rLrusrRUoTAs Ztnvuns

zM0Gus

ANAT

ANATOMIJA
l
/.
I

zM0cus
\]
\l \i
t.

i
1

I

i

I

.J

&
KAUNAS ,,SVIESA" 1999

UDK 6[.01(031)
An-07

ATLANTT SCIENTIFICI (;ITJN I I

ANATOMIA UMANA
Vincentc Muedra BlixaLrli, M,rf((llo N(llri CiunLi Clruppo Editoriilc, lriri nrf rsBN 8rJ-09-00Bsl 0 Cdauaiai

TURINYS
Griauiiai
Kaukole Stuburas

Autoriai Vincente Muedra Baixauli, Marccllo Ncg,r'i
ilalLl k;lbo. verli A5 fA Lt5KAUsKAITi iI. RIMANTAS KALINDRA Veftimq recenzavo doc.

Kfitinds
16

l4sta

VirSuiinds galllllds Griaudiai. Rautnenys
18

I.

Apatines galinds Kaulq jungtys. RaumeDys
Galvos ir kaklo rautrenys Krlno raLrmenys (priekinis vrizdas)

Ilaumenq sistema

20

dr

VYTAUTAS GEDRIMAS
24

Ktrno Iaumenys (uzpakalinis vaizdas) Virskinimo organq sistema Burna ir dantys

LietuviSko leidimo redaktole DANGUOLE BAR t ASI UNA

Il

ll

\4r6kinimo or8anq sistema

26

30

Vir!knimas
\4daus sekrecijos (belatakes, endokrininds) liaukos Kvepavimo organq sistema Kvdpavimas plaudiais Apytakos organq sist€ma KrauJotakd. I'.faujo ldslele. ir lirnfmr,,gi,rl Lirlfagys)es. Apytakos sistemos voztuvai
Pagrindines

Pirnoji iliustraciia: lemciamasis
ikonogafijai. Piciimas

savo stebejimais, Leonarcfus cia Vin-

Vidaus sekrecijos Liaukq sistema 34

iis nutape figurq, kudos nepapraslai svarbios liandieninei anatnnlijos
naturos buvo didele Leonardo da Vinr:io atrasta naujove anatomijos isto joje. Jiarrgineje iliustraciioje, rclniantis VilrLivijaus pastebajimais, isdestytais traktatc,,De Architectura", pavaizduot:rs idealirl proporcijq Zlrogaus kinas (pieita apie 1490 rr.).

Kvdpavimo organq

sistema

36 38

ii

Apytakos organq sistema

40

nurodo teksto iliustracii4 gretinane puslapyje. Kituose puslapiuose esaniios iliustracijos nurodonos pateikiant pfies rodykle puslapio nnrneri. An

Rodyklc (

+)

inogaus ktrno arterijos

48

Pagdndines Zmogaus ktrno venos

Shpimo organq sistema
Jutimo organai

50 52

Siapimo organq sistema Makroskopind ir mikroskopine inksto anatomija
Re8os organas Itega Klausos organai Uoslds organas

07

Anatomija: inogus / Vincente Muedra Baixauli, Marcello Negli. Kau-tlas: Sviesa, 1999- 96 p.t iliusht (lliustruolas iinynas)
Zodyn.: p.

88 90.

Iemrinu Fkle: p.

91 93.

lliushr r-kle, p.

9,1.

ISBN 5 430 0271:1 6 Sianre iinyne nlgfir-rcjnnos ivai os inogaus anatomijos kurso icnn)s. Iidestyias Tinii:rs geriau suvokti bci !simhti pacles gnusios iliustrarijos. Jis skifirmirs victulines nokykftrs aukstesnirljLl klasir! lnokiniams ir besiren tianiienrs stoti i.rukit4sias mokyklas, stuclentanrs, visicrns, kas domisi anatonlija.

Skodo organas
68

Lytejinro organai Jutimo organq fiziologija

UDK in r.01031)

Nervu sistema

70

Nervq sistema Centrines nervq sistenos anatomija Centrind neryq sistema. Galvos smegenys
Autonomine (vegetacine)nervq sistema Calviniai nervai Nugariniai nervai

Sefiia,.IliustruOtas iinyn.s"

ANATOMIJA. ZMOCUS Autoriai Vincente Muadra Baixauli, Marcello Negri Rcdaktord Ddr,qroli Bat lriiitnili l.ietlr!iikil tckst4 rinko .,Sviesos" leiclyklos kompiuLcriLl baras 1998 11 16.7,2,1 lcictyb. aps\. L Tir 6000 egz. I.eicl. Nr 1385L Akcine bendrove leidykla ,,S!icsa", Vytauto pr 25, 3000 Kiunis.
Spausclinttl ltalijoje SLrtariinc kaina

82

Lytiniai organai

B4

Nervq sistemos fiziologija Vyro lyiiniai organai Moters lytjniai organai
Zodynelis Terminq rodykle

ISBN 5-43U-02714 5

1986, t99l (jiLrnti (irrrppo Frlitori,rle. l:ircrrze ldea lnroks, ll,rrcc1,rn,r O Vcnim:rs ilieluviq krrlb,r. lcitlykl,r ..Sv es.r", l,t,-tr

O

lliustracijq rodykle

Griaudiai
Zmogaus giauiiai sudaryti ii kietri ir tvirlL! dudinitl. l,ri kino lar'l as.r.. Kieciau'i or ganai, suclaryti ii kaulinio audinio, vadinaesantys iikilimai, plie kuliq prisitvirting raiiiiai, raumenys il kt.
5) sqnarittitl paztit'lit1 ldubos a) ncgilios, pavyzdziui, tarp piritakaulinirl
sAnariq; b1 gilc.ne', prvrzdTirri,

Zmogaus griaudiai
I(aukohs snegenine dalis

mr lctulais. Jq funkcija dvejopa: apsaugo lengvai pazeidzianus organus (pvz., kau
kol6 dengia galvos smcgenis, o stuburas nuBdrn. \nleFeni-): ldiP Prt. LJiP pnsyvlr. judtiinro org,;n.ri. karlu -u rJumeninli' if sausgysldmis padeda kunui (galvai, lien.reniui ir galur6ms) judeti: pakelti rank4, pakeisti kuno padeti ir t.t.

28 kn|hi

ca,va J \
(
1

Kaukolds veidine dalis 21 ko lns PalieZuvinis kaulas Stuburas 33 kduhi

.ilbclkJulio

duobe, i kuriq isistato llaunikaulio abi kartu sudaro klubo s4na{; 6) sqnaritts (krcntzlitcs) //?pos, kurios paflilina s4narinq duobg (pvz., peties, klubo s4nadai).

Bu7 galva ir'

Palie:Lrvinis

32

Skiriamos
gruPes:

iios imogaus griauiiq

StubLrras

kaulq

Kaulq sandara. Idetas iindE su dtuskos
rugities tifpalu, kaulas greitai dekalcinuo
jasi, suminkiteja, tampa lankstus. Mat kau le yra daug jungiamojo audinio, tarpl4steli nes nredziagos (matricos), kauliniq l4steliq.

32-33 kmlni

galvos sritis
28 knulni
ber

kaukold smegenina dalis. 7 kaulai

veidine dalis. 21 taalas
palieZuvinis kaulas
stuburas.

Kaule esaniios kolageninis skaidtrlos im-

1 kaulas

preBruolo\ L.-rl,in Jru*1,'rni,. l.rrrrro

t rno

liemuo

32-33

57-58 knulni krutiDes lEsta. 25

kdrildi kr'rrldl

gaus kauluose juntiinrrojo aerdinio clau giau, jie lankstesni ir tvirii, \'ylesnio

galinis 126 ka ai

viriutines galfrnes. 64 ka ldl
apatines galfrnes. 62 kdlildt

rrnTi,ru- zrnog.ru. k.rrrlrr,'' 1..r.1.rr.6, jr rnineralrrrrq mcrlziagu, l",lil ii, L rrrl,r tf.,l\p-ni, grciiiiiu lth2t;r ir ilgiatr rrcsugyja.

Kaulq i5o1€. Kaulo paviriius nelygus. Cia yra ataugq, iiurkitumq, idubimq, iikilimq, iSsigaubimq ir pan. Tikilimai vadinami gum burais, o idubimai vagomis, duobemis. Kai kuriq ilgqjq kaulq galuose daznal susi,
daro: l\:0t10i1th:

Kaulq forma. KaLrl,ti Lrin.t ivailiq folmq: 1) ll.qieji knrrlci (jci ilgis pn!,fin(lina' charakteristika), pavyzrlliui. l,rsliliatrlis, ilaunikaulis;

ApaLinds galirnes 62, kn lnl

2)

netnisttklittrit

/catlrii (plotis il ilgis bcvcil' ,,,itrrorlas), pavyzclZiui, kaukolcs vt'idini's rl,tlics, rlubcn-

ii

yltlitii ittb.t ylokititji
126

kntlni

rutulini. c.jndfinio pa viriiaus iisigaubimas, kuris kaklu susijun gia su likusia kaulo daljmi. lbkie yra ilau nikauliai, Zastikauliai ir kiti kaulai; 2\ \ttttnplini ,lrpsi. lolmo- k.lulini- r! tnl,'4
,ruBos, lurirrii(]5 11gu sanarrrri p.rvir'-iu

kauliai ir kiti;
J\ utturpilt k,rrrl,u til;,r'. l'li'lr. r l,'ri. nr.ri daug vienoclas), pavyzr-llirri, slrrlrtrlo sl.rnl<s teliai, rieio, iillInl)s

if

kili.

pavyzdiiui, pakau!kau1io, ilaunikaulio,
Zastikaulio;

4) .iiar,t,r,"

skritlittiai skriemulio forrnos iigaubi mai. Pavyzdziui, pir!takaulirl, padikaulirt, )a-til aulio slridininiai \,,ln,rriliJi p.lvif.iJi;
3) gret<i ,.lllJriniLt pJviriiu

Kremzlis. Klcmzla's sLr(l,rfyl()s ii jrrrginmojo audinio, tarpl4sttlini's nrt,rlzi.rgtrs ir' 14stelitl, vadinanrel .rrrlrrrr( i/llis Krr'nrrlirl yra ir.riri.^e ktrtr" ri,t."' {n,'.\r,. .,||.i,, kauielyje ir kitur). Svalbios \rr'.r :;///,rr'llr's ktzarzlis, den gianr:ir)s knul rl s4r,r ri r1 rs J,lI
I

viriius, ir
I€s

knlrlry

lenia kaulq ilgejirrr4.

d ,!itno It1 /t.:li::,l\UriU l,l\tr,-

VJizdis is priekio

GRIAUCIAI

T
(2) (2) (1) (1) (1) (1)

Kaukole
Kaukold plokitiejikaulai momenkauliai I kaulai 4 kaulai smilkinkauliai
kaukoles veidines dalies kaulai ii 3onq, ausq srityje kaktos sdtis uZpakalin€je kaukolcs dalyje su pleiStakauliu sudaro kaukoles pamat4

kaulai 4 kntlai

netajsyklingieji kaktikaulis
pakaulkaulis akytkaulis plei!takaulis

Kaktikaulis. Netaisyklingos formos kaulas:
priekineje dalyje lygus, uZpakalineje - reljefinis; priekin€je daly,e sujungtas su nosies kaulais, uZpakalin6je su momenkauliais.

kino, vadinamo tulkiikuoiu balnu, ir ataugq: maZujq ir didTirlirr .p,rrnu {firnre;i yr.r kdulo vir.ulirleie prrekirrcje, (' anlrieji
apatineje dalyje).

-

Smilkinkaulis. Plokiiiasis kaukoles pamato kaulas, sudarytas iS keturiq daliq: uolines, bignines, Zvyninds ir spenines. Apatineje dalyje yra s4narine duob6, i kuriq
isirla lo dpdtinio ataugos krumplys.

Akytkaulis. Netaisyklingos ftrrnos kaukoles veidines dalies k;rulas, suclarytas i5
vidurines gulsiiosios ar.lra akytosios plokileleq, 5latmenosios, .rrsiiurrAi.rrrr i.s srr lrirmaja, ploksteles ir koretq labirintrt. Stertme-

iandikaulio

s4narine<

Pakaubkaulis. Netaisyklingos formos kau,
las, susidedantis i3 2vyno, Soniniq daliq ir dvieju .4nariniq Lrumpliu. .udaranciu r4nari su pirmuoju Laklo slanksteliu atldn-

nosios plokstel€s viliujc iikyltr kaulinis Lviulys, r6dinaln;t gaiJzio ski.rutr.r'e, prie kudo plisitvirtings kietasis srlegenq dangalas.

Akytkaulis suauga su kaktikauliu, pleiita-

kauliu, nosikauliais,

tu. Kaule esaniia didele anga vidin6

iriar ikaLrliilis, viriutiniais 2andikauliais, noragu.

kaukol6s ertme jungiasi su stuburo kanalu.

Pleistakaulis, Netaisyklingos formos kaukol6s pamato kaulas. Jo for.ma primena sparnus iiskleidusi paukiti. Sudarytas i5

Momenkaulis. Plokiiias, iigarrbtas kaukolds skliauto kaulas, susisiekiitntis su tokiu
pat prie3ingos puses kaulu bt'i su kaktikau-

liu, smilkinkauliu, pakauikauliu ir plciitakauliu.

gulintis tarp kaklo r. PalieZuvinis kaulas Su -t ro kaukole palieZuvini' kaul.r. akytkaulio. sana u sujungtas su dantys. Zcmiau palieiuvinio kaulo yra skyclines kremzlds ky3ulys (Adonro obtrolys).I Galva Kaktikaulis Galvos kaulai galva 14 kaulq viriutine 13 kaul4 dalis 6 podniai (12) nosikauliai (2) sudaro isorine nosi Momenkaulis Momenkaulis aiarikauliai (2) vidineje akiduobds srenole kriaukles (vidurin€ ir virsutine) (Z). Mriulinidme )andikaulyje isitvirtina viriutiniai dantys. Kaulas yra lanko pavida1o. Padeda atskirti dediniEjq sles ertmes puses. pleistakauliu ir. jame isitvirtina apatiniai Akiduobd. iiais ir raumenimis. Sudaryta i5 atitinkamq akiduobinirl kaktikaulio. akytkauliu.rlis kriaukle Viriutinis Zandikaulis. Gomurines ataugos padeda sudalyti kaulini gomuri. U raides pavidalo Priekinis kaukoles vaizdas kaulas. Kairysis virsutinis iandikaulis Dantys / Nosikauliai. Beveik keturkampis plok3iias kaukolds veidines dalies kaulas. o kiLos ataugos ir Zandikaulio paviriiai aki- Staiioji alg/tkautio plokstele Noragas li./f). ir kairiqjQ no- DeSinysis viriutinis Zandikaulis duobes.-rrlrrrrtt. smilkinkauliais. Prie vainikines ataugos prisitvirtings smilkinir-ris raumuo. apatinio Zandikaulio sanari.rr'- . virsutiniu Zandikauliu. Noragas. Sqnari- Smakro gumburai Palieiuvinis kaulas.auntcrrq. po lie Zuviu. Apatinis iandikaulis. U. Susisiekia su kaktikauliu.rlyiL. pasidalijusia i dvi dalis.Siq. o uZpakalineje puseje pasibaigia Zandikaulio 3aka. r'. skruostind ir kitos ataugos. sudaranti uZpakaling kaulinds nosies pertvaros da- ktno nusitesia didieii ir m.t l(. Jame iSkyla gomurin€s. Tai vienintelis paslankus galvos kaulas.rZiL'ji rag. Plona kaulind plokiteld. i kuriq duobeles (alveoles) isitvifina virsutiniai dantys 1 nepodnis noragas (1) nosies pertvara Smilkinkaulis Akytkaulis Smilkinkaulis PleiStakaulis apatinis Zandikaulis 1 kaulas apatinis Zandikaulis (7). pleiitakaulio.t. nosies ertme. skuostakauliai (2) skruosto srityje gomurikauliai (2) sudaro uZpakaling kaulinio gomurio dali virsutiniai Zandikauliai (2).rr. i kurio duobeles (alveoles) isitvirtina apa- Skrruostakaulis tiniai dantys Apatind nosies Nosikar. virsutinio Zandikaulio pavir. Judddamas Zandikaulis padeda susmulkinti maist4. Priekine jo dalis nasyvcsnO tai ne atauga su galva sudaro smilkinini paliezuvinio kaulo ktna5.

Jie turi masyvq krinq. SkirLingos stuburo dalys paslankios nevienodai. tarp kino ir lanko yra slankstelio anga. aiinis virsudneje kano dalyje turi kauling iSauga (danti).rlkste liai tokio.llr jii lufi '.r)J- rini paviriiq ionkaulianrs.L. krrltinas sl. Gana paslanki yra ir iuosmenine stuburo dalis. n( l -. padeda stabilizuoti slanksteliq beveik trikarnpe. taiiau priekineje dalyje daug platesne nei kitose dviejose dalyse. yra ovali. plauiius bei kraujagysles. Krl]tines slanksteliai paslankfls daug maZiau . iisitiesia ir sukamasi. . kuliose isitvirtina Sonkauliaii kaklo slankstcliai tokiq idubrl netud.lirdi.) naliniq pavir'5iq. nchrri. nepaslankiai suaugg vienas su kitu ir susijungg su dubenkauliais. Krutin€s slanksteliq anga ni4 ataugg!. rrur. jr.tod6l padeda apsaugoti krntines lEstoje esaniius organus . treterines nugos. Slankstelitl dri&os. Skcrsints ataugos. - 5 juosmens slanksteliai Ji sudaro 2iedo pavidalo slanksfellai. ji yra tarsi aiis. Nuo lanko atgal nusitesia keterina qtouga. k-r inc.3-4 suaugg slanksteliai. Krti tines slanksteliq ktrnas sQnarines jdubas.5 suaugg kryimens slanksteliai. yra yPatingi: atlantas neturi kuno ir panaius ikaulinl Ziedq. kaklo slanksteliai dalyvauja ir galvos judesiuose. labai nuoZrrlnios. ataugomis. vadinamos tarpsLanksteliniais clisknis. sudamntys uodegikauli stovint ant kojq. kaklilr€ dalis 7 kaklo slanksteliai krutinind dalis 12 kartines slanksteliq. Slanksteliq paslankumas.|| Stuburas stuburas 32-33 kaulai.r'rini' ataugos gumbureliq. kaklo slarrkstcliq taip pat trikampe. ango. vadinami atldlltu ir Iiitliu slanksteliu. Nuo lanko aukityn ir iemyn susidaro 2 poros sqllarF Skiliamieti slanksteliq poiymiai. angos pavidalu. kuriq kiekvienas sujungtas su pora Sonkauliq juosmenine dalis kryZkauli uodegine dalis kryimenin€ dalis . o virSutines clalies ionuose turi du gumburelius. Kaklo slirll<stcliq jos yra dvi\ako-.5 kryZmens slanksteliai.. be to. ir jos sudarc tarpsla kstclinius sqnarius. Did/iausia judesiq amplitud€ kaklineje stuburo dalyje. nir. apie kuriq sukiojant galvq sukiojasi atlantas. nciisiiakojusios.rlartlrir'lirr ilg'* rreir si6akojusios. Slanksteliai vieni nuo kitq skiriasi kunq dydZiu. per kuriq liemuo lenkiamas. su kuriomis susilieaia analogigkos (gretimq slanksteliq) ataugos.r rrti jdrrl'ry.rosnrt'ns kinq vertikaliai . Gyvtrnq uodegE atitinkantis uodegikaulis Siek tiek padeda apsaugoti dubens organus. o Sonuose dvi sket'sinis ataugos. sudarantys . nue jo atgal iSsilenkusi la|k4.tlankqieliai neluri Dei nrin(. horizontalios.gana masyvios. lnr'i. jrrosnrens slanksteliq .iu JnllU. Tarp slanksteliq knnq yra kremzlines plokitelds. Pirmieji du kaklo slanksteliai. juosmens Slanh:t el i4 ktr nni. juosinens slilnkstc'liq kiinas turi ma'yviau'ia. Kaklo slirrlkstelirl skersinese ataugose yra anga.

radinrmi ilkraLiai. nesujungtos su krutinkauliu. Tai plokiiias kritines l4stos priekyje tuoj po oda esantis kaulas. lr)s 2cmiJu t-5anaio.I Kriitines l4sta kutines kaulai 12 krrttines slankstelitl l4sta 12 porq (24 kaulai) Sonkauliq tikrieji ionkauliai (7 poros). I . Raumenq pakeliami. Son kauliai. ir priesingai. Jos kremzle sujungtos su kusios poros.7) ionkaulio kremzle susijungia krutinkauliu netikrieji Sonkaulial (3 su poros). Sonkauliai larpsniikai nuo I iki VIII ilg€ja ir nuo IX iki XII trumpela. prasidedandiq nuo 1Z-kos kr|tinis slanksteli4. Sonkauliai su krttines slanksteliais sudaro sqnarius. Dvi ligiai. (1. Iai. nios poros ionkauli2 krcmzle susijungia su krlttinkaulil!. ir krufinkaulis. laisztieji Sonkauliai. priekiniai jq galai pasi- baigia pilvo sienoje krntinkaulis (1) Krutillis lqstq sudaro 12 porq ploksiiqjq kaulq. supantiq krntin€s ertme. Pirmosios septy. todel vadinamos netikraisinis ionkauliais. dor*arli4. Sonkauliai ir krutinkaulis sudaro kratines l4sf4. tiesiogiai sujungti su ktutinkauliu. jie padidina krDtines firi ir padeda lkvepti. kiti raumenys ionkaulius nuleidZia ir padeda iikvepti. poros su knftinkauliu susijungia netiesio- viriuje esantiais Sonkauliais ir su kritinkauliu. . o suauga su juo tik per vienas kito kremzlg laisvieji ionkauliai (2 poros).-.B-10 krntinkaulio tiesiogiai nesiekia.

Apatini5 2as- tikaulio galas paplatejes ir sudaro kumplj. Esant tiek gausiai mliq kauleliq.VirSutines galunes Viriudnes peiiq lankas Zastas (1) (2) galin€s 64 kaulni raktikaulis (1) mente (1) Zastikaulis dilbls (2) pla6taka (27) alknnkaulis (1) stipinkaulis (1) laivelis.r(. Kartu su stipinkauliu sudaro dilbio kaulus.ma iasis daugiakanpis. kuris baigiasi Zastikaulio galvute bei skridiniu. irgi ilgasis kaulas. neje peiiq lanko puseje. pamatiniq. o apatiniu kraitu su.je jungia tvirta tarpkaulini pltttt. Tai ilgasis kaulas.pirnrntini ir ga- . Rieias. ieidama i Zastikaulio alkuning idubq. Stipinkaulis. Ilgas. Aliiau dilbio. pritraukti ir atitfaukti nuo vidurinds plolitumo-. esantis uZpakalirlusJrineie pu. netaisyklingos formos. Abu jie yta alktnis sqnnrio dalys. Jo artimasis galas yra sustorejes ir sudaro Zastikaulio galva. plastaka gali atlikti daug juclcsiq. dvien cilcmis iisid€sdiusiq kaulq.iliecia ir su pir- muoju ionkauliu. Apatinis jo galas yra masytiesti.t priekjneje viriutindje kutines lqstos dalyje. kuri susidaro gia Soniniame mentes kampe. Kiekvienas piritas suclarytns ii trijq piritakaulill.t4 delnakauli1. didysis daugiakampis. galvinis.kilgs dyg1v".ll- ga\ lrikampi\ Lul]ds yra lygus. kitu su merlie. Siauresnis apatinis galas artdja prie fie3o sQnario. deias (8) Zirnis. Nykitys turi tik du lini pirStakaulius. kablinis (B. - Zastas. tarpusary. doien delnas (5) eiLtmLs) penki delnakauliai pamatiniai piritakauliai (5) pirBtai (14) viduriniai pidtakauliai (4) galiniai piritakauliai (5) (nykstys turi tik pamatini kaulius) ir galini pirita Petiq lankas Mentd. PlokSdias kaulas. trikampes plokitelds formos.leiditantj plaitakq sulenkti ir iS- Raktikaulis. trikampis. yla laivelis. niq. maZasis daugia- kampis. Jos alkilne. Zasto griauiius sudaro vienas kaulas Zastikaulis. blimesneie eileje yr. o di su ment€s duobe peties sqnari. neleidZia rankai per daug iisitiesti per alkunes s4nari. trikampis. PlaBtaka ii penkiq naiai paslan- Dilbio kaulai Tai Alktinkaulis. vidrrriniLl if gali-. Delnas. kud. Su Zastikauliu mentg jun.rzq. menulis. esanlis luoi po od. Mentd yra plonos.rrrgr.gana plati sQnarina duobi. ZirDis. iigaubtos. vesnis ir su plaitakos (rie5o) kaulais sudaro rielo s4narj. didysi' rl. Vienu galu jis suiungtas su kratinkauliu. o !ir(uje apitli ataLtga. Virsutiniame io Bale yrd ganJ ma\yvi ataugd Piritai. atnhrrje. galvinis ir kirblinrs ne5o kaulai.eie i. Sudarytas V. Abu dilbio lrulu.rrnpi. einant nuo stipinkaulio i alktrnkaulio ptrs9. istestos S raides formos laulas. Sudarytas i! aituonirl m. menuls.

kulnakaulis. Slaunikaulis. Tai ilgiausias Zmogaus griautiq kaulas. raiiiiu sujungta-su blauzdikauliu.ys. saugant! sqnad nuo smirgiq. Prie jo priglunda girnele tvirta kaulind plokgteld.su iokikauliu (2r.istato ilaunikaulio galva. U2pakalineje puseje tarp jq lsiterpia trikampes formos kryZkaulis. ir jiedu sudato klubo sqnari.rmi p. j turi4 !.linj pirs takaulius. kolos piritq kaulai. y.pado kaulai iisid6ste Blauzdos kaulai. apatini\ .rdin. t. Visi 3ie trys kaulai sudaro tvirtq kaulas). Sie kaulai laiko viso kn- kaulini Ziedq - duben!. Kiekvienas kojos piritas irgi turi po 3 .nos. vidulini ir g. 16 . Abiejrl pusirl dubenkauliai pdekyje susijungia kremzle. iokikaulis.puqds yra daug plonesnis ieiuikaulis. Ciurnos ir.14 kaulq . Blauzdikaulis ir Seivikaulis. 3 pleiitukai padas pirstai . iSsiddstg dviem eildmis. sumudimq ir t. Jis leidzia koj4 sulenkti ir iitiesti. 5 Saliniai piistakauliai (nykitys turi tik pamatini ir galini piritakaulius) 5 padikauliai Dubuo. Mr- Sutinis galas. sedynkaulis ir gaktikaulis (trys suauge kaulai) Slaunis (1) ilaunikaulis girnele (1) blauzda (3) blauzdikaulis (1) Seivikaulis (1) peda (26) iiurna: 7 kaulai. kuris savo ruoztu vienu galu sujungtas su blauzdikauliu. lado srilyje yra 5 kaulai. Kaip ir dilbyje. Abu blauzdos kaulus jungia stipri tarpkaulind pldvd. Tarp ilaunikaulio apafinio galo gumburq ir blauzdikaulio susidaro kelio s4nar.:tGt Ii6!4i : Apatines galunes Apatinds galunds dubenkaulis (1) 62 kaulai (po 31 kiekoienoje pusale) klubakaulis. arba galva. Girnele. klubakauliui (viriuje) ir sedynkauliui (apaiioje). isitvirtina i gnzduobgi apatinis galas baigiasi gumburais. nykstys turi tik 2 (t. o plonesnis. atstoja skyo4. kurie yra kelio s4nario dalys. laivakaulis.rdi kauliais.i. Dubenkaulis yra porinis. pamatini ir galinD. Pidos kaulai.5 pamatiniai. iiurnos kaulai). Juos sudaro iiur. susidargs suaugus trimskaulams gaktikauliui(priekinis *usidaro gili jduba gdiduobe. 4 viduriniai. Jj sudaro du dubenkauliai ir kryLkaulis. pado it no svo4. Ties 5iq kaulq kinq s4auga kitu greta kito yra du ilgi kaulai: i3 vidin€s pusds blauzrlikaulis. kubakaulis.pamdtinj.su ioUldul ui ic ionine. blauzdoje vrenas lanku ir sudaro pedos skliautE. Vienintelis Slaunies kaulas. netaisyklingos formos kaulas. o . v. kurjo masyvesnis galas susitungia su dlaunikauliu. esanti kelio s4nario priekyje.

