ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS TARYBA

DZŪKIJOS TRADICINĖ KAIMO ARCHITEKTŪRA

Aistė Andriušytė Vingaudas Baltrušaitis Ilona Burinskaitė Gražina Žumbakienė

UDK 719:72(474.5) Dz92

Recenzavo: Prof. habil. dr. Irena Regina Merkienë, dr. Petras Kalnius

Sudarytojas ir specialusis redaktorius prof. dr. Libertas Klimka

© Etninës kultûros globos taryba © Aistë Andriušytë © Vingaudas Baltrušaitis © Ilona Burinskaitë © Graþina Þumbakienë

ISBN 978-9955-9468-3-0

PRATARMĖ
Vienkiemiai tarp Dzūkijos miškų, tarp kalvelių ir kaimai, nuo seno jungiantys sodybas bei jų gyventojus, – tai vis dar kraštovaizdžio dalis. To, kuris mielas akiai, artimas širdžiai, kurio ypatingas grožis išreikštas daugelyje kūrinių. Kas gi sudaro žavesį ir jaukumą, būdingą senųjų sodybų erdvėms, kokia jėga, verčianti kaskart atsigręžti ir pasigrožėti, slypi šimtmečiais gludintuose pavidaluose? Jie kalba ne tik praeičiai. Gyvenimo vertės suvokimą liudijančios formos teigia, kad architektūra gali būti terpė, ugdanti savasties jausmą, kuris padeda tausoti pasaulį ir save. Kresni tūriai, prisitaikę prie reljefo, pratęsia gamtos ritmą, primenantį darnos – vidinės ir su aplinka – patyrimus. Jautri puošyba atskleidžia detalių grožį, santykio tarp didelio ir mažo pusiausvyros galimybę, užsimena apie simboliais reiškiamas prasmes. Taikų gamtos ir žmogaus bendrabūvį gaubianti erdvė jaudina atminties glūdumoje slypinčiom nuojautom apie pirmykštę būtį, kurioje dievai kalba žmonėms. Senosios sodybos neišvengiamai nyksta: sparčiai besikeičiantis gyvenimo būdas ir medžio trapumas stumia užmarštin prieš šimtą, šimtus metų puoselėtą grožį. Atrodytų, kad tai natūralus ir teisingas procesas, kad šiuolaikinės formos geriau tinka apgaubti šiandieninio gyvenimo vyksmą. Ir vis dėlto daugelis vis aiškiau suvokia, jog amžiais ugdytas sodiečio erdvės jausmas turi papildomą matmenį, kurio dėka gyvenimo aplinka įgyja gelmę ir, tikėtina, iš jos perspektyvos žvelgiant, gali aprėpti ir dabarties reikmes. Medžio statybos atgimimas, kad ir pavieniai bandymai naujai statomose sodybose pritaikyti kai kuriuos tradicinės architektūros bruožus, o ir noras bent retkarčiais pabūti kaime, gamtoje (ką liudija klestintis kaimo turizmas) rodo nenutrūkusį ryšį su sodietiška kultūra, daugiau ar mažiau įsisąmonintą, bet vis dar veiksmingą. Tačiau, nors daugumos lietuviškų giminių šaknys yra kaime, jau kelios kartos vis mažiau pažįsta jo gyvenimą ir sugeba įvardinti dėsnius, pagal kuriuos jis surėdytas. O būtent dėsnių, glūdinčių erdvės sąrangoje, suvokimas yra esminė prielaida kūrybiškai taikyti paveldo perteikiamas kokybes. Ši vienos senųjų sodybų kultūros dalies – tradicinės dzūkų architektūros – pažinimui skirta studija, tikimės, padės norintiems gyventi, projektuoti ir statyti panašiai, kaip tai darė šio krašto senoliai. Tai yra, išsaugant ryšį su gamta, tautine tapatybe, patiriant tyrą vakaro gerumą, stebint saulėlydį iš drožinėto prieangio, kvepiant darželio mėtoms.

prekybiniai ir kultūriniai ryšiai – tai tas sudėtingas įtakų spektras. 5. vandenys. yra pakankamai trapi. technikos pažanga. 6. o drauge su ja – ir kasdienį žmonių gyvenimą. reformos. Istoriniai procesai. Vilnijos riba pažymėta punktyru. todėl kalbant apie tradicinę kaimų architektūrą remiamasi daugiausia liudijimais iš XIX-XX amžių. ir šiuo atveju medžiaga. retai išliekanti daugiau kaip šimtmetį. Tradicinė architektūra – tai medžiaginis paveldas. apmatavimų brėžiniai bei aprašai. madų.DZŪKIJA: SKIRTINGA ISTORINĖ RAIDA GYVENVIETĖS Istorinių šaltinių. kad pastatai – tai kasdieninio naudojimo objektai. 100]. miškai.vienkiemiai. daugiausiai yra iš mūsų senelių. kokia yra. o būtent liaudies kūryba pasižymi tomis sveiko gyvenimo kokybėmis. taip pat gretimų šalių įtaka. Tam tikras Dzūkijos (Dainavos) etnografinis vientisumas sąlygotas gamtos: „Didžiulės girios ir nederlingos smėlėtos dirvos neskatino žemdirbystės raidos (čia ilgiausiai javų derlius buvo nuimamas pjautuvu).gatviniai rėžiniai kaimai. gyvenviečių perkeldinėjimas. ūkininkavimo formų kaita dažnai labai stipriai pakeisdavo ir gyvenvietės. tiek į jų įvairovę. kurioje vyksta istorinės. socialinės ir kultūrinės permainos. pirmajame ketvirtyje pagal I. mados. Vietinė gamta. netgi ir pastatų tipus. piešiniai. prosenelių laikų. vėjai. o kalbant apie tradicinę architektūrą kreiptinas dėmesys tiek į bendrus regiono bruožus. Kaunas: Šviesa. p. kokia ji taps ateityje. dirvožemis. nuo tapatybės. 2005. Juo labiau. reformos. Užnemunės riba – Nemunas. privilegijos) įstatymai.kupetiniai kaimai.) gyvybingumą“ [Lietuva: Šeimos enciklopedija. draugė) ir valdžių primesti (žemėvalda. Kodėl tuomet svarbu saugoti. įvairių įtakų. bet nuo mūsų pastangų priklauso. Visais laikais architektūros formas sąlygojo du veiksniai: gamtiškasis ir žmogiškasis. Štrichais pažymėtas Lietuvos valstiečių gyvenviečių tipų paplitimas XX a. 2. pačios keisdamos gamtą. dažniausiai medis. kurio dėka Dzūkija šiandien yra tokia. fotografijos – tas senosios statybos įvaizdis. ir sodybos struktūrą. Dzūkijai šiandien priskiriama nemaža Lietuvos dalis. buvo ir yra ta terpė. bet ir žmones vienus nuo kitų. Tai lėmė palyginti Dzūkijai priskiriama teritorija pažymėta pilku fonu.linijiniai kaimai. neilgaamžė. Bendruomenės nustatyti (paveldėjimas. kurį jų pagrindu galima atkurti. puoselėti būtent TŲ laikų paveldą? Todėl kad jis – vis dar prieinama ne vien muziejiniam pažinimui liaudies kūrybos dalis. reljefas.padriki gatviniai kaimai. kurių praradimas ne tik atitolina nuo gamtos. tik sąlygiškai vieninga. šviesa. 55] 4 . kuri. Tai išlikusių sodybų tyrimai. kartų kaitos. krituliai. žinoma. tai yra klimatas. palaikė archajiškų miško verslų (drevinės bitininkystės ir pan.dvilypiai kaimai [8. yra nedaug. 4. Butkevičių: 1. aprašančių senąsias gyvensenos formas gaubiančias erdves. 3. neatskiriami nuo gyvenimo raidos.

drauge su Rytų Aukštaitija tarpukariu okupuota lenkų. kuriame istoriniai įvykiai klostėsi panašiai kaip didžiojoje Lietuvos dalyje. skirtingas tiek geografiniu. kartu ir dzūkų. Tai viena iš priežasčių. nors ir ne kardinalius. kartu su Suvalkija XVII amžiaus pabaigoje atskirta nuo LDK. Pagal pagrindines įtakas liaudies architektūrai Dzūkijoje išskirtinos šios teritorijos: dzūkų Užnemunė. Valakų reformos metu žemė buvo suskirstyta ir išdalinta rėžiais. dažniausiai išdėstytas palei tiesias gatves. o sodybos sukeltos į kompaktiškos ir taisyklingos formos kaimavietes. Tačiau nors visa Dzūkija patyrė ir Valakų. ir tai įtakojo raiškius architektūros skirtumus. Istoriniai įvykiai. gatvę ir sodybas ribojančios tvoros.: matyti daugiausiai galais sustatyti pastatai. Atskiros jo dalys kai kuriais laikotarpiais priklausė net skirtingoms valstybėms. gerokai pakeitusi iki tol savaimingai besiklosčiusį. buv. pietinė Vilnijos dalis. per kurį buvo vykdoma vadinamoji Valakų reforma. prasideda XVI amžiuje. Kadaise visos gyvenvietės Lietuvoje buvo padrikos – grupinės arba vienkieminės – dauguma. jei tam tik netrukdė reljefas. ir vėlesnes kraustymosi į vienkiemius reformas. nr. kuriuos galima minėti kaip raiškiai įtakojusius dabartinį lietuvių. padrikom sodybų grupėm nusėtą kraštovaizdį. skirtingose jos dalyse tai vyko nevienodai intensyviai ir išliko nevienodos jų pasekmės. o ir žemdirbių gyvensenos būdą. ir jo medžiaginės išraiškos – architektūros – konservatyvumą. Vis dėlto regionas yra nevienalytis.: matyti ritmiškas pailgų sodybų sklypų ir pastatų išdėstymas [8. dažnai mažesni nei kitur. ir likęs plotas. neg. matyt. kodėl nemaža dalis paveldo vertybėms priskirtų senųjų gyvenviečių yra būtent Dzūkijoje. architektūros paveldą. Eišiškių r. Kartu tai lėmė ir gyvenimo būdo. Taip suformuotos kaimavietės vadinamos gatvinėmis rėžinėmis: trumpas ar ilgas sodybų virtines sudarė iš pradžių buvę vienodi žemės sklypai ir juose ritmingai išsidėstę panašaus dydžio. 5829] Valakų reformos įtakoje susiformavęs Rimašių k. o ir dzūkų pastatai.GYVENVIETĖS smulkius ūkius. 5 planas] 5 . tiek istoriniu požiūriais. išlikusios nuo piliakalnių gyvavimo laikų. medžiai – sudėtiniai gatvinio kaimo vaizdo elementai [LII. tiek kalbiniu. Gatvinis Milkūnų k. kurių struktūra neretai panaši kaip kituose kraštuose. Šalčininkų r.

: dalis jo sodybų neturi apibrėžtų ribų – viena sodybos erdve naudojasi keletas šeimų [8. 3 planas] Padrikas Kudlų k.GYVENVIETĖS Gatvinis išretėjęs Matuizų k. – savaimingai susiklostęs bajorkaimis [8. 2 planas] 6 . Eišiškių r.: gatvių struktūra ir sodybų išdėstymas palyginti laisvas [8. Varėnos r. buv. 1 planas] Padrikas grupinis Lynežerio k. Varėnos r.

sodybų sklypai išsimėtę pramaišiui. beveik nebuvo vykdoma. tai pietryčių Lietuvą ir išskiria gatvinių kaimų gausa. priklausė Varšuvos kunigaikštystei. Po paskutiniojo LDK padalijimo Užnemunės administracinė priklausomybė vis keitėsi: 1795–1807 m. 1815–1915 m. Varėnos r. Padriki kaimai klostėsi savaimingai. Andriušytės 2007 m. nuotr. 7 planas] 7 . jie išsirutuliojo iš senos kilmės vienkiemių. Daugiau ar mažiau savaimingai yra susiklosčiusios ir vadinamosios gatvinės išretėjusios kaimavietės: jų gatvės retai būna tiesios. pastatai sustatyti rečiau ir ne taip taisyklingai lyginant su rėžinėmis. Dubininkas. nemaža jų dalis – bajorkaimiai (vadinamosios okolicos). Padriko Mančiagirės k.] Vienkieminis linijinis Maštalierių k. tarpai tarp jų. paklūsta reljefui. kadangi viena sodyba gali jungti keleto šeimų trobesius pagal seną Varėnos krašto paprotį gyventi vadinamosiomis „draugėmis“: tokių kaimaviečių randama tik šiame krašte: tai Zervynos. nedidelė jų dalis išliko iki šiol.: dviem linijomis išdėstytos išretintos sodybos [8. gatvės dažnai vingiuotos. kurios metu kaimai skirstyti į vienkiemius. Prie padrikų kaimų priskiriamos ir padrikos grupinės kaimavietės. kurių struktūra nedaug tepakito nuo anų laikų. Lazdijų r. nors jų išplanavimas nebuvo toks griežtas kaip kitose Lietuvos dalyse. sodybos įvairuoja forma ir plotu.GYVENVIETĖS bet įvairuojantys detalėmis pastatai. paklūsta reljefui ar išvis tėra tik atsišakoję akligatviai. Valakų reformos metu susiformavęs gatvinio kaimo tipas darė įtaką ir vėliau. išlikę daugiausia Valakų reformos įtakotų gatvinių kaimų.Šešelgio [34] pateikta kaimaviečių tipologija). Kadangi lenkų okupuotoje dalyje žemės reforma. želdiniai (čia remiamasi K. jau laisvai besikuriančioms gyvenvietėms. būtent apie Eišiškes. fragmentas [A. Andriušytės 2007 m. Valakų reformos metu joje taip pat buvo kuriami rėžiniai kaimai. Dzūkijoje. Daugiausia jų išlikę Dzūkijoje. Lynežeris ir kt. 1807–1815 m. kurių sodybos neturi aiškių ribų. jos darosi artimos padrikiems kaimams. Išskirtinė Dzūkijos dalis yra vadinamoji dzūkų Užnemunė (kita Užnemunės dalis priklauso Suvalkijai). kurių Valakų reforma nepalietė. lyginant su kitais Lietuvos regionais.] Išskirstyto į vienkiemius Dzūkų Užnemunės Mėčiūnų k. Alytaus r. ji atiteko Prūsijai. vaizdas: laisvai išsidėsčiusius sodybų statinius vienija tvoros [A. Jie netvarkingos formos. nuotr.

neretai susiformavęs paveldėtojams dalinantis sklypą. ir tai paskatino kaimų skirstymąsi į vienkiemius. šalia jos statomi pagrindiniai sodybos pastatai – pirkia ir dažniausiai svirnas. Padrikos struktūros kaimuose. kuris lengviau pasiekiamas. neg. Trakų r. ir iš įrengto ūkinio privažiavimo prie kitos sodybų eilės pusės. besišakojančios. koplytstulpiai. dalis sodybų iškeliamos toliau. kita ar kitos – naujos. vaizdo visuma sudėtingesnė. sukurdavo atskirai esančius vienasėdžius. todėl susiformavo ir nemažai vienkieminių kaimų. ir šonais į gatvę sustatytos pirkios. Gatviniai kaimai buvo retinami. ir tai lemia ne tik vaizdą. nr. perspektyvos esti įvairesnės. kurių gatvelės dažnai kreivos. bet ir bendriuomenės gyvenseną. Eišiškių r. Įvairūs kaimaviečių tipai formuoja skirtingas kompozicines struktūras. ir vienasėdžių. nors ne visur tai vienodai ryšku. kai Rusijoje buvo panaikinti išperkamieji žemės mokesčiai ir ūkininkams leista disponuoti savo žeme. Taip suformuotos atskiros vienkieminių sodybų linijos: viena iš jų – senoji išretinta kaimavietė.. gerieji kiemai. 5833] 8 . ją atveria bendruomeniniams ryšiams. Vienkieminių kaimų sodybos (be minėtų linijinių) paprastai būna išsidėsčiusios padrikai. Tokia jų padėtis išplečia kiemo erdvę. Riba tarp gatvės ir sodybų beveik visuomet atitverta tvora ir užsodinta medžiais – tai vaizdui suteikia daugiau minkštumo.GYVENVIETĖS buvo Rusijos imperijos dalis. sodybos vaizdas: pastatai sustatyti galais į gatvę. kuriame pastatytas kryžius [LII. Akivaizdu. 5964] Kluonų eilė iš nugarinės Milkūnų k. tada daug kur buvo pradėta skirstytis į vienkiemius. būdingų visai pietinei Užnemunei. kad gatviniuose kaimuose gatvės vaidmuo ypač raiškus: į ją atgręžti išpuošti fasadai. bei likusios atokiau esančios sodybos. Lietuvos nepriklausomybės metais žemės reforma buvo tęsiama ir skatinama. ir ne tik sankryžose. čia buvo panaikinta baudžiava. Laikui bėgant jie retėjo. kartais net sunku atsirinkti. Laisvai išsidėsčiusių sodybų sudaromas vaizdas turtingas. nr. Kiemų perspektyvas Dzūkijoje dažnai uždaro stambūs kluonų tūriai. tačiau dėl to sodyba netenka tam tikro uždarumo ir jaukumo. taip pat dzūkiškiems kaimams būdingas gatvės išplatėjimas. 5986] Klepočių k. arčiausiai gatvės – pirkios ir svirno formuojamas švarusis kiemas [LII. o kartais ir rūsių stogeliai. Šalčininkų r. koplytstulpiai. kuris pastatas kuriai sodybai priklauso. Visoje Lietuvoje urbanistinis peizažas ėmė keistis 1906 m. kai namas stovi lygiagrečiai gatvei. kitur nepasitaiko. nes dalis sodybų išsikeldavo iš kaimų. išdėstyti ant aukštumėlių. vaizdas: matyti ir galu. Gatvėms dzūkų kaimuose dažnai būdingi praplatėjimai. žmonių santykius. tokių vienkieminių linijinių kaimų. masinis skirstymasis vyko XIX amžiaus viduryje. Jų eilė įspūdingai atrodo ir žvelgiant į kaimą iš toliau. gėlių darželiai. Dar vieną pastatų eilę gali sudaryti pirtelės. sodybų kiemams – atskirtumo. neg. Valakų reformos įtakoje galais į gatvę statyti pastatai bendram kaimavietės vaizdui teikia raiškų tūrių ir kiemo erdvių ritmą. buv. kurie šioje teritorijoje taip pat dažnai sutinkami. nr. Kartais vienkieminę kaimavietę sudaro kelių sodybų grupė: branduolys. neg. Gatvinio Lieponių k. bet ir ties sodybų vartais: juose statomi kryžiai. pusės [LII. Paprastai pagrindinė sodybas į visumą telkianti ašis yra gatvė arba gatvių sistema. dažnai prie lygiagrečiai nutiesiamos gatvės. Tačiau jau 1808 m.

kurie kūrėsi savaime. Todėl itin svarbus jose tampa atskirų sodybų pastatų išvaizdos. galima teigti. nei paskirų vienkiemių vaizdo. nr. tačiau kai kur Dzūkijoje dėl lengvų žemių iššąla medžių šaknys. [LNM. koplytstulpiai: jie statyti arba kaimavietės gale. ypač pastaraisiais laikais (po Antrojo pasaulinio karo). nors vis dar priskiriamų tradicinei architektūrai pavyzdžių. paveikta skirtingų istorijos procesų: čia aptinkama ir itin archajiškų formų. gatvės išplatėjimuose. nors ir turėdavo šablonus. 1959 m. arba. kartais net monotoniškos. Tačiau kartais jį nustelbia chaosas. išsidėstę ant aukštumėlių. o kaimo viešosiose erdvėse – betoninių pastatų sutapdintais stogais. Tačiau linijiniai vienkieminiai kaimai akiai yra kiek neįprasti: jie kūrėsi tik šioje teritorijoje.GYVENVIETĖS tapybiškas.R. kad neretai būna supami želdinių. tačiau taisyklingas jų vaizdas dažnai sukuria raiškesnę kompozicinę vienovę. kaskart galima ir dera prisitaikyti prie kurio nors tai vietovei būdingo urbanistinio modelio. [LII. Todėl. ir pačių naujausių. Vienkieminiai kaimai ir vienasėdžiai. Gatvinių kaimų galuose bei atskirose dalyse seniau būdavo ir kaimo vartai. Akivaizdu. kaskart ką nors dekore stengdavosi pakeisti. o nutolusios viena nuo kitos. tad. G. ne taip gerai prisitaikiusios prie gamtinės aplinkos. buv. Visų tipų kaimuose būdavo tvoros. masteliu papildo gatvės ir sodybų vaizdą. neretai trikampėje. yra gerai pritaikyti prie reljefo. tad želdinių guotai ar gausūs sodai būdingi ne visur. puošybos variantiškumas: tą jautė meistrai. Apibendrinant tradicinių Dzūkijos regiono gyvenviečių sandarą. Jie derinasi prie kraštovaizdžio dar ir dėl to. jog ji yra įvairi. o dažnai jos ir yra. pristačius sodybų kiemuose naujoviškų ūkinių pastatų. arba gatvių sankryžoje. kad netoliese stovintys pastatai būtų bent skirtingai išpuošti. Veisiejų r. Taip pat bet kurios gyvenvietės vaizdą labai pagyvina želdiniai. bet palei gatvę išsidėsčiusios sodybos nesudaro nei kaimo. kaip minėta.D. 9703] Vienkieminės sodybos palei Verknę ties Birštonu. bet paprastai ne ant pačių aukščiausių kalvelių. neg. Dzūkų kaimavietėms būdingi bendruomeninę erdvę. Tvoros turi aiškią paskirtį ir savo ažūriškumu. 2669/17] ▼ 9 . Sodyba gamtos prieglobsty Buteliūnų k. tam tikrą centrą ženklinantys kryžiai. ypač tie. ieškant šiuolaikinių sprendimų. jog dėl prievartinių valdžios reformų įtakotos gyvenviečių struktūros esti mažiau tapybiškos.

istorinių aplinkybių.. Paveldėjimai. ūkinis ir kluoniena – išdėstyti vienas už kito ir paprastai būdavo atskiriami tvoromis. Gatviniams kaimams būdingos vadinamosios linijinės sodybos. tačiau sodyba lieka vienijantis šeimos gyvenimą darinys. tačiau dėl sklypo ribų apibrėžtumo jų išdėstymas ne itin varijuoja. Veisiejų r. Ši griežta struktūra ilgainiui suiro ir daugumoje sodybų pastatai dabar atsidūrę vienoje gatvės pusėje. o pakoreguoti gyvenimo (ypač perstatant vėlesniais laikais). be to. Tik kluonai būtinai statomi atokiau. sodybos.SODYBOS Sodyba – sodietiškos gyvensenos erdvinis vienetas. Kiemai – gerasis. šeimos sąrangos ir gyvenimo kokybės sampratos. [LII. priešais jį arba šalia – svirnas. kuriame dera ir žmogiškosios reikmės bei vertybės. ir dvasinius gyvenimo aspektus. valdančias ūkį ir vienijamas joms priklausančio žemės ploto. mikropasaulis. Išraiškingos gatvinių rėžinių kaimų. urbanistinio konteksto. Sodybos struktūra priklauso nuo grupės veiksnių: gamtinių sąlygų. neg. 9618] ▼ 10 . o kitoje – likusius. turimų sklypų dalybos ar naujų žemių įsigijimas kaskart keičia valdų konfigūraciją. želdinių. r. Likusieji ūkiniai pastatai išdėstomi už jų (kartais pastatų galai sujungiami – tai būdinga Dieveniškių krašte). dažnai jų masyvūs tūriai uždaro kiemo perspektyvą. Visus skirtumus atstovaujantys sodybų tipai dažnai yra ne gryni. Bendruomenės tam tikrais istorijos trapsniais skaidosi į didesnes ar mažesnes šeimas. Vykdant reformą buvo reikalauta vienoje gatvės pusėje galais į ją statyti gyvenamuosius pastatus ir svirnus. ekonominio ūkio pajėgumo. kurių sandaroje gerai išreikšta etnoso samprata apie gyvenamosios erdvės formavimo vertybes. Gatvinio kaimo sodyba: galais į gatvę sustatyti troba ir svirnas formuoja gerojo kiemo erdvę Ricielių k. nuo savaimingai susikūrusių sodybų. kurie reglamentavo ir pastatų išdėstymo tvarką. o kartu ir sodybų modeliai. jungiantis ir ūkinius. buv. Raiškiai skiriasi valdžios primesti gyvenviečių. kuriose pastatai statomi galais į gatvę viena ar dviem linijomis: gyvenamasis būstas visuomet stovi arčiausiai gatvės. Urbanistinio konteksto požiūriu gana aiškiai išsiskiria dvi sodybų grupės: kaimų ir vienkiemių. tačiau visi jie daugiau ar mažiau atspindi tradicinės sampratos apie gyvenimo kokybę bruožus. ir gamta su savo paslaptimis. statinių. susiformavusių Valakų reformos įtakoje. Pasiturinčių ir mažažemių žemdirbių sodybos skyrėsi visų pirma užimamu plotu ir pastatų skaičiumi (sodyboje būdavo nuo vieno iki penkių ar daugiau pastatų). sodybos konfigūracija priklauso ir nuo kaimavietės tipo.

Draugėj gyvenančių šeimų padrikų grupinių kaimų sodybose vieno sklypo erdvė jungia kelių savininkų (paprastai paveldėtojų) trobesius. Padriko grupinio Dubininko k. Toks reiškinys dažnas Varėnos rajone. tačiau stengtasi. 2 – kluonai. Varėnos r.]. 4 – kluonas Laisvo plano vienkieminė pasiturinčio ūkininko sodyba Netiesų k.]. 56] 11 . galais į gatvę paeiliui sustatomi trys gyvenamieji pastatai.] a. dviejų linijų sodyba su kluonu.] c. priešais juos – svirnai. Gerasis kiemas apima plotą aplink gyvenamąjį pastatą ir erdvę tarp jo ir svirno.SODYBOS Padrikų kaimų sodybose pastatai išdėstyti daug laisviau: gyvenamasis būstas dažnai statomas išilgai gatvės. b) linijinė Žižmų k. uždarančiu jos perspektyvą [8. 15 pav. Varėnos r. o prie kluono formuojama atskira erdvė – kluoniena. 5 – rūsiai) [30. [32. tvartas. trys kluonai. tačiau vis tiek aiški tendencija – svirnus statyti arčiau gyvenamojo būsto. 23 pav. c) Lynežerio k. želdiniai. Eišiškių r. kad iš gyvenamojo būsto būtų matomi visi ūkio Sodybų grupės fragmentas padrikame Musteikos k. kur buvo įprasta gyventi didelėmis šeimomis. 13 pav. 2 – svirnas. o kluonus – toliau nuo kitų pastatų. buv. šiaurinėje – tvartas. kurią sudaro šeši pastatai [30. štrichu – kito savininko trobesiai [32. kluonas ir rūsys [8. Vienkieminių kaimų sodybos gali būti stačiakampio plano arba laisvai išdėstytos.]. 12 pav. 4 – svirnai. 3 – tvartas. kiemus riboja pailgi trobesių tūriai. tvoros. jos paprastai erdvesnės. Varėnos r. Pavyzdžiui.. b. sodyba: paeiliui išdėstyti pirkia. Vienkiemių užstatymas įvairus. mat neriboja kaimynai. sodybų išdėstymo pavyzdys: juodai pažymėti vieno. ūkiniai trobesiai dėstomi įvairiai. Linijinės gatvinių kaimų sodybos: a) valakinė Matuizų k. kaimo sodyba: pietinėje gatvės pusėje stovi pirkia ir svirnas. ūkinis – palei tvartus. 56] (1 – pirkios. toliau sklypo gilumoje stovi trys tvartai. kluonas [8. 138 pav. Varėnos r. 1 – pirkia. svirnas. 3 – tvartai. Varėnos r.

kurios būdingos daugumai regiono (o iš dalies – ir visos Lietuvos) sodybų.: pro gyvenamojo būsto langus gerai matyti visi ūkiniai trobesiai. O bežemių sodybas sudarydavo vos du pastatai: gyvenamasis būstas ir tvartas. b – gerojo kiemo vaizdas) [23. b. tai statoma toliau. Jei tvorų nėra. 5 – rūsiai) [30. kuris ne visuomet dalijamas į gerąjį ir ūkinį. Stačiakampis ar artimas jam užstatymas išskiria užnemuniečių vienkiemius: jie statyti aplink didžiulį keturkampį ar beveik keturkampį kiemą. atskirai nuo komplekso. kartais dviejų ūkinių kiemų. 4 – svirnai. Mažažemio valstiečio sodyba Druskininkų k. Jei yra pirtis.SODYBOS a. Užnemunietiškas Papečių k. Būdingas keturkampis planas dažnai paryškinamas tiksliu perimetru užtvertomis tvoromis. vienkiemis: pastatai išdėstyti aplink beveik keturkampį kiemą. trobesiai. 3 – tvartai. stačiakampio plano vienkieminė sodyba Jonionių k. dažniausiai stovintys vienas priešais kitą. dzūkiškų sodybų erdvės sandara įvairi. 32] 12 . Daugiau kiemų įrenginėta pasiturinčių ūkininkų sodybose. Lazdijų r. raiškus gyvenamojo būsto ir svirno ryšys (a – planas. Taigi. nors jas statyti užnemuniečiams ilgą laiką buvo draudžiama. kiemai ne taip griežai atskirti vienas nuo kito. 2 – kluonai.. 56] a. tačiau turi ir bendrybių. švarųjį ir ūkinį kiemus skiria tvora (1 – pirkios. čia ir pastatų būdavo ne mažiau kaip penki. taip pat būdavo atskirtos gerojo ir ūkinio. Varėnos r. b. fiksuojančiomis sklypo kampus. Alytaus r. erdvės. tačiau didesniame plote erdvės savaime pasidalina. kurią sudaro tik gyvenamasis būstas ir tvartas.

Alytaus r. [LII. nr. 85/10]. Eišiškių r. b) Vaikštenių k. tarpai tarp pastatų sudaro nuo vieno iki trijų statinių aukščio: a) Tiltų k. [LII. vaizdai nuo klojimo ir nuo Nemuno pusės [M. Trakų r. [LII. piešiniai] a. 85/20] Sodyba. b. 8903] 13 . Birštono sav.SODYBOS Sodybos Žemaitkiemio k. tvoromis sudalinta į atskiras erdves-kiemus Peršėkininkų k. buv. neg. Tvoromis atptvertos ir į erdvines zonas suskirstytos gatvinių kaimų sodybos. Brasiūnaitės 2007 m.

kaip minėta. Tuomet abiejuose pirkios galuose būdavo gyvenamosios patalpos. kai nuo gyvenamųjų būstų skaičiaus priklausė prievolės. įrengtos kopėčios į pastogę. Vienagalė pirkia čiukuriniu stogu. Lazdijų r. Pavyzdžiui. Čia buvo atliekamos apeigos per namų šventes. kai kada gyvendavo kelios giminaičių šeimos. ūkio darbai. dzūkuose – dar pakûcia. susidarė dvigalë pirkia – labiausiai paplitęs gyvenamojo būsto tipas Dzūkijoje ir Aukštaitijoje. susidedantis iš pagrindinės patalpos. valgoma. statyta 1918 m. o ji pati dažnai būdavo be lubų. dažniau per šventes. jose retai būna antras išėjimas į lauką. užstalėje sodinami garbingiausi šeimos nariai. bus kilusi iš vienos patalpos rentinio pastato. Dzūkijai daugiau būdingos siauresnės nei kitur priemenės. Kol pirkioje būdavo audžiama. Ši vieta buvo laikoma šventa. apsaugančia gyvenamąsias nuo tiesioginės išorės įtakos. skiriama tik svečiams priimti. [LDM. rankšluostinė. naudingiau buvo dviem šeimoms gyventi po vienu stogu dvigalėje pirkioje. tarp galinės ir šoninės sienos. viena iš jų galėjo būti seklyèia. aplink ją – šventi paveikslai. Greta šios patalpos suformavus priemenæ. bei priemenës. ji vadinta krikštasuole. Paprasčiausias pirkios planas – dviejų patalpų junginys. ir valgiui virti. Ji. Valgomasis stalas su suolais stovėdavo priešingame krosniai kampe. Kai gyventojų mažiau. miegama ir dirbama nemažai įvairių darbų. Kai kurie istoriniai procesai lėmė. Pirkia – tai nuolatinė šeimos buveinė. atrodo. todėl beveik kvadratinė patalpa buvo paliekama vientisa.GYVENAMASIS BŪSTAS PIRKIOS SANDARA Seniausias ir būdingiausias gyvenamasis dzūkų būstas – pirkia. o virš šio stalo. Jonėnų k. Dzūkai dažnai statydavo ir vadinamosios neišvystytos dvigalės pirkios variantą: iš kitos priemenės pusės būdavo pristatoma kamara. kertėje statomas pirmasis prapjautų javų pėdas. O iš kitos priemenės pusės pristačius dar vieną patalpą. nes kasdieną ten negyvenama. čia turėjo tilpti ir audimo staklės. svečiai. baudžiavos laikais. erdvi. jog tam tikru metu vyravo vienas ar kitas pirkios variantas. kuri kartu tarnavo ir šildymui. dokumentais). Tačiau paplitę ir erdvios dvigalės pirkios. Krosnis stovėdavo prie įėjimo taip. kurios taip pat užėmė daug vietos. atsirado iki šių laikų sutinkamas būstas – vienagalë pirkia. su langais iš dviejų arba trijų šonų. kurioje ruošiamas valgis.. Kertėje kabojo lentynėlė su svarbiais daiktais (pvz. sudarančios apie pusę pirkios ploto. Joje daug vietos (nuo 1/4 iki 1/8) užima duonkepė krosnis. kurioje ir miegodavo. taip ir vadinamos pirkia. LFn-1353a] ▼ 14 . kad langas apšviestų jos angą. dažniausiai pietrytinėje pusėje. todėl užlaikoma švari. kabėjo sodas. Priemenėje kadaise buvo atliekami ir namų ruošos. kuri Užnemunėje dar vadinama troba. jose. Joje laikyti daiktai. po to ji tapo tik pereinamąja patalpa.

: nuo priemenės (1) atskirta patalpa virtuvei (3). susidedančios tik iš pirkios (1) ir priemenės (2). priekinis fasadas ir planas Nemunaičio k. kamara (4). 106/14] Nepilnai išvystyta dvigalė pirkia (priekinis fasadas. Alytaus r. planas. [LII.: nuo priemenės (2) atidalintos į kamaros (4. pirkios erdvė suskaidyta į du atskirus kambarius (2) [LII. pjūvis) Dubičių k.SANDARA Vienagalės pirkios. 137] 15 . Varėnos r. stogo forma pusvalminė [16. planas) Milkūnų k. Šalčininkų r. 85/8] Vienagalės pirkios (fasadai.5).

] Dvigalė pirkia Driežiškių k. kartais nuolatinėmis. Dar artimesnius kvadratui plane namus siūlė pokario projektuotojai: nors pradžioje buvo stengiamasi naudoti ir tradicines išraiškos priemones.GYVENAMASIS BŪSTAS Visos trys pagrindinės pirkios patalpos vėlesniais laikais įvairiai skaidytos. o dažnai tik užstatant spintomis ar kabinant užuolaidą. pradėta skaidyti pertvaromis. tokie pastatai labiau tiko mažiems kelių arų sklypams gyvenvietėse. maža priemenė.. Lubos daromos iš lentų. Priemenės erdvė dažnai dalijama pertvara. Grindys ir lubos pirkiose atsirado ne iš karto. Abiejuose galuose gyvenama pirkia (priekinis fasadas. apšildymui ant jų būdavo pripilama spalių. Kai kur priemenėse iki šiol išlikusi plūkto molio asla. Kitokie ir pagal proporcijas. ir pagal vidinę sandarą XX a. nors miškingoje Dzūkijoje lentinės grindys naudotos jau nuo seno. buv. [LII. Varėnos r. neg. įrengiant kamarą daiktams ir maisto produktams arba virtuvę. taigi krosnys neturėjo kaminų. planas) Zervynų k. Todėl lubose dūmams išeiti būdavo padaroma skylė. dažnai iš abiejų pusių pristatyti prieangiai. dažnai vožtinės. Jie pradėti statyti tarpukariu. tačiau dzūkai jas neretai. vadinama aukštiniu. tinkuodavo baltai. Jiezno r. norint atskirti miegamąsias erdves. Gerokai pasikeitė plano sandara: virtuvė pastato viduryje. pjūvis. nr. priemenėje atskirta patalpa kamarai [21. paplitę gyvenamieji būstai. O ir pirkios patalpa. èiukurai – angos stogų kraigų galuose tarnavo tam pačiam tikslui. vadinami kompaktiškais. kaip ir krosnį. Ilgą laiką pirkios būdavo dūminės. 8083] 16 . Iš vidaus sienos nebuvo apkalamos. ir yra platesni ir trumpesni nei senosios pirkios. atsižvelgiant į leidinių rekomendacijas. 17 pav.

Vėlyvieji. [A. XX a. pavyzdys [3. ne taip darniai integruojasi į kraštovaizdį. turi mažiau įtakos kiemų formavimui. tačiau esti mažesnių gabaritų nei kitur.] 17 ..SANDARA Apibendrinant galima teigti. o sodybose jie raiškiai formuoja kiemų erdves. Andriušytės 2007 m. A. lyginant su senąja pirkia. 197 pav. Lazdijų r. kuriame naudojami tradiciniai elementai. ir išorine forma siejasi su Rytų Lietuvos tradiciniais būstais. paplitę plano sruktūros variantai. Andriušis] Kompaktiškas būstas Senkonių k. Pailguose pirkių tūriuose patogu išdėstyti stačiakampio plano patalpas. vadinamieji kompaktiški būstai. Kompaktiško būsto plano pavyzdys Mižonių k. arch. 62] Pokarinio gyvenamojo namo projekto. trumpas ir platus jų tūris. tačiau jie vis dar yra artimi tradiciniam pavidalui. yra tokie patys kaip ir visoje Lietuvoje. [30. nuotr. Alytaus r. jog tradiciniai dzūkų gyvenamieji būstai – pirkios (trobos) – ir išplanavimu.

stogas pusskliautinis [LII. ir rąstų galus įleidžiant į vertikalų stulpą. sienos apkaltos vertikaliomis lentomis. nr.5 m. a. Kad pro apačią nepatektų šaltis. jo pakraščiai sutvirtinami tvorelėmis ir netgi apsodinami daugiametėmis gėlėmis. paliekant atsikišusius galus.GYVENAMASIS BŪSTAS Rentiniai Senųjų pirkių tūriai. Tradiciškai senesnis sunėrimo kampuose būdas. surišami kalkėmis. [LII. ypač gyvenamiesiems būstams (taip pat ir svirnams). Prienų r. cementu. parenkami geri. ant kurių jau renčiamas pamatinis vainikas. Šalčininkų r. todėl iš horizontalių rąstų. ir sutvirtinant tarpusavyje. Kaišiadorių r. c. F81-P47] Pirkios Pagaujėnų k. paplito ištisiniai mūro pamatai: iš akmenų. pušiniai. ilgoji pastato kraštinė priklauso nuo patalpų skaičiaus. arba visas sienas. Trakų r. [27. į išorę dedama šiaurinėje pusėje augusi dalis (mediena čia tankesnė). kurių ilgis siekia 6 metrus (būna ir 7 m. Rąstų ilgis ilgą laiką buvo pastato plotį nustatantis matmuo. net daugiau). siekiant apsaugoti rentinį nuo puvimo pradėta jas apkalti vertikaliomis lentomis: arba tik kertes. Pirkios Ašašninkų k. neg. jų konstravimo būdai ir proporcijos labai priklausė nuo statybinės medžiagos: beveik visa Dzūkija pasižymi tuo. Akmenų pamatas po konstrukcine jungtimi Klepočių k. X pav. fasadas. Siekiant sienojus labiau tarpusavyje suglausti ir sieną padaryti šiltesnę bei tvirtesnę. vėlesnis – kai suleidžiami į lygų kampą – spynà. [27. Todėl trobesių statyboje vyrauja apvalių ar tašytų rąstų ręstinės sienos. Rąstų sunėrimas suleidžiant į lygų kampą – spyną Mardosų k. Dzūkijoje dažniausiai sutinkama pusiau apskrita sąlaidos išpjovos forma. Sumažėjus pastogėms. nors jų Dzūkijoje pasitaiko retai). Rąstai. kad čia randama nedaug akmens ir molio. Rąstų sunėrimas į kertes. Prienų r. tačiau pakanka medienos. samanomis. 85/21] b. vadinamą šviliu. XX a. todėl jos ilgis svyruoja maždaug nuo 10 iki 17 m. tarpai tarp rąstų užtepami moliu. būdavo suformuojamas pašalas: tarpas tarp žemės ir sienos apipilamas spaliais. vainikų suręsta artima kvadratui patalpa – trobesio konstrukcijos pagrindas. buv. [LII. žvyru ir apiplūkiamas moliu. Rąstams sudurti naudotos įvarios technologijos: ir paprastai juos suglaudžiant. paliekant atsikišusius galus Kiemelių k. Druskininkų r. prieangio pamatai akmeniniai [VUB. kuriame matyti akmeniniai pamatai. tad dažniausiai rentinio kampuose ir ties viduriu buvo padedamos medžio trinkos (ar stambesni lauko akmenys. gyvenamųjų būstų ir tvartų – dar užkamšomi sąmanomis. X pav. betonu. ribojanti pašalą. Pamatai kadaise buvo daromi menki (ar net išvis jų nedarydavo).] 18 . molio plytų. apvaliuose rąstuose padaromos horizontalios išdrožos – sàlaidos. kuriame matyti apkaltos kertės ir tvorelė ties pamatu. stori. Šulas Mardosų k. kai rąstai sukertami á kertes. 85/12] a. Sienų aukštis apie 2. 7942] b. fasadas.] c.

taip pat ir čiukuriniai – pietrytinėje ir pietinėje dalyse. Stogų danga paprastai būdavo šiaudinė. nr. būdinga tik Dzūkijai. vėlesniais laikais itin išplito dvišlaitë. kad jos dažnai būna gausiai ir išraiškingai dekoruojamos. pusskliautiniai – į šiaurę nuo Vilniaus. atsiradimas gerokai keitė tūrinį namo vaizdą. čiukurinio ir dvišlaičio stogo formų derinys (jos brėžiniai pateikti16 psl. [LII. Stogo nuolydžio kampas mūsų platumose. taip pat ir platesnės pastogės. 9774] Pirkios iš Zervynų k. Dvišlaičiai stogai paplitę visoje Dzūkijoje. juo labiau. dažniausiai statomų priešingoje pastato pusėje. o paskutiniu metu paplito skarda ir šiferis. yra dvišlaitė. nr. Pirkių stogų konstrukcija gegninė. kurio kraigo galuose suformuotos angos. kai kur ir čerpėmis. šiaudus sutvirtinančios detalės: išsikišančios vėjalentės – lëkiai – bei sluogèiø ant kraigo ritmas praturtindavo trobesio siluetą. Be to. skirtų apsaugoti sienų plokštumas ir įėjimus: tai sienų apkalimas ir prieangiai. kuris gerokai menkina pastato išvaizdą. pamatai Ricielių k. 5989] Troba su skirtingomis stogų galų formomis: atnaujinus vieną trobos pusę taip pat pasikeitė sienų tekstūra.) [LLBM] Pirkia dvišlaičiu stogu su stoginuku ir vienašlaičiu prieangiu Lieponių k.. tuo stogo projekcinės plokštumos santykis. Naudotos ir kitos stogų formos: keturšlaitë (valminë). Pasitaiko ir dvejopos formos stogų: viena pusė. Veisiejų r. pusskliautinë (pusvalminë). skiedromis. malksnomis. saugantys viršutinius sienos vainikus nuo kritulių. o vadinamoji lauþyta forma yra dvišlaitės ir čiukurinės derinys. Keičiantis stogų formai ir mažėjant pastogėms. buv. Viena seniausių – èiukurinë – buvo plačiai paplitusi. neg. Eišiškių r. gontais. Varėnos r. 106/6] 19 . Kai kurios šių formų sudaro mišrius variantus. Dvišlaičiuose ir pusvalminiuose stoguose atsivėrusių skliautų apačioje gali būti formuojami stoginukai. bus didesnis. kuri dažniausiai atsukta į gatvę.GYVENAMASIS BŪSTAS Stogai Stogų konstrukcijos Dzūkijoje labai įvairios: iki šiol čia pasitaiko archajiškų jų sąrangos variantų. gali būti èiukurinis pusvalminis stogas. keturšlaičiai. Alytaus r. buv. tačiau gyvenamuosiuose pastatuose jos menkesnės nei ūkiniuose (šis santykis svyruoja nuo 1:1 iki 1:2). Atvirų prieangių. kuo senesni trobesiai. svyruoja apie 42 laipsnius. Tai iš esmės keturšlaitis stogas. Pirkia čiukuriniu stogu Nemunaičio k. Čiukurinis stogas konstruojamas galinių valmų gegnes tvirtinant ant skersinės lentelės – apatinės čiukuro briaunos. o kita likusi senoviška – keturšlaitė. taip pat būdavo dengiama lentelėmis. neg. o vėliau ir verandų. ją sudaro sunertų gegnių poros. [LII. Dzūkijoje iki šiol galima aptikti pavienius jos pavyzdžius. taip pat uždarų. atsirado papildomų konstrukcinių ir architektūrinių priemonių. Paežerėse stogams dengti buvo naudojamos švendrės. lyginant su sienos aukščiu. kur gausu kritulių ir supustomos nemenkos sniego kepurės. dar vadinamų gonkomis. pvz. [LII.

sumanumą bei sveiką saiko nuojautą. iš dalies ir motyvų įvairovė. Būdinga dzūkiškos pirkios puošyba apdailinant vėjalentes. Ji liudija ir tradicijų perimamumą bei kūrybišką jų interpretavimą: besikeičiant gyvenimo sąlygoms. kuri puošiama. viename pastate nebūna dekoruojamos visos puoštinos detalės – taip pasireiškia subtilus saiko jausmas. tuo tarpu stambesni plotai dažniau ištisai užpildomi geometriniais raštais – tai stogų skliautų. būdingi geometriniai. trobesių formoms. karnizą. sienų apkalimas. sankirtos. augaliniai ir gyvūniniai motyvai.PIRKIOS PUOŠYBA Dzūkija. Trobesių ornamentų raštų visuma sudaro tarsi virpantį ažūrą. nors ir menkesnių ūkių kraštas. neg. vaizdas – artimas gamtai. Tradicinė puošyba itin tektoniška: puošiamos bene išimtinai konstrukcinės detalės. Jiezno r. stilizuoti augalų ir gyvūnų vaizdai dažniau pasitaiko lėkių ir antlangių dekore. todėl erdvė atrodo gyva. kurioje nuolat sutinkami stambių ir smulkių elementų deriniai. artima žmogui ir gamtai. langų apvadus. konstrukcijoms. pritaikytas žmogaus suvokimui mastelis labai būdingas tradicinei lietuvių architektūrai. Tarp Lietuvos etnografinių regionų trobesių puošyboje yra nemažai bendrumų. Be to. nr. Iš bendrumų paminėtinas puošiamų elementų tapatumas. rečiau pasitaiko dangaus šviesulių ar antropomorfinių figūrų. konstrukciniai mazgai. nors galima teigti. [LII. puošybos gausa ir įvairove ne tik nenusileidžia kitiems regionams. tai lėmė ir raštų pobūdį. tai yra tų elementų. Kaip ir visur liaudies mene. kurių dydis santykinai mažas. Būtent tradicinėje architektūroje labai vykęs yra kompozicinio mastelio derinys: palyginti stambių statinių. Dauguma jos elementų sukurti iš medžio. Toks sudėtingas. ji liudija senųjų meistrų ir gyventojų skonį. bet netgi kai kuriuos lenkia. Jo ir kitų priemonių dėka pasiekiama vaizdo vienovė. medžio apdorojimo technologijoms. Tikslingumas pasireiškia ir puošybos intensyvumo atitikimu pastato ir jo dekoruojamos dalies svarbai erdvinėje struktūroje: labiausiai puošiami gerąjį kiemą supantys pastatai. jog puošyba ir tikslinga: jos sudėtingumo bei apdorojimo kruopštumo laipsnis priklauso nuo to. 8092] ▼ 20 . monumentalių stogų fone smulkūs puošybos ornamentai atrodo itin jaukiai. stambių ir smulkių detalių. motyvo pobūdis dažniausiai priklauso nuo detalės. jog daugiau puošiami buvo pasiturinčių ūkių pastatai. bet egzistuoja ir skirtumai. tačiau išliko artima liaudies meno dvasiai. angokraščiai. ar toli nuo žmogaus akių esti puošiamos detalės. Stakliškių k. jų sandūrą. Čia pat reikia paminėti. į kaimo gatvę atgrežti fasadai. pusiausvyra tarp puošiamų ir neapdailinamų plotų. durų varčių plokštumos. Pavyzdžiui. skliautą. Tradicinės architektūros puošyba ypatinga. buv. turtingas ir tuo pačiu saikingas. iš skirtumų – jų puošybos intensyvumo. puošyba keitėsi ir darėsi turtingesnė.

Pietų Lietuvoje jie dar vadinami ragovikais. Ragų pavidalo lėkiai ant pirkios Birštono apyl. turėję ir mitologinę prasmę. Tektoniškumas būdingas ir nuo seniausių laikų puošiamoms detalėms.PIRKIOS PUOŠYBA Lėkiai Gyvenamasis būstas – pirkia ar troba – vienas labiausiai puošiamų sodybos pastatų. kadangi jo. nes šie žvilgsniui artimesni. [LII. taigi įgyti tam tikrą pavidalą ir tapti lėkiais. o jo motyvai. tikėtina. nes yra raiškus ir matomas iš toli. kad ir palyginti nedidelio. kraigo formuoja išraiškingą siluetą. jog seniausieji lėkiai formuoti tarsi jaučio ragai – tokių Dzūkijoje dar yra iki šiol. Šis bene archajiškiausias puošybos elementas nusipelno ypatingo dėmesio. čiukuro – angos stoge – pakraščius sutvirtinančios ir šiaudus nuo vėjo draikymo saugančios vėjalentės gali sudaryti paprastą kryžmą arba būti apdailintos. o rytų – paukšèiukais. jų ažūrą kartoja sluogčių ritmas [LDM. buvimas keičia pastato tūrio vaizdą ir net visos sodybos siluetą. E21509] Čiukurinio stogo vėjalenčių kryžma sudaro lėkius. Aleksejiškių k. Lėkių dydis. kai kada pasitaiko ir žmogaus pavidalo. LFn-1515b] 21 . į kurį neatsižvelgus lėkiai gali tapti nedarniu prielipu. kartais primenančių verpstes. nr. ir viso pastato kompozicijos matmuo. motyvais. Nemunaičio k. buv. žirgų. lėkiais. tai sietina su jų pavidalais. užbaigiančius pastato tūrį. 1938 m. Sudėtingesni kiaurapjūvio technika atlikti lėkiai dažniau puošia prieangių stogelius. 9670] Žirgelių pavidalo lėkiai ant pirkios Meteliuose kraigo. neg. [LII. Į viršų lietaus ir vėjų pagairėje iškeltas puošmuo greičiau negu kiti nunyksta. itin svarbus struktūrinis ir jų pačių. [LNM. Taip pat Dzūkijoje užfiksuota lėkių su paukščių. ir vėlesnėms. todėl šiandieniniuose kaimuose retai besutinkamas. augalų. Gali būti. 9753] Troba papuoštu skliautu. geometrinių formų. Veisiejų r. nr. Alytaus r. tačiau senos nuotraukos bei piešiniai rodo. apûkais. neg. Pavyzdžiui. lyginant su pastatu. jog tai būta itin mėgstamo pastatų stogų užbaigimo.

[23. 1955 [LDM. Obelių k. Prienų r. [23. Pb-695] 18. Žagarių k.. Raudonikių k. Pb-693] 14. Prienų r. 106/9] 17. Meteliai [LDM. Krikštonių k. Papečių k. Lazdijų r. [30. Vilniaus r. [23.. [30. Lazdijų r. Ežerėlių k. Lazdijų r. [30. Pb-692.PIRKIOS PUOŠYBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lėkiai: 1.] 5. Alytaus r. Nešeikių k. Siponių k. 88/18] 19. Lazdijų r.] 16. Pietų Lietuva [23. Krikštonių k. 73] 6. [LII. [VUB. buv. Veisiejų r.] 13. [30. Meteliai. Nemunaičio k. [LII. 97 pav. [23. Prienų r. 1955 [LDM. [LII. [LII.] 4. 106/1] 9. Kučiūnų k. Stakliškės buv. Veisiejų r. 95 pav. Alytaus r. buv. Krokininkų k. 95 pav. 95 pav. F81-P2642] 20. 88/30] 22 . [LII. 73] 10. 85/28] 8.] 11. 96 pav. Jiezno r. 73] 2. Krikštonių k. Alytaus r. [30. 106/1] 7. 73] 15.] 3. Vievio r. buv. Alytaus r. 73] 12.1959 [LII. Lazdijų r.

buv. Buteliūnų k. Uosos k. [30. [33. Daržinykų k. 1957 m. Tiltų k. Veisiejų r. 85/10] 9. [L. [LII 88/18] 2. Pb-694] 3.] 12. 1955 m. 152 pav. Prieangio lėkis Paaliosės k. [L. [30. [LII. nuotr. 1957 m. Vaikštenių k. 1957 m. Markejevaitės 2004 m. [LDM. Vilniaus r. 72] 5. 1956 m. buv. Šilėnų k. Varėnos r. Žvyrynų k. Siponių k. [30. nuotr. Geibonių k. 2004 m. Vilniaus r.] 23 . Trakų r.] 13. Markejevaitės 2006 m. Prienų r. 85/31] 8. Nečiūnų k. Prieangio lėkis Sidaronių k. [30.] 11. [LII. 72] 7. Prienų r. Eišiškių r. 85/17] 10. Čižiūnų k. nuotr. [LII. 72] 6.. 72] 4. Vievio r. buv. Prienų r. Prienų r.LĖKIAI 1 2 11 3 4 5 6 12 7 8 9 10 13 Lėkiai: 1. Elektrėnų sav. Eišiškių r. [VGTU AF stud.

Dzūkijoje itin mėgiami deriniai iš įžambiai sudėtų lentelių – jie sudaro išraiškingus eglučių ar rombų piešinius. tačiau horizontalios sandūros tarp skirtingomis kryptimis sudėtų lentelių plotų kartais išpjaustomos panašiai kaip pakraščiai. 2006 m. Šalčininkų r. dažniausiai neprofiliuojami. Jo ir lėkių bei langų apvadų derinys gerokai praturtina pastato vaizdą. gatviniuose kaimuose. kartais panaudojamas kiaurapjūvis. ir ne tik juose. Vėjalentės. ratukų. skirtingai negu durų. kuris regimas iš toli. skliauto ir stogo plokštumos riba. apatinė briauna ar stoginuko apačios linija išpjaustomos dantukų.PIRKIOS PUOŠYBA Skliautai Kintant stogų formai ir atsiveriant skliautams. lentelių pakraščiai. Švirmicko 2007 m. kurių kartotinis sudaro išraiškingą piešinį: paprastai užtenka vieno ar dviejų motyvų. neg.] Gausiai dekoruotas pirkios Milkūnų k. lankelių. Dzukijoje dvišlaičių stogų skliautai puošiami dažnai ir gausiai. kurį neretai papildo jo plokštumoje įtaisomi langeliai su puošniais apvadais (kartais vietoj langelių išpjaunamos apvalios ar dar kokios formos angos). nr. 8092] ▼ 24 . Taip apkalimas. nuotr. augalų siluetų ornamentais. jų pakraščiai ir plokštumos taip pat dažnai dekoruojamos. tačiau retai peržengia saiko ribą. Dažnai tai būna atskirus jo plotus skirtingomis kryptimis užpildančių skliauto lentelių raštas. kai dalis skliauto užpildoma vertikaliai. Trakų r.] Stoginuko krašto apdaila Mažųjų Lieponių k. Paprasčiausias jų. dalis – horizontaliai grupuojamomis lentelėmis. atgręžto į gatvę skliauto dekoras dažnai būna kur kas intensyvesnis nei kitame pirkios gale. skliautas [LII. nuotr. Be to. naudojamas skliauto sienos apsaugai. skliautas [VGTU AF stud. įgauna dekoratyvų vaizdą. Pirkios Saidžių k. Kitoks yra pačios skliauto plokštumos dekoras. [A. Skliauto. Trakų r.

[23. 85 pav. 93 pav. Jokubiškių k. Medžionių k.] 5. [23.SKLIAUTAI 1 2 3 4 5 6 7 8 Dekoruoti skliautai: 1. 92 pav.] 7.] 6. Alšininkų k. [23. 83 pav. 93 pav. Trakų r. Alytaus r.] 8. [23. Varėnos r.] 4. Dubaklonių k. [23. 93 pav.] 3. Prienų r. [23.] 2. Prienų r. Stakliškių I k.] 25 . [23. Alytaus r. Varėnos r. 92 pav. 86 pav. [23. Antakalnio k. Prienų r.

nuotr.] Kalvių k.] Dambriškių Vilniaus r. Vilniaus r. [A. 132 pav. 128 pav. Švirmicko 2007 m. [L.] Stoginuko papuošimas buv. Jiezno r. Andriušytės 2007 m. nuotr. nuotr. Vilniaus r.] Kalvių k. [25.] 26 . [VGTU AF stud.] Maikūnų k. buv. Markejevaitės 2006 m.PIRKIOS PUOŠYBA Pylimų k. Vilniaus r. 2006 m. nuotr. [L.] Leičių k. Jiezno r. [25. Trakų r. nuotr. Markejevaitės 2006 m. [A.

brėž. Vievio r. Alytaus r. Maksimonių k. buv.SKLIAUTAI 1 2 10 3 4 10 9 4 11 4 11 4 12 5 12 6 12 7 8 Vėjalenčių ir karnizų raštai: 1.] 12.] 3. [LII. [23. nr. Vilniaus r. Didžiųjų Salų k. Markejevaitės 2006 m. 93 pav. 4 detalės) [23. brėž. [LII. [LII. Alšininkų k.] 11. Markejevaitės 2006 m.] 4. 118 pav. Stakliškių k. Prienų r. Vievio r. Pylimų k. Obelių k. Vaigeliškių k. 172/5] 6. Vilniaus r. 88/18] 8. nr. [L. [L. (skliauto 25 psl. 3 stoginuko karnizas) [23.] 5. 88/5] H. [LII. Varėnos r. (skliauto 25 psl. nr.] 27 . Markejevaitės 2006 m. Bytautonių k. Pagrindos k. 86 pav. 92 pav. Vilniaus r. 85/9] 9. [L. brėž. 7.] 2. Prienų r. Dubaklonių k. 7 detalės) [23. 93 pav. 2 detalės) [23. Šalčininkų r. nr. (skliauto 25 psl.] 10. Trakų r. Varėnos r. Sidaronių k. (skliauto 25 psl. buv.

85/30] 7. Lieponių k. Eišiškių r. Kibyšių k. Pagrindos k. [LII. [LII. 106/8] 9. [LII. buv. Šalčininkų r. 85/17] 5. 88/18] 8. [LII. 1957 m. Lieponių k. Jiezno r. 85/30] 6. 1957 m. Pikelionių k. 85/30] 2. buv. 1957 m. [LII. [LII. 85/9] 4. Skraičionių k. Vaikštenių k Trakų r. Milkūnų k. buv. Lieponių k. 1959 m. Vievio r. 1957 m. [LII. Šalčininkų r. 1957 m. [LII. buv. buv. 85/8] 3. 1958 m.PIRKIOS PUOŠYBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pirkios kampo puošmenys: 1. [LII. Eišiškių r. Veisiejų r. buv. 88/18] 28 . Eišiškių r. 1957 m.

[LII. Veisiejų r. Vilniaus r. Pagrindinė anga bet kokiame būste yra durys. įtakojant dvarų kultūrai. nuotr. Senuosiuose gyvenamuosiuose pastatuose durys būna vienvėrės. Laiptelį atstodavo ties įėjimo anga iš lauko. 254 pav.] 29 . jų išdėstymas. 3655] Sviliškių k.Durys Didelę reikšmę pastato išvaizdai ir naudojimui turi angos. nr. kai kada ir pati stakta ornamentuojama arba joje įrengiama langelių juosta. dydis ir apdaila. ir kompoziciniu. Tuo tarpu varčia – nuo seniausių laikų puošiama pastato detalė. [25. kartais. Tačiau dėl tvirtumo ir puošnumo labai išpopuliarėjo vadinamosios dvigubø lenteliø durys. Prienų vls. buv. Stankevičiūtės 2004 m. joms būdavo sutekiama arkinė forma. [I. kurių vieną Priemenės durys Pagambrio k. Kadangi durys – ir funkciniu. o kartais ir iš vidaus pusės į žemę įleidžiami didžiuliai akmenys. Kadaise varčia būdavo sukalama tik iš vertikalių lentų ir norint papuošti dažoma arba net ištapoma.] Kareivonių k. Duris sudaro staktos ir varčia. Staktos dekoruojamos retai. betono. pradėti mūryti iš akmenų. todėl kuo svarbesnis pastatas arba patalpa. tuo dažniau būna išpuoštos jo durys. Svarbią reikšmę turi ir slenkstis: jo viršus sutampa su pamatiniu vainiku. ir semantiniu požiūriu reikšmingas elementas. vėlyvesniuose – pasitaiko ir dvivėrių. Miškingoje Dzūkijoje laipteliai daryti iš medžio lentų ir tik XX a. neg.

[VGTU AF stud. buv. brėž. [LII. Varėnos r. buv. 32 pav. 2003 m.] Grabijolų k. 2003 m. Veisiejų r.] Žagarių k. brėž.] Grabijolų k. brėž. [I. 106/9] Avižienių k. 2003 m. Veisiejų r. Švirmicko 2007 m. Elektrėnų sav. Elektrėnų sav. [LII. nuotr. [VGTU AF stud. nuotr. Lazdijų r.] Žilinų k. nuotr.PIRKIOS PUOŠYBA Aleksejiškių k.] Sviliškių k. [21. Elektrėnų sav. Stankevičiūtės 2004 m. Andriušytės 2007 m.] 30 .] Zervynų k. 106/13] Grabijolų k. [VGTU AF stud. Vilniaus r. Varėnos r. [A. [A.

ant kurių prisėdus iš arti matyti puošyba – nedidelės detalės sutekia visumai jaukų mastelį. Be to. Lentelių pakraščiai profiliuojami. Panemuninkėlių k. Šis tektoniškas sprendimas labai dekoratyvus: viena durų pusė (jei jos lauko. Dekoratyvios būdavo ir kalvių darbo vinys su plačiomis galvutėmis. [30. Dvivėrės įsprūdinės vidaus durys Žagarių k. Smilgainių k. tad daugiausiai naudojamos vidinėse patalpose. duris puošė ir gražiai profiliuoti varai lentoms prikalti. Lazdijų r. durys – viena dažniausiai dažomų pastato dalių. 17 pav. Ežerėlių k. Norkūnų k. [30.] 7. gerokai keičianti pastato tūrio vaizdą. Juose įrengiami suoleliai poilsiui. nuotr.] 2. Pusiau atvira prieangių erdvė šviesos ir šešėlių žaismu jau savaime praturtina viso pastato vaizdą. 17 pav. Pašilingės r. Lazdijų r. [30. [23.] 1 2 3 4 5 6 7 8 Durų pavyzdžiai: 1. todėl išsiskiria neįprastų formų įsprūdos. Varėnos r. [LDM. kurios Dzūkijoje sutinkamos rečiau.DURYS pusę sudaro ištisos vertikalios lentos. 17 pav.] 8. Jis kartais būdavo derinamas su vertikaliai ar horizontaliai išdėliotomis lentelių eilėmis. buv. 17 pav. [30. Varenavo r. tai išorinė) įgauna daugiau ar mažiau sudėtingą eglučių arba rombų raštą. kai kada lentelės išdėstomos ir sudėtingesniais pavidalais. rombų ar žvaigždžių centrai kartais pažymimi vadinamąja rozete. [A. [30.] 3. Alytaus r. Tai svarbi struktūrinė pastato dalis. Alytaus r. paplito įsprūdinės konstrukcijos.] 6. Dažniausiai įsprūdinių durų kompozicija nesudėtinga: iš simetriškai grupuojamų vertikalių ir horizontalių stačiakampių. mat yra lengvesnės. Vangelonių k. vadinamosios filinginės durys. Andriušytės 2007 m. o kitoje įvairiai grupuojamos mažos lentelės. Alytaus r. XX a. 17 pav. Lazdijų r. visa tai suteikia raštui papildomą sudėtingumo matmenį. ir užraktai bei rankenos. 110 pav. Jonionių k. Gervėnų k. [17.] 4. Pb-719] 5. juo labiau kad jų detalės mėgstamos dekoruoti. kurios nėra tokios tvirtos bei mažiau saugo nuo šalčio. CXVI lent.] 31 . Varėnos r.

] Lauko durų užraktas Klepočių k. [25. 192 pav. Druskininkų r. F81-P41] Prieangio ir durų puošybos derinys Čižiūnų k. Eišiškių r. durų detalės [VUB. nuotr. Trakų r. [A. Andriušytės 2007 m. [LII. buv. Lazdijų r.] Dūminės pirkios Kabelių k. būdingas Užnemunės Dzūkijai ir dvigubų lentelių durys su mažais langeliais Žemaitkiemio k. buv.PIRKIOS PUOŠYBA Prieangio ir durų puošybos derinys: prieangis lenktu stogeliu. 85/24] 32 . F81-P40.

[23.5 m. Dažniausiai atviri prieangiai turi keturis po du suporintus stulpelius ir neretai tvorelę. dažniausiai jie paremiami stulpeliais. Vienašlaičiai prieangiai gali būti formuojami ir jungiant stogelį į stogo šlaitą kitu kampu arba iš apačios glaudžiant po pastoge. Užnemunės Dzūkijoje pamėgti prieangiai lenktais stogeliais. todėl kompaktiško plano pirkios dažniausiai turi uždarus prieangius. jos ganėtinai kresnos. LFn-1545b] ▼ 33 . 117 pav. Tačiau dabar paplitę ir dvišlaičiai: jie su stogu jungiami arba konstruktyviai įjungiant į nuolydį. Jų gylis svyruoja apie 1. o puošiamas tik liemuo. nors kartais Pirkia su vienašlaičiu prieangiu be stulpelių.] Pirkia Žagarių k. Kaišiadorių r. tad gerokai keičia tūrio vaizdą. arba atskirą stogelį priglaudžiant po pastoge. Vilniaus r. Liaudies architektūroje kolonėlių viršus ir apačia tiesiog jungiami su horizontaliais rąstais. vienašlaičiai prieangiai senoviškiausi ir itin būdingi Dzūkijai. yra masyvesni. Jie. o priešingoje pastato pusėje neretai ir verandas (atsuktas į gatvę ir ne itin dažnai naudojamas). ir su dvišlaičiais stogeliais. nes tik profiliuotos jų dalys iškyla virš tvorelių. plotis apie 2. suformuotu prailginus pastogę Mankuviškių k. Kai kurie uždari prieangiai suręsti iš sienojėlių ir beveik nepuošiami. kartais ir su varteliais. Paprasčiausi stogeliai suformuojami tik prailginant pastogę ties durimis.Prieangiai Prieangių konstrukcija įvairuoja: jie būna ir su vienašlaičiais. perteikiantis stogo ir lubų krūvį pamatams. lyginant su atvirais. Uždari prieangiai atsirado saugant patalpos įėjimą kaip priemenės pakaitalas. su vienašlaičiu prieangiu su stulpeliais. kiti būna įstiklinti ir dekoratyvūs. suformuotu prailginus pastogę [LII. Dažnai puošiamos atvirų prieangių kolonėlės – tai konstruktyvus elementas. 85/28] Dvišlaitis prieangis Šventežeryje [LDM.5 m. neretai vien vidurinė jo dalis.

Prienų r. [LII. 84 pav. 85/30] Pirkia su dvišlaičiu prieangiu Lapainios k.PIRKIOS PUOŠYBA Keturi prieangiai Lieponių k. [23. buv. Eišiškių r.] 34 .

Vilniaus r. [I. 1. [A. einančios per puošiamosios dalies vidurį. atžvilgiu.] 35 . Trakų r. Tai iš profiliuotų lentelių. Varėnos r. Lipniūnų k. Lipniūnų k. kai komponuojama skersinės simetrijos plokštumos. tvorelės. dekoras šią simetriją juo labiau paryškina. Stankevičiūtės 2004 m. Kolonėlės simetriškos savo vertikaliosios ašies atžvilgiu. [23. Prieangio puošybos visuma. Stogelių skliautų raštai panašūs į dvišlaičio stogo skliautų puošybą. šioje fasado dalyje įtaisytų langelių.] Prieangių tvorelių raštai: 1. Užuguosčio k. Tvorelės dzūkų pirkių prieangiuose sutinkamos dažnai.] Prieangio tvorelė Šilėnų k. 2. o jas suglaudus pasiekiamas kiaurapjūvio įspūdis. kurios kartais būna net su varteliais. čia pat matomi išdrožinėti gegnių galai. bet neretai ir dekoruotos. [23. 3. kartais ir su kiaurapjūviu ornamentu. [L. Kalvių k. sienų sudūrimų dekoras. 2.] 2. [23. tiesiog iš vertikaliai. Prienų r. rečiau iš horizontaliai sukaltų lentelių. nuotr. Markejevaitės 2006 m. 106/18] 2. sudėtos tvorelės. Prieangius dažnai puošia ir stogelių pakraščių ar jų skliautų apdaila. nors mažesniame plote išsitenka mažiau detalių.] 1.] Prieangio karnizas Leičių k. Švirmicko 2007 m. pasitaiko ir lėkių. Kartais jos būna paprastos. . taip pat durys. nuotr. tradicinės architektūros pavyzdžiuose paprastai būna vieninga ir dera su viso pastato puošyba. dažnai susidedanti iš daugelio skirtingai dekoruotų elementų. Vilniaus r. [23. 126 pav. 118 pav. buv. Bytautonių k. Trakų r. Varėnos r. [LII. Dažnai ornamento pavidalui išgauti užtenka išpjaustinėti kiekvienos lentelės kontūrą.PRIEANGIAI viršutinės dalies standumui sustiprinti naudojami įstriži spyriai – kolonų sparneliai. Prieangių stulpelių sparneliai: 1. nuotr. Buteliūnų k. 126 pav.] 3. Veisiejų r. 125 pav.

] Į gatvę atgręžtas uždaras prieangis – veranda su lenktu stogeliu. pavyzdžiui. tačiau pagrindinis dekoro krūvis tenka įstiklintų plokštumų suskaidymui. paįvairinimui kartais naudojami skirtingų spalvų stikliukai. tai palyginti masyviam uždaro prieangio tūriui suteikia grakštumo. nors pasitaiko ir horizontalių. Atskiros jų dalys. o vėliau ir verandos tokia gausia puošyba jau nepasižymi. Trakų r. Lazdijų r. Lazdijų r. Vilniaus r. Dažniausiai įžambiomis ir riestomis linijomis sudalintas stiklas užpildo plotą besikartojančiu piešiniu.] Uždaras prieangis Sidaronių k.] 36 . 2006 m. kuris neretai būna itin išmoningas.] Uždaras prieangis Saidžių k. kompaktiško plano pastatuose. gali būti puošiami panašiai kaip atvirų. būdingu Užnemunės Dzūkijai. Tokios verandos būdingos naujesniuose. [L. Pagrindinis jų piešinys paprastai turi vertikalią struktūrą. [VGTU AF stud. nuotr. Markejevaitės 2006 m. nuotr. nuotr. nors neretai būna pristatytos ir prie senųjų. [A. dažniau prie dvigalių pirkių. Andriušytės 2007 m. nuotr. Andriušytės 2007 m. [A.PIRKIOS PUOŠYBA Uždari prieangiai. bet tai jau gana naujas reiškinys. Babrų k. stogelių skydai. Uždaras iš sienojėlių suręstas prieangis Senkonių k.

Stogų skliautų langelių. Senoviška dzūkiška vienagalė troba su palyginus nedideliu į šešias dalis suskaidytu langu. Andriušytės 2007 m. nr. išpjaustinėtas smulkiu besikartojančiu ornamentu. Senosioms dzūkų pirkioms būdingas priešais krosnį įtaisytas mažesnis už kitus langelis. Dar mažesni langeliai būna priemenėje. ir gyvūniniai motyvai. Veisiejų r. bet vos atsiradus technologinėms ir ekonominėms galimybėms.Langai Langai – itin išraiškinga puošybos detalė. Gausiausiai puošiamos antlangės – virš lango rėmo uždedamos prikaltės. ir augaliniai. šoninės lentos taip pat retkarčiais profiliuojamos. įtaisytu priešais toje pačioje patalpoje esančią krosnį. [A. kartais ornamentuojama vien palangė. kur kas didesnis – ši išraiškinga ornamentika matoma iš toliau. Kitas jų bruožas. šoninės lentos išpjaustinėjamos dažniau nei pirmo aukšto langų.8. jos raštai paprastai sudėtingesni. Nors kadaise jie buvo maži ir paprasti. padidėjo ir tapo bene labiausiai puošiamu pastato elementu. buv.7 ar 1:0. nors pasitaiko ir reljefinių raštų. kurių proporcijos yra maždaug 1:0. Plyšį tarp lango rėmo ir angokraščio dengiančias apkalines lentas imta dekoruoti daugiausia kiaurapjūviu. [LII. išplitusi paaukštėjus pirkios sienoms ir padidėjus langų angoms. Dzūkijoje naudojami vieno arba dviejų dalių antlangiai. juose sutinkami ir geometriniai. kurie gerokai mažesni. tačiau pastebima aiški tendencija labiau puošti viršutinę dalį. lyginant su lango plokštuma. nuotr. neg. Ricielių k. ir tik Dzūkijai būdingu nedideliu langeliu. kad dekoruojamų apvadų santykinis plotis. Išskirtinių formų ir išraiškingai dekoruoti skliautų langeliai. bei maža neįstiklinta anga į priemenę. taip pat neretai pasitaiko trikampio frontonėlio formos antlangių arba tik karnizėlis. Dzūkiška pirkia su išdailintais langų apvadais ir langinėmis Kalvių k. Trakų r. apšviečiančiu pagrindinę patalpą. Palangės raštą neretai papildo išpjaustinėti pratęstų šoninių lentų galai. o kartais tiesiog viršutinės apkalimo lentos. nors galinėje ir nugarinėje kartais tik po vieną arba visai nebūdavo. Gyvenamajame pirkios gale būdavo iki šešių langų: po du kiekvienoje sienoje. Tradicinėse dzūkų pirkiose dažniausiai pasitaiko vertikalaus stačiakampio langai.] ▼ 37 . 9588]. todėl neatrodo perteklinė. o antlangę sudaro tik paprastas karnizas. Išorinės palangės papuošimai dažniausiai daromi iš apkalimo lentų.

kad dekoruotos tapyba. dažniausiai įsprūdinės. 2006 m. manoma. Nedidelis langelis į priemenę Prapunšo k. [D. sudarantys kontrastą sienoms. Langinės ir langų apvadai – labiausiai mėgstamos dažyti pastato dalys. Lazdijų r. [VGTU AF stud.PIRKIOS PUOŠYBA Šilumai palaikyti būdavo daromos langinės. [VGTU AF stud.] Pirkia išraiškingais langais Tiltų k. dabar paplitusios dvivėrės. Vitkausko 2006 m. nuotr.] 38 . Jos dar labiau pagyvina pastato vaizdą. senosios buvo vienvierės ir plačios. tad tampa dar išraiškingesnės. nuotr. LFn-1437a] Lango detalė Vaigėliškių k. Trakų r. 2003 m. Dažniausiai naudojama balta spalva ar šviesūs atspalviai. nuotr. Elektrėnų sav.] Uždarytos langinės Grabijolų k. [LDM. Vilniaus r.

[VGTU AF stud. nuotr. Kašėtų k.LANGAI 1 2 3 4 5 6 Langai: 1. [I. Mančiagirės k. nuotr. Volų k.] 2. Vilniaus r. [A. nuotr. Vilniaus r. Varėnos r. Šilėnų k. 2004 m.] 8.] 7.] 9. Prapunto dvaro Lazdijų r. Andriušytės 2007 m. nuotr. Andriušytės 2007 m.] 5. [I. Trakų r. nuotr. Saidžių k. Trakų r. [VGTU AF stud. Vilniaus r. LFn-1440a] 3. Stankevičiūtės 2004 m. [A. [A. Varėnos r. Stankevičiūtės 2004 m.] 7 8 9 39 . 2006 m. nuotr. Andriušytės 2007 m. [LDM. nuotr. Staviškių k. [A. Darželių k.] 6. Vilniaus r.] 4. Šukiškių k. nuotr. Andriušytės 2007 m.

Lynežerio k. 44 pav. Pylimų k.] 9. [33.] 2.PIRKIOS PUOŠYBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Langai: 1.] 5. nuotr. LFn-1645a] 3. [A. Poškonių k. Šukiškių k. Šalčininkų r. [33. 46 pav. buv. Markejevaitės 2006 m. Andriušytės 2007 m. [L. Poškonių k. Šalčininkų r. Vaigeliškių k. 42 pav.] 7. nuotr. nuotr.] 4. [33. [I. nuotr. Veisiejų r.] 8. [32. Vilniaus r.] 40 . Vilniaus r. Vilniaus r. 2006 m. Stankevičiūtės 2004 m. Buteliūnų k. Poškonių k.] 6. Vilniaus r. 97 pav. Šalčininkų r. Augustų k. [LDM. Varėnos r. [VGTU AF stud.

Trakų r.] 5. 2006 m. Kalvių k. neg. Stakliškių k. [L. (pirkios vaizdas 20 psl. neg. Lieponių k. buv.] 3. 153 pav. [A. Čižiūnų k. Eišiškių r. Jiezno r. buv.) [LII. Mažųjų Lieponių k. nuotr. Trakų r. Varėnos r. nuotr.nr.] 4. [A.] 41 . nr. 5974] 2. Švirmicko 2007 m. [LII. Markejevaitės. [33. Vilniaus r.LANGAI 1 2 3 4 5 6 Langai su langinėmis: 1. Leičių k. 8092]. Švirmicko 2007 m. 6. nuotr.

Kalvių k. Maikūnų k. [A. Švirmicko 2007 m. Dargužių k. [A.PIRKIOS PUOŠYBA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Skliautų langeliai: 1. [V.] 9.] 3. Paliūnų k.] 5. Augustinavičiaus 2007 m. Vilniaus r. nuotr. nuotr. nuotr.] 4. Vilniaus r.] 42 . Darželių k. nuotr. [A. Dargužių k. [V.] 6. Lazdijų r. Andriušytės 2007 m.] 7. Andriušytės 2007 m. Andriušytės 2007 m. Varėnos r. [A. Mančiagirės k.] 8. [V. Andriušytės 2007 m.] 2. nuotr. nuotr. nuotr. [A. Avižienių k. Augustinavičiaus 2007 m. Varėnos r. [A. Varėnos r. nuotr. Andriušytės 2007 m. Varėnos r. Lazdijų r. Augustinavičiaus 2007 m. nuotr. Čižiūnų k. Trakų r.

Milkūnų k.] 43 .) [LII. Veisiejų r. [VUB. Šalčininkų r. (pirkios nuotr. Milkūnų k. 85/9] 6. Šlavantų k. 1955 m. 20 psl. Dainaviškių k. F81-P2604] Langai: 5. buv. [LII. brėž. [VGTU AF stud. 85/9] 7.LANGAI 1 2 3 4 5 6 7 8 Skliautų langeliai: 1. 85/9] 2. Šalčininkų r. Pb-712] 3. 1957 m. Saidžių k. 1957 m. 2006 m. [LDM. Babrų k. [VUB.) [LII. (pirkios nuotr. Lazdijų r. 1957 m. Šalčininkų r. F81-P2543] 4. F81P2677] 8. 20 psl. Merkinė [VUB. Trakų r. Veisiejų r. buv. Didžiųjų Salų k.

nuotr. jų siūles paryškinant dekoratyvia juostele. Dažniausiai rentinio sandūroms. kurios nuo kritulių neapsaugo pastogė.PIRKIOS PUOŠYBA Konstrukcinės detalės Mėgstama apdailinti ir išorėje matomus svarbių kostrukcinių elementų užbaigimus. kurie elementų sankirtose atrodo itin išmoningai. puošiamas orginaliais raštais. bet labai tektoniška puošyba. stoginukų atramas. suteikiant jiems. Taip pat kai kada išpjaustomi išorėje matomi skersinės sienos rąstų galai. karnizų puošyba. konstrukcinius mazgus: sijų. vertikaliomis lentomis apkaltos sienos Klepočių k. kuris gali būti dažomas. gegnių. [LII. plataus kryžiaus formas. saugantis rąstų galus nuo puvimo. neg. pavyzdžiui. Nors tai ne iš karto pastebima. kaip ir kertėms taikomas apkalimas. sijų galai. bet pasitaiko ir sudėtingų laiptuotų profilių. Kaišiadorių r. [A. [LII. Dekoruota pirkios kertė. vėjalenčių. Jie dažnai dera su sienų kerčių. Trakų r. Andriušytės 2007 m.] Dekoruota skliauto ir rentinio sandūra – karnizas ir gegnių apačia Kiemelių k. ir tik tarpukariu išplito horizontalusis. Kartais šie abu būdai suderinami sienos plokštumoje. 7943] 44 . Panašiai dekoruotomis plokštelėmis būna apkalami ir puošiami pogegninių rąstų galai. Tai tektoniškas sprendimas. 85/24] Trobos kertės puošybos detalė Paliūnų k. jų sudūrimus uždengiant siauresne lentele. Saugančią ir puošiančią paskirtį atlieka ir pačių sienų ar atskirų jos dalių apkalimas: dažnai tai būna apatinė pastato dalis. Seniau populiaresnis buvo apkalimas vertikaliomis lentomis. Lazdijų r. Neretai šiems elementams suteikiamas tik švelnus išlenkimas. nr. rąstų galus.

Lazdijų r. stoginuko karnizas Kiemelių k. [23. Andriušytės 2007 m. [A. [A. Lazdijų r. Andriušytės 2007 m. [A. nuotr.] 1 2 3 4 1.. 1958 [LII. Andriušytės 2007 m. Kaišiadorių r. 103 pav. Dekoruoti sijos ir gegnių galai.] 3. Lazdijų r.] Dekoruota sija Dvarciškių k. [23. [A. Dekoruota trobos kertė Babrų k. Trakų r. Eišiškių r.] Dekoruota trobos kertė Vabaliūnų k. [VUB. 89 pav.] 45 . nuotr. Varėnos r. nuotr. Dekoruoti rąstų galai Čižiūnų k. F81-P68] 4. Lazdijų r. buv. Andriušytės 2007 m. nuotr.KONSTRUKCINĖS DETALĖS Dekoruoti sijų galai Žemaitkiemio k. 88/7] 2.] Profiliuotos stoginuko atramos Vaikštenių k. Dekoruota pirkios kertė Trakiškių k.

Aplink Vilnių vyrauja rusva. jų deriniai akies nerėžia. Tačiau ji naudojama vienodai intensyviai. Stogams visuomet būdingos natūralios šiaudų arba medžio lentelių. Pirkia Paūlių k. Tradicinėje architektūroje nors ir ryškios. Senajai dzūkų architektūrai buvo būdingos medienos spalvos – visų atspalvių rudos. raudonai ruda. sienos ir jų detalės. mėlyna. [A. paskirties. Iki šiol bene išimtinai dažomi vien gyvenamieji pastatai ir tik kartais kai kurios ūkinių trobesių detalės. siekiant tam. tai yra pilkšvos. savaime atrodo dekoratyviai. kad ji pasižymi jautriu įvairovės ir vienovės deriniu. Be to. derinama su balta. netgi kontrastingos spalvos naudojamos saikingai. o raštai parenkami atsižvelgiant į vietą. jos raštai nekontrastuoja. dažymą traktuojant ne tik kaip puošybą. Būdinga tai. tad jie būna ryškesni ir margesni. todėl bendras pastato vaizdas išlieka vientisas. bet ir kaip medines dalis konservuojančią priemonę. kad puošyba išimtinai simetriška (reti nukrypimai tik atsitiktinės išimtys). langinės. ir gelsvi atspalviai. ir tik pastaraisiais laikais – oranžine. vaizdo vienovę. derinimasis prie kiekvieno dekoruojamo objekto vietos. stogų skydai dažyti joms artimomis – ruda. ir žalsvi. kuris senesniais laikais Dzūkijai buvo mažai būdingas ir išplito tik XX a. nuotr. XX a. geltona bei žalia. šiltais žalsvais tonais. Apibendrinant tradicinę dzūkų trobesių puošybą. Druskininkų krašte sutinkami ir rudi. Taigi puošyba kartu su vaizdo visuma atskleidžia tradicinės sodybos architektūrai būdingą kompozicijos kokybę. aptinkami retai.] ▼ 46 . Išvis Dzūkijai būdingi švelnūs žalsvi. sienų kertės. Spalvinis trobesių išorės koloritas dera su pirkios viduje sutinkamomis spalvomis. Seniau būdavo dažomi tik langų apvadai.PIRKIOS PUOŠYBA Trobesių dažymas Prie dekoro galima priskirti ir trobesių bei jų dalių dažymą. kartais pasitaikanti mėlyna. Audinių raštuose kur kas smulkesni spalviniai plotai. bordine. o tai. ypač medžio statyboje. ypač su baldų polichromija. besikartojančios detalės sudaro metrines eiles. už Alytaus dar daugiau žalsvos spalvos. langų rėmai ir langinės kartais dažytos baltai. kuri puošiama – atskiroms pastato dalims taikoma būtent joms tinkama puošyba. Labiau į vakarus. čia atsiranda ir šviesiai geltona. Arčiau Nemuno rusvi tonai komponuojami su šilta ir šalta žalia spalva. Andriušytės 2007 m. Dažant taip pat laikytasi tektoninio principo: visų pirma spalvinamos konstrukciškai reikšmingos vietos. mastelio. rusvos spalvos. galima teigti. metrinių eilių žaismėje dalyvauja ir konstrukciniai elementai bei jų faktūros. Jos prigimtis visur panaši: paprastai apdailinamas medis. Todėl riba tarp ornamento ir grynos konstrukcijos tėra papildomas meistro-menininko prisilietimas. Taip pasitvirtina tradicinės puošybos tikslingumas. durys. o šalti atspalviai. suteikti dar daugiau išraiškingumo. kas užtikrina tvirtumą. Varėnos r. Antlangiai. rečiau kitomis spalvomis. rusvi ir gelsvi tonai.

prie krosnies šono ėmė mūryti virykles. Panemunių Dzūkijos rajonams interjero įrangai didelę įtaką turėjo Suvalkija. Panemunių Dzūkijoje anksčiau paplito apšildomos seklyčios. gyvenusi po vienu stogu. Krosnis statoma pagrindinėje namo patalpoje – pirkioje. Stačiamalkes krosnis vadino peèeliais. lubas. kai dviejų galų name gyvendavo po dvi šeimas. Tokiais atvejais. lyginant su kitais regionais. kai viename name gyveno keletas šeimų. bet ir dažytų baldų. Tokio namo atitvertoje priemenėje įrengiama kamara. Baldai regione išlaikė nemažai archajiškų bruožų. švarioji gyvenamojo namo dalis dažniausiai vadinta kamaraite. Jų šildymo – virimo įrenginiai saviti. Daugiau baldų gaminosi patys gyventojai. ant jos miegama. peèiukais. Mažesni pokyčiai namo vidaus raidoje bei apdailoje turėjo įtakos ir interjere naudotiems baldams. anksčiau nei kitur. kaip ir suvalkiečiai. Dzūkai tik nuo XX a. Interjero įranga išsiskiria panemunių dzūkai. o ne kamarai. juose yra universalūs šildymo – virimo įrenginiai. Jie neatsiejami nuo gyvenamojo namo patalpų raidos. abu galai įrengiami vienodai. Veisiejų r. Jose nuo XX a. 2) antrasis namo galas ( kamara ūkiniam podėliui ar kamaraitė audinių laikymui) neapšildomas. statomos stačiamalkės raudonų degtų plytų krosnys. net ne viena ar dvi. XX a. Taipogi čia ilgai išliko didžioji šeima. ja apšildoma patalpa. pradžios. Trobos krikštasuolė Buteliūnų k. Tai neabejotina Suvalkijos įtaka. ketvirtajame dešimtmetyje kai kurios stačiamalkės krosnys mūrijamos iš glazuruotų koklių. ilgiausiai išlaikė plūkto molio ąslas bei vožtines lubas. Kitur geroji. Minimais atvejais abu gyvenamojo namo galai įrengiami vienodai.y. Panemunių dzūkai nuo XX a. Dzūkijoje dažnesni atvejai. bet tai darė rečiau nei kituose regionuose. gyvendami tarp miškų. krosnys. Krosnis daugiafunkcinė – joje kepama.PIRKIOS VIDUS Dzūkijoje gyvenamasis namas vidaus išplanavimo požiūriu artimas aukštaitiškam tipui. Dzūkiško gyvenamojo namo apšildymo įrengimo savitumus apsprendusios sąlygos: 1) Dzūkijoje. O pas panemunių dzūkus antrame gale dažnesnė seklyèia. Viryklės mūrijamos iš degtų raudonų plytų. taip pat ir Dzūkijai. bet dažniau baltindavo sienas. bet buvo ir viryklių su trejomis ar vienomis rinkėmis. daugiau viengalių pirkių. kur stačiamalkės koklinės krosnys ėmė plisti anksčiau ir masiškiau išplito. atitvertą priemenę dažniau skyrė virtuvei. pr. Vyravo dviejų rinkių viryklės. Dzūkų šeimų gausumas įtakojo ir interjero organizavimą. kuknia ar net suvalkietišku terminu mašina. Dzūkų namuose išvis mažiau patalpų nei kitur Lietuvoje. dvigalio namo antrame gale ilgai išliko kamara. Jas vadino kuknele. Ji visuotinai vadinama peèiumi. t. Kai gyvendavo viena šeima. [LII. Panemunių dzūkai. Dzūkijos regione labiau išplitusios vienagalės pirkios. Tai būdinga visiems Lietuvos regionams. Čia paplitusi aukštaitiškoji krosnis. o daugiau šeimų. buv. Gerokai mažiau ne tik tapytų. Mažiau kaimo ir miestelių amatininkų vertėsi vien baldų gamyba. 3) Dzūkijoje ilgiausiai išliko didžioji šeima. Priešingai nei kituose Lietuvos regionuose. 106/11] ▼ 47 . sudėtas virš balkių. Krosnys tinkuojamos ir baltinamos. Šildymo – virimo įrenginiai. pr. Dzūkai. Panemunių dzūkų baldus aprašė Vacys Milius [30]. Dzūkijoje. verdama. čia mažesnė miestų ir miestelių įtaka. ėmė pertvėrinėti vidaus patalpas. tinkuojamos ir baltinamos.

Kaminas dažniausiai statomas prie pertvarinės sienos. pavieniais atvejais ir anksčiau. Druskininkų sav. Panemunių Dzūkijoje anksčiau pradėtos mūryti plytinės krosnys. F81-P3046] Plytų ir krėsto molio krosnis XX a. prigulę pakaitindavo darbų išvargintą nugarą. dzūkų vadinamą kaminu. Retesniais atvejais sienelė šilo nuo krosnies. pr. Lazdijų r. todėl krosnyje įrengta indauja nebūna karšta. o korpusas pirkioje. XX a. pr. greta duokepės krosnies. Viryklė ir šildomoji sienelė dūmtakiais sujungta su duonkepe krosnimi. dažniausiai apie 150 cm ilgio. Tokių krosnių pakura virtuvėje. užlenktu prie antro gretimo krosnies šono. Ji skirta dažniausiai tik indams laikyti. lentynomis. ir nuo jos šylanti sienelė. trečiajame – ketvirtajame dešimtmetyje Dzūkijoje plinta Vidurio Lietuvai būdingas šildymo – virimo įrenginys – viryklė. Dūmtraukio apačia mūriniais šonais. Ginčionių k. Dūmtakiai suvesti aukščiau. ketvirtajame dešimtmetyje. Apšildomasis suolelis mūrijamas prie vieno krosnies šono. Lazdijų r. stovinti atskirai nuo krosnies. retais atvejais su galu. krosnis [VUB. vos ne iki XX a. Vaitkūniškės k.PIRKIOS VIDUS Tik XX a. bet ir pastoviai miegodavo. Panemunių dzūkai kartais statydavo suvalkietiško tipo krosnis. [LLBM] Plytų ir krėsto molio krosnis XX a. vidurio išliko plūkto molio krosnys. vadinamų liuktais. kai likusioje Dzūkijoje ilgai. Krosnyje įrengta indauja vadinama moline šëpa ar moline indauja. Krosnies latakais dūmai nukreipti į dūmtraukį. Tik prie vieno šono išmūrytas suolelis. su 2-3 medinėmis. Dūminės pirkios Kabelių k. Suolelį naudojo kaip pakopą užlipimui ant krosnies. XX a. pirmojoje pusėje indaujos po dūmtraukiu labiausiai išplitusios būtent Dzūkijoje. tik truputį šilta. plinta netinkuotos ir nebaltintos viryklės. [LLBM] 48 . Pirkia šiame Dzūkijos regione taip pat dažniausiai vadinama suvalkietišku terminu stuba. atviromis ar uždaromomis medinėmis durimis. Ant apšildomo suolelio ne tik sėdėdavo. Būta ir nuo viryklių šylančių suolelių.

kai dūmtraukis šalia krosnies.. Per krosnies angą dūmai patenka į dūmtraukį. 2) krosnies padas. Vėlesnės peèdangtës metalinės. 4) priepečkis (suplūkta iš molio arba pamūryta plokštuma prieš krosnies angą) – prieþda. kampuotesnės krosnys su viryklėmis prie šono. Krosnies pakura atsukta į šoninę. Plūktinė krosnis plūkiama iš molio. Krosnys be dūmtraukio (dūminės krosnys) vyravo iki XIX a. Lazdijų r. ketvirtojo dešimtmečio plinta aukštesnės. Lazdijų r. statytas 1938 m. vidurio ar net 7–tojo dešimtmečio pradžios. Jame laikomi kočėlai. arkliniu vežimu atvežamas prie namo. Labai svarbi krosnies statymui parinkto molio kokybė – molis neturėjo būti labai riebus. yra vėlyvesnis.. fasadinę gyvenamojo namo sieną. Tuo atveju dūmai į dūmtraukį dūmtakiais suvedami iš visų šildymo – virimo įrenginių. gerai išminamas ir suplūkiamas. Jam padeda 2-3 pagalbininkai. Lazdijų r. Prieþdos šone įtaisomas židinys ar maža viryklė – kuknelë. 5) korpusas. bet priešgaisriniais sumetimais dažniausiai atitraukta nuo šoninės sienos 30-60 cm. statyta 1922 m. nes šilų gyventojai džiovino daug grybų.KROSNYS Duonkepė krosnis – peèius gana masyvi. Kitas jau paminėtas variantas. suplūktas iš molio ar sumūrytas iš degtų šamotinių aukštos kokybės plytų. Senosios krosnys aptakesnės ir žemesnės. [LLBM] 49 . [LLBM] Pečius Seirijuose. Taip suformuojama siaura erdvė – uþpeèkis. Krosnis pastatoma per vieną dieną. Pagrindinės krosnies dalys: 1) medinis rentinys. ant sienoje įtvirtintų pakabų kabinami drabužiai. dažnai virš jo – dūmų surinkėjas – koptûras. Veršų k. [LLBM] Krosnis su sėdima dalimi Žagarių k. Iki XX a. Tinkamas molis iškasamas. 3) pakura. Ant krosnies viršaus lengvai suguldavo keturi žmonės. 7-10 dienų džiovinama. mažai reikalingi smulkūs daiktai bei nešvarūs baltiniai. pradžios krosnies anga uždaroma mediniu dangčiu – peèdangte. Lazdijų r. Tai senesnis variantas. Pavieniais atvejais dūminių pirkių Dzūkijos kaimuose būta ir XX a. užima visą pirkios kampą. Prieš krosnies angą namo sienoje yra langas. Molį parenka ir krosnį plūkia patyręs meistras. 6) dūmtraukis. Duonkepė krosnis Šadžiūnų k. Nuo XX a. esantį virš krosnies. po to iš lengvo pakuriama ir palaipsniui užgrūdinama vis stipriau kūrenant. [LLBM] Duonkepė krosnis. Dūminėse pirkiose krosnys dūmtraukio neturėjo. Dzūkų krosnys didelės. pradžioje.

[LLBM] Pušinis suolas Paserninkų k. sujungtais vienu strypu. pradžioje atsiranda suolų su atlošais bei suolų su galinėmis atramomis. [LLBM] Suolas Veršų k. buvę ir panemunės Dzūkijoje. Lazdijų r. pr. Vyravo dviejų tipų stalai. viršaus lenta 6–9 cm storio. [LLBM] 50 .PIRKIOS VIDUS Stalai. Užnemunės Dzūkijoje randami suolai ir su Suvalkijai itin būdingomis išpjaustinėtomis lentinėmis kojomis. Senieji – sukryžiuotais stovais. Vainiūnų k. uždėtos ant 2–3 kaladžių. rečiau dviem stalčiais stalai. Cibulių k. Ten jų rasta net daugiau nei kitose Dzūkijos vietose. Labiausiai paplitę rėminės konstrukcijos keturiomis vertikaliomis kojomis vienu. sukaltos keturios keturkampės kojos. Stalas Žagarių k. pr. Lazdijų r. Jų viršus – ištašyta vientisa lenta. Tai patys puošniausi suolai regione. Sutrės k. Patalpose. Kai kurie iš jų po sėdimąja lenta turėjo dėžę drabužiams bei siūlams laikyti. Retesni suolai su atkalte bei galinėmis atramomis. kur buvo lentinės grindys. Lazdijų r. Senieji pasienio suolai – storos. Lazdijų r. 50–60 cm pločio. Stalai tekintomis profiliuotomis kojomis XX a. plačios lentos (dilės). [LLBM] Suolas XX a. Tai patys archajiškiausi stalai. Suolai. pr. Tame regione aptinkami ir kilnojami suolai lentinėmis išpjaustinėtomis kojomis. Lazdijų r. [LLBM] Pušinis stalas XX a. ketvirtajame dešimtmetyje labiau plito tik panemunių Dzūkijoje. Rasta ir neišardomų stalų. tokie suolai su 4–6 pagalinėmis kojomis. jos apačioje sustorėjimuose išskaptuotos skylės. Jau XX a. Jie su pakojomis iš visų pusių arba viena pakoja per vidurį ir dviem pakojomis galuose. Lazdijų r. rečiau du stovai sujungti dviem strypais. 110–150 cm ilgio. Tokie stalai apie 70–75 cm aukščio. [LLBM] Suolas XX a.

Gervėnų k. t. Lazdijų r. Kėdės buvo be atlošų ir su atlošais. Tai daugiausiai rėminės konstrukcijos kėdės.y.BALDAI Kėdės. Lazdijų r. Tai regionas. kuriame iki XX a. [LLBM] 51 . kurių atlošas iš horizontalių bei vertikalių įvairaus platumo lentelių. [LLBM] Kėdė Žagarių k. jos būdingos Suvalkijos kėdėms su atlošais. [LLBM] Pušinė kėdė Paliūnų k. XX a. Kitose Dzūkijos vietose kėdės su atlošais atsiranda XX a. išpjaustinėtu atlošu bei trapecijos formos sėdyne – „smuikinio“ tipo. kitur – pagalinėmis kojomis. Jos labai retos. Lazdijų r. [LLBM] Kėdė. Lazdijų r. [LLBM] Ąžuolinė kėdė Žagarių k. pagaminta 1925 m. taburečių. Prie pirmųjų priskirtinos ir suolo tipo kėdės be atlošų. Pušinis suoliukas Kučuliškių k. Lazdijų r. Kėdžių su atlošais daugiau būta panemunės Dzūkijoje. Tai kėdės iš vientisos lentos profiliuotu. Šie baldai panemunės Dzūkijoje lentinėmis pjaustinėtomis kojomis. ketvirtajame dešimtmetyje atsiranda ir rėminės konstrukcijos kėdžių be atlošo. vidurio mažiausiai naudota kėdžių. pirmaisiais dešimtmečiais. Labai retais atvejais kėdžių puošyboje naudota tekinimo technika.

kad jie su kojomis. Lopšiai. nes ten vyravo pintiniai lopšiai. ap. Bet ir dzūkiškieji lopšiai vadinti vokiškos kilmės žodžiu – vygë. Lazdijų r. Jie virvėmis pakabinami prie lingės ar balkio. apvaliais. o kartais ir šonai padaryti iš vertikalių profiliuotų siaurų lentelių. Lopšiai ovalo formos. Patys seniausi lopšiai drobiniai ir pintiniai. Jos buvo lygiais. Jos įleistos į lenktus medžio tašus – pavažas. vidurio dzūkai savo vaikus mieliau sūpavo pakabinamuose pintiniuose lopšiuose. rečiau iš pušies šaknų plėšų. Lazdijų r. – XX a. ketvirtajame dešimtmetyje ir kartais naudoti vos ne iki XX a.]. kurių galai. vidurio ar net vėliau. Dzūkiškieji pastatomi lopšiai nuo suvalkietiškų skiriasi tuo. pab. Dzūkijoje gerokai retesni pastatomieji lopšiai. 491. 45. Dažniausiai skrynelė ne uždara. Jos gana trumpos – 170–190 cm ilgio. bet tekintos detalės labai retos. [LLBM] Lova Buciniškės k. kai juos išstūmė fabrikinės gamybos vaikiškos lovelės. Palubės gultai Dzūkijoje naudoti iki XIX a. o ne pastatomuose. Pirmosios kilnojamos lovos Dzūkijoje atsirado apie XIX a. Lentinių pakabinamų lopšių pirmtaku buvę skobtiniai lopšiai [LII b. Palubės gultų vienas galas padėtas ant krosnies krašto. neišardomos. vadinami palatais. o kitas – įspraudžiamas į tarpą tarp galinės sienos rąstų bei rišamas prie skersbalkio. – XX a. XIX a. XX a. bet jų Dzūkijoje nerasta. Lazdijų r. [LLBM] 52 . pr. rečiau smailais galais. Dzūkijoje žinomi ir lentiniai skrynutės tipo pakabinamieji lopšiai. Minimi lopšiai naudoti iki XX a. pradžią. Senosios lovos buvo nekilnojamos. pab. Vyrauja dvigulės lovos. jie atsirado tik po Pirmojo pasaulinio karo.PIRKIOS VIDUS Lovos. nors skobtiniai baldai Dzūkijoje kaip niekur kitur buvo populiarūs. lovų galai pradėti puošti įvairia pjaustinėjimo technika.. be jokių kojų.. ketvirtajame dešimtmetyje Dzūkijoje buvo lovų. Skrynelės tipo dėžutė įkabinama į stovus ar medinį rėmą – stakleles. Tokios lovos Dzūkijoje išliko ilgiausiai. Suvalkietiški lopšiai sumontuoti tiesiog ant pavažų. Iki XX a. Jie retesni pietinėje Dzūkijoje. Dviem dešimtmečiais vėliau paplinta lovos su įsprūdomis galuose. pab. Labiau paplitę į šonus sūpuojami pastatomi lopšiai. Pastarieji pinami iš lazdyno ar karklo vytelių bei eglės. [LLBM] Pušinis lopšys Bagdononių k. Jas dzūkai vadino polais arba vyskomis [2]. sūpuojami į šonus. Lova Buciniškės k. Dzūkijoje populiaresni pastatomieji lopšiai su pavažomis. Jie plačiau paplito XX a. bet iš siaurų lentelių su tarpais tarp jų. kitose Lietuvos vietose nepaplitę. pr. nepuoštais žemais galais. Ištrauktinių – praplatinamų lovų pasitaikydavo panemunės dzūkų buityje.

konikais. ir Dzūkijoje naudotos net XX a. pr. Dzūkijoje išplitusios ir indų spintos. [LLBM] 53 . Virš jų dažnai buvo dūmtraukis. kurių viena šoninė lenta rėmėsi į grindis ar aslą. dažniausiai papuoštos išpjaustinėtais ornamentais. Jos buvo daugumoje namų. [LLBM] Spintelė Mackonių k. Jų būta gana daug. Apie XX a. Visi paminėti baldai indams ir maistui laikyti Dzūkijoje buvo plačiai naudoti XX a. viduryje ir net vėliau. Kartais tokios lentynos buvo ir be durelių. vidurio išplito šaukštdėtės. Jos senesnės nei ant sienos pakabinamos spintelės. bet labiausiai išplitusios Dzūkijoje.BALDAI Baldai maistui bei indams laikyti. Lazdijų r. šaukštdėčių viename gale atsiranda skyriai su durelėmis. Išpjovos dažniausiai apatinėje lentynoje. Vienos lentynos priekyje išpjovos šaukštams sukišti. o kad nesimatytų indai. Jos apie 170 cm ilgio. vidurį Dzūkijoje būta ir labai didelių šaukštdėčių. Skobta pušinė šėpelė indams dėti Musteikos k. Pačios primityviausios su viena lentyna. Virš minėtų lentynų įtaisytas rėmas su durelėmis. Varėnos r. Jie palaipsniui didėja ir maždaug nuo 1930 metų išplinta pakabinamos ant sienos spintelės. Nuo XX a. Dzūkijoje nuo XIX a. Kampinės indaujos žinomos visuose regionuose. Vyravo 2–3 lentynų šaukštdėtės. apie 190 cm aukščio. Kartais daromos ir kampinės spintelės dviem–trim lentynomis. antrojoje pusėje. pamūrytais iš plytų šonais su lentinėmis lentynomis. Molinės indaujos įsivyravo nuo XX a. Ties lentynėlėmis iš priekio prikaltos medinės juostelės arba siauros lentelės. pr. Į šonines lenteles įleistos arba prie jų prikaltos juostelės ir ant jų pritvirtintos lentynėlės. pridengtos užuolaidėlėmis. apie 25 cm pločio. Jas vadino lentynomis.

Obelnikėlių k. Lazdijų r. [LLBM] Spintelė maistui XIX a. Naujovės į Dzūkiją skverbėsi iš miestų bei iš Suvalkijos. Jos skobiamos net XX a. Jos vietinių meistrų gamintos ir XX a. Šëpos. Senosios spintelės buvo vienomis durelėmis ir kartais vienu stalčiuku višuje. pr. antrosios pusės ir dirbdintos iki pat XX a. Baldai audiniams bei drabužiams laikyti. vidurio. kai kada ir ilgiau. III–IV dešimtmečiais minimos indaujos kartais buvo su dvejomis durimis ir vienu ar dviem stalčiais apačioje. Įdomūs. pab. bet Dzūkijoje buvo retesnės. Jos papuoštos pjaustinėjimais ir labai retais atvejais – tapytais ornamentais. pr. Alytaus r. Dzūkijoje būta ir aukštų stačiasienių spintų indams iš lentų. [LLBM] 54 . Būta ir spintų su išsišovusia apatine dalimi. pr. Vėlyvesnių indaujų durys rėminės su 1–3 įsprūdomis. Jos plito nuo XIX a. Jos panašaus laikmečio kaip stačiasienės. Vyravo viendurės to tipo spintos indams. Todėl neturėtų stebinti skobtinių indaujų gausa. Senosios – skobtinės. Tuo metu pradėjo plisti ir įvairūs staliukai gėlėms. Skobtinės spintos indams su 2–4 lentynomis. [LLBM] Šėpa maistui ir indams XX a. Kartais jos buvo dviem viena virš kitos durimis. – XX a. šëputës. be abejo. paplito visoje Dzūkijoje. buvo kraičloviai bei skobtieji kubilai [11]. 115–140 cm aukščio bei 50–60 cm skersmens. Jie Dzūkijoje neišlikę. IV dešimtmečio paplito spintelės dvejomis durelėmis vienu arba dviem stalčiais viršuje. Jos naudotos iki XX a. Lazdijų r. Jas vadino indaujomis. XX a. meniški kalvio darbo šių spintų durų vyriai bei užraktai. Stalo tipo spintelės nuo XX a. šëpukës pavadinimai irgi atkeliavo iš Suvalkijos. pagamintų iš medinių Pakabinama spintelė maistui Bukaučų k. pr. Bene populiariausios ir iki šiol kartais naudojamos stalo tipo spintelės indams ir maistui laikyti. Užtat krašte pakankamai daug kraičkubilių. trečiojo dešimtmečio pabaigos indus šaukštdėtėje imta slėpti balto ar margo perkelio užuolaidėlėmis. vidurio.PIRKIOS VIDUS Nuo XX a. lentynos knygoms. Nuo XX a. Seniausieji. antrojoje pusėje. Dzūkijoje būta ir aukštų stačiasienių spintų indams. Paserninkų k.

pagaminta 1930 m. Kartais spintos būdavo netgi dvigubos paskirties. Jie apskriti.BALDAI šulelių ir suveržtų 3–4 lazdyno lankais. į viršų siaurėja. Visa spinta rudos – plytinės spalvos. Jose stalčiai atsiranda nuo XX a. Dzūkijoje nuo XX a. Dzūkų dvidurės spintos kartais įdomiai nudažytos. Aišku. Spintos. pr. Mažiau ir spintų rūbams. Vienas kartelės galas storesnis. didesnės ir dvidurės spintos rūbams. Senosios spintos skobtinės iš masyvaus medžio kamieno. Lazdijų r. [LLBM] Spinta rūbams. Kartais spintos dalyje su lentynomis buvo laikomi audiniai bei lengvesni drabužiai. Spintos rūbams už indaujas aukštesnės ir platesnės. Bet priešingai nei indaujų. o durų rėmai ir karnizas – juodi. Meteliai Lazdijų r. plinta dvidurės spintos rūbams be stalčių apačioje. [LLBM] Spinta XX a. Spinta rūbams Drapalių k. III dešimtmečio pabaigos. o XX a. Gervėnų k. su dviem išsikišusiomis ąsomis. Spintos rūbams labai panašios į spintas indams. pr. antrojoje pusėje juose laikė grūdus bei miltus. Tapytų spintų irgi labai nedaug. joje laikė maisto produktus. o kitoje – sukabinti rūbai. Lazdijų r. viršuje skylės kartelei prakišti. Jis nepralenda pro ąsos skylę. bet jos populiaresnės buvo tik panemunės dzūkų namuose. kitame kartelės gale išpjova. Kraičkubilius dzūkai vadino „kubilais šarvui“. Minimos spintos įmantriais karnizais ir gausiai išdrožinėtomis durimis. Dzūkijoje plačiau nepaplito komodos. [LLBM] 55 . su dangčiu. Dzūkai juos naudojo ilgiausiai. Viena spintos pusė su lentynomis. vidurio Dzūkijoje faktiškai nebeišliko. Panašiu laiku imtos dirbdinti ir tridurės spintos rūbams. Per ją ir ąsos skylę užkabina pakabinamą spyną ir kubilą užrakina. skobtų spintų drabužiams iki XX a.

Lazdijų r. kai kituose regionuose skrynios tuo laiku arba visai nebenaudotos. Lazdijų r. Daugelis to krašto skrynių puoštos Suvalkijoje paplitusia tapyba – įrėmintuose tapymui skirtuose laukuose. Dzūkai skrynias dėžės formos antvožais vadino kuparais. Panemunių dzūkų namuose būta daugiau skrynių lygiais antvožais. [LLBM] Skrynia XIX a. [LLBM] Skrynutė skarelėms Žagarių k. laikė mažiau naudotus drabužius ar audinius. Žinomos baldų dirbtuvės Valkininkuose ir Varėnoje. Lazdijų r. Kituose Dzūkijos rajonuose tapytų skrynių nedaug. pab. [LLBM] Skrynutė Žagarių k. [LLBM] 56 . Skrynios dėžės formos antvožu puoštos štampuotine technika. kur gamino štampuotine technika puoštas skrynias. Juose kartais iki XX a. pab. Jose vyrauja įvairiai išlankstytos dažniausiai juodos linijos.PIRKIOS VIDUS Skrynios. miltai. [LLBM] Skrynutė Žagarių k. Svarbiausia tapytų dzūkiškų skrynių ypatybė – grafiniai augaliniai ornamentai. Lazdijų r. Krašte vyravo dėžės formos skrynios gaubtais antvožais. arba juose laikyti grūdai. Žagarių k. Lazdijų r. Skrynia Žagarių k.

Lazdijų r. pakaba rūbams. 8078] ▼ Rankšluostinė. įdomūs ir meniški. buv. Atskirą grupę sudaro kuparai. kampas: matyti audimo staklės. Dzūkai jas vadino lentynukëmis.BALDAI Krašte randama ir kuparų. Alfonso Andriuškevičiaus nuomone [2]. pagaminta 1935 m. Rankšluostinės. neg. 1958 m. Lazdijų r. kurių apačioje įrengtas volelis rankšluosčiui pakabinti. Pušinė rankšluostinė Paliūnų k. Yra ir kampinių spintelių. lovos. [LLBM] 57 . balintos sienos. rankšluostinės dzūkuose imtos dirbti tik XX a. Žagarių k. III–IV dešimtmetyje. Ir iš tikrųjų Dzūkijoje labiausiai populiarios rankšluostinės su spintelėmis arba bent viena lentyna. kurie nudažyti rudai ir puošti šviesesnio atspalvio rudos spalvos bangelių ornamentu. Kalvio darbo apkaustai ant jų gausūs. nudažytų viena spalva. [LII. Vievio r.nr. Dzūkijoje rankšluostinės išplito vėliau nei kituose regionuose. ar net XX a. [LLBM] Pirkios Geibonių k.

tai vadinami vienos patalpos svirnais. miegą ir santuoką – gyvenimą palaikančias vertybes.5 m. jog tokie galėjo būti statomi ir piliakalniuose. Būtent tokie dažniausiai sutinkami Dzūkijoje: jų planas yra kvadratinis arba kiek ištęstas stačiakampis. bet jei pirmą aukštą užima vientisa erdvė. Jo plotis sutampa su pastato pločiu. neg. buv. Taip pat čia saugomos kitos maisto atsargos. papildomo išraiškingumo: pusiau atvira priesvirnio erdvė praturtina tūrio kompoziciją. o gylis sudaro nuo 1/7 iki 1/4 pastato ilgio. miegama. Dzūkiškų svirnų durys visuomet įtaisomos derinant jų ašį su pastato simetrijos plokštuma. dažniausiai su priesvirniais. dažniausiai vienos patalpos. šis elementas yra itin būdingas svirnui kaip pastato tipui ir suteikia ne tik jam. arba galiniai: pagal durų vietą tūrio atžvilgiu. Taigi jis saugo tai. jame dažniausiai laikoma rūkyta mėsa. sienų ilgis dažniausiai svyruoja nuo 3. netgi iškilmingą nuotaiką. bet ir kiemui. Seniausia svirno forma laikomi vienos patalpos galiniai svirnai. kuriame laikyti grūdai: jiems viduje dažnai būdavo įrengiamos specialios talpos – aruodai. Ypač kai priesvirnio užlas paremia dekoruotos kolonėlės: susidaro vertikalių ir horizontalių elementų. pavėsį žmonėms bei itin pagyvinančiais vaizdą. įdomus šviesos ir šešėlių žaismas. nr. sukuria ypatingą. tik durys yra šoninėje sienoje. netgi miegama. kas itin svarbu: maistą. Durų pusėje įrengiamas ir priesvirnis. Aruodai išdėstyti priešais duris.ŪKINIAI PASTATAI SVIRNAI Svirnas – itin svarbus sodybos statinys. Veisiejų r. Gausybė tautosakos tekstų liudija svirno reikšmę ne tik kasdienėje buityje.5 iki 5. ypač per vestuves. nors Dzūkijoje jie ne visur sutinkami: kai kur grūdai buvo laikomi specialiose dėžėse arba kubiluose. Šoninių svirnų planas labai panašus į galinių. į kurį visuomet atgręžiamas pagrindinis fasadas. Dzūkijoje svirnai nedideli. taip pat ir grūdai. Jie gali būti arba šoniniai. Tai pirmiausia ūkinės paskirties pastatas. drauge su gyvenamuoju būstu formuojantis gerąjį kiemą. Nors pasitaiko svirnų ir be priesvirnių. 9726] ▼ 58 . Svirnuose gali būti naudojama ir pastogė. Jei yra antras aukštas (į kurį patenkama kampe įrengtais laipteliais). bet išraiškingų formų. apsaugančiais duris nuo kritulių ir teikiančiais pastogę ūkio rakandams. smulkių puošybos raštų ir monumentalaus tūrio kontrastai. drabužiai. Manoma. Svirnas su antais Buteliūnų k. bet ir per šventes. [LII. statinėse. mat svirnams labai būdinga tūrio simetrija.

] 59 . 181] Svirno aruodai Darželių k. 3. buv. [A. nuotr.SVIRNAI 1. Andriušytės 2007 m. šoninis svirnas Daržininkų k. [A. Vilniaus r. Eišiškių r. [8. Andriušytės 2007 m. galinis svirnas su pavalu Rimašių k. buv. 4.. Lazdijų r. nuotr.] Svirnas su būdingu priesvirniu Pašulniškių k. [A.] Statinės su grūdais svirne Žagarių k. Eišiškių r. 2. nuotr. Andriušytės 2007 m. Vilniaus r.

Nemažai svirnų ir su vien gegniniais stogais.. kuriame džiovinami grybai. ir čiukurinės. 1957 m. Šalčininkų r. kuris saugo ir nuo gaisro. Svirnai dažnai turi nemažas. Pavalas byloja apie archajišką ir būtent Dzūkijoje dar aptinkamą stogo konstrukciją – sijinį stogą. sutvirtintas su trikampiu dvišlaičio stogo rąstų skliautu – toks skliauto įrengimas itin konstruktyvus ir tvirtas. Kadangi prisvirnio grindys pakeltos. Sijinė stogo konstrukcija taip pat buvo derinama su gegnine: naudojamos gegnės. [LII. 1957 m. Tai buvo nuožulniu kampu pratęstas sienos rentinys. 1967 m. ir sutvirtintas stogas. o kai kada skliauto siena įtraukiama į tūrį. Šiam tikslui nuo seniausių laikų įtaisomos ir grindys. 85/8] 60 . iki 80-120 cm pločio pastoges – jos ypač svarbios iš priekinės pusės.. Pastačius jį ant didelių lauko akmenų ar medinių kaladžių. Į susidariusią po grindimis ertmę būdavo pripilama akmenukų ir šukių – tai apsauga nuo įsilaužėlių žvėrių ar žmonių. [LII. Stogų formos įvairuoja: gali būti ir keturšlaitės. įrengiant balkonėlį. Eišiškių r. buv. [LII. Šalčininkų r. įėjimo zonoje įtaisomas stambesnis akmuo ar kaladė arba formuojami mediniai laiptukai. o po jomis įrengiama apsauginė rąstų danga. pro kurio duris vėdinasi grūdai. o pats pastatas atrodo aukštas – toks jis minimas ir dainose.ŪKINIAI PASTATAI Konstrukcinės ypatybės taip pat didina svirno išraiškingumą. 85/11] Svirnas su stoginuku Milkūnų k. Aukštas gausiai dekoruotas svirnas ant akmenų pamato Lieponių k. kurie matomi ir iš išorės. vaisiai.. 85/29] Svirnas pusvalminiu stogu Gerviškių k. ir dvigubų lentelių durys. jei nėra priesvirnio. Skliauto ir sienos ribą kartais atskiria stoginukas. Stogui sutvirtinti būdavo įrengiamas pavalas – išilgai stogo vienas šalia kito dedami rąsteliai ar pusrąsčiai. grūdai gerai vėdinasi. kai vienas galas valminis. ir vadinamosios trišlaitės. o kitas baigiasi skliautu.

404 pav. neg. kurį atstoja plati pastogė Nemiežiūnų k.] Svirnas be priesvirnio Krokininkų k. Alytaus r. perkeltas iš Puvočių k. [25.SVIRNAI Svirnas ant medinių trinkų Mančiagirės k. be priesvirnio.] 61 . Andriušytės 2007 m. 76 pav. Varėnos r.] Dviejų patalpų svirnas keturšlaičiu stogu. [LII. Šalčininkų r. [LLBM] Svirnas su pavalu Rimašių k. [33. [A. 9276] Svirnas sijiniu stogu su stoginuku. Vilniaus r. nuotr. nr. Varėnos r.

] Priesvirnio konstrukcija Zervynų k. Dzūkijoje beveik nepasitaiko keleto patalpų svirnų. o kai norėta turėti daugiau erdvės aruodams. Andriušytės 2007 m. tvartu. nuotr.] Svirno Ašašninkų k. [21. priesvirnio šonai aplink įėjimą užkalami lentomis.] Nežymiai nusklembtos priesvirnio kolonėlės jungtis su sija Šukiškių k. Druskininkų sav. [A. Viršutinis priesvirnio kampas Paulių k.F81-P54] 62 . atsiradusioje ertmėje įtaisomos grindys ir lubos. nuotr. jų planas panašus į medinių. sijinio stogo konstrukcijų detalės [VUB. būdavo statomi du ar daugiau svirnų. Varėnos r. 49 pav. siekiant maksimaliai išnaudoti pastato tūrį. Vilniaus r. Andriušytės 2007 m. bet tai irgi menkina svirno vaizdą. [A. atsisakoma priesvirnio teikiamo jaukumo sėdint kaitrią vasaros dieną ar gražų vakarą. o susidariusios užlos dažnai paremiamos kolonėlėmis. Kartais visi šoninių sienų rąstai pratęsiami per priesvirnio ilgį. Kolonėlių proporcijos grakščios – tai kaip tik ir tinka šiam tektoniniam sprendimui. Varėnos r. bet taip sumenkinamas išskirtinis šio trobesio išraiškingumas. Kartais svirnai jungiami su kitų paskirčių ūkiniais (daržine. Užnemunėje sutinkami ir moliniai svirnai. garažu) ar ir gyvenamaisiais pastatais. tuomet jame susidaro šoninės sienos. literatūroje vadinamos antais.ŪKINIAI PASTATAI Priesvirnių įrengimas nesudėtingas: renčiant pastatą paliekami ilgesni apatiniai ir viršutiniai rąstai. Pastaruoju metu. o dekoras gali būti savitas.

] 63 . sijų. o puošyba jam suteikia papildomą matmenį. dažnai vietinių kalvių darbo. Lazdijų r. Kolonėlės priesvirniuose dėstomos simetriškai fasado plokštumos atžvilgiu. vėliau geležiniai. neg. buv. [A. nuotr. [LII. brėžiniuose. Veisiejų r. Lėkiai ant svirno kraigo dabar jau beveik nebeaptinkami.] Svirno durys Bagdononių k. Andriušytės 2007 m.] Svirnas su balkonėliu Kašėtų k. Varėnos r. Varėnos r. nuotr. [A. balkonėlių tvorelės. paryškinančios jų grakštumą. po keturias arba daugiau – taip fasado plokštumą sudalina ritmas. Dekoratyvūs būna ir durų skląsčiai. Priesvirnių kolonėlės Dzūkijoje puošiamos retai. 135] Svirnas su dekoruotom kolonėlėm. [32. kuris jau savaime dekoratyvus. 106/11] Svirno lėkiai Musteikos k. tačiau ši labiausiai nykstanti puošybos detalė gausiai paliudyta senosiose fotografijose. Svirnuose taip pat gali būti puošiami skliautai. dar praturtina vaizdą: svirnų durys puošiamos dažnai. nusklembtos briaunos. buv. nr. kartais tai būna tik dekoro užuomina. durys ir lėkiai. bet ir staktos. Veisiejų [LII. kartais ne tik varčios.SVIRNAI Svirno puošyba itin archajiška – tai priesvirnio kolonėlės. Andriušytės 2007 m. 9666] Svirno lėkiai Buteliūnų k. gegnių galais ir įžambių lentelių skliautu Darželių k. Vilniaus r. Dvigubų lentelių durų raštas. pavyzdžiui. pavyzdžiui. Andriušytės 2007 m. nuotr. Svirnas su lėkiais Aleksiejiškių k. seniau mediniai. užapvalinant jos ir kolonėlių jungtį. [A. gegnių galai. Kartais apdailinama apatinė užlų sija. sutampantis su fasado simetrijos ašimi. sienų kampai.

Dvigubų lentelių svirno durys.] arkine stakta Milkūnų k. aprėmintos [21. 106/8] Dvigubų lentelių svirno durys Kašėtų k.. nuotr.] 64 . Varėnos r. buv.ŪKINIAI PASTATAI Svirno durys su arkine stakta Zervynų k.. [LII. Andriušytės 2007 m. Veisiejų r. Varėnos r. nuotr. 1959 m. Lazdijų r. [LII. Lazdijų r. nuotr.] Dekoruotas svirno kampo apkalas Kašėtų k. [A. Šalčininkų r. nuotr.] Dvigubų lentelių svirno durys Žemaitkiemio k. 9730] Dekoratyvus svirno durų raktas ir spyna Žemaitkiemio k. [A. 85/9] Dvigubų lentelių svirno durys Kibyšių k. [A. [LII. Andriušytės 2007 m. 49 pav. [A.] Dvigubų lentelių svirno durys Buteliūnų k. 1967 m. Andriušytės 2007 m. neg. Veisiejų r. Andriušytės 2007 m. Varėnos r. nr.

o antrieji vakarinėje. [A. nr. dėl ko galėdavęs kilti gaisras. Tuomet stogas remiasi ant vertikalių stulpų – pëdþiø. [LII. įvažiavimas iš galo. Todėl kluone paprastai yra grendymas. kartais ir šiaudus. neg. Vilniaus r. nors jau ir nunykusios kluono paskirties – džiovinti javus kuriant krosnį. kulti ir laikyti javus. kur kuliami javai.] Kluonas pusskliautiniu stogu Šimonių k. juo labiau. Pirmieji labiau paplitę rytinėje Dzūkijos dalyje. Atstumo buvo laikomasi dėl pirminės.KLUONAI Kluonas stambiausias sodybos pastatas. jo monumentalus tūris išsiskiria iš kitų sodybos pastatų. Dzūkijoje paplitę ir platūs su įvažiavimu iš galo. Rytų ir pietų Dzūkijai būdingi vadinamieji aukštaitiškojo tipo kluonai: jų korpusas palyginti trumpas. Ir dabar šis pastatas skirtas džiovinti. Kluonai su dviem stulpų eilėm gali būti pailgi. vadinamą permete. Andriušytės 2007 m. [D. Šie tipai susiję su stogą laikančiomis konstrukcijomis. Trakų r. ypač kai tūrį dar Skirtingų formų kluonų eilė Tiltų k. nuo grendymo atitvertos metro aukščio tvorele. dažnai kluonuose įrengiama ir peludë pelams supilti. kad kluonas buvo statomas toliau nuo likusių pastatų.] Kluonas čiukuriniu stogu Nemunaičio k. kurios arba palaiko pastato pašelmenyje permestą išilginį rąstą. arba dvi pėdžių eilės remia išilgines sijas. laikomi vežimai. ir siauresni su įvažiavimu iš šono kluonai. 9780] ▼ 65 . Alytaus r. kad greta stovi skirtingų tipų kluonai. nuotr. stogas aukštas. Forma tiesiogiai priklauso nuo stogo konstrukcijos: kluonuose dar naudojama senoviška pëdinë konstrukcija leidžia suformuoti platų aukštu stogu tūrį. jose laikomi javai. sienų aukščio santykis su stogo projekcine plokštuma 1:2 ir net didesnis. tačiau pasitaiko. taip pat šalinës. Vitkausko 2006 m. šieną. nuotr. ir tuomet išlaisvinama vidurinė pastato erdvė. kartais šiaudai ar šienas.

su keliais grendymais. Pėdinės konstrukcijos kluonų planas kompaktiškesnis: viena iš kraštinių gali siekti ir 18 m.] Senoviškos vienos pėdžių eilės su permete pašelmenyje konstrukcijos kluonas Vaikštenių k. Jie gali turėti kelis grendymus. paslėgtu slogčiais [28. Dengiama šiaudais. kita dažniausiai būne apie 10 m. o stambiųjų gegninės konstrukcijos kluonų ilgis būna net virš 30 m. Neretai stoge virš durų suformuojama iškarpa vežimui pravažiuoti ar stoginukai šienui apsaugoti. 85/18] 66 . kartais ir skiedromis. pavyzdžiui. Kluonų su gegnine stogų konstrukcija būna ir labai mažų. tačiau dažniausiai jų kraštinės viršija 10 m. ir trumpesni. Kluonų dydžiai labai įvairūs: gali būti ir visai nedidelių. dvišlaitės. Sienos renčiamos iš gulsčių apvalių rąstų. čiukurinės. iš šonų jiems neretai būna pristatytos daržinės arba pašiūrės. su įvažiavimu ilgojoje sienoje kluonų tūrius. [LII. Kluonams būdingos įvairios stogų formos: keturšlaitės.ŪKINIAI PASTATAI pailgina aplink galinį įvažiavimą pristatytos kišenës. suręstų į atsikišusias kertes. kartais ir sukryžiuotais sluogčiais. Trakų r. aukštu keturšlaičiu šiaudiniu stogu. 18 pav. Simno r. Kluonas Varnagirių k. vidurinėje Dzūkijos dalyje paplitę beveik kvadratinio plano aukštais kūginiais stogais kluonai. pusskliautinės. ir stambių. pamatai paprasti – akmenų. Gegninė konstrukcija įtakoja ilgesnius ir siauresnius. o lauke neretai būdavo pristatomos šopos – apvalios maniežinės. o miškingoje Dzūkijoje – iš medžio trinkų. šiaudinio stogo kraigas būna sutvirtintas išilginėmis klotimis. artimų daržinėms. tokie dažnai būna ir Užnemunės kluonai.

[LII.KLUONAI Aukštaitiško tipo pėdinės konstrukcijos kluonas keturšlaičiu stogu su iškarpa ties durimis Dubičių k. Šalčininkų r. [16. 85/18] 67 . Varėnos r. 143] Kluonas su stulpeliais paremta stogine virš durų ir lėkiais virš kraigo Milkūnų k.

[LII. F81-P176] Užnemunietiškas kluonas su šopa Peršėkininkų k. F81-P174. Alytaus r. Alytaus r.. F81-P175. neg. 8884] 68 . F81-P173. 1954 [VUB.ŪKINIAI PASTATAI Stambus kluonas su keliais grendymais Nemunaičio k. nr.

KLUONAI
Konstrukciniai elementai, jų sudaromas ritmų, faktūrų, šviesotamsos žaismas pagyvina monumentalius kluonų tūrius. Dekoratyvi, paprasta ir išmoninga yra kluonų durų, plačių ir dvivėrių, sandara: vertikalios lentos išorėje apkaltos sukryžiuotomis lentelėmis, sudarančiomis rombus – šie įstrižiniai ryšiai teikia tvirtumo. Pasitaiko, kad durų įtaisas yra virpstis – iš medžio su tinkamai išaugusia šaka padarytu bėgūnu. Kartais kluonai net puošiami: suformuojami lėkiai, profiliuojami gegnių galai, dekoruojami skliautai, pavyzdžiui, Vilnijoje pasitaiko kluonų net su dekoratyviniais langeliais skliaute.
Kluonai su lėkiais Zervynų k. Varėnos r. [21; 71 pav.]

Kluono lėkiai Milkūnų k. Šalčininkų r. [LII; 85/9]

Kluono lėkiai Avižienių k. buv. Veisiejų r. [LII; 106/13]

Senoviškas kluono durų įtaisas – bėgūnas Klepočių k. Trakų r. [LII; 85/22]

Kluonas su dekoratyviu langeliu skliaute ir įžabiais ryšiais sutvirtintomis durimis Šukiškių k. Vilniaus r. [A. Andriušytės 2007 m. nuotr.]

Kluono, atkelto iš Barčių k. Varėnos r., medinių trinkų pamatai [LLBM]

69

ŪKINIAI PASTATAI
TVARTAI
Tvartai vieni iš pagrindinių sodybos trobesių, formuojantys ūkinio kiemo erdvę; pailgi jų tūriai su aukštais stogais, kurie užimdavo daugiau nei pusę statinio aukščio, dažnai įsilieja į bendrą vaizdą. Vengiant kvapų ir purvo, tvartus sodyboje stengtasi statyti pavėjinėje pusėje ir žemiau nei kitus pastatus. Tvartų sodyboje gali būti keletas: atskiri pastatai skirtingiems gyvuliams. Tačiau Dzūkijoje labiausiai paplitę pailgo stačiakampio plano tvartai, juose nuo vienos iki šešių patalpų, skirtų skirtingų rūšių gyvuliams. Kartais tvartai statomi po vienu stogu su kitos paskirties pastatais: ir su gyvenamaisiais, ir su ūkiniais, prie jų pristatomos vištidės, vėliau ir daržinės bei kt. Dzūkijoje pasitaiko tvartų su vadinamąja tarpuvarte: tai pusiau atvira be durų patalpa per pastato vidurį, kurioje laikomi vežimai, rogės, kartais šienas ar šiaudai, į ją žiemą išvedami pasivaikščioti gyvuliai. Patalpos išdėstomos eilute viena šalia kitos (retesni „L“ formos tvartai), todėl trumposios tvartų sienos dažniausiai būna apie 4 m, o ilgosios priklauso nuo patalpų skaičiaus ir kartais siekia iki 16 m.

Užnemunietiškos sodybos tvartas, padedantis formuoti kiemo erdvę Mečiūnų k. Lazdijų r. [A. Andriušytės 2007 m. nuotr.]

Tvartas iš Beviršių k. Lazdijų r. [LLBM] ▼

70

TVARTAI

Tvartas čiukuriniu stogu Nemunaičio k. Alytaus r., 1954 m. [VUB; F81-P150, F81-P153, F81-P155,]

Tvartas Zervynų k. Varėnos r., papuoštas lėkiais [21; 57, 58]

Mažas tvartelis su priestatėliu, tvartams būdinga užlaida Vaikštenių k. Trakų r. [33; 183]

71

kalkes. siena. Lubos daromos iš karčių. vidurio jiems imta naudoti akmenis. Langai mažyčiai. Varėnos r. Stogai keturšlaičiai. [16. betoną. [A. dažniausiai vieno rąsto pločio. kartais langų. molį. durų apdaila ar dvišlaičių tvartų stogų skliautai paįvairinami įvairiomis kryptimis išdėstytomis lentelėmis. suleistų į atsikišusias sąsparas. Puošybos detalių tvartuose būna retai. dvišlaičiai. Lazdijų r. paprastai būna įtraukta į pastato tūrį: atitraukiant nuo sienos pogegninį sienojų suformuojama plati pastogė. Andriušytės 2007 m. kad geriau laikytųsi šiluma. čiukuriniai. Saugant įėjimų erdvę nuo kritulių. ypač karvių bei arklių tvartuose. cementą.ŪKINIAI PASTATAI Sienos renčiamos iš apvalių. 127] Ilgas tvartas aukštu akmenų pamatu. [A. bet apsaugai nuo šalčio formuotas pašalas. viduje įtaisyti užutvarai. Pamatai kadaise būdavo menki. nuotr. Dzūkijoje pastogei paaukštinti kartais naudoti papildomi antgegniai – tai leidžia laisviau įvesti ar išvesti gyvulius. Andriušytės 2007 m. Durys plačios. nuotr. vadinama uþlaida. kartais pamatai daromi labai aukšti. Tvartams būdinga užlaida Mančiagirės k. Varėnos r. įvažiuoti vežimui ir tuo pačiu teikia stogo formai nežymiai lenktą su pakilusiais į viršų kampais siluetą. tarpai tarp rąstų užkamšomi sąmanomis. kartais dvivėrės. dažniau pasitaikydavo lėkiai. loviai. kurioje yra durys. dengti šiaudais. kartais tašytų rąstų. ėdžios. skiedromis ar skaldytomis lentomis.] 72 . ant jų šilumai palaikyti kraunamas šienas ir šiaudai. Avižienių k.] Galvijų tvarto interjerai su ėdžiomis Kruklių k. Nuo XX a. kurio durys sutvirtintos įžambiais ryšiais.

TVARTAI

Tvartas su tarpuvarte Maikūnų k. Vilniaus r.: bendras vaizdas ir tarpuvartės erdvė, kurioje yra durys [A. Andriušytės 2007 m. nuotr.]

Pamato aptaisas (kairėje) tvarte ir tarpuvarte (dešinėje), atkeltame iš Dubininko k. Varėnos r. [LLBM]

Tvarto, atkelto iš Beviršių k. Lazdijų r., stogas su antgegniais, teikiančiais nežymiai lenktą siluetą stogui ir paaukštinančiais pastogę [LLBM]

73

ŪKINIAI PASTATAI

Tvartas Šaltinėnų k. Prienų r. papuoštas lėkiais [30; IX pav.]

Tvarto, atkelto iš Beviršių k. Lazdijų r., šiaudinis stogas su sluogčiais [LLBM]

Papuošti tvarto, atkelto iš Dubininko k. Varėnos r., langeliai ir dekoratyviai atrodanti durų konstrukcija [LLBM]

Dvigubų lentelių durys tvarte, atkeltame iš Jakėnų k. Varėnos r. [LLBM]

Tvarto durys Aleksiškės k. buv. Veisiejų r., 1955 m. [LDM; Pb-702]

74

PIRTYS
Pirtys būdavo nedidelės, statomos atokiau nuo kitų sodybos pastatų, maždaug už 100-200 m, šalia natūralių ar dirbtinių vandens telkinių, dažnai gausiai apželdintos. Kai kada pirtis priklausydavo keletui sodybų. Dzūkijoje pirtys statytos dažnai, išskyrus Užnemunę, kur jas statyti ilgokai drausta. Tai dažniausiai antžeminiai statiniai, nors būtent pietų Lietuvoje pasitaiko žeminių ar pusiau žeminių tipo pirčių. Pirties planą sudaro apkūrenama krosnimi pėrimosi patalpa ir priepirtis. Pėrimosi patalpa yra maždaug nuo 2×2 iki 4×5 m ploto ir nuo 1,90 iki 2,20 m aukščio, lentų ar skeltų rąstų lubomis, medinėmis grindimis arba moliu plūkta asla. Akmenų krosnis įrengta prie durų ir užima nuo 1/3 iki 1/7 patalpos ploto. Prie krosnių dabar būna katilai vandeniui šildyti, o kadaise jį šildydavo į medinį lovį sumesdami įkaitusius akmenis. Dūmams išeiti lubose įrengiamos skylės – aukštiniai; pasieniais išdėstyti plautai ir suolai, palubėje – kartelės drabužiams pakabinti, dažnai būna vienas įstiklintas langelis. Priepirtis siauresnis, užima apie trečdalį pastato tūrio, be lubų; senaisiais laikais būdavo tik atvira pastogė. Pirčių sienos dažniausiai iš apvalių rąstų, suleistų į atsikišusias sąsparas, nors priepirčiai būna ir karkasiniai; stogai keturšlaičiai, čiukuriniai arba dvišlaičiai, dengti šiaudais, skiedromis, lentelėmis arba lentomis. Pirtys paprastai neturi jokių puošybos detalių.

Pirties Vaikštenių k. Trakų r. vaizdas ir planas [LII; neg. nr. 6030, 85/16]

Pirtis Zervynų k. Varėnos r. [21; 97 pav.]

75

Rūsys Šimonių k. ypač mažiesiems. Nusileidžiama į jas kopėčiomis. neretai ir betonuotos. Vieni jų kiek stambesni. Dzūkijoje taip įrenginėti ne tik rūsiai. šakomis. kurie arba stovi atskirai. dažnai kūpso tik stogas. bet ir kalvės ar grybų džiovyklos. skirtos laikyti bulvėms ir kitoms daržovėms. Kai kurie jų paplito tik XX a. Ūkiniams trobesiams. 6038] ▼ 76 . kiti visai nedideli. nr. kartais rūsio duobė būna įrengta po kitais pastatais. arba būna blokuojami su kitais trobesiais. Trakų r. vištidės. bet būna ir rentinės. laipteliais arba nuožulniu įėjimu. Apie dviejų metrų gylio žemėje iškastos patalpos. Žeminės lubos uždengiamos spaliais.] Rūsys su lėkiais Klepočių k. Rūsiai dažnai įrengiami šlaiteliuose arba su daugiau ar mažiau aiškia antžemine dalimi. [LII. kiti daiktai. [A.KITI ŪKINIAI PASTATAI Sodybose būna dar įvairios paskirties ūkinių pastatų. sienos gali būti sukaltos iš lentų ar išpintos kartimis. nuotr. skirtos laikyti šieną ir šiaudus. nuotr. sienos rentinės arba išmūrytos moliu. pavyzdžiui. [A. Vilniaus r. neg. Bulvėms buvo kasamos ir laikinos aklinai dengtos duobės su stogeliais. Andriušytės 2007 m. šienu arba šiaudais.] Rūsys Avižienių k. kalkėmis ar cementu surištais akmenimis. Andriušytės 2007 m. Lazdijų r. antžeminėje dalyje laikomi įvairūs rakandai. Kai kurie ūkiniai pastatai žeminių tipo. samanomis. nors ir jos dažnai būna prijungtos prie kitų pastatų. neretai naudojamos karkasinės konstrukcijos. tokios yra daržinės.

KITI ŪKINIAI PASTATAI Rūsys su lėkiais Klepočių k. Varėnos r. 85/19] Žeminė – grybų džiovykla Zervynų k.) [LII. (nuotrauka 76 psl.] 77 . [21. 98 pav. Trakų r.

Alytaus r. tad jeigu laikomasi jai būdingų formų bei komponavimo principų. [A. tokių kaip sandėliai. bet būna ir rentinių. žmogaus ir gamtos santykių. tačiau dažnai pabiri ir neišraiškingi jų tūriai užgriozdina kiemą. [30. Dabar Dzūkų sodybose dažnai sutinkamos vasaros virtuvės. Varėnos r. nors pasitaiko ir vykusiai į kompleksą įkomponuotų. verdamas ir ėdalas gyvuliams. Joje ruošiamas valgis. nuo 3×3 iki 5×8 m. plačiau pradėtas naudoti tik XX a. Lazdijų r. XI pav. [30. Todėl architektūrinės formos. proporcijų. Petroškų k. nr.] Vasaros virtuvė.] Vištidė Naudžiūnų k. Tai vėlyvas pastatas. Jos būna nedidelės. tinkamos vietos erdvėje parinkimas yra svarbiausias dalykas derinant šiuolaikinio gyvenimo būdo atributus prie tradicinio kraštovaizdžio. negriaunant nusistovėjusių tūrių ir erdvės. XI pav. neg. nr.] Rentinė su lentų stogu kalvė Giraitės k. rūkymui atokiau nuo kitų pastatų būdavo statomi maži antžeminiai arba žemės šlaiteliuose įrengti rūsinio tipo statinėliai su krosnelėmis. Vis dėlto tradicinė architektūra iš prigimties organiška. Pastatytos kiemų viduryje jos neretai darko sodybos vaizdą.1955 [LII. naikindami vientisumą. garažai: jų svarba ūkiui neabejotina. 8885] Vištidė Karklynų k. dažniausiai karkasinės lentinės konstrukcijos. nuotr. mūrinių. 2226] 78 . Prienų r. Andriušytės 2007 m. Paskutiniais dešimtmečiais sodybose atsirado ir kitų ūkinių pastatų. Rūkykla Peršėkininkų k. neg. [LII. susmulkindami erdvę. padedanti formuoti sodybos kiemą. valgoma.KITI ŪKINIAI PASTATAI Grybams džiovinti. Alytaus r. pajėgi inkorporuoti ir gyvenimiškas naujoves.

[LII. Ji laikoma gražia ir gerai saugo nuo smulkiųjų gyvulių ir paukščių. ir iš dalies užėmė žiogrių tvorų vietą. Tvoros – itin svarbus gyvenviečių ir sodybų išvaizdos elementas. nuotr.] 79 . gyvulių išgenas. daržus. tai yra erdvės. į stulpelius įtvirtintų karčių. [A. o tai menkina sodybos vaizdą. esančios arčiau gerojo kiemo. 1940 [LNM. Tvoros nyksta greitai ir ne visur jas skubama atstatyti arba dabar joms naudojamos netradicinės formos bei medžiagos. pritvirtintų prie stulpelių. Milkūnų k. gėlių darželiai. Tvorų įvairovė daugmaž atitinka jų paskirties variantus. E 19452] Keliukas į kluoną. svarbios funkciškai ir reikšmingos vaizdui formuoti. 5824] ▼ Šulinys sodybos kiemo viduryje Mančiagirės k. supamas žiogrių tvoros. Šalčininkų r. atskirdavo kiemus. dažnai sudarantys ažūrą.SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS Tai sudėtinės sodybos dalys. labai papildo vaizdo visumą. tarpai tarp jų Vartai Vilniaus apyl. smulkūs elementai. dažnai net nenuobliuotų. sušvelnina kompozicinį perėjimą tarp erdvių. nr. Andriušytės 2007 m. Žmogui artimas jų mastelis. Virbai iš nugenėtų eglišakių pinami tarp horizontalių. Statiniø tvoros paplito XX a. sodus. suteikia tarpams tarp pastatų papildomą išraišką. neg. daržai. nors jį lėmė ir krašto miškingumas. sodai. Lotø statiniai daromi iš spygliuočių medžių lentų.. turintis aiškią paskirtį. ir įpročiai ar mados. jo pilnatvę. Nuo paskirties priklausė ir tvorų pavidalas. gėlių darželius. Dzūkijos kaimuose jų būta įvairių pirmiausia funkcine prasme: jomis aptverdavo pačią sodybą. ir kalami prie dviejų horizontalių karčių. Varėnos r. Vadinamąja þiogriø tvora dažniau būdavo pažymimos sodybos ribos. jų viršutiniai galai dažnai nusmailinami.

eglinių pinučių ir ąžuolinių rąstelių [33. 8 pav. Varėnos r. neg. nuotr. tvoros: statinių. Andriušytės 2007 m. [A. 15794] Varteliai tarp sodybos kiemų Musteikos k.] Žižmų k. [32. 1962 m. Mančiagirės k. nr.] Kuolų tvora. Varėnos r. [LNM. nuotr. Andriušytės 2007 m. Šalčininkų r.] Lotų tvorelė aplink sodybą Ančios k. Lazdijų r.SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS Sodybos tvoros ir vartai Kabelių k. 145 pav. juosianti sodybą. Varėnos r. [A..] 80 .

Gulstinës tvoros į jas panašios. [A. Jų būna vienvėrių ir dvivėrių. nuotr. Andriušytės 2007 m. Sudėtinis tvorų elementas. visur. medžio kaladžių arba akmenų. lipynių vietose tvorų viršus būna lygus. Varėnos r. tik jų kartys trumpesnės ir dedamos tankiau. jomis aptveriamos sodybos ir kiemai. jomis aptveriami ūkiniai kiemai.] Aptvaro konstrukcija ir lipynė Musteikos k.] 81 . Kuoliniai statiniai būna iš apvalių kuoliukų arba iš skeltų rąstų. kur tik reikia pereiti iš vienos erdvės į kitą. Jų sodyboje gali būti nemažai. Þardinei tvorai naudojamos ilgos pušinės arba eglinės kartys. septyniomis ar aštuoniomis eilėmis. Abipus tvorų perlipimui per jas įrengiamos lipynės iš ant kuolų pritvirtintų lentelių.SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS lygūs stulpelių pločiui. Andriušytės 2007 m. trim keturiom eilėm įtaisomos ant vertikalių mietų. nors būna tvorų ir be tarpų. įėjimui į sodybą šalia plačių įvažiavimo vartų įrengiami ir maži. Varėnos r. Eišiškių krašte. Jų formos priklauso nuo įėjimui reikiamo pločio ir svarbos ir dažniausiai atitinka tvoros sandarą. [A. Pietrytinėje Lietuvos dalyje pagrindiniai vartai į sodybą gali turėti aprėminimą arba net skiedromis. iki 80 cm aukščio. Kartais jie dekoruojami geometriniais orna- Žardinė tvora Paūlių k. kad nepralįstų smulkūs gyvuliai ir paukščiai. [32. o dažnai ir atskiras akcentas yra vartai ir varteliai. Varėnos r. lentelėmis dengtą stogelį. išgenos ir pievos. nuotr. kur daugiau akmenų. kurie patys gali būti įkalti į žemę. 151 pav. dar aptinkamos lauko akmenø tvoros: akmenys sukrauti eile be rišamosios medžiagos.] Gulstinė tvora Paūlių k.

. iš kurios kibiras su vandeniu traukiamas kabliu. Šeimos reikmėms skirti šuliniai su svirtimi arba su velenu paprastai kasti arčiau gyvenamojo būsto. 6866] Šuliniai : a) Gruožnikėlių k. nr. [8. toliau nuo ūkinės dalies. 1940 [LNM. juos įsirengdavo atskirai..] Šulinys sodyboje Vilniaus apyl. E 19314] 82 . prie vieno jos galo tvirtinamas kibiras. Šulinys Zervynų k. Šuliniai kaimuose anksčiau tarnaudavo kelioms sodyboms. 1952 [LNM.SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS mentais. prie kito – koks nors sunkus daiktas atsvarai. kartais prie veleno įtaisomi mediniai ratai. papildomai puošiami švenčių metu. Rąstų (arba cementinis) rentinys paprastai uždengiamas lentiniu dangčiu. b. todėl semti vandenį svirtimi lengva. vėliau. Veleniniø šulinių rentinys jau dažniausiai cementinis. Senoviški yra svirtiniai šuliniai: svirtis laikosi ant vertikalaus dvišakio rąsto. velenas įtaisomas ant dviejų šonuose įkastų stulpų. virš tokio šulinio dažnai būna įrengti lentelėmis ar a. Pastarieji kai kur dar išlikę seniausios formos: tai paprastu rentiniu arba akmenimis sutvirtinta duobė. ypač skirstantis į vienkiemius. kai kur netgi po du. vieną jų gyvuliams girdyti. 34 pav.Varėnos r. Trakų r.. b) Kuršių k. Eišiškių r. buv. neg.

tačiau visi jie dalyvauja formuojant erdvę. neg. Andriušytės 2007 m. tai yra įkelti į medžius. jie išskobti iš nupjauto ar vėjo nulaužto medžio kamieno. [A. drevine bitininkyste iki šiol užsiimama Dzūkijoje. Rëminiai aviliai. yra vėlyvi: vieni jų vadinami varšuviniai – panašūs į mažus namelius. suoleliai poilsiui. pavyzdžiui. dažnai dažomi. nr. Sodybos vaizdą bendrą papildo ir šunų būdos. nuotr. inkilėliai. Varėnos r. Žardinė sodybos pakluonėje Musteikos k. Kelminė-avilinė bitininkystė kiek vėlyvesnė. arba statomi ant žemės bitynuose: stačiai. 147] Varšuviniai aviliai Babrų k. Alytaus r. o dadano labiau panašūs į dėžes.] ▼ Pusiau gulstinis kelminis avilys Nemunaičio k. [LII. Lazdijų r. Jie gali būti inkiliniai. Įspūdingi pakluonių elementai – žardai šienui džiovinti: ir prikrauti šieno. gulsčiai ar pasvirai.SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS malksnomis dengti stogeliai. Seniausia bitininkavimo forma – drevinė. kiti smulkūs sodybos elementai. seniausieji aviliai kelminiai. malkų kaugės. kuomet bitės laikytos žmonių išskobtose ar tiesiog išpuvusių medžių drevėse. [32. paplitę visoje Lietuvoje. 9756] 83 . ir ypač tušti jie atrodo kaip ažūrinės sienelės ir praturtina kiemo erdvę. Prie mažųjų architektūros formų priskirtini ir aviliai – išraiškingi sodų elementai. kai kurie iš šių objektų sezoniškai kinta.

[ČDM. M.] 4. vinis. Kaišiadorių. gana daug medinių pakabinamų koplytėlių. Prienų. Tačiau XX a. kompozicija suteikia šiems paminklams būdingą išraišką (1 pav. Kryžius su spindulių aureole Santaikos kaimo kapinėse (XX a. III deš. Miliaus 1959 m. [ASI.). nuotr. papildomi dekoro elementai naudoti labai saikingai. Bertašiūtės 2007 m. Žaslių apyl. papildytas Kristaus kankinimo įrankius – kalavijus ir ietis – imituojančiais elementais.). Kitas Dzūkijoje gausiai paplitęs kryžių tipas – paminklai su dekoratyviomis kryžmų aureolėmis. Trakų apylinkėse. pradžioje Dzūkijoje buvo pastatyta paminklų. 10259.] 84 . reples. o su prie jo pritvirtintais sukryžiuotais. pastebėti ir kai kur pietinėje Aukštaitijos dalyje bei Panemunėje. Siekiant išvengti paminklo kompozicijos simbolinės prasmės. rykštes. Alytaus r. 10249. Tokio pavidalo paminklai itin gausiai statyti Alytaus ir Varėnos rajonuose. kopėčias komponuojant ant paminklo kamieno ir šakų. Alytaus r. Nors šis kryžius išsiskiria itin efektinga išore. Dzūkijos regionui būdingų kryžių konstrukcijos pagrindą sudaro lotyniškas kryžius. papildyta Dzūkijos paminklams būdingais simboliniais elementais (3 pav. Miliaus 1959 m. elementais (2 pav. [R. V. Lazdijų r. [LII. Būdingas Dzūkijos kryžius Čepeliūnų kaimo kapinėse.MAŽOJI SAKRALINĖ ARCHITEKTŪRA Dzūkijos regiono smulkioji sakralinė architektūra ypatinga rūšine paminklų įvairove nepasižymi. pab. Kėdainių. Santaikos apyl.). lieknakamieniai kryžiai. Paparčių k.. kalavijus imituojančiais. dekoratyvinio ir simbolinio pradų balanso derėtų siekti ir nūdienos meistrams (4 pav. Tokio paminklo pavyzdžiu galėtų būti Santaikos kaime pastatytas kryžius. plaktukus. jungiančių kryžiaus horizontaliąją šaką su stiebu. nuotr. sutinkami Lazdijų. Vydenių apyl. Simno apyl. Varėnos r. V. kurio kompozicijoje buvo panaudota aukštaitiško kryžiaus su altorėliu forma.] 3.).] 2. Santaikos k. išsiskiriančių eklektišku minėtiesiems kryžiams būdingų elementų ir svetimų formų deriniu.). Veisiejų apyl. vid.] 5. Savita kryžiaus su Kristaus kančios atributais kompozicija. o stogastulpių ir koplytstulpių statyta labai mažai. Jubiliejinis kryžius – aukštaitiškos kryžiaus formos ir dzūkiškų motyvų derinys (XX a. Nepaisant detalių gausos. Populiarūs ir gausiausiai visame regione paplitę aukšti. Architektūrinę–meninę kompoziciją papildo kryžių tarpkryžmes puošiantys subtilūs dekoro elementai bei kryžmoje įkomponuotos koplytėlės su Nukryžiuotojo figūrėle ar Nukryžiavimo sceną vaizduojančia skulptūrų grupe. nuotr. 1.). Kaišiadorių apylinkėse pastebėta savita kryžių su kankinimo įrankiais kompozicijos interpretacija – ietis ir ilgakočius kirvelius imituojantys elementai tvirtinami prie horizontaliosios kryžiaus šakos ir jungiami ne su paminko kamienu. A.). sekuliarizacijos. Kaišiadorių r. šių kryžių architektūrinė kompozicija aiški ir vientisa. [LII. Kristaus Kančios tema kartais išplėtojama ir paminklo dekore: smulkesnius simbolinius elementus – ragotines. architektūrinių bei dekoro detalių gausa nustelbia Dzūkijos regiono paminklams būdingą prasmingumą. Išskirtiniu šio regiono paminklų bruožu laikytina savita Kristaus Kančios temos traktuotė kryžių architektūrinėse–meninėse kompozicijose ir koplytėlių skulptūrų grupėse. Dekoratyvi dzūkiško kryžiaus kompozicijos interpretacija (XX a. Krutulienės 1969 m.. nuotr. jame vyraujantis dekoratyvumas. Sakalausko 1957 m. nuotr. Iečių.

Dubičių apyl. Savitas dzūkiškas kryžius su koplytėlėmis Dubičių kaimo kapinėse. bet ir labiau išplėtoto siužeto Nukryžiavimo sceną vaizduojančios skulptūros. kiek mažiau paplitę augaliniai trilapio ir tulpės motyvai. šv. paminklų viršūnės kartais papuošiamos geležiniais kryželiais. Varėnos r.rutulys. [I. 6.). jungiančio tiktai viršutiniąją ir šonines kryžiaus šakas (5.). Vietoje spindulių kryžmose kartais būdavo komponuojamas ir vientisas plokščias saikingai ažūru papuoštas skydas. [R. Jų konstrukcinį pagrindą sudaro kryžius. Šių paminklų kryžmose pritvirtintos medinės ar metalinės Nukryžiuotojo figūrėlės pridengiamos kukliu skardiniu stogeliu. kurias sudaro Nukryžiuotojo figūra. siaurėjančios į apačią. nuotr. Dichavičiaus nuotr. prizmė. Visame regione populiarios tradicinės plokščios „dėželės“ pavidalo koplytėlės su dvišlaičiais arba skiautiniais stogeliais (11 pav.). Šių koplytėlių tūriai atviri arba įstiklinti vieninteliu pagrindiniame fasade įkomponuotu langeliu. Senovės k.). [ASI. kurie paskleidžiami kamieno ir kryžmos sankirtose.] 8. Išraiškingos ir savitos išvaizdos koplytėlės sutinkamos kai kuriose Alytaus. A. ritinys. o tarpkryžmes puošia spinduliai (12 pav. Gana gausiai Dzūkijoje paplitusios medinės pakabinamos koplytėlės. Jonas Evangelistas arba šv. Dvikryžmis Dzūkijos kryžius (XX a. Tai labai aukšti ir liekni paminklai. Šiose koplytėlėse kabinamos ne tik Nukryžiuotojo figūrėlės. Krutulienės rinkinio] 7. apatinėje – po skardiniu stogeliu arba nedidukėje plokščioje koplytėlėje Nukryžiuotojo figūrėlė. kurio kryžmoje komponuojama masyvi plokščia koplytėlė. 9 deš.). kaip ir kituose Lietuvos regionuose. Varėnos r. kurio apdaila ir elementų kompozicija artima Kauno ir Raseinių krašto kryžiams (7 pav. Marija Sopulingoji. Marija Magdalietė bei kryžiaus papėdėje gulintis avinėlis. Dzūkijoje (ypač Varėnos rajone) plito ir dvikryžmiai kryžiai. Kubiliaus 1968 m. prisegami prie rato formos nimbo arba tvirtinami ant puslankio formos skersinuko.. R. Merkinės apyl.. Burinskaitės 2001 m. kurių vienintelė puošmena . „pasagos“ ar baldakimo klostes primenančiais stogeliais. Merkinės kryžių kalnelio kryžius (XX a. kurios kabinamos kryžmose. Populiariausios geometrinės formos . Varėnos r.MAŽOJI SAKRALINĖ ARCHITEKTŪRA Jos formuojamos iš pavienių spindulių ir augalinių motyvų. Prienų ir Kaišiadorių apylinkėse. J. Viršutiniosios kryžmos centre komponuojamas saulės diskas arba Apvaizdos akis. Dzūkijoje. Šiuose paminkluose dažnai statomos Kristaus Nukryžiavimo sceną vaizduojančių skulptūrų grupės. Marcinkonių apyl. su gana toli viena nuo kitos nutolusiomis kryžmomis. suformuotos ant gana plokščio pagrindo arba masyvios. taip pat Kauno. Varėnos r.] 10. I pusė). Lazdijų r. nuotr.) Dzūkijos kryžių architektūrinė kompozicija neretai papildoma įvairių pavidalų koplytėlėmis. Šių paminklų tarpkryžmės kukliai papuošiamos nedideliais dvišakių spindulių pluoštais (9 pav. pailgos. Koplytėlių įvairovė didelė: jos gali būti įprastos formos su dvišlaičiais. tvirtinamos prie kryžių kamieno ir net ant paminklo šakų (10 pav. nemaža ir visai paprastų kryžių. [ASI. Iš A. Bertašiūtės 2007 m. Tačiau profilio motyvų įvairovė gana didelė. Krutulienės 1966 m.). nuotr.] 9. lėkštos ir negilios.jų šakų galams suteiktas profilis (8 pav. Jų viduje dažniausiai kabinama Nukryžiuotojo figūra. Kuklus kryžius Veisiejų apylinkėse. nuotr. Būdingas Dzūkijos kryžių dekoras.).] 85 . 6 pav. [A.

Gastilionių k. pab. Barčių k.). R. V. nuotr. Dzūkijos paminklų grupė (stogastulpis 1918 m. Tai paminklai su atvira anga pagrindiniame fasade.). Pakelės koplytstulpis su šv. Bertašiūtės 2007 m. 57452. statomos šv. 2441. Laibgalių k. nuotr.). Florijono atvaizdai. Varėnos r.). šv. šv. dengtose dvišlaičiais ar arkiniais stogeliais. Vydenių apyl. kurių koplytėlėse..] 11. Jų konstrukcija tipiška – stiebas su piramidiniu stogeliu. Jono Nepomuko skulptūros arba Jėzaus Krikštą vaizduojančių skulptūrų grupės (14 pav. Mergelės Marijos bei kitų populiarių šventųjų – šv. Jono Nepomuko skulptūra (1948 m. Agotos.). Išraiškinga koplytėlė medyje (1910 m. 2328. Merkienės 1975 m.] 12. Kazimiero.] 13. Lazdijų r. ir kryžius 1943 m. tačiau būdinga gana ryški stogelį remianti horizontali atrama (13 pav. V. Miliaus 1955 m.MAŽOJI SAKRALINĖ ARCHITEKTŪRA Stogastulpiai Dzūkijoje paplitę labai negausiai. nuotr. Miliaus 1955 m. 14. Tradicinės išvaizdos koplytėlė su Nukryžiuotuoju (XX a. Veisiejų apyl. [LII. [LII. Kaišiadorių r. [R. Paminklų skulptūrų kompozicijose kartais sutinkami ir Švč. nuotr. Veisiejų apyl. [LII.] 86 . Koplytstulpių taip pat nedaug kaip ir stogastulpių.). Lazdijų r.

sprogsta medžiai. nušautam partizanui atminti. malonumo. Ievà (paprastoji ieva – Padus avium Mill. jog medžiai saugojo. Kaštonà (paprastasis kaštonas – Aesculus hippocastanum L. 1980 [LDM. todėl dažnai buvo sodinamas nederlingose žemėse. dėl to. Liepa (mažalapė liepa – Tilia cordata Mill. čiulbėti: „Priskrenda paukščių ir gieda kaip kurioj savo balsu. spintas. pavasarį iš jų leido sulą. kieme. tai nupjaudavo. vaikai džiaugėsi gilėmis. Tik jei paseno. o medžiai užstoja saulę. kad gražus medis. kad paukščiai turėtų kur nutūpti. kad sodų nelaužytų. kitką malkoms supjovė. tai medžių šaknys sulaikė. langines.) Dzūkijoje bene garbingiausias.) žieve dažė siūlus. sako.) mėgo dėl skanios sulos. Tik nesodino aplink kluonus. dėl sveikesnio. Vienkieminėse sodybose ar ten. jei laikė bites. Medžius sodino įvairiais sumetimais: dėl grožio. sodybos medžių nekirto. labai tankios lajos. mylimiausias medis. nupuvo. kvapesnio oro. o jo lapus džiovino duonai kepti. kur turėta platesni rėžiai.) sodino.) dažniausiai sodino prie pirkios. Ją Medžiai sodybos kieme Vaitakarčmio k. Tai ir sodinosi ant sodybos ribų ir dar dažnai vieną kitą medį prie pirkios. lizdus sukti. nuo gaisro. medžius kartais sodino ir kokiam nors atminimui: vaikų gimimui. Gluosná (Salix L. sutvirtino. kad atskridę jų spiečiai turėtų kur sėsti. kaip kurioj moka“. vaisių nenukrėstų. išvažiuojant gyventi į kitą šalį. kai reikėjo. Jei turėjo daug prisisodinę medžių. inkilus varnėnams: „Buvo tokia liga. saugojo. linksmumo. ypač kai žydi. Àþuolo (paprastasis ąžuolas – Quercus robur L. kėlė į medžius gandralizdžius. kad mylėjo medžius. kuriai „perlyt reikėjo gero lietaus“. todėl medžius daugiausia sodino prie kaimo gatvės. pasėdėt gerai. Klevà (paprastasis klevas – Acer platanoides L. Jo džiovintais žiedais ir vaisiais gydė sąnarius. kad špokai turi švilpaut“.ŽELDINIAI Medžiai Sodybose sodino medžius. jei buvo „lakiantis smėlis“. dėl unksmės: kai saulė kepina – pavėsis. pirkia viena stovės kaip našlaitė. nes reikia šieną džiovinti. Jei medžių nėra. Iš geresnės dalies namų ūkio rakandą padarė. kad gražiai žydi. Varėnos r. ApN 22-1] ▼ 87 . kad perkūnija netrenktų į pastatus.) yra nereiklus dirvožemiui. Berþas (karpotasis beržas – Betula pendula Roth. Gatviniuose kaimuose vietos mažai.. dėl užuovėjos: „Kad įsilėkėjęs vėjas stogų nenuplėštų“. tinginys. nes jo šakeles nešė šventinti per Verbą. medžių galėjo sodinti daugiau.) vadino verba. kur kiti medžiai prastai auga. jį ypač mėgo dėl gražių žiedų. lyg ir nieko nėra. gal gyvena koks visai netinkamas žmogus. Iki Pirmojo pasaulinio karo beveik išskirtinai sodino tik lapuočius medžius. Be jų. kuriuos įvairiai panaudodavo. darė vežimus. nes medžiai „suturi ugnį“.

] Kryžius. Patiko jos kvapas. raudonos uogos. Varėnos r. topoliais. tafoliais. Per Jonines šermukšnio šakele užkišdavo tvarto duris. Taip pat sodindavo uosá (paprastasis uosis – Fraxinus excelsior L.).). papuoštas žiemės gėlių vainiku ir parišta prijuostėle. riešutus. nenužiūrėtų. o pumpurus rinko ir. Andriušytės 2007 m. Vainikėlį jaunajai pynė ant šermukšnio šakelės. o jaunikis kišenėn įsidėdavo šakelę. riešutojus (riešutinis lazdynas – Corylus avellana L. Tikėjo. roþes (erškėtis – Rosa L. jaunų šakų žieve gydė votis.). sodo. o žiedų arbatą geria nuo peršalimo.) augo dažnoje sodyboje. iš jų bitės renka medų. Zervynų k. kuris buvo parneštas iš miško ir pasodintas prie namų. kurių prisiskynę pasidėdavo ant aukšto ir valgė žiemą sušalusias. kai žydi. jazminus (darželinis jazminas – Philadelphus coronarius L. kad raganos neatimtų karvėms pieno. gydė žaizdas. nuotr.).): „Pirmiau ratus darė iš jų“. [A. baltus medelius. Augino dekoratyvinius krūmus: bezus (paprastosios alyvos – Syringa vulgaris L. kad gražiai žydi. alyvukes. špireikas (lanksva – Spiraea L.). Varėnos r.).) vadino topeliais.ŽELDINIAI dažnai sodino prie gyvenamojo pastato. diemedþius (Artemisia abrotanum L. kad šis medis apsaugo nuo piktų jėgų. užpylę degtine. Šis medis ypač gražus. Šermukšnis (paprastasis šermukšnis – Sorbus aucuparia L. Tuopà (Populus L. Dideli medžiai aplink įvažiavimą į sodybą Trakiškių k. Jį mėgo. kad kas neužburtų.). radastas. ypač pavasarį. burbulukus. poterkas baltas. ir ypač padėjo tas šermukšnis. LLBM 88 . smertelnikus (baltuogė meškytė – Symphoricarpus racemosus Mchx.

bet turintį ir simbolinę reikšmę. aþukëm. „L“ formos. Darželio pakraščiuose sukasdavo pailgas lysveles. þuoganom. o centre iki Pirmojo pasaulinio karo dažniausiai buvo keturkampės lysvelės. ir jis žydėdavo tol. aþuoganom. ir apvalių lysvelių. iki durų. darželis užėmė įvairų plotą: per pusę namo šono. Lysvelių planai buvo įvairūs. per visą šoną. Lysveles vadino aþuoganaitëm. nes sausa. Lazdijų r. ne tik puošiantį sodybą. Didelės gėlių mėgėjos kartais pasodindavo gėlių per visą namo šoną ir dar per abu ar vieną galą. smėlis. rau- Medžiais ribojama užnemunietiška sodyba Dvarciškių k. rombo. Tarpukaryje ėmė daryti ir širdelės. [A. tad vienkiemiuose dažniausiai taip ir darė.Gėlių darželis Tai buvo neatskiriama sodybos dalis. Jų kraštus tvirtino akmenukais (juos baltino). kuriuose vietos platu. Varėnos rajone dažnai lysvelių visai nekasė. tuojau moteriškės prie jo užsisodindavo darželį.] Alyvų krūmas šalia svirnelio LLBM Rudaminos sodyboje Dzūkiškas darželis LLBM Musteikos sdodyboje 89 . tai norinčios dar pasisodindavo gėlių ir kieme. Vos vyrai baigdavo ręsti gyvenamąjį namą. prie pusės namo šono. Gatviniuose kaimuose darželį paprastai rengė plotelyje tarp pirkios ir gatvės. kol egzistuodavo sodyba: „Kai namas grius. apimančios namo galą ir pusę šono. o pirkia stovėjo galu į gatvę. nuotr. Pasaulio šalių atžvilgiu gėlėms geriau augti pietinėje namo pusėje. eþelëm. rengė prie gyvenamojo pastato. Jei rėžis buvo platesnis. Vienkiemiuose. tai ir darželis pasibaigs“. eþukëm. nors jis būdavo ir šiaurinėje pusėje. vanduo nesilaiko: „Gėlės palaidnai augo“. Lazdijų rajone tame pačiame darželyje buvo ir keturkampių. Gėlių darželį. trikampio formos lysveles. Andriušytės 2007 m. nors ne visada darželis buvo į kiemo pusę. þuoganaitëm.

bandelës. 13 – bijūnas. cancalijos. 14 – chrizantema. Jos reikėjo krikštynoms. 9 – piliarožė. bervinkos (šliaužiančioji žiemė – Vinca major L. mylimiausia. 6 – mėtos. roþelës. 4 . Andriušytės 2007 m. Kiti ir visai niekuo netvirtino.).] 90 .). pijolkos (bijūnas – Paeonia L. nužievintomis karklų vytelėmis (lankučiais smeigė).).). 10 – sedumas. levukai. vijokliukai (pelėvirkštis sukutis – Ipomoea purpurea Lamk.). pivonijos.).).). bijûnëliai. vartojo ir vaistams.). Goštos. 47 pav. Šalčininkų r. nuotr. 8 – jurginai. laidotuvėms. kadangi ji gražiai žydi. marûnas (skaistenis – Pyrethrum Scop. astros.).).) – garbingiausia. Palangė LLBM Musteikos sodyboje su jurginais Gėlynas šalia pirkios Šukiškių k. kampu įkastom į žemę. pirmajai komunijai. kad būtų raudoni: „Senovinis mergų ružas“.). rūtomis.). sliaznikas.).tigrinės leleijos. razetos (razeta kvapioji – Reseda odorata L. èernobilis (mėlynoji kurpelė – Aconitum napellus L. goštaulka. Sakė: „Bobų vasara žydi. Pinavijai.] Gėlių darželio planas šalia pirkios gatviniame Poškonių k. 7 – flioksai. kieteliai.). þilvytukai (daugiametis flioksas – Phlox paniculata L. mëtos (Mentha L.). ypač patiko lapų kvapas. Kolèikas. prancûzëlis (dailieji auskarėliai – Dicentra spectabilis DC.).). Jų arbatą gėrė nuo nervų.ŽELDINIAI donom ar baltom plytom. Bobø vasara. lineliai (paprastoji kosmėja – Cosmos bipinnatus Cav.). geltonos jurginës. kur nors kampe.). Arlikai.).). 3 – vilkdalgiai. þieminës lepkonijos. sausiukai (darželinis šlamutis – Helichrysum bracteatum Willd. sinavadai (kininis ratilis – Callistephus chinensis Nees. Vienmetės gėlės: lineliai (darželinė graželė – Calliopsis tinctoria DC. pupinas (baltašaknė – Polygonatum L. lelijos (vildalgis – Iris L. tribulkomis (laiškinis česnakas – Allium schoenoprasum L. Dalis darželio gėlių buvo daugiametės.).).). 5 . kalavijai. goštautas (goštautinė gaisrana – Lychnis chalcedonica L. goštautai.). nuodatkos (vaistinė medetka – Calendula officinalis L. senobinis èišèius. Tai aukšta. gvaizdikai (serentis – Tagetes L.). þieminiai jurginai (plunksnalapė rudbekija – Rudbeckia laciniata L. kasoèiai. teleponai (rausvoji viendienė – Hemerocallis fulva L. Vilniaus r. èišèius (pievinė kraujažolė f. 2 .). Jų šaknis ir žiedus vartojo nuo „išgusčio“. 11 – muilarožė. gaideliai.virkštenis.). brangiausia gėlė. konvalijos (paprastoji pakalnutė – Convallaria majalis L. veèernykai. goštauka. raguliai. naktinukai (dviragė leukonija – Matthiola bicornis DC.).). Naudojo vaistams. nanotkos.akmenys [33. karkleliai. 16 – mažoji piliarožė. berlinkos. ramunëliai (vaistinė ramunė – Matricaria chamomilla L. èebatukai. Šaknimis trynė skruostus. Tai viena iš pagrindinių gėlių. šparagas (vaistinis smidras – Asparagus officinalis L. 17 . Jis ypač buvo reikalingas. skambuèiai (paprastasis sinavadas – Aquilegia vulgaris L. kalavijai. geltonukai. Tarp jų ir rûta (žalioji rūta – Ruta graveolens L.biljardo lanksva. Pinavijos. þirneliai (kvapusis pelėžirnis – Lathyrus odoratus L. patakiai. Sodino prie tvoros. kai karvės neišsivalė po veršiavimosi. karveliai. multiplex Haimerl. garšvinis (stambialapis saliavas – Peucedanum ostruthium Koch). tai jau vasara praėjo“. Èebatorai. vestuvėms. 12 – gostautas. iki 2 metrų gėlė. karkliukai. šalnokandþiai (astras – Aster L. slezeliai (darželinė rožūnė – Lavatera trimestris L. Andriejaþolës.). [A. augalais: saulutėmis. šalavijos (balzaminis skaistenis – Tanacetum balsamita L. šabalbonai (raudonžiedės pupelės – Phaseolus coccineus L.). skaniai kvepia ir gydo. kasoèiai. notkos. pilnavidurė – Achillea ptarmica var. nasturtës (Tropaeoleum L.raukšlėtasis erškėtis.: 1. plioksai. 15 – jazminas.

pilnavidurės.).). sakratëlës.). Buvo kvapios. roþës (paprastoji piliarožė – Althea rosea Cav. Gumbasvogūninės: Juozapëliai. cibulaitis.): gydė lūžusius kaulus. sesabroliai (tikroji našlaitė – Viola wittrockiana Gams.).). kaštanavolà. eksponuojami LLBM Musteikos sodyboje 91 . sode) augino ir kitus vaistinius augalus: barkûnà (baltažiedis barkūnas – Melilotus albus Desr. devynšardës.).). Dzūkiški darželiai. èistotelá (didžioji ugniažolė – Chelionium majus L.): „Anas nuo visko pamačnas“. piliponai (tulpė – Tulipa L.). þivokastà (vaistinė taukė – Symphytum officinale L.) – nuo nervų. debesylà (Inula L. Šakniagumbinės: jurginai (Dahlia Cav. broliukai. Svogūninės: tribulkës (laiškinis česnakas – Allium schoenoprasum L. staredubà (vaistinė gelsvė – Levisticum officinale Koch).). kurių žiedai ar lapai skaniai kvepėjo. saulutës (Bellis perennis L. Sodybose (kieme.).). Jis dažniausiai augo darželyje ar šalia jo: „Nuo išgusčio“. Cincilijas. Durnàjà ropæ (juodoji drignė – Hyoscyamus niger L.). narcizai (baltasis narcizas – Narcissus poeticus L.). Geltonus èyþmus (paprastoji bitkrėslė – Tanacetum vulgare L.).GĖLIŲ DARŽELIS þiopliukai (didysis žioveinis – Antirrhinum majus L.). pelynà (Artemisia absinthium L. lelijos (Lilium L.). durnadagá (paprastoji durnaropė – Datura stramonium L. vilniagvaizdikiai (šiurpinis gvazdikas – Dianthus barbatus L. perestupà (baltoji driekana – Bryonia alba L. narà. Juozapo rykštaitës (kardelis – Gladiolus L.). Dvimetės gėlės: devyniašarviai. Labiausiai mylėjo ir gerbė tuos dekoratyvinius krūmus ir gėles.

ir juos galima įvardinti kaip dzūkiškos.] ▼ 92 . kuriuose naudojamos tradicinės architektūros formos. tiek jos vidaus formų požiūriu.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Džiugu. kuri nesutrukdė dzūkams išsaugoti esminės tradicinės architektūros savybės. tikimės. kaip ją suprato pirmtakai. [A. bet vis dėlto stengiantis nenutolti nuo tų erdvės formavimo būdų. kartais mažiau interpretuojant. Dėl nederlingų žemių ūkiai Dzūkijoje buvo smulkūs. o kūrybiškai. kartais daugiau. prilimpančio kičo. socialinės ir kultūrinės sąlygos. tačiau yra ir bendrų bruožų. o įsiklausyti į esamos erdvės kalbą ir įsižiūrėti į tai. trobesiai ir atskiros detalės dažnai yra nepakitę ar nedaug nutolę nuo daugiau kaip prieš šimtmetį susiformavusių pavidalų. Todėl būna. o dažnai ir bendralietuviškos tradicinės kaimo architektūros bendrybes. suformuluoti remiantis tradicine Dzūkijos kaimo architektūra. neišsišokti moderniomis formomis. o tai kartu lėmė ir sąlyginį (lyginant su kitais Lietuvos regionais) pastatų smulkumą. etnosui būdingos pasaulėžiūros. dzūkiškame kaime. Atnaujinama senoviška pirkia išsaugant senuosius elementus Kalvių k. Trakų r. tai yra senųjų pastatų atnaujinimo. ekonomiškai atsilikę. tokių kaip sijiniai ar pėdiniai stogai. ypač jei nekreipiama dėmesio į struktūrinius erdvės formavimo kriterijus. istorinės. kuriuose vyrauja tradicinis pavidalas jį ne kopijuojant. Todėl čia sutinkama didžiausia konstrukcijų įvairovė: taikomi ir seni. sodybų sąranga. ir itin archajiškų statybos formų užsilikimą. ir naujesni statybos būdai bei jų deriniai. Deja. ir jaučiamas tikras noras atliepti dzūkiškai dvasiai. galbūt kai kurie tūno užsislėpę Dzūkijos miškų glūdumoje. jų pritaikymo šiuolaikinei gyvensenai pavyzdžių. einant šiuo keliu. Todėl ypač sveikintini tie bandymai. Senųjų ir naujesnių formų bendrabūvis būdingas ir tūrių bei puošybos deriniams – tai natūrali gyvenimo eigos raiška. Dzūkijoje liaudies architektūra išlaikė nemaža archajinių formų: padrikos ir gatvinės kaimavietės. Išvados ir pasiūlymai. tokių mėginimų kol kas nedaug. kuriuose giliai suvoktas tradiciškumas leido išvengti taip lengvai. kuriais galima būtų sekti statant šiandien namus lietuviškame. kurie nuo seno būdingi šiam kraštui. kad nuo senųjų trobesių net ir vykusiai nukopijuotos detalės ištirpsta netinkamos kompozicijos fone – tai vis dėlto dažniausiai pasitaikantis reiškinys projektuose. tai yra jos kompozicinio vientisumo: tiek sodybos erdvės santykio su aplinka (gamta ir kaimynais). kad ir šiandien tarp statančiųjų ir projektuojančiųjų atsiranda norinčių sekti tradicinės architektūros pavyzdžiais. Švirmicko 2007 nuotr. Jos atskirose šio regiono dalyse dažnai skirtingos. suformuotų sodietiškos gyvensenos. ne visi bandymai sekti senove pavyksta. o naudojami tik išoriniai pagražinimai. Kita vertus. Tradicinė Dzūkijos kaimo architektūra yra įvairi: įvairovę lemia gamtinės. taikytis prie kraštovaizdžio. padės bent iš dalies atsakyti į klausimą kokie yra dėsningumai. kurie vis dar sutinkami kaimuose. Taip pat pristatoma keletas naujų projektų. Čia pateikiama keletas vykusių rekonstrukcijų.

Trakų r. Dar viena pasiūlymų dalis. Todėl juo svarbiau rasti priemonių. detalė [A. kairėje) prieangis Kalvių k. kaip su jomis sieti šiuolaikinę architektūrą. jog senąsias erdvių konfigūracijas veiksmingai galima panaudoti ir šiuolaikinei gyvensenai. tai yra erdvės konfigūracija. neužgožiant gamtos. kuriais remiantis šiandien statomi architektūriniai objektai būtų ne tik kai kuriomis išorinėmis formomis. Andriušytės 2007 m. Rekonstruota ir pritaikyta poilsiui sena sodyba Babrauninkų k. kurį lemia laikmetis – ir tai sąlyga. kurių dėka visumos vaizdas. nuotr. atitiktų tradicinį pavidalą. [A. kurios nebeįmanoma atšaukti. nuotr.] Rekonstruojamas senasis pirkios (žr. Trakų r. skirti senosios architektūros tradicijos ir šiuolaikinės statybos darnai. viršuje) Žvynėnų k. Vilniaus r. nuotr. įspūdžio kokybę. Švirmicko 2007 m. tūrių deriniai ir proporcijos. be pirmųjų. po to jų pagrindu formuluojami pasiūlymai. komponavimo dėsniai. bent iš dalies padės atsakyti į klausimą. Kiekvienu atveju visumos vaizdą įtakoja visų priemonių derinys. Kitos priemonės būtų antrinės. tačiau naudojant tik jas. [A. kuriuos įmanoma išryškinti tiriant senąsias formas. kad sandaros. Kiti matmenys slypi pasaulėžiūroje ir gyvenimo būde. [V. lydinčios pirmines. bet ir giluminėmis kokybėmis artimi senajai aplinkos formavimo dvasiai.] Pirkios skliauto (žr. visumos pavidalas liktų iškreiptas ir tik kažkiek išorinių elementų dėka primintų senąją architektūrą (tokio sprendimo pavyzdžių pasitaiko neretai. Tarp siūlomų taikyti priemonių svarbiausios yra struktūrinio pobūdžio. nuotr. susijusi su pastatų paskirtimi. ypač jeigu naudojami tiktai puošybiniai elementai).] 93 . tačiau struktūriniai požymiai yra lemiantys ir būtent jų taikymas sąlygoja vaizdo. Vilniaus r. nepaneigiant nuo seno susiklosčiusių darnių žmogaus ir gamtos bendrabūvio formų. Tikėtina. Toliau pirmiausia išryškinamos senosios kaimo architektūros ypatybės. Andriušytės 2007 m. Plegevičiaus 2007 m. yra tik priminimas.] Atnaujintas pirkios skliautas Žvynėnų k. ir jų taikymas teiktų vaizdui pilnatviškumą.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Apibendrinant tradicinę Dzūkijos kaimo architektūrą čia bandyta suformuluoti tam tikrus principus. leidžiančių įsiterpti į trapų Lietuvos kraštovaizdį jo nepažeidžiant.

mastelių įvairovės. proporcijomis ir puošyba. dažniausiai būdami pailgi tūriai. sodams. nuotr. Sodybų ribų. [V. mažosiomis architektūros formomis bei interjero elementais ir. jų konstravimo būdais. Trakų r. Pagal tradicinį pavyzdį atnaujintas senosios pirkios prieangis Trakiškių k. tačiau to laikomasi ne itin griežtai. medžiagų taikymu. žinoma.] ▼ 94 . atskirų kiemų ir statinių išdėstymas dažniausiai artėja prie stačiakampės konfigūracijos. [A. ją struktūriškai suderinant su bendru pasaulėvaizdžiu. Pastatų planas – tai paprastai ištęstas stačiakampis. Jų nuožulnūs stogai formuoja horizontalų nuosaikų siluetą. Gerai įsiterpę į reljefą. kitus aplinkos veiksnius. Andriušytės 2007 m. nuotr. jos erdvių išdėstymu. ir ties jomis statomi šuliniai ar kiti statiniai. nuotr. ir želdiniai. jos kokybių pratęsimas į gyvenamąją erdvę. darnos su ja radimą ir yra pagrindas. gėlių darželiams. Trakų r. Šis tarsi mitinis artumas gamtai atsiskleidžia keliais lygmenimis: sodybos vieta ir sandara. Plegevičiaus 2007 m. Kalvių k. tradicinės architektūros tarsi ištirpimas kraštovaizdyje – tai visų pirma reiškia pagarbą aplinkai. nors ir ne visuomet jie būna pailgi). Erdvėskiemai dalyvauja sodybos kompozicijoje kaip savarankiškos jos sandaros dalys. Patys monumentalūs trobesių tūriai su kupliais stogų šlaitais. taip pat šešėlių. želdiniais. ir erdvinė apsauga.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Tradicinės kaimo architektūros ypatybės Artumas gamtai. čia skirta vietos žolei. kurie išdėstomi taip. iš tolo dauguma jų ir atrodo tarsi medžių guotai: tai ir papildomas vertikalės matmuo iš esmės horizontaliai struktūrai. dalyvauja formuojant erdves kaip jas ribojantys elementai. daržams.] Poilsiui pritaikyta sena sodyba Trakežerio k. kurių ribas išryškina ir tvoros. [A. panašų į netolimas kalvas. todėl patys statiniai. Žmogui skirta erdvės dalis sutvarkoma. pastatų formomis. puošybos elementų kuriamas virpantis ažūras – visa tai praturtina gyvenimą ir vaizdine prasme. kad sudaro vientisas kiemų erdves. Varėnos r. Švirmicko 2007 m. kuriuo remiasi tradicinės architektūros sąranga. nes atsižvelgiama į reljefą. Sodybų erdves supa horizontalūs pastatų tūriai (dažniausiai. gamtinėmis spalvomis atrodo lyg natūralūs šios žemės gyventojai – jie bene tokie ir yra. būdingais lietuviškai sodybai.] Atnaujintas su tradicinio pavidalo apvadais pirkios langas.

ir daržai. „valakinėse“ sodybose. gerąjį kiemą. kluonas. jei tik išsitenkama rėžio plote.] Tradicinio dekoro panaudojimas atnaujinant pirkią Kašėtų k. galima kalbėti apie vidutinį. Medžių ar krūmų eilės žymėdavo sodybos bei jos dalių ribas. buvo statomas atokiau nuo kitų pastatų. Toks užstatymo tankis ne tik leidžia laisvai išdėstyti statinius. paprastai aptverta. ir suoliukai poilsiui. Andriušytės 2007 m. dideli medžiai suformuodavo tarsi vartus. Tvoros teikia ir praktinę (pvz. Nors įvairių tipų sodybose atstumai tarp pastatų skirtingi. kuriuose dažnai sustatomi aviliai bitėms. o pamiškėse medžių irgi nesodindavo. taip pat sukurti jaukią. Gerojo kiemo erdvė yra ypatinga. prie kluono – kluoniena. Varėnos r. Be sodų ir krūmų. sodinti dideli lapuočiai. Andriušytės 2007 m.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Išskirtinis yra gyvenamojo būsto ir svirno ryšys: jie statomi netoli vienas kito. saugantis nuo gaisrų. nuosaikų santykį. nors kartais – kitoje kelio pusėje arba šalia pirkios. Vis dėlto net smėlingoje žemėje. Kaip ir pirtis. Pati sodyba ir atskiros jos erdvinės zonos būdavo atskirtos tvoromis. čia statomi gyvenamasis būstas ir svirnas – puošniausi sodybos pastatai. kuriai neretai parenkama vieta prie natūralaus ar dirbtinio vandens telkinio. rečiau – šonu į jas. stačiakampio plano vienkieminėse sodybose gyvenamasis būstas ir svirnas stovi statmenai arba lygiagrečiai vienas kito atžvilgiu ir taip pat sudaro gerąjį kiemą. nuotr. suteikia sodybos struktūrai aiškumo. be to. nuotr. daugelyje Dzūkijos vietų nėra toks gausus: prastose žemėse buvo taupomi derlingesni lopinėliai. saugo pačią sodybą. Gerasis kiemas kuriamas arčiau gatvės.. Apželdinimas. Varėnos r. o vienkieminės sodybos vasarą daug kur atrodo kaip nedideli medžių guotai. Tarpai tarp statinių dažniausiai sudaro nuo vieno iki trijų statinių aukščio (jei tik pakanka vietos sklype). stengtasi turėti medžių. ji ne tik švaresnė. Gatviniuose kaimuose gatvių pakraščiai dažnai būna gausiai apsodinti dideliais medžiais. daržus nuo gyvulių). Pagal seną pavyzdį atnaujinta pirkia Kašėtų k. kad pro pirkios langus matytųsi svirno durys. Varėnos r. tai negalioja atokiau statomoms pirtims. kur gręsia iššalti šaknys. suformuoti kiemus tarp jų. tai tarsi sodybos branduolys. kurio dėka kieme nėra per ankšta ir yra jauku. dažniausiai taip.] Naujai užtverta žiogrių tvora Kašėtų k. [A. taip pat ir spygliuočiai. – taip pat priešais pirkią. Atskiras erdvines zonas sodyboje sudaro ir kūdra. čia ir gėlių darželis.] 95 . [A. Šalia įvairių paskirčių pastatų gali būti formuojamos atskiros erdvės: prie tvarto natūraliai susidaro purvinesnė zona. dažnai ir koplystulpis. Laisvo planavimo sodybose svirnas dažniausiai statomas priešais pirkios duris. Andriušytės 2007 m. [A. kuris būdingas lietuviškoms sodyboms. ir psichologinę apsaugą. ir sodai. taip šiedu trobesiai suformuoja gerojo kiemo erdvę. kartais per juos net sunku įžiūrėti statinius. bet ir nevaikščioti didelių atstumų. neretai tiesiog keletą jų palikdami sodyboje. jų ažūras praturtina vaizdą. iš dalies apribotą erdvę. nuotr.

Pastatų planinė struktūra turi keletą variantų. kuri užpildo aplinką įvairių dydžių deriniais. taip pat pietų ir rytų kryptis buvo laikoma šventa. ir stambesni pastatai. mažoji architektūra. želdiniai. tarsi prigludę prie žemės pastatai – sudėtinė nuo seno susiklosčiusio kraštovaizdžio dalis. o šalia esantis svirnas. Langai išdėstomi tolygiai. gerasis kiemas ir pirkios durys atgręžiamos į pietus arba bent jau ne į šiaurę. Jei tik sodyba neįsprausta į labai siaurą plotą (taip dažnai būna rėžiniuose kaimuose). taip pat ir želdiniai bei puošybos detalės – visa tai erdvėje sukuria tarsi virpantį ažūrą.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Ir praktiniu.. beveik susilieja su juo – tai ypač išraiškinga esant keturšlaičiams arba pusskliautiniams stogams. ypač vienodais stogų nuolydžiais. Medžiagos natūralios. tvoros. tačiau išlaikoma masių pusiausvyra. tad įėjimas gali būti kiek šone. medžiagom ir spalvom sodybų statiniai sudaro vieningą vaizdą. Apsaugai nuo vėjų išnaudojami ir reljefo nelygumai. tačiau svarbu tai. ypač vienkieminė. svyruoja nuo 1:1 iki 1:2) formuoja kuplų siluetą. arch. formuojama ant aukštumėlės.lubas. lauko Naujai pastatytas gyvenamasis pastatas Žiūrų k. retesni molis. jų ir kitų detalių dydžiai subordinuoti bendros masės atžvilgiu. pailgi. kertės gali būti atsikišusiais galais arba lygios. Dėl to tradicinės architektūros statiniai gerai įsiterpia į kraštovaizdį. prieangiai. Panašūs dydžiais. Paprastai sodyba. dažnai ir medžiai teikia reikiamą pavėsį. Jį daugiausia suteikia smulkios formos: prieangiai. ir simboliniu požiūriu architektūroje svarbi orientacija pasaulio šalių atžvilgiu. kaip ir gamtoje. Monumentalių tūrių ir smulkių elementų derinys sukuria įvairių mastelių vienovę. lyginant su sienos aukščiu. tai yra statiniai. susiliejantį ir su platesne aplinka: santykinai žemi. kompozicijoje vyrauja ašinė simetrija. tūriais. Šoniniai fasadai priklauso nuo plano. ypač esant prieangiams. kad vyrauja paprastas aiškus stačiakampis planas. suoleliai. Statybos technologijos atitinka medinių konstrukcijų ypatumus: sienos rąstų. Pietryčių. kuriame vyraujantis šlaitinis stogas (jo projekcinės plokštumos santykis. kurie būna apvalūs arba tašyti. koplytstulpiai. bet ne ant pačios aukščiausios kalvos. A. ypač galinių. Fasadų. Pastatai Jie paprastai būna žemo pailgo vientiso tūrio. derančių tarpusavyje struktūrinės vienovės dėka. erdvės tarp jų – tai vientisas darinys. randamos artimoje aplinkoje: Dzūkijoje vyrauja medis. tai turėjo reikšmės ir pirkios padėčiai. stogai dažniausiai gegniniai. Varėnos r. bet ir apsaugotas nuo vyraujančių vėjų. Sodybos dalys. Petrauskas [www. Todėl jis būna ne tik saulėtas. šuliniai. kuriame išdėstomos gyvenimui reikalingos funkcijos.lt] 96 . yra daug įvairių pavidalų. priesvirniai. tačiau pasitaiko (jau tik ūkiniuose pastatuose) senoviškų konstrukcijų stogų: sijinių arba pėdinių. kuriame. švelninančiais kontrastus ir teikiančiais jaukumo.

: vaizdai nuo gatvės ir kieme link pirties.] 97 . atsivėrus stogų skliautams. puošybos pobūdį. tektoniška. bet ne būtina). be to. mažųjų architektūros formų ir puošybos ažūru. Kompozicijos priemonės. tuo raiškesnė simetrija: sodybų struktūroje ji tam tikru laipsniu reiškiasi tik gatvinėse ir geometrinio plano sodybose. želdiniais. medžiagas ir konstrukcijas. atitinkančius paskirtį. • raiškus saiko jausmas: pavyzdžiui. Lazdijų r. • kuo smulkesni objektai. puošybos detalės būtinai simetriškos. o vertikalėmis ir kreivalinijinėmis formomis išreiškiami akcentai. Andriušytės 2008 m. stogų nuolydžiai svyruoja maždaug tarp 42-45°. rūpestingesnio darbo. skiedros. Apdaila ir puošyba vientisa. • erdvës ir tûriø kontrastai minkštinami pusiau atviromis erdvėmis. Sumažėjus pastogėms. kitų statinių ir želdinių deriniu kuriama masteliø ávairovë. taip pat yra raiškus stogų formų nuožulnumas. jų detalių. Tuo tikslu jos ir dažomos – spalvos natūralios. o tik dalis jų. o esančios toliau – grubesnės. o kontrastas taikomas antrinėse struktūrose. nuotr. taip pat medžio lentos. • ávairovë pasiekiama naudojant tam tikru laipsniu tarpusavyje besiskiriančias formas ir kompozicijos priemones. Naujai statoma sodyba Metelytės k. gontai. skirtingai traktuojant pagrindines bei antrines erdves bei formas. lemiančios ypatingą tradicinės architektūros pavidalą: • vientisumas pasiekiamas netiesmukiškais būdais: naudojant panašias formas. sienas imta saugoti apkalant jas lentomis – tai ženkliai prailgina jų išsilaikymą. pirtis [A. Stogams naudoti šiaudai ir švendrės. • puošyba išimtinai tektoniška: dekoruojamos konstrukciškai reikšmingos vietos. • faktûrà dažniausiai formuoja natūralus medžiagos paviršius. nors Dzūkijoje atspalvių paletė įvairi. kur yra konstrukciškai ir funkciškai tikslinga (todėl yra dažna. dydžius. smulkius elementus priderinant prie stambiųjų masių. • vyrauja pailgi horizontalûs tûriai. lentelės. • masteliškumas tradicinėje architektūroje išspręstas labai tikslingai: pastatų ir jų dalių dydžiai atitinka paskirtis. žmogaus fizinius ir psichinius poreikius. • vyrauja horizontalumas.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI akmuo. tūriams būdinga ten. arčiau žmogaus stebėjimo lauko esančios detalės smulkesnės. • derinant visumos dalis vyrauja niuansas. kuri vienijama pagrindiniu mastelio parametru laikant dydžius. net labai išpuoštuose fasaduose nėra taikomos visos įmanomos puošybinės detalės. • puošyba tikslinga: puošiamos gerai matomos vietos. • sodybos erdvėje trobesių. santūri. ne itin ryškios. jos apdovojimo būdas. proporcijas.

bet ne pačias aukščiausias iš esančių šalimais. atskiriant švariąją. Augustinavičius. schema. siūloma laikytis tradicinės architektūros principų. Gerajame kieme būtų sutelkiami puošybos ir gerbūvio elementai. naujai planuojant ar perplanuojant sodybas. vadinamo „Dzūkų kaimu“. Druskininkų sav. 2005 m. Taip pat. Trakų r. nebūdavo statomi visai šalia jo. Gyvenvietes ir sodybas formuoti atsižvelgiant į gamtos sąlygas: reljefą. tvoromis ir želdiniais riboti kiemų erdves. išskyrus pirtis. Naujai suprojektuoto gyvenamojo namo fasadai Tabaliukų k. Pastatus sodyboje dėstyti formuojant kiemus: trobesiais. Panaudoti tradicinius apželdinimo būdus: medžių eilėmis fiksuoti sodybų. ir pirkios fasadas. 98 . Atkreipti dėmesį. 2007 m. arch. jai būdingo sodybų išplanavimo ir tūrių derinio..] Naujai suprojektuoto Grūto k. Kisielius. koplytstulpiai. įrengti gėlių darželius ir pan. Gyvenvietes ir sodybas formuoti atsižvelgiant į urbanistinį kontekstą: taikantis prie kaimavietės tipo. Formuojant visai naujas gyvenvietes atsižvelgti į tam kraštui būdingas kaimaviečių struktūras. Lazdijų r. kitos detalės. jei sklypas būdavo netoli vandens telkinio. R. gėlių darželiai.. apželdinimą. kad sodybos būdavo kuriamos pasirenkant aukštesnes vietas. Andriušytės 2008 m. pagrindiniai sodybos pastatai. K. nuotr. poilsiui. Sakalauskas. [A. arch. jis orientuojamas į pietus.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Kaip tradicinės architektūros principus pritaikyti šiuolaikinei statybai Urbanistinėje struktūroje. V. bendravimui skirtą dalį nuo kitų. atitinkantys tradiciją: tai prieangių erdvės. skirtų ūkinėms reikmėms. kiemų ribas. Naujas šulinys Metelytės k. vandens telkinius ir kt. atitinkanti gatvinio rėžinio kaimo struktūrą.

nuotr. medžio dirbiniai. arch.. Pinkoraitis. suskaidytą statmenai. langai dėstomi ritmiškai. kad priešais krosnį esantis vienas langelis yra mažesnis nei kiti. Konstrukcijoms ir apdailai naudotinas daugiausiai medis. gerai pritaikoma nūdienos reikmėms.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Pastatų vaizdas turėtų atitikti krašto tradicijas: pastatų dydžiai.] Gyvenamojo namo projektas Piktakonių k. Planuojant gyvenamojo būsto patalpas. viso pastato plotį išpildančias erdves: tai bene visuomet patogi patalpos forma. tūrio konfigūracija. Stogams tinka šiaudai. Įrengti krikštasuolę – šeimos susirinkimų vietą (ją galima taip pat derinti su pietryčių kryptimi. švendrės. Vasarnamio Trakų r. I. projektas. kurioje šviesu pirmą dienos pusę – tai atitinka šiuolaikines pusryčių stalo vietos rekomendacijas). bent dalyje jų išsaugoti beveik kvadratines. proporcijos. Gyvenamajam būstui tinka naudoti pirkios plano konfigūraciją: ištęsto plano stačiakampį. Andriušytės 2008 m. I. Rentinė konstrukcija vyraujanti. arch. Lazdijų r. Vilniaus r. kartais akmuo (dažniausiai pamatams) ir molis (Užnemunėje – ūkiniams trobesiams). įėjimo vietą šoniniuose fasaduose – plano struktūra. Gyvenamojo būsto kompozicija iš esmės priklauso nuo paskiries ir konstrukcijų: galinio fasado simetriją lemia gegninis stogas. Durys naujai statomame pastate Metelytės k. Dėl rentinio stabilumo langas nuo kampo būna ne arčiau 1 m. senosioms dzūkų pirkioms būdinga. Vaizdą praturtina ir prieangis. 99 . – tokia yra ir dažnai sutinkama šiuolaikinių gyvenamųjų būstų struktūra. pagrindinės konstrukcijos ir dekoras galėtų būti projektuojami pagal gerus konkrečios vietovės tradicinės architektūros pavyzdžius. Pinkoraitis. [A. ūkiniams trobesiams naudotina ir karkasinė.

Interjere siūloma naudoti natūralias medžiagas. staltiesės. bet ir užuolaidos. Siūlytini ir lopšiai-lovelės su pavažomis. spinteles-rankšluostines. taip pat nebijoti derinti skirtingų laikmečių baldų. Labai pagyvėtų namai. Patartina kuo gausiau panaudoti išlikusius tradicinius baldus. sūpuojamos į šonus. spanguoles. Birštono sav. Sodybinio gyvenamojo namo projektas Martinonių k. čiukuriniai. Vietiniai verslininkai galėtų gaminti jau beveik išnykusius. Naudotina kuo daugiau naminių audinių interjere. gerajam kiemui ypatingą jaukumą. bet ilgai buityje naudotus baldus: suolus. konstrukcijų. lovas. 15) kambariai. Nesudėtinga atgaivinti ir tradicines stovines – vaikštynes. atitinkantys tradicinės architektūros pavyzdžius. ypač su gražiai išpjaustinėtais atlošais. puošybos elementų dėka turėtų būti kuriama pavidalo vienovė. obuolius. Tai ne tik lovatiesės. kaip būdinga tradicinei krašto archtektūrai. Kitų ūkinių statinių formas. valgomasis. įvairių daiktų laikymui. grybavimui. Pirtis statyti pagal tradicinius pavyzdžius – tai puiki šios paskirties pastato konfigūracija. jei jie nenaudojami pagal tiesioginę paskirtį. Jose galima sudėti nešvarius skalbinius. 13. česnakus. kad dzūkai garsėjo savo audimo tradicijomis. pusskliautiniai. 9) koridorius. Interjero dekorui panaudoti bumblas. Križinauskas. Ypač jaukumo suteiktų kampinėje spintelėje-rankšluostinėje įvertas lininis rankšluostis su šeimininkės inicialais. 10. Dzūkijoje dar gyvos pynimo iš vytelių bei šaknų plėšų tradicijos. 4) katilinė. jei atsirastų ilgieji pasienio suolai. 2006 m. Statinių puošybai priimtinos formos ir motyvai. Kuo daugiau panaudoti skobtinių daiktų. kelionėms. demonstruoti jų faktūras. 14. Mažose bumblose galima laikyti svogūnus. nes jie neatskiriama jaukaus būsto dalis. 5.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Gyvenamųjų būstų stogai Dzūkijoje naudotini įvairūs: keturšlaiščiai. nupintas iš šiaudų bei lazdyno kartelių. dirbtuvėms. Sodybos erdvėje statinių išdėstymo. Kompozicijos priemonės naudotinos taip. medžiagų. 6) svetainė. pakabinamas ant sienos spinteles. arch. Atminkime. pagalvių užvalkalai. Vertėtų naudoti pintinius lopšius. tuo pačiu išsaugant įvairovės matmenį: vieningumo ir sudėtingumo derinys būdingas tradicinei architektūrai. vasaros nakvynei. dvišlaičiai. makulatūrą. 3) virtuvė. atitinkančius tradiciją. Lopšius gaminti ne iš apvalių pagaliukų. indaujas. kad dzūkai labai mėgo įvairias indaujas: šaukštdėčius. 2) holas. vaikų žaislus. formas ir baldus. Juo labiau. pavyzdžiui.. J. užtiesalai. 7. proporcijų. bet iš siaurų.: 1) prieangis. užuolaidėlės. 11) sanitariniai mazgai. sandėliams. taip pat ir baldų. pritaikyti šiandienos reikmėms: garažams. Svirnus galima naudoti ir pagal jų antraeiles paskirtis. Kuo daugiau panaudoti pintų daiktų: įvairių pintinių uogavimui. Siūloma statyti svirnus – itin puošiančius sodybą ir teikiančius jos erdvei. Prie jų derėtų profiliuotais galais medinės lovos. jų tūrių dydžių. rinktis spalvas. profiliuotų lentelių. 12) sandėliai 100 . rankšluosčiai. kampines spinteles.

nes namuose turi būti ne tik jauku. jų puoselėtojų rėmimas (informacinis ir finansinis) būtų prielaidos veiksmingai saugoti dar išlikusius ir skatinti jų pavyzdžiu statyti naujus tradicinę architektūrą atstovaujančius objektus. kairėje). (projektą žr. bet ir sveika gyventi. suskaidytus į 4–6 dalis. Interjere naudoti tik natūralias medžiagas. Baldai iš natūralios medienos. Pirmiausia būtina parengti interjero projektą ir jį nuosekliai įgyvendinti.IŠVADOS IR PASIŪLYMAI Molinė indauja su viršuje esančiu dūmtraukiu suteiktų monumentalumo. Juo labiau. Tradicinė Dzūkijos architektūra yra išlaikiusi nemažai archajiškų bruožų. Križinauskas ▼ 101 . • medinius pastatus įmanoma restauruoti ar renovuoti ir pritaikyti šiuolaikinėm reikmėm. o tradicinius. reikia suteikti pirmenybę šiems principams: • seno ir naujo dermė turi būti labai subtili. O kur džiovintume baravykus? Virtuvė. Sodybinis gyvenamasis namas Martinonių k. bet ir mediniuose vazonuose (ypač dideles kambarines gėles). Sukurti tradicinį ar bent tradicijomis paremtą interjerą nėra lengva. J. Kambarines gėles auginti ne tik moliniuose. Reikia susipažinti su etnografine literatūra. kad dzūkiškas namas neįsivaizduojamas be didžiosios duonkepės krosnies. Lubos ir grindys – medinės. Greitai nykstantis (daugiausiai medžio statybos) paveldas yra reikalingas skubaus visuomenės ir valstybės dėmesio: unikalių ir įprastesnių. pakvipusi džiovintais grybais bei pečiuje kepta namine rugine duona ar blynais. turėtų būti neatskiriama dzūkiškos buities dalimi. todėl bene kiekvienas jos vienetas gali būti vertingas senosios statybos ir gyvensenos pažinimui. o ne iš medžio plokščių. plačių lentų. Panaudoti kuo įvairesnių kabyklų rūbams. bet senuosius pavidalus liudijančių objektų inventorizavimas (fiksavimas ir vertinimas). Kuo plačiau naudoti medinius langus ir ne vienos dalies. su interjero ekspozicijomis muziejuose bei konsultuotis su specialistais. Birštono sav. keptais ant kopūstų lakštų. Siekiant veiksmingo pateiktų siūlymų taikymo. arch. • autentiško objekto vertė yra didesnė nei naujos statybos.

Lietuvių valstiečių ūkiniai pastatai. Juozas. SUTRUMPINIMAI a. 247 p. 2. 32 p. 432 p. II t. 7. 1. 1960. Klemensas. 36. 2002. 1941. 2004 (Kaunas : Spindulys). Musteika. 4. Spalva lietuvių liaudies mene. Panemunių dzūkai. 1988. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. 1. Čerbulėnas. 143 p. 1964. 1968. .. 158 p. Andriuškevičius A. 23. Minkevičius. 21. Kompoziciniai principai ir kompozicinės priemonės lietuvių liaudies architektūroje. Šešelgis. p. 30. . Klemensas. Butkevičius. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. Bertašiūtė. Bertašiūtė. Kaimo gyvenvietės ir gyvenamieji namai. Klemensas. Jonas. 10. Architektūra. – studentai VGTU AF – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas vls. 1997. pirmoje pusėje. žmonės. Vilnius: Mintis. Čerbulėnas. Vilnius : Mintis. I t. 143 p. 34. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. 112-141. Vilnius: Periodika. Kaimo skrynios Užnemunėje. 9. Vilnius: VDA l-kla.I. Juozas. Dieveniškių apylinkių medinė architektūra. 283–322. Baršauskas. Kapiniškiai.). Grabijolai. disertacija istorijos mokslų kandidato laipsniui įgyti. Kultūros paveldo centras. Izidorius. Pietryčių Lietuvos gatviniai kaimai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla. Marcinkonys (Varėnos rajonas): Dzūkijos nacionalinis parkas. Vilnius: Mokslas. 63 p. 1973. Lietuviškos kolūkiečio sodybos architektūra. 16. visuomeniniai pastatai. Alytus: Albagrafija.): DNP 2000. Kaunas: Lututė. 20. Marcinkonys (Varėnos raj. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir sodybos // Iš lietuviø kultûros istorijos. // Kultûros paminklai Nr. Lietuvių liaudies architektūros paminklai. T. 19. Minkevičius. 15. 1974. 1957. – apylinkė buv. 11. Liškiava. Čerbulėnas. Kazys. 89-95. Vilnius: Vaga. Lietuvio sodyba. Jonas. Lietuvių liaudies architektūros paminklai. p. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla. 204 p. buvusių dvarų sodybos ir mažoji architektūra. Rudnia. Čerbulėnas. Šešelgis. . Lietuvių liaudies tradicinių gyvenamųjų pastatų genezės klausimu. 47 p. Šešelgis. 141 p. 6. 24. Kaunas: Lututė. – XX a. 1989. Lietuvių liaudies architektūra. 1989. 1959. Lietuviškų svirnų architektūra. P 3-32. I t. – kaimas LDM – Lietuvos dailės muziejus LII – Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyrius LLBM – Lietuvos liaudies buities muziejus LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus r. 2-3. – amžius apyl. – rajonas sav. Vilnius: Vaga. Lietuvos kaimo trobesių puošmenys Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2007. 1988. Lietuvių valstiečių baldų rūšys ir tipai XIX a. Čerbulėnas. 1965. 175 p. Vilnius : Dizaino studija „Daba“. Lietuvių liaudies architektūra. Vilnius: Mokslas. Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. 12. P 295-310. Kaunas: Lututė. Forma ir konstrukcija lietuvių sodybos medinių trobesių architektūroje [Daktaro disertacijos rankraštis] Kaunas. 1994-2000. Baršauskas. 231 p. Butkevičius. Lietuvos kaimo senųjų medinių ūkinių trobesių architektūra. 101 p. 2006. 31. – savivaldybė stud. Nr. Lietuvių etnografijos bruožai. 27. 2002. – buvęs k. 1996. T. P 66-117. Cezarja. II t. IV kn. T. Zervynų kaimas. Vilnius: Mintis. Vilnius : Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla. p. 4-10. 17. Senoji lietuvių liaudies medinių pastatų konstrukcija. 35. 1. Dubininkas. Kazys. Gimbutas. P 81-101. 13. 2002. 1971. 18. . // Valstybinës LTSR architektûros paminklø apsaugos inspekcijos metraštis. 25. 2007. 5. 680 p. 32. 48 p. 3. 104 p.. 2. 33. // Iš lietuviø kultûros istorijos T. Klemensas. 138 p. 8.. Nr. III kn. 1970. 1998. 1958. P 323-367. Dainava : Seinų kraštas : istorija. . Kašelionis. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. P 173-191. Valstiečių kiemo medinių trobesių dekoro genezė. 2: Miesto gyvenvietės. 74-103. – valsčius VUB – Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius 102 . 5. Savaimingai susiklostę kaimai. 319 p. // Etnografija. I t. IV t. Vytauto Didþiojo Kultûros muziejaus metraštis. Šešelgis.. Baudouin de Courtenay-Ehrenkreutzowa. 1992-1993. 247 p. Kazys. Klemensas. 29. 1956. 26. 14. Baršauskas. V. Rasa. Dubičiai. . Bronius. I t. . 2005. t. ūkiniai ir gamybiniai trobesiai. Jurgis. 138 p. // Valstybinës LTSR architektûros paminklø apsaugos inspekcijos metraštis. Kazys. Rasa. Užnemunės vienkieminių kaimų genezės klausimu. Izidorius. p. 319 p. Kelios pastabos apie Vilniaus vaivadijos etnografiją.. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. Lietuvos urbanistikos istorijos bruožai: (nuo seniausių laikų iki 1918 m. Tradicinė žemaičių architektūra : pagalbinė priemonė projektuojant Žemaitijos nacionaliniame parke. Juozas. 22. P 237-268. P 73-94. 28. 258 p. Vilnius : Valstybinė polititinės ir mokslinės literatūros leidykla. Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai: straipsnių rinkinys. kultūra. Lietuvių liaudies menas. // Lietuvos TSR architektûros klausimai. Lietuvių liaudies architektūros paminklai. . K. Apie lietuviškų dvigalių gyvenamųjų namų susidarymą. 1996. T. Vilnius: Mintis.LITERATŪRA 1. .

Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Visiems dëkojame uþ pagalbà. Vilniaus universiteto bibliotekos rankrašèiø skyriaus. Rumšiškės Ilona Burinskaitė.Jau išleisti du šios serijos leidiniai. dr.. Lietuvos liaudies buities muziejus. Markejevaitë) medþiaga. architektûros vertinimui pasitelktas istorinis kontekstas ir šá kraštà tyrinëjusiø mokslininkø darbai. Lietuvos dailës muziejaus. Kaunas Gražina Žumbakienė. 103 . Architektūros ir statybos institutas. skirti Vakarų Aukštaitijos ir Suvalkijos (Sūduvos) tradicinei kaimo architektūrai Mokslinės studijos DZŪKIJOS TRADICINĖ KAIMO ARCHITEKTŪRA autoriai: Aistė Andriušytė. Vilnius Vingaudas Baltrušaitis.. Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose. Rumšiškės Medþiaga rinkta Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus. Atlikti natûriniai tyrimai. Lietuvos liaudies buities muziejus. Naudotasi Lietuvos liaudies buities muziejaus ekspozicijos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektûros fakulteto studentø apmatavimø praktikos metu rinkta (vadovë L. dr.

............... El......4 SODYBOS ................... Aistė Andriušytė) SVIRNAI ............................. nuorodà – institucijos.........87 Medžiai .. 14 (dr....... 47 (Vingaudas Baltrušaitis) ŪKINIAI PASTATAI ......76 SMULKIOS ARCHITEKTŪROS FORMOS .........................46 Leidiná parengë ir iðleido Etninës kultûros globos tarybos sekretoriatas........lt.............................................................75 KITI ŪKINIAI PASTATAI .. (+370 5) 273 33 47.................... paštas: etnogloba@lrs................ Aistė Andriušytė) GYVENVIETĖS .................... 58 (dr................. 84 (dr..................44 Trobesių dažymas .................3 DZŪKIJA: SKIRTINGA ISTORINĖ RAIDA ........... LT-01102.............TURINYS Pratarmė .102 AUTORIAI .............18 Stogai................lt www. 92 (dr........................................ faks................................................................................. Vingaudas Baltrušaitis) LITERATŪRA ........................................... Vilnius..... redagavimas... 210 71 61. 1/8....................................58 KLUONAI ............89 IŠVADOS IR PASIŪLYMAI ........................................................................... 210 71 60 Mob.............................. Aistė Andriušytė) PIRKIOS SANDARA .........20 Lėkiai ............................ UAB „Petro ofsetas“ Pasirašyta spaudai 2008 06 17 Tiraþas 500 egz..........................................87 Gėlių darželis ................................32 Langai .. atskaitingos Seimui) PIRKIOS VIDUS ................ Faks.... LT-09303 Vilnius tel.................................................24 Durys ........29 Prieangiai .......... koregavimas ir komponavimas – Vaclovas Mikailionis Virðelio maketas – Tatjana Gudanec Maketavo Tatjana Gudanec........ paštas: priemimas@petroofsetas.. 4 (dr.................................................. Aistė Andriušytė..........................................................lt (þr... www....................................lt 104 ....................21 Skliautai .............. Lietuva Tel.............65 TVARTAI .......................................37 Konstrukcinės detalės. Þygimantø g............................... MAŽOJI SAKRALINĖ ARCHITEKTŪRA .................................10 GYVENAMASIS BŪSTAS ......................70 PIRTYS ..........103 Spausdino UAB „Petro ofsetas“ Þalgirio g.....14 Rentiniai ........................lrs....petroofsetas.. (+370) 699 04238 El... Ilona Burinskaitė) ŽELDINIAI (Gražina Žumbakienė) ... (+370 5) 273 31 40..............................................19 PIRKIOS PUOŠYBA .................................. tel..... 90....79 Stilistika...........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful