VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS

Humanitariniø mokslø fakultetas Lietuviø kalbos katedra

UDK 808.82-3(075) Bu403

Skiriu savo vaikams – Audriui, Daumantui, Mantautei, Eimantui.

Sparnuotieji

þo dþiai
Alvydas Butkus

Recenzavo Stefanas Lanza (Stefano M. Lanza) Giedrius Tamaðevièius

Kaunas 2009 1

ÆSTI

ISBN 978-9986-884-21-7

© Alvydas Butkus, 2009 © Daiva Ðulgaitë (titulinis), 2009 © Leidykla „Aesti“, 2009
2

TURINYS PRATARMË 16 ÞODYNAS 17

Absurdo teatras 17

Achilo kulnas 17 Achilo sausgyslë 17 Adomo kostiumas 18 Adomo obuolys 18 Akis uþ aká, dantis uþ dantá 18 Akys (Veidas) yra sielos veidrodis 19 Aklas aklà netoli tenuves 20 Aksominë revoliucija 20 Alfa ir omega 20 Alma mater 20 Amerikietiðka svajonë 20 Amþinas þydas 21 Amþinasis variklis 21 Amþinoji ugnis 21 Antrasis að 22 Antroji (Kita) medalio pusë 23 Apdrabstyti (Apipilti) purvais 23 Apie mirusius gerai arba nieko 23 Aplauþyti ragus 23 Apsaugok, Dieve, nuo draugø, o nuo prieðø að ir pats apsisaugosiu 23 Apskritas stalas 24 Armagedonas 24 Asmens kultas 24 Aðarø pakalnë 25
3

Atëjau, pamaèiau, nugalëjau 25 Atpirkimo oþys 26 Atstok, ðëtone! 26 Atðilimas 26 Atverti akis 27 Atvira visuomenë 27 Atviras laiðkas 28 Audra vandens stiklinëje 28 Augëjo arklidës 28 Auksaburnis 29 Auksinis jaunimas 29 Aukso amþius 29 Aukso kalnus þadëti 30 Aukso karðtligë 30 Aukso verðis 30 Aukso vidurys 31 Aukso þodþiai 31 Bakalauras 31 Balius baigtas 31 Balsas tyruose 32 Balsuoti kojomis 32 Balta dëmë 32 Baltais siûlais siûta 32 Baltazaro puota 32 Baltieji rûmai 33 Baltoji dëþë 33 Baltramiejaus naktis 33 Balzako amþius 34 Barstyti galvà pelenais 34 Be komentarø 34 Be pykèio ir ðaliðkumo 35 Belaukiant Godo 35 Berti druskà ant þaizdos 35 Bijok danajø, dovanas neðanèiø! 35
4

Bjaurusis anèiukas 36 Blogio ðaknis 36 Bulvarinë literatûra 36 Bulvarinë spauda 36 Buridano asilas 37 Burtai mesti 37 Bûti ar nebûti 37 Bûti po padu 37 Cerberis 38 Cezario pjûvis 38 Cezaris nëra aukðèiau uþ gramatikus 39 Chamas 39 Chuliganas 40 Civilizacijø konfliktas 40 Daiktas savyje 41 Dainuojanèioji revoliucija 41 Damoklo kardas 41 Dangaus mana 42 Daug triukðmo dël nieko 42 Dauningstrytas 42 Dëdë Semas 42 Dël skonio nesiginèijama 43 Deðinioji ranka 43 Didybës daugiskaita 43 Didybës manija 44 Didysis brolis 44 Didysis kombinatorius 44 Dievas davë, Dievas ir atëmë 44 Dievas ið maðinos 45 Dievo avinëlis 45 Dievo pirðtas 45 Dievo rykðtë 46 Dovanotam arkliui á dantis neþiûri 46 Drakoniðki ástatymai 46
5

Draugà paþinsi nelaimëje 47 Drumsti vandená 47 Duona kasdieninë 48 Duonos ir reginiø 48 Duoti tonà 48 Dviem ponams netarnausi 48 Eiti per ugná ir vandená 49 Erðkëèiø vainikas 49 Esu, kas esu 49 Esu þmogus, ir visa, kas þmogiðka, man nesvetima 49 Ezopo kalba 49 Faktø kalba 50 Faras (Faraonas) 50 Figaro ðen, Figaro ten 51 Figos lapelis 51 Gamta nepakenèia tuðtumos 51 Gamtos ðauksmas 52 Gauti su motinos pienu 52 Geleþinë ledi 52 Geleþinë uþdanga 52 Geltonoji literatûra 53 Geltonoji spauda 53 Geriau vëliau negu niekad 54 Geriausia gynyba yra puolimas 54 Gero vëjo! 55 Gyvasis lavonas 55 Gyvenimas po gyvenimo 55 Gyvenimo kelias 55 Gyventi kaip ant parako statinës 56 Gyventi, vadinasi, màstyti 56 Gyvybës siûlas 56 Gordijaus mazgas 56 Greièiau, aukðèiau, stipriau 57 Gulbës giesmë 57
6

Herostrato ðlovë 58

Homeriðkas juokas 58 Homo soveticus 58 Á tà paèià upæ dukart neábrisi 59 Idëja fiks 59 Ieðkok moters 59 Ieðkoti kaip su þiburiu 59 Ievos kostiumas 60 Ilga ranka 60 Áneðti savo indëlá 61 Áprotis – antroji prigimtis 61 Ir sienos turi ausis 61 Ir tu, Brutai! 62 Yra trys melo rûðys: melas, akiplëðiðkas melas ir statistika 62 Yra þmogus – yra problema, nëra þmogaus – nëra problemos 63 Istorija yra gyvenimo mokytoja 63 Ið Dievo malonës 63 Ið nieko niekas neatsiranda 64 Iðeiginë diena 64 Iðeiti (Iðneðti) kojomis á prieká 64 Iðgerti tauræ iki dugno 64 Iðleisti dþinà ið butelio 64 Iðmuðti ið balno 64 Iðmuðti pagrindà ið po kojø 65 Iðradinëti dviratá 65 Iðvaizda apgaulinga 65 Átaisyti ragus 65 J aunystës nuodëmës 66 Jëga – vienybëje 66 Jei Dievo nebûtø, já reikëtø iðgalvoti 66 Jei nori taikos, ruoðkis karui 66 Judo buèinys (pabuèiavimas) 67
7

Judo sidabriniai (graðiai) 67 Juo blogiau, juo geriau 67 Juoda katë 68 Juodasis humoras 68 Juodoji dëþë 68 Juodoji naðlë 69 Juodoji rinka 69 Kabëti ant plauko 69 Kai ðuo apkandþioja þmogø, – jokia naujiena. Naujiena, kai þmogus apkandþioja ðuná 69 Kaip buliui raudonas skuduras 69 Kaip danguje, taip ir þemëje 69 Kaip durnaropiø (drigniø) prisirijæs 70 Kaip feniksas ið pelenø 70 Kaip ið gausybës rago 70 Kaip voverë rate 71 Kairë neþino, kà daro deðinë 71 Kaiðioti pagalius á ratus 71 Kanèiø keliai 71 Karalaitë ant þirnio 71 Karalius mirë, tegyvuoja karalius! 71 Karalius nuogas 72 Karðtais (Ðiltais) pëdsakais 72 Kartybiø taurë 72 Kas ciesoriaus, ciesoriui, kas Dievo – Dievui 72 Kas kalavijà pakelia, nuo kalavijo ir þûva 73 Kas leidþiama Jupiteriui, neleidþiama jauèiui 73 Kas ne su mumis, tas prieð mus 74 Kas nedirba, tas nevalgo 74 Kas nemaitina savos armijos, maitina svetimà 74 Kas patikrins paèius tikrintojus? 74 Kas tu esi, að buvau; kas dabar esu, ir tu bûsi 75 Kelrodë þvaigþdë 75 Ketvirtoji valdþia 75
8

tiek nuomoniø 75 Kiekviena nelaiminga ðeima yra nelaiminga savaip 75 Kiekviena valdþia – nuo Dievo 76 Kiekvienam – savo 76 Kiekvienas turi [neðti] savo kryþiø 77 Kinø raðtas 77 Kinø siena 77 Kiðti galvà á smëlá 78 Kiðti nosá [kur nereikia] 78 Kito akyje krislà áþiûri. vadinasi esu 88 Medaus mënuo 89 Meilë yra akla 89 Meilë ið pirmo þvilgsnio 89 Meilë viskà nugali 90 Meilës trikampis 90 Mëlynas kraujas 90 Mesti kozirá 91 Mesti pirðtinæ 91 Meðkos paslauga 91 Mëtyti akmenis á darþà 91 Mieganèioji graþuolë 92 Miegoti ant laurø 92 Miestui ir pasauliui 92 Mirtina nuodëmë 92 Mirusios sielos 93 Molotovo kokteilis 93 Muilo opera 93 Naujieji rusai 94 Ne ta koja iðlipti [ið lovos] 94 Neaiðkûs Vieðpaties keliai 94 Nekask duobës kitam. lygybë. brolybë 83 Langas á Europà 83 Laukiniai Vakarai 84 Laureatas 84 Lauþyti ietis 84 Liaudies balsas – dievo balsas 85 Likti prie suskilusios geldos 85 Linèo teismas 85 Liûto dalis 86 9 Mamytës sûnelis 86 Mano lieþuvis – mano prieðas 86 Mano namai – mano tvirtovë 87 Mano svajoniø mergaitë 87 Marijos þemë 87 Marionetinë vyriausybë 88 Maskvos ranka 88 Màstau. ten tëvynë 81 Kvailiø skaièius yra begalinis 82 Laikas – pinigai 82 Laikyti gyvatæ uþantyje 82 Laikraðtinë antis 83 Laimës kûdikis 83 Laisvë. tikiuosi 79 Komentarai nereikalingi 79 Kova dël bûvio 80 Kovoti su vëjo malûnais 80 Kremlius 80 Kryþiaus keliai 81 Krokodilo aðaros 81 Kur gerai. nes pats ákrisi 94 Nepalikti akmens ant akmens 94 Neraðytas ástatymas 95 Nervø karas 95 Nesantaikos obuolys 95 Neðvarus karas 96 10 .Kiek þmoniø. o savojoje ràsto nemato 78 Klientas visada teisus 78 Klysti þmogiðka 79 Kokia musë ákando? 79 Kol kvëpuoju.

o paskui paþiûrësim 111 Pirmoji ðalies dama 111 Piro pergalë 112 Platoniðka meilë 112 Pleiðtas pleiðtà varo 113 Plius minus 113 Po mûsø (manæs) nors ir tvanas 113 Politinë prostitutë 113 Politinis lavonas 114 Popierius viskà pakenèia 114 Prarastoji karta 114 Prarastos iliuzijos 114 Prasti (Blogi) popieriai 115 Prieðas nesnaudþia 115 Pro medþius miðko nemato 115 Prokrusto lova 115 Protëviø ðauksmas 116 Protø nutekëjimas 116 Prozit! 116 12 . tuo ir gydykis 100 Nuoga tiesa 100 Nuplauti gëdà 100 Nusiplauti rankas 101 Nutraukti gyvybæ 101 O laikai. o paproèiai! 101 O ðventas naivume! 101 Odekolonas 101 Olimpinë ramybë 102 Pakelti pirðtinæ 102 Paklydusi avelë 102 Palikti uþ borto 103 Pandoros skrynia 103 Paniðka baimë 103 Pasakyta – padaryta 104 Pasaulio bamba 104 Pasiraitoti rankoves 104 Paskutinë vakarienë 104 Paskutinis mohikanas 105 Paskutinis þodis 105 Patrankø mësa 105 Pats velnias kojà (sprandà) nusilauð 105 11 Paukðèiø kalba 106 Paukðèiø pienas 106 Paukðèiø takas 106 Paþadëtoji þemë 107 Paþink save 107 Penktoji kolona 107 Per kanèias á þvaigþdes 108 Permainø vëjai 108 Perþengti Rubikonà 109 Pikta akis 109 Pilietinë dràsa 109 Pilkasis kardinolas 109 Pilti alyvos á ugná 110 Pinigai nesmirda 110 Pirkti katæ maiðe 111 Pirmiausia paimsim valdþià.Neviernas Tamoðius 96 Nevyk Dievo á medá [nes paskui ir su pyragais neiðpraðysi]! 96 Neþino. kà daro 97 Neþinoma þemë 97 Neþinomasis kareivis 97 Niekada nesakyk niekada! 98 Niekas nenorëjo mirti 98 Nugalëtojai neteisiami 98 Nukabinti (Nuleisti) nosá 99 Nulinis variantas 99 Nuo [savo] likimo nepabëgsi 100 Nuo ko susirgai.

o ne gyventi.Puoðtis svetimomis plunksnomis 116 Puota maro metu 117 Raganø medþioklë 117 Ranka rankà plauna 118 Rasti ieðmininkà 118 Realioji politika 118 Reikia valgyti. o dalyvavimas 129 Sveikame kûne sveika siela 129 Svieto lygintojas 130 Svieto perëjûnas 130 Ðagrenës oda 130 Ðalin rankas! 130 Ðaltasis karas 131 Ðeðëlinis kabinetas 131 Ðokti pagal kieno nors dûdelæ 131 Ðtai kur ðuo pakastas 132 Ðventa karvë 132 Ðviesa tunelio gale 132 Tadas Blinda 133 Taikus sambûvis 133 Taip praeina pasaulio ðlovë 133 Tantalo kanèios 134 Tarp dangaus ir þemës 134 Tarp ginklø mûzos tyli 135 Tarp kûjo ir priekalo 135 Tarp Scilës ir Charibdës 135 Tas saldus þodis – laisvë 135 Tebûnie iðklausyta ir antroji pusë 136 Tik neliesk mano apskritimø! 136 Tikëjimas kalnus verèia 136 Tikslas pateisina priemones 136 Titaniðkos pastangos 138 Trisdeðimt sidabriniø 138 Trojos arklys 138 Tuðtybës mugë 139 Ugnimi ir kalaviju 139 Uþburtas ratas 140 Uþdraustas (Uþgintas) vaisius 140 Uþkasti talentà 141 14 . kad valgytum 119 Retas paukðtis 119 Revoliucija ryja savo vaikus 120 Riesti nosá 120 Rubenso moteris 120 Rûgðèios (Þalios) vynuogës 121 Rusijos protu nesuprasi 121 Rûstybës kekës 121 Saliamoniðkas sprendimas 122 Saugoti kaip savo aká 122 Savam kraðte pranaðu nebûsi 122 Sàþinës kaliniai 123 Sëskim ir pakalbëkim! 123 Siamo dvyniai 123 Sielos ðauksmas 124 Sizifo darbas 124 Skaldyk ir valdyk! 125 Skinti laurus 125 Skrajojantis olandas 126 Smûgis á nugarà 126 Snobas 126 Sparnuoti þodþiai 127 Spindesys ir skurdas 127 Statyti ant smëlio 127 Statyti oro pilis 128 Stokholmo sindromas 128 Su vandeniu iðpilti ir vaikà 128 13 Sûnus palaidûnas 129 Svarbu ne pergalë. kad gyventum.

antraðtiniu þodþiu laikomas pirmasis lietuviðkos frazës þodis. senovës Egipto. o kai kuriø ðaknys siekia bendràjà indoeuropietiðkàjà praeitá. áskaitant ir dabartinius. knygoje. antroponiminës ir pan. Ðie posakiai yra europinës civilizacijos paveldas. sumaniusiam pagilinti savo humanitarines þinias. bet kai kurie yra lygesni uþ kitus 145 Viskam savo laikas 145 Viskas arba nieko 145 Visø karas su visais 145 Visuomenës nuomonë 146 Þaibiðkas karas 146 Þinau. stengtasi nurodyti ne tik posakiø autorius. Sparnuotieji posakiai pateikti abëcëlës tvarka. chuliganas ir kt. Kadangi panaðaus pobûdþio leidiniuose kitomis kalbomis yra netikslumø. Á knygà ádëta ir viena kita vienaþodë plaèiai vartojama toponiminës. Knyga taip pat pravers kiekvienam. pagalbà bei patarimus autorius nuoðirdþiai dëkoja recenzentams Vytauto Didþiojo universiteto dëstytojui Stefanui Lanzai ir Lietuviø kalbos instituto mokslo darbuotojui Giedriui Tamaðevièiui. papildomi – lauþtiniuose. Dar vienas sluoksnis susiformavo ir ásigalëjo vëlesniais laikais. kiek tai buvo ámanoma. kuriø ðaltinis yra Biblija. Mesopotamijos kultûras. chamas. 16 15 . kilmës metafora ar terminas – Armagedonas. kad nemaþai ðaltiniø jau yra skelbiama internete. ypaè moksleiviams ir studentams. nemaþai jø atëjæ ið Antikos. Uþ vertingas pastabas. Paieðkà lengvino tai. uþ talkà sudarant asmenvardþiø rodyklæ – VDU Letonikos centro bendradarbëms Laurai Gerþotaitei ir Gintarei Vaitonytei. áskaitant Antikos autoriø darbus ir Biblijà. Svarià dalá sudaro posakiai. kad nieko neþinau 147 Þmogiðkasis faktorius 147 Þmogus futliare 147 Þmogus gyvas ne vien duona 147 Þmogus þmogui – vilkas 148 Þuvis genda nuo galvos 148 ASMENVARDÞIØ RODYKLË 149 SUTRUMPINIMAI 153 ILIUSTRACIJØ INTERNETINIAI ÐALTINIAI 154 LITERATÛRA 157 PRATARMË Paraðyti tokià knygà paskatino noras pasiûlyti visuomenei. Ið viso þodyne yra 418 lizdø. bet ir pirminius ðaltinius. Alternatyvûs þodþiai nurodyti paprastuosiuose skliaustuose.Vaivorykðtinë vyriausybë 141 Valdþios koridoriai 141 Valstybë – tai að! 141 Valstybë valstybëje 142 Vartotojiðka visuomenë 142 Vedþioti uþ nosies 143 Vertybiø perkainojimas 143 Vëzdo politika 143 Vieta po saule 143 Vilkas avies kailiu 144 Viltis mirðta paskutinë 144 Visi yra lygûs. parankø informaciná ðaltiná literatûrinës kilmës tarptautinei frazeologijai paþinti. prieðtaravimø ar nutylëjimø.

Jonesku (Eugen Ionescu. Achilas þuvæs nuo Trojos karalaièio Pario strëlës (kitur – ieties). pavartojæs já knygoje „Þmogaus kûno anatomija“ (Corporis Humani Anatomia. taèiau pastebëjæs Dievas. 1693) su pastaba. Tetidë dar kûdiká já iðmaudë Stikse.) Adomo kostiumas vyro nuogumas. Beketas (Samuel Beckett. dantis uþ dantá ekvivalentiðka bausmë uþ nusikaltimà ar ekvivalentiðkas þalos atlyginimas. taèiau jie nejautë jokios gëdos“ (Pr 2. Ið tikrøjø tai yra vëlesnë biblinio siuþeto interpretacija. Dël termino kilmës plg. 1648–1711). Tesalijos valdovas. poþemio pasaulio upëje. nuoseklaus veiksmo. konflikto. F. Posakis imtas ið dramaturgijos. Tetidë nardina Achilà á Stiksà. pirmiesiems bibliniams þmonëms – Adomui ir Ievai – Rojuje buvo uþdrausta ragauti vaisiø (spëjama. The Theatre of the Absurd) apie nevykusià. vadinasi. mito. Norëdama padaryti Achilà nepaþeidþiamà. paþeidþiamoji vieta. Akis uþ aká. Ievà sugundæs paragauti þaltys. Skulpt. þmogus ir jo þmona.ÞODYNAS Absurdo teatras (pranc. skirianèioje gyvøjø ir mirusiøjø pasaulius. taip pat Ievos kostiumas. neaiðkià. Vienintelë nesuvilgyta vieta likæs kulnas. Jo pradininkai – prancûzø dramaturgai E. Pomum Adami) iðsiðovusi vyrø skydinës kremzlës dalis kaklo priekyje. charakteriø. Tas atsikandæs ir jau buvo benuryjàs. Posakis kilo ið biblinës legendos apie pirmuosius þmones Adomà ir Ievà. 1–8). anatomas F. Ieva pasiûlë tai padaryti ir Adomui. Achilo kulnas (lot./ buvo nuogi. Benksas (Thomas Banks. 1918–2002). atsiradæs XX a. kovojæs danajø (graikø) pusëje. 25). Þr. vartotas dar iki tol. nes Senajame Testamente Dievas uþkalbinæs Adomà tada. ir Tetidë. 1906–1989). Absurdo drama yra þanras. Yra nuomonë.. Verhejeno portretas (fragm. o paragavusi obuolio. kai ðis obuolá jau buvo suvalgæs ir spëjæs su Ieva pasidaryti figmedþio lapø apriðalus suvoktam nuogumui prisidengti (plg. 1909–1994) ir S. ir Adomui ið netikëtumo kàsnis ástrigæs gerklëje visiems laikams. Adomo obuolys (lot. 1735–1805). Achilo tëvai buvæ Pelëjas. Pr 3. Jo autorius – vengrø kilmës anglø literatas ir þurnalistas M. 2001). Théâtre de l'Absurde. uþ kurio maudydama Tetidë laikiusi Achilà. netiksliai iðvertus hebr. T. jûrø nimfa. pataikiusios á paþeidþiamàjá kulnà. kurie „/. Nuostata pirmà kartà uþfiksuota Mesopotamijos. kad terminas atsiradæs Viduramþiais. pagrindinis trûkumas. kad obuoliø) nuo Paþinimo medþio. Termino autorius – olandø 17 . arba Babilonijos (dab.. Pasak legendos. angl. tappûach ha âdâm ‘þemës obuolys’ (Sabaliauskas. Eslinas (Martin Julius Esslin. Chorda Achillis) kulnà ir blaudzdos raumená jungianti sausgyslë. absurdiðkà situacijà. Ira18 Achilo sausgyslë (lot. Vilkëti Adomo kostiumu reiðkia bûti nuogam. iðleidæs tokiu pavadinimu knygà (1962). Achilas buvæs vienas ið Trojos karo didvyriø. kad tai esàs liaudiðkas pavadinimas (quae vulgo dicitur). Absurdo dramos neturi aiðkaus siuþeto. Achilo kulnas. Talus Achillis) silpnoji. Pasak gr. Verhejenas (Philip Verheyen.

taiki visuomeninës santvarkos ar valdþios kaita. 13–14).kas ir Rytø Sirija). Posakio autorius – romënø gamtininkas Plinijus Vyresnysis (Gaius Plinius Secundus. Alma mater (lot. valdovo Hamurabio (valdë 1792–1750 pr. kaltasis turës mokëti tiek. Taèiau jei suþalotø. 1878–1949). 14). betgi kitokio suþalojimo nebûtø. Hamurabio kodekpriimantá ið Saulës dievo Ðamaðo (ar Mar. bus iðrautas. o pati ðalis nustojo buvusi TSRS satelite. Posakis ið Naujojo Testamento: „Að esu Alfa ir Omega”. 13b. nekompetentingà lyderá ir jo vadovaujamus þmones. kad Mozë juos paskelbtø dykumoje laukiantiems þydams: „Jei besimuðantys vyrai uþgautø nëðèià moterá ir jà iðtiktø persileidimas. jam paèiam bus iðplëðta akis“ (Mesopotamia. Palikite juos: jie akli akløjø vadovai. Turimas galvoje dvasinis penas. m. Taèiau minties uþuomina randama ir Cicerono raðtuose (ad Atticum. kad paskelbtø dalis juos savo þmonëms. Knygoje „Amerikos epopëja“ (The Epic of America. 23–79). apibûdinant politines permainas Èekoslovakijoje.: „Kiekvienas augalas. kuris buvo ir kuris ateis. 1). kurioje kiekvieno þmogaus gyvenimas bus geresnis. ‘motina maitintoja’) aukðtoji mokykla. 54. Perfrazuotas Kristaus posakis. Velvet revolution) nesmurtinë. Oculi animi indices ‘akys rodo sielà’) ið akiø ar mimikos galima spræsti apie þmogaus bûsenà ar apskritai apie jo charakterá. prieinamai visiems. w) yra atitinkamai pirmoji ir paskutinioji graikiðkosios abëcëlës raidës. Ðis ástatymø atsiradimo motyvas ir patys ástatymai maþdaug po 500 m. kai demokratiniu bûdu valdþià ið kompartijos perëmë opozicija. Viduramþiais atsiradæs studentiðkas universiteto pavadinimas. 196. – sako Vieðpats Dievas. vaizduojantis karaliø Hamurabá (kairëje).so stelos virðutinë duko) ástatymø tekstus. mëlynæ uþ mëlynæ“ (Ið 21. Apr 1. abu á duobæ ákris“ (Mt 15. kurá universitetas duoda studentui. taip pat plg. e. Amerikietiðka svajonë (angl. Aksominë revoliucija (èek. nudeginimà uþ nudeginimà. (~1250 pr. ástatymus Mozei susakæs Jahvë ant Sinajaus kalno drauge su deðimèia ásakymø. 22–25). kà jis sugeba ar yra pasiekæs“ (404). turtingesnis ir pilnavertis. plg. 197. þaizdà uþ þaizdà. Terminas atsirado 1989 m. pagrindas. 20 . apraðant Mozës bendravimà su savo dievu. 200). Adamsas (James Truslow Adams. Posakio autorius – amerikieèiø raðytojas Dþ. a) ir omega (W. Akys (Veidas) yra sielos veidrodis (lot. Sametovã revoluca. kurio nesodino mano dangiðkasis Tëvas. rankà uþ rankà. kiek ið jo reikalaus moters vyras teisëjø akivaizdoje. 8. knygoje „Gamtos istorija“ (Naturalis Historia) raðæs: in oculis animus habitat ‘akyse gyvena siela’ (XI. O jeigu aklas aklà ves. Alfa ir omega kokio nors reiðkinio ar dalyko esmë. angl. dar plg. 1931) jis raðë: „Amerikietiðka svajonë – tai svajonë apie ðalá. m. 17).. Pasak Senojo Testamento. Ðis kodeksas iðkaltas dantiraðèiu akmeninëje steloje ir buvo laikomas vieðai.) buvo perkelti á þydø Biblijà ir iðplëtoti. kojà uþ kojà. veiklos orientyrai. tuomet atiduosi gyvybæ uþ gyvybæ. Visagalis“ (Apr 1. American dream) JAV pilieèiø vertybiø visuma. Alfa (A. e. 19 Aklas aklà netoli tenuves apie blogà. kuris yra. kur kiekvienas turës galimybæ gauti pagal tai. Stelos virðø puoðia bareljefas.) kodekse: „Jei þmogus iðplëðia kitam þmogui aká. dantá uþ dantá. aká uþ aká. XIV.

turintis apibendrintà gërio ir blogio kovos potekstæ. Antrasis að (lot. Vaildo (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde.). kada buvo uþgesinta paskutinioji ðventoji ugnis Lietuvoje. Eternal flame. kol að negráðiu“. slaptoji asmenybës dalis. neimdamas energijos ið aplinkos. Liber III. tokie bandymai nesibaigia ir ðiais laikais. daþnai kontrastuojanti su oficialiàja. Neþinomojo kareivio memoriale. Alter ego) 1. 2. bet uþtat tu turësi vaikðèioti tol. buvo sudeginta 391 m. galás veikti. Pirmieji bandymai sukonstruoti nesustojantá mechanizmà yra ið XII a. jø ypaè pagausëjo vëlyvaisiais Viduramþiais ir Renesanse. 7). Á varymà ðalin Kristus esà atsakæs: „Að nueinu. e. Kaune prie paminklo Þuvusiems uþ Lietuvos laisvæ (pastatytas 1921 m. Graikijoje negæstanti ugnis degë Apolono ðventykloje Delfuose.. einanèiam á Golgotà.Ciceronas sirandàs konfliktiðkas asmenybës susidvejinimas. 2. kuriø vienas ryðkiausiø yra „antrojo að“ aktualizavimas ir dël to at. 106–43 pr. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero.). 1854– 1900) romanas „Doriano Grëjaus portretas“ (The Picture of Dorian Gray. Lietuvoje amþinoji ugnis uþdegta 1934 m. Amþinasis variklis (lot. deinde te quasi me alterum et simul meae culpae socium quaero ‘save kaltinu daug labiau. neleidæs Kristui. 1891). apie mëgstantá daug keliauti arba daþnai keièiantá gyvenamàjà vietà. taip pat literatûroje – chrestomatinis pavyzdys yra ðkotø raðytojo R. atsiradusios vëlyvaisiais viduramþiais. 22 . mitologinis.Amþinas þydas 1. apibûdinant ðizofrenijos simptomus. Amþinosios ugnies pirmtakë buvo pagonybës laikais nuolat kurstoma ðventoji ugnis. Pirmà kartà ji buvo uþdegta Paryþiuje prie Triumfo arkos 1920 m. artimas draugas. taip pat O. Ðios legendos motyvà yra panaudojæ daugelis raðytojø ir poetø. iliustruojamas sakmëmis apie vilkolakius. m. 15. pavartojæs já galininko linksniu: me enim ipsum multo magis accuso. Posakio autorius – romënø raðytojas. Vestos ðventykla. Baltø kraðtuose ðventàjà ugná deginusios vaidilutës. 1850–1894) apsakymas „Daktaras Dþekilas ir ponas Haidas“ (The Strange Case of Dr. Amþinosios ugnies tradicija netrukus paplito ir kitose Europos ðalyse. giminiðka siela. Hyde. sen. be socialinës kaukës. rus. nëra þinoma. kai èia buvo palaidotas Neþinomasis kareivis (þr. Amþinoji ugnis (angl. pradþioje priëmus krikðèionybæ. bendramintis.). „Antrojo að“ fenomenas imtas naudoti psichoanalizëje. apie nuolat vaikðtinëjantá be aiðkaus tikslo. Romai IV a. kvieèiu tave tarsi save antràjá kaip savo kaltës bendrininkà’ (Ad Atticum. Stivensono (Robert Louis Stevenson. stovëjusi Romos forume. amþinam klajojimui po pasaulá buvo pasmerktas þydas kurpius vardu Ahasveras. lapkrièio 11 d. Perpetuum mobile) hipotetinis mechanizmas. tarp jø ir lietuviø nuotykinës literatûros raðytojas Justinas Pilyponis (1907–1947) romane „Amþinas þydas Kaune“ (1934). Pats asmenybës dvilypumo motyvas yra senas. pradþioje posakis imtas vartoti. Âå÷íûé îãîíü) nuolat deganti ugnis prie memorialø þuvusiems kariams. 1886). Romoje jà 21 kurstë vestalës þidinio deivës Vestos ðventykloje. Pasak legendos. atsipûsti paunksnëje prie jo namø. Prakeiksmas bûti amþinu praeiviu jam galiosiàs iki Kristaus antrojo atëjimo. pavadinimu „Amþinas þydas“ eilëraðèiø rinkiná yra iðleidæs (1931) poetas Bernardas Brazdþionis (1907–2002). XIX a. paþymint kritusiuosius I pasauliniame kare. Jekyll and Mr. ankstesnës religijos ðventyklas pradëta naikinti.

pr. Naujajame Testamente (apreiðkime Jonui) ðiuo þodþiu vadinama vieta. sukritikuotas jo ðlovinimas ir pavertimas vos ne „gyvuoju dievu“. pabrëþiant draugø nepatikimumà./ Egipto karalius faraonas Nekojas leidosi á þygá prieð Asirijos karaliø Eufrato upës link. Chruðèiovas 24 . Apdrabstyti (Apipilti) purvais apðmeiþti. filosofø biografo Diogeno Laercijaus (Diogšnhj Lašrtioj.) subûrë juos (viso pasaulio karalius – A. kad prie jo nebûtø nei geresniø. nei blogesniø vietø ir visi puotoje dalyvaujantys riteriai jaustøsi lygiateisiai. kur ávyksiàs paskutinis mûðis tarp gërio ir blogio: „Jos (demonø dvasios – A. iltis iðlupdavæ. kai aptariamasis klausimas ar problema imama svarstyti kontrargumentais. ~ III a. ástatydavæ iltis. per universitetø pirmakursiø („fuksø“) inauguracijos apeigas. Posakis atsirado XV–XVII a. kai savo elgesiu ar þodþiais jie. prieðingu poþiûriu. kuri hebrajiðkai vadinasi Harmagedonas“ (Apr 16. Round table) sakoma apie diskusijas. Posakis paplito po TSRS kompartijos pirmojo sekretoriaus N.) á vietovæ. patys to nenorëdami. jo paties priskiriamas gr.Antroji (Kita) medalio pusë sakoma.y. Dieve. 1694–1778). 23 Apskritas stalas (angl. Asmens kultas (rus. TSKP CK pirmasis sekretorius 1953–1964) praneðimo TSKP XX suvaþiavime 1956 m. teigusiam „Nekalbëk pikto apie mirusá“.. Apsaugok. Chruðèiovo (Íèêèòà Õðóùåâ. Uþ maþesná nusiþengimà bûdavo apmëtoma purvu (plg. TSKP CK generalinis sekretorius 1922–1953) vadovavimo ðaliai metodai. nors jo kûryboje ðios frazës nëra. Manoma. Posakis kilæs senø laikø paproèio uþmëtyti pasmerktàjá akmenimis. 29). egzaltuotas kokio nors vadovo garbinimas. nuo draugø.N.B. vasará. kaip aversas. Posakio autorystë skiriama prancûzø raðytojui ir filosofui Volterui (Voltaire.. Chilo. kad Volteras bûtø sakæs ðiuos þodþius. Sen.). Pabaigoje ragus nulauþdavæ. Taèiau toles. ir dekanas naujuosius studentus átraukdavæs á sàraðus. kad tai Megido kalnai Izraelyje. jo sudievinimas. Praneðime. kitu. Stalino (Èîñèô Äæóãàøâèëè-Ñòàëèí.) uþraðytas posakis. pavadintame „Apie asmens kultà ir jo padarinius“. vienam ið septyneto iðminèiø spartieèiui Chilonui (C…lwn. m. kruvinas mûðis. Panaði patarlë þinota italø tautosakoje dar gerokai iki Voltero. gali pakenkti. V–VI a. t. Diogenes Laertius. toká stalà sugalvojæs britø karalius Artûras (King Arthur. buvo pasmerkti J. bûna ne taip iðdailinta. bet kai susidûrë su juo mûðyje prie Megido. 1879– 1953. o nuo prieðø að ir pats apsisaugosiu. plg.B.: „/. kurie Senajame Testamente traktuojami kaip pralaimëjimo vieta. Êóëüò ëè÷íîñòè) perdëtas. Karalius Joðijas iðþygiavo uþkirsti jam kelio. Pasak legendos. gr. Aplauþyti ragus sutramdyti kà ar sumaþinti per didelá jo pasitikëjimà savimi. Apie mirusius gerai arba nieko (lot. Naujokams uþdëdavæ ragus. nëra ir memuarinëje literatûroje apie já. kuriø dalyviai turi vienodas teises reikðti savo nuomonæ ir kuriø tikslas pasiekti visuotiná susitarimà ar prieiti bendras iðvadas. apjuodinti ‘apðmeiþti’). kai „ið gyvuliø reikëdavo padaryti þmones“.). Uþuominos. Armagedonas didelis. 1894–1971. VI a. tik gera’). De mortuis nil nisi bene (bonum) ‘apie mirusius nieko. Sakoma. filosofui. o vyresnieji kolegos visaip ið jø ðaipydavæsi ir juos þemindavæ. buvo uþmuðtas“ (2 Kar 23. e. Medaliø kita pusë ppr. 16) .

m. Musolinio Italijoje. jei tik vadovas yra autokratas. 100–44 pr. m. pamaèiau. ~1020–1085. kur irgi vartojamas tikslus vertimas – aðarø klonis. Sen. Vëliau jis taip atrëþæs ir Petrui. Lietuviðkai bene pirmàkart ði giesmë paskelbta 1595 m. gementes et flentes in hac lacrimarum valle). apraðytas Senajame Testamente: „Tada Aaronas uþdës gyvajam oþiui ant galvos abi rankas. Kiti ðaltiniai autoriumi nurodo vokietá vienuolá Hermanà Luoðá (Hermannus Contractus / Augiensis. kuriam uþkraunama atsakomybë uþ kitø padarytus nusiþengimus ar nuosëmes. pasakæs taip já provokuojanèiam ðëtonui (Mt 4. ~69/75 – po 130) (Divus Iulius. iðpaþins virð jo visas izraelitø kaltes ir visus jø nusiþengimus.J. bandanèiam atkalbëti já nuo ëjimo Jeruzalën. Mk 8. Daukðos „Katekizme“ („Sveika. Kitose ðalyse ryðkus asmens kultas buvo Hitlerio Vokietijoje.: /. gr. istorikas Plutarchas (PloÚtarcoj. nes Kristus prieð tai buvo pasakæs mokiniams.. visas jø nuodëmes sudëdamas oþiui ant galvos. IzraelioSirijos kare. vidi. Perfrazuotas posakis ið XI a. e. ðëtone! (lot. angl. Valley of tears) 1.në istorija parodë. panaudojant oþá. 10). Posakio autorius – Kristus. e.50) ir ro. 37). Khrushchev's Thaw ‘t. Slavoèinskio (~1620 – ~1660) giesmyne (1646) ði sàvoka praleista visai (Slavoèinskis.. ppr. M.) laiðke Romos senatui lakoniðkai apibûdinæs savo pergalæ prieð Ponto valdovà Farnakà 47 m. Giesmës autoriumi laikomas popieþius Grigalius VII (Ildebrando Aldobrandeschi di Soana. kuri nors vietovë. 29–32). Volfenbiutelio rankraðtyje). ad te clamamus exsules filii Evae. m. kad Rusijoje ðis kultas priklauso ne tiek nuo vadovo. e./ kada buva iðtremti a (=ir) iðvaryti ið linksmybës rajaus [á] pakalnæ verksma a (=ir) aðarø ðia svieta (Wolfenb. Õðóù¸âñêàÿ îòòåïåëü ‘chruðèiovinis atodrëkis. Vade retro. 80). krikðèioniðkos giesmës Marijai „Sveika. pr. kai kas nors ákyriai skatina kokiam neteisëtam darbui ar poelgiui. M. þodinis amuletas. Karalyèia“). Atpirkimo oþys niekuo dëtas þmogus. pavadintas taip po átemptø mûðiø 1973 m. Ðiais þodþiais Julijus Cezaris 25 (Gaius Iulius Caesar. (Aðarø slënis / klonis) slënis Golano aukðtumose Izraelyje. Gregorius VII. Lacrimarum valle. 154. perfrazuojant ðios giesmës þodþius. valdë 49–44 pr. vici) Sakoma apie greità svarbià pergalæ. 21–22).’) pirmieji 26 . ~46– 120) knygoje „Paralelinës biografijos“ (B…oi Par£llhloi. plg. 1013–1054). Posakis vartojamas ir egzorcistø uþkalbëjimuose (raðtu pirmàkart fiksuotas viename XIV a. 2. Plutarchus. kad ten jo laukia kanèios ir mirtis (Mt 16. O oþá per tam tikslui paskirtà þmogø iðsiøs á dykumà. nugalëjau (lot. angl. satana!) sakoma. kiek nuo paèios visuomenës – ji pati linkusi sukurti asmens kultà. Kimirseno Ðiaurës Korëjoje. S. Taèiau kiek ankstesnëje rankraðtinëje Volfenbiutelio „Postilëje“ (1573). verkdami ir vaitodami ðiame aðarø klonyje (lot. Maodzeduno Kinijoje. Regina): Tavæs ðaukiamës iðtremtieji Ievos vaikai. p. Karaliene“ (Salve. þemiðkasis vargus gyvenimas (prieðingybë gyvenimui Rojuje). Veni. Ðá epizodà mini sen. Taip oþys iðneð ant savæs visas jø kaltes á tyrus“ (Kun 16. þydø nuodëmiø atsikratymo ritualas. Cezaris mënø istorikas Svetonijus (Gaius Suetonius Tranquillus. susijusiam su nauda ar malonumais. 3. atlydys’. vartojama sàvoka aðarø pakalnë.. ad te suspiramus. Atðilimas (rus. Tavæs ilgimës. Atstok. nuolat iðtinkama nelaimiø. 33). popieþius nuo 1073). 23. Atëjau. Ka…sar. Aðarø pakalnë (lot.

Daug triukðmo dël nieko. kad toji taptø laiðko NI J A autoriaus ðalininke. Chruðèiovo valdymo pirmoji pusë. Jis nukreipæs á arklides netoliese tekëjusias dvi upes ir jø srove iðplovæs visà mëðlà. Gali bûti perfrazuotas Cicerono po. tremtiniams buvo pradëta leisti gráþti á tëvynæ. 1891–1967) apysaka. Gr. Monteskjë (Charles Louis de Montesquieu. apibûdinæs taip politiná konfliktà.5-7 metai Tarybø Sàjungoje po J. Monteskjë sakis excitare fluctus in simpulo ‘kelti bangas samtyje’ (De Legibus III. Audra vandens stiklinëje (pranc. Bergsonas ciety and Its Enemies. Poperis (Karl Raimund Popper. Terminà iðpopuliarino filosofas K. liberalesnë tapo tarybinë spauda ir literatûra.Ð. politinio. kai buvo vieðai pasmerktas stalinizmas (1956 m. Open society) neksenofobiðka demokratinë visuomenë. mite apie Heraklá Epëjos karalius Augëjas garsëjo metø metais nevalytomis savo arklidëmis. zvi gas 1786–1848. birþelá paskelbæs Danijos Ðle karalius Kristijonas VIII (Christian VIII. 1689–1755). Pati tokio salis laiðko forma yra kur kas senesnë – tipiðkais atvirais laiðkais galima laikyti apaðtalø laiðkus Naujajame Testamente.Jutlandijos pusiatinæ Jutlandijos pusiasalio dalá). kultûrinio ir pan. kurio turinys skirtas ne tik konkreèiam adresaDA tui. Posakio autorius – prancûzø raðytojas ir filosofas Ð. jø papraðytas „atverti akis“. 1945). C’est line tempetc dans un veired’eau) neadekvaèiai didelë reakcija á kà nors. Atvira visuomenë (angl. Lk 18. kilusá nykðtukinëje San Marino valstybëlëje. Morkaus ir Luko evangelijose ðiame epizode dalyvauja vienas neregys (Mk 10. 1859–1941). Augëjo arklidës didþiulë netvarka. 32–34). Erenburgo (Èëüÿ Ýðåíáóðã. valdë 1839–1848). antagonizmo ar ribotumo. daug triukðmo dël smulkmenø. 1932). 36). Heraklis apsiëmæs tai padaryti per vienà dienà. Stalino mirties (1953). Dar plg. Ið pasakojimø apie Kristø. 27 Atviras laiðkas (angl. Taèiau Augëjas netesëjo Herakliui duoto paþado atsilygnti uþ darbà deðimtadaliu savo gau28 . Posakio autoriumi laikomas prancûzø filosofas H. I. pavartojæs já kaip prieðprieðà terminui uþdara visuomenë knygoje „Du moralës ir religijos ðaltiniai“ (Les deux sources de la morale et de la religion. paleista dauguma politiniø kaliniø. Vienas ið Heraklio þygiø buvæs Augëjo arklidþiø iðmëþimas. Erenburgas Atverti akis paaiðkinti kà nors taip. balandá iðëjo rusø publicisto I. Bergsonas (Henri-Louis Bergson. bet ir visuomenei. Pirmàkart „atvirà laiðkà“ 1846 m. vasará). ir savo sekëjais (Mt 20. religinio. 51–52. uþleisti nesutvarkyti darbai ar patalpos. Open letter) vieðai skelbiamas laiðkas ar kreipimasis. 1902–1994) knygoje „Atvira visuomenë ir jos prieðai“ (The Open SoH. arba N. kuriame „viso pasaulio akivaizdoje“ pareiðkë Danijos istorines pretenzijas á Ðlezvigà (pie. 41–43). kad klausytojui pasikeistø nuomonë ar ásitikinimai. laisva nuo rasinio. 16. kaip jis dviem Jericho neregiams. Tokiu pavadinimu 1954 m. padarë juos ir reginèius.

m. kuri po M. besitikinèiø greitai pralobti. kuris juos vestø toliau. t. Ruso portretas (fragm. Hesiodus. /. ~195–~159 pr. ppr. arba Naujoji Eloiza“ (Julie. kûrybingiausias ar sëkmingiausias þmogaus gyvenimo tarpsnis. Posakis kilo ið sen. þmonës „mirdavo tarsi uþmigæ saldþiai“ (Hesiodas... 29 Aukso kalnus þadëti (lot. kuris jam suteiktas VI a. paskum raiþymo 30 . kriminalinio sluoksnio atstovø ir ðiaip naivuoliø. kuri gyvenusi kaip dievai. todël tarp jø kilusi nesantaika. Posaká iðpopuliarino tokio pat pavadinimo È. 2.). vertybiø. Prancûzø raðytojas ir filosofas Þ. liepà aktyviai Þ. kuri po poros metø baigësi jødviejø kova. kuriuos neðioja ákabintus á ausis jûsø þmonos. harmonijos ir visuotinio klestëjimo laikotarpis. bet netesëti. Nauja aukso karðtligës banga kilo. karo keliu atplëðusios nuo Meksikos Kalifornijà (1847). viduryje. 1712– 1778) romane „Julija. sûnûs bei dukterys. o atëjus laikui./ Jis. gr. ou la nouvelle Héloïse. Robespjero diktatûros nuvertimo 1794 m. The Gold Rush) politinës ir ekonominës situacijos sukeltas aþiotaþas greitai praturtëti. 68). Posakio autorius – romënø dramaturgas Terencijus (Publius Terentius Afer. derlingoji þemë juos maitinusi gausiais savo vaisiais. nepaþinojusi nei sielvarto. Aukso amþius 1. þydai kreipësi á jo brolá Aaronà. Ðlez Auksaburnis apie labai iðkalbingà þmogø. nei vargø. netrukus ten rado aukso. pabrëþiant jo buvusià oratorystæ. e. Posakis atsirado XIX a. Aukso karðtligë (angl. Auksinis jaunimas (pranc. juos praminæ patys jakobinai. Á Kalifornijà tada patraukë minios avantiûristø. Þ. praðydami padirbti jiems dievà. „Aaronas jiems tarë: ‘Nuimkite aukso auskarus. y. ir atneðkite juos man’. I. 1761) raðæs apie homines dores ‘paauksuotus þmones’. kai JAV nupirko ið Rusijos Aliaskà (1867) ir rado ten didþiulius aukso klodus. poeto Hesiodo (`Hs…odoj.(Vok vinga ietija s ) sios bandos. de dalyvavo. e. Èaplino (Charlie Chaplin. Bos aureus) turtas kaip stabas. pavartojæs já komedijoje „Formijonas“ (Phormio. nei neapykantos. Posakis kilo ið Senojo Testamento pasakojimø apie þydø klajones. kaip didþiausia vertybë. apie kilmingus ir turtingus ponus. m. kur jis bendravæs su Jahve. vilkinèius auksu siuvinëtas liemenes. Þ. tautos ar visuomenës taikos.. paëmæs jiems ið rankø auksà. kai JAV. Heraklis Augëjà áveikæs ir pergalës proga surengæs pirmàsias olimpines þaidynes. Garbinti aukso verðá reiðkia nusigræþti nuo tikrøjø. Montes auri polliceri) vilioti kà nerealiais paþadais. M.) poemoje „Darbai ir dienos“ pasakojimo apie dievø sukurtà auksinæ þmoniø kartà. suliejo á verðio panaðumà. parodijuojantis minëtuosius aukso ieðkotojus Aliaskoje. pr. Ruso (Jean-Jacques Rousseau. Jono Auksaburnio (John Chrysostom. Prancûzijos revoliucijos metu (1789–1794) ðis terminas pradëtas taikyti jaunuomenei. Nesulaukdami nuo Sinajaus kalno gráþtanèio Mozës. Reklaminë skrajutë (1849) Aukso verðis (lot. Epitetas paimtas ið vyskupo Ðv. 1889–1977) kino filmas (1925). VIII–VII a. Jeunesse dorée) iðlepæs pramogaujantis pasiturintis didmiesèiø jaunimas. Auksiniu jaunimu Quentin de La Tour (1704–1788).). 109–119). daug þadëti. iðtrûkus ið Egipto. susidorojant su jo ðalininkais La Turas ( Maurice kairiaisiais jakobinais. 345407) prievardþio. Dail. dvasiniø.

1747–1790) kûrybos. Yra nuomonë. Ilièevskis (Àëåêñåé Èëëè÷åâñêèé. X. jis galëjo atsirasti ið siuvimo technologijos. neutralus elgesys ar paþiûros. kampanijos ar laikotarpio pabaigà. dþiaugsmus) ir Mirtá. ~99–~55 pr. subalansuotas. Posakis þinomas daugeliui tautø. 5). laiku pasakyta mintis ar patarimas. Posakio autorius – rusø poetas A. iðbarstë á vandená ir pagirdë juo izraelieèius“ (Ið 32. Balius baigtas (rus. kad jis kilæs ið Viduramþiø paproèio vainikuoti naujuosius. Pavadinimas þinomas jau nuo XIII a. m. Liber III. Bakalauras þemiausias aukðtojo mokslo laipsnis. laurus) ðakelëmis. netvirtus argumentus. þodis kilæs ið prancûzø bas cavalier ‘þemasis riteris’. Baltais siûlais siûta apie neátikinamus teiginius. kad ðá eilëraðtá A. kraðtutinumø prieðingybë. Lk 3. e.) „Odþiø“ (II. Posakio autorius – romënø poetas Lukrecijus Karas (Titus Lucretius Carus. Mat puotauta ið auksiniø indø. baca) pilnomis laurø (lot. / Àìóð ðàñïîðÿæàåò ïëÿñêîé. Amûras vadovaujàs ðokiams. kuris iðvedë tave ið Egipto þemës!’“ (Ið 32.  Aukso þodþiai (lot. Balsas tyruose perspëjimas. Þodþiai ið romënø poeto Horacijaus (Quintus Horatius Flaccus. Manoma. Aurea dicta ‘aukso posakis’) vertinga. kai aplinkui suirutë ar iðorinë grësmë. kuriuos Baltazaro pirmtakai pagrobë ið Jeruzalës ðventyklos. Baltazaro puota atsidavimas linksmybëms. kas neþinoma. „/.árankiu padarë ið jo lietiná verðá. Sutrynæs á dulkes. e. liekantis be atgarsio. Belðacaro) puota persø apsuptame Babilone. Þodþiai ið Naujojo Testamento: „O jis buvo tasai. Gráþæs Mozë aukso verðá átûþæs „ámetë á ugná. 1798–1837).. ávykio. padarytus ið aukso ir sidabro. 20). dar netyrinëta. Aurea mediocritas) optimalus. 1–4). 1826) – jais poetas vadina Fortûnà (laimæ./ Æèçíü íàøà ïèð: ñ ïðèâåòíîé ëàñêîé / Ôîðòóíà îòâîðÿåò çàë. kà tik egzaminus iðlaikiusius gydytojus uogø (lot. Jie gërë vynà ir ðlovino dievus. o galop atëjusi Mirtis ðià puotà nutraukianti:  31 /.. pavartojæs já eilëraðtyje „Trys neregiai“ (Òðè ñëåïöà./ karalius ir jo didþiûnai. 32 . ðis yra tavo Dievas. Kupidonà ar Amûrà (meilæ. siûlymas ir pan. Posakis atsirado senovës Romoje: balsavimo metu kitokià nuomonæ turintrys senatoriai pereidavæ á prieðingà salës pusæ. sëkmæ). è êîí÷åí áàë. apie kurá pranaðas Izaijas yra pasakæs: Tyruose ðaukianèiojo balsas: Taisykite Vieðpaèiui kelià!“ (Mt 3. Balsavimo rezultatà nusverdavo gausesnë pusë. Êîí÷åí áàë) apie kokio nors malonaus renginio. Terminas atëjæs ið kartografijos – senovëje þemëlapiuose baltai þymëdavo neþinomas ar maþai tyrinëtas pasaulio vietas. praðymas. Tada jie suðuko: ‘Izraeli.. Imberto (Barthélemy Imbert. 65–8 pr. Senajame Testamente apraðyta Babilono valdovo sûnaus Baltazaro (Belðazaro. þalvario..). Aukso vidurys (lot. m. 4). Balta dëmë tai. taip vienu metu vadinæ prancûzø riteriø ginklaneðius. 12). Pasak kitos versijos. kurios duris atverianti Fortûna. 3.. Eilëraðtyje gyvenimas palyginamas su puotø sale. nevykusiai paslëptà dalykà. pavartojæs juos poemoje „Apie daiktø prigimtᓠ(De rerum natura. Balsuoti kojomis protestuojant palikti salæ ir nedalyvauti balsavime. kurios metu buvo iðniekintos þydø ðventenybës bei pamintas monoteizmas. jo þmonos ir sugulovës gërë ið jø. kada siuvamojo drabuþio sukirptos dalys laikinai sudaigstomos baltais siûlais. / Ïðèõîäèò ñìåðòü. Ilièevskis iðvertæs ið prancûzø poeto B.

kuriam bûdingas suaktyvëjæs seksualumas. ir Baltazaras buvæs nuþudytas (Dan 5). panaudojant ávairiø gamintojø atskirai siûlomus bei parduodamus jo komponentus. 1797– Baltieji rûmai 1801). atitinka lie. Job 42. Velso (Sumner Welles. Orleanà – ir truko iki spalio mën. 1940–1945. savarankiðkas vertinimas ir jausmø reiðkimo laisvë. 34 . 33 Balzako amþius sakoma apie brandø moters amþiø (nuo 30 iki 50 m. prez. de Balzakas (Honoré de Balzac. smurtinis susidorojimas su prieðininkais. Barstyti galvà pelenais atgailauti. kai prancûzø raðytojas O. I am using it again and again (‘„Be komentarø“ yra puiki frazë. JAV prezidentûros pastatø kompleksas Vaðingtone. prk. 1874–1965. No comment) 1. sielvarto ar gedëjimo ritualas. Posakis paplito po to. The White House) 1. 1799–1850) iðleido romanà „Trisdeðimties metø moteris“ (La Femme de trente ans. iðëjæs ið Baltøjø rûmø po pokalbio su JAV prezidentu H. Bisono (Louis-Auguste Bisson. ‘TEKEL’ – tu buvai pasvertas svarstyklëmis ir buvai rastas lengvas. Seniau galvos barstymas pelenais daugelyje tautø buvæs atgailos. Dar plg. 1884–1972. V. Tikslus nuþudytøjø skaièius neþinomas – ið viso nurodoma iki 100 000. Þudynës tæsësi ir vëliau. JAV prezidento administracija. kai Didþiosios Britanijos ekspremjeras V. Pats Èerèilis sakësi ðià frazæ nusiklausæs nuo amerikieèiø valstybës veikëjo ir diplomato S. parsin“. Bordo. Senajame Testamente ðis motyvas yra Tamaros ir Jobo istorijose (2 Sam 13. Baltramiejaus naktis negailestingas. 1951–1955). negailëdami nei moterø. de Balzakas.19. sakoma kuo nors piktinantis. Posakis radosi po to. Trumann. Be komentarø (angl. ir tapo JAV prezidentø rezidencija. Baltosios dëþës sandara vartotojui yra þinoma. 1945– 1953).. Juodoji dëþë. be þodþiø. medþio ir akmens“. Trumenu (Harry S. rugpjûèio 24 d. L. 2. Baltieji rûmai (angl. 1814–1876) dagerotipija (1842). Baltramiejaus dienà prancûzø katalikai Paryþiuje sukëlë hugenotø (prancûzø protestantø kalvinistø) skerdynes ir nuþudë apie 3000 þmoniø. Èerèilis Að jà nuolat vartoju’). tekel. Èerèilis (Winston Leonard Spencer Churchill. Lionà. prem. nei vaikø. 1829–1842). Baltoji dëþë vartotojo savarankiðkai surinktas asmeninis kompiuteris ar koks kitas elektroninis árenginys. prez. 1572 m. Baltos spalvos rûmai pastatyti 1792–1800 m. sakoma atsisakant kà komentuoti. Atvesdintas pranaðas Danielius tuos þodþius iðaiðkinæs taip: „‘MENE’ – Dievas suskaièiavo tavo karalystës (dienas) ir privedë jà prie galo. Tà paèià naktá persai uþëmæ miestà. kurio herojei vikontei de Bosean bûdinga nepriklausomybë. Puotos metu nematoma ranka ant sienos uþraðiusi þodþius: „Mene. 6). ’PERES’ – tavo karalystë yra padalyta ir atiduota medams ir persams“. naktá á Ðv. mene.).geleþies. O. netrukus jos persimetë á kitus Prancûzijos miestus – Tulûzà. 1735–1826. pradedant antruoju JAV prezidentu Dþonu Adamsu (John Adams. taip atðovæs interviu praðiusiems þurnalistams. 1892–1961) ir prisipaþinæs jà labai mëgstàs: "No comment" is a splendid expression. 2.

e.Be pykèio ir ðaliðkumo (lot. kurio iðvaizda visi kiemo paukðèiai bodëjosi. stengdamasis atkalbëti juos nuo minties ásitempti á miestà graikø (danajø) jiems neva dovanotà mediná arklá (Eneida. kur ðiuos þodþius trojënams sako þynys Laokoontas. uþ toká elgesá danajø globëja deivë Atënë uþsiundë ant Laokoontas. Bulvarinë spauda Bulvarinë spauda pramoginiai lengvo turinio periodiniai leidiniai. pr. Skulpt. Liber I). Dar þr. apibûdinant pasyvumà. 10). Senovëje druskos bërimas ant þaizdos buvo vienas ið kankinimo ar tardymo bûdø.H. net dovanas neðanèiø’) perspëjimas apie galimà prieðo klastà. II. veidmainiðkai dangstomà dovanomis. Pavadinimas atsirado XIX a. Dar þr. Vienumoje gulbiukas iðaugo á graþià gulbæ ir savo nuostabai buvo pri. negraþus.) poemos „Eneida“. iðskirtinis. Bulvarinë literatûra þr. laukdami kaþkokio Godo. Posakio autorius – romënø istorikas Tacitas (Publius Cornelius Tacitus. e. Bjaurusis anèiukas 1. plg. taip ir nepasirodanèio scenoje. já niekino. Posakis perfrazuotas ið Biblijos. Atanodoras ir Polidoras (I a. bræstantis paauglys. viduryje Prancûzijoje. m. kurios pasmaugusios já patá ir du jo sûnus (Eneida. Andersenas imtas á ðiø karaliðkø paukðèiø bûrá. 1906–1989) to paties pavadinimo pjesës (1952). negeroviø. Perfrazuotas posakis ið romënø poeto Vergilijaus (Publius Vergilius Maro. 70–19 pr. kai Paryþiaus bulvaruose imta pardavinëti satyriná savaitraðtá Le Figaro (1826). 199–215). K. Panaðaus turinio knygos pagal analogijà pradëtos vadinti bulvarine literatûra. Posakis ið airiø dramaturgo S. lûkuriavimà. nemëgstamas asmuo kolektyve ar ðeimoje. Anderseno (Hans Christian Andersen. skandalus. laikraðtá Le Matin ir kt. Savo veikale „Analai“ jis skaitytojui istorijà þada pasakoti be pykèio ir ðaliðkumo (Annales. dovanas neðanèiø! (lot. Timeo Danaos et dona ferentes ‘bijau danajø. 28). 1805–1875) pasakos apie naminës anties iðperëtà gulbiukà. 36 Tacitas Belaukiant Godo (pranc. Trojos arklys.). Laokoonto dvi didþiules jûros gyvates.: „Savæs klausiate: ‘Kaip mes galime labiausiai priblokðti?’ ir: ‘Jame glûdi nelaimës ðaknys!’“ (Job 19. informacijà ið privataus garsenybiø gyvenimo ir pan. Posakis ið to paties pavadinimo danø raðytojo H. Berti druskà ant þaizdos priminti skausmingus praeities iðgyvenimus ar nelaimes. 49). K. Bijok danajø. prasimanymus. Lietuviø publicistikoje pasitaiko ir ðio posakio parafrazë „Iðrauti blogá su ðaknimis“. be iðankstinës nuostatos. Geltonoji spauda. skelbiantys ávairià reklamà gandus. En attendant Godot) sakoma. „Visø blogybiø ðaknis yra godulystë“ (1 Tim 6. kurioje du valkatos leidþia laikà. Blogio ðaknis kokiø nors ydø. m. net iðgujo ið kiemo. II. Sine ira et studio) objektyviai. 2. 35 . Beketo (Samuel Beckett. delsimà vietoj aktyviø veiksmø. blogo elgesio prieþastis ar ðaltinis. Agesandras. 58–117).

rus. Pasakojama. 23–79).Buridano asilas (lot. Lietu. antequam partus ei excidatur. Cezario pjûvis (lot.). m. taèiau stropiai sergi. or not to be: that is the question ‘bûti ar nebûti – ðtai klausimas’) apie kritiná momentà. m. Sectio caesarea) gimdymo bûdas. pjauti’): /. Gr. Pasak romënø istoriko Plinijaus Vyresniojo (Gaius Plinius Secundus. II. niekaip nepasirenkantis viena ið dviejø. e. Cezario biografijoje. mituose Cerberis yra trigalvis ðuo. valdë 49–44 pr. kai vaisius iðimamas operacijos keliu. Ðio ástatymo autoriumi laikomas sabiniø ir Romos valdovas Numa Pompilijus (Numa Pompilius. buvo populiarus posakis bûti ar pûti. ~69/75 – po 130). Drûíå áèòü ‘muðti ar nemuðti’. 1564–1616) tragedijoje „Hamletas“ (1600). to bûsianti virðenybë ðeimyniniuose santykiuose. Neretai perfrazuojama.. Bûti po padu bûti nesavarankiðkam. nes niekaip nenuspræsiàs. Julijaus Cezario (Gaius Iulius Caesar. Ðekspyro (William Shakespeare. pavartojæs já J. kad ðis uþdëtø ant jo savo kojà. apeliuojantis á Lietuvos atsiskyrimà nuo TSRS ar pasilikimà joje.. kad vaisius bûtø iðimtas ið ásèiø mirus gimdyvei. Asinus Buridani inter duo prata ‘Buridano asilas tarp dviejø pievø’) þmogus. reikalavusio. m. prancûzø filosofas Þ. kaip pavyzdá paminëjo asilà tarp dviejø pievø: esà ðis nudvësiàs badu.). aklai klausyti kito asmens.ðautas (Martin Droevoje Sàjûdþio laikais (1988–1990) shout. 33). Frazë ið princo Hamleto monologo anglø poeto ir dramaturgo V. Posakio autorius – romënø istorikas Svetonijus (Gaius Suetonius Tranquillus. Ástatymo formuluotë buvusi tokia: Negat lex regia. plg. remiantis fonetiniu panaðumu. ppr. Paprastai lengvai áleidþia. Burtai mesti (lot. Cerberis uolus. Cerberá ið poþemiø buvo atitempæs Heraklis parodyti Euristëjui (12-asis Heraklio þygis) ir vël nugabenæs atgal. budrus ir/ar piktas sargas. á kurià eiti ësti. Dail. 12). áûòü èëè íå V. spem animantis cum grauida peremisse uidetur ‘karaliðkasis ástatymas draudþia laidoti moterá. e. kai reikia dël ko nors apsispræsti. kuri mirë nëðèia. Cerberá savo muzika buvo uþmigdæs Orfëjas.) giminës pavardë kilusi ið to. humari. 1601–1650). Posakis kilæs ið daugeliui tautø paþástamo vestuvinio prietaro: kas ið jaunavedþiø pirmas 37 uþmins kitam ant kojos. prieð tai neiðpjovus jos vaisiaus. keliaudamas á mirusiøjø pasaulá susigràþinti mylimosios Euridikës. sutuoktinio. áûòü ‘bûti ar nebûti’ ir áèòü èëè (fragm. Iacta alea est ‘kauliukas mestas’) apie galutiná sprendimà arba pradëtus ir nebeatðaukiamus veiksmus. To be. kas elgiasi prieðingai. kad XIV a. saugantis áëjimà á mirusiøjø poþemio karalystæ. qui contra fecerit.. iliustruodamas. jei reikia já gelbëti. caeso. kad operacijos pavadinimas kilæs nuo Romos imperijos laikais veikusio ástatymo lex regia (‘karaliðkasis ástatymas’). M. apraðydamas Cezario sprendimà nepaisyti Romos senato draudimo perþengti Rubikonà ir þygiuoti á Romà (Divus Iulius. ppr. mulierem. Ðekspyro portretas. quae praegnans mortua sit. jog nesà pasirinkimo laisvës. e. kad vienas ið jo protëviø gimæs bûtent tokiu bûdu (lot. priimti lemtingà sprendimà. Manoma. Rytø tautose dar buvæs paprotys. 1300–1358). Bûti ar nebûti (angl. caedere ‘pjaunu. 716– 673 pr. Buridanas (Jean Buridan. kai nugalëtasis valdovas atsigula kniûbsèias prieðais nugalëtojà. atima viltá gyvam padarui’ (Leges Regia. 100–44 pr./ sicut Scipio Africanus prior natus primusque Caesarum a 38 . kad niekas ið jos nebeiðeitø.

uþsidëjo já ant abiejø peèiø ir. „Nojus. LVII. o ne þodþiams“ (Cassius. (1794 m. Bet kaþkoks Marcelas (Marcellus) Tiberijui atsakæs taip: „Tu. Pastarasis buvæs smulkus sukèius. neiðauklëtas þmogus. rus. Cezario vardui tapus bendriniu valdovo pavadinimu (ið to ilgainiui kilo lie. The Clash of Civilizations) vakarø krikðèioniðkosios ir rytø musulmoniðkosios kultûros prieðprieða. 1899). Chamas (Hamas) buvo biblinio Nojaus vienas ið sûnø. Cezaris nëra aukðèiau uþ gramatikus (lot. VII. e. 1862– 1915) knygà „Chuligano naktys“ (The Hooligan Nights. Raðytojas teigia. eidami atbulomis. Hamas /…/ pamatë savo tëvo nuogumà ir papasakojo savo dviem broliams lauke. gali suteikti Romos pilietybæ þmonëms. Iðsiblaivæs ir suþinojæs apie Chamo poelgá. Kiti ðaltiniai nurodo K. Pasak Senojo Testamento. XIX a. NH. Caesar non supra grammaticos) kad ir koks aukðtas bebûtø pareigûnas. Cezariu – esà ðis iðleidæs minëtàjá ástatymà. Chuliganas (angl. g. vardu Atëjus Kapitas (Ateius Capito). Hantingtonas (Samuel Philips Huntington. 42 pr.caeso matris utero dictus. romënø karvedys. 17). kuriame jis teigia. Vienas ið adresatø.). vok. öàðü). skolinys ciesorius. Pamatyti tëvo ar motinos nuogumà judëjø paprotyne buvo didi nuodëmë. jog pasaulis po Ðaltojo karo yra susiprieðinæs nebe ideologiniu. þinoma tik ið XVIII a. Savo teo. êåñàðåâî ñå÷åíèå). Hanibalo nugalëtojas – A. kuris ásiveisë vynuogynà. á lietuviø kalbà jis pateko ið rusø kalbos. kad pats buvæs labai susierzinæs dël ásako prieþasties. nuogo savo tëvo jie nematë“ (Pr 9. pasigërë ir gulëjo nuogas savo palapinëje. vagiðius bei lëbautojas. ~155 ar ~163/ 164 – po 229) apraðë ðio posakio atsiradimo istorijà. atlikta gyvai gimdyvei. Kaip rodo þodþio pradþia. Nojus sûnø prakeikë ir pasmerkë vergauti broliams. m. Hantingtonas 40 . e. Chamas storþievis. jog. Jis gërë vyno.). Romënø istorikas Kasijus Dio (Lucius Cassius Dio Cocceiannus. êåñàðü. o konfesiniu ir vertybiniu pagrindu. Kadangi jø veidai buvo nugræþti á kità pusæ. Kartà imperatorius Tiberijus (Tiberius Caesar Augustus. Paprastai kildinama ið airiðkos pavardës Hooligan ar Houlihan. áþûlus.S. dël ko jie ir praminti Pjautiniais’ (Plinius. B. Netrukus jis ekspertø atsipraðæs dël to þodþio – esà jam taip iðsprûdæ todël. vieðosios tvarkos paþeidëjas. iðsigelbëjæs nuo tvano. uþdengë savo tëvo nuogumà.. pabaigoje tokiu charakteriu ir elgesiu esà garsëjo Londono priemiestyje smuklæ laikiusio airio pavarde Hooligan ðeima. nes taip pasakæs imperatorius. 1927). –37. Hooligan) ðiurkðtus. 9). 20–23). uþ policininko nuþudymà nuteistas iki gyvos galvos ir miræs kalëjime. muðeika. kurioje skoliniø h keièiamas á ch arba g. Ruko (Clarence Rook. nors iki ðiol tokios frazës niekas nevartojo. m. Vëliau. jis privalo paisyti specialistø nuomonës. þemës arto39 jas. buvo pirmasis. Cezari. atsakæs. Dël fonetinio panaðumo á istorinio Cezario asmenvardá ðis operacijos bûdas kartais klaidingai siejamas su paèiu J. jog þodis kilæs ið londonieèio Patriko Huligano pavardës. nuo ðiol ji tapsianti norma. taip pat pirmasis ið Cezariø buvo iðpjautas ið motinos gimdos. lib. taip pavadinæs savo straipsná þurnale Foreign Affairs (1993). destruktyvus þmogus. valdë 14–37) savo ásake pavartojæs nelotyniðkà þodá. kaiser. Posakio autorius – amerikieèiø politologas S. qua de causa et Caesones appellati ‘ðitaip gimæs pirmasis Scipionas Afrikietis (236– 183 pr. Civilizacijø konfliktas (angl. Tuomet Ðemas ir Jafetas paëmë drabuþá. terminas lex regia pakeistas á lex caesarea (plg dar rus. Pirmoji sëkminga tokia operacija.

„Izraelio namai pavadino tà duonà mana. 1766–1854) vardu. Das Ding in sich) apie kà nors paslaptingà. Posakio autorius – vokieèiø filosofas I. Posakio autorius – anglø poetas ir dramaturgas V. gatvë Londone. S. 2. iðklausæs pataikûniðkus savo dvariðkio Damoklo þodþius. JAV antrojo karo su Didþiàja Britanija metu (1812–1814) S. kurie dël to liekà daiktais savyje. 41 Damoklo kardas. Biblijos vertëjai þodá mana kildina ið þydø klausimo Mozei man hu? (hebr. Terminas atsirado XX a. kuri krisdavusi rytais ir pasirodydavusi nudþiûvus rasai kaip „kaþkas smulkaus. 31). Vilsonas . panaðaus á grûdelius – taip smulkaus tarsi ðerkðnas ant þemës“ (Ið 16. Gr. 1996). 1765–1836). Vestalas ( Richard Westall. Uncle Sam) JAV personifikacija. o jos skonis buvo panaðus á meduoliø skonᓠ(Ið 16.1564–1616) tokiu pavadinimu paraðæs komedijà (1600). kurioje yra Didþiosios Britanijos premjero rezidencija ir Uþsienio reikalø ministerija. kad þmogus galás paþinti tik daiktø savybes. R. tuo parodydamas. jø simbolis. kai bardø koncertai ir mitinguotojø dainavimas konsolidavo didþiàjà visuomenës dalá siekti atkurti nepriklausomybæ ir demokratiná valdymà. Damoklo kardas nuolatinë didelë grësmë. kad Sirakûzø valdovas Dionizas I Senasis. 10 deðimtmeèio pradþioje. nes jam nuolat gresia pavojai. prk. Ðekspyras (William Shakespeare. balta. Posakis ið Senojo Testamento pasakojimo apie Mozës po dykumà vedþiojamà þydø tautà. Didþiosios Britanijos vyriausybë arba URM. 14). jog valdovas esàs laimingiausias þmogus pasaulyje. 1781) tvirtinæs. taiki visuomeninës santvarkos ar valdþios kaita.rijà jis vëliau iðplëtojo knygoje „Civilizacijø konfliktas ir pasaulio pertvarka“ (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Iðalkusià ir dël to ið nepasitenkinimo burbanèià minià þydø dievas Jahvë ðeðias dienas maitinæs ið dangaus krintanèiomis putpelëmis (mësa) ir mana (duona). (United States ‘Jungtinës Valstijos’). veikale „Grynojo proto kritika“ (Kritik der reinen Vernunft. Kantas (Immanuel Kant. ‘kas tai yra?’). Vilsonas tiekæs amerikieèiø armijai mësà valdiðkose statinaitëse. I. Ji buvo panaði á koriandro sëklà. Kantas Dangaus mana netikëtai ir be pastangø atsiradæs reikiamas maistas ar kitos gërybës. 42 Dainuojanèioji revoliucija nesmurtinë. kad valdovo gyvenimas visai nepavydëtinas. politines permainas Baltijos ðalyse. ant kuriø buvo santrumpa U. Downing street) 1. Pavadinimas siejamas su verslininko Samuelio Vilsono (Samuel Wilson. Much ado about nothing) apie emocingà ar dramatizuotà nereikðmingos situacijos vertinimà. puotos metu pasodinæs Damoklà á savo sostà. neiðaiðkinamà. Daug triukðmo dël nieko (angl. 1724–1804). Dauningstrytas (angl. apibûdinant 1988–1989 m. mite pasakojama. Daiktas savyje (vok. o ne paèius daiktus.S. Dail. Dëdë Semas (angl. prieð tai virð jo liepæs pakabinti ant arklio aðuto aðtrø kardà.

22). kas buvo lengvai. ðià daugiskaità vartojo ir baþnyèios hierarchai. Eric Arthur Blair. Âåëèêèé êîìáèíàòîð) veiklus. 44 . „nuo velnio“. Pluralis auctoris) ar kuklumo daugiskaitos (lot. Aleksandras Antrasis. Dievas ir atëmë apie nuolankø susitaikymà su praradimu (ppr. universitetø rektoriai. ne tik savo. 1949). Posakis atëjo ið Viduramþiø scholastø darbø. Pluralis maiestatis) ávardþio mes vartojimas vietoje að. Big Brother) totalitarinës valstybës valdþios klanas ar valdanèioji nacija. savo gabumø. ieðkotojas. bet ir aneksuotøjø kraðtø. visos Rusijos caras ir valdovas. kad deðinë pusë yra „teisingoji“. paslëpto vienoje ið buvusio 12 komplekto këdþiø.Ðià santrumpà kareiviai juokais iððifravæ kaip tiekëjo inicialus: Uncle Sam ‘dëdë Semas’. vasará: Sutikdami su Imperijos Dûma. Ið to romano paplito ir frazë „Didysis brolis stebi tave“ (Big Brother is watching you). Vartosena kilo ið to. plg. apie Kristø raðoma. Tokia vatosena buvo bûdinga karaliams. Mania grandiosa. Posakis ið Senojo Testamento Jobo knygos. Deðinioji ranka pagrindinis ar patikimiausias padëjëjas. Pavadinimas paimtas ið Dþ. komplikuojantis santykius su aplinkiniais. Suomijos didysis kunigaikðtis… Daugiskaità caras Nikolajus II vartojo ir atsisakydamas sosto 1917 m. Ið senovës atëjusi nuomonë. energingas sukèius. sureikðminimas. kad karaliai atstovavæ visai tautai. be to. pasiekimø ar savo kilmës aukðtinimas. iðradingas ir nepailstantis lobio. o jam yra pavaldûs angelai. vartojamos mokslo darbuose. kitaip – megalomanija) patologiðkas pasitikëjimas savimi. 1903–1950) antiutopinio romano „1984“ (Nineteen Eighty-Four. Sëdëti valdovui ið deðinës bûdavæ labai garbinga. kad „áþengæs á dangø. „Koks tu esi galingas! Stipri yra tavo ranka. Mes nusprendëme atsisakyti Rusijos Imperijos sosto ir sudëti aukðèiausiosios valdþios ágaliojimus. Ðiuo epitetu pavadintas pagrindinis romano herojus Ostapas Benderis. „net ten mane vestø tavo ranka ir tvirtai laikytø tavo deðinë“ (Ps 139. „geroji“. 10).: Ið Dievo malonës Mes. apsukrus. 14). Lenkijos karalius. Orvelo (tikroji pavardë – E. Bleiras) (George Orwell. ir galybës“ (1 Pt 3. Deðinës rankos ar pusës motyvas Biblijoje yra daþnas. subjektyviais vertinimais. visa pasiekianti tavo deðinë!“ (Ps 89. be asmeniniø pastangø ásigyta). savæs pervertinimas. jei argumentuojama estetiniais. Dþ. plg. Åâãåíèé Ïåòðîâ. Ðià daugiskaità reikia skirti nuo autorinës (lot. Ilfas ir Petrovas Dievas davë. to. Dël skonio nesiginèijama (lot. 43 Didybës manija (lot. 1903–1942) romano „Dvylika këdþiø“ (Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ. jis sëdi Dievo deðinëje. Didysis brolis (angl. Didybës daugiskaita (lot. Pluralis modestiae). 1927) VII skyriaus pavadinimo. o kairë – „neteisingoji“. Posakis ið rusø raðytojø Ilfo ir Petrovo (Èëüÿ Èëüô. „nuo Dievo“. kuriame vaizduojama totalitarinë valstybë Okeanija. ir valdþios. Orvelas Didysis kombinatorius (rus. „negeroji“. 1897–1937. Gali bûti vienas ið ðizofrenijos ar paranojos poþymiø. primenanti hitlerinæ Vokietijà ar stalininæ Rusijà. valdoma máslingojo Didþiojo Brolio. De gustibus non est disputandum) siûlymas nutraukti ginèà. imperatoriams (todël dar vadinama karaliðkuoju „mes“).

23). gr. m. Jonas prabilo: ‘Ðtai Dievo Avinëlis. 347–420). e. Vieðpats davë. 13–15). 2. matydamas ateinantá Jëzø. Ið arklio dantø nudilimo sprendþiama apie jo amþiø. atsidëkojant uþ pirmagimiø iðsaugojimà vaduojantis ið Egipto nelaisvës. Agnus Dei) 1. tokia malda. e. Vieðpats ir atëmë! Tebûna paðlovintas Vieðpaties vardas!” (Job 1. 21). „Jie ðaukësi savo Dievo. Jame buvo numatytos mirties bausmës ne tik þmogþudþiams. m. 3. greitai paðalinusios beviltiðkà situacijà ar iðsprendusios neiðsprendþiamà problemà. tai tikrai pas jus atëjo Dievo karalystë“ (Lk 11. dar plg. Deus ex machina) atsitiktinis asmuo ar netikëtos aplinkybës. tylaus bûdo þmogus. Jeronimui (Eusebius Sophronius Hieronymus. Posakis þinomas ið Senojo Testamento epizodo. lie. Dievas ið maðinos (lot. O uodai knibþdëjo ant þmoniø ir gyvuliø. jø namø duris jis ásakæs paþenklinti ritualinio ëriuko krauju (Ið 12. ir jis iðtiko visà Egipto þemæ baisiomis rykðtëmis“ (Jdt 5.Tikrindamas Jobo tikëjimo tvirtumà. 621 m. vienas ið Kristaus epitetø. Drakoniðki ástatymai pernelyg grieþti ástatymai ar tvarka. Kerëtojai sakë faraonui: ‘Tai Dievo pirðtas!’“ (Ið 8. 12). Ðie þodþiai buvo uþuomina. 18. plg. Rykðtë senovëje buvo áprastas kûno bausmës árankis. rus. Noli equi dentes inspicere donat) dël dovanos vertës ar kokybës nemandagu diskutuoti. Dievo rykðtë nelaimës prieþasties aiðkinimas Dievo bausme. 9). Þemës dulkës visame Egipto kraðte pavirto uodais. kuriame þydø dievas Jahvë per Mozæ ir Aaronà varþosi su egiptieèiø þyniais. Dar plg. Dovanotam arkliui á dantis neþiûri (lot. iron. Ástatymai buvæ tokie grieþti. romaus. siøsdamas Egiptui treèiàjà bausmæ. 9. Ïåðñò áîæèé) lemties ar kokio ávykio prieþasties aiðkinimas Dievo valia. Ið 31. jog 46 . Kerëtojai panaðiai bandë savo kerais padaryti uodø. pr. o kad Jahvë naktá netyèia nenumarinø þydø naujagimiø.) vardo. kuris naikina pasaulio nuodëmæ!’“ (Jn 1. 36). Dievo pirðtas (angl. Á tai Jobas atsakæs: „Nuogas iðëjau ið motinos ásèiø. Uodai apniko þmones ir gyvulius. Dievo avinëlis (lot. 29. kur supainiotà intrigà spektaklio pabaigoje iðspræsdavæs á scenà mechanizmais nuleistas dievas. Ðià sàvokà vartoja ir Kristus: „Bet jei að iðveju demonus Dievo pirðtu. pr. Abstrakèia bausmës reikðme þodis rykðtë vartojamas jau Senajame Testamente – rykðtëmis vadintos Jahvës 10 bausmiø Egiptui. teisininko Drakono (Dr£kwn. verèiant faraonà leisti þydams iðkeliauti (Ið 7-12). todël perkant arklá daþnai apþiûrimi ir jo dantys. 21. 1–13). 20). Þydø paprotyne ëriukai bûdavo aukojami Jahvei prieð Velykas (Paschà).: „Jø namai yra saugûs. bet neástengë. Posakio autorystë skiriama teologui Ðv. dar plg. Pats posakis daug senesnis – jis randamas egiptieèiø religinës magijos apraðuose. Posakis atëjo ið antikinio teatro. 1. Dievas siuntæs jam sunkius iðbandymus. duoti (ákrësti) rykðèiø. tarp jø ir viso turto netektá. be baimës. Posakis ið Jono evangelijos – taip Jonas Krikðtytojas kelis kartus pavadinæs Kristø: „Rytojaus dienà. ðitaip versdamas faraonà leisti Mozei iðvesti þydus ið Egipto: „Aaro45 nas iðtiesë savo rankà su lazda ir sudavë á þemës dulkes. bet ir vagims bei tinginiams. katalikø miðiø dalis. Ðis epitetas dar vartojamas Apreiðkime Jonui (Apr 6. kad amþininkai ironizavæ. jog Kristus yra Dievo numatyta auka þmoniø nuodëmëms iðpirkti. nuogas ten sugráðiu. Drakonas buvo iðrinktas vienu ið 9 Atënø archontø (valdytojø) ir suraðë pirmàjá teisiná kodeksà. Pavadinimas kilæs ið sen. Mat paskutinë Jahvës bausmë Egiptui buvusi pirmagimiø numarinimas. VII a. Finger of God. Dievo rykðtë jø neiðtinka“ (Job 21.

