P. 1
cpt

cpt

|Views: 536|Likes:
Published by Inga Valaitienė

More info:

Published by: Inga Valaitienė on Sep 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2013

pdf

text

original

1

23. ATSKIRŲ KATEGORIJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO YPATUMAI Šiame skyriuje nagrinėjami: 1) bylų, kylančių iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumai; 2) bylų dėl santuokos nutraukimo, pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos), bylų dėl tėvystės (motinystės) nustatymo, bylų dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo, bylų dėl tėvų valdžios apribojimo nagrinėjimo taisyklės; 3) bylų, kylančių iš darbo teisinių santykių, nagrinėjimo ypatumai; 4) bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai; 5) dokumentinis procesas; 6) bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo tvarka; 7) bankroto bylų nagrinėjimo ypatumai. 23.1. Šeimos bylų nagrinėjimo ypatumai Lietuvos Respublikos Konstitucija šeimą laiko itin svarbiu socialiniu institutu, sudarančiu visuomenės ir valstybės pagrindą, bei įpareigoja valstybę šeimą globoti ir saugoti, todėl ginant šeimos narių teises ir teisėtus interesus kartu ginamas ir viešasis interesas. Sustiprėjęs viešasis interesas, egzistuojantis šeimos teisinių santykių reguliavimo srityje, be abejo, negali likti nuošalyje ir nagrinėjant iš šių teisinių santykių kylančius ginčus bei pasireiškia padidėjusiu visos visuomenės suinteresuotumu šeimos bylų baigtimi. Tai lemia nagrinėjimo ypatumus – įstatymų leidėjas šių bylų procesui daro reikšmingas kai kurių pagrindinių civilinio proceso principų išimtis. [1] Atsižvelgiant į šeimos santykių ypatumus, LR CPK įpareigoja teismą siekti, kad šeimos bylos būtų išspręstos taikiai, nepažeidžiant įstatymų ir šeimos narių teisių. LR CK imperatyviai nustato, kad teismas turi imtis priemonių sutaikyti sutuoktinius ar kitus šeimos narius (LR CK 3.4, 3.64, 3.75 str.). LR CPK bylų, kylančių iš šeimos teisinių santykių, nagrinėjimas reglamentuojamas atsižvelgiant į LR CK trečiosios knygos nuostatas, kadangi LR CK įtvirtinta nemažai su šeimos bylomis susijusių nuostatų. LR CPK nustato, kad šeimos bylos nagrinėjamos pagal LR CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nurodo kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (LR CPK 1 str. 1 d.). Jeigu yra LR CPK ir kitų įstatymų, reguliuojančių šeimos teisinius santykius, prieštaravimų, teismas vadovaujasi LR CPK normomis, išskyrus atvejus, kai LR CPK pirmumą teikia kitiems įstatymams (LR CPK 1 str. 2 d.). Šeimos bylas teismai nagrinėja pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles su išimtimis, nurodytomis LR CPK XIX skyriuje, išskyrus atvejus, kai šeimos byla nagrinėjama ypatingąja teisena (LR CPK 375 str. 1 d.). Teismas, nagrinėdamas šeimos bylas, taip pat vadovaujasi LR CK nustatytomis proceso teisės normomis (LR CPK 375 str. 2 d.). LR CPK XIX skyriuje atskirai reglamentuojamos keturių rūšių šeimos bylos: 1) santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) bylos; 2) tėvystės (motinystės) nustatymo bylos; 3) tėvystės (motinystės) nuginčijimo bylos; 4) tėvų valdžios ribojimo bylos. Šis šeimos bylų sąrašas nėra baigtinis. Tai gali būti išlaikymo priteisimo, išlaikymo pakeitimo dydžio ir formos pakeitimo bei jo nutraukimo (LR CK 3.194 str.), vedybų sutarties pripažinimo negaliojančia (LR CK 3.106 str.), turto padalijimo nenutraukus santuokos (LR CK 3.124 str.), vaiko gyvenamosios vietos nustatymo tėvams gyvenant skyrium (LR CK 3.169, 3.174 str.), bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant (LR CK 3.175 str.), vaiko bendravimo su artimaisiais giminaičiais (LR CK 3.176 str.) bylos ir kiti ginčai, kylantys iš šeimos teisinių santykių. Nurodytos šeimos bylos nagrinėjamos pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, taikant CPK 375-380 straipsniuose nurodytas išimtis. LR CPK išskiria keletą šeimos bylų ypatumų: 1) aktyvus teismas. Teismo aktyvumas pasireiškia tuo, jog jis: • privalo imtis priemonių sutaikyti šalis, taip pat siekti, kad būtų apsaugotos vaikų teisės ir interesai. Pavyzdžiui, LR CK 3.64 straipsnis, LR CPK 384 straipsnio 3 dalis įtvirtina teismo pareigą sutaikyti sutuoktinius; • turi teisę peržengti pareikštų reikalavimų ribas, t. y. patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Pavyzdžiui, ieškinyje prašoma priteisti iš vaiko tėvo išlaikymą, nurodant konkrečią sumą per mėnesį, tačiau teismas atsižvelgdamas į tėvo materialinę padėtį gali priteisti didesnę sumą; • turi teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, kuriais šalys nesiremia, jeigu tai yra būtina siekiant teisingai išspręsti bylą (LR CPK 160 str. 1 d. 5 p.); • savo iniciatyva gali taikyti įstatymuose nurodytą alternatyvų asmens (ar vaiko) teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą, kai byloje pareikštas vienas iš įstatymuose numatytų alternatyvių reikalavimų negali būti tenkinamas; • atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, kol bus priimtas teismo sprendimas, savo iniciatyva taiko laikinąsias apsaugos priemones, nurodytas LR CK 3.65 straipsnio 2 dalyje: įpareigoti, esant galimybei, vieną sutuoktinį gyventi skyrium; nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų; įpareigoti vieną sutuoktinį netrukdyti kitam sutuoktiniui naudotis tam tikru turtu; priteisti iš vieno sutuoktinio laikiną išlaikymą nepilnamečiams vaikams ar kitam sutuoktiniui; areštuoti turtą, kol bus išspręstas jo priklausomybės nuosavybės teise vienam sutuoktiniui klausimas, taip pat siekiant užtikrinti išlaikymo mokėjimą; areštuoti vieno sutuoktinio turtą, kurio verte būtų galima užtikrinti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą kitam sutuoktiniui; uždrausti vienam sutuoktiniui matytis su nepilnamečiais vaikais ar lankytis tam tikrose vietose. 2) ieškovas turi teisę iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos keisti ieškinio dalyką arba pagrindą, o atsakovas – pareikšti priešieškinį (LR CPK 377 str.); pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles tai galima padaryti iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo, o vėlesnis ieškinio elementų pakeitimas galimas tik jeigu tokio pakeitimo būtinumas atsirado vėliau arba jeigu gautas priešingos šalies sutikimas, arba jeigu teismas mano, kad tai nevilkins bylos nagrinėjimo (LR CPK 141 str. 1 d.). Šeimos bylose teismas turi teisę atsisakyti priimti pateiktus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti anksčiau, jeigu nustato, kad jie pateikiami siekiant vilkinti procesą, tačiau įrodymus galima pateikti ir nagrinėjant bylą teisme. Pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles jie paprastai turi būti pateikiami kartu su ieškiniu ir atsiliepimu į ieškinį bei rengiantis teisminiam nagrinėjimui ir tik išimtiniais atvejais – nagrinėjant bylą teisme.

2
3) Šeimos bylose draudžiama priimti sprendimas už akių. Už neatvykimą į teismo posėdį ši procesinė priemonė netaikoma, tačiau šiose bylose galima skelbti atsakovo paiešką arba priverstinai atvesdinti į teismo posėdį (LR CPK 132 str., 384 str. 2 d., 388 str. 3 d.). 4) viešumo principo išimtys. Ginčai, kylantys dėl šeimos teisinių santykių, nagrinėjami uždarame teismo posėdyje, jeigu šito prašo bent viena šalis (LR CPK 379 str.). Tokiu būdu siekiama apsaugoti šeimos gyvenimo, nepilnamečių vaikų ir sutuoktinių gyvenimo privatumą. 5) užtikrinama galimybė vaikui teisme išdėstyti savo nuomonę. Kai sprendžiamas bet kuris su vaiku susijęs klausimas, vaikas, sugebantis suformuluoti savo pažiūras, turi būti išklausytas tiesiogiai, o jei šitai neįmanoma, – per atstovą. Priimant sprendimą būtina atsižvelgti į vaiko nuomonę, jei tai neprieštarauja paties vaiko interesams (LR CPK 380 str. 1 d.). Vaikas nuomonę gali išreikšti žodžiu, raštu arba kitais savo pasirinktais būdais. Vaiko, kuriam yra suėję keturiolika metų, pareiškimas dėl sutikimo ar nesutikimo su ieškiniu turi būti išreikštas raštu arba įrašomas į teismo posėdžio protokolą ir vaiko pasirašomas (LR CPK 380 str. 2 d.). 6) pasirengti teisminiam bylos nagrinėjimui galima tik parengiamojo posėdžio būdu, nes šeimos bylose teismas paprastai privalo imtis priemonių, kad šalys susitaikytų (LR CPK 227 str. 1 d., 228 str. 1 d.), o pasirengti paruošiamųjų dokumentų būdu – tik išimtiniais atvejais. 7) Nagrinėjant šeimos bylas daugeliu atveju būtinas valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos dalyvavimas, pavyzdžiui, tėvų valdžios ribojimo (LR CK 3.184 str.), vaiko gyvenamosios vietos nustatymo (LR CK 3.178 str.) ir kitose bylose. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija teismo įtraukiama dalyvauti procese arba įsitraukia į procesą savo iniciatyva, kad pateiktų išvadą byloje, siekdama įvykdyti jai pavestas funkcijas ginant vaikų interesus (LR CPK 49 str. 2 d., 50 str. 2 d.). Jeigu valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija į procesą savo iniciatyva neįsitraukia, visais atvejais ją turi įtraukti teismas. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija turi pateikti teismui išvadą dėl ginčo. Vaiko teisių apsaugos institucijos yra rajonų (miestų) savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybos. Kai vaiko teisių apsaugos tarnyba dalyvauja procese kaip valstybės valdymo institucija pagal CPK LR 49 straipsnio antrąją dalį išvadai pateikti, ji į bylą negali būti įtraukiama kaip tretysis ar suinteresuotas asmuo. Tačiau vaiko teisių apsaugos tarnyba gali būti ieškovu, kai pareiškia ieškinį vaiko interesais. 23.2. Santuokos nutraukimas ar pripažinimas negaliojančia, sutuoktinių gyvenimas skyrium (separacija) Santuokos nutraukimo bylos gali būti nagrinėjamos ginčo (ieškinio) teisena arba ypatingąja teisena. LR CK 3.62 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad santuoka dėl vieno sutuoktinio kaltės nutraukiama ieškinio teisena. Tačiau prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (LR CK 3.51 str.) arba vieno sutuoktinio pareiškimas dėl santuokos nutraukimo (LR CK 3.55 str.) nagrinėjama ypatingąja teisena (LR CPK 381 str. 4 d.). Toliau nagrinėsime santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia, sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) bylų nagrinėjimą pagal LR CPK XIX skyriaus II skirsnio taisykles. Santuoka dėl vieno sutuoktinio kaltės nutraukiama ginčo teisena. Be to, ginčo teisena santuoka nutraukiama ir kai ji faktiškai iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Ieškinys dėl santuokos nutraukimo gali būti grindžiamas viena iš šių aplinkybių: 1) santuoka faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio, t. y. atsakovo, kaltės; 2) dėl to yra kalti abu sutuoktiniai (LR CK 1.8, 1.9 str., 3.1 str. 2 d., 3.3 str., 3.4 str. 1-2 d., 3.13, 3.60-3.61 str.), tačiau atsakovas gali atsikirsti, kad dėl santuokos iširimo kaltas ieškovas. Teismu sprendimu gali nustatyti, kad dėl santuokos iširimo kaltas vienas iš sutuoktinių arba abu sutuoktiniai. Bylos dėl santuokos nutraukimo teismingos apylinkės teismui pagal atsakovo gyvenamąją vietą. Jeigu ieškovas turi kartu su juo gyvenančių nepilnamečių vaikų, ieškinys dėl santuokos nutraukimo gali būti pareiškiamas ir apylinkės teismui pagal ieškovo gyvenamąją vietą (alternatyvusis teismingumas) (LR CPK 381 str. 1 d.). Ieškinys dėl santuokos pripažinimo negaliojančia pareiškiamas pagal atsakovų ar vieno iš jų gyvenamąją vietą (LR CPK 381 str. 2 d.). Šių bylų, turinčių tarptautinį elementą, jurisdikcija gali būti nustatoma dvišalėse ir daugiašalėse tarptautinėse sutartyse. Europos Sąjungos valstybėse santuokos nutraukimo, gyvenimo skyrium (separacijos) ir santuokos pripažinimo negaliojančia bylų jurisdikciją nustato Tarybos 2000 m. gegužės 29 d. reglamento (EB) Nr. 1347/2000 2-8 straipsniai. Ieškinį dėl santuokos negaliojimo gali pareikšti asmenys, nurodyti LR CK 3.38-3.40 straipsniuose. LR CPK 382 straipsnis nustato, kad, be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, ieškinyje turi būti nurodoma: 1) ieškovo ir atsakovo gimimo data ir vieta; 2) motyvai, dėl kurių paduodamas pareiškimas nutraukti santuoką, pripažinti ją negaliojančia ar nustatyti gyvenimą skyrium (separaciją); 3) jeigu sutuoktiniai turi vaikų, - duomenys apie vaikus (vardas, pavardė, gimimo data) ir reikalavimas nustatyti jų gyvenamąją vietą ir priteisti išlaikymą, jeigu jų gyvenamoji vieta ir išlaikymas nėra nustatyti tėvų susitarimu. Jeigu vaikų gyvenamoji vieta ir išlaikymas yra nustatyti tėvų susitarimu, kartu su ieškiniu teismui pateikiamas toks susitarimas; 4) duomenys apie bendrą sutuoktinių turtą ir reikalavimas jį padalyti, išskyrus atvejus, kai sutuoktiniai turtą yra pasidaliję notaro patvirtinta sutartimi arba kai sutuoktiniai dalytino turto neturi, taip pat reikalavimas priteisti sutuoktiniui išlaikymą arba nuoroda, kad išlaikymo nereikalaujama arba šis nustatytas šalių susitarimu; 5) duomenys apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymas, kad ieškovas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą (LR CK 3.126 str.); 6) nurodymas, kuo pasireiškia atsakovo kaltė dėl santuokos iširimo, jeigu ieškinys reiškiamas LR CK 3.60 straipsnyje nurodytu pagrindu; 7) prašymas dėl sutuoktinių pavardžių nutraukus santuoką; 8) pridedamų prie ieškinio dokumentų sąrašas. Tarp pridedamų dokumentų turi būti santuokos liudijimo originalas, vaikų gimimo liudijimų nuorašai, šalių gaunamų pajamų pažymos, išskyrus atvejus, kai ieškovas neturi galimybės pateikti šiuos dokumentus. Ieškinyje privaloma nurodyti santuokos nutraukimo motyvus, taip pat dėl kurio sutuoktinio (ar abiejų) kaltės iširo santuoka, ieškovas pateikdamas ieškinį gali nurodyti, kad jis yra kaltas dėl šeimos iširimo. Nagrinėdamas bylą teismas privalo nustatyti, dėl kurio sutuoktinio (ar abiejų) kaltės iširo santuoka. Svarbus yra ir sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimas, todėl ieškovas privalo pateikti dokumentus ar kitus leistinus įrodymus, patvirtinančius jo priklausymą abiem sutuoktiniams, jo įsigijimo teisėtumą ir jo vertę (Nekilnojamojo turto registro ar kitokių viešų registrų išduotus dokumentus, sutartis ar kitokius dokumentus, patvirtinančius turto įsigijimo teisėtumą, ir t. t.). Nurodyti bendrą turtą (jo kiekį ir vertę) ir suformuluoti reikalavimą jį padalyti yra ieškovo. Jeigu ieškinyje apskritai nėra duomenų apie bendrą sutuoktinių turtą (arba kad jo neturima) ar jis nurodomas, bet nereikalaujama jo padalyti, pripažintina, kad ieškovas neįvykdė LR CK 3.59 ir 3.62 straipsnių bei LR CPK 382 straipsnio 4 punkto reikalavimų. Tokiu atveju teismas, vadovaudamasis LR CPK 115

3
straipsnio antrąja dalimi, turi nustatyti terminą pareiškimo trūkumams pašalinti. Teismas taip pat turi nustatyti ieškovui terminą trūkumams pašalinti, jeigu iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, jog tam tikras turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tačiau tas turtas nėra nurodytas pareiškime kaip bendras sutuoktinių turtas. Pagal LR CK 3.119 straipsnį dalijamo turto vertė nustatoma vadovaujantis rinkos kainomis. Sutuoktiniams nesutarus dėl turto vertės ar sutuoktinių nurodytą turto vertę ginčijant jų kreditoriams, turto vertei nustatyti gali būti skiriama ekspertizė. Jeigu yra teismo tvarka dalijamas esant susituokus įgytas turtas, kreditoriai turi teisę įsitraukti į bylą kaip tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, todėl ieškovas turi juos informuoti apie bylos iškėlimą. Kai sutuoktiniai yra pasidaliję turtą notarine tvarka ar teismo sprendimu, kreditoriai apie bylą nėra informuojami. Teismas privalo kontroliuoti ieškinio turinį, tačiau neprivalo pats aiškintis, ar sutuoktiniai turi kreditorių. Tačiau teismas privalo išsiaiškinti, ar sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų, pripažintinų sutuoktinių kreditoriais. [1] Jeigu pareiškime nutraukti santuoką nėra jokių nuorodų dėl sutuoktinių kreditorių, teismas turėtų nustatyti terminą pareiškimo trūkumams pašalinti ir pareikalauti, kad pareiškime būtų nurodyta, ar sutuoktiniai turi kreditorių, o jeigu taip – duomenys apie juos. Įstatymas nustato draudimą santuokos nutraukimo bylose kelti reikalavimus, nenurodytus LR CPK 385 straipsnio pirmojoje dalyje. Ieškinyje dėl santuokos pripažinimo negaliojančia turi būti nurodyta, kokiu pagrindu prašoma pripažinti santuoką negaliojančia ir kokios santuokos sudarymo sąlygos buvo pažeistos. Ieškinys dėl santuokos nutraukimo, santuokos pripažinimo negaliojančia, gyvenimo skyrium nustatymo apmokestinamas žyminiu mokesčiu (LR CPK 80 str. 1 d. 2 p. – vienas šimtas litų) Kiti neturtinio pobūdžio reikalavimai, kurie yra išvestiniai ir neatsiejamai susiję su minėtais reikalavimais, pavyzdžiui, nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą, sutuoktinių pavardes nutraukus santuoką, atskirai žyminiu mokesčiu neapmokestinami. Tačiau turtiniai reikalavimai (pvz., padalinti sutuoktinių turtą) yra atskirai apmokestinami žyminiu mokesčiu, kurio dydis nustatomas pagal LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 85 straipsnio 1 dalies nuostatas. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal LR CPK 83 straipsnio 1 dalies 2 punktą ieškovai išlaikymo priteisimo bylose yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio. Tačiau pagal LR CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatytą taisyklę, patenkinus ieškinį (visiškai ar iš dalies), bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Teismas ieškovo prašymu arba savo iniciatyva (LR CPK 144 str. 1-2 d.) gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodytas LR CK 3.65 straipsnio 2 dalyje. Teismas santuokos pripažinimo negaliojančia byloje siekdamas apsaugoti vieno iš sutuoktinių teisėtus interesus gali įpareigoti esant galimybei sutuoktinius gyventi skyrium, kol bus išnagrinėta jų santuokos pripažinimo negaliojančia byla (LR CK 3.43 str. 1 d.). Šeimos bylose negalima priimti sprendimo už akių, todėl be LR CK 246 straipsnyje nurodytų šalių neatvykimo į teismo posėdį padarinių, gali būti taikomi ir LR CPK 384 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti specialūs šalių neatvykimo į teismo posėdį padariniai. Kai ieškovas, gavęs šaukimą, bet neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą, o kai tai padaro atsakovas, teismas bylą nagrinėja iš esmės. Tačiau atsižvelgdamas į bylos aplinkybes teismas nutartimi gali pripažinti atsakovo atvykimą būtinu ir apie tai pranešti atsakovui. Jeigu šiuo atveju dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta nesvarbiomis, atsakovas neatvyksta į teismo posėdį, jam skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda ir jis gali būti atvesdinamas (LR CPK 384 str. 2 d.). Teismas, atsižvelgdamas į asmeninį šeimos santykių pobūdį, gali pripažinti būtinu asmeninį šalies dalyvavimą teismo posėdyje, nes tam tikrų klausimų (galimybės susitaikyti, nustatyti sutuoktinių kaltę, vaiko gyvenamąją vietą ir pan.) negalima spręsti be pačios šalies paaiškinimų. [2] Teismas rengdamasis teisminiam nagrinėjimui privalo paskirti parengiamąjį teismo posėdį (LR CPK 227 str. 1 d., 228 str. 1 d.). Į parengiamąjį teismo posėdį teismas turėtų išsikviesti sutuoktinius ir išsiaiškinti, ar dar yra galimybių išsaugoti šeimą. Teismas vieno sutuoktinio, abiejų sutuoktinių ar savo iniciatyva gali nustatyti ne ilgesnį kaip šešių mėnesių terminą sutuoktiniams susitaikyti (LR CK 3.54 str. 2 d., LR CPK 384 str. 3 d.). Tokiu atveju byla sustabdoma (LR CK 3.54 str. 2 d., LR CPK 163 str. 9 p.). Bylos nagrinėjimas atnaujinamas praėjus nustatytam terminui bent vieno iš sutuoktinių prašymu. Įstatymas nedraudžia esant svarbių priežasčių prašyti atnaujinti bylos nagrinėjimą ir nesibaigus teismo nustatytam terminui, ir teismas, nustatęs, kad yra svarbių priežasčių, atnaujina bylos nagrinėjimą. Teismas pats savo iniciatyva, net ir pasibaigus susitaikymo terminui, negali atnaujinti bylos nagrinėjimo, o jeigu per vienus metus nuo susitaikymo termino pradžios nė vienas sutuoktinis nereikalauja nutraukti santuokos, prašymas nutraukti santuoką paliekamas nenagrinėtas (LR CK 3.54 str. 3 d., LR CPK 296 str. 1 d. 12 p.). Tokia teismo nutartis neatima iš sutuoktinių galimybės pakartotinai pateikti prašymą nutraukti santuoką (LR CPK 297 str.). Sutuoktiniams susitaikius, pripažįstama, kad ieškovas atsisakė ieškinio, ir byla yra nutraukiama (LR CPK 293 str. 4 p.), tačiau tokia nutartis neužkerta kelio iš naujo kreiptis į teismą dėl santuokos nutraukimo. Įstatymas nustato, kad terminas susitaikyti gali būti neskiriamas, jeigu sutuoktinių taikymas gali pakenkti reikalaujančio nutraukti santuoką sutuoktinio arba sutuoktinių nepilnamečių vaikų interesams. Ši nuostata taikoma ir sutuoktinių gyvenimo skyrium (separacijos) bylose. Sutuoktinis, kuriam iškelta santuokos nutraukimo byla, turi teisę pareikšti priešinį reikalavimą nustatyti gyvenimą skyrium (LR CK 3.74 str. 2 d.). Teismas nutraukia santuoką, kai konstatuoja, kad bendras sutuoktinių gyvenimas yra negalimas ir nėra galimybių išsaugoti šeimą (LR CPK 384 str. 6 d.). Santuokos nutraukimo priežastys gali būti labai įvairios. Įstatyme nustatytos ir kaltės prezumpcijos: sutuoktinis nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą, yra neištikimas, žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar šeimos nariais, paliko šeimą ir daugiau nei vienus metus visiškai nesirūpina ja (LR CK 3.60 str. 3 d.). Įrodžius nors vieną iš šių faktų pripažįstama, kad šeima iširo dėl atsakovo kaltės. Šios prezumpcijos yra nuginčijamos, todėl atsakovas gali įrodinėti, kad ieškovo nurodytų faktų nebuvo, o jeigu ir buvo, tai tos aplinkybės yra ginčytinos, arba įrodyti ieškovo kaltę dėl šeimos iširimo.[3]LR CK 3.49 straipsnio 2 dalis suteikia ištuokos teisę, todėl teismas, nustatęs, kad sutuoktiniai nebegyvena santuokinio gyvenimo ir nėra galimybės jį atnaujinti (LR CK 3.53 str. 1-2 d.), turi nutraukti santuoką.[4] LR CPK 384 straipsnio 7 dalis nustato, kad mirus vienai iš ginčo šalių, teismas bylą nutraukia. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. sausio 22 d. konsultacijoje teigiama, kad santuokos pasibaigimas reiškia, jog baigiasi turtiniai ir asmeniniai neturtiniai sutuoktinių tarpusavio santykiai, turtinės ir asmeninės neturtinės jų teisės ir pareigos: bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisinis režimas, pareiga išlaikyti ir kita (LR CK 3.100 ir kiti straipsniai. Mirusio sutuoktinio dalis, įeinanti į bendrąją jungtinę nuosavybę, paveldima LR CK penktojoje knygoje nustatyta tvarka. Dėl nurodytų priežasčių pasitraukusio iš bylos

4
mirusio sutuoktinio teisės ir pareigos dėl santuokos pasibaigimo padarinių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir kt.) kitam asmeniui nepereina. Kai mirus asmeniui, kuris buvo bylos šalis, neleidžiama perimti teisių, bylą būtina nutraukti (CPK 293 str. 1 d. 7 p., 302 str., 326 str. 1 d. 5 p.), t. y. ji gali būti nutraukta ne tik pirmosios instancijos teisme, bet ir apeliacinėje instancijoje, nes teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs. [5] Teismas santuoką pripažįsta negaliojančia, kai nustato nors vieną iš santuokos pripažinimo negaliojančia pagrindų, nurodytų LR CK 3.37 straipsnio 1 dalyje. Teismas, priimdamas sprendimą nutraukti santuoką, privalo išspręsti pareikštus reikalavimus nustatyti vaikų gyvenamąją vietą, priteisti vieno sutuoktinio išlaikymą ir padalinti turtą. Teismas dėl reikalavimo išlaikyti vaikus nusprendžia vadovaudamasis LR CK 3.192-3.200 straipsnių nuostatomis, o išlaikymo formą ir dydį nustato pagal LR CK 3.196 straipsnio taisykles (periodinė išmoka, konkreti suma ar tam tikro turto vaikui priteisimas). Kai tėvai prieš pateikiant ieškinį ar jau nagrinėjant bylą susitaria dėl vaikų materialinio išlaikymo (LR CK 3.193 str. 2 d.), rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje išdėstomas išlaikymo susitarimo turinys. Teismas dalydamas sutuoktinių turtą turi nurodyti viso dalytino turto (pripažinto bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe) sudėtį, vertę, konkrečiai kiekvienam sutuoktiniui priteisiamą nekilnojamąjį ar kilnojamąjį daiktą, pinigines lėšas. Teismo sprendimas padalyti konkretų bendrą sutuoktinių turtą reiškia, kad konstatuota, jog daugiau bendro turto sutuoktiniai neturėjo, todėl jie negalės pareikšti naujo ieškinio dėl turto, nenurodyto sprendime, padalijimo.[6]Kai turtas yra padalytas notarine tvarka ar teismo sprendimu, tai tik pažymima teismo sprendime. Nagrinėjant bylą šalys gali susitarti dėl turto padalijimo. Tada sutarties turinys perkeliamas į rezoliucinę teismo sprendimo dalį. Buvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymo klausimas sprendžiamas pagal LR CK 3.72 straipsnio nuostatas. LR CK 3.61 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad sutuoktinis, kuriam pareikštas ieškinys dėl santuokos nutraukimo, gali prieštarauti dėl savo kaltės ir nurodyti faktų, patvirtinančių, jog santuoka iširo dėl ieškovo kaltės. Tokiu atveju teismas turi nustatyti, dėl kurio sutuoktinio ar abiejų sutuoktinių kaltės santuoka iširo, nes atsižvelgdamas į tai įstatymas nustato skirtingus santuokos nutraukimo teisinius padarinius (LR CK 3.70 ir kiti straipsniai). Teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo ir atsakovo pareikštų reikalavimų (LR CPK 265 str. 2 d.), todėl reikalaujant nutraukti santuoką dėl sutuoktinio (-ių) kaltės rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje turi būti nurodyta, dėl kurio (ar abiejų sutuoktinių) kaltės santuoka nutraukiama. Atkreiptinas dėmesys, kad ateityje negali būti keičiamas tik pats sprendimas nutraukti santuoką – jis yra galutinis ir turi res judicata galią, taip pat negali būti keičiama sprendimo dalis dėl sutuoktinių turto padalijimo, tačiau pasikeitus aplinkybėms gali būti keičiama sutuoktinių sudarytos sutarties dalis dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir dalyvavimo juos auklėjant, dėl išlaikymo sutuoktiniui ir nepilnamečiams vaikams skyrimo. Pavyzdžiui, tokios aplinkybės gali būti materialinės buvusių sutuoktinių padėties pablogėjimas ar pagerėjimas, gyvenimo sąlygų pasikeitimas, nepilnamečių vaikų interesai ir kita. Santuoką nutraukus dėl vieno sutuoktinio kaltės atsiranda LR CK 3.70 straipsnyje nurodytų santuokos nutraukimo padarinių. Sutuoktinio prašymu teismas gali priteisti iš kalto dėl santuokos iširimo sutuoktinio turtinę ir neturtinę žalą. Pripažindamas santuoką negaliojančia, teismas turi išspręsti vaikų ir sąžiningo sutuoktinio išlaikymo, taip pat vaikų gyvenamosios vietos nustatymo klausimus (LR CPK 385 str. 1 d.).
[7]

Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismas per tris darbo dienas nuo teismo sprendimo nutraukti santuoką ar pripažinti ją negaliojančia įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimo nuorašą teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai, kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą (LR CPK 385 str. 2 d.). Teismų praktikoje yra kilęs klausimas dėl bažnytinės santuokos nutraukimo, kai bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio ketvirtąją dalį valstybė pripažįsta bažnytinę santuokos registraciją. Įstatymas, LR CK 3.24 straipsnio antroji dalis, įtvirtindamas šią konstitucinę nuostatą, teigia, kad bažnyčios (konfesijų) nurodyta tvarka sudaryta santuoka, įtraukta į santuokų apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje LR CK 3.304 straipsnyje nustatyta tvarka, sukelia tokių pačių teisinių padarinių kaip ir santuoka, sudaryta civilinės metrikacijos skyriuje, t. y. išvardytų LR CK trečiojoje knygoje – asmenys tampa sutuoktiniai, įgyja sutuoktinių asmenines neturtines ir turtines teises ir pareigas (LR CK 3.26 str. 1 d.). Todėl bažnytinę santuoką įtraukus į apskaitą civilinės metrikacijos skyriuje prašymas dėl civilinių teisinių padarinių – santuokos pabaigos, turto padalijimo, vaikų išlaikymo, jų gyvenamosios vietos nustatymo ir kita (LR CK 3.49 str. 2 d., 3.59 str.) – nagrinėtinas teisme (LR CPK 22 str. 1 d., 381 str.). Bažnytinė santuoka teismo sprendimu nenutraukiama. Bažnytinės santuokos pabaigos klausimus sprendžia atitinkamos bažnyčios institucijos (Konstitucijos 43 str. 4 d.).[8] LR CK 3.53 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad sprendimą nutraukti santuoką priima teismas, todėl valstybės pripažintos bažnytinės santuokos nutraukimo klausimas yra nagrinėtinas teisme, tačiau tokios santuokos nagrinėjimas teisme nereiškia, kad baigiasi bažnytinė santuoka, nes jos pasibaigimą reglamentuoja atitinkamos bažnyčios ir religinės organizacijos bažnytinė (kanonų ir kt.) teisė. Bet jeigu bažnytinė santuoka nebuvo įstatymo nustatyta tvarka įtraukta į apskaitą, teisme pareiškimas nutraukti santuoką nenagrinėtinas (LR CPK 137 str. 2 d. 1 p., 293 str. 1 p.).[9] Prašymai nustatyti sutuoktinių gyvenimą skyrium (separaciją) nagrinėjami LR CPK XIX skyriaus 1 ir 2 skirsniuose nustatyta tvarka, atsižvelgiant į LR CK 3.73-3.80 straipsniuose nurodytus ypatumus. Sutuoktinių gyvenimo skyrium byla nagrinėjama ieškinio teisena (LR CK 3.75 str. 2 d.). Tačiau jeigu abu sutuoktiniai sutaria dėl gyvenimo skyrium ir sudaro gyvenimo skyrium teisinių padarinių sutartį, jų bendras prašymas patvirtinti gyvenimą skyrium nagrinėjamas taikant analogiją ypatingąja teisena (LR CPK 3 str. 5 d., 538-541 str.).[10] Teismas privalo imtis priemonių sutaikyti sutuoktinius (LR CK 3.75 str. 2 d.), taip pat taiko laikinąsias apsaugos priemones (LR CK 3.65 str., 3.75 str. 3 d.). LR CK 3.76 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad teismas, priimdamas sprendimą patvirtinti sutuoktinių gyvenimą skyrium, privalo nustatyti, su kuriuo iš jų lieka gyventi jų nepilnamečiai vaikai, taip pat išspręsti vaikų išlaikymo ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) dalyvavimo auklėjant vaikus klausimus. Kai sutuoktiniai yra sudarę gyvenimo skyrium teisinių padarinių sutartį, teismas ją patvirtina, jeigu ji neprieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės nepažeidžia nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teisių ir teisėtų interesų. Jeigu įsiteisėjus teismo sprendimui iš esmės pasikeičia aplinkybės, reikšmingos sprendžiant sutuoktinių gyvenimo skyrium klausimus, bet kuris sutuoktinis turi teisę reikalauti, kad teismas apsvarstytų ankstesnį sprendimą ir, atsižvelgdamas į iš esmės pasikeitusias aplinkybes, LR CK 3.76 straipsnio pirmojoje dalyje išvardytus klausimus išspręstų kitaip (LR CK 3.76 str. 5 d.). Teismas, priimdamas sprendimą patvirtinti sutuoktinių gyvenimą skyrium, gali priteisti išlaikymo reikalingam sutuoktiniui išlaikymą iš kito sutuoktinio, dėl kurio kaltės buvo pradėta gyventi skyrium, jeigu išlaikymo klausimai neišspręsti sutuoktinių sudarytoje sutartyje, ir nustatydamas jo dydį privalo atsižvelgti į

5
santuokos trukmę, išlaikymo reikalingumą, abiejų sutuoktinių turtinę padėtį, jų sveikatos būklę, amžių, taip pat į jų darbingumą, nedirbančio sutuoktinio įsidarbinimo galimybes ir kitas svarbias aplinkybes (LR CK 3.78 str. 1-2 d.). Priimdamas sprendimą patvirtinti sutuoktinių gyvenimą skyrium, visais atvejais teismas privalo išspręsti sutuoktinių bendro turto padalijimo klausimus, jeigu šie neišspręsti sutuoktinių vedybų sutartyje (LR CK 3.77 str. 3 d.). Nagrinėjant tokias bylas, kai sutuoktiniai turi bendrų nepilnamečių vaikų, privalo dalyvauti valstybinė vaiko teisių apsaugos tarnyba ir pateikti išvadą, ar sprendžiant gyvenimo skyrium klausimus nebus pažeistos vaikų teisės (LR CK 3.80 str.). Gyvenimas skyrium baigiasi, jeigu sutuoktiniai vėl pradeda kartu gyventi ir bendras gyvenimas patvirtina jų ketinimą kartu gyventi nuolat. Gyvenimas skyrium baigiasi, kai teismas priima sprendimą, kuriuo patenkinamas bendras sutuoktinių prašymas patvirtinti gyvenimo skyrium pabaigą ir panaikinamas ankstesnis teismo sprendimas patvirtinti gyvenimą skyrium (LR CK 3.79 str. 1 d.). Ar gali būti atnaujinamas procesas santuokos nutraukimo byloje? LR CPK 366 straipsnio trečioji dalis nustato, kad prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų santuokos nutraukimo klausimais, jeigu bent viena šalis įsiteisėjus sprendimui sudarė naują santuoką arba įregistravo partnerystę. Atsižvelgiant į šios teisės normos paskirtį – užtikrinti monogamijos šeimos teisiniuose santykiuose principo (LR CK 3.3 str. 1 d.) įgyvendinimą ir tokiuose santykiuose išvengti poligamijos, t. y. sutuoktinių arba partnerių daugeto, darytina išvada, kad LR CPK 366 straipsnio 3 dalis draudžia atnaujinti procesą ne apskritai santuokos nutraukimo bylose, o tik santuokos nutraukimo klausimu, taigi būtent dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo dalies, kuria santuoka yra nutraukta, jeigu vienas iš buvusių sutuoktinių yra sudaręs naują santuoką arba įregistravęs partnerystę. Todėl manoma, kad suinteresuotiems asmenims nedraudžiama, kai yra LR CPK 366 straipsnio 2 dalyje nurodyti pagrindai, kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti procesą santuokos nutraukimo bylose dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo dalies, kuria buvo padalytas sutuoktinių esant susituokus įgytas turtas.[11] 23.3. Tėvystės (motinystės) nustatymas Tėvystę gali nustatyti teismas, jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta (LR CK 3.146 str. 1 d.). Jei vaikas gimė susituokusiai motinai arba jo kilmė iš tėvo yra patvirtinta pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, tėvystę galima nustatyti tik nuginčijus duomenis gimimo įraše apie tėvą (LR CK 3.146 str. 2 d.). Mirusio asmens tėvystę galima nustatyti tik tuo atveju, jeigu jis yra susilaukęs palikuonių. LR CPK 387 straipsnio 2 dalis nurodo, kad ieškinį dėl tėvystės nustatymo gali pareikšti asmenys, nurodyti LR CK 3.147 straipsnyje. Teisę kreiptis dėl tėvystės nustatymo turi vyras, laikantis save vaiko tėvu. Tai galima padaryti tik kai vaikas gimė nesusituokusiai motinai, gimimo įraše nėra duomenų apie tėvą ir vaiko motina atsisako paduoti kartu su juo civilinės metrikacijos įstaigai tėvystės pripažinimo pareiškimą arba yra nuginčyti vaiko gimimo įraše nurodyti tėvo duomenys. Tokiu atveju ieškinyje, vyras, laikantis save vaiko tėvu, yra ieškovas, o vaikas ir vaiko motina yra atsakovai. Vaikas kaip atsakovas nurodomas neatsižvelgiant į tai, jis yra nepilnametis ar sulaukęs pilnametystės. Nepilnamečio vaiko atstovė pagal įstatymą yra jo motina. Vaikas nuo keturiolikos metų amžiaus dalyvauja nagrinėjant bylą ir turi pareikšti savo nuomonę dėl tėvystės nustatymo. Nepilnametis, laikantis save vaiko tėvu, jeigu nėra sudaręs santuokos ar pripažintas veiksniu, negali savarankiškai pareikšti ieškinio. Jei vaiko tėvas atsisako pripažinti tėvystę pateikdamas pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo ar vaiko tėvas mirė, ieškinį dėl tėvystės nustatymo gali pareikšti vaiko motina, vaikas, įgijęs visišką veiksnumą, vaiko globėjas (rūpintojas), valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija arba mirusio vaiko palikuonys (LR CK 3.147 str. 2 d.). Vaikas turi būti gimęs nesusituokusiai motinai arba tėvo duomenys vaiko gimimo įraše turi būti nuginčyti. Vyro mirties atveju tėvystė nustatoma tik teismo tvarka, nesvarbu, jis būdamas gyvas tėvystę ginčijo ar pripažino. Atsakovas byloje yra vyras, iš kurio siekiama nustatyti vaiko kilmę. Kai ieškinį pareiškia vaikas, įgijęs visišką veiksnumą, vaiko motina ir vyras, laikomas vaiko tėvu, nurodomi kaip atsakovai. Kai ieškinį dėl tėvystės nustatymo pareiškia vaiko globėjas (rūpintojas), valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, tai jie ir vaikas ieškinyje, kaip procesiniame dokumente, nurodomi kaip ieškovai. Ieškinį pareiškiantys mirusio asmens palikuonys yra ieškovai, o mirusiojo vaiko motina ir vyras, laikomas tėvu, ieškinyje nurodomi kaip atsakovai. [1] Ieškinys pareiškiamas apylinkės teismui pagal ieškovo arba atsakovo gyvenamąją vietą (alternatyvusis teismingumas) (LR CPK 387 str. 3 d.). Be bendrųjų procesinių dokumentų turiniui ir formai keliamų reikalavimų, ieškinyje turi būti nurodomi duomenys apie vaiką (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta), kai ieškinį paduoda ne pats vaikas (LR CPK 387 str. 4 d.). Tėvystės nustatymo byloje ieškovas gali pareikšti ir reikalavimą skirti vaikui išlaikymą, nes šis reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su pagrindiniu reikalavimu – nustatyti tėvystę. Šios kategorijos byloms būdingi tam tikri ypatumai, susiję su šalių dalyvavimu teismo posėdyje. Įstatymas nustato, kad jeigu ieškovas, gavęs šaukimą, be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą. Tačiau teismas vaiko interesais gali nuspręsti bylą nagrinėti iš esmės, nes šito reikalauja vaiko teisių ir interesų apsauga, tai tiesiogiai susiję su vaiko teise žinoti savo tėvus (LR CK 3.161 str.). Įstatyme nustatytas būtinas atsakovo dalyvavimas teismo posėdyje. Teismas išimtiniais atvejais turi teisę išnagrinėti bylą nedalyvaujant atsakovui, jeigu nėra galimybės užtikrinti jo dalyvavimą ar jo dalyvavimas neturi įtakos sprendimo priėmimui (LR CPK 388 str. 2 d.). Todėl teismas siekdamas užtikrinti atsakovo dalyvavimą teismo posėdyje gali pripažinti atsakovo dalyvavimą teismo posėdyje būtinu ir paskelbti jo paiešką per policiją (LR CPK 132 str.). Atsakovo nedalyvavimas teismo posėdyje neturi įtakos teismo sprendimo priėmimui, kai byloje yra atlikta medicinos ekspertizė ir surinkti kiti bylai reikšmingi įrodymai – tokiu atveju byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant. Be to, atsakovui, kuris gavęs šaukimą be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį, gali būti skiriama iki vieno tūkstančio litų bauda ir jis gali būti policijos atvesdintas į teismą (LR CPK 388 str. 5 d.). Tai vienas iš išimtinių atvejų, nurodytų įstatyme, kai atsakovas remiantis teismo nutartimi gali būti priverstinai atvesdintas į teismo posėdį. Vienas iš pagrindinių įrodinėjimo proceso ypatumų yra tai, kad įstatymas nurodo, jog tėvystės nustatymo pagrindas yra eksperto išvada (LR CK 3.148 str. 1 d., 389 str.). Tėvystės nustatymo byloje teismo medicinos ekspertizės išvada yra didesnę įrodomąją galią turintis, t. y. prima facie, įrodymas. Ekspertizės išvada yra patikimiausias įrodymas nustatant vaiko kilmę iš tėvo, nes ji patvirtina arba paneigia, kad vaikas biologiniu atžvilgiu buvo pradėtas konkretaus vyro. Paprastai tėvystės nustatymo ekspertizei atlikti naudojamas DNR tyrimas. Prima facie įrodymu laikytini tik teismo paskirtos teismo medicinos ekspertizės duomenys, nes jie atsižvelgiant į patikimumą gali būti pakankamas įrodymas nesant kitų tėvystės įrodymų. Šalių iniciatyva atliktos ekspertizės išvada laikytina rašytiniu įrodymu.[2]Biologinė ekspertizė tiriant DNR gali beveik šimto procentų tikslumu atsakyti, ar atsakovas yra vaiko tėvas. Tik kai šalys atsisako ekspertizės, tėvystės nustatymo pagrindas gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę: bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas prieš vaikui gimstant, bendras vaiko auklėjimas ar

Jeigu vaiko motina ar tėvas yra neveiksnūs ar ribotai veiksnūs. tiek jam gimus. Teismas.). Tačiau jeigu spėjamas vaiko tėvas miršta.). ieškinyje turi būti nurodyta. nes teismas turi ištirti visas aplinkybes. kai teisme buvo pradėta nagrinėti byla dėl tėvystės nustatymo. tačiau byloje turi būti pateikta kitų įrodymų. pakeitimo. Nagrinėjant tėvystės (motinystės) ginčijimo bylas. 1 p.).). Pagal LR CPK 394 straipsnį ieškinį dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo gali paduoti asmenys. pavyzdžiui.). tėvai ar globėjai (rūpintojai). arba paaiškėjo aplinkybės. patvirtinantys šeimos santykių egzistavimą dar vaikui ne tik negimus. teismas ieškinį palieka nenagrinėtą ir išaiškina ieškovui teisę kreiptis į teismą ypatingąja teisena dėl tėvystės fakto nustatymo (LR CPK 392 str.151 straipsnyje. nepilnamečio vyro. kad spėjamas vaiko tėvas yra biologinis jo tėvas. padavęs ieškinį. įgijęs visišką veiksnumą. Šios kategorijos bylos negali baigtis taikos sutartimi.. o vaiką – atsakovo vaiku. kad ši įregistruotų tėvystės nustatymą. Teismas priima sprendimą nuginčyti tėvystę tik kai yra nustatyti LR CK . Civilinės būklės aktus esant pakankamam pagrindui ištaiso civilinės metrikacijos įstaigos Civilinės metrikacijos taisyklių nustatyta tvarka (LR CK 3. nurodyti LR CK 3. 1 d.152 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta vienų metų ieškinio senatimi kreiptis į teismą su ieškiniu dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo. Negalima ginčyti vaiko gimimo įraše nurodytų tėvų ar vieno iš jų duomenų. 50 str. parama vienas kitam.). teismas gavęs vaiko gimimo liudijimą nutraukia bylą (LR CPK 390 str. Tačiau tėvystės (motinystės) nuginčijimas turi būti skiriamas nuo neteisingų vaiko gimimo įrašų duomenų ištaisymo. Teismas priima sprendimą tenkinti ieškinį. rašyti tiek prieš vaikui gimstant. vaiko gimimo įraše nurodytas kaip vaiko motina ar tėvas. Civilinės metrikacijos įstaigos atsisakymą papildyti. asmuo.). įrašų atkūrimo. patvirtinančių atsakovo tėvystę. y. įrodymai. 2 d. t. Speciali ieškinio senaties skaičiavimo taisyklė yra nustatyta nepilnamečiams ir neveiksniems asmenims (LR CK 3. 2 d. Teisę atsisakyti ekspertizės turi abi šalys. ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą pareiškėjas turi teisę apskųsti teismui (Civilinės metrikacijos taisyklių 121 p.148 str.). 2 d. Jeigu kol teisme nebuvo pradėta nagrinėti tėvystės nustatymo byla. Teismas taip pat nusprendžia dėl reikalavimo priteisti vaikui išlaikymą.313 str.). Tokiu atveju teismas atsakovą pripažįsta vaiko tėvu. vaikas. jeigu asmuo yra įrašytas kaip vaiko tėvas. neturi teisės kreiptis į teismą. įregistravusiai vaiko gimimą. 1 d.). vaiko lankymas ir panašiai. Tokį ieškinį. kad atsakovas pripažino tėvystę. nes asmuo.). y. kuri saugo ir gina vaiko interesus šiam likus be vieno ar abiejų tėvų nuginčijus tėvystę (motinystę). ji turi būti nutraukta (LR CPK 293 str. Reikalavimas nurodyti ieškinyje sužinojimo apie ginčijamus duomenis ar aplinkybių paaiškėjimo laiką yra siejamas su LR CK 3. rengdamasis bylą nagrinėti teisme. y. įrašytų remiantis teismo sprendimu (LR CK 3. ar nepilnametis.152 straipsnyje. arba kada paaiškėjo aplinkybės. savo iniciatyva privalo išreikalauti iš civilinės metrikacijos įstaigos pareiškimus ir kitą medžiagą. leidžiančios teigti. y.). Tad teismas turi išsiaiškinti vengimo atlikti ekspertizę priežastis ir tik tada tai laikyti tėvystės įrodymu.152 str. nenurodyti įstatyme. keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai. Asmenys.[3] Įrodymai. o ne viena iš jų. vaiko gimimo įraše nenurodytas kaip motina ar tėvas. sulaukęs pilnametystės. asmuo. Ieškinio senatis tėvystės nuginčijimo bylose skaičiuotina nuo tada.149 str. 2 d. Tokiu atveju bylos nagrinėjimas turi būti atidėtas ir sudaroma galimybė atsakovui nustatyti vaiko kilmę paduodant tėvystės pripažinimo pareiškimą civilinės metrikacijos įstaigai. Jeigu byla buvo iškelta. įrodymai. Teismas per tris darbo dienas po teismo sprendimo nustatyti tėvystę įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimo nuorašą civilinės metrikacijos įstaigai. vaiko gimimo įraše įrašyto kaip tėvo. pagal kurią ieškovas buvo įrašytas kaip vaiko tėvas (motina). pateiktą asmens. atsakovo pareikštą ekspertizės atsisakymą gali įvertinti kaip tėvystės įrodymą (LR CK 3. atitinkamai pakeisdama vaiko gimimo įrašo duomenis (LR CPK 392 str. teismas atsisako priimti kaip nenagrinėtiną teisme (LR CPK 137 str. Ieškinys dėl tėvystės (motinystės) nuginčijimo pateikiamas atsakovo gyvenamosios vietos apylinkės teismui pagal bendrojo teritorinio teismingumo taisykles (LR CPK 395 str. leidžiančios teigti. Tokie faktai gali būti dar prieš vaikui gimstant vaiko motinos ir spėjamo tėvo gyvenimas viename būste. ieškinį gali pateikti jų globėjai ar rūpintojai. Šalims susitarus dėl vaiko kilmės iš tėvo ginčo nebelieka. todėl ieškovas ieškinyje turi tiksliai nurodyti konkrečią dieną. o vaikas – ieškovo vaiku. esančius vaiko gimimo liudijime. Be bendrųjų reikalavimų.). jeigu šis byloje buvo pareikštas. LR CPK 389 str. bendros nuotraukos. Kai ieškinį paduoda asmuo. privalo dalyvauti valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. kai paaiškėja aplinkybės. kuris yra miręs. t. taip pat paskyrus ekspertizę be svarbių priežasčių neatvyksta į ekspertizės įstaigą ar kitaip jos vengia. kada ieškovas sužinojo apie ginčijamus duomenis. ištaisymo ar anuliavimo bylų nagrinėjimo tvarka. susijusias su gimimo įrašais.[4] Byla taip pat nutraukiama. t. miršta spėjamas vaiko tėvas. nepasibaigus ieškinio senačiai. Ieškinį dėl vyro. t. kai sužinojo apie ginčijamus duomenis..). Tokiu atveju gali būti naudojamos visos įrodinėjimo priemonės. tėvystės nuginčijimo.4. teismas nustato terminą trūkumams pašalinti (LR CPK 115 str. teismas nagrinėja tėvystės nustatymo bylą LR CPK V dalies XXVI skyriuje nustatyta tvarka. papildymo. kurie patvirtina.). 1 p. arba šį klausimą išsprendžia savo iniciatyva (LR CPK 392 str. bendras turtas. dėl kurio tėvystės nustatymo buvo pradėta byla. nurodytos LR CPK 177 straipsnyje. 2 p.). kad asmuo pripažino save vaiko tėvu. kad vaiko gimimo įrašo duomenys neatitinka tikrovės. jeigu miršta vaikas. 2 d. 2 d. ir kita. laiškai. pareiškimai dėl civilinės būklės akto ištaisymo nagrinėjami ypatingąja teisena LR CPK XXXII skyriuje nustatyta civilinės būklės aktų registravimo. kad duomenys neatitinka tikrovės. Ginčyti tėvystę (motinystę) teismo tvarka galima tik kai vaiko gimimo įraše duomenys apie tėvus nurodyti laikantis įstatymo nustatytų taisyklių arba kai jie privalėjo būti įrašyti kaip vaiko tėvai. kad teismas.151 straipsnyje. Vaiko teisių apsaugos institucija byloje pateikia išvadą dėl vaiko teisių augti ir tobulėti tinkamomis sąlygomis (LR CPK 49 str.. leidžiančios teigti. atsižvelgdamas į bylos aplinkybes. bet ir moteriai dar netapus nėščiai. negali pareikšti ieškinio teisme. ieškovas pripažįstamas vaiko tėvu. Duomenys apie vaiko motiną ir tėvą iš vaiko gimimo įrašo gali būti išbraukti tik panaikinus teismo sprendimą nustatyti motinystę ir tėvystę. 138 str.). laikantis save vaiko tėvu. Galimi atvejai. kai atsakovas atsisako ekspertizės teismo posėdyje ar tai nurodo paruošiamajame dokumente. nustatytai LR CK 3. kai įsitikina. 2 d. gali būti.6 išlaikymas. teismas toliau ypatingąja teisena nagrinėja tėvystės fakto nustatymo bylą (LR CPK 391 str. 23. 1 p. gali pareikšti jo įpėdiniai. bet laikantis save vaiko motina ar tėvu. Tėvystės (motinystės) ginčijimas Gimimo įrašo duomenis apie vaiko motiną ar tėvą galima ginčyti tik teismo tvarka (LR CK 3. esančius vaiko gimimo įraše. Kai atsakovas kreipiasi į civilinės metrikacijos įstaigą su tėvystės pripažinimo pareiškimu ir ši įregistruoja atsakovą kaip vaiko tėvą. jei jis neturi palikuonių (LR CPK 390 str. LR CPK 397 straipsnis sako. kad vaiko gimimo įrašo duomenys neatitinka tikrovės. 2 d. Panaikinus tokį sprendimą tėvystės (motinystės) ginčijimo byla iš naujo negali būti keliama. kuris nėra nurodytas LR CK 3. 1 d.149 str. Motinystės nustatymui taikomos LR CPK 387-392 straipsnių nuostatos su atitinkamais pakeitimais. 2 d. Jeigu tai nėra nurodyta ieškinio pareiškime.

