P. 1
Anatomija - Zmogus - 1999

Anatomija - Zmogus - 1999

|Views: 8,382|Likes:
Published by Marijus Rudzinskas

More info:

Published by: Marijus Rudzinskas on Sep 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

rLrusrRUoTAs Ztnvuns

zM0Gus

ANAT

ANATOMIJA
l
/.
I

zM0cus
\]
\l \i
t.

i
1

I

i

I

.J

&
KAUNAS ,,SVIESA" 1999

UDK 6[.01(031)
An-07

ATLANTT SCIENTIFICI (;ITJN I I

ANATOMIA UMANA
Vincentc Muedra BlixaLrli, M,rf((llo N(llri CiunLi Clruppo Editoriilc, lriri nrf rsBN 8rJ-09-00Bsl 0 Cdauaiai

TURINYS
Griauiiai
Kaukole Stuburas

Autoriai Vincente Muedra Baixauli, Marccllo Ncg,r'i
ilalLl k;lbo. verli A5 fA Lt5KAUsKAITi iI. RIMANTAS KALINDRA Veftimq recenzavo doc.

Kfitinds
16

l4sta

VirSuiinds galllllds Griaudiai. Rautnenys
18

I.

Apatines galinds Kaulq jungtys. RaumeDys
Galvos ir kaklo rautrenys Krlno raLrmenys (priekinis vrizdas)

Ilaumenq sistema

20

dr

VYTAUTAS GEDRIMAS
24

Ktrno Iaumenys (uzpakalinis vaizdas) Virskinimo organq sistema Burna ir dantys

LietuviSko leidimo redaktole DANGUOLE BAR t ASI UNA

Il

ll

\4r6kinimo or8anq sistema

26

30

Vir!knimas
\4daus sekrecijos (belatakes, endokrininds) liaukos Kvepavimo organq sistema Kvdpavimas plaudiais Apytakos organq sist€ma KrauJotakd. I'.faujo ldslele. ir lirnfmr,,gi,rl Lirlfagys)es. Apytakos sistemos voztuvai
Pagrindines

Pirnoji iliustraciia: lemciamasis
ikonogafijai. Piciimas

savo stebejimais, Leonarcfus cia Vin-

Vidaus sekrecijos Liaukq sistema 34

iis nutape figurq, kudos nepapraslai svarbios liandieninei anatnnlijos
naturos buvo didele Leonardo da Vinr:io atrasta naujove anatomijos isto joje. Jiarrgineje iliustraciioje, rclniantis VilrLivijaus pastebajimais, isdestytais traktatc,,De Architectura", pavaizduot:rs idealirl proporcijq Zlrogaus kinas (pieita apie 1490 rr.).

Kvdpavimo organq

sistema

36 38

ii

Apytakos organq sistema

40

nurodo teksto iliustracii4 gretinane puslapyje. Kituose puslapiuose esaniios iliustracijos nurodonos pateikiant pfies rodykle puslapio nnrneri. An

Rodyklc (

+)

inogaus ktrno arterijos

48

Pagdndines Zmogaus ktrno venos

Shpimo organq sistema
Jutimo organai

50 52

Siapimo organq sistema Makroskopind ir mikroskopine inksto anatomija
Re8os organas Itega Klausos organai Uoslds organas

07

Anatomija: inogus / Vincente Muedra Baixauli, Marcello Negli. Kau-tlas: Sviesa, 1999- 96 p.t iliusht (lliustruolas iinynas)
Zodyn.: p.

88 90.

Iemrinu Fkle: p.

91 93.

lliushr r-kle, p.

9,1.

ISBN 5 430 0271:1 6 Sianre iinyne nlgfir-rcjnnos ivai os inogaus anatomijos kurso icnn)s. Iidestyias Tinii:rs geriau suvokti bci !simhti pacles gnusios iliustrarijos. Jis skifirmirs victulines nokykftrs aukstesnirljLl klasir! lnokiniams ir besiren tianiienrs stoti i.rukit4sias mokyklas, stuclentanrs, visicrns, kas domisi anatonlija.

Skodo organas
68

Lytejinro organai Jutimo organq fiziologija

UDK in r.01031)

Nervu sistema

70

Nervq sistema Centrines nervq sistenos anatomija Centrind neryq sistema. Galvos smegenys
Autonomine (vegetacine)nervq sistema Calviniai nervai Nugariniai nervai

Sefiia,.IliustruOtas iinyn.s"

ANATOMIJA. ZMOCUS Autoriai Vincente Muadra Baixauli, Marcello Negri Rcdaktord Ddr,qroli Bat lriiitnili l.ietlr!iikil tckst4 rinko .,Sviesos" leiclyklos kompiuLcriLl baras 1998 11 16.7,2,1 lcictyb. aps\. L Tir 6000 egz. I.eicl. Nr 1385L Akcine bendrove leidykla ,,S!icsa", Vytauto pr 25, 3000 Kiunis.
Spausclinttl ltalijoje SLrtariinc kaina

82

Lytiniai organai

B4

Nervq sistemos fiziologija Vyro lyiiniai organai Moters lytjniai organai
Zodynelis Terminq rodykle

ISBN 5-43U-02714 5

1986, t99l (jiLrnti (irrrppo Frlitori,rle. l:ircrrze ldea lnroks, ll,rrcc1,rn,r O Vcnim:rs ilieluviq krrlb,r. lcitlykl,r ..Sv es.r", l,t,-tr

O

lliustracijq rodykle

Griaudiai
Zmogaus giauiiai sudaryti ii kietri ir tvirlL! dudinitl. l,ri kino lar'l as.r.. Kieciau'i or ganai, suclaryti ii kaulinio audinio, vadinaesantys iikilimai, plie kuliq prisitvirting raiiiiai, raumenys il kt.
5) sqnarittitl paztit'lit1 ldubos a) ncgilios, pavyzdziui, tarp piritakaulinirl
sAnariq; b1 gilc.ne', prvrzdTirri,

Zmogaus griaudiai
I(aukohs snegenine dalis

mr lctulais. Jq funkcija dvejopa: apsaugo lengvai pazeidzianus organus (pvz., kau
kol6 dengia galvos smcgenis, o stuburas nuBdrn. \nleFeni-): ldiP Prt. LJiP pnsyvlr. judtiinro org,;n.ri. karlu -u rJumeninli' if sausgysldmis padeda kunui (galvai, lien.reniui ir galur6ms) judeti: pakelti rank4, pakeisti kuno padeti ir t.t.

28 kn|hi

ca,va J \
(
1

Kaukolds veidine dalis 21 ko lns PalieZuvinis kaulas Stuburas 33 kduhi

.ilbclkJulio

duobe, i kuriq isistato llaunikaulio abi kartu sudaro klubo s4na{; 6) sqnaritts (krcntzlitcs) //?pos, kurios paflilina s4narinq duobg (pvz., peties, klubo s4nadai).

Bu7 galva ir'

Palie:Lrvinis

32

Skiriamos
gruPes:

iios imogaus griauiiq

StubLrras

kaulq

Kaulq sandara. Idetas iindE su dtuskos
rugities tifpalu, kaulas greitai dekalcinuo
jasi, suminkiteja, tampa lankstus. Mat kau le yra daug jungiamojo audinio, tarpl4steli nes nredziagos (matricos), kauliniq l4steliq.

32-33 kmlni

galvos sritis
28 knulni
ber

kaukold smegenina dalis. 7 kaulai

veidine dalis. 21 taalas
palieZuvinis kaulas
stuburas.

Kaule esaniios kolageninis skaidtrlos im-

1 kaulas

preBruolo\ L.-rl,in Jru*1,'rni,. l.rrrrro

t rno

liemuo

32-33

57-58 knulni krutiDes lEsta. 25

kdrildi kr'rrldl

gaus kauluose juntiinrrojo aerdinio clau giau, jie lankstesni ir tvirii, \'ylesnio

galinis 126 ka ai

viriutines galfrnes. 64 ka ldl
apatines galfrnes. 62 kdlildt

rrnTi,ru- zrnog.ru. k.rrrlrr,'' 1..r.1.rr.6, jr rnineralrrrrq mcrlziagu, l",lil ii, L rrrl,r tf.,l\p-ni, grciiiiiu lth2t;r ir ilgiatr rrcsugyja.

Kaulq i5o1€. Kaulo paviriius nelygus. Cia yra ataugq, iiurkitumq, idubimq, iikilimq, iSsigaubimq ir pan. Tikilimai vadinami gum burais, o idubimai vagomis, duobemis. Kai kuriq ilgqjq kaulq galuose daznal susi,
daro: l\:0t10i1th:

Kaulq forma. KaLrl,ti Lrin.t ivailiq folmq: 1) ll.qieji knrrlci (jci ilgis pn!,fin(lina' charakteristika), pavyzrlliui. l,rsliliatrlis, ilaunikaulis;

ApaLinds galirnes 62, kn lnl

2)

netnisttklittrit

/catlrii (plotis il ilgis bcvcil' ,,,itrrorlas), pavyzclZiui, kaukolcs vt'idini's rl,tlics, rlubcn-

ii

yltlitii ittb.t ylokititji
126

kntlni

rutulini. c.jndfinio pa viriiaus iisigaubimas, kuris kaklu susijun gia su likusia kaulo daljmi. lbkie yra ilau nikauliai, Zastikauliai ir kiti kaulai; 2\ \ttttnplini ,lrpsi. lolmo- k.lulini- r! tnl,'4
,ruBos, lurirrii(]5 11gu sanarrrri p.rvir'-iu

kauliai ir kiti;
J\ utturpilt k,rrrl,u til;,r'. l'li'lr. r l,'ri. nr.ri daug vienoclas), pavyzr-llirri, slrrlrtrlo sl.rnl<s teliai, rieio, iillInl)s

if

kili.

pavyzdiiui, pakau!kau1io, ilaunikaulio,
Zastikaulio;

4) .iiar,t,r,"

skritlittiai skriemulio forrnos iigaubi mai. Pavyzdziui, pir!takaulirl, padikaulirt, )a-til aulio slridininiai \,,ln,rriliJi p.lvif.iJi;
3) gret<i ,.lllJriniLt pJviriiu

Kremzlis. Klcmzla's sLr(l,rfyl()s ii jrrrginmojo audinio, tarpl4sttlini's nrt,rlzi.rgtrs ir' 14stelitl, vadinanrel .rrrlrrrr( i/llis Krr'nrrlirl yra ir.riri.^e ktrtr" ri,t."' {n,'.\r,. .,||.i,, kauielyje ir kitur). Svalbios \rr'.r :;///,rr'llr's ktzarzlis, den gianr:ir)s knul rl s4r,r ri r1 rs J,lI
I

viriius, ir
I€s

knlrlry

lenia kaulq ilgejirrr4.

d ,!itno It1 /t.:li::,l\UriU l,l\tr,-

VJizdis is priekio

GRIAUCIAI

T
(2) (2) (1) (1) (1) (1)

Kaukole
Kaukold plokitiejikaulai momenkauliai I kaulai 4 kaulai smilkinkauliai
kaukoles veidines dalies kaulai ii 3onq, ausq srityje kaktos sdtis uZpakalin€je kaukolcs dalyje su pleiStakauliu sudaro kaukoles pamat4

kaulai 4 kntlai

netajsyklingieji kaktikaulis
pakaulkaulis akytkaulis plei!takaulis

Kaktikaulis. Netaisyklingos formos kaulas:
priekineje dalyje lygus, uZpakalineje - reljefinis; priekin€je daly,e sujungtas su nosies kaulais, uZpakalin6je su momenkauliais.

kino, vadinamo tulkiikuoiu balnu, ir ataugq: maZujq ir didTirlirr .p,rrnu {firnre;i yr.r kdulo vir.ulirleie prrekirrcje, (' anlrieji
apatineje dalyje).

-

Smilkinkaulis. Plokiiiasis kaukoles pamato kaulas, sudarytas iS keturiq daliq: uolines, bignines, Zvyninds ir spenines. Apatineje dalyje yra s4narine duob6, i kuriq
isirla lo dpdtinio ataugos krumplys.

Akytkaulis. Netaisyklingos ftrrnos kaukoles veidines dalies k;rulas, suclarytas i5
vidurines gulsiiosios ar.lra akytosios plokileleq, 5latmenosios, .rrsiiurrAi.rrrr i.s srr lrirmaja, ploksteles ir koretq labirintrt. Stertme-

iandikaulio

s4narine<

Pakaubkaulis. Netaisyklingos formos kau,
las, susidedantis i3 2vyno, Soniniq daliq ir dvieju .4nariniq Lrumpliu. .udaranciu r4nari su pirmuoju Laklo slanksteliu atldn-

nosios plokstel€s viliujc iikyltr kaulinis Lviulys, r6dinaln;t gaiJzio ski.rutr.r'e, prie kudo plisitvirtings kietasis srlegenq dangalas.

Akytkaulis suauga su kaktikauliu, pleiita-

kauliu, nosikauliais,

tu. Kaule esaniia didele anga vidin6

iriar ikaLrliilis, viriutiniais 2andikauliais, noragu.

kaukol6s ertme jungiasi su stuburo kanalu.

Pleistakaulis, Netaisyklingos formos kaukol6s pamato kaulas. Jo for.ma primena sparnus iiskleidusi paukiti. Sudarytas i5

Momenkaulis. Plokiiias, iigarrbtas kaukolds skliauto kaulas, susisiekiitntis su tokiu
pat prie3ingos puses kaulu bt'i su kaktikau-

liu, smilkinkauliu, pakauikauliu ir plciitakauliu.

t. sana u sujungtas su dantys. pleiitakaulio.auntcrrq. Priekine jo dalis nasyvcsnO tai ne atauga su galva sudaro smilkinini paliezuvinio kaulo ktna5./f). Tai vienintelis paslankus galvos kaulas. pleistakauliu ir. U.rZiL'ji rag. r'. o uZpakalineje puseje pasibaigia Zandikaulio 3aka. jame isitvirtina apatiniai Akiduobd. ir kairiqjQ no- DeSinysis viriutinis Zandikaulis duobes. Kaulas yra lanko pavida1o. i kurio duobeles (alveoles) isitvirtina apa- Skrruostakaulis tiniai dantys Apatind nosies Nosikar. Susisiekia su kaktikauliu. Jame iSkyla gomurin€s. Sqnari- Smakro gumburai Palieiuvinis kaulas. virsutinio Zandikaulio pavir.rr'- . o kiLos ataugos ir Zandikaulio paviriiai aki- Staiioji alg/tkautio plokstele Noragas li.r. Plona kaulind plokiteld. pasidalijusia i dvi dalis. Judddamas Zandikaulis padeda susmulkinti maist4. PalieZuvinis kaulas Su -t ro kaukole palieZuvini' kaul. Mriulinidme )andikaulyje isitvirtina viriutiniai dantys. apatinio Zandikaulio sanari. smilkinkauliais. Noragas. Zcmiau palieiuvinio kaulo yra skyclines kremzlds ky3ulys (Adonro obtrolys).-rrlrrrrtt. nosies ertme. Padeda atskirti dediniEjq sles ertmes puses.rlis kriaukle Viriutinis Zandikaulis. akytkaulio. i kuriq duobeles (alveoles) isitvifina virsutiniai dantys 1 nepodnis noragas (1) nosies pertvara Smilkinkaulis Akytkaulis Smilkinkaulis PleiStakaulis apatinis Zandikaulis 1 kaulas apatinis Zandikaulis (7). Apatinis iandikaulis. Beveik keturkampis plok3iias kaukolds veidines dalies kaulas. po lie Zuviu. sudaranti uZpakaling kaulinds nosies pertvaros da- ktno nusitesia didieii ir m.rr.rlyiL. skruostind ir kitos ataugos. virsutiniu Zandikauliu. Prie vainikines ataugos prisitvirtings smilkinir-ris raumuo. akytkauliu. U raides pavidalo Priekinis kaukoles vaizdas kaulas. Sudaryta i5 atitinkamq akiduobinirl kaktikaulio. Gomurines ataugos padeda sudalyti kaulini gomuri. Kairysis virsutinis iandikaulis Dantys / Nosikauliai.I Galva Kaktikaulis Galvos kaulai galva 14 kaulq viriutine 13 kaul4 dalis 6 podniai (12) nosikauliai (2) sudaro isorine nosi Momenkaulis Momenkaulis aiarikauliai (2) vidineje akiduobds srenole kriaukles (vidurin€ ir virsutine) (Z).Siq. skuostakauliai (2) skruosto srityje gomurikauliai (2) sudaro uZpakaling kaulinio gomurio dali virsutiniai Zandikauliai (2). iiais ir raumenimis.t l(. gulintis tarp kaklo r.

Gyvtrnq uodegE atitinkantis uodegikaulis Siek tiek padeda apsaugoti dubens organus. labai nuoZrrlnios. vadinamos tarpsLanksteliniais clisknis. Nuo lanko aukityn ir iemyn susidaro 2 poros sqllarF Skiliamieti slanksteliq poiymiai.tod6l padeda apsaugoti krntines lEstoje esaniius organus .r)J- rini paviriiq ionkaulianrs. lnr'i. Krti tines slanksteliq ktrnas sQnarines jdubas. Kaklo slirll<stcliq jos yra dvi\ako-.lirdi.. nepaslankiai suaugg vienas su kitu ir susijungg su dubenkauliais. apie kuriq sukiojant galvq sukiojasi atlantas. juosmens Slanh:t el i4 ktr nni. Tarp slanksteliq knnq yra kremzlines plokitelds. Pirmieji du kaklo slanksteliai. kaklo slarrkstcliq taip pat trikampe. plauiius bei kraujagysles. nue jo atgal iSsilenkusi la|k4. Did/iausia judesiq amplitud€ kaklineje stuburo dalyje.) naliniq pavir'5iq.gana masyvios. padeda stabilizuoti slanksteliq beveik trikarnpe. su kuriomis susilieaia analogigkos (gretimq slanksteliq) ataugos.rosnrt'ns kinq vertikaliai . Krutin€s slanksteliq anga ni4 ataugg!.rlartlrir'lirr ilg'* rreir si6akojusios. tarp kino ir lanko yra slankstelio anga. Nuo lanko atgal nusitesia keterina qtouga. k-r inc. o Sonuose dvi sket'sinis ataugos. angos pavidalu. sudamntys uodegikauli stovint ant kojq. .L.iu JnllU.r rrti jdrrl'ry. ir jos sudarc tarpsla kstclinius sqnarius.3-4 suaugg slanksteliai.llr jii lufi '. nir. nchrri. Gana paslanki yra ir iuosmenine stuburo dalis. Kaklo slirrlkstelirl skersinese ataugose yra anga.rlkste liai tokio. rrur. - 5 juosmens slanksteliai Ji sudaro 2iedo pavidalo slanksfellai. iisitiesia ir sukamasi. per kuriq liemuo lenkiamas.tlankqieliai neluri Dei nrin(. Slankstelitl dri&os. SkirLingos stuburo dalys paslankios nevienodai. kuriq kiekvienas sujungtas su pora Sonkauliq juosmenine dalis kryZkauli uodegine dalis kryimenin€ dalis .5 suaugg kryimens slanksteliai. ji yra tarsi aiis. yra ovali. juosinens slilnkstc'liq kiinas turi ma'yviau'ia. ataugomis. o virSutines clalies ionuose turi du gumburelius. n( l -. yra yPatingi: atlantas neturi kuno ir panaius ikaulinl Ziedq. sudarantys . aiinis virsudneje kano dalyje turi kauling iSauga (danti). be to. vadinami atldlltu ir Iiitliu slanksteliu.5 kryZmens slanksteliai. treterines nugos. kuliose isitvirtina Sonkauliaii kaklo slankstcliai tokiq idubrl netud. jr. ango.|| Stuburas stuburas 32-33 kaulai. Jie turi masyvq krinq. taiiau priekineje dalyje daug platesne nei kitose dviejose dalyse. Krl]tines slanksteliai paslankfls daug maZiau . horizontalios. Slanksteliai vieni nuo kitq skiriasi kunq dydZiu. Slanksteliq paslankumas. nciisiiakojusios. kaklo slanksteliai dalyvauja ir galvos judesiuose. jrrosnrens slanksteliq . Skcrsints ataugos. kaklilr€ dalis 7 kaklo slanksteliai krutinind dalis 12 kartines slanksteliq.r'rini' ataugos gumbureliq. krrltinas sl.

kiti raumenys ionkaulius nuleidZia ir padeda iikvepti. ir krufinkaulis. (1. Jos kremzle sujungtos su kusios poros. priekiniai jq galai pasi- baigia pilvo sienoje krntinkaulis (1) Krutillis lqstq sudaro 12 porq ploksiiqjq kaulq. Iai. Son kauliai. dor*arli4. nios poros ionkauli2 krcmzle susijungia su krlttinkaulil!. radinrmi ilkraLiai.-. Sonkauliai larpsniikai nuo I iki VIII ilg€ja ir nuo IX iki XII trumpela.B-10 krntinkaulio tiesiogiai nesiekia. ir priesingai. laisztieji Sonkauliai. lr)s 2cmiJu t-5anaio. jie padidina krDtines firi ir padeda lkvepti. tiesiogiai sujungti su ktutinkauliu. nesujungtos su krutinkauliu. I . prasidedandiq nuo 1Z-kos kr|tinis slanksteli4. Tai plokiiias kritines l4stos priekyje tuoj po oda esantis kaulas. poros su knftinkauliu susijungia netiesio- viriuje esantiais Sonkauliais ir su kritinkauliu.7) ionkaulio kremzle susijungia krutinkauliu netikrieji Sonkaulial (3 su poros). supantiq krntin€s ertme. todel vadinamos netikraisinis ionkauliais. Sonkauliai su krttines slanksteliais sudaro sqnarius. . Pirmosios septy. o suauga su juo tik per vienas kito kremzlg laisvieji ionkauliai (2 poros). Raumenq pakeliami. Dvi ligiai. Sonkauliai ir krutinkaulis sudaro kratines l4sf4.I Kriitines l4sta kutines kaulai 12 krrttines slankstelitl l4sta 12 porq (24 kaulai) Sonkauliq tikrieji ionkauliai (7 poros).

o di su ment€s duobe peties sqnari. didysi' rl. niq. Rieias. Jos alkilne. o !ir(uje apitli ataLtga. irgi ilgasis kaulas. dvien cilcmis iisid€sdiusiq kaulq. didysis daugiakampis. galvinis ir kirblinrs ne5o kaulai. Mentd yra plonos. trikampes plokitelds formos. iigaubtos. Apatini5 2as- tikaulio galas paplatejes ir sudaro kumplj. Nykitys turi tik du lini pirStakaulius. atnhrrje.t priekjneje viriutindje kutines lqstos dalyje.ll- ga\ lrikampi\ Lul]ds yra lygus. Tai ilgasis kaulas. neje peiiq lanko puseje. Jo artimasis galas yra sustorejes ir sudaro Zastikaulio galva. pamatiniq.kilgs dyg1v". Kartu su stipinkauliu sudaro dilbio kaulus.gana plati sQnarina duobi. Sudarytas V.rrnpi. PlokSdias kaulas. Abu dilbio lrulu. Stipinkaulis.rzq. kuri susidaro gia Soniniame mentes kampe. menuls.pirnrntini ir ga- . blimesneie eileje yr. menulis. Sudarytas i! aituonirl m. kud. neleidZia rankai per daug iisitiesti per alkunes s4nari. galvinis. pritraukti ir atitfaukti nuo vidurinds plolitumo-.ma iasis daugiakanpis. maZasis daugia- kampis. esantis uZpakalirlusJrineie pu. Zasto griauiius sudaro vienas kaulas Zastikaulis. trikampis. netaisyklingos formos. deias (8) Zirnis. kitu su merlie.t4 delnakauli1. Esant tiek gausiai mliq kauleliq. yla laivelis.leiditantj plaitakq sulenkti ir iS- Raktikaulis. Ilgas. Delnas. Su Zastikauliu mentg jun. Virsutiniame io Bale yrd ganJ ma\yvi ataugd Piritai. istestos S raides formos laulas.eie i.r(. Siauresnis apatinis galas artdja prie fie3o sQnario. esanlis luoi po od.rrrgr. einant nuo stipinkaulio i alktrnkaulio ptrs9. plastaka gali atlikti daug juclcsiq. ieidama i Zastikaulio alkuning idubq.VirSutines galunes Viriudnes peiiq lankas Zastas (1) (2) galin€s 64 kaulni raktikaulis (1) mente (1) Zastikaulis dilbls (2) pla6taka (27) alknnkaulis (1) stipinkaulis (1) laivelis. vidrrriniLl if gali-. doien delnas (5) eiLtmLs) penki delnakauliai pamatiniai piritakauliai (5) pirBtai (14) viduriniai pidtakauliai (4) galiniai piritakauliai (5) (nykstys turi tik pamatini kaulius) ir galini pirita Petiq lankas Mentd. Abu jie yta alktnis sqnnrio dalys. - Zastas. Aliiau dilbio. kablinis (B. Kiekvienas piritas suclarytns ii trijq piritakaulill. trikampis. kuris baigiasi Zastikaulio galvute bei skridiniu. Vienu galu jis suiungtas su kratinkauliu. PlaBtaka ii penkiq naiai paslan- Dilbio kaulai Tai Alktinkaulis. tarpusary. Apatinis jo galas yra masytiesti. ZirDis.iliecia ir su pir- muoju ionkauliu. vesnis ir su plaitakos (rie5o) kaulais sudaro rielo s4narj. o apatiniu kraitu su.je jungia tvirta tarpkaulini pltttt.

Dubenkaulis yra porinis.rdin.istato ilaunikaulio galva. apatini\ . Mr- Sutinis galas. nykstys turi tik 2 (t. 16 . iSsiddstg dviem eildmis.su ioUldul ui ic ionine. Prie jo priglunda girnele tvirta kaulind plokgteld.i.puqds yra daug plonesnis ieiuikaulis. Jj sudaro du dubenkauliai ir kryLkaulis.ys. o plonesnis. arba galva. o .rmi p. Abiejrl pusirl dubenkauliai pdekyje susijungia kremzle.linj pirs takaulius. kolos piritq kaulai. Tarp ilaunikaulio apafinio galo gumburq ir blauzdikaulio susidaro kelio s4nar. y. netaisyklingos formos kaulas. isitvirtina i gnzduobgi apatinis galas baigiasi gumburais. susidargs suaugus trimskaulams gaktikauliui(priekinis *usidaro gili jduba gdiduobe. Sie kaulai laiko viso kn- kaulini Ziedq - duben!.rdi kauliais.nos. raiiiiu sujungta-su blauzdikauliu. t. Ciurnos ir. klubakauliui (viriuje) ir sedynkauliui (apaiioje). saugant! sqnad nuo smirgiq.14 kaulq . kurjo masyvesnis galas susitungia su dlaunikauliu. sumudimq ir t. Slaunikaulis.su iokikauliu (2r. sedynkaulis ir gaktikaulis (trys suauge kaulai) Slaunis (1) ilaunikaulis girnele (1) blauzda (3) blauzdikaulis (1) Seivikaulis (1) peda (26) iiurna: 7 kaulai.pado kaulai iisid6ste Blauzdos kaulai. Blauzdikaulis ir Seivikaulis. kuris savo ruoztu vienu galu sujungtas su blauzdikauliu. Abu blauzdos kaulus jungia stipri tarpkaulind pldvd. j turi4 !. pamatini ir galinD. pado it no svo4. laivakaulis. Pidos kaulai. vidulini ir g. Ties 5iq kaulq kinq s4auga kitu greta kito yra du ilgi kaulai: i3 vidin€s pusds blauzrlikaulis. 3 pleiitukai padas pirstai . kulnakaulis.pamdtinj. lado srilyje yra 5 kaulai. Jis leidzia koj4 sulenkti ir iitiesti. atstoja skyo4. Tai ilgiausias Zmogaus griautiq kaulas. v.:tGt Ii6!4i : Apatines galunes Apatinds galunds dubenkaulis (1) 62 kaulai (po 31 kiekoienoje pusale) klubakaulis. 5 Saliniai piistakauliai (nykitys turi tik pamatini ir galini piritakaulius) 5 padikauliai Dubuo. kurie yra kelio s4nario dalys. Kaip ir dilbyje. Juos sudaro iiur. esanti kelio s4nario priekyje. kubakaulis. Kiekvienas kojos piritas irgi turi po 3 . iiurnos kaulai). Girnele. 4 viduriniai. ir jiedu sudato klubo sqnari. Visi 3ie trys kaulai sudaro tvirtq kaulas). Vienintelis Slaunies kaulas. blauzdoje vrenas lanku ir sudaro pedos skliautE. U2pakalineje puseje tarp jq lsiterpia trikampes formos kryZkaulis.5 pamatiniai. iokikaulis.

kurios vidinis lne SmllKlnkaulio dalis \ ' Dantytoji sinl6 Pakauikaulis . kurios lvarriose vielose prisiLvirtina prie kaulq ir suteikia raumeniui daugiau funkciniq galimybirl. Ihi raumenys. Pa- lungrys jungtys (sinles) gal s4nario leid2iamu.sqnariniai nteniskai (dar vadinami pusmenuline kremzle). 2mogaus krtne yra daugybd sqnariq: kelio. Jie i5 kraitq ji pati tuo pat metu pagileja. slanksteliq ionuose esaniios jungtys (raiSdiai) sutvirtina tarpslankstelini diskq ir padeda iilaikyti stubur4 tiesioie padetyje. tokiomis jungtimis dubens kaulai sujungti tarpusavyje ir su kryikauliu. krumplys iSkilimq. 2) maiai paslankins ir 3) nepaslankias.<q. kuriomis susijungia kaukol€s kaulai...nuo priklauso judesiq laisvumas. Pavyzdiiui. sanariniq ertmiq krastai pakyla.lo . lie leidzia kdnui ar jo dalims laisvai judeti. turintys dantytus kastus. Jungtys ir raiSiiai raiiirai. palengvind judesius.kas yra tdrsi pagalvele . Sau\gy\les ir u. os judant sukelia skausmus. lq paskirtis . atlikti judesius jie skirstomi i pdpra5tuosius ir >udetiniu.r saubg) slemi5 krumplys stipinkaulio raiStis SEnarine kapsuld e kaulq paviriiaus Siurkitumq. Alkanes s4nario raiSiiai ir sutvirtina jungiamojo audinio juostos 18 . keturias galvas arba dalis. o centr4 plonela. Kaulai. Siems besilieaia n tiemb 54ndriniams pavirsiams ge au atitikti vienam kita padeda nedidelds pusZiedZio formos krernzlis Dantytoji sinle Kaktikaulis Tarpslanksteliniai Molnenkaulis diskai (kemzlds) zvy Slanksteliai ku lapelis i s4naiio ertmg iSskiria lipnq skysti . MaZai paslankios iungtys. NAUMENYS t Kaulq jungtys. kramtymo. Joms priUruso sirllis. I Sias grupes raumenys skirstomi pagal sandarq. Meniskai. Negili blauzdikaulio viriutinio galo s4narin€ iduba ne visilkai atitinka gerokai isgaub"tus ilaunikaulio apatinio galo kru mplius. p sitvidina prie kaulq ne raumeninemis skaidulomis.tapslld. pris. alkun€s. Raumenys sudaryti i5 raume- Slaunikaulis Soninis iastikaulio plaiiomi. li5 sulepa bei mailina sdnarine: kremzles pavir<iq. turintys dvi. Tokioms kaulq jungtims (jo.. Priklausomai nuo paslankumo jungtys skirstomos I 1) pasln kias ju11gtis. meniskas gali iplyiti. antkrumpliq..GRIAUCNT. Jie juostomis: ritinio pavidalo sausgyslimis ir Sausgysl€s. Staigiai pasukus koj4. Sergant podagra..nritti lepalq. arba s4narius. pirstq (ranlu ir koiq) ir kjLi. .pler e. Raumenys Kaulq jungtys Du ar daugiau kaulq susijungia ivairiais budais. tepalinis maiSelis Meniskas Ziedinis siipinkaulio raiStis Alknnkaulis Sana nis tepalas Stipinkaulis (pogirnelneje tepalindje klostdje) RaiSdiai S4narius sudaraniiq kaulq galus sujungia Pagal funkcijas rdumenyq grupuojami i lenkiamuosius. kvepar imo ir kita* grupe. vienaSius ar daugiaasius. S4narj hernletiikai apsupa pl€vd sQtr. tarsi sujungti uztrauktuku. Kitos. mis sujunSti ir stuburo slanksteliai) priklauso kremzliniai tarpslanksteliniai diskar. t s. Ddl ivairiq Paslankios jungtys. Joms bndingi riboti Iudesiai. Dvigalviai.tai daznai atsitinka fu tbolininkams. abiejq i Smilkinkaulis MaZai paslankios Nepaslankios prieZasdiq (traumq. infekcijos tu kitq) gali prasideti sAnario kapsules uZdegimas. mimikos. bet galuose esandiomis tvirtomis junglamojo audinio niniq skaidulq. tiesiamuosius. jo Meni. sqnario aplinkoje susikaupia Slapimin€s fiigsties ir druskq. pagereja kaulq judesiai per -4nari. Esant tokiai padeiiai.tvirtai sujungti gretimus kaulinius segmentus ir neleisli kaulams per daug pasislinkti arba toliau atsiskidi vienam nuo kito. jais lsiLerpia vieni i kitus. plolsciomis u<plir)i n sn I sitvirtina p is. Luris iSlai(o vir4 kIno >vor!. trigalviai ir Leturgalvidi rau- menys. Nepaslankios jungtys. pdtraukiamuosius ir atitraukiamuosius.

tempia kaklo od4. z 6 . ieinantis i iando suddtt padeda 6vilpti.suka galv4 i 3on4.(pieiinyje nupjautas) nuleidiia lupu lampus ir trJukia zemyn smakro od4. i savo pusq kakline stuburo iandinis (iOt conirriq >ienq .i akies iiedinis merkia akisi nosinis (J) quSlJudzia vokus. kelia (9) uZiiaupia burnq. (2) judrna an- mentinis palieiuvio (17) . trapecinis prisitvirtine pde stu- (7) - keli. 't. kartu antgalvinio raumens pakausinis pilvelis (27) traukia atgal galvos plaukuotos '6 E iandikaul!. burnos iiedinis traukia ltpq stuburo kaklin€s dalies mentg. apatinds apating - kelia aukStyn apatini (12) su- €r E lipos nuleidiiamasis dangos od4. lt I Galvos kaklo odos (14) . o pabaiSa paslanki. deltinis (20) atitraukia liq padeti. skiemenuoti. II !- !. kelia pirmuosius du ionkaulius. krutinds didysis (i 9t (pie\in)je nupjdutas) pritraukia iastA prie liemens ir pastumir ii i prieN.* 1l - sutraukia kaktos od4 ir kelia antakius.rdinime nurodytas funLcijas: - laiptiniai (22. suka isavo puse kakling stuburo dali.iai burno: raumuo.. skruostiniai (7. 20 (29) kelia apatini Zandikaulj.nauME q srsTEMA Kiekvienas raumuo tud pradZi4 ir pabaigA. didy(is ir maids 5 skruostiniai raumenys.susitraukdamas nuleidZia palieZuvin! kaul4. nosinio raumens inervind dalis (5) pleiia Snervg. galvos sukamasis (16) . nuleidZid p. ir ment€s.r i viriq \ir (23) traukdamas mentg prie stuburo. kelia liemeni. kamtyti. ZastA X .t. PradZia nejudri. lenkia dal!. kilsteli liemeni 0i pasukdamas). pdpri-it\ irtine5 prie didysis skruostinis (8) kampE i virirl ir SonE. ausies sitraukdamas tempia Zemyn 1Up4. abu dirZiniai raumenys ja stumia i pdeki.N E !2 T lnpq kampo nuleidiiamasis (13) nuleidiia lapq kampE. raktikauli ir peti. taip pat traukia ji Zemyn . uz- U (4) sutraukia antakiq srities od4. Tiaukia butnos kamp4 aukityn ir i ion4. ir atveriia (28) tai trys rudimentiniai raumenys: buvg ausies kriaukles plediamasts ir sutraukiamasis. - i3- i hodzonta- Snerviq ir lnpq kampo keliamasis (6) allieka pdv. kramtomasis (11) diriinis galvos kaklo (26) sukioja ir lenkia galvq i 6on4. mentq keliantysis (25. ir kaklo raumenys = 'G Galvos ir kaklo raumenys (1) kritininis palieiuvio lieZuvin! kaulq. Iudina peti ir galvA.rleltd Za\tAj ia5tikauliui esant pakeltam nejudrioje paderyle. (15) nuleidZia pa- antgalvinio raumens kaktinis pilvelis 2 E^ h". arba paslankqji tagk4. 8) maiasis skruostinis Sutine lnp4i buro kaklo dalies. <g NG E _q e o antakiq sutraukiamasis takius.j smilkininis ir i ion4. Sonkauliams esant nejudrioje paddtyje.24) .

dvigalvis Zdsto kun€s s4nari.hun!. p. p. p. p klubinis (i7) per klubo s4nari. grakEtusis (7) ir. Priekinis blauzdos 23. Raktikaulis 42.21. suka j4 - lenkia plairakq. Burnos Ziedinis kaktinis pilvelis 45.21) lupq kampo nuleidtiamasis (44) /t.34) kos nyksiio lrumpasis atitraukiamasis atitraukia nyksri i Sati. Grakstusis 29. p. akies Ziedinis (45) ! priekinis blauzdos (22) . (/0t - lenkia liemenl: iSodnis istriiinis pilvo (33) . lenkia Slauni.'Iiapecinis 6. galvos sukamasis (4) tlapecinis (5\ - Lr. (36) atitraukiamasis 33. - lenkia slauni. Trigalvio Zasto raumens Sonin€ galva prit rau kja claunij Krttines djdysis trigalvio iasto raumens galva Priekinis krttines dantytasis tdgalvio Zasto raumens Sonind galva Lt. Ilgasis 38.j antgalvinio raumens kaktinis pilvelis tF. Smilkinnis skruostiniai (2) iiedinis (3) ir.p. Galvos sukamasis tJO) 5. 2. lstiesiamqju r l1q laikiklis 17.* - 2t. ran pilvo 11. Klubinis 32.25. 25. -u- 4. 21. Lnpq kampo nuleidiiamasis 43. Dvigalvis zasto 9. p. Stipininis rieso lenkiamasis stipininis atgrgziamasis (11) i i5or9. Akies iiedinis 44. Ilgasis pirstrl tiesiamasis 2. lenkia Slaunl. dalyvauja lenkiant ilauni i vidq. Ilgoji 8. p.1.tiesia ir suka iiorg ped4. Soninis Slaunies platusis 21. - (42) ir. IlSasis Slaunies iraukiamasis - .h. ilgasis Slaunies pritraukiamasis (31): pritlaukia ilaunii 41. 21. Siuvejo 28.25. ka j4 snapinis iasto ki.it. - lenkia Ilorinis istrizinis prlvo nykSaio 16. Trumpasis ilgasis stipininis rie6o tiesiamasis (12) lenkia dilbi. {l9t trau[a Zdsid i priegkve- Didysis juosmens 19. stipininis rieSo lenkiamasis trumpasis stipininis rieso tiesiamasis (13): ilgasis rankos nykiiio atitraukiamasis (14) atitraukia nykiti ir vis4 plaitak4 i Sali. 2L. - Ienkia ir pritraukia 3q. kdtin€s didysis 21) flckininis laikiklis Blauzdikaulis 25. kia ilaun!. Trumpasis 35. Tiesusis lenkia ranLq per al- skiauterinis (32) Slauni.blauzdos raumens didysis juosmens {J8) i i3or9. - ilgasis delno (35) pla5tak4. Tiesusis Slaunies 30. doninis Slaunies platusis (20) blauzd4. Vidinis Slaunies tiesusis Slaunies (19) ilgoji trigalvio iasto raumens galva (41). Zastinis 10. Trigalvio Zasto raumens v1fine galva 37. Priekinis vaizdas . 2r. deltinis (6) it. (46) . p. p.2't) dvilypio blauzdos raumens vidind galva 46.Ienkia liemeni. Girnele 27.21) r8) i:t. Skuostinis 3. Skiauterinis 31. Ilgasis delno Nyksiio trumpasis 14. traukia Sonkaulius Zemyn. p. - suka stipinkauli ir (. Antgalvinio raumens - i:r. tiesia plaitakqi tiesia plaitakA. Plarusls 22. p. Deltinis 7. . lentiesia tiesia priekinis krutinis dantytasis piant kelia Sonkaulius. llgasis rankos 15. IStiesiamqjq raumenq vidinis Slaunies platusis (21) blauzd4. plek5ninis (27) (26) tu. rieio iiesiamasis 13. (1) tu. 25. Snapinis Zasto iastinis (9) liesusis pilvo pla5tak4 - lenkia dilbl. siuvdjo 12oy lenlia blauzd4 ka sulenktq blauzd4 i vidq. 21. Dvilypio. p. 25. Kflno raumenys 1. trigalvio iasto raumens vidind galva (38) LB. sutiesia blauzda. Atgrgziaqasis 12. p. zasti^1s stjpinkaulio 36.SISTEMA Ktrno raumenys (priekinis vaizdas) smilkininis burnos iitiesiamqjq raumenq laikiklis (fascijos sustordjimai) (25). p. vrome garva 2b. (40) - 20.

. Nugariniai 30. Pakinklind duobd 26./. lenkia ir suka ! vidq blauzd4.^1.rlma3. (35) 15. 21. dvilypio blauzdos raumens Sonin€ galva (18) ir dvilypio blauzdos raumens vidinE 24 mente keliantysis (40) pakauSinis pilvelis (41) Lr.tiesia ilauni. skeiia piritus vienE nuo kito. t. p. lenkia blauzdq. Kulnine sausgysle tiesia ilauni. plek6ninis (23) padeda dvilypiui raumeniui. sudaro trigalvi Zasto raumen!. Alkfininis rieso tiesiamasis - tiesia dilbi. lenkia ir suka ! i3or9 blauzdq. vidine ir isorine.. - tiesia deltinis (5) . Alkiininis 32. p. atstato kriitine. ir tiesia ki. Abiejq pusiq raumenys susitraukdami kadu atloiia galvq. Alknninis eio l€nkiamasis 31. Dvilypio blauzdos raumens Sonin€ galva 19. suka jA - 13.:. Vidinis ilaunies platusis 24. llgasis stipiniiis deso tiesiamasis 10. Padyglinis 37. 4. staigiai susitraukdamas padeda apaiiA). Septintasis kaklo slankstelis kojos nykSiio ilgasis lenkiamasis (2) 2t.lenkia blauzdq ir pedE.Kiino raumenys /. Tiesiamqju raumenq laikiklis dvigalvis Slaunies (15) tiesia ilauni. p. 23. MaZasis apvallrsis vidinis ilaunies platusis (25) blauzdq. kus tiesia dilbi. kartu su kitomis dviem galvomis. Soninis ilaunies platusis ilgasis rankos nykdiio atitraukiamasis (17) Lr. grakStusis raumens ilgoji galva 7. - suka iastikauli i pusgyslinis (16) 22. p. Ment€s trapecinis (3) viriutiniai pluostai kelia mentg. Zasto raumens ilgoji galva (6) pusplevinis (26) . - tiesia Slauni ir su- llorinis istrizinis pilvo 33. apatiniai traukia j4 Zemyn. padyglinis (381 . sudarydamas antgalvini laumeni. 6. 14. tdgalvio Lt. trumpasis Seivinis (19) Kuno raumenys l. Dvigalvis llaunies 16. Kojos nyksaio ilgasis lenkiamasis 21. Antgalvinio raumens pakauSinis pilvelis 40. (27) pdtraukia ilauni. platusis nugaros (36) suka Zastikauli i vidq. vidurinis sddmens (29) atitraukia dlauni tiesia atgrqiiamasis (8) Zr p. 23. Trigalvio Zasto raumens Sonind galva 8.tiesia Soninis Slaunies platusis (14) blarzd4 Lr. suka stipinkauli ir plastak4 i iiore.21.. Vidurinis sEdmens 28. Pusplevirlis 25. Rankos pirstq tiesiamasis 36. sutraukia mentes. lenkia ir suka i i3or9 p€d4. Atgreziamasis 9. p. Didysis s6dmens ilgasis stipininis rieso tiesiamasis 2t. lenkia kojos nyk3ti.asto raumens vidine galva 34. 23) - alknninis (33) tiesia dilb!. 23.. Platusis llugaros 35. Trumpasis ieivinis 20. sulenkt4 blauzd4 suka i vidrl.21 Uipakalilris vaizdas .^l:'^:^ . iiorinis lstriZinis pilvo (. - lenkia ir atitrau(20) ini. Trigalvio Zasto 38.23. Pusgyslinis 17. (2B) trigalvio Zasto raumens Sonind galva (7) didysis sidmens ka j4 i isore. Klubakaulio skiautere 29. 41. alkininis rieio tiesiamasis (31) plaitakA. Dvilypio blauzdos raumens vidine galva nugaliniai tarpkauliniai plaitakos (1J) lenkia pamatinius piritakaulius tus. Thi svarbls djimo raumenys.34) ir. (9) tarpkauliniai alkrininis rieSo lenkiamasis (10) (32) lenkia plaStakos trumpasis stipininis deSo tiesiamasis i. atgal ir Lettyn. tJlvu. i.u|J . Sauspler kia pdd4. Mentg keliantysis 39. iikvepti (suspaudZia kr!tinds 18.r.21. ir i vidrl. p. Calvos sukamasis .rsiilauli i ilorqi Zr p. 23. p. p€da suka ! iiorg. Trumpasis stipininis rieso tiesiamasis 11. galvos sukamasis galva ( ) . Trigalvio . Ilgasis nykidio atitraukiamasis 12. tdgalvio iasto raurnens vidin6 galva tiesia dilbi. p. rnaZasis apvalusis (37) iSorg. 2. y.^:-r^^\ \uzPdadrrLrr vdrzudb/ Sauspldvinis galvos Salmas (1) jungia kaktini pilveli su pakausiniu pilveliu.

plon4jq ir. p. Sleivindje. rra nosin€. kad orgarrizmas gJlelLJ ji pJsica\ inti.. kq ir limfoidinio audinio .rio storosios Zarnos paviriiaus vagos atitinka viduje. pro kuriQ virSkinamas maistas issilieja i Diafragma KEPENYS Iskrandis SKRANDIS TULZIES P'TSLE Kepenu (tulzies) latakas Skrandzio prievartls Kasos latakas Sonkaulitl pjnvis BLUzNIS KASA STOROJI GAUBTINE (skersin€) ZARNA PLON.rnkaupu. ilgiausia dalis . 2) pagleivinio audinio.krtnas. Abu sluok*niai susilrauUd vienu meLu ir perist. traLtas .ln8a. 28). platiausia dalis kanalo. pa-ibaigiancio< klubint nklo.lnLgerldi. gaubtine riamos try< jos daly<t lt drltlikapt. - paruosianiios ji virikinti Burna (ir. Rykle tesiasi iki VI kaklo slankstelio ir miau jo pereina i stemple. pa! ir(idu.. iskrandis. Gaubtine iarna sudaryta ii keturir.id2inniiosios (guliniios palei kai aiA pilvo sienE) ir 4) tlinku<io. p. Ravklles ir gaureJiai labai-padidina vrriUnrrn4ji 2drnu gleivine. jungianiiq burnos eitmg su rykle. Prievariio . maiSo formos. 33).ineje). bej vi- t iiesif.OIT Slempld. o ii pas1ba1.ri\ jude. p. Skrandis. Ui burnos ertmds yra ryHe. kurie pa dedd ryti maistd. 2) tuiiiojT Zama i 3) ilubini inrna. de. nusvirusi Zemyn nuo klubinio aklosios iarnos voifuvo (ir p. Zarn05 gleivines pavir!iuje yra daugyb€ rauk5liq ir 1 mm aukSiio kiigio pavidalo iiaugu i nas gnurclit!. Skrandis yra kairiojoje virdutindje pilvo ert- tti. gaminaniiq skrandiio sultis.. o mes qalyle. pilvo ertme. 33). Rykld. Tai piltuvo pavidalo [5 cm ilgio vamzdelis. I ryldg ats\vena nasies ertmi.ios (gulincio. \krandt. Skiriamos trys jos dalys: aklql. drba Lankai. Apatineie krutine. Ji periodiSkai atsiveda ir leidiia maistui nedideldmis porcijomis iStekiti ii dugnas.ls. lg-ia. ausics timitas. r/. vietomis paplateigs vietose mechaniskai ir chemi5kai mds maist./io tgsiasi apie STEMPLE 5 6 m ilgio vamzdis plonoji Zarna. 31 nucil. tia terkla\ nuo rykle: .daryta. kuriq nuolat uZdarq laiko iieinamosios angos stLtraukiauicji raunenys (raukai). Susideda i3 keturiq cluoL'nirl: i(orinio iu ngia moio dudinio . Zioiiq. ertme. kuns srauredamas j de3ing pereina ! prievartj.iais sturnia m. Tai plaiiausia vir3kinamojo kanalo dalis. dantys (Lt. priekin€je stuburo dalyje prasideda nuo VI kaklo ir'baigiasi ties Xi krutines slanksteliu. pogleivjnio purau: jungiamojo audinio. kad yra maZdaug dvylikos pirdtq ilglo. Ricsline iarn. Tai sLo14i4 Zdrnd.ti iat Dn taip vadinama todel.iai paialinamos iimatos (Zr.kinarnasi.io> 2arnos rirgr.tai labai ilga: mehq) kanalas.tes./r?iIina atauga (jos uZdegimas vadinamas dpendicitu). Skrandiio sienele susideda ii: 1) rauk3ldtos gleivin6s. !i pereina i stempls. Jos gale prasideda Storoii iarna. KJtrdlas pdsibaigia tiesi4ja Zarna ir iieinam4ja anga. Skiriama jo pradine dats. lieZuvio ir rykles iorru linl. lai mazdaug 25 cm ilgio raumeninis vamzdelis. alLarpur l) kvlntnio.ina. llorir. dalyie cLemple perveria diafragm4 ir isiJieja iskrandi.ristq .tordin )anrd. Be Vir5kinimo organq sistema t8 l0 .luok:nio: r idurinio raumeninio.Virikinimo organq sistema Mr./cs 2afl1os.ldeda geridu lsiurbfi suvirikintas maisto medZiagas.t 6 PLONOJI (dvylikapirste) ZARNA (tuiiioji) ZARNA STOROJI GAUBTINE STOROJI CAUBTINE nusileidzianiioji) ZARNA PLON"OJI (kylannioji) ZARNA STOROJI (akloji) (klubnrd) ZARNA STOROJI CAUBTINE ZARNA (riestind) ZARNA STOROII (iiesioji) ZARNA Kinneline atauga Pilvo ertmeje esantiq organq issiddstymas . burnine ir gerklind dalys. su{ormuojamos ir reguliar.. 2) .tose apdoroja- kuriq lsilieja stcmple.rt.i rylde" gieivines ldo. dinio - (iiilginiu slaidulql ir \ idinio r2iediniq lygiujq (nevalingq) raurnenq skaidulq).ti. sulaikantys iSmatas. p. Storoioje Zamoje baigiamos lsiurbti suvirikintos medZiagos.t. $a iieinatn4ja ongn.t trt sluoksnjq ir krypiiq skaidultl. kuriose ganinamos maisto medZiagas veikianiios sunys. Nuo clrand. Palieiuvinis kaulas CERKLOS Sonkautiq pjnvis DESINYSIS PLAUTIS RYKLE PAGRINDINIAI BRONCHAI KAIRYSIS PLAUTIS Virgutirld skiliis Viriutin6 skiltis Plonoji iarna. kurioje yra daug liaukq. 4) pilvapleves.k. lu ri nu\_ile5ia i rylde. Apatineie dalyje rykle pereina i stemp&. j gleir ines. atsiveriJnti i d!ryLikapir!t9 zarn4. Kanala' pr. esaniiq klostiq vietas. 3) raumeninio . Ski- Vidurind skiltis Apatine skiltis Apatine skiltis Jo-_:ienoie yra valingq raumenq. RykJes gleivineje yra liir-r.l 10 cm ilgio io?. ploia. R-aumenini* dangalJs iu darytas iS dviejq skaidulq sluoksniql iiorinio dubenyje pereina i fixiqjq inrn4. Prreiais ryklq yra gerklos (kvepavimo takq dalis). siauriausiavieta iioti4sqsmauka.krandzio linl. 2e- ii apatios yra lieZuvio iaknis.28). virikinimo sistemai prililauso liaukos. Akloji yra'maidittg 6 7 cm ilgio.kiria .lltini.lsideda burno. Nuo rulir&ftolo gomurio Sonq Zemyn. skrandiio. kurios virSkinam4 maistE nuolat sumaido.

kurios seiles isskida nuolat. antrqjq . kapliq vainiko pavirSiuje iSkilq 2 gumburdliai. kandZius Zymint raide I". kuriame gausu nerviniq skaidulq ir kraujagysliq. esaniios burnos ionuose. lais at- sese esantiq palieZuviniq speneliq angas. Minkitojo gomurio uZpakaliniame kraite zemyn nutista nedidel€ isaugele iiaii4 s1smauka blurna susisiekia su rykle. Valgant. i5 Iq seiliq istekamuoju la- niu krdminiu dantimi.M 3 J. (y€rt. Kiekviename suaugusio dzius. kair€je dygimo amiius. PM 010. iltis . "eiles isteka pro rbiejose liezuvio pu- palieiuvines liaukos latakas.6% mucino. iki Daniq duobelill (alveoliq) antkaulis Cementas 2andikaLrlis . padeda ji virikinti ir ryti. il!y<. iki 10 m.Nuo 7 m. o pieniniq l. Dan- seilir! liaukos yra paliezuvineje apatinio Zandikaulio duobdje. KandTiq vainika" . mink5tolo gomudo). t45us .32. kakleli ir danrq iaknis dengia plonas cemenfo sluoksnis. iki 14 m. C l . ii liaukos seiles isteka paausiniu lataku. MaZosios seiliq liaukos seiles iSskiria nuolat. lnprl. pM .r Nuo 10 m. uipakali- mis pastangomis lengviausia atlikti dau giausia darbo). Po burnq dengiantiu epiteliu gausu maiqjq seiliq liaukq. dantt4 I A2. iki -i 14 m.Burna ir ' dantys Virsutin€ Inpa vrBSK! rMo'oRGA u stsrEitA Burna Viriutinds ir dantys Iltys (l+1) Lieiuvelis Gomurinis rykles lankas Gomurio migdolas Gomurinis liezuvio lankas Liezuvio vaga . Seilds yra bespalvis. alburnino ir iiek tiek druskq. isiterpusios viriutinio bei apatinio iandikaulio dantq alveolese. Be 5ir{. rausva sPalva Parodytos nuolatiniq clantq uzuomazgos) 29 . kriiminius M. Sudaryti iS matomos dalies. Nuo 10 m..UZ sasmaukos burnines ryklds dalies lieZu- nije muli: | )12.Nuo 9 m. vos tik maistas patenka i burnq (arba paiutus io kvapq. iki 13 m. premolares.0. kuris atsiveria burnos prieangyje ties antruoju virsuti- lLl diLieZuvio pavad€lis Apatin€ lnpa Burna ir burnos ertmds organai Nuo 6 m. Paausines seiliq liaukos yra veide ir viriutineje kaklo dalyje. Dantys.rusio28 prisiminus). burnoje yra daugybe smulkiq seiliq liaukq. Burnoje atsiveda Apatines lipos pavadelis vets.emaliu. valfiikas padengtas kieiiausia -Zmogaus ktno medilaga . Dantys sudaryti i3 atsparios mediiagos dentino. trumputes tarpinds dalies (darfles kqklelio) t i iaknics. vir5utinis ir apatinis Zandikauliai) bei raumenys (iandiniai. atsiverianti iiiorg.C. Sudaryta i5 burnos ertmes. kaplius PM. kudos i3skiria nedideli kieki seiliq ir nuolat drdkina burnos gleivines paviriiq. beskonis. dantys ir dantq lankai. turi muclno. C 1/1. iltiu vainikas aEtriabria u n is. Burnos prieangrs Krnminiai dantys (3+3) Kapliai (2+2) Mazosios seilir! liaukos Kandziai (2+2) Burna. o vdliau ]uos pakeiiia nuolatiniai. iki 9 m. NuolatiniLl dantq forZmogaus dantq lanke yra po keturis kan- Sonineje sienoje yta gomurio migdolai. Priekindje dalyje tarp luprl yra burnos anga. ir burnos prieangio. deiindje dy8imo tvarka Virbutinis zandikaulis Pirmasis Danties pjuvis Nuolatiniai kapliai (2) Nuolatine iltis Vidu nysis nuolatinis kandis Soninis nuolatinis kandis Pieniniai virsutinio iandikaulio dantys Pieniniai apatinio Zandi- liaukq seilds yra serozinds. ar netgi ji kriminis Apatinis Zandikaulis Antmsis apatinis kandama).19!tis. pasr. skalpelio formo. iki 14 m. dvi iltis.molares. vipildyta danties minkitimu. kapliai i krfininini. Pagal form4 rr funkcijq skiriamos kelios dantq ru3ys: kcadtini. C canini. M ?J2 (pieniniq kapliq ndra). Danties minkstimo (pulpos) ertme Danterlos Dentinas --. mucinas sutepa ryklg ir stemple. kugio formos (skirtas maista atpleiti). Burnos sieneles sudaro gleivind. ldausiniU Salia pastdrqju atsiveria ir -{ 8m. Pirmqjq yra 20.5% vandens. keturis kaplius ii Seiis krnminius dantis. Nuo 5 m. paausio srityje. Dantq forrnuld nurodo danlu vienoje burno\ puseje (virsutiniame ir apatiniame Zandikaulyje) numerius.l Smalqind anga Pieniniai dantys (penkeriq metq amZiaus vaiko. paslidina maistq. didZiqlq. Nuolatiniai dantys (viriutinis Zandikaulis).-.. Seilds sudrdkina. ra ilenkta*. 0. Pagindine 3iq strukturq funkcija . kaulai (gomurys. -IS seiliq suddtis: 99. Kruminiai dantys yra uZpakalineje danlq lanku dalyje {kur mdTi. M 1 incivivi. Procentine no (feimento amilaz€s). kurioje uZ dantq ir jq lankq juda lieZuvis. Paiandines taku dZiqjq puslinds sandaros seilirl liaukq latakai. iisikiiusios burnos ertmdje (ddrfies ?dirlko). seiliq pagauseja. Tai paausines. Nuo 18 rn.> Nuo 9 m. dantq lankai bei Zandai. iki /' 30 m. paiandines ir palieiuvin€s seiliq liaukos.smulkinti maistq.1% ptrali- krlminis Pirmasis kriminis Apatinio Zandikaulio Nuolatiniai kapliai (2) kaulio dantys Vidurinysis nuolatinis kandis Soninis nuolatinis kandis Nuolatine iltis loty*a Lottor. Pirmiausia iidygsta pieniniai. ties viduje yra ertm6. kuri apriboja lupos. 2mogaus dantys keiaiasi. belvapis. krdminiq dantq vainiko pavir5iuje 4-s gumburdliai.lM 22. Seiliq liaukos.

t /sfd maisto tyre. Larnt4. Apvirskintds mair30 Kasos latakas Kasos galva Bendrasis tulzies latakas Didysis dvylikapi*tes zarnos spenelis (plonoji) ZARNA Skrandis. amilazis. Skrandzio liaukos gamina druskos rngiti (HCI).. Pepsinas baltymus skaido i suddtines dalis . Sekrecija drylikapirdtije iarnoje. kudose yra fermento ptialino.. I3 ryklds maistas nustumiamas ! stemple. Be to. pro skrandZio I kuri mechaniSkai susmulkintas maistas p evardio anga atskiromis porcijomis iiteI chemiSkai suskaidomas. virtes s. ryjant antgerklis refleksiSkai uZdaro gerklq leigq. Jr ritmiSko kas 8-10 sekundiiq vykstantio) bangos. Ka:os *ultys yra *armines reakcijos. Chemind maisto funkcija .lipazis. Vir5kinimas skrandyje. Kad nepatektq i kvepavimo takus. \u\irikinamds visas galimas pasisavinti maistas. pradedantio virikinti krakmol4. tripsinas.paruoiti maist4. Kramtymas. sacharozg (paprastE cukn!) paveriia gliukoze ir galakfoze. kepenq ir kasos) sekretu. tiritas lipnus skystis.tyrds sudetis priklauso nuo to. kad organrz. Joje susidaro peristaltikos (t. tripsino. paversdama ji pepsinu. Visi jie ties Pridetinis latakas dzio sultyse yra daug fetmerltv pepsino (skaido baltymus)i llpazes (skaido riebi4sias dgstis). Tulzis tai kepenq iiski- m ilgio Zamq kanalu. Cia dantq susmulkintas ii sukramtytas. Amilazd angliavandenius paveriia maltoze. Veikiant Zarnq gleivines hormonams iisiskiria larnq. Skran- baltyminius peplonus riamas iarmines reakcijos skystis. chemiikai suardomi ir isiurbiami ! Tarnq procesas. Tulzis yra Zalsvai geltonos spalvos. neskaid u Sarmines reakcijos skysiiu.vtBsKIliilm Virikinimas I Virdkinimas . itakoja angliavandeniq virikinim4. Virikinimas skrandyje lrunka 2-3 valdndas. susimaiio su liaukq (seiliq. kuri vdliau virsta gliukoze. skrandLlo. cukrq virikinant dallwauja ir kiti iamq suliiq fermentai: maltaze. Padedant tulZiai. panasus i skrandyje esanti pepsinA. toliau perdirba i ikj a tims. peri\la ltines bangos ctumiamd5 rijimas. Jame yra fermentrl . nuolat stumiami ir sumaiiomi virikinimo kanalo sieneles raumenq. koks yra mas galetq ji pasisavinti. Skrandyje maisto tyrd Fa rngsti (ddl joje esaniios druskos rdgsties) VIRSKI IMO ORGANU SISTEMA tt VirSkinamasis traktas Stuburo slanksteliai Galvos smegenu Nosikaulis Nosies aukles Nosies erhn€ k VirSutinis Zandikaulis vr6uflne rupa Kaulinis gomurys KVEPAVIMO TAKAI Burnos p eangis VIRSKINIMO KANALAS Apatine lDpa Apatinis Zandikaulis Minkstasis gomurys Liezuvelis Nosiarykld Bunine ryklds dalis - gleivinds kraujagysles bei limfagysles. aia patekusi4 maisto masg veikia skrandZio sultys. kud iiek tiek dezinfekuoja maistq ir aktyvina pepsinogenA. susilietia su Zarnu gleivines raulslemis bei gaureliaiq. gliukozidazd. Ji neutralizuoja maisto tyreles rdgstingum4 bei emulguoia riebalus. Virikinimo organq ka ! dvylikapirbtg Zartq. SkrandZio sienelds lygiesiems raumenims susitraukiant Ziedine ir iSilgine kryptimr (pe staltiniais judesidis). Seiles.tai biolo&inis procesas. kasos ir Zarnq sul- Zioiiq sasmauka PalieZuvinis kaulas Antgerklio kremzlE - r. Maitinantis tulzis ima teketi I dvylikapirste Zarn4. dvylikapirSt€ Zarna ir virikinimo liaukos . seiliq i5skyrimas ir Virskinimas iarnose. kasos sultys ir kepenyse pasigaminusi tulzis. sudrdkintas ir lieZuviu su seilemis sumaiBytas maisto gumul6lis virsta maisto koiele. Jvairiis burnoje maistas ir kiek trunka pilminis virskinimo sulramlyli produktai. per tas.peptonus (baltymq skilimo produktas). 5-7 Rijimas prasideda nuo burnos. Llpazd skaido riebalus i glicerinq ir riebi4sias rigstis. skaidrus.Stemple Antgerklis Gerklq skilvelis Skydin6 kremzle Kvdpavimas ir lijimas STEMPLE lskrandis SKRANDIS minorIg\ciq. Jas gamina skrandZio gleivinds liaukos.. laktaze laktoze (pieno cukq) irgr paveriia gliukoze ir galatozq maltazi maltoze paveriia gliukoze. dezinfekuojantis Zarnyno mikrobus. Kepenq hstelese pasigaminusi tuliis daugybe latakdliq iiteka i3 kepenq g1lumos. sukaupiamas tulZies ptLsltje. LieZuvis maistA i3 burnos nustumia i burnine rykl6s dali.kurios maista pernesd i pradine skrandzio dalt iskrandi. Maisla5. kartus skystis. ypaa suaklyvinanaios \avo veikl4 maistui patekus i skrandi. susimaiSo su Zarnq sultimis ir virsta panasiu i pien4.

Isiurbimas prasideda duylikapirai eie lri'nol. Kai kurie elementai (vanduo. kut vyksta oksidacijos bei sudetingi lEsteliq atsistarymo proce<ai. Arlejant prje rie\tines 7drno5 storojoje )arnoje. suteka ! limfinio latako cislern4 ir limfiniu Iataku nuteld i kairiqjLl bendrqjq jungo ir paraktines venos sutekejimo kampq. \usijunges su bendruoju tulZies lataku. isilieja i limfinio latako cisterna. Suvirikintos ir isiurbtos maisto medZiagos !krauj4 patenka dviem bldais. maisto medZiagos. gaubti e i tiesi\jq\ Zarnq. baigia5i svarbidusioji r iri(inimo faze i\iurbiamo' suvirskinlo\ mdisto mediiagos. susikaupusios iieinamnjame kanale. Pried patekdamos ! kraujq. . kurios susirenka i atskirA didele kepenq vadq ven4.s susijungia su tulZies pusl6s lataku ir sudaro bendrqji frliies latakq. atsiveria ir kasos latakas. jo kraf. Kiekvieno gaureianti i lio viduriu tesiasi smulkios limfagysles. Zarnyno venas. Gleivine Raumeninis sluoksnis dalyraujant pilvo presui. gaurelyle i3siSakodaugybe kapiliarq. Kitas maZesnis latakas (pridetinis) prasideda kasos galvoje tu atsiveria maZajame dvylikapiritds Zarnos spenelyje. ir tq\iasi vi sose kitose plonosios Zarnos dalyse: fldflojoje i klubinije Zarnose. Limfinio kapiliaro pradiia Gaureliai Zarnos gleivinds epitelis Cleivin€s liaukinirl vamzdeliq (kriptq) angos Plonosios Limlinis kapiliaras Arterija LimfagysJe iarnos gleivines liaukos Zarnq gleivines pavir5iaus gaureliq pieiinys Gleivines Ziedines mukiles Pagleivinis audinys Bendmsis tulzies latakas Kasos latakas kasos ampul€ Serozinis dangalas (pilvapl€ve) Nesuvirikintu maisto daliq paialinimas. i kurias iteka plonyte kraujagysld . lsiurbiamos. Didiiajamc dtylikopitSli5 zanos <penclyj(. kufi. Tik lvairios debiosios rugitys ir cholesterolis patenka i ZarnU gleivines gaureliq limfagysles. suskaidytos i smulkiausias sudetines dalis.uvir-kintu ir neisiurbtq mediiagq. nizmui biltinu deguonimi kiaujas iineiioja i visas organizmo lEsteles. susijungdamos i stambesnes.i)irhii*' ataugos anga Aklosios Zarnos apatine dalis Kirmeline I3orinis aklosios iarnos paviriius su trimis storosios Zarnos juostomis Vidinis aklosios (storosios) Zarnos paviriius . Cia dar isiurbiamas vanduo.jag limfagysliq pieiinys kapiliarus. druskos ir Utit i|Iauiagysles pdtenka tiesiogiai pirmiausia i Zarnq gaureliq kraujagysliq nr{ gleivines i3augos. druskos it kai kurios kitos med2iagos. kurios. kuriuo ib kasos iSteka kasos sultys. Cra ypat svarbis gleivinds gaureliai. druskos ir vanduo. Maisto tyrei patekus i stor4ja @khajL.{ Uzpakalin€ vidine (pasaito)juosta Kylaniioji Zarna Virsrrtin€ klubinio \ P\ voZtuvo dalis Kylaniloji Zarna Klubine allosios Klubin€s Zarnos zarnos anga Apatind klubinio Zarnos anga voztuvo dalis Voztuvo Priekine atauga ffi. kurios galiausiai sudaro ekskrementus. arba iimatas. atsipalaidavus valingam tiesiosios Zarnos sutraukiamajam raumeniui.SISTEMA kepenq vartais susijungia i bendr4ji kepen4 latak4. Storojoje iarnoje suvirskintas maistas lsiurbti beveik baigiamas.lie(a ne. Sias medZiagas kartu su orga- sutekaniius ! piamos paskudneje Zarnyno dalyje tiesiojole Zarnoje.arteriole. pro iseinamdjd ang4 pasalinamos Vidinio dvylikapirites Zarnos paviriiaus schema Priekin6 (laisvoji) juosta i i3org. iS kur periodi3kai paialinamos. I3matos sukau- 2artrq gaurelio. Zarnu gaureliai yra plonyte( 2dr- VirSkinamasis traktas Limfoidinio audinio mazgelis Kraujagysliq kapiliarq tinlJas gleivines epitelis Pasisavinimas. Maisto atliekos.

tam tikrq 2-4 nedideles liaukos.iria per gauriai. zmogu5 nuclola augq. ii. Ilskiiia jodo pisotintas medziagas. Tar iiarifts sekrecijos liaukos (pvz. t. y. prasideda raumenq spazmar. . nas. Cliulozes kieLl krrujyje didina adrenalinas.lJpitnu. vaikam. endokrinines) liaukos yn dvejopi organai. Ji yra giliai tarp galvos smegenu pu-rutuliLl.rus peltekliu organizmJ.. skrandZio. vyriikieji androgerdl.iskyrus iio hormono per daug. Oksitocinas aktyvina gimdos lygiqjq raumenrl susitraukimus. dubuo ir kiia. >urflrus lo garnyDdl. odos liaukos). pro Zarnyno lqsteles patekusi i kraujq. kvepavimo takq arba ktno paviriiq.|. Ji yra kaukolds pa mate."%da slgdliauke labai padideja. moteriskieji cstrogenai tr progesterotras. Lytinis liaukos. ir lyri- Uipakalinije pasmegeninds liaukos dalyje gaminamas otsllocfurrs ir antidiuletinis hormo- Sutrikus kasos funkcijai.aujagysliq spind!.t r S I H l. seiliq. y. reguliuoja audiniq veikl4 bei gyvybillius procesus.r per dnug.o. Jei veildn . PrieUneje liaukos da lyie gamin. i Pasrnegenind liauka. prie viduriniq .u . Yra prielJrreje kalJo pu. Svarbiausia io funkcija suvartoti gliukozg raumenr! l4stelise. ebaluose ir keperyse. o ierdis nd- Jie Kankor€iind liauka..opini hormor1.s. atsiradqs del kalcio tlukumo kraujyje. Antinksiiai. rcnalirp.lldine krernzle rAdomo obuoliu.ti nerimas. tali 5utrikli emLr!ine puqiauq\yra. pleiitakaulio kino. . Patekq rie be latakq i5 liaukos iisiskiria iliaukq kraujagysliq kapiliarus. lyiiniu linuku lrormonai t)vina raurnenu veiu4. ak. krauj4 ir iSneiioti po visq organizmq. 5u\ergd diJbeiu Culr.. (urt audirrruoce regu- liuoja oksidacijos procesus bei padeda har moningai vystytis kiinui.lugimd t1 pJt (.eje. antinksiiq niq liaukr! veiklq.iros sahemJ sihema (laulE. esaniios vir3utindje kaklo dalyje. ui skydliaukds.ulu r. hormonus.. insulinas jkrauj4 nepatenka.i Lrru j) ie ir t. hormonai dalyvauja mediiagq apykaitoje. :alina . i:sivy* to alromegrliia padideja rankos.udktvvei. r'cJei guliuojantys slgdliaukes. at*ira.. ir paaugliams iSsivysto gigantizmas. issivysto 8uzys.mi ir kiti tropinidi hornronai. Prasta skydliaukes veikla gali pasireikiti apatiia arba tuleti dar sunkesnirl padariniq (tapti silpnaprotyst6s prieZJ\linri).kiikuoju balnu. kuriuos <u(elia padidejes raumenu ir Prieskydin€s liaukos.ialyti lig4. insulino veikiama.. antidiuretinis hormonas lemia Slapimo koncentracija. turi pusm6nulio ar lapelio form4. todel slapimo lyrintas padedJ nu.iioc sandaros nervq dirglumas. Vldlles sckrecijos liaukos gamirra sekret4. Manoma. iarnq. reguliuoja orgJnizmo kraujo apytakE ir Sirdies veikl4.t linar ti . Jie skatina formavirnasi arlriltiu lyliniU pozvmiu arba org. Jos reguliuoja kalcio kieki kraujyje. Kasa.i.VIDAUS SEKRECTJOg LtauKu stsTEMA vtDAus SEKRECIJOS LIAUKU SISTEMA Vidaus sekrecijos (belatakes. liezuvi-. (io hormurro i. tndokininds lirulo' 5Jnd. norfologiniq. t. susikaupia kepenyse. netgi issivystyti sunki Bazedovo liga. Sio. ji kauPid. kur paveriiama gllkogcna. pedo. iduboje. vadinamo tur. kuriais lytys skiriasi viena nuo kitos skirtingq vyrq ir moterq balso tembrq. Skydliaukd.ruko. Gliukoze. gliukoze nesuvartojama.rmpd kenlrminga. 7motu. Antinksiiai yra viri inkstrl. PaZeidus prieskydilres liaukas arba sutrikus jq funkcijai. garninamas kasos saleldse. kad hormonai tu itakos pigmentq apykaitai ir stabdo vaikq per anksLyvq lytini subrendim4.lraukos funlcija dar iki galo neiStirta. patenka tiesiai i mona\ /irtrA:lan>. Tai barzdos augrm4 vylams ir pan. po . Sudaryta ii dviejq daliq: priekine gamina somaiotr. Tai svar- biausia belatakd liauka. hormon.. Antinksiiq iievd gamina kartikostcroidus. hsl/irin< yra ka. viena jq yra hor- li. Vienos jq gamina sekretq. kuLiaLkos Liaukos liorirle5 \eLre. kuris latakais iSteka ! virskinimo kanalq.l.mcgenq kelurlalnio.rniz mo fonnos bei sandaros. arba hipofizd. fiziologrniq bei psichologiniq savitumq. kuris veikia kr.

kol pd>iekja plauaiq prt"lele5 . audiniu iplaucius: dujq apykaita Larp kraujo ir . Gerkhl pjrtvyje matyti: 1) plaresnd dalis. Kvdpavimo takais nosies edme. suskilda- daugiaeilis virpamasrs .t!dlindma". plot4.du oroncnus.rplkaita tarp plauciu al\eoliu oro ir Lrduio. tarp abiejq plauiir! yia Sirdis.KVEPAVnIO OBqAIU SISTEMA T Kvepavimo organq sistema Kvdpavim4 sudaro atmosferos oro apykaita tarp aplinkos ir plaudiq alveoliq (i3orinis kvep. stempl€s priekyje.lstrii. pro kuriq sieneig vyksta dujq apykaita su krauju. kvepiant iis i( organizmo p. Kvepavimo organu sistemq . Tai ig 1618 kremzliq pusZiedZiq susidedantrs vamzdelis. kuri pasalinti neietai medikai. deguonies perneiimas krauju ii plauiiu i audinius. apiaizgantiais kiekvien4 alveolg. Cerklq GERKLE CERKLE . aedeginis kemi antgerklis. kugio pavidalo vidaus organai jie yra oringi.irdies skilrelio atneia renin! kraujq.alveoles. Apatine dalis remiasi !diafragmq. lygaus ivilgandio paviriiaus. jis sudarytas ii trijq skildiq.inis ir horizontalusis. Jq Sakos ieina iplduiiu". i kurias susrrenka kraujas i3 atitinkamo plaudio artedjq.usiddrymac iose (vidinis kvepavimdsj. ta rpelis gali laisvai issipn*ti ir krutjnes ertmeie sumaZeti. Tai maZdaug l4steldse (audiniuose) ir anglies dioi<sido . mazesnis. Be to. lrninpleves ertmeje padiu- !kvepiant i alveoles paLenka deguonis. didesniosios zlds gerklLl skilucli<: 4) balso pl!t:!Js yra ply. kuri i. plautiai .rnl pleurilu.rii dangalas krrti pleoi. o anglies dvideginio Kvepavimo takai 3. I kiekvienq pla:uti ateina plautiy nrterija. laigr kvepavltno sislemos organdi k-raujo apy_ tdkai tiekia detuonj ir pai. i5 plauiiq isteka bronchines venos bei plauiiq ir bronchq limfagysles. valantis ikvepiamo oro dulkes. duju . kremzliniai Ziedai viriiq dengia ma Gerkld. sKrns I Taryskiltij niai plySiai Apatina desinioji skiltis Kai ojo plautio apahne skiltis - tali tik I3 kiekvieno plauiio arterinis kraujas link Sirdies iiteka plauii4 oenomis. atskirtr4 istriZiniu ply3iu. deSiniojo. 2) plauiiai ir 3) ktrtinpleve.iind Lrauju is org"nu ir audiniu atneit4 dngiies dvidegini. hermeti5kai dengia serozii.uddro: l) lve_ pavimo takai.les. sudaryta id dviejq lapeliq: pasieninio.nir. o jq bendras kvepuojamasir paviriius sudaro apie 100 m. jo vidus i3klotas gleivine. 26) ra\ l\1 u I i npl?uis skusaio pripildyta. alba pleura. plauiius . qkvla idaugybe smulke. Plauiiuose ii i3sisakoja kapiliarais.i. esantis kakle.oras patenka i plauii4 aloeoles. Nosiarykld (ir p.4 nftefllos. Tarp lapeliq yra labai siau- Plaudiai. Gerklos pereina ! gerklg. todel plauiiai geja skystio.lvimast. Deiinysls plduli! Siek tieL didesnis u2 kairiji. i kurias pro plonytes sieneles iS kraujo difunduoja dnglies d\idegini(. Abiejq plauiiq alveoliq daugiau kaip 300 milijonq. Tai vamzdeliai.rudiniq.27 Temidu yra bdlso rduk. gelklomis. kuriq g auiius irgi sudaro kemzliniai pusziedzi. kurias skiria du ply- kai{ji ir deiiniji i. tekancio lraujo ka_ piliarais. Bronchq sieneles arteriniu krauju apripina bronc. elastingi. Plauiirl pnsleles (alve las apralzge KraujaSysfll pamatas Plauiiq alveoliu maiias. Ii- Vidurine[ skiliirl. Kaiysis.slcydini. kunos pa- MIRYSIS PAGRINDINIS BRONCHAS epitelis. esandiu kraujo kapiliaruose. dengrancio plauti ii isor€s. deguonies vartojima< i( vamzdis.Lr linpleves ertme. iitdini. ir plautinio. sudaro atskiros alveoles Plauiio pamatas Gerklos. f. - pagrindin! DeSinioji viriutine skiltis Bronchq Sakos Bronchai. bronchai. VirSuting jq dali uidengra lieZuvdlio pavidalo antgerklis. iiklojaniio krutines l4stos vidini pavirsiq. plautis susideda tik ii dviejq lrai. Serg. drba krutinpleves lapeliu uzdegimu. gerkle ir bronchais .urioq dpaiioie yra dvi prieongio raukclis.elis tarp abiejq pusiq balso rauksliq.5-5 cm ilgio Antgerklis Palieiuvinis kaulas Skydine paliduvio pleve Skydinis paliezuvio raiStis Skydini kremzle GERKLOS Gerklos.3) tdrp priedngio rauk(les ir balso rauksles yra iduba _ (priekinis vaizdas) Vedegine kremzld zleolnrs slyoo ralsns kremzliniai Ziedai giiauiius sudaro devynios kremzlds.. Tai svarbiausias kvdpavimo sistemos organas: du dideli rausvai melsvos spalvo\. Gerkle pasibaigia kndnds l4stoje.

hemoglobinas. y. susidaro ir anglies gas Dujq kaita alveolese kvepuojant - riebalus ir ii padidina krutines hstos turi. oro lieka tik iiek tiek 1 l. Hemoglobino neturintis krauja. padeda sudeginti lAste_ lrq prolopldzmoje es. Deguoni. ku vartojama lasteliq gyvybinei veiklai.Kvepavimas plaudiais jo Hemoglobino reikbm6.metu iilu_ mos pavidalu isskiriamas tam tikras energijos kiekis. nors ne visr! jq gaunama vienodai iilumos. Seka po lkvepimo.idaro oksihcnaglobinns . Taiiau iis junginys yra nepatvarus. gerklg bei bronchus ! juos patenka oras. lai aklyvus veiksma< ikve- Vedegine antgerklio raukila Gerklq p eangis PLAU. sLlna2eja kritines lastos turis plauiiai spaudZiami. D lKveplmas . Hemoglobinas yra svar_ bus apnlpinant or. nusileid2id. Abiejq veiksmq pasikar_ tojimas vadinamas kuipaaimo ritmu.5 I viso plauiirl tiirio.IU ARTERUA (veninis kraujas) nq veiklai. il pro nosi. tuo pat metu pagaminant dau_ giausia anglies dvideginio.ganizmo audinius deguo_ nimi. Cia kalba_ ma apie ezote ni degim4 jo . turintys oksihemoglobino Paliezuvinio kaulo rageliai tgerldis An piant susitraukia tarpSonkauliniai -raumenys ir pakyla ionkauliai (iiskyrus pirmqj!). i5 jq paialinamas oias. diafragmo. iS oras patenka jrl i plauiiLrs it iikoapiru$ oras Raudonieji jo kaneliai. Roudonuosluose kt-at!_ ki eliuose yra hemoglobino raudonos spalvos pigmento su geleiies molekulemis.ijose. Kv€pavimo plautiais mechanizmas.lltiias mdisto med2ia_ angliaoandenius.IU VENA (arterinis kiaujas) Skydirtis palie)uvio raurnuo Cerkhl skilvelis Skydind kremzle Skydinis vedegos raumuo Prieangio rauksli Balso rauksle Silumos ir energijos gamyba. mums reiketU 150 litrq kraujo vietoj 4-5 litflt. tuo tarpu hemoglobinas 17%. t. Sioie veiklole dalyvauja tarpionkauliniai raumenys tu diafragma. Jkvipimds. ir kraului pasiekus audinitl l4steles. per_ neia tik 1-J% deguonies. ir. kuri jis iineiioja.li geroLai Stuburas Ziedino kremzle Apatin€ gerklq ertm€s dalis Sonkauliai dvideginis. kuris patenka I krauj4 ir paialinamas pio pla:uti:us (iikoepiant). Plauiiuose i3kvepus. deguonis atsiskida ir difunduoja ! organizmo l4steles. ii krduio pereina iaudinius ir ddlyvduia olsidaciios redk. giau kitokiq formq taip pat svarbios energijos (ATF . 40 kartq daugrau. [upolai 5uploksteja. luo pat metu. sl€gdama zarnyna. dialragmos raumeny\ atsi- Krntinkaulis Ziedinis skydo raumuo Gerkle Gerklq frontalinis pjavis - a Sonkauliq paddtis kvdpuoiant: iikvepiant ikvepiirn! b - - a Kvepavimo mechanizmas: lsKveprmas. plautiai iisipletia. Vykstarlt 6iems oksidacijos procesams/ deguonis padeda gaminti dau_ Iikvdpimas. cirkuliuojanaiq musq Kune. Kitaip sakant. Deguonis su hemoglobinu jungiasi labai lengvai (tai ivyksta plautiq alveoldse) ii su_ PLAU. Daugiausia deguonies suvartojama raume- Kvepavimo fiziologija Raudonieji kraujo krlneliai eritrocitai. netudnt iio pigmento ii deguonies. Tai pasy- vu' pahiduoja.tai du vienas kit4 ne_ nutrrlk\tdmai :ekantys elapait jkoipinns isstumiamas. prisijunge deguoni - ALVEO Raudonieji kraujo ktneli.ri edtrocitai. susitraukus diafragmos rau_ menims. turintys hemoglobino . Sudegant Sioms medziagoms. veiksmas. suslunges su deguonimi. did lragma pdkyla. palyginti su 5.adenosintrifosfato ir kitos). Kv6pavirnas plauiiais .

Pro angas. tada i deguonl plautiu<. .aukityn ir ideiine. arterijomis. i5 jo i kairiji skllveli.(//i4.rri. jkraui4 is Tarnyno. jotakos sistemA. deiini4id Sirdie. kurioie 1ro uZdara prisisotina deguonies. tudntis d. AiSkindamiesi krau. drteirc pu. Arterija.7o. ir skiheliu. p. kelitrs. l. griZta atgal i desiniji prie!irdi. Sirdies sienelq su- teka i3 plauiirt. l.Veniniai kapiliarai PLAUTIS Zinduoliq organizme kraLrjas teka sistema bu niai voztuvai.irdines slilveliu angos. . kairiojole Zastillis galvos VirSutin6 tusaioji vena Kylaniioji aorta Plautinis kamienas Kairysis priesirdis Deiinysis priedirdis pusds teketi !aitering (ir atvirksdiai).lekaniio. Visos DeSinysis skilvelis Kairysis sl. gyvunq org. baigiant maisto l11cdii1gomis. pr>c. pate]nlaniiomi. Cdu'idi turedamd' deguonie. Did2iojo kraujo apytakos rato alterijomis teka arterinis (oksiduotas). artedng iirdies pusg. yra po dvi larpus. po to jau arterinis kaulas grizta atgal i iirdi. kad: 1.skilueli:. pasklinda organizrne. 5rr. krauj. esaniio plauiiuose.Apytakos organq sistema Vykstant medziagq apykaitai. Tai tuiiiaviduris. te|. apatine kairioji (kairysis skilvelis) bei apatine de3inioli (deSinysis skilveDesinioji bendroji miego arterija Desinioji parrktjne irierija Sirdis Kairioji bendroji KAIRYSIS . o keli4 atgal uidaro uoZ! u. kurioje yra uZdaryta plautini kamien4 PrieSirdis De.r. iieinaniia ii de5iniosios iirdies Isilginis iirdies pjtrvis (voztuvai ir kraujagysles) Viriutin€ tustioji vena prieSirdis DeSinysis prieiirdis Plautinis kamienas. kraujas ketudo- prie!irdis iini4ia.s laisvdi tek.Zoio krauio rpvlaloq rdlo verromic tek.. i Sirdi itekantios kraujagysles vadinJmos Jc. lurio virSune nukeipta kair6n.. kut.ls deSuonies. o pamatas . nes Sirdyje veninis ir arteri nis kraujas nesimaiSo. o arlerijo- Sirdis. kur atiduoda anglies dvidegini kaujagysl€mis. l4stelds.nlysis skilvelis Kraujas isteka i Sirdies sienele triburis voituvas Desinysis skilvelis ir prisijungia anglies dvidegin! (virsdamas veniniu). patenka i kraujq.ieni 5ero. esaniias tarp prie6irdZirl ir skiJveliu. kuris ii oro. Pirmuoiu ventms kraujas i5 Sirdies teka i plauiius.Ulveli. ii- ir Iiilginiame pjnvyje matyti.me po \ isac l4stele* iSnesiojami joms reifalingi elementai.r deguonies pri50tintas drlerinis lrauias. Sirdis yra k ines ldstoje. . veninis (beveik be O. Kraujas ir kauio li:). vidurinis (rJurnenini. ir i vening.rug CO_) krJUid*: md.ruja\ - veninis kraujas. kur palieka Apatine tuSiioji vena Atvira desinioji priesirdine anga. cuiungiJ prie .otint. 6.virlutine L. praded.lvvje angomjs <usijungu- laiti4ia. teka i kairiji prieiirdi. Ituauio ielejimo k) pti\: pl. iia virtgs arteriniu. io lqsteles. kol galiausiai veninis kraujas gritta i deiiniji prieiird!. patenka ikairi4jQ.r arlerinis. atiduodamas deguoni ir paimdamas iS jq anglies dvidegin!. cid krauiagy:lemir arterinis krauja< patenka i organus f audinius. viso sirdyje yra Leturjos kameros . Deginiojoje Sirdies puseje (prieiirdyje ir . detaliai studijuosime dlrdl svarbiausiA kraujo apytakos sjstemos organq. netaisyklingo kngio formor rdumeninis ort.Lilvelvie) leka veninis krauja'. Arteriniai :. Zr. tarp plduiiu. lel.pu5e alileld apylako5 metu netekqq deguonier veninis kraujas. - kraujagysles.elis nomis mis . i kairiji skilvelj. iemyn. panaJu: i dvi./ini mdii4 iSteka kraujagysl€mis.iai. o apatine . kad vertikali pertvara daliia iirdi i dvi dalis: de epikardas. vir5utin€ deiinioji (deiiny- sias kamelas erlme\: virsuline priAir- mi5 plJuair. link diafragmos..t verrinic kraujas. 6r1qr1n1r. reikia atsiminti. Prieiirdziu. 3. Kfau lo ratat mnifik ir dldysls.c.Vertikalioji 2.ih.. Skilveliams atsipalaidavus Triburis voZtuvas neleidzia kaujui g4zti i desnlji priesirdi Kraujo apytakos iirdyje schema .teka n orgattizm. o ve- 4. ii kurio arterinis kraujas pasiskirsto po organizmo 14steles. kr.lnas.ri\/ o ii iirdies i.ruaiuo\e pri.lnl dcguonini.krnujn. aptarsime krouj7. Kiekvienoje pu\eje dL. ii io I deSinijl .ra i. Zmogaus ir sis priesirdis). kuris deguonimi pasipildo plauaiuose. lur vel prisotinamas deguonies. teka venrnrs kraujas. Iglantis i dvi plautines arterijas pusds (deBiniojo skilvelio). antrasis ratas prasideda kairiajame skilvelyje.42 Kraujo tekdjimo kryptis. Norint suprasti klaujotakos sek4. t t pv tn Kas lt1tc na lzm 4. virl9.r j toie pacioje tarpprieiirdind ir tarpskilvelind perlvara neleidZia lraujui ii \enines flautin€s venos Apatino tusaioji vena puseje esanti skilveli.kapiliarai plauiiuose -+.) . Kraujotakos sistema yra uitlan.orinis.tiokard05 ir i.tirioji {kairysis prieiirdis). Siq sistemil sudaro du-skiltingo dydZio kaujo apytakos ir arte nis. daro trys sluoksniai: vidinis twlokanlns.l venomis palenkd ikdiriajd !irdies pusg (pieiirdi). la biau kaireje puseje i jg kraujas patenka 5.

Sios l4steles gali savarankiSkai skverbtis audiniuose. kaip eiitrocitrlt 1mm3 sveiko imogaus kraujo apie 250 000 tukst. Susitraukimai ir atsipalaidavimai nuolat kartojasi. kuriq kiekis. di:ko pavidalo. Pasenusios l4steles suyra. IGau jo l4steles ir limfmazgiai (forminiai elementai) Ipiltas i indq gyvuno kraujas greitai sukreia.ruciu alveoles pasisarirrt4 deguonj. kuname gausu ivairias funkcijas atliekandiq kraujo . Jos padeda suformuoti kreSulius (trombus).r. bnllieji krnnio ku. Kitaip vadinamr eritrocitais. vykstantis ne iltisai.iag. taiiau i! tiesq jis suda rytas id skysto l4stelinio audinio. Raudonieji krauio kuneliai. pro deiini4jq prieiirdinq skilvelio ankraujas teka i5 prieiirdZiq ! skilvelius. Pusmenuliniai voztuvai (atviri i plaudiq kamieno rr aortos puse) yra uZverLi ir neleidiia kaujui teketi atgal. (.ri 'nosbbitn t2r rias kiino dalis iSneiiojanti i3 atmosferos p. Lenksmingomr mediiagom. i! dbiejLl pu:iu jg. Kai priegirdis susitraukia. Po kurio laiko sukreiejusi kraujo dalis Kraujo leshles. Raudonqjq kraujo knneliq skersmuo 7 mikronai. Tvinksnis po tvinksnio. Arnujo plok. .lretai med. iS venq kraujas teka atgal ! atsipalaidavusius pdeiirdZius. lrtr Baltieji kraujo kffneliai. bet bangomis . Tai neturiniios branduolio. visq kartu rausva.susitraukiant ir atsipalaiduojant !irdZiai (susitraukimas vadinamas sislolc.. lieka vien'odas. idii. Fiziikai kiaujas yra skystis.APYTAKOS ORGANU SISTEMA It Kraujotaka Kraujotaka . leidiia kraujui tekdti ii skilveliq i aort4 bei plauiiq kamienq.2) Sirdis per skil. Thi netu ntios bran- nuliniai voituvai yra atuid. diastole po sistoles. Baltieji kraujo kuneliai atlieka fagocitq funkcij4: svarbiausia jq paskirtis su- nuju kraujo kdrreliu: I mrn"sveilo zmog. Paskirtis apsaugin€.kiekvienos al.ru jie didesni. ir atvirkiiiai. veliq sistole iI prieSirdZiq diastolg.. Kitaip vadinami Iliustracijose vaizduojama. Plazma . luriame vr. Edtrocitq protoplazmoje yra . patekusiems i apytakos sis- ir uikirsti keli4 mikrobams bei Kraujo plokdtel6s. vadinamame plnzna. Kitos sudetines plazmos da i kuri lv. nu plonyiiq skaidulq tinklu. lc). Jo iiordje yra plona membrana. triburis ir dviburis voZtuvai uZsidarg ir neleidZia krdujui tekeli atgdl ipriesirdTiu5: pLrsme kaip veikia duoli.lu. kepenyse rr kitur nepaliaujamai formuojasi naujos. j iv.'Iai skystoji kraujo dalis. kurie uikemia suZalotas kraujagysles ir neleidZia teketi kraujui.381 pro pJ. IcLtkocitiis. I3 priesirdiio ijstumtas kaujas patenka i skilveli./yiiu knneliq.rlvJ iiel l4slele< . knui) je galimd pallebeti d. apvalios formos kraujo lqstel€s. judaniiq bespalviame skystyje.dtdsfo.r. 5 milijonai. atsiskiria. o atsipalaidavimas . Jq ndra tiek daug. o i jo paviriiq i5kyla gelsvas skystls (serumis).hlis: jie juda balzganame skystyje. krdujo 42 mechanizmams.tai bespalvis skystis (jo 90% sudaro randuo). va dlnamos tronbocitals.gliu(oze ir dru'1o.rugybe m. pakliiiva ir raudonieji kraujo knneliai. o raudonuosiuose kaulq iiulpuose.nepaliaujamas kraujo cirkuliavimo organizme procesas.ur kraujo 5-7 tulst. veikiant tam tikdems reguliuoiantiems ' forminiq elementq.kirai tiek gelsva. Jq yra labar daug: I mrn''veiLo imog. Zlurint pro mikroskop4. tuo metu tos paiios pusds skilvelis dar yra atsipalaidaves. Kraujyje vyksta ryikus poky tis: plazmoje es^ntis t'ibrinoge as vlrsta fibri- duolio.r i<lirpusiu organinirJ ir neorganiniq medZiagq (daugiausia na! rio chlorido). Klauio plazma. kraujo apytakos mechanizmas: (-+ 1) 3ndis per piiedirdZio sistolg ir skilvelio diastole. Turi patvarq ivairiq formq bran- yn daug maziau negu raudo- 94 ir kairiqj4 priebirdine skilvelio ang4 stabdyti tem4.tdini.rublo\ qp. iirdis taj pakartoja vidutiniikai 72 kartus per minute. rciai. Tai kraujo t'onniniai clcr?erfdi (atliekantys tam tikras funkcijas): raudotlieji krqujo kullclini. orgJnizmo svetimkflniams.

inio5ios pJlaktin€s venq santak4. Auskultuodamas iir- Sirdies ir aortos voZtuvai atb. kai kuriose venose ir stambiose limfagyslese. Irlbaric voTluv.. susidarirr. triburis ir Vidinis arterijos sluoksnis dviburis voztuvai atsidaro.lekej95 i! desinioio rr kairiojo Pusmenulinis voztuvas: a atidalytas (vaizdas iS vir'saus). Praddsime nuo to. pertvarine mazesne uZ kitas.abu plonyt€mis juostelenis (sausgrlslitinis sirlrls) prisitvirtine p e skilveliq vidinio paviriiaus raumenq.lole vi. Raumenys isstumia krauj4 i skilveli. anSo\e yra iie voiluvai: i ribriric (deiineje iirdies puseje) ir dztiburis (kairdje Sirdies jie puseje) .riojo ir kairiojo iirdies skilveliq iieina plautinis ka. Sydytojas kreipia demesi itam tikra SkaidLrliniai Ziedai tarp Uzdaryii pusmcnuliniai aortos voZtuvai SIRDIES SKILVELIS niai voztuv€liai. vai. Ii tusiiqjr. vadinan. i. Juose palei bronchus i3si3akoja i daugybg vis maZesniq Sakq bei arterioliu.oq tr)! bures.kiIeliams {sistolet. buriq vir.tuvq (dviburio ir t burio) keliamus garsus: i3 to sprendZia apie tai.rtne* pdmena mitr4 (dvi5ong vyskupo kepurg).rrt Pusm€nulinis aortos voZtuvas .5dvo ruoiiu sudrro apie alveoles tankq kapiliarq tinklq. rreleidTidntys Leleti atgal slgcaiui I i n I fo i. u:\iverid voitLtvai ttriburis jr dviburi5). Voztuvas per kairiojo skilvelio sistolg neleidiia kraujui ii kaidojo skilvelio teked atgal Sirdies voituvai.voztuvai. Venq voituvai.lgrsciui. c atidaryias (leidZia klaujui teketi pirmyn) skilveliq.ii Blaudzia ir neleidiia kraujui gritti i3 deiiniojo skilvelio i deiinijj prieiirdi.u.arterij. taip vadinami todel. kur! sukelia uZsidarydani pusmdnuli. pu>menuliniai vo.rr". Kai kurios didesn€s limfagyslds ir limfinis latakas turi tokius paiius (kaip venos) vo2tuvus (Zr p. kr-rrio. taip pat i kitrl vo. Iisideste tam tikrose kraujotakos sistemos uetose: kia yra kraujo apytakos fiziologija. Sirdis plaka vidutiniikai 72 kartus per minute. Mazas deiitrysis limt'inis lofakas iteka i desiniosios vidinec jungo ir de./i. o Sios skardq gars4. Limfinis kutininis latakas pasibaigra kakle ltekddamas j kairiosios vidines jungo ir kairiosios paraktinds venq santak4.r. jiems susitraukiant. Priesirdinese skilveliq traukia. LJip pat atsidaro pusmenuliniai voZtuveliai: krauids. nesunku nusakyti. Po kiekvieno Sirdies susitraukimo ciklo seka tiumpa pauze.ls susideda i. IisiaiSkinome (p. Per slilvelio -i. Daugyb6 limfiniq kapiliarq susijungia i didesnes limfagysles. 1. !\ilieja ! abu plauiius.rrr. kaip veikia voZtuvai. 2. kaip vyksta kraujo apytaka. ! kairlji prieiirdi. pa>idaliies idvi plauline. Taigi tuoj po lo ivyksta prieiirdziq diastold ir skilveliq sistole. tole). Sie voZtuvai leidZia kraujui tek6ti ii prieiirdZio j skilveli. Raumenvs alsipaldiduoja. veniniam p eiirclziq ir skilvcliq Uidarytas triburis UZdarytas dvibuis (miiralinis) voituvas rio pradiioje yra ampules formos paplatdjimas cisterna. j lhnt'ini krtltinini htakq. Jq angose yra pusm€nuliai vo2tu- Plautitlis kdnienas ideina ii deiiniojo skilve Jio ir.rnty.'iburio uozluuo d\ i dstrio. Tai kartojasi per labai trump4 laik4 kad tarp vienos ir kitos sistolds raumenys buna atsipalaidavg.1 aud iniu . Pusmenuliniai voituvdliai atsiveria susitraukiant . atitinkamai isteka kamien4 bei aortQ. u2kirsdani keli4 atgal.ia m di audiniuose i3 kraujo plazmos).zlcnas (deSin€je) ir aorta (kair€je).ku- kraujui grizti atgal.Limfagysles TAi permatomos nelygiasienes kraujagysles su mazgus primenaniiais iikilimais (tai voZ- luvai. Ii dedit. Cio .r panaiiis i kregzdes lizda. b uzdarytas oleleidzia kraujui teketi atgal). PeriJerint litnt'a teka ddesndmis limfagysldmis ir. uipakalines ir pertvadn€s buriq: pirmoji labiau itempta. ko- Sirdies voZtuvai Apytakos sistemos voztuvai Jie neleidZia kraujui teketi atgal. k4 suZinojome.r4ji dirdies darbo ton4. kad Sirdis pakaitomis tai susitraukia (sistold). Ji sudaryta beveik tik i5 kraujo plazmos. priekine'. Pdsipildes prieiirdis iskart susi(netrunka ne sekundes). o uzsiveria jiems alsipalaidavus (diastole). kad Zinrint i3 priekio yr. Limfagysliq voztuvai. D. taip pat. ym sudaryta ii plazmos ir kaujo forminiq elementq (limfocitq bei leukocitq).. tai atsipalaiduoja (dias- iirdyje.43). isgaubti i prieging4 nei kraujo tekme puse ir treleid. Pirmini limt'o susiformuoja audiniuose. 42). kaip ir kraujas./- i plauiirl Aortos pjuvis tuveliai uZsiveria. Kai kuriq venq vidiniame pavirsiuje bnna vidinio sluoksnio kiienes .! venq i deiinlji prieiird! per diastolg atiteka veninis kraujas. I3 to.

i3 kurio vdl teka i plauiius. Kai ojo delno lankai Mriutini lu p.. nusitesia. kalrrn. Prasideda i3 pilvinds aorLos ir tuoj suskyla i tris lakas: kepcnl arfd.rdlnamos venomlsAorta. tuo tarpu krduiagyslds.fdi i3eina i3 kairiojo skilvelio. vis stambesnemis kraujagysldmis kaujas atiteka i tuiii4sias venas. Nuo jos atsidakoja d. 1 .' kraujas pasipildo deguonilri iD virtgs arteAor. . Inkstq arterijos. L. bluinics arterijq. einaniios link Sirdies (nepaisanr ro. Nuo iia aorta vertikaliai Kairioji inksto Pilvinis kamienas. . Aprnpina krauju inkstus ir antinksiius.tkonis maitina skrandi. go 46 Zastinis galvos kamienas. klubo nrtcrijos. Prasideda de3iniajame skilvelyje.r iki ketvir. aprupindnci4 krauju vidinius dubens organus bei uZpakaling Slaunies dali.. ar veninis krauias). apatiniu Zandikauliu pasidalija i iiorug rrrego artcrij4 (iisisakoja viriugalvyje ir veide) it ztiding niego arlerryq (i5siiakoja kaukoles viduje. Smulkiausios iakos audiniuose virsta kapi- bendroji miego arterija kyla liarais.. Desines rankos pirstq Kairioji vidiie klubo Kairioji Slaunies Apripina krauIsorine deiinioji klubo Dcsinioji Slarnine Priekine deiiniosios blauzdos Deliniosios blauzdikaulines arterijos Seivine Saka Kaifiosios slaunies gilioji leidZiasi iemyr.!u nr!e. po to iilinksta lanku (aorfos lat*as).ktand2io nttffijq.i. maitinandia kepenis. kditioji paraktht rtteija.i (\u\irungia). vanduo. kfitinkaulinio raktikaulio sEnario aukityje kamienas pasidalija i dvi iakas: deiini4jq bendrqjq mie- tarpusavyje sudaraniios apie 60 kampQ. Kairioji paraktind arterija. kuriame daug anglies dvideginio..uka linl desiniojo peties sEnario. itekaniias I deiiniji prieiirdi. Zmogaus alterrlos k[no 'udarydamos ktf. pilztinis kamicnas. iS (uriu ptasideda pi.r- filvine Kairioji alknnine aorta daugiausia aprtpinancia kJujU bluZni ir Deiinioji stipinini Ketvidojo juosmcns slankstelio lygis Kairioji klubo bendroji lci sknndzio (rasLg ir kartu su kitomi: (.emiau diafragmos) dolfd. iieinaniias i< rkJlreliq. {airioii bendroii miego arteriia. druslos. Pasiekusios plaitak4.. Analogiika esaniiai prieiingoje pus€je to paties pavacummo arterllal. riniu.. pasisuka i kaire. tatiau ji vadinama arterija. Kapiliaruose atiduodamos maisto medZi. ar iomir iela drterinis. Daugiausia krau- Kairioji pakinklind Iu aprupina stor4j4 Zarn4.i Slauni. Prasideda i3 aortos lanko virsutines dalies.lnkai lnu- Delinioji patastue Aortos lankas - Kritines aorta BluZnine Ii tinis kamienas ir aorta.. keturiomis plaudiq venomis teka i kairijj prieiirdi./ijtunis galuo< knmienns. nes taip iprasta vadinti kr.::. Slaunyje Delinioji !eivikauline Desin€s kojos pirstq ir deSiuiqja pnmkti\q nt! ija<.ruciuo\e: cia teka veninis kraujas. atgal.regenyse). o jos iakos nusifgsia iivaidas kino dalis bei orgar1us. oiriutilli pasito arterij7. v. vadinarnuosiuc pl7.aujagysles. Sios dvi arleriios \el Pagrindines. Virtgs veniniu krauju. koirioji bendroji nirgo orterija.asaito arteriia.lndclomo.-t?. Tai dvi galinds pilvines aortos sakos. aprn pinaidios krauju piritus. Kekviena iiq arterijq savo ruoztu suskyla i oidine klubo art ijq.uskyla i d\i i. Apatina pasaito artedia. Deiinioii paraktine arleriid pdlei raktilduli . Bendlosios klubo arteiiios. apnttne pasaito artcrija. kuti betarpiskai nusitesia iiasto arteriiE. Tolesne jos t4sa pazasties duobdje vadinama paiasfine arterija. Si ties i viriq ir./uoja. kur jau vadinama ilaunine arterija. pakildama iki ketvirtojo katines slankstelio.. Kaip ir deiinioii. po aoitos lanku iisidakoja idvi plduiiq drterijJ.niego orferijns (3ioje puseje nera Zastinio galvos kamieno). esantios dubenyje ir.lug clambiu saku.ties DidZiosios arteriios Kairioji bendroji miego ISorind smilkinio Aortos lankas Dedinioji bendroji miego Kairioji prraktinc Plauiio Kairiojo plauiio afterijq Sakos alknds sdtimi iisiSakoja ! stipinine ir alkn- Zrstinjs galvos kamienas ning arferijns. Sirdies iieina dvi stambios arterijos: plau- . Plon4j4 zarn4. sn.oriug ir uidiuq Deiinioji Zastine Viduriq kamienas Dedinioji Zastine Kepenu Skrandiio vainikine VirSutine pasaito Apatin€ pasaito Plautinis kamienas. Luri nusileidZia iki klubo sEnario. ii iLl: .e atkarpose vadinama atitin kAmal krrtinis (iki diafragrnos) it pilw (i.rsa. sio. Prasideda Sirdies kairiajame skilvelyje. Srarbiausio..toio juosmens slankstelio.rgo. deguonis ir surenkamos ialintinos. o Sio{ pl.n . ii . kuri eina p. ii pradZiq suka kiek de3indn ir kyla ! viritl.:r. ir ieorinc klubo arler'4a.: -.. itlkst4 arterijas. De<inioji Pagrindinds zmogaus kuno arterijos ./los.

iia daZnai i venE leidiiami vaistai.ra pavir3inds (poodinds) ir giliosios.APYTAXOS ORGANU SISTEMA nuo Sios arterijos atskyla grlto7l daka. pado raumenis. Venini> krauias ap.inas oetlos. klriomis veninis kraujas iteka i ta- Plautiq venos. od4. lytiniq liaukq bei kepenq. IS viso jU yra keturios.cf z'znos. atgal i pakinklio duobg. fies ulekininiu ir prieking dvigalviu blauzdos riumeniuli iSsiiakoja j ir u2paknling blauzdos arteriias. o Zasto srityje sudaro dvi Zasto venas.r iviend pazasting vena. Su. prasidejusios veniniais rezginiais plaitakos delnineje ir nugarineje pusdie. Bur.rtinese galinese prasideda smulkig venu parirliniais rezginrar- Viriutind tuStioii vena. od4 bei piratus. Galaenrle teka iiorirle rankos puse iI iteka i pazasting vena. ii tihksiir.. I5 virikinimo organq pilvo ertmeje kraujas suteka dviem pasaito I)enomist kurios susijungusios su bluZnine vena sudaro didelg oart4 ven4. kuri dubenyle nusitgsia i klrbo ueaa. kurio5 \usijurrgusioc sudaro uir|utiry Lusiiqjq uoltt.nq (ink\tu. tesiasi auki- pedoie. . iiau pasiskirsiiusios poromis. kurioc tie\ paiasih duobe su\ijungi. Plie- kind arterija maitina priekinius bei Soninius (ieivinius) blauzdos raumeni. nusitgsianiiQ aukstyn kaip paraktini aena. qeslryll pnesrol. Veninis kraujas.!).tepenls. tek€jgs ir apsivales kepenyse. ieinanii7l . Rankos venos. kur jau vadinama pakinklio 1rferiin. Alkunes duobes s tyje abi poodinds venos susijungia. kuriomis arte nis kraujas ii plautir! suteka i kaidji pdesirdi./oi. Pagrindines 2mogaus kuno VCNOS Apatin€ tusiioji vena. kepenq venomi( irgi itekd iapatine tuiaiaja vena. ilaunine arlerija nusiigsia zemyn./rns. UZpakaline maitina uZpakalinius blauzdos raumenis. I iirdi atsiverid b venos: 4 plnuti4. Giliosios kojos venos po 2 ar 3lydi kojos kuriq susidaro didiioii lileka i arterijas ir llauninp zten4. ii tyn. o karaliskoji . kraujas >ie. dama !Zasto ven4. Abiejq pusiu paraktineq venos susijurrgia su kaklu einaniiomis vidindmis jungo venomis ir sudaro dvi kairi4jq ir deiini4jq iasliti( B1luos rr.karaliskoji ir galvenine. an- ii. Glliosros rankos ve nos po 2 ar 3 lydi giliqsias rankos arterijas. Ii ilaunie> sritie. Slaunyje susijungusios sudaro .. susidaro apatine tuSdioji vena.vidine rankos puse ir pasibaigia iasto viduryje. iteke- Poodini' yra dvi Slauning ven4) ir malnji (iteka ! pakinkling v en4) pood. dubens ir pilvo I i4 suteka veninis poriniu pilvo org. od4 ir nusitesia i pedos nugaring pusg bei pirstus. kuriomis kiekvieno plaucio atitela arterini( krdujas.ijungus Uubo abiejq pusiq venoms. ir airiutint tultioji bei apatini tu!- ii ii apatin€s galun€s.

l hormonu. Kepenys yra didele ir natrio) apykait4. Juo Slapimas nuteka i alapiDrc piisle.tai neilgas varnzdelis. o i3 jos ! ilnpintak!. iia vyksta riebalq apykaita. Pnsleje telpa 250. Inkstai paialina didZiausiq dal! nereikalingq arba ialingrl medZiagq.o"._rminorngstys. lurio sienele iuri raumeniniq skaidulq. Kai kepenq lEsteles paZeistos aiba u2'iLemia tulTies lat. i5 jrl sintezuojami baltymai (l4stelirl citoplazma. Adrenalinas taip pat didina gliukozds kiekl kraujyje (Zr p. medzirgq ir rnin". (to14 r.67). Jis atlieka re- Slapimo nutekdiimas. ir Zmogus pagelsta. 5lapaldc. meniniq skaidulq. o i3 dalies ir odos prakaito liaukos (Zr.?4.mo. Jie prigludg prie virSutinio inkstrl galo. -lnpima5 pa:alin. p. vykstant medZiagr! apykaitai. kepenys tdip pat gamina ir rul)i. tada tulzies druskq gali patekti i krauj4. 8. Tipiski katabolirai yra anglie' dvideginis {COr) (ii. Juo ilapimas i3 pnsl€s iS leld i iiore.utine antinksdiq arteiija ANTINKSCIAI Antinkstiq vena likapiritg larn4 ir padeda Zarnose virikinti liebalus. kurios patenka ii po diafragma nuo dvylikto krntininio iki antro juosmeninio stuburo slankstelio (kairysis inkstas Siek tiek aukiiiau negu desinysis). pasigamina pats organizmas..400 cm3 Slapimo. reguliuojantys ilapimo salinim4.rple .. dmoniakas ir kitos medziagos.rlemoc s(hemdtini. Pasigamines inkste ilapimas surerrlamaisiais (analeliai. porinir vamzdeli:. Sl. esantis Anfink'iir1 iieve ii'kiri. Sie procluktJi yrd rr organiniai. sutrinl. Salinimo funkcijas atlieka lnkslal i ilapimo takai. Ji iSlaiko kraujyje iStirpusiq druskq pu- Slapimo organq sistema Apatine tusiioji vena siausvyr4 ir ialina k.liuojanciu. adT"rali- s4lygoja kraujo indq susitraukimE.lLas.l tq medZiagq. Tai nedidel6. jic dar vadinami katabolitdis.lumenin! sluoksni tudntis maiielis.riios produltur. Taigi vertetq iisamiau panagrineti kelias kepenq funkcijas.lapimu paSalinarnas iS organizmo. lai eld5tinga5. Tai yr3 vienas iS svarbiausiq Zmogaus organq.t jos nutekejimas. rr *peniniais latak€liais suteka t inkstq taureles. ku s skatina Sirdies veikl4 ir 35). Kepenyse vyksta dauguma kitimo procesr. _ Apatin€ antinksiirl artei!a INKSTAS Inkstai. iia sinte zuoiamas glikogenas (kaupiamos jo atsargos). ii kraujo medZiagq apy- iiords. Tai po nis rausvos spalvos pupelds formos organas pilvo ertm€je. krrris:u .Slapimo organq sistema Slapimo organq sistema atlieka dvi funkcijas. pa<dlinJma\ iskvepiantt.tli tilpli il daugiau. tadiau kadangi ji labai elastin8d.rma>.l- lnksto geidele ldboraloriia. kurios paialinamos kaltu su ilapimu. kurios susidaro vykstant mediiagq apykaitai audiniuose. kurias isiurbia 2arnynas it kurios vartq vena atnesamos !kepenis. suardomos toksines mediiagos. inksto geldelg. Vidu nd antirlksiiq vena J. Tai kurio \ienele turi rdu- SLAPIMTAKIS SLAPIMTAKIS SLAPIMO PUSLE Shpimtakis pervcria ilapimo pnslg ilapimo si. ilapimine rrlgstr. padaugdjus krauiyje gliukoz€s. zervuaro vaidmenj. ii neorganiniai junginiai.otu 1uuna3.. porine geltonos spalvos trikampds formos belatake liauka. ierdis gamina . Likusias suardo ir nukenksmina kepenys. ANTINKSCIAI Antinksdiai. Vi15ulineje <laples dallje yra raurnerrirrio sluoksnio rnrikni. (u rioic garnin. Piuvic . plazmos proteinai ir kiti). arba jas. ful2is iatekJ j dvy_ Vir. Ylen4 ii kenksmingiausiq med2iagq amoniak4 kepenys paveriia Slapalu. li ildpimo prtcle\ i/dpl..

SERDINE - MEDZIAGA Speninis latak€lis lnksto tatLrele Nefrono kanaldliai ir inksto kunelis 52 .vingiuotieji bei tiesieji. funkcinio vieneto neJrono kilpa arba Inkstas Tarpskiltelne arterija Itekaniioji arteriold Inksto piramides mikroskopinio pj[vio schema Serdine medziaga Tnk\lo piiivyie i!ry. atsiranda inkstq ne- Pradiia kapsul6 Kapiliarq karnuolelis Nuo in(sto kunclio prasideda.io*io. nitratai) ima lJuptis krnujyje. su leld. kinlantis priUdusomai nuo orgdnizmo bnlles ir maitinimo>i. Serdi sudaro trikamp€s formos ilrksto pirumile* Slapimas id krarjo hltrnojasi inksto kunelyje.iiaiko kraujyie. gali kristalizuotis geldelese ar ilapimo pnsleje.u5ikJupid audiniuose ir ku supaniius inkstq kanalelius os dar kartq skyla i kapiliarus..i kaip inLsto \iruktIrinio pakankamumas: nepaialintos ialintinos medziagos (azoto iunginiai. Po to susidaro veniniai kapiliarai.teklttio. ldrlrel. Makroskopine ir mikroskopin6 nefrono schema (sagitalinio Pjnvio schema) Aitimieii Nefrono karlal6liq Veniniai . kudoje yra inkst4 knneliai. nejuntamai isgaruojaniio pro oda. ilgas siauras kanalelis. kad vidinio kraito lduboje (inksto antyje) yra gana plati . Nuo tarpskilteliniq arterijq ats\Sakola itekuniiosias lrteioles. Slapimo sistemos fiziologija. kamuolelio susidaro i. vdliau maZesnes tarpskiltelin€s iakos pasiekia inksto Zierr€.keja Lamsesne i!oreje esanti inksto jleai ir lviesesne inksto gilumoje esanti ierdls. Fostatai. Jais i taureles atsive a inkstq piramides sudaiantys ilapimo kana1€1iai.5. fermentuojasi ir virsta amonio karbonatu. cid te.tsfo gelfuIt. kur dar Ldrl4 is5ivingiavgs . Prie 3io kiekio priddjus 400 ml vandens.ci6. 2mogaus kane per parE iisiskiria apie 1. Slapima< yIa sudetingas cheminis jungirryc.lrtimieji vingiuotieji kanaldliai. Paieidus inksto kAnelius ir kanal€lius. fosfatq. o iie susijungg sudaro smulkius inkstq venq intakus. i kuti4 atsiveria 12 ma- 4jq n J-4 did. Kuneli gaubianiios kapsulds ertndje prasideda Slapimo kanaleliai (Bertinio kolona) Nefrono kanal6liai .ios a/tcliolds.r. Aplinkoje esaniioms bakteriiom' veikidnL amonirka. iieves link. karbonatq t amoniako). . 400 ml skysiio. jeigu su ilapimu greitai nepaialinama. Tolimcsnieji \ ingiuotieji kanaleliai peleina j surenkamuosius kanal6lius.5 litro ilapimo. kaip ir Slapimind fligdtis. Sveiko zmogrus jis bdna gelsvos spalvos. p3ialinamo su iSmatomis. susidaro 2600 ml gasalinto slcysdio. o ij jos Slaple periodiSkai paialinamas. nusitgsiantis iki pat inkstq piramides virgdnds. orEanizmo intoksikacij4. Inksto arterija pradeda MaZosios iaufeles zrevlne medztaga Inksto spenelis iakotis dar inksto antyje. kuriame susidaro inkstr4 kapiliarq kamuo- Didzioji inksto paialinamo pro plauiius kvdpuojant. kurie pasiekia ir inksto ierdi.SLAPIMO ORGA U SISTEMA Il Makroskopine ir mikroskopine inksto anatomija I3ilginiame inksto pjnvyje matyti.20 ml organituq mediiagq (Slapalo ir Slapiminds rngsties) bei neorganiniq (chloridq.ia. esanti vel prie pat inksto kunelio. sukefia stiprius skausmus (podagra).r mo. Slapimo iiskyrimas glaudZiai susrJgs su inksto kraujotaka. IS Sirl kristaldliq gali praddti formuotis inkstq akmenys arba smelis. mo takais Zmogui skauda. kuriais tekddamas ilapimas koncentruojamas ir i taureles bei geldelg iSteka jau koncentruotas. Toliau kilpos kanaldlis vel g{Zta aukstyn. su- 'Ihure16s zreves sturPas lnksto geldele (pjnvis) Didzioji inksto taureld lelis. Slapimind rdgstis. Toliau llapimas ilapimtakidi! nuLeka j Sldpimo pusle. kurios inksto kunelyie sudaro kapilianl kamttoliii.udaIo tolimesniji kanalAU. ir juos maiti- nanaius. i. 200 ml praldito ir 100 ml *Ly. vadinam4jE urel ijq. kuriems slenkant Slapi. MaTosiore taureldse atsiveria speniniai ir surenkamieji Slapimo kanaleliai. kurie nuteka maiqjq taureliq link. 1000-yje ml Slapimo yra 950 ml vandens.

Skaiduliniame dangale ski ama odena it ragena. Raineles raumenys judedami vienas siaurina. lirma.r I l9 t9 t"l9 ts 'I :9F ! 3 ! . a(aru Jpdrdt. jungine. Branduoli sudaro stiklakrinis. ui geltonosios ddmes. o viduie vidini* dang. e:ancio akiduob€je.Ur. Nervo iieiimo vietd yrn rrejdutri j\ iesai Viduriniame dangale skiriama priekhtt tlnIis rainclt.ru linllaine. - Skaidriosios akies obuolio terpis. ni\. vadinimas kilgs i5 graikisko LodLi. t € 'N II . stiklakutlis je 8au.is 'luok*nis sud. 193iukas.JUTIMO ORGANAI JUTIMO ORGANAI Regos organas Regos sistemq sudaro porinis organas rki>. todel pro jQ netrukdomai praeina iviesa.t. kuriq aksonai jungrasi su heiiojo (daugiapoliniq nerviniq lqsteliq) sluoksnio lastelemis.9 gl 9 9 E . kurio optine geba yra 2/3 visos akies optines gebos. .((inklaine). kraujagyslinis dangalai ir fl?*lairl.i lindriniLJ {stiebeliai. kitas pleiia vyzdi.. vandeningas skystis.leleto cluolsniq. Skaidliasias akies obuolio terpes sudato oantleitil1gzs sltystis.r li ii akies obuulio..r i.palaikaniios" l4stel6s. gauna rausv4 spalv4. juos . oidutilc dalis krtnnplynns ir NSIai ir vadinama akl4ja tinklain€s ddme. akies obuolio raumenys. Stiebeliai ir Ldgeli.o .kietas"). Tai jautriausia iviesai tinklaines vieta.akies obuolio branduolio dalis. r9 E D 9 E f = = i supa kitos. sudarydamos regos . regos nervo ir priedini4 orga- Akis I E nq .ciu<ios rre tolygiai: bespalviai ir gelsvi kugeliai kaupiasi vienoje dalyje. Tinklainds nervines l4steles tar- = pusavyje susijungia.ris) sluoksnis.rs is ivie5.usipynusios jungiamojo audinio skaidulos. J! sudaro kapsule ir branduolys. Tai netaisyklingo rutulio tormos organas. riq pailgu laslelig: kuginiu tkugelidi) ir . l6* pasi. Rainel€s centre yra apvali anga ayzdys.li jJUl.sclefis" Tai iiorinis -. kurio- gieji raumenys ir pigmentiniq l4steliq Rainele yra lyg automatine diafragma reguliuoja i aki patenkaniios iviesos kiek!. Kapsul€s i3orinis dangalas skaiduli- dangala. pries. Rainele *udaro. mase.la.trll.s E* t e a .volai. .liq.lnlaUdi.u k-auj. sluoksnis. perifeiijoje. i:. vadinamoje fizklalnes geLton|ja dime.9E o Antrasis sluoksnis sudarytas iS bipoliniq l4steliq. I - . i. yra skaidri ragcna..rndeningas -lysli' ir lCiiukas. ir plonyaiU skaidulq tinklas.N a(res obuolio dangalas. uZpildo priek e ir Lr7pakaling akies kameras. . J4 sudaro Sviesai jautrios iEsteles ir nervinds skaidulos. - e.. Ii iiores j! dengia plona ir skaidri membrana. J4 sudaro skaidulinis. su. kurio dalyje. ma laikyti savotiiku regos nervo tesiniu.tgy. Stiklaknni sudaro vienalyte skaid- Stiklaknnis g Tinklaini yra vidinis. Juos J? E'? oU I .. kuriq svarbiausi iie stiebeli4 (dar vadinami lazdelemis) t kageli4 (kolbelen. nepermatoma ir labai atspari (pa Kapsuld. nuo kurio priklauso akiq spalva.i.[. Odena yra polittitl neraini4 lqsteliq sluokvis. kraujagyslini" balkiva. ragena tai iigaubtas galingas optinis lglis. E ji' svarbus >kridriqiu terpiu mityba. toddl j4 gali- ri i .kineje akies obuolio dangalas. lg. uZ kurios tgsiasi kraujagyslinis drebucius.varbiausi. Ragena sudaryLa iB epitelio ir kolageniniq fibriliq. Pagrindine stiklaknnio funkcija atramine.. Be to. patraii ddr?&ilrs. kuri jas prisodrina. ly- Raineld yra vidurinio dangalo dalis.. V.ri konla(tuoia :u bipolinemis ner\inemis lAstelemis. Stiebeliai nuo n1edziagos. bipoliniq neroitli4 lqstcli4 i daugia- Akies obuolys.lrp ragellos ir raineles. priel raine- Sliebeliai ii-ide5te daugi.ided. po juo vra ridurini. Tinklainc cudar)t. Bespalvj vandening4 skysti daugiausia sudaro vanduo.r"uf. Priekine kamera yrd L.

Akies priediniai kakta Zemyn. Tai -ookinis liatLkos.augo dki nuo prakdito. Susi- Akies obuolio judinamieji raumenys./pakalini voku pa\rriiu ir - skliautai. (-1) matyti.rro. >tabdaniiq aiarq iSsiskyrimq. budamos ties lgiiuko pusiauju. galima keisti dirbtiniu. Aiar4 liauk4 sekretas/ t. per ryikios raukiles.nosies link.Fnnis i aiditlis) ii du istriziniai (aiiutitlis 1r apitilis).ls objektus. gai koncentdikai.kiria ricbrlinga gelrr4 medzia94. iuntia\i 'u Lrumplynu ratu cin.Zlink. ilsideste taisyklin.'irlirli.iUr'tu linUa inc* geltonoioje demeie. ir atvirkgtiai. Lgiiukas atlieka akie. Tarp indq rdengia lr. 59 P. kad akis gal€tq matyti tolitllus oDJektus. Yra iesi: keluri tiesieji {t/i.). .. lgiiuk4 veikia 2iedo formos membrana. Del Sios prieZasties elastingasis l95iukas kiek sustoreja: sumaZeja jo vertikalusis skersmuo ir pailgdja ho- j ngine. i. kurios. y. jo vertikalusis matmuo padideja. Akiq vokuose yra apie 30 maiq liaukutirl. Tai Svelni ir jautri plevele.iis \erciJ vyzdj 5u(tis ient)n ir nosies link.es. 19Siukas suplokiteja. 69 psl.rbai al\pdri. Tie. prieiakinis rainelds kra3tas pasislenka i baigia akiduob€s gilumoje. blaks- rizontalusis. Kitaip tariant.ali'tis.es susitraukia krumplynas ir atsipalaiduoja juostines skaidulos). A^Iakiai .r. tiestrsis loninis rcunuo sLrka vyzdi i i3org. nuo nosies.r ani Siaus).ru- Lgiiuko skelsmeni keltra krunplyno rau.rugg prie akies obuolio. Joje gausu nervq. Vitiutinis istriiinis raumuo juosia akj Ziedu viriulindje akiduobes dalyje. kad iviesos spinduliai nuolatos su. bia labiau. Kai tik krumplyno raumuo susitraukia. kurios susitraukdamos priveldia lgSiukq lvairiai issigaubti. Kaireje pieiinio puseje matyti. kaip lgsiukas keiiia savo formq tam. juostines skaidulos. Apalini< itlritini' rnuntuo itlo<ia JU i\ dpdiios il kreipia vyzdi i virirl ir i Son4 nuo nos1. lies elvdtoriunti. aiarl! prietoisns. Liaukos. Jungine dengia vokq viding puse.rtraiomr\ jutlgiamo jo audinio skaidulomis. prisitril)rno funkcija. nl.sig. lgsiukas tada yra labiausiai i5sigaubgs. ji5 turi ij"i gaubti taip. L95iuk4 supa membrana (lg. Tiesusis oirirli is raltnrLto kreipia vyzd! i virsq.kitu:iq jungirmojo LgSiukas tai i abi puses iSkilas standus au- dinio lEsteliq sluoksniai. jo verlikdlu'is matmuo \umJ7eja. no Zmogaus akies lgiiukas ima drumsteti (katarakta). r. kuri 'udalo p. Aiarq liaukos gana dideles. Vokai Blakstienos nuo dulkiq ir tai dvi odos alie' obuolio prieUnio pavirvoko vidinio pavir5iaus ir akies obuolio susiformavusios jungines klostes u. a6aros. antakiai. Zinrint i dfli e\anli ddill]. varvaniio tienos.ieii raumeny5 vienu galu pri. iSplauna dulkes.r rJSenoi ir \ okq paviriiU. tgsiasi nuo lgiiuko ekvatoriaus iki krumplyno. Lgdiuko akomodacija.JUTIMO ONGANAI leii. i.iuAo knp'ulit: ji yra l. leiiuki. npal'ris i apair4. Pifmasis 3! reiSkini paaiikino vokieiiq fizila' Hermana: Helrnholcar {Zn piei. prieki ir juostines skaidulos bei lgiiuko kapsul6 atsipalaiduoja. lokfii. o oldlnls . nuolat sudrekina bei Siek ticl dezinieluuj. ir -fal or ganai. todel ji kartais tenka ialinti. kad lqiiukas labai i3sigaubia i prieki (taip lengviau matyti d/fl.l. L y. kurios plony iiais kanalcliais atsiveria palei vokq kraStus ir is. Kai iis ramybes bukl€s. kurios judedamos orirksejimas) palengvina aiarq judejim4 priekiniu obuolio pavirsiumi. Rausva jos spalva rodo esant daugybg kraujo Sviesos. kitu pa5i lrduLdJma. Se. jos yra viriutiniame Soniniame akiduobes kampe. Zinrint itolim4 daiktE.

traumq.. abipus lgnubti (sklai- jis sudarytrl projekcija tinklaineje. Tolregiams taikor::rl abipus iigaubti teja. butu bent per 05 cm nuo akies. kad tr..blogiJu. arba susirgus diabetu. kai regos nervas arba tinklain€ praranda jautrum4. Jei objektas yra ariiau.trksta vitamino A. kad jis sudarytq projekcija tinklaineje. Regos defektai. Kai akies obuolys ar lgiiuturi defektq. ji nesugeba prisitaikyti toliau kaip 7 cm. Senq inoniq akies lgiiukas sukiekas piesiant netinkamai apiviestoje vietoje).iLrikyti (o Normali akis. Lrd obiekh. Kad vaizdas butrl ryikus ir aii. defclt. Tokia yda vadinama truDlp7reolste. atitolinantys vaizd4 taip. Aklumas Bali i(sivvctyti ir del litu ir)fekciniu. (glaudiionicji) lgiiai.ysfc. tai vra t. krumplyno raumenys atsipalaiduoja. 5i. konladu at is) . pJrazitiniq ligq. todel lolimus objektu' jie mato gerai. reikia. Sveikos normalios akies tinklaineje vaizdas suprojektuojamas tiksliai. priartinantys vaizd4 tumparegiams taikoni domieji) leiiai. ku*.. o.rkjai rcikia pri. Regos galima netekti ir ddl to. .lrp 65 ir l2. arba kada stiklakunis. Zmogus apanka (daZniausiai nepagydomai) tada. Sviesos linilos susikerta ui tinklainds (tollejystc) arba pries jE (ttunpat"Systc).'es. Regos defek tus galima paialinti naudojant specialius 193ius. kad taip.rs r adilamas fo.rrtimu5 .m. ragena ar leiiukas pasidaro neskaidris. Regos defektq koregavimas.UTIMO ORGAI{AI Rega ir lgSiukui beveik visai nereikia keisti savo iSlinkimo. Kitais atvejais (daZnai pasitaiko vaikams). rasanr. kai akis per da2nai tu pdsitaikyti pde artimq atstumq (skaitant.

kaulinis labirintas turi viet-r4 erhn9. nuo kurio iSonq nusitesi. Leisdamiesi pr. o plevinio labirinto viduje yra dvi idubos: apatind (vadinama nponllLlojLL nlaiicl iu\ ir viriutind (vadinama pailguoj u nnilel iu). ii. labai pana iiu i skriestuvo kojeles.plIvvje matyti./. kuris i kaulinio labirinto sieneles nesirernia. arba sraiges /aipl.qlu. \a Kaulind sraig€.todel vadinamq tiesiog sr"l{L. labirintas nuo kaulinio skiriasi tik tuo. taiiau yra lygiai tokios pat formos.alinis ( kot I i in u' ) o. r'andarne kit4 spiralinj clinanra plieru. kad sraig€ sudaryta ii trijr! laiptq: (atitinka plevint sraigds kanalQ).iniamc Ju-ie.).. . triukim4 ir pan.o vidiniai ir iSoriniai stulpai. viduausies. primenanti sraig€s kriauklg ir. lu ri snu g'. -UdJryt.ie- vamzdeli.tr'tl/n.rvalqjj langeli). sio vamzdelio viduje driekiasi kcistos ir imantdos for.aigds laip ta nuo bigrlo laipto skiria spiraline plokitcli. Ant iios ploksteles yra spir. Sker. atba bfiX o ldipto (pasibaigia priesais a. d.ittu. Membraninis tplivinisl labirintas. Sr. kad Spiralinis (Korlijaus) organas. ir plevines.r pJ.J arlgiu Zemyn. tis uZ ovaliojo langelio. ccl1trii1io. esan- je. arba pricattgio /arpfo (veda i pdeangi) i( aPat't ia. pripildytas skysiio (perilinfosl.!//ir. smilkinkaulio srity li sudarc qan. Ji sudaryta i5 trijq pagrindinirl daliq: iiorines.Klausos organai rso ne aLr srs ausies kauSelis iiorine klausos landa ausies bignclis ovalLlsis ir apvalusis langeliai ausies trimitas klausos kauleliai vidurine ausis plaktukas piekalas kilpa vidine ausis Pneanljls apvalusis naiielis pailgasis mai6elis prsratiniai karlalai slarge prieangio laiptas sraiges laipias b11llno laiptas Klausos organq sistema priima garsq vib- rinis ir vidines racijas (garsus./oli nenbrnna. Vidin€ ausis.rnos pl€vinis labirintas. Tai sudetingos formos vamzdelis.rlirl: kaulini.l i: dr rcju d.rli (dpie I crn) \ idurine (rtrne.\ trys lLtsratitriii kaanlni.. Spiralini organ4 sudar. sudaryti i5 poromis tar. DiilLttitlio. vadinamas katrlitiu laltit. pusavyje susijungusiq l4steliq.

Tokios mediiaSos sudirSina uoslas zonos gleivineje esaniias uoslines l4steles. kurios atsiveria inosiarykle. ten pat. plaukeliq. Vertikali nosies peltvara nosies ertme dalija i 2 dalis. uodZiamqjq nervq. vidurine ir apatin€).ls. uod Ziamo>ios nosies sities gleivines ideina daug uodiia- mqjq receptoriniq lAsteliq jaudinimas perduodamas smegenq cenlrams. kuduos dengia nosies ertmes gleivine. nes joje gausybe krauja- nongas. Pnekinis atla to (l kaklo lankas Virsutine lirpa .'zrirrls. Nosies ertme dengianiios gleivines skiiiamos dvi Mri viriutinds Kaktinis antis UodZiamasis laidas Kakiikaulis Nosikaulis VidurinE nosies kdaukle Nosies kremzle Nosies prieangis Nosies kremzle. y. kuriuose julimar ruvokiam. jais Uodiiamasis stormuo. Nosies pagrindd sudaro nosikaaliai. krltioje yra dvipolines uodZiamosros Vidurine nosies landa Apatine nosies kriauklE Rykles slJiautas Trimito velenas RyLle viriln€ gos.ririq kaulole\ bei veido [. t. o pasibaigia nosin6mis rykl€s angomis. ji suiildo. Vlrdailae dalls dengia viriuting gelsvos spalvos lioslds zonq. kurios padeda nosi ap>augoti. kremzlds.. sudrekina ikvepiam4 orE (kad jis nepasiektq gerklq Saltas). vadinama nukitufi e kriaukle. Si gleivine rausva. ir uodziamasis stormuo Uodziamasis stormuo Daugiapoliai Nosies ertmes. paslankios.Uosles organas Kvapus pajuntame nosies ertmeje. pasibaigianti galvos smegenq Zieveje. Nosies kriaukl6s. Snerviq vidinis paviriius ir nosies prieangis i5klotas epiteliu. arba ataugq. Cia daug bsteles. Sonindse nosies ertmiq sienelese yra trys kaulines plokstelds.iinp VirsurinisTandiklulis :r ' '. o inerviu Sonus sutvirtina elastin- gysliq. biauklis (viriutine. o li i uZpakaling akytktulio plokite- dalys: apatine ir viriutine. kudq alauSos cuddro uodZiamuosius nervu-. lurie kvepuoiant sulaiko j nosi patenkaniias daleles bei mikroorgamzmus. vidurine ir nosies apatind landa. kiaul. UodZiamoji sritis yra vii!utineje no>ie5 Iandoje. ikvepiama ora aia nukreipia isorine nosis. kurios taip ir vadinamos: viriutine. kur atsiveria ir ausies trimitas. kurirl ataugos sudaro uosles 1aid4. Apatina dalis dengid apating ir viduring kriaukles. T. kurie nueina iuodiiam4ji stormeni ir aia kontaktuoja su stormens nervinemis lqstelemis. p. Kriaukles sudaro kaulai.rvc "" '_ r" nosles lanoa An.aulu (2r. dviejose virgutinese nosies landose. sudarytose i3 Nosis Viriutin6 nosies kriaukle Aukrtutine ktauUe iv.Jds Uodziamasis Poepitelinis audinys I Dvipold uodZiamoji l4stele (recepiorius) Uodziamosios l4steles perilerin€ atauga (dendritas) Gleivinds liauka lEsteles UodZiamosios gleivines ir nervq galtniq schema 63 . arba la[dos.^-. Prieking nosies pertvaros dal! sudaro kriauklds driekiasi maZytE raukileld. Nosies ertme prasideda ire. Uoslg sudirgina dujine arba laki medZiaga. Jas skiria plysiai. Nosies ertmd.

Skonio organas Skonio organas ivertina maisto pobfldi.l-ciuose. Jie jautriis suriam. Skonio saogrollis sudarytas ii pailgq l4steliq.rykles l€s jauLrios tam tikro skonio (rugstaus. Sroje gleivindje licZltaio spctlcliL!. Sie speneliai p ima kartaus skonio dirginimq.(. y. Viriutinio liezuvio pavirSiaus. c[raus. grybeliniuose ir pylinrnirose speneliuose. maiinanti gebdjimQ uzuosti.irlini0i it kilginiai speneliai. iie priima skausmo. temperalfiros. pajusti reikia. strrumui pajusti pakanka 0. LieZuvio virSDnd Jq randama lapiniuose. Vidin! burnos pavirgiq den$a burnos gleioitri. kad medziagos. iiside. Speneliai. laisvuoju galu galintis judeti burnos ertmeje.iuje. Grybeliniai speileliii yta rausvos spalvos. Svognnelyje yra keletas skonio jutiminiq l4steliq. taip pat maiina ir gebejima pajusti skoni. LieZuvis prisitvirtings prie burnos dugno.! viritrnese yra plonyiiq plaukeliq. l. Ji dengia ir"lieiuvi ir iia jau vadinama lieirzrio gl eizt lne. liaukq ir jutimo receptorirl vaizdas - Grybelilliai speneliai Pyliminiaispeneliai Sitrliniai speneliai #ffi$ [ 1. o kartumui 0. pa!ir. pro skonio polns i5lendaniiq i lieiuvio gleivines pavirsiq. supami gleivin€s paviriiaus griovelirl. arba skonio faurelis. esaniys lie2uvio gleivine. Comuriris lankas Liezuvio Saknis Pyliminiai skonio Duobutes. . ar. i!sidestg visoie lieZuvio uZpakaline! puse\ gleivindje. lietimo dirginlmus. Liezuvio nugdro\ gleivine yra Biurkiti. Kituose speneliuose (jq yla apie 10 000) pasibaigia skonio jutimo nervin€s skaidulos.te dJugrau\ia liezuvio pdk./ Skonio suvokirnas priUauso nuo jvairiq veiksniLlr maisto s4lyiio su skonio speneliais. kuriq impulsus nuneda i galvos smegenls. saldZiam ir rugsiiam dirgikliams. idsidestg V forma Desinysis liezuvio krastas -. Cia Siokios tokios itakos gali turdti uosle.-"]. Svogdneliq skonio l4stel€s kontaktuoja su lieZuviniu ryklds ir veidinio nervq skaidulomis.speneliq. Juose pasibaigia bendrojo jutimo (ne skoniot nervirre. ba skonio taureles. kudr.visame lieZuvio uZpakalines dalies paviriiuje. temperatiros ir t. nes jos pavir5iuje iSkyla daugybe ivairios formos i3augq . kartau5) dirginimui. kontakto trukmes. Skoniui tai raumeninis organas. speneliai. Iie yra dideli. Ji su- Skonio organas Siarlinis spenelis su daro skonlo sooginilidi it skonio porw (ange/asr. Sloga.25 s. tirptq seilese ir patektq ant speneliq. Pyliminiai speneliai Pyliminiai speneliai Crybeliniai speneliai (8 12) lieZuvio uZpakalineje dalyje iSsides- lq V raides forma. iisidesiiusios juosta ant skonio svogun€liq sieneliq.. ). issid€stiusiq ratu.17 s.-Laidulos. saldaur. Sios lEste- raukil€ta virsin€ VirSutind Comurinis .$ LieZuvio gleivin€s speneliai svoguneliai) skaidulos ir duobutes (skonio . t. DuobLltas. turiniios skonio savybiq. o lapiniai . Daugumd ju.. kaip skiltel€s apelsino vaisiuje. t. Pvz. kad ne visi skoniai suvokiami vienodu greiiiu. Saknimi daugybd iSkilimq. Pagaliau tenka pasakyti.

odos liaukos padeda inkstams palalinti vandeni.rmasis Kra!jo kapiliarai glaudZiai Prakaito liauka apraizto prakaito liaukas. kuriq ncfvines skaidulos plaiiai iiplinta odos sluoksniuosc.r 6i .. c:. (tikfoji Defm!1 ocia) Plauko iaknis Plnuko 5iausi. Lytedami n]es galime jungiamasis audinys.5iu. Eilc. jas paialindamos Zvyneliq ar pleiskanq pavidalur 2) tikroji odn (tlcrnn) yra po epiderniu.t rr.rktuoj'ame" savo odos pzrviriiumi./ilu.fvli i: gyvybirrFU l. taip pat krutq bei iioriniq lytiniq org.Lb. Prakaito liaukos iisiiakojg v. dreglrds ir dulkiq. turiniio daug kraujagyslirl bei nerviniq galnniq). Ji taip pat organizrn4 sau8o nuo telnperatiros svyravimq. nuodingrl medZiagq bei mikrobq. ltrpq. lur l. r(- guliatorius. Pln[t]ias yn plonytis odos darinys.Jnciu f. atba 4titlennis. jis toks sv.ruLos rnHr. rqjq pakeiiia daugelio Zemesniqjq klasirl gyvhnq analogiik4 kvipavimo organq.r-telrU.llo lorm{'r ir Jfrg-o giliaia nc iUngirrna I i Kraujasysle Spenelis lliruko stormr.rgnio iI kitq dluskq). Kai kuriems gyvunans. Juos sudaro jungiamojo audinio kapsule ir karnelio centro mediiaga. jungiamojo auclinio. Slapal4.^. arba lr. anksiiau minitu sluoksniu (.ri -u*i. fi. sudarytas idrnc . bos. Klauzis kolbos yra apskritos ir sluBso tikrojoje odoje arba jungiamajarne audinyje sia yra irrakaiio liaukn Paiinio ktrnclis Jrulgiirmasisaudinys Nervii : '- Rictralinis au. atpazinti daiktr-!. Odojc yla liauktl riebalq. kurio dainai atsiveria r.naujosios" lEStcl6s keiiia paviriines. Zmogui ir kai Lytdjino knneliai. 5ud. Paiiilo ktrneliai yra . Ocloje yra daug ivairios struktauos lyfdlilo /rIncli4. Oda der.linys sluoksnis I'ooclinis fiebnlinis sutankejusio po €lleivine. Paviriinis oclos sluoksnis nera lygus. sudarytas ii raginls medZiagos ir iur.) bei ivertinti tempe- linukos. mi. Mcistictin kutltlili.ejes darinys. einantys nuo odos paviriiaus gilyn i ptroditti jungiarnuji rrr'lini.lerrn is '?I^ D Malpigio tuklL'lis Riebaline liauka Rictralinc liiruka plauko maigeliu.nieji -io .lrugiau i! piritq (rankq ir kojtl). arba suoginilfu sustor. nes plyti vi same odos pavirlidje. Tai Pdiiiio kuicliti.t cfcllrvtt- raturos pokytius. amfibijoms.lrrok. pieno. Pooclyje yra stambirl nerviniq pluo3. Jame bnna tq patiq medziagr!. li. ita pltlines rugities. ikuriA aieina rleNines skaidulos. kyiantis plauko maiielio apatineje dalyje. t.c/is (pumpuro formos clarinys.. natrio.4ui5nerio Lrrneliu . Jls sujungtas su je glndi plaukas. nors ne visur vtcno- Odos jutimo organai dai intensyv s..rugumai 1<itt1 gyvnnrl.intis odos savybiq. Mnlpi3ro Jr. tt!. iiskirdanros plakait4. jog gali beveik visiikai atstoti kvipavim4 pl:ruiiais ir ii tik. nes jame claug skyluiiq ir linijq.rlbus. Rufiuio ktuttliai. kuris iieina iodos paviriiq. nejautriq iior€s poveikiui..nl r//-. Jis suclarytas ii: 1) iaknies. J4 sudaro sluoksniais./rkala (plauko maiielyje) vanzdelio formos ertrncje. \. oda yra svarbus kvdpavir'no organas. druskas. pvz. p. kurias p:rprastai Salina inkstai (ilapalo. kuri baigiasi folikulu. Krauzes kolbos ir Paiinio kaneliai yra periferiniai tcmperaifiros receptodai (vieni jauaia ialti.rilo.rrDall- Oclos pora. Krnuzts kol. 2) -sfich.. Epl. Odos s tr Llk t Lr r. g) vrl|]rl il augalq agresyvaus poveikio. fizines savybes (forrn4. nrp(lrdr)inio pJ.!l JUTIMO ORGANAI JUTIMO ORGANAI Lytejimo organai lS visq penkiq jutimo organq lyt€jimo organas uzima didiiausiir plotE.ii. apie plauktl folikulus..IJ. iisidestgs clvien Od. nervq. kiti karsti).ruko.nio Un(ldi. tiekianiios plaukui r.rmzdeliai. Be to. Plauk4 jtldina raumuo. kuriuos reiketq isidcmeti.Urra /'rnldlia fr.is iinuiiatntutjtt rfiunldlit. liaukas. prakaito..'.rudin) ip. kalio. kietumE ir t. cpidernTio polas.rnq odoje. Pootlinis ricbalinis I sluoksnis kllrrl lc'npef.iebalus. lcikalingts jo lankstumui palaikyti. fq sudaro c1u sluoksniai: 1) paviriinis.rgia visq ktlno paviriiq.ir iLlrm. sn kuriais. kalcio.llurn. iia daug kraujagysliq. susidedantis ii negyvtg suragejusirl epitelio lEsteliq.Lo Epidcrmina ncrvinc gxlinLt kuriems gyvrlnams kvepavirras pro odq nera toks rcikimingas kaip cl. r. ikuri lsiterpja spe. gilesnysis vadinamas poodine lqsteliena.koni. kuris vadinamas plauko l. paBalina daug vandeDs.

arba . Norint reguliuoti Sviesos srauto in. . . iS iia aiaror lalaku ltutekd i /roji. tekaniias nuo priekinio akles obuolio paviriiau5. Ausies trimitas (Eustal Ovalusis langelis chijaus vanzdis) Klausos aparatas Akies obuolys Tinklaine (f okrgrafine zlcolnts rllPoS raiStis Priekinis ovaliojo Iangelio krastas plokgteli) (foioaparato Ovaliojo langelio sagitaline aiis Kilpos sukimosi taSkas Lgsiukas (fokusuoJnnl Klausos aparatas 68 .objektyv4. Abu iie raumenys yra gana svarbls itempia arba atpalai- kuri Iototechnikoje vadinama.ky'iio *legi labirinte 5um. Akis ir fotoaparatas. regos nervu perduodamas igalvos smegenq Zieves regos centr4. Apatinis plaktuko (pajuclejusi i5 victos) raiitis Vidine baflnines erLmds siena Asarq aparatas Bigneli item7. .i jungines sk\iautq. afitras stt kilpcle.lt Jutimo organq fiziolo$ja AJary aparatas. jutimo organq fiziologija ASaIll taskelis liq. patekes i tinklaine. kilpeles raumuo b0gneli Siek tiek atpalaiduoid ir .riin. Lygiai taip pat kaip ir akies.p.centrine. ypai tokiq.l/a!.r..r.r tvics. kia. kurie surenka is\lrriJ ai. Vienas jungiasi su plaktukLt.ti jautriA fotoiuostE arba plokitele.rtsir eri. voko vidiniame kra6te. Apa(ine. ruineli kartu su vokais diafragm4. kuriame suvokiama daikto forma. Abu jie sukelia skirting4 Klausos aparatas.. taip reguliuodami giuso bangos poveiki. bignelis labai isitempia.lras.rtpaTi\tJmar ir ll ginrma* su kitais daiktais. maZiau vibruoja. if jas nukreipia i nosies ertme. kai tempian-rasis bugnelio raumuo susitrau. jos atvirumo laipsn! galima nuolat keisti.rlva. nulekanciJ.. Prleknlas neturi raumeniniq skaidulq ir juda tik kartu su kiiais klausos kauliukais. yra rusvos spalvos aiarq spenelis (aiarq taikelis). mas ! viding ausi. ir\ . tensyvuma atvaizdo Zidinyje. dr dis. Prie klausos kauleliq prisitvirtina du raumenys ./ Ptancto raumens Vidurine ausis langclio LrJitas inis kilpos raiStis prisitvirtinimo vieta lsorine klausornol ji lancla poveiki: kai tempiamasis raumuo iitempia bi:ignell ir labirinte padidina skysiio slegi.apertiirine". mas tolesnis kitq garso virpesiq perdavi- Vidurin€ t1osies kdaukld ASa nionosies latako Plaktuko galvute Viriutirlis priekalo Sonnre alauga / raistis AprtLn! nosies landa kdnalo Zioly5 lond4. nuo kurio tesiasi istekamasis aiant kanal€lis..r j upali e no<ic.bngnelio itempiamasis ir kilpel€s. vaclinamq aiar4 naiieliu. ji g14Zi- Viriutinis plaktuko raiStis nama ipirmykite paddti. lgilukas t stiklIkitnis . Ak! galima palyginti 5u foloapdrJlu: iirr(lnirr. aiarq kanal6lis ASary maisclis ASarinis Vidiniame akies kampe. silpnai iijudindamas labirinto slg/stt. vedantis i gana talpq mai5eli.. Susitrrukiant kilpeles raumeniui. Objekto atvaiz das.ttitink. taip garantuoja.as. bei aiartl lntnkai visuma kanale- kvl a3ar. Ji sudaro ainr4 liaukn. ragena. Apatine nosies kriaukle Kilpa ranybes Ovalusis langelis Snerves duoja bugneli. .

cent nes nervq sistenos dalies pjitvyje iiskiliarnos dvi ivai ai pasiskirsiiusios ir skirtin.r .rtirlj l. rr iuosmen.Lrdnro .li5 ner gos struktfiros medzi. il vienas . ne. ii snegenq iieinaniiq nervq pradZiq. Gnl'oos /i15 -ul1a Bendlosios ypatybds. ii kuriu i-eira pcrilerirli. Simpatine ir parasimpatine ri*Lerna .lcrrifds.ieve./ \aln.ifering nervq sistenr.ionu('ld lyg ir nepriUau*omai nuo mI sq valios. i katkolg il sudaro gn/rros sne. J4 sudaro tnlaos ir r?rj'rros smegenys (Zr p. Centring nervq sistemE sudaro galz.i -upa ir. o per. Aplink centring nervq sistem4 ir jos viduje cirkuliuoja ga/rros li. vidaus organq darb4.. tu gausybg kaujagysliq. Lygiagreiiai nugaros smegenims. Viriutine je centlines nervq sistenlos dalyje dangalai lsiskverbia ir \ruAo lr)\ ir ntLgaros suttgt- n4 dangalus.rnrien4. o baltoji iionnl. kurie blro kanale. lygiqjrl raurnenq veiklq.rlri. kontroliuojantiQ vegetacines funkcijas. Autonomine nervq sistema funl. l. iie sudaro ivairius branduolils.r iicentrine kryptimi (t.ri -rrsijurio.l4.os n ttugaros slnegetlys.77). ner\ inr\ lEstelds strukturos. nors i! tikrqjq j4 reguliuoja centri ne nervq slsterra. atminti).i'(eml . pav.. Smegenu darrg.eina Jrug nervq.orinis dangalas yra ypai tvirtas ir atsparus jis vadinamas kictuoju dangalLL. todel ir vadinanas itorati kLitiLr dn.lcles (neuronai) ir jas supilrltis atraminis audinys (glija). Smegenq dangalai. -rily-c tgsiasi dakon. trctri \'.sudeti. Tai sinpatila trcraL! sistc:ma. aukit4j4 nerving veikl4 ftalb4. \ra i. abipus .(ar-os s 1eglr14 skr/sfis (uzpildantis ir subarachnoi dine ertme). Antroji mediiaga. lemdama tobul4 anatomine bei fiziologlrelvo ne jq vienovg.qlr.rluojr srrc.imp.t r'rr. o juose baigiasi vieni ir prasideda kiti nervrnrq skaidulq pluoitai.ds sujuDgtq mazgq grupd.-aug. Centrine nervq sistema ii tikrqjq kontroliuoja visq gyvybine nervq sistemos dalies veik 14. -oiduri s plonas kaip voratinklis.gdu. Pirmoji vadinama pilkqjl nrcdiing. vidilis dangalas yra plonas. o apatin€je dalyje stuburo kan. t. neto\ sistefiq. y. Ak\nn. atba qttt.r nqpyini ludrnj nuo smugrl. Nelvine lEsteld sudaryta ii lqstelas kuna. -Nuo lqsteles kino tgsiasi keletas medZio kamien4 primenantiq ata gq .. Ccntrine ir feri lering ner\u. aroa aK sonas/ L y. nusidriekianiiq I organus ir audinius. yra lic.ge \ervin€ l4stelF (neuronas). I l4steliq kuna patenka dirginimai ir ii jq impulsai perduodami toliau.ri neIrai. p. kntLkolijc bei stLt apie kuli4 santykinai sinetriskai iisidesiiusios visos kitos nervq sistemos dalys. nols i3 pirmo Zvi)gsnio lyg it nePriUausomos. nes periferineje jos dalyje yra daugybe nerviniq mazgq ( . nuo l4steles kuno). Didiiqiu sntegenq ir 'meteneliq prrsnriuliq pa\iriiaus pilkoji mcdzia&r sudaro iSorini sluok5ni.' sislcr?a.rmJ. y. krrrtine.Balvinirr.irJtsr. nq vddrn. vadinanas iac. virikinim4.rl. 70 .rlloii medziagr.rgos.ria. ji regulruoj. Ji -udaryin ri nefvinilJ slaidulrl.lubrrro.r klajoklio i deSimtos galviniq neNq por. Centrine nervq sistema. iinidis Anliniair ru\(nfejimai\. kurios daugiausia skaidulq lern. pojniius. - . juos Svelnina. niai impulsai keliauja tcentrine klypiimi (dendritai) arba iicerltrine (neuritai). Centrine neivq sistema dar vadinama grToy brrrc.ri ir . yra 'rnrgerru dang. nl4stymE.ii .rorganizrnogyvybinesfunkcijas kontroliuoja visus valintus ir automatinius judesius.rn. iSsiiakojanti ir pasibaigianti sinap- vinis inpulsas plint.t ddr?Snllt.croai bei nerviltiai rezginiai.. mediiagq apykait4.tle \up. uZdaryta ir apsaugota aSis. Ji. nuSafini.r nutJro\ \meBeni-. 79. Lurio-r rrervi- PilLoii arba b. -\ arbidusio. lalinimQ ir kitas. Somatine ir autonornine (arba vegetacine) nervrl sistemos. 81). Kielvienanr.. io i.is'udarO aulonominer l!eBetJcitle\) ner\ u temo. rinrbor -l-/r. Simpatin6 nervq sistema dar vadinana tlidz.r ri-. lQsteles clendritai. nusltiesianti nuo kito l4stelds krlrro galo negu (dr:trdt'1ry).os kuriomis tlerviniai impulsai plinta kuno link.rrJaro nervini. l. u pailguju ir lugrro. viena ilga neurono atauga. jisai tiesiogiai jungiasi su smegenq paviriiumi ir. tsliniio branduoli. kallo.itry. vadinanra balf4fn. Jq sudaro daugiausia rrcarot1r! ktnni. -mege vidini sluoksn!.Jutonomini. pnrnshryafil.NENVU SISTEMA n Nervq sistema NeNq sistem4 sudaro centrine ir periferin6 dalys.

meSendliu 2ieveje ir savo virsdnemis isiskverbianiiq j balt4j4 medliag4.gyvybes medziu". DidZiausios trikampes formos nervinds smegenq iieves lEstelds vadinamos piramidiniais neuronnis. o smegeneles viri ketvirtojo skilvelio. Pailgosios smegenys. Juos skiria gili vaga. Pailgosios smegenys ieina t IV srnegenq skilvelio sud€ti. Galvos ir nugaros smegenq skystis. uzimantis erdvg tarp vo dviejq pusrutuliq. senoves mokslininkq pavadintE . Be to. pailgosios sncgenys) ir nugaros lys - smegellys. vadinama smegeneliq kilr?li?rl.itaust . kaip ir galvos.Centrines nervq sistemos anatomija Skiriamos Sios centrines nervq sistemos dagalaos smegenys (did2iosios stncgcttys. Todel pjnvyje vaizdas panaius lidsiiakojusl medi.ru. kuris Priekinis cent ris vm8ls Centrind vaga (Rolando) Apatlne ma pamined centri q (atba Rolnnclo) oagq. Jos ieina i smeger4 kamietn suditi ft kaftu su smegenelemis bei lillu uZrma vidinio kaulolc> p.. limis. i:. kad pilkoji medZiaga yra paviriiuje.nU Zt(ri. besileidZiantis iki pat vadinamosios dldllosios sn1egenll Jungftcs. joms pasibaigus. mis smegenimis kita nerviniq skaidulq skverbti pro vadinamEji galoos ir nugaros ratinklinio ir Svelniojo dangalo.rniiq .irai. vadinamtl pasrutuliais. su- Tarpiniu smegenq gumburas Uipakalinis vrngrs judina- Bly!kusis gubrys Didziosio5 5megenys ir jq pusrutuli. per visq stuburo kanal4 iki II juosmens slankstelio. o baltoji centre..n8t. gana tvirtai sujungianiios abu pusrutulius. NuBaro\ sme8enyc le5idsi nuo didziosio. Zemyn nutista tik galinis sinlas.l. Manyta ten esant sielos buveing.p. o baltoji ./g. o su pailgosio. Ii pastarqjq gali- ViIiutine VirSutine kaktos vaga Priekine r. Stregen€lds taip pat sudarytos ii - smegenq vandentiekiu susijungia su III skilveliu. iemiau II juosmens slankstelio stuburo kanale lieka apatiniq nuga nir! nervq iaknel€s. dengia tie patys trys dangalai.mcgenine Ziurint i3 viriaus liauka (hipofizd Speninis formuodamos vadinam4jE arklio uodegq. Smegenrt (ir smegen€liq) pusrutuliq pavirSiuje esantis pilkosios mediiagos sluoksnis vadinama. einanci4 nuo |JLtos srities atgal ir kiek Zemyn. esanti stuburo kanale.deda i3 2 simetriikq daliq. Abu smegendliq pusrutulius per filLa tarpusavyje jungla aidutiniosios smegcneliL! /cojclcs. Vienas i5 svarbiausiq smegeneliq elementq yra PLo'kinjt eroitLs lpsfelds: nuo iios lqstel€s kuno i5eina gausybd iakotq .. nors pluoitrl 72 pora apatinimis suegeneliy koje- smegen4 dangnlq barjer4. Jtl pjnvyje matyti. kuri eina iiek tiek ist Zai i5 virsaus Zemyn. stn. kurios gi- lumoje yra kirmino {ormos struktiira. Smegen6l€s jungiasi su galvos smegenimis dviem pluoitais nerviniq skaidulq . oagL 1r plyiitl. 5u-. tiek nugaios smegenyse pilkoji medZiaga susitelkusi vidindje dalyje. Iai d. Smegen€l€s.. Jas sudaro daugybd plonq nervinio audinio lapeliq (smegendliq vingiq).rkauikaulio angos.ttJu8q. Apatine pakauiine vaSa vaga Sonines (Silvii lvfaus Kairysis galvos smegenq pusrutulis LgSinis blanduolys Regos nervas Momenine pakaulio vaga vlnSlat Nugaros smegenys. DidZiosios smegenys yra viri didZiosios smegenq jungties.lmato u2pdkaling duobe. beveik horizontalia kryptimi. Tiek pailgosiose. Tiltf. vadinamq smegenaliL pusrutttliais. ir ioniry (Sil.ijungia su nugarLJ> \metetrimi\.ioie pailgosio* .rr'rirttninis stuege ili4 kojelimis. smegenilis. krrias skiria gilus ply3ys. kurios pasklinda stubulo kanale. nrnLs vLngrs MOMENINE SKILJIIS Didiiosios smegenys. 73 .Hr cent nd vaga lgs vaga n1. Dangalai i ii skysti nepraleidZia daugumos cheminiq medZiagq.mege- Smegenys Virsutinis momeninis KAIRYSIS PUSRUTULIS DESINYSIS PUSRUTULIS Centrind (Rolando) vaga Apatinis mome- Vidurinis kaktos vDlgrs Vi*utinis kaktos vingis KAKTINE Iiilginis SKILTIS srnegenq plysys / . iSraiZytas daugybis oingi4.s Nugaros smegenis.nedidelis jq kiekis vis delto gali prasi. Apa.rug plonesne negu pailgosios smegenys centrines nervll sistemos dalis. atlieka dvigub4 funkcijq: saugo smegenis nuo mechaninio poveikio ir padeda paialinti ddl medZiagq apykaitos nerviniame audinyje susidariusius produktus (veliau peremaniius ! kaujA). kur. DidZiosios smegenys sudaro didiiausi4 centrin€s nervq sistemos dali ir sveria vidutiniSkai 1400 g.isoreje. Isorinis smegenq pusrutuliq paviriius yra nelygus.ri tr. Smegeny.

.r'io. J! uZdengia smegeneliq kojytes. Nugaros smegenys ir nugaros smegenq skystis. o Po io.Belatakes [aukos").meEenu Jali. Jame yra nedaug galvos ir nugaros smegenq skysiio. tarp skliiLtto iulq Pasmegenind liauka.l \truktu14 . tai yra laidai. . ii jo iiteka ipavoratinkline galvtr> bei nug.. v.rro\ pro ertSmegenLl Slankstelio kflnas -mrgrni. arba hipofizi (Lr. Vienas jq yra dediniajame smcgenq pusrutulyje. Crlvo. tarp pailgUjU smegenq. Tii labai siauras kanalas. Jis tgsiasi nuo IV skil vclio ir yra nugaros smegenyse. ji vadinama skairlriqjo pertaorn.. Skilveliq i5oreje yra pusrutuliq baltoji nedZiaga.ienel+mi.arklio uodega" (1 4 suauge slanksteliai) Iiilgirlis stuburo ir nugaros smegenq pjnvis (schema) '-\".i.udlo . teliq lieka nedidcl6 ertmele (kartais dar vaclinama penktuoju skilveliu). pro tarpskilvelines angas iSteka i III skilveli. III skilvelis. kurioje yra daugybe galvi- SMEGENELES . )o.rtgal tgsiasi plonas kana lelis sntt'gcnt1 anttduttickis.t.li. kitas kairiajame. J IV skilveli ateina smegenq vandentiekis... prie jq priglunda branduolys.. jungiantis abu pusrutulius. Siuos skilvelius skiria plonytd tJros 5me8eny\'i.. vadinamojo tarklito7o bnlrc duobeje. Tai vidaus sekrecijos liauka. Calinis sitrlas Vienas uodeginis nugarlnrs nervas --' nugaros smegenq dalis ir' . vadinamas dryZuotuoju kflnu.rella. . iIV i{J -\ | .gelini I i nu k n (hipoJizt).tl!u. yra na platios farpskihtelitrs nngts (Monro).r. iis uZpildo Soninius skilvelius. prie kurio pri sitvirtina pasrre.. Soninruose skilveliuose yra smulkiq kraujagysliq suformuota struktira.Uodegikaulis (nugariniq nervq iaknelds) . (schema) pjn vi.gfl.si{ klnas genq Stmburar (pilkoji J! r sKrve s nredziaga) Smegenq veliau smegenq vandentiekiu nuteka skilveli.oi.ilrauLim. Galvos smegenys Centdnd nervrl sistema yra tarsi vamzdZio pavidalo struktora su labai iivystytomis iriulirrcs dJlie. Prielrrejc iio skilvelio sienoje.ry sky.medzlaga RorEZhe PtlSl.rdinamas iolirfu skllz. J skilvelis (II) Tarpinitl sme. Tai maZyte ovalios for mos belatak6 liauka. formuojantys ditliiqjq suegen4 jan.>. Yra nugarineje smegenq ka- mieno dalyje. pertvaros erhne Soninis DidZjoji Smegenq pusruRrlis Soninis Epifize arba kat1.qaros s'rcge.. Ill skilvelio apatine dalis nuttsta iapating tarpiniq . kad tarp pusruiulirl keliu cenlirneiru gl lvie yr. pertvara.oi'or.n€rvLl l^otr t6 Kietasis danFalas (sIuDtlfo kanale) aJn il tarpiga- niq smegenq gumbun! paviriiaus. ner\ in iq skaidultl pluoitas. pagumbur!.smegenu frontalini.Centrind nervq sistema...trIUlrq liauka n-. IV skilvelis.r plJlu. snegenq bures. dviem plokitelemis einanti 2emyn nuo didiiosios jungties. Tarp Zemiau didZiosios smegenq jungties esantir+ tarpiniq smegenq gumburq vidiniq paviriiq yra vertikalus pllieli: i rcirn. i5 ITI skilvelio smegenq vandentiekiu (per viduGalvos rines smegenis) atitekdjes Galvos ir nugaros smegenq skysiio apytakos schema tris angas me iS iiores..^- \. il . reguliuojaniius gimdos raume. o jo dugnq sudaro labai svarbi smegenq kamieno dalis rombine duobe.lalauia ilV skilveli.rnccnlr'. Soniniai didiiqlq smegenq skilveliai.. Nuerng stnegenrt Pavir siq susijungia su treiiuoju skilveliu.1. kuriomis !oniniai (pusrutuliq) skilveliai Centrinis nugaros smegenq kanalas. natome. Kai kurjas vidin€s smegenq sandaros ypatybes galima iivelgti smegenq pjarviuose.1. Tarp Siq pertvaros ploks- ir.stl (likvor4). pl)ry.ldid.Arklio uodega" (nugirdnirl. Si gana ilgE ir platq C fornos pluoit4 sudaro baltoji mediiaga.gyvybds nedis" Stuburas NUCAROS SMEGENYS niq nervq branduolirl.rvim. Kiekviename pusrutulyje didZioji jungtis iSsilenkia lanku. esanti kaukoles ertne je po didziqjq smegenq pamatu (su ku liuo sujungta kojyte)."r.)4 SMECENYS rarPrnrLl. Abu didziqjr! smegenq pusrutulirs jungia didZioji srnegenq jungtis. ilapirno l. smegenys ir smegeneles) ir laipsniikai plonejanti Zemyn (pailgosios smegenys rl nu r dengianiius dangalus ir atskyrg pusrutulius.r. tilto ir smegenelirl. kud ii kraujo plazmos tsfiltruoja gnftros ir r. o DidZiosios (galines) smegenys Soninis sklvelis (I) ir nugaros smegenys Isilginis sme8enu plySys Skaidriosios Skaidrioji pertvara Didiioji smegenq jungtis Baltoji.. Ntto treiiojo skilvelio.iaureianir..* Galinis slrllas b4 iSskirianti tropinids hormonus bei hormonus.Plunildis su5idnro pailg. nr -u.smetenq } eumourar Zieve (piikoii mcdziaga) fl- n n.. skl/rrli'. reguliuojanti visq kitq belatakiq liaukq dar- kietasis dangalas Nugaros smegenys Smegenq kngis Kietasis rugaros smegenLl dangalas Nugaros smegenu palrarga Nugaros smegenq apa!rnls Saras l.i.

lara'irnp. padeda organizmui prisitai kvlJ prie nuulat Unt. Iscentrines skaidulos yra dvejopos 1) ikimazgines. nors LlJTnrauriai iio\ 5islpmo. stemples tu kiti.rlios. Milijo|ai neuronu.Llygr.utini.. r. Didiiausias parasinpatiniq skaidulq turintis arDa ref\. ktrtinds Sirdies. yra pilvo organq sienoje.rrrciq aplinko. Parasimpatin€ nervq sislema.ltirle.iant par. Autonomine (vegetacine) nervq sistema skaidulos.rUo 5lanLtclirl 'ker-ine. kai klajoklis neNas suletina iirdies darbq. ialinimo sistemos. Abiej4 nervq sistemq (parasimpatines rl srmpJlinc.t skiriami !ie Apatinis kaklo sirnpaiini6 kamieno rrazgas I kdtininis sinipatinio Kamieno mazgas Vidudnis kaklo simpatinio kanleno lnazqas Kanlleno lnazgas ") X deiinysis klajoklis nervas Klaioklio ncrvo gerklincs Sakos ]ungiamosios Sakos Krttinkaulis V krutininis simpatinio kamleno maz. lunq drrbt reguliuuja . li vcikiJ nepriUau\omJi nuo nti\Ll v.ii.tqlini' -Lnid lo5 pta. esaniiq galviniq nervq brandttoliuo. nuo kurirl prasiddjusios skaidulos sudaro Simpatind nervu sistemd.ltlu./menine76 vuoja vidaus organus. papilves rezginiai. se mazguose yra postgangliniq neuronL! kal. (neporiIlrr.ti: vir. be to. Simpatines sistemos periieriner dalie.r-ibaigid nerviniq ma/gu Br.. :iuo.l.las Sorrkauliai Klajoklio -nervo VIII trndninis simpatinio Kamreno mazgas _ Sldr Stemple Diafragma Klajoklis nelvas X krntininis simpatini{) kamier. 5impalinio karnieno kakJincpi drlyje lra try: knkl. ntnzqn' wa labai ma)rs. tarp jq ir iirdi.J SIS?EMA Autonomine (vegetacine) nervq sistema Aulonurnine nervq ii\tema konlroliuoja regcld. virikinant. sukeldami alra14 idirgildj. mediiagq apykait4 audiniuose.porutis. vcrkr.r inugaios smegenq ir pasieka gangJijq.) po\cilj..Jka. ineNuoja tiek simpatines. lyties organq darb4.ner ru:. kuri. "i. liq.rros \meg(ny\e {nervine*laiduloc eina nuo l. J4 sudaro nervines skaidulos ir neNai. perduoda nerviniams centrans. ^aDtirno kJu lin iniai. -u. ataLrgas... iieinantys i3 auto- nominis neNq sistemos parasimpatines c{alies brandrrnliu.rsideda ir nuqJros qmegenLl ky. arbd it.e arbr nug.rtinidme Larnrcne). r pcriferij4.tulonontinu nervrl sistena. arba prcga1lglit1es. -iuncia juo. Mduriq nclvirri.. Daug parasinpatiniq mazgq.vy(do. Jie priima dirgir-rimus i5 iiores arba |. Jie iSsidestg prieUnaic krvZk.tines :kridulos p./j. pa-kulrrri. nai. Jis letina Birdies darbq.lti/nto funlcijas: . lurio5 nuiina inug. Zarnyno. o i. Icentrin6s skaidulos priim. tiek ir pdrd5inlpJrine.e prasideiucloq <KalOUlO\ PJslOJl6la nervlnlUOre md/8xO se. Uod.i4.vuojamE organ4 Lryznreninidi bei vien.rt. arba vegetacini mazg4.kaidulu rudaro lrrrr<.tilutiU nrttu-. o simpatine nervL] slstema juos atpalaiduoja. k.r.rii|.rc .irdie. 77 .las Juosmeniniai viduriLJ nervai I kryzneninis 5impatinio Kamleio mazgas i' Ricstjnc (storoii) Zdmir Ticsioji (storoji) 2arna to organo slenole. JA iudJro ner! ini' Viriutinis kaklo simpatinio kamreno mazgas )tr I\ lie)uvinis lykles nclvas \ autonominius rezginius.11pnliui. sinpatinio kamieno mazgas. kdrios eina nuo lqsteliq kunq.'. raumenins ir kt. t..iai kaip sudetingo elektrinio mechanizmo laidininkai.l dir$nimu*.iiu nerru -istemns daliu. plauiiq. nu. y.idriel usioje palei *tubull.Jclplinio lilnu. 5iuo. fito.?zddi ii*rdi-t9 Jbipus siuburo.idi -rlr4i.eie.meninrdi. esaniiuose palei pat iner. centrq ir iScentrinius neNus. todel vadinama . plauiir.l pJn.eilt.?/..udaro .ine> urB. Tai X galviniq newq pora. Pilvo srityje susidaro saules. juo..tndineje (:irnp. plaukq 6iauBiamteslems dalies segrltentrl blanduoliuose. pirmasis krtrtininis mazgas susiliejgs su apatiniu kaKo mazgu ir sudaro vienq Zvaitzdirri mrzg.rulio pu. pasaitiniai.impatindms klajoklio nervo skaidulolns bronchq laumenys susitraukia./r'rzidi: ldlliniai. Autononine nervL! sistena dalilama i dvi di deles dalis. kuriame persiiungia ipostganglines skaidulas). iios skaidulos ot. lulrc inernervrl srityje skaidulos isipina i pilvo srities nervinius rezginius bei mazgus.idcda lustelirl Lnnuo:c.r.rrai mazg. priklausomai nuo nerviniq skaicluIt1 iSejimo ii cent nes nervrl sistenlos vietos.veiki.rngliner sirnp. vrdurinis ir apdtini5. Taig Jutononrine lervq sistema tu icentrines skaidulas. arba poslqd.rlaidulor. Preg. Ii visq minetq simpatinio kamieno mazgq (ganglijq) iieina Viduriu (saules) rczginys Juosmeniniai nugariniai IV juosmeninis sinpatinio kamreno naz. simpatin€ sistema ii pagreitina. Krrtiirinlai lTrdzgai yra abipus kutini nis stuburo dalies slanksteliq ktrnq. nereiai yr<r.priejinga\. Parasimpatiniq skaidulq turi ir III. lygiesiems raumenjms.l k.Lri ldaiolli' nervJs.ri.e brandurlliuo. D. Tie yra priei. Ir prieiingai. . jq yra 4 (kartais 3 arba 5). iieinaniios ii nugaros smegenq klcrtinirriu ir jrro'meninirJ -egmen{u bralduo.lriniu. incrvuoja daugum4 vidaus organq. Vei].o rnaZgas TarpSonkauliniai nervai Klajoklio nervo (skrandiniai kamienai) Skrandis .iau pa\ireiikia lamybes metu.rlis . autonominiai r.. postgangliniq neuronq kunq sankaupll. uodcgini. Cia prasidejusios skaidulos perduoda nervinj impulsq liaukonrs. 2\ uinnzginis.iiun8q (drpu5JVyje. ir fraujagysliq.Lenlrine. skrandZio. luosti^\tiaini m..ezginiai tgsiasi palei kraujagysles. VII bei IX galviniq nervq poros. esatliiuose ganglijuose. si*iemu5 itaLJ . Vt:u5 orglnu. Kylmcniini nnzgai yra 4 (kartais 5). *laid ulo-.autonomine". jq yra 11 ar 10.

parasimpatinis viclaus org. Ii galvos snegenq iieina 12 porq 3n/olri4 skridinir-ris nervas notorinis.r-i. kitus rnotoriniai ncrvai).tlal.rnrr-. liaukas.lri2ir'ri f. III pora: Speninis kanas akies judinanasis funkcijas: I uo.rlriniu nervu .niu "il"- numeriu ji. iiini.r -. dali.incr'r uoja r iJ..r.rurnurri: lsilgrnis snrLBcnq flls) s /laro{. r -koni.]lrmcni. 'pv.ri nerv./i.l. 7ytnint.lluose.rnus: iirdi. virikinimo ir kitus ortantls.ri ittervuoj.sukam4ji rauneni.r jv.r viin.ilos (tai pluoitai. trctieji yra rni!rus.r iv. l2 porrl g. burnos/ t-rosies gleivines.rkie. plauiius.'rr arha LaLlo "rgarus ra[-.r \TT p.nefvas (uosles impulsq peldavimas). parasimpatines paaLrsine scilirl liaukq.r..rlvirti.r alrr'..' \ieln.i. o juntamosios viriugalvio.junla masis (klausos iI pusiausvylos funkcija).rlliel.ri- liu.r Lr. II regos specifinis juntanrasis nervas: (optiniq impulsq perdavimas). raumenis ir kitus)j tik X pora klajoklis ntrztas iSsiiakoja krnfines ir pilvo ertmiq org. Kuo toliau nuo galvos smegenq puslutuliq yra nelvo iaknelds ii- lieTr\ lius.lIl'tymo r.rnr.rmtte NUCAITOS licZuvio raumcnis ir kai kuritros raumcnis- l<aklo IX poral rykles ^ryva Smcgcnaliq klajoklis ncrvas \ Sn.i. C. dal!. mutLJri|li:. TX liciuvinis rykles ni!r'us.ru.ririJ. vcido odq. -v"gnne kai kurias veido DidZirliq smcgcnr! pusrutulii Regos nelvq .liJe. i ervuoj. or8.ora: Vl pora: aLitrauVII pora: VIII porai Pn.'rrirrr tlL\Uli r. V triiakis niirus nelvas. \ir:ulini i. odE. Inotorind\ ryklis raunenis. III akiq judinanasis notorinis. incrr trol. lrrn. dengia nrielinas (rnielinin€s skaidulos). palasimpatines i" I'rrrlire. iner' vlroj. inervLlo ja daugeli akies obuctio raumenLli X klajoklis miirus. jungine ir kt. gelklas.geneliq Lrrninas Xl pofai pricLlirlis nervas pora: palietu DidZiqjq smegenq vaizdas i6 ilpaiios: 12 g. qpecilini.rL|rlenis. ausir.iai nemielininds skaidulos. Kiekviena nervr} poln Zymima romdniiku skaihreniu.L NEBVU STSTEMA Galviniai nervai Cnloinini ttcraai yra periferinds nervll sistenlos suditini dalis.ifirllJrn. kurios yra asiniarlc cilindre. speci fines skonio lieiuvio glcivincs uZpakali- - kryime Piltuvclis (tarpiniU snregenq) Pasmegenine liiluka I pora: uodZiamasis (hipofize) nr. Juntamosios skaidulo. Vienas nervines skaiclul. Moiorines skai IV Galviniai nervai duJo. VTII prieangio ir 'raige. Jas dengla tik labai plonasdangal€lis neurolema. Motorinis skaiclulos inervuoja mimikos rau[1enis.rlviniq nervq porq 79 . inervLroia trapecinj ir galvos. Vl atitraukiamasis akiq nervas * motoli- VII veidinis miirus nervas..incrruoj.. XI priedinis notorinis.. o kii4 rnieljnas neclengia .jirr. specifines skonio juntamosios skaidulos nt.. Jic sudaryti ii suditirrgos sandalos nervinirl skaidulq pluoitrl.rs. Motorincs skaiclulos inervuoja lyklQs rarulenis. Kai kuliuos nervus sudaro tik juntnnticji rrerviniq skaidulq jLtdilnntosias s/rnldr.liezu vin is lV skridhll1is l.

kryimenini. inervuojantys juosmens raumenis. Tng. inervuoiantis kai kuriuos tiesiosios Zarnos raumenis ir i5einamosios angos aplinkos od4. krtie pasklinda tarp Sonkauliniuose raumenyse bei inervuoja juosmenikrtdnes ir pllvo od4. o centrinos I uZpakalinq nugarinio nervo 5akne19). kryimeniniais ir uodtgt- niu neraris. juosmminiais.rarroc uoDEGrNrs NUGARTMS NERVAS slanksteliai Nugariniai nervai (31 pora) 80 81 . 5 poros niai nugariniai renai. pats ilgiausias ir sedimasis storiausias ZmoTARPSONKAULINIAI NERVAI 12 gaus kuno newas. 16 dulq eina i pakauSio sriti. pelini.lai kakliniai nugariniai neroai (iE iU atsidakoja nervai.-4 c. od4 bei dali apatines galiinds. Daugumos nugariniq nervq priekin€s 5akos tarpusavyje susipina.i3 icentriniL. i5 kiekvieno nugaros Bmegenrl segmento ileina pora priekinh4 (udinamqjU) Sakneliq tu i segmentq ieina pora uZpakalini2 $lr\glamqjq) Sakneliq. virButines 8 porcs .o. kuri sudaro T forma iisiiakojusios juntamosios neryines bsteles. periferines 5iq l4stetiq ataugos ieina i nugariniq nervq sudEti. Jie skyla i priekincs ir uipakalines iakas.Nugariniai nervai Juos sudaro susijuntusios p/rekizir4 rt uipakaliniq ntgannil. atba molorinh1 $ttdlmallrriq). uodeginis nugarinis nervas.krylmeniniai nugariniai rcruai.er']u:ojarLtys likusi4 apatinds galun€s dali bei J.*. juosmnini. nueinantys ir i virdutines galanes bei diafragmq). kr tini- niais. KRUTINES 12 slanksteliq porq ]UOSMENS 5 slanksteliai ]UOSMENINIAI NUGARINIAI NERVAI 5 porog 5 suauge slanksteliai KRYZKAIJLTS l I I l I \ UODEGIKAULIS q **"zrr*. ileinaniios nugaros smegenrl per vis4 stuburo kanalo ilgi. Miq 31 nugariniq nervq tik nedaug skai- niai nugarinbi neroai. pakalin€s . IS nugaros smegenq iieina 31 pora iS nugarinit4 rnntq. | NUGARINIAI / ) I NERVAI s poros -. 12 pottl krtttini- Periferine nervq sistema NUGAROS SMEGENYS NUGAROS SMBGENYS KAKLO 7 slanksteliai KAKLINIAI NUGARI- NIAI NERVAI 8 poros krylmeninio rezginio alsilakoja neraas. Priekines SaknelEs sudar)rtos iE iicentrini4. kai kurios jo skaidulos tesiasi nuo stuburo srities iki pat pddos. kurie priklausomai nuo jq lokalizacijos vadinami: kakliniais. ir. neroiniq skaidul4. o utjuntam4j4. N&a nk nugadniq nervq krdtinines dalies rezeinio. sudarydamos ivaiius rezginius: kaklini. arba neruini4 skaiduh4 (uZpakatneje nervo 5aknel€je yra nugarinis mazgas. nera4 iaknelis. 5 poros .

.. kad juos ar audinius sujungia su nerviniais centrais. priklausantl nuo m[sq valios.l.Nervq sistemos fiziolo$ja Organizme vyksta dvejopi plocesai. staigiai atitraukiama ranka.tn. kiti autono nutnikstamai pasiekia.:rjim. jU vyksm4 lemia nervq sistema.ield. greitas ir staigus akiq vokrt susiglaudimas tlorinl \udri(inti vi.galrrl- i galvos ir Impulsas galvos smegenq ncpasiekiai nevalingas Plaitakos odos nervai siuniia juntanqji impuls4 i nugaros smcgcnis (nervirli ccrltr4) judesys (refleksas) niniuose periferiniuose mazguose. todel radinamer: jtiili tosio. iI kiti kyla i5 2 skirtingq impulsq sraulqr juntamojo.iuniia atsalomrji impuls4. Cia impulsai gali paveikti Zemesniuosius cenLrus (nepa.r.ri centrai bei galvos smegenq Ziev6. pa\yzd/iui. y. igalinantis organizmo atsak4. nukreipto nuo ne|viniq centrq periferijos link. kuriq neuron. bet ne ga/?ros ji Refleksinis judesys Slrnkstulio kcterinc aiau6a Slankstelio skersirle atauga SanJlinc I lu: pa\y/d)iui. nevrlinga: mirl. arba .lvirsiq drba in>tinktvvu. mes suvokiame dirginimo visum4. kuris juntamo siomis skaidulomis plinta nervines l4steles (cenirrr) fink.i nervinius .ts ai. 3. liBa> prccbn-. raurreni ir piveriia ji susitraukti. nuneia ji iki nervrnto (eDlru (drb. ii centro impulsas sukelia nesqmoning4 efekta. Pasiekia nugaros smegenis. sukelia iScentrini.1i rdumenys.talingas. sklin daniio ii periferijos i nervinius centrus. Vieni nervai pasibaigia galvos arba nugaros smegenyse. judinrmdji arbd motorini efekta.r\ perpin. liaukos. Tai ncxaliligi procesai. pasiekia ir suZadina galvos smegenq Zieves neuronus/ i5 6iq neuronq prasideies impulsas sukelia efektq.ri lyg ir nepriklauso. arba icentrinio.llrk<itti< nt>nka:. o ir. ir srde- Nugaros smegenu 1\Ugaros srneSenys pilkoji medZiaga Nugaros Stuburo slankstelio ir nugaros smegenq pjuvis (schema) Gavgs judinamaji impulsq dvigalvis iasto raLrmuo susitraukia ir stLlenkia ranka Valingas judesys . centrus. Nuo iia impulsas gali iSplisti: 1. Toks judesys arba efektas UZfrlaline \Jkr . kili procerai nLro ner\Ll \i\tcmos tiesiogi.'ntr. arba iScentrinio. fanlo* atitrdu(imns pnjutus skausmE. ir atsakomasis impulsas prasid€s nuo jq.itiko. pavyzdZiui.galiln€se sukelia nervini inpulsQ. Nervq sistemos veiklo: mechanizma\ pdgri\tJc tuo. Me* >u\ukiJme. k.d junBil|es p. Refleksin€s veiklos (atsako) schema. rlterlllc ltUqJi | \ \ Nutarinis nugariniL) --t_*_ nuBrrirliu ncfvo !ri Juntarnoji uzpakallne 11clc Smegeneles Pailgosios Moto ne. sncgetry Zieatjc esant! centrq. ir suformuojame sqmoning4 atsak4. juntamieji neuronai priima impuls4. po to periferiniais nervais pasiekia kino raumeni.ri . Skaidulomis sklinda ! kitus aukitesniuo- Nervq sistemos fiziologija Motorinis (judina asis. nio Jeigu juntamasis neNinis impulsas pasiekia nugaros smegenrl centrus tiesiogiai (nes dilgiklis paveikia arba nugarinio. i kurj isijungia pozievini.receptorius.'t. Peliferiniai linn ort. o !i /izioLagin| 7)ietfixQ. ne- Tuo paiiu metu gali vykti ir paprastas.r i N piritQ. cenfrineje nervq sistemoje.-rmi galro* smegerrrl Tiere\). paveikgs juntanojo neurono nervines galines . Taigi atsiradus kurioje nors kino dalyje dirgikliui. 2. t. vadinamE rcJleksittiu (nesqmoningt) et'ek. TeiSu . juntamieji) impulsai pasiekia ir suiadina galvos smegenq iie\i' relrronu-.rtaue.. ir sukelia ralingq efekt4.ri . prieZastingum4 ir kita. ir motorinio (judinamojo).rrbn icenlrinemi\ {nrro peri[erijo\ nervinio centro link). \Juntamieji /. i\ luriu iitentrirrernis skaidulomis jau plinta impulsas. SlinLstclis Juntamieji impulsai pasiekia smegenis Suvokian1as pojniis Calvos sncgcnys siuniia judinamuosius inpulsus ir duoda komand4 pakclti rankil Galvos smegenys lervinir impuls. Vieni jq valingi.r " I I . suzadina. r-.r mJ/Bo).. kuds ii smegenq Zieves leidZiasi laiclais iemyn. idnru* adat. i.rii. Thi lernia tobul4 anatoming iI histologine strukturine organizmo vienovg. pr'ickin6 nuganio ncrvo saknele Dvigalvis Zasto raun1uo ramybds Iaze)c smegenys Motoriniai impuisai yra s4tutttitt gas. Ir vieni. t. Kylantieji (icenriiniai. y. iScentrinis) impulsas Nesusiiraukgs dvigalvis tasb faumuo r\ugaros Dvigalvis zasio raumuo nervais gauna judinamqji impulsE: raumuo susitfau ir pakelia rank4 sius croiniLts centrus arba ateina jutiarojo neroo ncrainr2 gLtlitrg). jog nervinds skaidulos ateina jvisus organus taip. oda ir t. Iiorinis dirgiklis. . t.

. Br-rd. kuri apgaubia kapsule. Tai porine vyro lytine liauka (seHidds: Zr p.rrpa yra iiorini\ v)ru lvtinic organas. arba prieking dali. i! labai su sivingiavusio vamzdelio. tuo farpu galvute ir uodega prie jos gana tvirtai priaugusios . S€klides prielipo kunelis labiau atsiskyrgs nuo seklides. o uodegq jungia- Awtknnioi tai du cilindro pavidalo erektilinio audinio dariniai. Prieiine liauka isskiria balzgan4 slgrsti. ku yra didesnd hegu kitos dalys. ejakuliacijos metu praskiediianti sperm4. Jie sudaro varpos ionus bei nugarine jos dali ir tgsiasi nuo talpvietes (audiniq. sudaryti susijungus seklniams latakams ir seuiniq pusleliq latakeliui. at-rvelia seLlides ckr/- tcli4 latawlini) ir ties uodega pereina j setlinl /a/nka. jie leid. Tai porinis uZ ilapimo ir viriutini seklid€s kraitq tgsiasi pailgas kunelis. Sdklinds pnslelis.iklin! Iatak4. S€klid€s guli plonos elastingos odos maiSelyje (kapielyje). Sdklinis latakas. Pereidami priebing liauk4. vadinamas siklidds Palei uipakalinj pnelipil (ii graikq kalbos epl viri i clidynoi sdklidds). i:-ide-ciu'irt tarp sdkliniq kanaleliq. kurioje susijungia su seklines pnsleles latakeliu.l io i<. atsiveria sdklos i3metamasis latakas. V. vadinamq Di t tgi uotn i>in i. Ji. y. perveria prieiine liauk4 (prostat4).galvute prijungia iS s€klidds i3€je sekliniai latakeliai.ud. sikliCe-s ir prielipas. Seklos idmetamaisiais latakais sperma patenka tam tikrq i Slaple. pereirra uZ ilapimo p[Jes. Prildausomai nuo issivystymo laipsnio ii daugiau ar maZiau uZdengia galvutg. i kuriq. Kekviena seklide sudaryta ii daugybes plonydiq vamzdeliq. juos dengia oda. uidarandiq apating dubens sritD iki galvutds pagrindo. ktrfl1. suspausti skersine kryptimi.. sck i n in i s Aa nn l. sudarytas paslankus. vadinamA aryoni?c. kuris jE palaiko kaip obuolio kotelis vaisiq. ties galais suplondjg. kuri yra plonesr. sudarytas i3 raumeninio ir liaukinio audinio. sudarydamas seklos iimetamqjj latakq. kuriuo. \Triikojo lytinio hormono testosterono sekrecija. Jos funkcijos dvi: 1) vyriikqjq lytinir] lqsteliq spcrmatozoidt! ganybn. gulintis ant . ia ilaplts anga. aodeg4. kuris leidZiasi Zemyn uZpakaliniu sellides kr. Vamzdelio gleivines liaukutes gamina sls/stq sekretE. Liauka apsupa r'1rro ilaples pradZiq. Sdklid€s prielipas. s€ldos iSmetamojo latako. Latakas yra kietomis sienelemis. arba viduring dal!.Varp4 sudalo alg'tkur. dine.varpos galvute.r€ ir pereina i seklin! latak4.skirhi: galvute. j4 padalija i dvi skiltis. i! shpriai rusiraiiiu\io latakdlio. Jis prasideda seklides plielipo uodegoje. t. pervdrgs liauka. kiek suplotas isilgai. \ekrecrjos 14stelemig. {patinis seNides prie[po galas pereina i ./ia.q ir atsiveria i ilaple. kuris ejakuliacijos metu rsmetamas i3 pusleliq ir ieina i spermos (ejakulato) sud€ti.i icmyn perverdami prrcirrq 1inu\. Jo paviriius tankiai iivagotas rauk5liq. pasiekia dubeni. pasibaigiantis lygiu rausvu paplatdjimu Galvutes virsuneje atsive.. atsirandaniiq del kapielio odos raumeniniq skai ir dulq pluoitrl susibaukimo. jU susiclaiymas ii spermatogeninio kanaldliq epitelio ir 2) etdokrinint (vidines sekecijos). pDsles esantis organas. 35).rrytJ. siklinis lqtfikas. Tai organas.rltu ((ia jjj Varpa. t. Jis yra ritinio formos. arba uZpakaling dali. galvutes srityje pereinanti i laisv4 odos kloste. P0sleliq sekretas svarbus lytiniq l4steliq juddjimui po ejakuliacijos. siklos iimetnmasis latakls. Juo sperma patenka i noters lytinius takus.rrni priciin€je liaukoje. y. Tai tarpinis apie 45 cm ilgio kanalas tarp sdklidds prielipo (yra jo tgsinys) liarka tai vidinis vyro lytinis organas. prieiiui linuka. siklinis puslelts. SeUides prielipe galirne i. I Testosteronis iisiskiria l4steliq (vadinamos leirliga lqsteltmis arba vi- i krauj4 ii Sdklos ismetamieji latalai.e gaminasi lydnes l4steles spcrnatozoidii.Vyro lytiniai organai Vyro lytiniai organai yra lie stklifu. SdHide.eklides. Pieiini mojo audinio skaidulq pluoitai.riai. oarpa.

Iioinians moters lytiniams organams priklauso lytines lupos. jeigu kiausinelis apvaisinamas. vadinamas maklties prie Sintakio ampule. Be to. apribojandios lytin! plyij.kiauiinis ir lydeti. Kiausintaks yra apie 10 cm ilgio vamzdelis. kuri atitinka kflgio pagrinda. Tai porine ovalo pavidalo moteriskoji lytind liauka. tik daug maiesne.lvykus apMakities pjalvis: gemalu vystosi ilg4 laikq. kuris j4 palaiko. Tai gana ilgas. sumaieja. Tarp didZiqjq lytiniq lupq yra mazosios lytines ltrpos. kol gimdymo me- tu susitraukiant gimdos raumenims iistumiamas laukan. vadinama koirle- Gimda. Iarp ma2qjq lytiniq ltlprl su. kudkie ris leidZia kiaudintakiui Siek tiek judeti. Kiauiideje yra daugybe (40-80 000) lytiniq Moters lytiniai organai tai lygus kriaui€s formos KiauSintakio ampule Piltuvdlis Spurgeliai KiauSides frontalinis vis. Did2iosios l. kuris dia patenka ii kiausintakio ir virtgs llr. 86 an$u.r iuhnio gimdo. Kiauiides Zieveje brgstaniiq ir sublendgs Savasis kiausides raistis raumeninis organas. i kuri uZpakalineje pus€je atsrvena makSties anga. I r\unas ! I xur"ti" \ Cimdos Slapino pirsle Staple dal:nl yta sqsmauka. sudarytas i5 raumeninio ir tungiamojo audinio. platus ir elastingas vamzdelis. I makiti mens! Apvalusis gimdos Savasis kiauSides raiStis Kryzkrulir ISoriniai lytiniai organai. Jis tgsiasi nuo gimdos ! pilvo Makities anga i abiejo"e pu. isitvirtina ii ima vystytis gemalas. nakilis ir i:oriuiai Iytiniai organai. tarp iiq | :\""e'. Neapvaisintas Lidu. kuriame isitvirtina ir nedtumo metu vystosi spermatozoido apvaisintas kiauBinolis. ji isski a i krauj4 (vidinds sekrecijos funkcija) csflogenus ir progestercnq (moteriikuosius lytinius hormonus). Dar labiau i 3on4 nuo sqsmaukos yra ilgrausia ir paplat6jusi jo dalis kiau- loiynq falbo. Kiaudid6s yra prie moters maZojo dubens sienos. se tesiasi ertme.iskiria kraujo ir gimdos atsisluoksniavusios gleivines audiniai. Prie dubens sienq kiau3idd prisitvirtina pakabinamuoju raiSiiu. perverdamas jos siena). Po glmdymo gimda vdl susitraukia.I Moters lytiniai organai Moters lytiniams organams priklauso: kint:idi>.inelis paBalinam. lokai padideja ir iSkyla aukityn Kiauiintakiai.tines lripos yra odos r. iiorine Slaplds Moters lytiniai ir Slapimo organai (sagitalinis pjnvis) . Ji yra dubenyje ldrp ildpimo p[\les ir tiesiosios Zarnos. vadinamas gemalu ir v.idaro plyiys. Skiriama viriutine gimdos dalis. ir apatin6 dalis beveik ritinine. karnpo. Joje. varpute. Gimdant pio makiti iieina gimstantis vaisius ir placenta. Greta gios angos yra varputa (klitoris). gintla. ii virsaus ii dengia pilvapldve ir sudaro kiauiintakio pasait4. nukreipt4 kiauiides paviriiaus link.zodziu ouun ruacijU meLu i. kuri savo sandara pdmena vyrq varpa. pasibaigianti piltuv€lio formos paplatejimu. Forma primena 8I0 cm ilgio nupiduta klgi. . o priekyje anga.lq per menesines. nlsiveria gimdoie. kudas taip pnsl6 Uodegikaulis Gaktine sQvarZa Slaple VaryutA MakSties Tiesioji Zarna MakStis ISeinamosios angos pat sudaro oda. Lytinio akto metu ii varpos i maksti iisilieja sperma. kia ditlaki'. Makdtis. Gimda Slapimtakiai KiauSintakio pasaitas Pakabinamasis folikulas / Kauiides iaiStis Kiauiide Gimdos pjnvis: vaisinimui joje implantuojasi kiauiinilis. kuriuo 5i prisitvirtina prie plaiiojo gimdos raiiiio. Jie apsupa pilving kiauiintakio ang4.risiumi. makities prieangis. lytinio brendimo pradiioje jq lieka keletas tukstaniiq. Kiaudidis. Su gimda jas jungia savasis kiausid€s raistis. didesn€ jq dalis sunyksta. Po ovuliJcijos (Uauiidds paviriiui iplyius ir kiausindliui iSejus ! i5or9) kiausintakiu kiauiindlis slenka i gimda. jo kaStai nelygus.enuo goninio kiauiides galo iki virKiduSin L. kurioje gaminasi lytines lqstelds (kiausineliai).rkj. vadinama kanu. I Son4 nuo jos yra siauriausia dalis .sAsmauka. Kiaudintakio pavadinimas yra kilgs iS Moters lytiniai organai (pjiivis) kaklelio iki lytinio plyiio. Pilvapldvd suformuoja kiauiides pasaitE. nulreiptd vir(itne Zemyrr ir dtsiverianti makities gilumoje. Nestumo metu gimda ge- Varpuie (klitol is) l4steliq uzuomazgrt (folikulq). Skiliama pradine jo dalis (kiau6intakis atsiveria j gimd4.ruk<les. Vidinis kiduSintakio gala.gimdos ii.

