P. 1
sparnuotieji žodžiai

sparnuotieji žodžiai

|Views: 166|Likes:
Published by Nordvil Lyja

More info:

Published by: Nordvil Lyja on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2014

pdf

text

original

VYTAUTO DIDÞIOJO UNIVERSITETAS

Humanitariniø mokslø fakultetas Lietuviø kalbos katedra

UDK 808.82-3(075) Bu403

Skiriu savo vaikams – Audriui, Daumantui, Mantautei, Eimantui.

Sparnuotieji

þo dþiai
Alvydas Butkus

Recenzavo Stefanas Lanza (Stefano M. Lanza) Giedrius Tamaðevièius

Kaunas 2009 1

ÆSTI

ISBN 978-9986-884-21-7

© Alvydas Butkus, 2009 © Daiva Ðulgaitë (titulinis), 2009 © Leidykla „Aesti“, 2009
2

TURINYS PRATARMË 16 ÞODYNAS 17

Absurdo teatras 17

Achilo kulnas 17 Achilo sausgyslë 17 Adomo kostiumas 18 Adomo obuolys 18 Akis uþ aká, dantis uþ dantá 18 Akys (Veidas) yra sielos veidrodis 19 Aklas aklà netoli tenuves 20 Aksominë revoliucija 20 Alfa ir omega 20 Alma mater 20 Amerikietiðka svajonë 20 Amþinas þydas 21 Amþinasis variklis 21 Amþinoji ugnis 21 Antrasis að 22 Antroji (Kita) medalio pusë 23 Apdrabstyti (Apipilti) purvais 23 Apie mirusius gerai arba nieko 23 Aplauþyti ragus 23 Apsaugok, Dieve, nuo draugø, o nuo prieðø að ir pats apsisaugosiu 23 Apskritas stalas 24 Armagedonas 24 Asmens kultas 24 Aðarø pakalnë 25
3

Atëjau, pamaèiau, nugalëjau 25 Atpirkimo oþys 26 Atstok, ðëtone! 26 Atðilimas 26 Atverti akis 27 Atvira visuomenë 27 Atviras laiðkas 28 Audra vandens stiklinëje 28 Augëjo arklidës 28 Auksaburnis 29 Auksinis jaunimas 29 Aukso amþius 29 Aukso kalnus þadëti 30 Aukso karðtligë 30 Aukso verðis 30 Aukso vidurys 31 Aukso þodþiai 31 Bakalauras 31 Balius baigtas 31 Balsas tyruose 32 Balsuoti kojomis 32 Balta dëmë 32 Baltais siûlais siûta 32 Baltazaro puota 32 Baltieji rûmai 33 Baltoji dëþë 33 Baltramiejaus naktis 33 Balzako amþius 34 Barstyti galvà pelenais 34 Be komentarø 34 Be pykèio ir ðaliðkumo 35 Belaukiant Godo 35 Berti druskà ant þaizdos 35 Bijok danajø, dovanas neðanèiø! 35
4

Bjaurusis anèiukas 36 Blogio ðaknis 36 Bulvarinë literatûra 36 Bulvarinë spauda 36 Buridano asilas 37 Burtai mesti 37 Bûti ar nebûti 37 Bûti po padu 37 Cerberis 38 Cezario pjûvis 38 Cezaris nëra aukðèiau uþ gramatikus 39 Chamas 39 Chuliganas 40 Civilizacijø konfliktas 40 Daiktas savyje 41 Dainuojanèioji revoliucija 41 Damoklo kardas 41 Dangaus mana 42 Daug triukðmo dël nieko 42 Dauningstrytas 42 Dëdë Semas 42 Dël skonio nesiginèijama 43 Deðinioji ranka 43 Didybës daugiskaita 43 Didybës manija 44 Didysis brolis 44 Didysis kombinatorius 44 Dievas davë, Dievas ir atëmë 44 Dievas ið maðinos 45 Dievo avinëlis 45 Dievo pirðtas 45 Dievo rykðtë 46 Dovanotam arkliui á dantis neþiûri 46 Drakoniðki ástatymai 46
5

Draugà paþinsi nelaimëje 47 Drumsti vandená 47 Duona kasdieninë 48 Duonos ir reginiø 48 Duoti tonà 48 Dviem ponams netarnausi 48 Eiti per ugná ir vandená 49 Erðkëèiø vainikas 49 Esu, kas esu 49 Esu þmogus, ir visa, kas þmogiðka, man nesvetima 49 Ezopo kalba 49 Faktø kalba 50 Faras (Faraonas) 50 Figaro ðen, Figaro ten 51 Figos lapelis 51 Gamta nepakenèia tuðtumos 51 Gamtos ðauksmas 52 Gauti su motinos pienu 52 Geleþinë ledi 52 Geleþinë uþdanga 52 Geltonoji literatûra 53 Geltonoji spauda 53 Geriau vëliau negu niekad 54 Geriausia gynyba yra puolimas 54 Gero vëjo! 55 Gyvasis lavonas 55 Gyvenimas po gyvenimo 55 Gyvenimo kelias 55 Gyventi kaip ant parako statinës 56 Gyventi, vadinasi, màstyti 56 Gyvybës siûlas 56 Gordijaus mazgas 56 Greièiau, aukðèiau, stipriau 57 Gulbës giesmë 57
6

Herostrato ðlovë 58

Homeriðkas juokas 58 Homo soveticus 58 Á tà paèià upæ dukart neábrisi 59 Idëja fiks 59 Ieðkok moters 59 Ieðkoti kaip su þiburiu 59 Ievos kostiumas 60 Ilga ranka 60 Áneðti savo indëlá 61 Áprotis – antroji prigimtis 61 Ir sienos turi ausis 61 Ir tu, Brutai! 62 Yra trys melo rûðys: melas, akiplëðiðkas melas ir statistika 62 Yra þmogus – yra problema, nëra þmogaus – nëra problemos 63 Istorija yra gyvenimo mokytoja 63 Ið Dievo malonës 63 Ið nieko niekas neatsiranda 64 Iðeiginë diena 64 Iðeiti (Iðneðti) kojomis á prieká 64 Iðgerti tauræ iki dugno 64 Iðleisti dþinà ið butelio 64 Iðmuðti ið balno 64 Iðmuðti pagrindà ið po kojø 65 Iðradinëti dviratá 65 Iðvaizda apgaulinga 65 Átaisyti ragus 65 J aunystës nuodëmës 66 Jëga – vienybëje 66 Jei Dievo nebûtø, já reikëtø iðgalvoti 66 Jei nori taikos, ruoðkis karui 66 Judo buèinys (pabuèiavimas) 67
7

Judo sidabriniai (graðiai) 67 Juo blogiau, juo geriau 67 Juoda katë 68 Juodasis humoras 68 Juodoji dëþë 68 Juodoji naðlë 69 Juodoji rinka 69 Kabëti ant plauko 69 Kai ðuo apkandþioja þmogø, – jokia naujiena. Naujiena, kai þmogus apkandþioja ðuná 69 Kaip buliui raudonas skuduras 69 Kaip danguje, taip ir þemëje 69 Kaip durnaropiø (drigniø) prisirijæs 70 Kaip feniksas ið pelenø 70 Kaip ið gausybës rago 70 Kaip voverë rate 71 Kairë neþino, kà daro deðinë 71 Kaiðioti pagalius á ratus 71 Kanèiø keliai 71 Karalaitë ant þirnio 71 Karalius mirë, tegyvuoja karalius! 71 Karalius nuogas 72 Karðtais (Ðiltais) pëdsakais 72 Kartybiø taurë 72 Kas ciesoriaus, ciesoriui, kas Dievo – Dievui 72 Kas kalavijà pakelia, nuo kalavijo ir þûva 73 Kas leidþiama Jupiteriui, neleidþiama jauèiui 73 Kas ne su mumis, tas prieð mus 74 Kas nedirba, tas nevalgo 74 Kas nemaitina savos armijos, maitina svetimà 74 Kas patikrins paèius tikrintojus? 74 Kas tu esi, að buvau; kas dabar esu, ir tu bûsi 75 Kelrodë þvaigþdë 75 Ketvirtoji valdþia 75
8

tiek nuomoniø 75 Kiekviena nelaiminga ðeima yra nelaiminga savaip 75 Kiekviena valdþia – nuo Dievo 76 Kiekvienam – savo 76 Kiekvienas turi [neðti] savo kryþiø 77 Kinø raðtas 77 Kinø siena 77 Kiðti galvà á smëlá 78 Kiðti nosá [kur nereikia] 78 Kito akyje krislà áþiûri. brolybë 83 Langas á Europà 83 Laukiniai Vakarai 84 Laureatas 84 Lauþyti ietis 84 Liaudies balsas – dievo balsas 85 Likti prie suskilusios geldos 85 Linèo teismas 85 Liûto dalis 86 9 Mamytës sûnelis 86 Mano lieþuvis – mano prieðas 86 Mano namai – mano tvirtovë 87 Mano svajoniø mergaitë 87 Marijos þemë 87 Marionetinë vyriausybë 88 Maskvos ranka 88 Màstau. tikiuosi 79 Komentarai nereikalingi 79 Kova dël bûvio 80 Kovoti su vëjo malûnais 80 Kremlius 80 Kryþiaus keliai 81 Krokodilo aðaros 81 Kur gerai. o savojoje ràsto nemato 78 Klientas visada teisus 78 Klysti þmogiðka 79 Kokia musë ákando? 79 Kol kvëpuoju. vadinasi esu 88 Medaus mënuo 89 Meilë yra akla 89 Meilë ið pirmo þvilgsnio 89 Meilë viskà nugali 90 Meilës trikampis 90 Mëlynas kraujas 90 Mesti kozirá 91 Mesti pirðtinæ 91 Meðkos paslauga 91 Mëtyti akmenis á darþà 91 Mieganèioji graþuolë 92 Miegoti ant laurø 92 Miestui ir pasauliui 92 Mirtina nuodëmë 92 Mirusios sielos 93 Molotovo kokteilis 93 Muilo opera 93 Naujieji rusai 94 Ne ta koja iðlipti [ið lovos] 94 Neaiðkûs Vieðpaties keliai 94 Nekask duobës kitam.Kiek þmoniø. ten tëvynë 81 Kvailiø skaièius yra begalinis 82 Laikas – pinigai 82 Laikyti gyvatæ uþantyje 82 Laikraðtinë antis 83 Laimës kûdikis 83 Laisvë. lygybë. nes pats ákrisi 94 Nepalikti akmens ant akmens 94 Neraðytas ástatymas 95 Nervø karas 95 Nesantaikos obuolys 95 Neðvarus karas 96 10 .

Neviernas Tamoðius 96 Nevyk Dievo á medá [nes paskui ir su pyragais neiðpraðysi]! 96 Neþino. o paproèiai! 101 O ðventas naivume! 101 Odekolonas 101 Olimpinë ramybë 102 Pakelti pirðtinæ 102 Paklydusi avelë 102 Palikti uþ borto 103 Pandoros skrynia 103 Paniðka baimë 103 Pasakyta – padaryta 104 Pasaulio bamba 104 Pasiraitoti rankoves 104 Paskutinë vakarienë 104 Paskutinis mohikanas 105 Paskutinis þodis 105 Patrankø mësa 105 Pats velnias kojà (sprandà) nusilauð 105 11 Paukðèiø kalba 106 Paukðèiø pienas 106 Paukðèiø takas 106 Paþadëtoji þemë 107 Paþink save 107 Penktoji kolona 107 Per kanèias á þvaigþdes 108 Permainø vëjai 108 Perþengti Rubikonà 109 Pikta akis 109 Pilietinë dràsa 109 Pilkasis kardinolas 109 Pilti alyvos á ugná 110 Pinigai nesmirda 110 Pirkti katæ maiðe 111 Pirmiausia paimsim valdþià. tuo ir gydykis 100 Nuoga tiesa 100 Nuplauti gëdà 100 Nusiplauti rankas 101 Nutraukti gyvybæ 101 O laikai. kà daro 97 Neþinoma þemë 97 Neþinomasis kareivis 97 Niekada nesakyk niekada! 98 Niekas nenorëjo mirti 98 Nugalëtojai neteisiami 98 Nukabinti (Nuleisti) nosá 99 Nulinis variantas 99 Nuo [savo] likimo nepabëgsi 100 Nuo ko susirgai. o paskui paþiûrësim 111 Pirmoji ðalies dama 111 Piro pergalë 112 Platoniðka meilë 112 Pleiðtas pleiðtà varo 113 Plius minus 113 Po mûsø (manæs) nors ir tvanas 113 Politinë prostitutë 113 Politinis lavonas 114 Popierius viskà pakenèia 114 Prarastoji karta 114 Prarastos iliuzijos 114 Prasti (Blogi) popieriai 115 Prieðas nesnaudþia 115 Pro medþius miðko nemato 115 Prokrusto lova 115 Protëviø ðauksmas 116 Protø nutekëjimas 116 Prozit! 116 12 .

Puoðtis svetimomis plunksnomis 116 Puota maro metu 117 Raganø medþioklë 117 Ranka rankà plauna 118 Rasti ieðmininkà 118 Realioji politika 118 Reikia valgyti. o ne gyventi. kad valgytum 119 Retas paukðtis 119 Revoliucija ryja savo vaikus 120 Riesti nosá 120 Rubenso moteris 120 Rûgðèios (Þalios) vynuogës 121 Rusijos protu nesuprasi 121 Rûstybës kekës 121 Saliamoniðkas sprendimas 122 Saugoti kaip savo aká 122 Savam kraðte pranaðu nebûsi 122 Sàþinës kaliniai 123 Sëskim ir pakalbëkim! 123 Siamo dvyniai 123 Sielos ðauksmas 124 Sizifo darbas 124 Skaldyk ir valdyk! 125 Skinti laurus 125 Skrajojantis olandas 126 Smûgis á nugarà 126 Snobas 126 Sparnuoti þodþiai 127 Spindesys ir skurdas 127 Statyti ant smëlio 127 Statyti oro pilis 128 Stokholmo sindromas 128 Su vandeniu iðpilti ir vaikà 128 13 Sûnus palaidûnas 129 Svarbu ne pergalë. o dalyvavimas 129 Sveikame kûne sveika siela 129 Svieto lygintojas 130 Svieto perëjûnas 130 Ðagrenës oda 130 Ðalin rankas! 130 Ðaltasis karas 131 Ðeðëlinis kabinetas 131 Ðokti pagal kieno nors dûdelæ 131 Ðtai kur ðuo pakastas 132 Ðventa karvë 132 Ðviesa tunelio gale 132 Tadas Blinda 133 Taikus sambûvis 133 Taip praeina pasaulio ðlovë 133 Tantalo kanèios 134 Tarp dangaus ir þemës 134 Tarp ginklø mûzos tyli 135 Tarp kûjo ir priekalo 135 Tarp Scilës ir Charibdës 135 Tas saldus þodis – laisvë 135 Tebûnie iðklausyta ir antroji pusë 136 Tik neliesk mano apskritimø! 136 Tikëjimas kalnus verèia 136 Tikslas pateisina priemones 136 Titaniðkos pastangos 138 Trisdeðimt sidabriniø 138 Trojos arklys 138 Tuðtybës mugë 139 Ugnimi ir kalaviju 139 Uþburtas ratas 140 Uþdraustas (Uþgintas) vaisius 140 Uþkasti talentà 141 14 . kad gyventum.

kilmës metafora ar terminas – Armagedonas. parankø informaciná ðaltiná literatûrinës kilmës tarptautinei frazeologijai paþinti. bet ir pirminius ðaltinius. nemaþai jø atëjæ ið Antikos. antroponiminës ir pan. Ið viso þodyne yra 418 lizdø. sumaniusiam pagilinti savo humanitarines þinias. Uþ vertingas pastabas.Vaivorykðtinë vyriausybë 141 Valdþios koridoriai 141 Valstybë – tai að! 141 Valstybë valstybëje 142 Vartotojiðka visuomenë 142 Vedþioti uþ nosies 143 Vertybiø perkainojimas 143 Vëzdo politika 143 Vieta po saule 143 Vilkas avies kailiu 144 Viltis mirðta paskutinë 144 Visi yra lygûs. kiek tai buvo ámanoma. kad nieko neþinau 147 Þmogiðkasis faktorius 147 Þmogus futliare 147 Þmogus gyvas ne vien duona 147 Þmogus þmogui – vilkas 148 Þuvis genda nuo galvos 148 ASMENVARDÞIØ RODYKLË 149 SUTRUMPINIMAI 153 ILIUSTRACIJØ INTERNETINIAI ÐALTINIAI 154 LITERATÛRA 157 PRATARMË Paraðyti tokià knygà paskatino noras pasiûlyti visuomenei. bet kai kurie yra lygesni uþ kitus 145 Viskam savo laikas 145 Viskas arba nieko 145 Visø karas su visais 145 Visuomenës nuomonë 146 Þaibiðkas karas 146 Þinau. kad nemaþai ðaltiniø jau yra skelbiama internete. Knyga taip pat pravers kiekvienam. stengtasi nurodyti ne tik posakiø autorius. Alternatyvûs þodþiai nurodyti paprastuosiuose skliaustuose. chamas. prieðtaravimø ar nutylëjimø. 16 15 . Á knygà ádëta ir viena kita vienaþodë plaèiai vartojama toponiminës. Dar vienas sluoksnis susiformavo ir ásigalëjo vëlesniais laikais. Kadangi panaðaus pobûdþio leidiniuose kitomis kalbomis yra netikslumø. senovës Egipto. Ðie posakiai yra europinës civilizacijos paveldas. áskaitant Antikos autoriø darbus ir Biblijà. Paieðkà lengvino tai. Svarià dalá sudaro posakiai. o kai kuriø ðaknys siekia bendràjà indoeuropietiðkàjà praeitá. Mesopotamijos kultûras. áskaitant ir dabartinius. knygoje. uþ talkà sudarant asmenvardþiø rodyklæ – VDU Letonikos centro bendradarbëms Laurai Gerþotaitei ir Gintarei Vaitonytei. antraðtiniu þodþiu laikomas pirmasis lietuviðkos frazës þodis. chuliganas ir kt. papildomi – lauþtiniuose. Sparnuotieji posakiai pateikti abëcëlës tvarka. ypaè moksleiviams ir studentams. kuriø ðaltinis yra Biblija. pagalbà bei patarimus autorius nuoðirdþiai dëkoja recenzentams Vytauto Didþiojo universiteto dëstytojui Stefanui Lanzai ir Lietuviø kalbos instituto mokslo darbuotojui Giedriui Tamaðevièiui.

nes Senajame Testamente Dievas uþkalbinæs Adomà tada. taèiau jie nejautë jokios gëdos“ (Pr 2. 1918–2002). arba Babilonijos (dab.) Adomo kostiumas vyro nuogumas. Tetidë dar kûdiká já iðmaudë Stikse. Verhejeno portretas (fragm. Eslinas (Martin Julius Esslin. 1909–1994) ir S. Pomum Adami) iðsiðovusi vyrø skydinës kremzlës dalis kaklo priekyje. Pasak gr. Yra nuomonë. Termino autorius – olandø 17 . 2001). nuoseklaus veiksmo. o paragavusi obuolio. pavartojæs já knygoje „Þmogaus kûno anatomija“ (Corporis Humani Anatomia. Adomo obuolys (lot.. Tetidë nardina Achilà á Stiksà. Nuostata pirmà kartà uþfiksuota Mesopotamijos. Achilo kulnas. kurie „/. Achilo kulnas (lot. skirianèioje gyvøjø ir mirusiøjø pasaulius. Tas atsikandæs ir jau buvo benuryjàs. 1693) su pastaba. atsiradæs XX a. Pasak legendos. taèiau pastebëjæs Dievas. iðleidæs tokiu pavadinimu knygà (1962). kad terminas atsiradæs Viduramþiais. Ievà sugundæs paragauti þaltys.ÞODYNAS Absurdo teatras (pranc. kad obuoliø) nuo Paþinimo medþio. Jonesku (Eugen Ionescu. 1648–1711). F. The Theatre of the Absurd) apie nevykusià. Vilkëti Adomo kostiumu reiðkia bûti nuogam. taip pat Ievos kostiumas. T. kai ðis obuolá jau buvo suvalgæs ir spëjæs su Ieva pasidaryti figmedþio lapø apriðalus suvoktam nuogumui prisidengti (plg. vartotas dar iki tol. 25). Pr 3. konflikto. Absurdo dramos neturi aiðkaus siuþeto. Jo autorius – vengrø kilmës anglø literatas ir þurnalistas M. Akis uþ aká. netiksliai iðvertus hebr. jûrø nimfa. 1906–1989). Verhejenas (Philip Verheyen. Dël termino kilmës plg. Théâtre de l'Absurde. Achilas buvæs vienas ið Trojos karo didvyriø. pirmiesiems bibliniams þmonëms – Adomui ir Ievai – Rojuje buvo uþdrausta ragauti vaisiø (spëjama. Posakis kilo ið biblinës legendos apie pirmuosius þmones Adomà ir Ievà. 1–8). poþemio pasaulio upëje. Chorda Achillis) kulnà ir blaudzdos raumená jungianti sausgyslë. Vienintelë nesuvilgyta vieta likæs kulnas. Posakis imtas ið dramaturgijos. Achilas þuvæs nuo Trojos karalaièio Pario strëlës (kitur – ieties). 1735–1805). angl. pagrindinis trûkumas. Ira18 Achilo sausgyslë (lot. charakteriø. Beketas (Samuel Beckett. Norëdama padaryti Achilà nepaþeidþiamà. þmogus ir jo þmona. vadinasi. Ið tikrøjø tai yra vëlesnë biblinio siuþeto interpretacija. kad tai esàs liaudiðkas pavadinimas (quae vulgo dicitur). tappûach ha âdâm ‘þemës obuolys’ (Sabaliauskas. dantis uþ dantá ekvivalentiðka bausmë uþ nusikaltimà ar ekvivalentiðkas þalos atlyginimas. Tesalijos valdovas. Skulpt. Þr. Absurdo drama yra þanras. anatomas F. uþ kurio maudydama Tetidë laikiusi Achilà. Benksas (Thomas Banks. Ieva pasiûlë tai padaryti ir Adomui./ buvo nuogi. Achilo tëvai buvæ Pelëjas.. Talus Achillis) silpnoji. mito. pataikiusios á paþeidþiamàjá kulnà. ir Tetidë. neaiðkià. absurdiðkà situacijà. kovojæs danajø (graikø) pusëje. paþeidþiamoji vieta. ir Adomui ið netikëtumo kàsnis ástrigæs gerklëje visiems laikams. Jo pradininkai – prancûzø dramaturgai E.

) buvo perkelti á þydø Biblijà ir iðplëtoti. prieinamai visiems. plg. 197. Taèiau minties uþuomina randama ir Cicerono raðtuose (ad Atticum. kiek ið jo reikalaus moters vyras teisëjø akivaizdoje.) kodekse: „Jei þmogus iðplëðia kitam þmogui aká. þaizdà uþ þaizdà. Ðis ástatymø atsiradimo motyvas ir patys ástatymai maþdaug po 500 m. 17). e. 200). Terminas atsirado 1989 m. Posakis ið Naujojo Testamento: „Að esu Alfa ir Omega”. 1931) jis raðë: „Amerikietiðka svajonë – tai svajonë apie ðalá. m. pagrindas. nudeginimà uþ nudeginimà. w) yra atitinkamai pirmoji ir paskutinioji graikiðkosios abëcëlës raidës. 13b. 54. jam paèiam bus iðplëðta akis“ (Mesopotamia. Knygoje „Amerikos epopëja“ (The Epic of America. 1878–1949). Perfrazuotas Kristaus posakis. Velvet revolution) nesmurtinë. kur kiekvienas turës galimybæ gauti pagal tai. 19 Aklas aklà netoli tenuves apie blogà. kurá universitetas duoda studentui. veiklos orientyrai. angl. XIV. kuris yra. Pasak Senojo Testamento. ástatymus Mozei susakæs Jahvë ant Sinajaus kalno drauge su deðimèia ásakymø. ‘motina maitintoja’) aukðtoji mokykla. m. taiki visuomeninës santvarkos ar valdþios kaita. Palikite juos: jie akli akløjø vadovai.. nekompetentingà lyderá ir jo vadovaujamus þmones. Oculi animi indices ‘akys rodo sielà’) ið akiø ar mimikos galima spræsti apie þmogaus bûsenà ar apskritai apie jo charakterá. Amerikietiðka svajonë (angl. 14). bus iðrautas. Stelos virðø puoðia bareljefas. betgi kitokio suþalojimo nebûtø. American dream) JAV pilieèiø vertybiø visuma. abu á duobæ ákris“ (Mt 15. e. O jeigu aklas aklà ves. kad Mozë juos paskelbtø dykumoje laukiantiems þydams: „Jei besimuðantys vyrai uþgautø nëðèià moterá ir jà iðtiktø persileidimas. apibûdinant politines permainas Èekoslovakijoje. (~1250 pr. Hamurabio kodekpriimantá ið Saulës dievo Ðamaðo (ar Mar. valdovo Hamurabio (valdë 1792–1750 pr. 1). Posakio autorius – romënø gamtininkas Plinijus Vyresnysis (Gaius Plinius Secundus. Sametovã revoluca. kà jis sugeba ar yra pasiekæs“ (404). 22–25). – sako Vieðpats Dievas. Aksominë revoliucija (èek. aká uþ aká. 13–14). turtingesnis ir pilnavertis. Adamsas (James Truslow Adams. rankà uþ rankà. Turimas galvoje dvasinis penas. Akys (Veidas) yra sielos veidrodis (lot. Alfa (A. taip pat plg. o pati ðalis nustojo buvusi TSRS satelite. 8. Alma mater (lot. 23–79). Apr 1.: „Kiekvienas augalas. kurio nesodino mano dangiðkasis Tëvas. a) ir omega (W. Viduramþiais atsiradæs studentiðkas universiteto pavadinimas. 196. knygoje „Gamtos istorija“ (Naturalis Historia) raðæs: in oculis animus habitat ‘akyse gyvena siela’ (XI. kojà uþ kojà. kad paskelbtø dalis juos savo þmonëms. kuris buvo ir kuris ateis. Alfa ir omega kokio nors reiðkinio ar dalyko esmë. Visagalis“ (Apr 1.kas ir Rytø Sirija). apraðant Mozës bendravimà su savo dievu. 20 . Posakio autorius – amerikieèiø raðytojas Dþ. Ðis kodeksas iðkaltas dantiraðèiu akmeninëje steloje ir buvo laikomas vieðai. dantá uþ dantá. mëlynæ uþ mëlynæ“ (Ið 21. kaltasis turës mokëti tiek. kurioje kiekvieno þmogaus gyvenimas bus geresnis.so stelos virðutinë duko) ástatymø tekstus. tuomet atiduosi gyvybæ uþ gyvybæ. Taèiau jei suþalotø. kai demokratiniu bûdu valdþià ið kompartijos perëmë opozicija. vaizduojantis karaliø Hamurabá (kairëje). dar plg.

). kvieèiu tave tarsi save antràjá kaip savo kaltës bendrininkà’ (Ad Atticum. Kaune prie paminklo Þuvusiems uþ Lietuvos laisvæ (pastatytas 1921 m. Âå÷íûé îãîíü) nuolat deganti ugnis prie memorialø þuvusiems kariams. kol að negráðiu“. iliustruojamas sakmëmis apie vilkolakius. Amþinosios ugnies pirmtakë buvo pagonybës laikais nuolat kurstoma ðventoji ugnis.). einanèiam á Golgotà. atsiradusios vëlyvaisiais viduramþiais. Á varymà ðalin Kristus esà atsakæs: „Að nueinu. kai èia buvo palaidotas Neþinomasis kareivis (þr. Graikijoje negæstanti ugnis degë Apolono ðventykloje Delfuose. Romai IV a. pavadinimu „Amþinas þydas“ eilëraðèiø rinkiná yra iðleidæs (1931) poetas Bernardas Brazdþionis (1907–2002). stovëjusi Romos forume. atsipûsti paunksnëje prie jo namø. Antrasis að (lot. Amþinoji ugnis (angl. e. buvo sudeginta 391 m. lapkrièio 11 d. 7). turintis apibendrintà gërio ir blogio kovos potekstæ. Amþinasis variklis (lot.Amþinas þydas 1. bendramintis. paþymint kritusiuosius I pasauliniame kare. Ðios legendos motyvà yra panaudojæ daugelis raðytojø ir poetø. giminiðka siela. be socialinës kaukës. Lietuvoje amþinoji ugnis uþdegta 1934 m. Jekyll and Mr. 2. taip pat literatûroje – chrestomatinis pavyzdys yra ðkotø raðytojo R. ankstesnës religijos ðventyklas pradëta naikinti. 106–43 pr. artimas draugas. amþinam klajojimui po pasaulá buvo pasmerktas þydas kurpius vardu Ahasveras. pradþioje priëmus krikðèionybæ. Pirmieji bandymai sukonstruoti nesustojantá mechanizmà yra ið XII a. Perpetuum mobile) hipotetinis mechanizmas. daþnai kontrastuojanti su oficialiàja. pavartojæs já galininko linksniu: me enim ipsum multo magis accuso. XIX a. kuriø vienas ryðkiausiø yra „antrojo að“ aktualizavimas ir dël to at. pradþioje posakis imtas vartoti. Neþinomojo kareivio memoriale. tokie bandymai nesibaigia ir ðiais laikais. tarp jø ir lietuviø nuotykinës literatûros raðytojas Justinas Pilyponis (1907–1947) romane „Amþinas þydas Kaune“ (1934). Romoje jà 21 kurstë vestalës þidinio deivës Vestos ðventykloje. Vestos ðventykla. neleidæs Kristui.). 1850–1894) apsakymas „Daktaras Dþekilas ir ponas Haidas“ (The Strange Case of Dr. galás veikti. deinde te quasi me alterum et simul meae culpae socium quaero ‘save kaltinu daug labiau. jø ypaè pagausëjo vëlyvaisiais Viduramþiais ir Renesanse. 1891). Baltø kraðtuose ðventàjà ugná deginusios vaidilutës. 22 . Pirmà kartà ji buvo uþdegta Paryþiuje prie Triumfo arkos 1920 m. Vaildo (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde. Pasak legendos. nëra þinoma. Stivensono (Robert Louis Stevenson. taip pat O. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. „Antrojo að“ fenomenas imtas naudoti psichoanalizëje. Pats asmenybës dvilypumo motyvas yra senas. apibûdinant ðizofrenijos simptomus. 1854– 1900) romanas „Doriano Grëjaus portretas“ (The Picture of Dorian Gray. kada buvo uþgesinta paskutinioji ðventoji ugnis Lietuvoje. Posakio autorius – romënø raðytojas.Ciceronas sirandàs konfliktiðkas asmenybës susidvejinimas. 1886). Liber III. sen. Hyde.. mitologinis. 2. Amþinosios ugnies tradicija netrukus paplito ir kitose Europos ðalyse. Prakeiksmas bûti amþinu praeiviu jam galiosiàs iki Kristaus antrojo atëjimo. Eternal flame. slaptoji asmenybës dalis. m. neimdamas energijos ið aplinkos. apie mëgstantá daug keliauti arba daþnai keièiantá gyvenamàjà vietà. apie nuolat vaikðtinëjantá be aiðkaus tikslo. rus. Alter ego) 1. bet uþtat tu turësi vaikðèioti tol. 15.

) á vietovæ. Medaliø kita pusë ppr.). Praneðime. V–VI a. kad Volteras bûtø sakæs ðiuos þodþius. kai savo elgesiu ar þodþiais jie. 1694–1778). kur ávyksiàs paskutinis mûðis tarp gërio ir blogio: „Jos (demonø dvasios – A. ástatydavæ iltis. ~ III a. kai aptariamasis klausimas ar problema imama svarstyti kontrargumentais. kad tai Megido kalnai Izraelyje. Round table) sakoma apie diskusijas.: „/. plg.Antroji (Kita) medalio pusë sakoma. Karalius Joðijas iðþygiavo uþkirsti jam kelio. Naujajame Testamente (apreiðkime Jonui) ðiuo þodþiu vadinama vieta. vasará.. Asmens kultas (rus. De mortuis nil nisi bene (bonum) ‘apie mirusius nieko. kitu. 16) . kaip aversas. buvo pasmerkti J. Uþuominos. 23 Apskritas stalas (angl. pavadintame „Apie asmens kultà ir jo padarinius“. filosofui. kai „ið gyvuliø reikëdavo padaryti þmones“. nei blogesniø vietø ir visi puotoje dalyvaujantys riteriai jaustøsi lygiateisiai. iltis iðlupdavæ.y. filosofø biografo Diogeno Laercijaus (Diogšnhj Lašrtioj. ir dekanas naujuosius studentus átraukdavæs á sàraðus. Apsaugok. Apie mirusius gerai arba nieko (lot. gr.B.B. pabrëþiant draugø nepatikimumà. Posakis atsirado XV–XVII a. patys to nenorëdami. pr. jo sudievinimas. Pasak legendos. bûna ne taip iðdailinta. m. Chruðèiovo (Íèêèòà Õðóùåâ. nors jo kûryboje ðios frazës nëra. teigusiam „Nekalbëk pikto apie mirusá“. kad prie jo nebûtø nei geresniø. Apdrabstyti (Apipilti) purvais apðmeiþti. prieðingu poþiûriu. Êóëüò ëè÷íîñòè) perdëtas. kruvinas mûðis. 1894–1971./ Egipto karalius faraonas Nekojas leidosi á þygá prieð Asirijos karaliø Eufrato upës link. vienam ið septyneto iðminèiø spartieèiui Chilonui (C…lwn. Chruðèiovas 24 . kuri hebrajiðkai vadinasi Harmagedonas“ (Apr 16. Aplauþyti ragus sutramdyti kà ar sumaþinti per didelá jo pasitikëjimà savimi. gali pakenkti. buvo uþmuðtas“ (2 Kar 23. Chilo. tik gera’). nëra ir memuarinëje literatûroje apie já.). Panaði patarlë þinota italø tautosakoje dar gerokai iki Voltero. Sakoma. e. TSKP CK generalinis sekretorius 1922–1953) vadovavimo ðaliai metodai. Diogenes Laertius. 29). jo paties priskiriamas gr. Uþ maþesná nusiþengimà bûdavo apmëtoma purvu (plg. o vyresnieji kolegos visaip ið jø ðaipydavæsi ir juos þemindavæ.N. Naujokams uþdëdavæ ragus. Taèiau toles. TSKP CK pirmasis sekretorius 1953–1964) praneðimo TSKP XX suvaþiavime 1956 m. toká stalà sugalvojæs britø karalius Artûras (King Arthur. VI a. bet kai susidûrë su juo mûðyje prie Megido.. Stalino (Èîñèô Äæóãàøâèëè-Ñòàëèí. Posakis kilæs senø laikø paproèio uþmëtyti pasmerktàjá akmenimis. 1879– 1953. o nuo prieðø að ir pats apsisaugosiu. Posakis paplito po TSRS kompartijos pirmojo sekretoriaus N. Pabaigoje ragus nulauþdavæ. egzaltuotas kokio nors vadovo garbinimas. Manoma. Posakio autorystë skiriama prancûzø raðytojui ir filosofui Volterui (Voltaire. Armagedonas didelis. apjuodinti ‘apðmeiþti’).) uþraðytas posakis. t. kuriø dalyviai turi vienodas teises reikðti savo nuomonæ ir kuriø tikslas pasiekti visuotiná susitarimà ar prieiti bendras iðvadas. Sen. per universitetø pirmakursiø („fuksø“) inauguracijos apeigas. sukritikuotas jo ðlovinimas ir pavertimas vos ne „gyvuoju dievu“. nuo draugø. kurie Senajame Testamente traktuojami kaip pralaimëjimo vieta. Dieve.) subûrë juos (viso pasaulio karalius – A.

Khrushchev's Thaw ‘t. Ka…sar. atlydys’. ~46– 120) knygoje „Paralelinës biografijos“ (B…oi Par£llhloi. iðpaþins virð jo visas izraelitø kaltes ir visus jø nusiþengimus. M. Regina): Tavæs ðaukiamës iðtremtieji Ievos vaikai. ad te clamamus exsules filii Evae. pavadintas taip po átemptø mûðiø 1973 m. kad Rusijoje ðis kultas priklauso ne tiek nuo vadovo. verkdami ir vaitodami ðiame aðarø klonyje (lot. Volfenbiutelio rankraðtyje)./ kada buva iðtremti a (=ir) iðvaryti ið linksmybës rajaus [á] pakalnæ verksma a (=ir) aðarø ðia svieta (Wolfenb. krikðèioniðkos giesmës Marijai „Sveika. kai kas nors ákyriai skatina kokiam neteisëtam darbui ar poelgiui. 23. IzraelioSirijos kare. kuri nors vietovë. vici) Sakoma apie greità svarbià pergalæ. Atstok. Slavoèinskio (~1620 – ~1660) giesmyne (1646) ði sàvoka praleista visai (Slavoèinskis. Musolinio Italijoje. nes Kristus prieð tai buvo pasakæs mokiniams. Veni. nugalëjau (lot. m. istorikas Plutarchas (PloÚtarcoj. 33). Ðiais þodþiais Julijus Cezaris 25 (Gaius Iulius Caesar. Posakis vartojamas ir egzorcistø uþkalbëjimuose (raðtu pirmàkart fiksuotas viename XIV a. Posakio autorius – Kristus.50) ir ro. bandanèiam atkalbëti já nuo ëjimo Jeruzalën. e.në istorija parodë. Atëjau. þodinis amuletas.. kad ten jo laukia kanèios ir mirtis (Mt 16. angl.. Lietuviðkai bene pirmàkart ði giesmë paskelbta 1595 m. Karaliene“ (Salve. ~69/75 – po 130) (Divus Iulius. nuolat iðtinkama nelaimiø. pamaèiau. kiek nuo paèios visuomenës – ji pati linkusi sukurti asmens kultà. Atðilimas (rus. Mk 8. jei tik vadovas yra autokratas. apraðytas Senajame Testamente: „Tada Aaronas uþdës gyvajam oþiui ant galvos abi rankas. p.J. m. Aðarø pakalnë (lot. Ðá epizodà mini sen. pasakæs taip já provokuojanèiam ðëtonui (Mt 4. e. kur irgi vartojamas tikslus vertimas – aðarø klonis. gementes et flentes in hac lacrimarum valle). 154. Kitose ðalyse ryðkus asmens kultas buvo Hitlerio Vokietijoje. vidi. 21–22). 100–44 pr. pr. þemiðkasis vargus gyvenimas (prieðingybë gyvenimui Rojuje). O oþá per tam tikslui paskirtà þmogø iðsiøs á dykumà. 80). Vade retro. Taip oþys iðneð ant savæs visas jø kaltes á tyrus“ (Kun 16.’) pirmieji 26 . Vëliau jis taip atrëþæs ir Petrui. panaudojant oþá. ad te suspiramus. Giesmës autoriumi laikomas popieþius Grigalius VII (Ildebrando Aldobrandeschi di Soana. þydø nuodëmiø atsikratymo ritualas. 2. Sen. Atpirkimo oþys niekuo dëtas þmogus.. 29–32). satana!) sakoma. vartojama sàvoka aðarø pakalnë.) laiðke Romos senatui lakoniðkai apibûdinæs savo pergalæ prieð Ponto valdovà Farnakà 47 m. ðëtone! (lot. visas jø nuodëmes sudëdamas oþiui ant galvos. popieþius nuo 1073). angl. Maodzeduno Kinijoje. M. Gregorius VII. kuriam uþkraunama atsakomybë uþ kitø padarytus nusiþengimus ar nuosëmes. susijusiam su nauda ar malonumais. m. 1013–1054). gr. Kimirseno Ðiaurës Korëjoje. Karalyèia“). perfrazuojant ðios giesmës þodþius. ~1020–1085. ppr. plg. Taèiau kiek ankstesnëje rankraðtinëje Volfenbiutelio „Postilëje“ (1573). 10). 37). Valley of tears) 1.: /. Õðóù¸âñêàÿ îòòåïåëü ‘chruðèiovinis atodrëkis. Cezaris mënø istorikas Svetonijus (Gaius Suetonius Tranquillus. Kiti ðaltiniai autoriumi nurodo vokietá vienuolá Hermanà Luoðá (Hermannus Contractus / Augiensis. Daukðos „Katekizme“ („Sveika. (Aðarø slënis / klonis) slënis Golano aukðtumose Izraelyje. Perfrazuotas posakis ið XI a. e. 3. Tavæs ilgimës. S. Lacrimarum valle. valdë 49–44 pr. Plutarchus.

Posakio autorius – prancûzø raðytojas ir filosofas Ð. 1902–1994) knygoje „Atvira visuomenë ir jos prieðai“ (The Open SoH. arba N. kaip jis dviem Jericho neregiams. 32–34). antagonizmo ar ribotumo. 1689–1755). balandá iðëjo rusø publicisto I. 1859–1941). 27 Atviras laiðkas (angl. tremtiniams buvo pradëta leisti gráþti á tëvynæ.Ð. Taèiau Augëjas netesëjo Herakliui duoto paþado atsilygnti uþ darbà deðimtadaliu savo gau28 . Augëjo arklidës didþiulë netvarka. Posakio autoriumi laikomas prancûzø filosofas H. padarë juos ir reginèius. zvi gas 1786–1848. kuriame „viso pasaulio akivaizdoje“ pareiðkë Danijos istorines pretenzijas á Ðlezvigà (pie. Tokiu pavadinimu 1954 m.5-7 metai Tarybø Sàjungoje po J. 36). liberalesnë tapo tarybinë spauda ir literatûra. 1945). pavartojæs já kaip prieðprieðà terminui uþdara visuomenë knygoje „Du moralës ir religijos ðaltiniai“ (Les deux sources de la morale et de la religion. birþelá paskelbæs Danijos Ðle karalius Kristijonas VIII (Christian VIII. kultûrinio ir pan. 1932). kad klausytojui pasikeistø nuomonë ar ásitikinimai. uþleisti nesutvarkyti darbai ar patalpos. Monteskjë sakis excitare fluctus in simpulo ‘kelti bangas samtyje’ (De Legibus III. Gr. valdë 1839–1848). Ið pasakojimø apie Kristø. Open letter) vieðai skelbiamas laiðkas ar kreipimasis. Poperis (Karl Raimund Popper. Gali bûti perfrazuotas Cicerono po. 16. Heraklis apsiëmæs tai padaryti per vienà dienà. Lk 18. jø papraðytas „atverti akis“. Open society) neksenofobiðka demokratinë visuomenë. Bergsonas ciety and Its Enemies. daug triukðmo dël smulkmenø. 41–43).Jutlandijos pusiatinæ Jutlandijos pusiasalio dalá). ir savo sekëjais (Mt 20. Vienas ið Heraklio þygiø buvæs Augëjo arklidþiø iðmëþimas. Erenburgo (Èëüÿ Ýðåíáóðã. kad toji taptø laiðko NI J A autoriaus ðalininke. vasará). religinio. laisva nuo rasinio. kurio turinys skirtas ne tik konkreèiam adresaDA tui. Audra vandens stiklinëje (pranc. mite apie Heraklá Epëjos karalius Augëjas garsëjo metø metais nevalytomis savo arklidëmis. Dar plg. Stalino mirties (1953). 1891–1967) apysaka. Atvira visuomenë (angl. kai buvo vieðai pasmerktas stalinizmas (1956 m. Pati tokio salis laiðko forma yra kur kas senesnë – tipiðkais atvirais laiðkais galima laikyti apaðtalø laiðkus Naujajame Testamente. bet ir visuomenei. Terminà iðpopuliarino filosofas K. paleista dauguma politiniø kaliniø. Chruðèiovo valdymo pirmoji pusë. apibûdinæs taip politiná konfliktà. Morkaus ir Luko evangelijose ðiame epizode dalyvauja vienas neregys (Mk 10. 51–52. Monteskjë (Charles Louis de Montesquieu. Pirmàkart „atvirà laiðkà“ 1846 m. Daug triukðmo dël nieko. politinio. kilusá nykðtukinëje San Marino valstybëlëje. Bergsonas (Henri-Louis Bergson. C’est line tempetc dans un veired’eau) neadekvaèiai didelë reakcija á kà nors. Erenburgas Atverti akis paaiðkinti kà nors taip. I. Jis nukreipæs á arklides netoliese tekëjusias dvi upes ir jø srove iðplovæs visà mëðlà.

sûnûs bei dukterys. kuri gyvenusi kaip dievai. ou la nouvelle Héloïse. Posakio autorius – romënø dramaturgas Terencijus (Publius Terentius Afer. Jeunesse dorée) iðlepæs pramogaujantis pasiturintis didmiesèiø jaunimas. Þ. Posakis atsirado XIX a. I. Á Kalifornijà tada patraukë minios avantiûristø. t. pavartojæs já komedijoje „Formijonas“ (Phormio. Aukso amþius 1. daug þadëti. vilkinèius auksu siuvinëtas liemenes. Heraklis Augëjà áveikæs ir pergalës proga surengæs pirmàsias olimpines þaidynes. Auksiniu jaunimu Quentin de La Tour (1704–1788). Robespjero diktatûros nuvertimo 1794 m.). o atëjus laikui. kuris jam suteiktas VI a. 1712– 1778) romane „Julija. iðtrûkus ið Egipto./ Jis. kuriuos neðioja ákabintus á ausis jûsø þmonos. Bos aureus) turtas kaip stabas. gr. nei vargø. Posakis kilo ið sen. Prancûzø raðytojas ir filosofas Þ. kuri po poros metø baigësi jødviejø kova. susidorojant su jo ðalininkais La Turas ( Maurice kairiaisiais jakobinais. Þ.) poemoje „Darbai ir dienos“ pasakojimo apie dievø sukurtà auksinæ þmoniø kartà. 109–119). þydai kreipësi á jo brolá Aaronà. derlingoji þemë juos maitinusi gausiais savo vaisiais. M. VIII–VII a. harmonijos ir visuotinio klestëjimo laikotarpis.. „Aaronas jiems tarë: ‘Nuimkite aukso auskarus. Garbinti aukso verðá reiðkia nusigræþti nuo tikrøjø. e. todël tarp jø kilusi nesantaika. viduryje. paskum raiþymo 30 . tautos ar visuomenës taikos. praðydami padirbti jiems dievà. Nesulaukdami nuo Sinajaus kalno gráþtanèio Mozës. ~195–~159 pr. pr. Nauja aukso karðtligës banga kilo. dvasiniø. besitikinèiø greitai pralobti. Reklaminë skrajutë (1849) Aukso verðis (lot. poeto Hesiodo (`Hs…odoj. 1761) raðæs apie homines dores ‘paauksuotus þmones’.. apie kilmingus ir turtingus ponus. /. parodijuojantis minëtuosius aukso ieðkotojus Aliaskoje. Posaká iðpopuliarino tokio pat pavadinimo È. kuri po M. juos praminæ patys jakobinai. Ruso (Jean-Jacques Rousseau. Jono Auksaburnio (John Chrysostom. Ðlez Auksaburnis apie labai iðkalbingà þmogø. Posakis kilo ið Senojo Testamento pasakojimø apie þydø klajones. e.(Vok vinga ietija s ) sios bandos. nepaþinojusi nei sielvarto. kriminalinio sluoksnio atstovø ir ðiaip naivuoliø. nei neapykantos. netrukus ten rado aukso. Epitetas paimtas ið vyskupo Ðv. arba Naujoji Eloiza“ (Julie. m. ppr. y. Auksinis jaunimas (pranc. Ruso portretas (fragm. Hesiodus. suliejo á verðio panaðumà. ir atneðkite juos man’. karo keliu atplëðusios nuo Meksikos Kalifornijà (1847). 29 Aukso kalnus þadëti (lot. Dail. 1889–1977) kino filmas (1925). bet netesëti. kûrybingiausias ar sëkmingiausias þmogaus gyvenimo tarpsnis. Èaplino (Charlie Chaplin. Prancûzijos revoliucijos metu (1789–1794) ðis terminas pradëtas taikyti jaunuomenei. 2. de dalyvavo. 345407) prievardþio. liepà aktyviai Þ. pabrëþiant jo buvusià oratorystæ.).. The Gold Rush) politinës ir ekonominës situacijos sukeltas aþiotaþas greitai praturtëti. Montes auri polliceri) vilioti kà nerealiais paþadais. 68). þmonës „mirdavo tarsi uþmigæ saldþiai“ (Hesiodas. vertybiø. paëmæs jiems ið rankø auksà. kai JAV. kaip didþiausia vertybë. Aukso karðtligë (angl. kuris juos vestø toliau. kai JAV nupirko ið Rusijos Aliaskà (1867) ir rado ten didþiulius aukso klodus. m. kur jis bendravæs su Jahve.

baca) pilnomis laurø (lot. Belðacaro) puota persø apsuptame Babilone. e. kada siuvamojo drabuþio sukirptos dalys laikinai sudaigstomos baltais siûlais. sëkmæ). padarytus ið aukso ir sidabro. m. kuris iðvedë tave ið Egipto þemës!’“ (Ið 32. pavartojæs juos poemoje „Apie daiktø prigimtᓠ(De rerum natura.. / Ïðèõîäèò ñìåðòü. Kupidonà ar Amûrà (meilæ. Posakis þinomas daugeliui tautø. Eilëraðtyje gyvenimas palyginamas su puotø sale. laiku pasakyta mintis ar patarimas. „/. Þodþiai ið Naujojo Testamento: „O jis buvo tasai. 1826) – jais poetas vadina Fortûnà (laimæ.). Terminas atëjæs ið kartografijos – senovëje þemëlapiuose baltai þymëdavo neþinomas ar maþai tyrinëtas pasaulio vietas./ Æèçíü íàøà ïèð: ñ ïðèâåòíîé ëàñêîé / Ôîðòóíà îòâîðÿåò çàë. nevykusiai paslëptà dalykà. Balta dëmë tai. kai aplinkui suirutë ar iðorinë grësmë.  Aukso þodþiai (lot. Þodþiai ið romënø poeto Horacijaus (Quintus Horatius Flaccus.. kad ðá eilëraðtá A. Ilièevskis (Àëåêñåé Èëëè÷åâñêèé. Posakio autorius – rusø poetas A.. Êîí÷åí áàë) apie kokio nors malonaus renginio. kampanijos ar laikotarpio pabaigà. Yra nuomonë. Aukso vidurys (lot. ávykio. Manoma. netvirtus argumentus. Aurea mediocritas) optimalus. è êîí÷åí áàë. 12). jis galëjo atsirasti ið siuvimo technologijos. kas neþinoma. 1–4). e. / Àìóð ðàñïîðÿæàåò ïëÿñêîé. 20). Balsas tyruose perspëjimas. 5). 1747–1790) kûrybos. kurios metu buvo iðniekintos þydø ðventenybës bei pamintas monoteizmas. Senajame Testamente apraðyta Babilono valdovo sûnaus Baltazaro (Belðazaro. Aurea dicta ‘aukso posakis’) vertinga. Baltais siûlais siûta apie neátikinamus teiginius. 1798–1837). þalvario./ karalius ir jo didþiûnai. Imberto (Barthélemy Imbert. 32 . Pavadinimas þinomas jau nuo XIII a.. þodis kilæs ið prancûzø bas cavalier ‘þemasis riteris’. jo þmonos ir sugulovës gërë ið jø. Balius baigtas (rus. Bakalauras þemiausias aukðtojo mokslo laipsnis. Sutrynæs á dulkes. laurus) ðakelëmis. Posakis atsirado senovës Romoje: balsavimo metu kitokià nuomonæ turintrys senatoriai pereidavæ á prieðingà salës pusæ. kad jis kilæs ið Viduramþiø paproèio vainikuoti naujuosius. liekantis be atgarsio. ~99–~55 pr. praðymas. Pasak kitos versijos. iðbarstë á vandená ir pagirdë juo izraelieèius“ (Ið 32. Jie gërë vynà ir ðlovino dievus. Ilièevskis iðvertæs ið prancûzø poeto B. ðis yra tavo Dievas. dþiaugsmus) ir Mirtá. kuriuos Baltazaro pirmtakai pagrobë ið Jeruzalës ðventyklos. Posakio autorius – romënø poetas Lukrecijus Karas (Titus Lucretius Carus. dar netyrinëta. Amûras vadovaujàs ðokiams. Balsavimo rezultatà nusverdavo gausesnë pusë. siûlymas ir pan. m. pavartojæs já eilëraðtyje „Trys neregiai“ (Òðè ñëåïöà. Balsuoti kojomis protestuojant palikti salæ ir nedalyvauti balsavime.) „Odþiø“ (II. Mat puotauta ið auksiniø indø. taip vienu metu vadinæ prancûzø riteriø ginklaneðius. kurios duris atverianti Fortûna. apie kurá pranaðas Izaijas yra pasakæs: Tyruose ðaukianèiojo balsas: Taisykite Vieðpaèiui kelià!“ (Mt 3. 4). 65–8 pr. Liber III. Tada jie suðuko: ‘Izraeli. neutralus elgesys ar paþiûros. 3. subalansuotas. Gráþæs Mozë aukso verðá átûþæs „ámetë á ugná. Lk 3. Baltazaro puota atsidavimas linksmybëms. X.. kà tik egzaminus iðlaikiusius gydytojus uogø (lot. o galop atëjusi Mirtis ðià puotà nutraukianti:  31 /.árankiu padarë ið jo lietiná verðá. kraðtutinumø prieðingybë.

Þudynës tæsësi ir vëliau. The White House) 1. prez. kai Didþiosios Britanijos ekspremjeras V. Baltramiejaus naktis negailestingas. naktá á Ðv. taip atðovæs interviu praðiusiems þurnalistams. panaudojant ávairiø gamintojø atskirai siûlomus bei parduodamus jo komponentus. 1940–1945. Baltos spalvos rûmai pastatyti 1792–1800 m. kurio herojei vikontei de Bosean bûdinga nepriklausomybë. rugpjûèio 24 d. 1797– Baltieji rûmai 1801). prk. Dar plg. 6). savarankiðkas vertinimas ir jausmø reiðkimo laisvë. Bisono (Louis-Auguste Bisson. 1814–1876) dagerotipija (1842). Èerèilis Að jà nuolat vartoju’). 1874–1965. JAV prezidento administracija. ’PERES’ – tavo karalystë yra padalyta ir atiduota medams ir persams“. ir Baltazaras buvæs nuþudytas (Dan 5). Barstyti galvà pelenais atgailauti. Trumann. Be komentarø (angl. Baltieji rûmai (angl. kuriam bûdingas suaktyvëjæs seksualumas. L. sakoma kuo nors piktinantis. Posakis paplito po to. netrukus jos persimetë á kitus Prancûzijos miestus – Tulûzà. 1735–1826. Baltramiejaus dienà prancûzø katalikai Paryþiuje sukëlë hugenotø (prancûzø protestantø kalvinistø) skerdynes ir nuþudë apie 3000 þmoniø. Posakis radosi po to. 34 . prem. sakoma atsisakant kà komentuoti. medþio ir akmens“. Baltosios dëþës sandara vartotojui yra þinoma. parsin“. 1572 m.. de Balzakas (Honoré de Balzac. Pats Èerèilis sakësi ðià frazæ nusiklausæs nuo amerikieèiø valstybës veikëjo ir diplomato S. Atvesdintas pranaðas Danielius tuos þodþius iðaiðkinæs taip: „‘MENE’ – Dievas suskaièiavo tavo karalystës (dienas) ir privedë jà prie galo. Seniau galvos barstymas pelenais daugelyje tautø buvæs atgailos. Trumenu (Harry S. ‘TEKEL’ – tu buvai pasvertas svarstyklëmis ir buvai rastas lengvas. negailëdami nei moterø. ir tapo JAV prezidentø rezidencija.19. be þodþiø. nei vaikø. Velso (Sumner Welles. Baltoji dëþë vartotojo savarankiðkai surinktas asmeninis kompiuteris ar koks kitas elektroninis árenginys. Puotos metu nematoma ranka ant sienos uþraðiusi þodþius: „Mene. Èerèilis (Winston Leonard Spencer Churchill. Juodoji dëþë. Tikslus nuþudytøjø skaièius neþinomas – ið viso nurodoma iki 100 000. Bordo. prez. 1829–1842).geleþies. mene. 1951–1955). JAV prezidentûros pastatø kompleksas Vaðingtone.). 1945– 1953). kai prancûzø raðytojas O. 33 Balzako amþius sakoma apie brandø moters amþiø (nuo 30 iki 50 m. Tà paèià naktá persai uþëmæ miestà. 2. Lionà. de Balzakas. I am using it again and again (‘„Be komentarø“ yra puiki frazë. iðëjæs ið Baltøjø rûmø po pokalbio su JAV prezidentu H. Job 42. V. Senajame Testamente ðis motyvas yra Tamaros ir Jobo istorijose (2 Sam 13. sielvarto ar gedëjimo ritualas. Orleanà – ir truko iki spalio mën. 1799–1850) iðleido romanà „Trisdeðimties metø moteris“ (La Femme de trente ans. smurtinis susidorojimas su prieðininkais. atitinka lie. O. pradedant antruoju JAV prezidentu Dþonu Adamsu (John Adams. 1892–1961) ir prisipaþinæs jà labai mëgstàs: "No comment" is a splendid expression. tekel. No comment) 1. 2. 1884–1972.

negeroviø. 28). net iðgujo ið kiemo.H. dovanas neðanèiø! (lot. Trojos arklys. Bjaurusis anèiukas 1. pr. skelbiantys ávairià reklamà gandus. Savo veikale „Analai“ jis skaitytojui istorijà þada pasakoti be pykèio ir ðaliðkumo (Annales. veidmainiðkai dangstomà dovanomis. Timeo Danaos et dona ferentes ‘bijau danajø. m. 36 Tacitas Belaukiant Godo (pranc. plg. Perfrazuotas posakis ið romënø poeto Vergilijaus (Publius Vergilius Maro. be iðankstinës nuostatos. Bulvarinë spauda Bulvarinë spauda pramoginiai lengvo turinio periodiniai leidiniai. Lietuviø publicistikoje pasitaiko ir ðio posakio parafrazë „Iðrauti blogá su ðaknimis“. 1805–1875) pasakos apie naminës anties iðperëtà gulbiukà. informacijà ið privataus garsenybiø gyvenimo ir pan. skandalus. Posakio autorius – romënø istorikas Tacitas (Publius Cornelius Tacitus. 1906–1989) to paties pavadinimo pjesës (1952). e. nemëgstamas asmuo kolektyve ar ðeimoje. 199–215). Atanodoras ir Polidoras (I a. bræstantis paauglys. Pavadinimas atsirado XIX a. kurios pasmaugusios já patá ir du jo sûnus (Eneida. Dar þr. net dovanas neðanèiø’) perspëjimas apie galimà prieðo klastà. stengdamasis atkalbëti juos nuo minties ásitempti á miestà graikø (danajø) jiems neva dovanotà mediná arklá (Eneida. uþ toká elgesá danajø globëja deivë Atënë uþsiundë ant Laokoontas. 10). 35 . 70–19 pr. Berti druskà ant þaizdos priminti skausmingus praeities iðgyvenimus ar nelaimes. Anderseno (Hans Christian Andersen. 2.) poemos „Eneida“. Sine ira et studio) objektyviai. Skulpt. Posakis perfrazuotas ið Biblijos. Agesandras.Be pykèio ir ðaliðkumo (lot. m. negraþus.). K. kai Paryþiaus bulvaruose imta pardavinëti satyriná savaitraðtá Le Figaro (1826). Senovëje druskos bërimas ant þaizdos buvo vienas ið kankinimo ar tardymo bûdø. Laokoonto dvi didþiules jûros gyvates. Posakis ið airiø dramaturgo S. viduryje Prancûzijoje. delsimà vietoj aktyviø veiksmø. Vienumoje gulbiukas iðaugo á graþià gulbæ ir savo nuostabai buvo pri.: „Savæs klausiate: ‘Kaip mes galime labiausiai priblokðti?’ ir: ‘Jame glûdi nelaimës ðaknys!’“ (Job 19. taip ir nepasirodanèio scenoje. Beketo (Samuel Beckett. Geltonoji spauda. Bulvarinë literatûra þr. e. En attendant Godot) sakoma. laikraðtá Le Matin ir kt. „Visø blogybiø ðaknis yra godulystë“ (1 Tim 6. blogo elgesio prieþastis ar ðaltinis. Posakis ið to paties pavadinimo danø raðytojo H. Blogio ðaknis kokiø nors ydø. kur ðiuos þodþius trojënams sako þynys Laokoontas. Bijok danajø. Panaðaus turinio knygos pagal analogijà pradëtos vadinti bulvarine literatûra. II. kurioje du valkatos leidþia laikà. laukdami kaþkokio Godo. já niekino. Andersenas imtas á ðiø karaliðkø paukðèiø bûrá. II. Liber I). 49). K. apibûdinant pasyvumà. Dar þr. kurio iðvaizda visi kiemo paukðèiai bodëjosi. iðskirtinis. 58–117). lûkuriavimà. prasimanymus.

mituose Cerberis yra trigalvis ðuo. Gr. aklai klausyti kito asmens. 12). jog nesà pasirinkimo laisvës. Neretai perfrazuojama. ppr. áûòü ‘bûti ar nebûti’ ir áèòü èëè (fragm. valdë 49–44 pr. Ðekspyro (William Shakespeare. Sectio caesarea) gimdymo bûdas. Cerberá savo muzika buvo uþmigdæs Orfëjas. buvo populiarus posakis bûti ar pûti. taèiau stropiai sergi. 1601–1650). 716– 673 pr. prieð tai neiðpjovus jos vaisiaus. Posakis kilæs ið daugeliui tautø paþástamo vestuvinio prietaro: kas ið jaunavedþiø pirmas 37 uþmins kitam ant kojos.. Rytø tautose dar buvæs paprotys. Asinus Buridani inter duo prata ‘Buridano asilas tarp dviejø pievø’) þmogus. plg./ sicut Scipio Africanus prior natus primusque Caesarum a 38 . Iacta alea est ‘kauliukas mestas’) apie galutiná sprendimà arba pradëtus ir nebeatðaukiamus veiksmus. remiantis fonetiniu panaðumu. Cerberá ið poþemiø buvo atitempæs Heraklis parodyti Euristëjui (12-asis Heraklio þygis) ir vël nugabenæs atgal. II. kaip pavyzdá paminëjo asilà tarp dviejø pievø: esà ðis nudvësiàs badu. Cerberis uolus. Ástatymo formuluotë buvusi tokia: Negat lex regia. to bûsianti virðenybë ðeimyniniuose santykiuose. áûòü èëè íå V. Posakio autorius – romënø istorikas Svetonijus (Gaius Suetonius Tranquillus. Frazë ið princo Hamleto monologo anglø poeto ir dramaturgo V.).ðautas (Martin Droevoje Sàjûdþio laikais (1988–1990) shout. pavartojæs já J.. 33). priimti lemtingà sprendimà. Lietu. iliustruodamas. kad niekas ið jos nebeiðeitø. kai reikia dël ko nors apsispræsti. Drûíå áèòü ‘muðti ar nemuðti’. budrus ir/ar piktas sargas. sutuoktinio. prancûzø filosofas Þ.) giminës pavardë kilusi ið to. Bûti po padu bûti nesavarankiðkam. m. kas elgiasi prieðingai. m. ~69/75 – po 130). keliaudamas á mirusiøjø pasaulá susigràþinti mylimosios Euridikës. caedere ‘pjaunu. atima viltá gyvam padarui’ (Leges Regia. niekaip nepasirenkantis viena ið dviejø. Buridanas (Jean Buridan. Pasak romënø istoriko Plinijaus Vyresniojo (Gaius Plinius Secundus. Cezario biografijoje. rus. m. kai vaisius iðimamas operacijos keliu. reikalavusio. kad vienas ið jo protëviø gimæs bûtent tokiu bûdu (lot. e. nes niekaip nenuspræsiàs. á kurià eiti ësti. Julijaus Cezario (Gaius Iulius Caesar. spem animantis cum grauida peremisse uidetur ‘karaliðkasis ástatymas draudþia laidoti moterá. kad vaisius bûtø iðimtas ið ásèiø mirus gimdyvei. kai nugalëtasis valdovas atsigula kniûbsèias prieðais nugalëtojà. kuri mirë nëðèia. mulierem. Ðio ástatymo autoriumi laikomas sabiniø ir Romos valdovas Numa Pompilijus (Numa Pompilius. 100–44 pr. Ðekspyro portretas. kad ðis uþdëtø ant jo savo kojà. e. quae praegnans mortua sit. 1300–1358). apraðydamas Cezario sprendimà nepaisyti Romos senato draudimo perþengti Rubikonà ir þygiuoti á Romà (Divus Iulius. Bûti ar nebûti (angl. or not to be: that is the question ‘bûti ar nebûti – ðtai klausimas’) apie kritiná momentà. antequam partus ei excidatur. ppr. kad XIV a.Buridano asilas (lot. caeso. humari. pjauti’): /. Pasakojama. To be. saugantis áëjimà á mirusiøjø poþemio karalystæ. Manoma. 1564–1616) tragedijoje „Hamletas“ (1600). Cezario pjûvis (lot. apeliuojantis á Lietuvos atsiskyrimà nuo TSRS ar pasilikimà joje. e.. M. 23–79). Burtai mesti (lot. Dail. jei reikia já gelbëti. qui contra fecerit. kad operacijos pavadinimas kilæs nuo Romos imperijos laikais veikusio ástatymo lex regia (‘karaliðkasis ástatymas’). Paprastai lengvai áleidþia.).

Savo teo. Tuomet Ðemas ir Jafetas paëmë drabuþá. (1794 m. Ruko (Clarence Rook. gali suteikti Romos pilietybæ þmonëms. kuris ásiveisë vynuogynà. neiðauklëtas þmogus. g. kad pats buvæs labai susierzinæs dël ásako prieþasties. The Clash of Civilizations) vakarø krikðèioniðkosios ir rytø musulmoniðkosios kultûros prieðprieða. vieðosios tvarkos paþeidëjas. Iðsiblaivæs ir suþinojæs apie Chamo poelgá. Chamas storþievis. VII. á lietuviø kalbà jis pateko ið rusø kalbos. kuriame jis teigia. muðeika. ~155 ar ~163/ 164 – po 229) apraðë ðio posakio atsiradimo istorijà. nes taip pasakæs imperatorius.S. rus.. qua de causa et Caesones appellati ‘ðitaip gimæs pirmasis Scipionas Afrikietis (236– 183 pr. atlikta gyvai gimdyvei. Vëliau. Dël fonetinio panaðumo á istorinio Cezario asmenvardá ðis operacijos bûdas kartais klaidingai siejamas su paèiu J. uþ policininko nuþudymà nuteistas iki gyvos galvos ir miræs kalëjime. Pasak Senojo Testamento. Kadangi jø veidai buvo nugræþti á kità pusæ. Cezario vardui tapus bendriniu valdovo pavadinimu (ið to ilgainiui kilo lie. Vienas ið adresatø. kaiser. Bet kaþkoks Marcelas (Marcellus) Tiberijui atsakæs taip: „Tu. nuogo savo tëvo jie nematë“ (Pr 9. –37.caeso matris utero dictus. pabaigoje tokiu charakteriu ir elgesiu esà garsëjo Londono priemiestyje smuklæ laikiusio airio pavarde Hooligan ðeima. 9). e. Nojus sûnø prakeikë ir pasmerkë vergauti broliams. lib. Hamas /…/ pamatë savo tëvo nuogumà ir papasakojo savo dviem broliams lauke. Hooligan) ðiurkðtus. Netrukus jis ekspertø atsipraðæs dël to þodþio – esà jam taip iðsprûdæ todël. vardu Atëjus Kapitas (Ateius Capito). Paprastai kildinama ið airiðkos pavardës Hooligan ar Houlihan. Chamas (Hamas) buvo biblinio Nojaus vienas ið sûnø. Pamatyti tëvo ar motinos nuogumà judëjø paprotyne buvo didi nuodëmë. eidami atbulomis. uþsidëjo já ant abiejø peèiø ir. pasigërë ir gulëjo nuogas savo palapinëje. êåñàðü. Kaip rodo þodþio pradþia. öàðü). taip pat pirmasis ið Cezariø buvo iðpjautas ið motinos gimdos. dël ko jie ir praminti Pjautiniais’ (Plinius. atsakæs. Romënø istorikas Kasijus Dio (Lucius Cassius Dio Cocceiannus. Posakio autorius – amerikieèiø politologas S. Chuliganas (angl. taip pavadinæs savo straipsná þurnale Foreign Affairs (1993). Hanibalo nugalëtojas – A. nuo ðiol ji tapsianti norma. 42 pr. jog þodis kilæs ið londonieèio Patriko Huligano pavardës. Pastarasis buvæs smulkus sukèius. „Nojus. Jis gërë vyno. nors iki ðiol tokios frazës niekas nevartojo. o ne þodþiams“ (Cassius. êåñàðåâî ñå÷åíèå).). m. vok. Caesar non supra grammaticos) kad ir koks aukðtas bebûtø pareigûnas. Pirmoji sëkminga tokia operacija. B. Hantingtonas (Samuel Philips Huntington. vagiðius bei lëbautojas. þinoma tik ið XVIII a. Kartà imperatorius Tiberijus (Tiberius Caesar Augustus. terminas lex regia pakeistas á lex caesarea (plg dar rus. iðsigelbëjæs nuo tvano. destruktyvus þmogus. áþûlus. NH. Cezari. XIX a. 20–23). Civilizacijø konfliktas (angl. jis privalo paisyti specialistø nuomonës. Raðytojas teigia. m. kurioje skoliniø h keièiamas á ch arba g. valdë 14–37) savo ásake pavartojæs nelotyniðkà þodá. jog pasaulis po Ðaltojo karo yra susiprieðinæs nebe ideologiniu. Hantingtonas 40 .). jog. Kiti ðaltiniai nurodo K. 1862– 1915) knygà „Chuligano naktys“ (The Hooligan Nights. skolinys ciesorius. romënø karvedys. þemës arto39 jas. o konfesiniu ir vertybiniu pagrindu. buvo pirmasis. Cezaris nëra aukðèiau uþ gramatikus (lot. 17). 1899). LVII. e. uþdengë savo tëvo nuogumà. 1927). Cezariu – esà ðis iðleidæs minëtàjá ástatymà.

jog valdovas esàs laimingiausias þmogus pasaulyje. kurioje yra Didþiosios Britanijos premjero rezidencija ir Uþsienio reikalø ministerija. apibûdinant 1988–1989 m. iðklausæs pataikûniðkus savo dvariðkio Damoklo þodþius. puotos metu pasodinæs Damoklà á savo sostà. veikale „Grynojo proto kritika“ (Kritik der reinen Vernunft. 1766–1854) vardu. JAV antrojo karo su Didþiàja Britanija metu (1812–1814) S. kad valdovo gyvenimas visai nepavydëtinas. politines permainas Baltijos ðalyse. Gr. kuri krisdavusi rytais ir pasirodydavusi nudþiûvus rasai kaip „kaþkas smulkaus. Posakio autorius – vokieèiø filosofas I. 14). panaðaus á grûdelius – taip smulkaus tarsi ðerkðnas ant þemës“ (Ið 16.S. Didþiosios Britanijos vyriausybë arba URM. Vestalas ( Richard Westall. gatvë Londone. 1724–1804). S. Ðekspyras (William Shakespeare. mite pasakojama. 1781) tvirtinæs. 31). nes jam nuolat gresia pavojai. Terminas atsirado XX a. 41 Damoklo kardas. neiðaiðkinamà. 1996). Vilsonas tiekæs amerikieèiø armijai mësà valdiðkose statinaitëse. tuo parodydamas. 1765–1836). ant kuriø buvo santrumpa U. kad þmogus galás paþinti tik daiktø savybes. Posakis ið Senojo Testamento pasakojimo apie Mozës po dykumà vedþiojamà þydø tautà. 2. Iðalkusià ir dël to ið nepasitenkinimo burbanèià minià þydø dievas Jahvë ðeðias dienas maitinæs ið dangaus krintanèiomis putpelëmis (mësa) ir mana (duona). Dail. o ne paèius daiktus. Posakio autorius – anglø poetas ir dramaturgas V. I. kurie dël to liekà daiktais savyje. prk. Damoklo kardas nuolatinë didelë grësmë. balta. kai bardø koncertai ir mitinguotojø dainavimas konsolidavo didþiàjà visuomenës dalá siekti atkurti nepriklausomybæ ir demokratiná valdymà. o jos skonis buvo panaðus á meduoliø skonᓠ(Ið 16. Pavadinimas siejamas su verslininko Samuelio Vilsono (Samuel Wilson. Kantas Dangaus mana netikëtai ir be pastangø atsiradæs reikiamas maistas ar kitos gërybës. Das Ding in sich) apie kà nors paslaptingà. prieð tai virð jo liepæs pakabinti ant arklio aðuto aðtrø kardà. Much ado about nothing) apie emocingà ar dramatizuotà nereikðmingos situacijos vertinimà. (United States ‘Jungtinës Valstijos’). Dëdë Semas (angl. Downing street) 1. jø simbolis.1564–1616) tokiu pavadinimu paraðæs komedijà (1600). taiki visuomeninës santvarkos ar valdþios kaita. Kantas (Immanuel Kant. R. Dauningstrytas (angl. 42 Dainuojanèioji revoliucija nesmurtinë. Vilsonas . kad Sirakûzø valdovas Dionizas I Senasis.rijà jis vëliau iðplëtojo knygoje „Civilizacijø konfliktas ir pasaulio pertvarka“ (The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Daiktas savyje (vok. Uncle Sam) JAV personifikacija. Ji buvo panaði á koriandro sëklà. Daug triukðmo dël nieko (angl. ‘kas tai yra?’). Biblijos vertëjai þodá mana kildina ið þydø klausimo Mozei man hu? (hebr. „Izraelio namai pavadino tà duonà mana. 10 deðimtmeèio pradþioje.

paslëpto vienoje ið buvusio 12 komplekto këdþiø. o jam yra pavaldûs angelai. ir galybës“ (1 Pt 3. to. universitetø rektoriai. Vartosena kilo ið to. Deðinioji ranka pagrindinis ar patikimiausias padëjëjas. subjektyviais vertinimais. Ðià daugiskaità reikia skirti nuo autorinës (lot. „net ten mane vestø tavo ranka ir tvirtai laikytø tavo deðinë“ (Ps 139. kas buvo lengvai. be asmeniniø pastangø ásigyta). Mania grandiosa. visos Rusijos caras ir valdovas. sureikðminimas. De gustibus non est disputandum) siûlymas nutraukti ginèà. „geroji“. Ilfas ir Petrovas Dievas davë. savæs pervertinimas.: Ið Dievo malonës Mes. valdoma máslingojo Didþiojo Brolio. Dþ. ne tik savo. Âåëèêèé êîìáèíàòîð) veiklus. imperatoriams (todël dar vadinama karaliðkuoju „mes“). Suomijos didysis kunigaikðtis… Daugiskaità caras Nikolajus II vartojo ir atsisakydamas sosto 1917 m. Ið senovës atëjusi nuomonë. o kairë – „neteisingoji“. iðradingas ir nepailstantis lobio. Mes nusprendëme atsisakyti Rusijos Imperijos sosto ir sudëti aukðèiausiosios valdþios ágaliojimus. „nuo velnio“. Didysis brolis (angl. Posakis ið Senojo Testamento Jobo knygos. Tokia vatosena buvo bûdinga karaliams. Pluralis modestiae). Dievas ir atëmë apie nuolankø susitaikymà su praradimu (ppr. vartojamos mokslo darbuose. Dël skonio nesiginèijama (lot. Big Brother) totalitarinës valstybës valdþios klanas ar valdanèioji nacija. Pluralis auctoris) ar kuklumo daugiskaitos (lot. 1949). ieðkotojas. Bleiras) (George Orwell. 14). visa pasiekianti tavo deðinë!“ (Ps 89. 22). kad karaliai atstovavæ visai tautai. Posakis ið rusø raðytojø Ilfo ir Petrovo (Èëüÿ Èëüô. primenanti hitlerinæ Vokietijà ar stalininæ Rusijà. Posakis atëjo ið Viduramþiø scholastø darbø. bet ir aneksuotøjø kraðtø. 1927) VII skyriaus pavadinimo. pasiekimø ar savo kilmës aukðtinimas. Gali bûti vienas ið ðizofrenijos ar paranojos poþymiø. Deðinës rankos ar pusës motyvas Biblijoje yra daþnas. Pavadinimas paimtas ið Dþ. „nuo Dievo“. kad „áþengæs á dangø. „negeroji“. 1897–1937. vasará: Sutikdami su Imperijos Dûma. 1903–1942) romano „Dvylika këdþiø“ (Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ. ir valdþios. Lenkijos karalius. Orvelas Didysis kombinatorius (rus. 1903–1950) antiutopinio romano „1984“ (Nineteen Eighty-Four. komplikuojantis santykius su aplinkiniais. ðià daugiskaità vartojo ir baþnyèios hierarchai. jis sëdi Dievo deðinëje. apsukrus.Ðià santrumpà kareiviai juokais iððifravæ kaip tiekëjo inicialus: Uncle Sam ‘dëdë Semas’. 44 . be to. Åâãåíèé Ïåòðîâ. „Koks tu esi galingas! Stipri yra tavo ranka. 43 Didybës manija (lot. Eric Arthur Blair. Aleksandras Antrasis. kitaip – megalomanija) patologiðkas pasitikëjimas savimi. savo gabumø. Didybës daugiskaita (lot. Ið to romano paplito ir frazë „Didysis brolis stebi tave“ (Big Brother is watching you). plg. 10). jei argumentuojama estetiniais. Orvelo (tikroji pavardë – E. kad deðinë pusë yra „teisingoji“. apie Kristø raðoma. kuriame vaizduojama totalitarinë valstybë Okeanija. Sëdëti valdovui ið deðinës bûdavæ labai garbinga. Ðiuo epitetu pavadintas pagrindinis romano herojus Ostapas Benderis. Pluralis maiestatis) ávardþio mes vartojimas vietoje að. energingas sukèius. plg.

Dievo avinëlis (lot. 12). m. verèiant faraonà leisti þydams iðkeliauti (Ið 7-12). vienas ið Kristaus epitetø. Ðie þodþiai buvo uþuomina. pr. „Jie ðaukësi savo Dievo. Posakis þinomas ið Senojo Testamento epizodo. bet ir vagims bei tinginiams. matydamas ateinantá Jëzø. tarp jø ir viso turto netektá. todël perkant arklá daþnai apþiûrimi ir jo dantys. Pats posakis daug senesnis – jis randamas egiptieèiø religinës magijos apraðuose. 20).) vardo. iron. Ið 31. greitai paðalinusios beviltiðkà situacijà ar iðsprendusios neiðsprendþiamà problemà. jog Kristus yra Dievo numatyta auka þmoniø nuodëmëms iðpirkti. katalikø miðiø dalis. tai tikrai pas jus atëjo Dievo karalystë“ (Lk 11. 21). Ïåðñò áîæèé) lemties ar kokio ávykio prieþasties aiðkinimas Dievo valia. 3. 1. e. Drakoniðki ástatymai pernelyg grieþti ástatymai ar tvarka. ðitaip versdamas faraonà leisti Mozei iðvesti þydus ið Egipto: „Aaro45 nas iðtiesë savo rankà su lazda ir sudavë á þemës dulkes. Ðis epitetas dar vartojamas Apreiðkime Jonui (Apr 6. Kerëtojai panaðiai bandë savo kerais padaryti uodø. o kad Jahvë naktá netyèia nenumarinø þydø naujagimiø. Kerëtojai sakë faraonui: ‘Tai Dievo pirðtas!’“ (Ið 8. Dievo rykðtë jø neiðtinka“ (Job 21. 621 m. Agnus Dei) 1. dar plg. kuris naikina pasaulio nuodëmæ!’“ (Jn 1. Dievas siuntæs jam sunkius iðbandymus. 21. lie. Vieðpats ir atëmë! Tebûna paðlovintas Vieðpaties vardas!” (Job 1. Finger of God. Pavadinimas kilæs ið sen. O uodai knibþdëjo ant þmoniø ir gyvuliø. 2. Posakio autorystë skiriama teologui Ðv. Vieðpats davë. atsidëkojant uþ pirmagimiø iðsaugojimà vaduojantis ið Egipto nelaisvës. plg. kad amþininkai ironizavæ. Á tai Jobas atsakæs: „Nuogas iðëjau ið motinos ásèiø. gr. Abstrakèia bausmës reikðme þodis rykðtë vartojamas jau Senajame Testamente – rykðtëmis vadintos Jahvës 10 bausmiø Egiptui. 347–420). Dar plg. teisininko Drakono (Dr£kwn. Dievas ið maðinos (lot.Tikrindamas Jobo tikëjimo tvirtumà. Jame buvo numatytos mirties bausmës ne tik þmogþudþiams. m. Dovanotam arkliui á dantis neþiûri (lot.: „Jø namai yra saugûs. be baimës. VII a. Jonas prabilo: ‘Ðtai Dievo Avinëlis. 1–13). 9). Þemës dulkës visame Egipto kraðte pavirto uodais. Ðià sàvokà vartoja ir Kristus: „Bet jei að iðveju demonus Dievo pirðtu. dar plg. Uodai apniko þmones ir gyvulius. 29. jø namø duris jis ásakæs paþenklinti ritualinio ëriuko krauju (Ið 12. 18. bet neástengë. Posakis ið Jono evangelijos – taip Jonas Krikðtytojas kelis kartus pavadinæs Kristø: „Rytojaus dienà. jog 46 . ir jis iðtiko visà Egipto þemæ baisiomis rykðtëmis“ (Jdt 5. tokia malda. 13–15). Rykðtë senovëje buvo áprastas kûno bausmës árankis. Jeronimui (Eusebius Sophronius Hieronymus. 23). tylaus bûdo þmogus. nuogas ten sugráðiu. Ið arklio dantø nudilimo sprendþiama apie jo amþiø. Dievo pirðtas (angl. siøsdamas Egiptui treèiàjà bausmæ. Deus ex machina) atsitiktinis asmuo ar netikëtos aplinkybës. e. kur supainiotà intrigà spektaklio pabaigoje iðspræsdavæs á scenà mechanizmais nuleistas dievas. romaus. 36). Mat paskutinë Jahvës bausmë Egiptui buvusi pirmagimiø numarinimas. Drakonas buvo iðrinktas vienu ið 9 Atënø archontø (valdytojø) ir suraðë pirmàjá teisiná kodeksà. Þydø paprotyne ëriukai bûdavo aukojami Jahvei prieð Velykas (Paschà). Posakis atëjo ið antikinio teatro. Ástatymai buvæ tokie grieþti. 9. Noli equi dentes inspicere donat) dël dovanos vertës ar kokybës nemandagu diskutuoti. Dievo rykðtë nelaimës prieþasties aiðkinimas Dievo bausme. duoti (ákrësti) rykðèiø. rus. pr. kuriame þydø dievas Jahvë per Mozæ ir Aaronà varþosi su egiptieèiø þyniais.

Ìóòèòü âîäó. Gali bûti perfrazuotas ir ið lot.: „Tu leidai. Goldonis (Carlo Goldoni. m. o antrasis. plg. 1745).). deðimtojoje jis apie Romà raðo taip: „Ðiandien kukli jau jinai. siekiant sau naudos. e. Draugà paþinsi nelaimëje (lot. t.) pasakëèios „Keleiviai ir lokys“ moralo. tarnauja dviem ðeiminin. 239–169 pr. Perfrazuota ið Naujojo Testamento. kuriø interesai ar tikslai prieðtarauja vieni kitiems. 1733– kams. plg. Pirmasis iðlipæs ið medþio ir paklausæs. o kità nieku vers. 47 Duona kasdieninë apie kà nors gyvybiðkai svarbø. Mesopotamia. 2). „Nekeliauk su draugais. apsimetë negyvas ir taip iðsigelbëjæs – lokys já tik apuostæs ir nuëjæs. 24)./ drumstei vandená kojomis ir terðei savo upes“ (Ez 32. m. Aesopus. e.). 3). Neaiðku. posakio Turbato melius capiuntur flumine pisces ‘drumstame upelyje lengviau gaudyti þuvá’. kad 48 . 521 m. 1813). Senàjá Testamentà: „/. Posakis atëjæs ið romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis. ~ 50/65 – ~ 127) „Satyrø“.A.y. m.) Tarnystës dviem ponams siuþetà panaudojo italø dramaturgas K. Drumsti vandená (rus. e. To ster up trouble ‘drumsti rûpesèius’) sàmoningai iðkraipyti faktus. Goldonio portkurioje tarnas Trufaldinas. 2–3. arba prie vieno bus prisiriðæs. kuriame uþ ðmeiþtà. tik dviejø dar dalykø geidauja – / duonos bei reginiø! “ (X. norëdamas retas (fragm. pasipelnyti. o kità mylës. minios poreikiø apibûdinimas. K. nuomonei. ið Kristaus pateiktos naujoviðkos maldos „Tëve mûsø“: „Kasdienës mûsø duonos duok mums ðiandien“ (Mt 6. angl. Duonos ir reginiø (lot. Eiti per ugná ir vandená áveikti ávairiausius sunkumus ir kliûtis. pavartojæs já traktate „Lelijus apie draugystæ“. Dail. Amicus certus in re incerta cernitur). kurie pavojuose vienà palieka!“ – atkirtæs tasai (Ezopas. Vëliau posakis metaforizavosi ir paèiam veiksmaþodþiui drumsti suteikë perkeltinæ reikðmæ ‘trikdyti’. 11. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai“ (Mt 6. didesniø idealø neturëjimas. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. padaryti átakà kitø elgesiui. m. vos nepakliuvæs lokiui á nagus. ar Drakonui nebuvo þinomas Mesopotamijos valdovo Hamurabio (valdë 1792–1750 pr. jiems to neþinant. kirðinti. raðytojo Ezopo (A…swpoj. 80–81). e. 377).) kodeksas. Posakis atëjæs ið muzikø terminijos – dirigentas prieð kûrinio atlikimà nurodo garso aukðtá – tonà. Posakis atëjo ið sen. pasielgë skirtingai: vienas álipo á medá. vagystæ daugeliu atvejø irgi buvo numatyta mirties bausmë (plg. Pirminë reikðmë galëjusi bûti ‘terðti’.: „Niekas negali tarnauti dviem ðeimininkams: arba jis vieno nekæs. Duoti tonà lemti pokalbio temà ar nuostatà. Longis (Alessandro Longhi. atënieèiai ðá kodeksà pakeitë á ðvelnesná. pr.) (Laelius de Amicitia. e. m. 6–8). Lotyniðkai posaká iðpopuliarino romënø raðytojas. plg.Drakonas juos raðæs krauju. gr. 106–43 pr. Posakis ið Naujojo Testamento.. Posakis atëjo ið Senojo Testamento. kaip du keliavæ draugai. Panem et circences) prastuomenës. uþklupti lokio. (Mamona èia apibendrintai reiðkia turtà. Lk 11. 64). Pasakëèia apie tai. pr. savo ðalininkø galima laimëti ir apgaulës bûdu. kur ðio posakio autorystæ skiria poetui Enijui (Qvintus Ennius.. VI a. 1707– 1793) komedijoje „Dviejø ponø tarnas“ (Il servitore di due padroni. kà anam á ausá ðnibþdëjæs lokys. melagystæ. Dviem ponams netarnausi apie veiklos sritis.

e. Aesopei logi) alegorijomis. VIII). gr. m. pateisinant savo silpnybes. rusø raðytojà I. man nesvetima (lot. Ðá posaká amerikieèiø raðytojas M. metaforomis. – upëse tu nepaskæsi. Senovëje toká dygliuotà vainikà. Erðkëèiø vainikas kanèia ar nuolatiniai sunkumai. „Kai brisi per gilius vandenis. 50 49 . Á anglø kalbà tai buvo iðversta kaip facts are stubborn things ‘faktai – uþsispyræs dalykas’.Lesaþas posakis patekæs ir á rusø kalbà: ôàêòû – âåùü óïðÿìàÿ. Egipto valdovai. dramaturgas ir politikas Seneka Jaunasis (Lucius Annaeus Seneca.–50). pavartojæs já personaþo Chremeso lûpomis komedijoje „Savæs kankintojas“ (Heauton Timorumenos. 1768– 1844) ir kt. Esu þmogus. palyginimais. /…/ kuris tave gelbsti“ (Iz 43. Ezopo kalba Lietuvoje buvo ypaè populiari sovietmeèiu. bûsiu su tavimi. uþuominomis ir pan. Jo pasakëèios „Vilkas ir ëriukas“. Posakio autorius – prancûzø raðytojas A. 1835–1910) papildæs taip: facts are stubborn things. pasak kurio. 2–3). humani nil a me alienum puto) sakoma. 1668– 1747). ~195–~159 pr. policininkas. pr. Metafora atëjusi ið XVIIIXIX a. áskaitant romënø raðytojà Fedrà (Phaedrus. 354–430). Sen. Lietuviø kalboje ði metafora paplito per groþinæ verstinæ literatûrà. VI a. Ezopu sekë. pavartojæs já romano Histoire de Gil Blas de Santillane X knygoje (1735. ir visa. kas esu (lot. 15 pr.). á kurià pateko ið sen. e. „Lapë ir vynuogës“ ir kt. Ezopas. Erðkëèiø vainiku buvo vainikuotas ir Kristus prieð ëjimà á Golgotos kalnà. ad Polyb. sen. uþuominomis pasakyta mintis. per literatûrà tapo folklorizuotos daugelyje tautø. R. m. Les faits parlent ‘faktai kalba’) faktais grásti argumentai yra objektyvûs ir nepaneigiami. Aesopus. 77).). 12). ko gero per V. – bet tu iðvedei mus á saugià vietà“ (Ps 66. Faras (Faraonas) iron. dëvëjo aukðtas pailgas kepures kaip valdþios simbolá. Posakio autorius – Ðv. I. Homo sum. „Lapë ir gervë“. Faktø kalba (pranc. e. Sum quod sum) sakoma. nesudegsi. – liepsnos tavæs nepraris. nes að esu /…/ tavo Dievas. „Vilkas avies kailiu“. kurio sandø reikðmë yra ‘namas’ + ‘didis’. Hugo kûrinius. Paryþiaus argo. já vertë ar plagijavo kiti pasakëèiø kûrëjai. tai buvæ apaðtalo Pauliaus þodþiai (Sermon 76). todël raðytojai jà maskuodavæ ávairiomis alegorijomis. Kai eisi per ugná.) yra seniausias þinomas pasakëèiø autorius. Pats þodis faraonas Europoje paplito per lotynø kalbà. uþdëdavæ nuteistiesiems myriop. Krylovà (Èâàí Êðûëîâ. egiptieèiø kalbos per hebràjø ir graikø kalbas. Esu. ið èia toks A R. ~4 pr. Tvenas (Mark Twain.þmonës jotø mums ant sprando. Augustinas (Aurelius Augustinus. kaip paþeminimo ir gëdos simbolá. Faraonai. akcentuojant savo individualumà ir nenorà paisyti patarimø keistis. kai atviru tekstu pasakyta kritinë ar ideologiðkai netinkama mintis buvo stropiai cenzûruojama. Posakio autorius – romënø dramaturgas Terencijus (Publius Terentius Afer.. I sk. m. aliuzijomis. Prancûzø policininkai faraonais pradëti pravardþiuoti dël aukðtø kepuriø. Romënø skulptûra. m. mirties bausmës vietà. raðytojas Ezopas (A…swpoj. Ezopo kalba (lot. but statistics are more pliable ‘faktai – uþsispyræs dalykas. taèiau statistika lankstesnë’.–65) (Cons. Termino autorius – romënø filosofas. Lesaþas (Alain-René Lesage. kas þmogiðka. – perëjome per ugná ir vandená.. e. Tai dûrinys.

oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. e. jog Kristaus vardà jo ðirdis priëmusi dar su motinos pienu (lacte matris) (Conf. 1784–1831). Rosinis Séville. Teèer Þmogaus nuopolis. Posaká perfrazavæs Ðv. 1494– F.Figaro ðen. III. Augustinas (Aurelius Augustinus. The Call of the Wild) þr. Gauti su motinos pienu (lot. 1775). Æåëåçííûé çàíàâåñ) ideologinë ir fizinë riba. 3. Rablë Geleþinë uþdanga (vok. Þodþiai ið italø kompozitoriaus Dþ. Iron lady) grieþta. 354–430). 7). Geleþinë ledi (rus. angl. 1553). valdinga. Ticianas (Tiziano Vecelli. Rosinio (Gioachino Antonio Rossini. Pirmoji taip buvo praminta Didþiosios Britanijos politikë M. Teèer (Hilda Margaret Thatcher. baronienë (1992). apsukrø. visur suspëjantá þmogø. Eiserner Vorhang. paragavæ vaisiø nuo paþinimo medþio. Geleþinë gro52 51 . Operos libreto autorius – È. Britanijos Konservatoriø partijos vadovë (nuo 1975). 2). 1485–1576). gautas ankstyvoje vaikystëje. lengvai paðalinama ko nors slapto. g. V). Posakio autorius – romënø raðytojas. ðalies ministrë pirmininkë (1979–1990). Dail. Æåëåçíàÿ ëåäè. dramaturgo P. pagrindu paëmæs prancûzø muziko. m. rus. jai davë rusø karinis laikraðtis Êðàñíàÿ çâåçäà uþ aðtrias kapitalizmà ir demokratijà ginanèias kalbas bei komunistinio reþimo kritikà. ryþtinga vadovë. 1792–1868) operos „Sevilijos kirpëjas“ (Il barbiere di Siviglia. de Bomarðë (Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.4.8). Pasak Senojo Testamento. Rablë (François Rabelais. intymaus ar gëdingo priedanga. Gamta nepakenèia tuðtumos (lot. Krikðèioniðkojoje ikonografijoje pirmieji þmonës vaizduojami prisidengæ nuogybæ figos ðaka ar lapu. ádëjæs já á „Girtø ðnekas“ romane „Gargantiua ir Pantagriuelis“ (La vie de Gargantua et de Pantagruel. formali. Sterbinis (Cesare Sterbini. 1532–1564). Figaro ten apie judrø. angl. Teèer neuþsigavo ir po savaitës pareiðkë priimanti ðá titulà. knygoje „Iðpaþintys“ teigæs. Figos lapelis nepatikima. kurioje pagrindinis personaþas kirpëjas Figaro ðiais þodþiais apibûdina pats save. Ðià pravardæ 1976 m. Natura abhorret vacuum) nepriþiûrimoje ar nepuoselëjamoje vietoje vis vien kas nors atsiranda. Protëviø ðauksmas. M. 106–43 pr. Posakio autoriumi laikomas Renesano laikø prancûzø raðytojas F. kur tuo posakiu personaþas ragina tarnà pripilti jam vyno á tauræ. Gamtos ðauksmas (angl. 1925). M. 1946– 1989 m. 1816). Jie susiuvo figmedþio lapus ir pasidarë sau juosmens apriðalus” (Pr 3. Iron curtain. Adomas su Ieva „suprato esà nuogi. skyrusi TSRS ir jos marionetines ðalis nuo likusios Europos bei apskritai nuo Vakarø pasaulio.) (Tusc. nes toji jau tuðèia (I. 1732–1799) to paties pavadinimo komedijà (Le Barbier de Dþ. Cum lacte nutricis suxisse ‘su þindyvës pienu ásiurbë’) apie savybes ar paþiûras.

–17) veikalo „Nuo miesto ákûrimo“ (Ab urbe condita. Herstà (William Randolph Hearst. sporte. Puliceris (Joseph Pulitzer. Yellow press) periodiniai leidiniai. kad scenos gaisro atveju atitvertø jà nuo þiûrovø salës. m. Europoje knyga buvo pirmà kartà iðversta á prancûzø kal54 . 1880–1951) knygoje „Per bolðevikinæ Rusijà“ (Through Bolshevik Russia. Praha. Sakoma ppr. Sun Zi. Èerèilio (Winston Leonard Spencer Churchill. Geltonoji spauda (angl. 1904). 1847–1911). Spëjama. kurioje jis pasakæs. Komikso pieðiniuose jis vaizduojamas besitrainiojantis geto gatvëmis ir bendraujantis su panaðiais á save veikëjais. Puliceriui perëjus dirbti pas laikraðèiø magnatà V. skelbiantys ávairius gandus. Livijaus (Titus Livius. kvailai besiðypsantis atlëpausis berniukas su geltonais naktiniais marðkiniais (The Yellow Kid). Bulvarinë spauda. B. spausdinanèius tokios þurnalistikos kûrinius – geltonàja spauda. informacijà ið privataus garsenybiø gyvenimo ir kt. Posakis ið romënø istoriko T. Geltonoji spauda). daþniausiai irgi vaikais. „Geltonojo vaikio“ kalba – skurdus geto þargonas. Snouden (Ethel Snowden. apibûdindamas priverstinæ vienatvæ.tuota uþdanga ið tikrøjø buvo naudojama Vokietijos teatruose. Komikso leidëjas buvo Dþ. o leidinius. Ði V. apie kontrargumentus ar kontrpuolimà (karyboje. Livijus Geriausia gynyba yra puolimas (angl. Taèiau geleþinæ uþdangà.. Sun Vu) darbe „Karo menas“. kai gintis priverèiama uþpuolusioji ar ketinanti pulti pusë. 1897–1945) savo manifeste. Politikoje bene pirmoji já pavartojusi E. 1920).). Dar þr. Já vartojo ir H. Velsas (Herbert George Wells. Berlynas. Èerèilio kalba laikoma Ðaltojo karo pradþia. The best defence is a good offence ‘geriausia gynyba yra vykæs puolimas’). Gebelsas (Paul Joseph Goebbels. iðpranaðavæs naciø propagandos ministras J. Pati sàvoka randama þydø babiloniðkajame Talmude (V a. net ir vëliau padaryti. 1863–1951) ir kartu ëmus leisti laikraðtá New York World . JAV populiaraus komikso. leidæs Niujorke dar ir laikraðtá The World). paskelbtame savaitraðtyje Das Reich 1945 m. prasimanymus. 1874–1965) kalbos 1946 m. vasará. T. dispute).. Geriau vëliau negu niekad (lot. Sotos traktate. dar vad. kur raðoma: „Net geleþinë pertvara negali atskirti Izraelio (þmoniø – A. Pavadinimas kilo ið 1896 m. Liber IV. 1866–1946) fantastiniame romane „Dievø maistas“ (The Food of the Gods. Budapeðtas. e. skandalus. konkurentai jø laikraðèio turiná praminë geltonàja þurnalistika. Belgradas. datuojamame VI a. kad 53 tokiu bûdu padidintø savo tiraþà. Sofija ir kiti miestai bei jø þmonës yra atsidûræ Sovietø átakoje“. kad pirmà kartà kaip metafora terminas buvo pavartotas skandinavø literatûroje apie 1901 m. Gebelsas to prie Adrijos nusileidusi geleþinë uþdanga uþdengë visà þemynà. jog „Nuo Ðèecino prie Baltijos iki Tries.J. nusileisianèià ant Europos po II pasaulinio karo. Viena. Potius sero quam nunquam) suplanuoti geri darbai visada naudingi. Sàvoka paplito tik po garsiosios V.) nuo jø dangiðkojo tëvo“ (38 b). Minties uþuominø ieðkoma senovës kinø karo teoretiko Sun Cu (Sun Tzu. pr. e. Vëliau terminas pradëtas taikyti ir panaðaus turinio knygoms – jos pavadintos geltonàja literatûra. kovo 5 d. 2). kurio pagrindinis herojus buvo plikagalvis. ant jo naktiniø bûdavo uþraðytos reklaminiø tekstø parodijos. bei primityviai komentuojantis aktualijas. m. Tokios senosios sostinës kaip Varðuva. Geltonoji literatûra (þr. Bukareðtas. 59 pr.

taip pat 1815 03–06). Perfrazuota ið Naujojo Testamento: „Tikra naðlë palikusi viena sudëjo viltis á Dievà ir dienà naktá maldauja bei meldþiasi. màstyti (lot..). e. valdysiàs visà Azijà. Veþimà. be jausmø. Senovëje parakas bûdavo laikomas statinëse tvirtoviø rûsiuose ar laivø triumuose. 2. Posakio autoriumi laiko55 mas romënø raðytojas. m. laikinai atgaivintas numirëlis. biografija. Literatûroje ðis posakis (ir ávaizdis) pirmiausia pasirodë rusø poeto A. uþuot narpliojæs tà mazgà. ‘verpëja’). 2. Senuosiuose tikëjimuose gyvybë ásivaizduota kaip siûlas. 5–6). 356–323 pr. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. gr.bà (1782) ir padariusi didþiulæ átakà Napoleonui Bonapartui (Napoléon Bonaparte. Gordijus pastatæs Dzeuso ðventykloje. iðleidæs knygà tokiu pavadinimu (1975). 3. Bet naðlë malonumø ieðkotoja dar gyva bûdama yra mirusi“ (1 Tim 5. Aleksandras Makedonietis (Alšxandroj G´ Ð Makedèn. mituose tuo uþsiimdavusi viena ið trijø likimo deiviø moirø – Klotë (gr. e. m. gyvenimo apraðas. Pavyzdþiui. þmogus mirdavæs. Prancûzijos imperatorius 1804–1814. Bet koks neatsargus elgesys su ugnimi galëdavæs sukelti sprogimà ir praþudyti virð rûsio ar laivo denyje esanèius þmones. Curriculum vitae) 1. 334 m. tas. kurioje pagrindinis veikëjas dvarininkas Fiodoras Protasovas imituoja saviþudybæ ir. e. 111). g. ima gyventi su visuomenës padugnëmis. kurá ir skyræ pirmuoju Frigijos valdovu. kol visiðkai degraduoja. sunkiai sprendþiama problema. perkirtæs já kardu. legendos. pomirtinis gyvenimas. gyvenimas. dvasiðkai degradavæs þmogus. Gyvenimo kelias (lot. zombis. Anot orakulo. Gero vëjo! linkima iðplaukiantiems á kelionæ ar þûklæ. 1944). kai nuo palankaus vëjo priklausydavusi kelionës sëkmë. Pasak sen. Linkëjimas atëjo ið burlaiviø laikø. slapstydamasis nuo þmonos bei draugø. 1769–1821. 1828– 1910) to paties pavadinimo pjesë (1900). Posakis perkirsti Gordijaus mazgà nuo to laiko 56 . Makedonijos karalius 336–323). vadinasi. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. pomëgiø. patirtus klinikinës mirties bûsenoje. Gyvenimas po gyvenimo (angl. mirtinas ligonis ar fiziðkai iðsekæs þmogus. Gyvasis lavonas (rus. Juo buvæs valstietis Gordijus. paliktus visuomenei po mirties. Æèâîé òðóï) 1. o pavalkus pririðæs prie gràþulo sudëtingu mazgu. m. 2. taèiau já itin iðpopuliarino rusø raðytojo L. V. orakulas frigams liepæs pasirinkti valdovu pirmàjá sutiktàjá vaþiuotà pakeliui á Dzeuso ðventyklà. pr. Tolstojaus (Ëåâ Òîëñòîé. Moudis (Reimond Moudi. Puðkino (Àëåêñàíäð Ïóøêèí. 106–43 pr. veiklos. Vivere est cogitare) pilnavertis ir prasmingas yra tik dvasinis þmogaus gyvenimas. pradëtas verpti þmogui gimstant. m. Life after life) 1. 106–43 pr. Posakio autorius – amerikieèiø gydytojas reanimatologas R. taip pakeitusá jo likimà. 1469–1527) darbuose. Posakio autorius – romënø raðytojas. Gyventi. kas atriðiàs Gordijaus mazgà. Gyvybës siûlas gyvybë. Posakio aidà tyrinëtojai randa ir Makiavelio (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. Siûlui nutrûkus ar já nutraukus. á kurià sudëjo savo pacientø áspûdþius. Gordijaus mazgas koks nors sudëtingas reikalas. 1799–1837) poemoje „Poltava“. Gyventi kaip ant parako statinës jausti nuolatinæ átampà dël galimos netikëtos nelaimës. apie vertingus darbus. e. gr.) (Tusc.

326–327). „Odisëjoje“ raðoma. kurá 1913 m. apibûdinimas. aukðèiau. gr. 1444-1445). / Dar paskutinæ giesmæ sugiedojo èia!“ (Eschilas. / Kaip nesavø. ‘sovietinis þmogus’) ironiðkas Tarybø Sàjungos gyventojo.) tragedijoje „Agamemnonas“. Dail. Homeras (RomëPosakis pirmà kartà pasirodæs XVIII nø kopija ið II a. mirties akivaizdoje suklykë ir ðitaip iðgelbëjo savo gyvybæ. apdoroto komunistinës propagandos ir ideologijos. a. e. Terminas sukurtas pagal kitø analogiðkø þmogø nusakanèiø biologiniø terminø pavyzdá: homo errectus.. Sen. homo sapiens ir pan. prieðmirtinis menininko. Posakio autorius – sen. 525–456 pr. e. gulbë nebylë (Cygnus olor) kelios akimirkos prieð mirtá pirmà ir paskutiná kartà suklykia nuostabiu balsu. Pavyzdþiui. m. stipriau (lot. VI a. fortius) Olimpiniø þaidyniø ðûkis. Gulbës giesmë (lot. Herostrato ðlovë gëdinga ðlovë.. e. mokslininko ir pan. poetas Homeras (“Omhroj. originalo) Homo soveticus (lot. 356 m. tamsoje supainiota su pjovimui numatyta þàsimi. Greièiau. siekdamas iðgarsëti. Maþosios Azijos graikas Herostratas. gr. pr. kurioje Klitemnestra apie aiðkiaregës Kasandros mirtá sako: „ana. e. 6). m.. þandø suvaldyt neástengë ið juoko“ (Odisëja. m. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. ~115–53 pr.. e. Termino autorius – rusø filosofas ir publicistas A. Þ. m. Panaðiai ðá posaká pavartojo romënø raðytojas. Citius. III.). e. padegæs Artemidës ðventyklà Efese – vienà ið septyniø pasaulio stebuklø.) prieðmirtinius þodþius prilyginæs gulbës giesmei (de Orat. pr. 8 a. ir protas jiems susimaiðë. m. Zinovjevas (Àëåêñàíäð Çèíîâüåâ. 57 Homeriðkas juokas garsus. 58 . netramdomas kvatojimas. skirtà vadinamojo „tarybinio þmogaus“ pasaulëþiûros analizei. m. dramaturgas Eschilas (A…scÚloj.) „Iliadoje“ ir „Odisëjoje“ apraðæs garsø kvatojimà.). kaip turguje pirkta gulbë. 106–43 pr. 1922–2006). pr. Vëliau ðá motyvà pavartojo sen. jog „/. o jos narys esàs naujos rûðies þmogus – tarybinis þmogus. jog per komunistø valdymo laikotarpá susiformavusi naujo tipo – tarybinë – visuomenë. Aesopus. 345–347). Pasakëèioje „Gulbë ir þàsis“ pasakojama. prancûzø literatûroje. gr. altius. kûrinys. Cycnea vox ‘gulbës balsas’) paskutinis. pr. 1743–1811).). XX. taip pavadinæs savo knygà (1982). priimti netradiciná greità ir ryþtingà sprendimà. Artemidës ðventykla Efese (rekonstrukcija) Aleksandras perkerta Gordijaus mazgà (fragm. / Kai sumanaus Hefaisto gudriàsias pinkles pamatë“ (Odisëja. lyg gulbë mirdama. priëmë Tarptautinis olimpinis komitetas. parodijuojant tuometinës ideologijos teiginá. Homerus./ nesuvaldomas juokas tuojau nemirtingus pagavo. pasak kurios. „Jaunikiams Paladë Atënë / Juokà besaiká uþleido. Aeschylus. e. gauta uþ netikusá poelgá ar darbà.reiðkia greitai ir radikaliai iðspræsti problemà. Bertelemis (JeanSimon Berthélemy. raðytojas Ezopas (A…swpoj. Ezopas turëjo galvoje legendà. karvedþio Licinijaus Kraso (Marcus Licinius Crassus. VIII. m.

gr. m. Posakio autorius – Paryþiaus policijos vadovas generolas leitenantas G. Paklaustas. per pavaldinius ar agentus). G. e. / Kuris be reikalo gaiðina uþsiëmusiuosius“ (Fedras. tarnavæs ten 1759–1774. Ir namo nuskubino. 1591–1652). kurios pradþia laikomi „Dvylikos lenteliø ástatymai“ (Leges duodecim tabularum. plg. e.). e. kad terminas pirmiausia atsiradæs medicinoje ir reiðkæs persekiojanèià liguistà. filosofà Diogenà Sinopietá (Diogšnhj Ð SinwpeÚj. 416–417). – ~17) poemoje „Herojës“ (arba „Herojø laiðkai“). – Ribera (José de Riieðkau’. / Èia jo plepûnas neiðtvërë neuþkalbinæs: / ‘Ezopai. ði teisë suteikta didþiulæ valdþià vyrams tvarkyti savo ðeimos nariø likimus – laikyti visus ‘po ranka’.: „Bylà surasti sunku iðkeltà vyro. Idëja fiks (pranc. dël bandymø uþkariauti atokesnes pietines slavø þemes Rostovo ir Suzdalës kuni. 412–323 pr. ruoliui neprasprûdo þodþiai ðie. ne moters“ (VI. Ch. kad senis þmogumi nelaiko to. rasti tà moterá reiðkë iðaiðkinti nusikaltimà. Ieðkoti kaip su þiburiu stropiai ar atkakliai ieðkoti. netikusià mintá. Spëjama. ~50/65 – ~127) viena ið satyrø. e. vëliau tapæs Prancûzijos jûrø ministru (1774–1780). Posakis kilo ið pasakojimo apie sen. e. Vilkëti Ievos kostiumu reiðkia bûti nuogai. ko ieðkàs. de Sartinas. 1802–1870) romane „Paryþiaus mohikanai“ (1854). kai nusikaltimas atrodydavæs neiðaiðkinamas. jog pirminis ðio posakio ðaltinis yra romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis. Posakio autorius – sen. Posakis randamas romënø poeto Ovidijaus (Publius Ovidius Naso. de Sartinas (Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de Sartine. de Sartinas esà taip patardavæs savo pavaldiniams. jog visais sudëtingais atvejais vienaip ar kitaip á nusikaltimà yra ásivëlusi moteris – ar kaip bendrininkë. Ievos kostiumas moters nuogumas.Ovidijus 60 . Galimas daiktas. 554–483 pr. Diogenas atsakæs: „Ieðkau 59 þmogaus“. m. Fedro (Phaedrus. XII a. Diuma (tëvas) (Alexander Dumas. ~450 m. Vadinasi. jam nuogàstaudama atraðo.). kurio prototipas buvo G. Idée fixe ‘fiksuota mintis’) ákyri. 243). filosofas Heraklitas ið Efeso (`Hr£kleitoj Ð ’Efšsioj. „Tolokai buvo eiti á namus aplink. ar kaip ðalutinë prieþastis. Longa manus) toli siekianti kieno nors valdþia ar kontrolë (ppr. G. / Jei áky. Posakio kilmæ þr. – atsakë. / Tai suvokë. Ieðkok moters (pranc. susiraðinëdama su Trojos karalaièiu Pariu. de Sartinas bûdavo ásitikinæs.–50) pasakëèioje „Ezopas ir plepûnas“ þibinte ugná á namus neðæs vergas Ezopas. maniðka idëja. su þiburiu?’ / ‘Þmogaus. m. ko vidudiená Diogenas su þibintu (fragm. Cherchez la femme) sakoma kaip uþuomina. 43 pr. / Todël patraukë tiesiai – aikðtës viduriu. gr. 168). ypaè tais atvejais. m. m.). kuris esà vaikðtinëjæs dienà su uþdegtu þibintu po pilnà þmoniø turgaus aikðtæ. XVII. 1729–1801). jog nusikaltimas ar skriauda yra tiesiogiai ar netiesiogiai padaryta dël moters. 15 pr. Posakis kilæs ið romënø teisës. kad ir kur jie bebûtø. pr. Dail. Ilga ranka (lot. kur Elena.Á tà paèià upæ dukart neábrisi apie nuolatiná ir neiðvengiamà visa ko kitimà.bera. Adomo kostiumas. Posaká iðpopuliarinæs prancûzø raðytojas A. jog ir iðvykusio jos vyro Menelajo ‘karaliðka ranka ilga yra’ (longas regibus esse manus) (Heroides.). kur ðià frazæ mëgsta kartoti Paryþiaus policijos tarnautojas. ðmaikðtuolis pasakëèiø autorius.

oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. Ir sienos turi ausis patarimas atsargiau kalbëti netgi ten. kurie kà nors karðtai árodinëja. e. Tvenas (Mark Twain. e. Cezaris miræs tylëdamas (Divus Iulius. ‘ilgarankis’) pravardæ. 1835–1910).). 85–42 pr. 82).) buvo Romos senatorius ir geras imperatoriaus Julijaus Cezario (Gaius Iulius Caesar. kur. V.). Brutai! sakoma iðduodanèiam artimam draugui. Ch. Dar plg. m. o ji ið savo neturto ámetë viskà. Posakio autorius – romënø raðytojas. Ir jis tarë: ‘Ið tiesø sakau jums. kuriuo buvo labai pasitikëta. remdamiesi vien statistika ir sociologinëmis apklausomis.). kaip ir ágimtos ypatybës. 62 61 . ~69/75 – po 130). 1583–1641). prisidëti prie jo. Anie visi metë á aukø skrynià ið to. kuri ámetë du smulkius pinigëlius. premjeras 1874–1880). Brutas (Marcus Junius Brutus. atrodo. Maskvos ranka. Yra trys melo rûðys: melas.gaikðtis Jurijus (Þðèé Âëàäèìèðîâè÷. Áneðti savo indëlá skirti ko nors dalá bendram reikalui. 1804–1881. kà turëjo pragyvenimui’“ (Lk 21. Dizraelá citavæs amerikieèiø raðytojas M. mano vaike“ (etsi tradiderunt quidam Marco Bruto irruenti dixisse: kaˆ sÚ tšknon) . Ið tikrøjø. Dizraelis (Benjamin Disrael. Cezario mirtis (fragm. Ðekspyras (William Shakespeare. Brute! (‘ir tu. Servanteso portretas (fragm.. tai nurodo „Autobiografijoje“ (1924) B. Sakoma kaip kontrargumentas tiems. Ka100–44 pr. taèiau paèià mintá Ciceronas paëmë ið Aristotelio (’Aristotšlhj. m. Ko gero ðio posakio pagrindu atsiradæs ir jo antonimas per trumpos rankos ‘apie negalintá kà pakeisti ar pasiekti dël savo ribotø sugebëjimø ar valdþios stokos’. pasak romënø istoriko Svetonijaus (Gaius Suetonius Tranquillus . 384–322 pr. Ir tu. 1–4). Toká posaká iðpopuliarino V. Martinesas (Juan Martínez de Jáuregui y Aguilar. perspëjimas dël pavojaus bûti klausomiems. e. m.. pavartojæs jà romane „Don Kichotas“ (1605–1615). niekas paðalinis negirdi. m. tuo labai nustebinæs patá þudomàjá. 106–43 pr. Consuetudo est altera natura) sakoma apie ákyrø ar þalingà áprotá. Brutas susidëjo su jo prieðininkais. 1564 – 1616) tragedijoje „Julijus Cezaris“ (1599). Dail. Jëzus iðvydo turtuolius. Cezaris já þudanèiam Brutui esà graikiðkai pasakæs: „Ir tu. nors paties Svetonijaus manymu. e. ~1090–1157) gavo Dolgorukio (rus. ðita neturtinga naðlë ámetë daugiau uþ visus. Ið Bruto pavardës kilo bûdvardis brutalus ‘þiaurus’. e. Posakio autorius – ispanø raðytojas Servantesas (Miguel de Cervantes Saavedra. 11). kas jiems atlieka. Áprotis – antroji prigimtis (lot. Perfrazuota ið Naujojo Testamento epizodo apie naðlës paaukotus skatikus:  „Pakëlæs akis. Taèiau Cezariui neþinant.) draugas. ásitraukë á sàmokslà ir buvo vienas ið Cezario þudikø. Dail. 1547– 1616). m. kurio sunku atsikratyti. dedanèius savo dovanas á aukø skrynià. akiplëðiðkas melas ir statistika. Posakio autoriumi laikomas Didþiosios Britanijos premjeras B. valdë 49– muèinis (Vincenzo Camuccini.) veikalo Ars Rhetorica (I. 44 pr. Brutai’) – esà buvæ paskutinieji Cezario þodþiai. Aristoteles. Jis pamatë ir vienà vargðæ naðlæ. 1771–1844). Et tu.

Ið Dievo malonës (lot. taip pat uþkertant kelià jo sugráþimui vaiduoklio pavidalu. dvasias. atimk ðità tauræ nuo manæs. kaip iðmanus statybos vadovas. vita memoriae. kad jai duotø savo rûstybës ir ánirðio vyno tauræ“ (Apr. Istorija yra gyvenimo mokytoja (lot. gr. Rybakovas. 2. vyriausybës vadovas 1941–1953). Posakio ðaltinis – Naujasis Testamentas. kol jis numirs. kurios savo iðvaduotojui galinèios tiek padëti. magistra vitae. Iðgerti tauræ iki dugno garbingai iðkæsti sunkumus ar kanèias. Dar plg. Iðleisti dþinà ið butelio sukelti ar leisti kilti sunkiai kontroliuojamai ar visai nevaldomai situacijai. Rybakovo (Àíàòîëèé Ðûáàêîâ. kurià laikë Vieðpaties ranka. Jeruzale! Tu gërei pykèio tauræ. e. plg: Historia vero testis temporum. jei nori. Posakio autorystë priskiriama TSRS vadovui J. t.: „Tëve. II. kuriame apaðta63 las Paulius Pirmajame laiðke korintieèiams raðo: „Dievo man suteikta malone að. 10). apibûdinæs istorijà dar ir kaip amþiø liudininkæ. kartotas ir vëlesniø autoriø. e. tiesos ðviesà. Day off. 16. bolðevikø partijos generalinis sekretorius 1922– 1953. 1997) A. kad jis kada nors taip J.). pranc. Rybakovas galbût jà ið kaþko iðgirdæs. Daugelio tautø laidojimo paproèiuose mirusysis neðamas kojomis á prieká. jog visos þmogaus problemos dingsta po jo mirties. 36). padëjau pamatà. „Toks buvæs stalininis principas. 1987). Jour de sortie) laisvadienis. Iðmuðti ið balno atimti ið ko valdþià ar sugriauti argumentus. 1911–1998) romano „Arbato vaikai“ (Äåòè Àðáàòà. Posakis kilo Viduramþiais ið riteriø turnyrø. Motyvas yra ir Naujajame Testamente. bet tavo valia!“ (Lk 22. 17). Stalinui (Èîñèô Äæóãàøâèëè-Ñòàëèí. ~520–~450 pr. Dei gratia) 1.y. plg. 1879–1953. atminties gyvastá. nëra ir problemos“. atsibusk! Atsikelk. Stalinas bûtø sakæs ar kur nors raðæs. Taèiau nepaliudyta.) teiginys. Ið nieko niekas neatsiranda (lot. 64 . y. m. Viduramþiais miestieèiai amatininkai darbo dienas daþniausiai leisdavæ savo namø dirbtuvëse. Posakis kilo ið arabø pasakø apie induose uþkimðtus dþinus. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero. Historia est magistra vitae) neþinantys istorijos kartoja savo pirmtakø klaidas. gal pats sugalvojæs. Iðeiti (Iðneðti) kojomis á prieká mirti. 106–43 pr. Rybakovas apie ðià frazæ raðo. apie turimà karaliaus titulà ir valdþià. Pats posakis atëjo ið rusø raðytojo A. o kitas stato toliau” (I Kor 3. Lauþyti ietis.Yra þmogus – yra problema. kuriame Stalinas taip pateisina kariðkiø suðaudymà Caricyne 1918 m. Posakio autorius – romënø politikas.: „Mirtis iðsprendþia visas problemas. Vëliau autobiografiniame „Prisiminimø romane“ (Ðîìàí-âîñïîìèíàíèÿ. filosofo Parmenido (Parmen…dhj Ð /Ele£thj. tiek kenkti. já nuþudþius ar palaukus. apie kokià nors sëkmæ ar ágimtà talentà. 42). taèiau tebûna ne mano. t. jog A. nuntia vetustatis (de Oratore. „Dievas atsiminë didþiàjà Babelæ. m. senovës skelbëjà. per kuriuos prieðprieðiais jojæ raiteliai susitikæ stengdavæsi bukomis ietimis iðtrenkti vienas kità ið balno. o sekmadieniais iðeidavæ ið namø á baþnyèià ar tiesiog pasivaikðèioti. nëra þmogaus – nëra problemos ciniðkas teiginys. lux veritatis. Nëra þmogaus. 19). Iðeiginë diena (angl. Ex nihilo nihil fit) sen. simbolizuojant jo kelionæ á kità pasaulá. Posakis ið Senojo Testamento: „Atsibusk. Að paprasèiausiai já trumpai suformulavau“. – raðo A. iðgërei iki dugno indà – svaigià tauræ!“ (Iz 51.

kad þmogus yra geras. Iðradinëti dviratá gaiðti laikà. kai kariamajam budelis ið po kojø iðmuðdavæs atramà ar atverdavæs grindyse átaisytà angà. 19). de (fragm. 1656–1746). iðlydëdama vyrà karan. mitu apie Akteonà. 8–9). Draizas (Karl Wilhelm K. siekiant bendro tikslo. ~ 50/ 65–~127) „Satyrø“: „Niekad veidais netikëk! Juk matyti oriø paleistuviø / gatvëmis vaikðtant visur“ (II. Drais. Posakis atëjæs ið romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis.Liarþiljeras ( Nicotusiai visuomenei moraliðkai paþaboti.). Jei Dievo nebûtø. Átaisyti ragus (vok. Mëginama sieti su gr. Dviraèio prototipø randama jau senovës Egipto pieðiniuose. – priekaiðtauju sau uþ savo jaunystës nuodëmes“ (Jer 31. Jei nori taikos. plg. uþdëdavusi jam ragais puoðtà ðalmà ir iki vyro gráþimo bûdavusi laisva nuo vedybiniø ásipareigojimø. kad ðis netyèia pamatæs jà nuogà. 1830–1916. padarytus jaunystëje. Jëga – vienybëje (lot. jei dabar jie atrodo netoleruotini. taèiau religijà be fanatizmo trak. pagal kurià þmona. Ðûkio autorius – Juozapas fon Bergmanas. 1452–1519) mokiniø bëþiniuose. Taip pat pasakojama. jog nereikia spræsti apie kà nors ið pirmo þvilgsnio: graþi þmogaus iðvaizda dar nereiðkia. Frontis nulla fides ‘iðvaizdai – jokio pasitikëjimo’) perspëjimas. ruoðkis karui (lot. kurioje negailestingai kritikuojamos trys pasaulinës religijos. Vieðpatie!“ (Ps 25. kas jau iðrasta. ilfaudrait l’inventer) apie legendà. paraðiusiam ateistinæ „Knygà apie tris melagius“ (1768). Taèiau tikruoju dviraèio iðradëju laikomas vokietis K. Posakis imtas ið Senojo Testamento. Nors Volteras skeptiðkai þiûrëjo á baþportretas nyèià. valdë 1848–1916). ir atvirkðèiai. eiliuotame linkëjime anoniminiam autoriui.: „Esu sugëdintas ir raustu. o apie 1867 m.. N.Iðmuðti pagrindà ið po kojø atimti pragyvenimo ðaltiná ar sugniuþdyti moraliðkai. pavartojæs já 1769 m.. tavo kaip bûtinà priemonæ neapsiðvie. gandà ir pan. kad senovës germanai turëjæ tradicijà. 1785–1851). Posakis kilo ið nuteistøjø korimo bûdo. austrø erchercogo Karlo vaikø mokytojas. Si vis pacem. kurá medþioklës deivë Artemidë pavertusi elniu uþ tai. Prancûzijoje pradëta serijinë dviraèiø gamyba. dviratis su pedalais iðrastas 1853 m. „Mano jaunystës nuodëmes ir kaltes uþmirðk. Iðvaizda apgaulinga (lot. Leonardo da Vinèio (Leonardo da Vinci. 1694– 1778). Posakis turi kelias kilmës versijas. – savo iðtikima meile dël savo gerumo atsimink mane. Planter les cornes) apie þmonos seksualinæ neiðtikimybæ. Kiek perfrazuotas ðis ðûkis buvo ant lietuviðkø pinigø tarpukario Lietuvoje: „Tautos jëga – vienybëje“. Dviratis uþpatentuotas 1818 m. já reikëtø iðgalvoti (pranc. para bellum) kariniø iðlaidø ir ginkluotës modernizavimo pateisi66 . Pompëjos freskose. las de Largillière. 65 Jaunystës nuodëmës sakoma pateisinant savo poelgius. ðá ðûká vieðai paskelbë daugiatautës Austrijos ir Vengrijos imperatorius Pranas Juozapas I (Franz Joseph I. Posakio autorius – prancûzø filosofas ir raðytojas Volteras (Voltaire. pranc.. 1848 m. iðradinëjant tai. Viribus unitis) sakoma apie visuomenës ar kolektyvo konsolidacijà. Si Dieu n ‘existait pas. Horner aufsetzen. Draizo dviratë medinë Friedrich Christian Ludwig drezina (1817). 7).Voltero Dail. reikalingà visuomenës ar kolektyvo interesams.

katastrofa. kuriø tragiðkas ar siaubo siuþetas bûdavo pateikiamas komiðka maniera. Lk 22. kur jis reiðkia sistemà ar prietaisà. Prietaras atëjo ið tø laikø. klastinga buèiniu parodyta pagarba. Mk 14. kai buvo uþfiksuotas literatûroje. 47–48). ðeðtajame deðimtmetyje. Juo blogiau. poeto A. 1898 m. pasiverèia juoda kate ir perbëga jam kelià. Puðkino portretas (fragm. taip pat ir lakûnø kalbà. Seniausias þinomas posakio uþraðymas yra 1824 m. 43–46. IV a. Pavadinimo atsiradimà mëginama sieti su senovës medicinoje buvusiu pavadinimu juodoji tulþis – taip vadintas vienas ið penkiø neva þmogaus organizme esanèiø skysèiø. registruojantis visus skridimo duomenis. Posakis rusams buvo þinomas dar iki to. Trisdeðimt sidabriniø. kai blogëjanti kitø situacija yra naudinga saviems tikslams siekti.P 0 8 vos armijos.). Juodasis humoras (angl. paraðæs „Karo dalykø santraukà“ (Epitoma rei militaris). Pasak evangelijø. jø tame kelyje laukianti nelaimë. Dostojevskis (Ô¸äîð Äîñòî67 åâñêèé. Viazemskiui (Ïåòð Âÿçåìñêèé. Judo sidabriniai (graðiai) iðdaviko honoraras. kas jo viduje. Juoda katë nelaimæ pranaðaujantis þenklas. òåì ëó÷øe ‘daþno ruso devizu seniai tapæs juo blogiau. 1849–1923) uþpatentavo pistoletà. Puðkino (Àëåêñàíäð Ïóøêèí. juodoji tulþis esà sukeldavusi melancholijà.). nesveikas. kas nori taikos. 9 skyr. plg: Äàâíî äåâèç âñÿêîãî ðóññêîãî åñòü ÷åì õóæå. kurio siuþetà sudaro ðiaip jau rimtai. pavartojæs já romane „Paþemintieji ir nuskriaustieji“ (Óíèæåííûå è îñêîðáë¸ííûå. saviþudybë. antroji pusë). kurá pavadino parabellum. maitina svetimà. Apie susipykusius draugus. 1799–1837) laiðke poetui kunigaikðèiui P. Dar þr. Juodoji dëþë (angl. Dail. Vëliau posakis ne kartà perfrazuotas. neþinant. Pats árenginys yra nudaþytas 68 . Termino sinonimai yra tamsusis (dark). paskutiniaisiais ðio posakio G. smurtas. Pavadinimas paimtas ið kibernetikø terminijos. Posakis juodasis humoras pirmiausia atsirado JAV XX a. sumanæ kam nors pakenkti. Posakio autorius – romënø raðytojas ir karo teoretikas Vegecijus (Publius Flavius Vegetius Renatus. burtininkas ar ragana. 1861) (III. kur toji mintis skamba taip: Igitur qui desiderat pacem. tegu rengiasi karui’ (Liber III). negalia. Dalis þmoniø tiki. Liugerio parabelis þodþiais. austras ginklø konstruktorius G. liûdnai ar tragiðkai traktuojami dalykai: mirtis. juo geriau’. 1776–1857). ×åì õóæå. jog nelabasis. V. Posaká iðpopuliarino raðytojas F. kai buvo tikima. 1821–1881). karas ir pan. Tropininas ( Âàñèëèé Òðîïèíèí. Judo buèinys (pabuèiavimas) veidmainiðka. Black humour) humoras. A. kad tokio plauko katei perbëgus skersai kelià. bjaurus (morbit) humoras. 1792–1878).nimas taikos metu: kariuomenës turëjimas esà sulaiko kaimynines ðalis nuo ketinimø uþpulti. òåì ëó÷øå) sakoma. praeparet bellum ‘taigi. juo geriau (rus. Þr. pabuèiavimas buvæs sutartinis iðdaviko apaðtalo Judo þenklas atëjusiems suimti Kristaus (Mt 26. 48–50. Black box) lëktuvo árenginys. kurio darbà galima stebëti tik iðoriðkai. kai amerikieèiø literatûroje ëmë rastis kûriniø. juodoji komedija (black comedy). kolegas ar meilæ praradusià porà sakoma: „Tarp jø prabëgo juoda katë“. Liugeris (Georg Johann Luger. Kas nemaitina sa.

Juodàja pavadinta todël. kurios tikëjimuose jautis simbolizavæs vaisingumà todël. 10). Lietuviø etnologës Marijos Gimbutienës (1921–1994) nuomone. ko tik nimfos panorëdavusios. labai nuodinga. gausybës rago archetipas turi kur kas senesnes iðtakas ir siekia ikiindoeuropietiðkàjà Europà. vengiant mokesèiø. savo gyvenimo pabaigoje susikraunàs lizdà ið cinamono ðakeliø. Bogart. kuris tada jau buvo uþaugæs. þudanti savo seksualinius partnerius. taip ir þemëje visur tos paèios problemos ir toks pat gyvenimas – tiek turtingøjø ar valdþios atstovø. Po to ragas patekæs laimës ir sëkmës deivei Tichei. 69 . kuri savo pienu maitinusi motinos Rëjos iðgelbëtà ir paslëptà maþàjá Dzeusà (jo tëvas Kronas rydavæs visus iki tol gimusius savo vaikus). Juodoji naðlë moteris. susideginàs drauge su lizdu ir vël atgimstàs ið savo pelenø. Kaip ið gausybës rago dideliais kiekiais. Palyginimas paimtas ið koridos. Amaltëjos ragai buvæ stebuklingi: ið vieno tryðkæs nektaras. Gr. kas labai kà erzina. mitas pasakoja apie oþkà Amaltëjà. Durnaropë (Datura) ir drignë (Hyoscyamus) yra labai nuodingi augalai. draudþiamomis paslaugomis ir pan. Perfrazuotas Kristaus mokytos „Tëve mûsø“ maldos fragmentas. Dzeusas pavertæs já gausybës ragu ir gràþinæs nimfoms. senieji europieèiai ðá panaðumà esà jau buvo pastebëjæ. Kabëti ant plauko jausti kam nors nuolatinæ grësmæ. 1848 (1845?)–1921). – jokia naujiena. kurioje toreadoras raudona skraiste ásiutina buliø. Ragà radusios nimfos apipynë já lapais. Kaip feniksas ið pelenø sakoma apie kà nors atkurtà ar atstatytà. taip ir þemëje“ (Mt 6. kad aviakatastrofos atveju bûtø lengviau randamas. kad veikloje vengiama vieðumo ir paðaliniø akiø. o ásiunta nuo toreadoro judesiø ir iðsisukinëjimø nuo badymo. verèia prarasti savitvardà. kuri ið jo barsèiusi dovanas þmonëms.oranþine spalva. Posakis kilæs ið voro Latrodectus spp. Patelë juodos spalvos.: „teesie tavo valia kaip danguje. Ið tikrøjø bulius raudonos spalvos neskiria (ji skirta þiûrovams). ið kito – ambrozija. Kaip durnaropiø (drigniø) prisirijæs apie ðëlstantá ar neadekvaèiai (ppr. kai þmogus apkandþioja ðuná geltonosios spaudos moto. pripildë vaisiø ir atidavë Dzeusui. Naujiena. neátraukta á oficialiàjà ekonominæ statistikà. Damoklo kardas. nenutrûkstamai. iðsiplëtæ vyzdþiai ir didelis susijaudinimas. keliskart didesnë uþ patinëlá. 70 Juodoji naðlë Juodoji rinka (angl. Dabar ið rago biro visa. agresyviai) reaguojantá á aplinkinius. siekiant (nu)slëpti ûkinæ veiklà. tiek vargðø ar liaudies. patelës metaforiðko pavadinimo – ji po apvaisinimo uþpuolanti partnerá ir já suëdanti. laikraðèio The Sun leidëjas 1873–1890. Bogartas (John B. Apsinuodijimo poþymiai yra dþiûstanti burna. plg. Kaip buliui raudonas skuduras apie tai. Paukðèio ávaizdis per Antikos mitus atëjo ið dar senesnës egiptieèiø mitologijos. Kai ðuo apkandþioja þmogø. Plg. Posakio autoriumi laikomas amerikieèiø þurnalistas Dþ. kad jo galvos kontûras ið priekio primenàs moters gimdos kontûrà. Black market) rinkos dalis. kur jis buvo Saulës dievo Ra vienas ið simboliø. Feniksas yra mitinis paukðtis. Syká oþka ragu uþkliuvusi uþ medþio. Kaip danguje. ir ragas nulûþæs. uþsiimant draudþiamø prekiø prekyba. privalomà deklaruoti.

kà daro deðinë apie veidmainiðkus ar piktavaliðkus pavaldiniø poelgius.Kaip voverë rate apie þmogø. jame bëgdami. Karalius nuogas sakoma teigiant. tegyvuoja karalius! (pranc. teaplenkia mane ði taurë. kas Dievo – Dievui sakoma akcentuojant pasaulietiniø interesø atribojimà nuo baþnytiniø. Anderseno (Hans Christian Andersen. Ðitaip princas ir karalienë tikrinæ. 1805–1875) pasakos apie karalaitæ. suðukæs. Posakio autorius – Kristus. jog karalius nuogas. kad soste jau sëdi jo paveldëtojas. Posakis kilo ið to paties pavadinimo H. varginamà monotoniðkø ir nesibaigianèiø darbø. ar nuotaka esanti tikra karalaitë. 1805–1875) pasakos „Nauji karaliaus drabuþiai“. jo mintis buvusi prieðinga: „Kai tu daliji iðmaldà. kad po dvideðimties èiuþiniø ir tiek pat patalø krûva ji jautusi pakiðtà þirná. Ðiais þodþiais Prancûzijoje pro Versalio langus bû71 davo liaudþiai praneðama apie senojo karaliaus mirtá ir tai. gëdydamiesi prisipaþinti nematà nei audeklo. taip pat smulkiems grauþikams ratas átaisomas narve. kuris iðnykæs netrukus atsirado kita forma. Via dolorosa) sunkûs gyvenimo ar veiklos etapai. 3–4). Posakis ið danø raðytojo H. Kartybiø taurë neiðvengiami sunkumai ar kanèios. bet kaip tu!“ (Mt 26. Senovëje veþimams stabdyti buvo naudojami specialûs pagaliai. Kanèiø keliai (lot. sukdamiesi vietoje. tokiu bûdu pabrëþiant karaliðkojo valdymo tæstinumà. teneþino tavo kairë. kuriuos ákiðdavo tarp stipinø. Voverei. iðlepintà þmogø. siuvæ adatomis be siûlø. Iðëjusá pasivaikðèioti neva su naujais drabuþiais nuogà karaliø demaskavo vaikas. nëra nepakeièiamø vadovø. bet ir karaliui. Anderseno (Hans Christian Andersen. Posakis kilæs ið Kristaus vartotos metaforos apie jo bûsimas kanèias ir mirtá: „Kiek toliau paëjæs. tau atlygins“ (Mt 6. K. dar atsiduodantys þvërimi. Ðiuos þodþius Kristus iðtaræs já provokavusiems fariziejø ðnipams epizode apie mokesèius: „Taigi jie klausë 72 . Taèiau ne kaip að noriu. 11). Kairë neþino. o tavo Tëvas. jeigu ámanoma. opø. tik tvirtino siuvëjø þodþius. Kas ciesoriaus. jog ir audeklas. Dar þr. Tada praregëjæ ir visi kiti. Tokios pat reikðmës yra ir lot. 39). parpuolë kniûbsèias ir meldësi: „Mano Tëve. galëtø fiziðkai iðsikrauti. jog tiesa yra visai kita ir jog aplinkiniai tik apsimeta jos nematantys ar nesuvokiantys. Kryþiaus keliai. posakis rex non moritur ‘karalius nemirðta’. Karalius mirë. nepakenèiantá net ir menkiausiø buitiniø nepatogumø. kad jie. nei drabuþiø. Posakis atëjo ið medþiotojø leksikos – karðtais ar ðiltais pëdsakais vadinami ðvieþiai palikti pëdsakai. kad tavo iðmalda liktø slaptoje. 2. Karðtais (Ðiltais) pëdsakais sakoma raginant imtis kieno paieðkos tuoj pat. po dingimo ar nusikaltimo. ir drabuþiai esà neregëto groþio. regintis slaptoje. K. kad uþblokuotø ratà. Pasakoje karaliaus pasamdyti siuvëjai pasirodë esà sukèiai: audæ tuðèiomis staklëmis. apie koká nors politiná ar visuomeniná reiðkiná. trokðtantá atokvëpio ar poilsio. Kaiðioti pagalius á ratus sàmoningai trukdyti kam nors siekti tikslo. ciesoriui. kurià Tëvas man yra davæs?!“ (Jn 18. „Nejaugi að negersiu tos taurës. blogai naktá miegojusià dël to. iðlaikæs ankstesniojo reiðkinio esmæ. ir jo ministrams áteigæ. Tiesa. prieðtaraujanèius vadovo paþiûroms ar pareigoms. Karalius ir jo aplinka. kà daro deðinë. Karalaitë ant þirnio apie ánoringà. Le roi est mort! Vive le roi!) 1.

kurie griebiasi kalavijo.m. tenevalgo!“ (2 Tes 3. e. Taèiau jautis nelaukæs.). Posakis atsirado.) posakis immo aliis si licet. Posakio autorius – Napoleonas Bonapartas (Napoléon Bonaparte. Kas patikrins paèius tikrintojus? apie nepasitikëjimà valdþios ar komisijø kompetencija ar apie jø savivaliavimà. 52). nes visi. Kas kalavijà pakelia. Kas leidþiama Jupiteriui. pasivertæs auksaplaukiu Europa ant jauèio. 21–25. pasakyti suëmimo metu já ginti bandþiusiam Petrui: „Kiðk kalavijà atgal. Þ. Sed quis custodiet ipsos custodes?) / El74 . taèiau jo principas taikytas beveik per visà tarybø valdþios laikotarpá (Lietuvoje – nuo pat pirmosios okupacijos 1940 m. pr. kad tu teisingai kalbi ir mokai. o kas Dievo – Dievui’ (Lk 20. birþelá iki 1988 m. tibi non licet ‘jei leidþiama kitiems. 2. non licet bovi) apie nelygias pretenzijas. mes þinome. Dail. nuo kalavijo ir þûva karo ar smurto iniciatoriø laukia pralaimëjimas ar smurtinë mirtis. Perfrazuotas romënø dramaturgo Terencijaus (Publius Terentius Afer. velkæ uþsklæsk!‘ Bet kas gi sargus iðsaugos?! (lot. ir kas su manimi nerenka. Mk 22. 1769–1821. kur su linunto ðventyklos (Sisavo draugëmis þaidusi Europa. Tada jis tarë: ‘Kas ciesoriaus. Posakis yra Naujajame Testamente. tau neleidþiama’ (Heauton timorumenos. Davidas (Jacques-Louis David. 10). Eu. 16–21). Prancûzijos imperatorius 1804–1814.já: ‘Mokytojau. ~50/65 – ~127) vienoje ið „Satyrø“ iðkeltà klausimà: „‘Saugok. 23). Lk 11. ropa panorusi juo pajodinëti ir pakvietusi drauges. radikalus. Napoleono portretas (fragm. Dzeusas vël atvirtæs dievu. Sejauèiu. dvigubø standartø pateisinimas. 73 Kas ne su mumis. Jëzus tarë jiems: ‘Parodykite man denarà. Kieno atvaizdas ir áraðas jame?’ Jie atsakë: ‘Ciesoriaus’. tas maitina svetimà kariniø iðlaidø ir ginkluotës modernizavimo pateisinimas taikos metu: savos kariuomenës neturëjimas esà yra paskata kaimynëms ðalims uþpulti. kol ant jo uþsës Europos draugës. 797). maèiusi toká graþø ir jaukø jautá. þiûrëdamas teisybës. 30. bet mokai Dievo kelio. Perfrazuotas Kristaus posakis: „Kas ne su manimi. kraðtutinis politiniø oponentø ar neutralø apibûdinimas ir grasinimas jiems. atiduokite ciesoriui. pagrobimà. tas nevalgo sakoma smerkiant veltëdþius. neleidþiama jauèiui (lot. Finikijos karalaitës. Quod licet Iovi. Pa. ar mums valia mokëti ciesoriui mokesèius. 1748–1825). nuo kalavijo ir þus“ (Mt 26. Pasakyk. apaðtalo Pauliaus laiðke tesalonikieèiams: „Dar bûdami pas jus skelbëme: „Kas nenori dirbti. m. tas prieð mus 1. Kas nemaitina savos armijos. ar ne?’ Matydamas jø klastà. kur buvo. ir Europa tapusi jo þmona. taip pat 1815 03–06). ~195–~159 pr.cilija) reljefas (V a. ir nubëgæs su ja tiesiai á jûrà. Dzeusas (romënø mitologijoje – Jupiteris). atplaukæs á pakrantæ. e. Tu nepaisai þmoniø laipsniø. pabaigos). Vëliau posakis nustotas deklaruoti. tas prieð mane. aliuzija á vadinamàjà klasiø kovà bolðevikinëje Rusijoje. Rusijoje posakis buvo itin populiarus pirmaisiais bolðevikø valdymo metais – juo buvo pateisinamas fizinis susidorojimas su politiniais oponentais.). Posakis yra uþuomina á mità apie Europos. tas barsto“ (Mt 12. perfrazuojant romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis. Perfrazuoti Kristaus þodþiai. Atplaukæs á gimtàjà Kretos salà. Kas nedirba.

V. Epitafija.). kiekvienam duoti tai. vykdomoji ir teisësauga.) „Satyrø“ (II.. iðkabinæ já virð Buchenvaldo mirties stovyklos vartø (vok. uþsitraukia teismà“ (Rom 13. að buvau. Quod capita. kai sunku prieiti bendrà nuomonæ. êàæäàÿ íåñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ íåñ÷àñòëèâà ïî-ñâîåìó ‘visos laimingos ðeimos panaðios. jà vadina ketvirtàja valdþia. Kelrodë þvaigþdë veiklos ar kelionës orientyras. Demokratinëje visuomenëje yra trys nepriklausomos valdþios: ástatymø leidþiamoji. Posakio autorystë skiriama romënø politikui Apijui Aklajam (Appius Claudius Caecus. ?–228) ðá posaká átraukë á teisiná principà: honeste vivere.“ (VI. Âñå ñ÷àñòëèâûå ñåìüè ïîõîæè äðóã íà äðóãà. Posakio autorius – romënø raðytojas. 27). kol sustojo ties ta vieta. ko jis nusipelnæs. Posakis paimtas ið rusø raðytojo L. Pavadinimas kilæs ið Naujojo Testamento pasakojimø apie tris karalius. kiekviena nelaiminga ðeima nelaiminga savaip’) sakoma patariant netaikyti nedarnioms ar iðirusioms ðeimoms vieno vertinimo standarto. Suae quisqe fortunae faber est) laimë priklauso nuo paties þmogaus. Tolstojaus portretas (fragm. Ketvirtoji valdþia (angl. I. alterum non laedere. Kiekviena nelaiminga ðeima yra nelaiminga savaip (rus. Perfrazuota ið Naujojo Testamento Pauliaus laiðko romieèiams: „Kiekvienas þmogus tebûna klusnus vieðajai valdþiai. m. pedagogas ir poetas Alkuinas (Alcuinus Flacus. 63). Ilgainiui posakis ágavo platesná. paplitusi daugelyje kalbø. 1–2).). ne vien juridiná kontekstà. 1828–1910) romano „Ana Karenina“ (Àííà Êàðåíèíà. Kurie prieðinasi. tiek nuomoniø (lot.): suum cuique pulchrum est ’kiekvienam savo yra graþiausia’ (Tusc. Spëjama. tiek protø’) sakoma. dar sukomplikuotà meilës trikampiu. kur buvo kûdikis“ (Mt 2. e. XX a. m. 106–43 pr. 347–348). Romënø teisininkas Ulpianas (Domitius Ulpianus. 65–8 pr. 1844–1930).. nes nëra valdþios. o kurios yra – tos Dievo nustatytos. Repinas (Èëüÿ Ðåïèí. jo veiklos ir elgesio. ~735–804). quod nunc sum. Kiek þmoniø. kas dabar esu. Tolstojaus (Ëeâ Tîëñòîé. vaizduojanèio nelaimingà Anos santuokà. nieko neþeisti. kuri nebûtø ið Dievo. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. Kas prieðinasi valdþiai. Perfrazuota ið romënø poeto Horacijaus (Quintus Horatius Flaccus. kad jos autorius yra Viduramþiø mokslininkas. kas jam priklauso’. The fourth power) politinë þiniasklaida. Jedem das Seine). L. susitaikymà su jos daromomis neteisybëmis. viduryje ðá posaká liûdnai iðpopuliarino naciai. Quod tu es. 75 1875). I. 9). ego fui. traukë pirma. Suum cuique) kiekvienam priklauso tai. e. Kadangi þiniasklaida turi didþiulæ átakà rinkëjams ir pirmøjø trijø valdþiø kontrolei. Kiekviena valdþia – nuo Dievo apie paklusnumà valdþiai. m. suum cuique tribuere ‘gyventi dorai. ir tragiðkà herojës þûtá. kurià jie buvo matæ uþtekant. tot sensus ‘kiek galvø. ir tu bûsi (lot. ~340–273 pr. et tu eris) mirusiojo þodþiai jo kapà atëjusiam lankyti gyvajam. Kas tu esi. palikusiam pirmàjà lo76 Apijus Aklasis .gias þmona apdairiai ir pradeda viskà nuo sargo. Kiekvienas yra savo laimës kalvis (lot. ëjusius pagal þvaigþdæ pasveikinti gimusio Kristaus: „Ir ðtai þvaigþdë. prieðinasi Dievo sutvarkymui. Kiekvienam – savo (lot. Dail. e.

37. nes laikæsis jam þinomo scenarijaus. Ðá Apijaus posaká. 24. II. e. neðusá jam skirtà kryþiø á savo bausmës vietà (kryþius sen. e. Kryþiaus keliai. 23. Kito akyje krislà áþiûri. m.): quod in carminibus Appius ait. nebematydamas grësmës. Didþioji kinø siena pradëta statyti maþdaug 220 pr. lie. to. t. nurodydamas autoriø. pr. Kinø raðtà sudaro keletas tûkstanèiø hieroglifø. The customer is always right) nereikia ginèytis su klientu ar pirkëju. pats turi bûti nupraustas. 31. Panaðø lozungà – „Klientas niekada nebûna neteisus“ (pranc. nors jos uþuomazgø randama V a. mandþiûrø) pul77 . cituoja romënø istorikas Salustijus (Gaius Sallustius Crispus. kai kas nors ima smerkti kito smulkias ydas. 2. Kryþiaus neðimo metaforà Kristus vartojæs ir savo kalbose./ Veidmainy.. 34).medis. Dar þr. Kiðti nosá [kur nereikia] nepraðytam kiðtis á kitø reikalus. Palyginimo autorius – Kristus. 1850–1918). kaip paðalinti krislelá ið brolio akies“ (Mt 7. 3–5. priklausæs ðveicarui C. e. taèiau nesistengæs koreguoti likimo. viename ið savo pamokslø skatinæs neteisti kitø: „Kodël gi matai krislà savo brolio akyje. m. kalendoriø. Klientas visada teisus (angl. taip pat pirmàjá Romos akvedukà. Ið tikrøjø struèiai pavojaus atveju iðtiesia kaklà ant þemës. Apie bûsimas kanèias ir smurtinæ savo mirtá Kristus þinojæs ið anksto. pirmiau iðritink ràstà ið savo akies. Didþioji kinø siena Kinijos ðiaurëje. plg: „Jëzus pasakë visiems: ‘Jei kas nori eiti paskui mane. Sienos aukðtis – 5-8 m. Kinø raðtas apie kà nesuprantamà ar neaiðkø. Ricui (César Ritz. strutis kiða galvà á smëlá. a b dinëjimø. m. kas buvo numatyta jo tëvo Dievo (Jahvës) ir pranaðø (plg. teneða savo kryþiø ir teseka manimi’ (Lk 9. vok. plg. 78 Kinø hieroglifø reikðmës: a . kad. jog pajutæs pavojø. 1858–1947) prekybos tinklo parduotuvëse Didþiojoje Britanijoje ir JAV.miðkas Kinø siena 1. prk. neáveikiama kliûtis ar uþtvara (ne tik fizinë). 22. 44). 24. buvo amerikieèiø kilmës britø prekybos magnato H. b . Selfridþo (Harry Gordon Selfridge.y. 86–34 pr. Kas nori prausti kitus.tyniðkai uþraðytà kalbà. Posakis grástas Naujojo Testamento pasakojimais apie myriop nuteistà Kristø. Siena buvo skirta ðaliai apsaugoti nuo klajokliø (daugiausia mongolø. su visomis atkarpomis ji yra maþdaug 6700 km ilgio. Á smëlá struèiai kartais ákiða galvà tik valydamiesi nuo parazitø. kurie esà likimo skirti. taip pat Mt 16. Mk 8. pats turëdamas kur kas didesniø. Plg. kad taptø maþiau matomi. þydø gyvenamoji Palestina Kristaus laikais buvo viena ið Romos imperijos provincijø). Lk 6. „Fabrum esse suae quemque fortunae“ (Epistola ad Caesarem.. o nepastebi ràsto savojoje? /. o savojoje ràsto nemato sakoma. Romoje buvo mirties bausmës árankis. Kiðti galvà á smëlá apsimesti nematanèiam blogybiø ar pavojaus. teiðsiþada pats savæs. o paskui paþiûrësi. Le client n’a jainais tort) turëjo vieðbuèiø tinklas Ritz. apibûdinant gyvûnø apsiuostinëjimà rujos metu.. Statyta ir vëliau. Die Nase in jeden Dreck stecken ‘kiðti nosá á kiekvienà mëðlà’. Lk 18. apie tai yra uþsiminæs ir savo mokiniams. nutiesusiam garsøjá Via Apia kelià ið Romos á Kapujà. Ðis ðûkis nuo 1924 m. pasijustø saugus. Posakis atsirado ið tikëjimo. reikia tenkinti visus jo reikalavimus ar kaprizus – toks esàs pagrindinis ámonës ar parduotuvës konkurencijos principas. ákyriai domëtis svetimais privaèiais dalykais. Posakis kilæs. taèiau patys akylai stebi aplinkà. 1) Kiekvienas turi [neðti] savo kryþiø apie susitaikymà su individualiais gyvenimo sunkumais. susiformavusiø daugiausia ið senøjø piktogramø (pieðiniø ir simboliø raðto). 41–42).

m. Posakis imtas ið ispanø raðytojo M. Posakio autorius – romënø politikas. Posakio autorius – vokieèiø teisininkas H. Savo paskaitas. bet atkakliai laikytis klaidos – velniðka’ (Sermon 164. Posakis iðpopuliarëjo. bet ásivaizduojamais prieðais ar grësmëmis. Franckë (Bernhard Christoph Francke. Kovoti su vëjo malûnais kovoti su nesanèiais. Augustinas (Aurelius Augustinus. Kol kvëpuoju. já kartojo ir vëlesni romënø autoriai. augustiniðkoji formuluotë ilgainiui buvo sutrumpinta iki tokios: Errare humanum est sed perseverare diabolicum ‘klysti þmogiðka. ákandæs þmogui ar álindæs jam á nosá. e. Komentarai nereikalingi“. spero) kol esu gyvas. be rezultato.). 1646–1716). Berlyne imta juokauti. Kommentar überflüssig) viskas aiðku. kuriuos. prisiskaitæs riteriø romanø.): Cuiusvis hominis est errare. 354–430) ðá posaká perfrazavæs taip: Humanum fuit errare. velnias priverèiàs þmogø keistai elgtis. blogos nuotaikos. Dail. Kremlius (rus. – 1605. todël savo dëstymà jis baigdavæs ðia fraze. kad jau niekam nekiltø klausimø. ausá ar burnà.y. Kokia musë ákando? sakoma. Leibnico portretas (fragm. 106–43 pr. Maskvos kremliaus pradþia skaièiuojama nuo 1156 m. Dum spiro. 14). Darvino (Charles Robert Darvin. Seniau tikëta. 5). – Rusijos Federacijos vadovø rezidencija. Leibnicas (Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz. esà ant jo antkapio yra tokia epitafija: „Èia ilsisi Ðtaubas. taip. a) senosios rusø pilies ansamblis. 1856–1904). Krikðèionybës laikais teologas ir filosofas Ðv. Struggle for life) Posakio autoriumi laikomas vokieèiø matematikas ir filosofas G. Mirus Ðtaubui. Errare humanum est) reikia pakanèiai þiûrëti tiek á kitø. pavartojæs já veikale „Teodicëja“ (1710). Posakio autorystë skiriama romënø politikui. Rusijos prezidento administracija. Ðtaubas (Hermann Staub. TSRS. II d. Dolgorukis (Þðèé 80 79 . tikiuosi (lot. nullius nisi insipientis in errore perseverare ‘bet kas gali klysti. 1859). 2. bet uþsispirti – velniðka’. B. prk. taip pat kovoti su kuo tuðèiai. Servanteso (Miguel de Cervantes Saavedra.Klysti þmogiðka (lot. taèiau klaidos laikosi tik beprotis’ (Philipica XII.). priekabus. jog á muses. neprarandu vilties. jei kas be aiðkios prieþasties yra suirzæs. Kova dël bûvio (angl. o nuo 1991 m.. filosofui ir oratoriui Ciceronui (Marcus Tullius Cicero. t. G. kuriame yra epizodas. kaip naivus ir nuo tikrovës atitrûkæs herojus puola kautis su vëjo malûnais. Tai jam pavykdavæ. Êðåìëü) 1. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero. papildomai aiðkinti nereikia. sparvas ar kitus vabzdþius gali ásikûnyti velnias. Komentarai nereikalingi (vok. perfrazuotas posakis yra viltis mirðta paskutinë. 1809–1882) moksliniam veikalui „Apie rûðiø kilmæ“ (On the Origin of Species. 106–43 pr. tiek á savo klaidas. palaikë piktais milþinais. Ðtaubas bas ir mintis jis dëstydavæs labai suprantamai. m. iðëjus anglø gamtininko È. aiðkiai ir argumentuotai. kalH. e. b) Maskvos pilies ansamblis. kai kunigaikðtis J. ?–1729). diabolicum est per animositatem in errore manere ‘klysti þmogiðka. – 1615). 1547–1616) satyrinio romano „Iðmoningasis hidalgas Don Kichotas ið La Manðos“ (I d.

15). bûdamas 20 metø. Daplesis (Joseph naudinga veikla. ~1090–1157) toje vietoje pastatë medinæ tvirtovæ. nes jis turi vertæ. m. Nuo XIV a. kol 1723 m. viduryje pakeistas teritorijos planas. Kristus neðæs sunkø kryþiø. Kremlius vël tapo ðalies vadovø rezidencija. jog ësdami savo aukà.): Patria est. mokslininko ir iðradëjo B. Posakis ið Senojo Testamento (Vulgata. ant kurio netrukus buvæs nukryþiuotas.Siffred Duplessis. Dail. V. taèiau toji atðilusi jam mirtinai ágëlusi. Franklino (Benjamin Franklin.Äîëãîðóêèé. 1469–1536). Minejevos (Þëÿ Ìèíååâà) nuotr. caras Petras I (ϸòð Âåëèêèé. negali bûti priskaièiuota“ (Koh 1. Posakis ið perfrazuotos Ezopo (A…swpoj. 15). vidurio jis buvo Maskvos didþiøjø kunigaikðèiø ir Rusijos carø rezidencija. kurias B. 82 Kryþiaus keliai sunkûs gyvenimo ar veiklos etapai. nugriauta dalis pastatø. Nuo 1918 m.) pasakëèios „Þemdirbys ir suðalusi gyvatë“. bet ne patriotizmui. ugdyti ar slaugyti þmogø. XIX a.). Ginklø rûmai. 1672–1725. pagailëjæs rastos suðalusios gyvatës. bûtent: Lose no time. ibi patria) ironiðkas emigracijos motyvø apibûdinimas. e. „ko trûksta. Crocodili lacrimae) veidmainiðkas skriaudiko gailestis ar verksmas. pr. Kanèiø keliai. Pakuvijus (Marcus Pacuvius. 106–43 pr. Kvailiø skaièius yra begalinis (lot. ritetà teikia asmeninei gerovei. ir kuriø laikësi visà gyvenimà. tinø darbø’). Posakis kilo ið tikëjimo. Amerikieèiø politiko. VI a. jo ðiuos þodþius cituoja romënø politikas. ásidëjæs jà á uþantá. Aesopus.). kæsdamas patyèias ir kanèias nuo rimbo smûgiø. Ði mintis yra ir trylikoje dorovës taisykliø. Laikyti gyvatæ uþantyje rûpintis. via dolorosa) nuo teismo vietos iki Golgotos kalno. 1725–1802). ten tëvynë (lot. Visà tà kelià. 37). valdë 1682–1725) sostinæ perkëlë á Sankt Peterburgà. Ið tikrøjø krokodilo aðaros atlieka tiesioginæ savo paskirtá: drëkina aká. J. vëlesniuose Biblijos vertimuose ði vieta skamba kitaip: „ko trûksta. ~220–130 pr. Laikas – pinigai (angl.. Kur gerai. be always employ’d in something useful. Time is money) laiko negalima ðvaistyti. Maskvos kremlius. B. ðvaistyk laiko. pastatyti Didieji kremliaus rûmai. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero. Franklino portcut off all unnecessary actions (‘ne. m. 15).. gale Kremlius buvo apjuostas mûro siena. Krokodilo aðaros (lot. kol krokodilas yra sausumoje. kurie prio81 . karo apgriovimø ir gaisro Maskvos Kremlius buvo greitai atstatytas. krokodilai aðaroja tarsi jos gailëdami. XIII a. Dar þr. Franklinas buvo sudaræs sau. Posakio autoriumi laikomas Erazmas Roterdamietis (Erasmus Desiderius Roterodamus. Posakis grástas Naujojo Testamento pasakojimais apie Kristaus nueità kanèiø kelià (lot. ubicumque est bene (Tusc. bûk visada uþsiëmæs J. Po 1812 m. Ecc 1. sukurtas carø rezidencijos ansamblis. Stultorum infinitus est numerus). to negalima suskaièiuoti“ (Mok 1. e.retas (fragm. 1706–1790) teiginys jo straipsnyje „Patarimas jaunajam prekybininkui“ (Advice to a Young Tradesman. atsisakyk visø nebû. e. m. taikomas tiems. 1748). kuris po to atsilygina bloguoju. gràþinus sostinæ á Maskvà. Ubi bene. Posakio autorius – romënø dramaturgas M. kurioje valstietis.

Dël tokio pasakojimo þodis antis ilgainiui ágavæs apibendrintà pramano reikðmæ. Liber II. 3. nurodo posakio autoriø ir patá konteks. 1712–1764). tai yra Peterburgas – tai langas. vëliau – ið Ðvedijos per Ðiaurës karà (1700– 1721) atimta etnografinë Estija ir Latvijos Vidþemë su Rygos miestu. tiek poezijos. Laureatas (lot. 65–8 pr. brolybë (pranc. 1759). e.Laikraðtinë antis spaudoje paskelbtas sensacingas gandas. Posakio autorius – romënø poetas Horacijus (Quintus Horatius Flaccus. kai juose klestëjo savivalë. Termino atsiradimo versijø yra dvi. Puðkino (Àëåêñàíäð Ïóøêèí.Dail. kurioje tiek daug anèiø. kad tos net medþius aptûpusios – tereikià medá pakrësti. Rusijai uþkariauti etnografinæ Estijà.) (Sermon. Sen.). Romoje laurø vainikas buvo karinës pergalës simbolis. Kadangi santrumpos NT tarimas panaðus á þodþio Ente ‘antis’. juo vainikuodavo karo vadus ir imperatorius jø triumfo metu. JAV vakarai. Algarotis (Francesco Algarotti. XVI a. raðomu ir ðalies simboliuose. raðytojas ir 83 meno kritikas F. Liotardas tà: „Algarotis kaþkur yra pasakæs: (Jean-Étienne LioPetersbourg est la fenetre par laquelle tard. Pasak vienos. t. Ið pradþiø tai buvo Sankt Peterburgas (ákurtas 1703). 1702–1789). Laisvë. apdovanotasis ar premijuotasis uþ þymius kultûros.  Laimës kûdikis (lot. Algaroèio portretas (fragm. vëliau – Lietuvà ir Lenkijà. Puðkinas pastabose F. kai jie dar buvo maþai kolonizuoti. terminas atsirado ið santrumpos NT (lot. Puðkino poemos istorikai paëmæ ir posaká iðkirsti langà á Europà. ðis ðûkis iðpopuliarëjo Europos nacionalinio iðsivadavimo karuose. Graikijoje laurais vainikuodavo varþybø nugalëtojus – tiek sporto (tarp jø ir olimpiadø). Þ. já mëgo ir socialdemokratai. Laukiniai Vakarai (angl. pro kurá Rusija þiûri á Europà“. Ið ðios A. oponuoti. Latvijà. XIX a. vokieèiø laikraðtininkai paþymëdavæ jiems patiems abejotinà informacijà. nes ástatymai ten maþai tegaliojo. Lauþyti ietis atkakliai ginti savo pozicijà ar nuomonæ. 1799– 1837) poemà „Varinis raitelis“ (Ìåäíûé âñàäíèê. fratenité) Didþiosios prancûzø revoliucijos (1789) ðûkis. misionieriø) pasakojimai apie naujøjø kraðtø keistenybes ir turtingumà. Langas á Europà (rus. Posakis atëjo ið Viduramþiø riteriø turnyrø. Europoje ëmë populiarëti keliautojø (jûrininkø. nuo 1792 m. non testantur ‘nepatikrinta’). m. gr. meno ar mokslo laimëjimus. égalité. Fortunae filius) laimingas ar sëkmæ turintis þmogus. 1833). Îêíî â Åâðîïó) Rusijos valdyta rytinë Baltijos pakrantë.y. kuria XVII a. laureatus ‘vainikuotas laurais’) konkurso nugalëtojas. Pasak antros versijos. tapæs Prancûzijos Respublikos ðûkiu. Esà yra ðalis. Posakio autorius – italø filosofas. Wild West) XVIII-XIX a. Paprotys uþ nuopelnus vainikuoti laurais atgaivintas Renesanso Europoje. Ir kai XVI a. dievas Apolonas vaizduojamas su laurø vainiku ant galvos. Ið èia Algaroèio posakis patekæs á A. ir riebios nebaikðèios antys krintanèios kaip krauðës. 49). skaitytojai akivaizdþius prasimanymus ëmæ vadinti antimis. Visþalis laurø vainikas Antikoje buvo garbës þenklas. ginèytis. 84 . lygybë. Liberté. keliavæs po Rusijà ir apraðæs áspûdþius veikale „Laiðkai apie Rusijà“ (Lettere sulla Russia. Prancûzijoje pasirodë pirmieji laikraðtiniai feljetonai. la Russie fregarde en Europe. melagingà laikraðtinæ informacijà pradëta vadinti tuo þodþiu.

Nuo smûgio ietys paprastai lûþdavusios. kurioje dvarininkas Skotininas sako Mitrofanui: „Na. Mamytës sûnelis (rus. tiek ir átariamus kriminalinius nusikaltëlius. Dþ. rus. Ið posakio atsiradæs ir veiksmaþodis linèiuoti ‘teisti Linèo teismu. kad þuvelë palikusi juos abu su tuo. Liûto dalis didþiausia ir ppr. Airijos miesto Galvejo (Galway) burmistras. kurie sako. Dþ. kas buvo pasiekta ar iðkovota. / O kas ketvirtà ims. 1742–1820) ið Virdþinijos. savo paties sûnaus byloje dël nuþudymo buvæs kaltintoju. / O antrà duosit patys. matau. pab. vykstant JAV Nepriklausomybës karui. Linèas (James Lynch). / Treèioji teks dël to. e. Fonvizino (Äåíèñ Ôîíâèçèí. su kuo jie buvæ pasakos pradþioje: su þemine vietoj trobos ar rûmø ir su suskilusia gelda prie slenksèio. 1493 m. È. ðerifas ir teisëjas. Lynch Law) minios susidorojimas su átariamuoju be oficialaus tyrimo ir teismo. avá ir liûtà. Linèas (Charles Lynch. pildþiusià vis didesnius þvejo þmonos norus. kurá liûtas paskirstæs taip: „Imu að pirmà dalá. Posakis kilæs ið romënø poeto Fedro (Phaedrus.kai du varþovai jodavæ prieðprieðiais iðilgai barjero ir priartëjæ stengdavæsi bukos ieties smûgiu iðtrenkti prieðininkà ið balno. o nuteisæs sûnø myriop – ir jo budeliu. Terminas galëjo kilti ið ðiø asmenø pavardþiø: V. My tongue is my enemy. 1745–1792) komedijos „Nesubrendëlis“ (Íåäîðîñëü. Ìàìåíüêèí ñûíîê) infantilus. mamytës sûnelis. organizavæs savigynos bûrius. Posakis imtas ið rusø raðytojo D. Paprastai motyvuojama galimai per maþa bausme oficialiajame teisme 85 arba galimu proceso vilkinimu. patirti visø savo ambicingø vilèiø krachà. Linèas (William Lynch. 1736–1796) savivale garsëjæs amerikietis pulkininkas. nes maiðtaujanèios minios balsas artimas beprotystei. ~742/747–814. m. vykdþiusius pilietinæ gynybà (Pittsylvania County). Linèo teismas (angl.. nes esu narsus. Viduramþiø turnyras Liaudies balsas – dievo balsas (lot. Posakis ið A. Linèas (John Lynch). ëmæs be teismo (daþniausiai plakimu) bausti tiek lojalistus. nes liûtu esu vadinamas. laiðke (800) imperatoriui Karoliui Didþiajam (Carolus Magnus. 1833). kad liaudies balsas esàs Dievo balsas. oþkà. gaudþiusius plëðikus bei juos baudþiusius. kol galop iðpuikusios þvejienës norai tapæ tokie áþûlûs. sumedþiojusius elnià. ne tëvelio!“ Mano lieþuvis – mano prieðas (angl. Mitrofanuðka! Tu. ~735–804). –50) pasakëèios apie karvæ. frankø imperatorius nuo 768) raðæs. 1780 m. Karolinos gyventojai susidorojo be teismo ir vykdomosios valdþios leidimo. Likti prie suskilusios geldos (rus. jog nereikia paisyti tø. nesavarankiðkas. teisëju. nuo motinos priklausantis vaikinas. Puðkino (Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Vox populi – vox dei) su kolektyvo ar visuomenës nuomone reikia skaitytis. Posakio autoriumi laikomas anglø poetas ir mokslininkas Alkuinas (Flaccus Albinus Alcuinus. 15 pr. kurioje pasakojama apie auksinæ þuvelæ. Îñòàòüñÿ ó ðàçáèòîãî êîðûòà) likti be visko. 1783). ßçûê ìîé – âðàã ìîé) þmogaus pasakyta informaci86 . ð. lepus. kad galios daug turiu. su kuriuo XVII a. tas smarkiai nukentës“ (Fedras. susidoroti’. 1799–1837) „Pasakos apie þvejà ir þuvelæ“ (Cêàçêà î ðûáàêå è ðûáêå. 391–392). geriausia ko dalis.

?–?). vardo maþybine forma. rugpjûtá) pavadinimas. Vitas (Herbert Witt. ?–1229). Pavadinimas duotas kalavijuoèiø XIII a. Po kiek laiko taip buvo pavadinti ir kaimyninës Lietuvos pakraðèiai. M./ et cate87 .. vardu. H. Maskvos ranka (vok.. ergo sum) visa sentencija skamba taip: „Abejoju. Jakobis. Moscow’s hand. Marionetinë vyriausybë (angl. pavartojæs já savo komentaruose apie tuometinius britø ástatymus. 2. iðleidæs knygà „Maskvos ranka Tolimuosiuose Rytuose“ (Moskaus Hand im Fernen Osten.. Moskaus Hand. jis galëjæs atsirasti Viduramþiais per turgaus aikðtëse rodytas misterijas evangelijø tema. 1552–1634). 12). Posakiu tapo populiaraus vokieèiø kino filmo (iðëjo 1944 m. Lëlës pavadinimas siejamas su Marijos. Kukas dram episcopalem cum tota Lyvonia beatissime Dei genitricis Marie honori deputavit (‘/. Latgala (Latvijos rytø regionas. Kristaus motinos. pradþioje – taip jie praminæ uþkariautas baltø ir finø þemes. pagrindinis vaidmuo – M. 1202 m. My house is my castle) savo namuose tvarkausi kaip noriu. rus. 1913–2004). Spëjamas posakio autorius – vokieèiø publicistas F. kur iðlikusi katalikybë. uþkariautàjà Palestinà kryþiuoèiai buvo praminæ Kristaus þeme. perkëlæs vyskupystës centrà ið Ikðkilës á Rygà.B. lyviø kraðtu – A. pirmøjø kryþiaus þygiø metu./ ir vyskupo katedrà drauge su visa Livonija (t. scenaristai – G. Posakio autorius – anglø teisininkas E. 22. J. ir niekam ið paðaliniø negalima kiðtis ar nurodinëti. Kristaus motinos.) skyrë ðvenèiausiajai Dievo motinai Marijai’) (Heinrici. kitos valstybës ar okupantø valdoma vyriausybë. Gali bûti perfrazuota ið posakio Ilga ranka. artisto valdoma virvutëmis. Die Frau meiner Träume ‘mano svajoniø moteris’). E. 13. vadinasi. tikintis uþkariauti ir jà ar bent padaryti baþnytine Livonijos provincija po Mindaugo krikðto (1251). Jakobis (Georg Jacoby. 1899– 1963). Ìàðèîíåòî÷íîå ïðàâèòåëüñòâî) nesavarankiðka. Sakoma apie mylimà merginà. Reþisierius – G. Lietuva. vadinasi esu (lot. Ðóêà Ìîñêâû) politinë ar ideologinë Rusijos átaka kurios nors ðalies vidaus politikai ar Rusijos spectarnybø sureþisuoti ir pakurstyti jai palankûs ávykiai uþsienio ðalyje. Tradicija vadinti uþkariautas nekrikðèioniø þemes evangelijø personaþø vardais atsirado XI-XII a. 23. Pavyzdþiui.y. 27. 1937). esu“ 88 Mano svajoniø mergaitë (vok. Henriko Latvio kronikoje ta proga raðoma: /. 3). 1918–1999). per já ir negarbë! Þmogaus lieþuvis – jo prapultis“ (Sir 5. Riok Marijos þemë 1. màstau. Marionetë yra teatro lëlë. rus. la. fon Vaðaris (Johann von Vásáry. o netrukus ir visa Lietuva. Kukas (Edward Coke. Riok (Marika Rökk. vadinasi. Cogito. VI. 1883–1964). Pavadinta Marijos. Bene pirmasis netiesiogiai ðá terminà pavartojæs Livonijos vyskupas Albertas (Albertus. Màstau. Vëliau uþkariautàjà Prûsijà (XIII a. Marionette government.. Medlhameris (Franz Ludwig Mödlhammer. Mâras zeme). Mano namai – mano tvirtovë (angl. angl.ja ar vertinimas gali atneðti jam nelaimæ. dar plg.) jie praminæ ðvento Petro þeme. Posakis galëjo kilti ið perfrazuotø Senojo Testamento Siracido knygos þodþiø: „Per kalbëjimà ateina garbë.

). ~423–347 pr. pirmasis mënuo po santuokos. Posakis imtas 89 . kaip tada áprasta. Dekarto portretas (fragm. nuostata. Ibsenas (Henrik Johan Ibsen. todël negali objektyviai jo vertinti. Meilë yra akla mylintysis nemato mylimojo trûkumø arba jø nesureikðmina. kuri netrukus imanti dilti. ergo cogito. 1596–1650). Halsas (Frans Hals. K. Prancûzø filosofo. Blue blood) sakoma apie bajoriðkà. Pati posakio kilmë vienur mëginama sieti su ritualiniu vestuviniu midaus gërimu visà mënesá. pranc. Negatyvià dabartinæ reikðmæ posakis ágavæs vëliau. 70–19 pr. Pjesëje „Heda Gabler“ (1890) toká trikampá sudaro Heda. Ibseno dramoje meilës trikampis neturi neigiamos potekstës – tai sutuoktiniø poros bendravimas su ðeimos draugu. maurais ir pan. kitur teigiama. gr. valstybiø ir pan. Love at first sight) emocinë bûsena. La sangre azul. Omnia vincit amor ‘viskà nugali meilë’). jos vyras ir jø ðeimos draugas. Platonas Meilë viskà nugali (lot. jog pavadinimas atsiradæs tiesiog todël. kuriam bûdingas didesnis sutuoktiniø seksualinis aktyvumas. kad pirmasis mënuo po vestuviø esàs saldþiausias. H. Dubito. kaip ir pati meilë. it. nes niekada nesituokdavæ su tamsesnës ar juodos odos þmonëmis (þydais. Marlou (Christopher Marlowe. Honeymoon. m. R.) (Ecloga. F. Lune de miel . ?–?) þodyne Abecedarium Anglico-Latinum pro tyrunculis (1552). pranc. 1828–1906). 2. kai dël meilës ar partnerystës konkuruoja du asmenys. pradinis gerø santykiø laikotarpis tarp dviejø organizacijø. X. Luna di miele ‘medaus mënulis’) 1. isp. H. angl.(lot. Kadangi pro baltà 90 Meilë ið pirmo þvilgsnio (angl. Vergilijus Meilës trikampis situacija. nes pats meilës konkurencijos reiðkinys yra senas kaip þmonija. Dekarto (René Descartes.). anglø leksikografo R. ergo sum). aristokratiðkà kilmæ. 1580–1666). Posakio autorius – romënø poetas Vergilijus (Publius Vergilius Maro. Dail. Pavadinimas atsirado Viduramþiø Kastilijoje (Ispanija). la Luna de mile. raðiusio. ið anglø poeto ir dramaturgo K. matematiko ir fiziko R. e. Le sang bleu. m. Posakio autorius – norvegø dramaturgas H. lotyniðkai. Ibsenas Mëlynas kraujas (isp. filosofas Platonas (Pl£twn. 1564–1593) poemos ir pjesës „Hero ir Leandras“. kurios kilmingieji labai didþiavosi savo rasës grynumu.). 69). kai asmuo jauèia romantizuotà seksualiná potrauká pirmà kartà matomam kitos lyties asmeniui. Marlou Medaus mënuo (angl. Huloeto (Richard Huloet. su vestuvine mënulio pilnatimi. Plato. Posakio autorius – sen. apibûdinæs tai darbe „Ástatymai“. Pirmasis þinomas posakio paminëjimas yra XVI a. e.

galiojusio ir vëliau: numesta prieðininkui prie kojø pirðtinë buvo iððûkis á dvikovà. Mirtina nuodëmë nedovanotinas. kad tai. I Jono laiðke: „Jei kas mato nusidedant savo brolá. Miegoti ant laurø pasiekus ðlovæ. Eginkas (Èâàí Ýããèíê. Ðiuo posakiu senovës Romoje bûdavo oficialiai kreipiamasi á miestelënus. tepraðo. popieþiaus ðventinis sveikinimas ir laiminimas ið Ðv. e. jog iððûkis priimtas. 1636–1716). Ð. bet viso pasaulio’ (Atticus. galop. Posakis atsirado ið rusø raðytojo I. kas sakoma ar daroma. nebesiekti daugiau . Miestui ir pasauliui (lot. vyresnë uþ bet kurià kitos rûðies kortà. skirta ne vien Romos miestui. 1787–1867). Tokià posakio interpretacijà. neþinotà svarbø faktà. joje pasakojama apie prijaukintà meðkà. Krylovo (Èâàí Êðûëîâ.kastilieèiø odà prasiðviesdavo melsvos venos. Nuodëmiø skirstymas á mirtinas ir nemirtinas yra Naujajame Testamente. ir Dievas duos jam gyvybæ. ginèà. ~100–24 pr. tai bûdavæs atsakymas. neatitaisomas poelgis. m. pakenkti reputacijai ar pareikðti priekaiðtà. 1628–1703) pasakos pavadinimas. angl. Krylovo portretas (fragm. taèiau ne iki mirèiai. lëtà. F. disputà ir pan. Posakis kilæs ið daugeliui tautø paþástamo áproèio slapta primëtyti akmenø á savo prieðo darþà ir ðitaip padaryti jo þemæ nederlingà. Mesti pirðtinæ iðkviesti á dvikovà. imta sakyti. ir að kalbu ne apie jà. Dail. siekiant savo naudai pakreipti ávykiø eigà ar laimëti ginèà. bûtent tiems. Kortø þaidime koziriu vadinama korta. Dar þr. Ìåäâåæüÿ óñëóãà) gerais ketinimais grástas poelgis. Pero (Charles Perrault.). Laureatas. 20. Lalemandas (Philippe Lallemand. Mesti kozirá pateikti netikëtà argumentà. Sleeping Beauty in the Wood ‘mieganèioji graþuolë miðke’. uþsigalvojusià merginà ar moterá. tenkintis tuo. Meðkos paslauga (rus.). yra iðdëstæs romënø biografas Nepotas (Cornelius Nepos. Urbi et orbi) 1. 2. sed etiam orbis terrarum ‘ne tik Romos miesto. Mieganèioji graþuolë (pranc. duodant suprasti. iðverstas ið rusø kalbos. Dar plg. Petro Bazilikos Romoje. Mëtyti akmenis á darþà uþuominomis ar netiesioginiais argumentais stengtis kà sukompromituoti. bet visam þinomam pasauliui. kurie nusideda ne iki mirèiai. Jei prieðininkas pirðtinæ pakeldavæs. apraðydamas Cezario ir Antonijaus troðkimà tapti valdovu non solum urbis Romanae. 1768–1844) pasakëèios „Atsiskyrëlis ir meðka“. kuri nesëkmingai vaikë mieganèiam ðeimininkui nuo veido ákyrià musæ. 5). Posakiu imtas prancûzø raðytojo Ð. Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà ‘mieganèioji graþuolë’) ironiðkai apie iðsiblaðkiusià. palaukusi. Pero portretas (fragm. kol musë nutûpë mieganèiajam ant kaktos. I. meðka tëðkë á jà sunkø akmená. Pakelti pirðtinæ. menininko kûrinio paskirtis. rus. La belle àn bois dormant ‘graþuolë mieganèiame miðke’. Posakis atëjæs ið Viduramþiø riteriø paproèio. kad bûtø praðoma“ (1 92 I. Dail. 91 . Dvikovø tradicija su jai bûdingais ritualais ir taisyklëmis kai kuriose ðalyse iðsilaikë iki pat XX a. sukëlæs blogas pasekmes adresatui. pavyzdþiui. kad jie esà mëlyno kraujo. Mat yra nuodëmë iki mirèiai.).

Aesopus. taèiau kurie átraukti á kokius nors aktyvius sàraðus. kai per radijà ir TV pradëtas transliuoti serialas Guiding Light.) pasakëèios „Oþka ir asilas“ morale: „Kas kitam duobæ kasa. m. 33). Íîâûå ðóññêèå) XX a. 2. Krikðèionybëje iðvardytos septynios mirtinos nuodëmës. Terminas atsirado JAV 1937 m. pats á jà ápuls. kuriø realiai nëra. pats bus jais pagautas“ (Sir 27. puikybë. Gogolio (Íèêîëàé Ãîãîëü. Moleris (Ôåäîð Ìîëëåð. Nekask duobës kitam. pavydas. 1890–1986). skirtas namø ðeimininkëms. Nepalikti akmens ant akmens 1. dar plg. ̸ðòâûå äóøè) sakoma apie þmones. kas spendþia spàstus. blogos nuotaikos. 1809–1852) to paties pavadinimo romano. Perfrazuota ið Naujojo Testamento. 27. praþudanèios sielà: godumas. Dar plg. nepasiþymi). kurio veikëjas Èièikovas supirkinëjæs ið dvarininkø mirusiø baudþiauninkø pavardes. kerðtas. þibaline bomba). Ne ta koja iðlipti [ið lovos] nuo pat ryto bûti suirzusiam. bene tiksliausiai ji suformuluota Siracido knygoje: „Kas kitam duobæ kasa. nouveau riche. popieþius 590–604). Ðá ginklà iðrado suomiai 1939–1940 m. e. ið Pauliaus laiðko romieèiams. pats ákrinta“. gr. pavarde. karo su TSRS metu ir pavadino V. plg. raðytojo Ezopo (A…swpoj. rus. Molotovas Muilo opera (angl. Mirusios sielos (rus. Serialà pertraukdavusi gausi plovikliø ir muilø reklama. Koh 10. kur ði mintis priskiriama karaliui Saliamonui (~970–928 pr. Deðinioji ranka. 540–604. tingumas. Posakio 94 Molotovo kokteilis (angl. Dail. Posakis perfrazuotas ið Senojo Testamento. F. kuris sen. Pirmà kartà jos buvo iðvardytos popieþiaus Grigaliaus I (Gregorius I (Magnus). Naujieji rusai (angl. 93 . mëtomas á prieðo karinæ technikà ar patalpas. praturtëjëlis’. pr. 8). 23). g. iðminties ir paþinimo gelme! Kokie neiðtiriami jo sprendimai ir nesusekami jo keliai!“ (Rom 11. N. 1812–1875).). V. e. m. new rich ‘naujasis turtuolis. The New Russians. ið kurios ir buvo finansuojama jo transliacija. Molotov coctail) butelis su padegamuoju skysèiu (dar vad. paskutiniaisiais deðimtmeèiais greitai praturtëjæ ir tuo besididþiuojà rusai. 16–17). nes pats ákrisi sakoma perspëjant apie blogus ketinimus ar rezgamas intrigas.Jn 5. Terminas galëjo atsirasti ið perfrazuoto pranc. 86–34 pr. Panaði patarlës formuluotë yra ir sen. Soap opera) melodraminis neaukðto meninio lygio serialas su buitiniu siuþetu. apsirijimas. Molotovo (Âÿ÷åñëàâ Ìîëîòîâ. VI a.. Pat 26. Smitas (Hedrick Smith. Terminas paimtas ið ukrainieèiø kilmës rusø raðytojo N. kad galëtø neþinantiems girtis.) terminà homo novus (Bellum Catilinae. iðleidæs tokiu pavadinimu apybraiþà (1990). Neaiðkûs Vieðpaties keliai sakoma pateisinant bejëgiðkumà numatyti ateitá ir likimo netikëtumus.: „O Dievo turtø. kiek daug jis turás valstieèiø. m. Gogolio portretas (fragm. Posakis susijæs su „deðinës-kairës“ prieðprieða. Salustijaus (Gaius Sallustius Crispus. Posakio autorius – amerikieèiø þurnalistas H. Romoje reiðkë nekilmingà asmená. e. 1933). gaðlumas. apie visiðkà ko nors sunaikinimà.). tuometinio TSRS vyriausiojo narkomo (premjero) ir uþsienio reikalø komisaro (ministro). apie kategoriðkà. savo intelektu ar kaip kitaip prasimuðusá á aukðtuomenæ (naujasis rusas intelektu ppr. angl. 26. smulkmeniðkà kritikà. taip pat plg.

á kurias buvo pakviesti visi dievai. nes buvo iðpranaðauta. Unwritten Law. Kitiems apaðtalams pasakius. Gr. Tomas jiems atsakæs: gelo Merisi da Ca„Jeigu að nepamatysiu jo rankose viniø ravaggio. lapkritá) laikraðèiui Neue Freie Presse pasakæs: „Karas su P. mitas pasakoja apie Tesalijos valdovo Pelëjo ir jûrø nimfos Tetidës vestuves. taèiau Paris obuolá skyræs Afroditei. prastai motyvuotas. fon Hindenburgas (Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg. Apple of Discord. Hera þadëjo padaryti Pará Europos ir Azijos valdovu. Doubting Thomas) skeptiðkas. 1847–1934). tiek puolamiesiems karams. m. kuris nepagrástai skundþiasi savo padëtimi 96 . bet ðis atsisakæs ir pasiûlæs kreiptis á Pará. interpretuojant apaðtalo Tomo elgesá Kristui prisikëlus. angl. vienas ið Atënø valdytojø (archontø) Solonas (SÒlwn. Nevyk Dievo á medá [nes paskui ir su pyragais neiðpraðysi]! Sakoma tam. angl. – tai mes nugalësim“. Neviernas Tamoðius (Netikintis Tomas) (lenk. 24–25). gr. iðskyrus Eridæ. Malum discordiae. Neðvarus karas (pranc. Ôîìà íåâåðíûé. nors ir nefiksuotas raðtu. Niewierny Tomasz. Íåïèñàíûé çàêîí) visuotinai priimta ir savaime suprantama elgesio taisyklë ar paprotys. kall…sth). gr. nepatiklus. kitø informacijà nuolat tikrinantis þnogus. fon HindenburRusija dabar yra tik nervø reikalas. kai kariðkiø chunta ëmë susidoroti su opozicija ir net niekuo dëtais ðalies pilieèiais. ir 1 6 1 0 ) . 2). rus. Trojos karalaitá. II ar III a. Jei gas Vokietija ir Austrija-Vengrija turës stiprius nervus ir iðlaikys – o jos iðlaikys. Toji atëjusi nekviesta ir metusi ant vaiðiø stalo aukso obuolá su uþraðu „graþiausiajai“ (sen.). rus. La Sale guerre. angl. Nervø karas apie uþsitæsusá konfliktà. Neraðytas ástatymas (lot.). ið savanaudiðkø paskatø pradëtas karas. nesantaikos deivæ. pasakæs tai savo mokiniams apie bûsimà Jeruzalës ðventyklos sugriovimà: „Ið tiesø sakau jums: èia neliks akmens ant akmens“ (Mt 24. Dail. provokuodamos viena kità. Posakio autorius – vokieèiø feldmarðalas P. Posakio autoriumi laikomas sen. 1571– dûrio ir neáleisiu pirðto á viniø vietà.autorius – Kristus. Dirty War) negarbingas. e. Vëliau terminas pradëtas taikyti kitiems tiek vidaus. Lex non scripta. apraðytà Jono evan. kad uþtrauksiàs Trojai praþûtá). Zankapfel) nesutarimø objektas ar nesantaikos prieþastis. Atënë ir Afroditë ir papraðiusios Dzeusà bûti teisëju. I pasaulinio karo pradþioje (1914 m. jeigu ranka nepaliesiu jo ðono – netikësiu“ (Jn 20. Kagelijoje. kai abi pusës nesiima aktyviø veiksmø. Atënë – iðminèiumi ir kovos meistru. Posakio autoriumi laikomas romënø istorikas Justinas (Marcus Iunianus Iustinus. Posakis atsirado Argentinos valdþios represijø metu (1976–1983). nes toji paþadëjusi jam graþiausios pasaulyje moters meilæ. kur tuo metu gyveno piemenø 95 uþaugintas Paris (jis èia atgabentas dar kûdikystëje. angl. ravadþis (Michelanjog jie matæ Kristø.Netikintis Tomas (fragm. Posakis kilæs. vok. Nesantaikos obuolys (lot. Á lietuviø kalbà posakis iðverstas ið lenkiðkø religiniø tekstø. ~640–~559 pr. Vëliau Paris ið tikrøjø pagrobæs Spartos karaliaus Menelajo graþuolæ þmonà Elenà ir tokiu bûdu iðprovokavæs Trojos karà.). Hermis nuvedæs deives ant Idos kalno. Dël obuolio labiausiai susiginèijo Hera.

atkuriant sovietmeèiu sunaikintà kapà. Netyrinëtos jûros atitinkamai buvo ávardijamos kaip Mare incognitum. Spëjama posakio autorë yra Rusijos carienë Jekaterina II (Åêàòåðèíà Âòîðàÿ. Tàsyk Paryþiuje buvo iðkilmingai uþdegta ir amþinoji ugnis. Neþino. kuriais asmuo ar ðalis pasiekë svarbià pergalæ. Posakiu tapo Lietuvos kino studijos filmo (1965) pavadinimas.. Pavadinimas atsirado. angl. kà Dievas jam davæs. Ant aukuro lotyniðkai uþraðyta Redde quod debes ‘gràþink. Terra incognita) apie neþinomà sritá. Vieðpatie. Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg. Neþinoma þemë (lot. Butkaus nuotr. ir kol jis esàs ðalia. nes jis (jie) neþino. lapkrièio mën. sausá prancûzai kareivio palaikus ið koplyèios perkëlë á dabartinæ kapavietæ). Lietuvoje Neþinomasis kareivis. paimti ið broliðko kapo Giedraièiuose (1920 m. Filmo reþisierius ir scenaristas – Vytautas Þalakevièius (1930–1996). nes jie neþino. Netrukus ði tradicija pagerbti neþinomus savo karius paplito ir po kitas Europos ðalis. Neþinomasis kareivis (pranc. Posakio autorius – Kristus. Niekada nesakyk niekada! (angl. Esà tik tada prasidësianèios tikros bëdos. kai kas nors ima kategoriðkai tvirtinti niekada taip ar anaip nepasielgsiàs. gyvenimas visada pakoreguoja visus planus ir pranaðystes.ar gyvenimu. galás áþeisti Dievà. atleisk jiems. A. 1990 m. turëdamas galvoje ir patá nukryþiavimà. Nugalëtojai neteisiami (rus. Taip ji esà pasakiusi. tokiu pavadinimu iðëjo vienas ið Holivudo filmø apie Dþeimsà Bondà. ir ðis nustosiàs þmogø globojæs. Þalakevièius Jekaterina II . valdë 1762–1796). kà daro (visas posakis yra „Atleisk jam (jiems). jog þmogaus likimà tvarkàs Dievas. palyginti su dabartinëmis. ið Èervonkos broliðko kapo 1934 m. èia buvo perlaidoti Neþinomojo kareivio palaikai. kovas su bolðevikais. kritæs Ilûkðtos apylinkëse (Latvija) per 1919–1920 m. Su98 V. rus. „Jëzus meldësi: ‘Tëve. buvo perlaidotas Kaune 97 Karo muziejaus sodelyje prieðais paminklà Þuvusiems uþ Lietuvos laisvæ. Prancûzijoje po Paryþiaus Triumfo arka ir Anglijoje Vestminsterio abatijoje buvo iðkilmingai palaidotas Neþinomasis kareivis. vok. Niekas nenorëjo mirti apie situacijà. Nevertinantis to. kà privalai’. Le soldat inconnu. kai 1920 m. kurioje niekas ið kolektyvo savanoriðkai nesutiko aukoti savo interesø ir pan. Posakis ið senosios kartografijos – taip þemëlapiuose bûdavo vadinama dar netyrinëta pasaulio ar kokio þemyno dalis. kà daro!“) apie netinkamai besielgiantá ar besielgianèius. 1729–1796. tol þmogui sekasi. kritæs minëtame kare (1921 m. minint antràsias I pasaulinio karo pabaigos metines. kovos su þeligovskininkais).. Posakis atsirado ið tikëjimo. kaip sargybiniai meta kauliukus ir dalijasi jo drabuþius. Neþinomojo kareivio kapas Karo muziejaus sodelyje Kaune. Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò) negalima smerkti veiksmø. Never say never!) sakoma. Unknown Soldier /Unknown Warrior. 34). sferà. Jau kabëdamas ant kryþiaus ir matydamas. kà darà’“ (Luk 23. kai 1983 m. gindama rusø karvedá A. Íåèçâåñòíûé ñîëäàò). Posakis paplito.

gûþimasis. kokia ji esanti. XXIV. Rusijos-Turkijos karo (1768–1774) metu apkaltintà vyriausiojo vado P. Nuo [savo] likimo nepabëgsi sakoma pateisinant uþgriuvusius individualius sunkumus ar gyvenimo eigà. atremdamas teisiamojo J. Dar plg. Nuplauti gëdà paðalinti kompromitacijos pasekmes ir vël atgauti kitø pagarbà. nors ir sëkmingu. Depresijos ar liûdesio apimto þmogaus poza yra nuleista galva. Vëliau ðià frazæ Niurnbergo procese (1945–1946). Nuo ko susirgai. Geringas (Hermann Göring. Minëtajame procese ðá posaká savo paskutiniame þodyje perfrazavæs nuteistasis H.vorovà (Àëåêñàíäð Ñóâîðîâ. maþomis dozëmis galima iðgydyti. be dangalø ir pan.) „Odþiø“ (I. Þodþiai ið romënø poeto Horacijaus (Quintus Horatius Flaccus. romënø Fortûna ir kt. vëliau – specialiuose cenzoriø sàraðuose. Rudenko (Ðîìàí Ðóäåíêî. Krikðèioniðkojoje tradicijoje likimà lemiàs Dievas. Romos cenzoriø teisës þenklinti tam tikru þenklu (lot. nes TSRS 1939 08 23 – 1941 06 22 buvo Vokietijos sàjungininkë. arba dievø bausme. o nugalëtasis – teisiamasis“. 65– 8 pr. Turtukajaus tvirtovës ðturmu 1773 m. Lietuviø ir latviø pasakose bei sakmëse taip pat yra likimo neiðvengiamybës motyvas. Antikos skulptoriai tiesà vaizdavæ alegoriðkai. Nuda veritas) sakoma apie objektyvø ko nors vertinimà. jog reikia ásigilinti ir á TSRS vaidmená. Rumiancevo (Ïåòð Póìÿíöåâ-Çàäóíàéñêèé. nenutylëtà tiesà. y. 1893–1946). Nuoga tiesa (lot. Null variant) apie gráþimà á pirmines derybø sàlygas. Antikiniuose mituose herojaus mëginimai keisti iðpranaðautà likimà visada baigiasi arba nesëkme. graikø trys Dzeuso dukros moiros – Klotë (‘verpëja). o Lenkijos dalybos buvo numatytos Vokietijos-TSRS sutartimi. nuo kurios dideliø doziø susergama. 1725– 1796) ásakymo ignoravimu ir savavaliðku. Manoma. apie vienodas sàlygas visoms suinteresuotoms pusëms. 100 H. Riesti nosá. 1907–1981). Posakio autorius – Vakarø Vokietijos federalinis kancleris H. kancleris 1974–1982). e. savo likimo nekeièia ir Kristus. pulti á melancholijà ar neviltá. Nukabinti (Nuleisti) nosá nusiminti. be papuoðalø. 1918. g. Vienas ið pagrindiniø homeopatijos principø. 7). iðrëkæs TSRS atstovas prokuroras R. inicijuojant II pasauliná karà (1939 09 01). nuogos moters pavidalu – tokià. Nulinis variantas (vok. Ið pradþiø þenklà dëdavo ant kûno ar drabuþiø. Senosiose religijose tai darydavusios likimo deivës: baltø Laima (latviø dar ir Mara). kuris NATO ir TSRS derybose pasiûlæs Tarybø Sàjungai atsisakyti dislokuoti Rytø Europoje tarpkontinentines balisti99 nes raketas SS-20 mainais á amerikieèiø atsisakymà dislokuoti Vakarø Europoje sparnuotàsias raketas Pershing II. Similia similibus curantur) medþiaga. tuo ir gydykis (lot. angl. kad posakis kilo ið sen. Lachesë (‘lëmëja’) ir Atropa (‘neiðvengiamoji’). pradëjæs já taip: „Nugalëtojas visada yra teisëjas. jog þmogaus likimas nuo pat gimimo yra nulemtas. Nota censoria) negarbingai pasielgusius pilieèius. jog istorijà raðo nugalëtojai. 1893–1946) uþuominà. m. Ðmitas (Helmut Heinrich Waldemar Schmidt. t. Ribentropo (Ullrich Friedrich Willy Joachim von Ribbentrop. nors já puikiai þino. Posakio mintis yra ir teiginyje. kuriame buvo teisiami nacistinës Vokietijos vadovai. Ðmitas . Posakis grástas tikëjimu. nepagraþintà. 1729–1800).

31). pas kurá þydai atvedë teisti suimtàjá Kristø. ant kurio jis buvo deginamas uþ reformacines „erezijas“. Odekolonà ið pradþiø vartojo kaip vaistà (laðus). visuomenës normø nesilaikantis þmogus. O ðventas naivume! (lot. 106–43 pr. Þr. Olimpo kalne esantys nemirtingieji dievai visada laikydavosi santûriai. 1369–1415). kurià jis pats ar per kunigus ganàs. Pakelti pirðtinæ priimti iððûká á dvikovà. Farina . Paklydusi avelë 1. O sancta simplicitas!) sakoma apie naivø. nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarë: ‘Að nekaltas dël ðio teisiojo kraujo. Pats paklydusios avies motyvas irgi yra Senajame Testamente: „Klajoju lyg paklydusi avis“ (Ps 119. O tempora. nematydamas jo nusikaltimo sudëties ir „pamatæs. Dël veiksmaþodþio reikðmës þr. odekolonà iðrado Kelno gyventojas J. Odekolonas (pranc. vok. 1685–1766). Pro Rege Deiotaro. o dabar sugráþote pas savo sielø ganytojà ir sargà“ (1 Pt 2. likti niekuo dëtam. Catilinam I. ir að esu jûsø Dievas“ (Ez 34. plg. XI. Jûs þinokitës!’“ (Mt 27. drauge su ja atëjo ir sàvokos (ið)ganytojas.: „Jûs esate mano kaimenë. Posakio autorius – romënø politikas. disputà ir pan. ginèà. 25). Kristus paklydusios avies palyginimà taiko tikinèiøjø bendruomenei: „Kaip jums atrodo: jeigu kas turëtø ðimtà aviø ir viena nuklystø. Farina (Johann / Giovanni Maria Farina. kad praþûtø bent vienas ið ðitø maþutëliø“ (Mt 18. o sàmyðis vis didëja. Husas J. 2. Odekolonu kvepintis labai mëgæs Napoleonas Bonapartas. 176). 12. bûdavæ abejingi þmoniø jausmams ir kanèioms. M. mitø. Pasak gr. e. nusidëjëlis ar atsiskyrëlis nuo tikinèiøjø bendruomenës. o mores!) sakoma stebintis ar piktinantis konkreèia visuomene. Eau de Cologne. O laikai. krikðèioniø baþnyèios mokymo nesilaikantis þmogus. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero. etilo spirito ir kvapiøjø medþiagø miðinys. ið Senojo Testamento per Kristaus palyginimus ir alegorijas avies metafora patekusi ir á krikðèioniðkàjà kultûrà. mano þmogiðkos ganyklos avys. Mesti pirðtinæ. metanèià malkø á lauþà. In Verrem IV. 1709 m. 55. vartojamas parfumerijoje. 24). Naujajame Testamente Romos vietininkas Pilotas. paëmë vandens.Nusiplauti rankas atsisakyti priimti sprendimà. kurá esà derëtø vël atvesti á tikëjimà. 102 J. tikinèiøjø lyginimà su avimis tæsia ir Kristaus mokiniai: „Jûs buvote tarsi paklydusios avys. jos ástatymais ar gyvenimo bûdu. M. pamatæs senutæ. atskalûnas. Gyvybës siûlas. 14). o paproèiai! (lot. patiklø þmogø. Nutraukti gyvybæ sukelti mirtá. Olimpinë ramybë santûrumas panikos ar suirutës metu. Senovës þydø – gyvuliø augintojø – kultûroje avies metafora gana daþna: visuomenë èia neretai suvokiama kaip Dievo banda. Husas (Jan Hus. Kölnisch Wasser ‘Kelno vanduo’) vandens. Taip suðukæs èekø teologas ir kultûros veikëjas J. vengiant atsakomybës. 2. m. 31). kad nieko nelaimi. argi jis nepaliktø devyniasdeðimt devyniø kalnuose ir neitø ieðkoti nuklydusios? /…/ Taip ir jûsø dangiðkasis Tëvas nenori. taèiau vëliau 101 jis iðpopuliarëjo kaip kvepalai.) (Oratio in L. pastorius ‘piemuo’. nuþudyti.

Palikti uþ borto atsisakyti partneriø ar juos paðalinti ir tæsti kà nors (veiklà, varþybas ir pan.) be jø. Posakis kilæs ið laivininkystës praktikos, kai iðkritusiojo ið laivo ar valties neástengdavo iðgelbëti, o iðmestojo negelbëdavo. Pandoros skrynia (lot. Dolium Pandorae) nelaimiø ðaltinis. Gr. mite, apraðytame sen. gr. poeto Hesiodo (`Hs…odoj, Hesiodus, VIII–VII a. pr. m. e.) poemoje „Darbai ir dienos“, Pandora (gr. Pandèra) buvo Dzeuso ásakymu Hefaisto sukurta pirmoji moteris, á kurià dievai sudëjæ visas moteriai bûdingas ypatybes: groþá, aistrà, klastà ir kt., taip pat iðmokæ verpti ir austi. Pandora reiðkia „visa dovanojanti“ (liaudies etimologijoje – „visø dovana“). Ja Dzeusas ketino atkerðyti Prometëjui uþ jo dovanotà þmonëms ugná ir padaryti þmones nelaimingus. Pandora buvo nusiøsta á þemæ ir padovanota Prometëjo broliui Epimenëjui drauge su indu (statine?), uþdraustu atidengti. Smalsumo pagauta Pandora indà atidengusi, o ið jo pasklidusios po þmones ten laikytos ydos, ligos, vargai ir kitos blogybës; Pandorai paskubomis uþvoþus dangtá, ant dugno likusi tik viltis (Hesiodas, 60-99). Paniðka baimë didþiulë nevaldoma baimë. Pavadinta sen. gr. miðkø ir ganyklø oþiakojo dievo Pano, piemenø ir medþiotojø globëjo, vardu. Panas priekabiaudavæs prie nimfø, siekdamas jø artumo; tos, iðsigandusios ir jo iðvaizdos, ir ketinimø, stengdavusios pabëgti ir pasislëpti.
Panas moko Dafná groti savo fleita. Pompëja (I a. pr. m. e.).

Pasakyta – padaryta (lot. Dictum factum) apie ágyvendintà paþadà. Posakio autorius – romënø dramaturgas Terencijus (Publius Terentius Afer, ~195–~159 pr. m. e.), pavartojæs já komedijose „Andrija“ (Andria, II, 381) ir „Pats save baudþiàs“ (Heauton Timorumenos, IV, 760). Pasaulio bamba (angl. Navel of the World) 1. pasaulio centras; 2. egocentriðkas, labai save sureikðminantis þmogus ar visuomenë. Sen. Graikijoje pasaulio centru laikytas konuso formos akmuo Delfø miesto Apolono ðventykloje. Graikiðkas to akmens pavadinimas buvo omphalos ‘bamba’. Pasak legendos, Dzeusas pasiuntæs du erelius apskristi pasaulá; ten, kur ereliai susitikæ, buvæs pasaulio centras. Tokiais akmenimis-bambomis Vidurþemio jûros kraðtuose paþymëtø pasaulio centrø buvo keletas, taèiau þymiausias jø buvo Delfuose. Pasiraitoti rankoves kibti á darbà, ðokti dirbti. Senovëje drabuþius siûdavæ su ilgomis platëjanèiomis rankovëmis; buvo mada siûti rankoves iki keliø ar net iki þemës, tad norint kà nors dirbti, rankoves tada reikëdavæ pasiraitoti. Paskutinë vakarienë 1. katalikø baþnyèioje – ðvenèiausiasis sakramentas; 2. vakaro valgis prieð koká nors svarbø ávyká, kelionæ ar iðsiskyrimà. Pasak Naujojo Testamento, Kristus prieð suëmimà ir mirtá paskutiná kartà pavakarieniavæs kartu su savo mokiniais.
Paskutinë vakarienë pagal Leonardo (Leonardo da Vinci, 1452– 1519) freskà. Bareljefas Punsko (Lenkija) baþnyèios ðventoriuje.
A. Butkaus nuotr.

103

104

Paskutinis mohikanas (angl. The Last of the Mohicans) kas nors paskutinis, likæs ið nykstanèios þmoniø grupës, kolektyvo ar bendruomenës. Tokiu pavadinimu 1826 m. iðëjo amerikieèiø raðytojo Dþ. Kuperio (James Fenimore Cooper, 1789–1851) romanas, kurio pagrindinis herojus yra paskutinis mohikanø genties indënas.

Paukðèiø kalba (rus. Ïòè÷èé ÿçûê) 1. nesuprantama kalba; 2. profesinis þargonas. Posakio autorius – Maskvos universiteto astronomijos profesorius D. Perevoðèikovas (Äìèòðèé Ïåðåâîùèêîâ, 1788–1880), ðitaip apibûdinæs manieringà ir siaurai vartojamø terminø prigrûstà rusø filosofø 1820–1840 m. raðtø kalbà.
Dþ Kuperio portretas (fragm.). Dail. Dþ. Dþarvis (John Wesley Jarvis, 1781? –1839).

Paskutinis þodis 1. nuteistojo asmens kalba po nuosprendþio paskelbimo ar prieð egzekucijà; 2. galutinis kokio nors klausimo sprendimas; 3. naujausias ko nors modelis. Patrankø mësa (pranc. La chaire à canons) kareiviai. Posakio autorius – prancûzø poetas F. de Ðatobrijanas (FrançoisRené de Chateaubriand, 1768–1848), pavartojæs já panflete „Apie Bonapartà ir Burbonus“ (De Buonaparte et des Bourbons, 1814), kuriame raðo, jog Napoleono valdþios akyse prancûzø gyvybë tapo bevertë ir kad ðaukiamus á kariuomenæ vyrus imta vadinti þaliava bei patrankø mësa. Kiek anksèiau V. Ðekspyras (William Shakespeare, 1564–1616) tragedijoje „Henrikas IV“ vieno veikëjo lûpomis kareivius F. de Ðatobrijanas pavadinæs parako maistu. Pats velnias kojà nusilauð apie didelæ netvarkà ar sunkiai pereinamas kelio kliûtis. Mituose ir sakmëse velnio gyvenamoji aplinka yra pelkës, brûzgynai, sàvartos ir kita þemdirbystei netinkama þemë. Posakis reiðkia, kad kalbama apie dar didesnæ netvarkà, negu velniðkoji.
105

Paukðèiø pienas 1. absoliuèios gerovës rodiklis (lietuviai dar sako gulbës pienas; gegutës pienas); 2. toks konditerinis skanëstas (ppr. saldainis). Posakis siekia antikinius laikus ir randamas Aristofano (’Aristof£nhj, Aristophanes, ~450–~380 pr. m. e.), Strabono (Str£bwn, Strabo, ~63 pr. m. e.–24), Lukiano (LoukianÒj, Lucianus, 120–180) kûriniuose ir darbuose. Paukðèiø takas balkðva juosta giedrame nakties danguje, nusidriekusi beveik per visà skliautà – mûsø galaktikos þvaigþdþiø ir ûkø ðvytëjimas. Pavadinimas þinomas tik baltams, finougrams, ir tiurkø kalboms, plg. la. Putnu ceïð, est. Linnutee, suom. Linnunrata. Tikëta, kad pagal já paukðèiai orientuojasi, migruodami á ðiltuosius kraðtus ir atgal (ornitologiniai tyrimai tai patvirtino). Tuo tarpu Antikoje tai vadinta Pieno taku (gr. Galax…aj, lot. Via Lactea); ið èia per lotynø kalbà pavadinimas pateko á kitas Europos kalbas (plg. angl. Milky Way, rus. Ìëå÷íûé ïóòü), o graikiðkuoju pavadinimu pradëtos vadinti galaktikos. Pieno tako atsiradimà gr. mitas aiðkina taip: gimus Herakliui, jo tëvas Dzeusas, norëdamas, kad sûnus gautø dieviðkø savybiø (Heraklio motina buvo mirtinga moteris Alkmenë), slapta prineðæs kûdiká mieganèiai Herai prie krûties. Pabudusi ir pamaèiusi, jog þindo nepaþástamà kûdiká, Hera iðplëðë jam ið burnos krûtá, o pieno èiurkðlë perskrodë dangø ir sustingo.
106

Pieno taku ðià galaktikà vadina ne visos tautos. Ðvedams tai ‘þiemos takas / gatvë’ (Vintergatan), kinams ir jø kaimynams, áskaitant ir japonus, tai yra ‘sidabrinë upë’ ar ‘dangaus upë’. Paþadëtoji þemë visø lûkesèiø iðsipildymo vieta, kurioje vyrauja visuotinë laimë, gerovë, taika. Senajame Testamente taip skamba Dievo paþadas Mozei iðvesti þydus ið Egipto: „nuþengiau iðgelbëti ið egiptieèiø rankø ir nuvesti ið to kraðto á gerà ir erdvø kraðtà, á kraðtà, tekantá pienu ir medumi“ (Ið 3, 8); „Að paþadu iðvesti jus ið Egipto kanèios á kraðtà kanaanieèiø, hetitø, amorieèiø, perizitø, hivitø ir jebusitø, á kraðtà, tekantá pienu ir medumi“ (Ið 3, 17). Posakis yra ir Naujajame Testamente Pauliaus laiðke þydams, kuriame jis primena jø istorijos fragmentus: „Tikëdamas jis (Abraomas – A.B.) apsigyveno paþadëtoje þemëje, tarytum svetimoje, ásikûræs palapinëse su Izaoku ir Jokûbu, to paties paþado paveldëtojais“ (Þyd 11, 9). Paþink save (gr. gnwqi seautÒn , lot. Nosce te ipsum) susivok, ko tu nori gyvenime, kad bûtum laimingas, ir kokios yra tavo fizinës bei dvasinës galimybës siekti uþsibrëþtø tikslø. Be to, paþinæs save, geriau suprasi kitus. Uþraðas, buvæs Apolono ðventykloje Delfuose (Graikija), kurio autoriais laikomi septyni didieji gr. iðminèiai, o romënø poetas Juvenalis (Decimus Iunius Iuvenalis, ~ 50/65 – ~ 127) „Satyrose“ teigë, jog „Þodþiai paþink pats save! ið dangaus ligi mûsø atëjo“ (XI, 27). Ðá posaká labai mëgæs sen. gr. filosofas Sokratas (Swkr£thj, Socrates, ~470–399 pr. m. e.), todël autorystë kartais priskiriama jam. Penktoji kolona (isp. Quinta columna) slaptieji prieðo sàjungininkai ir pagalbininkai, kenkiantys ið vidaus. Taip pirmiausia buvo pavadinti generolo F. Franko (Francisco
107

Franco, 1892–1975) ðalininkai Madride per jo apsiaustá 1936 m. Ispanijos pilietinio karo (1936–1939) metu. Taip juos pavadinæs frankistinis brigados generolas E. Mola (Emilio Mola Vidal, 1887–1937), radijo kreipimesi á madridieèius pasakæs, kad keturias jo armijos kolonas, mestas á Madrido ðturmà, paremsianti dar ir penktoji kolona, esanti paèiame Madride.

E. Mola

Per kanèias á þvaigþdes (lot. Per aspera ad astra) sakoma, kai norima pabrëþti, jog dideli tikslai ar ðlovë pasiekiami tik sunkiu darbu. Posakis pavartotas romënø filosofo, dramaturgo ir politiko Senekos Jaunojo (Lucius Annaeus Seneca, 4 pr. m. e.–65) tragedijoje „Pamiðæs Herkulis“. Visas posakis èia skambàs taip: Per aspera sic itur ad astra ‘per kanèias taip einama á þvaigþdes’ (Hercules Furens, II, 437); ðiuos þodþius pasako Herkulio þmona Megara Tëbø valdovui Li- Seneka Jaukui, tikëdamasi, kad Herkulis bus paimtas á nasis dangø, kaip Jupiterio sûnus. Taèiau pirmasis posaká sic itur ad astra pavartojæs romënø poetas Vergilijus (Publius Vergilius Maro, 70–19 pr. m. e.) „Eneidoje“, kur tuos þodþius pasako Apolonas Enëjo sûnui Askanijui Jului, girdamas já uþ narsà (Aeneid, IX, 641). Ðá Vergilijaus posaká astronomai vëliau perfrazavo á hinc itur ad astra ‘èia einama á þvaigþdes’ ir vartoja observatorijoms apibûdinti. Toks uþraðas yra ir virð Vilniaus universiteto observatorijos durø. Permainø vëjai (angl. Wind of change) ið esmës besikeièianèios sàlygos, aplinkybës, naujoviø visuma. Posakio autorius – Didþiosios Britanijos politinis veikëjas H. Mak108

milanas (Harold Macmillan, 1894–1986, premjeras 1957–1963), vienoje ið savo kalbø 1960 m. pasakæs: „Permainø vëjas dvelkia virð þemyno“, turëdamas galvoje iðsivaduojamàjá sàjûdá Afrikoje.
H. Makmilanas

Perþengti Rubikonà padaryti lemtingà sprendimà, po kurio nebegalima atitaisyti padëties. Rubikonas (‘raudonasis’) buvo upelis, skyræs Romà nuo jos provincijos Galijos. Galijos valdytojui Julijui Cezariui (Gaius Iulius Caesar, 100–44 pr. m. e., valdë 49–44 pr. m. e.) senatas buvo uþdraudæs savo legionus ávesti á Romos teritorijà. 49 pr. m. e. Cezaris su savo legionais perþengë Rubikonà ir pradëjo pilietiná karà. 45 m. per. m. e. Cezaris galutinai nugalëjo Pompëjø ir tapo Romos imperatoriumi. Legenda pasakoja, kad abejoniø valandà Cezariui pasirodæs milþiniðkas trimitininkas, kvietæs já perþengti upelá. Cezaris palaikæs tai geru þenklu ir ryþæsis perþengti. Pikta akis þvilgsnis, kuris gali pakenkti: nuþiûrëti, uþburti ir pan. Senovëje tikëta, kad piktà ar nemalonø þvilgsná turá burtininkai bei raganos ir kad savo kerus jie galá skleisti þvilgsniu. Pilietinë dràsa (rus. Ãðàæäàíñêîå ìóæåñòâî) ryþtas ir dràsa, atiekant savo pilietinæ pareigà, nesibijant galimø represijø ar oponentø kerðto. Tokiu pavadinimu rusø poetas dekabristas K. Rylejevas (Êîíäðàòèé Ðûëååâ, 1795–1826) paraðæs odæ (1823).

sakis kilo ið Prancûzijos valstybës veikëjo kardinolo Riðeljë (Cardinal-Duc de Richelieu, 1585–1642) padëjëjo pravardës. Riðeljë deðinioji ranka ir patarëjas buvo vienuolis kapucinas tëvas Þozefas (Joseph), neðiojæs pilkà Trigubas Riðeljë portretas. sutanà (ið èia ir pravardë), tuo Dail. F. de Ðampanas (Philippe tarpu kardinolo apranga yra de Champaigne, 1602–1674). ryðkiai raudona. Vëliau pilkuoju kardinolu pradëtas vadinti ir pats Riðeljë. 1622 m. tapæs kardinolu, o nuo 1624 m. – pirmuoju Karaliðkosios tarybos ministru, jis iki gyvenimo pabaigos iðliko faktiðkasis Prancûzijos valdovas, valdant karaliui Liudvikui XIII (Louis XIII, 1601–1643, valdë 1610–1643). Pilti alyvos á ugná (lot. Oleum addere camino) dar labiau komplikuoti ir taip sudëtingà situacijà ar aðtrinti konfliktà. Posakio autorius – romënø poetas Horacijus (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 pr. m. e.), pavartojæs já „Satyrose“ (II, III, 320). Pinigai nesmirda (lot. Pecunia non olet ‘pinigai kvapo neturi’) sakoma, pateisinant neðvariu ar nusikalstamu darbu ásigytus pinigus. Posakis ið istorijos apie Romos imperatoriø Vespasianà (Caesar Vespasianus Augustus, 9–79, valdë 69–79), kurio sûnus Titas priekaiðtavæs tëvui, kam ðis apmokestinæs vieðuosius tualetus. Vespasianas prikiðæs sûnui prie nosies kelias monetas ir paklausæs, ar jos turi kvapà. Sûnui atsakius neigiaVespasianas

K. Rylejevas

Pilkasis kardinolas slaptas asmuo, darantis átakà vykdomàjà valdþià turintiems pareigûnams; faktiðkasis valdytojas. Po109

110

~ 50/65 – ~ 127) pinigø „kvapo“ motyvà iðpopuliarinæs vienoje ið savo „Satyrø“: “/. Medison sakis iðpopuliarëjo. Teiloras per jos laidotuves esà pasakæs: „Ji niekada nebus uþmirðta. Posakis kilæs ið daugeliui tautø þinomo anekdoto apie sukèiø. pasakyti 1917 m. Platoniðka meilë (lot. tëvas jam paaiðkinæs.) buvo Epyro (vakarinë Graikijos pakrantë) karalius (306–302. Mirus buvusio JAV prezidento Dþ. m. Svetonijaus amþininkas Juvenalis (Decimus Iunius Iuvenalis. spalio perversmo iðvakarëse: „Valdþios paëmimas yra sukilimo reikalas. 1830–1903). Pyrros. taip pat Makedonijos karalius (288-284.). Lenino (Âëàäèìèð Óëüÿíîâ-Ëåíèí. Pirmiausia paimsim valdþià. e. Plato.) raðtus á lotynø kalbà. Platonas veikale „Puota. XXIII). kai neþinoma ar nenumatoma. Kai kurie jo mûðiai su romënais laimëti labai sunkiai. Fièinas (Marsilio Ficino. 319–272 pr. 297–272 pr. Baèeneno (James Buchanan. 204–205). 1791–1868. be erotikos ir sekso. pasiekus uþsibrëþtà tikslà. m.). Lein (Harriet Rebecca Lane Johnston. 1784–1850. kad jos gautos ið naujojo mokesèio./ juk visuomet malonu uþuosti pelno kvapelᓠ(Lucri bonus est odor ex re qualibet) (XIV. jo politinis tikslas paaiðkës po to“. prez.. Perfrazuoti rusø bolðevikø vado V. prez. padëjusi jam ðeimininkauti Baltuosiuose Rûmuose. Nerdlindþerio (Charles Frederic Nirdlinger. JAV spaudoje ðis titulas pirmà kartà pasirodë 1860 m. Vita divi Vespasiani. 1849–1850). Fièinas . Z. prez. e. The first lady) ðalies prezidento þmona. 1433–1499). e. bandþiusá kaip parðà parduoti katæ maiðe. Leninas Pirmoji ðalies dama (angl. e. neiðsiaiðkinus visø sàlygø ar aplinkybiø. ásitraukti á koká renginá ar veiklà. Posakio autorius – italø filosofas neoplatonistas M. 1809–1817) naðlei Dolei Medison (Dolley Payne Todd Madison. vienas didþiausiø to laiko Romos prieðø. 1870–1924) þodþiai. pavadinta „Pirmoji ðalies dama“ (The First Lady in the Land). Spëjamas posakio autorius – JAV prezidentas Z. Pyro pergalë nereikðminga ir su didþiuliais nuostoliais pasiekta pergalë. 1768–1849). ið tiesø buvo mûsø Pirmoji Dama (First Lady) iðtisà pusæ amþiaus“. filosofo Platono (Pl£twn. nevedusio prezidento Dþ.1860?–1940) pjesë. prieð tai neapþiûrëjus. – pirmàja dama tàsyk buvo pavadinta H. Pirkti katæ maiðe rizikuoti ásigyti kà nors. Aleksandro Makedonieèio giminaitis. gr. Teiloras (Zachary Taylor. 1857–1861) graþuolë dukterëèia. Pyras (PÚrroj. kas veikti. iðvertæs sen. Po mûðio prie Auskulo (279) Pyras pasakæs: „Dar viena tokia pergalë mane visiðkai sunaikins“. tolygi pralaimëjimui. kai 1911 m. Ðis epizodas apraðytas romënø istoriko Svetonijaus (Gaius Suetonius Tranquillus. Po. Medisono (James Madison. ~423–347 pr. Amor platonicus) tik dvasinë partnerio meilë.. m. o paskui paþiûrësim sakoma. arba Apie meilæ“ dialogo forma iðdësto savo pa112 V. Niujorke buvo pastatyta È. nes ji 111 M.mai. m. karvedys. ~ 69 – ~ 130) veikale „Dvylikos Cezariø gyvenimas“ (De vita XII Caesarum. 273-272 pr.D. 1751–1836.

12). Politinë prostitutë politikas. kuriais jie buvo pasiekti. 1685 prûsams Rosbacho mûðyje (1757). t. dvasinæ meilæ. Au reste. guosdama karaliø po retas (fragm. prisitaikyti prie jos. 1710–1774. dvasinio groþio paþinimà. K. V. mingway. apibûdindamas bendraþygius S.y. buvusá karo dalyvá. Ðiuos Þ. arba kitaip – markizë de Pompadur (marquise de Pompadour. Hemingvëjus (Ernest He. 1799–1850) trilogijos (1837–1843) pavadinimas. jog reikia rûpintis tik savo gyvenimo gerove. le deluge) egoistinë nuostata. 1899–1961) romane „Fiesta (Saulë taipogi teka)“ (1926). angl. taèiau tarp vyro ir jaunuolio. nepatriotiðka. filosofo ir oratoriaus Cicerono (Marcus Tullius Cicero. Gali bûti parafrazë ið Gyvasis lavonas (þr. kas paraðyta. XX a. Posakiu tapæs O. Posakio autorë – amerikieèiø raðytoja G. Prarastos iliuzijos (pranc. daþnai keièiantis savo paþiûras ir narystæ partijose. nei apie veiklos padarinius ateinanèioms kartoms. Vechteno (Carl Van reikðmæ iðpopuliarino kitas amerikieèiø Vechten. après nous. Þ. kai kokios nors veiklos rezultatus ketinama panaikinti tais paèiais bûdais. Po mûsø (manæs) nors ir tvanas (pranc. kuriame ðià frazæ pavartoja Leninas. de Balzako (Honoré de Balzac. Stein posaká kaip romano epigrafà: Visi jûs – prarastoji karta. Les illusions perdues) neiðsipildþiusios viltys. Posaká ir jo pirminæ G. vëliau bolðevikinei publicistikai.) frazë ið „Laiðkø draugams“ (Epistularum ad familiares. Posakio autorë – Þana Antuanetë Puason (JeanneAntoinette Poisson). Kamenevà su G. 1880–1964) raðytojas E. Perfrazuota romënø politiko. atvykusio á Paryþiø ir svajojusio tapti garsiu poetu. nebeturintis perspektyvø tæsti politinës karjeros. m.nuotr. Lost Generation) apolitiðka.þiûras apie idealià. valdë nuo 1715) favoritë nuo 1745 m. Natyras (Jean Prancûzijos kariuomenës pralaimëjimo Marc Nattier.). e. Posaká vëliau iðpopuliarino filmas „Leninas spalyje“ (1937). 113 Politinis lavonas susikompromitavæs ar sukompromituotas politikas. Popierius viskà pakenèia (lot. gali bûti tiesa. Cuneus cuneum trudit) sakoma. taèiau ne visa. M. merkantiliðka visuomenës dalis. Posakis. pradþioje buvæs bûdingas Rusijos socialdemokratinei. Dail. ~27–66) kûrybos (Satiricon. Plus minus) apytikriai. jis esà nebesugebàs gráþti á taikià visuomenæ. Posakis ið romënø raðytojo satyriko Petronijaus (Gaius Petronius Arbiter. –1766). 114 . Prarastoji karta (pranc. Stein (Gertrude Stein. Une generation perdue. skeliant pliauskà) galima stumti toliau kitu pleiðtu.). Posakis paimtas ið buities – ástrigusá pleiðtà (pvz. Romane vaizduojamas provincialo vaikino. Prancûzijos karaliaus Liudviko XV (Louis XV. Puason portþodþius ji pasakius. nusivylimas kuo nors. Zinovjevu dël jø straipsnio menðevikø laikraðtyje Íîâàÿ æèçíü. maþdaug. 1721–1764). Pasak raðytojos. LII). 1874– 1946). A. negalvojant nei apie ávaizdá istorijoje. prarastoji karta yra kare dalyvavæs jaunimas – iððvaistæs geriausius savo metus þudynëms ir smurtui. Stein. 106–43 pr. likimas ir puoselëtø lûkesèiø netektis. Liber V. Pleiðtas pleiðtà varo (lot. Epistula non erubescit ‘laiðkas nerausta’) raðyti galima viskà. cituodamas G. pavadinusi ðitaip prastà automechanikà. Plius minus (lot.

m. Vylandas (Christoph Martin Wieland. Brain drain ‘smegenø nutekëjimas’. juos savintis ir jais didþiuotis. jei bajorystës dokumentai bûdavæ nepakankami ar iðaiðkëdavusi jø klastotë. Protø nutekëjimas (angl. Jagemanas (Ferdinand Jagemann. kam lova bûdavusi per trumpa. paguldæs plëðikà á jo paties lovà. kai daug inþinieriø ir mokslininkø. kam per ilga. e. The Call of the Wild ‘gamtos ðauksmas’) pagrindiniai instinktai. Posakio autorius – vokieèiø poetas K. Vylando portretas (fragm. nusiþiûrëto ið rusiðko vertimo Çîâ ïðåäêîâ. tykodamas kà praryti“ (1 Pt 5. Pasakëèios siuþeto autoriumi Fedras nurodo Ezopà. Panaðø laikotarpá dabar patiria posovietinës ðalys (tarp jø ir Lietuva).). ypaè britø. Gr. budëkite! Jûsø prieðas velnias kaip riaumojantis liûtas slankioja aplinkui. atsakymas bûdavæs Reprosit! ‘jums irgi’. Prieðas nesnaudþia ironiðkas perspëjimas tiems. Posakis galëjo atsirasti XIX a. Kitur nurodoma. Óòå÷êà ìîçãî⠑t. Gloriari alienis bonis ‘girtis svetimomis gërybëmis’) dangstytis svetima ðlove ar nuopelnais. Pieðinys antikinëje amforoje (VI a. tuos. mite Prokrustas buvæs milþinas Tesëjas ir Prokrustas. Londono (Jack London.: „Bûkite blaivûs. kur tiek darbo. Posakis atsirado po II pasaulinio karo. Ið lotynø kalbos ðis ritualinis vaiðiø þodis paplito kitose Europos kalbose. rëmai. kai carinë valdþia ëmësi bajorystës revizijos ir tikrieji bei apsimetëliai bajorai stengësi dokumentiðkai jà árodyti. Dail. padëtá. kas turi varþovø ar konkurentø. mokslininkø emigracija. Londonas K. plg. e. 8). F. Den Wald vor lauter Baumen nicht sehen) sakoma. Prozit! (lot. nei vëliau kuosos. Posakis ið romënø raðytojo Fedro (Phaedrus. Posakis kilæs ið amerikieèiø raðytojo Dþ. plëðikas. m.Prasti (Blogi) popieriai apie nepalankià kieno situacijà. kad Vylandas já perfrazavæs ið vokieèiø poeto F. Posakis turëjo pradinæ dokumentø vertinimo reikðmæ. pavartojæs já poemoje „Mûzarionas. blogus reikalus. 1768). atitinka lietuviø á sveikatà! Taip sakydavo uþgerdami romënai.’) specialistø.). 15 pr. Protëviø ðauksmas (angl. á kuriuos per jëgà kas nors spraudþiama. Hagedorno (Friedrich von Hagedorn. Prokrusto lova dirbtinë norma. Dþ. –50) pasakëèios apie iðdidþià kuosà ir povà. Prokrustà nuþudæs Tesëjas. rus. arba gracijø filosofija“ (Musarion oder die Philosophie der Grazien. taèiau jos nepriëmæ nei povai. skatinimas bûti veikliems. Perfazuota ið apaðtalo Petro pamokymø. pasàmonë. 1708–1754) eilëraðèio „Horacijus“. 1876– 1916) apysakos lietuviðko pavadinimo. kurio plunksnomis toji puoðusis. Puoðtis svetimomis plunksnomis (lot. Prosit! ‘tegul eina á gera’) linkëjimas uþgeriant. 1780 –1820). ið kuriø specialistai emigruoja á Vakarø Europà. p. pr. Lietuvoje. kai per smulkmenas nematoma esmës. Pro medþius miðko nemato (vok. kad numarintø kanèiose: tiems. nukirsdavæs kojas. 116 115 . 1733– 1813). prisiviliodavæs keliautojus ir guldydavæs juos á lovà tam. kuri jam buvusi per trumpa. tiek buities sàlygos bei atlyginimai buvo kur kas geresni nei karo nualintoje Europoje. ëmë keltis gyventi á karo nepaliestas JAV. – iðtempdavæs.

Posakis gali bûti ir bendro indoeuropietiðkojo folkloro paveldas. ðëtono sàjungininkais. Posakio autorius – rusø poetas A. dar plg. Procesuose átariamieji buvo kaltinami antiamerikietiðka veikla.. raganiais. Witch-hunt. ne laiku ar ne taip perjungusiam bëgius. 2. Baltazaro Dþ. kol epidemija nurims. Aktyviausias raganø procesø laikotarpis buvo 1400–1700 m. Kentëjo ir niekuo dëti. þmogus ppr. o raganø procesø iðtakos siekia senovës Egipto ir Babilono 117 laikø teisynà. 9). 1938). kuriems vyriausybë suversdavusi visà kaltæ dël esanèios netvarkos. rus. Dar plg.–65) (Apocolocyntosis. linksmas gyvenimas visuotinës suirutës ar karo metu. Îõîòà íà âåäüì) 1. 1799–1837). Pati sàvoka galëjo atsirasti ið italø raðytojo Dþ. taip pavadinæs dramatiðkas scenas. 1810– 1873). iðleidæs knygà pavadinimu „Realiosios poli118 . Posakis atsirado Renesanso laikais. Puðkinas (Àëåêñàíäð Ïóøêèí. dramaturgas ir politikas Seneka Jaunasis (Lucius Annaeus Seneca. 1853 m. politiniø) persekiojimas. þolininkø. Termino autorius – vokieèiø þurnalistas ir politikas A. Ranka rankà plauna (lot. Politine reikðme ðá posaká bene pirmasis pavartojo anglø raðytojas Dþ. paraðytas 1832 m. reèiau – kitaip nuþudomas. kitaminèiø (ppr. pradþioje Rusijos Dûmoje. Eric Arthur Blair. kaip. 1903–1950) knygoje „Katalonijai pagerbti“ (Homeage to Catalonia. siauèiant marui Florencijoje. kai Europoje baþnyèia itin suaktyvino þyniuoniø. Rasti ieðmininkà (rus. Atpirkimo oþys. aiðkiaregiø ar religiniø kitaminèiø (vad. kurios pradþioje pasakojama. „Árodþius“ raganavimà. eretikø) persekiojimà. inicijuoti senatoriaus Dþ. kurioje ispanø komunistø kovà su trockininkais jis pavadinæs beprasmiðka raganø medþiokle. kai JAV prasidëjo komunistø demaskavimo ir persekiojimo procesai. bûdavo sudeginamas ant lauþo. pagal ðkotø poeto Dþ. 1816). Todël Dûmos opozicija ieðmininkais praminusi smulkius pareigûnus. apðaukusi juos raganomis. plg. Dþ. bûdavo suverèiama ieðmininkui. Susidorojimo su ragana teisëtumas nurodomas jau Senajame Testamente. 3. pastangos iðsiaiðkinti praeityje nusikaltusius þmones. ðnipinëjimu TSRS naudai (kas tam tikrais atvejais pasitvirtino). Tiriant geleþinkelio katastrofø prieþastis tuometinëje Rusijoje. Uþraðyto posakio autorius – romënø filosofas. Mozës suraðytame kodekse. fon Rochau (August Ludwig von Rochau. taèiau raganavimu apkaltinti ir fizinio tardymo neiðtvëræ þmonës.: „Nepaliksi gyvos kerëtojos“ (Ið 22. ~4 pr. Die Realpolitik) politika. Raganø medþioklë (angl. „septynios damos ir trys jauni vyriðkiai“ su savo tarnaitëmis ir tarnais nusprendþia pasitraukti á atokesnæ vietà uþmiestyje ir linksmai leisdami laikà pralaukti.Puota maro metu (rus. 1785–1854) poemà „Maro miestas“ (The city of the plague and other poems. vykdoma be istorinio konteksto. Posakis atsirado XX a. Ïèð âî âðåìÿ ÷óìû) nerûpestingas. kai tikrieji kaltininkai yra vadovai. Realioji politika (vok. ~1313–1375) knygos „Dekameronas“. kaltë ppr. Orvelas (tikroji pavardë – E. m. Bokaèas puota. Vilsono (John Wilson. Makarèio (Joseph Raymond McCarthy. epizodà su Sauliumi 1 Sam 28. 1908–1957). Senekos paimtas ið gyvosios kalbos. daugiausia moterys. Orvelo metafora labai paplito 1950–1954 m. Bleiras) (George Orwell. Dar plg. e. Íàéòè ñòðåëî÷íèêà) suversti kaltæ dël ko nors eiliniam darbuotojui. Manus manum lavat) apie abipusæ paramà ar pagalbà. 7–9). 18. atsiþvelgiant tik á dabarties realijas ir interesus. Bokaèo (Giovanni Boccaccio.

apibûdindamas kanclerio O. moterys – putlios. kanclerë 2005–). pratæsia kriminalistai. angewendet an den politischen Zuständen von Deutschland). g. P. Rubenso (Peter Paul Rubens. tuo tarpu galvos nuleidimas ir gûþimasis yra nusiþeminimo. panaði á juodàjà gulbæ. nes kritikavo terorà ir buvo paliaubø su Prancûzijos kaimynëmis ðalininkas. raumeningi. Grundregeln von Realpolitik. Rara avis) retos. Dantonas (Georges Jacques Danton. reformos ar valdþios kaitos ppr. bijodamas. kad valgytum (lot. o baigia karjeristai. Posakio autorius – romënø poetas Juvenalis (Decimus Iunius Iuvenalis. 1815–1895. kur titanas Saturnas (gr. Revolution eats its own children) po kiekvienos revoliucijos. Dantonui priskiriama ir mintis. daþnai A. kiti kancleriai – apie iðskirtinai gerus Vokietijos santykius su Rusija B. g. 1991–1999) ir V. Posakis ið romënø retorikos mokytojo Kvintiliano (Marcus Fabius Quintilianus. 95). Posakio autorius – Didþiosios prancûzø revoliucijos (1789–1794) vienas ið vadovø Þ. 1577–1640) paveiksluose nuogi þmoniø kûnai vaizduojami barokui bûdinga maniera: vyrai – tvirti. Þ.).tikos principai ir jø taikymas Vokietijos politinëmis sàlygomis“ (vok. Þmoniø ir daugelio gyvûnø elgsenoje pakelta galva rûðies bûryje yra pranaðumo rodymas (optiðkai padidinamas ûgis). 120 . non vivere ut edas). „Satyrose“ raðæs: „Paukðtë reta ðiuos kraðtuos. Putino (Âëàäèìèð Ïóòèí. per kuriuos nukenèia dalis jos vykdytojø. pradedant kancleriu H. prez. prez. Retas paukðtis (lot. Aliuzija á romënø mitologijà. prasideda revoliucionieriø tarpusavio kivirèiai. kancleris 1982–1998) ir baigiant A. 1954. 1930. perversmo. 1844–1900). Viduramþiais buvo paplitæs posakis: Ver us amicus rara avis (‘geras draugas – retenybë’). iðskirtinës iðvaizdos ar elgesio þmogus. Kolis já vartojo kalbëdamas apie Vokietijos suvienijimà. Dantonas 1794). o ne gyventi. Merkel (Angela Dorothea Merkel. puikuotis. Rubensas. Flamandø dailininko P. 119 Revoliucija (kaip Saturnas) ryja savo vaikus (pranc. Rubenso moteris apie apkûnià moterá. pataikavimo ar baimës þenklas. nukreiptà prieð „liaudies prieðus“. kad gyventum. Terminà iðpopuliarino vokieèiø filosofas F. kurià atliko jo buvæ bendraþygiai. H. sunkokos. ~ 50/65 – ~ 127). 2000–2008) valdymo laikotarpiu. kad tie uþaugæ jo nenuverstø. 1952. la Révolution comme Saturne dévore ses enfants. fon Rochau já vartojæs. Reikia valgyti. pasakæs taip prieð savo egzekucijà. fon Bismarko (Otto Eduard Leopold von Bismarck. kuriuo buvo apðauktas ir Þ. Riesti nosá didþiuotis. Dantonas. Krono analogas) rydavæs savo naujagimius. Jelcino (Áîðèñ Åëüöèí. Nyèë (Friedrich Wilhelm Nietzsche.1931–2007. VI. Esse oportet ut vivas. Koliu (Helmut Josef Michael Kohl. angl. jakobinai savo iðleistais dekretais pradëjo „didájá terorà“. kancleris 1862–1890) politinæ veiklà. bûti arogantiðkam. Venera prieðais veidrodá (fragm. 165–166). g. Ðiais laikais terminas padaþnëjo irgi Vokietijos vadovø kalbose. ~35–~100) darbo „Iðkalbos mokymas“ (Institutio Oratoria. – / kas pakæsti galës tokià þmonà – dorybiø skrynelæ!“ (Juvenalis. jog revoliucijà pradeda idealistai. 1759– Þ. 1794 m.

– duoti jai gyvàjá vaikà! Tik jo neuþmuðkite!’ O kita reikalavo: ‘Tenebûna nei mano. Jokûbas yra jo paveldas. pas þydø karaliø Saliamonà kartà atëjusios dvi moterys. bendru arðinu neiðmatuosi. 1866 m. Posaká iðpopuliarino amerikieèiø raðytojas Dþ. Aesopus. taèiau vienos jø kûdikis netrukus nugultas mirë.) pasakëèios „Lapë ir vynuogës“. bet ana slapta juos sukeitusi. VI a. plg. Jis rado já dykumoje – tyruose vaitojanèios dykumos. S. nes uogos jau prisirpo’. jos ypatingas bûdas – Rusija galima tik tikëti’). motyvuojant tikrais ar tariamais prekës trûkumais ar kelionës sunkumais. o mano sûnus – gyvasis`’. Padalykite!’ Tada karalius atsakë: ‘Atiduokite pirmajai gyvàjá berniukà. – neuþmuðkite jo! Ji yra jo motina’“ (1 Kar 3. ir supylë vynuoges á didájá Dievo rûstybës spaustuvà“ (Apr 14. e. maldavo karaliaus. mano vieðpatie! – ji ðaukë. kuriai ið jø priklausàs kûdikis. 23–27).: „Ir dar vienas angelas iðëjo nuo aukuro. toji moteris apkaltinusi gyvojo kûdikio motinà vaiko vagyste: esà miræs anos kûdikis. Krylovas (Èâàí Êðûëîâ. Perfazuotas posakis ið Senojo Testamento. m. degdama meile savo sûnui. Dþ. Posakio ðaltinis – Naujasis Testamentas. Tiutèevo portretas (fragm. Óìîì Ðîññèþ íå ïîíÿòü) sakoma kalbant apie Rusijos valdþios ar visuomenës keistenybes. Jis didþiu balsu suðuko turinèiajam aðtrø pjautuvà: ‘Paleisk darban savo aðtrøjá pjautuvà ir nurink þemës vynmedþio kekes. negalëdama pasiekti aukðtai auganèiø vynuogiø. kad ðis iðspræstø ginèà. 18–19). – jis tarë. áproèius ir paproèius. 15 pr. nei tavo. Karalius tad ásakë: ‘Atneðkite man kalavijà’. kai negalëjimas ko nors ásigyti ar kur nuvykti ir pan. Apglëbë já. 1803– 1873). Posakis paimtas ið Ezopo (A…swpoj. rûpinosi juo. „Tada karalius tarë: ‘Viena sako: `Ðis yra mano sûnus – gyvasis`. galop nueina ðalin. Aleksandrovskis (Ñòåïàí Àëåêñàíäðîâñêèé. pakeièiamas atsisakymu tai daryti. paskelbæs toká ketureilá: Óìîì Ðîññèþ íå ïîíÿòü. duokite pusæ vienai ir pusæ kitai’. / Àðøèíîì îáùèì íå èçìåðèòü: / Ó íåé îñîáåííàÿ ñòàòü — /  Ðîññèþ ìîæíî òîëüêî âåðèòü (‘protu Rusijos nesuprasi. kurioje lapë. Posakio autorius – rusø poetas ir diplomatas F. plg. kuris gali iðsilieti prieð tuos. m. pr. ‘Praðyèiau.–50). 1768–1844). turintis valdþià ugniai. Steinbekas F. Savam kraðte pranaðu nebûsi (lot. ramindama save. Atneðus karaliui kalavijà. e. Mat jos gimdþiusios beveik vienu metu. Tada angelas numetë savo pjautuvà þemën ir nuskynë þemës vynmedá. Pasak Senojo Testamento. Rûstybës kekës bræstantis konfliktas ar pyktis.Rûgðèios (Þalios) vynuogës þmogaus elgesys. Vëliau ðià pasakëèià iðpopuliarino kiti autoriai. pavadinæs taip vienà ið savo romanø (The Grapes of Wrath. 1902–1968). kurios sûnus buvo gyvasis berniukas. neprinokusios. 121 Saliamoniðkas sprendimas greitas ir iðmintingas problemos sprendimas. netobulybes. Saugoti kaip savo aká stropiai kà saugoti ir priþiûrëti. Steinbekas (John Ernst Steinbeck. Rusijos protu nesuprasi (rus. kas já iðprovokavo. saugojo já kaip savo akies lëliukæ“ (Ást 32. 9–10). Moteris. karalius tarë: ‘Padalykite gyvàjá vaikà á dvi dalis. Dail. 1939). tarp jø ir Fedras (Phaedrus. Tiutèevas (Ôåäîð Òþò÷åâ. 1842– 1906). – o kita sako: `Tai netiesa! Tavo sûnus yra negyvasis. In patria natus non est propheta vocatus) á uþsienieèiø þodþius ar patarimus 122 . kad vynuogës esà dar rûgðèios. I.).: „bet Vieðpaties dalis yra jo tauta.

liepa). rodydami save patys. organizacijos „Amnesty International“ ákûrëjas (1961 m. pavartojæs já neakivaizdinei diskusijai su Brutu: sed quo facilius sermo explicetur. 1843 m. (taip pat 1945–1949) vadintas dabartinis Tailandas. Posakio autorius – anglø teisininkas P. o Engas su Sara – 12 vaikø. Sëskim ir pakalbëkim! (lot. labai panaðios iðvaizdos þmonës. Prisoners of conscience) asmenys. e. ir E. Hanteris (Robert Hunter) ir ëmë veþioti po pasaulá kaip mokamà atrakcionà. Ðiaurës Karolina).. per visà pasaulá nuaidi ðauksmas. Ilgainiui seserys susipyko ir ásikûrë atokiai viena nuo kitos. kad sielai paliekant kûnà. Siamu iki 1929 m. Dvyniai miræ tà paèià dienà su trijø valandø skirtumu – pirma Èangas. mito. Sedentes agamus) kvietimas kà iðsiaiðkinti ar padiskutuoti sëdint. Pasibaigus kontraktui su Hanteriu. Dzeuso ásakymu karo dievas Arëjas Tanatà iðlaisvinæs. todël þmonës nustojæ mirti ir buvusi paþeista harmonija. Ðá posaká jis pavartojo straipsnyje „Uþmirðtieji kaliniai“. nesibaigiantis ir rezultatø neduodantis darbas. praleisdami po tris dienas kiekvienos ið jø namuose. Naujajame Testamente Kristus pasakæs: „Niekur pranaðas nebûna be pagarbos. neperskiriami. o Engas – Sarà Anà. agamus (‘kad kalba geriau klostytøsi. nebent savo tëviðkëje ir savo namuose“ (Mt 13. paskui Engas. Sàþinës kaliniai (angl. 1839 m. sëdëdami [tai] darykime’ (Brutus 24). 54). nuteisti uþ politines paþiûras ar religinius ásitikinimus. Sielos ðauksmas nesuvaidinta stipriø jausmø iðraiðka.atsiþvelgiama labiau nei á saviðkiø. broliai jas lankydavo. 2. broliai nusprendë pasilikti ðiame jiems patikusiame mieste ir priimti JAV pilietybæ. Posakio autorius – romënø raðytojas. 1829 m. kuria nors kûno vieta suaugæ ar bendrà kûno dalá turintys dvyniai. labai artimi draugai. kad ðis pasidarë bendrinis. Èangas su Adelaida susilaukë 10. vieðëdami Vilkesbore (JAV. Benensonas ðiuo terminu pradëti vadinti politiniai kaliniai visose nedemokratinëse ðalyse. kuriuos jungusi kremzlë. iðspausdintame 1961 05 28 britø laikraðtyje The Observer. Gastrolës taip iðpopuliarino È. kad ðie pakëlæ tauræ „uþ laisvæ“. Netrukus P. o Sizifas buvæs nu124 . jei tinka. 1921–2005). 106–43 pr. taèiau þmogaus ausis jo nesugebanti iðgirsti. Benensonas piktinosi dviejø portugalø studentø nuteisimu 7 metams uþ tai. vëjø karaliaus Ajolo sûnus Sizifas. Siamo dvyniai 1. Siamo dvyniais pirmiausia buvo pavadinti Siame gimæ kinai 123 broliai Èangas (‘kairysis’) ir Engas (‘deðinysis’) Bankeriai (Chang Bunker. Pasak gr. Bankeriai pavadinimà Siamo dvyniai. 1811–1874). oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. kurio sveikata buvo pradëjusi ðlyti. sedentes. Sizifo darbas (lot. tarp jø ir Tarybø Sàjungoje. brolius pastebëjo britø komersantas R. Benensonas (Peter Benenson. 3. suaugæ krûtinkauliais. Eng Bunker. Vëliau ðià tiesà patvirtino pranaðo Mahometo iðvijimas ið jo gimtosios Mekos 622 m. si videtur. Korinto miesto ákûrëjas. Labor Sisyphus) beprasmis.). jiedu vedë seseris Jeits (Yates): Èangas – Adelaidà. m. Daugelyje religijø tikima. broliai pelnësi. nes taip esà patogiau. Straipsnyje P. klasta sukaustæs pas já atëjusá mirties dievà Tanatà.

kad valdytum’. soc. Lotyniðkà posaká iðpopuliarinæs prancûzø ekonomistas ir filosofas P. Buvo priimta manyti. Taèiau pirmà kartà þodis snob britø raðtuose pasirodæs XVIII a. fon Hindenburgas (Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg. Posakio autoriumi laikomas romënø poetas Propercijus (Sextus Aurelius Propertius. apibûdinæs taip 1918 m. didþiøjø geografiniø atradimø laikais. Prudonas ið teisingumo!“(III sk. pr. pabrëþtinai pretenduojantis á rafinuotà skoná ir manieras. ir galësi ásakinëti. kad legenda atsirado XV–XVI a. e. ~50–~15 pr. nors tam sugaiðtø visà amþinybæ. temdysi jiems protà. 2. skaldyk. 1809–1865) knygoje „Kas yra nuosavybë?“ (Qu’est ce que la propriété?. Manoma. ir turtësi. Posaká ypaè iðpopuliarino R. didelës audros metu prisiekusá þûtbût apiplaukti kyðulá. Pirmasis. pelnyti pripaþinimà. vaiduoklis laivas. taip pat portugalo Vasko da Gamos (Vasco de Gama. turintis turtingà buitá. 1813–1883) opera tokiu pavadinimu (1848). e. Prudonas (Pierre-Joseph Proudhon. neturinèius titulø. nors niekur neuþraðytas. kad þodis kilæs ið santrumpos s. taèiau ið ten jis apgaule iðtrûkæs. Flying Dutchman) 1. kuria anglø aristokratai sveèiø sàraðuose esà paþymëdavæ asmenis. apiplaukusiu Gerosios Vilties ragà Pietø Afrikoje. Vokietijos Lapkrièio revoliucijà. 17. Skinti laurus pasiekti dideliø laimëjimø. Vagnerio (Richard Wagner. plaukiojantis jûroje be águlos. Uþ apgavystes Dzeusas Sizifà nubaudæs amþinu ir beprasmiu darbu: Sizifas Hade turás ridenti á kalnà didþiulá akmená. ir mulkinsi þmones. Dievas iðgirdæs ðiuos þodþius ir nubaudæs já uþ iðdidumà – kapitonas pasmerktas 1000 metø (kitame variante – iki Paskutiniojo teismo) klajoti po jûras ir niekada nepasiekti kranto. þmogus. 1423–1483. privertusià Vokietijà kapituliuoti I pasauliniame kare (1918 11 11). Snob) prasèiokas. Smûgis á nugarà (vok. Spëjama. kad kirðintojui bûtø lengviau jomis manipuliuoti. 1840). Antikinë amfora (VI a. plg. 1469– 1524) ekspedicija á Indijà (1497). gale (ðkotiðkasis variantas snab) ir reiðkæs batsiuvá ar jo pameistrá.. buvo intrigomis garsëjæs Prancûzijos karalius Liudvikas XI (Louis XI. 20).. 1847–1934). taèiau uþritintas ðis kaskart nurieda atgal á pakalnæ.). tyèiosies P. grupiø ar valstybiø kirðinimà. m. kurios metu jis tapo pirmuoju europieèiu. Laureatas. valdë 1461–1483). Skaldyk ir valdyk! (lot. ðlovæ. bet skurdø intelektà bei dvasiná pasaulá. Persefonës priþiûrimas Sizifas Hade.gabentas á mirusiøjø karalystæ Hadà. Snobas (angl. netikëtas prieðiðkas poelgis. Maþdaug tuo pat metu ðiuo þodþiu Kembridþo 126 . § 5).) pavartojæs já savo „Elegijose“ (Liber II. pavartojæs ðios reikðmës posaká. (lot. kurioje jis ironizuoja: „Divide et impera – skaldyk. 125 Skrajojantis olandas (angl. sine nobilitate ‘be aukðtos kilmës’). m. Posakio autorius – vokieèiø feldmarðalas ir gen. Dolchstoss) klastingas. kad toks buvæs sen. pasakæs diviser pour regner ‘skaldyk. Divide et impera) apie pavaldiniø. nob. o pagrindà jai galëjusi duoti didelë tuometinë olandø konkurencija su kitomis jûrinëmis valstybëmis. Romos vidaus politikos devizas. skaldyk. ðtabo virðininkas P. didelis kelioniø mëgëjas. Posakis kilo ið legendos apie olandø kapitonà.

Bejerotas (Nils Bejerot. 8 a. Psichologiðkai ðis sindromas grindþiamas savisaugos instinktu. 361–362). Posakis paimtas ið prancûzø raðytojo O. Stokholmo sindromas ákaitø simpatijos teroristams ar net emocinis solidarizavimasis su jais. kalbà ir estetiná skoná. Kadangi tas statymas buvo tik svajonëse. netrukus paèias tokias pilis praminë oro pilimis. plg. Ið Kristaus palyginimo apie „paikà þmogø. Su vandeniu iðpilti ir vaikà (vok. Kiti karo vadai ëmæ svajoti pasekti Henriko pavyzdþiu ir gauti tokiø pat dovanø. Lk 6. e. Kurtizanë yra aukðtuomenës nario iðlaikoma meiluþë. kad posakis galëjæs bûti vokieèiø liaudies patarlë. 1847). Posakis atsirado XI a. angl. ~1070–1112). jam tarë þodþiais sparnuotais“ (II. Terminas atsirado po to. pr. kurià pavartojæs katalikybës reformatorius M. Tose þemëse Henrikas Burgundietis pasistatæs puikias pilis. 1799– 1850) romano pavadinimo „Kurtizaniø spindesys ir skurdas“ (Splendeurs et misères des courtisanes. pasistaèiusá namà ant smëlio“. Liuterio portretas (fragm. m. nepriklausomai nuo jø kilmës ar turto. 1515–1586). pavadintà Geflügelte Worte. Amþininkai pradëjæ ðaipytis ið kareivø svajoniø ir ëmæ jas vadinti „piliø statymu Ispanijoje“. 1822–1884). Das Kind mit dem Bade ausschutten) perspëjimas. iðleidæs posakiø rinkiná. Statyti ant smëlio pradëti kà be patikimo pagrindo.. galima nejuèiom pasmerkti ir teigiamas ar esmines reikalo puses. Êðûëàòûå ñëîâà). Spindesys ir skurdas (pranc. kurti nepagrástus planus. uþ kà karalius dovanojæs jam þemiø Ispanijoje. pradþioje þodþio reikðmë susiaurëjo: juo vadinti þemesnio socialinio sluoksnio atstovai – tiek þinantys savo padëtá ir susitaikæ su ja. Termino autorius – ðvedø kriminologas ir psichiatras N.).. kurá netrukus nuplovë liûtys (Mt 7. „Odisëjà“: „Kreipësi meiliai á já ir sakë þodþiais sparnuotais“ (II. L. Kranachas Jaunesnysis (Lucas Cranach der Jüngere. iðbuvæ su plëðikais 6 dienas ir bandæ juos uþstoti per sulaikymo operacijà bei po jos. de Balzako (Honoré de Balzac. tiek beþdþioniaujantys aukðtesniojo sluoksnio manieras. Batir des chateaux en Espagne ‘statyti pilis Ispanijoje’) apie tuðèias svajones ar nerealius projektus. tarnaudamas Leono ir Kastilijos (ðiaurës vakarø Pirënai) karaliui Alfonsui VI (Alfonso VI. Apiplëðimo metu ákaitais tapo banko darbuotojai. apibûdinant socialiná kontrastà. atsidusus giliai. rugpjûtá Stokholme buvo apiplëðtas bankas „Kreditbanken“./ auklë miela Euriklëja pravirko / Ir. Der Zitatenschatz des Deutschen Volkes (1864).. N. Homerus. Dail.studentai metaforiðkai ëmæ vadinti visus nestudentus. Winged words.). rus. Daugelyje Europos kalbø paplitæ ppr. Biuchmanas (George Büchmann. Posakio autoriumi laikomas sen.. Sparnuoti þodþiai (vok. ðio þodþio kilmës aiðkinimas minëtàja lotyniðkàja santrumpa gali bûti liaudies etimologijos pavyzdys. 128 . Splendeurs et misères) sakoma. valdë 1065–1109). gr. Spëjama. LiuM. kai Henrikas Burgundietis (Henrik af Burgund. 1095 m. 1921–1988). XIX a. 1040–1109. Dabartine reikðme ðá junginá pirmasis pavartojo vokieèiø filologas G. poetas Homeras (“Omhroj. literatûrinës kilmës aforizmai ar publicistiniai ðtampai. Dar vëliau þodþiu snob pradëti vadinti tik minëtieji beþdþioniautojai. 49). 269). arba: „/. kai 1973 m. 26–27. Geflügelte Worte. pasiekë didelæ pergalæ prieð maurus. Bejerotas dalyvavæs ákaitø iðlaisvinimo operacijoje kaip policijos pagalbininkas. jog beatodairiðkai kà kritikuojant ar neigiant. vartojæs bûdvardá sparnuotas kaip daþnà epitetà. 127 Statyti oro pilis (pranc.

Perfrazuota ið 129 V. 1483–1546). Ðalin rankas! (angl. Ðagrenës oda (pranc. taèiau sulig kiekvienu iðpildymu ji susitraukia. ~50/ 65– ~ 127) „Satyrø“. arklio ar laukinio asilo.: „patariu melsti. atgailavimu ir tëvo atleidimu jam. o dalyvavimas sakoma apie dalyvavimà kokiose nors varþybose. 12–13). 355–356). 1880–85. nes ‘/…/ ðis mano sûnus buvo miræs ir vël atgijo. Hands off!. plg. susitraukiantá. turnyre. Ðóêè ïðî÷ü!) sakoma.) ávaizdþio. reikalaujant nustoti kà persekioti. atiduok man priklausanèià palikimo dalá’. Ðûká iðpopuliarino Didþiosios Britanijos premjeras V. svieto lygintojas“ (1907). Áëóäíûé ñûí) þmogus. Sûnaus palaidûno sugráþimas (fragm. Posakis gali bûti kilæs ið Sûnaus palaidûno (þr. de Kubertenas Olimpiniø þaidyniø ðûkiu. chagrin ‘liûdesys’). Sûnus palaidûnas (angl. 1606–1669). bastûnas. / kad sveikame tavo kûne sveikas bûtø ir protas“ (X. ðvaistûnas. kuriame pasakojama apie stebuklingà ðagrenës skiautæ. dabar – ryklio ar rajos). Mens sana in corpore sano) nuo sveikatos priklauso ir dvasinë bûsena. iðeikvojo savo lobᓠ(Lk 15. 130 Svarbu ne pergalë. Tadas Blinda. Posaká iðpopuliarino prancûzø raðytojas O. buvo praþuvæs ir atsirado’ (Lk 15. klajûnas. rus. rus. iðkeliavo á tolimà ðalá. Sveikame kûne sveika siela (lot. kur jis teigæs kiek kitaip. Tëvas padalijo sûnums turtà. konkurse ar viktorinoje. Posakis paimtas ið G. 1863–1937). per IV Olimpiados atidarymà Londone. kuri tarsi burtø lazdelë pildo kiekvienà savininko norà. vienoje ið savo poleminiø kalbø pasakæs: „Negalima su neðvariu vandeniu ið vonelës iðpilti ir paties vaiko“. Prodigal Son. Posakio autorius – prancûzø pedagogas ir istorikas P. Svieto lygintojas donkichotiðkas kovotojas uþ teisingumà ar socialinæ lygybæ. Rembrantas (Rembrandt Harmenszoon van Rijn. de Balzakas (Honoré de Balzac. pavadinæs taip vienà savo romanà (1830). nutraukti agresijà prieð kità ðalá ir pan. romënø poeto Juvenalio (Decimus Iunius Iuvenalis. 1886.teris (Martin Luther.). Ðagrenë yra ðiurkðèiai iðdirbta gyvulio oda (seniau ppr. okupavusiai Bosnijà ir Hercegovinà. Netrukus jaunëlis. palaidai gyvendamas. Olimpiniø þaidyniø atgaivintojas (1896). 1799–1850). Gladstounas . 1892–94). Dar þr. ignoruojantis ryðius su tëvais ar bendruomene. LandsbergioÞemkalnio (1852–1916) dramos „Blinda. Ten. 1809– 1898. Svieto perëjûnas kas daþnai keièia gyvenamàjà vietà ir darbà. premjeras 1868–74. de Kubertenas (Pierre de Coubertin. Lepeau chagrin) apie kà nors negráþtamai nykstantá. Gladstounas (William Ewart Gladstone. Pavadinimas kilæs ið Kristaus pasakojimo apie jaunesnájá sûnø. Ðiuos þodþius jis pasakæs 1908 m. guodþiant dël galimos ar patirtos nesëkmës. 1878 m. ppr. turinti tam tikrà raðtà ir daþyta þaliai (pranc. susiëmæs savo dalá. Nuo to laiko ðis posakis tapo neoficialiuoju P. Dail. kuris „Kartà /…/ tarë tëvui: ‘Tëve. taikæs já Austrijai. 24). Pasakojimas baigiasi sûnaus sugráþimu.

1946–1989 m. kurio negalima kritikuoti. Posakis kilæs ið sen. XIX a. esantiems valdþioje. Cold war. the Shadow Cabinet arba the Shadow Front Bench) parlamento opozicijos sudaryta alternatyvi ar „atsarginë“ vyriausybë (premjeras ir ministrai). Ðtai kur ðuo pakastas (vok. rus. Terminà ðaltasis karas (isp. Posakis atsiradæs po JAV prezidento 132 . 31–32). hic iacet lepus ‘èia guli kiðkis’. o jûs neðokote. plg. itin prieðiðki tarpvalstybiniai santykiai. 1889–1974) knyga. „Su kuo galëèiau palyginti ðià kartà? Ji panaði á vaikus. pradþioje namas sudegæs. varþyti laisvës ir pan. Õîëîäíàÿ âîéíà) 1. o jûs nerypavote. gr. kur tokia vyriausybë sudaroma oficialiai. e. Esà ten XVI a.. jûs tai linksmai darote“. Ðokti pagal kieno nors dûdelæ aklai paklusti kito valiai. m. Ypaè didelë politinë ir ideologinë konfrontacija buvusi tarp TSRS ir JAV – dviejø skirtingos ideologijos supervalstybiø. raðydamas apie islamo ir krikðèionybës koegzistavimà Viduramþiø Ispanijoje. o dabar. Politine reikðme ðis terminas buvo pirmàkart pavartotas 1938 m. gyvenæs austrø aristokratas ir karo vadas Zigmundas Altenðteigas. 1947 m. Lipmano (Walter Lippmann. kurioje pasakojama. buvæ ðeðëliniai ministrai nebûtinai tampa tikraisiais ministrais. uþslëpta jø tarpusavio neapykanta. Ðviesa tunelio gale atsiradusi viltis baigti koká uþsitæsusá darbà. 2.’“ (Mt 11. Opozicijai laimëjus rinkimus. Ðis ezopinis motyvas pasikartoja ir Naujajame Testamente.. TSRS atþvilgiu ðá terminà pirmasis pavartojæs Dþ. kurie sëdi prekyvietëje ir ðaukia savo draugams: ‘Mes jums grojome.Ðaltasis karas (angl. Posakis kilæs ið indø paproèio garbinti karves (nes jose ásikûnijæs dievas Viðnu). kurios nariai oponuoja savo kolegoms. Orvelas (tikroji pavardë – E. syká pamëginæs grojimu iðvilioti á krantà þuvis. 16–17. þvejys uþmetæs tinklà ir iðtraukæs já pilnà spurdanèiø þuvø. procesà ir pan. Bleiras) (George Orwell. Mes giedojome raudas. Þiûrëdamas á jas. bûti valdomam. Ðventa karvë apie þmogø. kai að lioviausi. Indijoje karvës nevarþomai vaikðtanèios miestø gatvëmis. þvejys pasakæs: „Ak jûs. Da liegt der Hund begraben) apie kokio reiðkinio ar problemos tikràjà prieþastá. mokëjæs groti fleita. pr. Gali bûti ir perfrazuota ið lot. „London Tribune“ iðspausdintoje esë „Tu ir atominë bomba“ (You and the Atomic Bomb). taip pat Lk 7. Aesopus. ðaltasis karas ideologiniu pagrindu vyko tarp socialistinio (TSRS ir jos sàjungininkiø) bei kapitalistinio bloko ðaliø. Eric Arthur Blair. kur buvæs uþkastas garsusis ðuo. dalyko esmæ. raðytojo Ezopo (A…131 swpoj. dëkingasis ðeimininkas pakasæs já ties namo siena. balansuojantys ant karinio konflikto ribos.. taèiau gyventojai ir toliau rodæ turistams vietà. ðiuo pavadinimu (The Cold War) iðëjo amerikieèiø þurnalisto ir politinio apþvalgininko V. Spëjama. kaip þvejys. Terminas atsiradæs Didþiojoje Britanijoje. 1903–1950) 1945 m. spalio 19 d. þurnalo „The Nation“ antraðtëje „Hitlerio ðaltasis karas“ (Hitler’s Cold War). kuriam jo ðuo kaþkada buvo iðgelbëjæs gyvybæ. jûs neðokot. Ðuniui nugaiðus.) pasakëèios „Þvejys fleitininkas“. VI a. o jos nariams mokama alga. átempti dviejø þmoniø ar visuomenës grupiø santykiai. Ðeðëlinis kabinetas (angl. Kai jam tai nepavykæ. ispanø raðytojas Don Chuanas Manuelis (Don Juan Manuel). kad posakis atsiradæs ið vieno vokieèiø miestelio gyventojø atsakymø smalsiems atvykëliams. joms leidþiama gulëti ant kelio vaþiuojamosios dalies ir pan. ant kurios pritvirtinæs lentelæ su informacija apie ðuns þygdarbá. kvaili sutvërimai! Kai jums grojau. guerra fria) pirmà kartà pavartojo XIII a.

o mulas. Èièerinas (Ãðèãoðèé ×è÷åðèí. Tantalo kanèios didþiulës kanèios ppr.: „Mûsø ðûkis – taikus sambûvis su kitomis vyriausybëmis. 1872–1936. 6). 1917–1963. prezidentas 1961– 1963) spaudos konferencijos 1962 m. 2. Taip bejëgiðkai kabantá Absalomà jo prieðai netrukus nuþudë. Taikus sambûvis (rus. ið epizodo apie Dovydo prieðininko Absalomo mirtá: „Absalomas netikëtai susidûrë su Dovydo ðalininkais. nas vaisiø ðakas. sakomi áðventinamajam naujajam 133 Tarp dangaus ir þemës apie neaiðkià ar dviprasmiðkà kieno nors padëtá. ir jo mulas palindo po didþiulio àþuolo ðakø raizginiu. 9). uþsienio reikalø komisaras 1918–1930). 1673–1733). paraðytos pagal Lazdynø Pelëdos (Sofija Ivanauskaitë. Kitame mite Tantalas pavogæs Dzeuso mylimà auksiná ðuná. Posakio autorius – Tarybø Rusijos (nuo 1922 m. mituose Tantalas. sukurto 4 serijø Lietuvos TV filmo.Dþ. G. taèiau neámanomas pasiekti. taip pat ið 1973 m. dël to. Pikartas (Bernard Picart. svieto lygintojas“ (1907). nuëjo sau“ (2 Sam 18. þodþiai. Kenedþio (John Fitzgerald Kennedy. kokià menkà reikðmæ turi valdþios postas þemëje ir kad pats popieþius esàs mirtingas þmogus. pavaiðinæs juos savo paties nuþudyto kûdikio mësa. Absalomas jojo ant savo mulo. romantizuotas literatûrinis personaþas. nei kito Dail. Blinda (1846–1877) – þemaièiø plëðikø vadas. Dar þr. paþástamas ið G. didelá virðininkà ar posto netekusá garbëtroðkà. o ko gero ðviesiau nei prieð metus“. jis nei vieno.. jis pasakæs „Mes dar nematome tunelio pabaigos. Taèiau posaká iðpopuliarino vokieèio vienuolio Tomo Kempieèio (Thomas à Kempis. 3. Taip praeina pasaulio ðlovë (lot. – TSRS) uþsienio reikalø komisaras G. nuo dievø stalo pavogæs nektaro ir ambrozijos ir drásæs visu tuo pavaiðinti savo mirtinguosius draugus. Kenedis su þmona Þaklina popieþiui: ceremonijos metu triskart sudeginamas pakulø kuokðtelis ir pasakoma: Pater sancti. jis likosi kaboti tarp dangaus ir þemës. ant kurio jis sëdëjo. komentuodamas JAV karà Vietname. Sic transit gloria mundi) 1. Ritualas atsiradæs 1402 m. sakyèiau. apie nuverstà valdovà. Dzeuso sûnus. situacijà ir bûtinybæ jà keisti. kad tikslas yra arti. ~1380–1471) iðleista knyga „Sekimas Kristumi“ (De imitatione Christi. Jo galva ákliuvo á àþuolà. bet. Posakis atëjo ið Senojo Testamento. Posaká iðpopuliarino ir sovietinis detektyvinis filmas tokiu pat pavadinimu (1974). 134 . dabar jame ne tamsiau. norëdamas patikrinti dievø aiðkiaregystæ. Sipilo miesto valdovas. Dþ. B. Gr. Uþ tokius nusikaltimus Tantalas dievø pasmerktas poþemio pasaulyje kæsti badà ir troðkulá: stovëdamas vandenyje ir matydamas virð galvos pil. 1867–1926) surinktus pasakojimus. pasiekti negali. kur suðunkama: O quam cito transit gloria mundi! ‘o kaip greitai praeina pasaulio ðlovë!’ (Liber I. ~1418). sic transit gloria mundi. Svieto lygintojas. pavartojæs já praneðime Visos Rusijos Centriniam Vykdomajam Komitetui 1920 m. Landsbergio-Þemkalnio (1852–1916) dramos „Blinda. Ìèðíîå ñîñóùåñòâîâàíèå) lojalus sugyvenimas su skirtingø paþiûrø kaimynais ar valstybëmis. T. Èièerinas kad ir kokios jos bûtø“. ðitaip primenant.Tantalo kanèios. Tadas Blinda kovotojas uþ teisingumà ar socialinæ lygybæ. kurioje.

Uþëmæ Archimedo gimtuosius Sirakûzus. Dar þr. Tarp kûjo ir priekalo (vok. nesëkmingai bandþiusiems iðgydyti vaikà nuo somnabulizmo: „Ið tiesø sakau jums: jei turëtumëte tikëjimà kaip garstyèios grûdelá. jûrø nimfø padedami. m. biniais árenginiais ir maðinomis buvo pridaryta daug nuostoliø miestà ðturmavusiai Romos kariuomenei. plg. 11). 106–43 pr. gr. turëdamas galvoje savo brëþinius ir skaièiavimus. pasitikëjimas savimi padeda áveikti kliûtis. mituose Scilë (kitur – Skila) ir Charibdë – dvi praþûtingos pabaisos Mesinos sàsiauryje tarp Sicilijos ir Apeninø. Perfrazuotas Cicerono (Marcus Tulius Cicero. kai kas nors kësinasi á asmens kûrinius ar vertybes.Archimedo atvaizdas sia ieðkojo. romënai pirmiau. Audiatur et altera pars) pagrindinis reikalavimas sprendþiant bet koká ginèà ar bylà. norint pateisinti 136 . 106–43 pr. m. Tarp Scilës ir Charibdës apie situacijà. Tikslas pateisina priemones (it. Ðià vietà. Tikëjimas kalnus verèia tikëjimas savo teisumu.). jûrininkai vis vien patekdavæ á kità. Dulce nomen libertatis) apie þmogaus polinká visur siekti sau laisvës. 1829–1911). Tebûnie iðklausyta ir antroji pusë (lot. sëkmingai perplaukæ argonautai.Tarp ginklø mûzos tyli (lot. Tas saldus þodis – laisvë (lot. Inter arma silent musae) karo metu menas ir kûryba niekam nerûpi. jis esà pasakæs ásiverþusiam jo þudyti romënø kariui. Jums nebûtø nieko negalimo“ (Mt 17. Posakio autorius – vokieèiø raðytojas F. Tarp kûjo ir priekalo. IV. Augustinas (Aurelius Augustinus. 163). Perfrazuoti Kristaus þodþiai savo mokiniams. apeliuodamas á tai. Posakio autorius – Ðv. nes ðiuos prieðmirtinius þodþius.t o j e . jis suðukæs: O nomen dulce libertatis! o ius eximium nostrae civitatis! (‘o saldus þodi – laisve! o aukðèiausioji mûsø valstybës teise!’). Tarp Scilës ir Charibdës.sen. e. kurio sukonstruotais gyny. kai pavojus gresia ið abiejø pusiø. Tik neliesk mano apskritimø! (lot. Hammer und Amboß ‘kûjis ir priekalas’) apie situacijà. Archimedes. jà áveikæs ir gráþtantis ið Trojos karo Odisëjas. jûs tartumëte ðitam kalnui: ‘Persikelk ið èia á tenai’.) posakis silent enim leges inter arma ‘juk tyli ástatymai tarp ginklø’ (Pro Milone. vengdami vienos bëdos. Noli tangere circulos meos!) sakoma. ðeðiagalvë Scilë ryjanti pro ðalá plaukianèius jûreivius. kaip nuþudyti moks. kuriuo jis aiðkina ástatymø nepaisymà karo metu. angl. filosofas ir oratorius Ciceronas (Marcus Tullius Cicero. Graikijos monelininkà.) savo mokslo darbus branginæs labiau uþ gyvybæ. 20). tiesa. Piktindamasis Sicilijos gubernatoriaus savivaliavimu ir vieno Romos pilieèio sumuðimu. Á lietuviø kalbà posakis atëjæs ið romano rusiðko vertimo. paraðæs tokio pat pavadinimo romanà (1869). Posakio autorius – romënø politikas. 354–430). kai pavojus gresia ið abiejø pusiø. o Charibdë átraukianti laivus á sûkurá. Ðpilhagenas (Friedrich von Spielhagen. 135 Lietuvoje posaká iðpopuliarino reþisieriaus Vytauto Þalakevièiaus (1930–1996) filmas tokiu pavadinimu (1972). m. kad bûtø galima neðaliðkai vertinti. e. The end justifies the means) sakoma. netekæs dël to ðeðiø bendraþygiø. matematikas ir iðradëjas Archimedas (’Arcim»dhj. 287–212 pr. Sen. Ìåæäó ìîëîòîì è íàêîâàëüíåé. Gr. e. Il fine giustifica a mezzi. ir jis persikeltø. kad ðias vertybes gubernatorius yra pamynæs (In Verrem II 5. Dar þr.

Rëja. poþemio karalystëje.’) (Machiavelli. istorikas. daþnai esti priverstas sulauþyti savo þodá. pamanæ. graikai sugalvojo ásigauti á miestà klasta: sumeistravo didþiulæ medinæ arklio formos talpà.’). e. Dzeuso nubausti broliai titanai Atlantas. 1650) (Âåëèêîâè÷. Deðimt dienø trukusià kovà laimëjæs Dzeusas su savo ðalininkais. operare contro alla fede. norëdamas iðsaugoti valstybæ.. Trisdeðimt sidabriniø iðdaviko honoraras. ypaè apie valdovø. negali vadovautis visu tuo. 2. pr. Pasak Homero (“Omhroj. Knygoje „Valdovas“ (Il Principe. nehumaniðkas ar brutalias priemones. Pasak Naujojo Testamento. Kronas. Makiavelis (Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. m. Eskobaras (Antonio Escobar y Mendoza.1 5 3 6 – 1 6 0 3 ) . per mantenere lo stato. kuriø bûta 12. Nugalëtieji titanai buvo ákalinti Tartare. Taip pat: e nelle azioni di tutti li uomini. sitato. Yra nuomonë. ir erelio draskomas Prometëjas. sprendþiama pagal jø rezultatus. 8 a. dove non è iudizio da reclamare. uno principe nuovo. Helijas. Dabartinë formuluotë atsiradusi vëliau. e. 5. Kovoje nedalyvavo Okeanas ir jo seserys titanidës. sono tenuti buoni. Temidë. contro alla umanità. dël ko þmonës yra laikomi gerais. 88). nuëjo pas aukðtuosius kunigus ir tarë: „Kà man duosite.). prirakintas prie uolos. vardu Judas Iskarijotas. e massime de’ principi.) ir Vergilijaus (Publius Vergilius Maro. klasta. vertimas ið: Machiavelli. 1469–1527). m. á kurià uþdarë keletà savo kariø. Homerus. Dar þr. di Titas tutte quelle cose per le quali li uomini ( Santi di Tito. klastinga ar praþûtá neðanti dovana. niekaip negalëdami áveikti Trojos. paraðyta 1513. tarp jø ir Okeanas. muzikas ir raðytojas N. Trojos arklys 1. materialus atlygis uþ iðdavystæ. Titanø vaikai buvo Atlantas. Trojënai. contro alla religione (‘valdovas. þmoniðkumo ir religijos. laikantis dangaus skliautà. non può osservare Dail. Judo sidabriniai (graðiai). 6. jog graikai pasitraukë ir paliko jiems dovanø mediná arklá. o patys suvaidino iðvykimà namo. si guarda al fine. Gr. 19). 70–19 pr. pr. Vëliau ið titanø Krono ir Rëjos (brolio ir sesers) gimæ kiti graikø dievai. Minties (bet ne posakio) autoriumi laikomas italø politikos filosofas. Panaðià reikðmæ turi posakis titaniðkas darbas. Epimetëjas. 1980.). Pieðinys Lakonijos taurëje (VI a. S. e da ciascuno laudati (‘apie þmoniø darbus. tarp jø ir Dzeusas. pradëjæs kovà su titanais dël valdþios þemëje. Tegu tik valdovas laimi ir iðsaugo savo rankose valstybæ – ir kiekvienas visas jo priemones laikys garbingomis ir vertomis pagyrimo. Nepadëjo 138 . contro alla carità. kad posakio autorius esàs ispanas katalikø teologas jëzuitas A. 14–15). m. 2009. 1589–1669). ji galëjusi bûti sukurta Makiavelio sekëjø. iðspausdinta 1532) jis raðo: /. nes jø á teismà nepaðauksi. Prometëjas.). IP. sendo spesso neces. ypaè naujas valdovas. Facci dunque uno principe di vincere e mantenere lo stato: e’ mezzi saranno sempre iudicati onorevoli. dþiûgaudami ásitempë arklá á miestà ir ëmë ðvæsti laimingà karo baigtá. neva pavartojæs já savo veikale „Teologinës moralës knyga“ (Liber Theologiae Moralis. kadangi. Eos ir kt. nepaisyti artimo meilës./ Makiavelio portretas (fragm.. XVIII. Judas uþ 30 sidabriniø iðdavæs Kristø: „Tuomet vienas ið Dvylikos.nelegalias. jeigu já iðduosiu jums?“ Tie pasiûlë trisdeðimt sidabriniø“ (Mt 26. e. siekiant kilnaus ar visuomenei svarbaus tikslo. 137 Titaniðkos pastangos didelës. mitologijoje titanai ir titanidës buvo Gajos (Þemës) ir Urano (Dangaus) vaikai. daug jëgø reikalaujanèios pastangos kokiam nors tikslui pasiekti.

gydytojo Hipokrato (`Ippokr£thj. 97). Tekerëjus (William Makepeace Thackeray. kai gráþtama prie pradiniø sàlygø. VIII. Uþ draudimo sulauþymà pirmoji þmoniø pora buvusi iðvaryta ið rojaus (Pr 2. 1678). Uþburtas ratas (lot. m. XXIII. 1628–1688). e. Ferro ignique / flammamque ‘geleþimi ir ugnimi / liepsna’) smurtu.në þynio Laokoonto perspëjimas nepasiduoti graikø klastai. II. kuriame ironiðkai vaizduojama to meto Anglijos visuomenë. 85. Lietuvoje suduþo pasiklydæs Rusijos naikintuvas SU-27. o Adomà tai padaryti prikalbinusi Ieva. 1848). 13–267). Bene pirmasis ðá posaká pavartojæs romënø raðytojas. Tiek lakûno pavardës fonetika. Pirmasis uþburto rato savokà logikoje apibrëþæs sen. pavartojæs já alegoriniame kûrinyje „Piligrimo kelionë“ (The Pilgrim’s Progress from This World to That Which Is to Come. prestiþo vaikymasis. filosofas Aristotelis (’Aristotšlhj. Posaká kartojo ir kiti romënø autoriai. þudant ir deginant. Su ðiuo kon. 29. quod ferrum non sanat. X. Galëjæs kilti 139 ið perfrazuoto sen. e. Aristotelis Uþdraustas (Uþgintas) vaisius kas nors labai viliojanèio.): ferrum flammamque metuemus ‘geleþies ir liepsnos bijokimës’ (Pro Murena. e. kà reikia árodyti.jos arklio vaizdu ant laidojiida.) posakio Quod medicamentia non sanat. Pr 3). bet draudþiamo. kurios bûdingos þmogui. ignis sanat (‘ko negydo vaistai. XXX. 41. ferrum sanat. Pro Flacco. Aristoteles. snobizmas. pr. Liber VII. gr. Viduramþiais ir vëliau tai buvo mëgstamas krikðèionybës platintojø posakis. Dþ. Tuðtybës mugë (angl. m. dar plg. 2005 m. Banjanas (John Bunyan. Hipokratas turëjo galvoje operavimà ir þaizdos ar pûlinio prideginimà. oratorius ir valstybës veikëjas Ciceronas (Marcus Tulius Cicero. já ypaè mëgæs istorikas Livijus (Titus Livius. arklio viduje buvæ graikai iðlindo lauk ir atvërë Trojos vartus uþ jø jau laukusiems draugams. 492–495. Banjanas iðleidæs satyriná romanà tokiu pavadinimu (Vanity Fair: A Novel without a Hero. ko negydo geleþis. 59 pr. pvz. Ene. I. 106–43 pr. dovanas neðanèiø.: þmogui bûdingos ydos yra tos. kai teiginys árodinëjamas tuo. tiek pati situacija leido þiniasklaidai ðmaikðtauti Trojos arklio tema.mo pito (VII a. gydo ugnis’). Ásiverþæ graikai nusiaubë Trojà. e.). Graikijos paðto þenklas su Tro271–289. Bûta ir kurioziniø sutapimø. e. 1811–1863). 12. 6 ir kt. Vëliau posaká iðpopuliarino anglø raðytojas V. Ið ðios sàvokos kilo kompiuterininkø þargono terminas trojanas ‘kompiuterinis virusas’. pilotuojamas V.). Sulaukæ nakties. IV. Senajame Testamente juo vadinamas Rojaus sodo Paþinimo medþio vaisius. Ievà paragauti ðio vaisiaus sugundæs þaltys. (Odisëja. kurios prioritetai yra karjeros siekimas. ~460 – ~370 pr. m. 17. Vanity Fair) apie visuomenæ. gr. Ugnimi ir kalaviju (lot.–17): omnia ferro ignique vastata ‘viskas geleþimi ir ugnimi nusiaubta’ (Ab urbe condita. dar plg. Logikoje taip vadinama klaida. kurá skinti ir ragauti pirmiesiems bibliniams þmonëms – Adomui ir Ievai – Dievas buvo uþdraudæs. Posakio autorius – anglø raðytojas Dþ. m. 140 . gydo geleþis. Trojanovo (lakûnas iðsigelbëjo). Circulus vitiosus ‘ydingas ratas’) sudëtingos aplinkybës ar situacija be iðeities. m. 30. 384–322 pr. tekstu susijusi patarlë Bijok danajø.).

kitam – tris. kuriems iðkeliaudamas ðeimininkas palikæs saugoti turtà ir davæs pinigø pagal jø gabumus: vienam penkis talentus (toks svorio matas ir piniginis vienetas). ppr. Snou Valstybë – tai að! (pranc.. Ðiuos þodþius karaliui pripaiðyti cinthe Rigaud. Pavadinimas kilæs ið palyginimo su vaivorykðtës spektru. valdë 1558–1603). daugiausia uþdirbusiam (Mt 25. kad valstybë – tai jûs. Prancûziðkai leistas britø þurnalas Revue Britannique (1851 m. Tipiðkas pavyzdys yra Suomija. visuomenës kontrolei ir þiniasklaidai neprieinamas valdþios sferas. Apie valstybæ.tretas (fragm. fizikas ir valstybës veikëjas È. valstybës ar kolektyvo interesus tapatinantá su savaisiais. neramumais. 1638–1715. Lk 19. Terminas atsirado XVI a. turinti savo infrastruktûrà ir nepaklûstanti ðalies ástatymams. kuriuos parlamentas palaikæs. kur nuo pat nepriklausomybës pradþios (1918) në viena partija nelaimi absoliuèios daugumos. Klydote! Valstybë – tai að!“ Taèiau ðio Liudviko XIV porposëdþio protokole nëra në uþuomi. Po to karalius iðtaræs garsiàjà frazæ: „Jûs manëte. ponai. savarankiðkas geografinis ar politinis darinys kurios nors ðalies teritorijoje (pvz. Ið Kristaus palyginimo apie tris tarnus. valdë 1643–1715). geguþë) posakio Valstybë – tai að autore laiko Anglijos karalienæ Elþbietà I (Elizabeth. taèiau valstybë liks visada’). L’État. Liudvikas XIV pasakæs taip: Je m’en vais. laikomas Prancûzijos karalius Liudvikas XIV (Louis XIV. pavadinæs taip savo romanà (1963). neturinti kurios nors partijos absoliuèios daugumos.). kuriose priimami svarbûs politiniai spendimai. jis esà atëjæs á parlamento posëdá ir iðplëðæs ið protokolø knygos lapus. jau gulëdamas mirties patale. The Corridors of Power) apie uþdaras. Imperium in Imperio) 1. o treèiasis talentà uþkasæs. nos. 14–28. 1659 –1743). Ilièius È. autokratiðkà vadovà. pagrindiná dëmesá skirianti materialinei gerovei. kad Liudvikas XIV bûtø taip Dail. 1668 m. 12–27) Vaivorykðtinë vyriausybë (angl. Rigo (Hyasakæs. Vatikanas Romos mieste). Posakio autorius – anglø raðytojas. o kartais net keliolikos skirtingø partijø vyriausybë. 2.Uþkasti talentà neatskleisti ar neiðnaudoti savo gabumø. Valstybë valstybëje (lot. jog stabilià vyriausybæ formuoja 4-5 partijos. atëmë ið jo talentà ir atidavë pirmajam. savarankiðka organizacija. todël ten tapusi norma. Pirmieji du gautuosius pinigus paleido á apyvartà ir gavo pelnà. susijusius su 1648 m. H. Le Roi Soleil). mais l’État demeurera toujours (‘að iðeinu. 1905–1980). pabrëþdami Liudviko XIV absoliutizmà. Gráþæs ðeimininkas iðvadino treèiàjá tinginiu ir netikëliu. dvariðkiø pramin141 142 . o treèiam – vienà. Vartotojiðka visuomenë (angl. politikà. Prancûzijoje. 1533–1603. tas „karaliumi saule“ (pranc. apibûdinant hugenotø (protestantø) kontroliuojamas þemes. Consumer society) visuomenë be dvasiniø prioritetø. Valdþios koridoriai (angl. Snou (Charles Percy Snow. galëjo istorikai ir biografai. c’est moi) sakoma apie diktatoriðkà. The rainbow government) koalicinë keleto. aukodama tam moralines I. Posakio autoriumi ppr.

Nyèë (Friedrich Wilhelm Nietzsche. Hope dies last. 1925). „Sergëkitës netikrø pranaðø. Tiesa. ir padarë. Posakio autorius – prancûzø fizikas. kurio autorius – karingasis JAV prezidentas T. Vieta po saule teisë gyventi ten. Umwertung alter Werte) esminis savo paþiûrø. Dreizerio (Theodore Herman Albert Dreiser. 1858–1919. karinës jëgos vartojimas tarpvalstybiniuose santykiuose. 1623–1662). Ilièius (Ivan Illich. 1844– 1900). Vertybiø perkainojimas (vok. beje.B. Paskalis ðá teiginá (èia mano vieta po saule) interpretuoja kaip pradiná pasaulio uzurpacijos motyvà. paleidæs ðià sparnuotà frazæ 1901 m. pavartojæs já nebaigtame veikale „Mintys“ (Pensées. Íàäåæäà óìèðàåò ïîñëåäíåé) þmogus viliasi dël ko nors iki paskutinës savo gyvenimo akimirkos. álindæs á avies kailá. Posakis kilæs ið gyvulininkystës praktikos: sunkiai tramdomiems gyvuliams á nosá áveriama grandis. kurie ateina pas jus aviø kailyje. spes una hominem nec morte relinquit (‘iðlaikyk viltá. Ruzveltas mená pasaulio politikoje. Nyèë Vëzdo politika ðiurkðèios. Posakio autorius – austrø filosofas I. 1951). nepildant duotø paþadø ar ásipareigojimø.) posakis: Spem retine. Terminas kilo ið perfrazuoto posakio „Speak softly and carry a big stick“ (‘kalbëk ðvelniai ir neðiokis vëzdà’). kalbëdamas apie bûtinybæ ið esmës suaktyvinti JAV vaid. Perfrazuotas romënø politiko Katono Vyresniojo (Marcus Porcius Cato Censorius. nekliudomai patekæs á aptvarà.T. 1901–1909). 295). pavartojæs já savo nebaigtame darbe „Valia vieðpatauti“ (Wille zur Macht. Ruzveltas (Theodore Roosevelt. prez. e. 1859– 1941.) pasakëèios. e. 25). Paskalis (Blaise Pascal. Viltis mirðta paskutinë (angl. tik viltis nepalieka þmogaus net mirðtanèio’) (Disticha Catonis. kaip vilkas. bet uþdarytas nebegalëjæs iðtrûkti lauk ir naktá. tamsoje palaikytas avimi. Ðià ezopinæ alegorijà vartojæs ir Kristus savo pamoksluose. Vedþioti uþ nosies meluoti. Vëliau posaká iðpopuliarino amerikieèiø to paties pavadinimo filmas (A Place in the Sun. o viduje yra plëðrûs vilkai “ (Mt 7. 1926–2002). 1973). kurioje pasakojama. buvæs piemens papjautas. 234–149 pr. pirmoji dalis paskelbta 1895). Posakis atëjæs ið Ezopo (A…swpoj. Paskalis lonijinæ ir ekspansinæ politikà. m. nuostatø perþiûrëjimas ir keitimas. 1901 m. 144 F. valdë 1888–1918) teisino savo ko. VI a. Posakio autorius – vokieèiø filosofas F. geradariu apsimetæs piktadarys.vertybes. kà jis.. sukurtas pagal T. matematikas ir religijos filosofas B. 143 Katonas Vyresnysis . ðia fraze Vokietijos kaizeris ir Prûsijos karalius Vilhelmas II (Prinz Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen. pr. Liber II. 15). rus. Aesopus. m. Vilkas avies kailiu uþsimaskavæs. pavartojæs já knygoje „Linksmos nuotaikos priemonës“ (Tools of Conviviality. V. 1871–1945) romanà „Amerikoniðkoji tragedija“ (An American Tragedy. ppr. kur ásivaizduoja kalbantysis. uþ kurios jie klusniai leidþiasi vedþiojami. plg.

they are in that condition which is called war. Dail. Hobso portretas (fragm. dangstomos demagogiðkais tvirtinimais apie visø lygybæ. de Golis sioms dalims. Posakio autorius – prancûzø raðytojas eseistas M. 1945). Dail. aut nihil ‘arba Cezaris. angl. 1651) jis teigia. M. Terminas pirmà kartà pasirodë 1935 m. Melonë (Altobello Melone. 1588–1679). kol nëra susikûrusi valstybë. Blitzkrieg. Laikas þudyti ir laikas gydyti. Hobsas (Thomas Hobbes. Bellum omnium contra omnes. de Golis (Charles de Gaulle. Eric Arthur Blair. angl. Bleiras) (George Orwell. ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Viskam savo laikas sakoma.). vyksta visø karas su visais (during the time men live without a common power to keep them all in awe.Visi yra lygûs. Savo knygoje Vers l’Armée de Métier (1934) jis siûlë galutinai atsisakyti ilgalaikio pozicinio karo ir pirmenybæ teikti judrioms motorizuotoÐ. 1475–1507). vëliau generolas bei valstybës veikëjas È. Tezës autorius – anglø filosofas T. angl. patariant neskubëti. 1533–1592). palaukti to. Posakis ið anglø raðytojo Dþ. and such a war as is of every man against every man) (XIII). ~1490–prieð 1543). bet kai kurie yra lygesni uþ kitus ironiðkas apibûdinimas faktinës nelygybës. Taèiau netrukus respublikos valdþià uzurpavo kiaulë vardu Napoleonas. Bordþos portretas (fragm. Montenis (Michel Eyquem de Montaigne. Montenis Visø karas su visais (lot. Posakio autorius – italø kardinolas.). È. Knygoje „Leviatanas“ (Le145 Þaibiðkas karas (vok. Visuomenës nuomonë (pranc. Þaibiðko karo strategija hitlerininkø buvo panaudota kare su Lenkija (1939) ir Prancûzija (1940). Orvelo (tikroji pavardë – E. laikas sodinti ir laikas rauti. kas pasodinta. Raitas (John Michael Wright.. Public opinion) daugumos nuomonë kokiu nors klausimu.bet kai kurie gyvuliai yra lygesni uþ kitus“. Þodþiai ið Senojo Testamento. arba nieko’) apie maksimalistinius tikslus ar reikalavimus. ~1617–1694). Lightning war) staigus ir trumpalaikis pergalingas karas. 146 . kai neveikia tvarkà palaikanèios institucijos ar jø apskritai nëra. Dþ. nustatoma socialinës apklausos bûdu. 1903–1950) antiutopinio romano „Gyvuliø ûkis“ (Animal Farm. vokieèiø kariniame þurnale Deutsche Wehr. Viskas arba nieko (lot.. kuri ðá principà papildë prieraðu: „. Laikas gimti ir laikas mirti. 1890– 1970). T. priskiriami karaliui Saliamonui: „Viskam yra metas. chaosas. kuriame gyvuliai. viathan. War of all against all) nevaldoma krizinë situacija. A. mëginta jà taikyti ir kare su TSRS (1941). jog. iðsivadavæ ið þmogaus priespaudos. Taèiau paèios tokio karo strategijos autoriumi laikomas prancûzø pulkininkas Ð. laikas griauti ir laikas statyti /…/ “ (Koh 3. sukûrë respublikà pagal principà „Visi gyvuliai yra lygûs“. 1–3). Aut Caesar. L’opinion publique. kas turi ávykti savaime. Bordþa (Cesare Borgia.

e. kai norima pabrëþti.). Lk 4. jog þmogui reikia ne tik materialiniø gërybiø. Þmogus futliare (rus. Piscis primum a capite foetet ‘þuvis ima dvokti nuo galvos’) kolektyvo. Èechovas (Àíòîí ×åõîâ. 2. ~250–184 pr. jei neþino. nes kiekviena nauja informacija iðkelia naujø klausimø. pavartojæs já knygoje „Þmogiðkasis faktorius versle“ (The Human Factor in Business. jog iki susikuriant valstybës institucijai. m. valdymo ir pan.. Human factor) individo átaka kokiam nors techniniam. Plutarchus. Dabartine reikðme posakis iðpopuliarëjo nuo XVII a. bijo galimo lietaus. Þuvis genda nuo galvos (lot. 1651). non homo. Kristus atsakæs: „Paraðyta: Þmogus gyvas ne vien duona. quom qualis sit non novit). gr. jei jis esàs Dievo sûnus. skersvëjø ir pan. perdëtai atsargø. Komedijoje „Asilai“ herojus nepatiki svetimam pinigø. paaiðkindamas. 1921). ~46–120). Socrates. 1588–1679) iðleido knygà „Leviatanas“ (Leviathan. Posakio autorius – romënø raðytojas Plautas (Titus Maccius Plautus. nekomunikabilø asmená. apie uþdarà. Þmogus gyvas ne vien duona sakoma. paraðæs tokiu pavadinimu apsakymà (1898). kurio herojus Belikovas bijo naujoviø. Posaká þmogus futliare atitinkama reikðme vëliau varA. kai anglø filosofas T. bet ir dvasinio peno. ~470–399 pr. Mëgstamas jo posakis – „kad tik kas nors neatsitiktø“. filosofui Sokratui (Swkr£thj. kai ðis pasiûlæs Kristui paversti akmenis duona. pleèiasi ir neþinojimo ratas. kurioje jis ðá posaká pavartojo. Posakio autorius – anglø sociologas B. bet ir kiekvienu þodþiu. Þmogiðkasis faktorius (angl. 4. Èechovas su þmona Olga tojo ir pats A. Þodþiai priskiriami sen. Posakis ið Kristaus atkirèio já gundanèiam ðëtonui. ×åëîâåê â ôóòëÿðå) 1. filosofas ir istorikas Plutarchas (PloÚtarcoj. e. Posakio autorius – rusø raðytojas A. gr. o ne þmogus. 4). Posakio autorius – sen. jog „þmogus þmogui yra vilkas. 1871–1954). 1860– 1904).). kuris iðeina ið Dievo lûpø“ (Mt 4. nemëgstantá naujoviø asmená. 147 Þmogus þmogui – vilkas (lot.). Sybomas Rauntris (Benjamin Seebohm Rowntree. apie konservatyvø. Èechovas. kad nieko neþinau (lot. koks jis yra“ (lupus est homo homini.Þinau. Scio nihil scio arba Scio me nihil scire) didëjant paþinimui. komentuodamas savo tezæ. Homo homini lupus est) visi þmonës ið prigimties yra blogi vienas kitam. m. Hobsas (Thomas Hobbes. visuomenës ar ðalies krizë prasideda nuo vadovybës. vyksta visø karas su visais (þr. procesui. neaprobuotø vyresnybës. 148 .

121 Fièinas M. S. 100 Franckë B. 45 Jokûbas 107 Jonas 24. 104. 114. 62 Dolgorukis J. 59. 75. 65. 38. 50. 54 Hesiodas 29. 112 Baltazaras 32. 125. 100. 103 fon Hindenburgas P. 44. 27 Bertelemis Þ. 101 Farnakas 26 Fedras 49. 124 Bejerotas 128 Beketas S. 21 Brutas 62. 130. 34. 60. 126 Hipokratas 140 Hitleris A. 59 Diupleris 71 Dizraelis B. 53 Èièerinas G. 123 Benksas T. 74 Dekartas R. 120 Daplesis J. 40 Hamurabis 19. 98. 30 Èechovas A. 46 Abraomas 107 Absalomas 134 Achilas 17. 92. 37 Butkus A. 44. 57 Alfonsas VI 128 Algarotis F. 140 Artemidë 58. 101. 61. 124 Jekaterina II 98 Jelcinas B. 103. 77 Jakobis G. 95. 39. 115 Halsas 89 Hamas 39. 145. 63. 76. 137 Eslinas M. 36. 73. 35 Belðacaras 32 Belðazaras 32 Benensonas P. 107. 29. 114. 133 Dafnis 103 Damoklas 41. 145 Blinda T. 25. 77. 116.ASMENVARDÞIØ RODYKLË Istoriniø ir mitologiniø asmenø. 51. 44 Ilièevskis A. 95. 96 Elþbieta I 142 Enëjas 108 Enijus 47 Epimenëjas 103. 145 Chamas 39. 79. 104 Cerberis 38 Cezaris J. 77 Apolonas 21. 134. 96 Atlantas 138 Atropa 100 Augëjas 28 Augustinas 49. 106. 47. 109. 25 Davidas Þ. 25. 124 Bankeris E. 17 Joðijas 24 Judas 67. 111. 132 Amaltëja 70 Amûras 31 Andersenas H. Jeits A. 27 Erazmas Roterdamietis 81 Eridë 95 Eschilas 49 Eskobaras A. 28. 148 Homeras 58. 146. M. 100. 57. 30. 17. 130 Banjanas Dþ. 89 Diogenas Laercijus 23 Diogenas Sinopietis 59. 116. 50 Huliganas P. 32 Ivanauskaitë S. 107. 27 Ciceronas 19. 145 Brazdþionis B. 61. 130 149 150 . 47 Dreizeris T. 86 Fortûna 31. 86. 110. 62. 51 Bordþa È. 45. 22. 57. 60. 108 Archimedas 136 Arëjas 124 Aristofanas 106 Aristotelis 61. 103 Helijas 138 Hemingvëjus E. 74. 140 Afroditë 95. 119 Jeronimas 46 Jëzus 45. 101 Ibsenas H. 147 Èerèilis V. 123. 93 Goldonis K. 91 Elena 60. 92. 40 Charibdë 135 Chilonas 23 Chruðèiovas N. 45. 80 Frankas F. 73. 131 Hobsas T. 123 Buridanas Þ. 133 Bogartas Dþ. 47 Hanibalas 39 Hanteris R. 117 Bomarðë P. 48 fon Bismarkas O. 112 Fonvizinas D. 143 Imbertas B. 124. 65 Artûras 24 Atanodoras 35 Askanijas Julas 108 Atëjus Kapitas 39 Atënë 35. 60. 56. 124 Hantingtonas S. 40 Hefaistas 58. 61. 80 Dostojevskis F. 69 Bokaèas Dþ. 114 Henrikas Burgundietis 128 Henrikas Latvis 87 Hera 95. 84. 58. 30. 70 Gladstounas V. 115 Jahvë 19. 84 Alkmenë 106 Alkuinas 75. 136 Baèenenas Dþ. 37. 144 Farina J. 40 Huloetas R. 90 Ieva 18. 60 Dionizas I Senasis 41 Diuma A. K. 96. 82 Darvinas È. 105 Eginkas I. 85 Altenðteigas Z. 52. 140 Èaplinas È. 42. 135. 71. 127. 66 Bergsonas H. 82. 70. 119 Bisonas L. 119. 118. 82 Gaja 138 Gebelsas J. 53 Geringas H. 67 Dovydas 134 Draizas 65 Drakonas 46. 124 Jeits S. 80 Daukða M. 115 Hugo V. 33 Baltramiejus 33 de Balzakas O. 106 Heraklis 28. 26. 97 Jobas 34. 89 Husas J. 139 Bankeris È. 94. 127. 49. 45. 131. 24. 31. 38. 18 Adamsas (Dþeimsas) 20 Adamsas (Dþonas) 33 Adomas 18. taip pat mitiniø bûtybiø vardai bei pseudonimai Aaronas 26. 95. 104. 32 Ilièius I. 133 Izaijas 27 Izaokas 107 Jafetas 40 Jagemanas F. 17 Euridikë 38 Euriklëja 127 Euristëjas 38 Europa 73 Ezopas 47. 114 Gogolis N. 51. 34 Biuchmanas G. 107 Franklinas B. 121. 87 Jarvis Dþ. 99 Gimbutienë M. 138 Eos 138 Erenburgas I. 106 Heraklitas 59 Herkulis 108 Hermanas Luoðys 25 Hermis 95 Herostratas 58 Herstas V. 48 de Golis Ð. 142. 17 fon Bergmanas J. 52. 140 Ilfas I. 146 Gordijus 56 Grigalius I 93 Grigalius VII 25 Hagedornas F. 37 Dzeusas 56. 138 Horacijus 31. 60. 127 Bleiras E. 79. 96. 144 Drûðautas M. 131. 34. 69 Danielius 33 Dantonas Þ. 72 Antonijus 92 Apijus 76. 138 Dþarvis Dþ. 83. 96 Jonas Auksaburnis 29 Jonas Krikðtytojas 45 Jonesku E. 25. 96 Agamemnonas 57 Agesandras 35 Ahasveras 21 Ajolas 124 Akteonas 65 Albertas 87 Aleksandras II 43 Aleksandras Makedonietis 56. 138 Jupiteris 73 Justinas 96 Juvenalis 48.

144 Paulius 49. 102. 113 Puliceris Dþ. 108 Moleris F. 140 Londonas Dþ. 62. M. 116 Tetidë 17. 80 Lein H. 108. 142 Rylejevas K. 147 Rëja 70. 62 Ulpianas 76 Uranas 138 Vagneris R. 113 Leonardas da Vinèis 65. 51 Stivensonas R. 145 Ovidijus 60 Pakuvijus M. 50. 28 Morkus 27 Moudis R. 119. 123. 93 Montenis M. 137 Tiutèevas F. 130. 105 Natyras Þ. 60. 51 Rubensas P. 147 Solonas 95 Stalinas J. 116 Prometëjas 103. 111 Tekerëjus V. 94 Snou È. 75. 145 Salustijus 77. 105 Kupidonas 31 Kvintilianas 119 de La Turas M. 147 Krylovas I. 110 de Ðatobrijanas F. 125 Skila 135 Slavoèinskis M. 120. 133 Laokoontas 35. S. 100 Marcelas 39 Mardukas 19 Marija 25. 74. 99 Rukas K. 117 Ra 70 Rablë F. 68. 55 Mozë 19. 55. 29 Rochau A. 138 de Kubertenas P. 94 Sizifas 124. 128. 73. 70.Kamenevas S. 85. 131. 100 Kolis H. 72. 100. 22 Strabonas 106 Sun Cu 54 Suvorovas A. 67. 95 Tiberijus 39 Tichë 70 Ticianas 51 Titas 110 di Titas S. 54. 78 Seneka Jaunasis 50. 87. 29 Ruzveltas T. 74. 37. Þ. 29 Lachesë 100 Laima 100 Lalemandas F. 38 Plutarchas 26. 22 151 152 . 129. 95 Perevoðèikovas D. 42. 104. 59 Saturnas 120 Saulius 117 Scilë 135 Scipionas Afrikietis 39 Selfridþas H. 78 Rigo H. 129 Repinas I. 116 Longis A. 37. 74. 88 Megara 108 Melonë A. 44 Pikartas B. 111. 92 Petras 26. 138 Propercijus 125 Prudonas P. 46. 99 Ðpilhagenas F. 143. 51 Raitas Dþ. 111. 115 Petras I 81 Petronijus 113 Petrovas E. 67 Liuteris M. 24. 71. 112 Nikolajus II 43 Nyèë F. 107 Pelëjas 17. 98. 108. 96 Merkel A. 27. 49. 21 Pilotas 101 Pyras 112 Platonas 89. 88. 57 Kristijonas VIII 28 Kristus 20. 88. 50 de Liarþiljeras N. 139 Temidë 138 Terencijus 30. 73. 148 Polidoras 35 de Pompadur 113 Pompëjus 109 Pompilijus 38 Poperis K. 54 Puðkinas A. 44. 79. 99 Svetonijus Trankvilas 26. 27 Pranas Juozapas I 66 Prokrustas 115. 78. 142 Liudvikas XV 98 Liugeris G. 112 Plautas 148 Plinijus Vyresnysis 19. 131 Maodzedunas 25 Mara 87. 141 Snouden E. 118 Rosinis Dþ. 138 Rembrantas H. 119 Mindaugas 88 Minejeva J. 126 Vaildas O. 42. 63 fon Ribentropas J. 52 Teiloras Z. 87 Kuperis Dþ. 76 Rybakovas A. 66 Likas 108 Linèas 85 Linèas È. 48. 145 Menelajas 60. 92 Landsbergis-Þemkalnis G. 128 Krasas L. 60 Ricas C. 76. 18 Saliamonas 122. 118. 143 Sabaliauskas A. 139 Tropininas V. 61. 93 Molotovas V. 73. 25 Smitas H. 87 Riðeljë 110 Robespjeras M. 113 Nekojas 24 Nepotas 92 Nerdlindþeris È. 48 Lukas 27 Lukianas 106 Lukrecijus Karas 31 Mahometas 123 Makartis Dþ. 88 Marlou K. 104 Lesaþas A. 64. 129 Kukas E. 53 Sokratas 107. 94 de Sartinas G. 84. 131 Liudvikas XI 125 Liudvikas XIII 110 Liudvikas XIV 141. 61 Medison D. 77. 118 Makiavelis N. 81. 96. 139 Lazdynø Pelëda 133 Leibnicas G. 117 Putinas V. M. 146 Monteskjë Ð. 112 Medisonas Dþ. 102. 36. 91. 122 Sterbinis È. 113 Kamuèinis V. 99 de Ribera Ch. 121 Tolstojus L. 50. 41 Karavadþis 96 Karlas 66 Karolis Didysis 85 Kasandra 57 Kasijus Dio 39 Katonas Vyresnysis 144 Kenedis Dþ. 45. 40 Numa Pompilijus 32 Odisëjas 135 Orfëjas 38 Orvelas Dþ. 96 Parmenidas 64 Paskalis B. 87. 55. 99 Ruso Þ. 137 Makmilanas H. 31. 106 Pero Ð. 136. 75. 146 Rauntris S. A. 30. 111 Medlhameris F. 86 Linèas (Dþeimsas) 86 Linèas (Dþonas) 86 Linèas V. 138. 55. 127. 80 Siracidas 87. 45. 121 Kronas 70. 90 Martinesas Ch. 118 de Servantesas M. 129 Livijus T. 141. 104 Tesëjas 115. 133 Kimirsenas 25 Klitemnestra 57 Klotë 56. 134. 94. 114 Steinbekas Dþ. 94. 52 Kantas I.109 Riok M. 68 Trumenas H. 97. 109 Manuelis Ch. R. 76 Tomas 96 Tomas Kempietis 134 Trojanovas V. 80 Tacitas 35 Tamara 34 Tamoðius 96 Tanatas 124 Tantalas 134 Teèer M. 34 Tvenas M. 117 Musolinis 25 Napoleonas Bonapartas 55. 119 Kranachas Jaunesnysis L. 134 Pilyponis J. 40 Rumiancevas P. 92. 52. 82 Pandora 103 Paris 17. 84 Lipmanas V. 86 Liotardas Þ. 63 Stein G. 81 Mola E. 120 Rudenko R. 105 Ðekspyras V. 112 Leninas V. 144. 107. B. 135 Ðtaubas H. 125 Puason Þ. 143 Nojus 39. 62. 43. 49. 111 Ðamaðas 19 de Ðampanas F. 95. 105 Ðemas 40 Ðmitas H.

– palygink ppr.org/wiki/Hammurabi http://en.org/images/nikita-hruschev. – estø gr.wikimedia.org/wiki/File:GiorcesRossini1.google. 87 Vylandas K. – suomiø vad.org/wiki/File:Tizian_-_The_fall_of_man. – lietuviø lot.wikipedia. – vadinamas. 98.wikipedia. – lenkø lie. mozilla:lt:official&um=1&q=Laokoon&sa=N&start=0&ndsp=18 http://en. – perkeltinë reikðmë rus. 153 154 .JPG http://en. 53 Velsas S. t a t e . – senovës suom.coloradocollege.wikipedia.wikipedia.jpg http://www. – prezidentas prk.png http://en.pensament. – graikø hebr.org/wiki/File:Giulio-cesare-enhanced_1800x1450.jpg http://en.edu/academics/anniversary/images/Photographs/Samuel%20Huntington. – ispanø it.wikipedia.wikipedia. 90.com/images?client=opera&rls=lt&q=Goebbels& SUTRUMPINIMAI angl.jpg http://en. – latviø lenk.jpg http://en. – italø la.org/wiki/File:Balzac.wikipedia.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Gold_rush http://en. 18 Vespasianas 110 Vesta 22 Vestalas R. 115 Viðnu 132 Volteras 66 Zinovjevas A. V.wikipedia. 58 Zinovjevas G.com/filosofs.org/wiki/File:First_Folio.org/wiki/File:PhilipVerheyen. vadinamasis vok.jpg http://pl. 42 Vitas H.org/wiki/File:Bergson-Nobel-photo.wikipedia.wikimedia. 138 Verhejenas F.wikipedia. – rusø sen.wikipedia.jpg http://images. 108.Vaskas da Gama 126 fon Vaðaris J. – ironiðkai isp.org/wiki/File:Immanuel_Kant_(painted_ portrait).org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau http://en.wikipedia. 87 Vechtenas K.org/wiki/Vaizdas:GeoreOrwell.org/wikipedia/commons/e/e3/Montesquieu_ 2.org/wiki/File:Uncle_Sam_Wilson.wikipedia.png http://lt.jpg http://en.org/wiki/Cicero http://ueip. – èekø est.org/wiki/File:Hans_Christian_Andersen. 117 Vilsonas S.shtm http://en.wikipedia.wikipedia.jpg http://en. – prancûzø prez. – þiûrëk Knygoje vartojami visuotinai priimti Biblijos ir kitø ðaltiniø sutrumpinimai.org/wiki/File:Gaius_Cornelius_Tacitus. 34 Venera 120 Vergilijus 37. 41 Viazemskis P.jpg http://commons.jpg http://en. 67 Vilhelmas II 144 Vilsonas Dþ.org/wiki/File:Damocles-WestallPC200801208842A. 114 Vegecijus 67 Velsas H.org/wiki/Margaret_Hilda_Thatcher http://images.lt/images?hl=lt&client=firefox-a&rls=org.jpg http://en.jpg http://en.org/wiki/File:Carlo_Goldoni.wikipedia. – lotynø plg.wikipedia.wikipedia. daþniausiai pranc.wikipedia. u k / b r i t a i n / e x h i b i t i o n s / r e t u r n o f t h e g o d s / exhibition. – paprastai.JPG http://lt.htm http://upload.org/wiki/File:Alain-Ren%C3%A9_Lesage. – anglø èek.wikipedia. 136 Þozefas 110 ILIUSTRACIJØ INTERNETINIAI ÐALTINIAI h t t p : / / w w w. – hebrajø iron. antikiniø autoriø vertimø á lietuviø kalbà nuorodos orientuotos á literatûros sàraðà.wikipedia. – vokieèiø þr.org/wiki/Ilja_Erenburg http://en.jpg http://en. o r g .org/wiki/File:Francois_Rabelais_-_Portrait. 113 Þalakevièius V.org/wiki/File:Churchill_portrait_NYP_45063.jpg http://www.jpg http://en.google.

jpg http://www.org/wiki/Giovanni_Maria_Farina http://lt.html http://ru.wikipedia.wikipedia.wikimedia.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin http://images.jpg http://images.org/wiki/File:John_Bunyan.com/arts/mm/rubens/RUP006. / Ô à é ë: A n t o n _ C h e k h o v _ a n d _ O l g a _ Knipper.uark.org/ Òþò÷åâ_Ô¸äîð_Èâàíîâè÷ http://images.wikipedia.jpg http://en.jpg http://images.dl.org/wiki/File:Alexander_cuts_the_Gordian_ Knot.org/wiki/Vaizdas:JackLondon02.org/wiki/File:Louis_XIV_of_France.org/wiki/Ôàéë:KrylovBasnopisetsByEggink.org/wiki/File:Christopher_Marlowe.jpg http://ru.org/wiki/Vaizdas:Ibsen_photography.org/wiki/File:Aristotle_Altemps_Inv8575.ket.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz http://en.jpg http://en.wikipedia.php?personid=1362 http://en.htm http://en.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli http://en.wikipedia.mezzo-mondo.wikipedia.jpg 155 156 .wikipedia.edu/campus-resources/achilles/age/bronze_age.wikipedia.jpg http://en.google.wikipedia.ru/stihi/ryleev/ http://en.jpg http://lt.jpg http://en.com/Ni-Pe/Ovid.jpg http://images. _van_Rijn_125.wikipedia.org/wiki/File:Jacques-Louis_David_017.org/wiki/Vaizdas:Nietzsche187c.wikipedia.wikipedia.com/images?hl=lt&client=opera&rls=lt&um= 1&q=Peter+Benenson&sa=N&start=21&ndsp=21 http://en.google.html http://en.jpg http://en.jpg http://lt.mozilla:lt:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF8&sa=N&hl=lt&tab=wi http://en.wikipedia.wikipedia.org/wiki/File:Titus_Livius.wikipedia.wikipedia.jpg http://commons.org/wiki/File:Homer_British_Museum.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Blaise_pascal.google.org/wiki/Vaizdas:Pan_and_Daphnis.org/wiki/File:Jan_Hus.wikipedia.org/wiki/File:Chateaubriand.totalwar.org/wiki/Vaizdas:Baron_Pierre_de_Coubertin.lt/images?q=Charles%20Percy%20Snow&oe=utf8&rls=org.wikipedia.org/wiki/File:Gertrude_Stein_1935-01-04.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:ChPerrault. o r g / w i k i .jpg http://en.wikipedia.org/latinlit/mores/religion/seneca.jpg http://en.google.org/wiki/James_Fenimore_Cooper http://en.htm http://www.org/wiki/File:Marco_Porcio_Caton_Major.wikipedia.com/person.jpg http://forums.klassika.wikipedia.wikipedia.notablebiographies.jpg h t t p : / / r u .org/wiki/File:AleksandrPushkin.jpg http://en.wikipedia.wikipedia.jpg http://www.wikimedia.jpg http://www.org/wiki/File:Cesar-sa_mort.jpg http://film.com/images?client=opera&rls=lt&q=Algarotti &sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=lt& tab=wi http://en.jpg http://lt. w i k i p e d i a .org/wiki/File:Platon-2b.wikipedia.wikipedia.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Vaizdas:Giovanni_Boccaccio._1901.wikipedia.org/wiki/File:Voltaire.jpg http://ru.wikipedia.jpg http://en.html http://ru.google.org/vb/showthread.wikipedia.jpg http://en.wikipedia.jpg http://de.wikipedia.org/wiki/File:Proudhon.org/wiki/Archivo:Cervates_jauregui.org/wiki/File:Michel_de_Montaigne_1.info/biograf/molotovv.html http://es.wikipedia.wikipedia.wikipedia.org/wiki/File:Cesareborgia.org/wiki/File:Edward_coke.com/images?hl=lt&client=opera&rls=lt&um= 1&q=Stalin&sa=N&start=21&ndsp=21 http://uisrussia.org/wiki/File:Georges-Jacques_Danton.wikipedia.jpg http://en.org/wiki/File:ChangandEng.wikipedia.wikipedia.jpg http://en.org/wiki/File:Ilya_Efimovich_Repin_(18441930)_-_Portrait_of_Leo_Tolstoy_(1887).com/images?client=opera&rls=lt&q=Emilio %20Mola&sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa= N&hl=lt&tab=wi http://www.jpeg http://lt.org/wiki/Christoph_Martin_Wieland http://lt.org/wiki/File:Gladstone.sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=lt&tab=wi http://commons.jpg http://en.org/wiki/File:Rembrandt_Harmensz.wikimedia.jpg http://en.jpg http://en.ru/docs/nov/2001/02/nov_2001_02_25.wikipedia.jpg http://en.hrono.virtual-history.jpg http://lt._Íèêîëàé_Âàñèëüåâè÷ http://www.jpg http://images.org/wiki/File:Thomas_Hobbes_(portrait).php?t=60755 http://en.org/wiki/File:Kardinaal_de_Richelieu.org/wiki/Descartes http://en.wikipedia.org/wiki/Ãîãîëü.org/wiki/Åêàòåðèíà_II http://commons.jpg http://it.wikiquote.com/images?client=opera&rls=lt&q=Roosevelt &sourceid=opera&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&sa=N&hl=lt& tab=wi http://lt.google.msu.

html Lucretius.thelatinlibrary.com/hor. Translated by W. Leges Regia – http://web. P. http://www. http://www.com/sen/sen. Vertë L. Agamemnonas. Kavaliausko (NT) vertimas. Valkûnas. Dilytë. 1987. Giesmës tikëjimui katalickam prideranèios. (Skaitmenys rodo eiluèiø numerius) Ezopas.com/smith-bio/ SVETONI TRANQVILII. Pensées http://www. ARS POETICA. biblija. http://www.adelaide. Roman History. Lebedys).edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home. 2004. 355–386.fr/Haiti/Cours/Ak/Leges/ leges_regia_Riccobono. Q. Vilnius: Mokslas. 2007.pdf Machiavelli N. http://penelope.thelatinlibrary. (Skaitmenys rodo giesmës ir eiluèiø numerius) 157 HORATIVS FLACCVS. 1993.thelatinlibrary. 1646. thelatinlibrary.html Homeras.wsu. 1979. 1988.thelatinlibrary. eBooks @Adelaide.uchicago. Vilnius: Vaga. Vilnius: Vaga. http://www.thelatinlibrary.html Eschilas. EPODES.ccel. Sudarë D. De rerum natura. A. http://www. M.adelaide. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidybos institutas. http://www.com/cic. 2007. 1958. 1983. Odisëja.com/ lucretius. CARMEN SAECVLARE. Vertë J. literature. Vilnius: Vaga. 1987. Fedras. Pasakëèios. Dilytë. (Skaitmenys rodo poemos eiluèiø numerius) HEINRICI CHRONICON.html Disticha Catonis http://www. http://www.consolatione1. SERMONES. http://www. Vertë J. http://www. Raèius.edu. eBooks@Adelaide. 2007. Kâpçc mçs tâ sakâm? Rîga: Zvaigzne.au/h/hobbes/thomas/h68l/index. ANANEVS L. SATURAE. Vilnius: Vyturys.com/ter.html DECIMVS IVNIVS IVVENALIS. Dumèius. http:// www. Valkûnas. 2008.org/ccel/pascal/pensees. VITA DIVI IVLI.com/cato. Vilnius: Vaga. Rhys Roberts. Valdovas. uchicago. Plinius – Pliny the Elder: the Natural History http://penelope. – Graikø literatûros chrestomatija. Fotografuotas leidimas (Paruoðë J. Hesiodas Darbai ir dienos. Townsend.html Juvenalis. shtml Slavoèinskis S.lt/ Cassius Dio. Graikø literatûros chrestomatija. 2008. 389–420.thelatinlibrary. LVK (katalikø) leidimas 1998 m. edu/Thayer/E/Roman/Texts/Cassius_Dio/57*. Feldhûna tulkojums. Il Principe.HTM (Skaitmenys þymi ástatymo numerá) Pascal B.org/authors/aesop/fables/ Aldersons J.html 158 . Vilnius: Vaga. edu. 2005.dis. http://etext. Hafneris G. Lotyniðki posakiai ir sparnuoti þodþiai. Rhetoric. Pasakëèios. 2009. Vilnius: Mintis. library. thelatinlibrary.html Pittáno G. Sudarë D. Aristotle. Book LVII. Dambrauskas. http://www. html Romënø literatûros chrestomatija.html Cicero. AB VRBE CONDITA LIBRI. thelatinlibrary.library. Vertë P. Þymûs Antikos þmonës. (Biblija RK_K1998). – Antikiniai romanai ir pasakëèios. (Skaitmenys rodo satyros ir eiluèiø numerius) Kuzavinis K. 2008. Vilnius. 1985. com/liv.htm#II LIVIVS T. Satyros. Vertë A. Amsterdam-Lausanne-Melbourne-Milan-New York-Säo Paulo: MetaLibre. Translated by G. http:// www. http://etext. http://www. Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology. Ç.ancientlibrary.com/suetonius/suet.i. SENECA. Vilnius: Mintis. Mesopotamia. Fables. proverbi e locuzioni. Bologna: Zanichelli. The Code of Hammurabi. CARMINA. Â.edu/~dee/ MESO/CODE. DE CONSOLATIONE AD POLYBIUM.upmf-grenoble. Bendoriûtë. Dumèius. 1987. Rîga: Zinâtne. Smith W. Vertë A.html Machiavelli N.com/juvenal.au/a/aristotle/a8rh/ Biblija. 2008. Rubðio (ST) ir È. – Antikiniai romanai ir pasakëèios. Vertë L. TERENTIVS AFER P. P. EPISTULAE. Mugurçvièa priekðvârds un komentâri. Vilnius. Vilnius: Vaga. Leviathan.caesar. F. – Antikinës tragedijos. 1870.LITERATÛRA Aesop. Hobbes T. Frase fatta capo ha: Dizionario dei modi du dire.html Tarptautiniø þodþiø þodynas.ibiblioorg/ml/libri/m/MachiavelliN_IlPrincipe_s.

– Kaunas: Aesti. DE IMITATIONE CHRISTI. Karaciejus. Vertë A. antraðtiniu þodþiu laikomas pirmasis lietuviðkos frazës þodis. UDK 808.THE LATIN LIBRARY at Ad Fontes Academy. AENEIS. I.thelatinlibrary.com/verg. Sparnuotieji posakiai pateikti abëcëlës tvarka. Oxford.wikisource. Vilnius: Þara. http://www.html Trenèeni-Valdapfelis. kiti autorizuoti sparnuotieji posakiai bei viena kita vienaþodë plaèiai vartojama toponiminës. 1980.. Ìèôû íàðîäîâ ìèðà: Ýíöèêëîïåäèÿ â äâóõ òîìàõ. Pirminiai posakio ðaltiniai daug kur pateikti originalo kalba. VERGIL. Vilnius: Vaga. Toronto-New York-London-Sydney: Bantam Books. Ìîñêâà: Ìûñëü.html The Oxford dictionary of literary quotations /edited by Peter Kemp. Í. Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü êðûëàòûõ ñëîâ è âûðàæåíèé. E. THOMAS À KEMPIS. 1991–1992. Eneida. 157–159. http://www. 1974. Sparnuotieji þodþiai. thelatinlibrary.London: Oxford University Press. 2006. 1995. 2003.: iliustr. Ìîñêâà: Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ. http://www.. Èçä-âî „Ëîêèä-Ïðåññ“. Dictionary of Classical Mythology. Âåëèêîâè÷ Ë. Parengë J. thelatinlibrary.com/index. Bibliogr. Dambrauskas. Zimmerman J.org/wiki/Biblia_Sacra_Vulgata_ (Stuttgartensia) Wolfebüttelio Postilë. Vulgata http://la. 1989.: p. 1-2. Vilnius: Mintis.html Vergilijus. 1980...82-3(075) Alvydas Butkus SPARNUOTIEJI ÞODÞIAI Korektorës Laura Gerþotaitë ir Gintarë Vaitonytë A.) – ið viso 418 lizdø. kilmës metafora ar terminas (Armagedonas. ISBN 978-9986-884-21-7 Enciklopedinio pobûdþio knygelëje pateikiami daþnesni literatûrinës kilmës frazeologizmai.ru/encSlov/ Bu403 Butkus A. Ñåðîâ Â. http://bibliotekar. New York: Oxford University Press. antroponiminës ir pan. Mitologija. chuliganas. 1972. 2009. Ò. 159 p.com/kempis. ×åðíàÿ ãâàðäèÿ Âàòèêàíà. Butkaus leidykla „Aesti“ 159 160 . The Oxford dictionary of quotations. snobas ir kt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->