1 p.). kuriai vaikas bus perduotas patenkinus ieškinį (LR CPK 403 str.5. kai teismas padaro išvadą. 2 d. teismas esant pagrindo turi steigti vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir nustatyti jo gyvenamąją vietą (LR CPK 407 str. 2) laikinas ir neterminuotas tėvų valdžios ribojimas. kad ši išregistruotų tėvystę (motinystę) (LR CPK 399 str. Numatytos dvi tėvų valdžios ribojimo rūšys – vaiko atskyrimas nuo tėvų ir laikinas arba neterminuotas tėvų valdžios ribojimas.[2] 23. t.). teismas nusprendžia.). t. 2 d. 3.). nes vaiką galima atskirti nuo tėvų tik susiklosčius objektyvioms aplinkybėms. kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko raidai ar visiškai juo nesirūpina ir nėra duomenų. Taigi esminis dalykas ribojant tėvų valdžią yra nustatyti tėvų veiksmus. taikoma. negali pareikšti ieškinio teisme. artimieji giminaičiai. teismas atsisako priimti kaip nenagrinėtiną teisme (LR CPK 137 str. Riboti tėvų valdžią kitais nei įstatyme nurodytais atvejais negalima. kuriomis grindžiamas reikalavimas atskirti vaiką nuo tėvų arba laikinai ar neterminuotai riboti tėvų valdžią. kai tėvai negali vykdyti savo pareigų dėl objektyvių priežasčių. pagal LR CK 3. Šias bylas nagrinėja vieno ar abiejų tėvų. Taip pat atsižvelgdamas į vaiko interesus. 4 d. Šiose bylose paprastai taikomos LR CK 3. t.180 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytos tėvų valdžios ribojimo sąlygos.). kuriuos priėmęs sprendimą riboti tėvų valdžią ar atskirti vaiką nuo tėvų teismas turi išspręsti tuo pačiu sprendimu – steigti vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir nustatyti jo gyvenamąją vietą. Vaiko atskyrimas nuo tėvų yra švelnesnė priemonė. steigti vaikui nuolatinę globą (rūpybą) nėra pagrindo. Įstatymas nustato teismo pareigą . teismas per tris darbo dienas nuo teismo sprendimo nuginčyti tėvystę (motinystę) įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimo nuorašą vaiko gimimą įregistravusiai civilinės metrikacijos įstaigai. arba motinystę ar tėvystę. Rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje turi būti nurodyta vaiko gimimo įrašo data. dėl kurių jie negali visa apimtimi šito daryti. vaiko artimieji giminaičiai. Tėvų valdžios ribojimo bylose teismui suteikta teisė ieškinį patenkinti kitu nei ieškinyje nurodytu pagrindu. padavęs ieškinį. be bendrųjų reikalavimų.). nurodyti LR CK 3. 2 d. ar būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones (LR CPK 404 str. kurių valdžią siekiama apriboti. prašymą atskirti vaiką ir tėvus gali paduoti vaiko tėvai. atsižvelgdamas į ieškinio (prašymo) pagrindą. pateiktą asmens. jeigu ieškovo nurodytu pagrindu ieškinys negali būti tenkinamas. remdamasis LR CK 3. [2] Teismas. 3) žiauriai elgiasi su vaikais. kitais atvejais taikomas laikinas tėvų valdžios ribojimas. Tėvų valdžią vaikams teismas turi teisę riboti tik LR CK trečiojoje knygoje nurodytais pagrindais. nes asmuo. taikomas tėvų valdžios ribojimas. rengdamasis nagrinėti bylą. ieškinys gali būti paduotas ieškovo gyvenamosios vietos apylinkės teismui (LR CPK 401 str. kad asmuo negali būti vaiko tėvas (LR CK 3. atskirai žyminiu mokesčiu neapmokestinami. y.).). Kai tenkinamas vieno iš tėvų. y.[1] Kai ieškinys tenkinamas.). Tokį ieškinį. kai priimamas sprendimas riboti abiejų tėvų valdžią. 1 d. 2d. išreikalauja iš atitinkamų institucijų duomenis. Vieno iš vaiko tėvų ar globėjo (rūpintojo). Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir teismo iniciatyva. Vaikų globos (rūpybos) įstaiga nurodoma. 2 d.179 str.150 str.). taip pat duomenys apie asmenis. t.).). Tėvų valdžios ribojimas Išskiriamos dvi tėvų valdžios ribojimo rūšys: 1) vaikų ir tėvų atskyrimas. prokuroras. Šios bylos nagrinėjamos pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles su išimtimis. Nustačius bent vieną iš šių tėvų valdžios ribojimo pagrindų taikomas laikinas ar neterminuotas tėvų valdžios ribojimas. kad vaiko motina ar tėvas nėra biologiniai tėvai (LR CK 3.182 straipsnyje. 1 d.) yra tarpusavyje susijusios. kad tėvų valdžia gali būti laikinai ar neterminuotai apribota tokiais pagrindais. dėl kurių ieškinys gali būti patenkintas (LR CPK 405 str. Nagrinėjant bylą turėtų būti skiriama teismo medicinos ekspertizė siekiant paneigti tėvystę (motinystę). arba vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismas (alternatyvusis teismingumas) (LR CPK 401 str. LR CK 3. 3. neturi teisės kreiptis į teismą. Ieškinio pareiškimas riboti tėvų valdžią apmokestinamas šimto litų žyminiu mokesčiu (LR CPK 80 str.179-3. nenurodyti įstatyme.).).).7 3.181 straipsnio 5 dalį. 50 str. jog padėtis gali pasikeisti (LR CK 3. 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia. galima nuginčyti tik įrodžius.184 str. tėvystė gali būti nuginčyta vaikui gimus susituokusiems tėvams arba nepraėjus daugiau kaip trims šimtams dienų po santuokos pabaigos.180 str. Vaikas teismo sprendimu gali būti atskiriamas nuo tėvų. kai kartu egzistuoja dvi tarpusavyje susijusios aplinkybės: 1) abu tėvai ar vienas iš jų dėl susiklosčiusių aplinkybių negyvena ar negali gyventi su vaiku. kad nevykdo pareigų vaikams. taip pat laikinai ar neterminuotai riboti tėvų valdžią gali paduoti asmenys.65 straipsnio antrojoje dalyje nurodytos apsaugos priemonės – uždrausti vienam iš tėvų matytis su vaikais ir kitos. o nagrinėdamas bylą teismas nustato kitas aplinkybes. nurodytas asmuo ar vaikų globos (rūpybos) įstaiga. 2 d. 1 d. turi būti nurodytas tėvų valdžios ribojimo ar vaiko atskyrimo nuo tėvų (tėvo ar motinos) pagrindas. y. 4) daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu. 5) nesirūpina vaikais. Procesiniame dokumente nurodomos aplinkybės. y. Tie neturtinio pobūdžio reikalavimai. pateikiamomis LR CPK XIX skyriuje. turi pavesti valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai pateikti išvadą dėl ginčo. o būtent kai tėvai (tėvas ar motina): 1) vengia atlikti savo pareigą auklėti vaikus. su kuriuo vaikas gyvena. Ieškinyje. y. valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija ar vaiko globėjas (rūpintojas). ieškinys. keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai. Tėvų veiksmai neturi būti kalti. 1 d. įrašą padariusios civilinės metrikacijos įstaigos pavadinimas. 2. kuriais dėl jų kaltės neįgyvendinama arba įgyvendinama priešingai vaiko interesams tėvų valdžia. Neterminuotas tėvų valdžios ribojimas galimas. 2) reikia nuspręsti. Jeigu tėvai kalti. 1 p. Teismui ši išvada nėra privaloma. teismas gali taikyti švelnesnę vaiko interesų apsaugos priemonę. [1] Prašymą atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos). Nenustatęs pagrindo riboti tėvų valdžią.). numeris. nes ginami vaiko interesai (LR CPK 144 str. t. taip pat tai patvirtinantys įrodymai. Rengdamasis nagrinėti bylą teismas. Vaiko teisių apsaugos tarnybos dalyvavimas nagrinėjant tėvų valdžios ribojimo bylą yra privalomas (LR CK 3. teismas savo iniciatyva įtraukia ją. ir įvertinti jų pobūdį. Šios vaiko teisių ir interesų apsaugos priemonės (LR CK 3. o jeigu byla buvo iškelta. su kuriuo gyvena vaikas. kurių tėvystę (motinystę) reikia išregistruoti.180 straipsnio 1 ir 2 dalis. 4 d.182 straipsnio pirmojoje ir antrojoje dalyse. valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. ji turi būti nutraukta (LR CPK 293 str. 2 p. kuris nėra nurodytas LR CK 3.180 str. 1 d. pripažintą tėvystės pripažinimo pareiškimu. savo nesutikimą su ja teismas turi motyvuoti.179 straipsnio 2 dalį. kad ji siekdama atlikti jai pavestas pareigas pateiktų byloje išvadą (LR CPK 49 str.[3] Šiose bylose teismas savo iniciatyva gali pakeisti ieškinio pagrindą.150 str. Šios aplinkybės turi būti nurodytos atsižvelgiant į įstatyme nustatytus pagrindus. Asmenys. ji turi būti vertinama siejant su kitais įrodymais. kai įrodoma. Jeigu vaiko teisių apsaugos tarnyba nebuvo ieškovo įtraukta į bylą kaip proceso dalyvė.183 straipsnio antrąja dalimi.150 straipsnyje nurodyti tėvystės (motinystės) nuginčijimo pagrindai. peržengti pareikštų reikalavimų ribas ar taikyti alternatyvius vaiko teisių ar teisėtų interesų gynimo būdus.. nenustatoma objektyvių aplinkybių.). patvirtinančius ar paneigiančius ieškinyje (prašyme) nurodytas aplinkybes. o ieškinį dėl laikino ar neterminuoto tėvų valdžios ribojimo gali paduoti vienas iš tėvų. kur turi gyventi vaikas (LR CK 3.

tačiau jis visada turi atsižvelgti ir į tai.). Individualus darbo ginčas yra nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo įstatymuose.). ir į ją teismas atsižvelgia spręsdamas tėvų valdžios ribojimo klausimą (LR CK 3. išskyrus ginčus dėl žalos atlyginimo ir kitus LR CPK nurodytus ginčų atvejus. 3 p. y. patenkinti daugiau. 3 d. teismas atsisako priimti ieškinį (LR CPK 137 str. prokuroras (LR CK 3. Teismas turi įspėti šalis apie savoteisę viršyti pareikštų reikalavimų ribas ir taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų darbuotojų teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą (LR CPK 414 str.). valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Teismas priimdamas sprendimą riboti tėvų valdžią privalo pasirūpinti. Darbo kodekso 295 straipsnio 2 dalyje nurodyti ginčai.183 str. Darbo ginčo sąvoka pateikiama Darbo kodekso 285 straipsnyje. buvo ar turėjo būti dirbamas (alternatyvusis teismingumas).182 str. yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio. rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje nurodoma. y. Be CPK 159 straipsnio pirmojoje dalyje įvardytų teisių. LR CPK 410 straipsnio 2 dalis nustato. teismas turi teisę savo iniciatyva įtraukti į bylą antrąjį atsakovą. 1 d. kylančių iš darbo teisinių santykių. bet ir pagal jo filialo buveinės vietą. o prašymą panaikinti vaiko atskyrimą nuo tėvų (tėvo ar motinos) gali paduoti tėvai. 3 d. ar jis kreipėsi į darbo ginčų komisiją. t. kad teisminiam nagrinėjimui darbo bylose rengiamasi parengiamajame teismo posėdyje. kad jeigu asmuo kreipėsi į teismą nesilaikydamas ginčo išankstinio nagrinėjimo ne teisme tvarkos. Teismas. taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų. kituose norminiuose teisės aktuose.. kurie tiesiogiai nagrinėjami teismuose. kuri ir įpareigojama pasirūpinti globėjo (rūpintojo) vaikui skyrimu.).181 straipsnio 3 ir 4 dalys. LR CPK 407 str. nustatytas terminas turi būti nurodytas rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje. 23. 4 d. kad vaikas net laikinai nebūtų paliktas be priežiūros ir apsaugos. privalo patikrinti. nei prašyta.) arba palieka jį nenagrinėtą (kai tai paaiškėja iškėlus civilinę bylą) ir išaiškina ieškovui teisę pasinaudoti darbo ginčo išankstinio nagrinėjimo ne teisme tvarka. kuriam asmeniui arba kuriai vaikų globos (rūpybos) institucijai vaikas perduodamas. kylančių iš darbo teisinių santykių. kuriems yra taikytas tėvų valdžios ribojimas (LR CK 3. Ieškinio dalykas yra konkretus ieškovo materialusis teisinis reikalavimas. 4 d. t. kad darbuotojai darbo bylose dėl visų reikalavimų.). kad tai būtina siekiant teisingai išspręsti bylą (LR CPK 414 str. LR CPK 412 straipsnio 1 dalyje nurodyta. Palyginus su šeimos bylomis įstatymas nedraudžia priimti sprendimą už akių. juos nagrinėja tik taikinimo komisijos.8 išklausyti vaiką. Be to. Globėjo (rūpintojo) skyrimo klausimas išsprendžiamas LR CPK XXX skyriaus antrojo skirsnio nustatyta tvarka. d) nustatęs. galintį suformuluoti savo nuomonę. nurodytiems ieškinyje arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos išvadoje. 2 d.).182 str. artimieji vaiko giminaičiai. jeigu ieškovo nurodytasis yra netinkamas (LR CPK 414 str. Bylų. darbo ar kolektyvinėje sutartyje nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo (kuris nagrinėjamas Darbo kodekso XIX skyriaus nustatyta tvarka). bylą nagrinėja tiesiogiai teismas. Kai tėvų valdžia ribojama terminuotai. 1 d. [4] 23. nagrinėja administraciniai teismai vadovaudamiesi Administracinių bylų teisenos įstatymu. kuriam konkrečiai vaikui ir kurio konkrečiai iš tėvų ji ribojama. To paties straipsnio antrojoje dalyje sakoma. Ar kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimui taikomi LR CPK nustatyti darbo bylų nagrinėjimo ypatumai? Kolektyviniams darbo ginčams Darbo kodekso 71 straipsnis nustato specialųjį priklausomumą. matydamas.). darbo arbitražas arba trečiųjų teismas. kurie nebuvo pareikšti. t. kokiu įstatyme nurodytu pagrindu yra ribojama tėvų valdžia. Jeigu nagrinėjant tokią bylą paaiškėja.). o ne darbo ginčų komisijos sprendimas. Atkreiptinas dėmesys ir į tai. vienas iš tėvų. vaiko globėjas (rūpintojas). kad šiame skyriuje nustatyta tvarka nagrinėjami iš darbo teisinių santykių kylantys ginčai.). 3 d. nurodytai ieškinyje.183 str. LR CPK 411 straipsnio 2 dalis nustato. t. teismas perduoda bylą nagrinėti ginčo teisena. Bylų dėl daikto valdymo pažeidimų nagrinėjimo ypatumai . Jeigu ieškinį patenkinus vaikas perduodamas asmeniui arba vaikų globos (rūpybos) įstaigai. 2 d. 2 d. Šiuo atveju kreipimosi į darbo ginčo nagrinėjimo instituciją diena laikoma kreipimosi į teismą diena.). Tėvų valdžios ribojimo panaikinimą ar tėvų valdžios ribojimo būdo pakeitimą reglamentuoja LR CK 3. kad ieškinys gali būti paduodamas pagal bendrojo teismingumo taisykles arba pagal vietą. kad jeigu darbo ginčo nagrinėjimo institucija buvo pripažinusi esanti nekompetentinga spręsti ginčą. Jei nėra valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos sutikimo perduoti vaiką asmeniui ar vaikų globos (rūpybos) įstaigai. Įstatyme nurodytas tėvų valdžios ribojimo panaikinimas ar tėvų valdžios ribojimo būdo pakeitimas nagrinėjamas ypatingąja teisena vadovaujantis LR CPK V dalies XXV ir XXXIX skyrių taisyklėmis. 1 d. kylantį iš valstybės tarnybos santykių. y. ar ta nuomonė atitinka vaiko interesus. kad tenkinti pareikštą reikalavimą ieškovo nurodytu būdu nėra pagrindo. teismas taip pat gali: a) savo iniciatyva rinkti įrodymus. tokiu atveju teismo sprendimu vaikas perduodamas valstybinei vaiko teisių apsaugos tarnybai. spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą.7.).). b) savo iniciatyva įtraukti į bylą antrą atsakovą. todėl tuo pačiu sprendimu steigia vaikui nuolatinę globą (rūpybą) ir nustato jo gyvenamąją vietą (LR LR CK 3. Iš esmės tai reiškia darbuotojo galimybę pateikti ieškinį ne tik pagal juridinio asmens buveinės. ar ieškovas pasinaudojo privaloma ginčo ikiteisminio sprendimo tvarka. y. kuriais šalys nesiremia. kurią baigta rengtis bylą nagrinėti teisme (LR CPK 413 str. Teismas trūkstamus įrodymus turėtų išreikalauti savo iniciatyva (LR CPK 415 str. Darbo kodekso 302 straipsnio 3 dalyje nustatyta. Motyvuojamojoje teismo sprendimo dalyje turi būti tiksliai įvardyta. Tėvų valdžios ribojimo panaikinimo bylas nagrinėja vaiko gyvenamosios vietos apylinkės teismas (LR CPK 409 str. nagrinėjimo ypatumai LR CPK XX taikomas tik toms byloms. Darbo byla turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo tos dienos. kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui.). jeigu į šią instituciją asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo teismo nutarties įteikimo jam dienos. teismas įpareigoja valstybinę vaiko teisių apsaugos instituciją pasirūpinti vaiko gyvenimo ir išlaikymo sąlygomis (LR CPK 406 str.). Ginčą. LR CPK 415 straipsnio 2 dalis nurodo. tačiau yra tiesiogiai susiję su pateikto ieškinio dalyku ir pagrindu (LR CPK 417 str. Ieškinį dėl tėvų valdžios ribojimo panaikinimo gali pareikšti tėvai (tėvas ar motina).6. jeigu mano. – savo iniciatyva taikyti įstatymų nurodytą alternatyvų darbuotojo teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą (LR CPK 418 str. kurios kyla iš darbo teisinių santykių. 3 d.). kurioje darbas yra. c) peržengti pareikštų reikalavimų ribas. 1 d. Rengtis bylą nagrinėti teisme turi būti baigta ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo dienos (LR CPK 413 str. kad kai kuriems darbo ginčams nėra taikomas reikalavimas iš pradžių pasinaudoti ikiteismine darbo ginčų nagrinėjimo procedūra. Teismo sprendimu tėvų (ar vieno iš jų) valdžia vaikams ribojama arba ieškinys atmetamas (LR CPK 406 str. kad yra pagrindo tėvų valdžią laikinai ar neterminuotai riboti.

Ieškovas privalo pateikti teismui ieškinį. Valdymo atsiradimo momentą reglamentuoja materialioji teisė. 1 d. Tuo tarpu pats valdymas. nesvarbu. Tai reiškia. kad šalis. Teismas. o pagal LR CK 4. kurios paskirtis yra užtikrinti greitesnį tam tikros rūšies ginčų nagrinėjimą. nes ieškovas nėra valdytojas pagal LR CK ketvirtosios knygos II dalies IV skyriaus nuostatas? Valdymo įregistravimo faktas turi įtakos tik sprendžiant. taip pat teises į jį arba trukdant valdyti daiktą. bus taikomos bendrosios ginčo teisenos taisyklės. Apgindamas pažeistą valdymą teismas apibrėžia būsimo proceso šalis. Skirtumą lemia skirtinga šių daiktų prigimtis. dokumentinio proceso atveju kalbama apie įprasto ginčo nagrinėjimą ginčo teisena. patvirtinantys daikto valdymo faktą. pas ką liks daiktas. Iš esmės valdymo gynimo tikslas yra laikinai nustatyti. be LR CPK 135 straipsnyje išvardytų duomenų . Jis priklauso nuo to. Nustatomi tik tam tikri šio nagrinėjimo ypatumai. skelbiamas teismo posėdis. Tad valdymas yra apibrėžiamas kaip tam tikra faktinė būklė. Byla turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo dienos. turi teisę pareikšti atitinkamą ieškinį teisme. valdymas yra įregistruotas ar ne.28 straipsnį kilnojamųjų daiktų valdymas atsiranda iš esmės nuo faktinio daikto užvaldymo. [1] Dokumentinis procesas vyksta pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Taigi materialiojoje teisėje galioja valdymo teisėtumo prezumpcija. Tačiau neteisėtas valdymas nėra ginamas. išskyrus LR CPK XXII skyriuje nurodytas išimtis. jėga arba pavogtas. kurią buvo baigtas pasirengimas bylą nagrinėti teisme.9 Procesiniai daikto valdymo pažeidimo bylų nagrinėjimo ypatumai reglamentuojami LR CPK XXI skyriuje (419-423 str. kol įrodoma priešingai. Ieškinio dėl kilnojamojo arba nekilnojamojo daikto valdymo gynimo dalykas yra reikalavimas pašalinti pažeidimą ir atkurti iki jo buvusią faktinę būklę.22 straipsnio 1 dalyje sakoma. taikomos bendrosios bylų nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme taisyklės. kurios būtinos norint pasirinkti dokumentinį procesą (leistinumas). priimdamas sprendimą ieškinį patenkinti. ir ypatingosios teisenos bei vykdymo proceso bruožų. Valdymo pažeidimo sąvoka suformuluota materialiojoje teisėje. kuri iš esmės atsieta nuo tokių sąvokų kaip teisė į daiktą ir panašiai. Bylose dėl daikto valdymo pažeidimo priešieškinio pareiškimas nėra leidžiamas (LR CPK 422 str. [1] Asmeniui siekiant apginti pažeistą valdymą užtenka įrodyti pačios faktinės būklės egzistavimą. kad rengtis teisminiam šios kategorijos bylų nagrinėjimui turi būti baigta ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo dienos. reikalavimas net neturi būti pagrįstas įrodymais – teismas visiškai nesigilina į šalių ginčo esmę. kaip tam tikra faktinė būklė. kad įgytų nuosavybės teisę į jį įgyjamosios senaties būdu. Jeigu turi būti ginamas savininko pažeistas valdymas.35 str. Jeigu dokumentinio proceso normos nereguliuoja kokio nors konkretaus procesinio veiksmo atlikimo tvarkos. paprastai bus reiškiamas vindikacinis arba negatorinis ieškinys. 1 d. kuris bus nagrinėjamas pagal bendrąsias bylų nagrinėjimo taisykles. praktiškai pripažindama savo prievolę. Šiuo atveju kalbama apie valdymą kaip apie savarankišką daiktinę teisę. ar atitinkamą ieškinį bus atsisakyta tenkinti. daiktas yra kilnojamasis ar nekilnojamasis. Pateikiant teismui prašymą išduoti teismo įsakymą. kurie nelaikomi valdymo pažeidimais. 3) registruotiniems daiktams – duomenys iš viešo registro. nevykdo jos. o teismas nesiaiškina nei atsakovo teisės į daiktą. Norint pasinaudoti dokumentiniu procesu turi būti visos sąlygos: . tuo. 2 d. Jeigu nekilnojamojo daikto valdymas darant pažeidimą nėra įregistruotas. nustato realų terminą. Valdymas gali būti pažeistas paimant ar mėginant paimti daiktą ar jo dalį. per kurį atsakovas turi pašalinti daikto valdymo pažeidimus (LR CPK 423 str. LR CK 4. atitinkantį visus bendruosius jam keliamus reikalavimus.). jog daiktas iš jo buvo paimtas klasta. o ne kaip apie nuosavybės teisės turinio sudedamąją dalį.). turi būti nurodoma: 1) įrodymai. Ieškinys dėl nekilnojamojo daikto valdymo pažeidimų pašalinimo paduodamas nekilnojamojo daikto buvimo vietos teismui. Teismo įsakymo institutas iš esmės turi ir ginčo. nekinta ir nepriklauso nuo įregistravimo fakto. o dėl kilnojamojo daikto – vadovaujantis bendromis teismingumo taisyklėmis (paprastai pagal atsakovo gyvenamąją vietą ar juridinio asmens buveinės vietą). To paties straipsnio antrojoje dalyje nurodyti atvejai. Atsakovas tokiame procese gali grįsti savo atsikirtimus valdymo neteisėtumu.). y. jeigu pats ginčas atitinka kai kurias specialias sąlygas. LR CK 4. kad daikto valdymas laikomas teisėtu. manydamas. sukeliančiais realų pavojų valdymui (LR CK 4. Todėl nekilnojamojo daikto valdytojas turi būti ginamas. LR CPK nurodo keletą sąlygų. kuriose nėra ko ginčyti materialiosios teisės atžvilgiu ir pats ginčas pasireiškia tik tuo. Dokumentinis procesas Dokumentinis procesas – tai viena iš supaprastinto proceso formų. kad valdymas – tai faktinis daikto turėjimas turint tikslą jį valdyti kaip savą. Valdymo pažeidimas gali pasireikšti grasinimais.). Pagal LR CK 4. kad LR CPK XXI skyriuje nustatytos tik bendrųjų taisyklių išimtys. CIVILINIO PROCESO TEISĖ 23. Teismo įsakymo procedūra iš esmės skirta nagrinėjimui visiškai aiškių bylų. t. Valdymo gynimą reglamentuojančios normos yra specialiosios. 2) daikto aprašymas.23 straipsnio 2 dalyje sakoma. LR CPK 421 straipsnis nustato.8. Pakanka įrodyti paskutinį valdymo ir jo pažeidimo faktą. tačiau jo nagrinėjimo specifiką lemia tai. kad ginant valdymą buvo pažeista jo teisė į daiktą. kol bus išspręstas teisės į jį klausimas. kuriame yra pateikiami ir vertinami įrodymai. Skirtingai nuo teismo įsakymo išdavimo procedūros. Buvęs atsakovas. kad visi ieškovo reikalavimai gali būti pagrįsti rašytiniais įrodymais. [2] Ieškinyje.27 straipsnio 2 dalį nekilnojamųjų daiktų valdymas atsiranda įregistravus valdymą viešame registre. nei jo geros valios (LR CPK 422 str. ar valdytojas valdė nekilnojamąjį daiktą visą įgyjamosios senaties terminą. Tuo tarpu esant dokumentiniam procesui taip nėra – šios kategorijos bylose paprastai yra ginčas. Atsakovui pateikus prieštaravimą dėl preliminaraus sprendimo. Jeigu tokių išimčių nėra.

Neprimokėjus ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. [4] Jeigu priėmus preliminarų teismo sprendimą paaiškėja. o kitus reikalavimus išskiria į atskirą bylą ir nagrinėja pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles(LR CPK 424 str. t. jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti. byla perduodama nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. nekviečiant į teismo posėdį nei ieškovo. 2) dokumentinio proceso tvarka ieškinys gali būti nagrinėjamas tik jeigu visi jame nurodyti reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. nei kasacine tvarka. kad preliminaraus sprendimo likimas.). 2 d. tačiau jie ne visi pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais. Iš esmės visi dokumentinio proceso privalumai. 1 d. 4) atsakovo gyvenamoji vieta arba jo buveinė nėra užsienyje (LR CPK 424 str. priima preliminarų sprendimą (LR CPK 428 str. y. nuomininko iškeldinimu (LR CPK 424 str. [3] Teismas. taip pat reikalavimai priteisti kilnojamąjį daiktą. kuri yra viena iš pagrindinių žmogaus teisių. Tokiu atveju ieškovui nustatomas terminas trūkstamam žyminiam mokesčiui primokėti.). Dokumentinio proceso atsisakymą reglamentuoja LR CPK 426 straipsnis: ieškovas turi teisę atsisakyti dokumentinio proceso iki preliminarus sprendimo priėmimo.). Preliminarus sprendimas įsiteisėja. teismas privalo patikrinti dvi grupes sąlygų: 1) ar nėra LR CPK 137 straipsnio antrojoje dalyje nurodytų pagrindų. Jeigu ne visi ieškovo reikalavimai yra pagrįsti rašytiniais įrodymais. keliamus ieškinio turiniui (LR CPK 135 str. nes teismas priima nutartį nagrinėti bylą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ir nustato terminą primokėti trūkstamą žyminį (LR CPK 428 str. delikto. 3) tinkamai surašytas ieškinys ir jame esantis ieškovo prašymas nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka (LR CPK 425 str. nurodyti ir pridėti visi rašytiniai įrodymai. Tokia nuostata egzistuoja todėl. dokumentinis procesas iš esmės baigiasi.) ir reikalavimus. priklauso nuo to. LR CPK 425 straipsnio 3 dalyje nurodyta. Nesant minėto pagrindo. kad preliminarus sprendimo neskundžiamas nei apeliacine. kurį prašoma nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.).). paduodamą dokumentinio proceso tvarka. ir 2) ar įvykdyti LR CPK 425 straipsnio reikalavimai. teismas dokumentinio proceso tvarka nagrinėja tinkamai pareikštus reikalavimus.). 1 d. 8 d. garantuojantys greitą bylos išnagrinėjimą. Ieškinyje turi būti ir aiškus ieškovo prašymas nagrinėti bylą dokumentinio proceso tvarka.). Visas dokumentinis procesas gali būti skirstomas į du etapus: 1) procesas iki preliminarus sprendimo ir 2) procesas priėmus preliminarų sprendimą. mokamas žyminis mokestis yra lygus pusei tos sumos.). susiję su nekilnojamojo daikto nuomos sutartimis. Ieškovui preliminaraus sprendimo nuorašas išsiunčiamas ne vėliau kaip per tris dienas po šio sprendimo įsiteisėjimo. Ieškinys dokumentinio proceso atveju pareiškiamas pagal bendrąsias teismingumo taisykles (LR CPK 424 Spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą. 4 d. kaip ir dokumentinio proceso tąsa. ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. 3 d. padidinti ieškinio reikalavimus bei pareikšti priešieškinį. Ši sąlyga sudaro galimybes taikyti rašytinį procesą ir priimti preliminarų sprendimą nedalyvaujant teismo posėdyje ginčo šalims. nes atsakovo prieštaravimas yra labai . Ieškovas savo reikalavimus šiuo atveju gali grįsti tik rašytiniais įrodymais – kitos įrodinėjimo priemonės neleidžiamos. Tad teismas šiame procese (tiksliau kalbant. Preliminarus sprendimas priimamas rašytinio proceso tvarka. vertybinius popierius ar reikalavimai. darbo santykių. teismas nutartimi turi panaikinti preliminarų sprendimą ir nustatyti ieškovui terminą trūkstamam žyminiam mokesčiui primokėti. nustatęs. kad bylą būtų galima nagrinėti pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles (LR CPK 424 str. kad už ieškinį. 7 d.10 1) dokumentinio proceso būdu gali būti nagrinėjami visi ieškovo piniginiai reikalavimai (atsirandantys iš sutarties. LR CPK XXII skyriaus nustatyta tvarka pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus (LR CPK 111 str. principo pažeidimą. įpareigodamas ieškovą pagrįsti savo reikalavimus leistinais rašytiniais įrodymais arba primokėti trūkstamą žyminį mokestį. jei atsakovas per įstatymo nustatytą terminą nepareiškus prieštaravimų (LR CPK 428 str. Žyminį mokestį primokėjus. LR CPK 428 straipsnio 8 dalis nustato. Ieškovui neprimokėjus žyminio mokesčio. nei atsakovo. sujungiami keli savarankiški reikalavimai. nei kuratoriui. vadovaudamasis LR CPK 138 straipsniu. kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus (LR CPK 425 str.). 1 d.). pirminiu jo etapu – prieš pateikiant prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo) gali tirti tik rašytinius įrodymus. Minėti procesiniai dokumentai atsakovui negali būti įteikiami nei viešo paskelbimo būdu. ne vėliau kaip kitą darbo dieną jo nuorašą kartu su ieškiniu ir jo priedų nuorašais išsiunčia atsakovui (LR CPK 429 str. tačiau ne mažesnis kaip dvidešimt litų.). Preliminarus sprendimas priimamas tik jeigu yra pagrindo tenkinti visus ieškinyje pareikštus reikalavimus. Dokumentiniame procese negalima pakeisti ieškinio dalyko ir pagrindo. teismas. bet koks šio sprendimo vykdymas reikštų šalies teisės būti išklausytos.). kuriems esant teismas atsisako priimti ieškinį. Preliminarus sprendimas negali būti skubiai vykdomas. būdingi pirmajam etapui. atsakovas pareiškia ar nepareiškia prieštaravimų. gali paskirti terminą trūkumams pašalinti. išlaikymo priteisimo ir kt. Kol atsakovo nuomonė dėl preliminaraus sprendimo ir pareikšto ieškinio byloje nėra aiški. Jeigu ieškinyje. ieškinio ir jo priedų nuorašų. Žyminį mokestį primokėjus byla perduodama nagrinėti pagal ginčo teisenos taisykles. [5] Teismas. jog atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos ir dėl šios priežasties jam negalima įteikti sprendimo. priėmęs preliminarų sprendimą. kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme bendrąja ginčo teisena.

– Vilnius: Justitia. kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme ginčo teisena.. teismas atsisako priimti (LR CPK 430 str. Nepateikus prieštaravimų preliminarus sprendimas įsiteisės ir juo remiantis bus išduotas vykdomasis raštas. nes mažiau procesinių dokumentų.9. Laužikas E. P. gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą. teismas byloje priima galutinį sprendimą. P. 9 d. Jeigu atsakovas teismo sprendimą įvykdo iš dalies. kuriais šis grindžia savo prieštaravimus. prasideda antrasis dokumentinio proceso etapas. y. 3) preliminarų sprendimą pakeisti. bet ne pareiga. Prieštaravimas turi būti pagrįstas ir motyvuotas. kai teismas gavo ieškovo atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus arba baigėsi terminas atsiliepimui pateikti (LR CPK 430 str. P. jeigu prieštaravimai nepareiškiami. Per nustatytą terminą negavęs ieškovo atsiliepimo. T. 239. 430 str. pareiškiamus praleidus dvidešimties dienų terminą arba neatitinkančius nustatytų reikalavimų. tokia sistema yra Austrijoje ir Lietuvoje). Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus. kuris yra skaičiuojamas nuo sprendimo jam įteikimo dienos (sprendimas turėtų būti įteikiamas pagal LR CPK 124 str. teismas rengiasi nagrinėti bylą tik raštu ir neprivalo priimti LR CPK 232 straipsnyje nurodytos nutarties. 4 d. 234. 5 d. Supaprastinimas pasiekiamas neskelbiant teismo posėdžio (procesas vyksta raštu) ir nenaudojant įprastos procesinių dokumentų įteikimo bei pateiktų reikalavimų pagrįstumo tikrinimo procedūros. 2) preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Dėl svarbių priežasčių praleistas terminas prieštaravimams pateikti gali būti teismo atnaujinamas pagal LR CPK 78 straipsniu. y. kuria atsisakoma priimti pateiktus prieštaravimus. Prieštaravimo forma turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus. byla nagrinėjama pagal dokumentinio proceso taisykles ir ieškovo reikalavimų pagrįstumo klausimas išsprendžiamas priimant galutinį sprendimą. o dėl kitos dalies reikalavimų pareiškia prieštaravimus. išlaikymo priteisimo ir kiti). 1 d. Pasirengimo bylai nagrinėti etapas pagal dokumentinio proceso taisykles yra trumpesnis nei bylą nagrinėjant pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. tokia sistema galioja.11 svarbus dokumentinio proceso elementas. [6] Preliminariame sprendime teismas nustato atsakovui dvidešimties dienų terminą. nuo kurio priklauso atsakovo teisės būti išklausyto įgyvendinimas ir dokumentinio proceso tąsa. P. ar jis atitinka įstatymo numatytus reikalavimus.. lygus ketvirtadaliui tos sumos. Atsakovui pareiškus prieštaravimus ir teismui juos priėmus. ir paskui. Bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo tvarka Teismo įsakymo institutu siekiama supaprastinti ir pagreitinti teismo procesą sprendžiant sąlygiškai aiškias bylas. P. ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas. Nekrošius V. jame turi būti nurodyti nesutikimo su preliminariu sprendimu motyvai ir įrodymai. Teismas šiuo atveju tikrina tik formalų pateikto pareiškimo aspektą. Išnagrinėjęs bylą. 262. Vienpakopė teismo įsakymo išdavimo sistema yra kiek operatyvesnė. . Teismo posėdis turi būti skiriamas ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo tos dienos.). Gautą ieškovo atsiliepimą teismas ne vėliau kaip kitą dieną išsiunčia atsakovui ir skiria bylą nagrinėti teismo posėdyje. Ten pat. Teisminis nagrinėjimas vyksta pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. 23. Pagal LR CPK 430 straipsnio 1 dalį atsakovui neužtenka pateikti tik formalaus prieštaravimo (skirtingai nuo teismo įsakymo išdavimo procedūros). kad už pareiškimą išduoti teismo įsakymą mokamas žyminis mokestis.). darbo santykių. Vokietijoje) ir vienpakopę (kai kreditoriaus prašymu iš karto yra išduodamas teismo įsakymas ir tik tada skolininkui siūloma pareikšti prieštaravimus. LR CPK 431 straipsnio 1 dalyje numatyta.. Ten pat.). P. delikto.). jeigu jis nesutinka su pareikštais reikalavimais. Ten pat. Byloje priimtas galutinis sprendimas įsiteisėja ir gali būti skundžiamas tiek paduodant apeliacinį. Ten pat. Nr. Ieškovas atsiliepime ne tik vertina atsakovo argumentus. Pateikti prieštaravimus yra atsakovo teisė.). prieštaravimams pateikti. 19. teismas nutartimi panaikina preliminarų sprendimą ir bylą (LR CPK 430 str. Galima išskirti dvi teismo įsakymo išdavimo procedūros sistemas: dvipakopę (kai iš pradžių skolininkui siunčiamas atitinkamas pranešimas su pasiūlymu pateikti prieštaravimus. dėl kurių šalys praktiškai nesiginčija. taip pat reikalavimas priteisti kilnojamąjį daiktą gali būti nagrinėjamas išduodant teismo įsakymą. ne vėliau kaip kitą dieną išsiunčia jų nuorašą ieškovui ir šis per keturiolika dienų nuo prieštaravimų išsiuntimo iš teismo dienos turi teisę teismui pateikti atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus (atsiliepimo nepateikimas nesuteikia atsakovui teisės reikalauti priimti sprendimą už akių (LR CPK 430 str. 240. 3 d. priėmęs atsakovo prieštaravimus. tačiau ne mažesnis negu dešimt litų. Mikelėnas V. Šiuo atveju ieškovui grąžinamas jo sumokėtas žyminis mokestis. [1] LR CPK 434 straipsnio 1 dalis nustato. išduodamas teismo įsakymas. kuriais tie motyvai grindžiami.). 238. nes teismui nereikia dukart siųsti skolininkui procesinių dokumentų. t. tiek kasacinį skundą. Civilinio proceso teisė. 2005. Teismas. Atsakovo prieštaravimai gali būti grindžiami visomis leistinomis įrodinėjimo priemonėmis (LR CPK 177 str. bet ir savo reikalavimams pagrįsti gali pateikti naujų įrodymų ar motyvų. 2003. kuriuo gali: 1) preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. t. 2. Teismo nutartis. 233. Teismų praktika. kad bet kuris piniginis reikalavimas (atsirandantis iš sutarties. Galutinis sprendimas turi atitikti LR CPK 270 straipsnio reikalavimus. išskyrus atvejus. Prieštaravimus. pavyzdžiui. kai pagal įstatymus ar teismo nutartimi asmuo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo yra visiškai ar iš dalies atleistas arba kada žyminio mokesčio sumokėjimo terminas atidėtas. teismas taip pat skiria bylą nagrinėti teismo posėdyje. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir teismui tai patvirtinančius dokumentus.

4 p. už kurią reikalaujama sumokėti. Teismo įsakymo turiniui keliami reikalavimai nurodyti LR CPK 436 straipsnio 2 dalyje. tiesiog pats prieštaravimo faktas lemia tolesnę proceso eigą. kad teismas kreditoriaus reikalavimu nagrinės pareiškimą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius. t. taip pat atitinkamą pranešimą. 4) informacija apie tai. Teismas neturi teisės tikrinti paties prieštaravimo pagrįstumą. byla bus nagrinėjama toliau. nei apeliacinį. teismas. kad priimdamas teismo įsakymą teismas netikrino kreditoriaus pareikšto reikalavimo pagrįstumo. y.. jeigu: 1) pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo momentu kreditorius nėra įvykdęs jam priklausančios prievolės (ar jos dalies). o prieštaravimus pareiškia tik dėl likusios kreditoriaus reikalavimų dalies. 2 d. teismas nedelsdamas. Pareiškimo priėmimo arba civilinės bylos iškėlimo klausimas reglamentuojamas LR CPK 435 straipsnyje. nei kasacinį skundus. 5 p. 1 d. 2 d. kad LR CPK XXIII skyriaus nustatyta tvarka pareiškimas nenagrinėjamas. jog juo remiantis nėra išduodamas vykdomasis raštas. LR CPK 435 straipsnio 2 dalis nurodo atvejus. 4) pareiškimas yra aiškiai nepagrįstas. . tą pačią dieną jo nuorašas išsiunčiamas antstoliui. Jeigu teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones. teismas pagal šio skyriaus taisykles priima naują įsakymą dėl skolininko neginčijamos reikalavimų dalies priteisimo. nereikalauja pridėti prie pareiškimo įrodymų. formaliai nurodyti.12 LR CPK 431 straipsnio 2 dalyje nurodyta. ne vėliau kaip kitą dieną. turto registro tvarkytojui ar kitam vykdytojui. 1 d. taip pat jei yra pašalintos kitos kliūtys. Išsprendęs pareiškimo priėmimo klausimą. grąžinti priteistą daiktą ir apie teismo įsakymo įvykdymą raštu pranešti teismui arba pareikšti prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto reikalavimo. y. šiuo atveju nebūtina nurodyti įrodymų. kad skirtingai nei pateikiant ieškinį. kuriais remiantis grindžiamas pareikštas reikalavimas. o kreditorius reikalauja įvykdyti dalį prievolės. išduoda kreditoriui teismo įsakymą ir išsprendžia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo skolininkui klausimą. kad jis prieštarauja išduotam įsakymui. o skolininkas reikalauja ją įvykdyti. Šiuo požiūriu LR CPK 433 straipsnis yra specialioji norma. 2) yra neįmanoma prievolę įvykdyti dalimis. Prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus. 2) informacija. LR CPK 435 str. Tolesnė proceso eiga priklauso nuo skolininko prieštaravimų.[4] Jeigu skolininkas dalį pagal teismo įsakymą priteistų reikalavimų kreditoriui įvykdo arba nors ir neįvykdo. kuriais kreditorius grindžia savo reikalavimą.). išskyrus reikalavimą nurodyti prieštaravimų pagrindą. vadovaudamasis LR CPK 435 straipsnio 3 dalimi. kuris turi būti įvardytas prašyme išduoti teismo įsakymą (LR CPK 433 str. Išduodamas teismo įsakymą. nes pagal LR CPK 587 straipsnio 2 punktą teismo įsakymas yra išduodamas kaip savarankiškas vykdomasis dokumentas. Kreditoriaus pareiškimo priėmimo klausimas išsprendžiamas ne vėliau kaip kitą dieną nuo jo pateikimo teismui dienos. 2 p.. 3) skolininkas gyvena užsienyje arba užsienyje yra skolininko buveinė.[2] Jei šios formos nesilaikoma. 4) skolininko gyvenamoji ir darbo vietos yra nežinomos. 1 p. kad neįvykdžius 1 punkte paminėtų reikalavimų. jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. ir LR CPK 433 straipsnyje nurodytų reikalavimų. o tai reiškia. Laikinąsias apsaugos priemones teismas taikys tik motyvuotu kreditoriaus prašymu. Siekiant kiek galima labiau supaprastinti teismo įsakymo išdavimo procedūrą. kai teismas atsisako priimti pareiškimą išduoti teismo įsakymą: l) pareiškimas neatitinka bendrųjų reikalavimų. tačiau tai neužkerta kelio ištaisius trūkumus įstatymų nustatyta tvarka pateikti naują pareiškimą arba pareikšti ieškinį teisme pagal ginčo teisenos taisykles. pareiškimą palieka nenagrinėtą (pvz. teismo įsakymas įsiteisės.). Bendrieji procesiniams dokumentams keliami reikalavimai įvardijami LR CPK 111 straipsnyje. LR CPK 433 straipsnio trečiojoje dalyje sakoma. atsižvelgdamas į pareiškimo trūkumų pobūdį. todėl LR CPK 111 straipsnio antrosios dalies 4 punktas neturėtų būti taikomas[3] 2) pareiškimas neatitinka LR CPK 431 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų leistinumo reikalavimų. t. Priimtas byloje teismo įsakymas neskundžiamas paduodant nei atskirąjį. Jeigu prieštaravimas bus pareikštas. jei ankstesnis pareiškimas neatitiko formalių šios rūšies procesinių dokumentų turiniui ir formai keliamų reikalavimų. 2 d. Pagal LR CPK 437 straipsnį ne vėliau kaip kitą dieną po teismo įsakymo išdavimo teismas skolininkui išsiunčia kreditoriaus pareiškimo išduoti teismo įsakymą ir teismo įsakymo nuorašus. bet jų dalį pripažįsta. LR CPK 433 straipsnis reikalauja nurodyti tik faktinį pareiškimo pagrindą. LR CPK 435 str. Jeigu aptarti pagrindai paaiškėja jau iškėlus civilinę bylą. Iš esmės skolininkui užtenka paties prieštaravimo fakto. teismas atsisako priimti pareiškimą išduoti teismo įsakymą (LR CPK 435 str. išdavus teismo įsakymą. teismas taip pat turi teisę nuspręsti dėl laikinųjų apsaugos priemonių. 3) yra LR CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės.). teismas. Pranešime nurodoma: 1) siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui įteikimo dienos sumokėti kreditoriui priteistas sumas (įskaitant delspinigius bei bylinėjimosi išlaidas). keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai. Dėl nepatenkintos reikalavimų dalies kreditorius gali pareikšti ieškinį. Jeigu pareiškimas neatitinka leistinumo reikalavimų (LR CPK 431 str. Teismo nutartis atsisakyti priimti pareiškimą yra galutinė ir neskundžiama.).) arba bylą nutraukia (pvz. 3) informacija apie tai.). sudariusios pagrindą atsisakyti priimti ankstesnį pareiškimą. Jeigu kreditoriaus pareiškimas atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus. jo priėmimo klausimas gali būti išspręstas teisėjo rezoliucija. jei skolininkas pareikš prieštaravimus dėl kreditoriaus pateikto pareiškimo. taip pat panaikina teismo įsakymą.). Teismo įsakymas taip pat turi atitikti visus vykdomajam dokumentui keliamus reikalavimus (LR CPK 648 str. Paduoti pakartotinį pareiškimą kreditorius gali tik tuo atveju. Skolininko prieštaravimai dėl paduoto pareiškimo (ar jo dalies) pateikiami teismo įsakymą išdavusiam teismui (LR CPK 439 str. LR CPK 433 straipsnyje nustatyti papildomi reikalavimai pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo turiniui. kad procesinių dokumentų (tarp jų ir prašymo išduoti teismo įsakymą) formas tvirtina teisingumo ministras. vadovaudamasis LR CPK 435 straipsnio antrosios dalies 1 punktu turėtų atsisakyti priimti pareiškimą. ir apie tai. 1-2 d. jeigu ne – teismo įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas. Atkreiptinas dėmesys. jeigu jis yra išduotas. keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai.

[1] Bankroto instituto paskirtis yra apsaugoti pirmiausia nemokaus skolininko. darbo. Jeigu skolininkas per prieštaravimui pateikti skirtą terminą įvykdo teismo įsakymą ir pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus. Ginčų dėl nedidelių sumų nagrinėjimo ypatumai Bylos dėl pinigų sumų.). o bylos nagrinėjimas nutraukiamas (LR CPK 293 str. [2] LR CPK 441 straipsnyje kalbama apie teismo teisę spręsti dėl bylos nagrinėjimo formos ir tvarkos. kiek jų neišvengiamai būtina teismo sprendimui pagrįsti. o teismo įsakymas ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinami.10. 3) įmonės administracijos vadovas. teisėjas remiasi ne tik ginčo turtinės vertės kriterijumi. Ši nutartis gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą. proceso šalių suinteresuotumą byla. tai kokiu būdu vyks pasirengimas bylos nagrinėjimui (t. nustatyto įstatymų. t. [1] Tūkstančio litų suma rodo tik aukštutinę ribą. kad šis ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos turi teisę pateikti ieškinį ir primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. kad nepaisant LR CPK 441 straipsnio 1 dalies lingvistinę išraišką („pinigų sumų“). y. Motyvų turi būti tiek. kai išaiškėja. jog kai kurių rūšių bylų nagrinėjimo ypatumus gali nustatyti kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Bankroto procedūra siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių. Tačiau byla nagrinėjama žodinio proceso tvarka. 4) likviduojamos įmonės likvidatorius. apygardos teismui (LR CPK 27 str. 7 d. 5 p. Bankroto procesas – teismo arba ne teismo tvarka vykdomų įmonės bankroto procedūrų visuma (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. kai terminas nenustatytas. 1-2 d. Iš trumpų teismo motyvų bylos šalims turi būti aišku. neviršijančių vieno tūkstančio litų. 23.13 Gavęs skolininko prieštaravimus. Kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo ne anksčiau. 2) savininkas (savininkai). Kartu LR CPK numato. įtvirtina ir nemažai procesinių teisinių nuostatų. o sąvoka „tvarka“ – kaip procesiniu atžvilgiu bus nagrinėjamas konkretus ginčas dėl nedidelės sumos priteisimo. kylančias iš privatinių teisinių santykių.[2] Bankrotas – tai nemokios įmonės būsena. Tai netrukdo kreditoriui pareikšti ieškinį bendra tvarka (LR CPK 439 str. konsultacijoje paaiškino. kreditorių teises ir interesus. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumai LR CPK 1 straipsnio 1 dalis nustato kodekso taikymą nagrinėjant civilines. Taip pat užkertamas kelias nesąžiningam įmonės bankroto proceso inicijavimui. kurios taikytinos nagrinėjant bankroto bylas teismuose. teismas ne vėliau kaip per tris dienas privalo pranešti kreditoriui.). t. priteisimo nagrinėjamos pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles. Jeigu per keturiolika dienų ieškinys nepareiškiamas. bylos sudėtingumą. teismas nutartimi panaikina teismo įsakymą ir bylą nutraukia (LR CPK 439 str.). kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras ne teismo tvarka. praėjus tokiam pat terminui po kreditoriaus reikalavimo įvykdyti įsipareigojimus. 3 d. intelektinės nuosavybės.). bus ar nebus pasirengimo nagrinėjimui teisme stadija. LR CPK 441 straipsnis nustato teisėjo teisę. Įmonių bankroto įstatymo 5 str. Prieš kreipdamiesi į teismą kreditoriai apie savo ketinimą privalo raštu informuoti įmonės vadovą ir nustatyti ne trumpesnį kaip 30 dienų terminą įsipareigojimams įvykdyti. restruktūrizavimo. o jeigu ji būtų. bet ne pareigą nagrinėti bylą taikant LR CPK 441 straipsnio taisykles. kad likviduojama įmonė negalės įvykdyti visų savo įsipareigojimų kreditoriams.. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius 2003 m.). tuo tikslu išviešinant nemokaus skolininko turimas skolas ir finansines galimybes joms padengti bei sudarant sąlygas visiems esantiems kreditoriams patenkinti savo reikalavimus iš bankrutuojančiai įmonei priklausančio turto. kad pagal LR CPK 441 straipsnį sąvoka „forma“ reiškia žodinį ar rašytinį bylos nagrinėjimą (LR CPK 153 str. teismas gali pats spręsti. ar taikyti supaprastinto proceso taisykles. 4 p. Pavyzdžiui. [3] Įstatymas nustato supaprastintą teismo sprendimo formą (įžanginė ir rezoliucinė dalys. nes įpareigoja įmonės kreditorių suteikti įmonei laikotarpį jos įsipareigojimams bei prievolėms įvykdyti.). kuo remdamasis teismas priėjo vienokios ar kitokios išvados. Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 3 dalis numatyta išimtis. išskyrus LR CPK 441 straipsnyje numatytas išimtis. taikomos išimtinai bankroto bylų iškėlimui ir nagrinėjimui. o visų kreditorių interesus. kurioje yra įmonės buveinė. tai spręsdamas. kurią peržengus LR CPK 44 straipsnio taisyklės nebegali būti taikomos. trumpi motyvai). kad kreditorius neprivalo informuoti įmonę apie ketinimą inicijuoti jos bankroto procesą ir neprivalo suteikti papildomą laikotarpį įsipareigojimams . ta pačia teismo nutartimi teismo įsakymas panaikinamas (LR CPK 439 str. [4] 23. bet įvertina ir kitas su byla susijusias aplinkybes. 8 d. paruošiamųjų dokumentų ar parengiamojo posėdžio būdu arba nutartimi bylai nagrinėti skiriamas teismo posėdis). bankroto. nebegalinčio tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. kreditoriaus pareiškimas laikomas nepaduotu ir teismo nutartimi jam grąžinamas. y.[3] Bankroto byla iškeliama ir nagrinėjama LR CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka. supaprastinto proceso taisyklės galėtų būti taikomos ir ginčams dėl nedidelių nepiniginių reikalavimų.). konkurencijos bylas bei kitas bylas. Taigi. y. Šios išimtys – tai Įmonių bankroto įstatymo nustatytos papildomos teisminio proceso taisyklės. jeigu dėl to yra bent vienos šalies prašymas. kitų teisės aktų. Šios nuostatos paskirtis – bankroto procesų nepagrįsto inicijavimo prevencija. Kai kreditorius ir skolininkas išdavus teismo įsakymą sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina. išskyrus tam tikras išimtis. Jei ginčo vertė nesiekia šios ribos. LR CPK 440 straipsnis numato galimybę skirti nesąžiningai pareiškusiam aiškiai nepagrįstą reikalavimą kreditoriui iki vieno tūkstančio litų baudą. 6 d. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei gali pateikti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje nurodyti asmenys: 1) kreditorius (kreditoriai).11. žodinio ar rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjama byla. Civilinio proceso teisės doktrinoje teigiama. taip pat kreditoriaus ir įmonės sutartyse įmonės įsipareigojimams įvykdyti arba. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo pateikiamas vietovės. kaip praėjus trims mėnesiams po termino. nemokios įmonės būsena. šeimos. žinančių apie sunkią skolininko finansinę padėtį. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas be materialinio teisinio reglamentavimo.

teismas gali priimti sprendimą areštuoti dalį įmonės turto. nutraukiamas palūkanų ir netesybų (baudų. finansininką. Įmonė įgyja bankrutuojančios įmonės statusą. per kurį teismas turi išnagrinėti pateiktą pareiškimą. baudas. uždrausti įmonei vykdyti tam tikrus sandorius bei prisiimti tam tikro pobūdžio naujus įsipareigojimus ar sandorius. Šis termino ribojimas padeda išvengti bankroto proceso vilkinimo. atliktus darbus (paslaugas). įsipareigojimų ir pan. Taip pat nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą draudžiama išieškoti skolas iš įmonės teismine ar ne ginčo tvarka. sąskaitoje esančias pinigines lėšas bei duoti pavedimą bankui sustabdyti mokėjimų vykdymą iš į šią įmonės sąskaitą įplauksiančių piniginių lėšų. likvidatorių ir kitus atsakingus įmonės darbuotojus (ir tuos kurie buvo atleisti per 12 mėnesių iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo dienos). išsiaiškinti faktines aplinkybes dėl įmonės finansinės padėties (turimo turto vertės. Bankroto byla iškeliama. pavėluotą mokėjimą. Laikotarpis. Tačiau tai. kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. paskelbusios kreditoriams apie tai. išskyrus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 10 ir 12 dalyse numatytus atvejus. kad pareiškimo nagrinėjimo metu bei bankroto bylos nagrinėjimo metu nebūtu švaistomas įmonės turtas. duomenų. Pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo galima. Nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos įmonės valdymo organų įgalinimai pereina įmonės administratoriui. Jeigu to nepadaro administracijos vadovas ar savininkas. yra pakankamai trumpas – ne trumpesnis nei 30 dienų ir ne ilgesnis kaip 45 dienos po teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą.14 įvykdyti. mokesčius ir kitus privalomuosius mokėjimus. vykdyti visas finansines prievoles. administracijos vadovą. kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. nustato laikotarpį iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus. valdybos narius. suteikia labai plačias galimybes ir teises teismui surinkti visą reikalingą informaciją apie skolininką ir jo finansinę būklę. 3) įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių. administracijos vadovas ar savininkas privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. informuoja apie iškeltą bylą suinteresuotus asmenys ir institucijas (tai gali pavesti įmonės administratoriui). pateikti visus bankroto bylai nagrinėti ir įmonės turto įvertinimui reikalingus dokumentus. kad įmonės. ir dėl šios priežasties antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus.). kad bankroto byla bus iškelta. tai kreditorius remdamasis šiuo pagrindu gali pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas paskiria įmonės administratorių. 4) LR LR CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytais atvejais. 5 d. 2 d.). Bankroto bylos iškėlimo stadija baigiasi teismui priėmus nutartį dėl bankroto iškėlimo ar atsisakymo iškelti bankroto bylą. kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų. 2) įmonei iškelta restruktūrizavimo byla. Teismas priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą privalo remtis visais per įstatyme nurodytą terminą įmanomais surinkti įrodymais. Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 2) įmonė laiku nemoka už gautas prekes. 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams). objektyviai įvertinti įmonės turtą bei nustatyti kitas bylai reikšmingas aplinkybes. per kurį kreditoriai turi pareikšti savo reikalavimus. 5) įmonė neturi turto ar pajamų. tame tarpe palūkanas. tarp jų už išmokų. Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti įmonei bankroto bylą. pareikalauti papildomų dokumentų. jeigu teismas nustatė. Įmonių bankroto įstatymas numato ne ilgesnį kaip vieno mėnesio terminą. Įmonės bankroto byla gali pasibaigti: 1) bankroto bylos nutraukimu. skaičiavimas. kviesti juos ir kreditorius atvykti į teismą ir duoti paaiškinimus (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. o kreditorius per 1 mėnesį pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. 3) pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą.) ir priimti sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo ar neiškėlimo. Bankroto byla nutraukiama teismo nutartimi esant bent vienai iš įmonių bankroto įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodytai aplinkybei: a) visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus. Todėl teismas turi teisę išimtiniais atvejais pratęsti minėtą terminą dar iki 1 mėnesio (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. vyr. Teismas turi nustatyti ne ilgesni nei 15 dienų terminą. kai teismo antstolis atliko priverstinio skolos išieškojimo veiksmus. areštuoja įmonės nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą. per kurį valdymo organai turi perduoti įmonės turtą bei dokumentaciją įmonės administratoriui. negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. iš kurių galėjo būti išieškomos skolos. jeigu yra bent viena iš Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnyje nurodytų sąlygų: 1) įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų. . 4 d. kad turintys teisę kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo asmenys kreipėsi į teismą. kuris (kurie) kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 9 dalį įmonės kreditorius. Jis gali įpareigoti savininką. Siekdamas užtikrinti. turi galimybę juos pareikšti ir praėjus nustatytam terminui. Teismui priėmus nutartį nutraukti bylą. jeigu: 1) įmonė iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo patenkina kreditoriaus (kreditorių). susijusių su darbo santykiais. kurios nebuvo įvykdytos iki bankroto bylos iškėlimo. Teismas atsisako kelti bankroto bylą. dar nereiškia. 4) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams). delspinigių) už visas įmonės prievoles. bet gali būti kliūtis visapusiškai tinkamai atlikti įmonės auditą. informacijos bei atsakingų įmonės darbuotojų ir valdymo organų narių paaiškinimų. Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyta. įmonė tęsia savo veiklą. reikalavimus. kad ji negali ar neketina vykdyti įsipareigojimų.). kurie leistų spręsti apie įmonės nemokumą. tačiau jam nepavyko išieškoti skolos ir jis grąžino vykdomuosius dokumentus įmonės kreditoriui. dėl svarbių priežasčių pavėlavęs pareikšti savo reikalavimus.

teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Įmonių restruktūrizavimo proceso pradžios. aptariami pagrindiniai bylų nagrinėjimo ypatingosios teisenos tvarka principai (oficialumo. patvirtinančią. Bandant pagrįsti dviejų teisenų skirtumus. Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo nutarties likviduoti įmonę administratorius privalo pateikti duomenys apie bankrutavusią įmonę bei paskelbti šiuos duomenys „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“. teismas taikos sutarties netvirtina.2. Pasiūlymą sudaryti taikos sutartį gali pateikti kreditoriai. Teismas. kad tuo atveju. siekiant išvengti subjektinės materialinės teisės pažeidimo. CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS YPATINGOSIOS TEISENOS TVARKA Šioje temoje aptariama ypatingosios teisenos esmė ir reikšmė. rašytinio proceso. 2 d. Dviejų teisenų buvimas lėmė jų atribojimo problemą. o ypatingosios – užtikrinti tinkamą tam tikrų materialinių teisinių santykių įforminimą. laikoma. kai įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus. 2) įmonės restruktūrizavimu. Ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo pagrindiniai bruožai 24. Administratoriui pateikus likvidavimo balansą. tardomojo proceso. Atkreiptinas dėmesys. apibūdinami ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo modeliai. Taikos sutarties sąlygos negali pažeisti interesų tų kreditorių. kitus likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus (Įmonių bankroto įstatymo 30 str. Teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti.).3. civilinio proceso teisės teorijoje egzistuoja kelios teorijos – tikslų. Nekilnojamas ir įkeistas turtas parduodamas iš varžytynių. jeigu taikos sutartyje numatytos sąlygos pažeidžia kieno nors teises ir interesus arba prieštarauja įstatymams.). kurie pasirašo taikos sutartį. kadangi.4. trečiųjų asmenų interesai. Nurašytas nekilnojamasis turtas perduodamas savivaldybei. pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto. kurie nedalyvauja šioje sutartyje t. nuosavybėn. kad įmonės likvidavimo procedūra yra baigta. administratorius. Taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos (Įmonių bankroto įstatymo 28 str. o bankroto bylą nagrinėjant ne teismo tvarka tam. pozityvizmo. likusio turto grąžinimo. patvirtina kiekvieno kreditoriaus patikslintų reikalavimų sumą. Nuo nutarties įsiteisėjimo dienos įmonė įgyja bankrutavusios įmonės statusą. nei tų. Todėl Įmonių bankroto įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje yra numatyta. Šiam laikotarpiui pasibaigus teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. c) pasirašoma taikos sutartis ir teismas ją patvirtina. kurie nėra sutarties šalys negali būti blogesnės. sąlygos tiems kreditoriams. įmonės bankroto byla nutraukiama. Įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl taikos sutarties patvirtinimo. taip pat pažymą. o likęs neparduotas ir niekam nereikalingas turtas kreditorių sprendimu nurašomas. tiesioginio dalyvavimo ir viešumo ribojimo) ir procesiniai ypatumai (draudimas priimti sprendimą už akių. sumažinti ar jų atsisakyti (Įmonių bankroto įstatymo 2 str. nustatant bylos nagrinėjimo tvarką. y. įmonės savininkas (savininkai).). analizuojami bylų priskyrimo nagrinėti ypatingosios teisenos tvarka kriterijai. 3) įmonės likvidavimu. 3 d. Ypatingosios teisenos esmė ir reikšmė 24. kad Įmonių bankroto įstatymo 13(1) straipsnis įteisina supaprastintą bankroto procesą. eigos ir pabaigos ypatumus nustato Įmonių restruktūrizavimo įstatymas. darbuotojų. analizuojamas teismo vaidmuo nagrinėjant ypatingosios teisenos bylas. Taikos sutartis – kreditorių ir įmonės susitarimas tęsti įmonės veiklą.1. rašytinis procesas ir kt. Įmonės turtas ir reikalavimo teisės pagal įmonės skolininko prievoles turi būti įvertinti ir parduodami. Pozityvizmo teorijoje nėra keliamas uždavinys apibūdinti ypatingosios teisenos esmę. dalyko. kad likviduojant bankrutavusią įmonę nebūtų pažeisti kreditorių. taikos sutartį tvirtina notaras. nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą. kurios teritorijoje jis yra. kad nebūtu pažeistos kreditorių teisės. Įmonė gali būti išregistruota ne anksčiau kaip praėjus 1 mėnesiui nuo teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos. o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti.11 d. vienintelis kriterijus yra tikslingumas.).[4] 24. likvidavimo tvarką.). kad kreditorių reikalavimai būtu patenkinti kuo greičiau. Šia įstatymo nuostata siekiama. Atskirų ypatingosios teisenos bylų procesiniai ypatumai Kontroliniai klausimai Rašto darbų temos Praktinė užduotis Rekomenduojama papildoma literatūra 24. Kito turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas.1 d. Atsižvelgiant į viešąjį interesą ir civilinio proceso tikslus (proceso operatyvumą ir . jei per tris mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienosnebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė (Įmonių bankroto įstatymo 30 str. Kreditorių susirinkimas taip pat sprendžia kaip panaudoti antrosiose (pakartotinėse) varžytynėse neparduotą nekilnojamąjį turtą bei įkeistą turtą. jog yra visiškai baigtas išmokų iš Garantinio fondo išmokėjimas bankrutavusios įmonės darbuotojams. 24. Dalyko teorija ginčo teiseną nuo ypatingosios atriboja pagal ginčo dėl teisės buvimo ar nebuvimo kriterijų. Nepardavus viso įmonės turto ir neatsiskaičius pilnai su visais įmonės kreditoriais per 24 mėnesius nuo bankrutavusios įmonės likvidavimo pradžios. Ypatingosios teisenos esmė ir reikšmė Lietuvoje kaip ir daugelio kitų Europos valstybių civiliniame procese dviejų savarankiškų teisenų – ginčo (ieškininės) ir ypatingosios – egzistavimą nulėmė romėnų civilinės teisės recepcija.1. Ginčo teisenos tikslas – pašalinti subjektinės materialinės teisės pažeidimo padarinius. Taikos sutartį turi patvirtinti teismas. Ypatingosios teisenos principai 24. atribojamos ginčo ir ypatingosios teisenos. Tikslų teorija grindžiama keliamais skirtingais teisenų tikslais.15 b) bankrutuojanti įmonė atsiskaito su visais kreditoriais (kreditoriumi) ir administratorius teismui pateikia tai įrodančius dokumentus.

kad teismo procesas vis dėlto geriausiai pritaikytas nustatyti neakivaizdžius faktus. išskyrus bylas. kurios pagal Civilinį kodeksą ir kitus įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka. sąrašo įtvirtinimą LR CPK. nagrinėtinų ypatingosios teisenos tvarka. Akivaizdu. tiek ir teismo iniciatyva. teismas privalo patikrinti visas aplinkybes. neatsižvelgiant į tai.[3] LR CPK nustatytas inkvizicinis (tardomasis. kai kodeksas nurodo kitaip. 9) dėl daiktinių teisių. asmens pripažinimas mirusiu). Teismas. galima sakyti. LR CPK 443 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta teismo teisė nuspręsti. LR CPK 483 straipsnyje numatyta teismo. pareiga išreikalauti atitinkamus duomenis apie įvaikinamojo vaiko kilmę. pareiškimų ar faktų patvirtinimo. būtų neįmanoma. 3 d. nagrinėjantis visas. LR CPK 477 str. testamento paskelbimo ir pan. 3) dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu. kai įstatymas numato privalomą dalyvaujančių asmenų dalyvavimą teismo posėdyje (pvz. Šiuo atveju teismas iš esmės elgsis kaip vykdomosios valdžios atstovas. kad dalyvaujančių asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išnagrinėti bylą. 4 d. nagrinėjamas pagal ginčo teisenos taisykles. svarbias bylos aplinkybes. nustatanti. Toks draudimas įtvirtinamas LR CPK 443 straipsnio 9 dalyje. aktyvaus teismo principais. kad būtų apsaugotos globos ar rūpybos reikalingų asmenų teisės ir interesai ir pan. y. ypatingojoje teisenoje įtvirtinamas oficialumo principas. Šis modelis grindžiamas oficialumo. neapsiribodamas byloje pateikta medžiaga ir nepriklausomai nuo ginčo dėl teisės buvimo. atribojančio ginčo teiseną nuo ypatingosios. jo nuomone.. 2) dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu ar nežinia kur esančiu. 2) tikslingumas – geresnė asmenų privačių interesų apsauga (globos ar rūpybos nustatymas neveiksniems ar ribotai veiksniems pilnamečiams asmenims. nėra.). jog rungimosi ir dispozityvumo principai priverstų teisėją kapituliuoti šalių atžvilgiu. egzistavimas būtų kruopščiai patikrintas nepriklausomos institucijos. Paliekama teisė teisėjui pačiam nuspręsti.. yra siekiama sukurti sąlygas tinkamai įgyvendinti materialinę teisę (teismas netiesiogiai dalyvauja sudarant tam tikrus sandorius: pvz. kad bylos nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka. LR CPK 443 straipsnio 4 dalyje nustatyta. be privataus intereso. esmines bylos aplinkybes bei atsako į pateiktą klausimą. yra ypač svarbūs. kituose straipsniuose numatytos specialios teismo pareigos dėl konkrečių įrodymų išreikalavimo ar kitokių veiksmų atlikimo. nepilnamečio pripažinimo veiksniu. Ypatingojoje teisenoje viešumo principas taip pat ribojamas. papildymo. jog objektyvaus kriterijaus. viešumo. egzistuoja dar ir viešasis interesas. kad ypatingosios teisenos tvarka teismas nagrinėja tokias bylas: 1) dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. teisėjo nesaisto dalyvaujančių byloje asmenų pateikti įrodymai.[4] Nagrinėdamas bylą ypatingosios teisenos tvarka.16 paprastumą). Teismas privalo atsižvelgti į dalyvaujančio byloje asmens pateiktus įrodymus. nes jie lemia teisinių santykių atsiradimą.. pakeitimo. 14) dėl teismo leidimų išdavimo. rungimosi ir pan.) bei kitas bylas. kuriais remiantis turės būti priimamas sprendimas. asmens pripažinimas nežinia kur esančiu. turto administravimo. kad kai kurios ypatingosios teisenos bylos galėtų būti sprendžiamos vykdomosios valdžios institucijų (pvz. turinčios tam visus įgaliojimus. LR CPK 443 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta bendra pareiga teismui imtis visų būtinų priemonių. išskyrus tuos atvejus. globėjo ar rūpintojo paskyrimo nagrinėjimą ir pan. veiksnumo suteikimas. įrašų atkūrimo. Pavyzdžiui. pavyzdžiui. turto aprašo sudarymo. teismo leidimo išdavimas. kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės. apribojimas ar atėmimas). turi: 1) bylų pobūdis. kad bylų nagrinėjimas pradedamas gavus pareiškėjo pareiškimą. bylos yra priskiriamos vienai ar kitai teisenai. 5) dėl globos ir rūpybos. nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka pagal LR CPK IV dalies XIX skyrių. kada konkreti byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka. hipotekos registravimas). 7) dėl civilinės būklės aktų registravimo. t.[5] Žodiškumo principo taikymas ypatingojoje teisenoje yra apribotas. Nurodyti LR CPK įtvirtinti principai lemia aktyvų teismo vaidmenį procese.[1] Tačiau jau dvidešimtojo amžiaus pradžioje vyravo nuomonė. Be to. veiksnumo suteikimas. 4) dėl įvaikinimo. tiriamojo) principo įtvirtinimą ypatingojoje teisenoje. Pavyzdžiui. kad sąlygų ir faktų. Šiuo motyvu būtų galima pagrįsti ir nebaigtinio bylų. LR CPK 484 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi norma. LR CPK 443 straipsnio 5 dalyje nustatyta. paveldėjimo procedūrų taikymo (palikimo administratoriaus skyrimo. ištaisymo ar anuliavimo. 13) dėl praleisto įstatymų numatyto termino atnaujinimo. nagrinėdamas šias bylas. pravartu būtų pasiremti germaniškosios koncepcijos atstovų motyvu. išsiaiškina visas. nagrinėjančio įvaikinimo bylą. dalyvauja jis nagrinėjant bylą ar ne. išskyrus bylas. išskyrus atvejus. kuriuos nustato ir patvirtina teismas. Priešingai ginčo teisenoje galiojančiam dispozityvumo principui. priėmus sprendimą pripažinti pilnametį asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu. galinčias turėti įtakos sprendimui. Bandant paaiškinti inkvizicinio (tardomojo. Inkvizicinis (tardomasis) principas draudžia teismui priimti sprendimą už akių. LR CPK 443 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta bendra norma. hipotekos registravimas. Šio principo veikimas pasireiškia tuo.[2] LR CPK 442 straipsnyje nurodoma. Žodinis bylos nagrinėjimas yra įtvirtintas bylų dėl asmens pripažinimo neveiksniu. 12) dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo. šių klausimų sprendimas yra perduotas teismams. Išanalizavus dabartinę ypatingosios teisenos reglamentaciją LR CPK ir teisės mokslininkų darbus. 10) dėl šeimos teisinių santykių. kad lemiamą reikšmę. Šiose bylose. tačiau atsižvelgiant į jų svarbumą bei į tai. įvaikinimo ir kai kuriose kitose bylose. kad procesas ypatingojoje teisenoje pradedamas tiek suinteresuotam asmeniui padavus pareiškimą. 11) dėl hipotekos (kilnojamo turto įkeitimo) teisinių santykių. pasikeitimą ar pasibaigimą. savo iniciatyva pradėti bylos dėl globos ar rūpybos šiam asmeniui nustatymo. ribotai veiksniu ir nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu). įtvirtintas reikalavimas būtinai dalyvauti visiems dalyvaujantiems asmenims byloje dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu. jis turi teisę ir pareigą pats rinkti įrodymus. o 505 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo pareiga. valstybinės įvaikinimo institucijos ir valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovų dalyvavimas ir kt.) taikymo ypatingojoje teisenoje ribojimą. Faktai. 8) dėl teisių pagal paprastus pareikštinius vertybinius dokumentus atkūrimo (šaukiamoji teisena). atribojant ginčo teisena nagrinėtinas bylas nuo ypatingosios teisenos bylų. galima daryti išvadą. bylose dėl įvaikinimo numatytas būtinas pareiškėjų. LR CPK 491 straipsnio 2 dalyje numatyta teismo pareiga imtis visų būtinų priemonių. kokią bylos nagrinėjimo formą pasirinkti (žodžiu ar raštu). o viešąjį interesą įgyvendinti. tiriamasis) ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo modelis. 6) dėl antstolių ir notarų veiksmų apskundimo.[6] . Ši teismui numatyta funkcija ypatingojoje teisenoje paaiškina klasikinių civilinio proceso principų (dispozityvumo. jo nuomone. kuri numato įvaikinimo bylų nagrinėjimą uždarame teismo posėdyje. Tam tikros kategorijos bylų priskyrimas vienai ar kitai teisenai yra paremtas tikslingumu bei įstatymo leidėjo valia. LR CPK 484 str.

– ypatingas viešasis interesas. teismas privalo patikrinti visas aplinkybes. Oficialumo principas paprastai yra ribojamas tik įstatymų nurodytais atvejais (pvz. c) normos. kad tam tikroje byloje teisėjas vadovautųsi tardomojo proceso principu. kodėl ši teisena yra vadinama „ypatingąja“. kad šios bylos nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka. antra. skirtos nagrinėti visiškai kitokios prigimties byloms. būtų galima priskirti normas. Ypatingojoje teisenoje šie principai ribojami. procesinius terminus. Sprendimai čia gali būti priimami be žodinio bylos nagrinėjimo iš esmės ir tik išimtiniais atvejais įstatymai nustato privalomą žodinį procesą (pvz. Įstatymas. ar yra ginčas. su išimtimis ir papildymais. Procesas ypatingosios teisenos byloje gali būti pradedamas tiek pareiškėjo. Tad vienintelis motyvas nustatant bylos nagrinėjimo tvarką yra tikslingumas. Žodinio proceso ir viešumo principai. Šiai kategorijai. Būtent viešasis interesas lėmė savarankiško proceso. kad turėtų teisę neatsižvelgdamas į vieno ar kito asmens valią pradėti bylą ir kiek galima greičiau ją išnagrinėti bei pagaliau kad nebūtų saistomas tik bylos dalyvių argumentų. o ne „ne ginčo“. kuri iš bylos nagrinėjimo formų konkrečiu atveju yra priimtinesnė. o ne byloje dalyvaujantys asmenys sprendžia. galime kalbėti tik apie tų kategorijų bylas. kurios pagal LR CK ir kitus įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka. Taigi tais atvejais. teismo posėdžius). atsižvelgiant į ypatingosios teisenos esmę. kurie dažniausiai yra visiškai priešingi. ar konkrečiu atveju yra įstatymo nustatytos sąlygos priimti vienokį ar kitokį sprendimą. reglamentuojančias tam tikrus procesinius veiksmus (procesinių dokumentų įteikimą. Įsakmaus žodinio proceso principo nebuvimas nereiškia.[8] 24. trečiųjų asmenų ar priešieškinio pareiškimo teisinius santykius). kitos – teismo valdžiai. išskyrus tuos atvejus.17 Normos. t. Tiesioginio dalyvavimo principas. o teismui paprastai reikia formaliai patikrinti. kurios nurodytos LR CK ar kituose įstatymuose. neapsiribodamas vien proceso dalyvių pateikta medžiaga. paveldėjimo teisės liudijimų išdavimas ir pan. nes jos reglamentuoja tipinių ginčo teisenai institutų funkcionavimą (pvz. priemonių ir pozityvistinė). reglamentuojančias bylos nagrinėjimo atidėjimą ar sustabdymą. susiformavimą. Tokių sričių kasdieniame gyvenime yra gana daug (pvz. Teismas pats sprendžia. kad tik bylos. todėl aiškaus vienos teisenos atribojimo nuo kitos kriterijaus nėra ir negali būti. kad tai yra speciali tam tikrų kategorijų bylų nagrinėjimo tvarka. Teismo pareiga yra nustatyti.[1] Oficialumo principas. Atsižvelgiant į šio principo galiojimą. nagrinėtinų ypatingąja teisena. Šiai grupei būtų galima priskirti bendrąsias nuostatas. bylos išnagrinėjimo greitumo ir proceso paprastumo poreikį) įstatyme priskyrė prie ypatingosios teisenos bylų. 2) ginčo teisenos normų taikymas neprieštarauja ypatingosios teisenos esmei.). kuris reiškia.. dalyko. LR CPK 505 str.). Priskirta nagrinėti ypatingąja teisena. o ne tik konkrečioms ginčo šalims). Ypatingosios teisenos principai Esminiai ypatingosios ir ginčo teisenos skirtumai civilinio proceso teisės moksle paprastai atskleidžiami nagrinėjant proceso principus. reglamentuojančios bendrininkavimo. Tad apibrėžus ją kaip ne ginčo teiseną. tiesioginio dalyvavimo ir viešumo ribojimo principai. . pavyzdžiui. kad teismas negali skirti žodinio bylos nagrinėjimo. lėmęs savarankiškos ypatingosios teisenos susiformavimą. nesvarbu.. b) normos. nes dalyvaujančių byloje asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išnagrinėti bylą. kurios visa apimtimi taikomos teismui nagrinėjant bylas ypatingąja teisena. todėl atsižvelgiant į jų svarbą vienos buvo pavestos įgyvendinti valstybės administraciniam aparatui. yra nagrinėtinos ypatingąja teisena. tardomojo (inkvizicinio) proceso principo galiojimas. tačiau apribotas tam tikromis įstatymuose nurodytomis sąlygomis: pirma. LR CPK 442 straipsnio 14 punkte sakoma. kad ypatingosios teisenos bylas teismas nagrinėja pagal šio Kodekso taisykles. kad atitinkamos nuostatos ypatingosios teisenos atveju bus aiškinamos kiek kitaip nei nagrinėjant bylą ginčo teisena. Todėl gali atsitikti taip. Tą patį galima pasakyti ir apie viešumo principą.2. kurios nagrinėjant bylas ypatingąja teisena gali būti taikomos tik iš dalies. y. galinčias turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Taikyti ginčo teisenos normas ypatingosios teisenos atveju teismas turėtų. Nors sąrašas ir nėra išsamus. tiesioginio dalyvavimo ir viešumo principai. kurias valstybė tikslingumo sumetimais (atsižvelgdama į viešąjį interesą. Paprastai minimi šią teiseną apibūdinantys bruožai – ginčo nebuvimas. Ginčo teisenoje taikomi dispozityvumo. Šis principas nagrinėjant bylą ypatingąja teisena galioja tik ribotai. Esminis bruožas. sąrašo. ypatingąja teisena yra nagrinėjamos bylos. kad ypatingąja teisena teismas taip pat nagrinėja kitas bylas. byla šia tvarka bus nagrinėjama.. teorijoje paprastai skiriamos trijų rūšių ginčo teisenos normos: a) normos. įstatyme turi būti nustatyta. Be to.. proceso lankstumas. tiek teismo iniciatyva (pvz. kurias įstatymų leidėjas nurodo įsakmiai. paprastai ypatingosios teisenos atveju nėra leidžiama priimti sprendimo už akių. tardomojo proceso. žodinio proceso. rašytinio proceso. Tuo tarpu sąvoka „ypatingoji teisena“ rodo. nes viena teisena šiuo atveju nesiskiria nuo kitos. byloje dalyvaujantys asmenys negali savo valia pakeisti įstatymų leidėjo nustatytų ginčo ir ypatingosios teisenos kompetencijos ribų. jeigu: 1) LR CPK V dalis nedaro atitinkamų išimčių. viešų registrų tvarkymas. LR CPK šis sąrašas yra 442 straipsnyje. kurios apskritai negali būti taikomos nagrinėjant bylą ypatingąja teisena.[7] LR CPK 443 straipsnio 1 dalyje nustatyta. Šios teorijos atstovai nekelia sau tikslo apibūdinti ypatingosios teisenos esmę. Ginčo dėl teisės buvimas ar nebuvimas yra ne vienintelis šia teisena nagrinėtinų bylų bruožas. iš kurių labiausiai paplitusi pozityvistinė teorija. kokia teisena bus nagrinėjama konkreti byla. Gali kilti klausimas. gana priešingo ginčo teisenai. procesinių dokumentų sąvoką. galiojimas visiems. kai jų dalyvavimas yra privalomas. jeigu yra tam įstatymo nustatytos sąlygos. nagrinėjant bylas. LR CPK nepateikia išsamaus bylų. Tardomojo (tiriamojo) proceso principas. Lemiami dalykai yra tikslingumas ir įstatymų leidėjo apsisprendimas.. normos. Sprendžiant ginčo ir ypatingosios teisenos atribojimo problemas civilinio proceso teorijoje šiuo klausimu buvo sukurta nemažai įvairiausių teorijų (tikslų. ir. Jų nuomone. kad tam tikrų sąlygų egzistavimas prieš priimant vienokį ar kitokį sprendimą būtų patikrintas itin kruopščiai. Atsižvelgiant į nurodytus kriterijus. tėvų valdžios ribojimas. o ypatingojoje – oficialumo. įstatymai nustato tokias bylas nagrinėti ypatingąja teisena. Lietuvoje ypatingosios teisenos byloms taikomas sąrašo principas. ištuokos byla bendru abiejų sutuoktinių sutikimu gali būti pradėta tik sutuoktinių pareiškimu). kuriose dažniausiai nėra ginčo dėl teisės. kuriuos nustato šio Kodekso V dalis ir kiti įstatymai. būtų visiškai be reikalo susiaurinta šios teisenos taikymo sritis. reglamentuojančios ypatingąją teiseną. Nagrinėdamas bylą ypatingąja teisena. y. o teismo teisės nebūtų varžomos šių teisinių santykių dalyvių valios. kuria galima teisena turi būti nagrinėjama konkreti byla. kylančias iš šeimos teisinių santykių). kai valstybėje egzistuoja viešasis interesas. teismo sprendimo absoliutumas (t. rungimosi.

pirmumas turi būti teikiamas ginčo teisenai. Byloje dalyvaujantys asmenys ypatingojoje teisenoje yra pareiškėjai. reglamentuojančios konkretų veiksmą. prašymas gali būti pareiškiamas žodžiu ir įrašomas į teismo posėdžio protokolą. Nevartojamos ieškovo. kad ypatingojoje teisenoje nėra šalių. taikomos bendrosios civilinių bylų nagrinėjimo taisyklės. . Taigi ginčo teisena yra pagrindinė ir jos išimtys gali būti nustatytos tik įstatyme. gali kilti normų konkurencijos klausimas. Šalių sudaryta sutartis yra niekinė. pilnamečiai vaikai. jei joje nustatyta. tai kokia apimtimi ir kurią proceso normą taikyti. kai konkretaus procesinio veiksmo turinį reglamentuoja tiek LR CPK V dalis. jog nagrinėjama byla susijusi su atitinkamo asmens teisėmis ir pareigomis. taip pat privalo patikrinti. išskyrus atvejus. Suinteresuoti asmenys paprastai įsitraukia į jau prasidėjusį procesą pareikšdami teismui atitinkamą rašytinį prašymą. Nustatęs. nagrinėtina ypatingąja teisena. pavyzdžiui prašymą pripažinti asmenį neveiksniu turi teisę paduoti jo sutuoktinis. Kitas skirtumas yra tas.18 Atkreiptinas dėmesys. Išskirtini dviejų rūšių ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai: bendrieji (būdingi visų ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimui) ir specialieji (būdingi tik tam tikros kategorijos bylų nagrinėjimui).[2] Žemiau aptariami tik bendrieji ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo procesiniai ypatumai.3. Įstatymų leidėjas. kai įstatymas nustato kitaip. atsakovo ir trečiųjų asmenų sąvokos.). Vadovaudamasis ginčo teisenos pirmumo principu teismas turėtų visus reikalavimus išnagrinėti viename procese. Jas aiškindamas ir taikydamas teismas privalo atsižvelgti į ypatingosios teisenos esmę. yra ir pareiškėjai bei suinteresuoti asmenys ypatingosios teisenos bylose. Labiausiai bendrųjų civilinių bylų nagrinėjimo taisyklių turinį veikia tardomojo proceso ir oficialumo principai bei jų lemiamos visiškai kitokios teismo aktyvumo ribos ypatingosios teisenos bylose. Teismas. globos (rūpybos) institucija arba prokuroras. kuriai taikytinos ypatingosios teisenos normos. kokios bylos turi būti nagrinėjamos ypatingąja teisena. LR CPK. nes pati byla iš esmės nėra dvišalė. kokia turi būti konkrečios bylos nagrinėjimo tvarka. tiek būti įtrauktas teismo iniciatyva. teismas šaukia jį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį. su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla. konkrečioje byloje.[3] Byloje dalyvaujantys asmenys. kurią jis vykdo ex officio. ar jis nėra teisiškai suinteresuotas bylos baigtimi. o tik pareiškėjas. Jame taip pat turi būti nurodyta. Atsisakymas įtraukti asmenį į procesą yra įforminamas rašytine nutartimi. kuriuos nustato LR CPK V dalis ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Tai priklauso nuo bylos pobūdžio ir konkrečių aplinkybių. Kitais atvejais ypatingąja teisena nagrinėjamose bylose teismas turi vadovautis LR CPK 225 straipsnio nuostatomis. kuo pasireiškia asmens teisinis suinteresuotumas bylos baigtimi. Šiuo atveju teismas neturėtų išskirti to reikalavimo į atskirą bylą. kai reikia atsakyti. kad čia byloje dalyvaujantys asmenys yra pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys. LR CPK 443 straipsnio 3 dalyje pateikiama suinteresuoto asmens sąvoka: suinteresuotas asmuo ypatingosios teisenos byloje yra kiekvienas asmuo. kuria teisena turi būti nagrinėjama byla. remiantis oficialumo ir tardomojo proceso principais ypatingosios teisenos bylose. Taigi sprendžiant. o ne šalys sprendžia. jeigu joje nėra suinteresuotų asmenų. kad siekiantis įsitraukti į bylą asmuo nėra teisiškai suinteresuotas bylos baigtimi. teismas vadovausis tardomojo proceso principu. Vienas iš pagrindinių ypatingosios teisenos bruožų yra tas. [1] Ten pat. neturi būti priešingi. LR CPK 37 straipsnio 2 dalis numato. yra perduodama nagrinėti ginčo teisena arba atvirkščiai. kurio prašymu ar pareiškimu remiantis pradedama nagrinėti konkreti byla. Kilus abejonei dėl to. Proceso dalyvių (pareiškėjų ir suinteresuotų asmenų) interesai byloje. be šalių. kad ne visada pareiškėjas turi materialųjų teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. nustato teismo teisę ex officio įtraukti asmenį dalyvauti byloje kaip suinteresuotą asmenį. kad čia nėra ginčo šalių. nes ne kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę paduoti pareiškimą (prašymą) teismui. kiek asmenų gali turėti materialųjį teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. kad byla. Suinteresuoti asmenys gali įsitraukti į bylos nagrinėjimą prieš teismui išeinant į sprendimų priėmimo kambarį. Pareiškėjas yra asmuo. priimdamas sprendimą įtraukti konkretų asmenį į bylą. vadovaujantis LR CPK 1 straipsniu. nes spręsdamas dėl tos reikalavimo dalies. nurodyti LR CPK 443 straipsnyje. kad ypatingosios teisenos bylas teismas nagrinėja pagal bendrąsias civilinių bylų nagrinėjimo taisykles su išimtimis ir papildymais. P. Suinteresuotus asmenis savo pareiškime (prašyme) turi nurodyti pareiškėjas. LR CPK 443 straipsnio 1 dalyje nustatyta. LR CPK 1 straipsnio 1 dalis numato. o jeigu taip. Pavyzdžiui. bus taikoma būtent tam tikrame įstatyme nustatyta proceso taisyklė. pagal kurias suinteresuotiems asmenims reikia išsiųsti pranešimą dėl atsiliepimo į pateiktą pareiškimą pateikimo. LR CPK 443 straipsnio 3 dalis nustato. LR CPK 443 straipsnis nustato. ir pateikti tai patvirtinantys įrodymai. Ribų tarp ginčo ir ypatingosios teisenos apsauga yra teismo pareiga. jeigu jis byloje paskirtas. Dažnai įstatymas pateikia baigtinį galimų pareiškėjų sąrašą. 377-379. Šiuo atveju skirtingiems reikalavimams bus taikomi skirtingi teisėjo aktyvumo standartai. Pirmumas ginčo teisenai turėtų būti teikiamas ir kai pareiškus ieškinį teisme vienas iš reikalavimų arba dalis reikalavimo yra nagrinėtina ypatingąja teisena. ar galima konkrečiu atveju taikyti bendrąją proceso normą. Be to. kad jeigu paaiškėja. Ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo pagrindiniai bruožai Pirmiausia tikslinga išskirti pagrindinius ginčo ir ypatingosios teisenos santykių bruožus:[1] 1) teismas visas civilines bylas nagrinėja ginčo teisena. kad byloje dalyvaujantys asmenys. Jeigu nėra specialiosios normos. tiek tam tikras įstatymas. Jeigu asmuo nori įsitraukti į bylą žodiniame teismo posėdyje. jų atstovai ir kuratorius. kuri gali būti skundžiama paduodant atskirąjį skundą. 2)šalims draudžiama sutartimi pakeisti įstatymų leidėjo nustatytas ypatingosios teisenos ribas. suinteresuoti asmenys. nebus atsiliepimo į pareikštą pareiškimą. Ypatingosios teisenos normos yra išimtinės. skirtingai nuo ginčo teisenos. tėvai. Esant dviejų specialiųjų normų (atitinkamos LR CPK ir tam tikro įstatymo) konkurencijai. kad įstatymai gali nustatyti kitokias nei LR CPK ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimo taisykles. Suinteresuotas asmuo į konkrečią bylą gali įsitraukti tiek savo iniciatyva. nes tai prieštarautų civilinio proceso tikslams (proceso koncentruotumas). atvirkščiai – jie gali sutapti. kuris turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus (LR CPK 111 str. Pareiškėjo ir suinteresuoto asmens sąvokos nėra tapačios. Suinteresuotų asmenų skaičius ypatingosios teisenos byloje priklauso nuo to. Ypatingosios teisenos normų bruožai. Prokuroras arba globos (rūpybos institucija) pateikdami atitinkamą prašymą (pareiškimą) teismui vykdo tam tikrą viešojo pobūdžio funkciją ir byloje priimtas sprendimas neturės įtakos jų materialiosioms teisėms ir pareigoms. teismas atsisako tenkinti jo prašymą. 24.

kad fizinio asmens pripažinimo mirusiu ar nežinia kur esančiu bylą gali atnaujinti ir teismas savo iniciatyva. kad byloje dalyvaujančių asmenų neatvykimas į teismo posėdį nekliudo teismui išnagrinėti bylos..).). arba 2) byloje dalyvaujančių asmenų interesai yra priešingi (pvz. Apygardos teismas kaip pirmosios instancijos teismas veiks ir kai nagrinėjant bylą ginčo teisena kyla klausimas. LR CPK 443 straipsnio 8 dalis nustato. bet pareiškėjo gyvenamosios vietos ar juridinio asmens buveinės apylinkės teismui. LR CPK numato keletą minėtos taisyklės išimčių..). Prašymas. 497 straipsnio 4 dalyje. 462 straipsnio 1 dalyje. Matydamas galimybę išnagrinėti bylą iš esmės nesant kurio nors iš byloje dalyvaujančių asmenų. nėra saistomas byloje dalyvaujančių asmenų pateiktais įrodymais. 454 straipsnio 1 dalyje. Jeigu materialiajai tiesai nustatyti įrodymų byloje nepakanka ir jų neįmanoma surinkti. Jeigu šių sąlygų nėra. Ypatingosios teisenos atveju praktiškai neįmanoma taikyti ir ieškinio pripažinimo instituto. o ne ieškinys. Šis principas atitinka pačią ypatingosios teisenos bylų esmę – nėra priešingų interesų. bet ne ieškinio sąvokos? Ypatingosios teisenos bylų tikslas paprastai yra ne pažeistos materialiosios subjektinės teisės gynimas (yra išimčių).[5] Ypatingosios teisenos bylų teismingumo klausimai. pareiškimas. priėmęs sprendimą pripažinti pilnametį asmenį neveiksniu. 2 d. Ypatingosios teisenos bylose byloje dalyvaujantiems asmenims jų išlaidos neatlyginamos (LR CPK 443 str. priimdamas tuo klausimu atitinkamą nutartį. sąrašas nėra išsamus. turi atitikti LR CPK 111 straipsnyje nustatytus bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus ir specialiuosius reikalavimus. o ne pareiškėjo iniciatyva. ko iš jų yra prašoma. . Vadovaujantis LR CPK 443 straipsnio 10 dalimi pareiškimai paduodami ne atsakovo gyvenamosios ar juridinio asmens buveinės vietos apylinkės teismui. kad teismas turėtų darbuotis už byloje dalyvaujančius asmenis. 480 straipsnio 1 dalyje. jeigu: 1) byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas (tai jokiu būdu nereiškia. jeigu tokie keliami konkrečių kategorijų byloms. o jeigu byloje dalyvaujantys asmenys negali šito padaryti arba nesupranta. kaip ir kiekvienas procesinis dokumentas. oficialumo principas lemia. administruojamos materialiosios teisės normos. kad tam tikros kategorijos ypatingosios teisenos bylos gali būti pradėtos ir teismo. kuriais remiantis gali būti pradedama byla. Be to.). Tai jokiu būdu nereiškia. ir proceso dalyką. pareiškime pareiškėjas neturi išdėstyti savo nuomonės dėl sprendimo už akių priėmimo. nustatytų LR CPK V dalyje (pvz. skundas). jų administravimas. 6 d. Minėtais atvejais ypatingosios teisenos byla bus pradėta remiantis ne pareiškimu. taip pat turi teisę skirti LR CPK 162 straipsnio 6 dalyje nurodytą baudą. jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas. kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės. Nagrinėdamas bylą ypatingąja teisena teismas privalo nustatyti materialiąją tiesą. LR CPK 459 straipsnio 1 dalis nustato. Teismo išlaidos gali būti padalijamos. 449 straipsnio 1 dalyje. kai nagrinėjant bylą kyla ginčas dėl teisės arba skundžiami antstolių ar notarų veiksmai). Teismas šiuo atveju. išskyrus atvejus. 534 straipsniuose. todėl pareiškime ji taip pat nenurodoma. Jeigu ypatingosios teisenos byla pradedama teismo iniciatyva. teismas tiesiog netenkins atitinkamo prašymo. 510 straipsnio 2 dalyje. Ypatingojoje teisenoje nereiškiami ieškiniai. 543 straipsnio 2 dalyje. Nagrinėjant ypatingosios teisenos bylų teismingumą atkreiptinas dėmesys ir į rūšinio (dalykinio) teismingumo ypatumus. todėl čia nėra ieškinio sumos sąvokos. privalo savo iniciatyva pradėti globos ar rūpybos jam steigimo. siekiant įtvirtinti tam tikras asmens materialiąsias subjektines teises. kai LR CPK nurodo. – išreikalauti juos savo iniciatyva. 576 straipsnio 2 dalyje.[6] Teismo iniciatyvos klausimai ypatingojoje teisenoje. skirtingai nei esant ginčo teisenai. iš esmės kuratoriaus dalyvavimas ypatingosios teisenos bylose yra galimas vadovaujantis LR CPK 39 straipsniu. Ypatingosios teisenos bylose nėra ieškinio sumos. 530. LR CPK 505 straipsnio 1 dalyje nustatyta. Ypatingosios teisenos prigimtis lemia prašymo turinio ypatumus. Įstatyme minimos išimtys yra nurodytos LR CPK 445 straipsnyje. 2 d. 517 straipsnio 2 dalyje. teismas. Taigi apygardos teismams kaip pirmosios instancijos teismams ypatingosios teisenos bylos teismingos tik kai tai imperatyviai nurodyta įstatyme. o tinkamas tam tikrų materialiosios teisės normų įgyvendinimas.19 Ar ypatingosios teisenos bylose galimas kuratoriaus paskyrimas? LR CPK 443 straipsnis šio proceso dalyvio atžvilgiu nedaro jokių išimčių. prašymo arba skundo. išskyrus LR CPK V dalyje daromas išimtis. be specialių teisių. kokius konkrečiai įrodymus būtina pateikti. Kyla klausimas. Teismas jau rengdamasis teisminiam nagrinėjimui turėtų išsireikalauti. 467 str.[7] Bylinėjimosi išlaidos ypatingojoje teisenoje. Kai kurių kategorijų ypatingosios teisenos bylose yra paduodamas skundas (LR CPK 510 str. visas ypatingosios teisenos bylas kaip pirmoji instancija nagrinėja apylinkės teismai. Su pareiga nustatyti materialiąją tiesą tiesiogiai yra susijęs ir LR CPK 443 straipsnio 9 dalyje nustatytas draudimas ypatingosios teisenos bylose priimti sprendimą už akių. o teismo nutartimi ar sprendimu (LR CPK 505 str. taigi nėra aktuali ir LR CPK 27 straipsnio 1 punkte nurodyta šimto tūkstančių litų ieškinio sumos riba. kad teismas. Ypatingosios teisenos bylose taikomas tardomojo (tiriamojo) proceso principas. atitinkamoje nutartyje (teismo sprendime) teismas turėtų nurodyti. globėjo ar rūpintojo skyrimo bylos nagrinėjimą. teismas tai ir turėtų padaryti. jog nagrinėjantis bylą teismas turi imtis visų būtinų priemonių. Kokie pareiškėjo ar suinteresuotų asmenų neatvykimo į teismo posėdį padariniai? LR CPK 443 straipsnio 5 dalis nustato taisyklę. kurie asmenys yra įtraukiami į procesą kaip suinteresuoti asmenys. būtinus įrodymus. Visos su konkretaus asmens procesiniu veiksmu susijusios išlaidos tenka tam asmeniui. kai viršijus šią ribą bylos tampa teismingos apygardos teismams kaip pirmajai instancijai. kitaip bylos nagrinėjimą reikėtų atidėti arba pareiškiamą palikti nenagrinėtą taikant LR CPK 246 straipsnio 1 dalies normos analogiją. gali nurodyti. kodėl ypatingojoje teisenoje naudojamos pareiškimo. Teismo aktyvumas šiuo atveju reiškia tai. 526 straipsnio 2 dalyje. jo nuomone. kad jis turi pareikalauti pateikti atitinkamus įrodymus. Ypatingojoje teisenoje bendrasis teritorinis teismingumas yra priešingas palyginus su ginčo teisena. Šiame straipsnyje pateiktas šalies procesinių dokumentų. nagrinėdamas faktinį bylos aspektą. nagrinėtinas ypatingąja teisena. LR CPK 467 str. 459 straipsnio 2 dalyje.. kad ypatingosios teisenos bylose paduodami pareiškimai ir prašymai. 2 d. Kadangi ypatingosios teisenos bylose negalima priimti sprendimo už akių. jog šių asmenų dalyvavimas teismo posėdyje yra privalomas (pvz. Jeigu teismui pripažinus asmens atvykimą būtinu šis be svarbių priežasčių neatvyksta į teismo posėdį. kad jų interesai yra priešingi). LR CPK 443 straipsnio 4 dalis (LR CPK 5 straipsnio 4 dalis) nustato.[4] Procesiniai dalyvaujančių byloje asmenų dokumentai (prašymas.

Būtina sąlyga juridiniam faktui ypatingosios teisenos tvarka nustatyti yra negalėjimas kitokia tvarka gauti reikiamų dokumentų.). Todėl kyla keli klausimai: ar būtina reikalauti pateikti atsiliepimą į pareikštą prašymą ir ar būtinas pasirengimas nagrinėti bylą paruošiamųjų dokumentų būdu arba parengiamajame posėdyje? Atsakymas į šiuos klausimus priklauso nuo to.). Bylos dėl asmens paskelbimo mirusiu. nurodytoms sąlygoms turi būti skiriamas parengiamasis teismo posėdis. y. matydamas. taikomas pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamaisiais dokumentais būdas. kad byla yra parengta nagrinėti teisme. patvirtinantys juridinę reikšmę turintį faktą. pasikeičia ar pasibaigia subjektinės teisės ar pareigos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino. išskyrus asmens dokumentą. palikimo priėmimo ir palikimo atsiradimo vietos faktų nustatymo. kieno interesas byloje buvo patenkintas (esant priešingiems interesams). palikimo turto ar pagrindinės jo dalies buvimo vietos apylinkės teismui (LR CPK 446 str. lapkričio 26 d. kitokios aplinkybės. ar gimimo liudijime nurodytais vardu. arba nusprendęs pats išsireikalauti būtinus įrodymus. 7) dėl asmens mirties tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybėmis fakto nustatymo. Turinčių juridinę reikšmę faktų sąrašas. patvirtinančių tuos faktus.). LR CPK XXVI skyrius „Bylos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo“ nenumato kas gali kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. 2) dėl asmens išlaikymo fakto nustatymo. neišsamus.). kad pareiškėjas negali gauti reikiamų dokumentų arba kad negalima prarastų dokumentų atkurti (LR CPK 447 str. numatyti LR CPK 450 str. 3) dėl gimimo. yra ir kitų suinteresuotų asmenų. teismas iš karto gali skirti parengiamąjį teismo posėdį arba skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. Minėtame teismo pranešime nenurodoma apie atsiliepimo nepateikimo pasekmes. arba kai negalima atstatyti prarastų dokumentų. dėl kurių negalima gauti ar atkurti dokumentų.) ar prokuroras (LR CPK 449 str. Teismas. [1] Pareiškime dėl bylos iškėlimo turi būti nurodoma: kuriam tikslui reikia nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą. o jeigu fizinio asmens gyvenamoji vieta nežinoma ir ją nustatyti neįmanoma. priežastys. patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. o esant LR CPK 228 str. Bylos dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu yra teismingos dingusio fizinio asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Atskirų ypatingosios teisenos bylų procesiniai ypatumai Bylos dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo. Jeigu be pareiškėjo kitų suinteresuotų asmenų nėra. kad paprastai ypatingosios teisenos atveju nėra byloje dalyvaujančių asmenų priešingų interesų. nurodytos sąlygos. 1 d. patvirtinančiame jo tapatybę. 6) dėl nelaimingo atsitikimo fakto nustatymo. asmenų veiksmai ar neveikimas. 3 punktuose esančiomis nuostatomis. tačiau neprilygsta tų institucijų išduodamiems dokumentams (LR CPK 448 str. t. Konkrečiau juridinę reikšmę turinčius faktus apibrėžia LR CPK 444 str. nesutampa su to asmens dokumente. nustatymo. pagal kurias į teismą gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo (LR CPK 5 str. jis turi sprendime nurodyti. 5) dėl pastato. Pagal LR CPK 445 straipsnį asmuo gali kreiptis dėl juridinio fakto nustatymo tik prieš tai nustatyta tvarka kreipęsis dėl prarasto dokumento gavimo ar atkūrimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo plenumo 1993 m. atsižvelgiant į suinteresuotumą bylos baigtimi arba į tai. 8) dėl palikimo priėmimo. kai juos nustačius pareiškėjai įgis tam tikrą subjektinę teisę. dėl kurių atsiranda. Jei juridiniai faktai nėra akivaizdūs arba jei nėra juos patvirtinančių dokumentų. Jei teismas pripažįsta faktą esant nustatytą. Juridiniai faktai – įvairūs įvykiai. papildomai turi būti nurodomi duomenys. pavardė ar tėvo vardas. Dėl to įstatymas ir numato galimybę suinteresuotam asmeniui tokiais atvejais kreiptis į teismą su prašymu nustatyti faktą. nes teismas šios kategorijos bylose neturi teisės priimti sprendimo už akių. Ypatingosios teisenos atveju nė vienos iš pasirengimo formų gali nebūti dėl galiojančio tardomojo proceso principo.“[8]. 4) dėl fakto. su pareiškimu kreipiamasi į šio asmens paskutinės žinomos gyvenamosios . Įsiteisėjęs teismo sprendimas nustatyti faktą. ar konkrečioje byloje. santuokos sudarymo ar nutraukimo. jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos. įvaikinimo. Ypatingojoje teisenoje pasirengimas teisminiam nagrinėjimui turi tam tikrų ypatumų. kad čia taikomos ginčo teisenos normos. be bendrųjų reikalavimų keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai. pateiktas LR CPK 444 straipsnio 2 dalyje. mirties įregistravimo fakto nustatymo ar kitų civilinės būklės aktų. pripažinimo nežinia kur esančiu bei šių bylų atnaujinimas. 1 d. žemės ar miško valdymo nuosavybės teise. kuriam tikslui šis faktas nustatytas. kad pareiškus atsiliepimą padėtis yra pakankamai aiški. gali iš karto priimti nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje. 2 d. Šie faktai yra juridiniai ne bet kada ir ne kiekvieno asmens atžvilgiu. taip pat palikimo atsiradimo vietos fakto nustatymo. pagal kurias suinteresuotiems asmenims reikia išsiųsti pranešimą dėl atsiliepimo į pareikštą pareiškimą pateikimo. Kai yra LR CPK 227 str. kad teisę nustatantys dokumentai. partnerystės. be pareiškėjo. patvirtinantį asmens tapatybę.20 Esant šioms išimtims bylinėjimosi išlaidos yra padalijamos proporcingai. taip pat turi nurodyti įrodymus. 2 „Dėl teisminės praktikos turinčių juridinę reikšmę faktų nustatymo bylose“). kuris turi būti įregistruotas civilinės metrikacijos įstaigoje arba įformintas kitose institucijose. pasikeičia ar nutrūksta tam tikri teisiniai santykiai ir atitinkamai atsiranda. žemės ar miško buvimo vietos. asmuo negali įgyti atitinkamų subjektinių teisių arba įgyvendinti jau esamos subjektinės teisės. kad „ypatingąja teisena nagrinėjamose bylose teismas turi vadovautis LR CPK 225 straipsnio 2. ir civilinės metrikacijos įstaigų išduodamus liudijimus. kurio vardas. [9] 24. Pareiškimai šiose bylose paduodami atitinkamai pastato. yra pagrindas šį faktą ten įregistruoti arba įforminti. turi teisę iš karto priimti nutartį skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje.4. kuriais remiantis faktas pripažintas nustatytu. jeigu įstatymai nenumato kitokios jų nustatymo tvarkos (LR CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas). Pasirengimas teisminiam ypatingosios teisenos bylų nagrinėjimui. Pareiškimą teismui dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu gali paduoti kiekvienas suinteresuotas asmuo (asmens sutuoktinis. Iš to seka. nutarimo Nr. kreditorius ir pan. 2 d. priklauso asmeniui. Bylose dėl juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo pareiškimai paduodami pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Šie ypatumai sujsiję su tuo.). Jeigu minėtuose straipsniuose nurodytų sąlygų nėra. Pareiškime dėl asmens paskelbimo mirusiu. reglamentuojančios asmens atleidimą nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo ir panašiai. teismas gavęs suinteresuotų asmenų atsiliepimus į pareiškimą arba pasibaigus nustatytam atsiliepimų pateikimo terminui ir nusprendęs. Teismai nagrinėja bylas ir dėl kitokių turinčių juridinę reikšmę faktų nustatymo. 1 d. žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo. nurodyti dokumente. jeigu civilinės metrikacijos įstaigos atsisako įregistruoti mirtį. Šiuo atveju taikytinos ir atitinkamos LR CPK nuostatos. išskyrus bylas dėl pastato. taip pat patvirtinantys. įrodymai. o tik tam tikrai įstatymų apibrėžtai situacijai. pavarde ar tėvo vardu. pareikšto pareiškimo nuorašą ir nustatyti terminą atsiliepimui į jį pareikšti. Teismas nagrinėja bylas dėl tokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo: 1) dėl giminystės santykių nustatymo. 9) dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo.

patvirtinančių ne tik asmens mirties faktą.). paties atsiradusio asmens prašymu. kad į teismą dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu galima kreiptis ne anksčiau. Bylose dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu pareiškimui keliami papildomi reikalavimai yra nustatyti LR CPK 455 str. Suinteresuotu asmeniu gali būti dingusio asmens sutuoktinis. kaip praėjus devyniems mėnesiams nuo to laiko. dingusį anksčiau minėtomis aplinkybėmis. kur tas asmuo yra (LR CK 2.).y. duotus kreiptis į teismą. 3 d. kreipiantis į teismą yra svarbu laikytis įstatyme nustatytų terminų. LR CPK 459 str.). kurioje nuspręsta fizinį asmenį paskelbti mirusiu ar pripažinti nežinia kur esančiu. 2 d. Pareiškimą teismui tuo tikslu gali paduoti kiekvienas suinteresuotas asmuo. Taip pat LR CPK numato terminus.).30 straipsnio 1 dalimi ir LR CPK 461 straipsnio 1 dalimi. Pasitaiko atvejų. Šių dviejų kategorijų bylose mirties data nustatoma skirtingai: paskelbto mirusiu asmens mirties data laikoma teismo sprendimo įsiteisėjimo data. Iš to seka. gaunama žinių kur jis yra ir panašiai. pareiškimas dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu gali būti paduotas ne anksčiau kaip likus trims mėnesiams iki termino. Teismas nutartimi gali atnaujinti bylos nagrinėjimą ir savo iniciatyva (LR CPK 459 str. t.). žemės drebėjimas. Teismo sprendimas bylose dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu ar nežinia kur esančiu atnaujinimo priklauso nuo konkrečių aplinkybių. taip pat numato bylos dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu atnaujinimą. Veiksnumas atsiranda asmeniui sulaukus pilnametystės.5 str. kurios sudarė mirties grėsmę arba duoda pagrindo manyti. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu reiškia jo mirties prezumpcijos patvirtinimą. kad teismas asmenį gali pripažinti nežinia kur esančiu. kurią gauti apie nesantįjį paskutiniai duomenys. pareiškimas gali būti paduotas ne anksčiau kaip likus šešiems mėnesiams iki termino. artimieji giminaičiai. kuriomis remiantis byla atnaujinama: a) jeigu ištyrus įrodymus paaiškėja pripažinto nežinia kur esančio fizinio asmens buvimo vieta. 3 d. kuriame . taip pat ir prokuroras (LR CPK 454 str. teismas rašytinio proceso tvarka nutartimi nedelsdamas panaikina sprendimą (LR CPK 461 str. Jei asmuo. kad jis tikrai žuvo (lėktuvo.).). y. 1 d.28 str. o jei gyvenamoji vieta nežinoma ir jos nustatyti neįmanoma. kuriam išimtinai bus teismingos su šiuo įvykiu susijusios bylos (LR CPK 449 str. Šios kategorijos bylose pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu gali paduoti ribotas asmenų ratas. Asmens silpnaprotystės arba psichinės ligos faktas gali būti įrodytas tik teismo psichiatrinės ekspertizės aktu. t. Tai reiškia. teismas nutartimi panaikina savo sprendimą paskelbti fizinį asmenį pripažinti nežinia kur esančiu ir nustatytą asmens turto administravimą. kuris teismo sprendimu paskelbtas mirusiu ar pripažintas nežinia kur esančiu. 7 p.. jeigu jo gyvenamojoje vietoje vienerius metus nėra duomenų kur jis yra. pats atvyksta į teismą ir patvirtina savo tapatybę. partneris. prokuroras. 3 d. pripažintas nežinia kur esančiu. atvyksta į savo ankstesnę gyvenamąją vietą. 3 d. kreditoriai.).21 vietos apylinkės teismą. kai apie asmenį. kuriam suėjus dingęs fizinis asmuo gali būti paskelbtas mirusiu.). atnaujinimo gali paduoti kiekvienas suinteresuotas asmuo ar prokuroras. nurodytos aplinkybės. Pvz. Fizinio asmens paskelbimas mirusiu reiškia jo mirties prezumpcijos patvirtinimą. Mirusiu asmuo gali būti paskelbtas. remdamasis LR CK 2. jeigu paskelbtas mirusiu asmuo grįžta arba paaiškėja jo buvimo vieta. Neveiksniu gali būti pripažintas tik toks asmuo. tai asmens mirties prezumpciją galima taikyti. laivo katastrofa. 18 metų (LR CK 2. 1 d. Tais atvejais.31 str.. kuriam suėjus tas fizinis asmuo gali būti pripažintas nežinia kur esančiu. kuris priėmė sprendimą fizinį asmenį pripažinti nežinia kur esančiu.31 str. asmens mirties data laikoma nurodytoji rezoliucinėje teismo sprendimo dalyje. kaip praėjus trims mėnesiams nuo to laiko. 461 str. Pareiškimas dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu gali būti paduotas ne anksčiau kaip likus trims mėnesiams iki termino. 1 dalyje numatyta. jeigu paskelbtas mirusiu asmuo grįžta arba paaiškėja jo buvimo vieta. Pastaruoju atveju yra patikimų įrodymų. Jeigu fizinis asmuo. teismas rašytinio proceso tvarka nutartimi nedelsdamas panaikina sprendimą. kai apie asmenį negaunama jokių žinių. kuriam suėjus. kad į teismą dėl asmens paskelbimo mirusiu galima kreiptis ne anksčiau. arba teismas savo iniciatyva (LR CPK 459 str. Bylų dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu ar paskelbimo mirusiu negalima painioti su juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo bylomis dėl mirties fakto tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybėmis (LR CPK 444 str.28 str. kaip praėjus 30 mėnesių nuo to laiko. Jei dėl to paties įvykio dingo ne vienas. Tai traktuojama kaip bendros taisyklės išimtis. gamybinė avarija ar pan. pabaigos (LR CPK 449 str. darbdavys ir kiti. 1 d. teismas nauju sprendimu panaikina ankstesnį sprendimą pripažinti asmenį nežinia kur esančiu suinteresuoto asmens. Asmens veiksnumas suprantamas kaip. 1 d. pabaigos (LR CPK 449 str. kai apie jį nėra jokių žinių šešis mėnesius po šių aplinkybių. kuris teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu.). tai tuomet. kurių teisėms ar pareigoms šis pripažinimas gali turėti įtakos. b) jeigu fizinis asmuo. 3 d. Tačiau ši prezumpcija gali būti nuginčijama. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas gali paskirti vieną teismą. Įrodinėjimo dalykas šios rūšies bylose yra LR CK 2. o nustačius mirties faktą. atsiranda. Pagrindas pripažinti asmenį nežinia kur esančiu yra. Į teismą dėl asmens paskelbimo mirusiu galima kreiptis ne anksčiau. kuris serga psichikos liga ar silpnaprotyste ir jei dėl tos psichikos ligos ar tam tikros silpnaprotystės formos jis negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. kai apie asmenį negaunama jokių žinių. kuris duoda pagrindo manyti. bet ir jos datą bei aplinkybes. kai bylą dėl fizinio asmens pripažinimo mirusiu reikia atnaujinti. 1 d. o du ar daugiau fizinių asmenų. kad dingęs fizinis asmuo mirė. Pareiškėjas paduoda pareiškimą nežinia kur esančio asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismui. 1. jeigu galima fizinį asmenį pripažinti mirusiu suėjus šešiems mėnesiams nuo įvykio. LR CK 2. kai negalima nustatyti dienos. Bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu arba ribotai veiksniu ir nepilnamečio pripažinimo veiksniu (emancipuotu). Pareiškimas paduodamas tam apylinkės teismui. Tačiau. jeigu ištyrus įrodymus nepaaiškėja pripažinto nežinia kur esančio fizinio asmens buvimo vieta. prokuroro. sprendimas paliekamas galioti. teismas nutartimi gali atnaujinti bylos nagrinėjimą ir savo iniciatyva. pats atvyksta į teismą ir patvirtina savo tapatybę. pabaigos (LR CPK 454 str. potvynis. dingęs fizinis asmuo gali būti paskelbtas mirusiu. tai tokiu atveju pareiškimas paduodamas paskutinės žinomos to asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismui (LR CPK 454 str. 1 d. Teismo sprendimas pripažinti asmenį nežinia kur esančiu neįgyja jam prejudicialumo ir nepaneigiamumo savybės. dėl fizinio asmens paskelbimo mirusiu. Kaip ir bylose dėl asmens paskelbimo mirusiu. negaunama jokių žinių. 2 d. galėjimas savo veiksmais įgyti civilines teises ir sukurti civilines pareigas.28 str. jei asmuo dingo be žinios tam tikromis ekstremaliomis aplinkybėmis. nes fizinio asmens pripažinimas veiksniu ar ribotai veiksniu sukelia jam labai reikšmingų teisinių padarinių. taip ir bylose dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu. Tokiu atveju pareiškimą dėl bylos.). jei asmens nuolat vienerius metus nėra jo paskutinėje gyvenamojoje vietoje ir kai nėra duomenų. Tačiau ši prezumpcija gali būti nuginčijama.). Pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu gali paduoti asmenys. nežinia kur buvimo pradžia laikoma ateinančių metų sausio pirmoji diena (LR CK 2.).). tik jeigu trejus metus jo nuolatinėje gyvenamojoje vietoje nėra žinių apie jo buvimo vietą (LR CK 2.

kaip nuolatinis. ir LR CPK 463 str. kuriuo vaikas ir įvaikintojai įgyja vaikui ir biologiniams tėvams būdingas ir įstatymo nustatytas teises ir pareigas bei su kuriuo kartu baigiasi visos įstatymo nustatytos vaiką ir jo biologinius tėvus siejančios teisės ir pareigos. jo tėvai arba globos (rūpybos) institucija (LR CPK 462 str. sprendime taip pat privalo nustatyti ir asmens globą bei skirti šiam asmeniui globėją (LR CK 3. Pripažinto ribotai veiksniu asmens arba jo sutuoktinio. nuolat gyvenantis užsienyje. 4 d. numatytos sąlygos: nepilnametis turi būti sulaukęs 16 metų. 3. 1 d. gali panaikinti pirmiau priimtą savo sprendimą ir pripažinti pasveikusįjį veiksniu. tėvai. kuris daro žmogų nuo jų priklausomą. jeigu jis piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais. narkotikų ar toksinių medžiagų vartojimas. Pripažintam neveiksniam asmeniui pasveikus arba labai pagerėjus jo sveikatai. kai . 2) jeigu yra galimybė. 2 d. Įvaikinimo veiksmą galima apibrėžti kaip tam tikrą teisės aktą.9 str. 4 d . narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis.). pilnamečių vaikų prašymu. 2 d. gyvenamosios vietos apylinkės teismui (LR CPK 462 str.214 str.). numatomos LR CPK 465 str. gali priimti sprendimą fizinį asmenį pripažinti ribotai veiksniu (LR CPK 468 str.11 str. teismas gali atmesti tik išnagrinėjęs bylą (LR CPK 468 str. Teismo paskirtas globėjas yra savo globotinio atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir interesus be specialaus pavedimo. Jei pripažintas ribotai veiksniu asmuo. Jei teismas nustato. Teismas išimtiniais atvejais turi teisę asmenį pripažinti ne tik neveiksniu. Pareiškimas paduodamas Vilniaus apygardos teismui. esant išvardytų subjektų pareiškimui. kai tėvai yra nežinomi ar mirę. d) prokuroras (LR CK 2. b) asmens. rodančios. Taigi įvaikinti leidžiama tik ne jaunesnį kaip trijų mėnesių nepilnametį vaiką. šeimos nariai. gali atmesti prašymą pripažinti asmenį ribotai veiksniu. apriboti jo veiksnumą. d) asmuo. ir 6 d. gali pripažinti asmenį neveiksniu. kad nėra pagrindo fizinį asmenį pripažinti neveiksniu. išskyrus tuos atvejus.). Tokiu atveju. Įvaikinimo bylos. Būna atvejų kai yra pakankamas pagrindas leisti nepilnamečiui savarankiškai įgyvendinti visas civilines teises ir vykdyti civilines pareigas. išskyrus atvejus. Prie pareiškimo įvaikinti pridedama: 1) įvaikintojų ir. LR CPK 475 str. kurį prašo pripažinti neveiksniu. pripažinti asmenį neveiksniu. Taigi dėl asmens pripažinimo neveiksniu. Jam įgyvendinti savo teises padeda teismo paskirtas rūpintojas.). teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu.22 pateiktoje eksperto išvadoje. emancipuotu nuo 16 metų (paprastai visišką veiksnumą asmuo įgyja sulaukęs 18 metų).). kurį prašoma pripažinti neveiksniu. Tik teismas remdamasis teismo psichiatrinės ekspertizės išvadomis. 1. kurį prašoma pripažinti neveiksniu. bei teismas gali pripažinimą neveiksniu pakeisti į pripažinimą ribotai veiksniu. išskyrus valstybinę globos instituciją. bet ir ribotai veiksniu. pastarojo globėjas. narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis turi būti papildomai išdėstomos pareiškime (LR CPK 470 str. taip pat gali nepanaikinti pirmiau priimto sprendimo ir asmenį palikti pripažintu neveiksniu. Pareiškimas paduodamas asmens. globos ir rūpybos įstaiga bei psichiatrinė gydymo įstaiga gali kreiptis į teismą su pareiškimu ir prašyti pripažinti jį veiksniu.y. apibrėžia.9 str.). 1 d. 2. jeigu pareiškimą dėl įvaikinimo paduoda: a) Lietuvos Respublikos pilietis. po kurio laiko nustoja piktnaudžiauti alkoholiniais gėrimais. išskyrus atvejus. narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis (LR CK 2. Kreiptis į teismą su pareiškimu dėl įvaikinimo gali tie asmenys. Teismas.). sutuoktinis. kurie turi teisę įvaikinti. jeigu tėvams neterminuotai apribota tėvų valdžia arba jeigu tėvai pripažinti neveiksniais arba paskelbti mirusiais (LR CK 3. be privalomų reikalavimų. 5 d. Teismas bylos nagrinėjimo metu nustatęs. neprotingas. Teismas.10 str..y. Teismas gali pripažinti asmenį ribotai veiksniu. pareiškimą gali paduoti: a) asmens. 3) jeigu yra galimybė ir vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą globėją (rūpintoją). 3 d. 1 d. Tarpvalstybinio įvaikinimo atveju yra taikomos 1993 m. kai įvaikinamas sutuoktinio vaikas arba kai įvaikinamas vaikas. numato papildomus reikalavimus pareiškimui dėl nepilnamečio pripažinimo emancipuotu. savo sprendimu šį asmenį gali pripažinti visiškai veiksniu t. narkotikais. išduotos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Aplinkybės. teismo nutartis. pensiją ar kitų rūšių pajamas ir disponuoti jomis gali tik turėdamas rūpintojo sutikimą. yra pakankamas pagrindas leisti nepilnamečiui savarankiškai įgyvendinti visas civilines teises ar vykdyti pareigas. LR CK 3.). ar asmuo sugeba suprast savo veiksmų reikšmę ir juos valdyti. Išnagrinėjęs bylą. yra jo sutikimas.. c) globos (rūpybos) institucija. pastovus. kaip ir dėl pripažinimo ribotai veiksniu.9 str. vykdyti pareigų ir savo veiksmais gali daryti žalą savo ar kitų asmenų teisėms ar teisėtiems interesams. teismas gali pripažinti nepilnametį veiksniu. o jei vaiko tėvai yra nepilnamečiai ar neveiksnūs.. patvirtinti globėjo (rūpintojo) sutikimą įvaikinti.11 str. tėvų. numatyti LR CPK 481 straipsnyje. Įstatymas įtvirtina galimybę pareiškimą padavusiam asmeniui iki bylos nagrinėjimo užbaigimo reikalavimą pripažinti asmenį neveiksniu pakeisti reikalavimu pripažinti tą asmenį ribotai veiksniu (LR CPK 463 str. jų tėvų arba globėjų (rūpintojų) sutikimas įvaikinti. patvirtinanti vaiko tėvų.). remdamasis teismo psichiatrijos ekspertizės išvada. Pareiškimas dėl įvaikinimo paduodamas apylinkės teismui pagal pareiškimą paduodančio asmens arba įvaikinamo vaiko gyvenamąją vietą. teismas gali priimti naują sprendimą ankstesniam sprendimui panaikinti. notaro patvirtintas kito sutuoktinio rašytinis sutikimas įvaikinti. LR CK 2. Asmuo. Teismas. teismo nutartis. Hagos konvencijos dėl vaikų apsaugos ir bendradarbiavimo tarpvalstybinio įvaikinimo srityje normos. 1 d. besaikis alkoholio. gegužės 29 d. išnagrinėjęs bylą ir priėmęs sprendimą pripažinti asmenį neveiksniu. išnagrinėjęs bylą.209 str. b) užsienio valstybės pilietis. Pareiškime dėl įvaikinimo papildomai turi būti nurodomi duomenys. Piktnaudžiavimas suprantamas. Pripažintas ribotai veiksniu asmuo taip pat negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių.). LR CK 2. turintis ir Lietuvos Respublikos.).). Tačiau pripažintas veiksniu nepilnametis gali ir nesugebėti savarankiškai įgyvendinti visų savo civilinių teisių. pilnamečiai vaikai.). kokius vaikus galima įvaikinti. savarankiškai gali sudaryti tik smulkius buitinius sandorius. c) asmuo be pilietybės. be kita ko. kuriuo panaikina asmens veiksnumo apribojimą (LR CPK 474 str. Pareiškime. 2 d. kad asmuo piktnaudžiauja alkoholiniais gėrimais. Sandorius dėl turto disponavimo. 1 d. turi būti atsakyta ir į klausimą. t. Dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu nepilnamečio gyvenamosios vietos apylinkės teismui pareiškimą gali paduoti pats nepilnametis.242str. tačiau yra pagrindas fizinio asmens veiksnumą apriboti. Kad nepilnametį būtų galima pripažinti veiksniu yra būtinos tokios LR CK 2. Teismo sprendimas pripažinti asmenį neveiksniu neįgyja išimtinumo pobūdžio. gyvenantis įvaikintojo šeimoje. jeigu yra galimybė. įvaikinamojo sveikatos būklės pažymos. kad asmuo dėl psichikos sutrikimo negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti. 463 str. 1 d. o kokius draudžiama. tokiu atveju teismas pagal suinteresuotų asmenų pareiškimą priima sprendimą. narkotikais. 2 d. 4.). teismas remdamasis LR CK 2.. Šis vaikas turi būti įrašytas į įvaikinamų vaikų apskaitą. ir užsienio valstybės pilietybę (LR CPK 480 str. turi būti nurodytos aplinkybės. atsiimti darbo užmokestį. 4) jeigu įvaikinti prašo vienas iš sutuoktinių. Prašymą. narkotikais. priima sprendimą asmenį pripažinti neveiksniu (LR CPK 473 str. Tokiu atveju atsiranda pagrindas panaikinti tokį visiško veiksnumo pripažinimą (LR CPK 479 str.

Teismas privalo sutikimą duodančiam asmeniui išaiškinti tokio sutikimo davimo bei įvaikinimo pasekmes. LR CK 3. 1 d. ilgalaikių priežasčių arba yra visiškai netekęs tėvų globos.). 1. kai vaikas lieka be tėvų globos ne dėl laikinų.215 str. Taigi.264 str.216 str.238 straipsnio 1 dalis. Globa gali būti nustatoma nepilnamečiui iki 14 m. Pareiškimą dėl vaiko nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ar skyrimo gali paduoti valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija arba prokuroras pagal vaiko.). trumpalaikių.). bausmės atlikimo ar kitų svarbių priežasčių. globos (rūpybos) tikslais. Jei įvaikinamo vaiko tėvai yra nepilnamečiai asmenys ar neveiksnūs. būtinas globėjo (rūpintojo) rašytinis sutikimas. LR CK 3.215 str. kai vaiko: a) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų yra dingę ir jų ieškoma (kol teismas tėvus pripažins nežinia kur esančiais arba paskelbs mirusiais).).). bet dėl svarbių. pavardė. netinkamai auklėja. turi būti išklausytas teisme. Jei įvaikinamas vaikas turi įstatymų nustatyta tvarka paskirtą globėją (rūpintoją) (išskyrus valstybinę globos instituciją).352 straipsnio 1 dalis nustato tokias vaiko globos (rūpybos) rūšis: laikinąją vaiko globą (rūpybą) ir nuolatinę vaiko globą (rūpybą). kuris teismo pripažintas neveiksniu.y. 1.23 teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba jei sutuoktinis yra paskelbtas nežinia kur esantis ar pripažintas neveiksniu (LR CK 3. 2 d. amžiaus arba pilnamečiui. 6 d. dvasiniam. Globos ir rūpybos bylos. Teismas privalo įvaikinamajam išaiškinti sutikimo davimo bei įvaikinimo pasekmes. Pareiškime papildomai turi būti nurodomi duomenys. 3 d.). teismas gali priimti sprendimą leisti vaiką įvaikinti. kuriam prašoma nustatyti nuolatinę globą ar rūpybą ir (ar) skirti globėją ar rūpintoją. globėjų (rūpintojų) asmeninėmis savybėmis. ). ir teismas. kad užsienio valstybė pripažins konkretaus vaiko įvaikinimą. 1 d. kai vaiko: 1) abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų yra miręs.212 str.264 str.).y. Taigi vaiko nuolatinė globa (rūpyba) yra nustatoma ir skiriama teismo tvarka (LR CK 3. amžiaus arba pilnamečiui. 4 d. suėmimo. naudoja fizinį ar psichologinį smurtą ir dėl to kyla pavojus vaiko fiziniam. 5.). tai įvaikinus vaiką įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo nutarties perkelti vaiką į šeimą įsiteisėjimo. Nuolatinė globa (rūpyba) steigiama tais atvejais. Ir vienu. išreikštu tam tikra forma: 1) kai įvaikinamas dešimties metų sulaukęs vaikas. teismo posėdyje dalyvaujantis pedagogas ar (ir) psichologas bei dalyvaujantys byloje asmenys gali užduoti vaikui klausimų (LR CPK 485 str. kuris turi išsiaiškinti. 1 d. 6 d. Sutikimo įvaikinti atšaukimo galimybė įtvirtinta LR CPK 489 str. 4 d. Vaiko interesų neatitiks materialine nauda grįstas įvaikinimas ar kai įtėviai neturi sąlygų ir dėl kokių nors priežasčių negali įgyvendinti tėvų valdžios arba nėra tam pasirengę. būtinas jo rašytinis sutikimas. ir išreikštai vaiko nuomonei išaiškinti gali būti kviečiamas ekspertas psichologas (LR CPK 485 str. Taip pat įvaikinimui būtinas ir vaiko tėvų teismo patvirtintas rašytinis sutikimas. 2) kai įvaikinamas dešimties metų nesulaukęs vaikas. Globos (rūpybos) tikslas yra apsaugoti ir apginti neveiksnaus (ribotai veiksnaus) fizinio asmens teises ir interesus (LR CK 3. numatyti LR CPK 498 str.254 str. protiniam. Tokiu atveju vaiko globėjas (rūpintojas) skiriamas teismo nutartimi pagal rajono (miesto) valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimą (LR CK 3. duomenis. Jei teismo nutartimi vaikas buvo perkeltas į šeimą iki įvaikinimo. priimdamas sprendimą. Skiriama nepilnamečių globa ir rūpyba (LR CK trečiosios knygos VII dalies XVIII skyrius) ir pilnamečių asmenų globa ir rūpyba (LR CK trečiosios knygos VII dalies XIX skyrius).). kad šis sutikimas buvo išgautas prievartos ar apgaulės būdu arba siekiant gauti neteisėtą finansinę naudą (LR CPK 485 str. kad sutikimas įvaikinti yra nagrinėjamas žodinio proceso tvarka (LR CPK 488 str. Taigi vaiko globa (rūpyba) galima tik vaiko interesais. 3) vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų.). 3 d. Užsienio valstybės piliečiai ar asmenys be pilietybės.263 str. 1 d. c) kad būtų pakeistas jo vardas.209 str. išnagrinėjęs bylą dėl įvaikinimo. Vaiko nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma teismo nutartimi pagal rajono (miesto) valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos arba prokuroro pareiškimą (LR CK 3.). ar vaikas sugeba išreikšti savo nuomonę. paduodami pareiškimą įvaikinti. o jis – įvaikintojų vaiku. rašytine forma ar kitais jo pasirinktais būdais. doroviniam vystymuisi ir saugumui (kol teismo tvarka vaikas bus atskirtas nuo tėvų) (LR CK 3. 1 d. b) įvaikintojai būtų pripažinti jo tėvais. nesidomi vaiku. būtinas jų tėvų arba globėjų (rūpintojų) rašytinis sutikimas. Įvaikinimas galimas tik vaiko interesais (LR CK 3. pateikia savo valstybės įstatymų nustatyta tvarka įformintus dokumentus.222 str. 5) duomenys. t. 2 d. kuris teismo pripažintas ribotai veiksniu. Įstatyme yra numatyta galimybė perkelti vaiką į šeimą iki įvaikinimo norint įsitikinti ar įvaikinimas atitiks vaiko interesus (LR CK 3. b) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų laikinai negali rūpintis vaiku dėl abiejų tėvų ar vieno iš jų ligos. t. Vaiko interesai – tai pirmiausia įstatymuose numatytos vaiko teisės ir galimybė šias teises įgyvendinti konkrečioje situacijoje. išskyrus įstatymų ar tarptautinių sutarčių numatytus atvejus. 2. Dokumentai turi būti legalizuoti. susijusioms su vaiko interesais. 7 d.239 straipsnio 1 dalis). Laikinoji globa (rūpyba) steigiama tais atvejais.). Šiuo teismo sprendimu įvaikintojai pripažįstami vaiko tėvais.242 str. Teismas atsisako priimti įvaikinamojo sutikimą būti įvaikintam. Vaikas gali būti įvaikintas tik jo sutikimu. teismas nutartyje privalo išaiškinti įvaikinimo pasekmes ir teisę atšaukti duotą sutikimą (LR CPK 488 str. Teismui leidus.).).262 str. 1 d. o jeigu tokios nėra – pagal šio vaiko buvimo vietą (LR CPK 497 str. patvirtintas teismo (LR CK 3. uždaviniais ir pasekmėmis. kad vaikui yra išduotas ar bus išduotas oficialus leidimas įvažiuoti į tą šalį ir nuolat joje gyventi. 5) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nustatyta tvarka pripažintas neveiksniu. gyvenamąją vietą. kad įvaikintojas yra įrašytas į norinčiųjų įvaikinti sąrašą ir kad įvaikinamasis yra įrašytas į įvaikinamųjų sąrašą. jei jis neprieštarauja jo paties interesams (LR CK 3.). Vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatoma nuo prašymo įregistravimo dienos rajono (miesto) savivaldybėje jos valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu) pagal valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą (LR CK 3. ir kitu atveju būtina vadovautis tik vaiko .). patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka. 2. Sutikimą vaikas duoda teismui. Nustatyti. Šio principo įgyvendinimas steigiant globą (rūpybą) gali būti dvejopas: parenkama globos forma ir asmuo skiriamas globėju (rūpintoju). 2 d. 1. 2) abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų teismo paskelbtas mirusiu arba pripažintas nežinia kur esančiu. 2 d. o įvaikintieji – įvaikintojų vaikais.).). kai vaikas laikinai lieka be tėvų priežiūros. jei jis sugeba išreikšti savo nuomonę. Prie šių dokumentų turi būti pridėti jų vertimai į lietuvių kalbą. 3. rūpyba gali būti nustatoma nepilnamečiui nuo 14 iki 18 m. numato tokius atvejus.257 str. jeigu yra pagrindas manyti. 4) tėvystės ar artimo giminystės ryšiai nuo vaiko radimo dienos nenustatyti per tris mėnesius. 6) valstybinės įvaikinimo institucijos atestuoto socialinio darbuotojo išvada dėl pasirengimo įvaikinti (LR CPK 482 str. ar vaikas sutinka: a) būti įvaikintas ir būti įvaikintojo įvaikis. Vaiko globa (rūpyba) skiriama tik esant visoms sąlygoms. Teismas tai pažymi savo sprendime (LR CPK 487 str. ir 499 str. 1. Kaip ir tvirtindamas sutikimą. c) tėvai arba turimas vienintelis iš tėvų nesirūpina. Tada vaiko globėjas (rūpintojas) skiriamas rajono (miesto) savivaldybės valdybos (mero) sprendimu (potvarkiu) pagal to rajono (miesto) valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos teikimą (LR CK 3. be kurio įvaikinti vaiko negalima (LR CK 3. turi atsižvelgti į vaiko norą. Vaiko nuomonė gali būti išreikšta žodine. jo neprižiūri. patvirtintas teismo.). Svarbu yra tai.

Galimas atvejis. CPK 509 str. dėl nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo ir (ar) globėjo ar rūpintojo skyrimo turi būti išklausytas teismo posėdyje. Teismo paskirtas vaiko turto administratorius prižiūri vaiko turimą turtą. narkotikais. nesančiam gydymo. nuomonę ir kitas svarbias aplinkybes. o tenkindamas pareiškimą dėl globėjo ar rūpintojo paskyrimo.).279 str. kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais). Tokia sveikatos būklė. turi būti nurodyti duomenys apie veiksnų asmenį. Ši institucija. globėjo ar rūpintojo paskirimo nagrinėjimo. Teismui leidus. pridedamas rašytinis šio asmens sutikimas ir sveikatos būklės pažyma.). 1 d. nei šalys civiliniuose santykiuose. 1 d. Globėjo (rūpintojo) paskyrimui būtina vaiko teisių apsaugos tarnybos arba jos įgaliotų socialinių partnerių išvada dėl vaiko būsimo globėjo (rūpintojo) kompetencijos (LR CK 3. kad neveiksnus fizinis asmuo negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių. Jeigu pareiškimą paduoda veiksnus asmuo. kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (įmonė. 4 p. 1.24 interesais.). priėmęs sprendimą pripažinti pilnametį asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu. Bylos dėl antstolių ir notarų veiksmų apskundimo. Antstoliai atlieka vykdymo veiksmus dėl: teismo ir arbitražo sprendimų. priėmęs sprendimą pripažinti pilnametį asmenį neveiksniu ar ribotai veiksniu. 8 d. 3 d. teismas nutartyje nurodo duomenis apie rūpintinį ir rūpintoją (LR CPK 509 str. kuriam prašoma nustatyti rūpybą ir paskirti rūpintoją bei rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo reikalingumo pagrindimas. jeigu vaikas turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų. 3) nustatyti asmeniui.).).248 str.). . teismo patvirtintų taikos sutarčių užsienio teismų ir arbitražų sprendimų (jei tai numatyta tarptautinėse sutartyse ir įstatymuose). žemė. 5 d. kokia aplinka jam priimtinesnė. o jeigu tokios vietos nėra – pagal asmens buvimo vietą (LR CPK 509 str. privalo savo iniciatyva: 1) pradėti bylos dėl globos ar rūpybos šiam asmeniui nustatymo. todėl jam tai padaryti padeda teismo paskirtas rūpintojas.). 3. 2) nustatyti asmenį. raidą amžių.). c) prokuroras (LR CPK 509 str. kuriems nustatyta globa (rūpyba). kai neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų. LR CPK 509 str. 1 d.. kuriam skiriama globa (rūpyba) nuomonę. taip pat ir kitas asmuo (LR CPK 493 str. nutarčių. kurie neturi keturiolikos metų. Atlikdami šių dokumentų vykdymo veiksmus. Teismas. kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (įmonė.). leidžiančio daryti tai. tą pačią dieną nutartimi paveda globos ir rūpybos institucijai per 10 dienų pateikti teismui duomenis.). jam turi būti pranešama vaiko išreikšta nuomonė (LR CPK 503 str. Kai tas asmuo grįžta į posėdžių salę. kai būtina priežiūra ar slauga. dėl kurio nagrinėjama byla. kurio veiksnumas teismo tvarka yra apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais.251 str. teismo nutartimi vaikui gali būti skiriamas globėjas (rūpintojas). turi laikytis principo. nutartyje nurodo duomenis apie globotinį ar rūpintinį.270 str. 2 d. Išnagrinėjus bylą dėl vaiko globos (rūpybos) paskyrimo. Globos ir rūpybos institucija raštu pateikia teismui išvadą. kai tai pažeidžia vaiko interesus (LR CPK 249 str. raštu ar kitais jo pasirinktais būdais. auklėjimo ar globos ir rūpybos institucijoje. Jie pareiškimą paduoda apylinkės teismui pagal asmens. Tais atvejais. 1 d. 2 d. tinkamai augti. esančiam gydymo. Prie pareiškimo turi būti pridedama globos ir rūpybos institucijos išvada (LR CPK 509 str. buvimo vietą ir globėjo ar rūpintojo paskirimo reikalingumą.). 4 d. jeigu reikia skirti globėjo ar rūpintojo. institucijų ir pareigūnų nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose (tiek. turint omenyje jo sveikatą. Bylose dėl pilnamečių asmenų globos ir rūpybos globa steigiama dėl to. globą ar rūpybą. Vaikas.). kas tiesiogiai nurodoma įstatymu. būtinus bylai išnagrinėti. atlikdamas pareigas turi neviršyti savo kompetencijos ribų ir priešingai. narkotinėmis ir toksinėmis medžiagomis. globos ir rūpybos institucijos rašte tai turi būti nurodoma bei rekomenduojama paskirti šio turto administratorių (LR CPK 506 str. Kai pareiškimą paduoda globos ir rūpybos institucija. Tokiu atveju tai jam padeda padaryti teismo paskirtas globėjas. gyvenamąją vietą. 1 d. išskyrus atvejus. Priimdamas sprendimą. tuomet turi būti nurodyti rūpybos nustatymo reikalingumo motyvai ir rūpintojo paskyrimo reikalingumo motyvai (LR CPK 509 str. teismas gali paskirti šio turto administratorių (LR CPK 508 str. žemė. antstoliai negali viršyti jiems suteiktų įgaliojimų. globą ar rūpybą ir paskirti globėją ar rūpintoją (LR CPK 505 str.).). Vaiko globa (rūpyba) gali būti skiriama vaikams. Vaiko globos (rūpybos) paskyrimas turi atitikti įstatymo nustatytus tikslus. 3 d. Teismas. kuriam reikalinga globa (rūpyba). Vaiko nuomonė gali būti išreikšta žodžiu. kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais). jam būtų paskirta per 3 dienas (LR CK 3. O tais atvejais. Taip pat yra būtina išskirti vaiko.). nutartimi gali paskirti šio turto administratorių. Taip pat teismas privalo išaiškinti vaikui globos ar rūpybos nustatymo ir globėjo ar rūpintojo paskyrimo pasekmes. kitų institucijų ir pareigūnų sprendimų (kai tarptautinėmis sutartimis ir įstatymais nustatytas jų vykdymas civilinio proceso tvarka) (LR CPK 584 str.). Rūpyba – vaikams nuo 14 iki 18 metų (LR CK 3. teismas turi atsižvelgti į vaiko nuomonę. Tenkindamas pareiškimą.). teismo nutarimų administracinėse bylose (tiek. teismo posėdyje dalyvaujantis pedagogas ar (ir) psichologas bei dalyvaujantys byloje asmenys gali užduoti vaikui klausimų. nutarčių ir nutarimų baudžiamosiose bylose (tiek. užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje. jeigu pateikiama globėjo ar rūpintojo kadindatūra. Rūpyba gali būti steigiama ir veiksniam asmeniui. kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais). Teismas pagal globos ir rūpybos institucijos prašymą ar savo iniciatyva. Rūpyba steigiama pilnamečiam fiziniam asmeniui. be bendrųjų reikalavimų. t. Skiriant vaiko globą (rūpybą) negalima išskirti brolių ir seserų. gavusi informaciją apie vaiką. kurioje jis galėtų saugiai. Globa nustatoma vaikams. pastatas ir kt. nutarimų ir įsakymų civilinėse bylose ir bylose dėl administracinių teisinių santykių.). kai rūpyba skiriama veiksniam asmeniui. tenkindamas pareiškimą dėl nuolatinės globos ar rūpybos nustatymo. Išimtiniais atvejais teismo nuožiūra vaiko nuomonės išklausymo laikui teismo nutartimi gali būti pašalinamas iš teismo posėdžių salės kuris nors dalyvaujantis byloje asmuo. Šiuo administratoriumi gali būti skiriamas globėjas (rūpintojas). teismo nuosprendžių. vystytis ir tobulėti (LR CK 3.y. kurioje nurodo: duomenis apie asmens. kuris negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar atlikti pareigų dėl sveikatos būklės (LR CK 3. 2 d. kuriam reikalinga rūpyba. Į teismą su pareiškimu dėl rūpybos skyrimo veiksniam asmeniui gali kreiptis: a) pats veiksnus asmuo. kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. pateikiama globėjo ar rūpintojo kandidatūra. jeigu ji neprieštarauja paties vaiko interesams (LR CPK 503 str. kuris sugeba išreikšti savo nuomonę ir suformuluoti savo pažiūras. Teismas. auklėjimo ar globos ir rūpybos institucijoje.250 str. Vaikus.). kuriems reikalinga globa (rūpyba). papildomai nurodo duomenis apie globėją ar rūpintoją (LR CPK 508 str.279 str. b) globos ir rūpybos institucijos.). kai neveiksnus ar ribotai veiksnus asmuo turi nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų. 2 d. nustato valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. nustatyti. Toks asmuo negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių. išduota sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. pastatas ir kt. gali būti ligos ar garbaus amžiaus pasekmė. kuris dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų (LR CK 3.). Antstolis. 4 d..).

tėvystės (motinystės) pripažinimo ir nustatymo. aktų įrašų atkūrimas.). Į teismą asmuo gali kreiptis tik tada. Šie aktai laikomi juridiniais faktais. 4 d. ištaisyti ar anuliuoti arba jeigu šie klausimai civilinės metrikacijos įstaigose nenagrinėtini.). 1 d. Tuo tarpu pasibaigus LR CPK 512 straipsnyje nustatytam trisdešimties dienų terminui suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti teismui skundą dėl antstolių ar notarinių veiksmų. pakeičia ar nutraukia civilinius teisinius santykius. nes objektyviai įstatymo pažeidimas konstatuotas. Skundas pateikiamas tam apylinkės teismui. Skundas dėl notaro veiksmų (arba atsisakymo juos atlikti) pateikiamas notaro darbo vietos apylinkės teismui (LR CPK 511 str. Dėl jų svarbos civiliniams teisiniams santykiams įstatymas nustato privalomą šių civilinės būklės aktų registraciją: asmens gimimo. atkurti. Teismo priimta nutartis gali būti apskundžiama atskiruoju skundu. kurio veiklos teritorijoje veikia antstolis. Tokie skundai neapmokestinami žyminiu mokesčiu (LR CPK 510 str. Pareiškimas paduodamas pareiškėjo gyvenamosios vietos apylinkės teismui (LR CPK 514 str. Pareiškime turi būti nurodytas pagrindas civilinės būklės aktą įregistruoti. yra nenagrinėtinas teisme. Įsiteisėjęs teismo sprendimas įregistruoti civilinės būklės aktą. Vadinasi. neištaisius ar neanuliavus bus pažeistos šių asmenų teisės ar įstatymų saugomi interesai arba jeigu dėl to jiems atsiras tam tikros pareigos. asmens lyties pakeitimo. Su pareiškimu į teimą gali kreiptis asmuo. kuriuos atlieka notarai. teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti (LR CPK 513 str. Jeigu notaras (ar kiti notarinius veiksmus atliekantys asmenys). jeigu civilinės metrikacijos įstaiga atsisakė civilinės būklės aktą registruoti ar akto įrašą atkurti. 2 d. taip pat yra vertybiniai popieriai. kuris skaičiuotinas nuo tos dienos. akto įrašo neatkūrus. 1 d. santuokos nutraukimo. ištaisymo ar anuliavimo. šį terminą praleidusiam dėl priežasčių. kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymų saugomas interesas (LR CPK 5 str.). tiek atsisakymą jį atlikti (LR CPK 511 str. Į teismą su skundu gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo. aktų įrašo atkūrimo. kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti. 2 d. Skundai žyminiu mokesčiu neapmokestinami (LR CPK 510 str. jeigu civilinės būklės aktų registravimas. o Notariato įstatymo nustatytus veiksmus – taip pat ir konsuliniai pareigūnai bei seniūnai. todėl jas turi suteikti tinkamai. kuriam įstatymai suteikia teisę atlikti notarinius veiksmus) neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo (LR CPK 511 str. Skundas dėl konsulinio pareigūno atliktų notarinių veiksmų arba atsisakymo juos atlikti pateikiamas teismui pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos buveinę. Skundo dėl antstolių veiksmų nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo (LR CPK 510 str. asmuo su pareiškimu dėl civilinės būklės aktų įregistravimo. Bylos dėl civilinės būklės aktų registravimo. nėra naikinamasis. akto įrašą atkurti. įvaikinimo. pakeisti.).).). teikia teisines paslaugas. galima kreiptis į teismą dėl šių veiksmų apskundimo (LR CPK 510 str. LR CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka praleistas terminas gali būti atnaujintas. pažeidžia įstatymus ar nesilaiko duotos priesaikos. 1 d. Bylos dėl teisių pagal prarastus pareikštinius vertybinius dokumentus atkūrimo (šaukiamoji teisena). papildymo ir ištaisymo tvarką reglamentuoja LR CK ir Civilinės metrikacijos taisyklės. paduotas teismui praleidus šį trisdešimties dienų terminą. 3 d.18 str. Notaras privalo užtikrinti. faktai turi būti nustatyti ir tinkamai kvalifikuoti. kad civiliniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių. teismas notaro veiksmą panaikina arba įpareigoja notarą veiksmą atlikti (LR CPK 513 str. santuokos sudarymo. Civilinės būklės aktus būtų galima apibūdinti kaip svarbiausius žmogaus gyvenimo įvykius ir veiksmus.). vardo ir pavardės pakeitimo. Jis pareiškimą turi paduoti tą dokumentą išdavusio asmens gyvenamosios vietos ar buveinės vietos apylinkės teismui (LR CPK 517 str.). 1 d. Teismo priimta nutartis gali būti apskundžiama atskiruoju skundu. pakeitimas. jeigu civilinės būklės akto neįregistravus.25 kai antstoliai procesinius veiksmus atlieka pažeisdami šį reikalavimą ar darydami kitus teisės pažeidimus. kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba teisėtas interesas (LR CPK 5 str. Vertybiniai popieriai – tai serijomis išleidžiamos finansavimo priemonės. Jeigu teismas panaikina ar pripažįsta negaliojančiu notaro patvirtintą sandorį.).).). atlikdamas notarinius veiksmus. Finansiniai instrumentai. ištaisyti ar anuliuoti (LR CPK 516 str. Patenkinęs skundą. Patenkinęs skundą. 443 straipsnio 1 dalis). kad notaras ne viską atliko. 1 d. Šių aktų registravimo tvarką. Tai numato Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas. taip pat tais atvejais. kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti. Teisinės paslaugos atlikimas reikalauja vykdyti teisinį faktų įvertinimą. Notarinius veiksmus gali atlikti notarai. nepapildžius. ištaisymas ar anuliavimas yra tiesiogiai susiję su pareiškimą padavusiu asmeniu ir kiti suinteresuotieji asmenys. pakeisti.). atidžiai ir teisiškai kvalifikuotai. Į teismą su skundu dėl antstolių veiksmų gali kreiptis kiekvienas suinteresuotas asmuo. kada ir kuri civilinės metrikacijos įstaiga tai padaryti atsisakė bei turi būti pateikti šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai (LR CPK 514 str. siekdamas. 2 d. pakeitimo. pakeisti. ištaisyti ar anuliuoti arba jeigu šie klausimai civilinės metrikacijos įstaigose nenagrinėtini (LR CPK 514 str. Tais atvejais. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. aktų įrašų keitimo. asmens mirties. partnerystės (LR CK 2.). papildyti. įrašų atkūrimo. nepakeitus. siekdamas. ištaisyti ar anuliuoti. palūkanas ar kitas pajamas. numato veiksmus. 2 d. galima kreiptis į teismą apskundžiant tiek atliktą notarinį veiksmą. . 4 d. todėl asmeniui. papildymas. kai jie atsisako atlikti procesinius veiksmus. papildyti. todėl šį skundą teismas turi atsisakyti priimti (LR CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas. kurie sukuria. papildyti. ištaisyti ar anuliuoti yra pagrindas civilinės metrikacijos įstaigai atitinkamą įrašą daryti.).). papildymo. Skundo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl notaro (kito asmens. kylančios iš kreditinių santykių bei suteikiančios teisę gauti dividendus. patvirtinančios dalyvavimą akciniame kapitale arba (ir) teisės. bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (LR CPK 512 str. Jeigu nuo skundžiamo antstolio ar notarinio veiksmo atlikimo praėjo daugiau kaip trisdešimt dienų. pakeitimo. papildyti. kurias teismas pripažįsta svarbiomis. patvirtinantys teisę ar pareigą pirkti (parduoti) šiame apibrėžime nurodytas finansavimo priemones. kai civilinės metrikacijos įstaiga atsisako civilinės būklės aktą registruoti ar akto įrašą atkurti. LR CPK 512 straipsnyje nustatytas dešimties dienų skundų dėl antstolių ar notarinių veiksmų padavimo terminas. Pareiškime papildomai nurodoma prarasto pareikštinio vertybinio dokumento skiriamieji požymiai. jo turėjimo fakto įrodymai. gali prašyti teismą pripažinti šį dokumentą negaliojančiu ir atkurti teises pagal prarastą pareikštinį vertybinį dokumentą (LR CPK 517 str. 1 d. 3 d. Pareiškimą teismui turi teisę paduoti kiekvienas asmuo. Skundas gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tos dienos. papildymo. pakeisti. taip pat turi būti nurodyta. papildyti.). Skundas. lemiančius asmens civilinį teisinį statusą.). Asmuo.).). Tinkamas teisinių paslaugų suteikimas apima reikalavimus tai daryti kruopščiai. Notaras atlieka teisinio pobūdžio veiklą. tai yra prielaida svarstymui. praradęs vertybinį dokumentą. praradęs vertybinį dokumentą. 1 d. skųsti teismui tokį veiksmą jau negalima. pakeisti. akto įrašą atkurti. 1. ištaisymo ar anuliavimo gali kreiptis į teismą.

3. Pareiškime dėl valdymo fakto patvirtinimo papildomai turi būti nurodyti duomenys. 2 d. ar nėra kliūčių pareiškimui tenkinti. kilę iš šeimos teisinių santykių. kurio naudai priimtas teismo sprendimas. Pareiškimas dėl nekilnojamojo daikto paduodamas nekilnojamojo daikto buvimo vietos apylinkės teismui (LR CPK 526 str. t. sąžiningo įgijėjo ar teisėto valdytojo arba kad jis nežinomas. ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo (LR CPK 522.57 str.).51 str. 3. tėvystės (motinystės) nuginčijimą (LR CPK 394-399 str. Daikto valdymas laikomas faktinis daikto turėjimas turint tikslą valdyti ji kaip savą (LR CK 4.58 str. dėl to. Šeimos bylos apima santuokos nutraukimo ar pripažinimo negaliojančia bylas. jis įgyja visas daikto valdytojo teises ir pareigas. pripažintas teisėtu daikto valdytoju. kad daiktas neturi savininko. nagrinėjamas pagal ginčo teisenos taisykles. 1 d.209-3.). Kartu su nutartimi paskelbti skelbimą vietiniame laikraštyje teismas priima nutartį uždrausti pagal tą dokumentą išmokėti pinigus ar išduoti vertybinius popierius. tėvystės (motinystės) nuginčijimas (LR CK 3. jis įgyja visas daikto valdytojo teises ir pareigas. Bylose dėl daikto pripažinimo bešeimininkiu.68 str.) ir visi kiti šalių ginčai. Jeigu pareiškėjui nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas nustatomas. kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas.y. daiktus. o jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo – į jo buveinės apylinkės teismą. Jeigu pareiškėjo prašymas atmestas.). Jeigu pareiškėjo pareiškimas patenkinamas.). Tai santuokos nutraukimas dėl sutuoktinio kaltės (LR CK 3. aspektu. Bylos dėl daiktinių teisių.). nors daikto valdytojas įgyjamąja senatimi dar nėra įgijęs nuosavybės teisės į daiktą. Jeigu pareiškėjui valdymo faktas patvirtinamas. tai yra. per tris mėnesius nuo paskelbimo dienos paduoti teismui pareiškimą dėl savo teisių į tą dokumentą ir kartu pateikti dokumento originalą. jeigu įstatymu nenustatyta kitaip (LR CK 4.68 str. gyvenimą skyrium (seperaciją) (LR CPK 381-386 str. apie kurio praradimą pareikšta turėtojui. 3 d. Tai bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo.57 str.).). 1 d. Valdymo fakto patvirtinimas sukelia svarbias teisines pasekmes.). Šioje situacijoje teismas atidžiai išnagrinėja bylą LR CK 3.).22 str. Pagal LR CK 4. išduoti vertybinius popierius. Dėl nekilnojamojo daikto pareiškimas paduodamas nekilnojamojo daikto buvimo vietos apylinkės teismui (LR CPK 530 str. Kartu teismas išaiškina pareiškėjui jo teisę bendra tvarka pareikšti dokumento turėtojui ieškinį dėl to dokumento išreikalavimo. kontrolės institucija arba savivaldybės institucija daikto buvimo vietos apylinkės teismui (LR CPK 534 str.). Dauguma iš šių bylų yra nagrinėjamos ginčo teisena.). Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo pareiškimą gali paduoti daikto valdytojas (LR CK 4. daiktus arba vietoj pripažinto negaliojančio dokumento išduoti naują dokumentą. 1 d. Pareiškimas paduodamas suėjus vieniems metams nuo dienos. tėvystės (motinystės) nustatymą (LR CPK 387-393 str. jis gali pareikšti asmeniui. pavardė ar pavadinimas.149 str. Bešeimininkiu daiktu nelaikomas sąžiningai įgytas ir teisėtai valdomas daiktas. Bylose dėl valdymo fakto nustatymo teismas gali priimti vieną iš šių sprendimų: valdymo faktą pareiškėjui patvirtinti ar pareiškėjo prašymą atmesti (LR CPK 529 str. Kilnojamaisiais bešeimininkiais daiktais gali būti gyvūnai. 3 d. o jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo – į buveinės apylinkės teismą. šios pasekmės neatsiranda.). teismas priima sprendimą prarastą dokumentą pripažinti negaliojančiu.). įsiteisėjus teismo sprendimui pripažinti dokumentą negaliojančiu. Šiose bylose reikalavimų pagrindas yra LR CK 3. Teismo sprendimas taip pat yra ir pagrindas išmokėti pareiškėjui pinigus. Pareiškime papildomai nurodomi duomenys.). nežinia kur esantis. patikrina. Teismas. kurie niekam dar nepriklausė arba kurių savininkas atsisakė.).). Šiame skelbime siūloma dokumento. Bylose dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo teismas gali priimti sprendimą nustatyti nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį faktą arba pareiškėjo pareiškimą atmesti (LR CPK 533 str. . kuriomis dokumentas prarastas (LR CPK 517 str. arba kuriuos pametė ar paslėpė (radinys). tarp jų ir lobis (LR CK 4. Pagrindinis šeimos bylų priskyrimo ginčo ar ypatingajai teisenai kriterijus – tai ginčo buvimas ar nebuvimas. bešeimininkis yra toks daiktas.). kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tą faktą patvirtinančio reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (LR CPK 526 str.58 straipsnio 1 dalį bešeimininkis daiktas teismo sprendimu gali būti perduotas nuosavybėn tik valstybei ar savivaldybei. Dėl daikto pripažinimo bešeimininkiu pareiškimą gali paduoti finansų.). bei aplinkybės. Priėmęs pareiškimą teismas priima nutartį paskelbti pareiškėjo lėšomis skelbimą vietiniame laikraštyje.50 str.60 str. daiktus ir ją išsiunčia dokumentą išdavusiai organizacijai (LR CPK 518 str.26 išdavusio tą dokumentą asmens vardas.34 str. išskyrus bylas.). o dokumento turėtojui – jo teisę išieškoti iš pareiškėjo nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (LR CPK 520 str. Tas terminas neturi būti ilgesnis kaip du mėnesiai. numatyti LR CPK 535 ir 536 straipsniuose. Jeigu pasibaigus trijų mėnesių terminui nuo paskelbimo dienos iš dokumento turėtojo negautas pareiškimas ir dokumento originalas. per kurį išdavusiai dokumentą organizacijai uždraudžiama išmokėti pagal jį pinigus arba išduoti vertybinius popierius. išskyrus bylas. Jis kreipiasi į savo gyvenamosios vietos. Nesant ginčo galutinis rezultatas pasiekiamas žymiai greičiau ir paprasčiau. kad sutuoktinis neveiksnus.). Kreiptis į teismą dėl valdymo fakto patvirtinimo galima tik tais atvejais. teismas nutartimi palieka praradusio dokumentą asmens paduotą pareiškimą nenagrinėtą ir nustato terminą. Jeigu dokumento turėtojas dėl kokių nors priežasčių nepareiškia apie savo teises į tą dokumentą. Šios bylos kildinamos iš LR LR CK trečiosios knygos nuostatų. tėvų valdžios apribojimą (LR CPK 400-409 str. Bylose dėl daikto pripažinimo bešeimininkiu gali būti priimamas vienas iš šių sprendimų: a) pripažinęs.). taip pat pagal įgyjamąją senatį įgyja nuosavybės teisę į teisėtai valdomą daiktą (LR CK 4.).. asmuo. 1-3 d. priėmęs pareiškimą gali priimti nutartį pareiškėjo lėšomis paskelbti vietiniame ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių apie bylos dėl valdymo fakto patvirtinimo iškėlimą (LR CPK 528 str. įvaikinimas (LR CK 3..). nustatyti LR CPK 527 straipsnyje. norėdamas santuoką nutraukti.). kurią daiktas įtrauktas į apskaitą.). priima sprendimą pripažinti daiktą bešeimininkiu ir perduoti jį valstybės ar savivaldybės nuosavybėn. Jeigu teismas gauna dokumento turėtojo pareiškimą prieš sueinant trijų mėnesių terminui nuo paskelbimo dienos. LR CPK XXXV skyrius numato bylos nagrinėjimo ypatumus santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ar vieno sutuoktinio prašymu. teismas skiria bylą nagrinėti (LR CPK 251 str. daikto pripažinimo bešeimininkiu. 523 str. įgyja teisę ginti savo valdymo teisę nuo visų teisės pažeidimų (LR CK 4. Jeigu pareiškėjo prašymas atmetamas.). nagrinėjamas ginčo teisenos tvarka pagal CPK IV dalies XIX skyrių. vaiko gyvenamosios vietos nustatymas (LR CK 3. Bylos dėl šeimos teisinių santykių. Dėl valdymo fakto patvirtinimo pareiškimą gali paduoti suinteresuotas asmuo savo gyvenamosios vietos.174 str. šios pasekmės neatsiranda.55 str.228 str. b) pareiškėjo pareiškimą atmesti (LR CPK 537 str. Pareiškėjas. negyvi kilnojamieji daiktai.

kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą (LR CPK 541 str. kai įkeitimo objektas perduodamas kreditoriui. terminas susitaikyti nenustatomas (LR CK 3.53 str. Santuoka pripažįstama iširusia. Įkeitimu gali būti užtikrintas bet kurios piniginės prievolės įvykdymas (LR CK 4. kad santuoka faktiškai iširo. Paskutiniu atveju taikinimo priemonės nėra taikomos (LR CK 3. Prašymas nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu paduodamas vieno iš sutuoktinių gyvenamosios vietos apylinkės teismui (LR CPK 538 str. Prašymas dėl santuokos nutraukimo vieno sutuoktinio prašymu paduodamas sutuoktinio.27 atlieka bausmę už netyčinį nusikaltimą. prokuroras arba globos ir rūpybos institucija (LR CPK 538 str.174 str. iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų.) ar vieno sutuoktinio prašymu (LR CK 3. vienas sutuoktinis teismo sprendimu pripažintas nežinia kur esančiu. jeigu daugiau nei metus sutuoktiniai netvarko bendro ūkio ir negyvena sutuoktinių gyvenimo (LR CK 3. paskirti terminą kliūtims pašalinti. Hipoteka gali būti užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas. 4 d. vienas sutuoktinis atlieka laisvės atėmimo bausmę ilgiau nei vienerius metus už netyčinį nusikaltimą (LR CK 3. f) priverstinio skolos išieškojimo. Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. šios kategorijos byloms priskiriamos bylos dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (LR CK 3. abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. kai yra numatyti kiti jų išnagrinėjimo terminai (LR CPK 545 str. Paduoti prašymai (pareiškimai) turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jų pateikimo hipotekos skyriui dienos.). abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs (LR CK 3. 1 d. išieškojimas (LR CK 4. kad yra nežinia kur. g) kitų iš hipotekos ar įkeitimo atsirandančių teisinių santykių (išskyrus.). Priimdamas sprendimą nutraukti santuoką vieno sutuoktinio prašymu. gali priimti nutartį už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytinių. kad ši įregistruotų santuokos nutraukimo faktą (LR CPK 541 str. norintis nutraukti santuoką. teismas taip pat privalo išspręsti klausimus dėl: sutuoktinių nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir jų išlaikymo. arba yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl bendro turto padalijimo) (LR CPK 541 str. 1d. sutuoktinių bendro turto padalijimo (išskyrus atvejus. 1d. 2 d. e) hipotekos registre esančių duomenų pakeitimo.). vieno sutuoktinio išlaikymo. jeigu sutuoktiniai kartu negyvena ir negalima tikėtis.55 str. Priimdamas sprendimą nutraukti santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. gali tekti pirma teismo keliu įrodyti sutuoktinio neveiksnumą. b) hipotekos ar įkeitimo pakeitimo įregistravimo.).). išnagrinėjęs prašymą įregistruoti sutartinę ar priverstinę hipoteką ar įkeitimą. Prašyme be bendrųjų procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamų reikalavimų papildomai nurodomi duomenys. jeigu ši sutartis atitinka įstatymų reikalavimus (LR CPK 540 str. taip pat kai abu sutuoktiniai reikalauja nagrinėti bylą iš esmės. trečiajam asmeniui ar paliekamas įkaito davėjui.). Tokiu atveju santuokos nutraukimo byla sustabdoma.). Skiriamas santuokos pripažinimas iširusia ir jos preziumavimas iširusia. kad santuoka faktiškai iširo. Nuo to momento Hipotekos ir Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymas neteko teisinės galios. patvirtintu notaro. Taigi. gali priimti vieną iš šių nutarčių: už skolą įkeistą daiktą parduoti iš varžytinių arba perduoti įkeistą daiktą kreditoriui administruoti.). LR CPK 543 str. numato prašymų dėl hipotekos ar įkeitimo teismingumą. kai LR CPK XXXVI skyriuje ar kituose įstatymuose numatyta kitaip) (LR CPK 542 str. Todėl. jeigu įsitikina. gali priimti nutartį areštuoti įkeistą daiktą. prašymas dėl santuokos nutraukimo paliekamas nenagrinėtas.).51 str. gali priimti vieną iš šių nutarčių: prašymą atmesti. kai turtas padalytas bendru sutuoktinių susitarimu. 1 d. 3 d. Hipotekos teisėjai nagrinėja prašymus dėl: a) hipotekos ar įkeitimo įregistravimo. išnagrinėjęs pakartotinį prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo.200 str. kurias jie bendru sutarimu nustatė santuokos nutraukimo sutartyje (patvirtintoje teismo sprendimu). procesinius hipotekos ir nekilnojamojo turto įkeitimo klausimus reglamentuoja LR CPK V dalies XXXVI skyriaus nuostatos. o po to tik atsirastų pagrindas tokiu būdu nutraukti santuoką.53 str. vienas sutuoktinis po santuokos sudarymo pripažintas neveiksniu.). netesybų bei teismo išlaidų susijusių su hipotekos vykdymu. gali priimti nutartį perduoti šį daiktą . Preziumuojama. išregistravimo. Hipotekos teisėjas. išskyrus atvejus. Neveiksnaus sutuoktinio interesais prašymą dėl santuokos nutraukimo gali paduoti jo globėjas.). 2 d.55 str. Išnagrinėjęs prašymą dėl įkeisto daikto perdavimo kreditoriui administruoti. Santuokos nutraukimas vieno sutuoktinio prašymu yra galimas esant bent vienai iš šių sąlygų: sutuoktiniai gyvena skyrium (separacija) daugiau nei vienerius metus. LR CPK 540 str. nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos ir dalyvavimo juos auklėjant klausimus bei kitas savo turtines teises ir pareigas. privalo pateikti įrodymus apie tokių faktų buvimą. išregistravimo. Sutuoktiniams kyla santuokos nutraukimo teisinės pasekmės. Hipotekos teisėjas. numatyti LR CPK 539 straipsnio 1 ir 2 dalyse. 3. teismas patvirtina sutuoktinių pateiktą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. nekaltina kito sutuoktinio dėl santuokos iširimo. Išnagrinėjęs prašymą dėl priverstinio skolos išieškojimo.). 1 d.54 str. pirmiausiai privalo imtis priemonių jiems sutaikyti.). c) hipotekos ar įkeitimo baigimo įregistravimo. Teismas per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoką įsiteisėjimo dienos išsiunčia sprendimo nuorašą teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai. kuris kreipiasi. Prašyme papildomai turi būti nurodyti duomenys. Santuoka laikoma nutraukta nuo teismo sprendimo ją nutraukti įsiteisėjimo dienos. Hipotekos teisinių santykių bylos. Jeigu per vienerius metus nuo susitaikymo termino pradžios nė vienas sutuoktinių nereikalauja nutraukti santuokos. gavęs sutuoktinių prašymą nutraukti santuoką. kaip minėta.).51 str. išregistravimo. gyvenamosios vietos apylinkės teismui. Teismas priima sprendimą santuoką nutraukti.2 d. d) hipotekos ar įkeitimo perleidimo įregistravimo.57 str. Hipotekos skyriui reikia pateikti teisingumo ministro nustatytos formos hipotekos ar įkeitimo lakštą ir kitus Vyriausybės patvirtintuose hipotekos registro nuostatuose nurodytus dokumentus (LR CPK 546 str.). kad jie vėl pradės gyventi kartu (LR CK 3. 3 d. Teismas. Įkeitimas – tai esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdimą užtikrinantis kilnojamojo daikto ar turtinių teisių įkeitimas. numatyti LR CPK 539 str. kurioje sutuoktiniai yra aptarę savo nepilnamečių vaikų ir vienas kito išlaikymo. Teismas per tris darbo dienas po teismo sprendimo nutraukti santuoka įsiteisėjimo dienos išsiunčia sprendimo nuorašą teismo buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigai. Hipotekos teisėjas..). išnagrinėjęs prašymą dėl įkeisto daikto pardavimo iš varžytnių.). Byla atnaujinama praėjus teismo nustatytam terminui vieno iš sutuoktinių prašymu.). 1 d. Tačiau jeigu sutuoktiniai daugiau nei vienerius metus kartu bendrai negyvena arba termino sutaikyti nustatymas iš esmės prieštarautų vieno sutuoktinio ar jų vaikų interesams. prašymą patenkinti. Vieno sutuoktinio prašymu arba savo iniciatyva teismas gali nustatyti ne ilgesnį kaip šešių mėnesių terminą sutuoktiniams sutaikyti. Santuokos nutraukimas bendru sutuoktinių sutikimu yra galimas esant tokioms sąlygoms: nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai. 2 d. kad sutuoktinis. Visais šiais atvejais svarbiausia yra tai. Įsigaliojus naujam LR CPK. Hipoteka suprantama kaip esamo ar būsimo skolinio įsipareigojimo įvykdimą užtikrinantis nekilnojamojo daikto įkeitimas kai įkeistas daiktas neperduodamas kreditoriui. 3 d.

paveldėjimo procedūrų taikymas ir panašiai). Nuo 2003 m. kai byla prarasta dėl stichinės nelaimės. 1 d. Hipotekos skyrius. Prie prašymo dėl klausimų. išnagrinėjęs pareiškimą sumažinti įkeistų daiktų skaičių. hipotekos teisėjo nutartimi hipoteka baigiama. Prašymai dėl teismo leidimo išdavimo žyminiu mokesčiu neapmokestinami (LR CPK 83 str. Bylos dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo. Pareiškimas dėl prarastos teismo bylos. įgyjamieji ar naikinamieji (LR CK 1. Terminas yra juridiškai reikšmingas faktas.28 administruoti hipotekos kreditoriui. Prašymus teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per penkias dienas nuo jų priėmimo dienos (LR CPK 582 str. Teismas byloje dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo gali priimti vieną iš šių nutarčių: a) patenkinti pareiškimą (šiuo atveju prašomas atnaujinti terminas yra atnaujinamas). gali patenkinti šiuos reikalavimus. paveldėjimo procedūrų taikymo ir kitos bylos. kurią teismo nuomone reikia atkurti arba palikti pareiškimą nenagrinėtą.). taip pat baigti priverstinę hipoteką ar įkeitimą. 13 p. kurios nagrinėjimas buvo baigtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). 1 d. kuriame pažymėta. o dėl kilnojamojo daikto – pareiškėjo gyvenamosios vietos ar buveinės apylinkės teismui (LR CPK 580 str.). bei kai prašymas dėl turto administravimo paduodamas nekilnojamojo daikto buvimo vietos teismui. pasikeitimu ar pabaiga. Analizuojamos bendrosios vykdymo veiksmų atlikimo taisyklės. 3 d. Ypač svarbus teismo vaidmuo tenka apsaugant vaikų. dėl reikalavimų. Būtent šių asmenų teisių apsauga užtikrinama teismo leidimais įstatymo numatytiems teisiniams veiksmams atlikti. nagrinėtinų supaprastinto proceso tvarka. gavęs kreditoriaus prašymą baigti hipoteką ar įkeitimą. pakeisti įkeistą daiktą kitu nė karto neįkeistu daiktu (išskyrus atvejus. kad visi hipotekos ar įkeitimo sutarties reikalavimai yra įvykdyti arba yra hipotekos ar įkeitimo pabaigos pagrindai. 25. 4 d. atsirandančių iš įkeistos teisės perdavimo kreditoriui. Teismas asmenų teisių apsaugos srityje perėmė dalį funkcijų.). tačiau reikšmingas asmenų teisių apsaugai (leidimų išdavimas. . 1–3 d. išnagrinėjęs įkaito davėjo ir skolininko raštišką reikalavimą dėl hipotekos ar įkeitimo pabaigimo. Šalia savo pagrindinės funkcijos – ginčų sprendimo – teismas pradėjo atlikti ir apsaugines funkcijas. nagrinėjamą supaprastinto proceso tvarka (LR CPK 581 str. sausio 1 d. Prie pareiškimo dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo termino papildomai turi būti pridėti įrodymai. jų teisės ir pareigos vykdymo procese.).). Pareiškimas dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo paduodamas tam apylinkės teismui. klausimus. paduodami pareiškėjo gyvenamosios vietos ar buveinės apylinkės teismui (LR CPK 580 str. gavęs suinteresuoto asmens (įkeisto daikto savininko ar skolininko) prašymą su reikalavimu baigti hipoteką. Ši teismo nutartis gali būti apskųsta atskiruoju skundu (LR CPK 578 str. reikšmingi sprendžiant klausimą dėl leidimo išdavimo. Teismas byloje dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo gali priimti sprendimą atkurti visą prarastą bylą ar jos dalį. sutuoktinių teises. atkūrimo gali būti paduotas per dešimt metų nuo bylos praradimo dienos ar sužinojimo apie praradimą dienos (LR CPK 570 str. gali būti paduotas per trejus metus nuo bylos praradimo ar sužinojimo apie praradimą dienos. kurios nagrinėjimas nebuvo baigtas įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi). oficialiame leidinyje „Valstybės žinios” įspėja kreditorių. kad teismas nebeliko vien ginčų sprendimo institucija. susijęs su tam tikrų teisių ir pareigų atsiradimu. hipotekos lakštas pripažįstamas negaliojančiu ir kreditorius praranda reikalavimo teisę. jo teisinė prigimtis. 2 d. 1-2 d. Aptarimai aktualūs šalių ir kitų vykdymo procese dalyvaujančių asmenų teisių gynimo klausimai. atskirų priverstinio vykdymo priemonių taikymo ypatumai. faktų ir pareiškimų patvirtinimas. patvirtinantys aplinkybes. apklausti liudytojus ir pan. o pareiškimas dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo – vykdymo vietos apylinkės teismui (LR CPK 570 str. Prašymai dėl klausimų. CPK. 2 d. pareiškimo ar fakto patvirtinimo.117 str. įsigaliojus 2002 m.). 6 d. pareiškimo ar fakto patvirtinimo bei kitą klausimą. Bylos dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo. kad šis per šešis mėnesius gali pareikšti apie savo hipotekines teises. kurio veiklos teritorijoje turi būti atliktas teisinę reikšmę turinti veiksmas. Įstatymų pakeitimai sąlygojo tai.).).). Į teismą dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo su pareiškimu gali kreiptis byloje dalyvavę asmenys. Prašymas žodinio proceso tvarka nagrinėjamas kviečiant į jį byloje dalyvaujančius asmenis (LR CPK 153 straipsnio 1 dalis). nagrinėtinų supaprastinto proceso tvarka. Hipotekos skyrius. numatyti LR CPK 571 straipsnyje. Jeigu per nurodytą terminą kreditorius neatsiliepia. kurios pagal Civilinį kodeksą bei kitus įstatymus nagrinėtinos supaprastinto proceso tvarka. Pareiškimas dėl prarastos teismo bylos. Hipotekos teisėjas. pasikeitus aplinkybėms.). papildomai turi būti pridėti įrodymai. Pareiškimas dėl prarastos vykdomosios bylos atkūrimo gali būti paduotas per trejus metus nuo bylos praradimo ar sužinojimo apie praradimą dienos. nesusijusias su ginčų dėl teisės sprendimu. kurias atlikdavo įvairios valstybės ir savivaldybės institucijos (įstaigos). šiuo atveju teismas gali ją atkurti tik pagal pareiškimą). pakartotinai kreiptis į teismą dėl leidimo išdavimo. 4-6 d. Terminai gali būti atnaujinamieji. išklausyti vaiką ar valstybės ar savivaldybės institucijos atstovų paaiškinimus dėl šios institucijos duotos išvados. Pareiškimas dėl prarastos teismo bylos atkūrimo paduodamas nagrinėjusiam tą bylą pirmosios instancijos teismui. dėl teisės tvarkyti įkaito davėjo banko sąskaitą perdavimo kreditoriui. išnagrinėjęs pareiškimus dėl įkeisto daikto areštavimo ir perdavimo kreditoriui.). kai prašymas dėl paveldėjimo procedūrų taikymo paduodamas palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismui (LR CPK 580 str. tačiau teismo atsisakymas išduoti leidimą. neatima iš pareiškėjo teisės. Bylos dėl praleisto įstatymų nustatyto termino atnaujinimo. kai reikia apklausti pareiškėjus bei suinteresuotus asmenis. turto administravimo. išskyrus šiuos atvejus. 2 d. priima nutartį dėl jame išdėstytų reikalavimų tenkinimo.). prašymų dėl teismo leidimų išdavimo nagrinėjimo tvarką reglamentuoja LR CPK XXXIX skyrius. sudarančias pagrindą terminui atnaujinti (LR CPK 576 str. Prašymas dėl teismo leidimo išdavimo paprastai nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Hipotekos teisėjas. Dėl kitose supaprastinta tvarka išnagrinėtose bylose priimtų nutarčių kasacija negalima (LR CPK 582 str. išregistruoja hipoteką ar įkeitimą iš hipotekos registro gavęs hipotekos ar įkeitimo lakštą. bylą vykdęs teismo antstolis ir teismas bylą gali pradėti savo iniciatyva (išskyrus atvejus. Skyriuje atskleidžiama vykdymo proceso samprata. kai priverstinė hipoteka ar įkeitimas atsirado įstatymų pagrindu). patvirtinti pareiškimą ar faktą. Žodinis procesas skiriamas. Teismo nutartis išduoti leidimą. 579–582 straipsniai). b) atmesti pareiškimą jo netenkinant. patvirtinti pareiškimą ar faktus apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos. Hipotekos teisėjas. Bylas dėl teismo leidimų išdavimo teismai nagrinėja supaprastinto proceso tvarka. neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų. vykdymo proceso dalyviai. turto administravimo kontrolė. panaikina hipotekos ar įkeitimo raštą. Prašymų dėl teismo leidimų išdavimo nagrinėjimo ypatumus nustato įstatymas (LR CPK 443 straipsnio 1 dalis. VYKDYMO PROCESAS Šis nuotolinių studijų modulio skyrius skirtas išsamiai aptarti pagrindinius baigiamosios civilinio proceso stadijos – vykdymo proceso. Pareiškime dėl prarastos teismo ar vykdomosios bylos atkūrimo papildomai turi būti nurodyti duomenys.

Atskirų turto rūšių arešto ir realizavimo ypatumai 25. teisė reikalauti. turto areštas. nes visi teismo sprendimai ir daro tam tikrą įtaką teisiniams šalių santykiams[3]. ir teisė reikalauti teisminės gynybos. baigiamoji teisingumo vykdymo dalis. jei toks yra būtinas. institutas[2]. Valstybė prisiėmusi pareigą užtikrinti materialinių subjektinių teisių gynimą. tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo . Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung ). vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. tiek savigalba įgyvendinant ar atkuriant pažeistas subjektines teises (yra išimčių) draudžiama. vykdymo procesą reglamentuoja ir Federalinis vykdymo proceso įstatymas. jog civilinis procesas nesibaigia teismo sprendimo priėmimu. antstolių įgaliojimai. „Galima teigti. užtikrindama kiekvienam teisės subjektui teisminę jo pažeistų teisių ir interesų gynybą bei teismo proceso metu priimto teismo sprendimo įvykdymą prievarta. Tačiau tuo pačiu nurodoma vykdymo proceso specifika. jų atliekami procesiniai veiksmai.1. Code de ľorganisation judiciaire)[6] ir kt. procesinių dokumentų įteikimas 25. bet ir tokių neteisminių institucijų kaip arbitražo ir notarų veikla bei kiti teisių ir interesų gynimo būdai)[7]. nes jį vykdo ne tik teismas.11. Išieškotų sumų paskirstymo tarp išieškotojų ir išmokėjimo išieškotojams tvarka.6. Rusijos Federacijoje be civilinio proceso normų. Kaip teisingai nurodo vokiečių procesualistai. laikas. tiek siaurąja prasme. Antstolis vykdymo procese ir jo teisinis statusas. Pagal LR CK 1. žinoma. šių normų taikymo tvarką (LR CPK 583 straipsnio 1 dalis) nustato Sprendimų vykdymo instrukcija[4]. užsienio teismų sprendimų vykdymo ypatumai. Nagrinėjant civilinio proceso esmės klausimus tiek plačiąja (kuomet į civilinio proceso reguliavimo ribas įtraukiamas ne tik teisminis procesas.3.139 straipsnį panaudoti savigyną ginant savo civilines teises leidžiama tik kodekso numatytais atvejais. Vykdymo procesą reguliuojančios normos daugelyje valstybių yra inkorporuotos į civilinio proceso kodeksus. vykdymo vieta. Įgyvendinimo sąvoka platesnė. Sprendimų įvykdymo atgręžimas Kontroliniai klausimai Rašto darbų temos Praktinė užduotis Rekomenduojama papildoma literatūra 25. priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra būtinas kiekvienos išsivysčiusios valstybės teisės sistemos. ir net po sprendimo priėmimo tam tikrais atvejais yra būtinas prievartos aparato panaudojimas siekiant įvykdyti priimtą teismo sprendimą. realizavimo būdai ir tvarka 25. Vykdymo procesas – savarankiška civilinio proceso stadija 25.18. Teismo antstolių kodeksas (vok.16.5.14. Vykdytini teismų ir kitų institucijų išduoti dokumentai 25. Vykdomųjų raštų išdavimo tvarka. Vokietijoje . 25. vykdomųjų dokumentų rūšys ir jų teisinė reikšmė 25. Vykdymo procesas – savarankiška civilinio proceso stadija Civilinio proceso egzistavimo būtinumą lemia jau pati civilinės materialinės subjektinės teisės struktūra. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. vykdymo procesas neatskiriama civilinio proceso dalis .9. vykdomosios bylos nutraukimas 25. šalys vykdymo procese. Dažnai teisinėje literatūroje pabrėžiama. terminai ir vykdymo išlaidos 25. areštuoto turto įkainojimas. Vykdymo proceso metu realiai atkuriama ginčijama ar pažeista materialinė subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas.2. jeigu nėra atliekami reikalaujami veiksmai[1]. o tam tikrais atvejais net ir jo autonomiškumas.12. procesinės teisės ir pareigos. Lietuvoje vykdymo procesą reglamentuoja LR CPK VI dalis. Nepiniginio pobūdžio teismo sprendimų vykdymo ypatumai 25. Užsienio teismų sprendimų vykdymo ypatumai 25. nepiniginio pobūdžio teismo sprendimų vykdymo. nes sudėtinga būtų atskirti patį teisingumo vykdymo aktą nuo šio akto realaus įgyvendinimo“[8]. Išieškojimo iš juridinių asmenų turto ypatumai 25. Gerichtsvollzieherordnug )[5]. Įgyvendinami visi teismo sprendimai. kad teismo sprendimų vykdymas yra specifinė.8. kad būtų atlikti tam tikri veiksmai.29 antstolių procesinės veiklos kontrolės realizavimo. Prancūzijos civilinio proceso tyrinėtojų nuomone. Išieškojimo nukreipimas į skolininko darbo užmokestį ir kitas pajamas. teismo sprendimų vykdymas nurodomas kaip baigiamoji teisingumo vykdymo dalis. Prancūzijoje – Teismo santvarkos kodeksas (pranc. vis tiek akivaizdu.7. priklauso ir nuo paties priimto teismo sprendimo turinio. kad sprendimų vykdymas nėra teisingumo vykdymas. Išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės. raginimas įvykdyti sprendimą 25. Vykdymo proceso dalyviai.4. reikalavimų patenkinimo eilė 25.17.1. Bendrosios vykdymo veiksmų atlikimo taisyklės. kai kuriose vykdymo proceso normos numatytos ir specialiuose įstatymuose arba net kodifikuotos į atskirus teisės šaltinius. Priverstinio vykdymo priemonės 25. Tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo.15.tik realizavus teismo sprendimą įgyvendinama pažeistų ar ginčijamų teisių ar įstatymų saugomų interesų gynyba[9]. nei vykdymo sąvoka. Net jeigu teigti.Varžytinių įstatymas (vok. faktinių aplinkybių konstatavimas. paremtos savigynos draudimu. ar kils būtinybė pasinaudoti tomis procesinės prievartos priemonėmis. Ją sudaro trys elementai: teisė atlikti tam tikrus veiksmus. Bet. Išieškotojo. tai įgyvendina. taikos sutartis ir teisių perėmimas vykdymo procese 25. kad tai yra civilinio proceso dalis. skolininko ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimas vykdymo procese 25. Savigynos būdai ir priemonės turi atitikti teisės pažeidimo pobūdį ir kiekvienu konkrečiu atveju neperžengti savigynos ribų.10. Civilinio proceso teisės doktrinoje civilinio proceso ribos paprastai apibrėžiamos teisminiu procesu ir šio proceso metu priimto teismo sprendimo įvykdymu. išlaikymo vaikams periodinėmis išmokomis išieškojimo ypatumai 25. Vykdomieji dokumentai – vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas. Šiuolaikinėje visuomenėje tiek savigyna. vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti tvarka. jų procesinės teisės ir pareigos.13.

kad vykdymo procesą reguliuojančios teisės normos yra administracinės teisės dalimi. institucijų išduotiems vykdytiniems dokumentams vykdyti nėra sukurti specialūs procesai. Priešingos nuomonės laikosi procesualistai teigiantys. y. Analogiškos nuostatos yra numatytos ir kitų šalių įstatymuose. antstolių įgaliojimai. teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo[1]. Vykdomųjų dokumentų sąrašą pateikia LR CPK 587 straipsnis. privatus ir mišrus[1]. 4) kiti institucijų ir ir pareigūnų sprendimai. išduoti teismo sprendimų. kam valstybė yra delegavusi teismo sprendimų ir nejurisdikcinių aktų vykdymo funkcijas skiriami trys priverstinio teismo sprendimų vykdymo modeliai: viešas. 7) kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai.4. pavyzdžiui. Rusijos civilinio proceso teisės doktrinoje skiriami jurisdikciniai (išduodami teismų) ir nejurisdikciniai aktai[1]. kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais. Pagal LR CPK 586 straipsnio 2 dalį be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus draudžiama. 3) teismų nutarimai administracinėse bylose tiek. bet ir kitų institucijų išduoti vykdytini dokumentai. Prancūzijos civilinio proceso kodeksas (pranc. kam yra pavesta atlikti teismo sprendimų vykdymo funkcijas. bet ir kitų organų aktai. vykdymo proceso šali ų ir kit ų asmen ų veikla priverstinai civilinio proceso nustatyta tvarka vykdant teismo ir kit ų institucij ų sprendimus . pavyzdžiui. teisinio reguliavimo metodo. vykdomųjų dokumentų rūšys ir jų teisinė reikšmė Vykdymo veiksmai atliekami vykdomųjų dokumentų pagrindu. kai tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose nustatytas jų vykdymas civilinio proceso tvarka. Vykdymo procesas gali prasidėti ne tik teismui priėmus sprendimą. apibrėžiančių vykdymo proceso teisinę prigimtį ir jo vietą teisės sistemoje. metodo ir principų bei šio proceso metu susiklostančių teisinių santykių ypatumais. kuriems vykdant įstatymų suteiktus įgaliojimus suteikta teisė įpareigoti piliečius. egzistavo buvusioje TSRS. veikiančioms prie teismų. Nejurisdikcinių sprendimų (taikos sutarčių. kurių pagalba būtų galima priverstinai įvykdyti šių institucijų priimtus sprendimus. Privataus priverstinio vykdymo modelio atveju sprendimų vykdymo funkcijos yra perduotos privatiems asmenims – antstoliams. principų ir tikslų tiek civiliniame procese. 6) institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek. 4) teismo patvirtintos taikos sutartys.2.) vykdymą pagal civilinio proceso nuostatas numato ir Vokietijos civilinio proceso kodeksas (toliau – ZPO[2]). o teisingumas gali būti įvykdytas ir pasiekti savo tikslą tik tada.3. Iš šiame straipsnyje pateikto sąrašo matyti. Viena iš vyraujančių vykdymo proceso teisinės prigimties koncepcijų. procesinės teisės ir pareigos. pripažįstanti vykdymo procesą baigiamąja civilinio proceso stadija. kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais. jog kai kuriais atvejais vykdytinas dokumentas kartu yra ir vykdomasis dokumentas. 25. Vykdymo procesą esant baigiamąja civilinio proceso stadija patvirtina ir civilinio proceso teisinio reguliavimo dalykas. t. subjektų ypatumais. procesinių dokumentų įteikimas Priklausomai nuo to. Code de procedure civile) [3] bei Austrijos vykdymo kodeksas[4]. vykdymo proceso šalys neturi pasirinkimo teisės atliekant tam tikrus vykdymo veiksmus. Vykdymo modelis – priverstinio teismo sprendimų vykdymo organizavimas. 25. išduotas teismo sprendimų. nutarimų. kai bus teisėtai. Antstoliui tokiu atveju paprastai suteikiamas laisvo profesines paslaugas teikiančio asmens statusas. pasirengimo bei teisminio nagrinėjimo ir galbūt bylos nagrinėjimo apeliacine ar kasacine tvarka. Nuo to. procesui byloje praėjus prieš tai einančias stadijas: civilinės bylos iškėlimo. Dažniausiai vykdymo veiksmų atlikimo pagrindu yra vykdomasis raštas. kurių pagrindu išduodami vykdomieji raštai ir atliekami priverstinio vykdymo veiksmai vadinami vykdytinais dokumentais. taip pat administracinių teisinių santykių bylose. nuosprendžių ir nutarčių pagrindu. kada visus vykdymo veiksmus. net ir nesant išieškotojo iniciatyvos galėjo atlikti valstybės tarnautojai – teismo antstoliai. organizacijas perduoti pinigines lėšas. institucijų ir pareigūnų nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose tiek. nutarčių pagrindu. Pagal Rusijos Federacijos 1997-06-21 Federalinio vykdymo proceso įstatymo 1 straipsnį vykdomi ne tik bendrosios kompetencijos ir arbitražinių teismų aktai. vykdymo procese atliekant vykdymo veiksmus jokia privati iniciatyva pasireikšti negali. arba privatiems profesines paslaugas teikiantiems asmenims. Egzistuoja keletas koncepcijų. bet ir apskritai nebuvus jokio bylos nagrinėjimo teisme. sprendimų vykdymo funkcijas perduodant privačiam asmeniui arba valstybės institucijai. faktinių aplinkybių konstatavimas. nutartys ir nutarimai baudžiamosiose bylose tiek. pagal kurį vykdomieji dokumentai yra: 1) vykdomieji raštai. kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais. 2) teismo įsakymai. operatyviai ir veiksmingai įvykdytas teismo sprendimas[10]. kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai. kad tiek administraciniame procese. Šios koncepcijos grindžiamos vykdymo procesą reguliuojančių normų metodo. kurie mano. Vykdymo proceso tvarka vykdomi ne tik teismo priimti sprendimai ar kiti procesiniai dokumentai. 3 p. Tai vienas iš išskirtinių vykdymo proceso kaip baigiamosios civilinio proceso stadijos bruožų.30 nuomone civilinis procesas nesibaigia vien teismo sprendimo priėmimu ar bylos išnagrinėjimu. teismo įsakymas. pareigūnui. y. t. tiek arbitraže ir kt. tuo pačiu laikant jį vienu iš civilinio proceso teisės institutų. kiek jie susiję su turtinio išieškojimais. notarinių aktų ir kt. nutarimai ir įsakymai civilinėse. jog vykdymo procesą reguliuojančios teisės normos sudaro savarankišką teisės šaką – vykdymo teisę. kitą turtą.). vykdymas (LR CPK 587 str. jog vykdytinais dokumentais laikomi: 1) teismų ir arbitražų sprendimai. Būtent tokia sistema šiuo metu . jų atliekami procesiniai veiksmai. Toks išgrynintas modelis. Vykdomieji dokumentai – vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas. nuosprendžių. Civilinio proceso tvarka šie dokumentai vykdomi todėl. priklauso ir teismo sprendimų vykdymo modelis. 2) teismų nuosprendžiai. kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais. Viešojo modelio atveju priverstinio sprendimų vykdymo funkcijas atlikti pavesta išimtinai valstybės tarnautojams. Antstolis vykdymo procese ir jo teisinis statusas. 3) institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek. arba šias funkcijas pavedant atlikti pačiam teismui. ir autoriai. 25. Vykdymo procesas – tai teismo ar valstyb ės suteiktus valdingus įgalinimus turin či ų subjekt ų. teismo vykdytojai. atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo tokių veiksmų atlikimo. Valstybė teismo sprendimo vykdymo funkcijas gali pavesti atlikti specialioms institucijoms. tiek baigiamojoje jo stadijoje – vykdymo procese vienovė. Vykdytini teismų ir kitų institucijų išduoti dokumentai Dokumentai. kuriame nustatyta. nutartys. 5) užsienio teismų ir arbitražų sprendimai – tarptautinių sutarčių ir įstatymų nustatytais atvejais. Skirtingos vykdymo proceso teisinės prigimties koncepcijos grindžiamos teisinio reguliavimo dalyko. Vykdytinų dokumentų sąrašą pateikia LR CPK 584 straipsnis.

Kai kuriose valstybėse teismo sprendimų vykdymas yra pavestas patiems teismams. veikdamas kaip žemės registro tvarkytojas. kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo. Pagal LR BK 231 straipsnį greta atsakomybės už kitus nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus teisingumui numatyta baudžiamoji atsakomybė ir už trukdymą teisėjo. susiklostė ir Ispanijoje. Atskirus antstolių veiklos klausimus reglamentuoja ir kiti teisės aktai.5) tarpininkauti vykdant turtines prievoles. antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus.. bet ir teismo aktų vykdymas[4].LR Antstolių įstatymas[5] ir LR CPK. privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo. turto vertinimo bei saugojimo agentūros. Atlikdamas procesinius vykdymo veiksmus. Atleidimo nuo vykdymo išlaidų mokėjimo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija (LR CPK 609 straipsnio 2 dalis ). kitais teisės aktais. Danijoje apygardos teismas be bylų nagrinėjimo pirmąja instancija. o teisminės valdžios turinį pagal tą patį straipsnį sudaro ne tik teisingumo vykdymas. Pagal LR Antstolių įstatymo 21 straipsnį skiriamos antstolio funkcijos ir kita veikla (antstolio teikiamos paslaugos). Pagal Ispanijos įstatymus tam tikrus vykdymo veiksmus. antstolio turtinė atsakomybė prieš vykdymo proceso šalis ar trečiuosius asmenis už vykdymo proceso metu padarytą žalą.). vykdymo išlaidų skaičiavimą. Už trukdymą antstoliui vykdyti teismo sprendimą numatyta ir baudžiamoji atsakomybė. paslaugas jis gali teikti tik. Pagal LR CPK 610 straipsnį visas vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Trečiojo arba mišraus modelio atveju. kad jis turi tokiems veiksmams atlikti antstolio išduotą rašytinį įgaliojimą. saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis. šios išlaidos išieškomos iš skolininko. Pagrindinis vykdymo proceso dalyvis yra antstolis. išieškojimą iš įkeisto turto. kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas.[3]. faktinių aplinkybių konstatavimo. kadastrų ir registrų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų. pajamas. jog vykdydamas vykdomuosius dokumentus. pvz. Atlikdamas vykdymo veiksmus. jog antstolis neturi asmeninio suinteresuotumo konkrečioje vykdomojoje byloje ir atlieka vykdymo veiksmus veikdamas tik pagal įstatymą. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių. Antstoliui valdingi įgalinimai suteikti tik vykdant funkcijas. dokumentų nuorašus.[2]. Antstolių profesinės etikos kodeksu. laisvės apribojimas arba laisvės atėmimas. kad jis veikia antstolio vardu ir pažymėti apie tai. išlaidas ir veiklą bei kitus duomenis. antstolio reikalavimai. antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus. Pagal LR Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalį atlikdami savo funkcijas. prokuroro. Vykdydamas savo funkcijas. Antstolis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas. Antstolis negali reikalauti pateikti minėtą informaciją. Analogiška tradicija. vykdymo proceso institucija ir kt. teikiant tarpininkavimo ar kt. tarp jų iš bankų ir kitų kredito bei finansų įstaigų reikalingus duomenis. galinčių trukdyti vykdyti sprendimus. Išieškotojas. nepaisant jų pateikimo formos ir būdo. taip pat civilinio proceso principais. išieškotų piniginių lėšų paskirstymą išieškotojams. antstolis neturi viršyti jam suteiktų įgalinimų. 2 d. kompiuterinių laikmenų duomenis ar jų kopijas apie skolininko turtą. Pagal LR CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų. skolininkas turi būti tikri. reikalingus antstolio funkcijoms atlikti (LR Antstolių įstatymo 22 straipsnis). nepažeisdamas kitų vykdymo . atlieka ir administracines funkcijas. antstolis turi teisę neatlygintinai gauti informaciją iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Visais atvejais antstolio vykdomoje veikloje pirmenybė turi būti teikiama funkcijų atlikimui. bauda. valstybės tarnautojams. paslaugas. nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Tokių ne teisminių institucijų veikla vykdymo procese turi būti prižiūrima teismo. Antstolis savo funkcijas atlieka atlygintinai. Pagal LR Antstolių įstatymo 30 straipsnį antstolio padėjėjas turi teisę antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu perduoti ir įteikti dokumentus. LR tarptautinėmis sutartimis. advokato ar antstolio veiklai. Įvykdžius sprendimą. statusas. Esminiai šio modelio bruožai: antstolio – profesines paslaugas teikiančio asmens. perduoti ir įteikti dokumentus Lietuvos Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams asmenims nesant teismo pavedimo. reikalingą jo paslaugų teikimui. nesusiję su sprendimų vykdymu. privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Valdingi įgalinimai užtikrinant teisingumo vykdymą antstoliui suteikti tik vykdant funkcijas. kiek tai numatyta įstatymu. pastarajam tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuojant visus vykdymo veiksmus. nevykdantiems antstolio reikalavimų teismas gali skirti iki 1000 Lt baudą. kooperacijos ir demokratiškumo. vykdymo kliūtims pašalinti kviesti policiją. ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (LR CPK 634 str. vykdomojo dokumento grąžinimą. Antstolis teikdamas paslaugas tokių valdingų įgalinimų neturi ir veikia tik kaip laisvas profesines paslaugas teikiantis asmuo. Antstoliai. Antstolio nešališkumas aiškintinas sistemiškai su LR antstolių įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintu principu. neatskleisti profesinės veiklos metu jam paaiškėjusių asmeninio gyvenimo aplinkybių. areštas. pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį. vykdomosios bylos iškėlimą ar sustabdymą. išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. išskyrus atstovavimą teismuose bei atstovavimą santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Už tokias veikas gali būti taikomi viešieji darbai. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus. išieškotojo advokatai ir pan. kai teismo sprendimus vykdo pats teismas. Pagal LR Antstolių įstatymo 21 straipsnio 2 dalį antstolis teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti šias paslaugas: 1) saugoti (administruoti) turtą vykdymo procese. Tam tikrus procesinius vykdymo veiksmus gali atlikti ir antstolio padėjėjas. turto realizavimą. atlikdami savo funkcijas.2) konstatuoti faktines aplinkybes. 3) teisines konsultacijas. pavyzdžiui. LR Antstolių įstatymu bei kitais įstatymais. Pagal Ispanijos Konstitucijos 117. vykdymo veiksmų atlikimo išlaidų finansavimas vykdymo proceso šalių lėšomis ir kt. antstoliai yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija.4) aukciono tvarka realizuoti įkeistą kilnojamąjį turtą. kitiems asmenims privalomi tiek. lėšas. Antstoliui vykdymo procese numatyta eilė procesinių teisių ir pareigų. tačiau dalį vykdymo veiksmų gali atlikti ir kiti asmenys – paieškos. išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą. kurios įgyvendinamos procesine forma. jei tai netrukdo funkcijų atlikimui. antstolio padėjėjas turi nurodyti.31 Prancūzijos pavyzdžiu įtvirtinta ir Lietuvoje. dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. vykdymo procese priverstinius vykdymo veiksmus pavesta atlikti teismo antstoliams. gali atlikti ir ne teisminės institucijos. susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų. Antstolis vykdydamas teismo sprendimus turi būti nešališkas. ikiteisminio tyrimo pareigūno. Asmenims.3 straipsnį teisminė valdžia bet kokia forma įgyvendinama tik teismų ir tribunolų. Pagrindiniai antstolio teisinį statusą reglamentuojantys aktai . atlikti procesinius veiksmus.

Antstolis konstatuoja faktines aplinkybes laikydamasis objektyvumo. Šiuo atveju jau turi būti prasidėjęs civilinis procesas. jeigu antstolis pripažįsta esant reikalinga. Jų nušalinimo klausimas išsprendžiamas ta pačia tvarka kaip ir antstolio. Jame nurodytos aplinkybės pripažįstamos visiškai įrodytomis. Esant tokiems pagrindams. Viena iš galimų antstolio paslaugų – faktinių aplinkybių konstatavimas. ypač skolininko. kad išaiškintų sprendimo vykdymo tvarką. Antstolio nušalinimo klausimas gali būti sprendžiamas tiek rašytinio. Patvarkymą antstolis pasirašo ir patvirtina antstolio antspaudu. bylos šalis. Antstolis neturi tapti tik išieškotoju atstovu vykdymo procese. išskyrus liudytojų parodymus. išskyrus vaizdo ar garso įrašus. LR CPK 630 str. Jie gali būti nušalinami tais pačiais pagrindais. šia teise. Priklausomai nuo ar antstolis aplinkybes konstatuoja teismo pavedimu (vykdydamas funkciją). apibendrinimų.pašalinti visus teismo sprendimo neaiškumus. kurio prašymu buvo konstatuotos faktinės aplinkybės. LR Antstolių įstatymo 21 straipsnis antstoliui nustato. Teismo sprendimo išaiškinimas galimas tik iki tokio teismo sprendimo įvykdymo (LR CPK 278 straipsnio 2 dalis). Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas elektronine forma. 2 d. Pagrindinė antstolio atliekamų procesinių veiksmų išraiškos forma – antstolio patvarkymas. pagrindu vykdomasis raštas negali būti išduodamas.. kuria užtikrinamas vykdymo proceso teisėtumas. Nušalinimas turi būti pareiškiamas prieš pradedant priverstinio vykdymo veiksmus. Pagal LR CPK antstolio patvarkymo nuorašai siunčiami tokiais atvejais: Faktinių aplinkybių konstatavimas. jog antstolis vykdo funkcijas ir teikia paslaugas. Patvarkymo rezoliucinėje dalyje nurodamas priimtas sprendimas ir patvarkymo apskundimo tvarka. Teikiant paslaugas. nušalinimą raštu (nušalinimo pareiškimas) gali pareikšti išieškotojas arba skolininkas. kuria išaiškintas teismo sprendimas.). kiti asmenys antstolio nušalinimo teisės neturi. motyvus. Draudimas panaudoti liudytojų parodymus netaikomas. Teismui sprendžiant antstolio nušalinimo klausimą pasireiškia teisminė priežiūra. LR CPK 682 str. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas surašomas dviem egzemplioriais. vykdomosios bylos numerį. tiek žodinio proceso tvarka. Vėliau nušalinimą pareikšti leidžiama tik tais atvejais. jeigu pareiškiantis nušalinimą asmuo apie pagrindą nušalinti sužino pradėjus vykdymo veiksmus (LR CPK 636 straipsnio 2 dalis). o prasidėjus vykdymo procesui – antstolis (LR CPK 589 straipsnis). Konstatuojant faktines aplinkybes fizinių ar juridinių asmenų prašymu. Šiuo atveju civilinis procesas gali būti neprasidėjęs ir jo gali iš viso nebūti ateityje. ar kliento prašymu teikdamas paslaugą. Reikiamais atvejais patvarkyme nurodomi ir kiti duomenys. kviečiant ir išklausant nušalinimą pareiškusį asmenį.2 ir 7 d. patvarkymo areštuoti lėšas. 3 d. kol bus paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais. patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo ir kt.. Antstolio nušalinimo klausimą ne vėliau kaip per tris darbo dienas turi išspręsti antstolio buvimo vietos apylinkės teismas.) arba. Tokį išaiškinimą vykdo procesinį sprendimą priėmęs teismas. kuriose užfiksuotos faktinės aplinkybės yra sudedamoji protokolo dalis. pvz. Kai kurių patvarkymų formos. jeigu tai prieštarautų sąžiningumo. Patvarkyme antstolis turi nurodyti patvarkymo surašymo datą. kodėl priimamas vienoks ar kitoks sprendimas. ir kitais atvejais.32 proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. kanalizacijos avarijos ir pan. smulkiai jas aprašant. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią (LR CPK 197 str. jeigu tai numatyta LR CPK (LR CPK 625 str. Antstoliui pradėjus priverstinio vykdymo veiksmus gali kilti tam tikrų neaiškumų dėl procesinio sprendimo vykdymo tvarkos. Sprendimo išaiškinimas negali pakeisti aiškinamo sprendimo turinio ir esmės. 1 d.Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Teismo nutarties. Vykdydamas teismo sprendimus.. skiriasi protokolo įforminimo tvarka. .. Tokiu būdu siekiama išvengti galimo piktnaudžiavimo. Konstatuoti faktines aplinkybes pagal LR CPK antstolis gali tik teismo pavedimu. Dėl faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugos į antstolius dažnai kreipiamasi siekiant nustatyti žalos padarymo faktą (vandentiekio. kliūtis tokio teismo sprendimo vykdymui. taip įgyvendinamas proceso operatyvumo ir koncentruotumo principai.vienas iš sprendimų trūkumų pašalinimo institutų. 1 d.). Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo forma yra patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija. antstolį ir kitus vykdymo proceso dalyvius. tačiau tokiu aiškinimu turi būti pašalinti visi neaiškumai dėl tokio sprendimo vykdymo. sprendžiamo klausimo esmę. nešališkumo bei tikslumo principų. Faktinių aplinkybių konstatavimo tikslas tiksliai ir objektyviai užfiksuoti tam tikras bylai reikšmingas aplinkybes. teisingumo ir protingumo principams. 1. Siekiant užtikrinti vykdymo proceso teisėtumą nušalinimo institutas taikomas ir vertėjui bei ekspertui. antstolis turi užtikrinti išieškotojo ir skolininko teisių bei teisėtų interesų pusiausvyrą. Dėl teismo sprendimų išaiškinimo iki vykdymo proceso pradžios gali kreiptis dalyvaujantys byloje asmenys arba tai gali atlikti teismas savo iniciatyva (LR CPK 278 straipsnis). jos vykdytinumas pasireiškia kartu su pagrindinio teismo sprendimo vykdytinumu. LR CPK 589 straipsnio pagrindu negalima kreiptis kilus neaiškumams dėl kitų institucijų (ne teismo ) ar pareigūnų išduotų vykdomųjų dokumentų vykdymo. apie kurių naudojimą pažymima faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. yra patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcija. Konstatuodamas faktines aplinkybes antstolis turi vengti vertinimų. LR CPK 733 str. Jeigu antstolis nenusišalina. 2 d. Teisėjas nušalinimo klausimą išsprendžia užrašydamas rezoliuciją nušalinimo pareiškime. todėl gali būti negalima atlikti vykdymo veiksmų arba jų atlikimas gali pasunkėti. Konstatuojamos faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Tokiu atveju jis turi teisę kreiptis į procesinį sprendimą priėmusį teismą. kaip ir kitose civilinio proceso stadijose (LR CPK 67 straipsnis). Laikmenos. Visais atvejais patvarkyme turi būti nurodyta antstolio kontoros adresas. Faktinių aplinkybių konstatavimas –tai smulkus antstolio objektyviai matomų faktinių aplinkybių aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (LR CPK 635 str. 3 d. kuriam gali būti skundžiami antstolio veiksmai. nušalinimo pareiškimas ne vėliau kaip kitą darbo dieną kartu su vykdomąja byla perduodamas teisėjui. Antstolis gali būti nušalintas tais pačiais pagrindais kaip ir bylą nagrinėjantis teisėjas (LR CPK 65 straipsnis). kad spręstų nušalinimo klausimą. Konstatuodamas faktines aplinkybes teismo pavedimu faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo surašymo persiunčia pavedimą davusiam teismui (LR CPK 635 str. tačiau jam nenusišalinus. antstolis turėtų nusišalinti pats. Sprendimo išaiškinimas . Patvarkymo nuorašą antstolis turi išsiųsti vykdymo proceso šalims ir kitiems suinteresuotiems asmenims.. savo vardą ir pavardę. o antras saugomas antstolio kontoroje.). konkretus teismas. Vienas iš jų išduodamas asmeniui. savo samprotavimų ir pan. faktinės aplinkybės gali būti konstatuojamos kliento prašymu. Procesinio sprendimo išaiškinimo instituto tikslas . be to. ne vėliau kaip kitą dieną nuo surašymo dienos Antstolių informacinės sistemos nuostatų[6] nustatyta tvarka perduodamas į Antstolių informacinės sistemos duomenų bazę.).

išieškant iš fizinio asmens turto taikymo (LR CPK 663 str. 2 d. Vykdymo procese teismas tvirtina procesinius antstolio veiksmus ir nagrinėja tokius antstolio ar kitų asmenų pareiškimus: 1) leidimas tęsti pradėtus vykdymo veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje (LR CPK 591 straipsnis).. Teismo vykdoma antstolio procesinės veiklos kontrolė pasireiškia antstolio surašytų vykdymo proceso dokumentų patikrinimu ir patvirtinimu. Antstolio pavedimu dokumentus įteikti (perduoti) gali antstolio padėjėjas. trukdančiais jam atlikti vykdymo veiksmus. skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo. Prancūzijoje) teismo sprendimus vykdančių subjektų veiklą kontroliuoja vykdymo teisėjai. Tuo atveju.). 2 d. Antstolis negali tikrinti prašomų įteikti dokumentų turinio ir už jį neatsako. skiriama už atsisakymą vykdyti antstolio reikalavimus. leistų užtikrinti veiksmingą. teisėjas. 6) skolininko kuratoriaus paskyrimas (LR CPK 601 str. jog perduodamas dokumentas (visa jame esanti informacija) bus perduotas (taps žinomas) gavėjui. Antstolių procesinės veiklos kontrolė. Austrijoje. (LR CPK 585 str.). 619 straipsniai). kurio veiklos teritorijoje yra antstolis.33 Procesinių dokumentų įteikimas. 1 d. t. ir kt. Dokumentų. Antstolio procesine veikla laikytinos visos antstolio vykdymo procese atliekamos funkcijos. antstolio procesinius veiksmus kontroliuoja. Dokumentai asmeniui gali būti įteikiami (perduodami): 1) įteikiant asmeniškai pasirašytinai šio asmens (gavėjo) gyvenamojoje. asmeniui. atsisakiusiam būti kviestiniu ir kt. Antstolis atlikdamas vykdymo veiksmus gali susidurti su tam tikromis kliūtimis. darbo. įpareigojančio atlikti tam tikrus veiksmus arba juos nutraukti. kai vykdymo veiksmai atliekami kelių apylinkės teismų teritorijose. pašalinti pažeidimus naudotis gyvenamosiomis patalpomis. 3 d. Už tokio teismo pavedimo vykdymą Sprendimų vykdymo instrukcijoje antstoliui nustatytas 30 Lt už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui atlyginimas.). Sankcijos gali būti taikomos tiek skolininkui. atsižvelgiant į prašomų įteikti (perduoti) dokumentų apimtį ir jų įteikimo (perdavimo) būdą. jeigu tai būtina siekiant sėkmingai įvykdyti sprendimą. Toks trukdymas gali pasireikšti tiek veikimu (kliudymu). 10) dėl reikalavimų tenkinimo iš valstybės ar savivaldybės biudžeto. 5) procesinio teismo sprendimo ir jo vykdymo tvarkos išaiškinimas (LR CPK 598 str. 3) dėl teisių perėmimo vykdymo procese (LR CPK 596 str.).). Šį patvarkymą tvirtina apylinkės teismo. teisėjas savo rezoliucija. Vykdymo procese be procesinių sankcijų. Teisėjo nurodymai pašalinti vykdymo proceso pažeidimus antstoliui yra privalomi ir neskundžiami. 2 d.). teisėjas. Bauda. Antstolis. kai tokių klausimų sprendimas pavestas teismo kompetencijai.). Teismo pavedimu dokumentai perduodami ir įteikiami LR CPK nustatyta tvarka. jei šis perdavimo (įteikimo) būdas užtikrina. 14) dėl sankcijų taikymo. kurių negalima įvykdyti antstoliui neįėjus į gyvenamąsias patalpas (LR CPK 615 str. jeigu LR CPK nenustatyta kitaip. 618 str. Atlyginimas už dokumentų perdavimą ir įteikimą juridinių ar fizinių asmenų prašymu nustatomas antstolio ir prašančio perduoti ir įteikti dokumentą asmens susitarimu. operatyvų ir koncentruotą vykdymo procese kylančių klausimų sprendimą. tiek neveikimu. 2) leidimas įeiti į skolininko gyvenamąsias patalpas. 12) dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko (LR CPK 611 str. vertėjo ir eksperto nušalinimo klausimų sprendimas LR CPK 596.) tvirtinimas.. Ginčai dėl žalos ir nuostolių atlyginimo nagrinėjami ginčo teisenos . jeigu antstolis į jas neįleidžiamas (LR CPK 615 str. jeigu vykdomas teismo sprendimas dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų arba įkeldinimo į jas. jis į jas turi teisę įeiti tik pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į gyvenamąsias patalpas. dalies nustatymo (LR CPK 667 str. 4) kitu būdu. nustatyta tvarka. Kai kuriose užsienio valstybėse (Vokietijoje.). teismo sprendimai padalyti gyvenamosiose patalpose esantį turtą. kurios dydis gali būti nuo 200 iki 2000 litų. Tokia teismo nutartis nereikalinga. gali būti taikomos ir kitos civilinės atsakomybės priemonės: atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką išieškojimas. tam tikrų duomenų nepateikimą. 13) dėl vykdomosios bylos nutraukimo. 7) skolininko turto. Iš asmenų. iš kurio galima išieškoti (LR CPK 674 str. kiti teismo sprendimai.). neteisėtai perkėlus darbuotoją į kitą darbą (LR CPK 772 straipsnis). Teisėjų specializacijos nustatymas. darbo užmokesčio skirtumo išieškojimas.0. 11) varžytinių akto (LR CPK 725 str. Pagal LR Teismų įstatymo 15 straipsnio 2 dalį[8] taip pat numatyta galimybė apylinkės teismų teisėjams atlikti vykdymo teisėjo funkcijas.). Antstoliui yra pavesta ir procesinių dokumentų įteikimo funkcija.). Pirmine vykdymo vieta yra laikoma vykdymo vieta. norėdamas tęsti vykdymo veiksmus kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. duodančio tokį pavedimą lėšų. Jei antstolis į gyvenamąsias patalpas neįleidžiamas. 8) dėl skolininko turto administravimo tvarkos nustatymo (LR CPK 744 str. turto perdavimo išieškotojui akto (LR CPK 702 str. y. Tokiu atveju asmeniui (gavėjui) ar jo įgaliotam atstovui pasiūloma atvykti į antstolio (antstolių) kontorą. kai sudaroma taikos sutartis (LR CPK 595 str. kai tai daroma teismo pavedimu. Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo. 598 str. suteikiant vykdymo teisėjo funkcijas atskiriems apylinkių teismų teisėjams.) bei turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto (LR CPK 704 str.). darbo ar buveinės vietoje (jei įteikiama juridiniam asmeniui). teismo sprendimo. 3-4 d. Šis atlyginimas sumokamas iš teismo. antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu. 2) siunčiant registruotu laišku nurodytu asmens (gavėjo) gyvenamosios. 9) apribojimų. kai nevykdomas sprendimas grąžinti darbuotoją į darbą arba nepakeičiama atleidimo iš darbo formuluotė. sukliudžiusi darbuotojui stoti į kitą darbą.). tiek tretiesiems asmenims (skolininko darbdaviui. surašo motyvuotą patvarkymą. Kalti asmenys už proceso pažeidimus gali būti baudžiami pinigine bauda arba areštu. 4) antstolio. buveinės ar kitu adresu. kurio teritorijoje yra pirminė vykdomojo dokumento vykdymo vieta.). kuriame yra vykdantis sprendimą antstolis. perduodamų ir įteikiamų kitiems Lietuvos respublikoje esantiems fiziniams ar juridiniams asmenims fizinių ar juridinių asmenų prašymu įteikimo ir perdavimo tvarką nustato Dokumentų įteikimo ir perdavimo tvarka[7]. sutrukdžiusių įvykdyti išieškojimą gali būti reikalaujama atlyginti nuostolius (LR CPK 617. Dokumentų perdavimas ir įteikimas fizinių ar juridinių asmenų prašymu – antstolio teikiama paslauga (LR antstolių įstatymo 24 str. nevykdymą ir kt. asmenimis. 3) įteikiant asmeniškai pasirašytinai antstolio (antstolių) kontoroje. kuris yra bendras su kitais asmenimis. 600 str. 6 d. jeigu valstybės ar savivaldybės įmonė neturi turto. pagal kurią priimamas vykdyti vykdomasis dokumentas (Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 punktas).

8) atsisakyti išieškojimo. Antstolio ir kitų asmenų pareiškimai teismui vykdymo procese turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jų gavimo. 3) nesudaryti kliūčių antstoliui vykdyti sprendimą. antstolis sustabdo vykdomosios bylos vykdymą ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sutarties gavimo perduoda ją apylinkės teismui. dėl skolininko dalies bendrojoje nuosavybėje nustatyto.). teismui atmetus ieškovo ieškinį. kuris siunčiamas išieškojimuose iki 200 Lt (Sprendimų vykdymo instrukcijos 1-2 priedai). pavyzdžiui. 7) sudaryti taikos sutartis. LR CPK 640 straipsnyje nurodytos pagrindinės išieškotojo pareigos vykdymo procese: 1) bendradarbiauti su antstoliu vykdymo proceso metu. nesuteikiant nepagrįsto pranašumo nei vienai iš šalių. atsakomybės už perduoto saugoti turto praradimą. 5) vykdyti kitas LR CPK numatytas pareigas. 4) sudaryti taikos sutartis.). 5 d. Antstolis. kuria išspręsti klausimai dėl vykdomosios bylos nutraukimo. dėl baudų skyrimo. priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą. darbo vietos pasikeitimą. nušalinimus. Pagal LR CPK 639 straipsnį išieškotojas turi teisę: 1) dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant priverstinio vykdymo veiksmus. Išieškotojas ir skolininkas. jog teismas gali atsisakyti patvirtinti taikos sutartį. 7) reikšti prašymus. Atkreiptinas dėmesys. Išieškotojui ir skolininkui vykdymo procese yra suteikta eilė procesinių teisių ir pareigų. sprendimo vykdymo išlaidų išieškojimo iš skolininko. kai ir kitose civilinio proceso stadijose. skolininko – LR CPK 643-644 straipsniuose. išskyrus dokumentus. Skolininko pagrindinės teisės numatytos LR CPK 642 straipsnyje. 9) kitas LR CPK numatytas teises. 2) susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga. nušalinimus. 6) apskųsti antstolio veiksmus. kuria patvirtinama taikos sutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Dėl pareiškimo apylinkės teismas priima nutartį. 8) kitas LR CPK numatytas teises. 1 d. Tam tikrais atvejais gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė. turto saugotojui (administratoriui) už turto išeikvojimą. išaiškinti jiems jų teises ir pareigas. Dėl teismo nutarties. taip pat nusikalstamą šio turto sunaikinimą ar sužalojimą (LR BK[9] 183. pavyzdžiui. 3) kviečiamas atvykti pas antstolį. Teismas tokią taikos sutartį patvirtina nutartimi. perleidimą ar paslėpimą. 3) gauti pažymas apie vykdymo eigą. Pagrindinės skolininko ir išieškotojo teisės ir pareigos nurodomos ir raginime įvykdyti sprendimą ar siūlyme sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. . o vykdomąją bylą nutraukia. o atsakovo naudai priteisus iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas arba ieškinį atmetus ir patenkinus atsakovo priešieškinį. galima ir atvirkštinė situacija. Vykdymo proceso dalyviai. 4) ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą. 2) susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga. Skolininko ir išieškotojo sudaryta rašytinė taikos sutartis pateikiama išieškojimą vykdančiam antstoliui. jų procesinės teisės ir pareigos. 187 ir kt. Taikos sutartis. Pagrindinės išieškotojo teisės ir pareigos įtvirtintos LR CPK 639-640 straipsniuose.34 tvarka. gali iškviesti skolininką ir išieškotoją. su kuriais supažindinimas trukdo vykdyti išieškojimą. 5) vykdyti kitas LR CPK jam numatytas pareigas. 5) ginčyti turto priklausomybę ir jo įkainojimą. Žinoma. kuris privalo atlikti vykdomajame dokumente nurodytus veiksmus arba susilaikyti nuo vykdomajame dokumente nurodytų veiksmų atlikimo (LR CPK 642 str. vykdymo procese turi teisęs sudaryti taikos sutartį. kai buvęs atsakovas taps išieškotoju. dėl skolininko turto administravimo tvarkos nustatymo.5. Jeigu taikos sutarties sąlygos nevykdomos.). Viena iš praktinių vykdymo proceso problemų – užtikrinti išieškotojo ir skolininko teisių ir pareigų pusiausvyrą. 5) apskųsti antstolio veiksmus. 2 d. 25. Pagrindinės skolininko pareigos įtvirtintos LR CPK 644 straipsnyje: 1) nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus.). o ieškovas – skolininku. Skolininkas turi teisę: 1) dalyvauti pats ar per savo atstovus atliekant vykdymo veiksmus. kurio veiklos teritorijoje yra antstolis. Todėl įtvirtinant išieškotojo ir skolininko procesines teises ir pareigas įstatymo leidėjas stengėsi išlaikyti jų pusiausvyrą. šalys vykdymo procese. kurio naudai išduotas vykdomasis dokumentas (LR CPK 638 str. 2) nedelsdamas pranešti antstoliui apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės. 6) reikšti prašymus. išieškotojo rašytiniu pareiškimu teismas priima nutartį išduoti vykdomąjį raštą dėl taikos sutarties vykdymo. Išieškotojas yra asmuo. jeigu tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms arba viešajam interesui (LR CPK 42 str. 4) domėtis vykdymo eiga. Skolininkas yra asmuo. taikos sutartis ir teisių perėmimas vykdymo procese Vykdymo proceso stadijoje buvusios proceso šalys – ieškovas ir atsakovas paprastai tampa išieškotoju ir skolininku. 3) gauti pažymas apie vykdymo eigą. straipsniai). Teismo nutartis. 4) nedelsdamas raštu pranešti antstoliui apie savo gyvenamosios vietos ar buveinės pasikeitimą. o LR CPK numatytais atvejais vykdymo procese kylantys klausimai išsprendžiami teisėjo rezoliucija. 184. Gavęs taikos sutartį. ir kitais LR CPK numatytais atvejais gali būti duodamas atskirasis skundas (LR CPK 593 str. išklausyti jų pasiūlymus dėl vykdomojo dokumento įvykdymo ( LR CPK 654 straipsnis). 2) domėtis vykdymo eiga. išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

skolininkas ar išieškotojas gali kviesti žodžiu. 1 d. kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas. Klausimą dėl teisių perėmimo teismas sprendžia nutartimi teismo posėdyje kviesdamas suinteresuotus asmenis. o jeigu vykdymas atliekamas ne teismo išduoto vykdomojo dokumento pagrindu. Turto saugotojas perduotu saugoti turtu gali naudotis. jei galimas tai kokia apimtimi jos perimamos ir pan. kada materialinio teisinio santykio šalys dėl įvairių priežasčių (reikalavimo teisės perleidimas. Kviestiniais negali būti kviečiami ir kiti antstoliai ar antstolių kontorų darbuotojai. Skolininko arba išieškotojo teisių perėmimo klausimą pagal LR CPK 596 str. Šalių pasikeitimas materialiniame teisiniame santykyje nulemia ir šalių pasikeitimą procese bei jame susiklostančiuose procesiniuose teisiniuose santykiuose. už saugojimą yra mokamas atlyginimas. Asmenims. trūkumą ar sužalojimą žalą atlygina saugotojas įstatymų nustatyta tvarka (LR CPK 619 str. Tokais ribojimais siekiama užtikrinti kviestinio nešališkumą. LR CPK 600 straipsnis nustato kviestinių dalyvavimo vykdymo procese tvarką. įvyksta materialinių teisių ir pareigų perėmimas. išskyrus skubaus vykdymo atvejus. Materialinis ginčas tarp šalių yra išspręstas. kuria nustatytas teisių ar pareigų perėmėjas. teisių perėmimas nieko nebekeičia[1]. kad šis dalyvautų atliekant vykdymo veiksmus (LR CPK 597 str. Skundas išsprendžiamas teisėjo rezoliucija (LR CPK 598 str. Tam būtina taikyti materialinės teisės. Paprastai negalimas tokių teisių ir pareigų perėmimas. Turto saugotojas (administratorius) už perduoto saugoti (administruoti) turto išeikvojimą. laikas. Vertėjas ir ekspertas turi nusišalinti. 11 p. taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį.). kaip ir antstolis. garantuojama teisė naudotis vertėjo paslaugomis.). Turto saugotojui atlyginamos faktiškai turėtos saugojimo išlaidos. 2 d.). Areštuoto turto administravimas vykdomas pagal LR civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus taisykles. juridinio asmens reorganizavimas. y. Vertėjui ir ekspertui pareikšto nušalinimo klausimą išsprendžia antstolis savo patvarkymu. jeigu atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir pareigų perėmimas (LR CPK 626 str. Antstolio kviečiamų kviestinių skaičius neribojamas. padarytą dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo ir t.) gali pasikeisti. t. Paprastai areštuotą turtą saugo asmuo. Turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas. nemokantiems valstybinės kalbos. kuriame išnagrinėta byla. kad vėliau dėl vykdymo veiksmų atlikimo fakto.35 Teisių perėmimas. Kviestinių dalyvavimo tikslas – padėti neginčijamai užfiksuoti ir patvirtinti tai.).102 str. Vykdomoji byla turi būti atnaujinta įsiteisėjus teismo nutarčiai. Už nepagrįstą atsisakymą būti kviestiniu asmeniui teismas turi teisę skirti iki dviejų šimtų litų dydžio piniginę baudą LR CPK 616 straipsnio nustatyta tvarka. jis vykdymo procese atlieka pagalbines funkcijas. jeigu atliekant vykdymo veiksmus į skolininko būstą patenkama skolininkui ar jo šeimos nariams nedalyvaujant arba prieš šių asmenų valią. Pagal LR CK 6. Toks antstolio patvarkymas neskundžiamas. Teismo nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu. 2 d. tai turi spręsti teismas. pas kurį tą turtą areštavo. 25.6. kuris yra skolininkas ar išieškotojas. kaip ir kitose civilinio proceso stadijose galioja valstybinės klabos principas. atitinkantis LR turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus (Sprendimų vykdymo instrukcijos 9 p. taip pat nusikalstamą šio turto sunaikinimą ar sužalojimą baudžiamas įstatymų nustatyta tvarka. Vertėjas ir ekspertas vykdymo procese gali būti nušalinti ta pačia tvarka. kiek jie būtų privalomi teises arba pareigas perleidusiam asmeniui. kai yra LR CPK 67 str. šiai šaliai pasitraukus iš proceso. jis šių asmenų nušalinimo klausimą nedelsdamas perduoda spręsti apylinkės teismui. kurios neatsiejamai susijusios su jų turėtoju. Turtą gali saugoti ir pats antstolis arba išieškotojas. procesinių teisių perėmimo klausimą išsprendžia vykdymo vietos apylinkės teismas. suinteresuoti vykdomosios bylos baigtimi.). išieškotojo giminaičiai. Kviestinis gali būti kviečiamas atliekant bet kokį vykdymo proceso veiksmą. todėl būtų netikslinga procesinio teisių perėmimo klausimą spręsti dar vienoje byloje. reikalavimą atlyginti žalą. draudžiama perleisti reikalavimą teisėjui. t. jų rašytiniu prašymu antstolis kviečia vertėją . Šiuo atveju antstolis kviečia ne mažiau kaip du kviestinius.). Kviestinio dalyvavimas būtinas. Kviestinis privalo pasirašyti vykdymo atlikimo metu antstolio surašytą procesinį dokumentą. perėjimas kitam asmeniui – teisių perėmėjui. Apie tokio asmens paskyrimą pažymima turto arešto akte (LR CPK 678 str. Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą skolininkui ar išieškotojui mirus. kartu atsižvelgiant į jo gautą naudą. kadangi jie taip pat laikomi suinteresuotais vykdomosios bylos baigtimi.turto saugotojui (administratoriui). Toks teisių perėmimas gali vykti bet kurioje civilinio proceso stadijoje. skolos perkėlimas. be svarbių priežasčių atsisakyti atlikti kviestinio pareigas negali. Kviestinis nėra savarankiškas vykdymo proceso dalyvis.). terminai ir vykdymo išlaidos Vykdymo veiksmai gali būti atliekami tik vykdomojo dokumento pagrindu. kurios pagrindu susiklostė ginčijami materialiniai teisiniai santykiai. kurie dėl šio reikalavimo iškeltoje byloje atlieka savo tarnybines pareigas. Materialinėje teisėje galimi atvejai. prokurorui ar advokatui. Tokiais asmenimis laikomi skolininko. Teisių perėmimas galimas tik pagal tuos vykdomuosius dokumentus. draudžiama perleisti reikalavimą.). pavaldūs asmenys ir pan. 1 d. Jeigu antstolis su vertėjui ar ekspertui pareikštu nušalinimu nesutinka. jų turinio nebūtų ginčų[2]. Vykdymo procese. kai tokį teisių perėmimą numato materialinės teisės normos. Kadangi ši veikla susijusi su teisės taikymu. išskyrus skolininką ir jo giminaičius. Antstolis apie kviestinio dalyvavimą pažymi surašant dokumentą apie atliekamą procesinį veiksmą (turto arešto. Saugotojui. fizinio asmens mirtis ir kt. iškeldinimo akte ir kt. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Kviestinį antstolis. Vykdymo vieta nustatoma pagal skolininko fizinio asmens gyvenamąją vietą. vykdymo vieta. Tačiau prireikus areštuotas skolininko turtas gali būti perduotas saugoti arba administruoti kitam asmeniui . Vykdymo procese antstolio patvarkymu turto vertei nustatyti gali būti skiriamas ekspertas. o ne pareiga. kuris neatsiejamai susijęs su kreditoriaus asmeniu (reikalavimą išlaikyti. numatyti pagrindai. 5 d. normas. Tokio instituto paskirtis – užtikrinti proceso koncentruotumą. perleidimą ar paslėpimą. jo turto . Todėl asmuo. Procesinis teisių perėmimas – tai šalies procesinių teisių ir pareigų. Kviestiniais negali būti nepilnamečiai ir neveiksnūs asmenys. Taip pat kviestiniais negali būti asmenys. o vykdymo proceso šalys turi teisę kvieti ne daugiau kaip po vieną kviestinį (LR CPK 600 str. Visi veiksmai. Paprastai teismo sprendimai vykdomi tik jiems įsiteisėjus. Bendrosios vykdymo veiksmų atlikimo taisyklės. kas atliekama vykdant sprendimą. sprendžia pirmosios instancijos teismas. Jeigu vykdymo proceso šalys nemoka lietuvių kalbos.). Bylose dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo skolininkas ar jo giminaičiai gali būti skiriami areštuoto turto saugotojais tik išimtiniais atvejais (LR CPK 683 str. kurie buvo atlikti vykdomojoje byloje iki teisių perėmėjo įstojimo į bylą jam (teisių ar pareigų perėmėjui) privalomi tiek. draudžiama perleisti tokį reikalavimą. Būti kviestiniu yra kiekvieno asmens pareiga. jeigu toks naudojimasis nesukelia turto sunaikinimo arba nuo to nesumažėja turto vertė. antstolio pakviestas būti kviestiniu. Dažnai nėra aišku. ar apskritai galimas materialinių teisių perėmimas.). 1 p. kurio veiklos teritorijoje yra antstolis. Už perduoto saugoti (administruoti turto praradimą. Kviesti atliekant vykdymo veiksmus kviestinį yra antstolio teisė.

Prie išlaidų. Antstolis atlikti vykdymo veiksmus kito antstolio veiklos teritorijoje turi teisę tik išimtiniais atvejais. naujas senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tokio dokumento grąžinimo dienos. Pagal LR CPK 610 str. susijusių su bylos nagrinėjimu. kai skolininkas iš dalies įvykdo teismo sprendimą. pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota. Pagal LR CPK 606 str. buvo nustatytas toks teisinis reguliavimas. Vienoje veiklos teritorijoje gali dirbti keli antstoliai. Austrijoje – nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos[2]. kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. kai skubiai neįvykdžius sprendimo. Tokiu atveju ir teismo sprendimas. atliktų kito antstolio veiklos teritorijoje. įvykdžius sprendimą. vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Įvykdžius institucinę antstolių sistemos reformą. į naują senaties terminą neįskaičiuojamas. Vykdomasis dokumentas vykdyti turi būti pateiktas antstoliui. o LR CPK 591 straipsnyje reglamentuojama išimtinė situacija. kai antstolis vykdymo veiksmus gali atlikti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. bendrasis senaties terminas – dešimt metų taikomas visiems kitiems vykdomiesiems raštams. o vykdymo senaties terminas prasideda nuo kiekvienos išmokos termino pasibaigimo dienos. kurio pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas. kuris tęsiasi nuo dvidešimt pirmos valandos iki šeštos valandos (ZPO § 758a (4)). 3) antstolio motyvuotą patvarkymą dėl vykdymo veiksmų atlikimo kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje turi patvirtinti apylinkės teismo. 2) tai antstoliui leidžiama tik tuo atveju. taikant bendrąjį senaties terminą – nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. vėliau šį sprendimą vykdyti gali būti sunkiau ar visai neįmanoma. vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties termino taikymas nesiejamas su skolininko valios išreiškimu (prašymu taikyti senaties terminą). Kita ne mažiau svarbi aplinkybė – vykdymo veiksmų atlikimo laikas. Senaties terminas taip pat nutraukiamas tuo atveju. Pagal LR Antstolių įstatymo 26 straipsnio 1 dalį antstolio veiklos teritorija sutampa su vieno ar kelių apylinkės teismų veiklos teritorija. kreipiasi į . Senaties termino eiga taikant sutrumpintą vieno mėnesio terminą prasideda nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo. grąžinus išieškotojui. Antstolis vykdymo veiksmus gali atlikti tik antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. Antstolio veiklos teritoriją nustato teisingumo ministras. Vykdyti sprendimus nakties metu ar ne darbo dienomis leidžiama tik neatidėliotinais atvejais. Austrijoje vykdymo veiksmus nakties metu ar nedarbo dienomis vykdytojas gali atlikti tik tais atvejais. teisėtumą. vykdančio antstolio procesinės veiklos kontrolę. tai spręsti palikta antstolio nuožiūrai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje[1] nustatant antstolio veiksmų. Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti siejamas su tam tikro stabilumo užtikrinimu teisiniuose santykiuose. pažymimas sisteminis LR CPK 590 ir 591 straipsniuose nustatytų normų ryšys. kai būtina atlikti skubius vykdymo veiksmus ir vykdymo tikslas nebus pasiektas kitu būdu arba tais atvejais. 4 p. Vykdymo veiksmai atliekami po to.36 buvimo vietą arba jo darbo vietą. teisėjas. Vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminą reikia skirti nuo ieškinio senaties termino. kad antstolis vykdo procesinius veiksmus jam teisės aktų nustatyta tvarka priskirtoje aptarnauti teritorijoje. turint galvoje. nustato atitinkami įstatymai. vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per dešimt metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. 2 d. Tokius atvejus nustato LR CPK 591 straipsnis. nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas. 1 d. išskyrus atvejus. visos LR CPK 591 straipsnio normos savo ruožtu yra tarp savęs susijusios. priskiriamos ir išlaidos. praėjęs iki nutraukimo. Pagal LR CPK 590 straipsnio 5 dalį apygardos teismo pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teritorijoje esančiam antstoliui. Pagal LR CPK 606 straipsnį galime išskirti sutrumpintą ir bendrąjį vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminą. pagal kurį visas vykdymo išlaidas dengia teismo sprendimo vykdymu suinteresuotos šalys. Įvykdžius sprendimą. Vien šis esminis įstatymo reikalavimų (pastaba – dėl vykdymo vietos) pažeidimas buvo pakankamas pagrindas pripažinti antstolio veiksmus neteisėtais. kai išieškotojas apmoka jų atlikimą. todėl aiškintinos ir taikytinos sistemiškai. Antstolio veiklos teritorijos ribų pažeidimas ir procesinių antstolio veiksmų atlikimas ne jo aptarnaujamoje teritorijoje gali būti pagrindas šiuos veiksmus pripažinti neteisėtas. Pagal LR CPK 592 straipsnį antstolis vykdymo veiksmus atlieka darbo dienomis ne anksčiau kaip nuo šeštos valandos ir ne vėliau kaip iki dvidešimt antros valandos. nes skiriasi šių terminų sukeliamos teisinės pasekmės. Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti eiga nutraukiama pateikiant vykdomąjį dokumentą vykdyti. nes tokio sprendimo vykdymas nebegali būti užtikrintas prievarta.) vykdymo senaties termino eiga sustabdoma iki vykdomosios bylos atnaujinimo (LR CPK 76 str. be to. išduotiems pagal teismo sprendimus. Po senaties termino nutraukimo senatis prasideda iš naujo. pagal LR CPK 88 str. 4) tik vienu atveju – kai yra realus pavojus. LR CPK 590 straipsnyje įtvirtinta bendra taisyklė. kai išieškotojo ir antstolio susitarimu pagal Sprendimų vykdymo instrukciją apmokėjimas už vykdymo veiksmų atlikimą buvo atidėtas ar išieškotojas buvo atleistas nuo vykdymo išlaidų sumokėjimo. Jeigu skolininkas šių sumų neperveda. o skubaus vykdymo atveju šis terminas skaičiuojamas nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo. Vokietijoje nakties laiku pripažįstamas paros laikas. Suėjus vykdymo senaties terminui tokio vykdomojo dokumento pagrindu vykdymo teisiniai santykiai nebegali atsirasti. susijusios su teismo sprendimo vykdymu. valstybė irgi nėra suinteresuota laikyti skolininką neapibrėžtoje grėsmės būklėje. Aplinkybių. Išieškotojui praleidus vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminą vykdomasis procesas negali prasidėti. pagal skolininko juridinio asmens buveinės arba jo turto buvimo vietą. o laikas. nebetenka ir vykdytinumo savybės. Vykdomieji dokumentai dėl periodinių išmokų išieškojimo galioja per visą laikotarpį. viena kitą papildančios. per kuriuos gali būti pateikti vykdyti kitų pareigūnų ar institucijų nutarimai. dėl kurių sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti visai neįmanomu sąrašas nepateikiamas. kai vykdymo veiksmų atlikimas dienos metu nedavė jokių rezultatų. antstolis pareiškimu.). kad išieškomas turtas gali būti paslėptas – antstolis gali savo aptarnaujamoje teritorijoje pradėtus vykdymo veiksmus be teisėjo leidimo tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje – areštuoti turtą ir paskirti jo saugotoją. kad: 1) antstolis tik savo aptarnaujamoje teritorijoje pradėtus veiksmus gali tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. jeigu tai būtina siekiant sėkmingai įvykdyti sprendimą. Tokiu metu teismo vykdytojui Vokietijoje draudžiama vykdymo veiksmus atlikti skolininko bute[3] be specialios teismo nutarties. kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. Dėl svarbių priežasčių praleistas senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti gali būti atnaujinamas teismo nutartimi. Vykdomosios bylos sustabdymo atveju (LR CPK 626 – 627 str. Jei išieškotojas per įstatymo nustatytą terminą nepateikia vykdomojo dokumento vykdyti. dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą. kuriam priteistos išmokos. šiuo atveju apie atliktus veiksmus antstolis raštu praneša teisėjui ne vėliau kaip kitą dieną. Terminus. Vykdomąjį dokumentą. Sutrumpintas vieno mėnesio senaties terminas taikomas vykdomiesiems dokumentams dėl grąžinimo į darbą.

dėl iškeldinimo. 2) tais atvejais. kuri gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Atstovavimas vykdymo procese skiriasi nuo atstovavimo kitose civilinio proceso stadijose. jiems suteiktas teises ir pareigas. susijusios su turto apžiūra. laikomi įteiktais praėjus penkioms dienoms nuo išsiuntimo dienos. Įstatyminiai atstovai gali pavesti juos atstovauti kitiems asmenims. pervežimu.2) atlyginimas ekspertams. gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui. Atstovų įgalinimai vykdymo procese patvirtinami šiais dokumentais: 1) advokato arba advokato padėjėjo teisės ir pareigos bei jų mastas patvirtinami rašytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos išrašu. Raginimo paskelbimo diena laikoma raginimo įteikimo diena (LR CPK 660 str. Valstybei teisme taip pat gali atstovauti atstovai pagal pavedimą (LR CPK 51 str. Sprendimų vykdymo instrukcijoje yra nustatytos pagal konkrečius įkainius už veiksmo atlikimą (kopijos. 5 d.). Tačiau šiuo atveju atstovavimas turi ypatumą. Teismo ir antstolio vykdymo procese priimami procesiniai dokumentai ir jų įteikimas. kuris sprendimą turi įvykdyti asmeniškai. įkainojimu.). susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu. kai skolininko buvimo vieta nežinoma. kuriems tokią teisę riboja įstatymai. tačiau yra skolininko turto. internete. išskyrus tuos atvejus. nei reikalavimai būti advokatais. Teismo vykdymo procese priimta nutartis skundžiama atskiruoju skundu LR CPK 593 str. bei asmens išrinkimą ar paskyrimą patvirtinantis dokumentas. LR CPK nustatytais atvejais antstolis savo patvarkymus. vykdymo išlaidas. jam negalima pranešti apie pradėtą priverstinį išieškojimą. arba per savo atstovus. Pagal LR CPK 60 straipsnį atstovais negali būti teisėjai. Pagal LR CPK 609 straipsnio 1 dalį vykdymo išlaidas sudaro: 1) išlaidos. gauti turtą (LR CPK 59 straipsnis ). Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 34 punktą vykdymo išlaidos skirstomos į: 1. antstolio atlyginimo dydis nustatomas proporcingai minimalaus atlyginimo dydžiui pagal išieškotinos ir realiai išieškotos sumos santykį remiantis instrukcijoje nurodytą specialia formule. gauti turtą nebūtina juridinių asmenų organams ar dalyviams. kurie gali būti skolininko ir išieškotojo atstovais pagal pavedimą vykdymo procese ir reikalavimus. Procesinius klausimus rezoliucija teisėjas gali išspręsti tik LR CPK numatytais atvejais (LR CPK 290 str. Piniginių išieškojimų bylose valstybę atstovauja Valstybinė mokesčių inspekcija. Vykdymo procese procesiniai dokumentai. 3) fizinių asmenų išduodami įgaliojimai patvirtinami notarine arba notariniam patvirtinimui prilyginta tvarka. Vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. dėl įkeldinimo ir kt. 4 d. pažymos. jo turto arba vaiko paieškos išlaidos. nes tokiu atveju pripažįstama. įstatymų numatytais atvejais . apmokėjimo ir atleidimo nuo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija. individualios įmonės nuostatai ir pan. perįgalioti. CPK 599 straipsnis nustato subjektus. . jų padėjėjais.Vyriausybės įgaliota arba kita institucija.7) išlaidos. dalyvaujantiems vykdymo procese. gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui. Tuo atveju. Vykdymo išalios antstoliui priteisiamos teismo nutartimi. bendrovės įstatai. Nutarties nuorašas išsiunčiamas posėdyje nedalyvavusiems suinteresuotiems asmenims (LR CPK 593 str. Šie įgalinimai privalo specialiai būti aptarti įgaliojime. iš karto įteikia suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną (LR CPK 605 str. kai raginimas įvykdyti sprendimą spaudoje. perįgalioti.). Teismas. Vykdymo išlaidos.2.). Tokia pačia tvarka valstybė atstovaujama ir vykdymo procese. Negali būti atstovaujamas skolininkas. išskyrus atvejus. išskyrus atvejus. atstovams vykdymo procese nekeliami nei išsilavinimo reikalavimai. saugojimu ir realizavimu. keliamus jų įgalinimų formai. susijusios su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu. areštu. pateikiami steigimo dokumentai. ir kitais numatytais atvejais. kai jie yra atstovai pagal įstatymą.). Bendrųjų vykdymo išlaidų dydis priklauso nuo išieškotinos sumos (vykdant piniginius išeikvojimus) ir vykdomojo dokumento kategorijos (daiktų perdavimo.3) ryšių išlaidos. vykdymo procese kylančius klausimus išsprendžia nutartimi ar rezoliucija. jis pats savo teisių ginti neturi galimybės. 5 d. Skolininką ir išieškotoją gali atstovauti bet kuris fizinis asmuo. Tais atvejais. jeigu yra galimybė. Atstovavimas vykdymo procese. atstovavimo sutartyje. 3. teisėjo rezoliucija neskundžiama. išskyrus sudaryti taikos sutartį. bendrąsias vykdymo išlaidas. skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima. Tais atvejais. Asmenys gali dalyvauti vykdymo procese patys. prokurorai. kuriems nustatyta globa ar rūpyba ir asmenys. Nustatant atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą naudojami keli tokio atlyginimo nustatymo kriterijai: procentinė išraiška nuo išieškomos sumos ir minimalus antstolio atlyginimo dydis. atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą. Atliekant vykdymo veiksmus paprastai pats skolininkas gina savo teises. veikiantiems pagal įstatymus ar steigimo dokumentus. Įgaliojimas atstovauti teisme suteikia asmeniui teisę atlikti visus veiksmus atstovaujamojo vardu vykdomojoje byloje.4) skolininko.37 antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. asmenys. Vykdymo išlaidų dydį. Valstybei teisme atstovauja Vyriausybė.). kai jie yra atstovai pagal įstatymą arba byloje dalyvauja kaip prokuratūros įgaliotiniai. jog veikia pats juridinis asmuo.5) antstolio kelionės ir komandiruotės išlaidos. Kitų juridinio asmens atstovų pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime arba atstovavimo sutartyje (jos išraše). vertėjams ir kitiems asmenims. jeigu buvo išieškota dalis išieškotinos sumos ir antstolio atlyginimas nustatomas pagal Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytą minimalų atlyginimą. Skirtingai nei atstovavimui ankstesnėse proceso stadijose. 4 d.8) kitos su sprendimų vykdymu susijusios ar LR CPK nustatyta tvarka atliekamų veiksmų atlikimo išlaidos. Konkretūs šių vykdymo išlaidų dydžiai nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje. siunčiami registruotu laišku vykdymo proceso dalyviams. susijusios su kuratoriaus paskyrimu. išieškotojas turi teisę prašyti vykdymo vietos apylinkės teismą paskirti skolininko kuratorių.). Kai skolininko buvimo vieta nežinoma. Atstovai vykdymo procese visus veiksmus atlieka atstovaujamojo vardu ir jo pavedimu. pavyzdžiai atsiprašyti.6) išlaidos skelbimams visuomenės informavimo priemonėse. kai juridinio asmens vardu veikia jo organas arba dalyvis. Skolininką ir išieškotoją vykdymo procese gali atstovauti jų atstovai. Atstovo įgalinimai turi būti aptarti įgaliojime. Specialiai aptarti teisės sudaryti taikos sutartį. išieškotojo prašymu ir jo lėšomis raginimas įvykdyti sprendimą skelbimas vykdymo veiksmų atlikimo vietos laikraštyje. kai nežinoma skolininko buvimo vieta. turto varžytinių vykdymas ir kt.

Antstolis privalo sustabdyti vykdomąją bylą šiais atvejais: 1) skolininkui ar išieškotojui mirus.8. išskyrus teisę turėti atstovą. vykdomosios bylos nutraukimas Vykdomąjį dokumentą vykdantis antstolis LR CPK nustatyta tvarka savo iniciatyva arba vykdymo proceso dalyvių prašymu savo patvarkymu vykdymo veiksmus gali atidėti..38 Išieškotojas rašytinį prašymą skirti skolininko kuratorių turi paduoti antstoliui. priverstinai vykdantis teismo sprendimą. Tokio patvarkymo nuorašas išsiunčiamas vykdymo proceso šalims. kai paaiškėja aplinkybės. esančių pas kitus asmenis. 8) skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti. jeigu atsižvelgiant į teisinius santykius yra galimas teisių ir pareigų perėmimas. sudarančių vykdomosios ylos sustabdymo pagrindą. Šiuo atveju vykdomasis dokumentas persiunčiamas bankroto bylą iškėlusiam teismui. 4) kai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės ar areštuojamas turtas. Vykdomoji byla pagal LR CPK 632 straipsnį laikoma baigta: 1) visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą.gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos. vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui. vykdomoji byla sustabdoma ar vykdomasis dokumentas grąžinamas (LR CPK 625 str. bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra. skiriamas privalomas ir fakultatyvusis vykdomosios bylos sustabdymas. 6) teismui išreikalavus vykdomąją bylą. jeigu išieškoma iš įkeisto turto. 4) persiuntus vykdomąjį dokumentą vykdyti kitam antstoliui. dėl kurių vykdymo veiksmai atidedami. Vykdomoji byla sustabdoma. 6) tam tikrų teismo sprendime nurodytų daiktų paėmimas iš skolininko ir perdavimas išieškotojui. Toks antstolio patvarkymas turi būti priimtas nedelsiant po to. vykdomąją bylą sustabdyti ar vykdomąjį dokumentą grąžinti išieškotojui. 9) priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas. . Skolininko savanoriškai nevykdančio teismo sprendimo atžvilgiu taikomos priverstinio vykdymo priemonės. . Privalomojo bylos sustabdymo pagrindai įtvirtinti LR CPK 626 straipsnyje. 25. 3) kai skolininkas gydosi ligoninėje.). taip pat reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį. 3) uždraudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui pinigus. 2) skolininkui sunkiai susirgus. 2) išieškojimas iš skolininko turto ir pinigų sumų. LR CPK 626 straipsnyje nustatytas privalomojo vykdomosios bylos sustabdymo pagrindų sąrašas nėra išsamus. Vykdomoji byla atnaujinama išieškotojo ar skolininko pareiškimu arba antstolio iniciatyva. jei šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti. 5) išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio. jokie vykdymo veiksmai neatliekami. Antstolis. 2 d. jei skolininkas ar jo šeimos narys suserga. kurią pasibaigė terminas įvykdyti sprendimą. turi teisę vienu metu taikyti kelias priverstinio vykdymo priemones. patvirtinančių skolininko teises.). jeigu šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka arba siekiant užtikrinti pirmesnės nei išieškotojas eilės kreditoriaus reikalavimus. 25.gavęs dokumentą iš gydymo įstaigos. 3) iškėlus skolininkui bankroto bylą. Priverstinio vykdymo priemonės yra (LR CPK 624 str. Tokios priemonės pradedamos taikyti ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo tos dienos. o šis ne vėliau kaip per tris dienas prašymą su vykdomąja byla perduoda apylinkės teismui. 2) skolininkui netekus veiksnumo. sustabdžius ar nutarties vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo (LR CPK 372 str. Priklausomai nuo aplinkybių. 7) gavęs išieškotojo ir skolininko sudarytą taikos sutartį. 4) dokumentų. dėl kurių vykdomoji byla buvo sustabdyta.). jeigu liga nėra chroniška. 2 d. išskyrus neturtinio pobūdžio bylas. Antstolis turi sustabdyti vykdomąją bylą ir kitais įstatymuose nustatytais pagrindais (pvz. teismui atidėjus ar išdėsčius sprendimo vykdymą (LR CPK 284 str. Antstolis gali visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus šiais atvejais: 1) kai raštu prašo išieškotojas.). turtą ar vykdyti skolininkui kitas prievoles. 2 d. 2) nustatyta tvarka grąžinus vykdomąjį dokumentą išieškotojui.): 1) išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių. jeigu pagrindas vykdomajam raštui išduoti buvo apskųstasis sprendimas (išskyrus skubiai vykdytinus sprendimus). kol po skolininko (išieškotojo) mirties ar juridinio asmens reorganizavimo (likvidavimo) atsiras jo teisių perėmėjas. Sustabdžius vykdomąją bylą. 3) nutraukus vykdomąją bylą. 7) skolininko turto administravimas ir iš to gautų pajamų panaudojimas išieškojimui padengti. 5) kai yra iškeldinimo byla. jeigu liga ne chroniška. sustabdžius kasacine tvarka skundžiamo sprendimo vykdymą (LR CPK 363 str.) ir kt.7. 6) kai įkaito turėtojas neprisijungia prie išieškojimo.8) kai atnaujinamas terminas apeliaciniam skundui paduoti. Antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. neveiksniam asmeniui bus paskirtas globėjas arba išnyks kitos aplinkybės. 1 d. . pensijos. Vykdymo veiksmų sustabdymas ir atidėjimas. 10) kitos įstatymų numatytos priemonės. Skolininko kuratorius turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas. 4) kai paskelbta skolininko paieška (LR CPK 620 str. kurio veiklos teritorijoje atliekami vykdymo veiksmai (LR CPK 601 str. kuris yra skolininkas ar išieškotojas. paėmimas. stipendijos ar kitų jo pajamų. 5) kai skolininkui komerciniam bankui Lietuvos bankas paskiria laikinąjį administratorių. Priverstinio vykdymo priemonės Skolininkui antstolis raginimu praneša apie tai.). kad yra pateiktas vykdomasis dokumentas ir kad.

reikalingų sprendimui įvykdyti. 6) reorganizavus ar likvidavus juridinį asmenį. Pagal LR CPK 651 straipsnio 2 dalį sprendžiant ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus. 8) jeigu išieškotojas ir skolininkas sudarė skolos padengimo sutartį. atlyginimas. vykdomasis dokumentas su atitinkama antstolio žyma grąžinamas jį išdavusiai institucijai. 7) jeigu skolininkas ir išieškotojas yra tas pats asmuo. Tais atvejais. Vykdomųjų raštų išdavimo tvarka. gavęs vykdyti vykdomąjį dokumentą. nuorašai. Pagal LR CPK 651 straipsnio 1 dalį antstolis. Pagal vykdytinumo požymį teismo sprendimai skirstomi į vykdytinus priverstinai ir tuos. Nuo vykdomosios bylos užbaigimo pagrindo skiriasi tokiu užbaigimu sukeliami teisiniai padariniai. kad padėtų ieškovui tinkamai patenkinti jo reikalavimus. kurių ėmėsi antstolis.9. ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. 10) jeigu išieškotojas atsisakė priimti paimtus iš skolininko tam tikrus daiktus. išskyrus tuos atvejus. teismas vykdomąjį raštą išduoda išieškotojui ir be jo prašymo (LR CPK 646 str. Patvarkymo dėl vykdomosios bylos nutraukimo nuorašą antstolis išsiunčia vykdymo proceso šalims (LR CPK 630 str. mokymo įstaigą. žalos. Vykdomasis dokumentas pakartotinai gali būti pateiktas vykdyti ne anksčiau kaip praėjus trims mėnesiams po jo grąžinimo išieškotojui.). socialinio draudimo įstaigą ir kt. 1 d. Vykdomojo rašto išdavimą įstatymų leidėjas sieja su tokiu teismo sprendimo teisinės galios požymiu kaip vykdytinumas. kuriais ieškovo ieškinys yra atmetamas. tėvystės nustatymas). todėl minėtais įstatyme įtvirtintais atvejais. kad įvykdyti teismo sprendimą. siekiant apsaugoti labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų grupes yra ribojamas. Vykdomasis raštas išieškotojui išduodamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu laišku. kuris buvo išieškotojas arba skolininkas. Skubaus vykdymo atvejais pagal išieškotojo rašytinį pareiškimą vykdomąjį raštą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po sprendimo priėmimo išieškotojui išduoda skubiai vykdytiną sprendimą priėmęs pirmosios. visos vykdymo priemonės. išskyrus tuos atvejus. atlikti nereikia. jog teismo sprendimai dėl pripažinimo (vok. 3) jeigu mirus asmeniui. Tokiu atveju civilinis procesas nesibaigia įsiteisėjusiu teismo sprendimu. patikrina. bet tiriamasis procesas. raginimas įvykdyti sprendimą Vykdytinam sprendimui įsiteisėjus. 2 d. santuokos nutraukimo įregistravimas atitinkamose įstaigose. jeigu negalimas teisių ir pareigų perėmimas. Gestaltungsurteil) nereikalauja priverstinio vykdymo. 4) jeigu šiam išieškojimui pasibaigė įstatymų nustatytas išieškojimo senaties terminas. per tris dienas. Vykdomųjų dokumentų grąžinimas išieškotojui per įstatymų nustatytą terminą netrukdo iš naujo pateikti šį dokumentą vykdyti. taip pat atimant maitintojo gyvybę. nelaikomi vykdymu. Nutraukta vykdomoji byla negali būti pradedama iš naujo. Priešinga situacija susiklosto. Vykdymo procese galioja dispozityvumo principas. Vykdomosios bylos nutraukimo pagrindų baigtinis sąrašas įtvirtintas LR CPK 629 straipsnio 1 dalyje. kuriems toks vykdymas nereikalingas[1]. 6) persiuntus vykdomąjį dokumentą bankroto bylą nagrinėjančiam teismui. padarytos suluošinant ar kitaip sužalojant sveikatą. Priverstinio vykdymo tvarka vykdomi tik vykdytini teismo sprendimai. Pagal LR CPK 630 straipsnio 1 dalį vykdomąją bylą nutraukia antstolis savo patvarkymu. Vykdytinumo požymis išreiškiamas per valstybės garantuojamą priimto teismo sprendimo įvykdymą prievarta.). o skubaus vykdymo atvejais – nedelsdamas. Teismui priėmus teismo sprendimą dėl pripažinimo ar teisinių santykių modifikavimo. kuris esant viešajam interesui. apeliacinės instancijos ar kasacinis teismas.. atsakovui jokių veiksmų tam. nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą) pripažinimo ieškovui arba pripažįstama egzistuojant tam tikrus materialinius teisinius santykius (pavyzdžiui.39 5) vykdomąjį dokumentą išsiuntus išskaitoms padaryti į skolininko darbovietę. Teismo sprendimu dėl pripažinimo yra išsprendžiamas klausimas dėl tam tikros teisės (pavyzdžiui. nurodytus teismo sprendime. Tokių teismo sprendimų pagrindu atliekami veiksmai. Vykdomoji byla nutraukiama: 1) jeigu išieškotojas atsisakė išieškojimo. 2) jeigu išieškotojas ir skolininkas sudarė taikos sutartį. 9) jeigu vykdomasis dokumentas neteisėtai priimtas vykdyti. kai vykdomoji byla nutraukiama dėl taikos sutarties sudarymo. antstolis savo patvarkymu atsisako priimti jį vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui. 5) jeigu panaikinti vykdomieji dokumentai. vykdomasis raštas išduodamas ir be išieškotojo prašymo. Visiškai kitas teisines pasekmes sukelia vykdomosios bylos nutraukimas. Prie vykdomojo rašto pridedami turto arešto dokumentų bei kitų byloje esančių dokumentų. kai konfiskuojamas turtas arba kai išieškomos pinigų sumos į valstybės biudžetą. Vykdomąją bylą nutraukus. Priverstinio vykdymo paprastai nereikalauja ir teismo sprendimai. Nutraukta vykdomoji byla negali būti pradedama iš naujo. kuriame buvo nustatyta ieškovo teisė. reikalavimas arba pareiga negali pereiti mirusiojo asmens teisių perėmėjui. Tokį antstolio patvarkymą tvirtina teisėjas rezoliucija. pakeisti ar nutraukti tam tikrus materialinius teisinius santykius. antstolio patvarkymu panaikinamos. kai yra priimamas teismo sprendimas dėl priteisimo (vok. Tokia teismo sprendimo dalis laikytina sprendimu dėl priteisimo. Leistungsurteil). tėvystės fakto. Tai pripažįstama ir teismų praktikoje[3]. išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą. Feststellungsurteil) ir dėl teisinių santykių pakeitimo (vok. kai atsakovas iš ieškovo reikalauja atlyginti jam bylinėjimosi išlaidas arba tokiu teismo sprendimu priteisiamos bylinėjimosi išlaidos valstybės naudai. Vokiečių civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstama. Jeigu yra kliūčių vykdomąjį dokumentą priimti vykdyti. be priverstinio vykdymo. kai išieškoma nusikalstama veika padaryta žala. Vykdomasis raštas išduodamas tik vykdytino teismo sprendimo pagrindu. kadangi ieškovo subjektinės teisės gynimo tikslas pasiekiamas juos priėmus[2]. kurie buvo vykdymo pagrindas. apie vykdomosios bylos nutraukimą ir būtinumą panaikinti turto areštą antstolis savo patvarkymu praneša turtą areštavusiam teismui. pavyzdžiui. Jeigu skolininko turtas buvo areštuotas teismo nutartimi. patikrinama: . Teismo sprendimu dėl teisinių santykių modifikavimo siekiama sukurti. Nutraukus vykdomąją bylą. nurodydamas grąžinimo priežastis. vykdomųjų dokumentų pateikimo ir priėmimo vykdyti tvarka. kai išieškomas išlaikymas. Šie teismo sprendimai teisinį efektą sukelia patys savaime. Apie vykdomojo rašto išdavimą pažymimą byloje. 25. išskyrus tam tikras išimtis (LR CPK 631 straipsnio 3 dalis). turi būti pratęstas vykdymo procesu.

Ar galimas teisių ir pareigų perėmimas. Nebus galimas tokių teisių ir pareigų perėmimas. Tokie reikalavimai vykdomajam raštui nustatyti LR CPK 648 straipsnio 1-4 dalyse. dėl kurių antstolis negalėtų vykdyti vykdomųjų dokumentų ir turėtų nusišalinti. Vykdomąjį dokumentą. suabejojus vykdomojo rašto teisėtumu. Antstoliui. naujas senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo tokio dokumento grąžinimo dienos. reikalingus operatyviam ir efektyviam išieškojimui. Antstolis atlikti vykdymo veiksmus kito antstolio veiklos teritorijoje turi teisę tik išimtiniais atvejais. nenustatęs nurodytų akivaizdžių kliūčių. Diskrecijos teisė nustatyti ar yra kitų kliūčių vykdomajam dokumentui priimti vykdyti suteikta antstoliui. Šiuo tikslu gali būti patikrinami juridinio asmenų registro duomenys bei šiame registre esantys juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo dokumentai. juridinio asmens registravimo kodas.). Antstolis vykdymo veiksmus gali atlikti tik antstolio aptarnaujamoje teritorijoje. į naują senaties terminą neįskaičiuojamas.) vykdymo senaties termino eiga sustabdoma iki vykdomosios bylos atnaujinimo (LR CPK 76 str. Vykdomieji dokumentai dėl periodinių išmokų išieškojimo galioja per visą laikotarpį. taip pat išieškotojas. jog kitų vykdomųjų dokumentų turinį nustato kiti įstatymai. bankų rekvizitai bei kokio įstatymo pagrindu dokumentas turi būti vykdomas LR CPK nustatyta tvarka. darbuotojo reikalavimas grąžinti į darbą. Antstolis. 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka LR CPK 648 straipsnio reikalavimus. Pagal LR CPK 606 straipsnį galime išskirti sutrumpintą ir bendrąjį vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminą. per kuriuos gali būti pateikti vykdyti kitų pareigūnų ar institucijų nutarimai. gali atlikti pirminius vykdymo veiksmus: iškviesti vykdymo proceso šalis ir išaiškinti jiems jų teises. nustato atitinkami įstatymai. Terminus. bendrasis senaties terminas – dešimt metų taikomas visiems kitiems vykdomiesiems raštams. jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą. Senaties terminas taip pat nutraukiamas tuo atveju. kai skolininkas iš dalies įvykdo teismo sprendimą. Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti eiga nutraukiama pateikiant vykdomąjį dokumentą vykdyti. valstybė irgi nėra suinteresuota laikyti skolininką neapibrėžtoje grėsmės būklėje. tačiau pats atsisakyti jį vykdyti. 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino? Išieškotojui praleidus vykdomojo dokumento pateikimo vykdyti senaties terminą vykdomasis procesas negali prasidėti. pagal skolininko juridinio asmens buveinės arba jo turto buvimo vietą. o skubaus vykdymo atveju šis terminas skaičiuojamas nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo. Vykdomuosius veiksmus antstolis privalo pradėti: skubaus vykdymo bylose _ ne vėliau kaip kitą dieną po vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti. 7) ar nėra kitokių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti? Tokiomis kliūtimis gali būti pripažįstamos aplinkybės. kurios neatsiejamai susijusios su išieškotojo ar skolininko asmeniu. jeigu išieškotojui arba skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti įpėdinis? Gavęs vykdomąjį dokumentą vykdymui antstolis privalo patikrinti ar pagal pateiktąjį vykdomąjį dokumentą galimas mirusio išieškotojo ar skolininko teisių ir pareigų perėmimas. 6) ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas. nuorašai (LR CPK 646 straipsnio 4 dalis). grąžinus išieškotojui. Teisių ir pareigų perėmimo galimybė siejama su materialinių teisinių santykių prigimtimi. 1 d. kurio aptarnaujamoje teritorijoje yra vykdymo vieta. o laikas. tačiau visais atvejais tuose dokumentuose turi būti nurodyta pilnas išieškotojo bei skolininko pavadinimas ir jų adresai. Raginimas įvykdyti sprendimą yra dokumentas. Vykdomasis dokumentas vykdyti turi būti pateiktas antstoliui. pavyzdžiui.40 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo? Teisę pateikti vykdomąjį raštą ar teismo įsakymą antstoliui vykdyti turi išieškotojas arba jo atstovas. kad jam yra pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas ir kad jeigu šiame dokumente nurodyti veiksmai per antstolio nustatytą terminą nebus įvykdyti. priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti. taikant bendrąjį senaties terminą – nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Antstolio veiklos teritorijos ribų pažeidimas ir procesinių antstolio veiksmų atlikimas ne jo aptarnaujamoje teritorijoje gali būti pagrindas šiuos veiksmus pripažinti neteisėtais. kol jis nėra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas. Senaties termino eiga taikant sutrumpintą vieno mėnesio terminą prasideda nuo pirmos dienos po sprendimo priėmimo. Jei išieškotojas per įstatymo nustatytą terminą nepateikia vykdomojo dokumento vykdyti. pasikeitimą bei pasibaigimą nustatančias materialinės teisės normas. ar reikalavimas išlaikyti. vykdomąjį dokumentą priima ir pradeda jį vykdyti. Kitus vykdomuosius dokumentus gali pateikti vykdyti juos išdavusi institucija ar pareigūnas. o 5 dalyje nurodoma. mirus darbuotojui. Sutrumpintas vieno mėnesio senaties terminas taikomas vykdomiesiems dokumentams dėl grąžinimo į darbą. Po senaties termino nutraukimo senatis prasideda iš naujo. Antstolis. Skolininkas įvykdyti sprendimą raginamas vykdomąjį dokumentą pateikus vykdyti . nustatoma pagal tokių teisių ir pareigų atsiradimą. Tokius atvejus nustato LR CPK 591 straipsnis. kuriuo antstolis praneša skolininkui. ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai (LR CPK 646 straipsnio 4 dalis)? Tiek LR CPK. 2) ar vykdytinas dokumentas vykdytinas to antstolio? Vykdymo vieta nustatoma pagal skolininko fizinio asmens gyvenamąją vietą. tiek kitų šalių įstatymuose nustatyti reikalavimai. Vykdomosios bylos sustabdymo atveju (LR CPK 626 – 627 str. jis turi teisę išaiškinti šalims teisę ginčyti vykdomąjį dokumentą. kitose bylose – ne vėliau kaip per penkias dienas nuo vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti (LR CPK 653 str. teisės neturi[4]. bus pradėta priverstinio vykdymo procedūra (LR CPK 655 str. užklausti reikiamus asmenis dėl skolininko turto ir atlikti kitus parengiamuosius veiksmus. Prie vykdomojo rašto turi būti pridėti turto arešto dokumentų bei kitų byloje esančių dokumentų. o vykdymo senaties terminas prasideda nuo kiekvienos išmokos termino pasibaigimo dienos. įteikti skolininkui raginimą įvykdyti sprendimą. jeigu išieškotoją arba skolininką juridinį asmenį likvidavus arba reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas? Šiuo atveju antstolis turi įsitikinti ar likviduoto ar reorganizuoto juridinio asmens teises perėmė kitas subjektas.). išduotiems pagal teismo sprendimus. 5) ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas. mirus išlaikytiniam ir pan. praėjęs iki nutraukimo. reikalingų sprendimui įvykdyti. keliami vykdomajam dokumentui. pagal kurį visiškai ar iš dalies neišieškota. Dėl svarbių priežasčių praleistas senaties terminas vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti gali būti atnaujinamas teismo nutartimi. išklausyti jų pasiūlymus dėl vykdomojo dokumento įvykdymo. kuriam priteistos išmokos. Pagal LR CPK 590 straipsnio 5 dalį apygardos teismo pirmininkas išieškotojo prašymu gali bet kurį sprendimą pavesti vykdyti kuriam nors kitam apygardos teritorijoje esančiam antstoliui. asmens kodas.). Senaties termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti siejamas su tam tikro stabilumo užtikrinimu teisiniuose santykiuose. Juridinio asmens likvidavimo ir reorganizavimo taisykles nustato LR CK II knygos normos bei atitinkamo juridinio asmens veiklą reglamentuojantis specialusis įstatymas.

jeigu raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas. o tais atvejais. išskyrus atvejus. atskaičius vykdymo ir kitas išlaidas. kiti greitai gendantys daiktai. prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per penkias dienas nuo turto arešto dienos. priima patvarkymą. areštuodamas skolininko turtą. taip pat atvejais. Raginimas įvykdyti sprendimą siunčiamas ne visais atvejais. antstolis skolininkui įvykdyti sprendimą paskiria dešimt dienų. perduoda skolininkui žodžiu ir pasiūlo sprendimą vykdyti nedelsiant. Išsiuntęs skolininkui siūlymą ar raginimą sumokėti skolą. kuriame nurodo aplinkybes. Išsiųsdamas raginimą antstolis apie tai pažymi vykdomajame dokumente ir nurodo raginimo išsiuntimo datą. o raginimo forma yra patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija. Vykdydamas teismo (teisėjo) nutartį areštuoti turtą. ar neareštuotas ir kokie yra jam nustatyti apribojimai. kai yra areštuojami produktai. 3) bylose dėl periodinių išmokų išieškojimo. antstolis gali įpareigoti skolininką pateikti duomenis apie turimą turtą (LR CPK 645 str.valdymo. įpareigojančius skolininką susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų. skaičiuojant nuo raginimo įteikimo dienos (LR CPK 659 str. Skolininkas ar išieškotojas. Turto arešto aktas ir turto aprašas nesiunčiami turto arešto aktų registro tvarkytojui. atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Bylose dėl sumų išieškojimo nusikalstama veika padarytai žalai atlyginti antstolis. Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių . Turto aprašas sudaromas ir tais atvejais. Ta pačia tvarka registruojami turto arešto akto ar aprašo pakeitimai.41 pirmą kartą. Turto areštas įsigalioja nuo turto arešto akto paskelbimo skolininkui. o jeigu nėra galimybės paskelbti. 2) kai nežinoma skolininko buvimo vieta. gyvūnai ir jie nustatyta tvarka paimami ir nedelsiant perduodami realizuoti. taip pat ar turtas neįkeistas hipotekos įstaigoje. kiti greitai gendantys daiktai. kad yra pavojus turtą paslėpti. 3 d. Vykdant tą patį vykdomąjį dokumentą. turto areštas. jeigu jis yra sudarytas. išieškotojo prašymu ir jo lėšomis raginimas įvykdyti sprendimą skelbimas vykdymo veiksmų atlikimo vietos laikraštyje. Pasibaigus raginime nurodytam sprendimo įvykdymo terminui. Jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą. Antstolis. Siunčiant raginimą nustatomas ir sprendimo įvykdymo terminas. nustatomas ne trumpesnis kaip penkiolika ir ne ilgesnis kaip trisdešimt dienų terminas įvykdyti sprendimą. jeigu jis yra sudaromas. kad skolininkas gali turtą paslėpti. nedelsiant pateikiami turto arešto aktų registro tvarkytojui. kai raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas (LR CPK 661 str. kai apribojamos teisės į turto registre neregistruojamą kilnojamąjį turtą. ar visas šis turtas priklauso skolininkui. 1 d.). Antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau. Vykdant sprendimus. nurodant ekspertą ar ekspertizės įstaigą. antstolis pradeda priverstinio vykdymo procedūrą. Raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui gali būti įteiktas: 1) išsiunčiant jį registruotu laišku arba įteikiant skolininkui asmeniškai (skolininkui pasirašant vykdomajame dokumente). skolininkas slapstosi ar dėl kitų objektyvių priežasčių įteikti jam raginimą įvykdyti sprendimą negalima. taip pat jeigu areštuojami asmeniniams ir namų ūkio poreikiams naudojami mažaverčiai daiktai. terminas įvykdyti sprendimą neskiriamas. Tais atvejais. turto arešto panaikinimas. Vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą. pervesta išieškotojui. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 5 punktą. Jeigu įteikti turto arešto aktą ar turto aprašą nėra galimybės. antstolis turi teisę areštuoti skolininko turtą. areštuoja skolininko turtą nedelsiant (LR CPK 658 str. Turto arešto aktas ir turto aprašas. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės. kurią gavo turto arešto aktą. jeigu areštuotas kilnojamasis turtas (produktai. Antstolis areštuoja skolininko turtą surašydamas turto arešto aktą.). 4) bylose dėl turto konfiskavimo. išieškoma iš skolininko turto. Kai iškeldinama iš gyvenamosios patalpos.laikinas uždraudimas ar apribojimas. per kurį skolininkas neatliko raginime nurodytų veiksmų. 2) kai turi būti vykdomas teismo skubiai vykdyti nukreiptas sprendimas. Siūlymas siunčiamas skolininkui registruotu laišku. gyvūnai) nustatyta tvarka paimamas ir nedelsiant perduodamas realizuoti. . Areštuodamas skolininko turtą. Turto arešto aktas ir turto aprašas. o jeigu nedalyvavo areštuojant turtą . o nurodoma sprendimą vykdyti nedelsiant nuo raginimo vykdyti sprendimą įteikimo dienos. Pagal LR CPK 661 straipsnį raginimas įvykdyti sprendimą skolininkui nesiunčiamas tais atvejais: 1) kai įstatymuose ar vykdomajame dokumente nurodyti įvykdymo terminai.10.). antstolis iš karto pradeda priverstinio vykdymo veiksmus. Išieškojimo iš skolininko turto bendrosios taisyklės. kuriai pavedama atlikti ekspertizę.nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre[1]. kai apribojamos visos nuosavybės teisės į skolininko turtą ar turtas perduodamas saugoti arba administruoti kitiems asmenims arba yra paimami dokumentai. Jeigu vykdomajame dokumente įvykdymo terminas nenustatytas. jeigu yra galimybė. 25. naudojimosi ar disponavimo . išskyrus tuos atvejus. patvirtinantys skolininko turtines teises. jis siunčiamas registruotu laišku (LR CPK 679 str. Ekspertizė turto vertei nustatyti skiriama antstolio patvarkymu. kokia yra tikroji to turto vertė. realizavimo būdai ir tvarka Vykdant piniginio pobūdžio teismo sprendimus. Patvarkymo nuorašas išsiunčiamas vykdymo proceso šalims. areštuoto turto įkainojimas. antstolis išieškojimuose iki 200 litų siunčia siūlymą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas. Sprendimo skubaus vykdymo atvejais antstolis raginimą įvykdyti sprendimą. 5) vykdant preliminarius teismo sprendimus ir teismo įsakymus bei hipotekos teisėjo nutartis dėl skolininko turto realizavimo. antstolis nustato. raginimas skolininkui pateikiamas tik vieną kartą.). numatyti atvejai). Pasibaigus nurodytam sprendimo įvykdymo terminui. kai vykdomasis dokumentas buvo grąžintas išieškotojui jo paties prašymu ir vėl pateiktas vykdyti. turto areštas įsigalioja nuo turto aprašymo momento. Teismo sprendimu priteista pinigų suma iš skolininko turi būti išieškota realizuojant turtą ir gauta suma. Priverstinis tokio sprendimo vykdymas paprastai prasideda nuo turto paieškos.ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tos dienos. antstolis jį įkainoja rinkos kainomis. kai yra pavojus. negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Už ekspertizės atlikimą skolininkas ar išieškotojas turi prieš skiriant ekspertizę . antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. įteikdamas arba pasiųsdamas raginimą. antstolis sudaro areštuojamo turto aprašą. įteikiami išieškotojui ir skolininkui pasirašytinai. jei vykdomajame dokumente nenurodyta kitaip. Raginimo turinys detalizuotas LR CPK 656 straipsnyje. toliau seka tokio turto areštas ir priverstinis turto realizavimas.

dažniausiai taikomas priverstinio turto realizavimo būdas. Išieškotojui. taip pat kitas kilnojamasis turtas. Išieškotojui ar skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados. nutartį ar nutarimą dėl turto konfiskavimo. įstatymų nustatyta tvarka realizuoja antstolis. platinos. 1 ir 5 dalyse. turtas perduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. 722 str. jų vedimo tvarką nustato LR CPK. 1 d. apie būsimas varžytynes antstolis paskelbia antstolių kontoros skelbimų lentoje. perdavimas išieškotojui ar realizavimas kita LR CPK nustatyta tvarka (LR CPK 691 str. 2) turto pardavimas per įmones. kurios išieškotojas paima turtą. areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. jis turi sumokėti kitiems išieškotojams dalis proporcingai nuo išieškotinų sumų (LR CPK 720 str. 634 patvirtintas taisykles[2]. laikantis proporcingumo principo ir eilės. tauriųjų metalų (aukso. 731 str. per įmones. jį siūloma paimti paskesnės eilės išieškotojams. Jeigu išieškotojas per antstolio patvarkyme nustatytą terminą raštu nepranešė antstoliui apie savo pasirinktą turto realizavimo būdą. pavyzdžiui turto pardavimo tarpininkams ir pan. kurios verčiasi turto prekyba ar perdirbimu. Šis aktas kartu su vykdomąja byla perduodamas tvirtinti antstolio kontoros buvimo vietos apylinkės teismo teisėjui. Turtas išieškotojams gali būti perduodamas LR CPK 719 str. Teismo konfiskuotą ar perduotiną valstybei turtą antstolis realizuoti perduoda Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigai.42 įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas. kurio vieneto vertė viršija šimtą tūkstančių litų. Jeigu pirmesnės eilės išieškotojai nesutinka pasiimti turto. turto pardavimas iš varžytynių nutraukiamas. Jeigu turtas gali būti realizuojamas keliais būdais. Antstolio patvarkymas atsisakyti skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę neskundžiamas.). grynuoliai. Nekilnojamasis turtas bei kitas įstatymų nustatyta tvarka registruojamas turtas. gamybinės ir laboratorinės paskirties pusgaminiai bei dirbiniai.). Jeigu vykdant išieškojimą dalyvauja keli išieškotojai. Šis aktas tvirtinamas teisėjo LR CPK 725 str. kaip ir parduodant turtą pirmą kartą rengiamose varžytynėse. Pirkėją gali surasti pats skolininkas arba pavesti jį surasti kitiems asmenims. nustatyta tvarka. vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai ir prekybos įmonės. 3 d. Išieškotojas taip pat negali pasirinkti turto realizavimo būdo. brangakmeniai. Tokiu atveju turto areštas panaikinamas ir turtas grąžinamas skolininkui. Areštuoto turto realizavimas vykdymo procese panaikina visus to turto areštus (LR CPK 693 str. atsižvelgiant į arešto pagrindus ir turto rūšis. išieškotojų. skolininko turtas perduodamas realizuoti po to.. Turto realizavimo būdą išieškotojas turi pasirinkti per antstolio patvarkyme nurodytą terminą. areštuoti produktai. Jeigu skolininkas iki varžytynių pradžios į antstolio depozitinę sąskaitą arba tiesiogiai antstoliui pagal antstolio kvitą sumoka ne mažesnę pinigų sumą kaip turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė arba mažesnę sumą. sidabro) luitai. kai realizuojami vertybiniai popieriai. 5) greitai gendančio turto pardavimas antstolio nustatyta tvarka. turto buvimo vietos vietiniame laikraštyje bei specialiame interneto tinklapyje (www. įtraukti į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus. gali būti realizuojamas tik parduodant jį iš varžytynių. jeigu išieškojimo procese dalyvauja keli išieškotojai. kurios verčiasi turto prekyba ar perdirbimu. jų prašymu antstolis savo patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Turto vertę nustačius ekspertui. Turto realizavimo būdai: 1) turto pardavimas iš varžytynių. 1 d. platinos ir platinos grupės metalų bei jų laužas. taip pat kitas kilnojamasis turtas.tai areštuoto skolininkui ar įkaito davėjui nuosavybės teise priklausančio turto priverstinis pardavimas iš varžytynių. kitas greitai gendantis ar galintis greitai prarasti savo prekinę vertę turtas. Šį skirtumą išieškotojas turi sumokėti prieš paimdamas daiktą. Jeigu yra keli tos pačios eilės išieškotojai. Jeigu iš varžytynių parduodamas nekilnojamasis turtas bei kitas įstatymų nustatyta tvarka registruotas turtas. pareiškusiam norą pasiimti turtą natūra. jeigu turto nepavyko parduoti iš varžytynių. 4) vertybinių popierių pardavimas vertybinių popierių biržoje. 3 d. 3) turto perdavimas išieškotojui. būtinas ekspertams ir ekspertinėms įstaigoms apmokėti. Apie varžytynes skelbiama viešai. laikantis proporcingumo principo ir eilės. Vykdant teismo nuosprendį.). 727 str. Konfiskuoto ir perduodamo valstybei turto realizavimas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-05-26 nutarimu Nr. sidabro.antstoliai. Varžytynės . Varžytynės ir jų pravedimo tvarka. Teisėjas tvirtina aktą LR CPK 725 str. 6) ribotos apyvartos turto realizavimas įstatymų nustatyta tvarka. Varžytinių sąlygas. Teise surasti pirkėją skolininkas gali pasinaudoti iki varžytynių pradžios. Areštuotas turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui parduodamas surašant Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Todėl LR CPK 704 straipsnyje numatyta galimybė iš varžytynių parduodamo turto savininkui pačiam surasti turtui pirkėją. Valstybinės mokesčių inspekcijos įstaigos. kurio vieneto vertė viršija šimtą tūkstančių litų. Kitais atvejais apie būsimas varžytynes antstolis paskelbia interneto tinklapyje ne . Antstolis gali nuo ekspertizės išlaidų mokėjimo atleisti arba jų mokėjimą atidėti. kai yra patenkinti iki teismo nuosprendžio priėmimo dienos pareikšti nuteistojo kreditorių turtiniai reikalavimai ir padengtos su tuo susijusios vykdymo išlaidos (LR CPK 755 str. neparduotą iš varžytynių turtą pirmiausia siūloma pasiimti LR CPK 754 str.lt) ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki varžytynių dienos. jeigu įstatymai nenustato kitaip.). Toks antstolio patvarkymas neskundžiamas. nustatyta tvarka. Jeigu vienas išieškotojas paima perduodamą daiktą. Jeigu varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis ir skelbiamos antrosios varžytynės skolininkas gali pasinaudoti šia teise ta pačia tvarka ir tomis pačiomis sąlygomis. Teisėjo rezoliucija ar nutartimi patvirtintas turto perdavimo išieškotojui aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas Geriausiai parduoti savo turtą gali pats turto savininkas. jį savo patvarkymu nustato antstolis. taip pat juvelyriniai ir kiti dirbiniai iš aukso. LR CPK 701 straipsnyje nustatyta neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojams eilė. turtas. Tokiu atveju turtas dalinamas tarp visų pirmesnės eilės ir tos eilės. nustatytais atvejais ir tvarka. kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms. Nurodytais atvejais išieškotojas neturi teisės pasirinkti turto realizavimo būdo. nustatytos pirmesnės eilės išieškotojams. turto realizavimo būdo pasirinkimo teisė priklauso išieškotojui. todėl tai sudaro sąlygas apie parduodamą turtą sužinoti kuo platesniam asmenų ratui ir parduoti turtą už aukščiausią kainą. kuris išimtas iš civilinės apyvartos ar kurio civilinė apyvarta yra apribota. jiems siūloma paimti turtą proporcingai pagal perduodamo turto vertę ir kiekvieno išieškojimo dydį. Turto realizavimas . Areštuotą turtą..

2 d. nedalyvavo nė vienas pirkėjas arba dėl to. Jeigu didesnės kainos niekas nesiūlo. varžytynėse turtą nupirkęs asmuo (jeigu jis dalyvavo varžytynių metu). Pradėdamas varžytynes. Tais atvejais. varžytynių vieta ir laikas.). turtas perduodamas išieškotojui už pradinę turto pardavimo iš varžytynių kainą. 5) jeigu dėl įstatymų pažeidimo teisėjas atsisako tvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą. taip pat dėl to. Tais atvejais. kurio veiklos teritorijoje yra antstolis. 4 p. jeigu parduodamo turto pradinė kaina iki penkiasdešimties tūkstančių litų. Tokiu atveju sumokėta pinigų suma panaudojama įsiskolinimams padengti. Protokolą gali pasirašyti išieškotojas. turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia tvirtinti apylinkės teismo. kad turtas parduotas. Tokiu atveju antstolis savo patvarkyme turi nurodyti iki kokios datos jis pratęsia dalies ar visos likusios pinigų sumos sumokėjimą. protokolą surašęs asmuo. Asmuo nupirkęs turtą varžytynėse visą sumą už varžytynėse nupirktą daiktą privalo sumokėti per penkias dienas nuo varžytynių pabaigos. o turtas pereina valstybės nuosavybėn (LR CPK 711 str. pradinė parduodamo turto kaina ir kt. gali būti pagrindas turto pardavimo iš varžytynių aktą teismine tvarka pripažinti negaliojančiu. Kai parduodamas nekilnojamasis turtas. Turto pardavimo skelbime nurodoma informacija apie parduodamą turtą. jo savininką. Jeigu asmuo nenupirko turto arba jeigu varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis. Patvarkyme antstolis turi nurodyti motyvus dėl kurių jis sustabdo varžytynes. antstolis paskelbia pradinę parduodamo turto kainą ir klausia: "Kas daugiau?" Pirkėjų siūlomas kainas antstolis paskelbia žodžiu. kad pirkėjas neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse (LR CPK 709 straipsnis). 3 p. už kurią jis nupirko turtą. o varžytynių dalyvio mokestis panaudojamas LR CPK 711 str. ar dėl įstatymų pažeidimo teisėjas atsisakė tvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą. kai laimėjęs varžytynes turto pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos arba paaiškėja. kad pirkėjas už varžytynėse pirktą turtą per nustatytą terminą nesumokėjo visos sumos. įmokėtas varžytynių dalyvio mokestis įskaitomas į pirkimo kainą. . todėl antstolis turi nustatyti tvarką. 3) jeigu pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos už varžytynėse pirktą turtą. Turtas laikomas parduotu tam asmeniui. Antstolis. Kai pirkėjas sumoka visą sumą. turto pardavimas iš varžytynių anksčiau. nes pagal LR CPK 602 str. kad nėra LR CPK 709 str. ne mažiau kaip keturis procentus – jeigu parduodamo turto pradinė kaina yra nuo penkiasdešimties tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų. kai turto pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka visos sumos. teisėjui. jog paaiškėjo. kas pasiūlė didesnę kainą. Apie būsimas varžytynes yra informuojami ir išieškotojas bei skolininkas pasirašytinai arba registruotu laišku. kada varžytynės pradėtos ir baigtos. Suinteresuoti asmenys turi teisę apžiūrėti parduodamą iš varžytynių turtą. kaip numatyta LR CPK 713 str. Visose informavimo priemonėse skelbimo turinys turi būti vienodas. skelbimas taip pat iškabinamas ant paties nekilnojamojo turto. kad pirkėjas neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse. nurodyti LR CPK 707 str. kurioje vykdomojoje byloje parduodamas turtas. Jeigu pirkėjas. sumokėjo visą kainą už nupirktą turtą. kurios gali kelti abejonių vykdomų varžytynių teisėtumu: abejonės dėl parduodamo turto priklausomybės ir pan. protokole turi būti pažymėtos antstolio nurodytos neleidimo priežastys. varžytynių dalyvio mokestis proporcingai tenka skolininko įsiskolinimams ir iki varžytynių atsiradusioms vykdymo išlaidoms padengti ir varžytynės skelbiamos neįvykusiomis (LR CPK 717 str. turtas siūlomas perduoti išieškotojui už tą kainą. antstolis savo patvarkymu gali varžytynes atšaukti. Prieš baigdamas varžytynes. Jeigu kam nors nebuvo leista dalyvauti varžytynėse. ir ne mažiau kaip tris procentus . Parduodant turtą iš varžytynių. prieš pradėdamas varžytynes. pirmasis kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip penkis procentus pradinės turto pardavimo kainos. kaip buvo nurodyta skelbimuose. Pirkėjo prašymu antstolis savo patvarkymu gali pratęsti visos sumos sumokėjimo terminą iki vieno mėnesio. numatytų kliūčių jiems dalyvauti varžytynėse ir įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą ar sumokėti pagal antstolio kvitą varžytynių dalyvio mokestį. varžytynių dalyvio mokestis ne vėliau kaip per tris dienas nuo varžytynių pasibaigimo dienos grąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui. Antstolis savo patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis LR CPK 717 straipsnyje numatytais pagrindais: 1) jeigu varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas arba dalyvavo tik vienas pirkėjas. nustatyta tvarka. antstolis tris kartus klausia: "Kas daugiau?" Jeigu po trečiojo paskelbimo didesnės kainos niekas nepasiūlo. kad varžytynėse kaina nebuvo padidinta. Toks atidėjimas galimas dėl įvairių priežasčių. varžytynių vieta ir laikas. antstolis visiems varžytynėse dalyvaujantiems asmenims žodžiu paaiškina antstolio veiksmų apskundimo tvarką. Taip pat protokole turi būti pažymėtos varžytynėse dalyvavusių asmenų pareikštos pastabos. Jeigu iki varžytynių pradžios paaiškėjo bet kokios aplinkybės. Protokolą rašo antstolio paskirtas raštvedys arba kitas antstolis. Protokolą pasirašo varžytynes vykdęs antstolis. kuria galima susipažinti su parduodamu turtu..43 vėliau kaip likus dvidešimčiai dienų iki varžytynių dienos. Atšaukus varžytynes visas varžytynių dalyvio mokestis grąžinamas jį sumokėjusiems asmenims. Norintis dalyvauti varžytynėse asmuo privalo iki varžytynių pradžios pasirašyti. Varžytynės vykdomos toje vietoje ir tuo laiku. kuria jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiomis varžytynėse.jeigu parduodamo turto pradinė kaina viršija šimtą tūkstančių litų. kam parduotas turtas. 4) jeigu iki teisėjui patvirtinant varžytynių aktą paaiškėja. jeigu yra galimybė. negu buvo skelbimuose nurodytas pardavimo laikas. Jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to. varžytynes vykdančio antstolio rekvizitai. kas dalyvauja varžytynėse. Pakartotinai varžytynės skelbiamos ta pačia tvarka ir tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnės varžytynės. antstolio vardas ir pavardė. antstolis paskelbia. Šios tvarkos būtina laikytis. 4 d. kad jose dalyvavo tik vienas pirkėjas. Jeigu asmuo nupirko iš turtą iš varžytynių. kurios buvo atšauktos. turtas nesiūlomas paimti pirkėjui. Varžytynių protokole nurodoma visa varžytynių eiga. duomenys.). dėl kurių antstoliui kyla abejonių dėl būsimų varžytynių teisėtumo. kuris varžytynėse pasiūlė didžiausią kainą. skolininkas ir kiti varžytynių dalyviai. Varžytynes veda priverstinį vykdymą byloje atliekantis antstolis. kuris žinomai neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse. Varžytynių metu rašomas varžytynių protokolas. jog jis neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse pinigai negrąžinami. kuris sudaro dešimt procentų pradinės parduodamo turto kainos. 2) jeigu varžytynėse pasiūlyta kaina neatitinka CPK 713 straipsnio 4 dalyje nustatytų sąlygų. kas užsiregistravo dalyvauti varžytynėse. Jeigu varžytynės paskelbtos neįvykusiomis dėl to. rašytiniu patvarkymu gali ne ilgiau kaip trims valandoms atidėti varžytynių pradžią. kokia pradinė parduodamo turto kaina.

). Grąžindamas skolininkui turtą. ar ne. pavardę (pavadinimą) ir jo siūlomą pirkimo kainą. Jeigu varžytynėse dalyvauja tik vienas pirkėjas. arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo. turtą varžytynėse nupirkusiam asmeniui ir skundus padavusiems asmenims. to turto areštą savo patvarkymu panaikina antstolis. pareiškęs norą raštu dalyvauti varžytynėse. varžytynės negali būti paskelbtos neįvykusiomis. Asmuo savo pasiūlymą dėl kainos antstoliui pateikia užklijuotame voke. Varžytynėse raštu dalyvavęs asmuo. Tokiu atveju antstolis turi jam grąžinti varžytynių dalyvio mokestį. antstolis savo patvarkymu grąžina areštuotą turtą skolininkui ir tuo pačiu patvarkymu pasiūlo turto arešto panaikinimo klausimą išspręsti tam teismui. Aktą teisėjas tvirtina priklausomai nuo to. aktas tvirtinamas teisėjo rezoliucija. Jeigu keli raštu varžytynėse dalyvaujantys asmenys pasiūlė vienodą kainą. apskaičiuotos kiekvienam išieškotojui laikantis nustatytos reikalavimų patenkinimo eilės. registruojami Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka. tais atvejais. neparduoto iš varžytynių turto perdavimo išieškotojams eilė nustatoma pagal LR CPK 701 str. ketinantis dalyvauti varžytynėse raštu. Jeigu tokio skundo nėra ir teisėjui nekyla abejonių dėl varžytynių teisėtumo. išieškotojui. Jeigu išieškotojas atsisako perimti tokį jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo. per kurį išieškotojas turi raštu antstoliui pranešti apie savo sutikimą paimti turtą. ar jam nekyla abejonių dėl varžytynių teisėtumo bei. pagal LR CPK 602 straipsnio 5 punktą turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo gali būti pripažintas negaliojančiu. LR CPK 722 str. Nutarčiai. arba vienas pirkėjas dalyvauja tiesiogiai. turto pardavimo iš varžytynių aktą antstolis ne vėliau kaip kitą darbo dieną pateikia tvirtinti apylinkės teismo. Iki varžytynių pradžios asmuo. ar yra paduotas skundas dėl antstolio veiksmų. kai jis siūlomas LR CPK 719 str. klausimą dėl akto patvirtinimo išnagrinėjus teismo posėdyje. turtas grąžinamas skolininkui. nuorašas išsiunčiamas posėdyje nedalyvavusiems asmenims. Prie akto pridedamas surašytas varžytynių protokolas ir skelbimas apie varžytynes. nustatytų kliūčių dalyvauti varžytynėse. todėl toks asmuo varžytynėse gali dalyvauti raštu. o kitas raštu. Tame pačiame voke varžytynių dalyvis prideda raštą. padarytus parduodant turtą iš varžytynių. Paskelbęs varžytynes neįvykusiomis. Asmuo. laimėjęs varžytynes.). išskyrus tam tikras išimtis. pirmumo teisę į parduodamą turtą turi pirmiau nustatyta tvarka užregistruotas pirkėjas. tačiau jų neatvykimas netrukdo nagrinėti bylą. Antstolis šio skolininko nurodymo privalo laikytis. Iki varžytynių praplėšti voką draudžiama. Antstolis surašo kiekvieno iš varžytynių parduodamo daikto pardavimo iš varžytynių aktą. kad turtas parduotas. 2 d. laimėjusiu varžytynes pripažįstamas asmuo. nustatyta tvarka už tą kainą. kurio turinio reikalavimai nustatyti LR CPK 724 straipsnyje. įsiteisėjus. 2 d. numatyta galimybė išieškotojui perimti neparduotą turtą už neįvykusiose antrosiose varžytynėse skelbtą pradinę parduodamo turto kainą. Jeigu turtas yra areštuotas pagal teismo nutartį. Jeigu išieškotojas atsisako paimti jam perduodamą turtą. varžytynės paskelbiamos neįvykusiomis. Turtas išieškotojui perduodamas surašant turto perdavimo išieškotojui aktą. raštu pateikęs pasiūlymą dėl kainos. 2 d. Pagal LR CPK 715 str. kaip ir dalyvaujant varžytynėse įprasta tvarka. skirtumą. susijusių su varžytynėmis. Toks atsisakymas negalimas. Teisėjas. turi iki varžytynių pradžios sumokėti nustatyto dydžio varžytynių dalyvio mokestį ir kvitą pateikti antstoliui. Jeigu tokia skolininko teisė pažeista. varžytynėse dalyvaujantis skolininkas turi teisę nurodyti.). kuria jis buvo perkamas paskelbtose neįvykusiose varžytynėse. aktas tvirtinamas nutartimi. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešama antstoliui. Aktą pasirašo antstolis ir pirkėjas. kurie tose varžytynėse parduodami daiktai turėtų būti parduodami pirma kitų. Tame pačiame teismo posėdyje išnagrinėjami skundai dėl antstolio veiksmų parduodant turtą iš varžytynių. norintis pirkti turtą iš varžytynių gali nenorėti ar negalėti pats ar per atstovą tiesiogiai dalyvauti varžytynių procese. Kai pirkėjas sumoka visą sumą. Varžytynių aktas turi būti surašomas iš karto pasibaigus varžytynėms. antstolis viešai atplėšia voką ir paskelbia pirkėjo vardą. kuriuose pateikiami raštu varžytynėse dalyvaujančių asmenų pasiūlymai. kad suinteresuoti asmenys galėtų paduoti skundą dėl antstolio veiksmų. jei varžytynės prasidėjo. išieškotojas turi per penkias dienas įmokėti į antstolio depozitinę sąskaitą perduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančios lėšų sumos. nustatęs esminius pažeidimus (LR CPK 602 str. Pareiškęs sutikimą paimti turtą. nutartimi atsisako tvirtinti varžytynių aktą ir varžytynes pripažįsta neįvykusiomis. Jeigu vykdant išieškojimą dalyvauja keli išieškotojai. kad jam nėra LR CPK 709 str. kurio veiklos teritorijoje yra antstolis. Jeigu išieškotojas atsisako paimti jam perduodamą turtą arba per antstolio nustatytą terminą nepraneša apie savo sutikimą paimti perduodamą turtą ar per nustatytą terminą neįmoka pradinės parduodamo turto kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo. Pakartotinai į tą patį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus išieškojimas gali būti nukreipiamas praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo turto grąžinimo skolininkui. Nutarties. pateikęs savo pasiūlymą dėl kainos. ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia antrąsias varžytynes (LR CPK 721 str. kurio nutartimi turtas buvo areštuotas. kuria išspręstas varžytynių akto patvirtinimo klausimas. susijusių su varžytynėmis. Turto pardavimo iš varžytynių aktas teisėjo rezoliucija gali būti tvirtinamas nuo varžytynių dienos praėjus ne mažiau kaip dvidešimčiai dienų. antstolis išieškotojui raštu pasiūlo paimti neparduotą iš varžytynių turtą LR CPK 719-720 str. Vokai. ir kt. Teisėjo rezoliucija ar nutartimi patvirtintas turto pardavimo iš varžytynių aktas yra nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas. . skolininkui. Jeigu teisėjui kyla abejonių dėl varžytynių teisėtumo arba yra paduotas skundas dėl antstolio veiksmų. kuria patvirtintas varžytynių aktas. susijusių su varžytynėmis. už nupirktą turtą turi sumokėti bendra tvarka. Tačiau jeigu ne mažiau kaip du pirkėjai dalyvauja varžytynėse raštu. ne vėliau kaip po vieno mėnesio nuo varžytynių paskelbimo neįvykusiomis antstolis skelbia pakartotines varžytynes (LR CPK 721 str. Jeigu raštu pasiūlyta kaina atitinka nurodytus reikalavimus.44 Asmuo. laikoma. 1 d. Jeigu kiti varžytynių dalyviai nepasiūlo didesnės kainos. gali atsisakyti savo ketinimų. nurodytomis sąlygomis ir nustato terminą. Išieškotojo prašymu antstolis savo patvarkymu visos sumos sumokėjimo terminą gali pratęsti iki vieno mėnesio. Dėl šios nutarties gali būti paduotas atskirasis skundas. ji laikoma pradine varžytynėse parduodamo turto kaina. Pradėjus varžytynes. Dalyvavimo varžytynėse raštu sąlygos ir teisinės pasekmės yra tos pačios. teisėjui. už kurią jis nupirko turtą. Toks terminas nustatytas dėl to. kuriame nurodo savo rekvizitus bei patvirtinimą.

Pagal LR CPK 699 straipsnį turtas. įstatyme numatytais atvejais paėmusi ginklus ir priėmusi sprendimą juos realizuoti.). tai realizavimo tvarką nustato antstolis savo patvarkymu. sidabro. realizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.). Toks pranešimas sudaro galimybę valstybės kultūros institucijoms. brangakmeniai. platinos. įtraukti į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus. juos vėl siūloma paimti išieškotojui už dvidešimčia procentų sumažintą pradinę kainą. taip pat juvelyriniai ir kiti dirbiniai iš aukso. taip pat kitas kilnojamasis turtas. kuri pagal galiojančius įstatymus gali verstis konkretaus areštuoto turto pardavimo. antstolis pasiūlo išieškotojui pasiimti už kainą. nustatyti LR CPK 694 str. finansų maklerio įmonėms. turinčio istorinę. Patvarkyme nurodytas asmuo areštuotus vertybinius popierius privalo saugoti iki antstolio atskiro patvarkymo. Kiti vertybiniai popieriai realizuojami varžytynėse bendra tvarka. gali būti realizuojamas tik parduodant jį iš varžytynių. Apie areštuotą ir realizuojamą turtą. kad reikalavimas sustabdyti skolininko vertybinių popierių realizavimą yra įvykdytas. jog jeigu juos įsigytų keli pirkėjai. Tokiu atveju parduodamų vertybinių popierių pardavimo kaina nustatoma dvidešimčia procentų mažesnė už pradinę pardavimo kainą.). realizavimą vykdymo proceso nustatyta tvarka. Registruojamu turtu laikomi vertybiniai popieriai. nebūtų pažeistas įstatymų nustatytas akcininkų skaičius (pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 2 str. sidabro) luitai. vertybinių popierių realizavimas pratęsiamas dar du mėnesius. sumokama ginklo kaina. mokslinę ar meninę vertę. realizuojami akcijų paketų pardavimui biržos taisyklėse nustatyta tvarka (LR CPK 729 str. Jeigu per prekybos įmonę realizuoti turto nėra galimybių. mokslinę ar meninę vertę. arba sutikus. jos realizuojamos antstolio nustatyta tvarka. neparduotus per vieną mėnesį nuo jų realizavimo pradžios Vertybinių popierių biržoje. kurie nepriimami realizuoti. Areštuoti produktai. Nerealizavus vertybinių popierių ir per pratęstą terminą. tų vertybinių popierių areštas panaikinamas. bet neįmokėjus pradinės parduodamų vertybinių popierių kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo. atskaičius realizavimo išlaidas.45 25. arba neįmokėjus pradinės parduodamų vertybinių popierių kainos ir jo daliai tenkančių lėšų skirtumo. antstolis bankams. Pakartotinai į tuos pačius vertybinius popierius pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus išieškojimas gali būti nukreipiamas parėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo arešto panaikinimo dienos (LR CPK 731 str. kurių civilinė apyvarta ribojama – ginklai ir šaudmenys. Nelaisvėje laikomi medžiojamieji gyvūnai nuosavybės teise priklauso juos įsigijusiam fiziniam arba juridiniam asmeniui. priklauso nuo realizuojamo turto: bet koks nekilnojamasis turtas bei kitas įstatymų nustatyta tvarka registruojamas turtas. 3 d.). ir apie tai nedelsdami praneša antstoliui. Vertybiniai popieriai. kurie nuosavybės teise priklauso medžiojamąjį gyvūną sumedžiojusiam asmeniui. tampa juos pagavusio ar nušovusio medžioklės plotų naudotojo nuosavybe. Vertybinius popierius. kurias gauna įmonės. Atskirų turto rūšių arešto ir realizavimo ypatumai Skolininko turto realizavimo būdai. neatlygintinai (išskyrus turinčius istorinę ar kriminalistinę vertę) perduodami sunaikinti į Ginklų fondą. Išieškotojui atsisakius paimti perduodamus vertybinius popierius arba nepranešus apie savo sutikimą per antstolio nustatytą terminą.). transporto priemonės. Ginklų ir šaudmenų klasifikaciją. Toks antstolio patvarkymas prilyginamas turto arešto aktui. Tokie asmenys nuo antstolio patvarkymo gavimo momento sustabdo skolininko vertybinių popierių realizavimą tiek. Antstolis. Realizavimo sąlygos nustatomos antstolio ir prekybos įmonės sutartimi. 4 d. kuris išimtas iš civilinės apyvartos ar kurio civilinė apyvarta apribota. grynuoliai. kurio vieneto vertė viršija šimtą tūkstančių litų. kiek tai būtina antstolio reikalavimui įvykdyti. Parduodant iš varžytynių uždarųjų akcinių bendrovių akcijas. atskaičius realizavimo išlaidas. turintį istorinę. nustatytą pagal paskutinio mėnesio iki realizavimo pradžios vidutinį prekybos šiais vertybiniais popieriais centrinėje rinkoje kursą. Kai kurių daiktų ir turto apyvarta yra ribota. Tokia įmone gali būti bet kokia prekybos įmonė. uždarojoje akcinėje bendrovėje turi būti mažiau kaip 250 akcininkų). Laisvėje esantys medžiojamieji gyvūnai. bei sustabdyti vertybinių popierių realizavimą už tokią sumą. kurie laikantis LR medžioklės įstatymo ir kitų teisės aktų buvo pagauti arba nušauti. gauti informaciją apie turto. realizuojamas teisės aktų nustatyta tvarka (LR CPK 699 str. laivai. Išieškant iš vertybinių popierių. gamybinės ir laboratorinės paskirties pusgaminiai bei dirbiniai. jų apyvartos bei jos kontrolės teisinius pagrindus nustato LR ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas[1]. Tauriųjų metalų (aukso.). pardavusios perduotą joms skolininko turtą. per tris dienas nuo pardavimo dienos turi būti pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą. Turtas. per tris dienas šiems asmenims ir skolininkui išsiunčia patvarkymą areštuoti skolininko turtą. kokia reikalinga išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti (LR CPK 728 str. Išieškotojui atsisakius paimti perduodamus vertybinius popierius arba nepranešus apie savo sutikimą per antstolio nustatytą terminą. 1 d. turi būti sudaromas parduodamų akcijų paketų skaičius taip apskaičiuojant. besirūpinančioms kultūros vertybių išsaugojimu. Medžiojamieji gyvūnai realizuojami Medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių[3] nustatyta tvarka. 1 d.). . kurios verčiasi šio turto prekyba ( LR CPK 696 str.11. kitas greitai gendantis ar galintis greitai prarasti savo prekinę vertę turtas paprastai realizuojamas per prekybos įmonę. Netinkami saugiai naudoti ginklai ir šaudmenys. antstolis raštu praneša Kultūros ministerijai (LR CPK 698 str. vertybinių popierių emitentams bei Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui pasiunčia patvarkymą patikrinti. ribotos civilinės apyvartos objektams priskiriami ir medžiojamieji gyvūnai. Pagal to paties įstatymo 3 straipsnį laisvėje gyvenantys medžiojamieji gyvūnai nuosavybės teise priklauso valstybei. turinčias teisę pardavinėti tokių rūšių ginklus. privalo organizuoti. 7 d. 1 d. kuris išimtas iš civilinės apyvartos ar kurio civilinė apyvarta yra apribota. orlaiviai. išskyrus medžioklės trofėjus. Jeigu per penkias dienas nuo pranešimo apie skolininko turimus vertybinius popierius išsiuntimo antstoliui dienos nurodyti asmenys negauna patvarkymo areštuoti vertybinius popierius. kad būtų nustatytas ginklų tinkamumas naudoti. Nesant galimybės šio turto realizuoti per prekybos įmonę. Vienas iš objektų. jis gali būti parduodamas antstolio patvarkyme nustatytu kitu būdu (LR CPK 697 str. o per 10 dienų nuo jų realizavimo savininkams. laikantis išieškotojų eilės (LR CPK 701 str. gavęs pranešimą apie tai. 2 d.97 str. Tinkami saugiai naudoti ginklai ar fabrikinės gamybos šaudmenys realizuojami per Ginklų fondą arba įmones.).. Pagal LR Medžioklės įstatymo[2] 2 str. kitas greitai gendantis ar galintis greitai prarasti savo prekinę vertę turtas tuojau pat paimami ir perduodami realizuoti prekybos įmonei. Tokio pranešimo pobūdis tik informacinis. visi vertybinių popierių realizavimo apribojimai panaikinami.). Jeigu turtas šio straipsnio pagrindu realizuojamas ne per prekybos įmonę. Jie gali būti civilinių teisių objektais tik įstatymų numatytais atvejais (LR CK 1. Sumos. Areštuoti produktai. platinos ir platinos grupės metalų bei jų laužas realizuojami per prekybos įmones. ar skolininko vardu yra vertybinių popierių. Pagal šio įstatymo 41 straipsnio 2-4 dalis institucija ar įstaiga. valstybės institucijos įsigyjant šį turtą gali dalyvauti bendra tvarka.

vertybinių popierių. vykdomi pagal bendrąsias taisykles. Reikalavimai išieškoti išlaikymą tenkinami pirmąją eile (LR CPK754 str. išieškojimas nukreipiamas į skolininko turtą. Antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų. Tokiu atveju jis turi teisę pateikti darbdaviui ar kitam išmokas darančiam asmeniui rašytinį prašymą padaryti išskaitas. tarp jų ir iš užsienio subjektų. skiriasi išieškojimo vykdymas. išieškojimas nukreipiamas solidariai į jos narių turtą. iš kurio galima išieškoti. padarytos suluošinimu ar kitaip sužalojus sveikatą. tačiau įstatymas numato tam tikrus ribojimus bei išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eiliškumą. jo nemoka ir nedirba arba išlaikymo įsiskolinimo negalima išieškoti darant išskaitas iš darbo užmokesčio per 6 mėnesius. bet ne daugiau. išmokų dydžio. negu yra valstybės ar savivaldybės įmonės patikėjimo teise valdomo turto. stipendijos ar kitų pajamų. nesusijusias su bendrijos veikla. įrengimų. pensijos. jo prašymu tai patikrina antstolis. ar išskaitos teisingos. periodiškumas. išieškoma iš viso jo turto. nors toks išlaikymas ir būtų priteistas teismo sprendimu. Tokia išieškojimo tvarka netaikoma. pensijos. stipendijos ar kitų pajamų sprendimas nebus įvykdytas. Jie turi vesti vykdomųjų dokumentų apskaitą. 2 d. Pagal LR CPK 739 str. Išskaitų dydis apskaičiuojamas imant pagrindu skolininkui išmokėti priskaičiuotas sumas. Jei išieškotojas dėl pateisinamų priežasčių negali patikrinti.). kai jų suma nenustatyta. kontroliuoja išieškotojas. privalantiems mokėti vaikams išlaikymą periodinėmis išmokomis. kurio veiklos teritorijoje išskaitos yra daromos. nemažai įpareigojimų nustatyta darbdaviams. Išskaitų iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies dydį nustato LR CPK 736 straipsnis. Darbdavys arba išmokas išmokantis asmuo pagal tokį prašymą turi vykdyti išieškojimą tokia pačia tvarka kaip ir pagal vykdomąjį dokumentą. Papildomų prievolių nustatyta ir asmenims. Jeigu išlaikymą privalantis mokėti asmuo. kaip turi būti pasielgta su išskaitytais pinigais. Išieškojimo iš juridinių asmenų turto ypatumai Išieškojimas iš juridinių asmenų turto vykdomas bendra tvarka. jeigu iš skolininko darbo užmokesčio jau yra išskaitoma pagal kitus vykdomuosius dokumentus. Trečiąja eile išieškoma iš kito turto. kai skolininkas tuo laikotarpiu nedirbo. išskaitymų iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų bei davinių dydis. iš kokios rūšies juridinio asmens turto vykdomas išieškojimas. Savo prašymą dėl išskaitymo darbuotojas gali bet kada atšaukti. Kartu su vykdomuoju dokumentu antstolis pateikia patvarkymą. staklių. Išieškojimo nukreipimas į skolininko darbo užmokestį ir kitas pajamas. Siunčiant vykdyti vykdomąjį raštą dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis. jeigu išieškoma hipotekos kreditoriaus ar įkaito turėtojo naudai. Įstatymas nustato ir ribojimus išieškojimas iš kai kurių rūšių pajamų. kai skolininkas nutraukia darbo sutartį arba pasibaigė periodinių išmokų mokėjimas. apie papildomą uždarbį. Likviduojant juridinį asmenį. grąžinti vykdomąjį dokumentą. 2) jeigu j individuali (personalinė) įmonė neturi pakankamai lėšų išieškomoms sumoms padengti. 3) jeigu valstybės ar savivaldybės įmonė neturi turto. 5 d. Tiesiogiai iš skolininko darbo užmokesčio. nustato LR CPK 733 str. į kurį negalima nukreipti išieškojimo. Reikalavimų tenkinimo iš valstybės ar savivaldybės biudžeto klausimą išieškotojo prašymu išsprendžia teismas priimdamas nutartį. Toks asmuo privalo per tris dienas pranešti antstoliui apie darbo ar gyvenamosios vietos pakeitimą. Išieškojimas į komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos turtą nukreipiamas: 1) į tikrųjų komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos narių visą turtą solidariai. jeigu juridinis asmuo neturi pakankamai turto (lėšų): 1) jeigu ūkinė bendrija neturi pakankamai lėšų išieškomoms sumoms padengti.46 25. taip pat atėmus maitintojo gyvybę (LR CPK 738 str. Išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam išmokančiam asmeniui pateikdamas vykdomąjį dokumentą. kartu atžymėdamas apie vykdomojo dokumento ar jo dalies (padarytas išskaitas) įvykdymą ir pan. pirmąja eile išieškoma iš hipotekos ir įkeisto turto. iš kurių gali būti išieškoma ketvirtąja eile. Vykdant išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų pajamų. antstolis išieškojimą nukreipia į kitą jos turtą ir savininko turtą. jei paaiškėja. darbdavio atsakomybę už antstolio reikalavimo nevykdymą bei kitus sprendimo vykdymui būtinus nurodymus. Tokiu atveju išieškotojo prašymu antstolis gali areštuoti pradedamą realizuoti skolininko turtą. Išskaitų dydis diferencijuojamas priklausomai nuo vykdomojo dokumento pobūdžio. nustatytas šių asmenų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose. išlaikymo vaikams periodinėmis išmokomis išieškojimo ypatumai Pinigų išieškojimas negali būti nukreipiamas į skolininko turtą. nesilaikant nurodytos eilės (LR CPK 669 str.). jeigu skolininkas pateikia antstoliui įrodymus. Išlaikymo įsiskolinimo apskaičiavimo ypatumus tais atvejais. nurodydamas kokius veiksmus privalo atlikti asmuo.12. stipendijos ar kitų pajamų taip pat gali būti išieškomos periodinės išmokos. kurią jie perdavė arba turėjo perduoti komanditinei (pasitikėjimo) ūkinei bendrijai. Ar teisingos išskaitos iš skolininko darbo užmokesčio bei kitų jam prilygintų išmokų ir ar jos nusiųstos išieškotojui. Darbdavys privalo sudaryti sąlygas išieškotojui susipažinti. Be svarbių priežasčių nepranešusiems nurodytų duomenų kaltiems asmenims bei skolininkui antstolio ar išieškotojo pareiškimu teismas gali paskirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą. Iš laikinojo nedarbingumo atveju mokamų socialinio draudimo pašalpų.13. bet jos neperdavė per sutartyje numatytus terminus. kitų pagrindinių priemonių. Išieškojimas negali būti nukreiptas solidariai į visų tikrosios ūkinės bendrijos narių turtą pagal jos narių prievoles. jeigu jas galima išieškoti darant LR CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitas. vertė. pensijos. išieškotojų reikalavimai tenkinami atitinkamai iš valstybės ar savivaldybės biudžeto.). 2) į narių komanditorių turto dalį. išskyrus administracines patalpas. jog darant išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio. skirtų tiesiogiai gamybai. Priklausomai nuo to. Išieškojimai iš visų rūšių juridinių asmenų ar kitų organizacijų. bedarbio pašalpos išieškoti galima tiktai pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ir pagal teismo sprendimą dėl atlyginimo žalos. taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto. kad išieškomą pinigų sumą galima išieškoti per šešis mėnesius darant LR CPK 736 straipsnyje nurodyto dydžio išskaitymus iš skolininko darbo užmokesčio. išskyrus išimtis. pagamintos produkcijos (prekių). atskaičius iš jų mokesčius (privalomąsias įmokas). 25. Asmuo gali ir savo noru mokėti išlaikymą. tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje. . kuriam pateikiamas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vykdant išieškojimą iš juridinio asmens turto. išskyrus iš gamybai būtinų nekilnojamojo turto objektų. ar tinkamai daromos išskaitos. taip pat žaliavų ir medžiagų. išieškojimo įsiskolinimas apskaičiuojamas nurodant įsiskolinimo sumą. negalima išieškoti iš skolininkui priklausančių įvairaus pobūdžio kompensacinių išmokų ir pašalpų.

gali būti tiesiogiai įmokamos į atitinkamą valstybės biudžeto sąskaitą banko įstaigose. Tokiais atvejais. Iš sumų. kada išieškotos iš skolininko sumos neužtenka vykdymo ir su juo susijusioms išlaidoms bei visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti. Priklausomai nuo to ar išieškotų sumų pakanka visiems išieškotojams. Prioritätsprincip) arba prior tempore potior jure (pirmesnis laike. nuteistojo kreditorių turtiniai reikalavimai turi būti tenkinami išieškant iš kito nuteistojo asmens turto. Jeigu išieškotų sumų užtenka visiems išieškotojams. 2) pastato eksploatavimo išlaidoms. Išieškotos sumos išmokamos išieškotojams tokia tvarka: išieškotos sumos dalinamos į dvi dalis: vykdymo išlaidoms padengti reikalingos sumos ir išieškotojams išmokėtinos sumos.).). Vykdant teismo nuosprendį. padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu. kai išieškotojais yra kiti asmenys. Be to. išieškotų iš skolininko. kol antstolis grąžina išieškotas sumas skolininkui. 1 d. grąžinama skolininkui (LR CPK 758 str. Kartu turi būti pateiktas vykdomasis dokumentas.47 25. kurie turi būti konfiskuoti. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas tvirtinamas teisėjo rezoliucija. kai teismas nuosprendyje. kai visiškai patenkinti pirmesnės eilės reikalavimai. išieškotos sumos nedelsiant išmokamos. išsiunčiamos arba pervedamos išieškotojui. kuri lieka patenkinus visus reikalavimus. LR CPK 754 str. Likusios pajamos skiriamos skolininko įsiskolinimas padengti. išieškotojas turi visas procesines išieškotojo teises. pinigų išmokėjimo išieškotojams tvarka skiriasi priklausomai nuo to. apie prisijungimą prie išieškojimo. 3) mokesčiams už nekilnojamąjį turtą. Antrąja eile patenkinami darbuotojų piniginiai reikalavimai. išieškotojas gali dalyvauti atliekant visus procesinius veiksmus. nustatyta išieškotų lėšų paskirstymo pagal išieškojimo eiliškumą. paskirstant jas LR CPK 753-755 straipsniuose nustatyta tvarka. kurios turi būti įskaitytos į valstybės pajamas. 25. nutarties ar nutarimo dėl turto konfiskavimo eilė. pirmiausia apmokamos išieškojimo vykdymo išlaidos (LR CPK 609 str. Jeigu nuosprendyje. Pagal LR CPK 759 str.14. Sumos. Antstolis tais atvejais. nutartyje ar nutarime nenurodė konkrečių daiktų. o iš likusių sumų patenkinami išieškotojų reikalavimai. gautos pardavus turtą iš varžytynių. 4) nekilnojamo daikto draudimo įmokoms. kai yra keli išieškotojai ir jų reikalavimams visiškai patenkinti neužtenka išieškotos iš skolininko sumos. Jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti. pirmesnis ir teisėje). Kadangi iš sumų. atskaičius išieškotojui grąžintinas ir kitas vykdymo išlaidas. Prisijungdamas prie išieškojimo išieškotojas turi pateikti išieškojimą vykdančiam antstoliui pareiškimą. jau atėmęs vykdymo išlaidas. likusi suma paskirstoma pagal LR CPK 754-755 straipsniuose nustatytą eilę. Užbaigus išieškojimo procesą. Paskesnės eilės reikalavimai patenkinami po to. jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai. parengia pinigų paskirstymo išieškotojams patvarkymą ir pateikia jį tvirtinti teisėjui. Jeigu išieškotų pinigų neužtenka visiems įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms padengti. Analogiška tvarka antstolio patvarkymu skolininkui turi būti grąžinama suma. Hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės. kurie turi būti konfiskuoti.) LR CPK 753 str. LR CPK nustatyta ir teismo nuosprendžio. skolininko turtas perduodamas realizuoti po to. pirmiausia apmokamos išieškojimo vykdymo išlaidos. Nuo prisijungimo prie išieškojimo momento. gali prisijungti prie išieškojimo. Tuo atveju. iš kurio gali būti išieškoma. kad kai išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti. Trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai. paskirstymo tvarka. tačiau jis negali reikalauti iš naujo atlikti procesinius veiksmus. Tais atvejais. bet kuris išieškotojas. išieškotų iš skolininko. Ši nuostata taikoma tais atvejais. jie tenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai[1] (šis principas taikomas Lietuvoje. taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo. LR CPK 753 str. prisijungti prie išieškojimo galima tik iki to momento. kuri lieka patenkinus visus reikalavimus. kuri taikoma tais atvejais. Iš areštuoto nekilnojamo turto gaunamos pajamos paskirstomos tokia tvarka: 1) saugotojo išlaidoms. prie išieškojimo galima prisijungti. kuria patvirtinamas varžytinių aktas. pirmąją eile tenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą. kurie buvo atlikti iki jo prisijungimo prie išieškojimo. Visiškai patenkinus hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimus iš įkeisto turto. Žinoma keletas išieškotų sumų paskirstymo išieškotojams modelių: prioriteto (vok. jos dalinamos pagal LR CPK 753 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilės tvarką. kai teisėjas patvirtina antstolio patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo išieškotojams. Prisijungęs prie išieškojimo. Suma. nutartį ar nutarimą dėl turto konfiskavimo. išieškotojams išieškotos pinigų sumos gali būti išmokėtos iš karto teisėjui patvirtinus varžytynių aktą. atsirandantys iš darbo teisinių santykių. Suma. Išieškotų sumų paskirstymo tarp išieškotojų ir išmokėjimo išieškotojams tvarka. kas yra išieškotojas. nutartyje ar nutarime yra išvardyti daiktai. Jeigu išieškotojas yra valstybė. išieškotojui pinigai turi būti išmokėti teisėjui patvirtinus antstolio paskaičiavimą išieškotoms sumoms paskirstyti. Iš konfiskuotų daiktų išieškoma tik tada. o iš likusių sumų patenkinami išieškotojų reikalavimai. grąžinama skolininkui. tai sumos. antstolio išieškotų iš skolininko. pirmiausia apmokamos išieškojimo vykdymo išlaidos. paskirstymo tvarka. išieškotojui išmokamos tik įsiteisėjus nutarčiai. skiriasi galimas prisijungimo prie išieškojimo laikas. Nepiniginio pobūdžio teismo sprendimų vykdymo ypatumai . Jei varžytynių aktas tvirtinamas teisėjo rezoliucija. kai yra patenkinti iki teismo nuosprendžio priėmimo dienos pareikšti nuteistojo kreditorių turtiniai reikalavimai ir padengtos su tuo susijusios vykdymo išlaidos. 2 d. ir proporcingumo principas. išieškotas iš skolininko sumas antstolis pirmiausia įskaito į antstolio depozitinę sąskaitą. kai nėra kito turto. Išieškojimo procesas laikomas užbaigtu. Iš sumų. arba kai jo neužtenka. turintis vykdomąjį dokumentą dėl išieškojimo iš to paties skolininko. jeigu išieškotų sumų nepakanka visiems išieškotojų reikalavimams patenkinti. kada pilnai įvykdytas vykdomasis dokumentas. Patvarkymas parengiamas laikantis nustatytos išieškojimų tenkinimo eilės ir proporcingumo principo. LR CPK 757 straipsnyje nustatyta speciali pajamų. gaunamų iš areštuoto nekilnojamojo turto. reikalavimų patenkinimo eilė Išieškotos iš skolininko sumos tam tikrais atvejais gali neužtekti vykdymo ir juo susijusioms išlaidoms bei visiems reikalavimams pagal vykdomuosius dokumentus patenkinti. antstolis turi pateikti teisėjui tvirtinti išieškotojams išmokėtinų sumų paskirstymą.15. kuri lieka patenkinus visus reikalavimus. nustatyta reikalavimų patenkinimo eilė. Jeigu išieškotų sumų nepakanka visiems išieškotojams. kuris reiškia.

Asmuo gali būti iškeldintas pagal prokuroro sankciją: 1) jeigu dėl stichinių nelaimių. Vykdydamas sprendimą dėl vaiko perdavimo antstolis turi surašyti protokolą apie vaiko perdavimą. jeigu yra galimybė. ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos.). Todėl įkeldinamojo asmens dalyvavimas vykdant įkeldinimą būtinas. arba nesumokėję už gyvenimą viešbutyje. kad negalima sprendimo įvykdyti. nesvarbu. 3 d. kuriam teismas nusprendė perduoti vaiką vengiant su antstoliu atvykti paimti vaiką. kad perduodami ne tie daiktai. Išieškotojas gali atsisakyti paimti iš antstolio daiktus dėl daiktų kokybės ar kiekio trūkumų. bet pats daikto paėmimas ir perdavimas išieškotojui. Vykdydamas sprendimą dėl vaiko perdavimo antstolis kartu su išieškotoju ir valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovu gali įeiti į asmens. 5 d. gyvenamąsias patalpas. o vykdomasis raštas grąžinamas išieškotojui. to turto apsaugą turi užtikrinti antstolis. Sankcija dėl iškeldinimo įvykdoma per septynias dienas nuo jos įteikimo iš gyvenamosios patalpos iškeldinamiems asmenims dienos. Vykdant sprendimą prieš vaiką negali būti naudojama nei fizinė. kurie yra priteisti ir pan. Jeigu iškeldinamieji asmenys atsisako įleisti antstolį į gyvenamąją patalpą.). 3 d. kad jie yra sugedę. Jeigu iškeldinimo metu iškeldinamas asmuo nedalyvauja arba atsisako pasiimti iškeldinamą turtą. Paimdamas sprendime nurodytus daiktus bei juos perduodamas išieškotojui antstolis surašo turto paėmimo ir turto perdavimo aktus. Jeigu sprendime nurodytų daiktų nėra. antstolis surašo tai patvirtinantį aktą ir vykdomąjį dokumentą grąžina išieškotojui. Faktiškai. antstolis į pagalbą kviečiasi policiją ir įkeldina išieškotoją priverstine tvarka. Iškeldinamo asmens turtas aprašomas dalyvaujant iškeldinamajam. Jeigu negalima perduoti daiktų dėl to. buvimo vieta nežinoma. Tačiau antstolis gali išaiškinti skolininkui jo pareigą netrukdyti įkeldinamajam asmeniui naudotis patalpa. kurių pagrindu išieškomos piniginės lėšos laikomi piniginio pobūdžio sprendimais. Nepiniginio pobūdžio sprendimams priskiriami ir sprendimai dėl įkeldinimo bei iškeldinimo. toks turtas jam perduodamas antstolio patvarkymu. antstolis surašo aktą. Fiziniai asmenys gali būti iškeldinami pagal prokuroro sankciją (LR CPK 768 str. jeigu iškeldinamiesiems asmenims realiai nesuteikta kita gyvenamoji patalpa. grąžinimo į darbą ir kt. kada iškeldinama iš gresiančių sugriūti patalpų. Šią patalpą suteikia pastato. .626 str. Jeigu skolininkas slepiasi arba nevykdo antstolio reikalavimo įleisti išieškotoją į patalpą. kai gyvenimas tose patalpose kelia grėsmę žmonių sveikatai ar gyvybei. Aprašo nuorašas išsiunčiamas ar kitaip perduodamas skolininkui. Atsižvelgiant į tai. reglamentuoja teismo sprendime nurodytų daiktų perdavimo išieškotojui procedūrą. savininkas. Jeigu atliekant vykdymo veiksmus į skolininko būstą patenkama skolininkui ar jo šeimos nariams nedalyvaujant arba prieš šių asmenų valią būtinas kviestinių dalyvavimas.). gyvenantys viešbučiuose ilgiau. paskirtam turto saugotoju. nes tokio sprendimo vykdymas negalimas neįėjus į skolininko gyvenamąsias patalpas (LR CPK 615 str. Neatidėliotinais atvejais iškeldinama nedelsiant. kuris teismo sprendimu turi būti perduotas kitam asmeniui. iškeldinimo. kad vaiko perdavimas susijęs su vaiko emociniais išgyvenimais. antstolis gali spręsti klausimą dėl vykdomojo rašto grąžinimo išieškotojui (LR CPK 631 str. administracijos ar įstatymų leidimo organai. Tarp skolininko ir išieškotojo gali kilti ginčas dėl perduodamų daiktų tapatumo. Iškeldintam asmeniui pareiškus norą pasiimti iškeldinimo metu antstolio iškeldintą ir perduotą saugoti turtą. laikoma. negu buvo susitarta. be gyvenamojoje patalpoje gyvenančių asmenų sutikimo ir be teismo nutarties. Jeigu paties iškeldinamojo nėra. Pagal Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalį imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų. o jeigu ir šių nėra. Nepiniginio pobūdžio sprendimais laikomi visi kiti vykdytini sprendimai (dėl turto perdavimo natūra. Šiuo atveju išieškojimo tikslas ne daikto paėmimas su tikslu jį realizuoti. 2) fiziniai asmenys. tinkamumo naudoti. suteikiama kita tinkama gyventi gyvenamoji patalpa. Iškeldinamo juridinio asmens turtas aprašomas dalyvaujant iškeldinamo juridinio asmens atstovui ar atsakingam darbuotojui. Vykdydamas teismo sprendimą dėl vaikų perdavimo. Turtas realizuojamas bendra tvarka. priklausomai nuo jų pobūdžio skiriami į piniginio ir nepiniginio pobūdžio sprendimus. nustatyta tvarka. užsiimančios socialiniu aprūpinimu.615 str. Visas su turto saugojimu susijusias išlaidas atlygina iškeldinamas asmuo (skolininkas). Nepiniginio pobūdžio teismo sprendimai vykdomi laikantis bendrųjų vykdymo nuostatų. kurią jie yra užėmę.). komplektiškumo.48 Vykdymo procese visi vykdomi sprendimai. nei psichologinė prievarta. gaisro ar techninio susidėvėjimo valstybės. LR CPK 765 str. svarbiausia . Paprastai įkeldinama dalyvaujant skolininkui ir išieškotojui. kitokiais veiksmais trukdo iškeldinti. Iškeldinimas vykdomas LR CPK 768769 str. savivaldybių ar juridinių asmenų gyvenamoji patalpa gresia sugriūti arba tampa netinkama gyventi (LR CK 6. antstolis vykdymo veiksmus atlieka dalyvaujant asmeniui. – dalyvaujant teismo ar antstolio paskirtam turto saugotojui (administratoriui). arba pažeidę naudojimosi jais tvarką (LR CK 6. Turtą gali saugoti ir pats antstolis. 2 d. perduodamos skolininkui. atsižvelgiant į LR CPK LVII skyriuje nurodytas išimtis. Apie įkeldinimo laiką prieš penkias dienas raštu pranešama skolininkui ir išieškotojui. nekomplektiniai ir pan. Jeigu skolininkas paklūsta antstolio reikalavimui. nustatyta tvarka. kai vaikas turi būti perduotas juridiniams asmeniui (vaikų globos įstaigai). antstolis paima tuos daiktus iš skolininko ir perduoda išieškotojui. kartu išaiškinant jo teisę kreiptis į teismą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo.). Priverstiniu įkeldinimu siekiama sudaryti išieškotojui galimybę netrukdomai patekti į patalpą. Apie suteiktos kitos gyvenamosios patalpos tinkamumą gyventi sprendžia prokuroras. turtas aprašomas dalyvaujant kuriam nors iš pilnamečių jo šeimos narių. Asmeniui. įpareigojimų atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti. Atstovavimo institutas taikytinas tais atvejais. kuriam perduodamas vaikas (išieškotojas). vykdant tokio pobūdžio sprendimus ribotai taikytinas atstovavimo institutas ir fizinis asmuo.vaiko interesai. Iškeldinamieji asmenys paraginami. Iškeldinant iš gresiančių sugriūti arba tapusių netinkamomis gyventi patalpų. Viena iš nepiniginio pobūdžio vykdomų sprendimų kategorijų – vaikų perdavimas išieškotojui. Aprašytas turtas kartu su aprašo nuorašu perduodamas saugoti asmeniui. turėtų dalyvauti pats asmeniškai. Sprendimai. Vykdant sprendimus dėl vaiko perdavimo išieškotojui turi būti užtikrinta vaiko teisių apsauga. Jeigu vaiko. teismai. nekomplektiškumo.) ir pagal teismo sprendimą (LR CPK 769 str. sankcionuojantis iškeldinimą. Antstolis negali vykdyti iškeldinimo iš gresiančios sugriūti ar tapusios netinkama gyventi gyvenamosios patalpos. Turto įkainojimas atliekamas LR CPK 681 str. kuriam perduodamas vaikas. Iškeldinamo asmens turtą turi pasiimti pats iškeldinamasis. įkeldinti asmenį į gyvenamąją patalpą įkeldinamajam (išieškotojui) nedalyvaujant. gali būti pradedama turto realizavimo procedūra. antstolis privalo paskelbti vaiko paiešką per policiją (LR CPK 620 str. o gautos pajamos. iš kurio turi būti paimtas vaikas (skolininko). ir valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atstovui. Kai išieškotojui yra priteisti tam tikri teismo sprendime nurodyti daiktai.. kad skolininkas įvykdė sprendimą gera valia.). Jeigu skolininkas per tris mėnesius nuo turto perdavimo saugotojui dienos nepasiima savo turto. Tokiais atvejais antstolis aprašo ir įkainoja iškeldinamo asmens patalpoje esantį turtą. Neatidėliotinais atvejais laikytini atvejai. kuriame yra gresianti sugriūti arba netinkama gyventi gyvenamoji patalpa.). neįmanoma. išsikelti nedelsiant. atskaičius vykdymo išlaidas.

kurių vykdymo ypatumai aptarti atskirai. nenurodyti vykdomajame rašte negali būti iškeldinti. tačiau jų neatvykimas nekliudo išnagrinėti klausimą. įpareigojančius paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis. kad vaikai būtų apgyvendinti kitoje gyvenamojoje patalpoje. kad skolininkas sprendimo neįvykdė. numatyti antstolio veiksmai taikomi tais atvejais.. įvykdymo ypatumus. LR CPK 772 str. jeigu prašyme pripažinti sprendimą išieškotojas nurodo. nepaisant neturtinės žalos atlyginimo. kad darbdavys neįvykdė teismo sprendimo. teismas vėl pritaiko sankcijas skolininkui. Jeigu sprendime nenurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės.16. Baudos dydį nustato teismas. Pagal LR CK 2. žeminančius asmens garbę ir orumą. įpareigojantis paneigti tikrovės neatitinkančius duomenis. antstolio nustatyta tvarka surašytas aktas perduodamas vykdymo vietos apylinkės teismui. Piniginio pobūdžio išieškojimai vykdomi litais pagal sprendimo priėmimo dieną Lietuvos banko . Tačiau jeigu sprendimą gali įvykdyti tik asmeniškai pats skolininkas. patvirtintoms taikos sutartims ir autentiškiems dokumentams. nustatęs. Tokiu atveju vaiko teisių apsaugos institucija turėtų pasirūpinti. taikomos to paties straipsnio 5 dalyje numatytos pasekmės. antstolis iškeldina jį priverstine tvarka. nustato bylų dėl garbės ir orumo sprendimų vykdymo ypatumus. jeigu skolininkas neįvykdė arba nepilnai įvykdė teismo sprendimą dėl paneigimo tikrovės neatitinkančių duomenų. Baudos sumokėjimas skolininko neatleidžia nuo pareigos atlikti arba nutraukti teismo sprendime numatytus veiksmus. nustato sprendimų. Prie vykdyti perduodamo vykdomojo rašto pridedama nutarties. Pagal teismo sprendimą iš gyvenamųjų patalpų turi būti iškeldinami tik vykdomajame rašte nurodyti asmenys su jiems priklausančiu turtu. 7 p. Jeigu yra pateisinamų priežasčių. kuriuos gali atlikti arba nutraukti tiktai pats skolininkas. Žinių paneigimo būdas turi atitikti jų paskleidimo būdą. išskyrus tokius sprendimus. Asmenys. LR CPK 771 str. Priverstinis iškeldinimas iš gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų vykdomas tik iškeldinamiesiems asmenims atsisakius išsikelti iš užimamų patalpų gera valia. galima įvykdyti be paties skolininko. davęs sankciją iškeldinti prokuroras. Surašytą aktą antstolis perduoda vykdymo vietos apylinkės teismui. kuris išsprendė ginčą dėl grąžinimo į darbą arba dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo.). teismas nutartimi gali išieškoti iš atsakovo baudą už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną. kurie taikomi vykdant teismo sprendimus. jeigu LR CPK nenustatyta kitaip. jeigu ta formuluotė sukliudė darbuotojui stoti į kitą darbą. antstolio surašytas aktas perduodamas sprendimą priėmusiam teismui. tačiau jie turi būti pripažinti ir turi būti leista juos vykdyti Lietuvos Respublikoje. apie iškeldinimo laiką ir vietą antstolis ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki iškeldinimo dienos raštu praneša valstybinei vaiko teisių apsaugos institucijai. gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą išieškotojo naudai ir nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti. Užsienio teismų ir arbitražų sprendimai Lietuvos Respublikoje vykdomi bendra tvarka. kadangi skolininkas neatliko tam tikrų veiksmų. įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. neįvykdo juridinis asmuo.. užsienio teismo sprendimo nuorašas ir vertimas į lietuvių kalbą.49 iškeldinama padedant policijai. Išieškotojas privalo įrodyti. ar tik pats asmeniškai skolininkas gali įvykdyti sprendimą. jis gali savo lėšomis įvykdyti sprendimą. kad sprendimo pripažinimas reikalingas jo vykdymui Lietuvos Respublikoje (LR CPK 774 str.24 str. Užsienio teismų sprendimų vykdymo ypatumai Civilinio proceso tvarka gali būti vykdomi ir kitų valstybių išduoti vykdomieji dokumentai. taip pat aukštesnysis prokuroras pagal suinteresuotų asmenų ar antstolio pareiškimą turi teisę atidėti iškeldinimą. Išieškotojas dėl atlyginimo už priverstinės pravaikštos laiką turi kreiptis į pirmosios instancijos teismą. nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu. nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu. LR CPK 770 str. žeminančius asmens garbę. nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu. Priklausomai nuo to. jeigu nagrinėjant klausimą dėl sprendimo neįvykdymo paaiškėja. 25. tiek juridinis asmuo. Jeigu išieškotojas turi lėšų. Skolininku (iškeldinamuoju asmeniu) gali būti tiek fizinis. numatytos LR CPK 273 str. kai iškeldinamasis slepiasi arba nevykdo antstolio raginimo išsikelti iš patalpos. Tokia speciali procedūra (exequatur) netaikoma kai kuriems Europos Sąjungos valstybių narių teismo sprendimams. Paskleistų žinių paneigimo būdą esant galimybei teismas nustato atsižvelgdamas į bylos aplinkybes bei ieškovo prašymą. įpareigojąs skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. Bauda gali būti paskirta. kada sprendimą įpareigojantį atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. Kai sprendimo. LR CPK 771 str. nuorašas. kai darbdavys neįvykdo teismo sprendimo grąžinti į darbą neteisėtai atleistą ar neteisėtai perkeltą į kitą darbą darbuotoją arba pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę. skiriasi tokio sprendimo neįvykdymo teisinės pasekmės. o šis priima nutartį taikyti sprendime nurodytas pasekmes. Jeigu sprendime yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės. Sprendimo vykdymo vietos apylinkės teismas nutartimi leidžia ieškovui atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. o iškeldinant iš negyvenamųjų patalpų – turtas. jeigu nevykdomas teismo sprendimas. jeigu tai nustatyta tarptautinėje sutartyje. kad atleidimo iš darbo formuluotė sukliudė darbuotojui stoti į kitą darbą. kuria užsienio teismo ar arbitražo sprendimas pripažintas ir leista jį vykdyti LR. įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. Jeigu per teismo nustatytą terminą neįvykdytas sprendimas. Jeigu neįvykdytas sprendimas. Iškeldinimas paprastai vykdomas esant iškeldinamajam. Sprendimo neįvykdymo klausimas išsprendžiamas teismo posėdyje. teismas. Tačiau iškeldinamojo asmens nebuvimas vykdant iškeldinimą nėra kliūtis atlikti vykdymo veiksmus. antstolis turi surašyti nustatytos formos aktą. Jeigu skolininkas antrą kartą ir daugiau kartų pažeidžia sprendimui įvykdyti nustatytus terminus. Tais atvejais. kuris išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą. kad išieškotojas neturi lėšų sprendimui įvykdyti. Ta pačia nutartimi teismas gali išspręsti klausimą dėl sprendimo vykdymui reikiamų lėšų išieškojimo. Teismas. Ji yra išieškoma ieškovo naudai. Apie iškeldinimo laiką ne vėliau kaip prieš penkias dienas raštu pranešama skolininkui. sankcijos taikomos juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Tais atvejais. teismas išieškotojo prašymu priima nutartį išieškoti darbuotojui atlyginimą už priverstinės pravaikštos laiką arba išmokėti neteisėtai perkeltam į kitą darbą darbuotojui darbo užmokesčio skirtumą už visą laiką nuo sprendimo priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. Jeigu nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos iškeldinami nepilnamečiai vaikai. jeigu jis per teismo sprendime nustatytą terminą arba per antstolio raginime įvykdyti sprendimą nustatytą terminą neįvykdė arba nepilnai įvykdė teismo sprendime nurodytus veiksmus. Laikoma. Vykdomuosius raštus pagal pripažintus ir leistus vykdyti Lietuvos Respublikoje užsienio teismų ir arbitražų sprendimus išduoda Lietuvos apeliacinis teismas ir išsiunčia išieškotojui. paduodamas pareiškimą. nustato sprendimų grąžinti į darbą ir pakeisti atleidimo iš darbo formuluotę neįvykdymo pasekmes. antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. o paskui jas išieškoti iš skolininko. Apie posėdžio laiką ir vietą pranešama išieškotojui ir skolininkui. 2-3 d. įpareigojančio atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. Apie priverstinį iškeldinimą antstolis surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos iškeldinimo protokolą.

komercinėms bylos bei teismo sprendimams dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo[5]. Neginčytinomis bylomis laikytinos bylos dėl teismo įsakymo išdavimo. Teisė skųsti antstolio veiksmus suteikta ne vien vykdymo proceso šalims: išieškotojui ir skolininkui. jog ketinama siekti Europos vykdomojo rašto išdavimo. Jei tokius veiksmus atliko antstolio atstovas. kurios baigiamos teismo patvirtinta taikos sutartimi. nustatant jiems minimalius reikalavimus. nes jie nesukelia jokių teisinių pasekmių[2]. Skundas dėl antstolio veiksmų ar jo neveikimo žyminiu mokesčiu neapmokestinamas. Skundas negali būti paduotas dėl tokių antstolio veiksmų. Europos vykdomasis raštas negali būti išduotas skubiai vykdytino teismo sprendimo pagrindu[6]. atlikdamas vykdymo veiksmus arba atsisakydamas juos atlikti. o skolininkas tam tikrų veiksmų atlikimą[1]. Grąžindamas vykdomąjį raštą Lietuvos apeliaciniam teismui. teisėjas. Kaip nurodo H. Informacija apie ketinimą ateityje siekti Europos vykdomojo rašto išdavimo teismui reikalinga tik tam. Pagal LR CPK 639 ir 643 straipsnius tokia teisė suteikta išieškotojui ir skolininkui. jog jis sieks Europos vykdomojo rašto išdavimo. kurie yra būtini tam. gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui bendra tvarka. vienam iš pagrindinių vykdymo proceso subjektų. Europos vykdomąjį raštą išdavusio teismo kompetencijai pavesta spręsti klausimus dėl jo ištaisymo ir panaikinimo (Reglamento 10 straipsnis). kreipdamasis į teismą ieškinyje gali nurodyti. įkaito davėjas. kurio teritorijoje veikia antstolis. Jeigu skolininkas išvyksta gyventi iš Lietuvos arba jei nežinoma skolininko gyvenamoji vieta. Išimtinė kompetencija spręsti klausimus dėl skolininko atsisakymo vykdyti Europos vykdomąjį raštą (Reglamento 21 straipsnis) suteikta nacionaliniams teismams.50 nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos kursą (LR CPK 776 str. Įstatymu nustatytos ir skirtingos tokio teismo sprendimus vykdančio subjekto veiklos kontrolės formos. Skundai dėl antstolio veiksmų nagrinėjami ypatingosios teisenos tvarka (LR CPK 510 – 513 straipsniai). bet ir bet kurie kiti veiksmai ar neveikimas. tokiu atveju skundus dėl antstolio veiksmų nagrinėja apylinkės teismo. Todėl. remiantis minėta įstatymo nuostata skundas paduodamas dėl antstolio veiksmų. kurių atlikimą sankcionuoja teisėjas. teismo patvirtintų taikos sutarčių ir autentiškų dokumentų (notarų daromi vykdomieji įrašai) pagrindu. Išieškotojo. Teismas kontrolės funkcijas vykdymo procese realizuoja ne tik vykdydamas antstolio procesinės veiklos kontrolę (patikrinami ir patvirtinami LR CPK nurodyti antstolio surašyti vykdymo proceso dokumentai). vykdomoji byla užbaigiama. Tokius klausimus sprendžia Lietuvos apeliacinis teismas. Neginčytinomis bylomis laikytinos bylos. Europos vykdomasis raštas turi būti išverstas į lietuvių kalbą. Asmuo. skolininko darbdavys.17. o vykdomasis raštas grąžinamas Lietuvos apeliaciniam teismui ir saugomas byloje dėl užsienio teismo ar arbitražo sprendimo pripažinimo. bet ir savo darbuotojų veiksmais padarytą žalą. pagal kurią priimamas vykdyti vykdomasis dokumentas[3]. ar byla dėl jo sprendžiama pagal specialias šių bylų kategorijai skirtas nacionalines taisykles (pavyzdžiui. kurie sukelia teisines pasekmes. kuriose priimtas sprendimas už akių[4]. Teismo vaidmuo vykdant Europos vykdomąjį raštą pasireiškia keliais aspektais. kurio teritorijoje yra pirminė vykdomojo dokumento vykdymo vieta. Kadangi Europos vykdomasis raštas vykdomas ta pačia tvarka. kuriose atsakovas pripažįsta ieškinį. 805/2004[1]. kurio darbdavys yra antstolis. Skundus dėl antstolių veiksmų nagrinėja apylinkės teismas. Tokiu atveju teismo nutartis. skundas paduodamas dėl atstovo veiksmų. Tam tikrų problemų kyla. tačiau įstatymų nustatyta tvarka. taip pat bylos. kitus klausimus spręsti pavesta apylinkės teismo kompetencijai.). kuria patvirtintas antstolio patvarkymas. kaip ir Lietuvos Respublikos teismo sprendimai. jeigu ginčijamą veiksmą atliktų antstolio padėjėjas. Reglamentas taikomas civilinėms. Antstolio veikimo vieta nustatoma pagal vykdomojo dokumento vykdymo vietą.). sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą. Dėl svarbių priežasčių praleistas dešimties dienų terminas skundui paduoti gali būti atnaujinamas pagal .). Gali būti skundžiami ne tik patvarkymo forma išreikšti antstolio veiksmai. Tam tikromis ypatybėmis vykdant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus pasižymi skolininko paieška. Antstolis pagal LR Antstolių įstatymo 16 straipsnį atsako ne tik už savo. išduodamas teismo sprendimų. varžytynėse dalyvaujantys asmenys. Kiuper paprastai išieškotojai skundžia antstolio neveikimą. užsienio teismų ir arbitražų sprendimų vykdymas gali būti atidėtas ar išdėstytas. Reglamentu siekta sukurti laisvą visų Europos Sąjungos valstybių teismo sprendimų. 25. Skundams dėl antstolio veiksmų arba atsisakymo juos atlikti nustatytas dešimties dienų padavimo terminas. skaičiuojamas nuo tos dienos.). Europos vykdomasis raštas . pavyzdžiui. Kiti veiksmai. skolininko ir kitų asmenų teises. antstolio veiksmų atlikimas skolininkui nepriimtinu laiku ar būdu. vykdantis antstolio patvarkymą dėl išskaitų iš darbo užmokesčio ir kt. Viena iš vykdymo proceso teisėtumą laiduojančių garantijų. 2004 m. kuri gali būti paskelbta tik esant atitinkamam išieškotojo prašymui (LR CPK 779 str. taip pat dokumentinio proceso tvarka išnagrinėtos bylos bei bylos. Pagal šį Reglamentą Europos vykdomasis raštas gali būti išduotas tik neginčytinose bylose. jog pasibaigus procesui dėl sprendimo byloje (šalių taikos sutarties) būtų galimas Europos vykdomojo rašto išdavimas[7]. antstolis apie tai praneša išieškotojui. Šis Reglamentas Lietuvoje įsigaliojo nuo 2005-10-21[2]. dalyvaujantys vykdymo procese. skolininko ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimas vykdymo procese Vykdant teismo sprendimus valdingi įgalinimai yra suteikti antstoliui. kurių teises arba teisėtus interesus vykdymo procese pažeidžia antstolis. skundą dėl antstolio veiksmų gali paduoti ir kiti asmenys (pavyzdžiui. judėjimą. Gali būti apskųsti tik tie antstolio veiksmai ar neveikimas. sumarinio proceso tvarka (bylų dėl teismo įsakymo išdavimo procesas ir kt. Skundų nagrinėjimui taikomos specialiosios teismingumo taisyklės – skundas paduodamas tam apylinkės teismui. suteikimas vykdymo proceso dalyviams. Jis vykdomas pagal tas pačias taisykles. Pirmine vykdymo vieta yra laikoma vykdymo vieta. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. nes jis veikia kaip savarankiškas subjektas. teismo patvirtintų taikos sutarčių ir autentiškų dokumentų. netaikant užsienio teismų sprendimų pripažinimo procedūros ir nereikalaujant gauti leidimą vykdyti užsienio teismo sprendimą[3]. kaip ir pripažįstant bei leidžiant vykdyti užsienio teismų sprendimus. Reikalavimas laikomas neginčijamu nepriklausomai nuo to. kaip ir Lietuvos teismų priimti sprendimai. kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti (LR CPK 512 straipsnis). bet ir kitomis procesinėmis formomis. nesuteikia teisės skolininkui skųsti tokius veiksmus. tai teisės skųsti antstolio procesinius veiksmus arba atsisakymą juos atlikti. suteikta Lietuvos Apeliaciniam teismui. nėra Europos vykdomojo rašto išdavimui būtina sąlyga.vykdomasis dokumentas. Lietuvoje tokia kompetencija. gindamas išieškotojo. Išieškotojas turi teisę kreiptis į Lietuvos apeliacinį teismą dėl vykdomojo rašto pakartotinio pateikimo vykdyti (LR CPK). kad procesas vyktų laikantis Reglamente numatytų minimalių proceso reikalavimų. balandžio 21 d. o teismo rezoliucija neskundžiama. Teismo informavimas apie tai. ar pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles. kai vykdymo veiksmai atliekami kelių apylinkės teismų veiklos teritorijose.

kuriuo ieškinys atmetamas. nedalyvaujantys vykdymo procese. Šiuo atveju turto priklausomybė skolininkui preziumuojama. priėmimas. Teismas. todėl šį skundą teismas turi atsisakyti priimti (LR CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas. ir kasacine tvarka. LR CK 4. Trečiųjų asmenų teisių gynimo pareiškiant ieškinį institutas žinomas ir kitų valstybių civilinio proceso teisei[5]. Sprendimų įvykdymo atgręžimas Įvykdžius teismo sprendimą. taip pat pateikiamas sprendimo įvykdymo atgręžimo apibrėžimas – panaikinus arba pakeitus sprendimą arba nutartį. Tačiau kai kurie autoriai mano. kad sprendimas buvo neteisėtas. turėti būti nurodytas skundžiamas veiksmas arba atsisakymas jį atlikti bei tai pagrindžiančios aplinkybės. ir valstybinė mokesčių inspekcija. Teismo nutartis gali būti apskųsta atskiruoju skundu. gali paaiškėti. taip pat taikant proceso atnaujinimo institutą ir naujo sprendimo arba nutarties. Tai reiškia. Vykdymo procese kai kuriais atvejais (LR CPK 603 straipsnis) nustatytas galimas civilinės bylos dėl arešto turtui panaikinimo arba teisės priklausymo subjektų ratas – atsakovais tokioje byloje traukiami išieškotojas ir skolininkas.96 straipsnyje numatyti atvejai. toks teismo sprendimas panaikinamas apeliacine arba kasacine tvarka ir byla nutraukiama. Teismo sprendimus vykdantis subjektas areštuodamas turtą. esantį pas skolininką neprivalo tikrinti tokio turto priklausomybės. Teismo nutartimi pripažinus antstolio veiksmus neteisėtais. būtina taikyti sprendimų įvykdymo atgręžimo institutą. ja būtų galima pasinaudoti sprendžiant ginčą ginčo teisenos tvarka (prejudiciniai faktai) [8]. kai daiktas perduotas ar kitaip perleistas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. LR CPK 760 straipsnio 1 dalyje sprendimų įvykdymo atgręžimas apibrėžiamas kaip grąžinimas atsakovui visko. vienos iš šalių prašymu teismas įpareigoja ginčo šalis grąžinti tai. Tokio pobūdžio bylos nagrinėjamos ginčo teisenos tvarka. paduotas teismui praleidus šį trisdešimties dienų terminą. tokį turtą įgijusiems. Skundas. Skirtingai nei skundų dėl antstolio veiksmų padavimo atveju. kad turto įgijėjo sąžiningumo prezumpcija gali būti nuginčyta. Skundo nepadavimas neatima teisės kreiptis į teismą dėl antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo. Skundo turinyje be bendrųjų procesinių dokumentų reikalavimų. Turtą realizavus vykdymo proceso nustatyta tvarka taikoma turto įgijėjo sąžiningumo prezumpcija. kurie taip pat laikytini suinteresuotais asmenimis LR CPK 443 straipsnio 3 dalies prasme[4]. 25. kurio veiksmai ar atsisakymas. o turtą realizavus taip pat ir asmenims. kad šio straipsnio taisyklės netaikomos. kad. Paprastai skundo padavimas vykdymo veiksmų nesustabdo. tačiau teismas. Šio instituto paskirtis – atkurti ankstesnę (pirminę. ką jos yra gavusios vykdydamos sprendimą (LR CPK 373 straipsnis). y. bet ir kita vykdymo proceso šalis (išieškotojas arba skolininkas). Visi ieškiniai vykdymo procese nagrinėjami pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles ir vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas. nes subjektų. . Tokia teismo nutartis įsiteisėja per septynias dienas. vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka (LR CPK 510 straipsnio 3 dalis).51 bendrąsias terminų atnaujinimo taisykles. bet ir išieškotojas bei skolininkas. Vykdant išieškojimą gali būti areštuotas ir kitam asmeniui priklausantis turtas arba toks turtas gali būti išieškojimo objektu. LR 443 straipsnio 1 dalis). turinčių teisę reikšti ieškinius. priima nutartį. kurių interesai susiję su priverstinio vykdymo objektu (turtu). Kitais asmenimis vykdymo procese pripažintini bet kurie kiti asmenys. To paties straipsnio 4 dalyje nurodoma. kada turtą galima išreikalauti iš sąžiningo įgijėjo. toks asmuo negalėjo dalyvauti varžytinėse. tiek išieškotojas gali pasinaudoti ir abiem savo teisių gynimo būdais: pateikti skundą ir ieškinį. priklausymu bei ieškinius dėl arešto turtui panaikinimo. Pagal LR CPK 603 straipsnio prasmę turto įgijėjo sąžiningumo prezumpcija gali būti nuginčyta. buvusią iki teismo sprendimo įvykdymo) šalių materialinių teisinių santykių padėtį. pavyzdžiui. ratas neapsiriboja tik vykdymo procese dalyvaujančiais asmenimis. jeigu jis yra susijęs su turto. keičiančių įvykdytąjį teismo sprendimą. Kartais tiek skolininkas. Iš šių LR CPK pateikiamų sprendimų įvykdymo atgręžimo apibrėžimų aišku. kurių turtas areštuotas. kad tokiu atveju tretysis asmuo gali reikalauti nuostolių atlyginimo. Išieškotojas ir skolininkas vykdymo procese gali pareikšti įvairaus pobūdžio ieškinius: dėl varžytinių pripažinimo negaliojančiomis. Tai įrodinėjama civilinėje byloje. Sprendimų įvykdymo atgręžimo instituto taikymo pagrindai įtvirtinti LR CPK 760 straipsnyje. kad skolininkas laikinai valdo trečiajam asmeniui priklausantį kilnojamąjį turtą. jeigu skundas tenkinamas. Lyginant su skundų dėl antstolių veiksmų arba atsisakymo juos atlikti nagrinėjimu. kad sprendimo panaikinimo pagrindas gali būti bylos išnagrinėjimas ir apeliacine. arba konstatuoja atsisakymo atlikti tam tikrus veiksmus neteisėtumą ir įpareigoja tokius veiksmus atlikti. Tokioje byloje suinteresuotu asmeniu trauktinas dalyvauti ne tik antstolis. turto areštą. kad suėjus trisdešimties dienų terminui išnyksta pati teisė skųsti antstolio veiksmus. nes jokie apribojimai turto išreikalavimui nenustatyti. susiję su antstolio teikiamomis paslaugomis. jeigu pripažįsta tai esant reikalinga. ieškinį dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo ir pan.18. jeigu jie jau buvo įvykdyti arba pradėti vykdyti. šis teisių gynimo būdas – universalus. kuriems pagal LR CPK 709 straipsnį draudžiama dalyvauti varžytinėse[6]. jei turtas konfiskuotas – atsakovais traukiami asmenys. Ieškiniai pareiškiami pagal bendrąsias teismingumo taisykles. Pagal LR CPK 603 straipsnį kiti asmenys vykdymo procese gali pareikšti ieškinį dėl civilinės teisės. reglamentuojančiame proceso atnaujinimą. bet ne daikto grąžinimo[7]. pareiškimas paliekamas nenagrinėtas arba priimamas naujas sprendimas. įrodžius. tokie ieškiniai apmokestinami žyminiu mokesčiu bendra tvarka. skolininko ir kitų asmenų teisių gynimas vykdymo procese gali būti realizuojamas teismui nagrinėjant šių asmenų ieškinius. Skundas negali būti paduotas vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (LR CPK 512 straipsnis). y. kas iš jo buvo išieškota ieškovo naudai pagal panaikintą jau įvykdytą sprendimą. nagrinėjamoje pagal ginčo teisenos taisykles. išnagrinėjęs skundą dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti. yra nenagrinėtinas teisme. ir teisėtas tokio turto valdytojas. Taip atsitikti gali dėl to. LR CPK XVIII skyriuje. Siekiant atkurti teisingumą. Jais pripažįstami: 1) įvykdyto sprendimo panaikinimas ir naujo sprendimo ieškinį atmesti priėmimas. Savo teises vykdymo procese ginti ieškinio pareiškimu gali ne tik tretieji asmenys. t. kuria. arba dėl kitų priežasčių. pavyzdžiui. Tokiu atveju ieškovas turės įrodyti antstolio civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygas. iš kurio išieškoma. Ginčo teisenos tvarka taip pat nagrinėjami ieškiniai. Įstatymas nenustato jokių specialiųjų skundo dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti turinio reikalavimų. Išieškotojo. Ieškinius dėl arešto turtui panaikinimo gali pareikšti ir nepriklausančio skolininkui turto savininkas. skundžiami. Tai vienintelis būdas vykdymo procese savo teises apginti kitiems asmenims. t. Vokiečių civilinio proceso teisės doktrinoje pripažįstama. Tokiu atveju ginčo teisenos tvarka nagrinėjamoje byloje nebereikia įrodinėti antstolio veiksmų neteisėtumo. Tokiu atveju būtų pažeidžiamos atsakovo teisės arba įstatymo saugomi interesai. panaikina neteisėtu antstolio veiksmu sukeltas teisines pasekmes. patenka į asmenų.

3. Dažniausiai tai būna sprendimai turtinio. gali nepakakti duomenų. Akivaizdu. bet ir taikant sprendimų įvykdymo atgręžimo institutą. Sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą privalo išspręsti teismas savo iniciatyva. šalių grąžinimu į iki panaikintojo teismo sprendimo buvusią padėtį. o ne teismo iniciatyva. Jis galutinai išsprendžia ginčą dėl teisės arba nutraukia bylą. Atsakovo dėl svarbių priežasčių praleistas vienerių metų terminas. taikančio sprendimų įvykdymo atgręžimą. susiję su grąžintino turto vertės nustatymu. turėtų būti remiamasi ir tokiais civilinės teisės principais kaip draudimas piktnaudžiauti savo teise. atsiradusius skubiai vykdant teismo sprendimą bendraisiais pagrindais. Atlyginti nuostolius atsakovas gali reikalauti tik tais atvejais. kuriose priimtas sprendimas įpareigoja skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus. kai įstatymas apskritai draudžia išreikalauti turtą iš sąžiningo trečiojo asmens (LR CK 4. kai turto negalima grąžinti. – suma. Atsakovo pareiškimas dėl sprendimų įvykdymo atgręžimo klausimo išsprendimo žyminiu mokesčiu neapmokestinamas ir nagrinėjamas žodinio proceso tvarka teismo posėdyje. Kai kuriose neturtinio pobūdžio bylose sprendimo įvykdymo atgręžimas apskritai neįmanomas. leisdamas skubiai vykdyti sprendimą bylose. ir taip baigdamas bylą (LR CPK 762 straipsnio 1 dalis ir 761 straipsnio 1 dalis). Tai gali padaryti teismas. priimdamas naują sprendimą ar nutartį. privalo pareikalauti. Sprendžiant šiuos klausimus. kaip tai apibūdinama teismų praktikoje „siekimas žinomai neteisėtai prisiteisti jam nepriklausančias lėšas“[2]. Skiriamas privalomasis ir fakultatyvusis skubus vykdymas. viešajai tvarkai. sąžiningumo ir protingumo. nedarbingus ir paramos reikalingus asmenis (LR CK 3. atsakovui įrodinėjant nuostolius. kas buvo pagal panaikintą sprendimą išieškota iš atsakovo ieškovo naudai. Jeigu apeliacine arba kasacine tvarka bylą nagrinėjęs teismas arba teismas. Nagrinėjant bylą apeliacine arba kasacine tvarka. bylose dėl garbės ir orumo. Taikant sprendimų įvykdymo atgręžimą. neišsprendė sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimo. teismas savo sprendime arba nutartyje numato. Be to.205 straipsniai). Toks sprendimų įvykdymo atgręžimo užtikrinimas taikomas tik skubaus vykdymo atveju. Tokie duomenys arba dokumentai turi būti pagrindas palankiam ieškovui teismo sprendimui priimti. kai byla buvo nagrinėjama apeliacine arba kasacine tvarka) arba į teismą. Ieškovo nesąžiningumas gali pasireikšti melagingų duomenų bei suklastotų dokumentų pateikimu. pranešus apie jį byloje dalyvaujantiems asmenims. gauta jį realizavus (LR CPK 760 straipsnio 3 dalis). kai jos įgyvendinamos prieštaraujant jų paskirčiai. kuriais neišspręstas sprendimo įvykdymo atgręžimas. padėtį. Jeigu sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimas bus išspręstas bylą . geriems papročiams arba visuomenės moralės principams (LR CK 1. Sprendimo įvykdymo atgręžimas tokio pobūdžio bylose galimas. Naujo sprendimo priėmimas apeliaciniame procese įtakos turi tik tokio teismo sprendimo. Šis ribojimas nėra absoliutus. jeigu nustatoma vadinamoji ieškovo bloga valia. kuri atskiruoju skundu gali būti skundžiama apeliacine tvarka. kai įvykdytas teismo sprendimas bus panaikintas.96 straipsnis). priimtiems atnaujinus procesą. Ypač dažna tokia situacija taikant proceso atnaujinimą tais atvejais. įstatymas numato galimybę atsakovui reikalauti išieškotojo atlyginti nuostolius. kai sprendimas nukreiptas skubiai vykdyti išieškotojo (ieškovo) prašymu. kuriais remiantis būtų galima išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą. tačiau toks reikalavimas galėtų būti reiškiamas ir kitoje byloje. turi būti remiamasi ir materialinės teisės normomis. Sprendimo įvykdymo atgręžimas išsprendžiamas teismo nutartimi. ši situacija galima ir tais atvejais. Pagal šiuo metu galiojančio LR CPK sprendimų įvykdymo atgręžimo instituto teisinį reglamentavimą. Tokiu atveju. Šių asmenų neatvykimas į tokį teismo posėdį nėra kliūtis teismui išspręsti sprendimo įvykdymo atgręžimo klausimą (LR CPK 761 straipsnis). Teismas. kai sprendimas įvykdytas net prieš keletą metų. nuostolių atlyginimo klausimas turėtų būti sprendžiamas kartu su sprendimo įvykdymo atgręžimu. Būtent pastarasis taikomas teismo iniciatyva arba dalyvaujančių byloje asmenų prašymu atsižvelgiant į LR CPK 283 straipsnyje įtvirtintus pagrindus. kuriam buvo perleistas teismo sprendimo vykdymo metu gautas turtas. kad turi būti atlyginta šio turto vertė. sprendimų įvykdymo atgręžimo instituto taikymas neribojamas[1]. todėl pagrįstas ir šių normų subsidiarus taikymas sprendžiant klausimus. padarytus skubiai vykdant teismo sprendimą. Tokiu atveju šis klausimas apeliacinės instancijos arba kasacinio teismo nutartimi perduodamas spręsti pirmosios instancijos teismui. nagrinėjamoje ginčo teisenos tvarka. kuriam byla perduota iš naujo nagrinėti. civilinių teisių įgyvendinimo principais – teisingumo. kuriam byla perduota iš naujo nagrinėti. kurias jis būtų gavęs. Sprendimų įvykdymo atgręžimo taikymo instituto objektas – panaikinti įvykdyti teismo sprendimai. Svarbu ir tai. Proceso teisės normų paskirtis – užtikrinti materialinės teisės normų įgyvendinimą. grąžinimu atsakovui. Gali būti ir taip.196. sprendime arba nutartyje. atsakovas turi teisę kreiptis į pirmosios instancijos teismą (tais atvejais. Visi klausimai. 3) įvykdyto sprendimo panaikinimas ir nutarties palikti ieškinį nenagrinėtą priėmimas. kurios nenurodytos LR CPK 283 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose. buvusią iki panaikinto teismo sprendimo įvykdymo. kuris nelaikytinas naikinamuoju. jeigu skubiai vykdyti buvo leista išieškotojo prašymu (LR CPK 760 straipsnio 2 dalis). jei teismo sprendimas nebūtų vykdomas skubiai. išskyrus bylas dėl išlaikymo periodinėmis išmokomis išieškojimo. Civilinio proceso principai tokiu atveju reikalauja kuo greičiau grąžinti šalis į ankstesnę. Šis įvykdymo atgręžimo ribojimas taikytinas ir sprendimams. kuriems mokamos periodinės išmokos dažniausiai užtikrina tik minimalų pragyvenimo lygį. kuris vėliau buvo panaikintas. galėtų būti atkurtas remiantis bendrosiomis praleistų terminų atnaujinimo taisyklėmis. Skubiai vykdytini teismo sprendimai pasižymi tam tikromis ypatybėmis ne tik nukreipiant juos vykdyti. turėtų būti išspręsti teismo. taip pat bylose. o kai turtas realizuotas. Sprendimo įvykdymo atgręžimas dažniausiai siejamas su visko. 3. jų realizavimą (apsauginė civilinio proceso funkcija). jeigu dėl ypatingų aplinkybių uždelsimas įvykdyti sprendimą gali padaryti išieškotojui didelę žalą arba gali apskritai pasidaryti negalima arba labai sunku sprendimą įvykdyti. susijusius su teismo sprendimu nustatytu materialinių teisinių santykių atkūrimu.137 straipsnio 5 dalis). išnagrinėjęs bylą apeliacine arba kasacine tvarka. kad skųsti bus galima tik pirmosios instancijos teismo nutartis. įsiteisėjimo dienos (LR CPK 761 straipsnio 2 dalis. pavyzdžiui. atgręžtiniam įvykdymui.52 2) įvykdyto sprendimo panaikinimas ir nutarties nutraukti bylą priėmimas. kad ieškovas užtikrintų sprendimų įvykdymo atgręžimą tuo atveju. Šių nuostolių atlyginimas siejamas būtent su šalių grąžinimu į ankstesnę padėtį. kuris buvo įvykdytas taikant skubaus sprendimų vykdymo institutą. nagrinėjusį bylą iš naujo. 762 straipsnio 2 dalis). Nuostoliais laikytinos atsakovo turėtos išlaidos vykdant panaikintąjį sprendimą bei negautos pajamos. Be to. kad turto negalima grąžinti. kuriose sprendimo įvykdymą leidžiama atgręžti tais atvejais. kad įstatymas negina civilinių teisių tais atvejais. arba palieka ieškinį nenagrinėtą. tačiau gali būti ir neturtinio pobūdžio bylose. kai panaikintas sprendimas buvo pagrįstas ieškovo pateiktais melagingais duomenimis arba suklastotais dokumentais (LR CPK 762 straipsnio 3 dalis). Toks atsakovo pareiškimas dėl sprendimo įvykdymo atgręžimo gali būti paduotas per vienerius metus nuo teismo sprendimo arba nutarties. Toks ribojimas grindžiamas siekiu apsaugoti pažeidžiamiausias asmenų grupes – nepilnamečius. nesusijusius su turto arba pinigų perdavimu.47.

tokio skundo atsakovas pateikti negalės (LR CPK 334 straipsnio 1 dalis). tačiau motyvai dėl teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo taikymo teisėtumo ir pagrįstumo apeliacinės instancijos teismo nutartyje gali būti įtraukti į kasacinį skundą. .53 nagrinėjant apeliacine arba kasacine tvarka. Kasacinio teismo nutartis dėl sprendimų įvykdymo atgręžimo bus galutinė ir neskundžiama (LR CPK 362 straipsnis).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->