/ drumstei vandená kojomis ir terðei savo upes“ (Ez 32. 3). m. Perfrazuota ið Naujojo Testamento. 1733– kams. kà anam á ausá ðnibþdëjæs lokys. Posakis atëjo ið sen. Duoti tonà lemti pokalbio temà ar nuostatà. ar Drakonui nebuvo þinomas Mesopotamijos valdovo Hamurabio (valdë 1792–1750 pr. m. m.Drakonas juos raðæs krauju.. Lotyniðkai posaká iðpopuliarino romënø raðytojas. K. pasielgë skirtingai: vienas álipo á medá. Vëliau posakis metaforizavosi ir paèiam veiksmaþodþiui drumsti suteikë perkeltinæ reikðmæ ‘trikdyti’. 2–3. 377). Panem et circences) prastuomenës. 80–81). didesniø idealø neturëjimas. 239–169 pr. Ìóòèòü âîäó. 1745). pr. plg. Posakis ið Naujojo Testamento. 11. ~ 50/65 – ~ 127) „Satyrø“. angl. Goldonio portkurioje tarnas Trufaldinas. uþklupti lokio. plg. 1813). raðytojo Ezopo (A…swpoj.A. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“ (Mt 6.. Aesopus. padaryti átakà kitø elgesiui. Posakis atëjo ið Senojo Testamento. plg. To ster up trouble ‘drumsti rûpesèius’) sàmoningai iðkraipyti faktus. Pirmasis iðlipæs ið medþio ir paklausæs.) pasakëèios „Keleiviai ir lokys“ moralo. 64). kaip du keliavæ draugai. „Nekeliauk su draugais. Drumsti vandená (rus. o antrasis. Pasakëèia apie tai. nuomonei. m. pavartojæs já traktate „Lelijus apie draugystæ“. Gali bûti perfrazuotas ir ið lot. gr. Longis (Alessandro Longhi. pr. VI a. tik dviejø dar dalykø geidauja – / duonos bei reginiø! “ (X. Posakis atëjæs ið romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis. posakio Turbato melius capiuntur flumine pisces ‘drumstame upelyje lengviau gaudyti þuvá’. 1707– 1793) komedijoje „Dviejø ponø tarnas“ (Il servitore di due padroni.). Dviem ponams netarnausi apie veiklos sritis. e. vos nepakliuvæs lokiui á nagus. t. Lk 11. norëdamas retas (fragm. apsimetë negyvas ir taip iðsigelbëjæs – lokys já tik apuostæs ir nuëjæs. Dail. melagystæ. ið Kristaus pateiktos naujoviðkos maldos „Tëve mûsø“: „Kasdienës mûsø duonos duok mums ðiandien“ (Mt 6.y. 47 Duona kasdieninë apie kà nors gyvybiðkai svarbø. e.: „Tu leidai.) kodeksas. Pirminë reikðmë galëjusi bûti ‘terðti’. o kità mylës. Amicus certus in re incerta cernitur). siekiant sau naudos. 6–8). jiems to neþinant.). kurie pavojuose vienà palieka!“ – atkirtæs tasai (Ezopas. kuriame uþ ðmeiþtà. tarnauja dviem ðeiminin. Mesopotamia. minios poreikiø apibûdinimas. 106–43 pr. Goldonis (Carlo Goldoni. deðimtojoje jis apie Romà raðo taip: „Ðiandien kukli jau jinai. 521 m. Senàjá Testamentà: „/. 2). kuriø interesai ar tikslai prieðtarauja vieni kitiems. pasipelnyti. 24). vagystæ daugeliu atvejø irgi buvo numatyta mirties bausmë (plg. Posakis atëjæs ið muzikø terminijos – dirigentas prieð kûrinio atlikimà nurodo garso aukðtá – tonà. e. kirðinti. e. o kità nieku vers. m. kur ðio posakio autorystæ skiria poetui Enijui (Qvintus Ennius.: „Niekas negali tarnauti dviem ðeimininkams: arba jis vieno nekæs. arba prie vieno bus prisiriðæs. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero.) Tarnystës dviem ponams siuþetà panaudojo italø dramaturgas K. Eiti per ugná ir vandená áveikti ávairiausius sunkumus ir kliûtis. Draugà paþinsi nelaimëje (lot. (Mamona èia apibendrintai reiðkia turtà. savo ðalininkø galima laimëti ir apgaulës bûdu. kad 48 .) (Laelius de Amicitia. Duonos ir reginiø (lot. e. Neaiðku. atënieèiai ðá kodeksà pakeitë á ðvelnesná.

todël raðytojai jà maskuodavæ ávairiomis alegorijomis.–50). Esu þmogus. Faraonai. m. Lietuviø kalboje ði metafora paplito per groþinæ verstinæ literatûrà. /…/ kuris tave gelbsti“ (Iz 43. e. Esu. – perëjome per ugná ir vandená. – liepsnos tavæs nepraris. Posakio autorius – Ðv. pr. egiptieèiø kalbos per hebràjø ir graikø kalbas. per literatûrà tapo folklorizuotos daugelyje tautø. palyginimais. Aesopei logi) alegorijomis. Lesaþas (Alain-René Lesage. I sk. Posakio autorius – prancûzø raðytojas A. pateisinant savo silpnybes. m. kas þmogiðka. Metafora atëjusi ið XVIIIXIX a. Faktø kalba (pranc. Les faits parlent ‘faktai kalba’) faktais grásti argumentai yra objektyvûs ir nepaneigiami. taèiau statistika lankstesnë’. uþdëdavæ nuteistiesiems myriop. Sen. akcentuojant savo individualumà ir nenorà paisyti patarimø keistis.). já vertë ar plagijavo kiti pasakëèiø kûrëjai. Erðkëèiø vainikas kanèia ar nuolatiniai sunkumai. kai atviru tekstu pasakyta kritinë ar ideologiðkai netinkama mintis buvo stropiai cenzûruojama. mirties bausmës vietà. Sum quod sum) sakoma. 354–430). „Lapë ir vynuogës“ ir kt. ad Polyb. Termino autorius – romënø filosofas. Tai dûrinys. Ezopo kalba Lietuvoje buvo ypaè populiari sovietmeèiu. 1835–1910) papildæs taip: facts are stubborn things. man nesvetima (lot. gr. „Kai brisi per gilius vandenis. Augustinas (Aurelius Augustinus. m. 1668– 1747). tai buvæ apaðtalo Pauliaus þodþiai (Sermon 76). kurio sandø reikðmë yra ‘namas’ + ‘didis’. Á anglø kalbà tai buvo iðversta kaip facts are stubborn things ‘faktai – uþsispyræs dalykas’. „Lapë ir gervë“. dramaturgas ir politikas Seneka Jaunasis (Lucius Annaeus Seneca. Homo sum. policininkas. Paryþiaus argo. bûsiu su tavimi. 2–3). m. Senovëje toká dygliuotà vainikà. Hugo kûrinius. humani nil a me alienum puto) sakoma. uþuominomis pasakyta mintis. „Vilkas avies kailiu“. uþuominomis ir pan. kaip paþeminimo ir gëdos simbolá. ko gero per V. Ðá posaká amerikieèiø raðytojas M. Ezopas. á kurià pateko ið sen. e. I. 15 pr. Jo pasakëèios „Vilkas ir ëriukas“. e.) yra seniausias þinomas pasakëèiø autorius. pavartojæs já romano Histoire de Gil Blas de Santillane X knygoje (1735. R. Kai eisi per ugná. Prancûzø policininkai faraonais pradëti pravardþiuoti dël aukðtø kepuriø. metaforomis. Posakio autorius – romënø dramaturgas Terencijus (Publius Terentius Afer. kas esu (lot. 1768– 1844) ir kt. but statistics are more pliable ‘faktai – uþsispyræs dalykas. nes að esu /…/ tavo Dievas.–65) (Cons.þmonës jotø mums ant sprando. áskaitant romënø raðytojà Fedrà (Phaedrus. – upëse tu nepaskæsi.). Ezopo kalba (lot.. ~4 pr. 50 49 . nesudegsi. 77). sen. Erðkëèiø vainiku buvo vainikuotas ir Kristus prieð ëjimà á Golgotos kalnà. Pats þodis faraonas Europoje paplito per lotynø kalbà. e. Faras (Faraonas) iron. Tvenas (Mark Twain. Aesopus. pasak kurio. aliuzijomis. pavartojæs já personaþo Chremeso lûpomis komedijoje „Savæs kankintojas“ (Heauton Timorumenos. Egipto valdovai. Romënø skulptûra. ið èia toks A R.Lesaþas posakis patekæs ir á rusø kalbà: ôàêòû – âåùü óïðÿìàÿ. dëvëjo aukðtas pailgas kepures kaip valdþios simbolá. – bet tu iðvedei mus á saugià vietà“ (Ps 66.. Ezopu sekë. rusø raðytojà I. ~195–~159 pr. Krylovà (Èâàí Êðûëîâ. 12). ir visa. VI a. VIII). raðytojas Ezopas (A…swpoj.

Gamtos ðauksmas (angl. ðalies ministrë pirmininkë (1979–1990). Iron curtain. 1784–1831). 106–43 pr. Pirmoji taip buvo praminta Didþiosios Britanijos politikë M. Cum lacte nutricis suxisse ‘su þindyvës pienu ásiurbë’) apie savybes ar paþiûras. Figos lapelis nepatikima. jog Kristaus vardà jo ðirdis priëmusi dar su motinos pienu (lacte matris) (Conf. Teèer (Hilda Margaret Thatcher. 1925). 1494– F. m. Ticianas (Tiziano Vecelli. Teèer neuþsigavo ir po savaitës pareiðkë priimanti ðá titulà. Natura abhorret vacuum) nepriþiûrimoje ar nepuoselëjamoje vietoje vis vien kas nors atsiranda. 7). Pasak Senojo Testamento. Sterbinis (Cesare Sterbini. 1775). Gauti su motinos pienu (lot. angl. 1532–1564). Iron lady) grieþta. Geleþinë gro52 51 . V). kurioje pagrindinis personaþas kirpëjas Figaro ðiais þodþiais apibûdina pats save. Jie susiuvo figmedþio lapus ir pasidarë sau juosmens apriðalus” (Pr 3. rus. Þodþiai ið italø kompozitoriaus Dþ. gautas ankstyvoje vaikystëje. Rosinio (Gioachino Antonio Rossini. jai davë rusø karinis laikraðtis Êðàñíàÿ çâåçäà uþ aðtrias kapitalizmà ir demokratijà ginanèias kalbas bei komunistinio reþimo kritikà. paragavæ vaisiø nuo paþinimo medþio. Æåëåçíàÿ ëåäè. Eiserner Vorhang. Dail. kur tuo posakiu personaþas ragina tarnà pripilti jam vyno á tauræ. Posakio autorius – romënø raðytojas. 1732–1799) to paties pavadinimo komedijà (Le Barbier de Dþ. Rablë Geleþinë uþdanga (vok. Posaká perfrazavæs Ðv. Gamta nepakenèia tuðtumos (lot. Posakio autoriumi laikomas Renesano laikø prancûzø raðytojas F. M. angl. skyrusi TSRS ir jos marionetines ðalis nuo likusios Europos bei apskritai nuo Vakarø pasaulio. 1485–1576). Figaro ten apie judrø. baronienë (1992). 3. Operos libreto autorius – È. intymaus ar gëdingo priedanga. lengvai paðalinama ko nors slapto. Geleþinë ledi (rus. dramaturgo P. 1816). III. Teèer Þmogaus nuopolis. de Bomarðë (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. 1553). Protëviø ðauksmas. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. knygoje „Iðpaþintys“ teigæs. Adomas su Ieva „suprato esà nuogi. 1946– 1989 m.Figaro ðen. Britanijos Konservatoriø partijos vadovë (nuo 1975). Rablë (François Rabelais. g. visur suspëjantá þmogø. 1792–1868) operos „Sevilijos kirpëjas“ (Il barbiere di Siviglia. Rosinis Séville. Krikðèioniðkojoje ikonografijoje pirmieji þmonës vaizduojami prisidengæ nuogybæ figos ðaka ar lapu. The Call of the Wild) þr. M. Ðià pravardæ 1976 m.8). e. valdinga. 354–430). Æåëåçííûé çàíàâåñ) ideologinë ir fizinë riba. Augustinas (Aurelius Augustinus. formali.4. nes toji jau tuðèia (I. apsukrø. ryþtinga vadovë.) (Tusc. 2). ádëjæs já á „Girtø ðnekas“ romane „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (La vie de Gargantua et de Pantagruel. pagrindu paëmæs prancûzø muziko.

bei primityviai komentuojantis aktualijas. Geltonoji spauda). leidæs Niujorke dar ir laikraðtá The World). Sun Vu) darbe „Karo menas“. apie kontrargumentus ar kontrpuolimà (karyboje. m. Livijus Geriausia gynyba yra puolimas (angl. B. jog „Nuo Ðèecino prie Baltijos iki Tries. Bulvarinë spauda. T. Vëliau terminas pradëtas taikyti ir panaðaus turinio knygoms – jos pavadintos geltonàja literatûra. skelbiantys ávairius gandus. m. dar vad. Praha. 1880–1951) knygoje „Per bolðevikinæ Rusijà“ (Through Bolshevik Russia. Dar þr. dispute). daþniausiai irgi vaikais.J. 1863–1951) ir kartu ëmus leisti laikraðtá New York World . Potius sero quam nunquam) suplanuoti geri darbai visada naudingi. e. informacijà ið privataus garsenybiø gyvenimo ir kt. vasará. Berlynas. Herstà (William Randolph Hearst. Spëjama. Gebelsas to prie Adrijos nusileidusi geleþinë uþdanga uþdengë visà þemynà.tuota uþdanga ið tikrøjø buvo naudojama Vokietijos teatruose. Bukareðtas.). Pavadinimas kilo ið 1896 m. Yellow press) periodiniai leidiniai. Geriau vëliau negu niekad (lot. kovo 5 d. kai gintis priverèiama uþpuolusioji ar ketinanti pulti pusë. iðpranaðavæs naciø propagandos ministras J. 59 pr. prasimanymus. kad pirmà kartà kaip metafora terminas buvo pavartotas skandinavø literatûroje apie 1901 m. paskelbtame savaitraðtyje Das Reich 1945 m. Komikso pieðiniuose jis vaizduojamas besitrainiojantis geto gatvëmis ir bendraujantis su panaðiais á save veikëjais. apibûdindamas priverstinæ vienatvæ. Politikoje bene pirmoji já pavartojusi E. Taèiau geleþinæ uþdangà. 1847–1911). Geltonoji spauda (angl.. 1904). Ði V. Sàvoka paplito tik po garsiosios V. Èerèilio kalba laikoma Ðaltojo karo pradþia. Komikso leidëjas buvo Dþ. Já vartojo ir H. kad scenos gaisro atveju atitvertø jà nuo þiûrovø salës. Viena. Snouden (Ethel Snowden. Belgradas. JAV populiaraus komikso. Sotos traktate. Sofija ir kiti miestai bei jø þmonës yra atsidûræ Sovietø átakoje“. 1866–1946) fantastiniame romane „Dievø maistas“ (The Food of the Gods. ant jo naktiniø bûdavo uþraðytos reklaminiø tekstø parodijos. Puliceris (Joseph Pulitzer.–17) veikalo „Nuo miesto ákûrimo“ (Ab urbe condita.. skandalus. o leidinius. Sakoma ppr. 1874–1965) kalbos 1946 m. 1897–1945) savo manifeste. Sun Zi. 1920). Tokios senosios sostinës kaip Varðuva. Livijaus (Titus Livius. „Geltonojo vaikio“ kalba – skurdus geto þargonas. kvailai besiðypsantis atlëpausis berniukas su geltonais naktiniais marðkiniais (The Yellow Kid). datuojamame VI a. Liber IV. e. kurioje jis pasakæs. konkurentai jø laikraðèio turiná praminë geltonàja þurnalistika. spausdinanèius tokios þurnalistikos kûrinius – geltonàja spauda. Posakis ið romënø istoriko T. Geltonoji literatûra (þr. Puliceriui perëjus dirbti pas laikraðèiø magnatà V. kurio pagrindinis herojus buvo plikagalvis.) nuo jø dangiðkojo tëvo“ (38 b). kur raðoma: „Net geleþinë pertvara negali atskirti Izraelio (þmoniø – A. Pati sàvoka randama þydø babiloniðkajame Talmude (V a. 2). sporte. The best defence is a good offence ‘geriausia gynyba yra vykæs puolimas’). nusileisianèià ant Europos po II pasaulinio karo. pr. Europoje knyga buvo pirmà kartà iðversta á prancûzø kal54 . Gebelsas (Paul Joseph Goebbels. Velsas (Herbert George Wells. kad 53 tokiu bûdu padidintø savo tiraþà. Èerèilio (Winston Leonard Spencer Churchill. net ir vëliau padaryti. Budapeðtas. Minties uþuominø ieðkoma senovës kinø karo teoretiko Sun Cu (Sun Tzu.

oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. pomëgiø. Gyvasis lavonas (rus. pomirtinis gyvenimas. kurá ir skyræ pirmuoju Frigijos valdovu. 2. 5–6). o pavalkus pririðæs prie gràþulo sudëtingu mazgu. valdysiàs visà Azijà. Gyvybës siûlas gyvybë. Pasak sen. kai nuo palankaus vëjo priklausydavusi kelionës sëkmë. vadinasi. Gyvenimo kelias (lot. gr. tas. Linkëjimas atëjo ið burlaiviø laikø. Life after life) 1. Bet naðlë malonumø ieðkotoja dar gyva bûdama yra mirusi“ (1 Tim 5. patirtus klinikinës mirties bûsenoje. 1828– 1910) to paties pavadinimo pjesë (1900). laikinai atgaivintas numirëlis. ima gyventi su visuomenës padugnëmis. slapstydamasis nuo þmonos bei draugø. Curriculum vitae) 1. ‘verpëja’). Puðkino (Àëåêñàíäð Ïóøêèí. uþuot narpliojæs tà mazgà. Literatûroje ðis posakis (ir ávaizdis) pirmiausia pasirodë rusø poeto A. Gyvenimas po gyvenimo (angl. mirtinas ligonis ar fiziðkai iðsekæs þmogus. Posakis perkirsti Gordijaus mazgà nuo to laiko 56 . 1944). Posakio aidà tyrinëtojai randa ir Makiavelio (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. perkirtæs já kardu. Pavyzdþiui. e. Juo buvæs valstietis Gordijus. 106–43 pr. taip pat 1815 03–06). Makedonijos karalius 336–323). mituose tuo uþsiimdavusi viena ið trijø likimo deiviø moirø – Klotë (gr. Bet koks neatsargus elgesys su ugnimi galëdavæs sukelti sprogimà ir praþudyti virð rûsio ar laivo denyje esanèius þmones.). gr. e. m. Gordijaus mazgas koks nors sudëtingas reikalas. á kurià sudëjo savo pacientø áspûdþius.) (Tusc. Posakio autorius – amerikieèiø gydytojas reanimatologas R. Gyventi. kas atriðiàs Gordijaus mazgà. Gordijus pastatæs Dzeuso ðventykloje. dvasiðkai degradavæs þmogus. Gero vëjo! linkima iðplaukiantiems á kelionæ ar þûklæ. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. m. Anot orakulo. gyvenimo apraðas. gyvenimas. Perfrazuota ið Naujojo Testamento: „Tikra naðlë palikusi viena sudëjo viltis á Dievà ir dienà naktá maldauja bei meldþiasi. Posakio autoriumi laiko55 mas romënø raðytojas. V. màstyti (lot. kurioje pagrindinis veikëjas dvarininkas Fiodoras Protasovas imituoja saviþudybæ ir. biografija. pr. þmogus mirdavæs. kol visiðkai degraduoja.bà (1782) ir padariusi didþiulæ átakà Napoleonui Bonapartui (Napoléon Bonaparte. Aleksandras Makedonietis (Alšxandroj G´ Ð Makedèn. Senuosiuose tikëjimuose gyvybë ásivaizduota kaip siûlas. 111). Veþimà. Senovëje parakas bûdavo laikomas statinëse tvirtoviø rûsiuose ar laivø triumuose. Gyventi kaip ant parako statinës jausti nuolatinæ átampà dël galimos netikëtos nelaimës. Prancûzijos imperatorius 1804–1814. e. 1769–1821. 334 m. legendos. 2. pradëtas verpti þmogui gimstant. be jausmø. 106–43 pr. Posakio autorius – romënø raðytojas. taèiau já itin iðpopuliarino rusø raðytojo L. 3. Æèâîé òðóï) 1. 1469–1527) darbuose. m. paliktus visuomenei po mirties. Siûlui nutrûkus ar já nutraukus. 356–323 pr. g. Vivere est cogitare) pilnavertis ir prasmingas yra tik dvasinis þmogaus gyvenimas. Moudis (Reimond Moudi. iðleidæs knygà tokiu pavadinimu (1975). taip pakeitusá jo likimà. 1799–1837) poemoje „Poltava“. e. Tolstojaus (Ëåâ Òîëñòîé. zombis. 2.. m. orakulas frigams liepæs pasirinkti valdovu pirmàjá sutiktàjá vaþiuotà pakeliui á Dzeuso ðventyklà. apie vertingus darbus. veiklos. sunkiai sprendþiama problema.

Herostrato ðlovë gëdinga ðlovë. ir protas jiems susimaiðë.). Gulbës giesmë (lot. Aesopus. homo sapiens ir pan. III. Greièiau. gr. m.reiðkia greitai ir radikaliai iðspræsti problemà. kûrinys. Ezopas turëjo galvoje legendà. kaip turguje pirkta gulbë. 1743–1811). gr. XX. kurioje Klitemnestra apie aiðkiaregës Kasandros mirtá sako: „ana. þandø suvaldyt neástengë ið juoko“ (Odisëja. dramaturgas Eschilas (A…scÚloj. prancûzø literatûroje. Pavyzdþiui. 57 Homeriðkas juokas garsus. Citius. Posakio autorius – sen./ nesuvaldomas juokas tuojau nemirtingus pagavo. skirtà vadinamojo „tarybinio þmogaus“ pasaulëþiûros analizei. a. 345–347).. m. aukðèiau. e. jog „/. Zinovjevas (Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ. m. pasak kurios. Terminas sukurtas pagal kitø analogiðkø þmogø nusakanèiø biologiniø terminø pavyzdá: homo errectus.) „Iliadoje“ ir „Odisëjoje“ apraðæs garsø kvatojimà. e. Cycnea vox ‘gulbës balsas’) paskutinis. priimti netradiciná greità ir ryþtingà sprendimà. Homerus. kurá 1913 m. 6).) tragedijoje „Agamemnonas“. pr. priëmë Tarptautinis olimpinis komitetas. Bertelemis (JeanSimon Berthélemy.) prieðmirtinius þodþius prilyginæs gulbës giesmei (de Orat. stipriau (lot. pr. Aeschylus. 106–43 pr. Þ. apdoroto komunistinës propagandos ir ideologijos. o jos narys esàs naujos rûðies þmogus – tarybinis þmogus. poetas Homeras (“Omhroj. jog per komunistø valdymo laikotarpá susiformavusi naujo tipo – tarybinë – visuomenë. VI a. Pasakëèioje „Gulbë ir þàsis“ pasakojama. gulbë nebylë (Cygnus olor) kelios akimirkos prieð mirtá pirmà ir paskutiná kartà suklykia nuostabiu balsu. padegæs Artemidës ðventyklà Efese – vienà ið septyniø pasaulio stebuklø. m..). gauta uþ netikusá poelgá ar darbà. Panaðiai ðá posaká pavartojo romënø raðytojas. 1444-1445). Dail. raðytojas Ezopas (A…swpoj. m. pr. netramdomas kvatojimas.. ‘sovietinis þmogus’) ironiðkas Tarybø Sàjungos gyventojo.. originalo) Homo soveticus (lot. m. taip pavadinæs savo knygà (1982). Sen. e. parodijuojant tuometinës ideologijos teiginá. Homeras (RomëPosakis pirmà kartà pasirodæs XVIII nø kopija ið II a. ~115–53 pr. siekdamas iðgarsëti. 525–456 pr. / Kai sumanaus Hefaisto gudriàsias pinkles pamatë“ (Odisëja. pr. „Jaunikiams Paladë Atënë / Juokà besaiká uþleido. 8 a. Artemidës ðventykla Efese (rekonstrukcija) Aleksandras perkerta Gordijaus mazgà (fragm.). / Kaip nesavø. lyg gulbë mirdama. karvedþio Licinijaus Kraso (Marcus Licinius Crassus. apibûdinimas. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. m. e. mirties akivaizdoje suklykë ir ðitaip iðgelbëjo savo gyvybæ. e. gr. prieðmirtinis menininko. 1922–2006). altius. 58 . / Dar paskutinæ giesmæ sugiedojo èia!“ (Eschilas. Termino autorius – rusø filosofas ir publicistas A. 356 m. fortius) Olimpiniø þaidyniø ðûkis. 326–327). Maþosios Azijos graikas Herostratas. e. VIII. e. „Odisëjoje“ raðoma. mokslininko ir pan. tamsoje supainiota su pjovimui numatyta þàsimi. Vëliau ðá motyvà pavartojo sen.

15 pr. susiraðinëdama su Trojos karalaièiu Pariu. ~50/65 – ~127) viena ið satyrø. 1591–1652). tarnavæs ten 1759–1774. vëliau tapæs Prancûzijos jûrø ministru (1774–1780).). Vilkëti Ievos kostiumu reiðkia bûti nuogai. per pavaldinius ar agentus). ~450 m. filosofas Heraklitas ið Efeso (`Hr£kleitoj Ð ’Efšsioj. 243). jog visais sudëtingais atvejais vienaip ar kitaip á nusikaltimà yra ásivëlusi moteris – ar kaip bendrininkë. de Sartinas. Posakis kilæs ið romënø teisës. m. jog pirminis ðio posakio ðaltinis yra romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis. ði teisë suteikta didþiulæ valdþià vyrams tvarkyti savo ðeimos nariø likimus – laikyti visus ‘po ranka’. / Kuris be reikalo gaiðina uþsiëmusiuosius“ (Fedras. kuris esà vaikðtinëjæs dienà su uþdegtu þibintu po pilnà þmoniø turgaus aikðtæ. de Sartinas (Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de Sartine. ðmaikðtuolis pasakëèiø autorius. de Sartinas bûdavo ásitikinæs. maniðka idëja. pr. e. ko ieðkàs. Vadinasi. su þiburiu?’ / ‘Þmogaus. Galimas daiktas.Ovidijus 60 . Posaká iðpopuliarinæs prancûzø raðytojas A. Fedro (Phaedrus. Posakio autorius – sen. netikusià mintá. e. Posakio autorius – Paryþiaus policijos vadovas generolas leitenantas G. / Todël patraukë tiesiai – aikðtës viduriu. ko vidudiená Diogenas su þibintu (fragm. m. m. m. dël bandymø uþkariauti atokesnes pietines slavø þemes Rostovo ir Suzdalës kuni. jam nuogàstaudama atraðo. XVII. 168). 554–483 pr. m. Posakis randamas romënø poeto Ovidijaus (Publius Ovidius Naso. gr. / Jei áky.bera. Diuma (tëvas) (Alexander Dumas.). G. kurio prototipas buvo G. 412–323 pr. – Ribera (José de Riieðkau’.). jog nusikaltimas ar skriauda yra tiesiogiai ar netiesiogiai padaryta dël moters. kai nusikaltimas atrodydavæs neiðaiðkinamas. – ~17) poemoje „Herojës“ (arba „Herojø laiðkai“). ruoliui neprasprûdo þodþiai ðie. Ch. Spëjama. / Èia jo plepûnas neiðtvërë neuþkalbinæs: / ‘Ezopai. gr. „Tolokai buvo eiti á namus aplink. 43 pr. ar kaip ðalutinë prieþastis. Cherchez la femme) sakoma kaip uþuomina. Ieðkoti kaip su þiburiu stropiai ar atkakliai ieðkoti. e. kur Elena. Paklaustas. Ievos kostiumas moters nuogumas.–50) pasakëèioje „Ezopas ir plepûnas“ þibinte ugná á namus neðæs vergas Ezopas. rasti tà moterá reiðkë iðaiðkinti nusikaltimà. 1729–1801). kad senis þmogumi nelaiko to. 1802–1870) romane „Paryþiaus mohikanai“ (1854). 416–417).: „Bylà surasti sunku iðkeltà vyro. Posakis kilo ið pasakojimo apie sen. ypaè tais atvejais. G. kad ir kur jie bebûtø. Ir namo nuskubino. kur ðià frazæ mëgsta kartoti Paryþiaus policijos tarnautojas. ne moters“ (VI. plg. Ilga ranka (lot. filosofà Diogenà Sinopietá (Diogšnhj Ð SinwpeÚj. e. Idëja fiks (pranc. / Tai suvokë.). Posakio kilmæ þr. Ieðkok moters (pranc. Longa manus) toli siekianti kieno nors valdþia ar kontrolë (ppr. e. Idée fixe ‘fiksuota mintis’) ákyri. Diogenas atsakæs: „Ieðkau 59 þmogaus“. de Sartinas esà taip patardavæs savo pavaldiniams. jog ir iðvykusio jos vyro Menelajo ‘karaliðka ranka ilga yra’ (longas regibus esse manus) (Heroides. Dail.Á tà paèià upæ dukart neábrisi apie nuolatiná ir neiðvengiamà visa ko kitimà. Adomo kostiumas. – atsakë. kurios pradþia laikomi „Dvylikos lenteliø ástatymai“ (Leges duodecim tabularum. XII a. kad terminas pirmiausia atsiradæs medicinoje ir reiðkæs persekiojanèià liguistà.

e. Posakio autorius – romënø raðytojas. Aristoteles. 1804–1881. niekas paðalinis negirdi. Tvenas (Mark Twain. kur. pavartojæs jà romane „Don Kichotas“ (1605–1615). kurie kà nors karðtai árodinëja. kà turëjo pragyvenimui’“ (Lk 21. Áprotis – antroji prigimtis (lot. kurio sunku atsikratyti. Brute! (‘ir tu. ásitraukë á sàmokslà ir buvo vienas ið Cezario þudikø. Servanteso portretas (fragm. Anie visi metë á aukø skrynià ið to.) buvo Romos senatorius ir geras imperatoriaus Julijaus Cezario (Gaius Iulius Caesar. Et tu.) veikalo Ars Rhetorica (I. 1–4). m. 44 pr. akiplëðiðkas melas ir statistika. pasak romënø istoriko Svetonijaus (Gaius Suetonius Tranquillus . Brutai! sakoma iðduodanèiam artimam draugui.). Consuetudo est altera natura) sakoma apie ákyrø ar þalingà áprotá. Ch. prisidëti prie jo. Ðekspyras (William Shakespeare. Dail. Ka100–44 pr. Brutas susidëjo su jo prieðininkais. m. 1771–1844). e. V. Ir tu. tai nurodo „Autobiografijoje“ (1924) B.) draugas. ~1090–1157) gavo Dolgorukio (rus.. Maskvos ranka. remdamiesi vien statistika ir sociologinëmis apklausomis. Brutas (Marcus Junius Brutus. Cezario mirtis (fragm. 11). 82). ðita neturtinga naðlë ámetë daugiau uþ visus. 62 61 . valdë 49– muèinis (Vincenzo Camuccini. Brutai’) – esà buvæ paskutinieji Cezario þodþiai. Dar plg. Cezaris já þudanèiam Brutui esà graikiðkai pasakæs: „Ir tu. tuo labai nustebinæs patá þudomàjá. Ko gero ðio posakio pagrindu atsiradæs ir jo antonimas per trumpos rankos ‘apie negalintá kà pakeisti ar pasiekti dël savo ribotø sugebëjimø ar valdþios stokos’.). kas jiems atlieka. ‘ilgarankis’) pravardæ. kuri ámetë du smulkius pinigëlius.gaikðtis Jurijus (Þðèé Âëàäèìèðîâè÷.. 1835–1910). Martinesas (Juan Martínez de Jáuregui y Aguilar. Dail. dedanèius savo dovanas á aukø skrynià. e. Yra trys melo rûðys: melas. premjeras 1874–1880). Jëzus iðvydo turtuolius. Sakoma kaip kontrargumentas tiems. taèiau paèià mintá Ciceronas paëmë ið Aristotelio (’Aristotšlhj. 85–42 pr. Ið tikrøjø. 1583–1641). Cezaris miræs tylëdamas (Divus Iulius. Ir jis tarë: ‘Ið tiesø sakau jums. Perfrazuota ið Naujojo Testamento epizodo apie naðlës paaukotus skatikus:  „Pakëlæs akis. 384–322 pr. 106–43 pr. e. perspëjimas dël pavojaus bûti klausomiems. Taèiau Cezariui neþinant. nors paties Svetonijaus manymu. Toká posaká iðpopuliarino V. Posakio autorius – ispanø raðytojas Servantesas (Miguel de Cervantes Saavedra.). Dizraelá citavæs amerikieèiø raðytojas M. m. kaip ir ágimtos ypatybës. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. Posakio autoriumi laikomas Didþiosios Britanijos premjeras B. ~69/75 – po 130). m. atrodo. Dizraelis (Benjamin Disrael. 1564 – 1616) tragedijoje „Julijus Cezaris“ (1599). mano vaike“ (etsi tradiderunt quidam Marco Bruto irruenti dixisse: kaˆ sÚ tšknon) . Áneðti savo indëlá skirti ko nors dalá bendram reikalui. Ir sienos turi ausis patarimas atsargiau kalbëti netgi ten. Ið Bruto pavardës kilo bûdvardis brutalus ‘þiaurus’. kuriuo buvo labai pasitikëta. Jis pamatë ir vienà vargðæ naðlæ. e. o ji ið savo neturto ámetë viskà. m. 1547– 1616).

: „Tëve. m. Dar plg. „Toks buvæs stalininis principas. 16. Viduramþiais miestieèiai amatininkai darbo dienas daþniausiai leisdavæ savo namø dirbtuvëse. Posakis ið Senojo Testamento: „Atsibusk. atimk ðità tauræ nuo manæs. lux veritatis. Motyvas yra ir Naujajame Testamente. Iðgerti tauræ iki dugno garbingai iðkæsti sunkumus ar kanèias. Posakis kilo ið arabø pasakø apie induose uþkimðtus dþinus. jei nori. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero. t. 19). jog visos þmogaus problemos dingsta po jo mirties. Dei gratia) 1. já nuþudþius ar palaukus. jog A. Day off. Posakio autorius – romënø politikas. Ex nihilo nihil fit) sen. gal pats sugalvojæs. 1911–1998) romano „Arbato vaikai“ (Äåòè Àðáàòà. kaip iðmanus statybos vadovas. atsibusk! Atsikelk. ~520–~450 pr. plg. Stalinui (Èîñèô Äæóãàøâèëè-Ñòàëèí. e. taèiau tebûna ne mano. 17). padëjau pamatà. Nëra þmogaus. apie kokià nors sëkmæ ar ágimtà talentà. atminties gyvastá. kartotas ir vëlesniø autoriø. Rybakovas galbût jà ið kaþko iðgirdæs. taip pat uþkertant kelià jo sugráþimui vaiduoklio pavidalu. Lauþyti ietis. 36).: „Mirtis iðsprendþia visas problemas. Posakis kilo Viduramþiais ið riteriø turnyrø.y. 1879–1953. dvasias. y. Að paprasèiausiai já trumpai suformulavau“. Jour de sortie) laisvadienis. vyriausybës vadovas 1941–1953). Iðeiginë diena (angl. Daugelio tautø laidojimo paproèiuose mirusysis neðamas kojomis á prieká. Iðleisti dþinà ið butelio sukelti ar leisti kilti sunkiai kontroliuojamai ar visai nevaldomai situacijai. 10). Jeruzale! Tu gërei pykèio tauræ. 42).). Vëliau autobiografiniame „Prisiminimø romane“ (Ðîìàí-âîñïîìèíàíèÿ. 106–43 pr. Iðeiti (Iðneðti) kojomis á prieká mirti. o sekmadieniais iðeidavæ ið namø á baþnyèià ar tiesiog pasivaikðèioti. per kuriuos prieðprieðiais jojæ raiteliai susitikæ stengdavæsi bukomis ietimis iðtrenkti vienas kità ið balno. – raðo A. o kitas stato toliau” (I Kor 3. kuriame Stalinas taip pateisina kariðkiø suðaudymà Caricyne 1918 m. kurios savo iðvaduotojui galinèios tiek padëti. kad jis kada nors taip J. Posakio autorystë priskiriama TSRS vadovui J. Ið Dievo malonës (lot. nuntia vetustatis (de Oratore. kurià laikë Vieðpaties ranka.) teiginys. Posakio ðaltinis – Naujasis Testamentas. kad jai duotø savo rûstybës ir ánirðio vyno tauræ“ (Apr. Stalinas bûtø sakæs ar kur nors raðæs. bolðevikø partijos generalinis sekretorius 1922– 1953. filosofo Parmenido (Parmen…dhj Ð /Ele£thj. e. „Dievas atsiminë didþiàjà Babelæ. apibûdinæs istorijà dar ir kaip amþiø liudininkæ. Taèiau nepaliudyta. 2. t. gr. apie turimà karaliaus titulà ir valdþià. 1997) A. senovës skelbëjà. kuriame apaðta63 las Paulius Pirmajame laiðke korintieèiams raðo: „Dievo man suteikta malone að. Ið nieko niekas neatsiranda (lot. iðgërei iki dugno indà – svaigià tauræ!“ (Iz 51. Istorija yra gyvenimo mokytoja (lot. 64 . magistra vitae. simbolizuojant jo kelionæ á kità pasaulá. pranc. Rybakovas. m. nëra ir problemos“.Yra þmogus – yra problema. bet tavo valia!“ (Lk 22. Historia est magistra vitae) neþinantys istorijos kartoja savo pirmtakø klaidas. Pats posakis atëjo ið rusø raðytojo A. plg: Historia vero testis temporum. II. Rybakovas apie ðià frazæ raðo. Iðmuðti ið balno atimti ið ko valdþià ar sugriauti argumentus. kol jis numirs. nëra þmogaus – nëra problemos ciniðkas teiginys. tiek kenkti. vita memoriae. Rybakovo (Àíàòîëèé Ðûáàêîâ. 1987). tiesos ðviesà.

dviratis su pedalais iðrastas 1853 m. plg. Jëga – vienybëje (lot. Draizas (Karl Wilhelm K. 65 Jaunystës nuodëmës sakoma pateisinant savo poelgius. ~ 50/ 65–~127) „Satyrø“: „Niekad veidais netikëk! Juk matyti oriø paleistuviø / gatvëmis vaikðtant visur“ (II. já reikëtø iðgalvoti (pranc. jog nereikia spræsti apie kà nors ið pirmo þvilgsnio: graþi þmogaus iðvaizda dar nereiðkia. Drais. tavo kaip bûtinà priemonæ neapsiðvie. Taip pat pasakojama.. Iðradinëti dviratá gaiðti laikà. 1848 m. 8–9). padarytus jaunystëje. Jei Dievo nebûtø. Planter les cornes) apie þmonos seksualinæ neiðtikimybæ. iðlydëdama vyrà karan. Átaisyti ragus (vok. Vieðpatie!“ (Ps 25. Posakis kilo ið nuteistøjø korimo bûdo. Posakis turi kelias kilmës versijas. Si Dieu n ‘existait pas. 1452–1519) mokiniø bëþiniuose. Dviraèio prototipø randama jau senovës Egipto pieðiniuose.. 7). siekiant bendro tikslo. ir atvirkðèiai. de (fragm. kas jau iðrasta. Mëginama sieti su gr. Ðûkio autorius – Juozapas fon Bergmanas.: „Esu sugëdintas ir raustu. ðá ðûká vieðai paskelbë daugiatautës Austrijos ir Vengrijos imperatorius Pranas Juozapas I (Franz Joseph I. jei dabar jie atrodo netoleruotini.Iðmuðti pagrindà ið po kojø atimti pragyvenimo ðaltiná ar sugniuþdyti moraliðkai. pagal kurià þmona. kurioje negailestingai kritikuojamos trys pasaulinës religijos. 1785–1851). mitu apie Akteonà. o apie 1867 m. ilfaudrait l’inventer) apie legendà. gandà ir pan. Posakis imtas ið Senojo Testamento. uþdëdavusi jam ragais puoðtà ðalmà ir iki vyro gráþimo bûdavusi laisva nuo vedybiniø ásipareigojimø. „Mano jaunystës nuodëmes ir kaltes uþmirðk. Taèiau tikruoju dviraèio iðradëju laikomas vokietis K. pavartojæs já 1769 m. 1656–1746). N. austrø erchercogo Karlo vaikø mokytojas. reikalingà visuomenës ar kolektyvo interesams.). Iðvaizda apgaulinga (lot. Posakio autorius – prancûzø filosofas ir raðytojas Volteras (Voltaire.Voltero Dail. kad senovës germanai turëjæ tradicijà. Dviratis uþpatentuotas 1818 m. valdë 1848–1916). taèiau religijà be fanatizmo trak. Posakis atëjæs ið romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis. Jei nori taikos. las de Largillière. Draizo dviratë medinë Friedrich Christian Ludwig drezina (1817). kad ðis netyèia pamatæs jà nuogà. iðradinëjant tai. Pompëjos freskose. – priekaiðtauju sau uþ savo jaunystës nuodëmes“ (Jer 31. Si vis pacem. kad þmogus yra geras. eiliuotame linkëjime anoniminiam autoriui. kai kariamajam budelis ið po kojø iðmuðdavæs atramà ar atverdavæs grindyse átaisytà angà. 1830–1916. Leonardo da Vinèio (Leonardo da Vinci. 1694– 1778).Liarþiljeras ( Nicotusiai visuomenei moraliðkai paþaboti.. – savo iðtikima meile dël savo gerumo atsimink mane. Horner aufsetzen. Nors Volteras skeptiðkai þiûrëjo á baþportretas nyèià. Kiek perfrazuotas ðis ðûkis buvo ant lietuviðkø pinigø tarpukario Lietuvoje: „Tautos jëga – vienybëje“. para bellum) kariniø iðlaidø ir ginkluotës modernizavimo pateisi66 . pranc. paraðiusiam ateistinæ „Knygà apie tris melagius“ (1768). ruoðkis karui (lot. Viribus unitis) sakoma apie visuomenës ar kolektyvo konsolidacijà. 19). kurá medþioklës deivë Artemidë pavertusi elniu uþ tai. Frontis nulla fides ‘iðvaizdai – jokio pasitikëjimo’) perspëjimas. Prancûzijoje pradëta serijinë dviraèiø gamyba.

1821–1881). V. Posakis juodasis humoras pirmiausia atsirado JAV XX a. sumanæ kam nors pakenkti. paskutiniaisiais ðio posakio G. negalia. Pats árenginys yra nudaþytas 68 . registruojantis visus skridimo duomenis. Prietaras atëjo ið tø laikø. klastinga buèiniu parodyta pagarba. Juoda katë nelaimæ pranaðaujantis þenklas. kur jis reiðkia sistemà ar prietaisà.). 1849–1923) uþpatentavo pistoletà. Kas nemaitina sa. karas ir pan. Posaká iðpopuliarino raðytojas F. Pasak evangelijø. kurio siuþetà sudaro ðiaip jau rimtai. òåì ëó÷øå) sakoma. Puðkino portretas (fragm. Dostojevskis (Ô¸äîð Äîñòî67 åâñêèé. Black box) lëktuvo árenginys. Dalis þmoniø tiki. Pavadinimo atsiradimà mëginama sieti su senovës medicinoje buvusiu pavadinimu juodoji tulþis – taip vadintas vienas ið penkiø neva þmogaus organizme esanèiø skysèiø. praeparet bellum ‘taigi. kas jo viduje. kas nori taikos. taip pat ir lakûnø kalbà. kurá pavadino parabellum. Dar þr. Vëliau posakis ne kartà perfrazuotas. Juo blogiau. Juodasis humoras (angl. IV a. 1861) (III. kai buvo uþfiksuotas literatûroje. nesveikas. liûdnai ar tragiðkai traktuojami dalykai: mirtis. pasiverèia juoda kate ir perbëga jam kelià. Judo buèinys (pabuèiavimas) veidmainiðka. Posakio autorius – romënø raðytojas ir karo teoretikas Vegecijus (Publius Flavius Vegetius Renatus.nimas taikos metu: kariuomenës turëjimas esà sulaiko kaimynines ðalis nuo ketinimø uþpulti. pavartojæs já romane „Paþemintieji ir nuskriaustieji“ (Óíèæåííûå è îñêîðáë¸ííûå. jog nelabasis. plg: Äàâíî äåâèç âñÿêîãî ðóññêîãî åñòü ÷åì õóæå. burtininkas ar ragana. Posakis rusams buvo þinomas dar iki to. Judo sidabriniai (graðiai) iðdaviko honoraras. Liugeris (Georg Johann Luger. Trisdeðimt sidabriniø. Viazemskiui (Ïåòð Âÿçåìñêèé. kurio darbà galima stebëti tik iðoriðkai. bjaurus (morbit) humoras.). smurtas. kur toji mintis skamba taip: Igitur qui desiderat pacem. 9 skyr. juodoji komedija (black comedy). juodoji tulþis esà sukeldavusi melancholijà. paraðæs „Karo dalykø santraukà“ (Epitoma rei militaris). Lk 22. austras ginklø konstruktorius G. 48–50. Termino sinonimai yra tamsusis (dark). kai amerikieèiø literatûroje ëmë rastis kûriniø.P 0 8 vos armijos. 43–46. tegu rengiasi karui’ (Liber III). kuriø tragiðkas ar siaubo siuþetas bûdavo pateikiamas komiðka maniera. kai buvo tikima. Seniausias þinomas posakio uþraðymas yra 1824 m. poeto A. Puðkino (Àëåêñàíäð Ïóøêèí. juo geriau (rus. 1799–1837) laiðke poetui kunigaikðèiui P. 47–48). Þr. pabuèiavimas buvæs sutartinis iðdaviko apaðtalo Judo þenklas atëjusiems suimti Kristaus (Mt 26. ðeðtajame deðimtmetyje. antroji pusë). neþinant. katastrofa. kad tokio plauko katei perbëgus skersai kelià. Pavadinimas paimtas ið kibernetikø terminijos. Black humour) humoras. Mk 14. Apie susipykusius draugus. Liugerio parabelis þodþiais. Juodoji dëþë (angl. A. 1776–1857). kolegas ar meilæ praradusià porà sakoma: „Tarp jø prabëgo juoda katë“. Dail. ×åì õóæå. òåì ëó÷øe ‘daþno ruso devizu seniai tapæs juo blogiau. juo geriau’. maitina svetimà. jø tame kelyje laukianti nelaimë. 1792–1878). 1898 m. saviþudybë. kai blogëjanti kitø situacija yra naudinga saviems tikslams siekti. Tropininas ( Âàñèëèé Òðîïèíèí.

kad veikloje vengiama vieðumo ir paðaliniø akiø. taip ir þemëje visur tos paèios problemos ir toks pat gyvenimas – tiek turtingøjø ar valdþios atstovø. 10). Perfrazuotas Kristaus mokytos „Tëve mûsø“ maldos fragmentas. Damoklo kardas. kad jo galvos kontûras ið priekio primenàs moters gimdos kontûrà. pripildë vaisiø ir atidavë Dzeusui. Posakio autoriumi laikomas amerikieèiø þurnalistas Dþ. ið kito – ambrozija. o ásiunta nuo toreadoro judesiø ir iðsisukinëjimø nuo badymo. savo gyvenimo pabaigoje susikraunàs lizdà ið cinamono ðakeliø. kas labai kà erzina. patelës metaforiðko pavadinimo – ji po apvaisinimo uþpuolanti partnerá ir já suëdanti. 69 . Juodàja pavadinta todël. Juodoji naðlë moteris. verèia prarasti savitvardà. neátraukta á oficialiàjà ekonominæ statistikà. ir ragas nulûþæs. labai nuodinga. kur jis buvo Saulës dievo Ra vienas ið simboliø. 1848 (1845?)–1921). Dabar ið rago biro visa. senieji europieèiai ðá panaðumà esà jau buvo pastebëjæ. Patelë juodos spalvos. Apsinuodijimo poþymiai yra dþiûstanti burna. draudþiamomis paslaugomis ir pan. laikraðèio The Sun leidëjas 1873–1890. Syká oþka ragu uþkliuvusi uþ medþio. Kaip ið gausybës rago dideliais kiekiais. kuris tada jau buvo uþaugæs. þudanti savo seksualinius partnerius. kad aviakatastrofos atveju bûtø lengviau randamas. taip ir þemëje“ (Mt 6. Durnaropë (Datura) ir drignë (Hyoscyamus) yra labai nuodingi augalai. Gr. Bogartas (John B. Dzeusas pavertæs já gausybës ragu ir gràþinæs nimfoms. Ið tikrøjø bulius raudonos spalvos neskiria (ji skirta þiûrovams).: „teesie tavo valia kaip danguje. Kaip danguje. – jokia naujiena. gausybës rago archetipas turi kur kas senesnes iðtakas ir siekia ikiindoeuropietiðkàjà Europà. tiek vargðø ar liaudies. Kaip buliui raudonas skuduras apie tai. ko tik nimfos panorëdavusios. Kai ðuo apkandþioja þmogø. nenutrûkstamai. plg. Po to ragas patekæs laimës ir sëkmës deivei Tichei. Naujiena. Ragà radusios nimfos apipynë já lapais. Kabëti ant plauko jausti kam nors nuolatinæ grësmæ. kai þmogus apkandþioja ðuná geltonosios spaudos moto. Paukðèio ávaizdis per Antikos mitus atëjo ið dar senesnës egiptieèiø mitologijos. 70 Juodoji naðlë Juodoji rinka (angl. uþsiimant draudþiamø prekiø prekyba. vengiant mokesèiø. iðsiplëtæ vyzdþiai ir didelis susijaudinimas. kuri savo pienu maitinusi motinos Rëjos iðgelbëtà ir paslëptà maþàjá Dzeusà (jo tëvas Kronas rydavæs visus iki tol gimusius savo vaikus). Amaltëjos ragai buvæ stebuklingi: ið vieno tryðkæs nektaras. Kaip feniksas ið pelenø sakoma apie kà nors atkurtà ar atstatytà.oranþine spalva. Palyginimas paimtas ið koridos. keliskart didesnë uþ patinëlá. Feniksas yra mitinis paukðtis. Plg. Lietuviø etnologës Marijos Gimbutienës (1921–1994) nuomone. agresyviai) reaguojantá á aplinkinius. Bogart. mitas pasakoja apie oþkà Amaltëjà. kurios tikëjimuose jautis simbolizavæs vaisingumà todël. Kaip durnaropiø (drigniø) prisirijæs apie ðëlstantá ar neadekvaèiai (ppr. kurioje toreadoras raudona skraiste ásiutina buliø. Black market) rinkos dalis. siekiant (nu)slëpti ûkinæ veiklà. kuri ið jo barsèiusi dovanas þmonëms. privalomà deklaruoti. susideginàs drauge su lizdu ir vël atgimstàs ið savo pelenø. Posakis kilæs ið voro Latrodectus spp.

Ðiais þodþiais Prancûzijoje pro Versalio langus bû71 davo liaudþiai praneðama apie senojo karaliaus mirtá ir tai. Tiesa. Dar þr. Senovëje veþimams stabdyti buvo naudojami specialûs pagaliai. kas Dievo – Dievui sakoma akcentuojant pasaulietiniø interesø atribojimà nuo baþnytiniø. Karalius ir jo aplinka. ir jo ministrams áteigæ. Posakis ið danø raðytojo H. Kanèiø keliai (lot. iðlepintà þmogø. Anderseno (Hans Christian Andersen. Karalius mirë. Karðtais (Ðiltais) pëdsakais sakoma raginant imtis kieno paieðkos tuoj pat. nei drabuþiø. blogai naktá miegojusià dël to. 1805–1875) pasakos apie karalaitæ. Kryþiaus keliai. varginamà monotoniðkø ir nesibaigianèiø darbø. jog karalius nuogas. 1805–1875) pasakos „Nauji karaliaus drabuþiai“. K. tik tvirtino siuvëjø þodþius. Kairë neþino. „Nejaugi að negersiu tos taurës. tokiu bûdu pabrëþiant karaliðkojo valdymo tæstinumà. Via dolorosa) sunkûs gyvenimo ar veiklos etapai. opø. bet ir karaliui. galëtø fiziðkai iðsikrauti. gëdydamiesi prisipaþinti nematà nei audeklo. kad po dvideðimties èiuþiniø ir tiek pat patalø krûva ji jautusi pakiðtà þirná. ciesoriui. Tada praregëjæ ir visi kiti. prieðtaraujanèius vadovo paþiûroms ar pareigoms. Tokios pat reikðmës yra ir lot. kà daro deðinë. Taèiau ne kaip að noriu. jame bëgdami. parpuolë kniûbsèias ir meldësi: „Mano Tëve. iðlaikæs ankstesniojo reiðkinio esmæ. Kas ciesoriaus. Anderseno (Hans Christian Andersen. Posakis kilo ið to paties pavadinimo H. 11). Kaiðioti pagalius á ratus sàmoningai trukdyti kam nors siekti tikslo. teaplenkia mane ði taurë. 2. po dingimo ar nusikaltimo. nepakenèiantá net ir menkiausiø buitiniø nepatogumø. tegyvuoja karalius! (pranc. apie koká nors politiná ar visuomeniná reiðkiná. jo mintis buvusi prieðinga: „Kai tu daliji iðmaldà. 3–4). Ðiuos þodþius Kristus iðtaræs já provokavusiems fariziejø ðnipams epizode apie mokesèius: „Taigi jie klausë 72 . kà daro deðinë apie veidmainiðkus ar piktavaliðkus pavaldiniø poelgius. posakis rex non moritur ‘karalius nemirðta’. sukdamiesi vietoje. kad jie. Pasakoje karaliaus pasamdyti siuvëjai pasirodë esà sukèiai: audæ tuðèiomis staklëmis. Kartybiø taurë neiðvengiami sunkumai ar kanèios. Posakio autorius – Kristus. siuvæ adatomis be siûlø. Voverei. jeigu ámanoma. kuris iðnykæs netrukus atsirado kita forma. bet kaip tu!“ (Mt 26. kad tavo iðmalda liktø slaptoje. kuriuos ákiðdavo tarp stipinø. Posakis kilæs ið Kristaus vartotos metaforos apie jo bûsimas kanèias ir mirtá: „Kiek toliau paëjæs. nëra nepakeièiamø vadovø. trokðtantá atokvëpio ar poilsio. dar atsiduodantys þvërimi. kad soste jau sëdi jo paveldëtojas. Karalaitë ant þirnio apie ánoringà. Karalius nuogas sakoma teigiant. taip pat smulkiems grauþikams ratas átaisomas narve. Posakis atëjo ið medþiotojø leksikos – karðtais ar ðiltais pëdsakais vadinami ðvieþiai palikti pëdsakai.Kaip voverë rate apie þmogø. 39). suðukæs. tau atlygins“ (Mt 6. regintis slaptoje. jog ir audeklas. Iðëjusá pasivaikðèioti neva su naujais drabuþiais nuogà karaliø demaskavo vaikas. o tavo Tëvas. kurià Tëvas man yra davæs?!“ (Jn 18. K. kad uþblokuotø ratà. teneþino tavo kairë. jog tiesa yra visai kita ir jog aplinkiniai tik apsimeta jos nematantys ar nesuvokiantys. Le roi est mort! Vive le roi!) 1. ir drabuþiai esà neregëto groþio. Ðitaip princas ir karalienë tikrinæ. ar nuotaka esanti tikra karalaitë.

23). taèiau jo principas taikytas beveik per visà tarybø valdþios laikotarpá (Lietuvoje – nuo pat pirmosios okupacijos 1940 m. atiduokite ciesoriui. Perfrazuoti Kristaus þodþiai. Mk 22. Kas patikrins paèius tikrintojus? apie nepasitikëjimà valdþios ar komisijø kompetencija ar apie jø savivaliavimà. velkæ uþsklæsk!‘ Bet kas gi sargus iðsaugos?! (lot. tau neleidþiama’ (Heauton timorumenos. ~195–~159 pr. Jëzus tarë jiems: ‘Parodykite man denarà. Tu nepaisai þmoniø laipsniø. nes visi. radikalus.). Posakis atsirado.m. non licet bovi) apie nelygias pretenzijas. 1748–1825). nuo kalavijo ir þûva karo ar smurto iniciatoriø laukia pralaimëjimas ar smurtinë mirtis. 2. e. ar ne?’ Matydamas jø klastà. Posakio autorius – Napoleonas Bonapartas (Napoléon Bonaparte. Posakis yra Naujajame Testamente. kur buvo. 73 Kas ne su mumis. pr. ~50/65 – ~127) vienoje ið „Satyrø“ iðkeltà klausimà: „‘Saugok.) posakis immo aliis si licet. maèiusi toká graþø ir jaukø jautá. Kas nemaitina savos armijos. ropa panorusi juo pajodinëti ir pakvietusi drauges. Eu. ar mums valia mokëti ciesoriui mokesèius. bet mokai Dievo kelio. o kas Dievo – Dievui’ (Lk 20. Kieno atvaizdas ir áraðas jame?’ Jie atsakë: ‘Ciesoriaus’. nuo kalavijo ir þus“ (Mt 26. Prancûzijos imperatorius 1804–1814. 52). Rusijoje posakis buvo itin populiarus pirmaisiais bolðevikø valdymo metais – juo buvo pateisinamas fizinis susidorojimas su politiniais oponentais. neleidþiama jauèiui (lot. kraðtutinis politiniø oponentø ar neutralø apibûdinimas ir grasinimas jiems. ir kas su manimi nerenka. apaðtalo Pauliaus laiðke tesalonikieèiams: „Dar bûdami pas jus skelbëme: „Kas nenori dirbti. þiûrëdamas teisybës. Dzeusas (romënø mitologijoje – Jupiteris). 1769–1821. mes þinome. kur su linunto ðventyklos (Sisavo draugëmis þaidusi Europa. atplaukæs á pakrantæ. perfrazuojant romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis. Posakis yra uþuomina á mità apie Europos. Perfrazuotas Kristaus posakis: „Kas ne su manimi. aliuzija á vadinamàjà klasiø kovà bolðevikinëje Rusijoje. ir Europa tapusi jo þmona. tenevalgo!“ (2 Tes 3. 16–21). Perfrazuotas romënø dramaturgo Terencijaus (Publius Terentius Afer. Kas leidþiama Jupiteriui. m. Sed quis custodiet ipsos custodes?) / El74 . Pa. Davidas (Jacques-Louis David. pasivertæs auksaplaukiu Europa ant jauèio. pagrobimà. 30. birþelá iki 1988 m. Þ. tibi non licet ‘jei leidþiama kitiems. Atplaukæs á gimtàjà Kretos salà. Tada jis tarë: ‘Kas ciesoriaus. Taèiau jautis nelaukæs. 797). e. Napoleono portretas (fragm. tas prieð mane. ir nubëgæs su ja tiesiai á jûrà. pabaigos). Finikijos karalaitës. tas prieð mus 1. kol ant jo uþsës Europos draugës.cilija) reljefas (V a. Vëliau posakis nustotas deklaruoti. Quod licet Iovi. Kas nedirba.). Dzeusas vël atvirtæs dievu. Dail. kurie griebiasi kalavijo. kad tu teisingai kalbi ir mokai. tas maitina svetimà kariniø iðlaidø ir ginkluotës modernizavimo pateisinimas taikos metu: savos kariuomenës neturëjimas esà yra paskata kaimynëms ðalims uþpulti. 21–25.já: ‘Mokytojau. tas barsto“ (Mt 12. pasakyti suëmimo metu já ginti bandþiusiam Petrui: „Kiðk kalavijà atgal. taip pat 1815 03–06). 10). dvigubø standartø pateisinimas. Lk 11. tas nevalgo sakoma smerkiant veltëdþius. Kas kalavijà pakelia. Sejauèiu. Pasakyk.

Suum cuique) kiekvienam priklauso tai. ne vien juridiná kontekstà.). uþsitraukia teismà“ (Rom 13. Pavadinimas kilæs ið Naujojo Testamento pasakojimø apie tris karalius. ego fui. Kas tu esi. jo veiklos ir elgesio. Kiekviena nelaiminga ðeima yra nelaiminga savaip (rus.“ (VI. o kurios yra – tos Dievo nustatytos. 75 1875). I. et tu eris) mirusiojo þodþiai jo kapà atëjusiam lankyti gyvajam. e. kiekviena nelaiminga ðeima nelaiminga savaip’) sakoma patariant netaikyti nedarnioms ar iðirusioms ðeimoms vieno vertinimo standarto. traukë pirma. tot sensus ‘kiek galvø.. Kadangi þiniasklaida turi didþiulæ átakà rinkëjams ir pirmøjø trijø valdþiø kontrolei. palikusiam pirmàjà lo76 Apijus Aklasis .. Spëjama. Posakis paimtas ið rusø raðytojo L. Romënø teisininkas Ulpianas (Domitius Ulpianus. Demokratinëje visuomenëje yra trys nepriklausomos valdþios: ástatymø leidþiamoji. Ilgainiui posakis ágavo platesná. kai sunku prieiti bendrà nuomonæ. Ketvirtoji valdþia (angl. nes nëra valdþios. kol sustojo ties ta vieta. suum cuique tribuere ‘gyventi dorai. að buvau. kurià jie buvo matæ uþtekant. pedagogas ir poetas Alkuinas (Alcuinus Flacus. Tolstojaus portretas (fragm. e. ëjusius pagal þvaigþdæ pasveikinti gimusio Kristaus: „Ir ðtai þvaigþdë. Kas prieðinasi valdþiai. Perfrazuota ið romënø poeto Horacijaus (Quintus Horatius Flaccus. prieðinasi Dievo sutvarkymui. Suae quisqe fortunae faber est) laimë priklauso nuo paties þmogaus. ~735–804). Âñå ñ÷àñòëèâûå ñåìüè ïîõîæè äðóã íà äðóãà. ir tu bûsi (lot. kas jam priklauso’. I. Tolstojaus (Ëeâ Tîëñòîé. 1844–1930). Posakio autorystë skiriama romënø politikui Apijui Aklajam (Appius Claudius Caecus. m.gias þmona apdairiai ir pradeda viskà nuo sargo. 9). Quod capita. Dail. Kiekvienas yra savo laimës kalvis (lot. Kiekvienam – savo (lot. ir tragiðkà herojës þûtá.): suum cuique pulchrum est ’kiekvienam savo yra graþiausia’ (Tusc. jà vadina ketvirtàja valdþia. viduryje ðá posaká liûdnai iðpopuliarino naciai. The fourth power) politinë þiniasklaida. 106–43 pr. 347–348). kad jos autorius yra Viduramþiø mokslininkas. m. iðkabinæ já virð Buchenvaldo mirties stovyklos vartø (vok. Kurie prieðinasi. quod nunc sum. alterum non laedere. 65–8 pr. ko jis nusipelnæs. susitaikymà su jos daromomis neteisybëmis. 63). Kelrodë þvaigþdë veiklos ar kelionës orientyras. Epitafija. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. tiek protø’) sakoma. V. êàæäàÿ íåñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ íåñ÷àñòëèâà ïî-ñâîåìó ‘visos laimingos ðeimos panaðios. XX a. 1828–1910) romano „Ana Karenina“ (Àííà Êàðåíèíà. Kiek þmoniø. nieko neþeisti. L.) „Satyrø“ (II. kuri nebûtø ið Dievo. Repinas (Èëüÿ Ðåïèí. m. ?–228) ðá posaká átraukë á teisiná principà: honeste vivere. vykdomoji ir teisësauga. Perfrazuota ið Naujojo Testamento Pauliaus laiðko romieèiams: „Kiekvienas þmogus tebûna klusnus vieðajai valdþiai. 1–2). paplitusi daugelyje kalbø. kiekvienam duoti tai. Posakio autorius – romënø raðytojas. Quod tu es.). ~340–273 pr. kur buvo kûdikis“ (Mt 2. dar sukomplikuotà meilës trikampiu. kas dabar esu. vaizduojanèio nelaimingà Anos santuokà. Jedem das Seine). Kiekviena valdþia – nuo Dievo apie paklusnumà valdþiai. tiek nuomoniø (lot. 27). e.

Ricui (César Ritz. pats turëdamas kur kas didesniø. Kryþiaus keliai. Die Nase in jeden Dreck stecken ‘kiðti nosá á kiekvienà mëðlà’. plg: „Jëzus pasakë visiems: ‘Jei kas nori eiti paskui mane. 3–5. teneða savo kryþiø ir teseka manimi’ (Lk 9./ Veidmainy. 24. kai kas nors ima smerkti kito smulkias ydas.. Mk 8. Panaðø lozungà – „Klientas niekada nebûna neteisus“ (pranc. 34). 1850–1918).medis. 44). teiðsiþada pats savæs. a b dinëjimø. Didþioji kinø siena pradëta statyti maþdaug 220 pr. Palyginimo autorius – Kristus. reikia tenkinti visus jo reikalavimus ar kaprizus – toks esàs pagrindinis ámonës ar parduotuvës konkurencijos principas. apie tai yra uþsiminæs ir savo mokiniams. e. taip pat Mt 16.y. kad taptø maþiau matomi.. 2. apibûdinant gyvûnø apsiuostinëjimà rujos metu. 1) Kiekvienas turi [neðti] savo kryþiø apie susitaikymà su individualiais gyvenimo sunkumais. Á smëlá struèiai kartais ákiða galvà tik valydamiesi nuo parazitø. nebematydamas grësmës. 22. m. Kas nori prausti kitus. Kinø raðtà sudaro keletas tûkstanèiø hieroglifø. m. Plg. taip pat pirmàjá Romos akvedukà. priklausæs ðveicarui C. 31. vok. pasijustø saugus. cituoja romënø istorikas Salustijus (Gaius Sallustius Crispus. strutis kiða galvà á smëlá. 37. b . 86–34 pr. Kiðti nosá [kur nereikia] nepraðytam kiðtis á kitø reikalus. ákyriai domëtis svetimais privaèiais dalykais. Klientas visada teisus (angl. neðusá jam skirtà kryþiø á savo bausmës vietà (kryþius sen. Kito akyje krislà áþiûri. o nepastebi ràsto savojoje? /. to. prk. e. Ðá Apijaus posaká. lie. 23. Kiðti galvà á smëlá apsimesti nematanèiam blogybiø ar pavojaus. Dar þr. jog pajutæs pavojø.. kas buvo numatyta jo tëvo Dievo (Jahvës) ir pranaðø (plg. nurodydamas autoriø. o paskui paþiûrësi. o savojoje ràsto nemato sakoma. kalendoriø. pirmiau iðritink ràstà ið savo akies. m. Lk 6. 78 Kinø hieroglifø reikðmës: a . Ðis ðûkis nuo 1924 m. 24. 1858–1947) prekybos tinklo parduotuvëse Didþiojoje Britanijoje ir JAV. su visomis atkarpomis ji yra maþdaug 6700 km ilgio. Siena buvo skirta ðaliai apsaugoti nuo klajokliø (daugiausia mongolø. Posakis grástas Naujojo Testamento pasakojimais apie myriop nuteistà Kristø. kad. kurie esà likimo skirti. viename ið savo pamokslø skatinæs neteisti kitø: „Kodël gi matai krislà savo brolio akyje. Ið tikrøjø struèiai pavojaus atveju iðtiesia kaklà ant þemës. Le client n’a jainais tort) turëjo vieðbuèiø tinklas Ritz. mandþiûrø) pul77 . Kinø raðtas apie kà nesuprantamà ar neaiðkø. Didþioji kinø siena Kinijos ðiaurëje. The customer is always right) nereikia ginèytis su klientu ar pirkëju. nors jos uþuomazgø randama V a. Apie bûsimas kanèias ir smurtinæ savo mirtá Kristus þinojæs ið anksto. pr. „Fabrum esse suae quemque fortunae“ (Epistola ad Caesarem. e. 41–42). buvo amerikieèiø kilmës britø prekybos magnato H. Sienos aukðtis – 5-8 m.): quod in carminibus Appius ait. Posakis kilæs. neáveikiama kliûtis ar uþtvara (ne tik fizinë). Statyta ir vëliau. susiformavusiø daugiausia ið senøjø piktogramø (pieðiniø ir simboliø raðto). Selfridþo (Harry Gordon Selfridge. þydø gyvenamoji Palestina Kristaus laikais buvo viena ið Romos imperijos provincijø). nutiesusiam garsøjá Via Apia kelià ið Romos á Kapujà. t. Kryþiaus neðimo metaforà Kristus vartojæs ir savo kalbose.miðkas Kinø siena 1. Romoje buvo mirties bausmës árankis. Posakis atsirado ið tikëjimo. taèiau nesistengæs koreguoti likimo. pats turi bûti nupraustas. kaip paðalinti krislelá ið brolio akies“ (Mt 7. nes laikæsis jam þinomo scenarijaus. taèiau patys akylai stebi aplinkà. plg. II. Lk 18.tyniðkai uþraðytà kalbà.

Leibnicas (Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz. 1547–1616) satyrinio romano „Iðmoningasis hidalgas Don Kichotas ið La Manðos“ (I d. augustiniðkoji formuluotë ilgainiui buvo sutrumpinta iki tokios: Errare humanum est sed perseverare diabolicum ‘klysti þmogiðka. Ðtaubas bas ir mintis jis dëstydavæs labai suprantamai. 106–43 pr. taip pat kovoti su kuo tuðèiai. b) Maskvos pilies ansamblis. filosofui ir oratoriui Ciceronui (Marcus Tullius Cicero. Posakis iðpopuliarëjo. Leibnico portretas (fragm. Berlyne imta juokauti. kuriuos.).Klysti þmogiðka (lot. Maskvos kremliaus pradþia skaièiuojama nuo 1156 m. tiek á savo klaidas. esà ant jo antkapio yra tokia epitafija: „Èia ilsisi Ðtaubas. 1809–1882) moksliniam veikalui „Apie rûðiø kilmæ“ (On the Origin of Species. 1859). e. be rezultato. kalH. diabolicum est per animositatem in errore manere ‘klysti þmogiðka. prk.y. kuriame yra epizodas. jog á muses. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero. Dail. – 1615). taip. t. sparvas ar kitus vabzdþius gali ásikûnyti velnias. Kol kvëpuoju. Darvino (Charles Robert Darvin. pavartojæs já veikale „Teodicëja“ (1710). Seniau tikëta. 1646–1716). Krikðèionybës laikais teologas ir filosofas Ðv. a) senosios rusø pilies ansamblis. Posakio autorius – vokieèiø teisininkas H. Mirus Ðtaubui. Servanteso (Miguel de Cervantes Saavedra.. priekabus. nullius nisi insipientis in errore perseverare ‘bet kas gali klysti. bet ásivaizduojamais prieðais ar grësmëmis. ausá ar burnà. Posakio autorystë skiriama romënø politikui. iðëjus anglø gamtininko È. m. ákandæs þmogui ar álindæs jam á nosá. neprarandu vilties. tikiuosi (lot. blogos nuotaikos. prisiskaitæs riteriø romanø. papildomai aiðkinti nereikia. Rusijos prezidento administracija. perfrazuotas posakis yra viltis mirðta paskutinë. Augustinas (Aurelius Augustinus.): Cuiusvis hominis est errare. todël savo dëstymà jis baigdavæs ðia fraze. aiðkiai ir argumentuotai. II d. Posakio autorius – romënø politikas. ?–1729). m. Posakis imtas ið ispanø raðytojo M. Struggle for life) Posakio autoriumi laikomas vokieèiø matematikas ir filosofas G. Errare humanum est) reikia pakanèiai þiûrëti tiek á kitø. spero) kol esu gyvas. 14). kaip naivus ir nuo tikrovës atitrûkæs herojus puola kautis su vëjo malûnais. kad jau niekam nekiltø klausimø. Franckë (Bernhard Christoph Francke. 354–430) ðá posaká perfrazavæs taip: Humanum fuit errare. Kokia musë ákando? sakoma. Kommentar überflüssig) viskas aiðku. B. Komentarai nereikalingi“. Kremlius (rus. Tai jam pavykdavæ. 106–43 pr.). Dum spiro. Kovoti su vëjo malûnais kovoti su nesanèiais. já kartojo ir vëlesni romënø autoriai. Êðåìëü) 1. – Rusijos Federacijos vadovø rezidencija. palaikë piktais milþinais. Komentarai nereikalingi (vok. 2. Kova dël bûvio (angl. – 1605. jei kas be aiðkios prieþasties yra suirzæs. e. bet atkakliai laikytis klaidos – velniðka’ (Sermon 164. Ðtaubas (Hermann Staub. Savo paskaitas. TSRS. o nuo 1991 m. G. 5). bet uþsispirti – velniðka’. Dolgorukis (Þðèé 80 79 . velnias priverèiàs þmogø keistai elgtis. kai kunigaikðtis J. 1856–1904). taèiau klaidos laikosi tik beprotis’ (Philipica XII.

Franklinas buvo sudaræs sau. ðvaistyk laiko. Posakis ið Senojo Testamento (Vulgata. bûdamas 20 metø.Siffred Duplessis. kurie prio81 . Posakis grástas Naujojo Testamento pasakojimais apie Kristaus nueità kanèiø kelià (lot. krokodilai aðaroja tarsi jos gailëdami. ugdyti ar slaugyti þmogø. „ko trûksta. viduryje pakeistas teritorijos planas. via dolorosa) nuo teismo vietos iki Golgotos kalno. ásidëjæs jà á uþantá. Ði mintis yra ir trylikoje dorovës taisykliø. be always employ’d in something useful.): Patria est. 1469–1536). ~1090–1157) toje vietoje pastatë medinæ tvirtovæ. Laikyti gyvatæ uþantyje rûpintis.) pasakëèios „Þemdirbys ir suðalusi gyvatë“. nes jis turi vertæ. ~220–130 pr. Kur gerai. sukurtas carø rezidencijos ansamblis.retas (fragm. Kanèiø keliai. 1748). taikomas tiems. kurioje valstietis. Dar þr. kol 1723 m. 15). karo apgriovimø ir gaisro Maskvos Kremlius buvo greitai atstatytas. VI a. gràþinus sostinæ á Maskvà. Posakis ið perfrazuotos Ezopo (A…swpoj. jo ðiuos þodþius cituoja romënø politikas. taèiau toji atðilusi jam mirtinai ágëlusi. atsisakyk visø nebû. e. Amerikieèiø politiko. Krokodilo aðaros (lot. m. nugriauta dalis pastatø. ibi patria) ironiðkas emigracijos motyvø apibûdinimas. Ubi bene. Time is money) laiko negalima ðvaistyti. Ið tikrøjø krokodilo aðaros atlieka tiesioginæ savo paskirtá: drëkina aká.. B. Crocodili lacrimae) veidmainiðkas skriaudiko gailestis ar verksmas. Dail. bet ne patriotizmui. e. 15). 1725–1802). pastatyti Didieji kremliaus rûmai. 15).). bûk visada uþsiëmæs J. Franklino portcut off all unnecessary actions (‘ne. bûtent: Lose no time. Posakio autorius – romënø dramaturgas M. 37). ten tëvynë (lot. ir kuriø laikësi visà gyvenimà. XIII a. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero. valdë 1682–1725) sostinæ perkëlë á Sankt Peterburgà. Minejevos (Þëÿ Ìèíååâà) nuotr. ubicumque est bene (Tusc. Nuo XIV a. Visà tà kelià. 1672–1725.Äîëãîðóêèé. m. Pakuvijus (Marcus Pacuvius. Franklino (Benjamin Franklin. Ecc 1. tinø darbø’). Daplesis (Joseph naudinga veikla. Laikas – pinigai (angl. 1706–1790) teiginys jo straipsnyje „Patarimas jaunajam prekybininkui“ (Advice to a Young Tradesman. Kremlius vël tapo ðalies vadovø rezidencija. 106–43 pr. Ginklø rûmai. Nuo 1918 m. kol krokodilas yra sausumoje. gale Kremlius buvo apjuostas mûro siena..). V. Posakis kilo ið tikëjimo. vëlesniuose Biblijos vertimuose ði vieta skamba kitaip: „ko trûksta. Po 1812 m. 82 Kryþiaus keliai sunkûs gyvenimo ar veiklos etapai. Posakio autoriumi laikomas Erazmas Roterdamietis (Erasmus Desiderius Roterodamus. negali bûti priskaièiuota“ (Koh 1. XIX a. e. Kvailiø skaièius yra begalinis (lot. m. mokslininko ir iðradëjo B. Maskvos kremlius. Kristus neðæs sunkø kryþiø. pagailëjæs rastos suðalusios gyvatës. kurias B. Stultorum infinitus est numerus). jog ësdami savo aukà. ritetà teikia asmeninei gerovei. J. kæsdamas patyèias ir kanèias nuo rimbo smûgiø. vidurio jis buvo Maskvos didþiøjø kunigaikðèiø ir Rusijos carø rezidencija. pr. Aesopus. ant kurio netrukus buvæs nukryþiuotas. kuris po to atsilygina bloguoju. to negalima suskaièiuoti“ (Mok 1. caras Petras I (ϸòð Âåëèêèé.

juo vainikuodavo karo vadus ir imperatorius jø triumfo metu. Europoje ëmë populiarëti keliautojø (jûrininkø. ir riebios nebaikðèios antys krintanèios kaip krauðës. 3. 84 . 1833). 1759). Esà yra ðalis. terminas atsirado ið santrumpos NT (lot. Îêíî â Åâðîïó) Rusijos valdyta rytinë Baltijos pakrantë. t. Dël tokio pasakojimo þodis antis ilgainiui ágavæs apibendrintà pramano reikðmæ. Visþalis laurø vainikas Antikoje buvo garbës þenklas. Pasak vienos. Posakio autorius – romënø poetas Horacijus (Quintus Horatius Flaccus. Liberté. kad tos net medþius aptûpusios – tereikià medá pakrësti. Lauþyti ietis atkakliai ginti savo pozicijà ar nuomonæ. raðomu ir ðalies simboliuose. égalité. e. ðis ðûkis iðpopuliarëjo Europos nacionalinio iðsivadavimo karuose. misionieriø) pasakojimai apie naujøjø kraðtø keistenybes ir turtingumà. Laureatas (lot. Rusijai uþkariauti etnografinæ Estijà.) (Sermon. vokieèiø laikraðtininkai paþymëdavæ jiems patiems abejotinà informacijà. 1799– 1837) poemà „Varinis raitelis“ (Ìåäíûé âñàäíèê. lygybë. pro kurá Rusija þiûri á Europà“. oponuoti. Posakio autorius – italø filosofas. Ið èia Algaroèio posakis patekæs á A.y. XIX a. Langas á Europà (rus. kurioje tiek daug anèiø. Ið pradþiø tai buvo Sankt Peterburgas (ákurtas 1703). Pasak antros versijos. 49). Puðkino (Àëåêñàíäð Ïóøêèí. kai jie dar buvo maþai kolonizuoti. meno ar mokslo laimëjimus. fratenité) Didþiosios prancûzø revoliucijos (1789) ðûkis. Termino atsiradimo versijø yra dvi. Þ. vëliau – ið Ðvedijos per Ðiaurës karà (1700– 1721) atimta etnografinë Estija ir Latvijos Vidþemë su Rygos miestu. Prancûzijoje pasirodë pirmieji laikraðtiniai feljetonai. nes ástatymai ten maþai tegaliojo. Wild West) XVIII-XIX a. JAV vakarai. Laukiniai Vakarai (angl. nurodo posakio autoriø ir patá konteks. keliavæs po Rusijà ir apraðæs áspûdþius veikale „Laiðkai apie Rusijà“ (Lettere sulla Russia. tiek poezijos. Romoje laurø vainikas buvo karinës pergalës simbolis. 1702–1789). vëliau – Lietuvà ir Lenkijà. tapæs Prancûzijos Respublikos ðûkiu. já mëgo ir socialdemokratai. Sen. apdovanotasis ar premijuotasis uþ þymius kultûros. Puðkino poemos istorikai paëmæ ir posaká iðkirsti langà á Europà. Liber II. melagingà laikraðtinæ informacijà pradëta vadinti tuo þodþiu. Paprotys uþ nuopelnus vainikuoti laurais atgaivintas Renesanso Europoje. dievas Apolonas vaizduojamas su laurø vainiku ant galvos. laureatus ‘vainikuotas laurais’) konkurso nugalëtojas. kuria XVII a. kai juose klestëjo savivalë. Posakis atëjo ið Viduramþiø riteriø turnyrø. skaitytojai akivaizdþius prasimanymus ëmæ vadinti antimis. Algaroèio portretas (fragm. ginèytis. Fortunae filius) laimingas ar sëkmæ turintis þmogus. XVI a. 65–8 pr. tai yra Peterburgas – tai langas.). raðytojas ir 83 meno kritikas F.Dail. Algarotis (Francesco Algarotti. Graikijoje laurais vainikuodavo varþybø nugalëtojus – tiek sporto (tarp jø ir olimpiadø). Ir kai XVI a. gr. Ið ðios A. m. nuo 1792 m. Kadangi santrumpos NT tarimas panaðus á þodþio Ente ‘antis’.Laikraðtinë antis spaudoje paskelbtas sensacingas gandas.  Laimës kûdikis (lot. Liotardas tà: „Algarotis kaþkur yra pasakæs: (Jean-Étienne LioPetersbourg est la fenetre par laquelle tard. Latvijà. Puðkinas pastabose F. 1712–1764). brolybë (pranc. Laisvë. non testantur ‘nepatikrinta’). la Russie fregarde en Europe.

1833). ðerifas ir teisëjas. sumedþiojusius elnià.kai du varþovai jodavæ prieðprieðiais iðilgai barjero ir priartëjæ stengdavæsi bukos ieties smûgiu iðtrenkti prieðininkà ið balno. Fonvizino (Äåíèñ Ôîíâèçèí. rus. Linèas (John Lynch). / Treèioji teks dël to. nes liûtu esu vadinamas. ~735–804). nes esu narsus. 1493 m. nesavarankiðkas. pab. My tongue is my enemy. È. nuo motinos priklausantis vaikinas. vykstant JAV Nepriklausomybës karui. oþkà. pildþiusià vis didesnius þvejo þmonos norus. 1780 m. geriausia ko dalis. jog nereikia paisyti tø. mamytës sûnelis. Mitrofanuðka! Tu. Posakis kilæs ið romënø poeto Fedro (Phaedrus. 15 pr. gaudþiusius plëðikus bei juos baudþiusius. susidoroti’. Posakis imtas ið rusø raðytojo D. o nuteisæs sûnø myriop – ir jo budeliu. Linèo teismas (angl. Ið posakio atsiradæs ir veiksmaþodis linèiuoti ‘teisti Linèo teismu. kurioje pasakojama apie auksinæ þuvelæ. 1736–1796) savivale garsëjæs amerikietis pulkininkas. 391–392). frankø imperatorius nuo 768) raðæs. kurá liûtas paskirstæs taip: „Imu að pirmà dalá. Airijos miesto Galvejo (Galway) burmistras. ne tëvelio!“ Mano lieþuvis – mano prieðas (angl. Dþ. Viduramþiø turnyras Liaudies balsas – dievo balsas (lot. 1799–1837) „Pasakos apie þvejà ir þuvelæ“ (Cêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå. ßçûê ìîé – âðàã ìîé) þmogaus pasakyta informaci86 . kad þuvelë palikusi juos abu su tuo. Lynch Law) minios susidorojimas su átariamuoju be oficialaus tyrimo ir teismo. Terminas galëjo kilti ið ðiø asmenø pavardþiø: V. savo paties sûnaus byloje dël nuþudymo buvæs kaltintoju. kas buvo pasiekta ar iðkovota. matau. teisëju. tas smarkiai nukentës“ (Fedras. Nuo smûgio ietys paprastai lûþdavusios. kol galop iðpuikusios þvejienës norai tapæ tokie áþûlûs. Îñòàòüñÿ ó ðàçáèòîãî êîðûòà) likti be visko. Karolinos gyventojai susidorojo be teismo ir vykdomosios valdþios leidimo. Liûto dalis didþiausia ir ppr. Linèas (William Lynch. Linèas (Charles Lynch. Ìàìåíüêèí ñûíîê) infantilus. 1745–1792) komedijos „Nesubrendëlis“ (Íåäîðîñëü. –50) pasakëèios apie karvæ. e. Posakio autoriumi laikomas anglø poetas ir mokslininkas Alkuinas (Flaccus Albinus Alcuinus. Dþ. 1783). Posakis ið A. kad liaudies balsas esàs Dievo balsas. / O antrà duosit patys. 1742–1820) ið Virdþinijos.. su kuo jie buvæ pasakos pradþioje: su þemine vietoj trobos ar rûmø ir su suskilusia gelda prie slenksèio. / O kas ketvirtà ims. tiek ir átariamus kriminalinius nusikaltëlius. nes maiðtaujanèios minios balsas artimas beprotystei. Puðkino (Àëåêñàíäð Ïóøêèí. m. Likti prie suskilusios geldos (rus. Paprastai motyvuojama galimai per maþa bausme oficialiajame teisme 85 arba galimu proceso vilkinimu. kurie sako. Vox populi – vox dei) su kolektyvo ar visuomenës nuomone reikia skaitytis. su kuriuo XVII a. laiðke (800) imperatoriui Karoliui Didþiajam (Carolus Magnus. ~742/747–814. Mamytës sûnelis (rus. ëmæs be teismo (daþniausiai plakimu) bausti tiek lojalistus. avá ir liûtà. organizavæs savigynos bûrius. kurioje dvarininkas Skotininas sako Mitrofanui: „Na. ð. lepus. vykdþiusius pilietinæ gynybà (Pittsylvania County). kad galios daug turiu. patirti visø savo ambicingø vilèiø krachà. Linèas (James Lynch).

/ et cate87 . Kukas dram episcopalem cum tota Lyvonia beatissime Dei genitricis Marie honori deputavit (‘/.) skyrë ðvenèiausiajai Dievo motinai Marijai’) (Heinrici. rugpjûtá) pavadinimas. Ìàðèîíåòî÷íîå ïðàâèòåëüñòâî) nesavarankiðka. Màstau. Moskaus Hand. Lietuva. scenaristai – G. tikintis uþkariauti ir jà ar bent padaryti baþnytine Livonijos provincija po Mindaugo krikðto (1251). rus. Kristaus motinos. lyviø kraðtu – A. perkëlæs vyskupystës centrà ið Ikðkilës á Rygà. dar plg. J. fon Vaðaris (Johann von Vásáry. kitos valstybës ar okupantø valdoma vyriausybë. rus. Medlhameris (Franz Ludwig Mödlhammer. Tradicija vadinti uþkariautas nekrikðèioniø þemes evangelijø personaþø vardais atsirado XI-XII a. iðleidæs knygà „Maskvos ranka Tolimuosiuose Rytuose“ (Moskaus Hand im Fernen Osten. vardu. Riok (Marika Rökk. kur iðlikusi katalikybë.ja ar vertinimas gali atneðti jam nelaimæ. Pavyzdþiui. 13. 27. 22.. 3).y.. Jakobis. Spëjamas posakio autorius – vokieèiø publicistas F. per já ir negarbë! Þmogaus lieþuvis – jo prapultis“ (Sir 5. 1899– 1963). pirmøjø kryþiaus þygiø metu. Bene pirmasis netiesiogiai ðá terminà pavartojæs Livonijos vyskupas Albertas (Albertus. Reþisierius – G. ?–1229). Ðóêà Ìîñêâû) politinë ar ideologinë Rusijos átaka kurios nors ðalies vidaus politikai ar Rusijos spectarnybø sureþisuoti ir pakurstyti jai palankûs ávykiai uþsienio ðalyje. Moscow’s hand.) jie praminæ ðvento Petro þeme. artisto valdoma virvutëmis. pavartojæs já savo komentaruose apie tuometinius britø ástatymus. My house is my castle) savo namuose tvarkausi kaip noriu. Cogito.. Maskvos ranka (vok. M. Die Frau meiner Träume ‘mano svajoniø moteris’). Posakis galëjo kilti ið perfrazuotø Senojo Testamento Siracido knygos þodþiø: „Per kalbëjimà ateina garbë. màstau./ ir vyskupo katedrà drauge su visa Livonija (t. 2. Posakio autorius – anglø teisininkas E. Po kiek laiko taip buvo pavadinti ir kaimyninës Lietuvos pakraðèiai. 1202 m. Mâras zeme). Pavadinta Marijos. 1883–1964). VI. 1913–2004). esu“ 88 Mano svajoniø mergaitë (vok. 23. Gali bûti perfrazuota ið posakio Ilga ranka. Marionette government. Mano namai – mano tvirtovë (angl. 1552–1634). Vëliau uþkariautàjà Prûsijà (XIII a. uþkariautàjà Palestinà kryþiuoèiai buvo praminæ Kristaus þeme. Sakoma apie mylimà merginà. 1937).B. Kukas (Edward Coke. Pavadinimas duotas kalavijuoèiø XIII a. pradþioje – taip jie praminæ uþkariautas baltø ir finø þemes. 12). Posakiu tapo populiaraus vokieèiø kino filmo (iðëjo 1944 m. o netrukus ir visa Lietuva. Henriko Latvio kronikoje ta proga raðoma: /. vardo maþybine forma. Marionetë yra teatro lëlë. angl. pagrindinis vaidmuo – M. E. vadinasi esu (lot. la. Lëlës pavadinimas siejamas su Marijos.. jis galëjæs atsirasti Viduramþiais per turgaus aikðtëse rodytas misterijas evangelijø tema. 1918–1999). Riok Marijos þemë 1. Jakobis (Georg Jacoby. Kristaus motinos. H. Latgala (Latvijos rytø regionas. vadinasi. ?–?). vadinasi. Marionetinë vyriausybë (angl. ergo sum) visa sentencija skamba taip: „Abejoju. Vitas (Herbert Witt. ir niekam ið paðaliniø negalima kiðtis ar nurodinëti.

ergo cogito. la Luna de mile. F. kuri netrukus imanti dilti. R. Dail. Posakis imtas 89 . ?–?) þodyne Abecedarium Anglico-Latinum pro tyrunculis (1552). isp.). kai asmuo jauèia romantizuotà seksualiná potrauká pirmà kartà matomam kitos lyties asmeniui. Huloeto (Richard Huloet. Ibsenas Mëlynas kraujas (isp. pradinis gerø santykiø laikotarpis tarp dviejø organizacijø. 1828–1906). lotyniðkai. Pjesëje „Heda Gabler“ (1890) toká trikampá sudaro Heda. Luna di miele ‘medaus mënulis’) 1. Lune de miel .). 1564–1593) poemos ir pjesës „Hero ir Leandras“. 1596–1650).) (Ecloga. angl. apibûdinæs tai darbe „Ástatymai“. Le sang bleu. X. m. Blue blood) sakoma apie bajoriðkà. Vergilijus Meilës trikampis situacija. Halsas (Frans Hals. Plato. Dekarto portretas (fragm. H. su vestuvine mënulio pilnatimi.). maurais ir pan. Dubito. kuriam bûdingas didesnis sutuoktiniø seksualinis aktyvumas. raðiusio. pranc. Pirmasis þinomas posakio paminëjimas yra XVI a. valstybiø ir pan. Love at first sight) emocinë bûsena. Meilë yra akla mylintysis nemato mylimojo trûkumø arba jø nesureikðmina. Posakio autorius – norvegø dramaturgas H. 70–19 pr. Marlou (Christopher Marlowe. H. it. pirmasis mënuo po santuokos. nuostata. jog pavadinimas atsiradæs tiesiog todël. ergo sum). Omnia vincit amor ‘viskà nugali meilë’). 1580–1666). La sangre azul. ið anglø poeto ir dramaturgo K. Dekarto (René Descartes. kad pirmasis mënuo po vestuviø esàs saldþiausias. Negatyvià dabartinæ reikðmæ posakis ágavæs vëliau. anglø leksikografo R. jos vyras ir jø ðeimos draugas. ~423–347 pr. Marlou Medaus mënuo (angl. kai dël meilës ar partnerystës konkuruoja du asmenys. aristokratiðkà kilmæ. e. kurios kilmingieji labai didþiavosi savo rasës grynumu. Posakio autorius – sen. K. 2. m. nes niekada nesituokdavæ su tamsesnës ar juodos odos þmonëmis (þydais. Posakio autorius – romënø poetas Vergilijus (Publius Vergilius Maro. kaip ir pati meilë. kaip tada áprasta. e.(lot. 69). Honeymoon. kitur teigiama. Pavadinimas atsirado Viduramþiø Kastilijoje (Ispanija). gr. matematiko ir fiziko R. Ibsenas (Henrik Johan Ibsen. Pati posakio kilmë vienur mëginama sieti su ritualiniu vestuviniu midaus gërimu visà mënesá. nes pats meilës konkurencijos reiðkinys yra senas kaip þmonija. Kadangi pro baltà 90 Meilë ið pirmo þvilgsnio (angl. filosofas Platonas (Pl£twn. pranc. Platonas Meilë viskà nugali (lot. Ibseno dramoje meilës trikampis neturi neigiamos potekstës – tai sutuoktiniø poros bendravimas su ðeimos draugu. Prancûzø filosofo. todël negali objektyviai jo vertinti.

Ð. Meðkos paslauga (rus. m. La belle àn bois dormant ‘graþuolë mieganèiame miðke’. Kortø þaidime koziriu vadinama korta. Posakis atsirado ið rusø raðytojo I. Laureatas. Jei prieðininkas pirðtinæ pakeldavæs.kastilieèiø odà prasiðviesdavo melsvos venos. lëtà. bet visam þinomam pasauliui. vyresnë uþ bet kurià kitos rûðies kortà. Pero portretas (fragm. sed etiam orbis terrarum ‘ne tik Romos miesto. nebesiekti daugiau . pakenkti reputacijai ar pareikðti priekaiðtà. kol musë nutûpë mieganèiajam ant kaktos. 2. kas sakoma ar daroma. Pakelti pirðtinæ. Petro Bazilikos Romoje. galiojusio ir vëliau: numesta prieðininkui prie kojø pirðtinë buvo iððûkis á dvikovà. neatitaisomas poelgis. Lalemandas (Philippe Lallemand. Dar þr. ir að kalbu ne apie jà. 1768–1844) pasakëèios „Atsiskyrëlis ir meðka“. Mëtyti akmenis á darþà uþuominomis ar netiesioginiais argumentais stengtis kà sukompromituoti. menininko kûrinio paskirtis. Miestui ir pasauliui (lot. yra iðdëstæs romënø biografas Nepotas (Cornelius Nepos. skirta ne vien Romos miestui. neþinotà svarbø faktà. Mirtina nuodëmë nedovanotinas. Krylovo portretas (fragm. Mat yra nuodëmë iki mirèiai. Sleeping Beauty in the Wood ‘mieganèioji graþuolë miðke’. kad bûtø praðoma“ (1 92 I. Mesti pirðtinæ iðkviesti á dvikovà. 1628–1703) pasakos pavadinimas. Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà ‘mieganèioji graþuolë’) ironiðkai apie iðsiblaðkiusià. 91 . iðverstas ið rusø kalbos. kad tai. Nuodëmiø skirstymas á mirtinas ir nemirtinas yra Naujajame Testamente. jog iððûkis priimtas. Krylovo (Èâàí Êðûëîâ. tenkintis tuo. Posakiu imtas prancûzø raðytojo Ð.). bet viso pasaulio’ (Atticus. sukëlæs blogas pasekmes adresatui. siekiant savo naudai pakreipti ávykiø eigà ar laimëti ginèà. Mesti kozirá pateikti netikëtà argumentà. uþsigalvojusià merginà ar moterá. Mieganèioji graþuolë (pranc.). popieþiaus ðventinis sveikinimas ir laiminimas ið Ðv. palaukusi. galop. 1787–1867). joje pasakojama apie prijaukintà meðkà. e. ginèà. meðka tëðkë á jà sunkø akmená. Dar plg. I. kuri nesëkmingai vaikë mieganèiam ðeimininkui nuo veido ákyrià musæ. tai bûdavæs atsakymas. ir Dievas duos jam gyvybæ. Ìåäâåæüÿ óñëóãà) gerais ketinimais grástas poelgis. disputà ir pan. angl. kad jie esà mëlyno kraujo. Posakis kilæs ið daugeliui tautø paþástamo áproèio slapta primëtyti akmenø á savo prieðo darþà ir ðitaip padaryti jo þemæ nederlingà. Urbi et orbi) 1. taèiau ne iki mirèiai. 1636–1716). Dail. apraðydamas Cezario ir Antonijaus troðkimà tapti valdovu non solum urbis Romanae. Dvikovø tradicija su jai bûdingais ritualais ir taisyklëmis kai kuriose ðalyse iðsilaikë iki pat XX a. Ðiuo posakiu senovës Romoje bûdavo oficialiai kreipiamasi á miestelënus. imta sakyti. Tokià posakio interpretacijà.). 20. tepraðo. ~100–24 pr. duodant suprasti. Dail. Posakis atëjæs ið Viduramþiø riteriø paproèio. 5). F. Miegoti ant laurø pasiekus ðlovæ. bûtent tiems. Pero (Charles Perrault. pavyzdþiui. rus. Eginkas (Èâàí Ýããèíê. I Jono laiðke: „Jei kas mato nusidedant savo brolá. kurie nusideda ne iki mirèiai.

gaðlumas. Terminas paimtas ið ukrainieèiø kilmës rusø raðytojo N.: „O Dievo turtø. nouveau riche. Moleris (Ôåäîð Ìîëëåð. Ne ta koja iðlipti [ið lovos] nuo pat ryto bûti suirzusiam. 86–34 pr. Naujieji rusai (angl. raðytojo Ezopo (A…swpoj. 540–604. kiek daug jis turás valstieèiø. e. kad galëtø neþinantiems girtis. Posakis susijæs su „deðinës-kairës“ prieðprieða. pats á jà ápuls. mëtomas á prieðo karinæ technikà ar patalpas. ið kurios ir buvo finansuojama jo transliacija. Molotovo (Âÿ÷åñëàâ Ìîëîòîâ. Ðá ginklà iðrado suomiai 1939–1940 m. new rich ‘naujasis turtuolis. nes pats ákrisi sakoma perspëjant apie blogus ketinimus ar rezgamas intrigas. 1933). Mirusios sielos (rus. e. taip pat plg. kas spendþia spàstus. kai per radijà ir TV pradëtas transliuoti serialas Guiding Light. Smitas (Hedrick Smith. F. m. iðminties ir paþinimo gelme! Kokie neiðtiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai!“ (Rom 11. m. apie kategoriðkà. The New Russians. Molotov coctail) butelis su padegamuoju skysèiu (dar vad. e. Terminas atsirado JAV 1937 m. Nepalikti akmens ant akmens 1. Terminas galëjo atsirasti ið perfrazuoto pranc. m. Íîâûå ðóññêèå) XX a. pavarde. Posakio 94 Molotovo kokteilis (angl. Molotovas Muilo opera (angl. 33). Nekask duobës kitam. kurio veikëjas Èièikovas supirkinëjæs ið dvarininkø mirusiø baudþiauninkø pavardes. N. Pat 26. ̸ðòâûå äóøè) sakoma apie þmones. Deðinioji ranka. tingumas. savo intelektu ar kaip kitaip prasimuðusá á aukðtuomenæ (naujasis rusas intelektu ppr. rus. 1809–1852) to paties pavadinimo romano. Romoje reiðkë nekilmingà asmená.). 26. angl. skirtas namø ðeimininkëms. karo su TSRS metu ir pavadino V.Jn 5. Koh 10. plg. 2. VI a. Panaði patarlës formuluotë yra ir sen. pavydas. Salustijaus (Gaius Sallustius Crispus. pats ákrinta“. 27. popieþius 590–604). g. apsirijimas. Soap opera) melodraminis neaukðto meninio lygio serialas su buitiniu siuþetu. 1890–1986). 1812–1875). Perfrazuota ið Naujojo Testamento. kerðtas. 23). 93 . Pirmà kartà jos buvo iðvardytos popieþiaus Grigaliaus I (Gregorius I (Magnus). pr.). Posakis perfrazuotas ið Senojo Testamento. iðleidæs tokiu pavadinimu apybraiþà (1990). þibaline bomba). kur ði mintis priskiriama karaliui Saliamonui (~970–928 pr. ið Pauliaus laiðko romieèiams. Krikðèionybëje iðvardytos septynios mirtinos nuodëmës. tuometinio TSRS vyriausiojo narkomo (premjero) ir uþsienio reikalø komisaro (ministro). puikybë. kuriø realiai nëra. Gogolio portretas (fragm. gr. pats bus jais pagautas“ (Sir 27. paskutiniaisiais deðimtmeèiais greitai praturtëjæ ir tuo besididþiuojà rusai. praþudanèios sielà: godumas.) terminà homo novus (Bellum Catilinae. dar plg. Neaiðkûs Vieðpaties keliai sakoma pateisinant bejëgiðkumà numatyti ateitá ir likimo netikëtumus. V. Serialà pertraukdavusi gausi plovikliø ir muilø reklama. apie visiðkà ko nors sunaikinimà. Dail. blogos nuotaikos.) pasakëèios „Oþka ir asilas“ morale: „Kas kitam duobæ kasa. praturtëjëlis’. Posakio autorius – amerikieèiø þurnalistas H. 16–17). taèiau kurie átraukti á kokius nors aktyvius sàraðus. 8).. Aesopus. nepasiþymi). smulkmeniðkà kritikà. Dar plg. kuris sen. bene tiksliausiai ji suformuluota Siracido knygoje: „Kas kitam duobæ kasa. Gogolio (Íèêîëàé Ãîãîëü.

). kitø informacijà nuolat tikrinantis þnogus. angl. Neðvarus karas (pranc. Hermis nuvedæs deives ant Idos kalno. Posakis atsirado Argentinos valdþios represijø metu (1976–1983). 1847–1934). nepatiklus. – tai mes nugalësim“. nes toji paþadëjusi jam graþiausios pasaulyje moters meilæ. Gr. 2). I pasaulinio karo pradþioje (1914 m. kai kariðkiø chunta ëmë susidoroti su opozicija ir net niekuo dëtais ðalies pilieèiais. Ôîìà íåâåðíûé. jeigu ranka nepaliesiu jo ðono – netikësiu“ (Jn 20. kuris nepagrástai skundþiasi savo padëtimi 96 . Nervø karas apie uþsitæsusá konfliktà. Unwritten Law. Atënë – iðminèiumi ir kovos meistru. e. Niewierny Tomasz. provokuodamos viena kità. ið savanaudiðkø paskatø pradëtas karas. Tomas jiems atsakæs: gelo Merisi da Ca„Jeigu að nepamatysiu jo rankose viniø ravaggio. Neviernas Tamoðius (Netikintis Tomas) (lenk. lapkritá) laikraðèiui Neue Freie Presse pasakæs: „Karas su P. kur tuo metu gyveno piemenø 95 uþaugintas Paris (jis èia atgabentas dar kûdikystëje. iðskyrus Eridæ. Trojos karalaitá. nes buvo iðpranaðauta. Posakio autorius – vokieèiø feldmarðalas P. interpretuojant apaðtalo Tomo elgesá Kristui prisikëlus.). La Sale guerre. rus. ravadþis (Michelanjog jie matæ Kristø. vienas ið Atënø valdytojø (archontø) Solonas (SÒlwn. Vëliau terminas pradëtas taikyti kitiems tiek vidaus. prastai motyvuotas. kad uþtrauksiàs Trojai praþûtá). Jei gas Vokietija ir Austrija-Vengrija turës stiprius nervus ir iðlaikys – o jos iðlaikys. angl. m. ir 1 6 1 0 ) . Doubting Thomas) skeptiðkas.). nors ir nefiksuotas raðtu. II ar III a. vok. nesantaikos deivæ. Vëliau Paris ið tikrøjø pagrobæs Spartos karaliaus Menelajo graþuolæ þmonà Elenà ir tokiu bûdu iðprovokavæs Trojos karà. kai abi pusës nesiima aktyviø veiksmø. angl. Posakio autoriumi laikomas sen.autorius – Kristus. Dail. 1571– dûrio ir neáleisiu pirðto á viniø vietà. rus. tiek puolamiesiems karams. taèiau Paris obuolá skyræs Afroditei. ~640–~559 pr. mitas pasakoja apie Tesalijos valdovo Pelëjo ir jûrø nimfos Tetidës vestuves. Posakis kilæs. Posakio autoriumi laikomas romënø istorikas Justinas (Marcus Iunianus Iustinus. Dirty War) negarbingas. Hera þadëjo padaryti Pará Europos ir Azijos valdovu. Neraðytas ástatymas (lot. Á lietuviø kalbà posakis iðverstas ið lenkiðkø religiniø tekstø. Dël obuolio labiausiai susiginèijo Hera. Kagelijoje. 24–25). kall…sth). Nesantaikos obuolys (lot. Nevyk Dievo á medá [nes paskui ir su pyragais neiðpraðysi]! Sakoma tam. Zankapfel) nesutarimø objektas ar nesantaikos prieþastis. Malum discordiae. angl. gr. Toji atëjusi nekviesta ir metusi ant vaiðiø stalo aukso obuolá su uþraðu „graþiausiajai“ (sen. Apple of Discord. Lex non scripta. bet ðis atsisakæs ir pasiûlæs kreiptis á Pará. Kitiems apaðtalams pasakius. apraðytà Jono evan. Atënë ir Afroditë ir papraðiusios Dzeusà bûti teisëju. á kurias buvo pakviesti visi dievai.Netikintis Tomas (fragm. fon Hindenburgas (Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg. pasakæs tai savo mokiniams apie bûsimà Jeruzalës ðventyklos sugriovimà: „Ið tiesø sakau jums: èia neliks akmens ant akmens“ (Mt 24. gr. fon HindenburRusija dabar yra tik nervø reikalas. Íåïèñàíûé çàêîí) visuotinai priimta ir savaime suprantama elgesio taisyklë ar paprotys.

Íåèçâåñòíûé ñîëäàò). ir ðis nustosiàs þmogø globojæs. palyginti su dabartinëmis. kurioje niekas ið kolektyvo savanoriðkai nesutiko aukoti savo interesø ir pan. Neþinomasis kareivis (pranc. sferà. kai kas nors ima kategoriðkai tvirtinti niekada taip ar anaip nepasielgsiàs. èia buvo perlaidoti Neþinomojo kareivio palaikai. Posakis atsirado ið tikëjimo. Jau kabëdamas ant kryþiaus ir matydamas. gyvenimas visada pakoreguoja visus planus ir pranaðystes. kaip sargybiniai meta kauliukus ir dalijasi jo drabuþius. minint antràsias I pasaulinio karo pabaigos metines. Ant aukuro lotyniðkai uþraðyta Redde quod debes ‘gràþink. turëdamas galvoje ir patá nukryþiavimà. Niekas nenorëjo mirti apie situacijà. A. Pavadinimas atsirado. 1990 m. Prancûzijoje po Paryþiaus Triumfo arka ir Anglijoje Vestminsterio abatijoje buvo iðkilmingai palaidotas Neþinomasis kareivis. Esà tik tada prasidësianèios tikros bëdos. Le soldat inconnu. Unknown Soldier /Unknown Warrior. Posakiu tapo Lietuvos kino studijos filmo (1965) pavadinimas. Netyrinëtos jûros atitinkamai buvo ávardijamos kaip Mare incognitum. buvo perlaidotas Kaune 97 Karo muziejaus sodelyje prieðais paminklà Þuvusiems uþ Lietuvos laisvæ. Neþino. Su98 V. kà darà’“ (Luk 23. 34). kuriais asmuo ar ðalis pasiekë svarbià pergalæ. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg. rus. kà Dievas jam davæs. Butkaus nuotr. kovas su bolðevikais. kai 1983 m. Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò) negalima smerkti veiksmø. kovos su þeligovskininkais). nes jie neþino. Tàsyk Paryþiuje buvo iðkilmingai uþdegta ir amþinoji ugnis. Spëjama posakio autorë yra Rusijos carienë Jekaterina II (Åêàòåðèíà Âòîðàÿ. lapkrièio mën. kritæs Ilûkðtos apylinkëse (Latvija) per 1919–1920 m. Lietuvoje Neþinomasis kareivis. kà daro!“) apie netinkamai besielgiantá ar besielgianèius. tol þmogui sekasi. valdë 1762–1796). Terra incognita) apie neþinomà sritá. vok. galás áþeisti Dievà. Nevertinantis to. jog þmogaus likimà tvarkàs Dievas.ar gyvenimu. Þalakevièius Jekaterina II . Neþinomojo kareivio kapas Karo muziejaus sodelyje Kaune. ir kol jis esàs ðalia. kà privalai’. Never say never!) sakoma. ið Èervonkos broliðko kapo 1934 m. Posakis ið senosios kartografijos – taip þemëlapiuose bûdavo vadinama dar netyrinëta pasaulio ar kokio þemyno dalis. Posakis paplito. Filmo reþisierius ir scenaristas – Vytautas Þalakevièius (1930–1996). nes jis (jie) neþino. „Jëzus meldësi: ‘Tëve. kà daro (visas posakis yra „Atleisk jam (jiems)... sausá prancûzai kareivio palaikus ið koplyèios perkëlë á dabartinæ kapavietæ). Netrukus ði tradicija pagerbti neþinomus savo karius paplito ir po kitas Europos ðalis. paimti ið broliðko kapo Giedraièiuose (1920 m. kritæs minëtame kare (1921 m. Vieðpatie. Nugalëtojai neteisiami (rus. Neþinoma þemë (lot. Niekada nesakyk niekada! (angl. Taip ji esà pasakiusi. Posakio autorius – Kristus. atkuriant sovietmeèiu sunaikintà kapà. gindama rusø karvedá A. angl. tokiu pavadinimu iðëjo vienas ið Holivudo filmø apie Dþeimsà Bondà. kai 1920 m. 1729–1796. atleisk jiems.

Senosiose religijose tai darydavusios likimo deivës: baltø Laima (latviø dar ir Mara). 1893–1946). pradëjæs já taip: „Nugalëtojas visada yra teisëjas. nuo kurios dideliø doziø susergama. Riesti nosá. 7). Vienas ið pagrindiniø homeopatijos principø. Nuo [savo] likimo nepabëgsi sakoma pateisinant uþgriuvusius individualius sunkumus ar gyvenimo eigà. Krikðèioniðkojoje tradicijoje likimà lemiàs Dievas. Lachesë (‘lëmëja’) ir Atropa (‘neiðvengiamoji’). Ið pradþiø þenklà dëdavo ant kûno ar drabuþiø. Nota censoria) negarbingai pasielgusius pilieèius. Similia similibus curantur) medþiaga. Nuplauti gëdà paðalinti kompromitacijos pasekmes ir vël atgauti kitø pagarbà. XXIV. Rusijos-Turkijos karo (1768–1774) metu apkaltintà vyriausiojo vado P. tuo ir gydykis (lot. 1918. nes TSRS 1939 08 23 – 1941 06 22 buvo Vokietijos sàjungininkë. iðrëkæs TSRS atstovas prokuroras R. savo likimo nekeièia ir Kristus. be papuoðalø. kuris NATO ir TSRS derybose pasiûlæs Tarybø Sàjungai atsisakyti dislokuoti Rytø Europoje tarpkontinentines balisti99 nes raketas SS-20 mainais á amerikieèiø atsisakymà dislokuoti Vakarø Europoje sparnuotàsias raketas Pershing II. Nukabinti (Nuleisti) nosá nusiminti. Ribentropo (Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop. be dangalø ir pan. 1729–1800). Posakio autorius – Vakarø Vokietijos federalinis kancleris H. kuriame buvo teisiami nacistinës Vokietijos vadovai. e. Lietuviø ir latviø pasakose bei sakmëse taip pat yra likimo neiðvengiamybës motyvas. kad posakis kilo ið sen. Minëtajame procese ðá posaká savo paskutiniame þodyje perfrazavæs nuteistasis H. Geringas (Hermann Göring. Dar plg. Null variant) apie gráþimà á pirmines derybø sàlygas. nepagraþintà. Depresijos ar liûdesio apimto þmogaus poza yra nuleista galva. kokia ji esanti. romënø Fortûna ir kt. Nuo ko susirgai. atremdamas teisiamojo J. graikø trys Dzeuso dukros moiros – Klotë (‘verpëja). inicijuojant II pasauliná karà (1939 09 01). Nuda veritas) sakoma apie objektyvø ko nors vertinimà. o Lenkijos dalybos buvo numatytos Vokietijos-TSRS sutartimi. Nuoga tiesa (lot. Ðmitas (Helmut Heinrich Waldemar Schmidt. t. Posakio mintis yra ir teiginyje. g. gûþimasis. nuogos moters pavidalu – tokià. Antikos skulptoriai tiesà vaizdavæ alegoriðkai. Þodþiai ið romënø poeto Horacijaus (Quintus Horatius Flaccus. jog reikia ásigilinti ir á TSRS vaidmená. nors ir sëkmingu. nenutylëtà tiesà. jog þmogaus likimas nuo pat gimimo yra nulemtas. Nulinis variantas (vok. Romos cenzoriø teisës þenklinti tam tikru þenklu (lot. Antikiniuose mituose herojaus mëginimai keisti iðpranaðautà likimà visada baigiasi arba nesëkme. nors já puikiai þino. Vëliau ðià frazæ Niurnbergo procese (1945–1946). 1907–1981).) „Odþiø“ (I. Posakis grástas tikëjimu. angl. 1893–1946) uþuominà. kancleris 1974–1982). pulti á melancholijà ar neviltá. maþomis dozëmis galima iðgydyti. jog istorijà raðo nugalëtojai. 65– 8 pr. o nugalëtasis – teisiamasis“. Manoma. Rudenko (Ðîìàí Ðóäåíêî. y.vorovà (Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ. vëliau – specialiuose cenzoriø sàraðuose. apie vienodas sàlygas visoms suinteresuotoms pusëms. 100 H. 1725– 1796) ásakymo ignoravimu ir savavaliðku. m. arba dievø bausme. Rumiancevo (Ïåòð Póìÿíöåâ-Çàäóíàéñêèé. Turtukajaus tvirtovës ðturmu 1773 m. Ðmitas .

24). Husas (Jan Hus. Þr. 55. Posakio autorius – romënø politikas. O ðventas naivume! (lot. 14). kad nieko nelaimi. o paproèiai! (lot. pastorius ‘piemuo’. 1709 m. plg. In Verrem IV. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero. 102 J. nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarë: ‘Að nekaltas dël ðio teisiojo kraujo. visuomenës normø nesilaikantis þmogus. Eau de Cologne. Odekolonas (pranc. patiklø þmogø.) (Oratio in L. M. Odekolonà ið pradþiø vartojo kaip vaistà (laðus). odekolonà iðrado Kelno gyventojas J. drauge su ja atëjo ir sàvokos (ið)ganytojas. Husas J. 12. atskalûnas. nematydamas jo nusikaltimo sudëties ir „pamatæs. kad praþûtø bent vienas ið ðitø maþutëliø“ (Mt 18. pas kurá þydai atvedë teisti suimtàjá Kristø. Odekolonu kvepintis labai mëgæs Napoleonas Bonapartas. ir að esu jûsø Dievas“ (Ez 34. o dabar sugráþote pas savo sielø ganytojà ir sargà“ (1 Pt 2. Naujajame Testamente Romos vietininkas Pilotas. metanèià malkø á lauþà. nusidëjëlis ar atsiskyrëlis nuo tikinèiøjø bendruomenës. O laikai. 1369–1415). XI. etilo spirito ir kvapiøjø medþiagø miðinys. M. mano þmogiðkos ganyklos avys. Jûs þinokitës!’“ (Mt 27. paëmë vandens. o sàmyðis vis didëja. 2. vok. nuþudyti. O tempora. Kölnisch Wasser ‘Kelno vanduo’) vandens. argi jis nepaliktø devyniasdeðimt devyniø kalnuose ir neitø ieðkoti nuklydusios? /…/ Taip ir jûsø dangiðkasis Tëvas nenori. Pats paklydusios avies motyvas irgi yra Senajame Testamente: „Klajoju lyg paklydusi avis“ (Ps 119. Dël veiksmaþodþio reikðmës þr.: „Jûs esate mano kaimenë. Olimpo kalne esantys nemirtingieji dievai visada laikydavosi santûriai. Pakelti pirðtinæ priimti iððûká á dvikovà. 1685–1766). likti niekuo dëtam. Olimpinë ramybë santûrumas panikos ar suirutës metu. vengiant atsakomybës. Senovës þydø – gyvuliø augintojø – kultûroje avies metafora gana daþna: visuomenë èia neretai suvokiama kaip Dievo banda. Pro Rege Deiotaro. kurià jis pats ar per kunigus ganàs. Pasak gr. mitø.Nusiplauti rankas atsisakyti priimti sprendimà. Nutraukti gyvybæ sukelti mirtá. ið Senojo Testamento per Kristaus palyginimus ir alegorijas avies metafora patekusi ir á krikðèioniðkàjà kultûrà. kurá esà derëtø vël atvesti á tikëjimà. Farina (Johann / Giovanni Maria Farina. Paklydusi avelë 1. krikðèioniø baþnyèios mokymo nesilaikantis þmogus. ant kurio jis buvo deginamas uþ reformacines „erezijas“. m. Catilinam I. Mesti pirðtinæ. vartojamas parfumerijoje. 25). 106–43 pr. 176). 31). 31). ginèà. Gyvybës siûlas. pamatæs senutæ. Kristus paklydusios avies palyginimà taiko tikinèiøjø bendruomenei: „Kaip jums atrodo: jeigu kas turëtø ðimtà aviø ir viena nuklystø. tikinèiøjø lyginimà su avimis tæsia ir Kristaus mokiniai: „Jûs buvote tarsi paklydusios avys. taèiau vëliau 101 jis iðpopuliarëjo kaip kvepalai. bûdavæ abejingi þmoniø jausmams ir kanèioms. Taip suðukæs èekø teologas ir kultûros veikëjas J. e. disputà ir pan. 2. o mores!) sakoma stebintis ar piktinantis konkreèia visuomene. Farina . jos ástatymais ar gyvenimo bûdu. O sancta simplicitas!) sakoma apie naivø.

Palikti uþ borto atsisakyti partneriø ar juos paðalinti ir tæsti kà nors (veiklà, varþybas ir pan.) be jø. Posakis kilæs ið laivininkystës praktikos, kai iðkritusiojo ið laivo ar valties neástengdavo iðgelbëti, o iðmestojo negelbëdavo. Pandoros skrynia (lot. Dolium Pandorae) nelaimiø ðaltinis. Gr. mite, apraðytame sen. gr. poeto Hesiodo (`Hs…odoj, Hesiodus, VIII–VII a. pr. m. e.) poemoje „Darbai ir dienos“, Pandora (gr. Pandèra) buvo Dzeuso ásakymu Hefaisto sukurta pirmoji moteris, á kurià dievai sudëjæ visas moteriai bûdingas ypatybes: groþá, aistrà, klastà ir kt., taip pat iðmokæ verpti ir austi. Pandora reiðkia „visa dovanojanti“ (liaudies etimologijoje – „visø dovana“). Ja Dzeusas ketino atkerðyti Prometëjui uþ jo dovanotà þmonëms ugná ir padaryti þmones nelaimingus. Pandora buvo nusiøsta á þemæ ir padovanota Prometëjo broliui Epimenëjui drauge su indu (statine?), uþdraustu atidengti. Smalsumo pagauta Pandora indà atidengusi, o ið jo pasklidusios po þmones ten laikytos ydos, ligos, vargai ir kitos blogybës; Pandorai paskubomis uþvoþus dangtá, ant dugno likusi tik viltis (Hesiodas, 60-99). Paniðka baimë didþiulë nevaldoma baimë. Pavadinta sen. gr. miðkø ir ganyklø oþiakojo dievo Pano, piemenø ir medþiotojø globëjo, vardu. Panas priekabiaudavæs prie nimfø, siekdamas jø artumo; tos, iðsigandusios ir jo iðvaizdos, ir ketinimø, stengdavusios pabëgti ir pasislëpti.
Panas moko Dafná groti savo fleita. Pompëja (I a. pr. m. e.).

Pasakyta – padaryta (lot. Dictum factum) apie ágyvendintà paþadà. Posakio autorius – romënø dramaturgas Terencijus (Publius Terentius Afer, ~195–~159 pr. m. e.), pavartojæs já komedijose „Andrija“ (Andria, II, 381) ir „Pats save baudþiàs“ (Heauton Timorumenos, IV, 760). Pasaulio bamba (angl. Navel of the World) 1. pasaulio centras; 2. egocentriðkas, labai save sureikðminantis þmogus ar visuomenë. Sen. Graikijoje pasaulio centru laikytas konuso formos akmuo Delfø miesto Apolono ðventykloje. Graikiðkas to akmens pavadinimas buvo omphalos ‘bamba’. Pasak legendos, Dzeusas pasiuntæs du erelius apskristi pasaulá; ten, kur ereliai susitikæ, buvæs pasaulio centras. Tokiais akmenimis-bambomis Vidurþemio jûros kraðtuose paþymëtø pasaulio centrø buvo keletas, taèiau þymiausias jø buvo Delfuose. Pasiraitoti rankoves kibti á darbà, ðokti dirbti. Senovëje drabuþius siûdavæ su ilgomis platëjanèiomis rankovëmis; buvo mada siûti rankoves iki keliø ar net iki þemës, tad norint kà nors dirbti, rankoves tada reikëdavæ pasiraitoti. Paskutinë vakarienë 1. katalikø baþnyèioje – ðvenèiausiasis sakramentas; 2. vakaro valgis prieð koká nors svarbø ávyká, kelionæ ar iðsiskyrimà. Pasak Naujojo Testamento, Kristus prieð suëmimà ir mirtá paskutiná kartà pavakarieniavæs kartu su savo mokiniais.
Paskutinë vakarienë pagal Leonardo (Leonardo da Vinci, 1452– 1519) freskà. Bareljefas Punsko (Lenkija) baþnyèios ðventoriuje.
A. Butkaus nuotr.

103

104

Paskutinis mohikanas (angl. The Last of the Mohicans) kas nors paskutinis, likæs ið nykstanèios þmoniø grupës, kolektyvo ar bendruomenës. Tokiu pavadinimu 1826 m. iðëjo amerikieèiø raðytojo Dþ. Kuperio (James Fenimore Cooper, 1789–1851) romanas, kurio pagrindinis herojus yra paskutinis mohikanø genties indënas.

Paukðèiø kalba (rus. Ïòè÷èé ÿçûê) 1. nesuprantama kalba; 2. profesinis þargonas. Posakio autorius – Maskvos universiteto astronomijos profesorius D. Perevoðèikovas (Äìèòðèé Ïåðåâîùèêîâ, 1788–1880), ðitaip apibûdinæs manieringà ir siaurai vartojamø terminø prigrûstà rusø filosofø 1820–1840 m. raðtø kalbà.
Dþ Kuperio portretas (fragm.). Dail. Dþ. Dþarvis (John Wesley Jarvis, 1781? –1839).

Paskutinis þodis 1. nuteistojo asmens kalba po nuosprendþio paskelbimo ar prieð egzekucijà; 2. galutinis kokio nors klausimo sprendimas; 3. naujausias ko nors modelis. Patrankø mësa (pranc. La chaire à canons) kareiviai. Posakio autorius – prancûzø poetas F. de Ðatobrijanas (FrançoisRené de Chateaubriand, 1768–1848), pavartojæs já panflete „Apie Bonapartà ir Burbonus“ (De Buonaparte et des Bourbons, 1814), kuriame raðo, jog Napoleono valdþios akyse prancûzø gyvybë tapo bevertë ir kad ðaukiamus á kariuomenæ vyrus imta vadinti þaliava bei patrankø mësa. Kiek anksèiau V. Ðekspyras (William Shakespeare, 1564–1616) tragedijoje „Henrikas IV“ vieno veikëjo lûpomis kareivius F. de Ðatobrijanas pavadinæs parako maistu. Pats velnias kojà nusilauð apie didelæ netvarkà ar sunkiai pereinamas kelio kliûtis. Mituose ir sakmëse velnio gyvenamoji aplinka yra pelkës, brûzgynai, sàvartos ir kita þemdirbystei netinkama þemë. Posakis reiðkia, kad kalbama apie dar didesnæ netvarkà, negu velniðkoji.
105

Paukðèiø pienas 1. absoliuèios gerovës rodiklis (lietuviai dar sako gulbës pienas; gegutës pienas); 2. toks konditerinis skanëstas (ppr. saldainis). Posakis siekia antikinius laikus ir randamas Aristofano (’Aristof£nhj, Aristophanes, ~450–~380 pr. m. e.), Strabono (Str£bwn, Strabo, ~63 pr. m. e.–24), Lukiano (LoukianÒj, Lucianus, 120–180) kûriniuose ir darbuose. Paukðèiø takas balkðva juosta giedrame nakties danguje, nusidriekusi beveik per visà skliautà – mûsø galaktikos þvaigþdþiø ir ûkø ðvytëjimas. Pavadinimas þinomas tik baltams, finougrams, ir tiurkø kalboms, plg. la. Putnu ceïð, est. Linnutee, suom. Linnunrata. Tikëta, kad pagal já paukðèiai orientuojasi, migruodami á ðiltuosius kraðtus ir atgal (ornitologiniai tyrimai tai patvirtino). Tuo tarpu Antikoje tai vadinta Pieno taku (gr. Galax…aj, lot. Via Lactea); ið èia per lotynø kalbà pavadinimas pateko á kitas Europos kalbas (plg. angl. Milky Way, rus. Ìëå÷íûé ïóòü), o graikiðkuoju pavadinimu pradëtos vadinti galaktikos. Pieno tako atsiradimà gr. mitas aiðkina taip: gimus Herakliui, jo tëvas Dzeusas, norëdamas, kad sûnus gautø dieviðkø savybiø (Heraklio motina buvo mirtinga moteris Alkmenë), slapta prineðæs kûdiká mieganèiai Herai prie krûties. Pabudusi ir pamaèiusi, jog þindo nepaþástamà kûdiká, Hera iðplëðë jam ið burnos krûtá, o pieno èiurkðlë perskrodë dangø ir sustingo.
106

Pieno taku ðià galaktikà vadina ne visos tautos. Ðvedams tai ‘þiemos takas / gatvë’ (Vintergatan), kinams ir jø kaimynams, áskaitant ir japonus, tai yra ‘sidabrinë upë’ ar ‘dangaus upë’. Paþadëtoji þemë visø lûkesèiø iðsipildymo vieta, kurioje vyrauja visuotinë laimë, gerovë, taika. Senajame Testamente taip skamba Dievo paþadas Mozei iðvesti þydus ið Egipto: „nuþengiau iðgelbëti ið egiptieèiø rankø ir nuvesti ið to kraðto á gerà ir erdvø kraðtà, á kraðtà, tekantá pienu ir medumi“ (Ið 3, 8); „Að paþadu iðvesti jus ið Egipto kanèios á kraðtà kanaanieèiø, hetitø, amorieèiø, perizitø, hivitø ir jebusitø, á kraðtà, tekantá pienu ir medumi“ (Ið 3, 17). Posakis yra ir Naujajame Testamente Pauliaus laiðke þydams, kuriame jis primena jø istorijos fragmentus: „Tikëdamas jis (Abraomas – A.B.) apsigyveno paþadëtoje þemëje, tarytum svetimoje, ásikûræs palapinëse su Izaoku ir Jokûbu, to paties paþado paveldëtojais“ (Þyd 11, 9). Paþink save (gr. gnwqi seautÒn , lot. Nosce te ipsum) susivok, ko tu nori gyvenime, kad bûtum laimingas, ir kokios yra tavo fizinës bei dvasinës galimybës siekti uþsibrëþtø tikslø. Be to, paþinæs save, geriau suprasi kitus. Uþraðas, buvæs Apolono ðventykloje Delfuose (Graikija), kurio autoriais laikomi septyni didieji gr. iðminèiai, o romënø poetas Juvenalis (Decimus Iunius Iuvenalis, ~ 50/65 – ~ 127) „Satyrose“ teigë, jog „Þodþiai paþink pats save! ið dangaus ligi mûsø atëjo“ (XI, 27). Ðá posaká labai mëgæs sen. gr. filosofas Sokratas (Swkr£thj, Socrates, ~470–399 pr. m. e.), todël autorystë kartais priskiriama jam. Penktoji kolona (isp. Quinta columna) slaptieji prieðo sàjungininkai ir pagalbininkai, kenkiantys ið vidaus. Taip pirmiausia buvo pavadinti generolo F. Franko (Francisco
107

Franco, 1892–1975) ðalininkai Madride per jo apsiaustá 1936 m. Ispanijos pilietinio karo (1936–1939) metu. Taip juos pavadinæs frankistinis brigados generolas E. Mola (Emilio Mola Vidal, 1887–1937), radijo kreipimesi á madridieèius pasakæs, kad keturias jo armijos kolonas, mestas á Madrido ðturmà, paremsianti dar ir penktoji kolona, esanti paèiame Madride.

E. Mola

Per kanèias á þvaigþdes (lot. Per aspera ad astra) sakoma, kai norima pabrëþti, jog dideli tikslai ar ðlovë pasiekiami tik sunkiu darbu. Posakis pavartotas romënø filosofo, dramaturgo ir politiko Senekos Jaunojo (Lucius Annaeus Seneca, 4 pr. m. e.–65) tragedijoje „Pamiðæs Herkulis“. Visas posakis èia skambàs taip: Per aspera sic itur ad astra ‘per kanèias taip einama á þvaigþdes’ (Hercules Furens, II, 437); ðiuos þodþius pasako Herkulio þmona Megara Tëbø valdovui Li- Seneka Jaukui, tikëdamasi, kad Herkulis bus paimtas á nasis dangø, kaip Jupiterio sûnus. Taèiau pirmasis posaká sic itur ad astra pavartojæs romënø poetas Vergilijus (Publius Vergilius Maro, 70–19 pr. m. e.) „Eneidoje“, kur tuos þodþius pasako Apolonas Enëjo sûnui Askanijui Jului, girdamas já uþ narsà (Aeneid, IX, 641). Ðá Vergilijaus posaká astronomai vëliau perfrazavo á hinc itur ad astra ‘èia einama á þvaigþdes’ ir vartoja observatorijoms apibûdinti. Toks uþraðas yra ir virð Vilniaus universiteto observatorijos durø. Permainø vëjai (angl. Wind of change) ið esmës besikeièianèios sàlygos, aplinkybës, naujoviø visuma. Posakio autorius – Didþiosios Britanijos politinis veikëjas H. Mak108

milanas (Harold Macmillan, 1894–1986, premjeras 1957–1963), vienoje ið savo kalbø 1960 m. pasakæs: „Permainø vëjas dvelkia virð þemyno“, turëdamas galvoje iðsivaduojamàjá sàjûdá Afrikoje.
H. Makmilanas

Perþengti Rubikonà padaryti lemtingà sprendimà, po kurio nebegalima atitaisyti padëties. Rubikonas (‘raudonasis’) buvo upelis, skyræs Romà nuo jos provincijos Galijos. Galijos valdytojui Julijui Cezariui (Gaius Iulius Caesar, 100–44 pr. m. e., valdë 49–44 pr. m. e.) senatas buvo uþdraudæs savo legionus ávesti á Romos teritorijà. 49 pr. m. e. Cezaris su savo legionais perþengë Rubikonà ir pradëjo pilietiná karà. 45 m. per. m. e. Cezaris galutinai nugalëjo Pompëjø ir tapo Romos imperatoriumi. Legenda pasakoja, kad abejoniø valandà Cezariui pasirodæs milþiniðkas trimitininkas, kvietæs já perþengti upelá. Cezaris palaikæs tai geru þenklu ir ryþæsis perþengti. Pikta akis þvilgsnis, kuris gali pakenkti: nuþiûrëti, uþburti ir pan. Senovëje tikëta, kad piktà ar nemalonø þvilgsná turá burtininkai bei raganos ir kad savo kerus jie galá skleisti þvilgsniu. Pilietinë dràsa (rus. Ãðàæäàíñêîå ìóæåñòâî) ryþtas ir dràsa, atiekant savo pilietinæ pareigà, nesibijant galimø represijø ar oponentø kerðto. Tokiu pavadinimu rusø poetas dekabristas K. Rylejevas (Êîíäðàòèé Ðûëååâ, 1795–1826) paraðæs odæ (1823).

sakis kilo ið Prancûzijos valstybës veikëjo kardinolo Riðeljë (Cardinal-Duc de Richelieu, 1585–1642) padëjëjo pravardës. Riðeljë deðinioji ranka ir patarëjas buvo vienuolis kapucinas tëvas Þozefas (Joseph), neðiojæs pilkà Trigubas Riðeljë portretas. sutanà (ið èia ir pravardë), tuo Dail. F. de Ðampanas (Philippe tarpu kardinolo apranga yra de Champaigne, 1602–1674). ryðkiai raudona. Vëliau pilkuoju kardinolu pradëtas vadinti ir pats Riðeljë. 1622 m. tapæs kardinolu, o nuo 1624 m. – pirmuoju Karaliðkosios tarybos ministru, jis iki gyvenimo pabaigos iðliko faktiðkasis Prancûzijos valdovas, valdant karaliui Liudvikui XIII (Louis XIII, 1601–1643, valdë 1610–1643). Pilti alyvos á ugná (lot. Oleum addere camino) dar labiau komplikuoti ir taip sudëtingà situacijà ar aðtrinti konfliktà. Posakio autorius – romënø poetas Horacijus (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 pr. m. e.), pavartojæs já „Satyrose“ (II, III, 320). Pinigai nesmirda (lot. Pecunia non olet ‘pinigai kvapo neturi’) sakoma, pateisinant neðvariu ar nusikalstamu darbu ásigytus pinigus. Posakis ið istorijos apie Romos imperatoriø Vespasianà (Caesar Vespasianus Augustus, 9–79, valdë 69–79), kurio sûnus Titas priekaiðtavæs tëvui, kam ðis apmokestinæs vieðuosius tualetus. Vespasianas prikiðæs sûnui prie nosies kelias monetas ir paklausæs, ar jos turi kvapà. Sûnui atsakius neigiaVespasianas

K. Rylejevas

Pilkasis kardinolas slaptas asmuo, darantis átakà vykdomàjà valdþià turintiems pareigûnams; faktiðkasis valdytojas. Po109

110

Ðis epizodas apraðytas romënø istoriko Svetonijaus (Gaius Suetonius Tranquillus. JAV spaudoje ðis titulas pirmà kartà pasirodë 1860 m. pavadinta „Pirmoji ðalies dama“ (The First Lady in the Land). ~ 50/65 – ~ 127) pinigø „kvapo“ motyvà iðpopuliarinæs vienoje ið savo „Satyrø“: “/. Platonas veikale „Puota. XXIII). be erotikos ir sekso. tëvas jam paaiðkinæs. Teiloras per jos laidotuves esà pasakæs: „Ji niekada nebus uþmirðta.). 1768–1849). Po. prez. iðvertæs sen.)./ juk visuomet malonu uþuosti pelno kvapelᓠ(Lucri bonus est odor ex re qualibet) (XIV. Baèeneno (James Buchanan. 319–272 pr. Amor platonicus) tik dvasinë partnerio meilë. kai neþinoma ar nenumatoma. ~423–347 pr. bandþiusá kaip parðà parduoti katæ maiðe. tolygi pralaimëjimui.1860?–1940) pjesë. Pyro pergalë nereikðminga ir su didþiuliais nuostoliais pasiekta pergalë. m. Mirus buvusio JAV prezidento Dþ. The first lady) ðalies prezidento þmona. Leninas Pirmoji ðalies dama (angl. 1809–1817) naðlei Dolei Medison (Dolley Payne Todd Madison. karvedys.. Pirkti katæ maiðe rizikuoti ásigyti kà nors.) raðtus á lotynø kalbà. 1830–1903). e. 1857–1861) graþuolë dukterëèia. taip pat Makedonijos karalius (288-284. Teiloras (Zachary Taylor. 1784–1850. Medison sakis iðpopuliarëjo. ið tiesø buvo mûsø Pirmoji Dama (First Lady) iðtisà pusæ amþiaus“. 204–205). Pirmiausia paimsim valdþià. kad jos gautos ið naujojo mokesèio. Perfrazuoti rusø bolðevikø vado V. kai 1911 m. Nerdlindþerio (Charles Frederic Nirdlinger. prieð tai neapþiûrëjus. 297–272 pr. Svetonijaus amþininkas Juvenalis (Decimus Iunius Iuvenalis. gr. Aleksandro Makedonieèio giminaitis. spalio perversmo iðvakarëse: „Valdþios paëmimas yra sukilimo reikalas. 1751–1836. prez. vienas didþiausiø to laiko Romos prieðø. jo politinis tikslas paaiðkës po to“. neiðsiaiðkinus visø sàlygø ar aplinkybiø. Medisono (James Madison. e. Kai kurie jo mûðiai su romënais laimëti labai sunkiai.. Vita divi Vespasiani. filosofo Platono (Pl£twn. – pirmàja dama tàsyk buvo pavadinta H. 1791–1868. e. 273-272 pr. arba Apie meilæ“ dialogo forma iðdësto savo pa112 V. 1433–1499). Platoniðka meilë (lot. Lein (Harriet Rebecca Lane Johnston. Fièinas (Marsilio Ficino. 1849–1850). Lenino (Âëàäèìèð Óëüÿíîâ-Ëåíèí.) buvo Epyro (vakarinë Graikijos pakrantë) karalius (306–302. o paskui paþiûrësim sakoma. pasiekus uþsibrëþtà tikslà. padëjusi jam ðeimininkauti Baltuosiuose Rûmuose. 1870–1924) þodþiai. Pyras (PÚrroj. prez. Plato. pasakyti 1917 m. Z.mai. Po mûðio prie Auskulo (279) Pyras pasakæs: „Dar viena tokia pergalë mane visiðkai sunaikins“. e. Pyrros. nes ji 111 M. Posakis kilæs ið daugeliui tautø þinomo anekdoto apie sukèiø. m. nevedusio prezidento Dþ. Niujorke buvo pastatyta È. kas veikti. m. Posakio autorius – italø filosofas neoplatonistas M. ásitraukti á koká renginá ar veiklà. ~ 69 – ~ 130) veikale „Dvylikos Cezariø gyvenimas“ (De vita XII Caesarum. m.D. Spëjamas posakio autorius – JAV prezidentas Z. Fièinas .

Posaká ir jo pirminæ G. Posakis ið romënø raðytojo satyriko Petronijaus (Gaius Petronius Arbiter.). Hemingvëjus (Ernest He. 1899–1961) romane „Fiesta (Saulë taipogi teka)“ (1926). valdë nuo 1715) favoritë nuo 1745 m. Cuneus cuneum trudit) sakoma. guosdama karaliø po retas (fragm. Liber V. daþnai keièiantis savo paþiûras ir narystæ partijose. A. le deluge) egoistinë nuostata. e. 1710–1774. XX a. vëliau bolðevikinei publicistikai. 1799–1850) trilogijos (1837–1843) pavadinimas. prisitaikyti prie jos. Kamenevà su G. Politinë prostitutë politikas.) frazë ið „Laiðkø draugams“ (Epistularum ad familiares. Les illusions perdues) neiðsipildþiusios viltys. Prarastos iliuzijos (pranc. merkantiliðka visuomenës dalis. likimas ir puoselëtø lûkesèiø netektis. M. Zinovjevu dël jø straipsnio menðevikø laikraðtyje Íîâàÿ æèçíü. kuriame ðià frazæ pavartoja Leninas. dvasinæ meilæ. Une generation perdue. Au reste. prarastoji karta yra kare dalyvavæs jaunimas – iððvaistæs geriausius savo metus þudynëms ir smurtui. pavadinusi ðitaip prastà automechanikà. maþdaug. gali bûti tiesa. kas paraðyta. Epistula non erubescit ‘laiðkas nerausta’) raðyti galima viskà. Plius minus (lot. jog reikia rûpintis tik savo gyvenimo gerove. buvusá karo dalyvá. de Balzako (Honoré de Balzac. après nous. 113 Politinis lavonas susikompromitavæs ar sukompromituotas politikas. Puason portþodþius ji pasakius.). Perfrazuota romënø politiko. Pasak raðytojos. mingway. Stein posaká kaip romano epigrafà: Visi jûs – prarastoji karta.y. Posakis. Romane vaizduojamas provincialo vaikino. 1721–1764). 106–43 pr. Posakis paimtas ið buities – ástrigusá pleiðtà (pvz. kuriais jie buvo pasiekti. V. taèiau ne visa. nepatriotiðka. Gali bûti parafrazë ið Gyvasis lavonas (þr. Stein. ~27–66) kûrybos (Satiricon. Vechteno (Carl Van reikðmæ iðpopuliarino kitas amerikieèiø Vechten. 12). Posakiu tapæs O. apibûdindamas bendraþygius S. Prancûzijos karaliaus Liudviko XV (Louis XV. Ðiuos Þ. Prarastoji karta (pranc. nei apie veiklos padarinius ateinanèioms kartoms. Þ.nuotr. Posakio autorë – Þana Antuanetë Puason (JeanneAntoinette Poisson). Pleiðtas pleiðtà varo (lot. dvasinio groþio paþinimà. nusivylimas kuo nors. LII). 114 . angl. arba kitaip – markizë de Pompadur (marquise de Pompadour. Posaká vëliau iðpopuliarino filmas „Leninas spalyje“ (1937). t. –1766). Natyras (Jean Prancûzijos kariuomenës pralaimëjimo Marc Nattier. jis esà nebesugebàs gráþti á taikià visuomenæ. Lost Generation) apolitiðka. Posakio autorë – amerikieèiø raðytoja G. negalvojant nei apie ávaizdá istorijoje. pradþioje buvæs bûdingas Rusijos socialdemokratinei. skeliant pliauskà) galima stumti toliau kitu pleiðtu. 1874– 1946). Popierius viskà pakenèia (lot. Dail. K. kai kokios nors veiklos rezultatus ketinama panaikinti tais paèiais bûdais. m. atvykusio á Paryþiø ir svajojusio tapti garsiu poetu. cituodamas G. 1880–1964) raðytojas E. 1685 prûsams Rosbacho mûðyje (1757). Plus minus) apytikriai. taèiau tarp vyro ir jaunuolio. filosofo ir oratoriaus Cicerono (Marcus Tullius Cicero.þiûras apie idealià. nebeturintis perspektyvø tæsti politinës karjeros. Stein (Gertrude Stein. Po mûsø (manæs) nors ir tvanas (pranc.

Protø nutekëjimas (angl. Londono (Jack London. Posakio autorius – vokieèiø poetas K. m. jei bajorystës dokumentai bûdavæ nepakankami ar iðaiðkëdavusi jø klastotë. p. Ið lotynø kalbos ðis ritualinis vaiðiø þodis paplito kitose Europos kalbose. pasàmonë. plg. Pieðinys antikinëje amforoje (VI a. Vylando portretas (fragm. prisiviliodavæs keliautojus ir guldydavæs juos á lovà tam. Prokrusto lova dirbtinë norma. Pasakëèios siuþeto autoriumi Fedras nurodo Ezopà. tykodamas kà praryti“ (1 Pt 5. e. kai daug inþinieriø ir mokslininkø. 8).’) specialistø. Perfazuota ið apaðtalo Petro pamokymø. arba gracijø filosofija“ (Musarion oder die Philosophie der Grazien. Óòå÷êà ìîçãî⠑t. rëmai. plëðikas. skatinimas bûti veikliems. tuos. kai carinë valdþia ëmësi bajorystës revizijos ir tikrieji bei apsimetëliai bajorai stengësi dokumentiðkai jà árodyti. blogus reikalus.Prasti (Blogi) popieriai apie nepalankià kieno situacijà. budëkite! Jûsø prieðas velnias kaip riaumojantis liûtas slankioja aplinkui. nukirsdavæs kojas. Prosit! ‘tegul eina á gera’) linkëjimas uþgeriant. Puoðtis svetimomis plunksnomis (lot. Den Wald vor lauter Baumen nicht sehen) sakoma. atsakymas bûdavæs Reprosit! ‘jums irgi’. Vylandas (Christoph Martin Wieland. 1876– 1916) apysakos lietuviðko pavadinimo. 1780 –1820). juos savintis ir jais didþiuotis. kas turi varþovø ar konkurentø. Gloriari alienis bonis ‘girtis svetimomis gërybëmis’) dangstytis svetima ðlove ar nuopelnais. 1733– 1813). kuri jam buvusi per trumpa. nei vëliau kuosos. Posakis ið romënø raðytojo Fedro (Phaedrus. kad Vylandas já perfrazavæs ið vokieèiø poeto F. pr. kam per ilga. ëmë keltis gyventi á karo nepaliestas JAV. m.). padëtá. Hagedorno (Friedrich von Hagedorn. kurio plunksnomis toji puoðusis. Posakis kilæs ið amerikieèiø raðytojo Dþ. kur tiek darbo. Protëviø ðauksmas (angl. Londonas K. Lietuvoje. ið kuriø specialistai emigruoja á Vakarø Europà. 15 pr. mite Prokrustas buvæs milþinas Tesëjas ir Prokrustas. Posakis atsirado po II pasaulinio karo. Jagemanas (Ferdinand Jagemann. Prozit! (lot. ypaè britø. kam lova bûdavusi per trumpa. The Call of the Wild ‘gamtos ðauksmas’) pagrindiniai instinktai.: „Bûkite blaivûs. Pro medþius miðko nemato (vok. tiek buities sàlygos bei atlyginimai buvo kur kas geresni nei karo nualintoje Europoje.). Brain drain ‘smegenø nutekëjimas’. kad numarintø kanèiose: tiems. – iðtempdavæs. e. Kitur nurodoma. atitinka lietuviø á sveikatà! Taip sakydavo uþgerdami romënai. Dail. F. á kuriuos per jëgà kas nors spraudþiama. –50) pasakëèios apie iðdidþià kuosà ir povà. Prokrustà nuþudæs Tesëjas. 1708–1754) eilëraðèio „Horacijus“. Gr. 1768). Panaðø laikotarpá dabar patiria posovietinës ðalys (tarp jø ir Lietuva). Prieðas nesnaudþia ironiðkas perspëjimas tiems. 116 115 . kai per smulkmenas nematoma esmës. rus. pavartojæs já poemoje „Mûzarionas. paguldæs plëðikà á jo paties lovà. nusiþiûrëto ið rusiðko vertimo Çîâ ïðåäêîâ. mokslininkø emigracija. taèiau jos nepriëmæ nei povai. Posakis turëjo pradinæ dokumentø vertinimo reikðmæ. Dþ. Posakis galëjo atsirasti XIX a.

kurios pradþioje pasakojama. dar plg. Baltazaro Dþ. 2. 1938). vykdoma be istorinio konteksto. reèiau – kitaip nuþudomas. Puðkinas (Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 1816). Witch-hunt. þolininkø. taip pavadinæs dramatiðkas scenas. pagal ðkotø poeto Dþ. kol epidemija nurims. ðëtono sàjungininkais. Ïèð âî âðåìÿ ÷óìû) nerûpestingas. Vilsono (John Wilson. Posakis atsirado Renesanso laikais. Raganø medþioklë (angl. Ranka rankà plauna (lot. 7–9). Posakis gali bûti ir bendro indoeuropietiðkojo folkloro paveldas. Senekos paimtas ið gyvosios kalbos. Atpirkimo oþys. Uþraðyto posakio autorius – romënø filosofas.. 18. Orvelas (tikroji pavardë – E. kuriems vyriausybë suversdavusi visà kaltæ dël esanèios netvarkos. 1799–1837). Tiriant geleþinkelio katastrofø prieþastis tuometinëje Rusijoje. atsiþvelgiant tik á dabarties realijas ir interesus. Todël Dûmos opozicija ieðmininkais praminusi smulkius pareigûnus. Dþ. Posakio autorius – rusø poetas A. Orvelo metafora labai paplito 1950–1954 m.Puota maro metu (rus. „septynios damos ir trys jauni vyriðkiai“ su savo tarnaitëmis ir tarnais nusprendþia pasitraukti á atokesnæ vietà uþmiestyje ir linksmai leisdami laikà pralaukti. iðleidæs knygà pavadinimu „Realiosios poli118 . þmogus ppr. Bokaèas puota. plg. ne laiku ar ne taip perjungusiam bëgius. Eric Arthur Blair. apðaukusi juos raganomis. ~1313–1375) knygos „Dekameronas“. kai JAV prasidëjo komunistø demaskavimo ir persekiojimo procesai. Pati sàvoka galëjo atsirasti ið italø raðytojo Dþ. rus. 1785–1854) poemà „Maro miestas“ (The city of the plague and other poems. kaip. Rasti ieðmininkà (rus.–65) (Apocolocyntosis. pastangos iðsiaiðkinti praeityje nusikaltusius þmones. daugiausia moterys. Kentëjo ir niekuo dëti. Dar plg. 1810– 1873). bûdavo suverèiama ieðmininkui. aiðkiaregiø ar religiniø kitaminèiø (vad. linksmas gyvenimas visuotinës suirutës ar karo metu. o raganø procesø iðtakos siekia senovës Egipto ir Babilono 117 laikø teisynà. siauèiant marui Florencijoje. 3. Mozës suraðytame kodekse. ðnipinëjimu TSRS naudai (kas tam tikrais atvejais pasitvirtino). bûdavo sudeginamas ant lauþo. Termino autorius – vokieèiø þurnalistas ir politikas A. Dar plg. Politine reikðme ðá posaká bene pirmasis pavartojo anglø raðytojas Dþ. dramaturgas ir politikas Seneka Jaunasis (Lucius Annaeus Seneca. epizodà su Sauliumi 1 Sam 28. 1908–1957). Die Realpolitik) politika. pradþioje Rusijos Dûmoje. Bleiras) (George Orwell. 1853 m. fon Rochau (August Ludwig von Rochau. raganiais. 1903–1950) knygoje „Katalonijai pagerbti“ (Homeage to Catalonia. Íàéòè ñòðåëî÷íèêà) suversti kaltæ dël ko nors eiliniam darbuotojui. Manus manum lavat) apie abipusæ paramà ar pagalbà. kai tikrieji kaltininkai yra vadovai. Makarèio (Joseph Raymond McCarthy. taèiau raganavimu apkaltinti ir fizinio tardymo neiðtvëræ þmonës. inicijuoti senatoriaus Dþ. eretikø) persekiojimà. e. Susidorojimo su ragana teisëtumas nurodomas jau Senajame Testamente. Realioji politika (vok. politiniø) persekiojimas. kaltë ppr.: „Nepaliksi gyvos kerëtojos“ (Ið 22. m. Posakis atsirado XX a. Aktyviausias raganø procesø laikotarpis buvo 1400–1700 m. Îõîòà íà âåäüì) 1. ~4 pr. kurioje ispanø komunistø kovà su trockininkais jis pavadinæs beprasmiðka raganø medþiokle. Bokaèo (Giovanni Boccaccio. kai Europoje baþnyèia itin suaktyvino þyniuoniø. 9). paraðytas 1832 m. Procesuose átariamieji buvo kaltinami antiamerikietiðka veikla. „Árodþius“ raganavimà. kitaminèiø (ppr.

moterys – putlios. Rubensas. nes kritikavo terorà ir buvo paliaubø su Prancûzijos kaimynëmis ðalininkas. kancleris 1862–1890) politinæ veiklà. pratæsia kriminalistai. ~ 50/65 – ~ 127). Revolution eats its own children) po kiekvienos revoliucijos. 1794 m. Kolis já vartojo kalbëdamas apie Vokietijos suvienijimà. ~35–~100) darbo „Iðkalbos mokymas“ (Institutio Oratoria. Rara avis) retos. Putino (Âëàäèìèð Ïóòèí. apibûdindamas kanclerio O. 119 Revoliucija (kaip Saturnas) ryja savo vaikus (pranc. Merkel (Angela Dorothea Merkel. Jelcino (Áîðèñ Åëüöèí. kuriuo buvo apðauktas ir Þ. 1930. Viduramþiais buvo paplitæs posakis: Ver us amicus rara avis (‘geras draugas – retenybë’). Posakis ið romënø retorikos mokytojo Kvintiliano (Marcus Fabius Quintilianus. „Satyrose“ raðæs: „Paukðtë reta ðiuos kraðtuos. 165–166). Riesti nosá didþiuotis. Terminà iðpopuliarino vokieèiø filosofas F. daþnai A. VI.1931–2007. tuo tarpu galvos nuleidimas ir gûþimasis yra nusiþeminimo. raumeningi. 1844–1900). P. Rubenso moteris apie apkûnià moterá. non vivere ut edas). nukreiptà prieð „liaudies prieðus“. Grundregeln von Realpolitik. g. 1759– Þ. Dantonui priskiriama ir mintis. fon Rochau já vartojæs. 95). 1954. Þ. Dantonas. 1991–1999) ir V. g. iðskirtinës iðvaizdos ar elgesio þmogus. Dantonas (Georges Jacques Danton. Nyèë (Friedrich Wilhelm Nietzsche. Krono analogas) rydavæs savo naujagimius. kad gyventum. Aliuzija á romënø mitologijà. Koliu (Helmut Josef Michael Kohl. prez. Flamandø dailininko P. Retas paukðtis (lot. H. Posakio autorius – romënø poetas Juvenalis (Decimus Iunius Iuvenalis.tikos principai ir jø taikymas Vokietijos politinëmis sàlygomis“ (vok. jakobinai savo iðleistais dekretais pradëjo „didájá terorà“. kur titanas Saturnas (gr. g. per kuriuos nukenèia dalis jos vykdytojø. o baigia karjeristai. 2000–2008) valdymo laikotarpiu. pataikavimo ar baimës þenklas. panaði á juodàjà gulbæ. la Révolution comme Saturne dévore ses enfants. prasideda revoliucionieriø tarpusavio kivirèiai. Þmoniø ir daugelio gyvûnø elgsenoje pakelta galva rûðies bûryje yra pranaðumo rodymas (optiðkai padidinamas ûgis). 1952. kanclerë 2005–). bijodamas. kad valgytum (lot. Posakio autorius – Didþiosios prancûzø revoliucijos (1789–1794) vienas ið vadovø Þ. perversmo.). Dantonas 1794). prez. jog revoliucijà pradeda idealistai. Ðiais laikais terminas padaþnëjo irgi Vokietijos vadovø kalbose. Rubenso (Peter Paul Rubens. 120 . o ne gyventi. sunkokos. puikuotis. pradedant kancleriu H. pasakæs taip prieð savo egzekucijà. reformos ar valdþios kaitos ppr. kiti kancleriai – apie iðskirtinai gerus Vokietijos santykius su Rusija B. kurià atliko jo buvæ bendraþygiai. – / kas pakæsti galës tokià þmonà – dorybiø skrynelæ!“ (Juvenalis. Reikia valgyti. angewendet an den politischen Zuständen von Deutschland). Esse oportet ut vivas. 1815–1895. 1577–1640) paveiksluose nuogi þmoniø kûnai vaizduojami barokui bûdinga maniera: vyrai – tvirti. kancleris 1982–1998) ir baigiant A. fon Bismarko (Otto Eduard Leopold von Bismarck. Venera prieðais veidrodá (fragm. angl. kad tie uþaugæ jo nenuverstø. bûti arogantiðkam.

pavadinæs taip vienà ið savo romanø (The Grapes of Wrath. bendru arðinu neiðmatuosi. duokite pusæ vienai ir pusæ kitai’. „Tada karalius tarë: ‘Viena sako: `Ðis yra mano sûnus – gyvasis`. Vëliau ðià pasakëèià iðpopuliarino kiti autoriai. ‘Praðyèiau. rûpinosi juo. 9–10). Steinbekas (John Ernst Steinbeck. S. plg. kai negalëjimas ko nors ásigyti ar kur nuvykti ir pan.–50). pakeièiamas atsisakymu tai daryti. paskelbæs toká ketureilá: Óìîì Ðîññèþ íå ïîíÿòü. Atneðus karaliui kalavijà. 1866 m. / Àðøèíîì îáùèì íå èçìåðèòü: / Ó íåé îñîáåííàÿ ñòàòü — /  Ðîññèþ ìîæíî òîëüêî âåðèòü (‘protu Rusijos nesuprasi. neprinokusios. 1939). ir supylë vynuoges á didájá Dievo rûstybës spaustuvà“ (Apr 14. kad ðis iðspræstø ginèà. kurioje lapë. Posakis paimtas ið Ezopo (A…swpoj. e. pas þydø karaliø Saliamonà kartà atëjusios dvi moterys. Mat jos gimdþiusios beveik vienu metu. Posaká iðpopuliarino amerikieèiø raðytojas Dþ. Tiutèevas (Ôåäîð Òþò÷åâ. taèiau vienos jø kûdikis netrukus nugultas mirë. kurios sûnus buvo gyvasis berniukas. 1842– 1906). kuris gali iðsilieti prieð tuos. 15 pr. Rusijos protu nesuprasi (rus. Jis rado já dykumoje – tyruose vaitojanèios dykumos. – jis tarë. – neuþmuðkite jo! Ji yra jo motina’“ (1 Kar 3. toji moteris apkaltinusi gyvojo kûdikio motinà vaiko vagyste: esà miræs anos kûdikis. maldavo karaliaus. – o kita sako: `Tai netiesa! Tavo sûnus yra negyvasis. plg. Posakio ðaltinis – Naujasis Testamentas. Aesopus. Tada angelas numetë savo pjautuvà þemën ir nuskynë þemës vynmedá. turintis valdþià ugniai. Óìîì Ðîññèþ íå ïîíÿòü) sakoma kalbant apie Rusijos valdþios ar visuomenës keistenybes. 1768–1844). ramindama save.) pasakëèios „Lapë ir vynuogës“. áproèius ir paproèius. Savam kraðte pranaðu nebûsi (lot. kas já iðprovokavo. 1803– 1873). Rûstybës kekës bræstantis konfliktas ar pyktis. Aleksandrovskis (Ñòåïàí Àëåêñàíäðîâñêèé. nei tavo. 1902–1968). nes uogos jau prisirpo’.: „Ir dar vienas angelas iðëjo nuo aukuro. Tiutèevo portretas (fragm. Jokûbas yra jo paveldas. saugojo já kaip savo akies lëliukæ“ (Ást 32. Saugoti kaip savo aká stropiai kà saugoti ir priþiûrëti. Dail. Posakio autorius – rusø poetas ir diplomatas F. m. mano vieðpatie! – ji ðaukë. Perfazuotas posakis ið Senojo Testamento. negalëdama pasiekti aukðtai auganèiø vynuogiø. netobulybes. degdama meile savo sûnui. 121 Saliamoniðkas sprendimas greitas ir iðmintingas problemos sprendimas. I.: „bet Vieðpaties dalis yra jo tauta. motyvuojant tikrais ar tariamais prekës trûkumais ar kelionës sunkumais. m.Rûgðèios (Þalios) vynuogës þmogaus elgesys. kuriai ið jø priklausàs kûdikis. Pasak Senojo Testamento. – duoti jai gyvàjá vaikà! Tik jo neuþmuðkite!’ O kita reikalavo: ‘Tenebûna nei mano. pr. Krylovas (Èâàí Êðûëîâ. VI a. kad vynuogës esà dar rûgðèios. bet ana slapta juos sukeitusi. Jis didþiu balsu suðuko turinèiajam aðtrø pjautuvà: ‘Paleisk darban savo aðtrøjá pjautuvà ir nurink þemës vynmedþio kekes. Karalius tad ásakë: ‘Atneðkite man kalavijà’. Steinbekas F. Moteris.). jos ypatingas bûdas – Rusija galima tik tikëti’). o mano sûnus – gyvasis`’. 18–19). 23–27). galop nueina ðalin. Apglëbë já. Padalykite!’ Tada karalius atsakë: ‘Atiduokite pirmajai gyvàjá berniukà. karalius tarë: ‘Padalykite gyvàjá vaikà á dvi dalis. e. Dþ. tarp jø ir Fedras (Phaedrus. In patria natus non est propheta vocatus) á uþsienieèiø þodþius ar patarimus 122 .

2. nuteisti uþ politines paþiûras ar religinius ásitikinimus. vëjø karaliaus Ajolo sûnus Sizifas. Hanteris (Robert Hunter) ir ëmë veþioti po pasaulá kaip mokamà atrakcionà. sedentes. pavartojæs já neakivaizdinei diskusijai su Brutu: sed quo facilius sermo explicetur. neperskiriami. taèiau þmogaus ausis jo nesugebanti iðgirsti. m. nes taip esà patogiau. tarp jø ir Tarybø Sàjungoje. Vëliau ðià tiesà patvirtino pranaðo Mahometo iðvijimas ið jo gimtosios Mekos 622 m. liepa). organizacijos „Amnesty International“ ákûrëjas (1961 m. kad sielai paliekant kûnà. Posakio autorius – romënø raðytojas. kuriuos jungusi kremzlë. kurio sveikata buvo pradëjusi ðlyti. paskui Engas. Ðá posaká jis pavartojo straipsnyje „Uþmirðtieji kaliniai“. suaugæ krûtinkauliais. 1843 m. rodydami save patys. o Engas – Sarà Anà. broliai jas lankydavo. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. Netrukus P. Posakio autorius – anglø teisininkas P. Dvyniai miræ tà paèià dienà su trijø valandø skirtumu – pirma Èangas. ir E. Daugelyje religijø tikima. Benensonas (Peter Benenson. Siamo dvyniai 1. klasta sukaustæs pas já atëjusá mirties dievà Tanatà. 106–43 pr. 1921–2005). 1839 m. Sàþinës kaliniai (angl. sëdëdami [tai] darykime’ (Brutus 24). o Engas su Sara – 12 vaikø. kad ðis pasidarë bendrinis. iðspausdintame 1961 05 28 britø laikraðtyje The Observer. broliai nusprendë pasilikti ðiame jiems patikusiame mieste ir priimti JAV pilietybæ.atsiþvelgiama labiau nei á saviðkiø. kad ðie pakëlæ tauræ „uþ laisvæ“. Siamu iki 1929 m. o Sizifas buvæs nu124 . 1829 m.. (taip pat 1945–1949) vadintas dabartinis Tailandas. brolius pastebëjo britø komersantas R. Dzeuso ásakymu karo dievas Arëjas Tanatà iðlaisvinæs. Prisoners of conscience) asmenys. mito. Benensonas ðiuo terminu pradëti vadinti politiniai kaliniai visose nedemokratinëse ðalyse. Labor Sisyphus) beprasmis. labai artimi draugai. jiedu vedë seseris Jeits (Yates): Èangas – Adelaidà. vieðëdami Vilkesbore (JAV. labai panaðios iðvaizdos þmonës. agamus (‘kad kalba geriau klostytøsi. si videtur. kuria nors kûno vieta suaugæ ar bendrà kûno dalá turintys dvyniai. Sëskim ir pakalbëkim! (lot. Korinto miesto ákûrëjas. 54). Èangas su Adelaida susilaukë 10. Ðiaurës Karolina). Siamo dvyniais pirmiausia buvo pavadinti Siame gimæ kinai 123 broliai Èangas (‘kairysis’) ir Engas (‘deðinysis’) Bankeriai (Chang Bunker. nesibaigiantis ir rezultatø neduodantis darbas. 3. jei tinka. Pasak gr. Sizifo darbas (lot. Pasibaigus kontraktui su Hanteriu. todël þmonës nustojæ mirti ir buvusi paþeista harmonija. Naujajame Testamente Kristus pasakæs: „Niekur pranaðas nebûna be pagarbos. Bankeriai pavadinimà Siamo dvyniai. Eng Bunker. praleisdami po tris dienas kiekvienos ið jø namuose. Sedentes agamus) kvietimas kà iðsiaiðkinti ar padiskutuoti sëdint. Sielos ðauksmas nesuvaidinta stipriø jausmø iðraiðka. Benensonas piktinosi dviejø portugalø studentø nuteisimu 7 metams uþ tai. Ilgainiui seserys susipyko ir ásikûrë atokiai viena nuo kitos. e. Straipsnyje P.). nebent savo tëviðkëje ir savo namuose“ (Mt 13. per visà pasaulá nuaidi ðauksmas. Gastrolës taip iðpopuliarino È. 1811–1874). broliai pelnësi.

Lotyniðkà posaká iðpopuliarinæs prancûzø ekonomistas ir filosofas P. Antikinë amfora (VI a. neturinèius titulø. pr. 17. netikëtas prieðiðkas poelgis. ir turtësi. Dievas iðgirdæs ðiuos þodþius ir nubaudæs já uþ iðdidumà – kapitonas pasmerktas 1000 metø (kitame variante – iki Paskutiniojo teismo) klajoti po jûras ir niekada nepasiekti kranto. pabrëþtinai pretenduojantis á rafinuotà skoná ir manieras. Skaldyk ir valdyk! (lot. Posakis kilo ið legendos apie olandø kapitonà. kurioje jis ironizuoja: „Divide et impera – skaldyk. Vokietijos Lapkrièio revoliucijà. Posaká ypaè iðpopuliarino R. valdë 1461–1483). Dolchstoss) klastingas. kad þodis kilæs ið santrumpos s. m. Prudonas ið teisingumo!“(III sk. Divide et impera) apie pavaldiniø.gabentas á mirusiøjø karalystæ Hadà. Pirmasis. Posakio autoriumi laikomas romënø poetas Propercijus (Sextus Aurelius Propertius. taèiau uþritintas ðis kaskart nurieda atgal á pakalnæ. (lot. plg. didelis kelioniø mëgëjas. buvo intrigomis garsëjæs Prancûzijos karalius Liudvikas XI (Louis XI. kad valdytum’. gale (ðkotiðkasis variantas snab) ir reiðkæs batsiuvá ar jo pameistrá. 1840). didþiøjø geografiniø atradimø laikais. ir galësi ásakinëti. didelës audros metu prisiekusá þûtbût apiplaukti kyðulá. fon Hindenburgas (Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg. pelnyti pripaþinimà. 125 Skrajojantis olandas (angl. Laureatas. taèiau ið ten jis apgaule iðtrûkæs. 20). Spëjama. Uþ apgavystes Dzeusas Sizifà nubaudæs amþinu ir beprasmiu darbu: Sizifas Hade turás ridenti á kalnà didþiulá akmená. skaldyk. ~50–~15 pr. Persefonës priþiûrimas Sizifas Hade. Prudonas (Pierre-Joseph Proudhon. ðtabo virðininkas P. o pagrindà jai galëjusi duoti didelë tuometinë olandø konkurencija su kitomis jûrinëmis valstybëmis. kad toks buvæs sen. Romos vidaus politikos devizas. Snobas (angl. pavartojæs ðios reikðmës posaká. soc. Posakio autorius – vokieèiø feldmarðalas ir gen. 1469– 1524) ekspedicija á Indijà (1497). plaukiojantis jûroje be águlos. Manoma. kad kirðintojui bûtø lengviau jomis manipuliuoti. pasakæs diviser pour regner ‘skaldyk. kuria anglø aristokratai sveèiø sàraðuose esà paþymëdavæ asmenis. kad legenda atsirado XV–XVI a. e. sine nobilitate ‘be aukðtos kilmës’). grupiø ar valstybiø kirðinimà. Buvo priimta manyti. 1423–1483. 1809–1865) knygoje „Kas yra nuosavybë?“ (Qu’est ce que la propriété?. tyèiosies P. m. apiplaukusiu Gerosios Vilties ragà Pietø Afrikoje. privertusià Vokietijà kapituliuoti I pasauliniame kare (1918 11 11). skaldyk. Vagnerio (Richard Wagner.) pavartojæs já savo „Elegijose“ (Liber II. Smûgis á nugarà (vok. nors tam sugaiðtø visà amþinybæ. þmogus. e. Skinti laurus pasiekti dideliø laimëjimø. Flying Dutchman) 1. Taèiau pirmà kartà þodis snob britø raðtuose pasirodæs XVIII a. 2. taip pat portugalo Vasko da Gamos (Vasco de Gama. nob. nors niekur neuþraðytas. kurios metu jis tapo pirmuoju europieèiu. vaiduoklis laivas. Snob) prasèiokas. Maþdaug tuo pat metu ðiuo þodþiu Kembridþo 126 .. 1847–1934). temdysi jiems protà. turintis turtingà buitá. ðlovæ. apibûdinæs taip 1918 m. bet skurdø intelektà bei dvasiná pasaulá. § 5). ir mulkinsi þmones.). 1813–1883) opera tokiu pavadinimu (1848)..

pasiekë didelæ pergalæ prieð maurus. literatûrinës kilmës aforizmai ar publicistiniai ðtampai. Lk 6.).. Ið Kristaus palyginimo apie „paikà þmogø. ðio þodþio kilmës aiðkinimas minëtàja lotyniðkàja santrumpa gali bûti liaudies etimologijos pavyzdys. Dar vëliau þodþiu snob pradëti vadinti tik minëtieji beþdþioniautojai. Posakio autoriumi laikomas sen. kurti nepagrástus planus. 26–27. Daugelyje Europos kalbø paplitæ ppr. de Balzako (Honoré de Balzac. Spëjama. Kiti karo vadai ëmæ svajoti pasekti Henriko pavyzdþiu ir gauti tokiø pat dovanø. valdë 1065–1109). pr. Spindesys ir skurdas (pranc. Su vandeniu iðpilti ir vaikà (vok. 269). Liuterio portretas (fragm. 1799– 1850) romano pavadinimo „Kurtizaniø spindesys ir skurdas“ (Splendeurs et misères des courtisanes.). tarnaudamas Leono ir Kastilijos (ðiaurës vakarø Pirënai) karaliui Alfonsui VI (Alfonso VI. L. Winged words. pavadintà Geflügelte Worte. Homerus. netrukus paèias tokias pilis praminë oro pilimis. XIX a. rus.studentai metaforiðkai ëmæ vadinti visus nestudentus. galima nejuèiom pasmerkti ir teigiamas ar esmines reikalo puses. Êðûëàòûå ñëîâà). Apiplëðimo metu ákaitais tapo banko darbuotojai. 49). Der Zitatenschatz des Deutschen Volkes (1864). e. Amþininkai pradëjæ ðaipytis ið kareivø svajoniø ir ëmæ jas vadinti „piliø statymu Ispanijoje“. 127 Statyti oro pilis (pranc. gr. kai Henrikas Burgundietis (Henrik af Burgund. poetas Homeras (“Omhroj. iðbuvæ su plëðikais 6 dienas ir bandæ juos uþstoti per sulaikymo operacijà bei po jos. N. iðleidæs posakiø rinkiná. Geflügelte Worte. apibûdinant socialiná kontrastà. 361–362). arba: „/.. jog beatodairiðkai kà kritikuojant ar neigiant. Kurtizanë yra aukðtuomenës nario iðlaikoma meiluþë. kad posakis galëjæs bûti vokieèiø liaudies patarlë.. pradþioje þodþio reikðmë susiaurëjo: juo vadinti þemesnio socialinio sluoksnio atstovai – tiek þinantys savo padëtá ir susitaikæ su ja. 128 . 1040–1109. Psichologiðkai ðis sindromas grindþiamas savisaugos instinktu. kalbà ir estetiná skoná. jam tarë þodþiais sparnuotais“ (II. Kadangi tas statymas buvo tik svajonëse. 8 a. kai 1973 m. tiek beþdþioniaujantys aukðtesniojo sluoksnio manieras. 1095 m. 1847). Posakis paimtas ið prancûzø raðytojo O. Terminas atsirado po to. 1822–1884). kurá netrukus nuplovë liûtys (Mt 7. Batir des chateaux en Espagne ‘statyti pilis Ispanijoje’) apie tuðèias svajones ar nerealius projektus. angl. pasistaèiusá namà ant smëlio“. uþ kà karalius dovanojæs jam þemiø Ispanijoje. atsidusus giliai. Termino autorius – ðvedø kriminologas ir psichiatras N. Dabartine reikðme ðá junginá pirmasis pavartojo vokieèiø filologas G. nepriklausomai nuo jø kilmës ar turto. „Odisëjà“: „Kreipësi meiliai á já ir sakë þodþiais sparnuotais“ (II. 1921–1988). rugpjûtá Stokholme buvo apiplëðtas bankas „Kreditbanken“. Stokholmo sindromas ákaitø simpatijos teroristams ar net emocinis solidarizavimasis su jais. LiuM. Statyti ant smëlio pradëti kà be patikimo pagrindo. vartojæs bûdvardá sparnuotas kaip daþnà epitetà. Splendeurs et misères) sakoma. Das Kind mit dem Bade ausschutten) perspëjimas. Sparnuoti þodþiai (vok. 1515–1586). Kranachas Jaunesnysis (Lucas Cranach der Jüngere. Biuchmanas (George Büchmann. plg. m. ~1070–1112). Tose þemëse Henrikas Burgundietis pasistatæs puikias pilis. Posakis atsirado XI a.. Dail. Bejerotas dalyvavæs ákaitø iðlaisvinimo operacijoje kaip policijos pagalbininkas. kurià pavartojæs katalikybës reformatorius M. Bejerotas (Nils Bejerot./ auklë miela Euriklëja pravirko / Ir.

Olimpiniø þaidyniø atgaivintojas (1896). ignoruojantis ryðius su tëvais ar bendruomene. ðvaistûnas. Posakis paimtas ið G. kuriame pasakojama apie stebuklingà ðagrenës skiautæ. susiëmæs savo dalá. 12–13). Hands off!. Ðagrenës oda (pranc. Svieto lygintojas donkichotiðkas kovotojas uþ teisingumà ar socialinæ lygybæ. 1886. Pasakojimas baigiasi sûnaus sugráþimu. / kad sveikame tavo kûne sveikas bûtø ir protas“ (X. atgailavimu ir tëvo atleidimu jam. per IV Olimpiados atidarymà Londone. arklio ar laukinio asilo. kuris „Kartà /…/ tarë tëvui: ‘Tëve. LandsbergioÞemkalnio (1852–1916) dramos „Blinda. Gladstounas (William Ewart Gladstone. chagrin ‘liûdesys’). Rembrantas (Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Pavadinimas kilæs ið Kristaus pasakojimo apie jaunesnájá sûnø. Ðûká iðpopuliarino Didþiosios Britanijos premjeras V. nutraukti agresijà prieð kità ðalá ir pan. Dail. 130 Svarbu ne pergalë.) ávaizdþio. 1863–1937). rus. Ðiuos þodþius jis pasakæs 1908 m. atiduok man priklausanèià palikimo dalá’. konkurse ar viktorinoje. Sûnaus palaidûno sugráþimas (fragm. 24). kur jis teigæs kiek kitaip. Ten. Áëóäíûé ñûí) þmogus. iðkeliavo á tolimà ðalá. palaidai gyvendamas. Tëvas padalijo sûnums turtà. Dar þr. Svieto perëjûnas kas daþnai keièia gyvenamàjà vietà ir darbà. 1880–85. taèiau sulig kiekvienu iðpildymu ji susitraukia. Posaká iðpopuliarino prancûzø raðytojas O. buvo praþuvæs ir atsirado’ (Lk 15. 1799–1850). Posakis gali bûti kilæs ið Sûnaus palaidûno (þr. plg. bastûnas. okupavusiai Bosnijà ir Hercegovinà. Perfrazuota ið 129 V. 1606–1669). o dalyvavimas sakoma apie dalyvavimà kokiose nors varþybose. Sveikame kûne sveika siela (lot. 1483–1546).: „patariu melsti. de Kubertenas Olimpiniø þaidyniø ðûkiu. susitraukiantá. Ðagrenë yra ðiurkðèiai iðdirbta gyvulio oda (seniau ppr. Gladstounas . de Balzakas (Honoré de Balzac. ppr.). Mens sana in corpore sano) nuo sveikatos priklauso ir dvasinë bûsena. de Kubertenas (Pierre de Coubertin. Ðóêè ïðî÷ü!) sakoma. 1892–94). 1809– 1898. Sûnus palaidûnas (angl. 355–356). premjeras 1868–74. klajûnas. Lepeau chagrin) apie kà nors negráþtamai nykstantá. ~50/ 65– ~ 127) „Satyrø“. turnyre. Nuo to laiko ðis posakis tapo neoficialiuoju P. guodþiant dël galimos ar patirtos nesëkmës. 1878 m. Tadas Blinda.teris (Martin Luther. rus. iðeikvojo savo lobᓠ(Lk 15. Netrukus jaunëlis. nes ‘/…/ ðis mano sûnus buvo miræs ir vël atgijo. Ðalin rankas! (angl. reikalaujant nustoti kà persekioti. dabar – ryklio ar rajos). kuri tarsi burtø lazdelë pildo kiekvienà savininko norà. vienoje ið savo poleminiø kalbø pasakæs: „Negalima su neðvariu vandeniu ið vonelës iðpilti ir paties vaiko“. Prodigal Son. romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis. pavadinæs taip vienà savo romanà (1830). Posakio autorius – prancûzø pedagogas ir istorikas P. taikæs já Austrijai. svieto lygintojas“ (1907). turinti tam tikrà raðtà ir daþyta þaliai (pranc.

kai að lioviausi.. 1947 m. kuriam jo ðuo kaþkada buvo iðgelbëjæs gyvybæ. itin prieðiðki tarpvalstybiniai santykiai. pradþioje namas sudegæs. rus. e. Posakis kilæs ið sen. XIX a. kur buvæs uþkastas garsusis ðuo. Cold war. Terminà ðaltasis karas (isp. Esà ten XVI a. Indijoje karvës nevarþomai vaikðtanèios miestø gatvëmis. Eric Arthur Blair. spalio 19 d. m. 31–32). balansuojantys ant karinio konflikto ribos. Ðis ezopinis motyvas pasikartoja ir Naujajame Testamente. the Shadow Cabinet arba the Shadow Front Bench) parlamento opozicijos sudaryta alternatyvi ar „atsarginë“ vyriausybë (premjeras ir ministrai). syká pamëginæs grojimu iðvilioti á krantà þuvis. ðaltasis karas ideologiniu pagrindu vyko tarp socialistinio (TSRS ir jos sàjungininkiø) bei kapitalistinio bloko ðaliø. TSRS atþvilgiu ðá terminà pirmasis pavartojæs Dþ. kvaili sutvërimai! Kai jums grojau. guerra fria) pirmà kartà pavartojo XIII a. ispanø raðytojas Don Chuanas Manuelis (Don Juan Manuel). átempti dviejø þmoniø ar visuomenës grupiø santykiai. Posakis kilæs ið indø paproèio garbinti karves (nes jose ásikûnijæs dievas Viðnu). Ðeðëlinis kabinetas (angl. ðiuo pavadinimu (The Cold War) iðëjo amerikieèiø þurnalisto ir politinio apþvalgininko V. Gali bûti ir perfrazuota ið lot. jûs neðokot. gr.’“ (Mt 11. mokëjæs groti fleita. Bleiras) (George Orwell. o jûs nerypavote. plg. Terminas atsiradæs Didþiojoje Britanijoje. o jûs neðokote. hic iacet lepus ‘èia guli kiðkis’. Ypaè didelë politinë ir ideologinë konfrontacija buvusi tarp TSRS ir JAV – dviejø skirtingos ideologijos supervalstybiø. raðydamas apie islamo ir krikðèionybës koegzistavimà Viduramþiø Ispanijoje. Spëjama. kur tokia vyriausybë sudaroma oficialiai.Ðaltasis karas (angl. jûs tai linksmai darote“. kad posakis atsiradæs ið vieno vokieèiø miestelio gyventojø atsakymø smalsiems atvykëliams. Opozicijai laimëjus rinkimus. buvæ ðeðëliniai ministrai nebûtinai tampa tikraisiais ministrais.) pasakëèios „Þvejys fleitininkas“. uþslëpta jø tarpusavio neapykanta. Posakis atsiradæs po JAV prezidento 132 . 2. Ðokti pagal kieno nors dûdelæ aklai paklusti kito valiai. procesà ir pan. raðytojo Ezopo (A…131 swpoj. Mes giedojome raudas. gyvenæs austrø aristokratas ir karo vadas Zigmundas Altenðteigas. esantiems valdþioje. 16–17. Kai jam tai nepavykæ. kurios nariai oponuoja savo kolegoms. Ðuniui nugaiðus. Ðventa karvë apie þmogø. Ðtai kur ðuo pakastas (vok. Ðviesa tunelio gale atsiradusi viltis baigti koká uþsitæsusá darbà. joms leidþiama gulëti ant kelio vaþiuojamosios dalies ir pan. Lipmano (Walter Lippmann.. Orvelas (tikroji pavardë – E. þvejys pasakæs: „Ak jûs. varþyti laisvës ir pan. o dabar.. pr. kaip þvejys. taèiau gyventojai ir toliau rodæ turistams vietà. ant kurios pritvirtinæs lentelæ su informacija apie ðuns þygdarbá. dalyko esmæ. „London Tribune“ iðspausdintoje esë „Tu ir atominë bomba“ (You and the Atomic Bomb). kurioje pasakojama. kurio negalima kritikuoti. Õîëîäíàÿ âîéíà) 1. o jos nariams mokama alga. dëkingasis ðeimininkas pakasæs já ties namo siena. 1903–1950) 1945 m. bûti valdomam. þurnalo „The Nation“ antraðtëje „Hitlerio ðaltasis karas“ (Hitler’s Cold War). þvejys uþmetæs tinklà ir iðtraukæs já pilnà spurdanèiø þuvø. taip pat Lk 7. Da liegt der Hund begraben) apie kokio reiðkinio ar problemos tikràjà prieþastá. Aesopus. Politine reikðme ðis terminas buvo pirmàkart pavartotas 1938 m. kurie sëdi prekyvietëje ir ðaukia savo draugams: ‘Mes jums grojome. VI a. 1946–1989 m. 1889–1974) knyga. Þiûrëdamas á jas. „Su kuo galëèiau palyginti ðià kartà? Ji panaði á vaikus.

didelá virðininkà ar posto netekusá garbëtroðkà. 9). ir jo mulas palindo po didþiulio àþuolo ðakø raizginiu. jis likosi kaboti tarp dangaus ir þemës. B. Posakis atëjo ið Senojo Testamento. kurioje. Jo galva ákliuvo á àþuolà. taip pat ið 1973 m. ~1418). sukurto 4 serijø Lietuvos TV filmo. nuo dievø stalo pavogæs nektaro ir ambrozijos ir drásæs visu tuo pavaiðinti savo mirtinguosius draugus. sakomi áðventinamajam naujajam 133 Tarp dangaus ir þemës apie neaiðkià ar dviprasmiðkà kieno nors padëtá. 1673–1733). ið epizodo apie Dovydo prieðininko Absalomo mirtá: „Absalomas netikëtai susidûrë su Dovydo ðalininkais.: „Mûsø ðûkis – taikus sambûvis su kitomis vyriausybëmis. Pikartas (Bernard Picart. Posaká iðpopuliarino ir sovietinis detektyvinis filmas tokiu pat pavadinimu (1974). Taèiau posaká iðpopuliarino vokieèio vienuolio Tomo Kempieèio (Thomas à Kempis. Sipilo miesto valdovas. Svieto lygintojas. svieto lygintojas“ (1907). komentuodamas JAV karà Vietname. Posakio autorius – Tarybø Rusijos (nuo 1922 m. jis pasakæs „Mes dar nematome tunelio pabaigos. Dzeuso sûnus. 6). kur suðunkama: O quam cito transit gloria mundi! ‘o kaip greitai praeina pasaulio ðlovë!’ (Liber I. ant kurio jis sëdëjo. paraðytos pagal Lazdynø Pelëdos (Sofija Ivanauskaitë. T. Kenedþio (John Fitzgerald Kennedy. Taip bejëgiðkai kabantá Absalomà jo prieðai netrukus nuþudë. þodþiai. Sic transit gloria mundi) 1. – TSRS) uþsienio reikalø komisaras G. paþástamas ið G. Uþ tokius nusikaltimus Tantalas dievø pasmerktas poþemio pasaulyje kæsti badà ir troðkulá: stovëdamas vandenyje ir matydamas virð galvos pil. sic transit gloria mundi. bet. Ìèðíîå ñîñóùåñòâîâàíèå) lojalus sugyvenimas su skirtingø paþiûrø kaimynais ar valstybëmis. Gr. dël to. Dar þr. situacijà ir bûtinybæ jà keisti. Ritualas atsiradæs 1402 m. pavartojæs já praneðime Visos Rusijos Centriniam Vykdomajam Komitetui 1920 m. Absalomas jojo ant savo mulo. nas vaisiø ðakas. Kitame mite Tantalas pavogæs Dzeuso mylimà auksiná ðuná. nei kito Dail. sakyèiau. prezidentas 1961– 1963) spaudos konferencijos 1962 m. o mulas. Taikus sambûvis (rus. Landsbergio-Þemkalnio (1852–1916) dramos „Blinda. apie nuverstà valdovà. mituose Tantalas. o ko gero ðviesiau nei prieð metus“. Taip praeina pasaulio ðlovë (lot. Dþ.Dþ. uþsienio reikalø komisaras 1918–1930). G. pavaiðinæs juos savo paties nuþudyto kûdikio mësa. Kenedis su þmona Þaklina popieþiui: ceremonijos metu triskart sudeginamas pakulø kuokðtelis ir pasakoma: Pater sancti. 1917–1963. pasiekti negali.. Tantalo kanèios didþiulës kanèios ppr. romantizuotas literatûrinis personaþas. jis nei vieno. 1872–1936. dabar jame ne tamsiau. Blinda (1846–1877) – þemaièiø plëðikø vadas. ~1380–1471) iðleista knyga „Sekimas Kristumi“ (De imitatione Christi. kokià menkà reikðmæ turi valdþios postas þemëje ir kad pats popieþius esàs mirtingas þmogus. Èièerinas (Ãðèãoðèé ×è÷åðèí. Tadas Blinda kovotojas uþ teisingumà ar socialinæ lygybæ. ðitaip primenant. 2. kad tikslas yra arti. Èièerinas kad ir kokios jos bûtø“. 1867–1926) surinktus pasakojimus. nuëjo sau“ (2 Sam 18. taèiau neámanomas pasiekti.Tantalo kanèios. norëdamas patikrinti dievø aiðkiaregystæ. 134 . 3.

Jums nebûtø nieko negalimo“ (Mt 17. IV. romënai pirmiau. gr. Posakio autorius – vokieèiø raðytojas F. kai kas nors kësinasi á asmens kûrinius ar vertybes. 163).) posakis silent enim leges inter arma ‘juk tyli ástatymai tarp ginklø’ (Pro Milone. jà áveikæs ir gráþtantis ið Trojos karo Odisëjas. Á lietuviø kalbà posakis atëjæs ið romano rusiðko vertimo. The end justifies the means) sakoma. Graikijos monelininkà. kurio sukonstruotais gyny. jûs tartumëte ðitam kalnui: ‘Persikelk ið èia á tenai’.) savo mokslo darbus branginæs labiau uþ gyvybæ. norint pateisinti 136 . jis esà pasakæs ásiverþusiam jo þudyti romënø kariui. Audiatur et altera pars) pagrindinis reikalavimas sprendþiant bet koká ginèà ar bylà. m. ir jis persikeltø.sen. 106–43 pr. e. Noli tangere circulos meos!) sakoma. m. Tebûnie iðklausyta ir antroji pusë (lot. Tikslas pateisina priemones (it. turëdamas galvoje savo brëþinius ir skaièiavimus. Uþëmæ Archimedo gimtuosius Sirakûzus. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero.Archimedo atvaizdas sia ieðkojo.t o j e . kai pavojus gresia ið abiejø pusiø. apeliuodamas á tai. Tikëjimas kalnus verèia tikëjimas savo teisumu. m. kaip nuþudyti moks. Piktindamasis Sicilijos gubernatoriaus savivaliavimu ir vieno Romos pilieèio sumuðimu. kad ðias vertybes gubernatorius yra pamynæs (In Verrem II 5.). plg. kai pavojus gresia ið abiejø pusiø. o Charibdë átraukianti laivus á sûkurá. jûrininkai vis vien patekdavæ á kità. Gr. Tas saldus þodis – laisvë (lot. nes ðiuos prieðmirtinius þodþius. kuriuo jis aiðkina ástatymø nepaisymà karo metu. Sen. Augustinas (Aurelius Augustinus. jis suðukæs: O nomen dulce libertatis! o ius eximium nostrae civitatis! (‘o saldus þodi – laisve! o aukðèiausioji mûsø valstybës teise!’). paraðæs tokio pat pavadinimo romanà (1869). Hammer und Amboß ‘kûjis ir priekalas’) apie situacijà. 106–43 pr. Tarp kûjo ir priekalo (vok. 1829–1911). 20). ðeðiagalvë Scilë ryjanti pro ðalá plaukianèius jûreivius. pasitikëjimas savimi padeda áveikti kliûtis. vengdami vienos bëdos. Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé. sëkmingai perplaukæ argonautai. 11). matematikas ir iðradëjas Archimedas (’Arcim»dhj. Tarp Scilës ir Charibdës. Dar þr. Dulce nomen libertatis) apie þmogaus polinká visur siekti sau laisvës. Posakio autorius – Ðv. Il fine giustifica a mezzi. Archimedes. Perfrazuoti Kristaus þodþiai savo mokiniams. Tarp Scilës ir Charibdës apie situacijà. 354–430). biniais árenginiais ir maðinomis buvo pridaryta daug nuostoliø miestà ðturmavusiai Romos kariuomenei. netekæs dël to ðeðiø bendraþygiø. Perfrazuotas Cicerono (Marcus Tulius Cicero. tiesa. angl. Tik neliesk mano apskritimø! (lot.Tarp ginklø mûzos tyli (lot. 287–212 pr. jûrø nimfø padedami. nesëkmingai bandþiusiems iðgydyti vaikà nuo somnabulizmo: „Ið tiesø sakau jums: jei turëtumëte tikëjimà kaip garstyèios grûdelá. Ðpilhagenas (Friedrich von Spielhagen. Inter arma silent musae) karo metu menas ir kûryba niekam nerûpi. kad bûtø galima neðaliðkai vertinti. Tarp kûjo ir priekalo. Dar þr. e. mituose Scilë (kitur – Skila) ir Charibdë – dvi praþûtingos pabaisos Mesinos sàsiauryje tarp Sicilijos ir Apeninø. Ðià vietà. Posakio autorius – romënø politikas. e. 135 Lietuvoje posaká iðpopuliarino reþisieriaus Vytauto Þalakevièiaus (1930–1996) filmas tokiu pavadinimu (1972).

tarp jø ir Dzeusas. dþiûgaudami ásitempë arklá á miestà ir ëmë ðvæsti laimingà karo baigtá. nepaisyti artimo meilës. mitologijoje titanai ir titanidës buvo Gajos (Þemës) ir Urano (Dangaus) vaikai. Taip pat: e nelle azioni di tutti li uomini. niekaip negalëdami áveikti Trojos. Temidë.nelegalias. m. sitato. Panaðià reikðmæ turi posakis titaniðkas darbas. negali vadovautis visu tuo./ Makiavelio portretas (fragm. Eskobaras (Antonio Escobar y Mendoza. materialus atlygis uþ iðdavystæ.1 5 3 6 – 1 6 0 3 ) . Pasak Homero (“Omhroj. IP. Helijas. sendo spesso neces. daug jëgø reikalaujanèios pastangos kokiam nors tikslui pasiekti. 14–15). o patys suvaidino iðvykimà namo. m. vardu Judas Iskarijotas. Titanø vaikai buvo Atlantas. 5. Pasak Naujojo Testamento. operare contro alla fede. Trisdeðimt sidabriniø iðdaviko honoraras.’). Homerus. per mantenere lo stato. siekiant kilnaus ar visuomenei svarbaus tikslo. Judo sidabriniai (graðiai). nes jø á teismà nepaðauksi. ji galëjusi bûti sukurta Makiavelio sekëjø. Trojos arklys 1. Nepadëjo 138 . klasta. e da ciascuno laudati (‘apie þmoniø darbus. laikantis dangaus skliautà. 2009. paraðyta 1513. non può osservare Dail. Gr.. kuriø bûta 12. e. Rëja. pamanæ. prirakintas prie uolos. istorikas. kad posakio autorius esàs ispanas katalikø teologas jëzuitas A. sprendþiama pagal jø rezultatus. pr. Minties (bet ne posakio) autoriumi laikomas italø politikos filosofas. Dar þr. Nugalëtieji titanai buvo ákalinti Tartare. e. graikai sugalvojo ásigauti á miestà klasta: sumeistravo didþiulæ medinæ arklio formos talpà. m. Pieðinys Lakonijos taurëje (VI a. dove non è iudizio da reclamare. nuëjo pas aukðtuosius kunigus ir tarë: „Kà man duosite. Kronas. contro alla umanità. daþnai esti priverstas sulauþyti savo þodá. dël ko þmonës yra laikomi gerais. contro alla religione (‘valdovas.). 19). Knygoje „Valdovas“ (Il Principe. tarp jø ir Okeanas. ir erelio draskomas Prometëjas. sono tenuti buoni. klastinga ar praþûtá neðanti dovana. muzikas ir raðytojas N.). pradëjæs kovà su titanais dël valdþios þemëje.).. Dabartinë formuluotë atsiradusi vëliau. Kovoje nedalyvavo Okeanas ir jo seserys titanidës. 1980. Dzeuso nubausti broliai titanai Atlantas. nehumaniðkas ar brutalias priemones. ypaè naujas valdovas. Judas uþ 30 sidabriniø iðdavæs Kristø: „Tuomet vienas ið Dvylikos. di Titas tutte quelle cose per le quali li uomini ( Santi di Tito. XVIII. 1650) (Âåëèêîâè÷. Deðimt dienø trukusià kovà laimëjæs Dzeusas su savo ðalininkais. Prometëjas. 137 Titaniðkos pastangos didelës.’) (Machiavelli. 70–19 pr. 1469–1527). 8 a. iðspausdinta 1532) jis raðo: /. Yra nuomonë. contro alla carità. Makiavelis (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. 2. uno principe nuovo. Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e’ mezzi saranno sempre iudicati onorevoli. þmoniðkumo ir religijos. 88). S. vertimas ið: Machiavelli. poþemio karalystëje. Tegu tik valdovas laimi ir iðsaugo savo rankose valstybæ – ir kiekvienas visas jo priemones laikys garbingomis ir vertomis pagyrimo.) ir Vergilijaus (Publius Vergilius Maro. e. Trojënai. norëdamas iðsaugoti valstybæ. jeigu já iðduosiu jums?“ Tie pasiûlë trisdeðimt sidabriniø“ (Mt 26. pr. 1589–1669). ypaè apie valdovø. si guarda al fine. neva pavartojæs já savo veikale „Teologinës moralës knyga“ (Liber Theologiae Moralis. 6. Eos ir kt. Vëliau ið titanø Krono ir Rëjos (brolio ir sesers) gimæ kiti graikø dievai. Epimetëjas. e massime de’ principi. á kurià uþdarë keletà savo kariø. kadangi. jog graikai pasitraukë ir paliko jiems dovanø mediná arklá.

XXIII. e. Liber VII. gr. 1811–1863). 140 . 59 pr. Ugnimi ir kalaviju (lot. snobizmas. kai teiginys árodinëjamas tuo. Viduramþiais ir vëliau tai buvo mëgstamas krikðèionybës platintojø posakis. dar plg. o Adomà tai padaryti prikalbinusi Ieva. 30. Senajame Testamente juo vadinamas Rojaus sodo Paþinimo medþio vaisius. e. e. m. Posaká kartojo ir kiti romënø autoriai. Bûta ir kurioziniø sutapimø. ko negydo geleþis.mo pito (VII a.): ferrum flammamque metuemus ‘geleþies ir liepsnos bijokimës’ (Pro Murena.). 2005 m. Pro Flacco. ~460 – ~370 pr. dar plg. Ferro ignique / flammamque ‘geleþimi ir ugnimi / liepsna’) smurtu. tiek pati situacija leido þiniasklaidai ðmaikðtauti Trojos arklio tema. Lietuvoje suduþo pasiklydæs Rusijos naikintuvas SU-27. prestiþo vaikymasis. gydytojo Hipokrato (`Ippokr£thj. 12. pavartojæs já alegoriniame kûrinyje „Piligrimo kelionë“ (The Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to Come.–17): omnia ferro ignique vastata ‘viskas geleþimi ir ugnimi nusiaubta’ (Ab urbe condita. XXX. 97). quod ferrum non sanat. Banjanas iðleidæs satyriná romanà tokiu pavadinimu (Vanity Fair: A Novel without a Hero. Ásiverþæ graikai nusiaubë Trojà. gydo geleþis. Vanity Fair) apie visuomenæ. Circulus vitiosus ‘ydingas ratas’) sudëtingos aplinkybës ar situacija be iðeities. X. II. 384–322 pr. Logikoje taip vadinama klaida. Aristotelis Uþdraustas (Uþgintas) vaisius kas nors labai viliojanèio. pvz. 6 ir kt. Banjanas (John Bunyan.jos arklio vaizdu ant laidojiida. Graikijos paðto þenklas su Tro271–289. kurios prioritetai yra karjeros siekimas. Su ðiuo kon. 106–43 pr. 1848). Hipokratas turëjo galvoje operavimà ir þaizdos ar pûlinio prideginimà. m. 492–495. tekstu susijusi patarlë Bijok danajø. Bene pirmasis ðá posaká pavartojæs romënø raðytojas. þudant ir deginant. Dþ. Vëliau posaká iðpopuliarino anglø raðytojas V. já ypaè mëgæs istorikas Livijus (Titus Livius. 1628–1688).: þmogui bûdingos ydos yra tos. Aristoteles. Sulaukæ nakties. m. ignis sanat (‘ko negydo vaistai. 17. gydo ugnis’). VIII.). 41. 13–267). Tuðtybës mugë (angl. pilotuojamas V. (Odisëja. e. Uþburtas ratas (lot.në þynio Laokoonto perspëjimas nepasiduoti graikø klastai. Uþ draudimo sulauþymà pirmoji þmoniø pora buvusi iðvaryta ið rojaus (Pr 2. kurá skinti ir ragauti pirmiesiems bibliniams þmonëms – Adomui ir Ievai – Dievas buvo uþdraudæs. ferrum sanat. e. 29. Pirmasis uþburto rato savokà logikoje apibrëþæs sen. Ievà paragauti ðio vaisiaus sugundæs þaltys. gr. Ið ðios sàvokos kilo kompiuterininkø þargono terminas trojanas ‘kompiuterinis virusas’. Tiek lakûno pavardës fonetika. Posakio autorius – anglø raðytojas Dþ. kà reikia árodyti. filosofas Aristotelis (’Aristotšlhj. 85. kuriame ironiðkai vaizduojama to meto Anglijos visuomenë. pr. Ene. bet draudþiamo. m. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. Galëjæs kilti 139 ið perfrazuoto sen. Trojanovo (lakûnas iðsigelbëjo).) posakio Quod medicamentia non sanat. I. dovanas neðanèiø. Tekerëjus (William Makepeace Thackeray. IV. arklio viduje buvæ graikai iðlindo lauk ir atvërë Trojos vartus uþ jø jau laukusiems draugams. kai gráþtama prie pradiniø sàlygø. m. 1678). kurios bûdingos þmogui.). Pr 3).

Liudvikas XIV pasakæs taip: Je m’en vais. 14–28. Consumer society) visuomenë be dvasiniø prioritetø. Klydote! Valstybë – tai að!“ Taèiau ðio Liudviko XIV porposëdþio protokole nëra në uþuomi. kuriems iðkeliaudamas ðeimininkas palikæs saugoti turtà ir davæs pinigø pagal jø gabumus: vienam penkis talentus (toks svorio matas ir piniginis vienetas). laikomas Prancûzijos karalius Liudvikas XIV (Louis XIV. Snou (Charles Percy Snow. galëjo istorikai ir biografai. 12–27) Vaivorykðtinë vyriausybë (angl. jog stabilià vyriausybæ formuoja 4-5 partijos. Pavadinimas kilæs ið palyginimo su vaivorykðtës spektru. savarankiðka organizacija. politikà. jau gulëdamas mirties patale.. dvariðkiø pramin141 142 . fizikas ir valstybës veikëjas È. Vartotojiðka visuomenë (angl. pavadinæs taip savo romanà (1963).tretas (fragm. Ilièius È. visuomenës kontrolei ir þiniasklaidai neprieinamas valdþios sferas. Posakio autorius – anglø raðytojas. 1905–1980). Le Roi Soleil). savarankiðkas geografinis ar politinis darinys kurios nors ðalies teritorijoje (pvz. Snou Valstybë – tai að! (pranc. susijusius su 1648 m. o treèiam – vienà. Pirmieji du gautuosius pinigus paleido á apyvartà ir gavo pelnà. aukodama tam moralines I. nos. Valstybë valstybëje (lot. c’est moi) sakoma apie diktatoriðkà. kad Liudvikas XIV bûtø taip Dail. H. 1659 –1743). Valdþios koridoriai (angl. ppr. kuriuos parlamentas palaikæs. kitam – tris. 1638–1715. ponai. valstybës ar kolektyvo interesus tapatinantá su savaisiais. kur nuo pat nepriklausomybës pradþios (1918) në viena partija nelaimi absoliuèios daugumos. kad valstybë – tai jûs. The Corridors of Power) apie uþdaras. valdë 1643–1715). Vatikanas Romos mieste). turinti savo infrastruktûrà ir nepaklûstanti ðalies ástatymams. Tipiðkas pavyzdys yra Suomija.). autokratiðkà vadovà. 1533–1603. pagrindiná dëmesá skirianti materialinei gerovei. tas „karaliumi saule“ (pranc. Rigo (Hyasakæs. valdë 1558–1603). taèiau valstybë liks visada’). L’État. Po to karalius iðtaræs garsiàjà frazæ: „Jûs manëte. mais l’État demeurera toujours (‘að iðeinu. geguþë) posakio Valstybë – tai að autore laiko Anglijos karalienæ Elþbietà I (Elizabeth. todël ten tapusi norma. Terminas atsirado XVI a. kuriose priimami svarbûs politiniai spendimai. 1668 m. 2. Imperium in Imperio) 1. Ðiuos þodþius karaliui pripaiðyti cinthe Rigaud. neramumais. Posakio autoriumi ppr. o kartais net keliolikos skirtingø partijø vyriausybë. neturinti kurios nors partijos absoliuèios daugumos. jis esà atëjæs á parlamento posëdá ir iðplëðæs ið protokolø knygos lapus.Uþkasti talentà neatskleisti ar neiðnaudoti savo gabumø. atëmë ið jo talentà ir atidavë pirmajam. Prancûzijoje. pabrëþdami Liudviko XIV absoliutizmà. o treèiasis talentà uþkasæs. daugiausia uþdirbusiam (Mt 25. The rainbow government) koalicinë keleto. Lk 19. Prancûziðkai leistas britø þurnalas Revue Britannique (1851 m. Ið Kristaus palyginimo apie tris tarnus. apibûdinant hugenotø (protestantø) kontroliuojamas þemes. Apie valstybæ. Gráþæs ðeimininkas iðvadino treèiàjá tinginiu ir netikëliu.

beje. Ðià ezopinæ alegorijà vartojæs ir Kristus savo pamoksluose. Vëliau posaká iðpopuliarino amerikieèiø to paties pavadinimo filmas (A Place in the Sun. buvæs piemens papjautas. Tiesa. Terminas kilo ið perfrazuoto posakio „Speak softly and carry a big stick“ (‘kalbëk ðvelniai ir neðiokis vëzdà’). m. tamsoje palaikytas avimi. Vedþioti uþ nosies meluoti. kur ásivaizduoja kalbantysis. sukurtas pagal T. 1925). prez. Posakis kilæs ið gyvulininkystës praktikos: sunkiai tramdomiems gyvuliams á nosá áveriama grandis. 1926–2002). nepildant duotø paþadø ar ásipareigojimø. nekliudomai patekæs á aptvarà. 144 F. Perfrazuotas romënø politiko Katono Vyresniojo (Marcus Porcius Cato Censorius.. Ruzveltas (Theodore Roosevelt. 1871–1945) romanà „Amerikoniðkoji tragedija“ (An American Tragedy. pr. V.) pasakëèios. 1844– 1900).T. valdë 1888–1918) teisino savo ko. VI a. Paskalis ðá teiginá (èia mano vieta po saule) interpretuoja kaip pradiná pasaulio uzurpacijos motyvà. bet uþdarytas nebegalëjæs iðtrûkti lauk ir naktá. Viltis mirðta paskutinë (angl. 15). Nyèë (Friedrich Wilhelm Nietzsche. Umwertung alter Werte) esminis savo paþiûrø. kurie ateina pas jus aviø kailyje. e. nuostatø perþiûrëjimas ir keitimas. 1859– 1941. plg. Nyèë Vëzdo politika ðiurkðèios. Vilkas avies kailiu uþsimaskavæs. karinës jëgos vartojimas tarpvalstybiniuose santykiuose. 1951). m. matematikas ir religijos filosofas B. e. pavartojæs já nebaigtame veikale „Mintys“ (Pensées. tik viltis nepalieka þmogaus net mirðtanèio’) (Disticha Catonis. ppr. Liber II. kaip vilkas. o viduje yra plëðrûs vilkai “ (Mt 7. 25). Posakio autorius – austrø filosofas I. pirmoji dalis paskelbta 1895). Paskalis (Blaise Pascal. spes una hominem nec morte relinquit (‘iðlaikyk viltá. 234–149 pr.) posakis: Spem retine. 1973). Vertybiø perkainojimas (vok. 1901 m. 143 Katonas Vyresnysis . Posakio autorius – vokieèiø filosofas F. Ilièius (Ivan Illich. kurioje pasakojama. 1901–1909). pavartojæs já knygoje „Linksmos nuotaikos priemonës“ (Tools of Conviviality.vertybes. „Sergëkitës netikrø pranaðø.B. kurio autorius – karingasis JAV prezidentas T. 295). Ruzveltas mená pasaulio politikoje. kà jis. pavartojæs já savo nebaigtame darbe „Valia vieðpatauti“ (Wille zur Macht. paleidæs ðià sparnuotà frazæ 1901 m. rus. ðia fraze Vokietijos kaizeris ir Prûsijos karalius Vilhelmas II (Prinz Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen. Vieta po saule teisë gyventi ten. Hope dies last. kalbëdamas apie bûtinybæ ið esmës suaktyvinti JAV vaid. Posakio autorius – prancûzø fizikas. álindæs á avies kailá. Paskalis lonijinæ ir ekspansinæ politikà. uþ kurios jie klusniai leidþiasi vedþiojami. Aesopus. 1858–1919. Dreizerio (Theodore Herman Albert Dreiser. Íàäåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé) þmogus viliasi dël ko nors iki paskutinës savo gyvenimo akimirkos. Posakis atëjæs ið Ezopo (A…swpoj. 1623–1662). geradariu apsimetæs piktadarys. ir padarë.

Terminas pirmà kartà pasirodë 1935 m. Bordþos portretas (fragm. Bordþa (Cesare Borgia. Bleiras) (George Orwell. de Golis (Charles de Gaulle. angl.). A. Montenis (Michel Eyquem de Montaigne. Eric Arthur Blair. priskiriami karaliui Saliamonui: „Viskam yra metas. kuriame gyvuliai. Tezës autorius – anglø filosofas T. 146 . vëliau generolas bei valstybës veikëjas È. Dail. M. aut nihil ‘arba Cezaris. 1533–1592). Dþ. kai neveikia tvarkà palaikanèios institucijos ar jø apskritai nëra. Viskas arba nieko (lot.Visi yra lygûs. bet kai kurie yra lygesni uþ kitus ironiðkas apibûdinimas faktinës nelygybës. Savo knygoje Vers l’Armée de Métier (1934) jis siûlë galutinai atsisakyti ilgalaikio pozicinio karo ir pirmenybæ teikti judrioms motorizuotoÐ. kol nëra susikûrusi valstybë. they are in that condition which is called war.). nustatoma socialinës apklausos bûdu. Þaibiðko karo strategija hitlerininkø buvo panaudota kare su Lenkija (1939) ir Prancûzija (1940). kuri ðá principà papildë prieraðu: „. Aut Caesar. Visuomenës nuomonë (pranc. Knygoje „Leviatanas“ (Le145 Þaibiðkas karas (vok. Lightning war) staigus ir trumpalaikis pergalingas karas. chaosas. T. ~1490–prieð 1543). jog. Þodþiai ið Senojo Testamento. Posakio autorius – prancûzø raðytojas eseistas M. Bellum omnium contra omnes. Hobso portretas (fragm. 1651) jis teigia.bet kai kurie gyvuliai yra lygesni uþ kitus“. Dail.. Montenis Visø karas su visais (lot. Raitas (John Michael Wright. sukûrë respublikà pagal principà „Visi gyvuliai yra lygûs“. 1945). Blitzkrieg. L’opinion publique. Public opinion) daugumos nuomonë kokiu nors klausimu. vyksta visø karas su visais (during the time men live without a common power to keep them all in awe. angl. 1588–1679).. mëginta jà taikyti ir kare su TSRS (1941). de Golis sioms dalims. Posakio autorius – italø kardinolas. War of all against all) nevaldoma krizinë situacija. vokieèiø kariniame þurnale Deutsche Wehr. palaukti to. 1475–1507). viathan. È. kas pasodinta. Viskam savo laikas sakoma. kas turi ávykti savaime. Laikas þudyti ir laikas gydyti. iðsivadavæ ið þmogaus priespaudos. patariant neskubëti. and such a war as is of every man against every man) (XIII). arba nieko’) apie maksimalistinius tikslus ar reikalavimus. Orvelo (tikroji pavardë – E. Taèiau netrukus respublikos valdþià uzurpavo kiaulë vardu Napoleonas. Hobsas (Thomas Hobbes. Posakis ið anglø raðytojo Dþ. Melonë (Altobello Melone. laikas sodinti ir laikas rauti. 1903–1950) antiutopinio romano „Gyvuliø ûkis“ (Animal Farm. ~1617–1694). Taèiau paèios tokio karo strategijos autoriumi laikomas prancûzø pulkininkas Ð. ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. 1890– 1970). Laikas gimti ir laikas mirti. laikas griauti ir laikas statyti /…/ “ (Koh 3. angl. 1–3). dangstomos demagogiðkais tvirtinimais apie visø lygybæ.

Plutarchus. Þmogus futliare (rus. Þmogus gyvas ne vien duona sakoma. ~250–184 pr. Posaká þmogus futliare atitinkama reikðme vëliau varA. kai norima pabrëþti. e. apie konservatyvø. 1921). Human factor) individo átaka kokiam nors techniniam. jei jis esàs Dievo sûnus. Dabartine reikðme posakis iðpopuliarëjo nuo XVII a. Mëgstamas jo posakis – „kad tik kas nors neatsitiktø“. apie uþdarà. o ne þmogus. bijo galimo lietaus. paraðæs tokiu pavadinimu apsakymà (1898). 1860– 1904). Scio nihil scio arba Scio me nihil scire) didëjant paþinimui. Sybomas Rauntris (Benjamin Seebohm Rowntree. komentuodamas savo tezæ. Þuvis genda nuo galvos (lot. valdymo ir pan. ~470–399 pr. 148 . perdëtai atsargø. 147 Þmogus þmogui – vilkas (lot. 4. gr. paaiðkindamas. e. 2. pleèiasi ir neþinojimo ratas. kurio herojus Belikovas bijo naujoviø. kai anglø filosofas T.). m. gr. Hobsas (Thomas Hobbes. Piscis primum a capite foetet ‘þuvis ima dvokti nuo galvos’) kolektyvo. kai ðis pasiûlæs Kristui paversti akmenis duona.Þinau. 1588–1679) iðleido knygà „Leviatanas“ (Leviathan. visuomenës ar ðalies krizë prasideda nuo vadovybës. kurioje jis ðá posaká pavartojo. neaprobuotø vyresnybës. Homo homini lupus est) visi þmonës ið prigimties yra blogi vienas kitam. kad nieko neþinau (lot. Kristus atsakæs: „Paraðyta: Þmogus gyvas ne vien duona. skersvëjø ir pan. Èechovas. Posakio autorius – sen. Þodþiai priskiriami sen. bet ir kiekvienu þodþiu. Posakio autorius – romënø raðytojas Plautas (Titus Maccius Plautus. jog þmogui reikia ne tik materialiniø gërybiø. non homo. filosofui Sokratui (Swkr£thj. Komedijoje „Asilai“ herojus nepatiki svetimam pinigø. quom qualis sit non novit).).. ×åëîâåê â ôóòëÿðå) 1. nekomunikabilø asmená. jei neþino. Posakio autorius – anglø sociologas B. Socrates. Èechovas su þmona Olga tojo ir pats A. Èechovas (Àíòîí ×åõîâ. jog iki susikuriant valstybës institucijai. Þmogiðkasis faktorius (angl. vyksta visø karas su visais (þr. Posakio autorius – rusø raðytojas A. nemëgstantá naujoviø asmená. kuris iðeina ið Dievo lûpø“ (Mt 4. ~46–120). 1651).). pavartojæs já knygoje „Þmogiðkasis faktorius versle“ (The Human Factor in Business. Posakis ið Kristaus atkirèio já gundanèiam ðëtonui. bet ir dvasinio peno. procesui. jog „þmogus þmogui yra vilkas. m. nes kiekviena nauja informacija iðkelia naujø klausimø. koks jis yra“ (lupus est homo homini. 4). filosofas ir istorikas Plutarchas (PloÚtarcoj. Lk 4. 1871–1954).

114.ASMENVARDÞIØ RODYKLË Istoriniø ir mitologiniø asmenø. 96 Agamemnonas 57 Agesandras 35 Ahasveras 21 Ajolas 124 Akteonas 65 Albertas 87 Aleksandras II 43 Aleksandras Makedonietis 56. 67 Dovydas 134 Draizas 65 Drakonas 46. 130 149 150 . 119. 111. 115 Jahvë 19. 107. 17 Joðijas 24 Judas 67. 127. 119 Bisonas L. 38. 126 Hipokratas 140 Hitleris A. 79. 145 Brazdþionis B. 140 Ilfas I. 80 Dostojevskis F. 115 Halsas 89 Hamas 39. 114. 53 Èièerinas G. 124. 44. 48 fon Bismarkas O. 34 Biuchmanas G. 103 Helijas 138 Hemingvëjus E. 47. 146. 140 Èaplinas È. 136 Baèenenas Dþ. 106 Heraklis 28. 138 Jupiteris 73 Justinas 96 Juvenalis 48. 114 Henrikas Burgundietis 128 Henrikas Latvis 87 Hera 95. 132 Amaltëja 70 Amûras 31 Andersenas H. 30. 75. 59 Diupleris 71 Dizraelis B. 48 de Golis Ð. 86. 133 Dafnis 103 Damoklas 41. 114 Gogolis N. 17 Euridikë 38 Euriklëja 127 Euristëjas 38 Europa 73 Ezopas 47. 21 Brutas 62. 107. 124 Bankeris E. 93 Goldonis K. 61. 17 fon Bergmanas J. 45. 50. 95. 59. 124 Jekaterina II 98 Jelcinas B. 85 Altenðteigas Z. 37 Dzeusas 56. 31. 96. 42. 52. 108 Archimedas 136 Arëjas 124 Aristofanas 106 Aristotelis 61. 46 Abraomas 107 Absalomas 134 Achilas 17. 133 Izaijas 27 Izaokas 107 Jafetas 40 Jagemanas F. 70. 127. 104. 89 Husas J. 90 Ieva 18. M. 131. 97 Jobas 34. 138 Dþarvis Dþ. 22. 124 Bejerotas 128 Beketas S. 25. 61. 133 Bogartas Dþ. 56. 107 Franklinas B. 115 Hugo V. 87 Jarvis Dþ. 127 Bleiras E. 30 Èechovas A. 116. 77 Jakobis G. 44 Ilièevskis A. 34. 72 Antonijus 92 Apijus 76. 38. 118. 74. 117 Bomarðë P. 96 Elþbieta I 142 Enëjas 108 Enijus 47 Epimenëjas 103. 32 Ivanauskaitë S. 130 Banjanas Dþ. 69 Danielius 33 Dantonas Þ. 84 Alkmenë 106 Alkuinas 75. 53 Geringas H. 77. 62. 28. 54 Hesiodas 29. 103 fon Hindenburgas P. 119 Jeronimas 46 Jëzus 45. 92. 83. 96 Jonas Auksaburnis 29 Jonas Krikðtytojas 45 Jonesku E. 109. 116. 82. 37 Butkus A. 62 Dolgorukis J. 66 Bergsonas H. 84. 96 Atlantas 138 Atropa 100 Augëjas 28 Augustinas 49. 36. 34. 134. 25. 91 Elena 60. 123. 131. 60. taip pat mitiniø bûtybiø vardai bei pseudonimai Aaronas 26. 33 Baltramiejus 33 de Balzakas O. S. 124 Jeits S. 24. 40 Hamurabis 19. 69 Bokaèas Dþ. 130. 112 Baltazaras 32. 77 Apolonas 21. 123 Benksas T. 101 Farnakas 26 Fedras 49. 47 Dreizeris T. 86 Fortûna 31. 35 Belðacaras 32 Belðazaras 32 Benensonas P. 37. 49. 146 Gordijus 56 Grigalius I 93 Grigalius VII 25 Hagedornas F. 60. 110. 106 Heraklitas 59 Herkulis 108 Hermanas Luoðys 25 Hermis 95 Herostratas 58 Herstas V. 70 Gladstounas V. 74 Dekartas R. 52. 51 Bordþa È. 45 Jokûbas 107 Jonas 24. 82 Gaja 138 Gebelsas J. 26. 58. 71. 65. 101 Ibsenas H. 138 Eos 138 Erenburgas I. 142. 57. 106. 96. 65 Artûras 24 Atanodoras 35 Askanijas Julas 108 Atëjus Kapitas 39 Atënë 35. 121. 27 Ciceronas 19. 80 Daukða M. 73. 100. 63. 144 Drûðautas M. 18 Adamsas (Dþeimsas) 20 Adamsas (Dþonas) 33 Adomas 18. 121 Fièinas M. 148 Homeras 58. 57. 123 Buridanas Þ. 143 Imbertas B. 103. 112 Fonvizinas D. 40 Hefaistas 58. 100 Franckë B. 104 Cerberis 38 Cezaris J. 30. 147 Èerèilis V. 144 Farina J. 124 Hantingtonas S. 145. 61. 45. 25. 27 Erazmas Roterdamietis 81 Eridë 95 Eschilas 49 Eskobaras A. 101. 32 Ilièius I. 98. 135. 100. 73. 140 Afroditë 95. Jeits A. K. 50 Huliganas P. 60 Dionizas I Senasis 41 Diuma A. 89 Diogenas Laercijus 23 Diogenas Sinopietis 59. 25 Davidas Þ. 82 Darvinas È. 120 Daplesis J. 95. 125. 139 Bankeris È. 39. 145 Chamas 39. 29. 17. 57 Alfonsas VI 128 Algarotis F. 95. 76. 138 Horacijus 31. 79. 145 Blinda T. 80 Frankas F. 40 Charibdë 135 Chilonas 23 Chruðèiovas N. 51. 60. 105 Eginkas I. 45. 104. 47 Hanibalas 39 Hanteris R. 60. 140 Artemidë 58. 94. 27 Bertelemis Þ. 44. 40 Huloetas R. 131 Hobsas T. 92. 137 Eslinas M. 51. 99 Gimbutienë M.

36. 145 Menelajas 60. 118 de Servantesas M. 86 Linèas (Dþeimsas) 86 Linèas (Dþonas) 86 Linèas V. 112 Medisonas Dþ. 106 Pero Ð. 98. 67. 49. 102. 121 Tolstojus L. 48 Lukas 27 Lukianas 106 Lukrecijus Karas 31 Mahometas 123 Makartis Dþ. 95. 22 Strabonas 106 Sun Cu 54 Suvorovas A. 142 Liudvikas XV 98 Liugeris G. 50 de Liarþiljeras N. 30. 142 Rylejevas K. 52 Teiloras Z. 46. 61. 121 Kronas 70. 81. 134 Pilyponis J. 135 Ðtaubas H. M. 72. 84. 54 Puðkinas A. 108. 140 Londonas Dþ. 144. 18 Saliamonas 122.Kamenevas S. 100 Marcelas 39 Mardukas 19 Marija 25. 114 Steinbekas Dþ. 97. 43. 129 Kukas E. 55 Mozë 19. 76 Rybakovas A. 75. 80 Tacitas 35 Tamara 34 Tamoðius 96 Tanatas 124 Tantalas 134 Teèer M. 41 Karavadþis 96 Karlas 66 Karolis Didysis 85 Kasandra 57 Kasijus Dio 39 Katonas Vyresnysis 144 Kenedis Dþ. 74. 52. 96 Merkel A. 42. 117 Putinas V. 84 Lipmanas V. 129 Livijus T. B. 44. 139 Lazdynø Pelëda 133 Leibnicas G. 87. 137 Makmilanas H. R. 94 de Sartinas G. 131 Liudvikas XI 125 Liudvikas XIII 110 Liudvikas XIV 141. 108 Moleris F. 96. 94. 116 Prometëjas 103. 87 Kuperis Dþ. 109 Manuelis Ch. 102. 51 Rubensas P. 147 Rëja 70. 122 Sterbinis È. 44 Pikartas B. 117 Ra 70 Rablë F. 60. 74. 60 Ricas C. 78 Rigo H. 91. 145 Salustijus 77. 76. 105 Ðemas 40 Ðmitas H. Þ. 104. 129. 125 Skila 135 Slavoèinskis M. 88. 31. 96 Parmenidas 64 Paskalis B. 141 Snouden E. 40 Rumiancevas P. 117 Musolinis 25 Napoleonas Bonapartas 55. 119 Mindaugas 88 Minejeva J. 133 Kimirsenas 25 Klitemnestra 57 Klotë 56. 146 Monteskjë Ð. 25 Smitas H. 86 Liotardas Þ. 45. 113 Puliceris Dþ. 94 Sizifas 124. 61 Medison D. 128. 73. 80 Siracidas 87. 82 Pandora 103 Paris 17. 45. 95 Perevoðèikovas D. 71. 119 Kranachas Jaunesnysis L. 51 Stivensonas R. 55. 134. 118 Rosinis Dþ. 50. 108. 113 Nekojas 24 Nepotas 92 Nerdlindþeris È. 127. 90 Martinesas Ch. 130. 95 Tiberijus 39 Tichë 70 Ticianas 51 Titas 110 di Titas S. 87 Riðeljë 110 Robespjeras M. 107 Pelëjas 17. 105 Natyras Þ. 62. 88 Megara 108 Melonë A. 143 Nojus 39. 112 Plautas 148 Plinijus Vyresnysis 19. 146 Rauntris S. 113 Leonardas da Vinèis 65. 34 Tvenas M. 113 Kamuèinis V. 94 Snou È. 77. 115 Petras I 81 Petronijus 113 Petrovas E. S. 111 Tekerëjus V. 133 Laokoontas 35. 107. 123. 38 Plutarchas 26. A. 40 Numa Pompilijus 32 Odisëjas 135 Orfëjas 38 Orvelas Dþ. 55. 88. 27. 27 Pranas Juozapas I 66 Prokrustas 115. 99 Rukas K. 79. 104 Tesëjas 115. 62 Ulpianas 76 Uranas 138 Vagneris R. 29 Rochau A. 53 Sokratas 107. 125 Puason Þ. 119. 120 Rudenko R. 138 Propercijus 125 Prudonas P.109 Riok M. 110 de Ðatobrijanas F. 70. 93 Molotovas V. 93 Montenis M. 111 Ðamaðas 19 de Ðampanas F. 55. 116 Tetidë 17. 92 Landsbergis-Þemkalnis G. 81 Mola E. 29 Ruzveltas T. 28 Morkus 27 Moudis R. 141. M. 105 Kupidonas 31 Kvintilianas 119 de La Turas M. 94. 78. 139 Tropininas V. 24. 99 Ðpilhagenas F. 21 Pilotas 101 Pyras 112 Platonas 89. 138 de Kubertenas P. 48. 80 Lein H. 51 Raitas Dþ. 131 Maodzedunas 25 Mara 87. 111. 129 Repinas I. 128 Krasas L. 50. 112 Nikolajus II 43 Nyèë F. 68 Trumenas H. 99 Ruso Þ. 42. 126 Vaildas O. 37. 111 Medlhameris F. 74. 85. 49. 29 Lachesë 100 Laima 100 Lalemandas F. 88 Marlou K. 104 Lesaþas A. 66 Likas 108 Linèas 85 Linèas È. 138. 100. 144 Paulius 49. 87. 147 Krylovas I. 116 Longis A. 76 Tomas 96 Tomas Kempietis 134 Trojanovas V. 68. 78 Seneka Jaunasis 50. 22 151 152 . 63 fon Ribentropas J. 59 Saturnas 120 Saulius 117 Scilë 135 Scipionas Afrikietis 39 Selfridþas H. 62. 148 Polidoras 35 de Pompadur 113 Pompëjus 109 Pompilijus 38 Poperis K. 64. 111. 145 Ovidijus 60 Pakuvijus M. 147 Solonas 95 Stalinas J. 112 Leninas V. 139 Temidë 138 Terencijus 30. 67 Liuteris M. 118. 52 Kantas I. 92. 99 Svetonijus Trankvilas 26. 73. 143. 37. 138 Rembrantas H. 131. 75. 73. 63 Stein G. 54. 120. 136. 137 Tiutèevas F. 105 Ðekspyras V. 143 Sabaliauskas A. 99 de Ribera Ch. 57 Kristijonas VIII 28 Kristus 20. 100 Kolis H. 118 Makiavelis N. 92 Petras 26.

87 Vylandas K.wikipedia.wikipedia.org/wiki/File:PhilipVerheyen.JPG http://lt.wikipedia. 138 Verhejenas F. – perkeltinë reikðmë rus.wikipedia.htm http://upload.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hilda_Thatcher http://images. 108.JPG http://en.org/wiki/Ilja_Erenburg http://en.org/wikipedia/commons/e/e3/Montesquieu_ 2.jpg http://en.edu/academics/anniversary/images/Photographs/Samuel%20Huntington.org/wiki/File:Churchill_portrait_NYP_45063.png http://lt.org/wiki/File:Bergson-Nobel-photo. 90.org/wiki/File:Damocles-WestallPC200801208842A.wikipedia.org/wiki/Cicero http://ueip.wikipedia. – senovës suom. 153 154 . 113 Þalakevièius V. 34 Venera 120 Vergilijus 37. mozilla:lt:official&um=1&q=Laokoon&sa=N&start=0&ndsp=18 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alain-Ren%C3%A9_Lesage. – palygink ppr. – rusø sen.png http://en. 115 Viðnu 132 Volteras 66 Zinovjevas A.jpg http://en.org/wiki/File:GiorcesRossini1.com/images?client=opera&rls=lt&q=Goebbels& SUTRUMPINIMAI angl.org/wiki/Gold_rush http://en.org/wiki/File:Giulio-cesare-enhanced_1800x1450.jpg http://en. – þiûrëk Knygoje vartojami visuotinai priimti Biblijos ir kitø ðaltiniø sutrumpinimai. – èekø est.org/wiki/File:Francois_Rabelais_-_Portrait.org/wiki/Vaizdas:GeoreOrwell. daþniausiai pranc. 87 Vechtenas K.org/wiki/File:Hans_Christian_Andersen. – prezidentas prk.wikimedia.jpg http://en. 58 Zinovjevas G.org/wiki/File:Balzac.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau http://en.jpg http://commons. o r g .pensament.lt/images?hl=lt&client=firefox-a&rls=org.jpg http://www.wikimedia. – ironiðkai isp.Vaskas da Gama 126 fon Vaðaris J. t a t e .jpg http://en. – graikø hebr. – vokieèiø þr.wikipedia.jpg http://en.shtm http://en. 41 Viazemskis P. – anglø èek. – lenkø lie. u k / b r i t a i n / e x h i b i t i o n s / r e t u r n o f t h e g o d s / exhibition. 114 Vegecijus 67 Velsas H.org/wiki/File:Carlo_Goldoni. – estø gr. – italø la.jpg http://pl.org/wiki/File:Uncle_Sam_Wilson.wikipedia.wikipedia.jpg http://en. vadinamasis vok. – ispanø it. – prancûzø prez.com/filosofs.wikipedia. 67 Vilhelmas II 144 Vilsonas Dþ. – suomiø vad. 18 Vespasianas 110 Vesta 22 Vestalas R.jpg http://en.wikipedia.coloradocollege.wikipedia.jpg http://en.jpg http://en. – paprastai.wikipedia. – vadinamas.wikipedia.google.jpg http://images.wikipedia.org/wiki/File:Immanuel_Kant_(painted_ portrait).wikipedia.wikipedia. – lietuviø lot. V. 136 Þozefas 110 ILIUSTRACIJØ INTERNETINIAI ÐALTINIAI h t t p : / / w w w.org/images/nikita-hruschev. 117 Vilsonas S. antikiniø autoriø vertimø á lietuviø kalbà nuorodos orientuotos á literatûros sàraðà.wikipedia. – lotynø plg. – hebrajø iron. 42 Vitas H.jpg http://www. 98.wikipedia.wikipedia.org/wiki/File:Tizian_-_The_fall_of_man. – latviø lenk. 53 Velsas S.google.jpg http://en.org/wiki/Hammurabi http://en.org/wiki/File:First_Folio.org/wiki/File:Gaius_Cornelius_Tacitus.

jpg http://en.htm http://en.org/wiki/Vaizdas:Baron_Pierre_de_Coubertin.jpg http://lt.org/wiki/Giovanni_Maria_Farina http://lt.org/wiki/File:Georges-Jacques_Danton.jpg http://lt.virtual-history.wikiquote.wikipedia.wikipedia.klassika.wikipedia.jpg http://en.org/wiki/Åêàòåðèíà_II http://commons.org/wiki/File:AleksandrPushkin.org/wiki/File:Thomas_Hobbes_(portrait).wikipedia.jpg http://commons.uark.wikipedia. o r g / w i k i .org/wiki/Ôàéë:KrylovBasnopisetsByEggink.org/wiki/File:Homer_British_Museum.jpg http://lt.wikipedia.php?personid=1362 http://en.lt/images?q=Charles%20Percy%20Snow&oe=utf8&rls=org.jpg http://ru.ru/stihi/ryleev/ http://en.notablebiographies.wikipedia.org/wiki/File:Gertrude_Stein_1935-01-04.jpg h t t p : / / r u .wikimedia.jpg http://en.com/arts/mm/rubens/RUP006. / Ô à é ë: A n t o n _ C h e k h o v _ a n d _ O l g a _ Knipper.google.wikipedia._Íèêîëàé_Âàñèëüåâè÷ http://www.wikipedia.dl.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Giovanni_Boccaccio.org/wiki/File:Edward_coke.jpg http://en.org/ Òþò÷åâ_Ô¸äîð_Èâàíîâè÷ http://images.wikipedia.jpg http://images.wikipedia.google.org/wiki/File:John_Bunyan.jpg http://en.jpg http://en.jpg http://en.wikipedia.com/Ni-Pe/Ovid.wikipedia.wikipedia.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Titus_Livius.org/wiki/File:Louis_XIV_of_France.wikipedia.wikipedia.org/wiki/File:Kardinaal_de_Richelieu.wikipedia.com/images?hl=lt&client=opera&rls=lt&um= 1&q=Stalin&sa=N&start=21&ndsp=21 http://uisrussia.org/wiki/Vaizdas:Nietzsche187c.org/wiki/File:Christopher_Marlowe.jpg http://en.jpg http://film.org/wiki/Vaizdas:ChPerrault.org/wiki/File:Jacques-Louis_David_017.htm http://www.jpg http://en.jpg http://en.google.org/wiki/File:Cesar-sa_mort.wikimedia.jpg http://images.wikipedia.wikipedia.org/wiki/File:ChangandEng.org/wiki/Vaizdas:Pan_and_Daphnis.org/wiki/Descartes http://en.jpg http://www.org/wiki/File:Rembrandt_Harmensz.wikipedia.org/wiki/File:Ilya_Efimovich_Repin_(18441930)_-_Portrait_of_Leo_Tolstoy_(1887).jpg 155 156 .org/wiki/Vaizdas:Ibsen_photography.wikipedia.org/wiki/File:Alexander_cuts_the_Gordian_ Knot.msu.jpg http://en.org/wiki/File:Proudhon.wikipedia.wikipedia.wikipedia.org/wiki/File:Cesareborgia.wikipedia.org/wiki/File:Chateaubriand.wikipedia.jpg http://www.wikipedia.hrono.jpg http://en.wikipedia.ru/docs/nov/2001/02/nov_2001_02_25.wikipedia. w i k i p e d i a .org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli http://en.jpg http://en.jpg http://de.com/person.jpg http://en.wikipedia.html http://ru.jpg http://forums.jpg http://it.wikipedia._1901.html http://es.html http://ru.wikipedia.wikipedia.html http://en.edu/campus-resources/achilles/age/bronze_age.google.info/biograf/molotovv.org/latinlit/mores/religion/seneca.org/wiki/Christoph_Martin_Wieland http://lt.jpeg http://lt. _van_Rijn_125.com/images?hl=lt&client=opera&rls=lt&um= 1&q=Peter+Benenson&sa=N&start=21&ndsp=21 http://en.jpg http://en.wikipedia.totalwar.sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=lt&tab=wi http://commons.org/wiki/File:Platon-2b.google.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz http://en.jpg http://en.wikipedia.com/images?client=opera&rls=lt&q=Roosevelt &sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=lt& tab=wi http://lt.php?t=60755 http://en.org/wiki/Archivo:Cervates_jauregui.org/wiki/Vaizdas:JackLondon02.jpg http://images.wikimedia.org/wiki/Benjamin_Franklin http://images.org/wiki/James_Fenimore_Cooper http://en.google.jpg http://lt.org/wiki/File:Marco_Porcio_Caton_Major.wikipedia.jpg http://images.mozilla:lt:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF8&sa=N&hl=lt&tab=wi http://en.org/wiki/File:Jan_Hus.jpg http://www.wikipedia.com/images?client=opera&rls=lt&q=Emilio %20Mola&sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa= N&hl=lt&tab=wi http://www.org/wiki/File:Michel_de_Montaigne_1.wikipedia.wikipedia.com/images?client=opera&rls=lt&q=Algarotti &sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=lt& tab=wi http://en.org/wiki/Vaizdas:Blaise_pascal.org/wiki/File:Voltaire.org/vb/showthread.wikipedia.wikipedia.jpg http://ru.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.mezzo-mondo.ket.org/wiki/File:Gladstone.org/wiki/Ãîãîëü.

1958.html Disticha Catonis http://www. edu. – Antikinës tragedijos.i. DE CONSOLATIONE AD POLYBIUM. 2007.thelatinlibrary.com/smith-bio/ SVETONI TRANQVILII.au/h/hobbes/thomas/h68l/index. Odisëja.htm#II LIVIVS T. Sudarë D. thelatinlibrary. http://www. TERENTIVS AFER P.caesar. Feldhûna tulkojums. 389–420. Bologna: Zanichelli. Vilnius: Vaga. http://www. Book LVII. SATURAE.dis.html Homeras. The Code of Hammurabi. Hafneris G.thelatinlibrary.thelatinlibrary. Leges Regia – http://web.ibiblioorg/ml/libri/m/MachiavelliN_IlPrincipe_s. Il Principe.html Juvenalis. M. Vilnius: Vaga. ARS POETICA. De rerum natura.html Tarptautiniø þodþiø þodynas. Vilnius: Mintis. Q. A. shtml Slavoèinskis S. Kâpçc mçs tâ sakâm? Rîga: Zvaigzne. (Skaitmenys rodo poemos eiluèiø numerius) HEINRICI CHRONICON. Vertë P.org/authors/aesop/fables/ Aldersons J. Â. eBooks @Adelaide. Graikø literatûros chrestomatija. P. Vilnius: Vaga. AB VRBE CONDITA LIBRI.LITERATÛRA Aesop.html DECIMVS IVNIVS IVVENALIS. F. 1993. – Antikiniai romanai ir pasakëèios. 2008. 1987.au/a/aristotle/a8rh/ Biblija. Lotyniðki posakiai ir sparnuoti þodþiai. http://penelope.pdf Machiavelli N. http://www. Translated by W. library. http://www.adelaide.consolatione1.org/ccel/pascal/pensees. Translated by G. CARMEN SAECVLARE.com/hor.ccel. (Biblija RK_K1998). 1985. Pensées http://www. 2004.com/cic.adelaide.upmf-grenoble. Amsterdam-Lausanne-Melbourne-Milan-New York-Säo Paulo: MetaLibre.com/juvenal. 1987. Rubðio (ST) ir È. http://www.html Lucretius. Vilnius. Vertë L.ancientlibrary.html Eschilas. – Antikiniai romanai ir pasakëèios. 1983.com/ter. 2008. Vilnius: Vyturys. 2008. (Skaitmenys rodo satyros ir eiluèiø numerius) Kuzavinis K.com/sen/sen. Vertë J. Sudarë D.wsu. http://etext. http:// www.thelatinlibrary. Vertë J. Vilnius: Vaga. (Skaitmenys rodo giesmës ir eiluèiø numerius) 157 HORATIVS FLACCVS. Pasakëèios. http://www. 1988. Rhetoric. Mugurçvièa priekðvârds un komentâri. Valkûnas. 2009.html Pittáno G. 1979.html Cicero. 2005.com/cato.edu/~dee/ MESO/CODE. Vertë A. Frase fatta capo ha: Dizionario dei modi du dire. Valkûnas. SENECA. Vilnius. Rîga: Zinâtne. edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/57*. Townsend.HTM (Skaitmenys þymi ástatymo numerá) Pascal B. EPISTULAE. VITA DIVI IVLI. LVK (katalikø) leidimas 1998 m. http:// www. Kavaliausko (NT) vertimas. SERMONES. html Romënø literatûros chrestomatija. eBooks@Adelaide.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.library. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.com/ lucretius. Bendoriûtë. Dumèius. Vilnius: Vaga. Hobbes T. uchicago. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidybos institutas. Roman History. 2007. http://www. literature. Aristotle. Þymûs Antikos þmonës. Lebedys). Vertë A. – Graikø literatûros chrestomatija. CARMINA. Valdovas. Fedras. Dilytë. 1646. Dilytë. biblija. Fotografuotas leidimas (Paruoðë J. Giesmës tikëjimui katalickam prideranèios. http://www. Vilnius: Mokslas. Vilnius: Mintis. EPODES. Dumèius. http://www. 2007. Dambrauskas. Satyros. com/liv. Mesopotamia. (Skaitmenys rodo eiluèiø numerius) Ezopas.html 158 . Rhys Roberts. P. Agamemnonas. Leviathan. http://www. Ç.thelatinlibrary. Fables. Pasakëèios. 1987. proverbi e locuzioni. 1870. Raèius. Smith W. 2008. http://www.thelatinlibrary. Plinius – Pliny the Elder: the Natural History http://penelope.fr/Haiti/Cours/Ak/Leges/ leges_regia_Riccobono. Vertë L. Vilnius: Vaga.com/suetonius/suet.lt/ Cassius Dio.edu. thelatinlibrary. ANANEVS L. thelatinlibrary.uchicago.html Machiavelli N. Hesiodas Darbai ir dienos. http://etext. 355–386.

http://bibliotekar. New York: Oxford University Press. Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü êðûëàòûõ ñëîâ è âûðàæåíèé.: iliustr. chuliganas..html Vergilijus. Dictionary of Classical Mythology. Pirminiai posakio ðaltiniai daug kur pateikti originalo kalba.org/wiki/Biblia_Sacra_Vulgata_ (Stuttgartensia) Wolfebüttelio Postilë. VERGIL. Í. ISBN 978-9986-884-21-7 Enciklopedinio pobûdþio knygelëje pateikiami daþnesni literatûrinës kilmës frazeologizmai. Vilnius: Mintis.html Trenèeni-Valdapfelis. thelatinlibrary. 1-2.82-3(075) Alvydas Butkus SPARNUOTIEJI ÞODÞIAI Korektorës Laura Gerþotaitë ir Gintarë Vaitonytë A. THOMAS À KEMPIS. http://www. http://www.com/index. Ìîñêâà: Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ. 1980. E. Bibliogr.) – ið viso 418 lizdø. http://www. Vertë A.. 1989. Oxford. Dambrauskas. 1974. snobas ir kt. Karaciejus. Vilnius: Vaga.THE LATIN LIBRARY at Ad Fontes Academy. Butkaus leidykla „Aesti“ 159 160 . Mitologija. thelatinlibrary. Eneida.html The Oxford dictionary of literary quotations /edited by Peter Kemp. AENEIS. – Kaunas: Aesti.wikisource. Âåëèêîâè÷ Ë. 2009.com/verg. 1980. Ìèôû íàðîäîâ ìèðà: Ýíöèêëîïåäèÿ â äâóõ òîìàõ. Vulgata http://la. 2006. Ñåðîâ Â. The Oxford dictionary of quotations.. Sparnuotieji þodþiai. antroponiminës ir pan.com/kempis. Parengë J. DE IMITATIONE CHRISTI. 1991–1992. 1972. ×åðíàÿ ãâàðäèÿ Âàòèêàíà.London: Oxford University Press. Ìîñêâà: Ìûñëü. Vilnius: Þara. UDK 808. 1995. Zimmerman J. Sparnuotieji posakiai pateikti abëcëlës tvarka. kilmës metafora ar terminas (Armagedonas.: p. kiti autorizuoti sparnuotieji posakiai bei viena kita vienaþodë plaèiai vartojama toponiminës. 157–159. antraðtiniu þodþiu laikomas pirmasis lietuviðkos frazës þodis.ru/encSlov/ Bu403 Butkus A.. Èçä-âî „Ëîêèä-Ïðåññ“. Ò. 2003. Toronto-New York-London-Sydney: Bantam Books. 159 p. I.thelatinlibrary.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful