P. 1
sapoka .Lietuvos.istorija.1989 Krantai

sapoka .Lietuvos.istorija.1989 Krantai

|Views: 626|Likes:
Published by 00tomas00

More info:

Published by: 00tomas00 on Sep 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2011

pdf

text

original

Lietuvos istoriografija

LIETUVOS ISTORIJA
v

Red. A. Šapoka

Vilnius „Mokslas" 1 9 8 9

BBK 63.3(21.) LÎ237

Lietuvos kultūros fondas 1989

Lietuvos kultūros rėmėjai ir skaitytojai dėkoja JAV Lietuvių Bendruomenei už 50 000 dolerių knygos popieriui įsigyti. Kultūros fondui tekęs pelnas (500 000 rublių) skiriamas Lietuvos paminklams atstatyti.
L I E T U V O S K U L T Ū R O S FONDAS SPAUDOS KOMITETAS „MOKSLO" L E I D Y K L A „SPINDULIO" SPAUSTUVĖ Fotografuotinis leidimas Serija leidžiama nuo 1988 metų

LIETUVOS ISTORIJA
RED.A.
-

Š A P O K A

0503020908—107 L M854(08)—89 ISBN 5-420-00631-6 © Apipavidalinimas „Mokslo" leidykla, 1989 Neskelbta

ŠVIETIMO M I N I S T E R I J O S K N Y G Ų LEIDIMO KOMISIJOS LEIDINYS KAUNAS 1936 M.

-

Išspausdinta 17.050 egz.: 13.500 prastesnio, 3.500 geresnio ir 50 numeruotų kreidinio popieriaus.

Nr.

Istoriškoji mūsų rašliava paskutiniaisiais metais gerokai pa­ ūgėjo. Bet ligi šiol dar niekas nebuvo bandęs paruošti platesnę mūsų tautos gyvenimo kelio apžvalgą, kuri sujungtų seniausiųjų ir naujųjų laikų įvykius. Tokio vadovėlio reikalą gyvai jautė tiek visuomenė, tiek mokykla. Ypač dėl jo sielojosi Švietimo Ministerija. Pagaliau p. Viceministerio K. Masiliūno rūpesčiu buvo suburta penketas žmonių, sutikusių imtis to darbo ir su­ tarusių parašyti kiekvienas apie atskirą mūsų tautos gyvenimo laikotarpį. Tuo būdu p. J. Jakštas parašė apie pirmąjį mūsų tautos valstybinio gyvenimo laikotarpį, iki krikščioniškųjų lai­ kų pradžios, dr. Z. Ivinskis — apie sekantį laikotarpį, iki Gediminaičių dinastijos galo; man teko tęsinys — iki nepriklausomo­ sios valstybės galo; p. P. Šležas parašė apie rusų valdymo lai­ kus, o p. P. Klimas — apie nepriklausomosios valstybės atsta­ tymą ir nepriklausomojo gyvenimo laikotarpį. Suprantama, kad penkių žmonių atskirai rašytos dalys negalėjo sudaryti vieningo ir darnaus veikalo. Todėl reikėjo jas visas suderinti, suvieno­ dinti ir surišti. Tas darbas buvo man patikėtas. Kaip ir galima buvo laukti, iš rankraščių pasirodė, kad kiek­ vieno iš bendradarbių turima kiek savotiška pažiūra į visą mūsų tautos praeitį ir, be to, skirstant medžiagą į skyrius, kiekvieno laikomasi kiek kitoniško pagrindo. Tad reikėjo pašalinti ne­ vienodą atskirų faktų interpretavimą ir įvesti vienodą padali­ nimą į skyrius bei skyrelius. Kadangi, pasiskirstant darbą, ne­ galima buvo viską smulkiai numatyti, tai paruoštoje medžiagoje pasirodė nemaža spragų. Teko ir jas užkaišioti. Taip antai, teko dar parašyti įvedamąją dalį ir atskirus skyrius apie Ma­ žosios Lietuvos lietuvių gyvenimą ir lietuvių emigraciją. Kai kur taip pat atrodė reikalinga papildyti atskirų bendradarbių V

Knygų Leidimo Komisijos leidinys Nr. Spaudė „Šviesos" spaustuvė Kaune

\

rašytas dalis — įterpti vieną kitą skyrelį. Aišku, kad bendradar­ biai, rašę atskiras dalis, už jų turinį negali būti atsakingi. Bet juos čia nurodyti, rodos, nėra jokio reikalo, nes taip pat dažnai buvo padaryta didesnių ar mažesnių pakeitimų, papildymų ar išleidimų ir visuose bendradarbių rašytuose skyriuose. Apskri­ tai, vadovėlį tvarkant pirmiausia buvo stengiamasi išlaikyti vieną vedamąją mintį bei vienodą atskirų faktų interpretavimą. Be teksto, dar buvo stengiamasi įterpti į vadovėlį kitokios aiškinamosios medžiagos, būtent žemėlapių, schemų ir iliustra­ cijų. Iliustracijas parenkant buvo laikomasi nusistatymo teimti tikrai istoriškus dalykus (dėl to, pav., pirmųjų mūsų kunigaikščių atvaizdų skaitytojas čia neras) ir meniškosios vertės istorinių paveikslų reprodukcijas. Trūkstant specialių rinkinių, buvo ne­ lengva tatai padaryti, bet pirmąjį nusistatymą vis dėlto buvo galima įvykdyti. Sunkiau buvo su antruoju: nesant geresnių reprodukcijų, kartais tekdavo padaryti kompromisą, nes nega­ lima buvo atsisakyti nuo kai kurių įsidėmėtinų faktų akcenta­ vimo ir iliustracijomis. Imantis darbo, kaip minėta, buvo turima galvoje tiek visuo­ menės, tiek mokyklos reikalas. Abu juos suderinti buvo sun­ koka, todėl teko ieškoti ir čia kompromisinio kelio. Tuo būdu vadovėlio turinys daugiau taikomas vidutiniam skaitytojui inte­ ligentui, o medžiagos paskirstymas bei dėstymas daugiau taiko­ mas mokyklos reikalui. Taigi, mokytojui tinkamai vadovaujant, rodos, nesunkiai galės juo pasinaudoti ir mokiniai. Norėtumėm pareikšti viltį, kad vadovėlis nors iš dalies pa­ tenkins gyvą visuomenės ir mokyklos reikalą, o kartu ir padė­ koti visiems, kurie prisidėjo prie jo pasirodymo. Pirmiausia tenka padėkoti p. Švietimo Ministeriui prof. J. Tonkūnui ir Viceministeriui K. Masiliūnui, kurie daugiausia rūpinosi renkant bendradarbius, o vėliau visą laiką rodė dėmesį dirbamajam dar­ bui ir teikė reikiamos paramos. Taip pat tenka padėkoti Šv. Ministerijos Knygų Leidimo Komisijai už vadovėlio išleidimą. Negalima irgi viešai nepadėkoti p. L. Kuodžiui, atidžiai taisiu­ siam vadovėlio kalbą, ir p. R. Pesiui, braižiusiam žemėlapius bei schemas. A. VI Šapoka

TURINYS
ĮVEDAMOJI DALIS

1 . Tautos istorija i r jos mokymosi tikslas 2. Šaltiniai mūsų praeičiai pažinti 3. Mūsų istorijos šaltinių rinkiniai 4 . Lietuvos istorijos mokslas . . . .

.

.

.

.

Psl. 1 1 4 7

PIRMOJI DALIS. PRIEŠISTORINIS LAIKOTARPIS

1. Pabaltijo ir Lietuvos žemės paviršiaus susiformavimas . 2. Žmogaus atsiradimas ir seniausioji Lietuvos kr. kultūra 3. Mūsų krašto priešistorinio žmogaus tautybės klausimas
ANTROJI DALIS. LIETUVA PRIEŠ SUSIDARANT VIENINGAI VALSTYBEI

11 13 18

1. Aisčių kiltys ir jų gyvenamosios vietos istorinių laikų pradžioje . . . . 2. Aisčių krašto geografinės savybės ir kaimynai . 3 . Seniausios istorinės žinios apie aisčius . . . . 4. Senovės aisčių pragyvenimo šaltiniai ir ūkis 5 . Senovės aisčių sodybos . . . . . . 6. Senovės aisčių visuomeninė santvarka 7. Senovės aisčių religija 8. Aisčių valstybinis gyvenimas seniausiais laikais (iki XIII amž.) 9. Pirmieji bandymai krikštyti aisčių gimines 10. Kalavijuočių, arba Livonijos, ordinas 11. Kryžiuočių ordino atsikraustymas Į Prūsus . . . 1. Vidaus ir užsienio santykiai valstybei kuriantis . 2. Mūšis ties Šiauliais (1236 m.) ir kalavijuočių susiliejimas su kryžiuočiais (1237 m.) 3. Mindaugo kovos dėl vieningos valstybės išlaikymo .

2 0 23 24 26 30 31 34 37 39 41 43 48 50 51 VII

TREČIOJI DALIS. LIETUVOS VALSTYBĖS KŪRIMO LAIKOTARPIS

4. Mindaugo krikštas ir karūnavimasis Lietuvos karalium (1251—1253 m.) 5. Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimas (1253 m.) . 6. Mindaugo valstybės reikalai po krikšto ir karūnavimosi 7. Žemaičių kovos su ordinu ir Mindaugo prisidėjimas prie jų . 8. Mindaugo nužudymas (1263 m.) 9. Lietuva po Mindaugo mirties — 1263—1270 m. 10. Traidenis (1270-1282 m.)
KETVIRTOJI DALIS. LIETUVA, VALDOMA GEDIMINO GIMINĖS DIDŽIŲJŲ KUNIGAIKŠČIŲ

52 54 55 57 59 60 61

A. Patriarchalinės monarchijos laikotarpis I. Vytenio ir Gedimino laikai 1. Lietuvos būklė po Traidenio mirties 2. Gediminaičių dinastijos pradžia 3. Vytenis (1295—1316 m.) 4. Gediminas (1316-1341 m.) 5. Gedimino karai su ordinu ir sumanymas krikštytis . 6 . Gedimino pastangos kelti krašto kultūrą . . . . 7. Gedimino valstybė 8. Gedimino valstybės santvarka 9. Lietuvos sostinės klausimas ir Vilniaus įkūrimo legenda II. Algirdo ir Kęstučio laikai 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gedimino įpėdiniai Kovos su vokiečių ordinu Algirdo ir Kęstučio laikais Lietuvos kovos su Lenkija dėl Voluinės žemių . . Lietuvos krikšto klausimas Algirdo ir Kęstučio laikais Lietuvos santykiai su rusų kr. Algirdo ir Kęstučio laikais Algirdo ir Kęstučio valdymo charakteristika . . III. Politinė krizė Lietuvoje 1377—1384 m. 1 . Algirdo įpėdinis Jogaila i r j o politika . . . 2. Jogailos pašalinimas iš Vilniaus ir Kęstučio mirtis . 3 . Vytauto kovos s u Jogaila dėl tėviškės . . IV. Jogailos ir Vytauto laikai 1. 2. 3. 4. Lenkija prieš Jogailą išrenkant karalium . . Jogailos išrinkimas ir karūnavimas Lenkijos karalium . Lietuva, Jogailai tapus Lenkijos karalium Lietuvos krikštas (1387 m.) 102 104 108 110 . 95 97 100 79 81 90 90 91 93 63 64 65 67 68 72 74 76 76

•J. Katalikų Bažnyčios organizacija ir katalikybės stiprini­ mas Lietuvoje 6. Antrosios Vytauto kovos su Jogaila 7. Vytautas — visos Lietuvos valdovas. Astravos sutartis (1392 m.) 8. Vytauto kovos su sričių kunigaikščiais ir valstybės su­ vienijimas 9. Vytauto santykiai su vokiečių ordinu ir Salyno sutartis (1398 m.) 10. Vytauto savarankiškumo didėjimas 11. Vytauto veikla rytuose ir Vorsklos mūšis (1399 m.) 12. Vorsklos mūšio padariniai ir jų likvidavimas . 13. Vytauto kovos s u ordinu dėl Žemaičių . . . . 14. Lietuvos ir Lenkijos karas su ordinu 1410 m. 15. Karo pabaiga ir Tomo taika (1411 m.) 16. Naujas sunormavimas santykių su Lenkija — Horodlės aktai (1413 m.) 17. Žemaičių krikštas (1413 m.) ir vyskupystės įkūrimas (1417—1421 m.) . 18. Ginčas su ordinu dėl Žemaičių ir dėl jų sienos . . . 19. Melno taika (1422 m.) ir Žemaičių ginčo pabaiga 20. Vytauto rytų politika j o gyvenimo pabaigoj . . . 21. Vytauto pastangos sujungti rytų (pravoslavų) ir katalikų Bažnyčias 22. Vytauto santykiai su Lenkija jo gyvenimo pabaigoj . 23. Lucko suvažiavimas (1429 m.), Vytauto karūnacijos byla ir Vytauto mirtis 24. Vytauto asmuo ir jo valdymo reikšmė Lietuvai 1. Pagoniškosios Lietuvos kultūros lygio klausimas . 2. Kariškasis senovės lietuvių kultūros pobūdis . 3. Lietuvos perėjimas į krikščioniškąją Vakarų kultūrą 4 . Senosios Lietuvos valstybinė santvarka . . . 5 . Senosios Lietuvos socialinė santvarka . . . 6 . Ekonominis senosios Lietuvos gyvenimas . . . VI. Vytauto politikos tęsėjų laikotarpis 1. Švitrigaila ir jo kovos su Lenkija (1430—1432 m.) . . 2. Zigmantas Kęstutaitis (1432—1440 m.) ir jo kovos su Švitrigaila 3. Bažnyčios suvažiavimas Bazely ir bažnytinės unijos klausimas 4. Zigmanto santykiai su Lenkija ir jo mirtis 5. Jogaila

111 113 117 117 120 121 122 123 124 126 129 131 136 137 139 141 142 143 144 148 150 152 153 159 161 165 168 169 172 173 174 IX

V. Lietuva pereigoje iš pagoniškųjų laikų į krikščioniškuosius

. . .

VIII

B. Didžiųjų kunigaikščių monarchijos irimo ir ponų įsigalėjimo laikotarpis I. Kazimiero laikai (1440—1492 m.) — pereinamasis laikotarpis 1. Kazimiero išrinkimas d. Lietuvos kunigaikščiu (1440 m.) . 177 2. Žemaičių kunigaikštystės privilegija 179 3. Kazimiero išrinkimas Lenkų kar. ir 1447 m. privilegija 180 4. Kazimiero karaliavimas Lenkijoje ir jo santykiai su Lietuva 181 5. Lenkų karas su kryžiuočių ordinu ir 1466 m. Tomo taika 183 6. Lietuvos santykiai su Maskva Kazimiero laikais . 184 7. Lietuvos vidaus santykiai Kazimiero laikais . . . 186 8. Kultūrinė ir ekonominė Lietuvos būklė Kazimiero laikais 187 9. Kazimiero asmuo ir jo šeima 189 I I . Lietuvos ir Lenkijos artėjimo laikai 1. Aleksandro (1492—1506 m.) išrinkimas didžiuoju Lietu­ vos kunigaikščiu . . . . . . . . 2. Lietuvos santykiai su Maskva Aleksandro laikais . 3. Lietuvos santykiai su Lenkija Aleksandro laikais . 4 . Ponų tarybos įsigalėjimas i r seimai . . . . 5. Aleksandro asmuo ir jo mirtis 6. Zigmantas II (1506—1548 m.) ir jo karai su Maskva . 7. Prūsijos ordino sekuliarizacija (1525 m.) . 8. Zigmanto II valdymo pabaiga ir jo žmona Bona . 9. Zigmantas Augustas — didysis Lietuvos kunigaikštis (1544-1548—1572 m.) . . * 10. Zigmanto Augusto ir Barboros Radvilaitės vedybos ir konfliktas dėl jos su lenkais 11. Livonijos prijungimas . . . . . 12. Karai su Maskva Zigmanto Augusto laikais 13. Santykiai su Lenkija ir 1569 m. Liublino unijos aktas 14. Zigmanto Augusto valdymo pabaiga ir mirtis C. Lietuvos vidaus santykiai X V I amž. 1. 2. 3. 4. I. Valstybinė Lietuvos santvarka XVI amž. Krašto valdymo aparatas iki XVI amž. antrosios pusės Teismų ir administracijos reforma 1564—1566 m. . Lietuvos įstatymai ir Statutas • Lietuvos apsaugos organizacija XVI amžiuje . . . 229 232 233 236

III. Kultūriniai ir tikybiniai santykiai XVI amžiuje 1. Švietimas ir tautiškas susipratimas 2 . Protestantizmas Lietuvoje . . 3 . Jėzuitai Lietuvoje . . . . . 247 250 254

PENKTOJI DALIS. PONŲ IR BAJORIJOS VIEŠPATAVIMO LAIKOTARPIS

A. Lietuvos valstybės buitis ir santvarka, išmirus Gediminaičiams 1 . Liublino unijos atneštieji naujoviškumai . . . . 2 . Centro valdžia . . . . . 3 . Provincijų valdomieji organai . . . 4. Įstatymų leidžiamasis organas — seimas . . 5. Kariuomenė 6. Iždas 7. Bajoriškosios laisvės ir Lietuvos valst. vadai po unijos 1. Pirmasis tarpuvaldis (1572—1573 m.) 2. Pirmoji elekcija ir Henrikas Valua (1573—1574 m.) . 3. Tarpuvaldis ir Stepono Batoro (1576—1586 m.) elekcija 4. Stepono Batoro asmuo 5 . Stepono Batoro karai s u Maskva . . . . 6. Lietuvos vidaus gyvenimas Stepono Batoro laikais . 7. Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimas (1581 m.) . 8. Stepono Batoro valdymo reikšmė ir jo mirtis . C. Lietuvos ir Lenkijos bajorijos susigyvenimo laikotarpis L Valstybė Vazų dinastijos laikais (1588—1668 m.) a. Z i g m a n t o V a z o s l a i k a i (1588—1632 m.) 1. Zigmanto Vazos elekcija ir naujasis Lietuvos Statutas . 2. Zigmantas Vaza ir jo valdymas 3. 1606—8 m. maištas (rokošas) 4. Bažnytinė Brastos unija (1596 m.) . . . 5. Karai su Švedais dėl Livonijos . . . 6. Lietuvos karo ir politikos vadai Zigmanto Vazos laikais 7. Didžioji Maskvos suirutė ir karai su Maskva . 8 . Zigmanto Vazos valdymo charakteristika . . . . b. V l a d i s l o v o V a z o s l a i k a i (1632—1648 m.) 9 . Vladislovo asmuo i r elekcija . . . . . . 10. Karas su Maskva ir Palianovos taika 11. Santykiai su Švedais Vladislovo laikais . 294 298 300 301 304 309 312 315 315 317 318 XI 256 259 264 265 272 273 274 277 279 282 284 285 289 292 294

191 193 196 198 201 201 205 206 209 212 213 217 218 227

B. Periodas kovos dėl valstybinio Lietuvos savarankiškumo

II. Visuomeninė ir ekonominė Lietuvos santvarka XVI amžiuje 1. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės luomai . . v 238 2. Valstybės ūkis XVI amžiuje 243 3 . Žemės reforma XVI amž. — valakų sistema . . . 245 X

12. Ramusis Vladislovo valdymo periodas 13. Ukraina ir kazokai

.

.

.

.

319 320 323 324 326 330 332 333 336 336 337 339 342 343 344 347 349 350

c. J o n o K a z i m i e r o l a i k a i (1648—1668 m.) 14. Jonas Kazimieras ir jo elekcija 15. Pradžia 1654—1667 m . karo s u Maskva . . . . 16. Karas su Švedais ir Kėdainių sutartis 17. Pabaiga karo su Maskva ir Andrusavos taika (1667 m.) 18. Jono Kazimiero valdymo pabaiga ir abdikacija . II. XVII amžius — pereinamasis laikotarpis 1. Valstybinio Lietuvos gyvenimo pakitėjimas 2. Lietuvos sienos Vazų laikais 3. Ekonominis gyvenimas Vazų laikais 4. Tikybiniai santykiai Vazų laikais 5. Švietimo reikalai ir katalikų mokyklos XVII amž. . 6. Kitatikių mokyklos 7 . XVII amž. mokyklose mokomieji dalykai . . . . 8. Kunigų ruošiamosios įstaigos 9. Lietuvių rašliavos pradžia Didžiojoje Lietuvoje 10. Lietuvos visuomenė XVII amž 11. Lietuvos ir Lenkijos valstybinės santvarkos blogybės; „aukso laisvė" . D. Laikotarpis bendrojo sugyvenimo su Lenkija I. Valstybės pakrikimo laikai 1. Laikotarpio charakteristika s .

I Y Švedų antplūdis ir karas su jais 16. St. Leščinskio išrinkimas karalium ir karo pabaiga . 17. Augusto II grįžimas į sostą 18. 1717 m. „nebylys seimas" 19. Karų padariniai Lietuvos ūkiui ir maras (1708—1711 m.) 20. XVIII amž. pradžios karų padariniai Lietuvos valstybės gyvenimui 21. Augusto II valdymo pabaiga 22. Augustas III — svetimųjų pastatytasis karalius . 23. Augusto III laikų valstybė 24. Kotryna I I i r Čartoriskių sustiprėjimas . . . . I I . Reformų bandymų laikotarpis 1. Europa XVIII amžiuje 2. Respublika XVIII amžiuje 3. Stanislovo Augusto išrinkimas ir tarpuvaldžio kovos 4. Čartoriskių reformos 5. Radomo konfed. ir Čartoriskių ref. apkarpymas (1768 m.) 6. Baro konfed. ir pirmasis Respublikos žemių padalinimas . 7. Padalinimo patvirtinimas 1773—1775 m. seime . 8. Valstybės perorganizavimas 1773—5 m. seime . . 9. Nuolatinės Tarybos periodo reikšmė Lietuvai . . III. Kultūrinė ir ekonominė būklė XVIII amž. gale 1. Jėzuitų ordino panaikinimas ir Edukacinės Komisijos įkūrimas (1773 m.) 2. Lietuvos mokyklų būklė Edukacinės Komisijos laikais . 3. Socialinis Lietuvos gyvenimas XVIII amž. gale 4. Ekonominio gyvenimo kėlimas 5. Antanas Tizenhauzas, jo darbai ir nepasisekimai . . 1. Valstybė po pirmojo padalin. iki reformuojamojo seimo 2. Ketverių metų (1788—1792) seimas 3. Ketverių metų seimo reformos 4 . Reformos i r Lietuvos valstybės reikalai . . . . 5. Targovicos konfederacija (1792—1793 m.) . . •. . 6. Antrasis Respublikos padalinimas (1793 m.) . . 7 . Valstybės santvarka p o I I padalinimo . . . . 8. Kosciuškos sukilimas (1794 m.) ir nepriklausomybės galas
ŠEŠTOJI DALIS. LIETUVA RUSŲ VALDŽIOJE

379 380 383 383 384 387 388 390 391 395 396 398 402 404 406 409 412 414 415

355

a . D v i e j ų s a v i š k i ų k a r a l i ų l a i k a i (1669—1696 m.) 2. Mykolas K. Višniaveckis (1669—1673 m.) ir jo elekcija 356 3 . Mykolo Višniaveckio valdymas i r mirtis . . . . 359 4. Lietuva M. Višniaveckio laikais 360 5 . Jono Sobieskio (1674—1696 m.) elekcija . . . . 361 6. Jono Sobieskio politiniai planai ir jo valdymas . 363 7. Lietuva Jono Sobieskio laikais 365 8. Sapiegų konfliktas su Vilniaus vyskupu Bžostausku . 367 b. S a k s ų d i n a s t i j o s l a i k a i ( 1697—1763 m.) 9 . Augustas I I (1697—1733 m.) i r j o elekcija . . . . 10. Lietuva Augusto II elekcijos metu 11. Lietuvos ir Lenkijos „teisių sulyginimo įstatymas" (coaequatio iurium, — 1697 m.) . . . . . 12. Lenkų kalbos įvedimas Lietuvos teismuose 13. Augustas II ir jo politiniai siekimai . . 1 . 14. Tolimesnės Lietuvos bajorijos kovos su Sapiegomis ir 1700 m. Valkininkų konfederacija XII 370 371 371 373 374 375

417 419 422 425 427 429 430 431 433 434 436 437 438

IV. Paskutiniai reformų bandymai ir nepriklausomybės galas

A. Senųjų tradicijų likvidavimo laikotarpis I. Lietuva pirmoje X I X amž. pusėje 1. D. Lietuvos kunigaikštijos žemių likimas istorijos būvyje . 440 XIII

Blaivybės brolijos i r j ų uždraudimas . Suvalkų sutartis ir gen. 1831 m . 5. Nepriklausomybės kovos 1. Savosios valiutos įvedimas . . 9. . Lietuva vokiečių okupacijoje 4. 2. . Mokyklos Užnemunėje 8. Santykiai su Lenkija paskutiniaisiais metais 5. . 2. . . Ordino valstybės visuomenė . W. . 593 594 596 598 599 603 XV I. 6. Užnemunė po 1863 m. Žemės reforma . 3 . . sukilimas . Krašto valdymo reformos panaikinus baudžiavą 4. . Latviai svetimųjų valdžioje 2. 6. . 12. 7. Naujoji gadynė . . . . Lietuviškosios spaudos uždraudimas 9.) . Specialinės Lietuvos sutartys su kitomis valstybėmis V. . 8. 13. Lietuvių veikla Amerikoje. 4. . . 4. 2. . Lietuva didžiojo karo pradžioje 2. Kryžiuočių ordino nukariavimai ir jo valstybė . sukilimo 5. sukilimas . . . 3. . Tautiškas latvių atbudimas . . 2 . . Klaipėdos krašto prijungimas . . 536 540 541 546 549 551 555 557 559 562 568 571 574 IV. Sostu ir Lietuvos Bažnyčios reikalai 6. 7. Mažoji Lietuva Vokiečių valdžioje 532 534 1. . ATSKIRTŲJŲ LIETUVIŲ TAUTOS DALIŲ LIKIMAS 576 577 578 582 585 586 588 Lietuvių tautos ploto siaurėjimo istorijos būvyje I. 441 442 448 449 455 457 459 465 469 474 476 477 478 480 485 485 486 487 488 492 494 495 497 499 507 510 512 516 518 521 524 526 530 3. . Gimnazijos . Lietuvos vidaus politinė raida ir 1926 m. O. . 2. Baudžiavos panaikinimas 10. III. . 3. Galutinis baudžiavos panaikinimas ir valstiečių būklės sutvarkymas 3. . . revoliucija ir Didysis Vilniaus Seimas . Bažnyčios ir religinio gyvenimo suvaržymas 10. Krašto gynimo organizavimas Kovos su rusais bolševikais ir taika su jais Kovos su bermontininkais Pradžia konflikto su lenkais Lenkų sąmokslas Lietuvoje (P. Latvių tautos kelias 1. 5. Vilniaus universitetas ir Lietuvos švietimo reikalai X I X amž. Valstybės tvarkymas 1 . 11.) Vilniaus atgavimas. 4. 6. pradžioje 7 . . Didžiojo karo ir valstybės atstatymo laikotarpis 1. . Šveicarijoje ir kitur . . V Tarybos darbai okupuotoje Lietuvoje ir nepriklausomy­ bės paskelbimas II. 3.\ Rusų Įvestoji tvarka Napoleono karai ir sumanymas atgaivinti d. pradžioje . Lietuvos k-ją Užnemunė Prūsų valdžioje ir Lenkų karalystėje . . . . . NEPRIKLAUSOMOSIOS LIETUVOS GYVENIMAS 2. Mūsų kaimo būklė prieš didįjį karą SEPTINTOJI DALIS. . 10. 3 . Santykiai su Šv. Steigiamasis seimas i r konstitucija . Lietuviai Rusijos Dūmoje Tautos švietimo darbai po 1905 m Tautiškojo sąjūdžio santykiai su nutautusia bajorija . 11. pradžioje . 2. . Želigovskio smurtas 7 . I I . 3. 1905 m. Įstojimas į Tautų S-gą ir Lietuvos pripažinimas de jure . 4. Rusinimas per mokyklas 6 . . gruodžio 17 d. . Kovos dėl lietuviškų pamaldų bažnyčiose . . Lietuvos rusinimas 1. . 8 . Valstiečių klausimas X I X amž. Tautiškasis Žemaičių bajorų sąjūdis X I X amž. . 9. Lietuvių tremtiniai Rusijoje XIV I I . . Rusų kolonizacija Lietuvoje B. Tautiškas susipratimas gimnazijose ir kunigų seminarijose Spaudos draudimo panaikinimas (1904 m. Karas s u Lenkais i r byla Tautų Sąjungoje . .> Tautiškojo sąjūdžio pradžia Kova dėl lietuviškosios spaudos Slaptoji periodinė lietuvių spauda ir jos programa . . . . Rusų valdžios pažiūros j Lietuvą ir rusinimo politika . Tautiškasis atgimimas 1. . perversmas AŠTUNTOJI DALIS. Kova su Lietuvos rusinimu ir pravoslavinimu . . 1863 m . . Lietuvos Latvijos sienos nustatymas . Nepriklausomosios Latvių valstybės įkūrimas . Tarptautinių santykių plėtimas 1. 5. . .

Mūsų tauta turi dabar daug įvairių — kultūrinių. Lietuvos lietuvių veikla ir tautiško susipra­ timo augimas 12. kaip susidarė dabartinės mūsų gyvenimo ap­ linkybės. kurių visų šaknys glūdi praeityje. Lietuviai emigracijoje a. socialinių. Lietuvių emigracijos tvarkymas Priedėlių paaiškinimai Bibliografiniai nurodymai Atitaisytinos klaidos c. . Amerikos Valstybių lietuvių būklė . Lietuvių suvaržymai XVII amž. J. Pavergtųjų aisčių būklė ordino valdžioje . Lietuvių 1. Lietuviai kituose n e Europos kraštuose . . kaip susidarė dabartiniai kultūriniai. 7. Lietuviškumas ir lietuvių kalba M. — būtent skandinavai. Lietuviai Pietinėje Amerikoje 2 . lenkai LlCtUViM Istorija. Dabartinė J. Vaizduodamas tautos pra­ eitį. Ji parodo. Lietuvių būklė Mažojoje Lietuvoje šiais laikais III. Lietuviai Pietinėje Amerikoje 4 . bet ir šiek tiek numatyti. Ekonominė J. Yra bendroji žmonijos istorija ir atskirųjų tautų istorijos. Amerikos Valstybių lietuvių ryšiai su Lietuva 6. . 11. 9. Ben­ droji žmonijos istorija nagrinėja visos žmonijos kultūros raidą. . kuriems tekdavo susidurti su lietuviais. Amerikos Valstybėse . d. tautų istorijos vaizduoja atskirų tautų praeitį. istorijos mokslas rodo. turi išaiškinti. Lietuvių organizavimosi pradžia J. Tautos istorija ir jos mokymosi tikslas Istorija yra praeities mokslas. Mažosios Lietuvos lietuvių būklė XVI ir XVII amž. lietuviai . Tad istorija yra kartu ir dabarties mokslas. Lietuviai Šiaurinėje Amerikoje 3. A. Lietuvių spauda J . K u l t ū r i n ė 605 606 608 610 611 613 616 620 624 627 Į V E D A M O J I DALIS 1. . papročiai. 2. Mažosios Lietuvos likimas ordinui žuvus . Mažosios Lietuvos lietuvių būklė XVIII amž. bet yra ištisus amžius ėjusios raidos vaisius. . V. nes senų senovėje lietuviai savo gyvenime apseidavo be rašto. 6 . . J u n g t i n i ų Amerikos Valstybių 1. Todėl Lietuvos ir lietuvių tautos istorija turi parodyti senąją Lietuvos praeitį. Amerikos Valstybių lietuvių būklė lietuvių išeivių būklė kraštuose 1. Lietuvių draugijos J. 4 . istorija turi padėti suprasti ir dabartį. kaip gyveni­ mas plis toliau. socialiniai ir politiniai santykiai. Emigracijos pradžia 2. kaip atsirado visos dabar sprendžiamosios problemos. Pačių pirmųjų ra­ šytinių žinių apie lietuvius duoda svetimšaliai. Taigi iš jos galima pasimokyti ir ateities. po­ litinių ir tautinių — problemų. Emigracijos politika 2.3. 2. 2monių būdas. Istorijos mokslas tam dalykui turi naudotis įvairiausiais šaltiniais. kaip žmonija gyveno seniau ir kuriuo būdu sukūrė dabartines savo gyvenimo formas. ji padeda ne tik juos suprasti ir įvertinti. . 5. . 3. . Lietuviai išeiviai įvairiose Europos valstybėse . 8. . E m i g r a c i j o s p r a d ž i a ir c e n t r a i 1. Geriausias isto­ rijos šaltinis yra likę s e n o v i n i a i r a š t a i . Todėl kiekvienos tautos būdas yra savotiškas. . 4. Istorija ir padeda suprasti savotiškąsias tautų savybes. gale . Lietuvoje XVIII amž. Parodydama. Lietuvių vokietinimas X I X amž. kad dabartinis jos gyvenimas nėra atsi­ tiktinis. b. 1 XVI 1 . 5. Rašto paminklai Lietuvoje gana vėlyvi. . paniūros j įvairius visuomeninius reiškinius priklauso nuo tų aplinkybių. Tautiškasis judėjimas Lietuvoje ir J. Mažosios Lietuvos lietuvių kovos dėl savo teisių . Šaltiniai mūsų praeičiai pažinti 633 635 636 637 637 638 643 649 651 651 658 lietuviai kituose . 659 663 664 669 670 673 677 687 emigracijos problema Tikrąją tautos praeitj nelengva susekti. parodžiusi tautos praeities gyvenimo kelią. 7. Amerikos Valstybėse 3. 10. kuriose tenka tautai gyventi. Žo­ džiu. Kultūrinė M. vokiečiai. Amerikos Valstybėse . Lietuviai kituose pasaulio kraštuose .

Šitų istorinių žinių randame jų k r o n i k o s e . Nuo XV amžiaus kanceliarijų ir raštų saugomųjų įstai­ gų. o vėliau — teismuose. Pagaliau dar vienas neretas ra­ šytinis šaltinis yra įvairūs u ž r a š a i ant pastatų. Pasitaiko klausimų. Tiesa. Tai p r i e š i s t o r i n i a i l a i k a i . Nuo XV amž. atskirų į v y k i ų a p r a ­ š y m a i ir veikėjų a t s i m i n i m a i . vartojame svetimą. žodinė kūryba ir įvai­ rūs papročiai bei apeigos. mokesčių knygos. kurie vyko patiems kronikų autoriams begyvenant. t. no­ rint susekti tiesą. kad tų tautų kada nors būta vienos tau- . o nuo X I V amž. Pačioje Lietuvoje metraščių pradeda rastis tik XV amž. kaip jo gintasi nuo priešų. kurs išliko iki mūsų laikų. kurie paliko rašto paminklų. tai iš to daroma išvada. todėl. pabaigos jau pradeda rastis įvairių vi­ daus dokumentų: apdovanojimų. pastatai (pav. vadinasi i s t o r i ­ n i a i s l a i k a i s . Priešistoriniams laikams pagrindinis šaltinis ir yra ar­ cheologų randamos ir tiriamos senienos. neturėdami kurio nors savo žodžio. Tada istorikai griebiasi įvairių nerašytinių m e d ž i a g i n ė s i r d v a s i n ė s k u l t ū ­ ros palaikų. nes jie būdavo rašomi kokiam nors reikalui. Visais šitais šaltiniais naudojasi istorikai. pranešimų iš provincijų ir t. Tai yra savotiškos senųjų laikų istorinės knygos. Visais tais daiktais rūpinasi specialus se­ nienų mokslas. o nuo X V I I I amž. privilegijų. Archeologiniai radiniai (iškasenos) rodo. kapų įrengimas ir juose randami daik­ tai rodo net ano meto žmogaus pažiūras į pomirtinį gyvenimą. Dažnai jų rašytojai papasakoja įvykius tendencin­ gai.. atsiminimų auto­ riai dažnai įvykius aprašo subjektyviai ir tendencingai. laidojimo būdas. jei mes. naudojasi d o k u m e n t a i s . daug ką iškraipo. spaudoje pradeda rastis a t s k i r ų p o l e m i n i ų b r o š i ū r ų . Daug ką apie senovės žmonių gyvenimą pasako likę į s t a t y m a i . nuo X V I amž. su kuriais kraštais turėta prekybinių ir kitokių santykių.. Tuo būdu archeologinės liekanos papildo istorines žinias. t. Tiksliai jie aprašo tik tuos įvykius. o apie anksčiau buvusius pripa­ sakoja visokių pasakų. jau pradeda rastis ir vyskupijose. kaip žmogaus kadaise gyventa. jei svetima tauta kurį daiktą vadina lietuvišku vardu. d e r y b ų p r o t o k o l a i . s e i m ų d i e n o r a š č i a i . Ir priešingai. tai reikia manyti. reikia juos lyginti savitarpy arba su dokumen­ tais. jog ir jo žymimą daiktą būsime gavę iš svetimos tautos. kapai ir t. įrankiai. Tuo būdu susidarė tokių dokumentų a r c h y v a s . Lietuvoje iki Jogailos ir Vytauto laikų net didžiojo kuni­ gaikščio dvare nėra buvę kanceliarijų. Toliau tokių raštų vis daugėja. Iš jų paminėtini kunigaikščių susira­ šinėjimai su užsieniais (jų ir jiems rašyti laiškai). sutartys su už­ sieniais. Joje atsispindi tautų savitarpio santykiai. vidurio didžiojo kunigaikščio kanceliarijoje jau vedamos siunčiamųjų ir gaunamųjų raštų knygos. saugomi jų nuorašai. arba medžiaginės kultū­ ros palaikai. todėl tėra tik atsitiktinai išlikusių to meto raštų. Pa­ vyzdžiui. Dvasinės kultūros palaikai yra kalba. randa­ mas raštuose. arba archyvų. Tie laikai. paminklų. norėdami atitai­ syti jų prasimanymus ir klaidas. dvarų inventorių sąrašai. arba m e t r a š č i u o s e . sąskaitos. kurie nepaliko jokių rašy­ tinių liudijimų apie žmonių gyvenimą. prie bažny­ čių. Be to. tai ir tą daiktą ji bus pasiskolinusi iš lietuvių. istorijos mokslui dar labai svarbi senovės k o r e s p o n d e n c i j a (laiškai). dažnai tokie rašytojai. iškeldami savo artimuosius ir pažemindami nekenčiamuosius.ir rusai. pilys ir pi­ liakalniai). K a l b a yra taip pat gana svarbus istorijos šaltinis. Medžiaginės kultūros palaikai yra išlikę įvairūs senovės žmo­ nių vartoti daiktai. pav. muitinių knygos ir t. Dar labai didelę reikšmę istorikams turi įvairių svarbesnių įvykių aprašymai. kurie negali būti tendencingi.t. Bet kronikų ir metraščių duodamos žinios yra labai nepilnos ir netikslios. valdovų įsakymų. Tačiau yra laikų. pradžioje. kuriuose suminimi visi svarbiausi įvykiai. kurs vadinasi a r c h e o l o g i j a . Jei kelios tautos eilę daiktų vadina vienos kilmės žodžiu. ginklai. Bet labai dažnai dar ir tų šaltinių esti per maža. t. neturėdami tikslių žinių. vidurio jau pa2 sirodo ir l a i k r a š č i ų . jie prasimano visokių spėliojimų. Istorikai. Be reikalinių raštų. Kuriam nors laikotarpiui neturėdami ži­ nių. į kuriuos ne­ gali atsakyti nė vienas rašytinis šaltinis. kitose valstybės įstaigose ir bajorų dvaruose. Be to. žinomas L i e t u v o s M e t r i k o s vardu. kapų ir t.

kuriose rankraščiai buvo saugomi nuo senovės. papročiai ir prietarai. vadinamose. kurių.. Be archyvų. Tačiau kritiškasai tautosakos tyrinėjimo meto­ das gali surasti istorinės tiesos pagrindą ir tautosakoje. v i e n u o l y n u o s e ir senuose d v a r u o s e . kur buvo saugomi miestų valdybų (magistratų) raštai. bet ir visokių sutarčių. svar­ biausi iš jų dabar yra Vilniuje. be to. T o ­ dėl istorikai naudojasi įvairiais tautosakos kūriniais. labai daug medžiagos dar saugoma prie didžiųjų b i b l i o t e k ų . tam tikri įsitikinimai. Mat. Jei. Mat. T u o bildu visas susidaręs archyvas vadinamas L i e t u v o s M e t ­ r i k a . nepakeičia nė naujieji krašto gyventojai. tai aišku. jiems tenka naudotis net ir kitų mokslų — archeologijos. kuriose srityse nuo senų laikų daugybė vietovardžių yra lietuviški. Šitos nuorašų knygos buvo vadinamos M e t r i k a . seimų nutarimai ir kiti valdžios il. kaip pastebėta. Be to. Kad būtų visiems istorikams prieinama. Į tą archyvą buvo kraunama medžiaga iki pat nepriklau­ somybės galo. Bet bibliotekose esti nemaža ir šiaip­ jau dokumentų. nors dabar jų ten ir nebebūtų. iš kurios kalbos yra kilę vietovardžiai. I š kitų dabar Kaune esančių archyvų paminėtini dar A r k i v y s k u p i j o s . Lietuvą užėmus rusams. arba t a u ­ t o s a k a (folkloras). kurie surenkami iš privačių asme5 . kunigaikščio Kazimiero laikais archyvą jau laikė ir kunigaikščio kanceliarijoje. kurs tebėr ir dabar. nes tik kartu su kitais dokumentais jie gali turėti didelę reikšmę. žinoma. jau iš seno ji visa grupuojama ir saugojama tam tikrose įstaigose. atskirai medžiaginės kul­ tūros paminklai. Reikia tik mokėti juos suprasti. mokyklų) ir privačių asmenų bibliotekos. Taigi geogra­ finiai vardai. turėjo būti įrašyti į teismų knygas. atskirai dvasinės kultūros palaikai. yra labai geras krašto praeities liudininkas. Lietuvos archyvas buvo pradėtas organizuoti Algirdo laikais. Iš pradžių čia buvo saugomi tik valdovo dovanojimų raštai. ir juos pagimdė tam tikros gyvenimo sąlygos. ir visoki aktai. kalbotyros ir t. kurios visos turi i r r a n k r a š č i ų s k y r i ų . istorikų naudojami šaltiniai yra labai įvai­ rūs. Kai ką pa­ aiškina ir tautoje likusios apeigos. Į dabartines bibliotekas pakliūva senovės kultūrinių įstaigų (pav. kad ten gyventa lietuvių. senojoje Lietuvos valstybėje buvo dar t e i s m ų a r c h y v ų . a r c h y v a i s. gali daryti tik k a l b o t y r o s specialistai. pav.. Lietuvos istorijai svarbiausias yra buvusios didžiosios Lietuvos kunigaikštijos archyvas. 4 n vėliau tam tikrose knygose buvo surašomi ne tik dova­ nojimai. tada nebuvo notarų. tad ir jie yra senovės liudytojai. Tikras išvadas čia. Dabar visi tie dokumentai renkami ir saugomi mūsų valstybės archyve. kad gautų juridinę galią. Kaip matome. Iš jų sudarytas vadinamasis C e n t r a l i n i s V i l n i a u s A r c h y v a s . padavimai. pasakos. D. jie buvo suvežti į Vilnių. a t s i m i n i m ų ir k. ypač originalų. m e t r a š č i ų . vienuolynų. tuo tarpu kiekvienas skyrium dažnai mums nieko nepasako. Juose surinkti Vilniuje buvusių rusų valdžios įstaigų dokumentai. t. Mūsų istorijos šaltinių rinkiniai Istorijos mokslo naudojamosios medžiagos yra labai daug ir įvairios. Pagal šal­ tinių rūšis yra steigiamos ir jų saugomosios įstaigos: atskirai ren­ kami ir saugomi rašytiniai paminklai. Kol buvo gyva valstybė. y. Nemažas istorinis šaltinis dar yra žodinė kūryba. Iš pradžių jis buvo valstybės ižde. Be šito Metrikos archyvo.. Nemaža doku­ mentų ir šiaipjau senų raštų yra privačių asmenų rankose. Lie­ tuvą užėmus rusams.tai. jis buvo išvežtas į Rū­ diją ir dabar yra Maskvoje. Rusų valdymo metu taip pat buvo atsiradusių archyvų. 3.t. Pagaliau labai daug visokių dokumentų yra prie b a ž n y č i ų . bet ir teismų sprendimai. Jame buvo saugomos įvairios sutartys su užsienio valstybėmis ir kiti svarbūs dokumentai. K a u ­ n o m i e s t o i r įvairių v a l d ž i o s į s t a i g ų a r c h y v a i . kuriuose buvo saugomos ne tik teis­ mų bylos. — daviniais. Jie labai daug padeda istorijai.tos ir kad su tais daiktais jų susipažinta dar draugėj tebegyve­ nant. Rašytiniai šaltiniai saugomi ir tvarkomi tam tikrose įstaigose. Buvusios Kauno gubernijos įstaigų archyvai dabar saugomi Kaune. T u o būdu bibliotekose atsidūrė daugumas k r o n i k ų . prietarai ir t. burtai. dainos. vadinamajame C e n t r ą l i n i a m e V a l s t y b ė s A r c h y v e . testamentų ir kitokių piliečių dokumentų nuorašai. senų ir retų rankraščių. juose keičiami vardai) ir tuo būdu nutolsta nuo istorinės tikrovės. nustatydami. t. Tiesa. iš senovės dar yra likusių m i e s t ų a r ­ c h y v ų . visi tie archyvai buvo teismuose. tautosakos kūriniai labai kinta (pav. eidami iš kartos į kartą.

kuriuose yra daug medžiagos ne tik iš Lietuvos išvež­ tos (pav. t. Kaip renkami ir saugomi istoriniai rasto pamink hi pat saugomi ir archeologų surenkami medziagme kul- l:. Rusija daug jos išvežė. unijos laikais nemaža jos pa­ teko į Lenkiją. Lietuvos Metrika). V a r š u ­ v o s ir K r o k u v o s archyvuose. pasakos. kai buvo rūpi­ namasi Lietuvos krikštu. rūšiuojama ir spausdinama. sugrupuojami ir laikomi specialiuose muziejuose. Pagaliau tų pačių dvarininkų ne­ maža jos išvežta j Prancūziją. Tik. todėl nemaža medžia­ gos yra ir V a t i k a n o ar c h y v e (iš tų laikų. todėl labai daug medžiagos yra ypač K a r a l i a u č i a u s . Tik dabar nepriklau­ somoje Lietuvoje jau patys lietuviai pradeda spausdinti mūsų istorijos šaltinius. Bet daugiausia medžiagos yra Lenkijoje. o vėliau unijoje su Lenkija. Toksai rankraščių skyrius yra ir musų V y t a u t o D. Tuo būdu atskirais leidiniais i š s p a u s ­ d i n t i i r L i e t u v o s i s t o r i j o s š a l t i n i a i : kronikos su metraščiais. Biržuose ir kitur). U n i ­ versiteto Bibliotekoj. nes šis kraštas. bet ir susidariusios vietoje. Mūsų krašto senienos irgi išblaškytos po viso pasaulio mu­ ziejus. dalis jos per karus buvo išvežta į Švediją. daugybė dokumentų. valstybėms bendraujant. Lietuvos kaimynas. Panevėžy. Daug tos medžiagos visada esti saugoma kitų kraštų archyvuose ir bibliotekose: dalis jos ten atsiduria karo metu. 7 . kad būtų lengvai prieinami istorikams. deja. D a n ­ c i g o ir B e r l y n o archyvuose. lig šiol viską spausdino svetimieji. sulenkėję mūsų dvarininkai čia perkėlė savo šeimų dokumentus.1. Mums itin svarbūs archyvai tų kraštų. Taip pat nuo senų laikų Lietuvos valstybė turėjo daug reikalų su popiežium. o kita susidaro ten savaime. turėdami savo tikslų. Spausdinami padavimai.nų. Pav. Ir Lietuvos istorijos medžiagos didelė dalis yra svetur. papročių ir apeigų apra­ šymai ir t. Rusijoj ir Vokietijoj. kurie praeityje turėjo santykių su Lietuva. Jie aprašomi. Šiauliuose. Prūsais. Italiją ir Vokietiją. 6 Senienos. Telšiuose. Be to. užėmusi Lietuvą. Pas mus tą darbą dabar tvaiko T a u ­ tosakos Taryba ir T a u t o s a k o s Archyvas. Dvasinės kultūros palaikai. arba tautosaka. priežodžiai bei patarlės. ypač jos gausu iš tų amžių.. Nemaža muziejų yra ir provincijoj (Klai­ pėdoj. taip pat yra ren­ kama.Js p a l a L i . dai­ nos. o vėliau—su vad. dabar spe­ cialiai spausdinami. o vėliau — Lietuvos Bažnyčios orga­ nizavimu). bet ypač daug jų yra Lenkijoj. Nė viena tauta neturi visos savo istorinės medžiagos savam krašte. Visa tai svarbu daugeliui kitų mokslų. Lie­ tuvoje dabar kuriamas centralinis V y t a u t o D i d ž i o j o M u z i e j u s Kaune. Svetimų kraštų archyvai. Vytauto D. Čia visų pirma reikia paminėti R u s i j o s archyvus. Archivuose esantieji svar­ biausi šaltiniai. Muziejus. Nuo seniausių laikų Lietuva labai daug turėjo įvairių santykių ir su vokiečių ordinais. kai Lietuva gyveno susirišusi.. Kėdainiuose. dažnai tendencingai parinkdavo šaltinius. bet tuo pasinaudoja ir istorikai. Istorinių šaltinių spausdinimas. o vėlesniais laikais daug medžiagos ten išvežė sulenkėję mūsų dvarininkai. visada turėjo su Lietuva daug vi­ sokių santykių. kurie. Bet ne prie visų šaltinių (ypač Lenkijoj ir Ru­ sijoj) tuo tarpu dar galima prieiti. atsiminimų ir 1.

. Jiems rūpėjo įrodyti. Kai 1832 m. rašyti lietuviškai. (Istorija spausdinta 1650 m. „Būdą senovės lietuvių". Lenkai ėmė rūpintis Lietu­ vos istorija. Lietuvos Istorijos tyrinėjimas perėjo į ru»ų ir lenkų rankas. Keletas jų duoda net ištisą Lie­ 1548-1582 ra. kad seno­ vės didžioji Lietuvos kunigaikš­ tija. leidimo). Toliau Lietuvos istoriją tyrinėja tik X I X a. Vijūko Kojelavičiaus „Lietuvos istorijos" I d. tuvos istorijos apžvalgą.). Tai buvo darbai Vilniaus universiteto auklėtinio S. pusėje kaunietis jėzuitas A. bet iš šito tarpo išeina ir pirmieji veikalai. Dancige). XVI amž. gudų kalba. Todėl jų sukurtas Lietuvos istorijos mokslas bu­ vo tendencingas. Tiesa. kuria buvo rašomi visi vidaus reikalų raštai. Todėl jų isto­ rikai stengėsi iškelti savo tautos 9 Teodoras Norbutas (1784—1864 m. t.). todėl sten­ gėsi parodyti didingą savo kraš­ to praeitį. len­ kiškai parašyta (Žemaičių vyskupo Merkelio Giedraičio globojamojo) lenko S t r i k a u s k i o . ypač po antrojo lenk8 mečio (1863 m. pridėtas prie jo „Kronikos" sios jų buvo rašomos ta pačia 1582 m. menė buvusi lenkiška. reikia paminėti Lydos bajorą T. rašiusių lenkiškai. Rusai domėjosi Lietuvos Istorija dėl savo politikos tikslų. nukariavę lietuvių gimines.4. kad ji tik iš vardo tebuvusi lietuviška. pirmiau­ sia rūpėjo savo tikslai. Jis buvo inžinierius. V a l a n č i u s pa­ rašo Žemaičių vyskupystės istoriją (2 t. Nuo tos ten­ dencijos Lietuvos istorija pra­ dėta valyti tik paskutiniais lai­ kais. D a u k a n t o . todėl jo veikalas nepasižymi moksliškumu. Bet apie X I X a. Tai pirmosios Lietuvos kronikos. lenkiškai buvo rašomi Lietuvos istorijos veikalai ir anksčiau.) pasirodo pirmoji spausdinta Lietuvos istorija. lenkai ir vo­ kiečiai. N o rb u t ą. buvusi rusiš­ kos kultūros įtakoj ar net visai rusiška valstybė. O naujiesiems lenkų istorikams labiausiai rūpėjo iš­ garbinti kultūrinę Lenkijos mi­ siją. Pirmo­ (Raižinys. kai ją pradėjo tyrinėti pa­ tys lietuviai. jo sukeltas susidomėjimas Lietuvos praeitimi dar kurį laiką išliko. O vysk.ubas buvo apleistas. todėl Ir istorijoje jie ieškojo argumen­ tų šitai savo tezei paremti. Jiems. kai rusų val­ džia išdraskė visus Lietuvos bajorų kultūros židinius. kad Lie­ tuva buvusi jų kultūros įtakoje.). Iš šito periodo Lietuvos istorikų. gale (1582 m. viršelinis lapas. kuris nuo 1835 iki 1841 m.). viduryje at­ siranda visa eilė tokių kronikų. Lietuvos istorijos mokslas Pirmieji Lietuvos istoriją pradėjo moksliškai tyrinėti sve­ timšaliai — rusai. rusų valdžia uždarė Vilniaus universitetą. Tas darbas ir buvo paskutinis veikalas nepri­ klausomojo gyvenimo laikais. Tą darbą tęsė Vilniuje susibūrę uždaryto universiteto auklėtiniai ir kiti švie­ sesni Lietuvos bajorai. kad ji sudariusi su Lenkija vie­ ną valstybę ir kad jos visuo- A. Seniausieji Lietuvos isto­ rijos raštai prasideda Vytauto laikais. išspausdino didžiulį 9 tomų vei­ kalą. vidurį. norėdami sugriauti rusų tezes ir įrodyti. XVI amž. kuris parašė net kelis Lietuvos isto­ rijos veikalus („Darbus senovės lietuvių ir žemaičių". Jie Lietuvos pasieny atsi­ rado kaip atėjūnai. įrodyti. Daugumas jų rašo lenkiškai. pradžioje Vilniaus universiteto profesoriai ir jo auklėtiniai. Vokiečiai ėmė Lietuvos istoriją tyrinėti vėl savais tiks­ lais. žinoma. pavadintą „Lietuvių tautos istorija". o ne istorikas. Vilniaus universiteto metu. kurie nors ir kalbėjo lenkiškai. tačiau labai mylėjo savo kraštą ir didžiavosi jo garsia praeitim. Motiejus Strikauskis. bet tada rašė daugiausia iš Lie­ tuvos kilę bajorai. y. Antroje XVI a. V i j ū k a s K o j e l a v i č i u s parašė lotyniškai Lietuvos istoriją — „Historia Lituana" (2 t. tas d. „Lietuvos istoriją" — 2 t. o ne isto­ rinė tiesa.). kad lenkai apšvie­ tę „barbarus" pagonis lietuvius. kuriai priklausė didžiuliai rusų žemių plotai.

Pabaltijo ir Lietuvos žemės paviršiaus susiformavimas Žemė. y. jūros ir sausumos svyravimai. iš pradžių yra buvusi žėrinti ugninė ma­ sė. Todėl dabar lietuvių istorikams tenka iš naujo pervertinti visus tuos svetimtaučių darbus ir parodyti tokią savo tautos praeitį. o ypač Lietuvai grįžusiam Klaipėdos krašte. Todėl turės dar kisti supratimas ir pažiūra į daugelį mūsų praeities klausimų. Bet per paskutinius 800. kad jie turį istorinių teisių visam Pabaltijy. lenkai — kad ji buvusi lenkiška. Lig šiol. ne viskas dar išaiškinta. bet ir dabar dar vietomis smunka arba kyla aukštyn. Mūsų krašto paviršių galutinai suformavo tie ledynai.nuopelnus ir pateisinti tų žemių užgrobimą. iškylant ir nusi­ leidžiant. nors labai jau sustorėjusi. PIRMOJI DALIS Priešistorinis laikotarpis 1. kad jų užgrobtos žemės priklau­ sančios jiems teisėtai ir kad jie turį teisių net didesniems plotams. Tuo būdu niekas nesirūpino pačiais lietuviais. Ilgainiui. ji vėso ir klojosi pluta. kitaip sakant. ir dar nedaug jo tenudirbta. bus jau milijoninis. Vė­ liau. atiduodama šilimą šaltai erdvei. Šis darbas pradėtas dar visai neseniai. raukšlėjasi. Amžiams bėgant. o vokiečiai norėjo įrodyti. ir visam Pabaltijy tėr buvę vos du. slinkdamas į pietus. Nuo to priklausė jūros kaitaliojimasis su sausuma. Dabartinė Lietuvos istorijos būklė. jūra su sausuma čia kaitaliojasi net kelis kartus. t. kokia ji tikrai yra buvusi. Žemės pluta. Bet vėliau dėl tam tikrų priežasčių klimatas ėmė šalti. kaip žinome. klimatas vėl atšilo. Lietuvoje. jis vis didėjo ir. — kiekvieni vis savo tikslais: rusai stengėsi įrodyti. kad Lietuva buvusi rusiška. Da­ bartinė mūsų krašto sausuma yra atsiradusi tik po 6 jūros peri­ odų. ledy­ nai ištirpo. Lie­ tuvos istoriją rašė svetimieji. Pir­ miausia ledynas atslinkdamas išvagojo ir išrausė paviršių. Seniau tas atsi­ likdavo dar dažniau. kaip matėm. skaitant metais. Dabar vokiečiai net stengiasi įrodyti. apėmė visą šiaurės ir vidurio Europą. ir čia augo šiltųjų kraštų auga­ lai. paskui ištirpdamas jis apklojo žemę iš visur suneštomis nuosėdomis ir pagaliau žemės paviršių galutinai aplygino tirpstančių ledynų 10 11 . po kelių dešimčių tūkstančių metų. kurio storis siekė net 2 klm. ir nuo gausių vandens kritulių Skandinavijoje ėmė augti didžiulis ledy­ nas. bet pas mus. atsirado augalų ir gyvulių.000 metų mūsų ir didelės Europos dalies paviršių dar labai pakeitė l e d y n a i . bet paskui šaltis pasikar­ tojo iš naujo. Anksčiau mūsų kraštuose klimatas buvo šiltesnis. Antai Lie­ tuvos paviršiaus žemės plutai svyruojant. Iš viso Europoje yra buvę net keturi tokie ledynų laikotarpiai. Jos amžius.

Po kiek laiko dabartinis Nemuno vidurupis pralaužė Alytaus aukš­ tumą ir. buvo prarausta. Beje. Apie 3. ir jis pasuko j šiaurę Kauno link. žmogus išmoksta juos dailiai nušli­ fuoti. upių bei ežerų pakrantėse ir miškų aikštėse. Ki­ tur Europoje kartu su mamutais tarpledyniniais laikotarpiais gy­ veno ir žmogus. ietys ir vienas kitas papuošalas. Kr. taigi— į rytus. Neolitas Lietuvoje tęsėsi maždaug iki 1. o į pietus ir į rytus tekančios srovės silpo. kuri tekėjo į pietus dabartine Nemuno vidur­ upio vaga. sky­ rusi tekančias iš čia į rytus ir j vakarus upes. kurs tada vartojo prastai apdoroto akmens įran­ kius. Tačiau jis galėjo ir gyventi: jo kultūros pa­ laikus galėjo sunaikinti užslinkę ledynai. Pirmieji žmonės mūsų krašte jau neabejotinai gyveno v i d u r i n i o j o a k ­ m e n s a m ž i a u s ( m e z o l i t o ) laikotarpiu. Dabartinis Nemuno aukštupys tada tebetekėjo į Dniepro baseiną. T i k apie vidurį antrojo tūkstantmečio prieš Kristų į Lietuvą patenka patys pirmieji žalvario dirbiniai. pradeda dirbti žemę. tai srovė čia buvo daug greitesnė ir vis didėjanti. o kai kuriose ledyno išgręžtose daubose. tekančio į vakarus. Į jj taip pat pa­ tekdavo ir ta srovė. Ledyno vanduo tuo tarpu tekėjo j Vyslos ir Dniepro baseinus. Kadangi ledy­ nai tirpo ne vienu laiku.000 m.vanduo. Kr. Nemuno žiotys tuomet buvo labai plačios. Ta­ da pakeitė savo tėkmę Neris. bet. vanduo tekėjo priešingai šiandieninei Nemuno tėkmei — j pietus. Vienintelis pri­ jaukintas gyvulys tuomet buvo šuo. Jos ryšys su Merkiu nutrūko. kur tada buvo sausuma. augo ypatingos veislės pušų ir eglių. pr. Jūros pakrašty ir dideliam dabartinės jūros plote. Lietuvoje jokių ši­ tos kultūros palaikų nesurasta. Visas tas vanduo patekdavo į Bugą. kurios dabar mums atrodo slėniais. vanduo sudarė gilius ežerus. Ledams pasitraukus toliau į šiaurę. Kita srovė tekėjo da­ bartine Neries vaga.000 m. Žmogaus atsiradimas ir seniausioji Lietuvos krašto kultūra Pabaltijy dar prieš ledynų laikotarpį buvo labai šiltas klima­ tas. Bet ir jai susidarius. pr. kad takoskyra. kartu su Merkio vandenim pri­ sijungė prie Nemuno žemupio. Čia vešėjo amžinai žaliuojantieji augalai ir gyveno keisčiausi didžiuliai gyviai. kaulo ir rago įrankiais. dabartine Nemuno vidurupio vaga. Šiai ž a l v a r i o am­ ž i a u s (maždaug 1500—500 m. 2. Iš čia. Tokiose vietose dabar užtinkama jų buvusių stovyklų žymių su charakteringais titnago. neprasimušdamas srovėmis. sudarė dabartines mūsų upių vagas. Lig šiol taip pat nėra surasta jokių žmogaus gyvenimo palaikų ir pirmajam periode po ledynų. irgi priešingai šiandienineei jo stėkmei. mito žvėriena ir žuvimis. pra­ laužęs Gardino aukštumą.500 m. o juo — į Vyslą. iš kurių gausingų sakų laiko būvyje susidarė mūsų gintaras. Kadangi iš minėtų Kauno apylinkėje buvusių vandenų šita vaga pasiekti jūrą buvo daug arčiau. arba n e o l i t u . pr. žmonių gyvenime atsiranda naujų per­ mainų. o jūra ilgą laiką buvo daug arčiau: ji siekė net dabartinę Tilžę ir Jūros upę. Žmogus. sėti javus ir auginti naminius gyvulius. kai mūsų kraštų augalai ir gyvuliai buvo panašūs į dabartinio Ledynuotojo vandenyno sričių tundros gamtą. lig tol buvęs klajūnas. Todėl tas laikotarpis vadinamas s e n e s n i o j o a k m e n s a m ž i a u s ( p a l e o l i t o ) l a i k o t a r p i u . Ten šis vanduo susiliedavo su dabartiniu Merkiu. Pagaliau vanduo tiek nuslūgo. Tarpledyniniame laikotarpyje čia buvo ir didžiųjų mamutų. Šio periodo Lietuvos gyyventojai buvo klajokliai. kuris tada buvo didžiausia vandens nutekamoji vaga. tai paskučiausiai nuo ledo atsipalaidavo žemaičių kraštas. apie Kauną.) kultūrai yra charakringi įvairūs žalvariniai kirviai. Klimatas tuomet jau bu­ vo panašus į dabartinį. atsirado dabartinė žemutinio Nemuno vaga. Šis laikotarpis vadinamas n a u j u o j u a k m e n s am­ ž i u m i . kad tuo laiku čia gyveno žmogus. buvo daugybė susitelkusių vandenų. Kristų. Tuo būdu susiformavo dabartinės centrinės Lietuvos vandenų vagos. Tuo met ištirpęs ledyno vanduo nutekėdamas išrausė didžiules vagas. Jie sustodavo trumpam laikui gyventi smiltynuose. Dabartinę išvaizdą kraštui davė antrasis ledynas. Kai ledynas dar tebebuvo apklojęs Žemaičius. Darbo įran­ kiai taip pat žymiai pagerėja. kuris tęsėsi maž­ daug nuo 10. jo pakraštyje. pakeitęs tėkmės linkmę. Kr. Lietuvoje ledyno storis buvo apie 150 metrų. Nemuno žemupys tebebuvo po ledais: žemutinė jo vaga susidarė vėliau.000 iki 3. bet tirpo palengva iš pietų į šiaurę. rytų Lietuvos vandens dar ilgai tekėjo senosio­ mis vagomis. pr. tampa sėslus. 13 12 . todėl negalima teigti.

statulėlė. 5—6 kauliniai durklai. 16—17 gintariniai amuletai. 1 5 . 1 9 . .1 3 kalavijai. 23 puodas. 22. 10—12 akmens kirvukai.2 1 papuošalai. 9 apskaldyto titnago įrankis. 1 1 . 18—22 gintariniai papuošalai.Lietuvos akmens amžiaus dirbiniai: 1—4 kauliniai harpūnai. ant kurio su kitu akmeniu trindavo pabertus grūdus. 14.1 0 kirviai. 7—8 kauliniai kirvukai. 24 akmuo. 13—15 titnaginiai iečių galai. — savotiškos girnos. 24—31 kirviai. Lietuvos žalvario (bronzos) amžiaus dirbiniai: 1 .2 1 iečių galai.

Geležis Lietuvoje pradedama vartoti ne anksčiau. 2 17 . kaip apie 500 m. gražia ir savita g e l e ž i e s a mE i a u s kultūra. Lietuvos Istorija. pr. Akmenimis apkrauti senovės kapai. Iš šio laikotarpio turime daugybę kapų. Iki mūsų eros pradžios teturime labai maža senolioi kultūros liudininkų. atkasti Mažojoje Lietuvoje. Naujojo akmens amžiaus kirvukas su kotu. Lietu­ v o j e susiduriame su turtinga.Bc Ealvarinių dirbinių. tuo metu gana dažnai dar būdavo var fcojami akmens ir kaulo Įrankiai. rastas Kaune. tiktai pirmaisiais amžiais po Kr. Kr.

Aistmarės Prūsuose). Tik didieji mūsų kalbininkai Jaunius su Būga visas tas gimines vadino aisčiais. kaip žmonės gyveno. Šitame periode atskiros mūsų kiltys jau išeina į istorijos šviesą. Tas geografinis terminas reiš­ kia Baltijos pajūrio tautas. Lig šiol svetimšaliai. gana sunku pasakyti. tai vis tiek jis mums šiandien nebe­ žinomas. tai ten aiškiai matyti ir kultūros pasikeitimas. palaidotas iš medžio išskaptuotame grabe. ir jeigu kur nors įvyksta tautų pasikeitimas. kad taip jas vadina senieji viduramžio raštai ir kad ten. aestiorum gentes). nerodo tautų pasikeitimo nė istorinių laikų šaltiniai. bet. Lavonas. kad jau nuo naujojo akmens am­ žiaus čia bus gyvenę tie patys aisčiai. Mums nėra reikalo vartoti baltų termino dar ir dėl to. Pirmutinis mūsų krašto gyventojus mini pirmojo amžiaus galo romėnų rašytojas T a c i t a s savo veikale „Gevmania"'. Visos lietuvių kilmės kiltys anais senovės laikais bendro vardo gal nė neturėjo. kur jie gyveno. ku­ rios tautos buvo.. tai reikia manyti.) piūvis. Mūsų krašte kultūros pasikeitimo archeologija neranda. bet ir jų pomirtinio gyvenimo tikėjimą. kad juo dažnai pažymimos ir kitos. argumentuodami tuo. o iš lavonų laidojamo būdo galima su­ sekti pažiūras į pomirtinj gyvenimą. Mat. 3. tas. yra tą vardą pateisinančių vietovardžių (pav. vartodavo baltų tautų terminą. Gale galvos puodai su maistu. kokių turėjo ištaigų. Kadan­ gi Pabaltijy archeologinės iškasenos nerodo jokio kultūros pasikeitimo. kiekviena tauta pa­ prastai turi savą skirtingą kultūrą. Iš jų tegalima nustatyti. Mūsų krašto priešistorinio žmogaus tautybės klausimas Visi minėti kultūros periodai susekami tik iš archeologinių palaikų. kai kalbėdavo apie lietuvių kilmės tau18 19 . taigi raštuose minimas aisčių kiltis tenka laikyti lietuvių kilmės kiltimis. o kad ir turėjo. estai ir suomiai. Išilginis kapo (I—II a. po Kr. mums visiškai negiminiškos tautos: lybiai. kuo ver­ tėsi. Jis juos vadina aisčiais (aestii. kas jie tokie buvo.kurie parodo ne tiktai mūsų sentėvių medžiaginę kultūrą.

t. Tik didelė dalis sėlių pateko į lietuvių valstybę. laikais. priklauso prie tos pa­ čios i n d o e u r o p i e č i ų . Vėliau nuka­ riautas tolimesnes aisčių gimines vokiečiai neskirdami irgi va­ dino prūsais. Dauguvos žiotyse ir dešiniajam jos žemupio krante gyveno jau net ir nearijų tauta — l y b i a i . kartu su estais ir suomiais jie priklauso prie neaiškios kilmės tautų. y.—maždaug iki dabartinės Lat­ vių sienos. kurių tik vakariausios bu­ vo vadinamos prūsais. gyveno žemaičiai. artėjo prie Berezinos aukštupio ir prie Dysnos Latviai. Kai ši­ tuose kraštuose ėmė lankytis vokiečių pirkliai ir misijonieriai. ir jų vardas išnyko. iš kurių yra susidarę dabartiniai latviai. į pietus. Jie buvo įsi­ kūrę beveik visam pajūry. Aisčiams jie visiškai ne giminės. mums gerai žinomais. 20 Lietuvių kiltys. Kalbų mokslas iš visų aisčių išskiria tris kilčių grupes. kaip ir beveik visi Europos gy­ ventojai (germanai. Todėl dabartinė Latvija va­ karų Europos raštuose buvo pradėta vadinti L i v o n i j a . Ry­ tinės jų sienos nėra aiškios. Aisčiai. Pir­ moji. o į šiaurę nuo jų.. gyveno k u r š i a i . Su lietuviais jie susisiekė maždaug toje vietoje. maždaug iki dabartinės Estijos sienos. Bet ne visa dabartinė Latvija buvo gyvenama aisčių. lig šiol mokslas dar nėra nustatęs (yra tik keletas hipotezių). kairiajam Nemuno krante. arba j o t v i n g a i . dabartiniam Suvalkų krašte. dešiniajam Vyslos žemupio krante gyvenusi. nuo jų į šiaurės rytus gyveno tos aisčių kiltys. Aisčių kiltys ir jų gyvenamosios vietos istorinių laikų pradžioje Pirmosios mus pasiekusios istorinės žinios liudija aisčius jau gyvenus tose pačiose vietose. jie jau gyveno Baltijos pakrantėse. vakarinė kilčių grupė paprastai vadinama prūsais. dešiniajam Dauguvos vidurupio krante gyveno l a t g a l i a i (taip šitų sričių gyven­ tojus vadina senieji raštai). kurie sudarė vėlesnės Lietuvos valstybės branduolį. t. slavai. iš kurių yra susiformavusi lietuvių tauta. kur teka Deimenos ir Alnos upės. 21 .). Slanimo ir Brastos — gyveno s ū d u v i a i . pietinėje Mažosios Lietuvos da­ lyje. Toliau nuo jų. Čia dabartinėje savo vietoje. — lygiai taip. X I I I amž. į čia atsikraustęs vokiečių kryžiuočių ordinas pirmučiausia pavergė prūsus. vakarinių aisčių siena vakaruose buvo Vyslos upė. į šiaurę nuo Šventosios upės ir žemaičių. o pietuose jų siena ėjo pagal lenkų mozūrų sodybas. tai ir ji buvo vadinama tuo pačiu Livonijos vardu. O kai čia įsikūrė vokiečių ateivių valstybė. Kada ir iš kur aisčiai atsikraustė į Pabaltijį. Dabartinės Latvijos vakarinėje dalyje. daugumas šitų kil­ čių pateko į vokiečių ordino valdžią. gyveno s ė l i a i . Tų kraštų vardai pradėti skirti tik X V I amž. y. tautų grupės. t. arba a r i j ų . Kai X I I I amž. tai iš jų visų susiformavo latvių tauta. aisčiai jūrą čia siekė tik siaurame žiem­ galių gyvenamame plote. y. tai Livonija buvo vadinamas visas jų pavergtas kraštas. Dabartinio Kuršių iškyšulio šiaurinėje jūros pakrantėje. Bet prasidedant istoriniams laikams. tarp Vyslos ir Dau­ guvos upių ir dar už Dauguvos. kairiajame Dauguvos vidurupio krante. tai pirmiausia jie susidūrė su lybiais. Prūsų vardą tuo būdu gavo visas kryžiuočių paverg­ tas kraštas. nors jo rytinėje dalyje gyveno jau kitos tarmės kil­ tys. Prusus sudarė keletas kilčių. jie užėmė visą Neries aukštupį. { pie­ tus nuo žemaičių ir į rytus nuo jotvingų gyveno a u k š t a i ­ č i a i . Prūsų. — maždaug nuo Merkinės jau abiejuose Nemuno krantuose iki anapus Naugarduko. o dar toliau gyveno tos kiltys. Kadangi vokiečių ordinas buvo pa­ ėmęs į savo valdžią ir Estiją. gyveno į šiaurę ir į rytus nuo prūsų.ANTROJI DALIS Lietuva prieš susidarant vieningai valstybei 1. kaip vienos prūsų giminės vardu buvo pavadintas visas vokiečių ordino nukariau­ tas vakarinių aisčių kraštas. Klaipėdos krašte ir Kurš­ marių pakrantėmis. iš kurių yra susiformavusi lietuvių tauta. siekdami dabartines Utenos ir Zarasų apskri­ tis. romanai ir kt. kairiajame Dau­ guvos žemupio krante — ž i e m g a l i a i . kur jie gyveno ir vėlesniais. į kairę nuo Dauguvos žiočių. mokslo vadinamų u g r i a i s s u o m i a i s .

kur dar prieš Kristų graikai ir romėnai buvo sukūrę aukštą kultūrą. Šiaip visas kraštas yra ištisa lyguma. Mažojoj Lietuvoj ir didelėj Prūsų daly buvo pilna nepereinamų pelkių ir girių. ir tai tik grobiamųjų karo žygių metu. 23 . Dar toliau į pietus jotvingai ribojosi su lenkais ir Voluinės rusais. Dabar­ tinėj mūsų Suvalkų krašto lygumoj. Yra dar kiek aukštumų Vilniaus srityje ir Žemaičiuose (Telšių apskrity). — ten. Su tais pačiais gudais ry­ tuose ribojosi latgaliai. kada susikūrusi lietuvių valstybė pradėjo su jau anksčiau įsikūrusiomis lenkų ir rusų valstybėmis varžytis dėl žemių. Kitas sienas sudarė jūra.. Su tolimaisiais Europos pietumis. iš kur vienos upės pradeda tekėti į vakarus (Nemuno baseino upės). o kitos j rytus (Dniepro baseino upės). y. aisčiai galėjo turėti tik retų. Jūrininkyste ais­ čiai nesivertė. todėl čia gyventojų buvo tirščiau. 2. t. Aisčių krašto geografinės savybės ir kaimynai Aisčių kraštas. paliai Baltijos jūrą. Ry­ tuose aukštaičiai susisiekė su gudais. tolimojo pasaulio pasižiūrėti nenuplaukdavo. kurių sody­ bos susisiekė su prūsų giminių ir jotvingų sodybomis. Gyvesni aisčių santykiai su kitomis tautomis prasideda vos nuo IX amž. gi­ riomis apaugusios pelkės skyrė aukštaičius nuo Padauguvio giminių. Senieji aisčių kaimynai vakaruose buvo lenkams artimi pamarėnai (už Vyslos). atsitiktinių santykių (jie galėjo parduoti romėnų pirkliams nebent savo gražųjį gintarą). Visos aisčių giminės gyveno palyginti labai nuošaliam krašte. kuri senovėje buvo apaugusi didžiulėmis girio­ mis ir daug kur buvo labai pelkėta. Tokie santykiai tęsėsi iki X I I I amž. Jie gyveno tik sausesnėse girių aikš­ tėse. Jie gyveno sunkiai įžengiamam krašte. Nuo jūros latvius skyrė lybiai. pačiam jos pakrašty. Geriau buvo įsikurti aukštesnėse Žemaitijos ir Aukštaitijos lygumose. Gyventojų čia buvo palyginti reta. į šiaurę nuo latgalių gyveno estai. Ypatingai pelkėtos buvo jotvingų gyvenamos pietinės sritys ir jų šiaurinė dalis. Pirmiausia jiems bus tekę susidurti su įvairiomis rusų giminėmis. Aukštumų čia yra tik rytinėje Lietuvos da­ lyje. Didžiulės. pietuose buvo mozūrai. Tas kraštas sudaro beveik vieną ištisinę lygumą. Aisčių santykiavimas su kitomis tautomis prasidėjo gana vėlai. Rytuose nuo gudų juos skyrė didžiulės sausos girios.o Latvija galutinai nustota vadinti Livonija tik susikūrus nepri­ klausomai Latvijos valstybei.

Visų nenusisekusių X — X I I I amž. o vėliau atei­ vių vokiečių valstybėms. Todėl. Romėnams Pabaltijys. Be to. kalbėdamas apie tautas.už germanų ir slavų. Skandinavai. kurios yra anapus jų imperijos sienos. Seniausios istorinės žinios apie aisčius Aisčiai gyveno labai nuošaliai nuo senųjų Europos centrų. Jie buvo užplūdę visą Europą. t. kai Karolis pasiekė slavus. Po to vikingai čia daugiau jau nebeįsikūrė. Gausiau žinių apie aisčius pradeda rastis nuo X amž. tuo metu jau visa Europa buvo krikščioniška. ir todėl apie seniausią aisčių praeitį ir jų gyvenimą nedaug teturime žinių. iš kurių taip pat šį tą sužinome apie aisčius. drauge su krikštu buvo gavusios ir raštą. Vienas iš jų svar­ biųjų upių kelių į Bizantiją buvo Dauguva ir Dniepras (čia jiems tekdavo sausuma pereiti tiktai nedidelį tarpą. į aisčių gyvenamuosius kraštus atsikraustė vokiečiai ir čia sukūrė savo valstybes. kurios yra anapus germanų. Ilgainiui paliai šitą kelią atsirado vikingų so­ dybų: tai buvo sodybos žmonių. kokios tautos gyvena Europos rytuose ir kokios jų jėgos. ir aisčių santykiai su skandinavais nutrūko. Tuo būdu pirmosios tautos. jūrininko V u l f s t a n o pasakojime. jo agentai sužinojo. skiriantį tų upių aukštupius). Tuo būdu jie pasiekė ir aisčių gyvenamus kraštus ir čia pajūriuose pristeigė savo ko­ lonijų. o kiti į Pavyslį (kryžiuočiai). Tą. Vė­ liau. ku­ rios X amž. Ten jis trumpai aprašo aisčių gyvenimą. Tuo metu pasauly geriausiai klestėjo Bizantijos imperija: ji turėjo didžiuosius prekybos centrus ir buvo turtingiausia. su kuriomis aisčiams teko su­ sidurti ankstyvaisiais istoriniais laikais. galėjo padaryti ne kas kitas. Nuo tada pradeda rastis kaskart vis daugiau istorinių žinių apie aisčių gyve­ nimą ir jų kovas už savo nepriklausomybę. tikybą. yra I amž. žinoma. Viduramžio žinių apie aisčius pasitaiko daugely to meto kronikų. kurs duoda plates­ nių žinių apie aisčius. būtinai pami­ nėdamas ir jų gintarą. kaip tiktai čia gyvenusios aisčių giminės. arba n o r m a n a i s. jie veržėsi į pasaulį. y. aisčiams dar teko susidurti su ateiviais iš už jūros — su v i k i n g a i s . Tad labai ilgai senųjų kultūrų tautoms ais24 čių kraštas buvo mažai težinomas. buvo ateiviai skandi­ navai ir slavai: pietuose lenkai ir voluiniečiai. Tad nemaža tokių sodybų buvo ir Padauguvy. Būdami nepaprastai karingi. Tokių sodybų — pilių — buvo ir visam Baltijos pajūry. X I I I amž. Savo veikale „Germania". Jų pirklius į šituos kraštus traukė jau iš seno žinomas ir Romoje labai brangintas Pabaltijo g i n t a r a s . Vieni jų atsikraustė į Padauguvį (ka­ lavijuočiai). Pirmasis lietuvių vardą yra paminėjęs vienas Karolio Didžiojo žvalgas. Keliautojai mums paliko savo kelionių aprašymų. tu­ rėjo nuolatinį upių susisiekimą su Bizantija. Mat. Pirmas. t. IX amž. saugančių upe keliaujančius pirklius nuo plėšikų. y. pradžioje Vakaruose ran­ dame pirmą kartą paminėtą l i e t u v i ų v a r d ą (lig tol buvo minimi tik apskritai aisčiai). iš kur į Romą buvo gabenamas gintaras. aisčių kaimynijoje tuo metu jau buvo susikūrusios lenkų ir rusų valstybės. kas gi gyvena už tų tautų. Buvęs Prūsuose. Ypač dažnai minimi aisčiai Skandinavijos kronikose ryšium su gotų karo žygiais. ieškodami turtų ir valdžios. romėnams natūraliai kilo klausimas. Ka­ dangi su tomis valstybėmis aisčiams labai dažnai tekdavo ka25 . aisčių gyvenamieji kraštai jau buvo vis dėlto žinomi. Vietomis tų sodybų palaikų atrandama ir giliau aisčių gyvena­ mame krašte. Jų kraštas neturėjo jokių ypatingų turtų. todėl susirūpinta ir pagonių aisčių krikštu. Bet prieš įsikuriant lenkų ir rusų. Kurdamas savo imperiją. kurie būtų traukę se­ nųjų tautų pirklius. jis gana smulkiai nupasakoja aisčių gyvenimo būdą ir papročius. jis paskiria vieną skyrelį ir aisčiams. gale gyvenęs romėnų istorikas T a c i t a s . o rytuose gudai. 3. Įdomiausiai minimi aisčiai IX amž. mi­ sijų atgarsiai yra išlikę ir raštuose. kad už slavų gyvena dar lietuviai. Karolis norėjo žinoti. kai Roma nukariavo didžiąją Europos dalį.Vikingai. būdami energingiausi iš šiaurės Europos tautų. Tuo būdu mes randame vieną kitą kartą romėnų paminėtus ir tuos kraštus. Tuomet romėnų raštuose pradeda rastis jau platesnių aisčių paminėjimų ir trumpų jų gyvenimo aprašymų. Tačiau šitas vikingų įsigalėjimas mūsų kraštuose buvo neilgas: X amžiuje visos jų sodybos buvo sugriautos. Tas prane­ šimas yra išlikęs iki mūsų laikų.

Bet vis dėlto mėsos aisčiams daugiausia teikdavo miškas. kokių mes dabar auginamės. gyvenant giriose. turtais. Todėl aisčiai vertėsi ž e m ė s d a r b u. Aisčių kraštas buvo labai miškuotas ir pelkėtas. vyšnių. Išsiplėsti girios plotą ir prasidirbti (paversti dirva) buvo gana sunku. (Iš seno XVI a. Be to. taip ir aisčiams pragyvenimo šaltinius nulėmė krašto gamta. Aisčiai galėjo laikyti tik ne­ didelius būrius gyvulių. Prastai išdžiūvusius ja­ vus sunku iškulti. kad jų nesiaugino. taip gražiai apdainuotas mūsų dainose. kad prū­ sai. kad senovėje aisčiai gėrė kumelių pieną (taip bent liu­ dija kai kurie šaltiniai). Kai X I I I amž. artimas vyro bičiulis. Todėl žirgas. Gali būt. Mažyčiai. bet nepaprastai patvarūs ir vikrūs žemaitukai tebėra garsūs arklių tarpe dar ir šiandien. ančių. Bet žemės darbui senovėje buvo didelių kliūčių. ar jie auginosi daržovių. tai žinių apie aisčius dar pagausėja. vienas vokiečių kronikininkas pažymi. kurių dabar mūsų kraštuose nebe­ auginama (pav. pridėto prie Heidensteino kelionės aprašymo). kad vokiečiai esą panašūs į arklius ar mulus — galį valgyti žolės. 27 . bet ir tokių. Senovės aisčių pragyvenimo šaltiniai ir ūkis Žemdirbystė. avių. ežerai ir upės. 1—3 p. aisčių krašte atsiranda vokiečių ateivių valstybės. Ypač jie vertino linus. tad daugely vietų žemės nepakakdavo. aisčiai dar laikė karvių. kai nuolat būdavo kariaujama savitarpy ir su svetimaisiais. pamatę kryžiuočius valgant kopūstus. Įsikūrus vieningai lietuvių valstybei. raižinio. buvę labai nustebę. kurie buvo reika­ lingi ypač karo žygiams. g r e t a ž e 26 mės darbo.I riauti. kurie ganydavosi arti sodybų( kad ne­ paklystų miškuose). aisčiai dar turėjo ir kitų verslų: veisė gyvulius ir naudojosi pačios gamtos. istorinių šaltinių atsiranda ir pačioje Lietuvoje (žiūr. todėl javai ne visada spėdavo prinokti bei išdžiūti. sorą).p. Pagaliau anais neramiais laikais. vištų. Greičiausiai. vyrams dažnai tekdavo pasitraukti iš namų. ypač miško. vienas prūsas net pasakęs. slyvų. aisčiams buvo ne pramogos Zubras. Su eikliaisiais savo žirgeliais jie pa­ siekdavo tolimus kraštus. Tad ir šita aplinkybė labai trukdė žemės darbus. nes čia nebuvo plačių ganyklų. kada užšaldavo pelkės.). Gyvulininkystė aisčių kraštuose negalėjo būti didelio mas­ to. 4. todėl senovės aisčiai javams džiovinti statėsi jaujas. su jais berneliai daug mylių jodavo pas mergeles. Tokių jaujų Lietuvoje pasitaiko ir dabar. Kilnotis iš vienos vietos į kitą buvo nelengva. kriaušių. Jie augino ne tik tokių javų. Pirmiausia turėjo arklių. kiaulių. ožkų. anais laikais mūsų krašto klimatas buvo daug drėgnesnis. santvarką ir tikybą. iš -kurių audėsi apdarus. Net karo žygiai buvo atliekdami daugiausia žiemos metu. negu dabar. Nežinia tik. nes jų jau teikia ir vokiečiai. Aisčiai augino ir vaismedžių: obelių. Tada būdavo žygiuo­ jama dažniausiai upių ledu. Tačiau savo reikalui jie turėjo pakankamai visokių gyvulių. tiek rusai savo kronikose kaskart vis daž­ niau pradeda minėti atskiras aisčių gimines: duoda vis dau­ giau žinių apie tų giminių gyvenimą.t. nes X I I I amž. Auginosi ir pluoštinių augalų — kanapių ir linų. Medžioklė. Dėl šitų sunkių keliavimo sąly­ gų aisčiai iš seno buvo sėsliai. Todėl. tai tiek lenkai. Kaip ir visoms pasaulio tautoms. Žemė visame krašte bu­ vo derlinga. žąsų ir t. o klimatas palankus žemės ūkiui.. Be arklių.

b i č i u l i a i s . kailiukų) skaičių. miškų ir vandenų aisčiai negalėjo gauti 28 visko. taip pat buvo labai svarbi ūkio šaka. Lietuvoje buvo tam tikra valstiečių rūšis. ir niekas kitas nedrįsdavo Bitininkas kopia medų. Vienoj paprastos lazdelės pusėj įpiaunami randeliai. galėjo verstis tik tie. Ankstyvaisiais laikais. tuose kraštuose prekybai pairus. Pažymėtina. taurai. Antai dar X V I amž. Tuo būdu tokia lazdelė yra tarsi savotiškas kvitas. tuomet jų galėjai su­ tikti kiekvienam žingsny. reta dabar šernų. o vėliau jais buvo mokami net mokesčiai. pelenus ir t. Tas vardas. būdavo labai žiauriai baudžiamas. Žvėriena jie misdavo patys. kiek yra tokių įpiovimų. Bitininkystė. Net vėlesniaisiais laikais buvo ištisų kaimų. liko iš tų laikų. aisčiai prekiavo daugiau­ sia su skandinavais. Bet svarbiausias jų centras buvo Gotlando saloje įkurtasis V i s b y miestas. atsiskaitydavo su jo pirkliais. Miškas aisčiams duodavo ne vien kailių ir žvėrienos. elnių. To­ dėl net iki mūsų laikų yra išlikęs žodis v a i s b a. kuri m i r š t a . Medžio­ jamųjų žvėrių senovėje buvo daug daugiau. Be to. tiek Skandinavijoje net šiandien dar vartojamos tam tikros lazdelės skaičiams žymėti. kad abiejose pusėse liktų randelių žymės. Žuvininkystė. kas jas atrasda­ vo. kurie žuvimis mokėjo duoklę savo ponams ar kunigaikščiams. paliesti bičių. bet labai svarbus pragyvenimo šaltinis. Jos vadinamos b i r k o m i s. žino­ ma. Vi­ same Baltijos pajūry vokiečiai buvo įsikūrę savo miestų ar bent prekyviečių. mainams. bet daug ir kitų turtų. tik abi puses sudėjus. Kas tam nu­ sikalsdavo. kurs reiškia pre­ kybą.dalykas. kur mainėsi prekėmis su vietos gyventojais. su kuriuo prekiavo visos aisčių giminės. laukiniai arkliai. Vėliau. Todėl dalį savo pro­ duktų jie parduodavo ir pirkdavosi tų prekių. Ypač daug buvo parduodama vebrų ir kiaunių kailių. Didingi jo griuvėsiai ir dabar tebeliudija garsiąją praeitį. kaip ir žmogus. bendros bitės mūsų protėvius suartindavo. vilnonių audinių ir t. Naujų įpiovimų gali­ ma padaryti. galima matyti. arba žvejyba. X I I I amž-je visos šiaurinės Europos prekybą suėmė į sa­ vo rankas vokiečių miestų sąjunga. žinoma. Tiek Lietuvoje.t. v a i s b ū n a s — pirklį. o vėliau dar medžius. dar prieš Kristų ir pirmaisiais amžiais po Kristaus. Šiandien jau išnykę lokiai. vadinamoji H a n z a . Kad iš tikro buvo varoma pre­ kyba su Bizantija ir kitais Juodosios ir net Viduržemio pajū­ rio kraštais. Jos nešė medų senų medžių drevėse. vekselis. Aisčiai iš medaus gamino garsųjį midų. Bitės priklausvdavo tam. gyva prekyba ėjo su rusų kraštais. Žvejyba. Bitės buvo labai branginamos aisčių. kurie gyveno prie vandenų. Netoli. Stokholmo esąs Birkos mies­ tas tada buvo didžiausias prekybos centras. — apskritai skaičiuojamoji priemonė. o vašką par•* duodavo.. įvairių ginklų. o vietomis jos tebevartoja­ mos ir dabar. liudija senoviniai tų kraštų pinigai. tom s lazdelėmis naudodamiesi. briedžių ir kitų žvėrių. o upėmis buvo pasiekiami net tolimieji Rytai. Tą rodo kad ir išlikę žodžiai: juk bitė — vienintelė iš visų gyvių. be to. Iš žemės. (pav. Prekyba. 29 . sudėjus abi puses į vieną vietą. aisčiai varė prekybą net su R o m a ir G r a i k i ­ j a . kas reikalinga žmogaus gyvenimui. padarydavo juos draugais.t. kurių savo krašte neturėjo: druskos. žvėrių kailius parduodavo užsienių pirkliams. Paskui lazdelė skeliama pusiau taip. nė nepažino. kapuose ir senųjų sodybų vietose. matyt. randami Lie­ tuvos piliakalniuose. artimam draugiškumui išreikšti turime žodį b i č i u l y s t ė : mat. Jie parduodavo savo gintarą ir miškų prekes: kailius. Radusysis drevę. geležies. Kitokių pirklių jie. Kailiukai tada dažnai būdavo vartojami ir vietoj pinigų. tuojau įkirsdavo joje savo ženklą. vašką. kad „visbiečiai" ir „pirkliai" senovės lietuviams buvo vienareikšmės sąvokos. negu dabar. kurie rodo kam nors įteiktų daiktų. kuri mokesčius mokėjo kailiu­ kais. kai lietuviai prekiavo su Birkos miestu ir. Tad nė vienas lazdelės „pusininkas" čia nieko negali pakeisti. Se­ novėje tokias lazdeles vartojo visi. Jie ir vadinosi kiaunininkais arba vebrininkais. Pirmiausia rei­ kia paminėti bites.

varė mainų prekybą. O pilys būdavo nemažos: jose sutilpdavo kartais net po keletą tūks­ tančių žmonių. Kur nors prasiplėšus kiek miško. taip ir aisčių pagrindinis visuo­ menės vienetas buvo šeima. Tuo būdu kartais. bet ir 31 . žinoma. tuomet jiems teko prekiauti arba rytuose su rusais arba pietuose su lenkais. pilies įgula galėjo iš apgultos pilies slapta per­ sikelti į gretimą pilį. žmonės iš pilių vėl grįždavo į savo sodybas. apkasamos grioviais.). Tuo būdu gretimų pilių sargybos tuojau sužinodavo gresiantį pavojų.t. dažnai prileidžiamais vandens. Sodybos buvo išsisklaidžiusios po visą kraštą po kelias ar po vieną. susisiekti su Baltijos jūra keliaujančiais Hanzos pirk­ liais buvo sunku. statėsi namus sau ir ūkio reikalams. p i1 i ų. svainių ir t. Taip maždaug atrodė senosios medinės pilys (Latvių archeologų rekonstrukcijos fotografija). žentų. Pavojui praėjus. Senovės aisčių sodybos Gyvendami nuolat vienoje vietoje. Tie keliai būdavo tokie vingrūs ir pilni klastingų posūkių. Jie buvo vadinami m u š t i n i a i s . o ypač Vytau­ to laikais. kurie. Senovės aisčių visuomeninė santvarka Visuomenė. t. Seniausiais laikais aisčiai gyveno šiaudais dengtose medinėse trobose po vienu stogu su visais sa­ vo gyvuliais. žodžiu. Jos buvo statomos ginkliose vietose ir. Tie slaptieji keliai dažniausiai eidavo per upes. o vėliau. Ir dabar dar galima rasti Lietuvoje tokių kelių liekanų. o kiek vėliau atskirai buvo pradėti statyti klojimai. dar sustiprinamos. 6. 5. nuo senų senovės buvo statoma k l ė t i s ir p i r ­ t i s . kai Prūsuose ir Latvijoje jsikūrė vokiečių atei­ vių ordinai. Vėlesniaisiais laikais buvo vartojami specialūs pailgi sidabro gabalai su pažy­ mėtąja verte. y. Jos buvo medinės (mūrinių pilių Lietuvoj pradeda rastis tik nuo X I V amž. kad jais tegalėjo eiti tik pri­ tyrusio vadovo vedami žmonės. aisčiai. Vidury trobos buvo kūrenama ugnis. Pavojingesnėse vietose tokių pilių buvo statoma ištisa virtinė. prie kurios šalčių metu šildydavosi net gyvulėliai. Jų viršūnėse buvo sukraunami laužai. Tokie akmenimis grįsti keliai žemaičių buvo vadinami k ū l g r i n d o m i s (kūlis—akmuo). priešui už­ puolus. Be gyvena­ mosios trobos. kur po vandeniu bū­ davo išgrindžiami akmens ar rąstų keliai. ir laisvi likusieji lietuviai nuo jūros buvo atskirti. davo slėptis miškų tankumynuose arba bėgdavo į pilis. apsigyvendavo viena šeima. kuriais buvo galima susisiekti su kitomis pilimis. Ją sudarė ne tik tėvai su vaikais. būdavo padegami. Dažniausiai vie­ noje vietoje būdavo sodybos giminių: brolių. apylinkės gyventojai skubė30 Senovės aisčių pilis — sodyba. Pilys turėjo slaptų išėjimų. Kaip visų tautų. Senesnių lietuviškų pinigų nėra surasta. kurios sulaikydavo kibirkštis. šiaudinio stogo apačioje būdavo klojamos storos me­ džių žievės (mauknos). Be to. Kad troba nuo ugniakuro neužsidegtų. o naudojosi svetimaisiais pinigais arba paprastais aukso ar sidabro gabalais. be to.Dar vėliau. Pinigų senovės aisčiai neturėjo. dar buvo ypatingų sodybų nuo priešo gintis. Bet daug daž­ niau už pinigus senovės aisčiai vartojo prekyboje įvairius bran­ giuosius kailius ir kitus daiktus. kai nebebūdavo vilties išsigelbėti. ežerus ar neišklampojamas pelkes. Savus pinigus lietuviai pradėjo kalti tik Kęstučio. dar­ žinės ir kiti trobesiai. niekas svetimas negalėjo jais naudotis. dirvas praplėtus. toje pa­ čioje vietoje jų apsigyvendavo ir daugiau.

jie turėjo mokėti kunigaikščiams tam tikras duokles. nes žemės ir kitokių gamtos turtų buvo galima gauti kiek norint: reikėjo tik pasirinkti gerą vietą ir sugebėti pelnytis. o nepaklusnieji ne­ teko savo sričių. — greit pralobdavo. Praturtė­ jęs jis vėl galėdavo atgauti savo senąją būklę. Tuo būdu tarp visų visuomenės sluoksnių nebuvo griežtų ribų: kiekvienas prasigyvenęs valstietis galėdavo tapti ba­ joru. senieji apylinkių vadai—rikiai—tapo aukštes­ niuoju visuomenės sluoksniu. kurs iš savo būklės tegalėdavo išsivaduoti tik dėl kitų malonės. buvo dar vienas. eiti jų va­ dovaujami į karą. ne visos šeimos buvo lygios turto atžvilgiu. Visa šeima turėjo bendrą turtą. Meškučių valsč. kurie gyveno ant bajoro ar kunigaikščio žemės ir mokėjo jam tam tikrą mokestį. Jų valdžioje būdavo ir pilys. Tos. tai jis nebegalėdavo eiti į karą. Vergais paprastai būdavo karo belaisviai ir jų šeimos. Karo atveju va­ dovaudavo narsiausias ir sumaniausias karys. Be to. savo rikių vadovaujami. bet ir visai giminei arba net ištisai apylinkei. pradžioje kunigaikščių dar buvo daugiau. kurie paėmė mažesniuosius į savo valdžią. vienas šeimos narys. tam tikrais paveldė­ jimo papročiais. Kad šeimos sukūrimas buvo laikomas labai svarbiu įvykiu.1. 5 Piliakalnis — Kryžių Kalnas Jurgaičių kaime. Be to. o dažnai ir po vienu stogu. Visuomenės sluoksniai. Kadangi iš pradžių politiniai vienetai 32 33 . Iš pradžių tokios apylinkių sąjungos būdavo laikinės. Bajorai buvo daugiausia kariai. Saugumo ir karo žygių sumetimais prie tokių šeimų dėdavosi kitos šeimos. ir jungtinių apylinkių karo vadai tapo nuolatiniais valdovais — k u n i g a i k š č i a i s . giminės. bet palengva ryšiai tarp jų stiprėjo. Toksai vadas reikale dažnai vadovaudavo ne tik šeimai. Tai buvo prasiskolinę ūkininkai. karaliais ir 1. Tačiau jie. bet palengva jų tarpe iškilo galin­ gesnieji. Greičiausiai tai buvo kuris nors senas žmogus. kaip 20. Tie vadai buvo vadinami r i k i a i s ir k u n i g a i s . Kiekvienas prasigyvenęs ūkininkas taip pat galėdavo tapti bajoru. geriau sugebėdavo tvarkyti savo ūkį ir būdavo apsukresnės. Piliakalnį laikydami šventa vieta. Ūkininkai buvo ne tokie turtin­ gi. Be jų. kurios gyvendavo patogesnėse sąlygose. atlikdami bendrus žygius turėdavo. Jie neturėjo jokios laisvės ir turėjo dirbti bajoro Lietuvos Istorija. tai tokių vadų buvo labai daug: kartais vienam susidūrime su priešu jų žūdavo net po keliolika. papročiai. dar buvo ir n e l a i s v ų j ų . buvo išvaryti). Pirmiausia čia paminėtini l a i s ­ v i e j i ū k i n i n k a i . Antai Lietu­ voje X I I I amž. žmonės stato ant jo kryžius.saugoti ir tvirtinti pilis. Tai buvo v e r g a i . buvo dar kitų. arba b a j o r i j a . bet prieš amžiaus vidurį visa Lietuva jau priklausė vienam Mindaugui (visi kiti kunigaikščiai jo klausė. kilmingaisiais. rodo iki mūsų laikų gausiai išlikusios įvai­ rios vedybų apeigos. žinoma. tose pačiose sodybose. kurį valdė. t. galėjo išsikelti ir įsikurti kur tinkami.. kurie gyveno kartu. o nusigyvenęs bajoras — paprastu ūkininku. Jei bajoras likdavo neturtingas ir kasdien turėdavo rūpintis šeima. daugybė vestuvinių dainų ir t. Iškilus didesnių sričių valdovams —kunigaikščiams. žemesnių sluoksnių. Tuo būdu turtingesnių šeimų galvos tapdavo visos giminės ir apylinkės vadais ir savotiškais valdo­ vais. Anų laikų svetimšaliai juos vadin­ davo daugybe dar kitų vardų: vyresniaisiais.—bent tie. krašto gy­ nėjai ir valdė stambesnius ūkius. Jis valdė ir visą šeimą. O praturtėti kelias buvo atviras. pats žemasis visuomenės sluoksnis. kuni­ gaikščiais. Šiaulių apskr.buvo smulkūs. norėdami ko išprašyti iš Dievo arba reikšdami Jam padėką. Iš pradžių ir tokių kuni­ gaikščių buvo dar gana daug. Be laisvųjų ūkininkų. apmokėję skolas arba išbuvę bajoro tarnyboje sutartą laiką. ir bendrą vadą. ir tapdavo paprastu ūkininku. Bet šitoki susijungę smulkūs vienetai.

Kiekvienam gamtos reiškiny. Todėl. Be to. Be karo belaisvių.ar kunigaikščio ūky. kitur kiti dievai. kaip gyvenęs žemėje. girios. sietyną. Dar visai neseniai miškų ir pamiškių senose tro­ bose buvo laikomi žalčiai. tas buvo dievu laikoma.. Tarminiai kalbos skirtumai tarp jų istorinių laikų pradžioje dar buvo nežymūs. jis tapdavo savo valdovo vergu ir galė­ davo būti kam nors dovanotas ar parduotas. Iš tikro aisčių dievai vienas kito nepriklausė. Bet buvo dievybių. ypač ž a l č i a i . Jų tarpe bene žymiausios buvo l a u m ė s . Šiai dievų eilei pridera ir griausmingasai perkūnas. Taip antai. bent žiemos metu. 7. Pomirtinis pasaulis. . kaip priešprieša ramiam. ir nieko bendro neturinčių su gamta ir jos reiškiniais. arba gabija. kaukų. pagal kalbos tarmę. kurios globojo atskiras ūkio sritis. Ugnis buvo gerbiama ne tik šventovėje. aitvarų ir kitokių dievybių. jo mėlynės valdovą. O kas buvo nesu­ prantama ir žavinga. kur žmogus gyvenąs taip pat. Kultūros at­ žvilgiu visi aisčiai nesiskyrė tarp savęs. Jų tad darbu naudodamiesi. kurie jiems padėdavo ar kenkdavo. Senovės aisčių religija Visi aisčiai. lietuvius ir latvius. bet pats religijos pobūdis visur buvo vienodas: v i s i j i e g a r b i n o g a m t ą i r v i s u s n e s u p r a n t a m u s j o s r e i š k i n i u s l a i k ė ne­ žemiškomis jėgomis. Šita pagarba žalčiams tebėra kai kur išlikusi dar ir dabar. Tai vadinamoji šventoji namų ugnelė. Tik pat­ sai laidojimo būdas buvo nevienodas. o paskui buvo lai35 . Dievai. aisčių supratimu. Bet visiš­ kai be jokio pagrindo dažnai literatūroje jis yra vadinamas vyriausiuoju aisčių dievu. kur. Be gamtos reiškinių. bet ir kiekvienų namų židiny. Taip pat vienoda buvo ir jų religija. kuri saugojusi visus namus. laidodami lavonus. Būdami pagonys. Jis — derliaus dievas. Bet kartu su žemės dievu ūkininkai dar garbindavo daugybę dievybių — 34 dvasių. kalbininkų skirstomi į tris grupes — prūsus. su­ žinodavo jų valią. Jis rasit buvo svarbiausias aisčių dievas.. Aisčiai vaizdavosi. Ji buvo ne tik dievybė — per ją žmonės susižinodavo su savo dievais. slėpėsi gera ar bloga dievybė. namų. di­ dingam dangaus mėlynės valdovui. čia buvo dar židinio ir kitokių dievų. mėnulį. vergais ga­ lėdavo tapti dar įvairūs nusikaltėliai.žodžiu. Kaip visoms arijų tautoms. aisčiams žemdirbiams buvo labai reikšmingas ž e m ė s d i e v a s arba pati sudievintoji žemė. kad mirusiam žmogui būsią reikalinga turėti tų pačių reikmenių ir įrankių. Gyvuliai. lauksargių. židinio ir gy /ulių dievų. — kiekvienas turėjo savo sritį. buvo miškų. papuošalų ir kitko. linų) globėjų. Dėl savo įspūdingo apsireiš­ kimo jis buvo laikomas vienu iš galingiausių dievų. reiškė dangaus tėvą. Tuo būdu aistis su­ dievino patį dangų ir jo kūnus. ginklų. kaip namų globėjai. arba žmogaus likimą lemiančios deivės (ateinančios prie gimstan­ čio žmogaus ir valdančios jo gyvenimą iki pat mirties). Dievais arba dievų reiškiniais aisčiai laikė taip pat saulę. taip jų buvo apstu ir aisčių namuose. jie įdėdavo į kapą įvai­ rių daiktų: pabalnotų arklių. kalnai. Į paskirtą guolį jie būdavo įvedami su tam tikromis apeigomis ir ten buvo laikomi. Be to. aisčiai laikė dievais ir dvasiomis dar daugybę dalykų. Dėl to ugnies kulto dar ir dabar pas mus ugnis tebelaikoma ypatingoj pagarboj (pav. visa gamta buvo pilna dievybių. aušrą ir net vaivorykštę. žemės vaisių ir žiedų davėjas. aušrinę. kuriuos turėjęs šiame pasauly. pirma buvo sudeginami ant laužo. Be namų dvasios. savo didybe žavinčių ar bauginančių. Jei nusikaltėliui būdavo dovanojama gyvybė. namuose buvo lai­ komi šventieji gyvuliai. Tokios vietos buvo savotiškos šventovės. ypač žy­ mesnieji. miškai 'r atskiri medžiai. Kai kuriose^vietose ji buvo nuolat kūrenama — tai a m ž i n o j i u g n i s . Reikšmingą vietą aisčių religijoje turėjo ugnis. taip ir aisčiams labiau­ siai krito į akis ir juos stebino dangaus mėlynė su visomis nesu­ prantamomis dienos ir nakties šviesybėmis. jie turėjo daug dievų. ugnyje aisčiai degindavo ir dievams aukas. Jei jis čia buvęs valdovas ar tarnas. tur būt. dažnai vienur daugiau buvo garbinami vieni. bajorai galėjo atsiduoti vien tik karo reikalams. Aisčiai manė. Vieni žmonės. viso pasaulio valdovu. Pats žodis d i e v a s aisčiams. kad mirtis tesanti tik persikėlimas į kitą pasaulį. ežerai. tai toks pat liekas ir po mirties. augalai. Buvo net svarbes­ nių javų (pav. Kaip visoje gamtoje buvo pilna dievybių. kai kur laikoma net nuodėme užlieti ją kokiomis srutomis ar ne­ švarumais). ji buvo nuolat kūrenama.

Vėlėms kiekvienos puotos metu že­ mėn būdavo nuliejama gėrimų ir numetama maisto. augančiuose ant jų kapų. Kaukokalnis ir t. tai šventovėse jiems nebuvo statoma jokių maldyklų. Taip pat su šventovėmis susijusios ir tos vietos. Raginėnai ir t. prasimanė šitą dalyką.: Perkūnkalnis. bet tai nebuvo dievai. Alkos kalnų. Taigi pasakojimas. nusižiūrėję į katalikų Bažnyčią. vė­ linių ir visokių švenčių apeigoms. Šventovės vienur buvo vadi­ namos romuvomis. Dievai gyvenę dažniausiai medžiuose. Aisčių valstybinis gyvenimas seniausiais laikais (iki X I I I amž. Bet. jose kūrenosi amžinoji ugnis. Buvusiųjų šventovių vietas dar parodo ir kiti vietovardžiai. ten buvo ir šiaipjau apeigoms reikalingų įrengimų. — tad ir jų šventovės buvo garsesnės. Švent36 kalnis. kurios negalinčios gyventi niekur kitur. kaip tik medžiuose. dėl skirtingo savo pobūdžio arba dėl tarminių skirtumų. kur krovė aukas ir būrė žmonių likimą. žinoma. Alkaragiai. o visos kitos giminės. Kulto tarnai. vadovavo laidotuvių. ypač šimtamečiai didingi ąžuolai. Ant medžių šakų aisčiai kabindavo įvairias aukas. Raguva. ž y n i a i s ir kitokiais vardais. — gal būt. kurie nuolat puldavo aisčių kraštus. Ragainė.t. kaip nebuvo vieno vyriausio. kurių vardai turi šakninį skiemenį r a m-. Ragava. O šitos šventovės būdavo rengiamos kur nors arti sodybų. jis taip pat turėjo savo dvasių bei dievų. Šventaragiai. o kitose mirusiųjų kultas. ne­ daug težinodami apie tikrąją aisčių religiją. kurie. Miškuose dažniausiai būdavo kū­ renamos ir amžinosios ugnys. Jie buvo vadinami v a i d i l o ­ m i s . Jie turėjo tik įvairių apeiginių statulų bei stulpų. kai kurie iš jų buvo žinomesni. taip ir aisčių. Šventovės buvo po atviru dangum. būtinai reikėjo pasiduoti vieno vado valdžiai. — į juos kreipėsi didesnis skaičius žmonių. pateko į svetimųjų valdžią. kiti buvo laidojami su daiktais nesudeginti.) Iš visų aisčių giminių išliko nepriklausomi ir sukūrė savo valstybę tik vieni lietuviai. kurių vadai dažnai užpuldavo ne tik čia pajūryje įkurtas skandinavų kolo37 . Archeologai atkasa dabar tų šventovių. Jiems savaime turėjo atrodyti. Rominta. Prie mirusiųjų kulto vietų pridera kapinės. taip nebuvo priklausomybės ryšių ir tarp dvasininkų. Aisčiai jau tuomet turėjo savo valstybėlių. vadinamosios v ė l i n ė s . kitur alkomis. kurie atlikdavo visas dievų ir dvasių garbinamąsias apeigas. turėjo specialių žmonių. Tai visai suprantama. — ypač tie.t.dojami jų ir kartu sudeginto turto pelenai. Anas pomirtinis pasaulis buvo vadi­ namas d a u s o m i s . žinoma. Visi jie atlikinėjo įvairias apeigas. išgarsėję gydymu ar būrimu. Žinoma. dievai turėję savo būstines aplin­ kumoj. k r i v i a i s . 8. r o m. o IX amž. Gyvendami giriose. viską valdančio dievo. arba dvasininkai. Todėl buvo gerbiami ir garbinami ne tik atskiri medžiai. reikalas pulti arba gintis nuo priešų. vieninga lietuvių vals­ tybė susikūrė tik X I I I amž. — yra prasimanymas viduramžio rašytojų. jie buvo laikomi dievų. Visos tos vietos būdavo daž­ niausiai arti dievų garbinamųjų šventovių.ir r a g-.. iš me­ džių ošimo burdavo likimą. Alkų kaimų — pilna Lietuvoje. nespėjusios su­ siburti. pav. ir būnančios savo šeimų globėjos. Alkakapių. Aisčių šventovės buvo dvejopos: vienose buvo sukoncentruo­ tas dievų. buvo nęt pavergę kai kurias pajūrio gimines. aisčiai visą gyvenimą praleisdavo nuolat susidurdami su miškų klaikuma ir slaptybėmis. tik. tačiau nebuvo jokių dievų stabų: aisčiai jų neturėjo. Kadangi aisčių tikėjimu. kad buvęs kažkoks vienas vyriausiasis kunigas ir viena vyriausioji šventovė — Romuva. Norint apsiginti arba patiems pulti savo priešus. su jais skaitėsi valdovai. Tačiau aisčiai tikėjo. kad ten pilna visokių dvasių. Jie buvo prie šventovių.: Rambynas. Todėl būdavo ruošiamos specialios vėlių garbinamo­ sios šventės. kurias apylinkės žmonės dažniausiai vadina savotiškais a l k ų vardais. tuomet joms būdavo aukojamos įvairios aukos. Yra žinių. o tik vienas aukuras. tačiau smulkesnių valstybinių vienetų visose giminėse buvo susidariusių jau daug anksčiau. lavonų deginamosios ir vė­ linių apeigų atliekamosios vietos. ant kurių dėjo aukas. ant atskirų piliakalnių. Politinius vienetus kurti vertė pirmiausia atskirų šeimų santykiai. kad senų senovėje aisčiams daug teko kariauti su skandi­ navais (danais ir dabartiniais švedais). kad mirusiųjų vėlės nesiskiriančios nuo šeimų ir gyventos aplinkos: jos apsigyvenančios gyvuliuose ar medžiuose. Tiesa. pav. kaip nebuvo vie­ nos centrinės šventovės. arba garbinimo apeigos. kurie buvo susiję su aplinkuma. dvasių ir vėlių būs­ tinėmis. bet ir ištisos girios ir miškai: mat. Kaip kiekviena religija. Romainiai.

Mer­ kinė čia buvo kraštutinė didesnioji lietuvių pilis. pradžioje jie ne tik nebemokėjo jokių duoklių Polockui. jis išsirengė misijų į Euro­ pos šiaurę. Kad aisčių giminės į at­ vykusius labai neskersuotų. nieko neži­ nodami. X amž-je visos skandinavų kolonijos aisčių krašte buvo sunaikintos. Pirmieji bandymai krikštyti aisčių gimines Iš visų Europos tautų aisčiai krikštijosi patys paskuti­ niai. Tik nuo tada čia pradėjo lankytis misijonieriai. t. Bet jau X I I amž. pradžioje. Po ilgų kovų. jis atleido visus savo palydovus ir liko tik su dviem kunigais. kaip antai: Smolensko. Pirmasis žinomas aisčių apaštalas buvo Prahos vyskupas šv. Polocko kunigaikštija pakriko. Ten pagyvenęs kelerius metus benediktinų vienuolyne ir negalėdamas grįžti į savo vyskupiją. jotvingų buvusi. pra­ džioje prūsų kilčių kaimynai. pabaigoj. surinkę jėgų. Nukariautose žemėse tada buvo įkurti Naugardukas. Išplaukęs Vysla į jūrą. Kurį laiką Padauguvio giminės net mo38 kėjo jam duoklę — buvo pripažinusios jo valdžią. Nuo aisčių puolimų sunkiausia buvo gintis lenkų kunigaikš­ čiams. ais­ čiai jiems skaudžiai atkeršydavo. mozūrų kunigaikščiai. Tuo būdu XI amž-je pagonys liko tik aisčiai ir su jais Pabaltijy gyvenusios ugrių suomių tautos — lybiai ir estai. pietiniams. sukūrė ten savo valstybę. bet krikš­ čionybė ten dar buvo silpna. o rusai — X amž. kur buvo susikūrusi galinga Polocko kunigaikštija. gavo apsaugą ir išvyko į aisčių kraštą. pradžios jie jau buvo paėmę net Gardiną. Aisčių kraštai tuomet labai nukentėdavo. Pasirodė. pirmieji misijonieriai lankėsi vakarinėse aisčių gyvenamose srityse. Jų krikštu Baž­ nyčia susirūpino tik po lenkų krikšto. tačiau Polockas palengva savo sienas vis artino į aisčių kraštą. Minsko. tur būt. bet net paėmė į savo valdžią kai kurias jo valdytas kunigaikštijėles. ir smulkūs kunigaikš­ čiai ne kartą būdavo priversti mokėti duoklę aisčių giminėms. Nors čekai krikštijosi jau prieš 100 metų su viršum. bet padarydavo karo žygių net į skandinavų kraštus. Šiaurėje. jis priplaukė krantą Priegliaus žiotyse. t. Jis buvo aukštos kilmės čekas. • 9. y. O Mindaugo laikais jie pavergė ir patį Polocką. juos užpuolė vietiniai gyventojai ir nužudė vyskupą Vaitiekų.nijas. aisčiams vis dėlto priešų nestigo. Vaitiekus. kai Mindaugas pradėjo kurti Lietuvos valstybę. X amž. Bet vieną rytą. kurs vėliau. Nors jie ir atlikdavo tolimus žygius. lietuvių ir latvių giminėms iš karto irgi nelabai sekėsi. Gardino pilis (senasis Gardinas. arba Adalbertas. — su tais pačiais lenkais ir rusų Voluinės kunigaikščiais. kad misijonieriai. Kai vyskupas Vaitiekus panorėjo ją sustiprinti. nuka­ riavęs didelius aisčių plotus. o jie patys buvo išvyti ar išžudyti (žiūr. ir iki X I I I amž. aisčių kaimynai lenkai — antroje X amž. susidarė atskiros ku­ nigaikštijos. Slanimas ir atstatyta. atsikvietė sau į pagalbą vokiečių ordiną (kryžiuočius). Todėl Vaitiekus jau ryžosi išvykti misijų kur nors kitur. Tada vakariniams aisčiams (Prūsuose) teko nuolat kariauti su lenkais. Tik X I I I amž.. Apsigynus nuo skandinavų. jotvingams. Tačiau tas nieko nepadėjo: misi j onieriams čia nesisekė platinti krikščionybės. X I I I amž. o lietuviams ir latviams — su stipria gudų Polocko kunigaikštija. Mat. Bet. Taip atsitiko dėl to. 24 pusk). aisčiai tebedarė tik plėšiamuosius žy­ gius ir negalėjo nieko nukariauti. Atvykęs pas Lenkų kunigaikštį Boleslovą Narsųjį. Iš jos miestų. kur negalėjo įžengti joks svetimšalis. Neturė­ dami didesnės valstybės. y. ir jis buvo priverstas pasišalinti į Ro­ mą. nors jotvingų sodybos dar toli nuėjo į pietus. gale. pradžioje lenkų kunigaikščiai buvo užsispyrę suvaldyti aisčių gimines (prūsus ir jotvingus). kai visi trys misijonieriai atlaikė mišias. Vitebsko. Tokių grobiamųjų žygių jie suruošdavo net į labai tolimus kraštus. Tuo būdu X I I I amž. Europos centre gyvenę germanai galutinai buvo pakrikš­ tyti V I I I — I X amž. Taigi jie bus turėję ir laivų. jie vis dar nesugebėjo suorganizuoti vienos valstvbės: suorganizuota ji greit vėl suskildavo. pu­ sėje. Pagonys tuo būdu atkeršijo už savo šventovės 39 . ir X I I I a. Voluinės kunigaikš­ tijos siena ėjo aukščiau Gardino ir nyko kažkur miškuose. Černigovo. kad jie gyveno labai nuo­ šaliai ir neturėjo artimų ryšių su vakarų Europa. čekai sukilo. Kaip tik X amž-je jų kaimynystėje įsikūrė jau stipresnės lenkų ir rusų valstybės. Tada aisčiams jau lengviau buvo kariauti. Su prūsais jie kariaudavo vieni. bus turėjęs kitą vardą). o prieš jotvingus pasitelkdavo Voluinės kunigaikščius. Voluinės kunigaikščiams geriau sekėsi kariauti su jotvingais. buvo sustoję šventajam miške.

Todėl dabar tie kunigaikš­ čiai pradėjo vartoti prieš aisčius smurto jėgą: Pamario ir lenkų kunigaikščiai kariavo su Prūsų kiltimis. nes krikščionybės skelbėjų (o kiek vėliau ir karių). Taip tęsėsi iki pat X I I I amž. t. kiek toliau nuo jūros. su jotvingais kariavo lenkai ir rytų Bažnyčiai priklausanti Voluinės kunigaikštija. čia pradėjo lankytis vokiečių pirkliai. kai į Padauguvio kraštus liovėsi lankytis skandinavai. Pagaliau 1008 m. Paskui juos į čia keliavo ir misijonieriai. jis 1009 metais vasario 14 d. arba Livonijos. ku­ rios gyveno vadinamuosiuose Prūsuose ir vakarinėje Lietuvos dalyje (jotvingai). Vaitie­ kaus mirtimi nepa­ sibaigė pastangos krikštyti aisčius. matydamies nepajėgsią vieni nugalėti Prūsų giminių. Aisčiai vengte vengdavo misijonierių. buvo dar nemaža kitų. krikščionybės kankiniu. Pagaliau pas tą patį lenkų kunigaikštį Boles­ lovą atvyko naujas misijonierius vo­ kietis Brunonas. kad aisčiai pakrikš­ tyti bus ramesni. būdamas vie­ nuolis. Vaitiekaus mirtis. Nuo XI amž. ordinas Pirmosios vokiečių kolonijos Padauguvy. Kuriose vietose jis apaštalavo. Giminės. 40 . būdami pajūryje. balandžio 23 d. bet taip pat ėmė rūpintis ir vietos gyventojų pagonių krikštu. o gal net pasiduos jų valdžiai. Jie prekiavo su lybiais ir aisčiais arba čia tik sustodavo. tačiau jų visų darbas niekais nueidavo. Tas atsitiko 997 m. Kalavijuočių. kurie tikėjosi. pradžioje įsikūrė vokiečių ateivių valstybės. Jo ir palydovų lavonai taip pat buvo išpirkti to paties Boleslovo. vykdami prekiauti į rusų kraštus. Šitie kraštai. kurie ne tik rūpino čia apsigy­ venusių ar apsistojančių vokiečių dvasios reikalus. Šitie ateiviai taip pat buvo vokiečiai. Pirmasis pago41 Šv. Ir Bonifacas buvo paskelbtas šventuoju kankiniu. pradžios.įžeidimą. Todėl jie nuolat kvietė misijonierius. Bo­ leslovas jo misi­ joms pažadėjo pa­ ramos. nebuvo sėkmingos. atsirado priešingoje pusėje.. tik tiek žinoma. y. Tad pirmieji aisčių susidūrimai su krikščioniškuoju pasauliu ir pirmosios jų kovos dėl savo religijos ir nepriklausomybės iš­ laikymo prasidėjo vakaruose. Bet netrukus ir jas pasiekė ta pati iš Vakarų einanti banga. Toli įėjęs į aisčių kraštą. Bet ir jo misijos i'^i ii n> misijos Po šitų pirmųjų nepasisekusių misijų. lenkų kunigaikščiai pasikvietė į pagalbą vokiečių ordiną. Jas gavo patirti tos kiltys. buvo suimtas ir su visais palydovais nužudytas. kur gyveno lybiai ir. kurių tikslas buvo pakrikštyti aisčius ir paimti juos į savo valdžią. Kartu su pirkliais pradėjo lankytis ir misijonieriai. kurs. tai jie čia įsikūrė specialią apsaugos organi­ zaciją. kuri paprastai buvo vadinama kalavijuočių ordinu. gale jis iš­ vyko iš Lenkijos aisčių krikštyti net su 18 palydovų. turėjo JBOnifaco vardą. Jau X I I a-je jie čia turėjo nemaža prekyviečių ir kolonijų. Vyskupas Vaitiekus buvo paskelbtas šventuoju. Tuo būdu abiejose lietuvių pašonėse X I I I amž. (Taip atvaizduota jo mirtis vienos senos Sembos bažnyčios altoriuje). kad žuvo jotvingų krašte. Misijonierių la­ vonus išpirko kunigaikštis Boleslovas. dabartinėje Lat­ vijoje. nežinia. aisčių giminės. Kadangi čia ateivių krikščionių kolonijos ir misijonieriai dažnai būdavo puo­ lami vietos pagonių. kai. gyvenusios toliau į rytus ir į šiaurę. su šita akcija susidūrė daug vėliau. Ypač tuo rūpinosi lenkų kunigaikš­ čiai. 10. Su šv. su kurių kunigaikščiais aisčiai nuolat kovojo. nes jie ateidavo iš Lenkijos ir Pamario. jau seniai buvo pažįstami Vakarų pirkliams.

Tuomet popiežius jį paskyrė Prūsų vyskupu. kurs turėjo valdyti kraštą. Jis veikė X I I I amžiaus pradžioje. kas dar bus nu­ kariauta. pagonys prūsai sunaikino visas įkurtas krikščionių bendruome­ nes. Kryžiuočių ordino atsikraustymas į Prūsus Prūsuose gyvenusios aisčių giminės anksčiau už kitas susi­ dūrė su krikščioniškuoju pasauliu. buvo pradėti skelbti net specia­ lūs kryžiaus žygiai. Tada buvo nukariauti visi lybiai. taip buvo sutarta dalytis ir visa. jų sodybas ir bažnyčias sudegindavo. Pabūgęs. Dažnai jis pats nuvykdavo į Vokietiją ir atsiveždavo būrius karių ir riterių. bet kaimy­ nai lenkai ir pamarėnai.). kuris. bet ir plėsti krikščionybę ir stiprinti valdžią. ir nuo to laiko jos abi stengėsi jau bendrai kariauti su aisčiais. pabuvę kiek laiko (dažniausiai metus). Jo 1202 m. Kad būtų lengviau gintis. ordinas pajuto savo galią ir pradėjo vaduotis iš vyskupo priklausomybės. Palestinoje. O tam krikščioniškajam pa­ sauliui iš pradžių čia atstovavo ne kolonistai ateiviai. kuri vėliau virto visos valstybės centru ir didžiausiu Livonijos miestu. Neišnyko nė senas paprati­ mas kviesti svečius iš Vokietijos. Kol buvo gyvas vysk. y. kuris buvo paskirtas ir pirmuoju Livonijos vyskupu (apie 1180 m.). Apsaugai jis ėmė kviestis karių iš Vokietijos. Vyskupui 2 tuo būdu liko valdyti / 3 krašto. dalis sėlių ir dalis estų. Ordinas buvo pavadintas Kris­ taus Karių Brolija (Fratres Militiae Christi). Olyvos cistersų ordino vienuolis K r i s t i ­ j o n a s . ir čia pradėta šauktis Vakarų pa43 . Vadovybė čia buvo pripažinta senesniam ir galingesniam vokiečių kryžiuočių ordinui. Tada. kurie jam padėjo ne tik saugoti esančias krikščionių bendruomenes. įsikūrus kitoms Livonijos vys­ kupijoms. Livonijos vyskupų pavyzdžiu. nauji misijonieriai čia ėjo jau kartu su lenkų ir pamarėnų kariuo­ menėmis. jis pasta­ tė R y g o s pilį (1201 m. Bet pirmoji krikščionių bendruomenė Padauguvy buvo silpna. Vaitiekaus ir šv. kad vienas neat­ silaikys. ir 1215 m. kalavijuočių ordinas susidėjo su kariaujančiu tuo metu Prūsuose kryžiuočių ordinu. Kalavijuočių ordino įkūrimas (1202 m. Vyskupas 1 turėjo nusileisti ir sutiko atiduoti jam ] 3 viso krašto. arba kryžiuočių. Bet atvykstančių karių pagalba buvo laikinė. ir pagonys labai dažnai ją išnaikindavo. ordinas pasidarė beveik tikrasis krašto valdovas: jis beveik visiškai nesi­ skaitė su Rygos vyskupu. bet dėl išsiūto ant balto jų apsiausto raudono kalavijo paprastai vadinamas k a ­ lavijuočių ordinu. A l b e r t a s (1199—1229 m. jis jau nusivežė į Romą krikštyti du prūsų kunigaikščius. Tuo būdu Latvijoje įsikūrusi vo­ kiečių valstybė susiliejo su įsikūrusia Prūsuose. einant kryžiaus karams su turkais. ėmė organizuoti gin­ kluotą savo tikinčiųjų apsaugą. Tačiau visos akcijos centras jau buvo ordi­ nas. Po pirmųjų nepavykusių misijų. kuriam Prūsuose ėmė sektis. Bet jam vos grįžus. Vyskupas Albertas sumanė panašų ordiną įsteigti ir savo vysku­ pijoje. bet čia buvo skaudžiai sumuštas (Šiaulių mūšyje 1236 m.).). nes. Pirmasis misijonierius. Jis buvo pavestas vyskupui. Naujasis ordinas turėjo būti nuolatinė organizuota vokiečių ir krikštytų čiabuvių karinė pajėga. Nukariavęs dabartinėje Latvijoje gyvenusias aisčių gimines. Albertas (f 1229 m. įkurtą ordiną 1204 m. buvo iš gretimosios Pamarės. Bonifaco mirties. bendra buvo tik politika ir savitarpio pagalba. ordinas). Bet vos įsikūręs. ordinas bandė plėsti karo žygius ir į žemaičių bei aukštaičių kraštą. Jam mirus. krikščionims apsaugoti ir kariauti buvo įsteigti net keli riterių vienuolių ordinai (templininkų. praėjus šimtui metų po šv. Todėl trečiasis Livonijos vyskupas. ir vėl reikėdavo ieškoti naujų karių. latgaliai. buvo pakeltas arkivyskupu. ordinas turėjo būti tiktai jo įrankis. Taip buvo pasidalytas jau už42 imtas kraštas. jie grįždavo atgal. Kadangi tuo metu Europoje buvo skelbiami kryžiaus karai prieš turkus Palestinoje ir vyravo nuomonė. joanitų ir vokiečių.nių krikštu susirūpino misijonierius M e i n h a r d a s . popiežius patvirtino ir jam suteikė templininkų įstatus.). 11.). Kristijonui pasi­ sekė pakrikštyti arčiausia prie Vyslos gyvenančius prūsus. Bet Livonijos ordinas niekad nenustojo savarankišku­ mo: jis visą laiką turėjo atskirą krašto magistrą ir kitus valdžios organus. Vyskupas nebeturėjo nei tikinčiųjų nei prieglaudos. todėl savanorių karių atsiras­ davo nemaža. t. kad su neti­ kėliais pagonimis reikią kariauti. Jo pareiga buvo ginti krikščionys ir padėti atversti pagonys. Livonijoje nau­ jos vokiečių valstybės valdovas buvo jis. gyventojus išžudydavo.

kad maldininkams nieko blogo neatsitiktų kelyje. nusiaubdavo visą Kulmą. rienburgas. Kristijonui vis ne­ sisekė: pagonys ne tik naikino jo kuriamas krikščionių bendruo­ menes. Tada vysk. Kai 1099 m. Kristijonas kartu su kunigaikščiu Konradu sumanė čia įkurti tokią pat pastovią or­ ganizaciją krikščionių reikalams ginti. Praėjo net keliolika metų. o patys pasista­ tė Fogelzango pilį. Ten gyveno ir ordino viršininkas. Todėl 1309 m. gale turkai galutinai išvijo ordiną su visais krikš­ čionimis iš Mažosios Azijos. jį išvijo (1224 m. pirmieji ordino atstovai jau buvo Prūsų pasieny. Krikščionių būklė Mažojoj Azijoj buvo labai netikra. bet dar teriojo ir Lenkijos sritis. Italai čia turėjo savo joanitų ordiną. kurs kryžiaus karų metu buvo įsteigtas Palestinoje. Tuo būdu ordino centras pasidarė Ma­ . tuo metu jis bylinėjosi su Vengrų karalium. kad or­ dinas čia ne jam tarnauja. Ordinas buvo vokiečių imperatorių bei kunigaikščių remia44 mas ir labai greit pralobo. jo centras jau buvo Italijoj. nes atvykę kryžeiviai miškuose prūsų negalė­ davo surasti. Bet kai prasidėjo nauji karai. Čia jie gavo iš Konrado žemių su Niešavos pi­ laite.). Naujosios sodybos ir dovanotieji turtai turėjo būti veikimo bazė vyskupui. norėdamas atgauti iš jo žemes. pamatęs. kurs pagal savo gyvenamąją vietą buvo vadinamas D o b r i n ė s o r d i n u . ir maldininkams darėsi labai pavojinga ten keliauti. Kai ordinas gavo kvietimą atvykti į Prūsus. kuriam ypatingai rūpėjo pakrikštyti prūsus. todėl mūsų krašte dažniausiai būdavo vadinami kry­ žiuočiais. Jis įsigijo daugybę turtų ne tik Mažojoj Azijoj. Bet riterių buvo ne­ daug. iš turkų buvo išvaduota Jeruzalė. todėl ir jų pagalba buvo nedidelė: jie vos įstengdavo ap­ ginti savo pilį. kokią vysk. o ypač kai Jeruzalę vėl užėmė turkai ir kai buvo pradėta rūpintis vėl ją atgauti. Į Vengriją ordinas buvo pakviestas kariauti su ją puo­ lančiais pagonimis kumanais. 1230 m.galbos. bet ir Europoj. Kunigaikštis Konradas jį pakvietė persikelti į Prūsus ir paimti į savo rankas vietinių ir aplinkinių krikščionių apsaugą. Todėl visos didesniosios valstybės ten ėmė steigti spe­ cialias brolijas savo maldininkams globoti. Į pagalbą jam atvykdavo būriai kryžeivių. Pastarojo nariai (o taip pat ir templininkai) nešiojo baltus apsiaustus su išsiūtu juodu kryžium. Mažojoj Azijoj tuo būdu buvo likusi tik nedidelė ordino dalis. prancūzai — templininkų.Buvo paskelbta Vakaruose net keletas kryžiaus žygių. 45 Kryžiuotis su karo apranga. O kai X I I I amž. Taigi buvo įkurtas (1228 m. Albertas bu­ vo įkūręs Livonijoj. Iš pradžių tokios brolijos globojo ligonius ir saugojo. prūsai. Prūsuose buvo tik vadi­ namasis krašto magis­ tras (L a n d m e i s t e r ) . ten galutinai įsigalėjus turkams. Tada Mozūrų kunigaikš­ tis Konradas. Mozūrus ir visus aplinkinius krikščioniškuosius kraštus. ir didysis magistras persikėlė į Prūsus. jo vadovybė ir daugumas brolių persikėlė į Europą ir neturėjo ko veikti. Bet vos tik jie išvykdavo namo. Turė­ damas patyrimo Vengrijoje. o vysk. — tokios brolijos virto kariaujančiųjų riterių ordinais.bet iš to nieko neišėjo. Jau Dobrinės ordiną steigdami. Nebe­ turėdamas vilties jų atgauti. kurs vadi­ nosi didžiuoju magistru. bet ruošiasi sukurti savo valstybę. vyskupas ir kunigaikštis Kon­ radas susižinojo su vokiečių riterių ordinu. Bet Vengrijos karalius. Kita ordino narių dalis jau kūrė Vengrijoj savo atskirą valstybę. ordinas mielai priėmė kvietimą.). tada visas ordi­ no dėmesys nukrypo į Pabaltijį. Bet netrukus naujajai Jeruzalės valstybei vėl ėmė grėsti turkų pavojus. vys­ kupą Kristijoną įkurdino Kulmo (priklausiusio Mozūrams) že­ mės pakraštėj. ordinu. Kitur juos paprastai vadino vokiečių. Ordino centras dar ilgai liko Italijoj. į ją pradėjo traukti minios maldininkų.) vyskupo priklausąs riterių ordinas. o trečiojo kryžiaus žygio metu vokiečiai įkūrė savo Marijos Mergelės ordiną (1190 m. išlindę iš miškų. dabar jis jau daug geriau juridiškai ap­ sidraudė savo būklę. Ne­ trukus iš tų pirmųjų savo sodybų jie pradėjo nuolatinį karą su aisčių kiltimis. todėl kryžiuočių vadovybė stengėsi įsistiprinti Europoj. Dar prieš Mozūrų kunigaikščio Konrado pasiūlymą ordinui.arba Marijos Mergelės.

su kuria vėl pradėjo ilgą karą. ordinas vis dėlto sutiko užleisti vyskupams 1 / 3 visų savo žemių. bet ordinas. Tačiau išėjo visai ki­ taip. Tiesa. greitai pasidarė net kunigaikščio kon­ kurentas ir priešas. kuris pasirodė nepajėgus. buvo prijungtas prie kryžiuočių ordino). ir prūsai bū­ davo nuveikiami. Tiesa. kadangi netrukus vyskupais buvo skiriami vien tik ordino nariai. tarėsi gausiąs savo politikai įrankį. Įsikūręs pirmiausia jų krašte. Prūsams dar ir dėl to buvo sun­ kiau gintis nuo ordino. Ordinas savo įstatuose tu­ rėjo įsirašęs pareigą nuolat kariauti su Kristaus vardo priešais (jam net buvo draudžiama daryti taiką su netikėliais). ordinas pradėjo pulti aisčių kil­ tis. Be to. Kaip ten. bet ir paimti į savo valdžią visą apylinkę. Tokį įžadą ordino broliai — riteriai — turėjo padaryti visam gyvenimui. ir ordinas užgrobė visą lenkiškąjį Pamarį. nors prūsais buvo vadinamos tik tos vakarinės aisčių giminės. tačiau neįstengė prieš galingą ordino kariškąją organizaciją. užpuldavo ir degindavo ordino pilis ir vokiečių kolonistų sody­ bas. nepajėgė išgriauti tik pačių stipriųjų pilių. Vyskupui esant nelaisvėje. 47 . ordinas jų vardu pavadino ir visą nukariautą kraštą. o prūsai buvo varu krikštijami. o vėliau pirmosios buvo ordino paverg­ tos. Todėl ordinas per 50 metų nukariavo visas aisčių gimines tarp Vyslos ir Nemuno ir. T u o būdu lenkai.) net buvo sukilusios visos pa­ vergtos jų giminės. Greitai tarp jų prasidėjo net karai. turėdamas plačių ryšių Vakaruose ir globojamas imperatorių. buvusios anapus Nemuno. vadinamų jų tarnais. jie dar bandė spir­ tis. negalėjo sutartinai gintis nuo priešo. Kartu su nukariavimu žengė ir krikščionystė: buvo statomos bažnyčios ir vienuo­ lynai. Be riterių. Tuo būdu Prūsų ordino valstybėj nebegalėjo kilti jokių konfliktų (Dobrinės ordinas. kaip matėme. ordinas kiekvieną kartą turėdavo iš naujo nugalėti prūsus. Kunigaikštis Konradas. daug or­ dino pilių išgriovė. taip ir čia. Bet šitokiais kritiškais momentais jis pa­ sišaukdavo paramos iš Vokietijos ir iš kitų kraštų. Ir kai vyskupas grįžo iš nelaisvės. jis žygiuodavo j kurią nors sritį. Jie buvo pirmieji vokietybės daigai šiose aisčių žemėse. kviesdami į Pabaltijį vo­ kiečių ordiną. ordino prašomas popiežius skelbdavo Vakaruose kryžiaus karus. Visą savo nukariautą kraštą ordinas vadino Prūsais. Prūsai ne lengvai pasidavė vokiečiams: jie nuolat kovodavo. priėjęs Nemuną.Kryžiuočių ordino nukariavimai. Su atkvietusiais ir pirmutinę globą suteikusiais Mozūrų ku­ nigaikščiais ordinas taip pat niekuomet nesiskaitė. ordinas pasirūpino. liko amžinoje vokiečių vergovėje. pasikvietė sau amžinąjį priešą. Ordiną atkvietė į Prūsus Mozūrų kunigaikštis ir vyskupas Kristijonas. susidūrė jau su vieninga Lietuvos valstybe. O du kartus (1243 ir 1260 m. ten kariuo­ menės priedangoje pasistatydavo pilį. Tuo tarpu visos kiltys. kad jie neturėjo vieningos valstybės. Tokiuo būdu kariaudamas. iš kurios ordinas nesirūpino jo išvaduoti net 5 metus. Apie pilis buvo kurdinami iš Vokietijos atkviesti kolonistai. ir ordinui į talką plaukdavo minios karių. varžytynės dėl žemių. tačiau neilgai naudojosi vyskupai ir tokia teise. ordinas turėjo ir paprastų kareivių. kad ir imperatorius ir popie­ žius pripažintų jam visus Prūsų ir kitų pagonių nukariaujamus kraštus. jau 1235 m. Kryžiuočių statomos pilys virsdavo naujos valstybės apygardų administraciniais centrais. Netrukus vyskupas Kristijonas pateko prūsams į nelaisvę. kuriai padėdavo visa Europa. 1231 m. Iš Palestinos or­ dinas atsinešė į aisčių kraštą ir kariavimo būdą. kviesdamas ordiną. kurios anksčiau puldavo lenkus. jų smulkūs kunigaikštėliai. Ordinas turėjo būti jų įrankis. savitarpy nesugyvendami. jis palengva stūmėsi vis gilyn į rytus ir į šiaurę. tai krašto valdovą atrado ordiną. pasitelkęs riterių. Daug kryžiuočių jos tuomet išžudė. 46 Kai sukilimai aprimdavo. ir joje palikta įgula turė­ davo ne tik atlaikyti aisčių giminių puolimus.

Karai valstybės jungimo laikotarpy. Ji buvo kuriama ilgai ir palaipsniui. Šitiems žygiams jie rado ir talkininkų. Kuriantis valstybei. jie pradėjo č i a i padarė taiką su Voluine. Tačiau lietuviai su naugardiečiais nevieningomis jėgomis neįstengė paimti tvirtų ordino pilių. Jie pasiekdavo tolimus pajūrius. Dabar daugumą jų buvo užėmę kalavijuočiai. Valstybė buvo įkurta ne viena diena. XI-me ir net iki pusės X I I amž. Lietuvos suvienijimas. Valstybei susikurti padėjo nuolatinis reikalas kariauti. lietuviai ėmė pulti ir ją. Bet nuo antros X I I amž. Bet po sėkmingo žygio toks vadas dažnai pasilaikydavo valdžią ir taikos metu. Di­ delius lietuvių būrius vedė kuris nors vienas vadas. tikėdama­ sis išvyti ordiną iš tų žemių.T R E Č I O J I DALIS Lietuvos valstybės kūrimo laikotarpis 1. žiauriai siaubti kalavijuočių ordino pavergtas sritis. ir dažniausiai tai ruošai vadovaudavo buvu­ sysis vadas. o žiemos metu. iš kelmynų lietuviams pavojingiausi buvo Voluinės kunigaikštystė ir kalavijuočių ordinas. Taip palengva iš daugybės buvusių kunigaikštėlių išsiskyrė mažesnis jų skaičius. Taip apsivylę lietuviai laikinai metė vokiečius ir vėl savo dėmesį nukreipė į rusų kraštus. pašalinęs kitus kunigaikš­ čius ir net savo brolius. žinoma. ir galingesnieji pradėjo šalinti silpnesniuoNttis. Todėl 1219 m. buvo gavęs valdžią iš tėvo. Daug jų vienoje tautoje nega­ l ė j o taikiai sugyventi. Jau iš žilos senovės buvo lietuvių šeimų ir apylinkių sambūrių. Padarę du bendrus žygius. Taigi jau tada Lietuva b u v o tik 5 kunigikščių šeimų valdoma. nes po vieno žygio paprastai būdavo ruošiamasi kitam. kai jis juos puldavo. Bet labai greit kuni­ gaikščių skaičius pradėjo mažėti.. Antai 1219 m. Jis iš pra­ džios buvo renkamas susibūrusių karių. 4 49 . ledu perėję įlanką. nes. kurių sričių kunigaikščiu buvo Mindaugas. X I I I amžiaus pra­ džioje lietuviai buvo tikras rusų siaubas. Tokių mažų. jis visiškai susilpnėjo. kuriuos sudarė gyvas reika­ las gintis ar ką nors pulti. o kiti buvo išvaryti iš tėviškių ar per­ kelti kitur valdyti. Todėl gana ilgai nesusijungę lietuviai buvo puolami kaimynų rusų kunigaikščių. kuris. gale Li­ vonijoje įsikūrė vokiečių ateivių valstybė. Sunku būtų buvę vienu metu kariauti IU abiem priešais. mirus jo įkūrėjui vyskupui Albertui (-J. ne be kraujo praliejimo. Nėra žinių. Lietuvai atstovauja net 21 kunigaikštis. \H'\ jie priklauso iš viso tik 5 giminėms. Tai buvo galinga 1).). Pagaliau M i n d a u g a s pašalino visus kitus kunigaikš­ č i u s ir liko vienas valdovas visame krašte. susitarę Lietuvos kunigaikš­ Padarę taiką pietuose. Vieni iš Mindaugo konkurentų žuvo kovose. o prasidėjus savitarpio vaidams. Tuo bū­ du ir kunigaikščių skaičius mažėjo. nusigaudavo net į Saremą (Eželį). jie tik apiplėšė kraštą. — visą laiką rusai puolė tiek Padauguvio aisčius. Aišku. Naugardo miestiečių valstybė. darant taiką su 48 Voluinės kunigaikštyste. Pagaliau iš visų kunigaikš­ čių tarpo iškilo M i n d a u g a s . savo vadus turinčių. pasidarė visos Lietuvos valdovas. pusės ir lietuviai pradėjo pulti rusus. Vidaus ir užsienio santykiai valstybei kuriantis Lietuvos vidaus santvarka ir karai su kaimynais prieš įkuriant vieningą valstybę. Šitie karai su ordinu ir su rusais vers­ te vertė lietuvius jungtis į didesnius politinius vienetus. Jie pasiekdavo labai tolimas rusų sritis ir grobdavo jų lobingų miestų turtus. žinoma. Kai X I I amž. tiek aukštaičius.1229 m. Bet ordinas retai tepuldavo. Jis. su ordinu jie susitikdavo tik tuomet. Tas atsitiko. kuris taip pat turėjo būti galingas kunigaikštis. Todėl Naugardas susidėjo su lietuviais. O pasi­ laikyti ją buvo nesunku. naikinti jo p i l i s . apy­ linkių iš pradžių buvo labai daug. Lietuvos Istorija. Netrukus dar prasidėjo jo nesutikimai su Rygos vyskupu. Varydamas prekybą su vo­ kiečių Hanzos pirkliais. kad šitoki dideli žygiai negalėjo apseiti be vadų. ordinas nebepajėgė kariauti su lietuviais. prieš paimdamas į savo valdžią visą Lietuvą. X. Naugardas labai praturtėjo ir turėjo savo kolonijų lybių ir estų žemėse.

Bet aišku. Tada jie pabėgo pas savo giminaitį Voluinės kunigaikštį Danielių (jis buvo vedęs Tautvilo ir Erdvilo seserį). Mindaugo buvo išsiųsti į rusų sriiis. sąjunga prieš Mindaugą. Mindaugo brolėnai. kad šitoks Mindaugo elgesys nuskriaustus kunigaikš­ čius padarė jo priešais. ir jų dėdė. tai iš Prūsų buvo atsiųsta naujų jėgų. Nau­ garduko. Albertui. 2. ir jam buvo sunku kariauti su stiprėjančia Lie­ tuva. Todėl n prasidėjo ilga. Mindaugo kovos dėl vieningos valstybės išlaikymo Kas vadovavo lietuvių kariuomenei mūšyje ties Šiauliais. kurią išsprendė tik popiežiaus legatas. Tuo laiku jie paėmė ir Minską. 1236 m. Danielius 51 . bet lietuviai pastojo jiems kelią. Mindaugas rūpinosi suimti į savo valdžią visus aukštaičius ir žemaičius. Pajutę susitelkusią lietuvių ka­ riuomenę. likusieji kalavijuočiai pa­ prašė kryžiuočius priimti juos į savo tarpą.. kalavijuočių ordinui nekaip sekėsi. grįžę namo vos kas dešimtas karys. ėjusi kova su lietuviais. 3. 1237 m. Tautvilą ir Erdvilą. Žemaičių kunigaikštis Vykintas.) lietuviškąsias Gardino. Kai šie bandė priešin­ tis. nes į augančią Mindaugo galybę labai nepalankiai žiūrėjo Voluinės kunigaikš­ čiai ir Livonijos ordinas. Jie pradėjo rūpintis pašalinti Mindaugą ir ieškojo tam tikslui sąjungininkų. t. daugiau kaip 150 m. Aišku. Kryžiaus karas buvo paskelbtas. 38 psl. kurie buvo išva­ ryti iš Lietuvos. Tuo susitarimu. Be to. Mūšis ties Šiauliais (1236 m. Kalavijuočių žuvo visa vadovybė su pačiu magistru ir daugybė svečių.) Mirus vysk. kalavijuočiai su svečiais buvo besitraukia. irgi nežinia. Kiek laiko lietuvių rankose buvo net Smolenskas. kaip su visos Lietuvos valdovu. Kryžiuočiams nenorint sąjungos. jie pa­ prašė popiežių paskelbti Europoje jų pagalbai pirmąjį kryžiaus karą. Taip pat tiksliai nežinoma. Išsiųstus kariauti kunigaikščius jis laikė rusų že­ mėse. tad jam turėjoj vadovauti arba pats Mindaugas arba kuris nors iš jam artimų kunigaikščių. kalavijuočiai ryžosi patys susitvarkyti.Bet kuo vardu buvo Mindaugo tėvas. popie­ žius patvirtino jų susitarimą. bet prašys globos. tais pačiais metais buvo pirmas di­ delis suvienytos Lietuvos mūšis su kalavijuočiais. Tuo tarpu patys kuršiai sutiko pripažinti ordino valdžią. v. Taip pat buvo atsiųstas ir naujas krašto magistras. Greičiausiai tai buvo artimas Mindaugo bendradarbis. Todėl jis pradėjo rūpintis susijungti su kryžiuočiais. Netrukus jie buvo pašalinti ir iš ten. o jų tėviškes paėmė į savo valdžią. ir į Livoniją atvyko daugy­ bė Europos riterių. kalavijuočių ordi­ nas buvo panaikintas. Iš pradžių jie buvo išsiųsti kariauti j rusų že­ mes. Jis norėjo pa­ laukti. kada buvo galutinai suvienyta Lietuva. Be to. taigi buvo kryžiuočių provincijos. bet tas jiems nepavyko. Bet kryžiuočių magistras tuo tarpu nenorėjo jungtis. Tautvilas su Erdvilu. Slanimo ir Volkovisko sritis. krašto magistras (L a n d m e i s t e r). nes naujasis vyskupas. Bet ilgesnį lai­ ką jie teišlaikė tik Polocką. Ordi­ nas buvo silpnas. kalavijuočiai su svečiais įsiveržė į Lie­ tuvą ir žiauriai nusiaubė kraštą. kurį laimėjo lietuviai. bet po sėkmingo žygio Mindaugas nebeleido jiems grįžti. buvo pra­ dėjęs su juo kovą. jie padarė daug žygių į rytus ir į šiaurę. Ties Š i a u l i a i s įvyko didelis mūšis. norėdamas suvaldyti ordiną.) ir kalavijuočių susiliejimas su kryžiuočiais (1237 m. 1249—1250 m. kad tai buvo jau suvienytos Lietuvos žy­ gis. Susilieję vokiečių ordi­ nai dabar pradėjo ypatingai stengtis susisiekti ir susilieti į vieną valstybę. Naugardo žemes ir nužygiavo toli anapus Polocko. žemaičių kunigaikštis Vykintas. jis atėmė iš jų ir duotas rusų kunigaikštystes. Jiems kariaujant ry­ tuose. nėra žinių. Iš totorių nugalėtų Voluinės kunigaikščių lietuviai atsi­ ėmė kadaise nustotas (žiūr. Žinome tik jo broli ir du brolio sūnus. kada kalavijuočiai visiškai nusilpnės ir ne sąjungą siūlys. Bet tas turėjo atsitikti dar prieš 1236 m. Iš visos jų kariuomenės. Ka­ dangi jų čia buvo likę nebedaug. Skaudžiai pralaimėję šitą mūšį. Visus tuos žygius atliko ne pats Mindaugas. o likusieji jo nariai tapo kryžiuočiais. Jis da­ bar jau nebebuvo atskiro ordino magistras. Tada lietuvių dėmesys nukrypo į rusų žemes. nes tais metais Voluinės kunigaikštis jau derėjosi su Mindaugu. Norėdami pagerinti savo būklę. bet priklausė kry50 HllOČių didžiojo magistro. bet jo siunčiami kunigaikščiai. Po didžiojo laimėjimo lietuviai norėjo išvyti vokiečius nors iš Kuršo. kaip rašo kronikos. Jų greit atsirado. Lietu­ viai siaubė D. Tam tikslui jiems reikėjo nukariauti žemaičius.

bet ir sutramdyti Mindaugo galybę ir atgauti neseniai nustotas sritis. jis nuoširdžiai rūpinosi jam padėti. 4. Iš sąjungininkų pirmasis pradėjo žygius Danielius. jis pats žuvo mūšyje. kaip lygią. o Tautvilas su Erdvilu pabėgo. Popiežius su džiaugsmu sutiko delegaciją ir įgaliojo Kulmo vyskupą Henriką karūnuoti Mindaugą karalium. kurią kronikos vadina V o r u t a . Bet už­ ėmęs Slanimą ir Volkoviską. Jiems į pagal­ bą atėjo ordinas. pabaigoje jis su būriu palydovų atvyko į Lietuvą. Nerasdamas kitos išeities. 3) žemaičiai ir 4) jotvingai. nusiaubusi kraštą. Tuo tarpu Vykintas. Prie tos sąjungos neprisidėjo tik Prūsų ordinas. jis toliau nebežygiavo. Tuo būdu nei Aukštaičiuos nei Žemaičiuos nebeliko didžiųjų Mindaugo priešų. t. y. Po krikšto Mindaugas kartu su ordino magistru tuojau pa­ siuntė į Romą pasiuntinius pareikšti ištikimybės popiežiui ir prašyti jo globos. besiveržiančiais į jų kraštą. Jam rūpėjo ne tik paremti giminaičius. tačiau pilies neįstengė paimti. Čia tų metų gale ar 1251 m. Tas mielai ją priėmė. Mindaugo krikštas ir karūnavimasis Lietuvos karalium (1251—1253 m. ir ordino kariuo­ menė. Mindaugą tuo būdu išgelbėjo jo stiprioji pilis. į kurią įėjo: 1) Livonijos ordinas. Kartu buvo prašoma suteikti Mindaugui ka­ rališkąją karūną. Popiežiaus sutikimas buvo duotas 1251 m. Apsigindamas pilyje nuo priešo. 2) Voluinės kunigaikštystė. Tautvilas ir Erdvilas su savo jėgomis apsupo Min­ daugą jo pilyje. Lietuvoje. Livonijos magistras Andrius iš Štirlando (von Stirland) jam pa­ teikė krikšto sąlygą. greta kitų Europos viešpatys53 . Mindaugas sumanė iš­ ardyti sąjungą diplomatiškomis priemonėmis. T i k pačioje visuomenėje ir smulkiųjų kuni­ gaikščių tarpe buvo nepasitenkinimo dėl krikšto ir dėl susidėjimo su vokiečiais. pastatyti jį Min­ daugo vietoje.) Kai po Vorutos apgulos Mindaugas pasiūlė ordinui taiką. kuris dar nebuvo visiškai atsiga­ vęs po pirmojo (1243—1249 m. tai Mindaugas ir krikštijosi. Greičiausiai ji bus buvusi kur nors Aukštaičiuose: kai kurie mokslininkai spėja tai buvus Liškiavą ar Kernavę. po 2 metų. Mindaugas dar neišsigel­ bėjo iš gresiančio pavojaus. Bet kadangi nepatenkintieji neturėjo žy­ mesnių vadų. kai šis krikštysis.) prūsų sukilimo ir kaip tik tuo metu kariavo su lenkais. Kaip matome. Pabėgėliai kuni­ gaikščiai visokiais pažadais ir pinigais patraukė į savo pusę jotvingus ir sukėlė žemaičius. O Rygos vyskupas siūlė ordinui. nes priešų sąjunga greit neiširo. Kunigaikštis Vykintas netrukus ties Tverais buvo nu­ galėtas. Tuo būdu prieš Mindaugą susidarė galinga sąjunga. Bet.ryžosi padėti pabėgėliams.. 52 Liškiavos pilies griuvėsiai. Ordinas padėjo jam net suvaldyti priešus. grįžo atgal. Todėl.. pakrikštijus Tautvilą. Andrius buvo iš tikro padorus ir labai maldingas riteris: jis tikrai troško Lietuvos krikšto. tai dar ilgokai tas nepasitenkinimas neperėjo į su­ kilimą. liepos 17 d. siūlydamas jam sąjungą. 1250 m. nežinia. Mindaugas bandė staiga iškelti savo sukurtą valstybę ir pastatyti ją. Vy­ kintas ir Tautvilas su Erdvilu buvo čia pat. kur buvo daug Mindaugo valdžia ne­ patenkintų kunigaikštėlių. kai Mindaugas sutiko krikštytis. bet ka­ rūnacija teįvyko tik 1253 m. Jis sugalvojo pa­ traukti į savo pusę pavojingiausią sąjungos narį — ordiną. kur ji buvo. pradžioje Mindaugas su visais savo arti­ maisiais buvo pakrikštytas. T i k žemaičiai vis nesiliovė kovoję su Livonijos vokie­ čiais. Danielius tuojau pasiuntė Vykintą į Livonijos ordiną. Ka­ dangi ordinas tesutiko taikintis su Mindaugu tik tuomet.

Ariogalos. kad naujasis vyskupas prisiektų pa­ klusnumą tiesiog popiežiui. nes jis buvo laikomas Pabaltijo metropolitu. už tai jis perleido ordinui kai kurias Mindaugo jam dovanotas žemes. ordino verčiamas. kad ir čia jis būsiąs laikomas aukščiausiuoju autoritetu. kad šitas jo bandymas dar buvo per ankstyvas. Pas vyskupą buvo nusiųsta net keletas ordino brolių su būriu karių. Or­ dinui tai buvo labai pelninga. Mindaugas šitais vyskupo santykiais su ordinu greičiausiai buvo nepatenkintas. nepaisydamas popiežiaus įsakymo. daug kas ir pačioje Lietuvoje priešinosi jo valdžiai. Neseniai tik sukurtos valstybės valdovo autoritetas viduje dar buvo per silpnas. Po Mindaugo krikš­ to popiežius pavedė Kulmo vyskupui Henrikui karūnuoti Min­ daugą ir įšventinti Lietuvai naują vyskupą. todėl prašė ordiną globos. kad po­ piežiaus globojamoje Mindaugo valstybėje jis vaidinsiąs tokį pat vaidmenį. tuo pat metu Kulmo vyskupas Henrikas irgi rūpinosi įkurti vyskupystę. sričių.čių. Antroji vyskupystė Lietuvos pietuose. nieko negalėdamas veikti. nes 54 įam daug teko kariauti su Voluinės kunigaikščiais. 5. kaip į saviškį. popiežius įsakė Neuburgo vyskupui priimti iš Kristijono kitą priesaiką. kuris atliko Mindaugo krikšto apeigas. Vyskupu buvo paskirtas tas pats ordino kunigas K r i s t i j o n a s . Dabar karui vadovavo jau nebe svetimi kuni­ gaikščiai. priėmė iš Kristijono priesaiką savo vardu. Ir jis savo gyvenimą baigė kažkur Vakaruose. nuo 1259 m. Sutartis buvo susti­ printa Mindaugo dukters ir Danieliaus sūnaus Svarno vedybo­ mis. Danieliaus sūnui Romanui Mindaugas davė valdyti Nau­ garduką. popiežius įsakė. Tačiau ki­ taip išėjo praktikoje. o be to. Ypač jo nenorėjo klausyti žemaičiai. Mindaugas tuo tarpu dar tebeturėjo daug priešų. o Mindaugas turėsiąs tenkintis tiktai pasauline valdžia. Maždaug kartu su Kristijonu čia vyskupu buvo įšventintas lenkų domininkonas V i t a s . Bet. Tuo būdu Lietuvos vyskupystė. o gal ir paties vys­ kupo prašomas. į kurių gyvenimą kišosi vyskupo globėjas — ordinas. kaip kad ordinas Livonijoje. bet Mindaugo sūnus V a i š v i l k a s . Mindaugo prašomas. Jo vyskupystė išnyko. todėl jis su dideliu noru paėmė į globą buvusį savo narį. Bet dėl Rygos arki­ vyskupo pretenzijų užtruko ir karūnavimas ir naujos vysku­ pystės įkūrimas. Mindaugas jo gyvenamajai vietai buvo paskyręs pietines Lietuvos sritis (jotvingų žemėje). Lietuvos bažnytinės provincijos Įkūrimas (1253 m.) Ta pati delegacija.Tose srityse vys­ kupas jautėsi labai nesaugiai. kuriam nesisekė jų nukariauti. bet nieko negalėjo daryti. iš čia visiškai išsikraustė. Bet vėliau pasirodė. Kai Rygos arkivyskupas įšventino vysk. todėl jam nepakako jėgų visiems suvaldyti. Nenorėdami pasiduoti nei vyskupui nei ordi­ nui. Mindaugui pasiskundus. Bet kadangi Vito nerėmė jokia karinė pajėga. Mindaugas ryžosi atgauti Voluinės kunigaikščio Danieliaus už­ grobtas žemes. Mindaugas vyskupui gyvenamąja vieta paskyrė Žemaičius ir dovanojo jam čia kai kurias žemes: po pusę Rasei­ nių. tačiau žemaičiai žiūrėjo j j j. kaip ir Livonijoje. 6. Tačiau Rygos arkivyskupas Albertas. Nors. visgi faktiškai susirišo per ordiną su vokiečiais. Ta pačia taika buvo amnestuoti buvusieji Mindaugo priešai Taut55 . kaip kad Kristijoną. gudais ir totoriais. Kris­ tijoną. žemaičiai tuo tarpu vieni kovojo su ordinu. Mindaugas net keliais dokumentais dovanojo ordinui visą Žemaitiją.). o jis pats baigė savo gyvenimą Vo­ kietijoj. Saugumo sumetimais. Rygos arkivys­ kupas manė. kuri prašė popiežių karūnuoti Mindaugą. Tik vėliau. Volkovisko ir kitus atgautų sričių miestus. Danielius buvo sumuštas ir priverstas taikintis (1255 m. Mindaugo valstybės reikalai po krikšto ir karūnavimosi Karai su Voluine. Tuo būdu Lietuvos Baž­ nyčia juridiškai buvo nepriklausoma nuo vokiečių. Laukuvos ir kt. Todėl Žemaičių dalį jis net užrašė ordinui. kuria jis pasiža­ dėjo klausyti tiesiogiai popiežiaus. Ypač jo nenorėjo klausyti žemaičiai. o Vaišvilkas gavo Slanimo. Jis manė. Betygalos. tai jis į savo vyskupystę greičiausiai nebuvo nė atvykęs. drauge prašė įkurti jo valstybėje ir vyskupystę. Krikštijęsis ir susitaikinęs su ordinu. ordino. Tik jie turėjo pripažinti Mindaugo valdžią. atsikračiusi Rygos vyskupo. Jis tai atliko per lenkų Gniezno arkivyskupą. kad jam turinti priklausyti ir Lietuvos Bažnyčia. Žemaičių krašte įsikūręs vyskupas Kristijonas.

7. o žemaičiai kovojo su ordinu. Tautvilui tada buvo pavestas valdyti Polockas. 57 . ir tas vienintelis jų užplūdimas neturėjo Lietuvai jokios reikšmės. nežūtų valstybė. — nežinia. santykiaudamas su Voluinės kunigaikščiais. kad. 56 Klaipėda 1535 metais. totoriai ( 1 2 5 8 m. bet dėl to nė kiek nepasikeitė valstybinės sienos. Bet kaip greit jie užplūdo. buvo pakrikštyti katalikais kartu su Mindaugu. Mindaugas svajojo kada nors kietai suimti į savo valdžią visas lietuvių gimines. Tada ordinas pasiryžo bent atskirti žemaičius nuo jūros. iš anksto gavo popiežiaus leidimą vainikuoti karalium vieną iš savo sūnų. Pagaliau po taikos su Voluine Vaišvilkas išvyko j Graikiją ir įstojo į vienuolyną. Iki tėvo mirties jis nebegrįžo į Lietuvą. kad iš at- Naugarduko pilies griuvėsiai. Jis turėjo tris sūnus. Mindaugas tvarkė savo vals­ tybę. Jis kietai valdė visus aukštaičius ir nukariautus rusus. Mindaugas kartu su Voluine puolė totorius. taip veikiai ir atsitraukė. O tuo tarpu stiprinosi viduje. Rūpindamasis sutvarkyti savo valstybę. kurių du jaunesnieji. kurs neįstengė pavergti jam Mindaugo atiduotų žemių.Mindaugas savo įpėdiniu galėjo vainikuoti katrą nors iš Įiunesniųjų sūnų. vilas su Erdvilu. kariavo rytuose ir pietuose.'.). rūpindamasis. jam mirus.HUI Karai su totoriais. o vyresnysis sūnus Vaišvilkas. krikštijosi rytų Bažnyčios apeigomis. Mindaugo sūnaus vainikavimas. tik šiek tiek buvo apnaikintas kraštas. bet lietuvių pakraščio giminės (su lenkais ir kryžiuočiais kariau­ jantieji jotvingai ir su Livonijos ordinu kariaujantieji žemaičiai) jam nelabai norėjo pasiduoti. o apie Erdvilą nuo to laiko nebe­ turime jokių žinių.usiais tuo metu visą Rusiją. Žemaičių kovos su ordinu ir Mindaugo prisidėjimas prie jų Klaipėdos įkūrimas (1252 m. kurį jis valdė ir prieš maištą. paMI. katrą būtent. Tuo būdu po taikos su Voluine Mindaugas nebeturėjo dide­ lių priešų. Už tai atsilygindami. R u k l y s ir R u p e i k i s . I.) su­ r u o š ė didelį žygį į Lietuvą ir nusiaubė visą rytinę jos dalį. po taikos su Voluine Mindaugas dar susidūrė su totoriais. Didelių mūšių su jais neįvyko.

Tai buvo tik siaubiamieji. pašalinę Min­ daugą. 1262 m. o ne užkariaujamieji žygiai. Livonijoj ir Prūsuose tuojau sukilo pavergtosios kiltys.) ir jo padariniai. Visoms žemai­ čių kovoms su ordinu vadovavo jų kunigaikštis. 8. Tam tikslui 1252 m. Mindaugo se­ serėnas T r e n i o t a . Elbingo ir Kulmo. Bet šitas Mindaugo žygis Lietuvoje buvo palaikytas tautinių rei­ kalų apleidimu. Kariuomenei vadovavo Nalšėnų kunigaikštis Daumantas. užėmus pajūrį. esą. jo suorganizuotos valstybės jėgomis įstengs išvaduoti vi­ sas ordino pavergtas gimines ir apsaugos visą tautą. Todėl Mindaugas priėmė pasiūlymą ir. sudaręs są­ jungą su D. Ypač labai išsi­ plėtė sukilimas Prūsuose. Kartu nužudė ir abu prie jo bu­ vusius sūnus — Ruklį ir Rupeikį. Reikia pastebėti. o įsibrovė naikinti ordino valdomojo Kuršo. pačios tvirtosios pilys. Pasistatęs Klai­ pėdos pilį. nes neturėjo iš to jokios naudos. Po ilgų kovų jis pasistatė Nemuno pakrantėje J u r b a r k o pilį (1259 m. kad į jo šauksmus atėjo pagalba iš Vakarų: mat. Bet. pasiduosią jo valdžiai ir žemaičiai. žuvus Mindaugui. Ordinui tuomet buvo labai sun­ kūs laikai. jis išsigelbėjo tik dėl to. Sukilusioms giminėms padėti čia ateidavo žemaičiai. daugiau su ordinu nebekariavo. Po mūšio. Ordino kariuomenė nusiskubino gelbėti savo žemių. ėmė jį įkalbinėti nutraukti ryšius su ordinu ir bend­ romis visų aisčių jėgomis išvyti vokiečius.plaukiančių pirklių jie negalėtų pirktis ginklų ir kitokių prekių. ordinas jo žemių nebepuolė. neatvykus Naugardo ka­ riuomenei. t. jis išsiuntė savo kariuomenę prieš Briansko kunigaikštį. Tada priešais Jurbarką žemaičiai pasistatė savo pilį — K a r š u v ą . taigi jo atsisakymas prisidėti prie bro­ liškų giminių kovos dėl laisvės buvo palaikytas tautos išdavimu. Livonijoje ir Prūsuose veikiančios ordino šakos galėtų susisiekti sausuma. praėjo net 14 metų.) Mindaugas. susvyravo net jo sukurtos valstybės pamatai. kurie ne kartą pasiekdavo net Vyslą. Mūšyje žuvo visa ordino vadovybė su Livonijos ma­ gistru ir Prūsų maršalka ir beveik visi broliai. bet užtat jo akivaizdoje vergė že­ maičius. Livonijos ordinui atėjo į pagalbą Prūsų ordinas ir daug svečių iš Europos. Livo­ nijos ordinas atsigavo gana greit. Bet visai priešo kariuomenei traukiant į Karšuvą. Tuo metu sukilu­ sioms ordino pavergtoms giminėms kariauti tepadėdavo vien žemaičiai. Mindaugas tuo metu buvo labai nusivylęs santykiais su ordinu. 59 . Jie tikėjosi. Durbės mūšis (1260 m. žemaičiai nėjo jos ginti. Ordinas ketino suruošti į Žemaičius didelį žygį ir išgriauti Karšuvą. ir kuršiai ir visos ordino pavergtos Padauguvio kiltys. kur buvo sunaikintos beveik visos or­ dino pilys ir išžudytos jų įgulos. O iš tikrųjų. o už Dauguvos pasiekdavo net Estiją. Bet ir dažnais puolimais jie neįstengė nei jos statybos sutrukdyti nei pastatytos pilies iš­ griauti. kad. Po kiek laiko atsigavo ir Prūsų ordinas. Be to. grįžęs namo. siaubdavo Kulmo apylinkes. labai susilpnėjusį ordiną. y. 1263 m.). Todėl žemaičių kunigaikštis Treniota ir iš žygio grįžęs Daumantas susimokę jį nužudė. ordinas ją pavadino vokišku Nemuno vardu — Memel. kurie čia buvo jų atvesti kartu su lybiais ir latgaliais. Tada. atvykęs pas 58 Mindaugą. Abiem kariuomenėm susitikus prie D u r b ė s ežero. Po Durbės mūšio jisai. Livo­ nijos ordinas ėmė statyti pilį toje vietoje. kad iš mūšio pasitraukė ordino pavergtieji kuršiai. nužygiavo į Livonijos ordino žemę net iki Cėsio (Vendeno). bet kol jis atgavo savo pirmykštę būklę Prū­ suose. popiežius sušaukė Euro­ pos riterius į kryžiaus žygį prieš Pabaltijo pagonis. Naugardu. Senoji tos vietos sodyba buvo vadinama K l a i p ė d a . jo prašomas. po Durbės pralaimėjimo užpuolęs 1262 m. Tiesa. Livonijos ordinas vėl ėmė pulti žemaičius. jis neįstengė paimti pilies ir. kur Kuršmarės jungiasi su Baltija. Nesugriautos liko tik Karaliau­ čiaus. Žemaičiai tuojau suprato naujosios pilies pavojingumą ir ėmė ją pulti dar tebestatomą. Baigos. Mindaugo prisidėjimas prie žemaičių kovų. Tuo tarpu Treniota su žemaičiais žygiavo tolimus žygius: Prūsuose jie pasiekdavo net Vyslą. Ordinas atsidūrė dideliam pavojuj. Mindaugas jau ir anksčiau buvo kaltinamas susidėjęs su vokiečiais. daugiau jo nebelietė. Mindaugo nužudymas (1263 m. Mindaugas po pirmo nepasisekimo ėmė gailėtis nu­ traukęs su ordinu sutartį ir vėl nusigręžė į rusų kraštus. kovą lai­ mėjo žemaičiai. kurios žemaičiai taip pat neįstengė išgriauti.

kaip kadaise Mindaugui. o vienuolis Vaišvilkas gyveno Graikijoj. Lietuvoje pakėlė galvas visi dar neišnykę kunigaikštėliai. Todėl jį rėmė ir jo klausė net žemaičių kunigaikščiai. Ne vieną žygį atliko į Prū­ sus ir daugybę žygių padarė prieš Livonijos ordiną. Nemažą vaidmenį čia vaidino spaudžiamų kuni­ gaikščių reakcija. Po Durbės mūšio sukilusias kiltis ordinas jau buvo nugalėjęs. o apie nukariavimus jis mažai tesirūpino. jis visgi negalėjo jo sugriauti. sąmoksle prieš Mindaugą daug svėrė ir kiti motyvai. tad Daumantą vertė prisidėti prie sąmokslo ir noras susigrąžinti sau žmoną. Ir iš tikro jis daug joms padėjo. tuojau ėmė galvoti apie jį. jis greit įsiviešpatavo visoj Lietuvoj. Lietuva po Mindaugo mirties. 2uvus paskutiniam Mindaugo sūnui. kai kur net pasistū­ mėjo į Lietuvos pusę. Traidenis sakė jį esant pastatytą jo paties širdy. ir valdžią paėmė Treniota.) Ar turėjo Traidenis kokių giminystės ryšių su anksčiau veikusiais kunigaikščiais ir su Mindaugu. 10. Polocko valdovas Tautvilas. Mindaugui žuvus. Jis nesidėjo nė su vienu kaimynu. Matyt. pirmiausia jam rūpėjo valdyti ir ginti visas lietu­ viškąsias žemes. 61 . Treniotą nužudžiusieji Mindaugo giminės šalininkai. apie sostą svajojo ir Daumantas. Vaišvilkas (1265—1268 m. Lietuvą paliko savo sesers vyrui Š v a r n u i. nes abudu jaunesnieji sūnūs buvo nužudyti kartu su tėvu. žinoma. Jam.). Traidenis net kelis kartus skaudžiai sumušė Livonijos ordino kariuomenę ir ne kartą su savo kariuomene skersai ir išilgai išvaikščiojo ordino žemes. Tuo būdu ordinas atsilaikė. 60 Bet Vaišvilkas neilgai tevaldė. Supykęs ant Vaišvilko už sosto atidavimą Švarnui. kaip 30 metų (iki 1299 m. Apskritai. jis mirė (1269 m. Bet per­ sekiodamas Lietuvoje buvusius krikščionis ir Mindaugo bendra­ darbius.) Naujinio vietoje pastatė Daugpilį. ir nauja dinastija turėjo iškilti iš savų kunigaikščių tarpo. Jis stengėsi paremti prieš ordiną sukilusias Prūsų ir Latvių gimines. bet netrukus jis turėjo bėgti iš savo tėviškės. bet veikiai po to grįžo ir apsigyveno Pinske. noras atgauti savo teises. norėjo eiti Treniotos keliais. jis pats vienas kariavo su visais priešais. —1263—1270 m. Pagaliau Tautvilas buvo nužudytas. pasižymėjęs laimingais karais. kokią pats buvo siūlęs Mindaugui. Todėl. Stipriausi konkurentai į Mindaugo sostą buvo jo žudikas Treniota ir buvęs Mindaugo priešas. Pirmasis iškilo Kernavės kunigaikštis Traidenis.). 2inome tik. Švarnas Lietuvą valdė labai neilgai: vos vienerius metus pavaldęs. Traidenis (1270—1282 m. kad Lietuvą jis valdė iš K e r n a v ė s . Mindaugą. buvo nužudytas. lietuviai dar buvo neįpratę imti tvirtų mūro pilių. tačiau nepajėgė sugriauti jo galingų pilių. tiesioginių ¡0 palikuonių daugiau nebeliko. Lietuva liko be dinastijos. Nė vienas iš jų nenorėjo pasiduoti kitas kitam. Bet kad ir kaip stengėsi. ne Mindaugo. nenorėjo pasiduoti tik žemaičiai. y. Būdamas geras karys. Taip antai. Daumantienę. 9. Jam buvo pa­ sisekę paimti į savo valdžią net Žiemgalos dalį. Levas pasikvietė jį į sve­ čius ir nužudė. neišvaldęs visiškai 2 metų. nes ir jis dėjosi su Voluine. jis buvo ten išrinktas kunigaikščiu ir. Vaišvilkas buvo Graikijoj. jis sukėlė jų sąmokslą ir. todėl žemaičiams su juo buvo ne pakeliui. kad tęs savo tėvo politiką. t. atvykęs su Voluinės kuni­ gaikščių duota kariuomenės pagalba. turėjo santykių net su ordi­ nu ir atrodė. tur būt. jis pasiliko pas save į laidotuves atvykusią jos seserį. Jis. Treniota (1263—1265 m. jis buvo grynai t a u t i š k o s i o s i r p a g o n i š k o s i o s L i e t u v o s val­ d o v a s . valdė Pskovą dar daugiau. tačiau jam ne­ pasisekė visiškai nugalėti ordino.). Treniota bandė varyti tokią politiką. Traidenis sugebėdavo sumušti ordino ka­ riuomenę tik atvirame lauke: mat. Abudu stengėsi vienas kitą pašalinti. Nužudžius pirmąjį valstybės vienytoją. visi stengėsi užimti Mindaugo vietą. Pabėgęs į Pskovą. Po trejų metų jis atsisakė nuo sosto ir vėl sugrįžo į vienuolyną. Jo teisėto įpėdinio nebuvo. nėr žinios. vienų paliaubų metu ordinas (1274 m.Be politinių sumetimų. Tuo tarpu buvo svajojęs gauti Lietuvą val­ dyti Vladimiro (Voluinėje) kunigaikštis Levas. Būta čia ir šeimyni­ nių nesusipratimų: mirus Mindaugo žmonai Mortai.).

jis pasiekdavo ne tik Mozūrus. su Klaipėdos pilim jis jau nebeturėjo ryšio. Tuo metu Lietuvos valstybė buvo grynai lietuviška ir tautiška. Tačiau swu lenkais jam tekdavo nemažai kariauti. negu Mindaugo laikais. valdoma Gedimino giminės didžiųjų kunigaikščių A. po Durbės pralaimėjimo. ir Traidenis juąs mielai priimdavo. Vytenio ir Gedimino laikai Kernavės piliakalnis. Svarbiausias dabar ordino tikslas buvo nukariauti Žemaičius ir tuo būdu sujungti abi savo šakas. 62 . tačiau nė viena kronika aiš­ kiai nepasako. Lietuvos būklė po Traidenio mirties Apie laikotarpį po Traidenio mirties iki Vytenio įsiviešpa­ tavimo (1282—1295 m. Senosios kro­ nikos mini daug ordino puolimų į Žemaičius ir Aukštaičius. Traidenio laikais Lietuva buvo iškilusi. Jis juos Įkurdino Voluinės pasieny. o kiek vėliau ir Skirsnemunės 63 Tuo metu kryžiuočių ordinas jau buvo nugalėjęs sukilusias aisčių kiltis vad. p r a d ė j o p u l t i lietuvius (anksčiau Lietuvą puldavo tik livoniškė jo šaka). Jurbarko. Ji buvo daug platesnė. 1. Jo pastatyta Jurbarko pilis buvo sugriauta. Tas laikotarpis betgi buvo labai svarbus. Patriarchalinės monarchijos laikotarpis I. Prūsijoj. Anks­ čiau Nemuną buvo pasiekęs iš Kuršo ir Livonijos ordinas. taip pat daug mini lietuvių žygių. nes Traidenio klausė ir žemaičiai ir jotvingai. norėdamas apsisaugoti nuo Traidenio puolimų. žygiuojant į Lietuvą. Kaip tik šituo metu vokiečių ordinas nuo Vyslos jau buvo priėjęs iki Nemuno ir n u o 1282 m. Tuo būdu jis norėjo ten sudaryti tvirtesnę atsparą prieš Voluinės kunigaikštystę. jis vėliau Klaipėdą perleido Prūsų kryžiuo­ čiams (1328 m. kas tuo metu valdė Lietuvą. Tada daugelis jų ėmė bėgti nuo vokiečių Į Lietuvą. Kryžiuočiai. tuojau pasistatė Ragainės. bet ir tolimąją Krokuvą. Žodžiu. jis buvo išvytas iš visos Žemai­ tijos. vedė net jo dukterį. Traidenio laikais tau­ tiškoji Lietuvos valstybė buvo baigta kurti. Ordinas tuojau pradėjo statyti savo pilis Nemuno pakrantėje. Jos turėjo būti atramos punktai. Mažiausia rūpesčių Traidenis turėjo su kaimynais gudais.K E T V I R T O J I DALIS Lietuva. su kuria Trai­ denis bloguoju gyveno (jis užėmė net jos valdytą Drohičiną). kaip ga­ linga karinė pajėga. Bet galutinai ją sustiprino tik tolimesnieji Traidenio įpėdiniai — V y t e n i s ir G e d i m i n a s . Nustojęs vilties veikiai nuka­ riauti Žemaičius. Mozūrų kunigaikštis (Boleslovas I I ) .). Bet dabar. kurie Mindaugo laikais labai neaiškiai laikėsi.) yra likę labai maža žinių. atslinkę prie Nemuno.

Jei sostą būtų užėmęs ne teisėtas Traidenio paveldėto­ jas. to nebūtų buvę išvengta. Taip pat gerai žinoma. Toliau į vakarus. kad Lietuvą valdė ir jų tėvas. gale ir X I V amž. kurios stengėsi susičiaupti ir juos praryti. tačiau.pilis (šią pastarąją netrukus turėjo vėl sugriauti. kad didž. Tuo būdu čia X I I I amž. Jau tada jis su lietuvių kariuomene nužygiuodavo į tolimas abiejų ordino šakų ir į lenkų žemes. dar tebebuvo gyvas jo tėvas. Taip pat neaišku. Traidenis turėjo brolių ir sūnų. taip ir jam sekdavosi tik atviram lauke: nė jis neįstengė sunaikinti ordino nutiesto pilių tinklo. (lalimas dalykas. arba Liutauras. Tik. kunigaikščiu buvo ne tik Gedimino fcivas. T o s Panemunės pilys turėjo saugoti Dubysos upyną. bet ir jo senelis. Kolainiai. Vytenis ( 1 2 9 5 . Po šio migloto periodo pirmieji gerai žinomi didieji kunigaikščiai buvo Vytenis (1295—1316 m. Tik. 2. Aišku. nes tam laikotarpy valdžia iš vienų rankų į kitas Lietu­ voje ėjo ramiu paveldėjimo keliu — jokių varžytynių dėl sosto nebuvo. bet vis dėlto neaišku. buvo laikomas Pukuveras. deja. Žodžiu.1 3 1 6 m. sto­ vėjo vadinamoji Gedimino pilis.t. Bisėnai ir t. jo sūnaus ar jo brolio sūnus). kaip po Mindaugo mirties. nes ros giminės didžiuoju kunigaikščiu ne Gediminas buvo pirmasis. Apskritai periode nuo Traidenio mirties iki Vytenio viešpatavimo pradžios yra minima keletas Lietuvos kunigaikščių.) ir Gediminas (1316—1341 m. 3. kuris iš jų buvo Vytenio ir Gedimino tėvas ir didysis kunigaikštis. tik. Bet ir Že­ maičiuose prieš ordiną buvo pastatyta daugybė ginamųjų pilių: Veliuona. nes sunku buvo ją atlaikyti). Gediminaičių dinastijos pradžia Apie Traidenio įpėdinį nėra žinių. Daug tokių žygių jis atliko ir vėliau. ilgą laiką jo nebepajėgė sunaikinti nė visos Lietuvos pajėgos. mes tiksliai neži­ nome nei visų jo brolių nei sūnų vardų. tokių sumišimų.). Šaltiniai mini dar porą kitų vardų (Butegeidį. nes 1294 m.) Vytenis pradėjo valdyti Lietuvą greičiausiai 1295 m. šitam laikotarpy Žemaičiai atsidūrė tarp dviejų ordino šakų frontų. pradžioje susidarė du tvirti frontai.. Vytenio ir Gedimino tėvu. tarytum tarp dviejų žiaunų. Jūros paupyje. ir Budikidą). deja. didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. . Bet jam mirus. kuriuo metu jis valdė. Lietuvoje jau nebebuvo. tad greičiausiai po jo Lietuvą valdė arba jo brolis arba sūnus. kad Vytenio ir Gedimino tėvas Lietuvą valdė ir kad jis greičiausiai buvo Traidenio giminė (jo. Dar prie gyvos tė­ vo galvos Vytenis garsėjo. arba Budividą. tiksliai nežinomas jų tėvo vardas. Varydamas tautišką politiką ir kovo­ damas su ordinu. bet tikrasis jo vardas lig šiol vis dėlto tebėra nežinomas. Senąja tradicija. Kai ordino pilių tinklas buvo jau nutiestas. jis rado sąjungininkų pačių krikščionių tarpe. Sąjunga su Ryga ir Rygos arkivyskupu buvo pats įdomusis Vytenio politikos vaisius. kaip geras karo vadas. kurie išbuvo beveik 150 metų. Taigi visų vėlesnių Lietuvos ku64 nigaikščių vadinimas Gediminaičiais nėra visiškai tikslus. kaip Traideniui.

jau buvo galima pirštu pri­ kišamai rodyti pasauliui. Jis prijungė prie Lietuvos didžiulius rusų ir ukrainiečių žemių plotus. Be to. Kai jis pats išreiškė popiežiui norą krikštytis. Tačiau ir čia jis veikė ne tiek kardu. arkivyskupas ir rygiečiai. Gediminas nebuvo toks karingas. prijungė prie Lietuvos jau Traidenio laikinai užimtą Drohičiną ir Brastą. kovodami su ordinu. nesiskaito net su savo viršininku arkivyskupu ir spaudžia laisvąjį krikščionišką miestą. kaip Vytenis. norinčių vykti Į ordino organizuojamus žygius prieš Lietuvą. Bet tais pačiais metais antrą mūšį su ordinu pralaimėjo sąjungininkai. kurs jautėsi esąs aukščiausias autori­ tetas Livonijoj. val­ dė Polocką. padarius sąjungą su Rygos miestu. Jis visų pirma kariavo su vokiečiais. kelias Lietuvos prekybai buvo atviras. ku­ rias buvo užėmę tie patys Voluinės ir Mozūrų kunigaikščiai). Gediminas iš viso nemėgo kariauti. kad jo grobuo­ niška politika trukdanti Lietuvai krikštytis. jau tapo nebeginčijamu Lietuvos kraštu. Vytenis varė visiškai tokią pat tautišką politiką. su­ sidėjus su arkivyskupu ir su Ryga. Toji Įgula išbuvo Rygoje net iki 1313 m. Vytenio valstybė. kada arkivysku­ pas ir miestiečiai buvo priversti padaryti taiką su ordinu ir nu­ traukti sąjungą su Vyteniu. Daumanto sūnus). Vytenis taip pat atgavo didžiąją dalį P a l e n k ė s (irgi jotvingų žemes. Polockas. Gediminas taip pat buvo pirmasis. Lig tol į lie­ tuvius buvo žiūrima. broliui Gediminui. Slanimu ir Volkovisku). prekyba su pietiniais kraštais visai nutrūko. imperatorius tyčia palaikė ordiną.Livonijoje tebeėjo smarkios varžytynės tarp arkivyskupo ir ordino. Gediminui tik dėl to nepasisekė sugriauti pasitikėjimo ordinu Va­ karuose. Per ją ėjo prekyba su visais Lietuvai priklausiusiais ir dar nepriklau­ siusiais Dauguvos ir Dniepro upyno miestais. Jam nepasisekė tik atgauti Vitebsko. vėl buvo sugrąžintas Lietuvai. Šitokios sąjungos mažino skaičių karių. Popiežiui stojus už Gediminą ir už Lietuvą. Kaip Vytenis. Dniepro žemupy įsigalėjus totoriams. kurs nenorėjo 2/s nukariauto krašto atiduoti arkivysku­ pui. Čia taip pat buvo vienintelis kelias ir ginklams atsigabenti iš vakarų Europos. kad jis buvęs Mindaugo nužudyme dalyvavu­ sio. Dabar. ir jau labai praturtėjęs laisvasis Rygos miestas. kuris prieš kryžiuočius sudarė sąjungą su Lenkija. bet diplomatija. Rytuose jis atgavo Mindaugo valstybės sienas. y. Tam labai priešinosi arkivyskupas. Ryga tada buvo labai turtingas miestas. Tuo būdu savo įpėdiniui. stengdamasis pasidaryti viso krašto viešpačiu. vadinamoji Juodoji Rusija su Naugar­ duku. nesijausdami esą vieni pakankamai stiprūs. Per ją ėjo vienin­ telis kelias į pasaulį. Arkivysku­ pas ir rygiečiai nedarė taikos su ordinu. kuris jau buvo pakliuvęs į ordino jtaką. nes. o vėliau Pskovą valdžiusio. Ir vėlesnieji Lietuvos kunigaikščiai labai brangino šito­ kias sąjungas. Jo politikos pagrindinė priemonė buvo ne ginklas. Senasis jotvingų kraštas (t.) Gediminas buvo Vytenio brolis. jis tepajėgė tik apginti Žemaičius. tai ordino vardas Europoje ėmė šlyti. Vainys. kad ordinas esąs tik grobikas. o ne krikščionybės skleidėjas. šita sąjunga buvo labai naudinga Lietuvai ir ekono­ mišku atžvilgiu. kurį buvo užėmusi ir kolonizavusi Voluinę.. 67 . 66 tačiau net drauge su arkivyskupu ir Ryga nepajėgė jų sunaikinti. Ši pirmoji Vytenio sąjunga su arkivyskupu turėjo didelę reikšmę Lietuvai. Bet užtat jis prijungė prie Lietuvos Mindaugo dar nepasiektą P a g i r į—Turovo ir Pinsko kunigaikštystes. pasikvietė Į talką Vytenį. kad ten tuo metu ėjo kova tarp popiežiaus ir imperato­ riaus. Pirmasis žygis nusisekė: ordinas buvo sumuštas. kaip ir Traidenis. kiek gudria politika ir daugybės savo sūnų bei dukterų vedybomis. Pirmiausia tai buvo vokiškojo ir katalikiškojo pasaulio dalies pripažinimas Lietuvos valstybės. Per juos jis pirmasis iš Lietuvos valdovų ėmė plačiai skleisti vakarų Europoje žinias. kad ordinas neina lietuvių krikštyti. o tik jų pavergti ir kad. karo vadu dažniausiai skirdavo Gardino srities kunigaikšti Dovydą (spėjama. Vytenis paliko jau didelę valstybę su aiškiai nustatyta politikos linija. siekdamas savo galybės. Jis pats labai retai vadovavo kariuomenei: kai tekdavo kariauti. Todėl 1298 m. Kitas jo brolis. Rygoje jie laikė Vytenio atsiųstą lietuvių Įgulą. Dabar. taip ir jis palaikė sąjungą su Rygos miestu ir su jos arkivyskupu. Tačiau sudarytoji sąjunga nenutrūko. Jis pirmasis bandė nugalėti savo priešus diplomatija. Gediminas (1316—1341 m. tik kaip į naikintinus pagonis: niekas Va­ karuose nepripažino jiems teisės turėti savo valstybę. 4. nes jos buvo naudingos prieš ordino propagandą Vakaruose.

prašė padėti pas po­ piežių vykstantiems jo pasiuntiniams ir kvietė miestiečius. Bet pirmaisiais 6 metais. kuriame aiškinosi. nes tikėjosi tuo būdu pakenksią ordinui. Žemaitijos pasieny kryžiuočiai turėjo pasistatę eilę tvirtovių ir ruošėsi slinkti tolyn. arki­ vyskupas pasiūlė popiežiui pasirūpinti Lietuvos krikštu betar­ piškai. kuriais jis reiškė norą susitaikinti su krikščionybe. Bet vis dėlto jam nepasisekė. Gedimino karai su ordinu ir sumanymas krikštytis Santykiai su ordinu. bet ordinas siun­ tęs ne kunigus. t. Atsilygindamas už tai. kad Gediminas visiškai neke69 . Krikš­ čionims Lietuvoje duota visiška laisvė. Tuo metu Rygos arkivyskupas pas popiežių bylinėjosi su ordinu. Tuo tarpu ordinas kaip įmanydamas stengėsi jam kliudyti. y. Vytenis prašęs atsiųsti į Lietuvą kunigų.5. Sumanymas krikštytis. tad irgi negalėjo surengti didelių žygių.. Kosako paveikslas). rius ir vienuolius atvykti ir apsigyventi Lietuvoje. kryžiuočiai suruošė žygi Į Žemaičius ir sugriovė vieną pilį. pasikvietę svečių iš Vokietijos. Miestas ir arkivyskupas remte rėmė šitą Gedimino žygį. Gedimino viešpatavimo pradžia buvo rami. Vienas kryžiuotis pagrobęs išsineša i nelaisvę vaiką ( J . Esą. ir laiškas pasiekė po­ piežių. Ordinui šitie Gedimino laiškai labai nepatiko. jau Mindaugas krikštijęsis. rite68 Kryžiuočių užpuolimas. Lietuva. sako Gediminas. Maža to. nekariaujanti su krikščionybe: ji teginanti savo laisvę. jie didelio žygio nesuruošė: buvo daromi tik maži plėšikiški užpuolimai. siūlydamas krikštytis. Atsakydamas Gediminas (1323 m. Pagaliau jis prašo atsiųsti pas jį Rygos arki­ vyskupą su legatais. Gediminas stengėsi palaikyti są­ jungą su arkivyskupu. ordinas net suiminėjąs j Lietuvą vykstančius kunigus. ir jis padarysiąs su krikščionimis taiką. Tik 1322 m. kad jei ne gro­ buoniška ordino politika. ir jis ėmė skelbti. o savo kariuomenę. tai Lietuva jau būtų krikštijusis.. Livonijoje tuo tarpu ordinas tebesibylinėjo su arkivyskupu. Jis pats esąs pasiruošęs pasiduoti popie­ žiaus globai ir gyventi taikoje su krikščionimis. Norėdamas pakenkti savo priešui. aplenkiant ordiną. jie turį savo bažnyčių ir laisvai skelbią krikščionybę. jei tik pasiliautų ordino puolimai. Popiežius parašė Gediminui laišką. ir joje esą daug vienuolių pranciškonų ir domininkonų.) nu­ siuntė popiežiui ilgą laišką. Gediminas padarė žygį į Livoniją ir ją didžiai nusiaubė. kad jie esą Rygos arkivyskupo fabrikuojami. Laiškas buvo išsiųstas per Rygą. tačiau ordino grobuoniški norai pavergti Lietuvą privertę jį nutraukti ryšius su krikščionybe. iki 1322 m. Pasiekė vakarų Europą ir kiti Gedimino laiškai.

savo dukterį Aldoną. tai Gediminas dėl to apkaltino laišką rašiusį vienuolį pranciškoną. Nei miestas nei arkivyskupas jau nebepajėgė su juo kovoti.tinas krikštytis. ar jis tebeketinąs krikštytis. 71 .Tikėdamiesi. kad ji būtų tvirtesnė.) buvo padaręs taiką ir prekybos sutartį su visomis Livonijos pajėgomis. ('icdiminas nenorėjo nutraukti ryšių su Vakarais ir su Ryga. Atsisakęs krikštytis. jis savo valstybėje nedraudžiąs krikščionių tikėjimo. Gediminas tuo metu jau kitaip galvojo. Gediminas vėl prašė taikos. Vilnių. Gediminas išleido už Vladislovo sūnaus. nes popiežius esąs už jį vyresnis. t. Bet (1324 m. y. klausdami.) popiežius vis dėlto atsiuntė Gediminui malonią bulę. Lietuviai padėjo Aldona Gediminaitė. Gedimino sąjunga su Lenkija. Vienuolis rašti­ ninkas.kad pašalinęs kliūtis Gediminas vėl užsimanys krikštytis. Ieškovodamas sąjungi­ ninkų prieš ordiną. o be to. ordinas užėmė Rygą. Sunki Gedimino būklė legatams buvo gerai žinoma (daug ką jie sužinojo Rygoje. kad. lygius — broliais. Rusiškosios sritys pagrasino. jeigu jis krikštytųsi. bet greičiausiai Gediminas taip aiškinosi tik išsisukti tenorėdamas. o žemaičiai žadėjo net susidėti su ordinu ir iš­ naikinti visą Gedimino giminę. Gediminas ir ruošėsi karui. Todėl Gediminas pareiškė delegatams. su Ryga. jis susiartino ir sudarė są­ jungą s u L e n k i j o s karalium Vladis­ lovu Lokietką. pasibaigus paliaubų laikui. o jaunesniuosius — savo vai­ kais. žinoma. kad jo nebeklau­ sysiančios. o netrukus ir legatus. bet tuo pat metu jis varė smarkią propagandą prieš Gediminą Vakaruose. Tuo būdu neįvyko nė kelis sykius paketintas bendras ordino užpuolimas. 70 Ordinas iš tikrųjų per (uos 4 metus laikėsi legatų įsakytų paliaubų. Gedi­ minui atsisakius krikštytis. 1330 m. karia­ vusiu su ordinu dėl lenkiškojo Pamario. Laiške jis pareiškęs norą būti paklusniu po­ piežiaus sūnum. su arkivyskupu ir su ordinu. nors sutartis galiojo visą Gedimino gyvenimą ir buvo nutraukta tik po jo mirties (1343 m. atimdavo jo siunčia­ mus laiškus ir stengėsi nepraleisti nieko į Lietuvą. Gediminas dar krikšto bylos pradžioje (1323 m. nes ordinas vis tiek nesiliaus jo puolęs. kad ir krikštijęsis nedaug teturės naudos. Jam buvo žinoma. kad ordi­ nas laikytųsi taikos. prieš sumanymą krikštytis stojo visi lietuviai pagonys ir rusiškosios Lietuvos valsty­ bės sritys. Todėl buvo aišku. jis matė. jie įsakė ordinui nekariauti su Gediminu dar 4 metus. kad kiekvienam būtų galima saviškai garbinti Dievą. o tik norįs sutrukdyti iš Vakarų einančią ordinui pagalbą. vyresniuosius jis laikąs tėvais. Kadangi antrajame Gedimino laiške buvo aiškiai išreikštas noras krikštytis. Netrukus Gediminas nustojo pačių svarbiųjų savo sąjungi­ ninkų prieš ordiną — Rygos miesto ir arkivyskupo. kokią agitaciją buvo išplėtęs prieš jį ordinas Vakaruose. tai galėtų būti net ekskomunikuotas. būsimojo Len­ kijos karaliaus Kazi­ miero Didžiojo. Tą numanydamas. ir Gediminas liko be sąjungininkų. nes lenkai vis nesusiruošdavo.. (Taip ji atvaizduota vieno seno Krokuvos pastato skliaute). Ta­ čiau ta sąjunga nedavė Lietuvai jokios nau­ dos. ta­ čiau ordinas visokiais būdais kliudė jam palaikyti su jais santy­ kius: suiminėdavo Gedimino pasiuntinius. Be to. lenkams kariauti vieną kartą su Brandenburgu. Paliaubos su ordinu. jų pasiuntiniai Vilniuje rinko žinias dar kelias savaites). Saremos vyskupui buvo pavesta žiūrėti. o kitą kartą su ordinu. Bet viltys pasirodė tuščios: Gediminas dau­ giau jau nebeketino krikštytis. Legatai sustojo Rygoje ir pa­ siuntė savo pasiuntinius į Gedimino sostinę. kad jis negerai parašęs. kaip kad puolė ir šitų susirašinėjimų metu. kad jis nė nežadėjęs krikštytis: jis tik norėjęs taikos su krikščionimis. Tačiau lenkai neateidavo į pagalbą Gediminui. su ordinu vėl gali prasi­ dėti karas.). Sutartis buvo sudaryta 1325 m. galėjo suklysti. ir nuo to laiko jis tapo Livonijos viešpa­ čiu. Rygos miesto ir arkivyskupo palai­ komas. jeigu jis ją sulaužytų.

Šitaip yra papuošta pirmoji dovanojamojo dokumento raidė L. Nepajėgė Gediminas pašalinti kryžiuočių ir nuo Nemuno. jis. jie tikėjosi. Gediminas negalėjo apginti tiktai savo pretenzijų į Žiemgalą. Tuo tarpu jų livoniškė šaka. kad norįs gyventi taikoje su krikščionimis. Ir Vytenio laikais dar nebuvo aišku. Jie iš čia veržėsi Į Žemaičius. Per rygiečius jis kreipėsi į Hanzos mies­ tus. Kunigaikščio Margio vadovaujami lietuviai. jis pats pastatydinęs porą bažnyčių Vilniuje ir vieną Naugarduke. Tačiau tie jo kviečiamieji laiškai dar rodo. negu pasiduoti vokiečiams (1336 m. jam nepasisekė: 73 . kad krikščioniš­ koje Lietuvoje galės rasti gerą rinką prekybai. Po Durbės mūšio žiemgaliai buvo atsimetę nuo ordino ir prisidėję prie Lietuvos. O tuo pat laiku rašytuose laiškuose pranciškonų ir domininkonų vie72 Imperatorius Liudvikas IV Bavarietis 1337 m. begindamas šią sieną. kokia buvo Vakaruose. be to. Kad nelai­ kytų jo užsispyrėliu pagonim.). Bet giliau j kraštą įsibrauti ordinui vis dėlto nepasisekė. T a d tuojau po Traidenio nusistoję du frontai tarp lietuvių ir vokiečių liko beveik nepasikeitę. Mat. kad visi Gedimino laiškai esąs me­ las ir kad jais jis tik norįs sutrukdyti ordinui iš Vakarų plau­ kiančią pagalbą. bet ir dau­ geliui Europos. L i e t u v ą e u r o p e i z u o t i . ir kvietė amatininkus. Gediminas parašė laiškų ne tik popiežiui. daugiausia puolė Aukštaičius ir ne kartą pasiekė net Ukmergę ir Vilniaus apylinkes. Jei jis krikštytųsi. kad jo turėta ir kitas tikslas. Bet Gedimino laikais ordinas ten jau ga­ lutinai jsitvirtino. Hanzos miestų atstovų suvažiavimas Liubeke Gedimino laiškus sutiko la­ bai palankiai. kad jo valstybėje jau esą krikščionių. nors ir dažnai jis susilaukdavo svečių iš Europos ir suruošdavo didelių žygių: lietuviai didvyriškai gynėsi savo pilyse. Gediminas. Padavimas sako. šitais kvietimais bandė pakirsti Vakarų pasitikėjimą ordinu. 6. nuolynams jis prašė atsiųsti į Lietuvą daugiau vienuolių. Tuo bū­ du Nemuno pakrantę jie buvo jau užėmę iki pat Dubysos žio­ čių. būtent pakelti Lietuvos kultūrą. Bet ne visur ordinui sekėsi agitacija. kryžiuočiai tuojau ėmė pulti Lietuvą iš Nemuno pusės. apsidorojusi su arkivyskupu ir rygiečiais. Žodžiu. turinčių ir savo bažnyčių. Deja. Hanzos miestai sutiko pa­ dengti net pusę krikšto išlaidų. Tačiau tikrų žinių apie Gedimino mirtį neturime. kai matėsi nebeapsiginsią. visiems žadėjo savo globos ir paramos įsikurti. riterius žadėjo aprūpinti žeme ir tt. pranešė. tikindamas. Bet savo valstybės sienų jie čia toliau nepastūmėjo. Atvykstantiems miestiečiams jis žadėjo duoti laisvųjų miestiečių teises. Priešingai. žuvęs prie Veliuonos ar Bajerburgo pilies. kam galu­ tinai atiteks Žiemgala. Iš šito laikotarpio yra žinomas ir Pilėnų pilies gynimas. norėjo sudaryti ir Lietuvoje maždaug tokią pat socialinę santvarką. dovanoja ordino magistrui Ditrichui von Altenburgui Lietuvą. bemeilijo žūti ugny. Ordinas tuo tarpu Vakaruose skelbė. žinoma. Čia stovįs imperatorius ir klūpąs magistras sudaro raidę I. čia ordinas paslinko net kiek arčiau ir pasistatė net dvi naujas pilis — Marijenburgą ir Bajerburgą. žemdirbius ir riterius vykti į Lie­ tuvą. paliauboms pasibaigus. Gedimino pastangos kelti krašto kultūrą 1323 m.Kovos su ordinu. miestų. kad ir pats Ged iminas žuvęs kovoje su kryžiuočiais. Pasibaigus pa­ liaubų laikui. toliau čia pat dar matyti: udo[vicus]. vienuolių. pirklius.

kovojantį su popiežium. Tačiau ir Vakarai neįvertino jo pastangų. pasistatę Bajerburgo ir Marijenburgo pilis. sutuokęs Algirdą su vienturte Vitebsko kunigaikščio dukteria. Rytinės ir pietinės sienos. kur dabar eina Lietuvos siena su Latvija. visų ga­ lingiausia buvo Tverės kunigaikštystė. kurie tą pat svajojo patys padaryti. Tad nuėję valdyti į rusų kraštus. Bet kai Gediminas atsisakė nuo krikšto. ir ten nebuvo pasistatę pilių nei kryžiuočiai nei lietuviai). vieni Hanzos miestai čia negalėjo daug padėti. Imperatorius ir daugumas Vokietijos kunigaikščių ėjo prieš Gediminą. turėjo susidurti su galingesniaisiais rusų kunigaikščiais. o kartu ir atsilyginti savo priešui ordinui. Lietuvos valstybei priklausė jau abi Nemuno pusės (dabartiniame Suvalkų krašte buvo didžiulė giria. Ji ėjo maždaug ta pačia vieta. daugelis Lietuvos kunigaikščių surusėjo. Rusijos žemės tada buvo labai palaidos. Naugardu (Pskovą valdė buvęs Gardino kunigaikštis Dovydas. Popiežius iš karto labai aiškiai palaikė Gediminą: jam buvo malonu praplėsti krikščio­ nybės ribas. Vytenis buvo palikęs savo bro­ liui Gediminui gana plačią valstybę. Daugiau pasikeitė prie Gedimino sienos rytuose ir pietuose. jis turėdavo tik pri­ siekti ištikimybę. kad lietuviai nieko nekeisdavo vietos gyvenime. Apskritai Gediminas daug pasiekė gausingos savo šeimos vedybomis. Kad ji nekliudytų. Gedi­ minas su ja susigiminiavo. Vakaruose siena su kry­ žiuočiais jau buvo nusistojusi. Gediminas iš anksto žinojo. Ordinas tuo tarpu greit apšaukė Ge­ diminą klastingu apgaviku. Šitokioj dėtoj nepavyko Gedimino bandymas įžiebti Lietuvoje Vakarų kultūrą. Jie palaikė ordiną. jis gavo Vitebską. Aukščiau Dubysos žiočių. Gediminas. tai ir jis ne tik nieko nekeisdavo. jie buvo laikomi net krašto geradariais.ordinas jį visur persekiojo. Naugardą — Gedimino sūnus Narimantas). 74 . Kurį laiką Lietu­ vos įtakai buvo pasidavęs net Pskovas su D. Po Ge­ dimino Lietuvai dar daug teko kariauti su ordinu. palaikė imperatorių. Jis su­ gebėdavo pasinaudoti kiekviena patogia proga ir tokiuo būdu laimėdavo savo naudai. Tuo metu. savo rėžtu. kryžiuočiai paslinko dar arčiau. todėl ir laiškuose jiems siūlė vykti per Mozūrus. Iš Livonijos ordinas jau tepajėgdavo daryti tik siaubiamuosius žygius.iis buvo nukeltos toli nuo lietuviškojo krašto. Gedimino valstybė Vakarinės ir šiaurinės sienos. teko dar palaukti Jogailos bei Vytauto laikų. Jungdamas savo valdžioje rusų žemes. nes jis žūt būt norėjo užimti Žemaičius ir sulieti abi savo valstybes į vieną. žinoma. Ir čia Lietuvos sienos jau Vytenio laik. kad į Lietuvą vykstančių miestiečių ar riterių ordinas nepraleis. Gediminas viską pasiekė daugiausia savo gudria politika. todėl nesunku buvo jas paimti į savo valdžią. Rusai juo lengviau priimdavo jų valdžią. o be to. nes tik šioj pusėj ordinas tebesilaikė savo senos taktikos — statytis naujų pilių ir tuo būdu skverbtis gilyn. Totorių pavergta Rusija buvo suskilusi į daugybę kunigaikštys­ čių. o Gedimino laikais. Taip antai. kuri jau galutinai liko jo valdžioje). 75 7. ir tuo būdu buvo sugadintas pirmasis Gedimino laiškų įspūdis. gavo didelę dalį Voluinės. Gedimino rytų politika ir santykiai su rusų kunigaikščiais. Išvaduodami rusus nuo totorių jungo. prijungė po Mindaugo išsivaduvusį Vitebską su gretimaisiais miestais ir paėmė į savo įtaką tolimąjį Kijevą. bet dar pats prisitaikydavo prie vietos sąlygų ir net prie tikėjimo. O dažnai bū­ davo paliekamas net tas pats ir kunigaikštis. Jie palikdavo visą senąją tvarką. Visas Nemuno žemupys jau Vy­ tenio laikais buvo kryžiuočių. kuri niekuomet nebepasikeitė. nes čia sunkiau buvo sulaukti talkininkų iš Vakarų. nuo jo atsitraukė ir popiežius. Pa­ girį ir gretimąsias sritis. Gedimino laikais beveik nepasikeitė siena ir su Livonijos ordino šaka (čia tuo metu ordinas pasistatė dar 4 naujas pilis Žiemga loje. remian­ čiam imperatorių. Jei būdavo skiriamas koks nors naujas kuni­ gaikštis lietuvis. Užtat Lietuvos kunigaikščiai taip toli nužygiuodavo į Rusijos gilumą. Ta­ čiau vėlesniaisiais laikais sunkiausia buvo apginti tik Nemuno liniją. Tai buvo jau galutinai nusistojusi siena. greta Maskvos. pastatydami tik savo kunigaikštį. Gediminas čia glau­ džiai sujungė su savo valstybe jau Vytenio užimtą Palenkį. išleisdamas už Tverės kunigaikščio savo dukterį. o D. nes šis. kurs tyčia apsimetęs norįs krikštytis. Tačiau kai ku­ rios sritys Vytenio laikais dar nebuvo visiškai prijungtos: jos tebuvo tiktai pasidavusios Lietuvos įtakai. dar užėmė didelę dalį Voluinės. o sūnų Liu­ bartą sutuokęs su Voluinės kunigaikštyte.

Jos kunigaikščiai iškilo r įpylinkinių karo vadų tarpo. taip pat neaišku. visos pieti­ nės jotvingų žemės (vadinamoji Juodoji Rusija) ir artimos gudų sritys — Minskas. Tačiau. Lietuvos sostinės klausimas ir Vilniaus įkūrimo legenda Senoji Lietuvos sostinė. Todėl jų tėviškės pilys būdavo tarsi sostinės. pavyzdžiui. o kariuomenei vadovauti paprastai siųsdavo savo valdinius arba sūnus. kad Mindaugas. kur jis kada būdavo. Admi76 nistracija tuomet buvo nepaini. Kiekvie­ noje iš jų buvo atskiras kunigaikštis. iškilusio kunigaikščio atramos punktas visuomet būdavo jo tėviškė. Neries ir Vilnelės santakoje. 9. t. kurs valdė daugiausia diplomatija. Tais metais jau iš Vilniaus jis rašė savo garsiuosius laiškus popiežiui ir vakarų Europos mies­ tams. Tokia tvarka buvo ir prieš Ge­ diminą. tiksliai ne­ žinome. Nuo to laiko Vilnius jau tapo nuolatine Lietuvos sostine. Kadangi jos centras buvo val­ dovas. Deja. kiti jos ieško kitur. Tik negausu ten buvo gyventojų: tai buvo milžiniški. tai sostinė būdavo ten.Gedimino valstybėje buvo tiek rusiškų žemių. Ten būdavo stipriausios jo pajėgos. Bet kada Gediminas čia persikėlė. kad jos savo didumu jau kelis kartus viršijo tikrąją Lietuvą. Bet dažnai prijungtose rusų srityse būdavo paliekami ir jų senieji kunigaikščiai. Ka­ dangi jie nuolat kovojo su vokiečių ordinu. tai jie nuolat žygiuo­ davo ir pastovioje vietoje retai tegyvendavo. Tačiau ten nebūdavo jokio valdžios aparato: kunigaikštis valdė įsakinėdamas iš ten. kad. Visa valstybė susi­ dėjo iš daugybės didesnių ir mažesnių kunigaikštysčių. kur buvo jų tėviškės sodybos ir pilys. jie plėtė savo sritis. Įsitvirtinę kurioje nors apylinkėje. Ji turėjo būti kur nors Aukštaičiuose. iš kurių sričių buvo kilę pirmieji mūsų ku­ nigaikščiai. giriomis apaugę plotai. Gediminas 77 . Vilniuje sėdėjo pats Gediminas. Gediminas gyveno jau Vilniuje. O kadangi viduramžių valdovai dažnai kariaudavo. — Gediminas turėjo pasirinkti sau nuola­ tinę gyvenamąją vietą. O iš kur buvo kilęs ir kur dažniausiai gyvendavo Vytenis ir jo tė­ vas. irgi nežinome. Taip būdavo ir vėlesniaisiais laikais. panašius kunigaikščius. Vitebskas. Nežinome taip pat. Polockas. t. 8. kurią kro­ nikos vadina V o r u t a . Todėl kai kurios sritys. Vilnius — Lietuvos sostinė. kad 1323 m. y. Mes tikrai žinome. nėra žinios. ne­ buvo vieno didžiojo kunigaikščio valdoma. y. Kartais jie atsisakydavo klausyti di­ džiojo Lietuvos kunigaikščio. medžioklės metu nakvodamas ant kalno. ir Gediminui teko iš naujo jas prijungti. Tiesiogiai Gediminui priklausė tik Aukštaičiai. buvo K e r n a v ė . iš kur pradėjo valdyti Ge­ diminas. šalindami kitus. Taip buvo iš pradžių ir Lietuvoje. ir jas vėliau teko antrą kartą prijungti kitiems di­ diesiems kunigaikščiams. prijungtos prie Lietuvos Vyte­ nio laikais. Tokiuo kunigaikščiu daž­ niausiai būdavo kuris nors Gedimino sūnus ar giminaitis. pagaliau Vil­ niuje kitais metais jis turėjo pasikalbėjimą su popiežiaus legatų pasiuntiniais dėl krikšto. būdamas ramus valdovas. o kitose kunigaikštys­ tėse — jo sūnūs. Beveik visos viduramžiais susikū­ rusios valstybės iš pradžių neturėjo pastovios sostinės. O kadangi tuo tarpu dar jos visos nebuvo užėmęs. Gedimino valstybės santvarka Plačioji Gedimino valstybė nebuvo centralizuota. Tokia nuolatinė jo sostinė ir buvo Vilnius. priešų apsuptas. todėl jų priklau­ somybė buvo gana silpna. Kai kurie moks­ lininkai spėja Mindaugo sostinę buvus L i š k i a v ą ar K e r ­ n a v ę . yra užrašytas padavimas. užsidarė savo pilyje. Gediminas jau aiškiai buvo nusistatęs prie savo valstybės pri­ jungti visą Rusiją. iš Vilniaus jis derėjosi su Ryga ir su ordinu. Traidenio centrinė pilis. tai mielai pripažino galingojo Gedimino valdžią ir naudojosi jo parama. jie tik turėjo klausyti Vilniuje esančio didžiojo kunigaikščio. Ži­ noma. jau buvo atsimetusios. Bet kur buvo toji Voruta. X V I amž. Žinome. Žemaičiai turėjo keletą savo kunigaikščių. Todėl nebuvo pastovios nė jų sostinės. arba sostinė. kur jisai gyvendavo. ten būdavo jo lemiamieji susitikimai su priešais ir su sukilusiais prijungtaisiais kunigaikščiais. kai kurios Gedimino prijungtos sritys paskum buvo vėl laikinai atsimetusios. Pačios tolimosios Gedimino valstybės sritys buvo valdomos kaip tik tų senųjų rusų kunigaikščių. tai raštuose save tituluodavo „ L i e t u v o s ir d a u ­ gelio rusų karalium" (Rex Uthuanorum et multorum ruthenorum ) . Polocke — jo brolis Vainys.

dar toli prieš Gediminą. kur stovėjęs vilkas. kurs tapo amžinąja Lietuvos sostine. (A. sapnavęs staugiantį geležinį vilką. kuri ilgą laiką buvo tarytum antroji Lietuvos sostinė.). Tėvui mirus. Tad Gediminas galėjo čia tiktai pastatyti naują pilį ir persikelti patsai gyventi. Jo žinioje buvo ir (tada dar pusiau savarankiški) Žemaičiai. Mirdamas jis paliko 7 sūnus. Kunigas Lizdeika šiaip iš­ aiškinęs sapną: esą. Ir Vilniaus ir Trakų pilys vėliau buvo perstatytos. nuo neatmenamų laikų ėjo dideli pre­ kybos keliai. jis buvo pačiam valstybės branduolio cen­ tre. Tik pats jaunasis sūnus. A l g i r ­ d a s — Krėvą ir Vitebską. kurios garsas pasklisiąs po pasaulį. kad dabartinėje Vilniaus vietoje yra buvę žmonių sodybų jau žiloje senovėje. Vyriausias sūnus. Gediminas pastatė dar kitą tvirtą pilį. Jų didingi griuvėsiai tebestovi dar ir šiandien. Tad jo bu­ vo valdoma visas kryžiuočių ir didelė dalis Lenkijos pasienio. jis automatiškai pasidarė Vilniaus ir gretimųjų sričių valdovu. — tai T r a k a i. Voluinę su Lucku. Todėl čia greit išaugo didelis miestas. Jau anksčiau visi jie buvo gavę po sritį. Algirdo ir Kęstučio laikai 1. Sostinei vieta čia buvo labai patogi. K ę s t u t i s buvo gavęs ilgą vakarų pasienio ruožą — Trakus. turįs pastatyti pilį. Be to. Trakų pilies griuvėsiai. 78 II. J a u n u t i s . nes pro Vil­ nių. Jo sūnus Kęstutis vėliau pastatė kitą didingą mūro pilį to paties ežero saloje. N a r i m a n t a s — Turovą ir Pinską. o gyveno prie tėvų Vilniuje. M a n v y d a s. Palenkę. Gedi­ minas taip ir padaręs: pastatęs pilį ir perkėlęs čia savo sostinę Bet iš tikrųjų yra žinių. sunkiai prieinamame Galvės ežero pusiasaly. Nerimi ir sausuma. nebuvo gavęs jokios srities.Vilniaus pilies griuvėsiai. Zametto akvarelinis piešinys — 1847 m. Gardiną ir Brastą. Gediminas toje vietoje. Netoli Vilniaus. Likusiąją Lenkijos pasienio dalį. Gedimino laikais į Vilniaus kunigaikštį jau buvo įprasta žiū79 . valdė Kernavę ir Slanimą. K a r i j o t a s — Naugarduką ir Volkoviską. Gedimino įpėdiniai Gediminas mirė apie 1341 m. valdė L i ub a r t a s .

Liubartas veržėsi užimti visą Voluinę. Visi juto. Tuo tarpu lietuviai pulte puolė kry­ žiuočius. nusiaubęs Žiemgalą. kaip didžiojo kunigaikščio sritis. kryžiuočiai skubėdavo. katras iš jų yra vyriausiasis Lietuvos valdovas. Grįždami jie atsigabendavo pri­ plėštus turtus. bet čia pasipriešino Lenkų karalius Kazimieras. Al­ girdas čia jam visada padėdavo. Dažnai jie sunaikindavo ištisą grįžtančių kryžiuočių būrį: kry­ žiuočių kelią staiga užvertę medžiais. sugriovė net keletą jų pilių. ypač Liubartui. bet vis be lemiamos persvaros. Daugiausia su jais teko kovoti Kęstučiui. Bo­ leslovui mirus. Kaip tik prieš Gedimino mirtį buvo miręs Mozūrų kuni­ gaikštis Boleslovas. abu eidavo į pagalbą kitiems broliams. Kovos su vokiečių ordinu Algirdo ir Kęstučio laikais Kovų pradžia. Todėl tarp Lenkijos ir Liubarto (nuo 1340 m. Greta Algirdo. ir vienam. kurs turėjo svarbiausią postą valstybėje. Jaunutis šitam reikalui netiko. Algirdo ir Kęstučio laikais nuolat ėjo kovos su kryžiuočiais. jog lietuviai įsiveržę į Ka­ raliaučiaus apylinkes). apiplėšę apylin­ kę. Pirmą kartą. kaip savaitę: mat. susidūrė su ordinu tais pačiais metais. kad nespėtų pastoti jiems kelio lietuviai. magistras. Dar bandė priešintis Narimantas. vos pradėjęs žygį. tad jisai ir pradėjo veikti. kaip buvę tėvo laikais. jos neėmė. tačiau ten nieko nepešęs. Kiti broliai noromis pripažino Vil­ nių Algirdui. Jo viso gyvenimo tikslas buvo atlaikyti kryžiuočių puolimus. Po šito nevykusio žygio ordinas ilgą laiką didelių žygių nebėruose. Sužinoję apie kryžiuočių žygį. tačiau. kuris laikė save Boles­ lovo įpėdiniu. drauge su Kęstučiu. nenorėdamas gadinti santykių su rygiečiais. buvo paskelb­ tas pamišėliu ir pašalintas iš vietos. Tuo būdu visas žygis nuėjo niekais. Tad Vilniaus kunigaikštystė. ordino pasienį valdan­ čiam. Ordinas jau gavo įsitikinti. Šis iš karto nenorėjo nusileisti ir pabėgo į Maskvą. T o k s žygis paprastai trukdavo ne ilgiau. Lietuvos valstybei grėsė pavo­ jus pakrikti. kažkokiais sumetimais staiga grįžo namo (gal dėl to. kad svetimtaučiai dažnai nebežinojo. už tokiuos užpuolimus lietu­ viai keršydavo įsiverždami ir naikindami ordino kraštą. Tačiau Lietuvos Istorija. atsivarydavo bandas gyvulių ir atsivesdavo dau­ gybę belaisvių. ir svečiai išvažinėjo nieko neveikę. nes jis valdė pavojingiausią ir priešo dažniausiai puolamą sritį. Tada kryžiuo­ čiams buvo atėję į pagalbą daugybė vakarų Europos riterių. kuriam dažnai čia padėdavo ir Al­ girdas. to­ dėl griebėsi kitokios taktikos. lietuviai skubė­ davo pasislėpti miškuose. T o ­ dėl du vyresnieji broliai. tapusio di­ džiuoju Lietuvos kunigaikščiu. dažnai net jie abu buvo laikomi visos Lietuvos valdovais. kuris tvarkytų visos valstybės politiką ir pajėgas. Viso nepasisekimo kaltininkas.rėti. Tačiau niekas iš vyresniųjų brolių nenorėjo klausyti jauno ir silpno Jaunučio. Apskritai abu broliai per visą savo ilgą amžių gyveno didžiausioje santaikoje (tarp jų nebuvo kilusio jokio nesusipratimo). atiteko Algirdui. Nedideli jo kariuomenės būriai iš pasieninių pilių staiga įsiverždavo į Lietuvą ir. Bet ordino magistras. Algirdas ir Kęstutis. Ir čia reikėjo visos Lietuvos jėgų. kai buvo nuo sosto pašalintas Jaunutis (1345 m. Kęstučiui iš Trakų buvo visai netoli Vilnius. 2. skubiai grįždavo į savo pilis. Algirdas. sustaikino su broliais ir grįžo į Zaslaulį. Kęstučiui būtų buvę sunku atsispirti. Netikėtai užėmęs Vilnių. kaip į visos Lietuvos valdovą. Jaunu­ čiui buvo duota Zaslaulio kunigaikštystė. nes vienam Liu­ bartui būtų buvę sunku atsilaikyti. jis pasikvietė Algir­ dą ir užleido jam valdyti visą Vilniaus kunigaikštystę. Bet iš tikro didžiuoju kunigaikščiu buvo Algirdas.) kilo karas. o visa kita liko. Tuo tarpu Algirdas su didele kariuomene įsiveržė į Livoniją. iš kur tykodavo užpulti kryžiuočius. kurs buvo pa­ bėgęs į totorius prašyti pagalbos. kad buvo pasklidę žinių. susitarė jį pašalinti ir paimti valdžią į savo rankas. kad dideliu žygiu iš karto vis tiek negalės pavergti Lietuvos. vienas antram padėdavo. Be to. o 80 Kęstutis buvo tik jam artimiausias brolis. kad Lie­ tuvai reikia vieno autoritetingo valdovo. Todėl nenuostabu. patys iš visų pusių supuolę juos išžudydavo. bet greit ir tas nusileido. svarbiausią vaidmenį vaidino Kęstutis. kuris su Gedimino sūnum Liubartu buvo vedę po Voluinės kunigaikštytę ir valdė po dalį Voluinės. O momentas buvo labai svarbus: tuo metu smar­ kiai padidėjo ordino puolimai.). jų tarpe buvo net Čekų ir Vengrų karaliai. kaip visos Lietuvos valdovas. buvo ap­ gulęs net Rygą. Kovų pobūdis. Ordinas dėl tokio savo žygio netvėrė pyk­ čiu. 6 81 .

O tas pasikei­ tė daugiausia dėl to meto lietuvių vado. kaip su valstybe. kad nuo 1345 iki 1377 m. kada būdavo suruošiama net po 8-tą lygių į Lietuvą. jis nuolat kovojo. ir kryžiuočiai žūva išbadėję nuo šalčio. Kiekvie­ na šalis norėjo išlaikyti savo ir sunaikinti priešo pilis. Tuo būdu bent po vieną kartą buvo išgriautos tiek vienų. Tokie žygiai tuomet būdavo tarsi pramoginė medžioklė.). kryžiuočiai nuo Nemuno buvo užpuolę Lie­ tuvą net 70 kartų. Lietuviai sunaikino paruoštas maisto atsargas. nes kai kuriuose vokiečių kraštuose kiekvienas garbingas riteris laikė pareiga nuplauti lavo kardą pagonių kraujyje. per tą laiką. užšalus vandenims. buvo ruošiama dar daufybė kitų. 82 . Kosako pav. lyg į kokias pramogas. Žodžiu. y. o iš Livonijos užpuolė apie 30 kartų. Kariavimo būdas jau pakitėjo. kfti kurie svečiai būdavo keliami į riterius ir t. ordino puolimai vis dėlto buvo daug dažnesni. to meto Europos riteriai buvo kviečiami. Todėl nuo jo laikų ordinas pradeda traktuoti Lie83 Kryžiuočiai grįžta iš nelaimingo žygio.ui dėl šitų kautynių kariaujančių valstybių sienos beveik ne­ sikeitė. Antai žinoma. Atsi­ lygindami. Bet be šitų dviejų.t. kurių buvo laikomasi vakarų Europoje. Kryžiuočiai su Lietuva jau skaitėsi. Šitie nereguliarūs žygiai dažniausiai būdavo ruošiami tada. y. Kęstučio. O atvykdavo jų apsčiai.. reguliariai pasikartojančių žygių. Jis buvo labai sąžiningas. Nemuno pakrantėje ėjo nuolatinė kova dėl pilių. negu lietuvių. ( J . griežtai laikėsi duotojo žodžio ir buvo įgijęs pagarbos net ordino riterių tarpe. Algirdo valdomoji Vilniaus sritis susisiekė tik su livoniške or­ dino šaka. kai iš Vakarų atvykdavo svečių. Tuo būdu Kęstutis buvo Lietuvos gynėjas nuo vo­ kiečių. ir karas jau nebebuvo vien skerdynės: jau buvo laikomasi tam tikros karo etikos. o į Livoniją tik 11. Ordinas gebėjo kasmet suruošti j Lietuvą ne mažiau. t. kai Algirdas buvo didžiuoju Lie­ t u v o s kunigaikščiu. tik daug rečiau: tuo metu į vakarus jie padarė 31 puolimą.pirmu atveju buvo naudojamasi patogiu keliu. Mat. kariauti IU lietuviais. tų kariavimo papročių. dažniausiai rugpiūčio mėnesį. taurus. t. iš kur daugiausia buvo puolami lietuviai. kaip du žy­ gius: vienas paprastai būdavo sausio ar vasario mėnesi. nes jis valdė kaip tik visą Prūsų ordino pasienį. lietuviai irgi puldavo kryžiuočius. tiek kitų visos pilys. Kęstučio vaidmuo kovose. Tai i. Taigi dėl šitų svečių ordino žygiai į Lietuvą būdavo labai dažni. Yra buvę metų. nuopelnų. o antras — vasaros gale. «> antru atveju buvo naudojamasi vasaros sausra. Jie būdavo iškilmingai itliekami:saugiose vietose svečių garbei būdavo ruošiamos puotos. Visa kovų su ordinu našta pir­ mučiausia gulė ant Kęstučio pečių.

o iš ten grįžo į Lietuvą. Ordinas tuo be galo apsidžiaugė. kaip į naikintinus. tik nuo Kęstučio ir Algirdo laikų tarp ordino ir Lietuvos susidaro normalūs dviejų kariaujančiųjų valstybių santykiai. Čia abi pusės turėjo daugybę savo pilių. tiek į jos valdovus ordinas žiūrėjo. Ne­ atimdavo jam proto laimėjimai. 85 . išgriaudavo ne tik Ragainės. ypač Bajerburgas. Žo­ džiu. Strateginiu atžvilgiu ši vieta buvo labai svarbi. Kęstutis buvo tikras karys. kai būdavo gabenamos patrankos ir pilių griauna­ mieji pabūklai. Di­ desnieji žygiai. Kęstutis paspruko iš Marijenburgo ir nuvyko pas savo žentą. Persiren­ gęs Alpio atneštais kryžiuočio drabužiais. muno vagas. Tačiau ordinas jas vėl atstatydavo. Stipriausia lie­ tuvių pilis buvo Kaunas. Tačiau Kęstutis neilgai tebuvo nelaisvėje. kaip valdovus valstybės. Po vieno žygio jis tuojau ruošdavo kitą. Lietuviai taip pat dažnai įsiverždavo giliai į ordino kraštą. padarė daugybę užpuolimų. saugojo Neries ir Ne84 o to ip 40 ep >p IOC *ni Lietuvių ir kryžiuočių kovų laukas X I I I — X I V amž. Bet sunaikintos pilies vietoje atsiras­ davo nauja. kryžiuočių pilys buvo statomos paprastai greta. įsiveržę į vieni kitų krašto gilumą ir sudeginę pilis. pasiekdavo net Karaliaučiaus apylinkes. Tokiais žygiais būdavo tik sunaikinamos pilys ir apylinkės. Kaip matyti iš žemėlapio. Marijenburgo pily kalinamam Kęstučiui buvo duotas patarnauti kryžiuočių išauklėtas lietuvis Alpis. ir jam pagaliau pasisekė sunaikinti pilį.). nega­ lėdavo ilgiau laikytis. Ordinas daugelį kartų buvo ją puolęs. tikras savo krašto gynėjas. jaunystėje pate­ kęs jiems į nelaisvę. Dažnai ordino kariuomenė įsiverždavo giliai į Žemaičius arba į Aukštaičius (čia pasiekdavo Ukmergę. Todėl Kau­ no pilis saugojo kelią į Aukštaičių gilumą. Keletą kartų ordinas buvo apgu­ lęs net Vilnių. nei ordinas nei lie­ tuviai. Mozūrų kunigaikštį. Bet dažnai kovos ei­ davo ir krašto gilumoje. sučiupęs magistrą. ke­ letą kartų net sugriovęs. Dalis čia pažymėtų lietuvių pilių trumpą laiką testovėjo.tuvos kunigaikščius. kurį pirmą kartą buvo pastatęs Livonijos ordinas (ta senoji pilis buvo sugriauta tuojau po didžiojo Durbės mūšio). žmonių vardo nevertus pagonis. Ordinas. kur buvo ordino ir lietuvių pilių tinklas. o drąsos — nepasisekimai. norėdamas šį svarbų punktą užgrobti. — taip ji kurį laiką buvo vadinama XIII amž. turinčios teisę gy­ vuoti. saloje arba kitoje Nemuno pusėje. Ji visose šitose kovose suvaidino labai svarbų vaidmenį. Upytę ir Vilniaus apylinkes). paprastai būdavo atliekami upėmis. Šis ir padėjo Kęstučiui pabėgti. Grįžęs padėkojo magistrui už gerą lai­ kymą Marijenburge ir ironiškai pažadėjo. Vienam mūšy jis buvo nu­ trauktas nuo žirgo ir pakliuvo kryžiuočiams į nelaisvę (1361 m. Kovų su ordinu vieta dažniausiai būdavo Nemuno pakran­ tės. Daug kartų buvo sudegintos ir ordino pilys. Jis taip pat atsistatė kadaise sugriautą Marijenburgą ir Jurbarką. žemiau Neries įta­ kos.). Karščiausios kovos ėjo Nemuno žemupy. bet ir tolimesnes pilis. prieš lietuvių pilis. jį daug geriau laikyti. Ligi tol tiek į visą Lietuvą. Po to jis greit vėl pradėjo kovas su ordinu. (Veliuona čia pažymėtoji Junigėda. ir lietuvių atramos punktas liko tik netoli Kauno Neries pakrantėje buvusi Eigulių pilis.

atsilaikė net keletą savaičių. kad lietuvių žuvę net 10.000. Keršydami už tai. Kitais me­ tais kryžiuočiai nugriovė dar tą nebaigtą pilį ir jos vietoje pastatė savo pilį — G o t e s v e r d e r į . Tuo būdu kiek laiko Kauno apylin­ kėje nebuvo jokios pilies: nei lietuvių nei ordino. Jai trūko net maisto. Po kelerių metų Kęstutis ją sugriovė (1369 m. į vakarus buvusias. Bet įgulos vadas. Kryžiuočiams pavyko pasprukti. nuklydo į Aukštaičius ir pasiekė Žiežmarius. pavadintą N a u j u o j u K a u n u . kad atvykę Algirdas su Kęstučiu nedrįso gelbėti apgultos pilies: per maža jie turėjo jėgų. Ordinas vėl buvo ją atstatęs. Lietuvių galėjo dalyvauti mūšyje ne daugiau. Po to ordinas ėmė skelbti. Po nelaimingai pasibaigusio kry­ žiuočių žygio į Lietuvą 1345 m. Kai jo karių teliko 86 Kauno pilies griuvėsiai. kaip 1. Sugriovę pilį. Kryžiuočių buvo tiek daug. Surinkę daug kariuomenės. Mūšis įvyko prie S t r ė v o s upės. tai būtų buvusios sunai­ kintos visos Lietuvos pajėgos. ir kryžiuočiai būtų galėję sumuštus lietuvius persekioti. broliai traukė at­ skirais keliais. kryžiuočiai Kaune nepasiliko. Algir­ das. Ji buvo jau nebe toj pačioj vietoj.jų laimėjimas buvęs nepaprastai didelis. Algirdas su Kęstučiu 1370 m. persikėlęs per Nemuną. o kita dalis. viso 800 karių. matyda­ mas. o mūšyje dalyvavę 40. Strėvos mūšis 1348 m. Atsilygindamas už tuos užpuolimus. tačiau nepajėgė ir pakliuvo į nelaisvę. Kauno sugriovimas 1362 m. Pilies įgula buvo negausinga ir nepasiruošusi ilgam apgu­ limui. Kęstučio sūnus V a i d o t a s . kaip kad skelbė ordinas. suruošė didelį žygį į Lietuvą. Sunaikinę Kauną. bet.. Be to. 8 dienas naikinusi kraštą. kad kryžiuočiai sugebėjo pasprukti.000! Laimė­ jimui atminti ordinas pastatė net du vienuolynus (Karaliaučiuje ir Vėluvoje). kaip ir Strėvos mūšį. Magistro įsakymu. buvo svarbus vokiečių ordino laimėjimas. kad taip giliai į Lietuvą įsiterpusios pilies nepajėgs išlai­ kyti. O paskelbti pasauliui apie didžiausią lai­ mėjimą kryžiuočiams buvo naudinga: tatai imponavo Europos riteriams ir daugiau jų viliojo į talką ordinui.000 žmonių. traukė per šiaurines ordino žemių sritis į Karaliaučių. o gal net būtų bandę kai kurias pilis užimti. žiemą prie Kauno atvyko ir Livonijos ordino kariuomenė.000 kariuomenės anais laikais neturėjo ne tik Lietuva. su­ ruošė didelį žygį. kryžiuočiai netru­ kus sugriovė Panemunėje visas kitas. ir lietuviai ten ėmė statyti kitą pilį. Kauno užpuolimą suruošė Prūsų ordinas. Veliuonos apylinkėje ordino kariuomenė įsiveržė į Žemaičius ir. o Kęstutis iš Palenkės įsiveržė į Galindą ir taip pat skubėjo Karaliaučiaus link. Bet iš tikro laimėjimas buvo tik išpūstas: 40. lietu­ vių pilis. lietuviai nusiaubė ordino kraštą net du kar­ tus (1347 m. tuojau būtų suruošęs naują žygį ir užėmęs kraštą. bet nė viena Europos valstybė. Rūdavos mūšis 1370 m. niekas negalėtų per kelias dienas tiek kariuomenės nė surinkti. kurį jis taip pat plačiai išgarsino Europoje. Dalis grįžo atgal. ordinas 1348 m. Jei tat būtų buvęs toks didelis laimėjimas. persiskyrė į dvi dalis. kad. jis bandė prasimušti pro apgulusių kryžiuočių eiles. tik 36. Pakeliui sutinkamos ordino 87 . patsai ją sudegino. ker­ šydamas Kęstučiui už pabėgimą iš nelaisvės (1361 m. tai tiksliai nežinoma nė jos vieta). Be abejo. Jie buvo paketinę sunaikinti Karaliaučių. kai ordino išdavikas pasirodė esąs patsai magistras. Iš tikrųjų laimėjimas buvo tik toks.).Didesnių mūšių su ordinu buvo tik keletas. bet Nemuno saloj (kadangi dabar ten jokios salos nebėra. ordinas būtų nedavęs atsigauti lietuviams.). Grįžtančiai kariuomenei pastojo kelią Algirdas su Kęstučiu. 1362 m. jokių didesnių padarinių jis neturėjo.).

Čia ordinas surinko didelę kariuo­ menę. Jam valdant ordinas sunkiai kovojo. kaip patogiausio strateginio kelio: gilyn į kraštą jie nė kiek nepasistūmėjo. Mūšis įvyko ties R ū d a v o s bažnytkaimiu. kryžiuočių ordino magistras (1351 Kęstutis su Algirdu. jis buvo pasiekęs net Vilnių ir Trakus. nepajėgdami paimti pilių. Vyttutas tuo tarpu buvo sunaiki­ nęs jų atgaliniam kely paruoštą maisto atsargą. Jogailos ir Vy­ tauto laikais jam tatai buvo pa­ Vinrichas von Kniprodė. Tada ordinas jau dažnai tapda­ vo kurio nors Lietuvos kuni­ gaikščio sąjungininku. Santykiai su ordinu Algirdo gyvenimo pa­ baigoje. jis dabar vėl kitaip atrodo. nes jie netrukus galėjo iš naujo pradėti savo puolimus. ptdare su ja sutartis. Iš to ordinas suprato brolių planą ir [sakė visų pilių įguloms sku­ bėti gelbėti Karaliaučiaus. Vytenio ir Ge­ dimino laikais ordino pilys Nemuno pakrantėje siekė tik Du­ bysos žiotis. o Vilniuje Algirdas pasikvietę kryžiuočių vadovybę. bet tai tebuvo kova dėl Nemuno vagos. prasidėjo jau kitokio pobūdžio santykiai. Bet 1377 m. tuo bū­ du ruošdamasis galutinai pa­ siekti savo tikslą. Tiesa. kaip apie di­ džiausią savo laimėjimą. ant tų pačių pa­ matų 1835 m.pilys buvo paliekamos. Pagaliau ir Kauno pasiekimas buvo tik laikinis kryžiuočių laimėjimas. Kryžiuočiai ėmė trauktis. ir jų kariuome­ n ė j e kilo badas. Kęstutis atsitraukė pirmas. Jame žu­ vo patsai ordino kariuo­ menės vadas — maršal­ ka. Ordino kariuomenė bu­ vo nepaprastai didelė Iutis.000). iš viso tebuvo sugriauta tik viena pilis. jam sugriuvus. 1870 m. Ordinas ir apie šį mūšį skelbė pa­ sauliui. užgrobti Žemaičius ir sulieti į vieną abi savo valstybes. ir iš didelio fcygio savo kraštą pasiekė vos maži išbadėjusios ir sušalusios jų kariuomenės likučiai. tačiau išlaikė pasiekė aukščiausią klestėjimo vakaruose tą pačią tėvo paliktą laipsnį. o atsilikęs Algirdas buvo pri­ verstas kautis. tačiau kryžiuočiai vis dėlto nesitraukė. Rūdavos mūšio paminklas. Vėliau. o trečia naikino kitas Lietuvos sritis. Tada KfStutis su sūnum Vytautu pradėjo su jais partizanišką karą. sieną. dar nespėję susijungti. Tačiau lietuviai vis dėlto turėjo atsitraukti. prieš pat Algirdo mirtį. Algirdas su Kęstučiu. Vilniaus sostą užėmus Jogailai. Po Rūdavos mūšio ordinas kelerius metus neruošė jokio di­ desnio žygio. t. sisekę nors trumpam laikui.. y. Tačiau tatai nebuvo di­ delis smūgis lietuviams. Kad lengviau galėtų išmisti. kad ir — 1382 m. trys komtūrai (pilių bei sričių viršininkai) ir daugybė riterių. Tai buvo paskutinis susi»lu rimas su ordinu Algirdui te­ begyvenant. ji ėjo pasi­ dalinusi į 3 grupes. Žuvusiam maršalkai Schindekopui pamin­ klinis kryžius buvo pastatytas tuojau po mūšio.). Viena grupė pasiekė Trakus. Trakuose Kęs88 89 . buvo šis pastatytas. Kęstučio ir Vytauto būriai puolė kryžiuo< u i s kur galėdami. (kronikos jos priskaito net iki 12. ėmė trauk­ tis. jie naikino miestus ir apylinkes. trečią kartą atnaujintas. o Algirdo ir Kęstučio laikais pasiekė Nerį. kita apgulė Vilnių.

o nuo Aiviekstės upės intako — ana­ pus Dauguvos esanti Latgala. o norėdamas pakenkti ordinui. — kad būtų grąžintos visos žemės anapus Ne­ muno iki Priegliaus ir Alnos upės. Algirdas. Buvo ne kartą ten nuvykęs ir Algirdas. tai panoro jos gauti ir Kazimieras. Kęstutis su Liubartu tuojau išvarė lenkų įgulas iš Voluinės pi­ lių. kad daugumas ordino užimtų žemių būtų grąžintos Lietuvai. bet sustojo pakeliui pas kryžiuočius. 4. kariaująs su lietuviais dėl Voluinės. kurios didelę dalį valdė Kęstučio ir Algirdo brolis Liubartas. Lietuvos santykiai su rusų kraštais Algirdo ir Kęstučio laikais Gediminas laikė save „daugelio rusų" valdovu. Tad ordinas pasiliko kur buvęs. Lietuvos interesus čia gynė L i u b a r t a s . kurią taip pat tykojo pagrobti lenkai. Kadangi ordinas gaudavo iš Vakarų paramos prieš lietu­ vius. Kazimierui Di­ džiajam mirus. T i k pradėjęs kariauti su lietuviais. Tačiau niekas negalėjo priversti ordiną išsikelti kitur. pareikalavo. Algirdas paėmė į savo valdžią dar P o d o l ę . Be to.3. Tada jie būtų nebegalėję toliau kariauti. kad Lietuvai pasiūlytų krikštytis patsai popiežius ir imperatorius Ka­ rolis I V . paskui — visas Kuršas ir visas kairysis Dauguvos krantas. Imperatorius parašė Algirdui ir Kęstučiui laiškus. Tad L i e t u v o s v a l d o v a i p a r e i k a l a v o a t i d u o t i j i e m s b e v e i k v i s u s lie­ tuvių giminių gyvenamuosius kraštus. Nė po vieno. Bet kadangi tai bu­ vo visos valstybės interesai ir kadangi Lenkija taip pat grėsė Kęstučio valdomajai Palenkei. savo žygio jie nereikalavo krikštytis. ir imperatoriui būtų buvę nenaudinga panaikinti galingą ir tuo metu klestėjusią valstybę. kad jų reikalavimas buvo teisingas. su ja bu­ vo net padaryta sąjunga prieš ordiną (Lenkai tada kovojo su ordinu dėl Pamario). Tuo pat metu nutrūko jo sąjunga su Lietuva. Tada imperatorius išsiuntė į Lietuvą savo delegaciją. atsisakęs nuo Pamario. Tuo būdu žuvo krikšto klausimas. 5. padarė su ordinu taiką. kuris įtikino impera­ torių. tai pasidarė net Lietuvos priešas: dėdamasis Voluinės kunigaikščių įpėdiniu. net gana sėkmingo. Voluinę Liubartas vis dėlto atlaikė. Derybos dėl krikšto 1358 m. ėjusios net keletą dešimtmečių. nes Lietuvos krikštas būtų pakirtęs šaknis jų egzistencijai. prašydamas skelbti kryžiaus žygius. tai Liubartui į pagalbą ateidavo ir broliai. nes šis būtų jo neklausęs. Vos tik Kazimieras pasitraukė iš kovų lauko. Lenkijoje ilgai nebuvo nuolatinio valdovo. O kai jis savo dėmesį atkreipė į rytus ir į pietus. būtų nebegalėję šauktis iš Europos kryžeivių. neatsisakydami krikštytis. Dėl Voluinės ir prasidėjo kovos su lenkais.). ėmė rūpintis ir Lietuvos krikštu. Be to. bet dažniausiai nuvykdavo Kęstutis. Abu kunigaikš­ čiai pasiuntė pas imperatorių į Niurnbergą vieną savo šeimos narį (greičiausiai Kęstučio sūnų Patriką). visą laiką buvo aktualus Lietuvos krikšto klausimas. Tada Kazimieras ėmė rūpintis. jis siekė užimti Voluinę. Lietuvos kovos su Lenkija dėl Voluinės žemių Gedimino laikais santykiai su Lenkija buvo geri. Prasidė­ jus deryboms. o Algirdas pareiškė: „ V i s a R u s i j a t u r i p r i k l a u s y t i L i e t u v a i". Algirdas su Kęstučiu. Lietuvos krikšto klausimas Algirdo ir Kęstučio laikais Einant kovoms su ordinu ir su Lenkija. ir abiejų vokiečių valstybių sujungimo klausimas būtų žuvęs amžinai. Priešingai. Bet karalius Kazimieras Didysis. sumušęs totorius. ir vėl prasidėjo karas. Bet Kęs90 1 učio pažadas buvo duotas sunkaus karo metu. kad Lietuva tikrai krikštysis. jie pareikalavo. tuo­ met Lietuvos sienos buvo dar toliau praplėstos. jis jau nebebuvo daugiau keliamas. O kai. iš tikro jis nė neketino krikštytis. jis buvo im­ perijos narys. Ji turėjo baigti derybas dėl krikšto. 91 . o Lietuva pasiliko pagoniška. Bet ir panorėjęs impera­ torius būtų negalėjęs iškelti ordino. Kryžiuočiai Europoje dė­ josi oficialiais Lietuvos krikštytojais. kad kryžiuočių ordinas išsikraustytų iš Pabaltijo ir persikeltų į Rusijos tyrus ginti Europos nuo totorių. siūlydamas krikštytis. bet iš tikro jiems rūpėjo tik kraštą pavergti. Tebegyvenant Algirdui su Kęstučiu. Jis irgi kreipėsi į popiežių. Popiežius pažadėjo Kęstučiui už tai karaliaus karūną. Aišku. Delegacija neat­ vyko į Lietuvą. Prahos arkivyskupo Ernesto vado­ vaujamą. jis gavo Kęstučio sutikimą krikštytis ir tatai pranešė popiežiui (1349 m. kurio valdomosios sritys buvo Lietuvos rytuose.

nustelbusi Tverę. Turėdamas daugybę kitų reikalų. Rževas. Rusijoje Al­ girdas tęsė savo tėvo politiką. dabartinių ukrainiečių srityse. jis vedė T v e r ė s kunigaikščio seserį Julijoną. Abiejose respublikose kunigaikščio val­ džia buvo labai silpna: jis tebuvo tik karo vadas. kuri. Rusija tada dar buvo nesustiprė­ jusi: visi kunigaikščiai dar tebepripažino totorių valdžią ir mokėjo jiems duoklę.itįduotos valdyti Algirdo sūnums ar brolėnams. tačiau į jj vis dar kišos totoriai. Bet Rusijos šiaurėje jau buvo iškilusi Maskva. Todėl ten. jis irgi susidūrė su sustiprė­ jusią Maskva. Čia jis užėmė visas Dniepro ir Desnos upyno kunigaikštystes — B r i a n s k ą . Todėl Algirdas siaurėjo turėjo daug sunkumų. o pačios kunigaikštystės buvo silpnos. palik­ damas Kęstučiui rūpintis santykiais su ordinu ir su Lenkija. Bet užtat daug geriau Algirdui sekėsi į pietus nuo Smolensko. N a u miestų respublikas. kurie čia su­ kūrė savo atskirą kunigaikštystę. 6. Taigi Podolė. kad Maskvai susiduriant su Lietuva. T r u b č e v s k ą .kaip tik rūpinosi rytų sienomis ir santykiais su rusais.i u 1 i s ir šiaurinės Smolensko kunigaikštijos žemės (Toropocas. Pats Smolenskas išgyveno nepriklauso­ mas dar ikį Vytauto. visi rusų kraštai turėjo pri­ klausyti vienam metropolitui. be jokio leninio kunigaikščio. Todėl Algirdas 1362 m. ban­ dė ta priklausomybe atsikratyti. ne visada paklusnią didžia­ jam Lietuvos kunigaikščiui: turėdami daug reikalų su Lenkų karaliais. Kijevas priklausė Lietuvai jau Gedimino laikais. Algirdas negalėjo viso savo dėmesio skirti Rusijai. Jis buvo net kelis kartus priėjęs prie Maskvos vartų. suruošė į tas sritis žygį. Nors atskiro Lietuvos pravosla­ vų metropolito paskyrimui ypatingai priešinosi Maskva. Aišku. būdamas jo valstybėje. sumušė totorius ties Mėlynaisiais Vandenimis ir paėmė K i j e v ą į savo valdžią. jie kartais ir šiems pasiduodavo. Bet po Algirdo mirties Lietuvai teliko tik vienas M s t i s92 I . Ji buvo atiduota Karijoto Gediminaičio sūnums. kuris apsigyveno Kijeve. Daug lengviau jam buvo veikti pietuose. Netrukus iš totorių buvo atimta ir P o d o l ė . Nors ir kliudė Maskva. Rinkdamas į savo valdžią centrinės Rusijos kunigaikštystes. tačiau iki Vytauto laikų sudarė kaip ir atskirą. O kai Smolenskas. Pravoslavų metropolijos įkūrimas. Tuo tarpu iškilusi Mas­ kvos kunigaikštystė šituo atžvilgiu turėjo pirmenybę. kur tik totorių valdžia buvo stip­ resnė. o į jo vietą pasodintas Algirdo sūnus Vladimiras. Kadangi tuo metu Tverė varžėsi su Maskva dėl įtakos. Nukariavimai pietuose. tačiau didžiojo kunigaikščio sritis buvo likusi 93 . Algirdas buvo nusista­ tęs suimti į savo valdžią visą Rusiją. Pagal senąją tradiciją. kunigaikščius daž­ niausiai pastatydavo Algirdas (paprastai jais pastatydavo savo sūnus ir giminaičius). Tačiau tų miestų pasirinkimas lietuvio kunigaikščio rodė jų gerus santykius su Lietuva. Senasis kunigaikštis buvo pašalintas. Naujų žemių užėmimas šiaurinėje Rusijoje. kad būtų atgaivinta Kijevo me­ tropolija: tada metropolitas. Todėl Algirdas ėmė rūpintis. nors ir buvo lietuvių kunigaikščių valdoma. tai Algirdui teko net kelis kartus padėti savo svainiui prieš Maskvą. tačiau paties miesto nepaėmė. Algirdo ir Kęstučio valdymo charakteristika Nors Algirdas su Kęstučiu po tėvo mirties turėjo nemažas kunigaikštystes. Bet užtat jo darbo vaisiais vėliau pasinaudojo Vytautas. t. nebegalėtų jam kenkti. y. Be to. Bielaja). kur tekdavo susidurti su galinga Maskva. Bet jam čia daug kliudė ta aplinkybė. S i e v e r s k ą ir kt. joje gyveno nuo totorių iš Kijevo pabėgęs visos Rusijos pravo­ slavų metropolitas. tačiau Algirdas vis dėlto laimėjo: Konstantinopolio patriarchas pa­ skyrė Lietuvai atskirą metropolitą. jam gana sunkiai sekdavosi. o ypač Pskove. Visos tos kunigaikštystės buvo . kad jisai buvo pagonis. K a r d o Algirdo įtaka šiaurėje siekė net P s k o v o ir D. N a ug a r d ą . kurią jie valdė patys. Algirdo laikais ji dar daugiau priklausė Lietuvos. susidėjęs su Maskva. tačiau abiejose tose respublikose. Lietuvos valstybės mažai tepriklausomą kunigaikštystę. rungčiomis su Lietuva rinko smulkesnes kunigaikštystes į savo valdžią. Norėdamas turėti sąjungininką prieš Maskvą. Algirdas kai kuriuos jo miestus atėmė iš Smolensko kunigaikščių ir tiesiogiai prijungė prie Lie­ tuvos. S m o l e n s k o kunigaikštystė taip pat buvo patekusi į Lie­ tuvos įtaką dar Gedimino laikais. metropolitas savo tikinčiuosius nuteikdavo Lietuvos nenaudai.

klausys dėdės ir draugiškai gy­ vens su jo sūnum Vy­ tautu. 1377 m. matė. Kęstutis valdė Trakus nuo pat jaunystės. Visuomet buvo nuoširdus ir atviras. Susitarę. bet tie. kurie gimė Vilniuje. gerb­ damas brolio atminimą. Pasidalinę sritis. Daugumas jų. Susidarius normaliems Biustas jo marmurinės statulos antkapy. kad vargiai pa­ vyks išvaryti ordiną iš Pabaltijo. kurių turėjo net 12. negu Algirdo). su­ prato. tapdamas didžiuoju kunigaikščiu. Jogaila. surusėjo. Algirdo įpėdinis Jogaila ir jo politika Naujoji Lietuvos politikos linkmė. jis tikėjosi. Ypatingai jis gerbė nar­ sius ir taurius riterius. Čia jis nežinojo jokių kompromisų. buvo pagonys. buvo neblogas ir karys. reikalinga jo žmonos dvarui. apie 25 m. gyvendami tarp rusų. kad Jogaila ne­ norėjo eiti tėvo ir dėdės pėdomis. jie padarė perversmą ir paėmė vals­ tybės vairą į savo rankas. Jaunystę Užrašas: SĮigillum] Kynstutte praleido rusų kraštuose. 1. Kęstutis. — žodžiu. ordino viršininkų tarpe turėjo gerų bičiulių. prekybos keliai pasidarytų Lietuvai daug lais­ vesni. bet ir katalikų bažnyčios. Tai buvo grynai lietuviškas kraš­ tas. miręs. Tačiau jis Kęstučio antspaudas. kuria ėjo Hanzos varomoji prekyba. Tuo tarpu visa Kęs­ tučio šeima liko grynai lietuviška (Kęstučio palikuonys išmirė daug anksčiau. Bet pasirodė. jų manymu. 1345 m. mirdamas Al«irdas savo įpėdiniu paskyrė sūnų Jogailą. buvo lin­ kusi su juo derėtis ir daryti visokias sutartis. santykiams. kad Jogaila va­ rys tėvo politiką. kuni­ gaikščių šeimų ilgai išliko pravoslaviškos. Visi jo vaikai.Jaunučiui. — ir patsai Kęstutis buvo įkūnėjusi lietuvybė ir uoliausias pa­ goniškosios Lietuvos gynėjas. prekyba pagyvėtų. valstybė laimėtų ne vien tuo. Jogailai pripažino Vilnių ir didžiojo kunigaikščio titulą. Prieš Dux + De + Tracken. jis buvo sudegintas ant laužo Vilniuje ir palaidotas pagonių papročiais. valdė Vitebską. tikrai buvo idealus karys — riteris. buvo krikštyti rytų Bažny­ čios apeigomis. vienas antram padėdami. Politinė krizė Lietuvoje 1 3 7 7 — 1 3 8 4 m. kad liautųsi karai. Karuose su ordinu buvo taurus. iš Algirdo kilusių. todėl buvo linkusi rasti su ordinu kokį nors modus viven­ di. su kuriuo kartu augo ir draugavo. sugebėjo ne tiktai apsau­ goti tėvo palikimą. To meto jaunoji kar­ ta. Nukariautus rusų kraštus Algirdas dalino paprastai savo sūnums. kad gautų nemaža naudos ir ekonomiškame gyvenime. Mat. Krokuvos Katedroje. bet dar ir tuo. Tačiau jis nebuvo užsispyręs pa­ gonis fanatikas: jis niekuomet ne­ jautė neapykantos krikščionims. III. 95 94 . 1377 m. Iš vi­ sų Gedimino sūnų jis buvo visų gudriausias politikas. Ir pat­ sai Algirdas buvo pagonis. Jo abidvi žmonos buvo rusės. nusižiūrėjusi į amži­ nas kovas su ordinu. Jam priklausė vokiečių ordino pasienio sritis. kaip brangiai atseina Lietuvai tos kovos. gimę Vitebske. Kitoks buvo Algirdas. ordinas buvo atkirtęs Lietuvą nuo Baltijos jūros. susi­ taikinus su ordinu. ir kraštas galėtų ekonomiškai kilti. Ir daugelis vėlesnių. bet ir toli praplėtė valstybės ribas. juodu gyveno tikrai broliškai. Tačiau religi­ niu atžvilgiu jis buvo tolerantas: Vilniuje buvo ne tiktai pra­ voslavų bažnyčia.

tačiau neiširo ir Jogailai sudarė nuolatinį pavojų. nukreipta prieš dėdę. ji buvo pasirašyta tyčia tam reikalui suruoštoje medžioklėje. ir pritarė Kijevo valdovas Vla­ dimiras. Tad jam teko ieškoti kitokios paramos. Į medžioklę buvo pa­ kviestas ir Vytautas. T r a k u o s e buvo padarytos 10 metų paliaubos. Mat.). Andrius. Sutarty net nu­ matyta. Tada Jogaila susidėjo su totoriais prieš Maskvą. pabėgęs į Maskvą. Vytautas. Tačiau Maskvos ku­ nigaikštis Dimitrijas. Prie Andriaus prisidėjo dar brolis Dimitrijas. kad Jogaila galįs būti priverstas žygiuoti tarsi į pagalbą Kęstučiui. taigi ordinas galėjo jas pulti. Kad jšis nieko nesuprastų. Tuo būdu Jogailai nepasisekė pakenkti koalicijai. Jogaila neturįs tiktai kautis su kryžiuočiais. Pagaliau 1380 m. 7 cyj . kartu augęs ir draugavęs su Jogaila.). Jogailos susitarimas su ordinu. ir tas nesutarimas vis didėjo. kaip puolęs. ir todėl nenorėjo pripa­ žinti jo valdžios. Už tai Vai­ dila buvo pasidaręs klastingu Kęstučio priešu ir kartu su Jogailos jaunesniaisiais broliais. kad Kęstutis trokštąs jį pažeminti. tikėdamasis pasinaudoti ta nesantaika. 1379 ir 1380 m. Briansko valdovas. kuriai priklausė ir Jogaila su Vytautu. bet apie sutartį jis greičiausiai nieko neži­ nojo. kilusio iš žemesniojo visuomenės sluoksnio. esančių Palenkės pasieny. nuo pasirašymo vietos ji va­ dinama D o v y d i š k i ų s u t a r t i m i . Praktiškai tokią politiką varyti pirmasis pradėjo Jogaila. kad Jogaila išleido savo seserį Mariją už dvariškio V a i ­ d i l o s . tad konfliktas tarp jo ir Kęstučio buvo neišvengiamas. nes ji buvo sukilusio Andriaus sąjungininkė. o Lietuva turėjo nepulti or­ dino žemių. Tuo būdu prieš Jogailą susidarė stipri koalicija. kol pagaliau pasiekė savo tikslą. Jogailos pašalinimas iš Vilniaus ir Kęstučio mirtis Jogailos pašalinimas (1381 m. kad Lietuvoje kuo greičiausiai įsivy­ rautų vaidai. ji dar ilgai buvo neveikli. atimti iš jo Vil­ nių. ėmė ruošti koaliciją prieš Jogailą. Jį uoliai rėmė Maskvos kuni­ gaikštis Dimitrijas. kuris visada rėmė kiek­ vieną neramumą Lietuvoje. Kadangi ir po Algirdo mirties ordinas nesiliovė puolęs Lietuvos. ką reikėsią daryti. dar prieš atvykstant Jogailai. kuriam rūpėjo užimti Lietuvos valdomus Pavolgio miestus. Vytautas išvyko į Drohičiną. I Jogailos brolių sukilimas. Kęstutis po Algirdo mirties nesugyveno su Vil­ niaus dvaru. ypač su Skirgaila. vasa­ rio mėnesį buvo pasirašytos paliaubos. sumušė toto­ rius (Kulikovos mūšyje 1380 m. nė nepra­ dėjęs karo. tai ir Kęstutis sutiko taikintis su ordinu. Sutarties nesudarė tik livoniškė ordino šaka. 2. Ji buvo padaryta slaptai. Šioje naujoje sutartyje ne tik išskiriamos Kęstučio že­ mės. sutartys su ordinu. Sutartyje ordinas pasižadėjo ne­ pulti Palenkės (pradedant Gardinu). kai Kęstutis ruošėsi nubausti Jogailą. Jogaila drauge rūpinosi susitarti ir su kryžiuočiais. Todėl. be Kęstučio ži­ nios. Susiderėti su ja buvo ypač svarbu J o ­ gailai. kiek giminių — brolių ir motinos Julijonos — pastangomis. val­ dęs Polocką. nenorėjo tuo tikėti. bet ji aiškiai nukreipta ir prieš patį Kęstutį. įvairiais būdais stengėsi palaikyti šitą įtarimą. Be minėtų sumetimų. Tiesa. Apie Jogailos išdavikišką sutartį Kęstučiui pranešė vienas aukštas ordino narys: matyt. Tuo būdu šita sutar­ tis telietė tiktai pietines Kęstučio žemes. negu Jogaila. Jas pasirašė Jogaila ir Kęstutis. greit turėjo išeiti į aikštę. Jogaila tuo metu buvo išsiuntęs kariuomenę Lietuvos Istorija. Tuo būdu J o ­ gaila pasidarė ordino sąjungininkas prieš dėdę. Kęstutis tuojau patikėjo žinia. Dėdamasis su totoriais prieš Maskvą. ordinas trokšte troško. kad Kęstutis apie ją nieko nesužinotų: joje net numatomas atvejis. Šita sutartis dar gali būti laikoma paprastu Jogailos srities apdraudimu. Kęstutis negalėjo pakęsti. Šita Jogailos sutartis. tačiau karo veiksmų srityse jam galima būti. bet Žemaičiai ir kitos Kęstučio žemės iš jų buvo išskirtos. vyresnieji Jogailos broliai jautėsi turį daugiau teisių tėvo palikimui. atsisakė klausyti Jogailos ir. buvo sudaryta ne tiek Jogailos. Jogailą vertė artintis su kryžiuočiais dar reikalas paramos prieš pavojų jo valdžiai. Jogaila grįžo atgal. — kitaip sakant. įtikinėjo Jogailą. Labai greit vyriausiasis brolis.Todėl jaunoji karta. ir Livonijos ordinas. Vokiečių ordinas. Tuo būdu 1 3 7 9 m. bet dėl to sutartis dar ne­ būsianti nutraukta. kaip kad prieš metus buvo apdrausta dalis Kęstu96 t io sričių. nes jau ir pats įtarė Jogailą. bu­ vo linkusi ieškoti išeities iš karų. žinoma. Bet tais pačiais (1380) metais Jogaila padarė naują nutartį su vįsu ordinu. Jogaila ėmė tartis su Livonijos ordinu vienas.

Tačiau Kęstutis. čia jam dar padėjo atėję į pagalbą kryžiuočiai. o taika su ordinu reiškė laisvos prekybos klestėjimą. Bet. Kaip tik tuo metu. — ypačiai Skirgaila. Paskutinės Kęstučio kovos ir mirtis. nors kviesdamas Skirgaila buvo davęs žodį. paskirtas. ir Kęstutis parsiskubino atgal. šunimis ir arkliais. nes jisai buvo pirmasis. Pirkliams to visiškai pakako. maža tekreipdamas dėme­ sio į rytus. pradėjo kovas su kryžiuočiais. kad jis pats'nusižudęs. kurį valdė jaunystėje jo tėvas Algirdas. tuojau išvyko į rytus. kiek kaltas čia buvo patsai Jogaila. Tačiau Vytautui užtarus Jogailą. Dėl kažin kokių priežasčių mūšio neįvyko. kad jiems nieko blogo neatsitiksią. Jis buvo sudegintas ant laužo su visais Kęstu­ čio mėgtaisiais daiktais. Visuomenei buvo paskelbta. Ypač mieste gyvenę vokiečiai pirkliai palaikė Jogailą. Kęstutį netrukus r. atėjo žinia. Kęstutis su Vytautu nu­ vyko pas Jogailą derybų. Krėvoje iška­ lėjos 5 dienas. jis pasiskelbė atimąs iš Jogailos sostą. po sukilusio Andriaus.įleista. o Vytautą paliko Vilniuje. čia buvo ir Skirgaila. Polocko kunigaikščiu. Kęstutis tuojau pradėjo derybas su kryžiuočiais. Kęstutį iš pradžių pripažino visi. kur buvo ir Jogaila su Skirgaila. Tuo tarpu Jogaila užėmė ir Trakus. Krėvos pilies griuvėsiai. nes ir visuose kituose įvykiuose veikdavo ne tiek J o ­ gaila. Kęstutis buvo nužudytas. Trakai buvo atiduoti valdyti Skirgailai. Kęstučio apsiausta. nes jis žadėjo taiką su ordinu. Surinkę jėgų. Kas buvo didžiojo Lietuvos gynėjo m i r t i e s k a l t i n i n ­ k a s . kad prieš jį sukilo Jogailos brolis. tuojau perėjo į Kęstučio pusę. Visi kiti Jogailos šeimos nariai buvo perkelti į Vitebską.vcžė j Krėvos pilį.). kaip J o ­ gailos dvaro intrygų auka. 99 . Iš visų savo priešų Kęstutis nubaudė tik vieną Vaidilą: jis buvo pa­ kartas. kuris. Vytautas tuomet buvo medžioklėje. Jis. Vilniaus pi­ lis labai greit pasidavė. — išdavimo įrodymą tu­ rėdamas savo rankose. Kęstučio ir Vytauto kariuomenė buvo 98 I-. tebėra neaišku dar ir šiandien. kad pasistengė paslėpti žudikus ir jų nebaudė. Greičiausiai tai buvo kitų darbas. ginklais ir gyvuliais: sakalais. Į Polocką išsiųsta Jogailos kariuomenė. Kęstutis su Vytautu atvyko prie Trakų. sunku pasakyti. čia taip pat atvyko ir kryžiuočių ka­ riuomenė. Jogaila gal tik tiek tegalėjo būti kaltas. Skir­ gailai pasiūlius ir Vytautui pritarus. Kęstutis ne tiktai jį paleido suimtą. kur abudu suėmė. Kęstutį nužu­ džius ypač galima įtarti Skirgailą. Tas pakvietė juos į Vilnių. Jam nesant namie. o jie patys buvo uždaryti kalėjime. kilo vilniečių są­ mokslas (1382 m. Naugardo Sieversko kunigaikštis K a r i ­ b u t a s . nuo dvariškių rankų. Kęstučio valdymas ir Jogailos šalininkų sukilimas. Grįžęs jis bandė atsiimti Vilnių. Be abejo. iš­ girdusi apie perversmą. bet šie tyčia nenorėjo nusileisti. pranešė radęs Kęstutį negyvą. Jogaila dažniau­ siai tebūdavo tik brolių ir savo dvariškių dingstė. todėl jie bematant perdavė miestą Jogailai. bet dar jam davė valdyti Vitebską. tačiau prie pat miesto Jogailos buvo sumuštas ir pasitraukė į Gardiną rinkti jėgų. kiek kiti jo vardu. Todėl. jis žuvo. Radęs sutarties su ordinu raštą. Kęstutis tuojau suėmė visą Jogailos šei­ mą. Vytautas tuojau pra­ nešė tėvui apie įvykius. metęs derybas. Kęstučio lavonas iš Krėvos buvo atvežtas į Vilnių ir iškil­ mingai palaidotas. kada Kęstutis buvo apgulęs Jurbarką. nuvažiavęs į Krėvą.į Polocką.

Tik kai dėl visko buvo susitarta. netvėrė apmaudu. Bet Trakus tuo tarpu valdė Skirgaila. jei jam bus grąžinta tėviškė. sargų nepažintas. susijungęs su J o ­ gaila. Visos šitos derybos ėjo be ordino žinios. Todėl jis pasiūlė Vy­ tautui taikintis.). Vytautas. Jį čia galėjo lankyti žmona Ona. kuria jis atidavė kryžiuočiams Žemaičius iki Dubysos. Persirengęs tarnaitės drabu­ žiais. Marijenburgą — ir Naująjį Bajerburgą. kuri pakreipė Lietuvos valstybės likimą kita vaga — prisidėjo prie krikščioniškosios Va­ karų kultūros. 1383 m. jis ėmė ruoštis naujiems žygiams ir kvietė ten rinktis visus savo šalininkus. Vytautas. Vytautas. Pabėgėlis Vytautas už paramą turėjo priimti visas ordino sąlygas. Pas Vytautą. tad kitos ordino pilys suskubo apsisaugoti. t. pasižadėjo 4 metų būvyje krikštytis. Skirgaila atsiėmė ir Trakus. apie savo valstybės praplėtimą. Vytautas sutiko taikintis ir pripažinti Jogailą di­ džiuoju kunigaikščiu. y. Todėl. privers Jogailą būti nuolaidesnį. išvykdamas kariauti su Jogaila. Bet jis nebuvo sunkiai kali­ namas. Apsigy­ venęs ordino pavestoje N a u j o j o M a r i j e n b u r g o pilyje 100 (prie Nemuno). t. Ordinas dėl to. nes buvo labai nepaten­ kinti Jogaila: mat. Trakus žadėjo atiduoti tada. tai buvo paskutinysis senosios kartos valdovas. 3. kad. Kryžiuočiai greit sužinojo apie jo išdavimą. žinoma. kurią. tada buvusi nužudyta ir senutė Vytauto motina. rudenį toji kariuomenė užėmė Trakus ir apgulė Vilnių. Tam tikslui pasiaukojo jų tarnaitė. Cia visos naujosios epochos centre stovi didysis Kęstučio sūnus. Visi buvusieji Kęstučio ir Vytauto Artimieji plaukte plaukė pas Vytautą. išėjo su žmona iš pilies ir pa­ ruoštais arkliais paspruko pas savo sesers vyrą. Vytautas. jau svajojo apie naują sostą. palaikydamas Vytautą. prisipažino jų priklauso­ mas. Kariuomenei atsitraukus. Tie jį mielai priėmė. Mat. nužudžius Kęstutį. kad. Po jo atėjo jaunesnioji karta. Trakai ir visos Kęstučio valdytosios žemės. jau bendromis jėgomis sudegino N. Taip pat buvo nužudytas Birutės brolis ir keletas giminaičių. Bet šitos sutarties jis vis dėlto neketino laikytis. Pagaliau jis turėjo net pasižadėti atgautoje savo tėvo­ nijoje būti ordino vasalu (1384 m. todėl Vytautas dar kartą turėjo prašyti ordiną globos ir dar kartą jį apgauti. Vytautas iš Vilniaus pilies buvo irgi perkeltas j Krėvą. Jogailos ir Vytauto susitaikinimas (1384 m. buvo sudaręs su kryžiuočiais sutartį. buvo persekiojami ir visi jo giminės bei artimieji (vieni buvo nužudyti. savo rezidencijos pilį — N. dėdamasis einąs prieš Jogailą. Todėl Vytautas nuvyko į kryžiuočius prašyti pagalbos. Taigi ordinas tikėjosi. Vytautas sutiko. kiti buvo suimti ar no teko savo turtų ir žemių). t. apsigy­ venusį Naujajam Marienburge. su kuria jis ir sugalvojo būdą pabėgti. O Jogaila 1382 m. plaukė jo šalininkai iš visos Lie­ tuvos.). Bet Jogaila savo pažado netesėjo. nors tuo tarpu ir nieko nelaimėjo Lietu­ voje. pasižadėjo be kryžiuočių pritarimo su niekuo nekariauti ir nedaryti jokios taikos. Vytautas su susirinkusiais pas jį lietuviais išėjo iš savo pilies ir. Jogaila prašė Vytautą laikinai pasitenkinti pieti­ nėmis Kęstučio srities žemėmis — Gardino ir Brastos sritimis — ir pridedama Voluinės sritimi su Lucku. o be to. kaip tik prieš susitaikinimą 101 . nenorėdamas skriausti savo artimiausiojo bendradarbio. Ordinas pakrikštijo Vytautą V y g a n d o vardu ir išsiuntė su didele kariuomene į Lietuvą. Vytauto kovos su Jogaila dėl tėviškės Vytautas pas kryžiuočius. bet ir keletas tūkstančių žemaičių. Birutė. Pirmojo Vy­ tauto žygio metu jo pusėje jau buvo ne vien kryžiuočių kariuo­ menė. kuri atvyk­ davo drauge su Ona pas Vytautą. Tėvui žuvus. Jogaila. lai­ kydami pas save Vytautą. Mozūrų kuni­ gaikštį Jonušą. nes tikėjosi. Nuvykęs į jam paskirtą Gardiną. Kęstutis buvo palikęs Bras­ tos pilyje. vis dėlto pasidarė labai pavojingas Jogailai. staiga sudegino Jurbarką. tačiau jo nepaėmė. ir Jogaila kaskart nedrąsiau jautėsi. Kai kurių vėlesniųjų šaltinių liudi­ jimu. taikindamasis su Vytautu. y.Taip tad liūdnai baigė savo dienas šviesiausia pagoniškosios Lietuvos asmenybė. kai atims iš nepaklusnaus brolio Andriaus Polocką ir per­ kels ten Skirgailą. Svainis Vytautui nesuteikė jokios pagalbos: jis buvo per silpnas kariauti su Jogaila. Marijenverderį (ties Kaunu). y. Vytautas pasidarė paprastu sritiniu kuni­ gaikščiu ir laukė pažadėtų Trakų. Taigi Jogaila su­ tiko klausyti kryžiuočių nurodymų. privers Jogailą laikytis savo pažadų. Be to.

Algirdas — ypačiai valstybę. tauta laiko būvyje susilaukė kitokio pavojaus. kad Lenkiją Kazimieras radęs medinę. Marija ir Jadvyga. Liudvikas mirė (1382 m. Dar prie tėvo gyvos galvos sostas buvo pripa103 IV. Vis dėlto jis buvo priverstas palikti Lietuvai ne tik didžiąją dalį Voluinės. Jam susitaikinus su ordinu. Po poros metų Jogaila iš tikro pasidarė Lenkijos karalium. nepamiršdamas ir lietuviškumo. Mat. Eidamas karaliauti j Lenkiją. buvo sužadėtos: Marija — su imperatoriaus Karolio IV sūnum Zig­ mantu (Liuksemburgiečiu). o palikęs mūrinę.). Jis sustiprino Lenkiją ne tik užsieny. bet ir į Podolę. atsisakęs nuo ordino užgrobtojo Pamario ir Kulmo. vienydamas valstybę. Lenkijai liko Haličius (Galicija).). Jo dukters. o jaunoji karta susirūpino tik valstybe ir nepastebėjo. Kazimieras buvo atkreipęs visą savo dėmesį į pietus ir pretendavo ne tik į Haličių ir Voluinę. kaip ir Boleslovas. Kazimieras mirė bevaikis. Be to.) sąjungą su Gediminu (žiūr. visam krašte jis pastatė daugybę mūrinių pilių. Lenkija tuo būdu atsi­ dūrė personalinėje unijoje su Vengrija. Lenkai jam pasiūlė savo karalaitės Jadvygos ranką. turįs Didžiojo vardą. jis tarėsi turįs teisę gauti ir šio valdytąją dalį. buvo vedęs Voluinės kunigaikščių dukterį ir valdė didelę dalį Voluinės su Lucko miestu. Vėl iš naujo visą Lenkiją suvienijo karalius V l a d i s l o v a s I L o k i e t k a — X I V amž. Vladislovas I. Tuo būdu Lietuvos valstybės kūrimosi laikais Lenkija buvo su­ skilusi. Čia tad Kazimie­ ras ir susidūrė su Lietuva. Lenkijoje po Liudviko mirties prasi­ dėjo netvarka. kurių buvo net 23. o Jadvyga — su Austrijos kunigaikš­ čiu Vilhelmu Habsburgu. 70—71 psl. ir po jo sostas atiteko jo sesers sūnui. Taigi tuojau po Jogailos ir Vytauto susitaikinimo prasidėjo nauja Lietuvos istorijos gadynė. bet ir viduje. Susitaikinęs su ordinu ir palikęs Lenkiją atskirtą nuo jūros. bet ir Podolę. Tuo būdu kartu su Lietuva jis pradėjo valdyti ir Lenkiją.). — būtent prisijungė prie krikščioniškosios Vakarų kultūros per Lenkiją. Tie žmonės. 90 psl. Lietuva krikštijosi ir bendromis jėgomis su Lenkija sutriuškino vokiečių ordino ga­ lybę. kurių dalį. Prasidėjo glaudūs Lietuvos ryšiai su Lenkija. susitaikino su ordinu (1343 m. o su ja — ir sostą. pradžioje. (Seniausias Gardino vaizdas). Boleslo­ vui mirus.). o ypač Kęstutis su Algirdu. susidūrė su kryžiuočiais. Kazimieras yra vienintelis Lenkų karalius. Jo sūnus K az i m i e r a s D i d y s i s (1333—1370 m. Lenkija prieš Jogailą išrenkant karalium Lenkų valstybė atsirado jau X amž vidury. kaip užtraukė vargų naštą lietuvių tautai. Todėl lenkai tada gebėjo sakyti. Kovos pasibaigė Lietuvos laimėjimu (žiūr. kuri ėmė lenkėti. su ja tuomet Lietuvai nedaug teteko kovoti. Tuo pat metu jisai pareiškė pretenzijas į Voluinės ir Ilaličiaus žemes. ji suskilo į daugybę mažų kunigaikštysčių. nutrūko ir sąjunga su Lietuva. jo laikais ypač pakilo ekonominė krašto gerovė. Kęs­ tutis gynė lietuviškumą. Karalius Liudvikas ir jo įpėdinio klausimas. Vengrijos karaliui Liudvikui (iš d'Anjou giminės). 102 . Bet X I I amž. Tuo keliu eidama. Todėl jis ir pradėjo karą su Kazimieru. rado kitą išeitį. taip pat nepalikęs sūnų. Prieš anksčiau iškilusius ponus jis palaikė miestiečius ir ūkininkus. kurie buvo už­ grobę lenkiškąjį Pamarį. pretenduojančiu į Boleslovo valdytąjį kraštą. kai Lietuvą valdė Vytenis. jis neatsisakė nė nuo Lie­ tuvos. Kovai su ordinu jis ir buvo padaręs (1325 m. išmirus jų kunigaikščiams.). Liubartui padėjo broliai. po 10-ties metų kovų. Jogailos ir Vytauto laikai 1. buvo val­ dęs bevaikis Mozūrų kunigaikštis Boleslovas. su Vytautu. Algirdo ir Kęstučio brolis Liu­ bartas.Gardinas XVI amž. kurie dar prie Kęstu­ čio gyvos galvos buvo pradėję ieškoti kelių suartėti su Vakarais ir buvo pradėję įvairias derybas su ordinu.

101 psl. Siaurės Lenkijoje.000 auksinų pabaudą už sužadėtuvių sulaužymą. jie norėjo išsirinkti sau tokį karalių. Tame akte Jogaila sako. Be Jadvygos sužadėtinio Vilhelmo. Po 2 metų suiručių sostas galutinai buvo pripažintas jaunutei Jadvy­ gai. ir buvo išrinktas Jogaila. Jogaila pirmiausia susitaikino su Vytautu ir grąžino jam dalį tėvo valdytų sričių (žiūr. Tuo būdu į Jogailą sužiuro visos Lenkijos akys. pasi­ žadąs sujungti su ja didžiąją Lietuvos kunigaikštystę. Krėvos aktas. priimdamas Lenkijos karūną. kuriai vadovavo Skirgaila. Tačiau Lenkų politikai nenorėjo atsisakyti nuo visų tų žemių. tačiau visai neketino klausyti Jogailos. kuris atiteko Vengrijai. Tenai Jogaila patvirtino visus savo delegacijos duo­ tus pažadus specialiu dokumentu. jo būklė buvo gana kritiška. Iš pradžių jį kalbino vieni mažlenkiai. lenkų kunigaikščių. 2. kaip jo vasalas. kuris yra žinomas K r ė v o s a k t o vardu (1385 m. nes ji tebuvo dar vos 14 metų mergaitė. jie prarado ir Haličių. Kandidatų buvo nemaža. kad jis. Tuomet Jogaila išsiuntė į Lenkiją savo delegaciją. Todėl jie nusprendė. arba iš vadinamosios M a ž o s i o s L e n k i j o s . arba D i d ž i o j o j e L e n k i j o j e .žintas dukterims. kada Jadvyga jau buvo atvažiavusi iš Vengrijos į Krokuvą ir buvo vainikuota Len­ kijos karaliene. norėdamas atgauti tėviškę. Jogaila su savo broliais ją priėmė Krė­ vos pilyje. tad su jaunute Jadvyga niekas nė neketino skaitytis. o kara­ liaudamas pasižadąs rūpintis atgauti visas Lenkijos ir Lietuvos nustotąsias žemes. Tačiau ponams tų Lenkijos dalių. pasižadąs sumokėti Vilhelmui sužadėtuvių sutarty numatytą 200. o vėliau dar nuvyko pas Jadvygos motiną į Vengriją (iš Krokuvos grįžo tiktai delegacijos pirmininkas Skir­ gaila). Toji delegacija pirmiausia susitarė su len­ kais Krokuvoje. gaudamas Jadvygos ranką ir Lenkijos karūną. Vytautas tuo tarpu buvo pas kryžiuo­ čius ir organizavo savo jėgas. kurios suėjo su Lietuva. Kai kurie iš jų buvo bandę net jėga įsigalėti. nebuvo jokia sutartis. Lengvenis.). kurs būtų naudingas Lenkijai. Be to. 1383 m. Jo vyriausias brolis Andrius. kuris tuojau po tėvo mirties buvo pra104 <l<iys organizuoti sąjungą prieš Jogailą. Krėvos aktas. y. 1385 m. jau buvo grįžęs į savo valdomąjį Polocką. lenkams nepatiko nė vienas iš jų sužadėtinių vokiečių. pasižadąs su savo broliais ir visa Lietuva krikštytis. tik su ta sąlyga. Liudvikui valdant. kad tuo atveju buvo numatyta krikštyti Lietuvą: tad Lenkiją viliojo perspektyvos visos Europos akyse išgarsėti. Kai lenkai ėmė svarstyti Jogailos kandidatūrą. t. pretendavo dar nemaža savų. kuri susiėjo su ginčijamomis žemėmis. Jis buvo pasidavęs Livonijos ordino šakos magistrui ir valdė Po­ locką. vasarą buvo baigtos derybos. Kadangi turėjo įvykti politinės jungtuvės. kad geriausias vyras Jadvygai būtų plačiosios Lietuvos valdovas Jogaila. Jiems drauge susitarus. Podolėje) išėjo jiems j nenaudą. Taip galvojo ponai tos Lenkijos dalies. labai svarbu buvo gauti priėjimą prie Juodosios jūros. tik dabar ėjo ginčas. o gal net ir pašalinti Jogailą iš Vilniaus. nes vieno valdovo valdoma Lenkija ir Lietuva įstengtų nugalėti pavojingą Didlenkių kaimyną — kryžiuočius. Tą aktą patvirtino pats Jogaila. Be to. buvo įsimylėjusi savo sužadėtinį Vilhelmą ir apie Jogailą nenorėjo nė klausyti.. Su pačia Jadvyga nebuvo ko kalbėti. rugpiūčio 14 d. Kaributas ir Vytautas. į sostą buvo savų pretendentų. Dabar jiems atrodė. kaip Lietuvos krikš­ tytojai. pas Jogailą atvyko speciali lenkų ponų delega­ cija. Haličiuje. Šitų naujų per­ spektyvų akivaizdoje. 1384 m. Su­ grįžo Jogailos delegacija. Tai buvo ponai iš pieti­ nės Lenkijos. gauti laisvą kelią į Lietuvos užimtas že­ mes. kad vyrą jai išrinks lenkų ponai (didikai). Jogailos išrinkimas ir karūnavimas Lenkijos karalium Lietuvos būklė Jogailos kandidatūros metu. katrai būtent jį pavesti. kaip kad dažnai jis vadinamas. jo broliai Skirgaila. tuo būdu ir visos tos žemės tuomet turėtų pasidaryti savos. Jogailos kandidatūra Lenkijai buvo maloni dar ir tuo. gale pas Jogailą jau buvo atvykę pirmieji mažlenkių pasiuntiniai. be to. kad geriausia būtų Lenkijos karalium padaryti Jogailą — Lietuvą sulieti su Lenkija. o su ja kartu atvyko Jadvygos motinos ir lenkų ponų delegacija. bet ir čia Jogaila daug kam atrodė labai tinkamas karalius. Lenkų rungtynės su Lietuva dabartinės Ukrainos žemėse (Voluinėje. joks unijos aktas. Tai buvo tik paprastas Jogailos derybų metu duotų 105 .). Jogailos derybos su lenkais. jis pasižadąs paleisti visus Lietuvoje esančius lenkus belaisvius. nuo kurio prasidėjo glaudūs Lietuvos santykiai su Lenkija. o vėliau prisidėjo ir didlenkiai.

it y t. Lengvenio ir Vytauto. Jogaila pasižada ir laiduoja savo paties lėšomis ir rūpesčiu sugrąžinti Lenkijos karalystei visas bet kieno atplėštas ir atimtas žemes. geidė ir stengėsi su didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu (Jo­ gaila) sudaryti artimą ir amžiną giminystės sąjungą. sieloms išganymas. pareiškę. esančių ir nesančių brolių vardu pareiškė. karų metu Lenkijoje karo papročiu paimtiems ir (į Lietuvą) atkeltiems belais­ viams. Šviesiausioji Valdove. Tad. t. didysis kunigaikštis Jogaila. kaip jis atrodo.pasižadėjimų patvirtinimas raštu. su juo kartu atvyko ir keli jo broliai su Vy107 . Šitas aktas tebėra išlikęs iki mūsų laikų. Dabar jis. karalių ir įvairių kunigaikš­ čių troško. Jogailos. O kol visa tai įvyks. Jogaila at­ vyko į Krokuvą. pranešęs. kad jis tik patvirtina savo delegicijos pareiškimus Jadvygos moti­ nai: esą. Toliau didysis kunigaikštis Jogaila pasižada sumokėti Vengrų karalienės ir Austrijos kunigaikščio sutarties metu sulygtą piniginę sumą. 200. kunigaikštis Jogaila pasižada savo L i e t u v o s ir Ru­ sijos žemes amžinai s u j u n g t i su Lenkų karalys­ t ė s karūnos žemėmis". Jogaila. linksmas. norėjusi pas jį pabėgti. kad su tais delegacijos pažadais sutinkąs ir juos tvirtinąs. kai [ogtilai reikėjo vykti į Krokuvą. Kaributo. tikime. Vieno žygio metu kryžiuočiai buvo pasiekę net Vilnių ir Ašmeną. Tačiau jiems su­ trukdė lenkų ponai: Vilhelmas iš Krokuvos pilies buvo išvytas.ui įtakos ir todėl rėmė jo planus. kad jis esąs žiaurus barbaras. Ordinas dar bandė patraukti j savo pusę Vytautą. Jadvyga pasiuntė savo ištikimą bajorą Zavišą apžiūrėti. savo jauną sužadėtinį mylinti mergaitė bijote bijojo Jogailos. Toks raštas buvo padarytas tiktai vienas. Buvo kliūčių Jogailai ir pačioj Lenkijoj. m. didįjį kunigaikštį Viešpatį Jogailą ir duoki jam žmoną mylimiausiąją savo dukterį. — pasižada visus savo turtus paaukoti tiek Lenkijos. o vyras kaip reikiant: gražus. bus Dievui šlovė. Lenkų karalienę Jadvygą. nes ir jaunutė Jadvyga jo geidė. savo. kad lengvai galės pasiekti savo tikslą. vis dėlto išsiskubino į Lenkiją. žadėdamas jam padėti atgauti Skirgailos tebcvaldomus Trakus. Pretendentas į Jad­ vygos ranką. abiejų lyčių žmonėms. tik nutrupėję jo antspaudai. o tuo metu Lenkijoje galėjo vis­ kas pasikeisti Jogailos nenaudai. tuo būdu Lenkų sostas buvo 106 alimamas iš vokiečio kunigaikščio Vilhelmo. Pa­ galiau d. d. Jogaila dar pasižada grą­ žinti laisvę visiems krikščionims. Toks tatai buvo Jogailos delegacijos pareiškimas. Lenkai vėliau atsiuntė raštą. tačiau Vytautas nesidavė suviliojamas. nepaisydamas ordino pavojaus. Kai Jogaila išsirengė į Lenkiją. Lenkai. kuriuo jie patvirtino Jogailą išrin­ kę karalium. tačiau Visagalis Dievas tą pasaugojo Jūsų Karališkajai Didenybei. didesniaisiais ir mažesniaisiais bajorais trokšta ir nori priimti švento­ sios Romos katalikų Bažnyčios tikėjimą. buvo sulaikyta ir budriai sau­ goma. jis buvo už Jadvygą bent pustrečio karto vyresnis. Jis buvo atvykęs į Krokuvą. gauti Lietuvoje daur. Jogailos kvietimas į Lenkijos sostą ypačiai nepatiko vokiečių ordinui. — jei tik Vengrų karalienė suriš su juo moterystės ryšiu savo dukterį. o taip pat su giminėmis. be to. vidutinio ūgio. Be to. kurių čia buvo 5. tiek Lietuvos nustotosioms žemėms atgauti. įvykdyk šį išganingą skyrimą. priimki. žmonėms garbė. taigi ir Lenkijos karalium.i. kaip sūnų. ir atrodė. taisyklingų bruožų veido ir tikrai didelio valdovo išvaizdos. Jadvygos sužadėtinis Vilhelmas taip pat rūpi­ nosi skubiai tapti Jadvygos vyru. ketino smurtu už­ grobti nuotaką. sąjunga su Lenkija stiprino Lietuvą. Tuo būdu pagaliau visos kliūtys buvo nugalėtos. kur panorės. jo žemėse gyvenančiais didikais. kviesdamas jį savo krikšto tėvu. neatvyko.000 auksinų. gavę Jogailos pasiža­ dėjimų patvirtinamąjį raštą. Visi Jogailos priešai tuo tarpu skleidė gandus. kad jaunutė. Jogailos atvykimas į Lenkiją. Įtūžusiam ordino magistrui jis nusiuntė laišką. tikėjosi. Todėl ordinas ban­ dė sutrukdyti šituos Jogailos planus: kaip tik tuo metu. atvykę pas Jogailą. Jogailai išvykus į Lenkiją. Mat. šitaip kalbėjusi karalienei Elžbietai: „Daug imperatorių. Mozūrų kunigaikštis Ziemovitas. kad Jogaila nesąs joks baidyklė. D. Norėdamas visa tai sustiprinti. Jis. bet tas. o karalystei padidėjimas. Iš to. Skirgailos. iš Krokuvos atvykusi į Vengriją. nes Visagalis Dievas tą garbę paliko Jūsų Karališkajai Di­ denybei. Tuo būdu ordinas no­ rėjo sulaikyti Jogailą Lietuvoje. Be to. k. žinoma. 1386 m. Jogailos sutiktos kliūtys į Lenkų sostą. Kad ir kaip rūpinosi dau­ gelis imperatorių ir įvairių kunigaikščių. bū­ tent. Kiekvienas iš jų galės laisvai vykti ten. atliko savo seime karaliaus rinkimo formalumus ir atsiuntė jam specialų diplomą. karalienės Elžbietos delegatai. kad jo delegacija. Jadvyga. 0 kiek vėliau livoniškė ordino šaka su pasidavusiu jai Polocko kunigaikščiu Andrium padarė kitą žygį. Zaviša grįžęs ją nuramino. y. tačiau negalėjo iš jo to iš­ gauti. ordinas pradėjo pulti Lietuvą. pailgo. Krėvos akte Jogailos pasižadėjimai taip suformuluoti. didysis kunigaikštis Jogaila su visais dar nekrikštytais broliais. apaugęs plaukais ir daug panašesnis į žvėrį. Be abejo. negu į žmogų. k. kartu su savo čia esančiais broliais. Lenkų karalienę Jadvygą. ir Jogaila tapo Lenkijos karalium.

kad lenkai nori žiūrėti į Lietuvą. o šio sūnus Jurgis buvo priverstas padaryti su Lietuva sąjungą. Jo sąjungininkas. Jie tuojau pareikalavo garantijos. bū­ damas Lenkijos karalium. Bet veikiai kunigaikščiams reikėjo grįžti namo. 1387 m. Lenkija buvo katalikiška. Tuo būdu. priešų Lietuvoje jis nebeturėjo. jis teturėjo galvoje. k a t r a v a l s t y b ė p r i e k a t r o s b u s p r i j u n g t a . Jogailai tapus Lenkijos karalium Krėvos akto prasmė. arba jos sričių kunigaikš­ čiai turėjo jaustis visai savarankiški. Tada atnaujino tikėjimo išpažinimą ir Vytautas. Pirmučiausia šitam reikalui iš Krokuvos 108 .atleisti Skirgaila su Vytautu. anais laikais valdovų grada­ cijoje kunigaikštis negalėjo lygintis su karalium. Tam pritarė ir jo broliai. Po krikšto įvyko jo jung­ tuvės su Jadvyga ir karūnacija Lenkijos karalium (krikštas buvo 1386 m.). Kartais yra sakoma. Jogaila prie krikšto gavo V l a d i s l o v o vardą. bet ir dėl Vilniaus.nes valstybės stiprybė visiems lygiai rūpėjo. valdyti ją pats. atvykęs į Lietuvą. Be to. Todėl Vytautas greit ėmė trauktis nuo Jogailos. Išvykdami jie buvo pri­ versti duoti priesaika patvirtintus raštus. kad Vytautas nutarė pradėti kovą ne tik dėl Trakų. Mat. t. nes Polocko kunigaikštis Andrius drauge su Livo­ nijos ordinu ir Smolensko kunigaikščiu Sviatoslavu vėl pradėjo karą prieš Jogailą. Tatai atliko jau Vytautas. vasario 15. Kiek vėliau. k u r i ų Krokuvoje tuomet nebuvo. galėjo tik džiaugtis. kaip į jų valdžiai patekusią provinciją. kad Lietuva tikrai niekuomet neatsiskirs nuo Lenkijos ir visuomet priklausys jų karaliui su karaliene. kad iš Andriaus atimtas Polockas būsiąs pavestas Skir­ gailai. metant ordiną buvo žadėta. kad Jogaila Krė­ vos aktu Lietuvą dovanojęs Lenkijai. žuvo mūšyje. Greit pasirodė. Livonijos ordinas. gaudamas A l e k s a n d r o vardą. Sitai kovai jis vėl turėjo susidėti su ordinu. kaip laidas. ir ją arba turėjo valdyti Vilniaus kunigaikštis. Jogailos valdžiai visą laiką nepaklusnus Polocko kunigaikštis Andrius buvo nuga­ lėtas iš Krokuvos grįžusių Skirgailos su Vytautu. o karūnacija — kovo 4 d. tokiuos pat raštus davė ir kiti kunigaikščiai. nors Lietuvos valstybė buvo kelis sykius didesnė už Lenkiją. gaudamas naują valstybę. — ir Vytautas ir kiti kunigaikščiai. Lietuva. Lietuvos valdymo klausimas. 3. tapęs Lenkų karalium. žadėda­ mas Lietuvą prijungti prie Lenkijos. kad p a s i ž a d a L i e t u v o s n i e k a m n e a t i d u o t i . Tačiau ir dabar. Jam buvo tik svarbu. Pačiam J o g a i l a i b u v o v i s t i e k . Iš tikro jis jautėsi turįs vieną valstybę ir dar gaunąs kitą. J o ­ gaila turėjo savo rankose visą Lietuvą. Pagaliau konfliktas tarp jų tiek toli nuėjo. Bet kaip tik dabar pradėjo bręsti naujas jo konflik­ tas su Vytautu. kad Lietuva prijungiama prie Lenkų karalystės. O tie. išvykdami iš Krokuvos. y. ir buvo paruoštas kelias jam prijungti prie Lietuvos. buvo priversti tokiuos raštus atsiųsti iš namų. Nusiaubęs kai kurias Lietuvos sritis. Tam tikslui Lenkijoje buvo palikti. Mat. tai netiesa. Todėl. —. Anais laikais valdovui jungtuvėmis gauti valstybę buvo ne naujiena.tautu. nes turėjo pasidaryti galingesnis. su J o ­ gaila nuvykę kunigaikščiai.. Jogaila savo vietininku Lietuvoje paskyrė brolį Skir­ gailą. DUVO Trečiasis koalicijos narys ir Andriaus suverenas. kad abi valstybės bus jo valdomos. kad amžinai būsią ištikimi Lenkų karaliui Jogailai su karaliene Jadvyga ir kad pa­ šaukti tuojau atvyksią į Lenkiją. o šiojo valdomi Trakai būsią jam atiduoti. mažai tedalyvavo kare. Smolensko kunigaikštis Sviatosla­ vas. 109 . Lietuva buvo skirtinga valstybė. Vytautui 1384 m. jungtuvės — 18 d. Polocką už­ ėmė Skirgaila. Bet prieš tai Lietuvoje įvyko didelių atmainų — ji buvo pakrikštyta. tad kara­ lystė negalėjo būti prijungta prie kunigaikštystės. Ir Jogaila. kad Lietuvą bus galima valdyti iš Krokuvos. gavęs Polocką. jis grįžo namo. o Jogaila su broliais jį patvirtino. dėl didžiojo Lietuvos kunigaikščio sosto. Be abejo. Nugalėjimas Andriaus ir koalicijos. o Jogaila ėmė jį var­ žyti. bet. Krokuvoje tuojau buvo atliktas Jogailos ir kartu atvy­ kusių kunigaikščių krikštas. Krėvos aktą surašė lenkai. Akte buvo pažymėta. suimtasis Andrius buvo nusiųstas Jogailai į Krokuvą. Tuo būdu nuo Algirdo laikų atsipalaida­ vęs Smolenskas vėl pateko Lietuvos įtakai. tad negalėjo būti prijungta prie pago­ niškosios Lietuvos. Vis dėlto lenkai klydo. Skirgaila tebevaldė Trakus. manydami.

Tiek jam. Kaip krikšto dovana. pagonys. kokias turėjo ir Lenki­ jos Bažnyčia. pabėgęs į ordiną. Vėliau buvo dar bandyta Lietuvą krikštyti Gedimino ir Algirdo bei Kęstučio laikais (žiūr. kitas kitu vardu ir t. Jogailos vardu buvo dalinami balti vilnoniai marškiniai. tačiau politiniais sumetimais: susitaikinęs su Jogaila. Todėl tuojau po krikšto Jogaila įkūrė Vil­ niaus vyskupystę. Po karūnacijos Jogaila apvažinėjo Lenkiją ir nuvyko į Lie­ tuvą. kaip buvę. Krė­ voje. Jogailai tapus Lenkų karalium.). nusikalstas. vesdamas Jadvygą ir tapdamas Lenkų karalium. jį lydėję į Krokuvą. Vytautas. Jogaila. 68. todėl jie nesugebėjo gerai išaiškinti tikėjimo tiesų. Jogaila. jos turėjo 111 . Obalčiuose ir Ainoje). krikšti­ josi. simbolizuoją nekaltąją sielą. pasižadėjo patsai krikštytis ir krikštyti Lietuvą. ir Mindaugas. 59 psl. lenkų dėka visiškai aplenkus ordiną. 52.. Lietuvos valdovams tas ypačiai ir rūpėjo. Tą iš lengvo atliko suorganizuotoji Bažnyčia. Jis vyko su būriu lenkų ponų ir dvasininkų. Pats krikštas dar nieko ne­ reiškė: be bažnyčių ir katalikų dvasininkų kraštas ir toliau galėjo likti pagoniškas. vilegija. raštas. krikštijosi dar prieš karūna­ ciją. pasauliui jau buvo galima skelbti. arba įstatymas. kad sunku bus ilgiau išlikti neprisidėjus prie krikščioniškosios Europos kultūros. pa­ miršo ir krikštą. o paskui Jogaila važinėdamas krikštijo visas kitas žymesnes Lietuvos vie­ tas. moji Lietuvos Bažnyčiai pri­ pastatyta 1387 m. y.). Kadangi tais laikais lietuviai paprastai nešiodavo lininius apdarus. tai Jogaila nei krikštijosi nei vykdė kitus sutarties punktus. o naujai atvykę lenkai nemokėjo su­ sikalbėti su lietuviais. dar praėjo pora amžių. Vienas būrys buvo krikštijamas vienu. grei­ tomis atliktas krikštas nieko nepakeitė krašte: žmonės liko. 90 psl. Pirmasis jos krikšto ban­ dymas Mindaugo laikais nepasisekė. Todėl. bet vis nepasisekdavo dėl tos pačios grobuoniškos ordino politikos. tačiau niekas dėl jo nenorėjo nustoti nė ma­ žiausio žemės ploto. kad greičiau eitų krikštas. Be abejo. tai daug kas ėjo krikštytis jau vien dėl marškinių. žmones 110 Iukstijo būriais. buvo pasižadėjęs 4 metų būvyje krikštytis. būtent Žemaičius. Lietuvoje ka­ talikų kunigų tada nebuvo. sudegusi 1399 m. Vytautas ir visa jau­ nesnioji karta suprato krikšto reikalą. t. kur turėjo sutvarkyti krašto valdymo reikalus ir krikštyti šalį. Teisės duotos tokios. svyra­ vęs prie jų prisidėti. t. Nuo ordino puolimų jau nebegalėjo išgel­ bėti nė krikštas: jis žūt būt stengėsi užimt Žemaičius ir sujungt abi savo šakas. y. kad Lietuva esanti krikščioniškas kraš­ tas. Medininkuose. Jos buvo gana plačios: Bažnyčiai dovanotosios žemės buvo atleistos nuo visų prievolių valstybei.4. t. bet kadangi ordinas drau­ ge norėjo paimti į savo priežiūrą visą Lietuvą ir iššsiderėjo sau Žemaičius iki Dubysos. Ne­ menčine.). Jogaila (1382 m. Krikštas. darydamas sutartį su ordinu. Jau seniai buvo pribrendęs rei­ kalas Lietuvą padaryti krikščionišką. pastatė ka­ tedrą ir dar 7 pirmąsias para­ pijines bažnyčias krašte (Uk­ mergėje. Lietuvos krikštas (1387 m. nesiliaudamas ją pulti. Krikšto apeigos pirmiausia buvo atliktos Vilniuje. Nekrikštyti liko tik žemaičiaiS. Žemaičiai betgi nepasidavė. nes to paties krikšto proga vokiečių ordinas stengėsi užgrobti pagoniškosios Lietuvos žemių dalį. atsirado puiki proga bendromis jėgomis apsiginti nuo ordino ir. kuriuo nusakomos Bažnyčios ir dvasininkų tei­ sės (1387 m.) Lietuvos krikšto klausimas. kad ordinas. Taip pat buvo duota pir­ Pirmoji Vilniaus katedra. tiek kitiems kunigaikščiams buvo aiš­ kus krikšto reikalas. įeiti į krikščioniškųjų Europos valstybių tarpą. Jiems teko kalbėti per vertėjus. Jis ir kunigaikščiai. Buvo aišku. Maišiogaloje. Vyskupui ir dvasininkams pragyventi ir bažnyčioms iš­ laikyti jis davė keliolika dva­ rų. liet atlikus krikšto apeigas ir suorganizavus Bažnyčią. Krikštui sušaukdavo apylinkės žmones į vieną vietą. prie jų pri­ sidėjo pagonybės šalininkai Aukštaičiuose. Katalikų Bažnyčios organizacija ir katalikybės stiprinimas Lietuvoje / Vilniaus vyskupystės įkūrimas.). ligi buvo išnaikinta pa­ gonybė Lietuvoje. pagaliau žuvo (žiūr.

o kiti — Lenkijoje gyvenę čekai ir vienas kitas vokietis. Tai buvo vadinamosios p r i v i l e g i j o s (lex privata). bajorai. visiems Lietuvos rei­ kalams tvarkyti. Antrosios Vytauto kovos su Jogaila Jogailos ir Vytauto santykiai 1386—1389 m. O jos yra maždaug tokios pat. anksčiau Lietuvoje buvę misijonieriai. bet ir prieš rytų apeigų Bažnyčią. Naugarde. tarp Maskvos ir Vytauto ėjo derybos dėl sąjungos. t. Pirmoji krašto privilegija. o 7 buvo lenkai ir 1 čekas. o rytų apeigų krikščionys net suvaržomi. Jam grįžus į Maskvą. Vytautas ėmė ruoštis kovai. kokiomis valdė savo žemes ir patsai valdovas. Vytautas tuo metu ir su Skirgaila jau buvo susipykęs. buvo paskirtas Skirgaila. kiekvienas luomas ir atskiros šeimos turėdavo dokumen­ tų. tačiau. kad katalikybė pirmautų ne tik prieš naikinamą pagonybę. Mask­ vos kunigaikščio sūnus Vosylius. jei šie nepriima katalikybės. Ir kitose Europos valstybėse tada nedaug te­ buvo bendrų įstatymų. Todėl vėliau iškilusi bajorija ilgai rūpinosi. Todėl iš visų sričių kunigaikščių buvo paimtos priesaikos. Krokuvą. bet anksčiau į Lietuvą atsikraustę svetimšaliai katalikai. kaip Lenkų karaliaus. Tad matydamas. todėl negalėjo būti geri apaš­ talai. Jogailos vietininku. Tačiau visomis teisėmis tegalėjo naudotis tik katalikai. Vytautas susidėjo su jo priešu. o Lietuvoje jos buvo gautos be jokio vargo. norėjo patsai valdyti Lietuvą. Bet dau­ gumas ir jų nemokėjo lietuviškai. Tačiau bajorijai vis dėlto niekuomet nepasisekė apdėti prievolėmis bažnytinės žemės. kai Skirgaila gavo Polocką. Iš 12 pirmųjų Vilniaus kapitulos narių tik 4 buvo vietiniai. Ta privi­ legija turėjo sustiprinti naujai įvedamą katalikybę. įvedus. bet kiekviena valstybės sritis. Vėliau dvasininkai buvo pri­ versti mokėti tik dalį mokes­ čių. kiekviena įstaiga. padėjusi pagrindus bajorijai vėliau iškilti.būti valdomos tokiomis pat teisėmis. Taigi Lietuvoje Bažnyčia iš pat pradžių gavo tokias pat teises. kad ir dvasininkų žemėms būtų už­ dėta karo prievolė ir mokes­ čiai. Tai buvo nusi­ kaltimas Jogailai. apsilankęs pas Vytautą Lucke. nes tuo metu. Kata­ likų bajorams pirmą kartą Lietuvoje raštu nusakomos teisės ir pareigos. kaip tik karo tarnybą ir pilių taisymą bei statymą. persi­ kėlęs gyventi į. kurioje buvo surašytos apsikrikštijusių bajorų teisės. Vytautas iš pat pra­ džių rėmė Jogailos politiką suartėti su Lenkija. Lietuvos Istorija. išėmus tik teisę dalyvauti valstybės valdyme. krikščionybę. Į Maskvą vykstantį sužadėtinį palydėjo Vytauto kariuomenės būrys. Antroji Vilniaus katedra. Jie daugumas buvo lenkai. gaudė jo siunčiamus laiškus ir t. tačiau ir jų daugumas greičiau­ siai kilimo buvo ne lietuviai. Kadangi tuo metu Lietuvoje teko rūpintis. kad bajorai laisvai galį valdyti savo žemes ir negalį I u rėti jokių kitų prievolių. Pirmąjį nepaklusnumo ženklą Jogailai Vytautas parodė su­ siartindamas su Maskva. nuo kitų prievolių jie liko visada laisvi. kuriuose būdavo surašytos jų teisės. Bėgdamas iš totorių nelaisvės. todėl Jogailos duotoje privilegijoje visos teisės pripažįstamos tik katali­ kams. Tik kitur dėl tų teisių teko ilgai kovoti. Iš pačių lietuvių dvasininkų negalėjo būti. Pirmasis vyskupas buvo lenkas. Lietuvoje iki įvedant krikščio­ nybę nebuvo jokių rašytų įstatymų: viskas priklausydavo nuo valdovo valios. — jis pradėjo šalintis nuo Jogailos. 6. kai Maskvos kunigaikštis var­ žėsi su Jogaila dėl įtakos D. Lietuvoje. tuo tarpu visi bajorai ir valstiečiai turėjo daug prie­ volių. tiesa. kad geruoju neatgaus savo tėviškės — Trakų. Jogaila. Tuo būdu su šia pirmąja Bažnyčios privilegija atsirado Lietuvoje bažnytinės žemės nuosavybė be jokių prievo­ lių valstybei. kad jo klausys. kokias turėjo ir Lenkų 112 sudegusi 1530 m. Lietuviškai dar mokėjo kai kurie iš Len­ kijos atvykę. susižadėjo su jo dukteria Sofija. Jogaila ėmė juo nebepasitikėti ir varžyti. katalikams net draudžiamos jungtuvės su jais. Privilegijoje nustatoma. Jogaila taip pat paskelbė raštu pirmąją visam kraštui privilegiją. vienas kitas buvo iš miestiečių. Tai buvo pirmoji privilegiją. kokias ji tu­ rėjo beveik visoje Europoje. 8 113 . kai jam nebuvo grąžinti Trakai net tada. Pirmieji Lietuvos dvasininkai buvo ateiviai iš Lenkijos.

115 . Kadangi už sąmokslą |o laukė kerštas. y.). Vytautas sumanė pasinaudoti lituo nepasitenkinimu ir pasidarė tautiškosios Lietuvos politikos v. Vienas iš seniausių Vytauto D. p.»reikalavo. Ordinas. O kai. Vosylius jau buvo tapęs kunigaikščiu ir norėjo vesti savo sužadėtinę. Skirgaila užėmė ir Gar­ diną. Vytautui ne kartą siūlė paramos prieš Jogailą.krašto valdymą kišasi svetimieji. Vytautas jau ėmė galvoti ne vien apie Trakus. Vytautas antrą kartą ordino globoje. kad Vytautas laiduotų sutartį.). Vytauto ketinimas užimti Vilnių. Vytautas ją iš­ leido labai iškilmingai. kuriam ypač rūpėjo kelti Lietuvoje vidaus karus. tai. o jis turėjo pasidaryti jo vasalu (žiūr. pra­ sidėjus karui. Bet po nepavykusio sąmokslo Vytautas paisai paprašė jo globos. vietoj senojo Marijenverderio pastatytoje Ritersverderio pilyje. Vytautas. seserį Ringailę ir apie 100 bajorų.idu. Kadangi Jogaila Į savo Vilniaus kunigaikštystę buvo atsiuntęs lenkų kariuomenės su lenkų vadais. pas ordiną persikėlė ir jis pats su visa šeima ir artimaisiais.uta miestą užgrobti netikėtai. t. Dukters vedybos su galingosios Mask­ vos kunigaikščiu Vytautui buvo svarbus laimėjimas. Apie jį Lucke ėmė burtis visi Jogaila nepatenkintieji ir n u o jo nukentėjusieji kunigaikščiai ir bajorai. po ilgų derybų jis vėl pasidavė vokiečių ordino globai (1389 m. kurį Vytautas susitarimo pradžioje buvo atidavęs ordinui. Bet apie sąmokslą išgirdo Jogailos broliai. tai krašte kilo didelis nepasitenkinimas. Vėliau įkaitų skaičius buvo dar padidintas. Nors tuo tarpu jos nieko konkretaus jam nedavė. įkeisdamas savo arti­ muosius. jis pasisiūlė grįžti prie 1384 m. Vytautas sutiko ir pasiuntė įkaitais savo brolį Zig­ mantą su šio sūnum Mykolu. vis dėlto jos buvo šioks toks baubas Jogailai. Jogaila su Skirgaila išvarė Vytautą iš visų jo valdytųjų žemių. kuria ordinas turėjo padėti jam atgauti tėviškę. Čia jis organizavo karą su Jogaila. sutar­ ties. bet n apie didžiojo kunigaikščio sostą. kad sąmokslas iškilo aikštėn. Ordinas. Karas jam iš pradžių nesisekė: iš jo buvo atimtos visos jo valdytosios sritys. net nebandė pulti miesto ir parsiskubino su savo šalininkais į Gardiną. pasinaudojant kažkokių vestuvių proga. Ten pas jį netrukus atvyko Maskvos kunigaikščio pasiuntiniai. Vytauto dukterį Sofiją. Vytautas Didysis. kad į 114 Šį kartą Vytautui ordinas jau nebedavė valdyti jokios pilies. esąs Nesvyžiuje. apie Vilnių. Tačiau jam buvo leista gyventi prie pat Kauno. Konfliktas su Jogaila brendo ir Lietuvoje. 100 psl. suži­ nojęs. Surinkęs didelį nepaten­ kintųjų būrį. pats neturėdamas pakankamai jėgų. portretų. kartą jau apgautas. Buvo nul.

paliai Lydą. Buvo iškeltas sumanymas. sku­ biai nuvykęs į Gardiną. tą susita­ rimą atskirais dokumentais dar patvirtino ir jų žmonos — Jad­ vyga ir Ona. Pagaliau jis tą pasiekė 1392 m. Vytautui ne­ buvo didelių kliūčių atsimesti nuo ordino: savo žmoną ir daugu­ mą artimųjų jis jau buvo parsikvietęs įvairiais pretekstais pas sa­ ve į Ritersverderį. Vy­ tautas už tai pasižadėjo visada pripažinti Jogailos vyriausiąją Mld£ią ir visada jį palaikyti. kad geriau būtų Lietuvą valdyti ne tiesiog iš Lenkijos. kad tuo būdu lenkams čia nebereikėtų kištis. Vytautas sukūrė didingą Lietuvos istorijos epochą. tai or­ dinas jo neįtarė. tai lietuviškoji įgula. Kai viskas buvo sutarta su atvykusiais naujais J o ­ gailos pasiuntiniais.). Taip antai. jis gavo dalį tėvo palikimo. Tiesa. Astravos sutartimi. jis pats geriausiai galėjo ją ir numalšinti. be to. kaip Jogailos vietininkas). Bet kadangi ten jų tebuvo vos 17 žmonių. Be Jogailos ir Vytauto. Vytautas staiga sudegino Ritersverderį.Bet ir Jogailai nelengva buvo kovoti. Vytautas — visos Lietuvos valdovas. mo­ kėti tam tikrus mokesčius ir negalėjo varyti savarankiškos užsie­ nio politikos. bet jis staiga mirė. Taip tad iš Jogailos vietininko pasidaręs valdovu. Bet kartais. Tuo­ jau ir buvo pradėtos derybos. Įtūžęs ordinas nieko negalėjo dau­ giau padaryti.). kad vieną gražią dieną Jogaila gali netekti net Vilniaus. Todėl J o ­ gaila ėmė linkti į taiką. o visi kiti sri­ čių kunigaikščiai buvo tik jo vasalai. kuria Jotfriila grąžino Vytautui visas jo tėvo žemes. Bet užtat Vytauto 116 l. o Vilnius ir toliau buvo laikomas Jogailos sritim (Vy­ tautas gavo jį valdyti tik. Pačiam di­ džiajam kunigaikščiui priklausė tik Vilniaus sritis. vedė jo seserį Ringailę. kaip į tautiškųjų reikalų gynėją. todėl jis negalėjo nesu­ tikti taikintis. jis buvo visko nustojęs. sustiprino pilį ir sudegino dar porą ne­ toli Gardino pastatytų naujų ordino pilių. Dabar jis rei­ kalavo ne tik tėvo palikimo.) Atsimetęs nuo ordino. tuo pat jis pasidarė ir visos Lie­ tuvos valdovu. Jie turėjo eiti į karą. miestą atidavė Vytautui. Jogailos ir Vytauto susitaikinimas. Iš karto tokiuo vietininku buvo numatytas Jogailos brolis Aleksandras Vygandas. Po nesėkmingų kovų su Vytautu. Salyno sutarties (žiūr. Tuo būdu kilo rimtas pavojus. Cia buvo sudaryta sutartis. Lietuviai žiūrėjo į jį. kad Jogaila privedė lenkų į Lietuvą. todėl galutinai buvo apsistota ties Vytautu. tik be jo centro — Trakų. ir labai greit net patsai Jogaila nieko nebegalėjo veikti Lietuvoje be Vytauto. kai Vytautas su kryžiuočiais apgulė Gardiną (1391 m. Tuo būdu Vytautas gavo daugiau. 7. juos uždariusi vienuose namuose. ir piktinosi. Jogaila Vytautui siūlė daug daugiau. ir tuo būdu buvo slapta susitarta. kurio klausytų visi kunigaikščiai. Bet būda­ mas Vilniaus srities valdovas.i«>l| Zigmantą jis išlaikė savo kaliniu dar 6 metus — iki 1398 m. Sutartis buvo patvirtinta abiejų pusių atskirais dokumentais. bet suėn-. tai miestą ginti tepanorėjo tiktai vieni lenkai. Vytautas su kryžiuočiais pasiekdavo Vilnių ir jo apylinkes ir visur rasdavo malonų su­ tikimą. negu iš pradžių buvo tikėjęsis. kad Lietuvoje nerei­ kalingai eikvojamos Lenkų jėgos. Jie ėmė skųstis. kai didžiojo kunigaikščio soste sėdė117 . Jogaila pasiuntė pas Vytautą jaunutį Mozūrų kunigaikštį Henriką. į Lietuvą. negu kad jis galėjo tikėtis sąjungoje su ordinu. Todėl jis pradėjo naują kovą. ( iiįžęs 1384 m. Šitaip jis baigė ant­ rąją savo sąjungą su ordinu. Vytautas galėjo išvyti jį visai iš Lietuvos. Vytauto kovos su sričių kunigaikščiais ir valstybės suvienijimas Senoji Lietuvos valstybė nebuvo centralizuota. paliko jam po pirmo­ jo grįžimo iš ordino duotąjį Lucką ir pavedė valdyti Vilnių. Henrikas. Jis nesitenkino vietininko vaidmeniu. o. kaip tik dažniau pulti kraštą. Marijenburge buvo likęs tik jo brolis Zigman­ tas ir keletas bajorų. 1382 m. bet svajojo ir apie visą Lie­ tuvą. jis atgavo tiktai Trakus ir visas prieš pabėgant į ordiną valdytą­ sias žemes. dėl Jogailos vedamos politikos Lietuvoje kilo nepasi­ tenkinimas ir lenkų tarpe. Kadangi mozūrai su ordinu gyveno geruoju. 120 psl. pabėgdamas į ordiną. Jogaila negalėjo pasitikėti lietuvių kariais net pilyse. Vytautas susitaikino su Jogaila As­ travos dvare. Astravos sutartis (1392 m.e į savo rankas visą valdžią. bet per vietininką. santykiams aštrėjant. Jis buvo sukėlęs visą audrą. 8. viešėdamas pas Vytautą.

visus pašalintuosius kunigaikščius siuntė Jogailai. Pašalinus Karijotaitį. Mat. o iš Karijoto sūnaus. negu Vytautas. i > žemes. Kaributas. — Podolė.j Pirmiausia Vytautas suvaldė nepaklusnų jauniausiąjį Jogai­ los brolį Š v i t r i g a i l ą . kaip lenas. J o ­ gailos brolis V l a d i m i r a s . Bet jiems nesisekė. bet net pašalinti iš savo vietų. suimtas ir išsiųstas Jogailai į KroItUVą. l. Iš visų čia suminėtų sri­ č i ų ne visiškai perėjo į Vytauto valdžią tik viena Podolė: mat. Ten pat pabėgo netrukus ir Karijotaitis. Algirdas turėjo tik Vilniaus sritį. o Vytautas iš pat pradžių turėjo ir Vilniaus sritį ir buvusias Kęsin. kuris valdė Naugardą Sieverską. . o vėliau su Vytautu. Vytautas ir ten paskyrė savo vietininką — Alšėnų kunigaikštį Joną Algimantaitį. čia vėl pabėgdamas.iik. alie et cetera. Švitrigaila buvo apsuptas didelės Vytauto kariuomenės. Vitebskui Vytautas paskyrė savo vietininką. Ilgiausiai nenusileido Švitrigaila. Iš Liubarto sūnaus. Vytautas iš visų reikalavo nuolankaus paklusnumo. Šie.) mirė nunuodytas.) buvo atimtas Vladimi­ ras. kurs savo tiesioginėje valdžioje turėjo tokiuos didelius plotus. Mat. Gediminas visą Lie­ tuvą buvo išdalinęs sūnums. tais pačiais metais (1393 m. jis visą laiką kovojo su Vytautu. 119 užrašu: Didysis (majestotinis) Vytauto antspaudas Sigillum Alexandri alias Witowdi Dei graĮtia] ducis Lith . o Vy­ tauto tiesioginei valdžiai atiteko tik rytinė jos dalis. bandė kariauti su Vytautu. artimam Vy­ tauto šalininkui. susidėję su vokiečių ordinu. vidurinė buvo atiduota valdyti. daugelis jų nė neketino jo klausyti. bet tas nesu­ tiko ir pabėgo į Vengriją. čia susitaikindamas. jie nustodavo jo klausę. jų vietose buvo pastatyti Vytauto v i e t i n i n k a i bajorai. Lenkijos didikui Spytkui iš Melštyno. kuris po motinos mirties savavališkai bllVO užėmęs jos valdytąjį Vitebską. o kai šis po kelerių metų (1397 m. kol paga­ liau Vytautui mirus gavo valdyti visą Lietuvą. — sričių kunigaikščiai pasijuto esą savarankiški. T e o d o r o . jin buvo pirmasis visos Lietuvos valdovas. kad būtų pačiam mažiau 111 Į icsčių. nemokėdavo mo­ kesčių ir varydavo savišką politiką. kiekvienas Algirdo sū­ nus jautėsi Vilniaus sričiai turįs daugiau teisių. Vytautui ėmus valdyti Vilnių. kai ėjo kovos su Kęstučiu. T e o d o r o . Kijevas buvo atiduotas Skirgailai. Bet Vytautas iš pat pradžių parodė tvirtą valdovo ranką. Todėl jam pakako jėgų prie šitų savo žemių pri­ < jungti dar kitoms kunigaikščių valdomoms sritims. Netrukus neteko savo srities ir K i j e v o kunigaikštis. viena iš stambiausiųjų kunigaikštysčių. ir pagaliau turėjo nusileisti. Tuo būdu tiesioginei Vytauto valdžiai atiteko ir ši. Liubartaičiui Jogaila buvo davęs Kaributo valdytąjį sritį. o taip pat Švitrigaila. Ne­ imi lusniesiems sutramdyti jam nereikėjo Jogailos pagalbos. bet visą 118 . ir visi nepaklusnūs kunigaikščiai buvo ne tik suvaldyti.davo silpnas valdovas. Tad. ji iš seno buvo glaudžiai susijusi su Lenkija. . dėjosi tą darąs Jogailos įsakytas ir. ji buvo padalinta į 3 dalis: vakarinė dalis buvo priskirta prie Len­ kijos. Maždaug tuo pat metu tokio pat likimo sulaukė ir kitas Jogailos brolis. Jogailai valdant.

ordinas buvo labai ant jo įtūžęs ir tuojau pasiryžo jam atkeršyti. Vytautui sutinkant ati­ duoti ordinui Žemaičius. Ta proga reikia pasakyti. Vytautas tokį reikalavimą 121 . kai jo interesams būdavo patogu. Todėl ši daug kartų bandė įsikišti ir suvaržyti Vytautą. Vytautas pats. Nuo pasirašymo vie­ ton ir sutartis vadinama Salyno sutartim. ir visą pa­ ruoštą medžiagą jie nuplukdė į Ragainę. Bet toks Vytauto šeimininkavimas ne­ patiko lenkams ir Jadvygai. tačiau pi­ lies neįstengė paimti. bet kada rrikėdavo ginti savo ir Lietuvos reikalus. Jis tikėjosi. Jogaila buvo užrašęs žmonai dalį že­ mių Vytauto valdomuose kraštuose). 120 llldi susitaikinęs su ordinu. todėl jam reikėjo turėti laisvas rankas vaka­ ruose. Lenkijoje U labai varžė ponai. Salyno sutarties sudarymo motu Vytautas juridiškai buvo laikomas tik Jogailos vie­ tininku. be to. tai bent jo laukiamieji vaikai gaus tvirtą. ki­ tais metais ordino kariuomenė sudegino Gardiną. Jis pasidarė Jogailos są­ jungininkas. kad jis norįs užgrobti krikščioniškąjį kraštą. ordinui. o kiek vėliau ko iškilmingas Vytauto ir magistro susitikimas. Todėl žodžiais jis dėjosi esąs ištikimas Jogailos ir Lenkijos va­ salas ir išlikusiems sričių kunigaikščiams leido reikšti ištikimybės priesaikas Jogailai. Kadangi Vytautas viNrtda sakėsi esąs tik j o vietininkas. Vytauto savarankiškumo didėjimas Vytauto santykiai su Jogaila. ta­ čiau Vytautas niekuomet nesibaidė jokių sąlygų. o tada atsiims iš iM(lino. kad Lietuva išliktų tvirtoje didžiojo kunigaikščio valdžioje. ką dabar jam turi atiduoti. jis noriai dėdavosi Jogailos vietininku (pavyrdžiui. Vy­ tauto sutvarkytą Lietuvą. einančios nuo Salyno tiesiog į Šešupę. Vytauto sugriautą Ritersverderį jie bandė atstatyti. Ordinui ypač rūpėjo gauti Žemaičius: jis jau nebeturėjo vilties nukariauti visos Lietuvos. kad įti ne jis pats. Jis pats iš pradžių titulavosi tik Tra­ kų kunigaikščiu. Tad jam teko ir visos buvusiųjų sritinių kunigaikščių pajamos ir ka­ riuomenė. bet net padėti Vytautui i ytuose. tačiau nenorėjo jos sutrukdyti: mat. kad tada. Mat. Ordino siūlomos taikos sąlygos buvo gana sunkios. jis tos priklausomybės nepaisydavo. kurio metu buvo pasirašyta taikos sutartis. po Lie­ tuvos krikšto Jogaila ir Vytautas varė gyvą propagandą Vaka­ ruose. Jie galų gale pasiekė tai. Ir Vytautui taika buvo reikalinga. Tad. tačiau valdyti jis valdė pats vienas: Jogaila be jo nieko negalėjo padaryti Lietuvoje. Tuo būdu jis patapo turtingesnis ir galingesnis. tik vietoje kunigaikščių jas valdė Vytauto vietininkai. Vytauto santykiai su vokiečių ordinu ir Salyno sutartis (1398 m. buvusi apie dabartinę Kulautuvą). buvo pa­ likta šiaurinė Suvalkų krašto dalis (anapus linijos. jis atsikalbinėdavo negalįs to padaryti be Jogailos žinios). Vieną kartą ji net pareikalavo. bet po kelerių metų (pirmą kartą 1395 m. J o ­ gaila niekuomet neketino atsisakyti nuo Lietuvos. jam nebebuvo jokios prasmės nesitaikinti. Ja Vytautas sutiko užllllti ordinui Žemaičius iki pat Nevėžio.) ėmė tituluotis didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu.) Dusyk Vytauto apgautas. Taigi ir Salyno sutartis buvo sudaryta jo paties autoritetu: Jogaila ten nė žodžiu neminimas. nukariaus Rusiją. tikėjosi. nes tuo metu jis turėjo daug rūpesčių rytuose: tuomet buvo atsiradus proga paimti į savo valdžią visą Rusiją. kokia buvusi. Tuo metu ordinui buvo jau sunkiau kariauti. Vytautui grįžus į Lietuvą. kad Čekų karalius ir Vokiečių imperatorius Vaclovas uždraudė ordinui kariauti su Lie­ tuva. ir kairysis Šešupės krantas). Sričių santvarka buvo palikta. nesiklausęs Jogailos. kad Vytau­ tas mokėtų jai duoklę (mat. buvo padarytas laikinis susitarimas. o ne valdinys. jis jau buvo apsivylęs Lenkų karūna. padarė su ordinu taiką ir net užleido ordinui didelius jam pavestos valstybės plotus. 10. Jogaila apie tą sutartį žinojo iš anksto. Šituo metu jam nebuvo jokios naudos rodyti nepaklusnumą Jogailai. Merkinę ir Ly­ dą. trečiais metais vokiečiai buvo užpuolę patį Vilnių. Už tai • •oImas sutiko ne tik nepulti Lietuvos. jei kada ordinas reikalaudavo iš jo ko nepriimtino. 9. bet atėjęs su kariuomene Vytautas sutrukdė. kaltindami ordiną. todėl jis pats norėjo. tai Jogaila jam nekliudė. 1398 m. Susitikimas buvo S a l y n e (sala Nrinune.Šitais Vytauto žygiais buvo panaikintos visos stambiausios kunigaikštystės.

Tai buvo labai stipri ir svarbioje vietoje stovinti tvirtovė. Bet jau pats faktas rodo. Jis pats tuo tarpu tenkinosi faktiškąja savo galybe. ir pagaliau visa didžiulė lltllija ištraukė į totorių kraštus. Jai mirus.) Vytautas tam padarė Salyno sutartį su ordinu. nes būtų tekę sueiti į konfliktą su juo ir su Lenkija. Smolenskas liko Lietuvos valdžioj. dar tebebūdamas Jogailos vietininku. Vytautui pasisekė atsiimti Smolenską tik po kelerių metų.palaikė įžeidimu. Jis dar turėjo didelių planų. simas aiškiau sunormuoti Vytauto būklę. ir grįžo se­ nasis Smolensko kunigaikštis Jurgis). Nelaimingas Vorsklos mūšis buvo di­ delis smūgis Vytauto rytų politikai. Vytauto veikla rytuose ir Vorsklos mūšis (1399 m. Jogaila liko lyg svetimas Lenkijai. Dabar Vytautui atsirado naujų gražių per­ spektyvų. kada k r y ž i a u s ž y g i s p r i e š n e t i k ė ­ lius t o t o r i u s buvo v a d o v a u j a m a s L i e t u v o s v a l d o v o . Vytautas nusiuntė Jadvygai neigiamą atsakymą. kai buvo sutvarkyti reikalai su I .) vasarą laikė atvykstantiems kryžeiviams paruoštus stalus. Pats Vytautas kartu su broliu Zigmantu vos išsigelbėjo. nė kiek nesirūpindamas. jis buvo tiek iškilęs. Jis pats iš to nepadarė jokių išvadų: viskas pasibaigė paprastu puotos epizodu. Jis pranešė Jadvygos reikalavimą sukviestiesiems bajorams. kad tai buvo pir­ mas atsitikimas. visi atsakė pasipiktinimo audra ir pareiškė. Vytauto apgarsinimas Salyne Lietuvos karalium. Suruošus naują didelį žygį (1405 m. Vytautas tam nesiprie123 . jungusi Jogailą su Lenkų karalyste. Bet Salyne įvyko dar vienas faktas. kuris plačiai išgarsino Vytauto vardą.). kad Lietuva nueisianti savais keliais. bajori pasiprie­ šinimas jam buvo geras pretekstas atsisakyti nuo Jadv/gos rei­ kalavimo ir pačiam dėtis niekuo nekaltam. todėl jam būtų buvę nenaudinga garsintis nepriklausomu nuo Jogailos. ir ji bijojo. Pirmučiausia nuo Vytauto atsimetė Smolenskas (jo vietininkas buvo užmuštas. Naujas santykių sunormavimas su Lenkija (1401 m. jis buvo paėmęs į savo valdžią Smolenską. Popiežius leido paskelbti Lenkijoj kryžiaus žygį prieš totorius.). Kaip tiktai per pat Vytauto žygį prieš totorius mirė Jogailos žmona Jadvyga (gimusi jų duktė mirė kelios valandos dar prieš motiną). Kiek savarankiškas jautėsi Vytautas.enkija ir padaryta nauja taika su ordinu (1404 m. Kariuomenė buvo koncentruojama Kijeve. Jos metu Lietuvos bajorai triukš­ mingai apgarsino Vytautą savo karalium. Per suvažiavimą ordino magistras buvo iškėlęs puotą. Smolenskas buvo vėl paimtas. Vytautas pažadėjo grąžinti jam sostą.). Atėjo į pagalbą ir ordino kariuomenė. Tuojau buvo pradėta ruoštis dideliam žygiui. kad. Maskvos kuni­ gaikščiu Vosylium. 12. Užtat dėl jos paskui ilgą laiką negalėjo būti pastovios taikos su Maskva. parodo jau viena tik Salyno sutartis. Jis norėjo dar palaukti. Tuojau buvo iškeltas klau. Vytautas susitiko su totoriais prie Vorsklos upės ir skau­ džiai pralaimėjo mūšį: žuvo trys ketvirčiai jo kariuomenės ir dau­ gybė kunigaikščių. kaip 100 metų (iki 1514 m. pasinaudoję nakties tamsa. Pas Vytautą buvo atbėgęs baisaus Tamerlano išvytas iš savo valstybės totorių chanas T o c h t a m y š a s . Be to. ir šį kartą išbuvo Lietuvos valdžioje daugiau. kad jie esą laisvi ir kad niekuomet nemokėję ir nemokėsią Lenkijai duoklės. kur Vytautas vu. jog Lietuvos bajorai jį vieną telaikė savo valdovu. dar tebekariaudamas su sritiniais ku­ nigaikščiais. Įsidėmėtina. kuris dėl Smo­ lensko taip pat buvo bepradedąs karą. Lenkijoj buvo kilęs nepasitenkinimas per dideliu Vytauto savarankiškumu. kuris liudija.). kuri saugojo visas Padnieprės sritis. o Tochtamyšas už tai pažadėjo atsisakyti nuo Rusijos ir Vytautui dar suteikti pagalbos. ir daugelis Lenkų ponų mielai sutiko prisidėti prie Vytauto 122 lygio. Vorsklos mūšio padariniai ir jų likvidavimas Smolensko sukilimas. Bet šiuo tarpu karo buvo išvengta ir su Maskva ir su Pskovu. Kryžiuočiai irgi ėjo po jo vėliava (o kaip dar ne­ seniai tokie pat kryžiaus žygiai buvo ruošiami prieš Lietuvą!). Čia. Dėl Smolensko jis buvo susikirtęs su savo žentu. nes tik jos vaikai tegalėjo tikėtis paveldėti sostą. kad iš atsikviestojo Jogailos neturėsianti jokios naudos. kad ir Lietuvos bajorija jautėsi esanti visiškai nepriklausoma ir savo valdovu laikė tik vieną Vytautą. tačiau buvo išvengta karo. 11. kad juridiškai buvo laikomas tik Jogai­ los vietininku. kad galėtų laisvai veikti rytuose. Jadvyga buvo tikroji jungtis.

Lenkų karaliams. 1401 m. jis pradėjo 124 raginti žemaičius keltis pas jį. Jau 1407 m. Lig šiol laisvi buvusieji žemaičiai buvo varomi prie darbų ir buvo apdėti dideliais mokesčiais. skųsdamiesi dėl ordino žiaurumų ir priespaudos. Tada ordinas nusprendė pa­ remti iš Lietuvos pabėgusį ir vis dar nenurimstantį Švitrigailą. žinoma.lenkų bajorai savo dokumentą su­ rašė Radome. Vytauto kovos su ordinu dėl Žemaičių Žemaičių būtis ordino valdžioje. Bet Vytautas rėmė ordiną tik tol. Pabėg­ damas į ordiną. o kas ne. bet nieko nelaimėjusi grįžo. siaubdama kraštą. — kad jis galėsiąs pasiimti iš Že­ maičių 250 gyventojų. Ordino valdžia buvo labai žiauri. kad Vytautas atsiimtų tuos savo 250 žmonių. buvo pa­ siektas naujas susitarimas. Vytautas irgi atiduodavo jam Žemaičius (1384 ir 1390 m. Bijodamas sukilimo. Vytautui buvo svarbu turėti laisvas rankas atsimctusiam Smolenskui atgauti. o tuo tarpu tas jam nieko nekliudė. kaip įkaitai. kad jis parėmė žemaičius. ir bruzdėjimas ėjo atviryn. Žemaičiai vėl buvo atiduoti ordinui. Todėl 1404 m. Dėl viso to žemaičiai tuojau pradėjo nerimauti. Kai šis apsiėmė laikytis Salyno sutarties. Tada ordinas ėmė reikalauti. bet Vytautas su Jogaila linko taikintis. Sunormavęs santykius su Lenkija. keliai į Aukštaičius buvo budriai saugomi. Juo buvo patvirtintas Vytauto sava­ rankiškumas: jis buvo paskelbtas tikruoju valdovu.). Todėl šis susitarimas yra vadinamas V i l n i a u s R a d o m o s u s i t a r i m u .kur jis duotas. Todėl jis nepaisė ordino reikalavimo. Kitais metais krašte jau buvo pilna Vytauto atsiųstų žmonių. 13. Tatai jam vėliau labai pravertė. uždraudė ordinui pulti krikščioniškąją Lietuvą.šino. kad neatsisako Žemaičių. Ir užėmęs kraštą ordinas galėjo laikytis tiktai pilyse. Todėl kryžiuočiai pristatė Žemaičiuose daugybę pilių (vieną pilį net patsai Vytautas jiems padėjo statyti). kurs buvo patvirtintas 4 atskirais do­ kumentais: atskirais dokumentais jį patvirtino Vytautas. remdamasis Salyno su­ tartim reikalavo. Ordi­ nas tuo tarpu Žemaičiuose statėsi pilis ir ėmėsi visokių priemonių prieš galimą sukilimą. ordinas pradėjo karą. Kai tik jo reikalai pagerėjo. Bet Vytautas nesiskubino ir vis tęsė derybas. norėdamas pašalinti Vytautą ir jo vietoje pastatyti Švitrigailą. kad po jo mirties visa Lietuva turėsianti grįžti J o ­ gailai ir jo įpėdiniams. Ordinas bandė ir geruoju patraukti žemaičius: į sunaikintą kraštą gabeno gy­ vulius. 1401—1404 m. Po Racionžo taikos Vytautas dėjosi norįs laikytis taikos sąlygų ir net pats padėjo ordinui pa­ vergti nepasiduodančius Žemaičius. O nustatyti. jie išsiuntinėjo raštus Europos valdovams. Vytautui remiant ordiną. ir tie visus kryžiuočius išvarė iš savo krašto. (iki Dubysos). kad mirus Jogailai nerinksią naujo karaliaus be lietuvių ir be Vytauto žinios. kad laisvieji galį kilnotis kur tinkami. Or­ dinas. Toliau turėjo būti jau viena bendra valstybė. Vytautas su tuo sutiko. Po Salyno sutarties žemaičiai taip pat nepasidavė geruoju: juos teko jėga pavergti. kad pabėgėliai žemaičiai būtų jam grąžinami. buvo labai sunku. kovos. kas Žemaičiuose buvo laisvas. Po ilgų derybų. Žymesniųjų bajorų vaikai buvo net iš­ vežti į Pavyslį. Pagaliau santykiai tarp ordino ir Vytauto tiek paaštrėjo. Jie sugriovė net Klaipėdą ir įsiveržė į ordino žemes už Nemuno. į tai nebūtų atsižvelgęs. nes. Žemaičių sukilimas 1409 m. R a c i o n ž e (Lenkijoje) buvo padaryta nauja taika su ordinu. popie­ žius 1403 m. Jo kariuomenė buvo pasiekusi net Vilnių. jis tuojau sumažino savo draugiškumą ordinui. J o ­ gaila. 125 . Tačiau ordinas vis nepajėgdavo jų užimti. Atsta­ tęs Kauno ir kitas ordino pasieny sugriautas pilis. jis ir dabar prisipažino gavęs Lietuvą iš Jogailos. jis tuo­ jau parodė. Bet po sėkmingo žygio į Smolenską jis vėl ėmė ieškoti progos Žemaičiams atsiimti. Tuo būdu dalis žemaičių buvo pri­ viliota ir vyko į Marijenburgą krikštytis. kol turėjo kitų svarbių reikalų. bet tuo tarpu neketino jos grąžinti. nebebuvo vilties išsivaduoti. Iš savo pusės Lenkų ba­ jorai pasižadėjo. kuriuos turėjo gauti pagal Racionžo sutartį.tad nežinia. maistą ir kūrė ūkius. Vytauto ir Lietuvos bajorų dokumentai buvo parašyti Vilniuj e-Jogailos dokumentas yra žu­ vęs. Tuo būdu Lietuvos savarankišku­ mas buvo paskelbtas tik laikinis — iki gyvos Vytauto galvos. ir Vytautas tei­ sinosi. Ordinas. nes tikėjosi vėliau viską pakeisti. bet sutartyje buvo įrašytas vienas Vytau­ tui labai naudingas nuostatas. Jogailai ir Vytautui pasiskundus. Bet sutarty buvo minimi tik nelaisvieji valstiečiai. bet kartu bu­ vo garantuota. Pirmą kartą Žemaičiai bu­ vo atiduoti ordinui Jogailos dar 1382 m. Lietuvos ir Lenkų bajorai.

atėjusi vėliau. buvo sudegintos visos kryžiuočių pilys. buvo išvargusi. Pasiruošimas karui. kad jis puoląs Lietuvą. jis visai nesirūpinęs jų krikštu. nestatęs bažnyčių ir t. Lietuvių ir lenkų kariuomenėje galėjo būti apie 15—20. jos jau buvo išrikiuotos mūšio lauke. 127 . Lietuvoje buvo nederlius. Vaclovas pripažino jam Že­ maičius ir visą kairiąją Panemunę iki Gardino. Vytautas buvo sudarytosios karo tarybos pir­ mininkas. Visų viršininku buvo laikomas Jogaila. penkerius metus valdydamas Že­ maičius. bet pirmučiausia puolė Lenkiją (1409 m. kad ordinas nieko nesuuodė ir laukė užpuolimų skyrium iš Lietuvos ir iš Lenkijos. ir liepos 15 d. ragindamas nesislapstyti krūmuose. Ordinas savo rėžtu išsiuntinėjo raštus. o lietuvių kariuomenę — pats Vytautas. imperatoriaus Vaclovo brolį Zigmantą. norėdamas išardyti abiejų pus­ brolių vienybę. Mū­ šio laimėjimo nuopelnas. keisdamas pavargstančius arklius. jau nebesislėpdamas. Jie norėjo. šv. specialios sargybos saugomas. bet tas. nes būtų tekę kautis miške. 14. vietoj įkaitų jis sulaukė visuotinio sukilimo. pratęsę paliaubas su ordinu iki 1410 m. kurs apsaugojo juos nuo audros. kad jam teks kariauti su vienu Vytautu. kad jis eisiąs iš­ vien su Vytautu. Surinkę savo jė­ gas ir prisisamdę Vakaruose daug karių. norė­ damas padėti Lietuvai. Mūšis įvyko ordino žemėje. liepos 15 d. ir jis. tarp T a n e n b e r g o i r G r i u n v a l d o .000 karių. Paliaubų metu susitarta pavesti ginčą išspręsti imperatoriui Vaclovui. Tačiau ordinas Ragainėje juos sulaikė. ir ji nedalyvavo netrukus įvykusiame di­ džiame Tanenbergo mūšyje. Sąjungininkų kariuomenė buvo išrikiuota trimis eilėmis. Ordi­ nas nesugebėjo sukliudyti abiem sąjungininkų kariuomenėm su­ sijungti. ir 1409 m. o krikš­ čionybe visai nesirūpinąs. audra ir di­ delis lietus paskutinę naktį jai nedavė net gerai pailsėti. bet jo pasiųsti bajorai veikė kartu su žemaičiais. kad pirmieji pultų sąjungininkai.). Magistras nusiuntė Vytautui ir Jogailai du plikus kardus. Tais pačiais 1409 m. išklausė net kelias mišias paeiliui. tad Vytautas atmetė Zigmanto pasiūly­ mą. Viskas buvo daroma taip slaptai. tačiau nedrįso pulti. Jogaila. jie abudu išsiuntinėjo po visą Europą skundus. pasiūlė atvykusiam pas jį Vytautui karūnuotis Lietuvos karalium. į ordino pusę patrauktas. o kitas paliko Pamary saugoti nuo Len­ kų. Kitais me­ tais. norėdamas ją užgrobti. Tada ne metas buvo pyktis su Lenkija dėl tuščio karaliaus titulo. siuntė jai javų. Ordino kariai nekantravo.. Bet viskas išėjo kitaip. Jogaila su Vytautu sutarė savo kariuomenes sujungti Lenkijoje ties Červinsku (prie Vyslos). ir jis turėjo duoti ženklą mūšiui pradėti. nusiuntė į Žemaičius savo bajorų ir paėmė juos į savo valdžią. Tanenbergo mūšis 1410 m. Jogaila su Vytau­ tu apkaltino Vaclovą šališkumu ir. 126 Užtat Vytautui vėliau pasisekė padaryti paliaubų sutartį su livoniške ordino šaka. todėl jisai buvo ir t i k r a s i s m ū š i o v a d a s . o lenkai kairėje. Iš Lenkijos jo kariuomenė buvo išvyta. kad. Ordinas iš pradžių manė. Jono (birželio 24 d. Tad ordinas tikėjosi lengvai laimėti. Jogaila. Ordinas nesiskubino į Žemaičius. Bet sąjungininkų planas buvo kitoks. be abejo. duodamas paskutinius įsakymus. bet jie buvo menkiau apginkluoti. Jie bandė patraukti į savo pusę Vengrų karalių. Lietuvos ir Lenkijos karas su ordinu 1410 m. Bet Jogaila pareiškė. kaltindami ordiną. Tatai Vytauto santykius su ordinu visai nutraukė. pirmučiausia priklauso Vy­ tautui.t. Lenkų kariuomenę mūšiui rikiavo Zindramas iš Maškovičių. ypač čekų. o Vytau­ tas. su keliais palydovais skra­ jojo tarp kariuomenės eilių. Ordino kariuomenė. Iš viso jis atsivedė prie Tanenbergo apie 12. Tuo tarpu sąjungininkai buvo mažiau keliavę ir nakvojo miške. o jie patys buvo išvyti iš Žemaičių. kaltindamas Vytautą su Jogaila. Norėdami sulaikyti ordinui pagalbą iš Va­ karų. pra­ dėjus nuo Skirsnemunės. Vytautas pats dar laikėsi nuošaliai. Po to karas su ordinu jau buvo ne­ beišvengiamas. kad šie apgavikiškai remia pagonis žemaičius.).ordinas pareikalavo iš žemaičių naujų įkaitų. lie­ tuviai buvo dešinėje. Todėl vienas dideles savo jėgas jis paliko sau­ goti pilių nuo Lietuvos. Nuostolis dėl pairusių derybų buvo didelis: sąjunga su savo tikslų siekiančiu Zigmantu negalėjo būti naudinga Lietuvai. ir ne­ trukus buvo padarytos vienerių metų paliaubos.000 karių. Ordinas prisikvietė daugybę svečių ir samdytos kariuome­ nės iš vakarų Europos. ėmė ruoštis dideliam žygiui.

o visi kiti luvo kovos lauke arba bigdami iš jo. nes patsai. Vytauto ra­ ginamas. [is greičiausiai nenorėjo leisti per daug laimėti lenkams. Bet jie ati­ t e k o patiems vokiečiams. 9 129 . kurios nespėjo laiku grįžti ir susitvarkyti. Jam pasitraukus. Greičiausiai. Karo pabaiga ir Torno taika (1411 m. davė ženklą jį pradėti. metė prieš lietuvius.bet greičiau pradėti mūšį. Čia dar 3 valandas ėjo smarkios kovos. ta' I M I ir ji buvo sumušta. magistras didžiausias savo rinktines jė­ gas — sunkiai šarvuotą kavaleriją.kryžiuočių tar11| I Llo panika — jų eilės i iluko. kad galėtų vėliau paspausti iš šono (tai buvo lietuviams ge­ rai pažįstamas. Mūšio vietoje krito lietuvio ietim per' H . y. taktinis manevras).inksto buvo pasiruošęs laimėjimo puotai. Po valandos karšto mūšio lietuviai pasitraukė. netrukus su savo kariuomene grįžo namo. Kryžiuočiai buvo jau beapsupą lenkus ir būtų juos sumušę. be Žemaičių ir Užnemunės (Suvalkų krašto). o grįžę lietuviai užėjo kryžiuočiams iš šono. ypač nepasisekė dėl to. ir sąjungininkams nebepasisekė paimti Marijenburgo.) Tą pačią dieną po mūšio nei lietuviai nei lenkai toli nesivijo kryžiuočių. Jogaila ilgai delsė. Be vy­ prie Tanenbergo. Dalis kariuome|)| dar bandė gintis. Tuo pasitraukimu nuo sąjungininkų vidurio ir kairiojo sparno buvo nutraukta daug priešo jėgų. pagaliau sėdo ant arklio ir. norėdami nuvilioti kryžiuočius gilyn į savo ei­ les. I u invos Istorija. I Ik maži kryžiuočių likui i i fcpaspruko. t. išjojęs ant kalvos stebėti mūšio. nes reikėjo pasilsėti. antrąsias kariuomenės eiles. Jungingeno paminklas t e k o nugalėtojams. bet. Visa • M i t i n g o j i jo stovykla ati­ Magistro Ulricho v. i s patsai magistras 1 I I i i c h a s v o n J u n} \ I I I g e n a s i r daugybė rittrių. bet tuo momentu Vytautas atvedė paskutinius savo rezervus.lepusi už gurguolių. turėjo atsitraukti ir Jogaila. Liko tik eilių vidu­ rys ir kairiajam sparne išrikiuoti lenkai. Prasidėjus mūšiui. 15. Jiems 128 i upaudus. Sąjungininkų kariuomenė tik po kelių dienų teišsirengė Marijenburgo link. totorių dažnai vartojamas. no ir valgymų. dėl gerai nežinomų priežasčių. par. kad Vytautas. stovykloje buvo rasta daugybė pančių belaisviams sukaustyti. Tuo tarpu ordino Vtdovybę paėmęs komtūras H e n r i k a s v o n P l a u e n a s suskubo surinkti jėgų. jie bus tyčia pasitraukę. Ordinas buvo įsitikin. nieko daugiau nesitikėjo gauti. Mūšio įkaršty atsi­ rado ir pasitraukę dešiniojo sparno lietuviai. • mūšį laimėsiąs ir iš «• .

Pagaliau. Livoniškė šaka. Jogaila savo vietininku pastatė Vytautą. Vytautas vadovavo pačiam mūšiui. kaip kad. sukėlęs bajorus ir kunigaikščius. Tada atsirado vadinamieji Vilniaus ir Radomo aktai (žiūr. kuri taip triukšmingai veržėsi į rytus.) Lietuvos Lenkijos santykiai iki Horodlės akto keitėsi net Melą kartų. tačiau šitas pralaimėjimas visoms jų pastangoms pastatė ne­ peržengiamą sieną. nenorėjo nei patsai su lenkais pyktis nei padaryti keblumo Jogailai. kai Jogaila išėjo į Lenkiją. Todėl kai maršalas Hindenburgas nelabai toli nuo tos vietos (Tanenbergo) didžiojo karo metu sumušė rusų armiją ir tuo nulėmė viso fronto likimą. 108—109 psl. Vytautas su šitokiais lenkų reikalavimais tada sutiko. o su dviem valdovais krikščionim. jis ir visi l unigaikščiai pasižadėjo.). Tik po 11 metų ir po keleto naujų karų ordinas visiškai išsižadėjo Žemaičių. O kai Skirgaila nepajėgė tvarkyti Lietu­ vos ir kai Vytautas. kad ir klausė to paties didžiojo magistro. į krašto gi­ lumą. aktai (1413 m. pabūgę jo sava­ rankiškumo. Todėl vėlesniojo valstybės likimo klau­ simas daugiau rūpėjo ne jiems. negu turėjo Skirgaila ir. ir pagaliau jos likimas nuėjo visai kita linkme. jie būtų ėję dar toliau. — vokiečiai ir tą mūšį pavadino Tanenbergo mū­ šiu. kad Lietuva bus su Lenkija sujungta u paties Jogailos valdoma. ir visi žinojo. Vokiečiai šitą skaudų savo tautai smūgį tebejaučia dar ir da­ bar. Šis 1401 m. kad ordinas pralaimėjo mūšį ne su pagonimis. t. visada varė atskirą politiką Todėl ji nedalyvavo net Tanenbergo mūšyje. pagaliau buvo pasirašyta taika. o Vytautas po nelaimingo Vorsklos mūšio atsidūrė keblioje politinėje painiavoje. Bet per visą Vytauto viešpatavimo laiką jis dar tebebuvo gana stipri pajėga. o patiems kraštams. Tanenbergo laimėjimo reikšmė. kaip atskira valstybė. Vėliau pasirodė. Šitas didysis mūšis sutriuškino viso germaniškojo pa­ saulio bangą. Tanenbergo mūšis nebeleido susijungti abiem ordino šakom. Tanenbergo mūšyje ordino jė­ gos buvo sunaikintos. Vytautui daug patogiau buvo dėl ramybės nusileisti. Tada lenkai. Niekas nebeskubėjo jo gelbėti. bet 1411 m. ji turėjo atitekti Jogailai ar jo įpėdiniams. Lenkų karaliams. susitarimas nė kiek nekliudė Vytautui tęsti savo 131 . Po šio mūšio ji ėmė dar labiau tolti nuo Prūsų ordino. tai byla dėl jų dar ilgai tęsėsi.000 kapų skatikų karo išlaidų. Jis gavo dar pla­ tesnes teises. kad Lietuva. Bet kadangi nei Vytautas nei Jogaila niekad neketino išsižadėti Žemaičių. kad iš Krokuvos negalima valdyti Lietuvos. palaidojo mirusį prezidentą maršalą Hindenburgą. grą­ žino kai kurias žemes Lenkijai ir iki gyvos Vytauto ir Jogailos galvos atsisakė nuo Žemaičių. Kai Lenkijoje po Jad­ vygos mirties pašlijo Jogailos būklė. Kaip ji turės būti valdoma. nors ten yra ne vien laimėjimo. Tuo laimėjimu buvo išgelbėtos ne tik likusios nepavergtos lietuvių žemės. bet ir platūs slavų kraštai. nepaten­ kintus lenkų kišimusi į Lietuvos vidaus reikalus. Ordinui ji buvo palyginti leng­ va: jis turėjo sumokėti 100. tai. turėjo ir šiaip savotiškų skirtumų ir. Po šito pralaimėjimo ordinas nebegalėjo atsilaikyti prieš sujungtas lietuvių ir lenkų jėgas ir po truputį ėmė silpnėti. juo labiau. tačiau tu­ rėjo ir savo krašto magistrą. tada IKįbuvo numatyta. jis sutiko iš naujo sunormuoti Lietuvos ir Lenkijos santykius. jis pats buvo pripažintas visos Lietuvos valdovu. nes nei jis nei Jogaila dar neturėjo jokių įpėdinių. kad jis tikėjosi Lietuvos likimą vėliau išspręsti. pavyzdžiui. Ir dabar jie toje vietoje daro visokias iškilmes. Pralaimėjimo garsas aplėkė visą pasaulį. jau nebegalima buvo išgauti iš popiežiaus kryžiaus žygio paskelbimo. 130 I > Naujas sunormavimas santykių su Lenkija — Horodlės C. turės gyvuoti tik iki gyvos jo galvos. jam mirus. nes. tad jisai buvo ir tik­ rasis nugalėtojas. y. po katastrofiško Durbės mūšio (1260 m.Nors jis dar liko gana stiprus.Dar kiek laiko karas tęsėsi tarp ordino ir Lenkų. bet kartu buvo nustatyta. tačiau jau ne­ begalėjo grobti Lietuvos žemių. bet ir skaudaus pralaimėjimo (prieš 500 me­ tų) vieta. ir Jogaila savo vietininku paskyrė brolį Skirgai­ lą (iiūr.). Tą karą suruošė du lietuviai — Jogaila su Vytautu.). Jais Vytauto savarankiškumas buvo patvirtintas. pastatė paminklą. tęsdama kalavijuočių tradiciją. kas bus jam mirus. nenorėdamas dar labiau paaštrinti santykių su Lenkija. Pavergę Že­ maičius ir užėmę visą Pabaltijį. kuris ir be to jau nesugy­ veno su lenkais ir net buvo žadėjęs grįžti į Lietuvą. ėmė reikalauti iš naujo sunormuoti Vytauto ir Lie­ tuvos santykius su Jogaila bei Lenkija. 123 psl. pasidarė vUiškai savarankišku valdovu. o XVI amžiuje jis visai išnyko. Pirmiausia. labai greit iškilęs. Lietuvai ir Lenkijai. apie tai jis mažai tegalvojo. O laimėta buvo daugiausia lietuvių. Vokiečiai lyg pasijuto atkeršiję rytams už aną skaudų smūgį tik po 500 metų. pradėjo kovą. turėdamas daug rūpesčių Lietuvoje. atsirado nesutarimų ir jo viduje.

L i e t u v o s ir L e n k i j o s v a l s t y b i n i a i santy­ k i a i Horodlės aktais buvo sunormuoti ta prasme. Kunigaikščiai pasidarė nebe Jogailos. jis vėl davė naujus raštus. L i e t u v o s b a j o r a i Vytauto laikais jau buvo įgiję di­ delę reikšmę. kai Vytautas panaikino visas didžią­ sias sritines kunigaikštystes ir vietoje kunigaikščių ėmė skirti sa­ vo vietininkus iš bajorų tarpo. Ta sąjun­ ga buvo brėžte pabrėžta. ir jie visi jam prisiekė taip pat. 1413 m. o iš kitos pusės. buvo pradėję reikšti nepasi­ tenkinimą. Vytautas vis dėlto neketino nutraukti santykių su Jogaila ir Lenkija. kurią Lietuva turi duoti Lenkijai ir Lenkija Lietuvai. kad ją matytų ordinas. bet užtat jie sugalvojo naujų ryšių. Atskiros Lietuvos valstybės iškilimas garantuotas ir po Vytauto mirties. ten net karalius buvo nuo jų priklausomas. kurie turėjo neleisti Lietuvai nutolti nuo Lenkijos. bet kartu patvirtintas Lietuvos fak­ tiškai jau pasiektas visiškas savarankiškumas. padaryti savo bičiu­ liais. tiktai apie pa­ ramą. jis iš visų dar likusių sritinių kunigaikštėlių pareikalavo sau ištikimy­ bės priesaikos. Mirė Katalikų bajorams suteiktos privilegijos. jis elgėsi visiškai savarankiškai. nes byla su ordinu nepasibaigė net tada. Len­ kai sutiko patenkinti lietuvių reikalavimą. buvo reikalingos tam. Kadangi jie neįstengė pa­ traukti į savo pusę valdovo. kuriais pasižadėjo laikytis 1401-jų metų sutarties. kurs vis dar nenorėjo atsisakyti nuo Žemaičių. Jogai­ los privilegijose paskelbtuosius dėsnius. kai jis buvo sumuštas Tanenbergo laukuose. tuo pat metu ordinas visur Europoje skelbė. Patraukęs į savo pusę daugelį Lenkų ponų ir geruoju sugyven­ damas su Jogaila. bet tik su Lenkų karaliaus žinia. tarp Lenkios ir ordino grėsė karas. o jo valdiniai. skelbiąs me­ lą. Bet nuo Kęstu­ čio laikų prasidėjusiose kovose dėl sosto kunigaikščiai turėjo remtis viso krašto visuomene. Lygiai taip pat lenkai pasižadėjo nerinkti sau karaliaus be lietuvių ir be jų valdovo žinios. Kai lenkai. Be to. ir tuo būdu pririšti juos prie savęs. Visa tai buvo sutarta bendrame Lietuvos ir Lenkijos valdovų ir bajorų suvažiavime Horodlėje. Sąjunga su Lenkija Lietuvai bu­ vo dar reikalinga. ir turint savo atskirą valdovą. Todėl ir išėjo. 'Suvažiavimo nutarimai buvo surašyti trijuose do­ kumentuose: vienas bendras dokumentas buvo Jogailos ir Vy­ tauto ir po vieną dokumentą abiejų valstybių bajorų. Lenkų bajorai turėjo daug didesnes teises. o ne priklausomybės ryšys. k a d L i e t u v a i r L e n k i j a e s a n č i o s n e p e r s k i r i a m o s . Ypač jų reikšmė išaugo. kelis sykius pakartotų pasižadėjimo raštų. tai liko vis tiek dvi valstybės. Tam tikslui Lietuvos valstybė turėjo būti perorganizuota Lenkijos pavyzdžiu ir iškilę Lietuvos bajorai 132 jo būti surišti su Lenkų bajorais. kaip kad anksčiau prisiekdavo Jogailai. Tam tikslui buvo nutarta dar kartą pakartoti jau 1387 m. tai buvo lenkų sumanyta gudry­ bė Lietuvos bajorams priartinti prie savęs. Todėl šis susitarimas jam išėjo net į nau­ dą. kad Lietuva esanti amžinai surišta su Lenkija. jis įgijo didelę įtaką net pačioj Lenkijoj.politikos. Todėl buvo sutarta dar kartą visam pasauliui viešai pareikšti. Tuo būdu Lietuvoje tebuvo tik vienas valdovas — Vytautas. Tačiau. Tuo būdu tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo sudarytas sąjungos. todėl ir bajorų reikšmė ėmė augti. kad Lietuva turės savo atskirą valdovą ir po Vytauto mirties. Ypač tai buvo norima pabrėžti ordinui. Įsigalėjęs ir pasidaręs tikru Lietuvos valdovu. kad Lietuva galės išsirinkti sau atskirą valdovą ir po Vytauto mirties. Be abejo. Todėl jie sumanė pa­ remti ir Lietuvos bajorus. Be to. kurie visas teises Lietu­ voje duoda tiktai katalikams. o niekur nekalbama apie Vytauto priklausomybę Jogailai. Horodlės suvažiavimas ir jo aktai. Bet kadangi buvo du valdovai. pabūgę jo savarankiškumo. nuo to laiko visais 133 . negu Lietuvos bajorai. ten pabrėžta. vadindamas ją pagoniška. kad pabrėžtų Lietuvos katalikiškumą. o toliau visuose aktuose Lietuva traktuojama. kad Lietuva esanti k a t a l i k i š k a s k r a š t a s ir kad ordinas. kad abidvi valstybės esančios sujungtos ir suda­ rančios vieną valstybę. dėdamiesi jų užtarėjais prieš valdovus. kad jie niekuomet nebenorėtų skirtis nuo Lenkijos. kad aktų įžangoj kalbama apie Lietuvos sujungimą su Lenkija. Buvo paskelbta. Kartu buvo su­ tarta parodyti pasauliui. kuri tokia pat turinti likti ir po Vytauto mirties. kaip atskira valstybė. Ordinas ir jį rėmiąs imperatorius Zigmantas troško atskirti Lietuvą nuo Lenkijos. — iš vienos pusės. Pripažintas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. kad Lietuva tebesanti pagoniška ir kad Lenkų karalius Jogaila remias pagonis. nepaisydamas šitų. tad ryžosi patraukti nors bajorus. Gedimino ir Algirdo bei Kęstučio laikais tik ku­ nigaikščiai turėjo reikšmę valstybės gyvenime.

ir vėliau visi sričių vietininkai įgavo tą pat lenkiškąjį vaivadų vardą (buvo dar vietininkų didžiojo kunigaikščio dvaruose. tačiau tuo pat metu dar buvo numatyta.). Krėvos ak­ tas buvo patvirtintas vienų kunigaikščių. ant riterių vartojamųjų ginklų. Krėvos sutartis tikrai turėjo būti unijos pra­ džia. Visi Jogailos bei Vytauto laikais sudarytieji aktai. 1401 m.svarbesniais reikalais jis ėmė tartis su bajorais. 135 . jau ir tatai buvo atmesta. vadindamus herbais. k o k s b u v o L e n k i j o j . Horodlėje buvo nutarta Lietuvos bajorams suteikti lenkiškus herbus. buvo tik patvirtintos jų asmens ir turto valdymo teisės. T a i buvo vadinamoji adoptacija (t. buvo patvirtinta savarankiškoji Lietuvos valstybė. buvo garantuota. tai buvo tik unijos programa. Pirmieji tokie vaivadų ir kaštelionų urėdai buvo įsteigti Vilniuje ir Trakuose. didžiuodamiesi savo valdovu. Aukštesniojo vakarų Eu­ ropos luomo tradicijos jau buvo žinomos Lenkijoj. nes Jogaila ten pasižadėjo kartu valdyti abidvi valstybes (unija juk yra tada. tačiau tie ženklai jiems neturėjo tokios prasmės. Lietuvos ir Lenkijos bajorams suartinti. ir buvo atstatyta visiškai nepriklausoma Lietuvos valstybė. Lietuvos bajorai atskiru aktu patvirtino sutartį su Lenkais ir pasižadėjo jos laikytis (žiūr. jie tu­ rėjo gauti tam tikrų teisių krašto valdyme ir karo atveju turėjo vadovauti savo vaivadijos bajorams. Buvo nu­ matyta ir daugiau jų įsteigti. urėdai turėjo būti v a i v a d o s ir k a š t e l i o n a . Dėl to jis vis daugiau su jais skaitėsi. Unijos klausimas. i . Bet pats Krėvos aktas dar nebuvo tikras unijos aktas. Taip antai. lenkai pasiryžo jiems duoti savo herbus. Tačiau šiuo kartu jau buvo n u s p r ę s t a į k u r t i L i e ­ tuvoje t o k į pat krašto" v a l d o m ą j į aparatą.). vadinamas lenkiškuoju seniūno vardu. kaip tos abidvi valstybės bus valdomos. Toji privilegija lietė tik jų asmens ir turto valdymo • laisves. normuoją Lietuvos ir Lenkijos santykius. O tokie. Tad ir čia įsivyravo mada teikti savo giminės herbą svetimiesiems. Lietuvos bajorai anksčiau savo antspauduose taip pat vartodavo tam tikrus ženklus. kuris jas suvedė į uniją tiktai po 150 metų (1569 m. Tačiau Vytauto laikais sudarant svarbesniuosius aktus dalyvauja jau nebe kunigaikščiai. Netrukus prasidėjęs Vytauto valdy­ mas išardė sugalvotą uniją. kuriomis jie jau seniai naudo­ josi. Ir Horodlės aktais jiems nebuvo duota jokių naujų teisių dalyvauti valstybės gyvenime. kad unija turėsianti prasidėti po Vytauto mirties. Bajorų pritari­ mas jam buvo taip pat reikalingas ir siekiant savarankiškumo. Bet iš tikro toks jiems duotas pavadinimas yra neteisingas. kiek jis su jais skaitėsi. nes jame nebuvo pa­ sakyta. Todėl jie visada palaikė Vytautą ir. todėl visos kitos sritys ir toliau buvo valdomos vietininkų. jie vėliau buvo vadinami seniūnais). Taigi bajorai dalyvavo ir sutarčių sudaryme. 122 psl. o buvo tik paliktos Jogailos teisės Lietuvai ir padėti pagrindai artimam Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimui. pavyzdžiui. Horodlės aktais b u v o p a t v i r ­ tinta savarankiška V y t a u t o sukurtoji valstyb ė.). bet bajorai. Tik iš oro'no atgautuose Žemaičiuose jau nuo 1411 metų buvo Vytauto ski. Seniau visos svarbesnio­ sios sutartys buvo sudaromos didžiojo kunigaikščio drauge su broliais ir kitais sritiniais kunigaikščiais. Norėdami priartinti prie savęs Lie­ tuvos bajorus. 1401 m. Tuo būdu lenkiškus herbus gavo 47 Vytauto parinktosios Lietuvos bajorų šeimos. Tačiau jiems nebuvo suteikta jokių teisių valstybės reikalų sprendime: tuose reikaluose jie galėjo daly­ vauti tik tiek. kokią kad turėjo Vakaruose. (žiūr. 1385 m. Jie būdavo vaizduojami ant gy­ venamųjų namų sienų. 134 Lenkiškųjų herbų suteikimas Lietuvos bajorams. y. 1398 m. 112 psl. T u o laiku visur Europoje ankštieji visuomenės sluoksniai jau vartojo tam tikrus giminių ženklus. Tai buvo luominė giminystė. 1413 m. b e to. kaip jos santykiaus. Todėl Horodlės aktai turėjo nepaprastą reikšmę: jie padėjo pamatus Lietuvos bajorams sulenkėti. Bet iš tiki> nei vaivados nei Žemaičių seniūnas nuo didesniųjų sričių vietininkų niekuo nesiskyrė. kiek jiems leido valdovo malonė. herbą gavęs svetimasis buvo priimamas giminės nariu). nors tarp jų ir nebūdavo kraujo giminystės.tas vietininkas. kai kelias valstybes valdo vienas valdovas). Salyne jį paskelbė net savo karalium (žiūr. tačiau iki X V I amžiaus jų dau­ giau neatsirado. lenkų paprastai va­ dinami unijų aktais. kad vi­ sos steigiamos valstybės urėdų vietos bus duodamos tik ba­ jorams katalikams. kurios per kelis šimtus metų visiškai susivienodino. Horodlės aktų reikšmė. 123 —4 psl. bet kartu buvo padėti pamatai suartėti abiejų valstybių ir visuomenių santvarkoms. bet daž­ niausiai juos vartodavo įvairių dokumentų antspauduose. lenkų pavyzdžiu naujai įvesti. Vartojusieji vienodą herbą buvo laikomi giminėmis.). Pirmąsias teises bajorams dokumentaliai patvirtino Jogaila 1387 m.

Vyskupystė galutinai buvo įkur­ ta ir apdovanota žemėmis 1417—1421 m. ir todėl turinčios likti Lietuvai (Veliuona tuo metu buvo jau Vy­ tauto. priešingai. tarp kitko. Štai Makros sprendimo žodžiai dėl Klaipėdos: „Kartu mes ran­ dame. kuriuos jau seniai yra nukariavę.. Arioga­ loje. mums būtų reikėję elgetauti. Ten. tačiau formaliai krikštas buvo atliktas. vogti ir užmušinėti. keliose vietose sunaikinę pagoniškas šventoves. kaip didelis Lietuvos patriotas. Jogailos 1387 m. tačiau nebuvo nustatyta. tai reikėjo skubėti juos pakrikštyti. kad ir tada dar ne­ buvo lietuviškai mokančių dvasininkų. Vys­ kupystė buvo vadinama Žemaičių. kai Lietuva ginčijosi su ordinu dėl Žemaičių pri­ klausomybės. Ordinas reika­ lavo. Tuo pat metu ir Lenkija ginčijosi su ordinu dėl savo sienų. Jų valdžioje. . skurdžiai misti su savo žmonomis ir vaikučiais. jie įteikė savo skundą. jie atėmė mums laisvę. Tie pasiuntiniai tris mėBtlius dirbo Žemaičiuose ir įšventino pirmąjį Žemaičių vyskupą Motiejų. 137 . Vyskupystės centru buvo padaryti V a r n i a i .) Krikštas. ištirti jų būklės ir suorganizuoti ten vyskupystę. Suprantama. arba Medininkų. Pasirodė. Užėmę jų žemes. Kelmėje. kur eis siena tarp Žemaičių ir ordino. Kadangi ordinas neketino atsisakyti nuo Žemaičių. vos vieną savaitę. Po Torno taikos atgavę Žemaičius. 1415 m. kad žemaičiai esą krikščio­ nys (iš tikro krikščionybę ten įvedė tiktai vėliau suorganizuotoji Bažnyčia). Tačiau Vytautas reikalavo. Prasidėjo ilga byla. Luokėje. tarp kitko. Konstancoje (Šveicarijoje. kad tiek Veliuona.. Žemaičiu krikštas (1413 m. ilgame skunde žemaičiai dar daugybe kitų pavyzdžių pailiustravo ordino žiaurumus. kad tie (ordino) broliai dar drįso save vadinti krikščionybės durimis. Žemaičių krikšto panaudojimas prieš ordiną Konstancoje. Vytautas ten pastatė katedrą. jie laiko juos sunkioje vergovėje ir varo prie sunkių dar­ bų". teisingiau tariant. nes Varniai buvo Medininkais vadinamoje Žemaičių srityje. o Klaipėda — ordino). Ir Žemaičiuose pirmieji kunigai buvo lenkai. Aišku. kurie patys turėjo pareikšti suvažia­ vimui skundą dėl ordino puolimų ir žiaurumų. todėl krikščionių mokslo tiesas turėjo aiškinti žemaičiams net patys valdovai. jie turėtų vadintis užtvara ieškantiesiems išganymo. kad Klaipėdos pilis yra pastatyta Žemaičių žemėje. o ne ordinui. o Ne­ muno žemupy — dar didelis plotas dešiniojoj Nemuno pusėj ir Klaipėda. sprendimui. ir politikos sumetimais jau buvo galima sakyti.. pakrikštydino pirmuosius būrius. šau­ kiančių dangaus keršto. Vakaruose susidarė labai neigiamas įspū­ dis apie ordiną. kad jis nebegalėtų Europai skardentis nešąs Žemaičiams krikščiony­ bę. Vėliau jis buvo Vilniaus vyskupu ir pasižymėjo. Ginčas su ordinu dėl Žemaičių ir dėl jų sienos Kovos dėl sienos. buvo pakrikštyti tiktai Aukštai­ čiai. gimęs Lietuvoje. Vieną metą (1412— 1413 m. turėjo būti sprendžiama ir Žemaičių byla. Tuo pat metu suvažiavimas pavedė Vilniaus vyskupui Pttrui ir Lvovo vyskupui Jonui nuvykti į Žemaičius. palikdami mums tik mažus laukelius. kurs gerai mokėjo ir lietuviškai.17. Vytautas su Jogaila tuojau ėmė galvoti ir apie jų krikštą. Kaltinėnuose. Apie kryžiuočių valdymo laikus jie. kaip jie išmokė tikėjimo tuos. Greta tokių ordino apibūdinimų. Bet pirmasis jų vyskupas Motiejus. Tą rodo. šitoks žemaičių krikščionių pareiškimas turėjo išeiti ordinui į ne­ naudą. 136 Žemaičių vyskupystės įkūrimas. Vytautas su Jogaila patys atvyko į Že­ maičius ir. nusprendė.) ir vyskupystės įkūrimas (1417-1421 m. Raseiniuose. Iš ilgo kryžiuočių ir lietu­ vių ginčo Konstancoje. šiaip pareiškė: „Jie atėmė musų žemes. kad jam būtų palikta visa Panemunė iki Veliuonos. Kražiuose ir Veliuonoje). apvažiavęs ginčijamąsias Žemaičių sritis. tiek Klaipėda esančios pastatytos Žemaičių krašte. kuriame nurodė daugybę ordino nusikaltimų. pavyz­ džiui. Pažiūrėkime. Jie krikštydino neilgai. Jogaila ir Vytautas laimėjo. kad ir tas faktas.) abi pusės buvo susitarusios pasiduoti imperatoriaus Zigmanto atstovo. Naugardo žemėse) gyvenančių katalikų globa buvo pavesta jiems. buvo Lietuvos vokietis. kad negalėjo būti daug pakrikštyta. Tam tikslui 1413 m. jog visų rytuose (Pskovo ir D. B e n e d i k t o M a k r o s . Tas. 18. jų prie­ spaudoje. o visam krašte — 8 parapijines bažnyčias (Vi­ duklėje. Tuo metu. Norėdamas suda­ ryti palankesnį sau įspūdį. Vytautas nusiuntė į Konstancą 60 krikštytų žemaičių bajorų. prie Reino upės) buvo sušauktas visuotinis Bažnyčios suvažiavimas. Per Torno taiką Žemaičiai buvo pripa­ žinti Lietuvai iki gyvos Vytauto ir Jogailos galvos. Nei ma­ gistras nei ordinas nieko priešingo negalėjo įrodyti". Mes stebimės. kad ordino ir Žemai­ čių siena būtų Nemunas. arba.

pasiuntė ten su ka­ riuomene savo vietininką — Jogailos brolio Kaributo sūnų. Mat. Po to ordinas tikėjosi laimėsiąs bylą tuo metu (1414—1418 m. norė­ damas patenkinti ordino pusėje stovinčią Vokietijos visuomenę. jį atšaukė. norėdamas atkeršyti Zigmantui už neteisingą Vroclavo sprendimą.Sulaukęs tokio sprendimo. tai jis atrodė tikrasis Huso mirties kaltininkas. neišsižadėjęs savo mokslo. todėl. Užtat likusi didžioji Žemaičių dalis buvo pripažinta Lietuvai nebe iki gy­ vos Vytauto ir Jogailos galvos. Kadangi jų santykiai su Zigmantu buvo geri. 19. Kadangi jam. prašydamas panaikinti sprendimą.). Po tėvo mirties imperatorium tapo Zigmanto brolis. Zig­ mantą. Jogaila su Vytautu paskelbė ordinui karą ir. H u s o . Suvažiavimas pavedė Vy­ tautui ir Jogailai išplatinti Žemaičiuose krikščionybę. at­ sisakė nuo sosto: mat. bet čekai tam pasipriešino. kurie negalėjo dovanoti Zigmantui dėl Huso mirties. Bet imperatorius. kokia ji buvo iki mums atgaunant Klaipėdos kraštą. kad klausimą išspręstų imperatorius Zigmantas. jis buvo pripažintas atkakliu eretiku. anų laikų įstatymais. Ja Lietuvos siena su ordinu buvo nustatyta ir ilgus am­ žius išliko maždaug ta pati. vis dėlto Vytautas neatgavo Klaipėdos krašto ir nepasiekė Nemuno žemupio. imperatorium pasidarė Zigmantas. Eretikas Husas buvo pašauktas į Konstancos bažnytinio suvažiavimo teismą. Jogaila tuojau kreipėsi į popiežių.) ir Žemaičių ginčo pabaiga Diplomatinė kova dėl Žemaičių ir kai kurių Lenkijos sričių ėjo visą laiką. Jis nutarė tiktai gintis pilyse. sutuokė ją su Jogaila. susitaikinęs su imperatorium Zigmantu. kad jis jų neapvilsiąs. Kadangi Vengrija su kaimyne Lenkija turėjo daug priešybių. Vadinasi. 136—7 psl. tik retkarčiais politinių sumeti­ mų buvo verčiamas gyventi su juo geruoju. Zigmantas buvo susižadėjęs su vyresniąja jos seseria. iš Lenkijos įsiveržė į jo žemes. kuris. Jis turėjo ir šalininkų Lenkijoj. tačiau daugumas lenkų jo. Pagaliau magistras paprašė taikos. Imperatoriaus Zigmanto sprendimas. Zigmantas davė geležinį raštą. Pagaliau 1422 m. Tačiau suvažiavi­ mas sienos klausimo nesprendė. Čekų karalius Vaclovas. o Vytau­ tas nutarė už tai atkeršyti Zigmantui. nes jis esąs Vytauto papirktas. šalininkai. Tas išbuvo Čekijos valdovu net kelerius metus. ten buvo įsigalėję Čekų Itažnyčios reformatoriaus. pripažinę sostą Jadvygai. ta­ čiau pasmerktojo vėliau nebegynė. Šia taika buvo galutinai išspręstas ginčijamų teritorijų klau­ simas. pasiūlytąjį sostą priėmė. Taigi kad ir daug padėjo pastangų. bet amžinai. Imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis buvo sūnus to paties Karolio IV. kurs betgi 1400 m. vykstančiam į Konstancą. Ga­ vęs žmonos Marijos paveldėtą Vengrų sostą. Melno taika (1422 m. pabijojęs susidėti su eretikais. Pagaliau Vytautas su Jogaila sutiko. Byla dėl Žemaičių dar nepasibaigė Konstancoje. kol Vy­ tautas. Vytautas priima Čekų sostą. Vytautas. 1422 m. Jie pradėjo karą su Zigmantu ir į sostą pakvietė Jogailą su Vytautu. kokia yra dabartinė mūsų siena su Vokietija. 1411 m. visais kitais klausimais ordi­ nas ten pralaimėjo (žiūr. ir todėl čekai nenorėjo pripažinti jo savo karalium. Ordinas buvo nepasiruošęs kariauti ir į atvirą kovą nestojo. tada jam liko tiktai vieni Čekai. ji buvo padaryta netoli M e l n o e ž e r o . Tuo bū­ du ir Bažnyčia surišo Žemaičius su Lietuva. o Žemaičiuose — tokia. buvo pašalintas nuo sosto. kariuomenės sto­ vykloje. kuris Algirdui su Kęstučiu buvo siūlęs krikštytis. mirus Vaclovui. panoro gauti ir Čekų 138 sostą. kaip vokiečio. jis varė labai ne­ draugišką Jogailai politiką. Tačiau šito sprendimo nepripažino Jogaila su Vytautu. tai Zigmantas visą laiką rūpinosi susilpninti Lenkiją ir atskirti ją nuo Lietuvos. todėl jie tikėjosi. pripažino Žemaičius ordinui. buvo sudegintas. rugsėjo 27 d. jis bijojo sueiti į konfliktą su popiežium ir visu katalikiškuoju pasauliu. 139 . sujungę savo kariuomenes. ordinas paskelbė. Pats negalėdamas vykti į Čekus. Kai Jogaila vedė Jadvygą. Tas buvo padaryta imperijos ku­ nigaikščių suvažiavime V r o c l a v e (Breslau) 1420 m. Bet tas jam vis nesisekė. Jau vien dėl to Zigmantas negalėjo turėti geros akies Jogailai. 1419 m. Lietuvių ir lenkų kariuo­ menės nusiaubė visą kraštą. Bylos metu kelis sykius buvo net prasidėjęs karas tarp ordino ir Lietuvos bei Lenkijos. kad nebepripažįstąs Makros teisėju.) įvy­ kusiame Bažnyčios suvažiavime Konstancoje. Užnemunėje ji buvo nustatyta maždaug to­ kia. ir jos tėvo Liudviko buvo skiriamas Lenkijos karalium. kuri vėliau ėjo tarp Rusijos ir Vo­ kietijos. Marija. nenorėjo ir. Jogaila.

.000 rublių kon­ tribucija (anais laikais tai buvo milžiniška suma).Žemaičiai visada buvo ir tebėra ta pati l.). ir niekas negali manęs priversti. Vytautui teko visą savo dėmesį kreipti į vakarus. Dabar jis trauksiąs į Ragainę. Nuo pat Melno taikos jis jau ėmė galvoti apie žygį į Pskovą. pagaliau net pasodino į ordos sostą Tochtamyšo sūnų Soldaną. Ordinas jau nebepajėgė toliau kariauti. Vadina Aukštaičiais. Maskvos kunigaikštis Vosylius. kad jie karo nenorį ir kad turį vilties geruoju įrodyti teises jiems priklausomoms žemėms. dėl kurių dar Algirdas varžėsi su Maskva. Rytuose tuo metu jis laikėsi labai tvirtai. Paties Pskvo jis nepaėmė. Tomo sutartim. Vytautas tuojau išžygiavo į Maskvą. juo* ir dabar mes valdome. O Jūsų Karališkoji I Hilcnybė tą žemę priteisė atiduoti. Vytauto rytų politika jo gyvenimo pabaigoj Rytų būklė kovų su ordinu metu. su kuriuo jam taip pat ne kartą buvo tekę susidurti. kad p i k t u o j u iš m a ­ nęs dar n i e k a s n i e k o n e l a i m ė j o . nes visur čia kalbama ta pačia lietuvių kalba. Prasidėjus kovoms NU kryžiuočių ordinu. Savo nusistatymo aš nekeičiu. charakterizuoją jo politiką ir jo asmenį. ordino maršalka pranešė magistrui šitokią savo agento žinią: „Jo aki­ vaizdoje (bajoras) Nigaila garsiai pranešė susirinkusiems pilyje ka­ riams. Jei tas sprendimas nebus pakeistas. — Paskum ne be ironijos jis dar pri­ dūrė: — O kur yra ordino tėvų palikimas? Maršalka dar bandė įrodinėti. j neįrašome Žemaičių. kol jūs iš manęs tai atimsite. pasitenkindamas 1.letuva. Kas manęs ne­ g e r b i a . — atsakė jam supykęs Vytautas. grasino Vytautas. Bet Žemaičiai visada vadinosi lietuviais. Jis čia šiaip rašo: „Žemaičius . baigdamas laišką imperatoriui. Bet kadangi ?. buvo aišku. Dėl tos pačios tautinės vienybės mes į savo n i n l . tačiau diplomatiškumas jam neleido tada apie tai kal­ bėti). Nemuno saloje. su kuriais jis dar turįs daug reikalų. vadinamoje Salynu. o d a b a r n o r i ir m u s iš m ii s ų ž e m ė s i š v a r y t i . Kai atvyko Makra. paimtų Tanenbergo mūšyje. kur jis nurodo Vroclave 1420 m. nes taip lietuviškai yra vadinama že­ minu. Į jo valdžią nebuvo pakliuvę tiktai Pskovas su Naugardu ir Maskva. Kai atgavęs Žemaičius Vytautas atstatė Veliuonos ir kitas pilis. o jų ginčijamus ir kitas žemes — savo tėvų palikimu. — P r ū s a i yra taip pat mano p r o t ė v i ų žemė. vis dėlto liko vokiečiams. nebflsiu Jūsų bičiuliui". — atsakė maršalka. n e s t a i y r a j o t ė v o n i j a".. tas pilis pastatęs p r i e š v o k i e č i u s . iki gyvos jo galvos turinti tekti Lietuvai (visiems. o juk tai yra mūsų senelių ir prosenelių palikimas. to n e v e r t i n u nė aš. bet. vadinamoji Mažoji Lietuva. Kitais metais atėjo žinia. kad k r y ž i u o £ i a i yra a t ė j ū n a i iš s v e t i m ų V o k i e t i j o s k r a š t u . 1413 m. kunigaikštis Vytautas. 140 7.—kol gyvas. — ir aš reikalausiu jų iki pat Osos. Tada maršal­ ka užsiminė apie Veliuoną ir apie Vytauto norus atsiimti dar dau­ giau žemių. padaryto /Irmanto sprendimo neteisingumą. Iš Vytauto diplomatinės kovos su ordinu dėl Žemaičių sienos įsidėmėtini keli gražūs epizodai. Bai­ gęs ilgą bylą su ordinu dėl Žemaičių. niekad ne ncsivadino žemaičiais. žinoma. jau buvo pa­ tekusios į Vytauto valdžią. tu labai gerai žinai. į kurį teišsiruošė vos 1426 m. O Vytauto bajorai tam agentui pareiškę: „Mūsų kunigaikštis t u r i a t s i i m t i K a r a l i a u č i ų . reikėjo gerai atminti. Nors jisai ir pralaimėjo prie Vorsklos. o paskui į K a r a l i a u č i ų . Makrai tarpininkaujant.Melno taika buvo baigtos ilgai ėjusios Lietuvos kovos su vokiečių ordinu. bet jaunučio Maskvos kunigaikš141 . Įdomus yra jo raštas ImpH'Atoriui Zigmantui. kad Klaipėda esanti Žemai­ čių krašte ir. — mes tam turime labai gerų įrodomųjų dokumentų. Vytautas supykęs atrėžė: — Maršalka. O Žemaičiai Lietuvą — kraštą. nes toji žemė ir jos gyventojai yra t a • I t i L i e t u v a ir t i e p a t y s l i e t u v i a i . Kas mums nepriklauso. Vytautas susitiko su ordino maršalka derėtis dėl išpirkimo ordino belaisvių. 20. Vytautas tvirtino. nes t o s ž e m ė s k i t a d o s p r i k l a u s i u s i o s L i e t u v a i".9mAičius Vytautas kryžiuočius laikė atėjūnais grobikais. Že­ maičiai nuo jo buvo apginti.ulinamas Žemaičių kraštu. tačiau vakarinė jų dalis. kad jis nori amžinai ją prijungti prie Lietuvos. esantį aukštesnėj vietoj. ir kiekviena iš jo valstybių nuėjo visai skirtingais keliais. Jūs norite man išplėšti mano tėvo palikimą ir atimti Veliuonos pilį. Vytautas vėl galėjo laisvai nukreipti savo dėmesį į rytus. mes to visai ne­ norėtumėm reikalauti. tačiau Vytautas nutraukė pasikalbėjimą. dar turės ne viena galva nusiristi.. Žygiai j rusų kraštus Vytauto gyvenimo pabaigoj. kad jų valdovas.pinničiai yra žemesnėj vietoj. visos žemės. — Mielas valdove. tai tas kraštas lietuviškai ii v. negu Lietuva. Po Melno taikos kryžiuočiai visiškai nustojo vilties sujungti abi savo dalis. tačiau įgijo didelę įtaką totorių tarpe. Visa tai buvo pa­ siekta ramiu diplomatijos keliu. Jeigu Jūsų Karališkoji Dide­ nybė norėjo teisingai spręsti.. k a tl j i e u ž g r o b ė P r ū s u s . sausio mėn. kad mirė jo žentas. įsei ne mums. Jie yra mano tėvų palikimas.

137 psl \ Unijos projektas vėl buvo iškilęs tik naujajam Bažnyčios suvažiavime Bazely. Šito žygio metu buvo pasiekta net Tula. Tačiau derybos ėjo nesklandžiai ir nel . ir 1418 m. buvo bevaikis. metropolitu buvo įšventintas graikas Fotijas. Bet nuvykęs į Konstantinopolį pas patriarchą. Bet pagaliau (1424 m. i r . pravoslavai galėjo linkti į Maskvą. Vy­ tautas susitaikino su Fotiju ir savo valstybės pravoslavams lei­ do pripažinti jį metropolitu. arba apie bažnytinę uniją. ir jis tuo metu teprijungė prie Lietuvos tik keletą kunigaikštysčių. Vytauto pastangos sujungti rytų (pravoslavų) ir katalikų Bažnyčias Lietuvai tapus katalikiškai valstybei. o vien kelionės žygis. Kadaise Algirdas. Bet kai jau nebebuvo bendros bylos su ordinu. Horodlės privilegija visos teisės valstybėje buvo pripažintos tik katalikams. kad pravosla­ vai pripažintų popiežiaus valdžią ir priimtų katalikų dogmas. Čia metropolitu tada buvo Kiprijonas. ir paskyrė juos pravoslavų kraštuose gyvenančių katalikų globėjais (žiūr. ten buvo sutinkamas su dovanomis ir skelbiamas globėju bei tėvu. Tebebuvo me­ tropolitas Kijeve ir Vytauto laikais. Be to. Vy­ tautas niekad nenorėjo gadinti santykių su Jogaila ir Lenkija. derėtis dėl unijos. dvasininkų ir kunigaikščių suvažiavimą Naugarduke. Jogailos re­ m i . Vytauto duktė Sofija. ir todėl nebega­ lėjo valdyti metropolijos. nes ten veikė Foti(u |taka. CemII . Cemblakas net buvo ekskomunikuotas. Tada Vytautas sušaukė visų savo valstybės pravoslavų vysku­ pų. 93 psl. Jau pirmąja 1387 m. Naugardą. o vėliau ir 1413 m. Tam reikėjo. Sugadino juos patys lenkai. permaldavo Vytautą. 22. Bet ir tada nepasisekė (vesti unijos. Tačiau ir pravoslaviškieji kraštai reikalavo sau lygių teisių. kad lenkai iš anksto pripažintų 143 . y. nes senelis Jogaila.) Jogaila su ketvirtąja sa­ vo žmona susilaukė vieno. Kad vals­ tybė neskiltų. kur buvo jų Bažnyčios metropolitas. Jogailos privilegija. t. Todėl buvo pradėta galvoti apie abiejų krikščioniškųjų Bažnyčių su­ jungimą.čio Vosyliaus II motina. Jie ėmė bijoti. ir Vytauto iškeltoji unijos mintis buvo įvykdyta l i k X V I amžiaus gale. Vytautas suruošė paskutinį savo žygį į tolimąjį D. Maskvos kunigaikščio. kai Vytautas jau buvo miręs. kuri ėmė reikšti nepasitenkinimą Lietuvos savaran­ kiškumu. Kaip tik tuo metu Konstancoje bu­ vo Bažnyčios suvažiavimas. Kaluga ir Riazanė.i k ą. atvykusi jo pa­ sitikti į Smolenską. kurs ir pats buvo palankus bažnytinei unijai. Kur tik Vytautas ėjo.1 . įkūrė Lietu­ vai atskirą metropoliją Kijeve (žiūr. nes rusų kunigaikštėliai net ne­ išdrįso kariauti. Jis nebuvo linkęs nu­ traukti gerų santykių su Jogaila ir Lenkija net po Melno tai­ kos. mirė. Suva­ žiavimas nutarė nutraukti visus ryšius su Fotiju ir nauju Kijevo metropolitu išsirinko unijai pritariantį graiką vienuolį C e m142 I. reikėjo rasti išeitį — suvienodinti teises.000 rublių kontribucijos. v c jokių vaisių. kai buvo baigta byla su ordinu. bijodamas. Šis buvo visiškai priešingas Vytauto planams ir apsigyveno Maskvoje. Pravoslavams ne­ galima buvo gauti net aukštesniųjų valstybės tarnybų. I . tie santykiai ėmė gesti. Pagaliau 1428 m. kaip ir Vytautas. Tokiuo būdu dingo unijos projektas. Iš jo buvo paimta net 10.). Ilgo logailos ir Vytauto valdymo metu Lenkijoje išaugo nauja po­ litikų karta. Bendradarbiavimo su Lenkija jis ypač buvo reikalingas. Ne­ gaudami lygių teisių su katalikais. Alšėnų kunigaikštytė Zofija). i m a s . Vytautas. Tada unijos reikalu daugiausia rūpinosi Švitrigaila. kad rusai neparinktų prie Maskvos. grįžęs į Lietuvą. Jam mirus. jis pats pasidarė savo vaikaičio. Jogaila tuojau ėmė rūpintis. 21. Vytauto santykiai su Lenkija jo gyvenimo pabaigoj Iš vietininko pasidaręs savarankišku Lietuvos valdovu. globėju. joje greta viena kitos atsirado dvi krikščionių Bažnyčios. kad po Jogailos mirties nenutruktų Lietuvos ryšiai su Lenkija. Buvo dar ir kitas motyvas siekti bažnytinės unijos. Kai Cemblakas. pasiuntė ten Cemblaką su kitais pravoslavų dvasininI . o vėliau ir kito sūnaus (jo 4-oji imona buvo Vytauto išpiršta ir jo dvare išaugusi lietuvaitė. jungiančio rei­ kalo. kai nebebuvo bendro.is negavo išrinkimo patvirtinimo. kurios anksčiau svyravo tarp Maskvos ir Lietuvos. kovodainas ginklu ir diplomatija su ordinu. Bet naujasis popiežius įvertino Vytauto ir Jogailos nuopel­ nu-. Iš tikro tai buvo ne karas.

nes jis pats nemokąs skaityti. kaip tik mūsų broliu. Tiesa. . nepasitaręs su savo ponų taryba. Įsižeidęs jis nusprendė karūnuotis. vysk. Z b i g n e v a s O 1 e s n i c k i s. ar laikąs jį ir Lietuvos bajorus laisvais ar ne­ laisvais. ir lygiais su jais" . Tarp visų suvažiavime iškeltų klausimų vienas iš svarbiau­ siųjų buvo sumanymas karūnuoti Vytautą Lietuvos karalium. Dėl to iširo visi geri abiejų valdovų ir valstybių santykiai. kad jo vardu Zigmantui nusiųsto laiško tu­ rinys jam nebuvęs žinomas. galėtų po Vytauto išsirinkti sau kitą karalių. kad Vytauto karūnavi­ mas būtų priešingas Lietuvos ir Lenkijos sutartims. o taip pat ir jo vaikai. galėtų po Vytauto sau išsirinkti kitą karalių. Jis buvo sušauktas Vytauto pily. bet griežčiausiai pasipriešino Lenkų ponų taryba. Lucko suvažiavimas (1429 m. ir mes jo nelaikome kitokiu. kurį išsirinktų po Jogailos mirties lenkai. o ne tą. čia atvyko Maskvos. nes tada Lie­ tuva. Lietuvos Istorija. Sumanymą iškėlė imperatorius Zigmantas. per savo delegaciją jis pareikalavo. kuriai vado­ vavo Lietuvos savarankiškumo priešas. seniesiems valdovams mirus. kad turįs atšaukti sutikimą. Vytautas. popiežiaus legatas ir daugelio Vokietijos miestų ir kunigaikš­ čių atstovų. į nieką neatsi­ žvelgdamas. Tverės. turėjo įvykti valdovų suvažiavimas rytų Europos politikos klau­ simams apsvarstyti. (Dailininko Mackevičiaus paveikslas. Vytauto ka144 Lucko suvažiavimas. Karūnacijos byla 1430 m. Lenkų ponai prispyrė grįžusį į Krokuvą Jogailą atšaukti savo duotąjį sutikimą dėl Vytauto karū­ nacijos.). Šitas Jogailos atsakymas labai įžeidė Vytautą. kad. — taip bent svajojo lenkai. Vytauto karūnacijos byla ir Vytauto mirtis Lucko suvažiavimas ir karūnacijos sumanymas. abudu sostus gaus Jogailos sūnūs. Suvažiavimo šeimininkas. ir tuo būdu jis (Jogaila). sutiko. Be to. o Vy­ tautas. kad Jogailos laiške Lietu­ va buvo traktuojama. esą. Kai Jogaila savo suti­ kimo vis dėlto neatšaukė. turėjo progos parodyti savo vaišingumą. o į kairę imperatoriaus žmona. Tačiau visus pla­ nus išardė staiga iškilęs Vytauto sumanymas karūnuotis Lietu­ vos karalium. nuo jo į dešinę Vytautas su žmona Julijona. Bet toks pasiaiškinimas Vytauto ne­ patenkino. rūnacija galinti sukelti nesantaiką tarp Lenkijos ir Lietuvos. Riazanės kunigaikščiai. 23. kaip ir mes. originalas — Karo Muziejuje). kurs laiško nuorašą tuojau nusiuntė Vytautui. pagaliau atvyko pats imperatorius Zigman­ tas. lenkų ponai išvažiavo iš Lucko. Tuo būdu Vytauto karūnacijos klau­ simas Lucke liko neišspręstas. kad Jogaila atsakytų. Jogaila vėliau pasiaiškino. už tai išsireikalavę iš Jogailos sau privilegijų praplėtimo. esą. ką norėję. Lenkų bajorai. Jogaila atsakė labai nuolaidžiai: „Mūsų brolis yra lais­ vas. jis turėjo būti išspręstas vėliau. atvyko daugybė Vytauto priklausomų rusų kunigaikščių. Be paties Vytauto ir Jogailos. Maža to. išdidę Lietuvos bajorai. netektų Lietuvos. 1429 m. pasi­ taręs dabar matąs. Atšaukimas buvo laišku praneštas imperatoriui Zigman­ tui. Jogaila tam pritarė. Jogailos žmona Zofija ir Jogaila. Jame Jogaila rašo. . Lenkų ponai įrodinėjo. Iš­ važiavo su jais ir Jogaila. y. — kaip Jogailos priklausomas valdovas. Esą. kad jau viskas bus gerai. kaip ir mūsų (t. kaip Lenkijos priklausoma valstybė. kad sutikimą davęs. o ponai parašę.jo sūnums sostą. Taip pat ir Lietuvos kunigaikščius bei bajorus laikome laisvais. Stovi imperatorius Zigmantas. Lucke. 10 145 . Jam ir Lie­ tuvos bajorams buvo skaudžiausia. Lenkijos) ponus. Atrodė.

Taip pat buvo paslėpti katedroje buvę valdovų kapai. bet kai 1610 m.pralotų. Tačiau Vytautas viską atmetė. kad jo ka­ po nė nebesą. Barboros Rad­ vilaitės. Už­ sitęsusio karo metu mi­ rė vyskupas ir daugy IK. Malinauskas. kad Vytauto kapas kada nors bus surastas. kur jie galėtų būti. Bet lenkai buvo pasiryžę nieku būdu neleisti įvykdyti karūnacijos. altoriaus vietoje buvo pastačiusi marmurinį paminklą. pabaigoj. 147 . Tada lenkai pradėjo ginkluotis. nebe per Lenkiją. Katedrą re­ montuoją lenkai sten­ giasi įtikinti. Susitrenkęs nebegalėjo toliau joti. Vytauto įnirtis. Tuomet iš katedros buvo išvežtos visos brangenybės ir paslėptos nuo rusų. žuvo ir šis paminklas. susitaręs šu imperatorium. O vis dėlto yra daug vilties. Tačiau tai tėra tik spė­ liojimas. jų nesunaikintų. bet lenkai jiems neleidžia jo ieškoti. apdegė katedra. po šv. tačiau Vytauto kapas tebėr nesurastas. susikvietę svečių ir laukė imperatoriaus atsiunčiamos žadėtosios karūnos su karūnacijos dokumentais. Tada Zigmanto Augusto motina ka­ ralienė Bona. ir jo kaulai bus padėti katedroje garbingoje vietoje. jie buvo įmūryti į rūsio sienas. ir dabar jis saugomas Vilniaus Lietuvių Mokslo Draugijoje. Tačiau Vytautas net ir po to neketino nu­ sileisti. altorius žuvo. o Jogaila davė savo sutikimą dėl karūnacijos. D. ruošėsi karūnuotis. ir kad Vytauto kaulai buvę išmėtyti kartu su daugybe kitų rūsy buvusių kaulų. kurs švenčiausiai tiki Vytauto kaulus tebesant ir kuris iš padavimo numano. prašė Vytautą nors nesiskubinti ir buvo pasiūlę jam įteikti net Lenkų karūną (tuo būdu Jogailai būtų tekę atsisakyti nuo sosto). padirbdino puikų grabą Vytauto kau­ lams sudėti. Suvažiavusių į karūnaciją svečių akivaiz­ doje iškilmingai priimdamas Jogailą su palydovais. 1430 m. kaip tik Jogailos sūnui. kurie įrodinėja. turėdamas 80 metų su viršum. kapai. bet 1655 m. kad Vytauto kapas dar turįs būti nepaliestas. Mykolo Arkangelo altorium. — bu­ vo atrasti didžiojo ku­ nigaikščio Aleksandro ir Zigmanto Augusto žmonos. atsigulė ir daugiau nebekėlė. Tuo reikalu į Krokuvą buvo išsiųsti su Jogaila į Vilnių atvykę Lenkų ponai. kad jis būsiąs rusų išplėštas 1655 m. ieškodami brangenybių. Lenkai dar visaip bandė sutrukdyti Vytauto sumanymą. Paaštrėjus ginčui dėl karūnacijos. kaulus išmėtė.). bet Vytautas jos jau nebesulaukė. Yra žmonių net iš pačių lenkų. Nuvykęs į Trakus. paminklas Vilniaus katedroje. jis nuvargo ir. kiti susitrenkimą. Vytauto D. Mirties priežastį vieni šaltiniai nurodo votį ant pe­ ties. rudenį į Vilnių atvyko Jogaila. kad po jo mirties Lie­ tuva neatiteks niekam kitam. vis tiek karūnuosis. Dabar Jogailai dar rei­ kėjo gauti savo ponų tarybos sutikimą. yra lietuvių.Tačiau tas nieko nepadėjo. kad Vytautas. Vytautas. Didžiojo valdovo lavonas buvo laikomas 8 die­ nas gimtojoje pilyje. Imperatorius tuojau pažadėjo nusiųsti jam karūną ki­ tais keliais. Vytauto kapas. ka­ tedrai sudegus. s p a l i ų m ė n . mirė jau senelis. 1530 m. nes tik karūnavęsis tega­ lįs nuplauti padarytą gėdą ir pasirodyti iš tikrųjų laisvas. nukrito nuo žirgo. Iš tikrųjų rusai visus likusius kapus išdraskė. Jis jau paskyrė karūnaci­ jos terminą (rugsėjo 8 d. todėl važiavo žmonos vežime. bet lenkai to grabo nepriėmė į katedrą. — surinkęs aukų. Jo pasiuntiniai pareiškė Jogailai ir lenkams. kad rusai. drauge su jais žuvo ir valdovų kapų vietos paslaptis Jie neatrasti nė XVIII a. XVII amžiuje 146 kapitula ruošėsi atnaujinti paminklą. kurie net nujaučia kapo vietą. ir Vytautas su sve­ čiais jų nesulaukė. Susitikę abudu pusbroliai tuo­ jau susitarė: Vytautas sutiko garantuoti. nes bijota. paskui jis buvo pervežtas į Vilnių ir palaidotas katedros rūsyje. Todėl jie suėmė imperatoriaus pasiuntinius. Buvo jau paskirta nauja karū­ nacijos data. Tik ne­ galėjo rasti Vytauto ir kitų valdovų kapų. katedros rūsy atsiradęs vanduo ėmė plauti jos pamatus ir ji buvo pra­ dėta remontuoti. Kai 1931 m. Vilnių užėmė ruNAI. raitas jodamas su svečiais iš Vilniaus į Trakus. Bet Vy­ tautas ponų susitarimo jau nebesulaukė: j i s m i r ė 1 4 3 0 m. Beje. esą. 27 d. Buvo paruoštos betgi ir Vytauto jėgos.. perstatant katedrą.

tik jis vienas tėra vadinamas Didžiuoju. Tik čia jis jau veikė kartu su Jogaila. Vy­ tautas mokėjo laviruoti. Viršum jo buvo pakabintas senas Vytauto portretas. kai jis panoro Lietuvos savarankiškumą apdrausti karališkąja karūna. Mykolo altorius. Kartu jie krikštydino Lietuvą. ir vėlesni didieji Lietuvos kunigaikščiai visais atžvilgiais jį laikė sau pavyzdžiu. nes reikėjo likti ir savarankiškam ir bičiuliškai gyventi su Lenkais. kaip Jogailos vietininkas. Tik 1853 m. vokiečių gaivalas gal būtų buvęs nustumtas dar toliau. Vytauto išorinė išvaizda yra žinoma: jis buvo nedidelio ūgio. nieko nesi­ klausę. Tačiau kad ir daug jis padėjo pa­ stangų. jis yra pats žymusis iš visų Lietuvos valdovų. pavyzdžiui. Gedimino ir Algirdo laikais giliai Lie­ tuvoje Nemuno pakrantėmis kyšojusios vokiečių ordino pilys buvo nušluotos. Vytautas apgy­ nė nuo vokiečių puolimo Žemaičius ir pirmas tvirtai juos pri­ jungė prie Lietuvos valstybės. s u ­ darytą iš daugybės sritinių kunigaikštysčių. išsprendusią tą bylą. paėmęs Lietuvą valdyti. Jo nuopel­ nai valstybei yra nepaprastai dideli. kartu paskum ilgai bylinėjosi su juo dėl sienos ir pagaliau kartu padarė Melno taiką. tuo metu buvęs Vilniuje ar Trakuose. kitas didelis Vytauto nuopelnas yra ordino nuga­ lėjimas. troš­ ko įsigalėti ir Lietuvoje. 24. taip ir tesie!" Sutvarkymas santykių su Lenkais. Pats Jogaila. kad ordinas grobuoniškais tikslais kariaująs NU krikščioniškąja Lietuva. vis dėlto Klaipėda su platoka vakarinių žemaičių juosta paliko ordinui. Pagaliau abudu sujungtomis sa­ vo valstybių pajėgomis sutriuškino ordino galybę ties Tanenbergu. lenkai 148 pakėlė didžiausią triukšmą. pastatė naują paminklą. kad dėl jo puolimų Lietuva nega­ lėjusi anksčiau krikštytis ir t. Labai dideli Vytauto nuopelnai buvo ir valstybės vidaus tvarkyme. nes visi laiš­ kai anais laikais buvo rašomi sekretorių. Valstybės pertvarkymas. Per Jogailą Lietuva bu­ vo surišta su Lenkija. suvaržę savo karalių namie. turėjo sutikti su įvykusiu faktu. ir. temperamentin­ gas ir labai greitas savo veiksmuose. rusiškai ir suprato totoriškai. O ta siena buvo maždaug tokia pat. kaip jūs nuspręsite. kurie Lietuvą laikė jų priklausoma. Mokėjo jis ir rašyti. judrus. Tas pa­ minklas tebėra dar ir dabar. tačiau ne­ norėjo nutraukti su jais ryšių: jam. Čia jam reikėjo didelio sugebėjimo ir politiško takto. Labai sunkiomis sąlygomis jis paėmė valdžią. buvo svarbi sąjunga. ir lenkai jam drįso priminti priklauso­ mybę tik jo valdymo pradžioje. kur turėjo būti senasis šv. tokio įpėdinio Vytautas neturėjo. svajodamas užimti visą Rusiją. tačiau jo pastangas pakirto mirtis. 149 . po Tanenbergo laimėjimo jau niekas jam to nebepriminė. Vytautui čia nepavyko dėl to. vyno ir kitų svaigiųjų gėrimų visai nevartojo. jog apie jos priklausomybę Lenkijai nebegalėjo būti nė kalbos. kad jis daug dėmesio kreipė į rytus. Tad santykių klausimas išbuvo ne­ judintas iki Vytauto gyvenimo galo. labai greit pasidarė tikruoju Lietuvos valdovu ir net įgijo Lenkuose įtakos. gaisro. Buvo santūrus valgyme. Tačiau Vytautas. mat. Vytautas dabar nebepabūgo sueiti su jais į atvirą kovą ir nė neketino išsižadėti karūnos.Vilniaus katedroje Vytauto kapo paminklo jau nebebuvo nuo 1610 m. Lietuviškąją Klaipėdą mes atga­ vome tik sukūrę naują nepriklausomąją Lietuvą. Be atpalaidavimo Lietuvos iniO Lenkijos.t. kartu varė Europoje prieš ordiną karštą agi­ taciją. bet jo rašto nėra likę nė žodžio. tai marmurinė lenta su atkartotu karalienės Bonos užrašu ir nauju prie­ rašu. kokia bu­ vo ir Traidenio laikais. Tiškevičius toje vietoje. paskelbė savo valdovu Švitrigailą. Jei Vytautas būtų turėjęs savęs vertą įpėdinį. grafas E. ypač kovai su ordinu. Vytauto asmuo ir jo valdymo reikšmė Lietuvai Asmuo. Bet tas didelių savo jėgų ir dėmesio nukreipimas į rytus atitraukė jį nuo artimųjų tautiškosios Lietuvos uždavinių. Vytautas čia tik nustatė tvirtą sieną ir užkirto kelią vo­ kiečių ekspansijai. Vytautas mokėjo paša­ linti visą lenkų įtaką Lietuvos valstybės valdyme. Jis r a d o L i e t u v ą . vie­ no ginčo su ordinu metu Lenkų ponai Jogailai su Vytautu pa­ sakė: „Jūs abudu esate mūsų valdovai. Jo valdymo metu Lietuva jau tiek Mitvirtėjo. Be lietuvių kalbos. Nuo to savo tikslo jis jau buvo visiškai nebetoli. ir nors dalis lietuviškųjų žemių dar būtų buvusi atgauta. dar mokėjo vokiškai. Kaip valstybės vyras. ir Lietuvos bajorai tuojau po jo mirties. smulkių veido bruožų. nurodinėjo. lenkai. Vokiečių pavojaus pašalinimas. lotyniškai. Todėl visi anksčiau ordino nukariauti lietuvių ir jų giminių kraštai ilgus amžius liko vokiečių valdžioje. Deja. T i k tada.

Lietuva pereigoje iš pagoniškųjų laikų j krikščioniškuosius 1. Tai buvo savotiškas Lietuvos skriaudimas. V. Kurdami didingą valstybę. o tai tik todėl. bet vėliau ėmė silpnėti. Ten nuklydo ir dingo daugelis energingiausių tautos sūnų. pripasakodavo vienuoliams kronikininI i m s apie paslaptingąją Lietuvą visokių pasakų. Karai su visos Europos remiamu vokiečių ordinu iš tikro sutrukdė normalią Lietuvos gyvenimo raidą. nuo Europos atskirta ir jos ujama Lietuva tapo krikš­ čioniška valstybe. K e l e t ą d e š i m t m e č i ų ji dar v i e n o d a i laikėsi. Lietuvą liečiančius raštus. negalėjo būti palanki lietuviams. kad ji nebuvo krikščioniška. dar nelemia. tad jie ir negalėjo jo priimti. lygi su visomis kitomis.o p a l i k o ją vieningą. Be to. Prasi­ dėjo glaudūs prekybos ryšiai su Vakarais. kuriems tekdavo būti Lietuvoje arba karo žy­ gio metu. kad 150 illrriai. be to. Tai geriausias tautos atsparumo ir neišsenkančios energijos liudijimas. ži­ noma. Tada ui'huvo kas parodo pasauliui tikrosios Lietuvos vaizdo. Vytautas padėjo pamatus naujajai Lietuvai. kuriems visi nekrikščionys atrodė laukiniai barbarai. bet tuo būdu silpnino tautos jėgas. Aišku. jų nuomonė. Bet Lietuva iš tikrųjų nebuvo laukinė. be nbcjo. kurs skyrė Lietuvą nuo kaimynų. Tačiau tie. n e b ū t ų s u k ū r ę t o k i o s g a l i n g o s v a l s t y b ė s . eikvo­ dami jas plačiuose. Lietuvos žmonės pradėjo šviestis. vienintelis skirtumas. Vilnius pasidarė didelis rytų Europos miestas. apie jos gyventojų nežmoniškumą. Tiesa. Visa tai tūlam maldingam ir prietaringam viduramžių krikščioniui atrodė tarsi bendravimas su piktosiomis dvasiomis. puolančius Lietuvą. Tik. nusėtas medinėmis pilaitėmis. kurios ištikdavo riterius. Pa­ goniškoji. ir Lietuva žymiai praturtėjo. o jie vis dėlto atsilaikė. kad čia nebuvo uolinių kalnų. Kas gi nenorės vykti pamatyti tų „laukinių baisenybių". grįžę iš tokių žygių. arba su diplomatine misija arba šnipinėjimo tikslu. jie čia pastebėdavo daug to. — čia buvo ne jų vienų kaltė: ordinas jiems atnešė kryžių ant kardo. jie ne­ būtų galėję ir nuo ordino apsiginti. tuose užimtuose rusų plotuose jų sau­ jelė. neturėdama tinkamo vado. Juo­ dąją jūrą. tuo jis. Pagoniškosios Lietuvos kultūros lygio klausimas Skaitydami senuosius. joje nebuvo galingų ikmens pilių. Todėl ir kronikos lietuvius paprastai vadina įvairiais žeminamais vardais: laukiniais. turėjo pati persidirbti. Bet geriausias lietuvių kaltūros rodiklis yra jų nu­ veiktieji darbai. v i e n o d i d ž i o j o kuni­ g a i k š č i o v a l d o m ą . jie svajojo sukurti pasaulinę galybę. bendradarbiaudama su Lenkija pasidavė jos kultūrinei įtakai. J e i l i e t u v i a i b ū t ų b u v ę b a r b a r a i . — ypač staigūs lietuvių užpuolimai miškų glūdumose. įstojo į pasaulio valstybių tarpą. norė­ damas pateisinti savo nuolatinius kruvinus žygius ir tuo būdu prisi­ vilioti sau į talką daugiau karingų Europos riterių. kad juose Lietuva dažniausiai laikoma tamsiu. lietuviai sekė net naujuosius Euro­ pos išradimus. ir jos vidaus kultūra ne­ galėjo kilti reikiamu greičiu. susidurdami su lietuviais. Bet tai nenuostabu: visi tie raštai (kronikos) buvo rašomi dažniausiai mal­ dingų vienuolių. surusėjo daugelis Lie­ tuvos kunigaikščių ir bajorų. jie tik būdavo girdėję apie ją iš kitų. barbarišku kraštu. negalėdama perdirbti visos visuomenės. kurių buvo pilna vidurinėje Europoje. tolesni politiniai įvykiai jai sutrukdė tinkamai plėtotis ir stiprėti. amži­ nąsias ugnis. dažniausiai jos visai nebūdavo matę. rodančių. valstybinės išminties ir energijos! Juk pasiekti Volgą. tolimąją Galiciją ir iš ten suskubti grįžti į Nemuno pa­ krantes atremti ordino puolimų — reikėjo ir ištvermės ir energijos. o kad nebuvo krikščionys. vakarų Europoje sklei­ džiamose kronikose vokiečių ordinas tyčia žemino lietuvius. kurie buvo papratę savo kraštuose ant aukštų uolinių kalnų matyti galingas akmens pilis. Tokį įspūdį dar labiau padidindavo nelaimės. su ja jau visur buvo skaitomasi.ruošė prieš juos žygius. negalėdavo stebinti Europos riterių. šėtono tarnais ir t. Tai buvo pelkėtas ir miškuotas kraštas. žinoma. kokiuos vartojo jos kaimynai ir visa Europa. kas jiems būdavo nesuprantama ir nepaprasta: šventuosius miškus. Viduramžiuose daug kas nelaikė pagonių net žmonėmis. 151 . negalėjo žavėti svetimšalių. sulaikė kūrybinį darbą. Europa juos už tai iškoneveikė ir per 150 m. svetimuose rusų kraštuose. gyveno savotišką gyvenimą. karingieji lietuviai patys ieškojo naujų že­ mių ir naujų jėgų rytuose. t. Žo­ džiu. Bet užtat kiek lietuviai parodė suma­ numo. Ano meto Lietuva savo kultūra. Be to. o kartu patarnauti ir krikš­ čionybei? Tad iki pat XV amžiaus Europoje tolydžio buvo kalbama apie Lietuvos barbariškumą. buvo tik tas. Bet tatai krašto kultūros lygio. žinoma. kurie tuomet apie Lie­ tuvą rašydavo. Iš tikro. tai mes dabar lirai matome iš archeologinių iškasenų. vyko mokytis į Europos universitetus. Šiaipjau navo kultūra ji buvo lygi su visais savo kaimynais. Jo valdoma Lietuva. keistas tikybines apeigas. Jie turėjo savotišką kultūrą. sutrukdė kultūros kilimą. keistus dievų vardus. kad lietuviai var­ tojo tokiuos pat ginklus ir tokiuos pat įrankius. deja. nustojo daugelio žemių ir. Be to. Be to. matome.

Tuo būdu priešas niekad negalėdavo iš netyčių užklupti pilies ir jos lengvai iš­ griauti. pasinaudoti aplinkinių valstybių sunkumais ir be vargo paimti jas į savo valdžią. prity­ rusiais kariais. nenugalimais. atsilygindamas kryžiuočiams. tuomet jų dalies apginklas būdavo daug prastesnis: paprasti ūkininkai. X I I I amžiuje kaimynių tautų kronikos rašo apie juos. Lietuvos perėjimas į krikščioniškąją Vakarų kultūrą Rašto vartojimo pradžia. kuri. kuri buvo sudaroma iš tų pačių apylinkės žmonių. čia jai buvo žinomi visi tarptautiniai santykiai. Tas jau rodo. taip gražiai sugeban­ čios palenkti savo naudai visas kaimynijoj iškylančias problemas. Pilims griauti čia pat. 85 psl. buvo pasidirbęs akmenų svai­ domąją mašiną. Pavyzdžiui. tačiau nė tokiuo būdu negalėdavo ištrūkti iš lietuvių. 30. Diplomatiškų ga­ bumų parodė jau Mindaugas. Be to. taip pat patranko­ mis griovė jų pilis. net būdavo ekskomunikuojamas. ir ne kartą ordinas gaudavo iš popiežiaus įspėjimų. Prie sienų pristumdavo aukš­ tus bokštus. Bet dar geriau Lietuva paži­ no Rytus. . Į karo žygius lietuviai jodavo raiti ir dideliais būriais. Savo kraštui ginti lietuviai statėsi p i l i s (žiūr. todėl galėdavo pasiekti labai tolimus kraštus. tai. miške. . Arkliai buvo balnojami tokiais pat balnais ir taip pat žabojami. Be to. Kariškasis senovės lietuvių kultūros pobūdis Lietuviai istorijos arenoje pasirodė. dažnai išeidavo kovoti ir su paprastomis medžio buožėmis. apgulęs Daugpilio pilį. kryžiuočiai jas pirmą kartą pavartojo prieš lietuvius Kęstučio laikais. Aišku. savo taktiką. galvai ir krūtinei pridengti — geležiniai šarvai. Jie buvo veiklesni ir karingesni už visus savo kaimynus. kad visa tai nėra barbarų pažymiai. su kirviais ir t. Kitą kartą lietuvių kariuomenė per vieną naktį pasidirbo tiltą ir perėjo plačią Dauguvos upę. kaip karių ir gamtos tauta. kaip apie narsius karius. pasidirb­ davo specialias mašinas — taranus. tačiau. Taigi lietuvių karo technika buvo gana aukšta. Lietuvių žygiai būdavo gerai organizuoti. žinoma. Tik todėl reikale ji sugebėdavo čia rasti sau sąjungininkų.. visi slėpdavosi miškų tanku­ mynuose. tai ne visi jų turėdavo. Jei ji diplomatiš­ kai laimėdavo. O Livonijos ordino kronikininkas Henrikas (va­ dinamas Henriku Latviu) šiaip juos apibūdina: „Lietuviai tuose kraštuose viešpatavo visoms tautoms. o Gediminas. Ir nuo mažo lietuvių skaičiaus rusai bėgo per miškus ir sodžius. Pagrin­ dinis raitelio ginklas buvo kardas. 3. Apsileidusi miškinė tauta nebūtų galėjusi sukurti tokios galingos valsty­ bės. Bet kadangi visus metalinius daiktus lietuviams tekdavo pirktis arba grobtis iš užsienio. tiek pagoniškoms. prisikirtę medžių. . raiteliai turėjo pentinus. todėl jis mums mažai ir te153 . tiek krikščioniškoms.t. nepaliko mums ra­ šytinių savo gyvenimo paminklų. kad turėjo sekti vakarų Europos gyvenimą ir pažinti jos santykius. jie turėjo puikių karo vadų. Dėl jų žygių nedaug kas išdrįso gyventi savo namuose . skirtinga nuo krikščioniškųjų Vakarų kultūros. Būdami pagonys. patrankų jau turėjo ir Kęstutis. be abejo. Visose pilyse nuolat budėjo pasikeisdama tam tikra įgula. buvo kitoniška. |oinis buvo nusėtas visas ordino pasienis. nepraėjo nė metų. kurs. pilna jų buvo ir visam krašte (jų liekanų gausu Lietuvoj—tai gražūs piliakalniai).2. su mediniais iešmais gele­ žiniais smaigaliais. kaip ir Vakaruose. Vakaruose išradus pa152 liaukas. Lietuviai turėjo susidarę ir savo kariavimo būdą. o jų arkliai būdavo puošiami žalvariniais papuošalais. Iš savo gamtos turtų jie maitinosi. Tad pagoniškoji Lietuva turėjo turėti gana aukštą kultūrą. kaip kad bėga kiškiai nuo medžiotojų" . Todėl kai į karą išeidavo visi vyrai. Jų ginklai buvo panašūs į visos Europos karių ginklus.). turinčios tokią aiškią politikos liniją. Kryžiuočių ordino kronikininkas Dusburgas vadina juos kietasprandžiais. iš kurių būdavo galima nusileisti į apgultąją pilį. o ne vien turtingesnieji bajorai. Nestigo Lietuvoje nė gerų d i p l o m a t ų . tačiau tas jos vertės nemažina. o karu reiškė savo valstybinę veiklą. nesudariusi savo rašto. Palikę savo namus. kad Lietuva visai nebuvo uždara Europai. ne­ galėdami įsigyti visų brangiųjų ginklų. Traidenis. jie greit perimdavo naujuosius priešų ginklus. jie visgi kartais sugebėdavo pakirs­ ti visos Europos pasitikėjimą ordinu. Algirdas ir Vytautas buvo tiesiog nepaprasti diplomatai: jie sugebėjo kovoti net su didžiai įsigudrinusia ir poros šimtmečių praktikos turinčia ordino diplomatija. Senoji Lietuva sukūrė savo galin­ gą valstybę.

Kultūriniai lietuvių santykiai su katalikiškaisiais Vakarais ypač pagyvėjo susidūrus su vokiečių ordinu. prasidėję prekybos santykiai 155 . Ypač skirtingai ji ėmė plėtotis Lietuvoj. Nuo to meto į Lie­ tuvą pradėjo skverbtis ir krikščionybė. Valstybėje vidaus reikalams raštas nebuvo vartojamas net iki X I V amžiaus pabaigos. Tikrojoje Lietuvoje pravoslavais buvo tik į ją atsikėlę rusai. kai ja buvo rašoma daugumas raštų ne tik valstybės. kurių jau nebevaržė jokie erezijų pavojai. Žinoma. kaip kad paskutiniais laikais bandė įrodinėti rusai. lietuviai buvo gana gerai pažinę katalikiškąją Vakarų kultūrą. arba kronikos)). o ypač gudų kalbų įtakoje. kaip kad buvo parašytos pirmosios knygos. jį pasiskolino iš kitų. turėjo nemaža įtakos ir Lie154 !nvos rašto kalbai. o iš lietuvių nežinome Rytų Bažnyčios apeigomis apsikrikštijusios nė vienos bajorų šeimos. Lietuvos valdžiai patekusieji rusų kraštai. Ir iš tikro lietuviai pasiskolino iš rusų kai kurias valdymo for­ mas. o gal net ir ki­ tur buvo katalikų bažnyčių. Bet nei vakarų Europa nebuvo lotyniška nei Lietuvn nebuvo slaviška ar rusiška. Kid ano meto Lietuva būtų buvusi aprusėjusi. Nuo pat Mindaugo laikų Lie­ tuvos valstybei teko dideli rusų žemės plotai. lietuviai šiek tiek buvo paveikti jų kultūros. ypač juos paveikė rusų valsty­ binė organizacija ir visuomeniniai santykiai. Net pats didžiojo kunigaikščio titulas yra skolintas iš rusų. būdavo rašoma rytų slavų var­ tojamąja rašto kalba. taip Lietuvoje ir visuose rytuose — specialia slavų rašto kalba. Lietuviai visai ne­ liesdavo rastosios rusų kraštuose valstybinės ir socialinės san­ tvarkos. Pirmieji Lietuvos raštai buvo įvairūs laiškai į užsienį ir sutartys su svetimomis valstybėmis. užėmę tokiuos didelius rusų plotus. kad. būdavo rašoma lotyniškai. kurie pateko į Lietuvos valdžią. kuri buvo kilusi Bulgarijoj. vėl kitokia buvo kitur. kad galėtų rašyti ir IIVO šnekamąja kalba. Ta pačia religinių raštų kalba buvo pradėti rašyti ir kiti raštai. Pravoslavais virto tik tie. kurie betgi Lietuvos nepažino. senoviška. bebendraudami su savo priešais katalikais. ir į rusiškąją pravoslaviškąją. tad dažnai ji yra vadinama gudų rašto kalba. Kiekvienoj valstybėj ji plėtojosi skirtingai. Pravoslavai. be jokių svy­ ravimų atsigręždami į Vakarų krikščionybę. ši pasaulinė raštų kalba plėtojosi šnekamosios kalbos įtakoj. Visa valstybė tautiniu ir tikybiniu atžvilgiu dalijosi į dvi dalis: į lietuviškąją pagoniškąją. Ji buvo vartojama visose pravoslaviškose slavų tautose ir romaniškoj Rumunijoj. — juo labiau. kito­ kia buvo Maskvos kunigaikštystėje. Todėl jų tikybinės lite­ ratūros kalba ilgus amžius išliko nė kiek nepakitusi. Lietuvoje ji plėtojosi labiausiai ukrainiečių. Ką apie jį žinome. vėliau pramintai pravoslavų Bažnyčia. ta kalba buvo pradėtos rašyti jų tikybinės knygos. Viduramžiuose beveik visur pasauly rašto kalba skyrėsi nuo šnekamosios tau( I I N kalbos. Bet šiaipjau Lietuva nesurusėjo. Tačiau ir ji buvo visai savotiška — niekas gyvas ja nekalbėjo. Be to. bijodami iškreipti savo tikėjimo tiesas. turėjusiai savo raštų (daugiausia tai buvo tikybiniai ir įvairūs istori­ niai raštai. kad į rusiškuosius kraštus nusikeldavo dalis Lietuvos kunigaikščių ir bajorų. priklausiusiomis rytų apeigų Bažnyčiai.žinomas. Visi rytų slavai vartojo specialią rašto kalbą. kai nuo X I V amžiaus pa­ baigos ji pasidarė valstybine rašto kalba. žinome tik iš svetimųjų. Kai būdavo koks reikalas su Vakarais. visas savo tikybines knygas rašė pažodžiui. tėvūnai (tijun) ir kt. įsivedė buvusius rusiškuose kraštuose urėdus. bet ir Bažnyčios reikalams. Tos kalbos vartojimas betgi nė kiek nerodo. po krikšto jie labai greit virto katalikais. Gedimino laikais Vilniuje ir Naugarduke. kad joje neįsigalėjo pravoslavija. Slavų rašto kalba Lietuvoje. todėl ji negalėjo nepaveikti ir pačios Lietuvos. Patys lietuviai tada apseidavo iš viso be jokio rašto. Žmonėms neateidavo nė į galvą. kai būdavo koks reikalas su Rytais. rašė apie ją dažniausiai tik iš kitų pasakojimų ir labai dažnai dar tyčia ją juodindavo. Net Lietuvos katalikų dvasininkai ją vartojo greta lotynų kal­ bos. Tas jau rodo. Kaip Europos vakaruose buvo rašoma lotyniškai. Kad Lietuva iš tikro nebuvo surusė­ jusi. kurie nusikėlė gyventi į rusiškuosius kraštus. Visi lietuviai iki pat krikšto išliko pagonys. žinoma. O kai valstybės gyvenime pradėjo vartoti raštą. atsirado vienuolių misijonierių. Kultūriniai lietuvių santykiai su rusais. kurie prisigerdavo rusiškosios kultūros. Iš rusų yra skolinti ir vietininkai (namiestnik). Todėl ji kitokia bu­ vo tuose rusų kraštuose. Kiekviena iš jų gy­ veno skirtingą gyvenimą. o kartais ir vokiškai. Čia lietuviai su­ sidūrė su senomis valstybėmis. geriausiai rodo tas faktas. arba tik­ rąją Lietuvą.

pirklių ir riterių iš Vakarų. Bet glaudesni Lietuvos santykiai su Vakarais iš tikrųjų pra­ sideda tik nuo Jogailos ir Vytauto laikų. sulyginti ją su visomis kitomis valstybėmis. Mat. Siek tiek buvo ruošiama ir savos inteligentijos. jei mokėdavo paskaityti li­ turgines maldas ir atlikti bažnytines apeigas. mokslinosi Lenkijoj. Lydos pilies griuvėsiai. Bet tai buvo tik pradžios mokyklos. Kadangi jis buvo Lietuvai artimiaulias. tik jie ge­ riausiai galėjo rašyti lotyniškai. ir Lietuvai dar ilgai teko skolintis inteligentų iš svetur. Krokuvos universitete. Todėl ji visada jautė tam tikrą kultūrinę giminystę su lenkais. Bet šitų pirmųjų mokytų žmonių vis dėlto dar nepakako. Po krikšto Lietu­ vai reikėjo daugiau šviesuomenės. o įvedus krikštą jau norima visai priartinti Lietuvą prie vakarų Europos. tai palengva ėjo ir Lietuvos šviesuomenės lenkėjimas. kurios paruoštų mokytų žmonių. ji turėjo jų kviestis iš svetur. trūkstant savos švie­ suomenės. Tuo būdu prasidėjo su Lenkija pirmieji kultūriniai ryšiai. nei Jogaila nei Vy­ tautas nepasirūpino įsteigti Lietuvoje mokyklų.uitos nelaimės. O kadangi. tai daugumas lietuvių ir vyko į jį mokytis. ypač daug lie­ tuvių čia studijavo teologiją ir ruošėsi bažnytinei veiklai. 157 . pasikeitimai laiškais ir delegacijomis. iš eilinio anų laikų kunigo ma­ žai tebuvo reikalaujama: pakakdavo. Gediminas pirmasis ketino sukultūrinti Lietuvą ir kvietėsi amatininkų. Mokytųjų žmonių paruošimo klausimas. deja. Iš pradžių Lietuvai buvo sunku prisitaikyti prie Europos kul­ tūros: ji neturėjo vakarietiškai paruoštų žmonių. Jos daugumas mokėsi Lenkijoje. Bet. Tad iki tol visa šviesuomenė buvo ruošiama svetur. Tačiau šitų mokyklų dar nepakako. dar kiek pamokyti. Jogaila atgaivino jau seniai įkurtą. Po kelerių metų atsirado dar keletas mokyklų prie vienuolynų ir parapijinių bažnyčių. Dalis vakarų Eu­ ropos pirklių net apsigyveno Lietuvoje. bet ir ji dažniausiai i uošėsi. Taip pat nuo jo laikų korespondencijai su Vakarų valdovais buvo pradėta naudotis Lietuvoje gyvenusių vienuolių patarnavimais: mat. antroje pusėje. jos tekdavo kviestis dažniausiai iš Lenkijos ir ka­ dangi su Lenkija visą laiką buvo palaikomi politiniai ryšiai. anksčiau eidavo tik diplomatiniai susižinojimai. paskui gabesnieji. ilgainiui palengva sulenkinę aukš­ tesnįjį Lietuvos visuomenės sluoksnį. 1400 m. X V I amž. Tačiau jų ten studijavo dar labai nedaug. daugiausia iš Lenkijos.I. Iš pradžių vaikai buvo ruošiami patarnauti baž­ nyčiose pamaldų metu. Anais laikais visur pasauly mokyklas laikydavo tik bažnyčios ir vienuolynai. jose mokė bažnyčios reikalui truputį lotyniškai skai­ tyti ir rašyti. Čia ir prasidėjo lietuvių 156 Mokyklų Lietuvoje ilgą laiką kaip ir nebuvo. bū­ davo įšventinami į kunigus. t. taip antai. Tiesa. O aukštesnioji ir aukštoji mokykla (akademija) Lietuvoje atsirado tik su jėzuitų atėjimu. Neturėdama tam reikalingų žmonių iš saviškių tirpo. įkūrus Vilniaus vyskupystę. bet Vakaruose. (ypač su Ryga) lietuvius jungė su Vakarais. y. iki pat X V I amžiaus jų buvo labai nedaug. O jie ypač bu­ vo reikalingi diplomatijai ir Bažnyčiai. Jogailos val­ dymo pradžioje net Vilniaus miesto viršininkas buvo pirklys vokietis Hanulonas. prie jos atsirado ir pirmoji Lietuvos mokykla. lietuviai po krikšto pradėjo lankyti va­ karų Europos universitetus. T o meto L i e t u v a k u l t ū r o s i r šviesos i e š k o j o ne Rytuose. bet suny­ kusį Krokuvos universitetą.

Atskirų kunigaikštysčių Lietuvos valstybėje buvo gana daug. Todėl Jogailos žmona Jadvyga. Kadaise Kazimiero Di­ džiojo įkurtas universitetas buvo sunykęs (jį 1400 m. Bet dažniausiai didesnieji kunigaikščiai buvo pa­ šalinami ir jų kunigaikštystės buvo pavedamos valdyti didžiojo kunigaikščio sūnums ar broliams. iš čia Lietuvos valstybė sparčiai ėmė plėstis į rytus. Senosios Lietuvos valstybinė santvarka Valstybės teritorija ir jos valdymas. Iki jėzuitų pačioje Lietuvoje niekas nemėgino įsteigti aukštesniosios ar aukštosios mokyklos. Iš pradžių Lietuvos sie­ nos buvo plečiamos karu. pavyzdžiui. ne­ galėjo apaštalauti. Vėliau daugelis rusų kuni­ gaikštysčių buvo prijungtos įvairiomis sutartimis ar paimtos Lietuvos kunigaikščių globon. Netrukus Čekijoje prasidėjo didelės suirutės ir tarpusavio karai (žiūr. Ta pačia gudų kanceliarine kalba buvo rašytos ir vėlesniosios Lietuvos kronikos. Jose gėrimasi ir didžiuojamasi Lietuvos praeitimi. Tuo būdu lietu­ viai nepasinaudojo ta malone. jos tik turėjo mokėti didžiajam kunigaikščiui duoklę ir eiti jo įsakymu į karą. juose turėjo gyventi ir mokytis teologijos 12 studentų lietuvių. Lietuvos raštų pradžia. Pagoniškoji Lietuva nepaliko apie save jokių raštų. ir universitetas bei kolegijos sunyko. nes pirmieji Lietuvos kunigai lenkai. senieji rusų kunigaikščiai. Jos buvo parašytos jo rūmų įtakoje. nes trūko mokomojo personalo. 138—9 psl. Tik X V I amžiaus antrojoje pusėje Lietuvoje ima rastis ir lenkiškų raštų. ir visi studentai galėdavo mokytis pas ten pat gyvenančius profesorius.). Tam reikalui buvo paskirta speciali suma pinigų ir nupirkti namai. kad lietuviai galėtų ruoštis į kunigus Prahos universitete. garbinamas Vytautas ir jo darbai. nutarė sudaryti sąlygas. Medininkų pilies griuvėsiai. Juose nereikėdavo nieko mokėti. Lietuvos valstybės bran­ duolys buvo Aukštaičiai. 4. To­ kie bendrabučiai buvo vadinami k o l e g i j o m i s . o kitos — jos užimtose rusiš159 158 . susitarusi su savo kapelionu čeku. Lenkai Lietuvos krikšto metu taip pat neturėjo aukštosios mokyklos. Kai kuriose ku­ nigaikštystėse kurį laiką buvo paliekami net tie patys. o gal net jo paties įsakymu. Iš pradžių į ją ne­ atvyko nė vieno lietuvio. Bet jau ne­ trukus po krikšto buvo bandyta sudaryti sąlygas. nemokėdami kalbos. Tuojau po Lietuvos krikšto buvo reikalinga jai paruošti lietuvių kunigų. o daugumas iš 12 Algirdo sūnų gavo valdyti po atskirą kunigaikštystę. kiekvienas iš 7 Gedimino sūnų. Daugybė rytuose esančių rusų kunigaikštys­ čių buvo jungiamos prie Lietuvos. atgaivino Jogaila). o jos įgaliotiniai. o viena tuojau buvo išversta ir į lotynų kalbą. Aukštuosius teologijos mokslus lenkų dvasininkai ėjo Prahos universitete. Iš jų jau aiškiai matyti didelis valstybinis susipratimas. Vie­ nos jų buvo tikrojoje Lietuvoje. Jos rašytos ta pačia gudų rašto kalba. 76 psl. kad Prahoje galėtų mo­ kytis teologijos ir lietuviai. Tai pirmosios Lietuvos istorijos. Bet Jadvyga mirė ne­ spėjusi įvykdyti savo sumanymo. Anais laikais įsteigti aukštojo mokslo įstaigą buvo nelengva. kuria buvo rašomi ir visi vidaus reikalų raštai. kuriems buvo įteikti pinigai. Anais laikais prie universitetų paprastai būdavo steigiami tam tikri studentų bendrabučiai.). Pirmieji Lietuvos raštai buvo savos kronikos. atsirasdusios Vytauto laikais. Jadvyga ir su­ galvojo įsteigti Prahoje tokią kolegiją lietuviams. senieji rusų kunigaikščiai ilgiau išliko tik smulkiosiose kunigaikštystėse (žiūr. nes nebuvo kas juos paskatintų ten važiuoti. Buvusi didžiųjų kunigaikščių vasaros rezidencija prie Vilniaus. Tų kro­ nikų atsirado net keletas. kolegiją įsteigė tik po kelerių metų.Prahos lietuvių kolegija.

šie buvo visiškoje savo srities kunigaikš­ čio valdžioje. Sričių naikinimą ir valstybės centralizavimą pradėjo Vytau160 l. Didelių sričių. Kadangi jos buvo per didelės. nuo XV amžiaus. buvo Alšėnų. Taip buvo iki Vytauto laikų. buvo vienas iš vidutiniųjų jo sūnų. pavyzdžiui. Vytautas patsai valdė VilllllUl ir Trakų sritis (kitos žemės buvo valdomos jo vietininkų). Jai. karo vadai.. iš kurių Vytautas atėmė sritis. Taip pat visi šeimos nariai. buvo dar žemesnysis bajorijos sluoksnis. tokie. ne su jo valdiniais. kaip u visuose kraštuose. jį pakeitė Algirdas — irgi ne visų vyriau­ siasis iš brolių. Didžiausia buvo Vilniaus sritis. pradėjęs eiti kario pareigas. prasidėjo labai anksti. tokios. turinčius nelygias pareigas ir nelygias teises. kurių be specialių urėdų nebuvo galima lldyti. kurių žemės plotai ir nesueidavo. dar nebuvo luomai: perėjimas iš vieno sluoksnio į kitą tebebuvo dar atviras. pav. Tačiau visi tie sluoksniai dar nebuvo uždari. Nuo Gedimino laikų taip pat gana didelė buvo Kęstučio valdytoji Trakų sritis. sričių vietininkai ir patarėjai. Iš jų ir turtingųjų bajorų kilo artimesnieji didžiojo kunigaikščio bendradarbiai. be didelės dalies Aukštaičių. o nuskurdęs bajoras — paprastu vals­ tiečiu. Sričių suskirstymas buvo nevienodas: kai kurie kunigaikščiai valdė labai dideles sritis. bet tas atsitiko daug vėliau. 117—120 psl. Jaunutis. kurią valdė patsai didysis kunigaikštis. pavyzdžiui. Iš nepaklusniojo jis galėjo atimti valdomąją sritį ir duoti jam kitą arba ir visai neduoti. bet visos jo šeimos nuosa­ vybe. Svyrio kunigaikši ui ir kt. I rti buvo dideli plotai. tol didysis kunigaikštis turėjo reikalą tik su juo. po Gedimino mirties Vilnių ėmė valdyti jauniausiasis jo sūnus. kurio svarbiausias darbas ir pa­ reiga buvo eiti į karą. Dar žemiau už juos stovėjo įvairios vals­ tiečių rūšys. vaidino tam tikrą vaidmenį ir valstybės politikoje. Be jų. Kijevo ir kitos kuni­ gaikštystės. Socialinė nelygybė Lietuvoje. Vėliau su jais susilygino ir daugelis kunigaikščių. turinčių net po kelias kunigaikš­ tystes. Daugumas didžiųjų sritinių kunigaikši t'uj buvo panaikintos. Todėl visi svarbesnieji žygiai didžiojo kunigaikščio buvo atliekami tik pasitarus su broliais. Įpėdinį pasirinkdavo pats tėvas. Sosto paveldėjimas. o buvusios kunigaikštystės — vaivadijomis. Naugardo Sieversko. Bet vis dėlto visi turėjo klausyti didžiojo kunigaikš­ čio. didžiojo kunigaikščio valdžios nevaržė niekas: jis buvo visos valstybės savininkas ir valdovas. iš tų sričių buvo sudarytos dvi pirmosios ^ilvadijos. kol kurioje nors srityje buvo koks kunigaikštis.kose žemėse. Visuomenė buvo susiskirsčiusi į sluoksnius. Pagaliau Algirdo paskirtas įpėdinis. o kai kurie valdė vos po vieną ar po dvi pilis su mažomis apylinkėmis. O tie ne būtinai turėdavo gauti ištisinį žemės plotą: kartais jie gaudavo porą ar kelias pilis. Galėjo būti ir priešingas kelias: nuskurdęs didikas (ponas) savaime virsdavo eiliniu bajoru. turėdami savo sritis.). jo diplomatai. Po valdančiosios ku­ nigaikščių šeimos. tai vėliau iš jų dar bllVO išskirtos kelios kitos vaivadijos. buvo ir paimtose rusų žemėse. Praturtėjęs valstietis. todėl visi šeimos nariai turėjo teisę joje gauti savo dalį. išskyrus šeimą.lctuvos Istorija. Juo būdavo pasirenkamas ne būtinai vyriausiasis sūnus. paveldėdami juos iš tėvų. Jau Vytauto laikais jie niekuo nesiskyrė nuo turtinges­ niųjų bajorų.i*> (iiūr. Jogaila. ėjo smulkesnieji k u n i g a i k š t ė l i a i . jau po Vytauto. jie buvo pradėti vadinti p o n a i s . Tuo būdu visa valstybės valdymo sistema virto sritinių kunigaikštysčių sistema. o iškilęs bajoras galėjo pasidaryti artimu didžiojo kunigaikščio padėjėju ir įeiti į vadinamųjų ponų tarpą. Didžiojo kunigaikščio sostui pavel­ dėti nebuvo susidariusios tradicijos. Smolensko. sutartys su kitomis valstybėmis taip pat buvo daromos visos šei­ mos vardu. buvo Polocko. Giedraičių. Vietoj kunigaikščių srityse buvo paskir­ ti vietininkai. lenkų pavyzdžiu. Iš jų vėliau išsiplėtojo uždari luomai. Kiekvienas iš kunigaikščių savo srityje vėl savo rėžtu skirstė žemes sūnums. Valstybė buvo laikoma ne jo vieno. Todėl 1413 m. Iš tų žemių jie turėjo eiti į didžiojo kunigaikščio kaI. galėjo virsti bajoru. vėliau tie vietininkai virto vaivadomis. Senosios Lietuvos socialinė santvarka Visuomenės sluoksniai. Bajorai iš seno valdė tam tikrus žemės plotus. kurie \H valstybės kūrimosi laikų buvo išlikę savo mažytėse sritelėse. Tačiau. dar priklausė dideli Gudų plotai. Didžiojo kunigaikščio valdžia valstybėje buvo suvaržyta. 5. Šiaipjau. 11 161 .

Bet jau tada. vežimų. daugumas valstiečių Lietuvoje dar buvo l a i s v i e j i ū k i n i n k a i . Tik Lietuvos f eoda162 lizinas buvo kiek kitoks: jis skyrėsi nuo vakarų Europos feodalizmo nc tiek bajorijos. Be to. Jie turėjo išlaikyti ir kelionėje pas juos sustojantį kunigaikštį su visu jo dvaru. Todėl nu­ manu. O nesant pi­ nigų arba labai maža jų esant. kurs neatlikdavo karinės prievolės. Lietuvos feodalizmas. Kiekvienas iš jų mokėjo mo­ kesčius savo verslo produktais. atlikdavo per savo tarnus. ypač ponų ir turtingesniųjų ba­ jorų žemėse. tai jų tur­ tai ir dvarai atitekdavo kunigaikščiui. medžioklė ir žvejyba. Tais laikais Lietuvoje dar tebevyravo natūralinis ūkis. šienu. pagal kurias ji buvo skirstoma į daugelį rūšių. visa. Pinigų tuomet buvo labai maža. kiaušiniais ir t. XV amžiaus pradžioje. todėl ėjo mainų prekyba. iš jos jau retai kada be­ išeidavo. Lietuvos bajorijos pareigos valstybei priklausydavo nuo jų val­ domosios žemės. Jei lik­ davo vienos tik dukterys. kurią jiems duodavo kunigaikštis valdyti iki gyvos jų galvos ar iki pasikeis jo malonė: ta žemė galėjo būti atimta ir kitam atiduota kiekvienu momentu arba iš­ ėjus kunigaikščio skirtajam laikui. valstiečiai ir mokesčius mokėjo savo ūkio produktais: javais. va­ dinami m e z l i a v o m i s . Vytauto laikais. svarbios ūkio šakos tada dar buvo bi­ tininkystė. žinoma. ir jis savo valia atiduodavo juos kam nors kitam (tai vadinamoji kaduko teisė). kurie galėtų atlikti karo tarnybą. buvo nelengva rasti žmogų. Smulkesnioji bajorija dar turėjo daugybę pareigų. kurs turėtų nori­ mųjų prekių ir norėtų gauti pirkėjo turimųjų produktų. kaip Vakaruose vadinamasis f e o d a l i z m a s . Tokio pat sutikimo reikėdavo ir žemę parduodant ar dovanojant. Šalia žemdirbystės. buvo valstiečių. Taigi ir pas mus buvo maždaug tokia pat santvarka. jie turėjo statyti naujas ir taisyti senas pilis. perleisdami žemę kitiems. o ne iš suvereno malonės. kurie buvo pririšti prie pavestojo žemės ploto ir turėjo nustatytas pareigas. ta­ čiau jos tikruoju savininku vis dėlto buvo laikomas kunigaikštis. Lietuvos sriimcs kunigaikštystės buvo laikomos ne tiek jas gavusio kunigaikšEo nuosava valstybe. mažinamos ir didinamos. jei kurie pradėdavo eiti karinę tarnybą. Tuo tarpu Vakaruose vasalų valstybės buvo pastovios ir neliečiamos. duokles. O jei kuris nors bajoras būdavo tur­ tingesnis. O jam buvo svarbu. kiek sritinių kunigaikščių teisėmis. Tie. Valstiečiai buvo žemesnysis ir gausingiausias Lietuvos visuo­ menės sluoksnis. Bet faktiškai ir ta žemė. kiek administracine apygarda. netekdavo žemės. Jie buvo taip pat nevienodi. kurie galėtų atlikti karo tarnybą. Už parduo­ damus produktus būdavo gaunamos įprastesnės prekės (dažniau­ siai brangūs kailiai). D i ­ desnieji bajorai visus tuos darbus. kad privatinė bajorų žemė visada liktų ran­ kose tų žmonių. kurie mokėjo medum ir vašku. tai turėdavo patsai atsivesti ir išlaikyti dar keletą gink­ luotų savo tarnų. kurie žuvimis — ž u v i n i n k a i s . darbininkai. |os buvo kunigaikščių gaunamos iš tėvų. jų sritys galėjo būti karpomos. visais kitais atvejais bajorija savo turtui turėjo visišką laisvę. Bajoras. kas į dvarą buvo sunešama produktais. vadinosi d u o k l ė m i s . tais verslais vertėsi žmonės. tai kunigaikštis rūpindavosi išleisti jas už tokių vyrų. o jei karinės prievolės neatlikdavo neturtingas bajorėlis.riuomenę. su savu arkliu ir su savo maistu. Jie mokėjo tam tikrą nustatytą mokestį. o neturtingieji — patys. tai jis turėdavo eiti valstiečio pareigas. Todėl žemės savininkai. kaip matome. kurie mokėjo kiaunių ir vebrų kailiukais — k i a u n i n i n k a i s ir v e b r i n i n k a i s . Jį sudarė krašto ūkininkai. nebuvo galutinai išsiplėtojęs. Jų valdomoji žemė iš tėvų pereidavo vaikams. Jei išmirdavo kuri nors bajorų šeima be įpėdinių. už kurias jau iš kitų būdavo perkami reika­ lingieji daiktai. buvo vadinami b i t i n i n k a i s . o taip pat ir ją perleidžiant vedybų keliu. Be karo tarny­ bos. tai virsdavo net tikraisiais bajorais. turėdavo gauti kunigaikščio sutikimą. t. Todėl jos DUVO nepastovios: kunigaikščiai galėjo būti kilnojami iš vienos vie­ los į kitą. gy­ veną miškuose ir prie vandens. kad kai kurios prekės turėjo atstoti pinigus. be to. tokie valstiečiai vadi­ nosi n e l a i s v a i s i a i s . Tad šiuo atveju bajorų privatinės nuosavybės laisvė buvo suvaržyta. Negalėjo jie laisvai elgtis tik su ta žeme. bajorija dar turėjo išlai­ kyti pravažiuojančius kunigaikščio pasiuntinius. jų pareiga buvo ir saugoti pilis. gyvuliais. Karinė prievolė bajorijai nebuvo lengva: kasmet vieną ar ke­ letą kartų tekdavo eiti į karą pačiam su savo ginklais. y. Vėlesniais laikais ir vietoj galvijų buvo mokami mokesčiai. Kadangi kunigaikštis kai o 163 . parūpinti jiems arklių. bajorai turėjo dar ir kitų pareigų. t. Mat. pa­ tekusi į kurios nors šeimos rankas. ėjo kai kurias pareigas ir beveik nesiskyrė nuo žemesniosios bajo­ rijos.

Be to. ir toks vergas tapdavo pa­ prastu valstiečiu. Jie galėjo būti kam dovanojami ar parduodami. taip pat dar ilgai dirbo net Vakaruose). Mat. dar didelę reikšmę Lietuvos ūkiui turėjo gyvulių au­ ginimas.1. visas dabartinis Suvalkų kraštas. Kadangi javų eksporto tuomet nebuvo. Todėl apskaičiuojama. 164 6. Ano meto Lietuvos valstybės gyven­ tojų skaičius nėra žinomas. Kre­ tingos ir Telšių apskričių dalys. tiltus. t. greta visų rinkliavų ūkio produktais ir amatininkų ga­ miniais. Antra tokia pat didžiulė giria buvo Livonijos pasienis (šiaurinė Lietuvos dalis). metę tą plotą. Vergai buvo žemiausias visuomenės sluoksnis. Kunigaikščiai valdė savo žemes ir teisė jose gyvenančius žmones per savo v i e t i ­ n i n k u s ir dvarų prievaizdus. kur juos veždavo parduoti į specialias rin­ kas.). kad X I V amžiaus pradžioje tikrojoje Lietuvoje gyventojų galėjo būti tik apie 300. buvo vartojami svetimieji: rusų muštiniai. vadinamus t ė v ū n a i s . didesniosios Tauragės. Ypač lengva valstiečių būklė buvo didžiojo kunigaikščio dvaruose. Bet toto­ riams užėmus Dniepro žiotis. šalia žem­ dirbystės. Be įvairių rinkliavų ir mokesčių. vėliau ordino pinigai ir pagaliau Prahos skatikai. Kai kur buvo auginama šimtai arklių. tačiau gyventojų ten buvo vis dėlto ne daugiau. kurie dirbo kunigaikščiui ar ponui reika­ lingus vežimus ir ratus (tai vadinamieji r a t i n i n k a i) ir t. sėdavo kitur: žemės tuomet buvo kiek reikiant. Pagrindinė Lietuvos ūkio šaka buvo žemdirbystė. Ir patys žemdirbystės pabūklai buvo dar menki: žemė dažniausiai būdavo ariama mediniu arklu (be gele­ žinio norago) ir akėjama šakotu medžio kamienu (tačiau nereikia manyti. t. y. Ūkis. Tačiau jis negalėjo būti labai dide­ lis. Seniausiais laikais lietuviai prekiavo su skandina­ vais ir su rusais. Prekyba. kurie grupavosi Viduržemio jūroje. ku­ rie dirbo žemę ir kitus darbus. Tuo tarpu bajorai stengėsi kuo dau­ giausia išnaudoti savo valstiečius. Iš pradžių Lietuvoje savų pinigų ne­ buvo iš viso. tada pamažu visai Euro165 .reikalui privalė arklių. tai dažnai tokio vergystę pamiršdavo. o buvo tik darbo jėga. tai krašte buvo daug žirgynų. kaip kad tikro­ joje Lietuvoje. nes tuomet javų eksporto ne­ buvo. netoli Kauno buvo 800 arklių žirgynas. pavyzdžiui. Vienoje vietoje tol sėdavo. Todėl nei bajorų nei di­ džiojo kunigaikščio dvaruose (vadinamuosiuose domenuose) valstiečiams dar nereikėjo daug dirbti. kol augdavo. Lietuvoje nebuvo. Bet ji gana sunkiai klestėjo: ją trukdė nuolatiniai kryžiuočių už­ puolimai. valstiečiai dar buvo ver­ čiami statyti pilis. Savi pinigai buvo pradėti kalti greičiausiai tik Algirdo ir Kęstučio lai­ kais. Vaismainio ir laukų tręšimo lietuviai dar nežinojo. bitininkystė ir žvejyba. Kiek vėliau Mažoji Azija pateko į Turkų valdžią. kai kurių sričių valstiečiai jau labai anksti taip pat mo­ kėjo ir vadinamąją s i d a b r i n ę (sidabrinę duoklę. buvo spe­ ciali rūšis amatininkų. kokia kad buvo Rytuose. klm. Anais laikais dar nie­ kas nesistengė daug žemės dirbti. tačiau daugiau jų buvo kalama Vytauto ir vėlesniaisiais laikais. kad taip buvo dirbama tik Lietuvoje. tų verslų pro­ duktus buvo galima parduoti ir už gautuosius pinigus pirktis Lietuvoje nesančių prekių. nes dar X V I amžiuje didžiuliai Lietuvos valstybei tekę ru­ siškųjų žemių plotai buvo dykumos. vadinami a r k l i n i n k a i s . Jei kuriam iš jų pasisekdavo gauti žemės plotą ir jį dirbti už tam tikrą mokestį ir pareigas. nes ir Lietuva dau­ gely vietų buvo apaugusi didžiulėmis. tiesti kelius ir 1. upėmis buvo pasiekiama net Juodoji jūra. ir todėl nebūtų buvę kur dėti javų. Jie atsirado iš karo belais­ vių ir prasiskolinusių ar mirti nuteistų ir pasigailėtų valstiečių. prekybos cent­ rai. kurių kartais būdavo bent po 4—5 ar net po daugiau per vienerius metus. mo­ kestį sidabriniais pinigais). tačiau tokios vergų prekybos. mažai tegyvenamomis gi­ riomis. t. Bet. sidabro lazdelės. kai čia nebe­ augdavo. didžiu­ lių girių buvo pilna ir visam krašte. kokios buvo kunigaikščio nustatytos. Arkliams prižiūrėti ir šerti buvo spe­ cialūs valstiečiai. o šie iš valstiečių galėjo reikalauti tik tokių prievolių.000—400. to­ limi vakarinės Azijos kraštai ir Viduržemio pajūris. tai. prekyba su tais kraštais sumažėjo. medžioklė. Jie buvo tik nelaisvi dvaro bernai. Be to. Visi vergų vaikai taip pat virsdavo vergais. O ir čia jų buvo ne kažin kiek. kurs neturėjo jokių teisių. Ekonorriinis senosios Lietuvos gyvenimas Gyventojų skaičius. Nors teritorijos atžvilgiu ru­ siškosios žemės bent 10 kartų buvo didesnės už tikrąją Lietuvą. y.000 (4—6 žmonės 1 kv. Antai ištisa didžiulė giria buvo kryžiuočių pasienis.

medis ir jo įvairūs gaminiai — buvo pagrindinės Lietuvos eksportinės prekės (javų tada Vakarai nei iš Lietuvos nei iš kitų artimųjų kraštų nepirko). Lietuvos prekyba labiausiai pagy­ veno V y t a u t o l a i k a i s . svarbus prekybos centras Lietuvai tapo K r o 166 I n v a. ūkio padargai.t. — čia irgi trukdė tie patys kryžiuočiai. Vakaruose miestai turėjo tam tikras teises ir valdėsi pa­ tys. Prekybos klestėjimas. Itin gyva pasidarė prekyba Šiaurės ir Baltijos jūrose. nes kraštas buvo nuolat karų naikinamas ir buvo trukdoma prekyba. derva. o tikrosios Lie­ tuvos ir jai artimųjų sričių — Nemunu. bu­ vo gabenami neapdirbti rąstai ir apdirbta medžiaga: sienojai. o prie Nemuno — K a u n a s . dar buvo impor­ tuojami v i l n o n i a i a u d e k l a i (jų patys lietuviai dar tada beveik neaudė).). įvairūs papuošalai ir 1. anglys. buvo sukalbamesnis. Lietuvai buvo sunku prekiauti su Hanzos pirkliais. Tuomet Vytautas tyčia ėmė spausti į Lietuvą atvyks­ tančius vokiečių pirklius ir proteguoti lenkų pirklius. kovodamas su ordinu drauge su rygiečiais. didelė dalis pietų Lietuvos prekių ėmė plaukti per Lenkiją. Todėl tik Vytauto laikais daugiau iškilo Vilnius. būdamas geras krašto šeimi­ ninkas. Priėjimas prie Rygos Dauguvos upe taip pat buvo ga­ na sunkus. 68 psl. čia kryžiuo­ čiams buvo priešingas Rygos arkivyskupas. Trakai.1. Arkivys­ kupo ir rygiečių dėka dažnai būdavo sudaromos Lietuvos pre­ kybos sutartys net su ordinu. vokiečių pirkliai vėl įsiga­ lėjo Lietuvoje ir nukonkuravo lenkų pirklius. Todėl prie Dauguvos iškilo didelis prekybos centras P o l o c k a s . aprimus karams su kryžiuočiais. kuris. len­ tos (dažniausiai laivų statybai). ateityje per LenI ėjo prekės tik iš tų Lietuvos dalių. — pirmučiausia d r u s k a ir įvairūs meta­ lų.t. vadinamoji H a nz a. Visais laikais prekyba ir amatai koncentravosi mies­ tuose. Seniausioji Lietu­ vos e k s p o r t o prekė buvo v a š k a s . lapių ir t. Nemuno žiotys buvo ap­ gultos kryžiuočių. šiaurėje prie Hanzos prisidėjo D. Lietuvos prekybą varžant ordinui. pajamos iš prekybos papildydavo jo neišsenkantį iždą. Jis. — žiūr. Jei kur nors Lietuvos pirkliai būdavo nuskriausti ar būdavo atimtos iš jų prekės. Užsimezgė gyvi ryšiai su ordino prekybos cent­ rais—Karaliaučium ir Dancigu. Nuo to tad laiko ( X I I I amžiaus) ir Lietuvos prekyba ėmė krypti į Baltijos jūrą. Dar ilgai po jo mirties pirkliai jo laikus vadino aukso laikais. o šia — į Dancigą). dar labai daug buvo eksportuojama įvairių k a i l i ų (kiaunių. ne kartą eidavo išvien su Lie­ tuva (Vytenio ir Gedimino laikais. Vaškas. užgrobusiam upių žiotis. dirbiniai: ginklai. Per Lenkiją ypač buvo pa­ togu gabentis reikalingų ginklų. silkės. Tuo metu rytų Lietuvos. Pirkliai jį laikė savo globėju ir apipildavo jį dovanomis.pai nustojo savo reikšmės. Vytauto laikais. čia įsigalėjo vokiškųjų miestų pirklių sąjunga. O be to. ir šiaurėje ėmė kurtis nauji prekybos centrai. Naugardas (žiūr. Pasibaigus karams su ordinu. Miestai. 65. vebrų. Taip pat gana pelninga eksporto prekė buvo m e d i s . Ka­ raliaučiaus ir Dancigo rinkose. Gardi167 . t. kurių ordinas niekuomet nepra­ leisdavo. kur tatai atsitikdavo. kirviai. Bet vis dėlto X I I I ir X I V amžiuje Lietuvai pats svarbusis pre­ kybos punktas buvo Rygos miestas. labai vertino prekybą. nes visą pajūrį ir abiejų didžiųjų upių žiotis buvo užėmę kryžiuočiai. peiliai. Tuo būdu.). kuris. — vis dėlto čia buvo kiek lengviau: mat. atgijo pre­ kyba Nemunu. ypač g e l e ž i e s .). jis įsakydavo sulai­ kyti į Lietuvą atgabentas tų kraštų prekes. voverių. kailiai. Ypač svarbus centras buvo Kaunas: mat. I m p o r t u o j a m o s į Lietuvą buvo tokios prekės. Be to. nors ir neilgam. žinodamas. prekybai labai patogi jo vieta — dvie­ jų didelių upių santakas. y. Be to. Brasta. garsus Rygos. — kai su šia prasidėjo Lietuvos santykiai. kurioms lengviau buvo pasiekti Vyslos intaką Bugą (Bugu Lietuvos prekės eidavo į Vyslą. Prekybą jis rėmė visokiais būdais. Be to. dalgiai. Išvežami buvo pelenai. no­ rėdamas pasipelnyti. pipirai ir įvairios kitos reikmenės. Ypač jis protegavo savo pirklius ir užstodavo |uos. Ryga buvo laisvas miestas. su svetimais kraštais darė pre­ kybos sutartis. Eksportuojamos ir importuojamos prekės. svetur nuskriaustus. kad ji turtina kraštą. kurie stengėsi visaip trukdyti Lietuvos pre­ kybą. kurių ji pati neturėjo. kartys (buriniams stiebams) ir t. Hanzos pirklių prekybos centras Bal­ tijos jūroje buvo V i s b y miestas Gotlando saloje. Abiejuose tuose centruose Hanza veikiai įsteigė savo agentūras (vadinamąsias pirklių kontoras). 28—30 psl. ru­ siškųjų žemių prekyba daugiausia ėjo Dauguva. Lietuvoje miestams iškilti nebuvo gerų sąlygų.