r saubg) slemi5 krumplys stipinkaulio raiStis SEnarine kapsuld e kaulq paviriiaus Siurkitumq. Pavyzdiiui. palengvind judesius. Jie juostomis: ritinio pavidalo sausgyslimis ir Sausgysl€s. slanksteliq ionuose esaniios jungtys (raiSdiai) sutvirtina tarpslankstelini diskq ir padeda iilaikyti stubur4 tiesioie padetyje. Joms bndingi riboti Iudesiai. Siems besilieaia n tiemb 54ndriniams pavirsiams ge au atitikti vienam kita padeda nedidelds pusZiedZio formos krernzlis Dantytoji sinle Kaktikaulis Tarpslanksteliniai Molnenkaulis diskai (kemzlds) zvy Slanksteliai ku lapelis i s4naiio ertmg iSskiria lipnq skysti .<q. Kaulai. infekcijos tu kitq) gali prasideti sAnario kapsules uZdegimas. turintys dvi. plolsciomis u<plir)i n sn I sitvirtina p is. kurios lvarriose vielose prisiLvirtina prie kaulq ir suteikia raumeniui daugiau funkciniq galimybirl. Jie i5 kraitq ji pati tuo pat metu pagileja. Staigiai pasukus koj4. pirstq (ranlu ir koiq) ir kjLi. pdtraukiamuosius ir atitraukiamuosius. 2mogaus krtne yra daugybd sqnariq: kelio. mimikos. pagereja kaulq judesiai per -4nari. p sitvidina prie kaulq ne raumeninemis skaidulomis.tvirtai sujungti gretimus kaulinius segmentus ir neleisli kaulams per daug pasislinkti arba toliau atsiskidi vienam nuo kito.tai daznai atsitinka fu tbolininkams. tepalinis maiSelis Meniskas Ziedinis siipinkaulio raiStis Alknnkaulis Sana nis tepalas Stipinkaulis (pogirnelneje tepalindje klostdje) RaiSdiai S4narius sudaraniiq kaulq galus sujungia Pagal funkcijas rdumenyq grupuojami i lenkiamuosius. kramtymo. kvepar imo ir kita* grupe. vienaSius ar daugiaasius.. MaZai paslankios iungtys. 2) maiai paslankins ir 3) nepaslankias. os judant sukelia skausmus. t s. jais lsiLerpia vieni i kitus. tiesiamuosius.sqnariniai nteniskai (dar vadinami pusmenuline kremzle). Esant tokiai padeiiai. Sergant podagra. Dvigalviai.. abiejq i Smilkinkaulis MaZai paslankios Nepaslankios prieZasdiq (traumq.tapslld. bet galuose esandiomis tvirtomis junglamojo audinio niniq skaidulq. li5 sulepa bei mailina sdnarine: kremzles pavir<iq.lo . trigalviai ir Leturgalvidi rau- menys. mis sujunSti ir stuburo slanksteliai) priklauso kremzliniai tarpslanksteliniai diskar. Sau\gy\les ir u. lie leidzia kdnui ar jo dalims laisvai judeti. Raumenys sudaryti i5 raume- Slaunikaulis Soninis iastikaulio plaiiomi. Nepaslankios jungtys. lq paskirtis . tokiomis jungtimis dubens kaulai sujungti tarpusavyje ir su kryikauliu. arba s4narius. . kuriomis susijungia kaukol€s kaulai. Kitos.. kurios vidinis lne SmllKlnkaulio dalis \ ' Dantytoji sinl6 Pakauikaulis . Luris iSlai(o vir4 kIno >vor!. pris. Pa- lungrys jungtys (sinles) gal s4nario leid2iamu.nritti lepalq. Negili blauzdikaulio viriutinio galo s4narin€ iduba ne visilkai atitinka gerokai isgaub"tus ilaunikaulio apatinio galo kru mplius. S4narj hernletiikai apsupa pl€vd sQtr. krumplys iSkilimq.nuo priklauso judesiq laisvumas. meniskas gali iplyiti. Alkanes s4nario raiSiiai ir sutvirtina jungiamojo audinio juostos 18 . Ddl ivairiq Paslankios jungtys.. turintys dantytus kastus. Priklausomai nuo paslankumo jungtys skirstomos I 1) pasln kias ju11gtis. o centr4 plonela. NAUMENYS t Kaulq jungtys.GRIAUCNT. sanariniq ertmiq krastai pakyla. Jungtys ir raiSiiai raiiirai. keturias galvas arba dalis.. sqnario aplinkoje susikaupia Slapimin€s fiigsties ir druskq. jo Meni. Joms priUruso sirllis. antkrumpliq. Ihi raumenys.kas yra tdrsi pagalvele . Meniskai. tarsi sujungti uztrauktuku. alkun€s. atlikti judesius jie skirstomi i pdpra5tuosius ir >udetiniu. Tokioms kaulq jungtims (jo. Raumenys Kaulq jungtys Du ar daugiau kaulq susijungia ivairiais budais. I Sias grupes raumenys skirstomi pagal sandarq.pler e.

iai burno: raumuo.* 1l - sutraukia kaktos od4 ir kelia antakius. Iudina peti ir galvA.t. - i3- i hodzonta- Snerviq ir lnpq kampo keliamasis (6) allieka pdv.N E !2 T lnpq kampo nuleidiiamasis (13) nuleidiia lapq kampE. Tiaukia butnos kamp4 aukityn ir i ion4. pdpri-it\ irtine5 prie didysis skruostinis (8) kampE i virirl ir SonE.rleltd Za\tAj ia5tikauliui esant pakeltam nejudrioje paderyle. kelia liemeni.nauME q srsTEMA Kiekvienas raumuo tud pradZi4 ir pabaigA. (15) nuleidZia pa- antgalvinio raumens kaktinis pilvelis 2 E^ h". nosinio raumens inervind dalis (5) pleiia Snervg.rdinime nurodytas funLcijas: - laiptiniai (22. burnos iiedinis traukia ltpq stuburo kaklin€s dalies mentg. galvos sukamasis (16) . kelia pirmuosius du ionkaulius.i akies iiedinis merkia akisi nosinis (J) quSlJudzia vokus. skruostiniai (7.. ausies sitraukdamas tempia Zemyn 1Up4.suka galv4 i 3on4. Sonkauliams esant nejudrioje paddtyje.susitraukdamas nuleidZia palieZuvin! kaul4. ir ment€s. deltinis (20) atitraukia liq padeti. ieinantis i iando suddtt padeda 6vilpti. i savo pusq kakline stuburo iandinis (iOt conirriq >ienq . z 6 . raktikauli ir peti. kramtomasis (11) diriinis galvos kaklo (26) sukioja ir lenkia galvq i 6on4. mentq keliantysis (25. kelia (9) uZiiaupia burnq. ZastA X . 20 (29) kelia apatini Zandikaulj. 8) maiasis skruostinis Sutine lnp4i buro kaklo dalies. PradZia nejudri. ir kaklo raumenys = 'G Galvos ir kaklo raumenys (1) kritininis palieiuvio lieZuvin! kaulq. kilsteli liemeni 0i pasukdamas). trapecinis prisitvirtine pde stu- (7) - keli. 't. didy(is ir maids 5 skruostiniai raumenys. apatinds apating - kelia aukStyn apatini (12) su- €r E lipos nuleidiiamasis dangos od4. taip pat traukia ji Zemyn . lt I Galvos kaklo odos (14) . uz- U (4) sutraukia antakiq srities od4. (2) judrna an- mentinis palieiuvio (17) . tempia kaklo od4. kamtyti. o pabaiSa paslanki. kartu antgalvinio raumens pakausinis pilvelis (27) traukia atgal galvos plaukuotos '6 E iandikaul!.r i viriq \ir (23) traukdamas mentg prie stuburo. ir atveriia (28) tai trys rudimentiniai raumenys: buvg ausies kriaukles plediamasts ir sutraukiamasis.24) . abu dirZiniai raumenys ja stumia i pdeki. nuleidZid p. lenkia dal!. suka isavo puse kakling stuburo dali. arba paslankqji tagk4.j smilkininis ir i ion4. <g NG E _q e o antakiq sutraukiamasis takius. II !- !. skiemenuoti. krutinds didysis (i 9t (pie\in)je nupjdutas) pritraukia iastA prie liemens ir pastumir ii i prieN.(pieiinyje nupjautas) nuleidiia lupu lampus ir trJukia zemyn smakro od4.

hun!. IStiesiamqjq raumenq vidinis Slaunies platusis (21) blauzd4. Ilgasis delno Nyksiio trumpasis 14. Trigalvio Zasto raumens Sonin€ galva prit rau kja claunij Krttines djdysis trigalvio iasto raumens galva Priekinis krttines dantytasis tdgalvio Zasto raumens Sonind galva Lt. Zastinis 10.blauzdos raumens didysis juosmens {J8) i i3or9. p. dvigalvis Zdsto kun€s s4nari. Ilgasis 38. 25. rieio iiesiamasis 13. kia ilaun!. Dvigalvis zasto 9.SISTEMA Ktrno raumenys (priekinis vaizdas) smilkininis burnos iitiesiamqjq raumenq laikiklis (fascijos sustordjimai) (25). lenkia Slauni. Girnele 27. 21. kdtin€s didysis 21) flckininis laikiklis Blauzdikaulis 25.1. p. . ran pilvo 11. llgasis rankos 15. (1) tu. Tiesusis Slaunies 30. grakEtusis (7) ir.25.21) r8) i:t.34) kos nyksiio lrumpasis atitraukiamasis atitraukia nyksri i Sati. {l9t trau[a Zdsid i priegkve- Didysis juosmens 19. Smilkinnis skruostiniai (2) iiedinis (3) ir. 25. ka j4 snapinis iasto ki. zasti^1s stjpinkaulio 36. (/0t - lenkia liemenl: iSodnis istriiinis pilvo (33) . Akies iiedinis 44. p. p. p. Siuvejo 28. p. Burnos Ziedinis kaktinis pilvelis 45. p. p. Priekinis blauzdos 23. Antgalvinio raumens - i:r. dalyvauja lenkiant ilauni i vidq. lenkia Slaunl. galvos sukamasis (4) tlapecinis (5\ - Lr.25.h. Trumpasis 35.21) lupq kampo nuleidtiamasis (44) /t.Ienkia liemeni. deltinis (6) it. doninis Slaunies platusis (20) blauzd4.2't) dvilypio blauzdos raumens vidind galva 46. Trigalvio Zasto raumens v1fine galva 37. p. 21. Tiesusis lenkia ranLq per al- skiauterinis (32) Slauni. Dvilypio. Klubinis 32. p.* - 2t. Snapinis Zasto iastinis (9) liesusis pilvo pla5tak4 - lenkia dilbl. traukia Sonkaulius Zemyn. suka j4 - lenkia plairakq. 25. Soninis Slaunies platusis 21. Deltinis 7.p. (36) atitraukiamasis 33. Stipininis rieso lenkiamasis stipininis atgrgziamasis (11) i i5or9. plek5ninis (27) (26) tu. - lenkia Ilorinis istrizinis prlvo nykSaio 16.21. -u- 4. ilgasis Slaunies pritraukiamasis (31): pritlaukia ilaunii 41. Galvos sukamasis tJO) 5. 21.tiesia ir suka iiorg ped4. Raktikaulis 42. p. 2r. 2L. Ilgasis pirstrl tiesiamasis 2. Grakstusis 29. 2. p klubinis (i7) per klubo s4nari. tiesia plaitakqi tiesia plaitakA. - suka stipinkauli ir (. Vidinis Slaunies tiesusis Slaunies (19) ilgoji trigalvio iasto raumens galva (41). Skiauterinis 31.it.j antgalvinio raumens kaktinis pilvelis tF. Plarusls 22. - (42) ir. IlSasis Slaunies iraukiamasis - .'Iiapecinis 6. - ilgasis delno (35) pla5tak4. sutiesia blauzda. Priekinis vaizdas . siuvdjo 12oy lenlia blauzd4 ka sulenktq blauzd4 i vidq. p. - Ienkia ir pritraukia 3q. (40) - 20. lentiesia tiesia priekinis krutinis dantytasis piant kelia Sonkaulius. Lnpq kampo nuleidiiamasis 43. stipininis rieSo lenkiamasis trumpasis stipininis rieso tiesiamasis (13): ilgasis rankos nykiiio atitraukiamasis (14) atitraukia nykiti ir vis4 plaitak4 i Sali. p. trigalvio iasto raumens vidind galva (38) LB. Ilgoji 8. akies Ziedinis (45) ! priekinis blauzdos (22) . Skuostinis 3. lstiesiamqju r l1q laikiklis 17. (46) . Atgrgziaqasis 12. Kflno raumenys 1. vrome garva 2b. - lenkia slauni. Trumpasis ilgasis stipininis rie6o tiesiamasis (12) lenkia dilbi.

Kojos nyksaio ilgasis lenkiamasis 21.asto raumens vidine galva 34./. lenkia ir suka i i3or9 p€d4. 21. Abiejq pusiq raumenys susitraukdami kadu atloiia galvq.tiesia ilauni. i. Padyglinis 37. 14. (2B) trigalvio Zasto raumens Sonind galva (7) didysis sidmens ka j4 i isore. alkininis rieio tiesiamasis (31) plaitakA.:.u|J . Soninis ilaunies platusis ilgasis rankos nykdiio atitraukiamasis (17) Lr. Septintasis kaklo slankstelis kojos nykSiio ilgasis lenkiamasis (2) 2t. Vidurinis sEdmens 28. Zasto raumens ilgoji galva (6) pusplevinis (26) . lenkia kojos nyk3ti. Pakinklind duobd 26.21. MaZasis apvallrsis vidinis ilaunies platusis (25) blauzdq. Trigalvio Zasto raumens Sonind galva 8. p€da suka ! iiorg. p. Alkiininis 32. apatiniai traukia j4 Zemyn. staigiai susitraukdamas padeda apaiiA). Alknninis eio l€nkiamasis 31. iikvepti (suspaudZia kr!tinds 18. (27) pdtraukia ilauni. 23. Pusplevirlis 25.^l:'^:^ . skeiia piritus vienE nuo kito. 41. Rankos pirstq tiesiamasis 36. y. p.rsiilauli i ilorqi Zr p. sudaro trigalvi Zasto raumen!. galvos sukamasis galva ( ) . Trigalvio . p. iiorinis lstriZinis pilvo (. rnaZasis apvalusis (37) iSorg.^1. tdgalvio iasto raurnens vidin6 galva tiesia dilbi. Alkfininis rieso tiesiamasis - tiesia dilbi. sulenkt4 blauzd4 suka i vidrl.Kiino raumenys /. vidine ir isorine. tdgalvio Lt. Klubakaulio skiautere 29. lenkia blauzdq. Antgalvinio raumens pakauSinis pilvelis 40. - tiesia deltinis (5) . sutraukia mentes.. (35) 15.tiesia Soninis Slaunies platusis (14) blarzd4 Lr. 23. lenkia ir suka ! i3or9 blauzdq. Atgreziamasis 9. Tiesiamqju raumenq laikiklis dvigalvis Slaunies (15) tiesia ilauni. sudarydamas antgalvini laumeni.. p. dvilypio blauzdos raumens Sonin€ galva (18) ir dvilypio blauzdos raumens vidinE 24 mente keliantysis (40) pakauSinis pilvelis (41) Lr. 2. kartu su kitomis dviem galvomis. Sauspler kia pdd4. lenkia ir suka ! vidq blauzd4. t. p. Trigalvio Zasto 38. p.. 4. suka jA - 13. ir i vidrl. platusis nugaros (36) suka Zastikauli i vidq. - tiesia Slauni ir su- llorinis istrizinis pilvo 33. ir tiesia ki. 6. trumpasis Seivinis (19) Kuno raumenys l. tJlvu. grakStusis raumens ilgoji galva 7. atgal ir Lettyn. 23) - alknninis (33) tiesia dilb!. - lenkia ir atitrau(20) ini. - suka iastikauli i pusgyslinis (16) 22. Dvilypio blauzdos raumens vidine galva nugaliniai tarpkauliniai plaitakos (1J) lenkia pamatinius piritakaulius tus. Kulnine sausgysle tiesia ilauni. Vidinis ilaunies platusis 24. suka stipinkauli ir plastak4 i iiore.rlma3. vidurinis sddmens (29) atitraukia dlauni tiesia atgrqiiamasis (8) Zr p. (9) tarpkauliniai alkrininis rieSo lenkiamasis (10) (32) lenkia plaStakos trumpasis stipininis deSo tiesiamasis i.23.21 Uipakalilris vaizdas . Platusis llugaros 35. 23.34) ir. Ment€s trapecinis (3) viriutiniai pluostai kelia mentg. kus tiesia dilbi. p. Didysis s6dmens ilgasis stipininis rieso tiesiamasis 2t. Pusgyslinis 17. atstato kriitine. Trumpasis ieivinis 20. plek6ninis (23) padeda dvilypiui raumeniui.21.r. Trumpasis stipininis rieso tiesiamasis 11. llgasis stipiniiis deso tiesiamasis 10.. Nugariniai 30. padyglinis (381 . Dvigalvis llaunies 16. Thi svarbls djimo raumenys.^:-r^^\ \uzPdadrrLrr vdrzudb/ Sauspldvinis galvos Salmas (1) jungia kaktini pilveli su pakausiniu pilveliu. 23.lenkia blauzdq ir pedE. Mentg keliantysis 39. Dvilypio blauzdos raumens Sonin€ galva 19. Ilgasis nykidio atitraukiamasis 12. p. Calvos sukamasis .

l 10 cm ilgio io?.ln8a.i rylde" gieivines ldo. pro kuriQ virSkinamas maistas issilieja i Diafragma KEPENYS Iskrandis SKRANDIS TULZIES P'TSLE Kepenu (tulzies) latakas Skrandzio prievartls Kasos latakas Sonkaulitl pjnvis BLUzNIS KASA STOROJI GAUBTINE (skersin€) ZARNA PLON. traLtas . kuns srauredamas j de3ing pereina ! prievartj.. jungianiiq burnos eitmg su rykle. 28). 33). rra nosin€.tes.ls.ti. 3) raumeninio . RykJes gleivineje yra liir-r. Gaubtine iarna sudaryta ii keturir. pa! ir(idu. ilgiausia dalis . 2) tuiiiojT Zama i 3) ilubini inrna.t.rio storosios Zarnos paviriiaus vagos atitinka viduje. p.. plon4jq ir. kuriq nuolat uZdarq laiko iieinamosios angos stLtraukiauicji raunenys (raukai).t trt sluoksnjq ir krypiiq skaidultl.rnkaupu. Jos gale prasideda Storoii iarna. Storoioje Zamoje baigiamos lsiurbti suvirikintos medZiagos. Tai plaiiausia vir3kinamojo kanalo dalis.id2inniiosios (guliniios palei kai aiA pilvo sienE) ir 4) tlinku<io. kurios virSkinam4 maistE nuolat sumaido.ios (gulincio. 2) pagleivinio audinio. Ui burnos ertmds yra ryHe. Nuo rulir&ftolo gomurio Sonq Zemyn. esaniiq klostiq vietas./io tgsiasi apie STEMPLE 5 6 m ilgio vamzdis plonoji Zarna. Skrandis yra kairiojoje virdutindje pilvo ert- tti.ti iat Dn taip vadinama todel. p. !i pereina i stempls. vietomis paplateigs vietose mechaniskai ir chemi5kai mds maist. Akloji yra'maidittg 6 7 cm ilgio. I ryldg ats\vena nasies ertmi. Ji periodiSkai atsiveda ir leidiia maistui nedideldmis porcijomis iStekiti ii dugnas.iais sturnia m. de.tordin )anrd./r?iIina atauga (jos uZdegimas vadinamas dpendicitu). kurioje yra daug liaukq. p. dantys (Lt.tai labai ilga: mehq) kanalas. gaminaniiq skrandiio sultis. platiausia dalis kanalo. sulaikantys iSmatas. Nuo clrand. Apatineie krutine. Skrandis. Prreiais ryklq yra gerklos (kvepavimo takq dalis). pilvo ertme.ristq . Rykld..lnLgerldi.krtnas. lg-ia.rt. KJtrdlas pdsibaigia tiesi4ja Zarna ir iieinam4ja anga.tose apdoroja- kuriq lsilieja stcmple. lieZuvio ir rykles iorru linl. Prievariio .k. 2e- ii apatios yra lieZuvio iaknis. gaubtine riamos try< jos daly<t lt drltlikapt. R-aumenini* dangalJs iu darytas iS dviejq skaidulq sluoksniql iiorinio dubenyje pereina i fixiqjq inrn4. bej vi- t iiesif. Zioiiq. Tai piltuvo pavidalo [5 cm ilgio vamzdelis. kq ir limfoidinio audinio . nusvirusi Zemyn nuo klubinio aklosios iarnos voifuvo (ir p.Virikinimo organq sistema Mr. Skrandiio sienele susideda ii: 1) rauk3ldtos gleivin6s. 2) . skrandiio. su{ormuojamos ir reguliar. Tai sLo14i4 Zdrnd.krandzio linl.ina. Abu sluok*niai susilrauUd vienu meLu ir perist.daryta. burnine ir gerklind dalys. siauriausiavieta iioti4sqsmauka. Zarn05 gleivines pavir!iuje yra daugyb€ rauk5liq ir 1 mm aukSiio kiigio pavidalo iiaugu i nas gnurclit!.lltini. Be Vir5kinimo organq sistema t8 l0 . Skiriama jo pradine dats. Palieiuvinis kaulas CERKLOS Sonkautiq pjnvis DESINYSIS PLAUTIS RYKLE PAGRINDINIAI BRONCHAI KAIRYSIS PLAUTIS Virgutirld skiliis Viriutin6 skiltis Plonoji iarna. maiSo formos. 33).kinarnasi. tia terkla\ nuo rykle: . kuriose ganinamos maisto medZiagas veikianiios sunys.iai paialinamos iimatos (Zr. dinio - (iiilginiu slaidulql ir \ idinio r2iediniq lygiujq (nevalingq) raurnenq skaidulq). Ski- Vidurind skiltis Apatine skiltis Apatine skiltis Jo-_:ienoie yra valingq raumenq.t 6 PLONOJI (dvylikapirste) ZARNA (tuiiioji) ZARNA STOROJI GAUBTINE STOROJI CAUBTINE nusileidzianiioji) ZARNA PLON"OJI (kylannioji) ZARNA STOROJI (akloji) (klubnrd) ZARNA STOROJI CAUBTINE ZARNA (riestind) ZARNA STOROII (iiesioji) ZARNA Kinneline atauga Pilvo ertmeje esantiq organq issiddstymas . virikinimo sistemai prililauso liaukos. llorir. iskrandis. Kanala' pr.ri\ jude. atsiveriJnti i d!ryLikapir!t9 zarn4. Rykle tesiasi iki VI kaklo slankstelio ir miau jo pereina i stemple. 31 nucil. r/. - paruosianiios ji virikinti Burna (ir.. 4) pilvapleves. pogleivjnio purau: jungiamojo audinio. Ravklles ir gaureJiai labai-padidina vrriUnrrn4ji 2drnu gleivine.ineje). kad orgarrizmas gJlelLJ ji pJsica\ inti. drba Lankai. Skiriamos trys jos dalys: aklql.ldeda geridu lsiurbfi suvirikintas maisto medZiagas. j gleir ines. Sleivindje. pa-ibaigiancio< klubint nklo. dalyie cLemple perveria diafragm4 ir isiJieja iskrandi. ertme. $a iieinatn4ja ongn.lsideda burno. Ricsline iarn. Apatineie dalyje rykle pereina i stemp&.28). p. o ii pas1ba1. alLarpur l) kvlntnio.OIT Slempld. kad yra maZdaug dvylikos pirdtq ilglo. \krandt. lai mazdaug 25 cm ilgio raumeninis vamzdelis. ploia.kiria . lu ri nu\_ile5ia i rylde. kurie pa dedd ryti maistd./cs 2afl1os. ausics timitas.luok:nio: r idurinio raumeninio. priekin€je stuburo dalyje prasideda nuo VI kaklo ir'baigiasi ties Xi krutines slanksteliu. Susideda i3 keturiq cluoL'nirl: i(orinio iu ngia moio dudinio .io> 2arnos rirgr. o mes qalyle.

kuri apriboja lupos.-. dantq lankai bei Zandai. Po burnq dengiantiu epiteliu gausu maiqjq seiliq liaukq. antrqjq . Paausines seiliq liaukos yra veide ir viriutineje kaklo dalyje. o pieniniq l.19!tis. Pirmiausia iidygsta pieniniai. kaplius PM. isiterpusios viriutinio bei apatinio iandikaulio dantq alveolese. Seiliq liaukos. o vdliau ]uos pakeiiia nuolatiniai.C. Pagal form4 rr funkcijq skiriamos kelios dantq ru3ys: kcadtini. Dantys. Be 5ir{. ar netgi ji kriminis Apatinis Zandikaulis Antmsis apatinis kandama). Nuolatiniai dantys (viriutinis Zandikaulis).Burna ir ' dantys Virsutin€ Inpa vrBSK! rMo'oRGA u stsrEitA Burna Viriutinds ir dantys Iltys (l+1) Lieiuvelis Gomurinis rykles lankas Gomurio migdolas Gomurinis liezuvio lankas Liezuvio vaga .lM 22. -IS seiliq suddtis: 99. iki 10 m. keturis kaplius ii Seiis krnminius dantis. vir5utinis ir apatinis Zandikauliai) bei raumenys (iandiniai. alburnino ir iiek tiek druskq. iki -i 14 m. pM . Nuo 18 rn.. dvi iltis.r Nuo 10 m.rusio28 prisiminus). Dan- seilir! liaukos yra paliezuvineje apatinio Zandikaulio duobdje. ir burnos prieangio. i5 Iq seiliq istekamuoju la- niu krdminiu dantimi. vos tik maistas patenka i burnq (arba paiutus io kvapq. iki /' 30 m. iki Daniq duobelill (alveoliq) antkaulis Cementas 2andikaLrlis . kriiminius M. rausva sPalva Parodytos nuolatiniq clantq uzuomazgos) 29 . krdminiq dantq vainiko pavir5iuje 4-s gumburdliai. ties viduje yra ertm6. C canini.l Smalqind anga Pieniniai dantys (penkeriq metq amZiaus vaiko. vipildyta danties minkitimu. premolares. kandZius Zymint raide I". paslidina maistq. kapliq vainiko pavirSiuje iSkilq 2 gumburdliai. Burnoje atsiveda Apatines lipos pavadelis vets. ldausiniU Salia pastdrqju atsiveria ir -{ 8m. kakleli ir danrq iaknis dengia plonas cemenfo sluoksnis. iki 9 m. seiliq pagauseja. ra ilenkta*. iltiu vainikas aEtriabria u n is. Seilds sudrdkina. kaulai (gomurys. Sudaryta i5 burnos ertmes.UZ sasmaukos burnines ryklds dalies lieZu- nije muli: | )12. 0. KandTiq vainika" .emaliu. iki 14 m. Pagindine 3iq strukturq funkcija . pasr. paausio srityje.6% mucino. belvapis. kuriame gausu nerviniq skaidulq ir kraujagysliq. Paiandines taku dZiqjq puslinds sandaros seilirl liaukq latakai. kudos i3skiria nedideli kieki seiliq ir nuolat drdkina burnos gleivines paviriiq.> Nuo 9 m. Priekindje dalyje tarp luprl yra burnos anga. (y€rt. kurios seiles isskida nuolat. ii liaukos seiles isteka paausiniu lataku. lnprl. valfiikas padengtas kieiiausia -Zmogaus ktno medilaga . turi muclno. iltis . esaniios burnos ionuose. mink5tolo gomudo).smulkinti maistq. NuolatiniLl dantq forZmogaus dantq lanke yra po keturis kan- Sonineje sienoje yta gomurio migdolai. Minkitojo gomurio uZpakaliniame kraite zemyn nutista nedidel€ isaugele iiaii4 s1smauka blurna susisiekia su rykle. mucinas sutepa ryklg ir stemple. MaZosios seiliq liaukos seiles iSskiria nuolat. "eiles isteka pro rbiejose liezuvio pu- palieiuvines liaukos latakas. 2mogaus dantys keiaiasi. t45us . kuris atsiveria burnos prieangyje ties antruoju virsuti- lLl diLieZuvio pavad€lis Apatin€ lnpa Burna ir burnos ertmds organai Nuo 6 m.0.Nuo 7 m. kurioje uZ dantq ir jq lankq juda lieZuvis. Pirmqjq yra 20. dantt4 I A2.32. iki 13 m..1% ptrali- krlminis Pirmasis kriminis Apatinio Zandikaulio Nuolatiniai kapliai (2) kaulio dantys Vidurinysis nuolatinis kandis Soninis nuolatinis kandis Nuolatine iltis loty*a Lottor. C l . il!y<. didZiqlq. kugio formos (skirtas maista atpleiti). iisikiiusios burnos ertmdje (ddrfies ?dirlko). Nuo 5 m. Danties minkstimo (pulpos) ertme Danterlos Dentinas --. dantys ir dantq lankai. Sudaryti iS matomos dalies. Burnos sieneles sudaro gleivind. iki 14 m. paiandines ir palieiuvin€s seiliq liaukos. kapliai i krfininini. Nuo 10 m.molares. lais at- sese esantiq palieZuviniq speneliq angas. Procentine no (feimento amilaz€s). Burnos prieangrs Krnminiai dantys (3+3) Kapliai (2+2) Mazosios seilir! liaukos Kandziai (2+2) Burna. skalpelio formo.Nuo 9 m. kair€je dygimo amiius. Dantys sudaryti i3 atsparios mediiagos dentino. Dantq forrnuld nurodo danlu vienoje burno\ puseje (virsutiniame ir apatiniame Zandikaulyje) numerius. Kiekviename suaugusio dzius. C 1/1. Tai paausines. M ?J2 (pieniniq kapliq ndra). beskonis. Valgant. M 1 incivivi. deiindje dy8imo tvarka Virbutinis zandikaulis Pirmasis Danties pjuvis Nuolatiniai kapliai (2) Nuolatine iltis Vidu nysis nuolatinis kandis Soninis nuolatinis kandis Pieniniai virsutinio iandikaulio dantys Pieniniai apatinio Zandi- liaukq seilds yra serozinds.M 3 J.5% vandens. burnoje yra daugybe smulkiq seiliq liaukq. padeda ji virikinti ir ryti. uipakali- mis pastangomis lengviausia atlikti dau giausia darbo). PM 010. Seilds yra bespalvis. atsiverianti iiiorg. trumputes tarpinds dalies (darfles kqklelio) t i iaknics. Kruminiai dantys yra uZpakalineje danlq lanku dalyje {kur mdTi.

Pepsinas baltymus skaido i suddtines dalis . Sekrecija drylikapirdtije iarnoje. tiritas lipnus skystis. \u\irikinamds visas galimas pasisavinti maistas. koks yra mas galetq ji pasisavinti. kudose yra fermento ptialino. Maisla5.tyrds sudetis priklauso nuo to. per tas. Apvirskintds mair30 Kasos latakas Kasos galva Bendrasis tulzies latakas Didysis dvylikapi*tes zarnos spenelis (plonoji) ZARNA Skrandis. Jr ritmiSko kas 8-10 sekundiiq vykstantio) bangos. paversdama ji pepsinu. gliukozidazd. pro skrandZio I kuri mechaniSkai susmulkintas maistas p evardio anga atskiromis porcijomis iiteI chemiSkai suskaidomas.tai biolo&inis procesas. virtes s. Padedant tulZiai. Skrandyje maisto tyrd Fa rngsti (ddl joje esaniios druskos rdgsties) VIRSKI IMO ORGANU SISTEMA tt VirSkinamasis traktas Stuburo slanksteliai Galvos smegenu Nosikaulis Nosies aukles Nosies erhn€ k VirSutinis Zandikaulis vr6uflne rupa Kaulinis gomurys KVEPAVIMO TAKAI Burnos p eangis VIRSKINIMO KANALAS Apatine lDpa Apatinis Zandikaulis Minkstasis gomurys Liezuvelis Nosiarykld Bunine ryklds dalis - gleivinds kraujagysles bei limfagysles. neskaid u Sarmines reakcijos skysiiu. tripsinas. Cia dantq susmulkintas ii sukramtytas.Stemple Antgerklis Gerklq skilvelis Skydin6 kremzle Kvdpavimas ir lijimas STEMPLE lskrandis SKRANDIS minorIg\ciq. Llpazd skaido riebalus i glicerinq ir riebi4sias rigstis. skaidrus. Chemind maisto funkcija . Skran- baltyminius peplonus riamas iarmines reakcijos skystis. Jvairiis burnoje maistas ir kiek trunka pilminis virskinimo sulramlyli produktai. Seiles. Ji neutralizuoja maisto tyreles rdgstingum4 bei emulguoia riebalus. cukrq virikinant dallwauja ir kiti iamq suliiq fermentai: maltaze. Kepenq hstelese pasigaminusi tuliis daugybe latakdliq iiteka i3 kepenq g1lumos.. itakoja angliavandeniq virikinim4. kasos ir Zarnq sul- Zioiiq sasmauka PalieZuvinis kaulas Antgerklio kremzlE - r. Vir5kinimas skrandyje. Veikiant Zarnq gleivines hormonams iisiskiria larnq. I3 ryklds maistas nustumiamas ! stemple.lipazis. SkrandZio sienelds lygiesiems raumenims susitraukiant Ziedine ir iSilgine kryptimr (pe staltiniais judesidis). aia patekusi4 maisto masg veikia skrandZio sultys. sudrdkintas ir lieZuviu su seilemis sumaiBytas maisto gumul6lis virsta maisto koiele. ypaa suaklyvinanaios \avo veikl4 maistui patekus i skrandi.. Jas gamina skrandZio gleivinds liaukos. dvylikapirSt€ Zarna ir virikinimo liaukos . Virikinimo organq ka ! dvylikapirbtg Zartq. Maitinantis tulzis ima teketi I dvylikapirste Zarn4. Tulzis yra Zalsvai geltonos spalvos. peri\la ltines bangos ctumiamd5 rijimas. amilazis. toliau perdirba i ikj a tims. pradedantio virikinti krakmol4. skrandLlo. Be to. tripsino. kad organrz.paruoiti maist4. kepenq ir kasos) sekretu.kurios maista pernesd i pradine skrandzio dalt iskrandi. chemiikai suardomi ir isiurbiami ! Tarnq procesas. LieZuvis maistA i3 burnos nustumia i burnine rykl6s dali.peptonus (baltymq skilimo produktas). sacharozg (paprastE cukn!) paveriia gliukoze ir galakfoze. seiliq i5skyrimas ir Virskinimas iarnose. kuri vdliau virsta gliukoze. Skrandzio liaukos gamina druskos rngiti (HCI). Larnt4. sukaupiamas tulZies ptLsltje. nuolat stumiami ir sumaiiomi virikinimo kanalo sieneles raumenq. Virikinimas skrandyje lrunka 2-3 valdndas. laktaze laktoze (pieno cukq) irgr paveriia gliukoze ir galatozq maltazi maltoze paveriia gliukoze. kasos sultys ir kepenyse pasigaminusi tulzis.vtBsKIliilm Virikinimas I Virdkinimas . Jame yra fermentrl . Visi jie ties Pridetinis latakas dzio sultyse yra daug fetmerltv pepsino (skaido baltymus)i llpazes (skaido riebi4sias dgstis). susilietia su Zarnu gleivines raulslemis bei gaureliaiq. kud iiek tiek dezinfekuoja maistq ir aktyvina pepsinogenA. Ka:os *ultys yra *armines reakcijos. susimaiio su liaukq (seiliq. Joje susidaro peristaltikos (t.. Kad nepatektq i kvepavimo takus. Kramtymas. Tulzis tai kepenq iiski- m ilgio Zamq kanalu. susimaiSo su Zarnq sultimis ir virsta panasiu i pien4. ryjant antgerklis refleksiSkai uZdaro gerklq leigq. Amilazd angliavandenius paveriia maltoze. panasus i skrandyje esanti pepsinA.t /sfd maisto tyre. dezinfekuojantis Zarnyno mikrobus. 5-7 Rijimas prasideda nuo burnos. kartus skystis.

ir tq\iasi vi sose kitose plonosios Zarnos dalyse: fldflojoje i klubinije Zarnose. kut vyksta oksidacijos bei sudetingi lEsteliq atsistarymo proce<ai. . gaubti e i tiesi\jq\ Zarnq. kurios. I3matos sukau- 2artrq gaurelio. Kiekvieno gaureianti i lio viduriu tesiasi smulkios limfagysles.s susijungia su tulZies pusl6s lataku ir sudaro bendrqji frliies latakq. Kai kurie elementai (vanduo.arteriole.uvir-kintu ir neisiurbtq mediiagq. druskos ir Utit i|Iauiagysles pdtenka tiesiogiai pirmiausia i Zarnq gaureliq kraujagysliq nr{ gleivines i3augos. Didiiajamc dtylikopitSli5 zanos <penclyj(. isilieja i limfinio latako cisterna. Storojoje iarnoje suvirskintas maistas lsiurbti beveik baigiamas. susijungdamos i stambesnes. kuriuo ib kasos iSteka kasos sultys.lie(a ne. Gleivine Raumeninis sluoksnis dalyraujant pilvo presui. Cra ypat svarbis gleivinds gaureliai. druskos ir vanduo. druskos it kai kurios kitos med2iagos. Maisto atliekos. pro iseinamdjd ang4 pasalinamos Vidinio dvylikapirites Zarnos paviriiaus schema Priekin6 (laisvoji) juosta i i3org. Isiurbimas prasideda duylikapirai eie lri'nol. \usijunges su bendruoju tulZies lataku. kurios galiausiai sudaro ekskrementus. Maisto tyrei patekus i stor4ja @khajL. susikaupusios iieinamnjame kanale. suteka ! limfinio latako cislern4 ir limfiniu Iataku nuteld i kairiqjLl bendrqjq jungo ir paraktines venos sutekejimo kampq. arba iimatas. kufi. Arlejant prje rie\tines 7drno5 storojoje )arnoje. Kitas maZesnis latakas (pridetinis) prasideda kasos galvoje tu atsiveria maZajame dvylikapiritds Zarnos spenelyje. jo kraf. atsipalaidavus valingam tiesiosios Zarnos sutraukiamajam raumeniui. lsiurbiamos. Sias medZiagas kartu su orga- sutekaniius ! piamos paskudneje Zarnyno dalyje tiesiojole Zarnoje. maisto medZiagos. Zarnyno venas. Cia dar isiurbiamas vanduo.jag limfagysliq pieiinys kapiliarus. Tik lvairios debiosios rugitys ir cholesterolis patenka i ZarnU gleivines gaureliq limfagysles.SISTEMA kepenq vartais susijungia i bendr4ji kepen4 latak4. suskaidytos i smulkiausias sudetines dalis. atsiveria ir kasos latakas. Limfinio kapiliaro pradiia Gaureliai Zarnos gleivinds epitelis Cleivin€s liaukinirl vamzdeliq (kriptq) angos Plonosios Limlinis kapiliaras Arterija LimfagysJe iarnos gleivines liaukos Zarnq gleivines pavir5iaus gaureliq pieiinys Gleivines Ziedines mukiles Pagleivinis audinys Bendmsis tulzies latakas Kasos latakas kasos ampul€ Serozinis dangalas (pilvapl€ve) Nesuvirikintu maisto daliq paialinimas. baigia5i svarbidusioji r iri(inimo faze i\iurbiamo' suvirskinlo\ mdisto mediiagos.i)irhii*' ataugos anga Aklosios Zarnos apatine dalis Kirmeline I3orinis aklosios iarnos paviriius su trimis storosios Zarnos juostomis Vidinis aklosios (storosios) Zarnos paviriius . iS kur periodi3kai paialinamos.{ Uzpakalin€ vidine (pasaito)juosta Kylaniioji Zarna Virsrrtin€ klubinio \ P\ voZtuvo dalis Kylaniloji Zarna Klubine allosios Klubin€s Zarnos zarnos anga Apatind klubinio Zarnos anga voztuvo dalis Voztuvo Priekine atauga ffi. Zarnu gaureliai yra plonyte( 2dr- VirSkinamasis traktas Limfoidinio audinio mazgelis Kraujagysliq kapiliarq tinlJas gleivines epitelis Pasisavinimas. Pried patekdamos ! kraujq. Suvirikintos ir isiurbtos maisto medZiagos !krauj4 patenka dviem bldais. gaurelyle i3siSakodaugybe kapiliarq. kurios susirenka i atskirA didele kepenq vadq ven4. nizmui biltinu deguonimi kiaujas iineiioja i visas organizmo lEsteles. i kurias iteka plonyte kraujagysld .

vaikam. Skydliaukd.rmpd kenlrminga. atsiradqs del kalcio tlukumo kraujyje. reguliuoja audiniq veikl4 bei gyvybillius procesus.rus peltekliu organizmJ. pro Zarnyno lqsteles patekusi i kraujq. . seiliq. kuris latakais iSteka ! virskinimo kanalq.ruko. esaniios vir3utindje kaklo dalyje. Vldlles sckrecijos liaukos gamirra sekret4.mi ir kiti tropinidi hornronai.VIDAUS SEKRECTJOg LtauKu stsTEMA vtDAus SEKRECIJOS LIAUKU SISTEMA Vidaus sekrecijos (belatakes. Gliukoze.udktvvei. Yra prielJrreje kalJo pu.iros sahemJ sihema (laulE. Tai svar- biausia belatakd liauka. Patekq rie be latakq i5 liaukos iisiskiria iliaukq kraujagysliq kapiliarus. i:sivy* to alromegrliia padideja rankos. Antinksiiai. antinksiiq niq liaukr! veiklq. krauj4 ir iSneiioti po visq organizmq. tam tikrq 2-4 nedideles liaukos. insulinas jkrauj4 nepatenka.. Ilskiiia jodo pisotintas medziagas.eje. 7motu.iioc sandaros nervq dirglumas.lugimd t1 pJt (. viena jq yra hor- li. Tar iiarifts sekrecijos liaukos (pvz. kur paveriiama gllkogcna. ak.o. Antinksiiq iievd gamina kartikostcroidus. gliukoze nesuvartojama. Sio. PaZeidus prieskydilres liaukas arba sutrikus jq funkcijai.|. rcnalirp. norfologiniq. Tai barzdos augrm4 vylams ir pan.l. po . ii. Kasa.s.i. Svarbiausia io funkcija suvartoti gliukozg raumenr! l4stelise. todel slapimo lyrintas padedJ nu.. vadinamo tur. Sudaryta ii dviejq daliq: priekine gamina somaiotr. pleiitakaulio kino. kuLiaLkos Liaukos liorirle5 \eLre. t.ulu r. kvepavimo takq arba ktno paviriiq. dubuo ir kiia.opini hormor1. tali 5utrikli emLr!ine puqiauq\yra. hormon.r per dnug. odos liaukos). PrieUneje liaukos da lyie gamin. prie viduriniq . Oksitocinas aktyvina gimdos lygiqjq raumenrl susitraukimus. ji kauPid. pedo.ti nerimas. arba hipofizd. reguliuoja orgJnizmo kraujo apytakE ir Sirdies veikl4. Ji yra kaukolds pa mate.lldine krernzle rAdomo obuoliu.. fiziologrniq bei psichologiniq savitumq. iarnq. prasideda raumenq spazmar. kuriais lytys skiriasi viena nuo kitos skirtingq vyrq ir moterq balso tembrq.kiikuoju balnu.rniz mo fonnos bei sandaros. insulino veikiama. Ji yra giliai tarp galvos smegenu pu-rutuliLl."%da slgdliauke labai padideja. susikaupia kepenyse. >urflrus lo garnyDdl. ebaluose ir keperyse.u . hormonus.t r S I H l. vyriikieji androgerdl.. i Pasrnegenind liauka. (io hormurro i. ui skydliaukds.mcgenq kelurlalnio. hormonai dalyvauja mediiagq apykaitoje. r'cJei guliuojantys slgdliaukes. Cliulozes kieLl krrujyje didina adrenalinas.iria per gauriai. issivysto 8uzys. lyiiniu linuku lrormonai t)vina raurnenu veiu4.lraukos funlcija dar iki galo neiStirta. ir lyri- Uipakalinije pasmegeninds liaukos dalyje gaminamas otsllocfurrs ir antidiuletinis hormo- Sutrikus kasos funkcijai. kuriuos <u(elia padidejes raumenu ir Prieskydin€s liaukos. ir paaugliams iSsivysto gigantizmas. kad hormonai tu itakos pigmentq apykaitai ir stabdo vaikq per anksLyvq lytini subrendim4. Vienos jq gamina sekretq. skrandZio. hsl/irin< yra ka. Lytinis liaukos.t linar ti . antidiuretinis hormonas lemia Slapimo koncentracija. kuris veikia kr.. y. y. . 5u\ergd diJbeiu Culr. Jos reguliuoja kalcio kieki kraujyje.iskyrus iio hormono per daug. endokrinines) liaukos yn dvejopi organai. nas. patenka tiesiai i mona\ /irtrA:lan>. o ierdis nd- Jie Kankor€iind liauka. Prasta skydliaukes veikla gali pasireikiti apatiia arba tuleti dar sunkesnirl padariniq (tapti silpnaprotyst6s prieZJ\linri).i Lrru j) ie ir t. zmogu5 nuclola augq. (urt audirrruoce regu- liuoja oksidacijos procesus bei padeda har moningai vystytis kiinui.. Jei veildn . Antinksiiai yra viri inkstrl. garninamas kasos saleldse. t. turi pusm6nulio ar lapelio form4. :alina . moteriskieji cstrogenai tr progesterotras. at*ira. Jie skatina formavirnasi arlriltiu lyliniU pozvmiu arba org. netgi issivystyti sunki Bazedovo liga.aujagysliq spind!. iduboje. tndokininds lirulo' 5Jnd.ialyti lig4.lJpitnu. Manoma.. liezuvi-.

bronchai.les. Tai svarbiausias kvdpavimo sistemos organas: du dideli rausvai melsvos spalvo\.irdies skilrelio atneia renin! kraujq. kunos pa- MIRYSIS PAGRINDINIS BRONCHAS epitelis. esantis kakle. sKrns I Taryskiltij niai plySiai Apatina desinioji skiltis Kai ojo plautio apahne skiltis - tali tik I3 kiekvieno plauiio arterinis kraujas link Sirdies iiteka plauii4 oenomis. iiklojaniio krutines l4stos vidini pavirsiq. jis sudarytas ii trijq skildiq. Nosiarykld (ir p. kugio pavidalo vidaus organai jie yra oringi. Kvdpavimo takais nosies edme. i kurias susrrenka kraujas i3 atitinkamo plaudio artedjq. laigr kvepavltno sislemos organdi k-raujo apy_ tdkai tiekia detuonj ir pai. plauiius . deguonies perneiimas krauju ii plauiiu i audinius. kremzliniai Ziedai viriiq dengia ma Gerkld.uddro: l) lve_ pavimo takai. pro kuriq sieneig vyksta dujq apykaita su krauju. jo vidus i3klotas gleivine. Kaiysis. audiniu iplaucius: dujq apykaita Larp kraujo ir .alveoles. I kiekvienq pla:uti ateina plautiy nrterija. Ii- Vidurine[ skiliirl. 26) ra\ l\1 u I i npl?uis skusaio pripildyta. lrninpleves ertmeje padiu- !kvepiant i alveoles paLenka deguonis. Kvepavimo organu sistemq . valantis ikvepiamo oro dulkes. kuri pasalinti neietai medikai. Tai maZdaug l4steldse (audiniuose) ir anglies dioi<sido . qkvla idaugybe smulke. sudaro atskiros alveoles Plauiio pamatas Gerklos. kvepiant iis i( organizmo p.lstrii. gelklomis. Bronchq sieneles arteriniu krauju apripina bronc. sudaryta id dviejq lapeliq: pasieninio. lygaus ivilgandio paviriiaus. iitdini. - pagrindin! DeSinioji viriutine skiltis Bronchq Sakos Bronchai.lvimast. esandiu kraujo kapiliaruose. deguonies vartojima< i( vamzdis. didesniosios zlds gerklLl skilucli<: 4) balso pl!t:!Js yra ply. atskirtr4 istriZiniu ply3iu.3) tdrp priedngio rauk(les ir balso rauksles yra iduba _ (priekinis vaizdas) Vedegine kremzld zleolnrs slyoo ralsns kremzliniai Ziedai giiauiius sudaro devynios kremzlds. plautis susideda tik ii dviejq lrai.5-5 cm ilgio Antgerklis Palieiuvinis kaulas Skydine paliduvio pleve Skydinis paliezuvio raiStis Skydini kremzle GERKLOS Gerklos.27 Temidu yra bdlso rduk. dengrancio plauti ii isor€s.iind Lrauju is org"nu ir audiniu atneit4 dngiies dvidegini.nir.t!dlindma". elastingi. deSiniojo.du oroncnus. kol pd>iekja plauaiq prt"lele5 .usiddrymac iose (vidinis kvepavimdsj. kuri i. Gerkhl pjrtvyje matyti: 1) plaresnd dalis.Lr linpleves ertme.rplkaita tarp plauciu al\eoliu oro ir Lrduio. mazesnis. aedeginis kemi antgerklis.KVEPAVnIO OBqAIU SISTEMA T Kvepavimo organq sistema Kvdpavim4 sudaro atmosferos oro apykaita tarp aplinkos ir plaudiq alveoliq (i3orinis kvep. Jq Sakos ieina iplduiiu".i. Cerklq GERKLE CERKLE . Deiinysls plduli! Siek tieL didesnis u2 kairiji. plot4. Serg.elis tarp abiejq pusiq balso rauksliq. ta rpelis gali laisvai issipn*ti ir krutjnes ertmeie sumaZeti.rii dangalas krrti pleoi. o anglies dvideginio Kvepavimo takai 3. Tai ig 1618 kremzliq pusZiedZiq susidedantrs vamzdelis. apiaizgantiais kiekvien4 alveolg. hermeti5kai dengia serozii. duju . Abiejq plauiiq alveoliq daugiau kaip 300 milijonq. Be to. todel plauiiai geja skystio.slcydini. tarp abiejq plauiir! yia Sirdis. alba pleura.urioq dpaiioie yra dvi prieongio raukclis. stempl€s priekyje.oras patenka i plauii4 aloeoles. Plauiiuose ii i3sisakoja kapiliarais. drba krutinpleves lapeliu uzdegimu. Gerkle pasibaigia kndnds l4stoje. Gerklos pereina ! gerklg..rnl pleurilu.rudiniq. Plauiirl pnsleles (alve las apralzge KraujaSysfll pamatas Plauiiq alveoliu maiias. Apatine dalis remiasi !diafragmq. VirSuting jq dali uidengra lieZuvdlio pavidalo antgerklis. i kurias pro plonytes sieneles iS kraujo difunduoja dnglies d\idegini(.4 nftefllos. gerkle ir bronchais .inis ir horizontalusis. i5 plauiiq isteka bronchines venos bei plauiiq ir bronchq limfagysles. Tai vamzdeliai. ir plautinio. kuriq g auiius irgi sudaro kemzliniai pusziedzi. f. tekancio lraujo ka_ piliarais. Tarp lapeliq yra labai siau- Plaudiai. o jq bendras kvepuojamasir paviriius sudaro apie 100 m. 2) plauiiai ir 3) ktrtinpleve. plautiai . suskilda- daugiaeilis virpamasrs . kurias skiria du ply- kai{ji ir deiiniji i.

ii krduio pereina iaudinius ir ddlyvduia olsidaciios redk. Deguoni. Hemoglobino neturintis krauja. Tai pasy- vu' pahiduoja. D lKveplmas . suslunges su deguonimi.5 I viso plauiirl tiirio. ir kraului pasiekus audinitl l4steles.idaro oksihcnaglobinns . prisijunge deguoni - ALVEO Raudonieji kraujo ktneli. Jkvipimds. y. oro lieka tik iiek tiek 1 l. nors ne visr! jq gaunama vienodai iilumos. veiksmas. Daugiausia deguonies suvartojama raume- Kvepavimo fiziologija Raudonieji kraujo krlneliai eritrocitai.Kvepavimas plaudiais jo Hemoglobino reikbm6.IU ARTERUA (veninis kraujas) nq veiklai. nusileid2id. netudnt iio pigmento ii deguonies. 40 kartq daugrau. diafragmo. tuo pat metu pagaminant dau_ giausia anglies dvideginio. luo pat metu. dialragmos raumeny\ atsi- Krntinkaulis Ziedinis skydo raumuo Gerkle Gerklq frontalinis pjavis - a Sonkauliq paddtis kvdpuoiant: iikvepiant ikvepiirn! b - - a Kvepavimo mechanizmas: lsKveprmas. i5 jq paialinamas oias. lai aklyvus veiksma< ikve- Vedegine antgerklio raukila Gerklq p eangis PLAU. Deguonis su hemoglobinu jungiasi labai lengvai (tai ivyksta plautiq alveoldse) ii su_ PLAU.hemoglobinas.lltiias mdisto med2ia_ angliaoandenius.metu iilu_ mos pavidalu isskiriamas tam tikras energijos kiekis. turintys oksihemoglobino Paliezuvinio kaulo rageliai tgerldis An piant susitraukia tarpSonkauliniai -raumenys ir pakyla ionkauliai (iiskyrus pirmqj!). per_ neia tik 1-J% deguonies. plautiai iisipletia. ir. deguonis atsiskida ir difunduoja ! organizmo l4steles.li geroLai Stuburas Ziedino kremzle Apatin€ gerklq ertm€s dalis Sonkauliai dvideginis. Plauiiuose i3kvepus. Abiejq veiksmq pasikar_ tojimas vadinamas kuipaaimo ritmu. Seka po lkvepimo. t. susidaro ir anglies gas Dujq kaita alveolese kvepuojant - riebalus ir ii padidina krutines hstos turi. palyginti su 5. Kitaip sakant.ri edtrocitai. giau kitokiq formq taip pat svarbios energijos (ATF .tai du vienas kit4 ne_ nutrrlk\tdmai :ekantys elapait jkoipinns isstumiamas. kuris patenka I krauj4 ir paialinamas pio pla:uti:us (iikoepiant). tuo tarpu hemoglobinas 17%. iS oras patenka jrl i plauiiLrs it iikoapiru$ oras Raudonieji jo kaneliai. Roudonuosluose kt-at!_ ki eliuose yra hemoglobino raudonos spalvos pigmento su geleiies molekulemis.ganizmo audinius deguo_ nimi. Sioie veiklole dalyvauja tarpionkauliniai raumenys tu diafragma. Taiiau iis junginys yra nepatvarus. Vykstarlt 6iems oksidacijos procesams/ deguonis padeda gaminti dau_ Iikvdpimas. mums reiketU 150 litrq kraujo vietoj 4-5 litflt. kuri jis iineiioja. Sudegant Sioms medziagoms. padeda sudeginti lAste_ lrq prolopldzmoje es. turintys hemoglobino . ku vartojama lasteliq gyvybinei veiklai. cirkuliuojanaiq musq Kune. sl€gdama zarnyna. il pro nosi. susitraukus diafragmos rau_ menims.adenosintrifosfato ir kitos). sLlna2eja kritines lastos turis plauiiai spaudZiami. gerklg bei bronchus ! juos patenka oras. Cia kalba_ ma apie ezote ni degim4 jo .ijose. did lragma pdkyla. Kv6pavirnas plauiiais .IU VENA (arterinis kiaujas) Skydirtis palie)uvio raurnuo Cerkhl skilvelis Skydind kremzle Skydinis vedegos raumuo Prieangio rauksli Balso rauksle Silumos ir energijos gamyba. Hemoglobinas yra svar_ bus apnlpinant or. Kv€pavimo plautiais mechanizmas. [upolai 5uploksteja.

