko). žiūrėti valstiečių turtingumo. geriausiose vietose buvo steigiami dvarai ir palivarkai. o dabar joms buvo paskirti specialūs žmonės. Darant reformą. Miškas buvo plukdomas į Karaliaučių arba į Dancigą. t. pirmiausia reikėjo atlikti didelis parengia­ masis darbas — atskirti didžiojo kunigaikščio žemes nuo priva­ tinių savininkų žemių. Naujuoju įstatymu buvo įsakyta visas žemes atskirti. Su šia reforma valakas pasidarė ūkio vienetas: nuo jo buvo imami mokesčiai. pra­ džioje jų dar daugiau atsirado. Išmatavus žemę. Kultūriniai ir tikybiniai santykiai XVI amžiuje 1. uždedant mokesčius. Miestų žemės irgi buvo atskirtos. buvo jos duota po 2 valakus (tatai buvo laikoma atlyginimu už dešimtinę. bet greit ji buvo atlikta ir rusiškose srityse.jomis jis atitaisė senąsias klaidas ir įsakė. žemė buvo atimta. Anksčiau girios buvo prižiū­ rimos vaivadų ir seniūnų. Tik Užnemunėje (Suvalkų krašte) kaimai išsiskirstė vienkiemiais X I X amž. todėl jie nedaug jo teišveždavo. derva. Ba­ jorai dėl to buvo labai nepatenkinti visa reforma. pradžioje jau buvo galima jį eksportuoti. kad bajorai do­ kumentaliai įrodytų teises savo valdomajai žemei. kaip ir anksčiau. Šiaip. daug kur jų laukai įsikišdavo į didžiojo kunigaikščio žemes. nuo jo buvo einamos ir pareigos. visiškai pertvarkantį žemės ūkį ir įvedantį valakų sistemą. Girios. bet greit juo pasekė ir bajorai. Jų žemė buvo padalinta trilaukiais. nes jos buvo arčiau prekybos rinkų. lentų laivams. III. o be to. o aplink juos buvo duodama po valaką valstie­ čiams. tų žemės buvo prijungiamos prie kunigaikščio dvarų. kai buvo išmatuota žemė. degutas ir pelenai. Dabar buvo nustatyta visiems duoti po vienodą žemės kiekį — po vadinamąjį valaką. XV amž. dar buvo eksportuojama. 1557 m. Nuo Vytauto laikų prie bažnyčių ir vienuolynų Lietuvoje ėmė rastis mokyklų. per brangiai atseidavo. Dėl to susidarė daugybė bylų. Švietimas ir tautiškas susipratimas Švietimas. Iš pradžių ją įvykdė tiktai didysis kunigaikštis vien savo žemėse. y. o jie patys apgy­ vendinti kaimuose. Pati reforma iš pradžių buvo padaryta tik vakarinėje valstybės da­ lyje. valakai būdavo mažesni. o nuo sodybos ir nuo „dūmo". Daugiausia buvo išvežama šulų bo­ sams. Anksčiau jie turėjo po labai nelygiai žemės ir mo­ kesčius mokėjo ne nuo žemės ploto. tai jie iš dvarų buvo iškelti ir apgyvendinti kaimuose. kurios neturėjo žemės. Kunigaikštis reikalavo. Taip pat buvo išmėtyta ir bajorų žemė. Maža to. nuo gyvenamųjų namų. 246 Kadangi dvaro bernai — vergai. Bajorai galėjo išvežti tik savo pačių apdirbtą mišką. kuri tada buvo panaikinta). Jie rėmė savo teises valdymo senumu ir liudininkų paro­ dymais. O iš kai kurių net buvo reikalaujama bajorystės įrodymų. kurie anksčiau apdirbdavo dvaro žemę. Jono bažnyčios buvo aukštes­ nioji teisės mokykla. Bajorų žemės buvo atskirtos ir nuo dvasininkų žemių. o valstiečius apgyvendinti kaimuose. karčių laivų stiebams ir rąstų. Valakas kai kur buvo 30—33 margų. kas norėdavo gauti aukštesniojo ir 247 . Ypač daug buvo eksportuojama iš Žemaičių ir Užnemunės (Suvalkų krašto) girių. kaip ir seniau. kieno. Valakų sistema. o kitur jie dar nebaigė skirstytis nė dabar. į didžiojo kunigaikščio žemes įsiterpusi. Bažny­ čioms. tikrojoje Lietuvoje. tiems buvo duodama žemės kitur. vidury pradėtas gyvenimas kaimais Lietuvoje kai kur išliko iki mūsų laikų. buvo padaryta ir didžiojo kunigaikščio girių revizija. Bet vis tai buvo tiktai pradžios mokyklos. valstiečiai. Ūkiai Lietuvoje buvo netvarkyti nuo senų senovės. kurie negalėjo įrodyti. Kurį laiką buvo įvesta medžių išvežimo monopolija. Tuo būdu X V I amž. Valstiečiams duodamieji valakai ne­ buvo visiškai lygūs: kur žemė būdavo geresnė. Bet XVI amž. Daugiausia miš­ ko išveždavo į užsienį valstybės iždas. turėjo eiti dvarui dirbti. kiti negalėjo įrodyti net bajo­ rystės.

kuriose. taigi lietuviai. istoriškais duome­ nimis ir dokumentais pasiremdami. gina Lietuvos valstybės garbę ir jos teises gyventi savarankiškai. kaip nedė­ kinga.) kny­ gutėje. Kalbų vartojimas. kuriuose Lietuva buvo žeminama. Lenkino ją artimi politiniai santykiai su Lenkija. Lietuvos bajorai išgalvojo teoriją. Kadangi jais ypačiai rūpinosi Lie­ tuvos didikai. tuo būdu jie padarė išvadą.aukštojo mokslo. Rašliava. Iš to jie padarė išvadą. Iškilus unijos klausimui. Vienas iš žymiau­ siųjų tokių lenkų publicistų buvo Ožechovskis. Tada lietuviai taip pat istorijos duomenimis griovė jų teigimus. kad jie atnešę Lie­ tuvai vakarų Europos kultūrą. Tuo tarpu Lietuvos istorikai ėmė teigti. XV ir X V I amž. Ano meto žmo­ nėms ji atrodė visiškai patikima. turėdavo vykti j užsienį. o visi kiti vykdavo į vakarų Europos universitetus: į Vokietiją. todėl tų istorijų (kronikų) autoriai savo veikaluose stengdavosi Lietuvos didikų kilmę išvesti iš Lietuvos kuni­ gaikščių. tai tos teori­ jos autoriai išgalvojo nemaža kunigaikščių vardų. Jose taip pat pirmučiausia atpasakojama lietuvių Romos kilimo teorija. Kadangi pirmieji Lietuvos kunigaikščiai yra žinomi tik iš X I I I amž. kad daugelis lietuviškųjų žodžių skamba panašiai į lotyniškuosius. būsią kilę iš romėnų. įrodinėjo.). Jie nuro­ dinėja. Žodžiu. ir visus Lietuvos kunigaikščius kildino iš to Palemono. Jau tada atsirado pirmosios Lietuvos kronikos. Lenkijoje atsirado publicistiškų raštų. o bajorijai davę savo herbus.. Savo istorija lietuviai pradėjo domėtis Vytauto laikais. lenkino didžiojo kunigaikščio dvaras ir lenkai dvasi­ ninkai. Jo vardas čia buvęs iškreiptas į Pale­ moną. Radvilos Juodojo. Lietuvos bajorija jau buvo pasidavusi lenkų įtakai. taigi jie esą kilnesni už savo kaimynus. kad Lietuvos vargai prasidėję tik susidėjus su Lenkija. kad lietuviai ir romėnai seniau būsią kalbėję viena kalba. X V I amžiuje atsirado daugiau Lietuvos kronikų. Tas atsitikę I-II amžiuje po Kristaus. kurie ruošėsi dvasi­ ninkais. Tuo būdu tie ginčai paskatino susidomėjimą garbinga Lietuvos praeitimi. Kai X V I amžiaus antrojoje pusėje buvo pradėtos derybos dėl sutvarkymo santykių su lenkais. Iš pradžių. bet buvo užrašyta keletą dešimčių metų vėliau. kad lenkai herbus pasi­ savinę iš čekų. Italiją ir Prancūziją. istorijoje žinomas romėnų karvedys Publijas Libonas. Lenkai tada didžiuodamiesi pabrėždavo. Lietuvoje vidaus reikalams jau nuo X I V amž. jų nuomone. greta 249 . tarpusavio nesantaika — ateinančios tik iš Lenkijos. Ten jie įrodinėja Ožechovskio tvirtinimų neteisingumą. vaizduojama. pavadintoje „Lenko pasikalbėjimu su lietuviu". Vis dėlto didikai buvo visi baigę aukštuosius mokslus. Lietuvos didikai. nė kiek neabejodami. Tuo pat metu daugelis lietuvių pramoko lotyniškai. Kadangi į tolimuosius kraštus tegalėjo vykti mokytis tik turtingųjų bajorų vaikai. todėl mokytų žmo­ nių buvo nedaug. Bet tuo pat metu Lietuvos bajorija nuolat kovojo su Lenkijos noru pasinaudoti Lietuva savo reikalams ir paversti ją savo provincija. kurie už­ pildė tą didelę spragą ( I I — X I I amž. maištaujanti lenkų globojama valstybė. ir visos blogybės — valstybinis pakrikimas. kaip ir Vytauto laikais rašytose. iškeliami Lietuvos valdovai ir valstybė. Tie. nes tada Europoje visur buvo įprasta save kildinti iš romėnų arba graikų. Nenorėdami pasirodyti menkesni už lenkus. Tos kovos sustiprino Lietuvos bajorijos tau­ tiškąją sąmonę. anksčiau Lietuvoje to nebuvę. vadovaujami M. kad tarp abiejų valstybių jau seniai esanti padaryta unija ir kad Lietuva prie Lenkijos jau esanti prijungta. Esą. suorganizavo mokslintus lietuvius. galo buvo vartojama gudų rašto kalba. Net Lietuvai labai nepalankūs lenkų istorikai tikėjo ta teorija ir ją savo veikaluose atpasakojo. kad iš romėnų kilę lietuviai esą kilnesni už len­ kus. savo priešų persekiojamas. o šie savo rėžtu — iš romėnų. 248 Toji teorija greičiausiai atsirado dar Vytauto laikais. l i e t u v i a i e s ą k i l ę i š s e n o v ė s r o m ė n ų . Tai romėniškajai kilmei paremti ir buvo sudaryta ištisa teorija. paprastai vykdavo mokytis į Krokuvos universitetą. kurios stengėsi iškelti Lietuvos valdovus ir valstybę. kurie paskelbė atsakymą Ožechovskiui (1564 m. to­ dėl dėtis į uniją su tokia valstybe Lietuvai nesą jokio reikalo. iš Italijos atbėgęs į Lietuvą ir čia sukūręs valstybę. šie. susipažino su Romos imperijos istorija ir pastebėjo. ir tais laikais dar daugiau atsirado istorinių raštų. pirmoji Lietuvos rašliava buvo istorinė ir turėjo publicistišką charakterį.

vyzdžiui. Jie norėjo tiktai pasirinkti vieną iš esamų rašto kalbų. ir jos būdavo atiduodamos tam. matyti. o lotynų. Kadangi daugumas Lietuvos parapijų buvo įkurtos didžiojo kunigaikščio. dar reikia priminti blogą dvasininkų skyrimo paprotį. kurie atkildavo iš Lenkijos. kaip į pel­ ningą pragyvenimo šaltinį. Plačiosios bajorų masės lotynų kalbos nemokėjo. dar daug kur tebe­ buvo išlikusi pagonybė. ir pagaliau visur įsigalėjo lenkų kalba. skiriami net nekunigai. Lietuvių bajorų tarpe pasigirsdavo balsų. o tiktai norėdavo pasipelnyti. o ku­ nigų — vyskupas. to meto žmonėms. pasigirsdavo balsų. Tuo bū­ du Lenkijoje gyvenąs didysis kunigaikštis daugumą bažny­ tinių vietų Lietuvoje atiduo­ davo lenkams. Lietuvių kunigų buvo labai maža. tačiau valstybės reikalams ji dar nebuvo niekur vartojama iki pat X V I amž. Tik vyskupai būdavo skiriami iš lietuvių tarpo. tai lietuviškieji raštai negreit teįsigalėjo. Be to. 1570 m. kuri. kad iš lietuvių tarpo nesą kandidatų. būtent klebonus skirdavo tas. iš 9 Vil­ niaus kapitulos kanauninkų vos vienas tebuvo su šventimais. tai ir daugumą klebonų skyrė didysis kunigaikštis. Tais laikais į bažnytines vietas buvo žiūrima. kurie neturėdavo jokio mokslo. rašytas lenkiškai.jos. taip pat mažai tesirūpin­ davo tikybos reikalais. temokėdavo tik paskaityti liturgines maldas ir atlikti bažnytines apeigas. 2. Liaudies tikybinius reikalus tada aprū­ pindavo iš jos pačios kilę vikarai. Bet kadangi protestantizmo sukeltas sąjūdis veikiai aprimo. kurie nieko bendro neturėdavo su Bažnyčia. Bažnyčių tebebuvo dar reta. aiškindamasis. o vien socialinis sluoks­ nis. Kad galima būtų rašyti ir lietuviškai. unijos atsiradusiuose bendruose seimuose vertė bajoriją dar daugiau mokytis lenkiškai. turįs turtų ir tam tikrų teisių. buvusį tuomet visoje Europoje. tačiau ji neįsigalėjo. o aukštesnysis visuomenės sluoksnis bematant pe251 . lenkiškais raštais kovojo ir katalikai su tuo metu iškilusiu protestantizmu. Tuo būdu į dvasininkus įsibraudavo daug žmonių. Bendrieji valstybiniai reikalai. kas kuriuo nors būdu nusipelnydavo didžiajam kunigaikščiui. Bet ta savoji kalba turėjo būti ne lietuvių. Dar ilgai buvo vartojama ta pati gudų kalba. Todėl liaudis daug kur tebebu­ vo pagoniška. reikalaujančių grįžti prie savo kalbos. kas pastatydavo ir 250 aprūpindavo bažnyčią. nes nebuvo mokyklų. o visi kiti buvo lenkai. Be abejo. tačiau didysis kunigaikš­ tis to nepaisė. Lietuviškieji raštai buvo pradėti leisti tiktai tikybos reika­ lams. Tuo pat metu ėmė kilti reakcija prieš gudų rašto kalbą. X V I amžiuje krikščionybė Lietuvoje dar tebebuvo silpna. vidurio. nes panaši kalba buvo vartojama ir didžiausio Lietuvos priešo — Maskvos. Be to. Tie kunigai. Bet dažnai nebūdavo nė jų. Įstatymai taip pat draudė užimti sve­ timšaliams ir kanauninkų vie­ tas. kuriose jie būtų galėję ruoštis. Dažnai kanau­ ninkais ir klebonais būdavo Trečioji Vilniaus katedra. tik tas vienas tebuvo lietuvis. o vyskupus ir kanauninkus — didysis kunigaikštis. Tuo pat metu visi publicistiški ginčai jau ėjo lenkų kalba. to meto bajorų supratimu. Vyskupų paskyrimą tvirtindavo popiežius. šitaip organi­ zuota Bažnyčia negalėjo pakelti visuomenės religingumo. reika­ laujančių įkurti lotyniškų aukštesniųjų mokyklų. o be to. Tačiau judėjimas dėl lotynų kalbos veikiai aprimo. tik nuo to laiko ėmė rastis vienas kitas raštas. be to. Didikai tuo tarpu kaskart vis daugiau įprato į lenkų kalbą. dalyvavimas po 1569 m. nes Lietuvoje ne­ buvo mokyklų. dvasininkai dažniausiai būdavo lenkai. nes Lietuvos įstatymai draudė svetimšaliams užimti vyskupų vietas. buvusi seniausioji lietuvių kalba. Dvasi­ ninkai buvo ne Kristaus mokslo skelbėjai. negalėję susikalbėti su žmonėmis. Protestantizmas Lietuvoje Katalikų Bažnyčios būklė prieš reformaciją. o po unijos kaskart vis labiau ėmė įsigalėti lenkų kalba. dar buvo pradėta vartoti lotynų kalba. kuriose jie būtų galėję išmokti. ir gyvenimas nuėjo savo vaga. neatėjo nė į galvą. paperstatyta 1538 m'. kuri jiems atrodė sava.

vienos kitass smerkdamos. kai to griebėsi atsigavę katalikai. Bet užtat visi slaptieji protestantai jo laikais pakėlė galvas. Lietuvoje protestantų galva ir uoliausias protestantizmo skleidėjas pasidarė artimiausias Zigmanto Augusto patarėjas M i k a l o j u s R a d v i l a J u o d a s i s . Valavičiai. Mažvydas. tačiau veikiai buvo priverstas ją uždaręs pasišalinti. Didžiausias protestantizmo rėmėjas dar liko M. Tuo pat metu Vaka­ ruose prieš jį kilo reakcija. Protestantizmo plitimas.rėjo į protestantizmą. jie neužmezgė jokių ryšių su Mažosios Lietuvos protestantais. o vėliau — Katkevičiai. Bet vis dėlto svarbiausi protestan252 tizmo skleidėjai Lietuvoje buvo didikai. visos jos tarp savęs ginčijosi. Bet Zig­ manto Augusto laikais virto kitaip: tuomet protestantų buvo pilnas Vilnius. Jį labai greit nustelbė lenkiškoji protestantų akcija. o miestuose ir kai kur vidutinės bajo­ rijos tarpe — liuteranizmas. Protestantizmas labai greitai pa­ siekė Lietuvą. čia. kur buvo spausdinamos lenkiškos protestantų knygos ir buvo lenkiškai išspausdinta Biblija. Abraomas Kul­ vietis buvo atidaręs Vilniuje savo protestantiškąją mokyklą. kur irgi buvo skleidę protestantizmą. Radvila Rudasis ir daug kitų didikų: Katke­ vičiai. ir visos pamaldos iš pradžių buvo atliekamos vien len­ kiškai. išvažiavę mokytis j Vokietijos universitetus. Taip atvirto į katalikybę Radvilos Juodojo sūnūs. Kiškos ir kiti. 253 . o protestantiškąsias knygas degino. jam buvo labai patogi dirva plisti. mokydamiesi Lietuvos ir užsienio katalikiškose mokyklose. Be to. Tam tikslui jis nau­ dojo visą savo valdžią ir turtą. daugelis jų buvo kilę iš Didžiosios Lietuvos. Radvila Rudasis. nenutraukdavo ryšių su savo tėvyne. kurių buvo pilna Lietuva. jų mokslas buvo skelbiamas net iš didžiojo kuni­ gaikščio koplyčios. { protestantizmą linko ir patsai Zigmantas Augustas: mat. kuris ir Vakaruose buvo kilęs. platindami naująjį mokslą. Lietuvos didikų tarpe labiausiai buvo įsigalėjęs kalvinizmas. Savo dvaruose. Radvila Juodasis įkūrė Brastoje spaustuvę. Tuo pat metu protestantizmas labai uoliai buvo platinamas ir Mažojoje Lietuvoje. katalikų Bažnyčia palengva atsigavo. Jas rašė Rapagelionis. ku­ riai buvo spausdinamos lietuviškos protestantiškos knygos. atėjusių iš Mažosios Lietuvos. niekas nedrįso Lie­ tuvoje atvirai skelbti protestantizmo. Lietuvos protestantai suskato lietuviškai sakyti pamokslus ir spausdinti lietuviškuosius raštus tik tada. ir visuomenė sugrįžo prie jos. pakeisdamas juos kalvinais. 1525 m. kur tuo pat metu irgi buvo labai paplitęs pro­ testantizmas. labai daug pakenkė protestantizmui įvairių jo sektų savitarpio nesutikimai. čia gyvendami. Jo bibliotekoje buvo daugybė protestantiškų knygų. Patsai M. jis pašalino katalikų kunigus. Glebavičiai. bet tas judė­ jimas buvo labai silpnas ir trumpas. Tuo būdu palengva visos didikų šeimos išvirto i protestantizmą. protestantizmas jam būtų leidęs persiskirti su nekenčiama žmona ir vesti kitą. 1538 m. grįždavo namo katalikai. Miestuose protestantizmas plito per vokiečius. Tuo metu kai kurie Lietuvos didikų protestantų sūnūs. Tik vyskupų spiriamas. kur j parsiveždavo kartu ir į Lietuvą. Be to. Lietuvos pašonėje priėmė protestantizmą kryžiuočių ordino magistras ir daugumas brolių. Visas jų gyvenimas buvo susijęs su Lenkija. o vėliau — jo sūnūs — Biržų Radvilos. bet ėjo išvien su lenkais. Lukiškiuose (Vilniaus prie­ miesty) jis pastatė kalvinų bažnyčią ir traukė į ją visus vilnie­ čius. esant tokiai liūdnai Bažnyčios būklei. Ten buvo pradėta rūpintis liaudim. Tų galingųjų šeimų atvirtimas buvo didelė parama katalikybei. Lietuviškai protestantizmas tebuvo skelbiamas žmonių. katalikų Bažnyčia pradėjo su juo kovą. užsikrėsdavo protestantų mokslu. jis dar laikėsi katalikybės. kurie. Bretkūnas ir daug kitų lietuvių. Panašiai elgėsi ir jo pusbrolis M. daug didi­ kų vaikų. Kol buvo gyvas Zigmantas II Senasis. todėl. Tatai pakirto pasitikėjimą protestantizmu. Protestantizmo antplūdis Lietu­ voje vis dėlto tebuvo laikinio pobūdžio. Radvilos Juodojo įkurtas protestantiškąsias bažnyčias jo sūnūs vertė į katalikiškas. Protestantizmo atoslūgis. Užtat kai atsikraustę į Lietuvą jėzuitai pradėjo varyti smarkią akciją už katalikybę. Tie ginčai eidavo dažnai ruošiamuose disputuose. Jie kvietėsi į Lietuvą lenkų protestantų pamoksli­ ninkų. Tačiau buvo nemaža ir kitų sektų. kaip reakcija prieš šitokią Bažnyčios organizaciją. Kulvietis.

jėzuitai dar kovojo su protestantais ir kitokiais būdais. kuriuose savo moksliškumu nugalėdavo protestantų teologus. Vėliau jie įsteigė ir Vilniaus aka demiją. Pa­ mažu jėzuitai įgavo visuomenės simpatijų: jų mokyklos buvo pilnos mokinių. jėzuitai sukūrė savo epochą ne tik tikybiniam gyvenime. o iš ten paplito po visą Lenkiją. o tik aukštes­ niąsias. Tai buvo pirmosios aukštesniosios 254 255 . Kai jų mokyklos išgarsėjo. sugriaudavo tuos argumentus. ypač Žemaičių. Kad sėkmingiau eitų darbas. katalikiškai auklėjančių jaunąją kartą. Šie buvo leidžiami į aukštąsias užsienio mo­ kyklas ir. o vėliau net pradėjo spausdinti lietuviškas knygas. greit paplisdami po visą Lietuvą. Pradžios mokyklų jie nesteigė. bet ir visose kultūrinio gyvenimo srityse. ir akademijas. įkurta kovai su plintančiu protestantizmu. taip ir Lietuvoje. \ Žemaičius jų atsikvietė uolusis katali­ kybės stiprintojas vysk. Hozijas (1564 m. Jie gavo Vilniuje namus. išdėstydamas protestantų argumentus. Lietuvos mokyklos. Jėzuitai ypatingai rūpinosi į kolegijas surinkti didikų ir bajorų vaikus. Didikai vienas po kito ėmė grįžti į katalikybę. šv. Čia jie pradėjo savo darbą. Mokinius jėzuitai auklėjo tvirtoje katalikiškoje dvasioje. gerai išmokslinti. Valerijonas Protasevičius. jie patys tapo įtakingiausiųjų didikų kapelionais ir artimaisiais jų patarėjais. o kitas. Kai protestantai pradėjo vengti disputų. netrukus kolegijų atsirado ir visame krašte. Jono bažny­ čią ir keletą dvarų. Be mokyklų. vietų gyventojams. vienas iš didžiausių jėzuitų nuopelnų buvo tas. ir protestantizmas palengva silpo. Vilniaus vyskupas. Jie buvo įkurdinti Varmijos vys­ kupystės centre Braunsberge. Kaip visur. Jėzuitų į Lenkiją atkvietė garsus katali­ kybės gynėjas Varmi­ jos vyskupas St. Ypač jie garsėjo savo mokyklomis ir pamokslais. o ypač švietime. 1570 m. jie nuolat ragino juos veikti katalikų Bažnyčios naudai. Tuo būdu daugumą protes­ tantų vaikų jėzuitai patraukė į katalikybę. jie sukūrė ištisą barokinę epochą tiek Europoje. Be to. visokiomis procesijomis ir iškilmėmis. ginąs katalikybę. vadinamas k o l e g i j o m i s . Apskri­ tai jų veikimas visur buvo sėkmingas. Vilniuje jų buvo įsteigta pirmoji kolegija. Dar ir šiandien jų palikimą galime pažinti iš gausių barokinių bažnyčių.3.). Todėl ir visi kovotojai su protestantizmu juos kvietėsi į savo kraštą. Jėzuitai Lietuvoje Jėzuitų ordinas buvo pati jaunoji vienuolių organizacija. taip ir Lietuvoje. į jas pradėjo leisti savo vaikus net protestantai. jie sakydavo pamokslus lietuviškai. kad jie pirmieji susirūpino liaudimi. pirmas jėzuitų darbas buvo steigti mokyklos. Lucko. 1569 m. Iš tų pačių savo mokinių jie išskirdavo gabesniuosius ir juos patraukdavo į ordino narius. Žodžiu. 1554—1556 rri. į Lietuvą jų parsi­ kvietė Vilniaus vys­ kupas Protasevič i u s. Merkelis Gied­ r a i t is. Be to. Jie skelbė katalikybę dar pago­ niškiems daugelio Lietuvos. Ypatingai jie stengdavosi tapti valdovų ir didžiūnų išpažinčių klausytojais ir kapelionais. Kaip visoje Europoje. o 1556—1580 m. jie tokiuos disputus rengdavo vieni. grįždavo namo dirbti mokyklose. jie stengėsi patraukti visuomenę į bažnyčią gražiomis iškilmin­ gomis pamaldomis. Vysk. Tam tikslui vyskupas Protasevičius net buvo išleidęs specialių paraginimų.t. tiek Lietuvoje. vienas jų narys stodavo ginti protestantizmo. Būdami valdovų rūmuose. tačiau jie veikė ir kito­ kiais būdais. 1540 m. Jėzuitai greit išgarsėjo savo veiklumu ir paplito visoje Europoje. Jie ruošdavo tikybinius disputus. misijose ir t.

Tuo būdu. pateikę tam tikras sąlygas. kad taip sujungtos valstybės turėsiančios vieną bendrą valdovą. abi valstybės savo sumetimais galėjo išsirinkti sau atskirus val­ dovus. kol buvo neišmirusi Gediminaičių dinas­ tija — Jogailos palikuonys. kad seimai turės rinktis Varšuvoje). Kitais unijos akto paragrafais nusta­ toma. tarp abiejų valstybių faktiškai buvo p e r s o ­ nalinė unija. o ne skyrium (§ 7 ) . D a r a n t uniją. T o ­ liau dar nustatoma. bijodami pavojaus iš Maskvos pusės. jų niekad nebuvo laikytasi. t a č i a u gyvenime lietu­ v i a i l a i k ė s i s a v o n u s i s t a t y m o . Jie nerinko sau atskiro valdovo tik todėl. kurie visada rinksiąsi Lenkijoje (§ 16. dabar priešin­ gai — lenkų išsirinktąjį valdovą rinkdavosi ir lietuviai. Abidvi pusės sutiko turėti bendrą valdovą. be jokių sutarčių. kad. kad kartu renkant valdovą būtų skaitomasi su dviem sostais. Zigmantas Augustas. tas pats Liublino seimas nutarė. Savotiškos personalinės unijos reikalavo lie­ tuviai. Unijos akto § 3-me išreikšta visa jo autorių lenkų idėja: „Didžioji Lietuvos kunigaikštystė ir Lenkų karalystė yra vienas nedalomas ir vienalytis kūnas. kurie galėjo būti vienas kitam net priešingi — iš skir­ tingų kraštų galėjo atsinešti ir skirtingus politinius siekimus. ar jos liks tik personalinėje unijoje ar pereis į realinę. Tiesą sakant. bet viena bendra valstybė. T i k intereso verčiamos. reikalaująs panaikinti visus Lietuvos įstatymus (statuto dėsnius).P E N K T O J I DALIS Ponų ir bajorijos viešpatavimo laikotarpis A. Toks naujai išrinktasai valdovas abiejų valstybių turimąsias teises turėsiąs patvirtinti vienu bendru raštu. Toliau sakoma. kad būtų skai­ tomasi tik su vienu dviejų jungtinių valstybių sostu. iš kurių turėjo išeiti. Iki 1569 m. Taigi tą pat valdovą. Liublino unijos atneštieji naujoviškumai Valdovo klausimas. įtraukti į jį. o paskui jį išsirinkdavo ir Lenkija. 17 257 . o lenkai reikalavo. nenorėjo nutraukti ryšio su Lenkija. Būtent jie reikalavo. Pagaliau įveda­ mas dar vienas — lenkams pats svarbusis — nuostatas. kuriais ji buvo surišta su Lenkija. kuris būsiąs bendrai renkamas Lietuvoje ir ka­ rūnuojamas Krokuvoje (§ 4 ) . jos skyrėsi tik dėl forma­ lumų. Lietuviams reikalaujant. sudarius uniją. jau nebegaliojo. Taip tad buvo. Pirmiausia kurį nors Gediminaitį išsirinkdavo sau valdovu Lietuva. drau­ džiančius lenkams įsigyti Lietuvoje dvarų. o taip pat ne skirtinga. kurių teisės sostams buvo pripa­ žįstamos iš tradicijos (nė vienoje valstybėje nebuvo paveldėjamojo įstatymo). Tuo būdu pasikeitė tiktai rolės: anksčiau lietuvių išsirinktąjį valdovą rinkdavosi ir lenkai. Lietuvos valstybės buitis ir santvarka. l a i m ė j o lenkai. Tačiau. kuri iš dviejų valstybių ir dviejų tautų suėjo ir susijungė į vieną visuomenę". Pirmuosius tris val­ dovus lietuviai rinkosi visiškai atskirai. Tuo būdu abi valstybės galėjo nueiti visiškai skirtingais keliais. kad turėsianti būti bendra abiejų valstybių užsienio poli­ tika (§ 11) ir bendras piniginis vienetas (§ 12). Lietuvoje jau nebeturėsią būti atskirų didžiojo kunigaikščio pakeliamųjų apeigų (§ 5 ) . Tokie buvo unijos akto nuostatai. Senieji aktai. lenkams reikalaujant. išsirinkdavo taip pat ir lietuviai. kai paskutinysis tos dinastijos valdovas. abi vals­ tybės nenorėjo visiškai nutraukti ryšio ir rinkdavosi sau bendrus valdovus. Liublino unijos dėsniai. baigė savo gyvenimą be jokio įpėdinio. Lietuvai buvo paliktas I i c l u v o s I s t o r i j a . ir faktiškai ir juridiškai Lietuva buvo visiškai nepriklausoma valstybė. išmirus Gediminaičiams 1. kad abi jungtinės valstybės turėsiančios bendrus seimus (§ 8 ) . darant uniją daugiausia dėmesio 256 ir buvo kreipiama į susitarimą dėl bendro valdovo. kurį išsirinkdavo sau lenkai. Kad būtų galima to išvengti.

žinoma. Apskritai. 258 2. nors tas valstybių junginys ir buvo vadinamas „ a b i e j ų tautų respublika". kad viena nepriimtų nieko nenaudingo kitai. Bet į elekciją. nuo savo atskirų seimų lietuviai taip pat negreit atsisakė. Valstybės valdovas Lietuvoje turėjo didžiojo kunigaikščio titulą. Tuo būdu jungtinės valstybės tik viena kitą prižiūrėjo. be kurių valdovas negalėjo išleisti jokio Lie­ tuvai skiriamo rašto. tai ir Lietuvoje jis paprastai būdavo vadinamas karalium. akte nustatytas monetos suvienodinimas niekuomet nė nebuvo iš tikrųjų įvykdytas. ir laikydavosi vieningai.nepaliestas visas valdžios aparatas (§§ 10 ir 17). savi valstybiniai kanclerių saugo­ mieji antspaudai. liko savas iždas. O be to. Bet i r čia bendrumas nebuvo didelis. susirinkdavo ne visi. Dažnai lietuviai laikydavosi savo kandidato ir. tai ir seimuose leidžiami naujieji įstatymai turėjo būti atskirai paruošiami. Taip antai. Vėliau jiems buvo leista įsigyti dvarų tik ve­ dybomis. Tuo būdu a k t o p r a d ž i o j e a k c e n t u o j a m a s v a l s t y b i ų su­ jungimas į vieną vienalytį kūną jau buvo išardytas pačių to paties akto nuostatų. tiek Lenkijoj vykdomoji valdžia priklausė karaliui. liko taip pat savos skirtingos Lietuvos teisės. iki pat valstybės galo Lietuvos pinigai buvo brangesni už Lenkijos. Juose lietuviai ir lenkai tarėsi atskirai: mat. Lenkai taip pat negavo teisės laisvai įsigyti Lietuvoje dvarų. vieni ir kiti turėjo skirtingus reikalus ir skirtingas teises. Liublino aktu abi valstybės nebuvo sulietos į vieną. nepripažindami lenkų išrinktojo. Tuo būdu iš visos unijos liko tik b e n d r a s v a l d o v a s i r b e n d r i s e i m a i . o tik arti­ mųjų sričių ir. karaliaus titulas yra aukštesnis. Jie visada sustodavo Varšuvos priemiestyje. Tad iš tikrųjų būdavo renkama ne bendrai. kaip į savo didįjį kunigaikštį. todėl vien tik mandagumas neleido jo vadinti didžiuoju kunigaikščiu. Seime buvo drauge svarstomi tik bendrieji reikalai. dalyvaujant visiems abiejų valstybių bajorams. netoli Varšuvos. Iš tolimosios Lietu­ vos paprastai atvykdavo tik senatoriai ir tuo pat metu šaukiamojo seimo atstovai. ir iš pradžių net atskirai jį rinkdavosi. išvažiuodavo namo nieko 259 . be to. o buvo du rinkėjai — Lenkija ir Lietuva. savotiškos Lietuvos valstybinės tradicijos ir nenoras susijungti su Lenkija ilgainiui dar daugiau pridarė spragų unijoj. Centro valdžia Karalius. nes unijos akte reikalaujamieji pakeisti statuto nuo­ statai niekad nebuvo pakeisti. Pragoję. Jis turėjo būti bendrai renkamas V o l o s k a i m o l a u k e . dešiniajam Vyslos krante. Mat. O valstybinių urėdų jie niekuomet negalėjo gauti Lietuvoje. o lietuviškoji kapa (60) skatikų buvo lygi 75 lenkiš­ kiesiems skatikams. ir bendrieji seimai nebuvo vieningi. tik turtingesnieji bajorai. Įstatymą priimant tebuvo kartu balsuojama. Kai kurie akto nuostatai gyvenimo praktikoje buvo pa­ keisti lietuvių naudai. Be to. nors ir vienodai vadinosi: l i e t u v i š k a s i s a u k s i n a s buvo lygus l x / 4 lenkiškojo auksino. nes į valdovą lietuviai žiūrėjo. bet kadangi jis visada būdavo ir Lenkų ka­ ralius. įstatymai ir teismai. Tuo būdu jai liko atskiri savi ministeriai. liko savi provincijų valdomieji organai ir valstybės urėdai. Tiek Lietuvoj. sava kariuomenė ir sava teritorija su aiškiai nustatyta siena su Lenkija. o kiti buvo visiškai nevykdomi.

Karaliui peržengus seimo valią. H e t m o n a i vadovavo kariuomenei. buvo laikoma. — ypač tai ga­ lima pasakyti apie Lietuvos kanclerį. Karaliaus valdžia nebuvo neribota. Kiekvieno antspaudo vertė buvo lygi: kai nebūdavo kanclerio. 1531—1541 m. Nuo to laiko didysis hetmonas jau rū­ pinosi visos kariuomenės reikalais: jos išlaikymu. d. garbės atėmimu (infamia) ir mirtimi (Lenkijoje toks teismo spren­ dimas nebuvo reikalingas kanclerio patvirtinimo). Be to. tik šie neturi teisiamosios galios. kancleriai. Paskum karalių dar varžė specialūs aukštieji urėdai — ministeriai. 1521—1531 m. tai karalius vėliau turėdavo jiems pakartoti priesaiką.neišrinkc. samdymu. Todėl jie dar ėjo maždaug vidaus reikalų nūnisterių pareigas. kad bent trečdalį laiko karalius gyventų Lietuvoje: mat. 1510— ginkluotai bajorijai. Vilniaus kaš­ sis kiemo hetmonu. kad Lietuva sudaranti 3 / 3 visos jungtinės valstybės. kurių niekas be seimo negalėjo jai uždėti. Liublino aktu išrinktasis karalius turėjo būti karūnuojamas Krokuvoje. o drauge ir kariuomenės vadas. Be to. Mūsų laikais jiems maždaug atsako didžiųjų valstybių policijos ministeriai. o atskirų didžiojo kunigaikščio pakeliamųjų apeigų Vilniuje jau nebegalėjo būti. Biržų Radvilų šakos tėvas. nuo X V I I amžiaus bajorija beveik visiškai nebedalyvavo karuose. palikusi tą pareigą sam­ dytai kariuomenei. bajorija galėjo jo nebeklausyti ir nebemokėti mokesčių. Tai buvo mar­ šalkos. arba krašto. o 1527—1541 m. o karo atvejais jis jai ir vadovavo. Bet hetmonas. kancleris ir vicekancleris. — kai kalti­ ninkas būdavo nubaudžiamas ištrėmimu (banitia). Tik labai iškilmingiems aktams būtinai būdavo kviečiamas kancleris su didžiuoju ant­ spaudu. iš pradžių vadinęTrakų. Tačiau buvo reikalaujama. eidavo jo pareigas. Jei kada per priesaiką lietuvių nebūdavo. lauko (kiemo) samdytajai kariuomenei. Kiekvienoje val­ stybėje jų buvo taip pat po du — didysis ir lauko hetmonas. raštus antspauduodavo vicekancleris. Kancleris turėjo savo žinioje didįjį. bet dažniausiai jis gyvendavo Lenkijoje. arba krašto. kurių pareiga būdavo rūpintis karaliaus saugumu ir tvarka jo reziduojamoje ar sustojamoje vietoje. 1522—1527 m hetmonas. vadovavo telionas. o vicekancleris mažąjį antspaudą. ypač Lietuvos ministeriai. pateikdamas jam tam tikras sąlygas. Jei koks karaliaus raštas būdavo nesude­ rinamas su įstatymais. maršalkos ir jų pavaduotojai — kiemo mar­ šalkos. kancleriai vadovavo vadinamiesiems valdovo rūmų teismams. Tam reikalui jie turėjo savo valdžioje net dalį kariuomenės. Tuo būdu jie buvo kaip ir užsienių reikalų ministeriai. seimų šaukimo ir kitokius universalus. kas daryti. jie antspauduodavo visus karaliaus jsakymus. Tad jie iš dalies buvo ir teisingu­ mo ministeriai. Be antspaudo negalėjo būti siunčiamas joks karaliaus oficialinis raštas nei į užsienį nei viduje. Lauko hetmonas buvo jo padėjėjas. Iš pradžių didysis hetmonas vadovavo į karą einančiai Jurgis Radvila. vadovavo jam pavestai ka­ riuomenės daliai ir. tai jie ir vedė visus užsienio reikalus. Dėl to lietuviai jautėsi nuskriausti ir dažnai reikalavo. K a n c l e r i ų kiekvienoje valstybėje buvo taip pat po du: buvo didysis. apginklavimu. Karaliaus reziduojamoji vieta nebuvo įstatymais nustatyta. M a r š a l k ų Lietuvoje ir Lenkijoje buvo po du: buvo didieji. jie galėdavo jo neantspauduoti. ir paprastai seimas sutikdavo pripažinti lenkų išrinktąjį valdovą. Tuo būdu jis buvo krašto apsaugos ministeris. kad per karūnaciją ir per priesaiką būtinai dalyvautų ir lietuviai. nesant didžiojo hetmono. Juos laikydavo pir­ maisiais valstybės urėdais. urėdų paskyrimo dokumentus. kuris iki pat X V I I amžiaus galo tvirtindavo teis­ mų sprendimus. hetmonai ir iždininkai. 261 . Kadangi kancleriai 260 antspauduodavo visus į užsienį siunčiamus raštus. Ministeriai. Visų pirma jo veikimą varžė seimas.Kijevo vaivada. hetmonas. Tik vėliau sušauktame Lietuvos seime būdavo taria­ masi. Maršalkų valdžios ženklas buvo lazda. o lauko 1514m. o už kriminalinius nusikaltimus karaliaus gyvenamoje vietoje jie turėjo teisę bausti net mirtimi.

kardininkų. vadinamųjų s e n i u n i j ų. Lenkijoje tokio įstatymo nebuvo. mokėjo algas ir prižiūrėjo pinigų kalimą. gavę aukštuosius urėdus. bet greit jų atsi­ rado ir Lietuvoj. Be to. kurie rinkdavo skun­ dus ir pateikdavo juos valdovui. Taip pat neturėjo jokios valdžios Lenkijoje nė Lie­ tuvos urėdai. arba priešingai. Lietuvos reikalais visada rūpinosi tik jos urėdai. nes nebuvo jokios kon­ trolės. ir po unijos abiejose valstybėse valdžia buvo tik savo piliečių rankose. kai kurių Lenkijoje esančių urėdų Lietuvoje dar nebuvo. Jiems vietos paprastai būdavo dovanos. arklininkų ir t. Nebuvo nė vieno aukštesnio urėdo. bet praktiškai lietuviai ten taip pat jokių aukštesnių vietų negaudavo. O kad jie galėtų dalyvauti senate. t. 263 . karaliaus rūmuose dar buvo daugybė visokių urėdų ir šiaipjau tituluotų valstybės žmonių. kuris būtų buvęs Lenkijoje. Vieni iš jų turėjo tam tikras pareigas valstybės valdyme. kuris turėtų kokios nors valdžios a b i e j o s e v a l s t y b ė s e . Kaip matome. taip pat nebuvo senatoriai.Kadangi karinė valdžia visada esti labai svarbi. Lietuvos ir Lenkijos urėdų santykiai. jie čia gavo tokias pat teises. B e to. jei kas būdavo nuteisiamas ištrėmimu (banitia) arba garbės atėmimu (infamia). skirtas valdovo reikalams. savo pareigas ėjo tik iki Lietuvos sienos.). rinko mokesčius. juos galėjo tik seimas kontroliuoti. o prie sienos juos pakeisdavo tokie pat Lietuvos valdininkai. kaip ir Lenkijoj. Tuo būdu jie lyg ir pavaduodavo kanclerius. Rūmų urėdai.t. be jų karalius nieko negalėjo veikti su kariuomene. buvo įstatymas. n e b u v o n e i m i n i s t e r i o n e i š i a i p j a u u r ė d o . kol būdavo paskirtas naujas krašto iždininkas. tiesa. — tai ta ministerija buvo pati įtakingoji ir visada tekdavo didesniesiems ponams. kiemo iždininkas taip pat perimdavo tvarkyti ir valstybės iždą. Visi urėdai buvo skinami karaliaus. Ypač lengva buvo su niekuo nesiskaityti hetmonams. Jie taip pat vadovavo ir kanc­ lerių priežiūroje esančiam aukščiausiajam miestiečių teismui. Aukštosios vals­ tybinės vietos nebuvo atlyginamos iki pat X V I I I amžiaus. bet ir nemažus turtus susikraudavo. taurininkų. Sudarant uniją. Lenkų hetmonai negalėjo vadovauti Lietuvos kariuomenei. Lenkų kancleriai negalėjo antspauduoti jokio Lietuvai skirto rašto ir t. o didikų galybė vis kilo. kurių priežiūroje buvo valdovo gy­ venamieji kambariai. kiekvienas ministeris ir urėdas savo srity galėjo veikti niekieno nevaržomas. nes jos duodavo ne tik įta­ kos valstybėje. buvo daugybė mažesnių urėdų ir jokių pareigų neturinčių dignitorių: stalininkų. vėliavi­ ninkų. o kiemo iždininkas tvarkė valdovo iždą. ir nė vieno ministerio ar šiaipjau urėdo niekas negalėjo nei pašalinti nei pažeminti.t. Buvo dar p a k a m o r ė s . Be to. Todėl didieji mag­ natai. kaip ir abudu hetmonai. Jie buvo pripažinti tikrais ministeriais ir senatoriais tiktai 1775 m. Visi urėdai buvo duodami iki gyvos galvos. Iš žymesnių rūmų urėdų visų pirma paminėtini s e k r e ­ t o r i a i . didinę karaliaus palydovų skaičių įvairiose iškilmėse (žiūr. Įtakingiausias vietas karalius paprastai atiduodavo patiems ga­ lingiesiems ponams. pavyz­ džiui. Krašto iždininkui mirus. 231 psl. ir niekas jo nusikaltusio negalėdavo pašalinti iki mirties. Kiemo iždininkai. Net karaliaus rūmų valdininkai. o kiti buvo tik titulais pasipuošę d i g n i t o r i a i . draudžiąs lenkams duoti Lietuvoje kokį nors urėdą. bet kandidatų į jas niekad netrūkdavo. — o hetmonas kariuomenę galėjo tvarkyti niekieno nevaržomas. galėjo šeimininkauti kaip tinkami. jam važiuojant į Lietuvą. o nebūtų buvęs Lietuvoje. Atimti urėdą galėdavo tik už valstybės išdavimą ar šiaip už didelius nusikaltimus. I ž d i n i n k a i tvarkė iždą. Be ministerių. Tačiau ilgą laiką hetmonai nebuvo laikomi senatoriais. Valstybės urėdų galia. Visų jų buvo po vieną Lie­ tuvoje ir po vieną Lenkijoje. Dėl tos priežasties suvaržyta karaliaus valdžia vis silpnėjo. pajamas. Jų — krašto ir kiemo iždininkų — taip pat buvo po du Lietuvoje ir Lenkijoje. Valstybės iždą tvarkė krašto iždininkas. 262 už kurias jie palaikydavo karaliaus politiką. Kiekvienoje valstybėje jų buvo po du — po dvasinį ir po pasaulinį. Iš jiems duodamų valdyti dvarų dažnas ne tik pa­ dengdavo valstybės pareigas einant padarytas išlaidas. Jie turėjo valdovo kanceliarijos (ne valstybės) antspaudus ir antspauduodavo smulkesniuosius raštus. paprastai jie dar turėdavo vaivados arba kašteliono urėdą. T i k 1768 metais išleistuoju įstatymu jie buvo padaryti senatoriais. bet ir valstybės dvarų. y. nebent tik paaukštinti. dar buvo po dvasinį ir po pasaulinį r e f e r e n d o r i ų . kurie tu­ rėjo savo valdžioje kariuomenę. Be to.

tiek Lenkija turėjo atskirus seimus. Dėl atski­ rų pasienio sričių su lenkais nuo­ lat ėjo ginčai. Jie visi sudarė s e i m ą .Santykiai su užsieniu ir reprezentacija. senatui ir pavietų atstovams. Visus raštus j Maskvą antspauduodavo Lietuvos kancleriai. kurs. 233 psl. Lietuviai veltui reikalavo. Užsienio politika buvo vienodinama tik paties karaliaus. val­ dydamas tam tikrus valstybės dvarus.). Lie­ tuva daugiausia turėdavo reikalų su sau artimiausia Maskva. kad lenkai tas žemes jiems grąžintų. Kai bajo­ rija ėmė šalintis karo. kokią turėjo Lenkijos seimas. Kai po unijos buvo įvesti bendrieji seimai. į Lenkijos iždą. o kitais metais Lenkijos erelis. ir kardininkų ir daugy­ bė kitų. nes visi santykiai su užsieniu buvo atliekami jo vardu. ginčams spręsti būdavo sudaromos specialios ko­ misijos. o iš Maskvos gaunami raštai ir su ja padarytos sutartys būdavo įteikiamos Lietuvos kancleriams ir saugomos Lietuvos valstybės archyve (metrikoje). pilies teismus ir teisė savo vaivadijoje žydus. Lietuviai savo valstybės žemes rūpestingai saugojo ir nie­ kam geruoju jų nė pėdos neuž­ leido. sprendęs žemės ribų bylas. Vai­ vadijos priešaky stovėjo v a i v a d a ir k a š t e l i o n a s . o vaivados prižiūrėjo prekybą. . Dažna vaivadija buvo dar suskaldyta į pavietus (žiūr. tai delegacijoje lie­ tuvių būdavo bent vienu daugiau. raštininkai. kai ją pavadavo samdytoji kariuomenė. Tuo būdu įstatymų leidimas Lenkijoje pri­ klausė karaliui. kad seimas susidedąs iš trijų „luomų". tada kaštelionai nebeturėjo beveik jokių pareigų. Jų kiekvienas pavietas turėjo tokių pat. Jie abudu vadovavo vaivadijos bajorijai. Prieš Liublino uniją tiek Lietuva. Tačiau tiek vaivados. tai ir jų sudėtis ir kompetencija liko tokia pat. Įstatymų leidžiamasis organas — seimas Seimas. Provincijų valdomieji organai Visa valstybė buvo padalinta į vaivadijas ir pavietus. kuris. Pasienio stulpas. tai delegacijoje daugiau narių būdavo lenkų. visoki smulkesni teismo ir mokesčių rinkimo urėdai ir daugybė dignitorių be jokių pareigų. veikė privilegija. Toliau ėjo pilies ir žemės teismo tei264 nėjai. einančiai į karą. buvo ir pavietinio pilies teismo pirmininkas. tai ji paprastai bū­ davo mišra — iš lietuvių ir iš lenkų. Tačiau su Lietuvos kaimynais visus reikalus atlikdavo Lietuvos ministeriai. Lietuvos valstybės teritorija po unijos buvo labai sumažė­ jusi. Viršuj parašo kesčiai iš jos vienais metais ei­ lentos matyti Lietuvos Vytis ir davo į Lietuvos. Po jo ėjo p a k a m o r ė . kuria karalius buvo pasižadėjęs neįvesti „ n i e k o n a u j o " be senato ir bajorijos atstovų sutikimo (dėl to ta privilegija ir vadinama „nihil novi" — „nieko naujo"). Jeigu derybos eidavo su Lietuvos kaimynu. Juose vyriausiuoju urėdu buvo s e n i ū n a s . kad abi valstybės turės bendrą užsienio politiką. Jei kokia delegacija vykdavo į užsienį. Tačiau Lietuvos seimas neturėjo tokios galios. Lenkijoje nuo 1505 m. L i v o n i j a buvo valdoma Lietuvos Lenkijos ir Prūsų kuni­ abiejų jungtinių valstybių. Liublino unijos aktu buvo nustatyta. Voluinės. tiek kaštelionai visada liko senatoriais.» 3. nešdavo pavieto vėliavą. ir ark­ lininkų. kaip ir visa valstybė: čia buvo ir stalininkų. ir v ė l i a v i n i n k a s . 4. ir taurininkų. kokia kad buvo Lenki265 . mo­ gaikštijos sienų susiėjimo vietoje pastatytas 1545 m. todėl buvo sakoma. Kai atvykdavo kokia nors delegacija ar užsienio valdovo atstovų. bet jeigu derybos eidavo su Lenkijos kaimynu. nes didžiuliai Palenkės. bajorijai einant į karą. o taip pat ir jos pirmininkas būdavo lietuvis. jo kompetencija ir sudėtis. pirmininkas tada irgi būdavo lenkas. tai jų priėmime taip pat dalyvaudavo drauge lietuviai su lenkais. Bet iš tikro ir čia kiekviena valstybė pirmučiausia rūpinosi tiktai savo reikalais. o su Lenkijos kaimynais — Lenkų ministeriai. Braclavo ir Kijevo žemių plotai atiteko Lenkijai. Visose derybose su užsie­ nio valstybėmis delegacijos irgi būdavo sudaromos mišros.

Seimo eiga. be abejo. gale pradėjo rinkti net po 6 atstovus. arba direktorium. ir niekas negalėdavo jų priversti sutikti su bendru nusistatymu.joje. y. o atstovai susėsdavo vaivadijomis tokia pat eile. kurių darbas trukdavo šešetą savaičių. Toliau buvo tikrinamas atstovų išrinkimo teisėtumas. A t s t o v ų r ū m u s sudarė visų vaivadijų ir pavietų sei­ melių rinktieji atstovai. kartais visi sutikdavo dėl apdedamųjų mokesčių. kad seimai turi rinktis kas dveji metai. Ta procedūra buvo vadinama r u g o m i s. t. ir iš tokių vaivadijų nebūdavo galima išrinkti mokesčių. Tokia pat tvarka senatoriai ir kalbėdavo. Žemaičių seniūnija X V I I I amž. Seimeliai. ant­ rosios pusės nebuvo laikomi senatoriais. — pavyzdžiui. pačiam seimui sutinkant. Apskritai tiek senatorių. vadinamą m a r š a l k a . Tą dalyką turėdavo išspręsti tuojau po seimo įvyksta vadinamieji r e l i a c i n i a i seimeliai. duodavo jiems rašytąsias i n s t r u k c i j a s . Kiekvienas seimelis paprastai jų rink­ davo po du. t. Pradžioje visi eidavo pabučiuoti soste sėdinčiajam karaliui rankos. Buvo nustatyta. pavyzdžiui. savo seimeliui. Į s e n a t ą įėjo visi vyskupai. galėjo būti ir pratęstas. kas seime bus svarstoma. y. senatas eidavo į savo 267 . Ministeriai jame sėdėjo visiškai atskirai. kokia sėdėdavo jų atstovaujamų vaivadijų senatoriai. o senatas ir atstovų „luomai" buvo papildyti Lietuvos senatoriais ir atstovais. Tą atlikus. Ypač dažnai būdavo nesutikimų dėl mokesčių apdėjimo. Be to. Po to senatas ir atstovai sueidavo į vieną salę (tatai buvo tikroji seimo darbų pradžia). Kadangi seime viskas turėjo būti sprendžiama vienu balsu. tiek kitų seimų laikas. negu iš Lietuvos. o po to kancleris arba vicekancleris pareikšdavo kara­ liaus pasiūlymus. Prieš seimą karalius paskirdavo seimeliams datą ir praneš­ davo. koks buvęs. jog jie klausimą palieką spręsti „broliams". Žemiausias vietas seime turėjo kaštelionai. Atstovai negalėdavo peržengti duotųjų instrukcijų. kaštelionai ir ministeriai. tik viena ar dvi vaivadijos nesutikdavo. lie­ 1 tuviai seime nesudarė nė / 3 . Juose pirmasis „luomas" liko. Seime visiems sena­ toriams vietos buvo nustatytos pagal kilnumą: pirmučiausia ėjo visi Lenkijos ir Lietuvos vyskupai. Vilniaus ir Trakų kaštelionai ir Žemaičių seniūnas. kuriems buvo skiriamos dvi savaitės. tik kai kurios didesnės vaivadijos rinkdavo ir po daugiau. kuriose pažymė­ davo. išrinkę seimo atstovus. kaip jie turi laikytis karaliaus keliamųjų klausimų atžvilgiu ir ko turi reikalauti. Tokiuo atveju nesutinkančiųjų vaivadijų atstovai pareikšdavo. Po to atstovai susirinkdavo į savo rūmus ir išsirinkdavo pirmi­ ninką. Kiekvienas seimas prasidėdavo pamaldomis ir pamokslu. Bet dažnai seimeliai dėl to pareikšdavo savo nesutikimą. Tik hetmonai ir kiemo iždininkai iki X V I I I amž. paskui — vaivados. vaivados. galėjo būti šaukiami ir vadinamieji e k s t r a o r d i n a r i n i a i seimai. Valstybės gyvenime. tai įvairios instrukcijos labai varžė jo darbus. reikalui esant. Bet tiek vienų. pakartodavo ir papildydavo seimeliams praneštus svarstyti klausimus. Tai buvo vadinamieji o r d i n a r i n i a i s e i m a i . tiek Atstovų iš Lenkijos buvo daug daugiau. tarp kurių buvo Krokuvos. tai buvo didelė blogybė. pareikšdami savo nuomones. Čia senatas susėsdavo priešaky.

abeji rūmai vėl susitikdavo arba susižinodavo per delegacijas. ir nebebūdavo laiko atskirai suva­ žiuoti. Ten lietuviai taip pat spręsdavo. vis tiek reikėdavo atskirai aptarti savo reikalus. vadinamo š e i m i n i u ) . vietoj iširusiųjų seimelių. kur būdavo perskaitomi apsvarstytieji įstatymai. ir 268 Lietuva žiūrėjo į juos. tai jos dažnai posėdžiaudavo ir kartu arba net visiškai nedarydavo atskirų posėdžių. kaip laikytis prieš len­ kus vienu ar kitu klausimu. kaip į trečiąją Respublikos provinciją. o viską spręsdavo bendrajam seime. Tos „sesijos" atlikdavo tą patį darbą. skirdavo naujus. — ir vėl visi bu­ čiuodavo jam ranką. Lietuvos seimelį irgi vadino provincijos seimeliu. todėl jiems daugiau reikėdavo išmokėti ir pinigų (mat. Tie generaliniai seimeliai neišnyko nė įvedus bend­ rą su lietuviais seimą. Pagaliau sei­ mas būdavo baigiamas atsisveikinimu su kara­ lium. Kadangi tarp Lenkijos provincijų ne­ buvo jokio valstybinio skirtumo. žiūrė­ dami į Lietuvą. tų atskirų suvažiavimų nebenorėdavo nė bajorija. atskiras teises bei įstatymus. Bet. m e l i a i s . prisiartindavo ir seimo metas. X V I I I amž. suderinamos instruk­ cijos ir nusistatoma. Be to. Lenkijoje. O tai jau bū­ davo atliekama seimo vietoje. o k a r t u s u ė j ę t i k savo n u t a r i m u s 269 . Lenkai ten paprastai susitardavo dėl mokesčių ir kitų bajorijai rūpimų klausimų. ir pas juos kartais ateidavo net patsai karalius. Vaivadijų seimeliai darėsi kaskart vis netvarkingesni ir labai dažnai iširdavo. vadovaujant karaliui. atstovai savo misijoje turėdavo ilgiau už­ trukti. Jei būdavo reikalo. jie būdavo lai­ komi priimtais. Tuo būdu bendrasis seimas iš tikro buvo dvilypis. nes. Generaliniai seime­ liai. d ė j u s i iš d v i e j ų y a l s t y _ bių. Lietuva turėjo atskirą valstybinę organizaciją. išnykus atskiriems suvažiavimams. Čia niekam nepriešta­ raujant. visi tie skirtingi Lietuvos reikalai ir būdavo apsvarstomi jos suvažiavimuose. tačiau j i s l a b a i s k y r ė s i n u o L e n k i j o s p r o v i n c i j ų s e i m e l i ų . kaip turi laikytis seime visi Lietuvos atstovai ir senatoriai. a t s k i ­ rai l e n k a i . o vėliau Slanime. kurį anksčiau atlikdavo generaliniai seimeliai. anksTaip susėsdavo senatoriai ir atstovai bendruose čiau Lenkija buvo susiposėdžiuose. į juos vykdami. Kadangi Lietuva visada turėjo daug skir­ tingų reikalų. o kam nors priešinantis ir savo protesto neatsiimant. Tie posėdžiai buvo vadinami „ p r o v i n c i j ų s e s i j o m i s " (sesijomis tada va­ dindavo ir kiekvienos dienos seimo posėdį. be sei­ melių. Ten atskirai darydavo savo posė­ džius abidvi Lenkijos provincijos ir Lietuva. — atmestais. vadovaujant maršalkai. be to. Nors lenkai. Čia būdavo apsvarstomi iš karaliaus gauti pasiūlymai. dabar sesijomis va­ dinamas visas parlamento veikimo metas tarp dviejų atostogų arba šiaip tarp dviejų pertraukų). kol jie įvykdavo. Tada karalius. Iš pradžių jie įvyk­ davo Volkoviske. o seimą baigiant vėl susirinkdavo į vieną salę. o atstovai posė­ džiaudavo. tai šitie suvažiavimai jai buvo labai svarbūs. Sudarant Liublino uniją. kurie vėliau bendram seimui buvo pateikiami tik pa­ tvirtinti. „Provincijų sesijos". vidury šitie atskiri gene­ raliniai seimeliai išnyko. Ir Lietuvoje prieš kiekvieną bendrąjį seimą taip pat buvo pradėti daryti tokie pat į seimą vyks­ tančių atstovų ir senatorių suvažiavimai. kaip į savo seimus. Tačiau Lietuvos atstovai savo atskirus posėdžius visada darydavo. dar būdavo daro­ mi dviejų jos provincijų — Didlenkių ir Mažlenkių — atskiri astovų su­ važiavimai. atstovus turėjo išlaikyti pati vaivadija iš specialaus mokesčio. Mat. paruošdavo ir visus sau reikalingus įstatymus. ir šito dvilypio savarankiškumo žymės dar tebebuvo neišnykusios. vadinami g e n e r a l i n i a i s sei­ Senato salės planas. kur a t s k i r a i t a r d a v o s i l i e t u v i a i . o lietuviai. Mat.rūmus ir posėdžiaudavo. tačiau. Juose būdavo paruošiami ir Lietuvai reikalingi įstatymai.

nes visi savo laisvės pagrindu laikė šį dėsnį: „Be manęs nieko negali būti sprendžiama apie mane" (nihil de me. Jie dar keletą kartų buvo sušaukti ir vėliau. Po konvokacinio seimo. Bet dar dažniau atskirus Lietuvos seimus šaukdavo patys Lietuvos ponai tarpuvaldžiuose (karalių nebuvimo metu). vadinamų pagal jų paskirtį. kam naujai yra duoti kokie urėdai. o 1673 m. bet pagaliau jie visiškai išnyko. nes įstatymai ga Įėjo būti leidžiami tik karaliaus vardu. Tatai vadinosi liberurn veto. — kas liesdavo Lietuvą. B e to. Lietuvos teisės seime dar buvo apdraustos ir kitokiu būdu. po Zigmanto Augusto ir po vėlesniųjų karalių mirties visada susirinkdavo atskiri Lietuvos seimai ir atskirai spręsdavo. dar buvo seimų. Į tuo pat metu lenkų šaukiamus seimus jie nevažiuodavo. seimas tik atlikdavo visus for­ malumus. Liublino seimas seimų vieta paskyrė Varšuvą arba kurį nors kitą Lenkijos miestą. Konfederaciniai seimai. Bet X V I I amžiuje. t. kuris visada būdavo šaukiamas Krokuvoje. jis nelietė Lenkijos). Lietuvos ir Lenkijos santykiai bendrajam seime. kas dveji metai šaukiamų. o Lietuvos kancleriai. Atskiri seimai. 271 . Labai dažnai bendrojo seimo nepakakdavo. ir be ekstraordinarinių seimų. Tas seimas turėjo susitarti dėl karaliaus rinkimo datos ir dėl kitų su elekcija susijusių klausimų. sine me). kad viena pusė nenutartų nieko priešingo kitai. kurs tarpuvaldyje būdavo laikomas valstybės galva — interrex. Visuose seimuose būdavo reikalau­ jama. tie atskiri Lietuvos seimai ėmė nykti. Ir čia Lenkijos kancleris visada pranešdavo tik apie Lenkijos. kad. nes ten įvyk­ davo karūnacija. 1654—5 m. ir visas seimas turėdavo nusileisti. pradedant Vladis­ lovu Vaza. o Lie­ tuvos kancleris apie Lietuvos urėdus. Taip pat jis spręsdavo einamuosius valstybės reikalus. tai vietoje jų pranešimą padarydavo Lietuvos maršalka arba kuris kitas Lietuvos ministeris. Dažnai vienas ar keli papirkti atstovai pareikšdavo protestą prieš viso seimo nu­ tarimą. Seimų vieta. kai Lietuvą užpuldavo koks priešas (pav. tad. einant karui su Maskva (mat. Juos šauk­ davo Bažnyčios galva. Tačiau lietuviai visą laiką 270 reikalavo. vadinamas p r i m ų . Todėl buvo nemaža atsitikimų. kad k a s t r e č i a s s e i m a s . ją užpuolus Maskvai su Švedais). kai. tačiau jokių įstatymų neleido. kurie kartais visai neliesdavo antrosios valstybės. ką rinkti. Lenkų kancleriai pranešdavo visa. pagal reikalą šaukiamų. laisvojo pasipriešinimo teisė. seimo pradžioje karaliaus vardu darant pasiūlymus. Seimų rūšys. Pasipriešinimo teisė visų buvo labai branginama. — to nusistatymo turė­ davo laikytis ir atstovai. Taip antai. y. naujasis įstatymas nustatė. kad seimo mar­ šalkos turi būti renkami pakaitomis iš mažlenkių. derėdamiesi su jais tik per delegatus. kas lies­ davo Lenkiją. Pirmiausia buvo nustatyta. kurio maršalka esti lietuvis. ir niekas nega­ lėdavo jo priversti kitaip pasielgti. Be ordinarinių seimų. Pačius karaliaus rinkimus atlikdavo visa susirinkusi bajorija. Atstovai buvo savo vaivadijos ar pavieto įgaliotiniai. Seime kancleriai dar turėdavo pranešti. tik ne lenkas. buvo pakeistas ir patsai seimų vietos įstatymas. Tuo būdu ir seime v i s u s Lietuvos reikalus atlikdavo tik jos minis­ t e r i a i. Keletą kartų jie vis dėlto pasiekė tai. kad seimas prieš įstatymus buvo sušauktas Lietuvoje. kuriame būdavo sprendžiami visi karaliaus rinkimo formalumai ir surašomos jam pateikiamos sąlygos. taip pat primas šaukdavo e 1 e k c i n į seimą. r i n k ­ t ų s i L i e t u v o j e — G a r d i n e . Ypač dažnai būdavo šaukiami atskiri Lietuvos seimai. didlenkių ir lietuvių. Todėl atstovo pasipriešinimas būdavo laikomas vaivadijos ar pavieto pasipriešinimu. Pagaliau tarpuvaldį pabaigdavo k a r ū n a c i n i s s e i m a s. Be atskirų atstovų posėdžių. Jei kartais seimo pradžioje Lietuvos kanclerių nebūdavo.. Dėl jos daugybė seimų turėjo išsiskirstyti.. Be to. tas pats įstatymas pripažino pirmenybę Lietuvos ministeriams. lietuviai ėmė rinkti karalius bendrai su lenkais. Tuojau po Liublino unijos abi valstybės turėjo labai daug skir­ tingų reikalų. Taip antai. kad seimai būtų šaukiami ir Lietuvoje ar bent pa­ sienyje. jo nustatytu laiku. Gniezno arkivyskupas. kai seimas būdavo Lietuvoje. net pats karalius sušaukdavo atskirus seimus.s u v i e n o d i n d a v o ir prižiūrėdavo. jei dėl kokių nors dalykų vaivadija nesutikdavo (ji instrukcijomis įpareigodavo savo atstovus to nusistatymo laikytis). kad viskas būtų sprendžiama vienu balsu. Šita pasipriešinimo teisė ilgainiui buvo pradėta ir blogam naudotis. vadinamieji k o n v o k a c i n i a i seimai būdavo šaukiami mirus karaliui. neatsižvelgdamas į unijos akto nuostatus. Tuo būdu k i e k v i e n o t r e č i o s e i m o m a r š a l k a b ū d a v o l i e t u v i s .

Į jį pinigai suplaukdavo iš visų karališkųjų dvarų. Kiekvienas toksai šaukimas buvo vadinamas v i s u o t i n i u b a j o r i j o s s t o j i m u . tik suvažiavę. išsirinkdavo savus viršininkus ir tol plėši­ kaudavo. Jei kuri konstitucija būdavo bendrai priimama. jei būdavo lėšų. Iždas Valstybės ir valdovo iždas. 6. Stepono Batoro laikais buvo atsiradę ir pėsti­ ninkų. Kiekvienas karys gaudavo algą. Lietuva ir Lenkija visada turėjo atskiras k a r i u o m e n e s . arba kiemo. Seimo aktai. Kartais viena valstybė vėliau priimdavo ir kitos valstybes konstituciją. galėdavo netekti žemės. Labai dažnai Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė savitarpy nesutikdavo. Kai nemokėdavo algos. Atskiri valstybės iždai buvo valdomi krašto iždininkų. todėl kaskart vis dau­ giau tekdavo naudotis samdyta kariuomene. iš muitų ir iš kitokių nuolatinių šal­ tinių. kuriame buvo surinktos paskutinių seimų konstitucijos. iš kurios turėdavo ir pragyventi. iždo pajamos ėjo ne vien karaliaus ir jo šeimos reikalams: iš jo nemažai tekdavo ir vals­ tybės reikalams. Kadangi seimo iširimas dažnai grėsdavo vals­ tybei dideliais pavojais. be to. 5. Be to. arba valstybės. iš kurių padengdavo visas savo išlaidas. be jo nė viena lenkų priimtoji konstitucija negaliodavo Lietuvoje. negu kariauti. Tatai buvo vadinama seimo limitą. pasiūlius kara­ liui ar kam nors kitam. jie pasirašydavo tam tikrą pasižadėjimo aktą. išspausdino dar vieną tomą. kad jos. specialiai seimo patvirtintu. Krokuvos Mokslų Akademija mokslo reika­ lams 1889 m. Todėl kareiviai labai dažnai plėšikaudavo. vadinamuose Volumina Legum. buvo įstatymai. Todėl X V I I amžiuje bajorija jau visai nebešaukiama į karą: ją pakeičia samdytoji kariuomenė. j i buvo v a d o v a u j a m a t i k s a v o h e t m o n ų . Tačiau i r bendrai kovodama.) seimo konstitucijos. bet ir svetur. Kariuomenė daugiau­ sia buvo raita. J a s i š l a i ­ k y d a v o k i e k v i e n a v a l s t y b ė p a t i i š savo pajamų ir mokesčių. vadovaujamas savų hetmonų. Kariuomenė Krašto ginti iš seno būdavo šaukiama bajorija. kas sveikas galįs. o lietuvių priimtoji — Lenkijoje. Po to vėl susirinkęs seimas tęsdavo toliau savo darbus. 18 273 . nutarimu. jie galutinai buvo at­ skirti tik 1590 m. Toks jų susibūrimas vadinosi k a r i u o m e n ė s k o n f e d e r a c i j a . XVIII amžiuje. tiktai seimui nutarus. Ją samdydavo ne tik savo krašte.nieko nenuveikę. O atskiri valdovo iždai buvo valdomi kiemo iždininkų. kitai valstybei į pagalbą j i ga­ lėdavo eiti tik karo metu ir. Tuo būdu šitokiam seime veto teisė jau nebeveikė. Konstitucijos Lietuvai ir Lenkijai būdavo rašomos atskirai. Bet kadangi dvarų ponai ne­ norėjo jų duoti. bet. pavyzdžiui. Karalius galėjo bajoriją šaukti į karą tik seimui nutarus. Būdavo atsitikimų. Dabar dar tebėra nesurinktos ir neišspausdintos tik paties paskutinio (1793 m. svetimų pasiuntinybių priėmimui. iždo pajamų šaltinis Lietuvos Istorija. — tik ištikus staigiam pavojui. Anksčiau tie du iždai nebuvo atskirti. kad seimas dėl kokių nors priežasčių tu­ rėdavo pertraukti savo darbus. turėjo ne tik patys eiti. Bet jau X V I amžiuje ji labai nenoriai eidavo Į karą. Kiekvienos valstybės kariuomenė nuolat s t o v ė ­ j o t i k s a v o v a l s t y b ė j e . imamų iš karaliaus ir bažnytinių dvarų valstiečių. Jau minėjome. kol gaudavo algą. tai prieš tą blogybę būdavo nukreipti vadinamieji k o n f e d e r a c i n i a i s e i m a i . turė­ damos prieš save bendrą priešą. kad bajorija labai nenoriai eidavo į karą. tai netrukus tokie rinktiniai pėstininkai turėjo išnykti. kad dažnai jiems ilgai nemokėdavo algos. tokia bajorų kariuomenė buvo ir netinkama karui: susirinkusi ji daugiau mėgo seimuoti ir linksmintis. Visi seimo nutarimai. tik visada su tam tikru. kad numatomus klausimus spręsią balsų dauguma. visos konstitucijos buvo surinktos ir išspausdintos specialiuose rinki­ niuose. Kiekviena valstybė turėjo ir visiškai atskirus savo iždus. būdavo ir tokių atsitikimų. vos nesusikaudavo. savų pasiuntinybių išsiuntimui ir t. Visi bajorai. Valdovo. jie paprastai visi atsisakydavo klausyti savo vadų. bet dar ir vestis tam tikrą skaičių tarnų. Po seimo paprastai jie būdavo išspaus­ dinami ir pranešami visam kraštui. Jei kas neidavo. — juo labiau. tai prie jos būdavo pastaba. tai ji likdavo ir taikos metu. be seimo nutarimo karalius ją šaukdavo labai retai. vadlnęsi k o n s t i t u c i ­ j o m i s . Vėliau.t. Svarbiausias krašto. Jų tada buvo iš viso iš­ spausdinta 8 tomai. 272 Kariuomenė paprastai būdavo samdoma tik karo metui. jų imdavo po vieną nuo 20 kiemų. Atstovai į juos būdavo renkami paprasta tvarka.

Ji buvo skiria­ ma kariuomenei išlaikyti. o netrukus jie patys jį pašalina ir jo vietoje pastato Zigmantą. Bet atsiradus bendriems su lenkais seimams. Bajoriškosios laisvės ir Lietuvos valstybės vadai po unijos Laisvės. Pilies seniūnijų paviete ir vaivadijoje buvo po vieną. savivaldybes ir savus teismus. ta prievolė buvo pakeista piniginiu mokesčiu. tačiau plačių politinių teisių ji negreit tesu­ silaukė. kaip ir seniūnijos. todėl jie čia taikydavosi prie didikų. pamažu augo Lietuvos bajorijos teisės. o po jo mirties iš bajorijos išsiskyrusi didikų grupė jau ima spręsti valstybės likimą. taip pat kariuomenės reika­ lams iš visų valstybinių ir bažnytinių dvarų buvo imamas mo­ kestis. Kitaip tuo tarpu buvo Lenkijoje. Tačiau jų buvo daugybė rūšių. Vieną kartą buvo daugiau uždedama vienų mokesčių. Toliau taip pat didikai pasodina į sostą jaunutį Jogailos sūnų Kazimierą. Vytauto laikais bajorija pradeda dalyvauti vals­ tybės gyvenime. — jautėsi krašto valdovė. jų pa­ jamas jis galėdavo sunaudoti kaip tinkamas. Jie dažniausiai būdavo užde­ dami karo reikalams. Lenki­ joje veikęs 1505 m. Taip antai. įgavusiu tokį vardą (hiberna). visos bajorijos reikšmė vis dėlto netaip sparčiai augo. kuri faktiškai laiko savo rankose visą valdžią. Valstybės dvarai buvo pagrindinis nuolatinių pajamų šal­ tinis. Jos buvo paliktos karaliui pra­ gyventi. 275 . būdavo duodamos iki gyvos galvos ir buvo tik bajorų pasipelnymo šaltinis. Tenutomis (iš lotyniško žodžio tenere — laikyti. Mat. ir t. pilies seniūnas turėjo savo valdžioje pilies teismą ir policines teises. Naujoje santvarkoje ir bendruose seimuose buvo laikomasi visų lenkų teisių. teisę siųsti į seimą rinktuosius atstovus. Valdant Gediminaičiams. lenkiškai tenuta vadinosi dzieržawa) vadinosi paprasti dvarai. Bajorija drauge su didikais gavo tik plačias luomines teises. Be to. pabaigos atsiradusiuose sei­ muose dalyvauja ir bajorija. vadinama k v a r t a (ąuarta). anks­ čiau tie dvarai turėdavo duoti maistą ir pašarą kariuomenei žie­ mos metu. Tuo būdu Lietuvos bajorija dar prieš Liublino uniją beveik susilygino teisėmis su Lenkijos šlėkta. didikų grupė jį nužudo. eidavo į krašto iždą. kuriems jau buvo galima pavesti ginti rūpimuosius reikalus.) pasidaro valstybine institucija. Bet ilgainiui tie abudu iždai beveik su­ siliejo. nuo XV amž.t. vadinosi s eni ū n i j o m i s. Tačiau senoji didikų galia Lietuvoje dar nebuvo sugriauta nė po pavietų bei seimelių reformos: visur tebevadovavo didi­ kai. kitą kartą kitų. didikai pa274 f kelia didžiuoju kunigaikščiu Švitrigailą. privilegijos dėsnis nihil novi buvo pritai­ kytas ir Lietuvos bajorijai. todėl nelabai tegalėjo ginti seime savo interesus. Jos. kad galima priešintis net valdovui. dar nebuvo pri­ pažintas. kurių valdytojai krašto valdyme nedalyvaudavo. Jas valdydavo ar išnuomodavo patsai karalius. o kurios būdavo skiriamos valstybei. vadinamas h i b e r n a (žiemos mokestis). Kylant didikų galiai. Ji taip pat įgavo visas kitas lenkų teises ir pradėjo gyventi lenkų šlėktos viešojo gyvenimo papro­ čiais. Pa­ galiau 1566 m. 198 psl. 7. vadinamų k o n f e ­ d e r a c i j o m i s . bet jos reikšmė ten dar labai nedidelė: bajorija. Palengva Lietuvoje taip pat atsirado ir ginkluotų bajorijos susibūrimų. Visi mokesčiai. Ponų tary­ ba (žiūr. tradicijų ir papročių. o nuo 1649 m. išdalinamų valdyti bajorams. Daugumas jų. be įvairiausių vidaus ir užsienio muitų. nuo kurių jie dažnai priklausydavo ekonomiškai. tai už jį valdo patys didikai. jei jis nevykdo renkant duotų pasižadėjimų. Ten bajorija (šlėkta) jau turėjo plačias politines teises. Iš visų seniūnijų valstybės naudai buvo imama 1 U pelno dalis. Kitos rūšies valstybės dvarai buvo vadinami k a r a l i š ­ k o s i o m i s e k o n o m i j o m i s . Zigmantui ėmus kietai valdyti. ir tuo būdu jų reikšmė dar labiau išauga. bet kaip paprasti asmens. bajorijos reikšmė padidėjo. kurios būdavo skiriamos jo asmeniškiems reikalams. buvo nenuolatiniai: juos paskirdavo seimas tik vieneriems ar keleriems metams. Dėl to Lietuvos bajorija Lenkiją laikė sau siektinu pavyzdžiu. Į karaliaus iždą pagaliau patekdavo tik tos pajamos. kaip atskiras sluoksnis. Mokesčiai. Seniūnijų buvo dvejopų — p i l i e s s e n i ū ­ n i j ų ir t e n u t ų . įsigalėjo įsitikinimas. Į seimą bajorai atvykdavo ne kaip atstovai. Lietuvos bajorija daugeliu atžvilgių susilygino su Lenkų bajorija: ji taip pat gavo savus teismus.buvo seimo uždedami mokesčiai. Todėl bajorija jas paprastai vadindavo „nusipelnusiųjų duona" (panis bene merentium). Ka­ dangi jis pats tuo tarpu dar per jaunas. Tiesa. siųsti tam tikro luomo ar apylinkės.

181 psl.Žodžiu. nei kas turi rinkti. tarpuvaldyje valstybės galva norėjo laikyti aukščiausiąjį Bažnyčios dignito­ rių. Tačiau rinkimo tvarka dar ne­ buvo nustatyta: nebuvo aišku. tai bajorija ir iš inte­ reso sekė paskui didžiūnus. Tatai visai suprantama: g y v e n a n t sava­ rankiškoje valstybėje. 277 . kuriam abi v a l s t y b ė s b u v o l y g i o s . Pirmoji ne­ paprastą reikšmę įgijusi Lietuvos didžiūnų šeima buvo G o š ­ t a u t a i . Goštautų šeimos reikšmė nesuma­ žėjo nė po Jono Goštauto mirties. Lietuvos bajorija ėmė gyventi tą patį gyvenimą. taip pat senos. bandė konkuruoti gudų kilimo K a t k e v i č i a i . kad ji su Lenkijos šlėkta sudaro vieną bendrą luomą. jau tada ir kiek vėliau. jis perėjo į opo­ ziciją ir vadovavo Lietuvai kovojant su Lenkija dėl Voluinės ir Podolės (žiūr. Nebuvo taip pat nustaty­ ta. Gniezno arkivyskupą — primą Uchanskį. Tik dabar jie valstybės vairą valdė ne kaip ponų tarybos nariai. gale jie išmirė). kol Kazimieras išaugo iš vaiko amžiaus. nei kur nei kada. Suburti apie save ba­ joriją jiems buvo nesunku: čia jiems padėjo jų milžiniški turtai ir senoji tradicija. visuomenės dėmesys juk turėjo kur nors krypti. liko tik ne­ tekėjusi Zigmanto Augusto sesuo. Su Zigmantu Augustu pasibaigė Lie­ tuvą ir . Su jais. ir tolimi jo giminės. Tada iškilo greta jų sto­ vėjusios. nepaver­ žė iš jų įtakos. B. nors iš pradžių savi Lietuvos valstybės reikalai dar buvo labai uoliai ginami. giminiškos didikų R a d v i l ų ir A st i k ų šeimos.). Bet ir išaugus bajorijos reikšmei. Šioje parti- Zigmanto Augusto sesuo Ona. kur joks kitas luomas. Periodas kovos dėl valstybinio Lietuvos savarankiškumo 1. Liublino unijos aktu. ir Zigmanto Augusto laikais vadovaujamoji rolė priklausė Radviloms. be bajorų. Vadovaujančiosios Lietuvos didžiūnų šeimos. kurį gyveno lenkų šlėkta. bet. Kazimierui persikėlus į Lenkiją ir pradėjus vesti savarankišką politiką. Ona. bet kaip bajorijos vadai. Tuo būdu tokios šei­ mos galvos darėsi tarsi Lietuvos nevainikuotais kunigaikščiais. renkant didžiuoju kunigaikš­ čiu Kazimierą. (biustas iš antkapio. Aukščiausiai iškilo Radvilos. Astikai nepajėgė jų nukonkuruoti ( X V I amž. Jie ypačiai iškilo nuo Jono Goštauto laikų. Jis buvo taip pat ir tikrasis Lietuvos valdytojas. jas dar didino. Dėl to veikiai kilo nesantaika ir prasi­ dėjo partijų kovos. O ta bendrumo sąmonė ir bendruose seimuose vedama bendra kova dėl savo luominių interesų buvo didžiausias Lietuvos bajo­ rijos galutinio sulenkėjimo veiksnys. apsaugodamas nuo lenkų konkurencijos. esančio Krokuvos katedroje). Tuo būdu bajorijoje atsirado įsitikinimas. j i s n e g a l ė j o k r y p t i į L e n k i j o j e g y v e ­ nantį ir dar iš svetur a t ė j u s į valdovą. kurs vadovavo Lietuvos didžiūnams. O kadangi valstybinis savarankiškumas ne tik ne­ buvo priešingas bajorijos luominėms teisėms. f 1596 m. didžiūnų galia vis dėlto nesumažėjo. kurie betgi.Lenkiją valdžiusios Gedimino šeimos šaka. kad jie yra valstybinio Lietuvos savarankiškumo saugotojai. kas turi būti laikomas valsty­ bės galva tarpuvaldžio (kara­ liaus nebuvimo) metu. Tačiau Zigmanto II laikais Goštautų šeima pasibaigė — išmirė. valdovą reikėjo rinkti bendrai su lenkais.) Tarpuvaldžio tvarka. L e n k i j o j buvo dvi prie­ šingos partijos. t o d ė l k r y p o į g a l i n g i a u s i ą j ą L i e t u v o s š e i m ą . Lietuvos bajorija ir Lenkijos šlėkta savaime jautėsi esanti viena visuomenė. o kita tuo me­ tu norėjo pripažinti valdžią pir­ majam Lenkijos ministeriui — maršalkai Firlėjui. Luominėje valstybėje. neturėjo net pilietinių teisių. Be vadovaujančiosios didžiūnų šeimos Lietuva 276 niekad neapsėjo. Tuo būdu palengva įsigalėjo ir valstybinio vienin­ gumo jausmas. kuri daugiausia šalininkų turė­ jo Didlenkiuose. Pirmasis tarpuvaldis (1572—1573 m. Viena iš jų. negalėdami prilygti Radviloms turtingumu.

Jie seimo metu susitarė ginti savo teises ir tam tikslui paruošė specialų aktą. d i s i d e n t ų vardu. vadina­ mus k a p t u r i n i a i s t e i s m a i s . į Varšuvą jie nusiuntė tik savo delegaciją. Ji dabar buvo susirūpinusi pataisyti Liublino unijos aktą. įvykusias hugenotų sker­ dynes Paryžiuje šv. Kadangi visi teismai veikdavo karaliaus vardu. o elekcijoj dalyvauti i r balsuoti galįs kiekvienas bajoras (taigi buvo sakoma. Pirmoji elekcija ir Henrikas Valua (1573—1574 m. bet ir kalvinas. jie norėjo pakeisti neseniai padarytos unijos sąlygas ir atsiimti lenkų užgrobtas žemes. 2. J. kad į elek­ cija bajorai vykstą viritim). Jie būdavo renkami pačios bajorijos iš savo tarpo ir nuo šio laiko būdavo sudaromi kiek­ vienam tarpuvaldžiui. nes Firlėjas buvo ne tiktai įtakingiausias Mažlenkių ponas. Šitas konfederacijos aktas buvo pateiktas seimui. ir jie tikėjosi gauti Lenkų paramos. pradėjo veikti ir Lietuvoje. Kadangi nuncijas. Commendoni.joje daugiausia buvo mažlenkių ir protestantų.) Lietuviai konvokacijoj nedalyvavo: nepatenkinti lenkais. kuri nuo akto surašymo vietos paprastai vadinama V a r š u v o s k o n f e d e ­ r a c i j a (konfederacija tais laikais buvo vadinamas bajorijos susitelkimas ir susitarimas ginti bet kokiuos savo reikalus net ginklu). kurių metu įvyko daug atskirų lietuvių ir lenkų seimų ir kurių metu daug kartų • buvo susikeista pasiunti­ niais. Varšuvos konfederacijoj nekatalikai susitarė ginti savo teises nuo galimų persekiojimų. turėjęs didelę įtaką katali­ konfederacijos aktas buvo suda­ kų kovose su protestantais Zigman­ rytas vienų lenkų. tiek Lietuvoje buvo pradėti vadinti vienu bendru J. nes kaip tik tuo metu visoje Europoje ėjo žiauri kova tarp protestantų ir katalikų (kaip tik tuo metu sklido visokių gandų apie pragarsėjusias. Jei karalius būtų išrinktas karš­ tas katalikas. arba tiesiog konvokacija. tai tikrai buvo galima laukti nekatalikų persekio278 jimų. bet apskri­ tai. rugpiūčio 24 d. garantuojama. vos prieš 5 mėn. Vėliau jis buvo tvirtina­ mas kiekvieno naujojo karaliaus. Varšuvoje buvo sušauktas seimas. Gniezno arki­ vyskupui vadovaujant. nes kaip tik tada grėsė naujas sunkus karas su Maskva. Baltramiejaus naktį — 1572 m. kurie naujojo karaliaus turėjo būti patvirtinti. Bet pagaliau jie lenkams 279 . laikėsi nuošaliai. F. jis teturėjo juridinę galią tiktai Lenkijoje. bet vėliau. išreikalauti iš Lenkų grąžinti Liublino seime nuo Lietuvos atplėštąsias žemes ir gauti iš jų paramos prieš Maskvą. galutinai laimėjo didlenkių primo partija. Tame konfedera­ cijos akte kalbama ne apie vie­ ną kurią nors tikybą. kad karaliui mirus aukščiausioji valdžia priklausanti primui (dėl to jis dar buvo vadinamas intevvex). Šitoksai seimas. Katkevičiaus ir M. ir seimas jį patvirtino. Varšuvos konfederacija. Tame seime. tačiau visiškai nutraukti ryšių su lenkais nesi­ ryžo. Jį pasirašė visi pasaulininkai ir net vienas vysku­ pas.). tai buvo nutarta tarpuvaldyje sudaryti atskirus teismus. įtrauktas į Lietuvos Statutą. Dėl to nuo to laiko visi nekatalikai tiek Lenkijoje. kad n i e k a s dėl t i k ė j i m o n e b ū s i ą s p e r s e k i o j a m a s . Primui šaukiant konvokacinį seimą. kuriame pripažįstama visiška tikybų laisvė. galutinai visiems laikams buvo pripažinta. Taip pat visiems laikams buvo nustatyta karaliaus elekcijos tvar­ ka: buvo nutarta. kurs turėjo nustatyti elekcijos tvarką ir paruošti kai kuriuos įstaty­ mų pataisymus. Tuo būdu šis V a r š u v o s konfedaracij os aktas pasidarė pamatiniu protestantų ir visų nekatalikų tikėjimo lais­ vės įstatymu. Tačiau buvo galingi ir protestantai. kad elekcija turinti įvykti l a u k e t a r p V a r š u v o s i r V o l o s k a i m o . L i e t u v a . Po ilgų derybų. Konvokaciniam seime laimėjo katalikai. be to. vėliau visada šaukiamas po karaliaus mir­ ties. buvo vadinamas k o n v o k a c i n i u s e i m u . Šitas susitarimas buvo pavadintas konfederacija. — kad s k i r i a s i t i k ė j i ­ mu (dissidentes de religione) vieni kitų nepersekiosią. tai iš pradžių to Augusto valdymo gale ir pirmojo tarpuvaldžio metu. vadovaujama J. Radvilos. reika­ laudami patogesnės vietos elekcijai.

nes jo reikalavimai buvo mažiausi ir jis sutiko su visomis sąlygomis. kad seimai būsią šau­ kiami ne rečiau. kad mirė jo brolis Karolis I X .).nusileido ir balandžio mėnesį atvyko į sušauktą elekcinį seimą. ir kiekvienam valdovui teikiamosios sąlygos bent kiek skirdavosi. Lietuvos kunigaikštis ir mas greit pasibaigė. 281 . Naujojo karaliaus aktai. Lenkų ir lietuvių delegacijoms atvažiavus į Pa­ ryžių. o iš dalies ir Lietuvoje. slapta. mas. jis savo pa­ žadų nepaisė. — nors. kad karalius saugosiąs krašto sienas. kaip buvo valdoma Prancūzi­ ja. taip pat jį paskelbė savo didžiuoju kunigaikš­ čiu ir lietuviai. jis išvyko į Prancūziją ir sėdo į sostą (jis ten karaliavo Henriko I I I vardu. o tik bajorijos sutartis su kara­ lium. Taip antai. kuri vėliau bū­ davo patvirtinama visų naujųjų karalių ir išliko iki Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybės pabaigos. nesius. karo atveju sa­ vo pinigais pasamdyti kariuomenės. Jos buvo surašytos kitam rašte. Lietuvos didžiūnai (Kat­ kevičiai ir Radvilos) rūpinosi išrinkti imperatoriaus Maksimili­ jono II sūnų Ernestą. Tarp kitko. Henrikas suži­ nojo. d. vyras — Švedų karalius Jonas. pats Henrikas ir jo brolis Karolis IX stengėsi kai kuriuos punktus pakeisti. Dėl to Lenkijoje. Henrikas per savo atstovą elekciniam seime sutiko su viso­ mis sąlygomis. Tai yra tarytum karaliaus sutartis su jį renkančia bajorija. tai yra suglausta valstybės konstitucija. bet. pagal Liublino unijos aktą. kad be seimo nutarimo nešauksiąs į karą visos bajorijos. kaip kas 2 metai. ir t. tai buvo paskelbtas naujas tarpuvaldis (1574 m. Henriko artikulai leido jo neklausyti (tas punktas paprastai vadinamas de non praestanda oboedientia — apie atsisakymą nuo paklusnuo). Laimėjo šis pastarasis. pra­ dėjo kilti nepasitenkini­ Henrikas Valois. nors jam tebebuvo tik 23 m. su viskuo sutiko ir prisiekė. y. Kotrynos.. liečiančios jį patį. Jame kara­ lius pirmučiausia pasižada niekad nesiekti padaryti sostą pavel­ dimuoju ir garantuoja. tačiau labiau­ siai rūpinosi gauti sostą Prancūzų karaliaus Karolio IX brolis H e n r i k a s V a l u a (Valois). ir buvo pradėta ruoš­ tis kito karaliaus rinkimams.t. t. PaLenkų karalius (vėliau Prancūzijos karalius karaliavęs vos 5 mė­ Henrikas III). viskas turėjo būti daroma bendrai su lenkais. Be vadinamųjų Henriko artikulų. Karaliui prisiimtų sąlygų nevykdant. vedybas su Ona vis atidėliojo ir svajojo valdyti taip. jis pasižadėjo vesti Zig­ manto Augusto seserį Oną. niekam nieko nesakęs. Tie abudu aktai buvo ne kas kita. vėliau vadinamas H e n r i k o a r t i k u l a i s . apmokėti Zigmanto Augusto skolas. Šioje pirmojoje elekcijoje buvo nustatyti visi formalumai. Pirmiausia buvo surašytas karaliaus vardu tam tikras raštas. taikomi ir vėliau renkamiems kara­ liams. Savo kandidatūrą statė ir Zigmanto Augusto sesers. tuo būdu tikėdamiesi išvengti sun­ kaus karo su juo. Tačiau tas neri­ 1573—1574 m. vadinamam pacta conventa. gyventi santarvėje su 280 Prancūzija. paskui patvirtinama Varšuvos disidentų konfederacija. įsteigti laivyną. Žo­ džiu. o jai 55 m. absoliutiškai. delegacijoms nenusilei­ dus. Henrikas įsipareigojo nuolat laikyti prie savęs 16 senatorių patarėjų. kaip vienas iš blogiausių Pran­ cūzijos karalių). naujajam karaliui dar buvo pateiktos sąlygos. garantuojama. Išrinkus lenkams. kad po jo mirties bajorija galėsianti pati laisvai išsirinkti sau naują karalių. Atvykęs ir vainikavęsis Krokuvoje. Toksai aktas (pacta conventa) vėliau būdavo pateikiamas kiekvienam naujam kara­ liui. Tik jie paskelbė Henriko išrinkimą skyrium nuo lenkų ir apie tai pranešė jam į Paryžių per atskirą savo delegaciją. o karo nepradėsiąs ir taikos nedarysiąs be senato nutarimo. Kai reikalaujamas jis atgal nebegrįžo. Kandidatų į sostą buvo nemaža. o smulkbajoriai buvo linkę rinkti Mask­ vos carą Joną IV Žiaurųjį. kurs žinomas.

Tad veikiai. jie siūlė lenkams panaikinti rinki­ mus. Vitkevičiaus piešinys). antrasis Lietuvos seimas nutarė jį pripažinti savo valdovu. L i e t u v a iš pradžių visai nepripažino Batoro savo val­ dovu. kurį buvo norima išrinkti jau 1573 m. Atvykusi speciali lietuvių de­ legacija pareiškė griežtą protestą pačiam karaliui ir rei­ kalavo. Batoro įsiviešpatavimas. jiems ne­ dalyvaujant. kad jis n e s i v a d i n t ų d i d ž i u o j u L i e t u v o s k u n i g a i k š č i u . kai Batoras prižadėjo lietuviams saugoti visas jų teises. tas. ir šaukti naują seimą. jis karūnavosi ir vedė kunigaikštytę Oną. Batoro elekcija ir Lietuva. Tačiau lietuviai pateikė jam tam tikras sąlygas. Ta­ čiau kai pasibaigė Hen­ rikui grįžti paskirtas lai­ kas. kad jis buvo išrinktas. pakeisti unijos aktą ir atgaivinti atskirus Lie­ tuvos seimus. kad jis atsisakytų Lietuvos iždo naudai nuo visų 283 . maža to. ir t.000 raitelių ir 500 pėstininkų. Nedalyvavo lietuviai nė Batoro karūnaciniame seime. nelaikyti išrinktu nei Batoro nei imperatoriaus Mak­ similijono I I . Lietuviai tikino imperatorių. pagaliau sutiko ir lie­ tuviai rinkti naują kara­ lių.) elekcija Stp. o vėliau išpirkti totoriams patekusius belaisvius. lietuviai svajojo jo padedami pakeisti Liublino unijos nuo­ status ir susigrąžinti sau Lenkų užgrobtąsias že­ mes. Tarpuvaldis ir Stepono Batoro (1576—1586 m. O pačia conventa akte jam buvo įrašytos šito­ kios sąlygos: jis pasižada atkariauti Maskvos užimtąsias žemes (tas lietė Lietuvą) ir gyventi taikoje su turkais ir totoriais. nepripažino jo tiktai vienintelis pirklių valdomas Dancigo miestas. Bet imperatorius pabijojo. Dau­ giausia lietuvių simpati­ jos turėjo tas pats impe­ ratoriaus sūnus Ernes­ Steponas Batoras. kurs betgi buvo ginklu priverstas jam nusilenkti.ir nuo to pasiūlymo atsisakė. Ka­ 1576—1586 m. kur jis būtų pakeltas didžiuoju kunigaikščiu be lenkų.3. prieš atvykdamas į savo naująją valstybę pasižada atsiųsti valstybės reikalams 200. Dar tebekaraliaujant Hen­ rikui. Stp. kovai su Maskva pasižada panaudoti ir savo kunigaikštystės kariuomenę. y. (S. Nors didelė Lenkijos didponių dalis ir buvo nusistačiusi prieš Batorą.000 auksinų. kurs turėjo vesti kunigaikštytę Oną. tačiau lietuviai nė viename iš jų nedalyvavo. t. Ta282 čiau išėjo kitaip. tačiau kita dalis lenkų didžiūnų ir daugumas bajorijos pareiškė prieš jį protestą ir karalium paskelbė Turkų sultono rekomen­ duojamą S e p t y n p i l i o (Vengrijoje) kunigaikštį S t e p o n ą B a t o r ą . savo pinigais pasamdyti 1. kad po to jį išsirinksią savo karalium ir lenkai. Henrikui pabė­ gus. kad jo sūnus bus bendrai išrinktas abiejų valstybių. tai jį bematant pripažino visa Lenki­ ja. patvirtinti visas senąsias teises. Lietuviai protestavo. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius. Tik. Lietuvos ponams tinkamiausias atrodė kuris nors iš imperato­ riaus Maksimilijono sū­ nų arba ir jis pats. jie stabdė nuo to žygio ir lenkus. jie neskubėjo pa­ skelbti j j netekus sosto. Kadangi netrukus mirė jo konlturentas im­ peratorius Maksimilijonas. nes tuo tarpu grėsė karas su Maskvos caru Jonu I V . t. Jiems tik rūpėjo rasti sau tinkamiausią kandi­ datą. tai Lietuvos ponai net buvo pasiūlę impe­ ratoriui atsiųsti Ernestą su būriu kariuomenės į Lietuvą. atvykęs į Krokuvą. d. pirmučiausia jie reikalavo. lenkai sušaukė net ke­ letą seimų. Tik už tai jisai iš anksto turėjo pasižadėti grąžinti Lietuvai atplėštąsias žemes. dangi Lenkijos bajorija labai nemėgo vokiečių Habsburgų. bet jį palaikė daugumas bajorijos. Kol Batoras įsiviešpatavo. todėl įsiviešpatauti Lenkijoje jam buvo nesunku. Batoras taip pat prisiekė laikytis H e n r i k o a r t i k u l ų ir pacta conventa punktų. tikėda­ masis. kad tuo būdu Lietuva visai nepersiskirtų su Lenkija . vesti kunigaikštytę Oną. sušaukę savo atskirą seimą Gardine. Elekciniam seime lietuviai ir dalis lenkų di­ džiūnų nutarė rinkti karalium patį imperatorių Maksimilijoną.

tai delegacija visos Lietuvos vardu paskelbė. be to. tad jai buvo labai sunku gintis. nes caras Jonas IV žūt būt norėjo gauti sau patogų išėjimą į Baltijos jūrą. y. caras dar nepradėjo karo. ir 2 mėn. Saugokit savo laisves. o ne vien tik Lenkijoje. Į tvirtą ranką paėmęs valstybės vairą. didžiuoju kunigaikščiu (tai įvyko 1576 m.. Įsiviešpatavęs Lenkijoje ir Lietuvoje. tarp jų buvo pasirašytos 3 me­ tų paliaubos. o ne jį. mokąs valdyti ir turįs didelių politinių sumanymų. kuri tuo metu buvo suskaldyta tarp turkų ir austrų. Tik. ir caras vis dar tikėjosi sosto. Stepono Batoro karai su Maskva Santykiai su Maskva iki 1579 m. kuris. kad Lenkija. Kai karalium buvo išrinktas Stp. Todėl myliu ir saugau savo laisvę. T o ­ liau lietuviai reikalavo. kai jis buvo lenkų išrinktas. caras jautėsi labai įžeistas: jam buvo pikta. tačiau didikai buvo griežtai prieš jį nusistatę: mat. o laisvėje. 285 284 . tačiau visų Lietuvos reikalavimų neįvykdė. valgio ir apdaro man pakako. Steponas Batoras. bijojo gauti tokį savo žiaurumu išgarsėjusį valdovą. tad nepa­ kęsiu. Lietuvos bajorija gal būtų ir su­ tikusi jį rinkti. susitaręs su didžiūnais. Caras viešai į Lietuvos Lenkijos sostą rėmė imperatoriaus kandidatūrą. Prieš atvykstant pas jus.. bet ne­ būkit mano ir senatorių auklėtojais pedagogais. o imperatoriui Lenkija. kad Lietuvai būtų pridėta tiek naujų žemių. N o r i u p a t s a i v a l d y t i i r į s a k i n ė t i . dar geras karo vadas. didelės energijos. t. jis pasakė: „Gimiau ne arklidėje. Kartą 1576 m. Kadangi tada buvo tarpuvaldis. kurie laisvių nenaudoja piktam". Taigi esu tikras jūsų karalius. 5. kad toliau neišvengs karo. kad bendrieji seimai rinktųsi pakaito­ mis Lietuvoje ir Lenkijoje. kai Lenkų seimas atsisakinėjo duoti karo rei­ kalui mokesčių ir reikalavo iš Batoro Zigmanto Augusto turtų apyskaitos. tiek Lenkijai. bū­ damas. Liublino seime. kokia tuo metu buvo Lenkija (didžiūnų valdoma Lietuva tuo metu dar buvo daug tvarkinges­ nė. nes vis dar tikėjosi. caras sumanė padėti visą Livoniją pavergti Danijos dalį valdančiam karalaičiui M a g n u s u i. kai buvo karūnuotas karalium). Jau 1570 m. bemeilijo priimti sau val­ dovu mažytį kunigaikštėlį. Stepono Batoro asmuo 1576 m. t. užimti didžiąją dalį Livonijos. Turkų sultono vasalą. Batoras gražiai žadėjo atsižvelgti į vi­ sus Lietuvos reikalavimus ir kai prisiekė saugoti visas jos teises. Lietuvos kariuomenės čia buvo labai nedaug (o lenkų visiškai nebuvo). šias neseniai įsigytas žemes norėjo apginti. birželio 29 d. o 1575 m. Būkit laisvių sar­ gais. caras pradėjo kariauti su Švedais. bet slaptai veikė vien savo naudai ir planavo net Lietuvos Lenkijos pasidalinimą: jam turėjo tekti Lietuva. 217 psl. kiek buvo nuo jos atplėšta ir priskirta Lenkijai 1569 m. kad norėjo jį sulaikyti nuo karo. Jie tik dėl to derėjosi su juo dėl sosto. caro kariuomenė įsiveržė ir į Lietuvos Len­ kijos valdomąsias sritis. kad jis pats arba jo sūnus Teodoras gaus Lietuvos ir Lenkijos sostus. kad Lietuvos kariuomenės vadais nebūtų skiriami nei lenkai nei kiti svetim­ šaliai. amžiaus. bet tik tokiais. praėjus 7 mėn.). 1571 m. jog pripažįstanti jį savo. jis svajojo išvaduoti savo tėvynę Vengriją. Jis mokėjo ir sugebėjo valdyti net tokią netvarkingą valstybę. o ketvirtą buvo užgrobęs caras. tai karas laikinai aptilo.Zigmanto Augusto seseriai Onai paliktų privatinių dvarų. y. Lietuva. 4. ir abi pusės žinojo. padarė daug gero tiek Lie­ tuvai. būtų caro va­ salas. deja. Steponas Batoras turėjo 43 m. tarp Lietuvos ir Maskvos tebebuvo neišspręstas ginčas dėl Li­ vonijos (žiūr. karalius ją galėjo labai gražiai tvarkyti). dide­ lės valstybės valdovą.. 1575 m. Dievo valia tapau šios valstybės karalium. Taip susitaręs su Magnusu. Batoras. nuo to laiko. trečią — Danija. o vien tik lietuviai. Livonija tada buvo suskaldyta tarp kelių valstybių: vieną dalį valdė Lietuva su Lenkija. o ne koks nors nulipdytas ar nutep­ liotas. atvykau jūsų kviečiamas. o iš dalies ir Lenkija. ir 24 d. Batorui ateinant į sostą. kad kas nors man įsakinėtų. neilgai jam teko valdyti — vos 10 metų. Nors Batoras visą savo karaliavimą buvo palankus Lietuvai. o vėliau ir Lietuva. kitą — Švedija. Jis buvo silpnokos sveikatos ir dažnai sirguliavo. gavęs Livonijos karaliaus titulą. Kai Stp. Caras tuo tarpu sugalvojo lengvesnį būdą Livonijai įgyti. Šiaipjau buvo žmo­ gus protingas. ir 13 d. pasibaigus paliaubų laikui. ir jūs man uždėjote ant galvos karūną.

Tuo tarpu Steponas Batoras negalėjo pradėti karo. vasarą pats karalius iš Vilniaus išžygiavo prieš caro kariuomenę.700 karių. Mas­ kvos valdžioje išbuvęs Poloc­ kas sugrįžo Lietuvai ir liko jos iki pirmojo padalinimo).600 karių (jų tarpe lenkų te­ buvo vos 300). žygis ir Polocko atgavimas. jis čia sušaukė vienų l i e t u v i ų s e i m ą . Caro ir Magnuso kariuomenė tuomet ėmė vieną miestą po kito. kad jie duotų samdytos kariuomenės. buvusiu net kitų vasalu . nesulaukdamas taikos. kuriam padėjo sūnus. kur padė­ kojęs jiems už uolų dalyvavimą kare. Todėl karalius tuojau grįžo į Vilnių ir sušaukė tuo reikalu Varšuvoje seimą. ir su ja būdavo sunku kariauti. ir vyriausiuoju vadu buvo paskirtas Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Rudasis. kiemo hetmonas (jis pirma­ sis — nuo 1579 m. 1579 m. ) . kaip toliau veikti. vėl išžygiavo į karą 287 . kad vis tiek teks kariauti. kad valdovai vienas kitą vadin­ davo broliu. Magnusas net buvo karūnuotas Livonijos karalium. ir 1577 m. kad Stp. pra­ dėjo bruzdėti prieš Lietuvių ir Lenkų valdžią. Buvo aišku. Len­ kai ir šitam seime nenorėjo duoti daugiau mokesčių. vasarai. nes tokia kariuomenė visada buvo labai nedisciplinuota. karalius su vyriausiomis jėgomis iš Vil­ niaus išžygiavo į Polocką. Tačiau. nuo 1579 m. 286 1 5 7 9 m. o nuo 1589 m. lauko hetmonas Kristupas. prisisamdžius Vengrijoje ir Vokietijoje kareivių. pykdamas ant Stp. o kraštas. Livonijoje tuo metu jau buvo pagerėję reikalai: karalium paskelbtas Magnusas jau buvo paties caro pašalintas. žygis. o Lietuvos kariuomenės vadas Jonas J. nes buvo užsiėmęs Lenkijos reikalais ir nebuvo dar pasiruošęs. Todėl jis pradėjo su caru derybas. Smolensko ir Livonijos kunigaikščio titulų. todėl negalėjo spirtis. kad karas Livonijoje turės labai greit vėl pra­ sidėti. Batoras laiške jį vadinąs broliu (jau nuo seno buvo toks paprotys. . Caras jo pasiuntinius priėmė labai nemandagiai. Tuo būdu surinkus pinigų. kiek šį kartą buvo lenkų karių. Vilniaus vaivada. todėl reikalavo. Batoras. tikrai nežinoma). Po Var- Kristupas I Radvila Perkūnas. nenorėjo pripažinti jo sau lygiu. Su Po­ locko paėmimu karas dar ne­ pasibaigė. pramintas Perkūnu. kam karalius nepripažįstąs jam Polocko. Batoro už paveržtą sostą. karalius vėl išžygiavo į karą. matydamas. Karalius Stp. jis net atsisakė nuo savo pareigų. nuolatinių karų labai nuvargintas. piktinosi. ir Lietuvos kariuo­ menei be didelio vargo pasi­ sekė atsiimti nemaža miestų. kuri buvo suspiesta Pskove. jau nebelinko į caro pusę. kariškai nemo­ kyta. šuvos seimo atvykęs į Vil­ nių. Lenkai iš pradžių nesutiko apsidėti mokesčiais karo reikalui: jie bemeilijo eiti patys kariauti. pyko. Tačiau lietuviai nenorėjo įsileisti į savo kraštą ginkluotos lenkų bajo­ rijos. Bet kai Stp. Neprisišaukdamas pa­ galbos. Mikalojaus R. nenorėdamas kariauti nualintoje Livonijoje.). didysis hetmonas. . 1580 m. atsirado nemaža Magnuso šalininkų. tik iš pradžių labai sunkio­ mis sąlygomis: reikalavo palikti jam visą Livoniją ir net grą­ žinti pirmojo žygio metu užimtus miestus. — nuo 1572 m. nuo 1584 m. Katkevičius teturėjo vos apie 4. Caras tuo metu vis siūlė taiką. Pagaliau laimėjo lietuviai ir karalius. Rudojo sūnus. lenkai irgi sutiko apsidėti mokesčiais. ta­ čiau karaliui vis dėlto pa­ sisekė juos palenkti. Atėjus 1 5 8 0 m. Lietuva noriai pasižadėjo duoti 10. susitarė.Buvo aišku. todėl derybos buvo pradėtos vien tik tam. Tuo tarpu Livonijos būklė buvo labai kritiška: kraštas. nepaisydamas jo laiškų ir siūlomų derybų. kurį po 3 savaičių apgulties paėmė (tuo būdu nuo 1563 m. o tuos titulus patsai vartojąs. di­ delis kalvinų globėjas (f 1603 m. Trakų kaštelionas ir vicekancleris. kad būtų galima laimėti laiko. Batoras labai atsidėjęs ruošėsi karui. — pradėjo va­ dintis lauko hetmonu). o pinigai jau buvo išsekę. Buvo suorganizuota dar didesnė kariuomenė (lietuviai dabar davė net 12. kad ruošiamasi rimtam karui. laikydamas jį paprastu kunigaikštėliu. Nenorėjo bajorų kariuomenės nė karalius. prisipirkus ir prisi­ gaminus ginklų (tada Vilniuje buvo įsteigta patrankų liejykla). nepaklusni.000 karių. tačiau caras.

caras staiga atšaukė visus savo anksčiau padarytus nusileidimus ir savo laiškuose vėl ėmė visaip niekinti ir plūsti Stp. — caras pasidarė nuolaidesnis ir daug mandagesnis: jis jau nebesiplūdo. kad karo sunkumus tenka nešti beveik jiems vieniems. Ka­ ralius linko taikintis. Dėl jo tolerancijos. Žygis į Pskovą ir 1582 m. Tuo metu Lietuva dar daugiau atsiėmė iš jos žemių. atsiuntė savo tarpininką — žinomą diplomatą jėzuitą P o s e v i n ą ir ragino Batorą baigti ka­ rą. jam buvo grąžinti tik Didieji Lukai. Livonija nuo Maskvos buvo apginta. 254 psl. o dar mažiau jų mokėjo lietuviškai. Batorą. norėdamas paruošti kunigų iš savo žmonių tarpo ir rūpindamasis kovoti su protestantais. nes užėjusi žiema labai trukdė kariauti. Tuo metu protestantizmas Lietuvoje buvo labai įsigalėjęs. net nepaėmus Didžiųjų Lukų tvirtovės. jis vis dėlto pripažino tikėjimo laisvę ir protestantams ir uoliai saugojo 1573 metų Varšuvos konfede­ racijos akto nuostatus. kurie labai nepalankiomis sąlygomis pradėjo I ietuvos I s t o r i j a . Sutartyje caras atsisakė nuo Livonijos. prasidėjo derybos. išgavęs iš seimo naujų kre­ ditų. o miestuose buvo įsigalėję liuterionys. kad įsikiš užsienio valdovai ir sulaikys Stp. Batoras su svarbiausiomis jėgomis apgulė Psko­ vą. gal būt. tik didelė dalis smulkbajorių tuomet tebuvo katalikai. dėl to kai kas iš pradžių jį net laikė palinkusiu į protes­ tantizmą. Lietuvos vidaus gyvenimas Stepono Batoro laikais Tikybiniai santykiai. bet netrukus dėl jos prasidėjo net 60 metų trukę karai su Švedija. kad Batoras bus priverstas nutraukti kovą: mat. Šitomis paliaubomis pasibaigė ilgai traukęsi karai su Maskva dėl Livonijos.. Kad ir užaugęs tikybinių kovų metu. o ypač uoliausius to meto kovotojus su protestantizmu — jė­ zuitus. kuriam už karo sulaikymą caras buvo pasiža­ dėjęs priimti katalikybę. 19 289 . sausio 15 d. joje prasidėjo ligos. dary­ damas šias paliaubas. vyskupas Protasevičius. Jau 1580 m. jis vis dėlto buvo ne fanatikas. Maskvoje tuomet prasidėjo per­ versmų periodas — užėjo vadinamoji didžioji suirutė (smuta). jie čia įkūrė pirmą aukštesniąją mokyklą Lietuvoje. jei tik caras pasiūlytų priimtinesnes sąlygas. suirutės metu Maskva buvo nebe puolančioji. jį palaikė beveik visi protes­ tantai. tačiau jam jau nebeteko kariauti. su kurio mirtim pasibaigė Kalitos dinastija. Tačiau valdydamas jis visur rėmė katalikų Bažnyčią.). Kai Stp. J ė z u i t a i . renkant karalium. Caras Jonas IV. caras apie perėjimą į katalikybę nebenorėjo nė kalbėti. nors Lenkijos katalikų Bažnyčios sinodas buvo iškeikęs visus tos konfederacijos gynėjus. Veng­ rijoje. Apsidžiaugęs paly­ ginti gera taika. jis mokėjo sudrausti tiek protestantus. Batorą. Labai maža tuomet buvo belikę katalikų kunigų. atsikvietė į Vilnių jė­ zuitų. kad caro pasiuntinius jis galįs priimti savo stovy­ kloje. Priešingai. Dėl to po Jono IV Žiauriojo dar ilgai iš Maskvos pusės nebuvo jokio pavojaus Lietuvai. nesigailėdamas savo turtų. buvo pasirašyta 10 metų karo paliaubos. vildamasis. paliaubos.ir pranešė. tokio tikėjimo turėdavo būti ir bau­ džiauninkai). 6. be to. ir savo pasiuntiniams įsakė labai švelniai elgtis. buvo paplitęs protestantizmas. ir galvojo vėl kada nors pradėti karą 288 su Lietuva. matydami. Po jo. Todėl Vilniaus vyskupas Protasevičius. Nors Stepono Batoro tėvynėje. o mažesni jo kariuomenės būriai naikino tolimąsias ru­ sų žemes. Polocko ir Veližo. (liaudies nusistatymo niekas tada nepaisė: kokį kunigą savo bažnyčioj pastatydavo ponas. kariuomenė buvo išvargusi. nes netrukus (1584 m. Maskvos susilpnėjimas. bet didelis tolerantas. 1582 m. tai sujungtos Lietuvių ir Lenkų kariuo­ menės dabar paėmė labai svarbią caro D i d ž i ų j ų L u k ų tvirtovę ir daug aplinkinių miestų. Batoras išvyko į trečiąjį žygį. Maskvoje suruošęs viešą tikybinį disputą su Posevinu. Tatai jis irgi pavedė padaryti tiems patiems jėzuitams. jis pats visaip išjuokė net patį popiežių. jis tikėjosi. tiek katalikus. Stp. Kita vertus. 15 metų buvo caru jokiems dideliems žygiams netikęs jo silpnaprotis sūnus Teodoras. o Pskovo tvirtovė buvo gerai sustiprinta ir sunkiai paimama. vadi­ namą kolegija (žiūr. Posevinui tarpininkaujant. Reikalui esant. rūpinosi įkurti Vilniuje ir aukštąją mokyklą. bet puolamoji.) jis mirė. Didikai beveik visi buvo kalvinai. kaip tik tuo metu popiežius. žygio metu lietuviai. Maža to. Tuo tarpu caras dar tikėjosi atsigauti ir pradėjo ieškoti paramos svetur. Todėl po ilgų derybų. įkalbinėjo karalių daryti taiką. tačiau jis pats buvo išauk­ lėtas katalikiškai. Bet kadangi nuo pagrindinių savo reikalavimų jis vis dėlto neatsisakė. Kai 1581 m. kaip kad anksčiau.

jėzuitams atvykstant į Vilnių. Privilegiją jėzuitams karalius davė būdamas Lenkijoje. kurį jis antrą kartą iškilmingai patvirtino atvykęs į Lietuvą (1579 m.). privalė dar ir popiežiaus patvirtinimo. nes daugelis jaunimo turėjo vykti toliau mokytis į užsienio univer­ sitetus. tarpininkaujant vyskupams ir katalikams didžiū­ nams. vėl atvirsdavo į pro­ testantizmą. paprašė patvirtinti ją iškilmingu aktu. ge­ nialųjį karo vadą. Akademija tada buvo pavadinta Vyriausiąja Lietuvos Mokykla. Abudu kancleriai — Radvila ir Valavičius — net buvo atsisakę prispausti privilegijoje valstybinę antspaudą. ir tada jau žinomas. Netrukus akademijos įkūrimą pa­ tvirtino ir popiežius. dabar jau buvo labai sustiprėję. tai dažnai jie iš ten grįždavo protestantai. pasidarydavo ka­ talikais. nusileido ir prispaudė antspaudą.). — būsimąjį Vilniaus vaivadą. kuri buvo numatyta žmona karaliui Henrikui ir kurią vedė Stp. 291 . kokias turėjo visi kiti Europos katalikiškieji universitetai ir akademijos. Šios šeimos palikuonys išgyveno iki mūsų laikų. X V I I I amž. Jos įkū­ rimui karštai priešinosi Lietuvos didikai protestantai. Protasevičius ir jo koadjutorius. Tais laikais būdavo labai paprastas reiškinys.. kad iš jo būsiąs atimtas vice­ kanclerio urėdas. 1803 m. beveik visi buvo protestantai. hetmoną. o nesvyžiečiai. bet netrukus didelė jų dalis vėl sugrįžo į katalikybę. Tais pačiais 1579 m. Vilniaus jėzuitai per vysk. Į katalikybę sugrįžo net didžiausiojo pro­ testantų veikėjo. pradedant Mikalojaus Juodojo sūnu­ mis. Galingasis Radvila nenusileido. pačių jėzuitų į katalikybę at290 verstas vyskupas J u r g i s R a d v i l a (Mik. bet taip pat ir savo sūnų Joną Karolį. kuris galutinai buvo uždarytas 1832 m. gale buvo pradėta dėstyti ir medicina. Juodojo sūnus). Iš pradžių joje buvo tik du fakultetai — teologijos ir filo­ sofijos. Daugelis vyko į Vokietiją. Batoras labai mielai sutiko ir davė privilegijos raštą. Vilniaus akademijos įkūrimas (1579 m. Jėzuitų kolegija.. jis tikėjosi. Karalius tatai padarė. buvo katalikai. tai per jo priėmimą jėzuitai. Kadangi viskas. Radvilą paprašė jį leisti įkurti Vilniuje akademiją. Tuo būdu jau buvo pakankamai kandidatų aukštajai mokyklai. patekę į jėzuitų mokyklas. o ypač dievobaimingoji Zigmanto Augusto sesuo Ona (ta pati. dabar buvo pilnintelė: mokinių skaičius joje pasiekė 700. o grįžę namo po kiek laiko vėl pereidavo į kata­ likybę. Batoras). išvykę į Vokietijos universitetus. — atidavė auklėti jėzuitams. iš pradžių nesuradusi mokinių. o nesvyžiečių — M i k a l o j u s J u o d a s i s . profesorių iš tų pačių vilniškių jėzuitų irgi buvo tinkamų. Akademiia greit iškilo ir ilgą laiką buvo centralinė Lietuvos švietimo įstaiga. 1644 m. kas buvo daroma Bažnyčios. rašytojas ir pamokslininkas P e t r a s S k a r g a . Kliūčių akademijai kurti atsirado pačioje Lietuvoje. ji buvo paversta universitetu. Pats apsukrusis ir įtakingasis to meto Lietuvos politikos veikėjas. tuo būdu iki pilno universiteto tetrūko tik medicinos fakulteto. gerai organizuoti. Kai 1579 m. kad jaunystėje buvę protestantai. jau rusų caro įsakymu. Bet Valavičius. karaliaus pagrasintas. Batoras. Juos rėmė ir daug kitų atverstų didikų. Biržiečiai Radvilos visą laiką liko kalvinai. Lietuvos didikai. čia jie ruošė viešus disputus (ginčus) su protestantų teologais ir visose bažnyčiose turėjo savo pamokslininkų. o biržiečiai visi išmirė dar XVII amžiuje. Radvilų šeimos buvo dvi šakos. Žemaičių seniūnas ir Livonijos valdytojas Jonas Jeronimas Kat­ kevičius. kad apsukrūs. Grigalius XIII ją patvirtino ir davė jai tokias pat teises. Pirmuoju akademijos rektorium buvo paskirtas mozūras. per mokyklas. Mikalojaus Radvilos Juodojo. bet kadangi ten universitetai buvo protestantiški. o vėliau dar labiau pragarsėjęs teologas. o kitos — Nesvyžius ir Olyka (Voluinėje). jie jau turėjo nemaža turtų ir daug galingų globėjų. šeima.savo darbą Lietuvoje. tai reikėjo. Jėzuitams jau nebebuvo sunku įkurti aukštąją mokyklą: jai kandidatų jau buvo pakankamai paruošta. Stp. Todėl katalikų dvasininkams ir jėzuitams buvo labai svarbu įkurti savo aukštąją mokyklą. Vėlesniųjų biržiečių Radvilų tėvas buvo M i k a l o j u s R u d a s i s . kad popiežius patvirtintų ir Vilniaus akademijos įkūrimą. kuri buvo labai reikalinga. Jėzuitams rodė palankumą ir patsai karalius Stp. bažnyčias ir kitokiais būdais veikią jėzuitai galės būti gera jo valdžiai parama ir padės suvaldyti padriką bajorų visuomenę. jis atvyko į Vilnių. iš vicekanclerio Kazimiero Sapiegos fundacijos buvo įsteigtas ir teisių fakultetas. ne tik patsai metė kalvinizmą. kad kuo mažiausia vyktų mokytis svetur ir kad vietoje būtų galima paruošti didžiai rei­ kalingų katalikų šviesuolių su aukštuoju mokslu. grįžęs iš karo žygio. Protasevičių ir J. Todėl kai 1578 m. Jais ypatingai rūpinosi vysk. Vienos centras buvo Biržai ir Kėdainiai. Ypač didelė jų įtaka buvo Vilniuje. eidamas į karą su Maskva.

Taigi nuo to laiko jau buvo 49 tribunolo nariai. atsisakė nuo savo teismų ir įkūrė pačios bajorijos renkamą t r i ­ b u n o l ą Lenkijoje. Kiekvienas seimelis rinko po 2 atstovus. jis ėmė rinktis tik Vilniuje ir Gardine. V y r i a u s i o j o L i e t u v o s t r i b u n o l o reikalas buvo svarstytas net keliuose atskiruose Lietuvos seimuose. arba d v a s i š k a s i s t r i b u n o l a s . Iš pradžių buvo numatyta įkurti atskirą tribunolą ir Žemaičiams. Šitoksai teismas veikė labai lėtai. 1564 m. o gudiškųjų sričių — Naugarduke ir Minske. Tatai atlikdavo ne jis pats. X V I I I amž. Žemaičiai prisijungė prie to paties tribunolo ir rinkdavo į jį 3 savo de­ putatus. Jie visada bū­ davo renkami specialiai šaukiamame Grabnyčių seimely (apie va­ sario 2 d. kai Steponas Batoras. Tri­ bunolo posėdžiaujamomis vietomis buvo paskirti šie miestai: Vilnius. vadinamas t r i b u n o l o m a r š a l k a .). Tikrosios Lietuvos bylas spręsdavo Vilniuje. į kurį įeidavo 4 vyskupijų kapitulų skiriami kunigai ir 6 tribunolo deputatai.) ir darbuodavos tribunole vienus metus. ir galu­ tinai jis buvo įkurtas 1581 m. buvo įsteigti žemesnieji bajorijos teismai kiekviename paviete ir vaivadijoje (žiūr. tad iš viso tribunolo narių buvo 46. Tribunolo teisė­ jais buvo visų seimelių renkami bajorijos atstovai. tai netrukus tas pats buvo padaryta ir Lietuvoje. Bet Trakuose jis netrukus nustojo rinktis. kad didysis kunigaikštis atsisakytų ir nuo apeliacinių teismų. kaip kad atsisakė nuo žemesniųjų. Jono bažnyčia ir jėzuitų akademijos (vėliau Vilniaus universiteto) kiemas. Su mažais pakeitimais jis toks pat išliko iki pat nepriklausomybės pabaigos. bet 1588 m.) Lietuvoje nuo senovės visi teismai priklausė didžiajam kunigaikščiui. ji reika­ lavo. Naugardukas ir Minskas. Tribunole pirmininkaudavo iš tų pačių deputatų renkamas pirmininkas. 7. O bajorijos byloms su dvasininkais būdavo sudaromas m i š r a s i s t e i s m a s .). Šv. kuriam tekdavo 292 293 . kurie darydavo sprendimus didžiojo kuni­ gaikščio vardu. kad vyriausiasis teismas būtų kitaip sutvarkytas ir kad sparčiau veiktų. Todėl bajorija seimuose ir seimeliuose nuolat reikalavo. Bylos bū­ davo sprendžiamos balsų dauguma. Bet pagaliau. Be to. o maršalka ir abu kancleriai. vadinamus d e p u t a t a i s . ruošdamasis į karą prieš Maskvą (1578 m. tačiau vyriau­ siuoju teisėju pasiliko didysis kunigaikštis. ir paliktų juos bajo­ rijai. 232 psl. Trakai.spręsti apeliacines bylas. Gana ilgą laiką bajorija čia nieko nelaimėjo. ir bylos išgu­ lėdavo jame nespręstos net dešimtimis metų. Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimas (1581 m.

vadovaudamas Lenkijos kariuo­ menei. kaip su atskira valstybe. — lietuviai iš pradžių jo neno­ rėjo net pripažinti. Visų pirma jo karo žygių dėka buvo gar­ bingai pašalintas beveik šimtą metų Lietuvą varginęs Maskvos pavojus. Visą mėnesį seimas ne­ galėjo susitarti dėl kan­ didatų.8. Maksimilijoną. 295 C. kad pirma lenkai savitarpyje susitaikintų ir paša­ lintų kariuomenę. Pirmasis kandidatas į sostą dabar buvo imperatoriaus Ru­ dolfo brolis Maksimilijonas. Pagaliau abi lenkų partijos išsirinko sau po atskirą karalių: Zamoiskio partija pa­ skelbė išrinktu Zigman­ tą Vazą. bet vėliau jis labai susiartino su Lietuva. Be to. Jo nuopelnai dideli. bet netikėtai miręs nesuspėjo tam tikslui paruošti dirvos. dėl kurio iš­ rinkimo labiausiai rūpi­ nosi Stp. jisai buvo jos sesers Kotrynos sūnus. Batoras mėgo Lietuvoje medžioti ir gyventi. Antrasis kandidatas bu­ vo Maskvos caras Teo­ doras. Mirė sunkiai sirgdamas (to meto gydytojai jo ligos nesuprato. tuojau pakėlė galvas ir ruošėsi atsiskaityti su jo bendradarbiais. ir hetmonas Jonas Zamoiskis. Lietuviai irgi atvažiavo į Varšuvą. Jis niekad nespaudė lietuvių lenkų naudai. Savo paties atnaujintoje Gardino pilyje jis ir mirė 1586 m. pateko Zamoiskiui į nelaisvę ir buvo priverstas atsisakyti nuo sosto. Valstybė Vazų dinastijos laikais ( 1 5 8 8 — 1 6 6 8 m. nei su vieno nei su antro išrinkimu. kurį rėmė ir Lietuvos didikai. o jos priešai — Zigmantas Vaza. Lietuviai 1588—1632 m. kurie buvo nepatenkinti tvirta jo ranka. Jis buvo svetimšalis. Ištisus paskutinius savo gyvenimo metus jis išgyveno Gardine ir ruošėsi dideliems žygiams: svajojo pa­ imti į savo įtaką arba net užkariauti Maskvą ir tada bendromis jėgomis išvyti iš Europos turkus. Ypač buvo puolamas jo pirmasis padėjėjas. tačiau į elekcija nėjo: jie reikalavo.) 1. Būdamas hetmonas. Batoro našlė Ona: mat. Elekcijos laukas atrodė. šį palaikė daugu­ mas Lietuvos bajorijos. jog nesutinką ir Lenkų karalius. visi. Tuo tarpu Lenkijoj laimėjo Za­ moiskis. Stepono Batoro valdymo reikšmė ir jo mirtis Steponas Batoras buvo paskutinysis garbingas Lietuvos valdovas. jo laikais net buvo kilęs sumanymas įkurti Vilniuje valstybės banką. Zigmanto Vazos laikai (1587—1632 m. Maksimilijonas dar bandė kariauti. Lietuvos kunigaikštis pareiškė. dažniausiai gyvendavo Gardine. Zamoiskis ir jo priešininkai suvažiavo su dideliais kariuomenės būriais. tad nė mes jos nežinome). kur atnaujino senąją pilį (iš dalies jis čia gyvendavo dėl to. kaip dviejų priešų karo sto­ vykla. jis rūpinosi ir ekonominiais krašto reikalais. Trečiasis kandidatas buvo Švedų karalaitis Zigmantas. Jam mirus. Zigmanto Vazos elekcija ir naujasis Lietuvos Statutas Elekcija.) a. Lenkijos kancleris 294 . d. Jo nuopelnas buvo ir akademijos įkūrimas. Tačiau mirtis viską sugriovė. Stp. kad nereikėtų gyventi kartu su savo sena žmona Ona). Į elekcijos seimą 1587 m. Nepaisydamas Liublino unijos nuostatų. ir išvažiavo namo. jis atvykstančio Maksimilijono neįleido į Krokuvą Tuo būdu buvo karūnuotas atvykęs Zigmantas. gruodžio 12 d. Lietuvos ir Lenkijos bajorijos susigyvenimo laikotarpis I. jis dažnai šaukdavo atskirus Lietuvos seimus ir visada skaitėsi su Lietuva. bet karūnacinio seimo metu Silezijoj (ties Byčina) pralaimėjo mūšį. Steponas Batoras svajojo savo sostą palikti bro­ lėnui Andriui.

Zigmanto būklė būtų buvusi labai sunki. pačių lietuvių paruošta nau­ 1623—1633 m. vieta būsianti atiduota lietuviui. Jei lenkai to nenorėtų. jokių pakeitimų patvirtinta kancleris. esą. kad šie. Len­ kai. Lietuvos gyvenimui tuo metu vado­ vavo R a d v i l o s ir K a t k e v i č i a i . lenkai labai gailėjosi nusileidę lietu­ viams ir kaltino lietuvius. jie tą sužinoję per savus specia­ lius kurjerius. kad Livonija būsianti valdoma bendrai ir kad ten visos urėdų vietos būsiančios duodamos pakaitomis lietuviams ir len­ kams (mirus lenkui. Netrukus jis buvo išspausdintas senąja. turinti būti pripažinta tik vienai Lietu­ vai. kuri buvo valdoma lietuvių ir lenkų bendrai. 3) Turinti būti be 1585—1589 m. nebesu­ tiko patvirtinto Lietuvos Statuto ( I I I laidos) įtraukti į seimo konstitucijas.). 1589—1625 m. Todėl. jog saugosiąs visas Lietu­ vos teises. sužinoję apie Byčinos mūšio laimėjimą. Jie buvo aiškūs Maksi­ milijono šalininkai. vicekancleris. protestuo­ dami prieš abu lenkų išrinktuosius karalius. vieta būsianti atiduota lenkui). paliaubos su Maskva buvo nu­ trūkusios ir grėsė naujas karas. nesutardami savo tarpe. tie lenkų kaltinimai ėjo vien tik iš apmaudo. Lietuvoje rašto reikalams visur vartojama 297 . Vilniaus vaivada. Batorui mirus. Livonijos klausimu nusileido patys lietuviai: buvo sutarta. jau žinoję apie mū­ šio laimėjimą. III Statuto laida. Atvykusi de­ legacija pareiškė. joji Lietuvos Statuto laida. Žinoma. Jie tenai tiktai pasiuntė delegaciją su tam tikrais reikalavimais. o Maksi­ milijonas patekęs į nelais­ vę. jog pripažįstanti Zig­ mantą savo didžiuoju ku­ nigaikščiu. kai būsią įvykdyti šie trys rei­ kalavimai: 1) Livonija. tai Lietuvai turinčios būti grąžintos 1569 m. didysis hetmonas. kad Lie­ tuva nepripažįstanti Zig­ manto savo didžiuoju ku­ nigaikščiu. Tai išgirdę. ir jam laimėjus mūšį. jį Lietuva pripažinsianti tik tada. kad Zamoiskis laimėjęs. Tų derybų metu Maksimi­ lijono kariuomenė tebebuvo Lenkijoje. Netrukus po to iš karo lauko atėjo žinia. lietuviai nesikišo į Lenkijoje vykstančias kovas ir. 1625—1633 m. Taip iš tikro ir buvo iki pat nepriklausomybės galo. tad buvo labai svarbu gauti Lietuvos pripažinimą. Lenkai greit sutiko patvirtinti paliaubas su Maskva. ir priešin­ gai— mirus lietuviui. seime atplėštosios žemės. bet dėl Livonijos ir Statuto vis priešinosi. Bet kadangi jis buvo patvirtin­ tas karaliaus bei didžiojo Lietuvos kunigaikščio. bet daugumas bajorijos linko caro Teodoro pusėn. Todėl. Tuomet delegacija vi­ sos Lietuvos vardu pareiš­ kė. nes jis esąs be jų išrinktas. o jis prisiekė. tai vis tiek niekas negalėjo drausti lietuviams juo naudotis.Lietuvių reikalavimai. grasindami išva­ žiuoti. arba ji 296 išvažiuosianti. 2) Tu­ rinčios būti patvirtintos pa­ čių lietuvių neseniai pada­ rytos 15 metų paliaubos su Leonas Sapiega. — lenkai nusileido ir leido karaliui patvirtinti S t a t u t ą . nenuvyko net į Zigmanto karūnacinį seimą (1588 m. kai Lietuvos delegacija pareikalavo arba tuojau įvykdyti jos reikalavimus. nes. Maskva. Stp.

dar turėjo įeiti ir Švedija su Rusija. Vėliau Švedų ponai pašalino Eriką ir sostą atidavė Jonui. nors tėvas. kad jis nebedraustų lenkams įsigyti Lietuvoje dvarų ir gauti ten vietų. ir Statuto kei­ timas buvo svarstomas pačios bajorijos seimeliuose. Politikos srityje jis svajojo sukurti galingą imperiją. jis buvo panai­ kintas. religijos srityje jis svajojo išnaikinti protestantus ir sugrąžinti į katalikybę pravoslavus. Valstybės netvarka jam labai nepatiko. ir Lietuvoje buvo įvesti rusų įstatymai. savo dvare visada laikė nemaža vokiečių. Sudarytoji komisija pakriko. Dėl to jis įgavo daug simpatijų vokie­ čiams. Tad suprantama.įrašė paragrafą. bet lietuviai neketino ta prasme keisti Statuto. brolio Eriko buvo suimtas ir net 4 m. į kurią. Vėliau jis buvo išverstas ir į lenkų kalbą ir dar daug kartų spausdintas.gudų kalba. Jo auklėtojai daugiausia 298 Jonas III Vaza su žmona ir vaikučiu Zigmantu kalėjime. 1569 m. jis galiojo Lietuvoje ne tik iki nepriklausomybės galo. kodėl len­ kai juo buvo taip nepatenkinti. Čia daugiausia nusipelnė tuometinis vicekancleris L e o n a s S a p i e g a . Buvo sudarytos net kelios tam reikalui komi­ sijos. (Simlerio paveikslas). Taip pat jis pirmasis ir išspausdino šį 1588 m. y. bet ir tas jo sumanymas niekais išėjo. Karšta katalikė motina jį išauklėjo uoliu kataliku. o seimelių tuo reikalu pageidavimus derino ir Statutą redagavo Lietuvos valstybės kanceliarija. Būdamas karštas katalikas. Statutą (I ir II. Jokių gabumų neturėdamas. Savo poelgiuose su niekuo nesiskaitė. Kaip bū­ simasis Lenkijos karalius. kaip ir visi švedai. tėvai jį laikė Zigmanto Augusto įpėdiniu. jis buvo išmokytas ir lenkų kalbos. Daugiau jau niekad nebekeičiamas. bet dar kurį laiką ir užėmus Lietuvą rusams. kad tiktų į Lietuvos ir Lenkijos sostus: mat. išlaikytas kalėjime. Jo tėvas. tačiau jos vis nebaigdavo darbo. Jis vadovavo ir minėtai delegacijai Zig­ manto Vazos karūnaciniam seime ir ypač jo nuopelnu Statutas buvo patvirtintas. buvo liuterionis. teklau­ sydamas tik savo artimųjų patarėjų. tačiau per 44 valdymo metus mažai ką tuo reikalu tepadarė (tik prisidirbo sau priešų: visi nekatalikai tapo didžiausi jo priešai). kad nenorėjo leisti jo patvirtinti ir reikalavo pakeisti. Pirmosios dvi Lietuvos Statuto laidos buvo paruoštos skubotai. 299 . Zigmantas nuo pat jaunystės buvo auklėjamas taip. Jis buvo Švedų karaliaus Jono I I I ir Zigmanto Augusto sesers Kotrynos vienintelis sūnus. t. Zigmantas Vaza ir jo valdymas Zigmantas Vaza gavo sostą teturėdamas vos 21 m. be Lietuvos ir Lenkijos. 2. į Liublino unijos aktą lenkai. visada viskam priešinos. reikalaujantį taip pakeisti Lietuvos Statutą. T i k 1 8 4 0 m. 1529 ir 1566 m. darbo nebaigusi. Lietuvių priimtasis Statutas visiškai nesiskaitė su Liublino aktu ir lenkų reikalavimais: ir toliau buvo draudžiama lenkams Lietu­ voje gauti vietų ir net pirkti dvarų. bet krašto suvaldyti nemokėjo: tik visus su­ erzino ir susilaukė net sukilimo. dar būdamas Suomijos didžiuoju kunigaikščiu. Kalėjime gimė ir Zigmantas. buvo vokiečiai jėzuitai. Statutai anais laikais nebuvo iš­ spausdinti). jis betgi turėjo didžią nuomonę apie save ir svajojo valdyti absoliutiškai. todėl jau iš pat pradžių pasirodė reikalingos pataisų (apie tai buvo nuolat kalbama). Buvo labai užsidaręs ir tylus.

Vėliau bajorijai su ginklu rankose susiburti buvo paprastas dalykas: tuo pasižymėjo visos k o n f e d e r a c i j o s . turėjo atsisakyti nuo absoliutizmo siekimų. kuriems neduoti senatorių vietų buvo pavojinga). tik maištininkas J. kad po jo mirties. maištas (rokošas) Zigmanto tėvas Švedijoje buvo nepopuliarus. bet kadangi jų šali­ ninkų buvo daug. patrauktas seimo teisman (1592 m. kurių buvo labai daug. jo politiniai priešai apkaltino jį sulaužius pacta conventa punktus ir pakėlė maištą.). Radvila su savo kariuomene nuolat vykdavo į Lenkiją. o savo valstybėse tepalikti tik vieną katalikų tikėjimą. Todėl nenuostabu. Grįžęs vėl palaikė artimus ryšius su Lenkijoje nemėgstamais Habsburgais. Maištininkai buvo kelis sykius sumušti. jis prašė jų sesers Onos rankos. Tačiau padedant ištikimiems hetmonams (Lenkų Zolkievskiui ir Lie­ tuvos J. Nuvykęs į Švediją.Jo valdymo laikotarpis buvo labai audringas ir valstybei nelai­ mingas: 3. Baž­ nyčia. Rytų Bažnyčia ir unijos klausimas. Po pasimatymo su tėvu Taline (Revely) Zigmantas jau buvo pasiruošęs grįžti ir rengėsi Lietuvos ir Lenkijos sostą atiduoti buvusio savo kon­ kurento. tačiau visus nekatalikus sten­ gėsi nustumti į užpakalį. ir čia jau Vytauto ir Jogailos laikais buvo pradėta rūpintis juos 301 . kad neprijungiąs prie Livonijos Švedų valdomos Estijos. broliui Ernestui. kurią pagal pacta conventa punktus buvo pasižadėjęs prijungti. Šitas maištas nuo vado vardo yra vadinamas Z e b ž i d o v s k i o r o k o š u . Rytų Bažnyčia. paveržusiu iš jo Švedijos sostą. Maištas užtruko per 2 metus (1606—1608). Karalius. Nuo to laiko popiežius veltui nuolat rūpinosi vėl sujungti Bažny­ čias. neduodamas jiems jokių aukštesnių vietų. kad bajorija labai jautriai saugo savo laisves. kurią dabar vadiname pravoslavų Bažnyčia. Sukilimas prieš karalių buvo įstatymų numatytas: apie gali­ mybę atsisakyti nuo paklusnumo karaliui. tai jie ir nugalėti nenukentėjo. senate disidentai (nekatalikai) sudarė daugumą. Tuo metu mirė Zigmanto tėvas. Visi jo artimieji patarėjai taip pat buvo katalikai. o jo viešpatavimo gale jų ten bebuvo likę vos keletas (liko tik patys didieji ponai. vietoj Zigmanto. maištas pagaliau buvo numalšintas. būdavo nukreiptas prieš karalių. 1606—1608 m. 4. kai jis pradėjo karaliauti. pagaliau jis buvo kaltina­ mas. kad Zigmanto valdymo pradžioje. Maišto vadu buvo Krokuvos vaivada Zebžidovskis. Pasirodė. Lietuvoje buvo ramiau. Renkamas karalium jis prisiekė laikytis 1573 metų Varšuvos konfederacijos. da­ bar karalius tuo ir buvo kaltinamas. Didžiausia jo svajonė buvo sunaikinti pro­ testantizmą ir kitas religijas. arba g r a i k ų . daugiausia jėzuitai. jausdamasis karaliaus dėl tikėjimo skriaudžiamas. Lenkijoje virė nuo­ latinis vidaus karas. kalbėjo vadinamųjų H e nr i k o a r t i k u l ų punktas de non praestande aboedientia. Zigmantas Vaza buvo karštas katalikas. kuri garantavo. tai jis būdavo vadinamas rokošu. visko išsigynė. Zigmantas labai nudžiugo ir uoliai rėmė tą sumanymą. Tiesa. Lietuvoje ir Lenkijoje rytų Bažnyčios pasekėjų buvo daug. jis ketino vesti jos seserį. kai buvo iškeltas sumany­ mas rytų Bažnyčią sujungti su vakarų Bažnyčia. todėl bijojo. Bažnytinė Brastos unija (1596 m. Karalius buvo kaltinamas absoliutizmo siekimu. Taip antai. kad dėl tikė­ jimo niekas nebus persekiojamas. Iš lietuvių prie jo prisidėjo J o n u š a s R a d ­ v i l a (Kristupo Perkūno sūnus). Katkevičiui).) Zigmanto tikybinė politika. Be to. o karalius. — kad be senato žinios vedęs Oną Habsburgaitę. 1609 m. arba konfederacija. tada šito vardo neturėjo. prie maištininkų prisidėjo ir religiniai prie­ šai — visi protestantai. kad pradėjęs karą su dėde. Kai. Todėl jis kalbino Zigmantą grįžti į Švediją. Be politikos priešų. Nuo Romos Bažnyčios ji buvo galutinai atskilusi XI amž. jis norėjo jam atkeršyti. Maksimilijono. Sudermanlandijos kunigaikš­ čio. seime 300 maištininkams buvo paskelbta amnestija. K. nepaskelbtų karalium jo brolio (Zigmanto dėdės) Karolio. persekioti ir jis nepersekiojo nė vieno tikėjimo. iš savo pusės. Apie tas derybas su­ žinojo jo priešai ir pakėlė triukšmą. mirus pirmajai žmonai Onai. ji tada buvo vadinama r y t ų a p e i g ų . Šis buvo karštas kalvinas. Jei toks susibūrimas. Zigman­ tas karūnavosi jos karalium. jei jis sulaužytų elekcijos metu duotus pasižadėjimus. netrukus ją ir vedė.

Vyskupai nebenorėjo klausyti brolijas remiančio patriarcho ir patys ėmė galvoti apie pasidavimą popiežiui. net buvo žadėta juos įsileisti į senatą. Katalikų dvasi­ ninkai ir valdžia šitą vyskupų sumanymą labai mielai rėmė. kuriuo tuomet buvo R a g o z a. Unitai vis dėlto negavo žadėto teisių sulyginimo su katalikais. pravoslavai. tą matydami. Tačiau brolijų kontrolė labai nepatiko žemesniesiems dvasininkams. D i ­ džiausi jos šalininkai buvo Vladimiro vyskupas H i p a t a s P oc i e j u s ir Lucko vyskupas K i r i l a s T e r l e c k i s . vienuolynų ir jų turtų.). kad karaliaus skiriami unitų vyskupai ir bazilijonų vienuoliai palengva visus atvers į uniją. 1839 m. išleistas unijos panaikinimui paminėti. Buvo manoma. 303 . Daugumas vyskupų tapo unitais. o ypač vyskupams. sudarė ten pat. kitą — atskirą sinodą. Brastoje buvo sušauktas pravoslavų sinodas. o liau­ dis ir žemesnieji dvasininkai liko. kad jie pasiduotų popiežiui. Tiesa. Unijos paskelbimas Brastos sinode (1596 m. Todėl pravoslavų vyskupai buvo ypatingai skati­ nami į šitą žygį: jiems buvo pažadėtos lygios teisės su katalikų vyskupais. jau buvo kaip reikiant susitvarkę. Todėl Ragoza galėjo atsisakyti klausęs Jeremijo ir pasiduoti Maskvos patriarchui. Tikybinės kovos dėl unijos ir jos likimas. Medalis. visų Lietuvos ir Lenkijos pravoslavų vardu padarė bažnytinę uniją. Dėl to tarp brolijų ir vyskupų kilo konfliktas. Jiems buvo paliktos visos rytietiškos apeigos. Jų dvasininkai tuo metu buvo labai pakrikę ir nežiūrėjo savo pareigų.atversti katalikais (žiūr. Tuo būdu Lietuvos ir Lenkijos pravoslavai galėjo lengvai pakliūti į caro paskirto patriarcho globą. Tas reikalas buvo pamirštas tik nuo Aleksandro laikų.). Ateinančiais 1 5 9 6 m.) nužudė net Polocko unitų arkivyskupą J u o z a p a t ą K u n c e v i č i ų (jis vėliau buvo paskelbtas unitų šventuoju). Prasidėjo žiauri pravoslavų ir unitų kova dėl bažnyčių. išsiskirstė. Greta unitų vyskupų. Valstybės valdžia. Bet čia įvyko skilimas: didžiausias pravoslavų ponas Ostrogo kunigaikštis Konstantinas II stojo prieš uniją ir. tačiau išėjo kitaip. o katalikų dvasi­ ninkai. Dėl to daugelis jautėsi apsivylę ir kaip reikiant nekovojo dėl unijos. Unijos su ka­ talikais mintį iš pradžių rėmė visi žymesnieji pravoslavai. jie buvo prote­ guojami prieš pravoslavus. nuvykę į Romą ir gavę popie­ žiaus Klemenso V I I I visišką pritarimą. kovoje su protestantizmu laikydamiesi Tridento Bažny­ čios suvažiavimo nutarimų. susibūrė į tikybines brolijas ir pradėjo reikalauti savo dvasininkų reformų. pravoslavai pasistatė savus. kur veikė pravoslavų brolijos.) Maskvos caras Borisas Godunovas buvo įkūręs naują pravoslavų patriarchatą Maskvoje. Šis buvo susi­ pykęs su Konstantinopolio patriarchu Jeremiju: mat. Vėliau prisidėjo ir kiti vyskupai. Labai dažnai ten įvykdavo net kruvinų susirėmimų. pasi­ kvietęs iš užsienio pravoslavų teologų. 142. Žiauriausia kova ėjo miestuose. Todėl pravoslavų tikintieji. tą matydama. Per ilgas kovas pravoslavai išsilaikė ir gyveno kartu su unitais. Jis rūpinosi. kur unija turėjo būti viešai 302 paskelbta. Zigmanto Vazos valdymo pradžioje tuo pradėjo rūpintis patys pravoslavai. iš savo pusės jie pripažino popiežiaus valdžią ir katalikiškąsias dogmas. Brolijas palaikė Konstantinopolio patriarchas ir metropolitai. ir kiekvienoje vyskupijoje atsirado po du vyskupus. Kaip tik tuo metu (1589 m. Pociejus su Terleckiu. Nė viena pusė nenusileido ir viena kitą iškeikusios. kad šiam naujajam patriarchui priklausytų Kijevo metropolitas. galėjo tik pageidauti. 1595 m. Tų kovų metu sukilę Vi­ tebsko miestiečiai pravoslavai (1623 m. kaip buvę. bet visgi laikomi žemesniais už kata­ likus. jais pasekė ir metropolitas R a g o z a . Brastoje. 172 psl. Jeremijas reikalavo iš jo per didelio mokesčio už įšventimą.

kad vado­ vybė pavesta lenkui. 304 kaip Švedų karalius. karas vis dėlto sekėsi. Livonijos saugoti liko vienas Katkevičius. hetmonas. bet ir tai su sąlyga. Galicijoje. o savo valdžią Švedijoj paliko dėdei. Tas tuojau ėmė rū­ pintis paveržti sostą iš brolėno. Tačiau seimas buvo nusistatęs prieš karą ir nedavė pinigų. tai unija buvo smurtu išnaikinta. Nors Jonas Karolis Katkevičius.). lauko hetmo­ tus. jie dėjosi pravoslavų tikėjimo gynėjais. o Lietuvos kariuomenės vadovybę paėmė jos lauko het­ monas Jonas Karolis K a t k e ­ v i č i u s . Radvila. Mat. Zigmantas buvo pasižadėjęs Švedų valdomą Estiją prijungti prie Lietuvos ir Lenkijos bendrai valdomosios Livonijos. kad ir nekatalikai. Karalius vis tiek įsakė Livonijoje stovinčios kariuomenės (jos ten buvo labai maža) vadams pulti švedus Estijoje. Išgyvenęs ten metus. seimas jau paskyrė karui lėšų. v i r t o k a r u dėl Li­ v o n i j o s ir užtruko net 60 metų. Zigmantas. y. kuris nutarė visiškai uždrausti Švedijoj kata­ likybę. 1600—1605 m.Todėl. Zigmantas buvo vien­ turtis Švedų karaliaus Jono sūnus. p r a s i d ė j ę s dėl Z i g m a n t o Š v e d ų s o s t o . Zigmantui liko tiktai Suomija ir Estija. 1593 m. Sudermanlandijos kunigaikščiui Karoliui. Gaudamas Lietuvos Lenkijos sostą. Jis pats sušaukė Švedijos seimą. Kad ir kaip spyrėsi Lietuvos hetmonas Kristupas Radvila Perkūnas.).Unitų kova su pravoslavais vėliau davė progos Maskvos carams įsileisti į Lietuvos ir Lenkijos vidaus reikalus. 1601 m. Dabar švedų jėgos buvo silpnesnės. žinomiems k a z o k ų k a r ų vardu. tačiau Katkevičiaus karo nas. išvyko namo. (f 1579 m. perse­ kiojami turėjo bėgti. — 1599—1616 m. Karoliui įsiveržus į Livoniją. kurios po padalinimo buvo patekusios Austrijai. jis nuvyko į Švediją ir karūnavosi jos karalium. ir lenkai grįžo namo. 5.600 lenkų kariuomenės.) sū­ nus. todėl su Lietuvos Istorija. seimas buvo nusistatęs prieš karą. did. tačiau Karolis užėmė beveik visą Livoniją. 20 305 .000 kariuomenės ir išvyko į Švediją. Visa Švedija buvo Karolio valdžioje. Po to Karolis sušaukė Švedijos seimą ir paskelbė Zigmantą detronizuotu. 1598 m. Sumanų ir rūpestingą savo vadą kariuomenė tiesiog dievino. Jo metu vėl daugiausia teko nukentėti Lietuvai. Žemaičių se­ lyginta ir nuolat kelianti maiš­ niūnas. supykęs. Tada Zigmantas. norėdamas gauti seimo paramos. neatlyginta Lietuvos Lenkijos kariuomenė pakriko. Karolis išvyko į Švediją rinkti naujų jėgų. todėl veikiai buvo atvaduota beveik visa Li­ vonija. Lenkijoje šitą unitų kova su pravoslavais išugdė gerą dirvą Ukrainos valstiečių sukili­ mams. Bet karas nesisekė. Tuojau buvo pradėtos uždarinėti katalikų bažnyčios ir vienuolynai. Lietuviams atėjo į pagalbą ir patsai karalius su 14. Tačiau ligi šiol jis to nebuvo padaręs. jis grįžo į Krokuvą. Kai rusai užėmė kraštą. Bet ten jam nepasisekė — jis pralaimėjo mūšį. ne­ pasiekusi galutinio laimėjimo. sostas turėjo atitekti Zigmanto sūnui Vladislovui. gavęs iš seimo pinigų. Tačiau. Karai su Švedais dėl Livonijos Zigmanto netekimas Švedų sosto. kai dabar reikėjo kariauti dėl jo sosto Švedijoje. Tuomet Zigmantui teko pasi­ rinkti: arba atsakyti nuo tėvų sosto arba kariauti. Tam tikslui ėmė kurstyti liuterionis švedus prieš karalių Zigmantą. genijo ir pasiaukojimo dėka 1616—1621 m. jo kariuomenė buvo maža neat­ Jono Jeronimo K. Zigmanto šalininkai. Radvilai pasisekė apginti tik Rygą ir Dauguvos žiotis saugančią Daugavgryvą (Dūnamūnde). jei šis bus auklėjamas Švedijoje ir bus liuterionis. Bet netrukus Karolis užėmė ir jas. Karų pradžia (1600 m. tam tikru diplomu (1600 m. Estiją prijungė prie Lietuvos ir Lenkijos. Jis pasi­ ryžo kariauti. Unitai išliko tik tose Lenkijos dalyse. Vyriau­ siuoju vadu buvo paskirtas lenkų hetmonas Zamoiskis. Kariuo­ menės atlyginimui jis išleido beveik visus savo turtus. Tuo būdu k a r a s . Galų gale nei Lietuvoje nei Lenkijoje nelaimėjo nei unitai nei pravoslavai. Tėvui mirus. Vilniaus vaivada. t. 1605—1621 m. pasisamdė 5.

2uvo daug švedų generolų ir Karolio žentas. užkabinęs šve­ dus. Tad Livonijos reikalais jis tegalėjo rūpintis tik protar307 . Todėl šitoks Katkevičiaus tak­ tikos geniją parodęs laimėjimas nustebino visą Europą.000 armija. patsai Karolis vos spėjo pasprukti į laivus ir su kariuomenės likučiais išvyko atgal į Švediją. Karolis. kur Katkevičius irgi da­ lyvavo. išbadė­ jusi. jis ryžosi lai­ mėti ir išgelbėti Rygą arba žūti su visa savo kariuomene. pasiryžęs vienu smūgiu laimėti. tai Karolis norėjo siųsti prieš jį tik dalį savo kariuo­ menės. bet Karolis. Bet visų didžiausias jo laimėjimas buvo 1605 m. paklausęs tų patarimų. Neatlyginta kariuomenė pakriko. Salaspilio mūšis (1605 m. Jos buvo tiek maža.mažyte jos saujele jis darė stebuklus. rugsėjo 2 7 d .). Kosako paveikslas). Paskum prasidėjo karas su Maskva. 1605 m. Vietoje rezervų švedams apgauti pamiškėje buvo pastatytos kareivių iškamšos. išbėgiojo į namus. 20 patrankų ir keli tūkstančiai karių. atvaduota. Katkevičius. Jis paėmė net Tartus (Dorpatą). ruošėsi jau vytis. 300 psl. Švedų to meto kariuomenė buvo pavyzdinga. ( J . kad švedai juos pa­ laikytų ateinančia parama. — arti Rygos). manydami. Katkevičius patsai pradėjo mūšį. Jo pozicija buvo tokia patogi. Kad švedai nesusektų tikros būklės. traukė prie apgultos jau Rygos. kurie turėjo pasirodyti mūšio metu. Tačiau laimėjimu nebuvo pasinaudota. Katkevičius pasiryžo visos švedų armijos neprileisti prie Rygos ir pastojo jai kelią ties S a l a s p i l i u (vokiškai tuomet vadinamu Kirch­ holmu. Jo kariuomenė buvo išvargusi.800 ka­ riuomenės. Užmuštų buvo 9. tuomet Katkevičius su visomis jėgomis puolė priešą ir jį visiškai sutriuškino. o už kelių kilometrų buvo nusiųsti keli bū­ reliai. neatlyginta. kad nepakako net pilių įguloms. jį aplenkdamas. m ū š y j e t i e s S a l a s p i l i u (Kirchholmu). Karalius atsiųsdavo tik pažadų. Katkevičius jokios paramos negavo nė dabar. Cėsy (Vendene) jis apsikasė ir pasiryžo žut būt kautis. Kat­ kevičiui teko 60 vėliavų. Todėl Kat­ kevičius pradėjo trauktis ir ėme deginti paliekamas pilis. nuviliojo juos į pakalnę. Mažas būrelis. pradžioje atplaukė į Estiją ir Karolis su didele ka­ riuomene. Anglų karaliaus ir Turkų sultono. Ilgai rinkęs jėgas. nes kaip tik tuo metu krašte virė opozicijos kova su karalium ir netrukus kilo Zebžidovskio rokošas (žiūr. o jis pats karaliaus buvo pakviestas padėt suvaldyti rokošininkų. tik staiga aptiko jo stovyklą. kad jis pabėgo.). taip ir padarė — puolė su visa savo 14. Prieš mūšį su visais kariais išklausęs mišių ir juos padrąsinęs. 306 Salaspilio (Kirchholmo) mūšis. kur buvo numatyta patogi vieta kautis. Livonija Katkevičiaus pasitraukimas iš Livonijos. nutarė pulti su visa kariuomene. tačiau Katkevičiaus karo geniją pažįstą generolai jį pri­ kalbėjo nerizikuoti ir pulti su visomis jėgomis. o dar vėliau kilo lenkų karas su turkais. rugpiūčio mėn. tačiau dievinanti savo vadą. imperatoriaus. kiti pateko į nelaisvę. Jis gavo sveikinimų iš popiežiaus. Katkevičius su mažyte kariuomenės saujele tuo tarpu buvo ties Tartais. kad švedai prisiartinę jo net nepa­ stebėjo.000 švedų. nes nebuvo iš ko palikti rezervų. Katkevičius užėmė patogią poziciją tarp kalvų. bet neatsiuntė nei pinigų nei kariuomenės. Ryga buvo išgelbėta. Kadangi jis teturėjo vos apie 3.

su Ryga buvo palikta švedams. Karolis. Radvilų viena šeima buvo katalikai (nesvyžiečiai). bet. Pirmoji (gražiausioji) yra nulieta Nesvyžiaus Radvilų liejykloje 1602 m. jų tarpe ir K l a i p ė d a . Zigmanto Augusto laikais visam Lietuvos gyvenimui vadovavo pusbroliai Radvilos — M i k a l o j u s J u o d a s i s (nesvyžietis) ir M i k a l o j u s R u d a s i s (biržietis). Biržiečiai užsimuštinai veržėsi valdyti visą Lietuvą. Juodasis jau buvo miręs (i* 1565 m. neatsižadėdamas sosto. kuri norėjo Gustavą Adolfą įtraukti į einantį Vokie­ tijoje 30 metų karą. Lietuviai vieni negalėjo jo priversti taikintis. Bęt kai Zigmantas. Iš karaliaus lietuviai prašydavo tik paramos. Po jo mirties karalium buvo paskelbtas jaunutis jo sūnus G u s t a v a s A d o l f a s . deja. nebenorėjo kariauti. Karas su Gustavu Adolfu ir Altmarko paliaubos (1629 m. nieko negalėjo atsiimti iš švedų. Nors di­ džiausios švedų jėgos tada buvo Prūsijoje. Liublino unijos suda­ rymo metu M. nes Lenkija tuo metu kariavo su Maskva ir totoriais. Prūsijoje (ji. Tačiau karalius Zigmantas. paliaubų laikui ne­ pasibaigus. Nesvyžiečiai turėjo aukštas vietas. greta M. karas vėl prasidėjo. ir ta pati buvo neatlyginta ir suvargus.piais. tačiau didelių mūšių jau nebebuvo. bet nepasižymėjo didele energija ir valdingumu. iš savo pusės. Zigmantas mirė. Karas ėjo su pertrau­ komis iki 1626 m. lietuviai dar ir lenkams tu­ rėjo padėti. proteguodavo prieš juos katalikus K a t k e v i č i u s ir iš vidutinių ponų iškilusį L e o n ą S a p i e g ą . ir 1621 m. pasivadinęs Karoliu I X . turėdamas daug reikalų namie. Tuo tarpu jis vainikavosi Švedijos karalium (1607 m. negalėdama surinkti didesnės kariuome­ nės. ir ji. ir karas vėl atsinaujino tik prie jo sūnų. jiems labai trukdė karalius: jis jiems neduodavo aukštų vietų. o kita kalvinai (biržiečiai). 6. Kai Zigmantas nesutiko taikintis nė tada. Livonijoje kariuomenės buvo labai maža. pralaimėjęs Salaspilio mūšį. Gustavas Adolfas už­ ė m ė R y g ą . Pagaliau įsimaišė Pran­ cūziją. Todėl 4 mėnesių paliaubų laikui pasibaigus. tada jų tarpe nebuvo sutikimo: jie patys tarpusavy varžėsi dėl vietų ir įtakos. Galingiausia ir turtingiausia tuomet buvo R a d v i l ų šeima. pats neberengė naujo žygio. nenorėdamas atsisakyti nuo sosto. buvo valdoma Brandenburgo elektoriaus) 6 metams buvo palikti šve­ dams kai kurie uostai. Tik. Karalius ir lenkai už tai labai pyko ant jų ir kaltino išdavikiškumu. Kariauti teko vienai Lietuvai.). A l t m a r k e buvo padarytos 6 metams paliaubos. ėmė agituoti Švedijoje savo naudai. patrankos Gustavo Adolfo parodoje Stokholme 1932 m. Ant jos yra Radvilų herbas ir atitinkamas užrašas. jos. Taigi apie Zig­ manto ar jo sūnaus Vladislovo teises nebebuvo nė kalbos. pykosi ir vieni prieš kitus šaukėsi karaliaus ir lenkų. kaip Lenkijos lenas. bet Lietuvos ištek­ liai buvo išsekę. Lietuvos karo ir politikos vadai Zigmanto Vazos laikais Lietuva tuo metu turėjo savo atskirus reikalus ir atskirai jais rūpinosi. kaip kalvinams. lietuviai ir jiems reikale padėdavo. Ru­ dojo (*j* 1584 m. o iš lenkų — talkos. Didžiulei švedų kariuomenei buvo neįmanoma priešintis. gynimu tuomet daugiausia rūpinosi Lietuvos lauko hetmonas Kristupas II Radvila (Kristupo Perkūno sūnus).). Gustavas Adolfas. Tame laikotarpy daug kartų su Švedais buvo daromos paliaubos. ir karas buvo aprimęs. tai Gustavas Adolfas 1617 m.).) tuomet stovėjo Žemaičių seniūnas ir Livonijos 309 XVII amž. Tada Gustavas Adolfas persikėlė kariauti į Lenkiją ir užėmė jos priklausomą Prūsiją. užėmęs beveik visą Livo- niją. ir 1 6 2 9 m. Lie­ tuvos reikalais rūpinosi jos didžiūnai. Visa Livonija. tai Lietuvos ponai patys padarė paliaubas su švedais (1627 m. Tuo būdu ka­ ras laikinai buvo baigtas. 308 .). anapus Dauguvos. išsiruošė j žygį prieš Zigmantą. vis nedarė taikos. Švedai išvežė ją iš Biržų 1625 m.

o taip pat su giminėmis Nesvyžiaus Radvilom buvo Lietuvoje tokia galybė.000 turkų kariuo­ menė. Tačiau abudu su broliu Kristupu. hetmonas K r i s t u p a s . Vienas iš jų — Jurgis (7 1600 m.) mirus. Tiek tėvas. Šita senoji karta išmirė Stp. Trakų vaivadiją ir Vilniaus vai­ vadiją.). surinkus 40. nepai­ sydami anksčiau padarytos sutarties. nepaprastų gabumų vadas. Tai Batoro laikų Lietuvos kariuomenės vadas. buvo jam pavesta vado­ vybė. negu valstybine veikla. Kai 1621 m.) — didžiojo hetmono buožę ir Vilniaus vaivadiją (1616 m. Rokošininkas Jonušas ilgai negalėjo gauti jokio aukštesnio urėdo ir tik prieš pat mirtį buvo gavęs Vilniaus kaštelioniją. ją Radvilos ir norėjo jėga pasiimti. Jo sūnus. buvo pavojinga paskelbti apie jo mirtį: kariuomenėje būtų kilusi panika. ir vieną metą jų san­ tykiai tiek pablogėjo. o visa tai ėjo Lietuvos valstybinio vieningumo nenaudai: mezgėsi tarp abiejų valstybių ponų savitarpiniai ryšiai.).). Jis turėjo vieną po kito šiuos urėdus: kiemo maršalkystę. Gerai sutvarkyta stovykla atsilaikė. Iš kitų brolių žymesnis buvo vyriausiasis — M i k a ­ l o j u s K r i s t u p a s . J o n u i J e r o n i m u i K. buvo iš karto lauko. Su Radvilomis Katkevičiai nesugyveno.).). ir tereikėjo tik kibirkšties. kuri jau niekad nebegrįžo Respublikai. visi žinojo. o vėliau amžinas Zigmanto Vazos priešas. kad šis didysis Li- vonijos gynėjas mirė tik viena diena vėliau. Be to. Trakų kaštelioniją. jam mirus. Be Livoni­ jos karų. Aišku. kai Radvila. o talkon atvykusių lenkų hetmonui Zamoiskiui. J o n u š a s (f 1620 m. kad visų tų didžiūnų varžytynių bei kovų metu tai viena. vadinamas P e r k ū n u (f 1603 m.). Jis pastojo turkams kelią Dniestro paupy. iš niekur nesulaukęs paramos. o vėliau didysis hetmonas. Mat. ir buvo nustelbti biržiečių Mika­ lojaus Radvilos Rudojo sūnų. Livonijoje vyriausiąją vadovybę karalius pavedė ne jam. tiek sūnūs buvo karšti kalvinai. ties C h o c i m u.) — buvo Vilniaus vyskupu (po Protasevičiaus) ir Livonijos gubernatorium. Batoro laikais. o vėliau (1605 m. jis pasitraukė visiškai iš karo srities ir daugiau j ją ne­ begrįžo. Tai didysis Livonijos gynėjas. vadinamas N a š l a i t ė l i u ( f 1616 m.gubernatorius J o n a s J e r o n i m a s K a t k e v i č i u s ( f 1579 m. jo vietą užėmė sūnus J o n a s K a r o l i s . o vėliau Krokuvos vyskupu ir kardinolu. be to. Mikalojus Juodasis paliko 4 sūnus. (+ 1579 m. kiek jo vardas reiškia. krašto maršalkystę. ir kautynių nebeįvyko. buvo jau pa­ statytos patrankos. visi įsakymai tebebuvo duodami jo vardu. Katkevičiai. ir turkai pasitraukė. — tas pats. Bet Katkevičiai pagaliau nusileido. Iš pradžių jis gavo Žemaičių seniūniją ir lauko hetmono buožę. — vadinasi. turėjo leisti švedams užimti Rygą.): abiejų pusių rūmai Vilniuje buvo paversti tvirtovėmis. kurie visi perėjo į katalikybę. Kai 1601 m. to­ dėl. su kuria karalius negalėjo nesiskaityti. o turkai būtų įsidrąsinę. Iš šių pragarsėjo žinomas Lietuvos kalvinų galva. jis pradėjo ginti Livo­ niją nuo švedų. Zigmanto Vazos priešai. kad didysis vadas jau buvo miręs. jis buvo net kandidatas į popiežius. Tiek jis. tai kita pusė šaukėsi į pagalbą karalių ar lenkus. To­ dėl karalius protegavo jų konkurentus katalikus. Jų vietoje stojo jų sūnūs. yra žinomas rokošininkas. kad tarp jų vos neįvyko kautvnių (1606 m. Čia tenka pastebėti. Bet tuo momentu nei turkų nei savoji kariuomenė nežinojo. buvo sumanę neduoti Jonušui Radvilai (rokošininkui) jų globojamos į metus suėjusios Slucko kunigaikštytės Zofijos. Mat. Lenkiją užpuolė didžiulė 300. tiek kiti jo broliai pasižymėjo daugiau maldin­ gumu. taip pat K r i s t u p a s II (f 1640 m. jis dar pasižymėjo karuose su Maskva. Daugiausia buvo proteguojami K a t k e v i č i a i . kūrėsi bendros partijos. kitas sūnus. su turkais ir toto­ riais. 311 310 . kuris Liublino seime daugiausia kalbėjo Lietuvos vardu.000 lenkų ir lietuvių.

tai karalius Zigmantas ir jį laikė savo priešu. užėmė Maskvą. Godunovas kaip tik tuo metu staiga mirė. kad jis apgavikas. žuvo. Po 6 metų Lenkijoje atsirado kažkoks jaunikaitis. o Zigmanto Vazos valdymo pradžioje gavo kanclerystę. revoliucijos (iš tikrųjų Romanovų vyriškoji linija išmirė jau X V I I I amžiuje. Su juo prasidėjo nau­ joji Maskvos. visą valdžią turėjo energingas ir sumanus bajoras (taip Mas­ kvoje buvo vadinami didžiūnai). o jo sūnus buvo nunuodytas. palaidų kariuomenės būrių alinamas kraštas sukilo. Apsime­ tėlis Dimitrijas. R a d v i l a i (iš Nesvyžiaus šakos). L. bet kadangi jis buvo autoritetingiausias to meto Lietuvos ponas. kuri iš­ gyvavo iki 1917 m. Visi gerai ži­ nojo. Karalius Zigmantas taip pat jį maloniai priėmė. Vieni jį rėmė dėl to. o kariuomenei vadovavo jo sūnus Stanislovas. kaip labai netolerantingas katalikas. ne tik patsai jo negavo. Jo buvo padarytos ir separatinės 1627 metais paliaubos su švedais. Lenkų ir lietuvių kariuomenės būriai užėmė Maskvą ir ėmė valdyti karalaičio Vladislovo vardu. Teodoro Romanovo. Karalius. ir po jo caru pasiskelbė Godunovas (1597 m. Stp. Bet iškilęs ir jis pasidarė jų konku­ rentas. Tačiau Maskvoj nebuvo ramybės nė dabar. Mirus Katkevičiui. Didžioji Maskvos suirutė ir karai su Maskva Maskvos suirutė. Sapiegai. Jos nebeišgelbėjo nė karaliaus atsiųstas Katkevičius. į hetmono ir Vilniaus vaivados urėdus veržte veržėsi Kristupas II Radvila. Sapiega mirė 1633 m. Deryboms ilgai užtrukus. vadinamasis Zebžidovskio rokošas. Bet ir hetmonaudamas jis liko tik diplomatu. Maskvos įgulai buvo sunku iš­ silaikyti. iš pradžių nedavė jų niekam. jį vis dėlto paėmė. o Marina su tėvu ir daugybė lenkų buvo suimti. Kai 1608 m. ir atsirado antras apsimetėlis Dimitrijas. o valstybininkas diplomatas. O kai jos gelbėti išsiruošė patsai karalius Zigmantas su didesnėmis jėgomis. jis 1605 m. jis pabė­ gęs. kuris sakėsi esąs caraitis Dimitrijas: esą. Maskvai jo pretenzijos buvo labai nemalonios. seneliui L.). Tuo būdu susidarė net kelios iš tokių lenkų ir lietuvių būrių sudarytos kariuomenės. jo žmonos brolis B o r i s a s G o d u n o v a s . sūnus Mykolas (1613 m. plėšikauti įpratę ka­ reivių būriai nuvyko padėti tam apsimetėliui Dimitrijui I I . Tam tariamajam Dimitrijui užėmus sostą. Caro Jono IV Žiauriojo sūnus Teodo­ ras buvo silpnos sveikatos ir silpno proto. būtent L e o n a s S a p i e g a . Zigmantas paskelbė Maskvai karą. Po jo hetmono ir Vilniaus vaivados urėdai atiteko Kristupui II Radvilai (Kristupo Perkūno sūnui). o vėliau „visos Rusijos" carų dinastija. Krašte prasidėjo nauji su­ kilimai. Lenkų ponų padedamas. Savo karjeros pradžioje jis buvo Radvilų auklėtinis. bet dar pa313 7. tačiau carai tebesivadino Roma­ novais iki pat galo). Sapiega nelabai tiko hetmonu. Karas su Maskva. Zigmantas Vaza. tai jo paskyrimas galėjo duoti mažiausia progos skųstis Radvilai. o vietoj jo buvęs nužudytas kas kitas. Tai buvo ne karys. 1623 m. Caru buvo paskelbtas bajoras V a s y l i u s Š u i s k i s . dėl kurių lenkai taip širdo. tuojau atvyko Marina. Vladislovo žygis ir Divilino paliaubos. bet pagaliau atidavė jas tada jau 68 m. kanclerystę užleidęs A l b e r t u i St. o Teodoras mirė bevaikis. Jį rėmė kai kurie Lenkijos ponai. o Sandomiero vaivada Mniškas (Mniszek) net pasiskubino išleisti už jo savo dukterį Mariną. Jam tebegyvenant. besiverždamas į carų sostą. Batoro lai­ kais jis gavo vicekanclerystę. ir įvyko vestuvės. Caru buvo išrinktas metropolito Filareto. Tuo tarpu lenkų hetmono Žolkievskio sumuštą Šuiskį Maskvos bajorai pašalino nuo sosto ir caru pažadėjo išrinkti Zigmanto sū­ nų Vladislovą. Dvejus metus karaliaus kariuomenė iš­ stovėjo apgulusi S m o l e n s k ą ir 1611 m. o Lenki­ joje ėjo vidaus karas. jau buvo per vėlų: įgula buvo priversta iš bado pa­ siduoti. pasitraukus nuo jo samdytiems lenkams ir lietu­ viams. o kiti už pinigus.). darbo netekę. Paskutiniai Zigmanto Vazos laikų karai su švedais ėjo jau Sapiegai hetmonaujant. O kadangi caras Šuiskis buvo padaręs sutartį su Švedais. bet vis dėlto atsirado ir jį remiančių. kad neapkentė Šuiskio. šitam laikotarpy iškilo dar vienas žmogus iš vidutinės ponijos tarpo. nenorėdamas atiduoti tų vietų protestantui Radvilai.Be Radvilų ir Katkevičių. pasibaigė rokošas. Lietuvoje tada tik ką buvo aprimęs karas su švedais. todėl 1609 m. Niekuo­ met su karo reikalais nesusidūręs. Bet karalius Zigmantas nesutiko savo sūnaus leisti į Maskvą: jis už­ sigeidė pats būti Maskvos caru. gavo didžiojo hetmono ir Vil­ niaus vaivados urėdus. Teodoro jaunutis brolis D i m i t r i j a s bu­ vo nužudytas. jų dvariškis ir giminė (buvo vedęs Kristupo Radvilos Perkūno dukterį Elžbietą). pasišalino nuo Maskvos ir netrukus žuvo. Bet netrukus kilo maištas. apsimetėlis (samozvancas) Dimitrijas 312 . nes jis buvo žinomas.

) paliaubų svarbiausias Zigmanto rūpes­ tis buvo laiduoti vyriausiam sūnui Vladislovui sostą. Visas jo valdymo periodas pilnas sun­ kių karų. kenkė ir savo sūnui. tačiau daugumas ponų visada 315 Smolenskas XVII amžiuje.. kelianti netvarką. (žiūr. tiek Lietuvoje įsi­ galėjo vėliau dar labiau įsivyravusi vidaus netvarka. bet tas neatsisakė nuo titulo. tačiau jos paimti nepavyko. jo sūnus negavo Maskvos sosto.caru. O visa tai ardė valstybės vidaus ramybę. Tas klausimas jam ypač parūpo į valdymo pabaigą. Maskva būtinai reikalavo. D i v i l i n o kaime (prie Maskvos) buvo padarytos 16 metų paliaubos. Tačiau karalaitis Vladislovas. galėjo nieko neklausyti ir elgtis kaip tinkamas. visa jo šeima būtų likusi visiškai neaprūpinta. Jo nevy­ kusiai padaryta bažnytinė unija sukiršino rytų apeigų tikinčiuo­ sius (unitus su pravoslavais) ir paruošė dirvą vėlesnėms aud­ roms ir Maskvos įsikišimui. Tik dėl Maskvos nusilpimo tepavyko atgauti didelius žemių plotus. ir 1618 m. išrinkus Lietuvos Lenkijos valdovu ką kitą. atgauta S m o l e n s k o s r i ­ t i s .8. kurių nemokėjo siekti. Dėl jo nesugebėjimo Lietuva ir Lenkija neteko be­ veik visos bendrai valdytosios Livonijos. (Senas raižinys). kad Lietuvos ir Lenkijos sostai atitektų vienam iš jo sūnų. Dėl to po Altmarko (1629 m. Maskva buvo pasiekta. turėdamas Maskvos bajorų pasirašytą jo išrinkimo raštą. žygiavo užimti Maskvos. titulavosi caru ir 1617 m. Ir anks­ čiau jis ne kartą rūpinosi. Nuo pat valdymo pradžios tėvas buvo pradėjęs rūpintis. kariuomenei vadovavo Kat­ kevičius. 314 . Būdamas di­ delis savimyla. kad Vladislovas nebesivadintų . Paliaubų sutartis Lietuvai ir Lenkijai buvo naudinga: ja Lietuvai buvo patvirtinta 1611 m. kai žlugo viltys atgauti Švedijos sostą: mat. Šitas klau­ simas tuo būdu ir liko neišspręstas. iškaraliavęs net 44 m. užsispyrėlis ir turėdamas daugybę visokių didelių planų. Didžiū­ nams bekovojant su užsispyrėliu karalium ir tarpusavy. bet užtat tarp katalikų ir protestantų ponų šeimų kas­ kart vis labiau augo nesantaika. Jo griežtai palaikomi katalikai įsi­ galėjo. dėl jo svajonės su­ kurti vieną didžiulę valstybę. jis užtraukė savo valsty­ bėms tik daug vargo. o prie Lenkijos buvo priskirti Černigovas ir Naugardukas Sieverskas. kad Vladislovas būtų karūnuotas ka­ ralium dar prie gyvos jo galvos. bet sienų klausimas ir kiti reikalai buvo sutvarkyti. 204 psl.). b . Jo valdy­ mas nei Lietuvai nei Lenkijai nieko gero nedavė. Zigmanto Vazos valdymo charakteristika Zigmantas mirė 1632 m.) 9. kuri Maskvos valdžioje buvo nuo 1514 m. Kaip tik Zigmanto laikais tiek Lenkijoje. Vladislovo asmuo ir elekcija Zigmantas Vaza mirdamas paliko 5 sūnus ir 2 dukteris. įsiga­ lėjo vadinamoji „ a u k s o l a i s v ė " : kas tik buvo galin­ gas. V l a d i s l o v o V a z o s l a i k a i (1632—1648 m. griovė jos pamatus.

Katalikai Vladislovą pa­ laikė dėl artimų ryšių su tėvu ir visa jo šeima. nes Vladislovo 1632—1648 m. d. mirus Leonui Sapie­ gai.000 lietuvių ir lenkų. kad tarpu­ valdis ilgai užtruks. Mat. Ne kartą jis vadovavo karo žy­ giuose ir atliko nemaža kitų valstybinių darbų. kurs betgi. Prieš 100. Maskvos kariuomenei iš karto sekėsi. buvo garantuota visiška tikėjimo laisvė. kad po tėvo mirties sūnus atitaisys jiems skriaudas. atėjo žinia. Tačiau sumanių manevrų dėka Smolenskas buvo išgel­ bėtas: caro kariuomenė buvo apsupta ir priversta pasiduoti (ji buvo paleista tik padėjusi ginklus). Mat. tėvas jį buvo įtraukęs ir į valstybės valdomąjį darbą. ir elekciniam. 10. Paliaubos baigėsi 1633 m. negalėjo jos sulaikyti.). Jai kelio pastoti išėjo Lietuvos lauko hetmonas Kr. priešų nebuvo. Pati elekcija užtruko vos V2 Vladislovas Vaza. tikėdamasi. nes ji turėjo užleisti Lietuvai ir Lenkijai nemaža žemių. nepateikė len­ kams jokių savo reikalavimų. Tėvas visose iškilmėse jį laikydavo greta savęs. ir karūnaciniam seime ir pirmą kartą. protestantų vadui Kristupui II Radvilai Vla­ dislovas pažadėjo po senelio Leono Sapiegos mirties jo valdomą Vilniaus vaivadiją ir didžiojo hetmono urėdą. iki galutinai išmirė (1655 m. O kadangi jis palaikė draugiškus san­ tykius su visais tėvo skriaudžiamaisiais.būdavo prieš tai nusistatę. Visiems nekatalikams. biržiečiai Rad­ vilos vėl tapo vadovaujančiąja Lietuvos didžiūnų šeima. tai jį palaikė ir visa opozicija. abi to meto Lietuvos par­ tijos — velionies karaliaus proteguoti katalikai ir jo neapkęsti protestantai — palaikė Vladislovą. ir bajorija buvo įpratusi laikyti jį natūraliu įpėdiniu. Kai 1632 m.) Maskvai buvo labai negarbinga. amžiaus. jis tikėjosi. kad jo metu. kurį išgelbėjo tiktai tvirtos sienos: beveik ištisus metus jis išsilaikė apgultas. Carui nebeliko kitos iš­ eities. Visas tarpuvaldis buvo labai trumpas ir ramus. Nuo to laiko. renkant karalių. siekdamas abso­ liutizmo ir spausdamas nekatalikus. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius. kaip tiktai taikintis. ir Maskva ruošėsi naujam karui. labai maža teturėdamas kariuomenės. buvo įsigijęs daug priešų. o protestantai dėl 316 to. nes tarpuvaldis buvo labai ra­ mus ir trumpas (Maskvos puolimas dar labiau vertė paskubinti elekcija). Zigmantas. Mat. caras Myko­ las. Po IV2 mėn. Todėl caras vis laukė progos atsigriebti. kol pagaliau patsai karalius Vladislovas atėjo jo išvaduoti. Tuo tarpu patsai Vladislovas krašte buvo labai mėgiamas. kad mirė karalius Zigmantas. Tačiau caras apsivylė. be to. todėl Vladislovo karūnavimui būdavo priešinamasi vien tik iš opozicijos tėvui. kaip paprastai. kuriuos spaudė jo tėvas. Radvila. krašte kils ne­ ramumų. didžiulę savo kariuomenę iš­ siuntė užimti Lietuvos Smolensko. Todėl tėvui mirus jokio kito kandidato nebuvo. pirmieji urėdai Lietuvoje iš tikro atiteko Kristupui Radvi­ lai. Vla­ dislovas savo pažadus iš tikrųjų įvykdė: nekatalikų jis niekad nespaudė ir visus laisvuosius urėdus tuojau išdalino kaip tik tiems.000 caro kariuomenės jis teatsivedė vos 15. Tai buvo i š viso p i r m o j i i r p a s k u t i n i o j i t o k i a t r u m p a i r rami elekcija. taip antai. Karas su Maskva ir Polianovos taika Divilino paliaubų sutartis (1618 m. kad jis jiems pažadėjo atitaisyti savo tėvo padarytas skriau­ das. Lietuva dabar dalyvavo ir konvokaciniam. vasarą. ir naujasis karalius veikiai galėjo išžygiuoti į karą. jis buvo jau subrendęs vyras — turėjo 36 m. Savo taktu ir gabumais jis nusipelnė visų pa­ garbą. derybų P o l i a n o ­ v o s kaime (tarp Viazmos ir Dorogobužo) buvo padaryta am317 . Be to. nelaukdamas paliaubų galo. valandos. Tėvui mirštant. Netrukus. Greit caro kariuomenė atsidūrė prie Smolensko.

ką buvo nukariavusi Livonijoje. netoli Marijenburgo) tarp Lietuvos Lenkijos ir Švedijos prasidėjo derybos. 318 Štumdorfo paliaubos (1635 m. joje sosto paveldėtoja pa­ Kristupo I Perkūno sūnus. jie vėl pradėjo karą. Karalius dėl šitokios sutarties netvėrė apmaudu. Po ilgų derybų Lenkijos ponai prieš karaliaus valią padarė 26 m. Vilniaus vas pasiryžo vesti ją. Ramusis Vladislovo valdymo periodas Padarius taiką su Maskva ir Švedais. 12. jo tin­ kamai neparėmė. tačiau imperatorius ir Ispanijos karalius. Tada jis nusprendė. Nors ren­ kamas karalium Vladislovas ir buvo pasižadėjęs nebesirūpin­ ti Švedijos sostu. Tuo būdu su Švedais turėjo būti ilga taika. padarytos Altmarko paliaubos baigėsi 1635 m. Dėl to Štumdorfe (Prūsijoje.000 rublių karo išlaidų. sukelto kazokų sukilimų. bet jiems paliekama visa Livonija. tad reikėjo arba ruoš­ tis naujam karui arba rūpintis pratęsti paliaubas. tačiau vaivada.). bet dar buvo priversta grąžinti švedams net tai. kuriuo (1610 m. ėjusiems prieš imperatorių. Ja caras atsisakė nuo visų jau Divilino paliaubų sutartimi perleistų žemių. jis tebekariavo su jais net po paliaubų. Protestantų šalininkams. nieku būdu nenorėdamas atsisakyti nuo Švedų sosto. Jomis Vladislovo tei­ sės Švedų sostui buvo paliktos neišpręstos. Tuo tarpu Rad­ vila Livonijoj buvo išvaręs švedus iš visos Cėsio (Vendeno) vaivadijos. lauko hetmonas. jis dar tikėjosi. paliauboms pasibaigus. kuriai rūpėjo atgauti Livoniją. Todėl jos atstovai seime kėlė protestą. Lietuva ne tik nieko negavo iš tos sutarties. Tuo metu Vokietijoje tebe­ ėjo vadinamasis 30 metų karas. tačiau buvo priverstas ją pasirašyti. pradėti karą su Švedais. Jis taip pat pasižadėjo grąžinti tą Maskvos bajorų raštą. Be to. jai pakako ir to. hetmonas.. bet vėliau viską turėjo grąžinti švedams. 1633—1640 m.. lenkų bajorija reikalavo taikos ir gra­ sino neduoti karui lėšų. žadėdami kitur atsilyginti. geidė kariauti. Dabar nustatyta siena su Mas­ kva išbuvo iki naujojo 1654 m. paliaubas. Lietuva jokių nesu­ sipratimų nebeturėjo. Karalių palaikė tik Lietuva.žinoji taika. 1632 m. buvo labai svarbu. Vladislo­ did. bet jo planams pasipriešino senatas ir seimas. Anglijos ir Olandijos atstovai rūpintis taika. 1629 m. bet 1655 m. nebelaukdami paliaubų galo. tačiau iš tikrųjų nuo jo neatsisakė. ir sutartis buvo ratifikuota. Turėdamas dėl to daug nemalonumų ir dide319 . kad seime jai pasipriešins lietuviai ir kad ji nebus rati­ fikuota. kad palengvėtų prekyba ir kad jie galėtų lengviau par­ duoti savo ūkio produktus. jis pats su lenkų kariuo­ mene pradėjo pulti švedus Prūsijoje. didelis kalvinų globėjas. — 1615— skelbė jaunutę Gustavo Adol­ 1635 m.) buvo patvirtintas jo išrinkimas caru. į jas at­ vyko Prancūzijos. kad švedai žadėjo pasitraukti iš Prūsijos miestų. o Vladislovas už tai pripažino ji caru ir atsisakė nuo visų pretenzijų j Maskvos sostą. kad tarp Lietuvos Lenkijos ir Švedijos būtų taika. karo. Karalius Vladislovas buvo sumanęs ruošti didelę koaliciją prieš turkus. Švedijos ponai ir tam pasi­ priešino. švedai pasitraukia iš Prūsijos. kad tarp Švedų ir Lietuvos Lenkijos kiltų karas. Vos padarius taiką su Mask­ va. Karalius Vladislovas. o Lietuvos hetmonas Kris­ tupas Radvila taip pat sėkmingai puolė juos Livonijoje. Vla­ dislovas ketino vesti jo našlę žmoną. 11. Ir iš tikro 1635 m. ir jo populia­ rumas krašte dar labiau pakilo. bet jo priešai Švedi­ Kristupas II Radvila. kad Švedija neatitrauktų savo jėgų iš Vokietijos.: jiems rū­ pėjo tik. rudenį ties Liucenu (Vo­ kietijoje) žuvo Švedų kara­ lius Gustavas Adolfas. Tiesa. fo dukterį Kristiną. 1635—1640 m. Vla­ dislovas karo metu parodė didelių vado gabumų. Santykiai su Švedais Švedijos sosto klausimas. tačiau len­ kai juos nuramino. teko rūpintis santykiais su Švedija. jų valdomų nuo 1629 m. kuriems rū­ pėjo. jis buvo surinkęs didelę ka­ riuomenę. atsisakė nuo pretenzijų j Livoniją ir sutiko sumokėti 200.

o jie patys — k a z o k a i s (kazokas totoriškai reiškia valkatą. Beje. Todėl. Buvusių dykumų kolonizacija ėjo palengva. todėl ten nuo­ lat būdavo visokių neramumų. ir nuo to laiko nuolatinio rūpesčio su kazokais turėjo vieni lenkai. valstie­ čiai sunkiai davėsi baudžiauninkais paverčiami. nes Juodosios jūros pakrantėse gyvenę totoriai nesiliovė užpul­ dinėti to krašto.lių nuostolių. įvedęs Lietuvą su Lenkija į naujus sunkius karus su Maskva ir Švedija. Buvo galvota juos paversti pasienio kariuomene. tiktai po sutarto laiko iš jų pareikalau­ davo tokių pat pareigų.) į Lenkijos valdžią. valstiečiai ten buvo pravoslavai). Vyriausioji jų stovykla Padnieprėje buvo vadinama S i č e. nuolat puldavo totorius. Jokių reformų nė nebuvo galima padaryti. visuomet būdavo nusiteikę maišLletuvos Istorija. be jokių reformų. Dėl šitų priešybių kiekvienas tose žemėse neramumas 320 grėsė dideliu visų valstiečių sukilimu. Tuo būdu krašte ir toliau ėjo. savo drąsių vadų vedami. Jie gyveno iš medžioklės ir plėšimų. kaip ir kitur. jis dar bandė sutaikinti protestantus su katalikais. pačiam Vladislovo gyvenimo gale.) kazokai buvo surašyti į vadina­ muosius r e g e s t r u s . Dabar vadinamoji Ukraina X I I I amžiuje buvo bai­ siai nuteriota užplūdusių totorių ordų. o neramumų ten dažnai sukeldavo k a z o k a i . būdamas suvaržytas. Daugumas jų buvo nuo ponų pabėgę valstiečiai. nes valstiečiams atrodė. kurie nepatekdavo į regestrus. Bet karo metu būdavo suorganizuojama daug didesnė kazokų kariuomenė. tiek turkai visada reikalaudavo iš Len­ kų karalių ir didžiųjų Lietuvos kunigaikščių. visą laiką būdamas pakrikęs. kaip ėję. Steponas Batoras buvo sudaręs iš jų 500 raitelių vėliavą. Iš visų pusių varžomas. kartais net iki 40 metų. Todėl jau Zigmanto Augusto laikais rūpintasi juos sutvarkyti. Po 13 ramių metų. nieko svarbesnio negalėjo nutarti. bet ir kaip katalikų (mat. jie ten išbūdavo laisvi. negu gyveno kitur: ilgą laiką. o valtimis nuplaukdavo į turkų pasienius ir ne kartą apiplėšdavo net Konstantinopolio priemiesčius. jie buvo pašaukti kariauti ir prieš Maskvą ir prieš švedus.) nieko nepa­ siekė. o vėliau (1569 m. 21 321 . jame vėl palengva pradėjo rastis gyventojų. todėl visi tie. Jie save laikė priešakiniais krikščioniškojo pa­ saulio sargais ir puolė totorius ar turkus. ir ten rinkdavosi būriai visokių pabėgėlių. Už jų puolimus totoriai dažnai atkeršydavo Kijevo ir Podolės sritims. Pietinėje jos dalyje gy­ ventojai buvo visiškai išnykę: vieni išbėgiojo. Todėl net X V I I amžiaus pradžioje Dnie­ pro žemupys dar tebebuvo negyvenamas: gyvenamosios sodybos baigėsi kiek žemiau Kijevo. Pastangos sutvarkyti kazokus ir kazokų sukilimai. bet tam reikalui sušauktas suvažiavimas (1645 m. visiškai nepaisydami. nieko negalėjo veikti. Bet kadangi tuomet nebebuvo su niekuo karų. 13. Taip antai. Len­ kiją. kovojo dėl vietų. o seimas. ar šie tuo metu su krikščionimis kariavo ar gyveno taikoje. kad suvaldytų kazokus. tai kraštas po Zigmanto laikų suiručių ir vidujinių vaidų ėmė atsi­ gauti savaime. Zig­ manto Vazos laikais (1590 m. o ne baudžiauninkais. bastūną). o seimai dažniausiai būdavo netvarkingi ir dažnai iširdavo. pradėjus vykdyti bažnytinę uniją. nuolatiniai kivir­ čai dėl tikybos. Valstiečiai ten buvo kviečiami gyventi lengvesnėmis sąlygomis. ponai rungėsi tarp savęs. Kazokai. Didieji Lietuvos kunigaikščiai ir Lenkų kara­ liai tuščius jos žemių plotus dalino bajorams arba kūrė ten se­ niūnijas. Po Liublino unijos visos dabartinės Ukrainos žemės buvo priskirtos prie Lenkijos. o kiti priversti užsiimti ramiu žemės darbu. o kiti — vi­ sokį nuo bausmių pabėgę nusikaltėliai ir šiaip avantiūristai. Tik kai tas kraštas pateko į Lietuvos. Įpratę būti laisvi. duoti jiems vadą ir mokėti algas. o iš dalies ir Lietuvą. be jokių pastangų krašto ge­ rovei pakelti. kad bajorija juos nori atitraukti nuo tikrojo Dievo. Valstiečiai nekentė bajorų ne tik kaip skriaudėjų. nes karalius. sukrėtė audringas kazokų sukilimas. Daugumas laisvę pamėgusių ka­ zokų bemeilijo likti kariais. karalius nebekūrė jokių didelių planų. santykiai tarp bajorijos ir valstiečių dar labiau paaštrėjo. Ypač dėl to buvo pavojinga gyventi tos dy­ kumos pakraščiuose. jis įpuolė į apatiją ir leido gyvenimui eiti savo vaga. Toliau nuolatinių gyvenamųjų so­ dybų nebebuvo. Ukraina ir kazokai Ukraina. Da­ rant taiką tiek totoriai. o kitus totoriai pa­ ėmė į vergiją ir pardavinėjo. nieko nenutarę.

Po to buvo palikta 6. Kaip tik tokiuo kritišku momentu Mer­ kinėje mirė karalius Vla­ dislovas. Tai įvy­ ko prieš pat naujojo kajonas Kazimieras. dvie­ juose mūšiuose ties Gel­ tonaisiais Vandenimis ir Korsūne jis sunaikino visą Lenkų kariuomenę.tui. Tų sričių ponai savo dvaruose laikė ištisus kariuomenės pulkus. tai niekas apie kitus kandidatus nė negalvojo. kaip į savą di­ nastiją. Nuskriaus­ tas vieno lenkų bajoro. 1648 m. d. dar pasikvietęs į pagalbą totrių. Todėl dėl menkos priežasties jie labai dažnai sukildavo. Vladislovo laikais ka­ zokų sukilimų buvo net keletas. Jonui Kazimierui. jos neradęs. ji išbė­ giojo be mūšio. o dalis bėgdavo į tolimą ir nepasiekiamą Sičę. Bagdono Chmelnickio sukilimas. raliaus elekciją..) 14.000 regestrinių kazokų. tai konvokacinis seimas pašaukė į karą visą Lenkijos bajoriją. Nelabai džiaugėsi ir regestriniai. Tokių didesnių ir mažesnių sukilimų buvo nemaža. bet. daugumas turėdavo eiti dirbti žemės. Nugalėti kazokai nutildavo. ir kiekvienu mo­ mentu tose srityse grėsė visuotinis liaudies maištas prieš bajo­ riją. suviliojusio ir atėmusio iš jo žmoną. tačiau susitikusi su Chmelnickio kazo­ kais ir totoriais. ir labai dažnai tekdavo žy­ giuoti prieš kazokus Lenkijos hetmonams. ir kazokų bylą jau teko baigti 1648—1668 m. Kadangi visa kariuomenė buvo sunai­ kinta. prie kurių prisidėjo daugumas ramių valstiečių. Abu jie ligi tol nebuvo 323 . nebegalėdami kada pano­ rėję pulti totorių. 10 metų praėjo ramiai. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius. sumušusio sūnų ir išvijusio jį patį iš ūkio. į nelaisvę pakliuvo net abu hetmonai. J o n o K a z i m i e r o l a i k a i (1648—1668 m. Bet po kiek laiko ir vėl dėl kokios nors priežasties prasidėdavo naujas sukilimas. tačiau ne visada apsigindavo patys. Paskutinysis buvo žiau­ riai numalšintas 1637—1638 m. Rei­ kėjo tik išspręsti ginčą tarp dviejų sosto trokštančių Vladislovo brolių — Karolio ir Jono Kazimiero. pabėgo į Sičę. c . dalis jų pakliūdavo į regestrus. Bet kadangi kraštas jau buvo apsipratęs su Vazų šeima ir į ją žiūrėjo. Jonas Kazimieras ir jo elekcija Vladislovas įpėdinių nepaliko. Bet tuo laiku pra­ dėjo bręsti n mjas sukilimas. Kazokams kelias į Lenkiją buvo atviras. Jos susirinko apie 200 tūkst. Ten jis sukėlė visus kazokus. prie jų bematant prisidėdavo gyvenę kazokišką gy­ venimą ir visi savo ponų nekenčia valstiečiai. Chmelnickis bandė ieškoti teisybės pas karalių ir seime. kurį sukėlė buvęs kazokų kariuo­ menės raštininkas B a g d o n a s C h m e l n i c k i s .

Negalėdamas išsinarplioti iš to chaoso. viena caro kariuomenė ėmė veržtis į Lietuvą. Kosako paveikslas). bet vis dėlto Jonas Kazimieras turėjo dau­ giau simpatijų. visą savo viešpatavimo laiką jis daugiausia rūpinosi asmeniškais reikalais. bet jau svajojo sukurti atskirą Ukrainos valstybę. o lauko hetmonu — jo priešas Gansiauskas). Pradžia 1654—1667 m. Jonui Kazimierui nesisekė tvarkyti kazokų reikalo. Neturėjo jokių didelių planų ir visą laiką išbuvo visiškoje savo žmonos įtakoje. Mozyrius — greit pasidavė. 324 t a r Pradžia karo su Maskva. karališkuosiuose rūmuose ji daugiau reiškė.000 regestrinių. nesutarė jos vadai (tuomet didžiuoju hetmonu buvo Jonušas Radvila. Jonas Kazimieras pagaliau net atsi­ sakė nuo sosto. Chmelnickis tuo P U nesitenkino gindamas ka­ zokų teises ir pravoslaviją. Lenki­ joje jie pasiekdavo net tolimąjį Lvovą. Energinga intrigantė. ir Chmel­ nickis pasižadėjo palikti vos 20. o kiti miestai — Polockas. Tačiau netrukus jis atsimetė nuo turkų ir pasidavė Maskvos carui Aleksiejui (1653 m. jie veikė atskirai. prancūzė M a r i j a L i u d v i k a . be to.niekuo pasižymėjęs. Karalius Jonas Kazi­ mieras atvyko Lietuvos gelbėti. nes buvo neįmanoma laisvuosius kazokus paversti bau­ džiauninkais. kuris sutiko kazokų kariuomenės palikti net 60. Jo žmona buvo velionies karaliaus Vladislovo našlė. Keletą tokių užpuo­ limų Lietuva pati atrėmė ir net padėjo lenkams. Vitebskas.). ji vėl ėmė žygiuoti į Lietuvos gilumą. 15. už jį pasisakė ir Chmelnickis. kazokai buvo sumušti. Lietuva buvo palikta savo pačios likimui. ir karalius išvyko į Lenkiją. Lietuvos hetmonai netu- Jono Kazimiero elekcija. Todėl buvo sunku laukti ramybės. o kita su kazokais — į Lenkiją. o. Priešas ėmė vieną miestą po kito. 325 . o Lietuvoje — net Pinską ir Mozyrių. T i k Smolensko tvirtos sienos sulaikė rusus net 4 mėnesius. Caro sutikimas priimti į savo globą kazokus reiškė Polianovos taikos sulaužymą. ir nepajėgė sulaikyti rusų.000. į kurį jį įtraukė išdykusi ponija ir žmonos intrygos.000. Jis neturėjo jokių valstybinių gabumų. karo su Maskva Kazokų pasidavimas Maskvai. Bagdonas Chmelnickis. 1654 m. Gintis buvo neįmanoma: Lietuvos kariuomenė buvo nedidelė. jis šaukė Lietuvos bajoriją suvažiuoti į Gar­ diną. o jų hetmonu pa­ skyrė Chmelnickį. Tam tikslui jis buvo pasidavęs turkų sultono globai. negu pats karalius. nieko nenuveikęs. Mogilevas. Pagaliau 1651 m. nors prieš porą metų jam buvo leista jų laikyti net 40. be to. ( J . Todėl jis ir buvo išrinktas. Norėdamas gauti karui jėgų ir sutaikinti ponus. Jono Kazimiero valdymo laikai Lietuvai ir Lenkijai buvo sunkiausi. Žiemos šalčiai buvo sulaikę Maskvos kariuomenę. bet 1655 m. bet jos atvyko labai maža.

Gustavo Adolfo sesers ir Vokietijos Cveibriukeno kunigaikščio sūnui. Kėdainių sutartis. Kaip tik tuo laiku į Stokholmą atvyko ištremtas Lenkijos vice­ kancleris Radziejovskis. Štumdorfe padarytų paliaubų laikas baigėsi 1661 m. Karolis X Gustavas 1655 m. Be to. nedavęs Lietuvai jokios para327 16. Caras tuo tarpu pats atvyko į Vilnių ir reikalavo iš likusios bajorijos prisiekti. Radvila su 5. atsisakė nuo sosto. kai jam buvo duota vilties po Jono Kazimiero gauti visos Respublikos sostą. kuriai buvo pripažintas sostas. Jos apsauga turėjo rūpintis patys Lietuvos ponai. vasarą staiga su dviem armijom per Prūsiją įsiveržė į Lenkiją. — su juo buvo padarytos paliaubos. Be to. o trečia jo armija buvo organizuojama Livonijoj ir. Tuo aktu buvo n u t r a u k i a m a u n i j a su L e n k i j a ir užmezgami tokie pat ryšiai su Š v e d i j a . Jam atė­ jus į Kėdainius. kuri pasirašė sąjungos su Švedija aktą. jis kartu su savo pusbroliu Boguslovu ir Vilniaus vyskupu Tiškevičium kreipėsi į Švedų kariuomenės va­ dą. tikėdamasis lengvai laimėsiąs. (Šito rusų antplūdžio metu kažkur buvo paslėptas ir ligi šiol nerandamas Vytauto grabas. kuris veikė atskirai ir nuo rusų traukėsi Lenkijos link. o iš ten į Prūsus. Tik 1656 m. Gardys su kariuomene įžengė į Lietuvą. Neuž­ imta liko tik Žemaitija. Gardys sutiko. Miestas buvo turtingas ir gražus. miestą baisiausiai naikino pakrikę karei­ viai: buvo išplėšti net bažnyčių ir vienuolynų rūsiai. Karas su švedais ir Kėdainių sutartis Karo pradžia. Švedai netrukus užėmė didžiąją dalį Lenkijos. išmėtyti juose esantieji kaulai ir išneštos grabuose rastos brangenybės. Po karo Vil­ niaus nebegalima buvo nė pažinti. liepos 25 d.000 kariuomenės paliko net Vilnių ir pasitraukė į Kėdainius. Tai buvo pirmas atsitikimas Lietuvos istorijoje.. daugumas išbėgo į Prūsus. lauko hetmonas Gansiauskas — Žemaitijoje. buvo sukviesta bajorija. Adolfo duktė Kristina. kad priešas užėmė jos sostinę (nuo kryžiuočių laikų ji nebuvo net pulta). kuris visą laiką įtikinėjo Karolį Gus­ tavą. 146—148 psl. kai caro kariuomenė artinosi prie Vilniaus ir pagaliau jį užėmė. kitą dalį teriojo rusai su kazokais. kad pripažins jį di­ džiuoju Lietuvos kunigaikščiu. jam siūlė sąjungą Chmelnickis. Jis jau buvo pradėjęs net ofi­ cialiai vartoti didžiojo Lietuvos kunigaikščio titulą. Hetmonas Radvila su nedidele Lietuvos kariuomene sustojo Kėdainiuose. siūlydamas sąjungą prieš rusus ir prašyda­ mas paramos. Caro kariuomenei dar tebesiartinant prie Vilniaus. jis tik spėjo išsivežti iš Vilniaus iždą ir sudeginti tiltą per Nerį. norėjo pasiplėšti ir dar kartą parodyti pasauliui švedų ginklo garbę. Lenkijoje švedams pasisekė: pašaukta Lenkijos bajorija pasi­ davė be mūšio (ties Uiste. Jaunutis karalius troško pasižymėti kare. kurio­ mis jam buvo paliktos visos užimtosios žemės (tuo laiku rusų neužimtąsias Lietuvos sritis jau buvo užėmę švedai). Sostas atiteko K a r o ­ l i u i X G u s t a v u i . Dabar jį gavo be jos. rusai ėmė baisiausiai jį plėšti ir naikinti. rusams užėmus Vilnių. generolą Gardį. visos brangeny­ bės buvo gabenamos į Maskvą. kurs truko net 17 dienų ir sunaikino viską. Ten buvo išvežti net ponų rūmų baldai. — žr.). turėjo įsiveržti į Lietuvą. Jonas Kazimieras. susipy­ kusi su savo ponais. Nei iš karaliaus nei iš lenkų ji negalėjo gauti jokios paramos. Netrukus rusai taip pat užėmė Gardiną ir Kauną. visi Lietuvos ponai pakriko. Gustavo 326 . ir tartis su Gardžiu teko beveik vienam Jonušui Radvilai. Nieko to nematę savo tėvy­ nėje. kas dar buvo likę neišplėšta. generolo Gardžio (Magnus de la Gardie) vadovaujama. o visų pirma hetmonas Jonušas Radvila. Rusai užėmė miestą be kovos. Jis buvo auklėjamas Švedi­ joje ir sostą turėjo gauti kartu su Kristinos ranka. Bet Švedijoje tuo tarpu įvyko permainų. Aukštaitijos šiaurė ir Brastos sritis. kad Joną Kazimierą tiktai karu tegalima priversti atsisakyti nuo Švedų karaliaus titulo ir kad kariauti su juo būtų labai leng­ va. Vėliau. Pirmieji Karolio X pasisekimai Lenki­ joje įvyko tuo metu. nes ir Boguslovas pabėgo į Palenkę. Šitų plėšimų metu mieste kilo gaisras.rėjo jėgų jai sulaikyti. Iš anksto pasisakęs būsiąs sąjungininku. Be jų.). dar turėjo savo paties pinigais surinktos kariuomenės Vi­ tebsko vaivada Povilas Sapiega. Lietuva buvo palikta savo pačios likimui. o ka­ ralius Jonas Kazimieras pabėgo į Austrijos Sileziją. Taigi.

Žemaičių seniūnas. Tuo tarpu ir Lietuvos bajorija kaskart vis labiau ėmė bruzdėti prieš švedus. lauko čius ir viską tvarkė. rijos reikalavimus. atradęs ten Radvilą tik ką mirusį. Jau anksčiau savo surinktą ka­ riuomenę jis dabar padidino. paskui Žemaičių vyskupas Parčiauskas. prieš juos sukilo visas kraštas. Su­ tartį pasirašė pirmiausia Jonušas Radvila. kuris pa­ siskelbė Kėdainių sutartį pasirašęs priverstas. Gene­ rolas Gardys su kariuomene buvo iškviestas iš Lietuvos į Len­ kiją. Vilniaus vys­ kupo įgaliotinis kanau­ ninkas Bialozoras. — ne tik bajorija.mos. tačiau geresnių nebuvo galima pasiekti. neatsižvelgdami į bajo­ 1646—1653 m. Bet Švedai neįverti­ no unijos su Lietuva. Vilniaus vaivada. o bajorija visą kaltę vertė ant jo. Netekusiam turtų. Radvilą apšaukę išdaviku. Pagaliau ir čia kilo smarkus partizaniškas karas. kijos. — 1646—1654 m. 1646—1656 m. 1656 m. šis tuo tarpu jau buvo išvykęs iš Lietuvos ir užsidaręs Tikocino pily. Paga­ tuvos kariuomenės regimentorius. Pa­ lenkėję. didysis hetmonas. tiesa. tuo aktu pašalinamas nuo sosto ir didžiuoju Lietuvos ku­ nigaikščiu skelbiamas švedų karalius Karolis X Gustavas. Taikos sąlygos. Vilniaus vaivada. o liau jie buvo išvyti ir iš Len­ 1658—1665 m. Jų karalius į Kėdainių aktą nieko neatsakė. Lenkijoj švedams pradėjo nebesisekti. nes tuo metu dar tebebuvo nebaigtas karas su Maskvos caru. nusprendęs pirmiausia sunai­ kinti Radvilą. mirus Karo­ liui X Gustavui. hetmonas. Tuo būdu karas su Švedija buvo baigtas.). Latgalą.000 bajorijos. jo priešai rinko jėgas. švedai su juo mažai tesiskaitė. Sapiega. Radvilai mirus. 1656—1665 m. Švedų karininkai Jonušas Radvila. Jo kariuomenės dalis sukilo ir. Pasipiktinęs plėšimais. nebuvo naudingos Lietuvai. šve­ dai už tai turėjo padėti atsiimti Maskvos caro užkariautas žemes. jį pametusi. Prieš jį stojo ir lauko hetmonas Gansiauskas. Jonas Kazimieras sutiko atsisakyti nuo Švedų karaliaus titulo. Vitebsko vaivada. bet kaip okupantų kariuo­ menė. bet ir tas nieko negalėjo padaryti. ir jų likučiai greit buvo išvyti iš Povilas Sapiega. su maža kariuomene (švedai bu­ vo toli) Radvilai nebeįma­ noma buvo apsiginti. did. Lietuvos. nė hetmonas. o švedų kariuomenė ėmė šeimi­ ninkauti Lietuvoje ne kaip sąjungininkų. o Švedija sutiko grąžinti Lietuvai Lenkijai dalį Livonijos (iki Aiviekstės upės ir Lubano ežero). mažesni švedų būreliai 328 buvo naikinami. rija skundėsi. Lietuvoje liko tik mažos švedų jėgos. ir 1660 m. Bet visų labiau­ siai troško pražudyti Radvilą Vitebsko vaivada P. lauko hetmonas Gansiauskas ir per 1. Kovos su švedais Lenki­ 1656—1657 m. Švedų karo pabaiga ir Olivos taika (1660 m. po pavietus rinko mokes­ Kristupo II sūnus. niekas jau nebegynė unijos su Švedais. naujųjų metų išvakarėse Sa­ piega paėmė Tikociną. nuėjo į Lenkiją ieškoti karaliaus Jono Kazimiero. bet ir valstiečiai. ieškojo pagalbos pas hetmoną Radvilą. karaliui ištikimos Lie­ joje ėjo dar gana ilgai. tais pačiais metais O I i v o j e su Švedais buvo padaryta amžinosios taikos sutartis. Iš jos buvo sudaryta vadinamoji Livonijos vaivadija. t. y. Ba1653—1655 m. 329 . 1654—1655 m.

ir Maskvai atsirado pavojus iš turkų pusės.) Kaip matėm. Maskvos ka­ riuomenė prie pat Vilniaus sumušė ir net paėmė į nelaisvę Lie­ tuvos lauko hetmoną Gansiauską. Ilgai pati sutartis išbuvo nepatvirtinta. tada buvo atsiimtas Gardinas. dažnai nuverčiami. ir dėl to vėliau vadinama Gžimultovskio traktatu. kai jai buvo prižadėta iš Lenkijos iždo sumo­ kėti 9.). bet Lietuvoje caro kariuomenei tikrai ėmė nebesisekti. B. 17. 330 Kariauti su Maskva buvo sunku. Ne visos šitos sutarties sąlygos buvo caro įvykdytos. Vėliau betgi karas pakrypo Maskvos nenaudai. 1656 m. tai į sutartį taip pat buvo įra­ šyta. nes nuteriotas kraštas ne­ pajėgė net kariuomenei atlyginti. tiek Lenkijoje turėjo daug priešų. Kitais metais į Lietuvą atvyko su len­ kų kariuomene pats karalius padėti hetmonui Sapiegai. kai­ taliojosi ir dėjosi tai su lenkais. Tiesa. Tačiau karas tebeėjo ir konfederacijų metu. tik. labai sunkiai. A d r u s a v o s kaime (į šiaurę nuo Mstislaulio) buvo pasirašyta taika. Pabaiga karo su Maskva ir Andrusavos taika (1667 m. tai derybos ėjo tik dėl karo baimės. tarp Maskvos ir Respublikos nebebuvo didžiausio ginčo objekto Be to. tai su Maskva). kol bus sumokėta alga. lenkai Ukrainoje negalėjo įsistip­ rinti net ir po kelių laimėtų mūšių. Starodubo pavietą ir kai kurias Vitebsko vaivadijos dalis. abi pusės pasižadėjo bendrai suvaldyti kazokus.Susidūrimas su švedais pamiškėje. žiūrėti.000 rublių. kad Respublikoje nebūsią spaudžiami pravoslavai. Tačiau dabar nustatytoji siena su Maskva išbuvo nepakitus iki pat pirmojo Respublikos padalinimo (1772 m. bet užtat jis sau pasiliko Smolensko vaivadiją. ketinusį išardyti konfederaciją. į Lietuvą ir į Lenkiją Maskvos suruoštas didžiulis žygis nepasisekė — jos ka­ riuomenė buvo sumušta. Kadangi tas sumanymas tiek Lietuvoje. dabar su tomis sritimis Maskvai atitenkančius ir Maskvos ka­ riams išdalintus. — turėjo labai didelę reikšmę vėlyvesniems santy331 . Kariuomenė nurimo tik tada. o iš Lietuvos iždo 4 milijonus auksinų. Ja caras sutiko grąžinti Lietuvai dar neatsiimtą Polocką su Vi­ tebsku. kaip atlyginimą bajorijai už dvarus.000 auksinų. Bet kai kazokai pasidavė turkų sultonui. caras apsiėmė sumokėti 1 milijoną auksinų.300. pir­ mininkaujant Gžimultovskiui. Prieš karalių ir jo politiką su ginklu rankoje sukilo Lenkijos hetmonas Liubomirskis. buvo padarytos paliaubos su Maskva. o caro valstybėje katalikai. 1660 m. arba 200. žinoma. Mogilevas ir Vilnius. Lenkijoje tuo tarpu ėjo tiesiog vidaus karas. Lenkija užleido Maskvai dalį Ukrainos — visą kairįjį Dniepro krantą. Todėl ir caras pradėjo linkti į taiką. Be to. k?d jie nebepultų totorių su turkais ir tuo nesukeltų karo.) J o ­ nui Kazimierui. Andrusavos taika. Be to. Po ilgų derybų 1667 m. Lie­ tuvos konfederatų kariuomenė net nužudė savo lauko het­ moną Gansiauską. Chmelnickio įpėdinis Vihovskis su kazokais pasidavė (1658 m. Todėl didžioji Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės dalis susibūrė į konfederaciją ir atsisakė klausyti vadų ir karaliaus. karas su Maskva vėl prasidėjo. (Brandto paveikslas). Maskvos globa apsivylęs. Paliaubų metu ėjo derybos dėl caro sūnaus pripažinimo Jono Kazimiero įpėdiniu. Kadangi šito karo metu caras skelbėsi esąs Respublikoje spaudžiamų pravoslavų gynėjas. nes buvo prasidėję nuo­ latiniai kazokų maištai (jų hetmonai. — patvirtinta 1686 metais derybose. Gar­ sioji Sičė turėjo pasilikti abiejų valstybių žinioje. Galutinės derybos ir amži­ noji taika tomis pačiomis sąlygomis teįvyko tik 1686 m. Bet kai.

Trys Vazų* šeimos karaliai valdė iš viso 80 metų (Zigmantas vienas iškaraliavo net 44 metus). Kadangi egzuliantų dvarai buvo caro konfiskuoti ir išdalinti sa­ viškiams. karų ir vidaus netvarkos nuvargintas. be to. kurie. Joje įrašytas pasižadėjimas suteikti laisvę Res­ publikos pravoslavams davė juridinį pretekstą carams kištis į Res­ publikos vidaus reikalus. Todėl Lietuvoje visą laiką tebebuvo Smolensko vyskupas. nieko ne­ paaukodamas iš jos kariuomenės organizavimui. Kiek jis buvo tik savimi susirūpinęs. kaip ir anksčiau. o Lietuvoje iš Smolensko vaivadijos ir iš Starodubo pavieto.000. o jei ir neiširdavo. Savo kalboje jis sakėsi esąs senatvės prislėgtas. susirišusi su Habsburgais.000 auksinų. o už pripa333 . matome ir iš to. Verkė ir jis pats ir visas seimas. Visą karų metą pačioje bajorijoje ir ponų tarpe virė vaidai. apsivylęs ir nepajėg­ damas sutvarkyti valstybės. atsisakė nuo sosto (1668 m. kad po karaliaus mirties jį bus lengviau išrinkti. seimo scena. jis kartu vežiojosi savo aukso dėžę. atsirado nauja bajorijos grupė. labai rūpinosi. dvarai išplėšti. tiek kartų seimai tą klausimą atmesdavo. Patsai karalius. Buvo taip pat vaivadijos pilies ir žemės teismai ir jų kanceliarijos. Anksčiau Lietuva jautėsi visiškai atskira valstybė: labai dažnai būdavo šaukiami visai atskiri jos sei­ mai. Atsisakiusiam nuo sosto karaliui pragyventi buvo paskirta iš Lenkijos iždo kasmet po 100. Šitą mintį jam labiausiai piršo žmona Marija Liudvika. kad reikia panaikinti visą netvarką. miestai sunaikinti. Todėl ir jo valdymas buvo labai nelaimingas: valstybė buvo perdėm nuteriota priešų kariuomenių. XVII amžius — pereinamasis laikotarpis 1. Vaikų jis neturėjo. Seimai vienas po kito pradėjo irti. Bet prieš šį buvo stipri opozicija. rinkdavo atstovus į seimą ir į tribunolą. kai jam pačiam te­ ko bėgti į užsienj. Pasmerktas už kariuomenės kurs­ tymą prieš karalių. tai juose vis tiek nieko svar­ besnio negalima būdavo nutarti.) ir iš­ važiavo į Prancūziją. o vėliau buvo atiduotos visiškon nuosavybėn. Kiek kartų karalius sei­ muose iškeldavo įpėdinio klausimą. vaivada ir kaštelionas. Todėl jis grąžinąs karūną. ir būdavo pasinau­ dojama liberum veto teise. taigi galėjo prasidėti vidaus karas. kad po 332 jo mirties bus daug kandidatų į sostą. Jis bajo­ rijai davė suprasti. Tai buvo pabėgėliai iš Maskvai atitekusių ir jau niekuomet Respubli­ kai nebegrįžusių žemių. arba iš lotyniško e g z u l i a n t a i s (exules). Valstybinio Lietuvos gyvenimo pakitėjimas Lietuvos ir Lenkijos valstybių susigyvenimas. o iš Lietuvos iždo po 50. kuri. Todėl jis iškėlė mintį. ten jis ir mirė 1672 m. iš pradžių jos buvo duotos jiems laikinai valdyti. nes kiekvienas svarbesnis klau­ simas sukeldavo kieno nors pasipriešinimą. dedantis pravoslavų gynėjais. o visi jo broliai buvo mirę. vadinama tremtiniais. Netrukus po to mirė karaliaus žmona. Po šitos taikos.kiams su Maskva. ir karalius turėjo nusileisti. Graudinga buvo 1668 m. ir karalius nepajėgė sutvarkyti valstybės. tad buvo aišku. kad švedų antplūdžių metu. sau didįjį kunigaikštį ji rinkdavosi atskirai. Jono Kazimiero valdymo pabaiga ir abdikacija Iš Jono Kazimiero buvo menkas karalius: jis neturėjo nei gabumų nei noro valstybę tvarkyti. II. 18. Liubomirskis pakėlė maištą. todėl ji apskri­ tai buvo nusistačiusi prieš elekciją. Opozicija turėjo savo kandidatą ir tikėjosi. tai karaliai ir toliau tebesititulavo Smolensko ir Černigovo kunigaikš­ čiais. Buvo skiriami ir tų žemių senatoriai. o starodubiečių į Ž i e ž m a r i u s . sumušė karaliaus kariuomenę (1665 m. Jam labiausiai rūpėjo savo paties asmeniniai reikalai. būdama prancūzė. Karalius d^l visų nelaimių ir netvarkos labai sielojosi. tai seimeliai negalėjo rinktis buvusiose savo ribose. kad ji būtų atiduota daugiau jėgų turinčiam naujajam karaliui. Lenkijoj jų buvo iš Černigovo vaivadijos.). kai karalius įteikė atsisa­ kymo aktą ir pasakė paskutinę kalbą. Šios atkaklios kovos metu net kilo Lenkijos hetmono Liubomirskio maištas. tai egzuliantams pragyventi buvo išdalintos kai kurios seniūnijos. kad Respublikos sostas tektų prancūzų princui Kondei (Condė). Žmonos įtakoje Jonas Kazimieras pradėjo veikti to prancūzų kandidato naudai. kad naujas karalius būtų išrinktas jam dar tebegyvenant. šitaip iširo net 4 seimai. nes kitaip valstybė sulauks liūdno galo. Bet kadangi visa Smo­ lensko vaivadija ir visas Starodubo pavietas atiteko Maskvai. Ka­ dangi visą laiką nebuvo atsisakyta nuo pretenzijų į tas žemes. Todėl tų sričių seimelio vieta buvo paskirtas Vilnius. Vėliau smolenskiečių sei­ melis buvo perkeltas į A 1 y t ų. Buvo šaukiami ir tų žemių bajorijos seimeliai.

Savo valstybinio savarankiškumo Lietuva nie­ kad neišsižadėjo ir jį labai budriai saugojo: ji išlaikė savo atskirą valdžią. buvo laisvos bajorų respublikos. O tam ypatingai daug padėjo Zigmanto Vazos charakteris. o karalius buvo laikomas tik bajorijos pasikviestuoju valdovu. jeigu lietuvis vyskupas esąs įsi­ leistas į Krokuvą.). pati. o ypač Lenkija. ko­ kią turėjo Lenkija. Karaliui užsi­ spyrus ir Maciejevskiui būtinai veržiantis į Vilnių. Lietuvos po­ nija ir aukštesnioji bajorija buvo jau aplenkėjusi. tuo tarpu Lietuva. Tad kai Zigmantas Vaza. o vėliau iš dalies ir jo sūnūs ėmė siekti absoliutizmo. Tuos reikalus reikėdavo atlikti kartu. tai jo? buvo vadinamos lenkiškomis. tai jie pastatytų kariuomenę ir jo neįsileistų nė į miestą. arba. apie Zebžidovskio rokošą. Visur buvo kalbėte kalbama apie karaliaus norą pri­ spausti „tautą" („tauta" čia reiškė tiktai Lietuvos ir Lenkijos bajoriją). bet vis dėlto jautėsi lietuviška ir gynė Lietuvos reikalus. Jis turėdavo tik tiek valdžios. Bet per ilgą Zigmanto Vazos viešpatavimą Lietuvos bajo­ rija suartėjo su lenkais. Rūpinimasis Lietuvos valstybės reikalais. kaip tada sakydavo. tačiau Lietuva rūpinosi ji pati: pati ją gynė nuo priešų. Lietuvos bajorija jautėsi su Lenkijos bajorija sudaranti vieną luomą.žinimą lenkų išrinktojo karaliaus pateikdavo tam tikras sąlygas (žiūr. Nors. Sapiega atsisakė prispausti antspaudą. kiek bajorija jam duoda­ vo jo išrinkimo metu sudaromąja sutartimi — pacta conventa. ji visą laiką kovojo. vieną „tautą". kur ji perėjo net į sukilimą prieš karalių (žiūr. darė atskiras sutartis. Dabar lietuviškoji sąmonė pradėjo gesti. 335 . kad Lietuva gautų tokią pat reikšmę jungtinėje valstybėje. kad karalius taip pat kurį laiką gyventų Lietuvoje. Bet šiaip­ jau visais kitais atžvilgiais jie laike save lietuviais. tad kartu reikėdavo dėl jų ir tartis.Todėl pasiprieši­ nimas lenkams. arba l e n k ų t a u t o s l a i s ė m i s.. Lietuvos po­ nai pareiškė. Tad jis buvo pirmasis bendrai lietuvių ir lenkų išrinktas valdovas. 334 kaip visuomenę. jie daug kartų reika­ lavo jiems priešingus Lietuvos Statuto nuostatus panaikinti. Lenkai įrodinėjo. kartais net nesiklausdama lenkų. Taip antai. Nors ji tarp savęs kalbėjosi lenkiškai. apie tai pagaliau buvo rašoma ir kny­ gose. kad jeigu jis išdrįstų atvažiuoti. Vazų karaliavimo metu ėmė nykti ir atskiri Lietuvos sei­ mai: jie kaskart vis rečiau būdavo šaukiami. 1655 m. tai Lietuvos ir Lenkijos bajorija tam drauge pasi­ priešino. laikė save „lenkų tautos" žmonėmis. Kadangi visos laisvės. palengva ėmė vis nykti. Tuo būdu ir Lietuvos bajorija. tai lenkas turįs būti įsileistas į Vilnių.). bet apie tai buvo kalbama ir seimeliuose ir bajorijos suvažiavimuose. Tai atsitiko dėl to. Stp. kuriomis naudojosi ir Lietu­ vos bajorija. kaip minėta. Lietuvos se­ natoriai ir bajorija tam griežčiausiai pasipriešino. Karaliaus paskirtim (nominuotam) vyskupui dar reikėdavo popiežiaus pa­ tvirtinimo. kad seimai būtų šaukiami vieną kartą Lietuvoje. kaip matėm. atsirado Lenkijoje ir tik iš jos atėjo į Lietuvą. To patvirtinimo prašomasis raštas turėdavo būti ant­ spauduotas Lietuvos antspaudu. ir pagaliau Vilniaus vyskupu buvo paskirtas lietuvis Voina. kovojančią su karalium dėl savo teisių. vie­ ną bajorų visuomenę. Dėl to kova su karalium ėjo ne tik seimuose. kad. Taigi luominiais interesais Lietuvos bajorai ėmė vadintis lenkais. kad. gyvenant vieno karaliaus valdžioje. lietuviams atsirasdavo vis daugiau bendrų reikalų su lenkais. Po to ir visi kiti valdovai jau visada būdavo bendrai renkami. Lenkai į jokias valstybines vietas Lietuvoje nebuvo įsileidžiami. bet lietuviai to nepadarė ir karščiausiai priešinosi kiekvienam lenkų bandymui gauti vietą Lietuvoje. Ta­ čiau lietuviai nieku būdu nenusileido. Tačiau šiuo atveju Lietuvos kancleris L. Tokių atsitikimų buvo ir daugiau. buvo net pasiryžusi visiškai skirtis su Lenkija. Byla traukėsi 8 metus (1592—1600 m. todėl ir jungtinė valstybė buvo vadinama „ a b i e j ų t a u t ų r e sp u b 1 i k a". o kitą kartą Lenkijoje. Lietuvos ir Lenkijos bajorijų susigyvenimas. 300 pusi. kalbėdama apie save. Zigmantui Va­ zai paskyrus Vilniaus vyskupu lenką Maciejevskį. Tuo metu Krokuvos vyskupu buvo paskirtas buvęs Vilniaus vyskupas Jurgis Rad­ vila. nuolat reikalavo. ir Vladislovas jau buvo išrinktas kartu lenkų ir lietuvių. Bajorija laikė save visagalia: kiekvienas bajoras tarėsi galįs būti išrinktas net karalium. Batoro ir Zigmanto Vazos elekcijų aprašymus). kuris buvo toks ryškus tuojau po Liublino uni­ jos. Žodžiu. Jis visą laiką siekė absoliutizmo.

Dvarai taip pat buvo sunaikinti ir sudeginti. Beveik visos didžiųjų ponų šeimos buvo išvir­ tusios protestantais. ir daugelis didžiųjų ponų šeimų sugrįžo atgal į katalikybę (žiūr.). Batoro laikais. Prekyba karų metu nuskurdo. Kadangi jis buvo Lenkijos karaliaus lenininkas. To meto prekyba beveik išimtinai ėjo upėmis.) tebuvo atgauta tik viena Latgala. kad po visų karų krašto ūkis buvo labai sunaikintas ir negreit tegalėjo atsigauti.) jis vėl buvo atiduotas Maskvai. o kai kas tenai tebėra dar ir šiandien. Kiek mažiau jų buvo tik Vladislovo laikais. pasiekė ir Lie336 tuvą. buvo atgautas Smolenskas (žiūr. daugumas iš­ bėgo į Prūsiją.2. tačiau nespaudė nė protestantų. rusams užėmus Vilnių. tai negalėjo labai varžyti Lietuvos prekybos. kai Maskvoje siautė di­ džioji suirutė.).). jog po karų valstybė jau nebegalėjo išrinkti nė mokesčių. katalikai ir protestantai. muitų tvarkyme jau nebepriklausė karaliaus. Maras. Priešams naikinant miestus. kai Prūsų pakrantės miestus. Batoras palaikė jėzuitus. nes tik iš plėšimų turėjo pragyventi.. Lietuvą užplūdo rusai su švedais (1654—1655 m. Zigmanto Vazos laikais. vėl atsinaujinęs. ir sienos su ja liko beveik tokios pat. Štumdorfo taika (žiūr. be to. Ūkis taip sunyko. 4. pirkliai išbėgiojo. priešams užplūdus. Tuo metu (nuo 1618 m. Zigmanto Vazos laikais. dar labiau plito. 318 psl. 313 p s l ) . Nespėjus jam atlyžti. Vazų laikais. kurie. ėju­ siam Dauguvos upe per Rygą. valdė švedai. 253. O fanatiškojo kataliko karaliaus Zigmanto laikais katalikybė galutinai laimėjo. 285—289 psl. Daugelis brangeny­ bių buvo išvežta j Maskvą ir į Švediją. ten kilo baisios epidemijos. o jų valstiečiai išbėgioję. ypač į Karaliaučių. Tas pats atsitiko ir kitam Lietuvos prekybos keliui. Kai 1621 m.). Rusai iš Vilniaus į Maskvą išvežė net brangius ponų rūmų baldus. šiam pradėjus karą dėl Švedijos sosto. ta­ čiau Jono Kazimiero laikais Andrusavos sutartimi (žiūr. Daugelis valstiečių įstojo į kariuomenę. Ekonominis gyvenimas Vazų laikais Krašto nualinimas karo metu. 304. Maras 1652 m. X V I am­ žiuje užplūdusi protestantizmo banga išjudino iš pamatų kata­ likybę Lietuvoje. laisvajai prekybai užsidarė ir šis kelias. gais­ ras jame siautė net 17 dienų). 3.). 290 psl. daug sričių kelerius metu teko atleisti arba nuo visų arba nuo dalies mokesčių. bet Jono Kazimiero laikais visa Lietuva buvo nuteriota Maskvos ir Švedų kariuomenių. Karalius Stp. o jų tarpe ir Klaipėdą. nes Prūsų kunigaikštis. Beveik visas trijų Vazų val­ dymo periodas buvo pilnas sunkių karų. o švedai vežėsi į Stokholmą net akademijos biblioteką ir daugybę kitų kultū­ ros turtų. be paties karo. Lietuvos sienos Vazų laikais Ilgai trukę karai su Maskva dėl Livonijos pasibaigė Lie­ tuvos ir Lenkijos laimėjimu: Stepono Batoro laikais buvo atgautas Polockas ir visa Livonija (žiūr. Livonija buvo prarasta: ji net iki Dauguvos upės atiteko Švedijai (žiūr. Biblioteka pakeliui iš jų buvo atimta ir grąžinta. Zigmanto Vazos artimieji patarėjai buvo jėzuitai arba karšti katalikai. Taigi. Taigi tie visi sunkūs karai su Maskva ir Švedija baigėsi Lietuvos nenaudai. nes prekes buvo leng­ viausia vežioti vandeniu.) vidurinėje Europoje ėjo žiaurus vadinamasis 30 metų karas. Tuomet maras. Nemuno žiotys buvo Prūsų kunigaikščio valdomos. Ryga atiteko Šve­ dams. 330 psl. atsipa­ laidavęs nuo leninės priklausomybės (1660 m. 22 337 . Dėl visų šitų priežasčių sugriautam Lietuvos ūkiui buvo sunku atsigauti. o kiti pabėgo nuo karo baisenybių net į už­ sienius. Po karų prekyba Nemunu dar labiau pasunkėjo. bet vis dėlto daug kas buvo išvežta. Jos čia viską plėšė. Miestai buvo apiplėšti ir sudeginti (1655 m. T i k labai suma­ žėjo Lietuvos ir Lenkijos bendrai valdomoji Livonija: didžioji jos dalis su Ryga liko Švedijai. Tada net buvo kilusi mintis įkurti Šventosios uostą.Bet jau to pat amžiaus gale atvykusių jėzuitų pastangomis katalikybė ėmė atsigauti. Kaip paprastai karų metu. To meto Lietuvos miestuose beveik visi pirkliai buvo vokiečiai. Todėl suprantama. gyventojus naikinte naikino ir li­ gos. kokios buvo Stp. protestantų jis ne tik prie Lietuvos Istorija. Čia prekyba buvo daugiau suvaržyta tik 1629—1635 m. dar pablogėjo ir sąlygos prekybai. Tikybiniai santykiai Vazų laikais Tikybiniai santykiai. 328 psl.

Į kovą su juo stojo jėzuitai. Tačiau protestantizmas galėjo klestėti tik jų dvaruose: į katalikų ponų žemes jis nepa­ tekdavo. 289—291 psl. Čia jie pir­ miausia Vilniuje įkūrė savo kolegiją. Protestantizmo gy­ nėjų nebeliko. Katalikai pasirodė stipresni ne tik valdžioje: jie taip pat sugebėjo suimti į savo rankas visą kultūrinį gyvenimą. o vėliau ir akademiją. Mokslas vidurinėje Europoje nusidažė protestantizmu. buvo minios apkultas. Vie­ nas iš jų šeimos visada būdavo protestantų galva. kurios prilygo universitetams. Karalius negalėjo jų visiškai nustumti. vėliau stambesniuose centruose buvo kuriamos aukštosios mokyklos. arijonys) buvo išvarytos iš krašto. po jo — jo sūnus Jonušas (rokošininkas — f 1620 m. Pavyzdžiui. per Dievo Kūno procesiją vie­ nas protestantas. Pagaliau buvo išleistas įstaty­ mas. sokių nesusipratimų ir muš­ tynių. tyčia ar netyčia iš kalvinų bažnyčios šventoriaus kaž­ kas įšovė pro langą į pranciškonių vienuolyno bažnyčią. kildavo vi­ perstatyta 1632 m. jie ėmė steigti savo mokyklas. iš pradžių — Mikalojus Rudasis. Kita kalvinų bažnyčia buvo pastatyta už miesto (1640 m. 1611 m. vėliau—kitas sūnus Kristu­ pas (f 1640 m. kurie norėjo sugrąžinti mokslą katalikybei. Jėzuitai tuojau ėmė steigti visam krašte k o l e g i j a s . Lietuvoje protestantų židinys buvo galingieji biržiečiai Radvilos. jie labai greit savo mokyklų tinklą išplėtė po visą kraštą (žiūr. nes jie buvo perdaug turtingi ir galingi. — tas pats. Mieste tuojau kilo triukšmas: kalvinai buvo apkaltinti išniekinę baž­ nyčią. o vėliau pasmerktas mirti ir nu­ kankintas. kurs 1655 m. visą švie­ timą ir mokyklas. kur tik leido valdžia. kur mišrai gyveno katali­ Ketvirtoji Vilniaus katedra. Ypač jo būklė pasunkėjo. Prasidėjus reformacijai. kuriuo į senatą ir į seimą galėjo patekti tiktai katalikai. Protestantai buvo silpnesni. bet net stengėsi jiems neduoti jokių aukš­ tesnių vietų valstybėje. padarė sutartį su Švedais. kai su protestantais. Jų buvo visose didesnėse parapijose ir vienuoly­ nuose. Dažniausiai muštynių atsitikdavo švenčių metu. Miestuose. ir minia už tai apgriovė jų bažnyčią. suimtas.savęs neprisileido. Todėl daugelis protestantų jo laikais perėjo į katalikybę. Švietimo reikalai ir katalikų mokyklos X V I I amž. Ostijos garbinimą išvadinęs stabmeldyste. Jėzuitų mokyklos.). o be galingų gynėjų ano meto sąlygomis protes­ tantizmui laikytis buvo neįmanoma.). todėl jie daugiau ir nu­ kentėdavo. kad protestantizmas Lietuvoje išnyks. ir galų gale seimo sprendimu kalvinų bažnyčia Vil­ niuje buvo nugriauta.) ir pagaliau — šio sūnus Jonušas. 1639 m. Tuo339 . Apskritai karalių Vazų laikais jau visiškai paaiškėjo. per procesijas. paskui — jo sūnus Kristupas Perkūnas 1603 m. kai išmirė protestantiškoji Radvilų šaka. bet ir tribunoluose ir visuose valdžios orga­ nuose. vadinamųjų k o l e g i j ų . Paskui prasidėjo ilga byla.). Taip pat nemaža rietenų ir muštynių būdavo ir per iškilmingas lai­ dotuves. pa­ baigoje ir X V I I I amžiuje. varžančių kitas tikybas. vadinamosios a k a d e m i j o s . Ta naujoji irgi ne kartą buvo užpulta. Todėl iki mūsų laikų Lie­ tuvoje protestantų išliko tik mažos salelės apie buvusius Rad­ vilų centrus. ypač Vil­ niuje. protestantizmas įsigalėjo visuose Vokietijos universitetuose. 5. du akademijos studentai buvo net myriop nuteisti. katalikų buvo daugumas ne tik seimuose. Prieš jėzuitų atsikraustymą Lietuvoje tebuvo tik p r a d ž i o s m o k y k l ų . Nors ir nebuvo įstatymų. Vilniuje liuterionys ir kalvinai turėjo po bažnyčią.). Kitatikius varžančių įstatymų atsirado tik X V I I amž. bet 338 čia nuo teismo vieną kartą nukentėjo ir katalikai: 1686 m. Visur. Nesitenkindami Vilnium. Kai kurios sektos (pavyzdžiui. Tam pa­ čiam reikalui jėzuitai buvo atkviesti ir į Lietuvą. pradėdami nuo vidu­ rinių mokyklų. kada ypatingai vieni kitus gebėdavo įžeisti. tačiau katalikiškoji bajorijos dauguma jautėsi galinti savo tikėjimo pirmavimą apginti ir be įstatymų: mat.

Jos kar­ tais būdavo kuriamos karaliaus lėšomis. kad pijarų mokslas esąs niekam vertas. Jėzuitai mokydami pirmučiausia stengėsi išauklėti gerus katalikus ir paklusnius Bažnyčios sūnus. Lauksodyje. reikėjo stiprios katalikybės atramos tuose nekatalikiškuose kraštuose. Daugpily. be parapijų kunigų. ir t. Mstislauly. Šeduvoje. Bžostausko fundacija). Mat. ir Rygoje ir Tartuose (Dorpate). jėzuitų kolegijos buvo įkurtos ir Polocke. V i t e b s k e (Smolensko vaivados A. jėzuitai turėjo įsikūrę ir mažesnių mokyklų — Varniuose. amatais ar kuo nors kitu. Jų vienuolynų Lie340 tuvoje buvo jau gana daug. K. O kadangi jė341 . užtat jie trukdydavo pijarams kurti mokyklas tose vietose. Tuo būdu atsirado jėzuitų kolegijos K r a ž i u o s e (didžiojo hetmono Jono Karolio Katkevičiaus fundacija). Be to. Pradžios mokslu. kaip ir jėzuitai. augustinijonai ir kt. pritaikytas ir kitiems gyvenimo reikalams. nepaisydamas jų pasipriešinimo. kokių bū­ davo tarp jų ir protestantų mokyklų mokinių. Pradžios mokslas ir toliau buvo gaunamas parapijų. dėl to jie ir buvo vadinami pijarais). Pijarų mokyklos. ne vien Bažnyčiai.). lotyniškai scholae piae. fun­ dacija). — ar kas dirbo kokį nors visuomenišką darbą. Anais laikais visi. kas buvo reikalinga to meto katalikų Bažnyčios mokslui įgyti. bet ir tokių pat kolegijų. S l u c k e (sudėtinė f-ja). N a u ­ g a r d u k e (sudėtinė fundacija). Mat. Jelgavoj ir kitur. Jei vis dėlto. tikindavo. kur jėzuitų mokyklos dar nebuvo. Iš pradžių kas nors paskirdavo lėšų apsigyventi tik keletui jėzuitų. kur-ne-kur jie įsteigdavo ir pradžios mokyklų (kur turėdavo keletą savo žmonių. karmelitai. O tarp abiejų mo­ kyklų mokinių dažnai atsitikdavo tokių pat kivirčų. Prisisteigę kolegijų ir turėdami savo akademiją Vilniuje. Ž o d i s k i u o s e (Minkevičių f-ja). turėjusias įstatymo galią ir leidusias tik jiems vieniems tuo verstis. Taip antai. Slanime. B r a s t o j e (vicekanclerio L. kad tik vidurinis ir aukštasis mokslas Lietuvoje tebuvo jėzuitų rankose. nusižiūrėję į pijams. kad mokyklų teikiamasai mokslas būtų platesnis. iš to galėjo išeiti tik didesnė nauda.t. Radvilos fundacija). miestų ir vienuolynų mokyklose. Kolegijos dažniausiai ne iš karto būdavo įkuriamos. didžiūnų dvarų. tų rungtynių metu abi pusės stengdavosi kuo ge­ riausiai tvarkyti savo mokyklas. savo mokyklas labiau pritaikė gyvenimui. pranciškonai. kur būdavo jų mokyklos. B o b r u i s k e (Triznos fun­ dacija). o patys jėzuitai nenorėjo užleisti savo pozicijų. Ilūkštoje. Bet galima sakyti. fundacija). vėliau kas nors pridėdavo lėšų mo­ kyklos pradžiai. M i n s k e (kanclerio Martyno Oginskio ir K. K a u n e (brolių Vijūkų Kojelavičių fundacija). dar rūpinosi šių ordinų vienuoliai: domininkonai. Gansiausko f-ja). St. t. Vėliau dar labiau paplito jėzuitų būstinės ir mokyklos. S m o l e n s k e (klebono Lempickio ir kt. P i n s k e (kanclerio Albr. Tokių leidimų privile­ gijų gaudavo ir jėzuitai kiekvienai savo mokyklai. Todėl jie tarėsi vieni teturį teisę mokyti. ilgainiui jose buvo pradėta mokyti ir gamtos mokslų. Tuo būdu kolegijos išaugdavo palaipsniui. kai buvo atsi­ imtas Polockas ir įsistiprinta Livonijoje. X V I I I amž. Kartais jėzuitų pasikviesdavo ir vie­ tos klebonas ar bent keli susidėję bajorai. tai jėzuitų mokykla atkakliai ko­ vodavo su naująja mokykla: agituodavo bajoriją neleisti į ją vaikų. kiti pridėdavo lėšų aukštesniajai mokyklai. Jie nesteigė tik pradžios mokyklų. Jėzuitai į savo kolegijas pri­ imdavo jau pramokusius rašyti ir skaityti. vad. ir į Lietuvą atsikraustė specialiai jaunuomenės auklėjimu rūpinąsis p i j a r ų ordinas (pijarai kurdavo vadinamąsias dievobaimingąsias mokyklas. Mogileve.jau po laimingųjų Stepono Batoro karų su Maskva. Tačiau pijarams buvo sunku įsigalėti: jėzuitų mo­ kyklų tinklas buvo jau išplėstas. bylinėdavosi su jais dėl teisės mokyti. Pilnai kolegijai išlai­ kyti lėšų pakakdavo tik iš pačių didžiųjų ponų fundacijų. tai šie būtinai ten skubindavosi įkurti ir savąją. Sa­ piegos f-ja). ar mokė ar vertėsi prekyba. įkūrė jė­ zuitų kolegiją buvusiam kalvinų centre — Nesvyžiuje (1582 m. G a r d i n e (Smolensko vyskupo Isaikovskio ir kt. Pa­ š i a u š ė j e (bajoro Beinarto f-ja). ir t. koks nors didžiūnas duodavo pijarams lėšų įkurti mokyklai. jėzuitai. O r š o j e (karaliaus Zig­ manto fundacija). Be to. Ypač dėl to jie ir buvo pakviesti. Tuo metu Mikalojus Kristupas Radvila. jėzuitai beveik visą Lietuvos švietimą su­ ėmė į savo rankas. Jie mokė beveik tik to. Pijarai daugiau rūpinosi pačiu mokslu ir praktiškojo gyvenimo reikalais. Jei pijarai įkurdavo savo mokyklą ten. — gaudavo tam tikras privilegijas. bet neturėdavo pakankamai lėšų kolegijai įkurti). Žinoma. ber­ nardinai. Bet dažniausiai jėzuitų atsikviesdavo į savo centrinius dvarus didžiūnai. visuomenė buvo jų įtakoje. Našlaitėlis. kurie paskirdavo ir turtų mokyklai išlaikyti. Jie turėjo ne vien pradinių mokyklų. Tiesa. švie­ sesnieji žmonės norėjo. mokyklose atsirado ir laboratorijų.

ir jų mokyklos taip pat dau­ giausia buvo pritaikytos bažnytiniams reikalams. Keletą mokyklų turėjo p r a v o s l a v a i (Vilniuje. švietimu dar rūpinosi ir kitatikiai. tačiau mokymas jose visose buvo beveik vienodas. Ščucine. visur pradžios mokyklose buvo mokoma skaityti. Pijarai. niekur nemokė lietuviškai. Skaityti mokė lenkiškai. Dambravicoje. 1640 m. t. o kai kur ir miestiečių. Blotnoje. Jų vienuolynų buvo net Žemaičiuose (Padu­ bysy). Daug geriau buvo sutvarkytas u n i t ų švietimas. pa­ galiau atiteko katalikams Nesvyžiaus Radviloms. Jie irgi mokė vienuolynuose. o kai kur net ir aukštesniųjų. Radvilų pastangomis Kėdainiai buvo daromi protestantų kultūros centru. Iš visų šių mokyklų iš pradžių žymiausioji buvo vilniškė. nors ten nei pravoslavų nei unitų nebuvo iš viso. Jie dau­ giausia rūpinosi tikybos reikalais. kurs turėjo Lietuvoje net keletą dešimčių savo vienuolynų. t. Jos buvo steigiamos protestantų didikų. prancūzų ir italų kalbų). kokių pijarai niekad neturėjo. Minske). Bet šis protestantizmo centras neil­ gai tegyvavo. jų mokyklos nenustojo klestėjusios. Protestantų mokyklos buvo įkurtos Vilniuje. Želviuose ir dar vienur kitur. kada buvo panaikintas jėzuitų ordinas. negu jėzuitų).. Kolegijoje mokslas buvo suskirstytas į 5 klases ir ėjo 5 metus. Tada pražydo protestantų Radvilų centruose esančios Kėdainių ir Slucko mokyklos. didesnio vaidmens nesuvaidinusios. Kėdainiuose teliko tik magistrato išlaikoma silpna mokyklėlė. 6. Vitebske. gyveno tik ten. čia mokė dar graikų (vėliau kai kur dar mokė vokiečių. Ypač dėl šito jėzuitų prisitaikymo prie naujųjų reika­ lavimų. popiežiaus iš­ laikomą. kurios dvarai. Nesvy­ žiuje. Visur prie jų vienuolynų buvo bent pradžios mokyklų. Be lotynų kalbos. Beveik visur. Po protes­ tantų susidūrimų su katalikais. Taip pat išeidavo filosofijos. Ukmergėje. lankytų mišias ir kitas pa343 . pasibaigė protes­ tantų Radvilų giminė. Brastoje. Polocke. 7. Kitatikių mokyklos Be katalikų. būdavo ir katalikų mokyklų. kunigų seminariją. o kai kur ir lietuviškai. o jėzui­ tai stengėsi visur apsigyventi. Pijarų mokyklos — vienur pilnos kolegijos. kurioms atiteko daugumas Vilniaus mokyklos turtų. Katalikams pačios pavojingosios buvo p r o t e s t a n t ų mokyklos. mokymu daugiausia užsiėmė jų b az i 1 i j o n ų ordinas. o kai kur dar ir skaičiuoti. Biržuose. Kėdainiuose.zuitai turėjo puikią organizaciją ir daugybę turtų. kaip tik mokymu. Semetyčiuose. steigė savo mokyklas iš atskirų didžiū­ nų ir bajorijos fundacijų. Tokios pat mokyklėlės liko Biržuose ir Slucke. Bažnyčios reikalui lotynų kalbos buvo mokoma net pradžios mokyklose. ruošiami disputai ir t. katekizmo. kaip ir jėzuitai. Čia net buvo įsteigta spaustuvė. Po Jonušo Radvilos mirties Kėdainiai nebeturėjo pono. ministrantūros. Pijarų atneštąsias mintis. o pra­ džios mokyklų buvo beveik kiekvienoj jų parapijoj. Čia dėstomoji kalba buvo lotynų. Slucke. Šiluvoje. Valeranavoj. Naujajam Dolske. o kai kur net teologijos kursą. mokiniai turėdavo išmokti lotyniškai kalbėti ir rašyti. Geranainyse. Taip antai. Tad X V I I amžiuje katalikiškosios mokyklos Lietuvoje nustelbė kitų tikybų mokyklas. kitur žemesniosios mokyklos — buvo įkurtos šiose vie­ tose: Vilniuje. Pijarai. kur tik būdavo jų.. kurios nustelbė protestantiškąsias. Kultūrinės pro­ testantų įstaigos pradėjo nykti. Verenavoj. Daugumas mokinių gyveno kolegijose ir ištisą dieną iš­ būdavo mokytojų priežiūroje. kad mokiniai atliktų religinę praktiką. Lotyniškai buvo rašomos eilės. perėję per daugelį rankų. Šitaip buvo iki 1773 m. kurioje buvo spausdina­ mos religinio turinio knygos. kolegijose. niekuo daugiau neužsiimdami. Ypač garsėjo Kėdainių mokykla: mat. jėzuitai labai greit pasisavino ir pradėjo mokyti nau­ joviškai. ir pijarų mokyklos nebegalėjo su jomis konkuruoti (pijarų mokyklų buvo daug ma­ žiau. Jonušo duktė buvo ištekėjusi už dėdės Boguslovo Radvilos (Dubingių ir Slucko pono). sakomos kalbos. tai labai greit jie sugebėjo tinkamai pakelti ir savo mokyklas. Aukštesnėse mokyk­ lose. Panevėžy. ir švedų antplūdžio metu sunyku­ sios jų mokyklos vėliau jau nebeatsigavo. Bet jau X V I I amžiuje jos ėmė nykti. o katalikiškųjų mokyklų tarpe 342 vyravo jėzuitų mokyklos. X V I I amž. mokyklose mokomieji dalykai Kad ir įvairių buvo mokyklų steigėjų ir laikytojų. rašyti. y. kurioms pritarė vi­ suomenė. Raseiniuose. Ypatingai buvo žiūrima. Vilniuje šie turėjo net savą. Šiam mirus 1669 m. ji buvo panaikinta kartu su kalvinų bažnyčia. kur buvo jų mokyklų.

000 auksinų. Šitokiu būdu turėjo būti iš­ laikoma ir mokoma apie 15—20 klierikų. Ir didžiūnai savo dvaruose buvo įkūrę nemaža parapijų. Geriausiai laikėsi pirmieji du. o jo įpėdinis vysk. kad užplūdus protestantizmo bangai. katalikų Bažnyčia. Jėzuitų kolegijose mokiniai ruošdavo religinio turinio vaidinimus ir disputus. Vilniaus ir Kražių jėzuitų mokyklų protesonus. Jų mokiniai vaidin­ davo seimelį. kurios mokė net 3 profesoriai (civilinės >. o teisių fakultete daugiau dėmesio buvo kreipiama tik į bažnytinę. Visos mokyklos anuomet tar­ navo Bažnyčios reikalams.000. tarp kitko. Jurgis Radvila 1582 m. Norint būti kunigu. jėzuitai daugiau dėmesio kreipė į savo pačių mokyklas. Prie savo paties atkviestų jėzuitų kolegijos jis įkūrė klierikų bursą (bendrabutį). kurie gaudavo aukštesnes Bažnyčios dignitorių vie344 . O kadangi vyskupystes. kaip ir kolegijose. Žodžiu. buvo susirūpinta ir geresniu dvasininkų paruošimu. 8. t e i s ė s tas. šioms įstaigoms nepakako užrašytųjų turtų. pas kurį kunigą. Tiek Protasevičiaus bursai. Iki X V I amž. antrosios pusės beveik niekur pasauly specialių kunigų ruošiamųjų įstaigų nebuvo: visur kunigais buvo įšventinami žmonės. nes visi bemeilijo pakliūti į akademiją. Bent daugumas jų 345 Motiejus Kazimieras Sarbievskis (Sarbievius). Todėl nenuostabu. Daug kam būdavo lengva gauti tokias vietas. todėl jose buvo išlaikoma vos po keletą klierikų. tai jiems priklausydavo ir tų vietų dali­ nimas. Vilniaus akademijoje bu­ vo mokoma maždaug tų pat dalykų. tik kiek giliau. teisę.maldas. Užtat jų dis­ putai būdavo visuomeninėmis temomis. persiorgani­ zavo Tridento bažnytiniam suvažiavime (1545—1563 m. vyskupijoms buvo įsakyta kurti kunigų seminarijas. o teologijos mokslus vėliau išeidavo. Protestantizmo skaudžiai pa­ liesta. kaip ir visų pasaulininkų. visai nemokančių lietuviškai ir negalinčių susi­ kalbėti su žmonėmis. nes jų labai trūko. _ V Q S y i e _ nasj. teologijos ir tei­ sių. į jį palinko net daugelis aukštųjų dvasininkų. Tačiau ir jiems jokių ypatingų reikalavimų nebūdavo: jų išsimokslinimas būdavo toks pat. Pagaliau nelabai į jas ėjo ir jaunimas. Vilniaus kunigų seminarijos. Lietuvoje pirmas tuo susirūpino Vilniaus vyskupas Protasevičius. pakakdavo kiek pramokti loty­ niškai skaityti ir išmokti bažnytines apeigas. o seminarijai po 10. nors jų auklėtiniai ne kiekvienas bū­ tinai turėdavo išeiti kunigu. Be abejo. kad šitokiu būdu skiriami dvasininkai labai dažnai nepasižymėdavo savo vertybe. Kolegijose visur buvo religinių mo­ kinių brolijų. rinkdavo atsto­ vus į tribunolą ir t. Todėl seminarijos negalėjo paruošti reikalingo skaičiaus kunigų. labai dažnai aukštąsias bažnytines vietas — klebonijas. Parapijos būdavo be kunigų arba turėdavo kunigų. čia mokiniai buvo ruošiami gyvenimui. Kunigų ruošiamosios įstaigos Kunigų ruošimas ir skyrimas. nes daugumas iš jų tapdavo dvasininkais tik dėl pelningumo. Aka­ demijoje buvo trys fakultetai — filosofijos. įkūrė visiškai atskirą kunigų seminariją (joje turėjo būti 12 klierikų). kuris jų laukė iš­ ėjus iš mokyklos. Tada. stodama su juo į kovą. Aukštesniojo mokslo įgydavo tik turtingieji. todėl jiems priklausė klebonų skyrimas. arba kanonų. t. žymus poetas (t 1640 m.). Žemesnioji kunigija dažniausiai būdavo labai mažai temokyta.). kanonijas ar net vyskupijas — jie gaudavo dar būdami vaikai. tiek seminarijai vadovavo jė­ zuitai. ir ku­ nigai daugumas buvo ruošiami senoviškai arba atvykdavo iš Lenkijos. o antra. Todėl 1595—1597 m. Dažnai jaunuolis pasiruošdavo kunigu vienuolyno ar parapijinėj mokykloj arba ir privačiai. kapitulas ir daugelį parapijų buvo įkūrę ir išlaikydavo valdovai. Tačiau nė viena iš tų įstaigų kaip reikiant neišsiplėtė: viena. Vilniaus vyskupiją vi­ zitavęs nuncijo atsiųstas pralotas Komuliejus (Comuleus) įsakė kasmet iš vyskupijos pajamų pridėti klierikų bursai po 3. nuodugniau. išėję iš tų pačių bažnytinių mokyklų. Pijarai tuo atžvilgiu buvo ne tokie uolūs. Be to. nes jas dalindavo valdovas arba ponai.

Tačiau dar ir po to seminarijos ilgai skurdo ir iki pat X V I I I amž. Norint ją pamokyti tikėjimo tiesų.). o pra­ džios mokyklose pradėta mo­ kyti skaityti iš lietuviškų ka­ tekizmų. — kad bent galėtų parapijonims lietuviš­ kai paskaityti Evangelijų iš­ traukas. 9. Bet šita fundacija greit išseko. buvo grieb­ tasi ir lietuvių kalbos. įvairiose mo­ kyklose arba privačiai pasiruošusių. Katalikiškoji spauda. bet vėliau ji vėl buvo grą­ žinta jėzuitams. X I X am. Kurį laiką iš jėzuitų ji buvo atimta. mokymas joje buvo pa­ vestas jėzuitams. seminarija buvo Vysk. o nuo X V I a. lotynų. Tačiau liaudis tebebuvo tamsi ir dar beveik pagoniška. mieji lietuviškąsias knygas ti­ kybos reikalams pradėjo spausdinti pro'testantai Mažojoje Lietu­ voje. o pirmučiausia katekizmų. Nė Žemaičių seminarija negalėjo paruošti reikalingo skai346 čiaus kunigų nei X V I I nei X V I I I amžiuje: kunigai ir toliau ruošėsi kaip įmanydami. kad ir kunigai mo­ kėtų lietuviškai. Valstybės reikalams Lietuvoje buvo vartojama senoji gudų. kad. Merkelis Giedraitis. pavesta kunigams misi1576—1609 m. Lietuvos ponija greit buvo atversta į katalikybę.turėjo būti lietuviai. Žemaičių vyskupas. galėtų sakyti lietu­ viškus pamokslus ir susikalbėti su žmonėmis. Tam tikslui buvo pra­ dėtos spausdinti reikiamos lietuviškos knygos. Ten tam tikslui buvo pasta­ tyta speciali seminarija. O kadangi jie tuo būdu negalėjo kaip reikiant pasiruošti. kaskart vis la­ biau ėmė vartoti lenkų kalbą. T i k prasidėjus katalikų kovai su protestantizmu. Kadangi neapšviesta kunigija negalėdavo sakyti pamokslų. Lietuvių rašliavos pradžia Didžiojoje Lietuvoje Lietuvių kalbos vartojimas. vidury pakeitė pasauliniai kunigai. galo negalėjo paruošti reikalingo skaičiaus kunigų. Bet ir čia seminarija visą laiką skurdo. įšvęsti kunigais. Ypač jos sunyko po Maskvos ir švedų antplūdžio (1654—1667 m. tai visur tada 347 . Vyskupas Petkevičius ir jo įpėdinis Merkelis Gied­ raitis paaukojo pinigų ir prie jėzuitų mokyklų Vilniuje pastatė žemaičiams klierikams specialią bursą. uolus katalikybės gynėjas ir didelis lietuvis jonieriams. perkelta į Varnius ir pavesta pijarams. Lietuvių kalba buvo tik šne­ kamoji kalba. kad galėtų lietuviš­ kai bent katekizmo pamo­ kyti. tai ir tikėjimo reikalai Lietuvoje buvo labai apleisti. Prasidėjus katalikų reakcijai prieš protestantizmą. Kunigų ruošimas Žemaičių vyskupijoje irgi buvo nesu­ tvarkytas. ir kunigai Žemaičiams buvo pra­ dėti ruošti prie Kražių jėzuitų kolegijos. nes nebuvo jokių lietuviškų knygų. reikėjo paruošti daugiau lietuvių kunigų ir parūpinti rei­ kalingų lietuviškų knygų. kuriuos jau patriotas. PirDaukšos postilė. Iš tų pinigų turėjo būti nuolat išlaikoma ir mokoma 12 klierikų (8 bajoraičiai ir 4 valstie­ čiai). imta reikalauti. Taigi dar ilgai kuniguose būdavo žmonių. dažnai vikarais tapdavo net vargonininkai. Tik 1773 panaikinus jėzuitų ordiną. Mokyklose jos irgi ilgai nemokė.

Todėl pa­ čiai bajorijai savo prekes išvežant ir iš užsienio atsivežant. ir nebebuvo kas įtaisytų spaustuvę. Jokių politinių teisių jie taip pat ne­ turėjo ir valstybės gyvenime nedalyvavo. Netrukus jis parašė net lotynišką lenkišką lietuvišką žodyną ir lietuvių kal­ bos gramatiką lotyniškai. lenkų kalba būdavo atliekamos visos pamaldos. Iš pradžių ir jų kunigai dažniausiai būdavo lenkai. Protestantiškoji spauda. lietuviš­ komis knygomis susirūpino ir jėzuitai. Trys buvo tuo metu Lietuvoje luomai (tiek pat jų buvo tada ir visose kitose valstybėse). mies­ tiečiai negalėjo su ja konkuruoti. gale pra­ dėjo spausdinti lietuviškąsias knygas savo tikybos reikalams ir kalvinai. iš vysk. išleido pamokslų rinkinį. hetmonas Jonušas Radvila Kėdainiuose įkūrė specialią lietuviškoms knygoms spaustuvę. tiktai buvo perspausdinėjami ir perdirbinėjami tie patys seni dalykai. pagaliau. Be to. — išleido jai lietuviškų šventaknygių. o kiti dar rūpino ir lietuviškų giesmynų. o 1599 m. nes bajorija sei­ muose išsileisdavo įstatymų. tuo tarpu miestiečiai turėjo juos mokėti.. tačiau ir juos labai varžė bajorija. Juozapo Giedraičio. Vėliau Biblijos leidimai buvo dar kelis kartus pa­ kartoti. išleido savąją. Tačiau šitas rū­ pestis greitai pasibaigė. pasiro­ džius Daukšos katekizmui. Netrukus Maskvos ir Švedų karai sunaikino visą kėdainiškių Radvilų galybę. Tad reikėjo tokią pos­ tilę išleisti ir lietuviškai. mokėdami muitus. katekizmas ir nauja postilė. giesmių rinkinys. jie turėdavo brangiau savo prekes pardavinėti. Vieni toliau rūpinosi Evangelijų bei pamokslų medžiagos ir katekizmų leidimu. Religinė kova ėjo tik ponų ir bajorų tarpe. 1599 m. Nugalėjus protestantizmą ir liaudį su­ pažindinus su tikėjimo dalykais. Mikalojaus Radvilos Juodojo rūpesčiu Brastoje buvo net lenkiškai išspaus­ dinta Biblija protestantams. po 3 metų ir jie išleido savo pro348 testantiškąjį katekizmą (1598 m. kokios buvo ir jų ponai.). Be Sir­ vydo. be jokių pilietinių teisių luomas buvo v a l s t i e č i a i . Tatai turėjo padėti ne pačiam kalbos mokslui. Antrasis luomas buvo m i e s t i e č i a i . Tom dviem kny­ gom buvo aprūpinti gyvieji protestantų reikalai.). Be katalikų. Miestiečiai skurdo ir ekonomiškai. Pirmasis lietuviškomis katalikiškomis knygomis susirūpino didysis Žemaičių katalikybės gaivintojas vysk. lenkiškai buvo mokoma ir jų mokyklose (jie irgi nekreipė dėmesio į liaudį). Lietuvos protestantų rūpesčiu Angli­ joje buvo išspausdinta didelė dalis lietuviškai išverstos Bibli­ jos. atsirado jėzuitų tarpe ir daugiau lietuviškai rašančiųjų. Vyskupo raginamas kanau­ ninkas M i k a l o j u s D a u k š a 1595 m. nes. Žodžiu. protes­ tantų sinodo rūpesčiu buvo paruoštas kitas. o Naujasis — 1727 m. buvo spausdinama visa tai. protestantai 1600 m. T i k kai apie 1652 m. Tuo tarpu katalikai lietuviškojo Šv. Jėzuitas K o n s t a n t i ­ n a s S i r v y d a s 1629 m. nes liaudis turėjo būti tokios pat tikybos. lietuvių kalba ne­ paprastai buvo darkoma: tokios kalbos. Senasis Testa­ mentas buvo išspausdintas Karaliaučiuje 1701 m. M e r k e l i s G i e d r a i t i s . Taip tad tęsėsi iki pat X I X amžiaus. T i k 1660 m. Lietuvos visuomenė X V I I amžiuje Valstiečiai ir miestiečiai. ir per 50 metų jie nieko daugiau nebeišleido. katalikų Bažnyčios akcija liau­ dies tarpe vėl apmirė. iš kurių kunigas paskaitydavo tikintiesiems. kurie leido jai prekiauti be jokių muitų. Todėl vėlesniai­ siais laikais lietuviškų protestantiškųjų knygų spausdinimas ėjo labai lėtai. į miestų reikalus kaskart vis daugiau pradėjo kištis se­ niūnai. Kai tas vertimas buvo pripažintas nevykusiu. — susirūpino liaudimi ir kalvinai. Rašto (tik Naujojo Testamento) vertimo tesulaukė tik 1816 m. ir po X V I I amž. 10.buvo madoje specialios knygos. pačiai ba349 . vidurio jau ilgai lietuvių rašliavoje nebepasirodė nieko naujo. kuriose buvo Evangelijų ištraukų arba atpasakojimų. Pats žemasis. dažniausiai būdavo išleidžiamos tik naujos minėtų knygų laidos. čia buvo išspausdinta maldaknygių. Religinėje literatūroje jie sekė katalikais. kas reikalinga lietuviams bažnyčioje ir apskritai religinėje praktikoje. kurie gamino religinę literatūrą. taip antai. kaip Daukšos ir Sir­ vydo. Tai buvo vadinamosios p o s t i l ė s . Kad ir patys tvarkėsi miestuose. ji sudegė (1654 m. T i k dabar. Spaustuvė te­ veikė vos porą metų: greičiausiai. — postilės vertimą. kad ir turėjo savo teismus. kai katalikai ėmė rūpintis liaudim. X V I amž. bet tiems. pradėjo lietuviškai sakyti pamokslus. jo lėšomis išleido ka­ tekizmo vertimą. Jie buvo visiškoje žemės savininkų valdžioje. jau nebematyti. pasirodžius Daukšos postilei.

jie būdavo skiriami kiekvienam iškylančiam reikalui atskirai. Taigi išeidavo didžiau­ sių painiavų. kaip jam liepdavo koks didžiūnas. jie tą klausimą palikdavo spręsti savo seimeliui. 333 psl. Visa smul­ kioji bajorija buvo priklausoma didžiūnų: ji valgė jų duoną ir tik per juos tegalėjo gauti kokią aukštesnę vietą. Tuo būdu pavietai ir vaivadijos buvo tarytum atskiros valstybės. tik jis tegalėjo uždėti mokesčius. jie turėjo savo aukščiausiąjį teismą — tribunolą.jorijai apsirūpinant prekėmis. Be to. Zebžidovskio. Tas pats buvo ir amatų atžvilgiu. išvaikydami savo pono priešus. kurs leido įstatymus. skelbti karą. Pirmiausia jis nieko svarbesnio negalėjo atlikti be senato. Bet iš tikro bajorėlis visada bal­ suodavo taip. ir pavieto ar vaivadijos atstovai tuomet neleisdavo uždėti mokesčių. 11. Priimti seime konstituciją būdavo labai sunku. Lietuvos ir Lenkijos valstybinės santvarkos blogybės. Oficialiai visi bajorai buvo lygūs: kunigaikščio ar grafo titulas nedavė jokių pirmeny­ bių. Vienam atstovui 351 . O prisiimti kokią pareigą jis galėjo tik savo srities seimely. tačiau seime­ liuose jai neįmanoma buvo spirtis prieš didžiūnus: didžiūnai iš savo ir valdomųjų valstybinių dvarų atsiveždavo į seimelį daugybę p l i k b a j o r i ų . šie pavartodavo net kardą. kad niekas negalįs bajorui uždėti jokios pareigos. skelbdamiesi karaliaus var­ žomųjų bajorijos laisvių gynėjais (pav. Vaivadijų ir pavietų atstovai. Mokan­ čiosios tuo atveju kitame seime nebenorėdavo mokėti. „aukso laisvė" Karalius. Visa valdžia joje priklausė bajorijai: be jos niekas nieko negalėjo padaryti. Stambesnioji bajorija savo dvaruose turėjo amatininkų. nebebūdavo nė pirkėjų. kurių būtinai tu­ rėdavo laikytis. kurios viską spręsdavo savo seime­ liuose. buvo galima jo ne­ klausyti.). kol mo­ kesčius sumokės nemokančiosios sritys. jį varžė ministeriai. „Liberum veto" ir seimų irimas. Bet ir šiaipjau karalius buvo labai suvaržytas. nes kiek­ vieną kartą būdavo reikalingas v i s ų s e i m o n a r i ų s u t i ­ k i m a s . — kurs irgi būdavo renkamas seimeliuose iš tų pačių bajorų. Rei­ kalui esant. 300. Jungtinė Lietuvių Lenkų valstybė buvo vadinama R e s p u b l i k a . nes nebuvo kas perka jų gaminius. kurios trukdavo dešimtimis metų. kaip pagal sutartį. subūrę savo šalininkus. o kitos ne.. Tiesa. Vieni bajorai teturėjo vi­ sas teises. o bendrasis seimas buvo tik tų valstybėlių kongresas. kad vienos sritys mokesčius mokėdavo. Kitiems sutinkant su mo­ kesčiais. tai turėdavo nusileisti visas seimas. Niekas nega­ lėjo tokios užsispyrėlės srities priverst nusileisti. at­ siveždavo rinkėjų duotas i n s t r u k c i j a s . niekieno nevaržoma valsty­ bės šeimininkė: valstybė buvo jos vienos. kur jų atstovai derino savo nuomones dėl bendrų politikos reikalų. jų nebuvo galima nė pašalinti. kar­ tais jiems bandė pasipriešinti vidutinioji bajorija. Bajorija jautėsi tikra. kurie galėjo viską nubalsuoti. Visur reikėjo visuotinio sutikimo. nes jie visi buvo skiriami iki gyvos galvos. Karalius buvo laikomas pa­ kviestuoju ir valdančiu pagal prisiimtas ir prisiektas sąlygas. o mažesniems reikalams prie jo visada buvo s e n a t o r i a i r e z i d e n t a i (senatus ad latus). Dažnai instrukcijose būdavo reikalaujama prie­ šintis naujiems mokesčiams. Liubo350 mirskio rokošai. Tuo būdu dažnai atsitikdavo. Jie vieni turėjo teisę atvykti į karalių rinkimus. kurs tik vienas tegalėjo leisti įstatymus. Nuolatinių mokesčių nebuvo. kai tekdavo bal­ suoti (seimely). O seimeliai ne visada nusileisdavo. todėl miestų amatininkų cechai savaime turėjo nykti. jie vieni tebuvo laikomi piliečiais. o svarbiausia. atvykdami į seimą. tai ir paskutinio vyžoto bajorėlio ir didžiū­ no balsai būdavo lygūs. kurie pagamindavo jai visa reikalinga. Jei kurio nors pavieto at­ stovai dėl ko nors priešindavosi. nes buvo lai­ koma. — žiūr. kėlė maištus. Tad iš tikro valstybė buvo valdoma didžiūnų oligarchų. Jam nevykdant sąlygų. Bajorija buvo visagalis luomas. jie rinko savo atstovus į seimą. Ir iš tikro silpnesnių karalių laikais kai kurie ponai. Ministeriams karalius galėdavo dar asmeniškai padaryti įtakos. Seimas. jei jis pats jos neprisiimąs. Tačiau daug sunkiau būdavo susikalbėti su visagaliu seimu. kurių jis negalėjo priversti elgtis pagal savo norą. — įstatymai net draudė taip tituluotis. o bajorija kiekvieną kartą vis prie­ šinosi.

Kiek vėliau įėjo į madą posakis: „ R e s p u b l i k a l a i k o s i n e t v a r k a " (t. kaip pusantro amžiaus. nes visada atsirasdavo vadinamosios „ a u k s o l a i s v ė s " šalininkų ir garbintojų. Nie­ kas nesirūpino perorganizuoti valstybės. savo pavieto vardu ištarus veto — draudžiu. nors ir jautė neapykantą didžiūnams.Seimo vaizdas. seimai kaskart vis dažniau iro. buvo panašus vaizdas. y. turėjo savo rūmų ministerių. o bajorija. 23 353 . bet bajorijos daugu­ mas šita „aukso laisve" džiaugėsi ir didžiavosi: esą. kaip akies lėlytė. Laisvės ideologai matė netvarką. piliečiai. 2odžiu. y. Valsty­ bėje buvo didžiausia netvarka. pešėsi tarp savęs. visada galėdavo ką nors pasamdyti. o pasiųsdavo jo priklausomą bajorą. di­ džiūnas to nedarydavo patsai. bajorija. tas. jog net ištisus dešimtmečius seime ničnieko nenutardavo. todėl seimui nuolat grėsė pavojus iširti. Tik kai reikėdavo viešai ištarti veto. kuriuose didžiūnai bu­ vo puikiausiai įsitaisę. Nors gyvenimas labai greit parodė šito įsitikini­ mo klaidingumą. kol buvo pažabota išsikerojusi savavalia ir reformuota valstybės santvarka. kaip Respublikoje. visas seimas tu­ rėdavo nusileisti. Pati bajorija iš tikro nevaldė: valdė ir ardė seimus didžiūnai. Zigmantas Vaza visada laikė prie savęs daug svetimšalių. priešinosi karaliui. Vienas kitas šviesesnis protas skundėsi dėl augančios netvarkos. Mat. varžančiųsi partijų ir nesugyvenančių didžiūnų). t. Jono Kazimiero laikais iširo net 4 seimai. Taigi kiekvienas bandymas daryti ko­ kių nors reformų reiškė seimo iširimą. Didžiūnai X V I I am-je. Bet nuo Zigmanto Vazos laikų ji jau ėmė burtis apie didžiūnų dvarus. o vienas ištisas amžius skendėjo visiškoje anarchijoje. Galingieji didžiūnai nieko ne­ klausė. tačiau veto teisę laikė šventa: esą. Jie varė savo politiką. Veikiant veto teisei. tuo pat atkrisdavo ir visi. negalėjo būti padaryta jokių r e f o r352 m ų. tai visų bajoriškųjų laisvių perlas. tačiau. net jau priimti nutarimai. taigi bajorija galinti džiaugtis savo laisve ir niekuo nesirūpinti. seimas. Lietuvos Istorija. praėjo daugiau. Anksčiau bajorų jaunuomenė vyk­ davo auklėtis į karaliaus rūmus. laisva bajorų Respublika esanti netvarkinga. niekur nesanti tokia laisva ir niekur taip savo likimo pati nesprendžianti. užtat niekam ir nepavojinga. ypač nuo Zigmanto Vazos laikų. O šitas veto buvo pradėtas vartoti ne tik sri­ čių. ir karaliaus rūmai dėl to pasidarė nebepopuliarūs. — juo labiau. kad kam nors protestuojant vienu klausimu. — todėl jos niekas nepulsiąs. Jei kam nors reikėdavo išardyti seimą. pasidarė lyg kokie karaliukai. bet ir privačių asmenų arba net ir svetimų valstybių su­ metimais. krašte visada buvo pilna karaliaus priešų. kurs tą veto ištardavo (mat. Šiame sename raižiny vaizduojamas 1619 m. Didžiūnų galia. Jei ne vienam. saugotinas. O X V I I I amžiuje ta seimų liga taip įsivyravo. tai kitam tūlo seimo nutarimai galėdavo atrodyti nepriimtini. kaip viduramžiais feodalinėje Europoje (kunigaikščių rolę čia vaidino didžiūnai). tačiau brangino savo laisvę. kurį paremdavo kiti to paties didžiūno šalininkai ir tar­ nai. neturėda­ mas seime bičiulio. Taip antai. o jų žmo­ nos — rūmų ponių (freilinų) iš vidutiniosios bajorijos tarpo. Ir iš tikro kaskart vis dažniau pradėjo irti seimai. netvarkos dėka): esą.

bendrai gindamos savo teises nuo karaliaus pasikėsinimų. kuri visada būdavo susirišusi su viena ar kita lenkų partija. palikęs vienturtę dukterį. Neturėdamas tokios paramos. Liubomirskis. norėdami pasilaikyti Lie­ tuvą tik sau. patys užimdavo visas valstybines vietas (urėdus). negalėjo čia turėti didelės įtakos. Bet negalima naiviai manyti. kad Čičinskas arba kas kitas būtų galėjęs kada nors išardyti seimą vienas: vienam tekdavo tik ištarti veto. Laikotarpio charakteristika Lietuva ir Lenkija. Švedų karų metu jis irgi palaikė sąjungą su Švedais. visi seimo atstovai lengvai išsiskirstė. Po jo L i e t u v a j a u n i e ­ kad n e b e s i ū l ė nei savo a t s k i r o k a n d i d a t o nei a t s k i r ų n a u j a m k a r a l i u i s ą l y g ų . o ištaręs gaudavo labai apsivilti. Abiem atvejais aplinkybės buvo labai panašios. ir lenkų neįsileido. Antai vienas atstovas bandė sukliudyti viso seimo darbą dar 1596 m. o 1652 m. iki 1569 m. seimas iširo.. anksčiau seimai daugiausia iširdavo. ir be seimo grėsė didelis pavojus (ypač Lenkijai). praktikoje ji galiodavo tik tada. Tatai netiesa: daug kartų seimai iširo ir prieš 1652 m. keletui dešimčių ar bent keliolikai seimo at­ stovų. liberum veto įėjo į kasdieninę gyvenimo praktiką. D. kad net keletą protestuo­ jančių išmesdavo lauk. Tuo būdu didžiulių biržiečių Radvilų turtų savininku pasidarė Vokietijos kunigaikštis. kai ją remdavo koks didžiūnas su visais savo šalininkais. patys rūpinosi sau reikalingais įstatymais. Tačiau ilgų karų metu jie pradėjo jaustis turį bendrą su Lenkija užsienio politiką. O po Liublino unijos iki 1652 m. kaip Fridriko Vilhelmo patarėjas ir Prūsijos valdytojas. Pirmieji 3 karaliai dar buvo rinkti atskirai. kuri betgi visą Lietuvą jau surišdavo su sau artimų Lenkijos ponų partijomis. Laikotarpis bendrojo sugyvenimo su Lenkija I. — Lenkijoje iš viso iširo 7 seimai.Vazų karaliavimo laikai yra netvarkos įsigalėjimo laikotarpis: seimai kaskart vis dažniau ėmė irti. dalis atstovų labai norėjo tęsti seimą ir ieškojo pasislėpusio Čičinsko. seimą ir išardė.. bet pasiliko gyventi Karaliaučiuje. o seimas dirbdavo sau toliau. — už Neuburgo kunigaikščio. Būdavo atsitikimų. tuomet buvo sunkūs kazokų karų laikai. Liubomirskis. niekad vienam atstovui iš tikro nepasisekė išardyti seimo. posėdžiauti buvo galima tik visiems atstovams sutikus. bet Liu­ bomirskis. Lietuvai vis dar tebevadovavo viena kuri didikų šeima. Todėl Lietuvoje po Radvilų iškilo kitos di355 354 V . kad liberum veto teise pirmą kartą pasinaudojęs ir seimą išardęs Upytės atstovas Čičinskas (Sicinskis) 1652 m. — jų tarpe turėdavo būti nors vienas galingas didžiūnas: kitaip veto nuskambėdavo veltui. Dažnai girdime. išmirė. po švedų karo konfiskuotus. vienas Krokuvos atstovas. susigyveno ir pra­ dėjo jaustis sudarą vieną visuomenę. savo ir žmonos paveldėtuosius dvarus. pusės vadovavę Lietuvos gyvenimui.. ir kiti tuojau jį paremdavo. Elekcijoje jie da­ lyvaudavo bendrai ir sudarydavo tik atskirą partiją. protestuojant di­ desnei atstovų grupei. o šiam mirus. negyvendamas Lietuvoje. kuri ištekėjo už tėvo pusbrolio ir artimo jo draugo. Lietuvos bajorija ir didikai savo valstybines teises vis dėlto saugojo. Karo metu jis gyveno pas savo giminaitį Brandenburgo ir Prūsų kunigaikštį. Be to. protestuojant tiktai vienam Čičinskui. Tiesa. Bet vis dėlto tai nebuvo pirmas toks atsitikimas. Tik 1639 m. Seimas turėdavo tęstis ne ilgiau. Čičinskas pasisakė nesutinką pratęsti seimui laiko. kad šis atšauktų savo veto: mat. o 1639 m. kaip vienu balsu priimtas. Nuo 1536 m. Ilgas 3 Vazų karaliavimo periodas visiškai suartino Lietuvą su Lenkija. ir seimai išsiskirstė. Batoro ir Zigmanto Vazos lietuviai iš pradžių net nepripažino savo didžiaisiais kunigaikščiais. Atstovo veto teisė buvo tik teorijoje. Liublino seimo. kada seimą išardė Čičinskas. Šio dėka jis atgavo vi­ sus. Ne kartą ant veto iš­ tarusio galvos sušvytruodavo kitų bajorų kardai. Tačiau karalių jau pradėjo rinkti bendrai su lenkais. Pasibaigus tam laikui. patys padengdavo visas savo valstybės išlaidas. kaip dirbęs. Abiejų valstybių bajorijos. palikęs jaunutę dukrelę.. Jis mirė 1669 m. ir šis turėdavo sprukti lauk iš salės. Po ne­ nusisekusios Kėdainių sutarties su Švedais. Ne kartą jis veltui ir nuskam­ bėjo: seimas dirbo sau. dėdamies bajorų laisvių gynėjais. skelbdamas konstitucijas. Lietuviai stengėsi išlai­ kyti savarankiškumą tik viduje.). iširo dar 13 bendrųjų sei­ mų. Valstybės pakrikimo laikai 1. Bet Vladislovas Vaza jau buvo bendrai išrinktas. Biržiečiai Radvilos. po karo nebe­ grįžo į Lietuvą. niekas nedrįsdavo ištarti veto. Stp. iki XVII amž. Vadovaujančiosios Lietuvos ponų šeimos. Ir štai 1639 m. hetmonas Jonušas Rad­ vila mirė (1655 m. kada prasidėjo bendrieji lietuvių lenkų seimai. kaip 6 savaites. Boguslovo Radvilos. Taigi tą paprotį vienam atstovui išardyti seimą įvedė ne Čičinskas. bet. kuris netiko vadovauti Lietuvos gyvenimui. Todėl pamažu ėmė nykti savarankiška Lietuvos politika. Žodžiu. o 1652 m. kada iširo pirmasis Lenkijos seimas. kuri ištekėjo už Brandenburgo hercogo sūnaus Liudviko. saugodami atskirą valstybės orga­ nizaciją: patys rūpinosi Lietuvos reikalais. šitų gynėjų turėdavo būti nemaža. o 1652 m.

kad su jais skaitosi net karaliai. Tuo būdu atskiri Lietuvos didžiūnai užmezgė artimus santykius su užsienio rūmais. kuriuos pakeitė S ap i e g o s. karo. 30 m. bajorija neturėjo nė ko veikti. Ji rū­ pinosi. — kancleris. kad duoda jiems pinigų savo šalininkams verbuoti. Mykolas. būtent svetimų valstybių kišimasis į Respublikos vidaus reikalus ir papirkinėjimas.dikų šeimos. Lietuvos kunigaikštis ir riant didikams. — Vilniaus vyskupas. norė­ dama sunaikinti Austrijos imperatoriaus galybę. Vidutiniosios bajorijos masėse buvo kilęs didelis nepasi­ tenkinimas jais. Steponas. Krašte tolydžio augo anarchija. buvo hetmonas ir Vil­ niaus vaivada. Šitam laikotarpiui labai cha­ rakteringas dar vienas bruožas. o penktas. savo rėžtu. Nors karas ir pasi­ baigė imperatoriaus pralaimėjimu. Visą laiką senate einant ginčams dėl kandidato. o iš tikrųjų tapo jų sam­ dytais agentais. susirėmimo metu buvo ir aukų. Tarpuvaldis buvo gana ilgas. nes jų urėdai buvo įtakingiausi. Tačiau krašte buvo dar gana stipri partija. D v i e j ų s a v i š k i ų k a r a l i ų l a i k a i (1669—1696 m ) 2. Europoje tuomet buvo laikotarpis po 30 m. partijų kova labai griežta. Audringaisiais Jono Kazimiero laikais didikų savavalia ir nešvarios intrygos buvo pasiekusios aukščiausią laipsnį. tačiau jo galybė dar nebuvo visiš­ kai sunaikinta. ta­ čiau elekcijoje nelaimėjo nė vienas tų didžiųjų par­ tijų kandidatas. Kazimieras. Imperatorius. pajėgė nustelbti visus kitus ponus. Chmelnickio laikais pasižymė357 . visai netikėtai karalium buvo paskelbtas Mykolas Kaributas Viš­ niaveckis. Jo kandidatūrą palaikė ir didieji Lietuvos Lenkijos ponai. stengėsi patraukti Respubliką į savo pusę. Kristupas. Svetimų valstybių papirkinėjimai. Todėl Mykolas K. Jonas Kazimieras atsisakė nuo sosto. Labiausiai iš jų pasižymėjo hetmonas ir kancleris. turėdami tiek įtakingų vietų ir daugybę valsty­ binių dvarų. norėdamas jį užleisti Prancūzų kandidatui princui Kondei (Condė). Katalikiškoji Prancūzija. Jie kad ir nebuvo labai turtingi. stengdamosi įpiršti į Res­ publikos sostą savo kandidatus. kurie sumanė pasinaudoti šituo bajorijos nepasitenki­ nimu ir išrinkti karalių. d. Įsigalėjęs pinigų ėmimas iš užsienio neišnyko iki pat Respublikos gyvenimo pabaigos. nerimavo ir keikė ponus senatorius. Sitų varžytynių metu abi pusės leido di­ džiausias sumas. ketvirtas. Vienas iš jų. Višniaveckis. Jonui Kazimierui atsisakant nuo sosto. Todėl Prancūzijos ir Austrijos varžytynės tuo dar ne­ pasibaigė. ką tik norėjo. Dabar Prancūzija dėjosi prieš Austriją net su turkais ir kaip įmanydama stengėsi paimti į savo įtaką Respubliką. kad su jais kariautų viena Austrija. a . norėdamos papirkti ir patraukti į savo pusę visa­ galius Lenkijos ir Lietuvos didikus. kada Austrija su Prancūzija ypa­ tingai varžėsi dėl pirmenybės. Lenkijos bajorijai jo vardas buvo priimtinas ir arti­ mas. Petras. bajorija tik piktinosi. nes jis nepriklausė prie nekenčiamųjų didikų — buvo sū­ nus Jeremijo Višniaveckio. Jie pradėjo jaustis esą svetimų karalių sąjungininkai. Pagaliau atsirado žmonių. kaip ir pirmųjų 3 elekcijų metu. kuri būtų buvusi surišta su Respublikos sostų tradicija. nebeliko šeimos. didžiuodamiesi. dusiems gausingas ka­ riuomenes. Persvara jau rodėsi būsianti Prancūzi­ jos kandidato pusėje. Seimas užtruko net l 1 ^ mėn. valdoma kar­ dinolo Rišeljės (Richelieu). Kitos Europos valstybės grupa­ vosi apie Austriją ir Prancūziją ir veikė vienos ar kitos naudai. Pirmučiausia iškilo P a c a i . O kadangi šitam periode ypatingai pražydo „aukso laisvė" ir vals­ tybėje viską svėrė atskiri ponai ir jų partijos. tai Pacų.) ir jo elekcija Atsisakius nuo sosto paskutiniam Vazai. atsive­ Lenkų karalius. aplenkiant didikus. trečias. Todėl ji pasipiktinusi kartą net išvaikė posėdžiaujantį senatą. B. elekcijos lauke nesusita­ 1669—1674 m. — Žemaičių vyskupas. tačiau. Jam metus šūkį. palai­ kiusi Habsburgų kandi­ datą. o vėliau Sapiegų viešpatavimas Lietuvoje buvo neribotas: jie darė. To sumanymo prie­ šaky stovėjo Lenkijos vicekancleris Olšovskis. Todėl 356 varžytynės dėl sosto įgavo tokias pat formas. — Žemaičių seniūnas. kare stojo į protestantų pusę. Mykolas Kaributas Višniaveckis (1669—1673 m. Lietuvoje va­ dovavo jau Pacai. kitas. kad Respublika su turkais gyventų taikoje.

Tik abiem pusėm nusileidus. jis net turėjęs pasiskolinti pinigų į seimą atvažiuoti. Petro ir Povilo bažnyčią Antakalny). ji dabar tik galvojo. jie pagaliau parėmė Višniaveckį.). ir galingų konkurentų Pacams daugiau jau nebeliko Lietuvoje. Pacų vadovaujamoji Lietuva irgi pasisakė už jį. Lietuviai Mykolo elekcijoje nebuvo visiškai vieningi. — tas pats. todėl. kuris neturėjo nei turtų nei plačių ryšių. 359 . Jis su kazokais kariavo net pats vienas. Mykolo Višniaveckio valdymas ir mirtis Naujajam karaliui. 358 paskutinysis iš Dubingių Radvilų (f 1669 m. taigi ir visos Lietuvos politikos vadu. Boguslavas Radvila mirė (netoli Karaliaučiaus). o su karaliaus priešu. sei­ mai nuolat iro. buvo patraukusi į seimo teismą ir pasmerkusi ištremti. ir Lenkijoje grėsė vidaus karas. kurį visi didikai laikė už save mažesniu ir tapusiu karalium tik per nesusipratimą. kiek pasvyravę. Jo parama buvo tik Pacų vadovaujamoji Lietuva ir Lenkijos bajorų par­ tija. nes karų metu buvo žuvę visi tėvo turtai. kuriems pasidavė ir kazokų hetmonas Dorošenko. savo jėgomis. -Dėl to jo dvarai buvo su­ naikinti. Apie karaliavimą jis. žinoma. Vėliau jie liko artimiausiais Višniaveckio patarėjais ir rėmėjais. lenkai į elekciją susirinko visi (viritim). karas labai ne­ sisekė: turkai užėmė stipriausią Podolės tvirtovę Kameniecą ir veržėsi į Lvovo apylinkes. Sobieskiui tuo tarpu pasisekė sumušti turkus. nega­ lėjo pereiti į Radvilos remiamo Neuburgiečio pusę. grįždamas iš elekcinio seimo. kurio krikščioniškas vardas buvo Dimitrijas. Prancūziškoji partija pa­ galiau apie karaliaus pašalinimą jau nebegalvojo. 3.000 belaisvių ir dalį žemių. Didikai bandė šitą elekciją sutruk­ dyti. kuri keletą prancūziškosios partijos žmonių. ir sūnus Mykolas nieko nebeturėjo. atimti iš jų apie 10. nė svajote nesvajojo. priklausė Lenkijai. netvarkingai kariaujantiems. Kartu su jo viešpatavimu Lenkijoje prasidėjo sunkus ka­ ras su Turkais. nes mirė jos kandidatas (1672 m. kaip sunaikinti ba­ jorų partiją. Pacai su Radvila negalėjo remti vieno kandi­ dato. Tuo tarpu jis buvo labai nusigyvenęs ir gyveno tik iš kitų malonės. galingiausiu prancūziškosios partijos didiku. kaltin­ dama išdavimu. apiplėšti. oficialiai rėmė imperatoriaus ir elektoriaus peršamą Neuburgo princą. buvo kancleris Kristupas Pacas. tačiau bajorija dėjo galvą už savo išrinktąjį karalių. bet kartu statė ir savo kandidatūrą. princas Kondė atskiru bajorijos nutarimu buvo išbrauktas į| kandidatų. Elekcijos metu Boguslovas Radvila. Pacų šeimos priešaky. kuris pastatė gra­ žųjį Pažaislio vienuolyną paliai Kauną (jo brolis hetmonas My­ kolas pastatė taip pat gražiausią Vilniuje barokinę šv. o lietuviai atsiuntė tik atstovus. Partijų kovų metu krašte nebuvo jokios tvarkos. ku­ riems vadovavo iš Karaliau­ čiaus į seimą atvykęs Boguslovas Radvila. Sako. be abejo. — buvo nelengva karaliauti. Galin­ gieji P a c a i savo pusėje tu­ rėjo beveik visus Lietuvos atstovus. Kaip paprastai. Lenkams. Prancūzijos kan­ didato partija tuojau pradėjo ruoštis jį pašalinti. Likę gyventi Ukrainoje. buvo išvengta konflikto. Į karą pašaukta bajorija susikonfederavo ir ruošėsi kariauti ne su turkais. Radvila. Čia jie turėjo milžiniškų dvarų. Jo šalininkais buvę Pacai. o prieš juos buvo Radvilų galybės likučiai. Kadangi jo didieji priešai buvo susirišę su Prancūzija. Lenkijos hetmonu Sobieskiu.). Už jų pečių tuomet jau stovėjo visa Lietuva. Višniaveckiai buvo kilę iš Algirdo sūnaus Kaributo. Jo kariuomenė palaikė savo vadą. ir išrinkimas jam pačiam buvo labai netikėtas.jusio bajorijos gynėjo nuo sukilusių kazokų. kaip Branden­ burgo elektoriaus ministeris. jie surusėjo ir šiuo metu jautėsi Lenkijos piliečiai. nes visa Ukraina nuo 1569 m. Mykolo tėvas Jeremijas kazokų maištų metu buvo turtingiausias Ukrainos ponas ir didžiausias kazokų priešas. tai jis pats tuojau užmezgė ryšius su Austrų Habsburgais ir iš jų šeimos net vedė žmoną. ir tuo būdu Višniaveckis tapo karalium. nes.

Didieji Lenkijos ponai su pačiu het361 . kad jau turės prasidėti vidaus karas: mat. kurio maršalka esti lietuvis. kad jie sudarysią tik 6. ir buvo pradėta ruoštis nau­ jam turkų puolimui atremti. Tuo būdu Gardinas pasidarė tarytum antrąją Lietuvos sostine. Lietuvai vado­ vaujantieji Pacai stovėjo karaliaus pusėje ir labai nesugyveno su abiem prancūziškosios partijos vadais — primų ir Len­ kijos hetmonu Sobieskiu. 5. Bendrieji seimai Lietuvoje. Išimčių buvo padaryta tik didžiausios netvarkos laikais X V I I I amž-je. Pagaliau po ilgų ginčų nuvykęs į karo lauką. o su jais — ir visa Lietuva. nes lie­ tuviai kitaip nesutiko jiems duoti paramos. kams į pagalbą. Kadangi 1569 m . Visiškai savarankiškas Lietuvos laikymasis Višniaveckio lai­ kais priklausė nuo Pacų. palaikė kariuomenė ir Lenkijos pietinių sričių bajorija. o ypač su hetmonu Sobieskiu. taip ir šį kartą buvo du stipriausi kandidatai į sostą — vėl Prancūzijos princas Kondė (nebe tas pats) ir Austrijos remiamas Lotaringijos kunigaikštis Karolis. Kai lenkai pagaliau nusileido. todėl Pacai tuojau pradėjo stengtis jam trukdyti patekti į sostą. drauge augo ir hetmono Sobieskio populiarumas. Susirėmimas atrodė neišvengiamas.000 karių ir padėti lenkams kovoje su turkais. tik netikėta karaliaus mirtis abiejų partijų dėmesį nukreipė į naująją elekciją. tad lenkai dėl šito labai spyrėsi. teisin­ damasis. So­ bieskio populiarumo didėjimas ir pasisekimai karuose su turkais jiems buvo itin nemalonūs. kad Lietuvos kariuomenė neturinti teisės peržengti Len­ kijos sienos. kad Lie­ tuva tam tikslui sudarytų 30. kuris būtų vedęs Mykolo našlę Eleonorą. bajorija vėl pastatė savo kariuomenę. Tačiau jiems nepasisekė: Sobieskį vis dėlto lenkai išrinko. cas atsisakinėjo eiti len­ 1658—1684 m. jis 360 vis dėlto nesutiko sutartinai veikti su savo priešu Sobieskiu — nieku būdu nepasidavė jo vadovybei. buvo vykdomas iki pat Respublikos galo. Naudodamiesi sunkia Len­ kijos būkle. o Sobieskio kariuomenė pasisakė guldysianti galvą už savo het­ moną. seime išreika­ lavo iš lenkų priimti įstatymą.000 karių ir tik savo sienoms saugoti. Tuo būdu priimtas įstatymas. Jono Sobieskio (1674—1696 m. jei lenkai nesutiksią. kaip gerą vadą. Višniaveckio laikais Lenkų partijų kovos ir Lietuva. atrodė. k a d k a s t r e č i a s seimas. Lietuviai tada pareiškė. kurie nenorėjo bendrauti su didžiaisiais savo partiniais priešais lenkais. lenkai. kancleris. sunkiu Lenkijai. Paga­ liau buvo priversti jį pripažinti ir Pacai. unijos aktai leido šaukti seimus tik Lenkijoje.) seimas nuramino partijas. dėl kurių pirmą kartą istorijoje buvo nutrauktas net karūnacinis seimas. Ypač jį. kai iširdavo beveik visi seimai. Pasibaigus karui. Visą Višnia­ veckio valdymo laiką Lenkijoje virte virė par­ tijų kovos. vicekancleris. ruoš­ damiesi surinkti prieš turkus 60. be abejo. o taip pat nemaža iširo ir kitų seimų. 1672 m. Lietuvos atstovai 16 7 3 m. 4. kad kas trečias sei­ mas turi būti šaukiamas Lietuvoje. vėl būtų susikirtusios. tačiau buvo priversti nusileisti. Karų su turkais metu. kurią jis apgynė nuo turkų.) elekcija Kaip ir ankstyvesnio j e elekcijoje. būtų š a u k i a m a s L i e t u v o j e ( G a r d i n e ) . Mirus karaliui Višniaveckiui. tai lie­ tuviai sutiko sudaryti 12.000 karių. Lietuva M. partijos. Pacai su Lietuva palaikė Lotaringietį.000 karių. tačiau sušauktas (1673 m. Mat.Stiprėjant lenkų bajorų partijai. Lietuva stengėsi laikytis Kristupas Pacas. reikalavo. buvo daug pavojaus. o į Lenkiją jos neleisią. kilus naujam karui su Turkija. prieš hetmoną Sobieski. ir dėl to jie niekad nenorėjo padėti jam kariauti. Hetmonas Pa­ 1656—1658 m. kariaujanti su turkais. nuošaliai. kad išgarsėjęs turkų nugalėtojas gali būti lenkų paskelbtas karalium. kad seimai būtų šaukiami ir Lietuvoje.

kad Len­ kijos ir Lietuvos sostas jiems atiteks). 1674—1696 m. bet visą laiką darė kliūčių ir. bijodami jo kandidatūros. Sobieskio politika buvo dvilypė. nukariauta Prūsija Sobieskiui turėjo likti. Mat. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius. sustoję kitoje Vyslos pusėje. Tačiau lietuvių tarpe buvo ir Sobieskio šalininkų: jį palaikė jo sesers vyras. į elekcijos lauką neėjo. kad jie eitų siauru ruožu. prieš Prancūziją jį ėmė kurstyti ir žmona: ji buvo užsigavusi ant Liudviko X I V . Sobieskis padarė sutartį su Prancūzija ir Švedija prieš Brandenburgo elektorių ir imperatorių ir pradėjo ruoštis karui prieš elektorių. jog nebus galima išrinkti Kondės. Prūsijoje kariavo tiktai vieni švedai ir už Prancūzijos pinigus pasamdyta kariuomenė. nors lenkai jį ir išrinktų. jis buvo susirišęs su Prancūzija. lietuv i į Pleiskė. Išgar­ sėjęs Lenkijos gynėjas nuo turkų. nes. lietuviai pareiškė protestą ir. tuomet prancūziškoji partija pastatė kandidatu savo vadą hetmoną Sobieskį. Prancūzijai tarpininkaujant. jis pirmučiau­ sia svajojo nugalėti turkus ir pašalinti jų pavojų krikščioniška­ jai Europai.). Taip pat Lietuvos kariuomenė juos lydėjo. Lenkams išrin­ kus Sobieskį. Po nepavykusio bandymo Prūsijoje. žiūrėdamas. Kai pasirodė. o be to. atvykęs į elekcinį seimą tiesiog iš karo lauko. per partiją ir per savo žmoną prancūzę Mariją Ka­ zimierą (kuri. Po kiek laiko tuomet nusileido ir Pacai. Susiartinimas su Austrija. palikęs sūnums kunigaikštiją. Sobies­ kis vėl atsigręžė į turkus ir susidėjo su Austrija. Karo išlaidas buvo pasižadėjęs padengti Liud­ vikas X I V .).monu Sobieskiu palaikė Prancūzų kandidatą. kad tas nesutiko jos tėvo padaryti kunigaikščiu. svajojo iškelti savo gimines Pran­ cūzijoje). tapusi karaliene. kuri visą laiką rūpinosi prieš turkus palikti vieną Austriją. Pacai. pažadėjo išleisti už Jokūbo savo dukterį ir. tėvui mirus. — juo labiau. Todėl po pirmų karų. viduje prieš prancūziškąją politiką vis didėjo opozicija. 362 . su turkais buvo padaryta taika. Sobieskio priešas hetmonas Pacas neleido jų kariuomenei laisvai pereiti per Žemaičius (1678 m. pažinsią piasto savo valdovu. kaip jo šeimos kunigaikštija (jam tat buvo labai svarbu. paremti jo kan363 Jonas Sobieskis. Be to. Nedaug teturėdamas ka­ riuomenės. Sapiegos ir kiti Pacų priešai. Iš kitos pusės. Jono Sobieskio politiniai planai ir jo valdymas Sobieskio ryšiai su Prancūzija. buvo pra­ dėję prieš jį veikti dar tarpuvaldžio pradžioje. jog nepri- 6. Sobieskis karštai mylėjo savo žmoną ir visada buvo jos įtakoje. Lietuvos lauko hetmonas ir vicekancleris M. Todėl jis ėmė artintis su Austrija. Tačiau Pacai vis dėlto liko am­ žini jo priešai. Kaip įgudęs karys ir karštas katalikas. neišsuktų iš kelio ir neplėštų. Nepasisekė Prūsijoje nė Šve­ dams. Jie atsiskyrė nuo lietuvių daugumos ir prisidėjo prie lenkų. Tačiau šis planas nepa­ sisekė: seimas karaliaus neparėmė. ir So­ bieskis buvo visų pripažintas. kai jie grįžo karą pralaimėję (1679 m. čia jam reikėjo dėtis su Austrų Habsburgais. švedų pulkus apstatęs Lietuvos kariuomene. jis negalėjo visiškai neleisti švedų. K. buvo labai palan­ kiai lenkų bajorijos su­ tiktas. lydėjo per visus Žemaičius. Radvila. kad imperatorius žadėjo padėti jo sūnui Jokūbui nukariauti Moldaviją. nuo kurių Fridrikas Vilhelmas (vadinamas didžiuoju elektorium) lengvai apsigynė. jis tikrai būtų galėjęs tikėtis. prieš kurio kandidatūrą jau keliolika metų kovojo bajorija (Jono Kazimiero ir Mykolo lai­ kais). Kai lenkai to rei­ kalavimo nepriėmė. d. Elekcinio seimo pradžioje jų vadovaujami lietuviai reikalavo atmesti „piasto" kandidatūrą (piastu tada buvo vadinamas kiekvie­ nas kandidatas iš saviš­ kių).

visa tai pasirodė be vertės: imperatorius Jokūbo neparėmė. Benediktas. tačiau caras prie karo su Turkais neprisidėjo. Į gyvenimo pabaigą Sobies­ kis susilaukė nesantaikos net savo šeimoje. nie­ kad nenorėjo duoti pinigų jo planams vykdyti. Sobieskis padarė a mž i n ą j ą t a i k ą s u M a s k v a . dėl jos susipykęs su motina. Kritiškuoju momentu Sobieskis atskubėjo imperatoriui į pagalbą. Padarius sąjungą su Austrija. gavo Lietuvos iždininko. o jo brolis J. kaip karaliaus sąjungininkai. jam mirus. Pacai vienas po kito pagaliau išmirė. neklau­ sydamas karaliaus. nes dėl jų ėmė var­ žytis sūnūs ir gobši motina. nors šie ėjo. nors Liudvikas X I V . Lietuva Jono Sobieskio laikais Sobieskis visą savo karaliavimo laiką buvo susirūpinęs Len­ kijos reikalais. Sobieskio politinių planų iširimas. tačiau tam griežčiausiai priešinosi didikai. jie nenorėjo leisti pereiti švedams per Že­ maitiją į Prūsus. 364 ketino net išvažiuoti iš savo krašto. Motina buvo didžiausia sūnaus kandidatūros į sostą priešininkė ir agitavo už Prancūzijos prin­ cą. Seime lenkai su karalium priversdavo ir Lietuvos ka­ riuomenę ateiti į pagalbą prieš turkus. karštai gindamas savo žmoną.. Visas kraštas buvo nepatenkintas jo pastangomis tvirtai valdyti. 365 . nieko nepasiekęs. o turtai ne­ buvo sunaudoti jo kandidatūrai į sostą. 7. kovojo su jo pastangomis palikti sostą sūnui. Sapiega nesiskubino su Lietuvos kariuomene ir atvyko tik po didžiojo mūšio. Tačiau karalium buvo išrinktas Saksonijos elektorius Fri­ drikas Augustas.). Buvo patvirtinta (1686 m. Kaip matėm. Todėl Sobies­ kis rūpinosi kaip įmanydamas iškelti Lietuvoje kitas di­ dikų šeimas. kai So­ bieskis dar tebebuvo hetmonu. imperatorius tesirūpino tik savo reikalais: Moldaviją jis nu­ kariavo pats sau. Nesantaika Sobieskio šeimoje. Visos karaliaus J. kad pagal įstatymus Lietuvos kariuomenė tegalinti išeiti už savo valstybės sienų. daug ka­ riavęs. tuo būdu ją vėl patraukė į savo pusę. ir padėjo iškilti bu­ vusiems savo draugams. jis sosto negavo. Jie visi nuolat priešinosi karaliui. Užtat jis pasistengė nustumti visus tuos. Sobies­ kio pastangos nuėjo niekais. Ruošdamasis koalicijai prieš Turkus. ir turkai buvo išvaryti net iš dalies Vengrijos. Sąjunga su imperatorium nedavė jokios naudos (impera­ torius tiktai džiaugėsi. Jis rūpinosi kaip įmanydamas laiduoti sostą vyriausiajam savo sūnui Jokūbui. Jokūbui žadėtą dukterį išleido už Bavarijos elektoriaus Maksimilijono. Vėliau jis išpiršo Jokūbui savo žmo­ nos seserį. kad Sobieskis atitraukė nuo jo dalį Tur­ kų jėgų). Bet nepasisekė nė čia. paprastai remdamasis tuo. Mat. Viena buvo išgelbėta (1683 m. Jo valdymo pradžioje Lietuvoje visam kam vadovavo dideli jo priešai — Pacai. Jo žmona Marija Kazimiera be galo nekentė sūnaus Jokūbo žmonos. kokie buvo ir Pacai: seimuose jie taip pat ėjo prieš karaliaus pa­ siūlymus. kurie buvo jam priešingai nusistatę. Kliudydavo Pacai karaliui ir visuose kituose reika­ luose. Tačiau iškilę Sapiegos pasidarė tokie pat nesukalbami. Bet galų gale Sobieskis vis dėlto apsivylė ir čia. Planuota koalicija prieš Turkus ne­ įvyko. o savavaliauti įpratę didikai visur jam priešinosi.) vykstant vaduoti Vienos. Kazimieras didžiojo hetmono urėdą. ir todėl nenorėjo jam pripa­ žinti karališkosios didybės. tačiau hetmonas Pacas jeigu ir nuvykdavo. turkai užpuolė šią ir pasiekė net Vieną. ir jų turėtieji urėdai atiteko kitiems. bet iškilę. jam padedant. įvykdęs jo žmonos reikalavimus tėvui. Jokū­ bas. ir dažniausiai išvengdavo didesnių mūšių. ir tie pasirodė esą jo priešai. Prie Prancūzijos jis nebegrįžo. tačiau nė po to impe­ ratorius tinkamai neparėmė savo svainio: tėvui mirus. Tuo būdu. čia pagaliau iškilo S ap i e g o s. Net (1683 m. tik seimui įsakius. Vienas iš jų. kurie jautėsi patys turį ne mažiau teisių sostui. Tėvo nusivylimas buvo neapsakomas. Daug dirbęs. Tačiau. Taip pat jie buvo griežti karaliaus priešai ir seimuose. Jonas Sobieskis mirė 1696 m. Neuburgo princesę Jadvygą. tai visada veikdavo savarankiškai. Visa jo viltis dar buvo karaliaujant sukrauti turtai ir giminystė su imperatorium. Bet ne kartą hetmonas Pacas visiškai atsisakė vykti prieš turkus. visi atsiminė partinį bendradarbiavimą ir kovas.didatūrą į sostą.) Andrusavos sutartis su didelėmis nuolaidomis Maskvai. o het­ monas Sapiega taip pat nenorėjo klausyti karaliaus ir karuose. Jie laikė jį sau lygiu ponu: mat.

kuri ištekėjo už Zulbacho kunigaikščio ir paliko taip pat vieną dukterį. Seime dėl to pasigirdo balsų. Bet elektorius pažadėjo karaliui sumokėti 40. Taip apgautas. kai tik ji suėjo į metus. išėjusios už vyro be dėdžių ir giminių sutikimo. nes kiekvienas konfliktas galėjo išardyti seimą. Vienas iš tų konkurentų buvo ir karaliaus sūnus Jokūbas. nuspyrė jį koja į šalį. Lietuvoje betgi buvo grupė didikų. ir jų glo­ bėju liko hetmonas Sapiega (jo žmona Glebavičiūtė buvo vienos Radvilaitės duktė). o jei ištekėtų už kito. tardamas: „Greta karaliaus pritinka stovėti. likusi mažytė. kad jo sūnus pa­ sidarys turtingiausiu ponu. sutuokė auklėtinę su savo sūnum Liudviku (1681 m. be elektoriaus.. norėdamas.). kurie dėl to dėjosi su karalium ir sten­ gėsi jiems pakenkti.000 talerių.000 talerių ir pažadą. dar pir­ šosi vienas iš Radvilų. kuriuo našlaitės. Tuo būdu žuvo viltis. Tačiau dėl to jis susipyko ne tik su ka- Paskutinės Biržų Radvilaitės medalis. o jo brolis iždininkas valdė visas krašto pajamas. bet tam pasipriešino Nesvyžiaus Radvilos. 366 Tie dvarai tuo būdu ir liko Neuburgo kunigaikščiams. jie svajojo pigiai juos nupirkti.Kiek su karalium nebesiskaitė sustiprėję jo buvusieji favori­ tai. Bet vos Jokūbas parvyko namo ir ėmė ruoštis vestuvėms. galima matyti. bet ir su Nesvyžiaus Radvilomis. ir dėl to negalima buvo net atkeršyti. duodavo atlikti kitokių valstybinių darbų ir visuose iškilminguose aktuose laikydavo jį greta savęs. kad bajorija įprastų jo sūnų Jo­ kūbą laikyti jo pavadutoju ir įpėdiniu. Tik ilgai niekas neišdrįso atvirai kovoti su 367 . Vis dėlto niekas tų dvarų nenupirko. Karalius Sobieskis. buvo dar paskirti Nesvyžiaus Radvilos ir kiti tolimesni giminės. Tuo būdu biržiečių Radvilų dvarai atiteko nesvyžiečiams. karalius tų pat metų seime pasiūlė. Sa­ piegos buvo ketinę juos nupirkti ir net buvo padarę užpirkimo aktą. Bet tam pasipriešino Sapiegos. vidury) nupirko vienas iš Nesvyžiaus Radvilų. reikalaujančių visus kunigaikštytės dvarus konfiskuoti. Karalaitis Jokūbas net pats atvyko į Berlyną ir išgavo iš jaunos našlės raštu pasižadėjimą. ir vėl prasidėjo varžytynės dėl jos rankos. O pareigos jam buvo nedidelės — tik nieko kito neįleisti į tuos dvarus. 8. Todėl su visa savo vadovaujamąja Lietuva jie pa­ reiškė. atsirado daugybė kon­ kurentų dėl jos rankos. ralium.) duktė. Visų tų turtų savininkė Rad­ vilaitė mirė 1695 m. Be to. Pirmasis konkurentas vėl buvo karalaitis Jokūbas. Jos paveldėtieji turtai buvo milžiniški — 185 dvarų kompleksai! Todėl. Jie buvo visagaliai: hetmonas savo rankose turėjo kariuomenę. Boguslovo Radvilos (f 1669 m. Suvaldyti jų niekas negalėjo. kada į vieną salę sueidavo seimas ir senatas. kurie jautėsi jiems turį daugiau teisių. be to. dar labiau padidindami jau ir be to didelius jų turtus. Jie buvo gavę iš Karolio Neuburgiečio 60. ji slapta ištekėjo už Neuburgo princo Karolio Pilypo iš Heidelbergo (1688 m. vienas iš Sapiegų ir keletas vokiečių kuni­ gaikščių. jog neleisią skriausti našlaitės ir jos teises ginsią net ginklu. pamatęs greta sosto krėslą sūnui. be jo. laikotarpy iširo visi seimai). vėl palikusi vos 2 metų dukrelę. šios paveldėtuosius dvarus vėliau (XVIII amž. nukaltas jai turint 8 metus. Karalius turėjo nusileisti. Pamato tam buvo. Tėvo testamente jaunutės kunigaikštytės globė­ jais. Bet elektorius. Už dvarų globojimą jis gaudavo kasmet po 40. tai nustotų visų savo dvarų. Statute buvo nuostatas. pav. augo globojama Brandenburgo elektoriaus Berlyne. jam pavesdavo kariuome­ nės vadovybę..). kad jos dvarai būtų konfiskuoti valstybės naudai. iš 1688 metų Gardino seimo atidarymo. o tatai vėlesniam Sapiegų šeimos likimui turėjo daug reikšmės. 1688—1696 m. kad visi tie dvarai bus pavesti jiems globoti. Po 6 metų ta pati kuni­ gaikštytė tapo našle. ir byla buvo numarinta. su niekuo ne­ siskaitydami. Seimo atidarymo metu. Bet dar aiškiau Sapiegų priešingumas karaliui pasirodė byloje dėl Radvilaitės turtų ir jos rankos. nes kiekvieną seimą buvo galima lengvai išardyti. jis taip pat pasi­ sodindavo sūnų šalia savęs. Karalius galingajam didikui nieko negalėjo padaryti: seime jam reikėjo būti labai atsargiam. kad ji ištekėsianti tik už jo. Tačiau seimai ir be to iširdavo (Sobieskio laikais iš 11 seimų iširo net 6. Ir štai Gardino seimo pradžioje. Sapiegų konfliktas su Vilniaus vyskupu Bžostausku Sapiegos įsigalėję šeimininkavo Lietuvoje.000 auksinų. hetmonas Sapiega. nustoja paveldėjamųjų teisių. kurie nepanorė­ jo būti Sapiegų nustelbti. o ne sėdėti". nes įstatymai draudė svetimšaliams Lietuvoje įsigyti dvarų. ka­ raliui įeinant į salę. visiškai nepaisydamas kitų glo­ bėjų.

T o ­ dėl hetmonas pasiskubino susitaikinti nors su dvasininkais. tuo metu tyčia kas­ dien atvykdavo į vienuolynų bažnyčias mišių klausyti. todėl. Sapiegos visiškai nepaisė vyskupo ir jo dvasininkų agitacijos. ėmė kelti prieš juos galvas. o het­ monas — išvesti iš bažnytinių dvarų kariuomenę. ir Sapiegų priešai. o ypač karalienės vedamai politikai vysk. kaip tik stengėsi pasinaudoti prieš juos tarpuvaldžiu. uždraudęs tikintiesiems su juo ir jo šalininkais bendrauti. tačiau jie nenu­ rimo ir vėliau dar labiau išplėtė savo akciją. tai Žemaičiuose ir Lietuvos rytuose (Polocko.Sapiegomis. nedrįsdami nusikalsti Sapiegoms. Pirmasis stojo su jais į kovą artimas karaliaus. Minsko srityse) prasidėjo atviras judėjimas prieš Sapiegas. tai vyskupas pradėjo bylą. Pasirašytąja taika vyskupas turėjo atšaukti ekskomuniką. Visam krašte virte virė agitacija. ir niekas neišdrįso neatvykti. O Lietuvoje jau buvo prasidėjusi atvira kova prieš juos ir dar tebebuvo nebaigta byla su vyskupu. Lietuvos Istorija. Daugiau kon­ fliktų tarp hetmono ir vyskupo nebebuvo. Hetmonas Sapiega pastatė vyskupo dvaruose kariuomenės. Oginskis ir keletas kitų bajorų. Byla tęsėsi labai ilgai. ėmė naikinti Žemaitijoje esančius Sapiegų dvarus. ir dėl jos iširo ne vienas seimas. seimely triukš­ maujančią bajoriją suvaldydavo su kariuomene. Kadangi pagal įstatymus bažnytiniuose dvaruose nebuvo galima laikyti kariuomenės (ją pagal įstatymus galima buvo laikyti tik valstybiniuose dvaruose). Bet hetmonas tą pačią ekskomunikos dieną tyčia suruošė Vilniuje triukšmingą balių. sprendė senatas. neklausė vyskupo. Hetmo­ nas. bajorija jau buvo sukelta. Sapiegoms dalyvaujant. iš abiejų pusių pasipylė daugybė pamfletų. 1696 m. T a r p u v a l d i s didikams visada būdavo be galo svar­ bus. Pasidarė didelė painiava. B ž o s t a u s k a s . bylos metu jis dar daugiau pastatė kariuomenės bažnytiniuose dvaruose. tačiau bajorijai pradėjo sektis. Vitebsko. ir vėlesnėse bajo­ rijos kovose su Sapiegomis vyskupas jau nebedalyvavo. vedami Oginskio. bet ka­ dangi beveik visi Vilniaus vienuolynai gyveno iš jų aukų. kuris niekad nebuvo labai maldingas. — dažnai juose net kraujas pasipildavo. kad tuo būdu galėtų Sapiegų rūmai Antakalny (dabar ligoninė). nes jiems vir­ šininkai esą tik jų ordinų generolai. Po trejų metų Sapiegos buvo visiškai nugalėti. O kai 1696 m. mirė karalius Sobieskis. vienuoliai aiškinosi galį jo neklausyti. 24 369 368 . gale buvo pasirašyta su vyskupo įgaliotiniais taika (pats vyskupas tos pačios bylos reikalu tada buvo išvykęs į Romą). Vyskupas uždraudė dva­ sininkams. primas ir popiežiaus nuncijas. jis net stengėsi sutaikinti kovojančius. Sprendė ją karalius. Vyskupas už tai jį net ekskomunikavo. nepatenkinti Sapiegomis. Hetmono atsiųsta kariuomenė juos išsklaidė. Elekcijoje jiems rūpėjo stoti vieningos Lietuvos priešaky. Pa­ galiau byla pateko į Romą. suorganizavę bajo­ rijos būrius. daugiau nusverti renkant karalių ir kad naujasis karalius turėtų labiau su jais skaitytis. bet vis dėlto byla veikė ne jų naudai: visi. laikyti pamaldas. Tačiau hetmonas vis nenusileido. Nors ir nelengva buvo sunaikinti Sapiegų galybę. Tad ir dabar Sapiegoms buvo itin svarbu į elekcinį seimą kaip galint daugiau įvesti sau paklusnių atstovų. Deja. Vyskupo spiriami. ir seimeliai kaskart vis darėsi triukšmingesni.

darydavo seimuose jiems daug nemalonumų. visus urėdus. Be to.) ir jo elekcija Elekcija po Jono Sobieskio buvo viena iš nešvariausių vi­ soje Respublikos istorijoje: joje viską lėmė papirkimai.b. 10. ir Kontys sugrįžo į Pran370 cuziją.000 talerių.1 7 0 6 ir 1709-1733 m. sužinojęs tikrąjį karaliaus norą. T u o būdu didelė dalis ba­ jorijos paskelbė karalium Fridriką Augustą. jo šei­ moje ėjo kivirčai dėl tėvo palikimo pasidalinimo. kaip Lenkijoje. išreikalavo iš jo raštą. ir jų priešai. Pagrindiniai Lietuvos valdžios aparato bruožai buvo tokie pat. 1694-1733 Fridriko Augusto atsto­ m. d. pereidami Augusto pusėn. Bet kai hetmonas su kariuomene buvo iškviestas į Lenkiją kariauti su turkais. Augustas II ( 1 6 9 7 . Tačiau sunku buvo spirtis prieš tvirtą Augusto saksų kariuomenę.1 7 3 3 m. plačiai atskleidė 1 6 9 7 .) Visa valstybinė santvarka. Tuomet daugumas. Bet jis per anksti iššvaistė pinigus. Lietuvos savąją Saksų elektoriaus kunigaikštis ir Lenkų karalius. Iš daugybės kandidatų (jų buvo net 18) stipriausi atrodė Prancūzų princas Kontys (de Conti) ir Au­ strų remiamas velionies karaliaus sūnus Jokūbas. Kal­ tindama Sapiegas savavalia. Prancūziškoji par­ tija tačiau atskirai paskelbė išrinktu princą Kontj. tai vienoje. jų priešai pa­ laikė Augustą. jie tikėjosi. tuščia. maža to. Kai po elekcijos hetmonas Sapiega ruošėsi su visa kariuomene eiti prie Dancigo padėti princui Končiui. Bet Augus­ tas jau su paruošta kariuomene atskubėjo į Krokuvą ir čia ka­ rūnavosi. galutinai perorganizuota Lietuvoje Zigmanto Augusto laikais. ir prieš ji veikė net pati motina. S a k s ų dinastijos laikai ( 1 6 9 7 . jie naikino Sapiegų dvarus Žemaitijoj. o jo šalininkai. kai jo piniginė jau buvo Fridrikas Augustas II. gavę iš Augusto dovanų ir malonių pa­ žadų. tai kitoje vietoje siaučiančius: susidūrę su kariuomenę. Jo šalininkai sudarė konfederaciją jam paremti. Lietuva Augusto II elekcijos metu Lietuvoje tarpuvaldžio metu tarp Sapiegų ir jų priešų te­ beėjo smarkios varžytynės. ir daugumas didikų buvo jo papirkti. Be to. Saksonijos elektorius (kurfiurstas). jam pavykdavo sutramdyti bajorijos būrius. jį parėmė ne tik Maskvos caro. Bet Jokūbas buvo nepo­ puliarus. buvo lenkiška. vas. kuriuo buvo įsakoma Oginskiui ir jo draugams nurimti ir išsiskirstyti. su­ būrę bajoriją. kad naujasis karalius Augustas juos parems prieš savo paties priešus. Zaranka. Liudviko X I V atstovas atsivežė milžiniškų sumų. jo priešas Oginskis su draugais (Krišpinais. Mat. Todėl stipriausia atrodė Prancūzų partija. Pociejum. Sapiegos palaikė Prancūzijos kandidatą. Kontys irgi atplaukė į Dancigą. Bet tuo tarpu Sapiegos.1 7 6 3 m. Katilu) stengėsi patraukti į savo pusę dalį kariuomenės. ypač iš karalaičio Jokūbo partijos. Oginskis vėl atnaujino savo žygius prieš Sapiegas. tik kai kuriais 371 . Žemaičiuose ir Guduose vėl pradėjo bruzdėti bajorija ir naikinti Sapiegų dvarus. nusileido ir pripažino jį karalium. perėjo į Augusto pusę. Gavę 100. Karalius tą raštą davė nenuoširdžiai: Sapiegų galybės sunaikinimas ir jam buvo pagei­ daujamas.— 1697 m. Lietuvos ir Lenkijos „teisių sulyginimo" Įstatymas (coaeąuatio iurium. lenkų remiami.) 9. tai Sapiegų priešai galėjo Lietuvoje šeimininkauti kaip tinkami ir prieš grįžtantį hetmoną jau stoti su didelėmis pajėgomis. bajorija reikalavo net atimti iš jų visą valdžią. 11. Sapiegoms jau nebepavykdavo vi­ sų savo atstovų įvesti į seimus. Todėl. bet ir nuo Jokūbo atsimetusio imperatoriaus atstovas. Kol hetmonas tebeturėjo savo ran­ kose Lietuvos kariuomenę. Taip pгlt iš Lenkijos buvo imtos ir bajorų laisvės. jie bematant išsisklaidydavo.

Iždi­ ninkas taip pat tebereikalavo. Todėl Sapiegų priešams buvo dar daugiau pagrindo kelti prieš juos bajoriją: buvo šaukte šaukia­ ma. kad tik būtų suvaržyti Sapiegos. kuriais buvo Sapiegos. jis tik tam tikru seimo nutarimu tegalėdavo gauti tuos pinigus. Tačiau Sapiegos. turėdami savo rankose krašto kariuomenę ir iždą. Lenkijos teismuose sprendimai tebebuvo rašomi lotyniškai iki pat nepriklausomybės galo. Di­ džiojo kunigaikščio raštai buvo rašomi lotyniškai ir gudiškai (rašant į užsienius. Lenkijoje nuo pirmųjų lotyniškų raštų pasirodymo ligi lenkiškų įsigalėjimo praėjo net 400 metų. o Lenkijoje jis turėjo ją laikyti tiktai seimo nurodytose srityse. kai buvo įvesti 373 . 372 12. O lietuviškoji kalba valstybės reikalams buvo vartojama tik vėlesniais laikais. ir coaeąuatio iurium įstatymas buvo priimtas elekciniame seime (1697 m. Kanclerį šitas teisių susiaurinimas ne taip skaudžiai lietė. Be abejo. Kancle­ riui nesipriešinant. ją mo­ kančių. Pav. XVIII amž-je kartais lietuviškai būdavo skelbiamos valstiečių pa­ reigos: mat. Juo tada buvęs Sapiegų priešas D. Lenkijos valdomoje Galicijoje ir Rumu­ nijoje.. t.. Nors ji. kol jį patvirtindavo kancleris. Todėl visa tolimesnė kova su Sapiegomis ėjo šio įsta­ tymo apsaugos šūkiais. kad Sapiegos laužą tik ką priimtą įstatymą. kad tuomet nebuvo rašoma lietuviškai. Mat. ką norėjo.atžvilgiais jie šiek tiek skyrėsi. Veikiai vidaus reikalams įsigalėjo gudų rašto kalba. Greta jos. vidurio pradėta var­ toti ir lenkų kalba. Pagaliau ji ir raštuose buvo nevienoda. Jogaila su Vytautu pirmieji pradėjo vartoti raštą ir vidaus reikalams. darė. įvesdami jį savo kanceliarijose. kad ji buvo artima visoms slavų kalboms. pagaliau ėmė reikalauti susiaurinti teises tų ministerių. bet hetmonas ją laikė visam krašte. seimas paskyrė kariuomenei stovyklas Gardino. ir tada. o Lenkijoje pajamos buvo laikomos pavietų kasose. Vėliau. o nuo XVI amž. Taip antai. būtent hetmono ir iždininko. labai retai (pav. Kadangi didžiojo kunigaikščio dvaras tada jau buvo lenkiškas. kad mokesčių rinkėjai ir toliau pinigus teiktų jam pačiam. Dėl to Maskvoje Lietuvos raštų kalbą net vadino lietuvių kalba. Lietuvoje iki Jogailos Vytauto laikų nebuvo jokių raštų vidaus reikalams: visi dovanojimai ir teismo sprendimai būdavo atliekami žodžiu arba žymimi kokiais nors kitais ženklais. Nenuostabu. Buvo pa­ leistas šūkis suvaržyti hetmono teisę iš vienos vietos į kitą kiloti kariuomenę ir suvaržyti iždininko teisę savo nuožiūra valdyti pinigus. ir buvo vartojama visose rusų kunigaikštijose. kai kurių Lietuvos ministerių teisės buvo platesnės už Lenkijos ministerių teises. dažnai lietu­ viškai būdavo skelbiami teismų sprendimai). be to. bet lenkų kalba. nes kiekvienam krašte ji savotiškai plėtojosi. guduose — gudiškai. kai Lietuvoje jie jau buvo rašomi lenkiškai. šie kitos kalbos nesuprato. Lenkų kalbos įvedimas Lietuvos teismuose Tame pačiame 1697 m. nes šnekamoji kalba buvo ne viena. Lietuvoje juo sunkiau buvo susidaryti valstybinei kalbai. Tačiau ta gudų kalba jau nebekalbėjo nė viena slavų tauta. nes tuo buvo norima su­ vienodinti Lietuvos ir Lenkijos ministerių teises. Visa tai ėjo L i e t u v o s i r L e n k i j o s t e i s i ų s u l y ­ g i n i m o (coaeąuatio iurium) šūkiu. coaeąuatio iurium įstatyme buvo dar pasakyta. įgaudama daug vietos gyventojų vartojamų žodžių. Ta pačia proga dar buvo reikalaujama susiau­ rinti kanclerio teises. Be to. Ir vi­ sose kitose valstybėse praėjo nemaža laiko. Lietuvoje hetmonas galėjo laikyti kariuomenę kur tinka­ mas. kad jie savavaliaują.). Taigi ja rašytuose Lietuvos raštuose daug yra ir lietuviškų žodžių. Lietuvos iždininkas visas krašto pajamas paimdavo į savo rankas. iš kur jas hetmonas paimdavo kariuomenės reikalams. vieni Sapiegos nepajėgė apginti ministerių teisių. nesiliaudami su jais kovoję. buvo vartojamos dar ir kitos kalbos). Toliau. pav. Alytaus ir Pinsko apylinkėse. — tačiau niekur ta kalba niekas nebekalbėjo. Sapiegų priešai. nenorėdami išsiža­ dėti savo galybės. kad visi Lietuvos teismų sprendimai turį būti rašomi nebe senąja kanceliarine gudų kalba. Lietuvoje jokio teismo sprendimas nubausti ką nors infamija ar banicija (visų teisių atėmimu ar ištrėmimu) tol ne­ galiodavo. Taip antai. kol raštai buvo pra­ dėti rašyti šnekamąja kalba. tai su juo reikalų turį didžiūnai palengva išmoko lenkų kalbą ir pradėjo ją vartoti net savo tarpe. dar buvo vartojama lotynų kalba. Tikrojoje Lietuvoje buvo šne­ kama lietuviškai. y. nes ji jau buvo vartojama Lie­ tuvai tekusiose rusų srityse ir lengviau buvo rasti žmonių.. bet raštai visur buvo rašomi ta pačia įprastine gudų kalba. be to. abu broliai. Raštas buvo reika­ lingas tik susižinoti su užsieniu. kilusi iš senosios bažnytinės slavų kalbos. Radvila bemeilijo atsisakyti nuo tų savo teisių. Lenkijoje šito nereikėjo. atimant iš jo teismo sprendimų priežiūrą. dar XVI a. nė neketino laikytis šito įstatymo. ir patsai kunigaikštis dažniausiai gyvendavo Lenkijoje.

Petrui palikęs Estiją. nes jis 375 .. te­ nai su kariuomene buvo išvykęs ir hetmonas Sapiega. Po Liublino unijos tarp abiejų valstybių sa­ vaime palengva ėjo dar buvusių skirtumų susilyginimas ir valdžios organų susivienodinimas. Sapiegų pusė buvo tvirtesnė. t. XVII a. Todėl savo gimtinėje jis buvo vadinamas T v i r t u o j u (Der Starke). Dabar štai buvo panaikinti dar likę ministerių kompe­ tencijų skirtumai. išvijęs ją iš Livonijos. iš vienos pusės. Todėl metęs protestantizmą. Tuo būdu varydamos bendrą užsienio politiką. Nuo tada visi oficialūs raštai pradėti rašyti vien tik lenkiškai. hetmonui Sapie­ gai grįžus iš karo su turkais. antrosios pusės. Augustui buvo geras pretekstas siųsti kariuomenę į Lie­ tuvą: jis sakėsi norįs sutvarkyti Lietuvą. svajojo įvesti tvirtą valdžią ir sukurti galingą rytų Europos imperiją. jie tas že­ mes atidavė be didelių kovų. jis svajojo nusikariauti sau Livoniją (Vidžemę). y. absoliutiškai valdomą valstybę. Jo prie­ šai tuo tarpu įsigalėjo Lietuvoje. Tačiau karalius nenorėjo leisti jiems nugalėti bajorijos. Tolimesnės Lietuvos bajorijos kovos su Sapiegomis ir 1700 m. Švedų karalius K a r o l i s X I I . dar turkų karo metu. val­ dančius visą pajūrį nuo Rygos iki Estijos. saksų kariuomenę reikėjo išsiųsti. referendoriai Lietuvoje atsirado tik Batoro laikais.). sutiko grįžtantį hetmoną paliai Gardiną (1698 m. jau nieko daugiau nebedaryta Lietuvos ir Lenkijos suartinimui: nors abiejų valstybių organizacijos buvo atskiros. Todėl karui su turkais pasibaigus. sutelkę bajoriją. Tuo būdu prasidėjo didelis vadinamasis š i a u r ė s k a r a s . Lenkiškai kalbančiai bajorijai tas atrodė jau nebenaturalu. nors kitus raštus daug anksčiau rašė lenkiškai. bet išsiuntė ją arčiau Livonijos — į Lietuvą.bendrieji seimai ir kai atsirado daugiau bendrų reikalų su lenkais. 14. Bet karas su turkais greitai pasibaigė: Austrijos sumušti. tvirtas vyras. įsiveržė iš pradžių į Lietuvą. o paskui ir į Lenkiją. Livonijos link karaliaus siunčiama saksų kariuomenė tuo metu irgi pasiekė Gardiną..). Augustas II ir jo politiniai siekimai Augustas II buvo stambaus sudėjimo. jog jautėsi sudarančios vieną visuomenę. Gavęs didžiulę jung­ tinę valstybę. Tuomet. Iš jaunumės buvo pilnas didybės manijos ir svajojo sukurti galingą. Iš čia ji vėliau pradėjo pulti švedus. abi valstybės išgyveno viena greta kitos beveik iki pat savo pabai­ gos. Vladislovo Va­ zos laikais. gale lenkiškai jau buvo rašomi beveik visi dokumentai. lenkų kalbos pramoko ir vidutinioji bajorija. jis saksų kariuomenės namo negrąžino. Tačiau jie pamažu vėliau atsi­ rado. Padarius su jais taiką (1698 m. apnaikino Sapiegų dvarus ir. 13. neno­ rėdamas likti be savo kariuomenės. Po šito įstatymo. Augustas irgi pasi­ ryžo prie jo prisidėti. tai iš pirmo žvilgsnio atrodė. Tik Bažnyčia dar ilgai tebevartojo lotynų kalbą. bet teismų knygos dar tebebuvo vedamos^ gudų kalba. o iš kitos pusės. vėl rado išeitį. Kadangi bajorijos jau buvo tiek susigyvenusios. tai jis sugalvojo ją pasilikti. kada buvo pradėtos didžiosios Respublikos reformos. kur. Coaeąuatio iurium įstatymas buvo naujas Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo įrodymas. tačiau mažytė Saksonija netiko tam tikslui. jis padarė slaptą sutartį su Petru I prieš Švedus. Tuo pat metu Maskvos caras Petras I Didysis ruošėsi pra­ siveržti į Baltijos jūrą. Tuo būdu palengva Lietuvoje ėmė rastis ir lenkiškų raštų. iki pat XVIII amž. Suvaldyti išdykusius didžiūnus ir jo­ kios valdžios nepripažįstančią bajoriją jam turėjo padėti saksų kariuomenė. su lenkų refendoriais jie buvo sulyginti 1635 m. coaeąuatio iurium įstatymu teis­ muose buvo panaikinta gudų kalba. Jo generolas Flemingas pasidarė tarpininku tarp bajorijos ir Sapiegų. susirinkusį bajorija ruošėsi pradėti su juo vidaus karą. Čia jis ketino susikurti savo nuo­ savą kunigaikštiją. Visame kame jis no­ rėjo sekti Liudviku X I V . tačiau jos jau buvo visiškai vienodos. Kadangi pagal pacta conventa jis negalėjo prie savęs laikyti tos kariuomenės. Lietuvos pasieny. Valkininkų konfederacija Gardino paliaubos. jog tai tarsi viena valstybė. jis perėjo į katalikybę ir išsirūpino sau Lietuvos Lenkijos sostus. turėdamas savo ka­ riuomenę Vidžemėje. t. y. Vilniaus kapitula savo aktus pradėjo rašyti lenkiškai tik nuo 1783 m. kurių buvo Lenkijoj. Kai Podolėje ėjo karas su turkais. Bet karalius Augustas. Tam tikslui reikėjo išvyti švedus. nuo Lenkijos netolimoje Saksonijoje. Pav. jis būtų galėjęs lengviau suvaldyti ir didikus ir bajoriją ir pasiekti absoliutiškos val­ džios. ir todėl šituo 1697 m. 374 apsiimdamas atkariauti turkų užimtas Podolės sritis. Unijos akto metu Lietuvoje dar nebuvo kai kurių urėdų.. Tam tikslui.

kurie pagaliau susi­ spietė Lydos ir Ašmenos apylinkėse. vos prasidėjus kautynėms. Žuvo dėl to. Dėl to karalius palinko į jų pusę ir net pavedė jiems dar daugiau pasamdyti kariuomenės. o iš ten atėjo prie V a l ­ k i n i n k ų . Čia jis uždarė belaisvį pranciškonų vienuolyno celėje. " Kiti minėjo Leipunų laukuose žuvusius sūnus. Tik ketvirtą dieną vyskupo Bžostausko ir Višniaveckių rūpesčių jie buvo palaidoti. kad karalius ją grąžintų atgal į Saksoniją. . o likusiąją laikyti seimo nurodytose vietose. Nieko nepadėjo nė pakviestas bajorijai artimesnis Katilas. Sapiegoms visus jėga tramdant. Todėl Flemingas palaikė bajorijos pusę ir privertė Sapiegas pada­ ryti sau nenaudingą taiką. atidarė duris. daug gražių vilčių turėjęs didikas. Kiek bajorija degė neapykanta Sapiegoms. Per naktį miestely girtuoklia­ vusi ir siautėjusi. Kurį laiką pasto­ vėjusi. o vargšai bajorai jų fantaziją turės apmokėti savo gyvybe ir turtu. Kur mano brolis? ! . nusivežė jį savo karietoje į Valkininkus (kautynės įvyko į šiaurę nuo Valkininkų. kurią užstojo Višniaveckis. Čia jau buvo sutraukta visa Sapiegų kariuomenė ir dalis jiems ištikimos bajorijos. Valkininkų konfederacija ir Sapiegų pralaimėjimas (1700 m.). ir visa Lietuva kartu su Lenkais ėmė reikalauti. rodo Valkininkų įvy­ kiai ir belaisvių sukapojimas. Leipūnuose). Konfederacijos maršalka buvo išrinktas Katilas. pabėgo j Vilnių) va­ karop buvo apsuptas ir turėjo pasiduoti. ir kiekvienu momentu vėl reikėjo laukti naujo susirė­ mimo. Sapiegos betgi ėmė remti karaliaus sumanytą karą su Švedais. Apsvaigusį išsitęsė jį į kiemą ir ten baigė savo kruviną darbą .. rytą minia apsupo vienuolyną. Po šitos taikos karaliaus kariuomenė buvo išsiųsta į Žemaitiją. — nesutiko tik jo dėdė iždininkas ir tėvas hetmonas. dar buvo mėginta tar­ tis. mažiau girtų padedamas. Jaunojo Sapiegos prašomas. Višniaveckis išėjo jos nuraminti bet ant didžiūnų įtūžusi minia nenorėjo jo nė klausyti. nors pats bajorijai buvo kuo mažiausiai nusikaltęs. o regimentorium (karo vadu) — Mykolas Višniaveckis. Šitokių kruvinų vaizdų atsitikdavo dažnuose bajorijos susibūrimuose. jų priešų kurstoma bajorija ir vėl ėmė bruzdėti. Tuojau po to žiauraus darbo ta pati bajorija užkapojo kardais bandžiusį pabėgti belaisvį Voiną ir jį gynusį Kuravičių. visam krašte atsirado daugybė jų dvarus plėšiančių būrių. netrukus jie to ir pasiekė. Sapiegų susiartinimas su karalium. teko pagaliau kautis. Vilniaus vyskupui Bžostauskui tarpininkaujant. nes. nė vienai pusei nenusileidžiant. kur jai buvo tarsi pavestas pastatyti Šventosios uostas (prie Palangos). jį kardais sukapojo (kartu buvo sukapoti dar du belaisviai). įlindę vidun. su niekuo nebesiskaitydami. kiti iškinkę nusivedė arklius. bet iš tikro ji ten turėjo laukti patogaus momento įsiveržti į Livoniją. kad buvo Sapiega. . Taip žuvo jaunas.norėjo. Bajorija sudarė konfederaciją ir pasižadėjo tol nesiskirstyti. Ten be­ būdama. minia staiga nustūmė Višniaveckį į šalį ir įsiveržusi ėmė ka­ poti belaisvį kardais. buvo girdėti balsų: „Jie visi lygūs! Tarp savęs susitars. Sapiegos atleistą kariuomenę pasisamdė savo pačių pini­ gais ir nė neketino nusileisti. o jis pats.. patsai valdyti Lietuvą. Oginskis nė nepasirodė. Minia pagaliau atsidūrė prieš belaisvio celę. o ypač seimeliuose. Višniaveckis jį nu­ sivežė į Valkininkus. niekas nedrįso atiduoti jiems paskutinės paslaugos. Pasku­ tiniame susirėmime jis kaip tik buvo linkęs taikintis. Jiems tik vieno tereikėjo pasiekti. Nebebuvo jokios vilties. tėvus ir kitus gimines. Tuo tarpu bajorų minia lauke siuto. nepai­ sydama Višniaveckio pasipriešinimo. Visą dieną užtrukusios kautynės pasibaigė Sapiegų pralaimėjimu. Atvy­ kusio vyskupo Bžostausko pastangos irgi nuėjo niekais: bajorai kardais sukapojo jo karietą. greta savęs. reikalaudama be­ laisviui mirties. tačiau. Jų kariuomenei vadovavęs hetmono sūnus Mykolas (visi kiti 376 Sapiegos. ji didžiai įsipyko Žemaičių bajorijai. Tačiau Sapiegų priešų jėgos buvo didesnės: prieš Sapiegas buvo susirinkusi beveik visos Lietuvos bajorija ir visi didžiūnai. Jų visų lavonai ištisas 3 dienas išgulėjo kieme. Tada Sapiegos vėl pradėjo drąsiai šeimininkauti Lietuvoje. vis dėlto 1700 m. vos spėjo pasprukti į nuošalesnę vietą. Jie kiekvienas irgi atsivedė samdytos kariuomenės — savo dvarų milicijos. Todėl abi pusės išsiskirstė nepaten­ kintos. grąžinęs jam kardą. impera­ toriaus tarnyboje pasižymėjęs generolas. sutramdęs Sapiegas. Ka­ dangi vienuolynas buvo uždarytas. tai keletas bajorų užsiritę praardė stogą ir. Bajorija iš savo pusės turėjo atsisakyti reikalavusi atimti iš Sapiegų visus urėdus. . Kai Mykolas Sapiega pasidavė. 377 . . Hetmonas pasižadėjo d a l į k a ­ r i u o m e n ė s p a l e i s t i . — kad karaliaus kariuomenė neberemtų bajorijos. Visa tai labai charakteringa to meto bajorijos nuotaikai ir jos veikimo būdui. kol bus sunaikinti Sapiegos. bijodami būti įtarti Sa­ piegų bičiuliais. kur kitą rytą įsiutusi bajorų minia. bajo­ rijos regimentorius.

kad ji per daug neišdidėtų. negu Lenkiją. . tai. šviesausiašis kunigaikštis Fridrikas Augustas. kad jai tik tada pasiseks sunaikinti Sapiegas ir įvykdyti savo siekimus. tą pačią dieną. kad atsigavę neatkeršytų. Sapiegų byla ir jų pasidavimas Karoliui X I I . t. Amžinai išsižadame lais­ vojo Lenkų karaliaus ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio rinkimo tei­ sių su visais jų punktais. jų turėtus urėdus atimtais. jei nukariautų ir visą pasaulį. kariuomenę 2 metam pavedė Višniaveckiui. tokį. . bet ir neatstūmė. . Lenkų karalių ir didžiųjų Lietuvos kunigaikščių mūsų protėviams duotų laisvių. Augus­ tas II su Petru I. kuri turėjo prašyti paimti bajoriją į savo globą ir patvirtinti jos nutarimus. 378 Algirdai. . karalius. be abejo. kuriuo jie v i s o s Lietuvos vardu atsižadėjo savo teisių rink­ t i s v a l d o v u s i r p a s k e l b ė j į a b s o l i u t i š k a i val­ dančiu didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu su p a v e l d ė j a m ą j a t e i s e . o padaręs čia taiką. Tačiau švedų antplūdis atnešė visai kitoniškų rūpesčių. kai buvo padarytas nutarimas. Žodžiu. Ten jie ėmė ieškoti paramos pas karalių ir seime. Jogailos viešpatavo absoliutiškai. Neprisipažino jo nė karalius. Bajorija tuojau sudarė savo valdžią. kai ją parems karalius ir kai seime laimės bylą. Sapiegos pasidavė tuo metu į Lietuvą įžengiančio Karolio X I I globai. Valdžią ir jos dis­ poziciją taip pat pavedame ir įteikiame mūsų absoliutiškajam ir aukščiausiajam viešpačiui. pagaliau ir pavojinga buvo jiems ką nors palikti. ties Narva (Estijoje) visiškai sunaikino caro kariuomenę. Staiga vienu puolimu jis su­ valdė Daniją. lytį ir padėtį. y. šviesiausiajam Lietuvos kunigaikščiui. ir niekas negalėjo tikėtis. kaip kadaise ją turėjo paveldėjamieji Lietuvos kunigaikščiai. karalius ruošėsi Lietuvą valdyti kitokiomis teisėmis. ir pagaliau jo visi išsigynė. Norėdami tuo reikalu laimėti. tuo metu Švedų karalium buvo jaunutis Karolis X I I . Štai charakteringa jo ištrauka: . Jis datuotas Valkininkuose 1700 m.. pasiskelbė 379 . kad ir šiuo metu Lietuva amžinojo ryšio su Lenkija dar nebrangino: jos bajorijos vadams sutinkant. Ir jei ne švedų antplūdis. kad jaunutis Karolis X I I sugebės prieš visus priešus atsispirti. " Tas raštas pasirašytas visų žymesniųjų Sapiegų priešų. Kai Augustas II su Petru I padarė sutartį atimti iš Švedų Baltijos pajūrį. įtraukė į sąjungą Daniją ir Brandenbur­ go kunigaikštį. Jam buvo svarbu tiktai pats karas. Lietuvos bajorija tuo tarpu pa­ siryžo juos visiškai sunaikinti. Ten pat. bet vis dėlto tatai rodo. svajojo tik apie didžius laimėjimus. . bajorijos vadų (Višniaveckio. " Toliau jie pasižada laikytis savo valdovo duotų įstatymų. Katilo. skelbiąs Sapiegas išdavikais. Švedų antplūdis ir karas su jais Karo pradžia. Tam tikslui tuojau buvo nusiųsta pas karalių delegacija. Oginskio. .Valkininkų konfederacijos nutarimas. Išvijęs ją iš Livonijos. remdamasis šituo raštu. Tuo būdu Švedija buvo iš visų pusių apsupta. Varšuvos seimo buvo viešai sudegintas. lapkričio 24 d. Išsižadame visų savo beverčių lenkiškų didžiosios Lietuvos kunigaikštijos. be jokio teismo ir įstatymo baus mūsų paveldėjamasis monarchas. ir parašai surinkti atskirai. su savo saksų kariuomenės pagalba būtų bandęs pradėti valdyti Lietuvą absoliutiškai. Bet tas raštas pasipiktinusio 1701 m. Jis laikė juos prie savęs. be to. Karalius Sapiegų nerėmė. Pociejaus ir kt. skelbiantį karalių Augustą absoliutišku didžiuoju Lietuvos kuni­ gaikščiu su paveldėjamąja teise. neatsižvelgdamas į luomą. Iš visų pusių apsuptas. Radvilos. Negaudami niekur pa­ ramos ir matydami naikinamus savo dvarus. Čia dar verta plačiau paminėti Lietuvos bajorijos raštą. Jis buvo ištroškęs karo laurų. Atmetame laisvą priešinimosi žodį (t. ir tuo būdu jis be jokio pasipriešinimo buvo Varšu­ vos aikštėje budelio sudegintas. apgulusią Rygą. tačiau buvo prastas politikas: net nežinojo. Ir iš tikro Karolis X I I pasirodė ge­ nialus ir drąsus karo vadas. Varšuvos seime vis dėlto niekas neišdrįso jo ginti. Po šitų kruvinų įvy­ kių Sapiegos pabėgo iš Vilniaus į Lenkiją. liberum veto) ir apie valstybę galvojimo laisvę. visus Sapiegas ji paskelbė krašto išdavikais. 15. Jis neturėjo jokių padarinių. jis pasiryžo nugalėti priešus vieną po kito. Gediminai. . — „kaip maištininką. bet iš tikro jis buvo surašytas vėliau. kaip aukščiausiojo ir amžinojo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos viešpaties teise ir autoritetu . o Katilui su Oginskiu davė teisę per tuos 2 metus skirti ir rinkti mokesčius. Valkininkuose. ką veiktų. Tačiau bajorija suprato. Tuo tarpu buvo pradėti naikinti Sapiegų dvarai. 1701—2 m. Po to jis atsigręžė į Augusto ka­ riuomenę. viskas iš jų buvo atimta. jam tebuvo vos 18 metų amžiaus. Byla dar ilgai buvo neišpręsta. kaip baubą Lietuvos bajorijai.). y. žymesnieji bajorijos vadai net buvo pasirašę Augusto reikalaujamą raštą. jų dvarus konfiskuotais. . o kas drįstų tam vis­ kam priešintis. klauzulėmis ir paragrafais . savo.

Krašte kilo ne­ apykanta ne tik prieš šve­ dus.). Sapiegos tuo tarpu grįžo į Lie­ tuvą. Nerasdami paramos nei seime nei pas karalių. galutinai nelaimėdami nei vieni nei kiti. Tuo tarpu caras Petras I sėkmingai kariavo su švedais Estijoje. Lietuva karo pradžioje. kad primas šauktų seimą ir paskelbtų Augustą netekus sosto. pasi­ skelbęs esąs puolamas. — užėmė Narvą. kaip 1656 m. ir Karolis X I I nusiuntė j Že­ maitiją savo kariuomenės apKarolis XII. caro kariuomenė iš Brastos pati pasitraukė. Kauną. Viena jo armija atėjo į Brastą. tiek priešo kariuomenė turėjo pragyventi iš vietos gyventojų. buvo išrinktas pabėgo į Saksoniją. Seimas ir sena­ tas visą laiką rūpinosi iš­ vengti karo. paskelbė kara­ lium Poznanės vaivadą Stanislovą Leščins k į. Pabūgęs visko netekti. Lietuvoje tuo tarpu (po Valkinin­ kų konfederacijos) šeimininkavo Sapiegų priešai.. teriojo kraštą. plėšiamos.). nes tiek sava. Jis klajojo po kraštą. Oginskis ir kiti Sapiegų priešai su savo kariuomenės būriais tuo tarpu tebebuvo krašte. apstatytas švedų ka­ riuomene. Karolis X I I staiga sumušė Augusto kariuomenę. ir Augustas gana ilgai jau ne380 1697—1718 m. bet ir prieš Augustą. ir šis 1706—1079 m. Karolis nužygiavo į Saksoniją. Stanislovo Leščinskio išrinkimas karalium ir karo pabaiga St. už Lenkijos sienų. Iki pat karo pabaigos vieni kitus naikino. d. Tad Karoliui X I I iš pradžių nebuvo pagrindo veržtis j Lietuvą ir Lenkiją. saugoti bajorijos plėšiamų Sapiegų dvarų. Lietuva ir Lenkija buvo naikinamos. bet stipriausios jo pajėgos stovėjo Kijeve. ir todėl nesiuntė prieš švedus valstybės ka­ riuomenės. Saksoniją ir Altrandštato taika (1706 m. jis atvyko į Lietuvą ir už­ ėmė Vilnių. 381 antrą kartą. Bet čia jam padėjo Sapiegų byla. hetmonas gavo dalį švedų kariuomenės ir liko Vilniuje. su visa savo kariuomene užėmė Žemaitiją. Atėjęs į Lenkiją. Viš­ niaveckis. ku­ ris. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius. Livonijoje su švedais kariavo tik saksų ka­ riuomenė. Iš čia. Leščinskio išrinkimas. atėjus jo kariuomenei. susitaręs su Augustu. tačiau Karolis X I I vienu žygiu išvijo Augustą net Stanislovas Leščinskis. Vilnių (1702 m. Karolio X I I žygis į ( t 1766 m. Tada Karolis X I I . Augustas Altrandštate (Saksonijoje) padarė su Karoliu taiką. ketindamas Au­ gusto vietoje pastatyti kitą karalių. Augustas tada atnau­ jino sutartį su Petru I ir. Švedų karalius bedrįso stoti į viešą mūšį. Bajorijai ir vals­ tybės kariuomenei vadovaująs Višniaveckis puolė švedų kariuomenę.). Pagaliau 1704 m. atsižadėjo Respublikos sosto ir pripažino karalium Leščinskį (1706 m. 1733 m. kurios Augustas kaskart vis daugiau gabenosi iš Saksonijos. jie už­ mezgė ryšius su Švedais.) ir nužygiavo į Lenkiją. Karolis X I I sumušė Augusto kariuomenę. Sumanęs suduoti Augustui smūgį skaudžiausioje vietoje. nebegalėjo būti. Su ta kariuomene ir suor­ ganizuotais bajorijos būriais (konfederacijomis) jie puolė šve­ dus ir Sapiegas.einąs pašalinti Augusto nuo sosto ir per Lietuvą traukė į Lenkiją. organi­ zuodamas jėgas. bet į sostą nepateko . o Karolis tolydžio reikalavo. Į Brastą atvyko ir Augustas. Karolis privertė sušaukti elekcinį seimą. 16. pra­ dėjo naują karą su švedais. Todėl visuotinio sukilimo prieš švedus. Tartus ir Nevos paupy pradėjo statyti būsimąją Rusijos sostinę — P e t r a p i l į (dabartinį Le­ ningradą).

kad visus ginčus išspręstų seimas ir kad caras ati­ trauktų savo kariuomenę. gabenosi į Rusiją turtus ir belaisvius. Augustas II siūlė carui pasidalinti Respubliką (tą jis ne kartą buvo siūlęs ir anksčiau) ir šeimininkavo. Tačiau Augustui nepasisekė jo* suvaldyti ir pa­ diktuoti jai savo sąlygų. Pakeliui caras viską naikino. Karolis X I I buvo padaręs su respublika Olivos sutarties sąlygomis (žiūr.) taiką tuojau po Leščinskio karūnacijos. Lietuvoje liko dalis ir saksų kariuomenės. ir Mazefa prisijungė prie švedų tik su mažu kariuomenės bū­ reliu. Karolis X I I svajojo pasiekti Maskvą ir pašalinti nuo sosto Petrą I. pasiskelbęs gi­ nąs bajorijos laisves. Caras čia šeimininkavo. Karolis X I I dar tikėjosi atsigauti. Bajorija iš tikro sukilo ir (1714—1715 m. Tačiau po seimo rusų kariuomenė nebuvo išvesta. o caro generolas Dolgorukis. tikėdamasis visko gauti. ir švedų kariuomenei trūko net maisto. Jį lydėjo caras. Kadangi jam buvo pa­ žadėjęs sąjungą kairėje Dniepro pusėje caro valdomų kazokų hetmonas M a z e f a. išsigelbėjo ir padarė gana palankią sau tai­ ką. Naujo karo metu jis ir žuvo (1718 m. miestai nepasidavė. Jei kuri pusė jų nepriimtų. kaip namie. Visa Lenkija buvo rusų užimta. Karolis pamatė. Augustui atsisakius nuo sosto.). „nebylys seimas" Seimas ir taikos sąlygos. Po šitų nenaudingų karų. kita pateko į nelaisvę (1709 m. kur jo jau seniai laukė nauji rūpesčiai. o Leščinskis pabėgo į užsienį.Karolio X I I žygis į Rusiją ir Poltavos mūšis. generolas Dolgorukis jame padiktavo iš anksto tam tikroje taryboje nustatytas sąly­ gas. sužinojęs apie Mazefos sąmokslą. kad geresnių są­ lygų nebegalima tikėtis. palankia Leščinskiui. Su mažu palydovų būreliu jis grįžo per Vokietiją į Švediją. su niekuo nesiskaitydamas. sušauktas seimas. ir rusai pradėjo trauktis. Tuo tarpu caro kariuomenė užėmė beveik visą Lietuvą ir Lenkiją. naikino.).) pradėjo kurti konfederacijas. kuris turėjo su­ kilusią bajoriją sutaikinti su karalium. Nors šiaipjau visi seimai būdavo labai audringi. galėtų padiktuoti naujos absoliutiškosios santvarkos sąly­ gas. Sapiegos ir. Augusto II grįžimas į sostą Karoliui X I I pralaimėjus Poltavos mūšį. Mat. visiškai nesiskaitydamas su Leščinskiu. kad. Tačiau bajorija nenorėjo nusileisti Augustui. tai jis žygiavo į Ukrainą. apsiautęs su kariuomene iš visų pusių. Todėl jam dabar beliko tiktai vienas priešas — caras Petras Didysis. prieš tą jis pagrasino čia pat stovinčia caro armija. tik papirkęs sul­ tono ministerius. tačiau prieš jėgą teko nusilenkti. pailsėti ir sutriuškinti caro kariuomenę. Augustas tyčia leido kariuomenei savavaliauti. ir po ilgų kalbų 383 . tačiau pasiliko Lie­ tuvoje. 1710 m. Ta­ čiau caras. Caro ka­ riuomenė pagaliau pasitraukė iš Lenkijos. Iš tikro jam pasisekė: 1711 m. pradžioje grįžo iš Saksonijos Karolis X I I . Todėl Karolis skubėjo pas Mazefą. bet Karolis X I I vyko. Taip pat papirkimais jis išvengė naujų turkų puolimų. norėdamas tuo būdu sukelti bajoriją. prie jų prisidėjęs Višniaveckis su Zavišos vadovaujama bajorijos konfederacija. nes įsimaišė caras. Augustas II pa­ siskelbė grįžtąs. tą degino. o ko negalėjo išsivežti. seimui buvo tik pažadėta pašalinti rusų kariuomenę. 382 prieš Švediją būrėsi nauja koalicija. 18. išsklaidė jo jėgas. Ji reikalavo. Visi buvo labai nepatenkinti. ties Prutu caras vos nežuvo su visa savo kariuomene. ją numalši­ nęs. Net jo saksų kariuomenei buvo atlyginama iždo pinigais. Pasiekęs P o l t a v ą . Lietuvoje dar tebe­ buvo švedų kariuomenė. palikdamas juos užpakaly nepaimtus. 17. nes buvęs smurtu priverstas atsisakyti nuo sosto. Sušaukus seimą. Karo pabaiga. Prieš juos te­ beveikė Oginskio ir kitų būriai. Taikos sąlygas bajorijai padiktavo ne Augustas. ir todėl pasiryžo laimėti arba žūti Mūšis pasibaigė švedų pralaimėjimu. Tuo tarpu 1707 m. o jo kariuomenės viena dalis žuvo. 1717 m. 328 psl. ir Karolis pagaliau buvo priverstas išsidanginti iš Turkijos. kuris tuo tarpu su kariuomene buvo jau Lenkijoje ir skelbėsi esąs lenkiškųjų laisvių gynėjas. kuri viską plėšė. Sužeistas Karolis X I I išsigelbėjo pabėgęs į Turkus. sukėlęs prieš carą turkus. buvo priverstas priimti visus Augusto ir caro reikalavimus. gąsdina­ mas netoli stovinčios caro kariuomenės. atstovai juose mėgdavo daug kalbėti. Trauk­ damiesi jie viską naikino. imdamas Norvegijoje Fridrichshalės tvirtovę.

laukai apžėlę mišku. jie pasidavė Karolio X I I globai. dabar — tik „locus ubi Troia fuit". Vieną kartą. Po šitų visų sąmyšių tokios šeimos jau nebebuvo. jie buvo šio pusėje. Nuo 170S m. galvijai išplėšti svetimų ir savų karei­ vių. teliko vietomis vos 2—3. Višniaveckio kariuomenės. nukentėjusi nuo maro. daugelis išvaryti į tolimus Rusijos kraštus. X V I I I amž.000 žydų. palikusi visiškai be gyventojų. 2e386 slapta kažkur nuvežtos.000 krikščionių ir 4. šventoriuose. visus tėvo dvarus 387 Valstiečių lūšnos nugriautos ir nakčia . buvo jo nemalonėje. Klaipėdoje 1710 m. jie. Apie Gardino eko­ nomijos dvarą šiaip rašoma: „Čia buvo dvaras.000. rašo: „. ir jis galėjęs tęsti darbą. Lietu­ voje — apie 150. ėdrų. negalėdami išmokėti skolų. svetimos kariuomenės ir saviškių. influenca ir kt. ir sodybų vietoje žėlė miškas. vie­ name tik Vilniuje mirė apie 20. Bado metais. daugybė išbėgioję nuo plėši­ kaujančių būrių į užsienį arba įstoję į kariuomenę. bet galutinai pasibaigė vos 1717 m. liepos mėn. Jį sudegino ganydami arklius. dczinterija. daugybė dvarų ir kaimų sulyginti su žeme. Maras siautė kartu su raupais. kurių daugumas irgi buvo išbėgioję. kur vėliau Į lietuvių gyventojų tarpą buvo atgabenta kolonistų iš Vokietijos. kurie dažnai apie Brastą stoviniavusios Lietuvos kariuomenės buvo su­ griauti ir sukūrenti sulig paskutiniu pagaliu". Laidojo daugiausia Š v. kur anksčiau būdavo sėjami kviečiai. tais pa­ čiais metais atvykę į Brastos ekonomiją.. pav. Jis nesiliovė nė ateinančiais metais.apie /s.. Krašto sunykimas. o ypač nuo kunigaikščio M. . „nebylys seimas". iki 1709 m. išdykaudami Maskvos ka­ reiviai. 20. arba vadinamojo šiaurės. Buvo užmiršti ir senieji nesutikimai su bajorija. Yra likę žinių apie vieną vienuolį. Eko­ nomijos dirvos.. Paliai Vilnių buvo sugauti 8 plėšikai. o kitus trobesius maskoliai ir kiti kareiviai išardę sukūreno"Tokį pat nykų vaizdą matome iš pranešimų ir kitose Lietuvos srityse: didžiausi plotai pavirtę dykuma. kurie. išrinkus karalium Leščinskį. apiplėšti ir praskolinti. kurią patvirtino 1717 m. bet netrukus gyventojai jam kitą parūpinę. kaip Va gyventojų. Jų lavonų buvo pilna gatvėse. . — buvo paskelbta visuotinė amnestija. kuris kasdien palaidodavęs po keletą dešimčių lavonų. Ir ten atsirado dykumų. li­ gomis.. 1710 m. 2 (A. Apskritai Lietuvoje nuo visų tų baisenybių išnyko ne mažiau. Grotgero paveikslas). " Kiti karaliaus komisarai. jo sūnūs. bet ir krūmais. švedų kareiviai atėmę jo arklį. apaugo ne tik piktžolėmis. ma­ ras aprimo. jam vežant laidoti 60—70 gatvėse surinktų lavonų. pranešime apie Alytaus karaliaus ekonomijos dvarus štai kas pasakyta: „Ekonomija. nužudę ir su­ valgę savo žmonas ir vaikus. 1712 m. Mieste kasdien nuo bado ir maro mirdavo dešim­ tys ir šimtai žmonių.maičiuose —. Iki didžiojo švedų. o visoje Maž. Sapiegų galybė buvo sugriauta Valkininkų konfederacijos. pav. Maras buvo pasiekęs ir Mažąją Lietuvą.862 lavonus. Nebūdavo galima jų spėti nė laidoti. pradžios karų padariniai Lietuvos valstybės gyvenimui Viešpataujančiųjų didžiūnų šeimų išnykimas. nes. Tas pats buvo ir visame krašte. kai kur nieko neliko. Velykų jis palaidojęs 22. o kur — vienas Dievas težino. karo Lietuvoje vadovaujamąją rolę visada turėjo kuri nors viena didžiūnų šeima. Tačiau po naujų vidaus kovų padarius santaiką. Nerasta net nei paties dvaro nei palivarko. Taip antai.. gyventojai išmirę nuo ligų ir bado. užpuldami žudydavo praeivius ir misdavo jų lavonais. mirė 1. Kur anksčiau buvo platūs kaimai.Nerasta nė ma­ žiausio daiktelio. jų dva­ rai buvo sunykę. tiek kiti buvę karaliaus priešai galėjo ramiai gyventi. kur gyveno paseniūnis. O grįžus į sostą Augustui. Pav. Kaimuose. žinoma. patiltėse ir ant rūmų laiptų. Mirus hetmonui Sa­ piegai. ir tiek Sapiegos.883 žmonės. nesant žmonių. R o k o v i e n u o l i a i e r e m i t a i . 1711 m. o kai kuriose srityse. niekas jų nesaugojo . Užplūdus švedams. Tačiau Sapiegų galia jau buvo sunaikinta. kur anksčiau būdavo apie 100 gy­ ventojų.

Liudvikas XV net vedė Leščinskio dukterį. ir i k i Respublikos nepriklausomybės pabaigos Lietuvoje nebebuvo nė vienos vadovaujan­ č i o s i o s š e i m o s . 21. jiems atliko tiktai motinos pasoginiai dva­ rai.atidavė skolininkams. Tačiau iki pat gyvenimo pabaigos jis nemetė savo minties ab­ soliutiškai įsiviešpatauti Respublikoje. (Senas raižinys). Tiesa. Be to. Mat. jis baiminosi. Leščinskį rėmė Prancūzija. caras padarė su Prūsija sutartį kartu saugoti. bet 13 iš jų iširo. Valsty­ bės gyvenimas ėjo nebevaldomas. „Jupiterio šventė" 1818 m. Jų vietoje betgi neiškilo nė viena kita šeima. kad tik likusioji dalis būtų pa389 . caras vis dėl­ to neišvedė kariuomenės iš Respublikos. Po „nebylio seimo" Augustas sušau­ kė dar 18 seimų. To savo būdo jis nepametė net sunkiausiais laikais. Augustas II buvo didelis betvarkis. kad jau niekas juo nebesirūpino: kiekvienas žiūrėjo tik savo naudos. kurios tolydžio rungėsi tarp savęs. Po „nebylio seimo" pri­ verstas išdanginti saksų kariuomenę. žmogus labai nerūpestingas. Matydamasis nebegalėsiąs pasiekti absoliutiškosios valdžios. kovojo dėl. Valstybinis pakrikimas. plataus masto politiko. Atsakydamas į tai. o pralobęs paūžauti. Buvo nemaža gangreit vienodo turtin­ gumo šeimų. Jis suti­ ko joms duoti po dalį valstybės. Augustui nelengva būtų buvę su­ sidoroti viduje ir be caro kišimosi. Norėdamas su juo susiartinti. visų turtingiausi buvo dabar Radvilos. Mat. visų sąmyšių buvo taip pakrikęs.) Rusų ir Prūsų bend­ ra Respublikos vidaus priežiūra truko iki pat valstybės pabaigos (panašios Rusų ir Prūsų sutartys buvo dar daug sykių pakar­ totos). Rūpindamasis patraukti į savo pusę kaimynes valstybes. bet jų tarpe nebeatsirado nė vieno energingo. Augustas iškėlė net Respublikos pasidalinimo planą. tačiau nieko svarbesnio juose nebuvo nutarta. Tada Augustas ban­ dė susitarti prieš carą su Austrija ir Anglija. val­ džios ir turtų. valstybės gyvenimas po 388 Augustas II pramogauja Drezdene. kai buvo Karolio X I I gainio­ jamas iš vienos vietos į kitą. verdant smulkioms didžiūnų ir jų partijų kovoms. tačiau nebepajėgė viena kitos nustelbti. Nuo to laiko (1719 m. ir visiškai ne­ beliko jokios tvarkos. Augusto II įpėdinio klausimas. Augustas kaip įmanydamas ėmė rūpintis laiduoti sostą savo sūnui. Nepaisydamas 1717 m. o kiti kad ir neiširo. Sapiegos jau nebeįstengė atgauti savo ga­ lybės. mėgstąs ne­ blaivas pramogas ir nepadorias linksmybes. jis buvo besigriebiąs kito­ kių priemonių savo svajonėms įvykdyti. Nenorėdama Respublikos sosto palikti Saksonijos elektoriams. kad Augusto II planai nepavyktų. Tapę neturtingi. savo duotų pažadų. ir jo generolai ėmė nuolat kištis į kiekvieną valstybės reikalą. kišantis svetimiesiems. bet čia vėl jam sutruk­ dė caras Petras. tenorėdamas pralobti. Augusto II valdymo pabaiga Augusto II asmuo ir jo planų nepasisekimas. kad negrįžtų tuo tarpu Lotaringijoje gyvenąs Leščinskis. Jis ir tuomet iš caro gautus karo reikalams pinigus švaistė savo favoritėms ir girtoms pramogoms.

Jaunystėje jis buvo visų mylimas gražuolis. Visas tas periodas yra didžiausio vidaus pakrikimo metas. palaikė Fridriką Augustą. 22. Ap­ link Respubliką iškilo naujos galybės. spalių 5 d. Augusto II valdymo peri­ odas tiek Lietuvai. Todėl tos abidvi kaimynės valstybės. sušauktas vadina­ masis pacifikacinis (krašto raminamasis) seimas Augustą I I I pri­ pažino karalium ir tuo būdu likvidavo visus ginčus dėl jo iš­ rinkimo teisėtumo. 23. greta Rusijos. Lietuvos kunigaikštis. Bet čia vėl sutrukdė caras Petras. ėjo karas tarp abiejų kandidatų. bet vėliau taip nutuko. šaudydamas juos iš specialiai 391 . kaip Augustas III. ilgai kariavęs su švedais. negalėdamas pajoti. pasidarė pavojingiausiuoju Respublikos priešu. ir Augustas pirmasis jį pripažino. Didžiausias jo tikslas buvo lobis ir gražus gyve­ nimas. daugumas bajorijos panoro grąžinti iš­ tremtąjį karalių Leščinskį. tačiau. negausingas antrasis elekcinis seimas paskelbė karalium Fridriką Augustą. Tuo me­ tu iškilo Maskvos caras. Fridriko Augusto žmo­ na buvo iš šeimos Austrijos imperatoriaus. Augusto III (1733—1763 m. Fridrikas Augustas. jis pažadėjo. Fridriko Augusto. N iš t a t o sutartimi (1721 m. Lenkų karalius ir Saksų elektorius. Augustas III — svetimųjų pastatytasis karalius Augustui II mirus. Tuo viskas dar nepa­ sibaigė. tiek Lenkijai buvo vienų nelaimių virtinė. 390 Tuo tarpu Leščinskis. — tačiau neturėjo nei savo tėvo energijos nei iniciatyvos. mirštant nepalikusio vyriškių įpėdinių). kurs nenorėjo niekam leisti iš to pasipelnyti: mat. Augusto II valdymo reikšmė. medžiodavo tik paleidžiamus sugautus žvėris. kuris karūnavosi Augusto I I I vardu (jis buvo išrinktas 1733 m. Tačiau. gavo bėgti į Ka­ raliaučių. 1733—1763 m. atėjusi didžiulė carienės Onos kariuomenė jį išvijo. Ten jis ir baigė savo gyvenimą. Augustas mirė neišsprendęs to klausimo. Tuo pat metu caras pa­ siskelbė v i s o s R u s i j o s i m p e r a t o r i u m . prašy­ damas Austrijos paramos. Rusijai buvo daug patogiau. Pran­ cūzija pagaliau visiškai atsisakė nuo savo kandi­ dato. kurs..) pasiliko sau visą Švedų valdytąją Li­ voniją su Estija ir jau grėsė Kuršui. kurio kandidatūrą rėmė Prancūzija. kad jos įtakoje esanti Respublika liktų sveika.).likta jo sūnui. Apsuptas rusų kariuomenės. Krašte iki pat 1735 m. sausio 20 d. Nebuvo toks palaidūnas.) laikų valstybė Augusto III asmuo. bet Leš­ činskio pusę laikančioms konfederacijoms buvo sunku kariauti prieš rusų ir saksų kariuomenę. Leščinskis gavo iki gyvos galvos valdyti Lo­ taringiją ir Barą. nei Leščinskio. Augustas I I I buvo visiškai netikęs valdovas. vasalinį Respublikos Kuršą atiduoti carienės Onos mylimajam Bironui. Tuo būdu 1733 m. ir jis mėgo medžioti. gavęs sostą. kaip tėvas. laukdamas Prancūzijos pa­ ramos. — buvo geras. 1736 m. o karūnavosi 1734 m. O ta naujoji karalystė veikiai. ne­ paisydamos savitarpio sutarties. kad vos galėjo pajudėti. Austrijai ir Prūsijai. pasižadėjo jai nereikšti pretenzijų į imperatoriaus Karolio VI palikimą (mat. Anų laikų papratimu. O jos specialia su­ tartimi buvo įsižadėjusios neleisti į sostą nei Augusto II sūnaus.). sustojo Dancige. Tačiau svarbiausias tuo reikalu balsas priklausė kaimynėms valstybėms — Rusijai. labai maža jos te­ sulaukęs. o ji vis smuko. d. Prašydamas Rusijos paramos. Augustas I I I karaliavo beveik 30 metų. Taip pat šitų karų metu sustiprėjęs Brandenburgo elektorius vainikavosi Prūsų karalium (1701 m. ramus gausingos šei­ mos galva. Kai susirinkęs elekcinis seimas paskelbė karalium atvykusį Leščinskį. Prancūzijos leną.

Tada ir įsigalėjo žinomas prie­ žodis: „Valdant karaliui saksui. Čartoriskių partija tada dar buvo vadinama „f a m i 1 i j a": mat. Todėl aišku. o vėliau prieš tuos pačius Prūsus (Fridriką Didį­ jį) kariavo.). Didikų partijos ir jų ko­ vos. saksas B r ü h l i s. reikalaujančių reformų — su­ Augusto III visagalis ministeris stiprinti valstybę. Iš pradžių Rusija ir Aus­ trija kariavo su Tur­ kais. pij i popuszczaj pasa"). kad taip reformuotoje valstybėje valdžia būtų jų rankose. jedz. kad kita gali 392 ką nors seime laimėti. mokėdami jam milžiniškas su­ mas pinigų. kad. — n ė v i e n a s s e i m a s g r a ž i a i n e p a s i b a i ­ gė _ v į s į įširo.—Rusija. gerk. Henrikas Brūhlis. kuriuos jie gau­ davo iš Rusų. Prancū­ zų ar kitų valstybių. Todėl per visą ilgą Augusto I I I karaliavimo metą. Austrų. Tai būdavo tie pa­ tys pinigai. nebuvo uždėta jokių naujų mokesčių. Tam buvo nemaža pri­ tariančių ir pačios bajorijos tarpe. jie norėjo įsiteikti visagaliui Brūhliui. Vals­ tybės reikalais nesirūpino — viską tvarkė jo artimas ministeris. Stengdamiesi nukon­ kuruoti kits kitą ir gauti kuo daugiausia valstybinių dvarų (seniūnijų) ir urėdų. tuojau ta išardydavo seimą. kad ji gali laisvai tarp savęs peštis ir puotauti. XVIII amž. — neskaitant šiaip taip pavykusio 1736 m. jis šaudydavo tyčia paleidžiamus šunis. Juos pa­ pirkinėjo įvairios svetimos valstybės. o Čartoriskiai — Rusų. ir jie grupavosi į partijas. Daugiausia ( f 1763 m. apie tai svajojo galingoji Len­ kijos didikų P o t o c k i ų šeima ir abiejose valstybėse įsigalėję Č a r t o r i s k i a i su savo giminėmis Poniatauskais ir kt. bajoro tipas. valgyk ir atsileisk sagtį" (Za kvola Sasa. Karalius tik atvykdavo j seimą. padedami Prancūzų. geriau esą pasilikti be kariuomenės: Respublika laikantisi 393 . Pran­ cūzija ir Saksonija. išvien su Austrija. išdalindavo Brūhlio nurodytiems žmonėms tarnybas (urėdus) ir vėl užsiimdavo savo nekaltomis pramogomis arba važiuodavo į Saksoniją. kuris likvidavo tarpuvaldyje kilusius kivirčus. seimo.paruoštos palapinės arba iš rūmų balkono. visi jos galvos buvo giminės. Abeji rūpinosi sustiprinti valstybę. Bajorija džiaugėsi. gindama savo kišeninius reikalus. nors senųjų pajamų jau seniai nebepakako. Tuo būdu nebuvo priimta nė vieno naujo įstatymo. patogus buvo momen­ tas susitvarkyti viduje. tačiau ji nenorėjo užsidėti jokių mokesčių. kur dažniausiai ir gyvendavo. (Norblino piešinys). Kai kaimynės valstybės bu­ vo šitaip užsiėmusios. Bajorija. padidinti kariuomenę. girdi. Reformų klausimas ir santykiai su užsieniu. Ėmė iš Rusų pinigus ir Brūhlis ir net pats karalius. tačiau abejiem buvo svarbiausia. Jei tik viena partija matydavo. o be pinigų negalima buvo nieko padaryti. Augusto I I I laikais kai­ mynijoje ėjo karai. paskui Austrija kariavo su Prūsais. Tuo tarpu krašte virte vi­ rė kova tarp didikų. Jei kada nebūdavo sugautų žvėrių. kad negalėjo būti valstybėje tvarkos. Potockiai svajojo daryti reformas. Buvo girdėti balsų. filosofavo. Todėl jie niekad negalėjo tarp savęs susitarti ir visada vieni kitiems trukdė. kad nereikia mokėti jokių mokesčių.

nes visi norėjo išrinkti saviškius. Lenkijoje taipgi rinko rekrūtus Fridriko Didžiojo kariuomenė. Kiekvienas iš jų jautėsi esąs karaliukas. Jei nie­ kas tuo tarpu dar neišdrįso pasisavinti kurio nors jos ploto. o kitas buvo Lietuvos kancleris. čia lankydavosi arba nuolat gyvendavo užsienio valstybių agentai. vėliau iškilo Oginskių dvaras Slanime. pradžios suiručių vis dėlto atsigavo. Ga395 . o jos mirties nekantriai laukė sosto įpėdinis Petras ( I I I ) . Po Petro Didžiojo carų sostą iš eilės valdė net kelios moterys. atsisakė mokėti mokesčius. ir užsienio pirkliai jų nebeėmė. Tūlo pono ka­ riuomenės skaičius buvo daug didesnis. kaip per savo kraštą. Lenkijoje prieš juos kovojo Potockiai ir hetmonas Branickis. Šiaip ponai viską sprendė patys. Pro galingiausias šeimas kaskart vis labiau ėmė prasikišti Rusų šalininkai Čartoriskiai. Atsi­ rado net tokių. kartais kuri nors pusė pasišauk­ davo net Rusų kariuomenės pagalbos. ėmė kalti netikrus pinigus ir gabeno juos į Lenkiją ir Lietuvą. hetmonas Radvila su visais savo giminėmis ir šalininkais. ir visą valdžią paėmė Kotryna II (ji buvo ne rusė. 394 kiek leido Rusija.). o su jo žmona Kotryna suėjo net į labai intimius santykius. jų vertė nukrito. bet menkas politikas. dėdamasis su Potockiais ir Branickiu. kaip j pasipelnymo šaltini. bet Anhalt-Cerbsto kunigaikštytė vokietaitė). Čia jas atsiųsdavo net žiemoti ar šiaip pailsėti. kurie. nes jie visada iširdavo. kiek nuo jo priklausė vietų ir valstybės dvarų dalinimas. tai tik dėl to. Jie turėjo daug šalininkų tiek Lenkijoje. O išsipainioti iš tribunolo sprendimo visada būdavo nelengva. ne­ trukus mirė carienė Elžbieta. Lietuvoje prieš Čartoriskius veikė. Kilus vadinamajam 7 metų karui (1756—1763 m. Ru­ sai plėšė iš gyventojų maistą. turtingiausias Lietuvos ponas. o plėštų kitų. būdavo kruvinų susirėmimų. kol ji būsianti silpna. seimo nutarimą. rinko rekrūtus. Vienas jų brolis buvo Rusų vaivada Lenkijoje. Potockiai Tulčine. Seimai jau buvo nebepavojingi. Kai per septy­ nerių metų karą Prūsų kariuomenė užėmė Drezdeną. iš čia ėjo derybos su užsieniu. Bet Augusto III karaliavimo gale partijų kovose persvara jau aiškiai linko į Čarto­ riskių pusę. tribunolas buvo likęs vienin­ telė įstaiga. 24. Mat. kur buvo karaliaus perkelta Lenkijos ir Lietuvos pinigų kalykla. Poniatauskui grįžus namo. bet didikų dvarai. Valstybė kariuomenės nebegalėjo net tiek išlaikyti. sauganti 1717 m. Didikai po visų XVIII a. caras Petras I I I buvo pašalintas nuo sosto ir nužudytas. šis greit su­ siartino su sosto įpėdinio rūmais. Čartoriskiai. Kraštas buvo apipiltas netikrais pinigais. Todėl ponai daugiausia rūpinosi suimti j savo rankas teismus. Čia buvo kuriami visi poli­ tiniai planai. Svetimų vals­ tybių kariuomenės žygiuodavo per Lenkiją ir Lietuvą. Valstybės gyvenimo centru pasidarė nebe karaliaus rūmai. kad ten buvo laikomas partijos vadas. Kiekvienas tik stengėsi susibičiuliauti su Rusais ar Prūsais. Branickis Balstogėje. kaip į tikrą grobį. tuo tarpu savo giminėje jam būtų tekęs tik antraeilis vaidmuo. Tribunolo narius renką seimeliai būdavo triukšmingiausi. Kotryna II ir Čartoriskių sustiprėjimas Nuo Petro pradėto kišimosi į Respublikos reikalus Ru­ sija jau niekuomet nebeatsisakė. per kurią perėjo net kelios į Prūsiją žygiavusios Rusų armijos. dėjosi nepriklausomais valdovais. Tam buvo grie­ biamasi įvairiausių priemonių. nes pasmerktojo pono priešai visada lengviau galėjo visuo­ menėje prieš jį agituoti. ir labai dažnai bū­ davo pavartojama net kariuomenė. tiek Lietuvoje ir stengėsi abiejose valstybėse suimti į savo rankas valdžią. Kiekvieno pono svajonė buvo nustelbti kitus. kad būtų neleidusios kitos valstybės. kuri galėjo padaryti ponams nemalonumų — pasmerkti jų savavalią. naikinamas. kad saviškis būtų išrinktas tribunolo maršalka. Lietuvoje puikiausias dvaras buvo Radvilų Nesvyžiuje. negu visos valstybės. Ypač jiems padėjo artimi ryšiai su Petrapilio rūmais. nesiprašydamos jokio leidimo. Todėl tiek seimeliuose renkant tribunolo narius. buvo nemaža. Tuo būdu jos čia ir maitindavosi: kraštas būdavo plėšiamas. šiems mažai kuo tenusileidžiančių. Tuo metu Čartoriskiai pasiun­ tė į Petrapilį savo sesers sūnų S t a n i s l o v ą A u g u s t ą P o n i a t a u s k ą . Lenkijoje tokiuos žy­ mius dvarus turėjo — Čartoriskiai Pulavuose. nieko nenuveikę. kuris buvo Čartoriskių giminė. O tuo tarpu su Respublika niekas nebesiskaitė. ir niekas nega­ lėjo jų suvaldyti. Taip pat visiems rūpėjo. Su karalium arba su jo ministeriu Brūhliu buvo skaitomasi tik tiek. kad tie neplėštų jo dvarų. Ir vis dėlto net šitokioje būklėje didikai negalėjo tarp savęs susitarti. laikydami savo didžiules kariuomenes. — Fri­ drikas D. ir jos niekas neliesiąs. tol būsianti nepavojinga savo kaimynams.netvarkos dėka (Polska nievządem stoi). bet perėjo Potockių pusėn tik dėl to. Augusto I I I val­ dymo gale Rusiją valdė carienė Elžbieta. o ypač t r i b u n o l ą . visi žiū­ rėjo j ją. tiek tribunolo darbo pradžioje renkant maršalkas. jie atkuto daugiausia iš kitų valstybių gaunamais pinigais. ypatingai nukentėjo Lietuva. Gavęs Saksonijos atstovo titulą. mažesnių ponų dvarų. Be to. gyveno karališkai įsirengtuose dvaruose ir veržėsi nustelbti kitus.

). Prūsijos armija įgijo nenugalimosios vardą. Energingasis P e t r a s I D i d y s i s (1682—1725 m. Mazarini (f 1661 m.).1 7 7 5 m.. Jo įpėdinis.Fridrikas Mykolas Čartoriskis. Tuo pat metu plačiais užsimojimais išgarsėjo taip pat absoliu­ tiškoji M a r i j o s T e r e z i j o s (1740—1780 m. Štai kaip tik ta sustiprėjusioji Rusija nuo Petro I Didžiojo laikų sutartinai su Prūsija pasidaro padrikos Respublikos globėja. kuris vadinamas š v i e t i m o p e r i o d u . tad beliko tik išsirinkti savo giminės karalių. kancleris. sėkmingai apgynęs iškilusią Prūsiją nuo nepripažįstančių jai vietos savo tarpe senųjų galybių — Austrijos. — nustebino visus ir pastatė Prūsiją pačių pirmųjų valstybių tarpe. arba buržuazija. užgniaužusi feodalizmą. 1 7 5 2 . vusi sostą. Prancūzijoje ėmė stiprėti trečiasis luomas — miestiečiai pi­ niguočiai. Pradėjo klestėti literatūra. Nuo to laiko Čar­ toriskiai. Jo įpėdinis F r i d r i k a s II D i d y s i s (1740—1786 m. militariškai galinga. XVIII a. tatai at­ likti nebebuvo sunku. Šviečiamoji literatūra ir šviesusis absoliutizmas.) ranka. s p r e n d ž i a n t k o k į s v a r b e s n į E u r o p o s p o l i t i k o s k l a u s i m ą . Antrojo švedų antplūdžio metu elektorius F r i d r i k a s V i l h e l m a s 1701 m. suiručių ir audringų 30 metų karų. rašytojas. jis buvo motinos bendravaldis) Austrija. dabar ji pasidarė vienu pavojingiausių Respublikos kaimynų. karūnavosi Prūsų karalium. iš pradžių. jau drąsiai pradėjo siekti savo tikslo. remiančiosi feodalizmo laikotarpį išgyvenusia aristo­ kratija. Ten kieta ministerio kardinolo R i š el j ės (Rischelieu. kai visur Europoje kilo absoliutizmas ir kūrėsi militariškai galin­ gos valstybės. kurios dalis kadaise buvo net Lenkų karaliaus lenas. ji tuojau aiš­ kiai pažadėjo savo pa­ ramą Čartoriskiams. kad Rusija taip pat įžengė į pirmaeilių Europos galybių tarpą. Centralizuota. Olivos taikos traktatu). ir didžiausią klestėjimo laikotarpį ji pa­ siekė „ k a r a l i a u s s a u l ė s " L i u d v i k o X I V laikais (1643— 1715 m.) ir J u o z a p o II (1765—1790 m. Tai linkmei vadovavo Prancūzija.. būdami įsitiki­ nę savo laimėjimu. įsiviešpatavus naujajai R o m a n o v ų dinastijai. įvykdžius savo sugalvo­ tas valstybės reformas. iš jo išsiskyrė šviesusis sluoksnis. Reformų bandymų laikotarpis 1. jos jau n e b e a p l e n k ė . 396 Netrukus tas pats ir visur įsivyravo: visur buvo įvesta kieta abso liūtiškoji valdžia su galingomis armijomis. O K o t r y n o s II (1762—1796 m. Lietuvos pastalininkis. Į pirmųjų Europos galybių tarpą stojo puikiai organizuota Prūsija. Turint Kot­ rynos paramą. Rusija. Senoji rytietiško tipo valstybė. pasidaryti vieninteliais viešpačiais. Rusijos ir jų sąjungininkių. į Europos valstybių tarpą buvo pradėjusi veržtis jau nuo J o n o IV Ž i a u r i o j o l a i k ų (1533—1584 m. sukūrė centralizuotą karalystę. Lietuvos vicekancleris. Europoje užėjo griežto absoliutizmo periodas.) griežtomis priemonėmis pakirto jos rytietiškos san­ tvarkos šaknis ir išvedė ją į europėjamąjį kelią. savotišką kultūros gyvenimo periodą. filosofas. pasipylė mokslo veikalai. Tuo pat metu. o ypač pažengė tuo keliu. Jie dabar mums atrodo 397 .). 1720—1722 m. iki 1780 m. Vilniaus kašte­ lionas. galuti­ nai nugalėti priešus ir. „familijos" galva.) ją galutinai sukonsolidavo. — f 1642 m. tas sluoksnis su­ kūrė visas senąsias tradicijas paneigusį judėjimą. jie ėmė ruoštis pašalinti Au­ gustą I I I nuo sosto. su puošniais karaliaus rūmais Prancūzija pasidarė visų Europos valdovų sekimo objektu. Europa X V I I I amžiuje Valstybės. II. Die­ nos dievaičiu pasidarė mokslo žmogus. 1724—1752 m. Nesiskaity­ dami su niekuo. Vi­ sos valstybės rungėsi.) laikais Rusija jau pradėjo vado­ vauti ne tik rytų Europos politikai.). kurį mes šiandien vadintumėm inteligentija. Prancūzijos. o savo buvusiam mylima­ jam Poniatauskui — Respublikos sostą. Kartu jis atsuko į Europą jos politinį veidą ir eile sėkmingų karų pasiekė tai. Pirmojo švedų antplūdžio metu Prūsiją valdąs Brandenburgo elektorius išsi­ vadavo iš leninės priklausomybės (tas faktas buvo patvirtintas 1660 m. 1722—1724 m. stengdamosios ją patraukti į savo pusę. Po XVII amž. bet ėmė kištis net į centro ir va­ karų Europos konfliktus. bet kaip tik tuo momentu jis mirė (1763 m. Nuo Petro laikų su ja jau buvo skaitomasi. taip pat kardinolas. ir jos žodis ten nusverdavo.

apie kurią buvo suburtos visos žymiausios to meto pajėgos. jis darė reformas. Visi tuo domėjosi. net Bažnyčią. Iš Prancūzijos ta pati srovė paplito po visą Europą. Susižavėjęs švie­ čiamąja literatūra. duodamas visiškas išlaikymas seimelio metu. pajungda­ mas valstybės valdžiai (jozefinizmas). ypatingai jis įsismagindavo. bajorija. y. įsiskverbė net į karaliaus rūmus. o kai kurie net ir gyvybės netekdavo. pagarbioje vietoje. Politinis gyvenimas ėjo seimeliuose. išsitraukdavo kardus ir puldavo vieni kitus. nes ir jie turėjo lygų su didikais balsą ir. nuomonei paremti. Stok­ holme ir kt. viską. tarnų nepalaikomas. jokių kultūrinių pramogų. viską neigiančių iš­ vadų dialektika. Visuomenės masės gyvenimo klausimais nė nesirūpino. o tik drąsių. išmoko tik puotauti ir girtauti.000. nes nuskurę plikbajoriai visada būdavo alkani ir tikrai sočiai pavalgydavo tik seimelio metu. kai visur Europoje iš­ augo galingos absoliutiškosios monarchijos su didžiulėmis nuolati­ nėmis armijomis. lydėdamas savo vadą. Kotryna II taip pat kvietė į Rusiją išgarsėjusius rašytojus ir pati rašė. Atvežti jie tuojau būdavo sutalpinami iš anksto pasamdytose smuklėse ir šiaipjau patalpose. Kitur visas gyvenimas buvo paklusnus valstybės valdžiai. prieš darbus di399 . Mokslas ir literatūra įsiskverbė ir į aukštąjį luomą. Tuojau prasi­ dėdavo jų valgydinimas ir girdymas. seimelio darbams pasibaigus. Teo­ riškai čia visą valdžią turėjo patys piliečiai. kitas ncbevaldydavo rankos. Per kiekvieną puotą šeimininko pareiga buvo žiūrėti. Dar patvirkusio girtuoklio karaliaus Augusto II laikais didikai. Ja užsi­ krėtė Europos valdovai. Visas būrys išgriūdavo į miestelį.menkaverčiai. Tuo pat metu. Ji buvo susibūrusi apie tarpusavy kovo­ jančius didikus. Drezdene. pats rašė poezijos ir net mokslo veikalus. Buvo per­ kainojamos visos senosios vertybės: jos buvo paneigiamos. o Lietuvai 6. ko laikytis ir kieno nurodymų klausyti. salionuose buvo ruošiami pasikalbėjimai ir disputai. Visą seimelio laiką nesiliaudavo girtuokliavimas. nepasižymį gilumu. o kar­ tais net ir jis pats. Seimelio vaizdai. Respublika gyveno visiško pakrikimo laikus. ir žudynės būdavo neišvengiamos. Vietoj senųjų aristokratijos turnyrų. Kiekvienas didikas ir stipresnis bajoras nusiųsdavo į okolicas vežimų ir atgabendavo keletą dešimčių ar keletą šimtų plikba­ jorių. bet to meto žmogui tai buvo viskas. mo­ narchui. vienas pasi­ gesdavo ausies ar nosies.) ir eilė kitų autorių pasidarė epochos dievaičiais. Kai kurie didikai tokių taurių parodymui svečiams buvo išgalvoję net specialų ceremonialą. žiūrėk. Čia buvo spren­ džiama. Mat.). kaip turi seimely elgtis. ir todėl seimeliai buvo nuolatinių muštynių vieta. Petrapily. — įžeistojo palydovai tuojau čiup­ davo kardus. A rm i j o s ji beveik jokios neturėjo.). Iškilo girtuoklia398 vimo kultas: didikai ir bajorija savo šeimos brangenybių tarpe turėjo su įvairiomis iškilmėmis susijusių taurių. Dažnai didelė dalis suvirsdavo į patvorius išsimiegoti. Prie jų dar prisidėjo Austrijos Juozapas II. Nebuvo iš viso jokios centro valdžios.000 kariuomenės. patys užsiėmė literatūra ir mokslu. su kuria kas nors būtų skaitęsis. visiems duodavo instrukcijų. Ir. Dėl šitų reiškinių visas perio­ das vadinamas š v i e s i o j o a b s o l i u t i z m o laikotarpiu. Diderot (f 1784 m. Diderot suorganizuota e n c i k l o p e d i j a . einantį su tokiuo pat būriu. visi apie tai tekalbėjo. D'Alembcrt (f 1783 m. kad nė vienas svečias negalėtų išeiti namo. tai taurės buvo laikomos. jei iš jų kada nors buvo gėręs koks karalius. 1717 m. Respublika XVIII amžiuje Valstybė ir visuomenė. tiesiog šiurpūs. Todėl didikai stengėsi patraukti į savo pusę daugumą bajorijos.) ir naujus universitetus.' Eilė autorių užsiėmė visuomenės san­ tvarkos. kuris didikas yra galingesnis ir kurio laukia nemalonumai iš seimo ar tribunolo pusės. aprašyti daugelio ano meto žmonių. kaip ypatingos švente­ nybės. į aristokratų saliomis. seimai irte iro. Reikėdavo tik vadams susikirsti. svarbiausia. Taip antai. kuriems nesutariant ir nė vienai partijai neįsigalint. be to. Paties seimelio metu muštynės kardais taip pat būdavo paprastas dalykas. 2. ir krašte neliko jokios valdžios. valstybės ir ūkio klausimais. žodis po žodžio susipešdavo. tuo būdu svetimųjų papirkimams ir didikų savavaliai kelias buvo laisvas. kurį kiekvienu momentu galėdavo vartoti savo pono ar to. Jie palaikė ryšius su išgarsėjusiais litera­ tais ir mokslininkais.). Į seimelius tokių plikbajorių atsigabendavo visi didikai.). o nuo jų ir bajorija. kurie galėjo d a u g i a u s i a i š g e r t i ir nepasi­ gerti. Seimeliai. Jiems iš anksto būdavo pažadama po kokį auksiną ar du ir. iš visko buvo sumaniai juokiamasi. kūrė naują pasauližiūrą. kuris gerai užmokėdavo. Bajorijos tarpe garsėjo ypač tie. t. turėjo prie šono bajoriškąjį ženklą — kardą. Voltaire (f 1778 m. O ją patraukti tebuvo galima tik protek­ cijomis ir nuolatinėmis puotomis savo dvaruose. o likusieji kartais pakeliui sutikdavo savo vado priešą. Nebuvo jokio kultūrinio intereso. Į seimelius tam pačiam tikslui buvo suvežamos iš okolicų masės p l i k b a j o r i ų . o kartais net vietoj medžioklių. einantį padaryti vizitų sau lygiems ponams. Taip pat iš anksto didiko atgabentos virtuvės pa­ gamindavo jiems valgyti. bet iš tikro jos nebuvo nė pu­ sės to skaičiaus. Lenkijai buvo nustatyta 18. kam nors tarti įžeidžiamą žodį. o Respublikoje karalius neturėjo jokios valdžios. savo sosti­ nėse kūrė mokslų akademijas (Berlyne. Čia pat didiko agentai. Todėl jie va­ žiuodavo triukšmingai garbindami juos vežantį didiką. Montesquieu (f 1755 m. bet iš tikro ji ničnieko negalėjo. Rousseau (f 1778 m. Fridrikas Didysis savo dvare laikė Volterą. nes nebuvo pinigų jai išlaikyti.

o kiti net siūlė panaikinti pagrindinę blogybę — liberum veto. kad ilgai atsimintų. Visada atsirasdavo. iškalbos. jiems ir instrukcijos būdavo duodamos tokios. kas sava. buvo labai žemas. nes jos reformą bajorija mažiausiai tegalėjo pajusti. kaip ypatingą malonę. Ir kai XVIII a. kepurės. mirus Augustui III. tiek kalbos. Mably ir kt. Bet jei taip nukentėjusių vadas seimely nieko nelaimėdavo arba būdavo priešingos partijos priverstas pabėgti. Dažnas ten sušaldavo ir galą gaudavo. kada jie grįš. visa valstybės santvarka mažesniuosius vertė pataikauti. Seimai.dikų agentai stengdavosi neleisti plikbajoriams pasigerti. kai turės savo rankose visą val­ džią ir kai turės užsienio paramos. Atsirado tais klausimais ir knygų.). Todėl po seimelio ateinančią naktį jų būdavo pilna pusgyvių ne tik visose palėpėse.). Partijos ir reformų klausimas. Todėl visi reformų siūlomieji raštai buvo anonimiški. tačiau viso gyvenimo jos čia nepavergė. girtuokliavimas trukdavo dar keletą dienų. Vienuose pavie­ tuose būdavo įtakingesnis vienas didikas. Mokymas buvo vien tiktai formalinis. Reformuota so­ cialinę santvarką — palengvinti miestiečių. plikbajoriai būdavo taip vaišinami. nes tik tokioje santvarkoje kiekvienas jautėsi turįs didelę vertę ir galįs pasipelnyti. didikų jaunuomenė parsiveždavo Vakarų madų. jau išspausdintas savo kny­ gutes išpirkdavo ir sunaikindavo. nieko neišmokęs. tai nieko negaudavo nė nuken­ tėję. jei kuri iš jų būtų bandžiusi siūlyti reformas. Kiekviena sva­ jojo pirma viską suimti į savo rankas. tik tada buvo galima imtis reformų. tik tada. kokių norėdavo tie patys didikai. Aiškus dalykas. o dar dažniau juos pusgyvius apdorodavo visoki vagys ar blaivesni draugai. jau iš anksto žinodamas. bet ir visuose patvoriuose. Todėl. kad kitokioje santvarkoje su juo niekas nebesiskaitys. Mo­ kiniai išmokdavo rašyti eilėraščius. tai priešingoji partija. kur retai kada studijuo400 davo. o tik paskui imtis reformų. ir seimas turėdavo iširti. O visa ta santvarka vis dėlto būdavo vadinama tik­ rąja laisve. bet kiekviena tuo tarpu apie tai nekalbėjo. Šitokioje būklėje dėl valdžios kovojančios Čartoriskių ir Potockių partijos gerai suprato reformų reikalą. Ir didikų švietimas taip pat buvo labai žemas. kad ji nebūtų pakeista. jie ėmė ieškoti išeities. pilnas didybės. Po seimelio ponas plikbajoriams dar padalindavo po truputį pinigų. todėl kai jų atstovai suvažiuodavo į seimą. turėdavo atsivežęs vežimus apne­ šiotų ir krautuvėse pripirktų įvairiausių rūbų. kartais duodavo kokį nors savo daiktą. Vežti jų niekas namo jau nebeveždavo. kad reformuoti ką nors galės viena partija. kas pasakydavo „veto". kad taip bus. Tad vidutinė bajorija turėdavo glaustis prie didikų. Mat. vidury čia pradėjo plisti šviečiamosios literatūros raštai. Kiekvienas bijojo. sakyti kalbas. Mat. Jie tas reformas ir pradėjo. seimeliui pasibaigus. Čartoriskiai Rusų padedami pasidarė vieninteliais viešpačiais. Šviesesniųjų asmenų pasitaikydavo tik vienas kitas. nesiskaitydama su bajorijos masių nuotaika. Jiems tekdavo laukti kito seimelio ir tikėtis savo poną apginti. kituose kitas. o kiekvieną reformos siūlytoją — bajorijos priešu. Apie tai buvo daugiausia ir kalbama. — ir viskas. žinoma. Tada nukentėjusieji puldavo prašyti savo pono pagalbos. kuris greičiau prasigerdavo ir greičiau išsipagiriodavo. nuo kurių tuo būdu priklausydavo ir seimelių rezultatai. kad privežti plikbajorių į seimelius tegalėdavo tik didikai. pilnas tuščių žo­ džių. Visos mo­ kyklos buvo jėzuitų ir pijarų rankose. nes tuomet jie nieko negalėtų padėti. o vien tik trindavosi po vakarų Europos kunigaikščių ir aristo­ kratijos salionus. kurie rašė apie valstybę (Rousseau. Rytą dažnas pasigesdavo kardo. Tuo būdu į seimą būdavo išrenkami tokie atstovai. kad be užsienio paramos nebus galima vis tiek atsilaikyti prieš kitos partijos kurstomą bajoriją. savo išLietuvos Istorija. Bet. vis tiek būtų stojusi į opoziciją ir savo priešus paskelbusi bajorijos priešais ir laisvių išdavikais. tai daugiausia buvo domimasi tais autoriais. šliaužioti prieš galinguosius. Taip pat buvo aišku.. Pačios bajorijos matoma didžiau­ sia negerovė Respublikoje buvo centro ir visos valstybės valdžios aparato pakrikimas. tam išmokėdavo pinigais ar. Lengviausia buvo reformuoti valstybę. švarko. taip ir dabar tebebuvo mokoma pirmiausia klasinių kalbų. kad iš­ sigelbėti ir panaikinti netvarką bus galima tik panaikinus liberum veto. nes ponui būdavo nebesvarbu. Bajorija. Suprasdami visas savo krašto visuomenės santvar­ kos blogybes. antrojoje pusėje. Žodžiu. o ypač valstiečių būklę — buvo pavojinga. pabūgę bajorijos neapykantos. joms net pritardama. seimeliui pasibaigus. Kiekvienas di­ diko sūnus paprastai vykdavo į užsienius. Bajorijos švietimas XVIII amž. batų ar ko kito. tiek eilėraščiai. Socialinių reformų klausimas. Ir kai. Toksai ponaitis grįždavo. paliekant nepaliestus pagrindinius „ a u k s o l a i s v ė s " principus. kuris 4 tomų savo veikale „Apie sėkmingą seimavimą" pirštu prikišamai įrodė. bet jokio turinio. Bajorijos masės ją brangino. Valstybės reformų klausimas. Šviečiamojo periodo literatūros idėjos į Respubliką atėjo XVIII amž. Kaip ir XVII a. nes kitaip galėdavo labai nukentėti. kokių norėdavo didikai. Jei kam nepakakdavo rūbų. visiš­ kai nepritaikytos gyvenimui. stropiai žiūrėjo. kuriuos bematant iš­ dalindavo. 26 401 . nes tat tiesiogiai paliestų kiekvieną bajorą ir tuo būdu sukeltų jų didžiausią pasipriešinimą. Iš visų autorių buvo žy­ miausias piaras K o n a r s k i s (1700—1773 m. Tad buvo aišku. negalėdavo tarp savęs susikalbėti. eilėraščių kūrimo. Tačiau tamsios bajorijos masės buvo griežčiausiai nusistačiu­ sios prieš reformas ir kiekvieną reformos pasiūlymą laikė pasikėsi­ nimu ant laisvės. Į namus tas iš jų greičiau grįždavo. mat. Vieni bandė siūlyti aptvarkyti gyvenimą. paniekos visam tam. būdavo skiriamos vien galingųjų garbei. Kai kurie autoriai. O šis. buvo tik gaudomos senųjų laikų išminčių mintys.

Ogin­ skis. visada turėtų remtis tik savo protektoriais. Čartoriskiai dabar galėjo pradėti savo reformas. y. Pirmiausia tai buvo jo vyresnysis sūnus. kad kitatikių. Čar­ toriskio. karalium buvo išrinktas Sta­ nislovas Augustas. pravosla­ vų ir protestantų teisės būtų sulygintos su katalikų teisėmis. Tarp Ru­ sijos ir Prūsijos buvo atnaujinta jau daug kartų daryta sutartis. Augustui I I I mirus. Kotryna II tuojau po Augusto I I I mir­ ties užmezgė santykius su Prūsų Fridriku II ir jam pasiūlė bendromis jėgomis paLenkų karalius (f 1798 m. mažiausia turėda­ mas šansų. kad Respublikoje nebūtų padaryta jokių reformų.imtinę padėtį laikė nepaliečiamu šventu dalyku. Be Ad. ir stipriau­ siais kandidatais liko keletas saviškių ponų. 3. Čartoriskių priešai buvo išvyti iš krašto. vėlesnis Lietu­ vos hetmonas M. kandidatų į sostą atsirado nemaža. visi jo turtai tuo tarpu buvo konfiskuoti. pavyzdžiui. Rusų kariuomenei parėmus. tegalvojo tik apie valdžios refor­ mas: socialinio gyvenimo jie visiškai nelietė. Tad suprantama. jų kandidatu dar buvo M. kada daug gero buvo padaryta miestams ir kada buvo perorganizuotas visas valstybės aparatas. Stanislovo Augusto išrinkimas ir tarpuvaldžio kovos Kandidatai. tai bajorija atmetė net nesvarsčius visą projektą (1780 m. kai Zamoiskis savo paruoštam įstatymų kodekse pasiūlė duoti valstie­ čiams laisvę. Tapę visagaliais. Taip ir įvyko. o jį patį apšaukė bajorijos išdaviku. imdamiesi reformų. Čartoriskio žentas. kuris betgi greit mirė. kad vienas kitas ponas atleisdavo nuo baudžiavos savo valstiečius. Bet taip pat daug šalininkų tu­ rėjo išvien su Potockiais ir Radvilomis ei­ nąs Lenkų hetmonas B r a n i c k i s. Mat. (Beloto paveikslas). Pasitaikydavo tik. d. St. Stanislovas Augustas Poniatauskas. jog daugiausia šansų turi Adomas Čartoriskis (Rusų vaivados Augusto sūnus). 1764—1795 m. kodėl ir Čartoriskiai. kuria abi valstybės pasižadėjo remti Poniatausko kandidatūrą ir žiūrėti.). Lietuvos kunigaikštis ir remti Poniatausko kandidatūrą. Šiaipjau valstiečių būklės pagerinimui nebuvo nieko padaryta net paskutiniaisiais Respublikos gyvenimo metais įvykusiame reforminiame seime. neturėdamas stiprios paramos krašte. gavęs sostą už viską turėtų būti dėkingas jį pasta­ čiusiems. be to. jis. Taip pat jos įsipareigojo priversti seimą. žinoma. Čarto­ riskiai. t. rūpinosi pastatyti karalium savo šeimos narį. Nuo to meto Rusija ir Prūsija pradėjo nuolat glaudžiai bendradarbiauti.). Augusto elekcija 1764 m. Radvila išbuvo ištremtas net 3 metus. 402 403 . kišdamosi į Respublikos vidaus reikalus. Atrodė.

kurias turėjo iždininkai. y. pirmasis Rusų raliaus pasiūlymai. jie išvyko iš Varšuvos pasiruošę pra­ dėti karą. jis betgi nebuvo kvailas. toje turėjo būti svarstomi sei­ melių pageidavimai.Čartoriskių priešai ir jų nugalėjimas. Rusijos ambasado­ rius. Tą meilę jis buvo įgijęs savo paprastumu ir amžinai gir­ tuokliaudamas su bajorija. bet numatyta darbų tvarka. Išrinkus maršalką. Jis buvo gana pavojingas. Be to. y. Tuo tarpu jo turtai buvo naikinami. pirmiausia turėjo būti svarstoma iždo ko­ M. Komisijos kiekvieno ordinarinio seimo turėjo būti u n karnos naujos. Jis neturėjo jokio išmokslinimo. Augusto sesuo) ir sugrįžo. Pirmiausia buvo įkurta kiekvienoj jungtinėj valstybėj po dvi komisijas — iždo ir karo. Kadangi anksčiau daug seimų iširdavo dėl to. kad maršalka turi būti renkamas balsų dauguma. tai šitokios priesaikos dabar buvo uždraustos. Visi komisijų nutarimai turėjo būti atliekami balsų dauguma. kad atstovai seimeliuose būdavo saikdinami griežtai lai­ kytis instrukcijų. kleisdamas išsivežtas brangenybes. t. Todėl jie tikėjosi. kuri paskelbė jį bajorijos iš­ daviku. kai seimas buvo apsuptas Čartoriskių milicijos ir rusų kariuomenės. Branickis netrukus susitaikino su savo giminėmis (jo žmona buvo St. Visos teisės. niekad nesugebėjo įgyti politikų pasitikėjimo. Jis buvo jų sesers sūnus. prieinamumas. Čartoriskių reformos Čartoriskiai turėjo didelių planų: jie svajojo panaikinti ne­ tvarką ir pakelti Respublikos prestižą kitų valstybių tarpe. Tam tikslui jie pirmiausia pasirūpino bent kiek sutvarkyti valstybę viduje. vaišin­ gumas. Lig šiol seimo darbai eidavo be jokios tvarkos. To jie siekė dar konvokaciniam seime. nes jau konvokacinio seimo metu visa valdžia perėjo į jų rankas. ir pačiam gale — visoki privatūs prašymai. trečioje vie­ generalgubernatorius Lietuvoje. o pirmininkavimas jose priklausė ministeriams. be to. labai daug reiškė. Antroji Čartoriskių svarbi reforma lietė s e i m ą . misijos apyskaita. Jie sva­ jojo net panaikinti liberum veto. tačiau veikiai rusų kariuomenės pajėgomis jie buvo išvyti iš krašto. Vis dėlto Čartoriskiai nepabūgo ir jo pašalinti. Repninas. kad nega­ lima visų reikalų svarstyti kar­ tu. kad valdžia vis tiek liks jų rankose. Ten jis išbuvo. Čartoriskius ir Rusiją. jam sunku buvo gauti kokios nors paramos dar ir dėl to. sutiko su Poniatausko kandidatūra. buvo pavestos iždo komisijai. T o ­ liau buvo nustatyta. Todėl dabar buvo nusta­ tyta. surašyti instrukcijose. Didžiausią pasipriešinimą parodė tik Lenkų hetmonas B r a n i c k i s ir Vilniaus vaivada K a r o l i s R a d v i l a (mirusio hetmono sūnus). o iždo komisijose — iždininkams. Iš visų jų re­ formų didžiausia naujenybė buvo valdžios aparato pertvarkymas ir seimo darbų sutvarkymas. atstovams ne­ susitariant išrinkti net maršal­ kos. Lietuvoje buvo padaryta konfederacija." t. bet kadangi tam pasi­ priešino Rusų ir Prūsų atsto­ vai. kad niekas neišdrįso stoti prieš Rusiją. Nugalėti priešingą partiją buvo nesunku. o visas kariuomenės aprūpinimas ir jos surinkimas ati­ teko komisijai. tačiau. numany­ dami. Priimant seimo tvarkos įstatymą. jų pačių išauklėtas ir be jų krašte neturįs jokios reikšmės. ieškojo paramos prieš naująjį karalių. netiesiogiai buvo apribotas ir liberum veto. Čartoriskiai. kad be Rusijos paramos nepajėgs apsidirbti su savo priešais. nuolat gir­ taudamas. nes turėjo daugybę turtų ir Lietuvos bajorijos tarpe buvo labai populiarus ir mylimas. 1794—1799 m. vienas klajodamas po Europą. Užtat buvo priimtas seimo darbų statutas. Būdamas didelis girtuoklis nutrūktgalvis. Radvila betgi nenusileido. ir bajorija žiūrėjo į jį. net 3 metus (pagaliau jį sugrąžino ant Čartoriskių supykusi Kotryna). karo komi­ sijose — hetmonams. Bet neprityrusį atstovą Čartoriskiai ap405 . o hetmonų turėtosios teisės atiteko karo komisijai. jis vis dėlto nenusileido ir. O jo dosnumas. o krašte šeimininkavo Čartoriskiai. ir jie daž­ niausiai iširdavo. kaip į savą žmogų. šalia jo milijoninių turtų ir Radvilos vardo. o jo turtus konfiskavo. 4. Hetmonams 404 liko tik kariuomenės vadovybė. tai tuo tarpu veto buvo paliktas. veto panaikinimui pasipriešino Rusų atstovas R e p n i n a s . Rusų kariuomenės išvytas į Mol­ daviją. Jose visada turėjo būti po 4 senatorius ir po 12 bajorų. jie liko vien kariuomenės vadais. paskui — ka­ 1764—1769 m.

Taigi viskas priklausė nuo Rusijos. kad prie jo būtų prikomandiruotas rusų pulkininkas Karas. ir Čartoriskių priešų skaičius nesumažėjo. Varšuvos konfederacinis seimas (1768 m.000. Jie manė. Repninui kurstant.) turėjo patvirtinti viską. kuris savo valiai paremti turėjo čia pat stiprią kariuomenę ir tuo tarpu pa­ laikė Čartoriskius. Čartoriskius. kad Rusija pasistengs jiems pakenkti viduje. be to. kad seime visi iždo reikalai turi būti sprendžiami balsų dauguma. Radomo konfederacija. arba. 5. kuriuo kvietė prisidėti prie konfederacijos ir kara­ lių. kai ši panoro. tuo atveju ji pažadėjo leisti padidinti Respublikos kariuomenę net iki 50. Prieš 1766 m. kur gyveno patsai Repninas. Tačiau ir jis ir visi konvaivada. Radomo konfederacija ir Čartoriskių reformų apkarpymas (1768 m. Repninas pasirūpino. Radvila. kad nė viena iš tų teisių nebus pa­ keista. ir tikėjosi. Kai 1766 m. jis svajojo juos sunaikinti. Už sugrąžinimą jis buvo dėkingas tik Kotrynai. o jos priešaky buvo pastatytas Rusų iš emigracijos atšauktasis K.gavo. Degdamas neapykan­ ta Čartoriskiams ir karaliui. jie buvo priversti pasirašyti konfe­ deracijos aktą. seime nebuvo priimtas pasiūlymas sulyginti ki­ tatikių teises. Rusija rėmė: ji nenorėjo. pripažino lygias teises kitatikiams. stojo irgi prieš kitatikių teisių sulyginimą. bet jos tuo tarpu tebuvo tik popieriuje. tuo būdu dabar kilo pavojus. patirtas per 3 ištrėmimo 1762—1764 ir 1768—1790 m. Radvila. todėl sutiko. kad nebūtų priimtas nė ka­ raliaus ir Čartoriskių remiamas siūlymas visus ekonominius rei­ kalus seime spręsti balsų dauguma. Bet išėjo kitaip: bajorijos tas nesužavėjo. kurie anksčiau šitą reikala­ vimą rėmė. su ku­ riuo jis kiekvienu reikalu galėtų pasitarti. šiurkštus Repninas labai 407 . nebuvo. Tada konfederacija iš Radomo buvo perkelta į Varšuvą. ko reikalavo Repninas. visuose pavietuose ėmė kurtis prieš karalių ir Čartoriskius nukreiptos konfederacijos. o Rusija dėl to pasiryžo juos ir jų valdomą karalių pamokyti. tai ir Čartoriskiai. iš Rusijos buvo paprašyta g a r a n t i j o s . k a r d i n a l i n e s t e i s e s . — sudarydami iždo komisijos įstatymą įrašę.) Čartoriskių konfliktas su Rusija. Jie ir karalius svajojo. seimą Rusija kartu su Prūsija pareikalavo sulyginti R e s p u b l i k o j e k i t a t i k i ų teises su katalikų. Kadangi fanatiškoji bajorija buvo griežčiausiai prieš tai nusistačiusi. 1767 m. Vilniaus metus. Jam buvo grąžinti visi dvarai. Visi džiaugėsi galėsią atsikratyti nekenčiamo karaliaus ir numesti Čartoriskių jungą. Kotryna leido Repninui sukelti prieš karalių ir Čartoriskius visą nepatenkintą bajoriją. federatai labai apsivylė: Rado­ me rusų kariuomenės apsupti. kad per didele netvarka naudotųsi kiti kaimynai (Prūsija ir Austrija). das. Visos šitos reformos turėjo atsiliepti Respublikos gyvenime labai teigiamai. o jų tur­ tus pasiimti sau už visas skriauKarolis St. Tam tikslui Kotryna pasiūlė Respu­ blikai sudaryti su ja gynimosi ir puolimo sutartį. Konfederacijos centru buvo numatytas R a d o m a s. nes visą laiką bus reikalingas jos paramos. kad susitvarkęs kraštas liks jos vienos įtakoje. o Kotryną II prašė „priimti pareigą" saugoti Respublikos konstituciją. tai ir reformos buvo apkarpytos. darančius reformas. Noroms nenoroms konfederatai turėjo pasirašyti aktą. kad tuo būdu patrauks į savo pusę visą bajoriją. Bet Čartoriskiai nenorėjo pasidaryti Rusijos žaisleliu. kaip ją tada vadino. Stačiūkas. O norėdama įvykdyti di406 sidentų teisių sulyginimą. Todėl jie atmetė sutarties pa­ siūlymą. Krašte daugybė Čartoriskių priešų laukė progos sukilti prieš juos ir tuo tarpu bijojo tik Kotrynos ambasadoriaus Repnino. kad susitvarkiusi Respublika galėsianti vesti savarankišką užsienio politiką. kuris būtų tiek kentėjęs nuo Čartoriskių. Rusų reikalams jis geriausiai tiko: kito tokio žmo­ gaus.

kad ji leis jam tvarkyti savo valstybė. kaip troško į konfederaciją einanti bajorija. nuo šiol Repninas ir jo įpėdiniai darė vis­ ką patys. o Kotryną tik maldavo neardyti valstybės. Pašalinti karalių. Tos kardinalinės teisės buvo surašytos atskirame įstatyme. jis vy408 lėsi. kaip į savo carienės samdinius. vadai persikėlė į užsienį. iškilo pasipriešinimas žiauriajai Repnino priespaudai. konfede­ ratams pasisekė gauti paramos: tuo tarpu Rusijai paskelbė karą 409 . Konfederatai ir jų kovos. T o ­ dėl visi. Visur bajorija ėmė burtis ir dėtis prie konfederatų. neleidimu gauti jokio urėdo. ga­ rantuota. o kar­ tu nusiuntė prieš juos savo ir rusų kariuomenę. Todėl jis.griežtai elgėsi. Anksčiau Rusija viską darė per Čartoriskius. Ka­ dangi karalius laikėsi Rusijos. jis. ką jie leidžia. nors ir pik­ tinosi rusais. kaip tada buvo sakoma. Čartoriskių pradėtos reformos nuėjo vėjais. Rusijai nebuvo jokio reikalo: kito karaliaus. tik buvo sugriauta jų galybė. Tad vieną naktį Repinas įsakė savo kariams juos suimti. Baro miestely. o blogiausia buvo tai. neklausyda­ mas Rusijos. tačiau iš karto nesiskelbė prieš jį kovoja. su­ sirinkusi B a r o miestely (Podolėje). kuriuo ji naudojosi jau iki pat Respubli­ kos galo. Jie pasidarė tikraisiais valdovais. arba. neturėjo va­ lios. su kuria jis žiūrėjo į seimą. visur prieš jį tik lanks­ tėsi. Karalius buvo įsitikinęs. bet visame krašte liko atskiri partizanų būriai. jis plūdo biauriausiais žodžiais. Be to. susimetė į konfederaciją kovoti su Rusijos priespauda ir už senąsias bajorų laisves. Anksčiau Rusija vis dėjosi ba­ jorijos laisvių gynėja ir. Tad ir šito seimo (1768 m. jis manė. kad jai priešintis neprotinga. Tikėdamas senąja Kotrynos meile. Baro konfederacija ir pirmasis Respublikos žemių padalinimas Konfederacijos kūrimasis. Čar­ toriskiai buvo nustumti į užpakalį. Kiek­ vieną. neketindamas priešintis. būrėsi pašalinti kara­ lių. jie buvo išsiųsti į Rusijos gilumą ir net 5 metus išbuvo Kalugoje. Anksčiau ji kišosi tik jėgos teise. Jis tik buvo pamokytas: jam buvo parodyta. dar nepasibaigus 1768 m. kišdamasi į Respublikos reikalus. 6. Konfederatai nors daugumas bu vo karaliaus priešai. pasitaręs su senatu. buvo per daug užsiėmęs savo asmeniniais malonumais. jam pataikavo. negalima buvo rasti. menu. Buvo gana apsišvietęs ir suprato valstybės reikalus. Kai pagaliau seimas pasibaigė. prievarta. gali visko nustoti. Seimui. Tuo būdu Repninas į juos žiūrėjo. pradėjo su konfederatais derybas. kuris tiek priklausytų nuo jos ir tiek lenktųsi prieš ją. nes tikrai neturėjo su kuo skaitytis: karalius buvo jo valdovės pastatytas. jai buvo pripažinta g ar a n t i j a. o karalius tik vyk­ dė jų valią. grasino bausmėmis. kuris drįso kalbėti prieš jo siūlymą. Seimas buvo priverstas įvykdyti visus jo reikalavimus. kad tegalima daryti tik tai. Griežčiausi Repnino priešai buvo Krokuvos vyskupas Soltykas.) metu jis nedrįso priešintis Repninui. kad. Radomo konfederacijos ir 1768 m. Karalius ir Čartoriskiai liko ne­ paliesti. ir t. pats karalius ir daugybė didikų per jį gaudavo iš Kotrynos pinigų. kad kitatikiai turės lygias teises su katalikais. tik neturėjo energijos valdyti. kad nebūtų pakeistos kardinalinės teisės. o save laikė jos įgaliotiniu. Konfederatų žymiausios jėgos buvo išblaškytos. Jie ėjo tik prieš karaliaus ir Čartoriskių siekiamas reformas. kas palaikė reformas.t. jis atsakė. Matydamas Rusijos galybę. norėjusiam juos užtarti. seimui. tai ir prasidedąs judėjimas buvo nukreiptas drauge ir prieš jį. Bet iš tų pačių žmonių. sa­ kėsi ginanti jos laisvę. Šis judėjimas prasidėjo dar ne­ pasibaigus Repnino komanduojamam seimui. seimo metu Repninas jau perdaug aiškiai išėjo iš tokių bičiuliškų ribų: panieka. Tuo būdu Rusijai buvo pripažinta teisė žiūrėti. li­ teratūra. jam priešinančiųsi dvarų sunaikinimas ir senatorių ištrėmimas į Rusijos gilumą buvo jau visai nepanašūs į bičiulišką globą veiksmai. o dabar jai buvo duotas juridinis pagrindas. Karaliaus ryšiai su Rusija. ruo­ šėsi valdyti valstybę. jog taip pasielgsiąs su kiekvienu carienės priešu. — tais pačiais 1768 m. Kijevo vysk. negalėjo prie jų dėtis. Labai greit judėjimas apėmė visą Lenkiją ir Lietuvą. darniai sugyvendamas su Repninu. kad su rusais kovoti neįmanoma. kad karaliai bus tik renkami. T o ­ dėl. dalis Lenkų bajorijos. kad Rusijai buvo pripažinta teisė p r i ž i ū r ė t i R e s p u b l i k o s v i d a u s g y v e n i m ą . Tuo būdu buvo paliktas nepaliestas libetum veto. Tuo tarpu jis iš tikro troško pakelti savo valstybės gerovę. kurie 1767 m. Zaluskis ir Lenkijos lauko hetmonas Ževuskis su sūnum.

rugpiūčio 5 d. Pirmasis Respublikos padalinimas (1772 m. jis prisidėjo 411 .). Konfederacijos galas. Žodžiu. jie visi norėjo būti pirmaisiais ir nenorėjo pasiduoti kieno nors valdžiai. jų vyriau­ siasis buvo vėliau Prancūzų re­ voliucijos metu labai pasižymė­ jęs generolas Diumurjė (Dumouriez). Tai buvo karališkosios didybės įžei­ dimas. Tačiau Austrija. pasi­ kėsindami ant karaliaus laisvės. Konfe­ deratai pakriko. Lenkijai Prūsijoj buvo paliktas tik laisvasis Dancigo miestas ir kyliu į ją įsikišęs Tornas. Karalius tuo tarpu jau buvo beketinąs irgi prisidėti prie kon­ federatų (jo kariuomenė prieš Simanas Kasakauskas. Jie manė. Todėl po ilgų derybų ji pagaliau su­ tiko su pasidalinimo mintim. Prancūzija net davė pinigų ir atsiuntė karui va­ dovauti karininkų. negu leisti pasinaudoti Prūsijai. gaudama už tai atlyginimą iš Respublikos žemių. juo kiekvienai buvo numatyta tam tikra dalis.). iki tol gyvenusi Austrijoj. o P r ū s i j a — Lenkijos Pavyslį ir Varmijos vyskupystę.1 7 9 4 m. nes patys konfedera­ tų vadai tarp savęs nesutiko. Bet kaip vienas energingiausių Lietuvos tik tuo metu konfederatai pasi­ konfederatų vadų. ji tik pareikalavo ir sau dalies. Turkijai karas su Rusija nesisekė: Rusija užėmė Moldaviją su Va­ lakija. kurios i sostą norės pasodinti savo kandi­ datą. buvo pagaliau įvykdytas Prūsų karalių siekimas iškelti savo valstybę į pirmaeilių Europos galybių tarpą. Iš visų tų trijų vals­ tybių daugiausia pasinaudojo Prūsija. vėliau Tarskelbė nepripažįstą Stanislovo govicos konfederatas ir paskuti­ Augusto ir kovoja už jo pašali­ nysis Lietuvos didysis hetmonas ( 1 7 9 3 . Apgautas Repinino Radomo konfederacijos metu. Europos valdovus konfederatai nuteikė net prieš save. juos pa­ laikė ir Austrija. Tuo būdu Prūsų karaliaus valdomas Brandenburgas buvo sulietas į vieną valstybę su Prūsija. jau niekur neberasdama paramos. beveik visos Vitebsko ir Mstislaulio vaivadijos ir dalis Minsko vaivadi­ jos. bet jam nepasisekė. Tuo būdu R u s i j a i t e k o Lat­ gala. turėjo grįžti ir nusileisti. buvo pasirašytas visų 3 valstybių traktatas. Į sostą daug konkurentų nebuvo. Kotryna bemeilijo palikti Respubliką neliestą. Netvarkingas partiza­ niškas kovas jis bandė perorga­ nizuoti į reguliarų karą. kad Rusija tas žemes grąžintų Turki­ jai. Tuo būdu 1772 m. Rusija užėmė rytinę didžiosios Lietuvos kunigaikštijos dalį iki Dauguvos ir Dniepro. Tam kurį laiką priešinosi tiktai Ma­ rija Terezija. jų pusėn stos visos valstybės. kuriam nė vienas Europos valdovas negalėjo pritarti. Už lei­ dimą užimti dalį Lietuvos ir Lenkijos žemių jis reikalavo ir sau dalies. sutiko su padalinimu. kurias jos tuojau po to ir okupavo. jų vadovybė. iš ten turėjo išsikelti ir. Bet tuo atveju prieš ją galėjo stoti Austrija drauge su Prūsija. jų pusėn stojo visi Rusijos priešai ir konkurentai.Turkija. Ir šiuo metu didžiausią atsparumą parodė tas pats Radvilą. juos jau nebekariavo). karaliui pasisekė grįžti į Varšuvą. nau­ jasis užsienių ministeris vengė konfliktų ir Austrijos siūlymui bu­ vo abejingas. Bet išėjo kitaip. Bet Prancūzijoje jau buvo pasikeitę ministeriai. Įsiveržusios sąjungininkių valstybių kariuomenės savo dalis užėmė be jokio pasipriešinimo. nimą. konfederatams padėti apsiėmė Prancūzija. Vieną naktį konfederatų būrys Varšuvos gatvėje sučiupo važiuojantį karalių ir gabeno jį į savo stovyklas. kad Respublikos sostą paskelbus laisvu. nenorėdama viena kariauti prieš Rusiją ir Prūsiją. nenorėdama leisti Rusijai pasilikti tų 410 žemių. Tad Austrija. O be to. kuri net padarė puolimo bei gynimosi sutartį su Tur­ kija. Tik tamsią naktį jiems paklydus ir pakrikus. Tuo tarpu Prūsų Fridri­ kas Didysis iškėlė mintį. A u s t r i j a užėmė dalį Mažlenkių ir Galicijos. Maža to. šiaurinė dalis Polocko vaivadijos su pačiu miestu. Sujungus savo valsty­ bę į vieną plotą ir ją žymiai padidinus. kviesdama ir Prancūziją į pagalbą prieš Respublikos pa­ dalinimą. kaip tik tuo metu ir tarptautinė politika pakrypo konfe­ deratų nenaudai. jau ruošėsi įsikišti į karą.

413 . Visiems darbams vadovavo naujas Kotrynos II atstovas Štakelbergas. Jis ilgai ne­ grįžo. daugiausia Rusi­ jos papirkti. vis svajodamas prieš Rusiją su­ kelti Prancūziją ir Turkiją. neleidžia atstovams išeiti iš salės. Reitanas. bet nebegalima buvo aplenkiu ir sąjungininkių. t. turėjo pagaliau grįžti ir susitaikinti su karalium (1777 m. y. visas seimas nedirbo: visus reika­ lus svarstė tik iš seimo narių ir senatorių sudaryta 30 žmonių delegacija. kuri dar ilgai laikė Lietuvoje ir Lenkijoje Scena iš 1773—1775 m. Protestuodamas prieš seimo sukonfederavimą ir Rusų skiriamą maršalką Poninskį. Padalinimo patvirtinimas 1773—1775 m. Tuo tarpu Respublikoje visi buvo apkvaišinti padalinimo ir nežinojo. dėl ko nebūtų gautas tų trijų valstybių sutikimas. ir išrinkti atstovais. tik patvirtinda­ vo jos priimtus įstatymus. ragindamas normalia tvarka išsirinkti maršalką ir pradėti seimą. (Mateikos paveikslas). perorganizuotas visas valstybės aparatas ir naujosios santvarkos neliečiamybės g a r a n t i j a pripažinta visoms trims padalinimo dalyvėms valstybėms. 1768 metais garantija buvo pripažinta vienai Rusijai. Rusų ir Prūsų atstovų pastangomis seimas 412 buvo sukonfederuotas. Reikėjo gauti iš jos padalinimo patvirtinimą ir padaryti su ja taikos sutartį. protarpiais susirinkdamas.). kad esančios susigrąžintos atplėštosios žemės. Vienoje jo pusėje yra Kotrynos atvaizdas. o seimas. neilgai laikęsis Lietuvoje. o kitoje carų herbas — dvigalvis erelis ir Rusijos užgrobtų žemių žemėlapis. Bet jam nesisekė: išbuvęs emigra­ cijoj net kelerius metus. prie Baro konfederacijos. karalius sušaukė seimą (1773 m. Tuo būdu toliau Respublikoje nieko nebegalėjo būti pakeista. kad kas nors jo ne­ išardytų. doresnieji bajorai seimo šalinosi (daugelis. ne­ atvažiavo į seimą). vėl iš­ vyko j užsienį ir užsiėmė daugiausia diplomatija. kad leng­ viau būtų suvaldyti atstovus. seimo pradžios. bet. Kad darbas lengviau eitų. joms reikalau­ jant. Naugarduko atstovas T. Vėliau betgi vėl visą globą pasiėmė viena Rusija. Jam vadovavo vieni parsidavėliai. reikėjo dar sutvarkyti santykius su pačia Respublika. seime Rusijai.. tačiau niekas nedrįso kariauti prieš 3-jų tokių galingų valstybių sąjungą.I ir II padalinimui paminėti Kotrynos II išleistas medalis. Viršuje užrašas. Karalius iš pradžių dar bandė rasti sąjun­ gininkų kitose valstybėse ir gintis. Todėl. Krašte visur buvo pilna svetimos kariuomenės. Šitaip buvo patvirtintas padalinimas. Ant erelio skyde — Lietuvos Vytis. net visiems nusileidus. dabar garantijos idėja buvo taip pat jos iškelta. ir į seimą prilindo daugiausia visokių svetimųjų papirktų atstovų. nes buvo bijomasi. Prūsijai ir Austrijai užėmus sau pasiskirtas sritis ir likvidavus konfederatus. atsigulęs ant slenksčio. ką veikti.). 7.

Todėl ir valdžios apkarpymas jam neišėjo į bloga.savo kariuomenę: garantija jai dar buvo pripažinta atskiru aktu. Vis dėlto per keliolika savo veikimo metų Taryba daug ką padarė. kuri geriau val­ dytų ir kartu varžytų karalių. ministeriai) vykdė įstatymus gyvenime. o svarbiausia. seimo patvirtintos konstitucijos nespėjo įsigalioti gyvenime. Ji buvo bendra Lietuvai ir Lenkijai. yra labai sunku ir daug atseina. Buvo palikta ir liberum veto. valstybės dvarų ir vietų dalinimas iš jo buvo atimtas: urėdus turėdavo atiduoti visada vienam iš 3 Nuolatinės Tarybos pasiūlomų kandidatų. kad suvaldyti padriką valstybę. karalius stengėsi visą laiką veikti. ir karalių elekcija ir bajorijos teisė neklausyti karaliaus. savas. kaip buvę. Buvo paliktos taip pat Čartoriskių įsteigtos karo ir iždo komisijos. Tačiau visi anarchijos pradmenys pasiliko. o Nuolatinės Tarybos veikimo metu pasidarė visiems artimas. Jose buvo pakeistas tik vienas kitatikius (disi­ dentus) lietęs punktas: jų teisės buvo suvaržytos. prižiū­ rėdama jos narių parinkimą. bet. Bet kariuomenės skaičių buvo leista padidinti iki 30. Karaliaus valdžia buvo labai susiaurinta: jis pasidarė tik Nuolatinės Tarybos pirmininku ir turėjo pasirašinėti visus Tarybos balsų dauguma priimtus nutarimus. Rusija tikėjosi galėsianti ją laikyti savo įtakoje. atskiri. Kiekvienas or­ dinarinis seimas (jis susirinkdavo kas 2 metai) pusę tarybos na­ rių turėdavo pakeisti naujais arba perrinkti iš naujo. nevykdant pacta conventa punktų. Visa taryba buvo padalinta į 5 departamentus (jų kiekvienas vedė atskirus reikalus) — karo. Visų pre­ tenzijas sutaikinti jam buvo nelengva. gavo iš jos teisę padaryti kai kurių administracinių pagerinimų. Tuo pat metu buvo suorganizuotas lig šiol nebuvęs centralinės val­ džios organas. Po ilgų derybų Nuolatinė Taryba buvo sudaryta. įvedus Nuo­ latinę Tarybą. aiškinti įstatymus ir spręst kylančius konfliktus. pavadintas Nuolatine Taryba. Rusija norėjo Respubliką pasilaikyti savo įtakoje. Jis palengva paėmė Tarybą į savo įtaką. jį derino. 8. jų naujai pastatytose bažnyčiose buvo uždrausta skambinti varpais. užsienio. 1768 m. Be to. Pirmoje valdymo pusėje jis buvo nekenčiamas ir niekinamas. 9. kad. Austrija čia kišosi kuo mažiausiai. Kaip ir anksčiau. ir teisingumo. Ji turėjo didelę reikšmę ir Lietuvai. seime Kardinalinės teisės. Todėl ji nu­ sprendė suorganizuoti tvirtesnę centro valdžią. vad. jų senatorių negalėjo būti nė vieno. nes jis 414 stropiai prižiūrėjo jos narių parinkimą. Tuo būdu Nuo­ latinė Taryba tų atskirų organų veikimą tik prižiūrėjo.000 (nuo 1717 m. Šitoks organas turėjo būti N u o l a t i n ė T a ­ r y b a . teis­ mai. jis įgavo daugiau pasitikėjimo ir tapo iš tikro mylimas. Iš tikro ji visą laiką liko Rusijos ambasadoriaus įtakoje. neleistų jam niekad iš Rusijos įtakos išsprūsti. jis palengva su­ gebėjo patraukti į savo pusę didžiąją dalį bajorijos. kurioje kiekviena jos priešininkė valstybė galėjo su­ kelti bajoriją. Respublika turėjo teisę laikyti tik 24. kaip malonę. N u o l a t i n ė T a r y b a susidėjo iš 18 senatorių ir 18 at­ stovų. Bet ji iš praktikos žinojo. arba administracijos. Iki tol Lietuva ir Lenkija buvo 415 . Ji buvo pirmoji centro valdžia. ir į seimą galėjo pakliūti tik 3 disidentų atstovai. ištisą eilę metų nebebuvo jokių sąmyšių. Todėl šitam padalinamajam seime kilo rei­ kalas Respublikos gyvenimą geriau sutvarkyti. nepamiršdamas nė vieno prašančio. Per 5-ius konfederacinių karų metus visa valdžia iširo. Nuolatinės Tarybos periodo reikšmė Lietuvai Nuolatinė Taryba išgyvavo 14 metų (iki 1789 m. policijos. taikydamasis prie Kotrynos II ir jos ambasadoriaus noro.000 kariuomenės). Buvo patvirtintos 1768 m. Karalius ir da­ bar nusileido Kotrynai. Valstybės perorganizavimas 1773—1775 m. kurių garantu vėl tapo Rusija ir jos są­ jungininkės.). o atskiri Lietuvos ir Lenkijos valdžios aparatai (komisijos. iždo. 2 / 3 jų turėjo būti lenkai ir 1 / 3 lietuviai. kaip vykdomieji organai. o per ją tikėjosi valdysianti visą kraštą. po 1 iš Lietuvos. y. Bet vis dėlto tatai karaliui neišėjo blogan. k a r d i ­ n a l i n ė s t e i s ė s . stengdamasis būti tei­ singas. Nuolatinė Taryba visą veikimą turėjo tik prižiūrėti. Didlenkių ir Mažlenkių. nes buvo užsiėmusi savo reikalais ir į savo sąjungininkių šeimininkavimą žiūrėjo la­ bai nepalankiai. t. Su ja Respublikos reikalais artimai bendradarbiavo tiktai Prūsija. Nuolatinė Taryba. o anos komisijos ir kiti organai liko.

Kultūrinė ir ekonominė būklė XVIII amž. Aplink Vytį — dar 8 kiti herbai: viršuje — popiežiaus Grigaliaus XIII. Be Nuolatinės Tarybos. kad joje visada daugiau galėjo lenkai. Lietuvos Istorija. kuria jis uždarė visų pulte puolamą jėzuitų ordiną. Buvo nu­ tarta visus jėzuitų turtus sunaudoti švietimo reikalams ir įsteigti vadinamąją E d u k a c i n ę K o m i s i j ą . kad Taryboje buvo net 2 / 3 lenkų ir tik 1 / 3 lietuvių. ką daryti su liekan­ čiais didžiuliais jų turtais ir kam pavesti mokyklas. Kaip tik tuo metu. Jėzuitų ordino panaikinimas ir Edukacinės Komisijos įkūrimas (1773 m. Vienodos abiem valsty­ bėm problemos ir vienodi pavojai abiejų kraštų bajorijai ėmė atrodyti vienu bendru pavojum. nes dabar karalius kaskart vis labiau ėmė varyti savo politiką. ją dar labiau artino. rodo. Bet jau tas vienas dalykas. kaip j savą valdžios organą. kuris Stanislovo Augusto laikais ir be Tarybos buvo gerokai pažengęs. Tada besivaržydami didikai būrėsi į partijas. pačioje apačioje — vysk. t. ir. Taip pat jai buvo pavesta Jėzuitų akademijos antspaudas (XVIII amž. Jos viršuje esančio Vyties skyde yra tas pats I H S ženklas. Ji tuojau turėjo perimti į savo žinią visas buvusias jėzuitų mokyklas ir jų turtų pajamas. gale 1. kurio skyde vietoje dvigubo kryžiaus yra vadinamoji Jėzaus monograma (I H S). nepaisydami. Rektoriaus lazda (sidabrinė) pradėta vartoti Vazų laikais. deši­ nėje — St. Batoro. 416 III.) ir rektoriaus valdžios ženklas. seimas. y.) Edukacinė Komisija. Lietuvos ir Lenkijos didikai ypatingai ėmė bendrauti. tiek Lenkijoj daugumas mokyklų. jie būtų galėję kliudyti. Be to. Todėl bajorija dar labiau pra­ dėjo jaustis sudaranti ne tik vieną visuomenę. buvo svarbu tik gauti daugiau sąjungininkų ir nugalėti savo konkurentą. kai ėjo didžiausios jų varžytynės dėl valdžios karalių Saksų laikais. kaip tik to pat padalinamojo seimo metu buvo įkurtas dar vienas bendras Lietuvai ir Lenkijai orga­ nas.visiškai atskiros valstybės. kad nepriklauso tai pačiai valstybei. Be to. o dešinėje — Poniatauskų. 27 417 . Tiek Lietuvoj. kad stengėsi pasidaryti jos nariais arba jos nariams pasigerinti. perėmė maždaug karaliaus turėtąsias teises. Bendrą jos turėjo tik valdovą ir retai tesusirenkantį seimą. kuri rūpintųsi mo­ kyklomis. žemiau kairėje — Vazų. kurios turėjo visiškai atskirai orga­ nizuotą savo valdžią. jei Lietuva būtų pradėjusi kokią nors savarankišką politiką. jo kairėje — Zigmanto Augusto. bet ir visą abiejų valstybių bajoriją artino jau kiti reikalai. Tiesa. Tačiau tuo pat metu ne tik didikus. Baro konfederacijos metu vėl abiejų valstybių bajorija bendrai kovojo su Rusų priespauda. Todėl tuojau kilo klausimas. daug reiškė pats faktas. tiek lietuviai žiūrėjo į Tarybą. kad tiek lenkai. Nuolitinė Taryba nė vienoje vals­ tybėje nieko nevaldė. kuri perėmė kaip tik tuo metu panaikinto jėzuitų ordino mokyklas ir ėmė rūpintis visu švietimu. atėjo popiežiaus bulė. jo kairėje — Radvilų. Pirmiausia visi bendrai kovojo prieš karalių (todėl Radomo konfederacijai net Lenkijoje va­ dovavo lietuvis Radvila). bet net ir vieną valstybę. ji tik prižiūrėjo atskirų valstybių valdžių veikimą. kai susirinko 1773 m. o dešinėje — Sapiegų. Todėl pati Taryba dar labiau artino jau gana glaudų Lietuvos ir Lenkijos bajorijos susigyvenimą. Visa tai. Antspaudo viduryje — Vytis. kad Nuo­ latinėje Taryboje sėdėjo lietuviai kartu su lenkais. kurie abiejų valstybių artėjimui jau buvo labai dideli veiksniai. o taip pat ir Vilniaus akademija buvo kaip tik jėzuitų išlaikomos. žinoma. Stanislovo Augusto laikais ponų varžytynės tokių griežtų formų jau nebeįgaudavo. Tai buvo vadinamoji E d u k a c i n ė K o m i s i j a . Protasevičiaus.

pačios Edukacinės Komisijos išlaikomų moky­ klų. kuriai priklausė visų kitų krašto mokyklų priežiūra. Lietuvos mokyklų būklė Edukacinės Komisijos laikais Jėzuitų turtai. o Lenkijoje — 383. ypač Lietuvoje. dar buvo likusių ir tebe­ veikė nemaža vienuolynų mo­ kyklų. joms būdavo pridedama dalis Lietuvos Vysk. buvo išnuomoti neribotam laikui bajorams iš 4 ^ 2 % nuo įkainotos dvaro vertės. Pinigai. Lenkijos moky­ kloms savų pajamų nepa­ kankant. Vilniaus vyskupas. Visi buvusieji jėzuitų dvarai. Be to. buvo nepaprastai dideli. Tokia V y r i a u s i ą j a L i e t u v o s M o k y k l a buvo pavadinta buvusi jėzuitų Vil­ niaus akademija. Lietuvoje jų buvo išskolinta 2. o pinigus tie­ siog vagia. tai ir pa­ jamų Lietuvoje buvo dau­ giau. kad už tuos pinigus ir Lietuvai būtų įsteigta tokia pat mokykla Vil­ niuje.339. ir visi žymesnieji bajoraičiai vyko tenai mokytis. vadovėliais ir pinigų sunaudojimu. pirmasis Edukacinės Komisijos pirmininkas. tiek už kapitalus Edukacinei Komisijai buvo mokama 4 / 2 % Greit pasirodė.877 auks. Komisija turėjo rūpintis tik pačiu mokymu. dar buvo įkurta kadetų mokyklėlė Gardine. seimo nu­ tarimu. Todėl 1776 m. o šios apygardėlėmis. todėl Lie. pir­ mučiausia ėjo Lietuvos mokyklų reikalams. Be to. Tiek už išnuomotus dvarus. Visus jų turtus surašius. tebebuvo dar keletas ir protestantų mokyklų. Ignas Masalskis. ir jos pradėjo skursti.753. Tačiau varšuviškė kadetų mokykla visiems buvo pavyzdžiu. negu Lenkijoj. Pirmiausia Lietuvoje ir Lenkijoje buvo padaryta po vieną vyriausiąją mokyklą. 2. Bet kadangi Lietuvoje jėzuitų turtų buvo daug daugiau. tos komisijos buvo panaikintos.438. jėzuitai turėjo daug išskolintų kapitalų. o Lenkijoje net 4. ir visi turtai pavesti Edukacinei Komisijai. Šitam darbui atlikti Lietuvoje ir Len­ kijoje buvo sudaryta po atskirą D a l o m ą j ą K o m i s i j ą . Ten irgi mokėsi daugelis Lietuvos bajoraičių karininkais. Komisija buvo įkurta bendra Lie­ tuvai ir Lenkijai.visų kitų mokyklų priežiūra. Toliau visas kraštas buvo padalintas apygar­ domis. Tačiau šitas klausimas visą laiką liko neišspręstas. bajorija nuolat reikalavo nuo pyko ir mokyklų kursu buvo 21. Bet pinigų grobstymas nesi­ liovė: dažnai jų pritrūkdavo net mokykloms. pajamų. pasirodė. Edukacinė Komisija perorgani­ zavo visą mokyklų tinklą. Lietuvoje tokių apygardų su 7 metų mokyklomis buvo 4. o apygardėlinių mokyklų su 6 metų 418 419 . Mokyklų priežiūra dabar buvo pavesta V y r i a u s i a j a i L i e] atliekamas sumas skirti Lietuvos kariuomenei. kad metinės pajamos iš jų Lietuvoje siekė 522.V y r i a u s i o s i o s Lietuvos Mokyklos tuvos bajorija buvo nepatenantspaudas. gaunami iš Lietuvoje bu­ vusių jėzuitų dvarų. kinta ir nuolat reikalavo. Šios mokyklos išlaikymui Lietuvos iždas duodavo Va lėšų. Sta­ nislovas Augustas. tad iš viso buvo 25 mokyklos. kad Dalomosios Komisijos su tais turtais daro biznį — dvarus labai pigiai dalina savo artimiesiems. o joms reikalingiems mokytojams paruošti Vilniuje buvo įsteigta mokytojų seminarija Be tų. Tik Radvilos savo Nesvyžiaus dvare įsteigė mažesnę kadetų mokyklą daugiausia savo reikalams. Todėl Lietuvos 1762—1794 m.819 auksinų. renkamas karalium pasižadėjęs. netru­ kus įkūrė kadetų korpusą Varšuvoje. Pradžios mo­ kyklos buvo kuriamos prie visų parapijų.847. Naujoji mokyklų sistema. o ne Lenkijos mokykloms.

Volkoviske. O tat reiškė. nepaprastai mokslintas ir didelis knygų mėgėjas. kurie rūpinosi Lietuvos mokyklomis. Dėl to jis buvo pašalintas iš komisijos pirmininko vietos. Ji buvo suskirstyta į dvi kolegijas. tekdavo būti 2 m. Ypač daug mokyklų tebe­ turėjo pijarai. Iš to būtų galėję išeiti nemaža naudos. be to. Masalskis liko komisijos nariu. F i z i n ė j e k o l e g i j o j e buvo mokoma gamtos mokslų. Tai buvo labai mokslintas. 421 . tvarkant Lietuvos mo­ kyklas. Naujoviška mokyklų linkmė. Valstybės atžvilgiu senoji karta buvo kon­ servatyvi ir bajoriškųjų laisvių garbintoja. ir Ščucine. t. darbštus. 1793— trūkdavo pinigų. Jo pastangomis buvo pastatyta ir dabar tebestovinti gražioji Vilniaus katedra ir di­ dingi vyskupų rūmai Verkiuose (dabar jų jau nebėra). ir jo vyskupijoje gražiai klestėjusios pradžios mokyklos vėl sunyko. Jis buvo ir pirmasis Edukacinės Komisijos pirmininkas. Bet to meto bajorija ir didikai buvo įpratę visur. II N a u g a r d u k o apygardoje jų buvo Minske. Liubešave ir Žuravicuose. o jaunoji karta išdidžiai siekė reformų. Edukacinės Komisijos idėja buvo tikrai vykusi: tai buvo iš viso pirmas atsitikimas Europoj. pabaigos Lietuvos asme420 nybė. Merkinėje. tik kai kurie daly­ kai—lenkiškai (galutinai lenkų kalba čia buvo įvesta tik 1816 m. Mokykloje buvo dėstomi visi to meto universitetiniai mokslai. Mokyklų reformatoriai buvo kupini šviečiamosios prancūzų literatūros idėjų. Va­ dinamoje m o r a l i n i ų m o k s l ų k o l e g i j o j e buvo mokoma filosofijos. Lydoje. Iš vienos pusės. teologijos ir teisės mokslų. būtų buvę sąžingesni. Tuo būdu V. jau universiteto laikais). buvo sudarytos 4 apygardos. Ne mažiau nuopelnų iš pradžių turėjo ir Vilniaus vyskupas M a s a l s k i s . išskyrus Žemaičius. taip pat jis buvo ir vienas iš daugelio rusų parsidavėlių. kur tik prikišdavo savo pirštus. teisingas. Edukacinės Komi­ sijos įkūrimas buvo jo sumanymas.t u v o s M o k y k l a i . Edukacinė Komisija nė vienos vienuolynų mokyklos neperėmė į savo žinią. Nesvyžiuje. bet įsižeidęs jau nebesirūpino mokyklomis. I G a r d i n o apygardoj apygardėlinių mokyklų buvo šiose vie­ tose: Vilniuje. Vėliau. kurie stovėjo prie to darbo. jis buvo gobšus turtų graibstytojas. ir jų sukurtoji mokykla buvo jau liberališka. vicekancleris. kurių kiekvie­ noje buvo po vieną 6 klasių a p y g a r d i n ę ir po keletą triklasių a p y g a r d ė l i n i ų mokyklų. Tačiau. ši jau nebegalėjo susikalbėti su senąja. Cholopieničiuose. Užtat daugumas mokykloms skirtų pinigų žūdavo visokių agentų kišenėse. (V kl. Kretingoje. Bialoje. didžios išminties. nes Vilniaus vysku­ pija tada apėmė visą didžiąją kunigaikštiją. Tuo būdu bajorų visuomenė kultūriškai suskilo. kad visose plačios Vilniaus vyskupijos para­ pijose buvo įsteigtos pradžios mokyklos (būdamas vyskupas. atidengė 300. misijos iniciatorius ir Lietuvos mo­ Po kelerių metų padaryta revizija kyklų globėjas (t 1812 m. doras. netvarkingai gyvendamas. Tad paskutiniaisiais Respublikos gyvenimo metais padarytosios reformos buvo j a u n o s i o s k a r t o s darbas. jis pri­ 1773—1793 m. matematikos ir medicinos. Edukacinės Ko­ savo reikalams dalį mokyklų lėšų. jis įsakė visiems savo kunigams steigti mokyklas. Slucke. Pirmininku tuomet tapo karaliaus brolis — primas. Bet iš kitos pusės. Apygardinėse mokyklose mokslas buvo išeinamas per 7 m. Bobruiske. Kai naujoji mokykla išauklėjo jaunąją kartą. Todėl ir jo reikšmė nevienoda. ir sunaudojo 1795 m.. jis buvo viso to darbo siela. nors mokymą jose vis dėlto prižiūrėjo. jei žmonės. Dombrovicoje. kad jos sunyko beveik visoje Lietuvoje. Daugumas dalykų tebebuvo dėstoma lotyniškai. pasipel­ nyti. žymiausias buvo vicekancleris J o k i m a s C h r e pt a v i č i u s . y. kad švietimą paėmė į savo žinią pati valstybė. Visam krašte.). ir mokyklos pradėjo skursti. apygardėlinėse mokyklose visos klasės buvo dvimetės. Višniove. tik dabar jų buvo daug daugiau pristeigta. Panevėžy. Pradžios mokyklos ir toliau liko prie vienuolynų ir parapijų. o vėliau per dekanus jas prižiūrėjo). Raseiniuose ir Ukmergėje Ne visos tos mokyklos buvo išlaikomos Edukacinės Komisijos — dalis jų tebebuvo išlaikoma vienuolynų. bet menkos moralės vyras. IV K r a ž i ų apygar­ doje buvo Kaune. Jokimas Chreptavičius. todėl mokslas jose trukdavo tik 6 metus. — žmogus morališkai nesusiteršęs. jis buvo didelis mokslo ir meno globėjas.000 auksinų išeik­ vojimą (didelę tos sumos dalį buvo išeikvoję vyskupo agentai. Berezvieče ir Lužkose.). kuris daug sunau­ dojo visuomenės pinigo. Pastoviuose. Ypač didelis jo nuopelnas buvo tas. Tai šviesiausioji XVIII amž. kancleris. Iš žmonių. tačiau už viską teko jam atsa­ kyti). Žymesnieji mokyklų kūrėjai. III B r a s t o s apygardoje tų pat mokyklų buvo Pinske.

tik spaudė. Lydai. kad jie sumokėtų daugiau mokesčių. Tačiau visas tas judėjimas lietė tiktai bajoriją. Po I pada­ linimo buvo ketinta paruošti visų Respublikos įstatymų ko­ deksą. Privatiniuose bajorų dvaruose jie buvo visiškoje pono valdžioje. Mozyriui. kad Respublika laikantisi netvarka. tenai reikėdavo žinoti. kuri karskart vis labiau ėmė kištis į Respublikos vidaus reikalus. Pakilo net ekonominis gy­ venimas. o mokėjo mokesčius. Šiaip. Miestiečiais ir valstiečiais tuo tarpu niekas nesi­ rūpino. iš Vakarų atėju­ sios šviečiamosios literatūros įtakoj. darbas buvo pavestas vienam mokslintam Lenkijos 423 . kad jie visiškai neturėjo jokių teisių. kad būtų galima pašalinti tą priespaudą. valstiečiams skųsti poną jo paties draugams ar giminėms buvo gana sunku. kaip susitvarkyti. Volkoviskui. Mat. yra neteisingas. Minskui. kad nėjo baudžiavos. beveik vienin­ teliu jų verslu pasidarė smuklių laikymas. 1768 m. tai jų teisėju ir valdovu būdavo seniūnas. Brastai ir Gardinui). Socialinis Lietuvos gyvenimas X V I I I amž. tatai vertė ją susirūpinti. Jei kartais koks seniūnas nenorė­ davo to laikytis. kaip ir valstiečiai. ir ponas juos išnaudojo. Miestuose gyvenę ž y d a i taip pat skurdo. kartais būdavo net jie patys apkaltinami maišto kėlimu ir. o jei priklausydavo privatinio dvaro. Stanislovo Augusto laikais valstybės gy­ venime pradėjo rodytis gerėjimo žymių — buvo padaryta reformų. O visa tai pirštu prikišamai rodė bajo­ rijai. Kaunui. visi miestai buvo pavesti seniūnų priežiūrai. tokias valstiečiai turė­ davo ir eiti tiems dvarams. priešingai. Tiesa. arba vadinamosios magdeburginės. pirmosios Čartoriskių reformos buvo tuojau apgriautos. Bet vis dėlto perdaug toli nukrypti nuo inventoriuose pažymėtų pareigų. ir dažniausiai jie nieko nelai­ mėdavo. kur nuomojo bajorų pastatytas smukles. o 1776 m. Jas apgriovė Rusija. Trakams. Pasiskųsti nebuvo kam. Miestai. jie priklausė pono. Tuo būdu miestiečiai pasidarė tokie pat beteisiai. Miestai buvo net dar labiau suvaržyti. (Norblino braižinys. reikėdavo žinoti. Jei jie priklausydavo karališ­ kojo dvaro. Blogiausia. Baudžiavos panaikinimo klausimas. Pinskui. buvo spausdinama daugybė visuomenės santvarkos nagrinėja­ mųjų ir reformų siūlomųjų raštų. Kokios pareigos bū­ davo pažymėtos tuose inventoriuose. seimas iš visų mažesniųjų Lietuvos miestų atėmė savivaldybes. pla­ čiųjų visuomenės sluoksnių būklė beveik nepasikeitė. jog senasis posakis. teisės buvo paliktos tiktai Vilniui. kiek tik ga422 Valstiečio sodyba XVIII amž. vadinamuo­ siuose inventoriuose. pakvietus kariuomenę. kaip ir valstiečiai. daug daugiau reikalauti iš valstiečių būdavo nepatogu. Kiek geriau buvo b a ž n y t i ­ n i u o s e i r v a l s t y b i n i u o s e d v a r u o s e . Apie baudžiavos pa­ naikinimą bajorijos daugumas nenorėjo nė girdėti. kiek iš jų imti mokesčio (V4 visų karališkųjų dvarų — seniūnijų ir tenutų — pajamų būdavo atiduodama kariuomenės reikalams). skaudžiai nubaudžiami. Valstiečiai dar labiau skurdo. Atsirado net laikraščių. tai valstiečiai galėjo skųstis. Daugelis jų išsikėlė į kaimus. kokias pa­ reigas eina valstiečiai: kai tekdavo tuos dvarus perduoti nau­ jam ponui arba kai tam tikra komisija tikrindavo dvaro pa­ jamas. tai jų teisėju ir valdovu būdavo jo savininkas (savivaldybės. visuomenės švietimas pakilo.3. reikalaudavo daugiau.). Be to. gale Reformų kryptis. darytas 1777 m. beveik nuolat Lenkijoje ar Lietuvoje buvo Rusų kariuomenės dalių. Įėjo. nes ten vals­ tiečių teisės buvo surašytos tam tikruose aktuose. Naugardukui. gale. Jie tik tuo tesiskyrė nuo vals­ tiečių. o ypačiai po mokyklų re­ formos. Žinoma. Jos ambasadorius čia pasidarė visagalis.

Merkinės dvaro (prie Turgelių. (Lietuvos bajo­ rija to kodekso įvedimui priešinosi dar ir dėl to. 4. tai bajorija šaukte šaukė ant jo dar seimeliuose. Paulovo rendorius kanauninkas Povilas dvaro valstiečių savivaldybės Bžostauskas visus savo kūrėjas (f 1827 m. nes į jų dvarus pribėgdavo valstiečių net iš užsienio. matydami. Lietuvos refedidelis valstiečių globėjas. susirinkę į seimą. Seimas priėmė eilę konstitucijų. nerimo. o atstovai. kurie buvo panaikinę baudžiavas. o mus — mužikais".). Su tokiais laisvaisiais valstiečiais jie darė sutartis. tai jiems buvo įkeisti valstybiniai dvarai. A t m e t ė j į s v a r b i a u s i a d ė l v a l s t i e č i a m s d u o d a m ų j ų p a l e n g v i n i m ų . kai krašte šeimininkavo visoki rusų parsidavėliai. dvaro reikalais. pa­ galiau visas kraštas buvo nuteriotas Baro konfederacijos metu: tada viską plėšė ir naikino ne tik būriai konfederatų ir rusų kariuomenė.). bet ir daugybė plėšikų gaujų (jos dažnai dėjosi kovojančiais konfederatais. O kadangi 425 . — šaukė bajorija. Baudžiavos naikinimas atskiruose dvaruose. kad valstiečių vergovė ne tik nežmoniška. buvo pateiktas seimui pa­ tvirtinti. Todėl kai kurie iš jų patys savo iniciatyva išlaisvino valstiečius. kad jis buvo skiriamas abiem jungtinėm valstybėm: Lietuva nenorėjo išsiža­ dėti savo statuto. jie išgrobstė ir visus ižde buvusius pinigus. atmetė jį net ne­ svarstę. Ypatingai buvo sunykęs ūkis po didžiojo švedų karo. Iš dalies atleido nuo baidžiavos kai 424 kurių savo dvarų valstiečius ir Vilniaus vyskupas M a s a l s k i s . daug daugiau laimėjo. y. t. Kodeksas (statutas) 1780 m. Valstybės pajamos per 1773—1775 m.. Tuo metu pirmiausia kraštą naikino tarpuvaldžio kovos.ponui — Zamoiskiui. bėgdavo nuo savo ponų ir slapta apsigyvendavo kur nors tokiam dvare. — savo priešus persekiojanti rusų kariuomenė. Tačiau šiuo metu vienas kitas iš šviesesniųjų bajorų ir didžiūnų suprato. konfederacijas ir rusų kariuomenės nuolatinį lankymąsi Stanis­ lovo Augusto valdymo pirmoje pusėje. Ypač garsus buvo 1769 m. pradžioje (žiūr. bet ir nenau­ dinga patiems dvarininkams. bet iš tikro teužsiėmė tik plėšimais). kuriomis Rusams pasidarbavę didikai „už nuopelnus kraštui" buvo apdovanoti milžiniškomis sumomis pinigų. kur nebebūdavo baudžia­ vos. Pagaliau jis vėl buvo suardytas per vidaus karus. sau pasilikdami tik žemę. O kadangi ižde pinigų tada nebuvo. kad kitur geriau gyventi. Tai buvo neramūs tik ką prasidėjusios Baro konfederacijos laikai. Šiaulių ekonomijos vals­ tiečių sukilimas. netoli Vilniaus) valstiečius atleido vien už piniginį mokestį ir net davė jiems savivaldybę. Bet vis dėlto tokių ponų buvo labai maža. vidury. padalinamąjį seimą. X V I I I amž. 384 psl. Šiauliškiai buvo norėję net susidėti su jais ir bendrai kovoti. vėliau — Radomo konfedera­ cijos metu. Vienas artimiausiųjų jo bendradarbių buvo Lietuvos vicekancleris Jokimas Chreptavičius. savo atskirų teisių). Iš tikro tie. Nelabai jis teatsipeikėjo ir vidaus sąmyšių pilname Saksų val­ dymo periode. kad valstiečiai kai kur net su­ kildavo. At­ leistiesiems valstiečiams parei­ gų buvo paliktos tiktai talkos. vicekancleris C h r e p t av i č i u s ėmė iš visų savo atleis­ tųjų valstiečių 1Į3 derliaus). Jame buvo nuostatų. pagal kurias vals­ tiečiai apsiėmė dirbti pono žemę ir mokėti jam tam tikrą mokestį arba duoti tam tikrą dalį derliaus (pav. Kiti nenorėjo sekti ir net labai tuo piktinosi: mat. „Mužikus nori padaryti bajorais. Ekonominio gyvenimo kėlimas Ūkis X V I I I amž. pasitardamas su visais mokytesniais žmonėmis. Tuo pat metu buvo sukilę Ukrainos valstiečiai ir išpiovę daugybę bajorijos ir jų tarnų. dvaro sargyba ir važinėjimas Kanauninkas Povilas Bžostauskas. be to. taip pat buvo visiškai sunaikintos: daugumas valstybės dvarų buvo jų iš­ grobstyta (seimas tą patvirtino). Būdavo taip pat atsitikimų. Jis dirbo kelerius metus. bet atvykusi kariuomenė labai žiauriai numalšino jų sukilimą. ligi bus sumokėtos dovanotosios pinigų sumos. Kadangi projektas buvo iš anksto išspausdintas. jų dvarų valstiečiai. palengvinančių valstiečių būklę ir paimančių juos įstatymo globon.

Tuo pat metu daug dėmesio buvo kreipiama ir į vandens kelius. Sapiegos turėjo dideles audyklas. ką norėjo. o visų vai­ vadijų bajorijai įsakyta nešioti tam tikros spalvos vietinės medžiagos mundierius. Kai karalius jam pigiai 427 . kuris jungia Ščarą su Jaselda. Tuo reikalu ne tiktai buvo kalbama ir spaudoje rašoma (buvo pra­ dėti leisti net specialūs ūkio reikalams skiriami žurnalai). rašalinės. Juo visiems mies­ tiečiams ir bajorijai buvo uždrausta taisytis užsienio medžiagomis. vertė eiti baudžiavą ar mokėti mokesčius. nes tik jie turėjo pakankamai reikalingo kapitalo. Tuo būdu Ne­ munas buvo sujungtas su Dniepru. bet didikai. Buvo valoma nuo akmenų Nemuno ir Neries vagos. Labai dažnai bajorai versdavo valstiečius pirkti tam tikrą kiekį degtinės. Vietos bajorijos rūpesčiu buvo išvesti du magistraliniai vieš­ keliai — iš Pinsko į Slanimą ir iš Pinsko j Voluinę (čia dau­ giausia pasidarbavo Pinsko bajoras T. pirmoje pusėje. Tikro­ joje Lietuvoje iš pramonės. Sapiegos. Nešioti gražiąją Slucko juostą buvo garbė. Pasitaikydavo vienas kitas turtingesnis miestietis. kurie liko nebaigti. bet ir tai tik didžiuosiuose miestuose. Miestiečiai rūpinosi tik kraštui reikalingų prekių atgabenimu iš užsienio. Lietuvos kiemo iždininkas ir artimas karaliaus bičiulis. Tai buvo Onos Sanguškaitės Radvilienės (kanclerio Karolio Stanislovo — f 1719 m. Todėl ir toliau visi dėvėjo. tai iš užsienio reikėjo įvežti labai daug prekių. akmens dirbiniai (pav.. galima sakyt.pinigų niekad nebebuvo. bet ir praktiškai veikiama. 1778 ir 1780 m. norėdamas sumažinti im­ portą ir paremti savąją pramonę. Tuo būdu iš Juodosios jūros į Baltiją atsirado dar vienas kelias. 5. Dirbtuves steigti pra­ dėjo ne miestiečiai. Daug buvo rūpinamasi k e l i ų ir kitų susisiekimo priemonių pagerinimu. kas ir kaip turi prižiūrėti jo vykdymą. buvo iškastas 7^2 mylių ilgumo kanalas. Butrimavičius ir hetmonas Oginskis). pasta­ tyta daugybė tiltų. Tad. Beveik visos tos dirbtuvės buvo įkurtos gudų srityse. keramika ir gobelinai. o vicekancleris Chreptavičius 1790 m. — našlės) dirbtuvės. Taip pat dažnai iš užsienio būdavo perkama medžiaga ir kareivių mundiruotei. seimuose tas įstatymas buvo pakartotas ir praplėstas. Jo vadovybėje dirbo 30 žmonių su 24 staklėmis. tiek atskiri žmonės. Kanalas atsėjo apie 12 milijonų auksinų. stikliniai daiktai. valstybės iždas amžinai ištuštėjo. Pirmiausia buvo pagerinti visi senieji vieškeliai ir pradėti tiesti nauji. Kadangi visas aukštesnysis sluoksnis buvo užsikrėtęs vakarų Europos madomis. Pramonės miestuose nebuvo jokios.. įkūrė pirmąją Lietuvoje metalo liejyklą (anksčiau buvo tik ginklų ir varpų liejyklų). Dėl visų tų priežasčių krašto ūkis labai sunyko. ponams buvo įsakyta savo tarnus taisyti kuo pigiausiai. lyg atskirų pulkų kariai. Antanas Tizenhauzas. Buvo išvesta ir daug trumpesnių kelių. kaip kad. pagaliau šie buvo arba pirkliai arba bankininkai. tačiau nė vieno iš jų nebuvo pramonininko. Oginskiai. nes miestiečiai buvo per daug prispausti ir neturtingi. o visam krašte ypatingai garsėjo hetmono Mykolo Kazimiero Radvilos 1758 m. Tuo ėmė rūpintis tiek karalius. ir prekybos balansas būdavo pasyvus. tabokinės. Iš jos dirb­ tuvių dirbinių ypač išgarsėjo veidrodžiai ir kt. seimas išleido gyventojų išlaidų normuojamąjį įstatymą (lex sumptuaria). Karaliaus lėšomis buvo iškastas kitas kanalas. tačiau niekuomet nebuvo nustatyta. kuris jungia Pripetės intaką Piną su Bugo intaku Muchavcu. Čia didžiausias darbas buvo sutvarkymas susisiekimo per nepereinamą pelkėtą Pagirį. lietęs vaivadijų uniformas. Pastangos ūkį pakelti prasidėjo po padalinimo. Bet di­ džiausių užsimojimų šioje srityje parodė Tizenhauzas. Taip pat tuo metu buvo žinomos ir Radvilų laikomos medžio apdirbimo dirbtuvės. jo darbai ir nepasisekimai Tizenhauzas buvo gana turtingas ponas. Lietuvoje iš didikų savo dvaruose steigė 426 fabrikus Radvilos. Oginskiai — kilimų dirbtuves. atliktas šioje srityje. tebuvo tik kiekvieno turtingesnio bajoro laikomas bravoras. Tuo būdu bajorija pasidarė uniformuota. įvairios stalo reikmenės). Tuo metu buvo pradėta ir daugiau darbų. 1776 m. Chreptavičius. Dirbtuvės meistras ten buvo iš Konstantinopolio atvykęs armėnas. kad nebereikėtų per upes kilotis keltais. Bet ir mundierių medžiaga labai dažnai būdavo užsie­ ninė. tai daugelis tų dvarų tuo būdu ir liko jų rankose. Pirmosios dirbtuvės Lietuvoje buvo įsteigtos dar XVIII amž. Nesvyžiuje buvo kilimų dirbtuvė. būtent Dniepras—Vysla. Jį iškasė savo lėšomis hetmonas O g i n s k i s (todėl jis ir šiandien dar tebevadinamas Oginskio kanalu). Slucke įsteigta juostų dirbtuvė (juostos to meto rūbams buvo būtinas dalykas). Be to. Bet didžiausias darbas. Be to. tiek valdžia. pav. o iš to įstatymo buvo įvykdytas tik vienas įsakymas. ir iš Baltijos jūros į Juo­ dąją jau buvo galima patekti vandens keliu.

dirbtuvės betgi ėmė duoti nuostolių. kur iTizenhauzas buvo įrengęs fabrikų.t. seime pasirodė. o jų palaikyti niekas nesirūpino. Gardino priemiestis. tačiau daugumas dirbtuvių buvo sukon­ centruota Gardine. Dirbtuvėms specialistų buvo pakviesta iš užsienio. Todėl daugelis juo buvo nepatenkinti. IV. Visos padalinime dalyvavusios valstybės kartu. Jo nuosavam Pasto­ vių dvare buvo įsteigtos tik drobės ir popieriaus dirbtuvės. centru ir buvo čia pa­ 1765—1785 m. Šiauliuose buvo įsteigta drobės dirbtuvė. Daugiausia ta teise ėmė naudotis Rusija.išnuomojo visas Lietuvos ekonomijas (karaliaus pragyvenimui skirtuosius valstybinius dvarus). karalius darė Lietuvoje. jis labai greit pasidarė pirmąja asmenybe Lietuvoje. kilimai. Taip antai. jo priešai privertė karalių nuo jo nusitolinti. Tizenhauzas buvo už­ simojęs padaryti Gar­ diną didžiuliu pramonės Antanas Tizenhauzas. Be jos ambasadoriaus Š t a k e l b e r g o sutikimo. kortos. Ekonomijos iš jo buvo atimtos ir išnuomotos kitam. ką 428 Gorodnica 1789 m. nes patys negalėjo išsilaikyti. ėjo per jo rankas. įvairios medžiagos. Tizenhauzas buvo ne vien pramonininkas. nei karalius nei Nuolatinė Taryba nieko negalėjo pa429 . jis sumanė pasidaryti pramo­ nininku ir pagaminti visko. kojinės. Visoms toms dirbtuvėms įrengti reikėjo didelių sumų. nesiskaitydamas su niekuo. pakink­ tai. Tam tikslui jiems buvo įsteigta ir speciali bendrojo lavinimo mokykla. Tose dirbtuvėse buvo ga­ minamos įvairiausios gyvenimo reikmenės — adatos. tebeturėdamas kiemo iždi­ ninko titulą. Net daugumą seimelių jis sugebėjo paimti į savo rankas. o visos kitos dirbtuvės buvo karaliaus ekonomijose. pora dirbtuvių buvo įsteigta Brastoje ir jos apylin­ kėje. iš kurių ypač buvo garsi G o r o d n i c a . kur buvo su­ rinkta 300 berniukų ir 100 mergaičių. karietos ir t. Jo įkurti fabrikai visai sunyko. segtukai. statęs net 2 pramonės priemiesčius. Čia jis šeimininkavo. bet jau nebeidamas jokių pareigų. Ilgai užtrukusi byla ir kaltinimas išeikvojus apie 800. Visa. o ateičiai jie buvo ruošiami iš valstiečių tarpo. bet ir politikas. Valstybė po pirmojo padalinimo iki reformuojamojo seimo Rusų priežiūra. Mat. o Rusija dar atskiru seimo patvirtintu aktu gavo teisę kontroliuoti Respublikos vidaus gyvenimą. Veikiai jis įsteigė net 25 fabri­ kus. Jis mirė. o kai 1780 m. kad jis yra išeikvojęs net iždo pinigų. Paskutiniai reformų bandymai ir nepriklausomybės galas 1. ir Tizenhauzas turėjo bankrotuoti. skrybėlės.000 auk­ sinų jį visiškai sunaikino. (Sena graviūra'). ko tik buvo rei­ kalinga Lietuvai. Karaliaus palaikomas. kiemo iždininkas.

karo ir iždo. Reformų mintis. Kotryna Dniepru keliavo aplankyt Rusijos neseniai užkariauto Krimo. seimas atmetė pasiūlymą sudaryti karinę sąjungą su Ru­ sija ir. viena įtakingiausių reformipubliką savo kariuomenę ir su­ nio seimo vadų (f 1809 m. Visais svarbesniaisiais reikalais. nes. baigusi šalka. Jie jautėsi skriau­ džiami ir visada buvo pasiruošę kovoti prieš Rusų įtaką. arba reformų^ seime. o vėliau prieš Rusiją ruošėsi stoti ir Anglija. — didikai kreipdavosi į Petrapilį. y. Pir­ miausia buvo p a n a i k i n t a N u o l a t i n ė T a r y b a . kad jame daugiau šalininkų turėjo Rusijos priešai. bijodamas Rusijos keršto. o Kotryna už tai ž a430 d ė j o l e i s t i padidinti Respublikos kariuomenę ir bent kiek praplėsti karaliaus valdžią. Tada Res­ publika galėjo laisviau atsidusti ir pabandyti padaryti reformų. ketverių metų. savo mylimuoju Stanislovu Augustu. kad kitų metų seime karalius išgaus Respublikos su­ tikimą padėti Rusijai kariauti su Turkais. neturėdama atlie­ kamų jėgų. Ministeriai turėjo būti karaliaus skiriami. Namie. kad karalius siekiąs absoliutizmo. Tatai buvo daroma 1788—1792 m. Tad šituo patogiu mo­ mentu reformų šalininkai ir bandė perorganizuoti visą valstybę. Rusija iš karto protestavo. Toliau jis pradėjo kovą su senąja. nes. paėmė į savo rankas Nuo­ latinę Tarybą ir visą valdžią. norėdama įgelti Respublikoje per daug šeimi­ ninkaujančiai Rusijai. 2.). daugiau galios įgavo karalius. To susitikimo metu buvo sutarta. griovė visas reformas. Todėl didikai visą laiką įtarinėjo. Tuo būdu krašte šeimi­ ninkavo ambasadorius. Štakelbergas gaudavo įsakymą tokį palaikyti). nes jis mokėjo sugyventi su Štakelbergu ir. Bet kai susirinko seimas. bet.. užsienio. tai pasi­ rodė. krašto mar­ karus. Ketverių metų seimo reformos Valdžios reforma. bet vėliau ir jis pats perėjo į reformų partijos pusę. Lietuvos kiemo mar­ nebespėjo įvykdyti. reformų mintį parėmė ir Prūsija. Nepaisydamas karaliaus pa­ stangų. Joje buvo 5 ministerijos: vidaus reikalų. Jos vietoje buvo suorganizuota vadinamoji Į s t a t y m ų S a r g y b a . Didikai laisvai šeimininkauti jau nebegalėjo: turėjo arba jam gerintis arba ieškoti protekcijos Petra­ pily (kuriam nors pasisekus prieiti prie Kotrynos. Be jo pritarimo niekas negalėjo gauti net jokio žymesnio urėdo. T i k kai 1787 m. o ypač patriotiškai išauklėtam jaunimui atrodė ne­ pakenčiama. t. Pakeliui (Kaneve) ji susitiko su buvusiu prieš 25 m. nesiskaitydama su Rusija. kurie nepajėgė prisiplakti prie Štakelbergo ar prie pačios Kotrynos I I .000 kariuomenės (maždaug 1 / 3 to skaičiaus turėjo būti suorganizuota Lietuvoje ir 2 / 3 Lenkijoje). norėdami gauti žymesnę ministeriją. Visi ministeriai turėjo būti b e n d r i L i e431 . 1791 — 1793 m.daryti. Rusų įtakoje esančia valstybės organizacija. buvo priversta nuty­ lėti. iš pradžių mėgino sulai­ kyti reformatorius ir dėl kiek­ vienos naujovės prašė Rusijos sutikimo. nes ji visada buvo pasiryžusi kiekvieną pasipriešinimą ginklu numalšinti. policijos. Prie jų dėjosi ir visi tie. Pirmas jo darbas buvo nutarimas suorga­ nizuoti 100. 3. — pav. palyginti su ankstyvesniaisiais laikais. Tačiau Ignas Potockis. Rusijai paskelbė karą Turkija. Susirinkęs seimas pasirodė turįs labai plačių užsimojimų. ministerių kabinetas. Prūsijos palaikomas. jam pataikaudamas. Ketverių metų (1788—1792) seimas 1787 m. šių paskutinių reformų jis jau 1783—1791 m. Rusijos priežiūra visiems padoresniems žmonėms. kad tą padaryti bus juo lengviau. Šitaip seimas veikė net ištisus 4 metus ir per tą laiką pakeitė visą valstybės santvarką. Rusija nusiuntė į Res­ šalka. Karalius. Ilgai vis neatsirado progos pabandyt nusikratyti Rusija. Atrodė. ėmėsi reformų. o netrukus ir Švedija. — Rusijos rankos jau „buvo suvaržytos. Dar kelerius metus Štakelbergo žinioje Lietuvoje ir Len­ kijoje buvo laikoma rusų kariuomenė. bet atsakingi prieš seimą: seimui nepriimtiną menisterį karalius turėjo pakeisti.

. kad viskas seim U O S e socialiniam gyvenime. Gegužės 3 d. Visi miestai buvo suor­ ganizuoti apygardomis. kad visi miestiečiai tapo karšti reformuojamojo seimo ir pačių reformų šalininkai. 28 „ „. Reformos ir Lietuvos valstybės reikalai Ketverių metų seimo reformų pagrindinis tikslas buvo nusi­ kratyti Rusijos globa ir Respubliką pastatyti Europos valstybių tarpe. kurie buvo jų netekę. Bet reformuoja­ masis seimas dar nespėjo baigti savo darbo. Tatai vienodai lietė abidvi jungtines valstybes. reikėjo daug ko atsisakyti ne tik bajorijai. negalėtų nustelbti vidutinės bajorijos. buvo įsteigtos trys taip pat b e n d r o s k o m i s i j o s . Šito centro valdžios sustiprinimo siekiant. priimtą konstituciją. Ta konfederacija dėl jos akto pa­ skelbimo vietos yra vadinama Targovicos konfederacija. Lenkijos vicesprendžiama balsų daugumu. konstitucija. Miestai gavo teisę net siųsti į s e imą s a v o a t s t o v u s su sprendžiamuoju balsu. Pagrindiniai reformos principai seimo buvo surašyti į 1791 m. ku­ rios turėjo įvykdyti centrinių komisijų įsakymus. Lietuvos referando» seimeliuose turi būti rius. per kurias turėjo būti valdomas kraštas. kas eina už ar prieš tą konstituciją. buvo numatyta būsimuose sei­ muose dar daugiau miestiečių padaryti bajorais. kancleris. . Savaime aišku. Buvo tik nustatyta. Nustatyta. miestiečiai gavo teisę būti karininkais. tie reikalai buvo palikti karaliui. Be to.t u v a i ir L e n k i j a i . kurie turi savo že­ mės arba yra nuomininkai ir moka valstybei mokesčius. Nebuvo tik užsienių ir vidaus reikalų komisijų. svarstant miestų reikalus. Be to. 4. reikėjo sustiprinti centro valdžią. kad ji galėsianti būti pataisyta tik po 25 metų tam reikalui sušaukto specialaus seimo. gesni. Lietuvos Istorija. 1791—1793 m. Šių pa­ reiga buvo nedėti antspaudo ant jokio karaliaus rašto. įkurti jų pačių renkamieji teismai. prisivežę į seimelį iš savo dvarų plikbajorių.. Tai buvo pačios ministerijos. bet ir atskiriems jungtinės vals­ tybės vienetams. kad nebegalima bus grąžinti į baudžiavą tų. kaip vykdomieji vyriausiosios val­ džios organai. — buvo nustatyta. O norint valstybę sustiprinti ir tuo būdu padidinti jos reikšmę užsieny. žymiausias reformų parO kad seimeliai būtų tvarkintijos publicistas (f 1812 m. be to. Priimtoje konsti­ tucijoje buvo pasakyta. kuris būtų nesuderinamas su įstatymais (už tai jie turėjo atsakyti). viską sugriovė. Tas pats seimas jau nemaža turtingesnių mies­ tiečių padarė bajorais. kaip lygią su kitomis valstybėmis. Buvo bandyta padaryti reformų ir 432 433 .). . . — būtent karo. kad seimely gali dalyvauti tik tie. bet vis dėlto bajorai buvo palikti vienin­ teliais pilnateisiais piliečiais. be to. o jų ministeriai turėjo tik antspaudus saugoti. buvo p a n a i k i n a m a e l e k c i j a i r sostas skelbiamas paveldėjamuoju. kurie atleisti pačių dvarininkų. Socialinės reformos. Saksonijos elektorius Fridrikas Augustas (Augusto I I I anūkas). . Todėl vėlesnėje kovoje dėl reformų buvo tolydžio kalbama. taip pat vy­ riausiąją kariuomenės vadovybę ir teisę skirti visus aukštuosius karininkus. Daugiau teisių gavo m i e s t i e č i a i . iždo ir policijos. Be to. gegužės 3 d. davusi jai savo ka­ riuomenės. Pirmasis pavelde j amasis kara­ lius turėjo būti Stanislovo Au­ gusto įpėdinis. o v a l s t i e č i a i ir toliau liko beteisiai baudžiauninkai. Pirmiausia buvo p a n a i k i n t a s liberum veto. kai Rusija suor­ ganizavo reformų priešų konfederaciją ir. karalius vėl suteikė laisvųjų miestų teises daugeliui mies­ telių. Jo teisės buvo žymiai praplės­ tos: jis atgavo teisę laisvai d a l i n t i u r ė d u s . 1787-1791 m. Pro­ vincijoms administruoti visuose pavietuose buvo suorganizuo­ tos vadinamosios t v a r k o ­ m o s i o s k o m i s i j o s . Kadangi buvo stengiamasi viską centralizuoti. Seimo reforma. Karalius neatsakė už nieką. Buvo pa­ daryta reformų ir seimo darbui sutvarkyti. Tačiau pilnas piliečio teises jie galėjo gauti tik t a p ę b a j o r a i s . Visų reformų seimas nespėjo įvykdyti. — kad susivaržę didikai Hugonas Kolontajus.

čia tu­ rėjo posėdžiauti ir visos komisijos. Kotryna net išsi­ gabeno Lenkijoje įrengtus savo kariuomenės sandėlius ir nebesiuntė savo kariuomenės per Lenkų Ukrainą. pav. Visa centro valdžia — ministeriai ir komisijos — buvo įvesta bendra. o visą valdžią joje paėmė konfe435 .000. Opozicionieriai. prie Sieniuchos) paskelbė konfederacijos aktą. Kariuomenė buvo palikta atskira kiekvienoje valstybėje. Negalėdama atsilaikyti prieš rusus. kuri ėjo prieš visas reformas — už senąją santvarką. Prasidėjus ka­ rui. kad visuose bendruose valdžios organuose p u s ė n a r i ų t u r i b ū t i l e n k ų .000 kariuo­ menės. Livonijos vyskupas. Ši konfederacija lie­ tė tiktai Lenkiją. 434 Bet kai tik 1792 m. o tuo tarpu jos tebebuvo surinkta vos Vysk. Lietuvos atstovai seime ilgai spyriavosi. Rekrūtus rinkti Lietuvoje buvo galima tik į Lietuvos. Targovicos konfederacija (1792—1793 m. bet kadangi seimas buvo konfedera­ cinis. 5. atvykę į Targovicos miestelį (Ukrainoje. seimas pertraukė sa­ vo darbus ir visą gyni­ mąsi pavedė karaliui. ir viskas buvo balsuojama. Darydamas reformas. Ji taip pat atšaukė iš Var­ šuvos nuo I padalinimo ten buvusį ir labai įkyrėjusį savo amba­ sadorių Stakelbergą. seimas ne­ buvo vieningas. Be to. Jie skelbėsi einą sugrąžinti seimo sulaužytų krašto laisvių. apie 60. 1781 — 1794 m. Targovicos konfederacija net perskyrė nuo 1773 m. kad seno­ viškai kas trečias seimas buvo paliktas Lietuvoje (Gardine). tai lenkų dauguma privertė lietuvius nusileisti. Lietuvos konfederacijos organizatorius.) Konfederacijos pradžia. kuri pasiskelbė prisidedanti prie Tar­ govicos konfederacijos. o k i t a p u s ė l i e t u v i ų . Dalis reformų priešininkų pareiškė protestą ir išvyko į užsienį ieškoti pagalbos.tai buvo ardoma ir Lietuvos savarankiškoji valstybės orga­ nizacija. nors per ją buvo patogiau žygiuoti prieš Turkus. jos turėjo perimti į savo rankas valdžią Karas ir Rusų lai­ mėjimas. ji ėmė trauktis. tam tikslui buvo išsiųsta 64.. Lietuvos tik tiek buvo atsižvelgta.000 rusų kariuomenės. Tokiais pat šūkiais buvo organizuojamos konfederacijos ir pavie­ tuose. Tuo būdu ketverių metų seimas bandė pabaigti uniją ir Lietuvą galutinai sulieti su Lenkija į vieną valstybę. kada seimas turėjo rinktis Lietuvoj. kur buvo nutarta suorganizuoti re­ formoms priešingą konfederaciją. kad komisijos būtų atskiros. bet Lietuvos pinigų kasa buvo pa­ likta Lietuvoje. Tuojau visi didieji reformų priešininkai buvo sukviesti į Petrapilį. Iždai buvo sujungti. 1792 m. rusai esą jų sąjungininkai. sugrąžino ir senąjį Lietuvos Lenkijos valstybių atskirumą. buvusią bendrą Edu­ kacinę Komisiją: vietoje vienos buvo sudarytos dvi atskiros Lietuvos ir Lenkijos komisijos. Seimui reikalaujant. karas su Turkais buvo baigtas. Buvo nutarta surinkti 100. Daugiausia pagalbos jie laukė iš Rusijos. Gintis buvo sunku. Karo lauke buvo pastatyta vos apie 45. Bet tuojau po to Vilniuje buvo suorganizuota to­ kia pat Lietuvos konfe­ deracija.000 karių. Bet kol buvo nebaigtas karas su Turkais. Juozas Kasakauskas. Rusija vėl pasiryžo veikti. Tuos dvejus metus. o Lenkijoje tik į Lenkijos kariuo­ menę. Tačiau Targovicos konfederacija. ir ta pati buvo dar nemokyta. o kai kuriais atžvil­ giais valstybių atskirumas net dar padidėjo. Rusija tylėjo ir elgėsi atsargiai. Lietuvos kariuomenės likučiai pasitraukė į Lenkiją. nes ir per 4 seimo veikimo metus nebuvo tam pa­ siruošta. Lietuva labai greit buvo rusų užimta. Viskas sugrįžo į senąją būklę. reikalaudami. buvo nustatyta.

bet net išlygintos ir labai praplėstos jos sienos. Dabar tarp Prūsijos ir Rusijos jau ėjo derybos. Valstybės santvarka po II padalinimo Išgavus iš seimo padalinimo patvirtinimą. 436 Rusija sau tenkančias žemes tuo metu jau buvo užėmusi. Tuo būdu prieš pirmąjį Respublikos padalinimą buvusi perskirta Prūsų Bran­ denburgo valstybė dabar turėjo būti ne tik galutinai sujungta į vie­ ną plotą. kol neprisidės prie konfederacijos.) Tuo metu.deratai. laikant jį savo įtakoj.) buvo padaryta karinė sutartis. su kuria seimo (1790 m. Po to visi didieji re­ formų šalininkai emigravo į užsienį. tačiau ši atsisakė padėti. Lig šiol čia šeimininkavo konfederatai. Rusijai reikalaujant. Tada karalius kreipėsi į Kotryną. Be to. 6. Prūsija išgavo Austrijos ir Rusijos sutikimą. pagaliau visą seimą apstatęs kariuomene ir į salę su­ vedęs rusų karininkus. tarp Rusijos. Taigi minėtame Gardino seime (1793 m. tektų skaitytis su daugybe ponų. ir tolimesnis valstybės likimas jau priklausė nuo sve­ timųjų. kurie troško visiškai sunaikinti ketverių metų seimo reformas ir sugriauti karaliaus valdžią. kuria buvo grąžinta santvarka. Todėl Rusija norėjo sugrąžinti tokią tvarką. o Rusija bijojo. Ziversas. 7. Prūsijos ir Austrijos ėjo derybos dėl tolimesnio Respublikos likimo.000 Lietuvoje ir 10. anksčiau Prūsija seimą rėmė tik dėl to. atpalaidavusi rankas ir įsikišusi į Respublikos reikalus. Tačiau Rusijai buvo patogiau.) ir reikėjo tatai padaryti. kad tik ji paliktų seimo padarytąsias reformas. R u s i j a i pagal sutartį turėjo atitekti Lenkijos Ukraina. iš karaliaus ir seimo tereikėjo gauti tik padalinimo patvirtinimą. visa valdžia atiteko konfe­ deratams. Prūsija gali privirti daug košės ar net sugriauti visus laimėji­ mus. lengviau prižiūrėti visą vals­ tybės politiką. Buvo atgaivinta Nuolatinė Taryba ir tada veikusios karo ir iždo komisijos. kad valstybės priešaky liktų ka­ ralius: mat. siūlydamasis užleisti jos anūkui Konstantinui sostą. buvusi po I padalinimo. palikus bajoriškąją demokratiją. Kaip pirmą padalinimą patvirtinusiame seime. (sausio 23 d. Prūsija ir Austrija tada kariavo su revo­ liucine Prancūzija. taip ir šitame šeimininkavo Kotrynos ambasadorius. kurie komandavo konfederatus. o daugelį suvaldyti visada sunkiau. esantieji tarp abiejų Prūsų karalystės dalių. Naugarduko ir Brastos vaivadijų. Todėl 1793 m. kuri nesutiko leisti jai užimti Dancigo ir Torno. Austrija bijojo likti viena prieš Prancūziją. bet priešintis buvo sunku: Kotrynos atstovas Ziversas (Siewers) keletą atstovų areštavo. nes nebebuvo vilties laimėti. kaip ir 1772 m. Dabar buvo atskirta ir anksčiau buvusi bendra Edukacinė Komisija. Kariuo­ menės buvo palikta 5. kad. o kai kurių atstovų sunaikino dvarus. Grasydama padaryti taiką su Prancūzija. Kaip ir seniau. likusioji jos dalis arba turėjo pereiti Rusų žiniai arba turėjo būti atleista. Bet Kotryna nenorėjo su juo nė kalbėti. su ja buvo padaryta puolimo bei gynimosi sutartis. Tuomet. kuris pastatė savo valdžią. ir Prūsija buvo įsitikinusi. Po keleto mė­ nesių įvyko sukilimas. 437 . Tam tikslui Gardine buvo sušauktas seimas. Prū­ sija savąsias irgi tuojau okupavo. o netrukus po to buvo atliktas paskutinis Res­ publikos padalinimas. nes buvo įsivėlusi į karą su Prancūzijos revoliucionieriais. kokia buvo po I padali­ nimo. o didžiosios Lie­ tuvos kunigaikštijos visa Minsko vaivadija ir dalis Vilniaus. kai seimo sukurtoji valstybės valdžia buvo su­ griauta ir atiteko konfederacijai (ši savo centru padarė Gardiną). reikėjo dar su­ tvarkyti likusios Respublikos vidaus gyvenimą. Antrasis Respublikos padalinimas (1793 m.. kad norėjo įgelti Rusijai. Karalius pa­ galiau prisidėjo prie konfederacijos ir sulaikė savo kariuomenės veiksmus. Jis dar bandė prie­ šintis. vadovaujamas Kosciuškos. kad po šito karo teks ir jai šis tas. Mat. kad jai būtų ati­ duotas Dancigas su Tornu ir kai kurios kitos Lenkijos sritys. kuria P r ū s i j a i turėjo tekti dideli Lenkijos plotai.) Rusija pasirašė dalybų su­ tartį. Austrija čia negalėjo padėti. jos buvo atskiros Lietuvai ir Lenkijai. Karalius tuo tarpu kreipėsi pagalbos į Prūsiją. su apkarpyta Respublika reikėjo padaryti naują taikos sutartį.000 Lenkijoje. Mat. Bet šita naujoji santvarka neilgai tegyvavo. privertė viską patvirtinti. Buvo sudaryta naujoji valstybės konstitucija.

tik visas kairysis Nemuno krantas (Užnemunė) atiteko Prūsijai ir išbuvo jos valdžioje iki Napoleono laikų (žiūr.).8. Prie jo buvo suorga­ nizuota vadinamoji T a u t o s Taryba. išleido atsišau­ kimų. Kosciuškos sukilimas (1794 m.). — sutarė pasidalinti visą valstybę. Suki­ lėliai stengėsi įtraukti į sukilimą visą kariuomenę. Dabar daugiausia veikė iš emigracijos grįžę buvusieji reforminio seimo vadai ir kari­ ninkai. Netrukus po to buvo likviduotas ir visas sukilimas. 439 . Lenkijos dabar po gabalą teko visoms trims valstybėms. Krokuva ir Varšuva buvo išvaduoti iš rusų. kur ir mirė (1798 m. taip pat okupavo dalį Lenkijos.). Vilniuje buvo nuteistas ir pakartas rusų pastatytas Lietuvos hetmonas Simanas Kasakauskas. o Lietuva beveik visa atiteko vienai Rusijai. skubiai pradėdami ginkluotą pasipriešinimą. Bet vis dėlto 438 Tadas Kosciuška. ir juos paleido tik Kot­ rynos įpėdinis caras Povilas.000. Kosciuška. Rusija su Prūsija ir Austrija. Sukilo taip pat ir Lietuva. kuris savo žinioje turėjo net 30. (Moniuškos paveikslas). Tačiau kai kurie kariuomenės vadai atsisakė atleisti savo dalis. kuri. pasižymėjęs Amerikos nepriklauso­ mybės kovose generolas. Vėl užėmę visą kraštą ir sunaikinę sukilėlius. suki­ limo vadas. Daugelis buvusių žuvusios valstybės veikėjų emigravo arba kartu su Kosciuška pakliuvo į Rusų kalėjimus. 1794—1796 m. 1794 m. norėdamas sukelti valstiečius. žemėlapy).) ir nepriklausomybės galas Po seimo karalius ir Nuolatinė Taryba iš Gardino grįžo į Varšuvą. Veikiai prie sukilimo prisidėjo ir miestiečiai. Lenkijoje dar tebebuvo ir dalis Prūsų kariuomenės. o Kotrynai mirus (1796 m. Kadangi krašte visur virė nepasitenki­ nimas rusais ir buvo ruošiama­ si prieš juos sukilti. Po vieno mūšio sužeistas Kosciuška pateko į nelaisvę. kur karinę vadovybę paėmė pulkininkas J a s i n s k i s . Rusų belaisvis (f 1817 m. Stanislovas Augustas Gardine. Jurgio Vašingtono draugas. tai Rusų ambasadorius reikalavo kuo greičiausiai įvykdyti seimo nu­ tarimą dėl kariuomenės — pa­ likti jos tiktai 15. nepavyko suorganizuoti stiprios pajėgos. prie sukilimo prisidėjusiems.000 kariuomenės. žadėdamas visiems. kurie Varšuvoje pakorė keletą rusams parsidavusių ponų. Trečiasis Respublikos padalinimas 1795 m. kuri nugalėtų Rusų ir Prūsų kariuomenes. Greit Vilnius. Stanislovas Augustas buvo priverstas atsisakyti nuo sosto. Jam gyventi buvo paskirtas Gardinas. Čia taip pat apsigyveno ir Kotrynos ambasadorius (Igelstrom). Sukilėliai visą valdžią atidavė generolui K o s č i u šk a i (jis buvo kilęs iš Naugar­ duko vaivadijos ir laikė save lietuviu). jis buvo perkeltas į Petrapilį. laisvę (tokių atsišaukimų buvo išleistų ir lietuviškų). prasidėjus sukilimui.

Gubernija buvo administracijos vienetas. J į valdė Vilniaus generalgu­ bernatorius. o po trečiojo padalinimo jai atiteko ir Kuršas. Švedų valdytoji Livonija atiteko Rusijai. kuri atiteko Švedams. prie jos buvo priskirta ir Užnemunė. Smolenskas ir kt. Tačiau. kurie prižiūrėjo žemesniuosius teismus. Toliau ėjo m i e s t i e ­ č i a i . o po 1863 m. Rusų įvestoji tvarka Lietuva Rusų valdžioje A.) Lietuva ir Lenkija taip pat prarado beveik visą Livoniją. sukilimo buvo visiškai pa­ naikinta.ŠEŠTOJI DALIS nigaikštiją (1807 m. jos sienos žymiai susiaurėjo. valdomas g ub e r n a t o r i a u s i r g u b e r n i j o s v a l d y b o s . bet tebepriklausė Varšuvos. Batoro ir Zigmanto Vazos laikais daugumas prarastųjų žemių buvo atgauta (Polockas. kai pra­ sidėjo rusinimo pastangos. Tik valstybinių dvarų valstiečiams buvo įsteigti tam tikri teismai apskrityse ir gubernijose. Senųjų tradicijų likvidavimo laikotarpis I. Visos tos trys gubernijos iš pradžių ir Rusų valdžios buvo vadinamos L i e t u v o s g u b e r n i j o m i s . bet netrukus vėl buvo pa­ dalintos net į 3 — V i l n i a u s . Savivaldybės. Kas treji metai bajorija galėjo rinktis į s e i m e l i u s Apskrities seimely ji svarstydavo savo reikalus ir išrinkdavo atstovus į apskrities įstaigas. Nuo to laiko ir Užnemunė virto paprasta Rusijos provincija. Šitoks padalinimas jau liko iki pat Rusų valdymo galo. St. Paskutinių Gediminaičių laikais dideli Lie­ tuvos žemių plotai atiteko Maskvai. 2. B a j o r i j a i vadovavo apskričių ir gubernijų m a r š a l ­ k o s . Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos žemių likimas istorijos būvyje XV amžiuje didžioji Lietuvos kunigaikštija buvo pasiekusi didžiausią savo teritorinį išsiplėtimą. Andrusavos taika (1667 m. Siena su Maskva dar keitėsi keletą kartų. X V I I amž. kurie turėjo savo magistratus ir savo teismus. Vė­ liau. Vienos kongrese (1815 m. ten būdavo renkami atsto441 . Joje taip pat buvo t e i s m o r ū m a i . 1721 m. pusėje 1. o ne Vilniaus general­ gubernatoriui.). sukilimo jos autonominė konsti­ tucija buvo pakeista. Tačiau. Visos po trečiojo padalinimo Rusijai teku­ sios žemės iš pradžių buvo padalintos į dvi g u b e r n i j a s — V i l n i a u s ir S l a n i m o . Kai Napoleonas sudarė Varšuvos ku440 Rusų valdžia. o 1569 m. Po kiek laiko jos buvo sujungtos į vieną L i e t u v o s g u b e r n i j ą . X V I amž.) nemaža dalis tų žemių vėl sugrįžo Maskvai (Smolenskas). Be to. Tik viena Užnemunė (Suvalkų kraštas) teko Prūsams. Respubli­ kai liko tik Latgala (vadinamoji Livonijos vaivadija) ir leninė Kuršo kunigaikštija. Po 1831 m.). pirmuoju luomu buvo laikoma bajorija. Kaip ir anksčiau.) ta kunigaikštija buvo pavadinta Lenkų karalyste ir pateko į Ru­ sijos carų valdžią. Per pirmąjį padalinimą Rusija užėmė Latgalą. Lietuva pirmoje X I X amž. Nuo to laiko siena su Rusija jau nebesikeitė iki pat padalinimų. kuriai buvo paliktos gana plačios teisės. rusai jas ėmė vadinti R u s i j o s š i a u r ė s v a k a r ų k r a š t u . kurie tebebuvo visiškoje ponų valdžioje. Kiekviena gubernija buvo suskirstyta į a p s k r i t i s . Rusai senųjų krašto savivaldybių nepanai­ kino. pradžioje (1629 m. K a u n o i r G a r d i n o — gu­ bernijas. Liublino seime taip pat dideli plotai buvo priskirti prie Lenkijos. Napoleono galybei žlugus. kuriose buvo atskiri valdininkai ir teismai. Po padalinimų visos didžiosios Lietuvos kunigaikštijos že­ mės atsidūrė Rusų valdžioje. Zemiausiasis luomas buvo valstiečiai baudžiauninkai.

Tilžėje padaryta su Aleksandru I taika (1807 m. todėl carui buvo svarbu turėti bajoriją savo pusėje. Momentas buvo gana patogus: bu­ vo aiškiai matyti. kurie nepajėgė sumokėti mokesčių. kai Napoleonas. tekusių Prūsijai per I ir II pa­ dalinimus. Jie patys valdė miesto turtą. kurie buvo bent 5 kartus didesni už kitų Rusijos kraštų mokes­ čius. Visas kraštas jau iš seno buvo apdėtas dideliais mokesčiais. Ji bu­ vo sudaryta iš Lenkijos žemių. Bet iš to nieko neišėjo. kad naujas karas su Napoleonu neišvengiamas. Tuo tikslu pas Napoleoną į Tilžę buvo nuvykusi net slapta Lietuvos bajorų delegacija. ku­ rių sūnūs pasiskubino įstoti į Napoleono kariuomenę. o šis savo rėžtu rinkdavo gubernijos vadovybę ir atstovus į visas gubernijos įstaigas. Lietuvoje veikusios teisės. Jų viltys dar labiau sustip­ rėjo. per trečiąjį padalinimą taip pat tekusios Prūsijai.). 442 Napoleono ir Aleksandro I susitikimas Nemune prie Tilžės (1807 m. Napo­ leonas I. susikom­ promitavo prieš Rusų valdžią. Kotryna II buvo įvedusi joje ir rusų teisę (įstatymus). Kunigaikščiu buvo paskirtas Saksų karalius.) palaidojo Lietuvos bajorų viltis. įkūrė nepriklausomą Varšu­ vos lenkų kunigaikštiją. prijungė prie Varšuvos kunigaikštijos dalį Galicijos (1809 m. Bet jos įpėdinis Povilas I (1796—1801 m. ir iš Lietuvos Užnemunės. nugalėjęs Prūsiją. Varšuvos kunigaikštija kartu su Saksonija įėjo į Na­ poleono protektorate esančią Pareinės valstybių sąjungą. (tada buvo įvesti rusų įstatymai). Daugelis šeimų. Varšuvos kunigaikštijos įkūrimas sukėlė vilčių nusikratyti Rusų valdžia ir Lietuvoje. Tik vieni valstiečiai neturėjo jokių savivaldybės organų. Su ta misija buvo pasiųstas ap­ sukrus diplomatas. 3. 1807 m. jokių palengvinimų kraš­ tui nedarė. čia veikusį net iki 1840 m.vai į gubernijos seimelį. Daugelis dvarų. nes Napoleonas nenorėjo kariauti su caru Alek­ sandru I (1801 — 1825 m. Visa Lenkų visuomenė tuo tarpu jau aiškiai stojo už Napoleoną ir turėjo vilties. keršydama už palankumą Napoleonui. buvo paimti į valdžios globą. Projektai atgaivinti didžiąją Lietuvos kunigaikštiją. Kai Lietuvoje buvo vartojamos skaudžios valdžios represijos. kai kurios iš jų net nukentėjo. Gausus Vilniuje sušauktas bajorijos suvažiavimas nutarė pačiam carui išdėstyti sunkią savo būklę. tardavosi savo rei­ kalais ir galėjo kreiptis į gubernatorių (bajorai savo reikalais galėjo kreiptis net į carą). M i e s t i e č i a i savo magistratus ir teismus taip pat rink­ davosi patys. nugalėjęs Austriją.).). Napoleono karai ir sumanymas atgaivinti didžiąją Lietuvos kunigaikštiją Varšuvos kunigaikštija ir Lietuvos bajorijos viltys. Jo misija pasisekė: mokesčiai buvo palengvinti ir su443 . kuris patenkin­ tų ir Rusų valdžią ir bajoriją. kad prie Varšuvos kunigaikštijos bus prijungtos ir Ru­ sijos valdomos lenkiškosios žemės. caro pakeltas senatorium M y k o l a s K l e o f a s O g i n s k i s (buvęs paskutinysis Lietuvos iždi­ ninkas).). bajo­ rijos tarpe kilo sumanymas rasti modus vivendi. Užėmusi Lietuvą. kuris vedė priešingą motinos linijai politiką. birželio 25 d. Tačiau Rusų valdžia. grąžino Lietuvai senąjį jos statutą. daugelis dvarų nepajėgė jų sumokėti. Lietuvos bajorija pasistengė šituo momentu pasinaudoti.

jo valdomieji lenkai irgi būtų nerime.). Bet iš tikro tie planai jam nerūpėjo. tik kai kuriuos ponus apdovanojęs Rusijos ordinais. Paskelbęs karą. Bet tai tebuvo tik diplomatiškas atsikalbėjimas. jose taip pat visą laiką veikė Lietuvos statutas). Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos klausimas Napoleono žygio išvakarėse. klausomą tribunolą (mat. Lietuva Napoleono žygio metu (1812—1813 m. ku­ riose veikė Lietuvos statu­ tas. rius (f 1833 m. kad ši nepultų į Napoleono glėbį. Rusų imperijos senatorius. Po triukšmingų puotų jis išvyko iš Vilniaus. kad Lietuvos reikalų neleidusi sutvarkyti laiko stoka. tam tikslui 1811 m. Juo buvo siūloma iš 8 Rusijos gubernijų. bajorija tuojau sujudo rūpintis atgaivinti didžiąją kunigaikštiją Napoleono glo­ boje. 445 . kiek Lietuva galėtų duoti jo armijai maisto ir kareivių. Kiek vėliau buvo paruošti keli numatomos kunigaikštijos konstitucijos projektai. o Petrapily prie caro turėjo būti tik atskira Lietuvos reikalams kanceliarija. o atsisvei­ kindamas Oginskiui pareiškė. Ogins­ kis nurodinėjo. Patsai Oginskis dėl to pasidarė populiariu bajorijos vadu. kad caras jau sutikęs at­ gaivinti kunigaikštiją. Podolės ir Kijevo sritis. sudaryti didžiąją Lie­ tuvos kunigaikštiją (įsidė­ mėtina. įtei­ kė carui memorialą — ku­ nigaikštijos sudarymo pro­ jektą. Mat. Todėl Lietu­ vos atgaivinimo klausimas nebuvo paliestas nė 1812 m. Bajorijos atsiunčiamoms de­ legacijoms jis nieko tikro nežadėjo. būtų reikėję ir Rusijos valdo­ mąsias Lenkijos žemes priskirti prie nepriklausomos Varšuvos kunigaikštijos (tatai carui būtų buvę labai nenaudinga). Tačiau jis leido Lietuvos bajorijai sudaryti lai­ kinę savo valdžią. Per pasikalbėjimus jis pareikšdavo jam daugybę komplimentų. Pa­ galiau gal didžiausia tam kliūtis buvo lenkų klausimas. Be to. kuris tuo tarpu su savo kariuo­ mene stovėjo Vilkavišky ir jau buvo paskelbęs Rusijai karą. kuris vadovavo vi­ sam lenkų judėjimui.). o visos vietos turėjo būti pavedamos tiktai kunigaikštijos piliečiams. Jis daug kartų buvo jo svarstytas su ar­ timu bičiuliu A d o m u Č a r t o r i s k i ų . Bet Napoleonui pirmučiausia rūpėjo. nes dar tebebuvo neaiški karo pabaiga. kuriam tuo metu rūpėjo ne­ išvengiamas karas su Napoleonu.lyginti su kitų Rusijos sričių mokesčiais. kad be savarankiškos organizacijos kraš­ tas negalįs sudaryti kariuomenės. Lietuvos kuni­ tada aukščiausioji instan­ gaikštijos atgaivinimo projekto auto­ cija buvo Rusijos senatas). Tuo tarpu bajorijoje plito gandai. juo labiau. Napoleono kariuomenei užėmus Lietuvą. Pagal juos visi reikalai kunigaikštijoje turėjo būti atliekami lenkų kalba. d. kad iš buvusių didžiosios Lietuvos kunigaikštijos že­ mių būtų sudaryta autonomiška valstybė. Napoleonas su kariuomene persikėlė per Nemuną ties Kaunu ir greit nužygiavo į Vilnių. bet vengdavo pažadų. jis siūlė pa­ likti toje kunigaikštijoje Lietuvos statutą be jokių apribojimų ir įsteigti nuo Petrapilio visiškai nepri­ Mykolas Kleofas Oginskis. paskutinysis Lietuvos iždininkas. įteikė konkrečius pasiūlymus ir naują memorialą. joje turėjo būti savi ministeriai ir Vilniuje gyvenąs caro vietininkas. juo buvo norima nesugriauti Lietuvos bajorijos vilčių. Su jais išsikraustė ir Oginskis ir kiti Rusijos globos šalininkai. nuolat klausinėdavo. carui at­ silankius Vilniuje. Iš visos Lietuvos rusai pa­ sitraukė be mūšio. kad į ją buvo siū­ loma įterpti ir Voluinės. Tačiau caras niekad nieko tikro nepasaky­ davo Oginskiui. kad tuo būdu kelias Nepoleono įtakai Lietuvoje būtų už­ kirstas. kad krašto valdžia nieko nesanti padariusi patraukti bajorijai į savo pusę. Pagaliau Oginskis. pasitaręs su žymesniaisiais Lietuvos ponais. Carui Aleksandrui I Lietuvos atstatymo pro444 jektas buvo nebenaujas. Jis pats tuo tarpu pradėjo rūpintis. tai Oginskis tame antrame memoriale ir pabrėžė. o to ne­ padarius. kiek Lie­ tuva galėtų pastatyti kariuomenės. sukūrus Lietuvos kunigaikštiją. buvo Lenkijos ribose: mat. Kadangi caras. kurios nuo 1569 m.

Toji vyriausybė turėjo tvarkyti krašto reikalus ir parūpinti armijai maisto. kai kuriems iškėlė bylas ir atėmė dvarus. kad jis vis nieko aiškaus nepasakė dėl Lietuvos ateities. Ypač nuo jos nukentėjo Vilnius. netrukus žuvo ir visa Napoleono galybė.500 lavonų. Apiplėšusi gyventojus. Jo kariuomenė tuo 446 . Marijampolę ir Varšuvą jis parskubėjo į Paryžių rinkti naujų jėgų. Pasitraukus Napoleono kariuomenei. grįžo atgal. kuri ketino sujungti visas Respublikos žemes. Pagaliau per Kauną ji pasitraukė į Prūsus. Tam tikslui tarpu be galo plėšė kraštą (jis pats. ji čia paliko daug iš Rusijos atsinešto grobio. Jis nepatvirtino Varšuvos konfederacijos.). Tačiau jis nerado taikos nė tenai. Po žiauraus mūšio prie Berezinos pavedęs kariuomenę savo maršalui Miuratui. Bado ir didelių šalčių vejamas. Bet bajorija į laikinę vy­ riausybę žiūrėjo. Varšuvos ku­ nigaikštija buvo paversta L e n k ų k a r a l y s t e . o bazilijonų vie­ nuolyne net 7. Išbadėjusi ir nuskurusi ka­ riuomenė pakeliui viską plėšė. Lietuvos kunigaikštijos klausimas žuvus Nepoleono imperi­ jai. dar tikėjosi susitaikinti su Rusija. buvo įvestos rekvizicijos. entuziazmo pa­ gauta. ta­ čiau Napoleono šalininkai tuojau buvo pradėti persekioti: nepa­ bėgusius į užsienį išsiuntė į Rusiją. naujas Europos pertvarkymas buvo sprendžiamas V i e n o s k o n g r e s e (1815 m. Lietuvą buvo pavadinęs priešo kraštu — iš visos Rusijos jos neišskyrė). skelbdamas karą. kuri skelbėsi norinti sujungti į vieną kūną visas buvusios Respubli­ kos žemes ir visus kvietė į bendrą darbą. Be to. ji pradėjo formuoti ir Lietuvos kariuomenę — 4 pėstininkų ir 5 raitelių pul­ kus. Tačiau jam nebuvo lemta nei savo galybės atgauti nei grįžti atgal į Lietuvą.Laikinės Lietuvos vyriausybės priešaky atsistojo grafas Soltanas. Tuo tarpu ji dar tebetikėjo Napoleono žvaigžde ir prieš likviduodamasi pareiškė. Kad ir buvo caro paskelbta amnestija. Rusų valdžios sugrįžimas. ir. O taip sunaikintas kraštas dar turėjo maitinti didžiulę Rusijos ar­ miją. kad tikrojoje Lietuvoje (to meto Vilniaus gubernijoje) turto buvo sunaikinta apie 20 milijonų rublių. Tą pakvietimą ypač karštai sutiko Vilniaus universiteto jaunuomenė. ėmė rūpintis atnaujinti unijos ryšius su Lenkija. Tuojau po unijos atnaujinimo iškilmių jis išžygiavo iš Vilniaus į Maskvą. Vilniaus katedroje įvyko iškilmingas pasi­ žadėjimas atnaujinti uniją. Tokių iškilmių įvyko ir kitur. Pats Napoleonas į visas pastangas žiūrėjo abe­ jingai. Paskui Napoleoną atslinko į Lietuvą ir jo kariuomenės likučiai. Kaip tik tuo metu Varšuvoje susidarė bajorijos konfederacija. siunčiamą prieš Napoleoną. Visa Europa sukilusi jį nu­ galėjo ir net pašalino iš Prancūzijos. pilnas ligonines sergančių ir sužeistų. kad bus daug daugiau sudaryta ka­ riuomenės. Jos iniciatyva 1812 m. tuojau buvo sugrąžinta senoji Rusų valdžia. Nugalėjus Napoleoną. kad jos viltys ir ištikimybė jam priklausančios iki mirties. Bet viltis atgaivinti didžiąją kunigaikštiją Napoleono globoje greit ėmė gesti. nepasigailėjo jos nė ru­ sai. nes nenorėjo įžeisti Austrijos ir. kaip į valstybės užuomazgą. Kauną. Napoleonas tikėjosi. liepos 14 d. o jos kara­ lium pripažintas caras. Laikinė Lietuvos vyriausybė pasitraukė kartu su Napoleo­ no kariuomene ir apsistojo Drezdene. tur būt. Tas jo apsivylimas daug prisidėjo. Apskaičiuojama. — per Vil­ nių. Lietuvos bajorijoje vėl kilo judėjimas. Apskritai per vadinamąjį prancūzmetį Lietuva labai nuken­ tėjo: apiplėšė ją Napoleono kariuomenė. 447 Napoleono kariuomenė keliasi per Nemuną ties Kaunu. Napoleono pavesta. Be to.

Prūsijos valdžia įsteigė atskirą. Vienos tokios apygardos centru buvo Vilnius. būtent Užnemunė (Suvalkų kraštas). surištą su ta Lenkų karalyste. kad jis bus jai pa­ lankus. Podolė ir Kijevo sritis (vėliau tos apy­ gardos ribos buvo kaitaliojamos. tiesiog popiežiaus priklausomą vyskupiją V i gr i u o s e (1798 m. Norėdama atskirti ją nuo Vilniaus ir Žemaičių vyskupų įtakos. 1818 m. Šiaurinė Užnemunės dalis anksčiau priklausė Žemaičių. siekęs atgaivinti Lietuvos ku­ nigaikštiją. Tiek Aleksand­ ras I. Vilniaus universitetas ir Lietuvos švietimo reikalai X I X amž. 1807 m.. tikėdamasi. taip ir Užnemunėje buvo įvestas Na­ poleono kodeksas. nes jie buvo sulyginti su visos Prūsijos valstiečiais. Užėmę Lietuvą. — žinoma. prie jos priklausė visos buvusios Lietuvos kunigaikštijos žemės ir.Caras Aleksandras I. Užnemunėje Napoleono kodek­ sas. Prūsija buvo Napoleono užimta. kuri buvo patekusi j Len­ kų karalystę. Tačiau vyskupas stengėsi ginti Bažnyčios teises ir su valdžia nesugyveno. Kilnotis laisvai jie dar negalėjo. bet jos centras visą laiką buvo Vilnius). To pat siekė ir vokiškos mo­ kyklos. Se­ noji santvarka čia buvo panaikinta. Užnemunė taip pat pasiliko Lenkų karalystėje. (1801—1825 m. rusai švietimo įstaigų nepanaikino. tik be žemės. 448 Vyskupystė. be to. 4. Užnemunė Prūsų valdžioje ir Lenkų karalystėje Užnemunė Prūsų karalystėje. be to. ji buvo perkelta į Seinus).). 5. kuriuo valstiečiai buvo atleisti nuo baudžia­ vos. Netrukus bu­ vo padaryta nauja reforma. Tuo būdu skirtingai nuo visos Ru­ sijos gyveno tiktai ta Lietuvos dalis. Valstiečių būklė Prūsų valdžioje palengvėjo. Užnemunė Varšuvos kunigaikštystėje ir Lenkų karalystėje. Prūsija per trečiąjį padalinimą gautąsias žemes pavadino N a u j a i s i a i s R y t p r ū s i a i s . ir Vyriausioji Mokykla buvo pava­ dinta u n i v e r s i t e t u (1803 m. Prūsijos valdžia naujai įgytąjį kraštą bandė vokietinti: tam tikslui paskyrė vokiečius valdininkus. Apygardos viršininku — kuratorium buvo pa­ skirtas caro Aleksandro jaunystės draugas ir artimas patarėjas L i e t u v o s I s t o r i j a . bet jau ir ponas nebegalėjo jų nei parduoti nei dova­ noti (nebent tik su visu dvaru kam galėjo parduoti ar pado­ vanoti). jie čia išliko ir panaikinus Lenkų karalystę. — tebeveikia dar ir dabar. Tik Vyriausioji Lietuvos Mokykla dabar buvo pa­ vadinta V y r i a u s i ą j a V i l n i a u s M o k y k l a i r buvo pašalinti kai kurie rusams neištikimi profesoriai. Rusi­ joje įsteigė švietimo ministeriją ir visą imperiją padalino į 6 švie­ timo apygardas. Tačiau per trumpą vokiečių valdymą vokietinimo pa­ stangos nedavė didesnių vaisių. kad Lietuva tesanti Rusijos provincija ir todėl jos negalima prijungti prie Lenkijos. pradžioje Universitetas ir švietimo apygarda. labai papildytas. Kaip visoje kunigaikštystėje. tiek Mikalojus I (1825— 1855 m. ir bajorai gavo tik tokias tei­ ses. Tais pačiais metais Užnemunė buvo priskirta prie Varšuvos kunigaikštystės. dėl to jam teko net nukentėti. Naujasis caras Aleksandras I (1801 — 1825 m) 1802 m.) visada atsakydavo. dar Voluinė. Visos mokyklos liko veikti.). kokias turėjo Prūsijos bajorija (o absoliutiškai valdomoje Prūsijoje bajorija jau nebedaug beturėjo teisių). O ten tuo tarpu kaip tik buvo palaipsniui naikinama baudžiava. 29 449 I . kur veikė Napoleono įstatymai. kaip veikusios. Pir­ muoju vyskupu valdžia pasirinko garsųjį pamokslininką Prienų kleboną pralotą Karpavičių. Jos visos buvo padalintos į Plocko ir Balstogės departamentus. pradėjo kraštą ko­ lonizuoti: buvusiose valstybinėse ir bažnytinėse žemėse įkur­ dino daug įvairių kolonistų. Žuvus Napoleono galybei. o pietinė — Vilniaus vyskupijai. Lietuviškoji Užnemunė priklausė Balstogės departamentui. Bet visos pastangos buvo tuščios.

Drauge buvo atgaivinta ir kadaise Edukacinės Komisijos įsteigta mokytojų seminarija. Dabar išsigelbėjimo ir valstybės atgaivinimo viltis tebuvo bendrai veikti su lenkais. Susirūpinta ir studen­ tija. Martynas Odlanickis Počobutas. ypač lotyniškai ir prancūziškai. astronomas (f 1810 m . kad didžiosios Lietuvos kunigaikštijos že­ mės n u o a m ž i ų b u v u s i o s r u s ų k u l t ū r o s į t a ­ k o j e . todėl veikiai visos vie­ tos buvo užimtos lenkų. Pastangos rusinti universitetą. Toks universiteto klestėjimas nepatiko rusams. Apygardos kuratorius Cartoriskis (1824 m. Lietuviškumas Vilniaus universitete. Bet tiek kura­ torius Cartoriskis. Iš pačios studentijos parinktiems šnipams buvo pavesti sekti jos gyvenimą. dabar buvo pradėti skirti. Universiteto rektoriai. ir jos jau nebegalima buvo nuslopinti. Jo vietą už­ ėmė ištikimas caro tarnas N o v o s i l c e v a s . Buvo pašalintas net universiteto rektorius. Todėl po karo Rusų valdžia ėmė rū­ pintis tą lenkiškosios kultūros centrą paimti į savo įtaką. kad iš universiteto negalima laukti ištikimumo valdžiai. 1831 m. Profesoriai. Universitete dėstomoji kalba buvo lenkiškoji. kurie kaip tik tuo metu Petrapily susiorganizavo į draugiją. buvo pašalinti. Tam tikslui jie reikalavo pa­ keisti visą Vilniaus apygardos švietimo sistemą. tai iš pradžių daugelis kursų buvo skaitoma įvairio­ mis kalbomis. Dabar jie jautėsi turį vieną bendrą priešą. Lenkiškasis universitetas ir taip pat jo prižiūrimos len451 . garsus tos visos Lietuvos mokyklos. Tautiškoji len­ kų idėja universitete ir studentų bajorų tarpe jau buvo įsi­ galėjusi. ) . profesoriams buvo įsakyta iš anksto pateikti švietimo ministeriui paskaitų konspektą. kaip geriausioji lenkų mokslo įstaiga: su juo nebegalėjo lygintis nei Lenkijos nei Rusijos mokslo įstaigos. Tačiau visos tos priemonės mažai tepadėjo. jos ir baigė galutinai lenkinti Lietuvos bajoriją. bet vėliau išaugo iki 1. suki­ limas parodė. Tuo pat metu įsteigtas Vilniaus universitetas taip pat priklausė apygardos kuratoriui ir turėjo prižiūrėti visas apygardoje esančias žemesniąsias moky­ klas. Bendroji nelaimė ją dar labiau suartino su lenkais. Ka­ dangi karo metu universitetas buvo sunykęs. Apie pasipriešinimą kultūrinei lenkų veiklai Lietuvoje nebebuvo nė kalbos. Vyriausiosios Lietu­ dėjėjų rūpesčiu buvo sulenkin­ vos Mokyklos rektorius. jis ėmė kontroliuoti ir profesorių paskaitas.500. ir visi raštai bu­ vo pradėti rašyti rusiškai. Napoleono antplūdžio metu universiteto studentija pasirodė karščiausia senosios Respubli­ kos atgaivinimo šalininkė. Universitetas vėl senoviškai susitvarkė ir veikiai išgarsėjo. ir Vil­ niaus universitetas pasidarė grynai lenkiška įstaiga ir lenkų kultūros skleidėju Lietuvoje. jų tebuvo vos apie 150. tai po karo caras įsakė sutvar­ kyti universitetą pagal senąsias teises. Slavofilų pastangos nenuėjo niekais. pasirodę rusams neištikimi. ligi tol ren­ kami. Tuo pat metu labai išaugo ir studentų skaičius: tuojau po Na­ poleono karų. tačiau savo kraštą norėjo išlaikyti savaimingą. Jis tuojau pa­ naikino lenkų kalbą universiteto kanceliarijoje. Jie skelbė. Nepriklau­ somojo gyvenimo laikais nors bajorija ir didikai buvo sulenkėję. Tuomet valdžia pasiryžo jį visai panaikinti ir 1832 m.) buvo priverstas pasitraukti. ypač slavofilams. Taip pat Čartoriskio ir jo pa­ 1780—1799 m. garsus mokslininkas Jonas Sniadeckis. uždarė. kad lenkai ten tesą tik atėjūnai ir kad todėl negalima jiems leisti toliau lenkinti krašto. Kadangi daugelis profesorių buvo nelenkai. tiek uni­ versiteto vadovybė buvo uolūs lenkai. daugumas studen­ tijos ir profesorių buvo išvažinėje. Lenkiškas universiteto cha­ rakteris. Be to. Kad per jas nebūtų skleidžiamos valdžiai nepalankios mintys. jos bajorija jau buvo aplenkėjusi. Tačiau lenkiškasis universiteto charakteris 450 vis tiek nesusilpnėjo. Rusams užimant Lie­ tuvą.A d o m a s C a r t o r i s k i s . su kuriuo bendrai reikėjo kovoti. Bet švietimo ministeris pirmiausia pasirūpino apvalyti jį nuo rusams nepalankaus ele­ mento.

ir vadovybei nebebuvo kada galvoti apie savo darbo plėtimą. Ypač juo buvo 'susižavėjęs D. jis siūlo įsteigti Lietuvą mylinčių ir lietuvių kalbą mokančių draugiją. esą. Katedros vedėju buvo numatytas raseiniškis mokslintas ba­ joras Uvainis. Prūsuose. Mat. Kantrimas. patyrinėtų jų praeitį ir šį tą praneštų Mokslo Mėgėjų Draugijai Krokuvoj. Iš Krokuvos atėjo į Vil­ Adomas Jurgis Čartoriskis. Lietuviškai. Kaip į tą memorialą pažiūrėjo Čartoriskis. esą. kad ji nesirūpi­ nanti savo kalba. Kalti esą ir dvasininkai. Klaipėdoj. Užnemu­ nėj) ir Prūsuose. kad arčiau Vilniaus švietimo apygardos kuratorius lietuvių stovįs universitetas (1770—1861 m. galima lengvai įvykdyti. B a u ž a . o. Projekto autorius buvo universiteto bibliotekininkas K. ne be sąryšio su Baužos darbais. Tilžėj. dalis mokytojų seminarijos mokinių. kaip tik tuo metu prasidėjo rusų reakcija prieš lenkiškąją universiteto linkmę. iškilo projektas įkurti Vilniaus universitete lietuvių kalbos katedrą (1822 m. turėtų mokytis ypač Že­ maičių. kad nekurianti savos literatūros. y. Tokį pra­ nešimą Krokuvoje padarė Vilniaus universiteto garbės narys. kurie ir moką. tiek ateiviams uni­ versiteto nariams daugiau­ sia rūpėjo politinė krašto praeitis. ir nebran­ giai teatseitų. kurie nesimoką lietuviškai. Tik jis maža tekreipė dė­ mesio j krašto tautiškumo klausimą. Lenkijos. o tatai. ne jo kultūra: be­ veik visi tarė Lietuvą esant neabejojamai lenkiškosios kultūros kraštą. nių prašymas. lietuvių kalbos mo­ koma jau keli amžiai. Be to. Kad Vilniaus universitete būtų dėstoma lietuvių kalba. Liaudis tebekalbanti lietu­ viškai. pats globojęs lietuviškosios kultūros palaikus savo Baubly ir rašęs žemaitiškai. Savo tyrinėjimus jis paskelbė ir atskira knyga — „Apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę" (1806 m. Toji kadaise galingos tautos kalba galinti paaiškinti daugelį Lietuvos. Prūsijos. kurie norį gauti vietas lietuviškose apskrityse. P o š k a . Kai Lesingas. kuri žuvusi dėl nelemtų istorinių aplinkybių. Bauža savo knygoje kaltina Lietuvos bajoriją. Be lietuvių kalbos ten negalima užimti klebonų ir valdininkų vietu. uk­ mergiškis kunigas K s. o vėliau iš Rėzos leidinių pa­ žintoji lietuvių tautosaka sudomino pačius žymiuosius mokslininkus. kas pasiekta. o verčią 452 lietuvius mokytis lenkiškai. rašo Kantrimas. Esą. reikėjo tik rūpintis išlaikyti tai. o iš dalies ir Vilniaus vyskupijos klierikai. Šito sąjū­ džio metu.). jis įrodinėja. Kad lietuvių kalba nežūtų.kiškosios mokyklos lenkino dar išlikusią nesulenkėjusią smul­ kiąją bajoriją ir j mokyklas patenkančius valstiečių vaikus. iš dalies ir Karaliaučiuj lietuviškai esą atliekami net prekybos reikalai. kurie ruošiasi teisėjais ir policijos valdininkais. kur esanti speciali katedra. ypač Kara­ liaučiaus universitete. senienas ir rūpintųsi leisti liaudžiai ir kunigams reikalingas lietuviškas knygas. Herderis ir Goethė parodė savo susidomėjimą lietuvių tautosaka. kurioje ragina gelbėti lietuvybę. Rusijos ir totorių istorijos smulkmenų. Tačiau projektas nebuvo įvykdytas.). — visuomenė seniai pageidaujanti. Kantrimas savo memoriale kuratoriui Čartoriskiui rašo. 453 . įrodinėjo Baužos lietuvių kildinimo iš gerulių nemoksliškumą. kuri rinktų tautosaką. Tačiau didžiosios Lietuvos kunigaikštijos tradicijos dar tebe­ buvo gyvos. didesnėje lietuviškųjų gubernijų dalyje kaimiečiai kalbą lietuviškai. isto­ rikas profesorius L e l e v e l i s . nėra žinių. be to. T i k to meto Vilniaus universiteto garsenybė. kad galėtų susikalbėti su ponais. nenorį lie­ tuviškai kalbėti net tie. su ja panoro susi­ pažinti ir lenkų mokslinin­ kai.. tose srityse lietuviškai atliekama dalis pamaldų ir lietuviškai žmonės mokomi tikybos. Baužos mintys sukėlė didelį atgarsį mokslininkų ir lietuvių veikėjų tarpe. tačiau turinti mokytis lenkiškai. iš to turėtų naudos ir tie. kad lietuvių pro­ senoliai buvę Romos nukariautojai geruliai ir kad senovėje jie tu­ rėję didelę literatūrą. Lietuvių kalbos katedros klausimas universitete. Bet tuo pačiu metu va­ karų Europoje iš Rugio. ir universitetas pasidarė jos p r a e i t i e s ir j o s k r a š t o t y r i n ė j i m o c e n t r u . Ten iš pareigos jos mokąsi dvasininkai ir tie pasaulininkai.). Nemaža lietuviškai kalbančių esą ir Lenkų karalystėj (t. Tiek Lietuvos kilimo.

tačiau jiems nesisekė. Tos mokyklos. buvo D a u k a n t a s ir V a l a n ­ č i u s . jis turėjo di­ delę reikšmę ir Lietuvai. 1848 m. Taip pat universiteto įtakoje kiek vėliau Lydos bajoras T. — abudu Vilniaus universiteto auklėtiniai. Pirmieji tikri. susipratę lietuviai. Čia bajorijos buvo labai daug. Edukacinės Komisijos turtai buvo valdžios per­ imti. Iš antros pusės. Nors universitetas buvo grynai lenkiškas. Bajorija tebebuvo laisva ir tebeturėjo savivaldybę.). daugelis mokyklų išnyko. — iki pat smarkios rusifikacijos pradžios. kurie. veikiant Edukacinės Komisijos moky­ kloms. pradžioje. Kitos Lietuvos mokyklos X I X amž. Valančius taip pat parašė pirmą savo istorinį vei­ kalą — „Žemaičių vyskupystę" (2 tomus. gerbė ir mylėjo savo tėvynę Lietuvą. parašyti lietuviškai. 6. Universitetui sukėlus susidomėjimą Lietuvos senove. Lietuvos kilimo jo profesoriai ir stu­ dentai iš tradicijos ir iš savo krašto meilės daug dėmesio kreipė į Lietuvos praeitį. Daug labiau pablogėjo valstiečių būklė. rinko senienas. iš­ kilo gausi lenkų romantiškoji literatūra. Valstiečiai čia taip pat buvo geresnėje būklėje. ėmė domėtis viskuo. Patys rusai bandė steigti ir savo pradžios mokyklų. Jų tad raštai. negu kitose Lietu­ vos dalyse. išauklėjo Lie­ tuvos bajoriją. mylėdami savo kraš­ tą.). Tačiau būdami neturtingi. nes visur buvo įvesta sunki baudžiava. Čia ypač pasižymėjo universiteto auklėtiniai Mickevičius.Universiteto reikšmė Lietuvai. Vėliau jis dar parašė „Būdą senovės lietuvių" (1845 m. o save laikė tik lenkiškos kultūros lietu­ viais. Todėl ir Kudirka į mūsų himną įrašė: „Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia". kurių Lietuvoje beveik nebuvo. Dėl karų. bet ji išlaikymą tedavė tik vienai Vilniaus Vyriausiajai Mo­ kyklai. Kai rusai užėmė Lietuvą. Kraševskis. galo. Ir vėliau. būdamas Lietuvos centre. Tai buvo pirmieji mokslo veikalai. Todėl jie beveik buvo lygūs su smulkbajoriais. kurį paskatino Vilniaus universitetas. nepaisant Rusų valdžios pastangų. ir X I X amž. nes jos buvo taikomos rusams pravoslavams. tie patys raštai kiek vėliau labai paveikė iš liaudies tarpo kilusią lietuviškąją inteligentiją. pradžioje Žemaičiuose visuomenė buvo kiek kitokia. Edukacinė Komisija teprižiū­ rėjo tik mokymą. Rusų valdžia Edukacinę Komisiją paliko. kūrė muziejus ir t. išidealizavę Lietuvos senovę. kurios liko. Todėl kaip tik šituo metu prasidėjo m o k s ­ l i š k a s L i e t u v o s i s t o r i j o s t y r i n ė j i m a s i r bu­ vo išspausdinta nemaža istorinių veikalų. kuri beveik visas temas ėmė iš Lietuvos istorijos. Tuo tarpu jau nuo X V I I I amž.) parašė pirmą savo istorinį veikalą — „Darbus senovės lietuvių ir žemaičių" (išspausdintą vos 1929 m. kuri prasi­ dėjo po 1863 m. Todėl. daugelis jų iki pat rusų valdymo pradžios tebebuvo činšininkai. bet valstybės valdymo inicia­ tyva iš jos jau buvo atimta. sukilimo. tačiau. ėjusių paskutiniais Respublikos gyvenimo metais. t. Šitą sąjūdį dar labiau sustiprino susidomėjimas lietuviš­ kumu. bajorai čia tebebuvo nenutolę nuo liaudies ir tebekalbėjo lietuviškai. o ne baudžiauninkai. Norbutas parašė pirmąją didžiulę (9 tomų) Lietuvos isto­ riją. ir lenkiškai kalbėdama. tačiau nesi454 ėmė išlaikyti mokyklų. bet ji daugiausia buvo neturtinga ir mažai kuo tesiskyrė nuo valstiečių. joje tebuvo apie 80 mokyklų. — rusų mokyklos Lietuvoje dides­ nės reikšmės neturėjo. o pradžios mokyklas ir toliau iš­ laikė parapijos. Neužmiršo jie nė savo kal­ bos.). pra­ džioje pasirodęs visuotinis susidomėjimas lietuvių kalba ir lie­ tuviškosios rašliavos pagyvėjimas Mažojoje Lietuvoje (kaip tik 455 . ji tik tu­ rėjo politines teises ir galėjo užimti valstybines vietas. ji labiausiai gaivinosi ta išidealizuotąja seno­ ve. kai univer­ sitetas jau buvo uždarytas. kuri. Tautiškasis Žemaičių bajorų sąjūdis X I X amž. švietimas Žemaičiuose buvo pakilęs. Kondratavičius ir daugelis kitų. o vėliau — universitetui. Daukantas dar tebestudentaudamas (1822 m. Kovodama dėl savo tautos teisių. buvę aiškioje Vilniaus uni­ versiteto dvasios Įtakoje. vienas kitas pradėjo bandyti žemaitiškai rašyti ir rinkti savo krašto padavimus ir įvairias senienas. apie jį susibūrusi krašto ir jo seno­ vės mylėtojų grupė liko Vilniuje ir iki pat Muravjovo laikų varė Lietuvos tyrinėjimo darbą. buvo pa­ vestos išlaikyti vienuolynams. Rusų valdžioje visų būklė pakitėjo. Ir neturtingų bajorų tarpe atsirado apsišvietusių žmonių.) ir dviejų tomų „Lietuvos istoriją" (išspausdintą tik 1893 m. kas sava.

nes lietuviškasis elementas dar nebuvo tiek susipratęs. su ku­ riais ponas galėjo elgtis kaip tinkamas: galėjo juos pardavinėti. ta­ čiau čia tokie nežmoniški papročiai buvo retas dalykas. Stanevi­ č i u s — lietuviškų dainų rin­ kinį. P o š k a net ėmė rašyti žemaitišką žodyną ir tam tikslui rinko senas knygas. anot vyskupo. 7. giesmynų ir elementorių. kad galėtų veržtis iš nusistojusios santvarkos formų. Nors ir Lie­ tuvoje tuo metu nebuvo jokių valstiečius ginančių įstatymų. tik ragina kantriai nešti savo naštą. čiuose. o rusai įvedė mokestį nuo žmogaus (nuo „dūšios"). kad ir rūpinosi lietuviškosios kalbos grynumu. Stanevičius. Valstiečiams buvo uždrausta kam nors pasiskųsti. Anksčiau buvo mokėta nuo valdomosios žemės ir nuo „dūmo". Todėl veikiai nauji politiniai įvykiai — skaudžiai rusų nu­ malšintas 1831 m. buvo padidinti ir valstiečių mokesčiai. kuriose buvo įtaisyti kitų. y. Valstiečių klausimas X I X amž. S. Kad nebūtų darkoma žemaičių kalba. ir gražus Žemaičių bajorijos tautiškasis sąjūdis apmirė. nes jie. D.). Poška savo Baubly įtaisė net senienų mu­ ziejų. Lietuviškai rašė Poška. D. Rašto vertimą (1816 m. bajorai ir ku­ nigai pradėjo spausdinti nau­ jų maldaknygių. žmonės vie457 . Tautiškasis ju­ dėjimas vėl atgijo ir šį kartą jau nebepasiliovė. nuo sodybos. t. tik prasiveržus j viešąjį gyvenimą iš lietuviškojo kaimo kilusiai inteligentijai.tuo metu — 1818 m. — ir išgarsėjusį savo dainų rinkinį). neišspausdinti. o D. pradėjo įsigalėti jų baudžiavos papročiai ir Lie­ tuvoje. Sumanymai panaikinti baudžiavą. apdainuodamas mužiko vargus. Jis išleido savo lietuviškąjį Šv. panorėjęs į katorgą išsiųsti ir vėl susigrąžinti. Lietuvai patekus į Rusų valdžią. Par­ davinėdavo net išskirdami vyrus nuo žmonų ir tėvus nuo vaikų. — toliau jie nesiekė. tačiau daugumas jų kū­ muziejėliai. žymiai pa­ blogėjo. pradžioje Valstiečių būklė. žemaičiai pirmiausia susirūpino kalba. kad ir mylėjo savo kraštą. V i l e n t a s i r nemaža padarė 3 trobeles. Klemen­ 1812 m. kurių daugumas buvo išdalinta rusų generolams. Visi to sąjūdžio bajorai. jie b u v o ž l u ­ g u s i o s s e n o s i o s v a l s t y b ė s p a t r i o t a i i r kartu s u visa bajorija svajojo apie jos atgaivinimą. Be to. K. jos dar tebestovi. Be to. Ypač pablogėjo valstiečių būklė valstybiniuose dva­ ruose. pats vykupas buvo karštas žemaičių patriotas ir uolus švietimo rėmėjas. Įsivieš­ patavus rusams. Taip pat nepaprastai valstiečius vargino rekrūtų pareiga (vyrus paimdavo į kariuomenę net 25 metams). Poška iš tuščiavidurio ąžuolo t a s . tačiau neskelbė jokių — 456 nei socialinių nei tautinių — idėjų. Net Poška. buvo renkamos se­ nienos ir seni istoriniai doku­ mentai. — Rėza išleido Duonelaičio raštus. o netru­ kus — 1825 m. Bijotuose. Poškos Baublys. kuriuo ragino bajoriją parodyti daugiau žmoniškumo ir rūpintis valstiečiais. nė neketina jo kurs­ tyti. Jis taip pat bandė rašyti ir Lietuvos istoriją. Z abitis N e z a b i t a u s k a s išleido lietuviškųjų knygų bi­ bliografiją. prakortuoti. Įsitraukę į tą sąjūdį. Tuo pat metu net pradėta lietuviškai kurti ir versti sve­ timų kūrinių į lietuvių kalbą. Žemaičių tautiškojo ir kultūriškojo judėjimo centras buvo vyskupo Juozo Arnulfo G i e d r a i č i o rezidencija — A l s ė ­ d ž i a i . Vilniaus vysk. jo raginami kunigai prie bažnyčių steigė mokyklas. Nauja priespauda kil­ nesniųjų žmonių tarpe sukėlė užuojautos valstiečiams. paliai Skaud­ rinių ir vertimų liko rankraš­ vilę. „yra mūsų artimi ir broliai. Kasakauskas išleido atsišaukimą (1800 m. sukilimas — sustabdė tą judėjimą. Mylėdami savo kraštą.). Rusijoje valstiečiai buvo beteisiai vergai. šie tuojau čia įvedė savo papročius ir ėjo pavyzdžiu Lietuvos bajorams.

Ne tiktai paprastas žmoniškumas baudžiauninkams. liedami prakaitą". kaip įvykdyti tą atleidimą. Baudžiavos panaikinimą siūlė ir Oginskis savo būsimosios didžiosios Lie­ tuvos kunigaikštijos projekte. Tas klausimas tuo ir pasibaigė. kiek laiko buvo liautasi galvoti apie palengvinimus valstiečiams. Tuo būdu vėl atsirado valstiečių činšininkų. Tuo pat metu apie valstiečių atleidimą pradėjo galvoti ir Lietuvos bajorai. Tačiau neilgai laisvi išbuvo ir šitie atleistieji: vieni anksčiau. apie valstiečių būklės palengvi­ nimą daug buvo kalbėta ypač Napoleono žygio į Rusiją metu. Lat­ vijoje be Latgalos. sukilimas Slaptosios organizacijos Lietuvoje. jie nerimo ir visą kaltę metė ant savo ponų. ženg­ damas į sostą. Taip antai.000 valstiečių. kai rusai pradėjo spausti Vilniuje klestėjusi 459 Rekrūtas atsisveikina su savo šeima. kiti vėliau. labiau nuskurdę. atleido ir kai kurie kiti bajorai. kad bajorija be vy­ riausybės žinios tokių opių klausimų nesvarstytų.). į kurią buvo patekusi ir lietuviškoji Užnemunė. o iš Petrapilio po to atėjo perspėjimas. Tik prasidėjusio su­ kilimo metu valstiečiai vėl gavo vilčių. nos su mumis prigimties. Vienas joniškėlietis I g. kaip grįžo į ją ir prieš rusams užimant kraštą atlei­ stieji (žr. seimeliuose. 424 psl. kiti. o 1817 m. vieno tikėjimo. kaip kad buvę Europos vakaruose. o taip pat ir iš Vakarų ateinančios prancūzų revoliu­ cijos idėjos veikė Lietuvos bajoriją. Nesulaukdami laisvės. kad. Vieni jų iš to tikėjosi pigių darbininkų. Kai 1803 m. t. 8. Vals tiečių atleidimo klausimą vėl išjudino 1816 m. Ir iš tikro 1817 metų seimeliai rinkosi baudžiavos pa­ naikinimo šūkiais. caras „laisvųjų artojų" įstatymu leido iš baudžiavos atleisti valstiečius. Ypač radikalus pasirodė Ukmergės apskri­ ties (pavieto) seimelis. paskelbus laisvę. Tuojau buvo pradėta svarstyti. Todėl caras Mikalojus I (1825—1855 m. Kai prieš bajorijos pa­ stangas įgyti daugiau laisvių prasidėjo Rusų valdžios reakcija ir persekiojimai. baudžiavos pa­ naikinimas Estijoje. bet ir pavyzdys. kaip ėję. Atsirado tokių. Instrukcijoje savo atstovams į guberni­ jos seimelį ukmergiškiai aiškiai reikalavo atleisti valstiečius nuo baudžiavos. kad valstiečiai savo pa­ reigas eitų ir toliau. savo manifeste pabrėžė. tik be žemės.). antrosios pusės. Ypač už bau­ džiavų panaikinimą stojo Vakarų idėjomis susižavėjusi jaunuo­ menė. y. jie vėl buvo grąžinti į baudžiavą. tikėjosi tuo būdu atsikratyti karo nuvargintiems valstiečiams reikalingų pa­ šalpų ir atsikratyti valdžios bylų dėl rekrūtų. Tačiau Vilniuje gubernijos seimely dėl to kilo didelis triukšmas.Bet kai po to bajoriją prislėgė nusivylimas ir rusų kerštas. Tuo tarpu valstiečius pasiekė žinios apie laisvės sumany­ mus. kraštas nušvisiąs revoliucijos ugnimi. kurie mums darbuojasi. K a r p i s atleido be žemės net 7. tai keletas bajorų tuo pasinaudojo ir mirdami testamentais atleido savo valstiečius. kad baudžiava naikinama Mažojoje Lietuvoje (1807 m.). Ginčai pagaliau išardė visą sei­ melį. — Kurše ir Vidžemėje. ji matė. (Mašinsko paveikslas). kad jų būklė bus pa­ gerinta. kad ji buvo panaikinta Napoleono sukurtoje Varšuvos kunigaikštijoje. Tuo būdu tas klausimas nebebuvo pajudintas iki X I X amž. kurioje baudžiava buvo vėliau panaikinta (kartu su Lietuva ir visa Rusija). 458 . 1831 m. Baudžiavos panaikinimo klausimas 1817 m. kurie pranašavo.

konstitucija!" (mat. tai tų pačių metų lapkričio mėnesį Varšuvoje įvy­ ko sukilimas.t. Tuo pat metu prasidėjo kratos ir kitose vietose. Taip buvo auklėjamas jaunimas. Buvo ištremtas ir patsai filaretų vadas T o m a s Ž a n a s . jie sukilo. Tai buvo liberališka šviesuomenės organizacija.universitetą. buvo išardyta Juodųjų Brolių Draugija. kuri taip pat jau vie­ šai buvo pradėjusi rodyti savo veikimą. Vienas Vilniaus gimnazijos mokinys ant lentos užrašė: „Te­ gyvuoja gegužės 3 d. Veiklesnieji universiteto studentai pir­ miausia įkūrė slaptą F i l o m a t ų (mokslo mėgėjų) Draugiją. norėdami savo karalystę išvaduoti iš Rusų caro valdžios ir suvienyti visas iki pirmojo padalinimo turėtąsias žemes. siuntinėjo jiems savo raštų ir t. kad ir maišto keliu. ši reforminio seimo konstitucija lenkų ir Lietuvos bajorijos buvo laiko­ ma siektinu idealu ir laisvės garantija). Jų tarpe buvo ir didysis poetas Mickevičius. ir jos narių tarpe buvo nemaža aukštų dvasininkų. Kėdainių. Napoleono nugalėtojai 1815 m. tačiau žadindamos patriotizmą ir ragindamos rūpintis savo krašto reikalais. kuri. Savo idėjoms skleisti ji turėjo net laikraštį — „ G a t v ė s Ž i n i a s " (Wiadomošci Brukowe).). į kurią buvo stengiamasi įtrauk­ ti daugiau narių. Be to. Draugija buvo negausinga. gėrėdamasi švietimo ir prancūzų revoliucijos idėjomis. O ji buvo lenkų mesta: 1830 m. Restauruotoji monarchija neatsilai­ kė nė Prancūzijoje: 1830 m. Tą nuotaiką ugdė ir pats universitetas. Su revoliucijos idėjomis kovoti buvo sudaryta Š v e n ­ t o j i S ą j u n g a . tačiau su studen­ tais tebepalaikė glaudžius ryšius. ten įvyko nauja revoliucija. Vilniuje vei­ kė dar savotiška. vakarėlius ir t. Bet šitie Rusų valdžios persekiojimai nesustabdė judėjimo. bendraudama su pla­ čiaisiais jaunuomenės sluoksniais. Kadangi Lenkų karalystėje tuo tarpu jau buvo išaugęs griežtas konfliktas tarp daugiau laisvės trokštan­ čios lenkų visuomenės ir tas laisves dar labiau siaurinančios Rusų valdžios. pasivadinusių J u o d a i s i a i s B r o l i a i s . ką daryti. išvaduoti savo kraštą iš Rusų jungo.t. rašytojai. Lenkų sukilimas. Rasei­ niuose ir kt. kurios tikslas buvo l a v i n t i s i r d i r b t i v i s u o m e n e i . Prof. d r a u g i š k u m a s i r t ė v y n ė s m e i l ė . rimtai ruošiasi mokslui ir t. o ypač iškalbingas ir gabus istorijos profesorius L e l e v e l i s . išardė rusai. bet ir daugybė vilniečių.). Taip pat buvo ištremtas į Rusiją ir Ad. Prancūzų ir Belgų sukilimų pasisekimas. kuri buvo grynai visuomeniška ir rūpinosi skleisti kilnias žmoniškumo ir patriotizmo idėjas. Pran461 . Panašiais tikslais buvo įsteigta ir vadinamoji S p i n d u l i n g ų j ų Draugija (Promienišci). o visi žymesnieji studentų vadai buvo ištremti. Lietu­ voje tuo tarpu įsikūrė net kelios masonų ložės (Vilniuje. kurio paskaitų su­ sirinkdavo klausyti ne vien studentai. Mickevičius. kurio raštai jau tada susirinkusio būrelio tarpe su­ keldavo nepaprastą entuziazmą. Visi buvo pasiruošę sukilti. Kražių ir kt. nes į ją buvo priimami tik visiškai patikimi ir kuo nors pasižymėję studentai (poetai. norėjo pakelti ekono­ minę ir kultūrinę krašto gerovę. o tuo­ jau po to sukilo ir išsiskyrė iš bendrosios su olandais valstybės (Niderlandų) belgai. Tačiau revoliucijos paleisti žmogaus laisvės šūkiai Napoleono šeimininkavimo metu Europoje jau buvo su­ kėlę ir tautų laisvės šūkius. Tam tikslui ji rengė visokius pasilinksminimus. T i k visai netikėtai beplintantį judėjimą 1823 m. Ir jos tikslas buvo panašus — m o k s l a s . Viena iš stipriausiųjų to meto organizacijų buvo m a s o n a i . Pagaliau. Bet daug veiklesnės buvo slaptosios jaunimo organizacijos. tų pačių tikslų organizacija — N e n a u d ė l i ų D r a u g i j a (Towavzystwo Szubrawc6w). Tuojau po to prasi­ dėjo kratos ir areštai mokinių ir studentų tarpe. Netrukus buvo įkurta F i l a ­ r e t ų (doros mėgėjų) Draugija.t. ku­ rie tą darbą trukdė. Lelevelis turėjo pasišalinti į Lenkiją. jame skaudžiai išplakdavo savo visuomenės ne­ rangumą ir apsileidimą. kuris tuo tarpu jau buvo mokytoju Kaune. kurios rusų priespaudos įtakoje įsikūrė Vilniaus universitete ir kitose mokyklose. Bajorija ėmė nerimauti ir tartis. Kražiuose tais pačiais 1823 m. — bajorijos tarpe ėmė plisti slaptos organizacijos. reikėjo tik kibirkšties. Tada ji dar nebuvo priešbažnytinė. mokyklose buvo įsikūrusių į vilniškes panašių organizacijų. Dau­ gelis buvo areštuota ir ištremta. kuris pa460 siryžo. Nė viena tų organizacijų savo įstatuose neturėjo politinių tikslų. Vienos kongrese stengėsi atstatyti Europoje senąją priešrevoliucinę san­ tvarką. jos savaime kėlė nepasitenkinimą tais. be masonų ir jaunimo organizacijų.

Ypač plačiai išsiplėtė valstiečių sukilimas Gintiliškių ir Salantų parapijose (Telšių apskr. Bet Chlapovskis. buvo sunku susi­ siekti su Varšuva. kurio vadovybėje buvo ir Gelgaudas. V a l s t i e č i ų s u k i l i m a s . Rusai liko tik Kaune ir Vilniuje.). Norėdami sukilėlių nuotaiką pakelti. Vilniu­ je tuojau susidarė specialus komitetas. — jie pradėjo bėgti iš sukilėlių eilių. užuot kovojęs su rusais. tačiau organizuotai jie sukilo vėliau. Krašto bajorija buvo labai nepatenkinta generolais. Bet toliau sukilėliams jau nebesisekė. pasižadėjimus susijungti su Lenkija. laukti lenkų paramos. jie pirmieji sukilo: rusams pradėjus rinkti re­ krūtus. ir labai greit sukilėlių rankose atsidūrė visa Lie­ tuva. kovo 25 d. Dembinskis į Kuršo pasienį. prieš pereidamas Prūsijos sieną. Nepaisydami to nepasisekimo. Ta­ da buvo išsiųsta į Lietuvą kariuomenės. o Rohlandas į Palangą. Nuo Vilniaus jie buvo atmušti. Sukilimas Lietuvoje. Tik vėliau.cūzų ir Anglų suteiktoji belgams parama davė vilties lenkams. nė ką veikti. Tuo tarpu rusai atsiėmė Ukmergę. Tą pačią dieną 50 raitelių. Bet sąlygos sukilti buvo labai nepalankios: jam nebuvo dar pasiruošta ir nebuvo ginklų. Gelgaudas pasitraukė į Raseinius.). Tada K u r š ė n u o s e įvyko paskutinis vadų pa­ sitarimas. Jau vienas jo vardas rodė Len­ kijos sukilėlių bendrumą su Lietuva. šiojo. ir visam krašte neatsirado tinkamo vadovauti žmogaus. skelbti sukilimo aktus. ir Varšuvoje tuojau susi­ darė iš Lietuvos kilusių bajorų komitetas. Šitas raseiniškių pa­ sisekimas sujudino visus kitus. Nors atskiri bajorai vadova­ vo ir valstiečių bruzdėjimui. Chlapovskio kariuomenei padedant ginklus. Bet čia sukilėliai buvo rusų kariuomenės iš­ vaikyti ir pabėgo į Prūsiją. Jų būriai turėjo išsislapstyti miškuose ir. kad len­ kai tuojau atsiųs j Lietuvą savo kariuomenės. kurie pažiūrėjo į sukili­ mą. kad prie jo pri­ sidedanti ir Lietuva. Komitetas laukė. kaip į savo socialinį išsilaisvinimą. val­ stiečiai buvo sukilę ir kitose srityse. Tačiau jie apsivylė: niekas neatėjo į pagalbą. Trokšdami baudžiavos panaikinimo. kur turėjo būti atgabenti Anglijoje nupirkti ginklai. Kaip tik tuo metu ėmė bruzdėti v a l s t i e č i a i . Šis komitetas suki­ limo vadovybei įteikė pa­ reiškimą. jie taip pat negalėjo prisimušti ir prie Palangos. kad Anglija su Prancūzija parems ir juos. jie vienoje kitoje vietoje pasipriešino. džiausia tarp jų nesantar­ heroiška sukilėlių vadė. Rusų valdžia dar prieš sukilimą gabesniuosius žmones buvo ištrėmusi. 462 Kariuomenės žygiai. Netrukus sukilėliai buvo visiškai išblaškyti. Rusams kontroliuojant kelius. Netekęs 2. Pagaliau generolai sutarė savo jėgas perskirti: Chlapovskis ir Gelgaudas turėjo eiti į Kauną.000 žmonių. Po kurio laiko Varšuvos sukilėlių priešaky atsistojo M. rinkdami jėgas. bet nieko neveikė. Pirmiausia reguliarinė ka­ riuomenė ir visos sukilė­ lių pajėgos buvo suburtos Vilniui pulti. Tuojau visose apskrityse ėmė rinktis bajorai. ir po kruvinų kovų Lenkų karalystės autonomija buvo panaikinta. kuriai vado­ vavo generolas Gelgaudas. gavusi vė: vieni kitiems prikai­ kapitono laipsnį (f 1831 m. Pirmieji nutarė sukilti ir surašė sukilimo aktą Raseinių bajorai (1831 m. kiekvienas norėjo vadovauti. tiktai paradavo ir puotavo. kai pamatė. Jonavą ir Šiau­ lius.). kad ponai nė negalvoja apie baudžiavos panaikinimą. Radvila. B a j o r i j o s s u k i l i m a s . nuotaika dar labiau nukri­ to. kad ir jiems pasiseks. Tuo pat metu ten buvo atžygiavęs ir Rohlandas. 100 pėsčiųjų šaulių ir 400 valstiečių užėmė Raseinius. kuris turėjo vadovauti Lietuvos sukilimui. Atėjus lenkų sukilimo žiniai. Komitetas nežinojo. padėjo gink­ lus. iš Rohlando būrio pasi463 . kur pasirodė di­ Emilija Pliaterytė. vadai nu­ sprendė pulti Šiaulius. bet veltui. Ta­ čiau ir čia nepasisekus. nes len­ kams nesisekė. Tačiau puo­ limas nepasisekė.

ji viską plėšė ir žudė nekaltus žmones. bet ir bažnyčią. vidury beveik nepakitėjo. 3 0 465 . Tik malšindamas 1831 m. Kėdainiuose ir Jurbarke buvo pastatytos naujos cerk­ vės. buvo konfiskuoti ir visi dvasininkų dvarai (jiems buvo palikti tik maži sklypeliai žemės). pradėjusi kalbėti apie baudžiavos panaikinimą. ku­ riuos įtarė dalyvavus sukilime. tačiau tatai buvo vien tik gražūs pažadai. daug žmonių žuvo sukilimo maišaty. Nukentėjo taip pat ir bažnyčios. kuriuose nuo seno buvo surašomos visos valstiečių pareigos. ir Dembinskiui nebe­ įmanoma buvo kariauti. po sukilimo prasidėjo daug smarkesnė Lietuvos rusinimo politika. 303 psl. tų dvarų žemę išdalino valstiečiams. į Prūsiją perėjo ir Rohlando būrys. kuriam ir atiteko beveik visas Vilniaus uni­ versiteto turtas (biblioteka. Padaręs tikrai didelį žygį. sukilimą. mokslo priemonės ir t. Sukilimo padariniai. Kauno buvusi jėzuitų bažnyčia. Sukilimas nedavė niekam naudos. Kai 1817 m. Be to. Tuo būdu reguliarinės kariuomenės Lietuvoje teliko tik Dembinskio rinktinė (apie 3. 9. buvo sudrausta. nes kunigai taip pat buvo prisidėję prie sukilėlių. Uždarytų mokyklų vietoje veltui buvo bandomos kurti rusiškos mokyklos: jos neturėdavo mokinių. tereikalaudama mokėti palyginti labai mažą činšą (bajoriškųjų valstiečių būklė buvo daug sunkesnė). Dembinskiui išvykus.). Lenkijos autonominė karalystė buvo panaikinta. — 1832 m. Valdžia. Tačiau jis neketino pasiduoti. Sukilimo numalšinimas. Lietuva ir Len­ kija buvo nuteriotos. o tik sukilėlius gaudyti. Panevėžio ir Raseinių pijarų bažnyčios buvo paverstos cerkvėmis. Tam tikslui buvo įsakyta paruošti vadinamuo­ sius i n v e n t o r i u s . rusai išplėšė ne tik gyven­ tojų namus. Pažaisly. Baudžiavos panaikinimas Valstiečių būklė X I X amž. Rusų kariuomenei jau nebeteko kovoti. bet netrukus medicinos fakultetas buvo panaikintas.girdo šauksmas: „Klastai" — ir vienas karininkas prijojęs nu­ šovė Gelgaudą. laikydamas jį to negarbingo žygio kaltininku.). Za­ rasuose. Vienu žodžiu. Privatiniuose dvaruose tebuvo tik suvienodintos vals­ tiečių prievolės. o Kražių mokykla perkel­ ta į Kauną. prisirišę prie patrankų nusivarė į Vilnių. Telšiuose ir kt. bajorija. Užėmę miestelį. Buvo uždaryta daugybė vienuolynų (Kaune. Kaip tik tuo metu Rusų valdžia įkūrė savo uni­ versitetą Kijeve. o dvasinė akademija buvo per­ kelta į Petrapilį. o Pažaislio vienuolyne apsigyveno pravoslavų vyskupas — archieriejus. Ypač nukentėjo Ašmena. o tuos. Iš pradžių buvo dar paliktas me­ dicinos fakultetas ir dvasinė akademija. Užimdama miestus ir miestelius.). rudenį buvo likviduotas sukilimas. Valdžia. kurie neprisidės prie sukilėlių. Tokiomis žiauriomis priemonėmis 1831 m. nugalėjęs daugybę kliūčių. Daugelio sukilime dalyvavusių bajorų dvarai buvo konfis­ kuoti. Visa tai buvo daroma rusiškajam gaivalui su­ stiprinti. Padubysio ir Kolainių mokyklos buvo uždarytos. Tuo buvo norima atkreipti valstiečių akis į carą.). — tas klausimas daugiau jau nebeiškilo. Nebuvo aplenktos nė mokyklos: Kalvarijos. kurie veikiai visai išnyko — buvo varu suvaryti į pravoslaviją (žiūr. Raseiniuose. o dar daugiau buvo ištremta į Rusijos gilumą. Dar smarkiau buvo pradėti persekioti unitai. kuri po naujojo (1863 m. Lietuvoje nebeliko jokios stipresnės pajėgos. padėjęs ginklus. Ukmergėje. Inventoriams suvienodinti visose gubernijose buvo įsteigti specialūs komitetai. jo vie­ toje įvedė rusų įstatymus. Ukmergėje. Bet po keleto dienų. kad tik iš jo tegalima laukti malonių. kurie turėjo pasidaryti caro valdžios atrama. norėdama užgrobtuosius kraštus. jį uždarė.) sukilimo pasidarė dar griežtesnė. Rusai tuo tarpu atga­ beno į Lietuvą daugiau savo kariuomenės. išžudė apie 80 žmonių. Rusai nepaliko ramybėje nė Vilniaus u n i v e r s i t e t o . Panevėžy. Tik po sukilimo konfiskuotose ba­ jorų ir dvasininkų žemėse valstiečių būklė žymiai pagerėjo. Tačiau tie inventoriai nega­ lėjo daug padėti. Rusų valdžia žadėjo laisvę tiems valstiečiams. panaikino ir L i e t u v o s s t a t u t ą (1840 m. jis laimingai pra­ simušė iki Varšuvos. norėdama sudaryti krašte carui atsidavusį visuomenės sluoksnį. Į ištremtųjų vietas buvo privežta rusų.500 karių). nes valstiečiai vis tiek pasiliko beteisiai: jei L i e t u v o s fstorija. kur buvo iškilmingai sutiktas ir už nuo­ pelnus paskirtas Varšuvos gubernatorium. duodant jiems suprasti. suartinti su Ru­ sija.t.

).). su kuriais bus galima pakelti ūkį. kad.daru". caras buvo net pramintas „Europos žan. revoliuciniai judėjimai Europoje. Nebuvo tik sutikimo dėl tolimesnio jų li­ kimo. nebuvo galima atimti valstiečių valdomos žemės. Rusų valdžios sluoksniuose buvo įsigalėjusi reakcionieriškoji linkmė prieš visas liberališkąsias sroves. —' pareiškė.). Anglijai panaikinus įvežamuosius muitus (1846 m. kuris reakcionieriška jai politikai sudavė didelį smūgį.) valstiečių at­ leidimo projektui pa­ ruošti visose Lietuvos gubernijose buvo suda­ ryti bajorų komitetai. o v a l s t i e č i a m s d u o t a t e i s ė p e r 4 9 m e t u s i š s i p i r k t i žemę. Po karūnacijos visi Lietuvos gubernijų sei­ meliai. kurių -darbą turėjo su­ vienodinti centralinė komisija Vilniuje. Ta čiau dvarininkai šitų nuostatų labai retai tesilaikydavo. — atsakydami į klausimą. ėjo gandai. Apie baudžiavos panaikinimą jau galvojo ir caras Mikalojus I. kad nuo valako turi eiti dva­ rui baudžiavą 3 dienas savaitėje vyras su arkliu ir 1 dieną mo­ teris. kad siaučiant reakcijai. ką valstiečiai valdą.ponas didino prievoles. Kai ėmė plisti gandai. Dėl pa­ ramos. ir vals­ tiečiai buvo verčiami dirbti dvare didesnį skaičių dienų ir už tai jokio atlyginimo negaudavo. suteikiamos Europos valdovams kiekvieno revoliucinio judėjimo metu. kad tai. Baudžiavos panaikinimo manifestas buvo paruoštas Petra­ pily ir paskelbtas 1861 m. o 1830—1831 m. už kitų dienų darbus turėjo būti atlyginama nustatyta taksa. nebuvo kada rūpintis valstiečiais. Aišku. kad baudžiava būsianti panaikinta. t.s ir palikta). tuo metu Rusijos valdžia buvo uoliausia absoliutiškosios Europos tvarkos saugotoja. kitur bent dalis bajorų stojo už tai. Pačios Ru­ sijos bajorija pasisakė neigiamai. Be to. ir todėl buvo priešinga kiekvienam liberališkajam judėjimui. turėsią būti jiei . kad pir­ mąja sąlyga jie laiką baudžiavos panaikinimą ir kad jie patys mielai atsižadą savo teisių valstiečiams. nes bajorijos tarpe atsirado nemaža baudžiavos šalininkų.). 467 . Todėl buvo labai nau­ dinga gerai sutvarkyti ūkį. Juo visoje Rusijos impe­ rijoje buvo p a n a i k i n t a b a u d ž i a v a . O kaip tik tuo metu. y. Po to (1858 m. Dar per karūnaciją caras įsakė atsiklausti dėl baudžiavos panaikinimo į iškilmes suvažiavusios bajorijos. reikėtų pagerinti valstiečių būk­ lę. pavyzdžiui. Tad baudžiavos panaikinimu susirūpino jau naujasis caras A l e k s a n d r a s II (1855—1881 m. Lietuvos komitetų darbas ėjo ne be kliūčių. kuriuo būdu. kad valstiečius reikia paversti činšininkais. kur tokį (1855—1881 m. pat darbą dirbo speciali komisija visai Rusijai. vasario 19 d. O tą reakcionieriškumą dar labiau žadino 1830 ir 1848 m. Rūpestis panaikinti baudžiavą išėjo iš pačios caro valdžios. buvo nustatyta. Valstiečiais susirūpinta tik po nelaimingojo Krimo karo (1853—1855 m. Lietuvos bajorijos dauguma jau buvo supratusi baudžiauninko darbo neproduk­ tyvumą ir tikėjosi. jų nuomone. kuris tėvo politikos nepasisekimus norėjo pataisyti vidaus reformomis. — ir Rusų užgrobtoje Lenkijoje ir Lietuvoje. Invento­ riuose. Mat. tačiau jo vyriausybės dėmesį vis nukreip­ davo polit niai įvykiai. kad valstiečiams turi būti leista išsipirkti savo val­ domąją žemę ir pasidaryti jos savininkais. Bet vis dėlto vienur daugumas. buvo pra466 sidėjusi didelė javų paklausa eksportui. panaikinus baudžiavą. Mat. jie neturėjo kam pasiskųsti. mokan­ čiais tik mokesčius. Ši­ tos komisijos sudarytas projektas buvo nusiųs­ Caras Aleksandras II tas į Petrapilį. bet Lietuvos atstovai aiš­ kiai pasisakė už valstiečių atleidimą. kur dar tebebuvo baudžiava. nes tik Rusija tebebuvo vienintelis Europos kraštas. daugelis ponų valstiečių valdo­ mąją žemę prijungė prie savo dvaru (mat. atsiras pigių dar­ bininkų. bet galų gale visi sutiko.

nes toks gyve­ nimas atrodė nebeįmanomas. Valstiečius apėmė siaubas: daugelis jų išbėgiojo. kad už patrio­ tiškų giesmių giedojimą bažnyčiose valdžia nusistačiusi bausti. valdžia ėmė spausti ku­ nigus. jos reikalams tvarkyti buvo įsteigta iš pačių lenkų sudaryta V a l s t y b ė s T a r y b a . ir šie nurimo. susodinti į kalėjimus arba kitur išgabenti. o didesniesiems nesu­ sipratimams spręsti — visų tarpininkų suvažiavimai. Tik sukilimo mal468 šintojas Murajovas 1861 m. o ne autonomijos. vadinami taikos suvažiavimais. Griežtas rusų režimas dar labiau kėlė lenkų nepasitenkinimą. o tokių sutarčių teatsirado vos tiktai keletas. Jei kur valstiečių dirbama žemė sudarė daugiau. pusiau religiškos manifestacijos. Gu­ bernijose buvo įsteigtos taip pat rinktosios tarybos. Lietuvos bajorija visą laiką sekė lenkais). Dvarininkai. 1863 metų sukilimas Sukilimo išvakarės. apsigyvenę kaimuose. Vien Kauno gubernijoje tokių žiaurių egzekucijų buvo padaryta net 117. kaip 2 /s visos pono nuosavybės. Manifestacijoms nesiliaujant. kad iš sutarčių su ponais gali sulaukti naujų prievolių. Tačiau praėjo paskirtasis laikas (2 metai). bet jų buvo per maža. bet juridiškai bu­ vo laikoma tebesančia. ėmė net bruzdėti. kad grąžintų baudžiavą. Todėl jie ėmė kviestis į savo dvarus rusų kareivių. Tuo būdu per tuos dvejus metus. tik savimi tesirūpino. kuriuo ją perspėjo. Baudžiavos panaikinimo vykdymas buvo pačių dvarininkų rankose. naikino jų turtą. Lenki­ jai buvo duota net autonomija. nei rusų įvestoji karo būklė nei smarkios bausmės bei areštai ir trėmimai į Rusiją — nieko negelbėjo. ištisus mėnesius kankino vals­ tiečius. nes jie reikalavo ne­ priklausomybės. Lietuva nuo jos irgi neatsiliko. kaip atskirą politinį vienetą. ir atsisakinėjo daryti sutartis. V a l a n č i u s net išleido savo kunigijai aplinkraštį. Daugelis valstiečių buvo skaudžiai išplakti rykštėmis. kad iš skelbiamo­ sios laisvės nieko neišeis. pabūgę. įvyko sukilimas prieš Rusų valdžią. Norėdama nuraminti patriotiškąjį len­ kų judėjimą. paskirtus reformai. Žemaičių vysk. Skaudžiai numalšintas 1831 m. kad valdžios daromos reformos ir palengvinimai gali nuraminti 469 . Į tokį valstiečių elgesį ponai žiūrėjo. Taip pat jis įspėjo kunigus nedalyvauti ruošiamose manifestacijose ir neduoti joms bažnytinių vėliavų ir kitokių insignijų. apskritys padalintos į apylinkes. kad reikėjo jos atvežti net iš kitų gubernijų.) Vie­ nos kongrese.) valdymo pradžioje Lenkijai davė šiokių tokių palengvinimų. reformą pakreipė valstiečiams nau­ dingesne linkme. Daugelis dvarininkų jau iš anksto išvarė valstiečius iš geresnių sodybų ir paliko juos be žemės. Varšuvoje ir visame krašte prasidėjo pusiau tautiškos. Tačiau daugumui lenkų šitie naujumai nepatiko. Visą reformą pagal manifestą ir papildomuosius įsakymus (ukazus) reikėjo atlikti per 2 metus (tuo laiku valstiečiai dar turėjo eiti baudžiavą). nenorėjo atiduoti vals­ tiečiams geresnės žemės ir stengėsi juos perkelti į prastesnes so­ dybas. žinoma. 10. o kai kur jie net pradėjo prašyti. vadus pradėjo sodinti į kalėjimą ir tremti į Rusiją. — juo labiau. Dvarininkai. sukili­ mas nepanaikino vilčių atgaivinti nepriklausomą Respubliką. kaip Vs visos jo turėtosios že­ mės. Rusų valdžia griebėsi nuosaikių priemonių. kad 1863 m. Su valstiečiais turėjo būti sudarytos specialios sutartys. Judėjimas ypač plėtėsi Lenkijoje. nes visi taikos tarpininkai buvo renkami iš jų tarpo. be to. Bet nei vyskupo įspėjimas. Rusai ėniė drausti tokias manifestacijas ir patriotiškų giesmių giedo­ jimą' bažnyčiose. Lenkų karalystė faktiškai buvo panaikinta. Jos spiriamas. buvo nustatyta. Karštesnieji lenkai. bijodami. kurių priešaky bu­ vo pastatyti t a i k o s t a r p i n i n k a i . Kareiviai. ir bijojo ją panaikinti. Valstiečiai tuo tarpu pradėjo būkštauti. Tos manifestacijos persimetė ir į Lie­ tuvą (mat. Naujasis caras Aleksandras II (1855—1881 m. kad dvarininkui turi likti ne mažiau. Sukilimas Lenkijoje. ir įsakė tokiuos giedojimus kiek galint stabdyti. Jomis buvo norima sukelti patriotizmą. kaip į ne­ paklusnumą ir galimo maišto pradžią. tai iš dalies valstiečių ji turėjo būti atimta. nes Rusija ją buvo gavusi (1815 m. Kariuomenės šaukėsi tiek daug dvarininkų. kad neįsikištų kitos valstybės — kongreso dalyvės. jos įvykdyti nepasisekė. Vykdant reformą taip pat turėjo atsirasti bežemių: mat.Reformai atlikti buvo sudarytos apskrityse v a l s t i e č i ų k o ­ m i s i j o s . ir vėl pra­ sidėjo bruzdėjimas.

kur sukilėliai buvo kariami dienos metu. sudarė žandarų kuopas. Išsislapsčiusiems sukilė470 471 . dalyvaujant žmonėms. Muravjovas visam krašte sudarė specialią sukilimui malšinti organizaciją. Bet kai kur. Iš tikrųjų tie atsišaukimai kai kur paveikė. kur jie beveik visai neprisidėjo). į Vilnių atvyko naujas generalgubernatorius M vk o l a s M u r a v j o v a s . Nors sukilimas buvo pradėtas raudonųjų. bet prie jo pri­ sidėjo visa bajorija. Apskrityse paskyrė k a r o virši­ ninkus. jis tuojau įsakė sušaudyti du kunigus ir vieną bajorą. Vos atvykęs į Vilnių. kelius. karo lauko t e i s m u s i r t a r d o m ą s i a s k o m i s i j a s . Taip pat buvo žadama duoti po 3 margus žemės visiems trobelininkams ir darbininkams (ži­ noma. visa tai buvo žadama tik prisidėjusiems prie sukilimo). (Lietuvoje sukilime jų dalyvavo daug daugiau. prie sukilimo prisidėjo nemaža amatininkų ir dvarų darbininkų. bajorai ir keli kunigai (garsiausias iš jų buvo kunigas A. miškus ir tikrinti visus pravažiuojančius ar praeinančius. nes du pereinamieji baudžiavos naikinimo metai jiems pakirto pasitikėjimą dva­ rininkais. Apsiginklavę daugiausia medžiokliniais šautuvais. negu Lenkijoje