Tada ginčą teko spręsti karu. kurs tikėjosi.). Tuo būdu nuo Vytauto laikų Lietuvoje dau­ giau atsirado žydų. Gardinas (1391 m. Jo­ gailos išlaikomas. beskolindami pini­ gus. norėdamas paveržti iš jo Lietuvos sostą. Žydai visur vaduramžių Europoje buvo pinigų skolintojai. — vėliau jų atsirado visame krašte. Ir tikrai. Kai kuriems jų buvo duotos savivaldybės (vadina­ mosios Magdeburgo teisės). iš­ varomi. nepatenkinti Švitrigailos politika. Daug kartų jis buvo nubėgęs pas imperatorių ir pas vokiečių ordiną prašyti paramos. kaip ir už bajoro nužudymą). d. bet dar jiems davė privilegijų. kurie nuolat svajojo gauti sau visą Podolę ir kurie prie Vytauto visgi nedrįso kelti šito klausi­ mo. o paskui — prekyba. ir tuo būdu įprato jomis pre­ kiauti.MIK kartų buvo pakliuvęs į Vytauto rankas ir kalėjo. Kaunas. suteikė jiems savivaldybę. vėliau Brasta (1390 m. jie gaudavo metams ar ilgesniam laikui teisę rinkti iš pirklių nustatytus muitus. Gardine ir Trakuose. lenkų palaikoma Lietuvos ponų grupė. Bet Vytautas suprato. Vos tik Vytautas pradėjo valdyti Lietuvą. padarė 2 metų paliaubas. Lenkams negrąžinant Podolės. Zigmantas Kęstutaitis (1432—1440 m. Pa­ grindinis žydų verslas iš pradžių buvo pinigų skolinimas už įvai­ rius laidus. gaudavo laidų brangenybių. padariusi sąmokslą. Todėl atvykusių žydų jis ne tik nespaudė. sumokėję didžiajam kunigaikščiui sutartą su­ mą. miestai. dar susiartino su imperatorium Zigmantu. 168 . kai Lenkiją puolė jo sąjungininkai kryžiuočiai. Perversmą suruošė buvusieji Vytauto padėjėjai. lenkai. kuri or­ dinui buvo ypatingai maloni. J o ­ gaila (tuo metu jisai buvo Lietuvoje). Švitrigaila ir jo kovos su Lenkija (1430—1432 m. Švitrigaila tuojau pasirodė eisiąs Vytauto pėdomis. — kaip tik tuo metu. dar nepasibaigus paliauboms. Tuo būdu žydų tarpe atsirado didelių piniguočių.). Jogaila nors ir įsakė savo ponams grą­ žinti Podolę. Daugirdą. Švitrigailą.ilsiiĮsti jam Vytautui žadėtąją karūną. Švit­ rigaila. nelyginant mūsų laikų bankininkai. Tačiau tai buvo tik pati miestų kili­ mo pradžia. Švitrigaila. bet dar buvo ir žiaurus. tuojau kilo su ja konfliktas dėl Podolės žemių. Lietuvos bajorija savo didžiuoju kunigaikščiu paskelbė jauniausiąjį Jogailos brolį. Karas su Lenkija. 169 VI.nas. jų turtas būdavo atimamas. Vos gavęs sostą. Mat. leido laisvai išpažinti savo tikėjimą. jie įsigalėjo daug vėliau.). Švitrigailos konfliktas su Lenkija. kad po Vy­ tauto mirties Lietuva jam sugrįš.) ir jo kovos su Švitrigaila 1432 m. jam mirus tuojau klastingai suėmė Lietuvos vietininką Po­ dolėje. ir užėmė pilis. gyveno Černigove. Tačiau. Švitrigaila tuojau užmezgė ryšius su abiem vokiečių ordino šakom (1431 m. S k i r s n e m u n ė j e buvo padaryta su ordinu sąjunga. noromis nenoromis turėjo su­ tikti su įvykusiu faktu. Daug kur Europoje jie buvo smarkiai persekiojami. Taigi buvo aišku. kurie palengva suėmė į savo rankas pinigus. o dar vėliau Kaunas ir kt. Vytauto laikais buvo tik trys žydų bendruomenės. jie vertėsi vietine pre­ kyba. Tačiau jis kariavo labai nevykusiai: pradėjo kariauti vienas ir. Mat. jis tuoj ėmė su juo kovoti. jis ne tik kad nesugebėjo varyti Vytauto politikos. tad apie Lietuvos priklausomybę Lenkijai negalėjo būti nė kalbos. Tik pa­ skutinius 10 metų prieš Vytauto mirtį Švitrigaila aprimo ir. kurie reikale teiktų kredito. Švitrigaila nuo pat jaunystės buvo didelis nenuorama. kad jis nesugyvens su Lenkija. kad ekonomiškam Lietuvos kilimui reikalingi ir piniguočiai. Išrinktas didžiuoju Lie­ tuvos kunigaikščiu.) Švitrigaila. jie daug pelno gaudavo ir iš kitų verslų. Vytautui mirus. nes čia jam šmėkštelėjo viltis revi­ duoti Melno taikos sąlygas. Vėliau jie ypatingai daug pel­ nydavo iš muitų. Šia sutartim Švitrigaila sutiko ati­ duoti kryžiuočiams Palangą ir trejetą mylių pajūrio ruožo. be to.). jis tuojau paprašė imperatorių . — Brastoje. bet tie nepaklausė. Pirmas Magdeburgo teises gavo Vilnius (1387 m. Vytauto politikos tęsėjų laikotarpis 1. pašalino Švitrigailą ir jo vietoje pastatė Vy­ tauto brolį Zigmantą. Be to. parei­ kalavo grąžinti Podolę ir pastatė sargybą prie Vilniuje viešinčio logailos ir jo palydovų. ypač prekiaudami brangenybėmis: mat. apdraudė jų gyvybę ir turtą (už žydo nužudymą buvo paskirtos tokios pat bausmės. Be to. perversmas. po pirmų nepasisekusių žygių. tą sužinojęs. 2.

Be to. Jogailos atstovai tuojau po perversmo atvyko į Gardiną. Pagirio ir Minsko žemės. tas livoniškei ordino šakai buvo Ukmergės mūšis: jo galybė žuvo galutinai. žuvo Kaributo sūnus Zigmantas (kadaise buvęs Vytauto vietininku Čekijoje. Bet. kad ginčą turės išspręsti ginklas. bet dar turėjo didelę reikšmę ir Lietuvos santykiams su ordinu. tuo būdu Zig­ mantui. tik žinome.). Pačiam Švitrigailai pavyko pabėgti į Vitebską ir surinkti naują kariuomenę. Jame žuvo patsai Livonijos magistras su dau­ gybe riterių. Kas buvo Tanenbergo mūšis Prūsų kryžiuočiams. Ukmergės mūšis (1435 m. Sąmokslininkams padėjo. po 100 su viršum metų visiškai sunykęs. (Šitų paskutinių įvykių metu Jogaila jau nebegyveno: jis mirė dar prieš Ukmergės mūšį — 1434 m. Kaip sąmokslas buvo ruošiamas. paskelbtam didžiuoju kunigaikščiu. o su Švitrigaila nutraukti visas sutartis. tačiau vis nieko nelaimėdavo. Švitrigailos pajėgos dar buvo gana didelės. kai. Lenkija. kuri jam padėjo net ruo­ šiant sąmokslą. Po šito mūšio ne tik Livonijos. kad galėtų pradėti su Lietuva naują karą. norėdamas patraukti į 170 •avo pusę bajoriją. tikslių žinių neturime. Tad Zigmantui nebeliko kito sąjungininko. o gal net paskutinio sąmokslą suruošti.su niekuo nesiskaitąs karštuolis. neleidžianti nė vieno bajoro suimti bc teismo sprendimo (tai vadinamoji „neminem captivabimus nisi jure vidum" privilegija). kad tada nema­ žai pasidarbavo vienas atvykęs Lenkų ponas — Zaremba. ir savo gyvenimą jis baigė Voluinė j e (Lucke). totorius. bet dar pa­ darė naują sąjungą su Maskva ir Tverė.). davė jai naują privilegiją (1434 m. ir Zigmantas sudarė su jais sutartį. Švitrigailai liko tik pietinės sritys — Ki­ jevas ir Voluinė su Lucku. tačiau su ja jis vis dėlto nebegalėjo priešintis. Smolensko. jis sukvietė visus savo sąjungininkus — Livonijos ordiną. su kuriais jis susiartino dar gyvendamas rusų kraštuose. Vitebskas ir Naugardas Sieverskas. Smolenskas. liko tiktai Palenkės. tu­ rėjo pasiduoti Lietuvos globai. kuria ir Lietuvoje buvo įvesta teisė. Pagaliau išstumtas ir iš tų sričių (1438 m. Naugardo Sieversko. vyk­ damas į derybas su Jogaila. kaip tik Len­ kija. jis išvyko į užsienius ir atgal grįžo tik žuvus Zigman­ tui (1440 m. Valstybei pasidalinus pusiau. Dėl to jis ir vėliau dar ne kartą davė Lenkams panašių pasižadėjimų. buvusiems Vytauto ben­ dradarbiams labiausiai nepatiko tas. nes kovai su Švitrigaila jam būti­ nai buvo reikalinga Lenkijos parama. Ukmergės mūšio laimėjimas ne vien sustiprino Zigmanto valdžią. rusų kunigaikščius — ir išsiruošė į didelį žygį. nakvojo sustojęs A š m e n o j e . dabar palaikęs Švitrigailą). daugelis pateko į nelaisvę. jam pastojo kelią Zigmanto sūnaus M y k o l o vedama lietuvių ir į pagalbą atėjusių lenkų kariuomenė. Zigmantas dabar sutiko su visais Lenkų reikalavimais. Tada gauti didžiojo kunigaikščio sosto jam vėl nepasisekė. Tuo būdu Lietuva ga171 . Švitrigaila buvo sąmokslininkų užpultas tuo metu. Ne­ trukus Zigmantui pasidavė Polockas. bet ir Prūsų kryžiuočiai buvo priversti padaryti taiką su Zigman­ tu. be to. Vitebsko. Tačiau sąmokslas ne visai pasisekė: Švitrigaila suskubo pasprukti j Polocką ir paimti j savo valdžią Polocko. 1435 m. niams. Zigmanto ryšiai su Lenkija.). kad apie Švitrigailą susi­ spietė daugybė naujų žmonių. palikti Jogailai arba jo įpėdi­ prisegtas prie 1436 metų dokumento. Todėl Zigmantas. pravoslavams be­ liko tik vienas suvaržymas: jie negalėjo būti tiktai aukštaisiais urėdais. buvo aišku.). Be to. b u v o p a d a r ę s i r V y t a u t a s . be tikrosios Lietu­ vos. žuvo daugybė rusų kunigaikščių. bajorų pravoslavų teisės buvo sulygintos su bajorų katalikų teisėmis. Į jo pusę linko beveik visa rusiškųjų žemių bajorija ir visi Lenkijos priešai. Mūšį pralai­ mėjo Švitrigaila. Švitrigaila daug kartų puolė Zigmantą ir kartą net pasiekė Vilnių ir Trakus. Bajorijos privilegijos. po to jis gyveno tik rūpindamasis savo vidaus reikalais ir. Švitrigaila ne tik kad nenutraukė ryšių su savo sąjungininku ordinu. kuria pripažino savo viršininku Lenkų karalių Jogai­ lą. netoli Ukmergės (ties Pa­ baisku). k o k i ą 1401 m . Černigovo ir Kijevo sritis. Vadinasi b u v o s u d a ­ r y t a m a ž d a u g p a n a š i s u t a r t i s . ir jis jau niekad nebeatsigavo tiek. pasiekus Šventąją.). mirdamas jis žadėjo Lietuvą Zigmanto Kęstutaičio antspaudas.

sutarties. kad. o Zigmantas. Imperatorius. Ja­ me. pralaimėjęs mūšį ties Ukmerge. Tas klausimas vėl iškilo tik X V I amžiaus antrojoje pusėje (žiūr. Turkų sultonas unijos šalininką patriarchą 172 pakeitė kitu. 142—143 psl. imperija žlugo. ir jis. Nuo Švitrigailos jis skyrėsi tik tuo. Tiesa. tik jau nebebuvo laiko jam įvykdyti: po pusės metų (1453 m. O kai Švitrigaila buvo nugalėtas. 4. jog tų pilių po jo mirties neatiduosią niekam kitam. jis turėsiąs juos pri­ saikdinti. Zigmanto santykiai su Lenkija ir jo mirtis Santykiai su Lenkija. Netrukus. tačiau jam tatai nepasisekė (žiūr. Tačiau galutinai dėl unijos buvo susitarta kiek vė­ liau Florencijoje. o Smolenskas liko. Tačiau^ Švitrigailai tą darbą sutrukdė Zigman­ tas ir lenkai.). pavesdamas savo ponams pilis. buvo sudegintas ant laužo. esą. Švit­ rigailos įsakymu. Jis pats Lietuvos kuni­ gaikštystę gavęs ne iš Lenkų karaliaus. Švitrigailos valdžioje. Tuo būdu Zigmantas ėjo visiškai savo brolio Vytauto pėdomis. 3. kuriuo ėjo ir jo priešas. Laiške imperatoriui jis rašo. tie patys Lenkai jam padėjo ir Švitrigailą nugalėti. Lenkai net privertė Zigmantą duoti pa­ žadą. 301 psl. ir Bažnyčių unija jau niekas nebe­ sirūpino Lietuvoje. norėdamas gauti Vakarų para­ mos prieš turkus. Juo ėmė rūpintis kiti kraštai. Lenkija vėliau su Prūsų ordinu pradėjo dar naują karą. negu gyveno Zigmantas (f 1440 m. Tačiau staigi mirtis jam neleido pasiekti savo tikslo. Jis net buvo pasiun­ tęs j suvažiavimą unijos šalininką. Švitrigailos didelis priešas (Zigmanto šalininkas). Lietuva niekad nebu­ vusi jokios kitos valstybės valdžioje.). unijos reikalais imsiąsis rūpintis Zigmantas. Anuomet bažny­ tine unija rūpinosi Vytautas. ku­ ris jau buvo spręstas Konstancos suvažiavime. Tuo būdu buvo panaikintas 1413 m. Bažnyčios suvažiavimas Bazely ir bažnytinės unijos klausimas Švitrigailos ir Zigmanto kovos metu Bazely (Šveicarijoj) vyko visuotinis Bažnyčios suvažiavimas. Švitrigaila jau nebegalėjo rūpintis tuo klausimu. kaip buvęs. tą priklausomybę pripažino. o su ja žlugo ir unija. y. tačiau Lietuva tame kare jau nebedalyvavo. Zigmantas gavo sostą su Lenkų pa­ galba. kad Lie­ tuva visada turėsianti savo atskirą valdovą. tarp kitko. Tuo būdu po kiek laiko unijos šalininkai vi­ sai išnyko. ir turkai jau grėsė Konstantinopoliui. kai buvo naudinga. 173 . arba konsiliumas. Bet Herasimo sąmokslas buvo susektas. rytų apeigų Bažnyčios metro­ politą Herasimą. tuo pat susirūpino Švitrigaila. prasidėjęs 1431 m. buvo iškeltas ir bažnytinės unijos klausimas.) Konstantinopolį užėmė turkai. Visus tuos pasižadėjimo raštus Zigmantas davė tik dėl to. Be to. kad mirdamas visą Lietuvą pavešiąs Lenkų karaliui. Zigmantas pradėjo ieškoti sąjungininkų prieš Lenkiją ir ruošėsi panaikinti savo duotus priklausomybės pasižadėjimus. Jis tuojau susiartino su Lenkų priešu impe­ ratorium Albrechtu (Zigmanto įpėdiniu).. Vilniaus vyskupas Motiejus slapta prikalbėjo Smolenske gyve­ nantį Herasimą sukelti maištą ir pavesti Zigmanto valdžiai visą Smolensko žemę: tuomet. kuris padarė ordiną Len­ kijos vasalu. nors buvo valdoma to paties valdovo — Kazimiero. ir Zigmantas pradėjo eiti tuo pačiu keliu. bet iš Dievo: jis pavel­ dėjęs ją po savo brolio. kad bijojo nustoti Lenkų paramos prieš Švitrigailą. Šitaip jis pasižadėjo ir Jogailai ir jo sūnui Vladislovui. Santy­ kiuose su Lenkija Zigmantas taip pat siekė visiško savaran­ kiškumo. o Zigmantas taip pat turėjo daug kitų rūpesčių. Herasimui mirus. tęsėsi iki 1449 m. Horodlės susitarimas.). Tas susitarimas buvo paskelbtas Konstantino­ poly 1452 m. t. kad būsiąs jiems ištikimas. jis buvo priverstas pasi­ žadėti. kad Lietuvos priklausomybė Lenkų karaliams esanti tik pra­ simanymas: kiek tik žmonės galį atsiminti. o tik Lenkų karaliui. daug ilgiau. Todėl iš pradžių jis tenkino visus jų reikalavimus ir ne kartą davė pa­ kartotinių raštų. taip pat pasiūlė Bazelio suvažiavimui sujungti Bažnyčias. Maskvos kunigaikštis unijos šalininką metropolitą taip pat pašalino. Tačiau patsai unijos klausimas nemirė. dingo ir unijos klausimas.. Bazelio suvažiavimas. Norėdamas patraukti į savo pusę Bažnyčios suvažiavimą.. kad šis abso­ liučiai nenorėjo pripažinti Lenkijos karaliaus priklausomybės. Tuo tarpu Bizantijos imperija jau merdėjo. lauk­ damas tinkamo momento ja nusikratyti. ir buvo sugrįžta prie 1401 m.lutinai baigė ilgas kovas su vokiečiais.

pasidarė visiškai savarankišku valdovu. Tiesa. Lietuvos sava­ rankiškumo sargyba. buvo pasidaręs žiaurus ir persekiojo visus sau priešingus ponus: nemaža jų buvo nužudyta.Zigmanto nužudymas 1440 m. bet jo sūnui Mykolui. kaip jo vietininkas. Kęstutis. Kazimierą. — taigi tiktai po 7 metų. jis dar tikėjosi atgauti Lietuvą. bijodami keršto už tėvo mirtį. rūpindamasis. jau būda­ mas senelis (Vladislovas gimė 1424 m.. kad po jo mirties sostas bus pripažintas jo sūnums. tai ji išsirinko savo valdovu jaunėlį Jogailos sūnų. Be to. Į gyvenimo pabaigą jis. Bet ir po to Lietuvos bajorija neketino pripažinti ankstyvesniųjų pasižadėjimų Lenkijai. Už tai jis turėjo duoti lenkų bajorams naujų privilegijų. Čia. Jogaila visai neketino padovanoti Lietuvos Lenkijai. varė didelės valstybės politiką. jo sūnaus Mykolo neįsileido į sostą ir valstybės vairą paėmė į savo rankas. Alšėnų kunigaikščio duktė (ją išpiršo Jogailai Vytautas). di­ džiuoju kunigaikščiu paskelbė Švitrigailą. Todėl valdžios vairą paėmė į savo rankas didesnieji bajorai. Jogailos suimtas. o Kazimieras — 1427 m. Jam betgi nepavyko to pa­ siekti: jis žuvo nesutvarkęs reikalų. Tada jis ryžosi pavesti Lietuvą Vytautui. Zigmantas). paėmęs į savo rankas valdžią. jos padedami. nes vėliau jis nenubaudė nė vieno kaltininko. Aišku tik. jaunutį K a z i m i e r ą . ir padarė jį nepriklausomos Lietuvos valdovu. Jogaila ir Vytautas. Nauji ryšiai su Lenkais prasidėjo tik tada.). kai tik atsirado proga įžengti Į Lenkų sostą. Tad Jogaila susilaukė sūnų. Tuo pat metu jis gavo Lenkų karaliaus sostą. Vadinasi. kuri mirė vos gimusi. padaręs sąmokslą. ir negalėjo patsai valdyti. Lenkijai Jogaila pa­ liko savo dinastiją. ieškodamas Lenkų pa­ ramos. ir bylos pabaigos ne­ begalėjo matyti. Imdamas Lenkų sostą. neatsižadėdamas Lietuvos. suruošė sąmokslą ir jį nužudė. lietuvių savarankiškumas ir valstybinė sąmonė jau buvo tiek subrendusi. Kazimie­ ras tuo tarpu tebuvo tik 13 metų vaikas. Bet Vytautas nesitenkino vietininko role. o antrą kartą. visiškai nepriklausomą nuo vyresniojo jo brolio. Jogailai teko vėliau kovoti su Vytautu. Tačiau tikroji sąmokslo priežastis ir sąmokslininkų tikslai lig šiol tebėra neišaiškinti.). Jogaila Jogaila ir Kęstutis. Švitrigaila. Tuo būdu Lie­ tuva grįžo Jogailos giminei. kad po Vytauto mirties Lietuvos bajorija. nemaža sukišta j kalėjimus. o vėliau. bet ne Lenkijos karaliams. buvo nužudytas. Trečioji |o žmona buvo bevaikė. Su pirmąja žmona. Ši ketvirtoji Jogailos žmona buvo lietuvaitė. tik su ketvirtąja jis susilaukė dviejų sūnų. nebenorėdama pripažinti savo valdovu Lenkų karaliaus. 4. Jie pasikvietė į Lietuvą antrąjį Jogailos sūnų. jis tik pasižadėjo patsai valdyti Lie­ tuvą jr niekam jos neatiduoti. pasižadėjo sostą mirdamas palikti jam arba jo sūnums. 174 Jogaila ir Lenkija. Lenkų karaliaus Vladislovo. nes svajojo ją kartu su Lenkija palikti savo vaikams. betgi visai neketino pasiduoti Lenkijos karaliui Vladislovui. jis susilau­ kė tik vienos dukters. Nuo to meto ir prasidėjo Lietuvos didikų įsigalėjimas. Jogailos reikšmė Lietuvai. tačiau jo siekiamasis tikslas drauge su juo ne­ žuvo. ieš­ kančiu tėvo palikimo. šiandien sunku pa­ sakyti. Jo­ gaila vėl atgavo Vilnių. Kadangi bajorijai nebuvo priimtino kandidato į sostą iš savo kunigaikščių tarpo. Su antrąja žmona sulaukė taip pat tik vienos dukters. Tiesa. Tačiau jį išsirinko. Pirmą kartą jis susitaikino su Vytautu. Zigmantas. jis rūpinosi ne Lenkija. kuris turėjo valdyti. kad Kęstutis buvo nužudytas Jogailos artimų žmo­ nių įsakymu. dabar atiteko bajorijai. ruošęsis atgauti visišką Lietuvos nepriklausomybę. pradedant nuo Kazimiero. Tos dinastijos valdovų valdoma. kuria anksčiau rūpinosi didieji kunigaikščiai (Vytautas. nors politiniais sumetimais visą laiką sakėsi pripažįstąs Jogailos vyriau­ siąją valdžią. ponai. besiruošdamas kovai dėl Lietuvos savarankiškumo. Bet Jogaila mirė anksčiau už Zigmantą (1434 m. ir buvo skelbiama. Bet kadangi jis susidėjo su vokiečių ordinu. kad Kęstutis patsai nusižudęs. kaip teisėtas tėvo įpėdinis. norėdama su­ trukdyti Zigmanto planus. kai Kazimieras buvo išrink­ tas ir jų karalium. valdė ją kartu su Lietuva dar beveik pusantro amžiaus. kaip savo atskirą valdovą. Lenkai Jogailą laiko vienu didžiųjų savo valdovų. Nors Zigmantas ir žuvo. bet ir ta mirė dar neištekėjusi. kad jo įpėdi­ niu būtų pripažintas sūnus Mykolas. Bet. bet savo ir savo dinastijos reikalais. Jogaila pradėjo valdyti. Jadvyga. kai buvo pašalintas Švitrigaila ir kai Zigmantas. Lenkija galėjo stoti į varžytynes su galingais imperatoriais 175 . vėliau. tai Kęstutis jį pašalino nuo sosto. Vytautui valdant. — kai Lietuvoje negalėjo suvaldyti Vy­ tauto sukelto nepasitenkinimo lenkų kišimusi į lietuvių reikalus. Jogailos šeima ir jos teisės Lietuvai. Vargais negalais Jogailai vis dėlto pasisekė išgauti Lenkų sutikimą. kurios padedami išsprendė sunkų klausimą savo santykių su vokiečiais. Tuo būdu patsai Jogaila ir jo sūnūs buvo aplenkti. Jogaila ilgai neturėjo jokių vilčių sukurti savo dinastijos. Zigmanto santykiai su ponais labai paaštrėjo. kaltininkai buvo nuslėpti. kad sostas atitektų ne Jogailos sūnums. kuri. staiga buvo nužudytas savo paties ponų. Tuo tarpu netrukus sustiprėjęs Zigmantas ryžosi su­ laužyti savo pasižadėjimus ir ėmė rūpintis. nes per jį jie susiartino su Lietuva. Pagaliau Lietuvos ponų grupė. ar dėl Kęstučio mirties buvo kaltas Jogaila. Nepasisekė Jogailai tik Lie­ tuvoje.

Jogaila kad ir nebuvo didelė asmenybė. taigi jo buvo pravertos durys nutautėti. ir lenkai pasikvietė į sostą jo brolį. Nuo to laiko iki pat Jogailos giminės galo jau beveik visada lenkai savo karaliais rinkdavosi tuos pat asmenis. tai jo vardu kraštą valdė skirtieji paLietuvos Istorija. jis žuvo Vengrijoj. jo dėka Lietuva tapo krikščioniška ir priartėjo prie vakarų Europos. 176 177 . Todėl beveik viskas buvo daroma ne jo paties. priversti ginklu. bijodami kerš­ to už tėvo mirtį. Jis buvo iškviestas į Vilnių ir čia paskelbtas didžiuoju Lietuvos kuni­ gaikščiu. Dėl tos priežasties jis buvo didžiai nusivylęs Lenkija. Tiesa. natūraliu kandidatu į Lie­ tuvos sostą tapo jo sūnus Mykolas. Mykolo šalininkai tuojau ir užėmė žemutinę Vilniaus pilį. pro atvirą langą beklausydamas lakš­ tingalos (bet tai buvo ne Lietuvoj. Nors tuo pat metu pa­ reiškė savo pretenzijas į sostą ir Švitrigaila. Po 10 m. amžiaus. Kazimierą. todėl jis dažnai pagyvendavo Lietuvoj. Vladislovas. Švitrigailos ir Mykolo šalininkai turėjo nusileisti. Tuo tarpu Lietuvai patsai Jogaila nepaliko nieko atmintino. ir jam dar labiau trūko energijos dideliems darbams. tačiau jam lemta buvo valdyti to įvykio pradžioje. amžiaus. bet jam artimų žmonių. Žemaičiai taip pat palaikė jo pusę. Kazimiero laikai ( 1 4 4 0 — 1 4 9 2 m. Tačiau daugumas didikų. susirinkę į Alšėnus. Žodžiu. kuriuos lietuviai iš­ sirinkdavo savo didžiaisiais kunigaikščiais. o kai buvo Lenkijoj — ponai. Didžiųjų kunigaikščių monarchijos irimo ir ponų įsigalėjimo laikotarpis I.) — pereinamasis laikotarpis 1. Krikštijęsis tapo labai maldingas. didžiuoju ku­ nigaikščiu išrinko jaunėlį Jogailos sūnų. Trakus ir Brastą. Kol jis buvo Lietuvoj. tačiau gerai orientavosi politikos problemose. o Lenkijoj). Lietuvą jis labai mylėjo: ji nuolat traukė jo širdį. Labai mėgo medžioti ir tuo tikslu dažnai atvykdavo į Lietuvos girias. buvo palaidotas Krokuvoj. Kazimiero išrinkimas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu (1440 m. Jam ypač trūko energijos ir ryžtumo. ne jis pats buvo viso to kaltininkas. Zigmantui žuvus. — vieni geruoju. bet galinges­ nieji Lietuvos didikai. o kiti. Tačiau visi tie nuopelnai neat­ sveria vienos didelės blogybės: Jogailos užmegzti ryšiai su Lenkija ilgainiui visiškai nutautino Lietuvos bajoriją ir sulenkino didelių jos plotų gyventojus.Habsburgais dėl Vengrijos ir Čekijos. Jogailos asmuo. Nei jis nei kas kitas nepasirūpino sudaryti sąlygų. Mirė turėdamas apie 85 m. jam valdant Lenkiją. Jo vyresnysis sūnus. Jogailos dinastijos metu Lenkija klestėte klestėjo. Traukė jį ir Lietuvos gamta. Tiesa. tada teturėjo vos 10 metų. Jis ir mirė persišaldęs. kurios būtų atitolinusios šitą blogybę. mėgo klausytis jos miškų ošimo ir paukščių čiul­ bėjimo. kur ponai turėjo teisę kištis į visus valstybės rei­ kalus. buvo nusistatę prieš jį. Ypatingai suvaržytas Jo­ gaila buvo Lenkijoj. 12 J o g a i l o s antkapis K r o k u v o s Vavelio katedroje. B.) Išrinkimas. mėgo Lietuvos žmo­ nes: jo Krokuvos dvare daugelis tarnų buvo lietuviai. bendromis Lietuvos ir Lenkijos jėgomis buvo sutriuškintas pavojingiausias Lie­ tuvos priešas — kryžiuočių ordinas. daugiausia veikė jo broliai (ypač Skirgaila). didįjį Lietuvos kunigaikštį Kazi­ mierą. Šiaip jis buvo malonus ir ramus žmogus. Kadangi Kazimieras te­ turėjo vos 13 m.

jis tik prašė. bet tik kaip Vladis­ lovo vietininkui. tas jo prašymas buvo įvykdytas. Lietuvos kunigaikštis. ir 1418 m. 178 (J. nuo v o ankstyvesniųjų pasi1447 m. Bet Vytautas numalšino sukilimą (tuo­ met buvo nužudyta 60 sukilimo vadų). 2. nusilenkęs Kazimie­ rui. lietuviai paskelbė jį savo valdovu. išvažiavo iš Vilniaus ir Kazimierą atlydėję lenkų ponai. tačiau tvarkėsi savarankiškai. Jiems buvo sudaryta ir atskira vyskupystė. ir apie įvykį jiems pranešė tik Vilniaus bažnyčių varpų gaudesys ir iškilmių triukšmas. kad jam būtų palikti Trakai ir kad būtų nubausti tėvo užmušėjai. kuri apdraudė visas jų teises ir visiems laikams laidavo jiems savotišką vidaus tvarkymąsi. teturėjo tam tikrų padarinių tik Žemaičiams: konkurentų kovų metu jie išgavo iš Kazimiero privilegiją. buvo galutinai atvaduoti ir. Mirdamas jis prašė. jie rei­ kalavo. Žemaičių kunigaikštystės privilegija Nesutikimai. kad jo kaulai būtų palaidoti Vilniuje. Vis dėlto išėjo kitaip: nepaisyda­ mi Kazimierą atlydėjusių lenkų ponų protestų. Tais pačiais 1452 m. Nebeturėdami ko Lietuvoje beveikti. Mat. žadėjo būti jam paklusnus. . kuriam nepavykus. tačiau Lietuva be jokio ryšio su Lenkija išgyveno net 7 metus. jis tuo metu ruošėsi į Vengriją. nieko nepra­ nešę Lenkų ponams. ryšys su Lenkija buvo nutrauktas.). Kadangi lenkai troško sau tų žemių. atliko valdovo pakeliamąsias apeigas. pa­ bėgo į Maskvą. jie laikėsi visiškai nuoša­ liai. Nuo to laiko Žemaičiuo­ se buvo visiškai ramu. Mo­ zūrų kunigaikščiu. Santykiai su Lenkija renkant Kazimierą. prijungti prie didžiosios kunigaikštystės. Tai buvo paskutinė Kęstučio giminės atžala. Naujoji Vytauto įvesta tvarka Žemaičių valstie­ čiams atrodė sunki. buvęs Lietuvos valdovas — Švitrigaila. Mateikos piešinys). . Mykolas. Kazimierą paskelbus didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. baigė savo amžių kitas Kazimiero konku­ rentas. Lenkų pastan­ gomis išrinktas Vengrų karalium (po imperato­ riaus Albrechto mirties). žuvus. kuris paskutines savo gyvenimo dienas praleido Voluinėje. Tik. kurį šis po Zigmanto mirties buvo užėmęs.tarėjai. Ten jis ir mirė nunuodytas (1452 m. žadėjimų dokumentus ir vieną rytą. remdamiesi Zigmanto duotais raštais. kaip atskira provincija. norėdami atgauti senąsias laisves. Vladislovui 1444 m. o priklausytų Vladislovui. Nors Lenkija ir Vladislovas su šituo lietuvių žygiu ir ne­ sutiko. len­ kai išsirinko tą patį Kazimierą ir savo karalium. Jogailos ir Vytauto laikais jie buvo kelis sykius dovanoti ordinui. vadinamą seniūnu. Lietuvių kvie­ čiamam Kazimierui len­ kai 4eido vykti į Lietu­ vą. jie padarė sukilimą. y. ir Lenkų karalius. renkant Kazimierą. Mindaugui valstybę kuriant. kuriems vadovavo išmintingasai politikas J o n a s G o š ­ tautas. O tų 7 metų būvyje Lietuva buvo net pradėjusi su Lenkijos lenininku. . t. Tačiau netrukus jis bandė suruošti prieš Kazimierą sąmokslą. kilę po Zigmanto mirties. Mirdamas jis įsakė pilių komendantams ati­ duoti Lietuvai visas savo valdytąsias žemes. karą dėl Drohičino. Žemaičiai visą laiką Lietuvos valstybėje buvo ypatingoje būklėje. Lenkiją tuomet valdė vyresnysis Jogailos sūnus Vladislovas. Jis taip pat buvo palaidotas Vilniaus katedroje. Į Vilnių atvykę lenkų ponai tuo metu dar tebemiegojo. tai dėl jų tarp Lietuvos ir Lenkijos prasidėjo ilga byla. kad Lietuva da­ bar nebeturėtų savo at­ skiro didžiojo kuni­ gaikščio. Vil­ niaus katedroje ant Kazimiero galvos uždėjo didžiojo kuni­ gaikščio kepurę. Jie gavo atskirą savo krašto valdytoją. d. . po trejų metų derybų. bet 1409 m. jie atsiminė 179 1440-1492 m. Kazimiero konkurentų likimas. sudraskė Len­ kų karaliams duotus saKazimieras. Gedimino ir Algirdo bei Kęstučio laikais jie priklausė di­ džiajam kunigaikščiui.

o didysis kunigaikštis jį tik tvirtins. jie buvo apkrauti didesnėmis pareigomis savo dva­ rų savininkams — bajorams. buvo atleisti ir nuo pastočių. nuo pilių statymo ir remontavimo. lenkai pareikalavo sau tų žemių. Bet kai lenkai pagrasino. todėl. 1444 m. privilegija. ir apie jo mirtį tikrų žinių nebuvo). kad jo brolis. tai lietu­ viai nenorėjo Kazimiero išleisti ir jo vardu atsakė lenkų po­ nams. Pagaliau jiems buvo leista laisvai medžioti ir žūklauti ten pat. Be t c >. tačiau jis išliko iki pat valstybės galo. atėjo žinia. Nors ir daug kartų lenkai bandė sugriauti tą privilegijos nuostatą. savo valdovu pripažino Mykolą. jie nebeturėjo jokių pareigų didžia­ jam kunigaikščiui (valstybei). Tuo būdu privilegija visą laiką saugojo Lietuvos valstybę nuo lenkų kišimosi. kuriuo Kazimieras pasižadėjo iš­ laikyti Lietuvą tose pačiose ribose. Ši privilegija Žemaičių kraštui buvo pagrindinė. lietuviai lljojo. nuo pareigos piauti didžiojo kunigaikščio dvarų pievas ir pagaliau nuo piniginio mokesčio (sidabrinės). bajorija išreikalavo. galėjo paremti Mykolo pretenzijas į Lietuvos sostą. kuri apdraudė Lietuvos interesus ir praplėtė bajori­ jos teises. kad didysis kunigaikštis negalįs duoti Lieluvoje nei urėdų nei žemių jokiam svetimšaliui.). privilegija Kazimiero išrinkimas Lenkų karalium. nes. todėl paprastai vadinamas Var­ niečiu). Kazi­ mieras pažadėjo.savo laisves ir. Juos teko jėga numalšinti. o vien tik ponams ir niekur ne­ begalėjo išsikelti iš jų žemių. Bet kai jis nuvyko į Lenkiją. No­ rėdama pastoti tam kelią. lietuviai buvo gavę lenkų sutikimą. Kazimieras tą pažadėjo savo privilegijoje ir priesaikoje. kad visa Podolė ir Voluinė bus pripažintos Lietuvai. nauji dvarai visada buvo tam tikra našta gyventojams). kokias ji turėjo Vytauto lai180 kais.) nuo mokesčių javais. trokšdama pelno. kad savo krašto seniūną jie patys sau rinksis. kad Podolė su Voluine turi likti Lietuvai. Be to. tapęs Lenkijos ka­ ralium. Vytauto laišką imperatoriui. 4. spaudė savo valstiečius. Todėl laisvieji valstiečiai iš bajorų dvarų mielai kėlėsi į didžiojo kunigaikščio žemes. 3. — 141 psl. kad gyvendamas Krokuvoje Kazimieras nepradėtų linkų skirti Lietuvoje urėdais ir dovanoti jiems čia dvarų. Nuo to laiko visi bajorų dvaruose gyveną valstiečiai liko visiškoje savo ponų val­ džioje. kaskart vis labiau. vėliau ji daug kartų buvo tvirtinama. Nuo jos davimo laikų Žemaitija vadinama kunigaikštyste. be to. jis buvo dingęs. Kazimiero karaliavimas Lenkijoje ir jo santykiai su Lietuva Išleisdami Kazimierą į Lenkiją. Kadangi tuo metu tarp Lietuvos ir Len­ kijos dar tebeėjo ginčas dėl Podolės ir Voluinės. žuvo mūšyje su turkais (jis žuvo prie Varnos miesto. Kazimiero valdžiai Lietuvoje jau įsigalėjus. Kazimiero išrinkimas Lenkų karalium ir 1447 m. 1447 m. giminė. Jau Zigmantas bajorų valstiečius buvo atleidęs (1434 m. nes Vladislovas dar galįs atsirasti (mat. dabar jie. Ją išsirūpindama. Len­ kų ir Vengrų karalius Vladislovas. Didysis kunigaikštis pasižadėjo nesiuntinėti į jų dvarus jokių savo teisėjų ir atleido bajorų valstiečius nuo visų pareigų valstybei. be to. kad Žemaitijoje daugiau nebebus kuriama nė vieno didžiojo kunigaikščio dvaro (mat. bet išreikalavo iš jo privilegiją. Mykolo. kur ir anksčiau medžiodavo ir žūklaudavo. Bet kadangi Lietuva su Lenkija tada turėjo daug ginčų. ir didieji Lietuvos kunigaikščiai visada ją mini savo titule (pal. vietoj buvusių pareigų ir mokesčių didžiajam kunigaikščiui. kad į šitą pri­ vilegiją būtų įrašytas nuostatas. Bajorija. dar turėjo labai didelę socialinę reikšmę. tai lietuviai pagaliau nusileido: Boleslovas buvo Ka­ zimiero konkurento. norėdami apsidrausti nuo lenkų įtakos. bet vis dėlto Kazimieras buvo priverstas duoti jų laisves laiduojančią privi­ legiją. Lenkų ponai tuojau pakvietė į sostą Kazimierą. Taigi privilegija pa­ dėjo pamatą visuotinei baudžiavai: bajorų valstiečiai liko visiš­ koje savo ponų valdžioje. Lie­ tuviai sutiko Kazimierą išleisti į Lenkiją. tai lietuviai į šitą privilegiją įrašė punktą. jog sostą atiduosią Mozūrų kunigaikščiui Boleslovui. Tačiau bajorų valstiečių būklė dėl to nepalengvėjo. kad reikią dar palaukti. Ta privilegija patvirtino visas Vytauto laikais jų tu­ rėtąsias teises ir garantavo. Mat. Ta privilegija. Tai reiškė. bajorija nepamiršo nė savęs. 181 . lietuviai į privileįrašė nuostatą. draudžiąs didžiajam kunigaikš­ čiui priimti pabėgusius bajorų valstiečius. nesiskaitydami su visa Lietuva.

Visą tą laiką ginčijamoji Voluinė buvo valdoma Švitrigailos. Labiausiai jis iškilo. be abejo. grą­ žino jiems herbus. nieko neišsprendę. Nuo to laiko Karaliaučius buvo sostinė ne tik iki panaikinant ordiną.). O Lenkijai Torno taika tekusios žemės išbuvo jos valdžioje iki valstybės padalinimo (1772 m. o lietuviai tuo atveju grasino. Gal tik Lietuvos neprisidėjimas ir išgelbėjo ordiną. pasibaigdavo gana triukšmingai. Nemuną. Tačiau karą sukėlė jo paties valdinių sukilimas. jie galvojo atsiimti iš jų visą Podolę. bet ir įsikūrus vadinamajai Prūsų kunigaikštijai. Lenkija atgavo savo Pamarį. einant ginčams su lenkais dėl Voluinės ir Podolės. nepanorėjo su jais dėtis. be jo. Kazimiero būklė pamažu Lenkijoje ėmė stiprėti. Kartais lietuviams Lenkijoje būdavo pavojinga net pasi­ rodyti. o kartą juos net sumušė. buvo dar ir kitų socialinių pajėgų. tačiau jie. Per 4 savaites į sukilėlių pusę perėjo 56 miestai ir pilys. Todėl Kazimiero valdymo pradžia Lenkijoje buvo itin sunki: lenkai reikalavo patvirtinti jų privilegijas ir pripažinti ginčijamąsias žemes Lenkijai. Olesnickis mirė 1455 m. buvo priverstas Petrakavos seime patvirtinti lenkų pri­ vilegijas. nes tęsėsi net 13 metų. jog susidėsią su Maskva ir totoriais. ordinas 183 . Švitrigaila mirdamas (1452 m. Priešingai. Tame pat seime dalis Lietuvos ponų. pasaulinių riterių — bajorų. gautus iš lenkų. Lietuva 13 m. būdamas regentų va­ das karaliaujant mažajam Vladislovui. Todėl 1454 m. kad jiems būtų atiduota visa Padolė ir Voluinė. todėl lenkai ruošėsi jį už tai pašalinti ir pradėti su Lietuva karą. 1466 m. Savo seimuose lenkai išplūsdavo atvykstančius Lie­ tuvos delegatus. pagaliau visiškai nustojo įtakos. bet dar praleido puikią progą reviduoti Melno taikai. pasku­ tinius 10 m. ir prasidėjo miestiečių ir bajorijos sukilimas. kai Kazimieras pats atvyko nuo pat sienos jų palydėti (1451 m. Miestiečiams ordinas labiausiai nepatiko tuo. kad Kazimieras paskirtų Lietuvai valdyti atskirą didįjį kunigaikštį. Nors ir merdėdamas. kad jis vienas valdė kraš­ tą. Susidė­ jusi su Lenkais. gyvendamas nuošaliai. Pagaliau ordinas buvo nu­ galėtas. 5. kuria ordinas pasidarė Lenkijos vasalu ir perleido jai daug žemių. pasipiktinusių lenkais. o gal net būtų atgavusi anapus Nemuno esančias lietuviškąsias žemes. Šitokioj dėtoj karalius 1453 m. Lenkai visą laiką reikalavo. 1413 m. Mat. Tai buvo lietuvių klaida: jie ne tik neatgavo Podolės. ordino valsty­ bėje. valdžiusių daugybę žemių. nes tada galėjo visiškai netekti Lietuvos. Tuo būdu prasidėjo karas. y. kurios n e ­ t e i s i n g a i esančios kitų užgrobtos. Kad dėl to nekilo karo tarp Lietuvos Len­ kijos. ordinas savo sostinę per­ kėlė į Karaliaučių. Torno taika 13 metų karas.). būtent vyskupų. bet žemių jiems prisiekė grąžinti tik tas. t. Tačiau jis nesuge­ bėjo paimti į savo įtaką Kazimiero. Tai buvo tas pats Olesnickis. o kai kurie net galvojo pašalinti nuo savo sosto Ka­ zimierą. Kazimieras negalėjo to padaryti. kuris daugiausia priešinosi Vy­ tauto karūnavimui ir kuris vadovavo Lenkijos politikai jau nuo Jo­ gailos valdymo pabaigos. likęs Lenkijos vasalu. Lenkija kvietė prisidėti prie jo ir Lietuvą. todėl nė nebegalvojo apie bet kokį karą. o Podolė buvo valdoma Lenkų. kurs Lenkijai buvo nelengvas. kuris vadovavo visai prieš Kazimierą ir Lietuvą nukreiptai ak­ cijai. Buvo sušaukta nemaža bendrų seimų. ir į vieną seimą (Parčavoj) jie sutiko nuvažiuoti tik tada. Smarkiai apkarpytas. Olesnickis. Kazimieras šitam ginče palaikė lietuvius. tai buvo Kazimiero nuopelnas: jis savo šaltu elgesiu ir atsargumu jo išvengė. tai ginčas dėl tų žemių ėjo ištisus 6 metus. Kariaudama sunkų karą su ordi­ nu. Tačiau Lietuvos po­ litikos vadai. Lietuviai irgi atsi­ kirsdavo aštriais žodžiais ir demonstratyviai išvažiuodavo na­ mo. sukilėliai pasidavė Lenkų karaliui Kazimierui. Lenkų karas su kryžiuočių ordinu ir 1466 m. ir abi pusės. grasino jį pašalinti. Kazimiero laikais ordinas jau buvo visiškai susilpnėjęs. būtų pasiekusi bent Vytauto svajotąją sieną. Vladislovui esant Vengrijoj ir 182 po jo mirties. Lietuva.) testamentu Voluinę paliko Lietuvai. Marijenburgą ir visą Varmijos vyskupystę. tačiau lenkai ne tik neketino atiduoti Lietuvai Podolės. bet dar ruošėsi ginklu užgrobti ir Vo­ luinę. Torne buvo pasirašyta taika. Žino­ dami. pagaliau ir turtingų miestiečių. kad vieni neatsilaikys. o didžiausias jo priešas — kardinolas Z. Olesnickis taip pat valdė Lenkiją. tačiau lietu­ viai nenusileido.. kad jis buvo suėmęs į savo rankas visą prekybą. nepatenkintos Kazimieru. Dancigą ir — buvusiam aisčių krašte — (Elbingą. karo metu.O kadangi lietuviai neketino atsisakyti nuo savo teisių. o visi kiti buvo nepatenkinti ordinu dėl to. ir reikalavo.

po pirmojo žygio D. pradėjo rinkti rusų žemes. Maža to. antrasis — 1479 m. o vėliau—susirūpinimas gauti Čekų ir Vengrų sostus savo sūnums. vis Niinkiau buvo kovoti su Maskva.. Ordos chanai (iš Sarajaus) rinkdavo iš jų mokesčius ir skirdavo jiems kunigaikščius. kai Kazimieras išvyko į Lenkiją. Kazimieras net pasidalino su Maskva įtakos sritimis: Maskvos įtakoje buvo palikti Pskovas su D. Lietuvos kovos su Maskva. Jis perėmė Bizantijos imperatorių herbą — dvigalvį erelį ir nu­ sistatė suimti į savo valdžią visas rusiškąsias žemes. teko pripažinti Maskvą esant visiškai lygią su Lietuva. Tačiau neparemti jie pralaimėjo. kuris ne tik kad suėmė į savo valdžią visas aplinkines kuni­ gaikštystes. Tuomet Maskvoje ir susidarė teorija. ir J o ­ nas I I I pasijuto esąs teisėtas savo žmonos tėvų sosto įpėdinis. kai Maskva pri­ gaudė Kazimiero konkurentą Mykolą ir kitus Kazimiero prie­ šininkus. Naugardą Jonas I I I po antrojo žygio (pirmasis buvo 1471 m.). Kazimierą tuo laiku nuo Maskvos reikalų atitraukė 13-kametis Lenkų karas su vokiečių ordinu. Tuo būdu Maskva atsipalaidavo nuo totorių (1480 m. išdrįso net stoti į kovą su totoriais. o Lietuva pralaimi. o Lie­ tuvos įtakoje — Tverė. bet pradėjo pulti net ir Lietuvą. 6. kuris geriau jam įsiteikdavo ir daugiau sumokėdavo pinigų. Psko­ vas jai buvo palankus. ir vienintelis galingas jos konkurentas liko Lietuva. Pirmieji Lietuvos susidūrimai BU Maskva Kazimiero laikais prasidėjo tada. Tuo metu totorių Auksinė Orda suskilo. ir Krime atsi­ rado kitas — Perekopo chanatas (Perekopu vadinosi jų sosti­ nės pilis). jo valstybė išaugo j pavojingą kaimyną ir to­ liau germanizavo pavergtuosius Mažosios Lietuvos lietuvius. ir Lietuvai.). Lietuvos santykiai su Maskva Kazimiero laikais Maskvos iškilimas. Pirmiausia ji privertė savo valdžiai pasi­ duoti Lietuvos sąjungininkus Tverę ir vėliau Možaiską. Nuo jo laikų pra­ sidėjo Lietuvos nepasisekimai ir traukimasis atgal nuo Maskvos. Pačioje Lietuvoje tuo metu ėjo ponų rungtynės dėl valdžios ir buvo daromi įvairūs sąmokslai prieš Kazimierą.). s u t a r t i s b u v o pirmasis didelis Maskvos laimėjimas Lietu­ v o s n e n a u d i . kuriuos (1380 m. ir Kazi­ mierui teko padaryti su Maskva amžinąją taiką (1449 m. Ten būdamas. kurioje pravoslavams nebuvo jokio moralinio autoriteto. Tad Maskva galėjo laisvai veikti. Bet visiškai kitaip virto. . pradžios didžiojo kunigaikščio titulas išlaikomas jau tik vienų Maskvos kunigaikš­ čių. koks anksčiau buvo 184 Konstantinopolis. ' Pirmieji Maskvos laimėjimai lietė tik Lietuvos įtaką. jog Maskva turinti būti toks pat pravoslaviškojo pasaulio centras. Tuo būdu žuvo galingoji D. Taigi 1 4 4 9 m.šaukėsi Lietuvos paramos. Dimitrijas. Tačiau nuo X I V amž. Tikroji Mask­ vos galybė betgi prasidėjo nuo Jono III-jo (1462—1505 m. Chanas tą titulą atiduodavo tam. Tverės ir Maskvos kunigaikščiai. Pirmieji Lietuvos žygiai buvo gana sėkmingi: ji už­ kariavo net keletą pasienio sričių. Chanų padedami. Naugardo respublika. Jonas I I I buvo vedęs paskutinio Bizantijos imperatoriaus dukterėčią Zofiją.) prijungė prie Maskvos. kaip 50 metų. Beje. Riazanei buvo palikta teisė pačiai pasirinkti sau globą. tuo tarpu Lietuvos didikai daugiausia dėmesio kreipė į konfliktą su Lenkija dėl Voluinės ir Podolės. nes jos kunigaikščio Vosyliaus sukilę priešai . Nuo to laiko Maskva nuolat kyla. Ketvirtasis jo įpėdinis. Jonas I I I su naujuoju chanu padarė sąjungą ir su­ naikino Auksinę Ordą. bet Lenki­ jos reikalais užsiėmęs Kazimieras į tą jo šauksmą neatsiliepė. jis pats nebegalėjo rūpintis tolimųjų rytų reikalais. Šitas Mask­ vos iškilimas prasidėjo nuo kunigaikščio Jono Kalitos laikų (1328—1340 m. arba vadinamosios Auksinės. — vadinasi. Atitekusi Branden­ burgo hercogams.) smarkiai sumušė Dono paupy (todėl jis ir vadinamas Doniečiu). Dėl šio kunigaikščio titulo varžėsi Vladimiro. Tuob u d u į Maskvą dar labiau sužiuro visų rusų akys. žadėdami pripažinti Kazimiero vy­ riausiąją valdžią. Naugardas prašė Lietuvą paramos. kurių vienas buvo laikomas didžiuoju. kuri skelbė. Kipčako. o D. visos jų kunigaikštystės priklausė totorių. Naugardu. nes Maskvoje sėdįs imperijos įpėdinis.). Kai Lietuva X I I I amž. jie suėmė į savo rankas visas Lietuvos kunigaikščiams nepatekusias rusų kunigaikštystes. Bizantijos imperija jau buvo žlugusi. o to­ limesnieji — jau ir žemes. O tuomet buvo pasitaikiusi kaip tik gera proga nu­ galėti Maskvai.betgi dar išgyveno daugiau. 185.

Blogiau Kazimierui išėjo su Kijevu. Sudaręs sąjungą su Krimo chanu. 8. Todėl normaliai kraštui plėtotis ir kilti sąlygos buvo palankios. arba Aleksandro. Lietuvos vidaus santykiai Kazimiero laikais Atskiro Lietuvos kunigaikščio klausimas buvo iškilęs tuo­ jau. sąmokslas prieš Kazimierą. maža to. o vėliau — Smolenskui. visas jo valdymo laikotarpis pasižymėjo ramumu. Tačiau Kazimieras nesutiko skirti Lietuvai atskiro valdovo ir po My­ kolo mirties (1452 m. bet. jis ragino chaną pulti Lietuvą. Bet sąmokslas buvo su­ noktas. 7. ta­ čiau. kada Lietuvos ponai iškėlė kandidatu Algirdo palikuonį. Jis nešalino kunigaikščių jėga.) jis Kijevo nebeatidavė jo broliui Mykolui. Tuo būdu Lietuvos galybė rytuose pašlijo. kurie jį dar mažą buvo iškėlę Lietuvos kunigaikščiu. Neskaitant trumpų vidaus kovų jo įsigalėjimo metu ir keleto žygių į rusų sritis. Taip an­ tai.). 1481 m. kaip kad darė Vytautas. Jo laikais Lietuvoje atsirado daugiau pradžios mokyklų. būtų rizikavęs visiškai netekti Lietuvos. Didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu Kazi­ mieras išbuvo net 52 m. Pinske. Jis norėjo valdyti Lietuvą iš Lenkijos.). Taigi Kazimiero buvo baigtas Vytauto pradėtasai valstybės centralizavimo darbas. Prie viso krašto ne­ pasitenkinimo Kazimieru dar prisidėjo ir kunigaikščių pasiprie­ šinimas. Pir­ miausia tokia privilegija buvo duota Žemaičiams (žiūr. Mat. siūlydami Simaną (1461 m. Tiesa. garantuojančią jam dalį savarankiškumo. Bet einant karštoms lietuvių lenkų kovoms dėl Voluinės ir Podolės. vienas Alšėniškis ir Bielskis. ta­ čiau Smolenskui teko duoti privilegiją.Netrukus buvo visiškai panaikinta ir Maskvai nepaklusni Tve­ rės kunigaikštystė. sūnų). kuriam vadovavo kunigaikščiai — buvusiojo kandidato į Lietuvos valdovus. nes ir be to turėjo pakankamai darbo. tačiau Kazimieras nei šiaip nei taip nepadarė. Bet vis dėlto labai mažai buvo rūpintasi savo kultūros kėlimu. nebeduodavo kunigaikštystės įpėdiniams. ir Kazimieras buvo priverstas Kijevą palikti ne tik jam. o buvęs Kazimiero globėjas Jonas Goštautas (f 1488) pasidarė opozicijos vadu jau bylos su lenkais metu. Todėl totoriai ne kartą nusiaubė Kijevo apylinkes. Vilniuje 187 . prieš Kazimierą susidarė sąmokslas. jis jautėsi gana stiprus. brolis Mykolas Olel186 kaitis. Patsai Jonas I I I Kazimiero laikais karo su Lietuva nepradėjo. Nors jis ir buvo jėga pašalintas. pasidarė jo priešais. o paskyrė čia savo vietininką. Simano. kad Lietuvos kunigaikščiu būtų tekę skirti Mykolą. keletas jų liko Černigovo krašte ir Maskvos pasieny. Tačiau jose esančias pilis valdė didžiojo kunigaikščio vietininkai. bet ir jo sūnui Simanui. Kazimieras. todėl jos nebegalėjo būti pavojingos valstybės vieningumui. ir jo vadai buvo nubausti mirtimi. Kazimieras stengėsi visą kraštą suimti į savo valdžią. Smolenske buvo įsigalėjęs Lengvenio Algirdaičio sūnus Jurgis. Ten įsi­ galėjo Vytauto pašalinto Vladimiro Algirdaičio sūnus Aleksan­ dras (Olelka). Taip pat jis darė ir su kitomis mažesnėmis kunigaikštystėmis. ir jis buvo pri­ verstas kai kurioms sritims duoti daugiau savarankiškumo. — juo labiau. Lietuviai. Todėl nepasi­ tenkinimas juo Lietuvoje nuolat augo. ėmė naikinti likusias sritines kunigaikštystes. Kijevo kunigaikštį Simaną (Olelkos. Vytauto laikais sriti­ nių kunigaikštysčių buvo likę nebedaug. kai tik Kazimieras išsikėlė į Lenkiją. skir­ damas atskirą Lietuvos valdovą. tei­ kė Kazimierui sąlygą arba jį skirti arba pačiam persikelti gy­ venti į Lietuvą. bandžiusį net sąmokslu užgrobti sostą. mirus Kijevo kunigaikščiui Simanui (f 1471 m. — kunigaikštystės jau ėmė svyruoti tarp Lietuvos ir Maskvos. — būtent Ugros ir Okos paupių.). Sritinių kunigaikštysčių naikinimas. Net tie patys ponai. Kazimieras bandė užtarti pabėgusį Tverės kunigaikštį. Vytauto pavyzdžiu. Todėl 1481 m. tačiau pačios Lietuvos niekas nepalietė. Nuo jo laikų visą kraštą valdė patsai didysis kunigaikštis per savo vietininkus. totoriai dažnai nusiaub­ davo Kijevo apylinkes. augant jo galybei. 179 psl. Slucke. Bet Kazimiero valdžia iš pradžių buvo silpna. Maskvos pasieny esančios Lietuvai pa­ klusnios. Kultūrinė ir ekonominė Lietuvos būklė Kazimiero laikais Kultūrinė būklė. Tuo būdu į jo valdymo pabaigą atskiros kunigaikštystės liko tik Kopiliuje. Kazimieras. kuriam nors jų mirus. tačiau Jonas I I I vienų žodžių neklausė. bet nenorėjo kištis į Lie­ tuvai rūpimą Maskvos šeimininkavimą Rusijoje.

jis. Kazimieras buvo santūrus ir kieto būdo žmogus. Tad gyventojų Lietuvoje turėjo būti bent 3 ar 4 kartus rečiau. Tačiau valstiečių būklė ne tik nepagerėjo. Tuo būdu lietuviai turėjo vykti mokytis svetur. į kurių sostus jam pasisekė pasodinti sūnų Vladislovą. t. Kazimiero vaikų auklėtojas istorikas J. bet užtat iškilo nepalan189 188 .). nes joje buvo daugybė didžiojo kunigaikščio dvarų (domenų). bet savo tikslų sieke kant­ ini ir patvariai. bet aukštesniosios mokyklos nebuvo. nors savo valstybinius reikalus jie dar gana atkakliai tebegynė. privilegijos palengva prasidėjo tikroji bau­ džiava (žiūr. čia ypač daug mokėsi būsimųjų kunigų. dau­ gelis vyko į vakarų Europos universitetus. Gyventojų krašte tebebuvo dar nedaug. Palenkėj. tačiau Lietuvos dvasininkai nesulietuvėjo. Ekonominė būklė ramiaisiais Kazimiero laikais Lietuvoje pagerėjo. O rytinės Lietuvos žemės. Lenkijoje iš seimų jam daž­ nai tekdavo išgirsti gana griežtų žodžių. I iesa. buvo beveik negyvenamos. Be to. tebuvo tik geras ūkininkas ir rūpestingas šeimos tėvas. Kaip Vy­ tauto (žiūr. išskyrus didesniųjų miestų apy­ linkes. kailiais. Čia jam daugiausia teko turėti reikalų su Vengrais ir Čekais. 180 psl. jis nepasižymėjo griežtumu. Po 1447 m. Piniginių mo­ kesčių už žemę tada dar labai mažai temokėdavo. o tris sykius už ją mažesnė Lenkija — net 60. Taigi nors ir blogi buvo politiniai santy­ kiai su Lenkija. Kazimiero asmuo ir jo šeima Asmuo. juos kantriai iš­ klausęs.): iš savo vietų nebegalį išsikelti valstie­ čiai buvo apkraunami vis didesniais mokesčiais ir darbais. 165 psl. taip ir Kazimiero laikais tankiau buvo gyvenama tik tikrojoj Lietuvoj. kaip ir iš Lenkijos kara­ lystės žemių. Tačiau pajamų iš Lie­ tuvos Kazimieras gaudavo ne mažiau. galima sakyti.buvo įsteigta net vidurinė mokykla. Lietuvoj jam pasisekė su­ griauti atsigavusių kunigaikščių galią. Cynko paveikslas). o užsienio politikoj ypač stengėsi savo sūnus aprūpinti sostais. Pinigines pajamas jis gaudavo iš muitų ir teismo mokesčių. Voluinėj ir Podo­ lės Braclavo srityje (visa kita Podolė priklausė Lenkijai). negu Lenkijoje. Tuo būdu mūsų bajorijos ryšiai su lenkų ponais darėsi vis glaudesni. medum. su lenkais artėjo ir Lietuvos bajorija. Kazimierui gyvenant Krokuvoje ir su Lenkų dvaru dažnai atvykstant į Lietuvą. jis vis tiek darydavo saviškai. ( F . Valdyti Kazimierui buvo nelengva. bet vis dėlto dau­ giausia mokėsi Krokuvoje. bet. 9. Dlugošas ir karalaičiai. galvijais ir t. krašte buvo statoma daug stiprių mūro pilių ir rūmų. taip pat buvo pastatyta ne­ maža net iki mūsų laikų išlikusių bažnyčių. daugelis didikų labai praturtėjo. Savo valstybėje stengėsi viską suimti į savo rankas. dau­ gelis Lietuvos didikų vedė žmonas lenkes. bet dar pablogėjo (ypač bajorijos dva­ ruose). o pelną iš savo dvarų gaudavo daugiausia natūra: grūdais. Kazimiero laikais Lietuva pajėgdavo pastatyti 40.000 kariuomenės. Savų kunigų dar nepakako — vis dar daug jų tekdavo kviestis iš Lenkijos. Neturėjo jokių didingų politinių planų.000.

Žmonės rytą pastebi šv. teturėdamas vos 13 metų.kus didikai. Kazimiero sūnus Vladislovas buvo Čekų ir Vengrų karalius. Paaugęs jis visiškai pasitraukė nuo užsienio politikos. Kazimieras mirė 65 m. 1521 m. taip pat Kazimieras. Aleksandras buvo išrinktas ir Lenkų karalium. o sūnus Alek­ sandras — didysis Lietuvos kunigaikštis. palikęs gausingą šeimą Is viso jis turėjo 6 sūnus ir 5 dukteris. ir Kazimieras grįžo tuščiomis. — šventuoju. Didysis kunigaikštis Kazimieras mirė Gardine. bet žygis pasibaigė nelaimingai. Bet iš tikro to testamento niekas iš istorikų niekur nėra matęs. Kazimieras gimė 1458 m. 1479 m. esą. 190 . Pagaliau dar vienas Kazimiero sūnus.) išrinkimas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu Kazimiero laikais Lietuvos santykiai su Lenkija buvo la­ bai įtempti. kitas jo sūnus. bet.) Kazimieras savo vietininku Lietuvoje laikė sūnų Aleksandrą. Iš pradžių jis dalyvavo politikos gyvenime ir. Tik per paskutinius trejus jo gyvenimo me­ tus jam Lietuvoje atstovavo sūnus Aleksandras. jos sūnus buvo paskutinysis kryžiuočių magistras ir pirmasis pasaulinis Prūsų kunigaikštis. kur išbuvo iki pat mirties. 1471 m. Besirūpinda­ mas savo dinastiniais reikalais. o kai Kazimieras su tuo nenorėjo sutikti. jis dažnai apleisdavo Lietuvos reikalus. Kazimieras prie bažnyčios durų. jam esant Lenkijoje. Jonui Al­ brechtui ir Aleksandrui testamentu padalinęs Lietuvą ir Lenkiją. Buvo labai maldingas ir didelis asketas. jis buvo atnaujintas tik Kazimierui tapus ir Lenkų karalium. jis tik rėmė katalikų Bažnyčią. Šis neturėjo jokio juridinio titulo. amžiaus. Gniezno arkivyskupas ir primas. buvo tėvo įpėdinis — Lenkų karalius. pripažintas šventuoju. tačiau koplyčią baigė statyti tik jo brolis Zigmantas. Jis buvo kelis kartus vedęs bet visų jo vaikų motina buvo austrė Elžbieta Habsburgaitė Visos jo dukterys buvo ištekėjusios už Vokietijos kunigaikščių. Išrenkant jį didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. kurie. Bet ir po to lietuviai nuo­ lat reikalavo. Lietuvos ir Lenkijos artėjimo' laikai 1. Jonas Albrechtas. tvarkė visus Lietuvos valstybės reikalus. Po jo mirties tėvas pradėjo statyti prie katedros koplyčią. (Vičulkovskio paveikslas). kaip 191 Šv. Mirė 1484 m. buvo net kandidatas į Vengri­ jos sostą. Sūnus Fridrikas buvo Krokuvos vyskupas. Gediminaičio Zigmanto Augusto tėvas. Todėl per paskutinius trejus savo gyvenimo me­ tus (1490—1492 m. Šv. Atsidavęs maldoms. ryšys su Lenkija buvo visiškai nutrauktas. Lietuva nebuvo patenkinta bendru valdovu iki pat Kazi­ miero mirties. Kazimieras buvo paskelbtas palaimin­ tuoju. atvyko į Vilnių. buvo kilęs net sąmokslas jį pašalinti nuo Lietuvos sosto. II. Todėl Kazimieras Lietuvoje nebuvo populiarus. Šeima. abi valstybes val­ džiusio. Viena iš 11 f ištekėjo už Hohencolerno. o Zigmantas buvo Lietuvos ir Lenkijos valdovas ir paskutinio. Kazimierą besimeldžiantį dar prie uždarų bažnyčios durų. kur turėjo būti palaidotas jo kūnas. o 1602 m. kad Lietuvai būtų paskirtas atskiras valdovas. tėvas jį buvo išsiuntęs į Vengriją sosto užimti. Aleksandro (1492—1506 m. Jonui Albrechtui mirus.

Jai pačiai tėvas griežtai nurodė. buvo valdomos vieno valdovo. Todėl ryšys su Lenkija vėl buvo atnaujintas. jie įvykdę velionies valią ir turį viltį. ir Lenkų karalius. palienio kunigaikščiai bu­ vo beveik nepriklauso­ mi. Bet Aleksandro viešpatavimo pradžioje Lie­ tuva. I . 13 193 . pradėjusi sunkų karą su Maskva. Jonas Albrech­ tas titulavosi ir didžiuo­ ju Lietuvos kunigaikščiu. tai abi valstybės vėl atsidūrė vieno valdovo valdžioje.) taikos neišėjo nieko gero: Jonas I I I ir toliau palaikė ryšius su Lietuvos priešu. Kazimierui 1492 m. nors iš tikrųjų jis Lietuvoje neturėjo jokios valdžios.kokiuos santykius turi palaikyti su katalikais ir t. kaip kad seniau titulavosi 1492—1506 m. o Lenkijai — jo vyresnįjį brolį Joną Al­ brechtą. Esą. jos net sukėlė naujų nesusipratimų ir da­ vė progos Jonui I I I rasti naujų priekabių.i priklauso: mat. Tačiau nebu­ vo kitos išeities. k. Lietuvos kunigaikštis. Karai iš tikro greit ir prasidėjo. I Ii luvos I s t o r i j a . 192 2. Lie­ tuvos ponai tuojau sušaukė seimą ir savo didžiuoju kunigaikš­ čiu išrinko Aleksandrą. ėmė ieškoti Lenkų para­ mos. iki pat vals­ tybės pabaigos. nes vėl norėjo bend­ ro valdovo. Aleksandro ir Elenos vedybos įvyko tuojau po taikos. ir abi valstybes rišo tik tradicinė sąjunga.įsiustas didokas skaičius Maskvos bajorų ir pravoslavų dva­ sininkų. Dėl tos priežasties Aleksandro antspaudas. O kai mirė Jonas Albrechtas ir Lenkai savo kara­ lium išsirinko Aleksandrą. kaip ji turi laikytis Vilniuje. Aleksandras su­ manė tą pavojingą prie­ še nulenkti giminyste. pagaliau buvo padaryta taika. u n kurios sritys iš tik­ iu U. buvo faktiškas jo atstovas ir vadovavo visam valstybės gyvenimui. Jogaila ir jo sūnus Vla­ dislovas. su ja į Vilnių buvo p. todėl pasipiršo jo dukteM. Aleksandras. Krimo chanu Mengli-Girėju. kad ji liktų pravoslavė. kad abi vals­ tybės pasilaiko sau tai. Tuo būdu Lie­ tuva vėl atsiskyrė nuo Lenkijos. Ta> I I u pasiliko neaišku. Lietuvos santykiai su Maskva Aleksandro laikais 1494 m. ją v a l d ę s a t s k i r a i nuo L e n k i j o s . kad jos nė kiek nepagerino Lietuvos santykių su M. Lenkai iš savo pusės ėmė reikalauti atnaujinti senus su­ sivienijimo dokumentus.valdovo sūnus.iskva. Nuo to meto jos jau visą laiką. kurie čia turėjo šnipinėti ir teikti žinias Maskvai. o nuo 1501 m. kad ją įvykdysią ir lenkai. Priešingai.t. kuriuo Lietuvai valdovu paskyręs Alek­ sandrą. bot pasirodė. Lenkai šiuo lietuvių žings­ niu buvo labai nepaten­ kinti.n Alenai. Po ilgų derybų 1494 m. Lenkams jie pranešė. bu­ vo sutarta. kad Kazimieras mirdamas palikęs testa­ mentą. Maskvos kuni­ gaikštis Jonas I I I vengė karo su Lietuva. d. taika. vėliau kiekvienu momenlu tarp abiejų valstybių lengvai galėjo kilti ne tik konfliktų.i tapo abiejų pusių politinių sumetimų auka. Pirmiausia jos irvas pareikalavo. Bet Jonas I I I sutiko leisti dukterį tik padarius taiką. Kunigaikštienė Eleii. Kazimierui viešpataujant. ir savo karalium jie išrinko lie­ tuvių siūlomąjį Joną Al­ brechtą.i buvo valdžiusios tai­ kos sudarymo metu. bet po Kazimiero mir­ ties jis užėmė nemaža Lietuvai paklusnių pakraščio kunigaikš­ ty M ių. mirus Gardine. bet u karų. Tuo būdu iš padai\ tosios (1494 m. Tad A l e k ­ sandras buvo paskutinis Lietuvos valdovas.

(Livonijos ordino atstovai nebuvo įsileisti į taikos derybas: Aleksandras turėjo mesti savo sąjungininką). su­ sirūpinusi karu su Turkais. 194 . Tačiau amžinosios taikos jam nepasisekė padaryti. ta­ čiau. Jis net du kartus išblaškė daug didesnę Maskvos kariuomenę. negaudamas iš Aleksandro paramos. visos sąjungininkų pastangos nuėjo niekais. Kunigaikščių Ostrogiškių tėviškė. nes Aleksandras nesugebėjo laiku surinkti kariuomenės. Jį Lietuva pralaimėjo. kad netrukus su Maskva vėl teks kariauti. Aleksandras tuojau ėmė rūpintis. santykiai su Maskva nė kiek ne­ pagerėjo. Nieko nelaimėjo nė kitas Aleksandro sąjungininkas. Jis su savo kariuomene buvo atėjęs į Naugardo Sieversko kraštą. Jis pats nuolat kaltino Aleksandrą. paliaubos. Alek­ sandro mirties metais (1506) jie buvo pasiekę net Naugarduką ir Lydą. dėl Aleksandro nerangumo. o patsai Bach-Achmetas pradėjo su turkais derybas.ir kurstė jį pulti Lietuvą. tačiau gausinga jo kariuo­ menė. Lenkų ka­ ralius Jonas Albrechtas ir Čekų bei Vengrų karalius Vladislo­ vas. Taigi Maskvos sienos jau siekė Dniep­ rą. Abi pusės pasižadėjo neliesti viena antrai pripažintų že­ mių ir laisvai praleisti per savo žemes kitos valstybės pasiun­ tinius ir pirklius. buvo pasirašytos tik 6 metų paliaubos. ėmė nykti. tačiau Lenkija nieko nepadėjo Lietuvai.t. negaudama iš Aleksandro paramos. Tuo būdu. negalės duoti Lietuvai pagalbos. Besirūpinant karaliaus karūna apleisti karo reikalai dar labiau pablogėjo. Karas su Maskva. Aleksandras buvo priverstas pasirašyti sutartį. Aleksandras kaip tik tada mirė. Maskvai buvo paliktas Černigovas. matydamas. Iš karto geriau sekėsi tik Pletenbergui. Jonas I I I nuolat kišdavosi į Lietu­ vos vidaus reikalus. kad Elenai negalima priimti katalikybės. nuolat puolama. Podolės. Pagaliau ji atsitraukė į Kijevą. Iš čia didžioji SachAchmeto kariuomenės dalis pasidavė Krimo chanui. Lietuvos sąjungininkai buvo tik Livo­ nijos ordino magistras Valteris P l e t e n b e r g a s ir Užvolgio totorių chanas Šach-Achmetas. kad spau­ džias pravoslavus ir t. Maskvos kariuomenė net tris kartus buvo apgulusi Smolenską. Karas faktiškai prasidėjo 1499 m. bet pagaliau ties K l e c k u juos sumušė mylimasis Aleksandro didikas. Glinskis. Per karą su Maskva mirė Lenkų kara­ lius Jonas Albrechtas. ir pats vadas pateko j nelaisvę. Alek­ sandras iš tikro gavo karūną. 1499 m. Buvo aišku. Nebuvo taikos nė su totoriais. nors buvo paskelbtas tik 1500 m. kad šis nestatąs Vilniuje Elenai reikalingos cerkvės. net jeigu ji ir pati pano­ rėtų. nutarė pulti Lietuvą. Už tai jis buvo suimtas ir baigė savo gyvenimą Kauno pilies kalėjime. nes tikėjosi tada gausią lenkų paramos karui su Maskva. jis net pradėjo karą su Lietuva. Voluinės ir Galicijos žemes). Jonas I I I . Aleksandro broliai. pritrūkusi maisto ir Maskvos sąjungininkų. Alek­ sandras pradėjo derybas dėl taikos. vedama kunigaikščio Konstanti­ no Ostrogiškio. tarsi gindamas pravoslavus. Maskvos pasieny surinkta kariuomenė. negalėjo spirtis prieš Maskvą.. prisidengdamas pra­ voslavų gynimu. padarė sąjungą kariauti su Turkais. Bet ir padarius taiką. Kaip ir prieš karą. Užvolgio chanas Šach-Achmetas. Aleksandro ir jo įpėdinių viešpa­ tavimo" metu totoriai siaubte siaubė Lietuvos ir Lenkų valdomąją Ukrainą (Kijevo. Jo pasiun­ tiniai važinėjo pas Eleną „pasiteirauti apie jos sveikatą" ir nuo­ lat šnipinėjo. Pagaliau 1499 m. Starodubas ir Okos paupiai.. Lietuvos ponai irgi tuo rūpinosi. kad Lenkija. buvo sumušta ties V e d r o š a. 195 Ostrogo pilies griuvėsiai. 1503 m. Krimo totorių. kuriuos Jonas I I I visada pa­ laikė ir kurstė prieš Lietuvą. kad jam tektų Lenkų karūna. Prie jos turėjo pri­ sidėti ir Aleksandras. ir apie tą laimėjimą jau nebesužinojo. Naugardas Sieverskas. užėmė Oršą ir apdegino Vitebską.

Lenkų reikalaujami. broliai suvažiavo pas Aleksandrą į Vilnių. Jonas Albrechtas buvo suruošęs žygį j Moldaviją. Naudojosi jais ir Kazi­ mieras. buvo suda196 ryta dviejų nepriklausomų valstybių sąjunga ir sutartis dėl valdovo. o kiek vėliau Melnike tą susita­ rimą atskiru dokumentu patvirtino Aleksandras. — juo labiau. pasiūlė lietuviams sutvarkyti santykius nauju susitari­ mu. Taip truko daugiau. ėmęs valdyti Mengli-Girėjas. visa Lietu­ va pasirodė jam priešinga. 3. vienas karalius. ir Lietuvos Lenkijos santykiai liko nesunormuoti. Bet iš pasitarimų nieko neišėjo. Lietuvių Lenkų susitarimas nė vienai pusei nedavė reikalingos paramos. Vadinasi. jis susirinko labai vėlai (vos 1505 m. Jo­ nas III buvo taip pat Achmeto priešas. užsi­ gavęs. nes 1501 m. Naujasis 1499 m. bendrai vienoje vietoje rinktąjį valdovą.Totoriai. Todėl 1499 m. kad Kazimieras užmezgė ryšius su didžiausiu jo priešu — Užvolgio ordos chanu Achmetu. lenkai. juo turėjo įvykti tikroji valstybių unija. Akte yra sakoma: „ . perėjo į Jono III pusę. Po to prasidėjo baisūs Krimo totorių puolimai. Aleksandro išrinkimas Lenkų karalium ir 1501 m. jog iš Lenkų vis tiek negalima gauti 197 . Kadangi naujasis susitarimas buvo patvirtintas Melnike. aktas. Šiuo susita­ rimu buvo norima įkurti viena jungtinė valstybė. abi valstybes rišo tik jų bro­ liški santykiai. tai turėjo būti vėliau nustatyta. 1495 m. Podolės ir Galicijos sritis. Tad. aktas. Senųjų susitarimų dokumentai nebeturėjo jokios reikš­ mės. kad susitarimą patvirtins visos Lie­ tuvos seimas. o be to. tačiau jis nepavyko: beveik visa Lenkų kariuomenė žuvo Bukovinos miškuose. ypač jie puolė Kijevo. Aleksandro ir Lietuvos ponų delegatai buvo prižadėję lenkams. išsirinko savo valdovu Aleksandrą. . viena brolija (fraternitas) ir bendri seimai. kuris paskirtu laiku ir paskirtoje vietoje bus visų į elekciją atvykusiųjų bendrai renkamas. atsiuntė savo delegatus Lietuvos ponai ir patsai Alek­ sandras. su­ sitarimu. kad nelaimingai pasibai­ gęs karas su Maskva įrodė. Bet seimas jo nepatvirtino. susitarimo likimas.. Lietuvos delegatai karštai rėmė Aleksandro kandida­ tūrą. Krimo ordos chanas Hadži-Girėjas buvo ištikimas Lietuvos sąjungininkas. Į Lenkų elekcinį seimą Petrakavoj. Lietuvos santykiai su Lenkija Aleksandro laikais 1499 m. jie sutiko pasirašyti naują aktą. norėdami gauti Lietuvos pa­ ramos. viena visuomenė. buvo numa­ tyta užimti Dunojaus ir Dniestro žiočių sritis (Kiliją. kuriuo norėta Lietuvos Lenkijos santykius kitaip su­ tvarkyti. Mat. Lenkų ir Čekų bei Vengrų karaliai (Jonas Albrechtas ir Vladislovas). bendrą apsaugą ir bendrus pinigus." Bet kaip tu­ rėjo būti atliekami tie bendrieji seimai ir bendroji elekcija. apsiėmė jam daugiau mokėti už sąjungą. o jo broliui Jonui Albrechtui Lenkiją. Jam valdant Lietuvą.) ir apie tą susitarimą nė nekalbėjo. Kazimierui mirus. Bet Lietuvos ir Lenkijos santykių aiškesnis sutvarkymas rūpėjo visiems Kazimiero sūnums. Aleksandras ir jo broliai. Vytautas pirmasis mokėjo naudotis totorių savitarpio nesantaika ir pasinaudoti jais savo tikslams. o tam vienam kūnui — viena galva. lietuviai tam ne tik nesipriešino. dar buvo sutarta. Lietuviai pradėtąjį karą su Maskva turėjo vieni kariauti. nes jie visi jautėsi turį teisių Lietuvai. Taigi pietinėms Lietuvos ir Lenkijos sritims pavojingiausias kaimynas buvo totoriai. Kad būtų viena tauta. tai jis paprastai yra vadinamas M e l n i k o a k t u . . buvo sutarę bendrai kariauti su turkais. normuojantį Lietuvos ir Lenkijos santykius. Tuomet totoriai ėmė dar smarkiau pulti ir plėšti pietines Lietuvos ir Lenkų valdomąsias sritis. kaip šimtmetį.. Mat. kad nė viena valstybė be antrosios vals­ tybės žinios negali rinktis sau valdovo. k u r i t u r ė ­ tų bendrą seimą. jos niekas daugiau nerišo su Lenkija. buvo sudarytas naujas ak­ tas. Kazimiero laikais Lietuva gyveno visiškai savarankiškai. Lietuvai tuo pačiu metu irgi rūpėjo gauti Lenkijos para­ mos prieš Maskvą. Juo buvo patvirtinta Lietuvos ir Lenkijos sąjunga. 1501 m. tuo tarpu nebuvo pasakyta. Tad jie buvo nepatenkinti tuo susitarimu ir ėmė siekti naujo susitarimo su Lenkija. bet dar ir patys tuo rūpinosi. Len­ kai nutarė savo karalium išrinkti Aleksandrą. nieko nesakę lenkams. norėdami susitarti dėl Lietuvos valdymo ir sutvarkyti Lietuvos santykius su Len­ kija. Belgradą) ir išardyti plėšikų lizdą — Krimo ordą. Kaip tik tuo metu pasitaikė proga vėl sujungti abi valstybes vieno valdovo ran­ koje. Tiktai kai po kelerių metų Lenkijai ėmė grėsti sunkus karas su totoriais. Todėl. remdamiesi 1499 m. be valdovo asmens. o be to. Bet nuo 1466 m. lietuviai. mirė Lenkų karalius Jonas Albrechtas. Naują susitarimą patvirtino trys doku­ mentai: tame pačiame Petrakavos seime lenkai ir lietuvių de­ legatai susikeitė dokumentais.

jis prilei­ do tarybą prie valstybės f i n a n s ų t v a r k y m o . arba p o n ų t a r y b a atsirado ir Lietuvoje. kurį ponai išrinko val­ dovu ir. kurioje jis pirmiausia pasižadėjo tartis su taryba. Nuo to 199 . 1434. Todėl tuo laiku at­ sirado nuolatinė grupė aukštesniųjų valstybės urėdų.). kaip ir anksčiau. 4. vėl iškilo Lietuvos ir Lenkijos santykių sunormavimo klausimas. Nors lietuviai jau nuo Švitrigailos laikų rinkosi sau kunigaikščius. Aleksandro brolis. tačiau Jogailos palikuonys manė. Čekų karalius Vladislovas. Aleksandras tatai padarė savo 1492 m.pagalbos. o ypač Zigmanto laikais jų reikšmė dar labiau padidėjo. Tuo būdu tarybos sudėtis pasidarė pastovi. valdžia pasiliko ponų rankose. B e to. Iš pradžių ji nebuvo laikoma net pastovia institucija (įstaiga). Tuo būdu 1492 m. Ir vėlesnės — Liublino unijos pagrindiniai dėsniai buvo irgi pa­ imti iš to paties Melniko akto. Taryboje buvo suteikta laisvė kiekvienam v i s i š k a i l a i s v a i k a l ­ b ė t i . Vis dėlto šia privilegija ta­ ryba tebebuvo tik patariamasis organas: jos sprendimai nega­ lėjo varžyti didžiojo kunigaikščio. kad kraštas uoliau remtų jo politiką. tad nebuvo jokios naudos dėtis į uniją su Lenkija. Jam išvykus į Lenkiją. 133 psl. savo iš­ vaizda ji betgi jau artėjo prie Lenkijos: Lenkijoje ponija buvo įsigalėjusi dar prieš Jogailos laikus.). Bet vis dėlto. jis pasižadėjo. Kartais tardavosi tik su tais. Švitrigailos. jis jau nebegalėjo savo sutikimo atšaukti. Didysis kunigaikštis su didesniaisiais ponais tarėsi tik tam. jog. kad jis nustatytų jos kompe­ tencijos ribas. išrinkusi Aleksandrą. 198 Tarybos valdžios ribos ilgai buvo nenustatytos ir neaiš­ kios. 112. kurių patarimas būtų ir nemalonus jam. Tuo būdu šis susitarimas pasiliko tik popieriuje: Lietuva ir Lenkija. tas susitarimas nepatiko nė valdančiajai Gediminaičių šeimai. kai po 50 m. Bet su tarybos nuomo­ ne sutikęs. nebedalinti niekam valstybinių vietų. o kartais sušaukdavo ir platesnių pasitarimų. Be to. tik neaiškios pasiliko jos valdžios (kompetencijos) ribos. savo ir jaunesniojo brolio Zigmanto vardu net pareiškė protestą dėl to susitarimo. 1447 m. jis galėjo ir visiškai priešingai pasielgti. 1413. n e b e ­ d a r y t i j o k i ų i š l a i d ų . kurie spręsdavo visus valstybės reikalus. kada didysis kunigaikštis jau būtinai turėjo skaitytis su ta­ rybos nuomone. didysis kunigaikštis pasižadėjo nebausti net tų. todėl nebuvo galima su jais nesiskaityti. — panaši d i d ž i o j o k u n i g a i k š ­ č i o . tuo atžvilgiu jis jau buvo tarybos suvaržytas. B e to. o dabar jiems buvo pa­ tvirtinta jų pačių užimtoji vieta valstybės valdyme. Jau tada didysis kunigaikštis svarbesniaisiais klausimais visada atsiklausdavo savo bajorų nuomonės. Ankstyvesnėmis (1387. Į pasitarimą jis kviesdavo tuos. jam tebesant mažam. dar išlikę k u n i ­ g a i k š č i a i ir a u k š t e s n i ą s i a s pareigas valsty­ b ė j e e i n ą d i d i k a i . Lietuva savo viduje dar tebebuvo visiškai savarankiška valstybė. o tuo susitarimu buvo norima jvesti elekciją. kurie tuo metu buvo arti jo. Ponų tarybos įsigalėjimas ir seimai Tarybos atsiradimas. O nebetrukus atėjo ir tie lai­ kai.) privilegijomis buvo apdrausta jų asmens ir tur­ to laisvė (žiūr. tiek valstybės reikalams. Lenkijoje prie karaliaus buvo ponų taryba. patys už jį valdė. nepasitaręs su taryba. 170 180 psl. tik vieno valdovo valdomos (personalinė unija). kad bent Lietuva jiems turinti tekti paveldėtinai. nepasita­ ręs su taryba. kuriuos norėjo. s i ų s ­ d a m a s į u ž s i e n i u s p a s i u n t i n i u s . Bet palengva nusistojo į pasitarimus kviečiamų žmonių rūšis: buvo šaukiami v y s k u p a i . Bet ypa­ tingai bajorija iškilo prie Kazimiero. Aleksandro privilegija padėjo pamatus politinei Lietuvos bajorų galybei. išklausęs tarybos nuomonės. tad jis visiškai laisvai juose šeimininkavo: kiek norėdamas ga­ lėdavo leisti pinigų tiek savo. Kazimiero viešpatavimo metu taryba taip sutvirtėjo. Bajorijos reikšmė pradėjo kilti Vytauto laikais (žiūr. pareikalavo. — Lietuvoje ji įsigalėjo ypač povytautiniais laikais. 132. liko atskiros valstybės. vadinama senatu. Ligi tol valstybės dvarai buvo laikomi didžiojo kunigaikščio nuosavybe. Tai ir buvo vadinamoji didžiojo kunigaikščio taryba. Kazimiero ir Aleksandro laikais nutrūko senasis Lietuvos ryšys su Lenkija. taigi visai nebuvo atsižvelgiama j jų tei­ ses. Dabar didysis kunigaikštis pasižadėjo. nes tik nuo jų paramos priklausydavo. privilegi­ joje. lenkai šitą susitarimą padarė derybų pagrindu. kam teks didžiojo kunigaikš­ čio sostas.

). Buvo labai išlaidus ir išeikvojo ne tik visus savo turtus. Visos bajorijos pritarimas ypač buvo reikalingas tada. nes nepatenkinta bajorija galėjo šiauštis: neiti į karą.laiko valstybės vairas kaskart vis labiau perėjo japonų rankas. Bet kadangi dažnai į seimą suvažiuodavo tik artimųjų sričių bajorija. bet rado jį jau mirusį. Paprastai atstovais į seimą būdavo kviečiami įtakin­ gesni bajorai. ir pavietų seimeliai ėmė rinkti atstovus. galė­ davo atvykti į seimą ir nekviestas. jo kapas buvo surastas). Taigi tam sutikimui gauti ir reikėdavo šaukti seimą. juo seimas darėsi vis įtakingesnis. 200 jis tik galėjo pareikšti savo nuomonę ar ko nors prašyti. kad nenutrūktų ryšys su Lietuva. iš pradžių šaukiami retai. karų metu ištuštėjęs valstybės iždas pareikalavo apdėti mo­ kesčiais bajoriją. kad visų sričių urėdai atvykdami atsivežtų bent po keletą savo srities bajorijos atstovų. Tai vienintelis iš Lenkijos ka­ ralių. o ką į tai atsakydavo didysis kunigaikštis. kai Lenkija remdavosi senaisiais dokumentais. Seimai. kaip pravoslavės. medžioti pagaliau jam trūko ir vikrumo. kunigaikštis bajorijos pageidavimų daž­ niausiai klausydavo. juo būdavo dažniau šaukiami: mat. Bet iš tikrųjų su seimo nuomone nebuvo galima nesiskaityti. 1501 m. kai visas kraštas buvo padalintas į pavietus (apskritis). su kuriais no­ rėdavo pasitarti. Tuo būdu bajorijos seimai. Zig­ mantas. bajorija nebenorėjo sutikti. tačiau be jokių gabumų vyras. Lietuvos ponai tuojau paskelbė jį di­ džiuoju kunigaikščiu ir pasiūlė lenkams išsirinkti jį ir savo ka­ ralium. skubėjo į Lietuvą. buvo gavęs valdyti keletą mažų kunigaikštysčių. Bet ilgainiui provincijos atstovų parinkimui vietos bajorija kaskart vis daugiau skirdavo reikšmės. Aleksandro asmuo ir jo mirtis Aleksandras buvo kaulingas ir petingas. Bajorijos nuomonė ir jos pritarimas dar būdavo svar­ būs. bet ir praskolino daugybę valstybinių dvarų. 6. tai įėjo į pa­ protį. pradėjus kasinėti Vilniaus ka­ tedros rūsį. Aleksandras mirė 1506 m. jauniausiasis sūnus Zigmantas. t. jo kūno nevežė į Kro­ kuvą. Tad d. Lietuvoje jis daugiausia gyveno dėl to. O tą buvo galima padaryti tik jai pačiai sutinkant. o iš tolimesniųjų sričių kartais niekas neatvažiuodavo. Zigmantas II (Senasis. sprendžiant klausimą santykių su Lenkija: tuo tarpu. Į tokiuos seimus atvykdavo visa ponų taryba. vidurio be jo jau nebebūdavo sprendžiamas joks svarbesnis reikalas. Jis tuo tarpu gyveno Silezijoje. Iš gausingos Kazimiero šeimos teliko tik vienas. nenorėdami didinti laidotuvių išlaidų. 5. Mat. nes lenkai. Pagaliau reikėdavo atsiklausti seimo ir pradedant karą. Įsigalėjus tarybai. ir buvo palaidotas Vilniaus katedroje. vidury (1566 m. kuriuo po jo mirties Lietuva ir Lenkija turėjo bendrai išrinkti sau naują valdovą. juo toliau. Pagaliau X V I amž. kurių nebūdavo galima spręsti be plačių bajorijos ma­ sių žinios. Tad seimai pirmiausia būdavo reikalingi renkant naują didįjį kuni­ gaikštį. kad Lenki­ joje nenorėjo gyventi jo žmona. kunigaikščio mirties kraštą valdydavo taryba. O nuo X V I amž. į savo karalių kapus (1931 m. Juo toliau. kad be jos žinios būtų kas nors valstybėje daroma. o pereiti į katalikybę jai draudė tėvas. kai po d. kur iš brolio. Kazimierui 1447 m. Mėgo gerai išgerti ir pavalgyti. nes kiek­ vienas karas buvo susijęs su išlaidomis. būdavo reikalų. Lietuva turėjo rem­ tis savo visuomenės balsu. pajutusi savo reikšmę. — 1506—1548 m. 201 . o apie Lenkų sostą nieko nekalbėjo. Šie ir išrinko. sužinojęs apie sunkią brolio ligą. tas ir tapdavo įstatymu. Čekų karaliaus Vladislovo. Mat. kuris daug daugiau savo gyvenimo praleido Lietuvoje ir joje buvo palaidotas. visi aukštes­ nieji valstybės urėdai ir kas tik norįs iš bajorų. Ir Jonas Albrechtas ir Aleksandras mi­ rė bevaikiai. Tačiau seimas negalėjo nei ko nutarti nei leisti įstatymų. kad susirinkusi bajori­ ja ir rinkdavo atstovus. kaip kad medžioklė. lenkai nesu­ tiko jos karūnuoti karaliene. nes bijojo. Taigi jokių seimo rinkimų ne­ buvo. renkamas Lenkų ka­ ralium Aleksandras buvo patvirtinęs dokumentą. Bet jisai nemėgo net tokios tradicinės valdovų pramogos. o jei kas norėdavo ką patsai pareikšti. Netrukus jie pasidarė tikrieji Lietuvos valdovai. privilegija at­ leidus visus bajorų valstiečius nuo bet kokių mokesčių valsty­ bei. bet mirdamas testamentu jis skyrė Lietuvos sostą bro­ liui Zigmantui.) ir jo karai su Maskva Zigmanto elekcija. atsirado ir seimai. nemokėti mokesčių ir t. Centro valdžia pati pasirinkdavo žmones. tačiau būdavo atsitikimų.

Jis buvo ar­ timas Aleksandro patarė­ jas.000 kariuomenės. Černigovas ir Starodubas. kad ne­ beturės tokios įtakos. Glinskio rūpesčiu. Jis irgi gana daug prisidėjo prie Zigmanto iš­ rinkimo. kur mirė badu (1534 m. Ostrogiškis smarkiai sumušė Mas­ kvos kariuomenę ties O r š a . Netrukus po to atvykęs K. prieš ją buvo sukelta Moldavija ir kryžiuočių magistras. grasino jam iš1506-1548 m. o užpultieji Sluckas ir Minskas jam nepasidavė. buvo paimtas (1514 m. jis buvo svarbiausias naujų karų su Lietuva organizatorius. Pasidaręs artimu Vosyliaus I I I patarėju ir išleidęs už jo savo dukterį. gavęs iš jo nemaža že­ mių. — žiūr. jis grįžo Lietuvai tik maždaug po 100 metų (t.).). Tuo būdu Maskva nieko nelaimėjo. imperatorius norėjo susilpninti Zigmantą. Tačiau jis kiek apsivylė: Maskvos pasienio sritys prie jo maišto neprisidėjo. 195 psl. norėdami jį Zigmantas II (Senasis). Tuo pat metu betgi pradėjo karą su Lietuva Glinskio pasikviestas Vosylius I I I . Turėdamas 30. Laimėjimas buvo didžiausias. tačiau lietuviams jau nebepasisekė atsiimti Smolens­ ko tvirtovės. y. su Maskva buvo padaryta amžinoji taika 1503 m. kad Habsburgai negautų jo brolio Vladislovo valdomosios Vengrijos bei Čekijos. Smolenskas buvo paliktas Maskvai. dro nužudymą. Karas prasidėjo 1512 m. d. jis sumanė už­ grobti kuo daugiausia Lie­ tuvos žemių ir pasiduoti Maskvos kunigaikščiui Vosyliui I I I (1505—1535 m. pražudyti. Alek­ sandro laikais Lietuvos po­ nų tarpe kaskart vis labiau ėmė įsigalėti rusų kilmės bajorai. jo priešai. Jis buvo net 3 sykius apgultas ir pagaliau. kuris skelbėsi einąs vaduoti spaudžiamųjų pravoslavų. Pagaliau 1522 m. Vėliau. Kad Lenkija neitų į pagalbą Lie­ tuvai. Maskva suspėdavo užimti nemaža Lietuvos pilių. Imperatorius į Maskvą nusiuntė daugybę karo spe­ cialistų inžinierių ir artileristų. Jis pats apsigyveno Maskvoje. ko­ kią kad turėjo Aleksandro laikais. Be to. jam tepasisekė užimti tik Mozyrių ir Turovą. paliaubų sąlygomis (žiūr. Glinskis savo gyvenimą baigė kalėjime. Glinskiui sukėlus viduje sąmokslą. Be to. Trečiasis karas su Maskva (1534—1537 m. Pir203 .).Glinskio maištas. paliaubos. buvo padarytos 11 m. nes po jų maskviečiai užsi­ darydavo pilyse ir vengdavo atvirų mūšių. Ankstyves­ nieji karai pasibaigdavo Lietuvai nelaimingai ypač dėl to. ta­ tai magistras turėjo padaryti pagal 1466 m. šį kartą Maskvai pasisekė gauti daug paramos iš imperatoriaus Maksimilijono. Maskvai liko Homelis. Antrasis karas su Maskva Lietuvai buvo daug nelaiminges­ nis. Kar­ tu su Glinskiu jis apgulė daugelį Lietuvos miestų ir artinosi prie svarbiausiojo strateginio punkto. buvo gana sunku. Glinskis ir jo ša202 lininkai neteko savo žemių Lietuvoje. 1611 m.000 kariuomenės. Visa tai matydamas.).500 bajorų ir daugybe karių pateko į nelaisvę. paketinęs išduoti ir Maskvą. Aukščiausiai iš jų buvo iškilęs totorių kilmės surusėjęs kunigaikštis M. Mat. 183 psl. Lietuvos kunigaikštis ir Kelti bylą tarsi uz AleksanLenkų karalius (taip jis atvaizduotas Krokuvos katedroje esančiam antkapy).). o pats vadas su 1. Paskui nebegalėdavo nieko padėti nė dideli laimėjimai. saugančio Dniepro aukštupį. Maskvos jėgos buvo sunaikintos. 1509 m.000 krito karo lauke. naudojantis to meto karo technika.).). kad bajorija nenorėjo kariauti ir nenorėjo mokėti karui reikalingų mokesčių. G l i n s k i s . Visos Maskvos jėgos buvo nu­ kreiptos į Smolenską. — prie Smolensko. jis sumušė priešo 80. (jam imperatorius uždraudė prisiekti Zigmantui vasalystę. Tad kol būdavo surenkama kariuomenė. Lietuvos po­ nai. Bet tuo tarpu atvykęs Lietuvos hetmonas kunigaikštis K o n s t a n t i n a s O s t r o g i š k i s ties O r š a sumušė priešą ir privertė jį trauktis. Pirmasis karas su Maskva (1507—8 m. Tačiau jau pačio­ je Zigmanto valdymo pra­ džioje jis pamatė. o paimti pilį. iš jų 30. nors karas po to dar truko 8 metus.). T o m o sutartį. kurs ypatingai rūpinosi.

). kara­ liaus Zigmanto seserėnas (Kazimiero dukters sūnus) Albrechtas. be to. kurs pasibaigė tuo. kurie.000 dukatų. (Senas nežinomojo autoriaus paveikslas). ir ordinui paskutinis kryžiuočių magistras ir pirmasis Prūsijos kunigaikštis (f 1568 m. Pirmieji 5 magisIrai vykdė sutartį. Ypač didelis nepasitenkinimas ordi­ nu ėjo iš to. tačiau nenustojo vilties išsilaisvinti. ji atgavo tik Homelį. Juo buvo pasekę net kai kurie vyskupai. ralium. būdami ateiviai iš tolimųjų Vokietijos kraštų ir. Nors lėšų bu­ vo pakankamai surinkta. Maskvos kunigaikščiu tapo Jonas IV Žiaurusis. 205 Mūšis ties Orša. jie nustatė juos prieš save. Buvo tikimasi. Kai 1533 m. lokiais sumetimais ir bu­ vo išrinktas magistru (1511 m. Neprileisdami prie valdžios vutos bajorų ir miestiečių. kuris savo jėgomis galėtų spirtis prieš Lenkiją. dar vienuoliai. bet šį trečiąjį — Lietuva. krašto sukilimas. Tačiau visi mėgini­ mai nenusisekė. Be to. kad jis sugebės geriau su­ sitarti su Lenkija jau vien dėl savo giminystės su ka­ Albrechtas Hohencolernas. Dėl to ir įvyko 1454 m. tačiau bajorija nėjo į karą. dalis ordino žemių buvo prijungta prie Lenkijos. Bet ir dabar karas vis dėlto nesisekė. bet užtat kitose sri­ tyse šį tą užleido Maskvai. išrinkus magistru Vokietijos kunigaikštį.) Ansbacho Hohencolernų šeimos narys. 183 psl. tai buvo sudaryta regencija. su Maskva buvo pa­ darytos 7 metų paliaubos. kad bus ga­ lima išsilaisvinti.) teko pradėti su Lenkais ka­ rą. Karas ordinui nesisekė. — juo labiau. Or­ dinui atrodė. todėl krikščionybės gynėjas — ordinas pasidarė nebereikalingas. Su ja Maskvos kuni­ gaikštystėje prasidėjo vidaus neramumai. mirė Vosylius I I I . Aplinkui jau visi kraštai buvo katalikiški. ir Zig­ manto II laikais naujo karo jau nebekilo. ir jo valstybės viduje atsirado reiškinių. kuriais Lietuva tikė­ josi pasinaudoti. kurie jį griovė. o jis pats pasi­ darė Lenkų karaliaus vasalu (žiūr. ir visi di­ deli pasiryžimai nuėjo niekais. kad Zigmantas buvo pa­ traukęs į savo pusę Krimo totorius. 1537 m. kad 1466 m. ir teko padaryti paliaubas. neturėjo jokių ryšių su vietos gyventojais. Valstybė buvo valdoma ordino narių. nieko ne­ laimėjus. Siena su Maskva da­ bar mažai tepasikeitė. Tada magistras Albrechtas patsai užmezgė ryšius su Liuteriu. kai Lietuva krikštijosi ir Europos buvo pri­ pažinta katalikiška valstybe. Tuo tarpu ordino valstybėje buvo labai neramu: visi reikalavo ordino reformos. apsiėmęs jiems kasmet mokėti po 15. Prūsijos ordino sekuliarizacija (1525 m. kryžiuočių ordinas buvo nebepaleisinamas. muosius du karus Zigmanto laikais pradėjo Maskva.7.) Nuo to laiko. kurios vėliau buvo pratęstos. Lietuvai nepasisekė atgauti nei Smolensko nei Sieversko žemių. 204 . kad krašte buvo smarkiai įsigalėjęs naujai pradėtas skelbti Liuterio mokslas. ir Maskvai nuolat grėsė iš jų pusės pavojus. Kadangi jis tuomet buvo dar mažas.

Tik maža jų dalis tepanorėjo likti ištikimi katalikybei ir išsikraustė į Vokietiją. Prūsai atiteko jo giminaičiams. Lietuvoje jis taip pat parodė daug energijos ir sumanumo. o Austrijoje pertvarkytas jis išliko net iki mūsų laikų. balandžio 1 d. Kai Zigmantas jau buvo palaužtas sunkios valdymo naštos. Nuo to laiko ordino valstybė tapo pasauline kunigaikštyste.). su­ tikimą. Daugumas ordino brolių taip pat perėjo į liuteranizmą ir virto dvari­ ninkais. net atsisakė nuo pretenzijų į Čekiją bei Vengriją po jų valdovo. Karalienė Bona. Zigmanto II valdymo pabaiga ir jo žmona Bona Zigmantas valdovas. vesti žmoną ir pasiskelbti kunigaikščiu. Lenkijoje ji įgijo didelę val­ džią ir šeimininkavo savo vyro vardu. tiek Lenki­ joje. ja*u pasirodė geras valdytojas. daugelis jo įskolintų dvarų buvo išpirkta ir buvo įvesta pavyzdingų ūkių. brolio Vladislovo. Tačiau bajorija nenorėjo mokėti net tos kariuomenės išlaikymui reikalingų mokesčių. Savo gyvenimo pa­ baigoje jis jau nebeturėjo jokių planų.Liuteris jam patarė mesti vienuolio apdarus.. Milano ir Bario kunigaikštytė B on a S f o r z a. Ieškodamas ramybės. Ten ordinas išliko iki 1809 m. valstybėje didžiausią įtaką įgijo gobši intri­ gantė jo antroji žmona. mirus Albrechto sūnui. tai jos vietoje buvo įves­ t a s a m d y t i n ė k a r i u o m e n ė . Apskritai Zigmanto laikais gyvenimas Lietuvoje labai pa­ gerėjo. ypač padaugėjo mokyklų. Išlaidaus Aleksandro apgriautas ūkis buvo sutvar­ kytas.. Zigmantas. Tuo būdu buvusi katalikybės atrama rytuose. pirmoji priėmė protestantizmą ir atsisakė nuo katalikybės. 206 Paskutinės Zigmanto II dienos. kur ordinas turėjo daugybę turtingų savo skyrių. Abramavičiaus paveikslas). nes ilgų karų metu ypač daug reikėjo pinigų kariuomenei. ten jis įvedė gerą tvarką ir sutvarkė ūkį. 8. Zigmanto energija pagaliau išseko. Be valdžios. Be­ kovojant su įvairiausiais sunkumais tiek Lietuvoje. nesiskaitydamas su jokiomis prie­ monėmis (Machiavellio mokslas). kuri pagaliau atsistojo visos Vokietijos priešaky. Brandenburgo elektoriams. mirties ir užleido jas Habsburgams. (f 1548 m. Lenkų pavyzdžiu einanti bajorija kaskart vis dau­ giau reikalavo sau teisių ir nuolat mažino sau pareigas. Gavęs dėdės. Kadangi bajorija nenorėjo eiti į karą. karaliaus Zigmanto. ordino valstybė. Į ūkį jam teko kreipti daugiau dėmesio. jis visa tai įvykdė ir 1525 m. kada jį panaikino Napoleo­ nas. Todėl didžiausią išlaidų dalį teko padengti pačiam didžiajam kunigaikščiui. Krokuvoje iškilmingai prisiekė Zigmantui. kad val­ dovas turįs siekti valdžios. kaip Prūsų kunigaikštis. dar būdamas Silezijoje. Vėliau iš tų dviejų jungtinių kunigaikštysčių išaugo galinga Prūsų karalystė (nuo 1701 m. Bet kunigaikščio valdžia nuo­ lat silpnėjo. Bona atsinešė iš Italijos įsitikinimus. ji dar go207 . 1618 m.

tiek Lenkijoje ji savo pinigais ėmė išpirkinėti anksčiau Aleksandro už skolas įkeistuosius dva­ rus ir tuo būdu įgijo daugybę turtų: jos valdžioje buvo ištisos teritorijos. Čekijoje ir Silezijoje. Tuo tarpu energijos netekęs ir sunkios ligos kan­ kinamas. Tiek Lietuvoje. pripažintas Lietuvos sosto įpėdi­ mantą Augustą paskel­ niu. ir 3 dukteris. Turkų sultonas buvo atsiuntęs net užuo­ jautą. Motina Bona pradėjo rūpintis patikrinti jam sostą. Zigmantas mirė 1548 m. Jam teko kariauti net tris ilgus karus su Maskva. 14 209 . 1529 m. jau tuomet buvo aišku. Zigmanto II asmuo.) Išrinkimas. sulaukęs 81 m. — pa­ reikšti užuojautą". Bonai vi­ sokiomis intrygomis pa­ lenkus į savo pusę didi kus. ) su kryžiuočių ordinu ir daug kartų su totoriais.1 5 7 2 m. o netrukus jį karū­ Lenkų karalium.). Pir­ miausia buvo rūpinama­ si Lietuvos sostu: mat. — Lietuvos seimas Zig1522 m. instrukcijose įrašydavo: „Jei karalius miręs. rimtas ir atsargus. Karo betgi jis ntmėgo ir buvo linkęs viską spręsti taikiu būdu. nenorėdami nutrauk­ ti ryšių su Lietuva.nkc' teisingu vyru. Zigmantą Augustą. Visi jį gerbė ir l. d. Užsieny jau daug kas manė. 9. karūnuotas čiu. 1529 m. o Maskvos kunigaikštis savo pasiuntiniams. Lie­ bė didžiuoju kunigaikš­ tuvos kunigaikščiu.bejosi ir turtų. H i . Zigmantas Augustas. Lietu­ navo savo karalium ir vos kunigaikštis. lėtos eisenos ir nekalbus. kur susipažino su tenykščia vals­ tybės santvarka ir gerai vedamu ūkiu. Šiaipjau mėgo juoką ir sąmojį. To­ dėl Bonos rūpesčiu dar 1522 m.1 5 4 8 . pavyzdžiui. Zigmantas Augustas — didysis Lietuvos kunigaikštis ( 1 5 4 4 . Tik jo antrosios vedybos buvo vienas nelaimin­ giausių jo gyvenimo įvykių. kad po tėvo jis bus valdovas abiejose valstybėse. kad jis miręs. Jaunystę praleido I . o nuo 1548 m. o tėvui sutikus pa­ tvirtinti pirmąjį Lietuvos statutą. Visuomet buvo ramus. Zigmantas buvo augalotas ir tvirtas vyras. kai dar jis tebebuvo kūdikis.. 208 I I t t u v o s I s t o r i j a . išrinktąjį į Lietuvos sos­ tą. Jo sveikata pairo tik į gyvenimo pabaigą. Buvo šaltas. pa­ prastai ir Lenkai išrink­ davo savo karalium. formaliai paskelbtas d. ir Lenkų lenkai (1530 m. sako jį galėdavus perlaužti pasagą ir pertraukti storoką kanapinę virvę. amžiaus. dar labiau praplėtusį bajorijos teises. Paskutiniais gyvenimo metais visai nebebuvo girdėt Zigmanto. Zigmanto II antkapis Krokuvos katedroje. Zigmantas Au­ gustas buvo pripažintas Lietuvos sosto paveldė­ toju. Vengrijoje. Mirdamas paliko vieną sūnų. Vienintelis Zigmanto II sūnus gimė 1520 m. Zigmantas kaskart vis labiau ėmė pasiduoti favoritų apsuptos žmonos įtakai. 1530 m. Tad karalius. siunčiamiems į Krokuvą. 1544—1572 m.

). tačiau niekaip neįmanė paveikti Bonos. Tas buvo pareikšta Zigmantui II per specialią Lietuvos seimo nusiųstą delegaciją (1538 m. nepaslankus. Bet tas jo išrinkimas reiškė tik tą. o tuo tarpu vis tiek valdė tėvas. nedarbštus. kad po tėvo mirties jis savaime taps valdovu. kaip didysis Lietuvos kunigaikštis. Zigmantas Augustas — tėvo vietininkas Lietuvoje (1544 —1548 m. Motinos dvare anksti priprato prie palaidų pasilinksminimų. Jaunutis karalaitis motinos Bonos dvaro damų tarpe. tėvas turėjo pa­ silikti tik priežiūrą. tėvo pradėti statyti. puikūs renesanso stiliaus didžiųjų kunigaikščių rūmai. Tuo būdu 1544 m. Būdamas humanistiškų palin­ kimų. kad didysis kunigaikštis per mažai gyvenąs Lietuvoje.Jis išmoko kalbėti lotyniškai. Apskritai Zigmantas Augustas buvo gana išmintingas. buvo susi- kilavusi daugiau atsiriboti nuo Lenkijos. augdamas morališkai pakrikusiame mo­ tinos dvare. 211 . minkštas. viską atidėliojąs kitai dienai ir dėl to pramintas „Rytdiena". tačiau svy­ ruoklis. kilo mintis jau 23 m. tėvas pasiliko tik iždo ir užsienio reikalus. Lietuvos ponams ta mintis patiko. kad nebereikės naujų rinkimų. ištvirkavimo ir neįgijo jokių tvirtų principų. jis be jokių rinkimų savaime tapo abiejų valstybių valdovu. rūpinęs net Lenkų senatas. Zigmantas Augustas apsigyveno Vilniuje. ir jam atiteko visa valdžia Lietuvoj. labai lepinamas. lenkai. Išrinktas didžiuoju kunigaikščiu. Motina italė Zigmantą Augustą auklėjo apsupusi italais humanistais. nes jie norėjo turėti Vilniuje valdovo dvarą ir apsisaugoti nuo lenkų kišimosi į Lietuvos reikalus. (Smuglevičiaus piešinys). Simlerio paveikslas). itališkai ir vokiškai. rei210 Dalis Vilniaus didžiųjų kunigaikščių rūmų griuvėsių. kurie vėliau apleisti apgriuvo ir. jį veikdami. Zigmantas Au­ gustas teturėjo vos 8 m. Bet tuo metu Lietuvoje išaugo Alberto Goštauto vadovaujama partija. Todėl 1543 m. Po tėvo mirties 1548 m. Matydamas netikusį jo auklėjimą.Zigmanto Augusto auklėjimas. ( J . didžiajam kunigaikščiui gy­ venant Krokuvoje. Tačiau. išaugo be charakterio. Zigmantas Augustas tuojau įkūrė Vilniuje puikų dvarą: prie pilies kalno buvo baigti.). Zigmantas Augustas ir Vilnius. galėjo kištis į Lietuvos reikalus. Mat. Ji skundėsi. Lie- Zigmanto Augusto jaunystė. turinčiam įpėdiniui pavesti valdyti Lietuvą.

Į seimo ir senato reikalavimus persiskirti jis atsakė. Iš kuni­ gaikščių rūmų iki Radvilų rū­ mų per sodą Z. kur tiek daug iškentėjo. atvyko pasimatymo metu ir pareikalavo. prisidarė daugybę skolų. Tačiau ji ir jos šeima neilgai tesidžiaugė karūna. Z. buvo atrasti ir jos kaulai. Bet tėvas. nu­ vykęs į Krokuvą. Nors Radvilos tada jau buvo galingiausia Lietuvos ponų šeima. laikydami jungtuves karališkosios šeimos pažeminimu: užsienio valdovai dėl to neparodė lokio nepasitenkinimo. Jame tada buvo pilna italų staty­ bininkų ir mokslininkų humanistų. W J^gtuvės Jose dalyvavo naitis Kęsgailą. Zigmantas Au­ gustas atlydėjo jos kūną į Vilnių. 11. vadinamas J u o ­ d u o j u . Karalienė Bona vis dar tebebuvo didžiausias jos priešas. Vilnius. 10. buvusiuose Radvilų rūmuose. gyveno jauna graži našlė Barbora Radvilaitė Goštautienė. kad Z. Jos kurstomi. Ji buvo palaidota katedros rūsy. bet jau nebebuvo kada: sunkios. greta didžiojo kunigaikščio rūmų. Dubingiuose. kur jis praleido gražiausią savo jaunystę. Čia ji buvo iškilmingai sutikta ir pripažinta didžiąja kunigaikštiene. visas d varas paskendo gedule. Prieš Marborą betgi griežčiausiai buvo nusistačiusi karalienė Bona. Zigmantas Augustas. nes niekam negalėjo patikti valdovo susigiminiavimas su ponų šeima. ir tuo­ jau. iš kurių jam sunku buvo išbristi ir po tėvo mirties. jis ne­ pasakė tėvams tiesos. Tad po dvejų metų lenkai pagaliau nusi­ leido. Savo gyvenamųjų kambarių sienas jis liepė juodai išmušti. Livonijos valstybė nebuvo vienalytė. nežinomos ligos pakirsta. Tais laikais Vilnius pasidarė vienas gražiausių rytų Europos miestų. ji pasišalino su dukterimis į Mozūrus. buvo visiškai nugriauti. Vie­ ną kartą Barboros brolis M i k a l o j u s. Zigmantas tuojau įsakė tarybos ponams a f lydėti žmoną į Vilnių. tačiau šeimos laimės jau nebesulaukė: gyvenimo pabaigoje net persiskyrė su žmona. Zigmantas Augustas čia buvo surinkęs daug meno turtų ir didelę biblioteką. kurią vėliau pado­ vanojo jėzuitų kolegijai. (lavęs žinią apie tėvo mirtį. Mirdama Barbora pareiškė norą. pasirodė nesukalbami. begyvendamas Vilniuje. Augustas liepė įtaisyti dengtą priėjimą. Kai prieš pat Barboros mirtį Bona pareiškė norą pripažinti ją savo marčia. esą. Tada ir ponai prisi­ statė Vilniuje daugybę rūmų. o ypač motina. t l k p a t y S R a d v l I o s i r apie jungtuves nieko nebuvo skelbiama. ir vėliau liko mėgiamiausias Zigmanto Augusto miestas. pradėjus katedros remontą. Au­ gustas vestų Barborą. ordinas ir Rygos miestas. bet Lietuvoje. kad Z. ir 1550 m. pats visą kelią arba jodamas arba eidamas pėsčias. slapta ko Barbora Radvilaitė. čia jis dažnai atvažiuo­ davo iš Krokuvos ir pagyvendavo. netrukus miręs. pareiškė tėvui.tuvą užėmus rusams. plintančios kalbos žeminančios jų šeimos garbę. tačiau buvo aišku. tiek Lenkų ir Lietuvos ponai. jog senatas ir seimas perdėjo. 1931 m. Reikėjo dar gauti Lenkijos sutikimą. Barbora tuo tarpu gyveno Radvilų dvare. ji mirė 1551 m. vadinamas R ud u o j u . kur abu įsimylėjusieji susitikdavo. nebesužinojo apie sū­ naus vedybas. Zigmantas Augustas šį kartą parodė didelį atkaklumą: Jis nė neketino išsižadėti mylimosios žmonos. Zigmantas Augustas su tuo sutiko. kad ją palaidotų ne Lenkijoje. Z. greta pirmosios Z. Greit pasirodė. Au­ gustas veikiai susiartino su ja ir karštai įsimylėjo. Augustas. Tuo metu.). joje iš tikrųjų buvo net 6 atskiros jungtinės valsty­ bės: 4 vyskupystės. Jį visą gyvenimą lydėjo mylimosios Barboros atminimas. jog norįs vesti Barborą. kad jungtuvėms priešinsis tiek Zigmanto Augusto tėvas. šiaip būdamas silpnavalis. Bet jo žmona Habsburgaitė netrukus mirė. nes. Mėgstąs prabangą ir būdamas išlaidus. kad motina jos nenu­ nuodytų. Nors vėliau ir vedė Habsburgaitę. Jis pats niekad neužmiršo mylimosios žmo­ nos. Augusto žmonos — Elžbietos. Augustas persi­ skirtų su Barbora. Grįždamas į Vilnių. pakvietus kunigą. Barbora buvo iškilmingai Krokuvoje karūnuota Lenkijos karaliene. karalius. Zigmanto Augusto ir Barboros Radvilaitės vedybos ir konfliktas dėl jos su lenkais Įsikurdamas Vilniuje. Todėl iš pradžios 212 (f 1551 m. Mirus žmonai. Zigmantas Augustas jau buvo vedęs. kad galėtų ardyti tą ryšį. ir tėvas. nes vedybos esančios nelygios. Livonijos prijungimas Livonijos būklė X V I amžiuje. Zigmantas Augustas stengėsi jos nieku būdu neprileisti prie žmonos: bijojo. Iš pradžių ir 213 JU go­ . jog esąs surištas visomis bažny­ tinėmis apeigos ir neturįs tokios sąžinės. Bet. Zigmantas Augustas ir ji pati vis svajojo nuvykti į Lietuvą ir pasi­ rodyti visoje karališkoje didybėje. kur pergyveno pirmą ir paskutinę savo gyvenime meilę gražiajai Barborai Radvilaitei. ir jos pusbrolis M i ­ k a l o j u s . Sūnui su liarbora atvykstant į Lenkiją. lenkai griežčiausiai reikalavo. Zigmantui Augustui Barboros mirtis padarė didžiausią įspūdį.

kuri norėjo pasiekti jūrą. matydamas irstan­ čią ordino valstybę. — magistras už 600. ir Pasvaly tarp ordino ir Lietuvos buvo sudaryta puolimo ir gynimosi sutartis (1557 m. nes krašte labai sparčiai plito protestantiz­ mas. prašydami pagalbos. 215 . jis iš tikrųjų gyveno atskirai ir varė savarankišką po­ litiką. Bet Livonijos klausimas tuo būdu dar nebuvo išspręstas.). tačiau nebeturėjo jėgų. 1554 m. ir bažnytinės — ordino ir vyskupų — valstybės pamatai ėmė braškėti. kad ir pakrikusi. Maskvos kariuomenė tuo tarpu skersai ir išilgai žygiavo po visą Livoniją. Tačiau ordinas nesudarė savarankiškos valstybės: nuo 1237 m. Vyskupų valdžia toliau dar labiau susilpnėjo. Livonijos valstybės vadams reikėjo ne tik ap­ sisaugoti nuo Maskvos. Pakrikusi ordino valstybė negalėjo viena apsiginti nuo Maskvos. bet ir išspręsti bažnytinės valstybės pa­ naikinimo klausimą. 50—51 psl. paliaubų sutartį su Maskva. 71 psl. Tuo tarpu Zigmantas Augustas. įnėjo.ordinas priklausė Rygos arkivyskupui. Livonijos pasidavimas Zigmantui Augustui. išsiruošė į žygį ir sustojo P a s v a l y . bet X I V amžiuje (Ge­ dimino laikais. nes kitaip ji galėjo atitekti Maskvai. buvo sunku dėl to susitarti ir sunku apsiginti nuo Maskvos. nesant vieno valdovo. Jis norėjo pasekti Prūsų ordino magistro pėdomis — pasidaryti Lietuvai priklausomos leninės Livonijos kunigaikščiu. ir ordino magistras vis dar spyrėsi. rugsėjo 14 d. jų vasalai — riteriai bajorai ir miestai pagaliau sukūrė organizacijas su po­ litinėmis teisėmis ir su savo seimais. Apie X V I amžiaus vidurį krašto diduma jau buvo protestantiška. Daugpilio komtūras G o t a r d a s K e t l e r i s . Ji plito labai greitai.) jis nusikratė ta priklausomybe. jis buvo tų pačių kry­ žiuočių ordino šaka (žiūr.000.). surinkęs didelę lie­ tuvių ir lenkų kariuomenę. Zigmantas Augustas. — žiūr. Lietuvos seime Vilniuje buvo pasirašyta nauja sutartis. kuria pasižadėjo nesidėti su Lietuva. o arkivyskupas už 100. Jo partija lai214 Livonijos ordino magistras Fūrstenbergas Pasvaly atsiprašo Zigmantą Augustą 1557 m. Todėl caras J o ­ nas IV Pasvalio sutartį palaikė 1554 m. ją tik sulaikė atvykusi Lietuvos kariuomene. Tačiau. Visgi nuo to laiko ir čia pradėta galvoti apie ordino panaikinimą. vadovavo tai partijai. jam už tai buvo atiduotos 5 ordino ir 2 arkivyskupo pilys. bet. kuria Zigmantas Augustas apsiėmė ginti Livoniją. Tuo tarpu jo pagalbininkas. Magistro ir Rygos arkivyskupo pasiun­ tiniai atvyko į Lietuvą. Tuo tarpu į pasenusio ir atsisakyti priversto Fūrstenbergo vietą buvo pastatytas K e t l e r i s . Todėl kryžiuočių ordino virtimas pasauline kunigaikš­ tyste jokios reikšmės neturėjo livoniškei jo šakai. 1559 m. ryžosi ją paimti į savo valdžią. Reformacija Livonijoje pirmiausia atsirado miestuose. tad kaip tik pasitaikė gera proga įsikišti į Livonijos reikalus. Magistras Fūrstenbergas buvo pasiryžęs ginti ordino nepriklau­ somybę. kurias po karo šie galėjo išsi­ pirkti.000 auk­ sinų. turėdamas skirtingas sąlygas. ordinas buvo sudaręs 15 mt. Tuo metu Rygoje buvo užmuštas Lietuvos pasiuntinys. kuri norėjo dėtis su Lietuva ir Lenkija prieš Maskvą. tačiau dar tebebuvo. Tik čia tuo atžvilgiu buvo sunkiau. sutarties sulaužymu iš ordino pusės ir tuojau paskelbė Livonijai karą. senoji ka­ talikų Bažnyčios sukurtoji organizacija. nes kaip tik tuo metu Livonijos valstybių žemes pradėjo smarkiai pulti Maskva. Ketleris stengėsi prijungti ordiną prie Lietuvos. tad būtinai reikėjo šauktis į pagalbą kaimynę Lietuvą. (Ano meto paveikslas).

kita Maskvos armija.) padarytos paliaubos (žiūr. Kuršo kunigaikštystė visą laiką buvo 216 Lietuvos ir Lenkijos lenas. ir derybos buvo sunkios. vad. vadinamąją Piltenę. pasirodė esąs gabus valdovas. Bet karo su Maskva nebuvo iki Lietuvai stojant ginti Livonijos. smarkiai sumušė caro kariuo­ menę ties U l a (1564 m. kad tik abidvi valstybės galės juos apginti nuo Maskvos. Lietuva stojo jos ginti. valdytoju buvo paskirtas J o n a s J e r o n i m a s K a t k e ­ v i č i u s .) pasibaigė anksčiau su Maskva padarytos paliaubos (ligi tol caras pačios Lietuvos nepuolė. Tuo būdu Maskva jau prisiarti­ no prie etnografinių Lietuvos žemių. abiejų jungtinių valstybių ar bent Lietuvos sostas atiteks jam pačiam arba jo sūnui. Gardino seime buvo su­ daryta nauja sutartis. Zigmantas Augustas riipinosi jų pasiskolinti. Liublino seime sudarant Lietuvos Lenkijos uniją. pabėgo be kovos. ir 1571 m.Livonijos prijungimas prie Lietuvos valstybės. Livonijos administratorium 1561 m. jis pirmasis pasivadino M a s k v o s c a r u . ji buvo protestantiška) ir plati savivaldybė. Jam pasisekė prikalbėti livoniečius visai susijungti su Lietuva. ir 1566 m . Livonijai pasiI lavus Zigmantui Augustui. ji buvo panaikinta. buvo paskirtas Kuršo kunigaikštis Ketleris. tik 1795 m. o iš Kuršo ir Žiemgalos buvo sudaryta ku­ nigaikštystė su sostine Jelgavoje (Mintaujoje). kuri buvo pa­ vesta vasalo teisėmis valdyti Ketleriui. ligi pasibaigs jo giminė. Dėl to ir taip jau painūs Lietuvos santykiai su Maskva pasidarė dar painesni. Pritrūkus karui pinigų. Tačiau. Ji gavo teisę savo atstovus lygiai su visomis Lietuvos provincijomis siųsti į Lietuvos seimą. 1559 m. iki tol vis buvo pratęsiamos dar Zigmanto II laikais (1537 m. ir Saremos (Eželio) vyskupystę. vėl buvo padarytos 3 mt.). Tačiau jis negalėjo suvaldyti krašto. vadinamas R u d u o j u (Juodojo pusbrolis). ir milžiniška jos kariuomenė įsiveržė į pačią Lietuvą ir užgrobė Polocką (1563 m. Ž i a u ­ r i u o j u (1533—1584 m.). Livonijos delegatai pareiškė Zigmantui Augustui. Visai Livonijai bu­ vo pripažinta tikėjimo laisvė (mat. Jis įgi­ jo visų livoniečių pasitikėjimą ir prikalbėjo juos visiškai susi­ jungti su Lietuva. kad Livonija lygia dalia ir jiems priklausytų. Kai Livonija Pasvaly padarė su Lietuva sutartį (1557 m. 204 psl.).). Tačiau lietuviai nebepajėgė nei Polocko atsiimti nei išvaryti caro kariuomenės iš rytinės Livonijos dalies. kaip didžiajam Lietuvos kunigaikščiui. pa­ tekusi į Rusų valdžią. 217 . tačiau niekur negavo.. jis liko nepri­ klausomos iki 1582 m. Len­ kai be galo buvo pasipiktinę dėl šito lietuvių laimėjimo. buvo galutinai paskelbta. kuria Livonija pasidarė Lietuvos provin­ cija su kunigaikštystės titulu. palikdama didelį grobį). kad Livonija lygiai priklausanti abiem valstybėm. 4. 1560 m. jau karalių Vazų laikais ( X V I I a. Šitos sutarties nepripažino tik Rygos miestas. Taip buvo iki pat abiejų valstybių galo. siekdamas sujungti savo valdžioje visas rusiš­ kąsias žemes. pra­ sidėjęs karas dėl Livonijos nesisekė ir užtraukė didelių nelaimių visai Lietuvai. nes tikėjosi. bet kartu ir su Lenkija. nors ši ir kariavo su juo Livo­ nijoje). kad. 12. sužinojusi apie pirmo­ s i o s pralaimėjimą. kada jį nukariavo Steponas Batoras. nes tikėjosi. Bet didžiausioji Livonijos dalis teko Lietuvai. Zigmanto Augusto viešpatavimo pabaigoje caras jau nebepuolė Lietuvos.000 maskviečių. atvykę į Vilnių. T o ­ dėl 1569 m. nes bajorija atsi­ likę ir kariauti ir mokesčius mokėti. Po ilgų derybų buvo sudaryta sutartis (1561 m. Tuo pat metu Maskva turėjo užgrobusi Tartų (Dorpato) vys­ kupystę. pradžioje. Švedai — Talino (Revelio) miestą su apylinkėmis. nustatyti ryšį su Lenkija buvo palikta vėlesniam laikui. paliaubos. vadinamas J u o d u o j u . jie nuo­ lat reikalavo. užgrobė švedai. T i k didžiąją Uždauguvio Livonijos dalį. o Danai — buvusias Kuršo vyskupystės žemes. jonas IV tuojau paskelbė Livonijai karą.000 lietuvių sumušė apie 10. mirus bevaikiui karaliui. Tuo laiku (1562 m. Kaip ir jo pirmatakai.).). Lietuva šito titulo jam nepripažino ir tebetitulavo jį Maskvos kunigaikščiu. Vykdyti su­ tarties į Livoniją buvo pasiųstas galingiausios to meto Lietu­ vos didžiūnų šeimos narys ir sumaniausias politikas kancleris M i k a l o j u s R a d v i l a . Karai su Maskva Zigmanto Augusto laikais Naujasis Maskvos kunigaikštis J o n a s IV. Tuo būdu tais pat 1566 m. kad norį susijungti ne su viena Lietuva. kuria Livonija pasidavė Zigmantui Augustui. Bet toliau eiti jai jau nebesisekė: hetmonas M i k a l o j u s R a d v i l a .

kad lenkai ne­ begalėtų kalbėti apie Lietuvos prijungimą prie Lenkijos. Zigmanto II rūpesčiu. caras Jonas IV pradėjo pulti Lietuvos žemes. Tad. todėl nevengė su jais derybų. Tačiau senuosius aktus laikydami sau negarbingais ir negaliojančiais. bajorija pažadėjo jį išrinkti didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Kai 1562 m. Šiaipjau Lietuva vieną metą net reikalavo iš Zigmanto II ka­ rūnuoti Zigmantą Augustą Lietuvos karalium. ir Zigmantas I I . len­ kai tuojau išrinko jį ir savo karalium. ramos prieš Maskvą. šie tatai ir padarė. atsilygindamas už savo sūnaus išrinkimą. Lietuvos ir Lenkijos artėjimo veiksniai. kad Lietuvos urėdais negalį būti skiriami jokie svetimšaliai. Lietuvos bajorija. lenkų seime Varšuvoje. prasidėjus karams su Maskva dėl Livonijos. jo tėvas sutiko patvirtinti numatytą ruošti s t a t u t ą . padarytieji aktai (žiūr. Liublino unijos aktas Lietuvos Lenkijos santykių klausimas iki karų dėl Livoni­ jos. su jais susigiminia­ vę. patvirtino statutą. Len­ kams tas kaip tik labiausiai nepatiko. bendraudami su lenkais. Taip pat buvo ir Zigmantą Augustą renkant.) ir Vilniaus vai­ va prašydavo lenkus pa­ vada (nuo 1551 m. ku­ rios vis dėlto pasibaigė unijos akto sudarymu. Svarbiausia ap­ linkybė. visiškai neatsižiūrint į ankstyves­ niuosius dokumentus. jie reikalavo pradėti derybas. O be to. Į jį buvo įtraukti ir senieji nuostatai. lietuviai vėl be lenkų žinios paskelbė savo didžiuoju kunigaikš­ čiu Zigmantą Augustą. Santykiai su Lenkija ir 1569 m. tas darbas iki 1529 m. jie Livonijos vietininkas (f 1565 m. Aleksandrą renkant Lenkų kara­ lium 1501 m. Kai 1522 m. Derybos dėl unijos 1563—4 m. Vidutinioji bajorija taip pat jau buvo gana aplenkėjusi. Kad nenutrūktų ryšys su Lietuva. jie atskirai sau išsirinko Zigmantą II ir pasiūlė jį išsirinkti ir lenkams.). Be to. nenorėjo visiškai nu218 traukti ryšių su lenkais. kad rodė Lietuvą esant vi­ siškai savarankišką valstybę.). kuri neleido Lietuvai nutolti nuo Lenkijos. Lietuvos nepa­ tvirtinti. lietuviai su šitokiu nusistaytmu ėjo į derybas. 197 psl. buvo Mask­ vos pavojus ir Lenkų paramos viltis. o tik apie santykius tarp dviejų lygių karalysčių. visuomet keldavo unijos klausimą. unijos 219 . kuris turėjo ap­ imti visas krašto teises. Tad Aleksandrui mi­ rus. visą laiką svajodami vi­ siškai sujungti Lietuvą su Lenkija.). Tuo tarpu lenkai žūt būt troško įgyti teisių įsi­ kurti Lietuvoje: juos ypač viliojo turtingoji Mikalojus Radvila Juodasis. Dėl to pagaliau ir įvyko abiejų valstybių unija. todėl jiems buvo ne­ lengva nutraukti ryšius su lenkais. buvo baigtas. Apie savos tautiškosios kultūros kė limą retai kas tegalvo­ jo. 1529 m.Nuolatinis pavojus karo su Maskva vertė lietuvius nesišalinti per daug nuo Lenkijos ir sudaryti su ja naują sąjungos su­ tartį. kad pagal senuosius aktus jie negalį būti laikomi svetimšaliais. rinkdama savo naują didįjį kunigaikštį. Lietuviai nesilaikė nė jų reikalavimo turėti vieną bendrą valdovą ir bendrai jį rinkti. Ukraina Lenkijos pa­ Lietuvos krašto maršalka (nuo 1542 m. Lietuvos Lenkijos santykiai nebuvo sutvarkyti nei Aleksan­ dro nei Zigmanto II laikais.). jos sudarymui jau buvo ir padedamųjų aplinky­ bių: to meto Lietuvos didikai. negaliojo. Tad. visada iš jo išsireikalaudavo sau kokių nors naujų teisių. krašty. Lie­ tuviai. Vi­ sas statutas buvo taip sutvarkytas. mūsų bajoriją visuomet viliote viliojo didelės lenkų bajorų laisvės. kai Lietu­ kancleris (nuo 1550 m. jau buvo aplen­ kėję. O lietuviai tenorėjo sąjun­ gos su Lenkija tik dėl tolydžio einančio karo su Maskva. ir jie norėjo įrodyti. 1561—1562 m. nuolat reikalingi Lenkų paramos. apie ryšį su Lenkija jame ne­ buvo nė žodžio. glaudžiam susiar­ tinimui su Lenkija ir uni. A l b e r t o G o š t a u t o vadovau­ jamas. 13.

į kurį buvo įtraukti visi iš­ spręstieji klausimai. Lenkams reikalaujant sutvarkyti santykius pagal senuosius aktus. Šitas nebaigto spręsti klausimo nukėlimas į kitą seimą. tik nieku būdu nesutiko atsisakyti nuo savo atskiro seimo. Bendrasis unijos seimas buvo sušauktas vos 1568 m. Šitas bajorijos reikalavimas atėjo į seimą per patį ginčų įkarštį ir pa­ sunkino Lietuvos delegatų būklę. o jie neturį tam įgaliojimų. bet ir su Lenkijai baisiais totoriais. Nesusitariant tuo klausimu. ėmė seimuoti ir nutarė prašyti karalių.klausimas pasidarė ypač opus. . kad jis abe­ jojąs. sausio 10 d. pa­ keičiant tik kai kuriuos jų punktus. Prieš bendrąjį seimą buvo sušauktas dar atskiras Lietuvos sei­ mas. Voluinę ir Lietuvai likusį Podolės Braclavą). ir reikalavo. Todėl į 1563 m. o Trakai — su Poznane". kad kuo greičiausiai būtų įvykdyta unija: ji tikėjosi tuo bū­ du gausianti Lenkų paramos. Po ilgų derybų tebuvo susitarta tik kai kuriais klausimais ir buvo surašytas spe­ cialus to susitarimo aktas (neišspręsti klausimai buvo atidėti vėlesniam laikui). būtent b a j o r i j o s n o r a s g a u t i Lenkų paramos ir jos noras gauti lygias su l e n k ų b a j o r a i s t e i s e s . atvykusi į 1569 m. Z220 Augustas viešai pareiškė. visas kraštas buvo galutinai padalintas į vaivadijas ir pavietus. seimą. kuriuo turėjo likti bendras kar­ tu renkamasis karalius ir bendra užsienio politika. Tuo metu buvo surašytas specialus aktas. buvo vadinamas r e c e s u (nuo lotyniškojo žodžio vecedere). Ginčai buvo itin karšti. 1569 m. visais kitais atžvilgiais valstybės turėjo būti savarankiškos. o juose buvo įsteigti pačios bajorijos teismai (ligi tol visus teisdavo didžiojo kunigaikščio skirtieji urėdai) ir įkurti seimeliai. lap­ kričio 21 d. o lietuviai pareiškė. specialiai unijos reikalui sušauktam. Pastarasis bajorijos reikalavimas buvo patenkintas 1566 m. jis buvo atidėtas bendram. ir nieku būdu nenorėjo išsižadėti savo atskirų seimų. o iš tikro susirinko tik 1569 m. nepaisant senųjų aktų. Jei tas įvyks. len­ kai reikalavo tik įvykdyti senesniųjų aktų nuostatus. norintiems atplėšti kai kurias Lietuvos žemes (Palenkę. Bajorija nebenorėjo kariauti. Bajorija kartu nusiuntė ir suprojektuo­ tas unijos sąlygas. Jie daugeliu atžvilgių turėjo nu­ sileisti: atsisakė nuo reikalavimo atlikti atskiras išrinkto didžiojo kunigaikščio pakeliamąsias ceremonijas Vilniuje. Tuo tarpu karas su Maskva tebeėjo. mes ieškosim paramos ir dė­ simės pirmiausia su valdovais krikščionimis. Tai buvo įspėjimas lenkams. kuri mums būtų padaryta. ir jis pats greičiau Įeisiąs nudeginti savo ranką. gavę žinią apie laimėjimą ties Ula. reikalaudami derėtis visiškai iš naujo. Lenkų seimą Varšuvoje Z. Tačiau lietuvių delegacijos pirmininkas M ik a l o j u s R a d v i l a J u o d a s i s tada pareiškė. Tuo būdu visi bajorai per savo atstovus galėjo dalyvauti valstybės 221 . o lietuviai pateikė visiškai naują projektą. urėdai ir seimo atstovai. iki 1564 m. kad jai padės Lenkija. Lietuvos delegacija. Lenkai už tai jam padėkojo. negu pasirašysiąs kokią nors savo krašto skriaudą. „nes Vilnius yra lygus su Krokuva. Ypač griežtai lietuviai ėmė ginti savo teises. Bet lietuvių delegacijos pirmininkas Mikalojus Radvila Juodasis pareiškė. ka­ dangi jie jau nebegalioja. Dėl to suirzę. Kai prasidėjo derybos. kad karalius neturįs teisės spręsti jų likimo. ar kraštas su­ tiksiąs su Lenkų reikalavimais ir su receso nuostatais. Bendram seime jie reikalavo sau irgi garbingų vietų. Ir iš tikro. jog jis atsisakąs nuo savo paveldėjamųjų leisiu Lietuvos sostui: po jo abi valstybės galėsiančios laisvai rinkti sau valdovą. gale. Jie reikalavo sau visiško savarankiškumo. lietuviai kaip įmanydami spyrėsi. kad lietuvių ir lenkų rinkėjų būtų po lygiai. seimui. dėl kurių abi valstybės rungėsi X I V ir XV amž. teko iš naujo pradėti derybas. vasario 22 d. kad ginčą išspręstų karalius savo nuožiūra. lenkų spiriamas. tai jis vadinamas V a r š u v o s r e c e s u . Toliau jis pasakė: „Taip pat protestuoju prieš neteisybę. bet tik tada.—1564 m. kurios buvo labai artimos lenkų reikalavimams. lenkai reikalavo. lenkų seimas dar posėdžiavo iki kovo 23 d. O kadangi šis aktas buvo sudarytas Varšuvoj. iš Varšuvos išvažiuodamas. užuot kariavusi.). vėl siūlė naujus unijos projektus ir vėl reikalavo iš naujo pradėti derybas. anų laikų įpročiu. bet tik ne Lenkijos centre. kad bendri seimai būtų šaukiami pačiame pasienyje ir spręstų tik abudu kraštus liečiančius klausimus. Karalių sutiko rinkti bendrai. Bet vis dėlto. o pačiame pasieny. Lietuvos bajorija. sutiko su bendrais pinigais ir net sutiko leisti lenkams įsigyti Lietuvoje dvarų. ir todėl. (lietuviams išvažiavus. reikalavo su ja unijos. Augustas pakvietė ir Lie­ tuvos delegaciją derėtis dėl unijos. tikėdama. jog tai galįs spręsti tik Lietuvos seimas. seime: Lietuvos bajorijai buvo duo­ tos visos Lenkijos bajorų turimosios teisės. Varšuvos seime derybos užtruko gana ilgai — nuo 1563 m. . tačiau jame unijos klausimas nė kiek nepasistūmėjo. Lietuvos delegacijos pirmininkas Radvila pasisakė abejojąs. sutikdami tik su bendru valdovu. kai tatai bus reikalinga pačiai Lietuvai. kai vėliau buvo sušauktas Liubline specialus unijai seimas. Iš tikro jis nebuvo pa­ tvirtintas. kuriuose turėjo būti renkami pavieto teisėjai. susirin­ kusi ties Vitebsku. Unijos klausimą vertė baigti jau minėti veiksniai. o paskui net su pagoni­ mis" . Jie reikalavo. ar tam aktui pritarsiąs kraštas. Liublino seimo išvakarėse. o neišspręstieji turėjo būti sprendžiami specia­ liam seime. Tuo būdu Lie­ tuva grasino susitaikinti ir susijungti ne tik su Maskva. Jie sutiko atva­ žiuoti ir į bendrus seimus.

kokių Lenkijoje iš viso nebuvo arba kurie ten nebuvo senatoriais. stengdamiesi iš­ siderėti sau palankesnes sąlygas. Lietuviai atsisakė ir nuo atskirų savo sei­ mų: buvo palikti tik bendrieji seimai ir bendras abiejų valstybių senatas. kad abidvi valstybės pasiliktų savarankiškos. kaštelionai. Bet jie dėl to nekėlė triukšmo. atskiras valdžios aparatas. Savo statuto antrąja laida buvo nebepatenkinti ir patys lietuviai. visi tie urėdai. todėl ir jiems priklausanti. Visa tai liepos 1 d. ir reikalavo grąžinti atplėštąsias žemes. Dėl to bajorija ir toliau reikalavo išspręsti unijos klausimą ir sušaukti tam reikalui specialų seimą. Unijos aktą priėmus. Tačiau. unijos klausimas turėjo palengvėti. reikalaujantį visus tuos nuostatus panaikinti. ir atsisakė nuo reikalavimo. kurs pagaliau susirinko 1569 m. Tuo būdu jie sutiko. Bet kadangi Lietuvos ponai buvo jiems prie­ šingi. nes dvi vienodai organizuotas valstybes yra lengviau sujungti. Kadangi Lie­ tuvos statute buvo nuostatų. ir Lietuvos bajorijos tei­ sės buvo visiškai sulygintos su Lenkijos bajorų teisėmis. Jie sutiko ir su bendrais pinigais. karalius tuo pačiu turėjo pasidaryti ir didžiuoju Lie­ tuvos kunigaikščiu. — apie jo pataisymą jau buvo kalbama ir ankstyvesniuose Lietuvos seimuose. buvo patvirtinta trimis unijos aktais — dviem abiejų valstybių luomų ir vienu karaliaus aktu. Grįžę į seimą. Liublino seimo eiga ir unijos aktas. kuriais Palenkė. unijos akto nesureguliuoti. buvo priversti nusileisti. Su­ vienodinus valstybes. Jei dėl kurių nors priežasčių atstovai ten negalėtų susirinkti. kurie jau anksčiau Lenkijoje yra buvę senato nariais. lietuviai staiga nutraukė derybas ir išvažiavo iš Liublino (kovo 1 d. kad jis dar atskirai būtų Vilniuje pa­ 222 keliamas didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu: Krokuvoje karūnuodamasis. negalėdami sukelti Maskvos karų suvargintos bajorijos. todėl į unijos aktą jie įtraukė paragrafą. Visa tai buvo patvirtinta naujai perredaguotoje ant­ rojoje statuto laidoje. tatai draudžiančių. Bet šitas jų žingsnis nepasibaigė geruoju: jiems išvažia­ vus. dar buvo nu­ statyta bendrųjų s e i m ų v i e t a . o Lenkai tvirtino. Po šitų reformų Lietuvos valstybės aparatas pasidarė jau toks pat. tačiau. atskira kariuomenė ir t. klausimai. Pagaliau lenkams labai rūpėjo iškovoti sau teisę L i e t u y O j e r į s i g y t i d v a r ų ir g a u t i u r ė d ų . Voluinė. kad ji prisiekusi karaliui. nes unija tuo atžvilgiu jau nebegalėjo nieko naujo duoti. Po ilgokų derybų. karaliui palaikant lenkus. Nemaža dar ginčų sukėlė ir L i v o n i j o s k l a u ­ s i m a s . Be to. sausio 10 d. iš vienos pusės. seimo darbai tęsėsi dar iki rugpiūčio 12 d. Bu­ vo sprendžiami kiti. Bet į senatą nepateko dalis didžiojo kunigaikščio tarybos narių — jo dvaro aukštieji digni­ toriai. kad jos kadaise priklausiusios Lenkijai (iš tikro dėl Palenkės ir Voluinės kadaise tarp lietuvių ir lenkų ėjo ginčai. bet tik Lenkijoj. kad Livonija ir Kuršo kunigaikštija bus laikomos priklausančios lygiai abiem valstybėm. Tuo tarpu į Lietuvą grįžę ponai išleido visam kraštui įsakymus ruoštis karui. iš kitos pusės. per kurias vienų kitiems buvo pasakyta daug karčių žodžių.). jie nutarė grįžti atgal į Liubliną derybų.t. bet kitos sritys niekad nie­ ko bendro nebuvo turėjusios su lenkais). Po ilgų ginčų buvo sutarta. lietuviai dar ilgai kovojo. o lietuviai atsivežė savo projektus. lenkai išreikalavo iš karaliaus raštų. tuomet karalius galįs šaukti seimus kitur. Lietuviai ją laikė prijungta prie Lietuvos. kad karalius būtų bendrai renkamas. kaip buvo: liko atskiri visi Lietuvos ministeriai. kuria buvo paskirta Var­ šuva. atskiras iždas. — todėl dėl paties statuto pataisymo klausimo lietuviai nė nesispyrė. Dabar Lietuvos ir Lenkų atstovai jau kartu sėdėjo. Kaip Varšuvos seime (1563—4 m. Lietuvos ponų taryboje buvusieji kunigaikščiai. reikalaudami sau vietos senate. Pir­ miausia buvo nustatyta būsimo bendrojo senato sudėtis. tik ilgai spyrėsi. t. Bet vis dėlto pasiliko svar­ biausias į uniją traukiąs veiksnys — nebaigtas karas su Maskva. gavus visas teises. Statutui pataisyti buvo 223 . I s e ­ n a t ą p a t e k o visi vyskupai ir aukštieji urėdai (vaivados. y. Prijungtųjų žemių urėdai ir didesnieji ponai kiekvienas skyrium buvo prisaikdinti Lenkų karaliui. nenorinčių jų prisiekti vietoj karalius paskyrė kitus urėdus. ministeriai). taip ir Liubline lenkai reikalavo visiško abiejų vals­ tybių sujungimo. Tačiau visa kita pasiliko.valdyme. koks jis buvo ir Lenkijoje. tai jie vis dėlto nepateko į senatą. reikalaudami.). sumažėjo Lietuvos bajorijos noras susijungti su Lenkija. Braclavo ir Kijevo žemės buvo prijungiamos prie Lenkijos Lenkai jau seniai geidė tų žemių ir tvirtino.

. birželio 6 d. Dabar lietuviams buvo jau daug sunkiau spirtis. — ypač Aleksandro laikais. Liublino seimo scenos. jie rėmėsi ir tuos pačius dėsnius tvirtinančiomis senosiomis privilegijomis. Po pirmų susidūrimų lietuviai pareikalavo. bet Lietuvos iždas tvarkomas Lietuvos iždininko. niekieno nekliu­ domi. Z. kad dėl jos nesusikalbėsią. Tiesa. Žemaičių seniūnas Jonas Jeronimas Katkevičius ir vicekancleris Eustachijas Valavičius. betgi jiems niekad nebuvo leista gauti Lietuvoje urėdų. Katkevičius pasakė. Lietuvoje daugybė valstybės dvarų buvo taip pat patekę į bajorijos Ir ponų rankas. Lietuvių vadai seime buvo Mik. be jų nieko nebūsią daroma. tol negalėsiąs turėti Lietuvoje valdžios. pranešę. išvažiuoti. Derybos buvo gana sunkios. p 1563—4 m. Karalius nuolat lankėsi ir pas vienus ir pas kitus. jie buvę atvykę tik dėl unijos. garantuojantį. vėl prasidėjo derybos. Pagaliau karalius įsakė lietuviams vasario 28 d. 15 225 . kuriuo karalius pasižadėjo išsaugoti Lietuvos sienų neliečiamybę. ir iš­ važiavę. Tad ir šitam unijos projekte ir vėlesniuose ginčuose su lenkais lietuviai reikalavo. kurie tuojau pareikalavo atšaukti karaliaus raštus. jau posėdžiavusios kartu su lenkais. maldaudamas karalių neskriausti Lietuvos. Gavę juos. Tai matydami. tačiau 1588 m. Seimai turį rinktis pakai­ tomis Lietuvoj ir Lenkijoj. Tuo tarpu lenkai siūlė derėtis. jie nebeturėję ką veikti.). kurioms bajorai neturėjo nuosavybės dokumentų. Ponams lenkams Lietuva dovanodavo šunų skalikų. bet.sudaryta speciali komisija. Rad­ vila Rudasis (Juodasis jau buvo miręs 1565 m. Urėdai Lietuvoje turį būti duodami tik lietuviams. kad Lietuva dėl unijos daugiau nebesiderėsianti. ateiti į lenkų seimą ir kartu posėdžiauti. Augustas šitą savo garantiją sulaužė. Radvila dabar jau nebeatvyko. Nors jie ir protestavo prieš Lietuvos žemių grobimą. 224 Tuo metu Lenkų valstybė stengėsi susigrąžinti sau visus bajori| kuriuo nors būdu pasisavintus dvarus ir atiminėjo visas žemes. Jie rei­ kalavo derybų pagrindui 1501 m.karštą ir graudingą kalbą. ji buvusi duodama didiesiems kunigaikščiams tik iki gyvos jų galvos. Tuo būdu vėl praėjo kelios dienos. Ją baigdamas. Tada lenkai pradėjo grobti Lietuvos provincijas. Lietuviams vadovavo Kat­ kevičius su Valavičium. Varšuvos receso aktų. ieškodamas kompromisų. nes jis juos dalino be atodairos. Tačiau. jis vis dėlto daugiau rėmė lenkų reikalavimus. 1588 m. galėsią laisvai. ma­ tydami.. tai kam jums dar derėtis dėl unijos?" O Radvila dar griežčiau pareiš­ kė: „Niekas negalėjo mūsų dovanoti. kad 1501 m. aš laikyčiau tironu. jog Lietuvoje nebu­ sianti vykdoma vadinamoji e g z e k u c i j a . kad ten niekas jų neversiąs sudaryti jiems nepriimtinos unijos: jei nesusitarsią. lietuvių projektu. kad lenkai savo pa­ siūlymus pateiktų raštu. tiek lietuviams Lenkijoje. ir nebe­ galėjo ryžtis atvirai kovai su Lenkija. naktį jų išvažiuota iš Liublino. derybų pradžioje. bet juose turį būti sprendžiami tik abi valstybes liečia reikalai. Trys pasilikę Lietuvos senatoriai. Pagaliau atėjo lemiamoji birželio 27 d. jų grįžimas dar paaukštino lenkų toną. bet ne mus. kuriais Lenkijai buvo prijungtos Lietuvos provin­ cijos. Bendras turįs būti gynimasis nuo priešų ir bendri seimai. esą. ir todėl jiems niekas neturėjo nuosavybės dokumentų. kol nebūsiąs pakeltas. ir pašalinti iš Lenkų senato ir seimo užgrobtųjų žemių atstovus. didysis Livonijos gynėjas net Lietuvos Istorija. bendrai rinktas karalius tu­ rįs būti atskirai pakeliamas Vilniuje didžiuoju kunigaikščiu. būdamas įsitikinęs unijos naudingumu. Tada Katkevičius ironiškai atkirto: „Jei mes jums dovanoti. Lietuvos atstovai pir­ miausia susivažiavo atskirai pasitarti. jiems buvo leista įsigyti Lietuvoje dvarų. ir ji buvusi atskirai valdoma tik iš lenkų karalių malonės. laisvus ir garbingus žmones. Tikslios sienos tarp abiejų valstybių turinčios būti nustatytos specialios ko­ misijos. Tad kiekvieną. Melniko ir 1564 m. bet įsigyti dvarų turį būti leidžiama tiek lenkams Lie­ tuvoje. tirštai gyvenamų žemių. Kelis sykius tų derybų metu jis buvo net susirgęs iš nuovargio. Bet tą dieną susirinkęs lenkų seimas nieku būdu negalėjo sulaukti lietuvių: mat. kai Zigmantas jiems davė raštą. po trijų dienų lietuviai atnešė len­ kams savo projektą. Deja. taip pat išvažiavo (buvo paliktas tik vienas vicekancleris Valavičius). Be to. kurs norėtų mane pavergti. Vėliau ji buvo pakeista kita komi­ sija. šaukti jos seimus ir neduoti jokiems svetimšaliams urėdų Lietuvoje. Piniginis vienetas turįs būti vie­ nodas. Atvykę išvažiavusiųjų lietuvių delegatai savo išvažiavimą iš seimo pateisino karaliaus prieš seimą duotuoju raštu. Bet lietuviai sakė. kad Lietuvą Lenkijos karūnai dovanojęs Jo­ gaila. Jie ilgai tarėsi dėl savo po­ zicijos ir sutiko važiuoti į Liubliną tik tada. pagaliau sugrįžo Lietuvos ponai ir seimelių naujai išrinkti atstovai.nes mes esame laisvi žmonės. Lenkai šitokiu lietuvių siūlomu projektu pasipiktino. paėmus pagrindui se­ nuosius abiejų valstybių sutarčių aktus. nes senelis M. Todėl dabar lietuviai dau­ giausia pasitikėjo karalium ir net maldavo jį nesiaurinti savo tėviš­ kės teisių. paruošta trečioji statuto laida vis dėlto nepanaikino lenkams nepatikusių nuostatų. arba — iš lotyniško — e g z e k u c i j a . o ne savo viešpačiu". Lietuvos atstovai jautėsi daug silpnesni. Savitiems reikalams abiejose valsty­ bėse turį būti atskiri seimai. lietuviai rėmėsi savo naujuoju statutu. žirgelių žemai­ tukų. Šita politika buvo vadinama įstatymų vykdymu. seime jos delegatai neturėję neribotų įgiliojimų. Cia jis parodė nemaža politinio takto ir pasiaukojimo. Šaukiant seimą. kad karalius duotų garantiją. Seime. Netekę didžiulių. ta­ čiau tas nieko nepadėjo: užgrobtųjų provincijų atstovai buvo saikdinami. Besiginčijant Krokuvos vysk. aktų Lietuva neprisiekusi. Padnievskis pareiškė. Lenkams nenusileidžiant.

ir jų žemės buvo užgrobtos kai­ mynų (žiūr. Lietuvos nesuliejo su Lenkija nė pats aktas: liko visiškai atskira valstybės teritorija. T u o būdu valstybinė Lietuvos organizacija ir to­ liau išliko visiškai savarankiška. Jis sukūrė savotišką dviejų valsty­ bių junginį. Zigmanto Augusto valdymo pabaiga ir mirtis Liubline darant uniją karas su Maskva tebebuvo dar ne­ baigtas. paliko daug spragų. o ypač tuo rūpinosi Aus­ trų Habsburgai ir caras Jonas I V . Gavę karaliaus atsakymą. Unijos aktas. Tai buvo lenkų reikalavimas. o visi kiti (1499. Scena sugraudino net karalių ir lenkus: beveik visi verkė. mirus bevaikiui Z. šis aktas buvo pirmasis. jie dar ilgai šaukdavo ir savo atskirus seimus. kurių viena — Ona — tebebuvo netekėjusi). lietuviai tarėsi dar 3 valandas ir tą pačią dieną pranešė. ta­ čiau jos negavo. Bet po trejų metų. o kartais ir Lietuvos noras jo nenu­ traukti. Visa tai leido Lietuvai ir toliau gyventi visiškai savarankiškai. kuriuos išsirinkdavo Lietuva sau didžiaisiais kunigaikščiais. Sostą valdžiusi 227 . 433—434 psl. tai buvo tik sutikimas laikytis pateiktų sąlygų už paramą prieš Švitrigailą. kurį rinkdavosi ir lenkai. nes kaip tik tada abi valstybės žuvo. Nors unijos aktas ir leido. o visi Lietuvos atstovai suklaupė. bet Lenkijos. Tuo būdu X V I I I amž. tad noromis nenoromis jie turė­ davo rinktis tą patį valdovą. Pagaliau 1572 m. Karalius ir lenkai ramino. bet juose kiekviena valstybė svarstė savo reikalus ir leido sau rei226 kalingus įstatymus. palengva taip pat buvo vienodanami išlikę skirtumai ir vals­ tybinėje organizacijoje. atskiras iždas. Augustui. rinkosi sau valdovus. Jie vieni jau nebegalėjo kariauti. Maskvos pavojus lietuviams ne­ leido rinktis sau atskiro valdovo.).apsiašarojo.) aktai buvo lietuvių nepatvirtinti. kurio lietuviai gal irgi būtų nesilaikę. iki tol abiejų pusių bu­ vo pripažinti tik 1413 m.unas valstybes. Tačiau dar ilgai lietuviai savo didįjį kunigaikštį rinkdavosi atskirai nuo lenkų. (liepos 7 d . buvo padarytos paliaubos. Tačiau t ą r y š į p a l a i k ė ne a k t a i . buvo ban­ dyta galutinai sujungti ir valstybes. Kaip tik dėl to caras ir nebekariavo su Lietuva: jis nenorėjo tuo būdu jai įsipykti. Todėl. Po jo mirties neliko jokių vyriškų įpėdinių (liko tik seserys. kai abiejų valstybių bajorų visuomenės jau buvo susiliejusios. Visi kaimynai valdovai ruošėsi po jo mirties įžengti į Lietuvos ir Lenkijos sostus. Zig­ manto Kęstutaičio aktai nė kiek nepakeitė buvusios santvarkos. Tačiau tas nieko nepadėjo. sulied. nes Lietuva. tad turėjo prasidėti laisvai renkamųjų valdovų periodas. bet jau nebepavyko. grasindamas karu galėjo rei­ kalauti sosto sau arba sūnui. Karas tuo būdu lai­ kinai pasibaigė. padėkos pa­ maldos. kokio ligi tol dar nebuvo. nuo Kazimiero laikų lenkai ėmė rinktis sau karaliais visada tuos pačius asmenis. niekas su tais aktais nebesiskaitė. Palenkėję. aktas. Tačiau Lietuva palengva ar­ tėjo prie Lenkijos: Lietuvos bajorija nuolat lenkėjo ir kartu su lenkų bajorija kovojo dėl savo luominių teisių praplėtimo. visiškai neatsiklausdama lenkų. Liublino unijos akto reikšmė. buvo patvirtinti patys aktai. silpnas senelis. nepaisydama jo nuostatų. nepaisydami unijos akto nuostatų. Tiesa. Pa­ galiau 1571 m. o valstybinių urėdų jie niekuomet negalėjo gauti Lietuvoje. Mirė savo mėgiamajame Knišine. Lietuviai tikėjosi po unijos gauti Lenkų paramos. atskiros teisės. nebebuvo ko rinkti valdovu. o liepos 1 d. atskira kariuo­ menė. gale. Zigmantui Augustui mirus. pavojui praėjus. Tuo būdu išliko personalinės valstybių unijos ryšys: abi valstybės buvo vieno valdovo valdomos. jog sutinką su visais lenkų paruoštojo akto nuostatais. kaip kad nesilaikė daugelio ankstyvesnių susitarimų. kuriomis Polockas ir Livonijos dalis buvo palikta Maskvai. 1501. Dabar jau buvo susitarta kartu rinkti valdovą ir tu­ rėti bendrą seimą. Taip pat. Po to prasidėjo priesaika. ) mirė Zigmantas Augustas. Visi laukė anksti pasenusio Zigmanto Au­ gusto mirties. 1564 m. ir Zigmanto Kęstutaičio aktai. Seimai buvo bendri. atskira jos valdžia. O kadangi Maskva liovėsi puolus Lietuvą. tačiau lenkai Lietuvoje dar ilgai negalėjo įsigyti dvarų. kurį galima pavadinti unijos aktu. kurias dar labiau padi­ dino lietuvių noras savarankiškai gyventi ir savos valstybinės tradicijos. Jam tada dar te­ buvo tik 52 m. prie­ šingai. tai karas savaime aprimo.. tačiau jis jau buvo visiškai pasenęs. kad jie norį tik gero ir kad unija išeisianti tik įnaudą Lietuvai. 14. Jau buvo nustojęs savo reikšmės ir 1413 m.

Gyveno atsiskyręs. jis vedė pirmosios žmonos seserį Habsburgaitę. gyveno juodai išmuštuose kambariuose. Buvo labai išlaidus ir duodavosi iš­ naudojamas visokiems intrigantams. (Gersono paveikslas). Po Vytauto mirties Lie­ tuvos valdovai visada būdavo renkami. nešiojo juodus apdarus. Bet kadangi. visokių dvaro patai­ kūnų apsupamas dažnai keičiamomis favoritėmis. bet įvyko daug pakitimų tiek valstybės santvarkoje. Jo laikais Lenkijoje ir Lietuvoje ėjo kova tarp p r o t e s t a n t ų ir k a t a l i k ų . Z. Jis pats buvo svyruo­ jąs katalikas. ir todėl nebetiko kandidatais į valdovus. ji išvažiavo į Vieną. Jam trūko tik drąsos ir energijos kovoti su pasitaikančiais sunkumais. kad galėtų gauti persiskyrimą su žmona. ne tik pradėjo kilti švietimas (jėzuitai ėmė kurti mokyklas). pradedant 229 . Tačiau jis labai pasikeitė po žmonos Barboros mirties: nuolat jos liūdėjo. Tiesa. Jo laikais įvyko ne tik persivertimas iš užplūdusio protestantizmo atgal į ka­ talikybę. Gedimino šeimos šaka pasibaigė. pagaliau buvo sudaryta unija su Lenkija. Zigmantas Augustas jaunystėje buvo energingas vyras. Zigmantas Augustas liūdi mirusios Barboros. tiek visuomenėje. D i p l o m a t a s jis buvo neblogas. Krašto valdymo aparatas iki X V I amž. gerai pažino savo valdinius. bet iš tėvų gautas brangenybes jis vis dėlto išsaugojo. Jis ir pats buvo linkęs pereiti 228 į protestantizmą. ta­ čiau su ja negyveno. jis nebegalėjo vesti. mokėjo pastebėti žmonių silpnu­ mus ir jais pasinaudoti. antrosios pusės Didysis kunigaikštis ir jo valdžia. tačiau nenorėjo pyktis su galingaisiais katalikų dvasi­ ninkais. bajorija gavo lenkiškus savivaldybės organus ir teismus. Barborai mirus. bet dėl tos pačios priežasties nesiryžo. Mokėjo laukti patogaus mo­ mento. nusigyvenę. Lietuvos vidaus santykiai XVI amžiuje I. Negaudamas persisky­ rimo. kurie vėlesniajai Lietuvos istorijai turėjo labai didelę reikšmę. Todėl jam nuolat trūko pini­ gų. todėl nerėmė protestantų. Augusto laikai Lietuvoje buvo labai reikšmingi. tiek ūkyje: buvo įvykdyta valakų reforma. C.Zigmanto Augusto antkapis Krokuvos katedroje. Vis tai buvo svarbūs faktai. bet jie jau seniai buvo nutolę nuo sosto. Valstybinė Lietuvos santvarka XVI amžiuje 1. dar buvo gyvų daug Gedimino giminės kunigaikščių.

kiti buvo paskirti didžiojo kunigaikščio dvaruose (domenuose) ir valdė tik nedidelius valsčius dvarų apylinkėse.). ir jie buvo svar­ biausi urėdai. t. Vieni buvo paskirti buvusių sritinių kunigaikščių vietose ir valdė dideles sritis. 230 į vietininkų panašių. Jų buvo įvai­ rių. tvarkai ir iškilmių cere­ monijoms prižiūrėti buvo m a r š a l k o s . vadovaudavo samdytajai kariuomenei (vėliau kiemo hetmonas buvo pradėtas vadinti lauko hetmonu). kurie buvo vadinami v i e t i n i n k a i s . tai iš jų ( X V I a. Tačiau vietininkai nebuvo vien tik ūkių prievaizdai: jie valdė ne tik dvarus. tačiau valstybės politikoje jį varžė įsigalėjusi p o n ų t a r y b a ir s e i m a i (žiūr. dar buvo nemaža smulkesnių urėdų: kambarinių. Vieni žemes gaudavo amžinai. o ma­ žesnieji vietininkai. vėliau ypatingą reikšmę įgavusių ministerių. įvairiausiems didžiojo kunigaikščio kanceliarijos reikalams vesti buvo k a n c l e r i a i ir jų pavaduotojai v i c e k a n c l e r i a i (nuo 1566 m. o iš Trakų — Brastos vaivadija. kurie valdė paprastus dvarus ir ne­ didelius valsčius. valstiečiai mokėdavo tam tikrus mokesčius ir atlikdavo darbus. Vieni bajorai valdė že­ mes iš senovės. vadinamas s e n i ū n u . o dar kiti — iki norėjo didysis kunigaikštis. Tik Vilniaus ir Trakų sritys nuo 1413 m. pats negalėjo atlikti visų reikalų. Vėliau Žemaitijai buvo paskirtas ir kaštelionas (1566 m. Jiems karo reikaluose ir teismuose tarsi padėjėjai buvo k a š t e l i o n a i . tie urėdai gaudavo pareigas tiktai iškilmėse (ir tai ne visi). tačiau visų pareigos buvo vienodos. y. Be šių. buvo pradėti vadinti s e n i ū n a i s . Todėl jau nuo senų laikų jo rūmuose buvo eilė žmonių. Provincijų valdymas. vyriausiųjų virėjų. Todėl visi žemės valdytojai turėjo jam atlikti tam tikras pa­ reigas: bajorai eidavo į karą. Hetmonų buvo du: k r a š t o h e t m o n a s vadovaudavo į karą susirinkusiai bajorijai. Didžiojo kunigaikščio rūmų urėdai. gavusios savo atski­ rus vaivadas. t. Didžiojo kunigaikščio rūmų saugumui. Jis buvo lygus su vaiva­ domis. turinčių tam tikrų pareigų. pristovų. iš Vilniaus vaivadijos buvo išskir­ ta Naugarduko. Lietuvoje valdovas buvo laikomas visos valstybės šeimininku.Kazimieru. Lietuvos valdovais visada būdavo išrenkami Jogai­ los palikuonys. valdydamas kraštą per vietininkus ir vaivadas bei seniūnus. kiti — iki savo ar vaikų gyvos galvos. pareigų. 198—201 psl. Jų buvo visoje valstybėje. Taip buvo valdomas visas kraštas. bet v a i v a d o m i s . 231 .). iš kurių pajamų padeng­ davo valstybės išlaidas. Vė­ liau visų tų urėdų vardai virto savotiškais garbės titulais.t. jie turėdavo prižiūrėti ūkį ir už tai gaudavo 1I% visų dvaro pajamų. Kadangi Vilniaus ir Trakų vaivadijos buvo labai didelės. Čia nuo Vytauto laikų buvo krašto viršininkas. jie spręsdavo ne tik dvaro valstiečių. Pagal seną paprotį. pini­ giniams reikalams tvarkyti buvo i ž d i n i n k a i . atsiradęs nuo 1521 m. bet jų žinioje buvo ir tose srityse esančios pilys. Maždaug tuo pat metu didžiųjų sričių (buvusiųjų atskirų kunigaikštys­ čių) vietininkai gavo irgi lenkiškuosius vaivadų vardus. Visa tai jis galėjo daryti laisvai. valdančių di­ džiojo kunigaikščio dvarus su mažesnėmis apylinkėmis). Be to.. (Bet tose dviejose di­ džiulėse vaivadijose buvo taip pat ir vietininkų. stalininkų. būtent ministerių. turėjo savo viršininkus. taurininkų ir t. Didysis kunigaikštis. todėl jo valdymas buvo pa­ našus į didelių žemės plotų savininko valdymą. T i k dvarų administracijai ir valstiečiams val­ dyti jie turėjo sau padėjėjų: tėvūnų. Savo dvarams administruoti ir tvar­ kai srityse palaikyti didysis kunigaikštis skirdavo tam tikrus urėdus. bet ir apylinkės bajorų bylas. Tai buvo lenkiškojo tipo urėdai. tie. 2 ) p i l i e s k o m e n d a n ­ to ir 3) t e i s ė j o.). Taip antai.) buvo išskirtos kai kurios sritys. kitiems žemių duodavo kunigaikštis. o kariuomenei vadovauti — h e t m o n a i . Vieti­ ninko neturėjo ir Žemaitija. bet buvo ir viso krašto savininkas. duonos raikytojų. o k i e m o h e t m o n a s . arklininkų. kurias jie turėjo taisyti ir laikyti paruoštas karui. šimtininkų ir t. kurie vesdavo savo srities bajoriją į karą ir turėdavo kitokių. Jis ne tiktai patsai valdė daugybę didžiulių dvarų. tai Kazimiero šeima jautėsi turinti sosto paveldėjamųjų teisių. Taigi vietininkai ėjo trejopas pareigas: 1) didžiojo ku­ nigaikščio t u r t o v a l d y t o j o . vadinamus ne vieti­ ninkais.

y. Renkamas buvo tik žemės teismas. t. kurie palengva išnyko. vadinami ž e m ė s t e i s m a i s . Vėliau seimeliai buvo šaukiami vienam kuriam reikalui. tai paprastai ir bajorus teisdavo jo paskirti urė­ dai — vietininkai. Visas kraš­ tas jau anksčiau buvo padalintas į vaivadijas. Kai kurie iš jų sutapo su vaivadijomis. vadinami s e i m e l i a i s . Kauno ir Upytės pavietai. 2emės teismams rinkti buvo įvesti viso pavieto arba vaivadijos bajorų suvažiavimai. išsirinkdavo teismą ir kitus urėdus. kurių buvo palikta nebe tiek daug. 3. o kitas — viena taryba. buvusiųjų kunigaikštysčių. Įvedant naujuosius teismus. Šių sprendimus buvo galima apskųsti pačiam didžiajam kunigaikščiui. Lietuvos įstatymai ir Statutas Pirmieji Lietuvos įstatymai buvo nerašyti. seniūnai. Seimeliai. o jų paskirti vietininkai ir teisėjai. Dėl to bajorija seimuose nuolat kėlė teismų klausimą. o tik po vieną kiekvienam paviete. Apskri­ tai teismų srity buvo painiava. Toks krašto padalinimas į vaivadijas ir pavietus išbuvo iki valstybės pabaigos. o bajorai nuo seno priklausė didžiojo kunigaikščio teismui. jie galutinai buvo sutvarkyti tiktai 1566 m. o bajorų dvaruose — bajorai. Teismai buvo nevienodi: jie buvo atskiri kiekvienam luo­ mui. pradžioje. Ji reikalavo. jis irgi buvo skiriamas didžiojo kunigaikščio. vaivados.. teisėjo pavaduotojo ir raštininko. Naujieji teismai buvo trejopi. Pagaliau 1564 metų sei­ me didysis kunigaikštis su tuo bajorijos reikalavimu sutiko. Bet ir tokiais atvejais bylas paprastai spręsdavo ne jis vienas: kai kurias iš jų jis spręsdavo kartu su taryba. o iš Trakų vaiva­ dijos — Gardino.2. kad Lietuvoje būtų įvesti tokie pat pačių bajorų teismai. kaip kad anksčiau. vėliau jie paprastai buvo vadinami l a i k y t o j a i s (tenutarii). ir kiekvienas iš jų turėjo atskirus vardus: p r i e š s e i m i n i u o s e s e i m e l i u o s e bū­ davo renkami atstovai į seimą. Ukmergės ir Breslaujos. Bet kadangi pats didysis kunigaikštis negalėjo iš­ spręsti visų bylų. r e l i a c i n i u o s e atstovai. Jiems buvo pavestos spręsti visos bylos dėl turto. kuriems rinkti buvo šaukiamas pavieto bajorų seimelis. vietininkai jau buvo gavę vaivadų vardą dar X V I amž. be to. taigi valdovo dvaruose teisė vietininkai. Pagaliau baudžiamosios (kriminalinės) bylos buvo pavestos spręsti trečiam. ir t. Gyvenimas bu­ vo tvarkomas p a p r o č i ų t e i s e . e l e k c i n i u o s e būdavo renkami pavieto arba vaivadijos urė­ dai. o vaivadijose — vaivadoms. Valstiečiai anksčiau turėjo savo teismus. bet iš kai kurių didelių vaivadijų buvo išskirti net keli pavietai. ir buvo pradėti steigti nauji bajorijos teismai. buvo sudaryti teisminiai p a v i e t a i . jis susidėjo iš teisėjo. padarydavo pranešimus apie seimo darbus. Pirmiausia buvo įkurti pa­ čių bajorų renkamieji teismai. jos labai ilgai užsigulėdavo. Lietuvos bajorijai labiausiai ne­ patiko. Dažniausiai teisdavo ne patys seniūnai. Pakamorė teisė patsai. t. miestiečiai ir žydai turėjo savo atskirus teismus. ir bylos iš vieno teismo eidavo į kitą be jokios tvarkos. Lydos. kad teismai priklauso didžiojo kunigaikščio skirtiems urėdams. Krašto padalinimas į pavietus ir vaivadijas. ir didelių sričių. pav. vadinamajam p i l i e s t e i s m u i . Pilies teismai priklausė seniūnams. Dvasininkai. Tad administracijos urėdai ir teismai buvo sujungti. kuris visas tokias bylas spręs­ davo vietoje. Pilies teismas priklausė vaivadai arba didžiojo kunigaikščio skirtajam seniūnui. Seimeliuose bajorija apsvarstydavo savo reikalus. Tuo būdu visi kiti vietininkai. nebeteko teisės teisti bajorus. grįžę iš seimo. Teismų reforma 1564 m. kurios laikėsi tiek valdo233 . Pilies teismai pavietuose priklausė seniūnams. Taip pat seimeliuose buvo renkami at­ stovai į seimą ir surašomos jiems instrukcijos. Tik bylos dėl žemės ribų (ežių) buvo pa­ vestos atskiram p a k a m o r ė s teismui. iš Vilniaus vaivadijos buvo išskirta Ašmenos. kurie valdė dvarą. Teismų ir administracijos reforma 1564—1566 m. Sprendimams rašyti ir teismo kny­ goms vesti buvo seniūno arba vaivados skiriamas „pilies rašti­ ninkas". didžiojo kunigaikščio dvarų val232 d y tojai. Kiekviename dabar naujai sudarytame paviete buvo vienas didžiojo kunigaikščio skiriamas urėdas — pakamorė. kokie buvo Lenkijoje. reikalaudama reformos. vadinamo­ sios civilinės bylos. ir valstiečių teisėjais pasidarė tie.

. kam priklausė dvarai. t. ketvirtas — paveldėjimo teises. Kartais tokiuose dokumentuose būdavo surašomos tam tikros viso krašto bajorijos teisės. Be to. atsiradę dėl tuo metu padarytos pavietų ir teismų reformos. Kai bajorija pradėjo įgauti kaskart vis daugiau reikšmės. Išleidus pirmąjį Statutą. — vadinasi.vai. žydams ir t.). krikštydamas Lietuvą. tačiau jos visos pritaikytos Lietuvos gyvenimui. o kita katalikų Bažnyčios ir kata­ likiškosios bajorijos teises (žiūr. 111 psl. privilegija (žiūr. o 1522 m. didžioji Kazimiero privilegija (žiūr. ir Zigmanto Kęstutaičio 1434 m. Jame surinktos teisės pa­ imtos iš privilegijų ir gyvenime veikusiųjų papročių. duo­ damų Bažnyčiai. Kaip tik tuo metu Lietu­ voje vyko didelės atmainos teisiniuose santykiuose: bajorija kaskart vis daugiau įgavo teisių. t. Nauj5s Statuto laidos klau­ simas buvo keliamas net keliuose seimuose. tu­ rinčiu visas teises. atsakiusi to meto tei­ sių mokslo reikalavimams. ji ėmė rei­ kalauti. Antai dar 1387 m.. Ši a n t r o j i l a i d a buvo jau daug platesnė ir sistematizacijos atžvilgiu daug pažangesnė. kad jis reikalingas pataisų. Jei dokumentas liesdavo visą kraštą. miestams.. Tiesa. dar buvo paskelbtos dvi krašto privilegijos. ir jis tebuvo paskelb­ tas tik 1 5 6 6 m. y. valstybinę santvarką. vadinamąjį Vislicos Kodeksą. Jogaila. Į jį jau buvo įtraukti ir visi naujoviškumai.). ir kūrė naują. išleidus vadinamąjį K az i m i e r o T e i s y n ą . jis būdavo vadina­ mas k r a š t o p r i v i l e g i j a . Len­ kai nuo Kazimiero Didžiojo laikų. turėjo savo teisių rinkinį. o Lietuvos Statute yra savotiška sistema. Buvo nemaža ir provincijų privilegijų. be to. Tatai buvo daroma tam tikruose dokumentuose. Dar daugiau padarė teisinių atmainų 1447 m. Tiktai nebuvo jokių privilegijų valstiečiams. jei tik vieną sritį — p r o v i n ­ c i j o s p r i v i l e g i j a .). jos būdavo nevienodos. Toks kodeksas pasirodė 1529 m. darėsi vieninteliu luomu. kurių viena apibrėžė bajorijos. jis buvo nutartas įvesti 1564 m. — t r e č i a ir p a s k u ­ t i n ė l a i d a . Tas laukiamasis statutas ir buvo paskelbtas 1529 m. veikiantį visame krašte. panašią į Lenkijos. — teišėjo vos 1588 m. buvo taisomas kelių komisijų. suteikta Horodlėje (žiūr. Jogailos ir Vytauto privilegija. Visos trys Statuto laidos buvo parašytos to meto Lietuvoje vartojama gudų rašto kalba. Naujos Statuto laidos. 1492 ir 1506 m. Vėliau jos buvo išverstos į lotynų ir į lenkų kalbas. kuriame turėjo būti surinktos visos krašte veikiančiosios tei­ sės. nes yra visiškai lietuviškas. 180 psl. kartais tik vienos kurios srities. penktas — įvairiausius krimina­ linius nusikaltimus. Tuo jis ir reikšmingas. tačiau tuo tarpu su Maskva ėjusio karo reikalai tatai sutrukdė. kad ir antroji Statuto laida dar reikalinga pataisų. Todėl netrukus pasirodė. t. Tad teismams būdavo labai sunku susivaikyti vi­ soje toje painiavoje. Vislicos Ko­ dekse mechaniškai sukrautos įvairios privilegijos ir įstatymai. Pagaliau tų privilegijų prisirinko gana daug. kitas — valstybės gynimą. jos niekad nebuvo išspausdintos (tik dabar jos yra išspausdintos 235 . Seimų pataisytas. ir t. y. L i e t u v o s S t a t u t o vardu. tam. Dėl to atsirado reikalas visas veikiančiąsias teises kodifikuoti. Tačiau jis teapėmė tik kai kuriuos baudžia­ mosios teisės ir teismo proceso dalykus. o šie — į 282 straipsnius. vadinamuose privilegijomis. Visas Statutas padalintas 234 j 13 skyrių. veikiai pa­ sirodė. trečias — bajorų žemės teises. tačiau ji. dar būdavo privilegijų. tiek gyventojai. kad teisės būtų surašytos. 131 psl. Statutas. Pirmosios dvi laidos buvo rankraštinės. Medžiagos ruošiamajam Statutui buvo nemaža.). daug kuo skirdavosi viena nuo kitos. ir daugely atvejų jis galėdavo elgtis kaip tinkamas. Kiekvienas skyrius liečia kurį nors atskirą dalyką: vienas — valdovą ir nusikaltimus prieš jį. pasiskolintų iš lenkų ir iš rusų. I-sis Lietuvos Statutas visas krašte veikiančiąsias teises su­ vedė į vieną gerai apgalvotą sistemą. nes jie buvo laikomi priklausančiais kunigaikščiui. Didžiojo kunigaikščio valdžia buvo abso­ liutiška. paruoštas vadovaujant kancleriui Albertui Goš­ tautui. Pirmasis bandymas įstaty­ mus kodifikuoti buvo padarytas 1468 m. Apie naująją laidą buvo pradėta rūpin­ tis dar tais pačiais 1566 m. Naujų teisinių normų davė 1413 m. nuo X I V amž. o kartais juose būdavo surašomos net atskirų šeimų ar asmenų teisės. 170 psl. buvo davęs dvi krašto privilegijas. Jis daug kuo pra­ lenkė tuo metu Lietuvos kaimynų turėtus teisių rinkinius. už Zigmanto Augusto išrinkimą didžiuoju kunigaikščiu jo tėvas Zigmantas II pažadėjo išleisti sta­ tutą. kuriomis buvo sunormuotos ponų tarybos teisės dalyvauti valstybės valdyme. tačiau Lietu­ vos Statutas jį toli praneša savo sistemingumu. Po jo.. jame yra nemaža bajorijos teisių. bajorams arba dvasininkams. t. suvesti į vieną sistemingą įstatymų rin­ kinį.

Lietuvos apsaugos organizacija X V I amžiuje. nes šauktiniai bajorai sudarydavo vien kavaleriją. Pirmieji samdiniai kareiviai buvo svetimšaliai. lietuviai išrei­ kalavo. arba 15 milijonų litų (iš tos algos kareiviai turėdavo ir pragyventi). t. išleisdami į Lenkiją savo kunigaikštį Kazimierą. y. būdavo uždedami specialūs mokesčiai. bet ir su savo tar­ nais. ne kokie iš bajorų buvo ir kariai: nedrausmingi. Zigmanto Augusto laikais buvo nustatyta. už skatiką buvo galima nupirkti maždaug tiek pat. didysis kunigaikštis visada reikalaudavo. tad juo toliau. gaunantieji valdyti valstybės dvarus. Lietuvoje ji atsirado ne iš karto. privilegijoje pasižadėtų neduoti jokiam svetimšaliui vietų ir dvarų Lietuvoje ir saugoti. Taikos metu samdi­ niai buvo reikalingi pilių įguloms. tartis. Samdytinių. seniūnai ir laikytojai. Tuo būdu buvo pradėtos laikyti nuolatinės samdytosios kariuomenės dalys.000. Mat. Bajorų karinė prievolė. kariuomenei bū­ davo išleidžiama didžiausia visų valstybės pajamų dalis. mokant vidutiniškai po 5 auksinus už metų ketvirtį. turėjo būti atimta žemė. Ypač jie buvo reikalingi specia­ l i o m s kariuomenės rūšims. per metus būdavo sumokama 20 auksinų. Todėl. Jos pagrindinė pareiga buvo kariauti. juo daugiau turėjo vestis į karą tarnų. o vėliau daug kartų perspausdinta lenkiškai. ir siųsdavo didžiajam kunigaikščiui įvairiau• . Pinigai būdavo įteikiami karininkams. kad visi. Pirmoji krašto gynėja nuo senų senovės buvo bajorija. Toliau algas kareiviams mo­ kėdavo iždas. taigi jai būdavo išmokama apie 3 milijonus skatikų. M / reikalavimų. kad jis savo 1447 m.). kad jie eitų į karą. o karo metu. Kariuomenei samdyti būdavo skiriamos tam tikros sumos pinigų. susirinkę į karą. 4. nes yra visos teisinio Lietuvos gyvenimo raidos rezul­ tatas. kai daugiau reikėdavo samdyti kariuomenės. ypač čekų. kurios bū­ davo hetmonų žinioje. Buvo net toks įstatymas. dažnai. jie buvo pradėti samdyt Vytauto laikais. jis turėjo nepaprastą reikšmę tolimesniam Lietu­ vos valstybės gyvenimui. Kiekvieną metų ketvirtį kareiviai gaudavo po 5—6 auksinus. Karo prievolė bajorams buvo labai nemaloni. o patys neturtingieji bajorai pastaty­ davo vieną karį bent keliese susidėję. kuriuo iš bajoro. tuo metu buvo labai aktualus klausimas. neinančio į karą. Pirmiausia jis yra geras visuomeninės ir valstybinės to meto Lietuvos kultūros rodiklis. Paprastai nuo 5—8-nių bajoro valdomų valstiečių sodybų (vėliau — valakų) turėjo būti duodamas vienas karys. Bajorai turėjo eiti kariauti ne tik patys. Samdyta kariuomenė. Neturtingas bajoras turėdavo eiti kariauti pats vienas. Neišnyko jie ir vėliau. Duodamas bajorams naujų žemių. kaip apsisaugoti nuo lenkų įtakos Lietuvos vidaus gyvenime. kad nesusiaurėtų Lietuvos sienos. Buvo sudaryti sąrašai. t. turi atiduoti kariuomenės reikalams 1U seniūnijos dvarų pajamų (tas mokestis buvo vadinamas k v a r t a ) . laikais jau daug daugiau buvo pradėta samdyti kariuomenės. 236 |uip išvengti karo. juo labiau jie pradėjo jos vengti. Dėl to pamažu bajorų kariuomenė buvo keifiama samdyta kariuomene. daugiau turėjo žemės. Ramiu laiku tų mokes­ čių pakakdavo. vadinamo Senuoju. Kadangi Lietuvos Statutas galiojo ne tiktai iki nepriklausomybės pabaigos. Zigmanto I I . Kariuo­ menės Zigmanto II laikais Lietuvoje buvo išlaikoma apie 5. kiek kuris bajoras turi statyti ginkluotų karių. valstybei dar atsėjo artilerija ir kitos karo reikmenės. artilerijai. kiek dabar už 5 litus). O be to. tai jis išsaugojo Lietuvą lietuviams: jo dėka svetimšaliai negalėjo įsigyti dvarų Lietuvoje. nes lenkai iš Lenkijoj gyvenančio didžiojo kuni­ gaikščio stengėsi išgauti sau teisių ir vietų Lietuvoje. Kareiviui. Statuto reikšmė yra nepaprastai didelė. Be to. O iždas tam reikalui pinigų surinkdavo iš valstybės dvarų. arba 600 skatikų (vieno skatiko vertė tada buvo lygi maždaug 5 litams. Tik trečioji laida buvo išspausdinta iš pra­ džių gudų kalba. buvo jau garsiame Tanenbergo mū­ ryje. Žodžiu. pradėdavo svarstyti valstybės reikalus. o ba­ jorijos buvo šaukiamasi tik ypatingai sunkiais laikais. kurie kiekvienas susamdydavo sau pavestą dalį. — pavyzdžiui. Tatai buvo įtraukta ir į visas tris Statuto laidas.mokslo reikalams). Tuo metu ir visoje Europoje kariuomenė buvo samdyta. kai sam­ dyta jai kariuomenei reikėdavo pagalbos. bet dar ilgai ir Lietuvą užėmus rusams (iki 1840 m. 237 . y. pagaliau buvo kariaujama vien tik su samdyta kariuomene. Be to. Juo kuris bajoras buvo turtingesnis.

Be to. jog ne­ bepajėgė net išsilaikyti ponų tarpe ir susiliejo su paprastaisiais bajorais. Iki tol vieni buvo laisvi. Ilgiausiai išsilaikė savo srityje Slucko kunigaikščiai. jo bajorystė būdavo pamirštama. Dar X V . Todėl iš bajorų dvarų daugelis jų bėgdavo į didžiojo kunigaikščio dvarus. Visuomeninė ir ekonominė Lietuvos santvarka XVI amžiuje 1. 245 psl. Remdamiesi ta privilegija. negu bajorų dvaruose. Bet X V I amžiuje jie visi suvienodėjo. buvo daug laisvųjų valstiečių. Praturtėję. Ne kiekvienam iš jų pasisekdavo įrodyti savo bajorystę. nei­ davo jokių pareigų. ku­ rie anksčiau buvo bežemiai dvaro bernai. eidavo į karą arba atlikdavo pasiuntinių ir laiškanešių pareigas. 238 Pašauktas į karą. kurie įėjo į didžiojo kunigaikščio tarybą ir turėjo visas svar­ biausias vietas valstybėje. Iš visų pareigų jiems buvo likusi tiktai vienintelė karo prievolė. Tiesa. Dvasininkai buvo toks pat privilegijuotas luomas. Valstiečiai buvo gausingiausias visuomenės sluoksnis. o kiti. Nuo X V I amž. o daug kur ir X V I amž. kaip ir bajorai. Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės luomai Bajorai buvo aukščiausiasis luomas. bajorai susigrąžindavo pabėgusius savo valstiečius. Mokesčius jie mokėdavo tik tada. kad visos aukš­ tesniosios dvasininkų vietos būtų skiriamos tiktai bajorams. bajorija išreikalavo. Greta turtingų ponų ir vidutinės bajorijos. — nelygu jų turtas. be to. Daugiausia reikšmės ir teisių turėjo didžturčiai po­ nai. o vergai. Kadangi jų žemių būdavo daugely pavietų. o didžiojo kunigaikščio vietininkų ar seniūnų. o šis ją pavesdavo hetmono žiniai. 1447 m. Kai kurie iš jų tiek nusmuko. 181 psl. Tačiau bajorų luomo sudėtis buvo labai marga. Valstiečių būklė didžiojo kunigaikščio dvaruose buvo daug geresnė. ir pagaliau iš jo būdavo reikalaujama valstiečių pareigų. visi virto lygiais bau­ džiauninkais. būtent Radviloms. Valstybėje jie turėjo tik parei­ gas. tačiau valstiečiai jau nebegalėjo išsikelti iš savo pono dvaro. pablo­ gėjo ir ekonominė jų būklė. o pareigų — jokių. Jis nuvesdavo pavieto bajoriją pas vaivadą. pri­ vilegijuotus pulkus. Nors ir labai spaudžiami. o kai kurie net bėgdavo ir į užsienius.II. Prie šito ponų sluoksnio prisi­ jungė ir visi senieji kunigaikščiai. privilegija didysis kunigaikštis Kazimieras pasižadėjo tokių pabėgėlių valstiečių nebepriimti į savo dvarus (žiūr. teisių. gavo po plotą žemės ir virto paprastais pririštaisiais valstiečiais baudžiauninkais. jie ga­ lėdavo tapti pilnateisiais bajorais. Todėl ji pa­ dėjo p a g r i n d ą b a u d ž i a v a i . nes visas jų bylas sprendė pats ponas. kiti — pririšti prie žemės. Tuo būdu visi valstiečiai susilygino (žiūr. kiekvienas bajoras turėdavo stoti po savo pavieto vėliava. gyvendamas tarp valstiečių ar kur nors nuošaliai. bet ir jų že­ mėse gyveną smulkbajoriai. ir jų žemės su paskutine jų giminės dukteria atiteko galingiausiajai to meto ponų šeimai. ir savo didžiuliuose dvaruose jautėsi. kaip kokie ku­ nigaikščiai.). o sudarydavo savo atskirus. kai juos patys seime užsidėdavo. bajorai beturėjo tik teises. o iš jos negaudavo nieko. Kartais koks nors iš tokių bajorų. tų vietų faktiškai negaudavo nebajorai ir anksčiau. Palengva kai kurie iš jų nepaprastai praturtėjo. Nuo valstiečių jie skyrėsi tik tuo. jiems nereikėjo eiti į darbą ir mokėti valstiečių mokamųjų mo­ kesčių. kurie betgi X V I amž. kad. nebeturėjo nė kam pasiskųsti. ne­ turįs betgi jokių politiniu. 239 . tai savo statomųjų karių jie nesiųsdavo po pavieto vėliava. kurie sudarė pereinamąjį sluoksnį tarp bajorų ir valstiečių. Dažnai keli tokie neturtingi bajorai susidėję statydavo vieną karį. tačiau. jie būdavo teisiami ne turtingesniųjų bajorų teismų. Ta pati privilegija pripažino bajorams teisę ir teisti savo valstiečius. ir dalis jų virsdavo vals­ tiečiais. Bet ponai ir kare turėdavo privilegijų. nes jiems priklausė ne tik valstiečiai. Bet šitam laikotarpy jų būklė ėmė vienodėti: laisvieji neteko savo laisvės. buvo dar vi­ siškai neturtingų bajorų. Kai pagaliau išnyko ir ši prievolė. XV ir X V I amž. gale išmirė. turėjęs daugiausia tei­ sių ir mažiausia pareigų. Vieni iš jų tiktai mokėjo tam tikras pinigines ar natūralines duokles. kurie iš savo gyvenamųjų vietų galėjo laisvai kitur persikelti.). netekę savo sričių ir pasidarę paprastais žemvaldžiais.. o treti — vergai. kurią nešdavo pavieto v ė l i a v i n i n k a s . dar eidavo dvarui dirbti.

T o ­ dėl bajorija ėmė reikalauti. Tačiau seimeliuose ir seimuose dvasininkai nedalyvavo. Bet vėliau jie vėl buvo spaudžiami. Visi vyskupai buvo tarybos nariai. Vieni jų buvo gauti. kaip fundacija kuriant bažnyčias. nuo bažnytinių dvarų būdavo imami tam tikri mokesčiai tik karo reikalams. visas jų pelnas eidavo bažnyčioms ir dvasininkams. kuriuos visada gaudavo dvasininkai (po vieną sek­ retorių ir po vieną referendorių visada būdavo iš dvasininkų). Tiek bajorijos. Tik Zigmantas Augustas 1551 m. bet ir visai atskiras visuo­ menės sluoksnis. 16 Vilnius XVI amž. jau priklausė daugybė dvarų. Jų savivaldybiniai organai buvo vadinami k abalais. Buvo atskiri stalių. 1387 m. 240 I IIįtUVOS I s t o r i j a . i j o m i s . Lietuvos valsty­ bės ribose buvo daug ir pravoslavų. i v o teismus. Be to. Tie cechai buvo irgi tam tikri savivaldybės organai. Tikybų santykiai. 241 . tai nuo karinės prievolės jie vis dėlto apsi­ gynė. Jogailos duota privilegija visos baž­ nytinės žemės buvo atleistos nuo bet kokių pareigų valsty­ bei. kad karo prievolė ir mokesčiai ne­ aplenktų nė dvasininkų žemių. Lietuvoje valstybinė tikyba buvo katalikų. tas neturėjo teisės verstis tuo verslu. arba tiesiog m a g d e b u r g . (Ano meto piešinys — planas). Prekybą ir amatus bajorai laikė žeminančiais verslais. ypač vokiečiai ir žydai. kuris turėjo savotiškas teises. Zigmanto Kęstutaičio privilegija suly­ gino civilines pravoslavų teises su katalikų teisėmis. savivaldybes ir s . Bet kadangi kunigams kariauti draudžia kanonai. nebajorams patekti į aukštesniąsias dvasi­ ninkų vietas jau nebebuvo jokios vilties. Nebajorai galėjo būti tik paprastais vikarais. Miestiečiai. kurie rūpinosi vienos profesijos reikalais. kiti buvo pa­ likti testamentais. Apskritai dvasininkų įtaka buvo didelė. tačiau valstybinių vietų jie vis tiek negalėjo gauti. kurpių. Žydai buvo ne tik atskira tauta. o kiekvieną kartą atskirai uždedami. bet klebonais. jeigu bajoras pradėdavo verstis šituo miestie­ čio darbu. ir daugelis ėmė virsti katalikais. jau turėjo būti bajorai. Jų visų vietos buvo garbingesnės už pasaulinių senatorių vietas. Didesniųjų miestų gyventojai gavo teises sa­ varankiškai tvarkytis. privilegijos pravoslavams ne­ leido gauti valstybinių vietų. pri­ vilegija visiškai sulygino pravoslavus bajorus su katalikais. o ne iš pareigos. todėl jų mokesčiai būdavo vadinami aukomis (sub • sidium charitativum). Tos jų savivaldybių teisės buvo vadi­ namos m a g d e b u r g i n ė m i s m i e s t ų t e i s ė m i s . Visi miestiečiai pagal verslus buvo susiorganizavę į c e c h u s .priėmus įstatymą. o vėliau — senatoriai. Bažnyčiai X V I amž. todėl tik katalikų dvasininkai teturėjo visas teises. kurie su parapija gaudavo ir žemės. Be to. dva­ sininkai mokėdavo mokesčius tarsi iš savo geros valios. 1387 ir 1413 m. Tokias teises turį miestai pa­ tys rinkdavo savo viršininkus ir teisėjus (nepriklausė bajorų teismams). jis netekdavo bajorystės. Jais galėjo verstis lik miestiečiai. Lietuvoje nebuvo gerų sąlygų miestams klestėti. kurių dvasininkai betgi neturėjo jokių politinių teisių. buvo ke­ letas urėdų. tiek dvasininkų mokesčiai buvo ne nuolatiniai. mėsi­ ninkų. aludarių ir daugybė kitų cechų. Kas nepriklausė prie atitinkamo cecho. Todėl Lietuvos miestuose emė koncentruotis svetimtaučiai.

X V I amžiaus pra­ džioje atsirado javų pareikalavimas eksportui. Lietuvos ūky įvyko daug permainų. jie buvo visų žydų bendruomenių centras. Bet netrukus jiems vėl buvo leista grįžti atgal ir net buvo sugrą­ žinti turtai. taip ir Lietuvoje. nenustodami. vertęsi pinigų skolinimu. jie turėjo nešioti skirtingus apdarus ir geltonas kepuraites. po tam tikros valandos. Įkeistuosius daiktus. o paskui patys iš pirklių imdavo muitus. Bet pir­ mieji jų kahalai atsirado jau Vytauto laikais. Totoriai sudarė taip pat atskirą visuomenės sluoksnį su savo teisėmis. tad didysis kunigaikštis taip pradėjo tvarkyti savo ūkį. Tad. įsiga­ lėjo pačių žydų seimai. ministeriu. Be to. aiškiai įrodančius plėšimą. jei savininkai jų neišsipirkdavo. suveždavo grūdų. valdžia atskiroms jų ben­ druomenėms bandė skirti viršininkus. Žo­ džiu. Vytautas pir­ masis davė privilegijas atskirų miestų žydams. Laidais jie ga­ lėdavo imti visokius daiktus ir nejudamąjį turtą (dvarus. žąsų. Taip tada buvo visoje Europoje. na­ mus). Aleksandras 1495 m. Senuose miestuose 242 (n mūsų Vilniuje) dar ir dabar galima matyti tų žydų kvartalų palaikų. Tais laikais jie pa­ našiai vertėsi ir vakarų Europoje. Tuo pat metu jie pradėjo verstis prekyba. Daugelis jų buvo karo belaisviai ar politinių priešų persekiojami pabėgėliai.) jie buvo net išvaryti. jokių kitų pa­ reigų jie neturėjo. o iš ten persikėlė į Lietuvą. Jų atsirado Lietuvoje Vytauto laikais. X V I amž. jie nebegalėdavo net išeiti iš savo kvartalo. Miestuose žydai turėjo gyventi tam tikruose. suvarydavo galvijų ir t. Jiems tuomet buvo įsiskolinę daug ba­ jorų ir net patsai didysis kunigaikštis. jiems skir­ tuose kvartaluose. Jie. kaip visur. Seimai išrinkdavo vieną visai Lietuvai žydų mokesčių rinkėją ir gynė žydų reikalus prieš valdžią. kitus atviliojo į Lietuvą geresnio gyvenimo perspektyvos. kad kuo daugiausia gautų pinigų. t. žino­ ma. Tačiau Aleksandro laikais vieną metą jiems buvo užėję sunkūs laikai. tam tikru įsakymu išvarė žydus iš Lietuvos. Kai kurie apsukrūs žydai įga­ vo net didžiojo kunigaikščio pasitikėjimą. vadinamuose g e t o m i s (ghetto).000 litų. ir nepriklausė bajorams. Ir jie turėjo eiti į karą. O tuo metu kaip tik buvo prasidėjęs žydų persekiojimas Vakaruose. kurių perkamoji vertė tada buvo apie 150. Ligi tol visos pajamos iš dvarų suplaukdavo natūralijomis. žydai galėdavo pardavinėti. Visus tuos produktus būdavo sunku paversti pinigai. išskyrus kruvinus rūbus. Zigmanto II laikais vienas krikštytas žydas Abraomas Juozapavičius buvo net Lietuvos iždininku. jų turtus didysis kunigaikštis sau konfiskavo. t. y. X V I amž. ir bažnytines brangenybes. negu valstiečiai. tikrai nežinom. ir daugelis jų atbėgo į Lenkiją. Kai kurie žydai Lietuvoje greit pralobo ir tapo dideliais pi­ niguočiais. y. žvėrių kailių. jie buvo apsiėmę išlaikyti 1. O kadangi pra­ sidėjusiems sunkiems karams su Maskva reikėjo pinigų.000 litų). Kai žydų atsirado visame krašte.t. Mat. bet vėliau jiems pasisekė tą pareigą pakeisti metiniu 1. jiems buvo duo­ tos savivaldybės. Vaka­ rais. Į dva­ rus sunešdavo kiaušinių. nes ten buvo seniausioji žydų bendruomenė. žemės ūkio produktais. Žemdirbystė ir girių eksploatavimas Lietuvoje buvo pagrindinis pajamų šaltinis nuo senų senovės. Ypač daug pelno jie gaudavo iš nuomojamų mui­ tinių.000 ka­ rių. Pagrindinis jų verslas buvo p i n i g ų s k o ­ l i n i m a s . todėl Zigmanto II laikais buvo stengiamasi natūralijų duokles pakeisti piniginėmis: vietoj produktų buvo įvedami mokesčiai. kad ir neturėjo savo atskirų savivaldybių. 1503 m. Tuo būdu jie buvo pirmieji Lietuvos bankininkai. rasit sekdamas tuo pavyz­ džiu. bet užtat turėjo dides­ nes teises.000 auksinų mokesčiu (apie 20. iš Ispanijos (1492 m. iš kur ir atsikraustė į Lietuvą. Tie mokesčiai iš pradžių buvo vadinami 243 . bet ypač jų padaugėjo Zigmanto II laikais. Mat. Valstybei žydai mokėjo pagalvinį mokestį. Tie žydų seimai dažniausiai rinkdavosi Brastoje. kurie skolindavo pinigus už tam tikrus laidus. Valstybės ūkis X V I amžiuje Žemės ūkis. • • 2. Įsigalėję žydai išgaudavo kaskart vis naujų savo privile­ gijų patvirtinimų. taip antai. tačiau X V I I amž.Kada Lietuvoje atsirado žydų. tuo metu žydai buvo išvaryti iš Čekijos. pradžioje Lietuvoje buvo jau keletas žydų bend­ ruomenių. už kurias didžiajam kunigaikščiui sumokėdavo tam tikrą sumą pinigų.

buvo sta­ tomos kaimo trobos. Ji veždavo savo prekes Nemunu. toliau būdavo plaukiama Deimena pro Labguvą į Prieglių. buvo prekiaujama ir su rytų kraštais. Ir Lietuvos prekyba buvo vokiečių pirklių rankose. nesiskaitė su vietos sąly­ gomis. Viename lauke sėdavo žiemkenčius. y. palikdavo ją dirvonuoti ir sėdavo kitur. t. Toksai ūkis turėjo įtakos ir Lietuvai. Iš čia prekės buvo vežamos į tolimuosius Vakarus.). Ekonominė pažanga Europoje ėjo iš vakarų į rytus. Paprastai bū­ davo eksportuojama į Dancigą ar į Karaliaučių. Tuo tarpu visose kitose Lietuvos srityse vyravo kito­ niškas ūkis. tinkliniai ir kitoki „pinigėliai". Kai 1466 m. pasiekus Kuršmares. kuriuose buvo mokoma ūkininkauti. atsi­ darė prekybos keliai į Baltijos jūrą. o javai beveik visiškai nebuvo eksportuojami. X V I amžiaus pradžioje Lietuvai pasidarė palan­ kios prekybos sąlygos. Didžiausi žemės plotai priklausė didžiajam kunigaikščiui. pagaliau į Dancigą. Lenkija gavo Dancigą (žiūr. Iki XV amž. greta tų senųjų prekių. Ta kryptimi jau Zigmantas II buvo išleidęs keletą instrukcijų (1514 ir 1529 m. kitame vasarojų. tuo būdu atsi­ rado vebriniai. Lenkijoje X I I I amž. Viduryje laukų. Pastangos sutvarkyti ūkį. todėl mokesčiai pasidarė nebepakeliami. X V I amžiuje vakaruose Lietuva karų jau nebeturėjo. Lietuva kad ir neturėjo savo uosto. abiejose kelio pusėse. o trečią laikydavo pūdymu žiem­ kenčiams sėti. Jie buvo kurdinami kai­ mais. Prekyba ėjo ne tik Nemunu. kur ėmė klestėti prekyba. tada su­ klestėjo prekyba ir Baltijos jūroje. tačiau jų rezultatai buvo menki.). Į Lenkiją ir į Lietuvą ji atėjo iš Vokie­ tijos. Pirmiausia tokie kaimai su trilaukiais buvo įvesti Lenkijos kaimynijoje — Pa­ lenkėję. iš Nemuno kelias ėjo per jo šaką Giliją. juo — pro Kara­ liaučių į Aistmares. kur iš pirklių buvo renkami muitai (jie buvo vienas didžiausių valstybės pajamų šaltinių). Lietuvoje didžiau­ sias prekybos centras buvo Kaunas. tačiau ir ji stengėsi ekspor­ tuoti savo javus. padaręs pagrindinę žemės reformą. jis pasi­ darė svarbiausias Lenkijos žemės produktų eksporto centras. — valakų sistema Trilaukis žemės apdirbimas. X V I amžiuje. Prekyba daugiausia ėjo upėmis. ir daugelis vals­ tiečių net išbėgiojo. kiekvienas kaimas gaudavo po tris laukus. vaškas. t. y. Todėl ir Lietuvai buvo lengviau parduoti savo prekes. kad būtų pertvarkytas ūkis ir kad jis duotų daugiau pajamų. Rytuose ėję karai su Maskva reikalavo daug pinigų. Naujomis instrukci245 . tuo metu Kaune jie turėjo didelę savo organizaciją — buvo suėmę į savo rankas beveik visą prekybą. kaip įmanydavo. tačiau ji eidavo ir sau­ sumos keliais. Ėmęs valdyti Lietuvą Zigmantas Augustas tuojau pasirūpino sutvarkyti tą reikalą.tais pačiais duoklių vardais. be to. mokesčiai. kurias jie astojo. Pasibaigus karams su vokiečių ordinu. Dažniau­ siai sėdavo kasmet toj pačioj dirvoj. bet ir Dauguva. o kai toj vietoj niekas nebeaugdavo. prasidirbdavo žemės kur giriose ir sėdavo. kad valstiečiai galėtų mokėti pinigais. o kiekviena šeima—po plotą žemės kiekviename lauke. 1453 m. Buvo didinami ariamosios žemės plotai. Paties didžiojo kuni­ gaikščio vardu buvo išleista nemaža aplinkraščių. o į šią ji pateko iš tolimesniųjų kraštų. kur prekybos centras buvo Polockas. jos visai netręšdami. 3. Visų pirma reikėjo taip sutvarkyti ūkį. Prie tų kelių ir valstybės pasieny buvo daugybė 244 muitinių. Kunigaikščio vietininkai taikydami tas instrukcijas. iš čia — Nogatu į Vyslą. 183 psl. Tuomet Europos prekybos centrai pradėjo keltis į kitus kraštus (kaip tik tuo metu buvo pradėta ieškoti naujų kelių į turtingąją Indiją ir buvo atrasta daug naujų žemių). o ne ūkio produktais. O jo sūnus Zigmantas Augustas nuėjo dar toliau. galo Lietuvos e k s p o r t o p r e k ė s daž­ niausiai būdavo miško medžiaga. Zigmantas II rūpinosi sutvarkyti patį dvarų ūkį. įvedęs valakų sistemą. Žemės reforma X V I amž. Prekyba. Be to. stengiamasi intensyviau ūkininkauti ir įvesti geresnius padargus. kaskart vis labiau ėmė augti javų eksportas. kiauniniai. turkai užėmė Konstantinopolį ir pakirto Viduržemio jūrose klestėjusią prekybą su Rytais. buvo įkurta daug vokiečių kolonistų. Čia valstiečiai gyveno po vieną ar po kelis. Tarp kitko. kailiai. kad būtų daugiau ką parduoti. Tačiau X V I amžiuje ir visoje Lietuvoje buvo įvesta tri­ laukio sistema. todėl jam pirmiausia teko susirūpinti. todėl rei­ kėjo rūpintis.

buvo jos duota po 2 valakus (tatai buvo laikoma atlyginimu už dešimtinę. XV amž. Daugiausia miš­ ko išveždavo į užsienį valstybės iždas. pradžioje jau buvo galima jį eksportuoti. Naujuoju įstatymu buvo įsakyta visas žemes atskirti. Miestų žemės irgi buvo atskirtos. valstiečiai. kiti negalėjo įrodyti net bajo­ rystės. o valstiečius apgyvendinti kaimuose. Kurį laiką buvo įvesta medžių išvežimo monopolija. tiems buvo duodama žemės kitur. Pagaliau didžiojo kunigaikščio žemės buvo sujungtos į didžiulius plotus su aiš­ kiomis ribomis. 1557 m. Bažny­ čioms. o aplink juos buvo duodama po valaką valstie­ čiams. o kitur jie dar nebaigė skirstytis nė dabar. žiūrėti valstiečių turtingumo. Tuo būdu X V I amž. Maždaug tuo pat metu. geriausiose vietose buvo steigiami dvarai ir palivarkai. nes jos buvo arčiau prekybos rinkų. Anksčiau pats miškas neduodavo jokios naudos. Jono bažnyčios buvo aukštes­ nioji teisės mokykla. Ba­ jorai dėl to buvo labai nepatenkinti visa reforma. turėjo eiti dvarui dirbti. y. tai jie iš dvarų buvo iškelti ir apgyvendinti kaimuose. gale ir X V I amž. kurios neturėjo žemės. dar buvo eksportuojama. kaip ir anksčiau.. Be to. Jie rėmė savo teises valdymo senumu ir liudininkų paro­ dymais. Dėl to susidarė daugybė bylų. o be to. Girios. nes daugeliui žemių jie neturėjo dokumentų. Tik Vilniuje prie šv.jomis jis atitaisė senąsias klaidas ir įsakė. bet greit juo pasekė ir bajorai. Pati reforma iš pradžių buvo padaryta tik vakarinėje valstybės da­ lyje. Valakų sistema. Taip pat buvo išmėtyta ir bajorų žemė. kai buvo išmatuota žemė. o kur žemė būdavo prastesnė. o jie patys apgy­ vendinti kaimuose. Valstiečiams duodamieji valakai ne­ buvo visiškai lygūs: kur žemė būdavo geresnė. nuo jo buvo einamos ir pareigos. buvo padaryta ir didžiojo kunigaikščio girių revizija. Valstiečių žemė buvo išmėtyta įvairiausiais sklypeliais. Bet vis tai buvo tiktai pradžios mokyklos. o nuo sodybos ir nuo „dūmo". Švietimas ir tautiškas susipratimas Švietimas. karčių laivų stiebams ir rąstų. derva. uždedant mokesčius. o dabar joms buvo paskirti specialūs žmonės. Visa žemė buvo išmatuota ir nustatytos aiškios ežios. Dabar buvo nustatyta visiems duoti po vienodą žemės kiekį — po vadinamąjį valaką. kurie anksčiau apdirbdavo dvaro žemę. kieno. valakai būdavo mažesni. tikrojoje Lietuvoje. Šiaip. kurie negalėjo įrodyti. O iš kai kurių net buvo reikalaujama bajorystės įrodymų. degutas ir pelenai. — didesni. Miškas buvo plukdomas į Karaliaučių arba į Dancigą. Tik Užnemunėje (Suvalkų krašte) kaimai išsiskirstė vienkiemiais X I X amž. t. Darant reformą. Su šia reforma valakas pasidarė ūkio vienetas: nuo jo buvo imami mokesčiai. kad bajorai do­ kumentaliai įrodytų teises savo valdomajai žemei. Kunigaikštis reikalavo. nuo gyvenamųjų namų. y. pirmiausia reikėjo atlikti didelis parengia­ masis darbas — atskirti didžiojo kunigaikščio žemes nuo priva­ tinių savininkų žemių. Nuo Vytauto laikų prie bažnyčių ir vienuolynų Lietuvoje ėmė rastis mokyklų. bet greit ji buvo atlikta ir rusiškose srityse. vidury pradėtas gyvenimas kaimais Lietuvoje kai kur išliko iki mūsų laikų. Už tą dirbamą žemę jie mokėjo dvarui piniginius mokesčius (duoklės ūkio produktais pamažu visiškai išnyko). kas norėdavo gauti aukštesniojo ir 247 . Valakas kai kur buvo 30—33 margų. per brangiai atseidavo. t. lentų laivams. 246 Kadangi dvaro bernai — vergai. Ypač daug buvo eksportuojama iš Žemaičių ir Užnemunės (Suvalkų krašto) girių. III. Ūkiai Lietuvoje buvo netvarkyti nuo senų senovės. Anksčiau girios buvo prižiū­ rimos vaivadų ir seniūnų. Maža to. Jų žemė buvo padalinta trilaukiais. Daugiausia buvo išvežama šulų bo­ sams. Bajorų žemės buvo atskirtos ir nuo dvasininkų žemių. kuri tada buvo panaikinta). visiškai pertvarkantį žemės ūkį ir įvedantį valakų sistemą. Išmatavus žemę. Kultūriniai ir tikybiniai santykiai XVI amžiuje 1. į didžiojo kunigaikščio žemes įsiterpusi. žemė buvo atimta. jis paskelbė įstatymą. Iš pradžių ją įvykdė tiktai didysis kunigaikštis vien savo žemėse. Anksčiau jie turėjo po labai nelygiai žemės ir mo­ kesčius mokėjo ne nuo žemės ploto. daug kur jų laukai įsikišdavo į didžiojo kunigaikščio žemes. pra­ džioje jų dar daugiau atsirado. Bet XVI amž. todėl jie nedaug jo teišveždavo. kaip ir seniau. Buvo išvestos jų sienos ir patikrintos naudojimosi teisės. tų žemės buvo prijungiamos prie kunigaikščio dvarų. o kai kur siekė net 44 margus. Bajorai galėjo išvežti tik savo pačių apdirbtą mišką.

Kadangi į tolimuosius kraštus tegalėjo vykti mokytis tik turtingųjų bajorų vaikai. XV ir X V I amž. kad lietuviai ir romėnai seniau būsią kalbėję viena kalba. kaip ir Vytauto laikais rašytose. o bajorijai davę savo herbus. Rašliava. Tie. nė kiek neabejodami. ir tais laikais dar daugiau atsirado istorinių raštų. Tada lietuviai taip pat istorijos duomenimis griovė jų teigimus. Radvilos Juodojo. ir visus Lietuvos kunigaikščius kildino iš to Palemono. pirmoji Lietuvos rašliava buvo istorinė ir turėjo publicistišką charakterį. kurie ruošėsi dvasi­ ninkais. kuriuose Lietuva buvo žeminama. bet buvo užrašyta keletą dešimčių metų vėliau. anksčiau Lietuvoje to nebuvę. ir visos blogybės — valstybinis pakrikimas. kad jie atnešę Lie­ tuvai vakarų Europos kultūrą. jų nuomone. istorijoje žinomas romėnų karvedys Publijas Libonas. kad Lietuvos vargai prasidėję tik susidėjus su Lenkija. lenkino didžiojo kunigaikščio dvaras ir lenkai dvasi­ ninkai. Lietuvoje vidaus reikalams jau nuo X I V amž. kad iš romėnų kilę lietuviai esą kilnesni už len­ kus. o visi kiti vykdavo į vakarų Europos universitetus: į Vokietiją. kurie už­ pildė tą didelę spragą ( I I — X I I amž. Jose taip pat pirmučiausia atpasakojama lietuvių Romos kilimo teorija.) kny­ gutėje. pavadintoje „Lenko pasikalbėjimu su lietuviu".). Vis dėlto didikai buvo visi baigę aukštuosius mokslus. iškeliami Lietuvos valdovai ir valstybė. Tos kovos sustiprino Lietuvos bajorijos tau­ tiškąją sąmonę. vadovaujami M. taigi jie esą kilnesni už savo kaimynus. Kai X V I amžiaus antrojoje pusėje buvo pradėtos derybos dėl sutvarkymo santykių su lenkais. Iškilus unijos klausimui. Lenkijoje atsirado publicistiškų raštų. tuo būdu jie padarė išvadą. tarpusavio nesantaika — ateinančios tik iš Lenkijos. įrodinėjo. Ten jie įrodinėja Ožechovskio tvirtinimų neteisingumą. kuriose. Iš to jie padarė išvadą. o šie savo rėžtu — iš romėnų. susipažino su Romos imperijos istorija ir pastebėjo. Bet tuo pat metu Lietuvos bajorija nuolat kovojo su Lenkijos noru pasinaudoti Lietuva savo reikalams ir paversti ją savo provincija. šie. Net Lietuvai labai nepalankūs lenkų istorikai tikėjo ta teorija ir ją savo veikaluose atpasakojo. gina Lietuvos valstybės garbę ir jos teises gyventi savarankiškai. Lietuvos bajorija jau buvo pasidavusi lenkų įtakai. Tuo pat metu daugelis lietuvių pramoko lotyniškai. vaizduojama. paprastai vykdavo mokytis į Krokuvos universitetą. todėl mokytų žmo­ nių buvo nedaug. Jo vardas čia buvęs iškreiptas į Pale­ moną. Nenorėdami pasirodyti menkesni už lenkus. kad tarp abiejų valstybių jau seniai esanti padaryta unija ir kad Lietuva prie Lenkijos jau esanti prijungta. greta 249 . galo buvo vartojama gudų rašto kalba. Lietuvos bajorai išgalvojo teoriją. Žodžiu. Italiją ir Prancūziją. Jie nuro­ dinėja. Kalbų vartojimas. suorganizavo mokslintus lietuvius. Iš pradžių. kurie paskelbė atsakymą Ožechovskiui (1564 m. maištaujanti lenkų globojama valstybė. Ano meto žmo­ nėms ji atrodė visiškai patikima. Tuo būdu tie ginčai paskatino susidomėjimą garbinga Lietuvos praeitimi. Savo istorija lietuviai pradėjo domėtis Vytauto laikais. kaip nedė­ kinga. istoriškais duome­ nimis ir dokumentais pasiremdami. iš Italijos atbėgęs į Lietuvą ir čia sukūręs valstybę. Kadangi jais ypačiai rūpinosi Lie­ tuvos didikai.aukštojo mokslo. Vienas iš žymiau­ siųjų tokių lenkų publicistų buvo Ožechovskis. Kadangi pirmieji Lietuvos kunigaikščiai yra žinomi tik iš X I I I amž. to­ dėl dėtis į uniją su tokia valstybe Lietuvai nesą jokio reikalo. tai tos teori­ jos autoriai išgalvojo nemaža kunigaikščių vardų.. Esą. būsią kilę iš romėnų. Jau tada atsirado pirmosios Lietuvos kronikos. kad daugelis lietuviškųjų žodžių skamba panašiai į lotyniškuosius. Tai romėniškajai kilmei paremti ir buvo sudaryta ištisa teorija. taigi lietuviai. 248 Toji teorija greičiausiai atsirado dar Vytauto laikais. X V I amžiuje atsirado daugiau Lietuvos kronikų. nes tada Europoje visur buvo įprasta save kildinti iš romėnų arba graikų. turėdavo vykti j užsienį. Lietuvos didikai. Tas atsitikę I-II amžiuje po Kristaus. kurios stengėsi iškelti Lietuvos valdovus ir valstybę. Lenkai tada didžiuodamiesi pabrėždavo. savo priešų persekiojamas. kad lenkai herbus pasi­ savinę iš čekų. Lenkino ją artimi politiniai santykiai su Lenkija. todėl tų istorijų (kronikų) autoriai savo veikaluose stengdavosi Lietuvos didikų kilmę išvesti iš Lietuvos kuni­ gaikščių. Tuo tarpu Lietuvos istorikai ėmė teigti. l i e t u v i a i e s ą k i l ę i š s e n o v ė s r o m ė n ų .

taip pat mažai tesirūpin­ davo tikybos reikalais. Liaudies tikybinius reikalus tada aprū­ pindavo iš jos pačios kilę vikarai. Bet kadangi protestantizmo sukeltas sąjūdis veikiai aprimo. o tiktai norėdavo pasipelnyti. o vien socialinis sluoks­ nis. Didikai tuo tarpu kaskart vis daugiau įprato į lenkų kalbą. dar daug kur tebe­ buvo išlikusi pagonybė. Tik vyskupai būdavo skiriami iš lietuvių tarpo. o be to. Įstatymai taip pat draudė užimti sve­ timšaliams ir kanauninkų vie­ tas. Bažnyčių tebebuvo dar reta. dar buvo pradėta vartoti lotynų kalba. paperstatyta 1538 m'. Tuo pat metu visi publicistiški ginčai jau ėjo lenkų kalba. neatėjo nė į galvą. tačiau ji neįsigalėjo. buvusį tuomet visoje Europoje. tai lietuviškieji raštai negreit teįsigalėjo. Bendrieji valstybiniai reikalai. turįs turtų ir tam tikrų teisių. Lietuvių kunigų buvo labai maža. Plačiosios bajorų masės lotynų kalbos nemokėjo. o po unijos kaskart vis labiau ėmė įsigalėti lenkų kalba. kas kuriuo nors būdu nusipelnydavo didžiajam kunigaikščiui. be to. skiriami net nekunigai. tik tas vienas tebuvo lietuvis. Dar ilgai buvo vartojama ta pati gudų kalba. kurie neturėdavo jokio mokslo. kaip į pel­ ningą pragyvenimo šaltinį. o aukštesnysis visuomenės sluoksnis bematant pe251 . Jie norėjo tiktai pasirinkti vieną iš esamų rašto kalbų. Vyskupų paskyrimą tvirtindavo popiežius. unijos atsiradusiuose bendruose seimuose vertė bajoriją dar daugiau mokytis lenkiškai. šitaip organi­ zuota Bažnyčia negalėjo pakelti visuomenės religingumo. kad iš lietuvių tarpo nesą kandidatų. reikalaujančių grįžti prie savo kalbos. nes panaši kalba buvo vartojama ir didžiausio Lietuvos priešo — Maskvos. Be to. negalėję susikalbėti su žmonėmis. reika­ laujančių įkurti lotyniškų aukštesniųjų mokyklų. Tais laikais į bažnytines vietas buvo žiūrima. kuriose jie būtų galėję išmokti. tačiau didysis kunigaikš­ tis to nepaisė. Bet dažnai nebūdavo nė jų. kuri jiems atrodė sava. nes Lietuvos įstatymai draudė svetimšaliams užimti vyskupų vietas. pasigirsdavo balsų. matyti. kurie atkildavo iš Lenkijos. Tačiau judėjimas dėl lotynų kalbos veikiai aprimo. vyzdžiui. ir pagaliau visur įsigalėjo lenkų kalba. iš 9 Vil­ niaus kapitulos kanauninkų vos vienas tebuvo su šventimais. 1570 m. Lietuvių bajorų tarpe pasigirsdavo balsų. to meto žmonėms. o vyskupus ir kanauninkus — didysis kunigaikštis. dvasininkai dažniausiai būdavo lenkai. tai ir daugumą klebonų skyrė didysis kunigaikštis. Protestantizmas Lietuvoje Katalikų Bažnyčios būklė prieš reformaciją. tik nuo to laiko ėmė rastis vienas kitas raštas. Kad galima būtų rašyti ir lietuviškai. vidurio. o ku­ nigų — vyskupas. lenkiškais raštais kovojo ir katalikai su tuo metu iškilusiu protestantizmu. tačiau valstybės reikalams ji dar nebuvo niekur vartojama iki pat X V I amž. aiškindamasis. X V I amžiuje krikščionybė Lietuvoje dar tebebuvo silpna. Dažnai kanau­ ninkais ir klebonais būdavo Trečioji Vilniaus katedra. kas pastatydavo ir 250 aprūpindavo bažnyčią. Tie kunigai. dar reikia priminti blogą dvasininkų skyrimo paprotį.jos. kuriose jie būtų galėję ruoštis. ir jos būdavo atiduodamos tam. o visi kiti buvo lenkai. Be abejo. kurie nieko bendro neturėdavo su Bažnyčia. Be to. ir gyvenimas nuėjo savo vaga. nes nebuvo mokyklų. Tuo pat metu ėmė kilti reakcija prieš gudų rašto kalbą. buvusi seniausioji lietuvių kalba. Todėl liaudis daug kur tebebu­ vo pagoniška. to meto bajorų supratimu. 2. temokėdavo tik paskaityti liturgines maldas ir atlikti bažnytines apeigas. o lotynų. kuri. būtent klebonus skirdavo tas. Tuo bū­ du Lenkijoje gyvenąs didysis kunigaikštis daugumą bažny­ tinių vietų Lietuvoje atiduo­ davo lenkams. Kadangi daugumas Lietuvos parapijų buvo įkurtos didžiojo kunigaikščio. dalyvavimas po 1569 m. Bet ta savoji kalba turėjo būti ne lietuvių. Dvasi­ ninkai buvo ne Kristaus mokslo skelbėjai. rašytas lenkiškai. nes Lietuvoje ne­ buvo mokyklų. Tuo būdu į dvasininkus įsibraudavo daug žmonių. Lietuviškieji raštai buvo pradėti leisti tiktai tikybos reika­ lams.

Tatai pakirto pasitikėjimą protestantizmu. kuris ir Vakaruose buvo kilęs. Tuo metu kai kurie Lietuvos didikų protestantų sūnūs. Tačiau buvo nemaža ir kitų sektų. ku­ riai buvo spausdinamos lietuviškos protestantiškos knygos. Jį labai greit nustelbė lenkiškoji protestantų akcija. daug didi­ kų vaikų. užsikrėsdavo protestantų mokslu. Užtat kai atsikraustę į Lietuvą jėzuitai pradėjo varyti smarkią akciją už katalikybę. jis pašalino katalikų kunigus. Abraomas Kul­ vietis buvo atidaręs Vilniuje savo protestantiškąją mokyklą. pakeisdamas juos kalvinais.rėjo į protestantizmą. kur tuo pat metu irgi buvo labai paplitęs pro­ testantizmas. Radvilos Juodojo įkurtas protestantiškąsias bažnyčias jo sūnūs vertė į katalikiškas. bet ėjo išvien su lenkais. išvažiavę mokytis j Vokietijos universitetus. o miestuose ir kai kur vidutinės bajo­ rijos tarpe — liuteranizmas. čia. Radvila Juodasis įkūrė Brastoje spaustuvę. katalikų Bažnyčia pradėjo su juo kovą. Panašiai elgėsi ir jo pusbrolis M. Tų galingųjų šeimų atvirtimas buvo didelė parama katalikybei. Glebavičiai. protestantizmas jam būtų leidęs persiskirti su nekenčiama žmona ir vesti kitą. platindami naująjį mokslą. Kol buvo gyvas Zigmantas II Senasis. Taip atvirto į katalikybę Radvilos Juodojo sūnūs. Protestantizmo antplūdis Lietu­ voje vis dėlto tebuvo laikinio pobūdžio. o vėliau — Katkevičiai. Kiškos ir kiti. Jas rašė Rapagelionis. Jo bibliotekoje buvo daugybė protestantiškų knygų. kur irgi buvo skleidę protestantizmą. Bet vis dėlto svarbiausi protestan252 tizmo skleidėjai Lietuvoje buvo didikai. { protestantizmą linko ir patsai Zigmantas Augustas: mat. Lietuvos didikų tarpe labiausiai buvo įsigalėjęs kalvinizmas. Lietuvos pašonėje priėmė protestantizmą kryžiuočių ordino magistras ir daugumas brolių. Be to. Jie kvietėsi į Lietuvą lenkų protestantų pamoksli­ ninkų. nenutraukdavo ryšių su savo tėvyne. o protestantiškąsias knygas degino. vienos kitass smerkdamos. Mažvydas. Miestuose protestantizmas plito per vokiečius. Visas jų gyvenimas buvo susijęs su Lenkija. Bretkūnas ir daug kitų lietuvių. Protestantizmo plitimas. jie neužmezgė jokių ryšių su Mažosios Lietuvos protestantais. labai daug pakenkė protestantizmui įvairių jo sektų savitarpio nesutikimai. Kulvietis. kaip reakcija prieš šitokią Bažnyčios organizaciją. kai to griebėsi atsigavę katalikai. todėl. Bet Zig­ manto Augusto laikais virto kitaip: tuomet protestantų buvo pilnas Vilnius. Tam tikslui jis nau­ dojo visą savo valdžią ir turtą. Tuo būdu palengva visos didikų šeimos išvirto i protestantizmą. Protestantizmo atoslūgis. Lietuvos protestantai suskato lietuviškai sakyti pamokslus ir spausdinti lietuviškuosius raštus tik tada. 1538 m. Savo dvaruose. ir visuomenė sugrįžo prie jos. Tik vyskupų spiriamas. Tuo pat metu protestantizmas labai uoliai buvo platinamas ir Mažojoje Lietuvoje. jis dar laikėsi katalikybės. Ten buvo pradėta rūpintis liaudim. bet tas judė­ jimas buvo labai silpnas ir trumpas. ir visos pamaldos iš pradžių buvo atliekamos vien len­ kiškai. o vėliau — jo sūnūs — Biržų Radvilos. Radvila Rudasis. Lietuviškai protestantizmas tebuvo skelbiamas žmonių. Valavičiai. mokydamiesi Lietuvos ir užsienio katalikiškose mokyklose. Bet užtat visi slaptieji protestantai jo laikais pakėlė galvas. Didžiausias protestantizmo rėmėjas dar liko M. jų mokslas buvo skelbiamas net iš didžiojo kuni­ gaikščio koplyčios. 1525 m. niekas nedrįso Lie­ tuvoje atvirai skelbti protestantizmo. kur j parsiveždavo kartu ir į Lietuvą. jam buvo labai patogi dirva plisti. kurių buvo pilna Lietuva. kur buvo spausdinamos lenkiškos protestantų knygos ir buvo lenkiškai išspausdinta Biblija. daugelis jų buvo kilę iš Didžiosios Lietuvos. esant tokiai liūdnai Bažnyčios būklei. Tie ginčai eidavo dažnai ruošiamuose disputuose. grįždavo namo katalikai. atėjusių iš Mažosios Lietuvos. Protestantizmas labai greitai pa­ siekė Lietuvą. kurie. Radvila Rudasis ir daug kitų didikų: Katke­ vičiai. katalikų Bažnyčia palengva atsigavo. 253 . Lukiškiuose (Vilniaus prie­ miesty) jis pastatė kalvinų bažnyčią ir traukė į ją visus vilnie­ čius. visos jos tarp savęs ginčijosi. Lietuvoje protestantų galva ir uoliausias protestantizmo skleidėjas pasidarė artimiausias Zigmanto Augusto patarėjas M i k a l o j u s R a d v i l a J u o d a s i s . Tuo pat metu Vaka­ ruose prieš jį kilo reakcija. tačiau veikiai buvo priverstas ją uždaręs pasišalinti. Be to. Patsai M. čia gyvendami.

Ypač jie garsėjo savo mokyklomis ir pamokslais. Be mokyklų. Ypatingai jie stengdavosi tapti valdovų ir didžiūnų išpažinčių klausytojais ir kapelionais. Jėzuitų į Lenkiją atkvietė garsus katali­ kybės gynėjas Varmi­ jos vyskupas St. o ypač švietime. jie sakydavo pamokslus lietuviškai. Vilniaus vyskupas. Lucko. Čia jie pradėjo savo darbą. Pradžios mokyklų jie nesteigė. Kai jų mokyklos išgarsėjo. visokiomis procesijomis ir iškilmėmis. Didikai vienas po kito ėmė grįžti į katalikybę. tiek Lietuvoje. gerai išmokslinti.). šv. Tai buvo pirmosios aukštesniosios 254 255 . Žodžiu. jie tokiuos disputus rengdavo vieni. o 1556—1580 m. vienas jų narys stodavo ginti protestantizmo. Būdami valdovų rūmuose. grįždavo namo dirbti mokyklose. 1540 m. ir akademijas. ginąs katalikybę. taip ir Lietuvoje. Jėzuitai Lietuvoje Jėzuitų ordinas buvo pati jaunoji vienuolių organizacija. Šie buvo leidžiami į aukštąsias užsienio mo­ kyklas ir. į jas pradėjo leisti savo vaikus net protestantai. 1569 m. Pa­ mažu jėzuitai įgavo visuomenės simpatijų: jų mokyklos buvo pilnos mokinių. bet ir visose kultūrinio gyvenimo srityse. įkurta kovai su plintančiu protestantizmu. o kitas. Jie gavo Vilniuje namus. Be to. Kai protestantai pradėjo vengti disputų. sugriaudavo tuos argumentus. misijose ir t. o iš ten paplito po visą Lenkiją. vadinamas k o l e g i j o m i s . netrukus kolegijų atsirado ir visame krašte. Valerijonas Protasevičius. Tuo būdu daugumą protes­ tantų vaikų jėzuitai patraukė į katalikybę. vienas iš didžiausių jėzuitų nuopelnų buvo tas. išdėstydamas protestantų argumentus. Jėzuitai greit išgarsėjo savo veiklumu ir paplito visoje Europoje. Jie skelbė katalikybę dar pago­ niškiems daugelio Lietuvos. jėzuitai sukūrė savo epochą ne tik tikybiniam gyvenime. ypač Žemaičių. Mokinius jėzuitai auklėjo tvirtoje katalikiškoje dvasioje. Be to. Kaip visoje Europoje. Vysk. Dar ir šiandien jų palikimą galime pažinti iš gausių barokinių bažnyčių. pirmas jėzuitų darbas buvo steigti mokyklos. Tam tikslui vyskupas Protasevičius net buvo išleidęs specialių paraginimų. Kaip visur. Apskri­ tai jų veikimas visur buvo sėkmingas. Kad sėkmingiau eitų darbas. Jie buvo įkurdinti Varmijos vys­ kupystės centre Braunsberge. kad jie pirmieji susirūpino liaudimi. 1554—1556 rri. Jono bažny­ čią ir keletą dvarų.3. Vilniuje jų buvo įsteigta pirmoji kolegija. greit paplisdami po visą Lietuvą. vietų gyventojams. jie nuolat ragino juos veikti katalikų Bažnyčios naudai. Iš tų pačių savo mokinių jie išskirdavo gabesniuosius ir juos patraukdavo į ordino narius. tačiau jie veikė ir kito­ kiais būdais. katalikiškai auklėjančių jaunąją kartą. jie stengėsi patraukti visuomenę į bažnyčią gražiomis iškilmin­ gomis pamaldomis. Jėzuitai ypatingai rūpinosi į kolegijas surinkti didikų ir bajorų vaikus.t. o vėliau net pradėjo spausdinti lietuviškas knygas. Vėliau jie įsteigė ir Vilniaus aka demiją. jie patys tapo įtakingiausiųjų didikų kapelionais ir artimaisiais jų patarėjais. 1570 m. o tik aukštes­ niąsias. jėzuitai dar kovojo su protestantais ir kitokiais būdais. kuriuose savo moksliškumu nugalėdavo protestantų teologus. ir protestantizmas palengva silpo. Lietuvos mokyklos. Merkelis Gied­ r a i t is. taip ir Lietuvoje. Hozijas (1564 m. Todėl ir visi kovotojai su protestantizmu juos kvietėsi į savo kraštą. Jie ruošdavo tikybinius disputus. į Lietuvą jų parsi­ kvietė Vilniaus vys­ kupas Protasevič i u s. \ Žemaičius jų atsikvietė uolusis katali­ kybės stiprintojas vysk. jie sukūrė ištisą barokinę epochą tiek Europoje.

abi valstybės savo sumetimais galėjo išsirinkti sau atskirus val­ dovus. Taigi tą pat valdovą. Savotiškos personalinės unijos reikalavo lie­ tuviai. Iki 1569 m. Lietuviams reikalaujant. Kitais unijos akto paragrafais nusta­ toma. dabar priešin­ gai — lenkų išsirinktąjį valdovą rinkdavosi ir lietuviai. o lenkai reikalavo. bet viena bendra valstybė. kad kartu renkant valdovą būtų skaitomasi su dviem sostais. kad abi jungtinės valstybės turėsiančios bendrus seimus (§ 8 ) . iš kurių turėjo išeiti. kuris būsiąs bendrai renkamas Lietuvoje ir ka­ rūnuojamas Krokuvoje (§ 4 ) . nenorėjo nutraukti ryšio su Lenkija. Toliau sakoma. Jie nerinko sau atskiro valdovo tik todėl. Taip tad buvo. be jokių sutarčių. pateikę tam tikras sąlygas. kad turėsianti būti bendra abiejų valstybių užsienio poli­ tika (§ 11) ir bendras piniginis vienetas (§ 12). ar jos liks tik personalinėje unijoje ar pereis į realinę. Tiesą sakant. kurių teisės sostams buvo pripa­ žįstamos iš tradicijos (nė vienoje valstybėje nebuvo paveldėjamojo įstatymo). kurie visada rinksiąsi Lenkijoje (§ 16. kurį išsirinkdavo sau lenkai. T o ­ liau dar nustatoma. t a č i a u gyvenime lietu­ v i a i l a i k ė s i s a v o n u s i s t a t y m o . kad taip sujungtos valstybės turėsiančios vieną bendrą valdovą. baigė savo gyvenimą be jokio įpėdinio. lenkams reikalaujant. tas pats Liublino seimas nutarė. bijodami pavojaus iš Maskvos pusės. Pagaliau įveda­ mas dar vienas — lenkams pats svarbusis — nuostatas. Pirmuosius tris val­ dovus lietuviai rinkosi visiškai atskirai. sudarius uniją. kad būtų skai­ tomasi tik su vienu dviejų jungtinių valstybių sostu. Lietuvoje jau nebeturėsią būti atskirų didžiojo kunigaikščio pakeliamųjų apeigų (§ 5 ) . jos skyrėsi tik dėl forma­ lumų. Kad būtų galima to išvengti. Tokie buvo unijos akto nuostatai. kuriais ji buvo surišta su Lenkija. Tuo būdu pasikeitė tiktai rolės: anksčiau lietuvių išsirinktąjį valdovą rinkdavosi ir lenkai.P E N K T O J I DALIS Ponų ir bajorijos viešpatavimo laikotarpis A. Tačiau. Toks naujai išrinktasai valdovas abiejų valstybių turimąsias teises turėsiąs patvirtinti vienu bendru raštu. ir faktiškai ir juridiškai Lietuva buvo visiškai nepriklausoma valstybė. D a r a n t uniją. reikalaująs panaikinti visus Lietuvos įstatymus (statuto dėsnius). o paskui jį išsirinkdavo ir Lenkija. kad. Liublino unijos dėsniai. įtraukti į jį. Lietuvos valstybės buitis ir santvarka. Zigmantas Augustas. Unijos akto § 3-me išreikšta visa jo autorių lenkų idėja: „Didžioji Lietuvos kunigaikštystė ir Lenkų karalystė yra vienas nedalomas ir vienalytis kūnas. l a i m ė j o lenkai. Abidvi pusės sutiko turėti bendrą valdovą. jų niekad nebuvo laikytasi. Būtent jie reikalavo. o ne skyrium (§ 7 ) . kol buvo neišmirusi Gediminaičių dinas­ tija — Jogailos palikuonys. išmirus Gediminaičiams 1. išsirinkdavo taip pat ir lietuviai. kurie galėjo būti vienas kitam net priešingi — iš skir­ tingų kraštų galėjo atsinešti ir skirtingus politinius siekimus. jau nebegaliojo. Lietuvai buvo paliktas I i c l u v o s I s t o r i j a . o taip pat ne skirtinga. 17 257 . kai paskutinysis tos dinastijos valdovas. kad seimai turės rinktis Varšuvoje). kuri iš dviejų valstybių ir dviejų tautų suėjo ir susijungė į vieną visuomenę". darant uniją daugiausia dėmesio 256 ir buvo kreipiama į susitarimą dėl bendro valdovo. Liublino unijos atneštieji naujoviškumai Valdovo klausimas. Senieji aktai. Tuo būdu. tarp abiejų valstybių faktiškai buvo p e r s o ­ nalinė unija. abi vals­ tybės nenorėjo visiškai nutraukti ryšio ir rinkdavosi sau bendrus valdovus. T i k intereso verčiamos. Tuo būdu abi valstybės galėjo nueiti visiškai skirtingais keliais. drau­ džiančius lenkams įsigyti Lietuvoje dvarų. Pirmiausia kurį nors Gediminaitį išsirinkdavo sau valdovu Lietuva.

savotiškos Lietuvos valstybinės tradicijos ir nenoras susijungti su Lenkija ilgainiui dar daugiau pridarė spragų unijoj. Valstybės valdovas Lietuvoje turėjo didžiojo kunigaikščio titulą. Liublino aktu abi valstybės nebuvo sulietos į vieną. tik turtingesnieji bajorai. o kiti buvo visiškai nevykdomi. savi valstybiniai kanclerių saugo­ mieji antspaudai. Jis turėjo būti bendrai renkamas V o l o s k a i m o l a u k e . vieni ir kiti turėjo skirtingus reikalus ir skirtingas teises. Vėliau jiems buvo leista įsigyti dvarų tik ve­ dybomis. bet kadangi jis visada būdavo ir Lenkų ka­ ralius. Tuo būdu iš visos unijos liko tik b e n d r a s v a l d o v a s i r b e n d r i s e i m a i . susirinkdavo ne visi.nepaliestas visas valdžios aparatas (§§ 10 ir 17). Tiek Lietuvoj. ir iš pradžių net atskirai jį rinkdavosi. liko savas iždas. žinoma. karaliaus titulas yra aukštesnis. iki pat valstybės galo Lietuvos pinigai buvo brangesni už Lenkijos. Tuo būdu a k t o p r a d ž i o j e a k c e n t u o j a m a s v a l s t y b i ų su­ jungimas į vieną vienalytį kūną jau buvo išardytas pačių to paties akto nuostatų. Centro valdžia Karalius. tai ir Lietuvoje jis paprastai būdavo vadinamas karalium. Dažnai lietuviai laikydavosi savo kandidato ir. 258 2. O be to. Tuo būdu jungtinės valstybės tik viena kitą prižiūrėjo. Bet į elekciją. Lenkai taip pat negavo teisės laisvai įsigyti Lietuvoje dvarų. Apskritai. Bet i r čia bendrumas nebuvo didelis. kad viena nepriimtų nieko nenaudingo kitai. sava kariuomenė ir sava teritorija su aiškiai nustatyta siena su Lenkija. Be to. be to. dešiniajam Vyslos krante. Tuo būdu jai liko atskiri savi ministeriai. ir bendrieji seimai nebuvo vieningi. o buvo du rinkėjai — Lenkija ir Lietuva. O valstybinių urėdų jie niekuomet negalėjo gauti Lietuvoje. Kai kurie akto nuostatai gyvenimo praktikoje buvo pa­ keisti lietuvių naudai. nepripažindami lenkų išrinktojo. akte nustatytas monetos suvienodinimas niekuomet nė nebuvo iš tikrųjų įvykdytas. tiek Lenkijoj vykdomoji valdžia priklausė karaliui. netoli Varšuvos. todėl vien tik mandagumas neleido jo vadinti didžiuoju kunigaikščiu. nors tas valstybių junginys ir buvo vadinamas „ a b i e j ų tautų respublika". be kurių valdovas negalėjo išleisti jokio Lie­ tuvai skiriamo rašto. nors ir vienodai vadinosi: l i e t u v i š k a s i s a u k s i n a s buvo lygus l x / 4 lenkiškojo auksino. nes unijos akte reikalaujamieji pakeisti statuto nuo­ statai niekad nebuvo pakeisti. o tik arti­ mųjų sričių ir. ir laikydavosi vieningai. Jie visada sustodavo Varšuvos priemiestyje. Iš tolimosios Lietu­ vos paprastai atvykdavo tik senatoriai ir tuo pat metu šaukiamojo seimo atstovai. Įstatymą priimant tebuvo kartu balsuojama. nuo savo atskirų seimų lietuviai taip pat negreit atsisakė. Pragoję. liko savi provincijų valdomieji organai ir valstybės urėdai. Seime buvo drauge svarstomi tik bendrieji reikalai. įstatymai ir teismai. išvažiuodavo namo nieko 259 . dalyvaujant visiems abiejų valstybių bajorams. liko taip pat savos skirtingos Lietuvos teisės. tai ir seimuose leidžiami naujieji įstatymai turėjo būti atskirai paruošiami. o lietuviškoji kapa (60) skatikų buvo lygi 75 lenkiš­ kiesiems skatikams. Mat. Tad iš tikrųjų būdavo renkama ne bendrai. Juose lietuviai ir lenkai tarėsi atskirai: mat. nes į valdovą lietuviai žiūrėjo. Taip antai. kaip į savo didįjį kunigaikštį.

Be to. tai karalius vėliau turėdavo jiems pakartoti priesaiką. kad bent trečdalį laiko karalius gyventų Lietuvoje: mat. — kai kalti­ ninkas būdavo nubaudžiamas ištrėmimu (banitia). o drauge ir kariuomenės vadas. o karo atvejais jis jai ir vadovavo. ypač Lietuvos ministeriai. Maršalkų valdžios ženklas buvo lazda. nuo X V I I amžiaus bajorija beveik visiškai nebedalyvavo karuose. Tuo būdu jis buvo krašto apsaugos ministeris. 261 . Nuo to laiko didysis hetmonas jau rū­ pinosi visos kariuomenės reikalais: jos išlaikymu. nesant didžiojo hetmono. Kadangi kancleriai 260 antspauduodavo visus į užsienį siunčiamus raštus. Biržų Radvilų šakos tėvas. Ministeriai. Mūsų laikais jiems maždaug atsako didžiųjų valstybių policijos ministeriai. kancleriai. — ypač tai ga­ lima pasakyti apie Lietuvos kanclerį. Jei kada per priesaiką lietuvių nebūdavo. eidavo jo pareigas. o 1527—1541 m. pateikdamas jam tam tikras sąlygas. samdymu. Karaliaus valdžia nebuvo neribota. 1531—1541 m. kancleris ir vicekancleris. garbės atėmimu (infamia) ir mirtimi (Lenkijoje toks teismo spren­ dimas nebuvo reikalingas kanclerio patvirtinimo). Karaliui peržengus seimo valią. H e t m o n a i vadovavo kariuomenei. iš pradžių vadinęTrakų. bet dažniausiai jis gyvendavo Lenkijoje. Karaliaus reziduojamoji vieta nebuvo įstatymais nustatyta. kas daryti. Dėl to lietuviai jautėsi nuskriausti ir dažnai reikalavo. K a n c l e r i ų kiekvienoje valstybėje buvo taip pat po du: buvo didysis. Iš pradžių didysis hetmonas vadovavo į karą einančiai Jurgis Radvila. Liublino aktu išrinktasis karalius turėjo būti karūnuojamas Krokuvoje. Be antspaudo negalėjo būti siunčiamas joks karaliaus oficialinis raštas nei į užsienį nei viduje.Kijevo vaivada. tai jie ir vedė visus užsienio reikalus. M a r š a l k ų Lietuvoje ir Lenkijoje buvo po du: buvo didieji. Juos laikydavo pir­ maisiais valstybės urėdais. raštus antspauduodavo vicekancleris. o lauko 1514m. Tik labai iškilmingiems aktams būtinai būdavo kviečiamas kancleris su didžiuoju ant­ spaudu. 1522—1527 m hetmonas. Bet hetmonas. Tik vėliau sušauktame Lietuvos seime būdavo taria­ masi. lauko (kiemo) samdytajai kariuomenei. kancleriai vadovavo vadinamiesiems valdovo rūmų teismams. jie galėdavo jo neantspauduoti. Lauko hetmonas buvo jo padėjėjas. tik šie neturi teisiamosios galios. Tam reikalui jie turėjo savo valdžioje net dalį kariuomenės. Paskum karalių dar varžė specialūs aukštieji urėdai — ministeriai.neišrinkc. Kiekvieno antspaudo vertė buvo lygi: kai nebūdavo kanclerio. palikusi tą pareigą sam­ dytai kariuomenei. ir paprastai seimas sutikdavo pripažinti lenkų išrinktąjį valdovą. Jei koks karaliaus raštas būdavo nesude­ rinamas su įstatymais. o vicekancleris mažąjį antspaudą. kad Lietuva sudaranti 3 / 3 visos jungtinės valstybės. urėdų paskyrimo dokumentus. bajorija galėjo jo nebeklausyti ir nebemokėti mokesčių. hetmonai ir iždininkai. 1510— ginkluotai bajorijai. o atskirų didžiojo kunigaikščio pakeliamųjų apeigų Vilniuje jau nebegalėjo būti. Tai buvo mar­ šalkos. Todėl jie dar ėjo maždaug vidaus reikalų nūnisterių pareigas. Tačiau buvo reikalaujama. Vilniaus kaš­ sis kiemo hetmonu. kurių pareiga būdavo rūpintis karaliaus saugumu ir tvarka jo reziduojamoje ar sustojamoje vietoje. 1521—1531 m. Tad jie iš dalies buvo ir teisingu­ mo ministeriai. Kiekvienoje val­ stybėje jų buvo taip pat po du — didysis ir lauko hetmonas. kad per karūnaciją ir per priesaiką būtinai dalyvautų ir lietuviai. vadovavo jam pavestai ka­ riuomenės daliai ir. seimų šaukimo ir kitokius universalus. d. maršalkos ir jų pavaduotojai — kiemo mar­ šalkos. kurių niekas be seimo negalėjo jai uždėti. vadovavo telionas. hetmonas. buvo laikoma. Visų pirma jo veikimą varžė seimas. Kancleris turėjo savo žinioje didįjį. arba krašto. Be to. jie antspauduodavo visus karaliaus jsakymus. kuris iki pat X V I I amžiaus galo tvirtindavo teis­ mų sprendimus. o už kriminalinius nusikaltimus karaliaus gyvenamoje vietoje jie turėjo teisę bausti net mirtimi. Tuo būdu jie buvo kaip ir užsienių reikalų ministeriai. arba krašto. apginklavimu.

o kiemo iždininkas tvarkė valdovo iždą. savo pareigas ėjo tik iki Lietuvos sienos. Visi urėdai buvo skinami karaliaus. kuris turėtų kokios nors valdžios a b i e j o s e v a l s t y b ė s e . dar buvo po dvasinį ir po pasaulinį r e f e r e n d o r i ų . Visų jų buvo po vieną Lie­ tuvoje ir po vieną Lenkijoje. bet praktiškai lietuviai ten taip pat jokių aukštesnių vietų negaudavo. galėjo šeimininkauti kaip tinkami. Net karaliaus rūmų valdininkai. bet kandidatų į jas niekad netrūkdavo. jam važiuojant į Lietuvą. nebent tik paaukštinti. taurininkų. taip pat nebuvo senatoriai. o kiti buvo tik titulais pasipuošę d i g n i t o r i a i . Valstybės urėdų galia. paprastai jie dar turėdavo vaivados arba kašteliono urėdą. kaip ir abudu hetmonai. 231 psl. bet greit jų atsi­ rado ir Lietuvoj. kaip ir Lenkijoj. Lenkijoje tokio įstatymo nebuvo. buvo daugybė mažesnių urėdų ir jokių pareigų neturinčių dignitorių: stalininkų. Buvo dar p a k a m o r ė s . vėliavi­ ninkų. Jie turėjo valdovo kanceliarijos (ne valstybės) antspaudus ir antspauduodavo smulkesniuosius raštus. kuris būtų buvęs Lenkijoje. Be to.t. Be to. — o hetmonas kariuomenę galėjo tvarkyti niekieno nevaržomas. kurie tu­ rėjo savo valdžioje kariuomenę. Jiems vietos paprastai būdavo dovanos. ir nė vieno ministerio ar šiaipjau urėdo niekas negalėjo nei pašalinti nei pažeminti. pavyz­ džiui. vadinamųjų s e n i u n i j ų. B e to. Todėl didieji mag­ natai. kol būdavo paskirtas naujas krašto iždininkas. gavę aukštuosius urėdus. bet ir valstybės dvarų. Kiekvienoje valstybėje jų buvo po du — po dvasinį ir po pasaulinį. 263 . Jų — krašto ir kiemo iždininkų — taip pat buvo po du Lietuvoje ir Lenkijoje. Ypač lengva buvo su niekuo nesiskaityti hetmonams. Taip pat neturėjo jokios valdžios Lenkijoje nė Lie­ tuvos urėdai. ir po unijos abiejose valstybėse valdžia buvo tik savo piliečių rankose. Kiemo iždininkai. Lenkų hetmonai negalėjo vadovauti Lietuvos kariuomenei. Krašto iždininkui mirus. Be to. Aukštosios vals­ tybinės vietos nebuvo atlyginamos iki pat X V I I I amžiaus. Dėl tos priežasties suvaržyta karaliaus valdžia vis silpnėjo. Kaip matome. I ž d i n i n k a i tvarkė iždą. Lietuvos reikalais visada rūpinosi tik jos urėdai. rinko mokesčius. Tačiau ilgą laiką hetmonai nebuvo laikomi senatoriais. o didikų galybė vis kilo. mokėjo algas ir prižiūrėjo pinigų kalimą. kiekvienas ministeris ir urėdas savo srity galėjo veikti niekieno nevaržomas. Tuo būdu jie lyg ir pavaduodavo kanclerius. kai kurių Lenkijoje esančių urėdų Lietuvoje dar nebuvo. buvo įstatymas. arba priešingai. T i k 1768 metais išleistuoju įstatymu jie buvo padaryti senatoriais. o nebūtų buvęs Lietuvoje. jei kas būdavo nuteisiamas ištrėmimu (banitia) arba garbės atėmimu (infamia). didinę karaliaus palydovų skaičių įvairiose iškilmėse (žiūr. — tai ta ministerija buvo pati įtakingoji ir visada tekdavo didesniesiems ponams. Be ministerių.Kadangi karinė valdžia visada esti labai svarbi. kardininkų. Vieni iš jų turėjo tam tikras pareigas valstybės valdyme. Lenkų kancleriai negalėjo antspauduoti jokio Lietuvai skirto rašto ir t. Lietuvos ir Lenkijos urėdų santykiai. Atimti urėdą galėdavo tik už valstybės išdavimą ar šiaip už didelius nusikaltimus. o prie sienos juos pakeisdavo tokie pat Lietuvos valdininkai. tiesa. nes jos duodavo ne tik įta­ kos valstybėje. 262 už kurias jie palaikydavo karaliaus politiką. nes nebuvo jokios kon­ trolės. y. O kad jie galėtų dalyvauti senate. juos galėjo tik seimas kontroliuoti. kurių priežiūroje buvo valdovo gy­ venamieji kambariai. draudžiąs lenkams duoti Lietuvoje kokį nors urėdą. Visi urėdai buvo duodami iki gyvos galvos. Jie buvo pripažinti tikrais ministeriais ir senatoriais tiktai 1775 m. kurie rinkdavo skun­ dus ir pateikdavo juos valdovui. Jie taip pat vadovavo ir kanc­ lerių priežiūroje esančiam aukščiausiajam miestiečių teismui. jie čia gavo tokias pat teises. be jų karalius nieko negalėjo veikti su kariuomene. bet ir nemažus turtus susikraudavo. Įtakingiausias vietas karalius paprastai atiduodavo patiems ga­ lingiesiems ponams. Rūmų urėdai. karaliaus rūmuose dar buvo daugybė visokių urėdų ir šiaipjau tituluotų valstybės žmonių. arklininkų ir t. Valstybės iždą tvarkė krašto iždininkas. t. Nebuvo nė vieno aukštesnio urėdo. Sudarant uniją. pajamas. n e b u v o n e i m i n i s t e r i o n e i š i a i p j a u u r ė d o .t. Iš jiems duodamų valdyti dvarų dažnas ne tik pa­ dengdavo valstybės pareigas einant padarytas išlaidas. ir niekas jo nusikaltusio negalėdavo pašalinti iki mirties.). skirtas valdovo reikalams. kiemo iždininkas taip pat perimdavo tvarkyti ir valstybės iždą. Iš žymesnių rūmų urėdų visų pirma paminėtini s e k r e ­ t o r i a i .

Viršuj parašo kesčiai iš jos vienais metais ei­ lentos matyti Lietuvos Vytis ir davo į Lietuvos. tiek Lenkija turėjo atskirus seimus. bet jeigu derybos eidavo su Lenkijos kaimynu. Lietuviai veltui reikalavo. Jeigu derybos eidavo su Lietuvos kaimynu. kad lenkai tas žemes jiems grąžintų. kaip ir visa valstybė: čia buvo ir stalininkų. ir v ė l i a v i n i n k a s . o iš Maskvos gaunami raštai ir su ja padarytos sutartys būdavo įteikiamos Lietuvos kancleriams ir saugomos Lietuvos valstybės archyve (metrikoje). val­ dydamas tam tikrus valstybės dvarus. nes visi santykiai su užsieniu buvo atliekami jo vardu. Jie abudu vadovavo vaivadijos bajorijai. kurs. visoki smulkesni teismo ir mokesčių rinkimo urėdai ir daugybė dignitorių be jokių pareigų. Kai bajo­ rija ėmė šalintis karo. Toliau ėjo pilies ir žemės teismo tei264 nėjai. Pasienio stulpas. Voluinės. o taip pat ir jos pirmininkas būdavo lietuvis. kad abi valstybės turės bendrą užsienio politiką. kuria karalius buvo pasižadėjęs neįvesti „ n i e k o n a u j o " be senato ir bajorijos atstovų sutikimo (dėl to ta privilegija ir vadinama „nihil novi" — „nieko naujo"). 233 psl. raštininkai. Lie­ tuva daugiausia turėdavo reikalų su sau artimiausia Maskva. tai ji paprastai bū­ davo mišra — iš lietuvių ir iš lenkų. Lietuvos valstybės teritorija po unijos buvo labai sumažė­ jusi. Lenkijoje nuo 1505 m. Tačiau su Lietuvos kaimynais visus reikalus atlikdavo Lietuvos ministeriai. Kai atvykdavo kokia nors delegacija ar užsienio valdovo atstovų. Užsienio politika buvo vienodinama tik paties karaliaus. Jei kokia delegacija vykdavo į užsienį. kad seimas susidedąs iš trijų „luomų". Visose derybose su užsie­ nio valstybėmis delegacijos irgi būdavo sudaromos mišros. nešdavo pavieto vėliavą. ginčams spręsti būdavo sudaromos specialios ko­ misijos. Lietuviai savo valstybės žemes rūpestingai saugojo ir nie­ kam geruoju jų nė pėdos neuž­ leido. L i v o n i j a buvo valdoma Lietuvos Lenkijos ir Prūsų kuni­ abiejų jungtinių valstybių. Dažna vaivadija buvo dar suskaldyta į pavietus (žiūr. buvo ir pavietinio pilies teismo pirmininkas. Tačiau tiek vaivados. Prieš Liublino uniją tiek Lietuva. ir ark­ lininkų. Visus raštus j Maskvą antspauduodavo Lietuvos kancleriai. tai delegacijoje daugiau narių būdavo lenkų. . kai ją pavadavo samdytoji kariuomenė. Liublino unijos aktu buvo nustatyta.Santykiai su užsieniu ir reprezentacija. Juose vyriausiuoju urėdu buvo s e n i ū n a s . mo­ gaikštijos sienų susiėjimo vietoje pastatytas 1545 m. Dėl atski­ rų pasienio sričių su lenkais nuo­ lat ėjo ginčai. Jie visi sudarė s e i m ą . pilies teismus ir teisė savo vaivadijoje žydus. ir taurininkų. tiek kaštelionai visada liko senatoriais. Tačiau Lietuvos seimas neturėjo tokios galios. sprendęs žemės ribų bylas. į Lenkijos iždą. tai jų priėmime taip pat dalyvaudavo drauge lietuviai su lenkais. Bet iš tikro ir čia kiekviena valstybė pirmučiausia rūpinosi tiktai savo reikalais. 4. bajorijai einant į karą. tada kaštelionai nebeturėjo beveik jokių pareigų.). Tuo būdu įstatymų leidimas Lenkijoje pri­ klausė karaliui. kuris. kokią turėjo Lenkijos seimas. pirmininkas tada irgi būdavo lenkas. Įstatymų leidžiamasis organas — seimas Seimas. nes didžiuliai Palenkės. o vaivados prižiūrėjo prekybą.» 3. Provincijų valdomieji organai Visa valstybė buvo padalinta į vaivadijas ir pavietus. todėl buvo sakoma. Po jo ėjo p a k a m o r ė . Braclavo ir Kijevo žemių plotai atiteko Lenkijai. tai ir jų sudėtis ir kompetencija liko tokia pat. einančiai į karą. Vai­ vadijos priešaky stovėjo v a i v a d a ir k a š t e l i o n a s . o kitais metais Lenkijos erelis. jo kompetencija ir sudėtis. ir kardininkų ir daugy­ bė kitų. tai delegacijoje lie­ tuvių būdavo bent vienu daugiau. kokia kad buvo Lenki265 . o su Lenkijos kaimynais — Lenkų ministeriai. Kai po unijos buvo įvesti bendrieji seimai. Jų kiekvienas pavietas turėjo tokių pat. senatui ir pavietų atstovams. veikė privilegija.

Seimeliai. Čia senatas susėsdavo priešaky. Pradžioje visi eidavo pabučiuoti soste sėdinčiajam karaliui rankos. kurių darbas trukdavo šešetą savaičių. galėjo būti ir pratęstas. jog jie klausimą palieką spręsti „broliams". Bet tiek vienų. Valstybės gyvenime. lie­ 1 tuviai seime nesudarė nė / 3 . tik viena ar dvi vaivadijos nesutikdavo. reikalui esant. pakartodavo ir papildydavo seimeliams praneštus svarstyti klausimus. kuriems buvo skiriamos dvi savaitės. vadinamą m a r š a l k a . išrinkę seimo atstovus. A t s t o v ų r ū m u s sudarė visų vaivadijų ir pavietų sei­ melių rinktieji atstovai. y. Tokia pat tvarka senatoriai ir kalbėdavo. tai buvo didelė blogybė. Ypač dažnai būdavo nesutikimų dėl mokesčių apdėjimo. Apskritai tiek senatorių. savo seimeliui. Po to senatas ir atstovai sueidavo į vieną salę (tatai buvo tikroji seimo darbų pradžia).joje. tiek kitų seimų laikas. Tik hetmonai ir kiemo iždininkai iki X V I I I amž. kad seimai turi rinktis kas dveji metai. o atstovai susėsdavo vaivadijomis tokia pat eile. kaštelionai ir ministeriai. t. be abejo. y. tik kai kurios didesnės vaivadijos rinkdavo ir po daugiau. Atstovai negalėdavo peržengti duotųjų instrukcijų. Tą dalyką turėdavo išspręsti tuojau po seimo įvyksta vadinamieji r e l i a c i n i a i seimeliai. senatas eidavo į savo 267 . Kiekvienas seimas prasidėdavo pamaldomis ir pamokslu. negu iš Lietuvos. ir iš tokių vaivadijų nebūdavo galima išrinkti mokesčių. tai įvairios instrukcijos labai varžė jo darbus. — pavyzdžiui. vaivados. Buvo nustatyta. Į s e n a t ą įėjo visi vyskupai. t. ir niekas negalėdavo jų priversti sutikti su bendru nusistatymu. pačiam seimui sutinkant. kartais visi sutikdavo dėl apdedamųjų mokesčių. o po to kancleris arba vicekancleris pareikšdavo kara­ liaus pasiūlymus. gale pradėjo rinkti net po 6 atstovus. Juose pirmasis „luomas" liko. o senatas ir atstovų „luomai" buvo papildyti Lietuvos senatoriais ir atstovais. Kadangi seime viskas turėjo būti sprendžiama vienu balsu. arba direktorium. ant­ rosios pusės nebuvo laikomi senatoriais. Prieš seimą karalius paskirdavo seimeliams datą ir praneš­ davo. Vilniaus ir Trakų kaštelionai ir Žemaičių seniūnas. galėjo būti šaukiami ir vadinamieji e k s t r a o r d i n a r i n i a i seimai. Tą atlikus. kas seime bus svarstoma. tarp kurių buvo Krokuvos. paskui — vaivados. Be to. Ministeriai jame sėdėjo visiškai atskirai. kuriose pažymė­ davo. Seime visiems sena­ toriams vietos buvo nustatytos pagal kilnumą: pirmučiausia ėjo visi Lenkijos ir Lietuvos vyskupai. duodavo jiems rašytąsias i n s t r u k c i j a s . kaip jie turi laikytis karaliaus keliamųjų klausimų atžvilgiu ir ko turi reikalauti. kokia sėdėdavo jų atstovaujamų vaivadijų senatoriai. Seimo eiga. Po to atstovai susirinkdavo į savo rūmus ir išsirinkdavo pirmi­ ninką. Toliau buvo tikrinamas atstovų išrinkimo teisėtumas. Žemiausias vietas seime turėjo kaštelionai. tiek Atstovų iš Lenkijos buvo daug daugiau. Bet dažnai seimeliai dėl to pareikšdavo savo nesutikimą. Tai buvo vadinamieji o r d i n a r i n i a i s e i m a i . Ta procedūra buvo vadinama r u g o m i s. Kiekvienas seimelis paprastai jų rink­ davo po du. Žemaičių seniūnija X V I I I amž. pareikšdami savo nuomones. Tokiuo atveju nesutinkančiųjų vaivadijų atstovai pareikšdavo. koks buvęs. pavyzdžiui.

vadinamo š e i m i n i u ) . dar būdavo daro­ mi dviejų jos provincijų — Didlenkių ir Mažlenkių — atskiri astovų su­ važiavimai. o seimą baigiant vėl susirinkdavo į vieną salę. Kadangi Lietuva visada turėjo daug skir­ tingų reikalų. Tos „sesijos" atlikdavo tą patį darbą. o lietuviai. Tačiau Lietuvos atstovai savo atskirus posėdžius visada darydavo. abeji rūmai vėl susitikdavo arba susižinodavo per delegacijas. o k a r t u s u ė j ę t i k savo n u t a r i m u s 269 . o atstovai posė­ džiaudavo. Pagaliau sei­ mas būdavo baigiamas atsisveikinimu su kara­ lium. ir pas juos kartais ateidavo net patsai karalius. suderinamos instruk­ cijos ir nusistatoma. vidury šitie atskiri gene­ raliniai seimeliai išnyko. be sei­ melių. Tie generaliniai seimeliai neišnyko nė įvedus bend­ rą su lietuviais seimą. vadovaujant karaliui. Ir Lietuvoje prieš kiekvieną bendrąjį seimą taip pat buvo pradėti daryti tokie pat į seimą vyks­ tančių atstovų ir senatorių suvažiavimai. nes. Mat. Čia niekam nepriešta­ raujant. Iš pradžių jie įvyk­ davo Volkoviske. o kam nors priešinantis ir savo protesto neatsiimant. kur a t s k i r a i t a r d a v o s i l i e t u v i a i . kol jie įvykdavo. Nors lenkai. kurį anksčiau atlikdavo generaliniai seimeliai. kaip turi laikytis seime visi Lietuvos atstovai ir senatoriai. Be to. dabar sesijomis va­ dinamas visas parlamento veikimo metas tarp dviejų atostogų arba šiaip tarp dviejų pertraukų). Čia būdavo apsvarstomi iš karaliaus gauti pasiūlymai. Bet. Generaliniai seime­ liai. kurie vėliau bendram seimui buvo pateikiami tik pa­ tvirtinti. skirdavo naujus. vadinami g e n e r a l i n i a i s sei­ Senato salės planas. ir 268 Lietuva žiūrėjo į juos. tai jos dažnai posėdžiaudavo ir kartu arba net visiškai nedarydavo atskirų posėdžių. kur būdavo perskaitomi apsvarstytieji įstatymai. Kadangi tarp Lenkijos provincijų ne­ buvo jokio valstybinio skirtumo. Lenkai ten paprastai susitardavo dėl mokesčių ir kitų bajorijai rūpimų klausimų. m e l i a i s . o vėliau Slanime. Ten atskirai darydavo savo posė­ džius abidvi Lenkijos provincijos ir Lietuva. Tada karalius. kaip į trečiąją Respublikos provinciją. paruošdavo ir visus sau reikalingus įstatymus. kaip į savo seimus. vietoj iširusiųjų seimelių. išnykus atskiriems suvažiavimams. tai šitie suvažiavimai jai buvo labai svarbūs. Lietuvos seimelį irgi vadino provincijos seimeliu. Vaivadijų seimeliai darėsi kaskart vis netvarkingesni ir labai dažnai iširdavo.rūmus ir posėdžiaudavo. atskiras teises bei įstatymus. — atmestais. tų atskirų suvažiavimų nebenorėdavo nė bajorija. tačiau j i s l a b a i s k y r ė s i n u o L e n k i j o s p r o v i n c i j ų s e i m e l i ų . atstovai savo misijoje turėdavo ilgiau už­ trukti. d ė j u s i iš d v i e j ų y a l s t y _ bių. Mat. anksTaip susėsdavo senatoriai ir atstovai bendruose čiau Lenkija buvo susiposėdžiuose. Ten lietuviai taip pat spręsdavo. Jei būdavo reikalo. — ir vėl visi bu­ čiuodavo jam ranką. O tai jau bū­ davo atliekama seimo vietoje. į juos vykdami. X V I I I amž. be to. o viską spręsdavo bendrajam seime. Tuo būdu bendrasis seimas iš tikro buvo dvilypis. Lenkijoje. a t s k i ­ rai l e n k a i . žiūrė­ dami į Lietuvą. „Provincijų sesijos". kaip laikytis prieš len­ kus vienu ar kitu klausimu. atstovus turėjo išlaikyti pati vaivadija iš specialaus mokesčio. ir nebebūdavo laiko atskirai suva­ žiuoti. Sudarant Liublino uniją. ir šito dvilypio savarankiškumo žymės dar tebebuvo neišnykusios. jie būdavo lai­ komi priimtais. vis tiek reikėdavo atskirai aptarti savo reikalus. visi tie skirtingi Lietuvos reikalai ir būdavo apsvarstomi jos suvažiavimuose. vadovaujant maršalkai. Juose būdavo paruošiami ir Lietuvai reikalingi įstatymai. Lietuva turėjo atskirą valstybinę organizaciją. prisiartindavo ir seimo metas. Tie posėdžiai buvo vadinami „ p r o v i n c i j ų s e s i j o m i s " (sesijomis tada va­ dindavo ir kiekvienos dienos seimo posėdį. todėl jiems daugiau reikėdavo išmokėti ir pinigų (mat. tačiau.

Tuojau po Liublino unijos abi valstybės turėjo labai daug skir­ tingų reikalų. y. Seime kancleriai dar turėdavo pranešti. Seimų rūšys. t. Labai dažnai bendrojo seimo nepakakdavo. Pagaliau tarpuvaldį pabaigdavo k a r ū n a c i n i s s e i m a s. vadinamieji k o n v o k a c i n i a i seimai būdavo šaukiami mirus karaliui. Ir čia Lenkijos kancleris visada pranešdavo tik apie Lenkijos. kad k a s t r e č i a s s e i m a s . laisvojo pasipriešinimo teisė. Visuose seimuose būdavo reikalau­ jama. ją užpuolus Maskvai su Švedais). Tuo būdu ir seime v i s u s Lietuvos reikalus atlikdavo tik jos minis­ t e r i a i. tačiau jokių įstatymų neleido. Konfederaciniai seimai. neatsižvelgdamas į unijos akto nuostatus. tik ne lenkas. po Zigmanto Augusto ir po vėlesniųjų karalių mirties visada susirinkdavo atskiri Lietuvos seimai ir atskirai spręsdavo. Dėl jos daugybė seimų turėjo išsiskirstyti. Lietuvos ir Lenkijos santykiai bendrajam seime. jo nustatytu laiku. Ypač dažnai būdavo šaukiami atskiri Lietuvos seimai. kad. Be ordinarinių seimų. seimas tik atlikdavo visus for­ malumus. derėdamiesi su jais tik per delegatus. Lenkų kancleriai pranešdavo visa. ir be ekstraordinarinių seimų. Keletą kartų jie vis dėlto pasiekė tai. Lietuvos teisės seime dar buvo apdraustos ir kitokiu būdu. tai vietoje jų pranešimą padarydavo Lietuvos maršalka arba kuris kitas Lietuvos ministeris. Atstovai buvo savo vaivadijos ar pavieto įgaliotiniai. vadinamas p r i m ų . Į tuo pat metu lenkų šaukiamus seimus jie nevažiuodavo. kuriame būdavo sprendžiami visi karaliaus rinkimo formalumai ir surašomos jam pateikiamos sąlygos. Gniezno arkivyskupas. Juos šauk­ davo Bažnyčios galva. o Lie­ tuvos kancleris apie Lietuvos urėdus. Liublino seimas seimų vieta paskyrė Varšuvą arba kurį nors kitą Lenkijos miestą. Tačiau lietuviai visą laiką 270 reikalavo. B e to. lietuviai ėmė rinkti karalius bendrai su lenkais. Taip antai. tas pats įstatymas pripažino pirmenybę Lietuvos ministeriams. kad seimo mar­ šalkos turi būti renkami pakaitomis iš mažlenkių.. Bet dar dažniau atskirus Lietuvos seimus šaukdavo patys Lietuvos ponai tarpuvaldžiuose (karalių nebuvimo metu). kas lies­ davo Lenkiją. pagal reikalą šaukiamų. Dažnai vienas ar keli papirkti atstovai pareikšdavo protestą prieš viso seimo nu­ tarimą. kai seimas būdavo Lietuvoje. buvo pakeistas ir patsai seimų vietos įstatymas. kurio maršalka esti lietuvis. Taip antai. kai. Pirmiausia buvo nustatyta. tad. net pats karalius sušaukdavo atskirus seimus. nes ten įvyk­ davo karūnacija. taip pat primas šaukdavo e 1 e k c i n į seimą. naujasis įstatymas nustatė. Tas seimas turėjo susitarti dėl karaliaus rinkimo datos ir dėl kitų su elekcija susijusių klausimų. didlenkių ir lietuvių. ir visas seimas turėdavo nusileisti. Pasipriešinimo teisė visų buvo labai branginama. Be to. Tatai vadinosi liberurn veto. tie atskiri Lietuvos seimai ėmė nykti. — kas liesdavo Lietuvą. o 1673 m. — to nusistatymo turė­ davo laikytis ir atstovai. pradedant Vladis­ lovu Vaza. Pačius karaliaus rinkimus atlikdavo visa susirinkusi bajorija. einant karui su Maskva (mat. dar buvo seimų. kad viena pusė nenutartų nieko priešingo kitai. seimo pradžioje karaliaus vardu darant pasiūlymus. kai Lietuvą užpuldavo koks priešas (pav. ką rinkti. Po konvokacinio seimo. Šita pasipriešinimo teisė ilgainiui buvo pradėta ir blogam naudotis. kad seimas prieš įstatymus buvo sušauktas Lietuvoje. vadinamų pagal jų paskirtį. kuris visada būdavo šaukiamas Krokuvoje. r i n k ­ t ų s i L i e t u v o j e — G a r d i n e . Atskiri seimai. kam naujai yra duoti kokie urėdai. Tuo būdu k i e k v i e n o t r e č i o s e i m o m a r š a l k a b ū d a v o l i e t u v i s . ir niekas nega­ lėdavo jo priversti kitaip pasielgti. Taip pat jis spręsdavo einamuosius valstybės reikalus. Jie dar keletą kartų buvo sušaukti ir vėliau. 1654—5 m. Be atskirų atstovų posėdžių. jis nelietė Lenkijos). jei dėl kokių nors dalykų vaivadija nesutikdavo (ji instrukcijomis įpareigodavo savo atstovus to nusistatymo laikytis). o Lietuvos kancleriai. Seimų vieta. sine me). kurs tarpuvaldyje būdavo laikomas valstybės galva — interrex. Todėl buvo nemaža atsitikimų. bet pagaliau jie visiškai išnyko. kas dveji metai šaukiamų.. 271 . Bet X V I I amžiuje. kad seimai būtų šaukiami ir Lietuvoje ar bent pa­ sienyje. Jei kartais seimo pradžioje Lietuvos kanclerių nebūdavo. nes įstatymai ga Įėjo būti leidžiami tik karaliaus vardu.s u v i e n o d i n d a v o ir prižiūrėdavo. kad viskas būtų sprendžiama vienu balsu. kurie kartais visai neliesdavo antrosios valstybės. Todėl atstovo pasipriešinimas būdavo laikomas vaivadijos ar pavieto pasipriešinimu. nes visi savo laisvės pagrindu laikė šį dėsnį: „Be manęs nieko negali būti sprendžiama apie mane" (nihil de me.

— tik ištikus staigiam pavojui. Kariuomenė daugiau­ sia buvo raita. imamų iš karaliaus ir bažnytinių dvarų valstiečių. Seimo aktai. Bet kadangi dvarų ponai ne­ norėjo jų duoti. Visi seimo nutarimai. iš muitų ir iš kitokių nuolatinių šal­ tinių. Į jį pinigai suplaukdavo iš visų karališkųjų dvarų. jie galutinai buvo at­ skirti tik 1590 m. Kadangi seimo iširimas dažnai grėsdavo vals­ tybei dideliais pavojais. pavyzdžiui. iždo pajamos ėjo ne vien karaliaus ir jo šeimos reikalams: iš jo nemažai tekdavo ir vals­ tybės reikalams. jie pasirašydavo tam tikrą pasižadėjimo aktą. Tačiau i r bendrai kovodama. 5. todėl kaskart vis dau­ giau tekdavo naudotis samdyta kariuomene. tik suvažiavę. bet ir svetur. bet. Kiekvienas toksai šaukimas buvo vadinamas v i s u o t i n i u b a j o r i j o s s t o j i m u . kas sveikas galįs. Todėl kareiviai labai dažnai plėšikaudavo. tik visada su tam tikru. kad dažnai jiems ilgai nemokėdavo algos. tai netrukus tokie rinktiniai pėstininkai turėjo išnykti. kad bajorija labai nenoriai eidavo į karą. kad jos. Visi bajorai. negu kariauti. Po to vėl susirinkęs seimas tęsdavo toliau savo darbus. Lietuva ir Lenkija visada turėjo atskiras k a r i u o m e n e s . vadovaujamas savų hetmonų. išsirinkdavo savus viršininkus ir tol plėši­ kaudavo. be to. Toks jų susibūrimas vadinosi k a r i u o m e n ė s k o n f e d e r a c i j a . savų pasiuntinybių išsiuntimui ir t. kitai valstybei į pagalbą j i ga­ lėdavo eiti tik karo metu ir. vadinamuose Volumina Legum. tai prie jos būdavo pastaba. Be to. XVIII amžiuje. kol gaudavo algą. vos nesusikaudavo. visos konstitucijos buvo surinktos ir išspausdintos specialiuose rinki­ niuose. jie paprastai visi atsisakydavo klausyti savo vadų. 6. tai prieš tą blogybę būdavo nukreipti vadinamieji k o n f e d e r a c i n i a i s e i m a i . Jei kas neidavo. Anksčiau tie du iždai nebuvo atskirti. 18 273 . Jei kuri konstitucija būdavo bendrai priimama. Stepono Batoro laikais buvo atsiradę ir pėsti­ ninkų. Bet jau X V I amžiuje ji labai nenoriai eidavo Į karą. buvo įstatymai.t. vadlnęsi k o n s t i t u c i ­ j o m i s . Atstovai į juos būdavo renkami paprasta tvarka. nutarimu. svetimų pasiuntinybių priėmimui. Būdavo atsitikimų. Todėl X V I I amžiuje bajorija jau visai nebešaukiama į karą: ją pakeičia samdytoji kariuomenė. turėjo ne tik patys eiti. kuriame buvo surinktos paskutinių seimų konstitucijos. Ją samdydavo ne tik savo krašte.nieko nenuveikę. Atskiri valstybės iždai buvo valdomi krašto iždininkų. Svarbiausias krašto. Krokuvos Mokslų Akademija mokslo reika­ lams 1889 m. Kariuomenė Krašto ginti iš seno būdavo šaukiama bajorija. tai ji likdavo ir taikos metu. j i buvo v a d o v a u j a m a t i k s a v o h e t m o n ų . Labai dažnai Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė savitarpy nesutikdavo. turė­ damos prieš save bendrą priešą. kad numatomus klausimus spręsią balsų dauguma. būdavo ir tokių atsitikimų. J a s i š l a i ­ k y d a v o k i e k v i e n a v a l s t y b ė p a t i i š savo pajamų ir mokesčių. Iždas Valstybės ir valdovo iždas. iš kurios turėdavo ir pragyventi. galėdavo netekti žemės. Dabar dar tebėra nesurinktos ir neišspausdintos tik paties paskutinio (1793 m. kad seimas dėl kokių nors priežasčių tu­ rėdavo pertraukti savo darbus. be seimo nutarimo karalius ją šaukdavo labai retai. tiktai seimui nutarus. pasiūlius kara­ liui ar kam nors kitam. iš kurių padengdavo visas savo išlaidas. Tuo būdu šitokiam seime veto teisė jau nebeveikė. Konstitucijos Lietuvai ir Lenkijai būdavo rašomos atskirai. o lietuvių priimtoji — Lenkijoje. Tatai buvo vadinama seimo limitą. Kai nemokėdavo algos. tokia bajorų kariuomenė buvo ir netinkama karui: susirinkusi ji daugiau mėgo seimuoti ir linksmintis.) seimo konstitucijos. Kartais viena valstybė vėliau priimdavo ir kitos valstybes konstituciją. jų imdavo po vieną nuo 20 kiemų. iždo pajamų šaltinis Lietuvos Istorija. Valdovo. Jų tada buvo iš viso iš­ spausdinta 8 tomai. bet dar ir vestis tam tikrą skaičių tarnų. — juo labiau. Po seimo paprastai jie būdavo išspaus­ dinami ir pranešami visam kraštui. Kiekvienos valstybės kariuomenė nuolat s t o v ė ­ j o t i k s a v o v a l s t y b ė j e . Vėliau. Kiekviena valstybė turėjo ir visiškai atskirus savo iždus. be jo nė viena lenkų priimtoji konstitucija negaliodavo Lietuvoje. Kiekvienas karys gaudavo algą. specialiai seimo patvirtintu. arba valstybės. 272 Kariuomenė paprastai būdavo samdoma tik karo metui. arba kiemo. jei būdavo lėšų. Jau minėjome. išspausdino dar vieną tomą. O atskiri valdovo iždai buvo valdomi kiemo iždininkų. Karalius galėjo bajoriją šaukti į karą tik seimui nutarus.

Seniūnijų buvo dvejopų — p i l i e s s e n i ū ­ n i j ų ir t e n u t ų . Bajoriškosios laisvės ir Lietuvos valstybės vadai po unijos Laisvės. Į karaliaus iždą pagaliau patekdavo tik tos pajamos. Bajorija drauge su didikais gavo tik plačias luomines teises. siųsti tam tikro luomo ar apylinkės. Į seimą bajorai atvykdavo ne kaip atstovai. kaip ir seniūnijos. be įvairiausių vidaus ir užsienio muitų. Mat. pilies seniūnas turėjo savo valdžioje pilies teismą ir policines teises. Dėl to Lietuvos bajorija Lenkiją laikė sau siektinu pavyzdžiu. Kylant didikų galiai. dar nebuvo pri­ pažintas. Lietuvos bajorija daugeliu atžvilgių susilygino su Lenkų bajorija: ji taip pat gavo savus teismus. privilegijos dėsnis nihil novi buvo pritai­ kytas ir Lietuvos bajorijai. Iš visų seniūnijų valstybės naudai buvo imama 1 U pelno dalis. Jos buvo paliktos karaliui pra­ gyventi. Daugumas jų. tai už jį valdo patys didikai. Visi mokesčiai. o netrukus jie patys jį pašalina ir jo vietoje pastato Zigmantą. kurių valdytojai krašto valdyme nedalyvaudavo. Zigmantui ėmus kietai valdyti. nuo XV amž. lenkiškai tenuta vadinosi dzieržawa) vadinosi paprasti dvarai. Bet atsiradus bendriems su lenkais seimams. buvo nenuolatiniai: juos paskirdavo seimas tik vieneriems ar keleriems metams. Palengva Lietuvoje taip pat atsirado ir ginkluotų bajorijos susibūrimų. tačiau plačių politinių teisių ji negreit tesu­ silaukė. o kurios būdavo skiriamos valstybei. ta prievolė buvo pakeista piniginiu mokesčiu. Valstybės dvarai buvo pagrindinis nuolatinių pajamų šal­ tinis. vadinosi s eni ū n i j o m i s. bajorijos reikšmė padidėjo. o nuo 1649 m. nuo kurių jie dažnai priklausydavo ekonomiškai. Tenutomis (iš lotyniško žodžio tenere — laikyti. 7. bet jos reikšmė ten dar labai nedidelė: bajorija. pabaigos atsiradusiuose sei­ muose dalyvauja ir bajorija. Tačiau jų buvo daugybė rūšių. Pilies seniūnijų paviete ir vaivadijoje buvo po vieną. Lenki­ joje veikęs 1505 m. kitą kartą kitų. Bet ilgainiui tie abudu iždai beveik su­ siliejo.) pasidaro valstybine institucija. Ka­ dangi jis pats tuo tarpu dar per jaunas. Vieną kartą buvo daugiau uždedama vienų mokesčių. Ponų tary­ ba (žiūr. kuriems jau buvo galima pavesti ginti rūpimuosius reikalus. išdalinamų valdyti bajorams. Ji taip pat įgavo visas kitas lenkų teises ir pradėjo gyventi lenkų šlėktos viešojo gyvenimo papro­ čiais. Taip antai. tradicijų ir papročių. Todėl bajorija jas paprastai vadindavo „nusipelnusiųjų duona" (panis bene merentium). Toliau taip pat didikai pasodina į sostą jaunutį Jogailos sūnų Kazimierą. Naujoje santvarkoje ir bendruose seimuose buvo laikomasi visų lenkų teisių. ir tuo būdu jų reikšmė dar labiau išauga. Jas valdydavo ar išnuomodavo patsai karalius. ir t.t. vadinamas h i b e r n a (žiemos mokestis). Tiesa. kurios būdavo skiriamos jo asmeniškiems reikalams. kad galima priešintis net valdovui. 198 psl. todėl jie čia taikydavosi prie didikų. Kitos rūšies valstybės dvarai buvo vadinami k a r a l i š ­ k o s i o m i s e k o n o m i j o m i s . jų pa­ jamas jis galėdavo sunaudoti kaip tinkamas. Tuo būdu Lietuvos bajorija dar prieš Liublino uniją beveik susilygino teisėmis su Lenkijos šlėkta. būdavo duodamos iki gyvos galvos ir buvo tik bajorų pasipelnymo šaltinis. vadinama k v a r t a (ąuarta). kuri faktiškai laiko savo rankose visą valdžią. todėl nelabai tegalėjo ginti seime savo interesus. Tačiau senoji didikų galia Lietuvoje dar nebuvo sugriauta nė po pavietų bei seimelių reformos: visur tebevadovavo didi­ kai. didikai pa274 f kelia didžiuoju kunigaikščiu Švitrigailą. o po jo mirties iš bajorijos išsiskyrusi didikų grupė jau ima spręsti valstybės likimą. anks­ čiau tie dvarai turėdavo duoti maistą ir pašarą kariuomenei žie­ mos metu. eidavo į krašto iždą. — jautėsi krašto valdovė. jei jis nevykdo renkant duotų pasižadėjimų. Vytauto laikais bajorija pradeda dalyvauti vals­ tybės gyvenime. Kitaip tuo tarpu buvo Lenkijoje. visos bajorijos reikšmė vis dėlto netaip sparčiai augo.buvo seimo uždedami mokesčiai. 275 . Be to. taip pat kariuomenės reika­ lams iš visų valstybinių ir bažnytinių dvarų buvo imamas mo­ kestis. bet kaip paprasti asmens. didikų grupė jį nužudo. vadinamų k o n f e ­ d e r a c i j o m i s . įgavusiu tokį vardą (hiberna). savivaldybes ir savus teismus. Jos. teisę siųsti į seimą rinktuosius atstovus. įsigalėjo įsitikinimas. Ten bajorija (šlėkta) jau turėjo plačias politines teises. kaip atskiras sluoksnis. Mokesčiai. Ji buvo skiria­ ma kariuomenei išlaikyti. Pa­ galiau 1566 m. pamažu augo Lietuvos bajorijos teisės. Jie dažniausiai būdavo užde­ dami karo reikalams. Valdant Gediminaičiams.

jis perėjo į opo­ ziciją ir vadovavo Lietuvai kovojant su Lenkija dėl Voluinės ir Podolės (žiūr. Tuo būdu bajorijoje atsirado įsitikinimas. neturėjo net pilietinių teisių. Su Zigmantu Augustu pasibaigė Lie­ tuvą ir . Lietuvos bajorija ir Lenkijos šlėkta savaime jautėsi esanti viena visuomenė. (biustas iš antkapio. kur joks kitas luomas. Dėl to veikiai kilo nesantaika ir prasi­ dėjo partijų kovos. L e n k i j o j buvo dvi prie­ šingos partijos. Jie ypačiai iškilo nuo Jono Goštauto laikų. O kadangi valstybinis savarankiškumas ne tik ne­ buvo priešingas bajorijos luominėms teisėms. Tada iškilo greta jų sto­ vėjusios. nors iš pradžių savi Lietuvos valstybės reikalai dar buvo labai uoliai ginami. renkant didžiuoju kunigaikš­ čiu Kazimierą. 277 . Pirmoji ne­ paprastą reikšmę įgijusi Lietuvos didžiūnų šeima buvo G o š ­ t a u t a i . O ta bendrumo sąmonė ir bendruose seimuose vedama bendra kova dėl savo luominių interesų buvo didžiausias Lietuvos bajo­ rijos galutinio sulenkėjimo veiksnys. ir Zigmanto Augusto laikais vadovaujamoji rolė priklausė Radviloms. Periodas kovos dėl valstybinio Lietuvos savarankiškumo 1. be bajorų. Lietuvos bajorija ėmė gyventi tą patį gyvenimą. Šioje parti- Zigmanto Augusto sesuo Ona. kurs vadovavo Lietuvos didžiūnams. bet kaip bajorijos vadai. Bet ir išaugus bajorijos reikšmei. Astikai nepajėgė jų nukonkuruoti ( X V I amž. bandė konkuruoti gudų kilimo K a t k e v i č i a i . kuriam abi v a l s t y b ė s b u v o l y g i o s . Kazimierui persikėlus į Lenkiją ir pradėjus vesti savarankišką politiką. nei kur nei kada. nei kas turi rinkti. esančio Krokuvos katedroje). B. Gniezno arkivyskupą — primą Uchanskį. Tatai visai suprantama: g y v e n a n t sava­ rankiškoje valstybėje. liko tik ne­ tekėjusi Zigmanto Augusto sesuo. t o d ė l k r y p o į g a l i n g i a u s i ą j ą L i e t u v o s š e i m ą . 181 psl. Liublino unijos aktu. jau tada ir kiek vėliau.Lenkiją valdžiusios Gedimino šeimos šaka. gale jie išmirė). Luominėje valstybėje. kol Kazimieras išaugo iš vaiko amžiaus. kad ji su Lenkijos šlėkta sudaro vieną bendrą luomą. Tačiau rinkimo tvarka dar ne­ buvo nustatyta: nebuvo aišku. apsaugodamas nuo lenkų konkurencijos. didžiūnų galia vis dėlto nesumažėjo. Nebuvo taip pat nustaty­ ta. Ona. o kita tuo me­ tu norėjo pripažinti valdžią pir­ majam Lenkijos ministeriui — maršalkai Firlėjui. visuomenės dėmesys juk turėjo kur nors krypti. Be vadovaujančiosios didžiūnų šeimos Lietuva 276 niekad neapsėjo. Goštautų šeimos reikšmė nesuma­ žėjo nė po Jono Goštauto mirties. nepaver­ žė iš jų įtakos. kuri daugiausia šalininkų turė­ jo Didlenkiuose. Tuo būdu tokios šei­ mos galvos darėsi tarsi Lietuvos nevainikuotais kunigaikščiais.). valdovą reikėjo rinkti bendrai su lenkais.) Tarpuvaldžio tvarka. tai bajorija ir iš inte­ reso sekė paskui didžiūnus. negalėdami prilygti Radviloms turtingumu. tarpuvaldyje valstybės galva norėjo laikyti aukščiausiąjį Bažnyčios dignito­ rių. j i s n e g a l ė j o k r y p t i į L e n k i j o j e g y v e ­ nantį ir dar iš svetur a t ė j u s į valdovą. Jis buvo taip pat ir tikrasis Lietuvos valdytojas. Pirmasis tarpuvaldis (1572—1573 m. f 1596 m. kurį gyveno lenkų šlėkta. Vadovaujančiosios Lietuvos didžiūnų šeimos. Su jais. jas dar didino. taip pat senos. bet. kurie betgi. kad jie yra valstybinio Lietuvos savarankiškumo saugotojai. Tik dabar jie valstybės vairą valdė ne kaip ponų tarybos nariai. Viena iš jų. giminiškos didikų R a d v i l ų ir A st i k ų šeimos.Žodžiu. Tačiau Zigmanto II laikais Goštautų šeima pasibaigė — išmirė. Aukščiausiai iškilo Radvilos. Suburti apie save ba­ joriją jiems buvo nesunku: čia jiems padėjo jų milžiniški turtai ir senoji tradicija. Tuo būdu palengva įsigalėjo ir valstybinio vienin­ gumo jausmas. ir tolimi jo giminės. kas turi būti laikomas valsty­ bės galva tarpuvaldžio (kara­ liaus nebuvimo) metu.

Jie būdavo renkami pačios bajorijos iš savo tarpo ir nuo šio laiko būdavo sudaromi kiek­ vienam tarpuvaldžiui. Primui šaukiant konvokacinį seimą. tačiau visiškai nutraukti ryšių su lenkais nesi­ ryžo. kad elekcija turinti įvykti l a u k e t a r p V a r š u v o s i r V o l o s k a i m o . Šitas konfederacijos aktas buvo pateiktas seimui. Tame seime. laikėsi nuošaliai. vadovaujama J. Šitas susitarimas buvo pavadintas konfederacija. nes Firlėjas buvo ne tiktai įtakingiausias Mažlenkių ponas. bet apskri­ tai. kuriame pripažįstama visiška tikybų laisvė. rugpiūčio 24 d. išreikalauti iš Lenkų grąžinti Liublino seime nuo Lietuvos atplėštąsias žemes ir gauti iš jų paramos prieš Maskvą. Tame konfedera­ cijos akte kalbama ne apie vie­ ną kurią nors tikybą. galutinai laimėjo didlenkių primo partija. F. be to. Jie seimo metu susitarė ginti savo teises ir tam tikslui paruošė specialų aktą. Katkevičiaus ir M. nes kaip tik tada grėsė naujas sunkus karas su Maskva. jie norėjo pakeisti neseniai padarytos unijos sąlygas ir atsiimti lenkų užgrobtas žemes. nes kaip tik tuo metu visoje Europoje ėjo žiauri kova tarp protestantų ir katalikų (kaip tik tuo metu sklido visokių gandų apie pragarsėjusias. Varšuvoje buvo sušauktas seimas. tiek Lietuvoje buvo pradėti vadinti vienu bendru J. bet ir kalvinas. Pirmoji elekcija ir Henrikas Valua (1573—1574 m.). d i s i d e n t ų vardu. kad n i e k a s dėl t i k ė j i m o n e b ū s i ą s p e r s e k i o j a m a s . įtrauktas į Lietuvos Statutą. Taip pat visiems laikams buvo nustatyta karaliaus elekcijos tvar­ ka: buvo nutarta. o elekcijoj dalyvauti i r balsuoti galįs kiekvienas bajoras (taigi buvo sakoma. kuri nuo akto surašymo vietos paprastai vadinama V a r š u v o s k o n f e d e ­ r a c i j a (konfederacija tais laikais buvo vadinamas bajorijos susitelkimas ir susitarimas ginti bet kokiuos savo reikalus net ginklu). kurs turėjo nustatyti elekcijos tvarką ir paruošti kai kuriuos įstaty­ mų pataisymus.) Lietuviai konvokacijoj nedalyvavo: nepatenkinti lenkais. reika­ laudami patogesnės vietos elekcijai. kad karaliui mirus aukščiausioji valdžia priklausanti primui (dėl to jis dar buvo vadinamas intevvex). Commendoni. ir seimas jį patvirtino. Šitoksai seimas. Varšuvos konfederacija. Jei karalius būtų išrinktas karš­ tas katalikas. tai iš pradžių to Augusto valdymo gale ir pirmojo tarpuvaldžio metu. Gniezno arki­ vyskupui vadovaujant. Konvokaciniam seime laimėjo katalikai. Baltramiejaus naktį — 1572 m. įvykusias hugenotų sker­ dynes Paryžiuje šv. Varšuvos konfederacijoj nekatalikai susitarė ginti savo teises nuo galimų persekiojimų. J. garantuojama. vėliau visada šaukiamas po karaliaus mir­ ties. Kadangi visi teismai veikdavo karaliaus vardu. turėjęs didelę įtaką katali­ konfederacijos aktas buvo suda­ kų kovose su protestantais Zigman­ rytas vienų lenkų. Ji dabar buvo susirūpinusi pataisyti Liublino unijos aktą. pradėjo veikti ir Lietuvoje. — kad s k i r i a s i t i k ė j i ­ mu (dissidentes de religione) vieni kitų nepersekiosią. bet vėliau. į Varšuvą jie nusiuntė tik savo delegaciją. kurių metu įvyko daug atskirų lietuvių ir lenkų seimų ir kurių metu daug kartų • buvo susikeista pasiunti­ niais. Kadangi nuncijas. jis teturėjo juridinę galią tiktai Lenkijoje. Tuo būdu šis V a r š u v o s konfedaracij os aktas pasidarė pamatiniu protestantų ir visų nekatalikų tikėjimo lais­ vės įstatymu. Tačiau buvo galingi ir protestantai. 2. Jį pasirašė visi pasaulininkai ir net vienas vysku­ pas. vadina­ mus k a p t u r i n i a i s t e i s m a i s . kad į elek­ cija bajorai vykstą viritim). tai buvo nutarta tarpuvaldyje sudaryti atskirus teismus. vos prieš 5 mėn. Po ilgų derybų. buvo vadinamas k o n v o k a c i n i u s e i m u . Radvilos. tai tikrai buvo galima laukti nekatalikų persekio278 jimų. Dėl to nuo to laiko visi nekatalikai tiek Lenkijoje. Bet pagaliau jie lenkams 279 . galutinai visiems laikams buvo pripažinta. arba tiesiog konvokacija. ir jie tikėjosi gauti Lenkų paramos.joje daugiausia buvo mažlenkių ir protestantų. L i e t u v a . Vėliau jis buvo tvirtina­ mas kiekvieno naujojo karaliaus. kurie naujojo karaliaus turėjo būti patvirtinti.

kaip buvo valdoma Prancūzi­ ja. kad karalius saugosiąs krašto sienas. naujajam karaliui dar buvo pateiktos sąlygos. paskui patvirtinama Varšuvos disidentų konfederacija. ir kiekvienam valdovui teikiamosios sąlygos bent kiek skirdavosi. Tik jie paskelbė Henriko išrinkimą skyrium nuo lenkų ir apie tai pranešė jam į Paryžių per atskirą savo delegaciją. Henrikas per savo atstovą elekciniam seime sutiko su viso­ mis sąlygomis. kuri vėliau bū­ davo patvirtinama visų naujųjų karalių ir išliko iki Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybės pabaigos.nusileido ir balandžio mėnesį atvyko į sušauktą elekcinį seimą. PaLenkų karalius (vėliau Prancūzijos karalius karaliavęs vos 5 mė­ Henrikas III). Naujojo karaliaus aktai. Šioje pirmojoje elekcijoje buvo nustatyti visi formalumai. delegacijoms nenusilei­ dus. slapta. liečiančios jį patį. vadinamam pacta conventa. kad be seimo nutarimo nešauksiąs į karą visos bajorijos.t. nesius. bet. Toksai aktas (pacta conventa) vėliau būdavo pateikiamas kiekvienam naujam kara­ liui. Laimėjo šis pastarasis. Jos buvo surašytos kitam rašte. taikomi ir vėliau renkamiems kara­ liams. Lietuvos didžiūnai (Kat­ kevičiai ir Radvilos) rūpinosi išrinkti imperatoriaus Maksimili­ jono II sūnų Ernestą. pra­ dėjo kilti nepasitenkini­ Henrikas Valois. o iš dalies ir Lietuvoje. nors jam tebebuvo tik 23 m. 281 . vyras — Švedų karalius Jonas. vedybas su Ona vis atidėliojo ir svajojo valdyti taip. tai buvo paskelbtas naujas tarpuvaldis (1574 m. kad seimai būsią šau­ kiami ne rečiau. o jai 55 m. karo atveju sa­ vo pinigais pasamdyti kariuomenės. tai yra suglausta valstybės konstitucija. su viskuo sutiko ir prisiekė. Henrikas suži­ nojo. kaip kas 2 metai. pagal Liublino unijos aktą. tuo būdu tikėdamiesi išvengti sun­ kaus karo su juo. o tik bajorijos sutartis su kara­ lium. vėliau vadinamas H e n r i k o a r t i k u l a i s .). Kotrynos. Henrikas įsipareigojo nuolat laikyti prie savęs 16 senatorių patarėjų. — nors. gyventi santarvėje su 280 Prancūzija. garantuojama. Taip antai. Išrinkus lenkams. o smulkbajoriai buvo linkę rinkti Mask­ vos carą Joną IV Žiaurųjį. kurs žinomas. pats Henrikas ir jo brolis Karolis IX stengėsi kai kuriuos punktus pakeisti. jis savo pa­ žadų nepaisė. Žo­ džiu. t. Kandidatų į sostą buvo nemaža. d. Savo kandidatūrą statė ir Zigmanto Augusto sesers. viskas turėjo būti daroma bendrai su lenkais. įsteigti laivyną. Jame kara­ lius pirmučiausia pasižada niekad nesiekti padaryti sostą pavel­ dimuoju ir garantuoja. kad po jo mirties bajorija galėsianti pati laisvai išsirinkti sau naują karalių. jis išvyko į Prancūziją ir sėdo į sostą (jis ten karaliavo Henriko I I I vardu. nes jo reikalavimai buvo mažiausi ir jis sutiko su visomis sąlygomis. ir t. mas. Lenkų ir lietuvių delegacijoms atvažiavus į Pa­ ryžių. Tarp kitko. Atvykęs ir vainikavęsis Krokuvoje. kad mirė jo brolis Karolis I X . apmokėti Zigmanto Augusto skolas. Dėl to Lenkijoje. Tie abudu aktai buvo ne kas kita. ir buvo pradėta ruoš­ tis kito karaliaus rinkimams.. Be vadinamųjų Henriko artikulų. Karaliui prisiimtų sąlygų nevykdant. Lietuvos kunigaikštis ir mas greit pasibaigė. taip pat jį paskelbė savo didžiuoju kunigaikš­ čiu ir lietuviai. niekam nieko nesakęs. absoliutiškai. kaip vienas iš blogiausių Pran­ cūzijos karalių). o karo nepradėsiąs ir taikos nedarysiąs be senato nutarimo. y. Kai reikalaujamas jis atgal nebegrįžo. jis pasižadėjo vesti Zig­ manto Augusto seserį Oną. Tai yra tarytum karaliaus sutartis su jį renkančia bajorija. tačiau labiau­ siai rūpinosi gauti sostą Prancūzų karaliaus Karolio IX brolis H e n r i k a s V a l u a (Valois). Pirmiausia buvo surašytas karaliaus vardu tam tikras raštas. Henriko artikulai leido jo neklausyti (tas punktas paprastai vadinamas de non praestanda oboedientia — apie atsisakymą nuo paklusnuo). Tačiau tas neri­ 1573—1574 m.

lenkai sušaukė net ke­ letą seimų. Tik už tai jisai iš anksto turėjo pasižadėti grąžinti Lietuvai atplėštąsias žemes. kai Batoras prižadėjo lietuviams saugoti visas jų teises. dangi Lenkijos bajorija labai nemėgo vokiečių Habsburgų. nes tuo tarpu grėsė karas su Maskvos caru Jonu I V . kad tuo būdu Lietuva visai nepersiskirtų su Lenkija . t. kurs turėjo vesti kunigaikštytę Oną. Lietuviai tikino imperatorių. sušaukę savo atskirą seimą Gardine. pagaliau sutiko ir lie­ tuviai rinkti naują kara­ lių. Kadangi netrukus mirė jo konlturentas im­ peratorius Maksimilijonas. L i e t u v a iš pradžių visai nepripažino Batoro savo val­ dovu. tačiau kita dalis lenkų didžiūnų ir daugumas bajorijos pareiškė prieš jį protestą ir karalium paskelbė Turkų sultono rekomen­ duojamą S e p t y n p i l i o (Vengrijoje) kunigaikštį S t e p o n ą B a t o r ą . kad jis atsisakytų Lietuvos iždo naudai nuo visų 283 . (S. Tarpuvaldis ir Stepono Batoro (1576—1586 m. Ka­ 1576—1586 m. Batoro įsiviešpatavimas. kad jis n e s i v a d i n t ų d i d ž i u o j u L i e t u v o s k u n i g a i k š č i u . kad jis buvo išrinktas. Nedalyvavo lietuviai nė Batoro karūnaciniame seime. Henrikui pabė­ gus. Batoras taip pat prisiekė laikytis H e n r i k o a r t i k u l ų ir pacta conventa punktų. pirmučiausia jie reikalavo. t. Batoro elekcija ir Lietuva. patvirtinti visas senąsias teises. kad jo sūnus bus bendrai išrinktas abiejų valstybių. Kol Batoras įsiviešpatavo. Nors didelė Lenkijos didponių dalis ir buvo nusistačiusi prieš Batorą. Dar tebekaraliaujant Hen­ rikui. vesti kunigaikštytę Oną. todėl įsiviešpatauti Lenkijoje jam buvo nesunku. savo pinigais pasamdyti 1. Elekciniam seime lietuviai ir dalis lenkų di­ džiūnų nutarė rinkti karalium patį imperatorių Maksimilijoną. Ta282 čiau išėjo kitaip. lietuviai svajojo jo padedami pakeisti Liublino unijos nuo­ status ir susigrąžinti sau Lenkų užgrobtąsias že­ mes. tačiau lietuviai nė viename iš jų nedalyvavo. nepripažino jo tiktai vienintelis pirklių valdomas Dancigo miestas. Tačiau lietuviai pateikė jam tam tikras sąlygas. bet jį palaikė daugumas bajorijos. tas. atvykęs į Krokuvą. jie stabdė nuo to žygio ir lenkus. Lietuvos ponams tinkamiausias atrodė kuris nors iš imperato­ riaus Maksimilijono sū­ nų arba ir jis pats. kad po to jį išsirinksią savo karalium ir lenkai. O pačia conventa akte jam buvo įrašytos šito­ kios sąlygos: jis pasižada atkariauti Maskvos užimtąsias žemes (tas lietė Lietuvą) ir gyventi taikoje su turkais ir totoriais. y. Ta­ čiau kai pasibaigė Hen­ rikui grįžti paskirtas lai­ kas. tai Lietuvos ponai net buvo pasiūlę impe­ ratoriui atsiųsti Ernestą su būriu kariuomenės į Lietuvą. ir šaukti naują seimą. Stp. o vėliau išpirkti totoriams patekusius belaisvius. jie neskubėjo pa­ skelbti j j netekus sosto. kovai su Maskva pasižada panaudoti ir savo kunigaikštystės kariuomenę. tikėda­ masis. jis karūnavosi ir vedė kunigaikštytę Oną. Jiems tik rūpėjo rasti sau tinkamiausią kandi­ datą. Bet imperatorius pabijojo. kurį buvo norima išrinkti jau 1573 m. prieš atvykdamas į savo naująją valstybę pasižada atsiųsti valstybės reikalams 200. nelaikyti išrinktu nei Batoro nei imperatoriaus Mak­ similijono I I .ir nuo to pasiūlymo atsisakė. Tad veikiai. jiems ne­ dalyvaujant. Dau­ giausia lietuvių simpati­ jos turėjo tas pats impe­ ratoriaus sūnus Ernes­ Steponas Batoras. Vitkevičiaus piešinys). Lietuviai protestavo.) elekcija Stp. kurs betgi buvo ginklu priverstas jam nusilenkti.000 raitelių ir 500 pėstininkų. antrasis Lietuvos seimas nutarė jį pripažinti savo valdovu. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius. ir t. jie siūlė lenkams panaikinti rinki­ mus. kur jis būtų pakeltas didžiuoju kunigaikščiu be lenkų. pakeisti unijos aktą ir atgaivinti atskirus Lie­ tuvos seimus.000 auksinų. Tik. tai jį bematant pripažino visa Lenki­ ja.3. maža to. d. Atvykusi speciali lietuvių de­ legacija pareiškė griežtą protestą pačiam karaliui ir rei­ kalavo.

caras dar nepradėjo karo. praėjus 7 mėn. Kai Stp. didelės energijos.. bet tik tokiais. 5. 1575 m. kitą — Švedija. Kartą 1576 m. nuo to laiko. Livonija tada buvo suskaldyta tarp kelių valstybių: vieną dalį valdė Lietuva su Lenkija. Turkų sultono vasalą. dide­ lės valstybės valdovą. bū­ damas. valgio ir apdaro man pakako. N o r i u p a t s a i v a l d y t i i r į s a k i n ė t i . Jie tik dėl to derėjosi su juo dėl sosto. Liublino seime. kokia tuo metu buvo Lenkija (didžiūnų valdoma Lietuva tuo metu dar buvo daug tvarkinges­ nė. bet ne­ būkit mano ir senatorių auklėtojais pedagogais. Caras viešai į Lietuvos Lenkijos sostą rėmė imperatoriaus kandidatūrą. o ne koks nors nulipdytas ar nutep­ liotas.. kad norėjo jį sulaikyti nuo karo. caras jautėsi labai įžeistas: jam buvo pikta. o vėliau ir Lietuva. Todėl myliu ir saugau savo laisvę. Steponas Batoras. jis svajojo išvaduoti savo tėvynę Vengriją. neilgai jam teko valdyti — vos 10 metų. jog pripažįstanti jį savo. amžiaus. kuris. Dievo valia tapau šios valstybės karalium. kiek buvo nuo jos atplėšta ir priskirta Lenkijai 1569 m. kad jis pats arba jo sūnus Teodoras gaus Lietuvos ir Lenkijos sostus. o imperatoriui Lenkija. Batorui ateinant į sostą. dar geras karo vadas. pasibaigus paliaubų laikui. tad jai buvo labai sunku gintis. būtų caro va­ salas. o laisvėje. o iš dalies ir Lenkija. tai delegacija visos Lietuvos vardu paskelbė. Lietuvos kariuomenės čia buvo labai nedaug (o lenkų visiškai nebuvo). 4. o 1575 m. Batoras gražiai žadėjo atsižvelgti į vi­ sus Lietuvos reikalavimus ir kai prisiekė saugoti visas jos teises. didžiuoju kunigaikščiu (tai įvyko 1576 m. kad toliau neišvengs karo. bet slaptai veikė vien savo naudai ir planavo net Lietuvos Lenkijos pasidalinimą: jam turėjo tekti Lietuva. bijojo gauti tokį savo žiaurumu išgarsėjusį valdovą. karalius ją galėjo labai gražiai tvarkyti). kai jis buvo lenkų išrinktas. Kai karalium buvo išrinktas Stp. y. užimti didžiąją dalį Livonijos. Būkit laisvių sar­ gais. ir caras vis dar tikėjosi sosto. caras sumanė padėti visą Livoniją pavergti Danijos dalį valdančiam karalaičiui M a g n u s u i. tačiau visų Lietuvos reikalavimų neįvykdė. Šiaipjau buvo žmo­ gus protingas. Lietuvos bajorija gal būtų ir su­ tikusi jį rinkti. Caras tuo tarpu sugalvojo lengvesnį būdą Livonijai įgyti. Jis buvo silpnokos sveikatos ir dažnai sirguliavo. 285 284 .. Įsiviešpatavęs Lenkijoje ir Lietuvoje. kad bendrieji seimai rinktųsi pakaito­ mis Lietuvoje ir Lenkijoje.Zigmanto Augusto seseriai Onai paliktų privatinių dvarų. kai buvo karūnuotas karalium). birželio 29 d. Nors Batoras visą savo karaliavimą buvo palankus Lietuvai. Saugokit savo laisves. bemeilijo priimti sau val­ dovu mažytį kunigaikštėlį. t. tarp jų buvo pasirašytos 3 me­ tų paliaubos. Tik. trečią — Danija. o vien tik lietuviai. tai karas laikinai aptilo. Taip susitaręs su Magnusu. atvykau jūsų kviečiamas. Į tvirtą ranką paėmęs valstybės vairą. caras pradėjo kariauti su Švedais. Steponas Batoras turėjo 43 m. kad Lietuvos kariuomenės vadais nebūtų skiriami nei lenkai nei kiti svetim­ šaliai. be to. ir jūs man uždėjote ant galvos karūną. tiek Lenkijai. deja. Stepono Batoro asmuo 1576 m. caro kariuomenė įsiveržė ir į Lietuvos Len­ kijos valdomąsias sritis. Taigi esu tikras jūsų karalius. t. ir 24 d. ir 2 mėn. kai Lenkų seimas atsisakinėjo duoti karo rei­ kalui mokesčių ir reikalavo iš Batoro Zigmanto Augusto turtų apyskaitos. kad Lenkija. y. Lietuva. Prieš atvykstant pas jus. kad Lietuvai būtų pridėta tiek naujų žemių. kuri tuo metu buvo suskaldyta tarp turkų ir austrų. kurie laisvių nenaudoja piktam". susitaręs su didžiūnais. tačiau didikai buvo griežtai prieš jį nusistatę: mat. 1571 m. mokąs valdyti ir turįs didelių politinių sumanymų. o ne jį. jis pasakė: „Gimiau ne arklidėje. tad nepa­ kęsiu. padarė daug gero tiek Lie­ tuvai. Batoras. nes caras Jonas IV žūt būt norėjo gauti sau patogų išėjimą į Baltijos jūrą. o ketvirtą buvo užgrobęs caras. 217 psl. o ne vien tik Lenkijoje. T o ­ liau lietuviai reikalavo. nes vis dar tikėjosi. ir 13 d. kad kas nors man įsakinėtų. ir abi pusės žinojo. Kadangi tada buvo tarpuvaldis. gavęs Livonijos karaliaus titulą.). Stepono Batoro karai su Maskva Santykiai su Maskva iki 1579 m. Jis mokėjo ir sugebėjo valdyti net tokią netvarkingą valstybę. tarp Lietuvos ir Maskvos tebebuvo neišspręstas ginčas dėl Li­ vonijos (žiūr. Jau 1570 m. šias neseniai įsigytas žemes norėjo apginti.

Livonijoje tuo metu jau buvo pagerėję reikalai: karalium paskelbtas Magnusas jau buvo paties caro pašalintas. Nenorėjo bajorų kariuomenės nė karalius. pyko. o nuo 1589 m. todėl negalėjo spirtis. Buvo suorganizuota dar didesnė kariuomenė (lietuviai dabar davė net 12. Len­ kai ir šitam seime nenorėjo duoti daugiau mokesčių. Katkevičius teturėjo vos apie 4. Lietuva noriai pasižadėjo duoti 10. nuo 1579 m. karalius vėl išžygiavo į karą. Tačiau lietuviai nenorėjo įsileisti į savo kraštą ginkluotos lenkų bajo­ rijos. nes tokia kariuomenė visada buvo labai nedisciplinuota. Batoras labai atsidėjęs ruošėsi karui. kam karalius nepripažįstąs jam Polocko. žygis. Caro ir Magnuso kariuomenė tuomet ėmė vieną miestą po kito. ) .600 karių (jų tarpe lenkų te­ buvo vos 300). žygis ir Polocko atgavimas. ir 1577 m. Lenkai iš pradžių nesutiko apsidėti mokesčiais karo reikalui: jie bemeilijo eiti patys kariauti. Tuo tarpu Livonijos būklė buvo labai kritiška: kraštas. Vilniaus vaivada. Tuo būdu surinkus pinigų. tik iš pradžių labai sunkio­ mis sąlygomis: reikalavo palikti jam visą Livoniją ir net grą­ žinti pirmojo žygio metu užimtus miestus. kurį po 3 savaičių apgulties paėmė (tuo būdu nuo 1563 m. Todėl karalius tuojau grįžo į Vilnių ir sušaukė tuo reikalu Varšuvoje seimą. 286 1 5 7 9 m. ta­ čiau karaliui vis dėlto pa­ sisekė juos palenkti. Karalius Stp. nepaisydamas jo laiškų ir siūlomų derybų. jau nebelinko į caro pusę. Bet kai Stp. Tačiau. prisisamdžius Vengrijoje ir Vokietijoje kareivių. nuolatinių karų labai nuvargintas. Buvo aišku.Buvo aišku. Caras tuo metu vis siūlė taiką. Batoras. o tuos titulus patsai vartojąs. pra­ dėjo bruzdėti prieš Lietuvių ir Lenkų valdžią. kiemo hetmonas (jis pirma­ sis — nuo 1579 m. Batoras laiške jį vadinąs broliu (jau nuo seno buvo toks paprotys. Mas­ kvos valdžioje išbuvęs Poloc­ kas sugrįžo Lietuvai ir liko jos iki pirmojo padalinimo). Pagaliau laimėjo lietuviai ir karalius. lauko hetmonas Kristupas. kad karas Livonijoje turės labai greit vėl pra­ sidėti. kad jie duotų samdytos kariuomenės. pramintas Perkūnu. todėl derybos buvo pradėtos vien tik tam. ir su ja būdavo sunku kariauti. kad ruošiamasi rimtam karui. susitarė. atsirado nemaža Magnuso šalininkų. ir vyriausiuoju vadu buvo paskirtas Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Rudasis. Caras jo pasiuntinius priėmė labai nemandagiai. vėl išžygiavo į karą 287 . nepaklusni. prisipirkus ir prisi­ gaminus ginklų (tada Vilniuje buvo įsteigta patrankų liejykla). piktinosi. kad valdovai vienas kitą vadin­ davo broliu. 1579 m. kuri buvo suspiesta Pskove. vasarą pats karalius iš Vilniaus išžygiavo prieš caro kariuomenę. jis net atsisakė nuo savo pareigų. kariškai nemo­ kyta. kuriam padėjo sūnus. Trakų kaštelionas ir vicekancleris. Batoro už paveržtą sostą. nes buvo užsiėmęs Lenkijos reikalais ir nebuvo dar pasiruošęs. o pinigai jau buvo išsekę. Smolensko ir Livonijos kunigaikščio titulų. jis čia sušaukė vienų l i e t u v i ų s e i m ą . kad būtų galima laimėti laiko. karalius su vyriausiomis jėgomis iš Vil­ niaus išžygiavo į Polocką. o Lietuvos kariuomenės vadas Jonas J. Magnusas net buvo karūnuotas Livonijos karalium. di­ delis kalvinų globėjas (f 1603 m. kiek šį kartą buvo lenkų karių. matydamas. nesulaukdamas taikos. Mikalojaus R. kad Stp. didysis hetmonas. todėl reikalavo. . Tuo tarpu Steponas Batoras negalėjo pradėti karo. Su Po­ locko paėmimu karas dar ne­ pasibaigė. nenorėjo pripažinti jo sau lygiu. — nuo 1572 m. šuvos seimo atvykęs į Vil­ nių. 1580 m. lenkai irgi sutiko apsidėti mokesčiais. nenorėdamas kariauti nualintoje Livonijoje. Todėl jis pradėjo su caru derybas. buvusiu net kitų vasalu .). — pradėjo va­ dintis lauko hetmonu). Atėjus 1 5 8 0 m. nuo 1584 m. kad vis tiek teks kariauti. o kraštas. kur padė­ kojęs jiems už uolų dalyvavimą kare. pykdamas ant Stp. Neprisišaukdamas pa­ galbos. vasarai. tikrai nežinoma). Po Var- Kristupas I Radvila Perkūnas. kaip toliau veikti. Rudojo sūnus. tačiau caras. laikydamas jį paprastu kunigaikštėliu.000 karių.700 karių. ir Lietuvos kariuo­ menei be didelio vargo pasi­ sekė atsiimti nemaža miestų. .

prasidėjo derybos. Tačiau valdydamas jis visur rėmė katalikų Bažnyčią. o ypač uoliausius to meto kovotojus su protestantizmu — jė­ zuitus. jei tik caras pasiūlytų priimtinesnes sąlygas.ir pranešė. Maskvoje tuomet prasidėjo per­ versmų periodas — užėjo vadinamoji didžioji suirutė (smuta).) jis mirė. jis pats visaip išjuokė net patį popiežių. vildamasis. Lietuvos vidaus gyvenimas Stepono Batoro laikais Tikybiniai santykiai. renkant karalium. Kai 1581 m. o dar mažiau jų mokėjo lietuviškai. Kai Stp. nesigailėdamas savo turtų. paliaubos. Kita vertus. Apsidžiaugęs paly­ ginti gera taika. nes netrukus (1584 m. Batoras išvyko į trečiąjį žygį. Posevinui tarpininkaujant. atsiuntė savo tarpininką — žinomą diplomatą jėzuitą P o s e v i n ą ir ragino Batorą baigti ka­ rą. Šitomis paliaubomis pasibaigė ilgai traukęsi karai su Maskva dėl Livonijos. dėl to kai kas iš pradžių jį net laikė palinkusiu į protes­ tantizmą. Caras Jonas IV. suirutės metu Maskva buvo nebe puolančioji. įkalbinėjo karalių daryti taiką. Tuo tarpu caras dar tikėjosi atsigauti ir pradėjo ieškoti paramos svetur. sausio 15 d. Batorą. Stp. gal būt. su kurio mirtim pasibaigė Kalitos dinastija. o miestuose buvo įsigalėję liuterionys. Batoras su svarbiausiomis jėgomis apgulė Psko­ vą. Po jo. jis tikėjosi. tai sujungtos Lietuvių ir Lenkų kariuo­ menės dabar paėmė labai svarbią caro D i d ž i ų j ų L u k ų tvirtovę ir daug aplinkinių miestų. jis mokėjo sudrausti tiek protestantus. Todėl po ilgų derybų. Reikalui esant. buvo paplitęs protestantizmas. kad karo sunkumus tenka nešti beveik jiems vieniems. kad Batoras bus priverstas nutraukti kovą: mat. nors Lenkijos katalikų Bažnyčios sinodas buvo iškeikęs visus tos konfederacijos gynėjus. Maskvos susilpnėjimas. jį palaikė beveik visi protes­ tantai. 15 metų buvo caru jokiems dideliems žygiams netikęs jo silpnaprotis sūnus Teodoras. nes užėjusi žiema labai trukdė kariauti. kad įsikiš užsienio valdovai ir sulaikys Stp. 254 psl. Sutartyje caras atsisakė nuo Livonijos. joje prasidėjo ligos. jis vis dėlto buvo ne fanatikas. kaip tik tuo metu popiežius. bet didelis tolerantas. Maža to. buvo pasirašyta 10 metų karo paliaubos. tiek katalikus. 19 289 . 6. Kad ir užaugęs tikybinių kovų metu. Priešingai. Tuo metu Lietuva dar daugiau atsiėmė iš jos žemių. Livonija nuo Maskvos buvo apginta. Batorą.). Dėl jo tolerancijos. ir galvojo vėl kada nors pradėti karą 288 su Lietuva. dary­ damas šias paliaubas. atsikvietė į Vilnių jė­ zuitų. Labai maža tuomet buvo belikę katalikų kunigų. Didikai beveik visi buvo kalvinai. žygio metu lietuviai. tačiau jam jau nebeteko kariauti. Tuo metu protestantizmas Lietuvoje buvo labai įsigalėjęs. bet netrukus dėl jos prasidėjo net 60 metų trukę karai su Švedija. vyskupas Protasevičius. išgavęs iš seimo naujų kre­ ditų. — caras pasidarė nuolaidesnis ir daug mandagesnis: jis jau nebesiplūdo. jie čia įkūrė pirmą aukštesniąją mokyklą Lietuvoje. o mažesni jo kariuomenės būriai naikino tolimąsias ru­ sų žemes. be to. net nepaėmus Didžiųjų Lukų tvirtovės. kariuomenė buvo išvargusi. rūpinosi įkurti Vilniuje ir aukštąją mokyklą. kuriam už karo sulaikymą caras buvo pasiža­ dėjęs priimti katalikybę. jis vis dėlto pripažino tikėjimo laisvę ir protestantams ir uoliai saugojo 1573 metų Varšuvos konfede­ racijos akto nuostatus. Ka­ ralius linko taikintis. Nors Stepono Batoro tėvynėje. Tatai jis irgi pavedė padaryti tiems patiems jėzuitams. Dėl to po Jono IV Žiauriojo dar ilgai iš Maskvos pusės nebuvo jokio pavojaus Lietuvai. Jau 1580 m. tokio tikėjimo turėdavo būti ir bau­ džiauninkai). Todėl Vilniaus vyskupas Protasevičius. vadi­ namą kolegija (žiūr.. J ė z u i t a i . tik didelė dalis smulkbajorių tuomet tebuvo katalikai. Maskvoje suruošęs viešą tikybinį disputą su Posevinu. caras staiga atšaukė visus savo anksčiau padarytus nusileidimus ir savo laiškuose vėl ėmė visaip niekinti ir plūsti Stp. Bet kadangi nuo pagrindinių savo reikalavimų jis vis dėlto neatsisakė. kad caro pasiuntinius jis galįs priimti savo stovy­ kloje. jam buvo grąžinti tik Didieji Lukai. caras apie perėjimą į katalikybę nebenorėjo nė kalbėti. kaip kad anksčiau. (liaudies nusistatymo niekas tada nepaisė: kokį kunigą savo bažnyčioj pastatydavo ponas. matydami. tačiau jis pats buvo išauk­ lėtas katalikiškai. o Pskovo tvirtovė buvo gerai sustiprinta ir sunkiai paimama. Polocko ir Veližo. Žygis į Pskovą ir 1582 m. norėdamas paruošti kunigų iš savo žmonių tarpo ir rūpindamasis kovoti su protestantais. bet puolamoji. Veng­ rijoje. ir savo pasiuntiniams įsakė labai švelniai elgtis. 1582 m. kurie labai nepalankiomis sąlygomis pradėjo I ietuvos I s t o r i j a .

1803 m. Galingasis Radvila nenusileido. Jėzuitams jau nebebuvo sunku įkurti aukštąją mokyklą: jai kandidatų jau buvo pakankamai paruošta. Todėl katalikų dvasininkams ir jėzuitams buvo labai svarbu įkurti savo aukštąją mokyklą. beveik visi buvo protestantai. jis atvyko į Vilnių. tai dažnai jie iš ten grįždavo protestantai. Jos įkū­ rimui karštai priešinosi Lietuvos didikai protestantai. o nesvyžiečių — M i k a l o j u s J u o d a s i s . profesorių iš tų pačių vilniškių jėzuitų irgi buvo tinkamų. rašytojas ir pamokslininkas P e t r a s S k a r g a . išvykę į Vokietijos universitetus. Protasevičius ir jo koadjutorius. kuris galutinai buvo uždarytas 1832 m. o biržiečiai visi išmirė dar XVII amžiuje. Todėl kai 1578 m. čia jie ruošė viešus disputus (ginčus) su protestantų teologais ir visose bažnyčiose turėjo savo pamokslininkų. tuo būdu iki pilno universiteto tetrūko tik medicinos fakulteto. patekę į jėzuitų mokyklas. Grigalius XIII ją patvirtino ir davė jai tokias pat teises. 291 . šeima. nes daugelis jaunimo turėjo vykti toliau mokytis į užsienio univer­ sitetus. jie jau turėjo nemaža turtų ir daug galingų globėjų. kokias turėjo visi kiti Europos katalikiškieji universitetai ir akademijos..). Daugelis vyko į Vokietiją. kuri buvo numatyta žmona karaliui Henrikui ir kurią vedė Stp. privalė dar ir popiežiaus patvirtinimo. tarpininkaujant vyskupams ir katalikams didžiū­ nams. Akademiia greit iškilo ir ilgą laiką buvo centralinė Lietuvos švietimo įstaiga. paprašė patvirtinti ją iškilmingu aktu. kurį jis antrą kartą iškilmingai patvirtino atvykęs į Lietuvą (1579 m. Biržiečiai Radvilos visą laiką liko kalvinai. Privilegiją jėzuitams karalius davė būdamas Lenkijoje. Akademija tada buvo pavadinta Vyriausiąja Lietuvos Mokykla. kad apsukrūs. o vėliau dar labiau pragarsėjęs teologas. bet kadangi ten universitetai buvo protestantiški. o kitos — Nesvyžius ir Olyka (Voluinėje). Bet Valavičius. Batoras labai mielai sutiko ir davė privilegijos raštą. o ypač dievobaimingoji Zigmanto Augusto sesuo Ona (ta pati. kas buvo daroma Bažnyčios. Juodojo sūnus). Mikalojaus Radvilos Juodojo. Jais ypatingai rūpinosi vysk. Radvilų šeimos buvo dvi šakos. X V I I I amž. Iš pradžių joje buvo tik du fakultetai — teologijos ir filo­ sofijos. tai reikėjo. dabar jau buvo labai sustiprėję. pradedant Mikalojaus Juodojo sūnu­ mis. — atidavė auklėti jėzuitams. Radvilą paprašė jį leisti įkurti Vilniuje akademiją. o nesvyžiečiai. Kliūčių akademijai kurti atsirado pačioje Lietuvoje. kuri buvo labai reikalinga.savo darbą Lietuvoje. karaliaus pagrasintas. 1644 m. Pirmuoju akademijos rektorium buvo paskirtas mozūras. Tais pačiais 1579 m. Abudu kancleriai — Radvila ir Valavičius — net buvo atsisakę prispausti privilegijoje valstybinę antspaudą. gerai organizuoti. bet netrukus didelė jų dalis vėl sugrįžo į katalikybę. Į katalikybę sugrįžo net didžiausiojo pro­ testantų veikėjo. ne tik patsai metė kalvinizmą. Batoras. Tuo būdu jau buvo pakankamai kandidatų aukštajai mokyklai. pasidarydavo ka­ talikais. Protasevičių ir J. buvo katalikai. ir tada jau žinomas. Netrukus akademijos įkūrimą pa­ tvirtino ir popiežius. vėl atvirsdavo į pro­ testantizmą. jėzuitams atvykstant į Vilnių. kad popiežius patvirtintų ir Vilniaus akademijos įkūrimą. gale buvo pradėta dėstyti ir medicina. Juos rėmė ir daug kitų atverstų didikų. per mokyklas. Karalius tatai padarė. Kadangi viskas.. bažnyčias ir kitokiais būdais veikią jėzuitai galės būti gera jo valdžiai parama ir padės suvaldyti padriką bajorų visuomenę. hetmoną. Jėzuitams rodė palankumą ir patsai karalius Stp. ge­ nialųjį karo vadą. grįžęs iš karo žygio. jis tikėjosi. Stp. Jėzuitų kolegija. Lietuvos didikai. ji buvo paversta universitetu. — būsimąjį Vilniaus vaivadą. nusileido ir prispaudė antspaudą. Vienos centras buvo Biržai ir Kėdainiai. Batoras). iš vicekanclerio Kazimiero Sapiegos fundacijos buvo įsteigtas ir teisių fakultetas. iš pradžių nesuradusi mokinių. Žemaičių seniūnas ir Livonijos valdytojas Jonas Jeronimas Kat­ kevičius. eidamas į karą su Maskva. bet taip pat ir savo sūnų Joną Karolį. Vilniaus akademijos įkūrimas (1579 m. Šios šeimos palikuonys išgyveno iki mūsų laikų. Pats apsukrusis ir įtakingasis to meto Lietuvos politikos veikėjas. pačių jėzuitų į katalikybę at290 verstas vyskupas J u r g i s R a d v i l a (Mik. o grįžę namo po kiek laiko vėl pereidavo į kata­ likybę. Vėlesniųjų biržiečių Radvilų tėvas buvo M i k a l o j u s R u d a s i s . kad jaunystėje buvę protestantai. Kai 1579 m. Ypač didelė jų įtaka buvo Vilniuje. kad iš jo būsiąs atimtas vice­ kanclerio urėdas. dabar buvo pilnintelė: mokinių skaičius joje pasiekė 700. Tais laikais būdavo labai paprastas reiškinys. kad kuo mažiausia vyktų mokytis svetur ir kad vietoje būtų galima paruošti didžiai rei­ kalingų katalikų šviesuolių su aukštuoju mokslu. tai per jo priėmimą jėzuitai. jau rusų caro įsakymu. Vilniaus jėzuitai per vysk.).

Bet Trakuose jis netrukus nustojo rinktis. Gana ilgą laiką bajorija čia nieko nelaimėjo. Žemaičiai prisijungė prie to paties tribunolo ir rinkdavo į jį 3 savo de­ putatus. kad vyriausiasis teismas būtų kitaip sutvarkytas ir kad sparčiau veiktų. Trakai. atsisakė nuo savo teismų ir įkūrė pačios bajorijos renkamą t r i ­ b u n o l ą Lenkijoje. Tatai atlikdavo ne jis pats. 1564 m. tai netrukus tas pats buvo padaryta ir Lietuvoje. Vyriausiojo Lietuvos tribunolo įkūrimas (1581 m. arba d v a s i š k a s i s t r i b u n o l a s . tačiau vyriau­ siuoju teisėju pasiliko didysis kunigaikštis. Tri­ bunolo posėdžiaujamomis vietomis buvo paskirti šie miestai: Vilnius.). V y r i a u s i o j o L i e t u v o s t r i b u n o l o reikalas buvo svarstytas net keliuose atskiruose Lietuvos seimuose. o maršalka ir abu kancleriai. Be to. ir paliktų juos bajo­ rijai. 7. bet 1588 m. tad iš viso tribunolo narių buvo 46. Bet pagaliau. Kiekvienas seimelis rinko po 2 atstovus. Su mažais pakeitimais jis toks pat išliko iki pat nepriklausomybės pabaigos. Tribunolo teisė­ jais buvo visų seimelių renkami bajorijos atstovai.) Lietuvoje nuo senovės visi teismai priklausė didžiajam kunigaikščiui. Todėl bajorija seimuose ir seimeliuose nuolat reikalavo. O bajorijos byloms su dvasininkais būdavo sudaromas m i š r a s i s t e i s m a s . kad didysis kunigaikštis atsisakytų ir nuo apeliacinių teismų. vadinamas t r i b u n o l o m a r š a l k a . vadinamus d e p u t a t a i s . X V I I I amž. jis ėmė rinktis tik Vilniuje ir Gardine. o gudiškųjų sričių — Naugarduke ir Minske. Iš pradžių buvo numatyta įkurti atskirą tribunolą ir Žemaičiams. Jono bažnyčia ir jėzuitų akademijos (vėliau Vilniaus universiteto) kiemas. 232 psl. Jie visada bū­ davo renkami specialiai šaukiamame Grabnyčių seimely (apie va­ sario 2 d. ir galu­ tinai jis buvo įkurtas 1581 m. ruošdamasis į karą prieš Maskvą (1578 m. ji reika­ lavo. Šv. Naugardukas ir Minskas.) ir darbuodavos tribunole vienus metus. Tribunole pirmininkaudavo iš tų pačių deputatų renkamas pirmininkas. kurie darydavo sprendimus didžiojo kuni­ gaikščio vardu. ir bylos išgu­ lėdavo jame nespręstos net dešimtimis metų. Tikrosios Lietuvos bylas spręsdavo Vilniuje. Šitoksai teismas veikė labai lėtai.spręsti apeliacines bylas. kaip kad atsisakė nuo žemesniųjų. kai Steponas Batoras. kuriam tekdavo 292 293 . Bylos bū­ davo sprendžiamos balsų dauguma. buvo įsteigti žemesnieji bajorijos teismai kiekviename paviete ir vaivadijoje (žiūr. į kurį įeidavo 4 vyskupijų kapitulų skiriami kunigai ir 6 tribunolo deputatai.). Taigi nuo to laiko jau buvo 49 tribunolo nariai.

Visų pirma jo karo žygių dėka buvo gar­ bingai pašalintas beveik šimtą metų Lietuvą varginęs Maskvos pavojus. jis dažnai šaukdavo atskirus Lietuvos seimus ir visada skaitėsi su Lietuva. jis rūpinosi ir ekonominiais krašto reikalais. Steponas Batoras svajojo savo sostą palikti bro­ lėnui Andriui. dažniausiai gyvendavo Gardine. Lietuviai irgi atvažiavo į Varšuvą. Batoras mėgo Lietuvoje medžioti ir gyventi. Maksimilijoną. Lietuvos kunigaikštis pareiškė. Jis buvo svetimšalis. jisai buvo jos sesers Kotrynos sūnus. 295 C. Jam mirus. Jo nuopelnas buvo ir akademijos įkūrimas. Zigmanto Vazos laikai (1587—1632 m. Stp. šį palaikė daugu­ mas Lietuvos bajorijos. tačiau į elekcija nėjo: jie reikalavo. Lenkijos kancleris 294 . Ištisus paskutinius savo gyvenimo metus jis išgyveno Gardine ir ruošėsi dideliems žygiams: svajojo pa­ imti į savo įtaką arba net užkariauti Maskvą ir tada bendromis jėgomis išvyti iš Europos turkus. Elekcijos laukas atrodė. bet netikėtai miręs nesuspėjo tam tikslui paruošti dirvos. Batoro našlė Ona: mat. kurį rėmė ir Lietuvos didikai. tuojau pakėlė galvas ir ruošėsi atsiskaityti su jo bendradarbiais. o jos priešai — Zigmantas Vaza. Zamoiskis ir jo priešininkai suvažiavo su dideliais kariuomenės būriais. d. Valstybė Vazų dinastijos laikais ( 1 5 8 8 — 1 6 6 8 m. Visą mėnesį seimas ne­ galėjo susitarti dėl kan­ didatų. Maksimilijonas dar bandė kariauti. Jo nuopelnai dideli. tad nė mes jos nežinome). pateko Zamoiskiui į nelaisvę ir buvo priverstas atsisakyti nuo sosto. Trečiasis kandidatas buvo Švedų karalaitis Zigmantas. Tačiau mirtis viską sugriovė. Pagaliau abi lenkų partijos išsirinko sau po atskirą karalių: Zamoiskio partija pa­ skelbė išrinktu Zigman­ tą Vazą. jis atvykstančio Maksimilijono neįleido į Krokuvą Tuo būdu buvo karūnuotas atvykęs Zigmantas. dėl kurio iš­ rinkimo labiausiai rūpi­ nosi Stp. Ypač buvo puolamas jo pirmasis padėjėjas.8. Be to. kaip su atskira valstybe. nei su vieno nei su antro išrinkimu. visi. Stepono Batoro valdymo reikšmė ir jo mirtis Steponas Batoras buvo paskutinysis garbingas Lietuvos valdovas. jo laikais net buvo kilęs sumanymas įkurti Vilniuje valstybės banką. Nepaisydamas Liublino unijos nuostatų. gruodžio 12 d. Pirmasis kandidatas į sostą dabar buvo imperatoriaus Ru­ dolfo brolis Maksimilijonas. bet karūnacinio seimo metu Silezijoj (ties Byčina) pralaimėjo mūšį. jog nesutinką ir Lenkų karalius. Jis niekad nespaudė lietuvių lenkų naudai. Į elekcijos seimą 1587 m. Mirė sunkiai sirgdamas (to meto gydytojai jo ligos nesuprato. ir hetmonas Jonas Zamoiskis. vadovaudamas Lenkijos kariuo­ menei. kur atnaujino senąją pilį (iš dalies jis čia gyvendavo dėl to. kad pirma lenkai savitarpyje susitaikintų ir paša­ lintų kariuomenę. kaip dviejų priešų karo sto­ vykla. — lietuviai iš pradžių jo neno­ rėjo net pripažinti. Lietuviai 1588—1632 m. Tuo tarpu Lenkijoj laimėjo Za­ moiskis. kad nereikėtų gyventi kartu su savo sena žmona Ona). Lietuvos ir Lenkijos bajorijos susigyvenimo laikotarpis I. Antrasis kandidatas bu­ vo Maskvos caras Teo­ doras. Savo paties atnaujintoje Gardino pilyje jis ir mirė 1586 m. ir išvažiavo namo. kurie buvo nepatenkinti tvirta jo ranka. Zigmanto Vazos elekcija ir naujasis Lietuvos Statutas Elekcija. Būdamas hetmonas. bet vėliau jis labai susiartino su Lietuva.) a.) 1.

vieta būsianti atiduota lenkui). Maskva. nesutardami savo tarpe. Netrukus po to iš karo lauko atėjo žinia. lietuviai nesikišo į Lenkijoje vykstančias kovas ir. Bet kadangi jis buvo patvirtin­ tas karaliaus bei didžiojo Lietuvos kunigaikščio. kuri buvo valdoma lietuvių ir lenkų bendrai. kad Lie­ tuva nepripažįstanti Zig­ manto savo didžiuoju ku­ nigaikščiu. pačių lietuvių paruošta nau­ 1623—1633 m. 1589—1625 m. o Maksi­ milijonas patekęs į nelais­ vę. nes. kad šie. 1625—1633 m. 2) Tu­ rinčios būti patvirtintos pa­ čių lietuvių neseniai pada­ rytos 15 metų paliaubos su Leonas Sapiega. arba ji 296 išvažiuosianti. Jie tenai tiktai pasiuntė delegaciją su tam tikrais reikalavimais. lenkai labai gailėjosi nusileidę lietu­ viams ir kaltino lietuvius. Todėl. tie lenkų kaltinimai ėjo vien tik iš apmaudo. tai vis tiek niekas negalėjo drausti lietuviams juo naudotis. jį Lietuva pripažinsianti tik tada. joji Lietuvos Statuto laida. o jis prisiekė.Lietuvių reikalavimai.). paliaubos su Maskva buvo nu­ trūkusios ir grėsė naujas karas. protestuo­ dami prieš abu lenkų išrinktuosius karalius. esą. Tų derybų metu Maksimi­ lijono kariuomenė tebebuvo Lenkijoje. vicekancleris. jau žinoję apie mū­ šio laimėjimą. Batorui mirus. jog saugosiąs visas Lietu­ vos teises. didysis hetmonas. grasindami išva­ žiuoti. turinti būti pripažinta tik vienai Lietu­ vai. — lenkai nusileido ir leido karaliui patvirtinti S t a t u t ą . jog pripažįstanti Zig­ mantą savo didžiuoju ku­ nigaikščiu. ir priešin­ gai— mirus lietuviui. Lenkai greit sutiko patvirtinti paliaubas su Maskva. kai būsią įvykdyti šie trys rei­ kalavimai: 1) Livonija. Livonijos klausimu nusileido patys lietuviai: buvo sutarta. nenuvyko net į Zigmanto karūnacinį seimą (1588 m. kai Lietuvos delegacija pareikalavo arba tuojau įvykdyti jos reikalavimus. Zigmanto būklė būtų buvusi labai sunki. kad Livonija būsianti valdoma bendrai ir kad ten visos urėdų vietos būsiančios duodamos pakaitomis lietuviams ir len­ kams (mirus lenkui. jokių pakeitimų patvirtinta kancleris. Tuomet delegacija vi­ sos Lietuvos vardu pareiš­ kė. Stp. III Statuto laida. Taip iš tikro ir buvo iki pat nepriklausomybės galo. Jei lenkai to nenorėtų. sužinoję apie Byčinos mūšio laimėjimą. nes jis esąs be jų išrinktas. tad buvo labai svarbu gauti Lietuvos pripažinimą. bet dėl Livonijos ir Statuto vis priešinosi. seime atplėštosios žemės. Len­ kai. Lietuvos gyvenimui tuo metu vado­ vavo R a d v i l o s ir K a t k e v i č i a i . Lietuvoje rašto reikalams visur vartojama 297 . Žinoma. Vilniaus vaivada. Netrukus jis buvo išspausdintas senąja. ir jam laimėjus mūšį. vieta būsianti atiduota lietuviui. Jie buvo aiškūs Maksi­ milijono šalininkai. jie tą sužinoję per savus specia­ lius kurjerius. kad Zamoiskis laimėjęs. Tai išgirdę. bet daugumas bajorijos linko caro Teodoro pusėn. Todėl. 3) Turinti būti be 1585—1589 m. Atvykusi de­ legacija pareiškė. tai Lietuvai turinčios būti grąžintos 1569 m. nebesu­ tiko patvirtinto Lietuvos Statuto ( I I I laidos) įtraukti į seimo konstitucijas.

į kurią. kad tiktų į Lietuvos ir Lenkijos sostus: mat. Savo poelgiuose su niekuo nesiskaitė. religijos srityje jis svajojo išnaikinti protestantus ir sugrąžinti į katalikybę pravoslavus. teklau­ sydamas tik savo artimųjų patarėjų. reikalaujantį taip pakeisti Lietuvos Statutą. Valstybės netvarka jam labai nepatiko. 1529 ir 1566 m. y. Kalėjime gimė ir Zigmantas. Čia daugiausia nusipelnė tuometinis vicekancleris L e o n a s S a p i e g a . išlaikytas kalėjime. 1569 m. kad jis nebedraustų lenkams įsigyti Lietuvoje dvarų ir gauti ten vietų. į Liublino unijos aktą lenkai. bet krašto suvaldyti nemokėjo: tik visus su­ erzino ir susilaukė net sukilimo. t.gudų kalba. Pirmosios dvi Lietuvos Statuto laidos buvo paruoštos skubotai. Daugiau jau niekad nebekeičiamas. Jo auklėtojai daugiausia 298 Jonas III Vaza su žmona ir vaikučiu Zigmantu kalėjime. jis galiojo Lietuvoje ne tik iki nepriklausomybės galo. Zigmantas nuo pat jaunystės buvo auklėjamas taip. (Simlerio paveikslas). kodėl len­ kai juo buvo taip nepatenkinti. dar būdamas Suomijos didžiuoju kunigaikščiu. be Lietuvos ir Lenkijos. T i k 1 8 4 0 m. Sudarytoji komisija pakriko.įrašė paragrafą. bet dar kurį laiką ir užėmus Lietuvą rusams. Vėliau Švedų ponai pašalino Eriką ir sostą atidavė Jonui. jis buvo išmokytas ir lenkų kalbos. Karšta katalikė motina jį išauklėjo uoliu kataliku. Zigmantas Vaza ir jo valdymas Zigmantas Vaza gavo sostą teturėdamas vos 21 m. tačiau per 44 valdymo metus mažai ką tuo reikalu tepadarė (tik prisidirbo sau priešų: visi nekatalikai tapo didžiausi jo priešai). bet lietuviai neketino ta prasme keisti Statuto. Taip pat jis pirmasis ir išspausdino šį 1588 m. buvo vokiečiai jėzuitai. Būdamas karštas katalikas. Statutą (I ir II. Buvo sudarytos net kelios tam reikalui komi­ sijos. Vėliau jis buvo išverstas ir į lenkų kalbą ir dar daug kartų spausdintas. dar turėjo įeiti ir Švedija su Rusija. Jis vadovavo ir minėtai delegacijai Zig­ manto Vazos karūnaciniam seime ir ypač jo nuopelnu Statutas buvo patvirtintas. ir Lietuvoje buvo įvesti rusų įstatymai. Lietuvių priimtasis Statutas visiškai nesiskaitė su Liublino aktu ir lenkų reikalavimais: ir toliau buvo draudžiama lenkams Lietu­ voje gauti vietų ir net pirkti dvarų. savo dvare visada laikė nemaža vokiečių. ir Statuto kei­ timas buvo svarstomas pačios bajorijos seimeliuose. brolio Eriko buvo suimtas ir net 4 m. darbo nebaigusi. kad nenorėjo leisti jo patvirtinti ir reikalavo pakeisti. tėvai jį laikė Zigmanto Augusto įpėdiniu. o seimelių tuo reikalu pageidavimus derino ir Statutą redagavo Lietuvos valstybės kanceliarija. jis buvo panai­ kintas. jis betgi turėjo didžią nuomonę apie save ir svajojo valdyti absoliutiškai. Dėl to jis įgavo daug simpatijų vokie­ čiams. 299 . Jokių gabumų neturėdamas. visada viskam priešinos. bet ir tas jo sumanymas niekais išėjo. Tad suprantama. 2. buvo liuterionis. Jis buvo Švedų karaliaus Jono I I I ir Zigmanto Augusto sesers Kotrynos vienintelis sūnus. Kaip bū­ simasis Lenkijos karalius. Jo tėvas. Buvo labai užsidaręs ir tylus. nors tėvas. Politikos srityje jis svajojo sukurti galingą imperiją. kaip ir visi švedai. Statutai anais laikais nebuvo iš­ spausdinti). tačiau jos vis nebaigdavo darbo. todėl jau iš pat pradžių pasirodė reikalingos pataisų (apie tai buvo nuolat kalbama).

arba g r a i k ų . jo politiniai priešai apkaltino jį sulaužius pacta conventa punktus ir pakėlė maištą. jis norėjo jam atkeršyti. Karalius buvo kaltinamas absoliutizmo siekimu. pagaliau jis buvo kaltina­ mas.) Zigmanto tikybinė politika. netrukus ją ir vedė. 1609 m. Zigmantas Vaza buvo karštas katalikas. Lietuvoje buvo ramiau. Šis buvo karštas kalvinas. Kai. Radvila su savo kariuomene nuolat vykdavo į Lenkiją. Nuvykęs į Švediją. kad dėl tikė­ jimo niekas nebus persekiojamas. bet kadangi jų šali­ ninkų buvo daug. neduodamas jiems jokių aukštesnių vietų. 4. jis ketino vesti jos seserį. senate disidentai (nekatalikai) sudarė daugumą. Didžiausia jo svajonė buvo sunaikinti pro­ testantizmą ir kitas religijas. būdavo nukreiptas prieš karalių. kad bajorija labai jautriai saugo savo laisves. jis prašė jų sesers Onos rankos. tai jie ir nugalėti nenukentėjo. Tiesa. Todėl nenuostabu. Maištas užtruko per 2 metus (1606—1608). Renkamas karalium jis prisiekė laikytis 1573 metų Varšuvos konfederacijos. Katkevičiui). Lietuvoje ir Lenkijoje rytų Bažnyčios pasekėjų buvo daug.). ji tada buvo vadinama r y t ų a p e i g ų . Grįžęs vėl palaikė artimus ryšius su Lenkijoje nemėgstamais Habsburgais. todėl bijojo. kuriems neduoti senatorių vietų buvo pavojinga). Šitas maištas nuo vado vardo yra vadinamas Z e b ž i d o v s k i o r o k o š u . kurią dabar vadiname pravoslavų Bažnyčia. prie maištininkų prisidėjo ir religiniai prie­ šai — visi protestantai. Taip antai. Lenkijoje virė nuo­ latinis vidaus karas. Bažnytinė Brastos unija (1596 m. seime 300 maištininkams buvo paskelbta amnestija. iš savo pusės. Karalius. Sudermanlandijos kunigaikš­ čio. kurių buvo labai daug. o karalius.Jo valdymo laikotarpis buvo labai audringas ir valstybei nelai­ mingas: 3. tada šito vardo neturėjo. tai jis būdavo vadinamas rokošu. Visi jo artimieji patarėjai taip pat buvo katalikai. Maksimilijono. mirus pirmajai žmonai Onai. da­ bar karalius tuo ir buvo kaltinamas. Maištininkai buvo kelis sykius sumušti. paveržusiu iš jo Švedijos sostą. Sukilimas prieš karalių buvo įstatymų numatytas: apie gali­ mybę atsisakyti nuo paklusnumo karaliui. Tuo metu mirė Zigmanto tėvas. daugiausia jėzuitai. tik maištininkas J. kad Zigmanto valdymo pradžioje. Zigman­ tas karūnavosi jos karalium. o jo viešpatavimo gale jų ten bebuvo likę vos keletas (liko tik patys didieji ponai. maištas pagaliau buvo numalšintas. persekioti ir jis nepersekiojo nė vieno tikėjimo. Be politikos priešų. Iš lietuvių prie jo prisidėjo J o n u š a s R a d ­ v i l a (Kristupo Perkūno sūnus). Be to. maištas (rokošas) Zigmanto tėvas Švedijoje buvo nepopuliarus. — kad be senato žinios vedęs Oną Habsburgaitę. kai jis pradėjo karaliauti. jei jis sulaužytų elekcijos metu duotus pasižadėjimus. kad po jo mirties. Nuo Romos Bažnyčios ji buvo galutinai atskilusi XI amž. Pasirodė. kai buvo iškeltas sumany­ mas rytų Bažnyčią sujungti su vakarų Bažnyčia. kurią pagal pacta conventa punktus buvo pasižadėjęs prijungti. Todėl jis kalbino Zigmantą grįžti į Švediją. Baž­ nyčia. 1606—1608 m. Tačiau padedant ištikimiems hetmonams (Lenkų Zolkievskiui ir Lie­ tuvos J. kad pradėjęs karą su dėde. Po pasimatymo su tėvu Taline (Revely) Zigmantas jau buvo pasiruošęs grįžti ir rengėsi Lietuvos ir Lenkijos sostą atiduoti buvusio savo kon­ kurento. broliui Ernestui. kuri garantavo. Rytų Bažnyčia ir unijos klausimas. Zigmantas labai nudžiugo ir uoliai rėmė tą sumanymą. arba konfederacija. Rytų Bažnyčia. nepaskelbtų karalium jo brolio (Zigmanto dėdės) Karolio. vietoj Zigmanto. visko išsigynė. kalbėjo vadinamųjų H e nr i k o a r t i k u l ų punktas de non praestande aboedientia. Vėliau bajorijai su ginklu rankose susiburti buvo paprastas dalykas: tuo pasižymėjo visos k o n f e d e r a c i j o s . o savo valstybėse tepalikti tik vieną katalikų tikėjimą. Maišto vadu buvo Krokuvos vaivada Zebžidovskis. turėjo atsisakyti nuo absoliutizmo siekimų. patrauktas seimo teisman (1592 m. Jei toks susibūrimas. Apie tas derybas su­ žinojo jo priešai ir pakėlė triukšmą. kad neprijungiąs prie Livonijos Švedų valdomos Estijos. tačiau visus nekatalikus sten­ gėsi nustumti į užpakalį. Nuo to laiko popiežius veltui nuolat rūpinosi vėl sujungti Bažny­ čias. ir čia jau Vytauto ir Jogailos laikais buvo pradėta rūpintis juos 301 . K. jausdamasis karaliaus dėl tikėjimo skriaudžiamas.

pasi­ kvietęs iš užsienio pravoslavų teologų. 142. Dėl to daugelis jautėsi apsivylę ir kaip reikiant nekovojo dėl unijos. tą matydama. jais pasekė ir metropolitas R a g o z a .). 1595 m. Tų kovų metu sukilę Vi­ tebsko miestiečiai pravoslavai (1623 m. jau buvo kaip reikiant susitvarkę. 1839 m. net buvo žadėta juos įsileisti į senatą.) Maskvos caras Borisas Godunovas buvo įkūręs naują pravoslavų patriarchatą Maskvoje. Unijos paskelbimas Brastos sinode (1596 m. Nė viena pusė nenusileido ir viena kitą iškeikusios. susibūrė į tikybines brolijas ir pradėjo reikalauti savo dvasininkų reformų. sudarė ten pat.atversti katalikais (žiūr. pravoslavai pasistatė savus. kur veikė pravoslavų brolijos. kad karaliaus skiriami unitų vyskupai ir bazilijonų vienuoliai palengva visus atvers į uniją. Todėl Ragoza galėjo atsisakyti klausęs Jeremijo ir pasiduoti Maskvos patriarchui. iš savo pusės jie pripažino popiežiaus valdžią ir katalikiškąsias dogmas. Vyskupai nebenorėjo klausyti brolijas remiančio patriarcho ir patys ėmė galvoti apie pasidavimą popiežiui. Valstybės valdžia. kad jie pasiduotų popiežiui. Brastoje buvo sušauktas pravoslavų sinodas. Brastoje. Vėliau prisidėjo ir kiti vyskupai. 172 psl. Ateinančiais 1 5 9 6 m. Pociejus su Terleckiu. kovoje su protestantizmu laikydamiesi Tridento Bažny­ čios suvažiavimo nutarimų. Jų dvasininkai tuo metu buvo labai pakrikę ir nežiūrėjo savo pareigų. bet visgi laikomi žemesniais už kata­ likus. Zigmanto Vazos valdymo pradžioje tuo pradėjo rūpintis patys pravoslavai. Šis buvo susi­ pykęs su Konstantinopolio patriarchu Jeremiju: mat. Katalikų dvasi­ ninkai ir valdžia šitą vyskupų sumanymą labai mielai rėmė. Jeremijas reikalavo iš jo per didelio mokesčio už įšventimą. D i ­ džiausi jos šalininkai buvo Vladimiro vyskupas H i p a t a s P oc i e j u s ir Lucko vyskupas K i r i l a s T e r l e c k i s . visų Lietuvos ir Lenkijos pravoslavų vardu padarė bažnytinę uniją. Jiems buvo paliktos visos rytietiškos apeigos. o ypač vyskupams. Todėl pravoslavų vyskupai buvo ypatingai skati­ nami į šitą žygį: jiems buvo pažadėtos lygios teisės su katalikų vyskupais.) nužudė net Polocko unitų arkivyskupą J u o z a p a t ą K u n c e v i č i ų (jis vėliau buvo paskelbtas unitų šventuoju). Daugumas vyskupų tapo unitais. išleistas unijos panaikinimui paminėti. tą matydami. Unitai vis dėlto negavo žadėto teisių sulyginimo su katalikais. kad šiam naujajam patriarchui priklausytų Kijevo metropolitas. Tiesa. galėjo tik pageidauti. Unijos su ka­ talikais mintį iš pradžių rėmė visi žymesnieji pravoslavai. nuvykę į Romą ir gavę popie­ žiaus Klemenso V I I I visišką pritarimą. Jis rūpinosi. Bet čia įvyko skilimas: didžiausias pravoslavų ponas Ostrogo kunigaikštis Konstantinas II stojo prieš uniją ir. Per ilgas kovas pravoslavai išsilaikė ir gyveno kartu su unitais. pravoslavai. Todėl pravoslavų tikintieji. vienuolynų ir jų turtų. Tas reikalas buvo pamirštas tik nuo Aleksandro laikų. o liau­ dis ir žemesnieji dvasininkai liko. Tikybinės kovos dėl unijos ir jos likimas. Tuo būdu Lietuvos ir Lenkijos pravoslavai galėjo lengvai pakliūti į caro paskirto patriarcho globą. Medalis. Buvo manoma. kitą — atskirą sinodą.). Tačiau brolijų kontrolė labai nepatiko žemesniesiems dvasininkams. ir kiekvienoje vyskupijoje atsirado po du vyskupus. išsiskirstė. Dėl to tarp brolijų ir vyskupų kilo konfliktas. Žiauriausia kova ėjo miestuose. tačiau išėjo kitaip. jie buvo prote­ guojami prieš pravoslavus. Kaip tik tuo metu (1589 m. kaip buvę. Greta unitų vyskupų. kuriuo tuomet buvo R a g o z a. kur unija turėjo būti viešai 302 paskelbta. Labai dažnai ten įvykdavo net kruvinų susirėmimų. Prasidėjo žiauri pravoslavų ir unitų kova dėl bažnyčių. o katalikų dvasi­ ninkai. Brolijas palaikė Konstantinopolio patriarchas ir metropolitai. 303 .

Bet ten jam nepasisekė — jis pralaimėjo mūšį. pasisamdė 5. jis nuvyko į Švediją ir karūnavosi jos karalium.000 kariuomenės ir išvyko į Švediją. Tuomet Zigmantui teko pasi­ rinkti: arba atsakyti nuo tėvų sosto arba kariauti.). jis grįžo į Krokuvą. Zigmanto šalininkai. o savo valdžią Švedijoj paliko dėdei. todėl veikiai buvo atvaduota beveik visa Li­ vonija.) sū­ nus. o Lietuvos kariuomenės vadovybę paėmė jos lauko het­ monas Jonas Karolis K a t k e ­ v i č i u s . Livonijos saugoti liko vienas Katkevičius. bet ir tai su sąlyga. — 1599—1616 m. Sumanų ir rūpestingą savo vadą kariuomenė tiesiog dievino. genijo ir pasiaukojimo dėka 1616—1621 m. išvyko namo. kai dabar reikėjo kariauti dėl jo sosto Švedijoje. ne­ pasiekusi galutinio laimėjimo. jie dėjosi pravoslavų tikėjimo gynėjais. Lietuviams atėjo į pagalbą ir patsai karalius su 14. Bet netrukus Karolis užėmė ir jas. Nors Jonas Karolis Katkevičius. Kai rusai užėmė kraštą. Lenkijoje šitą unitų kova su pravoslavais išugdė gerą dirvą Ukrainos valstiečių sukili­ mams. Jis pats sušaukė Švedijos seimą. 304 kaip Švedų karalius. Po to Karolis sušaukė Švedijos seimą ir paskelbė Zigmantą detronizuotu. lauko hetmo­ tus. Tačiau. 1605—1621 m. kurios po padalinimo buvo patekusios Austrijai. Karolis išvyko į Švediją rinkti naujų jėgų. Karų pradžia (1600 m. Kad ir kaip spyrėsi Lietuvos hetmonas Kristupas Radvila Perkūnas. Zigmantui liko tiktai Suomija ir Estija. tačiau Karolis užėmė beveik visą Livoniją. t. Tas tuojau ėmė rū­ pintis paveržti sostą iš brolėno.Todėl. kad vado­ vybė pavesta lenkui. tai unija buvo smurtu išnaikinta. Tuojau buvo pradėtos uždarinėti katalikų bažnyčios ir vienuolynai.Unitų kova su pravoslavais vėliau davė progos Maskvos carams įsileisti į Lietuvos ir Lenkijos vidaus reikalus. kad ir nekatalikai. p r a s i d ė j ę s dėl Z i g m a n t o Š v e d ų s o s t o . Radvilai pasisekė apginti tik Rygą ir Dauguvos žiotis saugančią Daugavgryvą (Dūnamūnde). tam tikru diplomu (1600 m. Išgyvenęs ten metus. supykęs. Jo metu vėl daugiausia teko nukentėti Lietuvai. Karai su Švedais dėl Livonijos Zigmanto netekimas Švedų sosto. tačiau Katkevičiaus karo nas. Tačiau seimas buvo nusistatęs prieš karą ir nedavė pinigų. 1600—1605 m. seimas buvo nusistatęs prieš karą. perse­ kiojami turėjo bėgti. ir lenkai grįžo namo. Vilniaus vaivada. gavęs iš seimo pinigų. Galicijoje. Jis pasi­ ryžo kariauti.600 lenkų kariuomenės. y. jei šis bus auklėjamas Švedijoje ir bus liuterionis. seimas jau paskyrė karui lėšų. Dabar švedų jėgos buvo silpnesnės. 5. Zigmantas. Karoliui įsiveržus į Livoniją. Tada Zigmantas. Estiją prijungė prie Lietuvos ir Lenkijos. v i r t o k a r u dėl Li­ v o n i j o s ir užtruko net 60 metų. todėl su Lietuvos Istorija. neatlyginta Lietuvos Lenkijos kariuomenė pakriko. žinomiems k a z o k ų k a r ų vardu. Sudermanlandijos kunigaikščiui Karoliui. 1593 m. karas vis dėlto sekėsi. jo kariuomenė buvo maža neat­ Jono Jeronimo K. did. Tėvui mirus. sostas turėjo atitekti Zigmanto sūnui Vladislovui. Vyriau­ siuoju vadu buvo paskirtas lenkų hetmonas Zamoiskis. Radvila. Zigmantas buvo pasižadėjęs Švedų valdomą Estiją prijungti prie Lietuvos ir Lenkijos bendrai valdomosios Livonijos. 1598 m. (f 1579 m. kuris nutarė visiškai uždrausti Švedijoj kata­ likybę. Gaudamas Lietuvos Lenkijos sostą. Karalius vis tiek įsakė Livonijoje stovinčios kariuomenės (jos ten buvo labai maža) vadams pulti švedus Estijoje. Unitai išliko tik tose Lenkijos dalyse. Bet karas nesisekė. 1601 m. Visa Švedija buvo Karolio valdžioje. Mat. 20 305 . Tuo būdu k a r a s . Galų gale nei Lietuvoje nei Lenkijoje nelaimėjo nei unitai nei pravoslavai. Kariuo­ menės atlyginimui jis išleido beveik visus savo turtus. Tačiau ligi šiol jis to nebuvo padaręs. hetmonas. Žemaičių se­ lyginta ir nuolat kelianti maiš­ niūnas. Zigmantas buvo vien­ turtis Švedų karaliaus Jono sūnus.). Tam tikslui ėmė kurstyti liuterionis švedus prieš karalių Zigmantą. norėdamas gauti seimo paramos.

1605 m. Cėsy (Vendene) jis apsikasė ir pasiryžo žut būt kautis. Užmuštų buvo 9.000 armija. kad švedai juos pa­ laikytų ateinančia parama. rugpiūčio mėn. jį aplenkdamas. Vietoje rezervų švedams apgauti pamiškėje buvo pastatytos kareivių iškamšos.000 švedų. kur Katkevičius irgi da­ lyvavo. imperatoriaus. rugsėjo 2 7 d . m ū š y j e t i e s S a l a s p i l i u (Kirchholmu). Paskum prasidėjo karas su Maskva. nes kaip tik tuo metu krašte virė opozicijos kova su karalium ir netrukus kilo Zebžidovskio rokošas (žiūr. Kosako paveikslas). Bet visų didžiausias jo laimėjimas buvo 1605 m. Karalius atsiųsdavo tik pažadų. bet Karolis. užkabinęs šve­ dus. Ilgai rinkęs jėgas. 306 Salaspilio (Kirchholmo) mūšis. Jis paėmė net Tartus (Dorpatą). Salaspilio mūšis (1605 m. Katkevičius užėmė patogią poziciją tarp kalvų. Kat­ kevičiui teko 60 vėliavų. bet neatsiuntė nei pinigų nei kariuomenės. kiti pateko į nelaisvę. tik staiga aptiko jo stovyklą. patsai Karolis vos spėjo pasprukti į laivus ir su kariuomenės likučiais išvyko atgal į Švediją. kad švedai prisiartinę jo net nepa­ stebėjo.mažyte jos saujele jis darė stebuklus. o už kelių kilometrų buvo nusiųsti keli bū­ reliai. Mažas būrelis. išbėgiojo į namus. Katkevičius su mažyte kariuomenės saujele tuo tarpu buvo ties Tartais. Katkevičius jokios paramos negavo nė dabar. nuviliojo juos į pakalnę. Prieš mūšį su visais kariais išklausęs mišių ir juos padrąsinęs. pasiryžęs vienu smūgiu laimėti. o dar vėliau kilo lenkų karas su turkais. kad jis pabėgo. Kad švedai nesusektų tikros būklės.). kurie turėjo pasirodyti mūšio metu. Jo pozicija buvo tokia patogi. Jis gavo sveikinimų iš popiežiaus. Kadangi jis teturėjo vos apie 3. kad nepakako net pilių įguloms. neatlyginta. Tačiau laimėjimu nebuvo pasinaudota. Jos buvo tiek maža. 300 psl. Anglų karaliaus ir Turkų sultono. išbadė­ jusi. tuomet Katkevičius su visomis jėgomis puolė priešą ir jį visiškai sutriuškino. Katkevičius patsai pradėjo mūšį. Neatlyginta kariuomenė pakriko. — arti Rygos). Ryga buvo išgelbėta.800 ka­ riuomenės. traukė prie apgultos jau Rygos.). Katkevičius. ruošėsi jau vytis. atvaduota. kur buvo numatyta patogi vieta kautis. Tad Livonijos reikalais jis tegalėjo rūpintis tik protar307 . ( J . Karolis. paklausęs tų patarimų. tai Karolis norėjo siųsti prieš jį tik dalį savo kariuo­ menės. Jo kariuomenė buvo išvargusi. 20 patrankų ir keli tūkstančiai karių. jis ryžosi lai­ mėti ir išgelbėti Rygą arba žūti su visa savo kariuomene. Todėl Kat­ kevičius pradėjo trauktis ir ėme deginti paliekamas pilis. nes nebuvo iš ko palikti rezervų. nutarė pulti su visa kariuomene. Livonija Katkevičiaus pasitraukimas iš Livonijos. manydami. 2uvo daug švedų generolų ir Karolio žentas. pradžioje atplaukė į Estiją ir Karolis su didele ka­ riuomene. Todėl šitoks Katkevičiaus tak­ tikos geniją parodęs laimėjimas nustebino visą Europą. tačiau dievinanti savo vadą. Švedų to meto kariuomenė buvo pavyzdinga. o jis pats karaliaus buvo pakviestas padėt suvaldyti rokošininkų. taip ir padarė — puolė su visa savo 14. Katkevičius pasiryžo visos švedų armijos neprileisti prie Rygos ir pastojo jai kelią ties S a l a s p i l i u (vokiškai tuomet vadinamu Kirch­ holmu. tačiau Katkevičiaus karo geniją pažįstą generolai jį pri­ kalbėjo nerizikuoti ir pulti su visomis jėgomis.

ir ta pati buvo neatlyginta ir suvargus. Nors di­ džiausios švedų jėgos tada buvo Prūsijoje. 308 . Švedai išvežė ją iš Biržų 1625 m. Lie­ tuvos reikalais rūpinosi jos didžiūnai. kuri norėjo Gustavą Adolfą įtraukti į einantį Vokie­ tijoje 30 metų karą. lietuviai ir jiems reikale padėdavo. Todėl 4 mėnesių paliaubų laikui pasibaigus.) tuomet stovėjo Žemaičių seniūnas ir Livonijos 309 XVII amž. Radvilų viena šeima buvo katalikai (nesvyžiečiai). Zigmantas mirė. lietuviai dar ir lenkams tu­ rėjo padėti. ir ji. turėdamas daug reikalų namie. Liublino unijos suda­ rymo metu M. nebenorėjo kariauti. ėmė agituoti Švedijoje savo naudai. vis nedarė taikos. pralaimėjęs Salaspilio mūšį. Karolis. užėmęs beveik visą Livo- niją. nenorėdamas atsisakyti nuo sosto. iš savo pusės. tada jų tarpe nebuvo sutikimo: jie patys tarpusavy varžėsi dėl vietų ir įtakos.). nieko negalėjo atsiimti iš švedų. Gustavas Adolfas už­ ė m ė R y g ą . ir karas buvo aprimęs. bet. Tuo tarpu jis vainikavosi Švedijos karalium (1607 m. Kariauti teko vienai Lietuvai. Tačiau karalius Zigmantas. Karas su Gustavu Adolfu ir Altmarko paliaubos (1629 m. jų tarpe ir K l a i p ė d a .piais. greta M. Visa Livonija. kaip kalvinams. pasivadinęs Karoliu I X . 6. ir karas vėl atsinaujino tik prie jo sūnų. Tada Gustavas Adolfas persikėlė kariauti į Lenkiją ir užėmė jos priklausomą Prūsiją. tačiau didelių mūšių jau nebebuvo. neatsižadėdamas sosto.). Gustavas Adolfas. negalėdama surinkti didesnės kariuome­ nės. A l t m a r k e buvo padarytos 6 metams paliaubos. Karalius ir lenkai už tai labai pyko ant jų ir kaltino išdavikiškumu. jos. Lietuviai vieni negalėjo jo priversti taikintis.). gynimu tuomet daugiausia rūpinosi Lietuvos lauko hetmonas Kristupas II Radvila (Kristupo Perkūno sūnus). Tuo būdu ka­ ras laikinai buvo baigtas. kaip Lenkijos lenas. Lietuvos karo ir politikos vadai Zigmanto Vazos laikais Lietuva tuo metu turėjo savo atskirus reikalus ir atskirai jais rūpinosi. Pirmoji (gražiausioji) yra nulieta Nesvyžiaus Radvilų liejykloje 1602 m. Bęt kai Zigmantas. bet Lietuvos ištek­ liai buvo išsekę. bet nepasižymėjo didele energija ir valdingumu. karas vėl prasidėjo. pats neberengė naujo žygio. Galingiausia ir turtingiausia tuomet buvo R a d v i l ų šeima. nes Lenkija tuo metu kariavo su Maskva ir totoriais. Prūsijoje (ji. anapus Dauguvos. Iš karaliaus lietuviai prašydavo tik paramos. Tik. Juodasis jau buvo miręs (i* 1565 m. tai Lietuvos ponai patys padarė paliaubas su švedais (1627 m. Karas ėjo su pertrau­ komis iki 1626 m. Biržiečiai užsimuštinai veržėsi valdyti visą Lietuvą. patrankos Gustavo Adolfo parodoje Stokholme 1932 m. proteguodavo prieš juos katalikus K a t k e v i č i u s ir iš vidutinių ponų iškilusį L e o n ą S a p i e g ą . Nesvyžiečiai turėjo aukštas vietas. ir 1 6 2 9 m. Pagaliau įsimaišė Pran­ cūziją. Taigi apie Zig­ manto ar jo sūnaus Vladislovo teises nebebuvo nė kalbos. Livonijoje kariuomenės buvo labai maža. tai Gustavas Adolfas 1617 m. Po jo mirties karalium buvo paskelbtas jaunutis jo sūnus G u s t a v a s A d o l f a s . Zigmanto Augusto laikais visam Lietuvos gyvenimui vadovavo pusbroliai Radvilos — M i k a l o j u s J u o d a s i s (nesvyžietis) ir M i k a l o j u s R u d a s i s (biržietis). Tame laikotarpy daug kartų su Švedais buvo daromos paliaubos. Ant jos yra Radvilų herbas ir atitinkamas užrašas. deja. su Ryga buvo palikta švedams. buvo valdoma Brandenburgo elektoriaus) 6 metams buvo palikti šve­ dams kai kurie uostai. Didžiulei švedų kariuomenei buvo neįmanoma priešintis. pykosi ir vieni prieš kitus šaukėsi karaliaus ir lenkų. Kai Zigmantas nesutiko taikintis nė tada.). paliaubų laikui ne­ pasibaigus. išsiruošė j žygį prieš Zigmantą. jiems labai trukdė karalius: jis jiems neduodavo aukštų vietų. ir 1621 m. Ru­ dojo (*j* 1584 m. o kita kalvinai (biržiečiai). o iš lenkų — talkos.

kai Radvila. taip pat K r i s t u p a s II (f 1640 m. kitas sūnus. Livonijoje vyriausiąją vadovybę karalius pavedė ne jam. Čia tenka pastebėti. Iš kitų brolių žymesnis buvo vyriausiasis — M i k a ­ l o j u s K r i s t u p a s . visi žinojo. hetmonas K r i s t u p a s .). nepaprastų gabumų vadas. ir kautynių nebeįvyko. su turkais ir toto­ riais. kiek jo vardas reiškia. visi įsakymai tebebuvo duodami jo vardu. jo vietą užėmė sūnus J o n a s K a r o l i s . negu valstybine veikla.). Su Radvilomis Katkevičiai nesugyveno. kad šis didysis Li- vonijos gynėjas mirė tik viena diena vėliau.gubernatorius J o n a s J e r o n i m a s K a t k e v i č i u s ( f 1579 m. be to. Trakų vaivadiją ir Vilniaus vai­ vadiją. kurie visi perėjo į katalikybę. buvo jau pa­ statytos patrankos.) — buvo Vilniaus vyskupu (po Protasevičiaus) ir Livonijos gubernatorium. Zigmanto Vazos priešai. (+ 1579 m. kuri jau niekad nebegrįžo Respublikai. ties C h o c i m u. o turkai būtų įsidrąsinę. o vėliau didysis hetmonas. Bet Katkevičiai pagaliau nusileido. o visa tai ėjo Lietuvos valstybinio vieningumo nenaudai: mezgėsi tarp abiejų valstybių ponų savitarpiniai ryšiai. surinkus 40.). Šita senoji karta išmirė Stp. Rokošininkas Jonušas ilgai negalėjo gauti jokio aukštesnio urėdo ir tik prieš pat mirtį buvo gavęs Vilniaus kaštelioniją. Tai didysis Livonijos gynėjas. Gerai sutvarkyta stovykla atsilaikė. kūrėsi bendros partijos. ir vieną metą jų san­ tykiai tiek pablogėjo. Mikalojus Juodasis paliko 4 sūnus. buvo sumanę neduoti Jonušui Radvilai (rokošininkui) jų globojamos į metus suėjusios Slucko kunigaikštytės Zofijos. to­ dėl. jis pradėjo ginti Livo­ niją nuo švedų. tai kita pusė šaukėsi į pagalbą karalių ar lenkus. To­ dėl karalius protegavo jų konkurentus katalikus. o vėliau Krokuvos vyskupu ir kardinolu. Jis pastojo turkams kelią Dniestro paupy. jis pasitraukė visiškai iš karo srities ir daugiau j ją ne­ begrįžo. — vadinasi. kuris Liublino seime daugiausia kalbėjo Lietuvos vardu. Be to. Tačiau abudu su broliu Kristupu. kad didysis vadas jau buvo miręs.000 turkų kariuo­ menė. Katkevičiai. buvo iš karto lauko.): abiejų pusių rūmai Vilniuje buvo paversti tvirtovėmis. J o n u i J e r o n i m u i K. o taip pat su giminėmis Nesvyžiaus Radvilom buvo Lietuvoje tokia galybė. nepai­ sydami anksčiau padarytos sutarties. kad visų tų didžiūnų varžytynių bei kovų metu tai viena. vadinamas N a š l a i t ė l i u ( f 1616 m. Kai 1621 m. o vėliau amžinas Zigmanto Vazos priešas.) — didžiojo hetmono buožę ir Vilniaus vaivadiją (1616 m. — tas pats. J o n u š a s (f 1620 m. Daugiausia buvo proteguojami K a t k e v i č i a i .000 lenkų ir lietuvių. ir tereikėjo tik kibirkšties.) mirus. jis buvo net kandidatas į popiežius. buvo pavojinga paskelbti apie jo mirtį: kariuomenėje būtų kilusi panika. krašto maršalkystę. Kai 1601 m. ją Radvilos ir norėjo jėga pasiimti. 311 310 .). Vienas iš jų — Jurgis (7 1600 m. su kuria karalius negalėjo nesiskaityti. Batoro laikais. Iš pradžių jis gavo Žemaičių seniūniją ir lauko hetmono buožę. Aišku. Jis turėjo vieną po kito šiuos urėdus: kiemo maršalkystę. jam mirus. Iš šių pragarsėjo žinomas Lietuvos kalvinų galva. ir buvo nustelbti biržiečių Mika­ lojaus Radvilos Rudojo sūnų. Tiek tėvas. iš niekur nesulaukęs paramos. Tiek jis. o vėliau (1605 m. turėjo leisti švedams užimti Rygą. Jų vietoje stojo jų sūnūs. Bet tuo momentu nei turkų nei savoji kariuomenė nežinojo. o talkon atvykusių lenkų hetmonui Zamoiskiui. Mat. Mat. kad tarp jų vos neįvyko kautvnių (1606 m. yra žinomas rokošininkas.). Tai Batoro laikų Lietuvos kariuomenės vadas.). Be Livoni­ jos karų. buvo jam pavesta vado­ vybė. Trakų kaštelioniją. Lenkiją užpuolė didžiulė 300. Jo sūnus. jis dar pasižymėjo karuose su Maskva. tiek kiti jo broliai pasižymėjo daugiau maldin­ gumu. vadinamas P e r k ū n u (f 1603 m. tiek sūnūs buvo karšti kalvinai. ir turkai pasitraukė.

Savo karjeros pradžioje jis buvo Radvilų auklėtinis. tačiau carai tebesivadino Roma­ novais iki pat galo). o kariuomenei vadovavo jo sūnus Stanislovas. tuojau atvyko Marina. darbo netekę. o Lenki­ joje ėjo vidaus karas. Zigmantas paskelbė Maskvai karą. Paskutiniai Zigmanto Vazos laikų karai su švedais ėjo jau Sapiegai hetmonaujant.). jis pabė­ gęs. Godunovas kaip tik tuo metu staiga mirė. Vladislovo žygis ir Divilino paliaubos. Caru buvo paskelbtas bajoras V a s y l i u s Š u i s k i s . Jį rėmė kai kurie Lenkijos ponai. būtent L e o n a s S a p i e g a . Batoro lai­ kais jis gavo vicekanclerystę. Apsime­ tėlis Dimitrijas. pasitraukus nuo jo samdytiems lenkams ir lietu­ viams. seneliui L. Tam tariamajam Dimitrijui užėmus sostą. o Marina su tėvu ir daugybė lenkų buvo suimti. visą valdžią turėjo energingas ir sumanus bajoras (taip Mas­ kvoje buvo vadinami didžiūnai). Po 6 metų Lenkijoje atsirado kažkoks jaunikaitis. Niekuo­ met su karo reikalais nesusidūręs. Didžioji Maskvos suirutė ir karai su Maskva Maskvos suirutė. 1623 m. o valstybininkas diplomatas. o Zigmanto Vazos valdymo pradžioje gavo kanclerystę. Dvejus metus karaliaus kariuomenė iš­ stovėjo apgulusi S m o l e n s k ą ir 1611 m. Tuo būdu susidarė net kelios iš tokių lenkų ir lietuvių būrių sudarytos kariuomenės. Maskvos įgulai buvo sunku iš­ silaikyti. O kai jos gelbėti išsiruošė patsai karalius Zigmantas su didesnėmis jėgomis. jau buvo per vėlų: įgula buvo priversta iš bado pa­ siduoti. Sapiega mirė 1633 m. vadinamasis Zebžidovskio rokošas. ne tik patsai jo negavo. Sapiegai. šitam laikotarpy iškilo dar vienas žmogus iš vidutinės ponijos tarpo. gavo didžiojo hetmono ir Vil­ niaus vaivados urėdus. Mirus Katkevičiui. o Teodoras mirė bevaikis. kaip labai netolerantingas katalikas. bet dar pa313 7. o jo sūnus buvo nunuodytas. užėmė Maskvą. revoliucijos (iš tikrųjų Romanovų vyriškoji linija išmirė jau X V I I I amžiuje. palaidų kariuomenės būrių alinamas kraštas sukilo. ir įvyko vestuvės. L. o vėliau „visos Rusijos" carų dinastija. tai jo paskyrimas galėjo duoti mažiausia progos skųstis Radvilai. Bet iškilęs ir jis pasidarė jų konku­ rentas. Jos nebeišgelbėjo nė karaliaus atsiųstas Katkevičius. besiverždamas į carų sostą. jį vis dėlto paėmė. Stp. jis 1605 m. todėl 1609 m. nenorėdamas atiduoti tų vietų protestantui Radvilai. o Sandomiero vaivada Mniškas (Mniszek) net pasiskubino išleisti už jo savo dukterį Mariną. Karalius. Jam tebegyvenant. Lenkų ponų padedamas. Tačiau Maskvoj nebuvo ramybės nė dabar. sūnus Mykolas (1613 m. jo žmonos brolis B o r i s a s G o d u n o v a s . Visi gerai ži­ nojo. Karas su Maskva. Teodoro jaunutis brolis D i m i t r i j a s bu­ vo nužudytas.Be Radvilų ir Katkevičių. Maskvai jo pretenzijos buvo labai nemalonios. Lietuvoje tada tik ką buvo aprimęs karas su švedais. Jo buvo padarytos ir separatinės 1627 metais paliaubos su švedais. Deryboms ilgai užtrukus. iš pradžių nedavė jų niekam. Su juo prasidėjo nau­ joji Maskvos. Krašte prasidėjo nauji su­ kilimai. ir po jo caru pasiskelbė Godunovas (1597 m. Tuo tarpu lenkų hetmono Žolkievskio sumuštą Šuiskį Maskvos bajorai pašalino nuo sosto ir caru pažadėjo išrinkti Zigmanto sū­ nų Vladislovą. pasišalino nuo Maskvos ir netrukus žuvo. bet pagaliau atidavė jas tada jau 68 m. Kai 1608 m. bet kadangi jis buvo autoritetingiausias to meto Lietuvos ponas. ir atsirado antras apsimetėlis Dimitrijas.). į hetmono ir Vilniaus vaivados urėdus veržte veržėsi Kristupas II Radvila. kuri iš­ gyvavo iki 1917 m. Bet netrukus kilo maištas. Bet ir hetmonaudamas jis liko tik diplomatu. Sapiega nelabai tiko hetmonu. Teodoro Romanovo. pasibaigė rokošas. Bet karalius Zigmantas nesutiko savo sūnaus leisti į Maskvą: jis už­ sigeidė pats būti Maskvos caru. plėšikauti įpratę ka­ reivių būriai nuvyko padėti tam apsimetėliui Dimitrijui I I . tai karalius Zigmantas ir jį laikė savo priešu. nes jis buvo žinomas. Po jo hetmono ir Vilniaus vaivados urėdai atiteko Kristupui II Radvilai (Kristupo Perkūno sūnui). Caru buvo išrinktas metropolito Filareto. O kadangi caras Šuiskis buvo padaręs sutartį su Švedais. Lenkų ir lietuvių kariuomenės būriai užėmė Maskvą ir ėmė valdyti karalaičio Vladislovo vardu. R a d v i l a i (iš Nesvyžiaus šakos). o vietoj jo buvęs nužudytas kas kitas. bet vis dėlto atsirado ir jį remiančių. kuris sakėsi esąs caraitis Dimitrijas: esą. kad neapkentė Šuiskio. apsimetėlis (samozvancas) Dimitrijas 312 . o kiti už pinigus. dėl kurių lenkai taip širdo. jų dvariškis ir giminė (buvo vedęs Kristupo Radvilos Perkūno dukterį Elžbietą). Tai buvo ne karys. Zigmantas Vaza. Vieni jį rėmė dėl to. kanclerystę užleidęs A l b e r t u i St. Karalius Zigmantas taip pat jį maloniai priėmė. žuvo. Caro Jono IV Žiauriojo sūnus Teodo­ ras buvo silpnos sveikatos ir silpno proto. kad jis apgavikas.

tačiau daugumas ponų visada 315 Smolenskas XVII amžiuje. užsispyrėlis ir turėdamas daugybę visokių didelių planų. Jo nevy­ kusiai padaryta bažnytinė unija sukiršino rytų apeigų tikinčiuo­ sius (unitus su pravoslavais) ir paruošė dirvą vėlesnėms aud­ roms ir Maskvos įsikišimui.). 204 psl. kai žlugo viltys atgauti Švedijos sostą: mat. kad Vladislovas nebesivadintų . atgauta S m o l e n s k o s r i ­ t i s . tiek Lietuvoje įsi­ galėjo vėliau dar labiau įsivyravusi vidaus netvarka. kad Vladislovas būtų karūnuotas ka­ ralium dar prie gyvos jo galvos. įsiga­ lėjo vadinamoji „ a u k s o l a i s v ė " : kas tik buvo galin­ gas.. Tačiau karalaitis Vladislovas. kelianti netvarką. kad Lietuvos ir Lenkijos sostai atitektų vienam iš jo sūnų. Visas jo valdymo periodas pilnas sun­ kių karų. Maskva būtinai reikalavo. išrinkus Lietuvos Lenkijos valdovu ką kitą. galėjo nieko neklausyti ir elgtis kaip tinkamas. Didžiū­ nams bekovojant su užsispyrėliu karalium ir tarpusavy. O visa tai ardė valstybės vidaus ramybę.8. Nuo pat valdymo pradžios tėvas buvo pradėjęs rūpintis. Tik dėl Maskvos nusilpimo tepavyko atgauti didelius žemių plotus. turėdamas Maskvos bajorų pasirašytą jo išrinkimo raštą. Kaip tik Zigmanto laikais tiek Lenkijoje. tačiau jos paimti nepavyko. kuri Maskvos valdžioje buvo nuo 1514 m. titulavosi caru ir 1617 m. Dėl to po Altmarko (1629 m. Ir anks­ čiau jis ne kartą rūpinosi.caru. kenkė ir savo sūnui. Paliaubų sutartis Lietuvai ir Lenkijai buvo naudinga: ja Lietuvai buvo patvirtinta 1611 m. (Senas raižinys).) 9. bet užtat tarp katalikų ir protestantų ponų šeimų kas­ kart vis labiau augo nesantaika. kurių nemokėjo siekti. D i v i l i n o kaime (prie Maskvos) buvo padarytos 16 metų paliaubos. Dėl jo nesugebėjimo Lietuva ir Lenkija neteko be­ veik visos bendrai valdytosios Livonijos. žygiavo užimti Maskvos. b . 314 . Būdamas di­ delis savimyla. Jo valdy­ mas nei Lietuvai nei Lenkijai nieko gero nedavė. bet sienų klausimas ir kiti reikalai buvo sutvarkyti. bet tas neatsisakė nuo titulo. visa jo šeima būtų likusi visiškai neaprūpinta. dėl jo svajonės su­ kurti vieną didžiulę valstybę. V l a d i s l o v o V a z o s l a i k a i (1632—1648 m. ir 1618 m. Tas klausimas jam ypač parūpo į valdymo pabaigą. iškaraliavęs net 44 m. Jo griežtai palaikomi katalikai įsi­ galėjo. Zigmanto Vazos valdymo charakteristika Zigmantas mirė 1632 m. jis užtraukė savo valsty­ bėms tik daug vargo. Vladislovo asmuo ir elekcija Zigmantas Vaza mirdamas paliko 5 sūnus ir 2 dukteris. kariuomenei vadovavo Kat­ kevičius. Maskva buvo pasiekta.) paliaubų svarbiausias Zigmanto rūpes­ tis buvo laiduoti vyriausiam sūnui Vladislovui sostą. jo sūnus negavo Maskvos sosto. Šitas klau­ simas tuo būdu ir liko neišspręstas. (žiūr. o prie Lenkijos buvo priskirti Černigovas ir Naugardukas Sieverskas. griovė jos pamatus.

didžiulę savo kariuomenę iš­ siuntė užimti Lietuvos Smolensko. Mat. Vla­ dislovas savo pažadus iš tikrųjų įvykdė: nekatalikų jis niekad nespaudė ir visus laisvuosius urėdus tuojau išdalino kaip tik tiems. nes tarpuvaldis buvo labai ra­ mus ir trumpas (Maskvos puolimas dar labiau vertė paskubinti elekcija). Katalikai Vladislovą pa­ laikė dėl artimų ryšių su tėvu ir visa jo šeima. Lietuva dabar dalyvavo ir konvokaciniam. Karas su Maskva ir Polianovos taika Divilino paliaubų sutartis (1618 m. ir karūnaciniam seime ir pirmą kartą. amžiaus.būdavo prieš tai nusistatę. nepateikė len­ kams jokių savo reikalavimų. Todėl caras vis laukė progos atsigriebti. jis tikėjosi. kaip tiktai taikintis. Tėvui mirštant. Tačiau sumanių manevrų dėka Smolenskas buvo išgel­ bėtas: caro kariuomenė buvo apsupta ir priversta pasiduoti (ji buvo paleista tik padėjusi ginklus). taip antai. protestantų vadui Kristupui II Radvilai Vla­ dislovas pažadėjo po senelio Leono Sapiegos mirties jo valdomą Vilniaus vaivadiją ir didžiojo hetmono urėdą. o protestantai dėl 316 to.) Maskvai buvo labai negarbinga. Nuo to laiko. ir Maskva ruošėsi naujam karui. caras Myko­ las. Visas tarpuvaldis buvo labai trumpas ir ramus. Carui nebeliko kitos iš­ eities. kurį išgelbėjo tiktai tvirtos sienos: beveik ištisus metus jis išsilaikė apgultas. Pati elekcija užtruko vos V2 Vladislovas Vaza. tikėdamasi.000 caro kariuomenės jis teatsivedė vos 15. buvo garantuota visiška tikėjimo laisvė. Maskvos kariuomenei iš karto sekėsi.000 lietuvių ir lenkų. buvo įsigijęs daug priešų. atėjo žinia. ir naujasis karalius veikiai galėjo išžygiuoti į karą. ir elekciniam. ir bajorija buvo įpratusi laikyti jį natūraliu įpėdiniu. labai maža teturėdamas kariuomenės. tėvas jį buvo įtraukęs ir į valstybės valdomąjį darbą. Tėvas visose iškilmėse jį laikydavo greta savęs. Prieš 100. kad mirė karalius Zigmantas. tai jį palaikė ir visa opozicija. kuriuos spaudė jo tėvas. renkant karalių. Radvila. nes Vladislovo 1632—1648 m. vasarą. Greit caro kariuomenė atsidūrė prie Smolensko. Tuo tarpu patsai Vladislovas krašte buvo labai mėgiamas. abi to meto Lietuvos par­ tijos — velionies karaliaus proteguoti katalikai ir jo neapkęsti protestantai — palaikė Vladislovą. nelaukdamas paliaubų galo. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius. kol pagaliau patsai karalius Vladislovas atėjo jo išvaduoti. Visiems nekatalikams. Be to. biržiečiai Rad­ vilos vėl tapo vadovaujančiąja Lietuvos didžiūnų šeima. jis buvo jau subrendęs vyras — turėjo 36 m. Mat. pirmieji urėdai Lietuvoje iš tikro atiteko Kristupui Radvi­ lai. Po IV2 mėn. O kadangi jis palaikė draugiškus san­ tykius su visais tėvo skriaudžiamaisiais. kad po tėvo mirties sūnus atitaisys jiems skriaudas. Tačiau caras apsivylė. Ne kartą jis vadovavo karo žy­ giuose ir atliko nemaža kitų valstybinių darbų. Mat. kad jis jiems pažadėjo atitaisyti savo tėvo padarytas skriau­ das. priešų nebuvo. Zigmantas. Jai kelio pastoti išėjo Lietuvos lauko hetmonas Kr. valandos. Tai buvo i š viso p i r m o j i i r p a s k u t i n i o j i t o k i a t r u m p a i r rami elekcija. todėl Vladislovo karūnavimui būdavo priešinamasi vien tik iš opozicijos tėvui. siekdamas abso­ liutizmo ir spausdamas nekatalikus. Todėl tėvui mirus jokio kito kandidato nebuvo. Paliaubos baigėsi 1633 m. Savo taktu ir gabumais jis nusipelnė visų pa­ garbą. iki galutinai išmirė (1655 m. mirus Leonui Sapie­ gai. Netrukus. kad jo metu. kurs betgi. krašte kils ne­ ramumų. d.). derybų P o l i a n o ­ v o s kaime (tarp Viazmos ir Dorogobužo) buvo padaryta am317 . be to. Kai 1632 m. kaip paprastai. 10. kad tarpu­ valdis ilgai užtruks. nes ji turėjo užleisti Lietuvai ir Lenkijai nemaža žemių. negalėjo jos sulaikyti.

į jas at­ vyko Prancūzijos. kad tarp Lietuvos Lenkijos ir Švedijos būtų taika. Dėl to Štumdorfe (Prūsijoje. žadėdami kitur atsilyginti. tačiau iš tikrųjų nuo jo neatsisakė. lenkų bajorija reikalavo taikos ir gra­ sino neduoti karui lėšų. Vilniaus vas pasiryžo vesti ją. Jomis Vladislovo tei­ sės Švedų sostui buvo paliktos neišpręstos. nieku būdu nenorėdamas atsisakyti nuo Švedų sosto. 1629 m. — 1615— skelbė jaunutę Gustavo Adol­ 1635 m. Nors ren­ kamas karalium Vladislovas ir buvo pasižadėjęs nebesirūpin­ ti Švedijos sostu. ir jo populia­ rumas krašte dar labiau pakilo. o Vladislovas už tai pripažino ji caru ir atsisakė nuo visų pretenzijų j Maskvos sostą. kad seime jai pasipriešins lietuviai ir kad ji nebus rati­ fikuota. padarytos Altmarko paliaubos baigėsi 1635 m. 11. Švedijos ponai ir tam pasi­ priešino. Anglijos ir Olandijos atstovai rūpintis taika. Lietuva ne tik nieko negavo iš tos sutarties. atsisakė nuo pretenzijų j Livoniją ir sutiko sumokėti 200. jie vėl pradėjo karą. Tuo metu Vokietijoje tebe­ ėjo vadinamasis 30 metų karas. ką buvo nukariavusi Livonijoje.) buvo patvirtintas jo išrinkimas caru. jis buvo surinkęs didelę ka­ riuomenę. ėjusiems prieš imperatorių. Ramusis Vladislovo valdymo periodas Padarius taiką su Maskva ir Švedais.žinoji taika. kad Švedija neatitrauktų savo jėgų iš Vokietijos. jis pats su lenkų kariuo­ mene pradėjo pulti švedus Prūsijoje. kad švedai žadėjo pasitraukti iš Prūsijos miestų. tačiau buvo priverstas ją pasirašyti. Vla­ dislovas ketino vesti jo našlę žmoną.. bet 1655 m. Tada jis nusprendė. sukelto kazokų sukilimų. tačiau imperatorius ir Ispanijos karalius. Vos padarius taiką su Mask­ va. Lietuva jokių nesu­ sipratimų nebeturėjo. Ja caras atsisakė nuo visų jau Divilino paliaubų sutartimi perleistų žemių. 12. bet jo priešai Švedi­ Kristupas II Radvila. Be to. Vladislo­ did. bet jiems paliekama visa Livonija. didelis kalvinų globėjas. jai pakako ir to. bet jo planams pasipriešino senatas ir seimas. 1632 m. jų valdomų nuo 1629 m. geidė kariauti. rudenį ties Liucenu (Vo­ kietijoje) žuvo Švedų kara­ lius Gustavas Adolfas.. Protestantų šalininkams. 1633—1640 m. bet vėliau viską turėjo grąžinti švedams. tačiau vaivada. paliaubas. kad tarp Švedų ir Lietuvos Lenkijos kiltų karas. fo dukterį Kristiną.: jiems rū­ pėjo tik. joje sosto paveldėtoja pa­ Kristupo I Perkūno sūnus. Tuo tarpu Rad­ vila Livonijoj buvo išvaręs švedus iš visos Cėsio (Vendeno) vaivadijos. Todėl jos atstovai seime kėlė protestą. Ir iš tikro 1635 m. Turėdamas dėl to daug nemalonumų ir dide319 . Karalius dėl šitokios sutarties netvėrė apmaudu. Vla­ dislovas karo metu parodė didelių vado gabumų. Karalius Vladislovas. 318 Štumdorfo paliaubos (1635 m. Tiesa. Karalių palaikė tik Lietuva. ir sutartis buvo ratifikuota. bet dar buvo priversta grąžinti švedams net tai. Jis taip pat pasižadėjo grąžinti tą Maskvos bajorų raštą. kad palengvėtų prekyba ir kad jie galėtų lengviau par­ duoti savo ūkio produktus. tad reikėjo arba ruoš­ tis naujam karui arba rūpintis pratęsti paliaubas. jis tebekariavo su jais net po paliaubų. teko rūpintis santykiais su Švedija. hetmonas. pradėti karą su Švedais. buvo labai svarbu. nebelaukdami paliaubų galo. o Lietuvos hetmonas Kris­ tupas Radvila taip pat sėkmingai puolė juos Livonijoje. Tuo būdu su Švedais turėjo būti ilga taika. kuriuo (1610 m. 1635—1640 m. netoli Marijenburgo) tarp Lietuvos Lenkijos ir Švedijos prasidėjo derybos. karo. lauko hetmonas. tačiau len­ kai juos nuramino. jo tin­ kamai neparėmė.000 rublių karo išlaidų. Karalius Vladislovas buvo sumanęs ruošti didelę koaliciją prieš turkus. kuriai rūpėjo atgauti Livoniją. Santykiai su Švedais Švedijos sosto klausimas. švedai pasitraukia iš Prūsijos. Dabar nustatyta siena su Mas­ kva išbuvo iki naujojo 1654 m.). paliauboms pasibaigus. Po ilgų derybų Lenkijos ponai prieš karaliaus valią padarė 26 m. jis dar tikėjosi. kuriems rū­ pėjo.

Bet kadangi tuomet nebebuvo su niekuo karų. Iš visų pusių varžomas.) kazokai buvo surašyti į vadina­ muosius r e g e s t r u s . Todėl. Da­ rant taiką tiek totoriai. Valstiečiai nekentė bajorų ne tik kaip skriaudėjų. Steponas Batoras buvo sudaręs iš jų 500 raitelių vėliavą. įvedęs Lietuvą su Lenkija į naujus sunkius karus su Maskva ir Švedija. Didieji Lietuvos kunigaikščiai ir Lenkų kara­ liai tuščius jos žemių plotus dalino bajorams arba kūrė ten se­ niūnijas. kaip ėję. nes valstiečiams atrodė. jie ten išbūdavo laisvi. santykiai tarp bajorijos ir valstiečių dar labiau paaštrėjo. o jie patys — k a z o k a i s (kazokas totoriškai reiškia valkatą. Po 13 ramių metų. tai kraštas po Zigmanto laikų suiručių ir vidujinių vaidų ėmė atsi­ gauti savaime. o kitus totoriai pa­ ėmė į vergiją ir pardavinėjo. Ukraina ir kazokai Ukraina. Po Liublino unijos visos dabartinės Ukrainos žemės buvo priskirtos prie Lenkijos. jame vėl palengva pradėjo rastis gyventojų. Todėl net X V I I amžiaus pradžioje Dnie­ pro žemupys dar tebebuvo negyvenamas: gyvenamosios sodybos baigėsi kiek žemiau Kijevo. Buvusių dykumų kolonizacija ėjo palengva. Pietinėje jos dalyje gy­ ventojai buvo visiškai išnykę: vieni išbėgiojo. Įpratę būti laisvi. Tuo būdu krašte ir toliau ėjo. Taip antai.lių nuostolių. nieko nenutarę. nuolat puldavo totorius. sukrėtė audringas kazokų sukilimas. 13. Kazokai. Bet karo metu būdavo suorganizuojama daug didesnė kazokų kariuomenė. Ypač dėl to buvo pavojinga gyventi tos dy­ kumos pakraščiuose. Dėl šitų priešybių kiekvienas tose žemėse neramumas 320 grėsė dideliu visų valstiečių sukilimu. nieko svarbesnio negalėjo nutarti. 21 321 . o neramumų ten dažnai sukeldavo k a z o k a i . visiškai nepaisydami. kovojo dėl vietų. kad bajorija juos nori atitraukti nuo tikrojo Dievo. pačiam Vladislovo gyvenimo gale. Buvo galvota juos paversti pasienio kariuomene. o seimas. Jie gyveno iš medžioklės ir plėšimų. valstie­ čiai sunkiai davėsi baudžiauninkais paverčiami. ar šie tuo metu su krikščionimis kariavo ar gyveno taikoje. ponai rungėsi tarp savęs. karalius nebekūrė jokių didelių planų. kurie nepatekdavo į regestrus. jis dar bandė sutaikinti protestantus su katalikais. kad suvaldytų kazokus. negu gyveno kitur: ilgą laiką. Vyriausioji jų stovykla Padnieprėje buvo vadinama S i č e. tiktai po sutarto laiko iš jų pareikalau­ davo tokių pat pareigų. Beje. Valstiečiai ten buvo kviečiami gyventi lengvesnėmis sąlygomis. Todėl jau Zigmanto Augusto laikais rūpintasi juos sutvarkyti. nes Juodosios jūros pakrantėse gyvenę totoriai nesiliovė užpul­ dinėti to krašto. pradėjus vykdyti bažnytinę uniją. Daugumas jų buvo nuo ponų pabėgę valstiečiai. kartais net iki 40 metų. visuomet būdavo nusiteikę maišLletuvos Istorija. o vėliau (1569 m. bet tam reikalui sušauktas suvažiavimas (1645 m. ir ten rinkdavosi būriai visokių pabėgėlių. bet ir kaip katalikų (mat.) į Lenkijos valdžią. ir nuo to laiko nuolatinio rūpesčio su kazokais turėjo vieni lenkai. o valtimis nuplaukdavo į turkų pasienius ir ne kartą apiplėšdavo net Konstantinopolio priemiesčius. nuolatiniai kivir­ čai dėl tikybos. be jokių reformų. Pastangos sutvarkyti kazokus ir kazokų sukilimai. o seimai dažniausiai būdavo netvarkingi ir dažnai iširdavo. Tik kai tas kraštas pateko į Lietuvos. valstiečiai ten buvo pravoslavai). Jokių reformų nė nebuvo galima padaryti. Toliau nuolatinių gyvenamųjų so­ dybų nebebuvo. jis įpuolė į apatiją ir leido gyvenimui eiti savo vaga. tiek turkai visada reikalaudavo iš Len­ kų karalių ir didžiųjų Lietuvos kunigaikščių. o iš dalies ir Lietuvą. bastūną). Daugumas laisvę pamėgusių ka­ zokų bemeilijo likti kariais. o kiti — vi­ sokį nuo bausmių pabėgę nusikaltėliai ir šiaip avantiūristai. Dabar vadinamoji Ukraina X I I I amžiuje buvo bai­ siai nuteriota užplūdusių totorių ordų. kaip ir kitur. be jokių pastangų krašto ge­ rovei pakelti. savo drąsių vadų vedami. todėl visi tie. duoti jiems vadą ir mokėti algas. būdamas suvaržytas. visą laiką būdamas pakrikęs. nes karalius. o ne baudžiauninkais. Už jų puolimus totoriai dažnai atkeršydavo Kijevo ir Podolės sritims. todėl ten nuo­ lat būdavo visokių neramumų. Zig­ manto Vazos laikais (1590 m. o kiti priversti užsiimti ramiu žemės darbu. jie buvo pašaukti kariauti ir prieš Maskvą ir prieš švedus. nieko negalėjo veikti.) nieko nepa­ siekė. Len­ kiją. Jie save laikė priešakiniais krikščioniškojo pa­ saulio sargais ir puolė totorius ar turkus.

pabėgo į Sičę. 1648 m. dar pasikvietęs į pagalbą totrių. Bet kadangi kraštas jau buvo apsipratęs su Vazų šeima ir į ją žiūrėjo. Kazokams kelias į Lenkiją buvo atviras. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius.tui. suviliojusio ir atėmusio iš jo žmoną. Chmelnickis bandė ieškoti teisybės pas karalių ir seime. Nelabai džiaugėsi ir regestriniai. tačiau susitikusi su Chmelnickio kazo­ kais ir totoriais. Po to buvo palikta 6. tačiau ne visada apsigindavo patys. Bet po kiek laiko ir vėl dėl kokios nors priežasties prasidėdavo naujas sukilimas. dalis jų pakliūdavo į regestrus. Jos susirinko apie 200 tūkst. o dalis bėgdavo į tolimą ir nepasiekiamą Sičę. raliaus elekciją. Nuskriaus­ tas vieno lenkų bajoro. tai konvokacinis seimas pašaukė į karą visą Lenkijos bajoriją. ir kiekvienu mo­ mentu tose srityse grėsė visuotinis liaudies maištas prieš bajo­ riją. kaip į savą di­ nastiją. nebegalėdami kada pano­ rėję pulti totorių. Nugalėti kazokai nutildavo. prie jų bematant prisidėdavo gyvenę kazokišką gy­ venimą ir visi savo ponų nekenčia valstiečiai. c . 10 metų praėjo ramiai. Jonas Kazimieras ir jo elekcija Vladislovas įpėdinių nepaliko. sumušusio sūnų ir išvijusio jį patį iš ūkio. tai niekas apie kitus kandidatus nė negalvojo. prie kurių prisidėjo daugumas ramių valstiečių. Tų sričių ponai savo dvaruose laikė ištisus kariuomenės pulkus. ji išbė­ giojo be mūšio. Kaip tik tokiuo kritišku momentu Mer­ kinėje mirė karalius Vla­ dislovas. Rei­ kėjo tik išspręsti ginčą tarp dviejų sosto trokštančių Vladislovo brolių — Karolio ir Jono Kazimiero. d. ir labai dažnai tekdavo žy­ giuoti prieš kazokus Lenkijos hetmonams. į nelaisvę pakliuvo net abu hetmonai. Jonui Kazimierui. Todėl dėl menkos priežasties jie labai dažnai sukildavo. kurį sukėlė buvęs kazokų kariuo­ menės raštininkas B a g d o n a s C h m e l n i c k i s . daugumas turėdavo eiti dirbti žemės. Abu jie ligi tol nebuvo 323 . Tai įvy­ ko prieš pat naujojo kajonas Kazimieras. Tokių didesnių ir mažesnių sukilimų buvo nemaža. bet. Paskutinysis buvo žiau­ riai numalšintas 1637—1638 m. J o n o K a z i m i e r o l a i k a i (1648—1668 m. Bet tuo laiku pra­ dėjo bręsti n mjas sukilimas.. Vladislovo laikais ka­ zokų sukilimų buvo net keletas.000 regestrinių kazokų. Kadangi visa kariuomenė buvo sunai­ kinta.) 14. jos neradęs. Ten jis sukėlė visus kazokus. Bagdono Chmelnickio sukilimas. dvie­ juose mūšiuose ties Gel­ tonaisiais Vandenimis ir Korsūne jis sunaikino visą Lenkų kariuomenę. ir kazokų bylą jau teko baigti 1648—1668 m.

Norėdamas gauti karui jėgų ir sutaikinti ponus. Lietuvos hetmonai netu- Jono Kazimiero elekcija. kazokai buvo sumušti. 325 . karo su Maskva Kazokų pasidavimas Maskvai. Priešas ėmė vieną miestą po kito. Tam tikslui jis buvo pasidavęs turkų sultono globai. Gintis buvo neįmanoma: Lietuvos kariuomenė buvo nedidelė. 324 t a r Pradžia karo su Maskva. Caro sutikimas priimti į savo globą kazokus reiškė Polianovos taikos sulaužymą. o kita su kazokais — į Lenkiją. Tačiau netrukus jis atsimetė nuo turkų ir pasidavė Maskvos carui Aleksiejui (1653 m. Chmelnickis tuo P U nesitenkino gindamas ka­ zokų teises ir pravoslaviją. Pagaliau 1651 m. o Lietuvoje — net Pinską ir Mozyrių. Žiemos šalčiai buvo sulaikę Maskvos kariuomenę. viena caro kariuomenė ėmė veržtis į Lietuvą. nesutarė jos vadai (tuomet didžiuoju hetmonu buvo Jonušas Radvila. bet 1655 m. Mozyrius — greit pasidavė. be to. prancūzė M a r i j a L i u d v i k a . Jo žmona buvo velionies karaliaus Vladislovo našlė. o jų hetmonu pa­ skyrė Chmelnickį. Neturėjo jokių didelių planų ir visą laiką išbuvo visiškoje savo žmonos įtakoje. Pradžia 1654—1667 m. į kurį jį įtraukė išdykusi ponija ir žmonos intrygos.000. T i k Smolensko tvirtos sienos sulaikė rusus net 4 mėnesius.). ji vėl ėmė žygiuoti į Lietuvos gilumą. nors prieš porą metų jam buvo leista jų laikyti net 40. nes buvo neįmanoma laisvuosius kazokus paversti bau­ džiauninkais.000. Kosako paveikslas). 15. Keletą tokių užpuo­ limų Lietuva pati atrėmė ir net padėjo lenkams. karališkuosiuose rūmuose ji daugiau reiškė. 1654 m. Karalius Jonas Kazi­ mieras atvyko Lietuvos gelbėti. ir Chmel­ nickis pasižadėjo palikti vos 20.niekuo pasižymėjęs. o kiti miestai — Polockas. nieko nenuveikęs. Jonas Kazimieras pagaliau net atsi­ sakė nuo sosto. o. negu pats karalius. ir nepajėgė sulaikyti rusų.000 regestrinių. Vitebskas. Todėl jis ir buvo išrinktas. o lauko hetmonu — jo priešas Gansiauskas). Negalėdamas išsinarplioti iš to chaoso. ir karalius išvyko į Lenkiją. bet jos atvyko labai maža. be to. bet jau svajojo sukurti atskirą Ukrainos valstybę. jie veikė atskirai. jis šaukė Lietuvos bajoriją suvažiuoti į Gar­ diną. visą savo viešpatavimo laiką jis daugiausia rūpinosi asmeniškais reikalais. Jonui Kazimierui nesisekė tvarkyti kazokų reikalo. Jono Kazimiero valdymo laikai Lietuvai ir Lenkijai buvo sunkiausi. Mogilevas. už jį pasisakė ir Chmelnickis. Todėl buvo sunku laukti ramybės. Lenki­ joje jie pasiekdavo net tolimąjį Lvovą. bet vis dėlto Jonas Kazimieras turėjo dau­ giau simpatijų. Lietuva buvo palikta savo pačios likimui. Energinga intrigantė. Jis neturėjo jokių valstybinių gabumų. Bagdonas Chmelnickis. ( J . kuris sutiko kazokų kariuomenės palikti net 60.

Jam atė­ jus į Kėdainius. Adolfo duktė Kristina. Gardys su kariuomene įžengė į Lietuvą. Be to. Caro kariuomenei dar tebesiartinant prie Vilniaus. kuriai buvo pripažintas sostas. Caras tuo tarpu pats atvyko į Vilnių ir reikalavo iš likusios bajorijos prisiekti. Be to. Bet Švedijoje tuo tarpu įvyko permainų. Jis buvo auklėjamas Švedi­ joje ir sostą turėjo gauti kartu su Kristinos ranka. kad pripažins jį di­ džiuoju Lietuvos kunigaikščiu. Kaip tik tuo laiku į Stokholmą atvyko ištremtas Lenkijos vice­ kancleris Radziejovskis. daugumas išbėgo į Prūsus. lauko hetmonas Gansiauskas — Žemaitijoje. Nieko to nematę savo tėvy­ nėje. Tik 1656 m. kad priešas užėmė jos sostinę (nuo kryžiuočių laikų ji nebuvo net pulta).000 kariuomenės paliko net Vilnių ir pasitraukė į Kėdainius. Neuž­ imta liko tik Žemaitija. Hetmonas Radvila su nedidele Lietuvos kariuomene sustojo Kėdainiuose. — su juo buvo padarytos paliaubos. jam siūlė sąjungą Chmelnickis. nedavęs Lietuvai jokios para327 16. (Šito rusų antplūdžio metu kažkur buvo paslėptas ir ligi šiol nerandamas Vytauto grabas. miestą baisiausiai naikino pakrikę karei­ viai: buvo išplėšti net bažnyčių ir vienuolynų rūsiai. — žr.).). o trečia jo armija buvo organizuojama Livonijoj ir. turėjo įsiveržti į Lietuvą. o visų pirma hetmonas Jonušas Radvila. Tai buvo pirmas atsitikimas Lietuvos istorijoje. Radvila su 5. Švedai netrukus užėmė didžiąją dalį Lenkijos. Gustavo Adolfo sesers ir Vokietijos Cveibriukeno kunigaikščio sūnui. Šitų plėšimų metu mieste kilo gaisras. buvo sukviesta bajorija. kai caro kariuomenė artinosi prie Vilniaus ir pagaliau jį užėmė. Aukštaitijos šiaurė ir Brastos sritis.. Jos apsauga turėjo rūpintis patys Lietuvos ponai. Kėdainių sutartis. Be jų. atsisakė nuo sosto. o ka­ ralius Jonas Kazimieras pabėgo į Austrijos Sileziją. Karas su švedais ir Kėdainių sutartis Karo pradžia. kai jam buvo duota vilties po Jono Kazimiero gauti visos Respublikos sostą. o iš ten į Prūsus. kad Joną Kazimierą tiktai karu tegalima priversti atsisakyti nuo Švedų karaliaus titulo ir kad kariauti su juo būtų labai leng­ va. Jis jau buvo pradėjęs net ofi­ cialiai vartoti didžiojo Lietuvos kunigaikščio titulą. liepos 25 d.rėjo jėgų jai sulaikyti. generolą Gardį. Ten buvo išvežti net ponų rūmų baldai. visos brangeny­ bės buvo gabenamos į Maskvą. kurs truko net 17 dienų ir sunaikino viską. Karolis X Gustavas 1655 m. Miestas buvo turtingas ir gražus. generolo Gardžio (Magnus de la Gardie) vadovaujama. ir tartis su Gardžiu teko beveik vienam Jonušui Radvilai. Po karo Vil­ niaus nebegalima buvo nė pažinti. norėjo pasiplėšti ir dar kartą parodyti pasauliui švedų ginklo garbę. Štumdorfe padarytų paliaubų laikas baigėsi 1661 m. Jaunutis karalius troško pasižymėti kare. siūlydamas sąjungą prieš rusus ir prašyda­ mas paramos. dar turėjo savo paties pinigais surinktos kariuomenės Vi­ tebsko vaivada Povilas Sapiega. visi Lietuvos ponai pakriko. kuris visą laiką įtikinėjo Karolį Gus­ tavą. jis tik spėjo išsivežti iš Vilniaus iždą ir sudeginti tiltą per Nerį. Lietuva buvo palikta savo pačios likimui. Sostas atiteko K a r o ­ l i u i X G u s t a v u i . Netrukus rusai taip pat užėmė Gardiną ir Kauną. išmėtyti juose esantieji kaulai ir išneštos grabuose rastos brangenybės. Gardys sutiko. Lenkijoje švedams pasisekė: pašaukta Lenkijos bajorija pasi­ davė be mūšio (ties Uiste. Tuo aktu buvo n u t r a u k i a m a u n i j a su L e n k i j a ir užmezgami tokie pat ryšiai su Š v e d i j a . Rusai užėmė miestą be kovos. kurio­ mis jam buvo paliktos visos užimtosios žemės (tuo laiku rusų neužimtąsias Lietuvos sritis jau buvo užėmę švedai). 146—148 psl. Jonas Kazimieras. nes ir Boguslovas pabėgo į Palenkę. Nei iš karaliaus nei iš lenkų ji negalėjo gauti jokios paramos. kuris veikė atskirai ir nuo rusų traukėsi Lenkijos link. tikėdamasis lengvai laimėsiąs. Gustavo 326 . rusai ėmė baisiausiai jį plėšti ir naikinti. Dabar jį gavo be jos. kas dar buvo likę neišplėšta. Pirmieji Karolio X pasisekimai Lenki­ joje įvyko tuo metu. susipy­ kusi su savo ponais. kuri pasirašė sąjungos su Švedija aktą. jis kartu su savo pusbroliu Boguslovu ir Vilniaus vyskupu Tiškevičium kreipėsi į Švedų kariuomenės va­ dą. vasarą staiga su dviem armijom per Prūsiją įsiveržė į Lenkiją. Vėliau. Taigi. rusams užėmus Vilnių. kitą dalį teriojo rusai su kazokais. Iš anksto pasisakęs būsiąs sąjungininku.

jį pametusi. Vilniaus vys­ kupo įgaliotinis kanau­ ninkas Bialozoras. Pagaliau ir čia kilo smarkus partizaniškas karas. Tuo būdu karas su Švedija buvo baigtas. tuo aktu pašalinamas nuo sosto ir didžiuoju Lietuvos ku­ nigaikščiu skelbiamas švedų karalius Karolis X Gustavas. atradęs ten Radvilą tik ką mirusį. nė hetmonas. Jo kariuomenės dalis sukilo ir. lauko hetmonas Gansiauskas ir per 1. Švedų karo pabaiga ir Olivos taika (1660 m. mažesni švedų būreliai 328 buvo naikinami. karaliui ištikimos Lie­ joje ėjo dar gana ilgai. Tuo tarpu ir Lietuvos bajorija kaskart vis labiau ėmė bruzdėti prieš švedus. ir jų likučiai greit buvo išvyti iš Povilas Sapiega. su maža kariuomene (švedai bu­ vo toli) Radvilai nebeįma­ noma buvo apsiginti. o švedų kariuomenė ėmė šeimi­ ninkauti Lietuvoje ne kaip sąjungininkų. Radvilą apšaukę išdaviku. Kovos su švedais Lenki­ 1656—1657 m. Prieš jį stojo ir lauko hetmonas Gansiauskas. Vilniaus vaivada. hetmonas. 1656—1665 m. o Švedija sutiko grąžinti Lietuvai Lenkijai dalį Livonijos (iki Aiviekstės upės ir Lubano ežero). Žemaičių seniūnas. — ne tik bajorija. Bet Švedai neįverti­ no unijos su Lietuva. Taikos sąlygos. Vilniaus vaivada. Vitebsko vaivada. tais pačiais metais O I i v o j e su Švedais buvo padaryta amžinosios taikos sutartis. kuris pa­ siskelbė Kėdainių sutartį pasirašęs priverstas. t. Ba1653—1655 m. Radvilai mirus. bet ir tas nieko negalėjo padaryti. bet kaip okupantų kariuo­ menė. mirus Karo­ liui X Gustavui. šve­ dai už tai turėjo padėti atsiimti Maskvos caro užkariautas žemes. Latgalą. nebuvo naudingos Lietuvai. Bet visų labiau­ siai troško pražudyti Radvilą Vitebsko vaivada P. ieškojo pagalbos pas hetmoną Radvilą. 1654—1655 m. Jų karalius į Kėdainių aktą nieko neatsakė. prieš juos sukilo visas kraštas. Sapiega. Jau anksčiau savo surinktą ka­ riuomenę jis dabar padidino. Pa­ lenkėję. Jonas Kazimieras sutiko atsisakyti nuo Švedų karaliaus titulo. lauko čius ir viską tvarkė. Lietuvoje liko tik mažos švedų jėgos. Paga­ tuvos kariuomenės regimentorius. y. rija skundėsi. nes tuo metu dar tebebuvo nebaigtas karas su Maskvos caru. nusprendęs pirmiausia sunai­ kinti Radvilą. didysis hetmonas. did. paskui Žemaičių vyskupas Parčiauskas. 329 . nuėjo į Lenkiją ieškoti karaliaus Jono Kazimiero. o bajorija visą kaltę vertė ant jo. tačiau geresnių nebuvo galima pasiekti. bet ir valstiečiai. Su­ tartį pasirašė pirmiausia Jonušas Radvila. 1656 m. naujųjų metų išvakarėse Sa­ piega paėmė Tikociną. Pasipiktinęs plėšimais. 1646—1656 m. po pavietus rinko mokes­ Kristupo II sūnus. neatsižvelgdami į bajo­ 1646—1653 m. Lenkijoj švedams pradėjo nebesisekti. o liau jie buvo išvyti ir iš Len­ 1658—1665 m. Netekusiam turtų.000 bajorijos.). švedai su juo mažai tesiskaitė.mos. Gene­ rolas Gardys su kariuomene buvo iškviestas iš Lietuvos į Len­ kiją. niekas jau nebegynė unijos su Švedais. ir 1660 m. Iš jos buvo sudaryta vadinamoji Livonijos vaivadija. šis tuo tarpu jau buvo išvykęs iš Lietuvos ir užsidaręs Tikocino pily. kijos. Švedų karininkai Jonušas Radvila. — 1646—1654 m. rijos reikalavimus. tiesa. Lietuvos. jo priešai rinko jėgas.

buvo padarytos paliaubos su Maskva. žiūrėti. bet užtat jis sau pasiliko Smolensko vaivadiją. Galutinės derybos ir amži­ noji taika tomis pačiomis sąlygomis teįvyko tik 1686 m. Gar­ sioji Sičė turėjo pasilikti abiejų valstybių žinioje. Lie­ tuvos konfederatų kariuomenė net nužudė savo lauko het­ moną Gansiauską. Starodubo pavietą ir kai kurias Vitebsko vaivadijos dalis. k?d jie nebepultų totorių su turkais ir tuo nesukeltų karo.300. Tiesa. dažnai nuverčiami. tai derybos ėjo tik dėl karo baimės. Pabaiga karo su Maskva ir Andrusavos taika (1667 m. nes buvo prasidėję nuo­ latiniai kazokų maištai (jų hetmonai. Kadangi tas sumanymas tiek Lietuvoje. į Lietuvą ir į Lenkiją Maskvos suruoštas didžiulis žygis nepasisekė — jos ka­ riuomenė buvo sumušta. ir dėl to vėliau vadinama Gžimultovskio traktatu. (Brandto paveikslas).). tarp Maskvos ir Respublikos nebebuvo didžiausio ginčo objekto Be to. Chmelnickio įpėdinis Vihovskis su kazokais pasidavė (1658 m. Ne visos šitos sutarties sąlygos buvo caro įvykdytos. Be to. 1660 m. tik. bet Lietuvoje caro kariuomenei tikrai ėmė nebesisekti. ir Maskvai atsirado pavojus iš turkų pusės. Be to. tiek Lenkijoje turėjo daug priešų. A d r u s a v o s kaime (į šiaurę nuo Mstislaulio) buvo pasirašyta taika. Ja caras sutiko grąžinti Lietuvai dar neatsiimtą Polocką su Vi­ tebsku. o iš Lietuvos iždo 4 milijonus auksinų. abi pusės pasižadėjo bendrai suvaldyti kazokus. nes nuteriotas kraštas ne­ pajėgė net kariuomenei atlyginti. B. Paliaubų metu ėjo derybos dėl caro sūnaus pripažinimo Jono Kazimiero įpėdiniu. 17. arba 200. — patvirtinta 1686 metais derybose.000 rublių.) Kaip matėm. Kariuomenė nurimo tik tada. kai jai buvo prižadėta iš Lenkijos iždo sumo­ kėti 9. tada buvo atsiimtas Gardinas.000 auksinų. caras apsiėmė sumokėti 1 milijoną auksinų. karas su Maskva vėl prasidėjo. lenkai Ukrainoje negalėjo įsistip­ rinti net ir po kelių laimėtų mūšių. Kadangi šito karo metu caras skelbėsi esąs Respublikoje spaudžiamų pravoslavų gynėjas. Bet kai kazokai pasidavė turkų sultonui. — turėjo labai didelę reikšmę vėlyvesniems santy331 . 1656 m. Maskvos globa apsivylęs. Maskvos ka­ riuomenė prie pat Vilniaus sumušė ir net paėmė į nelaisvę Lie­ tuvos lauko hetmoną Gansiauską. Mogilevas ir Vilnius. kad Respublikoje nebūsią spaudžiami pravoslavai. Vėliau betgi karas pakrypo Maskvos nenaudai. Lenkija užleido Maskvai dalį Ukrainos — visą kairįjį Dniepro krantą. dabar su tomis sritimis Maskvai atitenkančius ir Maskvos ka­ riams išdalintus. kai­ taliojosi ir dėjosi tai su lenkais. Tačiau karas tebeėjo ir konfederacijų metu. kol bus sumokėta alga.) J o ­ nui Kazimierui.Susidūrimas su švedais pamiškėje. ketinusį išardyti konfederaciją. Kitais metais į Lietuvą atvyko su len­ kų kariuomene pats karalius padėti hetmonui Sapiegai. Andrusavos taika. Prieš karalių ir jo politiką su ginklu rankoje sukilo Lenkijos hetmonas Liubomirskis. Ilgai pati sutartis išbuvo nepatvirtinta. žinoma. Lenkijoje tuo tarpu ėjo tiesiog vidaus karas. o caro valstybėje katalikai. pir­ mininkaujant Gžimultovskiui. tai su Maskva). labai sunkiai. Po ilgų derybų 1667 m. tai į sutartį taip pat buvo įra­ šyta. Bet kai. Todėl ir caras pradėjo linkti į taiką. Todėl didžioji Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės dalis susibūrė į konfederaciją ir atsisakė klausyti vadų ir karaliaus. 330 Kariauti su Maskva buvo sunku. kaip atlyginimą bajorijai už dvarus. Tačiau dabar nustatytoji siena su Maskva išbuvo nepakitus iki pat pirmojo Respublikos padalinimo (1772 m.

Tai buvo pabėgėliai iš Maskvai atitekusių ir jau niekuomet Respubli­ kai nebegrįžusių žemių. Todėl jis grąžinąs karūną. kai karalius įteikė atsisa­ kymo aktą ir pasakė paskutinę kalbą. o jei ir neiširdavo.kiams su Maskva. Vėliau smolenskiečių sei­ melis buvo perkeltas į A 1 y t ų. tiek kartų seimai tą klausimą atmesdavo. Todėl jis iškėlė mintį. Pasmerktas už kariuomenės kurs­ tymą prieš karalių. Patsai karalius. kad reikia panaikinti visą netvarką. XVII amžius — pereinamasis laikotarpis 1. kuri. vadinama tremtiniais. Liubomirskis pakėlė maištą. tai juose vis tiek nieko svar­ besnio negalima būdavo nutarti. tai karaliai ir toliau tebesititulavo Smolensko ir Černigovo kunigaikš­ čiais.000. Netrukus po to mirė karaliaus žmona. Valstybinio Lietuvos gyvenimo pakitėjimas Lietuvos ir Lenkijos valstybių susigyvenimas. ten jis ir mirė 1672 m. ir karalius nepajėgė sutvarkyti valstybės. Jono Kazimiero valdymo pabaiga ir abdikacija Iš Jono Kazimiero buvo menkas karalius: jis neturėjo nei gabumų nei noro valstybę tvarkyti. seimo scena. Buvo skiriami ir tų žemių senatoriai.). kai jam pačiam te­ ko bėgti į užsienj. Graudinga buvo 1668 m. dedantis pravoslavų gynėjais. Trys Vazų* šeimos karaliai valdė iš viso 80 metų (Zigmantas vienas iškaraliavo net 44 metus). arba iš lotyniško e g z u l i a n t a i s (exules). Todėl Lietuvoje visą laiką tebebuvo Smolensko vyskupas. kad po 332 jo mirties bus daug kandidatų į sostą. Todėl tų sričių seimelio vieta buvo paskirtas Vilnius. o visi jo broliai buvo mirę. Anksčiau Lietuva jautėsi visiškai atskira valstybė: labai dažnai būdavo šaukiami visai atskiri jos sei­ mai. Todėl ir jo valdymas buvo labai nelaimingas: valstybė buvo perdėm nuteriota priešų kariuomenių. Visą karų metą pačioje bajorijoje ir ponų tarpe virė vaidai. Karalius d^l visų nelaimių ir netvarkos labai sielojosi. rinkdavo atstovus į seimą ir į tribunolą. Šios atkaklios kovos metu net kilo Lenkijos hetmono Liubomirskio maištas. kurie. tad buvo aišku. iš pradžių jos buvo duotos jiems laikinai valdyti. Jam labiausiai rūpėjo savo paties asmeniniai reikalai. tai seimeliai negalėjo rinktis buvusiose savo ribose. būdama prancūzė. dvarai išplėšti. taigi galėjo prasidėti vidaus karas. šitaip iširo net 4 seimai. susirišusi su Habsburgais. Buvo šaukiami ir tų žemių bajorijos seimeliai. sumušė karaliaus kariuomenę (1665 m. o iš Lietuvos iždo po 50. II. Po šitos taikos. kad švedų antplūdžių metu. Vaikų jis neturėjo.000 auksinų. miestai sunaikinti. labai rūpinosi. Jis bajo­ rijai davė suprasti. matome ir iš to. Seimai vienas po kito pradėjo irti. apsivylęs ir nepajėg­ damas sutvarkyti valstybės. kaip ir anksčiau.) ir iš­ važiavo į Prancūziją. atsisakė nuo sosto (1668 m. o už pripa333 . nes kiekvienas svarbesnis klau­ simas sukeldavo kieno nors pasipriešinimą. Žmonos įtakoje Jonas Kazimieras pradėjo veikti to prancūzų kandidato naudai. Lenkijoj jų buvo iš Černigovo vaivadijos. ir karalius turėjo nusileisti. kad naujas karalius būtų išrinktas jam dar tebegyvenant. o Lietuvoje iš Smolensko vaivadijos ir iš Starodubo pavieto. be to. Kadangi egzuliantų dvarai buvo caro konfiskuoti ir išdalinti sa­ viškiams. kad Respublikos sostas tektų prancūzų princui Kondei (Condė). Opozicija turėjo savo kandidatą ir tikėjosi. tai egzuliantams pragyventi buvo išdalintos kai kurios seniūnijos. jis kartu vežiojosi savo aukso dėžę. Šitą mintį jam labiausiai piršo žmona Marija Liudvika. Savo kalboje jis sakėsi esąs senatvės prislėgtas. ir būdavo pasinau­ dojama liberum veto teise. karų ir vidaus netvarkos nuvargintas. nieko ne­ paaukodamas iš jos kariuomenės organizavimui. Bet kadangi visa Smo­ lensko vaivadija ir visas Starodubo pavietas atiteko Maskvai. Bet prieš šį buvo stipri opozicija. todėl ji apskri­ tai buvo nusistačiusi prieš elekciją. Kiek jis buvo tik savimi susirūpinęs. Ka­ dangi visą laiką nebuvo atsisakyta nuo pretenzijų į tas žemes. Buvo taip pat vaivadijos pilies ir žemės teismai ir jų kanceliarijos. sau didįjį kunigaikštį ji rinkdavosi atskirai. o starodubiečių į Ž i e ž m a r i u s . vaivada ir kaštelionas. 18. kad po karaliaus mirties jį bus lengviau išrinkti. Kiek kartų karalius sei­ muose iškeldavo įpėdinio klausimą. Verkė ir jis pats ir visas seimas. nes kitaip valstybė sulauks liūdno galo. kad ji būtų atiduota daugiau jėgų turinčiam naujajam karaliui. Joje įrašytas pasižadėjimas suteikti laisvę Res­ publikos pravoslavams davė juridinį pretekstą carams kištis į Res­ publikos vidaus reikalus. o vėliau buvo atiduotos visiškon nuosavybėn. Atsisakiusiam nuo sosto karaliui pragyventi buvo paskirta iš Lenkijos iždo kasmet po 100. atsirado nauja bajorijos grupė.

kad karalius taip pat kurį laiką gyventų Lietuvoje. Bajorija laikė save visagalia: kiekvienas bajoras tarėsi galįs būti išrinktas net karalium. o karalius buvo laikomas tik bajorijos pasikviestuoju valdovu. Tačiau šiuo atveju Lietuvos kancleris L. tai jo? buvo vadinamos lenkiškomis. jie daug kartų reika­ lavo jiems priešingus Lietuvos Statuto nuostatus panaikinti. kad. tad kartu reikėdavo dėl jų ir tartis. jeigu lietuvis vyskupas esąs įsi­ leistas į Krokuvą. Batoro ir Zigmanto Vazos elekcijų aprašymus). gyvenant vieno karaliaus valdžioje. bet apie tai buvo kalbama ir seimeliuose ir bajorijos suvažiavimuose. Karaliaus paskirtim (nominuotam) vyskupui dar reikėdavo popiežiaus pa­ tvirtinimo. Vazų karaliavimo metu ėmė nykti ir atskiri Lietuvos sei­ mai: jie kaskart vis rečiau būdavo šaukiami. kad jeigu jis išdrįstų atvažiuoti. Tuos reikalus reikėdavo atlikti kartu. arba. Karaliui užsi­ spyrus ir Maciejevskiui būtinai veržiantis į Vilnių. Jis turėdavo tik tiek valdžios. Sapiega atsisakė prispausti antspaudą. Tad kai Zigmantas Vaza. Taip antai. vieną „tautą". Ta­ čiau lietuviai nieku būdu nenusileido. Po to ir visi kiti valdovai jau visada būdavo bendrai renkami. Lietuvos po­ nai pareiškė. Savo valstybinio savarankiškumo Lietuva nie­ kad neišsižadėjo ir jį labai budriai saugojo: ji išlaikė savo atskirą valdžią. laikė save „lenkų tautos" žmonėmis. pati. kad Lietuva gautų tokią pat reikšmę jungtinėje valstybėje. Nors ji tarp savęs kalbėjosi lenkiškai. Zigmantui Va­ zai paskyrus Vilniaus vyskupu lenką Maciejevskį. apie Zebžidovskio rokošą. tuo tarpu Lietuva.. Lietuvos bajorija jautėsi su Lenkijos bajorija sudaranti vieną luomą. Kadangi visos laisvės. To patvirtinimo prašomasis raštas turėdavo būti ant­ spauduotas Lietuvos antspaudu. kovojančią su karalium dėl savo teisių. atsirado Lenkijoje ir tik iš jos atėjo į Lietuvą. bet vis dėlto jautėsi lietuviška ir gynė Lietuvos reikalus. buvo laisvos bajorų respublikos. Byla traukėsi 8 metus (1592—1600 m. o vėliau iš dalies ir jo sūnūs ėmė siekti absoliutizmo. lietuviams atsirasdavo vis daugiau bendrų reikalų su lenkais. Rūpinimasis Lietuvos valstybės reikalais. Lietuvos ir Lenkijos bajorijų susigyvenimas. Žodžiu. 300 pusi. kiek bajorija jam duoda­ vo jo išrinkimo metu sudaromąja sutartimi — pacta conventa. ir Vladislovas jau buvo išrinktas kartu lenkų ir lietuvių. ir pagaliau Vilniaus vyskupu buvo paskirtas lietuvis Voina. Dėl to kova su karalium ėjo ne tik seimuose.). ko­ kią turėjo Lenkija. Tuo metu Krokuvos vyskupu buvo paskirtas buvęs Vilniaus vyskupas Jurgis Rad­ vila. Tai atsitiko dėl to.Todėl pasiprieši­ nimas lenkams. Jis visą laiką siekė absoliutizmo. darė atskiras sutartis. Tokių atsitikimų buvo ir daugiau. Dabar lietuviškoji sąmonė pradėjo gesti. kaip minėta. kur ji perėjo net į sukilimą prieš karalių (žiūr. o ypač Lenkija. tai Lietuvos ir Lenkijos bajorija tam drauge pasi­ priešino. 1655 m. Lietuvos se­ natoriai ir bajorija tam griežčiausiai pasipriešino. Tuo būdu ir Lietuvos bajorija.). o kitą kartą Lenkijoje. Lenkai į jokias valstybines vietas Lietuvoje nebuvo įsileidžiami. 335 . kad. Lenkai įrodinėjo. kalbėdama apie save. kuris buvo toks ryškus tuojau po Liublino uni­ jos. O tam ypatingai daug padėjo Zigmanto Vazos charakteris. kaip tada sakydavo. tai lenkas turįs būti įsileistas į Vilnių. Lietuvos po­ nija ir aukštesnioji bajorija buvo jau aplenkėjusi. vie­ ną bajorų visuomenę. tačiau Lietuva rūpinosi ji pati: pati ją gynė nuo priešų.žinimą lenkų išrinktojo karaliaus pateikdavo tam tikras sąlygas (žiūr. Visur buvo kalbėte kalbama apie karaliaus norą pri­ spausti „tautą" („tauta" čia reiškė tiktai Lietuvos ir Lenkijos bajoriją). Bet šiaip­ jau visais kitais atžvilgiais jie laike save lietuviais. Nors. todėl ir jungtinė valstybė buvo vadinama „ a b i e j ų t a u t ų r e sp u b 1 i k a". kaip matėm. ji visą laiką kovojo. tai jie pastatytų kariuomenę ir jo neįsileistų nė į miestą. Stp. bet lietuviai to nepadarė ir karščiausiai priešinosi kiekvienam lenkų bandymui gauti vietą Lietuvoje. arba l e n k ų t a u t o s l a i s ė m i s. palengva ėmė vis nykti. kuriomis naudojosi ir Lietu­ vos bajorija. apie tai pagaliau buvo rašoma ir kny­ gose. Bet per ilgą Zigmanto Vazos viešpatavimą Lietuvos bajo­ rija suartėjo su lenkais. kad seimai būtų šaukiami vieną kartą Lietuvoje. Tad jis buvo pirmasis bendrai lietuvių ir lenkų išrinktas valdovas. Taigi luominiais interesais Lietuvos bajorai ėmė vadintis lenkais. nuolat reikalavo. 334 kaip visuomenę. kartais net nesiklausdama lenkų. buvo net pasiryžusi visiškai skirtis su Lenkija.

Beveik visas trijų Vazų val­ dymo periodas buvo pilnas sunkių karų. Kai 1621 m. X V I am­ žiuje užplūdusi protestantizmo banga išjudino iš pamatų kata­ likybę Lietuvoje. bet Jono Kazimiero laikais visa Lietuva buvo nuteriota Maskvos ir Švedų kariuomenių. pirkliai išbėgiojo. Daugelis brangeny­ bių buvo išvežta j Maskvą ir į Švediją. bet vis dėlto daug kas buvo išvežta. 285—289 psl. o jų valstiečiai išbėgioję. Tikybiniai santykiai Vazų laikais Tikybiniai santykiai. Priešams naikinant miestus. ir sienos su ja liko beveik tokios pat. Rusai iš Vilniaus į Maskvą išvežė net brangius ponų rūmų baldus. Maras 1652 m. o švedai vežėsi į Stokholmą net akademijos biblioteką ir daugybę kitų kultū­ ros turtų. Batoro laikais. gyventojus naikinte naikino ir li­ gos. muitų tvarkyme jau nebepriklausė karaliaus.) tebuvo atgauta tik viena Latgala. valdė švedai. kai Maskvoje siautė di­ džioji suirutė. 328 psl. kurie. jog po karų valstybė jau nebegalėjo išrinkti nė mokesčių. protestantų jis ne tik prie Lietuvos Istorija.).Bet jau to pat amžiaus gale atvykusių jėzuitų pastangomis katalikybė ėmė atsigauti. O fanatiškojo kataliko karaliaus Zigmanto laikais katalikybė galutinai laimėjo. 313 p s l ) . Tuo metu (nuo 1618 m. 22 337 . atsipa­ laidavęs nuo leninės priklausomybės (1660 m. ta­ čiau Jono Kazimiero laikais Andrusavos sutartimi (žiūr.). Ryga atiteko Šve­ dams. Karalius Stp. Ūkis taip sunyko. Kadangi jis buvo Lenkijos karaliaus lenininkas. gais­ ras jame siautė net 17 dienų). Vazų laikais. Dėl visų šitų priežasčių sugriautam Lietuvos ūkiui buvo sunku atsigauti. be to. o kai kas tenai tebėra dar ir šiandien. priešams užplūdus. kad po visų karų krašto ūkis buvo labai sunaikintas ir negreit tegalėjo atsigauti. T i k labai suma­ žėjo Lietuvos ir Lenkijos bendrai valdomoji Livonija: didžioji jos dalis su Ryga liko Švedijai. Tada net buvo kilusi mintis įkurti Šventosios uostą. Zigmanto Vazos artimieji patarėjai buvo jėzuitai arba karšti katalikai. dar labiau plito. kokios buvo Stp. Tuomet maras. pasiekė ir Lie336 tuvą. Beveik visos didžiųjų ponų šeimos buvo išvir­ tusios protestantais. tačiau nespaudė nė protestantų. šiam pradėjus karą dėl Švedijos sosto. Čia prekyba buvo daugiau suvaržyta tik 1629—1635 m. Zigmanto Vazos laikais. Taigi.. Jos čia viską plėšė. 253. o jų tarpe ir Klaipėdą.) vidurinėje Europoje ėjo žiaurus vadinamasis 30 metų karas. 304.). o kiti pabėgo nuo karo baisenybių net į už­ sienius. Taigi tie visi sunkūs karai su Maskva ir Švedija baigėsi Lietuvos nenaudai. dar pablogėjo ir sąlygos prekybai. ypač į Karaliaučių.). Štumdorfo taika (žiūr. Daugelis valstiečių įstojo į kariuomenę. 4. 318 psl. Kaip paprastai karų metu. Kiek mažiau jų buvo tik Vladislovo laikais. Nemuno žiotys buvo Prūsų kunigaikščio valdomos. daug sričių kelerius metu teko atleisti arba nuo visų arba nuo dalies mokesčių. Zigmanto Vazos laikais. Biblioteka pakeliui iš jų buvo atimta ir grąžinta. ėju­ siam Dauguvos upe per Rygą. Nespėjus jam atlyžti. rusams užėmus Vilnių. nes prekes buvo leng­ viausia vežioti vandeniu. be paties karo.) jis vėl buvo atiduotas Maskvai. Miestai buvo apiplėšti ir sudeginti (1655 m. kai Prūsų pakrantės miestus.2. katalikai ir protestantai. ir daugelis didžiųjų ponų šeimų sugrįžo atgal į katalikybę (žiūr. 290 psl. tai negalėjo labai varžyti Lietuvos prekybos. nes tik iš plėšimų turėjo pragyventi.). Maras. nes Prūsų kunigaikštis. Livonija buvo prarasta: ji net iki Dauguvos upės atiteko Švedijai (žiūr. Batoras palaikė jėzuitus. 3. To meto Lietuvos miestuose beveik visi pirkliai buvo vokiečiai. vėl atsinaujinęs. Ekonominis gyvenimas Vazų laikais Krašto nualinimas karo metu. Todėl suprantama. Dvarai taip pat buvo sunaikinti ir sudeginti. To meto prekyba beveik išimtinai ėjo upėmis. daugumas iš­ bėgo į Prūsiją. Lietuvos sienos Vazų laikais Ilgai trukę karai su Maskva dėl Livonijos pasibaigė Lie­ tuvos ir Lenkijos laimėjimu: Stepono Batoro laikais buvo atgautas Polockas ir visa Livonija (žiūr. laisvajai prekybai užsidarė ir šis kelias. ten kilo baisios epidemijos. Po karų prekyba Nemunu dar labiau pasunkėjo. 330 psl. buvo atgautas Smolenskas (žiūr. Prekyba karų metu nuskurdo. Lietuvą užplūdo rusai su švedais (1654—1655 m. Tas pats atsitiko ir kitam Lietuvos prekybos keliui.

Taip pat nemaža rietenų ir muštynių būdavo ir per iškilmingas lai­ dotuves. Švietimo reikalai ir katalikų mokyklos X V I I amž. Tačiau protestantizmas galėjo klestėti tik jų dvaruose: į katalikų ponų žemes jis nepa­ tekdavo. Protestantizmo gy­ nėjų nebeliko. kildavo vi­ perstatyta 1632 m. per Dievo Kūno procesiją vie­ nas protestantas. Ostijos garbinimą išvadinęs stabmeldyste. Jėzuitų mokyklos. kur mišrai gyveno katali­ Ketvirtoji Vilniaus katedra. 1611 m. kuriuo į senatą ir į seimą galėjo patekti tiktai katalikai.). bet ir tribunoluose ir visuose valdžios orga­ nuose. 1639 m. vadinamųjų k o l e g i j ų . sokių nesusipratimų ir muš­ tynių. bet 338 čia nuo teismo vieną kartą nukentėjo ir katalikai: 1686 m. Protestantai buvo silpnesni. Todėl iki mūsų laikų Lie­ tuvoje protestantų išliko tik mažos salelės apie buvusius Rad­ vilų centrus. o vėliau pasmerktas mirti ir nu­ kankintas. pradėdami nuo vidu­ rinių mokyklų. Pavyzdžiui. Į kovą su juo stojo jėzuitai. tyčia ar netyčia iš kalvinų bažnyčios šventoriaus kaž­ kas įšovė pro langą į pranciškonių vienuolyno bažnyčią. Prasidėjus reformacijai. paskui — jo sūnus Kristupas Perkūnas 1603 m. kai su protestantais. Visur. Miestuose. Vilniuje liuterionys ir kalvinai turėjo po bažnyčią. Dažniausiai muštynių atsitikdavo švenčių metu. Paskui prasidėjo ilga byla. Ta naujoji irgi ne kartą buvo užpulta. du akademijos studentai buvo net myriop nuteisti. per procesijas. jie ėmė steigti savo mokyklas. Čia jie pir­ miausia Vilniuje įkūrė savo kolegiją. 289—291 psl. Ypač jo būklė pasunkėjo. Tuo339 . ypač Vil­ niuje. ir minia už tai apgriovė jų bažnyčią.). arijonys) buvo išvarytos iš krašto. Todėl daugelis protestantų jo laikais perėjo į katalikybę. jie labai greit savo mokyklų tinklą išplėtė po visą kraštą (žiūr. o be galingų gynėjų ano meto sąlygomis protes­ tantizmui laikytis buvo neįmanoma. varžančių kitas tikybas. katalikų buvo daugumas ne tik seimuose. buvo minios apkultas. Mokslas vidurinėje Europoje nusidažė protestantizmu.). Karalius negalėjo jų visiškai nustumti. Kitatikius varžančių įstatymų atsirado tik X V I I amž. Mieste tuojau kilo triukšmas: kalvinai buvo apkaltinti išniekinę baž­ nyčią. Pagaliau buvo išleistas įstaty­ mas. — tas pats. Kita kalvinų bažnyčia buvo pastatyta už miesto (1640 m. nes jie buvo perdaug turtingi ir galingi. todėl jie daugiau ir nu­ kentėdavo. tačiau katalikiškoji bajorijos dauguma jautėsi galinti savo tikėjimo pirmavimą apginti ir be įstatymų: mat. bet net stengėsi jiems neduoti jokių aukš­ tesnių vietų valstybėje. kur tik leido valdžia. 5. kada ypatingai vieni kitus gebėdavo įžeisti. po jo — jo sūnus Jonušas (rokošininkas — f 1620 m. Tam pa­ čiam reikalui jėzuitai buvo atkviesti ir į Lietuvą. vėliau stambesniuose centruose buvo kuriamos aukštosios mokyklos. Prieš jėzuitų atsikraustymą Lietuvoje tebuvo tik p r a d ž i o s m o k y k l ų . vadinamosios a k a d e m i j o s . o vėliau ir akademiją. Nors ir nebuvo įstatymų.). Jų buvo visose didesnėse parapijose ir vienuoly­ nuose. kad protestantizmas Lietuvoje išnyks. Kai kurios sektos (pavyzdžiui. padarė sutartį su Švedais. Katalikai pasirodė stipresni ne tik valdžioje: jie taip pat sugebėjo suimti į savo rankas visą kultūrinį gyvenimą. visą švie­ timą ir mokyklas. vėliau—kitas sūnus Kristu­ pas (f 1640 m. Nesitenkindami Vilnium.savęs neprisileido. protestantizmas įsigalėjo visuose Vokietijos universitetuose. iš pradžių — Mikalojus Rudasis. Vie­ nas iš jų šeimos visada būdavo protestantų galva. suimtas. kurios prilygo universitetams. pa­ baigoje ir X V I I I amžiuje.) ir pagaliau — šio sūnus Jonušas. ir galų gale seimo sprendimu kalvinų bažnyčia Vil­ niuje buvo nugriauta. kurs 1655 m. kai išmirė protestantiškoji Radvilų šaka. Jėzuitai tuojau ėmė steigti visam krašte k o l e g i j a s . Lietuvoje protestantų židinys buvo galingieji biržiečiai Radvilos. Apskritai karalių Vazų laikais jau visiškai paaiškėjo. kurie norėjo sugrąžinti mokslą katalikybei.

ne vien Bažnyčiai. nepaisydamas jų pasipriešinimo. Bet galima sakyti. Šeduvoje. Be to. Jų vienuolynų Lie340 tuvoje buvo jau gana daug. ir į Lietuvą atsikraustė specialiai jaunuomenės auklėjimu rūpinąsis p i j a r ų ordinas (pijarai kurdavo vadinamąsias dievobaimingąsias mokyklas. kur jėzuitų mokyklos dar nebuvo. Pa­ š i a u š ė j e (bajoro Beinarto f-ja). Bet dažniausiai jėzuitų atsikviesdavo į savo centrinius dvarus didžiūnai. X V I I I amž. M i n s k e (kanclerio Martyno Oginskio ir K. Jie nesteigė tik pradžios mokyklų. Mat. jėzuitai. užtat jie trukdydavo pijarams kurti mokyklas tose vietose. mokyklose atsirado ir laboratorijų. Mogileve. dar rūpinosi šių ordinų vienuoliai: domininkonai. Pradžios mokslas ir toliau buvo gaunamas parapijų. Kolegijos dažniausiai ne iš karto būdavo įkuriamos. O kadangi jė341 . o patys jėzuitai nenorėjo užleisti savo pozicijų. kad pijarų mokslas esąs niekam vertas. Ilūkštoje. kai buvo atsi­ imtas Polockas ir įsistiprinta Livonijoje. Mstislauly. visuomenė buvo jų įtakoje. Tokių leidimų privile­ gijų gaudavo ir jėzuitai kiekvienai savo mokyklai.jau po laimingųjų Stepono Batoro karų su Maskva. Tiesa. Ž o d i s k i u o s e (Minkevičių f-ja). Jelgavoj ir kitur.t. B o b r u i s k e (Triznos fun­ dacija). jėzuitai beveik visą Lietuvos švietimą su­ ėmė į savo rankas. O r š o j e (karaliaus Zig­ manto fundacija). bylinėdavosi su jais dėl teisės mokyti. Žinoma. Lauksodyje. reikėjo stiprios katalikybės atramos tuose nekatalikiškuose kraštuose. Tuo metu Mikalojus Kristupas Radvila. Vėliau dar labiau paplito jėzuitų būstinės ir mokyklos. Pilnai kolegijai išlai­ kyti lėšų pakakdavo tik iš pačių didžiųjų ponų fundacijų. K a u n e (brolių Vijūkų Kojelavičių fundacija). Be to. Mat. ir Rygoje ir Tartuose (Dorpate). įkūrė jė­ zuitų kolegiją buvusiam kalvinų centre — Nesvyžiuje (1582 m. kurie paskirdavo ir turtų mokyklai išlaikyti. savo mokyklas labiau pritaikė gyvenimui. Kartais jėzuitų pasikviesdavo ir vie­ tos klebonas ar bent keli susidėję bajorai. Pijarų mokyklos. t. ar mokė ar vertėsi prekyba. G a r d i n e (Smolensko vyskupo Isaikovskio ir kt. bet ir tokių pat kolegijų.). kiti pridėdavo lėšų aukštesniajai mokyklai. švie­ sesnieji žmonės norėjo. karmelitai. Gansiausko f-ja). O tarp abiejų mo­ kyklų mokinių dažnai atsitikdavo tokių pat kivirčų. Jei pijarai įkurdavo savo mokyklą ten. fun­ dacija). ber­ nardinai. Taip antai. Jie turėjo ne vien pradinių mokyklų. ir t. Prisisteigę kolegijų ir turėdami savo akademiją Vilniuje. lotyniškai scholae piae. Todėl jie tarėsi vieni teturį teisę mokyti. Jos kar­ tais būdavo kuriamos karaliaus lėšomis. Jei vis dėlto. K. augustinijonai ir kt. pritaikytas ir kitiems gyvenimo reikalams. tų rungtynių metu abi pusės stengdavosi kuo ge­ riausiai tvarkyti savo mokyklas. B r a s t o j e (vicekanclerio L. vėliau kas nors pridėdavo lėšų mo­ kyklos pradžiai. Tuo būdu kolegijos išaugdavo palaipsniui. jėzuitų kolegijos buvo įkurtos ir Polocke. tai jėzuitų mokykla atkakliai ko­ vodavo su naująja mokykla: agituodavo bajoriją neleisti į ją vaikų. koks nors didžiūnas duodavo pijarams lėšų įkurti mokyklai. S m o l e n s k e (klebono Lempickio ir kt. ilgainiui jose buvo pradėta mokyti ir gamtos mokslų. amatais ar kuo nors kitu. Ypač dėl to jie ir buvo pakviesti. Tačiau pijarams buvo sunku įsigalėti: jėzuitų mo­ kyklų tinklas buvo jau išplėstas. turėjusias įstatymo galią ir leidusias tik jiems vieniems tuo verstis. Anais laikais visi. kokių bū­ davo tarp jų ir protestantų mokyklų mokinių. Iš pradžių kas nors paskirdavo lėšų apsigyventi tik keletui jėzuitų. kad mokyklų teikiamasai mokslas būtų platesnis. Pradžios mokslu. pranciškonai. fundacija). Jie mokė beveik tik to. Bžostausko fundacija). Tuo būdu atsirado jėzuitų kolegijos K r a ž i u o s e (didžiojo hetmono Jono Karolio Katkevičiaus fundacija). vad. tikindavo. Pijarai daugiau rūpinosi pačiu mokslu ir praktiškojo gyvenimo reikalais. didžiūnų dvarų. Jėzuitai mokydami pirmučiausia stengėsi išauklėti gerus katalikus ir paklusnius Bažnyčios sūnus. kad tik vidurinis ir aukštasis mokslas Lietuvoje tebuvo jėzuitų rankose. Daugpily. N a u ­ g a r d u k e (sudėtinė fundacija). — ar kas dirbo kokį nors visuomenišką darbą. ir t. bet neturėdavo pakankamai lėšų kolegijai įkurti). dėl to jie ir buvo vadinami pijarais). iš to galėjo išeiti tik didesnė nauda. jėzuitai turėjo įsikūrę ir mažesnių mokyklų — Varniuose. nusižiūrėję į pijams. kur-ne-kur jie įsteigdavo ir pradžios mokyklų (kur turėdavo keletą savo žmonių. be parapijų kunigų. Našlaitėlis. Sa­ piegos f-ja). kas buvo reikalinga to meto katalikų Bažnyčios mokslui įgyti. St. Slanime. kur būdavo jų mokyklos. Jėzuitai į savo kolegijas pri­ imdavo jau pramokusius rašyti ir skaityti. V i t e b s k e (Smolensko vaivados A. miestų ir vienuolynų mokyklose. — gaudavo tam tikras privilegijas. kaip ir jėzuitai. tai šie būtinai ten skubindavosi įkurti ir savąją. S l u c k e (sudėtinė f-ja). Radvilos fundacija). P i n s k e (kanclerio Albr.

Ypatingai buvo žiūrima. Keletą mokyklų turėjo p r a v o s l a v a i (Vilniuje. jėzuitai labai greit pasisavino ir pradėjo mokyti nau­ joviškai. kurs turėjo Lietuvoje net keletą dešimčių savo vienuolynų. ir pijarų mokyklos nebegalėjo su jomis konkuruoti (pijarų mokyklų buvo daug ma­ žiau. Kolegijoje mokslas buvo suskirstytas į 5 klases ir ėjo 5 metus. Polocke. katekizmo. niekur nemokė lietuviškai. kunigų seminariją. Pijarų atneštąsias mintis. kad mokiniai atliktų religinę praktiką. o jėzui­ tai stengėsi visur apsigyventi.zuitai turėjo puikią organizaciją ir daugybę turtų. kurioms atiteko daugumas Vilniaus mokyklos turtų. Panevėžy. Taip antai. X V I I amž. o kai kur ir lietuviškai. Jų vienuolynų buvo net Žemaičiuose (Padu­ bysy). čia mokė dar graikų (vėliau kai kur dar mokė vokiečių. Bažnyčios reikalui lotynų kalbos buvo mokoma net pradžios mokyklose. Šitaip buvo iki 1773 m. jų mokyklos nenustojo klestėjusios. Šiluvoje. Bet šis protestantizmo centras neil­ gai tegyvavo. Vilniuje šie turėjo net savą. Jos buvo steigiamos protestantų didikų. Tad X V I I amžiuje katalikiškosios mokyklos Lietuvoje nustelbė kitų tikybų mokyklas. Nesvy­ žiuje. mokyklose mokomieji dalykai Kad ir įvairių buvo mokyklų steigėjų ir laikytojų. pa­ galiau atiteko katalikams Nesvyžiaus Radviloms. popiežiaus iš­ laikomą. Želviuose ir dar vienur kitur. 1640 m. Čia dėstomoji kalba buvo lotynų. 6. tai labai greit jie sugebėjo tinkamai pakelti ir savo mokyklas. kurioje buvo spausdina­ mos religinio turinio knygos. o kai kur net teologijos kursą. Iš visų šių mokyklų iš pradžių žymiausioji buvo vilniškė. Valeranavoj. ir jų mokyklos taip pat dau­ giausia buvo pritaikytos bažnytiniams reikalams. Daugumas mokinių gyveno kolegijose ir ištisą dieną iš­ būdavo mokytojų priežiūroje. Minske). kur tik būdavo jų. mokymu daugiausia užsiėmė jų b az i 1 i j o n ų ordinas. Tokios pat mokyklėlės liko Biržuose ir Slucke. būdavo ir katalikų mokyklų. t. tačiau mokymas jose visose buvo beveik vienodas. ji buvo panaikinta kartu su kalvinų bažnyčia. nors ten nei pravoslavų nei unitų nebuvo iš viso. 7. negu jėzuitų). Čia net buvo įsteigta spaustuvė. kokių pijarai niekad neturėjo. y. kurioms pritarė vi­ suomenė. švietimu dar rūpinosi ir kitatikiai. Blotnoje. Ypač garsėjo Kėdainių mokykla: mat. o katalikiškųjų mokyklų tarpe 342 vyravo jėzuitų mokyklos. kurios nustelbė protestantiškąsias. steigė savo mokyklas iš atskirų didžiū­ nų ir bajorijos fundacijų. Naujajam Dolske. Kultūrinės pro­ testantų įstaigos pradėjo nykti. Ypač dėl šito jėzuitų prisitaikymo prie naujųjų reika­ lavimų. t. prancūzų ir italų kalbų). Taip pat išeidavo filosofijos. Verenavoj. gyveno tik ten. kaip tik mokymu. Po Jonušo Radvilos mirties Kėdainiai nebeturėjo pono. Šiam mirus 1669 m. Lotyniškai buvo rašomos eilės. Ščucine. Semetyčiuose. lankytų mišias ir kitas pa343 . didesnio vaidmens nesuvaidinusios. Be lotynų kalbos. Beveik visur.. Brastoje. ministrantūros. Pijarų mokyklos — vienur pilnos kolegijos. mokiniai turėdavo išmokti lotyniškai kalbėti ir rašyti. Jie irgi mokė vienuolynuose. Kėdainiuose. Dambravicoje. Jonušo duktė buvo ištekėjusi už dėdės Boguslovo Radvilos (Dubingių ir Slucko pono). Kitatikių mokyklos Be katalikų. Biržuose. Pijarai. o kai kur ir miestiečių. sakomos kalbos. pasibaigė protes­ tantų Radvilų giminė. kur buvo jų mokyklų. o kai kur dar ir skaičiuoti. Katalikams pačios pavojingosios buvo p r o t e s t a n t ų mokyklos. o kai kur net ir aukštesniųjų. perėję per daugelį rankų. kada buvo panaikintas jėzuitų ordinas. visur pradžios mokyklose buvo mokoma skaityti.. kolegijose. niekuo daugiau neužsiimdami. Raseiniuose. ir švedų antplūdžio metu sunyku­ sios jų mokyklos vėliau jau nebeatsigavo. Po protes­ tantų susidūrimų su katalikais. Kėdainiuose teliko tik magistrato išlaikoma silpna mokyklėlė. Daug geriau buvo sutvarkytas u n i t ų švietimas. Vitebske. Aukštesnėse mokyk­ lose. kurios dvarai. rašyti. o pra­ džios mokyklų buvo beveik kiekvienoj jų parapijoj. Slucke. ruošiami disputai ir t. Skaityti mokė lenkiškai. kitur žemesniosios mokyklos — buvo įkurtos šiose vie­ tose: Vilniuje. Bet jau X V I I amžiuje jos ėmė nykti. kaip ir jėzuitai. Jie dau­ giausia rūpinosi tikybos reikalais. Ukmergėje. Tada pražydo protestantų Radvilų centruose esančios Kėdainių ir Slucko mokyklos. Visur prie jų vienuolynų buvo bent pradžios mokyklų. Radvilų pastangomis Kėdainiai buvo daromi protestantų kultūros centru. Geranainyse. Pijarai. Protestantų mokyklos buvo įkurtos Vilniuje.

o teologijos mokslus vėliau išeidavo. Parapijos būdavo be kunigų arba turėdavo kunigų. Vilniaus kunigų seminarijos. kurie gaudavo aukštesnes Bažnyčios dignitorių vie344 . Tačiau nė viena iš tų įstaigų kaip reikiant neišsiplėtė: viena. Iki X V I amž. Todėl seminarijos negalėjo paruošti reikalingo skaičiaus kunigų. rinkdavo atsto­ vus į tribunolą ir t. Be abejo. tik kiek giliau. nes visi bemeilijo pakliūti į akademiją. Tiek Protasevičiaus bursai. kaip ir visų pasaulininkų. Daug kam būdavo lengva gauti tokias vietas. Pagaliau nelabai į jas ėjo ir jaunimas. išėję iš tų pačių bažnytinių mokyklų. Kolegijose visur buvo religinių mo­ kinių brolijų. tiek seminarijai vadovavo jė­ zuitai. nors jų auklėtiniai ne kiekvienas bū­ tinai turėdavo išeiti kunigu. Pijarai tuo atžvilgiu buvo ne tokie uolūs. O kadangi vyskupystes. Žemesnioji kunigija dažniausiai būdavo labai mažai temokyta. pas kurį kunigą. Prie savo paties atkviestų jėzuitų kolegijos jis įkūrė klierikų bursą (bendrabutį). o teisių fakultete daugiau dėmesio buvo kreipiama tik į bažnytinę. Geriausiai laikėsi pirmieji du. jėzuitai daugiau dėmesio kreipė į savo pačių mokyklas. 8. Jurgis Radvila 1582 m. visai nemokančių lietuviškai ir negalinčių susi­ kalbėti su žmonėmis. Jėzuitų kolegijose mokiniai ruošdavo religinio turinio vaidinimus ir disputus. Vilniaus akademijoje bu­ vo mokoma maždaug tų pat dalykų. Vilniaus ir Kražių jėzuitų mokyklų protesonus. Vilniaus vyskupiją vi­ zitavęs nuncijo atsiųstas pralotas Komuliejus (Comuleus) įsakė kasmet iš vyskupijos pajamų pridėti klierikų bursai po 3. teisę. Dažnai jaunuolis pasiruošdavo kunigu vienuolyno ar parapijinėj mokykloj arba ir privačiai.000. tarp kitko. Todėl 1595—1597 m. kad užplūdus protestantizmo bangai. t. Šitokiu būdu turėjo būti iš­ laikoma ir mokoma apie 15—20 klierikų. Aka­ demijoje buvo trys fakultetai — filosofijos. Aukštesniojo mokslo įgydavo tik turtingieji. katalikų Bažnyčia. čia mokiniai buvo ruošiami gyvenimui. stodama su juo į kovą. o jo įpėdinis vysk. tai jiems priklausydavo ir tų vietų dali­ nimas.). į jį palinko net daugelis aukštųjų dvasininkų. nes jas dalindavo valdovas arba ponai. labai dažnai aukštąsias bažnytines vietas — klebonijas. buvo susirūpinta ir geresniu dvasininkų paruošimu. Visos mokyklos anuomet tar­ navo Bažnyčios reikalams. Bent daugumas jų 345 Motiejus Kazimieras Sarbievskis (Sarbievius). kuris jų laukė iš­ ėjus iš mokyklos.maldas. įkūrė visiškai atskirą kunigų seminariją (joje turėjo būti 12 klierikų). vyskupijoms buvo įsakyta kurti kunigų seminarijas. persiorgani­ zavo Tridento bažnytiniam suvažiavime (1545—1563 m. kad šitokiu būdu skiriami dvasininkai labai dažnai nepasižymėdavo savo vertybe. Be to. antrosios pusės beveik niekur pasauly specialių kunigų ruošiamųjų įstaigų nebuvo: visur kunigais buvo įšventinami žmonės. todėl jose buvo išlaikoma vos po keletą klierikų. o seminarijai po 10. Tada. Kunigų ruošiamosios įstaigos Kunigų ruošimas ir skyrimas. Jų mokiniai vaidin­ davo seimelį. pakakdavo kiek pramokti loty­ niškai skaityti ir išmokti bažnytines apeigas. Norint būti kunigu. Tačiau ir jiems jokių ypatingų reikalavimų nebūdavo: jų išsimokslinimas būdavo toks pat. Todėl nenuostabu.000 auksinų. _ V Q S y i e _ nasj. kaip ir kolegijose.). teologijos ir tei­ sių. Ir didžiūnai savo dvaruose buvo įkūrę nemaža parapijų. žymus poetas (t 1640 m. todėl jiems priklausė klebonų skyrimas. Lietuvoje pirmas tuo susirūpino Vilniaus vyskupas Protasevičius. šioms įstaigoms nepakako užrašytųjų turtų. nes daugumas iš jų tapdavo dvasininkais tik dėl pelningumo. Protestantizmo skaudžiai pa­ liesta. Žodžiu. kapitulas ir daugelį parapijų buvo įkūrę ir išlaikydavo valdovai. t e i s ė s tas. arba kanonų. nuodugniau. kanonijas ar net vyskupijas — jie gaudavo dar būdami vaikai. Užtat jų dis­ putai būdavo visuomeninėmis temomis. kurios mokė net 3 profesoriai (civilinės >. ir ku­ nigai daugumas buvo ruošiami senoviškai arba atvykdavo iš Lenkijos. nes jų labai trūko. o antra.

o pra­ džios mokyklose pradėta mo­ kyti skaityti iš lietuviškų ka­ tekizmų. Žemaičių vyskupas. Taigi dar ilgai kuniguose būdavo žmonių. Lietuvos ponija greit buvo atversta į katalikybę. lotynų. Bet šita fundacija greit išseko. tai ir tikėjimo reikalai Lietuvoje buvo labai apleisti. Nė Žemaičių seminarija negalėjo paruošti reikalingo skai346 čiaus kunigų nei X V I I nei X V I I I amžiuje: kunigai ir toliau ruošėsi kaip įmanydami. Tam tikslui buvo pra­ dėtos spausdinti reikiamos lietuviškos knygos. mokymas joje buvo pa­ vestas jėzuitams. Prasidėjus katalikų reakcijai prieš protestantizmą. Tačiau liaudis tebebuvo tamsi ir dar beveik pagoniška. Kunigų ruošimas Žemaičių vyskupijoje irgi buvo nesu­ tvarkytas. Bet ir čia seminarija visą laiką skurdo. įvairiose mo­ kyklose arba privačiai pasiruošusių. Ten tam tikslui buvo pasta­ tyta speciali seminarija. reikėjo paruošti daugiau lietuvių kunigų ir parūpinti rei­ kalingų lietuviškų knygų. kad. Valstybės reikalams Lietuvoje buvo vartojama senoji gudų. bet vėliau ji vėl buvo grą­ žinta jėzuitams. imta reikalauti. Mokyklose jos irgi ilgai nemokė. dažnai vikarais tapdavo net vargonininkai. o pirmučiausia katekizmų. seminarija buvo Vysk. uolus katalikybės gynėjas ir didelis lietuvis jonieriams. — kad bent galėtų parapijonims lietuviš­ kai paskaityti Evangelijų iš­ traukas. tai visur tada 347 . Merkelis Giedraitis. kad ir kunigai mo­ kėtų lietuviškai. Lietuvių kalba buvo tik šne­ kamoji kalba. Kadangi neapšviesta kunigija negalėdavo sakyti pamokslų. Iš tų pinigų turėjo būti nuolat išlaikoma ir mokoma 12 klierikų (8 bajoraičiai ir 4 valstie­ čiai). kuriuos jau patriotas. galėtų sakyti lietu­ viškus pamokslus ir susikalbėti su žmonėmis. X I X am. PirDaukšos postilė. mieji lietuviškąsias knygas ti­ kybos reikalams pradėjo spausdinti pro'testantai Mažojoje Lietu­ voje. perkelta į Varnius ir pavesta pijarams. T i k prasidėjus katalikų kovai su protestantizmu.). o nuo X V I a. Tačiau dar ir po to seminarijos ilgai skurdo ir iki pat X V I I I amž. vidury pakeitė pasauliniai kunigai. nes nebuvo jokių lietuviškų knygų.turėjo būti lietuviai. galo negalėjo paruošti reikalingo skaičiaus kunigų. Vyskupas Petkevičius ir jo įpėdinis Merkelis Gied­ raitis paaukojo pinigų ir prie jėzuitų mokyklų Vilniuje pastatė žemaičiams klierikams specialią bursą. Katalikiškoji spauda. kad galėtų lietuviš­ kai bent katekizmo pamo­ kyti. pavesta kunigams misi1576—1609 m. Lietuvių rašliavos pradžia Didžiojoje Lietuvoje Lietuvių kalbos vartojimas. 9. ir kunigai Žemaičiams buvo pra­ dėti ruošti prie Kražių jėzuitų kolegijos. kaskart vis la­ biau ėmė vartoti lenkų kalbą. buvo grieb­ tasi ir lietuvių kalbos. Norint ją pamokyti tikėjimo tiesų. O kadangi jie tuo būdu negalėjo kaip reikiant pasiruošti. Ypač jos sunyko po Maskvos ir švedų antplūdžio (1654—1667 m. Tik 1773 panaikinus jėzuitų ordiną. įšvęsti kunigais. Kurį laiką iš jėzuitų ji buvo atimta.

išleido pamokslų rinkinį. Taip tad tęsėsi iki pat X I X amžiaus. kokios buvo ir jų ponai. iš vysk. Be katalikų. nes bajorija sei­ muose išsileisdavo įstatymų. nes. Miestiečiai skurdo ir ekonomiškai. kad ir turėjo savo teismus. protestantai 1600 m. M e r k e l i s G i e d r a i t i s . pasirodžius Daukšos postilei. kuriose buvo Evangelijų ištraukų arba atpasakojimų. giesmių rinkinys. Lietuvos protestantų rūpesčiu Angli­ joje buvo išspausdinta didelė dalis lietuviškai išverstos Bibli­ jos. mies­ tiečiai negalėjo su ja konkuruoti. kas reikalinga lietuviams bažnyčioje ir apskritai religinėje praktikoje. taip antai. bet tiems. mokėdami muitus. ji sudegė (1654 m. lenkų kalba būdavo atliekamos visos pamaldos. kai katalikai ėmė rūpintis liaudim. jie turėdavo brangiau savo prekes pardavinėti. čia buvo išspausdinta maldaknygių. Antrasis luomas buvo m i e s t i e č i a i . lietuvių kalba ne­ paprastai buvo darkoma: tokios kalbos. kaip Daukšos ir Sir­ vydo. Vėliau Biblijos leidimai buvo dar kelis kartus pa­ kartoti.). Religinėje literatūroje jie sekė katalikais. tačiau ir juos labai varžė bajorija. Senasis Testa­ mentas buvo išspausdintas Karaliaučiuje 1701 m. Be Sir­ vydo. Mikalojaus Radvilos Juodojo rūpesčiu Brastoje buvo net lenkiškai išspaus­ dinta Biblija protestantams. Juozapo Giedraičio. katekizmas ir nauja postilė. lenkiškai buvo mokoma ir jų mokyklose (jie irgi nekreipė dėmesio į liaudį).). Tatai turėjo padėti ne pačiam kalbos mokslui. Tom dviem kny­ gom buvo aprūpinti gyvieji protestantų reikalai. Tuo tarpu katalikai lietuviškojo Šv. — išleido jai lietuviškų šventaknygių. Netrukus Maskvos ir Švedų karai sunaikino visą kėdainiškių Radvilų galybę. nes liaudis turėjo būti tokios pat tikybos. atsirado jėzuitų tarpe ir daugiau lietuviškai rašančiųjų. protes­ tantų sinodo rūpesčiu buvo paruoštas kitas. Rašto (tik Naujojo Testamento) vertimo tesulaukė tik 1816 m. jau nebematyti. Iš pradžių ir jų kunigai dažniausiai būdavo lenkai. gale pra­ dėjo spausdinti lietuviškąsias knygas savo tikybos reikalams ir kalvinai. dažniausiai būdavo išleidžiamos tik naujos minėtų knygų laidos. Tai buvo vadinamosios p o s t i l ė s . ir nebebuvo kas įtaisytų spaustuvę. Jokių politinių teisių jie taip pat ne­ turėjo ir valstybės gyvenime nedalyvavo. Lietuvos visuomenė X V I I amžiuje Valstiečiai ir miestiečiai.buvo madoje specialios knygos. Trys buvo tuo metu Lietuvoje luomai (tiek pat jų buvo tada ir visose kitose valstybėse). kurie gamino religinę literatūrą. tiktai buvo perspausdinėjami ir perdirbinėjami tie patys seni dalykai. 10. Religinė kova ėjo tik ponų ir bajorų tarpe. Žodžiu. — susirūpino liaudimi ir kalvinai. Be to. T i k kai apie 1652 m. ir po X V I I amž. T i k dabar. jo lėšomis išleido ka­ tekizmo vertimą. ir per 50 metų jie nieko daugiau nebeišleido. Nugalėjus protestantizmą ir liaudį su­ pažindinus su tikėjimo dalykais. tuo tarpu miestiečiai turėjo juos mokėti. o Naujasis — 1727 m. X V I amž. Spaustuvė te­ veikė vos porą metų: greičiausiai. pradėjo lietuviškai sakyti pamokslus. Tad reikėjo tokią pos­ tilę išleisti ir lietuviškai. 1599 m. Pats žemasis. pačiai ba349 . Pirmasis lietuviškomis katalikiškomis knygomis susirūpino didysis Žemaičių katalikybės gaivintojas vysk. Todėl vėlesniai­ siais laikais lietuviškų protestantiškųjų knygų spausdinimas ėjo labai lėtai. vidurio jau ilgai lietuvių rašliavoje nebepasirodė nieko naujo. T i k 1660 m. Kad ir patys tvarkėsi miestuose. Vyskupo raginamas kanau­ ninkas M i k a l o j u s D a u k š a 1595 m. o kiti dar rūpino ir lietuviškų giesmynų. po 3 metų ir jie išleido savo pro348 testantiškąjį katekizmą (1598 m. Todėl pa­ čiai bajorijai savo prekes išvežant ir iš užsienio atsivežant. o 1599 m. Jie buvo visiškoje žemės savininkų valdžioje. kurie leido jai prekiauti be jokių muitų. Netrukus jis parašė net lotynišką lenkišką lietuvišką žodyną ir lietuvių kal­ bos gramatiką lotyniškai. katalikų Bažnyčios akcija liau­ dies tarpe vėl apmirė. iš kurių kunigas paskaitydavo tikintiesiems. pagaliau.. buvo spausdinama visa tai. lietuviš­ komis knygomis susirūpino ir jėzuitai. į miestų reikalus kaskart vis daugiau pradėjo kištis se­ niūnai. be jokių pilietinių teisių luomas buvo v a l s t i e č i a i . hetmonas Jonušas Radvila Kėdainiuose įkūrė specialią lietuviškoms knygoms spaustuvę. išleido savąją. Tačiau šitas rū­ pestis greitai pasibaigė. Kai tas vertimas buvo pripažintas nevykusiu. pasiro­ džius Daukšos katekizmui. — postilės vertimą. Vieni toliau rūpinosi Evangelijų bei pamokslų medžiagos ir katekizmų leidimu. Jėzuitas K o n s t a n t i ­ n a s S i r v y d a s 1629 m. Protestantiškoji spauda.

jorijai apsirūpinant prekėmis. Jie vieni turėjo teisę atvykti į karalių rinkimus. 11. kar­ tais jiems bandė pasipriešinti vidutinioji bajorija. nebebūdavo nė pirkėjų. Bet iš tikro bajorėlis visada bal­ suodavo taip. Oficialiai visi bajorai buvo lygūs: kunigaikščio ar grafo titulas nedavė jokių pirmeny­ bių. Tuo būdu pavietai ir vaivadijos buvo tarytum atskiros valstybės. O seimeliai ne visada nusileisdavo. Seimas. — žiūr. Visa smul­ kioji bajorija buvo priklausoma didžiūnų: ji valgė jų duoną ir tik per juos tegalėjo gauti kokią aukštesnę vietą. kol mo­ kesčius sumokės nemokančiosios sritys. jį varžė ministeriai. o bajorija kiekvieną kartą vis prie­ šinosi. o bendrasis seimas buvo tik tų valstybėlių kongresas. kurs tik vienas tegalėjo leisti įstatymus. o kitos ne. Bajorija jautėsi tikra. Visa valdžia joje priklausė bajorijai: be jos niekas nieko negalėjo padaryti. O prisiimti kokią pareigą jis galėjo tik savo srities seimely. ir pavieto ar vaivadijos atstovai tuomet neleisdavo uždėti mokesčių. Bet ir šiaipjau karalius buvo labai suvaržytas. nes kiek­ vieną kartą būdavo reikalingas v i s ų s e i m o n a r i ų s u t i ­ k i m a s . Mokan­ čiosios tuo atveju kitame seime nebenorėdavo mokėti. kėlė maištus. kad vienos sritys mokesčius mokėdavo. kurs leido įstatymus. 300. Jungtinė Lietuvių Lenkų valstybė buvo vadinama R e s p u b l i k a . Niekas nega­ lėjo tokios užsispyrėlės srities priverst nusileisti. Vieni bajorai teturėjo vi­ sas teises. tai turėdavo nusileisti visas seimas. atvykdami į seimą. Dažnai instrukcijose būdavo reikalaujama prie­ šintis naujiems mokesčiams. — kurs irgi būdavo renkamas seimeliuose iš tų pačių bajorų. Be to. kurie galėjo viską nubalsuoti. jie būdavo skiriami kiekvienam iškylančiam reikalui atskirai. Pirmiausia jis nieko svarbesnio negalėjo atlikti be senato. — įstatymai net draudė taip tituluotis. kurios trukdavo dešimtimis metų. Ir iš tikro silpnesnių karalių laikais kai kurie ponai. Kitiems sutinkant su mo­ kesčiais. jų nebuvo galima nė pašalinti. „aukso laisvė" Karalius. tačiau seime­ liuose jai neįmanoma buvo spirtis prieš didžiūnus: didžiūnai iš savo ir valdomųjų valstybinių dvarų atsiveždavo į seimelį daugybę p l i k b a j o r i ų . niekieno nevaržoma valsty­ bės šeimininkė: valstybė buvo jos vienos. skelbdamiesi karaliaus var­ žomųjų bajorijos laisvių gynėjais (pav. subūrę savo šalininkus. tai ir paskutinio vyžoto bajorėlio ir didžiū­ no balsai būdavo lygūs. kur jų atstovai derino savo nuomones dėl bendrų politikos reikalų.. jie rinko savo atstovus į seimą. Priimti seime konstituciją būdavo labai sunku. jie tą klausimą palikdavo spręsti savo seimeliui. todėl miestų amatininkų cechai savaime turėjo nykti. kaip jam liepdavo koks didžiūnas. kai tekdavo bal­ suoti (seimely). Liubo350 mirskio rokošai. jie turėjo savo aukščiausiąjį teismą — tribunolą. Vaivadijų ir pavietų atstovai. Jam nevykdant sąlygų. buvo galima jo ne­ klausyti. nes buvo lai­ koma. šie pavartodavo net kardą. kurių jis negalėjo priversti elgtis pagal savo norą. Lietuvos ir Lenkijos valstybinės santvarkos blogybės. kad niekas negalįs bajorui uždėti jokios pareigos. Tačiau daug sunkiau būdavo susikalbėti su visagaliu seimu. kurios viską spręsdavo savo seime­ liuose. Zebžidovskio. at­ siveždavo rinkėjų duotas i n s t r u k c i j a s . nes nebuvo kas perka jų gaminius. tik jis tegalėjo uždėti mokesčius. Rei­ kalui esant. Jei kurio nors pavieto at­ stovai dėl ko nors priešindavosi. skelbti karą. Bajorija buvo visagalis luomas. išvaikydami savo pono priešus. Karalius buvo laikomas pa­ kviestuoju ir valdančiu pagal prisiimtas ir prisiektas sąlygas. kurių būtinai tu­ rėdavo laikytis. nes jie visi buvo skiriami iki gyvos galvos. 333 psl. Nuolatinių mokesčių nebuvo. kurie pagamindavo jai visa reikalinga. Vienam atstovui 351 . Tad iš tikro valstybė buvo valdoma didžiūnų oligarchų. Tuo būdu dažnai atsitikdavo. jie vieni tebuvo laikomi piliečiais. Tas pats buvo ir amatų atžvilgiu. Ministeriams karalius galėdavo dar asmeniškai padaryti įtakos. kaip pagal sutartį. Stambesnioji bajorija savo dvaruose turėjo amatininkų. Tiesa. Taigi išeidavo didžiau­ sių painiavų. jei jis pats jos neprisiimąs. o mažesniems reikalams prie jo visada buvo s e n a t o r i a i r e z i d e n t a i (senatus ad latus). o svarbiausia.). Visur reikėjo visuotinio sutikimo. „Liberum veto" ir seimų irimas.

užtat niekam ir nepavojinga. Kiek vėliau įėjo į madą posakis: „ R e s p u b l i k a l a i k o s i n e t v a r k a " (t. kurs tą veto ištardavo (mat. piliečiai. y. visas seimas tu­ rėdavo nusileisti. Nie­ kas nesirūpino perorganizuoti valstybės. ir karaliaus rūmai dėl to pasidarė nebepopuliarūs. taigi bajorija galinti džiaugtis savo laisve ir niekuo nesirūpinti. Taigi kiekvienas bandymas daryti ko­ kių nors reformų reiškė seimo iširimą. bet bajorijos daugu­ mas šita „aukso laisve" džiaugėsi ir didžiavosi: esą. Jie varė savo politiką. net jau priimti nutarimai. negalėjo būti padaryta jokių r e f o r352 m ų. Ir iš tikro kaskart vis dažniau pradėjo irti seimai. kuriuose didžiūnai bu­ vo puikiausiai įsitaisę. 2odžiu. Mat. seimai kaskart vis dažniau iro. kad kam nors protestuojant vienu klausimu. tai visų bajoriškųjų laisvių perlas. kol buvo pažabota išsikerojusi savavalia ir reformuota valstybės santvarka. pasidarė lyg kokie karaliukai. — todėl jos niekas nepulsiąs. Veikiant veto teisei. Zigmantas Vaza visada laikė prie savęs daug svetimšalių. Jei ne vienam. pešėsi tarp savęs. Didžiūnų galia. todėl seimui nuolat grėsė pavojus iširti. neturėda­ mas seime bičiulio. O šitas veto buvo pradėtas vartoti ne tik sri­ čių. di­ džiūnas to nedarydavo patsai. Bet nuo Zigmanto Vazos laikų ji jau ėmė burtis apie didžiūnų dvarus. varžančiųsi partijų ir nesugyvenančių didžiūnų). nes visada atsirasdavo vadinamosios „ a u k s o l a i s v ė s " šalininkų ir garbintojų. krašte visada buvo pilna karaliaus priešų. y. O X V I I I amžiuje ta seimų liga taip įsivyravo. Valsty­ bėje buvo didžiausia netvarka. saugotinas. kaip pusantro amžiaus. bajorija. turėjo savo rūmų ministerių. Lietuvos Istorija. tas. Laisvės ideologai matė netvarką. o pasiųsdavo jo priklausomą bajorą. 23 353 . nors ir jautė neapykantą didžiūnams. savo pavieto vardu ištarus veto — draudžiu. Didžiūnai X V I I am-je. tačiau. Taip antai. kaip Respublikoje. kaip viduramžiais feodalinėje Europoje (kunigaikščių rolę čia vaidino didžiūnai). Pati bajorija iš tikro nevaldė: valdė ir ardė seimus didžiūnai. kaip akies lėlytė. praėjo daugiau. — juo labiau. o jų žmo­ nos — rūmų ponių (freilinų) iš vidutiniosios bajorijos tarpo. tačiau brangino savo laisvę. Vienas kitas šviesesnis protas skundėsi dėl augančios netvarkos. Šiame sename raižiny vaizduojamas 1619 m. seimas. Jono Kazimiero laikais iširo net 4 seimai. niekur nesanti tokia laisva ir niekur taip savo likimo pati nesprendžianti. bet ir privačių asmenų arba net ir svetimų valstybių su­ metimais. kurį paremdavo kiti to paties didžiūno šalininkai ir tar­ nai. o bajorija. buvo panašus vaizdas. Tik kai reikėdavo viešai ištarti veto. Galingieji didžiūnai nieko ne­ klausė. tai kitam tūlo seimo nutarimai galėdavo atrodyti nepriimtini. tačiau veto teisę laikė šventa: esą. Nors gyvenimas labai greit parodė šito įsitikini­ mo klaidingumą. t. Jei kam nors reikėdavo išardyti seimą. ypač nuo Zigmanto Vazos laikų. tuo pat atkrisdavo ir visi. visada galėdavo ką nors pasamdyti. netvarkos dėka): esą. priešinosi karaliui.Seimo vaizdas. Anksčiau bajorų jaunuomenė vyk­ davo auklėtis į karaliaus rūmus. laisva bajorų Respublika esanti netvarkinga. jog net ištisus dešimtmečius seime ničnieko nenutardavo. o vienas ištisas amžius skendėjo visiškoje anarchijoje.

Neturėdamas tokios paramos.. ir šis turėdavo sprukti lauk iš salės. Antai vienas atstovas bandė sukliudyti viso seimo darbą dar 1596 m. tuomet buvo sunkūs kazokų karų laikai. Lietuviai stengėsi išlai­ kyti savarankiškumą tik viduje. kai ją remdavo koks didžiūnas su visais savo šalininkais. Žodžiu. pusės vadovavę Lietuvos gyvenimui.). kuris netiko vadovauti Lietuvos gyvenimui. kad net keletą protestuo­ jančių išmesdavo lauk. patys rūpinosi sau reikalingais įstatymais. Karo metu jis gyveno pas savo giminaitį Brandenburgo ir Prūsų kunigaikštį. Ilgas 3 Vazų karaliavimo periodas visiškai suartino Lietuvą su Lenkija. Dažnai girdime. Švedų karų metu jis irgi palaikė sąjungą su Švedais. bendrai gindamos savo teises nuo karaliaus pasikėsinimų. o 1652 m. negalėjo čia turėti didelės įtakos. Liubomirskis. Ne kartą ant veto iš­ tarusio galvos sušvytruodavo kitų bajorų kardai. protestuojant tiktai vienam Čičinskui. Po ne­ nusisekusios Kėdainių sutarties su Švedais. Tuo būdu didžiulių biržiečių Radvilų turtų savininku pasidarė Vokietijos kunigaikštis. hetmonas Jonušas Rad­ vila mirė (1655 m. Ir štai 1639 m. anksčiau seimai daugiausia iširdavo. kada iširo pirmasis Lenkijos seimas. Tačiau karalių jau pradėjo rinkti bendrai su lenkais. patys užimdavo visas valstybines vietas (urėdus). dalis atstovų labai norėjo tęsti seimą ir ieškojo pasislėpusio Čičinsko. praktikoje ji galiodavo tik tada. bet. vienas Krokuvos atstovas. po švedų karo konfiskuotus. bet pasiliko gyventi Karaliaučiuje. Čičinskas pasisakė nesutinką pratęsti seimui laiko. iki XVII amž. Lietuvos bajorija ir didikai savo valstybines teises vis dėlto saugojo. palikęs jaunutę dukrelę. Būdavo atsitikimų.Vazų karaliavimo laikai yra netvarkos įsigalėjimo laikotarpis: seimai kaskart vis dažniau ėmė irti. Tačiau ilgų karų metu jie pradėjo jaustis turį bendrą su Lenkija užsienio politiką. kuri ištekėjo už Brandenburgo hercogo sūnaus Liudviko. saugodami atskirą valstybės orga­ nizaciją: patys rūpinosi Lietuvos reikalais. posėdžiauti buvo galima tik visiems atstovams sutikus. šitų gynėjų turėdavo būti nemaža. norėdami pasilaikyti Lie­ tuvą tik sau. Abiem atvejais aplinkybės buvo labai panašios. Jis mirė 1669 m. o 1652 m. o šiam mirus. Abiejų valstybių bajorijos. Atstovo veto teisė buvo tik teorijoje. kad šis atšauktų savo veto: mat. niekas nedrįsdavo ištarti veto. kaip vienu balsu priimtas. Po jo L i e t u v a j a u n i e ­ kad n e b e s i ū l ė nei savo a t s k i r o k a n d i d a t o nei a t s k i r ų n a u j a m k a r a l i u i s ą l y g ų . ir kiti tuojau jį paremdavo. Laikotarpis bendrojo sugyvenimo su Lenkija I. Todėl pamažu ėmė nykti savarankiška Lietuvos politika. o ištaręs gaudavo labai apsivilti.. savo ir žmonos paveldėtuosius dvarus. Todėl Lietuvoje po Radvilų iškilo kitos di355 354 V . D. kuri ištekėjo už tėvo pusbrolio ir artimo jo draugo.. Be to. kad Čičinskas arba kas kitas būtų galėjęs kada nors išardyti seimą vienas: vienam tekdavo tik ištarti veto. o 1652 m. iširo dar 13 bendrųjų sei­ mų. Batoro ir Zigmanto Vazos lietuviai iš pradžių net nepripažino savo didžiaisiais kunigaikščiais. Tatai netiesa: daug kartų seimai iširo ir prieš 1652 m. Bet Vladislovas Vaza jau buvo bendrai išrinktas. kada seimą išardė Čičinskas. ir lenkų neįsileido. protestuojant di­ desnei atstovų grupei. o seimas dirbdavo sau toliau. Nuo 1536 m. skelbdamas konstitucijas. dėdamies bajorų laisvių gynėjais. iki 1569 m. Vadovaujančiosios Lietuvos ponų šeimos. ir be seimo grėsė didelis pavojus (ypač Lenkijai). Biržiečiai Radvilos. Bet negalima naiviai manyti. patys padengdavo visas savo valstybės išlaidas. susigyveno ir pra­ dėjo jaustis sudarą vieną visuomenę. — jų tarpe turėdavo būti nors vienas galingas didžiūnas: kitaip veto nuskambėdavo veltui. niekad vienam atstovui iš tikro nepasisekė išardyti seimo. palikęs vienturtę dukterį. visi seimo atstovai lengvai išsiskirstė. Ne kartą jis veltui ir nuskam­ bėjo: seimas dirbo sau. kaip dirbęs. — Lenkijoje iš viso iširo 7 seimai. negyvendamas Lietuvoje. O po Liublino unijos iki 1652 m. Seimas turėdavo tęstis ne ilgiau. išmirė. ir seimai išsiskirstė. Boguslovo Radvilos. Bet vis dėlto tai nebuvo pirmas toks atsitikimas. Tik 1639 m. Liublino seimo. Pirmieji 3 karaliai dar buvo rinkti atskirai. bet Liu­ bomirskis. Elekcijoje jie da­ lyvaudavo bendrai ir sudarydavo tik atskirą partiją. Tiesa. kaip 6 savaites. kada prasidėjo bendrieji lietuvių lenkų seimai.. kad liberum veto teise pirmą kartą pasinaudojęs ir seimą išardęs Upytės atstovas Čičinskas (Sicinskis) 1652 m. keletui dešimčių ar bent keliolikai seimo at­ stovų. Laikotarpio charakteristika Lietuva ir Lenkija. kuri betgi visą Lietuvą jau surišdavo su sau artimų Lenkijos ponų partijomis. — už Neuburgo kunigaikščio. o 1639 m. Pasibaigus tam laikui. seimą ir išardė. kuri visada būdavo susirišusi su viena ar kita lenkų partija. Lietuvai vis dar tebevadovavo viena kuri didikų šeima. liberum veto įėjo į kasdieninę gyvenimo praktiką. kaip Fridriko Vilhelmo patarėjas ir Prūsijos valdytojas. po karo nebe­ grįžo į Lietuvą. Valstybės pakrikimo laikai 1. Liubomirskis. Stp. Taigi tą paprotį vienam atstovui išardyti seimą įvedė ne Čičinskas. seimas iširo. Šio dėka jis atgavo vi­ sus.

Imperatorius. Todėl 356 varžytynės dėl sosto įgavo tokias pat formas. turėdami tiek įtakingų vietų ir daugybę valsty­ binių dvarų. Chmelnickio laikais pasižymė357 . Pagaliau atsirado žmonių. Įsigalėjęs pinigų ėmimas iš užsienio neišnyko iki pat Respublikos gyvenimo pabaigos. Šitam laikotarpiui labai cha­ rakteringas dar vienas bruožas. Vienas iš jų. kad su jais skaitosi net karaliai. kada Austrija su Prancūzija ypa­ tingai varžėsi dėl pirmenybės. atsive­ Lenkų karalius. Jonas Kazimieras atsisakė nuo sosto. ketvirtas. trečias. Krašte tolydžio augo anarchija. kitas. ką tik norėjo. kurie sumanė pasinaudoti šituo bajorijos nepasitenki­ nimu ir išrinkti karalių. Todėl ji pasipiktinusi kartą net išvaikė posėdžiaujantį senatą. pajėgė nustelbti visus kitus ponus. Tarpuvaldis buvo gana ilgas. nerimavo ir keikė ponus senatorius. partijų kova labai griežta. Seimas užtruko net l 1 ^ mėn. norėdamas jį užleisti Prancūzų kandidatui princui Kondei (Condė). Katalikiškoji Prancūzija. Jo kandidatūrą palaikė ir didieji Lietuvos Lenkijos ponai. Tačiau krašte buvo dar gana stipri partija. o iš tikrųjų tapo jų sam­ dytais agentais. Audringaisiais Jono Kazimiero laikais didikų savavalia ir nešvarios intrygos buvo pasiekusios aukščiausią laipsnį. Jonui Kazimierui atsisakant nuo sosto. Todėl Prancūzijos ir Austrijos varžytynės tuo dar ne­ pasibaigė. Petras. Vidutiniosios bajorijos masėse buvo kilęs didelis nepasi­ tenkinimas jais. o vėliau Sapiegų viešpatavimas Lietuvoje buvo neribotas: jie darė. Pirmučiausia iškilo P a c a i . d. karo. Lietuvos kunigaikštis ir riant didikams. Labiausiai iš jų pasižymėjo hetmonas ir kancleris. Dabar Prancūzija dėjosi prieš Austriją net su turkais ir kaip įmanydama stengėsi paimti į savo įtaką Respubliką. Kristupas. Ji rū­ pinosi. Steponas. Sitų varžytynių metu abi pusės leido di­ džiausias sumas. valdoma kar­ dinolo Rišeljės (Richelieu). Tuo būdu atskiri Lietuvos didžiūnai užmezgė artimus santykius su užsienio rūmais. kad su jais kariautų viena Austrija. o penktas. Mykolas. Kazimieras.) ir jo elekcija Atsisakius nuo sosto paskutiniam Vazai. kuri būtų buvusi surišta su Respublikos sostų tradicija. Mykolas Kaributas Višniaveckis (1669—1673 m. — Žemaičių vyskupas. a . — Vilniaus vyskupas. D v i e j ų s a v i š k i ų k a r a l i ų l a i k a i (1669—1696 m ) 2. stengdamosi įpiršti į Res­ publikos sostą savo kandidatus. norėdamos papirkti ir patraukti į savo pusę visa­ galius Lenkijos ir Lietuvos didikus. Svetimų valstybių papirkinėjimai. bajorija tik piktinosi. elekcijos lauke nesusita­ 1669—1674 m. Lietuvoje va­ dovavo jau Pacai. To sumanymo prie­ šaky stovėjo Lenkijos vicekancleris Olšovskis. visai netikėtai karalium buvo paskelbtas Mykolas Kaributas Viš­ niaveckis. B. Nors karas ir pasi­ baigė imperatoriaus pralaimėjimu. Todėl Mykolas K. tai Pacų. tačiau jo galybė dar nebuvo visiš­ kai sunaikinta. nes jis nepriklausė prie nekenčiamųjų didikų — buvo sū­ nus Jeremijo Višniaveckio. nebeliko šeimos. ta­ čiau elekcijoje nelaimėjo nė vienas tų didžiųjų par­ tijų kandidatas. Visą laiką senate einant ginčams dėl kandidato. Kitos Europos valstybės grupa­ vosi apie Austriją ir Prancūziją ir veikė vienos ar kitos naudai. savo rėžtu. būtent svetimų valstybių kišimasis į Respublikos vidaus reikalus ir papirkinėjimas. Lenkijos bajorijai jo vardas buvo priimtinas ir arti­ mas. stengėsi patraukti Respubliką į savo pusę. dusiems gausingas ka­ riuomenes. tačiau. norė­ dama sunaikinti Austrijos imperatoriaus galybę. kuriuos pakeitė S ap i e g o s. aplenkiant didikus. Jie pradėjo jaustis esą svetimų karalių sąjungininkai. Višniaveckis. nes jų urėdai buvo įtakingiausi. buvo hetmonas ir Vil­ niaus vaivada. kaip ir pirmųjų 3 elekcijų metu. kad duoda jiems pinigų savo šalininkams verbuoti. — kancleris. Jie kad ir nebuvo labai turtingi. Persvara jau rodėsi būsianti Prancūzi­ jos kandidato pusėje. bajorija neturėjo nė ko veikti. Jam metus šūkį. 30 m. kare stojo į protestantų pusę. — Žemaičių seniūnas. O kadangi šitam periode ypatingai pražydo „aukso laisvė" ir vals­ tybėje viską svėrė atskiri ponai ir jų partijos. didžiuodamiesi. susirėmimo metu buvo ir aukų.dikų šeimos. Europoje tuomet buvo laikotarpis po 30 m. palai­ kiusi Habsburgų kandi­ datą. kad Respublika su turkais gyventų taikoje.

Jo parama buvo tik Pacų vadovaujamoji Lietuva ir Lenkijos bajorų par­ tija. Mykolo tėvas Jeremijas kazokų maištų metu buvo turtingiausias Ukrainos ponas ir didžiausias kazokų priešas. ku­ riems vadovavo iš Karaliau­ čiaus į seimą atvykęs Boguslovas Radvila. Lenkams. bet kartu statė ir savo kandidatūrą. nes visa Ukraina nuo 1569 m. jie surusėjo ir šiuo metu jautėsi Lenkijos piliečiai. Likę gyventi Ukrainoje. Kartu su jo viešpatavimu Lenkijoje prasidėjo sunkus ka­ ras su Turkais. priklausė Lenkijai. apiplėšti. o prieš juos buvo Radvilų galybės likučiai. jie pagaliau parėmė Višniaveckį. kuris neturėjo nei turtų nei plačių ryšių. savo jėgomis. Jis su kazokais kariavo net pats vienas. kiek pasvyravę. grįždamas iš elekcinio seimo. todėl. nes mirė jos kandidatas (1672 m. Kaip paprastai. Boguslavas Radvila mirė (netoli Karaliaučiaus). Partijų kovų metu krašte nebuvo jokios tvarkos. atimti iš jų apie 10. kuriems pasidavė ir kazokų hetmonas Dorošenko. Į karą pašaukta bajorija susikonfederavo ir ruošėsi kariauti ne su turkais. kuris pastatė gra­ žųjį Pažaislio vienuolyną paliai Kauną (jo brolis hetmonas My­ kolas pastatė taip pat gražiausią Vilniuje barokinę šv. sei­ mai nuolat iro. Mykolo Višniaveckio valdymas ir mirtis Naujajam karaliui. Elekcijos metu Boguslovas Radvila. Radvila. Čia jie turėjo milžiniškų dvarų. o su karaliaus priešu. be abejo. 3. Galin­ gieji P a c a i savo pusėje tu­ rėjo beveik visus Lietuvos atstovus. — buvo nelengva karaliauti. žinoma. Tik abiem pusėm nusileidus. Jo šalininkais buvę Pacai. lenkai į elekciją susirinko visi (viritim). karas labai ne­ sisekė: turkai užėmė stipriausią Podolės tvirtovę Kameniecą ir veržėsi į Lvovo apylinkes. buvo išvengta konflikto. Lietuviai Mykolo elekcijoje nebuvo visiškai vieningi. jis net turėjęs pasiskolinti pinigų į seimą atvažiuoti. buvo kancleris Kristupas Pacas. ir galingų konkurentų Pacams daugiau jau nebeliko Lietuvoje. Už jų pečių tuomet jau stovėjo visa Lietuva. ir Lenkijoje grėsė vidaus karas. Apie karaliavimą jis.000 belaisvių ir dalį žemių. Višniaveckiai buvo kilę iš Algirdo sūnaus Kaributo. Sobieskiui tuo tarpu pasisekė sumušti turkus. tačiau bajorija dėjo galvą už savo išrinktąjį karalių. nega­ lėjo pereiti į Radvilos remiamo Neuburgiečio pusę. kaip Branden­ burgo elektoriaus ministeris. Tuo tarpu jis buvo labai nusigyvenęs ir gyveno tik iš kitų malonės. nė svajote nesvajojo. netvarkingai kariaujantiems. kurį visi didikai laikė už save mažesniu ir tapusiu karalium tik per nesusipratimą. tai jis pats tuojau užmezgė ryšius su Austrų Habsburgais ir iš jų šeimos net vedė žmoną. ir išrinkimas jam pačiam buvo labai netikėtas. Jo kariuomenė palaikė savo vadą. nes. Prancūzijos kan­ didato partija tuojau pradėjo ruoštis jį pašalinti. Kadangi jo didieji priešai buvo susirišę su Prancūzija.). taigi ir visos Lietuvos politikos vadu. galingiausiu prancūziškosios partijos didiku. Pacai su Radvila negalėjo remti vieno kandi­ dato. kaltin­ dama išdavimu. oficialiai rėmė imperatoriaus ir elektoriaus peršamą Neuburgo princą. -Dėl to jo dvarai buvo su­ naikinti. Pacų vadovaujamoji Lietuva irgi pasisakė už jį. Petro ir Povilo bažnyčią Antakalny). Vėliau jie liko artimiausiais Višniaveckio patarėjais ir rėmėjais. Pacų šeimos priešaky. 359 . ir sūnus Mykolas nieko nebeturėjo. o lietuviai atsiuntė tik atstovus.jusio bajorijos gynėjo nuo sukilusių kazokų. — tas pats. Lenkijos hetmonu Sobieskiu. kurio krikščioniškas vardas buvo Dimitrijas. kuri keletą prancūziškosios partijos žmonių. Prancūziškoji partija pa­ galiau apie karaliaus pašalinimą jau nebegalvojo. princas Kondė atskiru bajorijos nutarimu buvo išbrauktas į| kandidatų. Didikai bandė šitą elekciją sutruk­ dyti. ji dabar tik galvojo. kaip sunaikinti ba­ jorų partiją. buvo patraukusi į seimo teismą ir pasmerkusi ištremti.). ir tuo būdu Višniaveckis tapo karalium. 358 paskutinysis iš Dubingių Radvilų (f 1669 m. nes karų metu buvo žuvę visi tėvo turtai. Sako.

o su jais — ir visa Lietuva. 5. Tačiau jiems nepasisekė: Sobieskį vis dėlto lenkai išrinko. jei lenkai nesutiksią. o ypač su hetmonu Sobieskiu. So­ bieskio populiarumo didėjimas ir pasisekimai karuose su turkais jiems buvo itin nemalonūs. 4. o taip pat nemaža iširo ir kitų seimų. reikalavo. kuris būtų vedęs Mykolo našlę Eleonorą. ruoš­ damiesi surinkti prieš turkus 60. unijos aktai leido šaukti seimus tik Lenkijoje. tačiau buvo priversti nusileisti.Stiprėjant lenkų bajorų partijai. Paga­ liau buvo priversti jį pripažinti ir Pacai. Kai lenkai pagaliau nusileido. Visiškai savarankiškas Lietuvos laikymasis Višniaveckio lai­ kais priklausė nuo Pacų. Lietuvos atstovai 16 7 3 m. Kadangi 1569 m . kad kas trečias sei­ mas turi būti šaukiamas Lietuvoje. kad Lietuvos kariuomenė neturinti teisės peržengti Len­ kijos sienos. kams į pagalbą. Visą Višnia­ veckio valdymo laiką Lenkijoje virte virė par­ tijų kovos. nes lie­ tuviai kitaip nesutiko jiems duoti paramos. ir buvo pradėta ruoštis nau­ jam turkų puolimui atremti. tad lenkai dėl šito labai spyrėsi. atrodė. teisin­ damasis. būtų š a u k i a m a s L i e t u v o j e ( G a r d i n e ) . tik netikėta karaliaus mirtis abiejų partijų dėmesį nukreipė į naująją elekciją.000 karių ir padėti lenkams kovoje su turkais. kurie nenorėjo bendrauti su didžiaisiais savo partiniais priešais lenkais. buvo vykdomas iki pat Respublikos galo. kad jau turės prasidėti vidaus karas: mat. be abejo.000 karių. lenkai. sunkiu Lenkijai. cas atsisakinėjo eiti len­ 1658—1684 m. partijos. buvo daug pavojaus. Naudodamiesi sunkia Len­ kijos būkle. kad išgarsėjęs turkų nugalėtojas gali būti lenkų paskelbtas karalium. tai lie­ tuviai sutiko sudaryti 12. Pacai su Lietuva palaikė Lotaringietį. Tuo būdu priimtas įstatymas. o į Lenkiją jos neleisią. Susirėmimas atrodė neišvengiamas. Karų su turkais metu. dėl kurių pirmą kartą istorijoje buvo nutrauktas net karūnacinis seimas. drauge augo ir hetmono Sobieskio populiarumas. kilus naujam karui su Turkija.000 karių. Jono Sobieskio (1674—1696 m. Mirus karaliui Višniaveckiui. vėl būtų susikirtusios. o Sobieskio kariuomenė pasisakė guldysianti galvą už savo het­ moną. seime išreika­ lavo iš lenkų priimti įstatymą. kancleris. tačiau sušauktas (1673 m. kad jie sudarysią tik 6. kad seimai būtų šaukiami ir Lietuvoje. bajorija vėl pastatė savo kariuomenę. Mat. Pasibaigus karui. palaikė kariuomenė ir Lenkijos pietinių sričių bajorija. 1672 m. vicekancleris. k a d k a s t r e č i a s seimas. kai iširdavo beveik visi seimai.) elekcija Kaip ir ankstyvesnio j e elekcijoje. Lietuva stengėsi laikytis Kristupas Pacas. Didieji Lenkijos ponai su pačiu het361 . kad Lie­ tuva tam tikslui sudarytų 30. Bendrieji seimai Lietuvoje.) seimas nuramino partijas. Lietuviai tada pareiškė. kurio maršalka esti lietuvis. nuošaliai. Pagaliau po ilgų ginčų nuvykęs į karo lauką.000 karių ir tik savo sienoms saugoti. todėl Pacai tuojau pradėjo stengtis jam trukdyti patekti į sostą. Višniaveckio laikais Lenkų partijų kovos ir Lietuva. Tuo būdu Gardinas pasidarė tarytum antrąją Lietuvos sostine. kurią jis apgynė nuo turkų. kariaujanti su turkais. Išimčių buvo padaryta tik didžiausios netvarkos laikais X V I I I amž-je. jis 360 vis dėlto nesutiko sutartinai veikti su savo priešu Sobieskiu — nieku būdu nepasidavė jo vadovybei. ir dėl to jie niekad nenorėjo padėti jam kariauti. Hetmonas Pa­ 1656—1658 m. Lietuvai vado­ vaujantieji Pacai stovėjo karaliaus pusėje ir labai nesugyveno su abiem prancūziškosios partijos vadais — primų ir Len­ kijos hetmonu Sobieskiu. kaip gerą vadą. Lietuva M. taip ir šį kartą buvo du stipriausi kandidatai į sostą — vėl Prancūzijos princas Kondė (nebe tas pats) ir Austrijos remiamas Lotaringijos kunigaikštis Karolis. Ypač jį. prieš hetmoną Sobieski.

per partiją ir per savo žmoną prancūzę Mariją Ka­ zimierą (kuri. kaip jo šeimos kunigaikštija (jam tat buvo labai svarbu. Sobieskio priešas hetmonas Pacas neleido jų kariuomenei laisvai pereiti per Žemaičius (1678 m. viduje prieš prancūziškąją politiką vis didėjo opozicija. svajojo iškelti savo gimines Pran­ cūzijoje). lydėjo per visus Žemaičius. prieš Prancūziją jį ėmė kurstyti ir žmona: ji buvo užsigavusi ant Liudviko X I V . Susiartinimas su Austrija. Lietuvos lauko hetmonas ir vicekancleris M. žiūrėdamas. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius. Be to. nes. Sobieskio politika buvo dvilypė.). Išgar­ sėjęs Lenkijos gynėjas nuo turkų. tapusi karaliene. Tačiau šis planas nepa­ sisekė: seimas karaliaus neparėmė. d. buvo pra­ dėję prieš jį veikti dar tarpuvaldžio pradžioje. sustoję kitoje Vyslos pusėje. Tačiau lietuvių tarpe buvo ir Sobieskio šalininkų: jį palaikė jo sesers vyras. paremti jo kan363 Jonas Sobieskis. Nepasisekė Prūsijoje nė Šve­ dams. Sobieskis padarė sutartį su Prancūzija ir Švedija prieš Brandenburgo elektorių ir imperatorių ir pradėjo ruoštis karui prieš elektorių. Taip pat Lietuvos kariuomenė juos lydėjo. nukariauta Prūsija Sobieskiui turėjo likti. čia jam reikėjo dėtis su Austrų Habsburgais. Iš kitos pusės. kad Len­ kijos ir Lietuvos sostas jiems atiteks).monu Sobieskiu palaikė Prancūzų kandidatą. bet visą laiką darė kliūčių ir. 1674—1696 m. kad imperatorius žadėjo padėti jo sūnui Jokūbui nukariauti Moldaviją. kad tas nesutiko jos tėvo padaryti kunigaikščiu. jog nebus galima išrinkti Kondės. Sobies­ kis vėl atsigręžė į turkus ir susidėjo su Austrija. Po nepavykusio bandymo Prūsijoje. jis tikrai būtų galėjęs tikėtis. Todėl jis ėmė artintis su Austrija. Jono Sobieskio politiniai planai ir jo valdymas Sobieskio ryšiai su Prancūzija. lietuv i į Pleiskė. Lenkams išrin­ kus Sobieskį. jis buvo susirišęs su Prancūzija. jog nepri- 6. Po kiek laiko tuomet nusileido ir Pacai. lietuviai pareiškė protestą ir. tėvui mirus. jis negalėjo visiškai neleisti švedų. Tačiau Pacai vis dėlto liko am­ žini jo priešai. nuo kurių Fridrikas Vilhelmas (vadinamas didžiuoju elektorium) lengvai apsigynė. Kai pasirodė. su turkais buvo padaryta taika. 362 . palikęs sūnums kunigaikštiją. tuomet prancūziškoji partija pastatė kandidatu savo vadą hetmoną Sobieskį. atvykęs į elekcinį seimą tiesiog iš karo lauko. Prūsijoje kariavo tiktai vieni švedai ir už Prancūzijos pinigus pasamdyta kariuomenė. pažinsią piasto savo valdovu. Sobieskis karštai mylėjo savo žmoną ir visada buvo jos įtakoje.). Todėl po pirmų karų. kad jie eitų siauru ruožu. Jie atsiskyrė nuo lietuvių daugumos ir prisidėjo prie lenkų. o be to. bijodami jo kandidatūros. pažadėjo išleisti už Jokūbo savo dukterį ir. kai jie grįžo karą pralaimėję (1679 m. Kaip įgudęs karys ir karštas katalikas. Nedaug teturėdamas ka­ riuomenės. prieš kurio kandidatūrą jau keliolika metų kovojo bajorija (Jono Kazimiero ir Mykolo lai­ kais). į elekcijos lauką neėjo. Elekcinio seimo pradžioje jų vadovaujami lietuviai reikalavo atmesti „piasto" kandidatūrą (piastu tada buvo vadinamas kiekvie­ nas kandidatas iš saviš­ kių). Karo išlaidas buvo pasižadėjęs padengti Liud­ vikas X I V . ir So­ bieskis buvo visų pripažintas. Radvila. nors lenkai jį ir išrinktų. K. Pacai. — juo labiau. Sapiegos ir kiti Pacų priešai. neišsuktų iš kelio ir neplėštų. švedų pulkus apstatęs Lietuvos kariuomene. Mat. Prancūzijai tarpininkaujant. Kai lenkai to rei­ kalavimo nepriėmė. buvo labai palan­ kiai lenkų bajorijos su­ tiktas. kuri visą laiką rūpinosi prieš turkus palikti vieną Austriją. jis pirmučiau­ sia svajojo nugalėti turkus ir pašalinti jų pavojų krikščioniška­ jai Europai.

nors šie ėjo. Bet nepasisekė nė čia. Tačiau karalium buvo išrinktas Saksonijos elektorius Fri­ drikas Augustas. Planuota koalicija prieš Turkus ne­ įvyko. nie­ kad nenorėjo duoti pinigų jo planams vykdyti. nieko nepasiekęs. Mat. Jonas Sobieskis mirė 1696 m. kaip karaliaus sąjungininkai. daug ka­ riavęs. Jo valdymo pradžioje Lietuvoje visam kam vadovavo dideli jo priešai — Pacai. turkai užpuolė šią ir pasiekė net Vieną. o savavaliauti įpratę didikai visur jam priešinosi. tai visada veikdavo savarankiškai. Sąjunga su imperatorium nedavė jokios naudos (impera­ torius tiktai džiaugėsi.). Jie laikė jį sau lygiu ponu: mat. nors Liudvikas X I V . Užtat jis pasistengė nustumti visus tuos. Į gyvenimo pabaigą Sobies­ kis susilaukė nesantaikos net savo šeimoje. visi atsiminė partinį bendradarbiavimą ir kovas. kokie buvo ir Pacai: seimuose jie taip pat ėjo prieš karaliaus pa­ siūlymus. Lietuva Jono Sobieskio laikais Sobieskis visą savo karaliavimo laiką buvo susirūpinęs Len­ kijos reikalais. tik seimui įsakius. Visa jo viltis dar buvo karaliaujant sukrauti turtai ir giminystė su imperatorium. tačiau nė po to impe­ ratorius tinkamai neparėmė savo svainio: tėvui mirus. o turtai ne­ buvo sunaudoti jo kandidatūrai į sostą. ir padėjo iškilti bu­ vusiems savo draugams. kad pagal įstatymus Lietuvos kariuomenė tegalinti išeiti už savo valstybės sienų. Sobieskio politinių planų iširimas. 7. Jo žmona Marija Kazimiera be galo nekentė sūnaus Jokūbo žmonos. Jis rūpinosi kaip įmanydamas laiduoti sostą vyriausiajam savo sūnui Jokūbui. jis sosto negavo. Jokū­ bas. Bet galų gale Sobieskis vis dėlto apsivylė ir čia. Pacai vienas po kito pagaliau išmirė. Kliudydavo Pacai karaliui ir visuose kituose reika­ luose. visa tai pasirodė be vertės: imperatorius Jokūbo neparėmė. Benediktas. o het­ monas Sapiega taip pat nenorėjo klausyti karaliaus ir karuose. Viena buvo išgelbėta (1683 m. imperatorius tesirūpino tik savo reikalais: Moldaviją jis nu­ kariavo pats sau. nes dėl jų ėmė var­ žytis sūnūs ir gobši motina. paprastai remdamasis tuo. ir turkai buvo išvaryti net iš dalies Vengrijos. Tačiau. Visas kraštas buvo nepatenkintas jo pastangomis tvirtai valdyti. kovojo su jo pastangomis palikti sostą sūnui. neklau­ sydamas karaliaus. Tėvo nusivylimas buvo neapsakomas. Motina buvo didžiausia sūnaus kandidatūros į sostą priešininkė ir agitavo už Prancūzijos prin­ cą. ir jų turėtieji urėdai atiteko kitiems. Tuo būdu. Seime lenkai su karalium priversdavo ir Lietuvos ka­ riuomenę ateiti į pagalbą prieš turkus. Buvo patvirtinta (1686 m. Sapiega nesiskubino su Lietuvos kariuomene ir atvyko tik po didžiojo mūšio. tuo būdu ją vėl patraukė į savo pusę. ir todėl nenorėjo jam pripa­ žinti karališkosios didybės. Tačiau iškilę Sapiegos pasidarė tokie pat nesukalbami. kai So­ bieskis dar tebebuvo hetmonu. Neuburgo princesę Jadvygą. Nesantaika Sobieskio šeimoje. jam mirus.) vykstant vaduoti Vienos. jam padedant. ir dažniausiai išvengdavo didesnių mūšių. Net (1683 m. Kaip matėm. Sobieskis padarė a mž i n ą j ą t a i k ą s u M a s k v a . Padarius sąjungą su Austrija. Kazimieras didžiojo hetmono urėdą. Vienas iš jų. Jokūbui žadėtą dukterį išleido už Bavarijos elektoriaus Maksimilijono. Daug dirbęs. Ruošdamasis koalicijai prieš Turkus. Todėl Sobies­ kis rūpinosi kaip įmanydamas iškelti Lietuvoje kitas di­ dikų šeimas. čia pagaliau iškilo S ap i e g o s. tačiau tam griežčiausiai priešinosi didikai. Kritiškuoju momentu Sobieskis atskubėjo imperatoriui į pagalbą. jie nenorėjo leisti pereiti švedams per Že­ maitiją į Prūsus. o jo brolis J. tačiau hetmonas Pacas jeigu ir nuvykdavo.) Andrusavos sutartis su didelėmis nuolaidomis Maskvai. 365 . Bet ne kartą hetmonas Pacas visiškai atsisakė vykti prieš turkus. tačiau caras prie karo su Turkais neprisidėjo. gavo Lietuvos iždininko. Sobies­ kio pastangos nuėjo niekais. kurie buvo jam priešingai nusistatę.. Visos karaliaus J. bet iškilę. karštai gindamas savo žmoną. Prie Prancūzijos jis nebegrįžo. dėl jos susipykęs su motina.didatūrą į sostą. kurie jautėsi patys turį ne mažiau teisių sostui. Jie visi nuolat priešinosi karaliui. įvykdęs jo žmonos reikalavimus tėvui. 364 ketino net išvažiuoti iš savo krašto. Taip pat jie buvo griežti karaliaus priešai ir seimuose. Vėliau jis išpiršo Jokūbui savo žmo­ nos seserį. ir tie pasirodė esą jo priešai. kad Sobieskis atitraukė nuo jo dalį Tur­ kų jėgų).

Lietuvoje betgi buvo grupė didikų. išėjusios už vyro be dėdžių ir giminių sutikimo. Sa­ piegos buvo ketinę juos nupirkti ir net buvo padarę užpirkimo aktą. ir vėl prasidėjo varžytynės dėl jos rankos. Pamato tam buvo. Jie buvo visagaliai: hetmonas savo rankose turėjo kariuomenę.). kurie dėl to dėjosi su karalium ir sten­ gėsi jiems pakenkti. 1688—1696 m. Tėvo testamente jaunutės kunigaikštytės globė­ jais. tardamas: „Greta karaliaus pritinka stovėti. Tačiau seimai ir be to iširdavo (Sobieskio laikais iš 11 seimų iširo net 6. kurie nepanorė­ jo būti Sapiegų nustelbti. bet ir su Nesvyžiaus Radvilomis. norėdamas. 8. Tuo būdu biržiečių Radvilų dvarai atiteko nesvyžiečiams. ir byla buvo numarinta. kuri ištekėjo už Zulbacho kunigaikščio ir paliko taip pat vieną dukterį. kai tik ji suėjo į metus. kad ji ištekėsianti tik už jo.000 talerių. Suvaldyti jų niekas negalėjo. nes kiekvienas konfliktas galėjo išardyti seimą. Taip apgautas. nuspyrė jį koja į šalį. Seimo atidarymo metu. hetmonas Sapiega. sutuokė auklėtinę su savo sūnum Liudviku (1681 m. kurie jautėsi jiems turį daugiau teisių. su niekuo ne­ siskaitydami. Bet elektorius. Ir štai Gardino seimo pradžioje. Be to. be to. šios paveldėtuosius dvarus vėliau (XVIII amž. Pirmasis konkurentas vėl buvo karalaitis Jokūbas. ir jų glo­ bėju liko hetmonas Sapiega (jo žmona Glebavičiūtė buvo vienos Radvilaitės duktė). vėl palikusi vos 2 metų dukrelę. likusi mažytė. Karalius galingajam didikui nieko negalėjo padaryti: seime jam reikėjo būti labai atsargiam. nes įstatymai draudė svetimšaliams Lietuvoje įsigyti dvarų. galima matyti. vienas iš Sapiegų ir keletas vokiečių kuni­ gaikščių. buvo dar paskirti Nesvyžiaus Radvilos ir kiti tolimesni giminės. nustoja paveldėjamųjų teisių. kad bajorija įprastų jo sūnų Jo­ kūbą laikyti jo pavadutoju ir įpėdiniu. be jo. Boguslovo Radvilos (f 1669 m. jam pavesdavo kariuome­ nės vadovybę. jis taip pat pasi­ sodindavo sūnų šalia savęs. o jei ištekėtų už kito. Statute buvo nuostatas.. visiškai nepaisydamas kitų glo­ bėjų. kad jos dvarai būtų konfiskuoti valstybės naudai. Sapiegų konfliktas su Vilniaus vyskupu Bžostausku Sapiegos įsigalėję šeimininkavo Lietuvoje. augo globojama Brandenburgo elektoriaus Berlyne. vidury) nupirko vienas iš Nesvyžiaus Radvilų. Karalaitis Jokūbas net pats atvyko į Berlyną ir išgavo iš jaunos našlės raštu pasižadėjimą. atsirado daugybė kon­ kurentų dėl jos rankos. iš 1688 metų Gardino seimo atidarymo. tai nustotų visų savo dvarų. O pareigos jam buvo nedidelės — tik nieko kito neįleisti į tuos dvarus. bet tam pasipriešino Nesvyžiaus Radvilos. Jie buvo gavę iš Karolio Neuburgiečio 60. dar labiau padidindami jau ir be to didelius jų turtus. reikalaujančių visus kunigaikštytės dvarus konfiskuoti. o tatai vėlesniam Sapiegų šeimos likimui turėjo daug reikšmės. Tuo būdu žuvo viltis. nes kiekvieną seimą buvo galima lengvai išardyti. Tik ilgai niekas neišdrįso atvirai kovoti su 367 . pav. Jos paveldėtieji turtai buvo milžiniški — 185 dvarų kompleksai! Todėl. Bet tam pasipriešino Sapiegos. Karalius Sobieskis. pamatęs greta sosto krėslą sūnui. kad jo sūnus pa­ sidarys turtingiausiu ponu. jie svajojo pigiai juos nupirkti. Bet dar aiškiau Sapiegų priešingumas karaliui pasirodė byloje dėl Radvilaitės turtų ir jos rankos. Po 6 metų ta pati kuni­ gaikštytė tapo našle. o jo brolis iždininkas valdė visas krašto pajamas. kad visi tie dvarai bus pavesti jiems globoti.). Tačiau dėl to jis susipyko ne tik su ka- Paskutinės Biržų Radvilaitės medalis. dar pir­ šosi vienas iš Radvilų. ji slapta ištekėjo už Neuburgo princo Karolio Pilypo iš Heidelbergo (1688 m. kuriuo našlaitės.. laikotarpy iširo visi seimai).000 auksinų. karalius tų pat metų seime pasiūlė. ka­ raliui įeinant į salę. jog neleisią skriausti našlaitės ir jos teises ginsią net ginklu.Kiek su karalium nebesiskaitė sustiprėję jo buvusieji favori­ tai. Vis dėlto niekas tų dvarų nenupirko. o ne sėdėti".000 talerių ir pažadą.) duktė. 366 Tie dvarai tuo būdu ir liko Neuburgo kunigaikščiams. nukaltas jai turint 8 metus. Visų tų turtų savininkė Rad­ vilaitė mirė 1695 m. be elektoriaus. Vienas iš tų konkurentų buvo ir karaliaus sūnus Jokūbas. Bet elektorius pažadėjo karaliui sumokėti 40. kada į vieną salę sueidavo seimas ir senatas. ir dėl to negalima buvo net atkeršyti. ralium. Bet vos Jokūbas parvyko namo ir ėmė ruoštis vestuvėms. Todėl su visa savo vadovaujamąja Lietuva jie pa­ reiškė. Seime dėl to pasigirdo balsų. duodavo atlikti kitokių valstybinių darbų ir visuose iškilminguose aktuose laikydavo jį greta savęs. Karalius turėjo nusileisti. Už dvarų globojimą jis gaudavo kasmet po 40.

ir Sapiegų priešai. vedami Oginskio.Sapiegomis. Vyskupas už tai jį net ekskomunikavo. Visam krašte virte virė agitacija. Sapiegos visiškai nepaisė vyskupo ir jo dvasininkų agitacijos. Daugiau kon­ fliktų tarp hetmono ir vyskupo nebebuvo. Hetmonas Sapiega pastatė vyskupo dvaruose kariuomenės. bet ka­ dangi beveik visi Vilniaus vienuolynai gyveno iš jų aukų. 1696 m. Sapiegoms dalyvaujant. o ypač karalienės vedamai politikai vysk. — dažnai juose net kraujas pasipildavo. Byla tęsėsi labai ilgai. kad tuo būdu galėtų Sapiegų rūmai Antakalny (dabar ligoninė). tuo metu tyčia kas­ dien atvykdavo į vienuolynų bažnyčias mišių klausyti. ėmė kelti prieš juos galvas. Deja. ir seimeliai kaskart vis darėsi triukšmingesni. daugiau nusverti renkant karalių ir kad naujasis karalius turėtų labiau su jais skaitytis. nes jiems vir­ šininkai esą tik jų ordinų generolai. ir vėlesnėse bajo­ rijos kovose su Sapiegomis vyskupas jau nebedalyvavo. O kai 1696 m. kuris niekad nebuvo labai maldingas. T a r p u v a l d i s didikams visada būdavo be galo svar­ bus. Hetmono atsiųsta kariuomenė juos išsklaidė. laikyti pamaldas. ir dėl jos iširo ne vienas seimas. ėmė naikinti Žemaitijoje esančius Sapiegų dvarus. B ž o s t a u s k a s . Elekcijoje jiems rūpėjo stoti vieningos Lietuvos priešaky. bet vis dėlto byla veikė ne jų naudai: visi. Nors ir nelengva buvo sunaikinti Sapiegų galybę. iš abiejų pusių pasipylė daugybė pamfletų. nedrįsdami nusikalsti Sapiegoms. Pasirašytąja taika vyskupas turėjo atšaukti ekskomuniką. Hetmo­ nas. ir niekas neišdrįso neatvykti. suorganizavę bajo­ rijos būrius. vienuoliai aiškinosi galį jo neklausyti. Kadangi pagal įstatymus bažnytiniuose dvaruose nebuvo galima laikyti kariuomenės (ją pagal įstatymus galima buvo laikyti tik valstybiniuose dvaruose). tai vyskupas pradėjo bylą. Pirmasis stojo su jais į kovą artimas karaliaus. Vyskupas uždraudė dva­ sininkams. Pasidarė didelė painiava. bajorija jau buvo sukelta. Sprendė ją karalius. tai Žemaičiuose ir Lietuvos rytuose (Polocko. uždraudęs tikintiesiems su juo ir jo šalininkais bendrauti. T o ­ dėl hetmonas pasiskubino susitaikinti nors su dvasininkais. Tačiau hetmonas vis nenusileido. todėl. o het­ monas — išvesti iš bažnytinių dvarų kariuomenę. kaip tik stengėsi pasinaudoti prieš juos tarpuvaldžiu. 24 369 368 . jis net stengėsi sutaikinti kovojančius. Vitebsko. Po trejų metų Sapiegos buvo visiškai nugalėti. Tad ir dabar Sapiegoms buvo itin svarbu į elekcinį seimą kaip galint daugiau įvesti sau paklusnių atstovų. tačiau jie nenu­ rimo ir vėliau dar labiau išplėtė savo akciją. Pa­ galiau byla pateko į Romą. Oginskis ir keletas kitų bajorų. tačiau bajorijai pradėjo sektis. Bet hetmonas tą pačią ekskomunikos dieną tyčia suruošė Vilniuje triukšmingą balių. gale buvo pasirašyta su vyskupo įgaliotiniais taika (pats vyskupas tos pačios bylos reikalu tada buvo išvykęs į Romą). Vyskupo spiriami. sprendė senatas. nepatenkinti Sapiegomis. seimely triukš­ maujančią bajoriją suvaldydavo su kariuomene. mirė karalius Sobieskis. bylos metu jis dar daugiau pastatė kariuomenės bažnytiniuose dvaruose. Lietuvos Istorija. neklausė vyskupo. O Lietuvoje jau buvo prasidėjusi atvira kova prieš juos ir dar tebebuvo nebaigta byla su vyskupu. Minsko srityse) prasidėjo atviras judėjimas prieš Sapiegas. primas ir popiežiaus nuncijas.

kaip Lenkijoje. jo priešas Oginskis su draugais (Krišpinais. kai jo piniginė jau buvo Fridrikas Augustas II. Lietuva Augusto II elekcijos metu Lietuvoje tarpuvaldžio metu tarp Sapiegų ir jų priešų te­ beėjo smarkios varžytynės.— 1697 m.) Visa valstybinė santvarka. Sapiegoms jau nebepavykdavo vi­ sų savo atstovų įvesti į seimus.b.) ir jo elekcija Elekcija po Jono Sobieskio buvo viena iš nešvariausių vi­ soje Respublikos istorijoje: joje viską lėmė papirkimai. Liudviko X I V atstovas atsivežė milžiniškų sumų.1 7 3 3 m. Oginskis vėl atnaujino savo žygius prieš Sapiegas. jo šei­ moje ėjo kivirčai dėl tėvo palikimo pasidalinimo. Saksonijos elektorius (kurfiurstas). ir jų priešai. kad naujasis karalius Augustas juos parems prieš savo paties priešus. Prancūziškoji par­ tija tačiau atskirai paskelbė išrinktu princą Kontj. sužinojęs tikrąjį karaliaus norą. Iš daugybės kandidatų (jų buvo net 18) stipriausi atrodė Prancūzų princas Kontys (de Conti) ir Au­ strų remiamas velionies karaliaus sūnus Jokūbas. ir Kontys sugrįžo į Pran370 cuziją. bet ir nuo Jokūbo atsimetusio imperatoriaus atstovas. su­ būrę bajoriją. Bet Augus­ tas jau su paruošta kariuomene atskubėjo į Krokuvą ir čia ka­ rūnavosi. visus urėdus. bajorija reikalavo net atimti iš jų visą valdžią. tai Sapiegų priešai galėjo Lietuvoje šeimininkauti kaip tinkami ir prieš grįžtantį hetmoną jau stoti su didelėmis pajėgomis. Karalius tą raštą davė nenuoširdžiai: Sapiegų galybės sunaikinimas ir jam buvo pagei­ daujamas. jį parėmė ne tik Maskvos caro. plačiai atskleidė 1 6 9 7 . Tuomet daugumas. išreikalavo iš jo raštą. Augustas II ( 1 6 9 7 .1 7 6 3 m. 1694-1733 Fridriko Augusto atsto­ m. pereidami Augusto pusėn. Jo šalininkai sudarė konfederaciją jam paremti. Kai po elekcijos hetmonas Sapiega ruošėsi su visa kariuomene eiti prie Dancigo padėti princui Končiui. Žemaičiuose ir Guduose vėl pradėjo bruzdėti bajorija ir naikinti Sapiegų dvarus. T u o būdu didelė dalis ba­ jorijos paskelbė karalium Fridriką Augustą. Lietuvos ir Lenkijos „teisių sulyginimo" Įstatymas (coaeąuatio iurium. maža to. galutinai perorganizuota Lietuvoje Zigmanto Augusto laikais. jam pavykdavo sutramdyti bajorijos būrius. Zaranka. jie bematant išsisklaidydavo. Kol hetmonas tebeturėjo savo ran­ kose Lietuvos kariuomenę. tai kitoje vietoje siaučiančius: susidūrę su kariuomenę. perėjo į Augusto pusę. jie naikino Sapiegų dvarus Žemaitijoj. kuriuo buvo įsakoma Oginskiui ir jo draugams nurimti ir išsiskirstyti.) 9. Katilu) stengėsi patraukti į savo pusę dalį kariuomenės. Tačiau sunku buvo spirtis prieš tvirtą Augusto saksų kariuomenę. Bet kai hetmonas su kariuomene buvo iškviestas į Lenkiją kariauti su turkais. ir prieš ji veikė net pati motina. ypač iš karalaičio Jokūbo partijos. Gavę 100. Todėl stipriausia atrodė Prancūzų partija. Lietuvos savąją Saksų elektoriaus kunigaikštis ir Lenkų karalius. darydavo seimuose jiems daug nemalonumų. tai vienoje. jų priešai pa­ laikė Augustą. Be to. tik kai kuriais 371 . S a k s ų dinastijos laikai ( 1 6 9 7 . Taip pгlt iš Lenkijos buvo imtos ir bajorų laisvės. Todėl. d. buvo lenkiška. Pagrindiniai Lietuvos valdžios aparato bruožai buvo tokie pat. gavę iš Augusto dovanų ir malonių pa­ žadų.000 talerių. vas. Bet tuo tarpu Sapiegos. Bet jis per anksti iššvaistė pinigus. 10. lenkų remiami. Pociejum. Mat. 11. Kontys irgi atplaukė į Dancigą. nusileido ir pripažino jį karalium. tuščia. Be to. Sapiegos palaikė Prancūzijos kandidatą. ir daugumas didikų buvo jo papirkti. o jo šalininkai. Bet Jokūbas buvo nepo­ puliarus. Kal­ tindama Sapiegas savavalia.1 7 0 6 ir 1709-1733 m. jie tikėjosi.

darė. jis tik tam tikru seimo nutarimu tegalėdavo gauti tuos pinigus. Juo tada buvęs Sapiegų priešas D. pagaliau ėmė reikalauti susiaurinti teises tų ministerių. nes šnekamoji kalba buvo ne viena. kuriais buvo Sapiegos. pav. Taip antai. o Lenkijoje jis turėjo ją laikyti tiktai seimo nurodytose srityse. ją mo­ kančių. kad jie savavaliaują. Veikiai vidaus reikalams įsigalėjo gudų rašto kalba. nė neketino laikytis šito įstatymo. vieni Sapiegos nepajėgė apginti ministerių teisių. Iždi­ ninkas taip pat tebereikalavo. ir buvo vartojama visose rusų kunigaikštijose. Kancle­ riui nesipriešinant. šie kitos kalbos nesuprato. Di­ džiojo kunigaikščio raštai buvo rašomi lotyniškai ir gudiškai (rašant į užsienius. Jogaila su Vytautu pirmieji pradėjo vartoti raštą ir vidaus reikalams. įvesdami jį savo kanceliarijose.. Be abejo. būtent hetmono ir iždininko. ką norėjo. kad tik būtų suvaržyti Sapiegos.. Lenkijoje nuo pirmųjų lotyniškų raštų pasirodymo ligi lenkiškų įsigalėjimo praėjo net 400 metų. kad tuomet nebuvo rašoma lietuviškai. 372 12. bet raštai visur buvo rašomi ta pačia įprastine gudų kalba. iš kur jas hetmonas paimdavo kariuomenės reikalams. kad visi Lietuvos teismų sprendimai turį būti rašomi nebe senąja kanceliarine gudų kalba. Ir vi­ sose kitose valstybėse praėjo nemaža laiko. Lietuvoje iki Jogailos Vytauto laikų nebuvo jokių raštų vidaus reikalams: visi dovanojimai ir teismo sprendimai būdavo atliekami žodžiu arba žymimi kokiais nors kitais ženklais. Tačiau Sapiegos. Pav. Alytaus ir Pinsko apylinkėse. Lietuvoje juo sunkiau buvo susidaryti valstybinei kalbai. nes kiekvienam krašte ji savotiškai plėtojosi. o nuo XVI amž. Raštas buvo reika­ lingas tik susižinoti su užsieniu. Todėl visa tolimesnė kova su Sapiegomis ėjo šio įsta­ tymo apsaugos šūkiais. kad Sapiegos laužą tik ką priimtą įstatymą. nes ji jau buvo vartojama Lie­ tuvai tekusiose rusų srityse ir lengviau buvo rasti žmonių. įgaudama daug vietos gyventojų vartojamų žodžių. Lenkijos valdomoje Galicijoje ir Rumu­ nijoje. Tikrojoje Lietuvoje buvo šne­ kama lietuviškai. Ta pačia proga dar buvo reikalaujama susiau­ rinti kanclerio teises. Be to. Dėl to Maskvoje Lietuvos raštų kalbą net vadino lietuvių kalba. atimant iš jo teismo sprendimų priežiūrą. guduose — gudiškai. seimas paskyrė kariuomenei stovyklas Gardino. dar buvo vartojama lotynų kalba. Pagaliau ji ir raštuose buvo nevienoda. Taigi ja rašytuose Lietuvos raštuose daug yra ir lietuviškų žodžių. coaeąuatio iurium įstatyme buvo dar pasakyta. ir patsai kunigaikštis dažniausiai gyvendavo Lenkijoje. — tačiau niekur ta kalba niekas nebekalbėjo. Radvila bemeilijo atsisakyti nuo tų savo teisių. kilusi iš senosios bažnytinės slavų kalbos. kol raštai buvo pra­ dėti rašyti šnekamąja kalba. Mat. tai su juo reikalų turį didžiūnai palengva išmoko lenkų kalbą ir pradėjo ją vartoti net savo tarpe. bet hetmonas ją laikė visam krašte. dažnai lietu­ viškai būdavo skelbiami teismų sprendimai). nenorėdami išsiža­ dėti savo galybės. kad mokesčių rinkėjai ir toliau pinigus teiktų jam pačiam.. Kanclerį šitas teisių susiaurinimas ne taip skaudžiai lietė. kai kurių Lietuvos ministerių teisės buvo platesnės už Lenkijos ministerių teises. O lietuviškoji kalba valstybės reikalams buvo vartojama tik vėlesniais laikais. Kadangi didžiojo kunigaikščio dvaras tada jau buvo lenkiškas. Greta jos. kad ji buvo artima visoms slavų kalboms. Lenkijoje šito nereikėjo. nes tuo buvo norima su­ vienodinti Lietuvos ir Lenkijos ministerių teises.atžvilgiais jie šiek tiek skyrėsi. Nors ji. y. Taip antai. Visa tai ėjo L i e t u v o s i r L e n k i j o s t e i s i ų s u l y ­ g i n i m o (coaeąuatio iurium) šūkiu. Todėl Sapiegų priešams buvo dar daugiau pagrindo kelti prieš juos bajoriją: buvo šaukte šaukia­ ma. abu broliai. vidurio pradėta var­ toti ir lenkų kalba. dar XVI a. Sapiegų priešai. t. Toliau. Lietuvoje hetmonas galėjo laikyti kariuomenę kur tinka­ mas. Nenuostabu. Buvo pa­ leistas šūkis suvaržyti hetmono teisę iš vienos vietos į kitą kiloti kariuomenę ir suvaržyti iždininko teisę savo nuožiūra valdyti pinigus. kai Lietuvoje jie jau buvo rašomi lenkiškai. buvo vartojamos dar ir kitos kalbos). o Lenkijoje pajamos buvo laikomos pavietų kasose. Lietuvos iždininkas visas krašto pajamas paimdavo į savo rankas. labai retai (pav. kol jį patvirtindavo kancleris. bet lenkų kalba.). ir tada. turėdami savo rankose krašto kariuomenę ir iždą. XVIII amž-je kartais lietuviškai būdavo skelbiamos valstiečių pa­ reigos: mat. be to. Tačiau ta gudų kalba jau nebekalbėjo nė viena slavų tauta. Lenkų kalbos įvedimas Lietuvos teismuose Tame pačiame 1697 m. nesiliaudami su jais kovoję. Lenkijos teismuose sprendimai tebebuvo rašomi lotyniškai iki pat nepriklausomybės galo. be to. kai buvo įvesti 373 . Vėliau. ir coaeąuatio iurium įstatymas buvo priimtas elekciniame seime (1697 m. Lietuvoje jokio teismo sprendimas nubausti ką nors infamija ar banicija (visų teisių atėmimu ar ištrėmimu) tol ne­ galiodavo.

. Po šito įstatymo. neno­ rėdamas likti be savo kariuomenės. nors kitus raštus daug anksčiau rašė lenkiškai. Tuo pat metu Maskvos caras Petras I Didysis ruošėsi pra­ siveržti į Baltijos jūrą. Lenkiškai kalbančiai bajorijai tas atrodė jau nebenaturalu. Tuo būdu prasidėjo didelis vadinamasis š i a u r ė s k a r a s . nes jis 375 . o paskui ir į Lenkiją. Lietuvos pasieny. referendoriai Lietuvoje atsirado tik Batoro laikais. vėl rado išeitį. Čia jis ketino susikurti savo nuo­ savą kunigaikštiją. tai jis sugalvojo ją pasilikti. Valkininkų konfederacija Gardino paliaubos. y. apnaikino Sapiegų dvarus ir. coaeąuatio iurium įstatymu teis­ muose buvo panaikinta gudų kalba. Livonijos link karaliaus siunčiama saksų kariuomenė tuo metu irgi pasiekė Gardiną. Vladislovo Va­ zos laikais. su lenkų refendoriais jie buvo sulyginti 1635 m. val­ dančius visą pajūrį nuo Rygos iki Estijos. nuo Lenkijos netolimoje Saksonijoje. Gavęs didžiulę jung­ tinę valstybę. Kai Podolėje ėjo karas su turkais. Visame kame jis no­ rėjo sekti Liudviku X I V . iš vienos pusės. 13. kurių buvo Lenkijoj. Kadangi bajorijos jau buvo tiek susigyvenusios. Po Liublino unijos tarp abiejų valstybių sa­ vaime palengva ėjo dar buvusių skirtumų susilyginimas ir valdžios organų susivienodinimas. iki pat XVIII amž. Švedų karalius K a r o l i s X I I . Bet karas su turkais greitai pasibaigė: Austrijos sumušti. absoliutiškai valdomą valstybę. kada buvo pradėtos didžiosios Respublikos reformos. dar turkų karo metu. jog jautėsi sudarančios vieną visuomenę. Jo generolas Flemingas pasidarė tarpininku tarp bajorijos ir Sapiegų. Todėl savo gimtinėje jis buvo vadinamas T v i r t u o j u (Der Starke). kur. Tik Bažnyčia dar ilgai tebevartojo lotynų kalbą. bet teismų knygos dar tebebuvo vedamos^ gudų kalba. Unijos akto metu Lietuvoje dar nebuvo kai kurių urėdų. tvirtas vyras. ir todėl šituo 1697 m. Sapiegų pusė buvo tvirtesnė. Tačiau jie pamažu vėliau atsi­ rado. jis būtų galėjęs lengviau suvaldyti ir didikus ir bajoriją ir pasiekti absoliutiškos val­ džios. y. lenkų kalbos pramoko ir vidutinioji bajorija. bet išsiuntė ją arčiau Livonijos — į Lietuvą. Iš jaunumės buvo pilnas didybės manijos ir svajojo sukurti galingą. Augustas II ir jo politiniai siekimai Augustas II buvo stambaus sudėjimo. 374 apsiimdamas atkariauti turkų užimtas Podolės sritis. jis padarė slaptą sutartį su Petru I prieš Švedus. Jo prie­ šai tuo tarpu įsigalėjo Lietuvoje. jau nieko daugiau nebedaryta Lietuvos ir Lenkijos suartinimui: nors abiejų valstybių organizacijos buvo atskiros. XVII a. jis svajojo nusikariauti sau Livoniją (Vidžemę). Petrui palikęs Estiją.. Tuomet. te­ nai su kariuomene buvo išvykęs ir hetmonas Sapiega. saksų kariuomenę reikėjo išsiųsti. Bet karalius Augustas. įsiveržė iš pradžių į Lietuvą. sutelkę bajoriją. jie tas že­ mes atidavė be didelių kovų. hetmonui Sapie­ gai grįžus iš karo su turkais. Tačiau karalius nenorėjo leisti jiems nugalėti bajorijos. turėdamas savo ka­ riuomenę Vidžemėje. Dabar štai buvo panaikinti dar likę ministerių kompe­ tencijų skirtumai. Tam tikslui. Todėl karui su turkais pasibaigus. Tam tikslui reikėjo išvyti švedus. abi valstybės išgyveno viena greta kitos beveik iki pat savo pabai­ gos. Augustas irgi pasi­ ryžo prie jo prisidėti. Padarius su jais taiką (1698 m. Vilniaus kapitula savo aktus pradėjo rašyti lenkiškai tik nuo 1783 m. Nuo tada visi oficialūs raštai pradėti rašyti vien tik lenkiškai. Pav. svajojo įvesti tvirtą valdžią ir sukurti galingą rytų Europos imperiją. sutiko grįžtantį hetmoną paliai Gardiną (1698 m. Tuo būdu varydamos bendrą užsienio politiką. Todėl metęs protestantizmą.bendrieji seimai ir kai atsirado daugiau bendrų reikalų su lenkais. Kadangi pagal pacta conventa jis negalėjo prie savęs laikyti tos kariuomenės. Tuo būdu palengva Lietuvoje ėmė rastis ir lenkiškų raštų. Iš čia ji vėliau pradėjo pulti švedus. tačiau jos jau buvo visiškai vienodos. tai iš pirmo žvilgsnio atrodė. jis perėjo į katalikybę ir išsirūpino sau Lietuvos Lenkijos sostus. susirinkusį bajorija ruošėsi pradėti su juo vidaus karą. išvijęs ją iš Livonijos. jog tai tarsi viena valstybė. o iš kitos pusės.. Coaeąuatio iurium įstatymas buvo naujas Lietuvos ir Lenkijos suartėjimo įrodymas. Tolimesnės Lietuvos bajorijos kovos su Sapiegomis ir 1700 m. jis saksų kariuomenės namo negrąžino. 14. tačiau mažytė Saksonija netiko tam tikslui. antrosios pusės.). Augustui buvo geras pretekstas siųsti kariuomenę į Lie­ tuvą: jis sakėsi norįs sutvarkyti Lietuvą. t. gale lenkiškai jau buvo rašomi beveik visi dokumentai.). Suvaldyti išdykusius didžiūnus ir jo­ kios valdžios nepripažįstančią bajoriją jam turėjo padėti saksų kariuomenė. t.

— nesutiko tik jo dėdė iždininkas ir tėvas hetmonas. nes. Visa tai labai charakteringa to meto bajorijos nuotaikai ir jos veikimo būdui. Atvy­ kusio vyskupo Bžostausko pastangos irgi nuėjo niekais: bajorai kardais sukapojo jo karietą. Šitokių kruvinų vaizdų atsitikdavo dažnuose bajorijos susibūrimuose.. Sapiegos atleistą kariuomenę pasisamdė savo pačių pini­ gais ir nė neketino nusileisti. nepai­ sydama Višniaveckio pasipriešinimo. Per naktį miestely girtuoklia­ vusi ir siautėjusi. Jų kariuomenei vadovavęs hetmono sūnus Mykolas (visi kiti 376 Sapiegos. Sapiegoms visus jėga tramdant. tačiau. bet iš tikro ji ten turėjo laukti patogaus momento įsiveržti į Livoniją. ir visa Lietuva kartu su Lenkais ėmė reikalauti. dar buvo mėginta tar­ tis. Čia jis uždarė belaisvį pranciškonų vienuolyno celėje. Nieko nepadėjo nė pakviestas bajorijai artimesnis Katilas. Tuo tarpu bajorų minia lauke siuto. Tada Sapiegos vėl pradėjo drąsiai šeimininkauti Lietuvoje. jų priešų kurstoma bajorija ir vėl ėmė bruzdėti. Ka­ dangi vienuolynas buvo uždarytas. o jis pats. pabėgo j Vilnių) va­ karop buvo apsuptas ir turėjo pasiduoti. . daug gražių vilčių turėjęs didikas. teko pagaliau kautis. ji didžiai įsipyko Žemaičių bajorijai. bajo­ rijos regimentorius. kur jai buvo tarsi pavestas pastatyti Šventosios uostas (prie Palangos). Po šitos taikos karaliaus kariuomenė buvo išsiųsta į Žemaitiją. greta savęs. netrukus jie to ir pasiekė. jį kardais sukapojo (kartu buvo sukapoti dar du belaisviai). Ten be­ būdama. " Kiti minėjo Leipunų laukuose žuvusius sūnus. nė vienai pusei nenusileidžiant. kurią užstojo Višniaveckis. Vilniaus vyskupui Bžostauskui tarpininkaujant. . bijodami būti įtarti Sa­ piegų bičiuliais. nusivežė jį savo karietoje į Valkininkus (kautynės įvyko į šiaurę nuo Valkininkų. Todėl Flemingas palaikė bajorijos pusę ir privertė Sapiegas pada­ ryti sau nenaudingą taiką. . . Konfederacijos maršalka buvo išrinktas Katilas. Kurį laiką pasto­ vėjusi. atidarė duris. visam krašte atsirado daugybė jų dvarus plėšiančių būrių. reikalaudama be­ laisviui mirties. ir kiekvienu momentu vėl reikėjo laukti naujo susirė­ mimo. rytą minia apsupo vienuolyną. Leipūnuose). mažiau girtų padedamas. Taip žuvo jaunas. Todėl abi pusės išsiskirstė nepaten­ kintos. o ypač seimeliuose. Jiems tik vieno tereikėjo pasiekti. Višniaveckis jį nu­ sivežė į Valkininkus. sutramdęs Sapiegas.). kiti iškinkę nusivedė arklius. — kad karaliaus kariuomenė neberemtų bajorijos. Višniaveckis išėjo jos nuraminti bet ant didžiūnų įtūžusi minia nenorėjo jo nė klausyti. Tačiau Sapiegų priešų jėgos buvo didesnės: prieš Sapiegas buvo susirinkusi beveik visos Lietuvos bajorija ir visi didžiūnai. Tik ketvirtą dieną vyskupo Bžostausko ir Višniaveckių rūpesčių jie buvo palaidoti. niekas nedrįso atiduoti jiems paskutinės paslaugos. buvo girdėti balsų: „Jie visi lygūs! Tarp savęs susitars. Sapiegos betgi ėmė remti karaliaus sumanytą karą su Švedais. kad buvo Sapiega. Bajorija iš savo pusės turėjo atsisakyti reikalavusi atimti iš Sapiegų visus urėdus. Dėl to karalius palinko į jų pusę ir net pavedė jiems dar daugiau pasamdyti kariuomenės. impera­ toriaus tarnyboje pasižymėjęs generolas. grąžinęs jam kardą. įlindę vidun. o likusiąją laikyti seimo nurodytose vietose. nors pats bajorijai buvo kuo mažiausiai nusikaltęs. Sapiegų susiartinimas su karalium. Tuojau po to žiauraus darbo ta pati bajorija užkapojo kardais bandžiusį pabėgti belaisvį Voiną ir jį gynusį Kuravičių. Apsvaigusį išsitęsė jį į kiemą ir ten baigė savo kruviną darbą . Visą dieną užtrukusios kautynės pasibaigė Sapiegų pralaimėjimu. o iš ten atėjo prie V a l ­ k i n i n k ų .. Oginskis nė nepasirodė. kur kitą rytą įsiutusi bajorų minia. kad karalius ją grąžintų atgal į Saksoniją. Kur mano brolis? ! . Minia pagaliau atsidūrė prieš belaisvio celę. rodo Valkininkų įvy­ kiai ir belaisvių sukapojimas. Jie kiekvienas irgi atsivedė samdytos kariuomenės — savo dvarų milicijos. Bajorija sudarė konfederaciją ir pasižadėjo tol nesiskirstyti. Hetmonas pasižadėjo d a l į k a ­ r i u o m e n ė s p a l e i s t i . su niekuo nebesiskaitydami. 377 . Valkininkų konfederacija ir Sapiegų pralaimėjimas (1700 m. Kiek bajorija degė neapykanta Sapiegoms. kol bus sunaikinti Sapiegos. Čia jau buvo sutraukta visa Sapiegų kariuomenė ir dalis jiems ištikimos bajorijos. Jaunojo Sapiegos prašomas. Kai Mykolas Sapiega pasidavė. Žuvo dėl to. o regimentorium (karo vadu) — Mykolas Višniaveckis. patsai valdyti Lietuvą.norėjo. kurie pagaliau susi­ spietė Lydos ir Ašmenos apylinkėse. vos spėjo pasprukti į nuošalesnę vietą. minia staiga nustūmė Višniaveckį į šalį ir įsiveržusi ėmė ka­ poti belaisvį kardais. vis dėlto 1700 m. Nebebuvo jokios vilties. Pasku­ tiniame susirėmime jis kaip tik buvo linkęs taikintis. Jų visų lavonai ištisas 3 dienas išgulėjo kieme. o vargšai bajorai jų fantaziją turės apmokėti savo gyvybe ir turtu. tėvus ir kitus gimines. tai keletas bajorų užsiritę praardė stogą ir. vos prasidėjus kautynėms.

be to. neatsižvelgdamas į luomą. be abejo. 378 Algirdai. kai buvo padarytas nutarimas. kaip kadaise ją turėjo paveldėjamieji Lietuvos kunigaikščiai. Ten pat. karalius ruošėsi Lietuvą valdyti kitokiomis teisėmis. kaip aukščiausiojo ir amžinojo didžiosios Lietuvos kunigaikštijos viešpaties teise ir autoritetu . lapkričio 24 d. Oginskio. jų dvarus konfiskuotais. y. karalius. y. Byla dar ilgai buvo neišpręsta. Gediminai. kuriuo jie v i s o s Lietuvos vardu atsižadėjo savo teisių rink­ t i s v a l d o v u s i r p a s k e l b ė j į a b s o l i u t i š k a i val­ dančiu didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu su p a v e l d ė j a m ą j a t e i s e . žymesnieji bajorijos vadai net buvo pasirašę Augusto reikalaujamą raštą. jam tebuvo vos 18 metų amžiaus. Tuo būdu Švedija buvo iš visų pusių apsupta. Bet tas raštas pasipiktinusio 1701 m. Ir iš tikro Karolis X I I pasirodė ge­ nialus ir drąsus karo vadas. kad ir šiuo metu Lietuva amžinojo ryšio su Lenkija dar nebrangino: jos bajorijos vadams sutinkant. remdamasis šituo raštu. visus Sapiegas ji paskelbė krašto išdavikais. Tačiau švedų antplūdis atnešė visai kitoniškų rūpesčių. svajojo tik apie didžius laimėjimus. Varšuvos seimo buvo viešai sudegintas. o Katilui su Oginskiu davė teisę per tuos 2 metus skirti ir rinkti mokesčius. Bajorija tuojau sudarė savo valdžią. kuri turėjo prašyti paimti bajoriją į savo globą ir patvirtinti jos nutarimus. šviesiausiajam Lietuvos kunigaikščiui. Tam tikslui tuojau buvo nusiųsta pas karalių delegacija. Po to jis atsigręžė į Augusto ka­ riuomenę. . Iš visų pusių apsuptas. Lietuvos bajorija tuo tarpu pa­ siryžo juos visiškai sunaikinti. 15. . Radvilos. tuo metu Švedų karalium buvo jaunutis Karolis X I I . kariuomenę 2 metam pavedė Višniaveckiui. jei nukariautų ir visą pasaulį. jis pasiryžo nugalėti priešus vieną po kito. skelbiąs Sapiegas išdavikais. ir pagaliau jo visi išsigynė. Jogailos viešpatavo absoliutiškai. — „kaip maištininką. . ir tuo būdu jis be jokio pasipriešinimo buvo Varšu­ vos aikštėje budelio sudegintas. Jis datuotas Valkininkuose 1700 m. . Varšuvos seime vis dėlto niekas neišdrįso jo ginti. . tačiau buvo prastas politikas: net nežinojo. Išvijęs ją iš Livonijos. Jis neturėjo jokių padarinių. tą pačią dieną. Norėdami tuo reikalu laimėti. jų turėtus urėdus atimtais. o padaręs čia taiką. įtraukė į sąjungą Daniją ir Brandenbur­ go kunigaikštį. bet iš tikro jis buvo surašytas vėliau. Tuo tarpu buvo pradėti naikinti Sapiegų dvarai. Jis laikė juos prie savęs. . tai. kai ją parems karalius ir kai seime laimės bylą. Žodžiu. kad jai tik tada pasiseks sunaikinti Sapiegas ir įvykdyti savo siekimus. 1701—2 m. su savo saksų kariuomenės pagalba būtų bandęs pradėti valdyti Lietuvą absoliutiškai. savo. . bet ir neatstūmė.. kad ji per daug neišdidėtų. Jam buvo svarbu tiktai pats karas. kaip baubą Lietuvos bajorijai. Katilo. ką veiktų. Augus­ tas II su Petru I. skelbiantį karalių Augustą absoliutišku didžiuoju Lietuvos kuni­ gaikščiu su paveldėjamąja teise. Štai charakteringa jo ištrauka: . klauzulėmis ir paragrafais . " Tas raštas pasirašytas visų žymesniųjų Sapiegų priešų. Lenkų karalių ir didžiųjų Lietuvos kunigaikščių mūsų protėviams duotų laisvių. Sapiegos pasidavė tuo metu į Lietuvą įžengiančio Karolio X I I globai. Po šitų kruvinų įvy­ kių Sapiegos pabėgo iš Vilniaus į Lenkiją. lytį ir padėtį. Tačiau bajorija suprato. pagaliau ir pavojinga buvo jiems ką nors palikti. ir niekas negalėjo tikėtis. Valdžią ir jos dis­ poziciją taip pat pavedame ir įteikiame mūsų absoliutiškajam ir aukščiausiajam viešpačiui. Karalius Sapiegų nerėmė. ir parašai surinkti atskirai.). Neprisipažino jo nė karalius. kad jaunutis Karolis X I I sugebės prieš visus priešus atsispirti. apgulusią Rygą. Amžinai išsižadame lais­ vojo Lenkų karaliaus ir didžiojo Lietuvos kunigaikščio rinkimo tei­ sių su visais jų punktais. Išsižadame visų savo beverčių lenkiškų didžiosios Lietuvos kunigaikštijos. liberum veto) ir apie valstybę galvojimo laisvę. Negaudami niekur pa­ ramos ir matydami naikinamus savo dvarus. pasiskelbė 379 . Čia dar verta plačiau paminėti Lietuvos bajorijos raštą. negu Lenkiją. viskas iš jų buvo atimta. Švedų antplūdis ir karas su jais Karo pradžia. be jokio teismo ir įstatymo baus mūsų paveldėjamasis monarchas. Valkininkuose.Valkininkų konfederacijos nutarimas. tokį. Ir jei ne švedų antplūdis. Ten jie ėmė ieškoti paramos pas karalių ir seime. o kas drįstų tam vis­ kam priešintis. ties Narva (Estijoje) visiškai sunaikino caro kariuomenę. t. . bajorijos vadų (Višniaveckio. šviesausiašis kunigaikštis Fridrikas Augustas. Pociejaus ir kt. bet vis dėlto tatai rodo. Atmetame laisvą priešinimosi žodį (t. kad atsigavę neatkeršytų. Kai Augustas II su Petru I padarė sutartį atimti iš Švedų Baltijos pajūrį. Sapiegų byla ir jų pasidavimas Karoliui X I I . Jis buvo ištroškęs karo laurų. " Toliau jie pasižada laikytis savo valdovo duotų įstatymų. Staiga vienu puolimu jis su­ valdė Daniją.

Seimas ir sena­ tas visą laiką rūpinosi iš­ vengti karo. nes tiek sava. pra­ dėjo naują karą su švedais.). bet į sostą nepateko . Todėl visuotinio sukilimo prieš švedus. Su ta kariuomene ir suor­ ganizuotais bajorijos būriais (konfederacijomis) jie puolė šve­ dus ir Sapiegas. Tada Karolis X I I . tačiau Karolis X I I vienu žygiu išvijo Augustą net Stanislovas Leščinskis. Pagaliau 1704 m. Augustas Altrandštate (Saksonijoje) padarė su Karoliu taiką. caro kariuomenė iš Brastos pati pasitraukė. Karolis X I I sumušė Augusto kariuomenę. ir šis 1706—1079 m. kaip 1656 m. Jis klajojo po kraštą. Sumanęs suduoti Augustui smūgį skaudžiausioje vietoje. jis atvyko į Lietuvą ir už­ ėmė Vilnių. buvo išrinktas pabėgo į Saksoniją. Atėjęs į Lenkiją. tiek priešo kariuomenė turėjo pragyventi iš vietos gyventojų. Į Brastą atvyko ir Augustas. apstatytas švedų ka­ riuomene. bet ir prieš Augustą. nebegalėjo būti. su visa savo kariuomene užėmė Žemaitiją. teriojo kraštą. Karolio X I I žygis į ( t 1766 m.. už Lenkijos sienų. Pabūgęs visko netekti. Vilnių (1702 m. Tad Karoliui X I I iš pradžių nebuvo pagrindo veržtis j Lietuvą ir Lenkiją. Livonijoje su švedais kariavo tik saksų ka­ riuomenė. Karolis privertė sušaukti elekcinį seimą. — užėmė Narvą. atsižadėjo Respublikos sosto ir pripažino karalium Leščinskį (1706 m. Krašte kilo ne­ apykanta ne tik prieš šve­ dus. o Karolis tolydžio reikalavo. Iš čia. Oginskis ir kiti Sapiegų priešai su savo kariuomenės būriais tuo tarpu tebebuvo krašte. hetmonas gavo dalį švedų kariuomenės ir liko Vilniuje. bet stipriausios jo pajėgos stovėjo Kijeve. ketindamas Au­ gusto vietoje pastatyti kitą karalių. Nerasdami paramos nei seime nei pas karalių. Tartus ir Nevos paupy pradėjo statyti būsimąją Rusijos sostinę — P e t r a p i l į (dabartinį Le­ ningradą). ku­ ris. susitaręs su Augustu. Karolis nužygiavo į Saksoniją. Saksoniją ir Altrandštato taika (1706 m. galutinai nelaimėdami nei vieni nei kiti.einąs pašalinti Augusto nuo sosto ir per Lietuvą traukė į Lenkiją. Stanislovo Leščinskio išrinkimas karalium ir karo pabaiga St. Viena jo armija atėjo į Brastą. Karolis X I I staiga sumušė Augusto kariuomenę. Lietuva ir Lenkija buvo naikinamos. Iki pat karo pabaigos vieni kitus naikino. saugoti bajorijos plėšiamų Sapiegų dvarų.) ir nužygiavo į Lenkiją. jie už­ mezgė ryšius su Švedais. atėjus jo kariuomenei. organi­ zuodamas jėgas. Sapiegos tuo tarpu grįžo į Lie­ tuvą.). Viš­ niaveckis. Leščinskio išrinkimas. 16. ir Karolis X I I nusiuntė j Že­ maitiją savo kariuomenės apKarolis XII. paskelbė kara­ lium Poznanės vaivadą Stanislovą Leščins k į. Kauną. Lietuvos kunigaikštis ir Lenkų karalius. pasi­ skelbęs esąs puolamas. Lietuva karo pradžioje. kad primas šauktų seimą ir paskelbtų Augustą netekus sosto. plėšiamos. 381 antrą kartą. Švedų karalius bedrįso stoti į viešą mūšį. Bet čia jam padėjo Sapiegų byla.). Augustas tada atnau­ jino sutartį su Petru I ir. kurios Augustas kaskart vis daugiau gabenosi iš Saksonijos. Tuo tarpu caras Petras I sėkmingai kariavo su švedais Estijoje. Bajorijai ir vals­ tybės kariuomenei vadovaująs Višniaveckis puolė švedų kariuomenę. ir todėl nesiuntė prieš švedus valstybės ka­ riuomenės. 1733 m. Lietuvoje tuo tarpu (po Valkinin­ kų konfederacijos) šeimininkavo Sapiegų priešai. d. ir Augustas gana ilgai jau ne380 1697—1718 m.

kuris turėjo su­ kilusią bajoriją sutaikinti su karalium. 1717 m. nes buvęs smurtu priverstas atsisakyti nuo sosto. Todėl jam dabar beliko tiktai vienas priešas — caras Petras Didysis. Su mažu palydovų būreliu jis grįžo per Vokietiją į Švediją. pailsėti ir sutriuškinti caro kariuomenę. sušauktas seimas.Karolio X I I žygis į Rusiją ir Poltavos mūšis. Taip pat papirkimais jis išvengė naujų turkų puolimų. Augustas II siūlė carui pasidalinti Respubliką (tą jis ne kartą buvo siūlęs ir anksčiau) ir šeimininkavo. o Leščinskis pabėgo į užsienį.). tikėdamasis visko gauti.) pradėjo kurti konfederacijas. gąsdina­ mas netoli stovinčios caro kariuomenės. kad geresnių są­ lygų nebegalima tikėtis. kita pateko į nelaisvę (1709 m. Jei kuri pusė jų nepriimtų. išsklaidė jo jėgas. Sapiegos ir. Mat. Todėl Karolis skubėjo pas Mazefą. Pasiekęs P o l t a v ą . pasiskelbęs gi­ nąs bajorijos laisves. Bajorija iš tikro sukilo ir (1714—1715 m. kur jo jau seniai laukė nauji rūpesčiai. kaip namie. ją numalši­ nęs. tačiau prieš jėgą teko nusilenkti. Visi buvo labai nepatenkinti. Iš tikro jam pasisekė: 1711 m. 1710 m. gabenosi į Rusiją turtus ir belaisvius. Tačiau Augustui nepasisekė jo* suvaldyti ir pa­ diktuoti jai savo sąlygų. ir švedų kariuomenei trūko net maisto. „nebylys seimas" Seimas ir taikos sąlygos. naikino. Jį lydėjo caras. ir Karolis pagaliau buvo priverstas išsidanginti iš Turkijos. ir po ilgų kalbų 383 . Karolis X I I dar tikėjosi atsigauti. Caras čia šeimininkavo. seimui buvo tik pažadėta pašalinti rusų kariuomenę. tai jis žygiavo į Ukrainą. kuris tuo tarpu su kariuomene buvo jau Lenkijoje ir skelbėsi esąs lenkiškųjų laisvių gynėjas. 18. sukėlęs prieš carą turkus. Karolis X I I buvo padaręs su respublika Olivos sutarties sąlygomis (žiūr. Kadangi jam buvo pa­ žadėjęs sąjungą kairėje Dniepro pusėje caro valdomų kazokų hetmonas M a z e f a. ties Prutu caras vos nežuvo su visa savo kariuomene. imdamas Norvegijoje Fridrichshalės tvirtovę. Nors šiaipjau visi seimai būdavo labai audringi. Naujo karo metu jis ir žuvo (1718 m. atstovai juose mėgdavo daug kalbėti. buvo priverstas priimti visus Augusto ir caro reikalavimus. generolas Dolgorukis jame padiktavo iš anksto tam tikroje taryboje nustatytas sąly­ gas. Pakeliui caras viską naikino. Ji reikalavo. prie jų prisidėjęs Višniaveckis su Zavišos vadovaujama bajorijos konfederacija. Augustui atsisakius nuo sosto. palikdamas juos užpakaly nepaimtus. 17. o caro generolas Dolgorukis. Visa Lenkija buvo rusų užimta. Tuo tarpu 1707 m. kad. Caro ka­ riuomenė pagaliau pasitraukė iš Lenkijos. Augustas II pa­ siskelbė grįžtąs. Karolis X I I svajojo pasiekti Maskvą ir pašalinti nuo sosto Petrą I.) taiką tuojau po Leščinskio karūnacijos. tą degino. Ta­ čiau caras. Prieš juos te­ beveikė Oginskio ir kitų būriai. norėdamas tuo būdu sukelti bajoriją. nes įsimaišė caras. Trauk­ damiesi jie viską naikino. kuri viską plėšė. Karo pabaiga. 328 psl. Karolis pamatė. Tačiau bajorija nenorėjo nusileisti Augustui. kad visus ginčus išspręstų seimas ir kad caras ati­ trauktų savo kariuomenę. Taikos sąlygas bajorijai padiktavo ne Augustas. ir todėl pasiryžo laimėti arba žūti Mūšis pasibaigė švedų pralaimėjimu. galėtų padiktuoti naujos absoliutiškosios santvarkos sąly­ gas. miestai nepasidavė. sužinojęs apie Mazefos sąmokslą. prieš tą jis pagrasino čia pat stovinčia caro armija. Augustas tyčia leido kariuomenei savavaliauti. Lietuvoje liko dalis ir saksų kariuomenės. Sužeistas Karolis X I I išsigelbėjo pabėgęs į Turkus. o ko negalėjo išsivežti. pradžioje grįžo iš Saksonijos Karolis X I I . Lietuvoje dar tebe­ buvo švedų kariuomenė. tik papirkęs sul­ tono ministerius. visiškai nesiskaitydamas su Leščinskiu. ir Mazefa prisijungė prie švedų tik su mažu kariuomenės bū­ reliu. Tuo tarpu caro kariuomenė užėmė beveik visą Lietuvą ir Lenkiją. o jo kariuomenės viena dalis žuvo. ir rusai pradėjo trauktis. su niekuo nesiskaitydamas. tačiau pasiliko Lie­ tuvoje. palankia Leščinskiui. išsigelbėjo ir padarė gana palankią sau tai­ ką. 382 prieš Švediją būrėsi nauja koalicija. Net jo saksų kariuomenei buvo atlyginama iždo pinigais. apsiautęs su kariuomene iš visų pusių.). Sušaukus seimą. bet Karolis X I I vyko. Tačiau po seimo rusų kariuomenė nebuvo išvesta. Po šitų nenaudingų karų. Augusto II grįžimas į sostą Karoliui X I I pralaimėjus Poltavos mūšį.

išrinkus karalium Leščinskį. apaugo ne tik piktžolėmis. Klaipėdoje 1710 m. .862 lavonus. arba vadinamojo šiaurės. Tačiau Sapiegų galia jau buvo sunaikinta. jie buvo šio pusėje. O grįžus į sostą Augustui. jo sūnūs. kur anksčiau būdavo sėjami kviečiai. nužudę ir su­ valgę savo žmonas ir vaikus. švedų kareiviai atėmę jo arklį. o kur — vienas Dievas težino. bet galutinai pasibaigė vos 1717 m. ir tiek Sapiegos. kur gyveno paseniūnis. tais pa­ čiais metais atvykę į Brastos ekonomiją. dczinterija. kurią patvirtino 1717 m. buvo jo nemalonėje. apiplėšti ir praskolinti. nukentėjusi nuo maro. laukai apžėlę mišku. Tačiau po naujų vidaus kovų padarius santaiką. Laidojo daugiausia Š v. kai kur nieko neliko. daugybė dvarų ir kaimų sulyginti su žeme. Apie Gardino eko­ nomijos dvarą šiaip rašoma: „Čia buvo dvaras. . galvijai išplėšti svetimų ir savų karei­ vių. Grotgero paveikslas). 2 (A.. palikusi visiškai be gyventojų.maičiuose —. — buvo paskelbta visuotinė amnestija. karo Lietuvoje vadovaujamąją rolę visada turėjo kuri nors viena didžiūnų šeima. Mirus hetmonui Sa­ piegai. nes. Višniaveckio kariuomenės. Yra likę žinių apie vieną vienuolį. bet netrukus gyventojai jam kitą parūpinę. li­ gomis. Sapiegų galybė buvo sugriauta Valkininkų konfederacijos. rašo: „. žinoma. tiek kiti buvę karaliaus priešai galėjo ramiai gyventi. o ypač nuo kunigaikščio M. 20. kurie. Užplūdus švedams.883 žmonės.. gyventojai išmirę nuo ligų ir bado. 1712 m. „nebylys seimas". Nebūdavo galima jų spėti nė laidoti. 1711 m. vie­ name tik Vilniuje mirė apie 20. iki 1709 m..000. liepos mėn. o kitus trobesius maskoliai ir kiti kareiviai išardę sukūreno"Tokį pat nykų vaizdą matome iš pranešimų ir kitose Lietuvos srityse: didžiausi plotai pavirtę dykuma. kur anksčiau būdavo apie 100 gy­ ventojų. Eko­ nomijos dirvos. ėdrų. Velykų jis palaidojęs 22. Pav. " Kiti karaliaus komisarai.. pradžios karų padariniai Lietuvos valstybės gyvenimui Viešpataujančiųjų didžiūnų šeimų išnykimas. jie pasidavė Karolio X I I globai. o visoje Maž. Bado metais. nesant žmonių. išdykaudami Maskvos ka­ reiviai. o kai kuriose srityse. Krašto sunykimas. Paliai Vilnių buvo sugauti 8 plėšikai. jie. patiltėse ir ant rūmų laiptų. niekas jų nesaugojo . Buvo užmiršti ir senieji nesutikimai su bajorija.000 krikščionių ir 4. bet ir krūmais. ir sodybų vietoje žėlė miškas. X V I I I amž. šventoriuose. pav. jų dva­ rai buvo sunykę. daugybė išbėgioję nuo plėši­ kaujančių būrių į užsienį arba įstoję į kariuomenę. kuris kasdien palaidodavęs po keletą dešimčių lavonų. Ir ten atsirado dykumų. Nuo 170S m. Maras siautė kartu su raupais. influenca ir kt. Jų lavonų buvo pilna gatvėse. Apskritai Lietuvoje nuo visų tų baisenybių išnyko ne mažiau. Lietu­ voje — apie 150. kurių daugumas irgi buvo išbėgioję. daugelis išvaryti į tolimus Rusijos kraštus. teliko vietomis vos 2—3. jam vežant laidoti 60—70 gatvėse surinktų lavonų. 1710 m. pranešime apie Alytaus karaliaus ekonomijos dvarus štai kas pasakyta: „Ekonomija.Nerasta nė ma­ žiausio daiktelio. kaip Va gyventojų. ir jis galėjęs tęsti darbą. Po šitų visų sąmyšių tokios šeimos jau nebebuvo. negalėdami išmokėti skolų. Taip antai. užpuldami žudydavo praeivius ir misdavo jų lavonais. Mieste kasdien nuo bado ir maro mirdavo dešim­ tys ir šimtai žmonių. Kaimuose. Maras buvo pasiekęs ir Mažąją Lietuvą. ma­ ras aprimo.apie /s. dabar — tik „locus ubi Troia fuit".000 žydų. Tas pats buvo ir visame krašte. pav. Vieną kartą. Jis nesiliovė nė ateinančiais metais. Jį sudegino ganydami arklius.. kur vėliau Į lietuvių gyventojų tarpą buvo atgabenta kolonistų iš Vokietijos. 2e386 slapta kažkur nuvežtos. kurie dažnai apie Brastą stoviniavusios Lietuvos kariuomenės buvo su­ griauti ir sukūrenti sulig paskutiniu pagaliu". svetimos kariuomenės ir saviškių. mirė 1. Kur anksčiau buvo platūs kaimai. Nerasta net nei paties dvaro nei palivarko. visus tėvo dvarus 387 Valstiečių lūšnos nugriautos ir nakčia . R o k o v i e n u o l i a i e r e m i t a i . Iki didžiojo švedų.

Augustui nelengva būtų buvę su­ sidoroti viduje ir be caro kišimosi. val­ džios ir turtų. Rūpindamasis patraukti į savo pusę kaimynes valstybes. ir visiškai ne­ beliko jokios tvarkos. Jų vietoje betgi neiškilo nė viena kita šeima. Po „nebylio seimo" Augustas sušau­ kė dar 18 seimų. caras vis dėl­ to neišvedė kariuomenės iš Respublikos. ir jo generolai ėmė nuolat kištis į kiekvieną valstybės reikalą. Augustas II buvo didelis betvarkis. 21. Norėdamas su juo susiartinti. Mat. Be to. Jis ir tuomet iš caro gautus karo reikalams pinigus švaistė savo favoritėms ir girtoms pramogoms. o pralobęs paūžauti. kišantis svetimiesiems. Nepaisydamas 1717 m. Liudvikas XV net vedė Leščinskio dukterį. Matydamasis nebegalėsiąs pasiekti absoliutiškosios valdžios.) Rusų ir Prūsų bend­ ra Respublikos vidaus priežiūra truko iki pat valstybės pabaigos (panašios Rusų ir Prūsų sutartys buvo dar daug sykių pakar­ totos). Tapę neturtingi. tenorėdamas pralobti. mėgstąs ne­ blaivas pramogas ir nepadorias linksmybes. Po „nebylio seimo" pri­ verstas išdanginti saksų kariuomenę. jiems atliko tiktai motinos pasoginiai dva­ rai. Mat. Tiesa. jis baiminosi. ir i k i Respublikos nepriklausomybės pabaigos Lietuvoje nebebuvo nė vienos vadovaujan­ č i o s i o s š e i m o s . bet 13 iš jų iširo. Augusto II valdymo pabaiga Augusto II asmuo ir jo planų nepasisekimas. Nenorėdama Respublikos sosto palikti Saksonijos elektoriams. tačiau nieko svarbesnio juose nebuvo nutarta. Augustas iškėlė net Respublikos pasidalinimo planą. (Senas raižinys). visų sąmyšių buvo taip pakrikęs. kurios tolydžio rungėsi tarp savęs. „Jupiterio šventė" 1818 m. Augustas kaip įmanydamas ėmė rūpintis laiduoti sostą savo sūnui. Tada Augustas ban­ dė susitarti prieš carą su Austrija ir Anglija. Sapiegos jau nebeįstengė atgauti savo ga­ lybės. tačiau nebepajėgė viena kitos nustelbti. Jis suti­ ko joms duoti po dalį valstybės. kad Augusto II planai nepavyktų. Nuo to laiko (1719 m. kovojo dėl. Augusto II įpėdinio klausimas. Atsakydamas į tai. To savo būdo jis nepametė net sunkiausiais laikais. savo duotų pažadų. kad negrįžtų tuo tarpu Lotaringijoje gyvenąs Leščinskis. caras padarė su Prūsija sutartį kartu saugoti. kad tik likusioji dalis būtų pa389 . bet čia vėl jam sutruk­ dė caras Petras. bet jų tarpe nebeatsirado nė vieno energingo.atidavė skolininkams. Valstybinis pakrikimas. Tačiau iki pat gyvenimo pabaigos jis nemetė savo minties ab­ soliutiškai įsiviešpatauti Respublikoje. visų turtingiausi buvo dabar Radvilos. verdant smulkioms didžiūnų ir jų partijų kovoms. žmogus labai nerūpestingas. plataus masto politiko. kai buvo Karolio X I I gainio­ jamas iš vienos vietos į kitą. Valsty­ bės gyvenimas ėjo nebevaldomas. kad jau niekas juo nebesirūpino: kiekvienas žiūrėjo tik savo naudos. valstybės gyvenimas po 388 Augustas II pramogauja Drezdene. Leščinskį rėmė Prancūzija. o kiti kad ir neiširo. Buvo nemaža gangreit vienodo turtin­ gumo šeimų. jis buvo besigriebiąs kito­ kių priemonių savo svajonėms įvykdyti.

vasalinį Respublikos Kuršą atiduoti carienės Onos mylimajam Bironui. Prašydamas Rusijos paramos. 1733—1763 m. Taip pat šitų karų metu sustiprėjęs Brandenburgo elektorius vainikavosi Prūsų karalium (1701 m. spalių 5 d. pasidarė pavojingiausiuoju Respublikos priešu. kaip Augustas III. kaip tėvas. kad jos įtakoje esanti Respublika liktų sveika. Ap­ link Respubliką iškilo naujos galybės. nei Leščinskio. ėjo karas tarp abiejų kandidatų. O jos specialia su­ tartimi buvo įsižadėjusios neleisti į sostą nei Augusto II sūnaus. Tačiau. Austrijai ir Prūsijai. kurs nenorėjo niekam leisti iš to pasipelnyti: mat. sustojo Dancige. bet vėliau taip nutuko.likta jo sūnui. Todėl tos abidvi kaimynės valstybės. sušauktas vadina­ masis pacifikacinis (krašto raminamasis) seimas Augustą I I I pri­ pažino karalium ir tuo būdu likvidavo visus ginčus dėl jo iš­ rinkimo teisėtumo. tačiau. atėjusi didžiulė carienės Onos kariuomenė jį išvijo. Tuo viskas dar nepa­ sibaigė. 22. Anų laikų papratimu. gavo bėgti į Ka­ raliaučių. mirštant nepalikusio vyriškių įpėdinių). ilgai kariavęs su švedais. Pran­ cūzija pagaliau visiškai atsisakė nuo savo kandi­ dato. Leščinskis gavo iki gyvos galvos valdyti Lo­ taringiją ir Barą. laukdamas Prancūzijos pa­ ramos. Prancūzijos leną. sausio 20 d. jis pažadėjo. Tuo būdu 1733 m. daugumas bajorijos panoro grąžinti iš­ tremtąjį karalių Leščinskį. 23. kuris karūnavosi Augusto I I I vardu (jis buvo išrinktas 1733 m. Tačiau svarbiausias tuo reikalu balsas priklausė kaimynėms valstybėms — Rusijai. palaikė Fridriką Augustą.). kad vos galėjo pajudėti. pasižadėjo jai nereikšti pretenzijų į imperatoriaus Karolio VI palikimą (mat. gavęs sostą. Kai susirinkęs elekcinis seimas paskelbė karalium atvykusį Leščinskį. Rusijai buvo daug patogiau. N iš t a t o sutartimi (1721 m. Tuo me­ tu iškilo Maskvos caras. o karūnavosi 1734 m. Augusto II valdymo peri­ odas tiek Lietuvai. Krašte iki pat 1735 m. — tačiau neturėjo nei savo tėvo energijos nei iniciatyvos. Augustas I I I karaliavo beveik 30 metų. Augustas I I I buvo visiškai netikęs valdovas. Bet čia vėl sutrukdė caras Petras. tiek Lenkijai buvo vienų nelaimių virtinė. 1736 m. — buvo geras. Fridrikas Augustas. Lenkų karalius ir Saksų elektorius. Tuo pat metu caras pa­ siskelbė v i s o s R u s i j o s i m p e r a t o r i u m . Apsuptas rusų kariuomenės. negausingas antrasis elekcinis seimas paskelbė karalium Fridriką Augustą.) laikų valstybė Augusto III asmuo. Fridriko Augusto. Fridriko Augusto žmo­ na buvo iš šeimos Austrijos imperatoriaus. ir Augustas pirmasis jį pripažino. šaudydamas juos iš specialiai 391 . ramus gausingos šei­ mos galva. labai maža jos te­ sulaukęs. Nebuvo toks palaidūnas. 390 Tuo tarpu Leščinskis. ir jis mėgo medžioti. prašy­ damas Austrijos paramos. o ji vis smuko. Jaunystėje jis buvo visų mylimas gražuolis. negalėdamas pajoti. bet Leš­ činskio pusę laikančioms konfederacijoms buvo sunku kariauti prieš rusų ir saksų kariuomenę. greta Rusijos. Augusto II valdymo reikšmė. Augustas mirė neišsprendęs to klausimo. medžiodavo tik paleidžiamus sugautus žvėris.) pasiliko sau visą Švedų valdytąją Li­ voniją su Estija ir jau grėsė Kuršui. Augusto III (1733—1763 m. Visas tas periodas yra didžiausio vidaus pakrikimo metas.. kurio kandidatūrą rėmė Prancūzija. O ta naujoji karalystė veikiai. d. kurs. Didžiausias jo tikslas buvo lobis ir gražus gyve­ nimas.). Augustas III — svetimųjų pastatytasis karalius Augustui II mirus. Lietuvos kunigaikštis. Ten jis ir baigė savo gyvenimą. ne­ paisydamos savitarpio sutarties.

Tada ir įsigalėjo žinomas prie­ žodis: „Valdant karaliui saksui. geriau esą pasilikti be kariuomenės: Respublika laikantisi 393 . kad kita gali 392 ką nors seime laimėti. o be pinigų negalima buvo nieko padaryti. apie tai svajojo galingoji Len­ kijos didikų P o t o c k i ų šeima ir abiejose valstybėse įsigalėję Č a r t o r i s k i a i su savo giminėmis Poniatauskais ir kt. visi jos galvos buvo giminės. Buvo girdėti balsų. Tuo būdu nebuvo priimta nė vieno naujo įstatymo. Abeji rūpinosi sustiprinti valstybę. Daugiausia ( f 1763 m. gindama savo kišeninius reikalus. kad taip reformuotoje valstybėje valdžia būtų jų rankose. o Čartoriskiai — Rusų. kad nereikia mokėti jokių mokesčių. Didikų partijos ir jų ko­ vos. Stengdamiesi nukon­ kuruoti kits kitą ir gauti kuo daugiausia valstybinių dvarų (seniūnijų) ir urėdų. tačiau ji nenorėjo užsidėti jokių mokesčių. išdalindavo Brūhlio nurodytiems žmonėms tarnybas (urėdus) ir vėl užsiimdavo savo nekaltomis pramogomis arba važiuodavo į Saksoniją. Todėl aišku. jie norėjo įsiteikti visagaliui Brūhliui. Pran­ cūzija ir Saksonija. kur dažniausiai ir gyvendavo. tačiau abejiem buvo svarbiausia. saksas B r ü h l i s. (Norblino piešinys). — neskaitant šiaip taip pavykusio 1736 m. nebuvo uždėta jokių naujų mokesčių. Bajorija džiaugėsi. Ėmė iš Rusų pinigus ir Brūhlis ir net pats karalius. valgyk ir atsileisk sagtį" (Za kvola Sasa. mokėdami jam milžiniškas su­ mas pinigų. kad negalėjo būti valstybėje tvarkos. jis šaudydavo tyčia paleidžiamus šunis. reikalaujančių reformų — su­ Augusto III visagalis ministeris stiprinti valstybę. Čartoriskių partija tada dar buvo vadinama „f a m i 1 i j a": mat. Austrų. pij i popuszczaj pasa"). Jei tik viena partija matydavo. gerk. — n ė v i e n a s s e i m a s g r a ž i a i n e p a s i b a i ­ gė _ v į s į įširo. padidinti kariuomenę. Jei kada nebūdavo sugautų žvėrių. bajoro tipas. Karalius tik atvykdavo j seimą. Prancū­ zų ar kitų valstybių. Reformų klausimas ir santykiai su užsieniu. Juos pa­ pirkinėjo įvairios svetimos valstybės. girdi. ir jie grupavosi į partijas. patogus buvo momen­ tas susitvarkyti viduje. nors senųjų pajamų jau seniai nebepakako. Todėl per visą ilgą Augusto I I I karaliavimo metą. Todėl jie niekad negalėjo tarp savęs susitarti ir visada vieni kitiems trukdė. o vėliau prieš tuos pačius Prūsus (Fridriką Didį­ jį) kariavo. išvien su Austrija. paskui Austrija kariavo su Prūsais. kuriuos jie gau­ davo iš Rusų. Augusto I I I laikais kai­ mynijoje ėjo karai.paruoštos palapinės arba iš rūmų balkono. jedz. seimo. kuris likvidavo tarpuvaldyje kilusius kivirčus. filosofavo. Tuo tarpu krašte virte vi­ rė kova tarp didikų.). Potockiai svajojo daryti reformas. XVIII amž. Tam buvo nemaža pri­ tariančių ir pačios bajorijos tarpe.—Rusija. kad. Kai kaimynės valstybės bu­ vo šitaip užsiėmusios. tuojau ta išardydavo seimą. Tai būdavo tie pa­ tys pinigai. Iš pradžių Rusija ir Aus­ trija kariavo su Tur­ kais. kad ji gali laisvai tarp savęs peštis ir puotauti. padedami Prancūzų. Vals­ tybės reikalais nesirūpino — viską tvarkė jo artimas ministeris. Bajorija. Henrikas Brūhlis.

rinko rekrūtus. Branickis Balstogėje. ir labai dažnai bū­ davo pavartojama net kariuomenė. Kai per septy­ nerių metų karą Prūsų kariuomenė užėmė Drezdeną. kol ji būsianti silpna. Pro galingiausias šeimas kaskart vis labiau ėmė prasikišti Rusų šalininkai Čartoriskiai. Su karalium arba su jo ministeriu Brūhliu buvo skaitomasi tik tiek. — Fri­ drikas D. kad ten buvo laikomas partijos vadas. Valstybės gyvenimo centru pasidarė nebe karaliaus rūmai. Ga395 . čia lankydavosi arba nuolat gyvendavo užsienio valstybių agentai. Kiekvienas iš jų jautėsi esąs karaliukas. Mat. Lenkijoje tokiuos žy­ mius dvarus turėjo — Čartoriskiai Pulavuose. 394 kiek leido Rusija. kaip per savo kraštą. atsisakė mokėti mokesčius. Augusto I I I val­ dymo gale Rusiją valdė carienė Elžbieta. būdavo kruvinų susirėmimų. Todėl tiek seimeliuose renkant tribunolo narius. ir jos niekas neliesiąs. ypatingai nukentėjo Lietuva. dėdamasis su Potockiais ir Branickiu. Ru­ sai plėšė iš gyventojų maistą. Gavęs Saksonijos atstovo titulą. Poniatauskui grįžus namo. sauganti 1717 m. kaip j pasipelnymo šaltini. turtingiausias Lietuvos ponas. kad būtų neleidusios kitos valstybės. Atsi­ rado net tokių. ir užsienio pirkliai jų nebeėmė. kuris buvo Čartoriskių giminė. kur buvo karaliaus perkelta Lenkijos ir Lietuvos pinigų kalykla. Lietuvoje puikiausias dvaras buvo Radvilų Nesvyžiuje. vėliau iškilo Oginskių dvaras Slanime. bet Anhalt-Cerbsto kunigaikštytė vokietaitė). Kiekvienas tik stengėsi susibičiuliauti su Rusais ar Prūsais. kurie. Seimai jau buvo nebepavojingi. Čartoriskiai. visi žiū­ rėjo j ją. Todėl ponai daugiausia rūpinosi suimti j savo rankas teismus. tiek Lietuvoje ir stengėsi abiejose valstybėse suimti į savo rankas valdžią. Valstybė kariuomenės nebegalėjo net tiek išlaikyti. tribunolas buvo likęs vienin­ telė įstaiga.). pradžios suiručių vis dėlto atsigavo. nieko nenuveikę. hetmonas Radvila su visais savo giminėmis ir šalininkais. Tuo metu Čartoriskiai pasiun­ tė į Petrapilį savo sesers sūnų S t a n i s l o v ą A u g u s t ą P o n i a t a u s k ą .netvarkos dėka (Polska nievządem stoi). ir niekas nega­ lėjo jų suvaldyti. naikinamas. nes pasmerktojo pono priešai visada lengviau galėjo visuo­ menėje prieš jį agituoti. Svetimų vals­ tybių kariuomenės žygiuodavo per Lenkiją ir Lietuvą. Tūlo pono ka­ riuomenės skaičius buvo daug didesnis. šiems mažai kuo tenusileidžiančių. ėmė kalti netikrus pinigus ir gabeno juos į Lenkiją ir Lietuvą. Tuo būdu jos čia ir maitindavosi: kraštas būdavo plėšiamas. Be to. Potockiai Tulčine. bet menkas politikas. Didikai po visų XVIII a. O tuo tarpu su Respublika niekas nebesiskaitė. negu visos valstybės. o ypač t r i b u n o l ą . o jos mirties nekantriai laukė sosto įpėdinis Petras ( I I I ) . 24. buvo nemaža. Šiaip ponai viską sprendė patys. Vienas jų brolis buvo Rusų vaivada Lenkijoje. kaip į tikrą grobį. Ypač jiems padėjo artimi ryšiai su Petrapilio rūmais. seimo nutarimą. Tribunolo narius renką seimeliai būdavo triukšmingiausi. nesiprašydamos jokio leidimo. Po Petro Didžiojo carų sostą iš eilės valdė net kelios moterys. Kiekvieno pono svajonė buvo nustelbti kitus. Jei nie­ kas tuo tarpu dar neišdrįso pasisavinti kurio nors jos ploto. Lietuvoje prieš Čartoriskius veikė. nes jie visada iširdavo. jų vertė nukrito. ne­ trukus mirė carienė Elžbieta. tai tik dėl to. kad saviškis būtų išrinktas tribunolo maršalka. nes visi norėjo išrinkti saviškius. o kitas buvo Lietuvos kancleris. Taip pat visiems rūpėjo. Lenkijoje taipgi rinko rekrūtus Fridriko Didžiojo kariuomenė. tiek tribunolo darbo pradžioje renkant maršalkas. gyveno karališkai įsirengtuose dvaruose ir veržėsi nustelbti kitus. Bet Augusto III karaliavimo gale partijų kovose persvara jau aiškiai linko į Čarto­ riskių pusę. caras Petras I I I buvo pašalintas nuo sosto ir nužudytas. ir visą valdžią paėmė Kotryna II (ji buvo ne rusė. dėjosi nepriklausomais valdovais. Ir vis dėlto net šitokioje būklėje didikai negalėjo tarp savęs susitarti. Jie turėjo daug šalininkų tiek Lenkijoje. bet didikų dvarai. Čia buvo kuriami visi poli­ tiniai planai. kartais kuri nors pusė pasišauk­ davo net Rusų kariuomenės pagalbos. kiek nuo jo priklausė vietų ir valstybės dvarų dalinimas. kuri galėjo padaryti ponams nemalonumų — pasmerkti jų savavalią. jie atkuto daugiausia iš kitų valstybių gaunamais pinigais. O išsipainioti iš tribunolo sprendimo visada būdavo nelengva. iš čia ėjo derybos su užsieniu. šis greit su­ siartino su sosto įpėdinio rūmais. Tam buvo grie­ biamasi įvairiausių priemonių. laikydami savo didžiules kariuomenes. mažesnių ponų dvarų. tol būsianti nepavojinga savo kaimynams. Kraštas buvo apipiltas netikrais pinigais. o su jo žmona Kotryna suėjo net į labai intimius santykius. Kilus vadinamajam 7 metų karui (1756—1763 m. Lenkijoje prieš juos kovojo Potockiai ir hetmonas Branickis. Čia jas atsiųsdavo net žiemoti ar šiaip pailsėti. Kotryna II ir Čartoriskių sustiprėjimas Nuo Petro pradėto kišimosi į Respublikos reikalus Ru­ sija jau niekuomet nebeatsisakė. bet perėjo Potockių pusėn tik dėl to. o plėštų kitų. tuo tarpu savo giminėje jam būtų tekęs tik antraeilis vaidmuo. kad tie neplėštų jo dvarų. per kurią perėjo net kelios į Prūsiją žygiavusios Rusų armijos.

kuris vadinamas š v i e t i m o p e r i o d u . karūnavosi Prūsų karalium. Europoje užėjo griežto absoliutizmo periodas. ir didžiausią klestėjimo laikotarpį ji pa­ siekė „ k a r a l i a u s s a u l ė s " L i u d v i k o X I V laikais (1643— 1715 m. kurį mes šiandien vadintumėm inteligentija.).) griežtomis priemonėmis pakirto jos rytietiškos san­ tvarkos šaknis ir išvedė ją į europėjamąjį kelią. XVIII a.1 7 7 5 m. O K o t r y n o s II (1762—1796 m. „familijos" galva. Olivos taikos traktatu). Pradėjo klestėti literatūra.) ją galutinai sukonsolidavo. įsiviešpatavus naujajai R o m a n o v ų dinastijai. iš pradžių. Jie dabar mums atrodo 397 . o ypač pažengė tuo keliu. Turint Kot­ rynos paramą. sėkmingai apgynęs iškilusią Prūsiją nuo nepripažįstančių jai vietos savo tarpe senųjų galybių — Austrijos. Po XVII amž.) laikais Rusija jau pradėjo vado­ vauti ne tik rytų Europos politikai. kancleris. Die­ nos dievaičiu pasidarė mokslo žmogus. Centralizuota. dabar ji pasidarė vienu pavojingiausių Respublikos kaimynų.. Europa X V I I I amžiuje Valstybės. pasidaryti vieninteliais viešpačiais. Antrojo švedų antplūdžio metu elektorius F r i d r i k a s V i l h e l m a s 1701 m. 396 Netrukus tas pats ir visur įsivyravo: visur buvo įvesta kieta abso liūtiškoji valdžia su galingomis armijomis. Tuo pat metu. Lietuvos pastalininkis. Reformų bandymų laikotarpis 1. filosofas. Ten kieta ministerio kardinolo R i š el j ės (Rischelieu. — nustebino visus ir pastatė Prūsiją pačių pirmųjų valstybių tarpe. pasipylė mokslo veikalai. galuti­ nai nugalėti priešus ir. Prūsijos armija įgijo nenugalimosios vardą. Lietuvos vicekancleris. Jo įpėdinis. kai visur Europoje kilo absoliutizmas ir kūrėsi militariškai galin­ gos valstybės. jie ėmė ruoštis pašalinti Au­ gustą I I I nuo sosto. iki 1780 m. Nesiskaity­ dami su niekuo. iš jo išsiskyrė šviesusis sluoksnis. įvykdžius savo sugalvo­ tas valstybės reformas. jis buvo motinos bendravaldis) Austrija. būdami įsitiki­ nę savo laimėjimu.). Nuo to laiko Čar­ toriskiai. Nuo Petro laikų su ja jau buvo skaitomasi. Energingasis P e t r a s I D i d y s i s (1682—1725 m.). 1 7 5 2 . Prancūzijoje ėmė stiprėti trečiasis luomas — miestiečiai pi­ niguočiai.Fridrikas Mykolas Čartoriskis.) ranka. Vi­ sos valstybės rungėsi. tas sluoksnis su­ kūrė visas senąsias tradicijas paneigusį judėjimą. Rusija. bet kaip tik tuo momentu jis mirė (1763 m. remiančiosi feodalizmo laikotarpį išgyvenusia aristo­ kratija. jos jau n e b e a p l e n k ė . ji tuojau aiš­ kiai pažadėjo savo pa­ ramą Čartoriskiams. kurios dalis kadaise buvo net Lenkų karaliaus lenas. Pirmojo švedų antplūdžio metu Prūsiją valdąs Brandenburgo elektorius išsi­ vadavo iš leninės priklausomybės (tas faktas buvo patvirtintas 1660 m. bet ėmė kištis net į centro ir va­ karų Europos konfliktus. tatai at­ likti nebebuvo sunku. taip pat kardinolas. o savo buvusiam mylima­ jam Poniatauskui — Respublikos sostą. militariškai galinga. vusi sostą. Tai linkmei vadovavo Prancūzija. savotišką kultūros gyvenimo periodą. ir jos žodis ten nusverdavo. 1724—1752 m. stengdamosios ją patraukti į savo pusę. sukūrė centralizuotą karalystę. Kartu jis atsuko į Europą jos politinį veidą ir eile sėkmingų karų pasiekė tai. kad Rusija taip pat įžengė į pirmaeilių Europos galybių tarpą. II. su puošniais karaliaus rūmais Prancūzija pasidarė visų Europos valdovų sekimo objektu. Senoji rytietiško tipo valstybė. rašytojas. — f 1642 m. Jo įpėdinis F r i d r i k a s II D i d y s i s (1740—1786 m. s p r e n d ž i a n t k o k į s v a r b e s n į E u r o p o s p o l i t i k o s k l a u s i m ą . Štai kaip tik ta sustiprėjusioji Rusija nuo Petro I Didžiojo laikų sutartinai su Prūsija pasidaro padrikos Respublikos globėja. Į pirmųjų Europos galybių tarpą stojo puikiai organizuota Prūsija. Mazarini (f 1661 m. 1720—1722 m. Rusijos ir jų sąjungininkių. jau drąsiai pradėjo siekti savo tikslo. Tuo pat metu plačiais užsimojimais išgarsėjo taip pat absoliu­ tiškoji M a r i j o s T e r e z i j o s (1740—1780 m.). tad beliko tik išsirinkti savo giminės karalių. užgniaužusi feodalizmą. į Europos valstybių tarpą buvo pradėjusi veržtis jau nuo J o n o IV Ž i a u r i o j o l a i k ų (1533—1584 m. Šviečiamoji literatūra ir šviesusis absoliutizmas..) ir J u o z a p o II (1765—1790 m. Prancūzijos. 1722—1724 m. arba buržuazija. suiručių ir audringų 30 metų karų. Vilniaus kašte­ lionas.

jis darė reformas. o tik drąsių. išsitraukdavo kardus ir puldavo vieni kitus. išmoko tik puotauti ir girtauti. bajorija. įsiskverbė net į karaliaus rūmus. Per kiekvieną puotą šeimininko pareiga buvo žiūrėti. ir žudynės būdavo neišvengiamos. o Lietuvai 6. bet iš tikro ji ničnieko negalėjo. mo­ narchui. ypatingai jis įsismagindavo. y. svarbiausia. kaip turi seimely elgtis.000 kariuomenės. be to. Jiems iš anksto būdavo pažadama po kokį auksiną ar du ir. o kartais net vietoj medžioklių. pats rašė poezijos ir net mokslo veikalus. salionuose buvo ruošiami pasikalbėjimai ir disputai. Prie jų dar prisidėjo Austrijos Juozapas II. bet iš tikro jos nebuvo nė pu­ sės to skaičiaus. Diderot (f 1784 m. Petrapily. kuriems nesutariant ir nė vienai partijai neįsigalint. Iškilo girtuoklia398 vimo kultas: didikai ir bajorija savo šeimos brangenybių tarpe turėjo su įvairiomis iškilmėmis susijusių taurių. apie kurią buvo suburtos visos žymiausios to meto pajėgos. Dėl šitų reiškinių visas perio­ das vadinamas š v i e s i o j o a b s o l i u t i z m o laikotarpiu. 2.).menkaverčiai. Mokslas ir literatūra įsiskverbė ir į aukštąjį luomą. Į seimelius tokių plikbajorių atsigabendavo visi didikai. Todėl jie va­ žiuodavo triukšmingai garbindami juos vežantį didiką. aprašyti daugelio ano meto žmonių. Visas būrys išgriūdavo į miestelį. Dar patvirkusio girtuoklio karaliaus Augusto II laikais didikai. 1717 m. Todėl didikai stengėsi patraukti į savo pusę daugumą bajorijos.) ir eilė kitų autorių pasidarė epochos dievaičiais. A rm i j o s ji beveik jokios neturėjo. Fridrikas Didysis savo dvare laikė Volterą. ir krašte neliko jokios valdžios. seimai irte iro. nes ir jie turėjo lygų su didikais balsą ir. ko laikytis ir kieno nurodymų klausyti. žiūrėk. ir todėl seimeliai buvo nuolatinių muštynių vieta. Respublika gyveno visiško pakrikimo laikus. nes nuskurę plikbajoriai visada būdavo alkani ir tikrai sočiai pavalgydavo tik seimelio metu. Reikėdavo tik vadams susikirsti. viską neigiančių iš­ vadų dialektika. Į seimelius tam pačiam tikslui buvo suvežamos iš okolicų masės p l i k b a j o r i ų . Diderot suorganizuota e n c i k l o p e d i j a . seimelio darbams pasibaigus. o Respublikoje karalius neturėjo jokios valdžios. Politinis gyvenimas ėjo seimeliuose. jei iš jų kada nors buvo gėręs koks karalius. o nuo jų ir bajorija. kai visur Europoje iš­ augo galingos absoliutiškosios monarchijos su didžiulėmis nuolati­ nėmis armijomis. vienas pasi­ gesdavo ausies ar nosies. valstybės ir ūkio klausimais. Kotryna II taip pat kvietė į Rusiją išgarsėjusius rašytojus ir pati rašė. Stok­ holme ir kt. O ją patraukti tebuvo galima tik protek­ cijomis ir nuolatinėmis puotomis savo dvaruose.). į aristokratų saliomis. net Bažnyčią. kitas ncbevaldydavo rankos. Čia buvo spren­ džiama. Respublika XVIII amžiuje Valstybė ir visuomenė. Susižavėjęs švie­ čiamąja literatūra. kaip ypatingos švente­ nybės. Taip antai. Visą seimelio laiką nesiliaudavo girtuokliavimas. jokių kultūrinių pramogų. pajungda­ mas valstybės valdžiai (jozefinizmas). Teo­ riškai čia visą valdžią turėjo patys piliečiai. Bajorijos tarpe garsėjo ypač tie. Tuojau prasi­ dėdavo jų valgydinimas ir girdymas. kurį kiekvienu momentu galėdavo vartoti savo pono ar to. Drezdene. Voltaire (f 1778 m. Kai kurie didikai tokių taurių parodymui svečiams buvo išgalvoję net specialų ceremonialą. tiesiog šiurpūs. kam nors tarti įžeidžiamą žodį. Tuo pat metu. Visuomenės masės gyvenimo klausimais nė nesirūpino. visi apie tai tekalbėjo. su kuria kas nors būtų skaitęsis.) ir naujus universitetus. Vietoj senųjų aristokratijos turnyrų.' Eilė autorių užsiėmė visuomenės san­ tvarkos. savo sosti­ nėse kūrė mokslų akademijas (Berlyne. Montesquieu (f 1755 m. visiems duodavo instrukcijų. kūrė naują pasauližiūrą. kurie galėjo d a u g i a u s i a i š g e r t i ir nepasi­ gerti. Kiekvienas didikas ir stipresnis bajoras nusiųsdavo į okolicas vežimų ir atgabendavo keletą dešimčių ar keletą šimtų plikba­ jorių.). o kai kurie net ir gyvybės netekdavo. turėjo prie šono bajoriškąjį ženklą — kardą. Taip pat iš anksto didiko atgabentos virtuvės pa­ gamindavo jiems valgyti. Visi tuo domėjosi. tarnų nepalaikomas. tuo būdu svetimųjų papirkimams ir didikų savavaliai kelias buvo laisvas. Seimelio vaizdai. Dažnai didelė dalis suvirsdavo į patvorius išsimiegoti. Buvo per­ kainojamos visos senosios vertybės: jos buvo paneigiamos. Mat. Jie palaikė ryšius su išgarsėjusiais litera­ tais ir mokslininkais. Seimeliai. Čia pat didiko agentai. Rousseau (f 1778 m. kad nė vienas svečias negalėtų išeiti namo. Nebuvo jokio kultūrinio intereso.000. duodamas visiškas išlaikymas seimelio metu. einantį su tokiuo pat būriu. patys užsiėmė literatūra ir mokslu. — įžeistojo palydovai tuojau čiup­ davo kardus. nuomonei paremti. einantį padaryti vizitų sau lygiems ponams. Iš Prancūzijos ta pati srovė paplito po visą Europą. viską. Nebuvo iš viso jokios centro valdžios.). o kar­ tais net ir jis pats. lydėdamas savo vadą. prieš darbus di399 . t. nepasižymį gilumu. Lenkijai buvo nustatyta 18. Kitur visas gyvenimas buvo paklusnus valstybės valdžiai. Ji buvo susibūrusi apie tarpusavy kovo­ jančius didikus. iš visko buvo sumaniai juokiamasi. kuris gerai užmokėdavo. D'Alembcrt (f 1783 m. Ja užsi­ krėtė Europos valdovai. tai taurės buvo laikomos. pagarbioje vietoje. Paties seimelio metu muštynės kardais taip pat būdavo paprastas dalykas. Ir. kuris didikas yra galingesnis ir kurio laukia nemalonumai iš seimo ar tribunolo pusės. žodis po žodžio susipešdavo. bet to meto žmogui tai buvo viskas. o likusieji kartais pakeliui sutikdavo savo vado priešą. nes nebuvo pinigų jai išlaikyti. Atvežti jie tuojau būdavo sutalpinami iš anksto pasamdytose smuklėse ir šiaipjau patalpose.

kad reformuoti ką nors galės viena partija. nes jos reformą bajorija mažiausiai tegalėjo pajusti. žinoma. Ir kai XVIII a. švarko. kuriuos bematant iš­ dalindavo. Jiems tekdavo laukti kito seimelio ir tikėtis savo poną apginti. kuris 4 tomų savo veikale „Apie sėkmingą seimavimą" pirštu prikišamai įrodė. kas pasakydavo „veto". pabūgę bajorijos neapykantos. o kiekvieną reformos siūlytoją — bajorijos priešu. visiš­ kai nepritaikytos gyvenimui. kada jie grįš. nes tat tiesiogiai paliestų kiekvieną bajorą ir tuo būdu sukeltų jų didžiausią pasipriešinimą. šliaužioti prieš galinguosius. kad ji nebūtų pakeista. kas sava. buvo tik gaudomos senųjų laikų išminčių mintys. Aiškus dalykas. eilėraščių kūrimo. batų ar ko kito. pilnas tuščių žo­ džių. nuo kurių tuo būdu priklausydavo ir seimelių rezultatai. mirus Augustui III. o ypač valstiečių būklę — buvo pavojinga. visa valstybės santvarka mažesniuosius vertė pataikauti. tik tada. Mat. mat. Suprasdami visas savo krašto visuomenės santvar­ kos blogybes. — ir viskas. Partijos ir reformų klausimas. Kiekviena sva­ jojo pirma viską suimti į savo rankas. kituose kitas. Socialinių reformų klausimas. o tik paskui imtis reformų. Kai kurie autoriai. jiems ir instrukcijos būdavo duodamos tokios. tai nieko negaudavo nė nuken­ tėję. Šviečiamojo periodo literatūros idėjos į Respubliką atėjo XVIII amž. Jei kam nepakakdavo rūbų. Tad buvo aišku. paniekos visam tam. savo išLietuvos Istorija. tam išmokėdavo pinigais ar. O šis. buvo labai žemas. Bajorijos masės ją brangino. kaip ypatingą malonę. Visos mo­ kyklos buvo jėzuitų ir pijarų rankose. joms net pritardama. taip ir dabar tebebuvo mokoma pirmiausia klasinių kalbų. O visa ta santvarka vis dėlto būdavo vadinama tik­ rąja laisve. Tad vidutinė bajorija turėdavo glaustis prie didikų. Bet jei taip nukentėjusių vadas seimely nieko nelaimėdavo arba būdavo priešingos partijos priverstas pabėgti. kurie rašė apie valstybę (Rousseau. tik tada buvo galima imtis reformų. kur retai kada studijuo400 davo. Lengviausia buvo reformuoti valstybę. tiek kalbos. seimeliui pasibaigus.. paliekant nepaliestus pagrindinius „ a u k s o l a i s v ė s " principus. Žodžiu. tiek eilėraščiai. Pačios bajorijos matoma didžiau­ sia negerovė Respublikoje buvo centro ir visos valstybės valdžios aparato pakrikimas. o kiti net siūlė panaikinti pagrindinę blogybę — liberum veto. Iš visų autorių buvo žy­ miausias piaras K o n a r s k i s (1700—1773 m. Atsirado tais klausimais ir knygų. Mo­ kiniai išmokdavo rašyti eilėraščius. vidury čia pradėjo plisti šviečiamosios literatūros raštai. Kiekvienas bijojo. tai priešingoji partija. Rytą dažnas pasigesdavo kardo. Tada nukentėjusieji puldavo prašyti savo pono pagalbos. vis tiek būtų stojusi į opoziciją ir savo priešus paskelbusi bajorijos priešais ir laisvių išdavikais. kad taip bus. kad privežti plikbajorių į seimelius tegalėdavo tik didikai. Į namus tas iš jų greičiau grįždavo. kad be užsienio paramos nebus galima vis tiek atsilaikyti prieš kitos partijos kurstomą bajoriją. iškalbos. bet kiekviena tuo tarpu apie tai nekalbėjo. Mokymas buvo vien tiktai formalinis.dikų agentai stengdavosi neleisti plikbajoriams pasigerti. Todėl. būdavo skiriamos vien galingųjų garbei. sakyti kalbas. kepurės. Vežti jų niekas namo jau nebeveždavo. Ir didikų švietimas taip pat buvo labai žemas. Po seimelio ponas plikbajoriams dar padalindavo po truputį pinigų. Taip pat buvo aišku. Tuo būdu į seimą būdavo išrenkami tokie atstovai. pilnas didybės. kokių norėdavo didikai. Seimai. seimeliui pasibaigus. bet jokio turinio. Mat. nes tik tokioje santvarkoje kiekvienas jautėsi turįs didelę vertę ir galįs pasipelnyti. Apie tai buvo daugiausia ir kalbama. kai turės savo rankose visą val­ džią ir kai turės užsienio paramos. turėdavo atsivežęs vežimus apne­ šiotų ir krautuvėse pripirktų įvairiausių rūbų. Mably ir kt. tai daugiausia buvo domimasi tais autoriais. o vien tik trindavosi po vakarų Europos kunigaikščių ir aristo­ kratijos salionus. jei kuri iš jų būtų bandžiusi siūlyti reformas. Todėl visi reformų siūlomieji raštai buvo anonimiški. todėl kai jų atstovai suvažiuodavo į seimą. jie ėmė ieškoti išeities. Valstybės reformų klausimas. Bajorija. jau iš anksto žinodamas. nes kitaip galėdavo labai nukentėti. jau išspausdintas savo kny­ gutes išpirkdavo ir sunaikindavo. Kaip ir XVII a. kad iš­ sigelbėti ir panaikinti netvarką bus galima tik panaikinus liberum veto. Toksai ponaitis grįždavo. kartais duodavo kokį nors savo daiktą. nes ponui būdavo nebesvarbu. Kiekvienas di­ diko sūnus paprastai vykdavo į užsienius. plikbajoriai būdavo taip vaišinami. o dar dažniau juos pusgyvius apdorodavo visoki vagys ar blaivesni draugai. Šviesesniųjų asmenų pasitaikydavo tik vienas kitas. Dažnas ten sušaldavo ir galą gaudavo. kad ilgai atsimintų. antrojoje pusėje. kad kitokioje santvarkoje su juo niekas nebesiskaitys. tačiau viso gyvenimo jos čia nepavergė. Čartoriskiai Rusų padedami pasidarė vieninteliais viešpačiais. kuris greičiau prasigerdavo ir greičiau išsipagiriodavo. Vienuose pavie­ tuose būdavo įtakingesnis vienas didikas. 26 401 . kokių norėdavo tie patys didikai. Bajorijos švietimas XVIII amž. Tačiau tamsios bajorijos masės buvo griežčiausiai nusistačiu­ sios prieš reformas ir kiekvieną reformos pasiūlymą laikė pasikėsi­ nimu ant laisvės. Ir kai. Visada atsirasdavo. Reformuota so­ cialinę santvarką — palengvinti miestiečių. stropiai žiūrėjo. nieko neišmokęs. Todėl po seimelio ateinančią naktį jų būdavo pilna pusgyvių ne tik visose palėpėse. nes tuomet jie nieko negalėtų padėti.). Bet. girtuokliavimas trukdavo dar keletą dienų. Jie tas reformas ir pradėjo. bet ir visuose patvoriuose. didikų jaunuomenė parsiveždavo Vakarų madų.). Vieni bandė siūlyti aptvarkyti gyvenimą. Šitokioje būklėje dėl valdžios kovojančios Čartoriskių ir Potockių partijos gerai suprato reformų reikalą. ir seimas turėdavo iširti. negalėdavo tarp savęs susikalbėti. nesiskaitydama su bajorijos masių nuotaika.

Tapę visagaliais. Čartoriskio žentas. Be Ad. 1764—1795 m. Stanislovo Augusto išrinkimas ir tarpuvaldžio kovos Kandidatai. Taip pat jos įsipareigojo priversti seimą. vėlesnis Lietu­ vos hetmonas M. Stanislovas Augustas Poniatauskas. Bet taip pat daug šalininkų tu­ rėjo išvien su Potockiais ir Radvilomis ei­ nąs Lenkų hetmonas B r a n i c k i s.). kišdamosi į Respublikos vidaus reikalus. Šiaipjau valstiečių būklės pagerinimui nebuvo nieko padaryta net paskutiniaisiais Respublikos gyvenimo metais įvykusiame reforminiame seime. tegalvojo tik apie valdžios refor­ mas: socialinio gyvenimo jie visiškai nelietė. kuris betgi greit mirė. Čartoriskiai dabar galėjo pradėti savo reformas. Čartoriskių priešai buvo išvyti iš krašto. imdamiesi reformų. Kotryna II tuojau po Augusto I I I mir­ ties užmezgė santykius su Prūsų Fridriku II ir jam pasiūlė bendromis jėgomis paLenkų karalius (f 1798 m. kad vienas kitas ponas atleisdavo nuo baudžiavos savo valstiečius. gavęs sostą už viską turėtų būti dėkingas jį pasta­ čiusiems. visi jo turtai tuo tarpu buvo konfiskuoti. karalium buvo išrinktas Sta­ nislovas Augustas. o jį patį apšaukė bajorijos išdaviku. jis. kad kitatikių. be to. mažiausia turėda­ mas šansų.). Pirmiausia tai buvo jo vyresnysis sūnus. kandidatų į sostą atsirado nemaža. kad Respublikoje nebūtų padaryta jokių reformų. Lietuvos kunigaikštis ir remti Poniatausko kandidatūrą. Mat. St. (Beloto paveikslas).imtinę padėtį laikė nepaliečiamu šventu dalyku. Radvila išbuvo ištremtas net 3 metus. Čar­ toriskio. kada daug gero buvo padaryta miestams ir kada buvo perorganizuotas visas valstybės aparatas. Ogin­ skis. kodėl ir Čartoriskiai. pavyzdžiui. kuria abi valstybės pasižadėjo remti Poniatausko kandidatūrą ir žiūrėti. ir stipriau­ siais kandidatais liko keletas saviškių ponų. jų kandidatu dar buvo M. visada turėtų remtis tik savo protektoriais. Nuo to meto Rusija ir Prūsija pradėjo nuolat glaudžiai bendradarbiauti. 3. Augusto elekcija 1764 m. Augustui I I I mirus. Atrodė. Rusų kariuomenei parėmus. 402 403 . y. Pasitaikydavo tik. jog daugiausia šansų turi Adomas Čartoriskis (Rusų vaivados Augusto sūnus). Taip ir įvyko. rūpinosi pastatyti karalium savo šeimos narį. kai Zamoiskis savo paruoštam įstatymų kodekse pasiūlė duoti valstie­ čiams laisvę. tai bajorija atmetė net nesvarsčius visą projektą (1780 m. d. pravosla­ vų ir protestantų teisės būtų sulygintos su katalikų teisėmis. neturėdamas stiprios paramos krašte. t. Tad suprantama. Tarp Ru­ sijos ir Prūsijos buvo atnaujinta jau daug kartų daryta sutartis. Čarto­ riskiai. žinoma.

kuri paskelbė jį bajorijos iš­ daviku. o krašte šeimininkavo Čartoriskiai. prieinamumas. Čartoriskiai. kad maršalka turi būti renkamas balsų dauguma. T o ­ liau buvo nustatyta. Būdamas didelis girtuoklis nutrūktgalvis. pirmasis Rusų raliaus pasiūlymai. nes turėjo daugybę turtų ir Lietuvos bajorijos tarpe buvo labai populiarus ir mylimas. kai seimas buvo apsuptas Čartoriskių milicijos ir rusų kariuomenės. buvo pavestos iždo komisijai. Rusų kariuomenės išvytas į Mol­ daviją. numany­ dami. Bet neprityrusį atstovą Čartoriskiai ap405 . Čartoriskių reformos Čartoriskiai turėjo didelių planų: jie svajojo panaikinti ne­ tvarką ir pakelti Respublikos prestižą kitų valstybių tarpe. Lig šiol seimo darbai eidavo be jokios tvarkos. Kadangi anksčiau daug seimų iširdavo dėl to. misijos apyskaita. Visos teisės. Branickis netrukus susitaikino su savo giminėmis (jo žmona buvo St. nes jau konvokacinio seimo metu visa valdžia perėjo į jų rankas. tačiau. y. ir pačiam gale — visoki privatūs prašymai. Užtat buvo priimtas seimo darbų statutas. ieškojo paramos prieš naująjį karalių. Priimant seimo tvarkos įstatymą. tai tuo tarpu veto buvo paliktas. vaišin­ gumas. Išrinkus maršalką. Pirmiausia buvo įkurta kiekvienoj jungtinėj valstybėj po dvi komisijas — iždo ir karo. ir jie daž­ niausiai iširdavo. O jo dosnumas. o pirmininkavimas jose priklausė ministeriams. Komisijos kiekvieno ordinarinio seimo turėjo būti u n karnos naujos. Jose visada turėjo būti po 4 senatorius ir po 12 bajorų. kad atstovai seimeliuose būdavo saikdinami griežtai lai­ kytis instrukcijų. Todėl dabar buvo nusta­ tyta. bet numatyta darbų tvarka. Antroji Čartoriskių svarbi reforma lietė s e i m ą . kad nega­ lima visų reikalų svarstyti kar­ tu. kurias turėjo iždininkai. y. Nugalėti priešingą partiją buvo nesunku. kad be Rusijos paramos nepajėgs apsidirbti su savo priešais. tai šitokios priesaikos dabar buvo uždraustos. jų pačių išauklėtas ir be jų krašte neturįs jokios reikšmės. o jo turtus konfiskavo. paskui — ka­ 1764—1769 m. Didžiausią pasipriešinimą parodė tik Lenkų hetmonas B r a n i c k i s ir Vilniaus vaivada K a r o l i s R a d v i l a (mirusio hetmono sūnus). ir bajorija žiūrėjo į jį. Todėl jie tikėjosi. kad valdžia vis tiek liks jų rankose. be to. To jie siekė dar konvokaciniam seime. bet kadangi tam pasi­ priešino Rusų ir Prūsų atsto­ vai. Radvila betgi nenusileido. labai daug reiškė. Visi komisijų nutarimai turėjo būti atliekami balsų dauguma. pirmiausia turėjo būti svarstoma iždo ko­ M. jis betgi nebuvo kvailas. jis vis dėlto nenusileido ir. Jis buvo jų sesers sūnus. 1794—1799 m. Ten jis išbuvo. toje turėjo būti svarstomi sei­ melių pageidavimai. Augusto sesuo) ir sugrįžo. kleisdamas išsivežtas brangenybes. nuolat gir­ taudamas. o iždo komisijose — iždininkams. veto panaikinimui pasipriešino Rusų atstovas R e p n i n a s . jie išvyko iš Varšuvos pasiruošę pra­ dėti karą. Tą meilę jis buvo įgijęs savo paprastumu ir amžinai gir­ tuokliaudamas su bajorija. surašyti instrukcijose. kad niekas neišdrįso stoti prieš Rusiją. sutiko su Poniatausko kandidatūra. Tam tikslui jie pirmiausia pasirūpino bent kiek sutvarkyti valstybę viduje. 4." t. Be to. Repninas. Jis buvo gana pavojingas. Jis neturėjo jokio išmokslinimo. Iš visų jų re­ formų didžiausia naujenybė buvo valdžios aparato pertvarkymas ir seimo darbų sutvarkymas. Čartoriskius ir Rusiją.Čartoriskių priešai ir jų nugalėjimas. Jie sva­ jojo net panaikinti liberum veto. net 3 metus (pagaliau jį sugrąžino ant Čartoriskių supykusi Kotryna). šalia jo milijoninių turtų ir Radvilos vardo. Hetmonams 404 liko tik kariuomenės vadovybė. kaip į savą žmogų. Rusijos ambasado­ rius. trečioje vie­ generalgubernatorius Lietuvoje. Tuo tarpu jo turtai buvo naikinami. o visas kariuomenės aprūpinimas ir jos surinkimas ati­ teko komisijai. atstovams ne­ susitariant išrinkti net maršal­ kos. Lietuvoje buvo padaryta konfederacija. niekad nesugebėjo įgyti politikų pasitikėjimo. jie liko vien kariuomenės vadais. karo komi­ sijose — hetmonams. o hetmonų turėtosios teisės atiteko karo komisijai. t. jam sunku buvo gauti kokios nors paramos dar ir dėl to. vienas klajodamas po Europą. tačiau veikiai rusų kariuomenės pajėgomis jie buvo išvyti iš krašto. Vis dėlto Čartoriskiai nepabūgo ir jo pašalinti. netiesiogiai buvo apribotas ir liberum veto.

kuris būtų tiek kentėjęs nuo Čartoriskių. kad seime visi iždo reikalai turi būti sprendžiami balsų dauguma. federatai labai apsivylė: Rado­ me rusų kariuomenės apsupti. Todėl jie atmetė sutarties pa­ siūlymą. Jie ir karalius svajojo. tuo atveju ji pažadėjo leisti padidinti Respublikos kariuomenę net iki 50. kuriuo kvietė prisidėti prie konfederacijos ir kara­ lių. ir Čartoriskių priešų skaičius nesumažėjo. Už sugrąžinimą jis buvo dėkingas tik Kotrynai. Rusų reikalams jis geriausiai tiko: kito tokio žmo­ gaus. stojo irgi prieš kitatikių teisių sulyginimą.) turėjo patvirtinti viską. Kotryna leido Repninui sukelti prieš karalių ir Čartoriskius visą nepatenkintą bajoriją. kad susitvarkęs kraštas liks jos vienos įtakoje. tai ir Čartoriskiai. Kai 1766 m. seime nebuvo priimtas pasiūlymas sulyginti ki­ tatikių teises. Radomo konfederacija. kur gyveno patsai Repninas. o jų tur­ tus pasiimti sau už visas skriauKarolis St. k a r d i n a l i n e s t e i s e s . kad Rusija pasistengs jiems pakenkti viduje. Radvila. tuo būdu dabar kilo pavojus. Noroms nenoroms konfederatai turėjo pasirašyti aktą. Visos šitos reformos turėjo atsiliepti Respublikos gyvenime labai teigiamai. kad susitvarkiusi Respublika galėsianti vesti savarankišką užsienio politiką. kaip ją tada vadino. kai ši panoro. tai ir reformos buvo apkarpytos. o jos priešaky buvo pastatytas Rusų iš emigracijos atšauktasis K. todėl sutiko. jis svajojo juos sunaikinti. jie buvo priversti pasirašyti konfe­ deracijos aktą. darančius reformas. arba. be to.) Čartoriskių konfliktas su Rusija. Tam tikslui Kotryna pasiūlė Respu­ blikai sudaryti su ja gynimosi ir puolimo sutartį. šiurkštus Repninas labai 407 . kad nė viena iš tų teisių nebus pa­ keista. ko reikalavo Repninas. — sudarydami iždo komisijos įstatymą įrašę. Prieš 1766 m. o Kotryną II prašė „priimti pareigą" saugoti Respublikos konstituciją. Krašte daugybė Čartoriskių priešų laukė progos sukilti prieš juos ir tuo tarpu bijojo tik Kotrynos ambasadoriaus Repnino. Tačiau ir jis ir visi konvaivada. Bet Čartoriskiai nenorėjo pasidaryti Rusijos žaisleliu. Radomo konfederacija ir Čartoriskių reformų apkarpymas (1768 m. Vilniaus metus. Bet išėjo kitaip: bajorijos tas nesužavėjo. kad prie jo būtų prikomandiruotas rusų pulkininkas Karas. kad tuo būdu patrauks į savo pusę visą bajoriją. Tada konfederacija iš Radomo buvo perkelta į Varšuvą. pripažino lygias teises kitatikiams. Degdamas neapykan­ ta Čartoriskiams ir karaliui. das. Taigi viskas priklausė nuo Rusijos. 1767 m. su ku­ riuo jis kiekvienu reikalu galėtų pasitarti. Kadangi fanatiškoji bajorija buvo griežčiausiai prieš tai nusistačiusi. Radvila. ir tikėjosi. kad per didele netvarka naudotųsi kiti kaimynai (Prūsija ir Austrija). Konfederacijos centru buvo numatytas R a d o m a s. Repninui kurstant. nebuvo. Stačiūkas. Visi džiaugėsi galėsią atsikratyti nekenčiamo karaliaus ir numesti Čartoriskių jungą. bet jos tuo tarpu tebuvo tik popieriuje. iš Rusijos buvo paprašyta g a r a n t i j o s . o Rusija dėl to pasiryžo juos ir jų valdomą karalių pamokyti. 5. seimą Rusija kartu su Prūsija pareikalavo sulyginti R e s p u b l i k o j e k i t a t i k i ų teises su katalikų. O norėdama įvykdyti di406 sidentų teisių sulyginimą. visuose pavietuose ėmė kurtis prieš karalių ir Čartoriskius nukreiptos konfederacijos. Rusija rėmė: ji nenorėjo. Jie manė. Jam buvo grąžinti visi dvarai.000. Repninas pasirūpino. Čartoriskius. patirtas per 3 ištrėmimo 1762—1764 ir 1768—1790 m.gavo. kuris savo valiai paremti turėjo čia pat stiprią kariuomenę ir tuo tarpu pa­ laikė Čartoriskius. Varšuvos konfederacinis seimas (1768 m. nes visą laiką bus reikalingas jos paramos. kad nebūtų priimtas nė ka­ raliaus ir Čartoriskių remiamas siūlymas visus ekonominius rei­ kalus seime spręsti balsų dauguma. kurie anksčiau šitą reikala­ vimą rėmė.

jis vy408 lėsi. kaip tada buvo sakoma. neturėjo va­ lios. Karalius buvo įsitikinęs. kad tegalima daryti tik tai. Kiek­ vieną. Todėl jis. Šis judėjimas prasidėjo dar ne­ pasibaigus Repnino komanduojamam seimui. Tuo būdu buvo paliktas nepaliestas libetum veto. Konfederatų žymiausios jėgos buvo išblaškytos. Jie pasidarė tikraisiais valdovais. arba. su­ sirinkusi B a r o miestely (Podolėje). Baro konfederacija ir pirmasis Respublikos žemių padalinimas Konfederacijos kūrimasis. Bet iš tų pačių žmonių. Tad ir šito seimo (1768 m. — tais pačiais 1768 m. pats karalius ir daugybė didikų per jį gaudavo iš Kotrynos pinigų. jie buvo išsiųsti į Rusijos gilumą ir net 5 metus išbuvo Kalugoje. Kijevo vysk. Tuo būdu Rusijai buvo pripažinta teisė žiūrėti. tai ir prasidedąs judėjimas buvo nukreiptas drauge ir prieš jį. Anksčiau ji kišosi tik jėgos teise. Buvo gana apsišvietęs ir suprato valstybės reikalus. Rusijai nebuvo jokio reikalo: kito karaliaus. Tuo tarpu jis iš tikro troško pakelti savo valstybės gerovę. Jie ėjo tik prieš karaliaus ir Čartoriskių siekiamas reformas. Baro miestely. Kai pagaliau seimas pasibaigė. Tikėdamas senąja Kotrynos meile. kaip į savo carienės samdinius. kad. Konfederatai ir jų kovos. ga­ rantuota. Čartoriskių pradėtos reformos nuėjo vėjais. tačiau iš karto nesiskelbė prieš jį kovoja. tik neturėjo energijos valdyti. neklausyda­ mas Rusijos. grasino bausmėmis. kuriuo ji naudojosi jau iki pat Respubli­ kos galo. jai buvo pripažinta g ar a n t i j a. dar nepasibaigus 1768 m. negalima buvo rasti. Tos kardinalinės teisės buvo surašytos atskirame įstatyme. neketindamas priešintis. Seimas buvo priverstas įvykdyti visus jo reikalavimus. o save laikė jos įgaliotiniu. būrėsi pašalinti kara­ lių. Griežčiausi Repnino priešai buvo Krokuvos vyskupas Soltykas. visur prieš jį tik lanks­ tėsi. ruo­ šėsi valdyti valstybę. jam priešinančiųsi dvarų sunaikinimas ir senatorių ištrėmimas į Rusijos gilumą buvo jau visai nepanašūs į bičiulišką globą veiksmai. kad karaliai bus tik renkami. pradėjo su konfederatais derybas. kuris tiek priklausytų nuo jos ir tiek lenktųsi prieš ją. su kuria jis žiūrėjo į seimą. iškilo pasipriešinimas žiauriajai Repnino priespaudai. negalėjo prie jų dėtis. o dabar jai buvo duotas juridinis pagrindas. gali visko nustoti. kas palaikė reformas. susimetė į konfederaciją kovoti su Rusijos priespauda ir už senąsias bajorų laisves. jis atsakė. kad su rusais kovoti neįmanoma. kad Rusijai buvo pripažinta teisė p r i ž i ū r ė t i R e s p u b l i k o s v i d a u s g y v e n i m ą . Matydamas Rusijos galybę. vadai persikėlė į užsienį. Radomo konfederacijos ir 1768 m. jis manė. Tad vieną naktį Repinas įsakė savo kariams juos suimti. seimo metu Repninas jau perdaug aiškiai išėjo iš tokių bičiuliškų ribų: panieka. menu. norėjusiam juos užtarti. kišdamasi į Respublikos reikalus. o kar­ tu nusiuntė prieš juos savo ir rusų kariuomenę. jis plūdo biauriausiais žodžiais. T o ­ dėl. Anksčiau Rusija viską darė per Čartoriskius. dalis Lenkų bajorijos. o blogiausia buvo tai. kad jai priešintis neprotinga. nuo šiol Repninas ir jo įpėdiniai darė vis­ ką patys. Anksčiau Rusija vis dėjosi ba­ jorijos laisvių gynėja ir. Seimui. Karaliaus ryšiai su Rusija. kurie 1767 m. Visur bajorija ėmė burtis ir dėtis prie konfederatų. ir t. Konfederatai nors daugumas bu vo karaliaus priešai. nors ir pik­ tinosi rusais. T o ­ dėl visi. jog taip pasielgsiąs su kiekvienu carienės priešu. Ka­ dangi karalius laikėsi Rusijos. bet visame krašte liko atskiri partizanų būriai. jis. tik buvo sugriauta jų galybė. darniai sugyvendamas su Repninu.t. pasitaręs su senatu. neleidimu gauti jokio urėdo.) metu jis nedrįso priešintis Repninui. 6. Be to.griežtai elgėsi. kad kitatikiai turės lygias teises su katalikais. Čar­ toriskiai buvo nustumti į užpakalį. Tuo būdu Repninas į juos žiūrėjo. li­ teratūra. Labai greit judėjimas apėmė visą Lenkiją ir Lietuvą. kuris drįso kalbėti prieš jo siūlymą. kad ji leis jam tvarkyti savo valstybė. buvo per daug užsiėmęs savo asmeniniais malonumais. konfede­ ratams pasisekė gauti paramos: tuo tarpu Rusijai paskelbė karą 409 . Karalius ir Čartoriskiai liko ne­ paliesti. Zaluskis ir Lenkijos lauko hetmonas Ževuskis su sūnum. kaip troško į konfederaciją einanti bajorija. ką jie leidžia. Jis tik buvo pamokytas: jam buvo parodyta. seimui. o Kotryną tik maldavo neardyti valstybės. kad nebūtų pakeistos kardinalinės teisės. sa­ kėsi ginanti jos laisvę. o karalius tik vyk­ dė jų valią. nes tikrai neturėjo su kuo skaitytis: karalius buvo jo valdovės pastatytas. jam pataikavo. Pašalinti karalių. prievarta.

Konfe­ deratai pakriko. ji tik pareikalavo ir sau dalies. konfederatams padėti apsiėmė Prancūzija. beveik visos Vitebsko ir Mstislaulio vaivadijos ir dalis Minsko vaivadi­ jos. kad Rusija tas žemes grąžintų Turki­ jai. Tad Austrija. o P r ū s i j a — Lenkijos Pavyslį ir Varmijos vyskupystę. nau­ jasis užsienių ministeris vengė konfliktų ir Austrijos siūlymui bu­ vo abejingas. iki tol gyvenusi Austrijoj. Iš visų tų trijų vals­ tybių daugiausia pasinaudojo Prūsija. Pirmasis Respublikos padalinimas (1772 m. kurias jos tuojau po to ir okupavo. turėjo grįžti ir nusileisti. šiaurinė dalis Polocko vaivadijos su pačiu miestu. Į sostą daug konkurentų nebuvo. jų pusėn stojo visi Rusijos priešai ir konkurentai. Sujungus savo valsty­ bę į vieną plotą ir ją žymiai padidinus. Karalius tuo tarpu jau buvo beketinąs irgi prisidėti prie kon­ federatų (jo kariuomenė prieš Simanas Kasakauskas. Todėl po ilgų derybų ji pagaliau su­ tiko su pasidalinimo mintim. Tuo būdu R u s i j a i t e k o Lat­ gala. jų vadovybė.). jau ruošėsi įsikišti į karą. Jie manė. iš ten turėjo išsikelti ir. Žodžiu. nes patys konfedera­ tų vadai tarp savęs nesutiko. Rusija užėmė rytinę didžiosios Lietuvos kunigaikštijos dalį iki Dauguvos ir Dniepro. kviesdama ir Prancūziją į pagalbą prieš Respublikos pa­ dalinimą. nimą. Tuo būdu 1772 m. bet jam nepasisekė. buvo pagaliau įvykdytas Prūsų karalių siekimas iškelti savo valstybę į pirmaeilių Europos galybių tarpą. jie visi norėjo būti pirmaisiais ir nenorėjo pasiduoti kieno nors valdžiai. juos jau nebekariavo). Tuo tarpu Prūsų Fridri­ kas Didysis iškėlė mintį. sutiko su padalinimu. Kotryna bemeilijo palikti Respubliką neliestą. jų pusėn stos visos valstybės. Turkijai karas su Rusija nesisekė: Rusija užėmė Moldaviją su Va­ lakija. Bet išėjo kitaip. Apgautas Repinino Radomo konfederacijos metu. O be to.). jau niekur neberasdama paramos. jis prisidėjo 411 . Europos valdovus konfederatai nuteikė net prieš save. A u s t r i j a užėmė dalį Mažlenkių ir Galicijos. buvo pasirašytas visų 3 valstybių traktatas. Lenkijai Prūsijoj buvo paliktas tik laisvasis Dancigo miestas ir kyliu į ją įsikišęs Tornas. kuriam nė vienas Europos valdovas negalėjo pritarti. Įsiveržusios sąjungininkių valstybių kariuomenės savo dalis užėmė be jokio pasipriešinimo. pasi­ kėsindami ant karaliaus laisvės. Maža to. rugpiūčio 5 d. Konfederacijos galas. jų vyriau­ siasis buvo vėliau Prancūzų re­ voliucijos metu labai pasižymė­ jęs generolas Diumurjė (Dumouriez). Tai buvo karališkosios didybės įžei­ dimas. nenorėdama leisti Rusijai pasilikti tų 410 žemių. Vieną naktį konfederatų būrys Varšuvos gatvėje sučiupo važiuojantį karalių ir gabeno jį į savo stovyklas. kad Respublikos sostą paskelbus laisvu. kaip tik tuo metu ir tarptautinė politika pakrypo konfe­ deratų nenaudai.1 7 9 4 m.Turkija. kuri net padarė puolimo bei gynimosi sutartį su Tur­ kija. Bet Prancūzijoje jau buvo pasikeitę ministeriai. gaudama už tai atlyginimą iš Respublikos žemių. Tam kurį laiką priešinosi tiktai Ma­ rija Terezija. Tačiau Austrija. juos pa­ laikė ir Austrija. Tuo būdu Prūsų karaliaus valdomas Brandenburgas buvo sulietas į vieną valstybę su Prūsija. vėliau Tarskelbė nepripažįstą Stanislovo govicos konfederatas ir paskuti­ Augusto ir kovoja už jo pašali­ nysis Lietuvos didysis hetmonas ( 1 7 9 3 . Bet tuo atveju prieš ją galėjo stoti Austrija drauge su Prūsija. Bet kaip vienas energingiausių Lietuvos tik tuo metu konfederatai pasi­ konfederatų vadų. Už lei­ dimą užimti dalį Lietuvos ir Lenkijos žemių jis reikalavo ir sau dalies. juo kiekvienai buvo numatyta tam tikra dalis. karaliui pasisekė grįžti į Varšuvą. Prancūzija net davė pinigų ir atsiuntė karui va­ dovauti karininkų. Netvarkingas partiza­ niškas kovas jis bandė perorga­ nizuoti į reguliarų karą. kurios i sostą norės pasodinti savo kandi­ datą. negu leisti pasinaudoti Prūsijai. Ir šiuo metu didžiausią atsparumą parodė tas pats Radvilą. nenorėdama viena kariauti prieš Rusiją ir Prūsiją. Tik tamsią naktį jiems paklydus ir pakrikus.

Todėl. t. ir išrinkti atstovais. Tuo būdu toliau Respublikoje nieko nebegalėjo būti pakeista. ne­ atvažiavo į seimą). prie Baro konfederacijos. kad esančios susigrąžintos atplėštosios žemės. tik patvirtinda­ vo jos priimtus įstatymus. 413 . Viršuje užrašas. Rusų ir Prūsų atstovų pastangomis seimas 412 buvo sukonfederuotas. Krašte visur buvo pilna svetimos kariuomenės. kad kas nors jo ne­ išardytų. daugiausia Rusi­ jos papirkti.). perorganizuotas visas valstybės aparatas ir naujosios santvarkos neliečiamybės g a r a n t i j a pripažinta visoms trims padalinimo dalyvėms valstybėms. bet nebegalima buvo aplenkiu ir sąjungininkių. Karalius iš pradžių dar bandė rasti sąjun­ gininkų kitose valstybėse ir gintis. ragindamas normalia tvarka išsirinkti maršalką ir pradėti seimą. dėl ko nebūtų gautas tų trijų valstybių sutikimas. atsigulęs ant slenksčio. Visiems darbams vadovavo naujas Kotrynos II atstovas Štakelbergas. vėl iš­ vyko j užsienį ir užsiėmė daugiausia diplomatija. Naugarduko atstovas T. 1768 metais garantija buvo pripažinta vienai Rusijai. seimo pradžios. ir į seimą prilindo daugiausia visokių svetimųjų papirktų atstovų. dabar garantijos idėja buvo taip pat jos iškelta. net visiems nusileidus. Kad darbas lengviau eitų. neleidžia atstovams išeiti iš salės. Jam vadovavo vieni parsidavėliai. seime Rusijai. kuri dar ilgai laikė Lietuvoje ir Lenkijoje Scena iš 1773—1775 m.I ir II padalinimui paminėti Kotrynos II išleistas medalis. Vėliau betgi vėl visą globą pasiėmė viena Rusija. Protestuodamas prieš seimo sukonfederavimą ir Rusų skiriamą maršalką Poninskį. nes buvo bijomasi.. Bet jam nesisekė: išbuvęs emigra­ cijoj net kelerius metus. bet. neilgai laikęsis Lietuvoje. Padalinimo patvirtinimas 1773—1775 m. karalius sušaukė seimą (1773 m. kad leng­ viau būtų suvaldyti atstovus. (Mateikos paveikslas). ką veikti. y. o kitoje carų herbas — dvigalvis erelis ir Rusijos užgrobtų žemių žemėlapis. visas seimas nedirbo: visus reika­ lus svarstė tik iš seimo narių ir senatorių sudaryta 30 žmonių delegacija. Reikėjo gauti iš jos padalinimo patvirtinimą ir padaryti su ja taikos sutartį. turėjo pagaliau grįžti ir susitaikinti su karalium (1777 m. Vienoje jo pusėje yra Kotrynos atvaizdas. Jis ilgai ne­ grįžo. tačiau niekas nedrįso kariauti prieš 3-jų tokių galingų valstybių sąjungą. Tuo tarpu Respublikoje visi buvo apkvaišinti padalinimo ir nežinojo. Ant erelio skyde — Lietuvos Vytis. Šitaip buvo patvirtintas padalinimas. protarpiais susirinkdamas. doresnieji bajorai seimo šalinosi (daugelis. Prūsijai ir Austrijai užėmus sau pasiskirtas sritis ir likvidavus konfederatus. o seimas. 7. joms reikalau­ jant. reikėjo dar sutvarkyti santykius su pačia Respublika. vis svajodamas prieš Rusiją su­ kelti Prancūziją ir Turkiją.). Reitanas.

savo kariuomenę: garantija jai dar buvo pripažinta atskiru aktu. Jose buvo pakeistas tik vienas kitatikius (disi­ dentus) lietęs punktas: jų teisės buvo suvaržytos. prižiū­ rėdama jos narių parinkimą. 9. 1768 m. 8. bet. Buvo patvirtintos 1768 m. Buvo palikta ir liberum veto. ir į seimą galėjo pakliūti tik 3 disidentų atstovai. Rusija tikėjosi galėsianti ją laikyti savo įtakoje. Nuolatinė Taryba visą veikimą turėjo tik prižiūrėti. o Nuolatinės Tarybos veikimo metu pasidarė visiems artimas.000 (nuo 1717 m. N u o l a t i n ė T a r y b a susidėjo iš 18 senatorių ir 18 at­ stovų. kaip buvę. Be to. nes jis 414 stropiai prižiūrėjo jos narių parinkimą. Respublika turėjo teisę laikyti tik 24. po 1 iš Lietuvos. Vis dėlto per keliolika savo veikimo metų Taryba daug ką padarė. Pirmoje valdymo pusėje jis buvo nekenčiamas ir niekinamas. kad. Su ja Respublikos reikalais artimai bendradarbiavo tiktai Prūsija. o svarbiausia. neleistų jam niekad iš Rusijos įtakos išsprūsti. Kaip ir anksčiau. Tačiau visi anarchijos pradmenys pasiliko. Todėl ir valdžios apkarpymas jam neišėjo į bloga. ir teisingumo. nepamiršdamas nė vieno prašančio. kuri geriau val­ dytų ir kartu varžytų karalių. Todėl šitam padalinamajam seime kilo rei­ kalas Respublikos gyvenimą geriau sutvarkyti. ir karalių elekcija ir bajorijos teisė neklausyti karaliaus. kad suvaldyti padriką valstybę. Bet kariuomenės skaičių buvo leista padidinti iki 30. ministeriai) vykdė įstatymus gyvenime. Tuo būdu Nuo­ latinė Taryba tų atskirų organų veikimą tik prižiūrėjo. Karaliaus valdžia buvo labai susiaurinta: jis pasidarė tik Nuolatinės Tarybos pirmininku ir turėjo pasirašinėti visus Tarybos balsų dauguma priimtus nutarimus. seimo patvirtintos konstitucijos nespėjo įsigalioti gyvenime. kurioje kiekviena jos priešininkė valstybė galėjo su­ kelti bajoriją. karalius stengėsi visą laiką veikti. o per ją tikėjosi valdysianti visą kraštą. taikydamasis prie Kotrynos II ir jos ambasadoriaus noro. Po ilgų derybų Nuolatinė Taryba buvo sudaryta. jų senatorių negalėjo būti nė vieno. Ji turėjo didelę reikšmę ir Lietuvai. Iki tol Lietuva ir Lenkija buvo 415 . pavadintas Nuolatine Taryba. Per 5-ius konfederacinių karų metus visa valdžia iširo. Didlenkių ir Mažlenkių. Jis palengva paėmė Tarybą į savo įtaką. teis­ mai. yra labai sunku ir daug atseina. Karalius ir da­ bar nusileido Kotrynai. o atskiri Lietuvos ir Lenkijos valdžios aparatai (komisijos. kurių garantu vėl tapo Rusija ir jos są­ jungininkės. valstybės dvarų ir vietų dalinimas iš jo buvo atimtas: urėdus turėdavo atiduoti visada vienam iš 3 Nuolatinės Tarybos pasiūlomų kandidatų. gavo iš jos teisę padaryti kai kurių administracinių pagerinimų. vad. Todėl ji nu­ sprendė suorganizuoti tvirtesnę centro valdžią. Iš tikro ji visą laiką liko Rusijos ambasadoriaus įtakoje. savas. jis palengva su­ gebėjo patraukti į savo pusę didžiąją dalį bajorijos. Visa taryba buvo padalinta į 5 departamentus (jų kiekvienas vedė atskirus reikalus) — karo. policijos. Visų pre­ tenzijas sutaikinti jam buvo nelengva. Nuolatinė Taryba. t.). aiškinti įstatymus ir spręst kylančius konfliktus. iždo. kaip vykdomieji organai. Austrija čia kišosi kuo mažiausiai. Bet ji iš praktikos žinojo. Bet vis dėlto tatai karaliui neišėjo blogan. įvedus Nuo­ latinę Tarybą. Rusija norėjo Respubliką pasilaikyti savo įtakoje. Kiekvienas or­ dinarinis seimas (jis susirinkdavo kas 2 metai) pusę tarybos na­ rių turėdavo pakeisti naujais arba perrinkti iš naujo. 2 / 3 jų turėjo būti lenkai ir 1 / 3 lietuviai. seime Kardinalinės teisės. Valstybės perorganizavimas 1773—1775 m. jį derino. nevykdant pacta conventa punktų. Tuo pat metu buvo suorganizuotas lig šiol nebuvęs centralinės val­ džios organas. užsienio. o anos komisijos ir kiti organai liko. stengdamasis būti tei­ singas. jis įgavo daugiau pasitikėjimo ir tapo iš tikro mylimas. y. Šitoks organas turėjo būti N u o l a t i n ė T a ­ r y b a . k a r d i ­ n a l i n ė s t e i s ė s . Nuolatinės Tarybos periodo reikšmė Lietuvai Nuolatinė Taryba išgyvavo 14 metų (iki 1789 m. nes buvo užsiėmusi savo reikalais ir į savo sąjungininkių šeimininkavimą žiūrėjo la­ bai nepalankiai. jų naujai pastatytose bažnyčiose buvo uždrausta skambinti varpais. arba administracijos. Ji buvo bendra Lietuvai ir Lenkijai. kaip malonę. atskiri. Ji buvo pirmoji centro valdžia.000 kariuomenės). ištisą eilę metų nebebuvo jokių sąmyšių. Buvo paliktos taip pat Čartoriskių įsteigtos karo ir iždo komisijos.

Todėl tuojau kilo klausimas. Kultūrinė ir ekonominė būklė XVIII amž. kuris Stanislovo Augusto laikais ir be Tarybos buvo gerokai pažengęs. ką daryti su liekan­ čiais didžiuliais jų turtais ir kam pavesti mokyklas. daug reiškė pats faktas. t. Be to.visiškai atskiros valstybės. Be Nuolatinės Tarybos. kad nepriklauso tai pačiai valstybei. kad Nuo­ latinėje Taryboje sėdėjo lietuviai kartu su lenkais. Todėl bajorija dar labiau pra­ dėjo jaustis sudaranti ne tik vieną visuomenę. 27 417 . kuri perėmė kaip tik tuo metu panaikinto jėzuitų ordino mokyklas ir ėmė rūpintis visu švietimu. Tiesa. Pirmiausia visi bendrai kovojo prieš karalių (todėl Radomo konfederacijai net Lenkijoje va­ dovavo lietuvis Radvila). tiek Lenkijoj daugumas mokyklų. Be to. Bendrą jos turėjo tik valdovą ir retai tesusirenkantį seimą. Bet jau tas vienas dalykas. seimas. ji tik prižiūrėjo atskirų valstybių valdžių veikimą. jo kairėje — Radvilų. kai susirinko 1773 m. Tiek Lietuvoj. Lietuvos Istorija. Ji tuojau turėjo perimti į savo žinią visas buvusias jėzuitų mokyklas ir jų turtų pajamas. y. Rektoriaus lazda (sidabrinė) pradėta vartoti Vazų laikais. Lietuvos ir Lenkijos didikai ypatingai ėmė bendrauti. kuria jis uždarė visų pulte puolamą jėzuitų ordiną. kurio skyde vietoje dvigubo kryžiaus yra vadinamoji Jėzaus monograma (I H S). perėmė maždaug karaliaus turėtąsias teises. pačioje apačioje — vysk. Jos viršuje esančio Vyties skyde yra tas pats I H S ženklas. jo kairėje — Zigmanto Augusto. kuri rūpintųsi mo­ kyklomis. kad stengėsi pasidaryti jos nariais arba jos nariams pasigerinti. kad Taryboje buvo net 2 / 3 lenkų ir tik 1 / 3 lietuvių. Todėl pati Taryba dar labiau artino jau gana glaudų Lietuvos ir Lenkijos bajorijos susigyvenimą. Protasevičiaus. Taip pat jai buvo pavesta Jėzuitų akademijos antspaudas (XVIII amž. o dešinėje — Sapiegų. Visa tai. Baro konfederacijos metu vėl abiejų valstybių bajorija bendrai kovojo su Rusų priespauda. bet net ir vieną valstybę. jei Lietuva būtų pradėjusi kokią nors savarankišką politiką. Stanislovo Augusto laikais ponų varžytynės tokių griežtų formų jau nebeįgaudavo. Nuolitinė Taryba nė vienoje vals­ tybėje nieko nevaldė. ir. Tačiau tuo pat metu ne tik didikus. bet ir visą abiejų valstybių bajoriją artino jau kiti reikalai. kaip tik to pat padalinamojo seimo metu buvo įkurtas dar vienas bendras Lietuvai ir Lenkijai orga­ nas. kurios turėjo visiškai atskirai orga­ nizuotą savo valdžią. rodo. žinoma. kaip j savą valdžios organą. kad tiek lenkai. nepaisydami. gale 1. buvo svarbu tik gauti daugiau sąjungininkų ir nugalėti savo konkurentą. deši­ nėje — St. o taip pat ir Vilniaus akademija buvo kaip tik jėzuitų išlaikomos. Buvo nu­ tarta visus jėzuitų turtus sunaudoti švietimo reikalams ir įsteigti vadinamąją E d u k a c i n ę K o m i s i j ą .) ir rektoriaus valdžios ženklas. kurie abiejų valstybių artėjimui jau buvo labai dideli veiksniai. jie būtų galėję kliudyti. Aplink Vytį — dar 8 kiti herbai: viršuje — popiežiaus Grigaliaus XIII. o dešinėje — Poniatauskų. kai ėjo didžiausios jų varžytynės dėl valdžios karalių Saksų laikais. kad joje visada daugiau galėjo lenkai. Kaip tik tuo metu.) Edukacinė Komisija. tiek lietuviai žiūrėjo į Tarybą. Tai buvo vadinamoji E d u k a c i n ė K o m i s i j a . Jėzuitų ordino panaikinimas ir Edukacinės Komisijos įkūrimas (1773 m. Antspaudo viduryje — Vytis. Batoro. žemiau kairėje — Vazų. atėjo popiežiaus bulė. ją dar labiau artino. 416 III. Tada besivaržydami didikai būrėsi į partijas. nes dabar karalius kaskart vis labiau ėmė varyti savo politiką. Vienodos abiem valsty­ bėm problemos ir vienodi pavojai abiejų kraštų bajorijai ėmė atrodyti vienu bendru pavojum.

Pradžios mo­ kyklos buvo kuriamos prie visų parapijų. tai ir pa­ jamų Lietuvoje buvo dau­ giau. dar buvo likusių ir tebe­ veikė nemaža vienuolynų mo­ kyklų. o ne Lenkijos mokykloms. Ignas Masalskis. pir­ mučiausia ėjo Lietuvos mokyklų reikalams. netru­ kus įkūrė kadetų korpusą Varšuvoje. seimo nu­ tarimu. joms būdavo pridedama dalis Lietuvos Vysk.339.438.877 auks. Be to. ypač Lietuvoje. Sta­ nislovas Augustas.819 auksinų. tiek už kapitalus Edukacinei Komisijai buvo mokama 4 / 2 % Greit pasirodė. o šios apygardėlėmis. tos komisijos buvo panaikintos. o Lenkijoje — 383. Todėl Lietuvos 1762—1794 m. Naujoji mokyklų sistema. Tiek už išnuomotus dvarus. kad Dalomosios Komisijos su tais turtais daro biznį — dvarus labai pigiai dalina savo artimiesiems. Be to. kuriai priklausė visų kitų krašto mokyklų priežiūra. 2. Komisija turėjo rūpintis tik pačiu mokymu. ir visi žymesnieji bajoraičiai vyko tenai mokytis. ir visi turtai pavesti Edukacinei Komisijai. Bet kadangi Lietuvoje jėzuitų turtų buvo daug daugiau. Komisija buvo įkurta bendra Lie­ tuvai ir Lenkijai.847. Vilniaus vyskupas. Tačiau šitas klausimas visą laiką liko neišspręstas.753. pačios Edukacinės Komisijos išlaikomų moky­ klų. Lietuvos mokyklų būklė Edukacinės Komisijos laikais Jėzuitų turtai.V y r i a u s i o s i o s Lietuvos Mokyklos tuvos bajorija buvo nepatenantspaudas. dar buvo įkurta kadetų mokyklėlė Gardine. Lietuvoje jų buvo išskolinta 2. tad iš viso buvo 25 mokyklos. vadovėliais ir pinigų sunaudojimu. o apygardėlinių mokyklų su 6 metų 418 419 . buvo išnuomoti neribotam laikui bajorams iš 4 ^ 2 % nuo įkainotos dvaro vertės. Edukacinė Komisija perorgani­ zavo visą mokyklų tinklą.visų kitų mokyklų priežiūra. ir jos pradėjo skursti. o pinigus tie­ siog vagia. Mokyklų priežiūra dabar buvo pavesta V y r i a u s i a j a i L i e] atliekamas sumas skirti Lietuvos kariuomenei. Tačiau varšuviškė kadetų mokykla visiems buvo pavyzdžiu. negu Lenkijoj. tebebuvo dar keletas ir protestantų mokyklų. Todėl 1776 m. Lietuvoje tokių apygardų su 7 metų mokyklomis buvo 4. Tokia V y r i a u s i ą j a L i e t u v o s M o k y k l a buvo pavadinta buvusi jėzuitų Vil­ niaus akademija. Šitam darbui atlikti Lietuvoje ir Len­ kijoje buvo sudaryta po atskirą D a l o m ą j ą K o m i s i j ą . Bet pinigų grobstymas nesi­ liovė: dažnai jų pritrūkdavo net mokykloms. bajorija nuolat reikalavo nuo pyko ir mokyklų kursu buvo 21. Tik Radvilos savo Nesvyžiaus dvare įsteigė mažesnę kadetų mokyklą daugiausia savo reikalams. Pinigai. pasirodė. Visi buvusieji jėzuitų dvarai. Lenkijos moky­ kloms savų pajamų nepa­ kankant. todėl Lie. jėzuitai turėjo daug išskolintų kapitalų. gaunami iš Lietuvoje bu­ vusių jėzuitų dvarų. o joms reikalingiems mokytojams paruošti Vilniuje buvo įsteigta mokytojų seminarija Be tų. kinta ir nuolat reikalavo. buvo nepaprastai dideli. Šios mokyklos išlaikymui Lietuvos iždas duodavo Va lėšų. Pirmiausia Lietuvoje ir Lenkijoje buvo padaryta po vieną vyriausiąją mokyklą. kad už tuos pinigus ir Lietuvai būtų įsteigta tokia pat mokykla Vil­ niuje. kad metinės pajamos iš jų Lietuvoje siekė 522. pajamų. renkamas karalium pasižadėjęs. Ten irgi mokėsi daugelis Lietuvos bajoraičių karininkais. Visus jų turtus surašius. pirmasis Edukacinės Komisijos pirmininkas. Toliau visas kraštas buvo padalintas apygar­ domis. o Lenkijoje net 4.

Pirmininku tuomet tapo karaliaus brolis — primas. Mokykloje buvo dėstomi visi to meto universitetiniai mokslai. jei žmonės. III B r a s t o s apygardoje tų pat mokyklų buvo Pinske. Liubešave ir Žuravicuose. Jis buvo ir pirmasis Edukacinės Komisijos pirmininkas. t. atidengė 300. Tai šviesiausioji XVIII amž. Tačiau.). Raseiniuose ir Ukmergėje Ne visos tos mokyklos buvo išlaikomos Edukacinės Komisijos — dalis jų tebebuvo išlaikoma vienuolynų. vicekancleris. doras.). būtų buvę sąžingesni. misijos iniciatorius ir Lietuvos mo­ Po kelerių metų padaryta revizija kyklų globėjas (t 1812 m. jis buvo gobšus turtų graibstytojas. kad jos sunyko beveik visoje Lietuvoje. ir mokyklos pradėjo skursti. Edukacinės Ko­ savo reikalams dalį mokyklų lėšų. jis pri­ 1773—1793 m. Pradžios mokyklos ir toliau liko prie vienuolynų ir parapijų. Tuo būdu V. II N a u g a r d u k o apygardoje jų buvo Minske. ši jau nebegalėjo susikalbėti su senąja. F i z i n ė j e k o l e g i j o j e buvo mokoma gamtos mokslų. didžios išminties. darbštus. žymiausias buvo vicekancleris J o k i m a s C h r e pt a v i č i u s . Tuo būdu bajorų visuomenė kultūriškai suskilo. jau universiteto laikais). 421 . I G a r d i n o apygardoj apygardėlinių mokyklų buvo šiose vie­ tose: Vilniuje. teologijos ir teisės mokslų. matematikos ir medicinos. — žmogus morališkai nesusiteršęs. Vėliau. O tat reiškė. teisingas. o vėliau per dekanus jas prižiūrėjo). kad švietimą paėmė į savo žinią pati valstybė. Bet to meto bajorija ir didikai buvo įpratę visur. Bialoje. pabaigos Lietuvos asme420 nybė. IV K r a ž i ų apygar­ doje buvo Kaune. jis buvo viso to darbo siela. ir jo vyskupijoje gražiai klestėjusios pradžios mokyklos vėl sunyko. Iš to būtų galėję išeiti nemaža naudos. netvarkingai gyvendamas. tačiau už viską teko jam atsa­ kyti). tvarkant Lietuvos mo­ kyklas. Daugumas dalykų tebebuvo dėstoma lotyniškai. nepaprastai mokslintas ir didelis knygų mėgėjas. Ypač daug mokyklų tebe­ turėjo pijarai. ir Ščucine. Iš žmonių. Ypač didelis jo nuopelnas buvo tas. kur tik prikišdavo savo pirštus. bet menkos moralės vyras. buvo sudarytos 4 apygardos. Kai naujoji mokykla išauklėjo jaunąją kartą. tik dabar jų buvo daug daugiau pristeigta. nors mokymą jose vis dėlto prižiūrėjo. Žymesnieji mokyklų kūrėjai. Volkoviske.. bet įsižeidęs jau nebesirūpino mokyklomis. Edukacinės Komisijos idėja buvo tikrai vykusi: tai buvo iš viso pirmas atsitikimas Europoj. nes Vilniaus vysku­ pija tada apėmė visą didžiąją kunigaikštiją. Panevėžy. Todėl ir jo reikšmė nevienoda. Višniove. Nesvyžiuje. apygardėlinėse mokyklose visos klasės buvo dvimetės. kancleris. kurie rūpinosi Lietuvos mokyklomis. išskyrus Žemaičius. Va­ dinamoje m o r a l i n i ų m o k s l ų k o l e g i j o j e buvo mokoma filosofijos. taip pat jis buvo ir vienas iš daugelio rusų parsidavėlių. 1793— trūkdavo pinigų. Mokyklų reformatoriai buvo kupini šviečiamosios prancūzų literatūros idėjų. tekdavo būti 2 m. Iš vienos pusės. tik kai kurie daly­ kai—lenkiškai (galutinai lenkų kalba čia buvo įvesta tik 1816 m. Naujoviška mokyklų linkmė. Užtat daugumas mokykloms skirtų pinigų žūdavo visokių agentų kišenėse. jis buvo didelis mokslo ir meno globėjas. Edukacinės Komi­ sijos įkūrimas buvo jo sumanymas. Jo pastangomis buvo pastatyta ir dabar tebestovinti gražioji Vilniaus katedra ir di­ dingi vyskupų rūmai Verkiuose (dabar jų jau nebėra). Dombrovicoje. kurie stovėjo prie to darbo.000 auksinų išeik­ vojimą (didelę tos sumos dalį buvo išeikvoję vyskupo agentai. (V kl. Dėl to jis buvo pašalintas iš komisijos pirmininko vietos. ir sunaudojo 1795 m. todėl mokslas jose trukdavo tik 6 metus. Masalskis liko komisijos nariu. Berezvieče ir Lužkose. Valstybės atžvilgiu senoji karta buvo kon­ servatyvi ir bajoriškųjų laisvių garbintoja. Jokimas Chreptavičius. o jaunoji karta išdidžiai siekė reformų. jis įsakė visiems savo kunigams steigti mokyklas. Cholopieničiuose. Slucke. pasipel­ nyti. Pastoviuose. Apygardinėse mokyklose mokslas buvo išeinamas per 7 m. Bobruiske. kuris daug sunau­ dojo visuomenės pinigo. kad visose plačios Vilniaus vyskupijos para­ pijose buvo įsteigtos pradžios mokyklos (būdamas vyskupas. Merkinėje. Tad paskutiniaisiais Respublikos gyvenimo metais padarytosios reformos buvo j a u n o s i o s k a r t o s darbas. ir jų sukurtoji mokykla buvo jau liberališka. Tai buvo labai mokslintas. Edukacinė Komisija nė vienos vienuolynų mokyklos neperėmė į savo žinią. Ne mažiau nuopelnų iš pradžių turėjo ir Vilniaus vyskupas M a s a l s k i s . y. Ji buvo suskirstyta į dvi kolegijas. kurių kiekvie­ noje buvo po vieną 6 klasių a p y g a r d i n ę ir po keletą triklasių a p y g a r d ė l i n i ų mokyklų. be to.t u v o s M o k y k l a i . Bet iš kitos pusės. Visam krašte. Kretingoje. Lydoje.

Kokios pareigos bū­ davo pažymėtos tuose inventoriuose. O visa tai pirštu prikišamai rodė bajo­ rijai. kad būtų galima pašalinti tą priespaudą. 1768 m. Pakilo net ekonominis gy­ venimas. nes ten vals­ tiečių teisės buvo surašytos tam tikruose aktuose. tai valstiečiai galėjo skųstis. tokias valstiečiai turė­ davo ir eiti tiems dvarams. darytas 1777 m. pla­ čiųjų visuomenės sluoksnių būklė beveik nepasikeitė. kaip ir valstiečiai. visuomenės švietimas pakilo. Žinoma. kokias pa­ reigas eina valstiečiai: kai tekdavo tuos dvarus perduoti nau­ jam ponui arba kai tam tikra komisija tikrindavo dvaro pa­ jamas. Įėjo. Socialinis Lietuvos gyvenimas X V I I I amž. gale. Miestai. Tačiau visas tas judėjimas lietė tiktai bajoriją. Stanislovo Augusto laikais valstybės gy­ venime pradėjo rodytis gerėjimo žymių — buvo padaryta reformų. Volkoviskui. ir dažniausiai jie nieko nelai­ mėdavo. Jas apgriovė Rusija. Tiesa. kiek tik ga422 Valstiečio sodyba XVIII amž. visi miestai buvo pavesti seniūnų priežiūrai. Tuo būdu miestiečiai pasidarė tokie pat beteisiai. Jei kartais koks seniūnas nenorė­ davo to laikytis. kaip susitvarkyti. Naugardukui. reikėdavo žinoti. Trakams. Jie tik tuo tesiskyrė nuo vals­ tiečių. seimas iš visų mažesniųjų Lietuvos miestų atėmė savivaldybes. Jos ambasadorius čia pasidarė visagalis. jie priklausė pono. o 1776 m. vadinamuo­ siuose inventoriuose. tai jų teisėju ir valdovu būdavo seniūnas. daug daugiau reikalauti iš valstiečių būdavo nepatogu. Miestiečiais ir valstiečiais tuo tarpu niekas nesi­ rūpino. Baudžiavos panaikinimo klausimas. kad jie sumokėtų daugiau mokesčių. Bet vis dėlto perdaug toli nukrypti nuo inventoriuose pažymėtų pareigų. Pinskui. kuri karskart vis labiau ėmė kištis į Respublikos vidaus reikalus. skaudžiai nubaudžiami. Miestuose gyvenę ž y d a i taip pat skurdo. Mat. yra neteisingas. valstiečiams skųsti poną jo paties draugams ar giminėms buvo gana sunku. Minskui. o jei priklausydavo privatinio dvaro. (Norblino braižinys. beveik nuolat Lenkijoje ar Lietuvoje buvo Rusų kariuomenės dalių. tenai reikėdavo žinoti. o ypačiai po mokyklų re­ formos. o mokėjo mokesčius. arba vadinamosios magdeburginės. iš Vakarų atėju­ sios šviečiamosios literatūros įtakoj. kad Respublika laikantisi netvarka. Apie baudžiavos pa­ naikinimą bajorijos daugumas nenorėjo nė girdėti. Be to. Brastai ir Gardinui). Mozyriui. buvo spausdinama daugybė visuomenės santvarkos nagrinėja­ mųjų ir reformų siūlomųjų raštų. Jei jie priklausydavo karališ­ kojo dvaro. tai jų teisėju ir valdovu būdavo jo savininkas (savivaldybės. Atsirado net laikraščių. ir ponas juos išnaudojo. Blogiausia.). beveik vienin­ teliu jų verslu pasidarė smuklių laikymas. tatai vertė ją susirūpinti. Šiaip. Valstiečiai dar labiau skurdo. teisės buvo paliktos tiktai Vilniui. Lydai. Kaunui. kad jie visiškai neturėjo jokių teisių. kad nėjo baudžiavos. Daugelis jų išsikėlė į kaimus. Po I pada­ linimo buvo ketinta paruošti visų Respublikos įstatymų ko­ deksą. kaip ir valstiečiai. kartais būdavo net jie patys apkaltinami maišto kėlimu ir. reikalaudavo daugiau. gale Reformų kryptis. Miestai buvo net dar labiau suvaržyti. priešingai. tik spaudė. Kiek geriau buvo b a ž n y t i ­ n i u o s e i r v a l s t y b i n i u o s e d v a r u o s e . kiek iš jų imti mokesčio (V4 visų karališkųjų dvarų — seniūnijų ir tenutų — pajamų būdavo atiduodama kariuomenės reikalams). kur nuomojo bajorų pastatytas smukles. pakvietus kariuomenę. jog senasis posakis. Privatiniuose bajorų dvaruose jie buvo visiškoje pono valdžioje. Pasiskųsti nebuvo kam. darbas buvo pavestas vienam mokslintam Lenkijos 423 . pirmosios Čartoriskių reformos buvo tuojau apgriautos.3.

Todėl kai kurie iš jų patys savo iniciatyva išlaisvino valstiečius. Pagaliau jis vėl buvo suardytas per vidaus karus. bėgdavo nuo savo ponų ir slapta apsigyvendavo kur nors tokiam dvare. Šiaulių ekonomijos vals­ tiečių sukilimas. buvo pateiktas seimui pa­ tvirtinti. O kadangi ižde pinigų tada nebuvo. A t m e t ė j į s v a r b i a u s i a d ė l v a l s t i e č i a m s d u o d a m ų j ų p a l e n g v i n i m ų . Vienas artimiausiųjų jo bendradarbių buvo Lietuvos vicekancleris Jokimas Chreptavičius. dvaro sargyba ir važinėjimas Kanauninkas Povilas Bžostauskas. — savo priešus persekiojanti rusų kariuomenė. pradžioje (žiūr. Kadangi projektas buvo iš anksto išspausdintas. bet atvykusi kariuomenė labai žiauriai numalšino jų sukilimą.). atmetė jį net ne­ svarstę. Baudžiavos naikinimas atskiruose dvaruose. Tuo metu pirmiausia kraštą naikino tarpuvaldžio kovos. Ypač garsus buvo 1769 m. Kodeksas (statutas) 1780 m. kad jis buvo skiriamas abiem jungtinėm valstybėm: Lietuva nenorėjo išsiža­ dėti savo statuto. — šaukė bajorija. Paulovo rendorius kanauninkas Povilas dvaro valstiečių savivaldybės Bžostauskas visus savo kūrėjas (f 1827 m. Tai buvo neramūs tik ką prasidėjusios Baro konfederacijos laikai. Šiauliškiai buvo norėję net susidėti su jais ir bendrai kovoti. vėliau — Radomo konfedera­ cijos metu. jie išgrobstė ir visus ižde buvusius pinigus. Kiti nenorėjo sekti ir net labai tuo piktinosi: mat. Lietuvos refedidelis valstiečių globėjas. netoli Vilniaus) valstiečius atleido vien už piniginį mokestį ir net davė jiems savivaldybę. sau pasilikdami tik žemę. o atstovai. O kadangi 425 . tai jiems buvo įkeisti valstybiniai dvarai. jų dvarų valstiečiai. pasitardamas su visais mokytesniais žmonėmis.ponui — Zamoiskiui. y. Ypatingai buvo sunykęs ūkis po didžiojo švedų karo.. Jame buvo nuostatų. bet iš tikro teužsiėmė tik plėšimais). Tuo pat metu buvo sukilę Ukrainos valstiečiai ir išpiovę daugybę bajorijos ir jų tarnų. tai bajorija šaukte šaukė ant jo dar seimeliuose. palengvinančių valstiečių būklę ir paimančių juos įstatymo globon. Ekonominio gyvenimo kėlimas Ūkis X V I I I amž. kurie buvo panaikinę baudžiavas. kad kitur geriau gyventi. padalinamąjį seimą. vidury. Būdavo taip pat atsitikimų. nerimo. kur nebebūdavo baudžia­ vos. pagal kurias vals­ tiečiai apsiėmė dirbti pono žemę ir mokėti jam tam tikrą mokestį arba duoti tam tikrą dalį derliaus (pav. t. o mus — mužikais". konfederacijas ir rusų kariuomenės nuolatinį lankymąsi Stanis­ lovo Augusto valdymo pirmoje pusėje. kuriomis Rusams pasidarbavę didikai „už nuopelnus kraštui" buvo apdovanoti milžiniškomis sumomis pinigų. X V I I I amž. nes į jų dvarus pribėgdavo valstiečių net iš užsienio. At­ leistiesiems valstiečiams parei­ gų buvo paliktos tiktai talkos. „Mužikus nori padaryti bajorais. bet ir nenau­ dinga patiems dvarininkams. Seimas priėmė eilę konstitucijų. Valstybės pajamos per 1773—1775 m. matydami. ligi bus sumokėtos dovanotosios pinigų sumos. daug daugiau laimėjo. savo atskirų teisių). kai krašte šeimininkavo visoki rusų parsidavėliai. kad valstiečiai kai kur net su­ kildavo. vicekancleris C h r e p t av i č i u s ėmė iš visų savo atleis­ tųjų valstiečių 1Į3 derliaus). Bet vis dėlto tokių ponų buvo labai maža. 4. dvaro reikalais. taip pat buvo visiškai sunaikintos: daugumas valstybės dvarų buvo jų iš­ grobstyta (seimas tą patvirtino). (Lietuvos bajo­ rija to kodekso įvedimui priešinosi dar ir dėl to. kad valstiečių vergovė ne tik nežmoniška. Iš dalies atleido nuo baidžiavos kai 424 kurių savo dvarų valstiečius ir Vilniaus vyskupas M a s a l s k i s . Jis dirbo kelerius metus. Iš tikro tie. Merkinės dvaro (prie Turgelių. Nelabai jis teatsipeikėjo ir vidaus sąmyšių pilname Saksų val­ dymo periode. susirinkę į seimą.). pa­ galiau visas kraštas buvo nuteriotas Baro konfederacijos metu: tada viską plėšė ir naikino ne tik būriai konfederatų ir rusų kariuomenė. Su tokiais laisvaisiais valstiečiais jie darė sutartis. Tačiau šiuo metu vienas kitas iš šviesesniųjų bajorų ir didžiūnų suprato. 384 psl. bet ir daugybė plėšikų gaujų (jos dažnai dėjosi kovojančiais konfederatais. be to.

tačiau nė vieno iš jų nebuvo pramonininko. Nešioti gražiąją Slucko juostą buvo garbė. bet ir praktiškai veikiama. Slucke įsteigta juostų dirbtuvė (juostos to meto rūbams buvo būtinas dalykas). Pirmiausia buvo pagerinti visi senieji vieškeliai ir pradėti tiesti nauji. lyg atskirų pulkų kariai. akmens dirbiniai (pav. nes miestiečiai buvo per daug prispausti ir neturtingi. Bet didžiausias darbas. Lietuvoje iš didikų savo dvaruose steigė 426 fabrikus Radvilos. 5. rašalinės. pav. Bet di­ džiausių užsimojimų šioje srityje parodė Tizenhauzas. bet ir tai tik didžiuosiuose miestuose. kuris jungia Pripetės intaką Piną su Bugo intaku Muchavcu. stikliniai daiktai. o visų vai­ vadijų bajorijai įsakyta nešioti tam tikros spalvos vietinės medžiagos mundierius. Tuo pat metu daug dėmesio buvo kreipiama ir į vandens kelius. tiek valdžia. kas ir kaip turi prižiūrėti jo vykdymą. bet didikai. pagaliau šie buvo arba pirkliai arba bankininkai.. Labai dažnai bajorai versdavo valstiečius pirkti tam tikrą kiekį degtinės. Beveik visos tos dirbtuvės buvo įkurtos gudų srityse. o iš to įstatymo buvo įvykdytas tik vienas įsakymas. keramika ir gobelinai. Kai karalius jam pigiai 427 . kad nebereikėtų per upes kilotis keltais. Be to. — našlės) dirbtuvės. Tikro­ joje Lietuvoje iš pramonės. Miestiečiai rūpinosi tik kraštui reikalingų prekių atgabenimu iš užsienio. seimuose tas įstatymas buvo pakartotas ir praplėstas. Antanas Tizenhauzas. Tuo metu buvo pradėta ir daugiau darbų. Daug buvo rūpinamasi k e l i ų ir kitų susisiekimo priemonių pagerinimu. tačiau niekuomet nebuvo nustatyta. būtent Dniepras—Vysla. Butrimavičius ir hetmonas Oginskis). galima sakyt. tai iš užsienio reikėjo įvežti labai daug prekių. Dirbtuves steigti pra­ dėjo ne miestiečiai. Tuo būdu Ne­ munas buvo sujungtas su Dniepru. kaip kad. Juo visiems mies­ tiečiams ir bajorijai buvo uždrausta taisytis užsienio medžiagomis. Lietuvos kiemo iždininkas ir artimas karaliaus bičiulis. Karaliaus lėšomis buvo iškastas kitas kanalas. Iš jos dirb­ tuvių dirbinių ypač išgarsėjo veidrodžiai ir kt. Kanalas atsėjo apie 12 milijonų auksinų. Tuo būdu bajorija pasidarė uniformuota. vertė eiti baudžiavą ar mokėti mokesčius. Pirmosios dirbtuvės Lietuvoje buvo įsteigtos dar XVIII amž. Jo vadovybėje dirbo 30 žmonių su 24 staklėmis. įkūrė pirmąją Lietuvoje metalo liejyklą (anksčiau buvo tik ginklų ir varpų liejyklų). Buvo išvesta ir daug trumpesnių kelių. Oginskiai — kilimų dirbtuves. Todėl ir toliau visi dėvėjo.pinigų niekad nebebuvo. Be to. Tai buvo Onos Sanguškaitės Radvilienės (kanclerio Karolio Stanislovo — f 1719 m. Bet ir mundierių medžiaga labai dažnai būdavo užsie­ ninė. Vietos bajorijos rūpesčiu buvo išvesti du magistraliniai vieš­ keliai — iš Pinsko į Slanimą ir iš Pinsko j Voluinę (čia dau­ giausia pasidarbavo Pinsko bajoras T. Tuo būdu iš Juodosios jūros į Baltiją atsirado dar vienas kelias. Oginskiai. atliktas šioje srityje. 1778 ir 1780 m. ponams buvo įsakyta savo tarnus taisyti kuo pigiausiai. lietęs vaivadijų uniformas. Sapiegos turėjo dideles audyklas. nes tik jie turėjo pakankamai reikalingo kapitalo. Taip pat tuo metu buvo žinomos ir Radvilų laikomos medžio apdirbimo dirbtuvės. Tad. Kadangi visas aukštesnysis sluoksnis buvo užsikrėtęs vakarų Europos madomis. ir prekybos balansas būdavo pasyvus. Pasitaikydavo vienas kitas turtingesnis miestietis. Tuo reikalu ne tiktai buvo kalbama ir spaudoje rašoma (buvo pra­ dėti leisti net specialūs ūkio reikalams skiriami žurnalai). Dirbtuvės meistras ten buvo iš Konstantinopolio atvykęs armėnas. tiek atskiri žmonės. buvo iškastas 7^2 mylių ilgumo kanalas. tabokinės. kurie liko nebaigti.. Sapiegos. o visam krašte ypatingai garsėjo hetmono Mykolo Kazimiero Radvilos 1758 m. Čia didžiausias darbas buvo sutvarkymas susisiekimo per nepereinamą pelkėtą Pagirį. Taip pat dažnai iš užsienio būdavo perkama medžiaga ir kareivių mundiruotei. norėdamas sumažinti im­ portą ir paremti savąją pramonę. ir iš Baltijos jūros į Juo­ dąją jau buvo galima patekti vandens keliu. pirmoje pusėje. Jį iškasė savo lėšomis hetmonas O g i n s k i s (todėl jis ir šiandien dar tebevadinamas Oginskio kanalu). Pastangos ūkį pakelti prasidėjo po padalinimo. įvairios stalo reikmenės). kuris jungia Ščarą su Jaselda. tai daugelis tų dvarų tuo būdu ir liko jų rankose. Buvo valoma nuo akmenų Nemuno ir Neries vagos. Tuo ėmė rūpintis tiek karalius. ką norėjo. Nesvyžiuje buvo kilimų dirbtuvė. o vicekancleris Chreptavičius 1790 m. Dėl visų tų priežasčių krašto ūkis labai sunyko. jo darbai ir nepasisekimai Tizenhauzas buvo gana turtingas ponas. seimas išleido gyventojų išlaidų normuojamąjį įstatymą (lex sumptuaria). Pramonės miestuose nebuvo jokios. 1776 m. valstybės iždas amžinai ištuštėjo. pasta­ tyta daugybė tiltų. tebuvo tik kiekvieno turtingesnio bajoro laikomas bravoras. Chreptavičius.

Tose dirbtuvėse buvo ga­ minamos įvairiausios gyvenimo reikmenės — adatos. Todėl daugelis juo buvo nepatenkinti. segtukai. seime pasirodė. ir Tizenhauzas turėjo bankrotuoti. pora dirbtuvių buvo įsteigta Brastoje ir jos apylin­ kėje. bet ir politikas. kad jis yra išeikvojęs net iždo pinigų. kiemo iždininkas. Jo nuosavam Pasto­ vių dvare buvo įsteigtos tik drobės ir popieriaus dirbtuvės.000 auk­ sinų jį visiškai sunaikino. kojinės.išnuomojo visas Lietuvos ekonomijas (karaliaus pragyvenimui skirtuosius valstybinius dvarus). Ekonomijos iš jo buvo atimtos ir išnuomotos kitam. centru ir buvo čia pa­ 1765—1785 m. iš kurių ypač buvo garsi G o r o d n i c a . skrybėlės. o ateičiai jie buvo ruošiami iš valstiečių tarpo. Gardino priemiestis. kur buvo su­ rinkta 300 berniukų ir 100 mergaičių. nei karalius nei Nuolatinė Taryba nieko negalėjo pa429 . o visos kitos dirbtuvės buvo karaliaus ekonomijose. Šiauliuose buvo įsteigta drobės dirbtuvė. o kai 1780 m. Paskutiniai reformų bandymai ir nepriklausomybės galas 1. nes patys negalėjo išsilaikyti. o jų palaikyti niekas nesirūpino. pakink­ tai. ėjo per jo rankas. IV. Jo įkurti fabrikai visai sunyko. karalius darė Lietuvoje. Mat. nesiskaitydamas su niekuo. Tizenhauzas buvo ne vien pramonininkas. Jis mirė. bet jau nebeidamas jokių pareigų. Karaliaus palaikomas. Visa. Tizenhauzas buvo už­ simojęs padaryti Gar­ diną didžiuliu pramonės Antanas Tizenhauzas. Taip antai. jis sumanė pasidaryti pramo­ nininku ir pagaminti visko. tačiau daugumas dirbtuvių buvo sukon­ centruota Gardine. jis labai greit pasidarė pirmąja asmenybe Lietuvoje. ką 428 Gorodnica 1789 m. Visos padalinime dalyvavusios valstybės kartu. kortos. statęs net 2 pramonės priemiesčius. Visoms toms dirbtuvėms įrengti reikėjo didelių sumų. kur iTizenhauzas buvo įrengęs fabrikų. kilimai. Ilgai užtrukusi byla ir kaltinimas išeikvojus apie 800. Tam tikslui jiems buvo įsteigta ir speciali bendrojo lavinimo mokykla. tebeturėdamas kiemo iždi­ ninko titulą. ko tik buvo rei­ kalinga Lietuvai. Dirbtuvėms specialistų buvo pakviesta iš užsienio. Net daugumą seimelių jis sugebėjo paimti į savo rankas. Veikiai jis įsteigė net 25 fabri­ kus. (Sena graviūra'). įvairios medžiagos. Valstybė po pirmojo padalinimo iki reformuojamojo seimo Rusų priežiūra. jo priešai privertė karalių nuo jo nusitolinti. o Rusija dar atskiru seimo patvirtintu aktu gavo teisę kontroliuoti Respublikos vidaus gyvenimą. Be jos ambasadoriaus Š t a k e l b e r g o sutikimo. karietos ir t. Daugiausia ta teise ėmė naudotis Rusija. Čia jis šeimininkavo.t. dirbtuvės betgi ėmė duoti nuostolių.

kad jame daugiau šalininkų turėjo Rusijos priešai. krašto mar­ karus. Jie jautėsi skriau­ džiami ir visada buvo pasiruošę kovoti prieš Rusų įtaką.daryti. Karalius. To susitikimo metu buvo sutarta. t. Namie. Pir­ miausia buvo p a n a i k i n t a N u o l a t i n ė T a r y b a . Rusijos priežiūra visiems padoresniems žmonėms. Be jo pritarimo niekas negalėjo gauti net jokio žymesnio urėdo. Rusijai paskelbė karą Turkija. Tatai buvo daroma 1788—1792 m. Rusija iš karto protestavo. kad tą padaryti bus juo lengviau. karo ir iždo. 2. iš pradžių mėgino sulai­ kyti reformatorius ir dėl kiek­ vienos naujovės prašė Rusijos sutikimo. o ypač patriotiškai išauklėtam jaunimui atrodė ne­ pakenčiama.. — didikai kreipdavosi į Petrapilį. reformų mintį parėmė ir Prūsija. o vėliau prieš Rusiją ruošėsi stoti ir Anglija. ėmėsi reformų. nes ji visada buvo pasiryžusi kiekvieną pasipriešinimą ginklu numalšinti. nes jis mokėjo sugyventi su Štakelbergu ir. tai pasi­ rodė. užsienio. nesiskaitydama su Rusija. kad kitų metų seime karalius išgaus Respublikos su­ tikimą padėti Rusijai kariauti su Turkais. Rusų įtakoje esančia valstybės organizacija. seimas atmetė pasiūlymą sudaryti karinę sąjungą su Ru­ sija ir. Tada Res­ publika galėjo laisviau atsidusti ir pabandyti padaryti reformų. policijos. savo mylimuoju Stanislovu Augustu. Šitaip seimas veikė net ištisus 4 metus ir per tą laiką pakeitė visą valstybės santvarką. ministerių kabinetas. Joje buvo 5 ministerijos: vidaus reikalų. o netrukus ir Švedija. Tuo būdu krašte šeimi­ ninkavo ambasadorius. Kotryna Dniepru keliavo aplankyt Rusijos neseniai užkariauto Krimo. bijodamas Rusijos keršto. Rusija nusiuntė į Res­ šalka. Pirmas jo darbas buvo nutarimas suorga­ nizuoti 100. baigusi šalka. Toliau jis pradėjo kovą su senąja. griovė visas reformas. Didikai laisvai šeimininkauti jau nebegalėjo: turėjo arba jam gerintis arba ieškoti protekcijos Petra­ pily (kuriam nors pasisekus prieiti prie Kotrynos. viena įtakingiausių reformipubliką savo kariuomenę ir su­ nio seimo vadų (f 1809 m. norėdama įgelti Respublikoje per daug šeimi­ ninkaujančiai Rusijai. T i k kai 1787 m. Visais svarbesniaisiais reikalais. Tačiau Ignas Potockis. Reformų mintis. daugiau galios įgavo karalius. Bet kai susirinko seimas. buvo priversta nuty­ lėti. kad karalius siekiąs absoliutizmo. palyginti su ankstyvesniaisiais laikais. Dar kelerius metus Štakelbergo žinioje Lietuvoje ir Len­ kijoje buvo laikoma rusų kariuomenė.). bet. Prie jų dėjosi ir visi tie. 1791 — 1793 m. Lietuvos kiemo mar­ nebespėjo įvykdyti. o Kotryna už tai ž a430 d ė j o l e i s t i padidinti Respublikos kariuomenę ir bent kiek praplėsti karaliaus valdžią. Atrodė. Todėl didikai visą laiką įtarinėjo. 3. Ministeriai turėjo būti karaliaus skiriami.000 kariuomenės (maždaug 1 / 3 to skaičiaus turėjo būti suorganizuota Lietuvoje ir 2 / 3 Lenkijoje). norėdami gauti žymesnę ministeriją. jam pataikaudamas. paėmė į savo rankas Nuo­ latinę Tarybą ir visą valdžią. Prūsijos palaikomas. Nepaisydamas karaliaus pa­ stangų. neturėdama atlie­ kamų jėgų. Susirinkęs seimas pasirodė turįs labai plačių užsimojimų. ketverių metų. bet atsakingi prieš seimą: seimui nepriimtiną menisterį karalius turėjo pakeisti. bet vėliau ir jis pats perėjo į reformų partijos pusę. Štakelbergas gaudavo įsakymą tokį palaikyti). — pav. nes. šių paskutinių reformų jis jau 1783—1791 m. kurie nepajėgė prisiplakti prie Štakelbergo ar prie pačios Kotrynos I I . — Rusijos rankos jau „buvo suvaržytos. nes. Jos vietoje buvo suorganizuota vadinamoji Į s t a t y m ų S a r g y b a . Tad šituo patogiu mo­ mentu reformų šalininkai ir bandė perorganizuoti visą valstybę. arba reformų^ seime. Visi ministeriai turėjo būti b e n d r i L i e431 . Ilgai vis neatsirado progos pabandyt nusikratyti Rusija. Ketverių metų (1788—1792) seimas 1787 m. Pakeliui (Kaneve) ji susitiko su buvusiu prieš 25 m. Ketverių metų seimo reformos Valdžios reforma. y.

buvo p a n a i k i n a m a e l e k c i j a i r sostas skelbiamas paveldėjamuoju. svarstant miestų reikalus. Buvo bandyta padaryti reformų ir 432 433 . kancleris. 28 „ „. Buvo pa­ daryta reformų ir seimo darbui sutvarkyti. Tas pats seimas jau nemaža turtingesnių mies­ tiečių padarė bajorais. Socialinės reformos. Miestai gavo teisę net siųsti į s e imą s a v o a t s t o v u s su sprendžiamuoju balsu. ku­ rios turėjo įvykdyti centrinių komisijų įsakymus. Buvo tik nustatyta. Visų reformų seimas nespėjo įvykdyti. Pagrindiniai reformos principai seimo buvo surašyti į 1791 m. konstitucija. 1787-1791 m. buvo numatyta būsimuose sei­ muose dar daugiau miestiečių padaryti bajorais. Bet reformuoja­ masis seimas dar nespėjo baigti savo darbo. kad viskas seim U O S e socialiniam gyvenime. kurie buvo jų netekę. Jo teisės buvo žymiai praplės­ tos: jis atgavo teisę laisvai d a l i n t i u r ė d u s . miestiečiai gavo teisę būti karininkais. Ta konfederacija dėl jos akto pa­ skelbimo vietos yra vadinama Targovicos konfederacija. Be to. Tatai vienodai lietė abidvi jungtines valstybes. per kurias turėjo būti valdomas kraštas. kaip vykdomieji vyriausiosios val­ džios organai. kaip lygią su kitomis valstybėmis. Visi miestai buvo suor­ ganizuoti apygardomis. o v a l s t i e č i a i ir toliau liko beteisiai baudžiauninkai. Savaime aišku. įkurti jų pačių renkamieji teismai. — kad susivaržę didikai Hugonas Kolontajus. Pirmasis pavelde j amasis kara­ lius turėjo būti Stanislovo Au­ gusto įpėdinis. priimtą konstituciją.. negalėtų nustelbti vidutinės bajorijos. buvo įsteigtos trys taip pat b e n d r o s k o m i s i j o s . Šito centro valdžios sustiprinimo siekiant. gesni. 4.t u v a i ir L e n k i j a i . kas eina už ar prieš tą konstituciją. karalius vėl suteikė laisvųjų miestų teises daugeliui mies­ telių. . reikėjo daug ko atsisakyti ne tik bajorijai. Todėl vėlesnėje kovoje dėl reformų buvo tolydžio kalbama. Pirmiausia buvo p a n a i k i n t a s liberum veto. Lietuvos Istorija. Nebuvo tik užsienių ir vidaus reikalų komisijų. kuris būtų nesuderinamas su įstatymais (už tai jie turėjo atsakyti). Be to. davusi jai savo ka­ riuomenės. tie reikalai buvo palikti karaliui. Saksonijos elektorius Fridrikas Augustas (Augusto I I I anūkas). kad ji galėsianti būti pataisyta tik po 25 metų tam reikalui sušaukto specialaus seimo. iždo ir policijos. bet vis dėlto bajorai buvo palikti vienin­ teliais pilnateisiais piliečiais. Reformos ir Lietuvos valstybės reikalai Ketverių metų seimo reformų pagrindinis tikslas buvo nusi­ kratyti Rusijos globa ir Respubliką pastatyti Europos valstybių tarpe. kai Rusija suor­ ganizavo reformų priešų konfederaciją ir. taip pat vy­ riausiąją kariuomenės vadovybę ir teisę skirti visus aukštuosius karininkus. Tai buvo pačios ministerijos. . viską sugriovė. — būtent karo. bet ir atskiriems jungtinės vals­ tybės vienetams. be to. reikėjo sustiprinti centro valdžią. — buvo nustatyta. kad seimely gali dalyvauti tik tie. Priimtoje konsti­ tucijoje buvo pasakyta. kurie turi savo že­ mės arba yra nuomininkai ir moka valstybei mokesčius. Tačiau pilnas piliečio teises jie galėjo gauti tik t a p ę b a j o r a i s . Gegužės 3 d. Nustatyta. kad visi miestiečiai tapo karšti reformuojamojo seimo ir pačių reformų šalininkai. O norint valstybę sustiprinti ir tuo būdu padidinti jos reikšmę užsieny. . Pro­ vincijoms administruoti visuose pavietuose buvo suorganizuo­ tos vadinamosios t v a r k o ­ m o s i o s k o m i s i j o s . Daugiau teisių gavo m i e s t i e č i a i . gegužės 3 d. kad nebegalima bus grąžinti į baudžiavą tų. 1791—1793 m.). prisivežę į seimelį iš savo dvarų plikbajorių. Karalius neatsakė už nieką. o jų ministeriai turėjo tik antspaudus saugoti. žymiausias reformų parO kad seimeliai būtų tvarkintijos publicistas (f 1812 m. Kadangi buvo stengiamasi viską centralizuoti. Seimo reforma. Be to. kurie atleisti pačių dvarininkų. be to. Šių pa­ reiga buvo nedėti antspaudo ant jokio karaliaus rašto. . Lietuvos referando» seimeliuose turi būti rius. Lenkijos vicesprendžiama balsų daugumu..

seimas pertraukė sa­ vo darbus ir visą gyni­ mąsi pavedė karaliui. tam tikslui buvo išsiųsta 64. kuri pasiskelbė prisidedanti prie Tar­ govicos konfederacijos. ir viskas buvo balsuojama. Tuo būdu ketverių metų seimas bandė pabaigti uniją ir Lietuvą galutinai sulieti su Lenkija į vieną valstybę. Livonijos vyskupas. Dalis reformų priešininkų pareiškė protestą ir išvyko į užsienį ieškoti pagalbos. nes ir per 4 seimo veikimo metus nebuvo tam pa­ siruošta. Opozicionieriai. Targovicos konfederacija (1792—1793 m. nors per ją buvo patogiau žygiuoti prieš Turkus. karas su Turkais buvo baigtas. Jie skelbėsi einą sugrąžinti seimo sulaužytų krašto laisvių. tai lenkų dauguma privertė lietuvius nusileisti. rusai esą jų sąjungininkai. buvusią bendrą Edu­ kacinę Komisiją: vietoje vienos buvo sudarytos dvi atskiros Lietuvos ir Lenkijos komisijos. Ji taip pat atšaukė iš Var­ šuvos nuo I padalinimo ten buvusį ir labai įkyrėjusį savo amba­ sadorių Stakelbergą. kad visuose bendruose valdžios organuose p u s ė n a r i ų t u r i b ū t i l e n k ų . Daugiausia pagalbos jie laukė iš Rusijos. jos turėjo perimti į savo rankas valdžią Karas ir Rusų lai­ mėjimas. atvykę į Targovicos miestelį (Ukrainoje. Lietuvos konfederacijos organizatorius. buvo nustatyta. Tokiais pat šūkiais buvo organizuojamos konfederacijos ir pavie­ tuose. Kotryna net išsi­ gabeno Lenkijoje įrengtus savo kariuomenės sandėlius ir nebesiuntė savo kariuomenės per Lenkų Ukrainą. Negalėdama atsilaikyti prieš rusus. Bet kol buvo nebaigtas karas su Turkais. Lietuva labai greit buvo rusų užimta. ir ta pati buvo dar nemokyta. o tuo tarpu jos tebebuvo surinkta vos Vysk. Tuojau visi didieji reformų priešininkai buvo sukviesti į Petrapilį. bet Lietuvos pinigų kasa buvo pa­ likta Lietuvoje. o kai kuriais atžvil­ giais valstybių atskirumas net dar padidėjo. Rekrūtus rinkti Lietuvoje buvo galima tik į Lietuvos. Bet tuojau po to Vilniuje buvo suorganizuota to­ kia pat Lietuvos konfe­ deracija. Be to. Targovicos konfederacija net perskyrė nuo 1773 m. Lietuvos atstovai seime ilgai spyriavosi. apie 60. reikalaudami.000. Iždai buvo sujungti. čia tu­ rėjo posėdžiauti ir visos komisijos. kur buvo nutarta suorganizuoti re­ formoms priešingą konfederaciją. kad komisijos būtų atskiros. Darydamas reformas. 434 Bet kai tik 1792 m. kada seimas turėjo rinktis Lietuvoj. o k i t a p u s ė l i e t u v i ų . Gintis buvo sunku. ji ėmė trauktis. Karo lauke buvo pastatyta vos apie 45. Rusija vėl pasiryžo veikti. Visa centro valdžia — ministeriai ir komisijos — buvo įvesta bendra. 5. Lietuvos tik tiek buvo atsižvelgta. seimas ne­ buvo vieningas. prie Sieniuchos) paskelbė konfederacijos aktą. Tuos dvejus metus. kuri ėjo prieš visas reformas — už senąją santvarką. Viskas sugrįžo į senąją būklę. sugrąžino ir senąjį Lietuvos Lenkijos valstybių atskirumą. Kariuomenė buvo palikta atskira kiekvienoje valstybėje. kad seno­ viškai kas trečias seimas buvo paliktas Lietuvoje (Gardine). bet kadangi seimas buvo konfedera­ cinis. pav. Seimui reikalaujant.) Konfederacijos pradžia. Ši konfederacija lie­ tė tiktai Lenkiją.. 1781 — 1794 m.000 kariuo­ menės. o visą valdžią joje paėmė konfe435 . Buvo nutarta surinkti 100.tai buvo ardoma ir Lietuvos savarankiškoji valstybės orga­ nizacija.000 karių. Lietuvos kariuomenės likučiai pasitraukė į Lenkiją. o Lenkijoje tik į Lenkijos kariuo­ menę. 1792 m. Prasidėjus ka­ rui. Rusija tylėjo ir elgėsi atsargiai. Tačiau Targovicos konfederacija.000 rusų kariuomenės. Juozas Kasakauskas.

Antrasis Respublikos padalinimas (1793 m. Kaip pirmą padalinimą patvirtinusiame seime. laikant jį savo įtakoj. Ziversas.) ir reikėjo tatai padaryti. Po keleto mė­ nesių įvyko sukilimas. Lig šiol čia šeimininkavo konfederatai. buvusi po I padalinimo. Mat. Bet Kotryna nenorėjo su juo nė kalbėti. ir tolimesnis valstybės likimas jau priklausė nuo sve­ timųjų. atpalaidavusi rankas ir įsikišusi į Respublikos reikalus. vadovaujamas Kosciuškos. Bet šita naujoji santvarka neilgai tegyvavo. privertė viską patvirtinti. Tačiau Rusijai buvo patogiau.) Rusija pasirašė dalybų su­ tartį. kaip ir 1772 m. kokia buvo po I padali­ nimo. Austrija čia negalėjo padėti. likusioji jos dalis arba turėjo pereiti Rusų žiniai arba turėjo būti atleista. Tam tikslui Gardine buvo sušauktas seimas.) Tuo metu. Be to. su ja buvo padaryta puolimo bei gynimosi sutartis. su apkarpyta Respublika reikėjo padaryti naują taikos sutartį. tarp Rusijos. Todėl Rusija norėjo sugrąžinti tokią tvarką. Buvo atgaivinta Nuolatinė Taryba ir tada veikusios karo ir iždo komisijos. Austrija bijojo likti viena prieš Prancūziją. kol neprisidės prie konfederacijos. Kaip ir seniau. kai seimo sukurtoji valstybės valdžia buvo su­ griauta ir atiteko konfederacijai (ši savo centru padarė Gardiną). ir Prūsija buvo įsitikinusi. Karalius tuo tarpu kreipėsi pagalbos į Prūsiją. Mat. Karalius pa­ galiau prisidėjo prie konfederacijos ir sulaikė savo kariuomenės veiksmus. kad norėjo įgelti Rusijai. bet priešintis buvo sunku: Kotrynos atstovas Ziversas (Siewers) keletą atstovų areštavo. Valstybės santvarka po II padalinimo Išgavus iš seimo padalinimo patvirtinimą. kuri nesutiko leisti jai užimti Dancigo ir Torno. kuris pastatė savo valdžią. Prūsija ir Austrija tada kariavo su revo­ liucine Prancūzija. esantieji tarp abiejų Prūsų karalystės dalių. Tada karalius kreipėsi į Kotryną. nes nebebuvo vilties laimėti. bet net išlygintos ir labai praplėstos jos sienos. 6. Prūsijos ir Austrijos ėjo derybos dėl tolimesnio Respublikos likimo. Naugarduko ir Brastos vaivadijų. Tuo būdu prieš pirmąjį Respublikos padalinimą buvusi perskirta Prūsų Bran­ denburgo valstybė dabar turėjo būti ne tik galutinai sujungta į vie­ ną plotą. kurie komandavo konfederatus. pagaliau visą seimą apstatęs kariuomene ir į salę su­ vedęs rusų karininkus. tektų skaitytis su daugybe ponų. kad. su kuria seimo (1790 m. Jis dar bandė prie­ šintis. (sausio 23 d. kad valstybės priešaky liktų ka­ ralius: mat. palikus bajoriškąją demokratiją. Prūsija gali privirti daug košės ar net sugriauti visus laimėji­ mus. kuria buvo grąžinta santvarka. taip ir šitame šeimininkavo Kotrynos ambasadorius. 436 Rusija sau tenkančias žemes tuo metu jau buvo užėmusi. tačiau ši atsisakė padėti. o daugelį suvaldyti visada sunkiau. Grasydama padaryti taiką su Prancūzija. Prūsija išgavo Austrijos ir Rusijos sutikimą.deratai. 437 . reikėjo dar su­ tvarkyti likusios Respublikos vidaus gyvenimą. o didžiosios Lie­ tuvos kunigaikštijos visa Minsko vaivadija ir dalis Vilniaus. Dabar buvo atskirta ir anksčiau buvusi bendra Edukacinė Komisija. nes buvo įsivėlusi į karą su Prancūzijos revoliucionieriais. Todėl 1793 m. anksčiau Prūsija seimą rėmė tik dėl to. 7.) buvo padaryta karinė sutartis. R u s i j a i pagal sutartį turėjo atitekti Lenkijos Ukraina. Taigi minėtame Gardino seime (1793 m. Po to visi didieji re­ formų šalininkai emigravo į užsienį.000 Lenkijoje. iš karaliaus ir seimo tereikėjo gauti tik padalinimo patvirtinimą. lengviau prižiūrėti visą vals­ tybės politiką. Kariuo­ menės buvo palikta 5. jos buvo atskiros Lietuvai ir Lenkijai. Buvo sudaryta naujoji valstybės konstitucija. o kai kurių atstovų sunaikino dvarus. kuria P r ū s i j a i turėjo tekti dideli Lenkijos plotai. Tuomet. siūlydamasis užleisti jos anūkui Konstantinui sostą. kad tik ji paliktų seimo padarytąsias reformas. o netrukus po to buvo atliktas paskutinis Res­ publikos padalinimas. Dabar tarp Prūsijos ir Rusijos jau ėjo derybos.000 Lietuvoje ir 10. kurie troško visiškai sunaikinti ketverių metų seimo reformas ir sugriauti karaliaus valdžią. Rusijai reikalaujant. Prū­ sija savąsias irgi tuojau okupavo. visa valdžia atiteko konfe­ deratams.. kad jai būtų ati­ duotas Dancigas su Tornu ir kai kurios kitos Lenkijos sritys. o Rusija bijojo. kad po šito karo teks ir jai šis tas.

tik visas kairysis Nemuno krantas (Užnemunė) atiteko Prūsijai ir išbuvo jos valdžioje iki Napoleono laikų (žiūr.000. o Lietuva beveik visa atiteko vienai Rusijai. jis buvo perkeltas į Petrapilį. žadėdamas visiems. Vilniuje buvo nuteistas ir pakartas rusų pastatytas Lietuvos hetmonas Simanas Kasakauskas. (Moniuškos paveikslas). Krokuva ir Varšuva buvo išvaduoti iš rusų. 1794 m. kuris savo žinioje turėjo net 30. — sutarė pasidalinti visą valstybę. Po vieno mūšio sužeistas Kosciuška pateko į nelaisvę. kur karinę vadovybę paėmė pulkininkas J a s i n s k i s . Čia taip pat apsigyveno ir Kotrynos ambasadorius (Igelstrom). ir juos paleido tik Kot­ rynos įpėdinis caras Povilas. prie sukilimo prisidėjusiems. kur ir mirė (1798 m. suki­ limo vadas. Lenkijoje dar tebebuvo ir dalis Prūsų kariuomenės. 439 . Bet vis dėlto 438 Tadas Kosciuška. Veikiai prie sukilimo prisidėjo ir miestiečiai.). 1794—1796 m. Prie jo buvo suorga­ nizuota vadinamoji T a u t o s Taryba. kurie Varšuvoje pakorė keletą rusams parsidavusių ponų. Greit Vilnius. Stanislovas Augustas Gardine. norėdamas sukelti valstiečius. tai Rusų ambasadorius reikalavo kuo greičiausiai įvykdyti seimo nu­ tarimą dėl kariuomenės — pa­ likti jos tiktai 15. Vėl užėmę visą kraštą ir sunaikinę sukilėlius.). nepavyko suorganizuoti stiprios pajėgos. Kosciuška. Lenkijos dabar po gabalą teko visoms trims valstybėms. Trečiasis Respublikos padalinimas 1795 m. kuri nugalėtų Rusų ir Prūsų kariuomenes.). Sukilo taip pat ir Lietuva. prasidėjus sukilimui. Jam gyventi buvo paskirtas Gardinas. o Kotrynai mirus (1796 m. skubiai pradėdami ginkluotą pasipriešinimą. laisvę (tokių atsišaukimų buvo išleistų ir lietuviškų). kuri. Kadangi krašte visur virė nepasitenki­ nimas rusais ir buvo ruošiama­ si prieš juos sukilti. Kosciuškos sukilimas (1794 m.8. pasižymėjęs Amerikos nepriklauso­ mybės kovose generolas. Stanislovas Augustas buvo priverstas atsisakyti nuo sosto. Tačiau kai kurie kariuomenės vadai atsisakė atleisti savo dalis. Jurgio Vašingtono draugas. išleido atsišau­ kimų. taip pat okupavo dalį Lenkijos. Suki­ lėliai stengėsi įtraukti į sukilimą visą kariuomenę. žemėlapy). Netrukus po to buvo likviduotas ir visas sukilimas. Sukilėliai visą valdžią atidavė generolui K o s č i u šk a i (jis buvo kilęs iš Naugar­ duko vaivadijos ir laikė save lietuviu).000 kariuomenės. Rusija su Prūsija ir Austrija. Rusų belaisvis (f 1817 m.) ir nepriklausomybės galas Po seimo karalius ir Nuolatinė Taryba iš Gardino grįžo į Varšuvą. Dabar daugiausia veikė iš emigracijos grįžę buvusieji reforminio seimo vadai ir kari­ ninkai. Daugelis buvusių žuvusios valstybės veikėjų emigravo arba kartu su Kosciuška pakliuvo į Rusų kalėjimus.

Zemiausiasis luomas buvo valstiečiai baudžiauninkai. B a j o r i j a i vadovavo apskričių ir gubernijų m a r š a l ­ k o s . Po padalinimų visos didžiosios Lietuvos kunigaikštijos že­ mės atsidūrė Rusų valdžioje. Kas treji metai bajorija galėjo rinktis į s e i m e l i u s Apskrities seimely ji svarstydavo savo reikalus ir išrinkdavo atstovus į apskrities įstaigas. Gubernija buvo administracijos vienetas. K a u n o i r G a r d i n o — gu­ bernijas.ŠEŠTOJI DALIS nigaikštiją (1807 m. rusai jas ėmė vadinti R u s i j o s š i a u r ė s v a k a r ų k r a š t u . Senųjų tradicijų likvidavimo laikotarpis I. kuriose buvo atskiri valdininkai ir teismai.) Lietuva ir Lenkija taip pat prarado beveik visą Livoniją.) nemaža dalis tų žemių vėl sugrįžo Maskvai (Smolenskas). kuriai buvo paliktos gana plačios teisės. Nuo to laiko siena su Rusija jau nebesikeitė iki pat padalinimų. pirmuoju luomu buvo laikoma bajorija. Siena su Maskva dar keitėsi keletą kartų. Po kiek laiko jos buvo sujungtos į vieną L i e t u v o s g u b e r n i j ą . kurie tebebuvo visiškoje ponų valdžioje. Liublino seime taip pat dideli plotai buvo priskirti prie Lenkijos. valdomas g ub e r n a t o r i a u s i r g u b e r n i j o s v a l d y b o s . Kaip ir anksčiau. Visos po trečiojo padalinimo Rusijai teku­ sios žemės iš pradžių buvo padalintos į dvi g u b e r n i j a s — V i l n i a u s ir S l a n i m o . Nuo to laiko ir Užnemunė virto paprasta Rusijos provincija. pusėje 1. St. o po 1863 m. Batoro ir Zigmanto Vazos laikais daugumas prarastųjų žemių buvo atgauta (Polockas. Kai Napoleonas sudarė Varšuvos ku440 Rusų valdžia. Toliau ėjo m i e s t i e ­ č i a i . bet tebepriklausė Varšuvos. bet netrukus vėl buvo pa­ dalintos net į 3 — V i l n i a u s . Andrusavos taika (1667 m. 2. Savivaldybės. Vienos kongrese (1815 m. Napoleono galybei žlugus. Švedų valdytoji Livonija atiteko Rusijai. Po 1831 m. sukilimo buvo visiškai pa­ naikinta. Lietuva pirmoje X I X amž. kuri atiteko Švedams. Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos žemių likimas istorijos būvyje XV amžiuje didžioji Lietuvos kunigaikštija buvo pasiekusi didžiausią savo teritorinį išsiplėtimą. o ne Vilniaus general­ gubernatoriui. Tačiau. kurie prižiūrėjo žemesniuosius teismus. Paskutinių Gediminaičių laikais dideli Lie­ tuvos žemių plotai atiteko Maskvai. Per pirmąjį padalinimą Rusija užėmė Latgalą. ten būdavo renkami atsto441 . X V I I amž. Joje taip pat buvo t e i s m o r ū m a i . X V I amž. Kiekviena gubernija buvo suskirstyta į a p s k r i t i s . prie jos buvo priskirta ir Užnemunė.). jos sienos žymiai susiaurėjo. sukilimo jos autonominė konsti­ tucija buvo pakeista. Tik valstybinių dvarų valstiečiams buvo įsteigti tam tikri teismai apskrityse ir gubernijose.). Smolenskas ir kt. Be to. pradžioje (1629 m. J į valdė Vilniaus generalgu­ bernatorius. kurie turėjo savo magistratus ir savo teismus. Vė­ liau. Rusų įvestoji tvarka Lietuva Rusų valdžioje A. Rusai senųjų krašto savivaldybių nepanai­ kino. 1721 m. kai pra­ sidėjo rusinimo pastangos. Respubli­ kai liko tik Latgala (vadinamoji Livonijos vaivadija) ir leninė Kuršo kunigaikštija. o 1569 m. Visos tos trys gubernijos iš pradžių ir Rusų valdžios buvo vadinamos L i e t u v o s g u b e r n i j o m i s . Tačiau. o po trečiojo padalinimo jai atiteko ir Kuršas. Šitoks padalinimas jau liko iki pat Rusų valdymo galo.) ta kunigaikštija buvo pavadinta Lenkų karalyste ir pateko į Ru­ sijos carų valdžią. Tik viena Užnemunė (Suvalkų kraštas) teko Prūsams.

Varšuvos kunigaikštijos įkūrimas sukėlė vilčių nusikratyti Rusų valdžia ir Lietuvoje. Varšuvos kunigaikštija kartu su Saksonija įėjo į Na­ poleono protektorate esančią Pareinės valstybių sąjungą. birželio 25 d. todėl carui buvo svarbu turėti bajoriją savo pusėje. grąžino Lietuvai senąjį jos statutą. ir iš Lietuvos Užnemunės. Lietuvos bajorija pasistengė šituo momentu pasinaudoti.). jokių palengvinimų kraš­ tui nedarė. susikom­ promitavo prieš Rusų valdžią. tardavosi savo rei­ kalais ir galėjo kreiptis į gubernatorių (bajorai savo reikalais galėjo kreiptis net į carą). keršydama už palankumą Napoleonui. Daugelis dvarų. kuris patenkin­ tų ir Rusų valdžią ir bajoriją. Lietuvoje veikusios teisės. Bet iš to nieko neišėjo. įkūrė nepriklausomą Varšu­ vos lenkų kunigaikštiją. Visa Lenkų visuomenė tuo tarpu jau aiškiai stojo už Napoleoną ir turėjo vilties. 442 Napoleono ir Aleksandro I susitikimas Nemune prie Tilžės (1807 m. Tilžėje padaryta su Aleksandru I taika (1807 m. Jo misija pasisekė: mokesčiai buvo palengvinti ir su443 . per trečiąjį padalinimą taip pat tekusios Prūsijai. Napo­ leonas I. Gausus Vilniuje sušauktas bajorijos suvažiavimas nutarė pačiam carui išdėstyti sunkią savo būklę. kai kurios iš jų net nukentėjo. čia veikusį net iki 1840 m. Projektai atgaivinti didžiąją Lietuvos kunigaikštiją. Ji bu­ vo sudaryta iš Lenkijos žemių. caro pakeltas senatorium M y k o l a s K l e o f a s O g i n s k i s (buvęs paskutinysis Lietuvos iždi­ ninkas). kai Napoleonas. Kotryna II buvo įvedusi joje ir rusų teisę (įstatymus). Bet jos įpėdinis Povilas I (1796—1801 m.). Kunigaikščiu buvo paskirtas Saksų karalius. Tačiau Rusų valdžia. Momentas buvo gana patogus: bu­ vo aiškiai matyti. daugelis dvarų nepajėgė jų sumokėti. kurie nepajėgė sumokėti mokesčių. bajo­ rijos tarpe kilo sumanymas rasti modus vivendi. Tuo tikslu pas Napoleoną į Tilžę buvo nuvykusi net slapta Lietuvos bajorų delegacija.vai į gubernijos seimelį. Tik vieni valstiečiai neturėjo jokių savivaldybės organų.). 3. kuris vedė priešingą motinos linijai politiką. nugalėjęs Prūsiją. Užėmusi Lietuvą. buvo paimti į valdžios globą. Napoleono karai ir sumanymas atgaivinti didžiąją Lietuvos kunigaikštiją Varšuvos kunigaikštija ir Lietuvos bajorijos viltys. Kai Lietuvoje buvo vartojamos skaudžios valdžios represijos. o šis savo rėžtu rinkdavo gubernijos vadovybę ir atstovus į visas gubernijos įstaigas. Jie patys valdė miesto turtą. prijungė prie Varšuvos kunigaikštijos dalį Galicijos (1809 m. tekusių Prūsijai per I ir II pa­ dalinimus. nes Napoleonas nenorėjo kariauti su caru Alek­ sandru I (1801 — 1825 m. Su ta misija buvo pasiųstas ap­ sukrus diplomatas. M i e s t i e č i a i savo magistratus ir teismus taip pat rink­ davosi patys. kurie buvo bent 5 kartus didesni už kitų Rusijos kraštų mokes­ čius. nugalėjęs Austriją. Daugelis šeimų. 1807 m.). (tada buvo įvesti rusų įstatymai).) palaidojo Lietuvos bajorų viltis. Visas kraštas jau iš seno buvo apdėtas dideliais mokesčiais. kad prie Varšuvos kunigaikštijos bus prijungtos ir Ru­ sijos valdomos lenkiškosios žemės. ku­ rių sūnūs pasiskubino įstoti į Napoleono kariuomenę. Jų viltys dar labiau sustip­ rėjo. kad naujas karas su Napoleonu neišvengiamas.

kad ši nepultų į Napoleono glėbį. carui at­ silankius Vilniuje.lyginti su kitų Rusijos sričių mokesčiais. Lietuva Napoleono žygio metu (1812—1813 m. Bajorijos atsiunčiamoms de­ legacijoms jis nieko tikro nežadėjo. juo buvo norima nesugriauti Lietuvos bajorijos vilčių. Pa­ galiau gal didžiausia tam kliūtis buvo lenkų klausimas. Paskelbęs karą. Pagaliau Oginskis. o to ne­ padarius. Jis daug kartų buvo jo svarstytas su ar­ timu bičiuliu A d o m u Č a r t o r i s k i ų . kad tuo būdu kelias Nepoleono įtakai Lietuvoje būtų už­ kirstas. tai Oginskis tame antrame memoriale ir pabrėžė. sudaryti didžiąją Lie­ tuvos kunigaikštiją (įsidė­ mėtina. kuris tuo tarpu su savo kariuo­ mene stovėjo Vilkavišky ir jau buvo paskelbęs Rusijai karą. kuriam tuo metu rūpėjo ne­ išvengiamas karas su Napoleonu. o visos vietos turėjo būti pavedamos tiktai kunigaikštijos piliečiams. Patsai Oginskis dėl to pasidarė populiariu bajorijos vadu. paskutinysis Lietuvos iždininkas.).). kurios nuo 1569 m. įteikė konkrečius pasiūlymus ir naują memorialą. tik kai kuriuos ponus apdovanojęs Rusijos ordinais. Ogins­ kis nurodinėjo. Juo buvo siūloma iš 8 Rusijos gubernijų. joje turėjo būti savi ministeriai ir Vilniuje gyvenąs caro vietininkas. Tuo tarpu bajorijoje plito gandai. Napoleonas su kariuomene persikėlė per Nemuną ties Kaunu ir greit nužygiavo į Vilnių. kad krašto valdžia nieko nesanti padariusi patraukti bajorijai į savo pusę. Tačiau jis leido Lietuvos bajorijai sudaryti lai­ kinę savo valdžią. bet vengdavo pažadų. būtų reikėję ir Rusijos valdo­ mąsias Lenkijos žemes priskirti prie nepriklausomos Varšuvos kunigaikštijos (tatai carui būtų buvę labai nenaudinga). jose taip pat visą laiką veikė Lietuvos statutas). Bet tai tebuvo tik diplomatiškas atsikalbėjimas. Tačiau caras niekad nieko tikro nepasaky­ davo Oginskiui. Po triukšmingų puotų jis išvyko iš Vilniaus. nuolat klausinėdavo. Be to. Napoleono kariuomenei užėmus Lietuvą. Podolės ir Kijevo sritis. rius (f 1833 m. jo valdomieji lenkai irgi būtų nerime. Kiek vėliau buvo paruošti keli numatomos kunigaikštijos konstitucijos projektai. sukūrus Lietuvos kunigaikštiją. kad be savarankiškos organizacijos kraš­ tas negalįs sudaryti kariuomenės. kiek Lie­ tuva galėtų pastatyti kariuomenės. Todėl Lietu­ vos atgaivinimo klausimas nebuvo paliestas nė 1812 m. Kadangi caras. ku­ riose veikė Lietuvos statu­ tas. bajorija tuojau sujudo rūpintis atgaivinti didžiąją kunigaikštiją Napoleono glo­ boje. tam tikslui 1811 m. kad iš buvusių didžiosios Lietuvos kunigaikštijos že­ mių būtų sudaryta autonomiška valstybė. Su jais išsikraustė ir Oginskis ir kiti Rusijos globos šalininkai. kad į ją buvo siū­ loma įterpti ir Voluinės. įtei­ kė carui memorialą — ku­ nigaikštijos sudarymo pro­ jektą. Per pasikalbėjimus jis pareikšdavo jam daugybę komplimentų. Pagal juos visi reikalai kunigaikštijoje turėjo būti atliekami lenkų kalba. Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos klausimas Napoleono žygio išvakarėse. kiek Lietuva galėtų duoti jo armijai maisto ir kareivių. jis siūlė pa­ likti toje kunigaikštijoje Lietuvos statutą be jokių apribojimų ir įsteigti nuo Petrapilio visiškai nepri­ Mykolas Kleofas Oginskis. 445 . kad caras jau sutikęs at­ gaivinti kunigaikštiją. Iš visos Lietuvos rusai pa­ sitraukė be mūšio. Carui Aleksandrui I Lietuvos atstatymo pro444 jektas buvo nebenaujas. Bet iš tikro tie planai jam nerūpėjo. Jis pats tuo tarpu pradėjo rūpintis. nes dar tebebuvo neaiški karo pabaiga. Lietuvos kuni­ tada aukščiausioji instan­ gaikštijos atgaivinimo projekto auto­ cija buvo Rusijos senatas). o Petrapily prie caro turėjo būti tik atskira Lietuvos reikalams kanceliarija. o atsisvei­ kindamas Oginskiui pareiškė. klausomą tribunolą (mat. juo labiau. Mat. Bet Napoleonui pirmučiausia rūpėjo. kad Lietuvos reikalų neleidusi sutvarkyti laiko stoka. Rusų imperijos senatorius. kuris vadovavo vi­ sam lenkų judėjimui. pasitaręs su žymesniaisiais Lietuvos ponais. buvo Lenkijos ribose: mat. d.

Apskaičiuojama. Bet viltis atgaivinti didžiąją kunigaikštiją Napoleono globoje greit ėmė gesti. entuziazmo pa­ gauta.500 lavonų. Pats Napoleonas į visas pastangas žiūrėjo abe­ jingai.). Rusų valdžios sugrįžimas. skelbdamas karą. Pagaliau per Kauną ji pasitraukė į Prūsus. Tačiau jam nebuvo lemta nei savo galybės atgauti nei grįžti atgal į Lietuvą. buvo įvestos rekvizicijos. Tas jo apsivylimas daug prisidėjo. dar tikėjosi susitaikinti su Rusija. kad jis vis nieko aiškaus nepasakė dėl Lietuvos ateities. kad tikrojoje Lietuvoje (to meto Vilniaus gubernijoje) turto buvo sunaikinta apie 20 milijonų rublių. Kad ir buvo caro paskelbta amnestija. Vilniaus katedroje įvyko iškilmingas pasi­ žadėjimas atnaujinti uniją. Pasitraukus Napoleono kariuomenei. Jis nepatvirtino Varšuvos konfederacijos. kad bus daug daugiau sudaryta ka­ riuomenės. ėmė rūpintis atnaujinti unijos ryšius su Lenkija. Lietuvos kunigaikštijos klausimas žuvus Nepoleono imperi­ jai. Ypač nuo jos nukentėjo Vilnius. Marijampolę ir Varšuvą jis parskubėjo į Paryžių rinkti naujų jėgų. pilnas ligonines sergančių ir sužeistų. ji čia paliko daug iš Rusijos atsinešto grobio. Be to.Laikinės Lietuvos vyriausybės priešaky atsistojo grafas Soltanas. Jos iniciatyva 1812 m. Varšuvos ku­ nigaikštija buvo paversta L e n k ų k a r a l y s t e . Bado ir didelių šalčių vejamas. ir. Apiplėšusi gyventojus. Išbadėjusi ir nuskurusi ka­ riuomenė pakeliui viską plėšė. Jo kariuomenė tuo 446 . ta­ čiau Napoleono šalininkai tuojau buvo pradėti persekioti: nepa­ bėgusius į užsienį išsiuntė į Rusiją. Tačiau jis nerado taikos nė tenai. Visa Europa sukilusi jį nu­ galėjo ir net pašalino iš Prancūzijos. Napoleonas tikėjosi. grįžo atgal. Tam tikslui tarpu be galo plėšė kraštą (jis pats. Apskritai per vadinamąjį prancūzmetį Lietuva labai nuken­ tėjo: apiplėšė ją Napoleono kariuomenė. kaip į valstybės užuomazgą. Po žiauraus mūšio prie Berezinos pavedęs kariuomenę savo maršalui Miuratui. liepos 14 d. 447 Napoleono kariuomenė keliasi per Nemuną ties Kaunu. Napoleono pavesta. Tuojau po unijos atnaujinimo iškilmių jis išžygiavo iš Vilniaus į Maskvą. tuojau buvo sugrąžinta senoji Rusų valdžia. Laikinė Lietuvos vyriausybė pasitraukė kartu su Napoleo­ no kariuomene ir apsistojo Drezdene. Tą pakvietimą ypač karštai sutiko Vilniaus universiteto jaunuomenė. nepasigailėjo jos nė ru­ sai. Toji vyriausybė turėjo tvarkyti krašto reikalus ir parūpinti armijai maisto. Tokių iškilmių įvyko ir kitur. siunčiamą prieš Napoleoną. naujas Europos pertvarkymas buvo sprendžiamas V i e n o s k o n g r e s e (1815 m. kai kuriems iškėlė bylas ir atėmė dvarus. Lietuvos bajorijoje vėl kilo judėjimas. kuri skelbėsi norinti sujungti į vieną kūną visas buvusios Respubli­ kos žemes ir visus kvietė į bendrą darbą. Nugalėjus Napoleoną. nes nenorėjo įžeisti Austrijos ir. Be to. Kaip tik tuo metu Varšuvoje susidarė bajorijos konfederacija. Tuo tarpu ji dar tebetikėjo Napoleono žvaigžde ir prieš likviduodamasi pareiškė. O taip sunaikintas kraštas dar turėjo maitinti didžiulę Rusijos ar­ miją. Lietuvą buvo pavadinęs priešo kraštu — iš visos Rusijos jos neišskyrė). Bet bajorija į laikinę vy­ riausybę žiūrėjo. kuri ketino sujungti visas Respublikos žemes. netrukus žuvo ir visa Napoleono galybė. Paskui Napoleoną atslinko į Lietuvą ir jo kariuomenės likučiai. kad jos viltys ir ištikimybė jam priklausančios iki mirties. — per Vil­ nių. Kauną. o bazilijonų vie­ nuolyne net 7. o jos kara­ lium pripažintas caras. ji pradėjo formuoti ir Lietuvos kariuomenę — 4 pėstininkų ir 5 raitelių pul­ kus. tur būt.

siekęs atgaivinti Lietuvos ku­ nigaikštiją. kur veikė Napoleono įstatymai. Tiek Aleksand­ ras I. be to. Naujasis caras Aleksandras I (1801 — 1825 m) 1802 m. Prūsija buvo Napoleono užimta. Tik Vyriausioji Lietuvos Mokykla dabar buvo pa­ vadinta V y r i a u s i ą j a V i l n i a u s M o k y k l a i r buvo pašalinti kai kurie rusams neištikimi profesoriai. Jos visos buvo padalintos į Plocko ir Balstogės departamentus. Vilniaus universitetas ir Lietuvos švietimo reikalai X I X amž. Prūsijos valdžia naujai įgytąjį kraštą bandė vokietinti: tam tikslui paskyrė vokiečius valdininkus. o pietinė — Vilniaus vyskupijai. Lietuviškoji Užnemunė priklausė Balstogės departamentui. 1807 m. (1801—1825 m. Prūsija per trečiąjį padalinimą gautąsias žemes pavadino N a u j a i s i a i s R y t p r ū s i a i s . Vienos tokios apygardos centru buvo Vilnius. be to. — tebeveikia dar ir dabar. kokias turėjo Prūsijos bajorija (o absoliutiškai valdomoje Prūsijoje bajorija jau nebedaug beturėjo teisių). To pat siekė ir vokiškos mo­ kyklos. surištą su ta Lenkų karalyste. Tačiau vyskupas stengėsi ginti Bažnyčios teises ir su valdžia nesugyveno. Se­ noji santvarka čia buvo panaikinta. Užnemunė Varšuvos kunigaikštystėje ir Lenkų karalystėje. ir bajorai gavo tik tokias tei­ ses. 29 449 I . rusai švietimo įstaigų nepanaikino. Apygardos viršininku — kuratorium buvo pa­ skirtas caro Aleksandro jaunystės draugas ir artimas patarėjas L i e t u v o s I s t o r i j a . Bet visos pastangos buvo tuščios. kuri buvo patekusi j Len­ kų karalystę. — žinoma. Norėdama atskirti ją nuo Vilniaus ir Žemaičių vyskupų įtakos. Užėmę Lietuvą. ir Vyriausioji Mokykla buvo pava­ dinta u n i v e r s i t e t u (1803 m. dėl to jam teko net nukentėti. Rusi­ joje įsteigė švietimo ministeriją ir visą imperiją padalino į 6 švie­ timo apygardas. Užnemunėje Napoleono kodek­ sas.Caras Aleksandras I. būtent Užnemunė (Suvalkų kraštas). dar Voluinė. taip ir Užnemunėje buvo įvestas Na­ poleono kodeksas. Tais pačiais metais Užnemunė buvo priskirta prie Varšuvos kunigaikštystės. 4. O ten tuo tarpu kaip tik buvo palaipsniui naikinama baudžiava. 1818 m. Prūsijos valdžia įsteigė atskirą. kad jis bus jai pa­ lankus.. Užnemunė taip pat pasiliko Lenkų karalystėje. 448 Vyskupystė. bet jau ir ponas nebegalėjo jų nei parduoti nei dova­ noti (nebent tik su visu dvaru kam galėjo parduoti ar pado­ vanoti). kad Lietuva tesanti Rusijos provincija ir todėl jos negalima prijungti prie Lenkijos. nes jie buvo sulyginti su visos Prūsijos valstiečiais. jie čia išliko ir panaikinus Lenkų karalystę. Užnemunė Prūsų valdžioje ir Lenkų karalystėje Užnemunė Prūsų karalystėje. Valstiečių būklė Prūsų valdžioje palengvėjo. ji buvo perkelta į Seinus). kuriuo valstiečiai buvo atleisti nuo baudžia­ vos. Pir­ muoju vyskupu valdžia pasirinko garsųjį pamokslininką Prienų kleboną pralotą Karpavičių. labai papildytas.). kaip veikusios. pradžioje Universitetas ir švietimo apygarda. Kaip visoje kunigaikštystėje. prie jos priklausė visos buvusios Lietuvos kunigaikštijos žemės ir. tikėdamasi. Podolė ir Kijevo sritis (vėliau tos apy­ gardos ribos buvo kaitaliojamos.) visada atsakydavo. 5. tik be žemės. Visos mokyklos liko veikti. tiek Mikalojus I (1825— 1855 m. tiesiog popiežiaus priklausomą vyskupiją V i gr i u o s e (1798 m. Žuvus Napoleono galybei. Šiaurinė Užnemunės dalis anksčiau priklausė Žemaičių. Tačiau per trumpą vokiečių valdymą vokietinimo pa­ stangos nedavė didesnių vaisių. Kilnotis laisvai jie dar negalėjo. Netrukus bu­ vo padaryta nauja reforma.). pradėjo kraštą ko­ lonizuoti: buvusiose valstybinėse ir bažnytinėse žemėse įkur­ dino daug įvairių kolonistų. Tuo būdu skirtingai nuo visos Ru­ sijos gyveno tiktai ta Lietuvos dalis. bet jos centras visą laiką buvo Vilnius).

Slavofilų pastangos nenuėjo niekais. Iš pačios studentijos parinktiems šnipams buvo pavesti sekti jos gyvenimą. Lenkiškasis universitetas ir taip pat jo prižiūrimos len451 . su kuriuo bendrai reikėjo kovoti. Apie pasipriešinimą kultūrinei lenkų veiklai Lietuvoje nebebuvo nė kalbos. Universiteto rektoriai. buvo pašalinti. Profesoriai. jis ėmė kontroliuoti ir profesorių paskaitas. Tautiškoji len­ kų idėja universitete ir studentų bajorų tarpe jau buvo įsi­ galėjusi. ) . Tuomet valdžia pasiryžo jį visai panaikinti ir 1832 m. pasirodę rusams neištikimi. Lenkiškas universiteto cha­ rakteris. kad lenkai ten tesą tik atėjūnai ir kad todėl negalima jiems leisti toliau lenkinti krašto. Tam tikslui jie reikalavo pa­ keisti visą Vilniaus apygardos švietimo sistemą. profesoriams buvo įsakyta iš anksto pateikti švietimo ministeriui paskaitų konspektą. bet vėliau išaugo iki 1. jų tebuvo vos apie 150. Nepriklau­ somojo gyvenimo laikais nors bajorija ir didikai buvo sulenkėję. Lietuviškumas Vilniaus universitete. Martynas Odlanickis Počobutas. Jie skelbė.A d o m a s C a r t o r i s k i s . ir jos jau nebegalima buvo nuslopinti. Buvo pašalintas net universiteto rektorius. astronomas (f 1810 m . Jo vietą už­ ėmė ištikimas caro tarnas N o v o s i l c e v a s . Apygardos kuratorius Cartoriskis (1824 m. Tuo pat metu įsteigtas Vilniaus universitetas taip pat priklausė apygardos kuratoriui ir turėjo prižiūrėti visas apygardoje esančias žemesniąsias moky­ klas. jos ir baigė galutinai lenkinti Lietuvos bajoriją. Jis tuojau pa­ naikino lenkų kalbą universiteto kanceliarijoje. Bendroji nelaimė ją dar labiau suartino su lenkais. kad didžiosios Lietuvos kunigaikštijos že­ mės n u o a m ž i ų b u v u s i o s r u s ų k u l t ū r o s į t a ­ k o j e . Drauge buvo atgaivinta ir kadaise Edukacinės Komisijos įsteigta mokytojų seminarija. todėl veikiai visos vie­ tos buvo užimtos lenkų. Susirūpinta ir studen­ tija. ir visi raštai bu­ vo pradėti rašyti rusiškai. uždarė. Dabar jie jautėsi turį vieną bendrą priešą. Universitetas vėl senoviškai susitvarkė ir veikiai išgarsėjo. kad iš universiteto negalima laukti ištikimumo valdžiai. ir Vil­ niaus universitetas pasidarė grynai lenkiška įstaiga ir lenkų kultūros skleidėju Lietuvoje. Vyriausiosios Lietu­ dėjėjų rūpesčiu buvo sulenkin­ vos Mokyklos rektorius. kurie kaip tik tuo metu Petrapily susiorganizavo į draugiją. Tačiau lenkiškasis universiteto charakteris 450 vis tiek nesusilpnėjo. 1831 m. Universitete dėstomoji kalba buvo lenkiškoji. Dabar išsigelbėjimo ir valstybės atgaivinimo viltis tebuvo bendrai veikti su lenkais. Ka­ dangi karo metu universitetas buvo sunykęs. Toks universiteto klestėjimas nepatiko rusams. Kad per jas nebūtų skleidžiamos valdžiai nepalankios mintys. ypač lotyniškai ir prancūziškai.) buvo priverstas pasitraukti. tiek uni­ versiteto vadovybė buvo uolūs lenkai. Todėl po karo Rusų valdžia ėmė rū­ pintis tą lenkiškosios kultūros centrą paimti į savo įtaką. tačiau savo kraštą norėjo išlaikyti savaimingą. Bet tiek kura­ torius Cartoriskis. Kadangi daugelis profesorių buvo nelenkai. tai po karo caras įsakė sutvar­ kyti universitetą pagal senąsias teises. daugumas studen­ tijos ir profesorių buvo išvažinėje. Be to. garsus tos visos Lietuvos mokyklos. tai iš pradžių daugelis kursų buvo skaitoma įvairio­ mis kalbomis.500. suki­ limas parodė. garsus mokslininkas Jonas Sniadeckis. Tačiau visos tos priemonės mažai tepadėjo. Rusams užimant Lie­ tuvą. Pastangos rusinti universitetą. jos bajorija jau buvo aplenkėjusi. ypač slavofilams. Napoleono antplūdžio metu universiteto studentija pasirodė karščiausia senosios Respubli­ kos atgaivinimo šalininkė. kaip geriausioji lenkų mokslo įstaiga: su juo nebegalėjo lygintis nei Lenkijos nei Rusijos mokslo įstaigos. ligi tol ren­ kami. Taip pat Čartoriskio ir jo pa­ 1780—1799 m. Bet švietimo ministeris pirmiausia pasirūpino apvalyti jį nuo rusams nepalankaus ele­ mento. Tuo pat metu labai išaugo ir studentų skaičius: tuojau po Na­ poleono karų. dabar buvo pradėti skirti.

Kai Lesingas. rašo Kantrimas. Esą. ne be sąryšio su Baužos darbais. kurie nesimoką lietuviškai. Toji kadaise galingos tautos kalba galinti paaiškinti daugelį Lietuvos. tiek ateiviams uni­ versiteto nariams daugiau­ sia rūpėjo politinė krašto praeitis. Projekto autorius buvo universiteto bibliotekininkas K. reikėjo tik rūpintis išlaikyti tai. kad arčiau Vilniaus švietimo apygardos kuratorius lietuvių stovįs universitetas (1770—1861 m. lietuvių kalbos mo­ koma jau keli amžiai. Tačiau didžiosios Lietuvos kunigaikštijos tradicijos dar tebe­ buvo gyvos. jis įrodinėja. Kad Vilniaus universitete būtų dėstoma lietuvių kalba. Tokį pra­ nešimą Krokuvoje padarė Vilniaus universiteto garbės narys. Mat. Kalti esą ir dvasininkai. Nemaža lietuviškai kalbančių esą ir Lenkų karalystėj (t. jis siūlo įsteigti Lietuvą mylinčių ir lietuvių kalbą mokančių draugiją. Kantrimas. iškilo projektas įkurti Vilniaus universitete lietuvių kalbos katedrą (1822 m. su ja panoro susi­ pažinti ir lenkų mokslinin­ kai. Rusijos ir totorių istorijos smulkmenų. esą. uk­ mergiškis kunigas K s. 453 . P o š k a . Herderis ir Goethė parodė savo susidomėjimą lietuvių tautosaka. ypač Kara­ liaučiaus universitete. kad nekurianti savos literatūros. tose srityse lietuviškai atliekama dalis pamaldų ir lietuviškai žmonės mokomi tikybos. kas pasiekta. nių prašymas. Lietuviškai.). y. Užnemu­ nėj) ir Prūsuose. nėra žinių. tačiau turinti mokytis lenkiškai. kuri žuvusi dėl nelemtų istorinių aplinkybių. nenorį lie­ tuviškai kalbėti net tie. Be lietuvių kalbos ten negalima užimti klebonų ir valdininkų vietu. o tatai. kuri rinktų tautosaką. kurioje ragina gelbėti lietuvybę. iš to turėtų naudos ir tie. Lenkijos. Prūsuose. Savo tyrinėjimus jis paskelbė ir atskira knyga — „Apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę" (1806 m. patyrinėtų jų praeitį ir šį tą praneštų Mokslo Mėgėjų Draugijai Krokuvoj. Baužos mintys sukėlė didelį atgarsį mokslininkų ir lietuvių veikėjų tarpe.kiškosios mokyklos lenkino dar išlikusią nesulenkėjusią smul­ kiąją bajoriją ir j mokyklas patenkančius valstiečių vaikus. Bauža savo knygoje kaltina Lietuvos bajoriją. ir vadovybei nebebuvo kada galvoti apie savo darbo plėtimą. Katedros vedėju buvo numatytas raseiniškis mokslintas ba­ joras Uvainis. ne jo kultūra: be­ veik visi tarė Lietuvą esant neabejojamai lenkiškosios kultūros kraštą. Kaip į tą memorialą pažiūrėjo Čartoriskis. Bet tuo pačiu metu va­ karų Europoje iš Rugio. kurie norį gauti vietas lietuviškose apskrityse. Lietuvių kalbos katedros klausimas universitete.. įrodinėjo Baužos lietuvių kildinimo iš gerulių nemoksliškumą. iš dalies ir Karaliaučiuj lietuviškai esą atliekami net prekybos reikalai. Kad lietuvių kalba nežūtų. Tiek Lietuvos kilimo. kad galėtų susikalbėti su ponais. o. dalis mokytojų seminarijos mokinių. didesnėje lietuviškųjų gubernijų dalyje kaimiečiai kalbą lietuviškai. kurie ruošiasi teisėjais ir policijos valdininkais. Liaudis tebekalbanti lietu­ viškai. esą. kurie ir moką. Ypač juo buvo 'susižavėjęs D. Tik jis maža tekreipė dė­ mesio j krašto tautiškumo klausimą. galima lengvai įvykdyti. kur esanti speciali katedra. Tačiau projektas nebuvo įvykdytas. Be to. kaip tik tuo metu prasidėjo rusų reakcija prieš lenkiškąją universiteto linkmę. Tilžėj. o iš dalies ir Vilniaus vyskupijos klierikai. senienas ir rūpintųsi leisti liaudžiai ir kunigams reikalingas lietuviškas knygas. Ten iš pareigos jos mokąsi dvasininkai ir tie pasaulininkai. ir nebran­ giai teatseitų. B a u ž a . isto­ rikas profesorius L e l e v e l i s . o verčią 452 lietuvius mokytis lenkiškai. Iš Krokuvos atėjo į Vil­ Adomas Jurgis Čartoriskis. Prūsijos. o vėliau iš Rėzos leidinių pa­ žintoji lietuvių tautosaka sudomino pačius žymiuosius mokslininkus. Kantrimas savo memoriale kuratoriui Čartoriskiui rašo. turėtų mokytis ypač Že­ maičių. be to. kad lietuvių pro­ senoliai buvę Romos nukariautojai geruliai ir kad senovėje jie tu­ rėję didelę literatūrą. Klaipėdoj. T i k to meto Vilniaus universiteto garsenybė. kad ji nesirūpi­ nanti savo kalba.). — visuomenė seniai pageidaujanti. pats globojęs lietuviškosios kultūros palaikus savo Baubly ir rašęs žemaitiškai.). ir universitetas pasidarė jos p r a e i t i e s ir j o s k r a š t o t y r i n ė j i m o c e n t r u . Šito sąjū­ džio metu.

Čia ypač pasižymėjo universiteto auklėtiniai Mickevičius. Todėl kaip tik šituo metu prasidėjo m o k s ­ l i š k a s L i e t u v o s i s t o r i j o s t y r i n ė j i m a s i r bu­ vo išspausdinta nemaža istorinių veikalų. ji labiausiai gaivinosi ta išidealizuotąja seno­ ve. nes jos buvo taikomos rusams pravoslavams. buvę aiškioje Vilniaus uni­ versiteto dvasios Įtakoje. buvo D a u k a n t a s ir V a l a n ­ č i u s . Tai buvo pirmieji mokslo veikalai. — abudu Vilniaus universiteto auklėtiniai. negu kitose Lietu­ vos dalyse. Norbutas parašė pirmąją didžiulę (9 tomų) Lietuvos isto­ riją. Todėl. bet ji išlaikymą tedavė tik vienai Vilniaus Vyriausiajai Mo­ kyklai. tačiau nesi454 ėmė išlaikyti mokyklų. tačiau jiems nesisekė. iš­ kilo gausi lenkų romantiškoji literatūra. rinko senienas. Todėl jie beveik buvo lygūs su smulkbajoriais. Dėl karų. kuri. kuri prasi­ dėjo po 1863 m. Kovodama dėl savo tautos teisių. Patys rusai bandė steigti ir savo pradžios mokyklų. ir lenkiškai kalbėdama. Edukacinė Komisija teprižiū­ rėjo tik mokymą. Neužmiršo jie nė savo kal­ bos. t.). Tautiškasis Žemaičių bajorų sąjūdis X I X amž. Jų tad raštai. nes visur buvo įvesta sunki baudžiava. joje tebuvo apie 80 mokyklų. Todėl ir Kudirka į mūsų himną įrašė: „Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia". ėjusių paskutiniais Respublikos gyvenimo metais. Valančius taip pat parašė pirmą savo istorinį vei­ kalą — „Žemaičių vyskupystę" (2 tomus. Kondratavičius ir daugelis kitų. kas sava. o ne baudžiauninkai. kurie. o save laikė tik lenkiškos kultūros lietu­ viais. daugelis jų iki pat rusų valdymo pradžios tebebuvo činšininkai. Daukantas dar tebestudentaudamas (1822 m. švietimas Žemaičiuose buvo pakilęs. tačiau. vienas kitas pradėjo bandyti žemaitiškai rašyti ir rinkti savo krašto padavimus ir įvairias senienas. kuri beveik visas temas ėmė iš Lietuvos istorijos. — iki pat smarkios rusifikacijos pradžios. parašyti lietuviškai. Kitos Lietuvos mokyklos X I X amž. Vėliau jis dar parašė „Būdą senovės lietuvių" (1845 m. Tačiau būdami neturtingi. Kraševskis.). galo. išauklėjo Lie­ tuvos bajoriją. nepaisant Rusų valdžios pastangų. Rusų valdžia Edukacinę Komisiją paliko. Daug labiau pablogėjo valstiečių būklė. kai univer­ sitetas jau buvo uždarytas. sukilimo. kurių Lietuvoje beveik nebuvo. Ir neturtingų bajorų tarpe atsirado apsišvietusių žmonių. bet ji daugiausia buvo neturtinga ir mažai kuo tesiskyrė nuo valstiečių.) parašė pirmą savo istorinį veikalą — „Darbus senovės lietuvių ir žemaičių" (išspausdintą vos 1929 m. kurios liko. Kai rusai užėmė Lietuvą. daugelis mokyklų išnyko.Universiteto reikšmė Lietuvai. ji tik tu­ rėjo politines teises ir galėjo užimti valstybines vietas. apie jį susibūrusi krašto ir jo seno­ vės mylėtojų grupė liko Vilniuje ir iki pat Muravjovo laikų varė Lietuvos tyrinėjimo darbą. — rusų mokyklos Lietuvoje dides­ nės reikšmės neturėjo. kūrė muziejus ir t. o pradžios mokyklas ir toliau iš­ laikė parapijos. Rusų valdžioje visų būklė pakitėjo. mylėdami savo kraš­ tą. kurį paskatino Vilniaus universitetas. bajorai čia tebebuvo nenutolę nuo liaudies ir tebekalbėjo lietuviškai. ėmė domėtis viskuo. ir X I X amž. pradžioje. Iš antros pusės. Valstiečiai čia taip pat buvo geresnėje būklėje. Nors universitetas buvo grynai lenkiškas. Lietuvos kilimo jo profesoriai ir stu­ dentai iš tradicijos ir iš savo krašto meilės daug dėmesio kreipė į Lietuvos praeitį. buvo pa­ vestos išlaikyti vienuolynams. o vėliau — universitetui. būdamas Lietuvos centre. bet valstybės valdymo inicia­ tyva iš jos jau buvo atimta.) ir dviejų tomų „Lietuvos istoriją" (išspausdintą tik 1893 m. Šitą sąjūdį dar labiau sustiprino susidomėjimas lietuviš­ kumu. pradžioje Žemaičiuose visuomenė buvo kiek kitokia. 6. veikiant Edukacinės Komisijos moky­ kloms. Pirmieji tikri. Bajorija tebebuvo laisva ir tebeturėjo savivaldybę. Tuo tarpu jau nuo X V I I I amž.). Universitetui sukėlus susidomėjimą Lietuvos senove. Edukacinės Komisijos turtai buvo valdžios per­ imti. susipratę lietuviai. Čia bajorijos buvo labai daug. jis turėjo di­ delę reikšmę ir Lietuvai. Tos mokyklos. Ir vėliau. gerbė ir mylėjo savo tėvynę Lietuvą. tie patys raštai kiek vėliau labai paveikė iš liaudies tarpo kilusią lietuviškąją inteligentiją. 1848 m. pra­ džioje pasirodęs visuotinis susidomėjimas lietuvių kalba ir lie­ tuviškosios rašliavos pagyvėjimas Mažojoje Lietuvoje (kaip tik 455 . išidealizavę Lietuvos senovę. Taip pat universiteto įtakoje kiek vėliau Lydos bajoras T.

Kad nebūtų darkoma žemaičių kalba. kad ir rūpinosi lietuviškosios kalbos grynumu. Žemaičių tautiškojo ir kultūriškojo judėjimo centras buvo vyskupo Juozo Arnulfo G i e d r a i č i o rezidencija — A l s ė ­ d ž i a i . P o š k a net ėmė rašyti žemaitišką žodyną ir tam tikslui rinko senas knygas.). Be to. anot vyskupo. o rusai įvedė mokestį nuo žmogaus (nuo „dūšios"). o netru­ kus — 1825 m. Poškos Baublys. sukilimas — sustabdė tą judėjimą. Vilniaus vysk. Todėl veikiai nauji politiniai įvykiai — skaudžiai rusų nu­ malšintas 1831 m. Be to. Anksčiau buvo mokėta nuo valdomosios žemės ir nuo „dūmo". pradėjo įsigalėti jų baudžiavos papročiai ir Lie­ tuvoje. šie tuojau čia įvedė savo papročius ir ėjo pavyzdžiu Lietuvos bajorams. Poška iš tuščiavidurio ąžuolo t a s . neišspausdinti. Rusijoje valstiečiai buvo beteisiai vergai. Stanevi­ č i u s — lietuviškų dainų rin­ kinį.tuo metu — 1818 m. Bijotuose. ta­ čiau čia tokie nežmoniški papročiai buvo retas dalykas. kad galėtų veržtis iš nusistojusios santvarkos formų. kuriose buvo įtaisyti kitų. Nauja priespauda kil­ nesniųjų žmonių tarpe sukėlė užuojautos valstiečiams. buvo renkamos se­ nienos ir seni istoriniai doku­ mentai. nes lietuviškasis elementas dar nebuvo tiek susipratęs. žemaičiai pirmiausia susirūpino kalba. Visi to sąjūdžio bajorai. žymiai pa­ blogėjo. Lietuviškai rašė Poška. Įsivieš­ patavus rusams. Taip pat nepaprastai valstiečius vargino rekrūtų pareiga (vyrus paimdavo į kariuomenę net 25 metams). V i l e n t a s i r nemaža padarė 3 trobeles. tik prasiveržus j viešąjį gyvenimą iš lietuviškojo kaimo kilusiai inteligentijai. D. Tuo pat metu net pradėta lietuviškai kurti ir versti sve­ timų kūrinių į lietuvių kalbą. žmonės vie457 . y. o D. tačiau neskelbė jokių — 456 nei socialinių nei tautinių — idėjų. Net Poška. Kasakauskas išleido atsišaukimą (1800 m. „yra mūsų artimi ir broliai. Klemen­ 1812 m. S. apdainuodamas mužiko vargus. pats vykupas buvo karštas žemaičių patriotas ir uolus švietimo rėmėjas. Nors ir Lie­ tuvoje tuo metu nebuvo jokių valstiečius ginančių įstatymų. Mylėdami savo kraštą. ir gražus Žemaičių bajorijos tautiškasis sąjūdis apmirė. jos dar tebestovi. Ypač pablogėjo valstiečių būklė valstybiniuose dva­ ruose. jie b u v o ž l u ­ g u s i o s s e n o s i o s v a l s t y b ė s p a t r i o t a i i r kartu s u visa bajorija svajojo apie jos atgaivinimą. Jis taip pat bandė rašyti ir Lietuvos istoriją. panorėjęs į katorgą išsiųsti ir vėl susigrąžinti. — Rėza išleido Duonelaičio raštus. Sumanymai panaikinti baudžiavą. Tautiškasis ju­ dėjimas vėl atgijo ir šį kartą jau nebepasiliovė. Rašto vertimą (1816 m. pradžioje Valstiečių būklė. Įsitraukę į tą sąjūdį. Par­ davinėdavo net išskirdami vyrus nuo žmonų ir tėvus nuo vaikų. Poška savo Baubly įtaisė net senienų mu­ ziejų. K. Valstiečių klausimas X I X amž. tačiau daugumas jų kū­ muziejėliai. D. Z abitis N e z a b i t a u s k a s išleido lietuviškųjų knygų bi­ bliografiją. prakortuoti. giesmynų ir elementorių. — ir išgarsėjusį savo dainų rinkinį). bajorai ir ku­ nigai pradėjo spausdinti nau­ jų maldaknygių.). t. tik ragina kantriai nešti savo naštą. su ku­ riais ponas galėjo elgtis kaip tinkamas: galėjo juos pardavinėti. čiuose. nė neketina jo kurs­ tyti. kuriuo ragino bajoriją parodyti daugiau žmoniškumo ir rūpintis valstiečiais. jo raginami kunigai prie bažnyčių steigė mokyklas. Jis išleido savo lietuviškąjį Šv. kurių daugumas buvo išdalinta rusų generolams. buvo padidinti ir valstiečių mokesčiai. paliai Skaud­ rinių ir vertimų liko rankraš­ vilę. 7. — toliau jie nesiekė. Valstiečiams buvo uždrausta kam nors pasiskųsti. nuo sodybos. nes jie. Stanevičius. Lietuvai patekus į Rusų valdžią. kad ir mylėjo savo kraštą.

Tik prasidėjusio su­ kilimo metu valstiečiai vėl gavo vilčių. jie nerimo ir visą kaltę metė ant savo ponų. Nesulaukdami laisvės. — Kurše ir Vidžemėje. savo manifeste pabrėžė. o 1817 m. kad ji buvo panaikinta Napoleono sukurtoje Varšuvos kunigaikštijoje. seimeliuose. Ir iš tikro 1817 metų seimeliai rinkosi baudžiavos pa­ naikinimo šūkiais. (Mašinsko paveikslas). Tas klausimas tuo ir pasibaigė. kraštas nušvisiąs revoliucijos ugnimi. o taip pat ir iš Vakarų ateinančios prancūzų revoliu­ cijos idėjos veikė Lietuvos bajoriją.). 8. kad baudžiava naikinama Mažojoje Lietuvoje (1807 m. paskelbus laisvę.Bet kai po to bajoriją prislėgė nusivylimas ir rusų kerštas. atleido ir kai kurie kiti bajorai. Baudžiavos panaikinimo klausimas 1817 m. 1831 m. Instrukcijoje savo atstovams į guberni­ jos seimelį ukmergiškiai aiškiai reikalavo atleisti valstiečius nuo baudžiavos. ženg­ damas į sostą. kad bajorija be vy­ riausybės žinios tokių opių klausimų nesvarstytų. caras „laisvųjų artojų" įstatymu leido iš baudžiavos atleisti valstiečius. Vienas joniškėlietis I g. Kai 1803 m. baudžiavos pa­ naikinimas Estijoje. Tuojau buvo pradėta svarstyti. bet ir pavyzdys. Atsirado tokių. kaip kad buvę Europos vakaruose. Lat­ vijoje be Latgalos. K a r p i s atleido be žemės net 7. kiti. Ypač radikalus pasirodė Ukmergės apskri­ ties (pavieto) seimelis. antrosios pusės. tikėjosi tuo būdu atsikratyti karo nuvargintiems valstiečiams reikalingų pa­ šalpų ir atsikratyti valdžios bylų dėl rekrūtų. Kai prieš bajorijos pa­ stangas įgyti daugiau laisvių prasidėjo Rusų valdžios reakcija ir persekiojimai. Ypač už bau­ džiavų panaikinimą stojo Vakarų idėjomis susižavėjusi jaunuo­ menė. kaip ėję. Ginčai pagaliau išardė visą sei­ melį. kai rusai pradėjo spausti Vilniuje klestėjusi 459 Rekrūtas atsisveikina su savo šeima. y. kaip įvykdyti tą atleidimą. sukilimas Slaptosios organizacijos Lietuvoje. jie vėl buvo grąžinti į baudžiavą. kaip grįžo į ją ir prieš rusams užimant kraštą atlei­ stieji (žr. Tačiau neilgai laisvi išbuvo ir šitie atleistieji: vieni anksčiau. 424 psl. Vals tiečių atleidimo klausimą vėl išjudino 1816 m. ji matė. kurie pranašavo. nos su mumis prigimties. Tuo pat metu apie valstiečių atleidimą pradėjo galvoti ir Lietuvos bajorai. kurioje baudžiava buvo vėliau panaikinta (kartu su Lietuva ir visa Rusija). Tačiau Vilniuje gubernijos seimely dėl to kilo didelis triukšmas. labiau nuskurdę. kad jų būklė bus pa­ gerinta. Todėl caras Mikalojus I (1825—1855 m.). apie valstiečių būklės palengvi­ nimą daug buvo kalbėta ypač Napoleono žygio į Rusiją metu. Tuo būdu tas klausimas nebebuvo pajudintas iki X I X amž. liedami prakaitą". kad valstiečiai savo pa­ reigas eitų ir toliau. kiek laiko buvo liautasi galvoti apie palengvinimus valstiečiams. į kurią buvo patekusi ir lietuviškoji Užnemunė. tai keletas bajorų tuo pasinaudojo ir mirdami testamentais atleido savo valstiečius. Tuo tarpu valstiečius pasiekė žinios apie laisvės sumany­ mus. kurie mums darbuojasi. Ne tiktai paprastas žmoniškumas baudžiauninkams. tik be žemės. kad. Baudžiavos panaikinimą siūlė ir Oginskis savo būsimosios didžiosios Lie­ tuvos kunigaikštijos projekte. Vieni jų iš to tikėjosi pigių darbininkų.000 valstiečių. 458 . Tuo būdu vėl atsirado valstiečių činšininkų. t. kiti vėliau. o iš Petrapilio po to atėjo perspėjimas. Taip antai. vieno tikėjimo.).

Rasei­ niuose ir kt. tų pačių tikslų organizacija — N e n a u d ė l i ų D r a u g i j a (Towavzystwo Szubrawc6w). tačiau žadindamos patriotizmą ir ragindamos rūpintis savo krašto reikalais. kurios rusų priespaudos įtakoje įsikūrė Vilniaus universitete ir kitose mokyklose. Napoleono nugalėtojai 1815 m. Prancūzų ir Belgų sukilimų pasisekimas. Kėdainių. tai tų pačių metų lapkričio mėnesį Varšuvoje įvy­ ko sukilimas. Mickevičius. norėdami savo karalystę išvaduoti iš Rusų caro valdžios ir suvienyti visas iki pirmojo padalinimo turėtąsias žemes. Visi buvo pasiruošę sukilti. tačiau su studen­ tais tebepalaikė glaudžius ryšius. jie sukilo.).t. kad ir maišto keliu. rimtai ruošiasi mokslui ir t. kurio paskaitų su­ sirinkdavo klausyti ne vien studentai. be masonų ir jaunimo organizacijų. Dau­ gelis buvo areštuota ir ištremta. Veiklesnieji universiteto studentai pir­ miausia įkūrė slaptą F i l o m a t ų (mokslo mėgėjų) Draugiją. Vilniuje vei­ kė dar savotiška. Su revoliucijos idėjomis kovoti buvo sudaryta Š v e n ­ t o j i S ą j u n g a . Tą nuotaiką ugdė ir pats universitetas. ką daryti. kuri taip pat jau vie­ šai buvo pradėjusi rodyti savo veikimą. Vienos kongrese stengėsi atstatyti Europoje senąją priešrevoliucinę san­ tvarką. Buvo ištremtas ir patsai filaretų vadas T o m a s Ž a n a s . Prof. Restauruotoji monarchija neatsilai­ kė nė Prancūzijoje: 1830 m. Bet šitie Rusų valdžios persekiojimai nesustabdė judėjimo. jos savaime kėlė nepasitenkinimą tais. ši reforminio seimo konstitucija lenkų ir Lietuvos bajorijos buvo laiko­ ma siektinu idealu ir laisvės garantija). o tuo­ jau po to sukilo ir išsiskyrė iš bendrosios su olandais valstybės (Niderlandų) belgai. Tuo pat metu prasidėjo kratos ir kitose vietose. Lietu­ voje tuo tarpu įsikūrė net kelios masonų ložės (Vilniuje. Nė viena tų organizacijų savo įstatuose neturėjo politinių tikslų. pasivadinusių J u o d a i s i a i s B r o l i a i s . Tai buvo liberališka šviesuomenės organizacija. kuri. bet ir daugybė vilniečių. ku­ rie tą darbą trukdė. Lenkų sukilimas. Vienas Vilniaus gimnazijos mokinys ant lentos užrašė: „Te­ gyvuoja gegužės 3 d. kuris pa460 siryžo. kuri buvo grynai visuomeniška ir rūpinosi skleisti kilnias žmoniškumo ir patriotizmo idėjas. Netrukus buvo įkurta F i l a ­ r e t ų (doros mėgėjų) Draugija. išardė rusai. nes į ją buvo priimami tik visiškai patikimi ir kuo nors pasižymėję studentai (poetai. — bajorijos tarpe ėmė plisti slaptos organizacijos.universitetą. Pagaliau. Tada ji dar nebuvo priešbažnytinė. Savo idėjoms skleisti ji turėjo net laikraštį — „ G a t v ė s Ž i n i a s " (Wiadomošci Brukowe). O ji buvo lenkų mesta: 1830 m. Tuojau po to prasi­ dėjo kratos ir areštai mokinių ir studentų tarpe. buvo išardyta Juodųjų Brolių Draugija. norėjo pakelti ekono­ minę ir kultūrinę krašto gerovę. o ypač iškalbingas ir gabus istorijos profesorius L e l e v e l i s . Kražių ir kt. Tačiau revoliucijos paleisti žmogaus laisvės šūkiai Napoleono šeimininkavimo metu Europoje jau buvo su­ kėlę ir tautų laisvės šūkius. ten įvyko nauja revoliucija. Be to. bendraudama su pla­ čiaisiais jaunuomenės sluoksniais. Panašiais tikslais buvo įsteigta ir vadinamoji S p i n d u l i n g ų j ų Draugija (Promienišci). konstitucija!" (mat. mokyklose buvo įsikūrusių į vilniškes panašių organizacijų. ir jos narių tarpe buvo nemaža aukštų dvasininkų. Taip buvo auklėjamas jaunimas. į kurią buvo stengiamasi įtrauk­ ti daugiau narių. Tam tikslui ji rengė visokius pasilinksminimus. gėrėdamasi švietimo ir prancūzų revoliucijos idėjomis. rašytojai. Jų tarpe buvo ir didysis poetas Mickevičius. Bajorija ėmė nerimauti ir tartis. Ir jos tikslas buvo panašus — m o k s l a s . Kadangi Lenkų karalystėje tuo tarpu jau buvo išaugęs griežtas konfliktas tarp daugiau laisvės trokštan­ čios lenkų visuomenės ir tas laisves dar labiau siaurinančios Rusų valdžios. Taip pat buvo ištremtas į Rusiją ir Ad. kuris tuo tarpu jau buvo mokytoju Kaune.t. reikėjo tik kibirkšties. išvaduoti savo kraštą iš Rusų jungo. o visi žymesnieji studentų vadai buvo ištremti. jame skaudžiai išplakdavo savo visuomenės ne­ rangumą ir apsileidimą. Draugija buvo negausinga. kurio raštai jau tada susirinkusio būrelio tarpe su­ keldavo nepaprastą entuziazmą. siuntinėjo jiems savo raštų ir t. Bet daug veiklesnės buvo slaptosios jaunimo organizacijos. kurios tikslas buvo l a v i n t i s i r d i r b t i v i s u o m e n e i . Viena iš stipriausiųjų to meto organizacijų buvo m a s o n a i . Kražiuose tais pačiais 1823 m.). Lelevelis turėjo pasišalinti į Lenkiją. Pran461 . vakarėlius ir t. T i k visai netikėtai beplintantį judėjimą 1823 m. d r a u g i š k u m a s i r t ė v y n ė s m e i l ė .t.

bet veltui. nuotaika dar labiau nukri­ to.000 žmonių.cūzų ir Anglų suteiktoji belgams parama davė vilties lenkams. laukti lenkų paramos. bet nieko neveikė. Šitas raseiniškių pa­ sisekimas sujudino visus kitus. ir Varšuvoje tuojau susi­ darė iš Lietuvos kilusių bajorų komitetas. Rusų valdžia dar prieš sukilimą gabesniuosius žmones buvo ištrėmusi. Radvila. nė ką veikti. jie vienoje kitoje vietoje pasipriešino. jie pirmieji sukilo: rusams pradėjus rinkti re­ krūtus. kai pamatė. Ta­ čiau ir čia nepasisekus. Tačiau jie apsivylė: niekas neatėjo į pagalbą. Tačiau puo­ limas nepasisekė. buvo sunku susi­ siekti su Varšuva. džiausia tarp jų nesantar­ heroiška sukilėlių vadė. kad ir jiems pasiseks. rinkdami jėgas. Bet sąlygos sukilti buvo labai nepalankios: jam nebuvo dar pasiruošta ir nebuvo ginklų. kur pasirodė di­ Emilija Pliaterytė. užuot kovojęs su rusais. Sukilimas Lietuvoje. kur turėjo būti atgabenti Anglijoje nupirkti ginklai. kurio vadovybėje buvo ir Gelgaudas. Šis komitetas suki­ limo vadovybei įteikė pa­ reiškimą. Dembinskis į Kuršo pasienį. skelbti sukilimo aktus. kaip į savo socialinį išsilaisvinimą. Rusams kontroliuojant kelius.). ir labai greit sukilėlių rankose atsidūrė visa Lie­ tuva. Komitetas laukė. kad Anglija su Prancūzija parems ir juos. Atėjus lenkų sukilimo žiniai. ir visam krašte neatsirado tinkamo vadovauti žmogaus. Trokšdami baudžiavos panaikinimo. Netekęs 2. Tada K u r š ė n u o s e įvyko paskutinis vadų pa­ sitarimas. Pagaliau generolai sutarė savo jėgas perskirti: Chlapovskis ir Gelgaudas turėjo eiti į Kauną. nes len­ kams nesisekė. Tuo tarpu rusai atsiėmė Ukmergę. Ypač plačiai išsiplėtė valstiečių sukilimas Gintiliškių ir Salantų parapijose (Telšių apskr.). šiojo. Ta­ da buvo išsiųsta į Lietuvą kariuomenės.). kuris turėjo vadovauti Lietuvos sukilimui. kad ponai nė negalvoja apie baudžiavos panaikinimą. Jų būriai turėjo išsislapstyti miškuose ir. — jie pradėjo bėgti iš sukilėlių eilių. 462 Kariuomenės žygiai. jie taip pat negalėjo prisimušti ir prie Palangos. V a l s t i e č i ų s u k i l i m a s . Tą pačią dieną 50 raitelių. Bet toliau sukilėliams jau nebesisekė. Komitetas nežinojo. kovo 25 d. padėjo gink­ lus. Tik vėliau. Jau vienas jo vardas rodė Len­ kijos sukilėlių bendrumą su Lietuva. B a j o r i j o s s u k i l i m a s . tiktai paradavo ir puotavo. Kaip tik tuo metu ėmė bruzdėti v a l s t i e č i a i . 100 pėsčiųjų šaulių ir 400 valstiečių užėmė Raseinius. Tuo pat metu ten buvo atžygiavęs ir Rohlandas. Gelgaudas pasitraukė į Raseinius. iš Rohlando būrio pasi463 . pasižadėjimus susijungti su Lenkija. Vilniu­ je tuojau susidarė specialus komitetas. ir po kruvinų kovų Lenkų karalystės autonomija buvo panaikinta. Rusai liko tik Kaune ir Vilniuje. Bet čia sukilėliai buvo rusų kariuomenės iš­ vaikyti ir pabėgo į Prūsiją. Nors atskiri bajorai vadova­ vo ir valstiečių bruzdėjimui. Tuojau visose apskrityse ėmė rinktis bajorai. val­ stiečiai buvo sukilę ir kitose srityse. kiekvienas norėjo vadovauti. Krašto bajorija buvo labai nepatenkinta generolais. Nuo Vilniaus jie buvo atmušti. Chlapovskio kariuomenei padedant ginklus. Norėdami sukilėlių nuotaiką pakelti. Pirmiausia reguliarinė ka­ riuomenė ir visos sukilė­ lių pajėgos buvo suburtos Vilniui pulti. tačiau organizuotai jie sukilo vėliau. o Rohlandas į Palangą. kad len­ kai tuojau atsiųs j Lietuvą savo kariuomenės. kurie pažiūrėjo į sukili­ mą. vadai nu­ sprendė pulti Šiaulius. Bet Chlapovskis. Jonavą ir Šiau­ lius. gavusi vė: vieni kitiems prikai­ kapitono laipsnį (f 1831 m. Pirmieji nutarė sukilti ir surašė sukilimo aktą Raseinių bajorai (1831 m. kad prie jo pri­ sidedanti ir Lietuva. prieš pereidamas Prūsijos sieną. Po kurio laiko Varšuvos sukilėlių priešaky atsistojo M. kuriai vado­ vavo generolas Gelgaudas. Netrukus sukilėliai buvo visiškai išblaškyti. Nepaisydami to nepasisekimo.

Užėmę miestelį. Raseiniuose. kad tik iš jo tegalima laukti malonių. Uždarytų mokyklų vietoje veltui buvo bandomos kurti rusiškos mokyklos: jos neturėdavo mokinių. Rusai nepaliko ramybėje nė Vilniaus u n i v e r s i t e t o .) sukilimo pasidarė dar griežtesnė. Padaręs tikrai didelį žygį. duodant jiems suprasti. vidury beveik nepakitėjo. pradėjusi kalbėti apie baudžiavos panaikinimą. — 1832 m.). sukilimą. Valdžia.girdo šauksmas: „Klastai" — ir vienas karininkas prijojęs nu­ šovė Gelgaudą. tereikalaudama mokėti palyginti labai mažą činšą (bajoriškųjų valstiečių būklė buvo daug sunkesnė). padėjęs ginklus. Pažaisly. — tas klausimas daugiau jau nebeiškilo. nes valstiečiai vis tiek pasiliko beteisiai: jei L i e t u v o s fstorija. kurie veikiai visai išnyko — buvo varu suvaryti į pravoslaviją (žiūr. kuri po naujojo (1863 m. kuriam ir atiteko beveik visas Vilniaus uni­ versiteto turtas (biblioteka. o Kražių mokykla perkel­ ta į Kauną. Kai 1817 m. Dembinskiui išvykus. laikydamas jį to negarbingo žygio kaltininku.). Tam tikslui buvo įsakyta paruošti vadinamuo­ sius i n v e n t o r i u s . kurie neprisidės prie sukilėlių. į Prūsiją perėjo ir Rohlando būrys. Vienu žodžiu. Į ištremtųjų vietas buvo privežta rusų. Tuo buvo norima atkreipti valstiečių akis į carą. Inventoriams suvienodinti visose gubernijose buvo įsteigti specialūs komitetai. 303 psl. nugalėjęs daugybę kliūčių. Lietuva ir Len­ kija buvo nuteriotos. Tik malšindamas 1831 m. ir Dembinskiui nebe­ įmanoma buvo kariauti. Rusai tuo tarpu atga­ beno į Lietuvą daugiau savo kariuomenės. po sukilimo prasidėjo daug smarkesnė Lietuvos rusinimo politika. rudenį buvo likviduotas sukilimas.t. Kauno buvusi jėzuitų bažnyčia. bet netrukus medicinos fakultetas buvo panaikintas. Daugelio sukilime dalyvavusių bajorų dvarai buvo konfis­ kuoti. Tokiomis žiauriomis priemonėmis 1831 m. Valdžia. o dar daugiau buvo ištremta į Rusijos gilumą. prisirišę prie patrankų nusivarė į Vilnių. 9. kur buvo iškilmingai sutiktas ir už nuo­ pelnus paskirtas Varšuvos gubernatorium. Ukmergėje. mokslo priemonės ir t. daug žmonių žuvo sukilimo maišaty. Bet po keleto dienų. Dar smarkiau buvo pradėti persekioti unitai. Tuo būdu reguliarinės kariuomenės Lietuvoje teliko tik Dembinskio rinktinė (apie 3. Za­ rasuose. Panevėžio ir Raseinių pijarų bažnyčios buvo paverstos cerkvėmis. Nukentėjo taip pat ir bažnyčios. buvo konfiskuoti ir visi dvasininkų dvarai (jiems buvo palikti tik maži sklypeliai žemės). Baudžiavos panaikinimas Valstiečių būklė X I X amž. norėdama sudaryti krašte carui atsidavusį visuomenės sluoksnį. bajorija. jo vie­ toje įvedė rusų įstatymus. Sukilimas nedavė niekam naudos. buvo sudrausta. Sukilimo numalšinimas. bet ir bažnyčią. o Pažaislio vienuolyne apsigyveno pravoslavų vyskupas — archieriejus. panaikino ir L i e t u v o s s t a t u t ą (1840 m. suartinti su Ru­ sija. o dvasinė akademija buvo per­ kelta į Petrapilį. o tuos. kuriuose nuo seno buvo surašomos visos valstiečių pareigos.). Telšiuose ir kt. išžudė apie 80 žmonių. Panevėžy. Tačiau tie inventoriai nega­ lėjo daug padėti. Rusų valdžia žadėjo laisvę tiems valstiečiams. Iš pradžių buvo dar paliktas me­ dicinos fakultetas ir dvasinė akademija. Tačiau jis neketino pasiduoti. Privatiniuose dvaruose tebuvo tik suvienodintos vals­ tiečių prievolės. Kėdainiuose ir Jurbarke buvo pastatytos naujos cerk­ vės. Sukilimo padariniai. tačiau tatai buvo vien tik gražūs pažadai. rusai išplėšė ne tik gyven­ tojų namus. ji viską plėšė ir žudė nekaltus žmones. jį uždarė. o tik sukilėlius gaudyti.500 karių). ku­ riuos įtarė dalyvavus sukilime. jis laimingai pra­ simušė iki Varšuvos. Visa tai buvo daroma rusiškajam gaivalui su­ stiprinti.). Lenkijos autonominė karalystė buvo panaikinta. Padubysio ir Kolainių mokyklos buvo uždarytos. kurie turėjo pasidaryti caro valdžios atrama. Nebuvo aplenktos nė mokyklos: Kalvarijos. tų dvarų žemę išdalino valstiečiams. 3 0 465 . Rusų kariuomenei jau nebeteko kovoti. Be to. norėdama užgrobtuosius kraštus. Užimdama miestus ir miestelius. Lietuvoje nebeliko jokios stipresnės pajėgos. Ukmergėje. Tik po sukilimo konfiskuotose ba­ jorų ir dvasininkų žemėse valstiečių būklė žymiai pagerėjo. Buvo uždaryta daugybė vienuolynų (Kaune. Kaip tik tuo metu Rusų valdžia įkūrė savo uni­ versitetą Kijeve. Ypač nukentėjo Ašmena. nes kunigai taip pat buvo prisidėję prie sukilėlių.

— atsakydami į klausimą. kad. caras buvo net pramintas „Europos žan. Pačios Ru­ sijos bajorija pasisakė neigiamai. Bet vis dėlto vienur daugumas. kad siaučiant reakcijai.daru". už kitų dienų darbus turėjo būti atlyginama nustatyta taksa. O tą reakcionieriškumą dar labiau žadino 1830 ir 1848 m. ir vals­ tiečiai buvo verčiami dirbti dvare didesnį skaičių dienų ir už tai jokio atlyginimo negaudavo. kad baudžiava būsianti panaikinta. Apie baudžiavos panaikinimą jau galvojo ir caras Mikalojus I. suteikiamos Europos valdovams kiekvieno revoliucinio judėjimo metu.) valstiečių at­ leidimo projektui pa­ ruošti visose Lietuvos gubernijose buvo suda­ ryti bajorų komitetai.s ir palikta). Juo visoje Rusijos impe­ rijoje buvo p a n a i k i n t a b a u d ž i a v a . nes bajorijos tarpe atsirado nemaža baudžiavos šalininkų. kuriuo būdu. nebuvo kada rūpintis valstiečiais. nes tik Rusija tebebuvo vienintelis Europos kraštas. vasario 19 d. Lietuvos komitetų darbas ėjo ne be kliūčių.). kurių -darbą turėjo su­ vienodinti centralinė komisija Vilniuje. jie neturėjo kam pasiskųsti. reikėtų pagerinti valstiečių būk­ lę. Valstiečiais susirūpinta tik po nelaimingojo Krimo karo (1853—1855 m. Po to (1858 m. kad pir­ mąja sąlyga jie laiką baudžiavos panaikinimą ir kad jie patys mielai atsižadą savo teisių valstiečiams. jų nuomone. tuo metu Rusijos valdžia buvo uoliausia absoliutiškosios Europos tvarkos saugotoja. kad valstiečius reikia paversti činšininkais. O kaip tik tuo metu. su kuriais bus galima pakelti ūkį. buvo pra466 sidėjusi didelė javų paklausa eksportui. bet galų gale visi sutiko. kuris tėvo politikos nepasisekimus norėjo pataisyti vidaus reformomis. Rūpestis panaikinti baudžiavą išėjo iš pačios caro valdžios. Aišku. tačiau jo vyriausybės dėmesį vis nukreip­ davo polit niai įvykiai.). Baudžiavos panaikinimo manifestas buvo paruoštas Petra­ pily ir paskelb