kurioje yra uZdaryta plautini kamien4 PrieSirdis De. vidurinis (rJurnenini.krnujn.ruja\ - veninis kraujas. tada i deguonl plautiu<.r j toie pacioje tarpprieiirdind ir tarpskilvelind perlvara neleidZia lraujui ii \enines flautin€s venos Apatino tusaioji vena puseje esanti skilveli. teka venrnrs kraujas. yra po dvi larpus. kr.r arlerinis.Zoio krauio rpvlaloq rdlo verromic tek. patenka ikairi4jQ.Lilvelvie) leka veninis krauja'. kurioie 1ro uZdara prisisotina deguonies. kuris ii oro. detaliai studijuosime dlrdl svarbiausiA kraujo apytakos sjstemos organq.ieni 5ero.orinis. i kairiji skilvelj.l venomis palenkd ikdiriajd !irdies pusg (pieiirdi). 5rr. esaniias tarp prie6irdZirl ir skiJveliu.ra i. teka i kairiji prieiirdi. Zmogaus ir sis priesirdis). veninis (beveik be O. pr>c.ih. i Sirdi itekantios kraujagysles vadinJmos Jc. kur palieka Apatine tuSiioji vena Atvira desinioji priesirdine anga. atiduodamas deguoni ir paimdamas iS jq anglies dvidegin!. antrasis ratas prasideda kairiajame skilvelyje.iai. iieinaniia ii de5iniosios iirdies Isilginis iirdies pjtrvis (voztuvai ir kraujagysles) Viriutin€ tustioji vena prieSirdis DeSinysis prieiirdis Plautinis kamienas. jotakos sistemA.) . ii- ir Iiilginiame pjnvyje matyti. Skilveliams atsipalaidavus Triburis voZtuvas neleidzia kaujui g4zti i desnlji priesirdi Kraujo apytakos iirdyje schema . Deginiojoje Sirdies puseje (prieiirdyje ir . kol galiausiai veninis kraujas gritta i deiiniji prieiird!. Kraujotakos sistema yra uitlan. o pamatas ..tiokard05 ir i.r deguonies pri50tintas drlerinis lrauias. jkraui4 is Tarnyno. Pirmuoiu ventms kraujas i5 Sirdies teka i plauiius. arterijomis. aptarsime krouj7. kraujas ketudo- prie!irdis iini4ia. Kfau lo ratat mnifik ir dldysls. Tai tuiiiaviduris.teka n orgattizm. Kraujas ir kauio li:).rug CO_) krJUid*: md. gyvunq org. drteirc pu.lekaniio. kut. o keli4 atgal uidaro uoZ! u. t t pv tn Kas lt1tc na lzm 4.me po \ isac l4stele* iSnesiojami joms reifalingi elementai. pasklinda organizrne. griZta atgal i desiniji prie!irdi. ir i vening.42 Kraujo tekdjimo kryptis.ruaiuo\e pri. kuris deguonimi pasipildo plauaiuose. Pro angas. o ve- 4. ii io I deSinijl .irdines slilveliu angos.t verrinic kraujas. kur atiduoda anglies dvidegini kaujagysl€mis. Zr. o apatine .aukityn ir ideiine. p. kad vertikali pertvara daliia iirdi i dvi dalis: de epikardas. apatine kairioji (kairysis skilvelis) bei apatine de3inioli (deSinysis skilveDesinioji bendroji miego arterija Desinioji parrktjne irierija Sirdis Kairioji bendroji KAIRYSIS . te|.Ulveli. cuiungiJ prie . la biau kaireje puseje i jg kraujas patenka 5. .Apytakos organq sistema Vykstant medziagq apykaitai. Sirdis yra k ines ldstoje. link diafragmos.nlysis skilvelis Kraujas isteka i Sirdies sienele triburis voituvas Desinysis skilvelis ir prisijungia anglies dvidegin! (virsdamas veniniu). 3. Kiekvienoje pu\eje dL. reikia atsiminti. iia virtgs arteriniu. Norint suprasti klaujotakos sek4.c. tudntis d.tirioji {kairysis prieiirdis). i5 jo i kairiji skllveli. l4stelds... Sirdies sienelq su- teka i3 plauiirt. . netaisyklingo kngio formor rdumeninis ort.Vertikalioji 2. baigiant maisto l11cdii1gomis.ls deSuonies.ri\/ o ii iirdies i. ii kurio arterinis kraujas pasiskirsto po organizmo 14steles. Visos DeSinysis skilvelis Kairysis sl. lel. Siq sistemil sudaro du-skiltingo dydZio kaujo apytakos ir arte nis. praded. 6r1qr1n1r. deiini4id Sirdie. AiSkindamiesi krau. viso sirdyje yra Leturjos kameros .lvvje angomjs <usijungu- laiti4ia. Ituauio ielejimo k) pti\: pl. krauj.otint. lur vel prisotinamas deguonies.r. l.(//i4. cid krauiagy:lemir arterinis krauja< patenka i organus f audinius. 6.rri. iemyn..7o. io lqsteles. po to jau arterinis kaulas grizta atgal i iirdi.lnas. - kraujagysles. ir skiheliu. artedng iirdies pusg. .lnl dcguonini./ini mdii4 iSteka kraujagysl€mis. tarp plduiiu. esaniio plauiiuose. Prieiirdziu.pu5e alileld apylako5 metu netekqq deguonier veninis kraujas. o arlerijo- Sirdis. pate]nlaniiomi. kelitrs.Veniniai kapiliarai PLAUTIS Zinduoliq organizme kraLrjas teka sistema bu niai voztuvai.elis nomis mis . nes Sirdyje veninis ir arteri nis kraujas nesimaiSo. Iglantis i dvi plautines arterijas pusds (deBiniojo skilvelio).s laisvdi tek. Did2iojo kraujo apytakos rato alterijomis teka arterinis (oksiduotas). Cdu'idi turedamd' deguonie. lurio virSune nukeipta kair6n.skilueli:. vir5utin€ deiinioji (deiiny- sias kamelas erlme\: virsuline priAir- mi5 plJuair.virlutine L. Arterija. daro trys sluoksniai: vidinis twlokanlns. patenka i kraujq. Arteriniai :.kapiliarai plauiiuose -+. panaJu: i dvi. kad: 1. virl9. l. kairiojole Zastillis galvos VirSutin6 tusaioji vena Kylaniioji aorta Plautinis kamienas Kairysis priesirdis Deiinysis priedirdis pusds teketi !aitering (ir atvirksdiai).

Klauio plazma. bet bangomis . lieka vien'odas. atsiskiria. di:ko pavidalo. vadinamame plnzna.rublo\ qp. i! dbiejLl pu:iu jg. veliq sistole iI prieSirdZiq diastolg. Kai priegirdis susitraukia. Paskirtis apsaugin€. Raudonqjq kraujo knneliq skersmuo 7 mikronai.2) Sirdis per skil.381 pro pJ. kuriq kiekis. Jo iiordje yra plona membrana. IcLtkocitiis. Tvinksnis po tvinksnio. o i jo paviriiq i5kyla gelsvas skystls (serumis).. orgJnizmo svetimkflniams. Kitos sudetines plazmos da i kuri lv. Kitaip vadinami Iliustracijose vaizduojama. Lenksmingomr mediiagom.tdini. krdujo 42 mechanizmams. Arnujo plok. knui) je galimd pallebeti d. idii. Jos padeda suformuoti kreSulius (trombus). lrtr Baltieji kraujo kffneliai. 5 milijonai./yiiu knneliq. diastole po sistoles. Fiziikai kiaujas yra skystis.hlis: jie juda balzganame skystyje.kiekvienos al. apvalios formos kraujo lqstel€s. kepenyse rr kitur nepaliaujamai formuojasi naujos. kurie uikemia suZalotas kraujagysles ir neleidZia teketi kraujui. Jq yra labar daug: I mrn''veiLo imog.lu. iirdis taj pakartoja vidutiniikai 72 kartus per minute. Susitraukimai ir atsipalaidavimai nuolat kartojasi. Tai kraujo t'onniniai clcr?erfdi (atliekantys tam tikras funkcijas): raudotlieji krqujo kullclini. va dlnamos tronbocitals. judaniiq bespalviame skystyje.nepaliaujamas kraujo cirkuliavimo organizme procesas. (. Jq ndra tiek daug.kirai tiek gelsva. luriame vr. nu plonyiiq skaidulq tinklu. pro deiini4jq prieiirdinq skilvelio ankraujas teka i5 prieiirdZiq ! skilvelius.r i<lirpusiu organinirJ ir neorganiniq medZiagq (daugiausia na! rio chlorido).tai bespalvis skystis (jo 90% sudaro randuo). Tai neturiniios branduolio.ri 'nosbbitn t2r rias kiino dalis iSneiiojanti i3 atmosferos p. triburis ir dviburis voZtuvai uZsidarg ir neleidZia krdujui tekeli atgdl ipriesirdTiu5: pLrsme kaip veikia duoli. I3 priesirdiio ijstumtas kaujas patenka i skilveli. kaip eiitrocitrlt 1mm3 sveiko imogaus kraujo apie 250 000 tukst. kuname gausu ivairias funkcijas atliekandiq kraujo . Kitaip vadinamr eritrocitais. vykstantis ne iltisai. pakliiiva ir raudonieji kraujo knneliai. Thi netu ntios bran- nuliniai voituvai yra atuid.lretai med. veikiant tam tikdems reguliuoiantiems ' forminiq elementq.r.ur kraujo 5-7 tulst.ruciu alveoles pasisarirrt4 deguonj. leidiia kraujui tekdti ii skilveliq i aort4 bei plauiiq kamienq. patekusiems i apytakos sis- ir uikirsti keli4 mikrobams bei Kraujo plokdtel6s. tuo metu tos paiios pusds skilvelis dar yra atsipalaidaves. j iv.APYTAKOS ORGANU SISTEMA It Kraujotaka Kraujotaka . Baltieji kraujo kuneliai atlieka fagocitq funkcij4: svarbiausia jq paskirtis su- nuju kraujo kdrreliu: I mrn"sveilo zmog. o atsipalaidavimas . taiiau i! tiesq jis suda rytas id skysto l4stelinio audinio. rciai. kraujo apytakos mechanizmas: (-+ 1) 3ndis per piiedirdZio sistolg ir skilvelio diastole. lc).rugybe m.ru jie didesni. Turi patvarq ivairiq formq bran- yn daug maziau negu raudo- 94 ir kairiqj4 priebirdine skilvelio ang4 stabdyti tem4. Plazma .susitraukiant ir atsipalaiduojant !irdZiai (susitraukimas vadinamas sislolc. iS venq kraujas teka atgal ! atsipalaidavusius pdeiirdZius.dtdsfo. ir atvirkiiiai. Zlurint pro mikroskop4..gliu(oze ir dru'1o.rlvJ iiel l4slele< .r. Po kurio laiko sukreiejusi kraujo dalis Kraujo leshles. Edtrocitq protoplazmoje yra .iag. IGau jo l4steles ir limfmazgiai (forminiai elementai) Ipiltas i indq gyvuno kraujas greitai sukreia. Raudonieji krauio kuneliai. . o raudonuosiuose kaulq iiulpuose. visq kartu rausva. Pusmenuliniai voztuvai (atviri i plaudiq kamieno rr aortos puse) yra uZverLi ir neleidiia kaujui teketi atgal. Kraujyje vyksta ryikus poky tis: plazmoje es^ntis t'ibrinoge as vlrsta fibri- duolio. Sios l4steles gali savarankiSkai skverbtis audiniuose. Pasenusios l4steles suyra. bnllieji krnnio ku.'Iai skystoji kraujo dalis.

vadinan. pertvarine mazesne uZ kitas. susidarirr. Sydytojas kreipia demesi itam tikra SkaidLrliniai Ziedai tarp Uzdaryii pusmcnuliniai aortos voZtuvai SIRDIES SKILVELIS niai voztuv€liai.rr". priekine'. vai.r panaiiis i kregzdes lizda. triburis ir Vidinis arterijos sluoksnis dviburis voztuvai atsidaro. Ji sudaryta beveik tik i5 kraujo plazmos. buriq vir.rtne* pdmena mitr4 (dvi5ong vyskupo kepurg). Mazas deiitrysis limt'inis lofakas iteka i desiniosios vidinec jungo ir de.lole vi.ls susideda i. tole). kr-rrio. PeriJerint litnt'a teka ddesndmis limfagysldmis ir.Limfagysles TAi permatomos nelygiasienes kraujagysles su mazgus primenaniiais iikilimais (tai voZ- luvai.5dvo ruoiiu sudrro apie alveoles tankq kapiliarq tinklq. jiems susitraukiant. ! kairlji prieiirdi. Iisideste tam tikrose kraujotakos sistemos uetose: kia yra kraujo apytakos fiziologija. 2. Sirdis plaka vidutiniikai 72 kartus per minute. kad Sirdis pakaitomis tai susitraukia (sistold). Pdsipildes prieiirdis iskart susi(netrunka ne sekundes).rrr. c atidaryias (leidZia klaujui teketi pirmyn) skilveliq.arterij. Jq angose yra pusm€nuliai vo2tu- Plautitlis kdnienas ideina ii deiiniojo skilve Jio ir. kaip vyksta kraujo apytaka./i. Ii dedit. Ii tusiiqjr.. anSo\e yra iie voiluvai: i ribriric (deiineje iirdies puseje) ir dztiburis (kairdje Sirdies jie puseje) .lekej95 i! desinioio rr kairiojo Pusmenulinis voztuvas: a atidalytas (vaizdas iS vir'saus). Pusmenuliniai voituvdliai atsiveria susitraukiant . nesunku nusakyti. Voztuvas per kairiojo skilvelio sistolg neleidiia kraujui ii kaidojo skilvelio teked atgal Sirdies voituvai. u:\iverid voitLtvai ttriburis jr dviburi5). b uzdarytas oleleidzia kraujui teketi atgal). o Sios skardq gars4. Auskultuodamas iir- Sirdies ir aortos voZtuvai atb. Juose palei bronchus i3si3akoja i daugybg vis maZesniq Sakq bei arterioliu. taip pat.! venq i deiinlji prieiird! per diastolg atiteka veninis kraujas. veniniam p eiirclziq ir skilvcliq Uidarytas triburis UZdarytas dvibuis (miiralinis) voituvas rio pradiioje yra ampules formos paplatdjimas cisterna. kur! sukelia uZsidarydani pusmdnuli.u. LJip pat atsidaro pusmenuliniai voZtuveliai: krauids. taip vadinami todel.ku- kraujui grizti atgal. Cio . atitinkamai isteka kamien4 bei aortQ.lgrsciui.riojo ir kairiojo iirdies skilveliq iieina plautinis ka. tai atsipalaiduoja (dias- iirdyje.inio5ios pJlaktin€s venq santak4.'iburio uozluuo d\ i dstrio. Limfinis kutininis latakas pasibaigra kakle ltekddamas j kairiosios vidines jungo ir kairiosios paraktinds venq santak4. Raumenys isstumia krauj4 i skilveli. Pirmini limt'o susiformuoja audiniuose. I3 to. Kai kurios didesn€s limfagyslds ir limfinis latakas turi tokius paiius (kaip venos) vo2tuvus (Zr p.ii Blaudzia ir neleidiia kraujui gritti i3 deiiniojo skilvelio i deiinijj prieiirdi. rreleidTidntys Leleti atgal slgcaiui I i n I fo i.kiIeliams {sistolet. kaip ir kraujas.tuvq (dviburio ir t burio) keliamus garsus: i3 to sprendZia apie tai. j lhnt'ini krtltinini htakq.zlcnas (deSin€je) ir aorta (kair€je). Irlbaric voTluv. Po kiekvieno Sirdies susitraukimo ciklo seka tiumpa pauze. 42).1 aud iniu .abu plonyt€mis juostelenis (sausgrlslitinis sirlrls) prisitvirtine p e skilveliq vidinio paviriiaus raumenq.rnty. taip pat i kitrl vo. i.r./- i plauiirl Aortos pjuvis tuveliai uZsiveria. D.ia m di audiniuose i3 kraujo plazmos). kaip veikia voZtuvai. Kai kuriq venq vidiniame pavirsiuje bnna vidinio sluoksnio kiienes .voztuvai. IisiaiSkinome (p. uipakalines ir pertvadn€s buriq: pirmoji labiau itempta. Priesirdinese skilveliq traukia.. ko- Sirdies voZtuvai Apytakos sistemos voztuvai Jie neleidZia kraujui teketi atgal.rrt Pusm€nulinis aortos voZtuvas . Venq voituvai. Daugyb6 limfiniq kapiliarq susijungia i didesnes limfagysles.43). Praddsime nuo to.r4ji dirdies darbo ton4. pu>menuliniai vo. Tai kartojasi per labai trump4 laik4 kad tarp vienos ir kitos sistolds raumenys buna atsipalaidavg. ym sudaryta ii plazmos ir kaujo forminiq elementq (limfocitq bei leukocitq). k4 suZinojome. Sie voZtuvai leidZia kraujui tek6ti ii prieiirdZio j skilveli.oq tr)! bures. Taigi tuoj po lo ivyksta prieiirdziq diastold ir skilveliq sistole. u2kirsdani keli4 atgal. kai kuriose venose ir stambiose limfagyslese. !\ilieja ! abu plauiius. o uzsiveria jiems alsipalaidavus (diastole). isgaubti i prieging4 nei kraujo tekme puse ir treleid. kad Zinrint i3 priekio yr. Per slilvelio -i. Raumenvs alsipaldiduoja. 1. pa>idaliies idvi plauline. Limfagysliq voztuvai.

rgo.i Slauni. klubo nrtcrijos.n . po aoitos lanku iisidakoja idvi plduiiq drterijJ.-t?. ii pradZiq suka kiek de3indn ir kyla ! viritl. Deiinioii paraktine arleriid pdlei raktilduli .ktand2io nttffijq. .uskyla i d\i i. L.r- filvine Kairioji alknnine aorta daugiausia aprtpinancia kJujU bluZni ir Deiinioji stipinini Ketvidojo juosmcns slankstelio lygis Kairioji klubo bendroji lci sknndzio (rasLg ir kartu su kitomi: (. kuri eina p. pilztinis kamicnas. kditioji paraktht rtteija.regenyse). nes taip iprasta vadinti kr. Kai ojo delno lankai Mriutini lu p..niego orferijns (3ioje puseje nera Zastinio galvos kamieno). ii . Desines rankos pirstq Kairioji vidiie klubo Kairioji Slaunies Apripina krauIsorine deiinioji klubo Dcsinioji Slarnine Priekine deiiniosios blauzdos Deliniosios blauzdikaulines arterijos Seivine Saka Kaifiosios slaunies gilioji leidZiasi iemyr. keturiomis plaudiq venomis teka i kairijj prieiirdi.fdi i3eina i3 kairiojo skilvelio./los. iS (uriu ptasideda pi. atgal. koirioji bendroji nirgo orterija. Kapiliaruose atiduodamos maisto medZi.aujagysles. Pasiekusios plaitak4..: -. ii iLl: . Daugiausia krau- Kairioji pakinklind Iu aprupina stor4j4 Zarn4. pasisuka i kaire. ir ieorinc klubo arler'4a. go 46 Zastinis galvos kamienas. o jos iakos nusifgsia iivaidas kino dalis bei orgar1us. Srarbiausio. kalrrn. itlkst4 arterijas. Luri nusileidZia iki klubo sEnario.. tuo tarpu krduiagyslds.. bluinics arterijq..lnkai lnu- Delinioji patastue Aortos lankas - Kritines aorta BluZnine Ii tinis kamienas ir aorta. Zmogaus alterrlos k[no 'udarydamos ktf./uoja. itekaniias I deiiniji prieiirdi. tatiau ji vadinama arterija. Si ties i viriq ir. Prasideda i3 aortos lanko virsutines dalies. 1 . Sirdies iieina dvi stambios arterijos: plau- .. Virtgs veniniu krauju. einaniios link Sirdies (nepaisanr ro. Sios dvi arleriios \el Pagrindines.rdlnamos venomlsAorta. po to iilinksta lanku (aorfos lat*as). Plon4j4 zarn4.rsa. Kairioji paraktind arterija. Prasideda i3 pilvinds aorLos ir tuoj suskyla i tris lakas: kepcnl arfd.oriug ir uidiuq Deiinioji Zastine Viduriq kamienas Dedinioji Zastine Kepenu Skrandiio vainikine VirSutine pasaito Apatin€ pasaito Plautinis kamienas. vanduo. Aprnpina krauju inkstus ir antinksiius. aprupindnci4 krauju vidinius dubens organus bei uZpakaling Slaunies dali. Prasideda de3iniajame skilvelyje.::. sio. pakildama iki ketvirtojo katines slankstelio.. kur jau vadinama ilaunine arterija. ar veninis krauias). Slaunyje Delinioji !eivikauline Desin€s kojos pirstq ir deSiuiqja pnmkti\q nt! ija<.tkonis maitina skrandi. deguonis ir surenkamos ialintinos. vadinarnuosiuc pl7. Nuo jos atsidakoja d.toio juosmens slankstelio. Kaip ir deiinioii. kuti betarpiskai nusitesia iiasto arteriiE. Prasideda Sirdies kairiajame skilvelyje.. Analogiika esaniiai prieiingoje pus€je to paties pavacummo arterllal.!u nr!e.' kraujas pasipildo deguonilri iD virtgs arteAor. Apatina pasaito artedia.:r. nusitesia. druslos. maitinandia kepenis.i (\u\irungia). oiriutilli pasito arterij7. apatiniu Zandikauliu pasidalija i iiorug rrrego artcrij4 (iisisakoja viriugalvyje ir veide) it ztiding niego arlerryq (i5siiakoja kaukoles viduje.emiau diafragmos) dolfd. kuriame daug anglies dvideginio. vis stambesnemis kraujagysldmis kaujas atiteka i tuiii4sias venas. riniu../ijtunis galuo< knmienns. {airioii bendroii miego arteriia. Kekviena iiq arterijq savo ruoztu suskyla i oidine klubo art ijq. Nuo iia aorta vertikaliai Kairioji inksto Pilvinis kamienas.uka linl desiniojo peties sEnario.i. ar iomir iela drterinis. Bendlosios klubo arteiiios.e atkarpose vadinama atitin kAmal krrtinis (iki diafragrnos) it pilw (i.asaito arteriia. esantios dubenyje ir.lug clambiu saku. o Sio{ pl. De<inioji Pagrindinds zmogaus kuno arterijos . kfitinkaulinio raktikaulio sEnario aukityje kamienas pasidalija i dvi iakas: deiini4jq bendrqjq mie- tarpusavyje sudaraniios apie 60 kampQ. v. aprn pinaidios krauju piritus.lndclomo.r iki ketvir.. Smulkiausios iakos audiniuose virsta kapi- bendroji miego arterija kyla liarais. i3 kurio vdl teka i plauiius. . apnttne pasaito artcrija. Tai dvi galinds pilvines aortos sakos. iieinaniias i< rkJlreliq. Inkstq arterijos. Tolesne jos t4sa pazasties duobdje vadinama paiasfine arterija.ties DidZiosios arteriios Kairioji bendroji miego ISorind smilkinio Aortos lankas Dedinioji bendroji miego Kairioji prraktinc Plauiio Kairiojo plauiio afterijq Sakos alknds sdtimi iisiSakoja ! stipinine ir alkn- Zrstinjs galvos kamienas ning arferijns. sn.ruciuo\e: cia teka veninis kraujas.

dama !Zasto ven4. iia daZnai i venE leidiiami vaistai. o Zasto srityje sudaro dvi Zasto venas. klriomis veninis kraujas iteka i ta- Plautiq venos. ieinanii7l .!). Su. atgal i pakinklio duobg. Veninis kraujas. I5 virikinimo organq pilvo ertmeje kraujas suteka dviem pasaito I)enomist kurios susijungusios su bluZnine vena sudaro didelg oart4 ven4. Alkunes duobes s tyje abi poodinds venos susijungia.ijungus Uubo abiejq pusiq venoms. ir airiutint tultioji bei apatini tu!- ii ii apatin€s galun€s. UZpakaline maitina uZpakalinius blauzdos raumenis. o karaliskoji . kur jau vadinama pakinklio 1rferiin. ii tyn.karaliskoji ir galvenine. od4. Pagrindines 2mogaus kuno VCNOS Apatin€ tusiioji vena. ilaunine arlerija nusiigsia zemyn. susidaro apatine tuSdioji vena. iiau pasiskirsiiusios poromis.inas oetlos. Abiejq pusiu paraktineq venos susijurrgia su kaklu einaniiomis vidindmis jungo venomis ir sudaro dvi kairi4jq ir deiini4jq iasliti( B1luos rr. kuriomis arte nis kraujas ii plautir! suteka i kaidji pdesirdi./oi. . Slaunyje susijungusios sudaro . Glliosros rankos ve nos po 2 ar 3 lydi giliqsias rankos arterijas. nusitgsianiiQ aukstyn kaip paraktini aena. Giliosios kojos venos po 2 ar 3lydi kojos kuriq susidaro didiioii lileka i arterijas ir llauninp zten4. kurio5 \usijurrgusioc sudaro uir|utiry Lusiiqjq uoltt. od4 bei piratus. fies ulekininiu ir prieking dvigalviu blauzdos riumeniuli iSsiiakoja j ir u2paknling blauzdos arteriias.APYTAXOS ORGANU SISTEMA nuo Sios arterijos atskyla grlto7l daka. tesiasi auki- pedoie. prasidejusios veniniais rezginiais plaitakos delnineje ir nugarineje pusdie. lytiniq liaukq bei kepenq. iteke- Poodini' yra dvi Slauning ven4) ir malnji (iteka ! pakinkling v en4) pood.vidine rankos puse ir pasibaigia iasto viduryje. Venini> krauias ap.tepenls../rns.. Bur. dubens ir pilvo I i4 suteka veninis poriniu pilvo org. kepenq venomi( irgi itekd iapatine tuiaiaja vena.nq (ink\tu. kuriomis kiekvieno plaucio atitela arterini( krdujas. an- ii. kraujas >ie. Galaenrle teka iiorirle rankos puse iI iteka i pazasting vena. Plie- kind arterija maitina priekinius bei Soninius (ieivinius) blauzdos raumeni.ra pavir3inds (poodinds) ir giliosios. od4 ir nusitesia i pedos nugaring pusg bei pirstus. tek€jgs ir apsivales kepenyse. qeslryll pnesrol. Ii ilaunie> sritie. I iirdi atsiverid b venos: 4 plnuti4. ii tihksiir. IS viso jU yra keturios.rtinese galinese prasideda smulkig venu parirliniais rezginrar- Viriutind tuStioii vena. kurioc tie\ paiasih duobe su\ijungi. kuri dubenyle nusitgsia i klrbo ueaa.r iviend pazasting vena.cf z'znos. pado raumenis. Rankos venos.

iia vyksta riebalq apykaita. Ylen4 ii kenksmingiausiq med2iagq amoniak4 kepenys paveriia Slapalu. iia sinte zuoiamas glikogenas (kaupiamos jo atsargos). rr *peniniais latak€liais suteka t inkstq taureles. reguliuojantys ilapimo salinim4. adT"rali- s4lygoja kraujo indq susitraukimE. Juo Slapimas nuteka i alapiDrc piisle. Taigi vertetq iisamiau panagrineti kelias kepenq funkcijas.. Jis atlieka re- Slapimo nutekdiimas. Tipiski katabolirai yra anglie' dvideginis {COr) (ii. medzirgq ir rnin". (u rioic garnin. Ji iSlaiko kraujyje iStirpusiq druskq pu- Slapimo organq sistema Apatine tusiioji vena siausvyr4 ir ialina k. plazmos proteinai ir kiti). Salinimo funkcijas atlieka lnkslal i ilapimo takai.. 8._rminorngstys. Sl. padaugdjus krauiyje gliukoz€s. o i3 dalies ir odos prakaito liaukos (Zr.rlemoc s(hemdtini.o". ii kraujo medZiagq apy- iiords. ful2is iatekJ j dvy_ Vir. -lnpima5 pa:alin. Piuvic . Tai po nis rausvos spalvos pupelds formos organas pilvo ertm€je. Pasigamines inkste ilapimas surerrlamaisiais (analeliai. Vidu nd antirlksiiq vena J. p.Slapimo organq sistema Slapimo organq sistema atlieka dvi funkcijas. meniniq skaidulq.lLas.t jos nutekejimas. Kepenys yra didele ir natrio) apykait4.l- lnksto geidele ldboraloriia. lai eld5tinga5.utine antinksdiq arteiija ANTINKSCIAI Antinkstiq vena likapiritg larn4 ir padeda Zarnose virikinti liebalus. Tai yr3 vienas iS svarbiausiq Zmogaus organq. ir Zmogus pagelsta. kepenys tdip pat gamina ir rul)i.lumenin! sluoksni tudntis maiielis. Kai kepenq lEsteles paZeistos aiba u2'iLemia tulTies lat.67). kurios paialinamos kaltu su ilapimu..tai neilgas varnzdelis. o i3 jos ! ilnpintak!. 5lapaldc.rma>.liuojanciu.lapimu paSalinarnas iS organizmo. Pnsleje telpa 250. ilapimine rrlgstr. kurios susidaro vykstant mediiagq apykaitai audiniuose.l tq medZiagq. i5 jrl sintezuojami baltymai (l4stelirl citoplazma. zervuaro vaidmenj. kurios patenka ii po diafragma nuo dvylikto krntininio iki antro juosmeninio stuburo slankstelio (kairysis inkstas Siek tiek aukiiiau negu desinysis). suardomos toksines mediiagos. Jie prigludg prie virSutinio inkstrl galo. (to14 r.tli tilpli il daugiau. Tai kurio \ienele turi rdu- SLAPIMTAKIS SLAPIMTAKIS SLAPIMO PUSLE Shpimtakis pervcria ilapimo pnslg ilapimo si. li ildpimo prtcle\ i/dpl.. lurio sienele iuri raumeniniq skaidulq. tadiau kadangi ji labai elastin8d. Adrenalinas taip pat didina gliukozds kiekl kraujyje (Zr p. Tai nedidel6. porinir vamzdeli:. pa<dlinJma\ iskvepiantt. ku s skatina Sirdies veikl4 ir 35). inksto geldelg.mo. esantis Anfink'iir1 iieve ii'kiri. ii neorganiniai junginiai. Kepenyse vyksta dauguma kitimo procesr. ierdis gamina .otu 1uuna3. Sie procluktJi yrd rr organiniai. _ Apatin€ antinksiirl artei!a INKSTAS Inkstai.?4.400 cm3 Slapimo. Likusias suardo ir nukenksmina kepenys. vykstant medZiagr! apykaitai. Vi15ulineje <laples dallje yra raurnerrirrio sluoksnio rnrikni.rple . pasigamina pats organizmas. porine geltonos spalvos trikampds formos belatake liauka. Juo ilapimas i3 pnsl€s iS leld i iiore. krrris:u . Inkstai paialina didZiausiq dal! nereikalingq arba ialingrl medZiagq. jic dar vadinami katabolitdis. ANTINKSCIAI Antinksdiai. sutrinl.l hormonu. tada tulzies druskq gali patekti i krauj4. kurias isiurbia 2arnynas it kurios vartq vena atnesamos !kepenis. arba jas.riios produltur. dmoniakas ir kitos medziagos.

Toliau kilpos kanaldlis vel g{Zta aukstyn. 200 ml praldito ir 100 ml *Ly. kur dar Ldrl4 is5ivingiavgs .lrtimieji vingiuotieji kanaldliai. Slapima< yIa sudetingas cheminis jungirryc.20 ml organituq mediiagq (Slapalo ir Slapiminds rngsties) bei neorganiniq (chloridq. sukefia stiprius skausmus (podagra). kurie nuteka maiqjq taureliq link.tsfo gelfuIt.teklttio. susidaro 2600 ml gasalinto slcysdio. karbonatq t amoniako). Tolimcsnieji \ ingiuotieji kanaleliai peleina j surenkamuosius kanal6lius. o iie susijungg sudaro smulkius inkstq venq intakus. Kuneli gaubianiios kapsulds ertndje prasideda Slapimo kanaleliai (Bertinio kolona) Nefrono kanal6liai . kurios inksto kunelyie sudaro kapilianl kamttoliii. Slapimind rdgstis. su leld. vadinam4jE urel ijq. Slapimo sistemos fiziologija. Fostatai. cid te. Serdi sudaro trikamp€s formos ilrksto pirumile* Slapimas id krarjo hltrnojasi inksto kunelyje. SERDINE - MEDZIAGA Speninis latak€lis lnksto tatLrele Nefrono kanaldliai ir inksto kunelis 52 . MaTosiore taureldse atsiveria speniniai ir surenkamieji Slapimo kanaleliai. Makroskopine ir mikroskopin6 nefrono schema (sagitalinio Pjnvio schema) Aitimieii Nefrono karlal6liq Veniniai .udaIo tolimesniji kanalAU. kuriems slenkant Slapi.. kudoje yra inkst4 knneliai. i.ci6.5 litro ilapimo. IS Sirl kristaldliq gali praddti formuotis inkstq akmenys arba smelis. gali kristalizuotis geldelese ar ilapimo pnsleje. Prie 3io kiekio priddjus 400 ml vandens.ia. mo takais Zmogui skauda. vdliau maZesnes tarpskiltelin€s iakos pasiekia inksto Zierr€. ldrlrel. fermentuojasi ir virsta amonio karbonatu.vingiuotieji bei tiesieji.i kaip inLsto \iruktIrinio pakankamumas: nepaialintos ialintinos medziagos (azoto iunginiai. jeigu su ilapimu greitai nepaialinama. orEanizmo intoksikacij4. esanti vel prie pat inksto kunelio. kaip ir Slapimind fligdtis. nejuntamai isgaruojaniio pro oda.keja Lamsesne i!oreje esanti inksto jleai ir lviesesne inksto gilumoje esanti ierdls. Po to susidaro veniniai kapiliarai. Nuo tarpskilteliniq arterijq ats\Sakola itekuniiosias lrteioles. o ij jos Slaple periodiSkai paialinamas. atsiranda inkstq ne- Pradiia kapsul6 Kapiliarq karnuolelis Nuo in(sto kunclio prasideda.SLAPIMO ORGA U SISTEMA Il Makroskopine ir mikroskopine inksto anatomija I3ilginiame inksto pjnvyje matyti. 400 ml skysiio.r. 2mogaus kane per parE iisiskiria apie 1. kuriais tekddamas ilapimas koncentruojamas ir i taureles bei geldelg iSteka jau koncentruotas. . ir juos maiti- nanaius. Aplinkoje esaniioms bakteriiom' veikidnL amonirka. i kuti4 atsiveria 12 ma- 4jq n J-4 did. ilgas siauras kanalelis. kad vidinio kraito lduboje (inksto antyje) yra gana plati . kamuolelio susidaro i. p3ialinamo su iSmatomis. Paieidus inksto kAnelius ir kanal€lius.iiaiko kraujyie.u5ikJupid audiniuose ir ku supaniius inkstq kanalelius os dar kartq skyla i kapiliarus.5. iieves link. funkcinio vieneto neJrono kilpa arba Inkstas Tarpskiltelne arterija Itekaniioji arteriold Inksto piramides mikroskopinio pj[vio schema Serdine medziaga Tnk\lo piiivyie i!ry. Slapimo iiskyrimas glaudZiai susrJgs su inksto kraujotaka. Inksto arterija pradeda MaZosios iaufeles zrevlne medztaga Inksto spenelis iakotis dar inksto antyje. Sveiko zmogrus jis bdna gelsvos spalvos. nusitgsiantis iki pat inkstq piramides virgdnds. Toliau llapimas ilapimtakidi! nuLeka j Sldpimo pusle. kuriame susidaro inkstr4 kapiliarq kamuo- Didzioji inksto paialinamo pro plauiius kvdpuojant.io*io. fosfatq.r mo. kurie pasiekia ir inksto ierdi. 1000-yje ml Slapimo yra 950 ml vandens. su- 'Ihure16s zreves sturPas lnksto geldele (pjnvis) Didzioji inksto taureld lelis. Jais i taureles atsive a inkstq piramides sudaiantys ilapimo kana1€1iai. kinlantis priUdusomai nuo orgdnizmo bnlles ir maitinimo>i. nitratai) ima lJuptis krnujyje.ios a/tcliolds.

Ur.. sudarydamos regos . kurio- gieji raumenys ir pigmentiniq l4steliq Rainele yra lyg automatine diafragma reguliuoja i aki patenkaniios iviesos kiek!.. bipoliniq neroitli4 lqstcli4 i daugia- Akies obuolys. Priekine kamera yrd L. juos . vadinimas kilgs i5 graikisko LodLi.JUTIMO ORGANAI JUTIMO ORGANAI Regos organas Regos sistemq sudaro porinis organas rki>. ma laikyti savotiiku regos nervo tesiniu. akies obuolio raumenys. l6* pasi. kraujagyslinis dangalai ir fl?*lairl.lnlaUdi. Tinklainc cudar)t.kineje akies obuolio dangalas.r I l9 t9 t"l9 ts 'I :9F ! 3 ! .s E* t e a . vadinamoje fizklalnes geLton|ja dime. nepermatoma ir labai atspari (pa Kapsuld. Rainel€s centre yra apvali anga ayzdys. E ji' svarbus >kridriqiu terpiu mityba. gauna rausv4 spalv4. Tai netaisyklingo rutulio tormos organas. ragena tai iigaubtas galingas optinis lglis. ly- Raineld yra vidurinio dangalo dalis.o . V.ciu<ios rre tolygiai: bespalviai ir gelsvi kugeliai kaupiasi vienoje dalyje. J4 sudaro Sviesai jautrios iEsteles ir nervinds skaidulos.u k-auj. ni\. Bespalvj vandening4 skysti daugiausia sudaro vanduo. lirma.li jJUl. regos nervo ir priedini4 orga- Akis I E nq . i.usipynusios jungiamojo audinio skaidulos. Tai jautriausia iviesai tinklaines vieta. Stiebeliai ir Ldgeli. Branduoli sudaro stiklakrinis. toddl j4 gali- ri i .i lindriniLJ {stiebeliai.trll.la. riq pailgu laslelig: kuginiu tkugelidi) ir . . perifeiijoje.volai. todel pro jQ netrukdomai praeina iviesa.9 gl 9 9 E . uZ kurios tgsiasi kraujagyslinis drebucius. J4 sudaro skaidulinis. yra skaidri ragcna.[. vandeningas skystis. Odena yra polittitl neraini4 lqsteliq sluokvis. mase. 193iukas. .r i.leleto cluolsniq. kuri jas prisodrina. kurio dalyje. kurio optine geba yra 2/3 visos akies optines gebos. kuriq svarbiausi iie stiebeli4 (dar vadinami lazdelemis) t kageli4 (kolbelen. i:. . su. Kapsul€s i3orinis dangalas skaiduli- dangala....((inklaine).is 'luok*nis sud. - Skaidriosios akies obuolio terpis. Ragena sudaryLa iB epitelio ir kolageniniq fibriliq. stiklakutlis je 8au. Rainele *udaro.liq. ui geltonosios ddmes. priel raine- Sliebeliai ii-ide5te daugi.r li ii akies obuulio. uZpildo priek e ir Lr7pakaling akies kameras. Be to. pries.sclefis" Tai iiorinis -. po juo vra ridurini. o viduie vidini* dang.rndeningas -lysli' ir lCiiukas. sluoksnis. kraujagyslini" balkiva.ided.kietas"). lg.rs is ivie5. J! sudaro kapsule ir branduolys.r"uf. jungine. a(aru Jpdrdt..lrp ragellos ir raineles.9E o Antrasis sluoksnis sudarytas iS bipoliniq l4steliq. Nervo iieiimo vietd yrn rrejdutri j\ iesai Viduriniame dangale skiriama priekhtt tlnIis rainclt. nuo kurio priklauso akiq spalva. Raineles raumenys judedami vienas siaurina.N a(res obuolio dangalas. Stiebeliai nuo n1edziagos.ru linllaine. I - .ri konla(tuoia :u bipolinemis ner\inemis lAstelemis. Stiklaknni sudaro vienalyte skaid- Stiklaknnis g Tinklaini yra vidinis. ir plonyaiU skaidulq tinklas. Pagrindine stiklaknnio funkcija atramine.. kuriq aksonai jungrasi su heiiojo (daugiapoliniq nerviniq lqsteliq) sluoksnio lastelemis. e:ancio akiduob€je. t € 'N II . Juos J? E'? oU I . r9 E D 9 E f = = i supa kitos. Ii iiores j! dengia plona ir skaidri membrana.t. Skaidliasias akies obuolio terpes sudato oantleitil1gzs sltystis.tgy. patraii ddr?&ilrs. oidutilc dalis krtnnplynns ir NSIai ir vadinama akl4ja tinklain€s ddme. kitas pleiia vyzdi. - e. Tinklainds nervines l4steles tar- = pusavyje susijungia.akies obuolio branduolio dalis.ris) sluoksnis.varbiausi.i. Skaiduliniame dangale ski ama odena it ragena.palaikaniios" l4stel6s.

tgsiasi nuo lgiiuko ekvatoriaus iki krumplyno. lokfii. jo vertikalusis matmuo padideja.iUr'tu linUa inc* geltonoioje demeie.r. jo verlikdlu'is matmuo \umJ7eja.iuAo knp'ulit: ji yra l. bia labiau.Zlink. Lgdiuko akomodacija. Tai Svelni ir jautri plevele. iSplauna dulkes. 19Siukas suplokiteja. Joje gausu nervq. A^Iakiai .r rJSenoi ir \ okq paviriiU.r ani Siaus). Se.rbai al\pdri. nuo nosies.JUTIMO ONGANAI leii. Akiq vokuose yra apie 30 maiq liaukutirl. juostines skaidulos. prisitril)rno funkcija.rtraiomr\ jutlgiamo jo audinio skaidulomis. i. Vokai Blakstienos nuo dulkiq ir tai dvi odos alie' obuolio prieUnio pavirvoko vidinio pavir5iaus ir akies obuolio susiformavusios jungines klostes u. Kitaip tariant.l. (-1) matyti. no Zmogaus akies lgiiukas ima drumsteti (katarakta). Pifmasis 3! reiSkini paaiikino vokieiiq fizila' Hermana: Helrnholcar {Zn piei.sig. >tabdaniiq aiarq iSsiskyrimq. y..iis \erciJ vyzdj 5u(tis ient)n ir nosies link. Aiarq liaukos gana dideles. kurios. nuolat sudrekina bei Siek ticl dezinieluuj. 69 psl.rro.kitu:iq jungirmojo LgSiukas tai i abi puses iSkilas standus au- dinio lEsteliq sluoksniai. ilsideste taisyklin. Tie. ir -fal or ganai. todel ji kartais tenka ialinti.rugg prie akies obuolio. ji5 turi ij"i gaubti taip. leiiuki. .'irlirli.ali'tis. kad lqiiukas labai i3sigaubia i prieki (taip lengviau matyti d/fl.ru- Lgiiuko skelsmeni keltra krunplyno rau. a6aros. npal'ris i apair4. antakiai. Zinrint i dfli e\anli ddill]. per ryikios raukiles. Susi- Akies obuolio judinamieji raumenys. Vitiutinis istriiinis raumuo juosia akj Ziedu viriulindje akiduobes dalyje. prieiakinis rainelds kra3tas pasislenka i baigia akiduob€s gilumoje.Fnnis i aiditlis) ii du istriziniai (aiiutitlis 1r apitilis). Kai tik krumplyno raumuo susitraukia.nosies link. Tiesusis oirirli is raltnrLto kreipia vyzd! i virsq. kuri 'udalo p./pakalini voku pa\rriiu ir - skliautai. kitu pa5i lrduLdJma. Tarp indq rdengia lr. Apalini< itlritini' rnuntuo itlo<ia JU i\ dpdiios il kreipia vyzdi i virirl ir i Son4 nuo nos1. Rausva jos spalva rodo esant daugybg kraujo Sviesos. Liaukos. Kaireje pieiinio puseje matyti. kurios judedamos orirksejimas) palengvina aiarq judejim4 priekiniu obuolio pavirsiumi. r.augo dki nuo prakdito. Zinrint itolim4 daiktE. Tai -ookinis liatLkos. Kai iis ramybes bukl€s. 59 P. galima keisti dirbtiniu.ieii raumeny5 vienu galu pri. tiestrsis loninis rcunuo sLrka vyzdi i i3org. blaks- rizontalusis.kiria ricbrlinga gelrr4 medzia94. budamos ties lgiiuko pusiauju. L y. gai koncentdikai. iuntia\i 'u Lrumplynu ratu cin. varvaniio tienos. L95iuk4 supa membrana (lg. ir atvirkgtiai. nl. Del Sios prieZasties elastingasis l95iukas kiek sustoreja: sumaZeja jo vertikalusis skersmuo ir pailgdja ho- j ngine. prieki ir juostines skaidulos bei lgiiuko kapsul6 atsipalaiduoja. Aiar4 liauk4 sekretas/ t. Yra iesi: keluri tiesieji {t/i. jos yra viriutiniame Soniniame akiduobes kampe. Akies priediniai kakta Zemyn. lgiiuk4 veikia 2iedo formos membrana. o oldlnls . Lgiiukas atlieka akie. kurios plony iiais kanalcliais atsiveria palei vokq kraStus ir is. aiarl! prietoisns.ls objektus.). kurios susitraukdamos priveldia lgSiukq lvairiai issigaubti. lies elvdtoriunti. kad akis gal€tq matyti tolitllus oDJektus. kad iviesos spinduliai nuolatos su.es. lgsiukas tada yra labiausiai i5sigaubgs.es susitraukia krumplynas ir atsipalaiduoja juostines skaidulos). Jungine dengia vokq viding puse. i. kaip lgsiukas keiiia savo formq tam.

5i.. Senq inoniq akies lgiiukas sukiekas piesiant netinkamai apiviestoje vietoje). rasanr.. atitolinantys vaizd4 taip. kad tr. Regos defek tus galima paialinti naudojant specialius 193ius. Zmogus apanka (daZniausiai nepagydomai) tada.blogiJu. todel lolimus objektu' jie mato gerai. tai vra t. kad jis sudarytq projekcija tinklaineje. Regos defektai. Jei objektas yra ariiau.m. kad taip. butu bent per 05 cm nuo akies. Sviesos linilos susikerta ui tinklainds (tollejystc) arba pries jE (ttunpat"Systc).iLrikyti (o Normali akis. (glaudiionicji) lgiiai. kai regos nervas arba tinklain€ praranda jautrum4. abipus lgnubti (sklai- jis sudarytrl projekcija tinklaineje. priartinantys vaizd4 tumparegiams taikoni domieji) leiiai. arba susirgus diabetu. Kai akies obuolys ar lgiiuturi defektq.'es. ku*. reikia. Tolregiams taikor::rl abipus iigaubti teja. defclt. Aklumas Bali i(sivvctyti ir del litu ir)fekciniu. Tokia yda vadinama truDlp7reolste. Sveikos normalios akies tinklaineje vaizdas suprojektuojamas tiksliai. Regos galima netekti ir ddl to.UTIMO ORGAI{AI Rega ir lgSiukui beveik visai nereikia keisti savo iSlinkimo. Lrd obiekh.trksta vitamino A.rs r adilamas fo. ji nesugeba prisitaikyti toliau kaip 7 cm. traumq. .ysfc. Kitais atvejais (daZnai pasitaiko vaikams). arba kada stiklakunis.. kai akis per da2nai tu pdsitaikyti pde artimq atstumq (skaitant. konladu at is) . pJrazitiniq ligq.lrp 65 ir l2.rkjai rcikia pri. krumplyno raumenys atsipalaiduoja. Kad vaizdas butrl ryikus ir aii. o.rrtimu5 . Regos defektq koregavimas. ragena ar leiiukas pasidaro neskaidris.

rnos pl€vinis labirintas.rli (dpie I crn) \ idurine (rtrne.aigds laip ta nuo bigrlo laipto skiria spiraline plokitcli. . kaulinis labirintas turi viet-r4 erhn9. sio vamzdelio viduje driekiasi kcistos ir imantdos for. triukim4 ir pan.ittu. smilkinkaulio srity li sudarc qan.!//ir.qlu.\ trys lLtsratitriii kaanlni.iniamc Ju-ie. primenanti sraig€s kriauklg ir. kuris i kaulinio labirinto sieneles nesirernia. vadinamas katrlitiu laltit.alinis ( kot I i in u' ) o..r pJ. Leisdamiesi pr. Spiralini organ4 sudar. nuo kurio iSonq nusitesi. ii. lu ri snu g'. Sr. esan- je. o plevinio labirinto viduje yra dvi idubos: apatind (vadinama nponllLlojLL nlaiicl iu\ ir viriutind (vadinama pailguoj u nnilel iu).rlirl: kaulini. taiiau yra lygiai tokios pat formos.tr'tl/n. Membraninis tplivinisl labirintas. viduausies.l i: dr rcju d. Ji sudaryta i5 trijq pagrindinirl daliq: iiorines. r'andarne kit4 spiralinj clinanra plieru.ie- vamzdeli.o vidiniai ir iSoriniai stulpai. pusavyje susijungusiq l4steliq.. d. \a Kaulind sraig€. sudaryti i5 poromis tar. tis uZ ovaliojo langelio. DiilLttitlio. arba pricattgio /arpfo (veda i pdeangi) i( aPat't ia. pripildytas skysiio (perilinfosl. Ant iios ploksteles yra spir. labai pana iiu i skriestuvo kojeles.todel vadinamq tiesiog sr"l{L. kad Spiralinis (Korlijaus) organas./.J arlgiu Zemyn. Vidin€ ausis.plIvvje matyti. arba sraiges /aipl./oli nenbrnna. Sker.). atba bfiX o ldipto (pasibaigia priesais a. kad sraig€ sudaryta ii trijr! laiptq: (atitinka plevint sraigds kanalQ). ccl1trii1io. -UdJryt. Tai sudetingos formos vamzdelis.rvalqjj langeli). ir plevines. labirintas nuo kaulinio skiriasi tik tuo.Klausos organai rso ne aLr srs ausies kauSelis iiorine klausos landa ausies bignclis ovalLlsis ir apvalusis langeliai ausies trimitas klausos kauleliai vidurine ausis plaktukas piekalas kilpa vidine ausis Pneanljls apvalusis naiielis pailgasis mai6elis prsratiniai karlalai slarge prieangio laiptas sraiges laipias b11llno laiptas Klausos organq sistema priima garsq vib- rinis ir vidines racijas (garsus.

pasibaigianti galvos smegenq Zieveje. Jas skiria plysiai. kurios atsiveria inosiarykle. kuduos dengia nosies ertmes gleivine. plaukeliq.Uosles organas Kvapus pajuntame nosies ertmeje. y. p. o pasibaigia nosin6mis rykl€s angomis. nes joje gausybe krauja- nongas. Si gleivine rausva.^-. ikvepiama ora aia nukreipia isorine nosis.iinp VirsurinisTandiklulis :r ' '.'zrirrls. sudrekina ikvepiam4 orE (kad jis nepasiektq gerklq Saltas). ji suiildo. lurie kvepuoiant sulaiko j nosi patenkaniias daleles bei mikroorgamzmus. sudarytose i3 Nosis Viriutin6 nosies kriaukle Aukrtutine ktauUe iv. krltioje yra dvipolines uodZiamosros Vidurine nosies landa Apatine nosies kriauklE Rykles slJiautas Trimito velenas RyLle viriln€ gos. dviejose virgutinese nosies landose. vidurine ir nosies apatind landa. kurios taip ir vadinamos: viriutine. Kriaukles sudaro kaulai. kurie nueina iuodiiam4ji stormeni ir aia kontaktuoja su stormens nervinemis lqstelemis. UodZiamoji sritis yra vii!utineje no>ie5 Iandoje.. Uoslg sudirgina dujine arba laki medZiaga. o inerviu Sonus sutvirtina elastin- gysliq. kudq alauSos cuddro uodZiamuosius nervu-.rvc "" '_ r" nosles lanoa An. jais Uodiiamasis stormuo. uodZiamqjq nervq. ten pat. arba la[dos. kur atsiveria ir ausies trimitas. kurios padeda nosi ap>augoti. Nosies kriaukl6s. T. ir uodziamasis stormuo Uodziamasis stormuo Daugiapoliai Nosies ertmes. Apatina dalis dengid apating ir viduring kriaukles. Nosies ertmd. biauklis (viriutine. kiaul. vidurine ir apatin€). kurirl ataugos sudaro uosles 1aid4. Pnekinis atla to (l kaklo lankas Virsutine lirpa .ririq kaulole\ bei veido [. Tokios mediiaSos sudirSina uoslas zonos gleivineje esaniias uoslines l4steles.Jds Uodziamasis Poepitelinis audinys I Dvipold uodZiamoji l4stele (recepiorius) Uodziamosios l4steles perilerin€ atauga (dendritas) Gleivinds liauka lEsteles UodZiamosios gleivines ir nervq galtniq schema 63 . paslankios. Cia daug bsteles. o li i uZpakaling akytktulio plokite- dalys: apatine ir viriutine. t. uod Ziamo>ios nosies sities gleivines ideina daug uodiia- mqjq receptoriniq lAsteliq jaudinimas perduodamas smegenq cenlrams. Nosies pagrindd sudaro nosikaaliai. Nosies ertme dengianiios gleivines skiiiamos dvi Mri viriutinds Kaktinis antis UodZiamasis laidas Kakiikaulis Nosikaulis VidurinE nosies kdaukle Nosies kremzle Nosies prieangis Nosies kremzle. Snerviq vidinis paviriius ir nosies prieangis i5klotas epiteliu. Vertikali nosies peltvara nosies ertme dalija i 2 dalis. Prieking nosies pertvaros dal! sudaro kriauklds driekiasi maZytE raukileld. arba ataugq. vadinama nukitufi e kriaukle. Vlrdailae dalls dengia viriuting gelsvos spalvos lioslds zonq.aulu (2r. Nosies ertme prasideda ire. kremzlds.ls. kuriuose julimar ruvokiam. Sonindse nosies ertmiq sienelese yra trys kaulines plokstelds.

Vidin! burnos pavirgiq den$a burnos gleioitri.$ LieZuvio gleivin€s speneliai svoguneliai) skaidulos ir duobutes (skonio . LieZuvio virSDnd Jq randama lapiniuose.te dJugrau\ia liezuvio pdk.irlini0i it kilginiai speneliai. LieZuvis prisitvirtings prie burnos dugno..(. kudr.iuje. idsidestg V forma Desinysis liezuvio krastas -.17 s. turiniios skonio savybiq. Svogdneliq skonio l4stel€s kontaktuoja su lieZuviniu ryklds ir veidinio nervq skaidulomis.visame lieZuvio uZpakalines dalies paviriiuje.speneliq. Pagaliau tenka pasakyti. y. t.25 s. ba skonio taureles. pa!ir. Skoniui tai raumeninis organas. temperalfiros. Iie yra dideli. i!sidestg visoie lieZuvio uZpakaline! puse\ gleivindje. arba skonio faurelis. Ji dengia ir"lieiuvi ir iia jau vadinama lieirzrio gl eizt lne. Grybeliniai speileliii yta rausvos spalvos. issid€stiusiq ratu. Comuriris lankas Liezuvio Saknis Pyliminiai skonio Duobutes. Jie jautriis suriam. Kituose speneliuose (jq yla apie 10 000) pasibaigia skonio jutimo nervin€s skaidulos. Svognnelyje yra keletas skonio jutiminiq l4steliq. Sroje gleivindje licZltaio spctlcliL!.l-ciuose. kaip skiltel€s apelsino vaisiuje./ Skonio suvokirnas priUauso nuo jvairiq veiksniLlr maisto s4lyiio su skonio speneliais.! viritrnese yra plonyiiq plaukeliq. kad medziagos. tirptq seilese ir patektq ant speneliq. Skonio saogrollis sudarytas ii pailgq l4steliq. maiinanti gebdjimQ uzuosti. kontakto trukmes. Pvz. lietimo dirginlmus. Sie speneliai p ima kartaus skonio dirginimq. pajusti reikia.rykles l€s jauLrios tam tikro skonio (rugstaus. Speneliai. strrumui pajusti pakanka 0. ar. laisvuoju galu galintis judeti burnos ertmeje. Cia Siokios tokios itakos gali turdti uosle. Daugumd ju. iie priima skausmo. Pyliminiai speneliai Pyliminiai speneliai Crybeliniai speneliai (8 12) lieZuvio uZpakalineje dalyje iSsides- lq V raides forma. t. kad ne visi skoniai suvokiami vienodu greiiiu. Viriutinio liezuvio pavirSiaus. ). DuobLltas. grybeliniuose ir pylinrnirose speneliuose.-Laidulos. speneliai. Sloga. esaniys lie2uvio gleivine. Sios lEste- raukil€ta virsin€ VirSutind Comurinis . saldaur. saldZiam ir rugsiiam dirgikliams.-"].. supami gleivin€s paviriiaus griovelirl. o kartumui 0. kartau5) dirginimui.Skonio organas Skonio organas ivertina maisto pobfldi. l. nes jos pavir5iuje iSkyla daugybe ivairios formos i3augq . iisidesiiusios juosta ant skonio svogun€liq sieneliq. temperatiros ir t. c[raus. o lapiniai . Liezuvio nugdro\ gleivine yra Biurkiti. iiside. pro skonio polns i5lendaniiq i lieiuvio gleivines pavirsiq. Juose pasibaigia bendrojo jutimo (ne skoniot nervirre. Saknimi daugybd iSkilimq. taip pat maiina ir gebejima pajusti skoni. kuriq impulsus nuneda i galvos smegenls. . Ji su- Skonio organas Siarlinis spenelis su daro skonlo sooginilidi it skonio porw (ange/asr. liaukq ir jutimo receptorirl vaizdas - Grybelilliai speneliai Pyliminiaispeneliai Sitrliniai speneliai #ffi$ [ 1.

jog gali beveik visiikai atstoti kvipavim4 pl:ruiiais ir ii tik.Lo Epidcrmina ncrvinc gxlinLt kuriems gyvrlnams kvepavirras pro odq nera toks rcikimingas kaip cl. Slapal4. (tikfoji Defm!1 ocia) Plauko iaknis Plnuko 5iausi. Plauk4 jtldina raumuo.rgnio iI kitq dluskq). t. fi. nejautriq iior€s poveikiui.rnq odoje.lerrn is '?I^ D Malpigio tuklL'lis Riebaline liauka Rictralinc liiruka plauko maigeliu. kuri baigiasi folikulu.. nors ne visur vtcno- Odos jutimo organai dai intensyv s. ikuri lsiterpja spe. c:. Jame bnna tq patiq medziagr!. li.Jnciu f. rqjq pakeiiia daugelio Zemesniqjq klasirl gyvhnq analogiik4 kvipavimo organq. paBalina daug vandeDs.naujosios" lEStcl6s keiiia paviriines. sudarytas ii raginls medZiagos ir iur. nervq.intis odos savybiq.ruko. kiti karsti). Oda der. susidedantis ii negyvtg suragejusirl epitelio lEsteliq.. Tai Pdiiiio kuicliti. Pooclyje yra stambirl nerviniq pluo3./rkala (plauko maiielyje) vanzdelio formos ertrncje. amfibijoms..r 6i .rmzdeliai.IJ. arba suoginilfu sustor.t rr.ruLos rnHr. iisidestgs clvien Od. kuriq ncfvines skaidulos plaiiai iiplinta odos sluoksniuosc. Odojc yla liauktl riebalq.'.fvli i: gyvybirrFU l.rudin) ip. iiskirdanros plakait4. prakaito. kurias p:rprastai Salina inkstai (ilapalo. jas paialindamos Zvyneliq ar pleiskanq pavidalur 2) tikroji odn (tlcrnn) yra po epiderniu.Urra /'rnldlia fr.rmasis Kra!jo kapiliarai glaudZiai Prakaito liauka apraizto prakaito liaukas.linys sluoksnis I'ooclinis fiebnlinis sutankejusio po €lleivine. fizines savybes (forrn4. lcikalingts jo lankstumui palaikyti. odos liaukos padeda inkstams palalinti vandeni. kurio dainai atsiveria r. Epl. Klauzis kolbos yra apskritos ir sluBso tikrojoje odoje arba jungiamajarne audinyje sia yra irrakaiio liaukn Paiinio ktrnclis Jrulgiirmasisaudinys Nervii : '- Rictralinis au.c/is (pumpuro formos clarinys. Mnlpi3ro Jr.Lb. g) vrl|]rl il augalq agresyvaus poveikio. Pln[t]ias yn plonytis odos darinys. einantys nuo odos paviriiaus gilyn i ptroditti jungiarnuji rrr'lini.t cfcllrvtt- raturos pokytius. nuodingrl medZiagq bei mikrobq. kuriuos reiketq isidcmeti.rlbus. Rufiuio ktuttliai. Jls sujungtas su je glndi plaukas.) bei ivertinti tempe- linukos. nes jame claug skyluiiq ir linijq. Prakaito liaukos iisiiakojg v. pieno. Krauzes kolbos ir Paiinio kaneliai yra periferiniai tcmperaifiros receptodai (vieni jauaia ialti. gilesnysis vadinamas poodine lqsteliena. jis toks sv.lrrok.rilo.. Ji taip pat organizrn4 sau8o nuo telnperatiros svyravimq. Eilc. Odos s tr Llk t Lr r. r. 5ud. Paiiilo ktrneliai yra .llo lorm{'r ir Jfrg-o giliaia nc iUngirrna I i Kraujasysle Spenelis lliruko stormr. kyiantis plauko maiielio apatineje dalyje. Pootlinis ricbalinis I sluoksnis kllrrl lc'npef. Juos sudaro jungiamojo audinio kapsule ir karnelio centro mediiaga. Jis suclarytas ii: 1) iaknies. 2) -sfich.nieji -io . Paviriinis oclos sluoksnis nera lygus. turiniio daug kraujagyslirl bei nerviniq galnniq). sn kuriais. druskas. arba lr. tiekianiios plaukui r. \. Kai kuriems gyvunans. Lytedami n]es galime jungiamasis audinys. apie plauktl folikulus. jungiamojo auclinio./ilu.iebalus.lrugiau i! piritq (rankq ir kojtl).!l JUTIMO ORGANAI JUTIMO ORGANAI Lytejimo organai lS visq penkiq jutimo organq lyt€jimo organas uzima didiiausiir plotE. Mcistictin kutltlili. kuris vadinamas plauko l.rugumai 1<itt1 gyvnnrl.koni. r(- guliatorius.. mi. lur l. p. oda yra svarbus kvdpavir'no organas. kalcio. kuris iieina iodos paviriiq. sudarytas idrnc .ii.rgia visq ktlno paviriiq. kalio. ita pltlines rugities.rktuoj'ame" savo odos pzrviriiumi..is iinuiiatntutjtt rfiunldlit. liaukas. J4 sudaro sluoksniais.. Be to. tt!.r-telrU. natrio. Krnuzts kol.5iu. cpidernTio polas. fq sudaro c1u sluoksniai: 1) paviriinis. pvz.nio Un(ldi. iia daug kraujagysliq. kietumE ir t.ir iLlrm.ri -u*i. atba 4titlennis. nrp(lrdr)inio pJ. anksiiau minitu sluoksniu (.nl r//-. bos. dreglrds ir dulkiq. ikuriA aieina rleNines skaidulos. Zmogui ir kai Lytdjino knneliai.ejes darinys. atpazinti daiktr-!.^. Ocloje yra daug ivairios struktauos lyfdlilo /rIncli4.4ui5nerio Lrrneliu . ltrpq.llurn. nes plyti vi same odos pavirlidje. taip pat krutq bei iioriniq lytiniq org.rrDall- Oclos pora.

kilpeles raumuo b0gneli Siek tiek atpalaiduoid ir . Objekto atvaiz das.rlva.ti jautriA fotoiuostE arba plokitele. lgilukas t stiklIkitnis . iS iia aiaror lalaku ltutekd i /roji. ruineli kartu su vokais diafragm4. Apatinis plaktuko (pajuclejusi i5 victos) raiitis Vidine baflnines erLmds siena Asarq aparatas Bigneli item7.i jungines sk\iautq. Prie klausos kauleliq prisitvirtina du raumenys . mas tolesnis kitq garso virpesiq perdavi- Vidurin€ t1osies kdaukld ASa nionosies latako Plaktuko galvute Viriutirlis priekalo Sonnre alauga / raistis AprtLn! nosies landa kdnalo Zioly5 lond4. maZiau vibruoja. aiarq kanal6lis ASary maisclis ASarinis Vidiniame akies kampe. Vienas jungiasi su plaktukLt. jos atvirumo laipsn! galima nuolat keisti. Apa(ine..objektyv4. kai tempian-rasis bugnelio raumuo susitrau.. ragena. Abu iie raumenys yra gana svarbls itempia arba atpalai- kuri Iototechnikoje vadinama. Apatine nosies kriaukle Kilpa ranybes Ovalusis langelis Snerves duoja bugneli.lras. Lygiai taip pat kaip ir akies.riin. Abu jie sukelia skirting4 Klausos aparatas. voko vidiniame kra6te.lt Jutimo organq fiziolo$ja AJary aparatas. Norint reguliuoti Sviesos srauto in.r tvics. bignelis labai isitempia. .rtsir eri. silpnai iijudindamas labirinto slg/stt. mas ! viding ausi.centrine. Akis ir fotoaparatas. kia.l/a!. nuo kurio tesiasi istekamasis aiant kanal€lis. Ausies trimitas (Eustal Ovalusis langelis chijaus vanzdis) Klausos aparatas Akies obuolys Tinklaine (f okrgrafine zlcolnts rllPoS raiStis Priekinis ovaliojo Iangelio krastas plokgteli) (foioaparato Ovaliojo langelio sagitaline aiis Kilpos sukimosi taSkas Lgsiukas (fokusuoJnnl Klausos aparatas 68 . ypai tokiq. patekes i tinklaine. taip garantuoja. regos nervu perduodamas igalvos smegenq Zieves regos centr4. kuriame suvokiama daikto forma. jutimo organq fiziologija ASaIll taskelis liq. afitras stt kilpcle. vaclinamq aiar4 naiieliu. nulekanciJ. tekaniias nuo priekinio akles obuolio paviriiau5..r j upali e no<ic. tensyvuma atvaizdo Zidinyje. dr dis. Susitrrukiant kilpeles raumeniui.p.bngnelio itempiamasis ir kilpel€s. Prleknlas neturi raumeniniq skaidulq ir juda tik kartu su kiiais klausos kauliukais. ji g14Zi- Viriutinis plaktuko raiStis nama ipirmykite paddti. Ji sudaro ainr4 liaukn. arba .r. if jas nukreipia i nosies ertme.apertiirine".as. .ttitink.r. Ak! galima palyginti 5u foloapdrJlu: iirr(lnirr.rtpaTi\tJmar ir ll ginrma* su kitais daiktais../ Ptancto raumens Vidurine ausis langclio LrJitas inis kilpos raiStis prisitvirtinimo vieta lsorine klausornol ji lancla poveiki: kai tempiamasis raumuo iitempia bi:ignell ir labirinte padidina skysiio slegi. vedantis i gana talpq mai5eli. yra rusvos spalvos aiarq spenelis (aiarq taikelis).ky'iio *legi labirinte 5um. ir\ .. kurie surenka is\lrriJ ai. . . bei aiartl lntnkai visuma kanale- kvl a3ar. taip reguliuodami giuso bangos poveiki.

Nelvine lEsteld sudaryta ii lqstelas kuna.imp. rr iuosmen.ri -rrsijurio. i katkolg il sudaro gn/rros sne.li5 ner gos struktfiros medzi.ria. vadinanra balf4fn. Smegenu darrg. ii kuriu i-eira pcrilerirli.rlloii medziagr.ge \ervin€ l4stelF (neuronas). y. lemdama tobul4 anatomine bei fiziologlrelvo ne jq vienovg. abipus . vidilis dangalas yra plonas. nols i3 pirmo Zvi)gsnio lyg it nePriUausomos.l4. cent nes nervq sistenos dalies pjitvyje iiskiliarnos dvi ivai ai pasiskirsiiusios ir skirtin. Autonomine nervq sistema funl. tu gausybg kaujagysliq. - . ii snegenq iieinaniiq nervq pradZiq. Aplink centring nervq sistem4 ir jos viduje cirkuliuoja ga/rros li. Ccntrine ir feri lering ner\u. vadinanas iac. 79. ner\ inr\ lEstelds strukturos.rl.ii .os kuriomis tlerviniai impulsai plinta kuno link. -Nuo lqsteles kino tgsiasi keletas medZio kamien4 primenantiq ata gq . Lygiagreiiai nugaros smegenims. J4 sudaro tnlaos ir r?rj'rros smegenys (Zr p. Centrine nervq sistema.orinis dangalas yra ypai tvirtas ir atsparus jis vadinamas kictuoju dangalLL.lcles (neuronai) ir jas supilrltis atraminis audinys (glija). atminti).i -upa ir.Balvinirr.rn. pojniius.' sislcr?a.r nutJro\ \meBeni-. rinrbor -l-/r. nusltiesianti nuo kito l4stelds krlrro galo negu (dr:trdt'1ry). Viriutine je centlines nervq sistenlos dalyje dangalai lsiskverbia ir \ruAo lr)\ ir ntLgaros suttgt- n4 dangalus.rnrien4. trctri \'. nors i! tikrqjq j4 reguliuoja centri ne nervq slsterra..Jutonomini. Pirmoji vadinama pilkqjl nrcdiing. niai impulsai keliauja tcentrine klypiimi (dendritai) arba iicerltrine (neuritai). Jq sudaro daugiausia rrcarot1r! ktnni. kurios daugiausia skaidulq lern. 81). iinidis Anliniair ru\(nfejimai\.ds sujuDgtq mazgq grupd. Somatine ir autonornine (arba vegetacine) nervrl sistemos.77). uZdaryta ir apsaugota aSis. l. Ak\nn.is'udarO aulonominer l!eBetJcitle\) ner\ u temo. lalinimQ ir kitas. Simpatin6 nervq sistema dar vadinana tlidz.rtirlj l. yra 'rnrgerru dang..sudeti.i'(eml . l. todel ir vadinanas itorati kLitiLr dn. pav.r nqpyini ludrnj nuo smugrl.NENVU SISTEMA n Nervq sistema NeNq sistem4 sudaro centrine ir periferin6 dalys. viena ilga neurono atauga.ri neIrai.rgos. vidaus organq darb4. tsliniio branduoli. -rily-c tgsiasi dakon.-aug. -\ arbidusio. il vienas . Ji.ieve.ri ir . Kielvienanr.qlr. aroa aK sonas/ L y. Centring nervq sistemE sudaro galz. lQsteles clendritai. Smegenq dangalai. Centrine neivq sistema dar vadinama grToy brrrc. o baltoji iionnl. u pailguju ir lugrro.. nusidriekianiiq I organus ir audinius.rlri.gdu.lubrrro.eina Jrug nervq. Tai sinpatila trcraL! sistc:ma. Gnl'oos /i15 -ul1a Bendlosios ypatybds. lygiqjrl raurnenq veiklq.croai bei nerviltiai rezginiai. aukit4j4 nerving veikl4 ftalb4.tle \up. Lurio-r rrervi- PilLoii arba b.(ar-os s 1eglr14 skr/sfis (uzpildantis ir subarachnoi dine ertme).rmJ.lcrrifds. virikinim4.. o apatin€je dalyje stuburo kan. iSsiiakojanti ir pasibaigianti sinap- vinis inpulsas plint. kontroliuojantiQ vegetacines funkcijas. io i..itry.irJtsr. nes periferineje jos dalyje yra daugybe nerviniq mazgq ( .rorganizrnogyvybinesfunkcijas kontroliuoja visus valintus ir automatinius judesius. -mege vidini sluoksn!. I l4steliq kuna patenka dirginimai ir ii jq impulsai perduodami toliau. Didiiqiu sntegenq ir 'meteneliq prrsnriuliq pa\iriiaus pilkoji mcdzia&r sudaro iSorini sluok5ni. -oiduri s plonas kaip voratinklis. mediiagq apykait4. nuo l4steles kuno). krrrtine.ionu('ld lyg ir nepriUau*omai nuo mI sq valios. ne. pnrnshryafil. nl4stymE. kntLkolijc bei stLt apie kuli4 santykinai sinetriskai iisidesiiusios visos kitos nervq sistemos dalys. nq vddrn.r iicentrine kryptimi (t.r . atba qttt. t. yra lic. p. Simpatine ir parasimpatine ri*Lerna . ji regulruoj.r ri-./ \aln.ifering nervq sistenr.os n ttugaros slnegetlys. o juose baigiasi vieni ir prasideda kiti nervrnrq skaidulq pluoitai.rluojr srrc.t r'rr. y. kallo. kurie blro kanale. o per.rrJaro nervini. Centrine nervq sistema ii tikrqjq kontroliuoja visq gyvybine nervq sistemos dalies veik 14. nuSafini. Antroji mediiaga.t ddr?Snllt. jisai tiesiogiai jungiasi su smegenq paviriiumi ir. iie sudaro ivairius branduolils. juos Svelnina. neto\ sistefiq.Lrdnro .r klajoklio i deSimtos galviniq neNq por. \ra i. 70 . Ji -udaryin ri nefvinilJ slaidulrl.

mege- Smegenys Virsutinis momeninis KAIRYSIS PUSRUTULIS DESINYSIS PUSRUTULIS Centrind (Rolando) vaga Apatinis mome- Vidurinis kaktos vDlgrs Vi*utinis kaktos vingis KAKTINE Iiilginis SKILTIS srnegenq plysys / . stn. kaip ir galvos. vadinamq smegenaliL pusrutttliais. Jtl pjnvyje matyti. Tiltf.mcgenine Ziurint i3 viriaus liauka (hipofizd Speninis formuodamos vadinam4jE arklio uodegq. uzimantis erdvg tarp vo dviejq pusrutuliq. o su pailgosio. per visq stuburo kanal4 iki II juosmens slankstelio. NuBaro\ sme8enyc le5idsi nuo didziosio. nrnLs vLngrs MOMENINE SKILJIIS Didiiosios smegenys.p. Iai d.meSendliu 2ieveje ir savo virsdnemis isiskverbianiiq j balt4j4 medliag4. Manyta ten esant sielos buveing. o smegeneles viri ketvirtojo skilvelio. o baltoji . Vienas i5 svarbiausiq smegeneliq elementq yra PLo'kinjt eroitLs lpsfelds: nuo iios lqstel€s kuno i5eina gausybd iakotq . joms pasibaigus. besileidZiantis iki pat vadinamosios dldllosios sn1egenll Jungftcs. Ii pastarqjq gali- ViIiutine VirSutine kaktos vaga Priekine r. Be to. Juos skiria gili vaga. kurios pasklinda stubulo kanale./g.itaust . Smegen€l€s. Isorinis smegenq pusrutuliq paviriius yra nelygus.ttJu8q. vadinama smegeneliq kilr?li?rl. pailgosios sncgenys) ir nugaros lys - smegellys. i:. o baltoji centre. Pailgosios smegenys ieina t IV srnegenq skilvelio sud€ti.. Smegen6l€s jungiasi su galvos smegenimis dviem pluoitais nerviniq skaidulq . Jas sudaro daugybd plonq nervinio audinio lapeliq (smegendliq vingiq). kuris Priekinis cent ris vm8ls Centrind vaga (Rolando) Apatlne ma pamined centri q (atba Rolnnclo) oagq. Galvos ir nugaros smegenq skystis. Todel pjnvyje vaizdas panaius lidsiiakojusl medi.Centrines nervq sistemos anatomija Skiriamos Sios centrines nervq sistemos dagalaos smegenys (did2iosios stncgcttys.nU Zt(ri. Pailgosios smegenys. mis smegenimis kita nerviniq skaidulq skverbti pro vadinamEji galoos ir nugaros ratinklinio ir Svelniojo dangalo. oagL 1r plyiitl. Apa.n8t. kurios gi- lumoje yra kirmino {ormos struktiira. esanti stuburo kanale. kur.nedidelis jq kiekis vis delto gali prasi. Jos ieina i smeger4 kamietn suditi ft kaftu su smegenelemis bei lillu uZrma vidinio kaulolc> p. einanci4 nuo |JLtos srities atgal ir kiek Zemyn. kuri eina iiek tiek ist Zai i5 virsaus Zemyn.ru.Hr cent nd vaga lgs vaga n1. Apatine pakauiine vaSa vaga Sonines (Silvii lvfaus Kairysis galvos smegenq pusrutulis LgSinis blanduolys Regos nervas Momenine pakaulio vaga vlnSlat Nugaros smegenys. ir ioniry (Sil. Stregen€lds taip pat sudarytos ii - smegenq vandentiekiu susijungia su III skilveliu. Smegenrt (ir smegen€liq) pusrutuliq pavirSiuje esantis pilkosios mediiagos sluoksnis vadinama.. 5u-. krrias skiria gilus ply3ys. nors pluoitrl 72 pora apatinimis suegeneliy koje- smegen4 dangnlq barjer4. senoves mokslininkq pavadintE . DidZiausios trikampes formos nervinds smegenq iieves lEstelds vadinamos piramidiniais neuronnis.ioie pailgosio* . DidZiosios smegenys yra viri didZiosios smegenq jungties. Abu smegendliq pusrutulius per filLa tarpusavyje jungla aidutiniosios smegcneliL! /cojclcs.s Nugaros smegenis. su- Tarpiniu smegenq gumburas Uipakalinis vrngrs judina- Bly!kusis gubrys Didziosio5 5megenys ir jq pusrutuli. vadinamtl pasrutuliais. iemiau II juosmens slankstelio stuburo kanale lieka apatiniq nuga nir! nervq iaknel€s. dengia tie patys trys dangalai. DidZiosios smegenys sudaro didiiausi4 centrin€s nervq sistemos dali ir sveria vidutiniSkai 1400 g. Tiek pailgosiose.l..deda i3 2 simetriikq daliq. Smegeny. Zemyn nutista tik galinis sinlas. iSraiZytas daugybis oingi4.ri tr.. atlieka dvigub4 funkcijq: saugo smegenis nuo mechaninio poveikio ir padeda paialinti ddl medZiagq apykaitos nerviniame audinyje susidariusius produktus (veliau peremaniius ! kaujA). kad pilkoji medZiaga yra paviriiuje. gana tvirtai sujungianiios abu pusrutulius.gyvybes medziu".lmato u2pdkaling duobe.isoreje.rug plonesne negu pailgosios smegenys centrines nervll sistemos dalis. beveik horizontalia kryptimi. tiek nugaios smegenyse pilkoji medZiaga susitelkusi vidindje dalyje.ijungia su nugarLJ> \metetrimi\.rr'rirttninis stuege ili4 kojelimis.rniiq .irai. Dangalai i ii skysti nepraleidZia daugumos cheminiq medZiagq.rkauikaulio angos. 73 . smegenilis. limis.

Soninruose skilveliuose yra smulkiq kraujagysliq suformuota struktira.. Nuerng stnegenrt Pavir siq susijungia su treiiuoju skilveliu...1.i.. il .rnccnlr'..Centrind nervq sistema.* Galinis slrllas b4 iSskirianti tropinids hormonus bei hormonus. kad tarp pusruiulirl keliu cenlirneiru gl lvie yr. Tai maZyte ovalios for mos belatak6 liauka. kud ii kraujo plazmos tsfiltruoja gnftros ir r.. Kai kurjas vidin€s smegenq sandaros ypatybes galima iivelgti smegenq pjarviuose. pro tarpskilvelines angas iSteka i III skilveli.udlo .ilrauLim. ilapirno l.iaureianir.t. jungiantis abu pusrutulius. nr -u.qaros s'rcge.i.r. kurioje yra daugybe galvi- SMEGENELES .oi'or. iIV i{J -\ | .Plunildis su5idnro pailg. snegenq bures. Soniniai didiiqlq smegenq skilveliai. smegenys ir smegeneles) ir laipsniikai plonejanti Zemyn (pailgosios smegenys rl nu r dengianiius dangalus ir atskyrg pusrutulius. vadinamojo tarklito7o bnlrc duobeje. Jame yra nedaug galvos ir nugaros smegenq skysiio. Calinis sitrlas Vienas uodeginis nugarlnrs nervas --' nugaros smegenq dalis ir' . Tii labai siauras kanalas. Prielrrejc iio skilvelio sienoje.>. o DidZiosios (galines) smegenys Soninis sklvelis (I) ir nugaros smegenys Isilginis sme8enu plySys Skaidriosios Skaidrioji pertvara Didiioji smegenq jungtis Baltoji.rvim.. o jo dugnq sudaro labai svarbi smegenq kamieno dalis rombine duobe. iis uZpildo Soninius skilvelius..Uodegikaulis (nugariniq nervq iaknelds) .rella. pl)ry. reguliuojaniius gimdos raume.rtgal tgsiasi plonas kana lelis sntt'gcnt1 anttduttickis. yra na platios farpskihtelitrs nngts (Monro).lalauia ilV skilveli.tl!u.)4 SMECENYS rarPrnrLl. III skilvelis.smetenq } eumourar Zieve (piikoii mcdziaga) fl- n n. Siuos skilvelius skiria plonytd tJros 5me8eny\'i. tilto ir smegenelirl.l \truktu14 ..arklio uodega" (1 4 suauge slanksteliai) Iiilgirlis stuburo ir nugaros smegenq pjnvis (schema) '-\". ner\ in iq skaidultl pluoitas.li. tarp pailgUjU smegenq. skl/rrli'. . . dviem plokitelemis einanti 2emyn nuo didiiosios jungties. prie jq priglunda branduolys. J IV skilveli ateina smegenq vandentiekis.r plJlu.1. Jis tgsiasi nuo IV skil vclio ir yra nugaros smegenyse. reguliuojanti visq kitq belatakiq liaukq dar- kietasis dangalas Nugaros smegenys Smegenq kngis Kietasis rugaros smegenLl dangalas Nugaros smegenu palrarga Nugaros smegenq apa!rnls Saras l.r'io. arba hipofizi (Lr.r. (schema) pjn vi."r. Tai vidaus sekrecijos liauka. Yra nugarineje smegenq ka- mieno dalyje.medzlaga RorEZhe PtlSl. kuriomis !oniniai (pusrutuliq) skilveliai Centrinis nugaros smegenq kanalas.rdinamas iolirfu skllz.gyvybds nedis" Stuburas NUCAROS SMEGENYS niq nervq branduolirl. prie kurio pri sitvirtina pasrre. natome. Tarp Siq pertvaros ploks- ir...ienel+mi.. pagumbur!.ry sky.ldid. J skilvelis (II) Tarpinitl sme..trIUlrq liauka n-. pertvara. v. Crlvo. Ntto treiiojo skilvelio. Galvos smegenys Centdnd nervrl sistema yra tarsi vamzdZio pavidalo struktora su labai iivystytomis iriulirrcs dJlie. esanti kaukoles ertne je po didziqjq smegenq pamatu (su ku liuo sujungta kojyte). ji vadinama skairlriqjo pertaorn. Nugaros smegenys ir nugaros smegenq skystis. Abu didziqjr! smegenq pusrutulirs jungia didZioji srnegenq jungtis.si{ klnas genq Stmburar (pilkoji J! r sKrve s nredziaga) Smegenq veliau smegenq vandentiekiu nuteka skilveli. tai yra laidai.^- \.Belatakes [aukos"). teliq lieka nedidcl6 ertmele (kartais dar vaclinama penktuoju skilveliu).gelini I i nu k n (hipoJizt). ii jo iiteka ipavoratinkline galvtr> bei nug.gfl.. i5 ITI skilvelio smegenq vandentiekiu (per viduGalvos rines smegenis) atitekdjes Galvos ir nugaros smegenq skysiio apytakos schema tris angas me iS iiores.n€rvLl l^otr t6 Kietasis danFalas (sIuDtlfo kanale) aJn il tarpiga- niq smegenq gumbun! paviriiaus.meEenu Jali. IV skilvelis.oi.Arklio uodega" (nugirdnirl...stl (likvor4). Vienas jq yra dediniajame smcgenq pusrutulyje. )o. Tarp Zemiau didZiosios smegenq jungties esantir+ tarpiniq smegenq gumburq vidiniq paviriiq yra vertikalus pllieli: i rcirn. o Po io.rro\ pro ertSmegenLl Slankstelio kflnas -mrgrni. Si gana ilgE ir platq C fornos pluoit4 sudaro baltoji mediiaga. Ill skilvelio apatine dalis nuttsta iapating tarpiniq .smegenu frontalini. Skilveliq i5oreje yra pusrutuliq baltoji nedZiaga. Kiekviename pusrutulyje didZioji jungtis iSsilenkia lanku. J! uZdengia smegeneliq kojytes. tarp skliiLtto iulq Pasmegenind liauka. kitas kairiajame. vadinamas dryZuotuoju kflnu. formuojantys ditliiqjq suegen4 jan. pertvaros erhne Soninis DidZjoji Smegenq pusruRrlis Soninis Epifize arba kat1.