(spermatozoido) vyri3kosios lytines lastelds susijungimas su moteri5kq. o ii audiniu iineiami mediiagq apykaitos produktai. vadinamos aksonri. kr-rr susikerta optirlds akies a(ys. Susidaro tuo metu. kuris perduoda irnpulsus kitiems neuronams. Liauka organas. Sonkauliais. struktir4 bei dauginli-.centrin€.rervines lasteles kunelio i perife- ji ir . po to lengvai virstaniiomis energija. reiikiantis Zandikaulie arba oro puslel€s plauiiuose).aplinka. reakciia arba jufirning organiTmo veikla. o.. savo ruollu vedanciq ialveoles smulkiausius kvepavimo takq maiSelius. Plauiiq vidule bronchai daug kartq iSsidaloja iki smulkiausiq iakq. Pagumbuds (hipotalamas) * galvos smegenq dalis. - Jutimas 88 tis dirginant juntam4ji neNE. esanli kasos ir iarnyno sultyse. jungiamojo audinio l4steliq. o Sonus .l/oji sistema. glvos btrtybes sinonimas. Tai patys maziausi arterijq ir venq iSsisakojimai. Geltonoji d€mi maZa zona akies tinklaindie.dviguba pl€veld.gyvybingas kunas. miegq.rc. UZpakaline jo dali sudaro penkirl stuburo slankstelirl junginys. hermetiSkai supanti plauiius. sudaryta i3 skysiiu uZpildytq kanalq.sudednga vidines ausies sistema. Apvaisinimas normaliai lvykta viename i! 2 kiauiintakiq. iSorinis jos lapelis pdauga p e krutines sienos vidaus. kuriais kraujas ii arterijLl patenka i venas. L4stel6 taip pat )Ta elementarus kiekvieno aukltesniojo ortanizmo struktirinis vienetas. Insulinas . vadinamq dendrifais.hormonas.slegiui. l}tejimas. susitraukimus skdtind cpecifiniai hormondi chromosomq skaidiq. genetiSkai nulemta dar gemalo vystymosi stadijoje. danties guolis apatiniame - apibendrintas terminas. raumenims bei organams. smegenq. Ti <udaro nerviniai ceLrtrai. Dirgiklis veiksnys.azoto bdlas. o priekind su Kapiliarai apatiniu krutinkaulio galu Susitraukdama darb4. stimuliuoja jos patekima i3 kraujo ! audinius. be genetines informacijos. kiaubidZiq foiikuluose kiauiiddse bresta kiaudindliai. nusakantis koki4 nors organizmui svetim4 medZiagq. Iytine veikl4 ir kitus. vadinamos antigenais. Didzioti kaulinio audinio Medziagq apykaita . kuri vir3kina riebalus. Dubuo . kino temperatiir4. issjdesaiusios grandine iSilgai nukleino Inggiiq lEsteles taip. veikiandirm sldg! reaguojaniios nerr'inds galunds palas. I5 odos plaukq - saL vadinama zigota.kaulinis Ziedas. gaktikaulio ir ti i ivairiq. ji jautriausid Syie- - maia pasleld./.i an- - organizmo sugebejimas reaguoPagrindin€s dirglumo formos yra: regejimas. patekusi i i!. gerina raumenq aprupinimA krauju.maZa mink3tojo gomudo atauga. sugeba iblaikyti.l grupds. Be to.baltymai.Zodynelis Adrenalinas antinksiiq Serdies iiskiriamas hormonas. Lai kuriq lepenyse ir riebduniame k[no audinyje esaniiq mediiagq virtimq gliukoze bei riebalinemis rngstimis. gaminama: pasmegenineje elementad g'. Jis islygina oro sldg! abipus au- Audinys - Cenetinis kodas . i3 kurios vystosi gemalas. prakaitol iiskiria cavo sekreta pro idtekamuosius kanalelius i epitelio pavidiq. :lrukffiros.l4stel€. polgcius. Kiauiintakis vamzdelit jungiantis gimda su kiau3ides. Bronchai vamzdeline. Luriuose yra nerviniu l4sleliq. Organizmas . kuriuose vyksta duiq apykaita tarp ilveplo oro ir kraujo. endokininiq liaukq iSski amos tiesiogiai ikaujE ir veikianiios daug kuno audiniq. tokiose kaip llpos arba pirSq galai.l struktirq. Limbind sistema galvos smegenq pagumburio. tankiausia l4steles dalis. greitina Sirdies pakalind jos ddis jungiasi su juosmens sritimi ir apatiniais Sonkauliais.chemines medZiagos. esaniioms apie . Ii jq susidaro viena maiSeliq (folikulq) i5191a plaukai. vadinamas krytkauliu. prasiskverbianiios I visus organizmo audi- tankiausiai issiddsiiusios itin jautriose zonose. kl1no padeties. nerviniq galunir!. fermentq grupe. kuriomis oras patenka i plauiius ir i3 jq paialinamas. subjektlvus pat]dmas. Hormonai . dis hormonas maiina riebalq atsargq mobiliza. regu- liuojantys daugeli organizmo gl. kuria nervinis impulsas sklinda i3 r. kontroliuojanti visus l4stelese vykstaniius procesus. Gimd'.iia pnpYcii^c orhvh'i rinines liaukos {pv. kalcio fosfato). kanr. TipiSki paB9 . turi specifing formq bei cheming sudeti. skandis. sudaranti organizmo gdauiius. kuriame laikinai gali kauptis slglstis. Antigenas terminas. nuo kudq priklauso emocijos ir kittl Iipazds Lytejinas od4. kad igalina koduoti baltym4. Egzok- - linio klno. kuri. Nervinis mazgas neuronq lasteliniq Kiaudinilis Antikinai . junginys. Bianduolys . kudo viduje vyksta medZiagq apykaita. o endokrinines fiaukos sekreta (hol/ronrs) isskiria tiesiai i kraujo kapiliarus. Plazma vandeninis druskq ir baltymq tir- - unkcijq reguliavimas.. panaiiq l4steliq. bronchioliq. paveiktus tulzies. pokytius erdvdje. sudarlti ii klubakaulio. atsirandan- I jaulruma. o vidinis pde plauiir. Nagai - gin.lomplekas cheminiq medZiagos pakitimq ir juos lydiniiq energetinirl reiskiniq. migdolinio branduolio ir speniniq kirnq bei galvos smegenq Zievds nerviniai centrai. sudamnLi nervo sustorejima arba esanti Breta nervo. jungianli> \ iduring ausi su nosiarykle. sudaryta ii lEsteNeuronas L4*ela (olsitocina.-kuris paruo3ia organizm4 busimam liziniam veiksmui. vyksta ritmiskai susitraukiant gimdai. Slidtrs abiejq lapeliq pavirSiai leidiia plaudiams kvepuojant jud€ti ktrtines ertm€je be t nties. kurie apvaisint4 kiauiin€li perneba i gimd4. iiskirianiios insulin4 ir gliukagon4. ja (kiau3in€liu). Diaftagma plona raumenind ploksteld.. kuriomis i l4steles ne5amas deSuonis ir maislo med)iagos. Ausies trimitas. ir jis isitvirtina gimdos gleivindje. dar tudnti liaukoje hipofizeje). atauga. gaminantis seketa. kad juos sudaraniios g]n/os medZiagosuisikonsewuotq atsinaujintll. kwie p ima impulsus ii gretutiniq neuronq. t.rstelem(. sies bugnelio. kepenys. f Pilvo erhnd apatine lienens dalis tarp diafragmos ir dubens. skonis ir uosld ir kt. kurie vykta organizme arba Iqsteleje. leisdama ofui pl[sti padidina krutinds lastos pagrindinis kvepavimo raumuo.kasos l4stelir. slopina jos Bamyb4 i5 aminorugidirl ir gedna glikogeno sintezq kepenyse. arba neutono.. palaikantis pilvo ir dubens ertmds organus ir perkeliantis kuno svori i apatines gahnes. Ui- - pav[srq. tu nti moteriska lytind lastel€. kad vel griZtq i apytakos rata. y. Nervas sistemos neuiniq skaidulq pluoitas. Pleura (ktrtinpleve) . kabanti burnos ertmds gilumoje. atliekaniiq koki4 nors joms budinge funkcija (raumenr. ir ilgos ataugos. Pisld . isiskverbia sedynkaulio. h sudaryta daugiausia ii keratino ragin€s mediiagos.maiiausios kraujagysliq iakelds. klausa. Kaulinis audinys rnedZiaga. panaiiem< l save olganrzmams.l sankaupa.tamprus raumeninis maiselis. suketia fliologing realcija.dubens kaulai. o kartais ir atnaujinti savo form4. esaniios taip pat plaukuose ir iioriniame sluoksnie. Ji auga dau- dalis sudaryta i3 kaulinio audinio lasteliq ir mineraliniq druskq (pvz. cia yra daugiausia foloreceploriq. nervind l4stel6. Kasos (Langerhanso) salelis . suleikdama\ 8y\rybg kitiems.ogo d{k l. lygq pusei esandiq kitose organizmo lQsteldse.!. Reguliuoja gliukozds kieki kraujyje.rntis nJgo guolio l. Aksonas (neudtas) nervines l4steles. Labirintas . Dirglumas n4 Alveold maZ4 ertmg (pvz. susidedantys i5 kai kuriq organizmo l4steliq. Zarnl'nas ir kiti. Gleiv€s -klampus gleiviniq liaukq sekretas (skystis). Kiekviena tdjrl baziq $andis lemia kurios nors vienos specifines aminorugsties itraukima i balt)'rno $andine. sudaranfis slgsl4j4 k-raujo dat!. nius.vybinirl procesq: riebalq ir angliavandeniq apykait4.riigiq dirgiklius. tepantis ir apsaugantis gleivinirl baltymq.zmA. iiskiriamas kasos saleldse. reaguojaniiq i pusiausvFos. isords. krauio apytakos ir kitq). joje yra kai kurie svarbos vidaus organai: inktai. kai gvetimos medZiagos. Tai tu4. per- duodantis impulsus i6 centrines nervq i periferij4 ir atvirKiiai. linti savarankiikai juddti. kurios suteikia kaulams tam tilq4 elastingumq. baltyminir. skirianti kldnes eftne nuo pilvo ertmes. Sebanti savarankiSkai egzistuoti ir daugintis. esanti tarp galvos smegenq didZiqjq pusrutuliq. LieZuvdlis . skatinantis tam tikrus i plauiius.mas vaisiaus iistumimo ii girndos faze. negaapibrezt4 Folikulas Apvaisinimas i organ. arba Eustachijaus vamzdis plonds kdnal. epidermio kieta piritq galq danga.

bet nebtrtinai suteikianti galimybe atlikti Judes!.tuituma (ertme). perduodantys impulsus i organus (raumenis arba liaukas). - odos sluoksnjs. galintis atsidarlti ir uZsidaryti.su smegenq koiytemis {vidurinemis smetenimist. Skilvelis . dainai. kuriame yra daug riebaliniq lAstelir4i jis sudaro tankq poodini sluoksni.iisis[ria Slapimo pavidalu. pritvirtinantis raumeni prie kaulo.guZduobe4.ritoc galutinis produltas. I ja at ejna kl. Riebalinis audinys jungiamasis audinys. 26.vyriika lyfine l4stel€.4. 46 Aiarikaulis 6.skersine 10 .apvaisinta. tiek organizmo viduje (hormonai.nosies 6.pusratiniai 60 . 42 daugiakampis didysis - daugiakanpis L4 maZasis galvinis 14 kaklinis 14 Hormonai 34 Iaivelis 14.lankas 84. kuri suteikia jam gali- - akomodacija 54.kaulq susiiungimo vieta. Ejakuliacija 84 Endokardas 40 Epidermis 66 Epikardas 40 52 . kuriame maistas virikinamas ir lsiurbiamas. 28 Dantys . 44. 46 Ap).dviejq neuroml susijungimo vteta. ialsvos spalvos kepenq sekretas. 36 Gerklos 26. 8 ' Gomudo migdolai 28 .). apsauganti organlzma nuo temperatarros poveikio ir kaupiand nemaZa maisto medziagq atsarga.mechanizmas 68 Atauga . baltymul./ vandens gary ir anglies dvideginio palalinimas plauiiais bei Slapimo i5s19rimas veikiant inkstams. dos susitraukia paveikus dirgikliui. 16 14..plauir4 36. griovelis. esantys cenhineje neNq sistemoje.organizmo lqsteldse. laip azot. Rezus faktorius .skaidulinio pluoitai. Slapalas . deguonies ir prisotintas anglies dvideginio kraujas. 68 Altefiia klubo . 6. Venos platios kraujagysles. iirdie: skilveliai apa90 tiq venomis teka deguonies prisotintas krauias.ra daug: pvz. dalyie.miego 46 . - Spermatozoidas . jautrios tam tikriems dirgik- - visuma raumeninirl skaidulq. einantis nuo skrandiio ligota iki iieinamosios angos.tuirtas skaidulinis pluostas.netaisyklingos formos galvos smegenq pavirdiaus iikilimai. 18 . esanti ivairiq genetiskai apibreztq formq. Procesas. 11 Gumburas Hemoglobinas 38. ku- - mybg savaranki5kai judeti.medziagu. 8. kiekvienas didesnis uZ ribq dirgiklio intensyvumas sukelia intensJvq nerwin! impuls4. daZniausiai d61 nervq sistemos veiklos. Estrotenai 86 Fibrinas 42 Gaktikaulis 16 Galinis laidas 70. 60. 82 .\\tzditlai: ikpimo piisle dubens ertmdje (joje kaupiamas dlapimas) ir faliies pasle (kurioje kaupiama kepenq pagaminta tuliis).sanarind 34.paraktin€ 46 . 56 kraujagyslinis dangalas 54 Raumuo liams ir perduodandios impulsus nervrmq centry link. .medZiagq pasigaminimo liaukose. 36 Jungine 56 70 Dendritai Dilbis 14 Dentinas 28 Druskos rugitis 30 Dubens lankas 16 Kaktikaulis 6. Zemiau kudo nervjn€ skaidula nereaguoja.speneliai50. 32 ISmatos 32 Iieinamoji anga 26 Iieinamosios angos raukas Alkunkaulis Antakiai 56 14 .r.memblana 54 obuolys 54 . turinti galvE ir uodega. Receptoriai tam tikos l4stelds arba nervrn€s galtrnes. skrandZio sultys. lcentriniai nerviniai pluoitai. 30. tiek ir isordje (prakaitas). smegenu. iu Jielanu i. Zmogaus ktrne iu 1. 52 Inksto kunelio kapsule 52 Inkstr-l padidinantys galvos smegenq Zievds pavirSitl. iStekantis tulZies lataku i dvylikapir3tg ZarnA. gerokai Inkstai 50.kirmdlind1026 . ir ii jos iieinantys nervai. esantis Antinksiiai 34 50 Aorta 44. palaikantys kaulq ]ungiiq rr s4na- Smegenq vingiai . 16 palieZuvinis 8 91 . 'Iirliis . 36 - Sinapsd .peties 14 .38 ATF Atlantas 6 Ausies .gaidZio skiautere 6 ketedne . 50. o viduje (prielyje) . ir kt. 34 Vaga Vaisius dalies receptorius.blauzdos1616 dubens .Inedziagu dpykrilos produktq. turiniiq azoto junginiq (pvz. sudarytas i3 kolageno (sinlinio balt)'mo). S4narys . Sekrecija . RaiSiiai jungiamojo audinio . pvz. kaip tu kiaujindlis ji yra haploidind ir turi apibr€Zta chromosomq skaitiq. perduodantys impulsus i centuine nervq sistemAi laidai. Kanalai klausos 60 8 Tikroii oda (delma) po epidermiu. Refleksas .kritinis dirgiklio intenslvumo lygis.kilveliai galvos srnegenyse. Zarn5mas * kanalas. 52 64 .tiGtokas skystis.8. B.knminiai 28 Dantq emalis 28 Delnas 14 iltiniai 28 Jungiamosios Sakos 76 Amilaz€ 30 Androgenai 34 Antgerklis 26. iki tol vadinarnas gemalu (embrionu). trimitas (Eustachijaus Yamzdis) 26.varpd 84 Arklio uodega 72 Tiltas (uZpal<alyie) suaugusi su pailgosiomis smegenimis.9 Akis Akytkaulis 6. kur susilieiia nervin€s skaidulos ir impulsas perduodamas ii vienos l4stel€s i kit4. . skylanti lytine hstele.4 prieangis 60 .raumenys 56 . 50 Akiduobe 8 Akies Terminq rodykle Blauzdikaulis Bronchai 36 Burna 28 Cementas 28 16 riLl stabilum4. tineie iirdie. 74 45 Ertme 4 Kapiliariniai kamuoleliai 52 Kapliai 28 Kap3elis 84 Kasa 30.reakcija ! dirgikli. o ji jos iseina nervaj.palieZuvinis 8 .slgrimas ij orgdnizmo. Salinimas tekskretiia. jautrumas kvapams. apa(ioje Dubuo 16. 30 26. dalijantis smegenq pavirsirl . Sausgysld I skiltis.taurelds 52 Insulinas 34 lsiurbimas 32 geldeles Iskandis 26. atsimndantis Uosld chemiSkai dirginant nosies ertmes viriufines - smegenu kamieno dalis. Tik plau- - . po aituntos neitumo savait€s. kuriomis i3 audiniu i sirdi teka netekq. Zmogaus organizmo vystlrnosi II stadija. 62 Ausis 47 Balso ply5ys 36 Blakstienos 56 Gomurikaulis 6. 50 Katabolitai 50 Katarakta 54 Kaukole 70 Kaulai .tusos neno impulsai. inervuojantyc veido rdumenis.pedos 16 . Anatomidkai reJlekso lankq sudaro: juntamieji receptoriai. Raukas Ziedinis raumuo. 72 Gelt[ge 50 GerkJi 26.seklos iimetamasis 84 . Adrenalinas 34.snapine 14 . lygq pusei esaniiq kitose . Jo atsargos sukaupiamos tuliies pusleje.pi$to 14 . - kauielis 60 nervas 54 ovalusis langelis 60 Gerklq kydulys 8 Girnda 86 Girnela 16 Glikogenas 34. apyl.rankos 14 Kaulas 1.Salinimo 50 Kandiiai 28 Kankorezin€ liauka (epifizd) 34. 62. 74 Akytkaulio piltuvelis Akytkuniai 84 Akytoji plokiteld 6 Aklas 26 74 Cheminis apdirbimas 30 Chimozinas 30 Chondrocitai 4 Danties kaklelis 28 Dantis 8.. Riba . 8 Aiarq liauka 56.raudonqlq kraujo klnelirl membranos molekuld.

Kaulind Kaulq jungtys s4nariai .kaklo 10 .Svelnusis dangalas 70 . 74 - skandzio 30 Pirbtakauliai 14.uEtiojl 26. 62 KryZkaulis 16 baltieji 42 raudonieji 38. 82 8 Smilkinkaulis 6. 50 Kiausidds 86 Liaukos NeNrl sistema Liemuo 16 lytinds 34 prakaito 66 pdeskydines 34 riebalines 66 seiliq 28 Neudtai - parasimpatine 70. Nosis 62 Oda 66 Odena 34 Oksitocinas 54 Pakauikaulis 6 Pasmegenine liauka (hipohze) 34.s Smegendliq pusrutuliai 72. 12 ionkaulio Kriaukld 6. Jz . 74 Slapld 50. 44 Laktoze 30 Lastele Plauaiai 36 Plauiiq alveolds 36 Plaukas 66 Skruostakaulis 8 Slanksteliai 10 asinis 10 . Limfa 30 64 Nosies S4narinis tepalas 18 S4nario kapsuld 18 Sausgysles 18 Kolektoriai 50.pilkoji 70 Membrana akies 54 . 44.bngnelio 60 prieangio 60 - .kutinds 10 .tepalind 18 Meniskas . 32 . Biaudiamasis 66 Liezuvets 28 LieZuvio speneliai 64 16 Kiausintakis 86 Kilpele 60 Klubakaulis Kolbeles 54 Lieiuvrs 8. 76 simpatine 70.baltoji 70 .krDtininis 42 42 .kaulai 6. 52. 72. 68 Latakai kasos 30 Neftono (Henl€s) kilpa Nelvai 52 Prakaitas 66 Prasiskverbimas 42 Prieangis 60 Priekalas 60 Tikoji oda 66 - galviniai 78 nugariniai pilvo 76 80 Prieiind liauka Prieiirdziai 40 Prievartis 26 84 Lg3iuko kapsule 54 Liauka * 92 asaq Nervas .didzioji jungtis 72 . 74 Smegenel.regos 54 . 76 MedZiaga Pepsinas 30 Pepsinogenas 30 Skaidrioji pertvara 74 Skydliauk6 16 Skilveliai stiklaknnis 54. 52 Kortijaus organas 60 Kortizolis 34 Kramtymas 30 Kraujo knneliai 40 Limfos susidarymas 30 Lipazd 30 Lytejimo knneliai 66 edmd .plauko 66 Maltaze 30 ovalusis 60 pailgasis 60 Peiiai 14 4 36 16 IGndnkaulis 12 Krntinpldve Kubakaulis Mazgar 70.juosmens 10 dviburis 42.galvos smegenq 40 .18 Mente 14 Mielininis dangalas 11 Minkitasis gomurys 12 Momenkaulis 34 Perilimfa 60 Peristaltiniai judesiai 30 Pienin€s kraujagyslds 32 .nervas 80 Uodziamieji stolmenys 62 Uremija 52 Vandeningas akiq skystis 54 Varpa 84 Varpos galvute 84 .knnas 10 72. 32 .. 44 Slapimtakis 50.iitisines 18 18 Kepenys 30.kietasis 72 kojytas .gentl skyslis 70. 48 68 tuBaioji 48 Yyzdys 54 Vokai 56.dengiamoji 60 . 32 . 62 Nosiaryl.klubine 26. 8. 8. 74 patfgosios 72. Speneliai dangald.viduriniai Plaktukas 60 16 16 14. 52. 50 Turkiskasis balnas 74 Uodegikaulis mazgas 76 . 84.limfinis 30 tuliies Lazdelds 54 Lq3iukas 54. 30 SeKides 84 Sdklides prielipas 84 SeHines pusleles 84 SeHinis latakas 84 Serumas 42 Stutes lit .Jd 26. 86 Ragena 54 Rainele 54.IjestiJle 26. 74 Balvos 70.LI gaweliai 26. 52 Slaunikaulis Slaunls lr) Snervds 36 16 Leidigo 84 nervind Plazma Plauko maiielis 66 svognnelis 66 42 70 Purkinjd 72 Monrd angos 74 Mucinas 28 Pleibtukas 16 Plok-iretds 42 . 56. 74 Lytiniai organai .Zirnissraigd 60. 28.i'rcihp - . 8.urai 74 Tarpslankstelinis diskas 10 Ibstosteronas 84 .isoriniai mote$ 86 Lytinis aktas 86 Maisto ryre 30 MaiSelis Kremzld 4 18 .uoslds 62 Nerviniai rezginiai 76 kiauiides 86 . 72 dangalas voratinklinis .getutiniai 30 pusmdnuliniai VoZtuvas 26 42. 72.inkstq 5264 .70 . 68 Tiroksinas 34 Tracheia 36 Tripsinas 30 Trombocitai 42 .70. 74 dangalas 70 .dvylikapirift 32 32 gaubtine 26.plonoji 26 .i:ieve 72. 8 62 6.kryimeniniai 10 . 86 /-andtKaulls t) apatinis 8 virsutinis 8 Lafna Tarpiniq smegenq gumb.s4nario 4. Stipinkaulis 14 Sultys kasos 30 - paraktine 46 plauiiq 36. . 66 Slapimas 4 StaPUno Pusle DU.lieLwio Sperma 84 Spermatozoidai 84 Spermos susidarymas 84 Stempld 26 Varyutd 86 Vena Krumplys .i 76 Nora8as 6. 44 klubinds aklosios Zarnos tlibutls 42. .t. 68 Rai3diai 18 - didi:iosios 72.storoji 26 .klajoklis 70. Smege^ys 72. 72 Tropiniai hormonai 34 TulZies pnsld 30 Tul2is 30. 76 64 lieZuvinis ryklds Progestelonas 34.vrngtrai. galviniai 14. . 58 VoZtuvai Labirintas 60 Laiptai .kepenq 30 .uodegikaulio 10 Slankstelio anga 10 . 76 70 Raktikaulis Raumenys akies 56 14 Smegenq Neurolema 78 Neuronai postgangliniai 76 6rpo:nolihi. 16 Skuostai 28 ServlKaulls 10 Sirdis 40 Slapalas 50.trikampis 14 14 . 32 Zar Zasfikaulis 14 56 52 rR Malpigio n.akloji 26 26.galvos ir nugaros sme.dirdies26 Skliautai Skonio duobut€s 64 Skrandis 26 72. 72 TinlJain€ 54. 74 nugarcs 70.bugnelio 60 . 42 Sauspldvd 18 Seiles 28. 28 - kumplyno 36 54 -plauko Rieias 14 Rykle 26.

rna ir dantvs \. Raumenq sistema 19 21 25 sistema 27 29 31 33 Mdaus sekrecijos liaukq sistema 35 Kvepavimo organq sistema 37 39 Ap.IL|USIBACTJU BODYKLT Criaudiai 5 7 9 Griaudiai IGukoles kau.'takos olganq sistema 41 Vtulkinimo organq Jungtys n raildiai Galvos ir kaklo raumenys Kirrq raurnenys (uzpakalinis vaizdas) VtuSkinimo organq sistema Bu. atba centrin4 neNq sistema 73 Smegenys 75 Didiiosios (galnes) smegenys ir nugalos smegenys 77 Autonomin€ (vegetacine) nervq sistema 79 Galviniai nervai 81 Periferine nervq sistema 83 Nerv!+ sistemos fiziologUa 85 Vyro lytiniai organai 87 Moters lytiniai organai .rl.i 15 Vir.lai Galvos kaulai Il Sh:hrra< i3 KnltinFs laqlns ka.utiniq gahnirl kaulai 17 Apafiq gahniq kaulai Gdaudiai.irikinahasistraktas Virikinamasisbaktas Liaukos K Kvepavimofiziologija Sirdis Sraujagysles. limfagysEs ir kmujo Sirdies ir aortos voituvai Slapimo orgatul sistema Jutimo organai 43 45 47 49 51 53 klneliai Didziosios artedjos DidZiosios venos Slapimo organq sistema Inkstas Nen'q sistema ' Lytiniai organai 57 Akis 59 Rega 51 Ausis 63 Nosis 65 Skonio olganas 67 Odos jutimo organai 69 Jutimo organq fziologija 71 Galvos ir nugaros.

rLIUsrRUorAs Zlttvnns FrzroloctJn. BESTUBURIAI ZOOLOGIJA. STUBURINIAI BOTANIKA CHEMIJA FIZIKA ASTRONOMIJA rsBN 5430-02714-6 . Zvrocus ZOOLOGIJA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->