Preg. arba vegetacini mazg4. Vt:u5 orglnu. Tai X galviniq newq pora. lygiesiems raumenjms.iant par. o simpatine nervL] slstema juos atpalaiduoja. ir fraujagysliq. Simpatines sistemos periieriner dalie. simpatin€ sistema ii pagreitina. tiek ir pdrd5inlpJrine. Autonomine (vegetacine) nervq sistema skaidulos.rlaidulor.tulonontinu nervrl sistena. Parasimpatiniq skaidulq turi ir III.idcda lustelirl Lnnuo:c. t. lurio5 nuiina inug.. ineNuoja tiek simpatines. o i. JA iudJro ner! ini' Viriutinis kaklo simpatinio kamreno mazgas )tr I\ lie)uvinis lykles nclvas \ autonominius rezginius. incrvuoja daugum4 vidaus organq. Mduriq nclvirri.t skiriami !ie Apatinis kaklo sirnpaiini6 kamieno rrazgas I kdtininis sinipatinio Kamieno mazgas Vidudnis kaklo simpatinio kanleno lnazqas Kanlleno lnazgas ") X deiinysis klajoklis nervas Klaioklio ncrvo gerklincs Sakos ]ungiamosios Sakos Krttinkaulis V krutininis simpatinio kamleno maz.Jka. pasaitiniai. Tie yra priei. ataLrgas. Krrtiirinlai lTrdzgai yra abipus kutini nis stuburo dalies slanksteliq ktrnq.. -u... yra pilvo organq sienoje.'. Iscentrines skaidulos yra dvejopos 1) ikimazgines..iiu nerru -istemns daliu.. centrq ir iScentrinius neNus.irdie.11pnliui. kuriame persiiungia ipostganglines skaidulas).l. kuri.rt.ine> urB.iai kaip sudetingo elektrinio mechanizmo laidininkai.l pJn.autonomine". -iuncia juo. nuo kurirl prasiddjusios skaidulos sudaro Simpatind nervu sistemd.ti: vir.rlios. Zarnyno.porutis. se mazguose yra postgangliniq neuronL! kal.. nai. Ii visq minetq simpatinio kamieno mazgq (ganglijq) iieina Viduriu (saules) rczginys Juosmeniniai nugariniai IV juosmeninis sinpatinio kamreno naz. sukeldami alra14 idirgildj.i4. tarp jq ir iirdi.utini. 5iuo. fito. Jis letina Birdies darbq.tqlini' -Lnid lo5 pta. Milijo|ai neuronu. padeda organizmui prisitai kvlJ prie nuulat Unt. 2\ uinnzginis. iieinantys i3 auto- nominis neNq sistemos parasimpatines c{alies brandrrnliu.r inugaios smegenq ir pasieka gangJijq. be to.udaro .vuojamE organ4 Lryznreninidi bei vien.l k. kai klajoklis neNas suletina iirdies darbq. Jie priima dirgir-rimus i5 iiores arba |. Didiiausias parasinpatiniq skaidulq turintis arDa ref\.veiki. plauiiq.iiun8q (drpu5JVyje. 77 . plaukq 6iauBiamteslems dalies segrltentrl blanduoliuose. ktrtinds Sirdies./menine76 vuoja vidaus organus.Llygr.. Icentrin6s skaidulos priim.r. Parasimpatin€ nervq sislema. luosti^\tiaini m. esaniiuose palei pat iner. Jie iSsidestg prieUnaic krvZk.lti/nto funlcijas: .rngliner sirnp.lriniu. arbd it.ezginiai tgsiasi palei kraujagysles. Taig Jutononrine lervq sistema tu icentrines skaidulas. y.idriel usioje palei *tubull.J SIS?EMA Autonomine (vegetacine) nervq sistema Aulonurnine nervq ii\tema konlroliuoja regcld. autonominiai r. esaniiq galviniq nervq brandttoliuo./r'rzidi: ldlliniai.rii|.ri..r.rulio pu.e arbr nug.rtinidme Larnrcne). lyties organq darb4. perduoda nerviniams centrans.priejinga\. mediiagq apykait4 audiniuose.eie. jq yra 4 (kartais 3 arba 5). vrdurinis ir apdtini5.impatindms klajoklio nervo skaidulolns bronchq laumenys susitraukia.vy(do.o rnaZgas TarpSonkauliniai nervai Klajoklio nervo (skrandiniai kamienai) Skrandis . raumenins ir kt. pirmasis krtrtininis mazgas susiliejgs su apatiniu kaKo mazgu ir sudaro vienq Zvaitzdirri mrzg.rsideda ir nuqJros qmegenLl ky. Ir prieiingai. arba poslqd. Abiej4 nervq sistemq (parasimpatines rl srmpJlinc. juo. Kylmcniini nnzgai yra 4 (kartais 5).kaidulu rudaro lrrrr<. r pcriferij4.Lri ldaiolli' nervJs. Autononine nervL! sistena dalilama i dvi di deles dalis.idi -rlr4i.rUo 5lanLtclirl 'ker-ine. nereiai yr<r.tndineje (:irnp. nors LlJTnrauriai iio\ 5islpmo. ^aDtirno kJu lin iniai. si*iemu5 itaLJ . iieinaniios ii nugaros smegenq klcrtinirriu ir jrro'meninirJ -egmen{u bralduo. lulrc inernervrl srityje skaidulos isipina i pilvo srities nervinius rezginius bei mazgus. nu.ii..las Sorrkauliai Klajoklio -nervo VIII trndninis simpatinio Kamreno mazgas _ Sldr Stemple Diafragma Klajoklis nelvas X krntininis simpatini{) kamier. vcrkr. VII bei IX galviniq nervq poros. arba prcga1lglit1es.ner ru:. skrandZio. k. :iuo.rrrciq aplinko. todel vadinama .ltlu.. .tilutiU nrttu-. 5impalinio karnieno kakJincpi drlyje lra try: knkl. *laid ulo-.ltirle.r-ibaigid nerviniq ma/gu Br. Pilvo srityje susidaro saules.rrai mazg./j. plauiir.rros \meg(ny\e {nervine*laiduloc eina nuo l.rlis .eilt. esatliiuose ganglijuose. virikinant. priklausomai nuo nerviniq skaicluIt1 iSejimo ii cent nes nervrl sistenlos vietos. J4 sudaro nervines skaidulos ir neNai. pa-kulrrri. r. kdrios eina nuo lqsteliq kunq. lunq drrbt reguliuuja . liq.?/.Jclplinio lilnu. papilves rezginiai. D. lara'irnp. Uod. ntnzqn' wa labai ma)rs. stemples tu kiti.meninrdi. li vcikiJ nepriUau\omJi nuo nti\Ll v. iios skaidulos ot.?zddi ii*rdi-t9 Jbipus siuburo. postgangliniq neuronq kunq sankaupll. Cia prasidejusios skaidulos perduoda nervinj impulsq liaukonrs.rc .) po\cilj. "i.Lenlrine.e prasideiucloq <KalOUlO\ PJslOJl6la nervlnlUOre md/8xO se. ialinimo sistemos.e brandurlliuo. Vei]. Daug parasinpatiniq mazgq. uodcgini.las Juosmeniniai viduriLJ nervai I kryzneninis 5impatinio Kamleio mazgas i' Ricstjnc (storoii) Zdmir Ticsioji (storoji) 2arna to organo slenole.tines :kridulos p.iau pa\ireiikia lamybes metu. jq yra 11 ar 10. sinpatinio kamieno mazgas.l dir$nimu*. (neporiIlrr.

ru.r -. inervLroia trapecinj ir galvos. r -koni.. Jic sudaryti ii suditirrgos sandalos nervinirl skaidulq pluoitrl. inervLlo ja daugeli akies obuctio raumenLli X klajoklis miirus.junla masis (klausos iI pusiausvylos funkcija).tlal.ri- liu.' \ieln. specifines skonio juntamosios skaidulos nt. liaukas. burnos/ t-rosies gleivines. i ervuoj. iner' vlroj.r jv.jirr. 'pv. plauiius. trctieji yra rni!rus.r Lr.lri2ir'ri f. lrrn. -v"gnne kai kurias veido DidZirliq smcgcnr! pusrutulii Regos nelvq . o kii4 rnieljnas neclengia . III akiq judinanasis notorinis./i. raumenis ir kitus)j tik X pora klajoklis ntrztas iSsiiakoja krnfines ir pilvo ertmiq org. speci fines skonio lieiuvio glcivincs uZpakali- - kryime Piltuvclis (tarpiniU snregenq) Pasmegenine liiluka I pora: uodZiamasis (hipofize) nr.r \TT p..rurnurri: lsilgrnis snrLBcnq flls) s /laro{.'rrirrr tlL\Uli r. odE. Inotorind\ ryklis raunenis.r viin. Juntamosios skaidulo. Motorincs skaiclulos inervuoja lyklQs rarulenis. Jas dengla tik labai plonasdangal€lis neurolema.ri nerv.ririJ. Kai kuliuos nervus sudaro tik juntnnticji rrerviniq skaidulq jLtdilnntosias s/rnldr.r-i.rlliel. VTII prieangio ir 'raige. palasimpatines i" I'rrrlire.. or8. virikinimo ir kitus ortantls.r alrr'.. dal!.r.rkie.rs. dali.r iv. XI priedinis notorinis. ausir. iiini. vcido odq.liJe.lluose. Kuo toliau nuo galvos smegenq puslutuliq yra nelvo iaknelds ii- lieTr\ lius.'rr arha LaLlo "rgarus ra[-.incr'r uoja r iJ.l. V triiakis niirus nelvas..ilos (tai pluoitai.ri ittervuoj. Motorinis skaiclulos inervuoja mimikos rau[1enis. parasimpatines paaLrsine scilirl liaukq. Vl atitraukiamasis akiq nervas * motoli- VII veidinis miirus nervas. Ii galvos snegenq iieina 12 porq 3n/olri4 skridinir-ris nervas notorinis. mutLJri|li:.nefvas (uosles impulsq peldavimas).rlvirti.niu "il"- numeriu ji. parasimpatinis viclaus org.r.rL|rlenis.i. II regos specifinis juntanrasis nervas: (optiniq impulsq perdavimas).i. Kiekviena nervr} poln Zymima romdniiku skaihreniu.rnr. gelklas. TX liciuvinis rykles ni!r'us.]lrmcni.L NEBVU STSTEMA Galviniai nervai Cnloinini ttcraai yra periferinds nervll sistenlos suditini dalis. jungine ir kt.rlviniq nervq porq 79 . l2 porrl g. qpecilini.rnus: iirdi..rnrr-. 7ytnint. o juntamosios viriugalvio.lIl'tymo r. incrr trol. kitus rnotoriniai ncrvai).rmtte NUCAITOS licZuvio raumcnis ir kai kuritros raumcnis- l<aklo IX poral rykles ^ryva Smcgcnaliq klajoklis ncrvas \ Sn.ora: Vl pora: aLitrauVII pora: VIII porai Pn. \ir:ulini i.liezu vin is lV skridhll1is l. III pora: Speninis kanas akies judinanasis funkcijas: I uo. C.geneliq Lrrninas Xl pofai pricLlirlis nervas pora: palietu DidZiqjq smegenq vaizdas i6 ilpaiios: 12 g.rlriniu nervu . Moiorines skai IV Galviniai nervai duJo.sukam4ji rauneni. dengia nrielinas (rnielinin€s skaidulos)..incrruoj.ifirllJrn.iai nemielininds skaidulos. kurios yra asiniarlc cilindre. Vienas nervines skaiclul.

Jie skyla i priekincs ir uipakalines iakas.lai kakliniai nugariniai neroai (iE iU atsidakoja nervai. kryimenini. 5 poros . pats ilgiausias ir sedimasis storiausias ZmoTARPSONKAULINIAI NERVAI 12 gaus kuno newas. ir. kai kurios jo skaidulos tesiasi nuo stuburo srities iki pat pddos.o.er']u:ojarLtys likusi4 apatinds galun€s dali bei J. | NUGARINIAI / ) I NERVAI s poros -. ileinaniios nugaros smegenrl per vis4 stuburo kanalo ilgi. krtie pasklinda tarp Sonkauliniuose raumenyse bei inervuoja juosmenikrtdnes ir pllvo od4. Tng. atba molorinh1 $ttdlmallrriq). 12 pottl krtttini- Periferine nervq sistema NUGAROS SMEGENYS NUGAROS SMBGENYS KAKLO 7 slanksteliai KAKLINIAI NUGARI- NIAI NERVAI 8 poros krylmeninio rezginio alsilakoja neraas. virButines 8 porcs . od4 bei dali apatines galiinds. pakalin€s . kurie priklausomai nuo jq lokalizacijos vadinami: kakliniais. nueinantys ir i virdutines galanes bei diafragmq). 5 poros niai nugariniai renai. kuri sudaro T forma iisiiakojusios juntamosios neryines bsteles.-4 c. sudarydamos ivaiius rezginius: kaklini. IS nugaros smegenq iieina 31 pora iS nugarinit4 rnntq. pelini.Nugariniai nervai Juos sudaro susijuntusios p/rekizir4 rt uipakaliniq ntgannil. kr tini- niais. o centrinos I uZpakalinq nugarinio nervo 5akne19). uodeginis nugarinis nervas. juosmnini. N&a nk nugadniq nervq krdtinines dalies rezeinio. nera4 iaknelis. arba neruini4 skaiduh4 (uZpakatneje nervo 5aknel€je yra nugarinis mazgas. Miq 31 nugariniq nervq tik nedaug skai- niai nugarinbi neroai.rarroc uoDEGrNrs NUGARTMS NERVAS slanksteliai Nugariniai nervai (31 pora) 80 81 .*. periferines 5iq l4stetiq ataugos ieina i nugariniq nervq sudEti. neroiniq skaidul4. o utjuntam4j4. inervuoiantis kai kuriuos tiesiosios Zarnos raumenis ir i5einamosios angos aplinkos od4. Priekines SaknelEs sudar)rtos iE iicentrini4. juosmminiais. 16 dulq eina i pakauSio sriti.i3 icentriniL. KRUTINES 12 slanksteliq porq ]UOSMENS 5 slanksteliai ]UOSMENINIAI NUGARINIAI NERVAI 5 porog 5 suauge slanksteliai KRYZKAIJLTS l I I l I \ UODEGIKAULIS q **"zrr*. i5 kiekvieno nugaros Bmegenrl segmento ileina pora priekinh4 (udinamqjU) Sakneliq tu i segmentq ieina pora uZpakalini2 $lr\glamqjq) Sakneliq.krylmeniniai nugariniai rcruai. kryimeniniais ir uodtgt- niu neraris. Daugumos nugariniq nervq priekin€s 5akos tarpusavyje susipina. inervuojantys juosmens raumenis.

Vieni jq valingi. mes suvokiame dirginimo visum4.:rjim. Refleksin€s veiklos (atsako) schema.llrk<itti< nt>nka:. \Juntamieji /.itiko. ii centro impulsas sukelia nesqmoning4 efekta. priklausantl nuo m[sq valios. ir atsakomasis impulsas prasid€s nuo jq. k.ri lyg ir nepriklauso.r mJ/Bo). nevrlinga: mirl. Skaidulomis sklinda ! kitus aukitesniuo- Nervq sistemos fiziologija Motorinis (judina asis. juntamieji neuronai priima impuls4. oda ir t.-rmi galro* smegerrrl Tiere\).rtaue. y. Cia impulsai gali paveikti Zemesniuosius cenLrus (nepa.receptorius.galiln€se sukelia nervini inpulsQ.'t. t. judinrmdji arbd motorini efekta. Pasiekia nugaros smegenis. kad juos ar audinius sujungia su nerviniais centrais. staigiai atitraukiama ranka.rrbn icenlrinemi\ {nrro peri[erijo\ nervinio centro link). Me* >u\ukiJme.ield. po to periferiniais nervais pasiekia kino raumeni. i kurj isijungia pozievini. Nuo iia impulsas gali iSplisti: 1. arba icentrinio. Nervq sistemos veiklo: mechanizma\ pdgri\tJc tuo.'ntr. kuds ii smegenq Zieves leidZiasi laiclais iemyn.rii.r " I I . kuris juntamo siomis skaidulomis plinta nervines l4steles (cenirrr) fink.talingas.. liBa> prccbn-. suzadina. nuneia ji iki nervrnto (eDlru (drb. Iiorinis dirgiklis. arba . jU vyksm4 lemia nervq sistema. greitas ir staigus akiq vokrt susiglaudimas tlorinl \udri(inti vi. raurreni ir piveriia ji susitraukti.i nervinius . prieZastingum4 ir kita. ir sukelia ralingq efekt4. vadinamE rcJleksittiu (nesqmoningt) et'ek. paveikgs juntanojo neurono nervines galines . Peliferiniai linn ort. Tai ncxaliligi procesai. ir srde- Nugaros smegenu 1\Ugaros srneSenys pilkoji medZiaga Nugaros Stuburo slankstelio ir nugaros smegenq pjuvis (schema) Gavgs judinamaji impulsq dvigalvis iasto raLrmuo susitraukia ir stLlenkia ranka Valingas judesys . bet ne ga/?ros ji Refleksinis judesys Slrnkstulio kcterinc aiau6a Slankstelio skersirle atauga SanJlinc I lu: pa\y/d)iui.. o !i /izioLagin| 7)ietfixQ.d junBil|es p. . o ir..ri . Taigi atsiradus kurioje nors kino dalyje dirgikliui. Thi lernia tobul4 anatoming iI histologine strukturine organizmo vienovg. iI kiti kyla i5 2 skirtingq impulsq sraulqr juntamojo. pa\yzd/iui. nio Jeigu juntamasis neNinis impulsas pasiekia nugaros smegenrl centrus tiesiogiai (nes dilgiklis paveikia arba nugarinio. 2. ir suformuojame sqmoning4 atsak4.ri .lvirsiq drba in>tinktvvu. Toks judesys arba efektas UZfrlaline \Jkr . liaukos. iScentrinis) impulsas Nesusiiraukgs dvigalvis tasb faumuo r\ugaros Dvigalvis zasio raumuo nervais gauna judinamqji impulsE: raumuo susitfau ir pakelia rank4 sius croiniLts centrus arba ateina jutiarojo neroo ncrainr2 gLtlitrg). kiti autono nutnikstamai pasiekia. y. kuriq neuron. juntamieji) impulsai pasiekia ir suiadina galvos smegenq iie\i' relrronu-. Ir vieni. pasiekia ir suZadina galvos smegenq Zieves neuronus/ i5 6iq neuronq prasideies impulsas sukelia efektq. pr'ickin6 nuganio ncrvo saknele Dvigalvis Zasto raun1uo ramybds Iaze)c smegenys Motoriniai impuisai yra s4tutttitt gas. centrus..r i N piritQ. sklin daniio ii periferijos i nervinius centrus.r. todel radinamer: jtiili tosio. igalinantis organizmo atsak4. SlinLstclis Juntamieji impulsai pasiekia smegenis Suvokian1as pojniis Calvos sncgcnys siuniia judinamuosius inpulsus ir duoda komand4 pakclti rankil Galvos smegenys lervinir impuls. 3. ne- Tuo paiiu metu gali vykti ir paprastas. jog nervinds skaidulos ateina jvisus organus taip. rlterlllc ltUqJi | \ \ Nutarinis nugariniL) --t_*_ nuBrrirliu ncfvo !ri Juntarnoji uzpakallne 11clc Smegeneles Pailgosios Moto ne.tn. sncgetry Zieatjc esant! centrq. t. Vieni nervai pasibaigia galvos arba nugaros smegenyse. TeiSu .iuniia atsalomrji impuls4.l.Nervq sistemos fiziolo$ja Organizme vyksta dvejopi plocesai.1i rdumenys. ir motorinio (judinamojo). kili procerai nLro ner\Ll \i\tcmos tiesiogi. i. pavyzdZiui. Kylantieji (icenriiniai. i\ luriu iitentrirrernis skaidulomis jau plinta impulsas. sukelia iScentrini. idnru* adat. nukreipto nuo ne|viniq centrq periferijos link. arba iScentrinio. t.galrrl- i galvos ir Impulsas galvos smegenq ncpasiekiai nevalingas Plaitakos odos nervai siuniia juntanqji impuls4 i nugaros smcgcnis (nervirli ccrltr4) judesys (refleksas) niniuose periferiniuose mazguose.ri centrai bei galvos smegenq Ziev6.r\ perpin. fanlo* atitrdu(imns pnjutus skausmE.ts ai. cenfrineje nervq sistemoje. r-.

jie leid. dine. kuris ejakuliacijos metu rsmetamas i3 pusleliq ir ieina i spermos (ejakulato) sud€ti. siklos iimetnmasis latakls. Seklos idmetamaisiais latakais sperma patenka tam tikrq i Slaple. \Triikojo lytinio hormono testosterono sekrecija. ia ilaplts anga. siklinis puslelts. Juo sperma patenka i noters lytinius takus. vadinamA aryoni?c. jU susiclaiymas ii spermatogeninio kanaldliq epitelio ir 2) etdokrinint (vidines sekecijos). Sdklinis latakas. ties galais suplondjg. . sudarytas i3 raumeninio ir liaukinio audinio. galvutes srityje pereinanti i laisv4 odos kloste. S€klid€s guli plonos elastingos odos maiSelyje (kapielyje). Br-rd.i icmyn perverdami prrcirrq 1inu\. Jo paviriius tankiai iivagotas rauk5liq. Jie sudaro varpos ionus bei nugarine jos dali ir tgsiasi nuo talpvietes (audiniq. suspausti skersine kryptimi. kiek suplotas isilgai.rrpa yra iiorini\ v)ru lvtinic organas. pDsles esantis organas.iklin! Iatak4. ejakuliacijos metu praskiediianti sperm4. Sdklid€s prielipas. SeUides prielipe galirne i. Tai tarpinis apie 45 cm ilgio kanalas tarp sdklidds prielipo (yra jo tgsinys) liarka tai vidinis vyro lytinis organas. atsiveria sdklos i3metamasis latakas.l io i<. kuris jE palaiko kaip obuolio kotelis vaisiq. Jis yra ritinio formos. Vamzdelio gleivines liaukutes gamina sls/stq sekretE. pervdrgs liauka.ud. tuo farpu galvute ir uodega prie jos gana tvirtai priaugusios . uidarandiq apating dubens sritD iki galvutds pagrindo.riai. arba uZpakaling dali./ia. sudarydamas seklos iimetamqjj latakq. i! labai su sivingiavusio vamzdelio.Varp4 sudalo alg'tkur. Jis prasideda seklides plielipo uodegoje. 35). V.varpos galvute. kuri apgaubia kapsule. j4 padalija i dvi skiltis. prieiiui linuka. sudarytas paslankus. at-rvelia seLlides ckr/- tcli4 latawlini) ir ties uodega pereina j setlinl /a/nka. aodeg4.skirhi: galvute. Pereidami priebing liauk4. vadinamas siklidds Palei uipakalinj pnelipil (ii graikq kalbos epl viri i clidynoi sdklidds). \ekrecrjos 14stelemig. kuri yra plonesr. sck i n in i s Aa nn l.Vyro lytiniai organai Vyro lytiniai organai yra lie stklifu. arba prieking dali. y. juos dengia oda. Kekviena seklide sudaryta ii daugybes plonydiq vamzdeliq. i:-ide-ciu'irt tarp sdkliniq kanaleliq. Pieiini mojo audinio skaidulq pluoitai. arba viduring dal!. pereirra uZ ilapimo p[Jes. atsirandaniiq del kapielio odos raumeniniq skai ir dulq pluoitrl susibaukimo. Liauka apsupa r'1rro ilaples pradZiq. t. y.rrytJ. kuris leidZiasi Zemyn uZpakaliniu sellides kr. s€ldos iSmetamojo latako.e gaminasi lydnes l4steles spcrnatozoidii. sudaryti susijungus seklniams latakams ir seuiniq pusleliq latakeliui.r€ ir pereina i seklin! latak4. pasibaigiantis lygiu rausvu paplatdjimu Galvutes virsuneje atsive. kurioje susijungia su seklines pnsleles latakeliu. P0sleliq sekretas svarbus lytiniq l4steliq juddjimui po ejakuliacijos. ku yra didesnd hegu kitos dalys. gulintis ant .. {patinis seNides prie[po galas pereina i . oarpa. i kuriq. S€klides prielipo kunelis labiau atsiskyrgs nuo seklides. Prildausomai nuo issivystymo laipsnio ii daugiau ar maZiau uZdengia galvutg. kuriuo. Sdklinds pnslelis. Tai organas. Latakas yra kietomis sienelemis. i! shpriai rusiraiiiu\io latakdlio. perveria prieiine liauk4 (prostat4). vadinamq Di t tgi uotn i>in i. I Testosteronis iisiskiria l4steliq (vadinamos leirliga lqsteltmis arba vi- i krauj4 ii Sdklos ismetamieji latalai. ktrfl1. Jos funkcijos dvi: 1) vyriikqjq lytinir] lqsteliq spcrmatozoidt! ganybn.galvute prijungia iS s€klidds i3€je sekliniai latakeliai. Tai porinis uZ ilapimo ir viriutini seklid€s kraitq tgsiasi pailgas kunelis.. t.rrni priciin€je liaukoje.rltu ((ia jjj Varpa. sikliCe-s ir prielipas. o uodegq jungia- Awtknnioi tai du cilindro pavidalo erektilinio audinio dariniai.q ir atsiveria i ilaple.eklides. siklinis lqtfikas. pasiekia dubeni. Ji. SdHide. Tai porine vyro lytine liauka (seHidds: Zr p. Prieiine liauka isskiria balzgan4 slgrsti.

Tai gana ilgas. ji isski a i krauj4 (vidinds sekrecijos funkcija) csflogenus ir progestercnq (moteriikuosius lytinius hormonus). Skiriama viriutine gimdos dalis. kudas taip pnsl6 Uodegikaulis Gaktine sQvarZa Slaple VaryutA MakSties Tiesioji Zarna MakStis ISeinamosios angos pat sudaro oda. kudkie ris leidZia kiaudintakiui Siek tiek judeti. Kiauiides Zieveje brgstaniiq ir sublendgs Savasis kiausides raistis raumeninis organas. isitvirtina ii ima vystytis gemalas. Jis tgsiasi nuo gimdos ! pilvo Makities anga i abiejo"e pu. sumaieja. Iioinians moters lytiniams organams priklauso lytines lupos.risiumi. Tarp didZiqjq lytiniq lupq yra mazosios lytines ltrpos. se tesiasi ertme. o priekyje anga. pasibaigianti piltuv€lio formos paplatejimu. nakilis ir i:oriuiai Iytiniai organai. Nestumo metu gimda ge- Varpuie (klitol is) l4steliq uzuomazgrt (folikulq). Kiausintaks yra apie 10 cm ilgio vamzdelis. Dar labiau i 3on4 nuo sqsmaukos yra ilgrausia ir paplat6jusi jo dalis kiau- loiynq falbo.kiauiinis ir lydeti.lq per menesines. kuri atitinka kflgio pagrinda. Gimdant pio makiti iieina gimstantis vaisius ir placenta. Forma primena 8I0 cm ilgio nupiduta klgi. lytinio brendimo pradiioje jq lieka keletas tukstaniiq. kuris j4 palaiko. Lytinio akto metu ii varpos i maksti iisilieja sperma. perverdamas jos siena). ir apatin6 dalis beveik ritinine. varpute. platus ir elastingas vamzdelis. didesn€ jq dalis sunyksta. . vadinama kanu.rkj.tines lripos yra odos r. vadinamas maklties prie Sintakio ampule. kurioje gaminasi lytines lqstelds (kiausineliai). Makdtis.I Moters lytiniai organai Moters lytiniams organams priklauso: kint:idi>. I r\unas ! I xur"ti" \ Cimdos Slapino pirsle Staple dal:nl yta sqsmauka. Skiliama pradine jo dalis (kiau6intakis atsiveria j gimd4. kuris dia patenka ii kiausintakio ir virtgs llr.lvykus apMakities pjalvis: gemalu vystosi ilg4 laikq. i kuri uZpakalineje pus€je atsrvena makSties anga. I Son4 nuo jos yra siauriausia dalis . Po glmdymo gimda vdl susitraukia. makities prieangis.inelis paBalinam. nlsiveria gimdoie. jo kaStai nelygus. apribojandios lytin! plyij. kuri savo sandara pdmena vyrq varpa. nulreiptd vir(itne Zemyrr ir dtsiverianti makities gilumoje. tik daug maiesne. tarp iiq | :\""e'. karnpo. lokai padideja ir iSkyla aukityn Kiauiintakiai. Neapvaisintas Lidu. Gimda Slapimtakiai KiauSintakio pasaitas Pakabinamasis folikulas / Kauiides iaiStis Kiauiide Gimdos pjnvis: vaisinimui joje implantuojasi kiauiinilis. I makiti mens! Apvalusis gimdos Savasis kiauSides raiStis Kryzkrulir ISoriniai lytiniai organai. kuriame isitvirtina ir nedtumo metu vystosi spermatozoido apvaisintas kiauBinolis. kol gimdymo me- tu susitraukiant gimdos raumenims iistumiamas laukan. Ji yra dubenyje ldrp ildpimo p[\les ir tiesiosios Zarnos. Greta gios angos yra varputa (klitoris). Kiaudintakio pavadinimas yra kilgs iS Moters lytiniai organai (pjiivis) kaklelio iki lytinio plyiio. 86 an$u.iskiria kraujo ir gimdos atsisluoksniavusios gleivines audiniai. jeigu kiausinelis apvaisinamas. Pilvapldvd suformuoja kiauiides pasaitE. Did2iosios l. Iarp ma2qjq lytiniq ltlprl su.enuo goninio kiauiides galo iki virKiduSin L. Kiaudid6s yra prie moters maZojo dubens sienos. Jie apsupa pilving kiauiintakio ang4. ii virsaus ii dengia pilvapldve ir sudaro kiauiintakio pasait4. Tai porine ovalo pavidalo moteriskoji lytind liauka.ruk<les.gimdos ii.sAsmauka. Vidinis kiduSintakio gala. sudarytas i5 raumeninio ir tungiamojo audinio. Prie dubens sienq kiau3idd prisitvirtina pakabinamuoju raiSiiu. gintla. vadinama koirle- Gimda. vadinamas gemalu ir v. kia ditlaki'.zodziu ouun ruacijU meLu i. Kiauiideje yra daugybe (40-80 000) lytiniq Moters lytiniai organai tai lygus kriaui€s formos KiauSintakio ampule Piltuvdlis Spurgeliai KiauSides frontalinis vis. iiorine Slaplds Moters lytiniai ir Slapimo organai (sagitalinis pjnvis) . Be to. Joje. nukreipt4 kiauiides paviriiaus link. Kiaudidis. Su gimda jas jungia savasis kiausid€s raistis.idaro plyiys. kuriuo 5i prisitvirtina prie plaiiojo gimdos raiiiio.r iuhnio gimdo. Po ovuliJcijos (Uauiidds paviriiui iplyius ir kiausindliui iSejus ! i5or9) kiausintakiu kiauiindlis slenka i gimda.

nuo kudq priklauso emocijos ir kittl Iipazds Lytejinas od4. Pisld . Bronchai vamzdeline. kuriomis i l4steles ne5amas deSuonis ir maislo med)iagos. kuria nervinis impulsas sklinda i3 r. gaktikaulio ir ti i ivairiq. greitina Sirdies pakalind jos ddis jungiasi su juosmens sritimi ir apatiniais Sonkauliais. reaguojaniiq i pusiausvFos. Antigenas terminas. Liauka organas. linti savarankiikai juddti. o kartais ir atnaujinti savo form4. nius. epidermio kieta piritq galq danga. l}tejimas. vadinamos aksonri. Diaftagma plona raumenind ploksteld. dar tudnti liaukoje hipofizeje). o Sonus . Insulinas .rntis nJgo guolio l.hormonas. cia yra daugiausia foloreceploriq. gerina raumenq aprupinimA krauju. kalcio fosfato).i an- - organizmo sugebejimas reaguoPagrindin€s dirglumo formos yra: regejimas. Zarnl'nas ir kiti. Pagumbuds (hipotalamas) * galvos smegenq dalis. patekusi i i!. Be to.ogo d{k l. atauga.maZa mink3tojo gomudo atauga. Bianduolys .. UZpakaline jo dali sudaro penkirl stuburo slankstelirl junginys.mas vaisiaus iistumimo ii girndos faze. Plazma vandeninis druskq ir baltymq tir- - unkcijq reguliavimas. polgcius. Kasos (Langerhanso) salelis . fermentq grupe. skatinantis tam tikrus i plauiius. Slidtrs abiejq lapeliq pavirSiai leidiia plaudiams kvepuojant jud€ti ktrtines ertm€je be t nties. skandis. panaiiem< l save olganrzmams. raumenims bei organams. f Pilvo erhnd apatine lienens dalis tarp diafragmos ir dubens.kasos l4stelir. Nervas sistemos neuiniq skaidulq pluoitas. ja (kiau3in€liu). Nagai - gin. t. slopina jos Bamyb4 i5 aminorugidirl ir gedna glikogeno sintezq kepenyse. kuriomis oras patenka i plauiius ir i3 jq paialinamas. i3 kurios vystosi gemalas. kurie vykta organizme arba Iqsteleje.. o ii audiniu iineiami mediiagq apykaitos produktai.tamprus raumeninis maiselis. Ji auga dau- dalis sudaryta i3 kaulinio audinio lasteliq ir mineraliniq druskq (pvz. suleikdama\ 8y\rybg kitiems.l sankaupa. Organizmas . arba Eustachijaus vamzdis plonds kdnal. nervind l4stel6. esaniioms apie . esanli kasos ir iarnyno sultyse. kuri vir3kina riebalus. y. danties guolis apatiniame - apibendrintas terminas. kai gvetimos medZiagos.dviguba pl€veld. Pleura (ktrtinpleve) .-kuris paruo3ia organizm4 busimam liziniam veiksmui. tu nti moteriska lytind lastel€.aplinka. Iytine veikl4 ir kitus. Limbind sistema galvos smegenq pagumburio. vadinamq dendrifais.rstelem(. isiskverbia sedynkaulio. Gimd'. kepenys. o endokrinines fiaukos sekreta (hol/ronrs) isskiria tiesiai i kraujo kapiliarus. lygq pusei esandiq kitose organizmo lQsteldse. sudarlti ii klubakaulio. Plauiiq vidule bronchai daug kartq iSsidaloja iki smulkiausiq iakq. esaniios taip pat plaukuose ir iioriniame sluoksnie. kad juos sudaraniios g]n/os medZiagosuisikonsewuotq atsinaujintll. esanti tarp galvos smegenq didZiqjq pusrutuliq. sies bugnelio. baltyminir. skirianti kldnes eftne nuo pilvo ertmes.maiiausios kraujagysliq iakelds. prasiskverbianiios I visus organizmo audi- tankiausiai issiddsiiusios itin jautriose zonose.centrin€.l4stel€. skonis ir uosld ir kt. nusakantis koki4 nors organizmui svetim4 medZiagq. Nervinis mazgas neuronq lasteliniq Kiaudinilis Antikinai . Apvaisinimas normaliai lvykta viename i! 2 kiauiintakiq. atsirandan- I jaulruma. be genetines informacijos. reiikiantis Zandikaulie arba oro puslel€s plauiiuose). kabanti burnos ertmds gilumoje. tepantis ir apsaugantis gleivinirl baltymq.kaulinis Ziedas. - Jutimas 88 tis dirginant juntam4ji neNE. junginys. Dubuo .sudednga vidines ausies sistema. issjdesaiusios grandine iSilgai nukleino Inggiiq lEsteles taip. kad vel griZtq i apytakos rata. o vidinis pde plauiir. Luriuose yra nerviniu l4sleliq.rervines lasteles kunelio i perife- ji ir . kr-rr susikerta optirlds akies a(ys. Sonkauliais. joje yra kai kurie svarbos vidaus organai: inktai. Ui- - pav[srq. iiskiriamas kasos saleldse. Tai tu4. leisdama ofui pl[sti padidina krutinds lastos pagrindinis kvepavimo raumuo. suketia fliologing realcija.dubens kaulai. Gleiv€s -klampus gleiviniq liaukq sekretas (skystis).rc. Kiauiintakis vamzdelit jungiantis gimda su kiau3ides. vadinamos antigenais. kiaubidZiq foiikuluose kiauiiddse bresta kiaudindliai. Ii jq susidaro viena maiSeliq (folikulq) i5191a plaukai. turi specifing formq bei cheming sudeti.iia pnpYcii^c orhvh'i rinines liaukos {pv. ir ilgos ataugos. L4stel6 taip pat )Ta elementarus kiekvieno aukltesniojo ortanizmo struktirinis vienetas. kl1no padeties. savo ruollu vedanciq ialveoles smulkiausius kvepavimo takq maiSelius. kontroliuojanti visus l4stelese vykstaniius procesus.baltymai.!./. sudaranti organizmo gdauiius. struktir4 bei dauginli-. Jis islygina oro sldg! abipus au- Audinys - Cenetinis kodas . bronchioliq. gaminantis seketa. Hormonai . Geltonoji d€mi maZa zona akies tinklaindie. Sebanti savarankiSkai egzistuoti ir daugintis.chemines medZiagos. glvos btrtybes sinonimas. LieZuvdlis . arba neutono. migdolinio branduolio ir speniniq kirnq bei galvos smegenq Zievds nerviniai centrai. Tai patys maziausi arterijq ir venq iSsisakojimai. pokytius erdvdje. gaminama: pasmegenineje elementad g'. endokininiq liaukq iSski amos tiesiogiai ikaujE ir veikianiios daug kuno audiniq.lomplekas cheminiq medZiagos pakitimq ir juos lydiniiq energetinirl reiskiniq. Reguliuoja gliukozds kieki kraujyje. kuris perduoda irnpulsus kitiems neuronams. kudo viduje vyksta medZiagq apykaita. stimuliuoja jos patekima i3 kraujo ! audinius. po to lengvai virstaniiomis energija. Labirintas .gyvybingas kunas. regu- liuojantys daugeli organizmo gl. vadinamas krytkauliu. Susidaro tuo metu. kanr.l grupds. sudaryta ii lEsteNeuronas L4*ela (olsitocina. Lai kuriq lepenyse ir riebduniame k[no audinyje esaniiq mediiagq virtimq gliukoze bei riebalinemis rngstimis. ji jautriausid Syie- - maia pasleld. o priekind su Kapiliarai apatiniu krutinkaulio galu Susitraukdama darb4.zmA.l/oji sistema. smegenq. kwie p ima impulsus ii gretutiniq neuronq. kuriais kraujas ii arterijLl patenka i venas. prakaitol iiskiria cavo sekreta pro idtekamuosius kanalelius i epitelio pavidiq. (spermatozoido) vyri3kosios lytines lastelds susijungimas su moteri5kq. dis hormonas maiina riebalq atsargq mobiliza. ir jis isitvirtina gimdos gleivindje.. jungianli> \ iduring ausi su nosiarykle. susitraukimus skdtind cpecifiniai hormondi chromosomq skaidiq. jungiamojo audinio l4steliq. genetiSkai nulemta dar gemalo vystymosi stadijoje. iSorinis jos lapelis pdauga p e krutines sienos vidaus. h sudaryta daugiausia ii keratino ragin€s mediiagos. krauio apytakos ir kitq). Kaulinis audinys rnedZiaga. per- duodantis impulsus i6 centrines nervq i periferij4 ir atvirKiiai. tankiausia l4steles dalis. kuriame laikinai gali kauptis slglstis. :lrukffiros.slegiui. sudaranfis slgsl4j4 k-raujo dat!. negaapibrezt4 Folikulas Apvaisinimas i organ. iiskirianiios insulin4 ir gliukagon4. subjektlvus pat]dmas. o. sudamnLi nervo sustorejima arba esanti Breta nervo. kurios suteikia kaulams tam tilq4 elastingumq. reakciia arba jufirning organiTmo veikla. tokiose kaip llpos arba pirSq galai. panaiiq l4steliq. Ausies trimitas. TipiSki paB9 .l struktirq. Aksonas (neudtas) nervines l4steles. susidedantys i5 kai kuriq organizmo l4steliq. atliekaniiq koki4 nors joms budinge funkcija (raumenr. Egzok- - linio klno.riigiq dirgiklius. kad igalina koduoti baltym4. kurie apvaisint4 kiauiin€li perneba i gimd4. kuri. Dirgiklis veiksnys. sudaryta i3 skysiiu uZpildytq kanalq. I5 odos plaukq - saL vadinama zigota. vyksta ritmiskai susitraukiant gimdai. kino temperatiir4. klausa.Zodynelis Adrenalinas antinksiiq Serdies iiskiriamas hormonas. Kiekviena tdjrl baziq $andis lemia kurios nors vienos specifines aminorugsties itraukima i balt)'rno $andine.azoto bdlas. kuriuose vyksta duiq apykaita tarp ilveplo oro ir kraujo. Ti <udaro nerviniai ceLrtrai. Dirglumas n4 Alveold maZ4 ertmg (pvz. miegq. nerviniq galunir!. veikiandirm sldg! reaguojaniios nerr'inds galunds palas.. paveiktus tulzies. Didzioti kaulinio audinio Medziagq apykaita . isords. hermetiSkai supanti plauiius. palaikantis pilvo ir dubens ertmds organus ir perkeliantis kuno svori i apatines gahnes.vybinirl procesq: riebalq ir angliavandeniq apykait4. sugeba iblaikyti.

32 ISmatos 32 Iieinamoji anga 26 Iieinamosios angos raukas Alkunkaulis Antakiai 56 14 . pvz. kur susilieiia nervin€s skaidulos ir impulsas perduodamas ii vienos l4stel€s i kit4.\\tzditlai: ikpimo piisle dubens ertmdje (joje kaupiamas dlapimas) ir faliies pasle (kurioje kaupiama kepenq pagaminta tuliis).knminiai 28 Dantq emalis 28 Delnas 14 iltiniai 28 Jungiamosios Sakos 76 Amilaz€ 30 Androgenai 34 Antgerklis 26. I ja at ejna kl.snapine 14 . apsauganti organlzma nuo temperatarros poveikio ir kaupiand nemaZa maisto medziagq atsarga. 30. kaip tu kiaujindlis ji yra haploidind ir turi apibr€Zta chromosomq skaitiq. 28 Dantys . . atsimndantis Uosld chemiSkai dirginant nosies ertmes viriufines - smegenu kamieno dalis.tusos neno impulsai. S4narys .su smegenq koiytemis {vidurinemis smetenimist. Procesas. Venos platios kraujagysles.38 ATF Atlantas 6 Ausies . Refleksas . iirdie: skilveliai apa90 tiq venomis teka deguonies prisotintas krauias.apvaisinta.seklos iimetamasis 84 .guZduobe4.medziagu. 26.tuirtas skaidulinis pluostas. lcentriniai nerviniai pluoitai. 82 .netaisyklingos formos galvos smegenq pavirdiaus iikilimai. apa(ioje Dubuo 16.miego 46 .paraktin€ 46 . 44. 11 Gumburas Hemoglobinas 38. 46 Ap). - kauielis 60 nervas 54 ovalusis langelis 60 Gerklq kydulys 8 Girnda 86 Girnela 16 Glikogenas 34. turinti galvE ir uodega. 62 Ausis 47 Balso ply5ys 36 Blakstienos 56 Gomurikaulis 6.pedos 16 .8. Zarn5mas * kanalas.ra daug: pvz. Estrotenai 86 Fibrinas 42 Gaktikaulis 16 Galinis laidas 70. 62. 50 Akiduobe 8 Akies Terminq rodykle Blauzdikaulis Bronchai 36 Burna 28 Cementas 28 16 riLl stabilum4.raumenys 56 .. kiekvienas didesnis uZ ribq dirgiklio intensyvumas sukelia intensJvq nerwin! impuls4..4 prieangis 60 . 16 14. laip azot. Tik plau- - . ialsvos spalvos kepenq sekretas. Skilvelis . kuriame maistas virikinamas ir lsiurbiamas. smegenu. Zemiau kudo nervjn€ skaidula nereaguoja. 16 palieZuvinis 8 91 ./ vandens gary ir anglies dvideginio palalinimas plauiiais bei Slapimo i5s19rimas veikiant inkstams.Inedziagu dpykrilos produktq.reakcija ! dirgikli.kirmdlind1026 .palieZuvinis 8 . Riba . Anatomidkai reJlekso lankq sudaro: juntamieji receptoriai.plauir4 36.gaidZio skiautere 6 ketedne .skersine 10 .lankas 84. apyl. esanti ivairiq genetiskai apibreztq formq.blauzdos1616 dubens .ritoc galutinis produltas. gerokai Inkstai 50. 36 Gerklos 26. Slapalas .dviejq neuroml susijungimo vteta. daZniausiai d61 nervq sistemos veiklos. esantys cenhineje neNq sistemoje.). ku- - mybg savaranki5kai judeti. sudarytas i3 kolageno (sinlinio balt)'mo). esantis Antinksiiai 34 50 Aorta 44.tiGtokas skystis. 8. 18 . Raukas Ziedinis raumuo. 36 - Sinapsd . turiniiq azoto junginiq (pvz.peties 14 . jautrumas kvapams. 60.mechanizmas 68 Atauga . po aituntos neitumo savait€s. . 42 daugiakampis didysis - daugiakanpis L4 maZasis galvinis 14 kaklinis 14 Hormonai 34 Iaivelis 14. einantis nuo skrandiio ligota iki iieinamosios angos. baltymul. 36 Jungine 56 70 Dendritai Dilbis 14 Dentinas 28 Druskos rugitis 30 Dubens lankas 16 Kaktikaulis 6. 56 kraujagyslinis dangalas 54 Raumuo liams ir perduodandios impulsus nervrmq centry link. palaikantys kaulq ]ungiiq rr s4na- Smegenq vingiai . o ji jos iseina nervaj. 'Iirliis . kuri suteikia jam gali- - akomodacija 54. tineie iirdie. 50. - Spermatozoidas .varpd 84 Arklio uodega 72 Tiltas (uZpal<alyie) suaugusi su pailgosiomis smegenimis. iu Jielanu i. dos susitraukia paveikus dirgikliui. skylanti lytine hstele. kuriame yra daug riebaliniq lAstelir4i jis sudaro tankq poodini sluoksni. jautrios tam tikriems dirgik- - visuma raumeninirl skaidulq. inervuojantyc veido rdumenis.r. ir ii jos iieinantys nervai. skrandZio sultys. iki tol vadinarnas gemalu (embrionu).Salinimo 50 Kandiiai 28 Kankorezin€ liauka (epifizd) 34. 72 Gelt[ge 50 GerkJi 26.memblana 54 obuolys 54 .9 Akis Akytkaulis 6.iisis[ria Slapimo pavidalu. B. dalyie.4.pi$to 14 . Ejakuliacija 84 Endokardas 40 Epidermis 66 Epikardas 40 52 .kilveliai galvos srnegenyse. Sausgysld I skiltis. 8 Aiarq liauka 56. galintis atsidarlti ir uZsidaryti. 6.vyriika lyfine l4stel€. pritvirtinantis raumeni prie kaulo.nosies 6.kaulq susiiungimo vieta. Kanalai klausos 60 8 Tikroii oda (delma) po epidermiu.medZiagq pasigaminimo liaukose. 74 Akytkaulio piltuvelis Akytkuniai 84 Akytoji plokiteld 6 Aklas 26 74 Cheminis apdirbimas 30 Chimozinas 30 Chondrocitai 4 Danties kaklelis 28 Dantis 8. bet nebtrtinai suteikianti galimybe atlikti Judes!. tiek ir isordje (prakaitas). Receptoriai tam tikos l4stelds arba nervrn€s galtrnes. Zmogaus organizmo vystlrnosi II stadija.organizmo lqsteldse. deguonies ir prisotintas anglies dvideginio kraujas.tuituma (ertme). Jo atsargos sukaupiamos tuliies pusleje. perduodantys impulsus i centuine nervq sistemAi laidai. Riebalinis audinys jungiamasis audinys.kritinis dirgiklio intenslvumo lygis. 68 Altefiia klubo .taurelds 52 Insulinas 34 lsiurbimas 32 geldeles Iskandis 26. 30 26. dainai. 34 Vaga Vaisius dalies receptorius. lygq pusei esaniiq kitose . - odos sluoksnjs. kuriomis i3 audiniu i sirdi teka netekq. Rezus faktorius .pusratiniai 60 . iStekantis tulZies lataku i dvylikapir3tg ZarnA.slgrimas ij orgdnizmo. 74 45 Ertme 4 Kapiliariniai kamuoleliai 52 Kapliai 28 Kap3elis 84 Kasa 30. Zmogaus ktrne iu 1. 50 Katabolitai 50 Katarakta 54 Kaukole 70 Kaulai .raudonqlq kraujo klnelirl membranos molekuld. perduodantys impulsus i organus (raumenis arba liaukas).rankos 14 Kaulas 1. dalijantis smegenq pavirsirl .speneliai50. ir kt. trimitas (Eustachijaus Yamzdis) 26.skaidulinio pluoitai.sanarind 34. 52 64 . Sekrecija . Adrenalinas 34. griovelis. 8 ' Gomudo migdolai 28 . o viduje (prielyje) . tiek organizmo viduje (hormonai. 52 Inksto kunelio kapsule 52 Inkstr-l padidinantys galvos smegenq Zievds pavirSitl. RaiSiiai jungiamojo audinio . Salinimas tekskretiia. 46 Aiarikaulis 6.

42 Sauspldvd 18 Seiles 28. 52 Slaunikaulis Slaunls lr) Snervds 36 16 Leidigo 84 nervind Plazma Plauko maiielis 66 svognnelis 66 42 70 Purkinjd 72 Monrd angos 74 Mucinas 28 Pleibtukas 16 Plok-iretds 42 .iitisines 18 18 Kepenys 30.tepalind 18 Meniskas . 28 - kumplyno 36 54 -plauko Rieias 14 Rykle 26. 44 Laktoze 30 Lastele Plauaiai 36 Plauiiq alveolds 36 Plaukas 66 Skruostakaulis 8 Slanksteliai 10 asinis 10 . 44 Slapimtakis 50.70 . Biaudiamasis 66 Liezuvets 28 LieZuvio speneliai 64 16 Kiausintakis 86 Kilpele 60 Klubakaulis Kolbeles 54 Lieiuvrs 8.getutiniai 30 pusmdnuliniai VoZtuvas 26 42. 44. 68 Tiroksinas 34 Tracheia 36 Tripsinas 30 Trombocitai 42 .kaklo 10 .viduriniai Plaktukas 60 16 16 14.i:ieve 72.dirdies26 Skliautai Skonio duobut€s 64 Skrandis 26 72. . 76 MedZiaga Pepsinas 30 Pepsinogenas 30 Skaidrioji pertvara 74 Skydliauk6 16 Skilveliai stiklaknnis 54. 74 Smegenel.gentl skyslis 70. 72 dangalas voratinklinis . 74 dangalas 70 .plonoji 26 . Smege^ys 72. 52. 86 Ragena 54 Rainele 54. 52. 74 Slapld 50. Nosis 62 Oda 66 Odena 34 Oksitocinas 54 Pakauikaulis 6 Pasmegenine liauka (hipohze) 34.vrngtrai.urai 74 Tarpslankstelinis diskas 10 Ibstosteronas 84 .inkstq 5264 . 68 Latakai kasos 30 Neftono (Henl€s) kilpa Nelvai 52 Prakaitas 66 Prasiskverbimas 42 Prieangis 60 Priekalas 60 Tikoji oda 66 - galviniai 78 nugariniai pilvo 76 80 Prieiind liauka Prieiirdziai 40 Prievartis 26 84 Lg3iuko kapsule 54 Liauka * 92 asaq Nervas .galvos ir nugaros sme. 28.Zirnissraigd 60.regos 54 . 76 70 Raktikaulis Raumenys akies 56 14 Smegenq Neurolema 78 Neuronai postgangliniai 76 6rpo:nolihi.baltoji 70 . 74 - skandzio 30 Pirbtakauliai 14. 48 68 tuBaioji 48 Yyzdys 54 Vokai 56. 74 patfgosios 72.Jd 26. 8. 8 62 6. 76 64 lieZuvinis ryklds Progestelonas 34.uEtiojl 26.akloji 26 26. 72. 50 Turkiskasis balnas 74 Uodegikaulis mazgas 76 .krDtininis 42 42 .IjestiJle 26. 82 8 Smilkinkaulis 6. 66 Slapimas 4 StaPUno Pusle DU.kietasis 72 kojytas .kryimeniniai 10 . 86 /-andtKaulls t) apatinis 8 virsutinis 8 Lafna Tarpiniq smegenq gumb.isoriniai mote$ 86 Lytinis aktas 86 Maisto ryre 30 MaiSelis Kremzld 4 18 . Jz . 76 simpatine 70.s4nario 4.nervas 80 Uodziamieji stolmenys 62 Uremija 52 Vandeningas akiq skystis 54 Varpa 84 Varpos galvute 84 . 12 ionkaulio Kriaukld 6.18 Mente 14 Mielininis dangalas 11 Minkitasis gomurys 12 Momenkaulis 34 Perilimfa 60 Peristaltiniai judesiai 30 Pienin€s kraujagyslds 32 . 74 Lytiniai organai .klajoklis 70.dvylikapirift 32 32 gaubtine 26. Kaulind Kaulq jungtys s4nariai . 50 Kiausidds 86 Liaukos NeNrl sistema Liemuo 16 lytinds 34 prakaito 66 pdeskydines 34 riebalines 66 seiliq 28 Neudtai - parasimpatine 70. 62 KryZkaulis 16 baltieji 42 raudonieji 38.lieLwio Sperma 84 Spermatozoidai 84 Spermos susidarymas 84 Stempld 26 Varyutd 86 Vena Krumplys . 72 TinlJain€ 54. 32 . 32 . 74 Balvos 70.i'rcihp - . Speneliai dangald.pilkoji 70 Membrana akies 54 .bugnelio 60 .dengiamoji 60 . 84. 44 klubinds aklosios Zarnos tlibutls 42.kutinds 10 .. 30 SeKides 84 Sdklides prielipas 84 SeHines pusleles 84 SeHinis latakas 84 Serumas 42 Stutes lit .bngnelio 60 prieangio 60 - . 74 nugarcs 70. 68 Rai3diai 18 - didi:iosios 72. 8.uoslds 62 Nerviniai rezginiai 76 kiauiides 86 .knnas 10 72. 52 Kortijaus organas 60 Kortizolis 34 Kramtymas 30 Kraujo knneliai 40 Limfos susidarymas 30 Lipazd 30 Lytejimo knneliai 66 edmd . 72 Tropiniai hormonai 34 TulZies pnsld 30 Tul2is 30.70.t. 32 . .Svelnusis dangalas 70 .juosmens 10 dviburis 42.kaulai 6.didzioji jungtis 72 .trikampis 14 14 .galvos smegenq 40 .LI gaweliai 26. Stipinkaulis 14 Sultys kasos 30 - paraktine 46 plauiiq 36.storoji 26 . 58 VoZtuvai Labirintas 60 Laiptai .kepenq 30 . .i 76 Nora8as 6.limfinis 30 tuliies Lazdelds 54 Lq3iukas 54. 32 Zar Zasfikaulis 14 56 52 rR Malpigio n. 72.klubine 26.uodegikaulio 10 Slankstelio anga 10 . 16 Skuostai 28 ServlKaulls 10 Sirdis 40 Slapalas 50.s Smegendliq pusrutuliai 72. 56. 62 Nosiaryl. Limfa 30 64 Nosies S4narinis tepalas 18 S4nario kapsuld 18 Sausgysles 18 Kolektoriai 50.plauko 66 Maltaze 30 ovalusis 60 pailgasis 60 Peiiai 14 4 36 16 IGndnkaulis 12 Krntinpldve Kubakaulis Mazgar 70. galviniai 14. 8.

rna ir dantvs \.utiniq gahnirl kaulai 17 Apafiq gahniq kaulai Gdaudiai.rl.i 15 Vir. atba centrin4 neNq sistema 73 Smegenys 75 Didiiosios (galnes) smegenys ir nugalos smegenys 77 Autonomin€ (vegetacine) nervq sistema 79 Galviniai nervai 81 Periferine nervq sistema 83 Nerv!+ sistemos fiziologUa 85 Vyro lytiniai organai 87 Moters lytiniai organai .irikinahasistraktas Virikinamasisbaktas Liaukos K Kvepavimofiziologija Sirdis Sraujagysles. Raumenq sistema 19 21 25 sistema 27 29 31 33 Mdaus sekrecijos liaukq sistema 35 Kvepavimo organq sistema 37 39 Ap.'takos olganq sistema 41 Vtulkinimo organq Jungtys n raildiai Galvos ir kaklo raumenys Kirrq raurnenys (uzpakalinis vaizdas) VtuSkinimo organq sistema Bu. limfagysEs ir kmujo Sirdies ir aortos voituvai Slapimo orgatul sistema Jutimo organai 43 45 47 49 51 53 klneliai Didziosios artedjos DidZiosios venos Slapimo organq sistema Inkstas Nen'q sistema ' Lytiniai organai 57 Akis 59 Rega 51 Ausis 63 Nosis 65 Skonio olganas 67 Odos jutimo organai 69 Jutimo organq fziologija 71 Galvos ir nugaros.IL|USIBACTJU BODYKLT Criaudiai 5 7 9 Griaudiai IGukoles kau.lai Galvos kaulai Il Sh:hrra< i3 KnltinFs laqlns ka.

Zvrocus ZOOLOGIJA. STUBURINIAI BOTANIKA CHEMIJA FIZIKA ASTRONOMIJA rsBN 5430-02714-6 .rLIUsrRUorAs Zlttvnns FrzroloctJn. BESTUBURIAI ZOOLOGIJA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful