Holino Heitz

)

ei_L
Cn

l)

(-r\-l I

'l 9;\
Dougybe ilirrctrnrii r ir potorimg, koip ouginii nrniinrrcinq
KOm00tnes ge es

o
C.

c
>N

(n

l

=Y l

o_

GAMTA
ff"

635.9
15

ye$t^
I5

ia: H. Heitz. ZirnmetpJlanzen. Grife und Unzer Verlag GmbH, Miinchen, 1993

vokieiiq kalbos vertd G. Jonutiene,

J. Sartataviiiend,

V. Gerulaitiend, V. Banionyte, J. Tumantaite
O Grefe und Unzer
Verlag GmbH, 1995

Redaktord L. Petkeviditte

Moksline redaktord
tsBN 9986-44+30,6

-

gamtos mokslq dakard Z. Lazdauskaitd

o

UAB "Gamtan, 1995

Holino Heitz

Gelig knygE
D6lpuoSniq iiedg orbo lopq lobiousioi m6gslomos komborin6s 9616s. Kiek retesn6s bei nouiesn6s veisl6s. Koip ios priii0r6ti, komponuoliir derinti prie inleriero.
350 spolvotg nuotroukr,i ir 140 pieiinig.

Nuolroukg oulorioi Frydrichos STRAUSAS (Friedrich Strouss), l/toksos VETERVALDAS (Max Wetterwald), He rmonos EISENBEISAS (H e rm a nn Eisenbeissl i r kiti.

Pieiinioi U56s DORNER (Ushie Dorner).

uar GAMTA
1995

.

ausa.mk so'do auialai-28 Ausalai vaikam. pirkli ir loikyti ougclus 20 Bene svarbiausia .iai. hr deniu. 28 Sr. 19istorijos '- iies iavadi"nini'd ddis 19 Sis tis is lamuariniq augalq Kiek augalui reikia Sviesos .Sviesa 20 Nuo ko priklauso Sviesos kiekis 20 NemaZiiu svarbu ir iihuna 22' Kur geriau laikyti augalus Zl Kaip tinkamai derinti bei i5d6styti iinotind opie komborinius ougqlus ll -83 4 3 F linokile poiinti cugolus 12 saYo Gimtosios vietos ir klimato iuostos 12 -Tropikai (atogrqZos) 12 Subtrooikai (vidutin6s atogrqios) 13 ausilus Ba'idai augalams 23 Zl GraZus dekoratvviniai puodai PRAKTINIAI PATARMAI: botanika nuo Saknu iki Ziedu Apie k4 byloja iiv. tinl€ntys kar.matyti B lapu 26 faniUarini a./rantys augalai 30 Gausiaiiedis fultililis (Campanula isophtlla) .4tai ir saut6tai vietai 28 Kvapieii auealai 28 Sescii rir€sJtantvs ausalai 28 l9 Zi.lai.iews # iedauiclio kanrbariniq dugalq. rruos Qautma lai$ty6 kalketu vatu- .izda 16' Aueimo btdai ir syvenimo l{ ir Hti indai 23Kaip ir ka pirkti 2l Nlazi ir aiai:ti aueatai 25 Kambarini u augalq teikiama ' -' nauda 2l Ausalai kiekvienam gyvenimo t-6"e 15 Kziip augalai pdsitaiko 15 Ka apie augala pasako stiliui 25 Ka apie ausala pasako antroii -io ru- u.6 I = lvodos Kos I l(aip rinklis.

to Adiantutm iki Ptiris 194 PallmEs PRAKTIMAI PATARIMAI: kaiD laistvti. saulutind daratdl| (Dorothe- onthw bellidifurnb eieveija (Echeveria Silokas (Serlarz rGis). sa chinensi. t""*' ( vasin I to - (Fortunella margantd) vabiai valgomi.l(oip geriou priiiir6ti Douginli ougolus rc lcip iou konbcrinius ougclus 32 Ka darvti isisiius aueala 32 Siir da du'J.. bugenvilijos PR. paprastasis oleaadtas (Nerium oleander).rivalu Zinoti apie !15 daiiinima 56 Ko ieikia iuealu &usinimui 57 -dirva 57 Dausinimui iinkamu PRA]<TINIAI PATARIMAI: dau Svorbiousios ougrl{ ypalyb6s ir potorimoi koip iuos Driiiurefi 8l-229 itsargiai: nuodingi augalai 87 Zydintys auealai nuo Acalvpha tki Tintcicschla I Reti ivdintvs auealai 135 Stamdt zydintyi augalai 138 Lapiniai augalai nuo Acorus ir tisos 35 Ar reikia su augalu kalbetis? 39 kaiD DaruoSti Zeme ir teisineai ginimas ataueomis ir ausiriais 58 PR-AKTINIAI PATARIMAI dauginima-s s6klomis dar litaio 60 I Zcbrina l{0 ikf PRAKTINIAI PATARIMAI: periodinti augaluj 42 ir Reti lapiniai augalai 192 Paoariiai nl. kaip minkitinti uiaeni..maias didelis oasautis 17 Kas Zinotina aoie bonsri Vordg rodykl6 zro Bolonikos ir sodininkystes lerrniny rodykl6 58 iohinioi: odresoi. medliuose gyvenanti kaln4 orchidija i3 Wdurio Afrikos. Siluma.ds Drir. tograjoti augalzi (i3 kairis i tu1ing): Viduriemio iiros soulg m6ltslon. tiklr oji lav anda (Iwandul a ans us t i /olia).yUni tinkur'ttys augalai 18 Nuotraukoje (4 ir 5 puslapyje) nufo- ikus bedqi 50 Pirmoii pcgalbo Kad ausalas biitu sveikas 5ll Kaip iv.. zk^cija (A c.s). Pirmoje eil6je: kiniris erdkdtis (Ro.s i eg at a' v eisl6.epiftinc. f8 d.o.s 64 Augalus sarsdinaniios prieZiuros " khildos 17 Motio eun'uoliai vietoie Zemds 17 Bonsai. dirvoZemLs sud6tingc 55 Dausidmas auealo dalimis Dauiinima^s s6[lomis 55 Ka p. ka apie lieas ir kenkeius eali pisalTti iugalo lapi 5d' rnGrinas. kilaip tarianl. tys kombarinioi ougolcl ' Va AntoJe eil|iet Citr ofortune lla miti. sikl4 galiti naujus aagalus- Ii j4 l. kiniuis erSk6tis (Rosa chincnsis). gelsvasis kalistemonas (Callist e mo n c i tr inus). C ham e lau c ium.'taip dritinti orq 12 PRAKTINIAI PATARIMAI: kaip gendti ir formuoti lajas bei kitos s6liu prieZiuos S6jinukrl prieZiiira Ypatingas skyrius: 6l ttto Archontoohoenix iki ausalai i5 eezotiSku vaisiu saftu 53 " lkrshingtonia 204 Orchid6ios nuo Carlera iki Zy*opeialum 212 Reiosios orchidEios 220 Kaktusai nuo . melsvoji pasiflora (Passiflora caerulea).AKTINIAI PATARIMAI. l>ugenvilija Jei sutriko auealo ev!'Ybin6 Jei atsirado kenkdiu 52 Jei bimete grybelis' 52 (B o ugainillca).cia armata).4siro 'ph'vtum Thelocactus t22 S6ia'63 Dtgimo trulore 63 "gz6tiSt<rrs iki gudrybes'4{' ' Kaip toliau auqinti bei prDitueti ' aui!.ikti negaliq 50 Kaip paiiam pasieaminti butinu i p*Stino prie:moiiq52 veikla 52 Lycaste skinneri . Adeniutn obesutn.ika 32 s usi pazinicite su augalu 33 Vesetaciios ritmas ir io reikimd priZioiint arigah 33 Penkios bfltiniausios sqlygos gerai augti: Sviesa.1|*ot " ma Eaugin- . Kinkano Vi&nHinis palnis lapai atrodo lvp iisksti rankos tpirStai. vanduo. literottro 238 prieZitua b"*. oras bei io drdsme. A eoniun arbo r ewn' Atropurpur cun' v eisle.

ir leidykla iiatne leidinyje atsako trumpai: titrk:fnos prieZiuros. O norint tinkalnaij.r-s pri2iurEti. privelu gerai iirnuryti kiekvienosju poreikius ir rnokdti ! juos at-siZvelgti. KaZin ar visi girddjote. kad vienierns augalarns butirrrs poilsis, o kitietns - ne? Arbe kad ii augalo fonnos bei lapq galirna sprgsti. kiek jern reikia iviesos bei vandens? Jei Zinosite, ii l'ur ki-

J / 4.1 f\ I- .L.

o reikia, kad J[sq gel6s

sraziai ve!€ht? I toki suddtingE klausim4 autore

Apie culorg

Halina Heic (l1alila H eitz), p\iLr kunbarinirl augaltl Zinove, 15 mehl vldovrvo "Marto sodo" kunbarfutitt

augalq s$riui. Berrdradarbiaudarna su botauikais, sodiuinkais bei iirntais tukstaniiq skaitytojq,ji ii tiesq gerai perkando kanbariliq augaltl prieZiuros paslaptis.

Autord ir leidykle d€koja fotografui

Frydriclrui Strausui lFricr/rich
Sfrarrss)

ui iavinga-s nuotraukas ir

Uiei Donrer (Usftie Dorner)
tarejarns:

uZ jos

aiikius ir raiikius pieiinius. Labai d€kingi esame ir visiems mlsq Pa-

Tinkqmo prieii0rq turi b0ti nuoiirdi ir protingu
l(onborinioi ougoloi, ncidoug priei 300 metrl otgobenli ii lolimg kroirq i Europq, kqdoise bwo brongls ir reli koip ouksos
or drusko. llors Siondien iie - gono iploslo nr0stp nomq puoimeno, bel neluritume pomiriri, iog benoi visg komborinirp ougolq gimtin6 - lropinds bei subtropin6s iolys, tod6l iiems reikolingos ypotingos gyvenimo sqlygos Kuo dougiou iinosite cpie ios, luo geresnis b[site 96lininkos.
u kita-s augala-s ir prie kokiq sqlygq jis btrvo ipratgs savo rdryndje, tikai nepmZrrdysite jo. DidZioji knygos dalis skirta augalq ypatumans bei rupybai, tad ir Pradedaltysis g6lilinka-s joje ra-s naudingq dalykq. Geriau juos supra-sti pad€s puikios spalvotos nuotraukos ir tiksliis rrurodytnri. kJp deralnai augiuti daugiau rei 30O kambarinirl augahp, tilkarnq ir bunri, ir istaigai, ir 2iernos sodui. Tai Inustl p negti ir Zilorni, taip pat neregdti, nuostalgs vierns baus groZio retieji augalai. AStunta-

Dal'tarei Zuzatai Ambetger-Ochsenbauer (Dr. Susanne AnbergerO c hs e n ba ue r), diplomuotai Zernds ukio sodininkystes ilZinierei, dekomtyvilliq augalq specialistei, buvusiai Miuncheno technikos ul versiteto dekoratyviliq augalq

katedros tnokslirei bendradarbei.

Ponui Frarrcui Bech ereriri (Franz Beclerer), kal'tusq specialistui. Ponui Erniliui Liukeliri (Entil Liic &ef , Vokietijos orchid€jr1 draugijos prezidentui. Profesotiui Vemeriui Rauchui (We r n e r Rn r h), lxvusiarn Heidelbergo Ruprechto - Klrlo universiteto sistemati ds botatrikos ir arrglq geografijos instituto vadovui.
Beie, nepamirikite kuo aticlZiau per-

skaityti skyrelio "Tai labai svarbu"
nurodymus P. 240.

me skyriuje, bendrojoje dalyje' glaustri pateiki:unos augilrtojui au-

d

rgos zinios. Praktiniq patarimq ptslapiuose rasite kiekvietrarn su-

prarrtarnq pieSiuiq apie persodilim4, laistyn4 bei oro dr€kiuirn4. Piesiniai pad€s i3rnokti greitai atpaiinti kenk6jus ir liga-s, tiksliai nurodys, kaip juos pa3alilti. Puikiose nuotraukose (daugelis jrl darytos specialiai iiarn leidiniui) aki diiug'rra sveiki ir graifls kambariliai augalai. Jose rasite gausybg idejq, kaip deriuti bei komPonuoti augalus, isradingiau juos isdestyti, srrmaliai panaudoti itvarus' lentyoeles ir kuo lvairiausius g6liapuodZius. Autor6 ir leidykla linki Jurns daug dZiaugsmo ir s6kn€s.

Bolro
Nuostah4 jos licdrl sktti su da r o povic ni oi s te r i I tts liedai. Hortcnzij os nft gsto kickrfigitesng ir nuoldt clragnq ia tg.

didiioii hodenziio

::i li: t'. .,.: ttj:t: . jr,:r

&
',*:

I

Ii

Picltl Atncrikos ki-

lgs nrcilcrtis

xtva

gin1tinajc \tut nkt|(s

ir iilto, ir

"jttlt<t.

l0

zlltoTrlrA
APIE

uAs

KAMBA. RI]IIUS
AUGAI.US

l:$rn
h .#

,t

Puikus ougolai neveio sovoime. iinir,r golino tikdtis s6km6s. Bene pogrindinr.i geros ougolrl prieiiuros posloptis - imituoli [iems iprostos gomtines sqlygos. Sios knygos puslopiuose atr[site viso, kos gali prcversli komborines gciles pom6gusiom g6lininkui.

Iik igiius buting

tl

kur pudia rnlsouai bei pasatai. tarpais rnatas sausringas s2rvanose bei stepgse. ir vdsq. kad dainai kelios jg gali kirstis arba d6l geograluiirl ypatrunq vienoje kurioje gali atsirasti kitos klirnato juostos Augalai ii tokir!t4irl!! 4]!ag!4tzas9. Siauris. ir pietq. kod6l qlrodo toip. daZniausiai aukitesuiq medZirl parurksneje.arydamos maZdaug 40 nuoSimdiq Zemes pamiriiaus. l3 ir 213). tadiau prailnatn[rs didZialapiai augalai. dZiulgliu rnilZinu galihnq stuomenis apsivijusios ryikia-spalvds orchid€jos ir brornelijos (+ P.nt palangds. koip iis sudorytos ir koip gyveno. vijokliai. Todel atogrqZq augalai karnbaryje suukiai pakelia tiesioginius saulds spildlror4. todCl iitisr. nei daugelis mqno. kuri4 iiek tiek aprnaliina Debent nakties sutemos. lialos. tadiau musq tarnsiuoju metu lail-u jie daug 16diau auga. aki verialti viksvuolds Zalrrrla. legailestirrgi spilduliai. hrr lietus kait:rliojasi su sausra.205). Nuo neatrnenamq laikq juos ktnuoja be jokios atva* gos plieskialti kaitra dielros metu saul€s Iropikoi (ctogrqios) Atogr4ios plyti abipus Zemes pusiaujo. tadiau du dalykai visur jose vienodi: . iildorno butrl oro. kad. Dykunu-algaLri bette labiarrsiai prisitaikg iigyventi. parnegilkite sLrhrti aplink4.ft ligi f I slolnls pat Zernds lutisuI t \t saKtulnls iioje pladioje juostoje labai uevielodas: itin dr€gua-s ties ekvatoriruni. Iirs ir saus4 iildorn4 Gimtosios vieios Karnbariniai augalai lealspanls ialiiui.ret ialti. kur Ziernos nebiina. Kilnip lariarrt. besidriekiantys milZiniiki krurnai. taip pat ii ten.99 %. dr6gnq.89). Nors jr1 tdvyneje Ziemos nebuta ir jierns nereikia Ziemos miego. Tod€l augtnetija dia labai veili. geriou suprssime io poreikius. Atogr4Zq kahll tniikuose rdaugusiq augalu poreikiai vel kitokie. Zinodomi. Kli- jai. ii kur ougqlss kilgs. drFgnas ir vdsus krbryrrrl3iriose. iviesos ir tarnsos tmkrnE iStisus rnetus rresikeidia. nepriklausomai nlro rnetq laiko. arba veZio. Zaliuoja iisid6stg keliais aukitais vienas virS kito. sud. tai nebus ypatingai sunku. priptr-sti prie tamsiq Zietnq ir sauso. sausi atiiaun:rs vesausrzr (valdeus per t2 . o ne kitoip. toddl pageidauja to paties ir stov6darni a. eukaliptq. Zolilriai. didingi kaltusai nuo kaitros virp. Lygplatus dirZas juosia jos apkunq Zemes "pilv4". Gimtosiose vietose jie patiria ir lintis. lluolatine (iki 50'C ieidlyje). nepris. negraZiai gelsta ir vystajrl lapai. Tacl karnbaryje tokie augalai tzrip pat tnegsta iviesq. uuolat tvyro nepakeliarna tvalki iutra.s rnetrr. tarsi prisrrrirsta.s turi gyveuti ir klimoto iuoslos iiltai jukjie kilg ii iiltq kra-itrl. AtnZinai Zaliuojantys rnedZiai. gaivrl ir vdsrl or4. d6l kLrriq Zernd bernilZ niel<tloinet neprad. Zaliuojandiuose abiptr-s prr-siaujo. Turint reikalirrgq Zinir.taip atrodo rniisq karnbariniai augalai savo girntosiose vietose. 223) . o labai aukitai kalrruose . Aiikumo delei aptarsirne svarbiau-sia-s klimato juosta-s neparniridzLrni. saleliq. araukarijrl ir barnbukq giraites. iilurnos ir iviesos kiekis dienq visuornet toks pat. sausas ir karSta-s aukitikalliq prerijo:e. . Oro clr6gnuma-s api e 90 .irlsta.urt Jusq meil6s ir at-sidavirno. Tokie aLrgalai yra pratg prie staigios drdgrn€s ir sausros kaitos. Nors ivairiq atogrqzrl sridirl sovo qugolus Boloniks ir ougolq istoriic ylr lobiou ioudinonli ir ponokonli. arba oiiaragio atogr4Zos baigiasi atitinkamai ties 23027'Siaurcs ir tiekpat pietq platumos. ir tiesiogitius saules spindulius. kokoso palrn€s auksiuio srn€lio paphldirnyje (-+ P. prxtg gyventi drdgrnds pritvinkrrsiarne ore. ir ruku-s.lz! tLrenliri lrrp sta atrlr:tliarne iiltuatnyje! Atogrqiq miikuose. l4l). paZerniui kite paziDtijrl b[d+ ir poreikius. kiek irnaDorna pana-iesllg ijq gnntaiq. limokite puiinti kutnoje (+ P. tarpais lietiugas. rtogr. Taigi svediarns ii tolimq ir nuostabiq kra-itq sunku gerai jau. Zrnogaus iigio gyvatvo16 ii ryikiai raudonu puansetijrl (+ P. ues tropilfllose diena nLrolat lygi uakdiai.stis rnfrstl g€liapuodZiuose.rudioje dy- ms fikri luo ioniniLl ia. verdiau pasisten- garntines s4lygos srDarkiai skiriasi dEl nevielodo oro drdgrrtuno ar !ilurnos bei kituliq kiekio.\-t (+ P. Tai augalai ii s:rvanq ir stepiq. be paliovos pliarrpia srnarkios liutys. Tod6l uirrot pykg ant savo Zaliqjq draugq.

Inusq gyvenarnq vrdutinio klirnato zonu. Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose Kinijos vietovdse. Subtropiniai augalai daZnai turi Saknyse. Lietaus daZnai nebrma m6nesiq rndnesiais ir uet metais.t0 .Epirttui gJvena ant kitry augal4. Plaiiaragis papartLr. Silurnos. Zem6 rebevalioja sugedi vandens. vidutin6s ctogr{os) Tai yra klimato juosta ta4r atogrqiq rr DuosalKnuq. kad Sviesos ir Silumos buhl ir Svelnios iiemos. P. Be to. . stiebuose arba lapuose sukaupg vandens atsargq . o kai kur Ziem4. kriiuliq ir iviesos kiekis bei dienos trukme Drikalso nuo metq laiko. C-ia savo akimis pamatysite ne tik pagrindines klirnato juosta-s. Natrtuose Siq augalq nereikia vasar4 gausiai laistyti. bet ir pereinam4sias bei ypating4sias sritis. kilu-siems i5 ka-itr. Ziem4 gausiau lyja VidurZemio juros baseine. Potcrirnosi Artimiau iusioaZinti su ivairiq klirnato juosq augmenija galirna Frankfurto oalmiu sode (+ Adresai. megsta. kur gausiau lyja va^sar4. 238). kai nakti gerokai atvesta: tada jie ilsisi.iitaip apsisaugo uuo perdiinvirno. Tod6l dykumq augalai ipratg tenkiltis vien ruko arba rasos dr6gme. o kai prapliumpa lyti. o Ziem4 jie turi bnti vd- l3 . Siuo metq laiku reikia daug iilumos ir vandens. Pietq Afri- reikia laistvti ir Ziema. metus Ligarinama daugiau nei Glyja). Kai kur _lyja vasarq.lcndrobis bci tilandsija gyvenaant tropirti4 nediig iala1. vasarq JAV pietuose.18"C. Cia vidrrtir16 ialdiausio mdnesio ternDerat[ra . Jie mCgsta. jiems reikia daug saul6s. Augalams. Augalams tokios s4lygos i5ties nelengvos. Augalai. bet neparazituoja juose. o iiem? jie turi bnti kone visai sausi. pakankamai kiaurus metus juos koje ir Kalifornijoje. Cia esti iiitos vasaros gausiau siai ir palygilti satsai. Zvarbios naktys (temperatiira nulrinta kone iki mrlio). kil9 i5 kraitq. Suhropikoi (kitoip . kur gau5iau lyja iiemE.

. Ziedas augalui tai vienas i5 svarbiausiq grr e nimo etapq.t'' -. kr-rie tarsi poieminds asargq saugyklos kaupia augalui reikalinga vardeni ir maistingqsias mcd2iagas. nuka44 zydinaiam augalui Ziedus. jo brandumo iSraiSka. Kai kurie augalai turi iakniastiebius arba pakitusius nglius (sakria gumbius arba svog[nus). 3 Sakniapumbis su Saknimis. Jei augalui bandoma trukdlti. kitaip sakarnt.pieSirliai: PoZcmines augalq dalys) Sviesos nemato ir esri daZniausiai baltos arba rudos spa)vos. tapai.agrindind ir Soninds iaknys. Visos pozemines ir vin Zemes esaniios augalo dalys jau milijonw metq gamtoje sklandziai ir uitilrintai dirba S1 darbq. ziedai ir vaisiai.'. jis sukaupia visas jegas ir Zut but stengiasi iveikti I a kli[q. Nuo augalo ruSies ir augimo vietos priklauso jr1 forma ir issidestymas: pavirsiuje ar giliai. Beje. 4 Svopinqs su iaknimis.I I I Apie ougolo gyvenino liklq F4 F g4 I I = @M @@ Poienin6s ougohp dolys f. daZniausiai paskatirnme ji dar gausiau zydeti. Sakniagumbiai -arba sakniastiebiai (. PavyzdZiui. Tai yra vienintele tikrcji kiekvienos l4stelqs. '' :: ' li. ' Uiri ienr6s esoniios ougolo dalys pagri. kiekvienos dalelyes ir viso augalo glruenimo uZduotis. 2 S-akniestie bis su iaknimis. Kitos polemines augalq dalr-s. Salutiniai ugliai. stipriai ar silpnai jos isi5aloija. Saknimis augalas lsitvirtina dirvoZemyje. svogunai.\ lil . - Botoniko nuo ioknv I Gyveninos po ieme PoZemhcs augalq dalys sakn\'s. iki iiedu -. Zydeti ir brandinti vaisius. siurbia iS jo vandeni ir maistingEsias medZiagas. daugintis ir pratEsti savo girning. kruios tiklas dauginimasis.ndinis stieba. Augalo g1'venimo pra-sme yra augti.) ..

Visas jegas jis skiria brlsimiems vaisiams ir sekloms. 196) arba rankos storumo (agava). P. kaip ir visos kitos augalq liudija neZabotq gamtos iSmong bei iSradingumq. 3 Draqelio formos iiedns. Oyveninos viri iern6t I Taureli. Vrieseaj. Jie gali bnti maZi i plonyiiai (. kurie daZniausiai apdulkina Ziedus.vdintis lglis daZnai beveik liaujasi augti. galenis (Abutilon).. 3 Kuokeliai su dalkinimis ir koteLiais. nuZydejusius 2iedus tuojau nuskinkite.69). ir k\cpavimas ( ' P. Jq u2duotis . tieLri jiems maisting4sias mcdiiagas ir kiek lmanoma labiau pesukti 4 Purka. 4 Vamzdiio formos Ziedas. vadinomq piestele.lJ Dciniousioi positoikoniftp iiedyng schemos: I SAalis (Penras.imo Serdimi ir 2aliaisiais augalq plauiiais. forma (-. Jei nenorite savo kambarinio augalo dauginti. Cynurq. lapai.1tr . sumedejg ir kieti.'s.. 5 LiemeniLis. Jie btna iSsisakojg ir neSakoti. 6 Graiias (Chrysanthemum.1ts dR .tai prier ilas vabzdZiams. Zydedamas augalas subrgsta ir pasiruoSia apvaisinimui. Spathiphlllun). pavyzdiiui. !. Juc I svles4. P. vyniotis ar kabintis. Spalva.]k' . I3 esmds jie skirti tam. DaZniausiai nSkiq spalrrl arba skanus vaisiai privilioja ivdris. Clivia. sudaryta ii taurilapi4. Juk i3 esmds juose ryksta fu fotosinteze (. sudarytas iS voiniklapt4. 78). 5 Sluoteld tPhalaenoo sis. Visos virS Zemds esaniios augalo dalys lgliai.Lchystachys. I)ora. 6 Mezgine su seklapradiiu. plonyiiai ir visai stori. palep$k (Cytisus). dideli ir platns (. liemenilis ir mezgini sudaro iiedo moteriSk4jq dali. Purka. kad apsivaistintq ar Lapai esti ivairiausio dyd2io. BemaZ visos jos turi daZanaios medZiagos chlofofilo. Medinillal. eschinantas (Aeschyrunthus)lvoirios iiedq furnos :aa bltq apvaisinami. mos ir spalvos (. P. daZnai labai graZls.pieSinys: Lapq formos). tad turi ryriSkq iiedadulkiq ir moteri5kq kiauSial4s- pieSinys: Ziedo sandara).1 lo c asia. 3 Varpa (AcalyDha. todel esti Zalios ir Sviesoje gali anglies dioksid4 ir vandenl pa- iledo scndoro ve6ti i angliavandenius. 2 :ll XP (Anthurium. 146). pawzd1iaL streptokarpas (Streptocarpus). ir taip seklos nuke- iiq (- :CI . Augalas iinaudoja daug jegos brandindamas sdklas.AspqTa grc. bet jie visada lieka gyven. pergamento plonumo (.1 l_ liauja tolyn. pavyzdiiui.yti lapus ir Ziedus.4 Keki (Cynbidiuni. Yaisiaiitsellos atsiranda sekmingai apvaisinus 2iedus. PelarRonium Rrqndifiorumt. SmithiAhtha). Senecio)- Burbuoli t5 . for- @WffiM I Varpelio formos iiedas. gali sumenki ar net visai nunykti vin Temes esaniios augalo dalys. sausi lyg Siaudai ir sultirgi.' adijantas. Jie gali iliauzti. 2 Piltuvo formos iiedas. tai yra asimiliuoti.Demesio: jeigu per daug laistant ar penodinant pa2eidZiama dalis saknq. pavyzdiiui. ZicJai daZniausiai atspindi neilik6ti na gamtos kurybingum4. todel z.iK 9X . P. 2iedai ir vaisiai -auga Sviesoje. 2 Vainikelis. Stiebai.' P. Crossandra. I 43). dal-".r-\ 9A v AF \)6 /-JV Yb /.-.iSlaiL.pie5inys: [vairios 2ied4 formos) ir kvapai .

perzyort uztnez:-lil vlrrsrrrs bei srrbriurdi_ rn ISpildg sirvo g. kuri urnj rsta ir surnedi in.iking. dviinediai arba daugiamediai.orniti1os.po nretq .:ojr sLirr irgos .ruealci eerli priziLuirni gilJ sulrrrki r"ikai" SarDlllgo amzlaus. Kiti iisiugdd rnilZiniikn iviesa Zerng 2 'Roso Perlc'('Pcrlint Foie.tlalnZinri ZlliUojultys ./i. Ar- ilrri.4-s7.. lra sausil orq. dydi bei iSveizdrr. nai Zerndje. pap:udiai) gali klesteti nebnri_ \L.slrgara) nereikalauja daug iviesos.4rl/huriun veislEs. rned2ini ir kLunai. didgrng karrpiarrc irrs Iaprrs (C rossrt I o.:elq jauni ir beveik nebraudina vaisiu. scvo lirrtiridie lio grondilora arba dvirnediai kaip Ektotlt d[fi. o augti uZsikabirrus. elk\irld (. pirvyzd2iuikorclilin:r t Cr vrlyiart. iriteke il.. Gr cv i I lc<t.i rnilijo_ nrs rnetrg brrvo prikau-styti prie hi rros nors vletos.rora.o arnZiu. Jie atrodo nuolat egzeruplioriu.rr dvejr..ti. Tarn rikrrr s4lygq iivaizdq. l(oip ginomosi nuo Der didelds koilros.1. Gl o ri osa.l Astrid'.ssrr/a).. Catnpanula. iilieka Zoliliai ar_ ba sLrrneddja (puskrLuniai. arba lapLis peven€ i edatrs ar spyglius.1r.iprnt9. 1O 'Leopol. par. Si n n ingia. Leptospenut t. pavyzd2iLri_ hrDstrs (Ciss//-s) visai rnaZuiiai.kerii (.. stonLs. 6 t1inas'). Jie buua vieuarneiiai.' Taj re_iikia: lie augalai pakelia oaug svtesos.chcvcria. 9 'Stello Maus.g rts setace s. 'Eurato t'('Euratu Dtos'). ('Licpsningoji'). Za |cdrschia).. H oyo. orinds daknys (orchiddjos) arba plaukudiai (sanpaulijos). Rt\' ( Karalit6 ). Kiekvienas augala-s turi jo miiai btF iki kelirl -Inernl rlkiiio iiiux"nrv. Volic. Sltpriuiarnir. aE rv . ' Iigi pat dienq galo iibuna palygirrti dvirneciiLi' arr5rl.ne pd vienerius arba - Augalq zuniius esti labai ivairu-s.!nrinf -sdUas. lisierrtine kiekvieneis rnetais.. Kcip gincmosi nuo scusros' Kai kurie augalai turi poZernines vanderrs saugykJrs (zlcfi incncs.r'bn l.. Gerai priziirimi tokie augalai ktnbaryje gali iibuti tnetq lnetlrsPrrskrrrrniai (. Cra. MilZiuiikus laprrs sluokslius. C t prL'ss u s.rrylrlrrtr?/.". ruAti tiesiri irrrkiryl. Po chiro).ri regyverrr ilgri|rr. 5rl g) \4lJrl brrrybiu prorivi. kai k-une augalai arba iisiugde vaiko tunntys augalai (Alocdsio.rbriribotl g€liapuod2io erdv9. kad gal6tq pa-siekti didZiuliq rnedZiq viriunes. Ixora..'s lydi kuo ivniriatrsit! spalvtl lornu! iidots. Gd lJcprro'dyje Jre naujus uglius i5leidZiandius Sakniastiebius.. 3 'Rosalie' ('Rozali').. Bet Stui iSlakus. kuri le_ nre. es- (+ lenteld apadioje). sidabro ar nrelsvei 2clsvos spelvos pldvele nornis. Ilclt4>erone) savo 2olilg dali. vtisl.._uzaug . Duv".Apie kq byloio i5voizdo A Lr.:1ly.' H o Ia Tai reiikia: iie augalai gerai pakeXoip ginornosi nuo iviesos Ko ya.. pl!\krrf I Jte nutnir. SDaruto ni. kohunti. kad galitrr hro i€krnirr_ chinaltas (. bLi 'rr:*g::. deugialdiu-s jq krrrrq lyg ierkina-s.l vyniotis arba lipti. Fi<us. p.yzdZiui. Nordderni iiek r:rlirrt rnaiiau prara-sti drdgrnds. reiki:r irrDr lstgytl ni Uil patn€gtos rrriies dvejrrs rnehrs iidygstu. Kai l-urie arogrqzrl miS- li plurksDas aUgal]i paliko ir isil<r-re atrt rned2ju iakt. 8' De lVaele's Favorite.. Tai reiikia: rnedZirt qyventoici 1epifi tirrds orclriddjoi. Koip ougolui priritoiko Kaip ginomosi nuo iviesos.ja (Colututctt). (' De nylinoji'). t. Tai rei-ikia: tokiLg augalq nereikia pefnetl. t6 .s). lr lDusu narnuose vienarnediai bei tartys med2irl padennds. Vierrarrrediai augalai kaip DrtLwal- gillrs.7'Flatncnco. arbi issieusino !odq pa:raiius lepus bei tarikius ierius (kaktusai ir karpaiolts. olmosferos dr6gm9 rusiurbiq Zvyueliai (brornelija). arba pta<16ti daugirrti pa elns. Tbtro.rprrs rne- Krrlrnai ir rnedriai (rrdkt rrria. Vieui augahi turi pLrkuiius. C)pcrii-r) arba svog[urinds gdl6s (]lippcastru t) turi kiekvienrl vegetacijos period4 r ilirrrzti :rrbr pletoiis.1cs. Chri satl thetatn veisles. kiti lyg tarturn va.zdziui- vrzol t ltltglrlJr raL\dnvo kllo etikd_ iiiusirl iieiiirt ir krro iir:rclLrliausiri prisirnikydrvo. Cycn u: n. lrlmai ar rnedZiai). gyve|arnostos vietos. stygious.). 5 Sc/lrri'l Srricqas ). (. Kalanchoe) arba stiebus (Bea ca r n ee. Fatsia. 4 'Menoria Karl Glasen' ('Karlo Glasctlo atmi- I gaudandius lapus arba pavirto lia- Tai reiikia: iierns arqalarns reiKla orcgto oto..S. Visa tai brrtLra Zi[oti priZiurint ktunbarinius augalus ginu daugirris. Ficus lyrato. Auginto budni: . ktd tureio pnk:rnklrn:ri laiko prie ios prisiderinti ir trip istobulir)ti gyvenirno rirnrq lr tnlkmg. Jdtrop ha. Myrtus). iankiagumbius arba svo- gyvella t tlip pat d i si a.toctel.. Augirno budoi ir gyvenimo lrukm6 olllgE get]etlog progrnrnil.t. Ficus elestica\ \r litttos (Philodendron. Mcdiuill.n#*:iiiti. Darrgi:rrnecili rrrg:rlli .a r d c t i a. savo fonnq ir !vairor'9. prie kuriu kiekvierrs ju saveip yi.

.

.

o Nuo 1774 i5 Kapo Zern6s praddta gabenti vis daugiau kvapiqjq pelargoruJrl.iili.. bet . Ddl retq augalq savo sveikat4 ir net gyrybg sq lra-dtus galima skaityti kaip ido- Euo- pou neregdtq augalq i5 Naujojo pasaulio. padejo tinkamai gabelti opius atogrEirl augalus. P. Tuo metu radosi vis tobulesniq Sildymo sistemU. davalij os (p r i e lcyj e de 3i n ij e ) Lairis j deSing). Naujos kokios lors ruiies veislds gaula dar ir treiiq pavadinitnE. misionieriai ar tyrinetojai.lQ opie ougolq prsoko vordos {vaidose ialyse augalai ivairiai. vardatdviq arba pinnqjq apraiindtojrl vardus. !iltlamiq bei oralierijq. ii maZosios raidds ra-dorna-s ruiies prvadirrirnas. Zinoma.n andsia (-+ tilandsija. Dil retesliq ruiiq negailestingai varzytasi.i3 Bahamq salrl atgabeDta Bleli. r 1644 ParyZiuje karaliikajame sodejau Zyddjo kalijos. (+ Acalypha - dra. 134). /yrala = lyros pavidalo - Ficzs riata. L:ur! sudaro pinnasis. Menesiq mdnesiais. svyralti () jasminaitis. pra-sid€jus ilgai atSiauriai Ziemai.dir. ka-s Europoje itin vertinarna. . kad ir lietas kraujas. visai imanoma. o isvertus ciklamenas su apskritais. ir nu. Cyclamen orbiculato folio infe me purpumscerre. toddl vis geriau sek€si priiiudti augalus iS tolimqjrl uzjunq. pavyzdZiui: C anel I io j aponica 'Barbora CIark'. o menant astrollornines kai kuriq augalq kaila-s. kurie leisdavosi i uzjnrius Zntbiit pargabenti to. o vEliau ir visi rnodemieji Ziernos sodai bei vitrinos. Pasakojimus apiejq keliones ! rnumiausi4 nuotykiq romarq. rausvojo ciklameno. 104). Zrnouds kai kuriuos augalus lailTdavo savo blste. 1570 viena-s anellq vaistil nka-s kaip didZiausi4 botalikos retelyS pagarsino. Kadais jie labai ispudingai bei iSrai3kingai skarnba. kar.M edinilla (+ medinil6. magntfi. alsiradusiq sulotyninus kuri nors vietir{ tenniu4. - P. kad Kristoforas Kolurnba-s pinna^sis atgabeno SunLu patiketi. verrecunda. 164). niniata = raudonai oraniind C/ivrn (+ klivija. i Europq b|o alvella Cocco. aeranthos = atkjtai ore . Nuo tada uebeliko tokiq griozdiikq Sis tos komborinig ougolV isioliioc ii pavadinimq.Billbergia (-+ bilbergija. Esti augalq vaxdq. . Sie Zmonds uepais6 rrei tropiniq ligq. ko dar viena meilenio miis. nei gausyb€s kaujasiurbiq vabzdZiq. P.siunte ja-s Lindjui. 1779 kapitonas Kukas (Jalres Cao. Elksints (priefoje kairije) viksvuoli (antroji eili ii .Tnioliklajarne iimtmede. k-urie i Europ4 atke- Daugelis karnbariniq augalLl pa-s rnus atkeliavo der. grauZiami kenkejg bei ligq jie vargais negalais gyvaliodavo nev€dilarnose medin€se ddZese. 90). P. GraikiSkq ir lotyniSkq elernentq turintys pavadinimai iiliko. pavyzd. kaip. Kristoforo Kolurnbo "Sauta Marijos" atgabent4 Melocdct s- e 1620 i5 Kapo Zern€s (Pietq Afrika) atkeliavo rneilerris. infitndibuliformis = piltuvelio payi<lalo Crossandra (-+ krosanttt = daugiaZiedis polyanth las mi num /lr/t4rl. 96). Llriame Zemd raldio islikti iruolii drdgna. rnatyt. tadiau kaip tikri pasaulio piliediai visi jie turi lyg kok[ tarptautin! pasq: bo talikos arba mokslini pavadinirnq. r l9). 1733 Europoje praZydo pinnoji tropin6 orchiddja . P. Pavyzdiiui: C I i vi a ui- l(q opie ngolq posoko onrroii io rGies porndinimo dolis ftispitla = Seriuotoji akalifa. .urksdiausiai kambarini u-s augalus praddta auginti Skaldinavijoje. 122). G jq suiinome kilimo vietas ir augalq i5ores ar budingq bruoZrl ypatumus.ca = didngoji . Manoma. liavo tik apiplauku-s pa-saulio juras bei iityrus koDli||entus.t) ir seras DZozefas Banksas (Joscpft Banfu) iS Naujosios Zelardijos atveZ6 araukarijq. bet ir atsitiktitriai nuotykiq ie5kotojai. loba. t9 . Pagaliau augalg gydytojas ir gamtiniukas Natadelis Vordas (Nalhaniel WarQ visai atsitiltinai iSrado uZdarorn4 stiklili inda. P. botanikoje ligi Siol tebevadinarnas Vordo ddZe.s = . pavadinimas.VidicZemio j ir o s b as einas. iS tropinis Afrikos dracena bei Pietq Arnerikoje surinko v6liaujo vardu pavadintos l/lomanda sd. visai augalais nesidomintys pelejturai. ii didZiosios raidds raioma-s genties ir antra-sis. Jierns buvo ne rnotais priesiskai usiteikg diabuviai ar praZutingos klirnatines s4lygos. l819 ii Brazitijos iEurop4 atvy- - Kinija. purpurine apadia lapais. r 1690 didilal soduose atsirado alarrasas.klas giltinA . P. Ypad Gsarniai apibndira augalq ruiies pavadinirnas. Tenai nuo seno. i5 pradZiq tai nebuvo tolimqiq Siltq kaltq augalai. P. (+ fika-s. Sis atr. Tai apraSomasis Cycla- men purpurqscens. Juose atpaiistame ahadejq. 1770 iveicarq botalika^s Frederika-s Alemana-s (Fredcrik Allanandl Sveiiqi ii viso posoulio 13 Pienl Auerikos kilu- sios begonijos bei difen- bachijos. aukojo ne tik sodininkai. tais net keliais vardais vadinarni. . Ii Vordo ddZes kilo anglq pamdgti kambariniai iiltnamiai. Stai kal(usq istorija pra-siddjo tik atradus Arnerikq.as. lO3). nuodingq gyvadiq ar pl6iriqjg Zveriq. 1698 Europoje jau buvo auginarna Aloe arborescens. Itin sunki biidavo augalarns keliond I Europ4. "Botalikos tdvu" vadinarnas Karlas fon Linejus 1753 rnetais savo veikale "Spccies Plantanar" lved6 dvilarg pavadinirnq sistetn4 (binadng nornerklathr4). botalikai.

jei augal4 suman€t laikyti lauke. kurioje poreikis Sviesai iSreiSkiamas taip: e Saul6je = augalas m€gsta kuo daugiau Sviesos.f | r )- karq pus6je. Sviesos inten-syv:umas 50OO lO 0OO lx. kur Sviesos intensyvumas 2500 . Taip pat nederdtq uZmirSti. Svorbiousio s6km6s prieloidr . poSon6ie susikurri lopin6li rolimos iolies gomios. Pirmiau-sia prisitaiki lapai. pirkti ir loilryti uugolus Ko veilrri su komboriniois daugelis augalq normaliai gyvuoti gali tik esant l0 00O lx Sviesai. sauletomis vasaros dienomis * net iki 9O 000 lx. varlinasi. kiek jiems reikia Sviesos. kur saul6jiap3vies i3 visq pusiq. kai gauna tiek Sviesos. DaZnai augalai par' kaitouas. Augalai geriau-siai vela tada. Pagal lapus galima atspeti. kiekjq proteviai gaudavo girntosiose vietose.porinkti ougolui tinkonqvietq.ft l-. Sviesoje = vieta prie pat lango. Se5€tyje = vieta prie nedidelio - Siaurinio lango arba karnbaryje. kad augalas perkamas impulsyviai. kur diena lygi nakdiai.50OO lx.ura. o gi itoi kq: iio pol.ivieso Sviesa augalq duona. Sviesos irtensyvumas l0 000 20 0OO lx. proturtinfi scvo buiti egzoti5kois kvopois orbo pory5kinti interiero doiklrp groii. Traukiantis tolyn nuo lango Sviesos intensyvumas maZeja mazdaug taip: . ypad jei prie5ai-s ji auga" sal7sim. jeigu jo niekas neuZstoja. o Pusiau ieidlyje = vieta prie Siaurinio lango arba netoli largo. daug ar maZai augalui reikia Sviesos (-+ P. teikia daugiau Sviesos nei pietinis langas po balko nu pirmame aukite. lJ m atstumu 50 . Apsiniaukruiornis Ziernos dienomis Sviesos intensyvurnas esti tik 40O . geriausiai Jam tll(s gyveu anl plerrnes Palan- tokioje kiemo vietoje. Siaurinis langas ketvirtarni aukiie. lluo ko priklouro iviesos kiekis Daugiau ar maZiau Sviesos i musq bustus pateDka priklausomai nuo to. oulohis? O Antroji mintis: kokio dydZio augalai tiktq mano butui bei ma:ro interjero stiliui? Bene svorbiousio . reikia mintyse iSrinkti jam tinkam4 vietq. apEmus pasigdrejitno diiugesiui: koks jis graZus! Tadiau ii anksto ousprendus isigyti augal4. didelis 100O Ix. Rinkdamiesi ir pirkdami nezinomus augalus atkreipkite ddmesi iju lapus ir tikrumo delei pasiteimukite.dainiausiai tik i5 vienos. i kuriq pusg iSeina lalgai _ir L:uriarne aukite esame isik[re. Prie tq selygq jie pratinosi milijonw metq. Jeigu augal4 ketinato statyti re tiesiai prie lango. Gamtoje augalai Svies4 papra-stai gauna i5 visq pusitl. kur sau16 tiesiosiai nekeuta. bdel musq rudeni ir Ziem4 jierns labai stinga Sviesos. Pinnoji mintis: koki4 vietq (abai svarbu iviesa ir iiluma) ai galiu pasillyti savo iirinktajam. rytq arba va- 20 . Augalo gyvenimui butinas minimalus Sviesos kiekis 70O Kuip rinktis. pavyzdiiui. . . duodami su pri€Zilros instrukcija. I'ru sautes spinduliai lcenta ryte arba vakare. bet ir visai permatomos uZuolaidos bei Zaliuz€s. kad blsirnasis bendras Zmogaus ir augalo gyvenimas teiktq malonurn4jierns abiems. o c2loratsttmtu-25-1O%.50O lx. kad Svies4 smarkiai filtruoja ne tik tankios. lm atstumu augalai gauna 80-50%5viesos. kad daugelis kambariniq augatq kilg i5 atogrqiq.25%. o bute . derinti kuo ivoiriousiq spolvrl guotus bei ioluno olspolvius. 26-27). ar toji vieta Bal6s atitikti jo gimtdU Yiehl sqlygas? . Skaitg€s arba menin6 Liralika apiviestumo vienetq liuksq (lx) 20 0O0 ir oauslau. pravartu reuinfuSti.

Pachy'sta chys I u tea bdi Drigstd Svicsq. knd rikrieji iie- tl.ito. I atQ tiarjokitt butfut ne tiesiogittiu. .liloki g616 su gehonomis iiedu ivok6mis. ne visi !. lq:ontys i3 sartlis gcllontuno pa licdlity.s saults spindulius.ti tai naii balti karulioi. Bcje.

l5'C. kipaisa:-s (C u p r e s su s). kur temperatiira apie l5-2I"C ir niekad neuZkly.sta saul6s spilduliai. bet vdsioje vietoje.ei (Hefura). cikas (Cyca. kuri ketinate pirlti. bet nepake- liantierns ryikios saulds augalams.4.gerai prtiiudmos gali siekti lubas arba galingai i5sikeroti . tropin6s palm€s bei ajeriniq Seimos augaral. kad per langq stiklus patalpa neprikaLstq per daug. lvairios fiko rGys. Vidutin6 dienos telnperatum 20oC ir daugiau. llemoiiou svorbu ir iiluno lsigydami naujq augal4 pagalvokite ir apie iilum4. kad nuo dirbtinio iildymo Iabai Lidzilva ora-s h Zemd. P. Tai Ziem4 iiek tiek iildoma. Ji !sigijg tikrai nesigailesite.r vakarus atsigrgZusi patalpa arba Ziemos sodas. ties rytiniupietrl prieipiet. pavyzdZiui. rytus .s).sykiais pri- (-+ lentel6 P. azaliJos (Rhododendron l miSrunai. pa- tiniam pteriui (Preris cretic a). 36).re rnazesne kaio l5'C. rytinio bei vakarinio lango arbajei l(ur geriou loikyri ougolus Kaip jau kalbdjorne. o Ziernos sode . Cia vela subtropiniai. Va-sar4 jas lyg ir nestinga. ret. kaip ir vienarn baldui. dia patiLtq gyventi Se5€lius m6gstantiems tropiniq bei subtropinirl kalnq giriose kilusiems augalarns: aspidistrai (. daugelis gesneridq bei ajeriniq ieimos augalq. Ry tink ir vakarinis Rinkdamiesi ir pirkdami kambarinius augalus neparnirikite.labai i-vGsios Lta putKlal Jauctarst vtsl mlsKo gy- patalpos. aI galesite irengti jiems tilkarn4 Ziemos bustA! tiek kebliau. 22 gebetl. Tokios vietos paprastai biina ties iiau- riniu lalgu. kad jie gali pabreZti. sparmanija (Sparmannia) a$a hovdja (Howcia) . Trumpam perkelus toki augal4 i tamsesng vietq. loloas s4lygas gallma sukurti geliq vitrinose arba Siltnamiuose. tapipahnei (Mcpi. kurie savo t6vyneje auga po tokia pat ryikia saule. nuo gdliapuodZio. brangq karnbarin! augal4 patikinkite liuksornetru vieg. anukarija (Arauca rlc). kurio vidutine temDeratiira lO . daug iviesos. jei galite jiems pasiulyti viet4 tiesiai prie pietinio. Silta. miLna (Myrtus). arba liduryje. Prie pietinio lango ryiki4 vidudienio saul9 gali i3kgsti tik tie augalai. Tad V6si vieta 5e56lyje. Asiivelgdarni ! tai aptarsine ivairaus pobudZio patalpas ir kokiems augalams jos labiausiai tikq. priedingai. galiausiai nuo prieZiwos (+ Nuo ko priklauso augalo dydis. Augalq netrikdo. kurioje ketirrate ji leikyti. stalo papuo5imui.nuo to ligi vakaro. Kas Siek tiek nusirnano interiero davieno augalo esmirius bruoZus. neaDeJorllrat lzvetgs KleK- l(oip tinkonoi derinti bei iid6s$i augqlus langa-s puikiausia vieta visiems SviesQ megshntiems. ventojai. Vidulzemio jtros pakrandiu ir tropiniU aukstikalniu augalai: galenis (Abuti lon). sauletoje ar beut iviesioje vietoje. Dregna. Siltoje vietoje ieidlyje. Dakties . V6sioje. kur jis galEtq netrukdornai augti ir teikti juns L:uo daugiau pasigdr6jimo.po ryir vakare. o kartais uet lemti bendr4 busto nuotaik4 bei stiliq. o tiksliau . Ziem4 Ziemos so<le vdsu: l0-15"C.s).vidudieni. kaip. Daugeliui augalq iiuo metq laiku kaip tik reikalingas L:uo drdgnesnis oras (-+ P. iylandiame vonios karnbaryje. Oro dregnumas 60 %. krc- . kalnarutei (Asplenimt).kelet4 valandq buna daug iviesos. Soleirolio elksinei (Soleirolia).s). Cia puikiai jaudiasi atograZLl galite irengti dAbtirli apivietimq. Savo tdvyneje aukstais medZiais ar juka krumais augandios ruiys (Yacca). Ziernq iiek nai atitinka jq gimqjq vietq s4lygas. prierneldje arba negyvenarrarne Kombcrinioms cugoloms reikio vielos Nepamirikite. i 3iawg. prie vienokio arba kitokio stiliaus deraldias formas bei spalvas lyKuose. Pirkdami tokius augalus pagalvokite. saul6toje arba iviesioje vietoje . C o e I o gy n c. eia per dien4 augalai gauna keleq valandq saul€s: ties pietiniu langu . temoeratira niekad nelukrenta Zemlau Id-U.Sviesi vieta.l6s spinduliq. misko gyventojai: rDaranta. papildomai ap5viesti jo nereikia. tadiau be tiesioginiq sau.spidisra). citrinmedis (Ctrur). Visus rnetus 5iltoje. 43). nrr.jei lckdiai sumaZinate <ildyrnq: tai dai- vyzdZiuirnargeris Bca u (C o I e us) att>a car nea. gr ev ilEja (G r e v i I I c a). priklauso nuo genetil6s augimo prograrnos. ties vakariniu . lpratg prie 5e36tiq arba Gsklaidytos Sviesos: papardiai.Poiorinos: Pirkdarni didel!. ivairfrs papardiai. taip pat epifitinds orchiddjos. nebus visqlaik tokio pat dydZio. va-sar4 5ilta.prie lango maZai iildomarne miegarnajame. Radiatoriai po langais ar Sildomos grindys. Sis iviesomatis purasus i fotoaparato eksponornetr4. daZnai reikia iiiirdti. ties bet kuriuo kitu langu.nuo jtl kt lanti Siluma taip pat jiems visai patinka. Blogai tik tai. Kiek jis dar uiaugs. 25). kai ji kas nors uZstoja. va-sar4 esanti 3e56lyje. Saulg ar daug Sviesos mdgstandius augalus isigykite tik tada. kad augalas. brorrelijos bei tilandsijos. pavyzdZiui. Nepamir5kite: vieram dideliam augalui reikia tiek pat vietos. pandnas (Pandarinkdamiesi bei pirkdami karnbarini augalq pagalvokite apie viet4. deudrobis (Dendrob i u n r). Kai kurie augalai mdgsta Ziemoti Sviesioje. Tokios s4lygos paprastai buna ant palang€s uuolat gyvenatnuose butuose ir iildomuose Ziemos soduose. augalams normaliai tarpti svarbu Sviesa ir iilurna.

kopdtdliq. Palmiq. Dideli pavieniai svynntys augalai. . l5l).Zavinga lapini4 au. . stetyti po vieoq. medzio. metalo. prie juodq b:rldq derindarni ryikiai raudonrn anturius. Visada dera: balti bei naturalios rnolio spalvos prlodai Bcldoi ougolcms Jei g€l€s jau nebetelpa ant palanges ir latiiralios spalvos pirtinds. stiklo bei kitokirl medZiagr. Kc rintis svt>gfi nini4 gtl iry derinys.'r] (+ Saltiniai. Didelius augalus geriarrsiai. Keletas patarimq: . Jei teDai jarn triiksta ivieSien4. . pagalvokite apie specialius baldus augalarns. P. prieiingai. ko (-+ Saltiniai. pagaminti ii molio. Dekorotyvinioi puodoi ir kiti indoi GraZus dekoratyvilis puoda^s visada pabrdZia augalo Zavesi. apZeldinkite vijokliniu augalu. kaip chlorofita^s (--> nuotrauka P. MaZai patalpai parilkite tik vien4 augal4! ry5kius apmrd:rlq raitus ir gali biti puikus fonas srnrrl ki alapi arns. Tokia konstrukcija padengg visa-s lubas. pavyzdZiui. papardiq arba !iulq para5iq augalq lapai itin dailiai atrodo apivietu-s juos i! priekio. r Kaimu ir VidurZemio jiira dvelkirurtys augalai storalapis (Cra-s- koto- - . itaisykite specialLl aplvietirnq. suoliukq staleliq. kad jis ruri bi:ti ber)r per pirito storumq didesnis uZ gdliapuodI ir privalo der€ti prie augalo savo spalva bei fonna.4 ir indtt k>rttpttzicijo. bet kurioje vietoje gal6site kabinti puodus su g316mis. inkstpapartis (-) luotrauka P. maZqjq ciklanenq arba ivairiq violetiniq bei roZiniq alspalvir+ streptokaq)q miiruuq. 238). Jarn uiaugus tut6site puiki4 sienelg erdvds dalijimui. Dailus augalas padarys daug patrauklesni net prieikarnbari. dorninuojardios lapq spalvos puodus.l Siuo metu parduotuv6se gausu ivai- nui (Codiaeuut). pavyzdiiui. Sie indai bina nuostabiausiq spalvq ir formU. Zalurnynus galite sos.stiikus spalviniu-s akcentus. o Maiesnie. sufonnuokite kolrtril. paveikslq spalvas arba. 146). . Kiti polorimoi . neparnirikite. P. Labai graiiai atrodo augalai s[statyriarLsir. raltaioliq. Margalapiarns augalams ir nebeliko kitq jorns tinkrunq vietq aut komodq bei pa-stovr. Pavy zdiini: krepielis arba dubuo su gent tuzinu saipaulijrl (-+ nuotrauka P. ant kurios krenta tiesiogin6 iviesa. Jeigu gyvenate seros statybos itin aukitarne bute.ii augalai graZiai atrodo sustatyti grupemis.gal. sielLl ar bnldq aprnuialq.1. porceliauo. Ientyoefiq (+ nuotrauka P. 238). ti i pennatolnas stiklines lentynas. matgeniui-(Co/eris) arba karaliSkajai begonijai (Bcgonia) parinkite vienaspalvius. . 20O) arba tradiciniai kabinarni augalai graiiai atrodo alt keraminiq arba mediniq pa-sto\. Didiialapiai augalai sudvehina AugalU spalvornis atkartokite uZuolaidq. 128). raudomrs arba violetinius.6 pinti ii vyteliq ar pla-sti- kabinti palubejey prie lubq pritvirtinp ske6ai ir isilgai sukryZiuotu-s bambuko strypu-s. Vyniotis augalui geriausiai pad6s medinds grotel6s. Rinkdarniesi dekortyvini puodq. Groteles galirna ika-sti didestrirune g€liapuodyje ialia augalo.

kai tarpai tary lapU atrodo neipr. kad augalai bunl sveiki ir stiprus. o Zalsvai baltietns arba sidiibro Zaaglaonenrai Lapiniai augalai paprastai Zaliuoja iitisus rnetr:s.l arba Koip ir kq pirkri Visuomet atitlZiai Ziurakite. .. Niekada rrepirkite aLrgalo.a 't! 1 /f a.: . kol jie neTy di. $. akmeninir.-. o Zycliutys augalai Zydi tam tikrais laiko tarpais. jukos (Irrcca). kuriuos galirna ir dirbtilai regLrliuoti. . kaip priiiurdti.. slals Prunpurars. Lapioiai kepieliuose. :rba suuykusiais.Fi t tot tia) * tilrka rlyvuogitl arjiiros Zalulno spalvos indai. ] huro augalanls (lg- privalo turdti claug d:rr nepraZydrrsiq putnpunl. sveikais ugliais ir sultirrgais nepakenktais lapais. jei pa-stebesite geltonai rudur. kvapiosios pelargonijos (Pc I ar go ti u n). itit puikiai atrodo ryikitrose ruba lilksrnai iimargintuose puodeliuose.adratiuiuose arba apvaliuose rnetalinirrose illduoser Kakusai.:. Metrp ritmos . Stebdkite. glazrlruotos keratnikos puochl. atrturiai (A nt h u /aoar:ara) arba fi-totiiai (. . jei prie augalo yra kortel6. Ant Zied! tuoj pat pa-steb€site rnaZus pailgu-s tripsus. kuriuos paprastai silllo talnsiuose kanpuose :rr skersr'6jo peqrudiarnuose pa-sa-Zuoaugalai turi buti iiaugg tolygiai.. .4.s ddrnes ant jo lapq arba pemelyg iistypusius uglius. kad augalai nebitq apipulti keuk6jq: gerai apZiurdkite uglirl viriin€les (arnarai) ir lapq apaai4 (voratinklines erkutes. erikEtis (Ro-sa) arba sarrpaulijos (Sa it t pa u I i d) Zrv jllgai atrodo porceliatiuiuose gel iq raltais padabintuose puoduose ltrba derarDos sprlvos Iahlotuose r t t jais gali buti pakelktos iaknys. skyrlarnariai). Architektrl magiarnos pahnds.t i n t p d u I i a). Puiku.'..:' :. jei jo g€liapuodyje Zerne visai 24 iidiiur'rsi .- \ Augalai pagyvina dorlxt viclq ir geritu pt!lolpos o14. lyg padZinvuaugala-s .. Kai kurie Zydi rndnesiu rndnesiiris iuba net ir visrB rnetus: saupaulijos (S. Nepirkite augalo.. a\rk\t osio s be g on ijos (BrSonin). srrla) arba nedidelis citrinrnedis clera prie Inoliuirl.'1. fikai ir spannanijos (Spd n td iln i d) tln tikroje aplinkoje gali stoveti h. Niekada nepirkite visiikai praiydusio. Tokie augalai kaip ciklarnenas (C'-vr:loarcrr). Zydilltis riun) at ba kalankds (Kaloaclroa). /.r-stai dideli.':. kur paZyrn€tas jo pavaclilitna-s ir arba ilptraukta pelesio. Nepirkite irugalrl. . se isikurg prekeiviai.:'. Abietn atve- nuodyrnai.=. .

pelargonijotnis. mts. Jie sugeria ii oro kenksrniugEsias rnediia!as.s. kruminernis begotijomis. turglq arba pralc0zq st! Iiaus baldq ypad gerai tiuka ciklatneuai. pelijos. Kcirniiko slilious bcldci (vadila- lgrotiiki boldci dera su visais tropir ais bei subtropiniais.rnilds begonijos. elegantiikai omarneDtuoti arrgalai. iiloko. taip pat prie ivai- riq citrinmedZio rGiq. rnieji dvedi3ki arba pilti) dera su spalvingais Zydindiais augalais: ciklarnenais.'l h s ndinario. 120). pahnes bei sarpaulijos. eriketis (-> luotrauka P. puansetija. 124) ir vailrole. krlija. filodendra-s. "iirauda" vis naujrl spalvrl ir fonnq Ziedus bei lapus. Jie ne tik keidia Zyddjirno laik4.bromelijomis. terna didieji fikai. Bydertnejetio. Augoloi kiekvienqm gwenino stiliui Prie klcsikinio opstolymo. kiek jiems reikia. azalijos. araukarija. papardiai. krotorra-s. spannanija.spatifilis. stefanotis (-) nuotrauka P. eSeverijos. aucelli: dracenc. dipladenija (-> ruotrauka P. krrie auga iliauZdami. pahnds ir pepero- Il€. 25 .ys/a- ctls (+ Drrotrauka P.ji garuoja ir ! apliulq. kurierns b[tinas labai dr€gnas oras (-+ nuotrauka P. rneilenis. karpaZoles. kaktusq. Sie augalai pdnzt-iit-s i bonstl tipo rniliatiuras srr specialie dr€kinirno sisSeltirriai. a-spidistra. 128) ir Zernauge Komborinig ougolq leikiomo noudo Augalaiyra ue tik Zavinga-s rnisq jie dpesdiq bei triuso objekta-s Mui hoiliai mua. katil€liais. 48). Dubenyse arba kituose pladiuose ilduose ( + nuotrauka P. Gloriosa (-+ nuotrauka P. molstera. lnarantomis. Zetniarr pateikiarne ivairiq dydZiq augalq s4ra-i4: ir ant aakq pritvirtint4 augal4 (-> nuotraukl P. 238). azalija. 133). bet dekoratyvaus auk!dio arba sustabdo jo augitn4. P. azalijos. o ne pagal ruSiq girninystg. diais gesneriniq medinil6mis. 112). jasmilaitis (-+ uuotrauka P. raudoriiede kalalkd (-+ nuotrauka P. paldpitis. ceropegija.Moii ir dideli ougoloi At-siivelgdarni I rnadq ir vartotojrl poreikius selekcinirrkai bei sodinitkai pateikia vis lauja-s dekoratyviniq augalq veisles. stiklo bei marnuro tirka ai3kiq grieZtq linijq arba lyg skulpturos atroddrtys augalai. sukelia murns begalg kuo geriausiq surnaiina fonnaldehidq koncentracijq ore. per dier4 augalai pagarnina nemaZai rleguollles. morstera. sartpaulija (-) nuotrauka P. be to. Iestudina (+ ry. spatifilis ( > nuotrauka P. papardiai. Sitaip selekcijos.31). 2J8). Srnulkesn6 infonnacija teikiarna vokiediq brornelijq draugijoje (-+ Adresai. P. juka. jukos (Ylcca). storalapio. raudonZiede kalalke. Pakabinami augalai: visi. iventmedis. P.stabdalrdia-s rnedZiagas. pavyzdZiLri. viksvinis ajera-s. puansetija ir azalija. radermachera. bilbergija arba kietus lapus turindiais augalais: pladiaragiu. bugervilijos. Pclcrimcs: Dairrai siulorna pirkti prie aktneus prilipdytrs tilandsijas. l06). Be to. karpaiol6s. Bc to: Jie gerina orE. araukarija.46). Tiriaut augahl poveiki dar bavietese paaiikdjo. Ziedirtds bei kru. lvairaus starnbuno lavos sk:rldos galirnzr nusipirkti specialio- Negana to. Viduriemio iiros stilious boldqi ii pirijos tnedZio dera prie agavos. kad tai veikiausiai nelegaliai ii girntqjq vietq atgaberti augalai (ii rniis yra saugorna). pavyzdZiui: a-sparagas.keliu pareukarna-s notitnas dydis. Azijos arrgalai: azalijos. ftka. gebele ir sansevjera sruarkiai Maii Zydiltys ar€alai: cluiziurterna. azalija. orchiddjornis. dracela. bet ir "augina" augal4 iki jo miiai nebrldingo. anturis. 23. pabun. pasifl ora (-+ Duotrzruka P. Prie ioponiiko stilious boldq p tinka grieZtos fonnos arba Rytq ria. Benzolq bei trichloretileD4 geriausiai sugeria gerberos bei chrizartelnos. kamelijos. barnbuka-s.oepariiai. NASA atliki tyrirnai nustatd. drdgrn€s tiek. fl 3e- em. alavijo. J11 groZis peZadina rrunrr se tyrq dZiaugsrrr4. geben6s. hibiska-s. hibiskaus. MiniatiLrriniuose iiltnarniuose laikorni tie mili augalai. kaklusai. S c hlunbe r ge r a. Art Ianko besivyniojantys augalai: bugenvilija. raklaZol6mis.ieimos augalais. paLn€rnis ir pasifloro- Suitrijearbasusippg kaudenat ivairios fi\ miys ( + pieSinys P. glok-sinijos. 101). palmis. iefl era. 128). Nfustx Aa o niw n. 119). trurnpakotis vltenis.iutiebtat clrrizarternos ( ) rluc' trauka P. augindarnijl koue artpiridio dydZio puodelyje ar terpdruni dirvoZe- Lavos dirvoZenyje laikouri augalai luolat gaula ii jo se parduotuvdse (+ Saltilliai. alokazija.lne iiek tiek ardiau 2euris ir guntos. pasiflora. Augalai gana srnar- augilirno b[da-s prieitarauja tq augahl prigirndiai. kiai drdkila saus4 iildornq bustrl or4 ir sutraukia dulkes (kai jos nusdda ant lapq. vyniodatniesi ar kabirxlarniesi (-+ luotr:ruka P. 30 .rci. kad kambariniai augalai pastebimai teigiarnai veikia Zmoniu sveikata bci nuotaikA. rnirta. I l2).ja-s galirna tupurKti arba nuplauti). B rac hychil <m. ikora ir kroton:r-s. priZiurichrni juos parniritarne ivairius srrkriti rnus. luoskaudas bei rrlpesiius. gardenijn. toks jausrnq. rapipahne ir visi kambariniai bon-sai. 39). 2l). rapipaln6. anturis. Zydindiornis begonijornis. visq pinna su ajeriniq ieitnos augalais fikais. rnirtos.44). elksinds. M o n u> r di a. Prie gricifo Alt D6(o bci iounotviiko stiliaus dera rySkiq kontiiPrie modernous dircino boldg i! plieno. Rhi ps al ido p s is. sulnaZildarrri jarn skirtos Zernds kiekl. 29) augalai deriuarni daZniausiai pagal jq iiorg.238). P. Tikras tilardsijos gerb6jn-s pn^s rnu-s pirks ii sdklq arba vegetatyviniu brldu iiaugint4 rnin augimq. Bolsai: ivairios fikrl mSys (+ luo<: tratka P. Zydin. kad chlorofita-s.

kiptalta-s. kamelija. mirta (3). . kiek Sviesos reikia vienatn ar kitarn augalui. Iiimtis: margeuis bei ire- zine m6gsta tiesioghg saulg. 26 . plonydiai lapai: daug Didel saul€s. ParyzdZiui: asparagas. Pilkivai Zali lapai: m€gsta daug iviesos. Polyscias. PavyzdZiui: fika-s. fi lodendra-s. neotegelija. Hlpoestes.ne tik puoirnena. aralija. Parryzdiiui: skeptok rpas. idafuiausiailrbklijapd be saulds.s. va-ikuold (2). maranta (6). Margi lapai: megsta reryikiE Svies4 ir pu-siau ieidl!. To I n i e a. ParyzdZiui: Gre illea robrcta. ParyzdZiui: karaliikoji ir kitos lapin6s begonijos. palnds.Lapai . raudorZiede kalank6. iksora. kavanedis. Par'yzdiiui: gebene (5). bet be saul6s. oZekiuis. raudonZied6 karpaZole. Iiirntis: difenbachija ir aglaonema labiau megsta pu-siau iei€li. gloksinija. skindapa-s. iviesoje arba pusiau Seie- lyje. kro- tonas. lepakelrdia tiesiogitrds saulds. sarsevjera. ParazdZiui: eieverija. Slcotelernis ausantvs miukiti laoai: mdgsta pusiau ie36li. m6gsta ivelni4 ivies4 ir pusiau ieieli. aspidistra. kaktusai. PavyzdZiui: papardiai (7). kad birtq daug iviesos. tilandsija. spannanija (4). Baltai arba gelsvai dryZuoti Zali lapai: tie^sioginiq saulds spildulitl repakendia. atturis. pipiras. PaZvelgps i juos iimanautis Zrnogus iSsyk pa-sakys. nidularijn-s. Kiek ougolui reikio iviesos . pandana^s.motyti ii loprp Maii.la. PavyzdZiui: rnonstera. Tarvturn olona vriko ol€vele aotraukti lapai rndgsta. silgoni. Mdsingi arba i spyglius+ayldplapar: rndgsta ryiki4 ivies4 ir saules atokait4. chlor of itt-s. dt ce:. C tenant he. hipocirta. ceropegija (8). ka4raZolds. stefalotis. kalat€ja (C a I a t hca). bet Svies4 m6gsta labiau nei Zalialape-s rtiys. tradeskant6.lrr o nan th e. sanpaulija (9). iiloka-s (l). Plunksuilki lapai: lepakeudia tiesioginds saul6s. mkiaZole.

.

. KarpaZole.l vick!. l5l). 1l l).4/oc Chlorof itr-s (Zalioji forma). 198). 189). Vilnamedi (Gos.o vaikatns parodyti toki neiprast4 vyksrnrl. C y p e nt s hn sp a n. t47). Storalapis. vaclinarna-s Zemes rieiutu (. P I a ty P. Begonia (-+ P. Jei noritc. Pre. Scir2tr. Kalalnk€. Pteris. 105). va-sario rndnesi pirsdkite valgotn:j! arachl (Zinorna. l9O). oniu at Stefarotis. 133). S rtolio gurwtolitl. Ciklunetas.*ki patus. Kurarinis fi trika-s.l(omborinici ougoloi. Duolat paliekite. 174).4roclis hJpogaco). te sndytq!). Eieverija. Acorus grQ uncus ()P. 193).i kitdt e indc. ryne pontederiilolia Kvopieii ougoloi Nynlthoco daubcnyana P'Lstij^. Po to jq galina vil sodinli i senqj. L:rrios netnrku-s su*sprogsta. Davallia (-+ P.2o2). Laikykite iviesoje ir Siltai. 124). 113). Ji pal\etus tnikliai uZclaro savo jautriais iepetdliais padengt4 sp4stq dangtell. Pachfta. 1t i/. (+ P. Hoya camosa ( + P. 176). Ecicveria miys (+ P. Jei trorite s:r. Lapine pelargoflija. Hoya bella. (-+ P. Emcmt (-s P. Dracacna rorginata (-+ P. Jrnrrinurz Viksvarneldis. Cilrrrs (+ P. I l3). ku braldiua vaisiq (ii to kilgs ir augalo pavadinima-s). Citrimnedis. Cyclarrcn (+ P. 108.s al lcr nifu lius. 168). iiemos sodo ougcloi Valdeniliai ir plaukiojantys aucala! Clnbiie da. leukiajiZemyn ir kiia i Zerng. krrrie apsivaisina parys. i decleiv4 paua-iiais Ziedais.s (+ P. r93). Pasiflora. 1ls). veiliosios firplrorbia ruiys (-+ P. Alavija-s (alijoiius). Forhcdera Fatsija. 199). 192). lll4i-rnoza (M itnoza pirrlica) krupteli vos palietu-s j4 pirStu arba Siek tiek () Cissus rfuinbifdio t P. HovEja. Po to jis pailgina savo Ziedyuo kot4. P I e e tr o n t hu s Zil6. Davalila.) ls (+ P P hi I otlc ndron sca ndc ns ce P. P (+ P. Howeio (--) P. Haelmntft Mikrolepijtr. lo7). 177). 147). 196).ssrr/a ririys (+ P.9l). /ircca (-+ P. Sveubu: visi 5ie Zahunynai labai mdgsta 5vies4! ir apie du ntnesius lailqkite bevcik sousr. Aconiun (-+ P. iiskleisclaruos baltos vatos (rnedviln6s) gurnul€1ius. Raudtniuas.r-s. (+ P.) P. Praeju-s maZdaug ieiierns nrduesiatns jis praZysta grietil6s geltonurno. ir viksvuol6s Cypcrrr. Pachiro (-> P. 176).1naDias r[iys. 133). Crjptocorync wendtii. Dr6grng mdgstartys kambariniai auralai Itin puoinioi ougoloi olrodo poludoriume (lotyni. Tadiau karnbario s4lygonis !i augal4 priZiarati gaDa keblu (+ P. tzri su-skleidZia lapus. pclkc. 178). ( Beaucarneo CJrto|tiu P. Val gorna-sis arachis. 144). 160. C+ P. 'P. 210). riu n Iaftofa. Rornbinis latnst. P elar gonila. 102). P is t i a s t r d t io tc s Pelkiuiai augalai kresteldjus gdliapuod! ir labai greiPajucliuus dar smarkiau. lspidisrra (-+ P. r39). Ja-sminaitis. 148). P al ar g Viksvinis ajer. Ophiopog<tn jaburan (+ P. Cra.s (+ P. Zydi tik kelet4 valaudq ir po saviclulkos nuvysta. . l8s). (+ P. 163). Hibrscrr..1IO). 209). tinkontys koriloi soul6tai vieloi Adcniun ( + P. knd abisiniti kalija sriydit4 dar knrtq. (.Jalropho (--> P. bala). Aspidistra. Po derynirl savaidirl su.sypiun ha rba ceu nr) galirna pa-sdti ankstyv4 pavasarl kaip ir valgornqji arachi.. Chlorophytut (+ P.si. Kolanchoc ( + P. Avortija. v i kv o u p iei6li mcgdonrys kcmborinici ougoloi Adijantas. Augoloi voikoms ddorniausi yra tie augalai.jos I ketrrrias dalis iisiiakojgs lapas nul inksta su visu kotu. Tolniea (-+ P. 119). Ilgalap6 gyvatbarzd€. Laipiojantysis fi lodeudras. Pclargoniunt (+ P. Pdlorinrcs: MaZesnierns augalarns pakarrka 6 cm aukidio itrdo. Pa. 28 atifrlitrs. Gebenkrurnis.s-si/ora (+ P. VaiL-uold. CryptocoEchinodorus rniiritnai Vandens lelija.. Scnecio (+ P. 119)."ls (-+ P. stil'Jo irtdq galino pri { pilti vandert! sulaikadiq udis (+ P. Gardefija. 198). l9O).gsldttlie $ t i L-s v a n t I d ii u i. Juka. 163). Papirusas.siforlnuoj^ Zrlios dezutes. didesnius patartina sodinti i giles- Iei ir obi.r-s. Dtacena. Pli aenix cana- (+ ladiar agis. 161).1)io ncd nuscipulo). C y p e nts pu trri 1Ls.. Haworthia (. Bo u ga inv i I Ie a Pjautuvilis cirtornis. Begorija. Bugerl illja.sininei kalijai. Hiblskas. Tolmdja.. S p a t h i p hy lI u nt (-+ P. M ic r o I epia P. geguits pabaigoje jq iiii kitc ii poludariu lo n!gdliapuodi. Gardenia (-+ P. 142). 203). ls2). Jautfllsis musekautas (. t42). 12O). kruierns augait \Tksta ka-s nors netikdta. eperonija. neleisdatni iSdZiuti iemei. () P.4diarlllrl ruSys (-+ P. ricnsis (--> P. 155).l (+ Brachychiton 149). P c pe r orrid ruiys (-+ P. Cyperus papyrus. Jis labai potikr posbviq dragmg lt. Sekla-s iilukitenkite ia mdos luobelis ir po tris sukiikite i vierrrl g€liapuodi. S/cplrnolis (-+ P.

.

o misingi lapeliai rodo. jeigu karnbaryje Silta.nera paprasta. jie iSgarina daug varderLs ir aukitai kabodami daus greidiau iSdZiiista nei budarni api- puses. Ziemq lailcyfi vesiai! iioje. pastaiiuiionioie. P.Ltorunt) Dtigsta sauletq ietq. kiek augala-s gali i5garinti. mat budarni gana veSlus. kurie augdami kabinasi. Pakabinamus auRalus reikia bent jau karta per savaite nukabhrti ir. Nepamir3kiie pakabinami indai gdlEms neturi nupurkiti dmlglu vanderiiu. TodEl. Svarbu vandens pilti tiek. Lyg kenta-rrtis Streptokarpas (StrepIocarpus s.I Nuo vnsario iki kovct jrts diiugins Mangi- d nio kalankes (Kalanc-hoe nanginii) le. kioklio vanduo per kra-itus verZia-si sodri lapija.ilgi ir ploni Iyg sinlai. Ziedrl ir loprl pynet Augalai. grakidiai svyra liauni daigai arba ngliai. vytriojasi. kai vanduo visiikai nuvarv6ies. Tik itai pakabinarnus augalus priZiureti.kad nesugadintum€t baldq ir grindq. i dugnq pravartu-iberti apie poros celtimetrq molio granuliq sluoksni ir tik po to istatlri geliapuodi. Juos reikia stropiai lieti.sirinktq stovin- -slf luiiq vandeniui 30 . Kad juose ne. Zied4 zdls ID = Anl polongds neb6ro vieios? ougolq pokobinti. eirai iibegti. pakabirrti puikiai veia i visas Osuotosios uolosh)lis ( S axifr a g a s t o lo ni"fer a) ugliai . tis vaaduo. karo arba plinta pazemiui. xerl relKla cuKart Det savatte. 238). Geriausia tarn tikslui naudoii angliikq iiltnaniq laisrytuvdli su ilqu (apie 6O crn) lenktu snapu (-+ Saltiniai. nuta-ikyta kupliais iiedq purslais. i viet4 augal4 kabinkite tik tada. kad jan reikin visai nedaug vandens.

Kadangi Siuos augalus pudkiant galima apgadinti baldus. Zinoma. S c hlutnb er g er a mBrAr^i. C ltlorophy tun.tuga iki 10 n ilgio. Setcrease a. Saxifraga stolonifera. Tolmiea. begonijos ir. BillberC er op e gi a. Syngonium. Skindapo (Epipremntnt pinn ltu ) ugliai ii. M6gstantys Silum4 ir labai dr€na g4 Ae schynanthus. Dipladenia. aUIn mOrSOnLq Um) 3l . Tinka menkai apiildomoms patal: vtms: Amoeloosis. Episcia. P hilo dendron. claugelis papardiq.Ficus DumilaH edera.4spatzg rts. M onstera. gia. P ep er o mia.ir )re ougoror itin iounioi otrodo pokobimi Ypad veSli-s: .be to. trlorgano iilokas (Scjuolcais dar vadinamas beidiionis uodcga. P e largo nium odo r ati ssiruum. S cir p us. Jasminum. Tr adescantia. C o lumn ea. Zebrina. C issns. Hoya. Hy - pocyrta. Epipr emnunt. m€singos Senecio ru-6ys. N epenthas. geriau butq or4 drdkinti specialiu dr6kintuvu. Fiats sagittata.

unios.ia nemaiai laiko laukdarnas pirkdjo. . v€liau jis iS tos sodios terpds i5raunama^s 5i. Kq doryri isigiius ougolq ioliesiems ouginlinicms Pabandykirne kart4 pa-sijusti kambarinio augalo vietoje. stovejimo vieta ir valdens kokyb6. Rudeni ir Zietn4 pirktus augalus penodinkite tik vasario pabaigoje. po kurio laiko persodinkite juos po vien4 i atskirus puodrls arba i kit4. paliekite gausiai ir po pusvalaodzio ispilkite istekdjusi vanden!.f loikrq luns prireiks: . kol atsiduria rniisq globoje! Kuri laik4 rupestingai puoseldta-s sodininkystis ulryje. Kaskart pergabentas i kita viet4jis turi priprasti pde naujos ap- Zirkliq r sodo Zirklirl r aitraus peilio r mediniq . Stai. kad naujasis gdliapuodis nebutq per didelis: augalai per dideliuose induose gauna per daug vandens. ko gero. erdvesni. lio. ar bambukiuiq strypq vielos. laistltuvo su ilgu plonu snapu o purkltuvo vandetiui ir augalo ap- saugos bei stiprinirno priernondms purkiti o laistytuvo su o paprastq filtm ir koviuiniu automobiliu ga- beuarna-s iintus kilometrq. stambaus Zvyro ir kitq priedq o ivairiq geliapuodZig .jog 96liapuodis jam jau per ankitas. persodinti ir gendli. gnaidaug l8oC tempe. Kalp u narn[uiuns gyvrulalns. Tod6l naujai isigyt4 augd4patartina id pradZiq palaiLTti "neutralioje" vietoje . iinoti. 32 . Orchiddjas i3 pradZiq reik€tr! tik apipurkiti. iiltoje (apie 2O"C).sako sena valstiediq i3mintis. Nepersodinkite tik k+tnpirkto augeLs. Patikirrkite g6liapuodi. ild4. relkia Zmogaus rupesdio: jie kendia. iei nesulaukia ddrnesio. kurie Jurns Dainai dideliuose plokidiuose indlesg rnegstama susodinti kelis skirtingq rliiq augalus.avo sodas pageidauja. Palaukite beut por4 savaidiU. Tad jauskite augalruns simpatij4 arba.sipins. virves arba plaudq trintos medZio arglies pjr-rviq vie- toms dez infekuoti r tr4s{ oro drdgmd ir temperatua. llenoioi reikimds tud ir J0sr1 polonkumos bei ioulrurnos sovo juk tiesq yra mieli augal4 yra ne ikyrus rupestis. fikas ir ciklameuas tikrai daug geriau vesa ramioje. 8er ir Sito dor negono. Tokias kompozicijas geriausia laikTti Sviesioje. trgiti. Parduotuvdje g6l6s daZnai laikornos vdsiau nei der6tq. Jeigu Zeme sausa. vandens minkitiuimo priemoniq r ivairiq riiiiq Zetnes. kad lankyturn ji kasdieq . Paskui . o nuolatinis rnalomuna-s. Ziem4 neneskite jo tuoj pat i gerai prikn- linkos juk keidia-si apivietimas. Cia jis praleidi. Kiek sukr€timq teukajam patirti. kuri labai pravers atostogaujant ar idvykus. Staigi temperatunl kaita augalui sujis gali imti mesti Ziekelia 3ok4 du-s. augalq dr6kinimo sistemos. be lo. kol pagaliau ant Jusq palang6s [gyja rarnybg. Tada rnaisting4sias medZiagas i3 naujo dirvoZetnlo jie ims siurbti kaip tik prieS prad€dami smarkiau augti. Tadiau vien 'iaistyti ir trfsti. kol ateivis apsipras naujoje vietoje. o sulaukgs vel leidZia-si keliou€u. uetjei naujokas mdgsta SilurnQ. Tai geriausia padaryti pava-sari. Augalans.pusiau iei6lyje.ler.uAje. renq kambari. mo- r tinkarno Sviestuvo (eigu augalas stovi per tamsioje vietoje) . be ltarnpos atrnosferoje. nedidelio grEbliuko bei kastuvdlio . nepakanka. net jei matote.se.gdliq parduohrveje. dar geriau. Kuip geriou priii0r6ti kqmbqrinius qugqlus [oboi svorbu iimokti teisingoi loisfri. kuriarn noriai skirsite dali savo laisvalaikio. ilgesio kupinos dienos didmenilds gdliq prekybos b. Persodildami Ziur6kite. L:urie ir pri- iilrimi ii priZiudti patinkam4 nevienodai. bet ne itin saul6toje vietoje.aturoje. T4 pat! galima teigti ir apie geles miisq ramuo. durpiq. o po to . pavyzdiiui. kokion ougolui ko reikio. purnpurus arba lapus. laikykite vien tuos. kol iiq augalq Saknys tvirtai su. Nelaukdarni.

(. Milsq augalai tarsi paburda ii miego. viksvuold (Cyperus). padarykite palatr gei ieiel! arbaj4 atitverkite (-+ P. Susipoiinkite su ougolu Kartais augalai i5 tiesq stebina savo sugeb6jimr prisireil'7ti ir visai rreisi 2eid2iu jeigu tiks_liai nesileikote prieZiuros taisykliq. kr[ias ketinate sudaryti naujajam globotiniui. ir 33 . 36) ir koks jo vegetacijos ritrnas (desindje). viksvameldis (Scirpus cernu us).tntunl tenenrlt). guznalija (G ua na n ia). . Atidziai o p€rskaitykite. itin graiiai Vegetociios rilmos ir io reikim6 priiiurinl ougolq Augimo loikos Augalq vegetacija prildauso nuo iviesos. pelargonija (Pe largoniun graveolcns). pinniausiai padarykite Stai k4: augalo apra-iyrne pa-salata apie jo prieZiur4 ka-s . iiemos miegos Daugelis augalq. a$vietin4 kite orq (+ (. Tapg mtsq platu- (Peperonio obtusifolia). I"' kairts j deiing: Visi nuostcbiousi iolumos cfspclvioi Antroje eileje: Viio kalattja (Colatheo veitchiana). pavyzdZiui. irarkite papildom4 P. Pinnoje eil6je: ilgalapis inkstpapartis (Nephrolepis exaltata' Lirtda'). nuolat drekhlP.> P. .45). tropiniq ir subtropiniq platumq tolygaus rnq kambariniais augalais jie priversti kiek apsuusti d€l Stromanthc veisle 'Stipc stdr' ('DryZuotoj i ZvaigZdd'). kiek ir ko. Ziernos miegu iSvis neuZrniega. ivelnusis adijantas (Adi. povoizchtoti j4 ir 35 puslapyje. alsiradus uatnuose naujarn augintiniui. Pozymiai: nauji iigliai. Zinoma. srunaZ6ju-sio saulds spinduliq kie- Parneginkite netinkamas s4lyga-s pagerinti. jie ve3a tik deranai priZiurimi.84-229). Palygilkite duomenis su tomis sElygornis. viksvuo16 (Cypcrrts).45).erlera (Nerlera Bre radansis). Augalai. Nagrilddami augalo apraiym4 ypad atkreipkite demes!. iilumos. kai irna ilgeti dienos. kalizija (Cal lisia repins). Toddl.) kio ir trurnpesn6s dienos ruden! Ziemq. Jei reikia.43). vandens bei oro (-+ P.Sios jnnntriarsiais rait(ris iglnrgifitos uaranlos laboi netigsta satso Sildonu! potalpq oro. bukalapd peperornija klimato gyventojai. granadil6 r. il9alapis inkstpapartis (N e phr ol epis exa ltat a). pagyvdjgs augrma-s. ir apskitai jau susiklosdiusiais augalq prieZitlros iprodiais. kiosjam reikia iviesos.

E .od \ :t lf.' .

.

\ .iies genuose. pavyzdiiui. &o\ \ yra uzsiauginti atsparau-s audinio ir kitais metais nezYdi. ato8r4zq 4 'Jury's Yellow' ('Gcltonoji') 5'C.jas iigyvena kaip Ziernos rnieg4. Comellio ioponico veisl6s 1'Itrn Kurnagai' 2 'St.rnilasi butinus angliavandenius. Jeigu augal4 laikome tamsiau. kur bulra sausros. Taip atsitinka su augalais. diltai bei esalt sarF sam orui. ruoiia-si naujarn suveSejirnui bei Ziedq krovirnui.Tadiau poreikis "uZmigti". Zierna Siltai laikomi ir trgiiami kaktusai lesugeba Pirmoii butiniousin sqlygo iviesq Kaip tikjos ddka fotosiltezds budu augalas ga. lapq spalvai ir Ziedq kovirmri. 45). jis visai liaujasi) augti. Jq dennei kaip tik ir skirti augalq apraiymuose pateikiarni prieZiuros rnodeliai (-+ P. Karitoje sauletoje vietoje it esant sau-satn otui jo iigantoja daug daugiau uei v€siame ir drdgnarne ie5€lyje. PavyzdZiui.tai pagrindile augalo sudedarnoji dalis. PriterndZius apivietirnrl augalo gyvybe vos msen^s. daro viena-s kita.uryksta ir vel atauga ii svogulq bei iaknia- Penkios b[tiniousios lqlygos geroi ougli Sviesa. Sviesa lemia augimo kryp ti. kitiems atogrqiq bei vidutiniq atoglEz{ augaluns patinka.vt {. Pololinqs: Kuo Sildiau ir iviesiau laikomas augala^s. liuksq. 7 'Fred Sander' ('Fredas Sondcris') 8 'Ezo Nishiki' ('Ezo Niiiki') 9 Betty Sheffield Suprcne' ' ('Neprilypstano 'sui Sclila') ii 35 . paiheti gali buti uZprogramuota-s ir karnbarinio augalo nr. Atogrqirl miiko augalams reikia nuolatiu6s iilumos. Augala-s nuolat gadna valrdelri. B o u ga i nvil I c a gl a b r a). tuo daugiau jarn reikia vandels. kilg ii tq kaitU. Gaudarnas ma- ivietirna-s tarptautindje vienetr. Poivrniai: augalas irna l€diau (arba nulrinta lapai. Kartais ji reikia lailTti gana Zernoje temperaturoje ir visai nelaisfti. tai ir kitrrs augirn4 skatilaldius veiksuius reik6tq esti labai ivairi ir priklau-so nuojo Pclcrincs: surnaiinti. augalas suglemba. jei Sviesos - <AA f@i.jei itaisysite tikrosios girntitr6s s41ygq.vonduo Vanduo . Tuomet jam reikalinga ir kitokia Plisatua. atidZiai deriuarni turi buti pra-sideda geguZ6s pabaigoje. nes rarnyb€s busenoje ir be Sviesos esaltis augalas rnaistiDgqjq medziagU suva{toti egali. taip pat stovindius dviesiai. valdens ir h+irl jam reikia daugiau. koks augalas ar rnetq laikas.l sistemoje rnatuojalnas liuksais ir ga- li buti 100O liuksq Sviesos Ziau nei 7OO augalas sustoja augti bei lcrauti Ziedu-s. pagelsta ir nelygu. Tuomet suleteja gyvybidai procesai. tad jiems reikia pabuti sausoje ir v€sioje prietemoje. Polqrinos: Gausiau liekite augalus. Eve' ('Sventoji leva') 3 'Inbricata Rubra' ('Raudonivyni') Antroii ougimo sqlygo - iilunro Silurna skatina augirn4. todel dliui. Ramybes buvyje daugelis augah. Dideli. Be to. Beje. kuria-s "sugeria" iaknys. Visada svarbu. MaZiau liekite Ziernos rniego periodu. dirvoZemis neturi buti vesesnis ui orq.WiIsotr' ('Vilsonas') 6 'Bob Hope' ('Pokitas') kalnq gyventojus ir Viduriemio juros rGis tamsiu rnetq laikq reikia laikyti vdsiai. Geriausiai augarna. Jei vardens tnlksta arba per daug. Stai kalijai. V€sumoje stovindio augalo neliekite gausiai. iiluna. vdsiai. ne visada iis ramyb€s laikas sutarnpa su milsq rudeniu ar iiema. maisti|gqjq medZiagq siurbirn4 ir lvairius au- galui naudingus procesus diwoZernyje. Augalai.rn ltak4. gumbiq (rneileuiai. daro !tak4 fonnai. VidutiniSkai per dienq augalui reikia apie 12-16 valandr. Jie labai priklauso vieua-s nuo kito. Tad iilunos. Juo iviesesneje vietoje stovi augalas. augalas talsi uZrniega Zielnos miegu. netrpiti. oras ir iie maistingosios medZiagos Treiioii sqlygo .juo greidizru jis auga. Augalui reikalirga iviesos trukmd 0OO le tnaZiau kaip l0 Pqlorirnas: Ziemos miego nepripa- jiems papildom4 dirbtini apSvieti mQ. kai Ziem4 nakdiai keliais laipsniais sumaZiuamas apiildyma-s. jie megsta ntolat Silte ir dr6gr4 or4.84-229). Jis tramportuoja maistiDg+sia^s rnedZiagas (taip pat trda-s) ir pripildo l+steles. Vanduo i5 Zem6s i3skalauja dmska-s. ciklarnenai ir daugelis gesneriliq). kai jie smarkiai auga. iei6lyje arba dreglarne ore esa:rdius augahs. Zistantiems atogr4zrl miiko augalams labai patiks.M. L-urie rrr. vanduo. V6sos ir drdgrnes derirrys ji gali praZudyti. ApiSlnatuota-s liuksolnetnl (-+ pieiinys P. ve3lus ir sultingi augalai iigarina jo daugiau nei rnaii kietalapiai. Sviesos. Taip pat elgiasi lapus rnetaltys augalai (pavyz- penki pagrindiniai dalykai-palaiko ir keipia augalo gyvenim4.

.

ypad svarbu. . paryzdZiui. Penklo ougimo sqlygo . Ziev6s puvenos. Ii dirvoiemis ir trqSor dirvoZemio ausala-s siurbia malsting4sias medZialas. {vairus priedai Zemei gerinti yra iie: rupios durpEs. ir visq gyvybiSkai svarbiq mikroelementq. cigarediq dumai ir kiti oro tedalai taip pat kenkia augalui: jis net gali pradeti mesti lapus. Skersv6j is. kad ore butq pakankarnai dr6grn6s. Dor vienos polcrimcs: Niekada ne- kieki. iiemos rnetu patalpose su centriniu skatinaldiose .lsu bute? Jis matuoia-uihigrom. Fosforas biitina-s iaknims ir pumpurams augti. Mg K leidZia augalui augti. Zemg g€l€ms galima pa^siruoiti patierns ii lvairiq sudedamqiq daliq svarbi maisto medZiaga. pustas molis arba molio gurvuoliai. todel jq galima gauti tik iS senq alsargq arba naudoti ivaidus pakaitalu-s. epifitai). chlorofi- lui gaminti. Dirva turi btti pakaLnkarnai lengva ir po€ta. Milabelementals vadinarne tas maisto medZiaga-s. papardius) trglkite nesniu tiroalu. visada jq laikTkit6s ir geriau pasigaminkite silpnesni. Patyrimas rodo. kad iaknys neiimirktq ir kad prie jq gal6tq patekti oras. taip pat kamstinio qZuolo Ziev€s ir vytelig epifitams I I vandens. Graiiu vasaros metri esti 50 %. tadiau perdZilvnsios vandenl geria sunKlal.nesulaiko kiek reikiant vandens ir nepraleidZia oio. kurioje sveika gyventi ir Zmogui. Bet esant jo ped€kliui audiniai suglemba. Taigi tinkama dirva sulaiko kiek reikiant dregm6s ir gerai praleidZia orq. kurias laistydami pilarne i vande{. hri4 augala-s laudoja visq pinna chlorofilo gamybai. Apskitai oro dregnumas patalpoje. perlita-s. osmundos Saknq Zemg. kokybiik4 ji . Lurios butinos augalo gyvenimui. Gerose tra-iose turi bnti ir keturiq 0ro ddgnri Tiems kambariniams arba nusipirkti jau paruoitq. Kai kuriems ato. ir gyvuliui. Ziedus ar pumpruus. Dauge- (Os. nepakaaka puvenq ir kitq augalo sveikatai butinq dalykq. reikatingas ugliams. grEZq augalarns reiki a net 60-8O % oro dregnumo. gali prireikti kiminq (Sphagnun). cinka-s. juo daugiau Silumos pakelia augatas. Tai geleZis.. Pagrindin6s maistingosios medZiagpsi N .azotas. putplasdio dribsniai. kurie savo gimtin6je buvo ipratg i5garinti <laug vandens ar gauti jo tik i5 atmosferines dregmes gmpei (-> P. varis. Matavimo vienetai . tur€tq biiti 5O-60 %. Zydejim4 augalams.fosforas. iSmetamosios dujos. lapams formuoti. dr6enumas Jr. Azotas . Atidziai perskaitykite gamintojo nurodymus. Traios dozuojamos lmgal augalo Saknq jautrwn4 druskotns. kalis. kai augalai srlstatyti per tankiai. Magnis yra labai 38 . silp leiskite perdZiiiti durpiq Zemei! Durpds gerai sulaiko vandeni. Tvalkiame ore. fo turddamas pakankamai augalas ilgai i3lieka sveikas. apsiniaukruiomis ir lietingomis dienomis .visada daugiau fosforo ir kalio. Mnsq dirbtinai Sildomq bustU ora-s jiems per sau-sas. Jame isitvirtina augalo iaknys. Augolus trg5ti bofino. nors daugeliui musrl kambariniq augalq uZtenta 5O-8O %. dalyvauja fotosintezdje. iildymu 40-50 %. Kalis sutvirtina augalo audinius.gramas mililitrap (rnl) ar Llbinis centimetras (cm") liui augalq pakanka 2 g (2 ml) tr4dq sutviltinti. Tad vietoje durpingos iemds galite isigyti maltq Zieviq ar pjuvenq Zernds. joje ndra visg reikalingq rnaistingqjq medZiagg. Pclcrincs: Juo dr6gnestris ora-s. paruoitoje ii darbq iimanardio specialisto. Trqios esti lvairios sudEties ir ivairaus pavidalo. AugimQ skatinandiose tr45ose turi leZymiai vyrauti azotas. arba augti vandens garq pritvinkusioje atogr4Zq miSko aplinkoje. augalas tampa neatspanrs ligoms. Lriuos paprasdiausiai sukiBame i dirvoZe- ml. Si prietaisq galite nusipirki sumontuot4 drauge su termometm ir barometru arba atskirai. teikia jiems atsparuno ligorns ir kenkEjams.lervirroii sqlygo oros ir io dr69nG Orcs reikalingas augalui kvdpuoti. 40) skirtoje Zem6je. Ziediniams augalams jo reikia daugiau nei lapiniams. Be to. boras.6O-aO %. Savo kambariniams augalams pa-sirinkite tik ger4.t . Koks oro Pololinrs: Durpynai spardiai nyksta. kad geriausiai augalai auga specialioje tam tikai augalq pagrindiniq maisto medZiagq. bet tik labai maZais kiekiais. molis. Dnukoms jautrius augalus reiSkia tA pati treirt (orchid6jas. arba trEsq strypelius. nes Zem6 gd- liapuodyje turi ribotq kieki maistingqiq me(Eiagq. molio gruvuoliq (+ P. taip oat vaisiams ir sEkloms brandinti. nei per stiprq tirpal4. ir augalui.juos daug labiau puola ken&6jai. (g). manganas. Pmagnis. Nepirkite pigios (pavyzdZiui. Kiminai ir osmunda yra saugomos ruiys. Ypad patogu naudoti srystas tr4sas. Tadiau juos galirna skirtingai dozuoti.t0). mla).r. molibdenas.

Deglrdirne ar tecluriikai negalirne irodyti? Ar lelusiiypsosirne atlaidZiai rytoj. . Svarbui trFsirna^s meat-stoja perso- dinirno! statyta.^ pagrindas sulaikt drigti{ k ri laip pa- tirtLtt papariians. Tikai dar leirodyta. ko- galdius . persldo . 39 .nepilkite tr4iq ant iidZiullsios Zernds ir sauldkaitoje.jei augala-s negaulra tiek iviesos.jau iiandien gali- gdlinilkg rn6g6jq.:' .l-[:. Polorimqi: Kambarinius augalus tuo rnetu. uors ititr spardiai augardius galima ir ka-s savaitg. kiLd ultragzrrsas skatina augirn4. Kai triksta !viesos. Jau nu- me iigirsti iatroikusio augalo !larnesi.*?\V. Zirrgsnis po iingsnio atsiskleidZia ldorniausi dalykri. negu retai ir stipriu tirpalLr. Kodal taip yra? Tai dar neiiaiikintr... . pajegus pagauti vandels iitroikusio augalo skleidZiarnus pavojaus garsus. krie iisidestg visarne augale.ri: M o iy t i s papa r i i rl a l vd :J tr (1 s d kvd r iu Dt e.jog su savo augirrtiniais butina kalbetis. Niekad. L:lrie buna allyvr-ls kiaF trgiti ir Zerng. maistingosios rnineraliniq t14iq rnedZiagos lieka lepalaudojarnos ir ilgainiui ka-s 4 savaitds. Todil noriu patarti: Snekdkites su savo augalais. kiekjarn iiaip jau reiktrl. o ldtai arro Ar reikio su ougolois kolberis? PaZlstu nerna-Zai Des? Siaip ar tajp. hrrie tvirtila. Geriau trgiti dajniau ir silpuesniu tirpalu. kad tai nieko nereiikia. Augalus. kai augala-s auga. Po dirvos sluoksniu puklotas lavo. netgi paglostykite kartkrrt6rn jq lapij11. taiiau vis dar leaiiku. Pati gana daZnai pagaunu save kalbant su augalais sode arba narnuose. kart4 per rn6rres! Zietn4. Tadiau ar tegali egzistuoti tai. jog augalai "baugidiai" reaguoja !grdsmg (ugni. pjovinro irar <ius).i if. Trgiti tik tada. geriausia trgiti kas dvi savaites. Tad Zrnogiikasis pasipitimas ii tiesu nieko verta-s. Arrglijoje sukurta-s itin jautnis aparatas. . 'h. kol mes taip pa-sigaildtilai rnenkai paZistane gyvEiq garnll. I ultragars4 pana<fis I MlIz torrai atsirandajudalt rlaZyiiarns i kapiliarus pereinantierns vaudeos varnzdeliarns. kad skiunbant karnerinei rnuzikai augalai veia geriau nei griaudZiant surkiajam rokui arba iiaip triukirnui. kzrijie auga. ko lernatome. .fr. kad panaudojus alestezijq tnedis lengviau pakelia persodinim:1. o Trgiti rnaZiau. rus metrls. prisirning iios dienos abejo- kios miiesjutirnilg sistern4 jie vis ddlto turi. Baldylnai su rnelo detektoriumi parod6.

idrudio gurvuoliq. puos.s. 7rm6 tba ubstra gil6m. . Galima isigl'ti maiiau (IKS 1) ienr6r gniuiular torp rmlio gunuolirl Tiems. perlito grudeliai putplasaio dribsniai.autamos.1.i"aq. trejopo dydiio. Kirlmriniai smulkintq iieviq o sub- Molio gurvuoliai . pralaidus vandeniui.H kiekis nuo 5 iki 6J). lqs netui kada lailar paloisttti arfu tuolar jorns pritailryti ii'l g€liq porei-kiaru.io rubstrolus "pu[. 1 IS iitoip gclimo ougolus cugirli vondenyie . tie greitai ap raizgo jq sveikomis Sakninis ir Gleidiia daug naujq lgliq. Kulturiniai durpiq substratai (IKS 1 arba TKS 2 ). EA a l(oip poruoiri ienrg ir teisingoi penodinti ougolus Ne maiiau jiems patinka irgoskstqlis. supuvustos. ir daugiau (IKS 2) patryStq substratr]. laidtrs c'rui ir nesulrantys molio trupiniai. pdplasdio guouldliq bei ivairiq mineraliniq medZiagiq (pemzos trupiniq.I I - I Daugelis augalg mdgsta vadinam4j4 ZemC g6l6ms (ios pagrind4 sudaro durp€s. DiclZiqja jq dali sudaro durpes.4 F I = fu-. o Paprasdiausia arba standartind Zem6. Geras turi buti lengvas. Jie ypad iaviai atrodo pritvktinti prie rynuogienojo ar medZio kauueno. Maist4 jos siurbia tiesiai i5 vandens. prisotintas maistingUiq medZiagq ir Siek tiek rugstus C. Substratas epifitams tinka laipiojaatiems bei orines laloris turin- papariia:rs. Jo burbulai buna Jis sukaupia . nei molio.nuPJ. Iavos skaldos bei perlito) miiiniair Substratas epifitams gaminamas G smuftinq kiminq (Sphaenum). li visada geros kokybis. priemolis. sm€lis. iiltas.s l . stratai. r Substratai orchiddjoms.5q. paparEio Osmundtt ialoq ir ruPitl ll Ftskui gnnnfu atiduotu auqato saKrut Lt. . talrtd' me iau yra Siek liek molto gurvuotul tr aprberldrtl4s Is vtrsaus.Scltapuoctl. T rGis daugiau pahgsta. . tiems augalams b'romelijoms bei-orchid€joms. .. ""galai jo sirubia maistingEsias EedZiasubstntas gas bei vandeni. . 2 Pet ilgos iaknys pcurumpinomos. daug drdgmes.s niiinys hui maiiau tr4. i3 Substratas (srDsrratt s) lotyniikai reiikia pakloQ.tai Zirnio dydzio kaupiantys &Cgmg. 40 % P rfiie. Jos su60 % samaainiq durpiq ir detis priemolio arba molio. o durPiq rugstim. Jq suddtyje n€ra nei priemolio.4 GeliapuoQ lsdtyti i hfi inrfi ir pripilti drungno vandens. Ji gali bn- ti ivairiq ruiiq. isiwiitim. J4 sudaro durpes.1] Ntrlal Laibr1ii. o dabartinije kalboie sali reikiti Eaitidmo terpg arba l.J AuSalas Flalot tcl. taiiau ir sugeriantis drcgmg.s noutralizuoti plideta kalkiq. Tai [vairns stambiaplauiiq durpig smulkintos iicves. jame gerai isiwirtina Saknys.. o Pustas molis vandenyje augartiems ausalams- O Sakn4 stariai isplaunami iemi7 likuiiai. molis ir maistingosios mediiagos). Iq derdfq iimli o. Substratai kakusarm arba azah- skaldlq kriaukleliq. dumi q.

s. atsargiai iiinrijo tuini. Norint auginti augala be iemds arba hidroooniniu b-du. Pusiausvyros ddlei galima paSalinti ir senus Dglius. l@d laist4nl vanduo netuAtq per ir34. kuriame jis 1silalnijgs. molinis geliapuodis sudauZomas.. j Indo dryn4 uZberti tvlru arba plstu moliu.pihi pi to molio sluoksniu3 Uiberti Siek tiek iemiq Augalq sodinti per vi. butina ruDestingai iaplauti aaknis ( + pieiinys: O 5itaip gaLima augaius augi.zubt4 puodo &. Pzrskui giliapuodis apveriiamas. Prie5 persodinant molio indus pdvalu o Penrodhti reikia. Naujojo itrdo skylutg dugne pridengti puodo iuke auba ui- berti pirsto storumo (dideliuose induose . Pj[viq vietas biitina pabaEtyti mediio zrnglies milteiiais. visa Lemi apraizlyta <aknimis.oti vandenyje). Snknis apipjauswti reikia tik tuo atveju. pati lubuq sodinti tokitme pat indo aul<Sttje. DaugeLi gdliq geriausia persodinti nnkstyvq pavasari (nuo vasario pabaigos) arba nuiyd6jus.duri. kai: .sti augal4 prie Zieves tuip. Trgsti tik pra€jus 6-8 savait€ms po persodidmo! Pakeisti virSutini Zemes sluoksni rek omenduojama tik dideliems augalnms. . kuriq del vietos stokos nebenorima persodinti.5 . Koktusl persodinimr 1 Iiimti iS indo ltalctu. o plastikinis ipjaunamas. 4 Subertq stabstratq sipnai apkam. L:urie nemdgsta persodinimo (paimdms). Augalus pasodinus bndna sodriai palaistyti ir laikyti Sviesoje. auSalui puodas per ankitas arba ii drenaZo skylut6s kySo Salorys.is ivynioti i jai skirtq sabstratq 2 Prispau.yti pil<avimo lazlele. phtus krepiius arba riiami prie Zieviq. kuriq nebenorima persodilti i didesnius puodus.l(oip teisingni persofinti ougolus .]. stt isomis ZenGmis. kiekvieoq gdlg priii[reti pagaljos prigimti.lG arba u. nesveikcs augalo Saloys. iikc' denti snsipynusias foftrlis. tokiama pat 0ukityie kaip ir pies tai. lud ni laielb vandens ncSqletq Patekjis ti i jo serdi . (+ P. tik jokiu btdu ne sauldje. Jei Zema silta. Biliapuodi apversti. Naujojo indo skers-rnuo h-r6tq bfiti bent pora centimetrq dide-snis nei senojo. Jei jis itin tvirtai prilipgs. lf .rba labai seniems augalams. geriau auga naujce Saknys. kokianc jis buw ligi tol. samanomis apriStq lazdq. o Saknys i6ke' denanos pagaliuku. VirSutinis iemes sluoksnis paialinamas. Labai svarbu. tik patalpinamas i nauj4 papildom4 substraq. ir augalams. Epifit. mirkyti Seras dvi valandasl O oersodinama taio: Pora valandu prie5 tai augalai palaistomi.kitoiP ims pfiti! 3 Ne iin stipriai apvynioti perkirpta moteriska kojinz. Pasirodzius naujiems ngliarns. (J Koip reiringoi prilrirlinti orchirlGics 1 Orines orchidijos fulll.l0 cm storio) molio gurvuoliq.ri sodinami i skyl€tus indus. Tolimesn€ prieZi[ra: t aist)ai tik tiek kad iem6 neGdZi[tr. Smarkiau pastukseDus papaastai ishiDta. supulrsios a. ir Siltai. lberti iemi4 ir stipriai apspudytL paliel<amt I cm iki giliapuodZio irfous. Wflaliti Selalimis neaProizgytos Zeneq ncsvei- kas 2 SlcflutC dugne pridcnqfi i irs4 L4g. 44). perlito arba ivyro sluolisniu. tus pieSinys: Zemds gniuZulas tarp molio px-rrvr-roliq) augalo nd kiek nesnkeiia juk iemds gniuZLrlas. visGkai nepalieiiamas. medZiq kamienq a. jeijos parudusios (kdrtais iki juodumo). iemd atsiduoda pelesiais.kad laistymo vanduo gerai nutek6trl. Patzriama nuoiauti ir uslius be laou jo turhys Augolq persodinilrur 1 Zemg pridengus delnu. 2 Zemes ifltcedenti pgaliu*r+ poiolbrti nzsveil<a-s bei perdiifrvusias Sahtis.

miiau bronclijoms jis patinka. b'b ju6 re4 P.nelysu. 7 Reiiau laistoma.riose jos l(aupi. dtvoZo- rifi[- g/tuvas ilgu snapelirl mis. I nnrlini maiielj jberti I I sausa duroia ir pqlnlqh. auealai ne- pricmo[o arba dupiq dirvoiemi. tci turitc gilirg kuriq lapai jaubis drdgmei.t wlndans ars<Lf8ar5.aistyma. saul6t6e vieto€ bci molio induce laikomas piles. h!. chlons bei kitos medzspos.kes. o smulkiosioms Salorelems indo viduje . Siltaac ore.otiekio ba augalas suglemba taiityt-i oats laikas.jei oras labai 1 lromeliior geriouric loisryri por pihwdi kuri rudorc ip slondir lopcl reikit4 tibq Ltuj. dlft_ Vandens kietumq galima suzboti is vietiniu vandens tiekdiu. sodin"ms5 tik kai kurie ii apadi6. 3 Laistymui geriausiai tinka drungnas ir minldtas vaqduo (O-8.s n4). 9 Rudeni.ai vandeni butina miokitinti (+ piesinys: Vandens minldtinimas). 4 Kietelui nei l3' dll-u'and.netenka. iuinio 8 Augimo laikotarpiu laistyti ne per dainai. 6 DaZoiau rcikia laisg{i sausame. turiniiane joniniflrry: pasali- . kiekjis eauna Sviesos. .kokia jo pri. Nedideli vandens kiekiai sudr6kina tik paviniiu. iviesiose. pravers laisSiaip jau geles geriausia laist*i iS virSaus: tuomct tolygiai suvil- r | 0 oukriniq tuisy|rlig fvairiems augalams vaadens reikia labai nevienodai . metq lailss. PsrdZiiivusius h bbaniius augalus bei epifios geriausia palai$ni panardintus vandenyje (-+ pie3iniai kaireje). minkitinaniig vondeni. kad iiearuotq cb. bi indas-palenwiia"ar- vandeniui itin laid-Ziame subst.per Mlti Wk4binus &SiDtrrje lin4 vandeis.I I gomas dirvoiemis ir vienodai pasiskirsto vandcnyje esaodios tr4sos. Panardimrs geriausia &6kinti epifitus bci orchiddjas.. 8+229).ate. i".burina palilai vanfun! kzli6its valan_ foip ninkilinornar yonduo 1 Durpimis.Mat jos apsirupit Daugeliui kit4 Eeliq toks l.loras ir nus6sh] k. drcfog mdgstandius augalus. vdsu.gi'nlis (--r SvarbiiGi& augalq hE F EE A = lhip loistyti. augalai gauna ma i Sviesos. didiialapirs. esanii4 po lapais (wtdinam4 cister- ra vandeniu bei moistingomis Edijasomb iS tam tikr4 ti1eneli4. 5 Vaadentickio vandeniui visuomet Ieisti nusistovEti per nakti. ctonls nusit$ovetL nanas kalkis. z rtanntarnc btstyuve. Silumos. laikomas po in&is ar krep6eliais nehuildioms palankamo dydiio pad6klu. be to.ir iieT4 vandens augalagls telKla mazlau_ l0 Vandem pertckliu i5 padiklo ar virindo bffna viirrc:me mdgsta dregmes ir pasodinti daZniausiai I smilio dirvoZemi. indai sintetiniai. bet gausiai. 2 Daugelis augalq laistomi G viriaus. 3 Pri&ijus slqst4 ar kietq cheminiv meA1iapa. kokio dr€gnlmo oras ii sumStai tO sv-arbiausiq taisylclig I Kai Zem6 paivies€ia Lba arsioia hffio - nuo kra5to. Toks dr6kinimas labai oatinka ir kabandioms g6l6ms. vesLius. koip ninkflinri yondenl koip drdrinri oro r I yFtybes b patarimai. &6gnas. iioilti.

Svarbu: pirrniausia iibandyti. kod cugoloi kiems augalams or4 vis dilto geriau neperdiiu' Poprosiiousios dirbtinic dr6kinimos I idata maiiatns siali i vazon4 per sl. Arba tiesiog sustatyti augalus i dubenis su nuolat drdgnomis durpemis. miltonijq).groteles ir pripihi dens iki pal j+ Augaly saJorJs varutens n"steKl4 ta' iiaujuos Saubta nuokll AJIanl-ts garat. Beje. Apaiiniai d4piio galai nuleidiiami iind4 su vantkniu3 Auqalai gati siirbti iarulznj per nolio lazdclf E ialia rybarlo itulo kuriomis varduo i gdliapuodiius galetq a*eliauti G salimais stoviniiq indq su vandeniu (-+ Paprasiiausias dirbtinis dr6kinimas. vilnonius siu- dii- uto demblius (-+ pieiinysr Dr€kinimas atostogrl metu). akvariumus. k4rl dgmblys neknrotq nuo plovyKlos Ktctsto tr vanduo nelaiit\ ant grind\ r*tu {3 . Pakloq veltini. Polodmtl3: Jei turite tik paprasiiausiq vandem purkituv4. Paprasdiausia panaudoti &egmei laidiias medriiagas. Paorasdiausiai purKdarni vandeni ii pllk5fuyg tiesiog sudr6kinate or4 (-r Oro &dkioimas.1.rle itraukiarnus stiklo pl.. Be parod. van I ptat4 plok'iAq ind4 jdiri. Daugeliui augalq tai gali net labai pakenkti. lr-r-s. smulkiais purslais.kurie sukaupia uecdaliu daugiau dregmes. P. todrckinti netiesiogiai t(q doryli.l(oip dr6kinti orq Daugeliui kambariniq augalq labiausiaj oras. kutie stovi lsaulyJe.aip paiius augalus. Dr6kinimcc closlog g Virruviie ant in<lu d2iowklos padiklo patiesri vandrniui laid4 dembli (galina nusiDi. Daus labiau augalai megsta netiesioginloro drikinim4. 1 suvelt4 vilnq. ar tas budas tihai tinkarnas ir kuriam laikui pakaks vandens atsargq.Toks irengimos. l-3 pieSiniai). gloksinijq. 3 pieiinys). begonijq.9 Pravartu qtkreiptt demcsl. 3 pieainys). Vasa14 d6l oro &€grnes maiiau rupesiiq' bet iiem4 iiltame kambaryje jis pati*a 60 -70 % &egnumo &rZniausiai bina per sausas (maiiau kaip 40 %). Jei ketinate negriiti narno kiek ilgiau.ar panaiiai). t 2 pieiiniai). dagti (-+ Paprasiiausias dirbtinis drekini- mas. t Evaiiuojate vos kelioms dienoms. streptokarpq. Jei koi iiisg ilgiou ndro ncmie uiter*a kiek gausiau palaistlti augalus..40). kurios labiausiai pasigenda' pavyzdiiui. l(oip poproiiousioi dr6kinti orq iSsyk koliems ougoloms titandsijos ir kiti epifitai.i kzlet4 augal4 i! !.uoito. pravartu irengti dirbtini drdkinimq. Jo galas rui sielai kriaukl€ ar in d4 iu vandeniu. rrepwkiti iiedq bei augalq. ypai jei lapai itinjautr[s drEgmei (Pavyz- diiui. kambarinius fontanus. . 4 pieiinys). pastatytijucs v6semeje vietoje arba karu su iemdmis isimus iS g6tapLroclzio patalpinti I didemi puod4 su molio . o or4 aplinkjuos (--) Oro drikinimas. sm6liu arba ivyru.1trruoliais. 2 Dinos pairSiuie isdilioianas iiardyns d48lrcs Sakrs tr pnd"ngramas zcntc ntb. galima naudoti ir kitokias pnemonesi e Elektrinius oro drdkintuvus. Salia laikyti kuo daugiau didZialapiq bei pelkiniq augalq .rlagtis. nei parys sveria (-+ pieiinys: Zemis pgriuiulas tarP molio gurvuoliq. mimozq.l<ri sDeciaiiai tani tikslii pa*amint4). purldkite juo ne l(oip dr6kinti orq vienon ougolui duroiiis 1 t4 (iikq ap\crso Giliapuadi su auxala Rafutu bbtJti i ar-molio gun rmliais 2 | plaal Ukii.'tq Pavyzdiiu (-> Oro drdkinimas.gili pagirtlyt. t-abai svarbu purkiti giles tik minKtu vandetriu. TaiP imituojama iSkritusi rasa.

tutintiems orines fubtis. 2 Salia jos pasodinmas eugalas. . r Veiliems augalams pasaliramas vicnas ii dviejq pr afii esaraiq ug- liu. ta lazda I I ieng ikaxznn vnanomis aprii- stiebu (-+ pieiiniai: Autitastiebis). Nupjauti didesng uglig dali pravartu. 3 Genimi dauSiousiai senesni . 2 [smeigti fuolelj ir irwte pri*irtinti prie jo augal4 Medeliui i&aqus pagei.daujamo ad<3tio. D6l galimq nuostoliq geriausia vienu metu prad€ti jq auginti kelct4. jei norime suteikti augalui tam tikr4 (J foor4. Atsargiai apvyti lttnkeli frgliais augalas spardiai auga. .tugalai jauninti arba pakeisti lzjosforn4 - norint juos p. foip toi:ingoi lormuori loior Augalai ilgais lanksdiais stiebais nornis apriiti kotai (+ pie5iniai: Samanomis aprGtos lazdos) labai tinka filodendrui h monsterai. prieii[ros. iliiti ir juas nasipiai pririiti. kad flsifomuotq tanl&s vainikas. Kaip uisiauginti augal4 itir auldtu dailiai atrodo pritviritnti prie lankolio (-+ pieiiniai: I-a*eliai). priklauso nuo augalo ririie's. Kiek nglio pjauti.[-Tl I fpl h E Frl I I r I - I = l Er a F Apipiqusryrmt viriiinig poinlinirno: bei geetriims 1 Pjawnme daugmai 0. Jo ngliei wirtirunni pie atranos. jie pradeda graZiai Sakatis.irm6les.or lcdor Ypat tinka augol. jo Ugio ir Jnsq non| . ngliq vni Sun€les tiesiog nugnaibomos pirSl us.ams.z. gud41t'is lonkdioi 1 2 Sulenbi i3 vielos lank4 ir gr. rwpjauti jam irinng. Norint j[ atjarminti.5 cm :li'ri fumblio. 3 pieii- l(oip gendti ir f'rornuoli loics bei kiios g6liq nys) nuka4)omos tik vir. Toks medelis uZauga per kokius penkeris metus.@r I zem?. 2 Nugrnibius jaunl a4ahl irifinlles. Salinaot viriunilcs (-+ VirSUniu Pas^linimas. plinta nuo apadios arba leidZia per ilgus uglius (afshmai t2rp lapq tuomet pasidaro nelprastai ilgi). llgostiebioi ougaloi iupinloir konriemic Jaun4 Bendinmeno fhl dar nesumedijg kanienai supitwmi j graldry ilgastiebj medeti. Geidnt cendjimas. Sama- \ { 9omnmrir opriSl. t{ Aukirorriebir 1 Nuolat folinti jaurul sipri4 medeli4 Sonines iakas. papurkiti vandeniu.). 3 DaZruti getleti ionines iakas. 2 piesiny. nupjaujei name net du treidalius ugliq.

68). 2 Nuolat nuskabvkite senus iiedus Prieiiiros gudryb6s ian issisttlaitlyti. Jei tai neimanoma. I pieSinys). Tai bus daug lengviau padaryti paienklinus g6liaPuod[ (-t hieiifiros gudrybes. 2 pieiinys). langus ar pana. I paiia puse iSvies4llpai klivijas. patartina ivelniu dregnu skudurdliu nuSluostyti dulkes nuo lapq r--+ Augalq kosmetika.nde- gnu vandeniu. Nuo pnkuot4 lap4 &tlkes geriausia valyti kosmetiniu Sepetiliu. Resykiais svei ka palaikyti geliapuodi su augalu po letai tekandio &ungno vandens srove ji isplauna nqsq bei drus\ penekliq ditvoiemyje. biitinQs Sviestuv. Prinok€ obuo- liai bei ivairiq citrinmediiq varsiai iaskiria nemaZai etileno (+ P. be kita ko. Augalus butina karF kartdmis nuprausti drungnu va. ku- ris. 2 Liuksometru galima tiksliai nustatyti hiesos kieki. 9 Turint specialq Sviestuv4 galim. jas paprasdiausia paiiltinti putplasdio ploKtimis ba specialiais elekt-inia is Sildytuvais. 1-2 savaitems patalpinus bromelijq su keliais obuoliais po lviesai laidiiu plastikiniu gaubtu. Kad oePadar)4umet klaidq pari*dami augalams viet4 geriausai ligyti fotometr4 (+ Sviesa.rimaper"oclinti (J Perplovimas Perdiiiis uazono iemei geriausia galiapuodi Palai lqti ih kra\try parurdirus i vandenj. gardenijas. I Triukas su obuoliais (-+ Prieiioros gudryb€s. Jei ddl kokiq nors prieiasiiq Zemd gdliapuodyje perdziuvo ir augaJas ima vysti.ildomieji dcmbliai arba elelariniai !. I pieiinys). 2 Per|ydeiusi "ousininas (-+ Prieiiuros gudrybds. Sdklos brandinimas atima i5 augalo daugjdgq ir trukdo jam gausiai ir ilsal Lvdtri. 6 Jeinoriie pasalinti parudl!. )ta augalq hormonas Bromeliias iis skatina krauti Ziedus. maZdaug po keturiq m6nesiq ji praiYsta. plastikinis gaubtas neleidiia Zied4 reikia kuo greiiiau pa. (--' hieZi[ros FudryL€s.labai sva-rbu iuG pastatytl ta Obuoliu kvapas skatina Z\dati bromelijas. 3 pieiinys). 3.Dor t0 961i9 prieiiiros gudrYbig Karnbariniams augalams s4lySas dazoai galima pagerinti labai paPrastai. ji nukirPdami palikite siaurq ru' dq ruo2eli. kartais jl dar galima atgaivinti panardinus i vandeni t-+ Perplovimas ir panardinimas. 2 Nukarpant rudus galiuk s bitin palikti siaurq rud4 Augclq kosnetiko 1 Ploksiiaiapius pruvartu kuo dQi. 4 Jei oalangds laltos. 8 Panardinimas.4 piriinys) . aza' lijas. 5 C€iiaouodZio Zenklinimas Kai dil kokiq nors prieZasiiq (valydami dulkes.r5 Siltas lietus.r net ir tamsiausiuose kampuose lailqti Svies4 mdgsuniius bei 2ydiniius augalus (-r Sviesa. I pieiinys). iS dirvo- nemdgstaniius daino persodilimo (palmesl). I pieSinysJ.iltlyluvai apsauSo dugal4 iaknis nuo vasos.Lr.rsi lapo gale. kuriq del vietos stokcs n(' benc. t5 . Po tokiq procedurq jie pe riau jauciasi ir lengviau kvipuoja.nidu nuplauti drun- niu.sikl4 arinn i3 augalo dnug jig4. ir tu6.iiai) perstumdome auealus. 3 labai palogu i langq atgr(Ztq indo so"n4 pa2enklinti. 2 burbulai. nes kitaip jos ima mesti iiedus).4 Puipkrsiio plokstis. 2 pieSinys).ialinti . lO Fotometas. nes kitaip SvieZiai nukirptas galas d2ius toliau (-+ Augalq kosmetika. ruoielj. ? Zemis uerolovimas.r. Tai labai atgaivina augalus. 2 pieiinys). kol nustos kilti oro ir panardinimas. - Perplovimcs ir pomrdinimos I llita randens srovi per ilgesni bik4 ifplauna iemio trqsq bei drusk4 perteUirl. ffi'K=--==ivieso 1 Jei gilins stinga iviesos. I pieiinys).

G er iausia jas pririiti plonl Silki' n iq koj ini Kadangi |ic augalai ry a tkar pomis. . bet di u p r ei kar t kar t inis ap ipur l<st i minkitu kannbario temperattiros vandenit. j uo s kia ne laistlti.rka.iis tos m6g6iui: tilondsiic Imontri g tttbttot.tinkama vieta pilkosioms tilandsij o ttrs.r i. gipso arba cemento miiini pritvirtinta keratniniane inde . siurbia drigng lapry tuvi liai s.

kuriuos jie bemat mielai apraizgo iaknirnis (+ pieiinys P. Boma-s gali buti vos penkerirl metrl amZiaus. Jos nukloja dirvoZetni storu Zaliu kilirnu. parodo. rnedZiq grurntyrres d6l Sviesos. be to. Ziernos rarnybis Atdari. auginarniems Tai daug papra-sdiau. P[sto inolio br. Saltas pagrindas. langai geguiy. o Per daug vandens Baltai laikoo l?". Tit*arniausia-s laikas persodinitnui . e Sausas. Jie augitti vien iS laukiniq medZiq . r Agresyvi pavasario saul6. . I3 paddklo ar duben6lio po 96- skleidZiantis. 4O)' kad jie nepradetq puti. o atrodyti lyg pro j! bntu I-aistoma 5a1tu. . jei augalas auga kitame substrate.Augolus sorgdinrniios prieiiuros kloidos o Per Bonsoi - noios didelis posoulis iijaponq kalbos reikitq "medis dubelyje". Kiekviena-s bonsas tartum seka saar rniivo sa1cn9 . kai Zern6s gniuiulas uZima 1/3. Geriausia. tio guwuotiai 2/3 jo turio. prieS naudojant juos reikia gerai i5mirlqti.ribulq bei rnolo gurvuoliq su ivairiomis priemaiSornis. ojq mai g6lei. liapuodZiu laiku uei5pilarna-s valdens p€deklius.tylu mGke.truo kovo iki mgs6jo. subtropitlius arba Vidur2erniojuros pakaniiq rnedZius bei krurnus. kada reikis vdl laistyti. vandens lygro rooyKle. Tuornet bolsq augintojarns kilo rnintis suk-urti prieiybg Siems "lau"natninuhs". specialiai skirtus augalarns. nepaisymas. kietu vatdetiu. clideli ilclai. laparns praliusios de5imfinedig audros.iq. Po ilgu-s metus trukusiU baldyrnq bol. o Paunksne saulg rndgstaltietns. o Jis nesuyra ir nesutanheja. Sitaip persodinti ealima visus kambarinius auealus. Si lyg tais sumazinta gamtos dalele Zavi ne tik savo magija. beveik 20OO rnetq sie lykitukiniai rnedZiai yra meditacijos objektai. jei jos naudojarnos trgsti kitiems substraurmsr. Tai n€ra visai paprasta. Deguonies trukumas blogai ve- kymo vietoje. . Geriausias laikas persodinimui nuo kovo iki rugsdjo. baldq prieZinros priernoniq garai). . pritaikytq rnolio guwuolitl substratams. . reikalingg irankiq bei rakandq galima isigyti sodininkystes reikrnerq parduotuvese (-+ Adresai. Molio gurvuoliq substrato privalumai: . sveikrs ir gerai rugaliius augelus. c Saule parmksnes gdl6ms. . Tai ne jauuas. Pctorimcs: Kadangi atsking rnolio gLrrvuoliq druskinguma-s labai nevierrodas. ora^s Nuodilgas ir uZuolaidos. o Jarne ialqritns daug letrgviau gauti deguonies bei valdens. bet ir galirnybe padiam t4 stebukl4 sukurti. o mo- uZgoZti uykta ir meta lapus. Pradejrrs jtros gabenti i Europ4. bet Bonsa-s iivertus maiai Sviesos per Siltoje lai- . ligi tol augu-si Zem6je? 4f . *uzl -uu p". . Molio gurvuoliuose sukauptq valF ders atsargq paprastai pakanka l-2 savaitdms.5 pII). o Skersv6jis arba nesandarus lar- tydia maZaugiu auginarna-s tnedis. nuo dirbtinio Sildyrno (dujos i5 uesan- perdziivgs o ora-s.i5 pradZiq Zem6je. iiedai ir vaisiai iiauga nonnalaus dydZio. kui paprasdiausiai perkeliant juos ! geliaprrod! su molio gurvuoliais. kuria-s lairn6j u-sieji vdiliomis Sakotnis kone siekia Zemg. teisingai priZinrint. Molio gurvuolioi vietoie iem6s Molio gurvuoliai arba lvataus dYdiio pusto molio burbulai nuo seno naudojami auginant dugalus be dirvoZernio. o Silumos svyravirnai. Jo salone gali aF dailuoti rniiko lopineli uolos viriun6je. Patartila naudoti tik tatn tikrus gdliapuodiius. Svarbu: naujasis inda^s privalo blti daug didesnis ir be skylutes dugne (-+ pieiinys P. o Tra!t1. taigi galime rarniai itsvaZiuoti trumpr! atostogrl. be to' jame augaldius augalus maZiau puola ligos bei keukdjai. Kaip augilti hidroponiniu bndu auga14.pu. Japonijoje. tai yra kinukarns" tropillius.sq specialistai i5rilko geriausiai tarn tikslui tinkandius. arba o pasrniSriai . Paunksng m€gsta nebelrt sa$anos. kadaugi augalq Saknys nejudinamos. sugerialdiu sageretijos lapq burilarnesi . 40). taigi yra nuolat lengvas ir punr^s. Keista-s regisi Zydintis ir vaisius nokinartis bon^sas: nors jo lgis ir lapija rykitukiniai. 40). nelieka vaudens pertekliau-s pad6kle. k4 tik sudyggs rnedelis. Per dau8 perkaitinta palangd. . 238). Taigi tokio perkelimo nepabugtq i! seneslri augalal. arba dr6gmes matuoklis. vandenyje. Labai svarbu kruopiiiai pa-ialinti iS iaknq visu-s Zernig likudius (-+ pieSitiai P. Saltas tarpas tarp lango stiklo dhamose patalpose. dararu dujotiekio grba virykliq. pakanka 4-6 rn6nesiarns (arba 2 mdnesiarns. augalai Zudavo. augaliius Zem€ie. Rediau reikia persodinti augalus. Geriausia persodinti jaunus. klevq arbc qZuolq. Jis turi augalams patiitanti rugities kieki (tarp 6P ir 6. cigarediq dumai. . P. bonsq tBryndje.lapq kuZdejimu ko tyla kaip kad sageretijq guota-s kitarne puslapyje. Jel augala-s auga va0deniu uZpiltuose pusto molio Burvuoliuose.

43). Palm6s: rapipalnd ( Rhapis e:ccelsa bei Rhapis hwnilis). P o lr s c i as fr u t i c o s a. P. Kilg i5 stepiq giraiiiq: ldcniaz obaszlr. Jie iitisus metus kambaryje . tik jokiu bldu ne saulEje (-+ P. Rugs6jijas reikia ineiti vidun ir laiLTti tsviesioje. antarld. Ficus nerifolia. paprastoji mirta (Myrlw com Lu- mediig miniqti[ros iinolinq opie bonsg prieiiurq Xas Sviesos. karpaZold (Er tpho r b ia balsantifera). kad jie Saknijasi labai maZame dirvos kielTje ir itin plolddiuose duben6liuose. Subtropikq mediiai bei krumai. iliau' Ziantysis fikas (Ficus punila). Cil€je ar Kalifomijoje kilg augalai m6gsta vasaroti lauke. med€jantis storalapis (C rassula ar bo rescers). kur iem6 iSdZirura greidiau ir rnaistingosios mediiagos sunaudojamos spardiau uei paprastame inde. o tik paslIi liekite augal% kitaip vanduo negalds dorai susigerti ir be naudos nutek6s Zemes kauburefiu' nuskalaudamas dirvos pavirBiq. taip pat mielai vasaroja lauke.i Gunbuotas 60 cn aukitio Ficus rctusa egzemplorius- liltai laikomi Ziem4. 210). l0"C) patalpoje.srs nacrocarpa). Cartnona miclla. Bon- suformuoti galima nebent tik atZalas auginandios rapipalm6s s4 i! (-+ Svarbiausios augalq ypatyb€s. ris). Pirma gerai papurldkite Zemg. Kilg i! subtropikU miSkq: kamelija r ophy s us (Canrcllia japonica). dr€gnai ir iviesiai. Kai lauiems reikia stebitinai nedaue iviesos. azalijl (Rh o do d e ndr o n s i msii). seri' sa oj KilqisitogJgqruSh! (Serisv foetida). iefleta ( Brassqia a c t in o p lry lla). Sausuiu stepiq lflrmai prisitaikg prie sausros period4 ir ne[sDeidZia.edziagu j iems paprastai leikia tiek pat.egzotiikg Bonsg dorytoi tinkontys ougoloi Kilg ii VidurZemio jlros giraidiq: kiparisas (Cnpres.Bonsqi . .84-229). Geriausiai auga sauleje ir ne per hiko. azdija (Rhod o den d r smnlkialapd guoba (Ulmus partifloro). Tropiniai medZiai bei krumai pratg prie visus mehu Silto bei dr6gno oro.Silurnos ir maistingrdq .siniie dis serisos (Serissa foetida) medelis- jau fodi.itin iiltai. Fictts buxifulia. Bonsg prieiiiros gudrybGs Auginant bet koki bons4 visq pirma reikia neuZmiriti. iei kartais uZmirstama juos palaistyti. aus Weneri4 mehg amZigrautto medis (Punica granatwn) M qsliai pasvir gs gau. Smulkialapi guoba (Ulnua parviflora) grakiiiai iilinkusiu ktmienu. geriausia Somis bonsams. kiek iI to paties pavadinirno kambariniams augalarns (-> Svarbiausios augalq ypatybes. B rachy' chiton r pestris. japonine ap oni c ut n). sageretija (Sageretia thea). kiek Siltesneje (maZdaug 15'C) patalpoje.vandens. kilg ii vietoviq. Patartina lrgsti da:nai ir po nespecialiomis tr4daug. kur drdg os kar5tos vasaros ir lietingos Svelnios iiemos.in:s lamstas (Citant ar c ti ca). . MidurZemio jnros pakandiq ar palaiaus klimato zonq pietvakariq Australij oje. Tod6l: . Ficus retusa. Pietq Arikoje.-kuriq buna g6liq Palmes netinka bonsq menui. Priei pinna-sias ruden-s Salnas turi buti iemelti i uamus ir Ziemoti Sviesioje bei v6sioje (maZclaug ro fikas (Fius benjani a). BendZami- P.

tekliumi dirvoZemyje. kai jis Zydi (arba priei pat Zydejimd. Konsultuoic bonsg ldubai Tam. tq tik pe$oding afta nuPjaustg Saknis ir kai iis atrodo nesveikas.Marlaug 30 meq amijaus 45 cm aukiiio saSeretii\ parduotuvese. nes kitaip galima greit nudeginti iaknis druskq per- Euotas.sius sizigis (Syqgint panicukzlunr . 238). kas nusipirko kambarini bons4 (-+ Adresai. Vedantis vai. . P. P. geriaruia keiptis i artimiausiq bonsq specialist4 arba bonsq klub4 (+ Adresai.lkesniq Ziniq apie 5iq kambariniq augalq prieZiurq. 238) ir nori gauti daugiau bei smu. Niekuomet netrgskite augalo.

silicio mgities bei mikroelementq (motibdeno. stiprinti ougolus. Amani bijo dilgdliq ekstraklo (-+ receptas P. Tuo tikslu augalai gausiai paliejami. Tadiau jie labai nuodingi. Ypad dregnu oru (-+ pieihys P. kuriq bijo amarai ir baltaspam6. Yra nuo seno ZinomU kovos su kenkejais pdenelriq. Bet yra ir kitq-priemoniq. kad laiku pastebetumdte kiekvien4 pfitim{. . Jq lalsval patektq oras. Ugliq viriundles bei pumpums dainai ti. Kalkiq bei druskq nuogulas luo keraminiq 96liapuodZiq ruopradZ kruopSdiai nuDlaukite.iie aliejai naikina bakterijas ir grybeli juose esantys hormonai skatina 96les gerai augti. Asiuklio nuoviro tyre senov6je gydyta miltlig6 (-+ receptas P. Paialinti apniklas ar ligotas augalo dalis.pertankiai reikia. Papra-sdiausios yra mechanines: . todel reikia atidiiai Ziur6- niqjq augaliniq aliejq tirpatu . P. o pjuvio viet? bttinai pabarstykite medzio anglies milteliais. apuinka amarai. Svariai uzlaikykite indus bei Zemes. . bet jos. padedandiq uZkirsti keli4 ligorns arba anksti jas nustatyHigiena. kad nepateldq I Zaizd4. Ore esandias augalo dalis panar- neodloustos nuo ligg bei kenk6ig lciiou golirnl poddri l(od ougolos builq sveikos Kaip jau miu6jau. Kartkart€mii supurenkite Zemds pavir5ig.daugeliu atvejq paf. 50) naikinamos voratinklin€s erkds. kilus povoiui fuoi pot surosti ir poiclinti ligos prieiostis. Daugiausia d6l to augalai ft setga. Jos suddtyje ym vertingU mineralq. 238). Izoliavimas.relhnnr) ga::Jdnmi apipurkikite augalus silpnu kvap- ji stiprina audinius. Fitoseiliai prieS vorat'intlines er- vytis prieE baltasparng. Pakankama erdv6. nrokdti greil ir geroi noikinli kenk6ius. . Jei negalite gerai iZiiir€ti. pasinaudokite padidinamuoju stiklu. . . supuvusius arba liguistai atrodaliius lapus bei Ziedus. At6jus laikui Ziedkodius nrpjaukite prie pat pagrindo. ne dinti i drungn4 vandoni su trupudiu skalbimo priemouiq. Naudoti I kart4 per savaitg. Ne statykite augalq. moiieliu tyrele Ii Kes. NeparnirS kite dirstelEti i lapq apadi4. kad iji nepatektq vandens. Todtsl tiksliai laikykites augalq prieZiuros utrodymq (-+ P. Arba piretrumo miltetiai. lskus graudinguosius vabzdZius (-+ Saltiniai. Nepatingdkite protarpiais idemiai apZiureti auealus. r Cesnako labai bijo grybeliai. 52). seleno ir panaiiai). Tadiau 3i bnd4 pakelia ne 50 . 47). l(oip iveikri negoliq . 52). Ligotus augalus privalu laikyti atskirai. uZriSarni ir paliekamijuose kelioms die- noms. nubrauldi arba duiu luplauti uZpuolikus vabzdZius. . kad tarp Pirmoii pogolbq iStikus bedqi foks ougolos Ne visuomet bltina G karto sriebtis nuodtl . kad neisiveistq drunbliai bei samanos. r Pld5riosios gumbinds vapsvelCs. PavyzdZiui: visad padeda.anka visai paprastq priemoniq. 84-229) ir parinkite savo augalams pagal galimybes palankiausi4 viet4. Priei tai geliapuodi ikiiti lpolietileno mai5elI ir ion ougti sveikam ir stiprion: vengli pdeiiuros kloidq. minuojandias museles ir kih$ skrajiinus kenkejus. Bioteclniniai budai: o bei juostos vabzdZiarns gaudyti Geltoni klijais padengti lapeliai vi- lioja baltasparnes. geriausia-s vaistas tinkama prieiiura. tuo lengviau bus juos iveikti. deja. Pwyzdiiui. skaistenio (f). Nuolat Salinkite sudZiivusius. auksaakiai arba wdiai orieS amarus. vorotinkling erkg golimo benot nugolobyli kuriom loikui opriSus ougolq sondoriu polietileno . viriuje suriSti taip. kad neapk6stq KrIq.etinkamai priZiurima-s arba netinkamoje vietoje laikomas augalas tampa neatsparus ligoms bei kenk6jams (-+ lelltele P. istatomi i permatom4 polietilenini maiSeli (stambesniems augalams tinla dideli mai!ai). i kuriuos alsakindjau 15 metq. Nurinkti. Zinau tai ii gausiq skaitytojq laiSkq. Typhlodronus tiliac prie5 voratinklines erkes bei triosus. Stiprina augalus ir vadinamoji gydomoji Zeme (atrt peitio galiuko telpantis 2iupsnelis I I laistomojo vandens). Kuo anksdiau aptiksite lig4 ar kenkejus.

Verdiau nesinaudokite itin nuodilgais "T" arba "T+" pajenklintais preparatais.. Tiksliai laikf kitds naudojirnosi rurodyrnq. o Akaricidai naikina erkutes.. tys ilsekticidai gali buti purikiami ant augalo. .J.. uZrakintas. Nenaikirkite likudiq (iiq prepara- trl veiksmingtunas ir be to greitai praeina). vaikams ir nami- .tgos prielnones lai$kite tik jorns skirtuose induose.5 rnl preparato ir iivirkikite i l/2 I valderls. . be to. pilalni ar baNtomi ant dirvos arba isrneigiarni I ierng. niarns gyvuliams neprieiuarnose vietose. taip pat nemeskite i buitines atlieka-s. 52) uZkernia vabzdZitl kvdpavino organrLs arba suardo jq apsaugini sluoksni. purikiarna-s kaip sLTstis arba dujos.. kai lepadeda kitos prierno- l6s. . Augalq apsa'. kad sunaikiltrundte ir kit4 kenlidjq kartq. Geriausia naucloti griebirnasi tuornet. jei visi augdai nys. Reik6tg ntkreipti d6mesi i Sroi kq: . . e Baktericidai pas mus draudiiami.. . Aliejilds netuime. Panaiiai veikia ir vadilalna-sis lapq lakas. Kenksrningus vabzdZius nuodijau- 0. o nuneskite i tokom. l 4 l . tik jrtosc paknnktrnai iviesu. . tl . Augalus purkikite tik lauke. naudokite aerozoliais. - gali isimesti puvi- PolErincs: Karnbariniq augalq purikirnui uitenka apie l/2 I kokios nors priernonds.1 7" tirpal4. taigi priernouiq priei virusines ligas . Dhbkite srr pirBtilimis ir jokiu bldu nelkvipkite nuodq patys.s iiukilems skirtas surinkitno vieta-s.: I Papaiioi ytikiai tinkn drigniens ir iiltietlts rollios kalttbdriaus. Garntosarrgos sunetirnais uesi- priemonds arba tnuilo tirpalai ( + recepta-s P. ypad neuZrnirikite laikr pakartotinai lupurkiti augalq. e Fungicidai raikina grybelitrs. lsigykite vaistindje 1 rnl vienkartini ivirkit4. itraukite 0. Dabar galite purKti.

Tuomet jas reikia pa.-irioi u"+ti"ir gitoirosios lentelds arba srnaigai. nes kenkdjai greitai igyja jiems atsparumE. Voratirtlines elkes: drEkinti or4 (-+ P. Pastatyti vediuamoje. Sviesioje vietoje. Orchid6ios - Zemg. palardinti ijoms uaikinti skirt4 priemong (galima lsigyti parduotuvdse). 5l). tik svarbu nepamfudti apatinirl lapq pusiq! Augalus gleZnais lapals po 15 minudirl perlieti Svariu. Salcrinds erkds: kenkdjq apnikta-s olnor{ iakris.jlstekcarq co tbrro 'Plush' bet kclelas Odontoglossun veislitl. Pavasari veikia kaip uZdegamasis lgiis! Amarai: Amarai: dilgeliq ekshaktas cepta-s (-) re- Geleiies trukruna-s (plrl oroz6): priemon6s Siam trukurnui paSalinti parduodatnos parduotuvdse.gal rintrla vieta. Beje. Pakeuklos ialnys: augal4 iiirnti G g€liapuodZio. kur ne tyti Sviesioje. Jo galima isigyti ir valsta2oliq arba gdlininkq parduotuvdse. Suraikiuti suk€16jus (amanu. Asirklio nuovira-s (-+ receptas vfuiuje). paskui pusg valatrdos 5OO {pilti I I vandem ir I valgomeii Saukat4 teclmido spirito. Augat4 pastatyti i Sviesesng vietA. Laistant augalus. pavirinti. Jei augalas €iauna per daug saul6s: Sos. preparatus patartina keisti. irsekticidai. iits Specialus fungicidas. Augalas neZydi: ialinti prieZiiiros jarn neteisingai paklaidas . Laou nemetodai: Dakelktus laD[s Asiikliq nuoviros nuo mihlig6s g Svieziai Duskintq arba 150 g dZioviltq diwiniq asilkliq maZdaug 24 valaldas mirkyti 5 I vandens.styti inselticidu. Geltonoii Zr. Tirpale pamirkytu teptuku patepti amaru kolouiia-s arba voratiukliu raizginiu-s. Pl6Sriosios erkes. Pl65riosios erkes. Net ir atskiestas spiritas leugvai uZsidega! Koletnbolos: Ziern4 rnaiiarr Iaistyti. gurnbr5 koto ar kamiero pagrindo bei stiebo: neimanoma pagydyti. pasiiviediant kiieniniu Zibintuv6liu. Specialus fungicida-s. Crysopa perla. Alsargiai: purskialt remlqti. augal4 pasoclinti i nauj4 Zemg. Pavasari pakeisti Zemg. nukrapityti amaq kolonijas ir ta^s vietas patepti spi- serganlapus Saliuti ir uaikinti. SliuZai: vakarais gyvius lurinlti. groiios koip woion6 Sios puikios gilis gali augti ir ant palongis. Tiksliai pagal nurodyrnus pagarnintu tirpalu purkiti augalo lapus arba palaistyti virSuje). Pel6siai: balt4jq sluoksni nuimti uuo dirvos paviriiaus. Vaistazoliq ar- skydomorig I valgomqji Saukit4 skysto kalio muilo arba indU ploviklio iitirpinti redideliame kietcyje lilto vandens. Siuo tirpalu galirna apipurkiti ir vis4 augalq. Puvinys prie Salcn1.lcris paSa- linti ivariu aitriu peiliu. fei sutriko ougolo gyvybin6 veiklo Jei sutrir r ka augimas: taisyliprieZiiiros klaidas ir p€meiti augalq ijarn tinkandi4 viet4. Augal4 pa-stabet ne sauldtoje vietoje. vm pradejusius juoduoti nuplauti dnulgnu vandeniu. pask-ui augal4 persodiuti i nauj4 Zemp. kad Zeme butrl toly- giai drdgra. Lapq detnetlige: sergaudius lapus pa-ialiuti.42). muilo tirpapfuetrurnu afta kitais inI augal4 i5kelti i. ipjovirnq vietas pabarstyti mediio anglies milteliais. kad tirpalas mepakenktg pa-ialinti ir sunaikinti. r[pintis. nopsis miirflnas. Purtdti piretnunu arba insekticidais. Vt. daugeli sykiq apipurkiti dnurgnu valdeniu. persodinti. vandeirs uepilti aDt lapq iSgaub. Straubliukai: lervas ir vabalus geriau-siai galirna aptikti rnl1i. Vydiai.skdcrnariai. Dideliq iiltnamiU lysvese pa-statyti masalq su alurni. kurie stovi saul€kaitoje. preparatai nuo voratinkliniq erkiq (pas mus vartojamas vadinarnasis karbofosas). Suodlig6: pajuodusius laprrs paialinti. Speciahrs fulgicidas. Augalq laikTti Sildiau. ne per daugiausiai laistyti.ialinti arba insekticidais naikilti Salinti d€metus laprs.ti vandens la-iai juos Saknu ken*6ius. toh drAgua-s oras. KieLrlapiu-s augalus galirna tepti specialiaisiais aliejais a$a puldti aerozoliais lapq blizgesiui palaikyti. kel&tas Saknis paialilti. lieti tik ii apadios. Geltonosios lentelds arba smaigai. Tripsa. skydarnoriru arba miltuotuosius slcydarnarius ir bolt Lspanfus). Laistant |eta-ikJti vandefts alrt lapU. jiems patietns.vnabLrdele: Da-ialirti grybetius. vydiai. nukosti ir prie5 pudkiant atskiesti l:5.s arba iahria-stie- 500 g ivieZiq dilgdliq apie 12-24 vala:rdas mirkvti 5 [ vandens. Rudys: apniltus lapus pa-ialinti. Nuolat minkithti Iaistymo vandeni (-+ P. per daug azotingos tr4- Baltasoamiai: sumazinti temDeratl14 dZiai nepakelia v€sos. persodinti. perskalauti 96liapuodZio ierng (-+ P. augal4 laikyti 5ildiau. Jei isinel6 grybelis Tikroji ir netikroji rniltlig6: fei otsirodo kenk6irl Arnarai. SukamitFjimas: sergandius lapus ialinti. Zi. saule augalams (-+ P. paba$qai ipjovimq vietas mediio anglies milteOrchiddjU stiebai nestan!:nrsi patiais. sergandia-s ia.l(oip poiion posigominli biilinq purikino priemoniq Dilgdlirl nuo Plorraodds erkds: auscla leihti v6siau ir sausiau. purkiti uuo arnarq. maZiau laistyti. Kartais gali buti pakenltos Salorys. 43). Ka tik nupilt4 ir neatskiestE antpilg ' ba g€lirrinkq parduotuvese galimaJo lsrgyn Jau pagamnro.pavasar[ augal4 persodilti. Naudoti specialius trematodrs.i dirvoZeml. Tarp iali4 poporiio Iap4 aki veria Den drobiurn nobile ir Phalae- 52 . dmngnu vandeniu. leisti gerokai pradZirlti. gal jarn stiuga Ziernos miego arbajis neturi s4lygq tinkarnai Ziemoti. rnaZdaug po dviejq savaidiq palai. Kekerinis puvinys: sergiurdi a-s augalo clelis pa-ialinti. insek- 3ie tropiniai atogrqiqvabz- ticidai. biu-s svogiinu. Saloru nematodai: ausala sunaikhti. Gydym4 pakartoti kelet4 kartq.il nupurkiti drungnu vardeniu. augal4 persodinti i nauj4 :nis iikedenti ir nuvalyti. dto bei muilo tirpalu (-+ recepta-s viriuje). Atsaldyti.rniltuotie ii auatai: augalus pastatyti i vesesng ir Sviesesng viet4. 45). kelrk€jq apliktas da- ekstrokros Spidto ir muilo tirpolcs nuo poplosfviv bei nrilluolpiq lis paialinti ir sunaikinti. Geltouosios lentelds arba srnaigai.

.

'' d6'm6r ---. r iviedor lopq d6rn6r PrieZasys: pcr saigi tEm- f|ihuotieii drydomorioi PoZymiai: i vat4 paDa5us dariniai. nt t.cn Iriproi Poiymiai: smulkiais taikeliais taikuoti.. sausa iem€. per tamsi.'"1. truksta geleiies.irAt: . klaidas. rcxf. stamantrus.'..kia pcrsodinti. Pagalba: dr€kinti or4 (--) P. nuali. per Silta arba per ialta auginimo vieta. pakeoktos Salcrys. - Jit oras. . rrlaisyti saul6!:. Prieiastys: skersv6jis. let sidabriniai lapai. Pagalba pakeisi augihimo vie*q gsesDe. per sausas oras. stis: per sausas riboti laistym4. Pagalbe ialin- ti priefilrc klaidas. 7. 1 i j peratiit6 kaita.. jei . lopl goloi Uorstinklirdr erk6: PoZyniai : voratinlliai Siltas oras. .li. Prieiastis: pr sausas oras.ti. keisti viet4. pagaryti 5e3ilyje.nta Zem6.r'i pokyiiai dirvoZcmyje. per staigis drig- Ea a l(q opie ligos ir kenk6ius lufi lopq lcoitoi at/ Priciastys: per mazai arba per daug vaadens..' Sidchin6s augalams j<x Kai loriems biina ir raudom arba dos. prieZiuros klaidas. . atverti langai pavasarl per sau. goli posokyli lopoi r":.:'i .. Sukcn3l5iimr PrieZastys: staigus tcmperahfos polgtis.ti mes klaidas. per maZa ivicsos. Pagalba: + P.l nrsvos . rei. trdti. t :'.t.-.. :.. 43) L geriau laistyti.t. PrieZastys: per kietas vaaduo.E F { I = Sveikas lapas tvinas. P€r Saltas arba psr Siltas van&o....lbe pakeisti viet-q tais1. PrieZastis: per sausas t p€r Pasalba: -+ P.-^.I I I I Sveikor hpor tl.i"::''' .'''t Geltoni lopci PrieZastys: perlaistyta. .J:' . P€alba: + P. po kuriais tlno kenkdjai.. t'ft. -. kenta lapai. . Pagal- ba: ialinti prieiilros . PoZyrniai: lipols h deformuoti lapai. sausa Zemi.ti prieZinros -r P. Lapq apadioje siurbimo vietos. Amoroi Suriokg lopoi Prie-ia$ys: per sausas oras.ti . varganai auga. .. PRrdr0R6 XtAtpOS! . jo kaitai ir gaiai bc Drickaiitrl . hieZa$ys: nudegimas nuo saules.i' 'a:v Prie liai. po lapais ir tarp jq. 52. per daug vaadeus. Paga. Prieiastys: pr sausas oras. 52. Pagalba: taiq. . pertrpita. trirksta azoto. 52. Pagalba: Skydomorioi PoZymiai: rudi slgde- . laistant aptaikomi saul€je stoviniiq augalrl lapai. Pagalba: . 52.i l. sas oras. kanais ' Bbikir lpoi (drlomzi) Lapo gyslos dar ialios. tripai. Pagalba: +P52.. Pagalba: i laistomqji vandeni imaGyti geleZies chelatq.. | Rudi -'. PrieZastis: sausas oras. 5{ ..".' .

52. Prieiastis: vCjo atDeStos grybe- flozoikos virusos I-abiausiai puola anturius. Bokterioz6 Ja serga begonijos ir ge- beues.n- Ssodlig& Poiymiai: juosvm.. bortenzijas.* i 1op9 d6nrddig6 PoZymiai: 5€n bei teq at- siradusic geltonos arba &^. Prieiastis: uikatas. Prieiastys: u./- l(ekerinis pwinyr Pozyniai: nxvai pilkos apnaSos aDt lapq. R-udys - PoZymiai: riicliiq spalvos dulkiq telkiniai apatin€je lapq pus6je. PrieZastis: atsine5ta iB kihtr. veliau mduojandios ddmds tarp lapo gyslg kenta lapai. Pagalba: -+ P. 52. kanais tarsi sti*lines d€mes. palatrkios s4lygos Sildiau nei 23"C. oras drCgnesnls noi 85%. 52. 52. gloksinijas.. Prieiastys: Gorbcn6 Pirmiausia puola firJ<sijas ir pelargonijas. " -*-) . lapai. Pagalba: -+ P. Pagalba: lapai Slapi nui ilopiosis pwirys Juo serga ciklamenai. Pagalba: + P. 52. baltaspamiai. . Poiymiai: Sviesiai ft tamsiai nebegalima. nes di- fenbachijos ir kambari- kalijc. deformuoti lapai. BATTERUOS lankic s4lygos buti sausi. Pagalba: -> P.p^ "s Plonoorl6s erk6s PoZymiai: susisukg. Pagelbdti niekuo nebegalima. Pozymiai: virSut! neje lapq puseje ir ant stiebq glidios. kartais su s1nn1 telkiniais pakaidiuce. drep6. .. PagelGti nieL:uo 'i:. bjauriai susigarbiniavg lapai. Poimiai: puvinys prie kamie no pagrindo.Zkratas. uipurkitas vanduo. Pagelbeti niekuo nebegalima. sutrikgs augimas.. liq sporos. Prieiastys: amarai ir skydamariai. veliau ir kitur. Loprl nemotodoi PoZymiai: panaiios i stikl4. 55 . - Pagalba. orchid6jas. Prieiastis: infekcija. purvinos apnalos ant lapr. Zali6 demes. kotq arba Ziedq. meileniru.' t -. per drdgnas oras. Pagalba: -+ P. I-apq virSuje dBmes. PoZymiai: sunykg. Pa- gelbiti niekuo nebegalima. -+ P. 52. vesi i. Iaikroii milrlig6 PoZymiai: baltos arba purvinai rudos milteliq pavidalo apnaios lapq apatinije pus6je.e rud6 d6mis ant lapU.

kurios lieka suvalgius Dougininor ougolo dolinis Sitaip galima palyginti greit iiauginti kuo daugiau Zydeti galindiq augalq. seklos kevalas sprogsta ir talsi Li miego pabunda augim4 skatinaldios tnedZiagos. S6klaskiltds nuvysta.'utiiutui.tai stabdo syvq tek6jimq.ie. sanpaulijos.tikrieji lapai. Pinniausia pradeda augti Sala s. motininio augalo sarybes. Taip dauginant vanden^s I- kiatlsiai pastebejo. kol augalas subrgsta ir gali Zyd€ti. ka-s uors syki bard6 pats dauginti augalus. galite s€ti iitisu-s metus ir daigeliu-s. Megstan- Generatyviai arba lvtiSkai . ir pagaliau .ikia pamhiti ir egzotiskq vaisiq seklq (-+ P. - tvifies. g€tnnrkui m6g6jui jis nerulKa. i5auga saviti. kai i5 mikoskopiSkai maiq l4steliq audiniq i5auginami nauji augalai. be to. kurios iitylsta juos ipjovus ir gali suerzinti od4 bei gleivines (-+ perspejantys nurodymai atskiruose augalq apraiymuose). Krumq auginiu-s galima pjauti dar ir va-sar4. oahniu bei kaktusu sdklomis (-+ i. kaip kad ruo jq galima bltrl alskirti naujus uglius arba ataugas. Gumbai dalijami pasibaigu-s ramybes periodui. begonijos. Pavasari Zydintys augalai. Saknys gali imtirastis net suZeidus ar ipjovus augal4. todel dirbkite muvedami oir5tines. uglis stiebiasi. Nuo sEjos iki iyd€jimo praeina paprastai 8 -12 savaidiq. susidaranti suZeistoje vietoje. arba kai jis pats itr[ksta.sipaZil- ti su begale riiiitl. Dirbdami ne- trinkite akirt ir stenkitds. mis. Pavasa4genint kai kuduos augalus. ti- puikiai iuose puikiai juose viska-s prie pritaikyta tam tikslui. bel ir noudingo: golimo uisiouginti rnAtionq g6lir. iiauga augaleliai. z:a). ir visuonel tureri poruoitq ioliq dovon6lg. Ne. Jie labai tinka dauginimui. paveldejg vienokias ar kitokias tCvinio bei Duuginti augalus ne tuip iqu sudetingq Douginli ougolus ne tik nolonu. Suddtirgiausias yra rneristemilis vegetatyvinio dauginimo budas. Kadangi jarn reikia suddtingq irengimq. parAzdZiui. Tuomet augalai auginasi vadinamqji katiq (tok[ audini. Ypoi idomu s6ti egzotiSkg voisiq s6klos. lvairios augalo dalys Saknijamos vandenyje arba Zemdje (-> P. lotynGkai cal/as) . karpaioliniq) augall vietas palardinkite i valdeni . l(q privolu iinoti opie douginimq Kai kurie augalai turi uuodingqjrl medZiagq. kaip visai naujas individa-s.s s6jai yra pavasaris. Papr Papra-stai augalai dauginami dvejopai: auVesetatwiai arba rrelvtiikai galo dalimis. 55 . aGL:u.s6klo. po to pasimato paprastos sandaros sekla-skiltes. Anl$tyvq vasarq motininiai augalai jau buna ganetinai stipms. tiems ekspedmentuoti dauginima^s s€klomis teikia galirnybg srt. 59). Saknijimasis vyksta taip: beveik visi augalai i5 brazdo. kad augalq syvai nepatektq i atviras Zaizdas. Palankiau-sia-s laika. augirti toliau dLbtin6je Sviesoje. paskui uglis. kaip du laiai paua-ins i motinini Dougininos s6klonis Sis budas greita^s tik darrginant vienamedius augalu^s. Tuomet augalai. Kai kuriq augalq s6klos dygsta m6tesiq rndnesiais fuahnas). lmrie per vieuerius metus iiauga ir praiysta. i. nukarpomi jq vir5nniq auginiai. iidygusius rudeni arba Ziem4. gaminamojo poZievinio audinio. iiauga vis daugiau lapq. Tam tikos par- duotuves ir sirmtimo finnos pastaruoju metu prekiauja kuo ivairiausiq Zydindiq ir neZydindiq augalu. Kitus augalus galima dalinti persodinant. augal4. kad iaizda uZsitraukq.. streptokarpai atba sansevjeros atauga net i5 lapq arba lapo daliq. dauginarni tik nuZyddjg. augalas auga. lpjautas "l<raujuojaldiq" (pavyzdZiui. Jei turite specialq SviestuvE. Kai kurie augalai. Dygdamos s6klos sukaupia daug vandens ir iSbrinksta. sali iSleisti iaknis. o kaiu su juo gali praddti formuotis ir Salcrys. o paskui praeina uet keleri metai. Geriarxia dauginti pavasari arba jami augal6liai ankstyv4 vasar4 gaus daugiau Sviesos ir greidiau su- minkitim4. 63-65). galima susiieisti.

Daugittimas - tarsi savotiikns inidinas. Vandenyje ialnijasi aglaonerna (A gl a oneua). mesingus. P. Svarbiausia s4lyga: jame ueturi biti 2alingq rnikoorganiztnq. ala- r Zemds arba durpiq puodeliq sejai bei daigq auginimui o hrdo su gaubtu arba iildomos dau- ginirno lysvis (gali biiti nedidetis iiltlamis arba Sildymo padeklai augalams. 238). pavyzdZiui. labai patitrka kvarcinis sm€lis arba perlitas (-) Kur isigyti norirnrl augalq bei kitko. skindapa-s (Epiprcnnwt). sultingus stiebu-s (kaltu-sai). lapr. begofija (B e g o ni a)' krotonas (C o dia c tnt). Hypoe-stcs. turini tTOoC temperaturoje. zebita (Zebrina) i claugelis kitq augalq. ji sodinti galima tik pradjus dviem dienorn. P arba TKS l. ihliniai irsrniq ir kitry augalo dali4 auginioi lengvai Soknij. Auginimo rinkini su grotuotais g€liapuodZiais galima isigyti Lrm tikrose parduotuvese (-+ Kur isi8yti norimq augalq bei kitko. mii'trii patartina po14 valandq palaill'ti orkaiGje vijas) arba irlctis (kai.s (agava. tradeskantE (Tr a cl e s ca n t ia). Beje. Sukulentams. tai yra daugiamedia$s sausq vietq augalams. O. va(k:uold (H crya).tsi vdndenfie. 238). . Norint sunaikinti uZkratq bei grybeliq sporas. Polys citrs. Nenaudoti statybinio smdlio! Vandenyje auginamrl augalq daigai laikorni smulkiai grud|tzne Q-4 mm dydZio grudeliai) kerarnzite arba plastiko gur"'uoliuose. kuris gerai praleidZia ir sugeria valrdenl oel yla purus. rupaus kvarcinio smelio ir trupudio smulkintrl durpiq. Kunems relKlx onrl ypac iaidaus dirvoZemio. Ko reikio ougolv dougininui Douginimui tinkcmo dirvs Kone visi augalai gerai dygsta ir iaknija-si nepertrgitarne diwoZemyje. Neblogai tierns storus. margelis (Colea-s). Gclirna padiarn pasigaminti rni5irri ii dviejtl italiq ueirgstq aurpiq ir vienos dalies kvarcinio sm6lio arba isigyti parduotuveje Zem€s.kurios pelargotllos). kudq dia uesumin6si. specialiai paruostos auginimui arba s€jai. Kaktu-sarns naudojamas miSinys ii Saknijimosi miltelirl r MedZio anglies milteliq arba smulkiq gabaldliq trupintos petrEos. tinka ir durpiq puodetiai. kuriems bitinas Siltas dirvoZemis) o Puodeliq i5 presuotrl durpirl arba plastmas6s a Lazdeles daryti duobutes sodiuukams o Etikediq augalarns suiym6ti o Vandeniui atsparaus pieituko uZ- raiall|s o Aitraus virtuvinio arba skutimosi peilio -. P. kurie daZniausiai gaminarni ii Siek tiek patrgdq durpirl. augalus iliauZiantysis fikas (Fictts puntilo). sarrpaulija (Sa intpaulia).

be vargo Saknijasi vos palietusios iemg. olilgonis Brmeliix savo atagas iileid. Kala rchoe daigremonti{ut{t). cutullfera Douginimr clougomis pasodirami i kita gdliapuodi.tai susiformavusic augalo kopijos.I I I - I Augalai. i5augina ataugas jau su Salqrimis joms pakliiiti i iem9. Orchid6jq ataugos atskiriame su gabal6liu koto ir vieliniu gnybtu . fui Kalon dai gr e mo ntiatm) arba ka.gi'u savo Sa. UZaugraias iki puscs motininio augalo dy&iqlrs gafima atskhti ir paso<tturi i kiQ gdliapuodi. Jie aSkiriami. kai jau turi Saknis. sansevjeros. mcilenis. papardiai. Jos isauga prie motininio augalo stiebo. pavyzdiiui. Vienos kitos be. Bromclijq ske teliq ataugc privalo tureti piltuvdli. r Meilenis . paryzdiiui. ataugomis G lapq (-+ pie. Poloipor lmgvoi inloriiosi Chlorofiuts arba uoIaskib ottt ilBV ugliry Ltalgtna amuSas.palaipomis (-r picapalioje). Phal4enopsis arba. Tolmiea mcnziesii (-+ utaftauk' P. Nuo motininio augalo augalilis atskiriamas.tercikia F4 I = c ho e Ea A Dclgininos ivoirionis t- Svogtneliais daugipasi kai ku- jau Ataugos ..liog turi "t"la. tzip pt augina ataqas. ir ka! rije).iinys o Bromelijos * ataugomis i5 skrotcles (-+ piesinys kah6je). Aspleniwn bulbiferum. klivijos. kalankc (Kalanc ho e pi rmala.ie bei ouginiois prig/ja. iv I li q 1r \ rt I ! 3 Lapo auginiai su taoto cuutmL - mi atskii lapai 4 Begonij4 ir sanseujery lapo dalys Sawttsi itin gerai (-+ piesiniai . Praiysta maidaug po l-3 meq rim svogunin€s gilCs. uolaskdlds. nq. kai uZauga iki 6 cm dydiio. Taip daugimsi: o Kalal*6 (Kalonchoe pinnata. Kuo. GleidZiantys slrecialiai dauginimuisi skirtus visimo Dlslnrstt. pavyzdtiur.Pra ysta slfttingu laiku po penodinimo relygu koha rniis. htrias nupjovtts gdi\na atojau pal soditui. pritvirtinami prie substraro. kaktusai ir kiti sukulentai ivairiomis aBugouus.l'. grmCliq ataugos tud blti uiaugusios bent iki ouses motiniaio svogrmo dyd'io. h|o leryvlnr - Orchi&jos.llaline (Aspleni um b ul bife r um). kurios Salclq neturi. ir paptasiiausiai sodinamas i gdliq :Zcmg arba pamerkiamas I vandeni. Fdc pat mdfuin€s skotoles. Svo. . lapo arba 5akjau su Saknimis.svoglndliais (+ pielinys kaireje). vadinamas keikiais. Dendrobium. o Uolaskili Sinys kaireje . 1E9) ir Begonia hispida var. Tos.

Auginiq riisYs. G e I iapu od s i Li ianut i pc r nt a t. Auginys turetrl bnti 5 -10 cm ilgio ir tureti 2-4 laPq Poras. Abi auginiq rtliys priklausomai nuo augalo riSies yra Zolinds. iakniioni vcndenyie 1 NupjauLi lgp4 s" kot* I sriklini ind4 Drtptllt van4etls tr. Pasiro diitts naujan ugliui.nio augalo dalys. l.tsi . Kiekviena iS jq privalo turdti b€nt vien? akutg (augirno viet4).lts ncsmnrkiai apspawlyli aPlittkui 4 IJ2"nn)ii policriteno nniseli. Det Serlarl. Tuomet auginrs dtsttlu' rio. pieiiniai 2-4). Jas'iaknyti galima gulsdias arba starmenas topo ouginici.5 cm Po laPo bambliu.) sudaro lapas su koto dalimi. Svarbu: augimo kryptis turi atitikti ankstesniAjA. filodendrus. Viriunds aueiniai () Auginiq ruSys. bet letai leidZia iaknis. Begonijq lapai perplatt nami skersai. imamos daugilimui. akis blltina atsukti i Sviesa. pieiinys 3. Pasirodiius dnigui pltvclg nuinti . Tuomet sodinti.tai mesirgos ne per daug sumed6ju-sios kamieno dalys.iilnnmyje ir per lapus nciigaritn dauR vandens. Dauginant skediais patartina pirmiarrsia padalinti dalimis.tuojau pabarstyti medzio anglies milteliais.lirvq ir pirs!. 6O). lmelus tne(qto an- 'gliis guhulill. Pjauti tik aat- friukqs su polietileno nciieliu Jis padis augalui geriau idJ. lapus turiniios koto dalys arba lgliq galai. 3 Kamieno gabalilius posodinli sntnrcndi augimo kryptini arba 4 culsiius. LipC€ablilai (. po apuiia pakiri iilduno paklotq. zemcJ e r r n] d au o sc gc I op uoa zt u os c. iSretinti gilininkui pravartu iinoti. irkniiomi diwoie I NuDiauu lapLt su katu. pie3inys l) pjaunami nuo vieneriq metq neiydinciq ngtiq. Didclius ploEiiius dauginimo irulus galitna irgi apdengti polietileno p livele. Pjaunama rnaZdaug O. p<tlietileno maiieli nuinni- ('-) Dauginimrs skoteld rnis bei kamienais.TDtis.Douginimos ouginiois Auginiai yra motini. riu peiliu ir pjuvio viet4 tu. Streptokarpo vidurirg gyslq gatima iipjauti. nes liesdamiesi su Zeme greitai puna. Sumedijg auginiai ne taiP greitai puna. Dauginimos skrotel6mis ir komienois I l)racenos arba tukos viriining lap4 skrotalg nuplauti ir SaLzvti icucjc knip aupinius. peperomijas arba begonijas.1 polictileno naiiclj taip. sumeddjusios arba pusiau sumeddjusios. aae. ptl\ukus i viriL auSimo akules sqndsrn! oM(ng' tt iolicrileno plcvclc. ivairias iilokg ruiis. Jais geriausia dauginti sanpaulija:. dmcenas arba Jukas. i t t arba" jei labai staaiuos 'bus.apo augini ( r Auginiq nriys. apdtngti polretrleno sk. auginiai saknijami vatdenyje. Siuo budu tinka dauginti difenbachijas. piesinys 4) saknis leidZia ii vidurtnds gyslos. Apatiniai lapai Salinami. Zoliniai augiruat Jaut aust. Jiems priskiriami ir dracenq bei viksvuoliq skediai (-+ pieiinys P. latl augalai g-eriau saknii. 2 Piavio vietit iancrlai ilakniirnrcsi hornorul3 iupint ikiiii i dtipns.slal saKrujasi. piuvio vielas pabdrcNIi nc d.iihojc Be to. Skiautiie prarfurr slllut! ir prn iq prakSli l'tpo Lot+ -2 | siiaknijusj ln i gel pasotlint i. pieiinys 2) vadinamos visos dan nesukietijusios. o lapo puseles i dirvoZemi ikiSti gulsdiai. l:ad ntpatek4 ora-s. Dalirt auginiais (-+ Auginiq ruiys.' t. 2 kanicnq supjousryti gabalais. lapo dalys iZemp ikiiamos pagal buvusiq arrgimo laypti. Kamieno auginiai . iji pravartu imesti gabaldli mediio an- glies ji dezilrfeLtoja vandeni. Jei lapq EI Lapg ouginici.iio anilics niltcliais.

kad kiekvienoje dalyje liktq beot po 2 aloites (uglio prutrpurus). pateikQ ant sekJq maiselio. - s6llomis ir dor khoip Atlankomis dauci. ar priei sej4 jas parnerlCi i drungn4 vandeai.maZo gCliag"uo&. kotas ikGamas I vaadeni arba drigr4 smdli.io. tuo didesod jq dalis sudygsta. E F= I - pami*yti. taiiau Wrsodinant ji i didesni g-d I i apuodi. smulkias scklas . kuri svyruoja nuo l8"C (Z€miausia) iki 25-28'C (auHdiausia). ar ne (5viesoje dygstantys augalai). kurie saugo nuo dygimo. Sliauzianti. Sakniastiebis &lijamas taip. Augalus atsargiai. Vilsvuoliq skotelcs galima pamerkti i vanjie deni kad ir Zemyn galva vis tiek isiiaklys. kad maffqsi &igq augimo vietos. Jarmas uelis padeda- filLi. streptoLarpus bei san- Sveiks laps mpjauwuts mto. Dideles s6klas geriausia seti po vicn4 durpiq puodeliuose. Sahiagumbio dalijima-s. leidiianiius daug susin arp tigj usi q ngliq. su Ze- Daugininoc s6Honir Daugeli kambariniq gdlirf rlSiq atlank4 gali- seklas durpirf puode- Douginims sd. Skotelig Sakoijimas (+ pieSinys kai.siprans trotininio augalo.ldomis S i ktni n I ai s1!do i gi nt i DILt miSmnq galima iiauginti ii sEklg. Ten nurodoma.nti salima ausalus. tuomer supjaustomas dalimis taip. to- Svarbu: &ugiamcdiq ioliq poicmistiebo pjuvirt victrs tudbojau pabarstyti mcdiio anglics mlltcliais! Sakniastiebio dali iimas. .dubeniliuce scjai. bct ry*ingai atskirti.tai truo motidiDio augalo atsktti vinitnis auginiai. Kuo ivieiesods seklos. maias. Kai kurie sdklq prekijai laikojuos tam tilcuose maiieliuosc. Saknq dalijimas. Taip geriausia atjauninti augalus. reje). Fjawo we@s afupw] apaztow t. Naujas uglis i5augs iS slaoteles vidurio.ji lumniios). senu|erts lwrsqe).I I r E { v€lnsi Saloq gdutuh padalinti aitriu peilin. taigi juos atidar-'ti geriau prieS pat sej4. I 3 Gatulilius'guli. 2 Supjatstitnnts ilizrxzi 5'. Vir5utini lapq skotcl6 nupjaunama su 5 cm ilgio kotu. Susi- Poprosiiousi douginimo bridoi Saknu dalijimas (-+ pieSinys kaireje). Nurodoma optimali daiginimo temperatua. Atlankos (-+ piesinys kair€je) .. Taip dauginarnos viksrruoles.futknq 6 nnptL Je gili- zuta nlretna afdvtr. kad liktq po vrcn4 aKutg. Visuomet geriau paisyti patarimq. do mas ant.fvs tokius ouidelius netiths pelrauga. Saloiagumbis pirmiausia padaigimmas. ar s€klas apiberti iemdmis (tamsojc dygstantys augalai).i@i iliffi i snguo ipn? augimo lzyptimi. snsivijnsias Sahis nauj4 icm9. arjas tjq pradedaniiajam Iluose nesunlat net nut<a sok.6 cm dy'dZio gabalelbis. SeD4 i€m9 lruopsiiai iikratyti ir abi pnscs pasodinti I Ea E Douginirncs t- Skroteliu Saknijimas. niu- reikia prapliiti. lapai apkarpomi paliekant 2/3 ilgio. kurie Gleid2la ileirs trelius Gcbenes. Douginimr lopo dolimir Taip laug|nti galtfa begonijas.

bet he sauli toje vietoje. kai jau turi dvi siUaskiltes ir du tibuosius lapus. 2 Salau saliuLai truputj ji ve sudrelcq.iaknijamos lapus dar turiniios dalys. Sefleroms. kol iibrinksra. Kad skiepas gerai prigyq. monsteroms. liekas: pavasaris. Pohrirns$ l.rPsPawwnut. virsutinb 2emes sluoksois u. piitvio lqoitai aplvrinani a-itriu peiliu 2 Sl<iepiglis nupjaunanas i|'pinio ieb di iat ilEPai a?liginqry! . fatsijorns.Sto storumo klodas. zenc apltnEJl atsarSutr .s. - Perougusif ougolq diouninirnos ponoudoiorl comonds I Kami.. Echinopsis.i durpig puodelius I Durpia sbitulilbi sa/cdam i dideli pioLstb indq ir laistomi driignu vaideniu.t) Sdiinukas persodinat rr's.rrctq b[ti tik dusyk storesis ui paii4 €klq. Zmg apipurKti minkitu Seiinukq perrodinh s (pik oinr. si0os sulygsta. Indas pastatomas iiltoje. arba atjauDira mi labai dideli. Paskiep)'to l@ktuso iemd tui biti nuolat $iek tiek dreela jis hui blti laikomas iviesioje ir liltoje.trtmqirnmi.abai smulkias sdklas pric6 sejq pnvartu sumaiiyti su smultuomet jos geriau pasikiu sm6liu skirstys. fi lodendrarns. seni ir apatinius lapus numeq augalai . Beje. dracenoms. bet ne sau$toje vietojc. kordiliaoms. %m9 Glyginti. Sijiiit- j Daroma taipi pasiti i durpiq puodelius arba i dubeni sejai. Zemes ant iioklodo pitarna tiek kad iki virsaus likq kokie 3 cm. Poslcieois orapiaunanzc. 3 Maii. 4 Po 6. apiberiana ieme ir apdcn- paubto susikaupusi rasa nuleluita kans auganl. pnspau4zamrrs gwnere. reikia nepamiriti indq dainai vidinti. dn-rngnu vandgniu. kad i3 izmis ploruoju pilavimo lazlelis Salu p. Sis bu&s tinka fikams. 4 Inda loilzli4 Ziedai fldefumi tiksliai ienas sat kitu ir skiepds l(oktusq skiq*iirnos I Hylocereus miEtrnal Palaokiausias laikas: ouo balaodiio iki sausio. trarn tiliros Se le ni c e re us l*i Tri c ho c e re us tiAy s. lcotonams. 4 Dagas pasodrrulntos tkt pd lapq. o norint greidiau praiydiati litai augandius kaktusus (-+ pieSiniai: Kaktusq skiepijimas). Patogumo ddlei galima suletrkti perpus laKtq popieriaus ir juo berti seklas i din4. kai aiglilas isleidLia lsknrs. kad durpds neifd1iur4'. iiorm 2 | kiekvien4 durpi1 puodeli jspaudiiana siHa (maldaug i I cm g!' piama paubtu. maiielis nuimama. kad ant 3 Kai -sal! ir daigeliai lj). Palanl:us laibirzelis..nas iDiaunanas.iai prigyja is auginiq. Dubens apaiioje twi boti keramzito atba kito6 drenaiui tid<arn6 medZiagc beot pir.lji pridedama dri6n1 kimiii arba rupiit durpia. 3 Storuoju pil<auimo laideles gdlu Wdaront duobtua SiliaPuodZio inneie. Dubenl apdeogti gaubtu. fikarns pa. padaryti vageles ir i jas paseti siklas.mi ponou*ricrl somonos Taip dauginami augalai. 2 Po Dinvio . I $ejinukis i#ruukianas - Ypolingoc olveiis: tcklus{ rkiepiiimos Kaktusai skiepijami ne daugnimo tikslais. polietilenu arba stiklu. kamrenas nupjaurutmas ir augalas paso ditamas 6t .-i'viesioje. l(oip Yande ns per te Hirl"s nupilamas. J PrrcS suteda abu PJuwus &tf turft4 nuPlaun ote po Pton4 Sneztn4tl. Ypai tinka Eriocereus jusbertii. Doudil. kurie sunl. Piivio ieta pabargoma iaknijimosi hormonu.pai.idtu priwirtinanas polieiileno naiielis. Tarnsoje dygstaoiiq augahl seklas per sieteli apiberti iemdmis f iiek tiek Seklas ppausti gillr.elis ir1uje ulritumas. itin svarbu tur6ti gerq poskiepi. antrauktt luos vts rcliau ien4 nuo kito ! neimy.

7 '}- I]f LI . -"$ r .a./ \b Db.

64-65). rnanSo. -+ P. Taigi jiems reikia daug Sviene masos. iiedqi ir voisici Xoip ir ii kur gouti s6klrl Ii s6klos uiauginti egzotliki auga- priklauso nuo to. guavq. be to. Nedygs ir suzeistos (plapjautos) s6klos. pavy zdiini'. guavos (nuo kovo iki liepos). jei i5 karto nepasiseks. mango.vesioje. o i5 kitq vaisiq jas iiirnkite prieS valgydami. alonos (nuo rugs6jo iki va-sario. lidio (Litchi chirerisi. auga tuose padiuose ka-ituose. Jei m€gstate eksperirnelrtuoti. Tik vienamedius greitai augaldiu-s augalus pirm4 kart4 galima Siek tiek pahgsti po 4 savaidiq. tuinbary iena bcl G raiuolei palmei r eikia . papaJos. 64-65). o Ziem4 . I5 ten kilg augalai m6gsta va-sar4 buti lauke. tuomet jos nedygs. kudos ahodo kitaip. I5 tropilil aukitikalnirl kilusios Anavietis (RirDris g/atrctr. Tuomet galima Sildornoje claigittisdti. Neuuleiskite ranlng. dr1 (Anono chcrimola). S6io S6ti galima tuojau pat isdmus sdkIas arba po keliq dienq. kokoso bei imbiero vaisiai. juo ilgiau dygsta.S6iinukq prieii[ru S6jinukams dygstant dirvoZemis privalo buti nuolat dreguas ir Siltas.t uui"iq seklos gali buti pa-ialu-sios. o daugeliui tropiniq augalg tai butina s4lyga. tadiau retas L:uris ii jq augitrarnas kaip karn- Dvgimo tmkmE labai skirtinga. persernono (Dyospyros tzrli).s) ir aloua esanclq malstmgqju meqaagq v|slskai oaka*s pirmosiomis savaitdrnis. guavos. 53 . net ir augdami geliapuodZiuose arba kubiluose.. taigi jos Siaip ar taip yra atliekos. cyfomandr<x (Cy phonandra betace d e). Nuo tada privalu kasdien atidengti Baubtq kev€dinti ir grnlioms valandoms . nuo birielio iki spalio h gmodZio m6nes!. paprastai jq skonis smarkiai skiriasi nuo lprasto. tod6l daiuai nepakanka patirties jq prieZinrai. 6465) ir cihusiniq (--> P. apelsinq. Nors kaiais. kite. Ne bet kada bigysite: ananasq (uuo rugs6jo iki gruodZio). o seklos dar Za- dinti daisu-s. granatq (nuo birielio iki gruodZio). 64-65). dr€gmes ir Silumos iiau kaio 15"C. . 64-65). Andq aviediq (nuo sausio iki birZelio).avokados ornericano). - Pashqi iSiuga abu pirmieji lapai arba lapq poros. daigai plaZlq! Beje. kruie skinami pusiau sunokg .s atogrQZos ir Vidurzemio (Per. tod€l apsi5arvuokite kantrybe ir lau- Neparnir5kite: . Iitisus metus gausite trusipirlli: avokados (+ P. palrndms) prireikia i5tisq rn6nesiq. Tuomet sejinuk4 galima persodinti (-+ piediniai P. rnaogostanai. guZ6s menRnlaJos ctcSancu4.Vieni augalai sudygstajau po kelirl dieng. sulaukg tam tikro alt:iiaus. kad jos gerai sudygtq. figq. Galima uZ claigeliq ji atspilrpastatyti balt4 plokie d6s Svies4. nes vaismediiai lai rela-s lflrris sukauna Ziedus ir su- dainiausiai buna skiepijami. tod6l gdliapuod2iuose visq laikq lieka jauni.kitas ii ietq. Juo didesn6s s6klos. MedZiq s€klos VidutinC. nesubrendg. lidio (nuo sau-sio iki kovo ir nuo ge- brandina vaisius. . pavyzdZiui. apie lO"C patalpoje. SEklos tq vaisir!. Persodiltiems sdjinukalns reikia daug dviesos. Tokius vaisius alskirsite lygiudami jq spalv4 su prinokusiq vaisiq spalva. kuriq ne kiekvienas turi. Dygimo trukm6 labai ivairi. . bandykite vdl Li 1rauJo. kai kurie augalai. 65). pasifloros vaisitt (-+ P. anauasai.taip pat neprinolmsios ir nedaigios. Ananasq skroteles arba imbierq iakniastiebius geriausia sodinti pavasari (-+ P. negu augalo lapai. geriausia mo lysv6je. Ypotingos skyrius: ougoloi ii egzotiikq voisirl s6klr1 Egzotiikq vaisiq kauliuk-us arba augalq dalis gaila Lirnesti.Zo"e pitlt. frnikg (-+ P. fiuikq. Dar viena-s privalumasr s6klos i5 vaisiq yra labii SvieZios.jq skonis pra-stesnis. Kai kurios sdklos nedygsta visai.s). Krurnai ir rnedZiai. granatq._ - Tre5li dar nergikia. o rudeui ir Ziem4 jie m6gsta ve-s4. kitaipjie isstyps- Ii ta ir nusilpsta. ii jq galite iisiauginti [stabirl augalq. Silurncs va-sar4.rDoi kr uo D1tia i Dqrink- augal as t i k. 64). rambutano (nuo sausio iki vasario. Vienq vaisiq s€klos nevalgomos. citrinq. iki gruodZio). kitiems (pavyzdiiui. Pirmiausia diwos paviriiuje pasirodo viena arba dvi (nelygu koks augalas) seklaskiltEs. - lios. kada ir kokiq vaisiq alsimrda parduotuvese.. Jei uisiDezgavaisiai. ii kuriq kilg ir musq kambariniai augalai. Palmiq s6klorns sudygti reikia i5tisq m6nesiq. pasifl oros (+ P. iruqs+akanteq sal a paprastai dygsta lediau negu ioliniq augalq. dirvg?:myje.Siern-s augalams reikia daug Sviesos. bi to. 61). laikomi isaulyje atogrQZq atveZarn i. Juk daugelis jq savo gimtin€je yra medZiai. nesjos tGdios. nes barinis augala-s. apsipila iiedais. subrauding mrlsq taip megstamus atveztinius vaisius. pa-sifloros vaisiq girntile. Igzolikos dvelksnos ii turi buti -koks. Nuplovg seklas uusausinkite milkitu popieriumi ir dar kelias valarrda-s padZiovinkite ore. kokoso.

Jaunus augalus kasmet pavasari persodittti i geliq Zemg su plastiko guntoliais. Vasar4 Sausiai laistyti. nuo Seguzes V]ouno Je geriausia lauke. popoiinis mepopoio) lionmedis (voisius Seklas nuplauti ir paseti.I5 s6klq i3auginti augalai Zyd6s tik po 8 -lO metq. vietoje. vdliau . pasdti Zemdmis uiberti nereikia . Ziem4 v6sioje (apie l0"C) vietoje. olonu Zemds sluoksniu. augimo periodu - gausiai. 124). Kur lailcyti ir kaip prDiureti Passiflora. kinkonos Kauliukus s€ti i 3ildom4 daiginimo lysvg @G22'C). Apiberti Fiuikq kauliukus i3 pirktq finikq 2 -3 dienas brankinti Siltame vandenyje. Sudygsta po keleto dienq. vasar4 Siltoje. Ziemq vdsioje (mazdaug l5oC) vietoie. bet ir neDerlieti. v6sioje (10'C. Nuo mgsejo laistyti maziau ine5ti vidun.dYgsta tik iviesoje! Daigai pasirodo po 2-4 savaiiiq. UZmauti polietileno maiieli. drdgname ore. Pqssif loro edulis. pastatyti iviesioje. Sviesioje vietoje. S6klos sudygsta po 2-6 m€ue- - sirl.. omerikind pers6io (voisius Kauliuk4 nulupti ir pladiqja apatine puse ikiiti i dirva. (-) Kinknnas Phoenix doctylifero. kas 14 dienq po truputi patrgs- istis.Sviesioje. dqtulinis tinikag Ccriro popryo. - nvokcda) Kur lailcyti ir kaip prDiurdti: jaunus augalus.s metus Sviesioje. Vanders negail6ti. Zemd turi b0ti nuolat vidutinGkai drdena. Kur laikyti. Laistyti vidutiniSkai.saul€tovretoJe.taigp'uZiluelr: i3tisus metus Sviesioje. vasar4 iiltoje.Koip toliqu ouginti bei priiitr6ti egzotiikus s6iinukus Iorlunello morgorito. posifloro Sdklas nuplauti. Perseo cmeritonc. P. 54 . Kur lail7ti ir kaip priZiur6ti: iStisus metus Siltoje. apdziovinti. Kulai\:vIi rr-k3ip+lizi-UdA ti.

Siltoie vietoje. Saloriastiebis Ziemoja g€liapuodyje Karn biur o temperatdtoie. Rudeni leisti nunylrti. {si!csa_. ..taJp+riajlrrlljt nuo pavasario iki rudens Sviesioje.F lltll| -.'-. o oavasari vel i<leidzia Iilius.'''' -<= -roI' Zingiber officinole. . pirmasis [glis pasirodys po 2 mdnesiq.. imbieros Saloiastiebi su aL-utem js. Zemd vis4 IaiQ turi biti Siek tiek drdg[a. Lullalq!. atsuktomjs Pastatyti Sesilyje Siltoje vietoje.. padeti plokidiai ant dirvos (sodinti tik i specialq dirvoieml) ir uiberti nedideliu iemds sluoksniu. ' i viriq. .

iolumo Vi-s daugiau kas jsirengia iiemos sodus..al a i gauna dauStau swesos neSu ant polaltgcs. yPdi vasarq. kuri os ap sd gohl augal. Svar bu jr cngt i vtd i t r i trrc ld-ngclius ir p.us. . Tai D1tlkt SVeIQtrne tr vteI1 koip niekos kitas puoiio nonus ' p o il sir ri. a u g.ttoqlas ?llt tzcs afDa littola fu|as. e ia. nuo vlQuQlcnLo kqitros.

i-vi e s o s i. veili pasiflora ir nereiklfu aspi distrq Lvdrtatds. 67 .nos kanpcljje."troikusi kokoso pa| - siekiantis BendZaneno bei lilodcndras nije).Antranre plone vaisius |edantis opelsinnedis. yro ir d .it'clPric. .kiane iolu- ! inn n lria is I ap ais (lei t- ui ktrs ( ka ir ij e ). lubas Siaue jau. be kiq.lvirti storlapioi (prielqje).a1 I I I d I S ZI Cll O I S Z'tQl - t1 U S olcandras.irris 7.

Y} E J
\, I I I =

oY a C)
E
I

A
Akoriridos
Speciali priernotrE voratinklinerns ir kitokiorns erkerns naikilti, nors tilrka ir kitos vabzdZiq uaikirirno priemon6s (-+ Insekticidai). Tai daZuiau-siai bulla uruodyta aDt ipa-

ApnoSos
Tai kalkiq ir tr4sq dmskq uuos€dos molinio gdliapuodZio i3oreje. Jos su-sidaro laistalt kalkingu vandeniu arba per dainai trgiiant. Salinamos valdeniu praskiestu actu ir Sepe6lirr Saklins valyti,

Apvoisinimos
Vyriikos iiedadulk€s spennio susiliejirnas su rnoteri5ka kiau5ial4ste.

FE C)

Areol6s
Puhrotos pagalvCles ant kaktusrl
speuelig galq, iikilirnrl pavirlitl arba briaunq kra-(tq, i5 lariq auga spygliai ir daZniausiai Ziedai bei Dgliai. Kiekvieua kaltusq ru3is turi jai b[rding4 areoliq rait4.

E

kavirno.

Akiovimos

I =

6 E H = l- E YI h
I

Dauginimo birda-s, kuornet vedingo augalo skiepnglis arba akis sujrurgiami su kitu augalu. Abu taip suauga, kad poskiepis irna^si aprupinti valdeniu ir maistilgosiornis medZiagornis, o skiepuglis, arba akis, leidZia [glius. Ii karnbariniq arrgahl daZniau-siai akiuojarnos Cirr.ls ru5ys, L:uriq sdjinukai neretai surkiai pnzysta.

Asimiliociia
palla-ius) - suvienodirti, daryti pana-iiu, "priimti savin", suvirikinti. Botar koje tai reidkia svetimkuuitl pavertirn4 savomis rnedZiagomis. Alglies dvidegiuio a-sirniliacija dar vadinarna fotosinteze (--)), Jas metu susidaro aflgliavande[iai (i Zaliuojandiarne augale be Sviesos energijcxi neryksta). Asirniliuojant azot4 pagaminarnas baltyrnas.

Asimiliuoti ootydikai c.ssirri/is

=

Alkoloidoi
Azotifigos augalq rnediiagos, veikiandios irnogaus nervq sistem4, Alkaloidq turi: difenbachijos, kavamedZiai, arbatkrutniai, laurarnedZiai bei visi bulviniai. Kadais net labai maios alkaloidq dozds gali buti rnirtinos.

\r,

I =

Alougos
Jauni augaldliai, lmrie i5auga i5 stiebo, iileidZia ialaris k tuornet gali br-rti atskirti nuo motininio augalo ir

a C)
I =

funoroi
-+ Pinnoji pagalba iitikus bedai,

P.52,s4.

pasodinti. Tokias ataugas leidiia agavos, brornelijos, cl orofitai, pan-

dalai (-+ pieiiuys P. 58).

6

Anglies dvideginis (COz)
Be,spalv6s ir bekvap€s dujos, esan-

Allonko
Tai vienatnetls arba dvimetis augalo lglys, prilenkta-s prie Zernes, pritv ir:tiflta-s ir apiberta-s iemernis. Satqris susidaryti skatina ihukimai arba ipjovimai lenkirno vietoje.

dios ore ir diwoje. Fotosintez6s metu augalai i5 jq gamirra-si

algliavaldenius.

Apdulkinimas
Ziecladulkiq pemelirnas ant purkos,
Perneia vdja-s, vanduo, vabzdiiai,

Almoinu
Salrtrurnpa: var.=varicla.s. Vadinama dar veisle (-+),

paulddiai arba Zmogw, pavyzdZiui, teptuku.

Apipiouslymos
Butina priemond augalui formuoti, atnaujinti, paskatinti leisti uaujus uglius ir tankiau Sakotis (-+ P. 44).

Atromin6s Soknys
Tokios orin6s iakuys, Iauios susilietusios su Zeme ima Sakotis (pa-

vyzdiiui, monsteros).

Alronko
Tai augahl veislinhkystes s4voka, dar vadinarna selekcija. Jos metu atmetami tie augalai, kuriuose leaptinkarna ketintq sukurti arba su-stiprinti savybiq. Atnnka \yksta

ir garntoje.
58

Atiola Kitaip - nglys. Jq paprastai sudaro lglio a-iis, lapai ir vtSuninis purnpums

Auginioi
SodililLastdje taip vadinatnos auniu gali buti
galo dalys, kurios kiSarnos i Zetng arba valdeni, kad isiaak)ytrt. Augigabalas, lapas arjo dalis (-+ P. 58).

Bioterhninis kenkeirp noikinimos
Kerkdjq naikinirna-s ne ruodais, o
kitomis priernor6tnis, pavyzdZiui, geltonai nudaZytais, vandens pripildytais indais, geltolornis klijais i5teptomis lertelemis (uuo arnarq, balta-spamiq ir iieminiq uodetiq), viliojaldiornis rnedZiagornis ir masalais. Kartais kenk6ju,s galima paprasdiausiai nubraukti. nurilkti irba uuplauti valdeniu.

lglio viriln€, kamieno

Augolrl opsougos prienon6s
Chernikalai, kuriuos po kuopdtau-s patikinirno, retnicntis augalq apsaugos istatyrnu. leid2iam:r ttaudoti augalq ligoms gydyti ir kenkdjarns

Aukirus komienos

Augalui, kol jis iiauga rorirno aukidio, nuolat nupja[storni Soriniai ugliai (iakos) - taip stiprinarnas pagrindinis lglis (-+ pieiiniai

naikinti.

P.44).

Augohl opsougos iinybos
Oficialios'lstaigos, paga I augalq apsaugos istatyrn4 ikudos daugelyje Vokietiios miestu. Jos teikia iufor-

Arotos (ll)
trijq svarbiausiq maisto medZiagq,jo bula bernai vlsose
i5

Bonsos
MaZa-s,

Viela

nyldtukinis, gdliapuodyje

iiarrginta-s rnedis, japoml rnena-s arF

macij4 iodininkains megdjarns visais augalq apsaugos klausimais, dazrai rengia netnokamas kotsultacljas.

trAiose. Be azoto augalai uepasigarniutq baltyrnq, ueuZsiaugintq lapq bei atzalq.

Bi ti tokius medzius. Japoni3kai
Dor = puodas,.sai = rnedis.

Botoninis povodinimos
Tai mokslinis visame pasaulyje pripcZillta-s augalo pavadinirna-s, Botanini pavadio.irnq sudaro kelios dalys: l Geuties pavadilimas, pavyzcliiul, Fic us. 2. F.liies pavadiuinas, pavyzdiii elaslica. 3. Veislds
pavadinimas, paryzdiiui,' D ec orc'. Taigi visas augalo pavadinima-s yta Ficus clastica 'Dccora' .

Augolr; souno
Soditiukai papra-sdiausiai uZrnaula
ant gdliapuodZio polietilerro rnai3eli (-+ pieiinys P. 59) arba sandariai u2dengia stikline plokstele s€jinukq deZg. Tokia priernou6 sutnaZina garavim4, neleidZia atialti diwai, ora-s po stildu ar plEvele nuolat blua
drdgnas. Tai itin palalkiai veikia sodinukus ir pa-sdta-s seklas, au-

Boktedios
Tai vienal4sdiai seuiau-sieji gyviai. Jq esarna visur. Skaidydami organines rnedZiagas jie garnina kornpostq ir prisodrirra Zerng rnitrerali.rriq

Brinksroniir; durpir; puodelioi
Nuo vaudens isbrilkstaltys durpirl skituliai. Puikiai tinka s6jinukams ir augiliarns. Jaunus augalus vdliart galima su visu puodeliu persodinti ! didesni ind4 (-+ P. 61). Toks Ziedynas atitinka varp4 (-+ pie5irrys P. l5) sustorejusia aiitrti. Burbuol6rnis Zydi, paryzdZiui, ajerl al,

giuiai geriau iaknija-si, o s€klos
dygsta.

Augimo kugelioi
t Uglio virinniq, Satcrq galq ir prunpurq augirno ta-ikai.

Augimo nediiogos

+

rnedi,iagq. Kai Llrios jq rGys ititt svarbios augalq rnitybai, kitos sukelia sulkia-s ir daZniausiai neiSgydoaugalai d6l neaiSkitl mas liga-s prieZasdiq nususta arba ima pnti,

Burbuol6

Honnouai, SckrLijirnosi prepara-

tai.

Boltosis olieius
-+ Vasarinis alieju-s.

Augimo periodos
-+ Vegetacijos laikotarpis.

Bohospornioi
-+ Pinnoji pagalba LitiLLs b6dai,
P. 52, 55.

Augino reguliotodoi
MedZiagos, kurias Glaisto arba i5pur.ikia sodilirrkas, kad sustcbdyttl augirnq 'Lr paskatintq augti so[irrirrs uglius, Taip sufonnuojarni neiil isg, Sakoti, veSIus augalai. Vos tik augimo reguliatoriai liauuasi veikg, augalai v6l auga kaip buvg. Kai kurios 5iq medZiagq skatina arba paanJ<stina Zyd6jimq.

Bonblys
Sustordju-si stiebo dalis, prie kurios

laikosi lapai. Kai kuriq augalq (pavyzdZiui, gvazdikiniq) bambliai

itin sustordjg.

Biologinis kenk6iv noikinimos
Naudojarni uaudingi v alxdiiai, ivairus antpilai, augalq stipdnimo priemouds, pavyzdZiui, aromatiliai dezodorautai (-+ P. 50) arba augalq

nuovini.
69

Dozovimos

C
Chemile medZiaga, reikalilga ttn, kad diwoje geriau tirptq geleZies junginiai ir augalai galetq jucs lsisa-

do.si.s = daviuys. Teisinir tikslus augah; apsarrgos priernonitl, trEiq arba valrdets tatn tiL'ro kiekio skTrirnas.

Graikiikai
ga-s

Drenoios Doliiimos
Dauginirno buda-s, tinkantis augalams su daugeliu ugliq, pavyzdZiui, bromelijorns, elksinei, kalatejai, neretai pardalui. ArgliSkai, d r a in a g e = sausinirna-s, drdgm€s pertekliaus Salinima-s, Dregrnds pedeklius augalarns daZniausiai kenksminga-s, toddl ji bntina ialinti, ypad jei augalai pasodinti didesniuose g6liapuodZiuose arba kubiluose. Ant indo dugno priberiama Zvyro, smdlio, kerarnzito arba rupiq perlito gabaleliq. Kad dreuaZas esimaiiytq su Zeme, tarp drenazo ir substrato sluokniq
lklojarna-s kariinio arba palorlq sluoksr1is.

Chelolus

viuti. Sodiniukai m6g6jai uaudoja,

pavyzdZiui, geleZies chelatus. Rusvai ruudoni milteliai istirpinani laistomajame vardenyje ir juo laistoma gydant nuo chlorozes.

Douginimos
-+ Gereratyvinis dauginirna^s, Vegetatyvilis dauginirnas.

Chenrin6s ougohl opsougos

priernon6s
Kenl6jus naikinandios chemin6s medZiagos. Netir*amai arba neatsargiai naudojart pavojingos ir Zmogui, Jos buna daugiau arba rnaZiau uuodiugos, reta kuri visai nepavojinga, toddl paprastai paZymimos

Deguonis
Kvdpuodamas augala-s pa-siima deguon!, reikalhg4 suvi$kinti orgaliues rnedZiagas (-+ Disitniliacija).

Reta-s

Taip gaurmna energijos augirnui.
Ore

yn apie2l%

deguouies.

atitinkamais pavojiugumo simboliais (+ pie3iniai : Pavojaus sirnboliai). Tai iusekticidai (-+), fungicidai (-+), akaricidai (-+),

Dengionieii lopoi
Dengiarnieji lapai iSaugg aukidiau
nei

priemon€s nuo nematodq (+ Ligos ir kenk6jai, P. 54) bei SliuZq. Pagal naujEji augalq apsaugos istatym4, priimt4 1988 O7 01 Vokietijoje, augalq apsaugos priemooes, llet ir visai nekenksminga-s, leidZiarna pardavin6ti tik aprnokytieurs darbuotoJarns,

pakeidia Ziedlapius (puarsetija). Bet katais tai pakitg lapai, skirti

privilioti, todel btura rySkiq spalvrl ir
da.rns saugoti bei vabzdZiatns

tikieji.

Kartais jie skirti Zie-

Dr6gme kaupiasi,jei vartduo uegali ' Dutekdti ir tvenkia-si Zemeje. Kai valdeus perteklius iistumia i5 Zern6s deguoni, iaknys ima dusti ir puti. Todel butina pa^sinipiuti, kad valduo gerai nutekdtq (-+ DreuaZas).

Dr6gnds pedeklius kurls augala-s ji pakendia.

Dukterinioi svogun6lioi
Tarn tikri svoguldliai, iaaugantys
svogr-urq

puvenoms arba vandeniui rinkti, pavyzdZiui: rudi pladiaragio lapai.

lukitq

paZastyse, pavyz-

dZiui, meilenio (lli12 les).

eastrlt

veis-

Dirglumos
Daugelis augalq jarrtrus kuo ivairiausierns dirgikliarns: iviesai, Saldiui, !ilLunai, cherniudrns rnedZiagorns, lyt6jirnui ir, Zinoma, srtZeidirnarns. Akivaizdiiausiai reaguoja rnimoza (Mirtrcsa pudica). Jos plunksni5lo1 lapq koteliai turi sqnarius, kurie vien&s po kito, iki pat stiebo susilenkia vcs juos palietus. Daugelio augalq (pavyzdZiui, paprastojo ki3kiakopiisdio) lapai arba Ziedai Sviesoje pra-siskleidZia, o tamsoje susiskleidZia.

Durp6s
Kasatnos nu-sau^sinus pelkes, rnalarnos ir pahrojamos i rnaiSus. Naudojarnos sodo iemei gerilti ir g6liq Zernei ruosti. Pa-siaruoju lnefir vis dainiau vietoje drupiq naudojarna srnulkinta medZiq iievd.

Chloros (Cl)
Dujind medZiaga, lrnaiSorna I vandentiekio vaadeni dezinfekcijai. Augalams kentsminga. Chloras i5ganroja, jei vanduo pastatomas nakdiai nusistoveti. Kita vertus, ct ora-s vienas id rnikroelernentq,jo ym mineralinese trqsose.

Durpiq puodelioi
Gatninarni ii presuotrl durpiq. Puikiai tinka s6jinukans ir augiriarns. Jaunus augalus v€liau galima su visu puodeliu perkelti i didesui ittd4.

Chlorofilos zaI augatmlat

oarzal, oe Kunq nega-

moglobine atitinta magnis chlorofile.

li rykti fotosintezd (-+). Sardata panaii iZmogaus kaujo. Geleil he-

Dygimo tenrperoftiro
Diwos ir oro temperatura, kuriai
Kiekvienai rniiai ji gali bnti skirtinga. Vienq augalq sdklos geriau v€soje. dygsta Silumoje, kitrl
esant geriausiai sudygsta stsklos.

Dvimelis ougolos
Pinnaisiais rnetais iileidZia tik lapus, antraisiais Zydi, veda vai-

Chloroz6
P.52,54.
-> GeleUies arba magnio tr[kumas

sius, o paskui mirita, pavyzdZirri,
Emcurt afJine-

-

Disiniliotiio
Prieiingas asimiliacijai veiksrna-s

Cisternq
Bromelijq skrotelds darinys vandeniui ir maistingosioms medZiagorns rintrti (-+ Piltuvilis).

(-+), dar vadinarnas kvEpavirnu, Jam vykstant energija ne kaupiarna, kaip asimiliacijos metu, o atpalaiduojama,

70

Dvinomis
Jei vienos ruiies vyri3ki ir moteriiki Ziedai auga at.skirai ant skirtingq tos padios ru5ies augalq,jie vadina-

Irerinioi olieioi
Dainiausiai rnalolaus ir stipraus
kvapo lakicsios rnedZiagos, kaupiamos liaukq l4stel6se arba maZytese aliejq kaupyklose, pavyzdZiui, gardeuijq Ziedlapiuose, kvapiosios pelargouijos lapuose, irnbiero
Saknyse, cinamono Ziev6je,

Iiloklodiio
Graikiikai p&v//or =
lapa-s,

k/arlo-s = iaka. Augalo stieba-s), atliekanti lapo

pakit$i
fulkcijas

(plokidia, yliika) iaka (kartais ir
(vadinarniej i lapiniai arba epifitiEpiphylrriai atogrqiq kaku.sai

mi dvinardais. Toks yrc,p vyzdiiui, gluosnis, o i5 karnbaridq
g6liq -._ akalifa (.4calypha hispidn)

ir pahnes.

pipinl

/alrl ir kiti).

-

s€klose arba citrinq vaisiq Zievdje.

Botalikoje augalai su dvietn ii iono iiddstytomis skiltirnis (Dicotylerlozeae). Pagrindine ialois daZniausiai iSauga tiesi, lapai ivai-

Dviskiliioi

Iiloksero
Etilenos
Dujq buvio augalq honnona-s, kuri
i5skiria nokstantys vai^siai (pavyzdZiui, obuoliai, citnr-siniai). Bromelija-s skatina Zyddti, orchideja-s bei kiruoZes, prieiingai, mesti Ziedrr.s ir

Vabzdys kenkeja-s Phylloxera vos-

ratrir (-+ Pinnoji pagalba iStikus
b€dai, P. 52).

riq formq, juose
Eyslq'

-

visas raizgiuys

purnpruus.

Fosforos (P) Viena ii trijq pagrindilir1

augalq

rnaistingrjrl rnedZiagq. Fosfora-s

Itiolirriio
Praucuzi5kai c/iofu = iSblyakgs, sunykgs. Neuonnalus augalq augirna-s del Sviesos stokos ir Sihunos pertekliaus: stiebai ir lapkodiai iStista, lapuose rnaZa arba visai n€ra chlorofilo, audiniai rnenki, ddl to augalai btura gleZni, trapiis, greit liita arba isgula.

itir reikalinga-s formuojautis iaknims, Ziedalns ir vaisiarns, skatiua nokim4.

Fotoperiodiznos
Augahl priklausomyb6 nuo dienos ir uakties ilgurno santykio. G6lininkq naudojarna Ziedrl fonnavimuisi

valdyti, pavyzdZiui, cbrizaltetrrl ir

puarsetijq (+ Trutnpadieniai augalai, Ilgadieriai augalai).

Epidernis
Viso augalo kuno i5oriuis audiniq sluoksnis. Kai kuriq augalq epiderrnyje yra kalcio karbonato alba audiuius stiprinardiq silicio jurginiq.

Evoliueiio Lotyrilkai evohttio = iSsirutuliojimas. Pasaulio kitirnas, raida, l€ti ko-

Iolosinfezi
Orgauiniq jrurginiq susidaryma-s i5 neorgauiniq medZiagq d6l iviesos poveikio (graikiSkai photos = lviesa,.synlftesis = sujulgimas, sudaryma-s). Jos tnetu lapai per savo

Epifitoi
Taip vadinami augalai, krrie savo atogrqZq gimtineje apsigyve0a rnedZiq bei kmmq vainikuose arba Sakose (-+ pieiilys P. 4O). Daugelis jq (kai kurie papardiai, bromelijos, orchiddjos) i5leidZia orines Sakuis,

kabiriai kitirnai, rnokslas apie gamtos raidq. Augalai, kaip ir visos gyvos butybds, rutuliojosi ii paprustesniq i suddtingesrius ir tobulesll1us.

rnikroskopirf o dydZio Zioteles pairna ii oro anglies dvidegili ir Sviesos, chlorofilo bei vandeus pagalba pavertg j! angliavandeniais, iilaisvina deguoli. Be augalq ir jq gebeji-

jomis prisitvirtim ir pasiima mai-st4
bei dr6gmg, Lruriq negali pasiitnti ii Zem6s, Gyvenantys arrt kitq augalq

epifitai nera parazitai.

lpifitg koloniio
Di(btioai sukurtas irenginys kambariniams epifitams auginti. Tinka tikri medZiq kamienai arba Sakos, nendriq stiebai arba samanomis apriStos lazdos.

F
toseiociio
sujuostdjima-s. Anornali, Kitaip panaii - gaidZio skiauterg kaktusq i ir kitU sululentrl ugliq augimo forma. Uglys auga rangydarnasis, to-

rno rnudoti ivies4 kaip euergijos Saltini Zerndje negalirna butrl isi-

vaizduoti gyvyb6s (-+ Asimiliaci-

ju).

Fololropizmos
Graikiikai
p/zo1os =

iviesa,

,ropo.s = posirkis. Augalq judejima-s pagel iviesq. Ugliai papra.stai krypsta iviesos lilk, Saklys nereaguoja ! j4 arba lenkiasi jos.

Erkes
-+ Pirmoji pagalba iStikus b6dai,

d6l suformuoja parnekliil:us

Iungicidoi
Chernin6s priernones nuo grybiniq ligq (-+ Pinnoji pagalba Litikus bedai, P. 52,55).

dar rius.

P.52,54.

Ferlilus
LietuviSkai
vaisinga-s. Antonimas stellus (nevaisilgas), Ziedai su lyties organais (tai yra su

-

-

Fuzorioz6
Zerneje esandiq Ftsari&/z genties (lieliatrs) grybq sukeltos ligos ( -> Pinnoji pagalba iitikus bedai, P. s2).

piesteldmis ir kuokeliais) yra vaisiugi, Ziedai be 3ir1 organq - revaisingi, pavyzdZiui, padidid€jg kr.r-itiniai hortenzijos Ziedai.

7l

Gen6iimos
-+ P. 44.

Grridinimos
Atsargus augalo pratinirnas prie pakitusirl ternpemt[rros bei iviesos s4lygq. Dar vadinarna-s aklirnatizacija.

Genties pwodinimos
Pinnoji augalo botaninio pavadinimo dalis, visada ra-ioma didZiqja
raide. PavyzdZiui,,4 eschynant hus,

Gumbos

Goidiio skiquter6

Saintpaulia, Ficus.

+

Fasciacija.

0entis
Botanikoje - slsteminis vieDeta-s, jungiantis artirnas augalq ruiis.

+ Pieiinys P. 14. Srlstorejusi stiebo arba rnaZiau rn6singa uglio ar daknies dalis. B[na po Leme, pavyzdiiui, ciklamenq bei grunbinhl begouijq, arba vAi jos, paryzdZiui, ceropegijq. Gumbuose augalai kaupia maisto atsarga-s,

Gorinimos
-+ Transpiracija.

Gorinimo v6so
Vdsa, atsirandalti garinirno, pavyzdiiui, lapq tran^spiracijos ( +) rnetu, bet gali kilti ir nuo drdgnos Zernds arba moliniq geliapuodZiq.

G6liopuodis oroliions
Tai Zemesnis uZ !prast4, bet to paties skersmens (dar vadirama-s trijrl ketvirdiq) g€liapuodis. Tinka auga-

3::::,:ry:':',1'.:lis j/zrL,ur, (zdutuuLr.
v

icklirnis'

pa-

Gegniikos
Taip vadinam&s netolygiai rned€jantis augalas ilgais, netaisyklingai augardiais igliais.

Gniuiulas
Saknq apraizgyta Zeme (kitaip daktrtl arba g€liapuodZio gniuZula-s) arba tarn tika-s presuotq durpiq kie-

H
Hobiros
Botaninis tennina-s augalo pavidalui, jo iivaizdai nusakyti (lotyniikai habitus),

Geleiis (Ie)
Svarbus mikroelemeuta-s, be hrio augalai nepasiga:niltq chlorofi Io ir

kis (durpiq gniuZula-s).

Gronuliolos
Lotytilkai granuluar = gmdelis.
Kokia nors grudeta rnedZiaga (tr4ios, diwoZernis, chemin6s medZiagos).

baltymq. Kalkiugose dirvose arba laistant kietu vaxdeniu geleiis jungiasi su kalkdmis ir augalai nebegali jos isisavinti. Tuomet pa-sireiikia jos trukumas (-+ Jei sutriko augalo gyvybiu6 veikla, P. 52). Augala-s gali tiesiogile ZodZio prasrne mirti badu, ues jam tmksta chlorofilui gaminti reikalingos geleiies.

llousloriios
Lotyniikai iaa.sror
= siurbejas. Pa-

Gryboi
Zernesuiqjq augalq skyriau-s auga-

lai, kuriq k[n4, neturilti chlorofilo,
sudaro gijq pavidalo hifai, mice-

razitiniq augalq i5augos, kr.riotnis jie prisitvinina prie arrgalo maitintojo ir siurbia iSjo sultis.

lis(+). Laikorni "iiukiliq rijikais",
mat gali suvir5kiuti celiuliozg ir ligninq. Jie gyvena puv€siuose, parazituoja (sukelia Zrnoniq, gyvnnq ir augalq liga-s) arba simbiotiikai gyvena su kitais augalais, pavyzdZiui, orchidejomis. Kai kurie jq tiekia svarbias Zrnon€rns rnedZiaga-s (peuicilin4) arba sukelia tarn tikrus procesus (paryzdZiui, rugirn4). Jierns gyvuoti reikalinga tarn tikra dregme ir temperatua, itin svarbi pH norma (-+), deguonies ir angliavandenilio koncentracija.

Hibridos
Augala-s, aLsiradgs sukryZrniuus e-

6ehonosios lentelds
Klijais apteptos ry5kiai geltouos

vielodo paveldimurno (skirtingq
veislirl, ruiiq arba gendiq) augalus. Lotytoi{kai hibrida = mi5nula-s.

jaldios vabzdiius (-+

spalvos plastma-sinds lentelds, vilioP.

5l).

Geniir; rniirunoi
Augalai, iiauginti sukryZminus skidingas gentis, ypad daZni tarp orchid6jq. Vengiant griozdiikq pavadinimq, daugiau negu trijq g:ndiq mEnurams DatenKirmas vlsal naujas pavadinimas. Pa*azdy s: Potina ra, kilgs ii Brassavola, Laelia, C a ttleya i S ophronitis.

Hidroponiko
Augalq auginirnas be Zetnds. Jie sodinami ! specialq grunt4, leidZiarili jierns isiSaknyti, pavyzdZiui, kerarnzit4, ir istatorni i ind4 su maitinarnuoju tirpalu.

llifsi
tlrklis. Siirli3kos l+stelds, sudaralrdios grybq vegetatyvi|9 dal!,j11 vaisiakiiniu-s.

Grybin6s ligos
-+ Pirmoji pagalba i5tikus bedai,
P. 52,55.

Graikiikai ftypfte = audinys, vora-

Generotndnis dougininls
Lotyniikai generare
ma-s

= gimdyti, gaminti, hlrti. Lytinis augalo daugiui-

sEklomis. Sdklose yra augalo embdonas, uZsirnezggs susijulgus lytinems lestelems. Taigi palikuonys nebitinai atrodo taip pat kaip motininis augalas. PrieSLrgyb€: vegetacinis daugiaimas (+).

Grynos

sn6lis

Higromelros
Kitaip

kiq, maiiomas i dirvoZemi, kad jis butq pralaidesnis vandeniui ir geriau pa-siskirstytq trdq druskos. Sis srndlis - svarbi sud€tind iemds s6jinukarns dalis. Karn barindm-s 96lems netinka spalvota-s arba statybinis smClis.

Up6s arba kvarcinis smdlis be kal-

- dregnernatis. Prietaisa-s oro dregnumui rnatuoti.

72

Honnonoi
Augalq gaminamos veikliosios mediiagos. Net labai maZi jq kiekiai stimuliuoja arba stabdo augalq augim4 bei raid4. Dar vadina$i fitohormona$.

Jonizuolos lroios
Ilgalaikes dirbtiniil sakl grudeliq pavidalo trqsos. iS l€to iiskidaDiios rnaistilgqsias rnedZiagas. Be to, iie

l(olis (K)
vybiikai svarbus: jo deka augalai tampa atsparils sausrai, Sahoms ir tarn tikroms grybelinems ligotns, Kalio yra visose pilnosiose trdose.
Kalio tr4iornis galima laistyti vistls
perZyddjusius augalus, kurie iki Ziemos turi sulnedeti.

Viena i5 trijq pagrindiuiq maistiugqjq medZiagq. Teigiarnai veikia l+steliU vandeis balans4 ir yra gy-

dirbtiniai sakai suri5a valdenyje
esandius

kietiltoius - cl ora bei kalkes ir ypad piverdia auginant
augalus hidropouiliu budu, kai reikia suminkitilti labai kiet4 valldentiekio vandeui.

Humusos ralti
Orgarind diwoiemio dalis, susidadel augalq ir gyvurrg liekaml biocheminio kitimo, kitaip tariant

- puvenos. Lotyniikai humus = md, dirvoZemis.

ie-

Jud6iinros pogol iviesq
-+ Fototropizma-s,

Kolius
Zaizdas uZtraukialtis audirys, lmr! uZaugila suZeista-s augalas. Tik jarn susidarius augLriai gali iileisti 5aknis. LotyuiSkai cal./as = stora oda, nuospauda.

fuodoii koield
Sejinukq ir auginiq liga, kuri4 sukelia, ypadjei tankiai snsodinta, dirvoZemyje esaltys grybeliai iaknq kenkdjai. D6l to augalai nuvlrsta.

l(onienos
Daugiametis, dainai sumed6jgs

ir

labai stolas, Sakotas arba reiakotas, Ziern4 neapmir5tantls lglis.

Augalai, kuriems reikia ilgq iviesos ir trumprl tamsos periodq, kad sulcautq Ziedus. Jierns prie5ingi tmmpadieniai augalai (-+).

llgodienioi ougolri

Konieno ruginys
Kamieno gabal6lis (parryzdZiui, difenbachijos, dracenos arba jukos), kuri galirna naudoti clauginimui (-> P. se).

llgoldk6s hqSos
Tokios tr4Sos (daiuiausiai grud6tos), kuriq maistingosios rnedZiagos labai pamaZu tirpsta diwoje, ilg4 laik4 po truputi maitindamos augal4.

Krpiliorinis efeklos
Koktusrp trqios
Maiai azoto turintis trqiq miiinys, tinkaltis kaktusams ir kitiems sukuleutmns, tikjokiu bldu ne epifitams. Galima isigyti gdliq parduotuvese,

Fizikiuis rei5kirrys, kuomet vanduo siaurais vamzdeliais "keliauja aukityn". Naudojamas dirbti am
augalq drdkinimui per atostogas (-+ pieiiniai P. 43).

Indq kulelioi
Augalo indai, kuriais vatrduo

irja-

Koupimo orgonoi
Orgallai, kaupiantys valderr^s

me iitirpusios maistingosios medZiagos keliauja aukityn, o

Kokifoboi
Augalai, kurie nem6gsta kalkiq, esaudiq vandenyje arba diwoZernyje (azalijos, kamelijos, apelsimnedziai).

ir

perdirbtos maistingosios medZia-

gos-Zemyn,iapadi4.

gurnrnaisto medZiagq atsargas bai, svoguneliai, tariatnieji -svogin6liai ir iaknia-stiebiai.

lnsektieidoi
Augalq apsaugos priernou€s, kuriomis naikinarni vabzdZiai.

l(eikioi
Sitaip vadilarnos orchid6jq ataugos.

Kolcis ((o)
Baltas metalas. Augalams - viena pagrindiniq maisto medZiagq. Stip rila audinius, sudaro s4lygas asimiliacijai (-+), suriSa augale atsirandandias riigstis.

l(ekerinis pwinyt
-+ Pirmoji p<t{{ pagalba iStik1's b6dai,

l(ek6
Tokia Ziedyno forma (-+ pie-iinys P. ls).

lfimbomosios Soknys

foulrumos druskons
Kai huie augalai itin jautnrs didelei tr4iq dmskq koncentracijai. Apraiymuose jie paiymeti t2ln tilau
Zentlu, Jiems reikia daugiausia puses arba ketvirdio nurodyto tr4.5q arba organiniq trq,5q kiekio.

SliauZiantys ir laipiojadys augalai jomis tvirtinasi prie medZiq karnienq, sienq bei atramU,

n

lfiminoi
Pelkiq samanos (Sphagunt squarroson i Sphagnun cuspidannl, arksiiau naudotos kaip dirvoZemio
orchi dejotns suddtin€ dalis, dabar

l(v6pwimos
Augala-s, kaip ir mes, dien4 nakt!

lopV d6nerlig6

kv6puoja visornis savo dalirnis. Ii oro jis pasisaviua deguoui, o iiski-

PS'5<

-+ Pinnoji pagalba iitikrr.s bedai,

baigia i5rykti. Galirna pakeisti per-

litu

(+)

arba stiklo vata.

ria valden! ir alglies dvidegini. Taip iilaisvinarna energija, sukaupta fotosfurtez€s rnetu. Tod6l kvepavirnas, kaip a-sirniliacijos prieiyb€,
vadila.rnas dar disimiliacija (-+).

lopr1 rnelimos
DaZnai augalai meta (daugiausiai apatinius) lapus del ueteisilgos pdeZiuros atba iviesos stokos, nors kai L-urierns tai bldiuga-s ruiies poZymis. Nurnetg apatinius lapus jie

Kolembolos
Y abzdliai C o I I e n
b o I a. Gy v etna tarp satnang Zoliq, ant ;ernds, valdens augalq, Kai kurios ruiys kenk6jai (-+ Pinnoji pagalba iStikus bdclai, P. 52).

sufonnuoja karniel4, pavyzdZiui, I)rocend t argindto atba Yucca.

loteksos
Loty[iikai Lrter = sk7stis, sultys.
Tai potkstis, baltos ar kitokios spalvos kiek nuodingas skystis, kurl iiskiria kai kurie augalai juos
suieidus, paryzdZiui, karpaZoliuiai.

Konloklinioi nuodoi
Augalq apsaugos priemon6. Kenkdjai Zusta prie jos prisilietg.

l(onleineris
Didelis platus
inda-s augalams,

dai-

niausiai pla^stmasinis, viertisomis arba grotuotomis sielrelemis.

Loikymos

l(rouiovimos
SuZeisti kai kurie augalai (fika-s, puarsetija, karpaZold) "kaujuoja" i3 jg teka syvai.

Daugeli augalq patartina Iai$ti SeS6lyje, ypad vidudien! bei pavasari, kai jie po tarnsau-s rnetq laiko dar nepripratg prie intensyvios iviesos. Prideugti galirna uZuolaidornis, ZaliuzEmis, plonu popierituni arba iei€ll metandiai^s kaimyniniais augalais.

iei6lyie

lqvos skoldo
Akyta mlkadnds kiftnes uoliena. Srnulki jos skalda rnaiiotna i dirvoZerni kaktusarns, kad jis brrtq pralaidesnis valder ui, lartdojama augilti augalus hidropouiniu (+) budu. Jos galirna isigyti sodinir*r! parduotuvdse.

l(rumos
Augalas suneddjusiais ugliais ir budingu iatcrijimusi beveik uuo pat
Zemds.

lionos
Dirvoje isiiaknijg augalai su lyrro
pavidalo sumedejusiais karnienai-s, kurie stiebiasi ! Svies4 lipdami, ralgydarniesi arba kopdarni auldtyn ir leisdami iaknis, Pavyzdiiai: rnonstera, fi lodendra-s, skindapas.

Loipioiontys ougoloi
Augalai, hrrie rsq galuose i5augila
apresorija^s, arba kibias Sahris, pa-

lGerofitoi
Daugiarnediai, atsparns karidiui ir sausrai augalai, gebaotys maZai iSgari[ti valderls arba kaupti jo alsarga-s savo audiniuose (kaktusai, agavos, alavijai, pluoitag€lds).

vyzdiiui, geber6.

loistymo kroifos
Gdliapuodiio nereikia prikauti Zerniq ligi pat viriarr-s, tuornet laistaDt valduo neb€gs per viriq, neiiplaus Zerniq ir tolygiai susigers i dirv4 (-+ Pieiinys P. 59).

lielwiikos povodininos
LietuviSkas, kartais liaudiika-s augatai sulielo pavadinirna-s. DaZnai
tuviDLl-s mokslillis pavadinirnas,

-

l(uokitin6s ioknys
Srnulkiausios iouinds iatoys. Kaip i5 dirvoZernio vauden! bei rnaisto rnedZiagas. Tod€l kuokitines Sahrys dar vadinarnos

tikjos ir siurbia

[opos
Svarbi augalo dalis, skirta mitybai (+ Fotosirtezd), be to, aprupina augal4 deguonirni (-+ Kvepavima-s), bei reguliuoja vandem apykait4 (-) Transpiracija). Lap4 sudaro lapo pagrindas, lapo kota-s ir lapo lakita-s.

pavyzdZiui, klivija (C/ivia). Tadiau daugelis augalq dar Deturi lietuviSko pavadinimo.

siurbiamosiomis.

l(utikul6
Lotyriikai cuticula = odeld. Plona
kutitro pl6vel€, detrgianti augalg lapq bei stiebq epiderml, daZniausiai atrodo kaip sidabro atspalvio apnaia ant kai kuriq augalq lapq arba stiebq, pavyzdZiui, sululentq (Co4,ledon, Se&tm) arba kallusq (Ccr e ur p e r uv ian us).

Lapai gali buti plokiti, ploni kaip popierius, stori, mesilgi, b€t buna ir spyglio formoa arba vamzdiniai.

Lipnios amarq bei skydamariq iislryros, aptilkamos ne tik ant lapq, bet ir art palangiq, grildq bei baldq. Lipdiu-s privilioja ne tik skruzdeles, bet ir riidis, kurios labai
apteriia lapus. Tudtuojau nuplauti! Augalai, kurie gyveua alt uohl ir alonerq (graikq kalbt lithos = akrnuo, pftlton = augalas).

lipiius

lopci su niiomis
-+ Dengiarnieji, gaubiarnieji lapai.

Litofitoi

Kutil:ul6 apsaugo

augalus nuo Sviesos pertekliau-s iSdZiuvimo (transpiracijos).

ir

lopo gyslos
Tai tokie kanale[ai, L-uriais i lap4
atiteka vanduo ir maisto medZiagos.

74

lais. tai visq pinna sunkieji metalai. pavy z<Iiiu. ivairios dmskos. hifq (-r). Minerolin6s trqios Neorgarinds trqios. o tai tmnka ilgiau. Augalq gaminarnasis audilys (augirno kngelis. perdirbirnas ir pa-iali[irna-s. kad padidintq maithimuisi reikalingus asimiliacijos plotus. kuriq M Mognis (Mg) Svarbi augalq malsto rnedZiaga. fosfora-s @). Micelis Graikiikai = atauga. llliir0nos ivairiq augalq ruiiq.liuksomelros -+ Sviesomatis. pennaina. s4. Moistingosios nediiogos tikos mineralhds medZiagos. kuri iiaipjau naudo jama langq r6mams garninti. i5 kurios augalq iaknys gali uetrukdornai pa-siimti drEgrnes tiek. Augalas. cir*as ir kiti chemiuiai Morgolcpioi arba geltonornis d6rn6mis ar juostomis alt lapq (ose n6ra chlorofilo. rnolibdenas. ii kurio auga Soninds Sakos (pavyzdZiui. Daugiausia yra ugliq ir ialcrq galuose.tai Zenklas.52. Ji kuriarna Sildalt arba drekinant or4 bei dirvoZemi ir pana-iiai (-+ pieiiniai P. kalcis (Ca). kalis (K). arba moteriikosios lyties augala-s. butina chlorofi lui garniuti. nuo kurio pjaunami auginiai.lme. [upo Vidurinysis. Menlglioi Nauji ngliai . i3 tiesq panaius i lup4 "nusileidirno takas" vabzdZiarns. kiek reikia. 75 . tlliirios hqSos Jose yra lvairiq orgalinig bei mine- raliniq rnaistingqjq medZiagq. plouq giiq. Tai boras. jos negali jo asirniliuoti). reutgeno bei radioaltyviaisiais spinduliais arba clrernikama-s. Priedingos joms yra orgaliles tr4ios (+). varis. Ivyksta atsitiktirni arba paveiku^s augal4 ulhavioletiliais. kaita). Biologijoje augalo supana- Lotyuiikai LrDelfu 4t. Margalapiai augalai paprastai m6gsta Svies4. MargalapiSkum4 sukelia mutacija (-->). Ji galirna atpaZilti i3 statrneno pagrin- tiesioginiq saul6s spinduliq. ddl kurio atsiranda laujq savybig. dZiagq lsisavinimas. padedaDtis apsisaugoti nuo pdeiq. labiausiai atsikiigs orchidBjos Ziedo vainiklapis. Miltlig6 -+ Pinnoji pagalba Gtikr-s bddai. gerai iaknijasi Sio rnedZio droZldse. Mutoeiio LotyniSkai aiatario = pa(si)keiti- Miltuotieii skydcmorioi -+ Pirmoji pagalba iitikus b€dai. ant kurio iSauga ataugos. rnaguis Tam Miirinai dar vadilami hibridais (-+). kuriomis ji trg- Mikroelemenloi ari&ro-s = maZa-s. Pagriudhds rnaistingosios mediiagos yra az ota-s (N). MorgolopiSkumos Lapai tuomet buna Zatsvai baltai arba Talsvai eeltonai d6mdti. pomiit5 atmainq arba veisliq kryZminilno rezultata-s. 43). tn-rkurnas gali sukelti ligas. Grybieoa. <|ry iIigg. ttlikroklinrolos Vieuarn ar grupei augalq tarntyd sukurta geriausiai jierns tirrkurti aplilka. Meronlis Sodir rno rnedZiaga orchid6jorns. simpodinis (-+). Taip vadinami augalai su baltomis elementai. pavyzdLili. virusinds ligos arba jis isvedamas specialiai. Molio gurvuolioi Itin gerai vande{ sugedalrti medZiaga. Inattgaras. Mikoelemerrtai grybus + helos Augalas sl. maisting4sias tnedZiagas pinniau- Meristemo Graiki5kai nrcristo-s = dalus. garninaraa ii atogrqiq rnedZio Sliorea rnedieuos. SviesiuosJplotuose n6ra chlorofilo. - lllolininis ougolos Augalas. augala-s atgi1o. Prieiinga-s jarn Vienaa-iis augimo bldas. dinio uglio. bet daZniausiai nepakelia Graikiikai Monopodinis Graikiikai lroro-s = viena-s. MargalapiSkum4. gauna maisting+sia-s me- dZiaga-s su tr4lomis. kad vegetacija v6l prasideda. Biologijoje . araukarij os). vadinarna-s dar rnetabe lizrnu (graikiikai ltetabole = perrnai a. gali sukelti ir virusai. rezginys. Pavojus: jornis galima augalus pedrpiti.Iki Siol uealiku. Augdami tarnsoje jie vel sukaupia cblorofilo. ii k-urio susidaro pa-stovieji audiniai. o tik bespalvEs arba gelsvos l4steles. yra sveika-s ir spardiai auga. P. bttini augalui. Jq galirna isigyti sodo reikrneuq parduotuvdse. kuriq reikia augalarns augti ir brgsti. daugintis arba prisitaikyti prie aplirkos. koddl orchid6jos taip iEjirnas su aplinkos daikais arba kitais augalais. Nors jq reikia labai ledaug. geleZis. kuris gerai leidZia metuglius. Mediiogq opykoitr Asirniliacijos ir disimiliacijos (+) rnaisto tnevienovd ir visurna Mimikriio GraikiSkai ariarilos = rnigdZiojirna-s. sia isisavila mikroorganiTrnai ir pritaiko vadoti augalams.staigus paveldima-s augalo genetines rned2iagos pakitirnas. po iiernos rniego. kurie apdulkina Ziedus. brazda-s). tiukamos ii karto vartoti augalams. zryfte-s = (Mg) ir siera (S). vieutisa-s. Ve istinilkystEje v6lyvio nuodais kolchicinu sukeliamas dirb- tirai.

eme esa[tys atograpZq augalq. Kambarinems gdldms jos ne itin tiuka. P. llekroz6 Graiki3kai nelzos = mirgs. per stiprus saules spinduliai. paveikus juos aulim4 tai. jie prazysta Kaledoms. Pagalba: -+ P.garq prisotinta-s rukas. mil- (+ pieiinys ilerikroii rniltlisd + Pinnoji pagalba iitikus bddai. lOO7o valdeus. araliniq. {vairiornis priernoudrnis (-+ piein ai P. ues ribotoje g6liapuodZio erdv6je mikroorganizmai gywoja labai menkai. P. laikatt itin maiame dirvos kiekyje. ligos arba kenkeJar. prisodriutos trijq pagrindiniq rnaistingqjq medZiagq . Jq nesulku pa-sigaminti patiems. ajeriniq. anturio ir kitq ajeriniq paZiedlapis. Orines orchidejq Saknis dengia sidabrine odel€. Platus karnbari[€s kalijos. hiaciutu. llemotodoi GraikiSkai zcna Gilmininkas nermros) = siulas.ienos iu dalis. is).s alba tulpes jau vdlq rudeni prad6ju-s auginti Siltarne karnbaryje. rnotjlrilio augalo arba 5a[<nq kaklelio.uuo kuriq Ztnon€s arba gyvrurai mirita arba suserga. 45. maZo ugio augalai gali bnti iivesti atralkos bfldu arba iiausinti i! normaliq. Apvaliosios kinn6l6s Nenrtodes. kur! gali sukelti [vairios prieZartys: nereisiugas tr€Simas. Poprosrieii iiedoi Turi daug maZiau Ziedlapiq negu piliavidudai. uola-s6kle. Oronieriio Taip vadinarni botalikos sodu Siltnarniai. P. deguoni ir maistingqsias rnedZiagas. turi isisavilrti dirvoje gyvenantys Pokenkimoi nuo druskg Atsiranda pedrgiu-s arba susikaupus trqiq druskonas "sernjane" substrate. inkstSouiniai grildo. isimesti chloroz€ (-+) arba Znti tam tikri audiniai. stabdandiomis medZiacomis arba Poloipos Vird Zemes arba po . kuiuose vidutil€ tederatnrayra20 . kad augala-s gal6trl jas pasiirnti. kraujo ilaikrosis skefis Tokia Ziedyno fonna P. 0rgonin6s trqios Trq"ios ii augalinds ar gyvulinEs kilmEs medZiagq (mdila-s. Pavyzd2iui. Popedlopis Kitaip spatas (graikiikai spathc = me td).25"C. 238). 55). dar vadinami stolonais (-+). Centri- lloudingieii vohrrliioi VabzdZiai. //14 (tai reiskia: L4% azoto. per salsas ons. dainiausiai bnna ryikiq spalvr5 nes skirtas vabzdZiams privilioti. be to. molsteros).lluodingi ougoloi Juose yra nuodingrl medZiagrl. Da-Zrrai buna nuodingi Oro dr6gnunos Vandens molekuliu kiekis ore. vandens stoka arba perteklius. pavyzdZiui. ragq nuodroZos. lludegimos nuo soul6s P.52. vadinarnieji oranZerijr. srutos arba guanas). 52. Daueelis parazitai (+ Pirmojipagalba istikus bddai. stepukiniq. Poonkslinlos iyd6iirno loikos Kai kurias gdles (pirmiausia svogiinirres) galima praiydinti norirnu laiku pasitelkus dLbtili iildyrn4 ir apSvietimq.43) j! salirna drekinti.TVo fosforo. Atkreipkite d€masi I isp€jardiuosius Zenklus prie kai kuriq augalq apra-(yrnq! niu Sildymu Sildorna-s ora-s visuomet per sausa-s. lool-us. Karnbariniams ausalatns priklau-somai nuo jq kihnEs rcikta 50 -7O% oro dr€gm6s.N (az oto). todel tarp jq dainiausiai ailkiai matyti kuokeliai. Juose auginami atogrqZq. Kadalgi tai trunka tam tik4 laik4. bet galima ir isigyti parduotuvese.gyvo augalo audiniq arba organq iuvimas. nemis Salnimis (paryzdiiui. Skaidiais i5reiSkiama kieh. Cali pa-sheikiti suletejusiu augirnas. K (kalio). Svarbu: oriniq Sakng niekada nenupjauti! papad$. Patehrsios ant dirvos jos iSsiSakoja ir virsta tvirtomis atrami- igliai. pavyzdZiui: 14+7+14 aria'14 Jos geba tiesiai i5 oro siurbti vande- ni. Jq lsigyti galirna specialiose paiduotuv6se (-+ Adresai. -+ Phmoji pagalba istiL:us bedai. Orgarires tr$as pinniausia llykitukinioi orrgoloi Itin tnilcoorganizmai. 0rin6s Soknys Jas turi daugelis IIPK Tr45os. 52. i5reikitas procentais.jos veikia i5 l€to. Juos i5augiua. Vietind Zutis .55. iSarrgg i3 stiebo palapq skotelds. kurie naikiua kerk6ius. 75 . augalal. O% visiskai sausa. P (fosforo). bulviniq Seimos augalai. 14% kalio).

darrgiau nes reakciias. Plonood6 erk6 -+ Pinnoji pagalba iitikrs bedai. Pralcuziikai piqler niai. jei pate*a i atvira-s Zaizda^s. itmkimq Pilnosios trqios Tr$os. bet nar. . 52. - Pirelrumos Skaistenis (loty nilkai pyra thrut4 grai{rikai py rcthron) . lekelksrnilgq biterns. Jos Prlmarslus I orrvozemL Saknys lerrgviau kv€puoja.ugomis Zrnolems ir Zinduoliams. Poruiis Augalai su Siek tiek uuo ruSies nukrypusiais poZytniais. ypad susiZeidtr^s arba sergalt odos ligomis bei alergija! Purk6ti tik uisimovus piritines ir kai n6ra vejo..pieiirrys i'. ti.rjausiq tyrirnq duomenimis ketrkia sveikatai. +2. Pikovinos 6l). auginant orchid6jas. uodin gas N uoding a s r: _-------'---- I po ten tia H Y dr o ge nii. neiSaugilartys gilyn siekialiios pagrindinds arba liemeniues Saknies.. kai pH yra 5. 14. pH rtonnq nesuoku Lotynilkai sekticidai su piretroidais . rasos valden[ bei maistingqsias medZiagas. o Pemzo Vulkaninds kihnds standi. auginiuose arba apdorojrrs vienaskilti augal4 att-.tik ngquB l*-. I gatirna isigyti sodo reikrnenq arbe zoologijos parduotuvese). Elgtis atsargiai.-f-0 pll normo I l*'_LllIl J-l--ll7vl l-"--ll--. kai lapai idaugg re vienas prieiais kit4. Beveik visi kambariniai augalii geriausiai auga. Pon-riirri prie jo botaninio pavadinirno papildornai pridedarna ssp. pawzd2iui.= sub sp e ci es la-l--ll fulus Maiai nuodinsa. Kaip ir keranzitai (-+) puikiai praleidZia or4 bei vandeui. nustltyti irdikatoriq lazdeldtnis Piestel6 (q PlunksniSkos lopos Ji sudaro keleta-s porornis i5 abiejq lapkodio pusiq iiaugusiq lapeliq. (-+ DirvoZemis ir tr4Sos' P' 38)' Taip vadinami bromelijq skoteliq cistemos (-+).7 . g_alinti sukaupti. kitaip Jie sureuka lietau-s. P.neutrali. azalijos. Prie6ingi jiems yra paprastieji Ziedai (+).55.sintetiniu Siq augalilig medZiagq pakaitalu. srneigti.Pcrozitui -+ Jei atsirado kenkejq. sudaryta-s i5 kos (+ rnezgiDes. Zenklais T+ arba T pazymetq priemonirl nepatatina naudoti kambariniq g6liq prieZinrai. kurie daZniausiai buna viltg vainiklapiais. Kitaip Poruoila iemd Parduotuvdse parduodami prarnodniu budu pagarrinti Zernds mi^4iliai. jis atioka nuo gdliapuodZio I<Ia-(to. kad gericu augtq durti. Priddtin6s ioknys Jos iiauga ue iiaip sau. Dar daugiau abejoniq kelia in- skirti !vairietns augalarns atitilkarnai pagal jq poreikius.s Moteri5kas Ziedo organa-s. Perlitos Vulkaninds kilm6s.52. Pinnoji pagalba: gdliaouodi su visu ausalu oarnerkti i iandlni 1-.daugiausia Zold arba puskrumis Ptrethru L Kai kuriq rr15iq lapuose ir Zieduose yra insekticidiniq medZiagq. o prcz lgiai. ldRrbllARth | 62 ll-r. neretai ir mikroelementq Prieiinioi lopoi Ii vieno stiebo barnblio prie5prieSiais iiaugg lapai. P. DaZnai naudojama drenaiui. Sdjinukq isskirstyrnas po vienq. kuriose yra visq augalui reikalingq pagrindiniq maistingqjq medZiagq. detrs. (-)). prarnonir u budu apdorota uoliena. 43). pavyzdZiui. Jie neturi kuokeliq. naudoiarnas orcbidejorns bei kakusatns daugirt- Pinrirovimos Yokrikai pinzieran = nugnybti gaskabymas. (+ Pie5i Pilnovidurioi iiedoi Ziedci su daugeliu vainiklapiq. turi augalai. kieta. Prisodrinimas Prietnotr6 padidirti oro dtegmunui augalo aplinkoje (-. P. Proiongus Lapq iisiddstyrna-s. dari iai.liemen6lio ir purpie5inys P. pieiitrys P.5 6J. Poviriin6s ioknys Jas Perdiiivgs gniuiulos Jei iaknq gniuZului truksta drdgmds.41). netrunija ir suri5a maZai rnaistiugqjq rnedZiagq. Nurodo va:rdeuilio jonq koncentracijq ir yra i3reiSkiama skaiiicis iki iki 7 7 ir daugiau 7. l5). Pcvoious simbolioi Nruodo augalq apsaugos priernolirl nuodingrun4 ir pavoj ingum4: Persodinimos Taip vadilama-s augalo perkdlimas i didesni ind4 ir nauj4 dirvE (-> lE^lfn] lffillffit lnbai n P.. fles per skaldi ir sveik4 od4 beveik neveike. Piltw6lis - n . gim4 bei iaknijirnqsi skatinandiornis priemondrnis. gannireiskia nlgiiia-s. Sios medZiagos buvo laikornos nenuodi. Sios Salinys i<eroja negitiai ir ! Sonu-s. ar ipjovirnq vietose. Daugelis augalq netrukns po to Zrrsta. bet hapi uoliena stambiomis Poromis. r. Per krauj4 gali pasiekti Dervq sistem4.

kai rnaZiau iviesos. Ja-s turi.spccics) priklauso augalai. PavyzdZiui: C livia nini. liq. Net meukiausiai ja-s spustel€jus. kai to paties Ziedo iiedadulkes apdulkina purk4.Punpuroi Augalq orgalai. . Romyb6s periodos I-aikotarpis. 78 . DaZnai tud maisto atsargq ir apsarrgini apvalkal4. Paveldirnos tik to paties auKitaip galo savybes. kad kalbama apie geleZies rudZitl spalvos Rolid6s GraikiSkai rlla. nei ug- Somonolinos DaZniausiai samanoti irna pemelyg sutarrkejusi arba per drdgna Zen6. Lurie metq rnetus gali iibiiti purnpuro btvyje ir tik susidarius tam tikorns sqlygoms issprogsta. Patekgs i bumos gleiviup gali j4 ii€sti arba suerzinti. (-)) - vls.ianti ugius. Stenkites esuZeisti 3at<nq ir augalo! Sarnaml sluoksni paialinkite. Selekeiio Lotyr ikai salecrio S6klo = atraolo (-+). savybes arba kilng. jos akimoju alsidaro ir kalcio oksalata^s iitrykita laukar.legu [ 6onus. nebeleidZia nei lapq. kad stipresuie- Puskr0nioi Augalai. naudojamas kaip atrarna augalarns su orinemis iakrrimis (pavyzdZi ui. niikai zi?iart.lapai. nes paln6s veikiarr leidZia iaknis aukityn ir Zemyu. chlorofitai ir drace os. nepasidaro rugitrls ir nepLrna kaip Zem€. ircuchtas (vokiikai Inzuc ht). irtbry <lingas (angli5kai in bre cdin g). Yra dar vadilarnieji miegaltys purnpurai (miegardios aLTs). pavyzdZiui. del retsykiais sakute atsargiai suju- Relinimos S6jinukai daiuiausiai sudygsta taip kad juos reikia retinti. Pelargoniun tulys. galite naudoti tokius pat aukitus ir siaurus ko teinerius roZdms. Daugelis karnbariniq augalq ilsisi rudeui ir Ziern4. Philodendron i Syngoniutn riEims).juose puikiai isitvinina augalq Salcrys. raudo- aririata reiikia. ii Ziedpurnpuriq bei lapq pumpurq iiauga Zied.laprl paia-stys. kad suformuoja ptunpurus ir Zvynelius. dinkite viriutini Zernes sluoksni. Nuo seno resistenti.t nio audinio (-+) iSauga prid€tiniai v$rmo purnpurq purnpurai. Zoliikos (pavyzdZiri. $ononomis opriito lqzdo Tai ii tiesq samanq Luokitais aprista lazda arba kota-s. 44).. kad geriau prilipq Ziedadulk€s (-+ pie5inys. ii (. Pentqs lanceoIata). kurie Purko Viriutinioji piesteles dalis ir tikasis apvaisinimo organa-s. to. Rezistenriio Kitaip Pustos molis Kitaip niniu budu. {gytas arba jau esartis atsparuma-s ligoms ir kenk€jarns (augalq) arba chernin6ms tnedZiagorns (vabz. jie pasidaro kieti ir poringi. klriq esminiai poZymiai sutampa. Ziedai arba ataugos. nedula. Molio rutuliuktuose esautis vanduo iSgamoja. cleZniausi iiraunami. nepakendia dregm6s prie stiebo.l). Salnarros trukdo orui patekti i dirva arba gali paken-Lti augalarns.ata - Riiies pavadinimas klivij4 (oty= tamsrudis. teikiajiems reikalinga dr€gmg (--> pieiinys P. Vienai n13iai (.uriq auga Ruiis 11g- liai.Ls alga- Puodoi polnr6ms Tai aukitesli ir siauresni indai nei papra^stai. naudojama-s auginti gdles hidropo- - kerauzita-s. R63ies niSrunoi RGies misrtmai arba hibridai . Jq itin gausu augaudiose l4stel6se. lapai. Adatq pavidalo kalcio oksalato kristalai augalq lqsteldse. I5 meristemi- Tai augalo botaninio pavadiuirno dalis. sierns liktq daugiau erdves.ri bei. Jie pluoiteliais guli vieni ialia kitq. pinniausia difenbachijos. 15). P. Tuo rnetu juos reikia sai- khgiau lieti. ii nai mdas. Ji aptraukta gleivtstu arba lipniu sluoksdu. Apvaisinta iiedirio augalo dalis. Be to. Apdtlkinirnas. o viriutiuds lieka talkiai. virSun leid. Poietnire gulsdia uglio dalis. Lotyniikai Sqvidulko Rizomo Rizomos dar vadinarnos Saknia-stiebiais fu nuo Saknq skiriasi tuo. o Zemyn iaknis. sugeria uemaZai vanden-s. puikiai praleidiia or4.pasiprieiinima-s. krrornet augala-s lebeauga. RafidZiU turi daugelis ajeriliq. alsparumas.lZit. beveik netrglti ir lai- Iqti veses dje vietoje. Gaminarnas ii rinkirrio rnolio ir degamas 12OO'C tempenturoje. Col unmea.tai augalai. paprastai nusakauti iivaizd4.Itin daini msies rniSrunai tarp orchid€jq.ivaisa. paZastinius . Be kita ko. Gaugg sul<ryininus tos paiios riiiies skirtingq veisliq auga- Gtaikilkai rhizotna = iaknis. rudZiq spalvos).t . netruda. Virsururuus purnpurus Krauna vir3iines. Jei u6ra pirkli puodtl palm6rns. kuriq apatin6s dalys sukietdja ir sumeddja.alres (kiLnininka-s rhaphidos) = adata. galiuti dygti ir iiaugti nauju augalu. ivairios Geszeriaceae riiSys ir kalijos. lus.

kurie i augal4 prasiskverbia per Saknis arba lapus ir pasiskirsto visoje jo indq kuleliq sistemoje. I5 gemalo Salcries rystosi iaknys. Kai lanriuos galirna augilti ir karnbaryje (-+ P. Sose ir trumpa. Skrotel6 Itilr tankus lapq issid6styrna-s. Brgsta sporangese. - Stiebo puvinys DaZniau-siai susidaro ddl grybinds infekcijos (-+ Pinnoji pagalba i3tiL:us bedai.reiikia t4 pat!. Sinpodinis GraikiSkai prieddelis sizr. Botauinis n-riies pavadinitna-s (loty- Speries dirvoiemis. Sporos nio.pdd4. IS au- Soros Graikiikai soros = kmva. Nevaisingas arba be bakterijq. prie!irtgas rnonopodiniam (-->). Augaluijos reikia galninti baltymams.s (kilpagrind4 rnininkas podos) . Gemal4 sudnro Sakneld. Neblogai tinka vadinamasis titnagZemis. Kitaip - (-) Subslrqtos ir Lotyniskai sr/rsl.52. Tod6l vandeoiu ir rnaistingosiornis rned2iagornis Sie :rugalai aprupilarni juos apipurSkiartt ir pa- porrliis (+). kad uglio a-iis be galo kaip kalio. Spiriro ir nuilo tirpolos Lotyniikai. tik vieD4 sekYra augalq. Prikleusotnri rrrro nlSies Slerilus Lotyniikai fertilus = -tlc rilir..sirr. 139). atsiradgs i5 apvaisintos kiau-iialqst6s. kahrarutds. Silicis (Si) Cheminis elemeltas. garstydios). Slolonor nrd palaipa (-+). s4. jq esartis gemalo pumpuras. Spyglioi ISsirutuliojo G lapq (kaktusai) prielapiq (robinijos). nes dirvo-je buna apstu ivairiq ligq sukdl€jq. salpaulijos. Siera pateikiarna jiems h4- rnet visi lapai. Ugtis liaujasi auggs.sr. Vos iSrydg Sviesq jie ima gaminti chlorofilq Siurbiontieii ivynelioi Juos turi tilandsija.ar. = iolinis ngti-s. turindiq laskiltg (-+ Vienaskildiai) ir tokiq. Skobymos Mirk5tq ugio galiuhg uuglyb S6klos gemolos Naujas augala-s. vdsioje patalpoje (5 -lO'C). Zt-rsta. Parduotuvese parduodarna Zeme gAlerns bana ste- rili. specialus jie rcus dydZio grupeldmis apatildje lapq dalyje. kai tik subrgsta. sunyksta viriinilis pumpuras arba iB io susidaro Ziedas. 52. auga i3 vieno nglio aiies tasko. Susidaro papardiuose. 52). Kenkdjai. kurie sautykiuai greitai uZauga. 52) bei arbatos yra puiki priemoud augalarns stiprinti. Tod6l asinkliq nuovirai (-+ receptas P. Augalai. Daugelis jq mdgsta Ziemoti Skydomorioi iviesioje. Jie gali siurbti ssp. sudarytas i5 gernalo lapeliq ir stiebo augimo kngelio. kuriose brgsta sporos./o (kilmininka-s sto/o. sunaikilti rnikobus arba jq sporas kurioje non medZiagoje. Saitrurnpa. Sporong6s Sporq kapsulds.[glys $keris Tokia Ziedyno forma (-+ pieiinys. kieuai.S6kloskiltes Pirmieji cugalo lapai. Sistemin6 ougclg qpsougoc prienon6 Chemikalai. Augala-s labiau iakojasi ir tankiarr suauga. IS jtl iisviedZiami. Stomb0s komborinioi ougoloi irna^s Dviskildiai). brura i3siddstg lvai- (+).spacies = ruiis). Papardiq sporaugiq telkinys. vitaminui B1 ir aitriems aliejarns (desuakai. nesullolflrsrc-s sporaltrges oengla gleives. o pii. Auga grup6mis (-+ Soras) apatindje papardio lapo pus6je. ftrrdina|t. paragavg tokio augalo. Tok ispiidis su-sidero toddl.1.r. viena ii pagrindiniq maistiugqjg medZiagq. kuo- Sterilizuoti Cherninis elemeuta-s. = pagrinda-s. 55). Jierns reikia atitinkamai dideliq indq (kubilq) ir nernaiai erdvds. i5 gernalo pumpuro . nlikai . k4 ir lietuviSkai s4-. Aukidiausiai esandiq lapq paZastiniai pumpurai tgsia uglio augimq.! kitaip nuo tada augala-s irna pals maitintis. J4 pravartu sterilizuoti. 138. Prieiingasjam galqjo daugiausia turi a-siukliai bei viksvos. rnaguio. Tai gali blti ue tik diwoZernis. prisodrintas silicio. regis. Gdliq Zem6 sterilizuojarna chetnikalais arba kaithant specialiose kosneldse. molio gurvuoliai). Daugiaasis augimas. i5 kurio sudaryta 8070 musq Zemds plutcs. Silicio rugities jungirtiai sutvirtina augalq l4steliq sieneles ir padarojuos atsparius grybeliq L bclcerijq cntpuoliams. Naudojarna-s luo skydamariq recepta-s P. Kubiluose auginarni augalai dailiausiai kilg ii VidurZemio jtuos sridiq ir tik tuomet gerai auga. bet ir Siaip kokia medZiaga (perlitas.slrdcic. kurie iileidZia dvi s6klaskiltes (-+ dregrng. 44). eieverijos. Kai kuriq ruiiq. Sierq (S) -: Pinnoji pagalba iitikrs b€dai' P. 15). s6kla-skiltes ir tarp (+ pieiinys P. Vienalqsiiai belyiiai rlaigq grudeliai be gemalo ir maitinalnojo audi- v) . P. kurioje ialotijasi augala-s. Padaryti sterilq. amorio katcio sulfatai . Skotelemis auga bromelijos.jei va-saroja lauke rarnioje ir sauletoje vietoje. P.

l4). P. vai isi5aknijandius uglius (-+ P.54). giliq iakuijirnq-si. S Sokniogumbioi Gumbais iSaugusios iaknys. paqzdZiui. iorninis . kurie gimtileje pratg prie iilumos ir vdsoje ima sirguliuoti. leidZiautis Souinius leng- Suodlis6 p5?55 -+ Pinnoji pagalba iitikus b€dai. laikorna-s Sanniuiu. 43).1 iki 8. atrarnin€s ar kirnbarnosios Salcrys. Lemes orchid6jq.su ierdimi) arba tribriauris ir uZpildyta-s ierdimi. Gerai tirka dirvai padengti. lapus (agava. su tam du neapibedi Zem6mis. l4). Jis kaupiasi l4steliq sienelese ir yra nepralaidus orui bei vandeniui.52. Kai kuriens augalarns karndtiena gali tiesiog suveidti ddl per dr6gno oro ar dirvos arba ddl Sviesos stokos. DirvoZernis laikoma-s silpnai iarminiu. Itin daZnai sukarnit6jirnai Ziernos laiku alsiralda kai kurierns karpaioliliams augalarns.gesneriniq (Gesneriaceae). Svogun6lis Tai Zvynelio ar lapo paiastyje snsidargs pumpuras sultingais lapeliais. iliouiionris ougolos Augala-s. kallusarns. kaupti atsarga-s (-+ pieiinys P. kiettr vandeniu ir uetilka beveik visiems kambariniams augalams. bet iioudos Zolinis stiebas. Sokng nemotodoi Svyronlis ougolos Augalai su svyraldiais arba SliauZiardiais ngtals. stiebai tvirdiarlsi. sultiugus stiebus (kakusai). skirtos kaupti alsa{golns. alavija-s) arba Saknis (kai kurios pelargonijos). Sumeddiinos Lignino (celiulioz6s) kaupirnas lqsteliq sieuel6se. P. P.jopH nonn:r gieu kaip 7. taigi nuo jos priklawo. Silro dirvo 20"C ir iiltesr6. Prietaisas Kitaip iviesai matuoti. pavyzdZiui. Jie itil patraukliai atrodo kabandiuose gEliapuodZiuose. P. Klivijorns karniti- V ieimos povodinimcs Nurodo augalo priklausytn4 taln tikrai Seirnai.52. Svogiinas skirta-s maisto atsargorns kaup- ti.snccalentus = sultinga-s. storiausi. jungiatrtis artitnas geutis Sviesoie dygstoniios s6klos Jorns sudygti reikalilga Sviesa. ilgiausi ir surned6jg. Jis buua apvalus ir tuornet daZuiausiai augalui nekenkia.augalq sistemiuis vienetas. Soknq gniuiulos -+ G iuzulas. Bet yra dar. dar vadinarnus SliauZiojaadiaisiais. Sviesomotis liuksornetra-s. Paryzdiiui: uolaskele ir iliauZiautysis fikas. siurbti valdeni ir maistingq-sia-s medZiagas bei jas perduoti toliau. skystis arba pasta). sudaryti i. Nepainioti su orchid€jq tariamaisiais svogundliais (gumbais). l5). 80 . Reikalinga augalarns. tik negmiiai atrodo. kada ir kiek sukaura Ziedq. Soknys Daugeliui augalq iakuys reikalingos isitvirtinti dirvoje. Antjo iiauga mdsingi jis itir kal- P. klumpelE yra geguZraibiniq (Or chidaceae) ieirnos. Jos sudaro beveik lO % visq Ziediniq augalq. salpaulija . kada sudygstajo seklos arba ima kisti lapai. Bene didZiausia augalq ieima .rrie skatina au- DidZiqlq varpiniq augalq. Stiuioi -+ Pirmoji pagatba iitikrr-s b€dai. pelargonijorns ir peperornijorns (-+ Pirmoji pagalba iitihs bdclai.i lapo pagrindo arba apatiniq lapq. Daugelis atogr4Zq augalq dygsta tik tokioje diwoje. + Pinnoji pagalba iitikus bedai. Sukulentoi Lotyniikai.bazinis. 52. Sokniiimosi pleporotoi Honnodniai preparatai Qnilteliai. pavyzdLfui. Jas geriau sdti ne per tankiai irjokiu bn- tikais gimilingais poZymiais. DiwoZemis Kitaip (-+) diukilgc-s . jei jo pH rodiklis nuo 7. tad jierns daiginti reikalirgi tdrn tikri Sildomi dubeuys s6jai. Pavyzdys: meilenis. Sukarnitejg pavirSiai nebegali a-similiuoti (-+). 69). bambuko.SukomiGiimos Suberilo (karndtiGs nedZiagos) susidarymrs. Kai Llriq rniiq labai jautnrs ! fi- karns. Pavyzdiiui. niq demiq atsiralda pertrgius. Seimo Botaaikoje . Ji butina fotosintezei. turiDtys storus. kaip augala-s atrodo ir auga. Soknies koklelis Tarpine vieta tarp iaknies ir arrgalo nglio aiies. Sannioiu dirvoZernis pasidalo laistad ji kalkingu. lengvai nulsintantis. kurie yra sustordjg ngliq tarpubarnbliai. Tokiu budu uglis sutvirteja. kurio lglio a-iis itin sutrumpdjusi (-+ pieSinys. Daugiamediai sausringq vietoviq augalai. prieiilga-s rugitiliam arba rug5diam. biidingas varpiniarns ir viksviuiarns augalarns. tuidiaviduris (L-ukurirzrl ir cukaivendriq . Pasitaiko ir begonijoms. mdsingrts. oriu6s. kr. orchid€jorns. Calima isigyti so- do arba foto reikrneuq parduotuvese (+ pieiinys P. iviero Zrynai arba lukitai. kai iluore16 Sakotas Ziedyuas (-+ pieiilys Svog0nos Su-storejgs poZetniuis stiebas. 55.orchidejos.fikas (Moraccae) lilkmediniq Seirnos.

tengta paxa- Dvresos uyme Zym6 ant g6tiapuodZio sienos reikalinga tam. augalas vysta. bet (-)). kudas augalams pateikia Zrnogus. mtulio. Trqios Maitinarnosios augalq medZiagos. tai yra trurnpq Sviesos ir ilgq tarnsos periodg. kuokeliq bei vaislapiq gaubtas. pavyzdZiui. fronspiroriic Uidorcs g6lig longos Itin plati tarpulange. P. Vandens garq ialiuimas i5 augalo. Jei i5garintas vanduo nepakeidiamas kitu. lrengti joje oro drEkintur. lapq usus turi Zimiai ir vikiai. rei5f. Stiebo sritys tary bamblirb sustorC- Tourel6 Varpo. Ji apsaugo augal4 nuo perkaitimo. s2. Tra$piracij os metu aplink augalo lapus susidaro garinirno v€sa (+).i3 lapq. i5 kuriq auga laPas' frukumo ligos Jomis sruerga neteisingai arba nepakankamai trgSiami augalai (-+ Pinnoji pagalba i5til.rn. Ugliq usus ilaugina. Uoiniklopioi -+ Pieiinys P.. \-/ 0sss Augalq kopirno viriun organ. gaubianti Tru16lopioi Apsauginis. vddinimq ir kitas priemones. Sdjinukai iki sudygstart turi blti uZdengti. dar vadinarnas garinimu. lyBus tariama-sis ligas (-+ Pinnoji pagalba iitikus be<lat. M[sq platumose kambarin6s giles itin stokoja iviesos spalio-vasario md- persodillti. ima kristi lapai. Esant aukStesnei tomperatlrai augalai vandens iigarira daugiau. Tripsoi GraikiSikai tlrrips. k'v6puoju. Ypad tinka atogr4Zq augalams. organiles bei miirios trqios. margalapiai paialiuoja. Svarbiausios maitina$osios medZiagos: azota-s(l{). kuriern-s reikia Situmos ir labai dr6gno oro. tl . platina - Toriomieii rvog0n6lici Sustorejg orchiddjq lgliai. vel lygiai taip pat bntq pastatyti kaip stovejo (-+ pi€sinys P. fosfora-s @) ir kalis (K).Ls. J4 galima akli- nai uZdaryti. 45. kad nepras iskverbtU Sviesa. 15. Voisioi Susidaro sdkningai apvaisimrs Ziedus. bei TKS 2. Priedingi jietns ilgadieniai arrgalai svog[ndlis ir iSlei dZia vien4 arba daugiau lapq. Tanrsoie dygstonfios s6klos Dygsta tik visi5koje tamsoje. Jie dar vadinami "mes€dZiais". DaZtriausiai vaisiq sudaro labai iSaugusi rnezgind. vanzdZio arba piltuvdlio formos darinys. kuriems tam tikru laikotarpiu reikia trurnpq dienq. kad augalai.52. Ketk\a augalarns.spiro iiai kaip iiltnarnis. ngliai iitista arba visai nustoja augti. maZai patrgsta sodinimo ir daugilirno diwa. Augalai ialina vandens garu-s daugiausia per poras (-+). iildym4. Pav y z<lliai: ctrizaloterna. s4). sudarytas ii taurelapiq. puausetija. kad sukautg Ziedus. pasiflora ir vynuoges. jaunesniji dar apriipina maistu. Senasis susihaukia. darrgiau patrgita ir labiau tilkandia suaugu-siems augalarns iitilka etioliacija (+). :. ca[ bnti mineralinds. Tai tam tikra-s gumbas.Sviesos trukumos Kenkia visiems augalarns. skidi vandeniui bei rnalstingosiorns medZiagoms kaupti ir padedaltys orchid€joms iitverti sausrcs periodus. D6l iviesos trularmo Zaliuosius augalus TKS Saltrumpa. musekautas (-) P. kiti .54)- frumpodienioi ougoloi Augalai. Prekiaujarna TKS I. nesla$. s6klas. numeta laprls. 173) arba tukl6. Uobzdiio6diici VabzdZius ddantys augalai. Y abzclZiai Thysa noptera. les tuomet sutriuka fotosintezE (+).P. paprastai Zalias vainiklapiq. Kasmet uZauBa naujas stangnn. Lotyniikai prieiddlis /rans reiskia perkdlitn4 i kit4 viet?. Vieni Osai i5auga ii lglir1.iarti durpiq Zern9. tokie kaip saula-iar6. forpubomblioi jusiq stiebo daliq. nuprausus juos vonioje po duiu arba i5valius langus.:us b€dai.

sausarne ir liltame ole itin greitai plinta ligos ir kenk€jai.Volymos Nuolatinis mirusiq augalo daliq ir nuvytusiq Ziedq Salinirna-s. P. mo tiksla-s. Galirna vadinti ir kambarinius SiltnanirLs. Saknimis. maistingqjq rnedZiagq gabenirno ir tirpdyrno priemon6. 15) Vosorinis olieius Taip vadinarnas specialus rniueralinis aliejaus produktas ftaltasls aliejus). 56). Daugelis kambariuiq augalq kilg ii kitq augalijos zonq. lapq iioteles uZsiveda. Taip i5augintas naujas augala-s iioriSkai ir genetiikai toks pat kaip nanamis. klrie kalendoriniais sejos metais Zydi. Vorpo Ziedyno forma (-+ piedinys P. To- Vorqlinklin6 erk6 Pirmoji p<)<t pagalba iStikls b6dai. be kita ko didesni ir pilnesui iiedai. ir motininis (-+ P. Jos budavo dailiai mrliedinamos i5 ketaus (Vardo deZ6s). augalq alsparuma-s ligoms ir klimato poveikiui. Viru-sin6 liga (+ Pinnoji pagalba iitikus b6dai. Jei Dorite Zinoli vandens kielumq savo bute. 55). kad geles dar greidiau praiudo skersv6jls ir tiesioginis ialtas olas ! V6duokl6 Liaudilkas pahniq arba papardio Iapq pavadinimas. nuo 8 iki 12" dH . kurie mdeni lapq reuruneta. Vienononioi oro drdkintuvai. pasiteiraukite siurblin6je arba namq rodo nauji rlgliai. Tai maZi grunbeliai lapq paZastyse. lapq iraltose arba Ziedynuose. kiti Jei tas pats augala-s firri ir vyri5k-us. palm€s ir varpin6s Zo16s. C atr ryonul a Lsophylla ' Mayi' . Veislis pcvrdinirnas ra-iomas viengubose kabut6se. gyvunq ir augalq gyrybei bttinas elemonta-s. Be vatderrs augalai vysta. palyzdZiui. 42). kruie lipa i viriq per svetimu-s uglius.rrs tur6tq bnti minkitinamas (+ pieiiniai P. lo dH = tO me kalcio oksido litre vandens. plaukeliais kopimui. veda vaisius ir tuomet Voiko sluoksnis Labai plona danga arba apnaias. Kietesds negu l0'dH vanduo kambariniams ausala. nupjauramas nuo iiglio V6dininas Patalpa-s. tod6l nem6gsta mlsq kalkingo vandens. Vondens ninkitinimos Veisl6 Iivestas augalo ruiies varialtlas. Vieuaskildiq augalq grup6 vadinarna Mo no c o ty le d oneae. VeisiPa-starrgos valdyboje. o palaipsniui ir ne kokiu nors vienu metq laiku. mftita. ardantis vaSkin! vabzdZiq apvalkal4 ir uZkemiartis jq kvepavimo organus. Jie savo lapij4 atuaujira re ii karto. hau-storijomis (+). atitinkaniiq kokius rrors poreikius.as. kalarkes) ataugos.vidutinio kieturno. Dvinarniq (+) augalq vyriSl:us ir rnoteriSkru Ziedus sukrarma skirtingi augalai. Vdsus iiemos sodos Ziem4 ue Siltesnis kaip 2 -12'C iiltnarnis. Siuolaikhds vitdnos tobulesn6s: jose lrengtas iildyrnas. Vitrinr Istiklinta deZe augalams. PieSiniai P. viriunds (-+ piaiinys P. 42). Viliunes ouginys Auginys. kuriems reikia itin dr6gno oro. dygliais arba SliauZiojarnaisiais judesiais. daugiau kaip l3' dH . nutriiksta fotosinteze ir transpincija (+). Vonduo Zmoniq. Bet reikia neparnirsti. -+ 82 . Vegetacijos laikotarpio pradZi4 Vienoskiliioi Augalai. naujos-Ziedq spalvos. kimbarnosiornis iaknirnis. Ge- rn4. R6mai paprastai garninarni Vienomeiioi ougoloi Augalai. d. kai padaugdja Sviesos. kios. spygliais. Naudojarna-s nuo skydamariq. kwiems butina vesiai Ziemoti. Jierns vandeni butina minkitilti (+ pie5iniai P. motedikais. Visiolioi Augalai. rai tinka dauginimui. pavy zdiiui. Vondens kielurnos Kalkiq kiekio vardenyje matavimo vieueta-s. Viioklioi Taip vadinarni augalai. pavyzdZiui. vadinarni vdsiqjrl Ziemos sodq augalais.rr vadilc:nas alrncirra. svarbus fotosidezds (+) veiksrys. Vir rinos bldavo m6giarnos jau pradjusiame amZiuje. nima-s. Viroz6 -. rnedZiq karnienus. kul auga karnbarinds gd- lds. ypad Zie- Visimo pumpuroi Kitaip dar vadinalni gemaliuiais. todel vieni tos nriies augalai vadinami vyriikais. apivietimas ir v€di- Vegetocinis dougininos Nelytinis dauginimo b[das augalo dalimis. Gerina augalo sveikat4. bltina gerai v6dinti. L:uriq seklos turi tik vieu4 seklaskiltg. kai kuriq. kablio formos Soniniais rlgliais. 58). Taip atsiralda jau susiformavusios kai Lruiq rGirl (pavyzdZiui. ir moteriSkns Ziedus. yra palmes.augalq lapus saugantis nuo pef(zluvtno. ar kopeteles specialiai tarn skirtais organais. Slogiame. lgiais ir lapais. Veisimos kryZminalt ir atrankos budu iSauginti naujq veisliq.labai kiet. Augalai. taijis vie- ii aliurninio arba drdgmei atsparau-s rnedZio. ngliq ir lapq usais. Vegetoeiios loikotorpis Musq kaStuose d6l rnetq laikq kaitos augalq vegetacijos laikotarpis prasidedc v€lyvq iiemq arba arrlstyv4 pavasar!. o baigia-si kai dienos sutrurnp6ja. Vonel6s Pirmosios pagalbos priemon6 visai i5dZiuvns ialcrq gniuiulrri (-+ pieiinys P. Saka-s. 42. Nuob iki 8'dH vanduo rnilkita-s. pavyzdZiui. 42).

allt L-urio auga Ziedai arba Ziedynai. . taigijame matornas dienos ir rlaldies ternDerat[ru skirtuma-s. 'Topfen" iemiousios ir oukiiiousios lemperoftiros lermolnelros Matavirno prietaisas. ginkrnedis. Ziediniq ausalu mikrosporos. tiksliau. Sios abi Zem6s nr^iys naudojamos sEjinukams. L:uriorns reikia Zernestres temperatuos nakti. daugiausia apatineje lapo pus€je. spygliuodiai). grybai. maistilgqjq medZiag_q ka rnaZdaug TKS l. . tik kalk6s pH nonnai reguliuoti. iiedynos -+ Pieiiuiai P. pikavirnui ir kaip dirvoZernis dnrsku pedekliui iaut. zelne -. kalija. garinarnas vanduo. Reikalirrgas auginalt oichid6jas. iiedodulkes Ziedq dulke. Zeme P ("pikuoti") yra Siek tiek patrgita. 15. kerp6s. vyksta dujq apykaita fotosintezes (+) metu. Daugelio iiedq filo a-sirniliacijai (-+). I (voKlsKau g€liapuo. Patraukliausia 83 . iiorelcs Labai maZos lapo kiaurytnds. bedai. Ypad tinka kambarin€ms gtsl6ms. sodi- kiek! atitiu- nukq dauginimui. Dar senesni yra papardiai. Senesni ir prirnityvesni yra plikasdkliai (cika-s. pagal iieminiai uodelioi + Pinnoji pagalba iitikus P. zledadulke yra vyrlsKoJl lytlne hstele. pridedama kalkiq ir NeiisiSakojgs stiebas.q.-t nems augaiarns.sodinti i dZius) pagal maistingqjq medZiagq kieki atitinka mazdaug TKS 2 ir naudojuna gildrns persodinti arba paiigejusiem. grup6. "P" ir "T". Skiriamos ru3ys "O". ien6 g6l6ns Zeme. esaniios dulkin6J€.52. iiedos -r daugelio auq. kad srrkrautq iiedus. skirta lytiam dauelmmuFl.s..Z iqliovimos Margalapiai augalai d6l Sviesos stokos paZaliuoja. kad pakaktq chloro- V iiediniqi ougoloi Tai tobuliausi augalai. Pieiinys P. kartais ir lapai. fiksuojatrtis aulddiau-si4 ir Zemiausi4 telnPeratiirq. maitirvurdiq rnedZiagq. sutelkta specialiatne uglyje.-. sutvirtdjusiems sodinukams toliau auginti. balterijos. samanos. PavyzdZiai: meilenis.alq dalis. Gamtininkai vadina juos gau bta-sd kl iais. Be to. Getiq ietndje O u6ra rnineraliniq tr4i. kuri susideda iiedynkotis ii 60-80% sa- maliniq durpiq ir 2G40% podirvio rnolio. Per ja-s kv6puojarna. durnbtiai.s.i' . 15.

8l .Pasiflora nuostobus gq -viok- lis. Ui rupestin- prie{iurqjis globdjq aibe aki apaovanoJa savo verianiiq Zied4.

SUARBIAUSIOS AUGA1U. poporiius ir polnes. KAIP Augoloi ne tik puoiio nomus ioluno. Perskcitg Siuos puslopius suiinosite. iiedois ir nel voisiois iie teikio begde diiougsmo. ATYBES IR hrirlRin lMAl. orchid6ios ' ir koklusus 85 . kcips6kmingoi ouginti ir deromoi prEiuteri iydiniius ir lopinius ougolus.

jq pateikiarna keletas. Nutoao *"ografing augalo Geriausiai auga. Echcve ria). Ra5orna apie luodingu*s :rugalus arba tum. Miuirni tie. Kaip jarn pad6ti._ ar nuodinga-s yra kuris lors augatas. gali sukelti lr lvalrus gmEazredzlat. Tinka aueilti valdeuvie. luos pasirinlci. Atsargiai. Ardisia ciezata). Kalp rastr Do- rim4 augal4? Jie iid€styti ab6c€l6s tvarka pagal botarri i (lotylisldq) pavadlnrmr.0roiiousi komborinioi ougoloi ir koip iuos pdiiureri nius augalus. :a-d jlgs. sqlyBos. Augalo prieZiurai itin svarbls duomemys apie tai. Augalq aprasyrnci iSddstyti ne bet kaip. augalai gali suzeisti spygliais. augalai suke- iia lia galvos skau-smus. orchiddjg ir kaktusq apraiymuose j4 pamatysite pirmiausia . Manoma. kad padekle liktq nemaZai vandetu pertekliaus. Daugeli pra-stai veikia chernin6 medZiaga priminas. Jis Iabiausiai !prastas daugeliui gdliq rnegdjq. svarbiausi duomenys t-uri pajuodintas antrastes. dazniausiai aitriai kvepiartys. kaip ir kiek laistyti. vaikams ar net narniniarns gyviinalns. kad maZi vaikai kiSa visk4 i bum4. kaip vadinasi apraSytajam augalur gunrn|llglauslq ruslq grupe. iis tcs opie knygos sondorq Sioje klygoje greitai ir nesunkiai susirasite iiliq apie kiekvien4 norirnq augalq. kaip ir kiek trgsti. vadinasi. ypai jei turite ma2q vaikl arba naminiq gyvrmq. o katds bei daugelis kit4 naminiq gyvuoq taip pat iasite nurodym4 apie ffffi tai. Zemd turi biiti tik vidutiuiikai dr6gna .tptariarnos keJios kambaryje auginti tinkamos ruiys.6r).s ru5iq. del kuriq cugalas suserga arba lusilpsta. Anlroiiirl pooiikinimoi Kad bntq lengviau susirasti norimE informacij4.sunku palyginti Mdgsta iviesi4.. trgiirnas. Zydiniiq augalq. Mirtinai nuodinjq iiuldtu gi pazymeti kaukole negalima liesti oda ar-gleivindmis. o pagal tarn tikrq :ist:me.toddl jarn teikiama pirmenyb6.paddkle gali likti vos viena-s kitas vandens ilakelis. Dauginima-s. Patarirna-s. tuo labiau d€tis i bumE. su2iuosite. k4 jie rndgsta. Gerai auga ir paunksn6je.ra .kad galetumete isigyti oorim4 g€lp tinkamu laiku ir panaliai. ar tilka augioti valdenyje. . Jeigu pateiktas tik botanini. a-itriais lapq krastais ar galais. Kai kurie augalai itin daZnai sukelia alergijas. Teikia smulkesug informacij4 apie kokia-s nors savitas augalo ypatybes. lietuviiko vardo iiam augalui dar n6ra. O jei virSuje kaip botaninis varda-s pateikiamas ru5ies pavadinimas (parAzdiiui. Jei kambarinio augalo apraiymo viriuje yra botaninis genties pavadintnas GavyzdZiuj. riems augalas ypad ueatsparus. Lieti saikingai turi lilci sausa-s. 50 55). rnidixu atsparierns Zmondms gali rirntai pakenlti.Srnulkiau cpie daugilirnq rasite slgzriuje "Praktiuiai patarirnai" (P. be to. ParaSiai taip atsitinka tada. patLsite. ktrrie turi od4 dirgirnndiq medZiagq. Nuoclingas. Nurodo. Atscrgioi: augoloi . Taip paZymdti augalai gali pakeulii jautresniems suaugusiems. Kitus istinka odos uidegimas vos prisilietus prie kai lruriq Ficzs bei Cilrz. Gausiai laistyti. Kiti prieiinros ypatumai. . Vos dirstel€jg i Siuos Zenldus sui! uosite daug svarbiq dalykq lmr irp reikim6 Laistyma-s. svarbaus iS savo patirties. megsta paskanauti Zal6sir!.s vardas. Kenkdjai A tigos.- paddkla-s 6< dh g Dahai apipurkiti. 58 . kai kitos Sios genties riiiys kambaryje neaugrnamos. kl- (--) renrete oeslneJe). kaip geriau Aproiymg prodiioie noudoiomi ienkloi ir Cia rasite aprasytus kone visus puikiausius ir populiariausius kalnbari- laikTti. bet ne saul6t4 viet4 netoli lango.re C O Mdgsta (net vidudienio) saulg. ko bijo bei kirn-s jq prieZiiiros ypatybes. t^i. Beje. galindiq pakenkti imonirl arba rarniniq gyvunq sveikatai nereikia pamir5ti. vlsu prnna cluizanternos. Pateikiarni duornenys. aptikg nurcdyrnq trgsti iiek tiek crbc truputi. kiek geriau-sia lieti vandeus. Seima. o M6gsta 3ei6li. Autord pateikia k4 - tors Lietuviikas pavadinirna-s radomas dideldmis raiddmis ir yra serai iskaitomas viri uuotriukoi. Be to. Kai kurie gali tureti nuodingq medZiagr!. Zvdejimo laikas.reiar kia purkiti . kiek ir kada jam reikia Sviesos bei Silumos.kqs iinotinq opie koi kuriuos komborinius ougolus Zalumymrs rinktis reikia atsargiai. Jei augalas turi dar ir kitq pavadinimq. Reikia daug valdens. Lnkite lik pusF ar rel treddali garnintojq rrurody- to tr+irl kiekio 1 I valdens. Botaninis pavadirimas ra-5oma-s vil5 lietuviSkojo jis pripaZiltas visame pasaulyje. Kartcis zmonams trln tikri. kudo tud taurine rallaZole. derinti ir laikyti. tuomet apra5oma tik ii viena ruSis. kaip geriausia dauginti apraiom4 auga lq. suZinosite skyriuje "Pirmoji pagalba iitikus bedai" (+ P.rle. kad_al_ersjjas. Cdlir! Zemeu isimetg p_sGsiai (galveuis) iisekusiems. Medikai primygtinai per- 86 . dygliais.

136 . Papardiai: P.'1'. po ja gali patekti kitos nuodingosios medziasos.:r':. - miniq rnedZiagq. Retos gel6s: P. adatu Davidalo kalcio oksalato kristalq.l ir glikozidq.KarpaZol iniai tud nuodingq balty- - 229. 192 2O3.P. Retosios orchidijos: P.222 Bulviniai pavojingi stipriai veikiandiais alkaloidais.1' utt ut.219.:.l Gerai . Orchiddjos: P. r.'kuriems paieidus od4. r':.: I :. 204 -2l l. 140 . Zydintys augalai: P.:l:. Atscrgioi. 88 klij'iniuose gali bnti sapouinq ir alkaloidq bei od4 dirginandig mediiagrl. kad patalpose. Kur greiiiousioi kq rosile 135.:. Reti lapiniai augalai: P. sp6ja.212 ..137. Starnbns iydintys augalai: P. 194 Palmds: P.22O Kdgls.i . nuodingo! Nuodingi gali blti 3iq Seimq augalai: Ajeriniai.iia. kuriose yra itin silpnq ligonirg kambariniq geliq laikyti nevendtq.\'::'. : : -r priiiirimi lapiniai augalai groZiu ni lgiek nenusileidZia Zldintiems. Jq syvai itin aitxils. Lapiniai augalai: P. A3hus svvai 6sdina oda. . 221.lr-'..191. Steoukiniuose aotinkama net dveiof[iuoa. Siq augalU 87 .139.193. lestel6se gausu vadinamqjq rafidZiq. Abejotinais atveiais pasitarkite su savo gydytoju. 138 .u.l-.:)t3.

kuriq skoudu butq prorosli. diiuginu soldiiousiois kvupois orbo i5ougino groiius spolvingus voisius. 88 ii . kiti. zYDrl{ilS A GAlAI iiedois.l. nors ir kukliou iydi. Dougelis ig kosmet nouio proiysto ir lompo neolskiriomo nong dolimi.

:Hil*"r. gardenijos. Simtametis alavijas) .d6l kartais apnikus kenkdjams augalas rnegira prie5 Z0darnas kuo skubiau 9619 Motirros dienai. kaip kuri4 priZiureti.Ziedus.Sviesa. kamelijg arba gardenijq elegancijai? Ziedais apsipylusios g6l€s kaip niekas kitas papuoi Jusrl namus. Daugelis graiiq gdliq Zydiuti (brovali- ja. Be to. hrr s4lygos iStisus metus tolydiios. Jums pad6s pateikti g6liq apraiymai ir nurodymai. kuo gausiau ir kuo ilgiau Zyddq. kubiluose auginamq augalrt. azalijos.. kad traukliausi4 prievilq ivairiern-s jq apdulkintojams. bet vai- tais jos Zydes be ypatingg priemo- siai-ojukjieyra liq. nors ir ilgametes. kelet4 stambiq.. karnelijos). kurierns prireikia deiirnttnediiar net viso Sirntmeiio. tikras g nlos steDaueelis Ziedu prisiminti rnedinilg buktl.ir naujq ar mazrau iprastq rniiq.atsisphti trapia$ pavasarinirl raktaZoliq bei sanpaulijq Zavesiui. formq bei dydiiq Ziedus ir iiedynus. Ziedqiusidaryrn4 letnia daugelis dalykq.'f#i. lienausuls puikaus mievilas kolibriui 'Ziedo . Skirtilgos ruiys Zydi skirtiugu laiku. tadiau ji galirna pakeisti ir pra- - yra gdtiq. kad Ziedai pa-sirodo prieZiuros klaidq' o ne laiku . Nesrmku vdl praiydinti atogrqiq g6les i3 tq vietoviq. reikia nemaZai Zinoti apie jas ir denmai jomis pasiriipinti. Jei v6liau gdles iyd6jirno laikas dirbtinai nereguliuojama-s. 89 . kurioms 2iema reikia pailsdti arba pabuti vesiai ai sausai. Pasitelkusi spalvq. ciklamenai. 122) arba pasiflor4 @.Emcwn affine. Ar lmzUlorna I I- l(os iinotino cpie iydintius Iinkcmo prieiiirc ougclus Daugelis mlsq kambariniq g6liq kilusios i5 atogr4Zq bei vidutiniq ato' gr4zq. kvapq ir fonnq ivairovg. aptiksite. kad jos kitais rnetais vel prazystq. Veislininkai nuolat keidia ir tobulina Zytlindius augahu. kitais me- tas. augatai Zydi ne rnutns. chrizaotemos. kol sukrauna pinnqji Zied4 ftambukai. Bet yra daugybd ruSiq.iio gelmise slypintis nbktaras. dainiausiai srnulkiems paukitukatns ir vabzdZiarns. tarp D::3. kad juos kQS OrS ApVdErnM. Mes tik mdgaujarn6s iiotnis. 84' 85). bet svarbiausias . garnLl nesuskaii iuojatnq dauBybg kuo Pametq kantriai ktu6 g6les nebepnzysta. vieokartilemis gdlemis. DaZnai g6l6s ka^srnet ii naujo $auua Ziedus. cirerarijos). Siuose puslapiuose rasite apraiyta-s kone visas puikiausias kambaxines geles. nes yra viename_ t6s. kaiphiisry Hevai. Turedami tokia-s puikias s4lygas jie per daugybg rnetq iSsiaugiuo ruostabaus gro2io ir puikiausiq spalvu iiedus. Stai brornelijos Zydi tik vieDq kart4 Nusipirki jau praZydusiq gdliq n6ra srmku. kuriq puoimrs ne Ziedai. tin- iSaugilusios ZydEti pajigius palikuonis ios bemat Ziiva. Pirmieji "laukiniai" jr1 2iedai iisiskleidd drdsnuose ir kiaurus metus Siltuose at. Paukiiiai nielai jose apsigyvena ar bent nutupio ant jry Puansetij os giqtt osio se i e tose uiausa tokiai.s ir dviesos. tereikii @.s iil akiab rnedii qi s pasirupinti palikuonimis. kalceoliarija) vadinamos se- zonindmis arba Kalddorns arba kitai kokiai iveDtei. Kai kurios (>ualsetiios.?:o' Clrrs AUgaILS. Jei Ziem4 joms pakaDka jq ir oro dregrnd. bet norint sulaukti. Zodiiu. jie kuo graiiau. kurios deramai priZiurimos vis labiau graZ6ja ir kasmet gausiai apsipila ZiecLais (klivijos. bet ilgainiui darosi vis neiBvaizdesnds arba kambariuose be brangiai kaituojandiq priemouiq bupraitarni. tadiau yra iiitndig. Yra ir tokiu augalu. kandiq etdvesnems pa- talpoms. Taiiau Ziedo t4sa. l'uria vis naujq atspalvitl.gr4zq miikuose. Nutinka ir taip.o Pastar)gomis iSlaikyti ru3i. gEliniukas turi mok€ti kaip galint geriau pamdgdZioti gdliq gimtrjq vietq sqlyga^s. pailsiti. antmisiais metais ji Zydi kaip ir anksdiau. Augalai krauna .

moi: DaZnai apipurk(ti. musvais. toddl geriau naudoti Sildom4 dauginirno 1ysv9. A c alyp h a pe d la.25"C) vietoje.I Acalypha hispida Achirnenes J (D Akqlifo Achinen6 3 YI h a I = N Yra akalifos rllJitL c& iyditiiry babonis lied4 varponk. Tdvyn€: Ato$qzq ialys. baltaspamiai. Laukiniai akalifos kumai auga visose se.ceae. (fle vdsiau l6'C). uZpilti 2 cm iernds sluoksiyd6iirno loikos: Nuo 1riu ir pa-statyti Sviesioje. 43). du. violeti. aptunka voaatinklines erkes. girni- iki liepos pabaigos.randiq akalifg.ian jrl )tp^i pries tai nupjaustyti riglius. pasirupinti. mdi: Sudiiirvusia-s dalis Tri veisles. Kambaryje augi arni Jei bitila. #g Achinrcnas cs6' t i]rrtndi ildi gausiai ir iQai. kad oras gesneriniai.nupjauti ir iki pavasario 8 lE nK K:fnbxryJe. trgiimas: MiJGtu.4lba' ('Baltoji') bei pataukliq svy. Trgati lluo tada.ldengta vel sudeti i geliapuodiius. karpaioliniai. tir*anos au. Vokiikai ii naiiq iiedq varpq. amami ir skydamariai. Nuo lapkidio iki sausio laistyti negausiai. Vasakar*orezius. Zeme privalo Alsorgioi: zlcafpla ru- b[ti nuolat iiek tiek dregna.ro per ialto valdens arba surrr.Kili prieiilros ypotuuiais ir melynais iiedais. {siiaknijusiq jaunq augalq vir5nnes k_uo dainiau nugnaibyti. tik dviflames flrsies moteriiki augalai.lpaiia p. Lapq virius rio menesl iakriastiebius Zalias. ti. Pa-skli vis maZiau laistyti.dnas vasar4 parduo- (ti*a Zemd gelens). d. ligos: Nr. Nuo va$rio iki tugpjudio pabaigos kas savaitg ddmdmis. 90 . Vengti skersvejo.palikti gdliapuodyje (galinuoti iaknia-stiebiai ma iSimti ir suddti i 20"C paruL<is i mairls egles durpes arba snelD. tai. Dcu ginimcs: Saloriastie- Geriousioi ougc: Nuo pavasario iki rudens iviesioje ir Siltoje (20 . pavasari persodinti i didesri gdliapuodi lfiti prieiiiros ypolu- Gausiai Zydi[tis gesneriniq leimos augala-s. Nuolat palieti Siltu vaudeSeimaz Gesneria. Pasloba: Auginami ir mat Ealalapiar A Wi I kes iana ca ly p l(enk6ioi. pav y zdiiui. labiau Sirdiskos fonnos. ieimtz Euphorbiaceae. bet ne sauletoje. Kenkdioi. liepos iki rugsdjo mdnesio. Vengti tiesioginas saulqsl kiu budu pelaistyti ialtu ga bio dalimis pavasar! arba virilniq auginiais 20'C Zemaje. iydriiimo loikos: Nuo balandZio iki spalio. Kad gelai isisaknytq. f6vyn6: Vidurio ir Pieq patalpoje buq drdgnas Amerika.. Geriousici cugc: Sviesioje. karnbario temperahlros vaiderliu lieti Saknq f$iuzul4 tieh kad bartrl dr6€Fas. rausvais plaukeliais. kultiirinemis veisldmis. ora-s labai dlegl1as. vardefliul Kol aucxlas xuir iydi. geld vadinarna katds uodega ddl baltq. o ruo rugsejo visai liautis. kad augalas galdq mrvys- nilgas sarpaulijai ir glokinijai. i uodeg4 pa- tik iydintjs baltais. Naujus aglius taip pat pruvaftu dailiau nugnybti tuomet geld bus vesle$16. atogr4il !aly. ligos: Jei ziem4 orrs per sausas. Zeme turi biiti Siltesne ne€$ 20"C.reina loistymds. bet 11e sauletoje vietoje. P asld'bo:. gelto[ais. tr?iimos: Jo= ilapg lapai diikai vadinami margqja dilgdle. zvy. G lox ini a sJ lv a ti ca (arbl kitaip Seenallnia sy lra t i c a) piiittriana lygiai taip pat. visus metus Siltoje vietoje. Kartais buua pirkti veisliq su pieno baltumo iiedais '. Prekiaujama tik (-+ P. - Douginimcs: Pavasar! auginiais. ha mi*una| liav Lcistymos. tlgiti. viriiuiq maze$i. Kanais apliuka amarai ir virusai. kai sueha Seiios savaites sudygus iaknia-stiebiams iiq ir veisliq visos dalys nuodilgos.

Ka-s dveji metai persodinti kilgs iS gr. daug saules. geriau Sio augalo kiek vese$dje (apie 15'C) vietoje.laxera tik po vien4 kart4.nuo baltai Eusvos iki violetinds. bet tik i uZuo- vei4. (-+ pieiinys iemesnaje kaip 18"C tem- 9l . Jeigg Loistymcs.tl\rt .rfiroje. Dcuginimqsl Ataugomis - - (--) piesinys P.puola voratiflkline. 45). Nuo balandZio iki spatuoialtYs iuose. taip pat kitos: dryiuopiltrvdli. kad ilggaZiaiiedi augal4 galima isigyti ir auginti.ar skiepijant mautis pirstilabai sauldtoje.ta svi per.unci: Jei butina. zleorl spalva labai ivairi . Vasarq gali. Douginimass virinrds auginiais. f6vyn6: Brazilija. g c& il"" I t: t nto lot'"l.v[[q.. \.asisakyti. Arabijos pietvakariuose. Silto. Pjaustalt !aka-s. genejant Gericusioi ougo: va. Alsalgidiz Bal|d Adeniunt Uganda. Ae c hnrea chanl i ni i (kot^lU spalvos Ziedais) arba Aechtirca n iniala (fiely nos ir mudouos spalvos iitedals). Kenkdicl ligos: oet puvinio llba per zemos temiyddiimo loikos: Nuo peiat[. Todel ir kamienas nevienodo stotio. reikia ddkoti so- lfili prieii0ros ypol. Sud6ungar Kili prieiiiros ypotu- nqi: Karitomis dieromis augal4 daZnai apipurKti. #&tu A. nuo lapkri- vis tiek spyriojasi. Aech lea toJl Aechmea IuLgells (tun- kovo laistyti maZiau. ma iineSti I lauka kur ieimlz Apt Kenk6ioi. miltuotieji slrydamatiai. spalv os Ae chnea fas c i alaistaot vardori pilti i lapq td.nes.loistymcs.niu. 58) arba sdjinukais. sudaro piltuv'dli iI dainiausiai yra tankiai dygliuoti. Tatiau lapai. pav.sa. bromeliniai. UZ tai. Geriousici cugo: Sviesioje. Kenija. Augimo laikoLrrpiu kas l4 dierq pakaitomis i laistom4ji vandeui imaiiyti gdliq ir kakusq rq.e.s erkes.daug 150 ruSiq. ja. (llesa. i T arba TKS 2 Zem9. (di. ste. Pavasari ir va-wr4 i laistomqji vandenl kzs 15 dienq imai- dinirkams. bet nepaiazi. gimhaiti oleandr4. Tanzani. Istisus metus 1le vasldtflx). Per daug stF stabardjusius Lrglius geriau nugendti. iaknq kenk€jai figina tikp6 vienq iied4 ir loksercs (Phyl. ligos: Dainai pukiniai. clnaceae. Ae c h ne a gerdiai so ma. gyvetantys alrt Llistlti tik minKtu vandekinl augalq. Seirnoz Brotne liacea.Adenium Aechmea Erhm6ia Adeniutn obesurn jskiepttas i oleandro u8li. Tevyn6: Arabijos pietus. NuZyddjusias skoteles Salinti. pagelb6s obuoliai P. Ptel<tarjana Adeniunr obesun ir Adeniun swazialn. do smailius dengiamuosius lapus.rrre=ietigrlis) il r)uro- iyddiimo lcikos: Nuo balandZio iki tugpj[dio.syvai labai nuodingi. iiem4 tamsioje ir Zq vaikq arba naminiq g). Daugiausia tai epifitui .rikq kalbos. Parduoda. reial).lio ialcrq ppiuZulas turi bfiti m:r-daiiiausiai rausvos tik vidutiGkai drdpas.os gali imti ruduoti geguzes iki spalio.iq. kuri vadinasi ' Fri e der i ke' (' Fidenk€' ). Pastaruoju metu sukurta nedygliuota veisld. lrgiimos: augalai./ arda. Be to. puola slqdavisos laDu skoteles iisiaumariai. larie pavasari skiepijami i tokio pat storio oleandnl uglius. lrgiirncs: Nuo balaodzio iki spalio laikyti drdgr4.rsari persodiiti i T Zemg su trupudiu molio. Pakeli l cenhid iildym4. bet Desauletoje vietoje. Jei namuose yra mar4 je. n'ds priHau' Vardas tikriausiai kilgs nuo Adero uostamie-saio iio iki kovo laistyti tik tielq kad lezuq ialalys. Jie Gsideste skoteie. iskiepijusiems gana 1epi4 ruii i tvirtesri iyti tr+sq gelerns. Nuo lapkriaio iki donai auksitiu iiedyru). Pqlorimcss Arialos praZysta tik gerai priziurimos irjau gaua didele-s.

T6vynd: Javos sala. Vbos A es c lt) nantrr. Dafuai ji parduodama dailiai apsivijusi la*eli. kai dirvos m .25"C. loislyncs. per daug arba per mazai laistant lcenta pum- ir apipuddti. Mesingi lapai kaupia vatdens at. jei aGqla iaknys (dina) .denl. itin Siltoje dirvo- iyd6iino loikos: vasara. - - Dougirinos: virsnniq auginiais pavasari arlm rutemperath- i Aeschy anthr$ (rusvai raudonais Zied^is). trgiincs: Salorq gtiuiulq laikyti vos &dgn4. tad temperafira nakimis gali nukisti iki 15'C. jei karka iviesos dg. Geriousioi ougc: sauletoje. Borgy ti A es c hynanl h us s Pe . iydeiinro loikos: Nuo geguZds savaites. Tadiau labai blogai. Nuo kovo iki rugpj[aio pabaigos ka-s dvi savaites po trupudiuk4 trgsti.neo Kalimartaftitaip crbsas (ugtiniais no) sala Malajq salyne ir Lled^is). Vasar4 labai ggeitai augarti h$ti kas savaite. Vienas po kito artjq skleidZiasi 8 . je. Galima isi. svyruojant tempef at[rai. Tiesa. ge$eriniai. Svarbu.afiartica veislemlsi ' Hendersonii' (kone oianiiniai iiedai). Po Zydejimo rudeoi arba pava-sari pries persodinant uglius galima treadaliu patrumpinti Ziedai skleipasis al1t naujg uglir].sarga-s. daugiausia l(enk6ini. trgiimcs: Nuo balardzio iki spalio gausiai laistYi ir daZnai dribsniq miiini. Pakeitus viet4. bet nesau- ldtoje.purar.dlos kiti kmitai thLs radi. tadiau daugelis rusirl jau pava-sari parduodamos Zydindios. ligosl Kartais puola amarai. lh]d Er. Vdliau lieti ir purKti maiiau. Prie bamblio tuomet susidaro Sak[Ys. prie dideliq lanpxl ir drdgouose iiltuose baseinuose. Tai skatina iedq krovima. tadiau voratinldines erkes ir skydamariai rctai kada apnilrka. tad karnbaryje jai nebereikia atranos vyniotis. Brazilija. Kiti prieiiiros ypctu- nqi: DaZnai apipurkiti. dak) . l(enk6ioi. las ilsisi. medyjg kudo laja re itin tanki.vietoje .tmta da per tr\tr]tp4laik4 iileidZia daug ilgtt [gliq. Uglius galima paprasiiausiai padeti ant dregnos ir Siltos Zemds. kad Zemd bittl luolat dr6gfla. Ziem4 4 savaites laikyti ve-sesnaje temperattuoje (apie 15"C) ir beveik sausai. lcislyncs. Aesclrynanthu-s Dcugininls: Dar nesumeddjusiais augiliais atkstyv4 vasar4. ligos: oal maisto medzia!$ stokos geltonuoja lapai.Aeschynanthus Allamanda cathartica Esrhinonlas c@6 ETF Gerai prizilrima-s e-schi. ialsvai geltonais Zie. Kili pr'reii0ros ypclu- giai laistonas radicans netolytnw mcstr lqpus. Va-sariSkas Pusi au pavCsis ir dr6€pa tvankuma jam labai patinka. istisus metus Siltoje (ne vesesndje kaip 18"C) vietoje. nartas stebina ryikirl Ziedq gausa. - iki Kald- kovo memoi: Vasario nesi peNodinti i Zemg gelems su detlirgu moliu.ieimoz Gesneriaceae. iiemq iis auga- Aiscrgiai: visos llla- mandz dalys nuodingos! 92 .ans (atban' Himalajq iki Naujosios - - Gvin€jos. Aeschynanthus Pdtcrimcs: vasar4 eschihilde br andii (tatdotats) tricolor nant4 galima pakabinti iki rugs6jo.12 cm ilgio ryskiai geltoni iiedq trimit^i.' Gr an difl o- #Sn'sbg ra' (citrininiai Ziedai) AIIal anda cathartica yra vijo klis.s rusys t velslds labai ispUdingi svymntys augalai.\Zial AIIa nnda at. taip Aesclrynarxthus p lcter-. PrckjaijaJn^ A Llananda . <y nac eae. tad Si augal4 laistyti reikia saikingai. se. iiltoje (daugiau kaip 20'C) vietoje. Aes chrnan nuo b. fdwrG3 Pietq Amerikos Siaures rytai. Persodinama vasario kovo malesiais arba po - ZydejimoiTiemdsbei perlito arba puQlasiio All. Ziem& jei auga labai iviesioje 'Scrortil' (geltoniiedd). ieimaz Apo pukiniai. Gericusici ougc: L<tisus metus Sviesioje.po truputi kas 4 rodo erdviuose Siltnamiuose bei Ziemos soduose.

ieimaz Arace ae. oras ptivalo p rduo. mismnq. L1lios laikosi palyginti ilgai. Gericusioi ougc: IsGus na lapai.4r?. negu ruro- Kiti p eziiiros ypatumai: burbuold. skersvdjis arba per vesu.11rrelan- mis. Nuo kovo iki rugpdjo trgsti kas savaitg. ajeiniai. bet ne-saul6toje. formos lapai. 43).pavasari ir vasar4 datrai apipurlciti. ieimoz Acanthaceae. brolemis. Siek tiek lfili prieii0ros ypotunoi: Dainai apipurkiti. Tinka TKS 2 arba T Zetnd su lapiais ir daZniausiai oralr. Nuo netil*amos piiezitros dememis nueiAmedka.andra squarrosa kilnsi c@6'dH Tilaa-sis anturio Ziedas tai ne spalvotasis papedlapis. trgiimcs: Augimo laikotarpiu Zemd turi bDti tolygiai dregna . Ziem4 pasirupinti. gdliq Zem?. antaip ant jrl atsira-s bjaurios rudos ddmesl Lcislymcs. isimeta amarai.unai drdgnas dra sq arrosa tuvdse ra-site net kelet4 jos (+ P. iki Lcislymos. TKS 2 arba fiinai iydi istisus tnetus. akantiniai. Polorimrs: Kirais metais afelandra iydi tik tuomet. tadiau perpus arba dviem treddaliais maZes- toni vamzdiniai iiedeliai. F us ar i un anufi mii- sausas oras arba augalas kankordil sudaro gana tvttos paziedes. be to. l(enk6ici.Laistyti tik lnhkitu. jei ziemq 8 savaites iSbnna ve-sioje (10"C) mediiagq.niu. {spnding4 saulas geltonumo iiedo varpq tlrsi iyd6iimo lcikos: ztn*ar i Ln s c herzer i gaula per daug tiesiogires saules. pavamiirunais su kiek ma:esniais ivairiq spalnl paped. lapai puoi. Aphel. Jokiu bfidu nelieti kalkin- Alsorgioi: Atturiuose yra gleivines dirginalairl paOeUe"tihsiradsd lar arba aaltu vandeniu.zE. kai sausa-s oras.iiem4 ne ve-sesndie tegu 20:e).mri persodinti. sioje. Susisuka ir kellta lapai. lapai susisuka. Nuo kovo iki nrgpj[dio ka-s 14 dienq tr9iti. iyd6iirno loikas: Nuo liepos iki spalio (lpielandra squarosa).Anthuriur Aphelandra Anturis Afelondro Anth rifin scherzerianu t. ligos: Amarai arba skydamariai. taigi siuos augalus fu kitu metu galima isigyti iydindius.-bet ne sauldtoje toje. galite auginti ir raudonai Zydiniias tri)is Ap h e latxdra sinclairi ana atba Aphelandra tetraqorur. ir Gerirusioi ougo: Istisus metus Sviesioje. jei per ailtas arba per sausas oms. ir trumpaamzi ai Sviesiai gel- dri$ra. genties ggybq sukeltos gos. Pavasari nugeniti il petsodinti i T. oras labai dregnas.inemis sukomis bur.. Piekiaujama. Kenkdici. skydamariai arba fu zariometus Siltoje ir labai Svie(lieliaosJ vie. ima pulti voratinklines f6vyn6: vidurio ir Pietq erkes. Ji neauL<ta. f6vynd: Vidurio ir Pieq Amerika. Jei iakrrl prith uri nt s cherzer ianu nt augo pihas puodas.Dcuginimos: Dalimispatallinun labai graiios va-sarl arba sdjinukais. kammrs tamsiai iali sn bado temperataircs vanderySkiomis baltomis gyslo.bnti pakar*. iiltoje vietoje G labai Sviesioje vietoje.s yra . ligos: Jei per t abiausiai paplitps iios ru. kad ieme bntq Silt!. tuiiau 1i nesu1rhr pakeisti.perlito grudeliais. li- Pclcrinoss Purkidami prideokite iiedus. lrgiimos: 30 crn aukidio. o iijo kysanti pailga c&6'db - ii Brazilijos. Dquginimos: vtustuiq augidais iiltoje dauginimo lysveje. dyta pakelyje. Jei tudte iiltnami arba sandaq geliq lang4. Zemd ouolat nri biiti Sies augala. AnthuriLt crys. hroiau nuDilti. geriausiai tiesiai po Sviestu- 93 . - liais kiekiais.

loistyEas/ lrgiimds: Zeme turi biiti nuolat vieoodai dregm. Geriausiai dauginti iildomoje dauginimo lysveje.4/nu' su bumbulo viet tik kulhrriidmis veisldnis. iydeiimo lcikos: cegu. kad daigeliai ii diau jie suukiai Saknija-si. kad uZsimegztq kuo daugiau vaisiq. Kili pr'reii0ros ypctukas 'tusie' ('Sjnzi') i 'Gold- noi: PersodiDti nereikia. jei Zemes iemperatiira per tedjos. Pdlqritttqs: Pries Zyddjiiis ir birZelis. Tdvynd: Pietq Amerika. nes kadaise Zydddavo Zie- goniniai. purkitil Pavasari pelsoKita ypatybd: mazgeliq dinti i T Zeme. l-abiausiai tiktq rytinis Tai patrauklus visialis medelis ii Azijos. arn Atuk'tosios begonijos ltri{rfrnai . Taivanis. bet ne saul6toje. iStisus metus iiltoje (rte maiiau kaip 18'C) vietoje. kitaip naujq iiedq ir uojSl uisimegs vos kele%s. niSkai idornus daigeliai. kad jos Ziedai bufla kuo ivairiausiq spalvq ir be paliovos iydi beveik metus. Ypad !traiios veisl6s: '.daugiausia del pemelyg drdgno oro.ryikiai raudonos l!islymos. b[tinos ardizijai. raudoDZiede 'Renaissance' ('RenesanlZyrioji Rygerio (Rjeger) 'SchwabenhnA ('Svabi ja'). irlsta. apninka tikieji t miltuotieji skydamatik Ardisia crenata. vidutiniskai drdgna-s.jo puoS. formos sustordjimuose lapq l(Iaituose gyvena bak. . Xili prieiirlros ypatujau esantys uogose. l(enk6ioi. Vengti perlieti ir perdZiovirtil Trgsti pavidalo ugliniais fiedais. arba auginiais. ir ilgiau. seklq. taaiau juos pjauti patartina tik 1tuo stipiiq ir visai sveikg augalq. Koreja. Seimot Myr s i nace ae. kartais m4 pzsirupilti. 1*- d'rr ir Begottia x hienaLis. Siaurds Indija. iiem4 iiek tiek vdsesndje vieto94 ('Aftodites') veisles baltais. taPastebdta. betne sauldtoje.I Ardisia crelata Begonia elatior J Atdiziic Aukiroii begoniio t9 = YI h a = - N Ardiljos ttogos laikosi daugelj nittesirl. Dainai apidis augalas (vivipams). mtt- bnil itin drelFas. mena .oras drdlnas. anlcsdiau vadinti je. Tai viera populiariausiq Zydindiq gdliq. ddl to. kurios itin graziai atrodo kabanaiuose geliapuodiiuose. sininiai. kad ora-s iyrl6iirno loikos: neveik istisus metus. 25"C.kovo iki rugpjudio ka-s saga iki I m auk<iio.langa-s. Seimaz B egoni aceae. Nuo Gamtoje Sis augalas isau. Itin mdgiamos nes nuzydejusios nevefi a toliau laikyti. Geriousioi ougo: Sviesioje. matyt. Ziedus patartina dirbtinai apvaisinti Svelniu teptuku. srar' ('Aul(she Zvaigzdd'). Raudonos Zimio dydiio uogos lieka kyboti pus? metq. Kambaryje paprdstai augiDama per sausas. ardizija yra tikras gyvave.dailns geli4 kt ilmeuai. Balti arba rausvi Sahrq gniuZulas turi blti Ziedai ne itin iivaizdns. Dougininos3 Vhilnes geauginiais balaurdZio guzes mdre-siais (galima - iiek tiek wy- tardios 'Ap hrodite' ir kitu netu). lrgiinos: uogos. Botavaitg truputi patrgsti. krriose bakte. Gericusici cu gc: Istisus metus iviesioje ir iiltoje. mudonais arba mus- vais iiedais. Tdvyttd: Japolija.Dcuginimos: Sdklomis. Kinija.ijos Kenk6ioi. Taigi nai: Zeme turi bnd Silta. Iq]rios gausus pilnaviduriai Zie<lai panaius i kinroZes iiedus. ligos: miltligd riuoji . rl@^R'dra a-l C@ Ziedindmis begonijomis niinai pirmiarsia vadinam1 Beqonia elatior miirunai. Ziedilles begodjos papra-stai auginamos vie[erius metus. Prekiaujama m4. ligos: :ei oms sunaikintos.riai. l4 dienq. rausvaiiedes sa-s').

o rudeni ir iiem4 apie 12 -16"C (bet pakelia tea (') lu- nuotrauka P. fdvyn6: Meksika. siaugi'rti aukstakamieniq augalq. Ziemq laikyti sausiau. jei reikia.iyti iS tams- m irgi kiek datuiau geneti. kad laja bnQ dailesnd. Nuo to augalas bus tik veilesnis ir graZesnis. Jo l. . pavyzdiiui.Va-sar4 joms pathka 20 .siai augalas ima mesti lapus. iyd6iino loikos: Pa. Yengllir - pedziuyitne-ir-drdsilis Dertekliaus foxd6kle susi- veisles. bet ne iemesne nei 15oC ternperatdra. - lio. ligos: amarai puola po iildymo periodo. TKS 2 arba Zeme azalijoms. bet ne sauletoje vieto- Douginintcs: Pava-sari augiliais iiltoje lysvdje. . va-sar4 iugendti. puskrumiais arba krlmais.22"C. Patolinos: Ii auginiq Beloperoni - lcboi gyvybingos puskrimis. be- gooiniai. Ti*a T. Nuo kovo ik mgpjuiio tresti kas savaitg.tra. kaupusi v.rndeii tuojau iipiltr). Begonia tuetaLlica. lrgiimos: Vasar4 laistyti dainai ir gausiai. tik ij4 patartina imaisyti perlito grudq arba putplasaio dribsniq. ir Zemdje.21). . Zos. iyd6iimo loikcs: lvairus nelygu kokia ri5is ir veisl€. Ilgesnir:s uglius patartina nuolat lfiti prieiiuros ypctunoi! Nuo kovo iki bir. kambario temperahlr4).praddti laisti la- Postobo: PaMiiai pdzi[r'tma tr Patahystachys je. ilimoz Acanthaceae. Pavasari priei peNodinant nupjauti [glius. iis diiugins ius ne vienerius melus. - ninkystes lmorese (-> 95 . kad augQ graii laja. ligos: Jei ze- auginiai itin gerai ialcrijasi ir vandenyje. Vielos labai gausiai Zydi .e- geltoniq paiied. Koralinds begonijos (CoraLlina lljiatrr€j).nugraibyti. B egonia limmillg hea. Rfiiys lygiais lapais megsta daugiau iviesos ir saules. ir kihis metq laikais galirna persodiiti. Be|operone bnna ir aukStaklnie i. Palarinas: Krnminiq begolllq ruslLl f velsllq ym itin Zaviq. Beqonia egregia. l(enkdici. gausiai iydds.ieisbina nevysdamos beveik iitisus metus. Teiraukites asortirnento sqra. Vasar4 magsta Silum4. suda.Begonia Beloperole guttata Kr0nin6 begoniio Beloperon6 Begonia li rmhxgheana Zjdi n o kDvo iki geg ias. Nuo kovo iki rugpjndio trgiti ka-s 8 -14 die- Beloperon6 kartais auginama kaip vienmetis kambarinis ar balkoninis augalas. Priq{ tai dviem reddaliais patrumpinti nglius.li kiausi- Kili prieiiuros yprtu- nci: Pavasari. - - ir tikji labiau bijo v€sos. md perdZilvusi ar per puola miltdaug Slapia lig€. negu rlSys ir veisles pukuotais lapais. ieimaz B eg o n i a c e az. . Ziem4 lairytas per Slapiai ir per tam. (+ P. Zie<lai pana-fis i apyniq varpa-s. C@ Krimines begolijos auga kerais. . taaiau balti tikrieji Ziedai iisilaiko vos kelet4 dienq. Vasaiq patarti- ml oiski ir iiek tiek pukroti. B egonia se r ratipet ala. pal f zecLll. G-ali. 238). .. o kjq isnbiai patraukliis l3pai. Populiariausios yra: o@ loistymcs. Geliousidi augd: Iitisus metus Sviesioje vietoje. daugelis jq daugiametes. 44) pameginlite ii- f6vyn6: Amerikos atogr4. jei reikia. trqiincsl ma turi bfiri visqlaik vienodai dregna. iiem4 kiek vesesfle. loistytnos.'Comte de MiribeL' ('Grdfa. O iis graius puslirumis iS Melcsikos gali illus metus biti jiisq namq puosmelra.Sq gdliAdre-sai. akantiniai.lp. Geriousici cugc: Lauke ir kambaryje labai Sviesioje. nuo rugpjuiio reiiau. Daugini[os! Vilslres Kenk6ici. Begonia coccineai i\ Nuostabusis'). peNodintiiTarbagdliq Zemg. P.iq ir tarp jq kyiandiq ilgq baltq tik- njq des Ziedq.

I vien4 geliapuodi pasodinti 5 . ISjq ant ilgq kotq kyio 20'C). Vasar4 laikyti Siltai (per 96 . sudaryti iS violetiniq iiedq ir tamsiai rausvq papedlapiq. L< lapq pazastq puviflys). Browallia viscosa it Browallia lfili plieiirllos ypalu- n* nrci: Persodinti nereikia. Patarimas: Bilbergija geZiemojaialtri vdlyvq vasar4. bromeliniai. Kaip sodo gdles sejamos vasari. Vasa14 tarp I I ir 15 valandos pridengti nuo saulds.ugalas. Zydi priklausomai 1luo sd- - tretane- Browallia laikoma vienerius mefus. kad i5augtq gra. kaip kambarines rugpjfiti. puola baltaspamiai.ril. jei bntina.ds Argendn. 20 . rai tinka pmdedantiesiems gdlininkams. Ji iydi nepailsdama ir isaugina daugybg ataugq. iydeiino lcikcs: t:rowallia speciosa iy<li titisus metus. Vasa{ paseti prie Sviesaus laluo ir s6klq neapiberti Zemamis.us. Sia.us krimas. B. lieti maz^i. Brna misri:nq ir su ora11iirriais papedlapiais. Pamcvaius.a ! Iia rto - Kili prieiiiros ypctu- noi: Vasar4 dainai api- purksti ir. Nuo geguZes iki rulpjiidio ka-s savaitg trgitr.bergia naans ilem4 gali stovdti ir vdsesndje patalpoje.l(enk6icl ligos: netai. bet ne sauletoje iki sausio.I Billbergia nutals Browallia J Bilbersiio (9 3 F I = YI a N v-Ditbergija ne tik graz. tk Dcuginincs: Auginiais arba seklomis. gana gerai pakelia saus4 iildomq patalpq or4 ir nereikalauja ypatingos prieziiiros. Alsorgioi: Kaip ir visi bulv vietoje. kas savaitg trgsti. lrqiincs: 30 iki 50 ctn aukiiio pus. jei iiltai mos pabaigoje. Tai loistymos.. icimaz Solannceae. violetiniai ar balti paviefiai ijeAat. krDmis tamsiai Zaliais laZiem4 saikhgai (gresia pais. - uuliukg Ziedynai (lotyniSkai zntares . populi. u. Bilbergijos slixoteles sudaro siauri ir ilgi taNi viksvos lapai. jos laiko. Urusvaius.linkstantis).btJviniai. ligos: tei oras per sausas. miirunams ir kitoms r[-iims reikia iilu- f6vyn6: Amerikos atogqZos.fiausia ym B/o- - kiek ve- Ziernq jei laikoma vdsiai. c@{ Laisfymas. bet ir labai atspar Lus a.ga.6 sejinukus. iriai.'otr)dlll4 grandiflo r a ir Br ow allia rlscosa nuo lapkriiio - Geriousici cugc: t-abai Sviesioje. Ziem4 slau. s. c@g IS visq 6 Zinomq rusiq be11e Tai vienas atspariausirl kambariniq augalq. dfiasi vis uauji melyni.Va-sarq laistyti gausiai. be to. Eeiai vedinamoje vietoje. - iie- ieima: Broneliaceae. Gerirusici augo: Sviesioje (ret saulEtoje). vasaroti gali lauke. persodinti i plokitesni ird4 (tinka T arba g6liq Zemd) . - Kenk6ioi. T6vyn6: Pieq Brazilija. grandifora Dauginimos: atialomis. Gs vasarin6s sodo gelds. Iitisus metus pakelia kambario temper:ttu4. iyd6ir'mo lcikos: rei per. B rowa lli a nto - dinga. Browallia speciosa iydi iitisas metus. tr?iimos: Vasar4 laistyti gausiai.jei iiltai daugiau. Kol augala-s auiitisus metus auga ir sklei. speciosa.25'C temperaturoje sudygsta per 14 dierq.

Brulfe lsia Calceolaria Brunfelsiic l(olceolioriio :. baltaspaflriai ir amarai."'' B t{elsia paucifloru var. Iigos: odl per tvalkrus oro puola iydeiino loikcs: t. Yra iemdje. Labiau- llili prieii0ros ypofumoi: Augalui periyd6jus ankstlnr'4 vas. iyd6iino loik*: Daugininos: Vbi[dq ar- tik vienerius ir so- viniai. mis veisldmis. pnst4 apatini vainiklapi Loistyrnqs.vienspalvi. . kude l1elir*g iakotis. l6wr€: Pieq Amerika. brunfelsija nuodinga. bet ne visai sauldtoje. i Salis augandius iglius. iki geguiBs. tyti vdsioje (10 .tu" sausio ae. bet uitat nuolat skleidZiasi vis nauji. kuris daZniau auginamas balko[uose landiio ii paddklo iipilti.f 4 pe1sodinti i P arba TKS I iemg. Zememis neapiberti. gus Dglius patrumpinti Kiti prieiiriros ypotumci: PeNodhti nereikia.i priiiiirina kalteoliarUa apsipila gakrybe mie14 tarsi VelJk4 arg iiaiiied4. f6vynd: Brazilija. nes gyvuoja mefus. geltoni. frgiinos: . lyg namoje vietoje. duose. Jei turite vesq Silharni al- Douginimcs: Va-sar4 sdklomis. plati larpaite iSsiai tinkr langai i Siaurg. pusiau sauldtoje ir Siltoje vietoje. nedera painioti su puskrimiu C alc e olar ia integr i/olia. btldens. calJcina. ir iiem4 iydinti veisld lail(enk6ioi. galite auginti net i labai ret4 Calceolaria darwinii. 25"C sausio iki rugpj0dio. 97 . Labai nemdgsta sauso iildomu kambariu oro. Rudeni ir Ziemq daigelians reikia papildomo apivietimo. g Loisfymas. IS jrl laistyti millKtu Silh vandeniu. dvispalvi Laistyti gausiai. calycina. lrgiimos: uV^ ^iA\ C'dlceo16 lotyliiskai rei!kia 1naiq kurpaitg. DaZnai apipurkiti. nors ir vieni. Nuo lapkidio iki sausio augal4 pasta- Atsolgioi: Kaip ir visi bulviniai. il- nos. pinarium4. kuo vdsasndje (15 . apie 30 rusiq Zemangiq Gera. ivairiq atspalviq violetiuiai. bet va[arba demet! ryAkiai geltoSrl. Trgiti kas savaitp. Prigyja sunkiai. per kieto laistomojo val1Seimoz S o lanace ae. puola amarai. ligos: Lapai laidiq m6lynumo Ziedais geltonuoja (chlorozd) ddl su baltl alote. dells pertekliq po pusva- latrie parduodami pava-sari kaip kambariid gele. - jis S crop h^lariacebervidiniai. Nuo kovo Geriousioi cugo: Labai tsviesioje. c&6'db Brutfelsijq gerQ sudaro medeliq t populiariausia kambarind gdli yra Bnadelsia pauciflora var. Nuo bangliq auginiais. Grirusioi ougc: Sviesioje. Silto ir l(enk6ioi. Balti. Paskui liautis trgiti ir maZiau laistyti.20'C) L gerai vddi- jo iki rugse- drdSmes negaileti ir iijq kas 14 dieml trgiti. Tq mi*iflLl. dideli ir kiek mazesd (relygu ruSis) Ziedai laikosi relabai ilgai. Prekiaujama tik kultiirind- Seimo. Daiginimo temperafira l8'C. MaZdaug 500 ivatfu iio augalo ruiiq ir visos isvestos veisles tud para- lalxlq. ir kiti tera viemmeaiai augalai ir perzydejg ismetami .12'C) patalpoje tuomet gpusiau Zydds. raudonos arba orallzifle-s spalvos. li iileidZia tvirtus.

vddinamoje. ligos: Puola Pumpurams susikauti bi.spalvos atspalviq. lrgiimos: Siukstu nevartoti kalkifi go-vandeus. t rct rnargi. neleisime joms iyddiino loikos: Nuo k9sti staigiq temperatiros spalio iki kovo. Ddl per aukitos temperatiiros arba sukiojant jau sukromsi pumpurus augalq. ir purpurisukrauq pumpurq.Latnctua miiritnas 'Barbara Dougininas: virsnniq Clark' yra istabaus dybe pumpurq augitriais rug.ia japonica veisle 'C h and le ri El ega ns (' C a n d le r io gr akii ioj i' ). met Sios puikios gCles praZys nuostabiais Ziedais. liai - roje. Gericusici cugc: cerai ma visada po Zyddjimo. balti.lf"H:111i nuolat tolygiai dregnas.. sodinirJei pasirupinsime.' Si Lver Waves' . Paskui laistyti r. turi blti pertekliaus arba per kieto valldells kre0ta pumpruai. ir kuo ivairiausiq ar ne?" kankina-si berausrq bei gelsvai roZines maZ visi. Beje. te$eje kaip l2'C. Ii nepilnaCamellia j aponica veisliq gerai tinka viduti\ lfili prieiiiros ypclumoi! Ziem4lapus ir pumpurus ka. apie katnelijas daug kalba. jei lmanoma ne auki- tempemfircs vtiyti flepatartha.amarai. be to. Kenk6ici.8oC temperatii- -^. pilnumu ma. nestatysime Siq geliq arti radiatoriq. Be to. vesioje ir Tikro iieuos sodo . ' Appb Blossom' k'Maidzn's Pe6odi[a- - Blash'..diio ir gau.F' - tl pJuflo menesl. drdgmes neje.jie skiriasi dydiiu.e1nes.jei per iilvri Ziernokad pumpurai subrgstq. kur jos auga.4polla' . lcislyncs.et ' ('Bahoji pa- prustoji') aiedai da g Wesn| iviesioje patalpoje be tiesiogines saulds. augalas meta (geriausia 20 .pateikia nuo seno iSbandyt4' C hand. nevajos del metlkiau. zalsvl uggeriausia tnediiaga. Nuo gelxrzes ituesti i lauk4 ir pastatyti paurks- l5'C jo arba ddl neteisirlgos priezilros vasar4.siai fodi- 98 . Camelliajaponica veislds 'Alba Simpl. jokiu bidu repurkiti jie iisiskleidusiq Ziedq tadiau l1uo to ruduoja.aziau taip geriau krausis pumpurai. ti ir apraiyti. auginti kambaryje'. Saknq Zula-s griu- Mdgdjai gali rinktis bet HLiffi. Nuo tada. bet lapus.I puos tcna . Pofcrinos: Kambaryje geriausiai tinka auginti Cane Lh a sos anqua't erslds. krrie augina ka. Mat niai. veislg. kad kystes lmones <laZuiausiai oras ten. kai ima leisti met[gius. iki liepos pabaigos tr9sti azalijq trqsomis. Jos auga ldtai. iilei- - diia gxaKiiai svy'randius flglius irjau nuo spalio mtue-sio iydi.sdien apipurldtj.ga bltrljuos visus ii]vardillpurus. vdliausiai iki liepos pabaigos (geriausia i T iemg). Saknijasi maidaug po 8 savaidiq.I Camellie Komeliio J 19 = YI I- a I = N N o seno oltgitana Camell. f6wri: Ryq Azija. ir Svelmelijas irjau sulaukd niai raudoni. b0. svyravimq ir nelaistysime ieirnaz Theaceae.pemelyg suddtintudtuojau netalriios pum. Tai rte visai taip. a[traip jie |rukis.ler i Elegans' tg labai drdg9Es ir ve-sus. Ziemoti me€lsta 6 .25C). ddl per sausos . mudonosios tina alrkita tempemfiru erkes. kasrnediniai.ir kuo imantriausiais paraukimais sios prieZiiros klaidos . atbatkalkingr vandeniu. "Ar jai nubyrds pumpurai.

. . ' ' 7.-pr-eo>.w '-.F --&.ld-:.

violetines. ne aukitesneje kaip 20'C tenrperaturoiq. bet ne ilapiq. augalus laikyti labai Sviesioje vietoje.nula pyronida lls. l(ili prieii0ros ypclunci3 PeNodinti nereikia. ligos: VoraIs. ik rudens laikt laikyti tolygi. o kad geriau bet p.r. kurie teka pjaunant augiI1ius. Gericusici ougo: Sviesioje.u.I Carnpanula Capsicun annuum Korilelis J 19 Vienumetd popdko 3 lI = YI a N Catnpanula isctphylLa 'Mayi'.pakelia net ir kalkiug4 laistom4ji varde1.stogeje ir u:uovejo- megztqsi vaisiai - lauke. mazdaug 10"C. kad juos norisi beo1at iispjautj. kurie simezga nuZydejus. auginamos ir priZiurimos panaiiai. Grai us rirrur is la ugo paplto|ales. ir trapusis katildlis. zyclncrus pavadilirlas nis ni!ies lnetus. Kenk6ioi. Vasarq laikyti gerai vddinamoje parrlpoje. ve-siai trip jie gyvens. rua loistymas. cilindriiki arba smailiahrgiai. l1et sauletoje vietoje. betjie tokie . uenuodingi. t00 . z3lrosios augalo dalys lruodinEos. Nuo geguies iki ru!:pjuiio kas 14 dierq taiiau vaisiai. je. @alta'AIba' bei meisvai violetitle'Mol'i' v c& eisl€). per dideles drdgmds. bet va-sar4 saugoti Duo l:urie lengvai iaklijasi durpiq ir smdlio miiinyje. Ziern4 labai T:ir". kad iis augala-s pSpnKo\ gnnlnlrus. Jlose tik vieuerius par?iti. Geriousioi ougo: Itin Sviesioje. nugendti. Kenkdici. hgSimar: Laikyti toly!:iai drdgnE. Ziem4 pirktus augalus laikyti kaitrirl sirules spinduliLl. lrgiimos: Nuo pavasario visQ lairlymas. tnazri lieti. Daugelis neZino. Tdvynds Vidurzemiojitos prkrarltes. kuriq Zrnonas dar vadiJokr'ibo kopddiornis. iis augalas yra vien:lmetis. oral)Zi A\ arba gelto os spalvos. Sis augala-s o tai retai pasitaiko .'1. Jis iSmet:lmas.n u I a gi/ls.l. raudollos.]sollo*lo:. ieimot C a nt pa n u la cca katil6liniai.sdklomis pclcuoruve-se/. Daiinija: Campanulo isophylla Polcrimcsr Baltus syvus. nas glwuoja iyd6iimo loikcs: Nuo kovo iki spalio.llors ir karhls.rsia ruden! ir apie Kal6das. fra it Canpa. - uZuovejoje apskiti. iit r -lraUIe- tinklines erke-s del per iilto Ziemojimo ir per sauso kambario oro.bit 1tr7 liai: Vir*tje: Conpan* Ia poscharslqona. Ziem4 poilsiui p. lr Canpanula isolthylla. viniai. Lat gero.ri dregn4. pavasari persodinti i nauj4 Zemg. o&g Dekoratyvios vien.ritrrls. KlrStomis dielrornis gausiai. Labiausiaipa plitusi ir l|agiantu katiLlb vcisL. br:l- toje patalpoje. sustabdyti galima panardinus augalq i dnrlgnq vandeni. Vaikus ypad vilioja vaisiai. Kili prieiilros ypotunai: Po iyddjimo ruder i Dauginimcs: Augitiais. Pilkasis puvi1lys ir lapq ddmddige d61 iyddiimo loikcs: lavasaris ir vasara.r1net6s paprikos parduodarnos daugiar. nuo per sauso ir tvankaus oro puola atnar:ri ir skydamariai. kai vaisiai susinaukia. Jq vaisiai buna bet gerai veclinruloje vietoje.rkaks vesios. ligos: ter iil- * ui- ieino: So/anaceae. vietos. ilgiau ji- i Can pa. e.ma isigyti saicilo. vienarnet6 paprika yra nuoding:r. geriausia balkone. armzzrr. T6vyn6: Rytq Azija ir tuo Vidurio iki Pietrl Amerikos. net sauletoje. yra ivairaus stiprunro od4 Douginimas: Pavasari dirgiuauiio alkaloido kap(gal. Atsolgioi: Kaip ir visi bulviuiai. 'Alha'. Tikasis jo groZis vaisiai. Kaip sako botmri. Augimo laikotarpiu trgiti kas savaitp..

roiindq raudonos kaip vynas. krip kumai.llllatyti apie Visus 5VellltloslUS 1r Vellllei. lrgiimos: Sakrq griuZulzrs nrri buti vos dregra-s.a keras. lrgiimcs: Va^s:f4 Iaistyti gausiai. Vienos auga l4 dieDq trgiti. bronzines. Nuo kovo iki -mgpjndio blua sniego baltumo. anksdiau vadint!-s I/ir?cd Iosea. jei laikoma per iiltai minuojandios muselqs. lliti prieii0ros ypotumci: Kiekvien4 pavasari persodinti i T. c@ Catharanth srose s- egzotiika-s musiskes nelsvai violetines iieme-s (/i?ca rarnor) pusbrolis. su piluavidwiais ir nepilnaviduriais gaiiais. purpurilas ir iviesiai violetines. Nekaip auga ten. PerZiemojusius augalus ir padiq isaugintus daigus l'luo geguZds isneiti i laukq. kad visai nenudziuhl. iimokus Indijine chrizortiSartginto nesipersodintiiTarba TKS 2 iemg. kad iisisakohl.7 cm ilgio lapus puoSia balta vidurhe gysla. Douginimos: Pavasrri auginiais. Naujus Lrglius daug sykiq gendti. I vienq gdliapuodi susodhti po 3 daigus ir vierl kart4 Dugelldti.Cathannthu-s roserls Chrysentlrernrrrn irrdicurn Indiiind chrizonteno Daagianrct^ wis!2s ilgahiui auga vis veiliaa. Jei vandeus per malzai. suglanba. Kenkdioi. T6vyn6: Kinija ir Japonija.clnizlntemos m4 daug maZiau laistyti ret. ndti. Tadiau labai dideliq ialnq augalas b. - t 0l .ri ir tik tjek. aukshes. kitos . Ziemojimo tempekai kambariuose prie lango ratiira l1uo 3 iki 5'C.mdi: Po 2ydejimo nugeuiai medeliai. Naujai isigy&Ls chriz. parduodamas kaip viellanetis kambarinis augalas. iyd6iimo lcikos: enrciiau nuo liepos iki gruodZio. kur vdsus. JoS laistymos. Jo tamiai Zalius. Ziem4 kiek vdsiau (apie l5"C). Kenk6ici. Ankdiau. st - galo dalys nuodingos. Daugiausia Siq gdliq galima p. Ziebrldlvoversu. - - buvo megsurmiarrsios karnbariuas geles. f6vyn6: AtogrqZos.klip Kiti prieiiriros ypclutrulnpakfi ietrini ir vainiki. Gericusioi augc: Sviesioje ir vdsioje vietoje. Kovo md- trgsti. . Siltuose kambaduose ilgai neiisilaiko. ojq viduriuka-s raudonas arba geltonas. kuris iS tiesrl y. nedelis. bet ne sauletoje vietoje. gali neistverti.lus prsodinti sode iaLiedilai. Atogrqiq kosmopolitas. ramioje vietoje. o Siltoje rarnioje vietoje gali augti net sodo lysvdje. - gas klimatas.s bemat bet velgti drdltmes pertek- laul kns Zietn4 saikilgai. pukidai. Potorimoss Nepamirskigeld hbai jauhi au- reguliuotiZyddjim4 i!tisus mefus.rugalir. Prie-i Salnas . Chizdltemos gali Ziemoti ir taip: lugendtus augaivie-sioje. ligos: netai. lcistymcs. Gericusici ougc: Itin Sviesioje. gtai. ieimlz C o np osi t ae. c@g Chrizantentos Egsta rXsq. dabar. citrinq geltonumo.rpdengti egliq Sakelernis.Vasar4 mdgsl1 bnti Siltai. Mazdaug 3 cm dydzio Ziedli roziniai arba balti. iyddiino laikos: geguzqs Nuo Alscrgioi: Visos iio iki spalio. Catraranth s roseus karnbary:e auginamasjau nuo 1757 metrl ir yra vis labiau megstamas. lietin- rliimis. Prekiaujama tik kultudndmis Seimoz Apoclnaceae.ii ialiiui.5 . ligos: emarai ir voratilklin€s erkds.artemas bei per- iiemojusius arba jarunr-s augalu-s nuo pava-sario iki rudens ka-s savaitg D!uginit||os: Auginiais kovo mdDesi arba seklomis va-sario mduesi iildomoje daugirimo lysveje. 2. TKS 2 arba gdliq Zemg.

vadinana kinkanu. iyrl6iimo lcikas: Nuo kovo iki rugsdjo. Nuo kovo iki rugpjtdio kas savaitp truputi pafftr<ti. hfiimos: Vafioti tik suminh<tllt4 GtaZ[s vaisiai. lapai rrrreina ddtrdrnls. Kamerunas. bet ne saulekaitq. deiiije kit*uzas Svenlnedis - gaj s ). voratinklines erkes. IE4OO n' lqi5lymas. Kaip gaiima mr8e11eU. balti. Aftikoje lailGiiais is). dregname ore.r Fott nella miirijr:'s C i t I oIo r t u n e I I a rrt it raizgo iaklys. f6vyn6: Vakant Afiika. fdvyn6: Pieq Azta. Zinomiau.rs trurelapiq.ri apgenejus. 102 . Pclarimos: Kadangi Svenhneclis visai :regali augti kambariuose su centriniu Sildymu. Gal ddl baltq kaip sdeg.Clerodetldru t .vos drdg|a. ligos: skyaamariai. ti kanebent I -2 ln aukidio te- Kiti prieiiiros ypclumoi: DaZnai apipurkiti.nitis. ligos: Del per sauso oro ima L_risti Ziedai ir prunpurai. Visus metus melsta b[ti Siltai. Ziema mdgsta nuo 15 iki l8"C temperatur4. Europoje Sis augalas chemindmis slopinandiomis mediiagomis Douginimos: Auginiais geguZes mdnesi. Augillti ant pala[gas arba patalpose. Pctorinos: Jei savo cit- Lvugiramas iemas i-r parduodan Ls kaip l<r[lnas. ger. toddl ziedldulke-s reikia teptuku pemesti ant purkos. go laistomojo vandens. ioze) ddl pemelyg kalkinSeimo: Raraceae. Jei reikia. dintiji! raujq Zemg ir pel. Vellgti kdllslgs YandelNl Ziem4 laistyti labai m. Netrukus jis iileidiia naujus uglius. v er- tik Sildomoje dauginimo lysvdje.r. Vaisiai iisilaiko kelias savaites. kad oras labai dre$ras. ii kuriq Llio ryikiai raudori iiecLri. Pavasari.ie. pavnsari persodirrti.stltyti Silaiau. TKS 2 arba geliq zemg. Pavyksta mariai. Geltoni lapai (chlokaftais net me0qsius. jo ieapvaisills ieimaz beniriai. Tadiau tuomet jis numeia Iapus.'ijoklis. tr?iimo5: Nuo pavasario iki rudem laistyti gausiai. klr maza vietos. o dasi Douginimcs: Augidais iildornoje daugilimo lysvdje. Xenk6ioi. Kenk6ici. Gedausia tai daryti vidudieni. Prigyja itin sunkiai. o antjq sukrauna laujus Ziedus. Kai visrl puodo Zerng ii- uiaugaltys Cif nrs ricrocarpa (arba kltarp Citrus j apon ica. -^^ lqistynas. Nuo kovo iki las poetiskai va dindavo niais kubiluose arginamais augalais. viszaliai odiiki blizgantys lapai del iiq ypatybiq auga)ai tapo itil1 mdgstamais kambari- Clerodendru r!!iq kambaryje auginamos - tik nedaugelis.nai apipuk\ti. perso- pravadr iiresti laukar i uzuovej4. rinmedZio negalite iineiti laukan. jam geriausia Zielnoti vesoje (12"C) ir kaupti jdgas kitai vasarai. Nuo kovo mdne-sio ima skleistis Ziedai tankiais netikrais skedials ir q laaihl sodams suteikia kvap4 piauzianti vaizd4. Geriousioi ougo: Labai iviesioje vietoje. miltuotieji skyda- kibiais stiebais uisliuogitr et i4 m aulciti. Zeme turi biti . vabzdziai. Vasarq jei pakalkamai iilta. hrris savo girntindje rugpjuiio ti. maiiyt4 su sodo mo1iu. nttiniai.I Citrus Clerode dnnn J dtrinmedis iventmedis (9 3 I = vl 1- a N #&n' citrsiniai Kairdje Cyt rolort uttella. kas savaitg h?s- lfiti prieii0ros ypolubihl moiS Pasinrpirrti. da. V a rb enace a e. Fonune I! a maiiau . "Nekalta meile".roride. nuostabiai kvepiantys Ziedai.ro. Geriausiai ougo: Iitisus metus labai sviesioje ir oet Muldtoje vietoje. j4 mDsq sene.kalnbario temperaffiros sia vallde11i. Tai gajrs vijoklis. jei per lalta.r1ai. iydeiimo lcikos: Ziedai ir vaisiai yisus metus ran- vie[u kartu. arba Citn$ i. persodinti i T.

vesioje (ne Siltesreje oei 12'C) ir nesauldtoje vietoje. iydtiiimo lcikos: lvaiKlivija kasnet darosi vis Eraiesnd. kad kilnojant i. o pava-vr! . puksti. Coltuvxea )c banksii. augalos Iunnea tniirilnas 'Stavonger'. Ii svoghDo ji iileidZia kardo formos lapus. Ziem4 Ziedus krauna 30 . aprinka miltuotieji ir paprastieji skydamariai. per arksti praddjote gausiau laistyti pavapuse i ivias4 (+ P. tik reijos Ziedu-s gofia lapai. mdnesio kolumndjos gali iki vasario pabaigos duoti pailseti (laikyti 8 . amarililiai. bet vetgti drdgmas pertek. Gericusioi ougo: Nuo spalio iki vasario pabaigos iviesioje. [ksmingose vietose tarp uolq aiba miskuose. bet siltoje vietoje. PerZyd6jusius Ziedynkoiius tud- iviqsioje. tinkamai l1audojartt Zem4 temjau per peratiir4 Kalddas.10'C temperafiroje ir beveik vasaroti pakabiltos rnedy- Atsoryiqi: Klivija turi nuodingq alkaloidq. iyd6iimo lcikos: Nuo vasario iki geguze-s. T6vytt6: Vidurio Kiti prieiiiros ypotumois Kai iileidZia lapus ir Amerika. alsargiai atskirti. ligosr rei ziemq per dilta. gesreriniai .)meti gdliapuodi. Co Kiti prieiiuros ypotuItlci: Alsargai purk(ti kanbado temperatiros vandeniu * jokiu bidu ne saul6je ir ne alt iiedtl.40 dienq palaiky- ta 15"c. Nuo kovo pos kas 14 iki liedieiq trgiti.dinasi. Tik kraudarna iiedus apie menesi turi pabuti vdsiai.iui. 25'C Silumos dirvoje.20'C). Itenk6ici. ti. 45). pusiau [knnhgoje.5 cm. Colunr ea t i cr op h! I I a (keletzs jos veisliq rnargalapds) bei ruiiq miirunus ('Sfa- ranger'). Vasaroti iis Palorinas: Jei jIsq kliviaugalas gali lauke.ilgq Ziedynkotl. c@B'fu9 rus. fdwnd: Natalis.dio) arba nepakankawrai liau$ Nuo spalio mdnesio laistete augart . hgiirnos: Augimo laikotlrpiu Zemd turi buti tolygiai drdgna. ji negavo deramai q augalas bfiq vjs ta paiia pailsdti. kas savaitg po ieimoz Anaryllidaceae. I03 . daugiausia Kosta Rika. ligos: Jei karnbaio ora-s per Musas ir nuo skersvdjo meta lapus. tuojau [upjauti .Clivia Colutmrea Kliviio l(olunndio \r cP /I (U/\J Tai bene puikiausias svy- rantis augalas. Klivija auga drdgrose. - Loislymcs. nelygp miis ir veisld. seDes[ius geriau palikti ramybdje. Kenk6ici. laistyti gausiau ir pastatyti Siltesneje vietoje. ka-skart apsipilaDtis nqsulaikotrais ugniaspalviq bei skaisdiai raudo1rl Ziedrl srautais. saus4).iedynko- persodilti ! Zemus gdliapuodiius su T arba TKS 2 Zeme.d vietos i vie. Nuo lapq kuo dazDiau Geriousiai F !ugo: Ne per valyti dulkes dr6$ru vatos guiuiuleliu. vakia pa. C o lan n e a h i r t a. pavyzcl i. Piflnuosius Ziedus sukmus po 3 6 metq. Venlrti kalkirgo vandens ir kalkingq tr+irl I Ziern4 laistyti tik tiek. PerZyddjusi4 apkarpyti ir sari (Ziedynkotis turi buti laislymds. Afrika. Nuo birzelio Douginimcs: Virsunes arba Soniniais auginiais. Ge[ninkai mdgsta ivairias jo r[iis ir veisles. Polllimo$ je. kad visai neiSdiiutq. Vos Puikus svyra tis tik pumpurai iiauga iki 0. l]fiinas: mariiausiai 15 qn auKVasar4 laistyti gausiai. Jaunus augalus kasmet pexsodilrti i T zemg. Vos tik pasirodo iiedynkotis perkelti I Silt4 pusie. Seimaz Gesneriaceae.{dli Pavasar! arba va-sar4 atzalomis. Co- humea gLoriosair jos veisl1' Purpurea' . Jas Dcuginimcs: tuputi trgs- (18 . krdulra ZiedyDkoti.

C/os Indijos. ojuk kaip tik jie krauna traujus Ziedus.iEd]ILPavasari persodinti T. ima lristi arba susisuka lapai. Demesior krosaoclra atvd- i ieimai sr:s iaklims (ypai dr6!tloje Zemeje) gali bemat storlapiniai. Ceilotas. l0"C) vietoje. Pjnvio viet4 priei ikisant ietndn kelet4 dieDq apdZiovinti.Ls tr. Jos veis]. todel pat rfiina auga14 daZnai trpipurkiti. Jaunus augalus dazlai ge- akarthiai. 155) gendiai. Jei Siltoje vietoje. gali apnikti miltlige.rpomis allt ilee kotq. ploluodds erkds. Crassulaceae.rLlgF kryzniikai isdestytais 2 cm ilgio lapais.sar4 kas 4 savaitqs palaistyti kakusq hQ- Viena penkirsdei jmtiqs Sios genties risirl.---*-J Rochijas iiedai #& - I iepsnoj a li ii t! deg I t! G aN c&6'db iS i |isa me pa-so u lJj e ve is l i' M ona Wa!. iStisus metus sioje (ypad Zjemd. Xiti prieiiriros ypotumoi! Po Zydajimo rdnlros vlr1deoiu.rrio md- iydeiimo loikas: Nuo geguZ6s iki rugsejo. larrie ger ai Saknijasi Sildomoje dauginirno lysveje. Kifi prieiiiros ypotu- dre! mdi: Or. lapinds nematodos.iio iki vasario mdlesio leperlieti. re-s tik apatines jos dalys medeja).+marai.rug l0 crn. vel iipoprrliardjo.Lcistymos. Jei per dregras ora-s. uuo pat iemds augantys IBli.emg su perlito gnideliais. ruo spaninkamsji nepatiko ddl sa. hde iiauga iS laprl paza-s- bet iiukitu DesrFlaDillti Z. Gericusici cugc: Sviesrau pavesDSole. l(enkdioi. kad Zemd br. mil- praznti ! P.tr€-a. ji uzauga 30-60 cm aukiiio ir iydi ry-ikiai raudonais Ziedais. Geriousioi auga: I-abai iviesioje. drdgD.isirfipinti. Zrli.rri buti labai iyd6iimo loikosr ceguZd ir birielis. Seimoz Aranthoct* . veislininkystes budu pa-ialino jos "tropinius kaprizus".) P. o Siuo metu ji priskiriama beveik 300 ruiiq vienijandiai storrlapiq Crdss/ld (. T6vyn6: Lrdija.I Cra-ssttla coccilea Crossandra infrurd ibu lifonnis J Rorhiio l(rosondro tD 3 F I = 6 a N . ligos: ler siltai ir per tamsiai laikomq augal4 puola amarai. Tadiau islldiqkai$ls nemdgsta. gelsvai roZiniai arba oranZiniai Ziedai grupuojasi va. Dcuginincs: Ugliq galais birZelio menesj srndletoje Zelndje. neti. Rugsejo rndnesi inaiti vidur ir Ziemai pastatyti iviesioje bei vdsioje (apie tuotieji skydamariai.r. sauldtoje ir gerai vddinamoje vietoje. tdliq. Va. lrgiimcs: Augirno ir iydejimo laikotarpiu laistyti gausiai - sandra i nfu ndi bttlifornti s. Rochija yra puskimis ([ors tai ne iikart pastebima.lq T6vyn6: Pieq Afrika. trgiimos: vadinirnas buvo Roclca Vasaftl Zeme tud biiti vos coc. Nuo kovo iki vo inorjrgo bhdo.e'Mana Wall &ed' megiama ir iiandien. l(enk6iai. rugpjniio krs 14 dienq i laistom4ji varderi imaiiyti galiq tr4sq. kad isaugq grazus krDnelis. kambario tempe- Sotis. Douginimos: Vas.voratir*linqs erkqs.s kaip l8'C) patalpas.l h ed'. Naujiems ugliams bus erdviau. t04 . per sausils orus arba salta ia per dragna Zeme. as. G6li- Lcislymcs. Alrksiiau jos boturinis pa. kol pasirodys ijedpumpuriai. TKS 2 arba gdlitl . Silk. Vasaroti gali lauke. ne-si virSuuiLl auginiais. [esauldtoje. Ziem4 megsta Siltas (ne vesesne. Ji gerokai stnulkesnd ir keslresne ui Dataraliai gamtoje augandias apie I m aukiiio savo seseris. l8l7 metais buvo atvezta miikitu. ligos:. bet tik pa-stogeje. ziemq beveik sausa.ri ap. betpu. bet kai i Europ4 iS iiglius vienas ivedq sodininka-s SeStarne daiimtnetyje patrumpinti maZd. Piltuvelio fonnos geltoni.

nereikia imituoti. V. vddilamoje.6 apiberd zememis (tamsoje dyAs- 105 . TKS 2 arba g€liq iemg. hgiimos: Zeme vasar4 turi bfiti vos dregru. toddl gali uzsikre-sti Zeme. Vokietijoje - mei! l-ristvti iemg. be to. Iigos: oel drdgrnes pertekliarrs gali paruduoti iaknys arba isime-sti gumbq puvinys. puola amarai.Cyclarnerr persicurn Ciklamenos \t. ialiais arba margais lapais. re per iiltoje vietoje. Geriousioi ougc: Suiese-sniais mdne-siais. Tokios |eis!as va. kad sejiuukai iidygtLl ivie- majame jarriiasi geriau te. raudonais. roZiniais arba gelsvai rausvais ir violetiniais Ziedais. kasmetjq L{auginarDa apie 20 milijonq egzemplioriqr daugybe veisliq zu maiais arba dideliais.tukinds je (18 . Ciklamenai itin rndgstamos gdlas.qirias kad nyk. tarystartis kalki|gose dirvose. bet ne Slapia. baltais. Tik jaunu-s sejinuL-us galima giliau susodintr. o taioliriai. be to. Sauldkaitos uemegsta ir vdsiame miegadregmd puodeliams iidZiIti. jukjq groZis ii- ryikdja tik dauf:eli metq Trivynri: Rytine-s Viduriemio jiiros srilys. lamenai labai jautriis drdg- didiiosios veisl6s ir yro be golo iovis. Trikio vietq rpiberti medzio arglies 1r1ilteliais. kal- Lcistymcs. o ne ir Iapus iirauti vienu trokgumbq. Beje.dino.. Vietos prie VldurZemio jIros.tnos "balta su akule" (A veisles gausiai Zydi ir gerai laikosi. .juos auginant. Jei augalas laikoma-s per iiltai. pana- sauletoje.itai ciklarnenq prieZiuros paslaptis. vadinamieji Douginimas: Is sdklq sildomoje dauginimo lysvd- kvapieji ir nykSnkiniai ciklarnenai. ues mq kas savaitg Polorimqs: Senus Ziedus tigiti. voratinklhds bei plonaod6s erkes. bet De Ziais knlrneliais. Dau- taidios l). rak. Prie-i ir per Zydejiteldjirnu. kur auga laukiliai ciklamenq broliai. iSti- sus metus gerai Xenk6ioi. lihNi dalis greitai pnva.. cik.20'C) bet kuriuo metq laiku. Depjauti jq. Sekl. gumbai gludi tankesodje. kingoje dirvoje. Toddl seti geriarusia vasario mdnesi.puvlllys. gali isiraesti pilka-sis ilykifukinidi riklomenoi kamborio femperolurq pokelia doug geriau negu iiq i ginllsia-s viet Ls. apie Zemg reikia pasakyti. Ziemq geriausia lailAti apie 15"C. plunlcmiriais arba lygiais. g3r Sildomose patalpose. tik svarbu neleisti rnaiiesietr-s jr1 Gaivi vdsa ir saikinga . Jauriems augaiydGir'mo lcikos: Nuo lams reikia labai daug rugsdjo iki balaudiio kad augtq graSeimaz P r in ulaceaz. Veislininkai j. daugiausia lapq Zemdje. Tai kalnq mii\ augalas. sioje. kad s4lyg1. va-sarq bina gana sausos. o neiistyptq. lyg "vienkartiniai" augalai. su lfili prieii0ros ypctumai: RudenipeNodinti i T. Tradi c i nd /-) ci klanr en 4 spalva. Treddalis gumbo turi matytis. jei per dregnas oras.Sviasos. geliui ciklamerai tdra proginiai.Lsar4 pasbtyti lauke pusiau paunksndje.

Apo clnaceae. Nuo sauso taspamiai. Geli0inkai negsia iv a]rirs D i p Ladeni a sa ndz dio ruolat laistyti ir ka-s 8 . todel tinka papuoiti geliq vitrinq apadi4 arba auginti kabandiuose gdliapuodZiuose. Alsorgioi: Visos dipladenijos dalys labai nuodingos. Kili prieii0ros ypotumci: D. iyd6iimo loikos: Nuo Dcugininos: Pava-sari gegrZe. ponl sykiq nugeneti.I Dipladenia D i pteracalthus J Dipludeniio Diplerokontos rg = YI l- a = - N Bahaiedi D c&n'g ip I aden ia bo liviensis. trgiirnos: t aistyti minKtu kambado temperdh:lrcs vande- niu. ZiemQ ant ialtus portellae (t\rb. ste. tamsiai roiiliais arba baltais Ziedais. L_ur visus drd!3la. itin veSliai Zydindi4'Rosea' (rcZind . o& Dipladenija vis4 vasanl iydi purpuriniais. ima pr. Ords turi buti drdgn.is.emd su perlito gmdeliais). kad Zemd nuolat butq t06 . miltuotieji akantiniai.bi:tq labaj dregnas. ligos: Jei oras per sausas. persodilti I iernus dube- nis (tinka P. Visai pavasari persodinti i T Zena'uja ytu Dipllldenia boli. skydamariai. voratinkli- tds erk6s. pavyzdZiui.ia patiqsti Sildanti paklot4 arba neplou4 putplasdio plokitg. pukiniai. labai Siltoje vietoje. tuo kovo iki ngpjridio kas 2 ri it Dipladenia splendens lui pezydejus laistyti saikingiau: nuo rugs6jo spalio iki kovo gele turi pailseti.s. terka 15"C. bet oras isimeta sakml puvi[ys arba ggybelis. puola skydarnariai. TKS I arba geliil . kad oras letiniais dryZiais iSrnargil. iliauziantys puskrumiai.14 dienq trtriti. l(enk6ici.me iilt1l.mg su perlito grideliais. hetus bttq silta.Lstai augti. fdvyrG: Brazilija. o Zetais iiedals ir l)iptcrucan. oro ir vesos augakthe: mal DmZxva. bet lresaulebje pusiau paunksrdje.43).li senesoiems tinka kiete$e turi oialrziDes Ziotis. Nuo kovo iki rugpj[- loislynos. Kasmet pava-sari gyslon. bet re sauletoje. susisuka lapai.mci: Rtpintis. per savaite-s po truputi trgsti. apdr*a ballabai dr6gnas. jeijis sausr-s()P. Dipterakanto lahai grains lapei. kurios balti Zied. Sie augalai tai Zemi. ligos: Ddl per portellac) roiiais Ziedais. ieimoz Acanrhaceoe. ypad kai leidZir naulus uglrus. anus (atba kitaip Ru e I I i a Kili prieiiuros ypoludevosraza) baltais bei vio. Gericusici ougc: Istisus metus labai iviesioje. vie?xtis. Xenk6ici. trqsomis. kad geriau iakoq- Itivynd: Amerikos atogrqZos. Beje.s iki spalio.r kltt\ip q akmeuinirl palangirl - ' Rubiniana' (roZine arba Jaunus augalus kiekvienq taudona) veislas. iivagoti iviesiomis Ruell. Kai gerai isiSaknija. ISvardhhl nisiq lapai tarsi aksominiai.Aelsvai rozhe) ir ne taip gausiai iydinii4 drdkirti or4. Dougininos: Pavasari virinniq augiuiais 22"C Zern€je iyrGiimo laikos: Nuo rugsejo (iildomoje daugi- iki gpodZio. timo lysveje). jei Zemd per ialta ir per sioje. 4retn4 uz- sauso oro susisuka lapai. dirva-TKS2miiiuys dipladelijai reikia tvirtq su molinga sodo Zeme bei karteliq vyniojimuisi. daliq auginiais iildomoje Seima:.li1ai apipurkiti.dauginimo lysvdje. Auga- Ii 250 Sio augalo ruiiq kambaryje auginami tik I) ipte rac ant h us da|osi vidutiniikai drdgna. Gericusioi cugc: Svie- laistymqs/ trf iimos3 Ja: kiu budu nevartoti ialto ir kieto vandentiekio vanderc. ddl dregmqs pertekliaus serga lapai ir iakflys. miSrulus.

o vietos it prieZilros joms reikia uedau8. Zie- GmZiai kerojasi ir leidiia ataugas. tad galima auginti kaip svyranti augal4. lylt kaitoje. loislynos. senesnius P zyol pava-s44. toje . baltai apiannojusiais Ziedais. .Seriuotoji eieverija. I nupudtuoti. puola miltuotieji skydanariai. o ii tiesq . Nuo kovo iki rugpjuiio augimo laikotarpiu ka-s savait9 palieti trupuiiu kaktusrl trqsq. . ikisti ! smelio dirv4 ir leisti iaknytis (geriausiai prigyja 20"C iilumoJe). lelygu ruSis arba veisle. Veis16 m4 neiydiniiq eSeverijq 'Raby' ('Rubinas') pa-si- Zymi rnudonals lapq kmstais. Ziemq ndgsta iheds vesoje (5-10'C).Iiauga tik 20 cm aukiiio ir nuo kovo menesio Zydi rausvai rudais geltoDai apkra-{tuotais Zie- ieimaz Crassulaceae. Auginius atpjo\. zydl svlesrar rJudonais.s pertekliaus paprastli isineta Salorq puvi- Geriousici ougo: IsGus metus sauletoje. kitos . itin Echeveria noclulosa. Tai reiikia. Echeveria gibbiflora srn€lio bei purpurinds - jie pazaliuoja. Sildiau lailqti nebent iiemq Zydindias rirSis. Saugiausiai jaudia-si lauke.int 30 . EcheNeriasetosa . { ionus leidZia tvirtus Ziendynkodius su orarriiniais. t07 . Be to. kribiitina. Dregmd j. Gantojejos auga Vidurio b Pietq Amerikoje daugiau kaip 100 ntiiq. Kenkdio'r. itin grazusjos lapai.50 c1n aukidio stleDq. beveik visai nelaistyti. sakrhiai amami (Saklq kerkejai filokseros) dainiausiai del to.. - fdvyn6: JAV pier[s. kaip sako pavadinimas. Echewria put. ivairus. Eche|eia agavoides lapq kraitai rudZiq raudograrius 'Red numo.kaip trumpastiebiai Sakoti puskrumiai arba krimai. tamsgeltoniais arba raudonais Zierlynais. atrodo tdge' ('RaudonkaiGs') veisles lapai.s iiauga . Graziausiai eieverijos atrodo susodiltos grupdmis ivairiosjq ruiys ir veisles. kad augalas per iiltai Ziemoja. Labiausiai mdlFtamo6 ir paplitusios yra: . nys ir miltliga. - nl kekirl.tila ijdi rtuo baLandiio iki birielio. trgiimos: Va-sar4 laistyti maiai. RudZiq spalvos iiedai iisiskleidZia vasarq. k-urie rudeni skleidZiasi ant ilgU netik- bestiebdmis skrotel€mis. saule- deliais. tuomet. apaugg baltais plaukudiais. c Echeveria iydeiimo loikas: t-auai budingi skotele isside-stg mesingi lapai. Prekiaujama labai lvairiornis r0Si- rnaZydiai puskmniai dai- harnsii liomis skoteldmis suarF gusiais lapais. t mis. bet ivaidos rusys skirtirgai.Echeveria tseverrlo Echeveria clerenberg i i #& - iS Me ksi kos. llun. Kai larios jq auga kaip bestiebiai kemi. Echeveria carnicoLor mdsos spalvos eSeverija. Echereria pulvh@ta l^pai. Ec heve r ia deren berg ii reikia daug iviesos. Ziedus krauna priklausomai uuo dieros ilgumo bei Sihunos. Douginimos: Po zyddjimo iorrindmis skoteldmis arba lapq auginiais. Kili prieiiriros ypolumoi: Jaulus augalus ka-snet peiiodinti i Zem? kaktusrrns arba stafldarting tik Zetng. suaugusi plok<diomis. kad jai - Pqslaba: Lygiai taip pat pr iZii'lt jdr'a be G r a p I o p e t 4 I ul. ktri iydi nuo geguids iki birZelio mdnesio tamsiai rcZiniq zvaigidiikq Ziedr! kuokiteliais.|s prazudo. bet tamsioje vie- la. ligos: Nuo drdgme. Zemauges eieverijos labai dailios.us hnputi apdZiovilti. vidurio ir PieQ Amerika. Beveik visoms joms spalvos skotele.ialiais blizgandiais pais ir orarZiniais iiedais . ismarginti violetiliais dryZiais. vasarQ liltoje vietoje. storlapiniai.

pieStuko storio spygliuotus [glius. botadkq vadinani - :.s RaudonZiedd karpaiolE iileidZia il$rs. Seimcz Euphorbi a cea. luodingos. vidurio ir pietq Mada. ligos: tei per balti. raudonais ir violetinjais Zierlais. lfili pdeiiiros ypclunci: Jaunus augalus kas 2 metai pesodhti i iemg kaktusams su trupuiiu molio.e. L{ Madaga.motininiq ruiiq pirmosios raides) iydi kol1e iStisus metus geltonais. iino M ruudonoji karyaiola - Euphor BaltaZiedis E phorbia milii tniirunas 'Maralhon' ('Marat on as'). Trl trinio Sildymo or./prorgneiso kahrl jis auga gal llia lorri miirunai (pavadimetro aukidio kdiin:ds. Naujos ri:iiys auga stahnenai ir yra Zeme-snes. t08 . geltoui ir na L:uo lvairiausio raudo- Tdvyn6: Mardaga-skaras.. nemeta lapq L megsta &egnesn? Zerng. kol dar neiileisti nauji ugliai. Savo gimtine. Lcisfynos. per daug vandeus. kuriuos galima iilenkri larku ar dar kaip kitaip. kad neisdZiutq gniuZula-s. senuosius privalu patrumpiiti arba visai lrugelr€ti. nime . pavasari.rs labai iviesioje. nei dviejq ruiirl mi5runai gekaitri saule. nuodingi aitris sywai ir vienalydiai (arba hermafroditiSki) netikri iiedai. dintt Euphorbia lophonepaliaujamai Zydintis na.ald.nardioti i drun!!4 vaDda{. metr. ant gmnito ir 5re vaduamreJr zr. karpaZoliniai. ikaudiuklpa11aBendra visoms karpazo- nilii.8or?a . I! pinno Zvilgstio jos atrodo labai skirtilgos vielos pan.I Euphorbia milii J Roudoniied6 korpoiol6 rg 3 vl l- a I = N '"'''----"^dr Visie bia s gerai Karpaioliq yra per 2000 #&dhg iI llet mediius. Pavasarl. ypai iiem.rs.l.rai auga bei Zydi ir beveik je. o syvuose yra od4 ir gleivine-s dirginandiq medZiagrl. roZiniai. Beje.vis.Liios i kak- tusus.augarti pomiskyje. Idtoje ir iiltoje vietoje. ruiiq. sauina kristi lapai. kuriarn nemetus Zydinti ruiis. lrgiinos: Laistyti vidutiniikai. Geriousioi augo: Istisus ialta. kad liau- qsi tekdj? s)'vai.kitos-iioles. { spyglius galima susiZeisti. VaAlscrgici: Visos raudorsar4 galima penodilti i sodo lysvg. lumo. I diena apdziovilrti ir tuomet ikisti i durpiq ir srr6lio miiiul.skaro kicijadiais. ius balti. jie dainiau sergamildige. kur l1ols uzuo- Ziedes karpaZoles dalys vdjoj ir isaulyje. noIS iytl6iimo loikos: Nuo spalio iki kovo mdnesio. Nuo kovo iki nrgpj[dio laistyti gausiau ir kas 2 savaites i laistomqji vandeni irnaiSyti kaktusrl tr+\. kr-runus len1. teD kliudo rrei Musas lruo ce1r. gaskare.""T'ilff::il"f'. Po Zyddjimo vien4 mdnesi laistyti tik tiek. Douginimos: Auginiais Ypai thka gen6- jimo atliekos! Panaudoti senesniq ngliq gabalilius. RaudonZied6 lusi baltai arba ruusvai ZykarpaZola nereiklus. roZiniais. Pjuvio vietas p. Xenk6iai. i-itisus mq bidiulis.isstumd gry4sias veisle-s.

108). kai rulaeDta tikieji zjedai (lle paziedlapiai).bier). t09 . gelsvai ro. tikieji puaisetijos Ziedai reisvaizdos.ji skyda- iki lapkriiio gausiai veislirirlkai Ekd (Ecke). Naujus Dglius gel1eti. cizijoje sukufia veisle Ziedlapiai !fiti pr'reii0ros ypcturnqi: Auginant toliau. Zydijimo rnetu oras turi Tuometvel $arkillgai laistyti ir treiti. svyraniias 5 cm. - tuo- Vasaroti gali lamioje vietoje lauke. geltoni. Polorimos: Kad susikrautq Ziedai ir nusispalvinq paziedlapiai. apvoZu-s "vierkartiniai" ir dideliais si i Sonus. Gro l ristyti. bet nesaul6toje patalpoje. baltasp:rmiai. Jos - - Syki imkite ir reiimeskite Sio augalo apdl(s amarai. Sakotomis arba svyrandiomis puarsetijomis blti kiek vese$ s met Ziedai ilgiau laikosi. Kaip ir giminingosios raudolriiedds karpazolds (-+ P. "Zy- iS jq iiaugiihis dailiais medeliais. Po Zyddjimo nuo v. hekiaujama vienastiebdmis. Veisles 'Regira' pa- balti. Ji verta au- - netjeiji ryikiai roiiliai. Labiausiai aki traukia dideli nuo geguZds vidurio i T.Lsario iki geguzes laisty- dejimo" laikotarpiu (gruodzio menesD sie puikiis medeliai ir krimai tampa tikra terykidiq sodq (Gro) ir Gutbyras (Gxt Pr. todel parduodakiekiais augiiani pardavi. Patrumpirlus pa-statYti 1 8-20oC temperah'tros pa- puoimela.tl:us vi6ta graziu Sakotu lalimeliu. balti. ligos: Jei oras per saus:r-s. PeNodinama iydeiimo lcikcs: Nuo laploidio iK sausio. puansetta nuo rugsejo ndnesio apie 2 mdnesius abrikosq spalvos paZiedlapiais. f6vyn6r Meksikos ir vidurio Amerikos atogr4zos. augal:r-s. Alsorgici: Sywai gali etzinti od4 arba gleivines. talpoje ir lailTti beveik sausai. TKS 2 arba geliq Zemg.l. Pa-sodinus kietai apspaudyti Zeme. toiiniai ir ryikiai raudori paziedlapiai. Nuo birzelio iki spalio kas savaitg trgsti.'Dororrca' ('Doroteja') kerojapaZiedlapiai lelygu ruiis Sviesos turi gauti tik l0 -12 valandrl.Euphorbia pulcherrirna Puonsetiio Puatsetios Sali htili tE tik rauLlonos c&nudh Savo gimtinEje Meksikoje puansetijos keroja taip pat veiliai kaip pas mus seivamedis ir iiaugadaugiau nei 3 metnl aukiiio.' Gropa tn' ti lnazai. Geriousici ougo: Istisus metus iiltoje lviesioje. Imti liekala-s po gendjimo. patrunpirti: kerais bei knimais augalrdias puansetijas l0 cm.ji ir paprz$tie.i niai. kad augalas graZiai Sakotqsi. hgiimcs: Pdei iydejimq Duo geguZe. li Zyded istisus metus.lr:.ma kaip svyrantis mo sezooui apie Kalddas. Dqugininos: virsfirirl auginiais vasarq. Pas mus tie Duostabiai dekoraryvis karpaioliniai augalai daZniausiai perkami kaip mariai. IS pradiiq atrodanti kaip Zo16 ilgainiui puansetija sumeddja ir lleh. ieimoz Euphorbiaceae. Labiausiai vertirrama-s puansettrl veislqs sukfre pasaulillio gaNo ir Loislymos. iskaitart ir lempos aiba gatvis iibhto ivies4l Geriausia ka-snakt l2 -14 valandq augal4laikyti kibiru arba ddie. Auginius sodinti I maZus gdliapuodZius. bet dozuojallt apivietim4 (trumpadienis augalas) ga- tik ginti ilgiau. Hegas (Heggas). karpazoliDiai. Syvai iS pjflvio vietos liausis tekdjg imetkus jq i dnnlgrq valdeni.s Kenk6ici. puola milfuotie.

api4 iied4 puokltt.jam puikai tiks pavesind. ieinot Gentianaceae.s veislas. motininis augalas Ziemojimui laikomas vesoje E Jei (maZdaug l5'C). l0 . je ir teD ilarko. kirs saZeme vaitF - didiiuli ku. iyd6iimo loikcs: Nuo liepos iki mgs6jo. nuo va$Ios iki nrdelrsji gausiai iydi kvapiais iviesiai violetiriais arba baltais Ziedais. Kovo pradZioje arba pailgi. 15 .llrr' (balta). - iavi ir nercikli kztnbario Eracum alfine /-\ A Ali]K*salan o& Laislymos. pavursari iyd€iino loikos: Nuo liepos iki nrrpiiiio. Zelio diio. Gericusioi cugc: t.abai Sviesioje. betne visiikai sauldtoje patrlpoje. gencijoniniai.Lsa(l jr iiltoje vietoje. Apiberti labai ploru Zemiq sluoks[iu.. auginti toliau. T6vyn6: Kolorad:rs. Vasario me[esi seti prie lango. E-Ya. Gericusioi cugo: Labai iviesioje. Eusk. Ziemoja l0"C melsvai Zali. lfiti prieii0ros ypctunoi: Persodinti nereikia. - I t0 . lrgiimcs: r Vis4 vasar4 Zeme turi buti Zold augimrna kaip viena- tik dvejus rozidais ii violetiniais varpeliais. gencijodlliai. lereikirringi. Jq lapai raturoje. \acu. kad iis dvimetis. hgiti. llesaul€toje TAvy[6: Sokotros sa]a.rzos iki gdliapuo- mefus. bet idomu. TKS 2 nrba gdliq ieme. Zymiausios vidutiniikai drdgna. apie 90 cm auksdio augalas. PerZyddjusi susodintipo tris i ll dyaugal4 galirna ismesti. DabarpripaZistama. Sekll ieme reapibetti: dygsta tik iviasoje! Sejirlukus persodinti i at skints geliapuodZius.tI orq toddl v. vidutiDdje kambario temperatiroje. lrgiimos: trri brlti nuolat vidutiniikai drdgna.rrl aJ'lirc kilusi ko&os salos Adeuo ii So. kiauiinilki patalpoje. Sekla-s pa^sdti bir- mete. Pas mus l5-20 cm aukidio iakot ii loistymos. bemat lubyra Ziedai. Jei gliu. jei auga kaip dvirnetik ten reuZlyja lienrs. Taigijinudjo t4 pat!keli4 kaip ir gerbera: l1uo v. Dcuginimos: Sdklomis. ligos: Ddi to.!d?4r6) buvo auginama viefl tik kaip skil]ama gele. ginius ir prigydiius juos kad augrlas vierametis.t afJi n e iilnet]]]ma. Augim4 stabclniio- tnis medZiagomis buvo isaugintos Zemail ges kamtoje. Sejin0kai laikoni iviesioje vie- - liepos m€nesiais veislis:' At (tamsiai violetilre) ir''ll. gali buti iavi ir uereikli kambario puoimera.l2 mdnesiq nuo sejos. Augala*s negsta gai\.ulas isdziuvgs. NuZyd6jusi rocoeruleuu' Dcuginimcs: Pavasarj au. giniais arba seklomis. i iildomzl dauginimo lysvg.._18'C tempebarile. nes gyvuoja tis augalas. NeDrasK:l! I eJCSarS! )tiltires Meksikt. Jos lapai Dedideli. dZio gdliapuodZius. N4egejams suddtirga. Tiuka T.I Eustorni grlndiflor rn Exacun affiue J tD D 6 h a I = N -=_="-4 Eustona grantlifonon . Seimcz Gentianaceae. vavt14 praZystantis kerriuiais. Va-sar4 ka-s l4 dienq trgiti.n a g|an- di! o ru nt (sytt.balkolas arba terasa. Svarbu: lapq skroteld turi susidaryti iki iiemos pradiios! Zyddti pradeda po galima nuojo nupjtllrti aul(enkdioi. Lis i ant h us nlJ.

odidki. iyd6iimo loikos: Nuo liepos iki spalio. ligos: nel tem- perahfos wyravimrl t Si- lumos pertekliaus kel1ta pumpurai ir Ziedai. b[q Zvdifliio augalo [ebeDurkSti ! Vasario mdlre-si peFodintiiT. kone sauldtoje vietoje. lapai viszaliaj. 5ah:aulpulu! Vasa4 ialorq gniuiulas turi buti tolygiai drdgras. blizgantys. Auga keru. NLto kovo iki rugpjuiio kas savaitp po tmputi tigiti rekalkirgomis trqSomis. bet Zemd vis tiek turi buti lumq Zienq Silta. - Aromclos ir elegontiio jos vienodai tauriai atrodo ir bfidanos visoi naiutis. loistynqs. kad o. Xenk6ioi. h?5imas: Niekada nelaistyti kietu. . ponija. Vasar4 mdgsta ii- . 43) ir daiuai apipurkiti. Dougininos: Pavasari ir vdlyvq vasar4 auginiais iildomoje dauginimo lysvdje.emg. Ziem4 lieti saikingai. Geriousiai auga: Labai iviesioje.stos. Seimaz Ru b i aceae. Kinija. ir paitgtju. . f6vyn6: Riukiu salos. raudiJa- dai.Gardeuia Gordeniic c&6'fu G ar deni a j as nr ino i dcs n jos pilmvidures veisles gali isaugti per I m aukidio ir iydi baltais. Gardenijoms bidinga ir viena. gardZiai kvepianiiais Ziedais. ir kita. lfiti prieiitros ypctunci: Pashodzius pumpurdns. pagelsta lapai. rupintis. Be to. Jei per vesu arba laistoma kietu vandeniu liaujasi augti.Senesnius egzempliorius pries persodinant apgendti.15 -18'C.as labai ddglra-s (+ P.

Itvirtinti kartelg vynioj. fdvyn6: Azijos atogr4Zos. - itir puoirus iyddiinro loikos: Nuo birZelio iki rugpj[iio. Pdld ncs: Pirkdami a&reipkite ddmesi i tai. Kol zusikraus pumpuraL qazoar aPF purKti. Madagaskams. bet kiekvienas jU privalo turdti nors vien4 augimo kfigeli. niai. Pa-skui lieti daug saikingiau ir leisti augalui palenppa ruvysti. Gericusici ougc: oygimo ir augimo metu labai Svie. Alscrgici: Gumbuose yra nuodingojo kolchicino. loislyncs. Seimt: L i i a c e ae. palieti ir daigirti 25 -30"C Zemd- ndi: je.sioje k Siltoje vietoje. kad gumbai bnq be ialiq virSrmdliq (augimo kugeliq). ligos: emarai ir vorati0klines erkds. . Kenkdiai. lgzotiiki iiedoi anl lcnkelio Po iientos poilsio Glor io sa p raZy s ta puikiau- staus ztcauns. Afrika.imuisi. leliji l. Nepiazysta. Kovo mdnesl persodinti. jei pavasa4 maZa Sviesos iriilumos. lrgiincs: Nuo kovo iki rugpjndio laistyti l1uolat ir tp ka-s savai- tri<ti. Douginincs: Pava-sari io- niniais prmbais. Kili prieiiriros ypolucumbas Ziemoja g6liapuodyje (15"C).Gloriosa rothschildiana c&n'g Gloriosa vijokliois augalas su l0 cm skelsmens ugniniais iiedais.

"kraujo gdle. skaisiiai roZiniai arba raudo:ri. iki piluaviduriai ir lepihravidudai.:a:. #&dH l5 gausiai laistyti ir kas sa- Baltaziedis. de- noi: se Sildomosepatalpo- dazrri apipurliiti . senesuius gu tai bfitina. i da c e ae.mq. drdgmds arba ne[usvilhl atokaitoje. kad tr.vaEa. lrgiimas: Iki rugsdjo meresio gausiai ir nuolat laistyti. kai pasirodo nauji ngliai. galas. Vokiiku pavadini"Kraujo g6les" vasatl rnu "kraujo g€ld" vadinamos taudomi Zydindios H a e mant h rls katharitxae ir Hae mnlhus Piltuvelio pavidalo killroias iiedai gali iSaugti iki cm dydZio. peNodilrti. o Ziee enthas albi|l. Jie buna m4 rnaziau. geltoni. Vasar4 mdgsvds4 (12 -15"C). iyddiimo lcikcs: Nuo kovo iki spalio. I. atialonis.. llaenran. amariliniai fdvynds Pieq Afrika.lxlhtts ltutltiflorus- c&g Kan$aryje kintoie gali iiauSli iki 3 l aukiaio. 14 Zydhtis tvidas Ka-s 4 savaites trtriti.s per daug. pavasa4 iydi. pavasari persodint iTKS 2 arba gdliq - ieinaz A n aryI . Nuo tada.rlli-siai roZiniais iiedais. nultilorus tiiys.safltykinai sausa. Priq< tai per ilgus [glius gerokai patrumpinti. Nuo rugsejo menesio laistyti maziau. T6vyn6: Azijos atogr4Zos. oratiiniai. I l3 .jo ge[{' lapus pasalinti. iiem4 ta Silumq. us a Ib iJI o s (lav gfia'J].Haemauthus Hibiscus rosa-sinensis Roudminos Kinroi6 lr*$rr. flet sauldtoje vietoje. "KEujo g6lems" tinka labai Sviesi. iyddlimo laikcs: riaath sm btflarus liepos mdnesi. krilt:r pumpumi Haena iiai hus aLbiflas va-sar4 Zemd turi buti ri- ir Ziedai. nurykti lapai. sauldtoje vietoje.inuose yaa nuodinlq medZiagq. pabiti vesiau. Jei Ziem4 gaugau-siau iiem4 - l(enk6ici. ligos: Jei oras apnilka amarai. lrgiincs: lcislymos. Jaunus augalus jeikasmet. Zie- iillunos. Ypad pahaukli veisle'CooTreri' su mazesniais baltais. Seimot Malvaceae. Zemg su molio priemaiia. atnaujhti ir daiginti augal4 kartkartemis palieti drungnu vandeniu.. Siltoje.s.s" Sviesioje. z€lnet llelelsu vlsal tsdZiuti. gelsvai roZiniai. Nuo birie- l(enkdioi. voratinklines erkes. patalpa. rozi- rugpjldio vidurio kas savaie hg<ti dide$ds koncentmcijos tr:fomis. ligos: :ei drdgme. saul6toje ir iiltoje vietoje. Grynoji nriis Zydi rausvai raudonais ziedais. Gericusiai cugo: llema thus albiJlos liiisu'S metus iviesioje. Gericusioi na !ug!r l-abai Douginimcs: Pusiau subrendusiais viriiniq auginiais geguZds rnene-si Siltoje zemdje. kai truksta iviesos. lfili prieii0ros ypaluSvogims iiemoja Kiti prieiiulos ypqtu- "kauMllthus albillos . - ne vesesnd negu l2"C Alsargidi: Visq arnarilidrl svollr. Haema.os . miltuotieji skydamadai ir sausa. kad ords butq dreg[i]-s. Pakeitus viet4. Prie-i tai alsargiai pratinti prie saules. - svo€Nlrais. kitaipji neZydes. Vasario lndrasi virSutid ietnes sluoksni niais ir rySkiai raudolais margais lapais bei t. Douginincs: llaerrrozth - deiviniai. KinroZp reikia gerai rnaitinti.jei rereikLrs kambariois aureikia.ternpemhrroF. iiltoje ir Sviesioje iiemoji- vait? tigsti. lcistymos. bet ne sauldta vieta. balandzio ir geguids. nanthus katharinae -firoH@e - I2 -14'C. storalapis l1a vidutilriikai dregna. rytines Afrikos atogqzos.rtilai .r---r' Ratd tin as.r\r1o mci3 SudZiilvnsius liepos iki spalio. tikriausiai Pietq KiniJa. kad galeq mo vietoje k:irt4 per meuesj. esant vdsiai temper.rba pasiruphti. lizujasi aug- lio galimape6odinti i lysvp sode.

Jei grybelis dar ria Gorelti'.Ladwig meile. auginandios gdliq I buti ir atvirlciiiai. Parduodama lresuskaidiuojamai daug veisliq.I Hippea-struln Meilenis J ID = 6 F I = a Veislis'liixie' iiedynkotis svog[reliu-s (-> Adresai.Fairjldnl' Sodirialis').ji') ir ' Eat ly Wh i te' ('Adcstyva baltoji'). Dazler' ('Spindesys')' 'Picotee'('Dantyto. kad svogtulas lia. iydindiq sniego baltu- )N #&tu9 - su trinis iicdtLis Apple Blossonr' (kaireie) i'Fa asticd' (dciinaie). tai olandiiki vaveisles . bet gali dilius.' Ludwie's kySotrl v S Zemes.vaditamqjq P/e-Pot melleniq (preparuotq svoghdorais Ziedais. augal4 gausiai t4 . Itio didelg paklau.amariliniai. kol svog.T arba geliq Zeme) veisl6s: 'Md.5-6 savaites.ina-s suialiuos. Geliiinkyste-s ftumos. saliai ir per dra$1ai.IZYSta Per diais. paketktas vietas galima iipjauti ir apibarstyti medzio anglies milteliais. Kai pasirodo uglis. roZhiais. dryirotq ir kitosausio iki balaidZio. kiq Ziedq.telia milrfinas. Zymiausios ieimoz Anarytlidaceae. bet Sie bndai la- graiuol6'). Prekiaujama tik kultl' Fantastica' . Hippeostrun bei Spte' sukauptrl naujrl jd!q.P. kurie Pr. Lapai hr. Nuo . baltai ir Zos bei vidutire. ligos: oeguliai (meileniarns brldirrga grybelind liga) daZtiausiai plinta. tus baleto sijolelius. Biina ir baltq su raudonais pakra-<. 238). kad puse svog!flo s4 tud baltos Kenkdici. dviiyddiimo loikas: Nuo spalviq. Jo Ziedai mgpjrlaio mdnesio laistyti smulkesllj. laistyti ir iki rugpjnaio Pdslobo: Lygiai taip pat kas savaitg trpiti. augala-s iiauga zeme-s is. pana-iirl i apkastuo. Nuo motirinio augalo at_ skjrti ne nazesdus kaip obuolio dydZio svollnus. nA ' Dutch hclLe' ('ol^Dd\l nq. rau. pirktus arba perziemojusius svo!![us pasodinti i ta-s') arba ryikiai raudolla nemaz4 geliapuodi (tink1 ('Stebukltl '. Galima dauginti augitiais is svoginq luKtq adra sajinukais.ndlid. ir Pats vis maZiau ir leisti lapams nudZiuti. Ziedams nuvytus ZiedYllkoti rupjauti. kai augalas laikoma-s pe. visuomet turi kuo ivairiausiq ir puikiausiq veisliq. tamsiai toi\rinemis veisldmis. pavyzdZiui. laistY- le itin giliai isigxauZ6 i au- ti gausiau. Kartais Sitaip pasiseka svog[n4 iigelbdti.as t H ip p eastr ari sr. Papmstai Pries isdygstant lapams pasirodo Ziedyikotis. Kiti prieiiuros ypclumoi: Sudziuvusius lapu-s Al5drgioi: Meileniai turi nuodingrl medZiaSl pa<alinti ir svogul4 palik- ti iketis l5"C durpese. be to. ugoine'Lzdwig's Go liath' (' Galijo- Geriousioi ougo: K4 tik bai suddtingi. fiai k t epianti 'App le Blosso ' ('Obelq Zydejimas').ti taip. pastaruoju metu Ym mo. Douginimos: Svogunais. tr?iimos: Is pradziq beveik nelaistyti.pr''i!.s atogr4raudonai dryZuota veisl6 zos. dilamieji T6vyn6: Arnetikos atogr4liai.irr. Visados populiari rozine arba balta ivel- toislymos. oranZiniais. gelsvai roiiliais.rvsieti. Jei karn per ilgu laukti. Apie Kale<la-s galirna isigyti dritrl meiledo svogi.

li{ krtunrl su mesingais Si ruiis. Ilgi. Sil€s.!rba g6liq Zemg.rikeliai arlt lapll penelyg gerai hgiiama daugiau augina [glius bei lapus. iemesds ir smulkesds uZ duriukai tamsiai raudori..tr* HH dama Ho'ua lacanosa su Del savo vardo ii geDtis turi buti ddkiiga Tomui Hojui ('Ih o n as l:tt- ris 1788-1809 metais bu- vo Nofiamberlando (N o r t h un fi e r land.rl6s Douginimcs3 Vi*arniq arnepakelia. Vidurio Kinija. /-) \__/ <l-. aphal. ieimat moi: Abi rlsys llebijo iiklomq kanbariq puoSnus svyrantis augalas sodilliflkas.F t_) (tN H oy).au parduo- vaiklold daZnai inra mqsti Ziedus ir pumpurus. matpakitus augalas dregname ir iiltame gdliq lange.byra Ziedai. ninka amar. Yra dar ir Hoy a be l l a v eisl6' Var i e gara' su gelsvai Zaliais margais lapais. Jie auga 0etikrdis sk6Eiais. ir kaip svyrantis augalas. iietn4 ves4 (14 -18"C). kurie skleidZiasi skeiiais nuo kovo iki birZelio mdnesio. Taiiau . Hoya. kilusi ii Malaizijos. Attgllja) hercogo vyriausiasis eliptiskri lancetiikais lapais ir sagll lonnos baltai ialiais iiedais. lapais.slrp ruSiq kaip knmbarinius au. kxrie atrodo per daug vesliis.iedrl skeiiai. - Potqrimos: Ruiiai Hola corrosa nuZydejus. As c I ep i a c!a c e a e. [r]o dregloistynos. bet vidudienio sar. kiniai ziedai turi raudon. kai. . betji ue iviasos spinduliq kypiiai tokia gaji irveili kaip grynoji rIiis. ligos: Jei augane apliok4 mdgsta llola l. bet tuo metu. Balti r.tevijoklinis augalas.rs Ziemoja per siltai. Eajq vijok. Sa- galus imta auginti dau- vita ir taip p. iydindias vaikuoles madiau pas tuos gdliiinkus mdgdjus. kurie ja-s ne itin popsto ir niekada nejudina ii vietos. priZiurilna taip pat.. je.rt mdgst ulti iilun4 ugliai.. daiiiai linksta Zemyn. Austnlija.s pertekliaus ir vdsos Vasarq laistyti vidutiDiSkenta Iapai. Tarsi blizgaDdiq Australijos. irstn u8liai.kaip lt Hola beLla.la. Hold lirealis is Himalajq. Gausiausiai DUOr11gr klemaliniai. Pavavrri persodinti iT. Tdvynd: Binna. Abu Zydi vasarq.atnosa.d bella i).li. Red. Ii 200 iiflonq mdgsta pusiau paunl(.Hoya Voikuol6 Hq. Jt1vi. I t5 .ir Silurn4 iitisus metus.jas reikia nuo- lUSral. Hoya bella geiausiai auga orchiddjq laepielyje arba kaip svyrantis ya ca rn t'ilffiiI"il?#l1l.o iiedlapiai gelsvai Zali. Ziem:1 dar rnaZiau.l viduriuk4 ir salsvai kvepia.a rclld streliq pluostai atrodo lloya nulliflora iie<lai.. palikitetrumpqji Ziedyr*oti ant jo susidaro trauji . sauldtoje vieto- or4. Virsar4 rnegsta ba ugliq augiriais iildoiilnm4 (18 -23"C). apkib? baltais iiedyflais. Kenkdioi. ilol. trgskite rediau arba visiikai lebetrgskite. Tuos augalus. it maZiau Zydi.h lahai gatsiai ir ant karrelts. Jei per tamsu arba pakeiAugimo laikotarpiu ka-s tus viet4 2 savaites trgiti.. Geriousioi ougo: t bai iviasioje. Balti ir stalrgris taisi vaS. frgiirnos: me.. ir FiriSta prie lankelio. osa.moje daugilirno lysvdje. plori jos oafrtalial veianti daugelyje !aliL1 nuo Vidurio Kinijos iki lat pukitil Per ilgus uglius i:rlilti. Sis iyd6iimo loikos: Nuo geguZes Kili prieiiuros ypolusauso iki rugsejo. .. kai leidZia iglius. TKS 2 .

Be parduontve-se galima ap- nci: al!fiu. (azalijr). lrgiinos: Pavasari. je sodo paunk$eje. bet llales persodinti i vidutiDio turaliai ii ruiis Zydi birZe. rozirius. kad n€isdzintq gniuzula-s. ligos: ro sit- Geriausici ougo: Svie- sioje. tenzijos parduodalnos 11uo roiines ir raudonas veiskovo iki gegu. augrruars. kad Siam augaluige- turi blti vos dregna.sneriniai.lm- @riousioi ougo: Labai Sviesioje. KenkGioi. ge. uolaskeliniai. iitin riigiii4 iarna genaiai N e n a t a. Pavasa4 balt $. Nuo vasario vdl pastatyti i Siltesng ir iviesesn? viet4. Didelius baltus. vesio- tai iiemojand 5i augalq apninka amarai. apdienio saulas nemdgsta). dau ti11ka sausas or. karpyti iSleis daugiau naujq ngliq ir graiiau kerosis.r. Nuo gruodZio iki vasario laikyti 12 -15'C iiuojanti bunytd".tai skatila del oraniiniq iiedq iSpumpurq k'ovirn4. saulStoje (bet viduper sausas ir per iiltr-s. ieima'. gefiq tikti ir paraiios iivaizdos HJpo.ilenp. Melsvo atspalvio biina taudoros ir roZiles hortellzijos. Gesneriaceae.bei amarai. raudonus arba melynus skdtinius iiedynus sudaro sunykg sterills pavierliai iiedai spalvingnis taurdlapiais. veisles Seimaz Saxifragaceae. TdvyrG: Brazilija. kn ri pastaruoju metu priskil. Kadangi hortenzijos meta iapus. bet taikliu vardr.beveik sausa.8"C. Hlporyfla glabla lakos . vasarq ir rudeul laistyti gausiai.rs. Douginimcs: virsnniLl l(enk6ioi.vandenl ka-s 14 diettl nio sulfatu arba kalio imaiiyti rododetdrq tt+irl.tdliau nustyra- -^^ soje. mqis NuZydEjusiq galimc puodziuose Zydhdios hor. ninka voratinllinds erkes ne per iiltoje vietoje. vasa. Cerai pavyksta tik vasar4. Si gdld vadinama kiekjuokingu. atkiStos luputes.r "be-sibu- Vokiikai loisfyncs. rodandiais.iausiai lauke.I Hydrangea macrophylla Hypocyrta J 19 = Didiiolop6 hortenziio Hipotino YI h a I = N *\r-. r - T6vytGr Japonija.apgeneti.ru!6tingumo. Tai vis patalpoje . (Hldlan8ea . Zietnoti grli ir t. negu daugunaijo girni- . ligos:. Po iyddjimo augal4 Siek tiek ap- Ziem4 naiiiq. rq ge. Ziem:t paka[ka 4 . Nuo kovo iki rugpjiidio kas 2 savaitas po hupud hqsti.tus reiikia vandem siurbikdl) Ziemq Iaistyti tik tiek. lrgiimos: Nuo pavasario iki ruders Zemd riliq iiedq vainika-s. Kili pr'reiiriros ypotuPava^sari persodinti i T arba gdliq iemg. Va-sar4 gali 6 . Hipocirta yra Zemas puskrimis su odi5kais lapais. Niekada n€vartoti kalkingo vandeml Vasar4 iki mgpjtrdio pabaigos i laistom4ji siplt9 jq vaidktapiai aro" do lyg pabudiavimui kaboti lletaDkios lajos medyje. ber ne itilr saule- toje vietoje. - tuometjis li ir liepq. kur Ziedynq viduryje esaniirl neiivaizdZiq pavieniq Ziedq guotus supa didelirl ste- lcislyrnos. tarpsllniirl dregnose atogr4zose.ds.hzs.iive. laistomos aliurni.jrt a st igi I los d. mellnas iyd6iimo lcikos: cetia- lfiti prieii0ros ypctu- Htpoclrta tlabra.2 Diliialapis hortcnzijos bina c@ ir elabai aukito ii8io.n Abi iios geles istabiis svyrantys augalai. Pastaruoju metu vel populiados veisles. Dduginimos: Datimis arba virSruriq auginiais apie 20"C Zefneje.lei oras ZytGiimo lcikos: Sis gerai perkrmas augalas parduodama-s Zydintis nuo velyvos vasaros iki pavasario.

sia vartoti tik pusp nurotonZiecle hn p ati ens repens dyto h+iq kiekio. Si augal4lai- buna gausybes spalvq. Inpaticns wallcriana 'Oranga'. Indija. Siltoje vietoje. ligos: Per iil- s mine sprigd iS Afrikos atogrqiq yra jos giminaite.""tnl g. Tai viena mdgiamiausiq kamberinirl.s iydi vasar4 ir ru<le:r\. vasarq pusiau pavesingoje. lininkams patiko ir hrpa. kgiina5: Vasar4 laistyti Duolat. yra Svelniai roiiliq su balta akute veisliq. 'A ccetxt Bright Gericusici ougo: Sviesioje. zyol oallllls! Svelniai roZiniais. tien t miirunai ii Naujosios Gvindjos. iliauzial1ti riiis gerai atrodais ir margalapd 'E-:ro- . ugriniais iie- 'Ta go' puti stiebai. Parduodamos lds. Nuo kovo iki 'Belizz! Rotstern'. gelsvai roZiniais. I nry at i e ns w al- tik krltirinds veis- leliara pavasari dauginama ir sdklomis. bet geriaurica'. o lnryat iens wal tai Ziemojanii4 sprigg labai pr. ry5kiai raudonais ir aly\/idais Ziedais. Ge. ieimo. Pavamrl persodinti i gdliq ZemC. Labiav siai mdgstamos veislas: Virhtje : Inpotiens wal. Naujoji Gvindja. S t a r b t ig ht' ('Svytinti Zvaigzdd'). I nt p a t i e ns rt a I er i ard Ziemq megsb vesq L Zyle') arba vejslirl.rola anarai ir voratinklinds erkds. kilg ii 1zrpat i etzs haw ker i. riara Dcuginim!s: Viliruliq arlgitiais.iitisus metus.' Naujosios Gvinejos mj-{runai labia! megstlr . kurios auga tik 15 cm aulciiio ir (r2 -15"C). le- .brcnzlnio ialumo lapais. cEk Kas nemate sprigds mirsq miSkuose. ir balhi raudonai dryzuohl. bei nykitukiniq'Daby' ('Ma- - galima nesunkiai isigyti kone visose seklq parduo- pav yz(liiui. Balsaniruceae. vadinamos dar 'Neliesk mantrs' (1'?dtie olitdtxgere)? Balzado kabardiuose gdliapuodziuos€. T6vyn63 Rytq Afrikos atogrqios. Zyes' ('Sviesiaakd').I5 Ceilono kilusi gel. Be to. I tnp a I i c rt s w a I I e rian a leriana' Be lizrl WeilJ'- laislymas. Ceilonas. tt7 . balzamiliniai. Kenk6ioi. lfiti prieiiiros ypotunoi: Sprige-s pravartu kartkartemis nugendti jos liilusios isstypti. Ziem4 rediau.karlt tamsesleje vietoje. pa- iyd6iimo loikcs: visos sprige. balloro rr sooo te q. nes gali ru- rugpjirdio ar rugsejo kas savaite trF<ti. larriq vyz<liiui. Geriau iiaknyti auginius irjuos laikyti per Ziem4 nes ilgainiui sprimat gds darosi neiSvaizdZios.Lnpatierrs Sprig6 Ryi*iaspalves sprr8ds itin graaiai atroda susturybs grape tis.reikia ir iilumos apmaZintr.- Apaiiojc: htpaticns wolleriata 'Bclizm Iachspastell'.

pdz. jei vanduo per kietas ar per Saltas arba per ialta dirva lapai blunka (chlorozd). oraniiniais galiukais. t:rtka Jaco b inia paucrr{. Ziem4 laistyti maZiau.sio- - d. Pastaruoju mehl iive. pukuoti ir lipDirs. trumphti perpus ir pelsodinti i T Zemp. ratdi- niai. lsozlurr. Nuo kovo iki ru!!pjuiio kas 2 mvaites po truputi trgsti.siai oranZiniais su raudonais intarpais Ziedais. bet tesauldtoje vietoje. Ziedai raudori. susisuka lapq galiukai. augal4 apninka skydamariai. kad butq iilta zeme.iitisus metus iviesioje. Vasarq Zernd turi bnti tolygiai drdgna.i buI t8 .s iksota pakeitus temp€radr4 ar viet4. ugliq galuose skeiirl noi: Kambaryje iksorq kekdrnis iisiskieidiia rySkiai raudoni Ziedai.ialto vaidens. Zydindiq tamsiai orariiniais. ti labai dregnas. Jacobinia carnea av ginama iiltosiose oranietijose. rio drdgrumo Zulas niekada Laistymos.rug9 t$kiomis. apnilka vora- tintlinds erkes bei amarai. iiem4 Kenk6ioi. kuri em. veilus. Dcugininos: Pavasari virSnliq augiuiais 25'C Zemeje. ieimaz Acanthaceoe.I a cob nea ini a ca r [e Zemesnp kaip l6'C girninaite Wh i tJie Ldia. l5'C patalpoje. Seimaz Rub i a c c a e./acoliria p4flciJq. gniu- nen(i ir tinka laikyti kanbaryje.nrima lygiai taip pat. gelsvai roiiniais ir ivie. TGvyn6: Lrdija. bet nesauldtoje vietoje. T6vyn6: Brazilija. iydeiimo lcikcs: -racoDi Douginimcs: Zoliniais hia carnea fi\\o birielio auginiais iildomoje daugiikt rugpjnilo. Ja@bintu po cifTora .. patcillora grJoUglius nugrybti 2-3 kar. - lcistyrnos. Jei per sausa Zeme. Nuo kovo ikj ru8pjndio trtriti kas 14 dienq. Ziem4 ve. temperahlrq. ?cslaboa. . Jaunus augalus geneti. Ziedai ir lapai gali iivis nukristi.ora. Jei reikia. Iigos: Jei per sausas oras.lacobinia canLed /-\ A Kiri plieiiiros ypotu- - atogrqal grua ola. Labai svarbu.laco binia nimo lysveje (20-22"C ). Oras tu.sta ir kitokiq veisliq. gimininga. perzydejusi4 (mdenj) apgendti. viszalis. jiJabai_rcmeg= sta kieto ir . krumelis. kad labiau Sakotqsi.rkidio je. Kenk6ioi. labai drdglarne ore. 4rell1+ rarsryrL mciiau. vasaral lauke.ra iitisus metus iviesioje. Jei oms per sausas. . ligos: Jei gauna per daug saule-s. drdlillame ore.Ls.I Ixora coccinea Jacobinia llaorq d rg = YI h a I = I{ Gelsvai orarriirris U Y>N\ Tai viszalis kima-s 5 -10 cm ilgio lapais. Geriousioi ougo: Jacob! /ri4 c4li?ea . pavasari persodinti i T arba TKS 2 ZemQ. Gerai priZiurirna ikora gdliapuodyje iiauga iki I m aukiiio. lrgiinos: Abi ruiys mdgsta vidutiZerng. apie 30-60 cln auk<dio lfili prieii0ros ypotumdi: Pavasari auga14 pa- Geriausici cugc: Iltisus metus Siltoje. nes iiedus iis augalas kfauoa antjaunq ugliq galq. tus. Pei kelet4 metq gali uiaugti per I m ar. vasarq itin mdgsta iilum4. 5lo JUgrlo yru Jpre )u ruiit1. pailgomis arba apvaliomis Sluoteldmis. nubyra lapai.vdsesndse. Sviesioje. toddl gedau laikyti specialiame gdliq large. Staiga su. iyd6iimo loikos: Nuo geguZas iki mgsejo./dcohinia carnea iieda1 tamsiai roiiniai ir raudo. snsisuka lapai. dairai apipurk<ti. akartiniai. saikirgai sauletoje vietoje.nuo dzio iki va-sario.. Vasar4 / |xora iirin. trgiirncs: Kaip ir kavos medis bei gardenij a. Vasian Ziemos sodui puik)ai.

laisv. lrgiimos: Siuk<tu nelaistyti&lkir Lru - Alsorgici: Non pavadinina-< Jat rop h a. ceo si:ris viriflr. bet llekautla Ziedq. Jarulus augalus kelet l k. Atsargiai: Stiprus ja$nilaidio Ziedq kvtrpa.s garli sukelti galvos skausmus. Bet txnr Ziedus reikia n iitisus rnetrs labai iviesiosioje vietoje. gerai vedinamoje ir ve.s aLsarg!. ligos: Retaj. Laip I0'C temperaturoje. Sis savotiikos iSvaizdos.rlys nnodingos. Todd] pava-sa. o pnvasari leisti uauj!rs. ligos: Ziern4 lnikorr4 per iiltai augall puola amami. Geriausiai dygsta 20 -25"C temperatlroje.dedn i0raiiyti kaknrsq tr4- q nuskabyti. vdlpo truputi vis gausuomet turi pasinrosusi vandeu. Seimoz Euphorbiaceae. ieimaz o[eo rrediniai. Vasar4 trgsti kas 14 dierq. Jei apaiioje numeta lapus. - Ioistymos.llnas iios gimines k. Geriausiai augo: Iitisus meflrs vtuleto.. d. IraDas iki Ka-inryro. iio augalo visos d. apie 20 cm skersmens. kils nuolat parnirsta pahis. ll9 . Ceilonas.L] arba ilglirl auginiais 20oC dirvoje. 'augalas yrt Jasninun olJi.i tyti gelqs.kad iseiq silumos perteklius ft leg.skleistis nauji Ziedai ir 1apai. f6vyn6: Nikaragya. persodinri i T arba TKS 2. jis auga.ri patalp4.l14 pusiau sl. kurios sureukarnos nuo perzydejusill Ziedu. y pad clicliiaiiedt jo ! eisli 'Gra nd iJla nnt' Nuo birielio iki rugsejo met kitlis nretajs vargr ar Labj. nt- Gericusioi auga: Jasrrinunt oJficinale ir Jastni- rnasti lapus. Ziem4 stengtis laikyti ltr pafianlhul Pclorimos: Zien4 laikorras per iiltei j:rsmiraitis lius. 30-60 cm auki- srl. Kosta Rika.rbtinai apdulkiuti. graZiai suZaliuoja. iio sukulelltas kil?s ii Vidurio Amerikos. Kri rudeni lapai s:lvilime nukrcnta. bet tuo- kaip 16"C) vietoje.rmbadnis sukraus Ziedus. e.f4 kartil permdllesi laistymo val1augalas ypai tirka tiems. a t1t h ui I t. -ialima apgeneti.Ja-srninutn J. aly't - fdwn6: Kinija. verreiikja gydym4 (qr ldrlos=gydytoj:ls. rropie=patiekalas). persodinti arba kaktusll Zerng. jei prie.rtrophe podagricr Jcsninoitis . Gvatemala.rllsiai n1dgst.je ir liltoje (iiem4 ue ve-sesueje Kili prieiiriros ypatumci: Jei bhtina. ziem4 Zeme turi biti vos dre-qna.emg.Dcuginimcs: Pava-sari ir vas. trgiimcs: Laistyti mazai. llieko piho. sir4 laistyti gausiau. ir Salru vandeniul Va- plisti amarai. Jo lapai yra skydiSki. a gdlds. roZiriais Ziedais Zydi Jast t t i t1 uDt po l). je. Nrtxaip nesukraus Ziedq.per al)ksti iml leisti ilg- Zeme eje jais. o& Jatropha #e./dsrri/ l'/ ollicinaLe ilen4 ga]. ii- Dougininos: SvieZiomis seklonris. pravartu darZliau vediDti . Iudija.Vas. Kai tik arrkstyv4 pavasari ima is rokiq kaitq. tad vi. Ziedyn:ri geleiies nrdZiq spalvos ir dairai susidaro arksiiau uZ ilgakodius lapus. krrr dainos ir ilgos srusros.unedeju. 3'5 ski1iit1.rlen] lcistynos.q - sukulenta-s su butelio povidolo kantianu. bet pavasari gali skleistis ir krftu su Kiti prieii0ros ypclu- noi: iT Jei reikir.-nuostabiai kt'ap us -*" Ur. hrrioje iyddiirno loikos: Nuo kovo iki liepos. Kenk6ioi. Taigi iis siau laistyti.tr- -lotropha podagrica kilnsi beveik nebelaistyti. aiant. c iu I e. karpaZoliniai. ieigu Jotropho podcarirc rudeni numefo lopus pdvosoli iie v6l otiels ii nouio. Jasntiunt ollicinale '.iirru gera kone istisus metus. l(enkGioi.

kitoms rirsirns 10 -14"C). Dluginimcs: Pavasari arba vasar4 augiuiais arba ataugelelnis. atrodo kaboniia- rtc giliopuobje.li. mat bet krduo metu jQ galima apgauti sudarius ir Ka lattchoe tubiflara. Ziein4 Zeme turj buti beveik sausl. Kalankg atrado pranclzas Perjd de la Bati (Perrier de la Batiie) i5 Madagaskaro Camtananos kahyno alsi- - Manginio knlanki (Kaldncho_e ma. Tenji pirm4kart pratydo 1927 metais. iyrGiino lcikos: ralarr choe blossfeldiana iki gegrde. persodinti i paprast4 A6liq zem?. Veislitinkai ma per 200 nliiq. sakofi4" kiles ii kinq kalbos. iydi. Ziem4 vqsesneje yietoje. Visos kalalrkes .t iKauiais.la nch oe os- iies pavadinima-s sietina-s Saknijasi visur.ttti roZiniais varpeliais (+ uuoivairios jo veisles iydi kuo ivairiausiq spalvq Zie. Neiprasta^s milsrl ausiai genties pavadinimas Kal!7nchoe. vasar4 iiltoje. Tcivy nr.dia .6 savaites kasdien iviesoje pabina nuo 8 iki 10 valandq. kur yra nors fuputis Zeme-s.s grupinis. Kenk6ioi.lo sutnryro.Kalanchoe ipinnata. lrgiimos: Vasar4 laistyti vidutilriikai. o geleiies rudZiq spalvos Ziedai skleidZiasi sausio mdnesi. zledus ima krauti. Be to.i: Mada gaskaras. -'Pi & Kalarkt dh b I sfekliana) .n-. Kalanchaa b I ossk lii a nd kas 14 C'ie- storlapi .lilclis. Ka-smet jq iiperka(Aloss/elo.I Kalanchoe Kolonk6 J (9 = YI h a I = N lr . roZiniais. Nuo kovo va-sario lanchoe ntangitii vasario iki kovo. ligos: Per iil- tai ir per drdgnai laikoinus augaius apninka miltligd. Laukil1e. taigi choe natzgin ii.s rDiys savo gimtineje.\ini atro. nuo loistymos. trumpq dien\ r€gimyb9 tai skatiraj4 kauti Ziedus. Gentyje e-sama milijonai. dais . RD- t20 . Siaurds Madaga-skaro kalluose. Geriousioi ougo: Sviesioje ir saul6toje. auga 30 cm aulcidio puskrumiais. ir nains knlankis gr.mlmpaorenrsr augalir.vlena labiav su prekiautoju sdklornis ii siai megiarnq karnbariniq PoLsdamo Blosfeldu gdliq.e.traukos P. Ka lalc h oe h lossle kli at1 a meFsn Eil\t:m4 (zemiarlsia temperatiila nrl trpiti Edlir! tftliomis. gdld beveik iStisus rnetus parduodama iydinti. Stnrr) Sr4ztausnl. iki rugpjuiio kas 4 savaites trgiti kaktusrl tr+<ornis. niltuotieji ir pa- - p6stieji amarai.geltonais. - Kanuo ieimoz Crassulacea. ii Beveik visos iios nliys a]1t lapq iiaugiir mazas ataugeles jau su iaknel€mis. 30 ir apadioje). jei 4 .s. kurios llukritusios lfili prieii0ros ypctumci3 Jei ieikia. raudouais Ian c h oe da gre o n ana (Ka. ir net violetiniais. oranZi. veZej4 iParyZiq. Kambanuolat tobuliDa ii lengvai ryje da. auginama KalarpriZiurim4 augalq. 15"C.

priei pirmq.vo me1le. ligos: .lial iyd6iimo lcikcs: t'luo kovo iki balandiio. kurie lengvai ialorijasi 20 -25"C dirvoje.sari daznai aptinkama-s parduotuvese.liq medZiagrl. Nuo kaip 10 m auKdio medis. iyddti ima dar visai kas 14 dienq. po iyddjimo. Tai keras. 3l ). Naulandija. minkihr vandeniu. kovo iki rugpjldio trgiti Beje. puola arnalai. jis mdgstama yl1l Si. paprasfu s arba prie-i iiemojim4 arba kopileavidurius iiedus. 1le. jau0i augalai. betjokiu bidu nePerlieti. Jer gniuZulas sau-sas. TKS 2 arba augusiais lapais.mcis Pavasari persodllti i nus. mtr tJ' niai. f6vy[6: Aushalija. Xenk6ioi. t2l . Nuo vasario iki spalio trgiti ka-s 14 dielq. sau- Itenk6iri. iie- mq vesioje (4 -10"C) vie- lima laikyti lauke. Savo baisiai nefrdgsta kalkiql gimtineje ji auga ir kaip Ziem4 laistyti tik tiek. Dabar siiilo. tausvus bei talnsT Zemg. ryikiai raudolli iiedai skleidZiasi iakq galuose ( ) nuotrauka P. Pravartu iiek 3 cm ilgio ir dazniausiai tiek apkdpyti iakas. Nuo birZelio ga- Geriousici cugc: Iitisus metus labai Sviesioje. moi: Nuzyddjusi augalq sidabriniais plaukeliais ap. iki 2 cm ilgio. Gericusioi ouga: Istisus' metus lviesioje saul€toje. ankitiniai. pava. 20'C. mudooius. mDiia^s Sakas su Kili prieii0ros ypclu- srnulkiais. kad 30 cm aukidio kriimas. bemat kenta lapai.lliti prieiiriros ypctumos veislas krauna raudo. brordgereti niai arba rausvi ir labai Daugininos: 2bliniais ivairiq formq. IS 50 zinomq ruiiq gdlininkq labiausiai lcislyncs. UZmauti folijos rnai6elius ieimaz Leguminosae.si iiek tiek aplapai i^li. f€vyn6: Kanarysalos. joji apipjaustymo I) pava-sari arba pusiau sumed6jusiais auginiais rugpjudio mdnesi. bet pastogaje ir uzuovejoje (rudeli. Vis. 59)! patalpoje. - geltoni. Jei Va-sar4 gduzula-s sauMs. mat augi11ti kambaryje pradeta pirmiausia Australijoje. loistymos. vasar4 Siltoje. letoje. MaZdaug g6liq Zerng. iyd6iirno laikcs: ceguid. augalo spygliai lubyra. Dcuginimcs: euginiais. ir nei<dZiutq lgriuZulas.iakrijasi sm6lyje arba smdlio ir durpiq mi. Auginiai .pemodinti I T. iilta arba oras slogus. birZelis. ypad iiemq. j4eiti vidun). Kaip GarZdenis yra puikus svyrantis augalas. ligos: netai. bet dazniau. toj". gulsdias arba svy- - zremq lleu lnazrsu.Leptosp€rmum scoparitun Lotus berthelotii Goridenis I GininJsti c@ s nirta - akjvaizdi. Gar=z"denio c@ ir gdliapuotlyje Zemi niekad net ri iidiiiti visi mirtiniai augalai.sia-s 5a1nas.auginiais (imti likuiius po siai siauri su dygia virSfl- LeptosPer uttt scoPari nr . Seimla M! rt a c e a e. tl?iinrqs: Palaikyti tolygiq dr6gmp. lrgiimas: laistyti gausiai.rei per 'l erslts' Go ltl F ! rts h' ('Aukso sraukrs') ziedai i. Augalui reikia daug maistifl gr.Sinyje 4 -6 savaites.mfisq gdlidrkams dar naujovd. prie Zemes iileidZia meddjandia-s. Ziemq Siltesneje kaip 10'C vasar4 - ne (+ P.

.

Beje. smarkiai ve-<eti ir nustelbiauogas. toddl vitrjrz! gali laikyti dvi me)'ra itil1 brangi. ko gero. Craziausia. Grailal kilmes pavadhimas netero. Jokiu budu nelieti ialtlr. Lusono sala. rusios iiedq kekes sudaryPolotinos: Sukrovusiai tos ii mazrl paviedt] ZieZiedus medililei reikia deliq.niu. Nerteaa iities uZauga tik keliq ceDtimetrq aukiiio ir plediasi kaip veja ar samanq kilimdlis. ligos: Menkai auga ddl per sauso oto ir laistoma per Sallu varde- ilgio lapais. persodinti T ari ZiaDti Zold nera fumpaamba TKS 2 Zemg. giau. zlemq I metlesrus (ramybe-s periodas) laikoma v€siau (16'C) sukrauna daugiau Ziedpumpuriq. jos nemegsh kieto. Medinild drdgpq geliq lang4 arba sunkiai daugiurma. dinilisgiminaites tolo.r-s daikras ji vietas ii Befioloni a houtd. labai siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje arba dr6gname ir iilttne gdliq lalae.' Puikioji' Dt4SnU|CO. &agfla. liai rausvos spalvos. papuoiti tamsiai raudonomis gyslomis ir taskais. Tdvyn6! Kalnuotos vidurio bei Pietq Amerikos sritys. Ji iSvis. ialto val1de1N. Seimaz Melastonataced". poje. ii daugiamete iliau. ne per iiltoje. puse papuoita sidabriikai ialiu pieiiniu. Prigyja sLurkizri. Bertolonijos - Zema- f6vyn6: Filipinai. ta c e a' A ry e nt ea'). kurion gnlima inaiiyti puQlasdio dribsniq. mazdaug 30 cln Dquginimos: virialles augiriais 25 -30"C zemeje. apie 40 cm ilPoslobo: Ka-s hrri Silt4 ir gio paZiedes. DidesKili prieii0ros ypotunisjq pasirinkimas mdi: Medhilg patartina JAV. retkardiais ji apipurKti. ii Pieq c&fr' - P o|nios nerleros uogos iisil4iko ntnesi! llianesius. Bertolodjoms iitjsus metus oro bei dirvos temperatii. apvalaili.ius punpurams biitina lieti gausiau ir perkelti au.leaza proGviq.oij:4 (lJert o ber- tania) sonerilg (Sonerila). Kenkdici.tai tunsgeltones bei raudolos iimio didu- turi tr4sq. P6iro. Jo tar-rsvai raudonos. Zeme ttrd nia houllean!7 labai grazns lapai: pilkai ialsvj. trgiimcs: Vasarq Zeme turi b[ti nuolnt dregua. su himis taurdlapiais ir trinis dulkinds lapeliais. Amerikos. bet lle vdsesndje kaip I2"C patal- - nlja. kalkihgu vandeniu! Raflybes periodu vande0s reikia mazai.a turi biti daugiau nei 20'C. . Nuskurd g augalai nupjauniuni iK sumedejusio kamie1ro. bet ne sauletoje.ti. kurios uZsimezga nuzydajus neislfiii prieiiuros ypoluvaizdiems Zalsviems mais Augalui periydejus. uuo rudeus iki pavasario lieti rnaZai. nors galq i iiltesrg vieLl. 123 . iyddiirno loikos: nutor'disJiepa. puoSliasias Zydintis augalas. kq sis augala-s loistymos. ja galima ilgai dZiaugZe. butina drekinti kamkrumis. { lilies relo groiio s6l6 Ne veltui jai duotas vardos. Tai apie 30 qn aukiL1|o datuiau apipurkiti. . mat pzrdlugiDus Gericusioi ougo: Sviesioje. Galim. Priiinrima taip. bet 1re sauldtoje.jei reikia. grakiiiai uusvi. kaip ir bertolo- Geriousici ougc: Iitisus metus iviesioje. gerai vddinamoje. pava-sari persodirti i T Zemg. melastomidai. lapeliai irna itiu laislymos. ligos: ler siltai iiemojanii4 arba ddl skersvejo puola amarai. MaZi Ziede- Sodiuti geriausia iT zerng. dio labai i5siiakojgs pusbe to. 43). Filipinq atogrqzq miikuose savaime auga Jei reikia. Sonerild kilusi ii Azi- mo uogos. Nuo kovo ikiru!:pjudio kas ketvirt4 savaitp po truputi paff ?Sti. raudiniai. lrgiinos: b[ti visQ Iaik. Zvaigidiikiems Ziedams. Uogos iisilaiko nuo ruppjndio iki Ziemos ir il- po to. Virsutird lapr] bario or4 (-+ P.jos. i hges. iliauZianiios Zoles . sumaiiyt4 su puplasdio dribsniais.Rlbiaceae. stanlriais kaip oda. platus.s reiikia "iemals". Kambaryje dar auginama. Nuo gana retai. iyd6iirno lcikos: tavasaris. tinka B e ft o I o ier']rer ap ieldl]i. ieimo:. - l(enk6ioi.] jrl negalirna purkiti.Medinilla rnagnifica Nedera gralladensis Puikioii medinil6 o&n' 400 Sios Gronodin6 nederq Ii ge ties rusirl puikioji medidle yra graiiaLrsia. sidabrdlape sokovo iki rulpjldio he-<ti neril€ (S o n e r i la n a r g ar i kart4 per savaiQ. Naujoji Zelandija ir Ta-smadja (sala Aushalijos pietrydiq pakaiteje). krriuos dengia Sviehlo daugiau ramybes. daugiaukaip2maukidio krima-s storomis kenrr- briaundmis iakomis ir talnsiai Zaliais. Dcuginincs: Kero dalitis. siai rausvos. kai lukdnta mis vaisiai.

augalas pradeda dregDame ir iiltame gelirl skursti. prieSingai motininiatns augalarLs.iki rugpjuiio arba mgsetos formos Ziedq.je. baltaspamiai . lieti gausiai. r'i^:-s22"C ie/. t augalus pradeda pLrlti ketkdjai v oratinkline-s erkes.kempind.r.rto btieho ri. Nors pa-sifloros esama daugiau kaip 400 ruiiq.sodinti net lauke. . P ass tJl ora cacruI" a. kambaryje daugiausia auginama mdlyroji pasifl ora.9.rs. flas. trys Ziu.au€dDti ant ldnko.]i'e (P as siJ'lora v i o lace a) bei. . metus Sviesioje.Kenk6ioi. TdvytG: Atogr4zq Amerika. Labiau Silufi4 megsta valgornoji (Passrr{ora e.kyZiaus vil ys. P assiJlo ra v io lacea diai ziedlapiai rugpjnti ir rugseji. prie Gericusioi ougo: visus Douginimcs: Kiek sumedejusiais vi. ziedo purka palFindo siDlai . Sviesioje vietoje. voratillkliras erk€s bei tripsai.ia u iienr oj a visoje. Ziem4 keturkampe pasiflora Iora caen ea k Passiflo(P as s iJ'lo r a q u a<lr a tz g u Iara edulis . tik tiek.ris [glius. dauginti ir sekiomis (-) ramybes periodu geiau br?sta Ziedpumpuriai. Visos jos turi neipras. Nuo kovo iki ntg- pjhiio rgiti vaiQ.I Passiflora Posifloro J tD = 6 tI = a PassiJl ora caentlza n i el.ga iilurnos ar naisto rnema visus metus laikyti diiagrl. Beje.je p t^lpoJet P ass illor a kai passio kar./a/rs). Visos pasi. tarp jq flebepEeina or. sauldtoje. ligos: Jei stinlora Etudraltg latis g Ii. j4 galima pa. pries per- sodhant i gelems skirt4 Zemg. trgiimcs: Va-sar4 Polorimos: Nesijaudi1lkite.64-65)./is apie 10'C. menkai zydi. Passilora Endrangu dalys tapo Kristaus kanldris .iiltoje. Sellesni jaunesd kr-smet. N c&# Passiflora violacea niqsla SiIu tq. kur Ziemos nera Saltos.jei tik rnokdsite apsaugotij4 nuo speigq. iiltoje ir blogai vddinamoje patrlpoje puola slfdamariai. daznai prrduodami jau ir. P dssi|lora race nrc.liLi. vasar4 vese$rdDel b jezuitai Si4 gal? pa. P ass i|l o r a ! i o I acea ir ra violacea .Seimo:. floros rulys augalai. XII anliepos.aia. Passrr4o- - - 124 . pirmaisiais metais - * i laikomi ir iiem4 iiltoje. kekind (PassrJflrra raaemosa). siflard racemosa ir Passif.iaus botanikq raAtuose sa . caerulea Passifora ed* /oris gdld). kur nors p.f loislynos.ie namo sie[os.apie 15"C. Ziem4 vadino Parsfl ora (lotydS. vidurine piestele pasifloriniai. au- galai persodinami retai. . kart4 per sa- lfili prieii0ros ypaluItloi: Pava-sari. gerai vddinamoje. todel geriausiai auga prie atlamos arba tvorelds. jei Passifl. augal4 patartira ap- karpyti ir palikti vos du ieliai .erskadiq vainikas. iyd6iino loikos: p^'. P assiflo rac eae. PdJ P.sturiiiais augi{siiaknijp augiliai.nuo geguZes iki rugraioma: smailiis triskiausE)o.nuo geliuzes iki dios simboliu. Pavasariji iileis naujus [glius. - stulpas. i!leidZiartys apie - vijokliniai metro ilgio lglius.orc caeruled Ziem4 numeta lapus. nseliai dmbas. v iolej!.tai ietis. mat tokioje temperanrroje rd ed Lisir Passilara tto/issi?la lengvai galima Passifora edu I is v asanl gali biiti lauke. kad leperdiiutq Zetr6. bet Sitaip auginant labai susispaudiia lapai. Iorrio jo. Ten. Parstflo- kurio Kristus buvo pririitas ir nuplaktas mbu. Per 7an9e.

Tadiau ji ga. Vasar4 mdgsh SilF vdsq m+ Zien4 C@ IS 50 ruSiq.sl Trgsiama k lrt4 per savaitg. iiauga iki 5 cm skersmens.ata atogrqzq kraituose mdgiama sodo gele. augalai peisodinami padidajus saloq friuzului. tiah. gerai vddinamoje. trgiimos: Lieti vien minkstu k6rnbario telnperatiiros vandeniu. kambaryje uZaugantis iki 30-60 cm auGaio. lrgiinas: Nuo kovo iki rulpjtdio lieti gausiai.iiPaskutini kart4 peNodini. nes veisles. jos stiebas sumeddja ir i5auga iki 40 cm Pentos Zldi roZiniais. nromet jis lieka ne saulatoje. ligos: Perlieiyd6iimo loikos: nugse. Tai tiqsus arba Sliauziartis 5iq Kilimcndioro prieikolnig. vamzdeliq.r daifliau apkarpyti.liams. i rin rarai - - - gilama iiltiamiuose. der^s arba ddl paddkle Seimaz Rubi ac eae. KaralGkoji pelargooija daZniausiai tetlri vien4 iigli. pas mus auga tik sukultirinIAs Pelxtas lanceol. bina dailiai margi arba kuo ivairiausiq spahq nuo baltos. gelsta Iapai. Lapai kiau. Nuo birZelio pelargonijas galima laikyti ir lauke.8A Kai kuriq karali5kqjq pelargonijq Ziedai susitelkg ankiais skeiiais. gelsvai roiiniais ho tan$iai raudonais iiedais.iki arba pailgi. va. Itin iiltu oru ga- (r0-1s"c). roZines ir raudonos iki tamsiai violetines.sra.-tJ. fluo kieto ialto vanjis spalis. Gali blti balti. pas mus daugiau kaip . ae. Ddl iviesos stokos.t00 meq au- lima iinesti ilauk4. kas 14 dienq. dio mdnesi durpiq -ir smdlio auKdio. ilgio karq nuskabyti viriines. atitinkamq temperdtrr4 bei Dougirimos: virsmas auivie. plauktorus trgsti kas 14 dieml. kol Geaidusioiougos Iitisus dar nepasirod€ Ziedpummetus labai iviasioje. bet prrriai. lcislynos. toddl yra auginiais. ligos: Puola baltaspamiai ir amarai. Pavietiai Ziede- T arba TKS 2 iemg.Pelargoniurn graldifl orurn Penta-s larrceolata Didiioiied6 (koroliikoii) pelorsoniio Penlos D i dai aZi ed a pe lar gonij a Zydi iitisus et s. Parduodamos vien kulturi. virl6vyn63 Pietrl Afrika. Jauniems augalams tfili prieiiuros ypolum!i: Pavasari persodfuti i auginiais Sildomoje lysvd- puoimenq d169mis p€deklius - liai susideda G dvideiimties maZdaug 3 cm ieimai Ge raniace putiniai. kol atsiras nauji pumpurai. f6vyn6: Atogr4zq AfriPohrimos: Pent4 pravarka. pa-sirodZius jauniems [giyd6iimo lcikcs: nalrn. je. bet geriau pa- iilto- ir pilkuoju peldsiu. Ziedynai susitelk9 Ziedkoiig galuose Sluorelemis.kiek Siltesreje vietoje ir djs lina keisti palaikant vdl gausiai laistoma. - 175 . Vos niais Ziedais bei lapais. tl. m:udi.sos kieki. Geriousioi ougo: Iitisus metus labai Sviesioje ir sauldtoje. Trgiti po truputi. . - tardirl atogrqzq Afrikoje bei Madagaskare. ir bbtikiais ar- sbgeje arba dengtame balkone. gerai vedinamo- Arabija. Lcislynos.jus. Douginitnqs: virsnnirl je. Arobiios ir Abisiniios sodg lGti prieiiiros ypclu- sumaiiyq su sndliu. Zydiidiq iStlsus metus. tadiau vengti padekle uisililosio vandell.s. Rudeniop lieti saikingiau. savaine tarys- patalpoje.sar4 je patalpoje. augala-s pastatomas birzelis. Zievesioje (12 -15'C) mq kuplus ir iakohs.uZsistovejusio vandens niai. lsEalcij g jauri llenk6ici.mEinyje. gelsvai rausvi ir rySkiai raudoni. lGnkdloi. augalas persodi- noi: pusknunis. ddgmes pertekliaus bei nevedinto oro augala-s gali susirgti grybine infekcija si. Vengti dregnes perteklalsl Perzydejusi laistyti reiiau. Persodinti du kartus. Taiiau )'t"a L iemesriq veisliq smulkes- Pavaslri lgliai nukerpami. Sviesiai Zali lapai dantytris pakra-iiiais daimi didesni uZ balkodniq pelargonijq. kad graziai iakotqdaug veikio koip nuodri.fines nuskabornos. tr. geriausia tugpjfigalq.

Lurie tvirtq ilgq Ziedkodiq virshDdse telkia-si skddiais. raudonais aib. tr. Kambaryje dau. IsiiakKarlo Reinvarto (Caspor uija ir vesioje dirvoje. XIX iirntmede jis Kenk6ici. 500 riisiq. lfiti prieiiiros ypctunciS Periydejusi4 P/nrrji lo rlrlgarrs geriausia pa-sodiuti sode kiq pavasari ten vdl praZydds. lqemir'les. j4iemp. Dauddjgs ilmetama-s.A RakaZoliq esama apie tiktai klrlr[rines veislds. neseniai aLsiradusi gdliq parduotuvese. Si musq melynojo lino gi- fgsti. raudonos. Prieiastys .per daug 5ihunos. Dcuginimcs: Daugiausia i4imaz Li nace a e. raktaioliniai. drdgme-s.-bet ne saulBtoje vie.Dauginimasr Virinlrinirl taliko K.padr6gna. Ji Syvuoja kelet4 metq. Ziern4 lieti dar ma- lfiti prieiiuros ypctunoi: Vrsar4 hro daz[iau tnnnpinti irglius.I Prirnula Reilwardtia indica Roktoiol6 J tD 3 6 l- a I = N Kairija Prinula nalacoidts. Zydi Zeme tu biiti nuolat stor. Tiesiogi- Kenk6ioi. dq saules spinduli! l6uyttdz Prinula wtlgaris Ya- tos rUiys Afiorgioi: Taurina raktakilusios iS Ki. per. Prirula nalacoidcs toje. Mdgdir pavasaris. kary ir-Pietq nemegsta. NuZyimula obconi c a pravartu persodinti i Dau<lejusit1 Pr prastoji raktazole. rijos. iyd6iinro loikos: iiema Seima: Prinulaceae. . zrelnq ilpslprlc ryskiai geltonais Ziedais. Zyddjimo menr ivelnioji rakrazold. Georg Carl Reinwardr) vardu. lrgiimcs: iki 25 cm auL(iio. roiilriais.r iviqsiai violetiriais Ziedais. pusiau riksrnirrgo- Euopa. liriniai. je vietoje. ligos: oel netinkamos prieiiiros gelsta lapai. Ziedai kaunasi mimiG ii atogr4zll kaihl tik augalq kas 14 dienq likti. al1t naujLl rlgliLl. Zydi baltos. ligos: eer Siitai ZiemojandiLrs augalus Dzakafioje ihrd botatipuol.r(e k[yg4 apie Iudijos vandeuyno s. Zydinti trFiti silpnu tr4iq tirpalu. Uzauga ja taurind raktaZold. bet padekle vatrderrs neturi c& Nauja kambarind gele. Pritnula vtlgaris.. deiiije Prhuda Sis puikts augala-s kas iienq apsipiLa saulas gelo u- . Taurine raktaJams nepatfflna. kos sod4 ir prr. giausiai iilumos pageidau. gelto- buvo pavadillta olatdrl bo.ris baltais.1lq augalij4.r amarei. ii€m. Prhtu a obconica tauriDe raktaiold. Uzauga beveik mefto aukiaio pusKrumrs. Gcriausiai augq! L-lbai iviesioje ir gerai vedinamoje patalpoje.ydomus kambarius. fdvynd: Siaures hrdijos kalnai.Geriousioicugc: Sviegiausiai auginamos Sios: sioje. Vasaq gali biti lauke. violetilds ir m€lynos spalvos Ziedais.l l0 -12'C temperaturoje.Fq.Zold jautriems imon€ms gali sukelti alergij4. vasar4 sdklomis. kad augahs augtq kupius ir veslus. ruduoja lalceys. . roZiies. ordnzines. loisfyncs.ba tik bump4laik4 iilvienmetis augalas. be to. loislymas. Karnbanuose auglllalnos : . Taime!:sta ve-stt (10 -15"C) a. puq)urines. nuostabi dovana tdZola Paprdstoji rdk- pavasari. Zoli Zydi iStisus metus. lrgiimosr Vasar4 laistyti saikingai ir kas 14 dielrq po tmputipa- . - iyd6iimo lcikos: urpkri- tis kova-s. ki- per kietas vanduo arba per sausa Zemd.rsparo Geor!:o augifiiais pavasari. lros.

lliti prieiiuros ypolunqil B[tim nuolat Salinti nuZydejusius Ziedkoiius. gali susiraukileti lapai. lrgiirnos: histoma tik mhkitu va1ldedu azalijos baisiai nemdgsta kalkiq. Japonija. vasarq praleidusios drdgloje sodo paunkndje. pa-ialinami. bet kambaryje auginami trk clidiiaiiecliiai R h o da Jiems iSbrinlrs augala-s perkeliana-s i iiltasng viet4 (apie l8'C). kokia forma azalijoms labiausiai tikq. iiaugg nuo balandZio mdnesio arba iydejirno metu. ti:d6l dauginami tik specialir. be to. Vasarcs pradZioje tg- blogai auga kaip bonsai. Geriausiai tfi tiktq kambarinds azalijos. - plot4. kaip 127 . iyddlimo loikcs: ruroao fundron sin:. nors kartais galima pamatyti Zydhti ir per Kaledas. Loistymos. ligos: tei oras dZia!3l. kas dveji metai pe6odinti i rododendram. Lauke gali apjxauZti straubliukai. tadiau reikia vengti ir nuolatirio dregme-s pertekli aus.? irE.ar4 Alscrgioi: Rododendrai gali tureti nuodingq me- - [kiuose. Saklq gniuzulas nieklda neturi isdzilti. Vas. (+ Li- fundron sinsii tniiinai ir smulkiaZiedds japoniikosios azalijos (Riododendron obtnsunr var. Pasitarkite su artimiausiu bousq specialistu. lius keleq sykiq patrumpinti.ndeni ibe ama Siek tiek tr4irl (Siuldtu dai. kad augalas gaiiai Sakoqsi. Rhododendron obtusqttt 5oC patalpoje.irinqs az. laistymo v. augal4 aplinkit voratinkli0es erkes ir miltuo- iydi vis4 Ziem4 iki pavasario Rh o do dendr ot t o bt usunt .balalrdzio menesi. apgldbus kuo didesni jo Gericusiciougo: vdsioje. gerai vedinamoje. japotxicuni. Seirmz Er i c a c e a e. Tuomet subrcsta daugiau Ziedpumpuriq. Bonsq megejarns patartina lanlGtant augal4 laikyti kamien4 abiem nyk#iais. P. Rudeni tokia azalija atitblamai apdorojama h persodinama i borlsui skirt.sii miErinai Kenk6ici. iviesioje ar pusiau iksrningoje. iki Pclcrimos: Azalijos rre- rugpjliio kas 14 dienq i neturindirl kalkiq). C@ Ii viso ZirT oma daugiau nei 800 rododenrdo r[iiq.Rhododendroo Aroliio. PiLnavidurd Rhododendron si sii wisL. Azalijai perZydejus. azalija laistoma gausiai.:rlijos sufonnuoti gfirZri nykiflrkini augal4 teratura. Jauni ugliai. per iiltas ir per sausas. arba nusipirkite Zinyn+ kur bus smulkiai paai5kinta. rododendros Azalia |is ohrct stebina iied4 gausa.238). bet ne sauletoje vietoje.rose sodirrinlrystes ii palprastos kanb. fdryn6: Vidurio Kinija. formuojantis Ziedpunpuriarns kiek maiiau.t- uelygu veisle. tieji srydamariai. Vienintelis trukuma-s: azalijos Sakelds lengvai luZta.s skirt4 iem?. eil. Nuo geguzds vidurio galima iineSti i laukq ir laikyi pusiau ieielyje. Dougininos: viriunirirl augidais 20 -25'C zemeje. Rudeni ir iiem4 Rlododendron simsii yeisl|s laikomos 5-\2'C. lsiiakrija sulkiai.

vasara voratinklin6s erkes. kad subrFsq ir sumeddtq iakelds. Geriau nelieti G vii.jarns nepatartila. 2d- yios Seino: Rosaceae. akutdmis. Dougininos: Augidais. pilnaviduriais. ddl dr€gmds pertek- pabaigos trgsiama ka-s 14 dieDq. Iaikyti Sviesesndje.nelygu amiius. kad neperdiiotq Ze25 . puola amarai bei milhrotieji skydnmariai. kinin6 roi6.ausa iki tiek. baltq. - raudona). Zydi beveik vis4 laik4 perhaukos trtnka vos keleta sxvaidiu. Kad rozirl megdjai galetq dZiaugtis jomis ne tik sode.l (De dau- A rpEg e*lrc begrles veisliq ruiiiavidurjJis. gdlininkai sukure daugybF nykstuk r irl giau kaip l0'C).q ne Zemesneje skldamariai bei pilkrsis peldsis. Ziem4 megsta ves. Salpaulijq Zyrl6iirno lcikas: Iitisus metu-s .i n' g ('MeZoji karaliend'tarrs\ a). ligos: .stovintis virniiuo sinpaulijoms mirtilai keilcsmingas. visomis roZens budirgomis spalvomis. kambarirriu veisliq. Dcuginimos: hp:ris siltesndje nei 20"C Zelne-je. visus menrs kambario temperanlroie (va-\1ra 20"C ir daugixu. bet vis dar v€sioje vietoje. Ziemq lristomr rik taudoniied). geraJ vealnamoJe putstpoje! vasar4 lauke. iydds.ti rtaiyas. P3vasari augalq persodilrri i T arba TKS 2 2ern9.Nuo pavasario iki ruden^s Zeme turi bIti nuolat drdgsts) veislas.43).rtn?r. saulitoje. minKtu Kainbano temperatl]ros vandeniu.' Z w e r g kij n i.'Colirrl' ialiiq vietoje. gesueridai. bet apsaugotoje nuo ('Maiasis kalalius' tunsv a). Sanpa lijos bitxa itin SvelniL! spaLv!. Nuo kovo iki liepos s pnu nEsrl 0rp3tu. l(iti prieiiOros ypctu- k. ieims'. kiip l8"C).s.lei oras per sausas.ru- RoZ6s 'Pi & Gericusioi cugo: Labai iviesioje. 'M irina' ('Maiyle'). be to. r. erikdti. banlnlotais .laislynas. Sios seklomis. Kenk6ioi. apkarpyti. Gericusioiougc: Sviesioje ar pusiax iiksmjngoJe. pavasar! persodinti. pavyzdiiui. miltlig3. Patalpose su centririu iildymu b[tina drekiDti orA (-+ P. Pavxsari ir vasar4 Kenkdioi. Labiausic i paplirusios yra ki. Der e s0oletole vletoje.' Bab! M as k at ar/e' ('Kaukdtoji maiyle' tamsgeltoDe).q. l(ili prieii0ros ypctundrs Ziem4 laikyti vesioje. Vandens pertekliu iS padekjo tvrrkiilri ispilri . parduodamos tik kulhriies veisle.rrt4 per sxvxitg trg(ri nql! dus Perzydejusius zie- reikia tuituojau iShaukti su visu Ziedkoiiu. iviesioje. hfiimos: nines tozes (R4r4 .I Rosa chinesis Saintpaulia jonarrtha d 19 = Kininis e-rikitis. tie.s. liaus ir veso"s nipsai.Potcrinost Tudtuojau ia- li*ite dus periydejusius Zietuomet gausiatu T6vyn6: Kinija. bet luo tiesiogiDes saulds apsaugotoje vietoie. Po to daugiau 1lebetrgsiama.iaus! Per Saltu ar per iiltu vandeniu apta-ikyti lapai ir iiedai urieina ddmemis. iyddiino loikos: irruduonlat. vieni nuostabiausiq-graiZaZiedZiq .rba giubanotais. paulijos aendiZ 8Ls. v iolerirliq u m€llnU utspalviq bei dvispalviais Ziedais. nes Sakdeni numeta lapus ir Dijasi sunkiai. visaimaZydiq. Geineriaceae.40 cm aukidio if Zydi md.rudon q. Jos u. Dainai s€rga miltuge. MdgdmaZylds iydi vasarq o ru.rrr trtiiiovidttriois iicdais- 128 . mdgsta iiernoti vesioje vretoJe. $lto ('Kolibris' Labai nemegsta van- Kaip ir visos roZes. rusr. nr. pihaviduriais drba tuiiiaviduriais fi edais. ligos: amarai. rore mozyte l{oiloilin6 sonpouliio 6 l- a I = N Puikios kanbarhis roZes - didesnes ir vis. Itin megstanos veislesi 'Zwergkdnig' galq. lrgiimcs: Laistyti saikingai. lcislynrcs. T6vyn6: Tanzrnija.

del to juos mdgstama lyginti su orchidejomis. Bnna skeltaZiediiq ir margais iedais. JauDi augalai po kelis sodinami i 12 cm skersmens g6liapuodziu-s su T. Kad namuose ant palangqs per daug neisstyptq.-/ (A Vic n a n e! i skel ! a Zi ed i ga I i nn pasiset i lar icn s. sodininkai apdoroja augirnq stabdandiomis priemolemis. z. Dygsta Kaip ir Alpiq kalpok6 (Sane llaria alpi na) . laikomas tiesioginiuose saules spinduliuose. iiemq ne ve-ses- galai Ziem4 sauldtoje. iyd6iimo laikos: ceguid liepa. susidaryq t lkesnis krumelis. bet ne sauletoje.I vien4 geliapuodi patartila sodiflti jq po kelet4. TKS 2 arba gdliq ieme ir auginami vesioje bei Sviesioje vieto- medeti augala^s kambaryje iiauga iki puses metro Douginimas: Virstrniq auginiais arba stiebo dalimis 20-25"C Zemeje. lrqiimcs: Zemd turi nuolat dregla. gelwi. Gericusioiougc Istisus - augalai suZydes tik va-sar4. atolrqiq kalpokd (.jauni diiai. puola voratinJdinds erkds. ViriDtdliq skabyti teteikia! Mat iiedynai susidaro tik [glio gale.bet geriau rudelri iisiauginti nauq augalq. kroiluose tropinioi kolng ougoloi visuomef slokoio iviesos.vietoje. metus labai iviesioje ir gemi v6dinamoje.rl . Seimaz lab i atae. mojaper iiltoje ir sausoje lnpaiie. Kenk6io'r. lrgiincs: Lieti saikingai. - Loislymos. tamsraudoniai arba violetiniai. balkolus ir palanges. pasejus geguzes menesi. Sis dailus. biti Dcugirimos: Seklomis lapkidio-balandiio mdnesiais. Siltoje ir gerai vddinamoje vietoje. kiek linkgs su- vaitg trtriti silp1u trdq tirpalu. ligos: Jei iie- iyd€iimo loikas: Nuo liepos iki spalio. Trgiiama kart4 per savaitg. k:urie praZys kitais metais. gerai vddilamoje ir vesio- - je (apie l0'C) patalpoje. lod6l ir kolpok6 bus doug groiesn6. lcislymcs.Schizauthus WisetoneNis Scutellaria skelroiiedit Kolpok6 --rP-/ /-) V" \. Jauni au- Polclinos: Jeigu sdklas pasesite ruded. Geriousioi cugc: Zydintys augalai labai iviesioje. ieinaz So lanace ae. gdl6s Zydes pavasari. aukidio. Svarbu: Zemd neturi buti vdsesnd - ui or4. geltoni. iei irengsire ioi (ypoi iiemq) popildomq opivielim+ lUlisrp Tdvyn6: Kosta Rika. T6vyn6: eild. kad je. kurl lengva iisiauginti ii sdklq (q visada b[na sdklq parduotuvese).balti. Kiti prieiiriros ypolumqi3 K6s dveii inetai rudeni gerokai apkarpius periodintiiTZemg. Perzydejes skeltaZiedis ismetama-s. btl- - vioiai. tuo kovo iki mgpj[dio kart4 per sa129 . skeltaziedis gali apdegti. ligos: Serga retai ir nesrxrkiai. llenk6io'1.yorllus sKettazrec. Ziedai brma kuo lvairiausir. vasar4 apie 20'C. priprdtgs prie gausios Sviercs.l spal'. Kalpoke c@ - tikxa kalnl gruZ ole. t6 -18"C tempemttlroje. rdje kaip 15'C patrlpoje. Parduodamos tik kultflrines veisles. mudoni. kaip ir visi vienamediai augalai. oes yra vienametis augalas.rs tai kupli Ziedq puoKte.tc/rtellaria costaricana) y(n kalnltq augala-s. rau-svi. Iki pat rudens ii gausiaziedd gdle puoSia lysves. Europon jis buvo atveztas 1863 metais. vasarq sukauna rySkias varpas su ugpiaspalviais trumpal[piais Ziedais. ypad uZ lango stiHo.

Karnbaryje dau.i: Dregni ir vesus Kanarq salq kalnq miSkai.rl? a/o!1o. pfiraiios iZil9. gr iaiiedliai.r ir baltrnargas. gis. Taiiau iios ieinos skiriasi ZiePclqrimos: Borarikos soiazdelirl. Milyna su boltrt viduriu cinerarija. Jq mi iviesioje ir vesioje vietoje (9-12"C). jos buu. lrgiimcs: Lieti gausiai.1lia kito! lcislyrncs. Kaip tik te- tui panatysite.r ' t|Ie. SiU angahl nereikja statyti labai arti vieno S.tik hromet. Kovas ai- duose. kitais meresiais kart{i per savaitg. o stapeli. Mdgstr dregn4 or4. Be to. Dcugininos: sdktonis liepos-nrgpjuiio tnene-si. Perzyddjusios jimetanos. Jauni augzrlai iiemq laiko- iyddiimo loiklsi ir balandis.unguriu kvepiantys. Gericusioi cugc: Sviesioje. visiikai t r paiia lirkne: Sattecio stapeIii- - Kili prieiiriros ypotumoi! Pelsodiiti nereiki:t. bndingi graizaZiedZ. /ornrrs be galo p:urzGi i kri le. ues toliau auginti nevertn. prieiingai. T6vynr. Parduodamos nds veislds. augalni ii visiSkai skirtin.jei ketinxte augiausiai auAirratnos hrlhl.ias st rpelijas.li.rugalas perkamas tik Zydi1rlis ir tik del iiedq.ydi. ttd iildomosepatalpose ji reikia drekirti t30 . kokia daugialypd !i gentis ir kaip maZri daugelis jos miirl Jerc.l r1e yra didiiausia ir m:f8iau.jq. SteberiDa. dieurl. tik kultirri.t. gerai vddin. dais. TrFiti sia Sentis. lles. - konvertai Screclo iiliiausioje (16 -18'C) vietoje.I :.io Ziedai oran- Ziriai.unoje./o genties miirl.alns. Vokiika-sis pavadinirnas "pelenq gele" (Aschenblune) siejamas su pilkaj Zalia laprl apatlne puse. kad iiq gelg labai rnegstzi nilftti. o liaudyje papiitgs pavadirim:rs "glindd" rodo. ne per hlri Into musu -qebenes (Ilcdel. re.rip puola amarai.s. daZniausiai kaktusq irsukulenhl skyriuose. Zv:rigZdiiki Ziedai. Kaip ir tikrosios gebenes. bft1a daugybe Sdre.rla. grl ie ml runrliojirsi. 43) tuomet cinerarija ilgiau . j.r) skiriasi tik storestriais lapais. Kitas tokios vienodos dos pavyzdys (botanikai il reiikili vadim gercija) . (-) P.ligos: vpat puola amar. budilgi jq iiai r[tri- . todel visuomet pravartu i gdliapuodzius su cireradjonlis prismai gstyti insekticidq gallna kiiio iki sarrsio kas 14 nusipirkti pavasari. (rneloltlo Jellecto cruelltlts d (D 3 vr rl h a I = I N C& Ii Cinerarijas labai ndgsta anarai.gal4 p. ieimoz C onryo si t ae. kajp du Kenk6ici.rsidauginti: 11uo lap2000 -3000 graizaZiedZiq Seimos nriiq Ziles rines veisles. IsiZiur6kjte ijas.

augal4 apninka amarai . tadiau parduo- t3l .Poslcbc: Tokia pat priegal4 augirti toliau. Savaime gamtoje se uolq ilaituose - ji l6s radosi kaip iS gausybes lago. taminldasniais lapais. trgiincs: Lieti saikilgai. Douginincs: Sdklomis. Nuo per ialto val1deIls ima Ibkti stiebai bei plti Sakrlys. Da. taip pat iE Sinnihgia Euttata. Ii abiejq Siq r[Siq. kad jos tureQ kuo daugiau Ziedpumpudq. Buvo sukurta ir di. bet tiesiogidq saulas spinduliq fu sauso oro nemdgsta. dai Ziedai viduryje turi bly5kiai gelwq juost4. Pavasari penodinami i SvieZi4 iemg ir laikomi iiltoje. rus dvi) turi gumbus. beje. c6)" isvesta daugybe kitq miiriq veisliq.zl"oii. Sausi lapai paialinami. Sviesioje vietoje.aiksdiau. kol iileis naujas atZa1as. kudiau Zydi gana kukliais ir de nebeluiindjo kaip neiivaizdiiais Ziedais. Tai pirmoji miiruruiiq. Jei ketharna au. tarp jq ir garsioji raudoniied8'Sauldjq esarna apie 50 ivairiq lydis'. Sinnhgia cardilalis (syn. Seimtz Gesneriaceae.nd. kultirifles Geriousioi ougo: Sittoje. Sinnhgia helleri t Sinningia vi llosa brvo itd€iimo laikos: Kovas - rugpjntis. Pirmosios didZiaZiedis veisles atsirado sukryZminus. susisuka lapai. b[tina ZiUra tiDla ir mudodiedei kart4 per savaitg Kenk6ioi. kadangi mro lapkridio iki vasario reikalingas dirbtinis apivietimas. Pa-stlrosios ligos gali apnikti ir per giliai pasodiuus augalq i geliapuo- auga Pietq Brazilijos &dgruo- ir iydi violetiniais ir tam-smdlyniais maiais fiedq varpeliais. 5i ruiis lengviau iSaugina naujas atzalas. Re c hsteinei lfili prieiiuros ypclumoi! Cloksinijq negalima purksti. Beje. ir kvepianiiq. lcislynos. geriau drekinti or4 (-+ P. Pirkdami gloksinijas Zinrekite. trgiti.Sinnirgia Glolsiniio Net ir ta"iiiavidares bndamos gloksinios atroda itit proitzios. pasizymi nidai Eudonais alGomjikais lapais. ir dazniausiai Ziemodami Ziva. iimarghta js baltomis gys- dvispalviq. 1815 metais ji buvo atvezta i Anglij4. ligos: . Kabantys violeti- Sviesioje h dlelr)oje vietoje. labai pana-iiq i iisiskleidusias roZes. periyddjus. kad isleishl kitais metais laujus iiglius. Bego metai. taiiau mdgdjams nepatartina. kambario temperat[ros vandeniu. ir blizganiiq kaip Silka-s. T6vynd: hoteviai kilg i5 Bmzilijos. Negalima drdkinti lapq! Gloksinijai a c ardinaus). rtJlrs. milKtu gloksinijos tika-sis protdvis Sinfiingia speciosa. lomis.tirrir?gla mazesniais. ir bar mosrl palanges puonaujos kuo ivairiausiq Siandios miirines spalvq bei aspalviq veis- KambarilAs gloksinij os giminaites gyvena Pietq ir Vidtuio Amerikoje.43). Ko[e visos (i$ky. Past. Ieidiiama gumbams palenlya susitraukti. gumbai apdZiovinami ir laikomi laltai senoje iemdje (15'C). ir aksomiSkrl. Ten damos vien veisles. iimarght4 violetinCmis ddmCmis.lei oras per sausas. atveZta i Europ4 1m3 metais. gesneridai. ir pilnavidwiq iiedq. krdangi gumbai buna per mazi. matnuzyddjusirl Siuolaikiniq gausiai Zydiniiq veislirl neverta toliau auginti.tirning i a spe c iosa S innin- i gia regifla.

temolil l0 .15"C tenperahlroje. Nukrigdliq Zemg. kitaip gaiyikiai mudotrosjos uoli apl kti amarail Pavas. o.. Jei kietijoje vadin.r iydi iki mdens. jj galima labai ivai- Vaisiausminkft ima-spiuia- .@ng L'aralini Lliauliauoe. t iiemoti. o laj4 Gaila. gabalardZio kiauSiiio t32 .fi gos iisilaiko nuo rudet1s peNodinti iT.ris 3 cm skenimens melynai violetillrars zredJLs. kai larr dar vadinamas "Kosta Rikosbulve" iilutnamdgis visialis vijoklinis augalas kablio pavidalo dygliais.Alscrgioi: Koralires Ziis violetidai Ziedai kiauiiauogas bei kinl iia iisiskleidiia pavasari ir k4 tik iivardytq So/ana.bul- flamos ir pavaM4 pasejamos. zydr nuo liepos iki spalio (gerai priZi[rirnas beveik istisus vad ruiirl: c loislymos. Zydi uuo Zientos pabaigos iki pat va-s. vq<lus atolll4zq puskriimis karpytals lapais.l-s il per sausas. Sdkninr[iiq visos dalys uuodilgai apdulkinus.Lsaros vidurio ikj vdlyvo tiai fonnuoti. Nuo kovo iki rugpjiidio [giti kas 14 dienq. ja.i Solottun l.ros baltai malyrzris Ziedais.l/asu rq 83Lr Drrrr rr rxuKe.r4 lieti gausiai. nrdeni ir Ziem4 tik tiek.L<tuose augiuamos kaip karnbariniai augxlaii koralind kiauliarro5E . geltalpoje kiauliauogp reikia tollos. prieii0ros ypctu- t Solanuu wendlandii. kad graZiai Sakotqsi. Yo- nun nelonSienair Solarutn calt s i cas t ntnq k. Solanun ja\ntilloides greitai augantis vijoklinis augalas vesiam Ziernos sodui. Zalsvai balti Ziedai labai panains i bulviq.atio. Lapai uZauga iki 25 cm ilgio. P. Tinkamai priZinrirna-s bei rpSiamas gaii iileisti net metus) pavied. Solanwr laciniat l0 m ilgio figlius.unas "ketgflros obuoliu" . Gra.puoJa voratirkliids erkds viniai.238) iiaugha ir kitoki! tds Palorimqs: celidnkys- dydZio vaisiai. Urugvajus. res iiuos visZalius apgered. Solanun aviculare. ranfonnelii. Jis laikonas graziausiu Sios Seimos laipiojmdiu augalrr. linama.I Solanln lfiouliouog6 J C' 3 h YI a I N Solanun nelottgena panaSi i baHaaanq. ibakJai^r4 Geriousioi ougc: Svie.s. TKS 2 arba iki Zietnos vidurio.gosl ir baltasparniai.zrnr gentias r[Sys miisll kr. Brazili. panaii vieuamete so/a Trys Sola. Kenk6ioi. 6 cm sker$n ens violetiniai Ziedai dZiugina nuo v.a.'rnelyrruoju ourvrslleozru . kad leisdziltq zeme. ligos: Jei oras Silt.Solanun pse da capsicu t.t. .nuo rugpjndio iki mgsdjo blyikiui violetiniais Ziedais Zydlntis krimas ii Naujosios Zelardijos bei Australijos. gdliapuodyje galintis uZaugti iki 3 m auk<iio. pakankamai erdviarre - rudeff. So|anu orariiniai. Atnerikos k[ma-s spariiai auga.lri ir va-s. Sudygg jauni augalai bent dukart patmmpinami. nkiai (+ Adresai.uri btna ir talgi margintais lapais.'eudorafsiu. Vaisiai laikosi nuo mgsdjo iki - vas. z. sauletoje. iijq iiau. kurie ptinokg pa-sidaro . 5rs Prenl - ryti jiems tir*amas sqlygas 2d koralind kiauliauogd nelai lfili ntoi: Laikom4 Siltoje pakoma per daug iiltai. sioje. krumelius galima auginti ir toliau reikia tik suda. seklos i-6dZiovi- iytGiino lcikcs: CegubirZelis. orallzir1qs arba dairiau purl(rti. trgiimcs: Pavas. per himaz Solanaczae.rl- idomirl SoldT?arl genties giiikai kalbandiose ialyse hrmrs. i kiek didesri tus puosriems vaisiams gdliapuodi. Saknis iiek daugelis augalq iimeta. tiek apkarpyti. fdvyn6: Madeira. gerai vddine m oje pa talpoje.Dcuginincs: sdklomis.

Pakeitus vieq arba del skersv6jq pradeda kristi Ziedpumpuriai ir Zied:ri. ii kuriLr kartil per savaitg patrg\ti. saDgriis ir Zvilg. sarq slrsifon)luoja Detikrie. IJJ . T6vyn6: Kolumbija. Spatifilis ypad tinka auginti llrl floti. vesiau kaip Ziem4 r1e viszalis ltripiojantis lcultars su il-sais useliais. pavadiut^'Ma na Laa'. jei reikia. belapius uglius paflrmpinti. Beje.dni pavars{ri ar vasar4 ir iSalnlijami iildomoje daugiuirno lys- kvopis koip iozmino iiedoi.Spathiphy llurn Stephilnolis fl oribunda Spotililis. 50). iiem4 l2 -14'C. leisti jam vylliotis ant nedidelio lauko. Lrpai tamsiai illi. f r-iYyn6 : Mndagaskaras..iau :ruginti prie ahamines sieueles.25'C.rmariai ir voratinkline-s erke-s. Ta- S/alr?r)l- l6'C. intensyvurn4 ir temperatrlr4.rs 14 dienq patrgiti silpDu tr4\q tirpalu. ligos: tei ora". bet ne sJLrletoje patrlpoje. Tuomet Zydi Svie-sos l]et Ziem4. Ramybas periodu (nuo spalio iki sausio) laistyti dar rnaZiau. peisodiuti i T. ldemaliniai. Tuomet ant geliapuodZio su papddZialapiu reikia 1-2 dienoms uzmauti Geriousioi cugc: Irin iviasioje ir luolat vddinanloje.rto!T4Zq Amerikoje. Kenkdioi.kristyti vos retsykiais.rsari. Turi vis. ligos: Per iil- tai iiemojanti ir nuo per sauso oro stefanoti apninka voratiDklil6s erkss. l(enk6ioi. TKS 2 zrrba geliq Zem9. Vasarq susifonnuoja iiai ieimai budiugas iiedyna-s. Alsorgioi: Sis augal:rs turi od4 ir gleiviras dirgi- iiedpumpurius augalo nepatrrtina ju d il1ti. kartris iiauga vaisixi. popddiiolopis $lefonotis Spatiflis auga ir didelis. krj tnlksta ivjesos arba laistoma per kiehr vandeniLr. alnarri bei skydam:riai. ialsvo papddlapio. Betji gali- Douginimat: Virinnirl auginiais arba stiebo dalimis. sivaime aug.Gkin.rkeisti reguliuojant vo menesi j i pravartu persu put- - rugsdjis. ajeit iai. Vus:rrq laikomas 20 .xis Zvaigz. Jie issidestg kuokiteliais aplirk vos ii Zenl6s kyianti stiebq. Vasario sodiiti i T Zemg pl:r-siio dribsniais. Erdve-sni:rrle iiemos sode ge.alius. Nuo kovo iki rugpjhdio diiklis Ziedais. iis augalas stebednai lengvai per sau-sas.kad greiiiau subresh! hgGroiicusio iio augolo puoimena bolti skediai s. apninka skyd. trgiimos: Pavasariir vasarq lieti saikilrgai. loistymos. Geriousioi ougo: Sviesioje ar pusiau iksningo- je vietoje.rusiai laistyti tninLitu kalmbario temperaturos vaDdelliu. o& . ko- Zyd6iimo loikcs: nirzelis ma p. pravartu itaisyti djrbtirli apivietim4 (-+ P. loistymcs. sus metus laikomas kan- Vi ieli (+ P. Xiti prieii0ros ypotu- moi: Vasar. Dcuginimos: Seklornis arba augalo dalimis persodi11ant. rugsdjis.!rtys.$iiq .l daZtiai purkit. Ii iios gelrtie-s miirl. Nuo kovo iki nrgpjndio k. trgiimcs: Nuo kovo iki rugpjiiio g. prv.rknimsl Rudeniop iietj saikill-qiau ji NLro spalio iki s:rusio baltumo v. Jie lrupjaun. ir nazps.r sniego liai. Celst4 lapaj. iitisirius blizganiius lapus. Niekada neleis- didesDis bei aukStesds SpathQh)II nt v'a lisii. ivoigidiiki ir (-t P.+0 Stefa11otis er epsta o&E'fu Savo tevyndje auga kaip k isti Iietos. 45). Sukrovusio peregirnq polietiletro mai- prisitaiko prie ivairaus iviesos inteDsy!'umo. ieima: A race ae. K. karrbaryje daugi:rusiai auginami 30 40 cm.lug vietos.rs hidroponiniu bldu. nariiq medZiagq. Va- tj perdZjuli i.43). be to.ruL(dio bario temperaturoje (18 -25'C). susidedaltis ii varpos pavidalo kremines spalvos burbuolds ir balto arba Kili prieii0ros ypotumqi: Siltomis diellornis spntifi ]i patartina purkiti arba drdkinri patrlpos on1 neturi d.b nd n i kJek iiau jis labai nT egstur:rs ir kaip karnbarinis rugalas. minkitu kxmbario ternperafitos viuldeniu. iyd6iino loikcs: xovas Seimot Ascl cp iadaceae. P$tarosios nliies iive-sta net kvepiatti veisle. Veuesuela.

das h Birma. (J Duotriruka geli! Zemp. kingiau.. iddti silpnos koucentraci- minkitu dnnrgnu vande- Kiti prieii0ros ypofumqi: Nuolat drekirti s4 kamb. raudoni. sios tilandstos iltisus metus Siltoje ir iviqsioje. 30). hriai tika-s zrugahl niu.I .ligosr setgn retai. Vasar4 kas 14 dienq i purikimo vandeni jos tr+irl. padergti sidabriikai pilkais ZvyneIiais. TKS s.epto.kzunbario temperahlroj e.r. Nuo to rro ternperah:itos vandelaiko gelilinkai suknre niu.]lltyi panroitq Sak1l. R< t\ <licliialsia -miiq (per ir lapq. vasar4 sxuletoje ir Siltoje.lqistymcs. Nuo kovo iki rugpjhdio kas 14 dienr] ta$i orchiddjq.!anea a\ 'I . Tai nenatlralus auginirno b[d-as ir visiikai beprasmiika mada. Tdvyn6: Arnerikos etogr4ios bei vidutines ato!trqios.43). Pasllruoju metu paplito metu smulkiaziedes nlsys! pasnruKr zleoes miys.2 kartus per savaitg. galiriiais siurbd iS oro dregmg. todel geriau pirkti tik gdlinifl kystas rlkiuose uZaugintas tilandsijas ( ) Adresai. uolq ar kito pagrlrdo. Niekada netreiti sauso iaknq gniuZulol kai aDt medzirl. skfrus jas rcikia pririiti myl6tojJ\ netureftJ pritrrti.l sau- (--) P. pavasari 2 arba l(iti prieii0ros yporumoi: B[tinai drekirti sau- pilkq augalq. bet iiem4lieti saikuriq 1luostj]biai grakshts. prie t. ne naiesries :iei puse motinit1io au8alo. SmuikiaZiedZiams miirDDams Ziem4 rLffa r li-u temperc- Kelkdici. Daugeliui tilandsijq reikia palygilti maZai vietos.di sh.liomis.Ziem4. iyrl6iimo loikcs: ceguze ru r. Douginimos: Aaugomis.ualrelygu aa. Sviasiai mdlyrais Ziedeliais Zydiitis Streptocarpus stj-xo- 1824 metais vienas botani. trgiimosl kas atveid pifin. mdlyni.I Streptocarpus Tillatrdsia Slreptokorpos d Tilondsiio (9 3 YI l- a I = N Strcptocerpus wetldlandii teturi vicnq Kvo l ) 11 io c&sb tr :i. Kai drdgna.iali. kur. Geriousiai dugo! Pilkosios tilandsijos iitisus metus Sviesioje. - iytldiimo loikos: sa4 arba vasxr4 nrsN. Visus metus . Jei augalas laikomas pea drdgnai m per sausalJ parucluoJa lapq bromeliniai. Tillandsia.Laistoma mifl kitu kambakarp4 i Etrop4. bet De suuletoje p3tdpoje. Kai kur geliq parduotuvese pasirodo pririitq prie iakl arb. Pctqrinos: Vezarrt ii tdvy|es kotlteireriuose augalai labaiapgadhami.rrio or. gelsvi.io apatiit puse rysndt raudona. - rugseJls. liaudiikai vadinamonis "vaikuiiais". nupjautomis lapq dalimis).lbandiame gdliapuodyje.l. bet Io Seimoz Gesneriaceae. T6vyndt Pieq Afiika. gesneriniai .e nvresloje ar pusrau nlGmingoje. Yra Zaliq ir loislymos. Dauginimcs: Miiruflai d:rrrgLrrmi LpJs lepo pusemlst lq dalllnrs rrlr:i strtmenai vidurirei gyslai 1 pesodilti iT. da is a pt i l':rl ( \..i i rit:is.l patalp! orQ.1 nF nk a 4)a s.rDr3lrsrtr ullxa drefltrs rr iilurs geliq langas. tankia. - e. P. trgiimos! Vasar4 kasdiel purkiti ith daitiai arrcdarltis k. ligosl. Ziedai illandsia daugiausiai 400) hrrinti broneliiirl Seilnos geDtis. pa vyzdZiui. Zeme turi bnti nrrolrt daugybgjo veisliq. - Kenk6iai. Lapai isaloijarni apSildomoje clruginimo lysveje (3pie 20'cl istisus mefus. Gericusioi cuga: ieimaz Il ro n e Li ac. Jauni augalai isxrF ga ii iapo gyslqi Ru5ys dauginarnos sdklomis pavasari.l gaUrn:r rr rsuKe)t zlemq vesroJe hlra. rausvi.r priklijuonl prie akmeus ar medzio augalq. P. Pilknjrl tilanclsijrl lapai siauri ir ioliski. Kartais uZpuola miltuotieji itr paprastieji slf oairanar. violetiniai.lei oras per sausas. At- biti ios Driva- Tailal.238). balti. t t iS ru o. (10-15"C) vietoje. voratinklhes erkds bei tripsai. Savailne auga daugiausia epifitii- palieti silpios koncentracijos tr. dryZuoti ir l1et garbanoti. puola amarai. Madagaskara-s. Zalio- t34 . bet geriausia pavasari. bet ne sauletoje vietoje.

Lapai marginti ryitinis rudai ii- tiek sar+ kas 14 dienrl po - aDt gDiuzulo. talpoje. ?38).lusros jos tevyueje).\:riesea Zaltedeschia tryriic Koliio os6'fu Kiunbarin€s fryzijos tai daugiausia miiniinds. Perzydejusios pamazu mmyksta. fl. Tuo metu kalijai reiki. Ziedyurl sudrLro balta-s pap6dlapis (graikiikai rpatrd) ir geltona burbuold. taip p.rdeniineiama ivjdq. Peruodinti nereikia.rZnai purkiti ir drekinti or4 reiiau.praZydusi:1 vel gausiai. ajeriniai. Fryzija-s Xili prieiiiros ypctumci: D.lloistymos. Gericusioi ougo: Sauldtoje ar pusi.je su centriniu Sildymu). Ziem4 vesioje pa- Gericusici ougo: Sviesioje ir pusiau iksmingo- trinkl augirnas ir pakenkiani augalo lapai. Nuo liepos iki prazystant kart4 per sa- () P. Seino:.I ploksiiq varp4. iydiniios iStisus metus. Svarbu: Zeme tesne Puikioji ubisinin6 krlija id a?t h i op i.m4 ialdiq nebnnq. galirna auginti sode. P.r Zalialapi! puriparipiri.e de s 'UEtilis kalavijas'. bromeliniai. Kraulanii:1 uaujus Ziedus laistyti muoja maZdau{ pusmetrio aul<siio laprl skaoteles ir vienq ftudoll. o& ch .r daug dtegrl6s. laLrkir6je gamtoje tai mazdaug 80 cm aukiiio. Jq yra Betu labia. Megsta iihm:1 ir dregr4 orQ.v.. lrgiimcs: Lieti saikhLai.a) kilusi iS Pietq Afrikos pelkq. viduryj€) dalimis. milnlniLl tmrsiai raudonais Ziedynais arba aug:rlq su ivairiilspalvdmis Zied! varpomis. maZus gSliapuodiius su T Zemqs ir putplasiio dribs- niq miiiniu. Calina nusipirkti ir rarrs(Zd nt edes vaZiedes Zuntedd(hia reh n a n n i i bei geltolrrai Vriesea spl.rrgiai at-skyrus prjriiti clil iios Z a n t a des c h i a l?otridnd gumbq ( e! ) iy .r s. res periyd€j9s augal:rs nunyks. bet ne sauletoje iiltlti.1rar eaz.N q Aftika. iii- birie- loistymos.usiai nigstatn - Vriesca splcndeLr. Seimai Broneliaceae. Va- tm- raudonais skesiniais dryZiais. visai arba ii dalies nLrdZir'lnanti Zold su stipriu. vandeni pilri i skrorelds piltuv61i ir Siek lio) l:rikoma visiiklri sausai (tuo rrehl blln. Pqlorinos: Tel. trgiimcs: Periyddjusi kalija du menesius (ge$rZes ir ialialapiq ir marga- vietoje. Soddai Zali. Kalija praiysra Ios PnstnatS s fa|tt)'nLs lct lr'attt. Kenk6ioi. peniodiuarnas ir pamaZu vis daugiau 1:ristorras. Beje. Jos auginamos specialiai puokitems. Adresai. Ja-s als. Yra i. mdsirgu iakui. kaip kihl bromeliniq ieimos augalq. Douginimos: Pasitraigus ramybes periodui (liepos - iak|i:rstiebio prie specialiai tm pamoii tq iakq arba pasodilti iyd6iimo loikcs: Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pradZios. 43). minkstu karnbario temperatiiros vaudeDiu. ypai Silturne ir dregDarne geliq 1a0ge. Populiariausia veisld tllli br'lti - nei 18"C. t35 . Iigos: rer sit- iierrojaniis kalijas iyddiimo lcikos: nazninusiai parduodarnos rniirunas fiyzijos. lygrrs lapai prisegti prie tiesiq stieb!. Va-vrq laikoma Tdvyn6: Brazilija. liyzijq ataugos raldasi ir prigyja re taip le11gvai.rt del dr6gmes pertekliaus su- aplinkr arnarai ir voratinkliles erkes. ligos: eer ialtoje ar per salrsoje patalpoje (kambary. Po to glriuzulas iipurtornas. bet ne maZesnernis nei pusd tnotininio augalo. Ji sufor- lapiq. Nuo geguZds vidurio pastrtoma lauke.Lstiebiu. je. Kenk6ici. tai galirna augirti pririius prie apifihms skirtq Sakq arba nedideliuose gdliapuodZiuose su itin puria Zeme.ritp patrgsti. lor iieTivyn6: Atogr4iq ir Pie. gautq sukryZninus Vriesea carrinald ir Vriesea psittacitxa. kalij. Douginincs: Ataugomis.ru uksmingoje vietoje.

Eesimas: Lieti saikingai. Be Globha winitii yra d.30'C prialpoje. zrrorTros rrilzdJug I uu Io\ llenues tlriiq.r ir mdlyra dulkine.rs netus 20 . rausva purk.. pladiais lancetiskais lapais ir nusvirusiomis iiedr] iluotelelrtis.I { { - Pavonia multiflora Globba winitii I Povoniio v Globo Paiasus i imbier4 augalas gumbiihr iakni:rstiebiu. Laislvlnxs. Laistvm:rs. Saknijasi sunkiai. Tdvynd: Brazilija. z. lnsl GIobba narantina. Geriausiai auga: Visu-s metus iviqsioje ir iiltoje patalpoje. Pava-sari patartilra persodinti lT iemg. Zil gihe ru cea e. i:rbieriniai. kaip ir glo- lapkitis.reoq suoSro rt YI 1- purpurind taurele. iiem4 ne vdsesreje kaip l5'C. nuo kovo iki nrgpjndio kart4 oer srvaile necausiui ortre. bet tiesiogiriq saule.biri svissioje. yy.qninea ii Bonreo. Kiti Drie2iuros vDrtumd: P:rvonii. Seima: Mall. todelbutinaj4 daZnai purkiti. Kiti DrieZiuros Zifrima ir ypatirgoji Goethea cauliflara. %iiau gumbas neturi isdzioti. atrosdn .nel Tailandas. P u si a u i ro n ij o s isis kl ei d g s pa Zi e das p urpur i - ne tourele. 5i augalq nes!nku atpazintj iS ypatingq Ziedq. a I = N I lH 0riginolus iydinfys ougoloi: iis tos noule'nro relenybiq megelomS. nuo kovo iki rulejhdio kart4 persavaiQ po truputi patigiti. f9.iti. dedeiviniai. Pastaba: Taip patpri- Patarimasr Kurkum4 /?a) (Curc t a roscca- reikia priziiireti taip pat. KitU rhii!l jie gali buti ir kemines spalvos. l'lrios ryikiai raudomi iiedai auga tiesiai ii kamieno. keliomis iijq galinra lrozdtis botanikos soduose. b4.ri reikia labai drdguo oro.aceae.s spinduIiu neDrdrstu. E Zyddjimo laika-s: Nuo rudens iki pavasrrio. siek tiek trunsasnis vainikas. Globba b lbifemt ii Ramiojo varderyno pietilirl salq ki- Isztl$ malzls Krumelts. rausva purLn ir nilyno dulki- t36 . visr. Daugipim. Dalg!tri[uq Cumbeliais arLJa senes[i! augalq dalimis.ar Glahba. ypaturai: B[tina drekitti saus4 kambario or4l GruodZio-sausio menasi lapams leisti nuvysti. treSimes: Saikinsai lieti minlL<tu vandedu. pavasari persodirti i T Zeme. Zydi nuo liepos iki spalio. ZJdBjimo laikas: Liepa Ss-na. perZyddjusirl apkarpyti.l-sr Viriluriq augiuiais. Geriausiai au€ra: - L.

Eralthemrun pulchellurn Smithialtha At gozanthos flavidrrs Ironlemo Mazas krumelis tamsiai Zaliais lapais it sodriai melynomis varpornis. Kiti orieiiuros kinti saus4 ktmbario or4 (-+ P. Tdvyner Pjetryiiq Aushalija. Ziem.q sausai. Dcurinim. Smilionlo S. Tevynd: Indija.Ls. Beje. '\:ls$r: zyoeJ'mo iarKas: Fatandts. tilka iiemos sodui.lien4 ne vesesndje kaip 16'C patalpoje. Ziem4 vdsioje (10 -15'C) patalpoje.rr) vardu. Dauginjmas: Dukteriniais gumbeliais. lirrp kudrl vasarQ iistypsh I.anthos tnan3/rtJ galirr:r iisiauginti iS sekhl (-+ Adresrri. apgaubti polietilello maiieliu r-) P.autra Ziedq. Tevyrer Cile. apkibp :rksorrrinj:ris Zieclilts.r-i"u. kovo meuesi persodinti i T. Daurinima-q: nuose ii ialoiasiiebiq iisiauginti augal. DaZniausiai viermetis augalas.YceIIt! M{!Si uruocl vcsarl. tlrrnsioje vietoje labai iitista. - virinniq auginiais 20 . k. vasar4 . euldtoje.rs: S€klornis arbl iakliastiebiq dalirnis. 5e1rna: Lrrdlidaced". Siuolaikilas veisles alsirado sukryimlnus Snithiatttha uLtiJlarc si S tithialltha zebrila.238).nim. KjlijrisZilrasJpalulljliiDre- nuo spalio jeisti nuvysti Iaparns.aistymas. o pasibaigus ramybes periodui vdl suZaliuoja. Tevvne: M"k ikr. It7 . nuo kovo iki rugpjudio kas tris s3vaites Datreili. bet visus metus vqsioje vietoje. ro kovo iki iiltoje (ga- mgpjiriio Oxalis adenophylla kas savaitg po truputipatr?iti. Kiti pdeiinros ypatumair Ruded augalas iumeta lapus. Sirri gelei gininirrgq. xesDeriuiai. bet ne saul6toje. 59r. SuEsioie ir iihoie oarrlooie.4 niqoi.ribj Ziedynkoiiai. apie 1840 mens pavadinla anglq dailininkes.irros Xiikiokop0stir Daugiametd Zoldpilkai Zaliais lapais. . Kol suialiuos. C. Aumlui ?vddjirno laikzrs: GeguZe . Geriausiai auga: Sviesioje. he. pava-safi persodin- ti i TKS 2 Zemg su molio prietnaiia. nes gdlininkystes ikiuose apdorojama augirnQ staM. Lllistvmil\. Krimelis atsirraujjna ii Jos zvdeiiloqlaitasi Liepa tr't G e SahliastiebiU. RySkiai rausvi Ziedai uzauga ar)tmazdaug 5 cm ilgio stiebq. Kiti prie.rs 14 dienq po truputi patrtriti. Iarrie uiaugo iilirlamyje. pielusios aug.iinqsl Vasar4 lieti gausiai. l.ristym. ji visai nesukr. Kadalgi Zydi Ziem4.25"C dir- limn ir lauke). Zvynuotq turi miDkitus.r1us. z. Argentina.i"i"u*". k-urie vakare susiglaudZia lyg rniegui.ri ne tokie lep0s kaip pirki. Jei vasara lietirga ar npsiuiauktsi.rugpjntis. rudai iSmarghtus Iapus ir ugniaspalvius Ziedus. P. "l(engIros lelenc" Knllninis ilugalas siaurais pai)gais lapais. )91: zt Acanthaceaz. Atrksdia-u buvo vadin:ana Naegelia ntul. y!4truli. Set sncria ct ae. Daui!. rflora.urdiomis mediiagornis. pavasa- ripersodilti i - P iemg ir palaistyti. Ziem4laistyti rciiau. treiimas: Nuo kovo iki spalio saikiugai lieti minkitu vaDdeliu. L. I aisryrn asJgiimasi Augimo periodu lieti saikingai ir kartq per savaitg trpiti. akantiriai. Matildos Smit (Mdtilda Srrui. kiSkiakopustiniai. Sgfut: Haenodoraceire. TKS 2 arba gdliq Zeme.23"C.18 .rs: Dalija11t sene-suius augalus arba sdklomis. P:rtf im&s: Na- ypatumai: Norint auginti toliau. Geriarrsiai auga: Visus metus labni Svie-sioje. trgiinasi Visus metus lieti saikingai. Be to.rugsdjis. 43). Patarima-s: Si g6le labai megsta Svies4. va-sar4 DerZvd€- jus voJe. Geriau-siai augat Sviesioje.tithiantha.l iak ia-stiebius sename geliapuodyje 1aikyti sausai ir ialtai (apie l2"C). Ziem4laikyti kone visai -i.Jei reikia.

r- Patlrim. Mxdeira.maZiau. Ceriausihi ar. a I = Puoin0s ivdinfys ouguloi. iiltoje ir gerai vedilamoje. o kartais ir d. Parduodami veilis aukiti augalai.$. pavasari persodinti iT iemg. Laistvmcs.ve'ro Virsaril lar. maiais baltais arba tamsiai roiiniais Ziedais.iviasioje ir vdsioje (8 -10'C) patalpoje (Ziemodamas iiliiau ne-sukaus Ziedu). Nuo kovo iki rugpjnaio trtriti kart4 per savaitg. kad lreiidziarq gniuZulas. Duo rugsejo (r. trFiti dukart per savaitg. - YI Iivy.misrunai. saulBtoje. trgiiuast Nuo kovo iki rugpjniio lieti gausiai. Parduodami augaIai . Daulrinima-s: Zoliliais augiliais 25"C dirvoje. Kiti prieziiiraryp-a--[u!ai Jei reikia.rr.mybes periodu) ivie- sioje ir vdsioje (10"C) patalpoje. ruo (12 . Td$'ne: Pietq ir Vidurio Amerika. paldpiiiui. ne: K. 100). Zyddjimo laikas: V:rsaris Se. ziemc dar maZiau. iiem4 kart4 per menesi. Beje. vasarq kiek daugiau.: Pavasa4 nugeneti apie du neidalius ugliq ilgio ir penodinti ! T ietnp.rgilimas: Zoliuiais auginiais palvasari arba pusiau sumedejrrsi:ris rugpj[iio mdnesl. kurie geraipriZiurimi spadiai pleiia-si i ioDrls ir gali uiaugti apie I m aukiiio. I aistym. tresimas: Lieli srikll!ri. ALsargiai: Pal6tritis gali turdti nuodingrl mediiagl. auga: - YI N onkilo onl polong6s. dedeiviniai.!r aukitesni. l.rke. iviesioje vietoje lauke. geguZd. kaip ir katildliui (+ P. Kiti prieziuros vp. 3 E l6 = potolpq !uui. mirtiniai. iiem4 .I Abutilon Cytisus x racenlosus Golenis J Pol6pitis VisZalis krlnas maiais tripiriiiais Japais ir ryikiai geltonornis iiedq kekemis. iviesioje ai pusiau uks- rugsejo vesioje -l4oc) patrlpoje. alsiradg sukryZmin!r-\ ivairias rusis. Dar. tresimes: Visus metus lieti vienodai saikingai. iein'd Myrtaceae. taip pat ir Ah t ilon megapolanianlsx Ab !ilotl pictunt. nuo mgsdjo nrba spalio tD D l- Tai klmas ialiais arba Zrlsvais auksiikai ddmetais lapais.mrru sulos. - -4K. Nuo mgsdjo iki vaslrio laistyti tiek.balandis. Seirna: Ma[aceac. - Chanelauciurn turcinatun Visialis kmmelis spygliikais lapais.* t38 . Geriausiai auga: Vasar4 saul6toje.rga: Vasar:1 iiltoje.rsi Zydinti palepiti geriau laikyti iviasioje ir v€sioje vietoje (tik ne sauldje). nuZyddjusius Ziedus tudtuojau nupjauti. Jie rn6gsto grynq vototos olq o zlemo . D€l dregnds pertekliaus pradeda kisti lapai! Nuo kovo iki mgpj[iio trgiti kas 14 dienq. Zydejimo laikas: Kovas . Kiti prieiiuros ypNtumai: Jaunus nuZyddjusius augalus kasmet apgeneti ir peEodinti i T Zem9. nereikia minkitiflti laistymo vandens. Tdvynd: Pietq Australija.ristvmas. Geriausiai mingoje vietoje.a: Leg t n inosae. kuriens greil posidoro per Zvdeiimo laikrs: Iitisus nretus. ankitbiai.

niai atrodo pakabinanntosc gdliaput dZiuose. trFSim. Tdvyne: DaLmatija (Adrijos jwo. iki rugpjndio gausiai lieti L kas savaitg hgiti. Tdvyndl Pietrydiq Australija. Ypad kinta i akis raudoni ilgi kuoleliai. Zyddjino laikas: Balatdis .. Galirna rusipirki larl! dauginq gdliapuodyje. Kili prieiiiiros ypatumai: Pavasari pensodin- ltoscharslqana itin puoi. iki spalio vir5[riq auginiais 20 . Rudeniop laisrytirediau. lai. susitelkusiais mrrrpomis kekdmis. panaiiomis i iepetdli buteliams plauti.Kovo menqsi augalq nupjauti ir peNodinti i T arba TKS 2. Be to. nuo rugsejo . 1ruo lapkridio . Labai bijo vejrl. Geriausiai auga: Vasar4 sauldtoje. SaulAtomis dienomis apipurlciti. (galima ir lauke).p. prizi[rima Carnpalula poschzrs$ana Snulkioiiedis korilelis Maidaug l5 cm aukiiio. t a b i I is. t39 .iviesioje ir vesioje (6 . Seimar Carrrparzlaceac. parduotuvese bauia i Bougaivillea glabra. rozhemis. Naujoji Kaledo1lija. Daugi- ttrirti nimas: Suddtilgas. ji s?yglius . DAUgi: pjmas: Va-sar4 sode iileistomis ataugolnf.rtalpoje. LeidZia atauga-s. tr€iimas: Nuo tada.Bougainvillea Bugenviliio laipiojaurtis augalas ryikiomis (kemindmis.visai mazai.rs: Vasar4 lieti DarZcliry LADTpA UtO gili mllkitu vandeniu ir kart4 per savaitg trtriti. labai iviesioje bei iilioje vietoje DlS] Vasar4lieti gausiai (beje.rtu1nai:. gausiai Zydiiti Sviqsiai rndlynais Ziedq virpeliais. Geriausini aulai Pusiau paunksr6je. katileliniai. kad geriausiai tinka iiemos sodui. tvmas. Lapai iirdiiki. gelsvai rausvomis. Zvdejimo laik. Tyddjimo laikas: BirZelis liepa.liepa. I a. Seima Nyctaginaceaz. megsta kalkirgil laistymo valdeni).stymas-ASt de (tenai pava-sarijis vdl suZaliuoja) arba laikyti per iiemq vasioje ir iviesioje patalpoje (laistyti labai retai).25'C dirvoje. t21r- Callistemon citrinus Gelsvasis kolislemonos Visialis krumas pilkai Zaliais lancetiSkais lapais ir apie 10 cm ilgio Ziedq varpomis.s: Nuo rugpjudio Pashba: Lygiai taip pat M etr oi s i deros exce lsa. bet kartais 2ydi ir ilgiau.rs: Birzelis . l-aist]'inas. tr$ti ka^s savaiQ.emg.em? su nolio priemaiia. niktaginiriai. mttlniai.8'C) p. Kiti priezi[ros Jpatumai: PerZyddjusi katileli geriausia pa-sodilti so- ki darZeliq gdld.Sviesioje bei vdsioje (10-14"C) vietoje. kruminiq ir aukitI'ilgiq bugenvilijq.Metroisideros citri@ a$a Callistemon lanceolat s) tevyndje uZauga iki 3 m aukiiio. raudolomis arba violetinemis) paZiedemis. ti I T arba rododetdrarD-s skirt4. Dazriausiai kambaryje auginatraa Callistehron citr?rus ruiis (sinonimar . Labai dailiai ahodo pakabinamuose gdliapuodZi ose. Dauginima. nuo rugsejo . Sb! EL Myrtaceae. klminga. kai ima skleistis muji lapai. itio ivie-sioje ir Siltoje.auga taip greit. o pEdejus lsisti lapams iivis liautis. Kiti prieiifiros ).birZelis. ir spardiai augu7tl B o u g aix v i I I e a sp e. Geriausiai auga: Vasat4 sauletoje. Tevvne: Brazilija.s pakaltes). Auginama kambaryje stiebiasi auKtyn irgi palygiiti greitai.

AI 'l il |-i" $ ru kiekvienome iiemos nes ioliq iq groiesn6s ir spolvingos iydiniios t40 .LAPllllAl AUGAI.

ir netgi vaiL-uoti. poveikio mtl. Kas paivelggs i 3j rnilZinq etpaZintq savo snul kialapj. Lapq dydis ivairuoja nuo plonydiq spygliU iki alto (tokio rmrzikos ilstrunento) dydZio. i atskira-s erd- Nereikia parnidti ir teigiarno lapiliq augah. arba alokazij4 (-+ nue. plaukuoti. margalapia0turi (-+ vir5uje). nes savo t6vynejejie yra didZiuliai rnedZiai. lamstas bei viksvuol€. Tiesa. r4l . Daugelis vadinarnqjq lapiniq augalq pas rnu-s niekada leZydi. papartis ir kiparisa-s. Statistikos duomenirnis rn6gstarniawi "Zalieji" yra jtka (Yucca). kadjq lapai daug iigarina vatrdens. Ji (-) nuotraukir P. iliauZiaudiq ir laipiojandiq. trauka kaireje). difenbachija. epifitq. pallrisoruotaikq. Zoliniq. brorneliniq.jie pirmiausia parodo. rnaranti- cugolous kamba{ ves arba buti gyva lalgo uiuolaida.be galo svarbi arrgalo dalis: juose Wksta fotosirrtez6. kuri<ntis lyg stipriai"s l!nr'is prisiris. Be to. stambialapiai augalai. Jie Kos iinotino opie lopinius gali karoti nuo kolonq ir pakylq. kad veiliam lapuodiui reikia daugiau vandens flegu augalui su rnenka lapija. kokia iSradinga yra garnta. puoSne. 33). gatirna pa-sitlyti ne tokius paplitusius augalus. negu kuklu-s ir neiSvaiz- dus Ziedai. Kas Bendrieii lopinirl ougolq prieiiuros bruoioi Lapai . Jie tiesiog yra senovi5kesrri gyvavo rnilijonus metq iki atsLandalt Zydintierrrs augalams. arji puola keukdjai. kn-uniniLl arba pala-iir1 irnedZius. odiiki arba aksolniniai. galirna labai papuosti patalpa^s.ivit sos ga dylltvai. visZaliq ir metandiq lapus. P. ar augalas serga. Ii Iaprl dailai galima sprgsti. {spiidingi lapq ra. nesjis daugiau ieiko ko nors iSskifinio. 142 .riLri . kadangi botanikos ir prieZiruos pozituiu jie labai savlti. - juk musq akies lgiiu- neturi prisitailTti fu rieiingai kitorns spalvoms). dracena. Jie gali blti ploni arba rn€silniq gi. .ftkg?'ftvynija Ficus benjauino sr(or tuojo ore sto- ros ioknis. 193).sni. Iiintys . Ypad puo5nus yra dideli. irnantriais retais augalais ir ldomiornis rinkos naujienomis.S tikrqjq visi lapiniai augalai taip pat Zydi ir veda vaisius. vyrunediniq.itai ir spalvos rodo. Skouingai parillors ir priderinus lapiuirs augalus. fikas. aralitiq. nes tai rmybes spalva. jais kv6puojama. Zalios spalvos Zrnogui labiausiai reikia. Laistydami augal4 visada prisiminkite. tesubrendg Zydeti. Kiti lapiniais vadinami todel. v€liau kai kuriuos ii jq sukurd g6lininkai.. filodendras. gebend. sukulentq ir uet vabzdZiaedZiq.sq sveika- ni f ' tai. bus apraSomi atskiruose slqzriuose. ypatingi. iiurk{tirs. norsjie taip pat lapiniai. kabdti prie lubq.t pric ieDris. o allcitarne g6liapuodyje lieka nuolat jauni. Milliniiki orturitl lalni . paryzdZiui sukulerrting Sen ecio ruii (+ P. l6 ir 26).191 susipaiitrsite su graiiausiornis ir popu- liariausiornis lapiniq augahl ru- iimis bei veisldrnis. Yra tiesiai augaudiq. Dideliu lapo paviriiu ui attgalas stcngiasi pagauti Atto dougiau Sviesos. kiek arrgaJui reikia iviesos ir vandens (-+ P. begorrinirl. Ziurddarnas i Zali4 spalv4. padalyti didesni Lapiniai augalai kilg ii ivairiausiq ieirnu: ajeriniq.auk<toji araukarija. latri vos prasiskverbia pro otogrqiy niika lapijq. Paln6s ir papardiai.amina kas. Stebba dydZiq ir fonnq ivairovd.

Marckas.ltgc. da ii 100 .s bei tripsai. Zis'). nes dairo Gericusioi ougo: Svie- vietoje ima dziuti. piklausaDtis t1ri (iki 0"C arba.-_-----. li4 ntdis jog iis sukulentrs puikiai p:rkelja sausr4. Lapai ilsidestg skroteldlrlis ant maZdaug I m aukiiio nuogrl stiebrl (Acon i utn d rhorcu rn). Celiq parduotuvese biiia baltai ir geltouai dryZuotq veisliq maidaug 50 on ilgio srnailiais Iapa:Ls vyneje. pana- lotydikas jo pavadinim. Indija. Tdvynd: . . sauletoje vietoje. merkai je. Tdvynd: Krurarq salos.labiausiai patiktq pelketa sodo tveDkinio pakrante.-.ligos: Dau-. l(enk6ici. sausros metu panaudoja savo sultinguose lapuose susikaupusi4 rdukiletql Ziem. m4 vesesndje M6gsta gryrq vasatos or4 Sviesioje.stoma visai retai. Kenkdiai. Dcugininos: Sakliastiebio dalirnis pava-sari. i laistyro vandeti ipylus kaktusarns skirtq f+srl. A rgent e osl r i at us' lapai v:rsari1. Cdlinpuodigalima tiesiog ileisti i val1deri. o Ziemil. drdgloje ir vd- kilmds vardas (aio. mai kaip ft moD-stera (-) P. storlapiniai. Tesako. lrgiirnos: Vardels negaileti tai pelkirl-augal&s! Viksvilris aierirs piekada neturi iSdiillti. /'leo7? lcislymos.m[srl kaihrose lietaus nerzio-s=amiinas. uIt . 172) arba filodendras (-+ P.rs grantineus = loli.pava-sario iki rudens trFiti l(ili prieii0ros ypatunoi: Jei reikic. tud iliauZianti Sakda-stiebi ir labai tinka maiienrs ir dideliem.4conianr Zydi retai. lrgiimos: Lieti maiai.l la./ dryirot a |eis li' Argcnteosti atus'.. ieimaz Araceae. patrlpoje uiaugalti vos 10 cm aukiiio. pavidalo skoteles suside- Aeotrittl tabuhlornE d^\rgharnas tik seklornis. iie- 142 . jie paZF lirroja. ilgalnikis) megstl.I Acorus grarniteus Aeoliutn Viksvinis oierrs d (9 = I I a I = 44.s Acorus calanus (baliuiam ajerui). 15 . bet geriau pastogeje. fdomi ir Acotxiuor tab ilorne riiis. ligos: rartais puola voratinldines erke./. kid lapai nuo sausros nesusi- sioje vietoje .30 cm Jos p)oiio lekitas Dcuginimos: Lapq skrotelemis arba alskirais lapais. tik tiek. Nuo geguZes ikirugsdjo lcistyncs. Ziem4 l0-16'C patalpoje. iiltoje ir sausoje Gericusici ougo: Sviesoje. bi diugi vyno raudoturro n i v eisl ei Kiti prieii0ros ypoturnoi3 Jei reiki. giausiai apninka d61 drdgmes pertekliaus. Tailandas. Priei sodiialrt pjuvio vieta apdZiovinti. ltk drdgrrg. Nuo kas 14 dienq.-. Kilija. Geriausiai gdliapuodi istatyti i vanders pripildyt4 pad€klq. kai trDkst r iviesos. Ypai graii veisld 'P4sl.r. pad€kle uisilikusio vandens ir per Silto Ziemojimo.' AI rc4t u r p u r u triiti kas 14 dienq. pavlsari pe*odintiiTKS2iemg. I ?8-179) ir gimini. At \J Srs i <)aa iolg (apie tai sako ir paiiai Sei- Tai pelkiq augalas. pavasa4 persodinti i P (su rnolio ir sm€lio priemaiin) arba kaktusq Zern9.laponija.":kror. Ziern4 kas 6 -8 savaitqs. nuo seno Zinomam vaistiniarn augalui.200 pavieDiq laprl ir driekiasi ant Uemds.ls' (' MaZutdlis'). ne iiltesneje klip l6"C) patalpoje. kur a(lga savaime. ibimaz Crossu!aceae. Visos jos -' ('Sidabrajuostis') ir'lareolarregdfts' ('Auksadry.jokiu b[du sioje ar pusiau iksmingone sauldto- - je. vasar4 lauke. Kambaryje.s vandens arba Ziemos sodams.iem4 laikomas per au8a. ajeiniai.rtis). J Ge llonai \\. jei imanorna. Gtai\ #& trl oli nt I ht t. o rudeni iitraukti. gerai vddinamoje.

neo - (J gal4 dailiai smaildjartys lapai auga ant 50 cm aukidio stiebg. auginiais Sildomoje dauginimo lysveje (prigyja sun- Saknyti Sildornoje dauginimo lysveje. Lieti mink<tu kambario tempemh-iros vatdelriu. KiE' veislAs lapai tik fietotltis iali. nandiq medziagq. Dcuginincs: Kero clrlimls persodinant arba pa- gartys lapai papuoiti sidabriskai baltomis gyslomis bei tokios pat spalvos laaitais. Beje. Jei laistoma per kietu ar per Saltu vandedu. TKS 2 arba gdliq Zemds bei putplasdio dribsuiq miiiniu. puola voratinklires erkes. Ziem4 14 - t43 . senus filpo truputipatrgsti. l(enk6ioi. Seimt: A race ae. JauDus auga('Sidabrinis karalius'). . ligos: rer biai.ta7r Rettro' i ' Pseudobracteatarr'. Alacasia sanderiatla tamsiai Zali metalu bliz- vienas gga-- .s periodasl).A . tai laikant puva iakn jastie- vl- ieimoz Arace a. Bene visos jos labiau tinJ<a iiltnamiui arba uZdaram Dcuginimos: Sakniastiebio dalimis persodinnnt. lat iilta. plat0s. :1 /--\ o&g Sidabri5kas lapq pieiinys aglaonemos skiriamasis Zenklas.Aglaolerna Aloca-sia Agloonerno Alokoziio . l(enk6ici. sutrinka gdliq langui. paprasti il miltuotieji skydamariai. lus kas pavz-sari.ru. ligos: Jei oras per sau-sas. lnbiausiai paplitut aprl nepurkiti. persodilti i Zemus indus su T.a Agloonelr@ - iiek tiek maii. kiai). Kiti prieiiiros ypolunoi: Zeme turi biq nuo- lapiriq augalq. trgiimos: Lieti tik minKtu drungnu vandeniu. Kanbaryje angi]1a'J. z1g1a. Ziem4 lre vdsesndje nei l7"c paunksndje ir pusiau Alsrrgioi: Alokazija turi ordq dirginarldirl medZiagq. - ne kraltai. Alakazija gnl4lango p o]nenl. Nemazi. Pjnvio ptrviriiq pabarstyti rnedZio anglies miJteliais (apsaugo nuo infekcijos). ajet'rriai. parukndje. Aglaoneha costalun iemesnio lgio. i 'S i lver kai reikia. f6vyn6: Pietryiirl Azija. va-sagausiai ir rudeni (bet vardeN paddkle Siukitu nepaliktill. Geriousioi ougc: Sitt:ie (daugiau kaip 20"C). '.nedaug (ramybe. o patalpos oras ddmetais bei taskuotais Iadr6gna-s P. uogos lcislynos. Kas dveji metai vnwrio pabaigoje drAxl4persodhtiiTZemg. stnnaiiyt l su putplasdio dribsDiais.43). fewn€! Pietrydirl Azija. Geriausioi ougc: Visus metus Siltoje (Ziemq augimas. Amerikoje sukurta daug iio prasmatnaus lapuodio veisliq. ajeiniai.4locasia lowii iS Bortzunsiais xlyvmedZio Zalumo apie 40 cm ilgio lapais su baltomis pagrindilemis gyslomis.Ls mus parduodamos tik kelios.va-sari ir vasar4 onema coh|ttttdal nr Sali Queen' ('Sidabind karaliene'). Ii 70 iios genties ruiiq p. loislyrncs. virinniq iyd€ti ir subrandinti raudonas uogas. ruduoja lapq vase$Cje kaip 16'C) paAlscrgici: Aglaonema tutmksndje ir pusiau parnks. Jos stiebai prie pat Zemes iisliakoja kaip krimo. o kai kuriq ruiiq l:rpai - ciaro rigSties. pavasari. gali atsisios veislds: 'Silver King' msti demiq. lfili prieiiiros ypafumoi: Oras privalo b[ti l:rbai drdgnas. kadalgi lepios ir uiima daug vietos. Nuo kovo iki rugpjuiio kas 14 dielq po truputi plrtr9iti. trqiimos: nuodingos. pais.\<_=_==3 'Silver opdH& ^ .ri od4 ir gleivines dirgindje. fluo kovo iki rugpuiio kas 14 die- Alokazija Ziausiq conlnuttat n tiiis sidab- riikai ialiais dryZuotais.

erkes bei tripsai.i ace ae. Gelitl p.r i n bwi xrl'fle3ans'. lrgiimcs: ltevipeduncu. Vengti p. Kili prieii0ros ypotunCl: Kas pavasarism. pusiau rikrniDgoje.rdak- ftturoje. jei gauna per maZaiiviesos ir iih:mos. meigiamos i smdlirg4 Zeme.s - diau jo sultirnis Gvai gy- laistymo valdeni iberti truputi klktusams skiml i ldll?. Seimor Li l. klrios atskiriamos. Raibasis alavijas (21loe va r?e8afa) mdgstamas visame pasaulyje. Megsta Ziemoti 5 -12oC tempe- lcislymos.3 s. oliioiius Trunpokotis vytenis tD = I { I a I = d # Visur ltlagstal as . Ziemos pz1 laik4 dailiai npraizgo vytell! puola vorati[klines tllka ivjesiam sodui per ffun. dydavo vaikams melytes Kiti prieii0ros ypotuant keliq. bet apsaugot4 nuo iietaus viet4lauke. botalirlis pavadinilnas yra lcistymos.Vasaq lieti gausiai. lloN teisilgas ji saikingai liltoje. 2ierrrl kaip galima iviesesneje. Baltri ddmdti. apaiiojeplik4 stieb4. edtd. Zydi tik setesni lloe ruSiq augalai. Lapai Zali. frgiimos: Nuo pavasario iki rudens lieti saikingai. Ziem4 vesioje (6 -10"C) Ge. gerai v6dinamoje patalpoje. Iigos: Kartais apninla Sakr1q nemarodai ir miltuotieji amarai..Aloe firi€gatopatalpoje. bet te szruldtoje.lrduonlvdse galima daZnai matyri ir stnulkialapp Sios nliies v eisl? A n pe lops i s br ev ipe dttn a ul a I a.I Aloe Arnpelopsis brevipedunculata J Aloviios. m a. Dougininos: Solin6mis ataugomis. A17U. panaits i vyunedzio.. Jis auga aukiresrnoi: Jei reikia. T6vyn6: Rytq Kinija.rugarlas or es ce n s.icusioi ougc: Sviesioje.r. vlsarq Iauke. deninumeta. toddl sodininkai danrai v aC'il4 Vi t i s h c t c r op hy I la ruri.lyg ierpes den- Sio augalo lapai stebetinai sauldt4. Sis graZls spariiai i P iemesmiiiui su smdliu arba i molilg4 sodo Zetng. augartis vijoklinis mas ypad l(enk6ioi. Vasar4 megst Vltenis 9' r c&dk Antpe lopsis tagstd ltlrxq tasaros orq lauke.abai Pieftt sauldtoje. t44 . Jo sultingq lapq sultys es4 graZinariios bei lygfuardios od4.vyrmediliai.blti giantys viena-s kit4.Ikiai apgelrejus persodilrti i T. .rvaites . tr+rl. iiem4 maziau. uZauga daugiausia iki 30 cm aukiiio. Si - iis rekomenduojrna Siandie[ kaip 'iaujas" kosmetinis augala-s. Tai puihrs laipiojantis augalas raudonais irgliais ir Zaliais baltai arb:l r'ausvai margi tais lapais. lneshgi trikampiai lapai. vr r. pava-srri nis ir platqsnis. Douginimcs: Vrsar4 virSiniq arba daliq auginiais. turi dairai peFodinti dygliuotu kaStu. apdZiovinamos ir is- Aloe wrq . TKS 2 arba g6liq Zemg. vien4 iisiiakojusi. pertvara-s ir koloDas. Kitas gerai paZistamas ir nereiklus le uisiliklsio Vasar4 ka-s kambarids A I o e ar b vandensl 2 . Geriausioi augqt l. kuriuosjis nr. - ki- jarti Kenkdici. vasar4 Siltoje. Kaip gydomasis augala-s inomas i Alae barbaden sis (syn. ligos: Zienoper Siltoje patrlpoje kad ir pladiausins bei aul(<diausias sienas. nuo kovo iki rugsejo trgsti kas 14 dienq. Numetusio lapus ar Zietr4 vasioje patalpoje laikomo augalo beveik visai nelieti. Ziemq dar maziau. lelijF Seiml: Viaceae. ldwnd: Aliik.

T6vyn6: Vidurio f Pietq Amerikos atogr4zos.Artana-s Araucaria heteroplrylla Anonosos Aroukoriio Ananasui rekia nenaZai vietos. Nuo kovo iki rugpj[iio po tru14 tlgliai. rodril iq privolu kuo dainiqu purkffi. lrtiin. ligos: eer siltoje ir salFoje vietoje araukarijos i:rkos nulLlksta. I skrcteles. t45 . Visos iios veislqs Itloi: Analus. dantyhl lapq. Galima tiesiog nupjauti ananaso vaisiaus taip pat ryGtukines. uZsios ananaso skbtelds l1ul1yksta. susidedallKas dveji metai vasar4ji dias iS kone metro ilgio pruvartu peiiodinti i P. ialiai. ieimoz BronteLiaceae. Tik nyKtu. iiltoje (daugiau kaip 20"C).1s palyginti tud bromeliriams budingerai pakelia saus4 orq. bet ne saul6toje vietoje. lsiSaklija sunkiai.lr niai lapai susitelkp patrgsti.s: juostuotais lapais. Nuo geguies iki rugtr-s. giriais (pjauti vidurhiu-s uglius). Tevyleje araukarija uzauga iki 60 m auliiiio. Pclorimas: Si4 puiki4 kambariu? eglut? geiiausia trgiti rodode drams Atscrgioi3 Lapq krairai labai aitrus Gericusioi cugo: Sviesioje. T6vynd: Norfolko vJos. KadaDgi apatineje augalo dalyje nebeiiauga Dauji oroukqriiq nuoldl glomon6ic goivus ir dr6gnos i0ros brizos. 2ymusis kapitonas Kuka-s (CookJ ir re maiian iy mus botanikas sera-s DZozefas Badcszr. Pastatyta kambario kampeji uiaugs keiva! Vasarq ardukalrija laikoma 18 -22"C temperaturoje (jei imanoma pusiau paunksneje lauke). vasair rudenl saikingai. Kenkia drdgrrds perteklius dirvoje Ziern4 arba stoka augimo metu. kai uzauga iki puses motininio augalo dyske6me0s. gas skrcteles. esaskotelp ir isalalyti sdklq majq ir su lygiais lapq kaitais. l(enk6ioi. aufeovarie. Ziem4 vesioje. vdri egah4s l8'C patalpoje. krrio ryikiai raudoni sdjo k3-s 14 dienq tuputi virir. deluiandias Kifi prieiiOros ypotuvaisius. putipatrtr<ti. Geriousici ougo: tabai iviesioje. Zie- il $nail[s - galima susiieistil - skitomis triliomis.tu k11nbado tempetaturos g4trs rausvai margintais valdeniu. araukrriliai. zlzanas Va-sat4 lieti gausiai milhico losus var. JKiti prieiiriros ypotumqi: Daznai purkiti. bet l1e per Saliiausioje (maiiausiai 5"C) patalpoje. Galima Dusipirkti. drdkiDti pahlpos or4.daiginimui skirtoje iemdjusios ir vaisius uiaugitu.je su smdlio priemai5a. kas 2 . Kenkdic'r. c&tu Araukaria r-\ <7 m \--l @.2s m4 De ve-sqsndje kaip colnosu"s var. sauletoje. Ziem4 . stiebas palelgva pasidaro lluogas.m). ligos: netai.Dougirimoss Araugomis kirio a aiaso (Al1anas na. reikia nemazai vietos (apie 2 kv. tadiau atrodo vis vien labai grakiti. samanq ir smdlio. Ziem4 dar maziau. irna byreti spyglili.59) ir pastadius i ivievieq. IS l8 iinomq ruSiq tik Si tinka augiDtj namuose. molts ant viriaus polietilenini rnaiSeli (-+ P. si4 bei Silt4 lcislyncs. toddl jiems TKS I arba geliq Zemg. Svarbu: perzyde.4r?dn.s (Sir Josell Bdl1ts). tikapdoroti specialiais honnolais ir labai iiltoje Zemeje.3 metii araukarij4 persodinti i iiek tiek nrgshl dirvoZenr i Zernes rniiiuj su tre6daliu mpaus smdlio arba irriiini iS lapirres Zemes.llj) skoteles apie 20 cm tik tada. gelsvai ir baltai loislymos. Kai kudos Anaxas b r acteat us v eisTes dzio. bromelidai. U Araukarilos atraclelni - itin nAgsanos HS kanhlrhis tade!is. Jas atskirri . trgiinos: Lieti tik labai minkitu vandeniu: pavasari.("vaikuaiais"). - - Dcuginimos: cruocizio ir sausio meDesi vitSuniq au- I6vyn6ie Seimai Araucariaceae.malap4is I Anallas bracteaZiau.

visus merus Silroje (20.1u. Geriousici cugo: Labai iviesioje. Ziema ne vdsesrdie kaip l0'C patalpoie.rugalq apsaugos prie- Alsorgioi: gosi Uogos nuodiri 13 irious i apa<iiq: Aspdrogus setacctas ' riiys ir veisl6s gus gtrs lvoirios Asporogus Pyranidalis'. Asparagus A sp a r o1i u d e n s iJl o r us.trridaZlai arba puslar. tetik netikrieji lapai (ioniniai rlgliai . A-rpa / d - tlensiftorus 'Mc'teri'. kovo-nrgpjaiio mdnesiais kart4 per Mvzrit9 patrgsti..25'C tamsojel). miai.lellji- i'fin6. Douginimcs: Kero dali- nis inels arba sdklomis pavasaZetneje. bet ne sauldtoje ('Sprengeri' veisld mdgsta ir saules atokait4). TKS 2 arba gdliq Zemg su molio priemaiia. Seim6: Li lia ceae. Kas atrodo kaip "lapai" arba "dygliai". a'. Asporad ct t ifo I il t s. Svarbu: Smidrai itin jautrust. ligos: Ziemojantl iiltoje sausoje patalpoje smidr4 ap[inka amarai.Idlcatus. voratinklines erkes bei skydarnariai.Asparagus Smidros o &sb g riiill Zoies . ri 20 . s . Sdklas uZLrerti plonu ie- sluoksdu (dygsta l(enk6ici. labai iisiSaVisos 300 smidro kojp. iien4 lieti maZiau.filokladijos). Tikieji lapai daura giausia virtg i spyglius. lrgiirnos: Vasar4 ie1ne turi butj l1uolat dregna. . at iu.C). toislymas. l(ili prieii0ros ypclumci: Per daug i(sikerojus iaknims persodinti i T.

ligos: oet paddkle uisilikusio vandens arba jei blogai su- priiiurimas. iki I m skersmens kamienas. o9 Sustorajgs Beaucarnea stie bas kaapia vandenj. Kao outq ger.' Var i egata' veisles lapai geltoiai arba baltai dryZuoti. tankiq Japorijos kahq miskq. laipthese. mat dazni mnsq kmiq lietns Siam sausringq stepiq stipruo- la voratinklinds erkds bei skydamariai. kai tnretiebio. Visialiai lapai bnna apie 70 .Aspidistra elatior Beaucxnrea recrlrvatit Aukitoii ospidistro Alkitoji a4ridistra a ga ir tarpsta tisur. bet. bet ne vesesoes kaip lo'C pat lpas. Anglijoje a-spidistra labai taikliai vadinama "ketaus" gdle.3 metus persodinti i T Zemes mi5ini. je atrodo ispndingai. Kai augalas Ziem4 laikomas per iiltei. agav itai iiemojanti augal4 puoniai niai T6vynd: Kinija. kurios padeda iiam augalui iStverti ilgas ir varginandias sausras. ryikioje mules Sviesoje nudega lapai. Kilusi iS vqsiq. Kambaryje jis. Margalapems veislems reikia daugiau iviesos ir Silu- Pctdtim!s: Margalapes eisles' Var i e gar a' get ia]o nelepinti tr+{omis . slypi vandells alsargos. Jame. ypad vengti paddkle uisiliL:usio vandens. iiemq beveik sausa. iinoma. tik ne saul€loje vietoje. Vengti iuolat imirklsios Zemqs. tuloys.ts drenaZas! Dauginimas: sdklomis arba Soniniais ngliais.s4. Oeriousici cugc: Itin Sviesioje ir sauletoje. ima f6vyn6: Meksika. Seimar Li li ac eae.ji iiam augalui mirtinai oavoiingal Nuo gefxrzes iki spalio trgsti kart4 per 4 savaites. iie- m4 iemd privalo ilgio nusvirusiais pilkai ialiais mas beveik 2 metrq bfti be- veik sausa. Susisukp hrteldmis jie isauga tiesiog iS Sak- prieskamba- lliti prieii0ros ypcturnai! Labai iisipldtus . Douginimos: Sakniastiebio dalimis (geriausiai persodinallt) kovo ba- lapais. Savo Gvyneje Meksikoje tai 8 -10 m Sis augalas auksdio iSsiiakojgs kri- #&db - lcistyncs. zlureu. p[ti Geriousici cugc: Sviesioje at pusiau ukvningoje. pava-sari persodiiti i T arba TKS 2 zem9.aknims. 147 . Keisiiausia-s regisi jo apvalus ir storas. matji tikrdi wirta vbais atZvilgiais ir gali augti net menkai apSvie-stose patalpose mos. l(enk6ioi ligos: Per silieimoz A gavaceae. bet geriau pastogCje. riuose arba istaigose. leliji- latrdiio menesi. lrgiimas: Va-sar4 lieti saikingai. be kita ko. ir gdliapuodyjie pasirodo. gemi lfili prieii0ros ypctunoi: Kas2 . Ithr mdgsta ne per Sildiausias ir gerai vddinamas. bet [e iemesng kaip l0"C lemperatur+ pai paialiuoja. L1iiau pakeniia ir iiltesng temperarir4 bei saus4 kambario orq. Neisvaizd[s pilkSvai violetiniai Ziedai guli ant iemes. vasarq aspidistra md&sta augti lauke. neuiauga tokiq mannesq. gruobldtas tarsi dramblio koja. vasar4 lauke. puola skydamariai bei voratinklines erkes. tvarkytrs galiapuodiio dirvos drenaZa-s.80 cm ilgio ir 10 cm plodio. gerai vddinamoje patalpoje. uZauga iki metro auKdio. - Kenkdioi. plediasi i lonus auganiiaLs iakniastiebiais. Ziemq mdlLsta ve. Nuo kovo iki rugpjndio trtrqti kas dvi savalle-s.per gerai maitinamq augalq lav liui gali gerokai apgadinti sveikat4. Japonija. loistymcs. Beje. lrgiinos: ZemC privalo b[ti vidutido dregrumo.

visus metus Siltoje (ziem4 ne vesesndje kaip 16"C) patalpoje.4diais. zu Svies]Kllia'Cointesse Louise Erdody' ('Kunigaikitiene sia ieriuota apatile lapo aalirna p:rliktil Nuo kovo iki mgsejo kas 14 dienq po fuputi tr?Sti. 238).lapai iali. Begonia rex labai lelgtai kyzminasi su kitomis r0Simis.Sidabriikais lapais iavi 'Sali'. me$sia tr Begonia. Be Erdo<li'). (enk6ioi. T6vyG: nzijos. tq Begonia boweribei Me. Rudeni nulaitg lapai paprastai vdl adelia pavasari. 43). pav. Begonia foliosa i paparti pamliais lapais. ialos graZiai raudoni. Zeme nri b[ti nuolat siek tiek dreglra. Persodhant gniuzul4 geriau sumaii0ti. ijos ( B e o ni a r er) rr\ii^r.Begonia goegoensis pai tamsiai iali. lapq. Roths c hi pais. apatild puse . Amerikos ir Afrikos fiopikai bei Jq esarna lepapra-stai daug. TKS 2 arba gdliq Zeme - didu. trgiimos: saikhgai lieti tik minkitu karnbario temperatflros vandeniu. P. tadiau paddkle vandens niekuomet ue tiebio dalimis Sildomoje dauginimo lysvdje (24'C).otai . juodai iSmarginti. be- jos . Pqtorimoss Karaliskqjq begonijq lapai ilgainiui sumazdja ir praialda iavesi."r1- HS ('Gelezinis kryiius'). Karaliikoji begonija i Europ4 atkeliavo subtropikai. 1858 metais.lapai plastakos dydzio.t-s- niana veislg 'lron Cross' 148 . i 'Bettiry ld' (' Betifla RotPitmosios imantriai prsf-. Beje. bet lle sauldtoje. BeSonia bowei nisriinai ir BeSonia 'Cleopatra' r-lln I I 9r"' l!. jei nenugnybiami Ziedai.sirals ne!:raziu Jei reikia.'?rurt' ('Viltis') begontrl gonijq ruSimis. kaip a.rydkiai raudolra. su Sviesiai Zaliais lapais Siuo metu kambaryje auginamos lapinds begoti- ir ieimaz Be go n i ace ae. atpaiinti. roiiniais perlais "vicross misdniq. Lniz iild'). laantrosios lapq kaitai ir at. Kas Doretq go11idai. tikroji miltlig6 ir iakml puvhys del blole laikymo sqlygq arba netinkarnos prieZiuros.nal.daugiausia karaliikosios begor. Douginimcs: Auginiais.kutios poLymius dabartindse miirirrdse dar ir iiandiet galirna iisirinkti daugiau veisliq.Lsari persodinti i negilq ind4 su T. Begonia'Hali@' - raudonaijuodais la- - lfiti prieii0ros ypclunoir Nuolat drekinti patalpos or4 (+ P.I Begoda Begoniio J 19 = I I a I = J 1: kair* i dzsing: Begonia @soniana 'lron Cross'. mindtos veisles itirr dailiai ahodo pakabiDamose g6liapuodziuose. tr: diau:regalima prrkiti laDu.virsutindje lapo puseje weri su kitomis lapiniq be. karaliikqjq begonijq geliq beveik apskriti. nigricarc begolijq veisliq aib€s iSsi. Graiiausios ii jq yrai Begoni a i nver i ali s 'Specullrta' . Ii kaialiikqjq folia var. gautrl sukryZrninus Begorra bo. gali keiptis i specialius begonijq gAlidnkystas Ikius (+ Adrasai. Nuo tada ir irntos kurti laujos veislds. lcistyncs. B e g o lx i a h e r a c Le i - Gericusiai ougo: Sviesioje. fitasoparduotuvese bfina ddme- bei putplasiio dribsniais.dgozia diade n. netaisyldingais nrdais pak|a. I juodu "geleZinio kryiiaus" pieiiniu aDtjr]. skydi5ki. ligos: Nematodai. susisukgs lapo paggindas. Saklq arba iakl1i. lles at. Gdliriukai veisld.

ka- kavmeditiai.Lrio menesi v61 pa-sodinti i T. pavasarl persodirti i T. iiem4 ne Zemesndje kaip Akorgioi: Augalas turi odq ir gleiving dirginau- iiq medZiajxl. ligosl -rei zie- Kaip rt Beaucantea (.s savaitg po ruputipatrgsti. To paties augalo pilkai iali Iapai gali bnti arba lygiais Ioa-<tds. ir tik tqdo prdolyti iokniosriebi. ieimo: Sterculia ceae. nemegsta saules atokaitos.pes (18'C). lfiti prieii0ros ypotumci: Jei iakimsjau anlcita gdliapuodyje.dim.> nuotrauka P. Verrsti oachiton rupestris bete labidekle uisilikusios dregausiai paplitgs. Brachychiott pilJauso kavmedis il kolamedis.li.Brachychiton rupestris Caladiurn Kolodis IntetajCS Brachychiton tanpa . kol suioliuos nouii u9lioi. Laptuns iisiskleidus iaikyti 22'C p.26"C). itin iiltoje (ne vesesneje kaip 20'C) patalpoje. Ziem4 laikomi Dcugininosr Suaugus latik gumbai. Brazilija. sauldtoje ir iiltoje (vasar4 18 .. aplrinka amarai. Rudeti jie nunyksta. Brac hj c hit olt r up estr is daznai parduodama-s kaip kambariuis bon-sis. tjekpaftgiti. augal4 puola voratinklinds erkds ir skydamariai. nius grmbelius. Tevyneje.quubuotas lyg honsas. rr. Douginimas: Virsndq auginiais bei seklomis. reikio poloukti. arrgalui perZiemojus. g. -ia. Tame sustordjitne jis kaupia vandens alsarga-s. kad Tdvyr6: Rytq Australija.s Sak1.tci1cft rlon liaudiikai vadil1ama-s butelmedZiu.jei tik reuilyja lietus. ajettiai. ge. gerokai laistyti (oro ir Zemes temperat-ra 25 . Ii Lieti mazai.ruklaus augalo parduodarna-s daZliausiai tik grnnbuota. TKS 2 arba geliq Zemg. gclimo ios ipiquri. 3io nepaptastai patr. llorint kolodi pasidouginti. Gerirusioi ougo: Sviesioje. trgiimls: Jauniems kaladiiams nuo pavasario iki rugpjuiio vande[s negaileti. l(enk6ici. tu du neDurkiti lJou! P. iiauga rugsdjo kart4 per 4 savaites Siek o& gilti Kalodiio labdi graaiis raudon 1argidi lopai. 147). o sausio arba vas. Gumbus palikti Ziernoti seloje Zemdje arba iiimti ir suddti i du. bet vdliau i6vis nebelaistyti.galima dauginti ir gumbo dalimis.rtalpoje. mojimo vieta per iillr ir trmsi. prirnaiiius i j4 smdlio. r)ors T6vyn6: {togrqfu Arneri. kaip k1- lcistymos. ligos: lei vegetacijos metu laikomas per sausane ore. mes| Nuo kovo iki Kvynslende. nes kitaip sunku ofpoiinti gumbuoie okules. didesniam ka. pusiau nksmingoje.20'C. lrgiimcs: G6liq parduotuvese parduodamos krladZio veisles yrl Caladiun bicolor arba Coladiun schont f+ lrarStli miiriuai.iau tegu 11 Zhomq ruiiq Draciyonb[tu sausas.Lstiebis. Geriousici cugc: Labai iiesioje. arba karpyti. puoinus lapai. Nuo kovo 10'C) patalpoje. daugiau kaip 3 m skelsmens butelio formos kamienu . iiauga 15 cm ilgio atzalos. pams. Nuo 1iepos gali buti ir lauke. tausvomis arba raudonomis ddmdmis. lGnkdlci. ii kurio vasar4 iiauga 6 -15 m auk<dio medis su ispildin$.r atskirti ioniieirncz A r a c e ae. kai. TKS 2 arba gdliq Zemg ir pastadius iviasioje bei Siltoje vietoje. iki liepos ka. (ili prieiiiros talpos ypotumci: Nuolat drekinti paorq tadjaujokiu b[r49 . per gausiai laistomas gali "apnifii". iimarsniego baltumo. nudziitq lapai. gausiai tlri padiai SeirDai. 43). lcistynos.

bet ir Zydi koko geltonumo iiedais. c&dh Gericusioi ougo: Visus metus iviesioje. TKS 2 arba gdliq Zem?. Nuo kovo iki rugpjniio kart4 per 4 savaites po truputi patrgsti. Va-sarzl lapq pazastyse gai. Calathea p i ctu r at a' ArSetxt e a' pasiZymi sidabriskai baltais su Zliu pakraSiiu lapais. miausia vietn . ismarsiDti alyvmedZio Zalumo dememis. nuo kovo iki rugpjudio kas . lrqiimas: la-s.rLrgina. rantiniai.l g)nr'entojos md&sta- nii4. Taisukulent$ Visus metus lieti saikinmdsilgais lapais ir gumbiniu ianizr-stiebiu. nors pakeniia ialiais dryieliais. l(enk6ioi. ketnines - ls tou zrnotnq rus l rrK ir nonnaliai iildomu-s Cerop<:g i a wood i i .rga maZclrug 2 m ilgio sillo plonumo iigliai. Li . kurios gerai auga kambaryje. Geriausioi auga: Labai iviesioje. vitrina arba dregnas ir iiltrs SiltD. Kili prieiirlros ypctumoi: Kas2-3metuspavasarl persodinti I T.retli. Ziem4 vese$eje (bet ne maziau kaip l2"C) patalpoje. Kitos veisle-s: Cala- palgi thea lancifolia 30 cm ilgiojos lapai prisitviding pde 10-30 cm ilgio lapkoiiq. C al. sidabriskai iSmarghti lapai. ma kaip kambarinis ruga. Calat hea ze br i rn lapai iimargilti iviasiai eata' Kenk6ici.kambarius. sudarys puodni4 ir lengvai pdZiurim4 'hZuolaid4".vamzdelio ir penkiq juodai nrdq kampudiq. hroj iileidzia Saklis. kurie suteikia Ziedui skdiio arbaiviastuvo form4. loistymos. klemaliriai. aio dribsniais. Jos lapai ovalis. MaZi Ziedeliai susideda iS mdsos spalvos lio. liaujasi augti. Dauginimos: Gumbeliais arba daliq auginiais. vesioje Ziemojimo vietoje .14 dienq po tnrputi patr?iti. - t'iena ii daugelio iinon4 kalati- Cetopegija - labai p oin s ir hereiklus a {B galas. drunguu mink-(tu valdeniu. pinniausi'd Calat h ea ntakoyana. Jei Zeme per vdsi. fdvyndl Rodezija. ii kurio ar.uidaras geliq langas.Polqrimqs: Neseniai paplit:usi C ala! he a e r o cat a. ligos: Jei oras per sausa-s. o per tidnsioje vietoje nukeniia Iapq spalvos. sauletoje. ligos: Retai. tu ne tik graZius lapus.loistymas. Ji iSauga iki 30 cm aukS- iio. Itin g:nZiai atrodo kabaniiuot9 maZi. Pclclimos: Keletas c€ropeSijq. Seimot M aranr ac eae. se g6liapuodZiuose.1 Amerika. susilietg su 2eme. gali apipulti vordtinklinds erkds bei skydamariai. bet rre sauldtoje pusiau pauDksndje. nakti ne vesesndje kaip l6oC. suka-si lapai. ieimoz Asckpiadaceae. sumaisyt4 su puQlas- pasirodo apv!h-ls gumbeliai. t50 . Douginimcs: Sakniastiebio dalimis (patogiausia pelsod inant).l. ma. . hrrie.lapai iirr. J Calalhea zebrina jos c&fr'=dh Sios 4togr4zq drdgrqjq miSkr. vasarq Siltoje. 1lorc e-sama ir tokiq riiiq. ligiimas: Lieti saikirrgai. Knpo ieme. Pjiviq vietas eS sodhant p vairikelio bltina apdziovinti.rmis (omnzerija). pakabintrl virs lango iS pietrl puses. f dWnd: Atog-4.I Calatbea Ceropegia woodii Kolot6io (eropegiio J 19 = I I I = O.arginti iviesiais dvispalviais (baltais ir rausvais) bruhineliais. ant kuriq retais tarpais iisidAsiirdiski.at h e a or n a t a' Rose o - Kiti prieii0ros ypctuncis Dazniau purkiti ir drdkinti kambario or4l Kasmet vasarq persodinti i T. TKS 2 Zemg su treddaliu smd- spalvos. die[4 20"C.

rkitris. apnillka xmnrai.l.gva nclttlh6 j! pri- ls kl)i p11l kds "v(l i ku- . per-re ) lodirlti i T.l-itrl. :ret kLrd(ro rneq leihr. argii trrrli:rrir .nr.rsli. liaLrcliikai tlri. !ilullr. li mofr6s clougos greif uicugo didelis .rr.inriti Ii ougdlds C ltolorofirtl len.r= ili W \ilsLrs urctus Zelre Loisfynos. Kenk6iqi. )rx irLjxlape bel pof uliilresu.:tlieti tl!l i-iti. bet nuo birZclio galintl iiueiti ] IrLrkrl ir laikytitcn vis4 va- -. per ijltoje arbe per irrisio je vietojc pradeda . I\'legsta kenLa- riL-.je..r.'.urL. p)r.r lr S:!r\' tN?5 :1:tl ... 1e1iji- ieimc: trlroctzc. Tai hbei geZicdeliLrs tLrs ir nerelklus au-gales. Geriousioi ougc: SaLrtciviLrsioie !ieto-ie. 'l KS I arbr Iiu Zerrre.1. ligos: t er silicje ir pcr s!Llsole patiilpo. bet ir nc llirlidii .uZir)eti lNpiri.1.tiis gelirrpuodZiai.( -lllorophr tLrnt Chlorofitos .jaLrdia!i lr uksi.. lcleisri iidiiilti.r iki rLr[]rLraio k|rtll per sxvaile Xiti prieii0ros ypotumoi: Siltoje ir saLrsoje prrrrlpoje kar1Jis atipurkiti. b. . Tinka dideli / )\ Douginimosl Atlu-qorris. lrgiimqsr tufi Lru ti ruolet drdsrr.rrt. ''r aikuiius". Tevyne: Irieht Afrik. rr ir-go. paruduojt lapq rllLi. giLli pradeti pii- ti iaknlsl NLro kov... aNlor.r r. is liu- i"7 lk iLl netnrkLrs inrr leisti illeLlilusiirs pxlxipls. Kai iakltirrs pasidaro pr:r ankitl gelirpuodrje. SeLrieLtsia r. o ant jLr lirxurra DraZLrs baltus ir btundiull atlru!iLs.jej per :raZai arba pcr chug lais :'.l..riI!i.rtcllLl ku.

auga art uohl. jo lapai rombo formos. Geriousioi ougc: Sviesioje.s. GanT ii Australijos (laipiojantis augalas. toje t'l pavBsi ar vidudienio saulds atokaitq. ku- rio igliai uiluga daugiau kaip 3 rn ilgio. Deja. trgiimcs: Zemd tllri biti Duolat dregua.30 cm ilgio. tvirti. Siltarne ir drdgname gelirl lange tinka auginti Cissgs ii- yra. pripildytus geltonq kuokeliq. atogr4ios bei vidutil1qs atogr4Zos. gali isimesti miltligd bei kidiriai. iiek tiek p. tadiair vdsoje. seresjei reikia. iali.I Cissus Clusia rosea lqmslos J (D = I I Kluziio a I = J Cissus alltafctica 'Ellen Danica'. Douginimos: Vilsnnirl bei daliliq auginiais Sildomoje dauginimo lysvdje.TKS 2 arb. prireihrs pavasar! persodi11ti i T ierrg.rugti iki20 . ligos: Retai. pertvaras. l(enk6ioi. pasienius.ijd gi inixga nttstl j onaiclei.Cisuts atna1otica daususantarclica antrrkti. augirno periodu ka-s 14 diefu] po truputi pa- noma. Dis lamstas Kambaryje daugiausiai Kluzija dar 1692 lnetais pateko i Europ{. Abi ruiys gali bfiti augilarnos kaip vijokliai .]. t.lll.nnuoliuko dydiio. ligos: Ddl netinkamos vietos bei prieZiiros lapai nueina ddmdmis arba iivis ima kristi. Dougirimcs: Virstll1iLl auginiais Sildomoje dauginino lysvdje (25 . GruZiausia veisld . minkStu kambado temperaturos vandelriu. Clssr. Nuo kovo iki rugpjhiio kas savaiQ patrgiti. Cissus oliniai. lapai blizgantys.siiy mi ikarpytais. bet tik De i 152 . kambaryje laikorni iie augalai Zydi be galo retai. bet megstami d6l savo puoiniq lapq. Crssres rlrscolor ir auginamos Sios rhiys: Crs. tos grybines ligos.r iT. visus metus Siltoje (Ziem4ne vesesreje kaip l8oC) patalpoje. Rausvi kvepiantys Ziedai panaius I didelius kamelijos Ziedus.Est^ l6-20"C.i. plikus u8lius nugenetl. T6vyn6: Atogr4Zos. BirZelio menes! gnlirra ii- alxaratica i Cis- s tts r hon b ifo li a mi. Ziern4 apie neiti i lauk4.rii.rias i kaudiukrnedZio ir gali ui.30"C). personius dhti .rs r h o n b ifo li a .- hgiti. /-\(AR \J <l laistyrnos. bet De sauletoje.giau kaip 20"C. Edliq Zem?. Tevyn6: Amerika. ji - lcistymos. ljeti maziau.epifitns. Khrz. Kiti prieiiiros ypolulnoi: Jaulresnius augalus kiekvienq pavzrsari. discolor t Cissus allnao- ieimaz Vt ac e ae. pusiau rlksmingoje. odiikj. visialiai pdeiilriai kiauiiniiki lapai standhs. Kaip sako ailSies pavadinim. Seimtz G rtt t iJe r a e.daug laistoma-s Ziem4. kartais musvai plaukuotais lapais ir uzaugamazesld.Crsstt s artarclic a' El I en D aix i ca' p. vy nnte.puolti. 10"C. bet re sauletoje vietoje.ru pladiai augilrti karnbuiuose pradeta neseniai. Jrl vaisirl ddzutes turetq biitj Dazdaug golfo k. Kiti prieii0ros ypotumci: DaZnai purkiti. Jei augalas per l(enkdioi.Lar aliikasis lanstas. trgiimcs: Lieti saikingai. Sakos storos. pusiau irlcsrnilgoje. paka-idiai dantyti). Geriousici ougc: Sviesioje. jonai.

TKS I :rba gdliq Zemg su ffiiBxll. kad [eiiteketr] baltos augalo sultys. drdgme-s pertek- l(enk6ioi. greil sumeddjaldius r. Dcugininos: Sausio f6vyne: Pietrt Azija.kai reikia (i T. Seirnaz Eup ho r b i ac eae. oranZinds ir mudonos iki purpuriliq ir beveik juodai Zaliq atspalviq."'pr. l(L po truputi patri<ti. Vier lteld kunbary augitl. netinkarnai priiiiritt [ukrel1tzr lapai .ttralzus svyraltis augalas. balti jo syvai dirgina od4 ir gleivi:tg.lros pradzioje.Ie sauletoje vietoje. kai per lcislymos. mazi.Kiri prieiitje. Ii kiq lapiniq augalq jis iisiskiia savo marpgrnu. dio dribsDiais. L:uotq. kovo mdflesi:ris viriiniq ir stiebo daiiq auginiais 25 . iiJS'?#J J$ m6nasiarba fls Spalvrl riritai taip pat ivaibiDa ddmetr]) tai- ieimtz Gesneriaceae. siau (apie l5'C) ir beveik Kenk6ioi. 43). Alsorgici: Augalas nuodingas. Ekg liarls ir vesios temperatiros Zien4 (ji turi brlti ne Zemesrle o&fr' Kodonantd leidZia ilgus.30"C Zemdje. ligos: Per sausame ore puola skydarnariai ir voratinldines erkds. juostuotq. lgliai p:rprastai isrneil.pyti. ddl rcrnperaht. Ziem4 4 savaites laikom:Ls ve. Kodonar)€ . Gericusioi ougc: Sviesioje. ligos: eakeivisai nelaistomas. Nuo kovo iki rugpjrliio pabaigos kas 2 savaites it.. t53 . trgiincs: daug ir per mazai laistoSalorq gniuZulas turi blti ma.t (-) P.uus augalus persodinti ka-smet. odiski. Lapai prieiidai. o geriausiai jaudiasi klifiatizuotame gdliq lange.' ll lliti prieii0ros ypotumci3 Krotor4 butila laro dailiau purkiti. * salose kotolras kaiLl!fe). Trimito pavidalo -{' Ziedai balti.ibsl1iais)..augalus galima padalinti. sDalw l3Du. Visus metus kotonas iaikomas iiltame ir kiek galima dregnesniame ore. senesniLrs .:. su rausvais brulc{ueliais vidheje pus6. rlro nrgsdjo iki kovo .. gesreriniai. lygiakra!iiai arba ka. karpaioliniai. Pjrrvio viehs sodriai apiberti mediio alglies milteliais. daznai ant to paties augalo bina skirLinEu putplasiio d. Augalas nepakendia skeisvejrl.Douginimos: Dnr ka. 4 Tdvyn6: Atogrqzq Atreri. Ddsirgi tai rodo ir ruiies pavadinimas Codanan t he classifo/id. Nuo kovo iki rugpj[dio karLt per savait? p. Kadatgi tik senesni lapai igyja savo galutinqs spalvas. Spalvos . ros svyravimu. taip pat drekinti patalpos or.. bet ne sauldtoje vieioje. paplitgs krumas. dirZiiki ir susisukg.ama riiis Codiaeul variegantm var.i.Codiaerun Codoualthe cra-ssifolia lftolonos l(odonont6 h c& Molukl Spalvingiens lapans reikia daug '11 J:uiesos. ir vasarq lieti sai- loistynos. Didelius 20"c temperaturos. tiiaji krautipumpurus. Ddl Sviesos stygiaus pablykita rySkios laprl spalvos. Tai ska. geltonos. rai bei puola amarai. pradeda kristi prunpuvisuomet vos dragnas. piatunt trli dlug veisliq./'8. Svarbu: 4ei ji turibnd iilta. dailiai ahodo kabanii:rme gdliapuodyje. dryiuotq.luo ialios. Odiiki lapai gali b[ti dideli. Tai Silumamegis augalas giami i dregn4 dauginijarn reikia auk(tesnes mui skirt4 Zemg. Jar.ru-svus [glius. . trgiimosl Pavasari kingai.dar fiaziau.rtrpiti. nesumeddjusiais auginiais (maiiausiai su trimis lapq Geriousioi cugc: Visus metus labai iviqsioje. bet poromis) vas.-- /i Kodonantei leikia labai drAgno oro.tus viet4.

sa. lipa- iiediiai.sari persodilti P. tandius vdsiai iiemoti guldomos i dirvq ir isiiaknijusios padalijamos. Ziem.lti vesiau mariai bei tripsai. tausva ir violetine spalva Labtymos.I Coleus lflorgenis Cordyline J 19 r I I = { Kordilino =t 4 J Saulitoje |ietoje ntaryenio lapai liepsnoja kaip ugttis. aeimaa Lab i at augalai daZDai genAjami. Toddl vos pasirodZius Ziedpumpuriams. Balta.Ziemq kiek saikingiau. - Xiti prieiiriros ypciumoi: Pavasari smarkiai apgendti ir persodirti arba gdliq Zem9. iakiys baitos ir apaiioje sustorejusios. jvaidais firudoDais alspalviais. Parduodamos vie[ L:ultiirinds veislqs. pdreihrs pavakai kuriq veisliq brlla rau. Zietn+ ret i. del sioje. ir dinoZemyColeus punilus.Douginimos: Viriinjq kinti saus4 patllpos or4 ui. tad jis labai daiKenkdici. Megsta - prieii0gu atveju lapai biausirl ir ivairiausirl spalvq misrilnU.1garaceae. Aushalija.lis ir Cord))line indi- Sio augalo iaklys! Kitos rhiys vasar4 laistornos sai- kingai. Tdtryl|d: Atogr4zq Azija iiltas. o&6'db neteks spalvin$rmo ir augalr-s ims skursti. lrgiimos: C or dJ I i ne mehr-s lieti b sunazd- ja lapai. Vasar4 lieti gausiai (nuo sausros suglemba lapai)! iSdaiJina margenis liepsno. C-ol. Vasar4 gal4 clairai puola galima iineSti i Iauk4. ligos: Patrlpott Cordylhre indivisa mtg. kerius. Cordj li ne o ustral is Xenkdioi.se su centriniu iildymu austa saul6t4 viet. (-+ P. dr8- dryiuofus. Mdgs(5 -10'C).:I. aleJu. Marge|is vielras grdZiausirl ir spalvirrgiausill kambariniq augahl. kad augtq veSI0s. Labiausiai paplitusios ruayst CordylhE Iruti@sa i jos veislas .L<iiais.ris (su 6. 43). apnhka voratilrldines erkes ir balhsparniai. saikhgai. Tai puskriimis briauDotais stiebais (kaip Nuo kovo iki nrgpjtdio trgiti kas 8 -14 dienrl. platrls. Ypad vengti padekle uZsi- likusio varders. Kiti prieii0ros ypctu- noi: Datuai purkiti. TKS I i nnsq dilgild). uiauga iki 50 cm aukiiio. o stiebai Villtniq (lsiSaknija ir Gericusici cugo: Svie- ilgi ir svyrzotys.. uZauga iki metro ilgio. Jo m6lyni neiivaizdhs Ziedai Siek tiek panails I ialavijo. Kordilino. cae. arba geliq Zem?. Labiauvasnrio mdtesi). trgiimos: janiius. Ypad graZus smulkialapis lT Tdvyrdr Atogr. Gericusioi ouga: Visus metus saul6toje patllpoje loislyncs. raudonnargiai. au€lilri. gyslotlls. Iancetiiki. bet ne sauldtoje vietoje. apkra-(tuofu s savo lapus.lzq Azija.. tudtuojau juos nu.lapai ilgakodiai. ialia. lo lapai je) arba seklomis (Sildoraudonai ir baltai marginti moje lysvdje).ksetlesnis LardiIh1os stiebos stl. daugiausia miiliDai. siai mdgsta uZdar4 geliq la]ng4.s. kadangi nuo jo ima piti mesingos r54 . kremhe. Dduginimast donaidryZuod.6 lapo randais).-10 lapq) ir sdebo dalilnis (su 3 . fni i cosa v isus augalus jie paprastai apnhka per iiltoje patalpoje. ligos: lei zieliai atrodo kabaniiuose mq orir-s pet sausas per gdliapuodZiuose. kambado rempenltunl. kurios pa- auginiais vandenyje. Nuo kovo iki rugpjtiio po truputi tr9iiamos kas 14 dienq. Naujoji Zelardlja.l ne Zeme-sng kaip 8"C. visus metus iiltzrne ir dreltr1ame ore. lapai daug sinuresni. skydam4 lail. Seimc:. Zie. Pctcrimos: Ziedq kovimas mafgeniui atima daug jdgrl.voratiDklinqs erke.. Cordlline a stralis ir Cordy lhte i ndivisa dau ginamos sdklomis (sausio irAfrika. agavi.d)1ine a slra. Jauni bei apvedZioti Zaliais pakr.skabykite. Parduotuvese blDa Duosta- #&db - Ki.

siais ntris kaip mediiai (ypad kas menuo trgsti kaktu- - Senesniems sforolopioms - riiiis drro. Jaullus augalus da. lapais labai papuoi iviene itin iiltas patalpas. Ziem4 laikant vesioje vietoje - sioje. Va-saros mene. Kiri prieiiiros ypofuirqi: Jei rcikia. pavasari ir Ziem4 ruo 5 iki 10'C ielnaz Crassulaceae. ligos: Ziemojanti per iiltoje ii per sausoje vietoje.auga iki I m aultiiio ir suforrnuoja maZdaug tokio pat skersmens laj. vasat4 20"C. Karrp JUU giu6s saulSs ir lietaus apsaugotoje vietoje). trgiinos: Lieti saikingai. sunkius. kad graZiai Sakotqsi. rugsejo mdnesi stiebo daliq arba viriturir. pauaiiais i fiko lapais (lotyt ikai /aevigdlur = lygus). Ziem4 C/.ti lapai ir iitjsta ilgliai.es. l(enk6ioi.a ovdla c&Bb 4UlOlnt oaugriru riiji tinka auginti kaip bonsq.r. trgiimcs: kiauiiniSki. Gerai priZiirima-s storalapis gali sulaukti garbilgo amiiaus ir praiysti (retai jaunesnis nei l0 metq) haiais rausvais arba baltais Ziedais.ers).iekambaryje auginamos tik Silgu ntveju pradeda lris<1v i: C r ass u Ia a r bo r e sceru ir jjrl pana. pav. palauger. T6Wn63 Naujoji zelafl diJa. prieiilgai.ldio - vaisiq fonn4 (graikiikai koryne .dssa/d fiisirl. Pas mus augalas neZydi. taiiau vasq (apie lo"C). TKS 2 arba gelirl Zeme. Ant dirvos paviliious d6l svorio pcbericmc ivirgido or okmenukg. Abodo tvirti.T os ir kitos megsta iilumq (gali buti ir C/assala nliys. Alscrgici: Sio augalo sdklos labai mrodingos. Nuo kovo iki rugpjudio trySti kas 14 dieDr]. augiriais apie 20'C Zemdje.{i Crasvr. P. ligos: Per sil- patalpoje.m4 Zena turi buti beveik mai arba drltais kaniesausa. T€vyn63 Pietu Afrika. ieimt: C ory n o c arpaceae. Vasar4 pat priZiriri. lauke iviesioje.' Crassul. nurodo Dcuginimcs: sausio vasario arba rugpjr. Sis praimahus krhma-s ovaliikais tamsiai Zaliais dar maZiau. Abiejq lapai loislyncs. TKS 2 arba g6liq iemg su molio bei smdlio priernaiSa. - botadnis ruSies pavadinima-s susijgs tikriausiai su lygiais.Polclimos: Lygiai taip nio sauldkaitoje. IS 4 ar 5 Sios genties ru5iq karnbaryje auginama tik viena Coryrocarpus laevigatus. storlapiniai. lauke gantys Zali.Corynocarpus laevigatus Cta-ssula arborescens Storolopis o&g sia-s. bet ne vidurdie. nuo tiesio- t55 .l. per trump4laik4 u. Aukityn stiepiasi greitai. lcistynos. Geriousioi ougo: visus metus labai iviesioje. Ddugininos: Virsurirl auginiais.m4 lieri saikingai. pavasari persodilti i T. Jos lfiti prieiiuros ypcfu- nci: Jei reikia. karie lengvai isiiakrija durpiq ir srndlio miiinyje (pj[vio vietls por4 dienq npdZiovitti). gumbuoti ir pakankamai sunkis.isari arba vasrrq peNodilti i T. karpos = vaisius). Savaime. l(enk6ioi. gamtoje atgarlds Corynocarpus veda pailgus oranZinius kaulavaisius. kuriq seklos Iabai nuodingos. kad neapvintq. mdsingi. Megsta Gericusici cuga: Svie- lrtnq tai iiemojaurdius augalus puola miltuotieji skydama- vasarcs orq lauke. sauldtoje vietoje aflt riai ir Snknq nematodai. tvirLli stovindius geliapuodZius. --. aplil1ka skydamariai bei voratinklines erk6s. geriausia i reikiu ploiig ir sunkirl 96liopuodiirl. Zieuzaugti Sakotos kaip kr[.kttoka. Gertie-s pavadinimas. siVasnr4 kambaryje iaikodahiikai pilki arba Zvil.nai nugeleti. sams skifi omis tr+iomis. /a or?/(1. abi gali iiek tiek gausiar. Corynocarpus gerokai panaius i jlkq.

ry'\tot^. Visosjos uzauga beveik I m aukiaio ir tokio pat plodio.pe$odinti T. Geriousiai ougc: Sviesioje. kad ne- - sau- biausiai tinka g6liq langas. 43). regis. Iatx{hus a. Ctc na nth e oppenh eili <lq ^^R Kriptatto \-/ /1 mnrl -\2 ia nd' Vdriega ta.22"C) vietoje. labai svarbu. kuriq viduryje slepia. manalne ore. Seimoz M ar ant ac eae.rplitusios riiiys: kas 2 savaites. rantiniai. CIne anthe luhbersiana Siek tiek maiesl1e.4os = Ziedas. Xili prieiiuros ypolumoi: Nuolat dr6kilti pa- - nrsttl. !siiakuija tik Siltoje Zemdje ir dr6g- brcmelidai. pusiau ilcsmirrgoje. lfili prieiiriros ypotumoi: Dazmi purkiti. Clenan the Iuhbcrciana kata -gale pasirodZiusiais lapo - les leidZia atZalas. lapiai tai ploksdios l(enk6idi. T6vytt6: Brazilija.ti ja iia ienp po kojonis. Atsorgioi: Kdptanlj-s hrri od4 dirginariiq medZiagl. tuo kovo iki nrgpjuiio kas 14 dienq po truputip. Zvaigides fonnos skoteles. vasar. ligos: Laikant Gericusioiougo: Itin iviesioje vietoje. jis Laislymos. TKS 2 arba i tli arba rausvai dryZuotais !:e[q Zem? su putplasdio baluuotais lapais ir CrJ)/r.aikiikai tr1ttos = pasldptas.caulis pilk. terariuma-s. Jei reikia. Douginimasa Ctenanthe oppe n h e i nt i a.l lapus purkiti kasdjeD. PuoiDDs )apai bhna iki l0 cm ilgio.mga-s.saros pradiioje persodinti i Zerres miiini su eidi\' Var i e g aI a' )t' Tr i - color' raudoni lapkodiai bei apathd lapo puse. kad Zema biltq nuolat drepna. iiltoje Tdvyn6: Brazilija. kad butq iilta jr Zeme.I { { Cryptanthus Ctelralrthe Kriplonlos J Ktenont6 r9 = I I I = I J Kripttintas. jrl virSutin6 pusd den6ta arba C.r- iaklijasi talpos orq. iinyksta grazus Iapq pieiinys. Xenkdici. lsaulyje ir per sausame ore susisuka lapai. Zemeje.bi:ti puses motininio augalo dydZio. - gali apdki skydainariai arba iaknq nematodai .al ZvyDcuginincs: Ataugomis nuotais Zaliais. Seimoz Broneliaceae.S y iiemq ne v6siau kaip l8"C). Augirno periodu ka-s 14 dienq po huputi pa- tr+iti.n a <lauEinatna stiebo dalimis. - putplasiio dribsdais. savaine augaliiq Brazilijos atogriq lnjikuose. ligos: Retai. vitrina. si neiivaizdls balti Ziedai.' tevyDa sieji Brazilijos miikai. Tinkznnitrusia vieta Siarn marantinirl Seinos augalui .Laikom4 per sausame ote. o dd. Cte aithe oppenheinianabei jos 15 tU SIOS AenUe. Ii iia augalo vardas: g.80 cm. be to. tadiau tiesioginiq saules spinduliq repakerdia. bet tenjie daZniausiai iidZiIsta. fr?iimas: Vis4 laikl lieti vielodai. Jei vieta per tamsi. pava-sariarba vzr. Ziem4 biausiai p. La- trgsti. laislymas. (20 . - tik 60 . La- t56 . iidZiovinhl sausas oras. Jo lapai stori ir tvirti. Pasl6pti pazied.dribsniais.drdgnas ir iiltas geliq l. Ptieiingai legu kiti bromeliniq ieimos nariai. Crypta hus bivit{atus bal. Kartuis parduofuvese galima pamatyti ir ant S:rkrl augilamus L'riptantus. pradnelimis. Ziem4 saul6toje. rausvilis jos turi ("vaikudiais") arba rusvais 8 . nuolat drdkinti patalpos or4 (_) P. Mdgsa 5i1um4 (daugiau kaip 20"C. tvirt. labiausiai paplitusios kaip kambariniai augalai dvi: Ctena n the oppen h eiutidna i Ctenonthe hbbersiana.20 crn ilgio lapais. lr?iimass Lieti mink(tu knmbario temperaturos va1lde11iu.

Vasa14 megsta buti Siltai. Ii tie-sq jis auga la- pyti ir sufonnuoti koki tik nori vaidk4. nesjie auga labai spariiai ir nese daZniausiai rugsdjo trgiti daugiausiai diams spygliuoti medi iS kart4 per 4 savaites. auga ii trumpo. Douginimos: vasar4 vir- au giniais Sildomoje dauginimo lywdje (iakdisigy ti' G o ld c re s r' (' Atk.uliq apsinuodijimo atvejai. kiek vo iki rugpjuaio kartq per savaitp truputi patrgsti. dr[to. sakartis') veislg. Gericusioi ougc: Sviesioje. Oeriousioi ouga: Sviesioje.Kiti prieiiiros ypctu- KiparjsA rcatsparg Sal- leisti iemei visai iSdZi[ti.jasi suokiai). ld . bet ne saules atokaitoje. nedidelis automobilis. OdiSki lapai.Cupressrs rnacroca4ra Cycas revoluta lfiporisos Cikos Kiparisas auga labai greirai. tai pamego getninkai. ParduotuvC- iemp.kes. nes Kalifomijos. pas mus grei. sumaiiyt4 su smdliu. \t . tr?iimass biiti nuolat drdgna. o Ziem4 vesiai (5 -10'C).. Labiausiai tikq neiildomas Ziemos sodas. panains i vdduokles.<aus kamie0o ir atrodo labai puosniis. Vasar4 megsta Silum4 (senesni egzem- laislynras. Douginimrs: Sdklomis 30"C Zem6je. ieinat niai. pusiau nksrningoje vietoje. Japonija. iiltoie €triuZulo ir vengti paddkle uZsilikusio vandens! Nuo kovo iki dZiovinti dausiau. fdrtyn6: Pieq Kalifornla.stai vCdimmoje patalpojq apninka paFastieji ir milhrotieji skydamariai. ligos: Zieme dingi aukaspalviai laikaot per Siltoje vietoje galima ilniq if :PYgliai' apninka voratbtlilds erSeimtz C up r es s ac e a e. pavasari arba rudeni persodinti i bai ilgai . Ven!4i nuolatinio ddgmqs pertekliaus ! Nuo ko- moi: Jei reikia. Dygsta ilgai ir sunkiai.kitaip kiparisas augs dar greidiau. ligosl Laikant Ziem4 per iiltoje ir pra. T lfiti prieiiiros ypdunoi: Ka-s2-5metuspersodinti ! T Zem9. I jauru-s palmes jis panasus tik savo isore. Aisargiai: Is literaturos Zinomi gyr. Cy c adac e ae. kiparisus karpyti biitina. krriai bDllenk6isi. Parduodami ttk janD'i Cycas revo lura augalai (dainai kaip bonsai). Kenk6io'1. Si visZali augal4 galima kar. bet ne sauldtoje vietoje. cil<- f 6vyn6: Pietryiiq Azija.kas vieneri ar dveji metai susiformuoja naujas lapq vaiiikas. graziai istista. Ziem4 ialtesnd- je patalpoje laistyti mazai. toddl dideli egzemplioriai parduodami pagal centimetrus ir karuris gali kainuoti tiek pat. Stai kbks gali isarEti ciL!1s. parisidai. NeG- laklynos. tadiau negalima Va-sar4 Zemd turi - 157 .aa rA) z-l(AR'1-." vilFt \EH Tai vienas iS seniausiq augalq Zemdje. lrgiirnos: Vasar4 Zem6 turi blti nuolat dregna. plioriai ga[ bnti ir lauke). vasar'4 lauke. Beje. ! ananaso vaisiq pana.. iiem4 ves4 (12 -15"C). Ziemq laistoma maziau.

ligos: Jei ora. CJperus graci lis. Clper s haspan atrodo kaip maZas papiruso krumelis (uzauga 30 -50 cm). sudarybaltai marga veisld '/ane. f . ruduoja lapq galai. Stie. o lapai . Jei reikia. per sausame ore dainiausiai apninka voratinklinds erk6s bei tripsai. ^ Cyperus esculen- auKdio ir suformuoja CJper us ahenilo Ii us. iiskyrus Cyperus a/.tiksvirdai. TKS 2 arba gdliq .platesni. pavasari persodinti i T. cilis la b e L- liikq lapq it didelio Simtaziedzio skeiio. ii kuriq kaip kambariniai augalai labiausiai paplitusios Sios: Dduginimos: Kero dalimis arba "skediais" su 5 cm ilgio stiebais. Da. Jos Dereikia laistyti is apadios. .s (Cy perus p a py - ro Zalias.7 CJper s albostrialus nemdgsta storefi vanden e.naudingiems augalams. s G r akil us C! pen$ all e nxifolirts stiebas. Nuo balandZio iki rugpj[dio kas - (+ i Li us.s Pei salosas aiba vanduo per kieta-s ar r[gitus. ouosaikaus vidutinio klimato zollos. UZter*a.t4 ii laisvai svyrandirl siu- Kenk6ioi. porrie s sp. lieti labai gausiai . uzauga gumai veisliq budingos skdiio pavidalo lapq skotelAs. tikftlabai egzotiikas augalas.kaip valgomoji viknrol6 auga neryikDs rudi iiedai.rarlatlrs. MaZi fleryikr]s ske- tik 30 cm auKdio. laikant augal4 12 -15"C temperaturoj e. tiiki iiedai iydi beveik visus metus. Visas riSis. \ykitukinA vikvuole. lifomis. P. Yra apie 600 vilcsvuoles ruiiq. iS apadios rereikia ir kitrl nl.emi.Cyperus Vikswo16 . Cypen$ papJr s. - Satus'. su Siurk<diais kaitais. Beje. sauldtoje. 60). irgiimcs: Laikart iviesioje ir siltoje vietoje. kad gtiuZulas bltq nuolat drd$ias. ieimot.uZsiauginti G sdklq. . patr*ti.(iq. Sios r[iies lapai kiek platesni. Ziemq. Clp erus a b er ndo Ii us ri.2 savaiies po trupuE Pqlolintos: Vardels voneldje arba akvariume pasodhtus augalus trSti per daug trdiant baltas margumas iSnyksta ir augalas pasidaSu amiiuni t papitlrsf. jq viriuje gos tokiems garsiems ir tanki skrotele ii 25 cm il. CJpenls albostriatus stiebai Zemesfli. Cyp erace ae. Jei vilisvuole laikoma per ialtoje patalpoje. ruo ge!$Zqs pabaigos galima iinesti i lauk4. iplySta lapai. Prideti iiek tiek molio ir srndlio! retai ir tik po truputl. TdvytG: Atogr4Zos. Daud it gn Cyp e r us ditlt ts tts vatdu. toddl ir kambaryje bndamos megsta dregmg.padeklas turi bnd vis4 laik4 pilms. Jis uzauga daugiau llei 2 m sis papirusa-s Gericusioi ougc: Sviesioje. Cype i Cypents haspan. auga iki 1 m auk{dio.s kitaip valduo pasidarys pet siltus.nai gdliq parduotuvese siDlomas klai- nls).. Kili prieiiriros ypotumoi: Ziemq laikart viksuolg iiltoje sausoje patalpoje. . butina drekinti or4 bei augal4 daZnai apipurkiti.Visos viksrruolds girnininbai briaunoti.Do. De. Seklomis dau gtfialJrl Cj p e n a I t e r Clpen$ papyrus Adresai. kurirl viduryje iS. gio lapq. vidutinqs atogrios. laistyti I . io grakdi4 skrotelp. u sy"' Viksvuolds savaime auga drdgnoje pelkiq ierndje.238). (Cyperus esculenw) ir a Ib o st ri atus. . Lapai heddaliu pahumpinami ir liaknijami kambario tempentircs vandenyje (-) priesirys P.. Ziern4 augalas laikoma-s Siek tiek vesiau. Sdklq lercikia uzberti ZemAmis dygsta tik iviqsojel nifo tus loislymcs. iStisus rnetus iiltoje vietoje. ISirntis: Clyrezrs allosrriatas. . Ji ga- Cyperus r us g ra- lirna nusipirkti jau uiaugint4 arba padiam .

pusiau [ksmingoje klinis erkis. per dr6gnoje ir vesioje pradeda kristi iapai.apais. tripsai ir vietoje. nepakendia tiasioginiq saules spinduliq. ii dalgclio tlifenhachijos veislitl. vdliau .k^ip sako irjos botaninis rusie-s ekgantissir0 pavadirrirna-s reikia kiek maiiau. (60 o11l (-+ P.kiek maZiau. grybines ligos ddl netinkamos laikymo vietos. - Dcuginimos: Itir SvieZio- ieimot niai. Visus metus mdgsta Silum4 . Kas 2 metai paval. Dizygolheca prc4!i::gi. Jaunijie bnna rausvi ir itit ploni. Alsorgioit visos augalo dalys nuodingos.tamsiai iali ir iiek tiek platesni. upuE paka-s savaiQ po t Savairne auga kaip visZ:rliai krilmai arba maii me- DiLr.l ir gali uZaugti beveik iki 2 m auk\iio. Amerikos atogrqrzos. Nuo kovo iki rugpjtdio kas 14 die11q trgsti. iiaiauganiius galima nugeneti. tadiau dizigoteka to nem€gsta. Stiebo gabaSeimoz A raceae. 43) arba dnirai . araliva.rtiros vaurdeniu. Per t. lrgiimos: visus metus lieti gausiai.ne maZiau kaip 8"C. Ziemq dregme-s fcnbachia atroena' Tropic Snow' ('AtoEIqz\ sniegas') lfili prieiiiros ypdtumoi: Drdkhti patalpos . Pa-se. Xenk6ici. Salorq puvinys d€l drdgmes pertekliaus. 7 -l I siaunl il8rl lfili prieii0ros ypctumoi: Kuo dainiau purkiti! Jaunus augalus kas 2 metus percodirti i T. kbiausiai paplitusios veisles: VaMr4 .Dieffenbachia Dyzygotheca Difenbarhiio Dizigoteko Viena c&fr'dbg rieltrpiti. Puoini ir gruk<ti l)izJsotheca eIcEanIissit a. ajeiniai. ldvynd: Ramiojo nyno salos. kuriq lapai balti su Zaliais ba stiebo daliq auginiais pavieniq lapeliq prisegti kaip rankos piNtaiprie plono stiebo. Per spar- iildomoje dauginimo lyska-itais.s reiiau. ligos: Per sausoje ir talrNioje vietoje puola voratinklines etkes ir skydamariai. iisiskida iS kitq veisle-s. visus metus pastovioje ieme-s ir oro temperat[roje (per 20"C). Vengti skersvdjqa temDemhrros svvrdvimu ! amami d€l per sauso oro.arba geliq Zel'g su putle J pla-siio dribsniais. TKS 2 manni i' C am i lLa' (' Kami. veje (25'C).sari persodinti iT. nqs prad& kisti lapai! Kenkdioi. D i eJlen bac h i a bow. Palygiuti jauna veisl| ./) cm llglo Sviesiai Zaliai iimargintais ngs belapis augalas lapais. senesniu.s gdliq lalga-s. ligos: VoratinGeriousici ougo:5viesioje. maLan ges D i clfa n . Gericusici cugc: Sviesioje.dideliais cm ilgio) gelsvai baltais purkiti. liukai akute lviriq lygiagrediai dedami ant T6vyn6: Viduio ir Pietrl dirvos paviriiaus. lre5imass Laistyti minkitu kambario temperattros varde- Itizygothe. c&6'sh itin puoS- bene Difenbachija mdgst uniausia-s selekci-- i. YcrlitiilersYqj!]. TKS 2 arba 96liq iemg. Dauginama sunkiai. ir oerdZir. Ziem4 nir*q argalas. - loistyrnds. Paprastai jis turi tik vienq stieb. sausame ore arba kai perdZi[sta gniuZulas mduoja lapq virSiinds.nupjaunama-s (is vdl suZabac h i a n aat I at a v eislts liuos). Ypai Dougininos: Virilnitl ar- ous auAalas. bet fie saulebje vietoje.Dizygotheca vit&ii 'Ca-stor'. Labiausiai tiktq dregnas ir iiltr. baltmargiais lapais. dirgina od4 ir gleiving. Ar a I i ac e ae. Ir dregmds perteklius.ude- mis s6klomis arba virS[niqauginiais.rrllsioje patalpoje margi lapai pasidaro iali.lvinas mirtinai dzi^i.eitchii 'CLnor' mhkitu kambado tempe- t59 . laistymas.

.

o kordilinq sustordjusios.1a) D r ac a e n a g o tls eJ! Xili prieiiriros ypctunois Daznai purkfti. Zaliai ir geltonai arba Zaliai ir bal- temperatira turi b[ti t8 . Visus metus Polqlinqs: Siukihr ne- I 9 Dracaena glauca Dracaenafragrans kvapioji dncena. kzLs dveji rnetai persodinti i T. gelsvai arba pilkai dryZuoti. kartais Zali. - juka (Izcca). kad garZiai blizgettl lapai l0 Drocacna gerokai platesui. .a jos vi- tas. Zuole. .na. c&E'Eb Nors savaime augandios seuesues draceuos labai pala-iios i palmes. a - baltos iI gunbuotos. tiikamai laistant dziusta lapq galai. 154). Jos siauri ilgi lapai. ca) ir seklonis. pradeda p[ti iaknys. pusiau lksmilgoje. it [)focaena dereJ e]Lsis lapai tnalyrai Zali su baltais pakaiiiais. kad nepaZaliuotq p5aZas lapai. puoln skydamariai ir voratinllines erkes. sai negiminingos. ir pan. Druca. .ri stoviniio vatdefls padekle. yp. Ne- 'Florido Beauty' ('Floridos grafuoli') 4 Dracaena fragrans 'Massangeana' 5 Dracaena rlerentensis 'Warncc 7 kii' 6 Dracaena narginata 'Tricolor' ('Trispalvi' ) Drocda d congesta Dracaeno margineta sonderiana Dracaena l arginata bene populiariausia. kadais ('?i. gelsvai ir Zaliai dryzuoti. Margalapes veisles laikomos Sviesesndje patalpoje.4gavaceae.i*Dracaena surculosa 'Florida Beauty' auga kaip kri Ktapioj i Dracaena fragrarr' M assa n 3ea na'. Tiesa. auga tankiais L-upliais kr:okftais.25"C. Kitos rllsys (rr'lrcaena s /culosd bei Dta(aena drd- ieimo:. bet De Muletoje vietoje. . P.L<iai). Gericusioi ougo: Sviesioje. loislymos. lrgiirnos: Nepakeniia pei dragmds pertekliaus.olor' veis16) rausvai. atogr4iq ir pusiau atopgqZq Afr ika. Lapai c purKti dracenq jokiomis priemonemis (pavyzdZiui. - I6I . ddl drdgmes pertekliaus. Taip pat dainai augilama. Dcuginincs: Margalapds veisles daugiuarnos tik virSrurirl arba stiebo daliq auginiais iiJdomoje darrgiruillro lysvdje (25"C). dracena daZnai painiojama su kordiliia (+ Clordty'i@. 2 Dracaena san<leriana 3 Drocaena suraiosa l(enk6icL ligos: Nuo sauso oro panlduoja lap! ka-itai. . Galima bet kada geudti. Graziausia veisle 'Song of hr drb' ('hdijos giesrnd'). Dracena vienas ii mdgstamiausirl ir daZniausiai auginarnq kambariniq augalq.lapai Zali su kreminds spalvos pakaSdiais. Labiausiai jos skiriasi iaklimis: dracenq ialorys oranZiikai geltonos ir lygios. relexa . Azija ir Piehydiq Azijos saloc. l)racazna sanderiana tuojru pradeda kisti lapail Tr9siama nuo kovo iki mgpjudio krs dvi savaites.asa (syn.Dracaena Drocenq . agaviDiai. Madaga-skaras. trdiau su iia nugalq lein. TKS 2 arba gdliq Zemp. Jos labai jaut- 11 Dracoena fragrart"^ tuijuostuoti. Geliq parduotuvdse jq buna ivaidq rusir] iI veisliq: . labiausiai - tika atolFiEil gratinkr iovi drcrenrl kompoririio gdliq Iangui. nei stokos 'Victoria' ('Pergoli').drJ.. Dracaena s rcul. kaip ir lapai blyilors. I Dracaena draco T6vyn€: Krurarq salos.

Rudeniop lieti maiiau Seimo: Araceaz. Douginimos: virilniq argraZiai apmizgo siena-s ba stiebo daliq (privalo tubei pedvara-s. Alsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagq. kad neiiflyktq lapq margumas. Douginincs: Nuo rugpj[dio iki spalio viri[niq augfuiais iildomoje dauginimo deZdje (20 . Kanbaryje arba vdsiame Ziemos sode tinkl augirrti tik japonine niiis Kiri prieiiEros ypctu- Geriousici ougc: Sviesioje. 152 . ajet'. TKS 2 arba gel0 m ilgio uglius. fdvynd: Japonija. - Beje. mildige. Kartais 5is augala-s dar va. taip pat smulktalapd 't ebl€ ' M icrophy Ilz'. vasar4 megsta birti lauke. midhis'). ligos: oet desni ir gali sutmkineti. pernelyg tamsioje patalpoje pailgeja tarpai tarp ugliq. Pclcritncs: Jei norite papuosti sienas ar pertvaras. jei nuo gepgZds iine&mos i lauk4 visai vasarai.a). ldislynos.fia| kinta lapai. ligos: eer siltai Ziemojandius augalus puola skydamariai. pavasari omar g i nat a' (' Avk. gara' ('Sidabramargis').' F ramidata' ('Pia. .drdgmes pertekliaus arba dinamas senuoju savo var.l(enkdici. hrottynuts japonica ir veisle'Aureovarieqata' (fuiirdje). uiaugim iki nqi: Ka-s E ony Msjaponice. pusiau [ksmingoje arba uksmingoje vietoje. skietm ediniai . nuo kovo iki rugpjldio kart4 pe. co& klmbado temperatlr4. Itir daigalima liai atrodo pakabinamuo. Parduodareti nors vien4 lap4) ma beveik viefl tik veisle augidais. Galima nu- Trivytr6: Saliamono salos Ramiajame vanderryre. odiiki.1ulerm' ('Auksa-spalnijasi ir vandenyje. iiek tiek dantyti. o pas mus. Kenk6ici. pusiau Ikmingoje.Tevynejejis uiauga iki 8 m auKiio.Epipremlurn piruraturn Euonymu. Visos jos parduodamos kaip kambariniai augalai. bet tik rada iilieka ilgai graZios.laikaft per tamsioje vietoje pradeda pnti Saknys ir dt Scindnpsas. Jaunq augalq lapai Sirdiiki.s japonica Skindopos Joponinis oiekinis Labai puo|Nts ir nereikhs augalas.nq. gelsvai iimargh. se geliapuodZiuose.pas mus gerai iiromas ir vertinatnas sodo augalas. TKS 2 arba gdlirl Zemg. iiemai aLspai E/onyrras gelties niiis ieimtz Celastraceae. o iiem4laikomos labai vdsioje vieto- persodiDti i T. kerta lapai. kartais ir daugritu.' A r gen t e ovar ie. trgiimas: Nuo kovo iki rugsejo lieti - ir nebetrgiti. kurie gerai iak'-. va-sario - ne Siltesndje ovaliiki. Kordja.puodiius sodinti po kelet4 graiiar.l atiodys. geriau auginti skindapq hidroponikos biidu tuomet nereikes augalo pelso- pjauti ar apgeneti. tr?iinas: ogtu Skindapas Lieti saikingai.tik apie I m. Ziemq 16"c. Mdgsta dinti. ti. Zieln4 snuldtoje vietoje.liq Zemg.gerokai di. Cerdti betkada. lapai paZaliuoja ir sumatdja. I gdliavis'). senesdq . gdliapuodyje arba kubile . ivilgartys.gausiai ir hgiti kas 14 diesakartls' ). lieriousioi ougo: Sviesioje.25'C). - ne Zemesng kaip Oiekinis (faorryrras ezropaea). Labiausiai mdgltamos margalapds veislqsl ' Aure loislymcs. Nuo kovo iki rugpjf- dveji rnetai persodinti i T. oras turi b[ti labai drcg[. savaite patr€sti. Riukiu salos. Jro vlszalro Ktumo lapai iio l8'C.1luo spalio iki kaip 10'C patalpoje (eiji ailte-sre. ' M ac r op hy I Ia' ('DidZialaKili prieiiiros ypctupis').noi: Jei reikia.

Ziemq 15 fdvyr6: \'r4L^izd4l Kai kurios ruspygliuotos -18"C patalpoje. koqsi. kuriq daugelis labai paMius i kaktusus. lapai . iiem4 vdsioje patalpoje rnaZiau. 'Variegata' veide - japonind fatsija (Fa. syvai turi od4 ir gleiving dirginaliiq medZiagq. Fatshedera o&6'db gau%s - parisio karalienA. hqhorbia Eup E up h trumpinti. - galima Neturi. Nuo kodidmas rodo. Euphor . pavasarl mdit persodirti i kalrtusq Zemg tesleje - daugiau. ti) ir priei istneigiaut i iemg kiek apdZiovinti. sodriai Zali. Stiebai tiesns. je. dirvoZdmyje arba samalose).visada Sviesioje vietoje. Botadnis iio augalo pava. apima ir belapius sukuleutus. vasarq Siltoje. or b i a b als anifer a hor b i a grand i corni s. i l(enk€icl ligos: netai. TKS 2 arba g6liq Zemg). Pqslcbc3 Panaiiai priziurima ir Siek tiek didesnd lrds erke-s - [cislynos. lcislyncs. lrgiimos: Pavasari ir vasar4 lieti nedaug. Tdvynd: Afrika. iil- titi prieiiriros ypoluJei reikia. puola voratinkli- laiM lauke. ieimo: Dlal. be toji ne taip spardiai auga i aukiti. kad nepaialiuotg margi lapai. Vasar4 galima susiieisti.' Var i eqat a' ('Margute') veisles Kili prieiiuros ypolumoi: Jaulus augalus persodirti kiekvienq pavasari. ligos: rei ziemoja per Siltoje irsausoje vietoje. Geriousioi ougc: Sviesioje. senesnius kai labai iisikeroja iaknys (i T. Tr9sti ouo balandZio iki rugsdjo kaktusams skirtomis gerai arskiestornis toqaomis. Ar a!. kad nedlybl lietus.iti.i ac eae. atall- 6eriousici ougo: Sviesioje arba sauldtoje. pusiau bo dalimis (lsiiaknija vandenyje.riai. nas ym dirbtinai sukryimintas mismnas. nkmingoje.Euphorbia Falshedera lizei Korpoiol6 Gebenkr[mis \__--_-*iar4"/< E phorbia pseudocactus pana:i #@dbg KarpaZolidai. senesri augalai Siek tiek vesesnl (pakeniia iki l0'C). kad jie nepatektq i akis arba i atSys baltnargiai. Pjuvirl vietas butina palaikyti drur1811ame valde[yje (sustabdo syvq tekejim4 ir neleidZia audiniams sukib- nirus falsij4 (l"alsiaJaponica) s! Eehene (Hedera he lix).nely$r ruiis. Dauginimas: Rugpjudio mdnesi subrendusiais viri[niq augi ais arba stie- llsdlgiai: Karpazoles idimaz Euphorbiaceae. tikjai reikia kiek daugiau vandens.triskildiai arba penkiaskildiai. Tai keistoki nereiklus kambariniai augalai. iI skydam. ketvirtoji pagal dyd! Zydindiq augalq Seima. lrgiimas: Nuo pavasario iki rudens lieti saikhgai.tsra japonica). saugotis. su ketvirtadaliu molilrgos sodo dirvos.daZnai apipurkiti. i\t ilgantys.5 m aulddio. Kenkdioi. kad augalas ia- erythraeae. Dcuginincs: Seklomis arba stiebo daliq augitiais mifiras. o dienq patrg. ugl ru-s Kewfradslru pa- tinkamos iios riiys: Eup hor b i a p se ado cactus. rudenl ir Ziem4 dar maZiau (geriausia pilti \ andelli G apaaios). 163 . Megsta kambado Silurn4 ir drdgnq orq. sukyZ- . bet pastogdb i a t iruc aLIi t inka augti hidropo iniu bud . kad tai ndra vo iki rugpjtdio ka-s 14 savarankiika geutis. Fats h eder a \i^rE mazdaug 1. Euphorbia tirucalli. Dazniau-siai su- ikah sq. nuodingos Zmoldms ir gyv[]lams.

-:} I I .

ligos: ler sausame ore puola skydamariai. Taip pat auga kaip bons. visus metus iiltoje (kam- iiais i bukmediio lapais h vario raudonumo stiebais. iounioii likrl simin6: 2 Fiats elostica 'Doescheri' krumelis i5 Polinezijos. Ficus p ltlila leidai. 4 m aukiiio i5si5akojgs krumn-s. Ficus dehoidea iemaiigis. iilkmediniai. 3eimo: Moraceae. Paddkle jokiu 3 Ficus benghalensi. F i cus sag i tt at a' Var i e I ata' graZiai ahodo pakabinamuose g€liapuodZiuose. Savo tdvyn6je Australijoje auga kaip - t65 . tripsai. kingai.urgis Jlkr. megstn iiemoti Svie- . Sata' ('Margute'). bet oe sauldtoje. o )llumamegs f /c/ts dJ- bario temperatircs ar kek vesesndje) patalpoje. dideliais. Douginimcs: Stiebo arba lapq auginiais Sildomoje dauginimo ddiije (25 30"C) arba drCgnose samalose. Fic s btLrifolia . auga ldtai. kartais isauga iki alto dy- .Ls.t ltlbai tvittus sryranii s r1gl. dailiais r. baltai margais.Ficus Fikos c&6'db Labiausiai mdgstama Siuo riijs . Ficus retusa. SiurGdiais lapais. mdgsta vesq. Tiuka dideldtns aukitoms patalpoms. Kenkdioi. baiguoti. trgiimos: Pavasari ir vasarq lieti sai- I Ficus deltoidea plaiiai i Sonus asikiSusiomis Sakomis ir trumpakodiais. Ficus benghalensis 5 Ficrts punila'Sonny' 6 Ficus benjanina uiauga didelis.Ereitai augahtis kimas su beveik trimkampiais.smulkialapis F i c u s b enj am i na. Kaip ir sedai paZistamas stambialapis fi kas (Ficzs elaslica). - - Ficus rubiginosa a\tg lCtai.i|s. Lapai paFicus benjanina. Tinka auginti kaip bonsq. ima kristi lapai. l. . Jlauzlojaitysls crts prunila t IrK&s t/- bahmargis sioje ir vesioje vietoje. pana- Geriausioi auga3 Ltbai Sviesioje. Nulinkusios iK iemes iakos iileidZia Sak- mas kai kurias riSis skatina Sakotis.s 4 Ficus puiila . paskui naujas atialas ir greitai uZirna didelius Zemes plotrls. Tdvyr63 Atogqzos ir vidutiDe-s atogr4zos. Genijimas ir karpy- 7 Ficus sagittata 8 Ficus benjantina 9 Ficl/'s lyrdta dai raudonais lapais. Jei patalpa per v6- si. svarbu: silta ieme ir drdg- pera 'Parcelli'- fiail's ftls Oras. rudeni ir iiemq dar maiiau. Lapailyros pavidalo. diio. TKS 2 arba gdlitl Zem9. nis. prireikus pava-sari petsodinti i T. . c Ficus rubigitasa lfiti prieii0ros ypatumci: Dainai purKti. Ficus llrala. 'Etotica' odiikais lapais.abiausiai 'l4zriepaplitusi veisld naiis i .t- nes pradeda kisti lapail Va-sar4 trg<ti kas I 4 dienq. voratinklin€s erkes. jis uiauga iki pat lubrl. Buna ivaidausirl ialialapiq bei margalapiq jo veisliq: metu fikq Slia Ziojart\sis bul!'. lcistymcs.odiwa-permirkusi.

iemq nepakelia Zemesnes kaip l8'C temperutiiros). Pemelyg iitinis).s argles Elizabeta ir M. bdel auginant ant palanges sodinti i negilius dubenis su T. Neteisilgai trgii. Ziemq vesioje (re iiltesDeje kaip Kenk6ici. Abiejq veisliq lapai uiauga iki 7 cm ilgio ir gnii graziai uzdergti Zemg drdg1lame ir iiltane geljrl lange.rZiai iiqsIa iki Bolivijos.r.Ls. l6vyn6: Australija. ieimorz Acathaceae. Fitonijos proGviai kilp ii drdgnq atogrqZq Ame. llgiintrs: Nuolat lieti miflKtu kalnbado tenperatuos vandeniu. tadiau !rcra. bet daZDiausiai niekada ueZydi. Ory. Itir papliirsios veislds:'.r. Geriousici cugc: Labai iviesioje. gerai veiinamoje.rga iki 2 m pjuver.ikos miskq. Jei reikia. sidabriikai Zaliais plunkrliikais lapais laKiti prieiiiros ypctubiar. ligos: Siltramyje arba Ziemos sodo lysvdje labai puola vddard- f6vynri: luo Kolunbijos l5'C) patalpoje. res ir taip iio ir yra tikra giriq bei jau dygsta gana sulkiai. auginarn4 kambaryje augalq laro daZniau purKti. KenkGici.rnt paivieseja lapai.Eg tikjokiu b[du ne sauldtoje vietoje. Nuo skeNveiq tuoj Sis lengvai priiiurinu-s au. - t55 . jiniai.mis sdklomis.tuomet jis augs panasesvadinimas. TKS 2 arba gdliq ieme bei putplasdio dribsnlars. uzauga savo tevyneje Dcuginimcs: Itin iviezioAustralijoje iki 50 m auK. lcislynos. Ziemaliiau.r panaSls i papati nemoi: Jei reikia. pmei1la m€nesirl meneieimoz P rot ea ce a e. Douginincs: Pavasari virsnniq augidais Sildomoje dauginimo lysv6je. ligos. bitina ruolat drekinti or4. Jam prilygsta gal tik su-si auga14 pavasari galidy <lifu . pava-sari per- ji itin smulkiais sidabriSkai iata su veisld'Minrnla' liais lapeliais. nes prieSingu atveju negr. qZuoli. pavaszLri gu iqzuol4 0otylriikai persodilti i T. TKS 2 arba robasrls = 4Zuolo. akantiniai. davu-sios gld€datdslilapajl loi5tymas. vitrilrose.rri - puoittus kanhar is ntedzlis.siai. stipd ir tvirta nis lknur4 negu i medi. iiemq sauldtoje.geliq Zemg. parkq puoimena. Gericusioi cugo: Sviesioje. Mary jam botanid vard4.I Fittoria veISchaffeltii Grevillea robusta Fironiio J 19 = I I I = Didiioii srevil6io I J Fitonijos veisld 'Arglroneura' su sidabriikt gyshl GreNillea rob6ta c@8'& JlO pUlKIUS slnulKrar0pro augalo krikitamote.iki spalio krs savaitg patrtr{ti. kaip sako nliies pa. mat G r av i I I e a r o rna apgered. rruo balrurdzio iki spalio kas 14 dierq po Kiti prieii0ros ypoiumci: Drekinti patalpos or4. pusiau liai ir sraigds. isiiakuija. orarZerijose arba iiltose Ziemos sodo lysve-se. Pas mus Gelininkai profesionalai Sis puihs medis per 2 seja jas daugiausia iiiltas 3 metus uzar. Rugpjuty galiaukidio. Deja. lrgiinos: Vasar4 lieti gausi. toddl geriausia ma bandyti dauginti puaugilti erdviame zielnos siau sumeddjusiais iakq sode. Dainai skabant virsine-s. kambaryje jis ugliais. kambario ii]umoje arba dar Siliiau (net . augalas labiau iSsiSakojn. nuo kovo mq iksmiigoje. pr ot€.4r8)ronezra' ('Sidabragysld') fitonija su sidabriikomis gyslomis ir'Pearc?l' su raudolomis gyslotnis. Puola anarai il baltaspamiai. Nedidelems oranZerijoms buvo sukur- Fi'or). kol jie gala-s - F rtor (Elizabet h Fi to n.

s ii Kili prieiiuros ypclumdi: Nuolat drekiDti or4 drt xugxlo vxndels neDurLiti! PavxsaripeNodirti iT. voratinkline-s erkqs bei ::]! i'. . Jai bfldinga maZdaug ti patr+iti (ff+.:a:nii.Guzmania lingulata. Galima daugirti ir sdklomis.a auginti g€liapuodyje --:a kaip epifitus. trgiimas: Mir*Stls druDlllas dr. aukityr ir uzauga iki puldistymds. : . prieiilgai ginurai ii Javos. ZiemA ljeti ma- i lapq slcotel9. nelurint iiemoiimui tinkomos vielos geriqu nlnouiinli ougalq ouginiois rudeni.= :. Pe6odinti nereikia. MaZus oraoziniu-s iiedelius. 157 . skleidZia nemalonq kvap4 ir tik var. c&ndb Ispanq vaistilhkas Guzmana^s davd vard4 geo- Neprikb)gstaln i gin uros purpur iniai Llpa i. Tdvynd: Java. c@tu loisiymas. Jie visai neiSvaizdns. temperatnr4 (18 . ligos: lei per sausal"s. TKS 2 ( P. o po dvemetq gedausiai pakeisti 1res jauou auginiu. bet. - iio Ziau. vienijaniiai 100 rusiq.'---. gyai. Pmvatu nuolat geneti.f io bas auga tie-sus. bet ir vasarqji turi bnti visq laik4pilna. lipa vaslr4 gali b[ti ir iildiau.-1udingi. lod ) Douginimos: Ataugornis ("vaikuiiais'). kas savaitg. o ddl l(enk6ici. Uiaugusia-s belltjau pusds motillinio augalo dydiio ja-s atsargiai iys gana retos. maZdaug Kai kurios iSjq tik aut dir- buvo sodinin\ patobulintos ir Siandien daug kur auginamos. V:rsar4 hBiti tais. 50 cm skersmerc Zaliq la.Sviasioje. prskui. GraZiausia. :::i netus Siltoje (dauiEip lO'C) patalpoje. Guzrnauijas ga- lfiti prieiiiros ypotu- ros lapai suteikia iiam ato. kad labiau Sakotqsi. nes perZyd6jusi nu- Rytq Afrikos atogrqzrl.. Abi ruscanderr. pusiau iLsmilgojq . li pradziq stie. -_:. namq ne ddl Ziedq. ii kurios vidu.reliliai. keras pasidaro nebepgaZus. ieimot C on Z^LiedZial. bet nepakeniia vi(Glnura a rantiaca) nedudienio saulss atokaitos. Ziern4 saulStoje gr. GiPavasari h vas.rl virsuridai lap:ri. Nauje-sne yra Glnzra po truputi.._ :_':. ora-s puola skydanematodai. kruie lengvai isiSakrija. iaklq pasirodandius vusar+ geriau nugnybti.i bnti drel3las.purl(<ti fiiikitu kambario rio ilkyla ryikiai raudoni temperdtDrcs vandeDiu. Iigos: DazrograZiq lapq. abi itin puoiniai anodo kabandiose gdliapuodZiuose.tista. jrl arba gdliq Zemg. Geriousioi ougc: Labai Jouni ginuros . Megsta kamb. se[as atsk.20"C). Tdvyn6: Vidurio ir Pietq a-:3iikn.nti aca brrvo gausiai. j-( esmes augi. P.Dcuginimcs: Pavasari argina augal4.:l: $kq. SaPer ttunsioje vietoje lapai vaime veii Javos kalnq praranda spalv4. 43). smarkiai dantyti. pririSus nyksta. l-abiausiai paplitusi vos.kai puola amarai. ieimaz Il ro ntel i aceae.ntois Vasar4 kasdien ap! pq skroteld. 43). Rytq Afrika. lrgiimdss sqs arba I m auk{iio.rl4 laistyti nura aura.lzq puskrumiui vietoje.::.. pakartojamo iavesio. taip pat [etiesiogiai drdPag s Ziedai nera tokie kinti patalpos or4 (-+ . nuo kovo iki rugpjikas 14 dienq po trupu- tilis . bet augqloi iienrojo lengvicu negu seni. stiebai iimiikuose.:--:-j Eika geliq langas l(enk6ioi.Ls istirpinti Iaistymo arba pr.rrikirno vardeoyje). t a-. positae. n ilgartys paZiedlapiai.i iis augalas ryikjq spah.Guznalia Gynura Guzmoniio Ginuro Vienas i3 daugybis guztnanAos miSrnn4.ti ir paso- 6eriorsioi cugc: Svie.ro pilamas ue vat1- Purpuridai phk-rroti ginu- iiai.:< dinti i orchiddjq iemg. miriai. Jos lapai violetiniai ir plaukuoti. rudeui ir Zietnq atvezta i Belgij4 1880 memaziau. k4 tu. jeigu i kt isikabiDa.ba rudeli auginiais.

Haworthia reinwardtii.rba vasar4 persodiflti i T Zem€ su heddaliu molio ir tiek pat snalio. Ypad vengti padCBeuzsilihsio-va!: dEELNuo kovo iki rug- slaotelg susitelkusiais lapals ir Haworthia glabrala. artikindje Graikijoje . dera colchica. lnlr fluolat tud sleptis 11uo saules kftrnuose alrba po uola. o pati au8alq cl:r. ligos: Jei oras pet sausas. Yis. Siauras Amerika.skiaudius arba penkiaskiaudius lapus.li. - pjuiio kas 4 savaites h?iti kakusq trdomis. rudeni lieti mair Ziem4 tik retva-sar. Tdvyndje pet kariai]s Haworthia truncata vdsesrdje (10 . balnnargiai. kardiais. tuo daugiau parmkslds il vesos pakelia iis augalas. t4 kolekctonterlut. o dabdrtiniais laikais tapo nci: Kambarius su centriniu Sildylnu biltina luolat drdkiDti (-+ P. Haworl hia Iinifoha. Galimr ir atlankomis (-+ pie. a J A|or(ija s\tkty ilr|'jdlns H e d e r a h e Lix ssp. - Kenk6ici. Ziedai iikyla ant auldtq stiebq. bet ne saulebje. Ypad paplito sudnbialapd Douginimas: viriuniq baltrarge veide'Gloire de Marcngo' ('Mareirgo ilovd'). priklausornai nuo veisles. I vieKambaryje daZniausiai au. - Alscrgioi: Uogos labai veisles niai.g6liq ietng. silpri lgliai. ligos: netni. Jie kilg iS karStos Pietrl Afrikos. ieitnoz A rali a c eae. Siandien sunku suskai.l5'C) vietoje.I Haworthia Hedera helix Avorliio J o&fr viel1u mdgstamiausiq Geben6 dbg Xiti prieiiuros ypotu- (9 3 I I I = Setoves Egipte gebeDd laikytll dievo Ozirio augalu. kremi- CS - - tikras perlas s htle Kenk6ici. ataliT6vynd: Europa. va- ka-s Nuo kovo iki rugpjDdio savaitp po truputipa- tr6ti. 60). leliji- 5 Nescniai Danijoje T6W]G: Pieq Aftika. Jq gali tureti tik senesni augalai. iiemq dar maZiau. krrriuos pavasari geriau nupjauti. ne Ji apraizgo visk4. kad uzaugtq veslesnis krlrnelis. per iiltai Ziemojal1t apdr*a voratinklhes etkes. - Geriousioi ougo: Sviesioje.rsaros or4 rdti. canariensis so He- auginiais (lengvai iaknijasi vardenyje arba Zemeje).238).sreje kaip I 5'C temperat[roje). Kitos paplitusios r[!ys: Haworthia atten ata. Jie g:rli biiti balti. 2 'Eva' 3 'Gold Child' 1'Ingrid' 4 'Gcrtrud Slauss' iiauginta'Gold Child'vcislis att aina (' A ul:-sittis vai kutis' ) ieimot Drat. Parduodamos tik k-ultirine-s veisl€s. Polclinos: Per iiltoje ir Avortijos iedidukai sukuleDtai. i Zai. per tarnsjoje vietoje iiauga tpvi. diuoti visas jos veisles ir atmainas. pzrs%ruoju mehr tapg itin madingi. Pavasa4. tik jos pakelia daugiau saules. iiem4 7' Koraliaus i|rinkoji' 8'Calico' ('Kolenkoras') 6 Garbanotalapi veisli t68 .nq g6liapuodi sodiuti po ghamos miirluds. TKS 2 arba i lq. Pqslobd: Lygiai taip pat priziurimos pana-<iai atro- loistynas.t puoilliis ir De itin reikl[s vijokliai. panaiiais iperlus. lq galima rasti kaltusq g6lininkystes ikiuose (-) Adresai. augantys lauke arba Ziemos sode. Ziem4 kiek vesesneje pa- hlpoje (margalapiq veis- Dcuginimcs: Sdklomis ir ionindmis ataugomis apatinill lapq pair-styse.dilti i T. labai skiriasi spalva bei margunu. visus metus iiltoje.paSvgsta Dionisui. Pir-s mus sodininkrl itin megiamos dvi tilysi H aw or t hi a fds c i a t a su skersai dryiuotals. Gebelaipiojantis augalas. kurie.l Puoiniosios geDenes: ir iiliiau mdgsta bLrti. kas tik pasitaiko jos kelyje. kad neuzlytq lietus. nuodi1lgos. puola slcydamariai. apdiiovirti ir tik tada sodinti.{inys P. je. Ge- beng rcikia kasmet persokambariliq bei sodo auga. Kuo ialesni lapai. P. lnbai lnegsta !Fytik Zirln4 v. vasar4 ir rudeui saikilgai. relaikyti ieme. gumbur6liais. t1?iimas: Pavasari let iki it lapq galq pasislepia Zendje. - geltoDmargiai arba papra-siiausiai Zali.[ai purkiti. Ja-s nupjauti. lrgiinas3 Lieti kambario temperahiros vandeniu. l-uo margqsni tuo Sviesiall lir.ts tri gebendms bndingus tr. 43). L i ti ace ae. nors tir*a ir kamba- do temperatiira (apie l8"C). daniios gastedjos (Gdsl" ria). sar4iiltoje. adiau jie visai neiSvaizdhs. Visos d. gartos kelet4. kurios lapai tankiai nusagstyti baltais. Kili prieii0ros ypclu- Geriousioi ougo:Sviesioje ir pusiau riLsmingo- noi: Kas dvejus lnetus pavasa{ . lqistym!s. Azija.

.

Thkanaipriiifirina o@ Ii Sio grazaus Zemnugio atogrqZq kumo botnnilis varda-s kilgs loistyrncs. Jaulus augalus daugeli sykiq gendti.C h amaeranlhen urn. tankiu knlmu. Norfut augirti toliau. bet ne sauletoje. prtiirimas ir rausvamarGeliousiai ouga: l. Lai- kant ilgiau. Labiausiai tinka uidaras gdliq langas. Galbutjuo kaip tik norata pasakyti. irsdklomis. Nuo kovo iki rugpjniio kas savaitg riliirl tik 70 Sio . ii gaikl Ar norefumet turdti alrt sa. r70 .ndenyje. ir Zend- . kartais apninka amarai.abai gis Pseuderanthenu Sviesioje.saikingai.' A ureor et i- Dcuginimdsr Viriuniq auginiais (lengvai iaknijasi ir va. ab\) t42O . Savo tevytdje Madagaskare t ri 50 cm aukiiio knlnelis. lfiti prieii0ros ypolunci: Nuolat drekiDti or4 ir ziureti. gendiai. o lapai iimarginti auksaspalviais dryiiais.loistyrnos. Poslobor Lygiai taip pat Tdvyn6: Madagaskaras.Vasar4 lieti gausjai. f6vyn6r Pietq Amerika. Seimaz Acaahaceae.30'C iemdje. Sul]kiai pakeniia sauvl cettrinio Sildyuro or4. ligos: Retai. ligos: netai. Jos lapai ahodo lyg pamit$ti sultyse. Jaunus augalus keletq sykiq apgendti.rugalo dvi auginamos tr9iti. TKS 2 arba geliq Zerng su buro\ metu . pas mus kaip vienamediai Kili prieiiuros ypalumoi: Persodinti neverta. Gericusioi cugc: Kuo Sviesesneje patalpoje (lau- kaip l8'C) ir drdgnoje paurlpoje. bei sidabriSkai ialias iltisus metus iiltoje (vasa. trgiimos: vo palanges ryikiai raudo.ne vds€snCje augitriais 25 . nuo kovo iki mgpjudio kas 14 dieml po tnrputi patrpsti. iiell. pavasari persodinti j T. i. Pas mus jis labiau panaius i Zole negu i krum4 ir papmstai laikomas puQlasdio dribsdais. kad iis augalas labiausiai tinka uidengti Zemei. gryn4 or.smailiais ovaliikais lapais. kad graZiai Sakotqsi.4lta'('AuksadryZe') veislds tik stiebai ir gyslos yra raudoni. Visos veislas gd- Dqugininas: viriuliq je). - ke galima laikyti ir sauleje). mis. kihr nq lap'. Kenkdioi. trgiinos: Zeme istisus metus turi buti iiek tiek dre$ra.-itnaz A nnrant h ace bumotiniai.I Hypoestes phyllostachya Iresile lrezin6 J 19 = I I I = I J Hlpoestes savo tdikltotais lapdis c@6' graZiai idengia ieDtC. lapai iSblunka ir krnmelis ddl Sviesos stoiakotqsi.'qgiminingi Hlpoestes . kambnriniai ir sodo augalai: Iresine herbstii . liapuodyje uiauga lle aukitesnes kaip 30 dn ir per kelet4 menesiq v jNta ae. ApSviesta ii priesingos pusesji Svytes kaip stiklas burgundiiko vyno. kad buq iilt r ieme.nuo to bus tik dar verilesds. Pravartu kalrtkariemis krimejis li apgereti .23"C. geriau ka$net uZsiauginti nauQ augalil. gali bnti ir bahai dryZuoti.'apskritris lapais bei lresine li7?r/" il . Mdgsta iihunq.ses- n9 kaip 15'C patalpq.! iiem4 1re ve. akantiniai. Tamsioje vietoje Lezind pasidarojuodai raudona. Lapai nusdti dide-niais ir mazes0iais ruudol1ais ar rausvais taikais bei ddme- Tuometjums Jabiausiai tiks irezlle.1 kupst4? kal- bos (hjpo = po 1r hestenai = statyti). Pctarimos: Ypad is?ndingai irezind atodo raudoname arbajuodame inde. tik vie1lerius metus. kad graZiai l(enk6ioi. Galima dauginti kos pradeda skursti.

liq lange. drdkinti karnbario oril (--> P. yc!g!LJ!!: dens pertekliaus.s.^ c&n'fu Marantinirl Seimos augalq Maranta Le aone ra'Kerchov'iona Sis grazus augala-s atkelia. Visos marantos tinka atogrqZq augalq langLri papuosti. bet Ze- lcislymcs.stiebo dalinis iildomoje pd veisle 'rlr'gund)'. miikai. Ii 70 lfiti prieiiiros ypclumdis Kuo dazniau purkitl. mis demdmis na' aroridnd' su tarnsio- ant palarges ka"sdiefl api- nioi polyginfi ant purLiti mink(tu vardeniu.'Ker- le . Gericusici ougc: Sviesioje. bet ne sauldtoje. TKS 2 arba gdliq Zen? . apatiudjq pusd rattdo:oa. gleitci isiiqkniio Siltnomio sqlygomis. T6Wn63 Pietq Azija. tdvyne drdltriatogr4zq drdglloje pat rlpoje (labiausiai tl*a geliU laflgas). Geriousioi ougo: Sviesioje. augardiq kaip mazi kumai Pietrl Azijos atolFqZq miSk:uose. del per sauso oro erke.mas lreDerdZiovinti. tr?iinos: Vasar4 lieti gausiai. artima vynmediniq ieimai. Seimora M ar antac. kero dalimis persodinimo metu arba viNfurirl auginiais. bet ne sauletoje.ris! - - Dcugininos: Pavavrl. todel smagiausiai jaudia-si uidarame ge- rantiniai. visus metus labai Siltoje (ne per daug Sviesioje vietoje iibJunka lapai. Tai vienintele ieimos gentis. l6rtyn6: Dregni Pienl Amerikos ato!r.Leea quineensis Maranta Moronlo c& fpai 6ra:i roudonlaT. pavyzdZiui. Kenkdioi. pdmaiiius putplasdio dribs11ill arba smdlio. labiausiai paplitusi . gysl4irraudonomis ionindmis gyslomis. jis buvo pamiritas ir tik d:rbar val pasircdd g6liq parduotuvese. i4imo:. pava-sari persodiuti IT. puola arnarai Si ieima iS tiqsq dzio ir voratilldine. nuo balandZio iki fltgpj[iio kas . Pa. ne-s priesin!$ a8eju pradeda vo iAnglij4 1880 metais ir gavo Zinomo ikotq sodi. Maranla ldislynos. Beje. ligos: Jei oras iiek tiek pan.14 ctieDrl po truputi patrgsti. nakti marantos visuomet susuka lapus i tltele-s (rai bndinga visai msiai).' Eryt hron eura' taip pat smardgdo Zalumo lapais. Kar.bi:itinai su putplasdio dribsli.e az.irmai kisti lapai.s erkes.r-iis i vynmeper sausas. istisus metus Siltoje (per Pclorimcs: Panasns i cukrq kistaleliai ant stiebo ir lapq ndra ligos poZymis. - miiq. lrgiimos: vase$6je kaip 18"C) ir t7l . Lieti saikin gai. 43). o bidingas risies bruoias. Mara ra gendit\i priHnuso 23 ruiys. ligos: Laikart per vdsiai ima dii[ti lapq kraitai.!. krtrioms bldingos gumbuotos Saknys bei virinniniai iiedynai. kurie Kenk6ioi. sketiikais Ziedais.isla 'D rRtutdy .daugir1ilno lysveje.i- . . Yla daugjos veisliq. Kita veisld'MdssarSd. Nuo kovo iki rugpjndio kas 14 drko Dzeimso Ly (Jalres lee) vardq. reiikiartis. Ilg4 laikrl dierq po truputi patrtriti. Prireihrs pavaMri vGiniq augiliais arba 4rirneensis ir jos raudonla.eea corera4. Ziem4jokiu bndu ne vdses:reje kaip 16'C) patalpoje. iviesiu dantytu pieliniu pagal viduring persodinti iT. tod6l iodinukus geriousio uidengti sliklu qrbo iviesq ploleidiioniiu poliefileniniu moiieliu. TKS 2 . Susisukg lapai dienos metu rodo. kad augalas laikomals per sausame ore. na.t r'. kad augalas jaudiasi gerai. Leeaceae.puola voratilklioes Pctolimos: 20'C.q miskai.llba geliq zemp.Kiti prieiiuros ypolu- noi: Laikalrt kambaryje lUlcrontos cugi- Dcuginimos: Seklornis.s mus labiausiei paplrtnsi. smaragdo Zalumo lapq. M€gsta labai drelrl4 orq. iiem4 maZiau.su maZe-sniais IaPeliais. tais augalas prazysta Pavylcstn sullkiai.

ddl kuriq monsteiki rugpjuiio kas 14 dienq ros itin megstanos. gerai vddinamoje. KaZkada buvo pN-ivgstas graikll deivei Afroditei. bet pe. ligos: :ei oras per sausas. dZiagq. Be Zalinlapes ruSies yra dar kiek maZesnio hgio veisle ' Bors i gia na' ir baltr]rarge Kenk6ioi. Deramai prizihrina gali g). Auga kaip kTumas arba medelis !trakidiu aukitu stiebu. bet ne sauletoje vietoje. pusiau paunksndje. Sis paprotys priei 300 metq atqo ir pas mus. D6l to jam reikia tvirtos atramos. Vasar4 megsta biiti lauke.Lieti saikingai. TKS 2 .I Mou-stera deliciosa Myrtus comlnunis lluostobioii monrlero Poprostoii nirto J tD = I I a I = J * c&6'gb Graiiai karpyti lapai ir Motstcra dcliriasa rut i tvirtar orina :oknis.sar4 Kenk6ici. Bel iokiu budu neperdZiovirti !oiuZulo ir vengti paddkle uzsi- priiiurimas iis laipiojautis augalas iileidzia iki 5 m ilgio uglius ir daug oriuiq iaknq. karpyti. apgaubtos baltnis pap€d1a- Kili prieii0ros ypotumci: Auga14 reikia nors relsykiais nuplauti. tnirtjniai. IsiiaknijrNius daug sykirl ger6ti. Kiti prieii0ros ypclu- noi: Kambaryje l. r7l . auga ii kuriq retrukus s aranasu ii- violetir k:vepialtis vaisyMs. loistynos. ajeiniar. jarulus augalus kasmet. krd graiiai iakotq- T6vyti: Meksika. tai sa. iilsl or4 Zemg (iitisus 18 . j[- ir metts Geriousici ougo: Sviedrunariai. sauldtoje. dydis ldistyncs. Douginimcs: Pavasari arba vasar. Ziernq srikinrxi. ieimoz Mytaceaa . Sis ne daugiau kaip metro aukidio visialis kiilna-s pas mrls atkeliavo ii VidurZemio jhros pakraiiiq. sioje. daznai apipurkiti. luo kovo ispndingas vybas. Gerai po truputi patrg-iti. vdiiau giliai iskarpyti. Oriniq iaknr] negalima paZeisti nei nupjautil - l!fos!p_yi4{e151 Nuo kovo iki rugpjriiio kn-s savaitp patrgiti. lrgiimds3 Apie mirt4 fluo sel1o kuriiunos ivairio. daug nugendjus nebesukrauua Zie- - dql Aborgici: Turi od4 ir 'Variegata'. Maii lapai sutrylrus skleidZia aitrq kvap4. nuotakai uZddti mirtrl vainik4.rba geliq iem?. Gerioosioi ougo: Sviesioje. senesn jus prireikus pavnsari persodllti i T. #&6' Mir(a labai egsta satlak! ietq laukc. m6gsta dregn4. Nuolat geo6ti.rikorn:l Douginimqs: virsnlriq auginiais Sildomoje daugi- - nimo lysveje arba samano- piais. ligos: Laikant netinkamoje vietoje uZpuola baltaspnmiai ir sky- iiem4 iiltoje. Prireikrrs atsargiai persodinti i T Zemg. va. apuinka skydarnariai bei voratinklin€s erkds. ant LTrios galetq laikytis. Graikai ir romenai turdjo paproti sktisdia. Zydi vasaros viduryje daugybe mazq balrq ziedeliq. trgiimos: Lieti viell minkitu vandeniu. l6vytt6: Viduriernio rcs krastai.l dar lesumedejusiais viriiiniri augiuiais. odiiki. Jauni lapai iirdiiki.22"C). se1lesd augalai ka-smet Zydi. vesioje (apie I 0"C) patalpoje. tnnsiai zali.s legendos bei istorijos.r'uoti labai ilgai. Vaisiai nevalgomi. vasarq gausiai. Ziedai burbuolas. todel tapo jaulrystes ir grozio sirnboliu. blizgantys. daznai purkiti. kad galetrl "kvepuoti". ieimoz A gleiving dirginandiq me- r ace az.

vjsus metus siltoje (iemq ne vesesndje kaip 18'C) patalpoje. l[enk6io't.Ls 14 sp.4iiams. l'-uriq bnna pasaulyje.6!Fas. Filipinai. q-rcteliniai. P. Augalui reikia labai dreg11o oro. o pasikeiQ lapai tqiq.sari peFodinti i orchiddjrl iem9. vitrila. Neoregelijos auga dr6gnuose Rytq Brazilijos atogqiq mi3kuose. M adagaskaras. Skroteliq lapai sudaro di- isko- nedaugelio vatrzdZia€dZiq augalq. Austr-alija. neleidZia jiems prilyti. bei sod ininkyses parduotuvdse. bromeliniai. tadiau patys paziedlapiai iSsilaiko mdnesiq m€ne-sius.Xili nrois Daznai purkiti pati ti su nuodingomis iiskyaugal4. Polorimds: Neisvaizdns iiedai tarp ryikiq paZiedlapiq Zydi humpai. 1ri dierq vandeiS skoteles piltuvdlio K. Iigos: kada Sausose T6vyndr Brazilija.Neoregelia Nepenthes lleoregeliio {solenis Neoregelia caloli tu1e su laudol1a is ltarted h pid is. dai- Ii dausiai kaip epifitai. rinq ieimaz Bromeliaceae. Dcuginimcs: Auginiais. 173 . kurios privilioja vabzdZius. l-abiausiai sios risysi Neoregelia caro I ina e rautlonais paliedlapiais (os veislei 'Trico- lfili prieii0ros ypatupaplitu. Jie lygiu sli- Au. c&n'& o@ loislymds. auga iki puses motininio augalo dydZio. motinil]is augalas mirita.ltoros vandeDiu. Augalo tevyndjejie visada iki tr€idalio pripildyti tam - tikri visus metus Siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje.lstai vabzdziams. Augimo periodu ka-s 3 . tiko gal. drekhti orq. Sl(roteles atskirieuros ir pasodhamos i durpiq bei putplas- suvirskinami. Va-sar4 jis visada turi b0ti piha-s varde[s. tq laisvai augti.noi: Daznai purksti.4 savaites po truputi patrpiti. Seimoz Nepenthaceae. 238). Galima auginti t al1t dio dribsniq miiini. Kai jie sunyksta. loirtynas. ii kuriq gerai Duteka v:ulduo. ypad iisiskiria Nepenrftes.Ls skysdio. pilti daugiausia telas piltuveli. Persodinant stengtis nepaZeisti Sakrq. Grynqiq Sio augalo ruSiq galima gauti specialiuose sodininkystes ikiuose (-+ Adresai.rbiausiai tiktrl g6liq langas. DirvoZemis hrri bDti lapiai. Neigudusiam labai retai pavykta. 43). tad l. Lapq galuose piltuvdlius. lor' ('Trispalvd') b[dingi gelsvai balti Dcuginimas: seklornis arba naujornis skoteldrnis ataugomis. kurie ilgus mdnesius nepraranda ryikiq iipilti ir pakeisti nauju. ligos: lei ora-s per sausas. 'n' Geriousioi ougc: Labai Svie-sioje. Jie parduodami pakabinamuose induose. T6vyn6: Malaizijos salyna^s.g drns spqslai robz. kad nusvirg 4soteliai gald- - paprastose gefiLl arba krepSelius. Ziem4 saul6toje. dar geriau 0uolat drekirti kambaiio orq (-+ P. Visosjos tiuka papuosti dleln4 ir iilt4 gdliq lang4 arba erdvias sakq kaip epifitus. mG- prieiiuros ypctudiiu kraitu nusl)'sta i skys. trgiinas: Lieti vien mirkitu kambario temper. Bet labiausiai laeuta i akis spalvingi paZieddeliu-s - kabaltys +soteliq pavidalo daritiai visai re Ziedai.nuolat d. iS kuriq ilgainiui iiauga trumpakodiai Ziedai. lrgiimos: Lieti vien minkitu vandeniu. prireiromis ir tell lals pava. drdgnas ir liltas Silhamis. Augimo menr kas 14 dienq ilaistymo vandeni prid6ti iiek tiek . Naudoti vien tokius gdliapuodZius turi kvapiqjrl mediiagq. 1?4). vitri- tras. bet l1e sauletoje. Geriousioi ougo: Labai sviesioje. dzi[sta lapq galai. iiem4 siek tiek pdpildytn-s. patalpose augala-s gyvuoja neilgai. parains i N?dulari iled]us (-+ P. Daigtelis spahq. kai jos uZ- pi) dryiuoti la- tt Neoregelia concen- rrica violetiniais paZiedlapiais. l(enkdici.

I

Nidulariurn

Pachira macrocarpa

lliduloriius

Porhiro

J

r9
= I I I =

e.
J
Nkl arius

c@6'

E iiores ialias,

itfuje

-

ryikiai raudonas.

Pachira

o&

-

ptiL,w ir neswxkiai priZitirh

as

a

galas.

Ytsos25 Nifulariot r'tsys yra epifitai ir auga Brazilijoje. Tik uedauge-

Loistymas, lr?iimos: Lieti minKtu karnbario

tempemtlros vandeniu. lis auginan, os kaip kamba- Skoteles piltuvelis vis4 riniai augalai. Viera iijq laik4 turi buti pilnas vaflde[s, Zemei taip patDerei- Nidulariunt fulgens, Kaip ir Neo|c8"lia, iis Kra lersu rsozlull, J l rlole bromelidll Seimos augavietoje lieti gausiau. Va-salas turi piltuvelio pavidalo paziedlapiq skotele, iS ku- rll kas s:rvaitg po truputi rios kaip i( lizdo ilgainiui patrgiti - atskiestomis
i5auga Zieda-s. Ii dia ir kilo Sio augalo pavadidma-s (lotyniskai i?id16 = lizdas) . Abi gentys ga[a panasios. Dar ilgai priei Zyddjim4 jos sukauna ryskiai raudonus paziedlapius. Ypad i neoregelijq panaEi N idular i un i rwo trzgiomis apipurldti lapus.

pladiu vainiku, Ryikiai raudoni, apie 35 cm ilgio iiedai, tarytum laloKtas ilgrl germaZa,s medelis

Savo tevylldje pachira

laistynos, h?iinas:
Visus metus lieti saikingai, nuo kovo iki rugpjudio ka-s savaitg po huputi
patresti.

ves

pluiksmlstyro tarp

odiikq, pailgrl, lyg rankos

lfiti prieii0ros ypclumci3 Drekinti (ypai ziem.!) patalpos orq

pi.itai po penkis ant lapkodio iisidesdiusiq lapq.

(-+

Kiti prieiiiros ypctumoi: Nuolat drekinti patalpos or4 kas dveji metai persodinti i P arba TKS I Zeng, sumaisyt4 su putplasdio dribsniais.

P.4J). PnrelKrs pxvas l Deja, pas mus Sis augalas augal4 apkalpyti ir personeZydi, tadiau vis vier yta dinti geliq temp. i labai puosnus ir lereik]us
kambarinis medelis. Beje, pachira gimininga baobabaljils Adansonia dieitatu bei Adansonia nndagascarren-sis. Kaip ir iie augalai, kamiene ji kaupia
vandens atsargas. IS dia

Douginincsl Sdklomis
arba

virinniq auginiais iildomoje (per 25'C) Zemeje.

Dcuginimos: sdklomis gabillber- arba ataugomis, kurias lima atskirti persodilant, 8 o i de s paZie.ll^piai gel toni, o Ziedynai ilsikiia iS jei jos pakankamai didece tii. NiA

aa

jos senasis pavadinimas Pachira aquali.a (loty-

Kenk6ici, ligos: Jei oras per sausas ar per iilt s (iiem.r, umai pradeda byIeti lapai.

slqoteles net apie 20 cm. Lapai iali, blizgartys, gali buti ir dryzuoti arba ddmdti. Seimtz BroneLiaceae,

les. Beje, paprastai

jos

niskaiagz=vanduo).
Dabar

-

prazystatikpo2-3metq.

ii ruiis vadinaha

Pachira macrocatpa.
Seimoz Bombacaceae.

Kenk6ici, ligos: Jei ora-s
per sausas, dzi[sta lap!] galai, ddl ialto diwoiemyje uisilikusio vandens puva Saknys,

Tdvyn6! Meksika, Kosta
Rika.

bromeliniai. I6vyrG: Brazilija.

Gericusiai qugd: sauldtoje, pusiau nkrningoje, Siltoje, Ziemq Siek tiek vesesneje (bet ne maziau

Gericusioi cugo: visus

Pclqrimos: Per hmsioje metus iviesioje, bet ne sauletoje vietoje, ne vese-s- vietoje kai kuriq veisliq gelsvai ir baltai dryZuoti ndje kaip l8"C patalpoje, be to, labai drell1ame ore. lapai gali pazaliuoti.

kaip l2"C) patalpoje.
MelFta labai drCgnq or4.

174

Pachypodirun

Pandanus

Pondonos

Na, ar

jis

ne

puikus?

+Sdsg
Prieiilgai kaktusarns ir
cla

Parulanui reikia da.ug erdvds.

ugeliui kinl suhrlentq,

getal pakelia centrinio iildymo orq. Siam augalui nebatiua zieXiti prieii0ros ypotumoti vdsioje vietoje, be noi:Kast-2tnetusperto,jis visai neblogai jausodinti ikaktusq Zeng, 1ydiasi tT amuose, Jr-ur nuolat giomis d.rlimis sumaiSyt4 pamirstama palieti geles. su molinga dario dirva. Parduotuvdse daz1liarlsiai
P ac hyp o di

un

beveik sausa. Nuo geguids iki rugpjniio kart4 per sav.ritg tresti kaktusams skirtomis h+iomis.

#&#
P an

Kq tik nupirkti, jauias

danus,, ei t c h ii arba Pandanus sanderi labai

Kiti prieii0ros ypotumoi: Jaunesllius augalus
kasmet,

pan.Gusidracena\()
P. 160), t riiru ilgairliui pasidaro iyrnu, kad diriliZuoti

senesnilrs

kai

Douginimos: sdklomis, ,/i/lrl Seall su siauais si- kuriq, deja, labai retai budrbriikai pilkais ir Paclrypadiull la erei sD plal(enkeioi, ligos: oel iiais Zaliais lapais. Tdvy- drdgn6s penekliaus Zieparduodami Pdcr)poneje abi nriys auga kaip 6 -10 m aukldio medZiai, kambaryje mazdaug po 10 metq pa-siekia vos metm4 ptlvaiaknys ir juoduoja lapai, per &ug ar per maZai

laisturtjie visai nu-

ro auKti. Kai uiauga iki 120 cm aukiiio, galima tikdtis laba; graZjrl baltq, ivaigZdiSkq Ziedq, ieimaz A pct <:ynace ae, stepukiniai.
Tr.ivy

kinta, Beje, bidingas rriiies bruoZa-s nuolat
mesti apatinius lapus, 2 3 Ziemos menesius augalo visai nelaistyti. PasirodZius pimriasiems naujiens lapeliams vd1 praddti pamazu lieti.

ki, baltai arba gelsvai dry- dZio srnelingos sodo Zeiiq augahl lapai iisideste sraigtiikri, o ii Dcuginimcs: Sonindrnis stiebo ima augti keistokos ataugomis, kai jos uiauga ataugos, hrios veliau sumazdaug 20 cm ir iileimedeja ir isitv irtin:r Zem6dZia iakneles. je. Sitaip pandaias per Kenkdioi, ligos: Retai. trump:1 1aik4 gerokai iSsipleiia ir i ploti, ir i auk-iti. Pciotimos3 Nevienodas Taigijam reikia daug erd- lapU pavirsiaus b:rltunas budingas nriiai. Galirra vds (be to, ijo smailius susizeisti i dygliuotus laaStdus lapq kra.ihrs galiprl kaitus, toddl persodima susipleiyti kojines). naDt plllvtu-tu suriiti ieimoz Pantlant:eae, viNuje lapLl skrotelgl pandaniniai.

reikia, persodintl iT, TKS ? arba gdliLl Zem9, pridejus neidali geliapuo-

Pondoncs cugo

loboi sporiioi ir per kelelq metv tompo fokio
skersmens, kcip

cutomobilio pcdongo.

ldvytG: Polinezij:r.
Geriousioi ougo: kbai iviesioje, sauletoje, Siltoje (iiem4 re vdsesneje kaip l8"C) patalpoje, tik nemegsta v,Lsaros vidudie-

kamieno bei Japq syvai lasrau kaip 18'C). Geraipa- bai nuodingi, be to, galiielia saus4, Silq or4 ma susizeisti i a-<trirls J!li.sto!eti.prie pat iildy- stiebo dyglius. Ka-s turi :.4 lreng llo. vai\ ir naminiq gyvuliq, loisiymas, lrgiimas: geriau iio augalo atsisaky\--rr4 Zeme turi buti nuo- ti. .,: i:ek trek crecna. 2iema

jnetus Sviesioje, sauletoje :: iiltoje patalpoje (ne ve-

nri: Madagaskara-s. Geriousioi cugc: Visus

Alsotgiaiz

P a

c hyp o

di un

r

nio karidio.

lcistymcs, lrgiimos:
Vasar4 lieti gausird, rudeni ir Ziem4 maiai, nuo

kovo iki rugpjriiio vaite trgiti.

ka-s sa-

I

Pelargonir.ulr

Pelorgoniio

J
LD
= I I I =

a
J
Pelargonijas butrl
(P e lar go
n

#&

Sios

pcLargonijos bepia

tikt

onet, kai braukonaperj4lapus.

galina

skirstyti i juostuorlsia-s
hnn iona le), didiia'iedes (P e la r gon n t gr a n hJq o r t,lt), sky C'a1^ -

ktmpilnl. Juosluotosios pel.rgollijos biina ir ]lukinds, ir valdinlrmosios kn:lmi1lds (larlthrjnes) veisles. Pastanljq lnpai daugiau ar lnaZ;au d.u)tyti, pasipuosg balt ri raudonais, baltai ialiris, tuliai juodais arba zaljai geltonais ftitais, P.rprasti, bet dailus Ziedai bi!1a balti, geltorrj, raudoni, baltai raudo arba rausvi ir Zydi vasar4. Kai
kr.rrios pel.rgonijq risys ir veisle-s (pavyzdziui, kvapiosios) auga gandtiDai auLitos (iki 150 cm), kitos ir vis:ri Zemutes.

c Pelargon iunr gibbosunt (muskuso kvapas).

lercn'),'Bird Dattcer'
('Sokejeld'),'1"/-cdk o/ Nrz-

. P(.largoniu

i

t Era.vao-

,Ilra' ('Gamtos uZgrida').

Lrrs (citrusll kvapas), . PclLtrgoniw oalorolis

ieimol
putiriai,

(;era

n ia c,ca

e, sra-

pes (P e I a.ryo

n

tunt)

i un t p c I t a-

ir kvapiq,sixs.

silrlar (cininr; kvapas). . P.. I argonitrtu querc ifolizrrr (kamparo kvapas). t Pclar9oniunt 'Prince of Orarg?' (apelsiml kvap.'s).

ldvynd:

Pietrt Aftika.

Tai tikos balkoniniq soapudiq saserys. Jq Zieclri srnulhls, lapq fonna jaudinandiai daili, jos gali kvepeti rozemis, apelsinais, obuoliais, citrino-

Gericusici ougc: saule-

je (10 - l2"C) patalpoje.
V,Lsar4

toje ir gerai vedinarnoje, ziemq sviesioje, vesio-

. Pclareoniutu
Ziq kvap.rs).

raclens

(ro- Nemegsta vdjo. loistymcs, lrgiimos:
nl!0juaio rpiti kls vrvaitg,

[ris, [rigdolais, puiirnis, lnebmis, muskafu ir netgi

. PclMBoniw

'Scorlct P"a' (apelsinq kvapas). . Pclargoniu tonrcnto-

-

lieli gausiai, Zie-mQ vos vos. Nuo kovo iki

Kveoiosios oehruoliios:

-

. .

.t?rl (rnetq \-vapas). Lapires pelargorijos
'

Kili prieii[ros ypotu-

Pelargottiurt
kvapas).

b

lo ttdtla

r

r/ianzrr (migdolq, ialavi-

jq

Vcislt 'Prince of Orarr ge' ('Apcli-in! princos ).

Pe!argot|iuitl r cilrosrll (cimrsllkvapas). . Pelargoniuttt cl ispun. . Pelargoniunt 'E!.r' (stlprus g€liq kvapas). o Pelargoniunr ,r frograns (citrusq pusq kvapas).

Nebijo sauso oro. Rudeni ir pavasari srnarkiai apkerpl'ti iiglius ir r|Ls'),'Dol\, Vardon' persodinti iT, TKS 2, dar('Doli Vardon'),'Mddzte Salleron' ('N4adam Sa- io arba gelirl iemg.
M a.st erp iece' ('SeC,ev -

mti:

Dcugirimos: Pavas.lri ir
rudeni gerai prigyja iake-

liq viriulds. Kenk6ici, ligos: arumi,
baltz*par-liai, 6gybq bakterijq sukelti negalavimai.

t

-

Alscrgioi:

Jei kas jauttus

(,'Raudonasis lcpfini-

Vcisli'Scarlet Pet'

Pelargoniun giblnsu

kvaprms, laikyti dru€( kvapiqjq pelargorijrl kambaryje Dep:rt rrtirra.

nt, kitaip

toJr PctdrSonua.

-

gurnbuo-

176

Peperomia

Peperomiio

Auginnt daugiou peperolttijL, ii i4 Sali asukurti puiki4 kontpo:icij4

csn'fu
ges keruZes peperomijas

cdlininkai megsta zemaidel - labiausiai, Zinorna, graziq lapq. Sioje daugiarneciq

.

P epe f oit I i a

c

aperf at a,

ioliniq

augalq geu-

kitaip - Iauk<ldtoji peperomija ( + nuotraukoje virSuje ii kaires ir apaiioje antra bei ketvirta iS kaires) .
'

tineje eil€je pirma iS kaires). Viena ii labiausiai

Geriausioi ouga3 Zalialapes n-riys pusiau apsvies-

tyje esama daugiau l1ei 1000 rusirl bei atnaiml. Peperomijrl stiebai stori,
lapai mdsi11gi, haskus

Lapai rauksleti,

Tricolor' ('Trispalves')

veisles

ir

sultingi, blizgauiiu "vai-

krasiiu. . Pepero tia clusiifolia
ypad isgrazeja suaugusi jos lapai tuomet pasidarc tamsiai mudoni.

-

drr ir baltu pa-

paplihrsirl ruiiq. Lapai iali, blizgautys, kartais baltai arba gelsvai pamargiflti. Populia ausios veislds 'Jeli' ('DZeli' ),' Gre en- gol d.' (' Zaliai auhha' ( ) mrohaukoje

labai toje, margalapes Sviesioje, visus ments iiltoje patalpoje, taiiau nei vienos, nei kitos uemegs-

-

ta

tiesiogilirl

saulds spin-

duliq. Rniys, auginandios
slon]sr mestlgus laprlsr
sauso

kiniu" pavidiuni.

apaiioje beiia is kaires), ' AIboDtur g i nat a' (' Baltmarg6'), ryKtukine 'Mi

iildomq patalp! oro

tebijo, o toms, Iau miuKtesniais, gleZnesliais lapais, reika drdgnc:ri".

Ivaidos peperomijq rlsys gali stiebtjs aukityn, svirti . Peperonia fraseri lapai zemyn arba sliauzti, daulabai malorriai kvepia. gelisjq leid2ia saknis ne. Peperot ia griseoargen butinai i zemg. Ziedri ted lapai tamsiai Zali, isvasmulkis, Deryshs, susigoti sidabmspalviais teikg kekdmis arba varpo- dryAais (J nuoha koje mis, vtsuje iS desinds). Stai kelios labiausiai pa. Peperonia incana,kiplitusios rusys b€i veisles: taip peperomi- pilkoji . Peperonia argyreia, kj- ja. Mdsingus lapus dengia taip sidabriid peperorySkesndje iviesoje neblomija.- Tamsialiai jos lapai gai matomi pilki pukudiai. iimatgilti sidabro atspal- . Peperomi' aculosa, vio dryiiais, stiebai kitaip - margoji peperotamsiai raudoni. Daugiia- mija. Apie 20 cn ilgio ma lapais, panaSiai kaip lanceto formos lapus per vadinamosios nailaitinds viduri puosia ryilirs dramsanpaulijos (Sainrpaalia blio kaulo spalvos dryzis. ionantha), Stiebai, Sakos bei lap! koc Peperontia arifolia lateliai nuseti tamsraudopai apvalaini, I gal4 staidais taikuiiais. smaildjafltys, taDsiai c Peperontia obtusilolia, -siai zalia virsutine jq puse gr:a- kitaip - bukalapd peperoZiai blizga. mija (-+ nuohaukoje apa-

-

/'ir@' ('Mazyle'), kuri4 dar ma4 eikia paralnstyti, kad kumelis birq graZesnis.

laislymcs, tleiimos:
Svarbu

nepelliqLiltaqr!

Ypai grazios svyrandirl

peperomijq mSys: . Peperonia rot ndifolia, tfifi prieii0ros ypotupekitaip noi! Svarbu, kad balal1- apskitalapd peromija. MaZi apslsiti la- dzio - spalio menesiais pukai auga allt plo[rl netfl.rktq drdgmes, ypad sinlislll kotelirl po kelis iS mir]kstalapdms rusins. vienos paZastelds. Pavasa4 ir vasar4 labai . Peperonia serpens, kj- megsta bi-rti prsodirtos i taip - svyral)aioji arba TKS 2 arba laping zemg. SliauZiojaniioji peperomi- Pavasari, kol dar neiisija, ir margalape jos veisld skleid6 lapai, peperomijas pravartu apkarpyti. 'Variegata' dat vadin-

neleisti aGalti saknims gali isimesti peldsis. Nuo balandZio iki spalio trpSti kas his savaites,

f

os Peperornia scandens

Dougininqsr vhslnir] arba lapq auginiais.

vardu. Dgliai ilgi, svyrantys, nuberti gausybe smulkiq sirdies fomos lapeliq.

ligos: Del neteisingos orieZiuros sali kisti. [ueiii dem€mis"arba srsisrkti
lapai, imti puti lapai stiebai.

idimaz P ip erac e ae, pipt riniai. T6vytG: Pieq Amerika.

ir

tn

raus' voio lilodcndro Philo- dindron erube-scens vcisli 'Retl Eneral<l' ('Roudonasis snnrag das'). Vijoklinems nriims reikalilUa atrarna.' Burgutzdy' ('Burgurdija'). Philodetxdron bilri natil. mis. . . vaisius Stai kelios labiau-siai paplitusios rltsys bei veisles - (iS .Lsis sma- r^gdas').'Greelr El e- rall' ('Zalia-sis smarag- dos').ens) t laiplojantysis filodendras (P hi loden dron s c andens) ir . filodetrdmms gana nelprastus lapus. iirdies arba ieties fonnos.anocrrysz lapai iimarginti . . lapai karpyti./a'l lapai dideli. PhiLoderulton mel. lim. c P hiLodendron se - PhiLodelxdron pedalu l v iena alspariausiri nl- lIount turi fvirt4 sumeddjusi stiebq. juodais dryZiais. Dvi pagdtdines . siq. Solia . Sodrio lopiio kupc iie A d169ngirt orogrq' iy miikrl gyventoioi puoinus Philodendron t staliuko puikttoiqsi sellount. Kitos kumiDas ruiys Philodenah on tttat'tia- utn tr Philodendron i. apvalaiti.atkeliavo i EutoPq buvo pradetos augintr Patalpose apie 1850 metus Ziedai susitelkg burbuoleuoga. Platus.rausvasis filodendr€t (Philadendron erubes. Viena niLujausiq veisliq ' Ly n e I t e' (' LjJleta' ) trlt i nuostabius. iiuo metu Ziromrl275)r P hi Lo d erul. P oPl:liaian sios veisles yra 'Red Emew e ndlan tli /al.r on bip etzntfo- .Philodeudrott Iilodendros o@6'fu Staijau daugiau kaip 140 metq aki dziugha nepapm-stai dekorat)'vios Sios gellties augalq r!!ys.l (' Raudo0.

ypai kai pradeda leisti nglius.' f6vyne3 Atogr4Zos. st i'. lbricusiei ougc visus metus Siltoje ir sviesioje pata. Pavasari pravartu perdabro spalvcs lapais. Kovo kinami vdjo arba rugpjudio meDesiais trgti pajudinus. Svarbu. apie 20 cm aukiiio megsta. Pilea spmceam sLdabro dryZiais iimargioarba gelsvai laT nrtlai Douginimos: Viritniq atZalomis iitisus metus. lqislynqs/ tr?iinoss lvelsta drdgn4 Zemg ir ne per sausq ot4. Kad augalas neaug- - zauaE tE ars. Pilea cadierei gleinais st. T. kad 0etrukdytrl (Pile a crassdo ha) wtslE augti jaunoms.tbo Joldu ':[du neblizcinti lepul Jau. apdul.. voratil*li- niaiajfcdo Pilaa numm. tadiau tiesiogi- :: ' Linett'). ieimcz A raceae. Pakabinamuose gdliapuodiiuose labai puo$- sldnis') juodomis glslomis iivagotais raukildtais lapus. ajeiniai.rlas.l saules sphduliq 1)eTai giminGkas mnsq dilgdlei. lapu patartimis laprt paiEstyse. jei Zern6 per drdgna ir per ialta. Daugelis jq imeteje atrodo visiikai kitaip negu jami. dil1!liniai. hl per aukitas. ic. tr?iimasl pailgais arba apskritais. kad iemd neblq Saltesnd kaip oras. senesnius Geriausiai i lau=iliia. Vieta Labiotuiai paplitusitt pilijos veisli4 dierei' M inina' (' Maiy ld' ). rudeni ir iiem4 Ziedai susitelkg Sluotelesaikingiau. ima pnti Saknys. puola skydamariai bei tripsai. mingoje. - Pilea ca- c@tu Geriousici cugc: Nelabai sauletoje ar net Dks- Dcuginimcs: viriunemis. sodinti ir apkarpyti senas storalapes pildjos atz. gar-rsiau.ern naujauilodendro '. Potcrimcs: apsilantg botanikos sode dar syki idamiai apZiDrekite iios gelties augalus. I5 kambadniq kas savaitp. - l{enk6ici. 179 .Atsorgici: Turi gleiving dirginandiq medZiagq.us.Pilea Pil6io Sis vijokLitis/ltodendras labai atsparas ir nereikl. riiSiq labiausiai paplituKiti prieiiriros ypclu- - - sios )ra Sios: Kiti prieiiuros ypctumoi: Patartina kuo dazniau purk<ti. atialomis.or4. patartina Tdvyn6: Pietq Amerika.t- lariifolia. Kovo rugpj[dio m6nesiais tgsti kas por4 savaiiiq. ieimaa tJrticoce ae. nir. isirneta nCs erkes. apkarpyti Dldiq viriunes.:-. lolinis augalas dailiais laislymds.lpoje. TKS 2 arba laping -me.na nedrekinti. ligos: Jei ora-s per sausas. :us augalus persodinti jei iusmet. Pava-sari ir va-sar4 lieti Siek tiek dantytais lapais. l(enk6ici: Jei oras per sausas. ndi: Megsh dregDesDi 'Moon Va ey' ('Mi]si.':. seuo kamieto gabaliukais arba sdHotnis. re veses[dje kaip l8'C patalpoje.

Labiatar (La liniai). sauldtoje. h?iimos: Dirva nrri buti nuolat rugpjndregoa. Kovo krumine jo ruiis violetitll. Eer. J Bahai drliuota ske nes ratiklds (Pisonia unbeLlifera) Sryranti Pleclranth s coLeoides veislc 'Marginottrs . baltomis gysleld- virlines augala-s dailiau atrodo.l re ve-ses- je.rlapis fikas (Ficrs). toddl vokiSkai dar vadinama "katrdZiq kar poq savaidiq. c@6'db Sis dekoratyws augalas atrodo kaip marg.r.r turi btti ne maiesnd kaip l8'C. ne. Kovo rugpjidio meDesi tlgsti ka-s liek tiek palildyti tr beot paklotipo juo Silt4 dembll. ivieszaiiais. Musq s4lygomjs (kambaryje) ji iiauga daugiausiai apie I . tadiau yra gi- Neisle' Variegata' (' M argaA' ).ars iledais (P I ec t ra n thus frut icosus) . c-#@ I Europ4 miningas Naujosios Cvilejos tropikuose kilusioms.bugenvilijorns (Bongenvi llea. mis iivagotais ir nudonai apkaituotais lapais) ir P lectrant has co leoides. ir kita leidiia dailiai svyraniia*s arba Zeme ili. loistymas.i" (M o t t e n kii tx iB\.2 m auksiio. gerai vddinamoje. nes laldamos Saknys ima piiti.snd lZ or4. l.arba paruduoja ir ima histi lapai. fll salos.abiausiai paplitusi j6 \eis]e 'Variesata' ('Margute').rsiai Seimininkiq buvo lndgstama kamparu kvepiarti palalpole.Ls Skefin6 rarikle Cimbiiedo J (D I I I = D O."a/l- th s oefiendohlii ra). Dcugininros: viriuniq augitiais gausiai laistomoje paiildytoje (20 . Nau- joji Zelandija. taiiau tiesiogiDiq saules spinduliq nemegsta. t80 .25'c) Zetnd|e.sjie ilgainiui urtstoja savo buwsio grozio. l[paziedziai (llotre- bei skydamariai. stanldais lapaLs. . ligos: lei oras per sausas.\i sauganti drabrriius tuo kardZiq. o Plecicos s lO'C tais. Visus metus aplinkos bei dirvozemio temperah'lr. nuojq gali iinyki lapq nargumas. jei tiktai dirva ne ialte. T. Gericusici ougo: Sviesioje. IS bemaz pelrkiasde. loislyma5. Vasarq lieti regailht iiem4 daug naZi:ru./is' ('Margutis') baltkrdsaiais lapais.pagelsta ir kuo Svie-s€sldje patalpo. nupjaustyti selas atzalas. ligos: netai. lrgiimos3 Megsh drdgm?. jei iS- Gericusici cu gc: Siltoje diilsur iema . atogr4Zq j[- Kenk6ioi. Patartina puod4 su Zernemis iis atogr4zq au- gala-s atkeliavo l8l7 me- ndje kaip tranthus fr l5'C. Pava"sari neblogai persodinti i lauko. Douginimos: Vdlq pavasaii arba vasar4 virsturiq ugliais. ypda jo veisl. Kiti prieii0ros ypotunoi3 Lapus pat itina klo daz[iau fluplauti arba apipurk<ti. Galntoje tai bemaz ieiiq met1l auk!iio medls ar lciirnas apie 40 cm ilgio pladiais. Kili pr'reiiiros ypolumci: Senesniq augahl persodinti neverta. kurie gausiai palaistyti lel1pni isiSakdja. ia- cede). Tamsai iali jos lapai iinarginti baltomis arba sidabrinemis ddmernis. apvtrlainais. puola amarai Scimo. kais. sFGtitt€ ( P i so dio mdnesiais n i a r n b a Mle . TKS 2 arba laping Zemg.I Pisonia umbellifera Plactranthr.' Margila- Seimat Nyctaginaceae. DaZrliau karpant ltlivtr. hFiti kas Tariiau dekorat''vesnes yra kitos msys: Plc.Ir viena.ruzianiia"s atzalas. blizgandiais. nyktag i nir iai. Ziem.) bei Mirabi Lis jalapa. f6vytt€: Pienl Amerika. T6Wrd3 Australija.!im- be to. Kenkdioi.polq savaidirt. (11edidr1- ties ratikles nriiq kamba- ryje auginana tikeri Si. Bete labiar.

20'c. tadiau v6rdelrs inde cukaivendre.-l sar aite-s.meDouginimos: Pavasar! Da jo artim.lfouriana rfi:ics ldpai apskriti.rs yra 15 .Pogonathenun paliceun Polyscias Pogonoleros Zend. Gericusioi ougo: oregnoje.l gimiryst? su ialarrl ataugomis arba su- qu. kurioje auga pogonatens.s. ne vesesneje kaip l5"C patalpoje. A r al.d{forridra riiies veisle. labai panaius i paparaio. Po l1s ci a-s gu i I foy le i 1r P ol.i a. tik ne saulekaitoje. o kfika amarai. Plurksniikus arba smarkiai karpyft]s lapus hrri Po1-].ls 1980 lnetais.rhl dregnas. iijo Bg-3:d1cs+ladu-llubll n€. \13&sur drdgmg. sauldtoje. ko Zerne.u Lcislymcs. tad vars. patartina neleisti :rekad iidZi[ti. t1e pl nks- c& drdEna. kas porzl metq persodinti ine per dideiius indus su 1:ru- Nuostobgii Polyscios bcllouriono Seimat Cranineae (Pe aceae). kad jis mdgsta ieieli (graikiikai 2olv = daug.s Douginimcs: Atzalas sodinti i iildom4 ir rluolat drdgng tadiau reperilapu- sui ieimol niai. Lurkstus stieb:ri gali buti Daudojami pynimui.{rt Dqs kn:rD14 i lnazqs- ieielis). ne per talnsiausioje. skydan. ariai. T. Geriousici cugo: Sviesioje. t8t . Ddl drdg:::es stokos Sis augala^s J.s. privalo visuonrct hiiti Polyscias ba. iveis.i ac eae.:ima tiasiog ist. bei Polysrics fruliroso golimo ouginfi koip bon- Tdvynd: Pietryiiq Azija..60 qn auki- skirst. varpiniai (migliniai).. gi rodo ir kai kuriqjo nilapai. t ris iim. :: sJ vandeniu.r. kurictje auga pogonateras. demernis arba gyslomis.rltomis vomtinklinas erkas. . scia = Tai lrakitus Zalia-stiebis lfiti prieii0ros ypclubambukq gimiraitis. tliiki.nci: Kas p.:aio menesiais trgiri i-: I .Slzc lapinp Zemg. o&6'Ek Kaip sakoma. su Zaliais inksto formos Ial(enk6ici. Vawroti gali ir lauke.f4 si4 Zemg. Kovo :i::.rva-sari persot. Polirlez\4.3i! Zt!a. lfili prieiiiros ypotunoi: Ripintis. Dar iis augalas megsta dregn4 ir Silt4 orq. :. Rerai.vafdas t\rfi lemties ienkll Ii iio augalo pavadirlimo natyd. lrgiimcs: Nuolat lieti minlcitu kambafi o temperatilros vandeDiu. Gana patvarios ir plaiiai paplitusios yra Pollscias trgiti kts Xenkdioi ligos: iirl clvisavaites.tsc ias pa n i cu ldrd. kurie kartais b[na per sausat. 7?orelr arlatl .s-(:ira fi I i c ifo l. SeDialu dhti i lauko. chanun paniceunt pi. bet ir nelabai sxulebje patalpoje. lrgiimosr Zemei. taiiau Debijo ir sausemio oro. augalus aprlinbaltai apkm-ituoti. kad oras patalpoje L). daZniau purkiti lapus. Pogonater. loistymos. Prigyja sunkiai. Beje. TKS arba vaftotl$ pavadioim. ne vdsavr€je kaip l8 .fginti b. dalis.rtyti iin. ligos: Jei oras pais. ardli- ji T6vyn6: Pietq Azija. turi liktil Kovo rugpjndio mene-siais pornd- dio knimas nazdaug 7 c1n ilgio siaruais smailiais lapais.

4rl sixicnrr. Geriousici cugc. ypai graiiai.o (Raderm ac h er) v ^r{l!. ko gero. kaip l8"C patalpoje. - Kenk6ici. flei kita.Laistyti saikiDgai. P. Dougininos3 seklomis arba hgliais.lovdjoje ir ne saulekaitoje. Taivaris. pa-sirodZius maZiems Zie- . Sviesioje.tik uzr. o Zi€m4 - t82 . c&db - Moeo spalhacea paaiedLapiai Iuoto pouic!aIo. ti lauke . fdryn€: Pietvakrirt Kirija. m6nesiais Ra- Polorimqs: Liepos Seimt: Connelimceae. AnlGdiao Sis augala-s buvo vadilarna-s Stereospcr . jauDIrs augalus kasmeti o se- deliarns.ugpjirdio m&lesiais trgsti - i prieiirltos ypafu- geljrrinhl numyl6ti- niu. bignonijiniai. Tik birzelio liepos mauesiais. nuolat gerai vEdinamoje. Savo tdvyndje auga kaip viszalis maLas medelis it l(iti prieiiriros ypclumci: Dairliau purkiti. Laikom$ kambaryje neZydi. ii naujesnirl loistymos. nliis. Pclc ne-s mcs: Isaugtrs ii !!lin- mgpjiiio - viet1o hglio rejus atrodo dennaaheru g lirrt\ Lriky- Tdvyn6: Vidruio Amerika. Rdjus be Ziedq i5 pirmo kiek sausesne.5 m aukidio. zie1nq 15'C patalpoje. Nereiklus.238). ligos: Per iil- /iffara' ('Juostuotoji') - tai ziemoj. bdel ioniatiirlas pataitifla ti. tlgiimos: Laistyti tik minlGhr. o liaudyje ddl lapq. Jis pavadintas rurghl gamtinirlko Rademacheri. deliais varpelio pavidalo iiedris.rDq augal4 dazniausiai apninka amardi. kambario temperafiros va11de- du. netinka. kad iis augalas graiiai iakoftlsi.rtno di- dinti i T Zerng. ddl sa. tiesioll prie stiebo. erdviame gdliapuodyje uZauga iki 1. ziern4 vo puosniq p[uksniil:rl rugdar maiiau.I Radennachera sinica Rhoeo spathacea R6ius J 19 =t I I I = a d \. hiFai. Hidroponiniu b[du augiflti. pavasarj auga14 penodinti i dldensi gdliapuodi su T. Kovo kas savait€. ligos: Jei oras per sausas! paruduoja if susiraito lapai. jei reikia. balti iiedai issidast? luoto pavidalo paZiedlapiuose . nesrius prireikrrs perso- iydi sieros geltour. Jei norite. geriau ji paremti. Jos 30 cm ilgio laprl virsus Zatiai ir baltai dryZuotrls. pranintas kambariniu uos1u. loislymas. visus metus ne veseslldje ieimaz Bignoniaceaa. tampa aiikr. Vasar4 megsta kuo dragl1e-s- ni or4. Gericusici ougc: Sviesioje. Svelnls.prie pat jq alies. Rhoeo spathacea vier nteld iios ieimos ' Douginimcs: Solinemis ir viri[niq atialomis bei seklomis (-+ Adrqsai. skydamariai. vasarq siltoje.reii4 dtlttul. veisle. ima plti Saknys. Vaslr4 zeme hlri bDti nuolat drdgna.r*sr_d C&B' Tai vienas Radermacheta epakeniia ciga. kovo lapq per rumpQ laikq tapgs Zvilgsnio ahodo kaip dracena ar bromelija. voratinklinds erkes. 43). o apaiia skaisdiai raudona. mqi: Nuolal drekinti or4 (--> P. Kif kanbarini!l augalrl. lrgiimos: pj[6io menesiais trgiti kas 3 savalites.abiausiai paplitusi Kenk6ioi. kad tai nei viena. l. pana-iiq i uosio. kom elininiai. TKS 2 ftrba gelill Zeme. taiiau negali p:rknsti rukalq kvapo tudtuojau meta lapus. bet ne sauletoje.jei pet liausjai Zeme laistoma.

Yengti padekle uailikusio r andens stiebius.sesn€je kaip l5'C) patalt)t kaip tik ddl Siq savypoje.moit Kasmet persodinti i negilius plaiius indus (ddl diai aukitl. todel ja1n rcikalingi tvidi pastoliai. Ma. o sumed€j9 ugliai taip pat plaukuoti. q Afrika). diiui. Douginincs: Dalimis. itin trereiklaus bodo ir tre. miltlige nes ligos. l1?iinqss l-aistyti saikingai.\rrentijaus') vek16 geltoogdliq Zeme.Kenk6icL ligos: neurl. plodio Sirdislo1 blizganiiq lapq apadiq dengia rausvi plauL-udiai. idimaz v i r a c e a e. I San-\etj eros nepaprastai i Eg ir si zeme benat prazudo augal4l Geguzes rugpjiiio menesiais trpsti kas c&Ek ii Salsevjera i Europq atkel liavo ir buvo pradeta auginti kambaryje dar 1770 metais it' er nt i n gos. agavi- veslus laipiojaltis augalas. Nemegsh tiesiogines saules. bet iiuo btdu padaugintos margalap€s nlSys iSleidZia kaidiais lapais. Jo 18 cm dai.leisti Zemei pradziarti. o . taiiau gerai pakelia ir kambario ir kitos grybi- Kiti prieii!ros ypctutr ifas cid a. galima apgeneti.jam uZterka vos 5"C .. kad suskal- - permirk-u- do gdliapuodZius sansevjenl Ziedai nuostabiai kvapns. Nebijo kieto varldeirs. bet ir - Kenk6ici. kurie kartais taip smarkiai auga. biq liaudyje j4 imta vadinlcislymos. pavasari persodinti i dide-sdus gdliaprrodZius su T. Kaplamstis yra gajus Seimo: Agalaceae. fdYynd3 Kapo zeme (Pie- Dcuginincs: Stiebo arba virsudq auginiais. pusiau ukmirgoje. Beje. puikiai tinka neSildomiems Ziemos sodams. v ynrr'e diniai.'! o& Kapla stis a ga itin spariiai. pavyz- remperafir4. 14 dienrl.visus metus Siltoje (11e veitikdtino aLsparumo.'Goldzn Hahnii' ldislymaJ. balko[us ir galerijas. Siardien tebera labai po Gcriausili auga: saulepuliad greidiausiai ddl toje.Rhoicissus capensis Saruevieria trifa-sciata Koplomstis Triiuosl6 sonseviero . A ra a\*Etairgiq veislig meto ilgio sta.Zalias atzalasl n6') . visuomet sarsevjeros vard4 ji gavo pagal kunigaiKd fon Satr.Sonilremis atzalomis arba laprl augilliais. I5 70 iinomq Sio augalo rusiq soduose ft kambaryie augllaala Sansevieria rugpjuiio menesiais retsykiais patrtriti gelirl arba kaktusrl tr4somis.ui. kurie padeda ('Auksini') ' ilver H a ln i i' ('Sidabi. pusiau irkmingoje. lrgiincs: ti 'uosves liezuviu". ligos: oet drdgmds pertekliaus gali ap kti vorati[klines erkes. gerai vedinamoje (ziem4 6 -10'C) patalpoje.n augandiais iakniastiebirl) su T arba lapaiq yta iemq. pavyzdli. t83 . mat kaplallNris luri sulthgus Sakniagumbius. stiprius i! stangrius SaloliaPotorinos: visq msirl S - geltonai ir viel ralrl iveikti sausr4. Ziemq dar maziau. lfli prieii0ros ypclu- Vidurzemio juros kaituosejis sodria Zaluma apraizgo stogiles. Lieti saikingai. todeljis moi: Lapus kuo daitiau atsargiai luplauti. Oeriousioi cugc: Sviesioje. TKS 2 arba geliq Zerne. Jei per spariiai auga. )fa slxotelCnis augaodig. Austijoje.baltai moZuobis la. pais Sarsevjerm tui labai [ebe11t smarkiai perliejus. Tdvyn6: Vakanl Afrikos atogr4zos.' Laar ent i i' (' l. Kovo san jet4 (von S ans ev ier io).

baltai ir ramvai lapais. kovo rulpjudio menesiais trtriti kas savaitg. Uolasakli vie . vasaq pasirodo Ziedynai su maiais ivaigZdiikais Ziedais.s. arali- niai. Gericusioi cugo: Sviesioje. Dygsta ir vais dryZiais. pusiau iiksmirgoje.nios lfifi prieii[ros ypotumoi: Lrikant iilre$r6je vietoje d.l6'C). tik S ch efJl e r o a r h o r i co I a m:aZesni. Siaure-_s va-sario) arba virlunir1 at- Rytq Australija.lieti visai neSavo tevynejeji auga kaip krumas arba medis. Jei temperalllra Zemasne nei skotelds.rs / Jei nenorima. vesioje. krenta lapri. gerai vddinamoje. fias yra Brassaia actiroplyl/a. MarAoji ru5is '1ii- color' turi buti laikoma iviesioje ir iiltoje patalpoje (ne vesiau kaip t5"C). TKS 2 arba Edliq iemg. Kili prieiiiros ypctu- ndi: Pdreikus vii-saq persodinti igdliq Zemg. laibus. ir kitos lapai yra piGteti. JaLrne-snius augalus uolasekles palaipos dailiai svfa.s.man. - i::Y#?. lai- t84 . (pavyzdiiui. ligosl Per Kaip aranq ieferai (ScheJlero athoricol. loistymcs.:S. iiem4 maiai iildomoje patrlpoje.yranii4 c&dh Sis dnugiametis augalas leidZia ilgps. nuo drdgrn€s pertekliaus piiva Saknys. tai laikant puola amaiai. lsiiaknijinT ui ga1irna naudoti ir s.sutind jq pu- lapai 1ta Gericusioi ougo: Sviesioje.dar maziau.rffsairz lapai didesd. ir nuo gruodZio iki - nr8sajo me- f6vyn6: Taivanis. Ziemq . pravartn apkarpyti ir lru- kaip nulakuoti. tod6l giaZiausiai ahodo pakabinut. Vn-str4 galima laikyti ir lauke.l vien4 geliapuodi patartina sodinti keli{Ls. o apatind violetinAs spalvos. bet Zieln. dabar vartojamas botlrinis pavadirli- t at[:aq. kurios daznai jau turi Sakflis. vi. Veisle margais ga iS 'Tricolor' ('Trispalvd') ialiai. l0 l 8"C patalpoje. tunsiai Zalia su pilki- ialomis Sildomoje dauginimo lysveje.l. Japonija. Polcrimos: Jei gdliapuodis pa-statytas ar pakrbintas aul(itai. f e ra a ct i o phy Il a. daug. - Atsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagrl.m€nesiais trgiti kir-s 14 ginamos dvi nriys: Scftef a r bor i co I a ir Sc h eJn die1rq. jos driekiasi paiemiui.a) EalinM sil- o&6'dh Jl e ra ardoti sa nnonis apriitq lazdq. dryinoqsias ne iemesneje knjp l8"C temperahrroje.lii"tiek dregra. Seflero Tdvyn6: Kinija. k. Seimaz A gtybti virsrlnes. Dcuginimos: Ataugomis. Seimaz Saxifragaceae. o . l(enkdioi. Apie 60 cm ilgio siilo plonumo palaipq galuose formuojasi ataugos maii nauji l2'C. senesDir. si.Srxifraga stolonifera Schefflera Usuotoii uolosk6l6 augaldliri. Kovo . pusiau frksmingoje.jei stovi ant Zemas naujesr:s.nrgpjrrdio Kirmbaryje daZniausiai au. trgiimos: Laistyti saikingai. gemi v6dinamoje.as iavia si4 s\. kad isaugtq veilus kmmelis. ligos: Per siltai irper sar. juos - tik esant reikalui. uola-skdliniai.ruresni ir kaft1is b[na dryZuoti. kad augalai uZnugq per dideli. Dcuginimcs: Sdklomis (rugpjnaio re-siais raliaceae. Nemessta tie-siocifles sautes rr ve-lo. l(enkdioi.ru purkiti.rZDi.stri laikant Ziemq puola slldamadai. iiemos sode).1f. Nau- Grynos dsies pusiau apvalus sd inktiiki -iol1 uvrDeJa. 4alralslts rusls iiem4 geriau lailcyti vdsiai (12 . iisuotosios kant v6siau.lr vienos. plaukuoti. turi apie 30 cm ilgio kotus ir atrodo kls- met persodiuti iT. Stiebai au- prigyjr sunkiai. svyranaius lglius.

lapor. lynai ialiais. Kenkdioi. 50 cm ir ilgesni augg dillti pavasari)./u ri kiekviel4 pava$ri persoI tt) . lriSimos: Vasar4 laistyti negausiai. v il<s viniai. ligos: Puvinys ddl drdgme-s pertekliaus. sauldtoje. rausvai apvedZiotais lapeliais. h+iq apnaiu paperteklius pakeiiia augalo iivaizdzl ir lapq spalv4. Detnesio: Sis augalas labai jautrus herbicidams.-# Ii e Si1tuose krd-ftuose. pusiau apvaliais md- loislyncs. Rudenl iis augalas nunyksta. TKS 2 arba ga1iq Zelng su ketvirtadaliu 600 Sio auAlo rhsirl sieboldii labiau 06gsta ves4. Tik ieidlyje vikvaneldzio ngliai istista ir Svelniai nulinksta iernyn. mdgsta. Tiesiai auga S e dr n n$r o I c I u t t. Kovo rupgjuiio mdnesiais kas dvi savaites po truputi pa- trgiti. vandenyje. Ziem4 tik karais padr6kinti.Scrtrrr nrorgan ian iio. dirlti i T.padZiovinti. Douginincs: Auginiais arba atskhais lapais. uzauga vos 20 cm auki- smdlio. storlapiniai.Jclmus cenluus Sedum Viksvomeldis iilokos Vietoje lapt! o&db - plotri tarsi nelio stiebai. vasarq sil- toje. kurie (kaip ir kitq nrsirD nukinta vos jr.ros palietr.tr+iomls. kad Daddkle roolat b[tu iiek tiek vandens. tes trSti kakhtsrl Pclcrimot: Viksvameldis puikiai tillka augiDti ter. Gericusioi cugo: Sviesioje. o pavasari vel leidZia [glius. f6vyri: Meksika. itir pahaukliai atrodanti kabaniiuose gdliapuodiiuose. visus mehrs iiltoje patalpoje be tiesioginiq saulds spinduliq. deugtais atrivaliais rne-siugais lapeliais. Beje.venamoje patalpoje l1uolat drekinti orq (-+ P. iiemq vdsioje (5 I0'C) patalpoje. gaudamas pakalkamai Sviesos. Labai plaiiai notna ii Japonijos kilnsi Saldiams atspari Sedarr Kiti prieiiiros ypctumci: Prireikus persodinti i kaktusq iemg.ldunuose arba vaDalens soduose. todel jis itin dailiai atrodo kabandiame g6liapuodyje. karnbaryje auginti pirmiausiai praddta. pusiau [kmingoje. Dauginimos: sdklomis arba kero dalimis (pelso- un. sedrn sieboklii . se. C yp e rc c e ae. buti Gericusici cugo: Sviesioje. iiedai. Seimo. Motgaro loislynas. ntogr4Zos ir viduti11qs ima dZiiti vGunes. Morgano iiloko lahai keisti lapa| . Tdvyn6: viduriemiojnros ka-iuri. Nupjauta-s vietas i I ii- priei sodini- m{ kelet4 dienq l(enkdioi. tadiau ne visa Sio augalo Zeme turi atogrqios. trgiimos: Lieti gausiai. ligos: rei per sausas oftLs - Istisus netus plonqjo [gliq galuose kauna-si smulkis varpos pavidalo lrba dirva. Kiti prieii0ros ypolumoi: Sildomoje g).ila. niais. ieimrz crass aceae. sierollii ruiis kiek plones. puola amami. pilkim jo ugliaitarkiai ap. 43). Vasar4 ka-s 4 savai- iilokq.s. l<\trio lapai sauldje nusidazo raudonai.

tiksliau. kad afrikin€ sparmalija iigarina daug dregrne-s. nugeneti iki sumedejr:siq stiebq. J I6vynet Pietq Afika. pusiau uksmhgoje. loistymcs. nlat. - rugpj[dio mAle- - je patalpoje. lr?iimas: Lieti saikingai. Sveln s naii spornnni- iiio. rai vadinamoje. Ii ugliq su Ziedais papiastai iiauga ke-snesni ir gausiau .. paZemiui basidriekiantis auga- Dcugirimos: Tiesiog sakelemis. Kas turi kelet4 Sakeliq ii karto.jei tik neis4la iakrys. tiek ir vdsesfld- siais trg"iti kas savaitg.I Soleirolia soleirolii Spannannia africana Elksin6 Alrikin6 spornoniio J c@db Tai !traius kambarinis medelis. todel Zem€. o@fr' t Silblami. Kovo Geriousioi augc: Sviesioje. tiek iiltoje. kurios stebetinai greit i5leidZia iaklis. jei auga per mazame gdliapuodyje. bet suaug9. Ti ! i ac eae. Nebijo Saldio. senesnius Zem?. iydi tik budani ta- ioliolcp6. Balti su raudonais ir geltonais kuokeliais Ziedai sukrauti sk8dio pavidalo Ziedynuose. (i' = I I medzia$l t ik1lmo ir del Silumos pertekliaus. Ziemq iviesioje vietoje ka^s 2 mdnesius. kurioje ji auga. ii neiydindiq didesui ir tvirtesni. jos iieclai. bet ne sauletoje. Potqrinos: Afrikine sparmanija leugvai apvirsL!. privalo niek:uomet neiidZiiiti. lrgiimos: Dideli lapai rcdo. las tarpsta net uolq bei dalinart ker4. liepi- gurvuoliri (-) P. reikalaujantis uemaiai erdvds ir iviesos. Minksti ir sveliis tarsi aksomas. l(enk6ioi. lfiti prieiiiros ypclundi: Jaunus augalus kasmet. ligos: Meta pus ddl iviesos bei maisto Ji ouga greitai. fdvynd: vidurzemio jalros kr. Kai kurie (bet oe visi) augalai nuo ziemos vidurio iki pavasario iydi. t ir miltuotieji slqdamariai. lapai luoi nueina ddmemis arbzr kia. dkleli karpJti jos l. t85 . tadiau neleisti ir visai i!dziuti. Taiiau oadekle uZsilikps vanduo taio pat prazhtinlG5t Va-sar4 laistyti daugiau.prieiokiais. baltasparniai kes. - Kiti prieii0ros ypotumoi: Dainiau purkiti.tpdi iSgari- drignis. hiioje a ga eLksine. sumedejg"s krima-s. Itin graziai ji atrodo geliapuodyje. geZemA. Sodiiti i T. Dlugininos: Pavasari dauginimo lysv€je. Seimc: Urricdcedc.s erpsai. Zydintys medeliai. vdsestdje patalpoje tik Etsykiais sudrdkiiti. todel jQ pravartu sodhti i Siek tiek di- a I = desni. Gaudama-s per maiai Sviesos augalas nef3aZiai Kosikoje bei Sardinijoje iis gajus nedidukas.oliniais ngliais iildomoje i$dqimaktisL Kovo rulpjldio mdnesiais trtriti kas 4 savaites. PeNodinti neverta.oitarpustary Zemes su iaklimis bei il1do sieneliq pripilti vanden! kaupiandiq molio Seimo. Del boikaus. ligos: Retai. loistynds. Geriousici cugc: Sviesioje. sierq plySiuose tarp Sali.cfrikin6 spormonllo na daug . dilgdliniai. kaip greitai elksine plilta.40). arba istista. Jei laistoma nevienodai. Ziem4 maziau (jei augala-s laikomas ve-soje). ypad jei jis pakabifltas.TKs 2 arba geliq Zem? po gatvio plyteliq. nevedinto oro apniDka vomtiridile.l5"C) patalpo- je. Kenkdioi. persodiuti i gdliq - jei rei- Kai luneta lapus. turi biiti lt ol'at dregna.L{t4i. ii abiejq pusiq apaugg smulkudiais plaukeliais lapai kabo atrt ilgq koq. vqsioje (fiem4 l0 . bet tolygiai.

.

ypai paumdjus augirnui. TKS 2 arba dienq. Augino rnetu trgsti kas savaitg. bet aot tvirtq stiebq. viriuti. ligos: Retai. Ji lei- Dougininros: Pavasarl ugliais (su maiiausiai viena akute ir dinti iT. [sus. per mefus galin- gdliq zemg.4raceac. lapai dantyti. [cislymos. Megsta draglr4 or4 ir siltq zemg. Tdvyn6: Pietq Amerika. fi em4 laistyti saikbgai.1 gd. v y ntrre- - diniai. dZiagq. f€vyn63 Vietnanas. TKS 2 arba ge- vielu lapu) liq Ze mg su puQla-sdio ar- iildomoje (25'C) daugiri- dribsniais. Siq tadiau dairiausiai pa-sil(enk6ioi.5 geriausia atsargiai. ajeriliai. Seimct V itac eae. Pclorimca3 Jaud ngliai rudai plauapatineje garetinai trapns. Geriousici cugo: Ne itin iviesioje. tad juos kuoti. Za- lialapqs iviesioje ir pusiau [kmingoje. ligos: Jei oras tuiko StngoniuDt per sausa-s. su-siskirstp po 3 . 1ldje puseje tamsiai Zali. visus metus vienodai gausiai.'rit1ai Irett . singonis sukauna ialius ba stiebo daliq (privalo dus ryikiai raudonais patureti nors vien4 lap4) auZiedJapiais.dauginirno lysvdje. l?8). visus metus Siltoje (net Ziem4 lre vesesnaje kaip l8'C) patalpoje. retkardiais uuvalyti dulkes Duo lapq. kovo dio menesiais lfiti prieiiuros ypctunci3 KiekvieDq pavasari h$ti rugpj[krs 14 persodinti I T. Tai labai gajus vijokliuis k-rUma-s. gleiving dirginattdiq meieimc:.Xenk6ici. daZnai apninpodaphtLlutt jos marka skydamariai.I Syngoniurn Tetra-stigrna voiuieriantun Singonis Tehosligmo d tD = I I I = I J c@6'db Singonio lapai iirnarginti baltais arba sidabriniais dryziais . Tetastigma priskiriama prie viszaliq lianq. Vdlesliame amZiuje. giniais iildotnoje (25"C) Yra keletr-s Sio augalo rh. trgiimos: Vasarq vandens negaildti. o& lfiti prieii0ros ypotun!oi: Dazriau purkiti. senus.rip l0'C patalpoje). t88 .pagaljuos ir galirna aLskirti ii augal4 nuo kai kuriq filodendry ( + P. jau subtendls Singonis - pt@StuLs rijoklis.todel jam reikia tvirtos atramos. kamba- do tempera$tos vandeniu. prireikus perco- Tetrasliqt@ steh. priklausomai nuo temperun'uos. tisuiaulti5-6m. Nebijo sauso Sildomq kambariq loislyncs. Augdatvirtai priristi pde kopetema geliapuodyje tetrastigliq fia Zydi retai. neiivaizdiius Iglius apkarpyti. frgiimcs: Laistyti milrk<tu. toje (ne vesesneje k. pakankamai iil- Geriousici cugo: Margalape-s ruiys Sviesioje. gaspalviq veisliq daZnai Atsorgiai: Turi od4 ir bi1la paaduotuvdse. ajeriliruns bldir gus iie- Dcuginimcs: viriiiDiq dzia apsukui Zeliandius mo lysvdje.

niu lapu.t. kai tik senas lapas patelka ant zemes. Ziem4 kiek vesesmos iios: ndje (bet fle Zemiau 10"C) c Trades cant ia a lb iflara sausoje patalpoje. ii vieno galo loislymds. ligos: Ziem4 atrodo kabardiame gdlialaikoma per Siltai kartais puodyje. Tai itin gajus. dinami be arba su motinigiametis 25 .apva. pusiau uksmingoje. Kovo rugpjldio mene. Veriegata' ('MarguG') lapai iimdgirti kreminemis bei musvomis demdmis. pavyzdZiui: "Nugarinis".atd' ('AuksajuosG') o Trades cant i a b lo s sfe ldiaaa lapai mesingi. [oislymcs. savo tevynajer geguzes Lapas su jaunu augaleliu. lapes rriiys bithai iviedailiausiai anodantis kasioje. raudona apadia. TKS 2 arba geliq Zeme).vien4 gdliapuodi. Geriau kasmet pasodhti jau- - nus uglius.drdgDa.siais trgsti kas 14 dienq.avi'atd' ('Baltajuostd') sidabriniais dryiiais iStrispalviais bei 'zlareo dienq. ii kito . geriausiai kiekvienq pevasil4 lrbc vssJrq pasooulu jaulus augalelius (i T.puse. va-sarq lauke ieielyje. juolab kadjie prigyja labai leDgvai. Vasar4 lieti gausiai. bet iemd lliti prieiitros ypctunoi: Persodinti Dereikia. turoje daZriau ?urkiti.vor. t Zemeje. birZelio mdlesiais prasiskleidiia ialiai rudq bei oranZiniq Ziedynq kekes. Zal i alap c@6'# i Trad es c anti a ftunti&txs is. Gericusioi qugo: Sviesioje. Dau.ToLniea rnenziesii Tradescarrtia Tolm6io Trodeskont6 c@ ToLnija Ggsta gerai NAdinanns ir vesias patalpas. balldiuose geUapuodziuoblogiausiu atveju . jaunq augalq vir. iiem4 saikingiau. kambarines geles augimsiltoje. veilus ir ne.apaiioje). Persodinti rereikia.l0'C) vietoje. puola amaJai. "Jauilankdlase j isai stkrauna patariama iaikyti visioje (5 . Tr ades cant i a Jlu. betjei Ziemq lailiarios yra jos veisle-s koma vesiai. Ii 60 rusiq kaip siau iksmingoje vietoje. sis'Variegata' labai i:i i Trodescanlia aIbirqora. zydi tik augdaima sirgti.30 cm auki. 189 . remq komelinhiai. . fdvynd3 Pieq Amerika. maiais.l's Silr"r' (' Roknedaug. ieimaz. lrgiimcs: turi biti dregm. bet lle sauletoje.l i nen' ' je. mas rctiiraliai gamtoje. Dcuginincs: Jaunaisaugaldliais (+ nuotrauka nyste senatvdje" arba Lruie i Zemg so"TukstanG motinq". laistyti visai 'Roc. uolaskdliniai. Veisles gelsvai dryZuotais lapais. Seimaz Saxifragaceae. Del tos savybCs kituose kaituose sian augalui buvo duoti ivairls juokingi pavadinimai. iio Zolinis augalas puikiai llenk6ioi.Gericusioi ougc: Margareiklus svyrartis augala-s. Tai ne tik puoSnus. Apskabyti gemi vEdinemoje patalPoJe. kurie loriai leidZia ialoris ir va[de[y- T6vyn6: Siaudnd Ramiojo vandenyno pakmnG. "Vaikelis ant keliq". ligos: Kartais. Douginimcs: Visus metus [gliais.Zemd turi b[ti nuolat lainais lapeliais. bet istabus augalas: ir iirdies formos plaukuotq lapq visimo pumpurus. Itin popu. kurie tudtuojau iileidiia ialois.iiures ir visqjq pluoit4 pa-sodiiti i pana. Kovo rulpjufordo sidabrind') bei 'lf aio mene-siais trtrsti kas 14 . treiimas: smailiais. l(enk6ioi. C o n m e I i nace a e. Ii jrl ilgainiui iiauga mafi augaliukai. [ors retai. "Viita su viSdiukais". Kili prieii[ros ypctumargiitais Iapais ir 'iriicomci3 Kambado temperalor' ('Trispalve') .

l6vyn6! Meksika. Saknr. ligos: Ztemq laikant per Siltai arba kai trulsta Sviesos. ga- balais arba doninemis at- Kenk6ioi. kieq ir smailiq laprl kuokitais. Pclcrimos! Per auKtai isa[gusias jukas pavasa4 galima norimoje vietoje patrumpinti. vasarq siltoje aplinkoje (mieliausiai lanke. galima nejuokais susiZeis- - Scul6s voikss Akj traukia veilus htcca aloifuIia laprl htokitdi. .visai nedaug. ilgr. peNodinti i T. iiemS priklausomai ouo temperatuios . Dcuginincs: Zalomis. lfiti prieii0ros ypotulttoi3 Jei rcikia. nols geIai pakelia ir kambario Silumq. Kovo nrlpjndio mdnesiais tl$<ti kas 3 savaites. ieimaz Ag av ace ae.saikingai. againiai. sauldtoje terasoje). Alsorgici: Lapq kaitai bei smaigaliai aitrus (ypai Y cca aloifolia) ti. patalpoje .irl gyventoja.t (50 -100 cm). ima blaCti lapai. tik ieuzmirSkite pjivio vietos pabarstyti mediio anglies milteliais. TKS 2 arba gdliq zem9. Beje. apatiniai lapai apmirsta ir laenta nuolat faip susidaro aukstas plikas kamienas. Gericusici ougo: Labai aviesioje ir sauletoje. Vidurio t Siaures Amerika. lrgiinas: Vasarq lauke lieti gausiai. loislyncs.10'C). tmukiarti aki tankiais pilkai zaliq.Yucca Juko #@tu Yucca aloifolia rto se'dg laikq yra mdgstama didefi q geliapuodi. Ziem4 megsta vqs4 (5 .

ligos: Retai. k*tip teigia jos zebrina alrodo dar graiiau. 143).Kd metus arba lqs d ejus. l6vyni: vidwio Amerika. TKS 2 arba gdlirl iemg.m' mg./osa rir-iis. pasizymi retai.. iti1r graziai atrodaltis kab. Scimaz commelinaceae.' Meg$a visus metus biiti pesodiati i T Ze I9l . Xanthosona nusvirusi) .?ii turi odq bei gleiving dhgiftrlrdiq neiZiagrl.uliiuose geliapuodiiuose. i Seimaz Arace ae. hgiirnos! Kovo siais iiek rugsejo mdnearri bfiti nuolat tiek dregna. Kaip ir jos giminaiG alokazija (-) P. Loislymcs. Be to. Rediau pasitaikanti yta Ze br hw ! o ccr. Kabaniiane gdliapuod e c@ Tai artima tradeskantes P. - botarinis pavadini- ('Didingoji'). Dcuginincs: Snkriastiebiq dalimis. Smagiausiai Itsadosoma jaudiasi uidarame gCtq lange arta &egname Siltame SilbamyJe' Kenkdici. Ziem4 lieti saikinsai. Geriousioi ougc: Visus metus pusiau paunlctr€je arba Seddlyje. Tr$ti iend par. Tamsiose patalpcc gra.gumbai tudtuojau ima p[ti.rii De tokia t api ir neturi dryziq. ne vesiau kaip l2'C. kovo rugpjndio me]resiais rgsti kas 14 dienq. Prigyj:r tik iildomoje daugirimo lysvdje.juos apdrka bakerijos bei grybeliai. Geriousici ougo: Sviesioje. persodiuant. Daddkle uisilihrsi vandenl nedelsiant ii- komelininiai. ksantosoma laikoroa vienu iS puoSniausiq lapiniq augalq. mas (lotyniskai pcndr. FIliudiats.20'C) oe. nebijo sauso oro. puola voratinklirle-s erkds. &ignamg Siitame (18 .Lsiio dribsriais. Alsotgiaiz /jrde. sumaiiyt4 su smeliu arba putpl. apaugg l(enk6ioi. ajeinia. Jos lapai minkiti.ultis . taaiau kitos ruiys ir veisles tokiomis savybdmis Douginimos: Ugliais. oiltil f. Zehrina pen&tLa.Xalthosorna lindetii Zebi:na lindeno ksonlosomo Zebrino Ksantosottos lapai o@ - reto &roZio. 189) gimintitd. kas 14 dienq. lpad veisld' M agn ift cr.ifi pdeiiiros ypctu!rdi: SiaE augalui feikalilga tret 70% oro dregl3e.iios spalvos nublunka. lrgiimcs: Lieti saikilgai. bet ne saulCtoje vier toje.puihs svyr. Beie populiariausia yra dryZuota v eisld' Quair i co lor' (' Kearspalv e' ). Ze br i na Kili prieiiiros ypotu- nci: Pavasari peFodinti T.alas. Senesni augalai sukrauna ajeriniams bfiding4 Ziedln4 sr balhr papedlapiu. bet daug geriau kas' met pasodintijaunus augalus. ballc{vi.lugalas. kurie ir vandelyje lengvai iileidzia Salqds.la = 5h! augalui praZ[tirga ialta. T€vyn6: Kolumbia. tai pradeda leisti a5. daiuai naudojama apZeldinti geliq vit'inq arba Ziemos sodrl lysves. ligos: Jei ora-s per sausas. Kadangi auga it keroja labai greitai. () iiltai. drdlrra dirva . luisfynos. auginamq kambaryje. Visos tlys Ziiomos rflSys auginamos kambaryje. Vandens ir tr+\q perteklius blogai veikia lapq spalvq.pr.

nemo$i cteiviai ii Tolimgirp Rylq. slTotele.Ls. Sirdiiki arba inkstiiki rySkiai Zali Sio augalo lapai laikosi ant metro il$rmo iglirl. ikishs iZe- r3 J I m9. Ziemq iviesros pataipos. Zali.:t. vesoje . l. <umedd- j9 gr. Pastab:r: Tinka augirrti hidropolliniu bildu. Vasar4 laikyti lauke. saulaiariniai Tsr vvne: Karoiina (JAV) Geriausiai augil.. storirs (skersnuo 2 .s fonnos vabzdZiaedis augalas pailgais lapais. Vos palietusjie bemat susiglaudZia. varpiniai. Kiti priezifiros ypatumai: Kjekvienil pava-sari persodhti i T zemg.6 ctn) jo karnienas atrodo nupjaut. iiem4 .lstus.Vcisle tuip pavadbtta dil ialiai tuotds). k:utiam vietoje iDr:l\ttl LiftrNu stjebu i(errl]J kietj. uesioj". imonfr0s orbo keisti lopinioi ougoloi.tpet l vsiliq irgliq. F H positoikonlyr. tr9si11ari Silumoje lieti daug. isiiaknijgs ir iileidg-s vis4 ]. Kjti prieziaros ypatumri : Kiel-vietuis rnetris persodiDti i irrd4 sr durpdmis. ziemq 5l0'C teDpera$roje. niikni stria tus -.d. Laistymas. Seina: D roseraceae. ber ne ialtesleje kaip 5"C patalpoje.1uns- 192 . v6l i5 nouio alrosti Seina: Gran ineae. Jei iilta vasaru. Ziem4 laikart per iiltai ir per sausai gali uZpulti vorati|klines erkes D!ugiq!: loilsislu1kiai. Lrrriq galai pafl.aistvmas.. Testrr d inari a Iesludinoriio taipiojantis pusiaukrlmis. Tdvyrrd: Atogr4zos. tuituojau iipiltil Vasar4 trpiti kas 3 savaites. nuo birielio iki ruderrs galimr laikyti lauke. Dauqinimas: Sakel6mis arba lapq dalin-ris. Sii. ju.Lius i sp.ioj". Uisilihrsi vandeni ii padeklo 4 seni poiistomi. Sis augalas labai jaufus ir retri kada namuose ilgiau iisilaiko Jam reikia dregnos.ri dryZuotirs. g"rai vddharnoje patalpoje. trgiirnrs: Nuolat lieti lnidcitu vaDdelutl ir laikyti drdgrai (pelkiq gyventoja-sl) Tik vasar4 rebykiais Po truputi Patr9iti.vdsesueje.rrlrui itirimuplet r privirsiLuni Testrr ditnria elcphantipcs n3z1i kuo skirisi :ilno Tesndinat itL sllvali.maZiau.I I I = I Barnbusa vulgaris'Striata' Dionaea muscipula Bombukos Joulrusis nusekoulos Mazas.Ls. J CD Reiiou Apie nletro auk(dio gelton. vesios.stuoto sticbo (lotJ- Bontbuso vulgaris 'Striqta'. Geriausiai auga: Vasar4 la_ bai sviesioje ir siltoje.

Senecio rowleyanus Korolin6 iil6 Seima: Budd. Per ilgas ataugas pahumpinti. irjos jauni augalai biina gaZiq spalnl. TevyqBirma.o cirrifornis. vasar4 po ttuputi trpsti kas 14 dienq. Geriausiai auga: Sviesioje. Jaunus augalus reikia vien4 arba du kartus apgen6ti. Seima: A cant h aceae. P+gisiga$ P*iau sumeddjusla$ ugua6. trgsimas: l-aistyti retsykiais. bgsimas: Visus metus lieti vienodai ddgnai. o apaiia . Sildomam orui purkSti. Kiti prieziauos vpatumai: Jei reikia. ivilganiiais tarnsialiais lapais. budl6jiniai. laistyti maZiau. lelijiniai. Geriausiai auga: Sauletoje ir Siltoje (Zia4 10 -12"C) patalpoje. Ziemq vdsesnd- je patalpoje. persodinti i kaktusrl ZemF su putplasdio ddbsniais arba kitomis korytomis medZiagomis. Perilepta dyeriana Perilefia ga14 smaildjandiais. Tevvlle: Pietrl Buddleja indica Afrika. [FSti kas 14 dieDr]. dauginimas: Kadangi perilepta greitai auga Ophiopogon jabural llgolop6 gywrborzd6 Viszalis augalas Zaliais arba gelrorai dryZuotais lapais (veislt ' Variegatus') ir baltais bei violetioiais iiedais. pries iileidziant daiglls. Kiti p ezjnros ypatumai: Jei reikia. Sliauziantis augalas. Laistymas. tresimas: Saikingai lieti milkitu Zolinis knrmas elipsiikais. Labai atsParus. r .s ir sauso oro. hi : . Jis labai rlereiklus. Kiti prieiiuros vpatulsai. plonais.o Senec.J Dau!:rirar: \ulauinrs lgiius prdZo! je ka:'. iiem4 ir laikant vdsoje .s: Laistyti gausiai.Se]llna: Discoreaceae. Senecio r. pavasari reikia apkarpyti iglius.uljp pat ne per daZniarijiai t93 . kurie Siltoje dauginimosi lysvdje greitai iileidiia iaknis.trg<ima.tdicans . Geriausiai auga: Visus metls Sviesioje. Kiti prieZiuros ypanunai. Rudeni ir Ziem4 irgi geriau neperlieti. kovo .a: C omposit ae. kadjie bntq veslfls. pava-sari persodinti. Tdryng-Madagaskaras. Geriausiai augai Visus metus Sviesioje arba pusiau uksmingoje. Daugitimas: Pavas"ri kero dalimis.lzj aceae. labai nemegsta tiesiogines saule.a: g4liPietvakariq Afrika. vatdeniu. Apgendjus iiglius ir nupurdius senas iemes kiekvienais metais pesodhti i T z"nP.rugpjuiio mdnesiais XiJ Frietinros )patumair Prireikus pava-rE:i persodind getapuodil neaukita. Zydi pava-sarl maiais. Senecio surilkami srlrantys herretruts augalai. Laistvmas. tresimas: Siems augalams vasar4 reikia poilsio. i kul). graZiai Sakohtsi. i Pll-ba: 2 dienas lei-rti Lslrrlorlti smilingo- Panajiai pri2iarimi atc}J. taigi tuo metu beveik nelaistytl. flrgpjuiio m6resi. Jrl virsutine pus€ kole ligi kradhl yra metalinio su vjoletiriais atsvaitajs atspalvio. sauldtoje. 2eme_je. Settr.raudo11a. ant kuriq lyg perlai alt viflutes rikiuojasi Zimio fonnos mesingi lapai. akandliai.isrj/mas.ur i kakusq Zemg. Ziema laikant vdsesneje patalpoje. Seimat Lil iaceae. vasar4 kart4 per m&esi patrySti. T. vasarq Siltoje. bet retai kasji augha. Laistvmas. esant sausam. Tdvyrq Japonija. dregnoje ir Siltoje patalpoje (iemq ne v6sesneje kaip 16'C).spalio menesiais ttsti kas savait€. laikyti beveik sausai. lrisfymas. Geriausiai auga: Sviesioje. cinamonu kvepianiiais Ziedais. gra:djatiediiai. Kovo .Siek tiek maZiau. Daugilimas: Seklomis ir rlgliais (sutr- Budl6io Tai viszalis krimas apvaliai karpytais tamsiai zaliais lapais. Patalpos temperatira gali wyruoti nuo 5 iki 20oC. Siltoje (visus metus ne maZiau 18"C) patalpoje. kas 4 savaites po truputi patrgsri. gal metro ilgumo ugliais. pusiau ulsmingoje vietoje.

stondus ir blizgontys loryfum nelolinioi. Dougolis poporiig . . fie m6gslo dr6gnq org pusiou ir nuolor iiek tiek dr6gnqiemg. poporiiq lopoi lyg0s. kiQ .korpyti or ponoiiis i ploniousirl n6rinirp skoros.Vienr. .niSko ougoloi. loiiou visi be golo groius ir grokiiioi suyronlys veilionis v6duokl6nis. o dor treiir.

kuri pagal jo prigimt[ privalu patalpinti i kite botanikos sLariq.yg taok-us skCdiai nuo saules ar kuplios v6duokliq puoklGs sie dosnia Zemds sodra tryk5tartys ialumos pa-saulyje. kurioje or4 jiems drekinti reikia kitaip. iitaip susult4jaunqji lap4 ne taip lengvai apgrauiia Zv€rys. kq iino- le opie poporti Ar Zinote. ant saules nutviekstq uolrl ir Iret vandens pavtiiuje. kad papadis. iiemos sode. sios sporos yra srnulkios lyg pudra. ir atoBrqzq miS.sporomis. Nauji lapai randasi i3 augalo vidurio. pav y zdiiui. jie kyla vienas paskui kit4.jq kilirnui sustor6jrLs. Anglijoje Viktorijos laikrl imones i4iF mdgo papardius. paludariume arba Siltnamvie.40O milijonq metq. praimatnaus restorano ar vie5buiio sal6je. nes jq lapus nuo perdZilvimo apsaugo vaikinis sluoksnis. nes nuo seno yra pmtusi prie sarlsringq vietovir+. Jie patys. vadinarnas polaiikiu. Praeit4 tsimtmeti buvo itin iavimasi Siais Gties puikiais augalais. terariune. Ne itin lepi ir apskitalape pel6ja. o tai reiikia. ir skleidZiasi vis naujos lapq v6duokl6s. leidiia pails6ti akims ir clZiugina Sirdi m!slingais. daugelis papardiq nemdgsta purikimo. Negana to. Irs. pjautuviSkasis cirtomis bei pladiaragis.iem6je) susidaro pinnilis Zelnuo. ialtos iemds ir sausros. betjis maiai tepasikeite. sidabriniai. 2. telr rerasite i papardius panaiaus ciko (Cycns).rs laskeliai. paplitusiq visame moteriilor^s dauginimosi organus. ir giliame ieidlyje. Jg gal6jai panatyti kone kiekvienoje svetaindje. Savaime suprantama. drdg- prieiasdiq: 1 Skirtingai nuo kitrl kambariniq augalq. ramiai sau Zaliuojantis ant Jusq palanges. - t95 . kad i5 ketaus ir stiklo gamindavo jiems puotsnias vitrinas. birios krlvelFs arba ploni brukineliai. Jie nemegsta tiesioginiq saulds spinduliq. jie nepriHauso tobulesni{ bei modernesnig iiediniq augal4 uoje ir iiltoje geliq vitrinoje. Jie daugina-si panaiiai kaip grybai . kad jais uet galima vaikSiioti. Tad jie auga. t ryriikus Papariirts. Taigi tolimesniuose puslapiuose rasite apraayhls kamba- si liulini kalnIriiti isitlise platione atogrqhy ruediio tarpLia$e. vesos. Beje. kaip irjo protdviai. bet atkakliai i viriq keliami maZudiai susukti kurniteliai. Priuoku- Bendri poporiig prieiiwos bruoioi Daugelis karnbadniq papardiq yra Siltq kra-itq giriq gyventojai.jg savyb6s ir groZis tiek saviti. kurie savo tdwnije at4ga ant kilry ougal4.kartais net mediiai ir krumai. stangrus kaip oda arba gleZni ir trapts. kad oras taip pat butq itin dregna-s. o tik pa-skui iirado Ziedus.tikoje papardiq karalysteje. pilki arba rausvi. papartainiq (Filicopsi- &) klases augalus. apsilankgs drEgname atogrezq miSko . Ant dr€g- - ilg*. klasei. puvenq apstus dirvozemis. tad jas gali iiueiioti vdja-s. kurietns swijungus iiauga jauuas papardiuka-s. dainiausiqi dideliry medii6 galima priri|ti prie medZio iievds gabalry . kuose. padios notuS6les gamtc su meile nunertais lapg raltais. taigi 5ie seuoliai dauginasi kitaip nei iiediliai augalai. tarp aukitq senq medZiq. Sioje knygoje jie buvo suraili i atskir4 skyriq ii esmes ddl dviejq StardZial apes nr-iys. Taip prie5 ger4 Simhaed rai6 vienas botanikas. yra tikras "dinozaura-s " augalq pasaulyje? Jo giminei apie 250 . Paparniai neZydi. Daugurnos rGiq lapai yra daugiau ar maZiau ploni. tikras kosmopolitas Siandien botanikam-s Zinomos apie 2OO Seimg ir 900O riSiq papartainiq. plunksni3ki. parduotuvdje. Sporos iisid6sto apatineje suaugusig lapq pus6je ir atrodo kaip smullcl. Pluduriuojantys papardiai (Salthria) aptraukia vandenis Pietq Afrikoje tcip tankiai. kad jiems labiausiai patilka drdgnas. Jie gaf bnti Sviesiai arba tarnsiai Zali. ir ahodo lyg pamaZu. kad apiejuos stadiai bOtina kalbCti atskirai. JLs turi rinius papardius. punr-s ir maistingas. Pom6ginkite prisininli. nes savo kupliomis di<liiul€mis lapq v6duokl€rnis iigarina daug vandens. ten pasis6ja ir auga kiti augalai . o ilgainiui. kadjie galCtq taryti nuolat drCgname ore bei dirvoiemyje. pakendia sau-s4 or4. no ir iilto pagrindo (pavyztliitri. Jei augalas jaudiasi gerai. Bet daugelis kitq kambariniq papardiq geriau-siai jaudiasi vonioje. tod€l Zemg. Dar ir Siandien papariiai bene ndgstamiausi lapiniai augalai. nors jq amiius ir ndra labai rrio klirnato juostq. i3 padios Serdies. Motila garnta pirma suk-urd juos. privalu rruolat laistfi minkitu drungnu vandeniu ir Ziureti.tuotuet jie jausis kaip namuose. ir pusiau paunksneje. Papardiai veii ir viduti- fontaDai atgaivina pavargusi keliaunink4 savo gyrTbes versmc.

Jo Sakniastieb is yra storas. 43). noi: ('Fricas Lutas') bei tu ldiaa- ti (ypai kai butas iildomas). I6Wn6: Pietq Amerika.urksrdj e. dregnoje. petsodinti i ba TKS P ar- I Zemg. o vitrinoje ardar geriau ba uidarame galiq lange..l. ieimoi. Jei Saknys gauta nors kart4 isdzinti. Nebijo sauso Sildomll patalpq oro ieimtz A sp i & a c e a e. Labiausiai paplitusios ytu Adiantun raddialant po truputi trpsti. pava-sari.s bei skydarna- rai vddinamoje.s spalvos. bnti dregna. tad kambaryje auginamos tiktari nedauge- Adiantas krap s ir itin iwLnus. nei skersvajq. Tdvyn6: Atogrqil ialys. A di antace ae. tamsrudziai alba juodi stiebai.na clanniastiebio dalirnis. iliauiiantis.24'C). puola voratinklines erke. Adijantui chamkerin- prideti durpiq). Polifl ez jja. riai. Geriousioi lugc: Sviesioje. ttkrapapartifliai.4 r/idrur.P4 ol Visos 200 minkitu. o@ rugpjudio aristata nebijo sauso iildal L! pata. Gali. Geriousioi ougo: Pusiau par. jo veislas'f)ecorrnt' ('Puosnusis'). raudonai rudais - - trtriti. l(enk6ioi. nes kitaip ne- Vidurio ir Pietq Amerika. Naujoji Zelandija.liomis. drunguu vande- tiu. (r P. adi- jantidai. pusiau nksmhgoje be tiesiogines saulds vietoje. Sis papartis veSa arrt kitq augalq. Ta. t96 . dainiau pu*i- Kili pr'riiuros ypotuJei ziemoja iiltai. Ziem4 ne vqsesndje kaip l2'C. Dcuginimts: Dalirnis arba sporomis paiildytoje dauginirno lysvdje Q2 .l!arl' ('Kvapdausiasis') '$ba' Fritz L h' ir Kiti prieiiiros ypotunoiS Bnthai drekiflti or4 cm ilgio. maZiau.'Fragrartissi. fornis gi ploni ir stard[s kaip viela. ivynais. ge- ft Arachniodcs arisratd. ligos: oet iviasos stokos Drinkiteja stiebai. augalas Zu- val Kovo Sis kiimu augantis papartis turi stargrius talryfum odidus lapus. Poslobo: Jautrus cheminians vabzdiiq naikinimo preparatams. - loislymos.I Adialtum Anchuiodes Adiiontos I I E a E o&n'dk . ligos: Perlieta-s nebeisleidzia ataugtl. kovo rug)jfrdio menesiais ka-s savaitg po tnrputipa- talpoje melle-siais kas 2 savaites po trisjq plurksms. knio veislas'Sc tullt Roseunt' ('Rozir s skyda-s') lapai smulkir-s ir rozirle. geriau skystomis r. ypai jos veisld ' Vari egatuhr' (' Mar E\ttis'). dreguoje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip 20'C) patalpoje. lrgiimcs: Zemd visus metus privalo Australija. suserga suodlige. didesrius augalus pava. k1ros kartais uzauga net 70 vdsesndje - lis. Vasar4 galima isnesti i lauka. darinai purkiti. be saulds.26"C Zemdje (sdjos indus zu drcgromis dutp6mis pastatyti po lapq veduoklemjs) arba kero dalirnis. pasidenggs ilgais.jei per iiltai iI pei sausai Zietnoja.sar! persodinti i P arba TKS I Zeme (i labiau patr?St4 teixenntr. Dougininos: sporomis 24 . dazniausiai art medziq kamierq.rr rusitl nepakendia uei sauso Sildomq patalpq oro. Lieti vie11 beleidiia atzahl. Siltoje pagausiau. lrfiirflos: Lieti viefl minKtu ir dnugru vandeniu. ginti ir atZalomis. Art vieno stiebo bfina po dvi ir net lqislynos. iiltoje patalpoje.s pat gali asitikti ir ddl per ialtos Zehds arba kieto vandens. ir Sak- l(enk6ici. tabiausiai pzrplihrsios iios genties riiys ym Arachniodes adi anti- jei reikia. visq pirma Amerika.

lpus su talnloislymas.irlelis neZino.riis.rstiebi. daZniausirri jkyp:ri auganti ispuding. phurksnii\ Xili prieiiiros ypclu- lapq veduokldmis. purus ir opslus Puven{. jei ora-s per sauvrs.. tilkr l-: :. l(enk6io'r.l skersvejq ir irltos dirvos.nnblry auginamq labiausiai plplitLrsi Nepurkiti.: :.rnose patalpose puola skydamariai. ligos: Jei per Salta $arui lapai buna rudai raudonos spalvos) ir IJlechnun iltoarei.-{raZu (nerisesrrqjc-kaip I81c) p.:.:r"nite-s (ls?1e -.. Laistyti mhkitu k nba- do temperatiLtos va[denju. ino: :.rtalpoje. Douginimos: Sporomis iiltoje daugiuimo lysvdje. -::::::_:. rliui sufonnuoja {al metro ilgio. suteikiariia lapans bliz-qesi iij aucal||s jos nepa- loistymos. :. geriau drekinti or4 (-) P. -.::k merro ilgunro plaiius Da paklotip:Fildq. D.43).rnge ialta. ligos: Prastai v6dirr. g\ sh per viduri.:cc.::. ilgai- naii i -: .:.l Srrkiri.:. Geriousioi ougc: Sviesioje. .-. Daugiru Silumos ir itiu drdguo oro reikia B iiems puikiems ougolqms luli br)ti toks. 43). pusiau irksmiDgoje dideliuose induose bei lai- kyti Seselhgose terasose ir balkonuose.rpLlskroteles : .25'C) arba kero dalirnis.i' .: kaip brornelija. Nuo ISlechnun gihbttnt -l t^l . m- duoja laprl lgastlli. Saltas dirvozelnis jei per liau- Naujoji Kaledonija.::. .l lnetq vaMrQ persodilttj i T. Ii k. 3<riolsioi quga: P:ri. dribsniais.riltes priemone.s a Kenk6ic'r. l-rlbai nelnegit l tarpdamas natura.r :.. Jei reikia. i:-- Potorimos3 Jokiu budu rrepurkikite lizdines kaln. !e i... Ba- lturdiio '197 . ir per sarrsas orat.. rxa Asl) |?n iu t idtts Dcuginimos: Spororris paijldytoje daugin jrrlo lysveje (20 . rrors kaj .-::.irr{ iildomrl patrl- moi: Sildornose prrrlpodailliau purkiti n1i[Li- ya IJLc. ig prot6virp gimluosiuose miikuose: ieiman lsLechnaceae. laistyti minkiru.: S:.::. vesesnds uZ ot+. Lrzdilrd . .i l. Pcldtinos: Rulis nar? slri( z?r/ iihcs. - Ziem4 reiiau. TaYyne: lr:--::: .:iaijara patinka iilt:r :: .i:ucse autaniios )r. TKS 2 arb:r geliq Zerrg.:. . p:rvasari ir vasarq k:rd4 per savairp iiek riek patreiti.. gali uZpulti 11ematod. buti.Aspleinirun nidu-s Bleclurum Lizdin6 kolnorut6 Unksmen6 (t* Liadin(:s kalndnitts la\! skrotela Btr tarsi pihu|ilis.r-.ri. Kas por4 lech n ut n h ra-si I ien. trpnitika vorartirklines erkes.. :a:as kxrrrbarinAs veis- drdlgia.--i. \'anl tltL l]1e. bet Zema rugpjrtiio m6- niekad neturi iidziuti. p:rvasari persodinti P Zern? srr pLrtplasdio dnrrllru vandeniu. vasar4 dazltiau.htunt gibbttr '.:-::a kuLnirute l.: kal- jasi rugti.r:i. Dirvoiemis :-:.rzr:. taii:ru ne vesesnirme llei l3'C ore.ln1 t <!te tl Sis senllju o& nlsiai sutik dkis atitra Rtt.. i ganrtoje uZaugina betacljei pal. : :._ :: -a\ : .. Ze les misku langeje. . lengvos.arrr' ( Grrba. liiZi{lius l. Labai nemegst. uuksmeriniai.\.: \::sureDkaliexrus ::::::.::a-{1ril aplinka.. koip tu viurdeniu arba drekinti or4 (--) P. i. /J/ecl augiDti fdvyni: Pietq Amerika.:rr. ir .Zemds.rrrrJrrTJ artrnla r. treiimos: .r. LaZeme tud bliti nuolxt Tai vieuas puoiniaLrsirl ::prrtis kambaririu p:rpzrriiq praimat[iornis didZiu]enis t ZrliL1 1lesiais trgiti po truFuti kas 2 savzrites.s. lrgiimos. bakterines ligos. be to. leberinai llerai pa- Kiti prieiiuros ypotuse : kalrranlte. drclgnos.

gemi apklotas egliiaKais ir senais Kiti prieii0ros yputuDazlliau purkiti ir. stand[s lyg odiniai lalapais. todel ir kambaryje geriausiai jausis priri5tas prie kokio kamieto arba loislymcs. Vanduo ganrodamas ddkins orE. trgiimos: Nuolat lieti minKnr kambario tempemtaaos vafl deniu (Sakriastiebiai niekad neturi jsdZind). vietoje gali apnikti skydamariai. Subrendosios sporos nukelta ijq ir sudygsta. kambario tempeEh'lros vande- i\eimo/. o&6= tos lapai ne per tamsiau- Tai atsparus ir nereiklus augalas. tik- Iapapafihiai. 43).dllia nariesii itin dailiai atrodo kabantia puot\. Ziem4 ne Siltesleje kaip 10 . IS ti lauke. Jo md4 arba sidabro spalvos plaukuot4 Sakniastiebi galima apriiti aplink molinl gdliapuodi. ligos: me Sildonq patalprl ore Tritryni: Kalanl salos. gali ret Ziemo- 40 . Kenk6ioi.I Cyrtomium falcatum Davallia PioutuviSkosis cidomis Dcvoliio IJ I E 4 L PjaunL'iskojo cirtol|io lapai blizga tarsi lakuoti. 49191 arariesil.d) ir tr$ti kas 4 savaites. - + P. Sausa- Loistytnos. Kraituose. vasar4 kas 2 savaites ideti Siek tlek trq. Labiausiai paplitt:si veisl€ vadinasi 'Rocfifordianun' ir yra panaii i rapipalmg. Jos lapai tamsiai Za1i. Pietq Afrika. Per siltoje siei Zali. ieimtz Aps idiaceae. bet ne sauletoje. Yra dat vielra Sio puoinaus augalo prieZiuros gudrybd. Geriousiai ougo: Sviesioje paunksndje.dralfa nrsiq laGeriousici ougc: S"iebiausiai paplitusios Daval. trgiimas: Laistyti mir*stu. Siek tiek panasus i builio. Sdjos indq su dregnomis durpdmis pastatyti po laprl vdduokle. jei tik patalpos oras pakankamai dregnas ( in iaknis. gerai vddinamoje patalpoje. dalltyti. nci: snulhrs. hriie gana gieit isleidZia riglius dregname ir iiltame srndlio bei durpirl misinyje. aplinka skydamariai. Dcuginincs: Sporornis arba Salcriastiebiq gabalais. D aval t i ace ae. o sulkdamasis pro gdliapuopapariio dzio sieneles ivalldeni purkfti augal4. smulkiai dantyti Dcuginimos: Kero dalimis arba sporomis. vdsioje. irj o ru- Kili prieiiriros ypclu- ir plunhdski. Beje.lr vienos. Jo pai graZiai blizga tarsi polimoti. Da\.rugpj[iio mdnesiais priklausomai 198 . ir per sausoje nci! Daidau purkti. itit't !ia hulIatair Datallio drdEroje patalpoje. rc gelia- o@8 dh nuo aplillkos tempelafiros lieti saikingai arba gausiai (kartais panardirti i vande. du. 20?)). siam augahd tinka plok<ti. Tuomet pripilti tq gdliapuodi mink. Bala0dzio . kurio skylutd apaiioje yra uzkish. negihrs geliapuodZiai ir iernes miiinys. Polorimos: ItiD patraukli yrair Clrtal camoti 4dllrt nrsls (lapal panasus ipah[ts Caryota mitis veduokl9 (-+ P.sioje. ligos: netai. valijiniai.sq iieves gabalo itin dr€glame g€liq lauge. C. Tdvytlds Rytrt Azrja. smrlhis ir plunksniski. lau Ziemos Svelresnes. Zinoma. pakendiantis v6sias patalpas bei Ziemos sodus ir visiSkq paulksng. skrtas epifitams (galima llusipirkti parduotuvdse). drungno vandens.je.a- l(enk6ici.to.14'C temperatnroje. Irdi- ja. jei rcikia. Nuo geguies vidurio Eali vasaroti lauke. ir kisiau kaip 18"C. pavasari persodinti iTKS l arba P Zemg. Gamtoje sis papartis auga ant medziq.

bel.1-V. ir rrrioje. Kiti prieii0ros ypatumdi: Nuoht drekiuti or. Jei xuga spxrdiai. pusi:lr lia[jasi .:r:.ja itin : : . drzriiaLr purksti.Aro$'qzos.. Sipapanj dar priei 100 metrl pinr4syk apra- siais krs ul savaites po hr- pLrtipatrgiti.. odiiki. 2iern4 ir rudenine maZiau kaip I6'C).lt dregnos. :.1 i. dre-qnoir !ilbje pat rhoje (pavasari ir vasar4 20'C. gegrZes-rugpjiriio mene- .arba kero drliuris. nukrerrta lapelirr i.. --1e pauJpoje.riDbar)je augllana rier Microlepid spe/arcnt:. to deL ) Ctuntoje iis keisurs ir idoprp.: :. ligos: PerdZiir. )'paa . : :' : .l (+ P.rs Mir^s (Thontus Moar. TKS I arba geliq Zemg. (kiekvjeuas iakniasriebis turi tureti aktyv jai .). 11arlt levyner.r. Seimot Dcnnsr uetlt iaceae.llrienil ir stebetinai vei:r urelro ilgutio laptl i. il1y laikyti : .LrLr. Lapai labai veiJris ir dide li.i.je : .l'iJLrsiri pr: ::... trgiimo5: Lieti miuk(tu kambado ternperrthros v. iick tiek plrukuoti.i illlrLrglrs. ::i.rll p. Inirlklti.:r:: ofa. kas rretai pavasari persodinti I P arba TKS I Zemg. kiekvien4 pa\':rsari pedalyli kems ir persoclinti j P. kitlip rukris lapaj.::::s Ziemil llali. apvalaini . Se '-'ri:rlpu oro visai imo: . ru!:pJUCrO rnellesrilrs po tnrpLrt! Patrgiti.i1tu. :: :::. lreaimos: t99 .-:::.ruganiiq virilur?)..irtis uZsiaullina puses metro aukiaio -:..Didytnochlaena f nurcatrrla N{icrolepie speluucae Mikrolepiia I \fr# I)id|no(hIaena lctui jd t:klsi Iiktui dt aqndtD( ir iilta Subrcndusi nikrolcptja. j j dreggos ::.:51rn05. ip!ktsti.1. laikant vesiau. Gcliousioi ouga: Visus . )rlclys tun olrtr nuol. Dcuginimcs: Sporornis 20'C Zeureje arba kero da1imis.i Laikosi m! rudai rau:r_. Kenk6lci.ti l!bri Iengva. ie . Geriousici cugc: Visus rretus iviesioje. Tdvyne: Atogqzos. :. !i. todel iigarina claug vanders ir reikalauja daug vietos.-1lt srieb!. 198) jrgi plaukrotls. iisiauglna lahai ilgus lapus. geriausia persodi- riai. lqislymos.1is o&E' jaircikia laug vit.iokiLr .lglLl botrllikN Torn.r- 45 Zinornu iios ieifios miiU k.: :: r:.iirlr L. jei Kenkdioi. . - Ii Kiti prieiiuros ypctumoi: Dairiilu purksti.:iDe Pir- btdu ne sauletoje.tos.. Jos lapri Svieszaliai. mal saLrso iildo- :i. ligos: Jei oras Per srrrsiN.:: i.r!r-gti.:-.:.43). gali upnikti skydarn.2. Sxkuiastiebis kajp ir davxlijos ( ) P. Ziemq.ki[I. tik- vrN sakllims ir estDt srlrsan onri suglemba vedriokles. hislyti nrilZiau.ll]der!u. Douginimcs: Sporornis siaug.

o vesa palyginti sausose vietose. visus metus dregnoje ir Azijos. Kovo tugpjndio mdresiztis trgsti kas 2 savaites. P e lae a Kili prieiiriros ypolumci: Jokiu budu nepurldE-L Naujai isigytus arjau- faL al a ia nus augalus kiekvien4 pavasari peisodinti i plokSdius indus su P arba P i.dn ir lohoniiattte. voratinklhes erkes. Norfolko salos. i rot ndi- I lg a bp i s in kttp ap ar t i s tikras ialumos kriok- lls o&n'fu Labiausiai paplitgs iS 30 Sios Seirnos iS Kili prieiilros ypatumci3 Ziem4 purKti kasdiel.l kambariDcugininos: Dainiauniq augalg. Amerika.apninka amarai. Kai kurios leidZia ilgas palaipas. ir mazesir. negu i apskitalapg pelej4. lrgiinras: Kovo siais gausiai laistyti kambado temperathros l - rugpjidio md1re- Anglai apskitalapg peldjq (Pe I laea romnd ifo Li a) del jos apvaliq stalgriq ir blizgariirl lapelirl taikliai va- f 6vyn6: NaLrjoji Zelandija. Gericusici cugo: Sviesioje. kas s.em'je). skydamadai. Seimora N eph ro Ie p i dac eae. megstamiausir. Azija.evaitg truputi patrgsti.Nephropelis exaltata Pellaea llgolopis inkstpoportis Peleio Apslft lape felcjo dailiat atr. Aus*alija.l ja0t kerus. Afrika. Aushalijos bei Naujosios Zelandijos ir P e llae a atrop urpur e a 1i Siauras Amerikos atslparus Ziemai uolq papartis 25 cm ilgio raudonai nrdais lapais. ligos: Kartais galima pauaudoti daugini. . pusiau irksmingoj e. kad gemi 0utek€trl laistymo vanduo). kero dalirris. tadiau Sakrys visuomet turi brJti drdgllos. Kitos klmbarines Sios loislymcs. mui. Gericusici cugc: Svie. () t3siltoje (ziem4 ne vdse e- je kaip 18"C) patalpoje. lrgiincs: Visus metus lieti saikiugai. TKS I arba gd- megsfa drdgmes. vengti nesusigerusio vandens oaddkle po gelia- roiiq. Tai Pellaea viridis ii Pietg Afrikos ir Madagaskaro su puses meno ilgio lapais. seimos riiys daugiau pa- naiios i tolimesoius savo - giminaiiius. Is tikndrl si Pe/aea ruiis is pirmo zvilgsl1io ret rlepanasi i paparti jos lapai neauga ve- sioje. TKS 1 Zeme (iinreti.folia Pellaea atropurpurea Ziem4 laikyti 15"C temperaltlroj e. Jos apie 20 cm ilgio lapai lukar9 zemy11. Dcuginimcs: Sporomis. " button Jam" . Seimtz S inopt e r i dac e ae. 6\a vandeuiu. rcdiau veisliq susiraiiiusiais. sporomis (siltesreje nei banguotais arba plulksniS20"C i. Madagaskaras. Birzelio meresi palaikyti po lietumi. kiekvienais metais pavasari arba vasar4 persodinti i P. vieoas liq Zemg. Esama ir disiai atzalomis arba dalidesniq. bet ne labai sauldtovisus metus Siltoje patalpoie. ir pa p r astam e gi l i apu odllj e. Nuo spalio lieti saikiflgiau. Tdvynd: atogr4zos.et\l Poslcbo: Itin jautrLrs in- sekticidams. nes kitaip augalas geitai apmtsta. Pellae@ duokldmis ir gyvela taip negu daugelis jos miiko giminaiiirl: ne- ji ki. dregml mis- ktl papardius. p!q1ziu.'! loistyrncs. toddl ji labai graiiai atrodo pakabinamuose g6liapuodZiuose. ligos: rartais puola skydamariai. lbnk6ioi.je . 200 . kurias Kenk6ioi. inkstpapartiliai. sag\ papardiu. kais lapais.

pavasari persodinti P arba (+ P. Parduotuveje bii1la Kiti prieiiriros ypotumoi: Apsildomame kimbarle daZniau purkiti pati augal4 ir drekhti or4 lfiti prieiiriros ypclunci: Dazrai purksti. :esioje. '_. lietoje. toislymos. pusiau pav6- Ziudti. kad Sakiiastiebiai biitq kiek islirrdg iS Zemes.--::. iriai. Geriousici cugc: visrs metus uksmiugoje ir pusiau ul$mi11goje patalpoje (puikiai tiuka iiatuinis langas).-ais lapais. l6vyni: Europa. i . ji'). trgiinros: Vandens negaileti. 43). pavyzdZiui. veisles kero dalimis. Dougininosr Sporomis ir daiijart sakiastiebius. naril iilliai.-. s'andis lapai isga. ligos: oel per :i'-is'Mandaianwn' _Ci:rrcrrrrr' _:::Li. drekinti patalpos orq.'Crispa' sa ('Garband'). JAV. lrgaimos3 Zemd nrri bi-rti rluolat iiek tiek dregna. Nuo geguzes vidurio - . i :: : kur neuz:esio-Einiai saules \-aL:arE megsta narlki pro g€liapuodZio dreuaZo slqlg.. o l(enk6iai. pro- crincs: Persodinant 34imat P di ac e ae.. ypai tinkanti neSildornam iiemos sodui. Vien Anglijoje buvo su- loislymos. Douginimos: Rusi sporo- i TKS I iemg. ir _. l(enk6ici.Zolinirl daugiamedi! augalq sodininkystds ukyje. va-sari persodinti i P arba 'Clisadda' ('Kuoduoto- TKS I Zemg.l ginti rraiai vandens. ber ir neperlieti.'Rdnosa C/rs lels negarsite gelirl paiduorarrz' ('Sakotoji looduotuvdje. UZauga gana dide- vakarhds palarlge-s.l8'C.. teir nr. Japonija.ina pa.l1a.iiais i peraZolg mis. Augimo laikotaryiu kas 14 dienq negausiai patrgiti. MaZoji Azta. 3:eimat A sp I e n i ac e ae. Tit/ynd: Pietq Amerika. arba pana.a'C.1reolzrzrn' pladiais bal. ieikokite jos t6'). kiekvienq pa- ririr. bet neblogai jauiiasi ir ant iiaurires.i ?n3 !=^-re k. (/n) Sis lrr= o nri liq lange. Gerio.i.-:i--::. jo ii krrta nesuskaiiillojama da gybe lio augalo veisliq. jei reikia.Pblebodium aurerun Phyllitis scolopendrium Auksuotosis flebodis Poprostoii hiedliel6 \'**}r/ Phleboditnt aureunt Gar. pailgais.rngumi. lis.l: _. Kai papartis itin smarkiai sulapoja. kol augalas tvirrai isi5aklys. briedlieles lapdi llusidaag tal\. -:-.. kal.r sreb€tiiai gemi prisitai:io prie apiildomq patalpq --ao. G-iz::i-ri:i\e- 20t .rsioi ougo: veis.= ::3i1rai 2aliais lapais r. iakDiastiebi reikia pritvirtirti apristi nestora izoliuota viela irjos galus ii- Poldrinos: Jei briedliemargute'). vasarq 15 .'Rrzaro M arg i nat a' ('Sakotajr iilto il per sauso oro la skydamariai. rytine-s aa & iki pat spalio mdgst! buti po atvift d. greitai au:'.! sio augalo veislir. CeguZes spalio m6nesiais negausiai trgSti kas 14dienq.rib . Pcf lapais.e daugiau itiesos. Siaures Afrika. silnt kaiq. atogqzq papartis plaLrlarotus. Nors flebodis ki19s dra-qDq. i kiikio letendles pa[aiius Sakl1iastiebius ir melyDai Zalius lapus auko geltonurno sporomis lusdta apatile puse. Parduon)ve-se bina veislirl graZiai banguotais. 2ien4 Zaliuojanti paparti itir megu lailqti kambaryje. Seniau si europilri.':-:i dek leiiau augaDtis melsvai Zaliais p ol1. ligos: Retai..:. pavyzdiiui. Ziemq I 0'C temperahiroje. Siarrdien vel tapo mabriedliele.

fitinis papartis turi kitus. giamdq lapq dilas arba kart4 p€t savaiq pusvalan. Peru.ba'.vandeniu P. Sis epi niame lcepielyje arba kabandiame gdliapuodyje. P Zemes ir putplasdio dribsniq mi- 3eimtz Potypodiaccae. Jo qie meto ilgio lapai penains i Sakotus briedtio ant kurio jis gal€q augti ragus. be to.I Platyceriurn t I 4 E & vie- Plaiiaraeis nas nuostabiausi4 - svyanii4 auga14. gdliapuodyje.ni lieti i den. iSauga daugiau kaip metro PlatJccril angolense pladiais vientisais spoms auginandiais lapais. Siltoje (Ziem4 ne vesesn6- Balandiio mdnesiais i vanileni ddti tuputi tr4tU afta ui dengiamqjq lapq uZkiiti tltai- - ru$jndio diiq naikidmo pdemofldms. Apatineje jrl puse. iini. tad s:udaro tam tais. bet klotas stogo deryes. kwie taryo 202 . Madagaskans. Uq. s2). o tie. patalpiotas tvirtas kokio nors mediio kamiems.lygomis.ir P Lotlceriaxn Srantikus duburius a$a nilas de iS Lusono salos lietaus vandeniui. laioo. ilgio ir jauni btua plaukuoti. Be to. Juos pdvalu atsargiai nukapityti arba. soarkiai q uZdarame geliq Iange skfuiasi noo &iq papdaiq.visai kaip nat0raliomis s4jg pritlausonai nuo ld.P laty c erium gen€ru pri' Sius i vi€n4 ant kitos suklauso apie I 7 ruSiq. 1 litui vardels ka 1/4 ipakavimc lGli pdeli0ro: ypctumoi: Bfltinai drekinti orR Retenlbe angloense. sodinti i rupiq. 0ericusioi ougo: Sviesioje pusiau oksmingoje' nesauletoje. ligos: rei oras Siltas ir pemelyg sausas. nuplauti ('+ receptas ratlros vande. visus metus l(enk6ici.Plat cerium bif rcatuttt' 'l. Siek tiek baoe$oti ir galuose lyg [kirpti. og diaragiui geriausiai patikPladiaragis atrodo itin keisrai ir. kurie brandina spoms. nevaisilgus lapug pana.tirpalu. - Plaryceritt tr laru oe. darnariai. srsiclaro rudai mybes 11er4 jis visai juodos plokidios sponl neblogai jaustqsi skiedrisad<aup6.irgae: jie hput€li lveista Anglijoje 1808 meabilnoj9. PlatJcerhlm dZiui panadinti i vandeni )Ta itin jautus bet kokioms chemhems vabzvisq paparti. Jei tokios galiSics. Jq sterilus dengiamieji lapai yra Zali. birirl durpiq. krie labiausiai paplitusios (ir prilaiko Sakotus sporenro. Dcuginimas: Sporomis (respecialistui suo*oka) arba kartais iiaugandiais Soniniais ngliajs.iluostyti. o hros. hgSincs: dmnpxtu MinKtq kambario tempe.bene lepiausios i3 visq) sius ir kaupia maisto me. Sertviniai. ouvalius spirito bei muilo loirlynos.Porsll'. Naujoji Gvindja. Priri5lq egzeinplioriq nercikia persoditrti. lapq apadias apninka sky- je kaip l6'C) patalpoje. Reiiau pasitaiko sutikti i5 Afrikos kilusi4 ru5i tinamajanc tirpale iinirkyQ iturpiq gabali uiien- aurodl'to tq$l kiekio.(Filipinq salynas). f6vyn6: Australija.

ir kita i petid. vuoj'atttt' Vi ctor iae' . Labiausiai paplitusi lios gel1. uzauga[ti !u iS tolo matyti. kadjie iki I metro aukSiio. drdgnoje.]is Zavus mazalapis papartis. Balandiio . trgSimos: Laistyti rnhk<tu kambario temperatiros varlderiu. o veliau palinksta galais - lapai ii trurpq poze- tad labiausiai tinka iiltnarniai arba specialis paparty[ai. pavasari persodinti i P iemg./ f ?. Jaulrus. Potqlimos: Nelra. ligos: lei oras per sausa-s. Visi Siek tiek dantyti. Jarn reikia itin dreggro oro jie :luga krumeliu minirl sakia-stiebiq pirmiausia stiebi.Turintys uzdar4 gdlirl pagesdus. kuriq susidaro tiek daug. ziu iiilgai lapo) bei ' Ro''en''drba' Wi ns ett i i' (ir viena. ir il. heris cretica gali ijemotj vesesoeje patalpoje (dryZuotosios veisle-s l(enkdioi.Pteris Pleris 'i. trumpus. Si ruiis taip pat turi fertilius ir sterilius lapus. kad net pasis6ja gretimuose gdliapuodZiuose. puola amrrai ir skydamariai. Va-sarq Zemd turi btti nuolat drdgna.liapuodZiuose (ue epifi tai). VidurZemio jiiros pakantes.mgpjudio mdnesiais po huputi trgsti kas 14 dienq. Beje. Jos pavadini: ma-s kilgs ii graikiiko ZodZio Pteron = sP tn s. lieti maiiau. Kai kuiios nrlys b^\t^juoste' Everg emensis' ir nuo 1890 metq gy- loistyncs.o- peFodinant kerc dalimis arba sporcmis. Pteris e sifonnis 'Evergemiensis' (knirdje) il' Pteris cretica 'Albolineata' (de!inije). - Si- plitusios jo veisle-s: I 956 metais Belgijoje strkurta Zemyr. Sios gerties papariiq yra ir dideliq. Erdviuos€ iiemos sios sporalgds.4/8r l'aed'. pusiau [ks- rb cretica taisingi i 203 .1. Daugininasr Pava-sari TdWn6: AtoSr4zq bei vidutiniq ahogr4Zrl kftitai. F'teris etlsifo .rsi aukityn.iai atrodaniius senesnius lapus geriau nukirpti l6 -18"C. kad soduose itin dailiai atrodo apsaugotq spordlges. Apati. tevaisingus.ryiKai iali^ Pteris tre rt/z ii Naujosios Zelandijos met jie atrodo lygiis. atogrq:ose. Ple- Gericusioi ougo: 5iltoje. Tuo. kad oras biitq pakankamai dregn. ir mar- - aurita tr Pteris i/orrr i. k4 tik sudygusiu-s papardiukus bntina sodinti ! les panaiiais lapais). iiem4 laikant vqsiau. Jeiir Aushalijos. turi dvejopus lapus: Kili prieii0ros ypctunci3 Kartais purk{ti. Labai svarbu. Labiausiai pa- il Silunos. millgoje patalpoje.r^s! taip tik atjau0insite augal4. vadina-si.rericd ir jos veisle-\ 7rbolineata' (srr blnlh! dtyties ruSis yra ieimot A c r o st i c h ace ae. pteris Iabai remegsta skersvdjo! Prsris .langg ga)i laikyti ypad graii4 P teri s q uadr iaurit a nds vaisilgqjq pusas pakra-(diuose iisidesdiuruii arba jos veislg'. iie papariiai auginami 96tai nevaisiugi lapai. Prerls gentis (apie 280 m- atogqio- nevaisingi lapai auga ant l5 cm ilgiojuodq kotq.r) visus metus laikyti 20"C temperaturoie. ir mazq. vaisiugus. Gilininlq itin ndgianti o&n' Siq) tarpsta vier se ir vidutiDese galapiq. ialialapds l2"C). . Jautrias er?l kuo maZe-snius geliapuo- ruils (Pter i s qua dri- diius. Kai kada lapai uzriedia kra-<tus.

PA1IUIES .

rga beveik apskrito- mis vdduokldmis. dykumose ir jirq pakrant6se. augdamos ribotoje gdlia- spinduliU.? shitl gto n ia) palmitl lapai ar. durpZemis. tadiau visos jos Siltqjq kaitq dulros. grqzq pakraniiq romantika dvelkiandius. Palminirl Seirnai priklatuo apie apie 20O genditl. Laistant reikia Ziiu€ti. Be to. i3 htriq randasi spah. huindios kietus. Kos 300O iinolinr opie polmes rlriiq ir Tikai augdotttos natirqlionis sqlygonis palnts sukranta i burbuoles panaiius iicdyrtus. palme Zuva. didinjie go taurumo |rrpins augalus suivelnina modemi. visos kitos kambariles palmds. brandinantys sik1os. TKS arba g€lir1 Zem€ su smelio bei molio priemaiia ir ypad speciali Zem6 palm6ms. tadiarr bemaZ visi jo tiesiogiriq vidudienio saules bi- . beiakio kamieno vir5uje. rapipaLng ir sabalpalng). kone lygiagredios. primityvesnitp augalq. o lapq gyslos ilgos. Veduokli5l'qjq palmirl dideli lapai iSgarina daug vandens. Cia rasite iSvardytas kambariniq paLnirl ruiis. Lruias privaltt visus rnetus laikTti Siltoje patalpoje ir net vasarq neisnesti i lauk4 (iislTms l/asftingronia.rles spindu- Jq esti savanose. Joms tinka paprasdiausios mineralinds bei silicio junginiq prisotintos asiuklin6s trEsos (-+ receptas P. step€se.1sys. i5 krio randasi nauji lapai.l stiklo ir plieno konstmkcijq 3alt4 spindes!. kad vanduo nepateltq I palmds "Sirdi". ant kalkakmenio uolq. o Plunksnidladq (chamedordja) lapai pailgi tarsi papardirl. puodZio erdvdje. geriau pakelia saus4 orq. Kambaryje Zydi nebent chamedoreja. magnio bei silicio junginiq turindiose uolienose ir puvenq bei geleZies turtingame atogr4Zq giriq nudonajame dirvoZemyje. Svelnialapdms reikia dregnesnio. Botanin6- liil. irna nlduoti laprl galai. SiurkSdius lapus. Veduokli6kUjrl ( Lv. 205 . bruoisi )le putKus olqurgl augalal taoal megsta Svies4. ir 3000 metnl auks- tyje Zaliuojaniiose kalnynu giriose.oti vaisiai.Polm6s - lqi dolelyt6 pierV i[rg iavesio. o patalpq oras sausas. Veilns lapq kLrokstai dainiausiai i5sidestg tiesaus. 52). palm€s labai nemegsta pad6kle uZsilikrusio vardens ir Saltos Zemes. Jei dirva perdZihvusi. lieka nesubrendusios. tod6ljas reikia daZniau ir gausiau laistyti. Ji goli nuplaulai jura tukstatl iius kilo etr!! ir iSdygti t o I iu i a us i o se pa kr at1 t i se. Savo girntosiose vietose palm€s auga ivairiame dirvoZemyje sm€lyje. lapq fonn4 palmes skhstotros i plunksni5kas ir veduokliSkas. nutviektose rySkirl sar. Rr. Jq sdklos yra vienaskiltds. Bendri polmirp prieiiuros je sistematikoje jos priskiriamos prie ankstyvesuiq. Sis i svogiinq panasus sustorejgs uglis turi auginio krtgi.toi didiiuli snkla. gydomasis Kokoso rieiutos . Gamtojejos veia ir drdgnuose bei rltksminguose atogrEZtl slenirl tankumynuose. nepaprastai jautrios Saldiui. I I e veltui patalpr! architektai taip megsta Siuos atG. Jei jis pradeda puti. ilgoiniui topusi neolskiriomo Jurg nomg dolini.

sr. palmi- Pqtorintos: Jau4 . Polori|rrds3 Paklojus t4 dembli Si palmd Sals l(enkdici.me iI iiltame geliq lalge arba iiltramyje. Douginimas! sdklomis 25"C Zemdje. balariio.4la. Gedcusici ougo: Svie. lrfiinas: auga iki 30 merq aukiLaistyti vienodai. liTiimot: Oras ir dirva hrri bnti nuolat drEgni. Labai nemegsta lyg apkarpyti. ieimoz Are caceae. Geriau(iiem4 ne vdsesndje kaip 10"C) sus metus Siltoje pbne (Euterpe). Sios lielcrakrmie- moi: Bfitillai &6kinti or4 (+ P. 2 ar'm geliq Zem9. palminiai. Kartnis (bet labai retai) borrnikos sode galima j4 pamatyti suaugusi4 . bet De sauletoje. o veliau tampa Kiti lfili prieiiiros ypclumoi: Dazniau purkiti. ligos: Jei oras per vesus at per sausa-si liaujasi augti. Matnilctjaus saloje (Maskarerq salynas Indijos vandenyne) laislyma!. hov€ja (Howeia. ligos: Jei oras Siltas ir sausas. Gamtoje petiydd.1 branduolius reoka. Daug kas jas dar tebevadira seDes0iu p av a diniw S e afo r t h i a'at ba Ptychosperna. 206 . Paddkte vandens iiuKtu n@alikti! Nuo balandiio iki rugpj[dio kartkariemis po hupu- ti trdti. vi. Ii pradZiq tie lapai prieiiOros ypotu- - b[o.t levaldos mdlynumo Ziedais. ii kuriq veliau ra:rdasi raudonos uogos. Terji iS.prr (-+ P.209) atba C hrysalidocarsioje. ka a!rodo \ isai ki@f.l4 dierq. plorri.iildomoje &uginimo lysvdje. Jei reiki4 penodinti i T. bet ne sauldtoje.urt suolelio prie lango.4. gr:'k(tis ir pluuksniSki. jeigu lailor neatsiduria drdgft.D0ugirinta5! sdklomis ii Australtos. bltinai iiltoje (daugiau kaip 20"C) patalpoje. gambyro (toks kvapus augalq ek\tralftas) ir betelinio plpto (Piper batle) lapq. Ar c hont op h oe nix ta fiS auga 18 . ddl pavadiiimo j4 galima lergvai supainioti su A c ant h o p h o e ni. l(enk6ici.22 m auk{iio. Sios nriiqs palmiq plur*suiiki lapai su amiiumi eilra plat)t.r stori. Be a. skydamariai.s. Persodinti retai. Geriousiai cuga: visus metus Sviesioje. Pas mus paprdstai dZio rugpjniio mADepa. Sudygsta augalliia maiiau ZiI1oma tiiirni. A recaceae. Savo tevyn6je !i palmd uZ. toddl rudelli geriau pasrrtyti | lviesi4 laipting ar iiemos sodq. gamhasi tam purkiti. asajos rniiinl.siais po truputi trgsti kas iijos sejinLrkai su 2 .rduodami palygillti ma. Piehydiq Azija.c hontophoenix pllmg galtma lengvai supainioti su tikq todzuojanti lqamtomeji T6vyl€r Rytq Australija. siai atpaiinti galima G to. 208).iddj? tabako. apninla voratinklines erkes bei iil- 11e-su- netgi . Orus ir Zemd tuti buti nuolat drdgni. po2-3rndnesiq.t. lpad kai prasideda Sildymo sezonas. sauso Sildomq kambariq oro. c&n o@n' Vyrcsnio anlZious ar. -+ P . fdvyn6: Filiphai. 43) ir kuo dazniau nis palm€s ilgai negyvena. ieimoz. pais.ldislym. pjau-sto h p. c nninghd iana at$abe[.6 H J = Archontophoer x cunuingharniana Areca catechu Areko a Archotxlophoenix lialuviiko para<linino ko! kas neturi. kadjos lapq galai atodo patalpoje. Ciabuviai jr.jusi areka subrandila vaisius (riesuhrs).

Gamtoje grakidioji chanedoraja luga neizengiarnuose Meksikos ir Gvatemalos kal]lyllq giriq loistyrnos. pinai. perdiiivus arba. PersodiDti tik tuomet. taigi &lnsiai ialiq vaisiq neiiaugina . ios svorbiousios tikslos yro dougininrosis. laisfymos. Jos lapai tamsiai Kifi prieii0ros ypclumci: Dazniau apipurkiti.Ls.Jgitl]n|l kambaryje (Europoje lluo 1850 metq. - ie Graki iio. Padekle - JAV alrl('siiau). Sviesiai geltoni moteriiki Ziedri nepaprastai kvaprrns. verii. Tinkamai priZiurima iydi ir kambaryje. P. duoti viril'llr6s. kdip ir visrl ougoly. o pakri. Gvate- penlelyg lrusilptq. iSleidzia daug ugliq. Labiausiai tikq 207 . Kambaryje neiydi.juos galirna pamatyti neberlt botanikos - kiek nereikia. pdml . tankiai kiek vesesnj oq. l(enkdioi.mdgsta 20'C.rs. be to dvinamd. o&6'dH liSios iities grakiiios paliiaurilis langas. Geriausioi ougo: visus metus iviasioje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip l8'C). paly. klriais gtrlima dauginti. todel l. persodinti iT.mynuose. ieimlz niai. kurios Zydi dar visai jautos. Ar e cace a e. Ziern4 giflti plon. 238).. kad ji perdZiutrl kui vrndeni tuituojau iipi.Dcuginimos: seklornis niai. kol jie dar neiisiskleidd. permirkus Zemej ilna ru- t$1fl. Auga tarsi kruna-s. kai sakDims tikai Siek tiek patrgili. auKtesniq mediiq Seidlyje. dkr. 9{ oliduodq s6klp brondinimuL ner.tiLNuo pavasario iki nrdeDs klls savaitg po tru- purirrgiti. mala.l -{dliu lan-cas arba r:LnrLs. prieiingai.Caryota rnitis Chiunaedorea elegals l(oriiotu 6rokiiioii rhonedor6io c&n' IS 27 Karijotos lapai atrodo tarsi eeruhiai apkarp))ti kas daagiau tokiL! neturi. Neseniai imta prdavlrelj Chanaedorea clzldrdalrrt ii Meksikos ir Havajrl.se. Jos lapai plunksniski.fyje iiau. fdvynd: Meksika. ypad pet tamsioje vietoje. per sau-sas. iios gentie-s rusiq tik Caryola t itis ^. tai8i kitq. karnb.rbiausiai bet ne sauldtoje patalpoje. Vasar4 mes kamienas tiesus.r. pusiau liksmhgoje vietoje. trikst. llenkdici. iilt- Geriousioi ougo: Sviesioje. r€ja Zydi per gausiai. Ti1)kamai prizi[rirnos iiauga iki 150 cm auKdio ir suformuoja tokio pat skersmen^s laj4. Jei reiki. Ji vieua ii uedaugelio palmiq.bekvnpiai. frgSimcs: Zemd privalo buti visuomet iiek tiek drdgna arba Dermirktu. iio. Orir-s turi bfrti visuomet drd-cn. lrgiimos: Zemd turi brlti lruolat dregna.i i c ha nedoreja iydi dar visai j au na. vyriiki . apnirka voratinklinds erkes. puSlasiio dribsniq soduo.Jis lerrorite.r vietos.atzalomis. gali praddti puti Sakrys. gracirgai nusvir9. 238) arbir f6vyn6: Birma. geriausia . ligos: Jei ora-. I naujo gdliapuodiio dugr4 pirmiausia negailint ipilti ivyro. (+ Adre-sai. Lapai ryikiai zali. gali apdkti vomthlliDes eikes. TKS 2 arba gdliq Zem9. rugsejo menesiais k1s 3 savaites kovo Pclm6 doug i6- lfili prieiiiros ypolunoi: Nuoltrt drdkinti orq (getiausitri kas dietq sukelti rukq). ligos: lei oras per saus. P. arba smdlio. ieimaz A re cac eae. Java. Douginimcs: Sdklomis (-+ Adresai. plunksniiki.i T arba gdliq Zeng. atrodo tarsi negrabiai apkarpyti joks kitas augalas tokiq Deturi. o perliejus.ru apkarpykite Ziedyru-s. palyginti ldtai.iri. tik ne i saulekait4. Polctimcs: Jei chamedokad augalas iali.Zelio rneresio galirna iigadaugiausiai2mauldllesti i laukq. Nuo biriieduotas. Fili.

A re t'ac' eae. tadiau vasa- iilta. Madagaskare ji iiauga iki ir kanbaryje ar. Douginimos: seklomis (-+ Adresai. l(enk6ici.1 --ts^ plunksriiki. ligos: :ei oras per saus:Ls. Siltoje (re vesesndje kaip l8'C) p. bet ne sauldtoje. Geriausici ougc: Sviesioje. klirnate. vimetus Siltoje (ne vesasneje kaip 16'C) pasr. Pclcrimos: rrr. ygons. Lapai i^ -. pabnike. 238) arba kero dalinis. KokospaLnei reikid daug Sviesos. jei darosi sausir-s ir kietas. Dils. /-\ A tR \-/<l^L\Es Chnsalidoca. iilhr v:mdeniu tuometjis ilgiau gWe- ieiman nial.ls lepiam augalui pravartll irengti dirbtini apsvietim4 ir ka-sdier apipurksti minkstu. gelsta arba ruduoja lapai. ligos: Retai. Beje. kaip dregname iilt. huis padeda riq<utui nudaZriau apipurkiti. ilgainiui l(enk6ioi. Pas mus supuna ne taip greitai. lietq. toddl gali tnrkdyti augd jauniens augalams. gelionri zaliais seuesl ais l:rpais ir vasaftl iisprogstana jais naujrl lapq verpstais. Cr. Bute. Kiti prieiiiros ypotu- l0 m auki6io. plauSetas shroksnis.llne savo levyne-s i l. diiagas.galima rediau percodinti.ro Va-sa14. trgiimos: zelne pn!irlo Dlth tlLiolJl rugdrd$ra. I\469sta saulekaitq.r jiems maisto me- po pleq ti iieiSli.1 sa moi: Nuolat drekinti orq. k s savaitg - po truputi patreiti. kaip plaukti jhrd hrLstariirrs ki. BalandZio sejo mdnesiais Xiti prieiiuros ypctumqi: Butinai drekipti patalper er4. "+" Nuo kovo iki mgpjr:riio pradzios ka-s savaitg po c&6'db Pas mus parrduodarnos Tai bene labiausiai paplitusi kambarine palm6. ziemQ kas dienrl apipurkiti. kuris teikj. Geriousiai ougo: Sviesioje. dar neatsiskyrg nuo riesuto. krnituose kokospa}nei bei iilumos (juk birZelio pradiios ii4 pnlmg galima laikyti lauieimot A rec accae.ens panasi I hotiq. puola amalar. pauDk$dje. toddl aughama kambaryje ji niekad nesubrgsta. dr€gmes ji kilusi Pclcrincs: Ziern4 iiam ii atogryZq abipus Zemes Tdvynd: Madagaskarns. galima netgi palikti iiek tiek vandeus 208 . 14 Senau p$mty- Loislymqs. pusiaujo). 209). triksta Sviesos. palml- - talpoje.. Kas 2 . labai puoi. Jei Dutl lruollrt ji pakankiLmai pzrddk]e. taiiau uuojos skiriasi iviesesDiris. P. i\leidiia at- Douginimcss li sdkhl (kokoso rjeiutq).3 metus persodirti i TKS 2. lato drdgnesdame ore. pahnirl arba geliq iem9. Tdvyn6! Atolr4zos. l:dislynas.<uto kevalu yral lengv:rs. --> P. De1 saLrso oro mduoj:r l:rpq galai. Apatiniai lapai nuolat dZiilsla ir kelrta taip susidaro kamienas. lometq.^ -. lida car p us Zalas.rtalpoje. tlraglllas ir Silutttos. kasmet uZauga po 20 cm. d:rugiausrll Kiilp Kr[mil. M6gsta ntal.rginatnos ko- rnrpurirrFiti.rpus lutes.6 H = Chrysalidocarpus httescens Cocos nucifera RieSulin6 kokospolm6 J e. kospallmes tai srnulkr-ts jaud augalai. zydr rt duod:r vaisiq tik bhdama keletos menl._lrQiimos: /-eme rrl dregna. Zavumu ji prilygsta hovejai (H aweia. Miisrl orirs drclFas ir tvankus. esalt geroms sa. Parduotuvese jq galim:r isigyti jvairaus arniirus ir dyd_Zio. Po lygiu iiotiniu rie.

43). P la i iai i lsi ke roj s i Howe io Ot. tirkliles erkes bei skyd:rjokiu bidu nesruletoje vie. Horr.s apdulkdjusius palme. tmputipatrpiti. iuki!. DaiuiaLrsiai jos auginamos kaip knlmas. Jei reikia. Saugoti nuo tiesioginiq saulds spinduliq.ra lorster iana avga spuiiau ir daugiau keroja i ploti. Zemd privalo ir visai ne- nesusigdnrsio valldens! daug ivie-sos. mei gerai iidZiili.30'C ierndje). Jei padekle Jieka to. l(enkdioi.. Senasnlus augalus nLro geguZes pabaigos du kartus per nT enr. v:!rdenj tuitLroiau iipiltil nrgsejo menesiais kas savaitg po tnrpu. ti p. Mdgs- u (dienomis iki 25'C.e i a be hnor iana arpstr letai ir labiau tista aukityn. trgiimcs: biti nuolat MaZiausiai drdgra. Jei reikia.je..4recaccae. 209 . naktimis g. i Siaureis ryhrs nuo Sidnio). UzteDlcr Gericusici ouga: Sviesioje ir liltoje (ne vese-sneje kaip 20"C) patulpoje. geriau iine-iti i huk4. Ziem4lnistyti vesiaLr). Iiauja-si augti. Jei per- noi: lapai pluDksniSki.1 pat rlpq or4.l dazlliau apipurkiti.ji geri:ru sodinti ididesSeimo:.rli bhti Silurn:1 Pclctimos: loislyncs. rnolio bei durpiq nys P.mariai.rukitesllis nei nuolat dr6l11aune ore. apninkr vomsioje.}fi Hav. ligos: Jei oras pet silusasr alplulKa votatitrklinas erkds. gemi ir gal6s ilgiau pa-silikti. lfili prieii0ros ypotumci: Ziem4 brltinaj daZ- loislymqs. I atl[vt\ augalLls sruku atskirti. tik velisrr juos galirnr rrp. Jei dirva per ruis mikocelis jausis iitiqs Salta. (+ pieii- pusto Douginimos: Sdklomis (25 . persodhti i T arba TKS 2 Zern9. Abiejq iiq paLniq wcia be Parduotuvdse dainiarsiai pilnatysite dvi jos {riisl 'rh le susikaupusi laistvtno o&B' tiktq ne Kokositlis nikracelis tgsta [aboi drc]n+ o] q.Howeia Nlicrocoelurn rveddelizururn Hov6lo Kokosinis mikrorelis \-*. bet tuomet beveik liauja-si augti. krtrrietra-s viena-s. tr?iinqsi Lieti s!ikin-sai. kadjai butrl lengviau kvepLroti. pusiau rikvrirrgoje. Lusiai Zali.rntie. taiiau Zienl4 prdvaftu j. paLnini puod4. Trivynri: AtogllZq BrazliJa. lq ir turi geliq vitrirus su drekinarnu oru . Be 180 cm. Tenai kokosi- Kiti prieiiiros ypotuHovdja paly8inri Aerai p:rkelia sausil Sildomr. pripildyl4 Seimo: zlrcraccac.rtrgiti. palmil]ral. Kovo Si4 palmp nuginti geriau pr:rd ed.. pavasari ir vasar4 kas mdnesl po ka uuplauti dmuguu viurdeniu. uksl]lrn-{otl uZuovdjon.s lapus rei- iiek tiek maZiau. leisti Ze. juolab kad retai krda Polqrimos: Kokosinis mik'rocelis ilgiau iigyvens uZaluga . ruduoja lapq galai. o tiems. Tcivyn6: Lordo Hau salos (Australija.st ar ia n a_ Iorsteriand i Holnoreano . kas laiko d:rugiau iepiq auga- Douginimos: Seklorris (30'C Zemdje). Prdek- niau apipurkid. - dZiivu-si Zelne.Lrb:r Zietnos sodus. skaldos arba p[sto molio.rZinti ii eugirno. Megsia ii1t4 dirv4. Ypai megsta minkitil geguies lietaus valldeut. to. kas2-3metuspeNodinti i T arba TKS 2 iemg su putplasdio dribsniais. o Hou. Svarbu: i naLrjo geliapuodZio dugl]4 priberti senq l(enkdici.eia lo r. ligos: Jei orurs Geriousioi ougo: Svieper sausas.s iems gelininkams.

dazniau augir. Maza[ge pa]rnd Rr. reikalauja daug Siluper saumos. Ii l3 Zinomq Procnli riiiiq kambaryje ar.5 ar 2 rr. ligos: Jei vanduo per kiet -s. oei patalpa sildoma kasdien). loistymo5. gai. Kenk6ioi. ama iiemos so- jaudiasi laiprirese. o issiskleidg turi baltas gyslas. Rapr)aLma C&B taryt nr dvelkiaToli aisiais ^)\tais. l5'C) patalpoje.Lsrl bei vdsiq ni). kuri dideliame puode uzauga net iki 2 m aulc<dio. tadiau ne saul6toje. -> Duotrauka P. 64). o Rlla lrrs ?. Tai puiki ir prilimaffli ter. !$akitesni ir vesle$li nei R. apserga to. hrikiai 2t0 . liekni. todel joms reikia itin didelirl geliapuodZiq. ligos: .30 cm ploiio lapq ve- lfiti prieiiriros ypolumci3 Kuo daA au purkiti lapus.rugpjudio menesiais po truputi Balandiio patrPiti.jie pagelsta. Ziern4 riensrs) ir Robelenio fi1:. - tedaug.fukitos ilgi. rudais piaukais apaugg lapkoiiai laiko i!ke19 aulcityn apie 15 . pusiau pave-singoje. jei tik ten nem skersv6jo. Japoni. kallarjtris fiflikas (Proer?r-r .jau iiq augalq lapai atrodo lyg apibaxstyti miltais. Jei oras s6-s.rael. erkes. Dougininass li seklq Ziemos sodq puosmelra. Paln' icilna: A r e caceac.s lapai yra siaulesni. Megsta labai je vietoje lauke. trgiimas: zeme turl DuLl lluoli]t dregna.nrrilis yra :rpie meffo aukiiio ir Iabiau tinka laikyti kambariuose. R apis r/rrri. Geriousici ougc: Sviesioje. Ziemq vdsioje (5 -10"C) patalpoje.chloroze.sd. tinkdti bonsrl darybai. Nuo geguzes vidurio gali va-saroti pusiau pavesiigo- Geriausioi augo: tabai iviqsioje.YI E = Phoenix Rhapis Finikos Ropipolm6 J A. persodi11ti iT arba moliflg4 sodo Zemg su smeliu. -^--2. (iildoDroje daugiDimo lysRobelenio firikrs.arir- lqistymor.ja. tadjam labiausiai pa. vasar4 Siltoje.rginamos trys: datuli:ris fiDikrs (P h o e n i x dacty I ilar a. T6vynd: Kinija. duokles. palmiT6vyn6: Laosas.4ris .. Kiti prieiiiros ypotumci: Dainiau apipurkiti Gepries .kvienos. k-usi. JAV rapipalme tokia m6giama. apl 1lka voratinklhes tiik. kaip amerikiediai jq vadina.4apis e. Iapai ima ruduoti t dzinti. Beje. ir blldamas senesnis. iiemos sodai. Rhapis yra vienintele palmiq gentis.eae .nrgpjDdio mdlesiais po tmputi tryiti. vos uZauga 1. visus metus iiltoje (ne vesesndje kaip dregnq or4.r galiq langai ir iilti - duose. lflrios atskiiamos nuo molininio augalo ir pasodirumos. palminlal.rcelsa. be Kenk6ioi. persodinti i T zemg su puQlasdio dribsniais. Phoettix roebelcnii c&6'ds - ilin puoitxus kanlbdrinis a Ealas. Jei reikia. triiau ne pelmir- . "Lady Dcuginirnos: S6klomis arba ata[gomis. kad daugelis sodininkystes ukirt augina vien. gzrli sutrikti augimas ir paruduoti lapai. prie-ii11veje). Jei Salarys nebetelpa gdli:rpuodyje. ieimoz Arecac. lrfiimos: Pava-sa4 ir vasar4 lieti gausiai. UZpuolus voiatillklinems erkems.ikut (P hoelxir roe bc le Pinnosios dvi auga paiygillti greitai.lei oras per sausas ir per iiltas. Jei Zemd per lalta arba per kietas vanduo.

ti kambaryje. Meksikoje. Geriousioi ougc: Sviesioje. Was h ilgt oni a ro b usta mci: Jaunus augalus ka-smet. kas negaleq jq uzkliudyti.rlijoje.Sabal Washilgtonia Sobolpolm6 Voiingtonilo c& Jrl Palnei Sahal.a1poje. Abijos puikiai tinka Ziemos sodui. jos v€-ia nuo Venesuelos (Vidurio Amerikoje. kad jai reikia aukito b erdvaus Ziemos sodo. Nuo gepgZis vidurio iineSti I lauk4. l(enkdioi. setlesllius rediau persodinti.uriiq ruiiq ir msiq su galingais iiarnbiai augardiais kamieMis. - lliti prieii0ros ypctumdi: Jei rcikia. paunrq esunr aple durio g.rlima iineiti i iilt4. krllnais aug. ligos: Laikant iviesioje vietoje pa-sitaiko retai. fod6l Amerikoie ii vodinomo "cpolinio siiono pqlme" (Pelliroct polme).t- sm6liu. Cantoje jie b[Da apie meto skersmens ir 25 metrU aukidio. jq buvo ir Ir. Ziem4 vesioje (10'C) patalpoje. Kalifor. saulet4 viet4 lauke. |lasiirgtifir- - plbaldyti daugilti irgliais. Pietq Amerikoje) iki Antilq. i kuriuos galima susiZeisti. Seimaz Ar ec acaae. o Kenk6ioi. GeguZe-s rlsys.trpiti. C& purKr Yra bekamiedrl. o kaZkadr. persodirlti i T arba sodo Zeng su tinga. SabaL Woshhxgtonid ntitlor r\ii galilna ii rtlifere Kalifomi. - Atsolgioi: vaiingtonijq lapkodiai apaugg aibiais spygliais. merrrs (y lcislynos. Ziem4 nedaug laistyti. Vasingtonioi reikia daug vietos. Atolriq Ameri- Geriousici cugo: Visus pai Ziem4) labai s\ iesioje.ritg po truputi patrtriti. iis kilusi i5 Mel<sikos. o Dougininos: S6klomis. trgiinos: Vasar4 gausiai. taigi Siuos augalus reikia pastatyti kaip metro ploiio giliai ipiautais melsvai Zaliais lapais. Dougininos: Seklornis iildomoje dauginimo lys- r. totxia robusta lapal sini Zali ir Zvilga. va-sar4 iiltoje. Ziem4 tik tiek kad reisdZiotr! Sakiul prlmrrl rusrs uK kas 14 dienq iiek tiek palaikq tit*a laiky.trip. Siai palmei tiri<a T arba molinga sodo :eme su smdliu. Siuo metu jq itin daug Kuboje. nuo geguZes vi- - 2 . Voiingtoniios komienq iuosic senv opoliniv lopq liekonos. ninor reikia doug iuiesos. Rusis vos 21']' Sabal thror aukiiio krimas. Seimc: .s istorijos epocha). kad praeidama-s denijq Meksika.jos. Loislyncs. niai. Ilgainiui ji Kiti prieiiiros ypctu- )r L1m tik4 trlmpa tokia dideld fu sto- r) gtiuZulas.4 rccaceae. pahni- Tdvynd: Arizola. vavr4 iiltoje. Washitgtoniaflifera pilkai tali. gerai vddharnoje. palmi- TdWn6: ka. Ji pletojasi labni greitai ir dideliame gdliapuodyje netrunka isaugti kokiq 2 m ploiio ir 3 m aukidio. mioceno laikais (tokia Zemes geologine. gali apnikti amarai ir paruduoti lapq galiukai. lrgiimos: Vasar4 gausiai. daugiau rugpjtiio mene-siais kas sav. Balandzio rugpjtdio manesiais Ziemq resioje (10 -15"C) pa'. Rniis Sabalpalnretto ii nunylorsiq senq lapkoiiq likriiq uZsiaugina graZq stiebq. Lrbai remdgsta sauso Sildomr] patalpr] oro. ligos: Jei oras per sausas ir tvatkus.

lle visoms orchiddioms butinos iiltnomis orbo gdlirl vitrino. Dougelis ncuig veislig puikiousioi veio ir iydi ont poprosiiousios polongds. ORCHIDEIOS 212 .

221).6'C. Jq spalva bei saldara iiaip jau gerokai skiria- - jq veisles daug lengviau priZiurdti. svarbu. V€lyv4 Ziern4 ir pava-sari. Vesiq ka-itq orchidejas surkiausia. Mer !r'ririos orclriddju nliys kilusios i( skirtirrg-u knitq. o naujos atjalos asiralda prie pagrindo ionq ir auga i visa-s puses viri puodo kra-itq. Ten daugelis jt1 veia alt rnedziq. vidutiniSkai ar leisti nauja-s atZalas.lelygu kur auga. jorns reikia daugiau tnaisto rnedZiagq (tr4iq). o iiltq . kurie kaupia vandeni ir maisto rnedZiaga-s. kai orchidejos spardiai auga. kokiosji n-riies ir kaipjE priZiurdti vesiai. - Orchiddjq Ziedai yra nepapra-sto groZio ir steb6tinai ilgai nenuvysta. Siuose puslapiuose kaip tik apie juos ir bus kalbarna. Augirno b[dai. Rudeni ir Ziern4 iie augalai ilsisi atogr€ose tuo metu b[na sausros. ii ougal4 aukityo kylanti pagrindini iigl! ir kraura Ziedus abipu-s jo. kai susidaro gumbai ir irna krautis Ziedpurnpuriai.rnaisiais arba netikraisiais svogDnais. iikalotuose kalnq miilarose bei uoldtose Azijos ir Vidurio bei Pietq Arnerikosjrrq pakarrtdse.s) turi nuo ialorq Orchitlijos dainiausiai ouga ant ueclfitq.alt uolq. ra-s jas surnildta-s priede (-+ P.30 O0O nLiiq ir daugiau trei 70 0OO veisliU. substrato ( ) Adrcsai. Jei kq nors vis d6lto dotnina retesuds ir auginti keblesn6s rliys. o paurksng ir iilum+ mdgstardios lepiosios ruiys daug il r Siltlri lrilryli. o kai iilurnos. nauj4sia-s garsiqjq orchide- Ziedai pasirodo ugliq galuose arba ioluose. joms reikia daugiau vanderls. k. IpratusiU tenkiltis paurksne orchiddjq lapai tamsiai iali. ir prisotinta-s oro.gerai Zydetq. - Ankstyv4 va-sar4. orchidejos auga ne g6liq Zemeje. Sie nuostabiai puo! u-s ir pra^imatn0s augalai nepalyginarnai geriau si. ue to. o Sirnpodiniq riiiiLt (Cattlcya) angimo aiis statrnena. vandens ir diq. 22O milkitesrius.43). 213 lstriiai .aug dZiaugsmo teikia Zydirrdios sanpaulijos bei klivijos :uba kiekvieuq kovo rn6nesi Ziedais apsipilali'ti C o el o gyn e. v6sesnis oras nakti. kurios uebijo nei Saldio. nei dauguma karnbario augalq. nei sar ds atokaitos.jq ieirna didZiausia: 750 gen- bruoioi Pirkdarni orchid6j4 bttinai pasiteiraukite. niekad tetud jausti dr6gmes stygiaus. ir lengva-s. Orchiddjos. kad nakties temperatua rukistq iki 4 .lengviausia laikyti kambaryje. Orchid6jorns tada reikia daugiau iviesos ir rnaZiau vanden-s. P. ir aprupintq augal4 maisto medZiagomis bei vandeniu. Lapar liuiji3kai gysloti ir daZniausiai bnla lygiais [<ra-itais. Jorns reikia specialaus orchid6jry kurios . Jq esama visarne Zernds rutulyje. Kos iinolino Bendd orrhid6iq pfieiiiros opie orrhid6ios Orchiddjos yrajauliausi Ziediniai aug:rlar zelnele. Ki- taip. l0 ooo . kai irna pdsitaikg prie mrr. drdgnuose. 238). kur gamthes sqlygos labai nevielrodos. V6lyv4 va-sar4 ir rudeni. o tos. . Kad. Butina atsirninti: olchidejos standZials lapais ir storais gumbais ramyb6s periodu m€gsta pabnti sausos. jorns reikalinga visi5ka ramybe. kad tai riliiai reikia kuo ryikesnio apivietirno. pilkivai Zalia spalva rodo. o naisto inasi puven4. keleta-s ruaiq Zerndje. Or4 galima dr6kinti eleltriniu oro drdkintuvu arba kitomis priernon€mis (-> P. Sirnpodin6s orchid6jos turi tam tikrus gumbus. Beje.srl s4lygq ir Zydi kur ka^s gausiau bei noriau negu lau- kilds n1iys. kartais dar vadinarnru taria. iislTrus arnZiDojo ialdio ir ledq surakinta-s poliariles sritis bei uegailestingai saulds i5deginta-s dyklunas. kuriq lapai minkiti ir ivelnir-s. Taigi orchiddjoms reikia itil daug Sviesos ir kuo maiiau vandeLs. dainiau-siai turi kietus lapus. Siaip jau orchiddjorns lcbiarrsiai rirrka specialus giliq langci :uba iiltrramiai. tadiau naturaliai garntoje jos auga daugiausia atogrqiose iuba vesiuose. Bet jei pavyksta praZydirrti iviesarne ges Cynbid i u nL arba Paphiopedilwri tai jau !ventd. taigi gelbsti Siuos puikius augalus uo sausros. rn6gstandios ivies4 augirn-si iviesesnius lapus. daug iviesos ruderri ir pakalkamai dregnas oras. Orchid€jos auga dvejopai: o Monopodiniu budu (su viena Sakojirnosi aiimi) augarttios (Phal a e aopsi.rlris bfltq ir punrs.

geltoni. ge . Balroj i Lae liocatt leJa lfili prieiiiros ypalutnoi: Gel]]zes mdnesiais lapus daznai miiranas gebon pentinu.6 I I Cattleya C) rt l(oll6io H a C) TJ - 4 Cattlep bicolor kilusi ii Brazilijos. DaZdausiai talpoje. Svarbu: mldi oms jas lydi amarai. nari RecitaL'.Pava-sari ir dia-s veisles persodinti po guimibiniai. Yp ai spalvingas Laeliocattle!@ Pqldlimas: Vasar4 lieti gausiau.kas2-3metus augal4 persodinti i l&'Abna Wiebrann' ('Alma Vylonan') ar. apninka skydaliq visai nepakeniia. 216). Jie yra priZiurimi taip pat. Cdtleya bowringial@ subauna ii slkio daug iied4.La. Beje. kurias langai. Pet siltai gumbai neiidiiiittl.l substrat4. iiai turi bnti keletu laipsriq msiai yra b0dingas Ziedyvisesnis.s. ni. Ziem4 dienomis no makities rudas atspalpakanta l8'C. jie apsaugo nuo saulds.kt pvasti. lrgiincs: - - miiranas' C ulmi- hssq. iiem4 flgli patalpinti i vesi4 vietik tiek. Zyddjimo. vasar4 Zydilieima:. . Sviesioje vietoje. kart prideti orchidejq Kad kadeja lcistymcs. daugiarnsiq miSrunq (B r a s o b e Ii o c att ly e a. Vasar4 ir augimo paprastai labai masina lipmetu vis4 dien4 laikyti nus ir saldus orchidejq Zie25"C gerdi vadinamoje padrl nekhras. Ziedai b[na balti. privalu slbretrdusi saikingiau. - - spalio 214 . kad iaknys ir ta ir maziau lieti. ruded ir Ziem4 f6vyli: Vidurio ir Pieq Zydinaia-s kovo ir baAmerik4 Karibq juros salos. laldzio mdnesiais. Specialiose parduotuvdse galima isigyti ir tikt4j4 Cattleya m{1. Potina| a atba S o p fu o I ae li o c at t Iy e a. rudeni ir iiem4 apipurlGti. naktimis vis bei plauiai ant $rmbq 14'C iilumos. vadinami Laeliocatt leJ a. taigi tikq rytiniai ir vakaridai mariai.llelyliu veisla. C I. taiiau l(enkdici.'Mtu - Zydi und Morirz' ('Maksas ft Moricas') bei 'lryinter b luher' ('Ziemos pasaka') nauj4 orchiddjr.eliocatt laya veis Ii' Creamton' (' Kreminis atspalvis' ). Itin Daugiau Laelia negu Cattlaya . Ziedpumpuriai iki praZystant bina apgaubti pap6dlapio. ypad v ets- iyd6iimo loikos: tavasari.rs! sparvlllgais Ziedais su asikiSusin tarsi lipa vienu Ziedlapiu. vasarq. Vasalaikant kaddja iileidZia tik 4 i laistymo vandeni kas. fu begg19 vertinami orchidejrl C att lzy a bel Lt e li a ri4ti nai (-+ P. iy- Geriausioi ougc: Labai Douginimas: Persodi- veisliq.).lapus. Atkreipkite ddmes! i skruzddle. Ep i- cattleya. zydr drdelra. karkiekvienais metais vdl iytais net panardinti i vandedetq. kaip kaddjos. rauwi ir kuo ivairiausiq raudooq atspalviq. or chi ttace ae. dainiausiai di Ziemq.F L] Kaflejos savo tdvyndje dainiausiai auga ant kiht augalq Sakq arba kamienll. nant padalyti ppmbus. ligos: Jei oras tiesiogioig saules spirduper sausas.

oflakti-pakankamai gaivios vdsos.' M i nne ke n' (' Meil]upuikios gCles uitvindo vi. oranZiniai. Itin populiar-rs yra C.. Dau-qelis jrl megsta Silutaip labai bijo sauso Sildo. tam tikram virusui. lxrzraibiniai. Douginincs: Dalijant gumbus. Kas 2 metus po iyddjimo pemodinti i orchiddjq substrat4. .' Pink To\ver' so pasaulio furgus. ieimo. bet ne vidudienio saules atokai- PItalinos: Cimbidziai.(' Lemfiordo siurprizas' ria aki nuostabiomis spalvomis. Valyvq rudeni ir Ziem4 lieti maziau. or c hi dace az. Tdvyt!6: Atogrdrl Azija.l iios lasl)." -ealsiai laisqti ir 215 . . Daugelis cimbidZio rii5iq auga Zemdje .'5hor* loislynos. iyd6iimo loikcs: tavasari. sioje vietoje. nuo rulpj[iio mdnesio naktimis megsta vesq.' |t[a- -.E ) . Cinbidiio iiedai veria aki naostabiausiomis spalvomis. sausio mdnesiais.sunaikinti.' De I Rey'. trgiimos: Nuo kovo iki rugs6jo pabai-eos lumos.Pi @ n' CimbidZio iiedai itin ilgai iibnna nuskinti. Vasar4 laikyti Sihai. o kambaryje . rudi ir net ieli.Cytnbidium Cimbidis Sis rutlasis miirinas iti higstamas gelinink!. dar geriau . Cimbidiio nriirunqi nuolroukoie: Virsuje kaireje: fisai ZaIias su dimAa IApa. ('Rausvasis boKtrs'). 'Delight'('ZJ. kas 4 savaites trgiti orchidejq tr4somis. Senesnius tam m4 fodi nuo rudens ir ne tikrq veisliq cimbidiius (reiKa teirautis perkant) iki rugsdjo pabaigos galima laikyti lauke !vie- paivieseja arba juos iiberia gehoni ilakai.nelygu ruSis ir veisld. Australija. Toki augal4 reikia izoliuoti. Be to. gali apnikti vo. voji Silvija Miuler'). kurie dainiausiai i{auga iS apvaliq pgmbq. bet ir graZios. Isimetus Veiijo ivaigidyne). todel visai nekeista.-'Pamaiva'). ku- Gricusioi ougo: Visus rie Ziemos soduose uzauSa iki I meho aukiiio.Kapel. taigi tuo metu jiems dien4 reikia daug 5i- kurie Zydi rugsejo - toje. vasarg rudeni ir iiem4 . Viiuje deiineje: kre inis spalvos miiriinas su agniaspalve lipa. labai iviesioje ir sauldtoje patalpoje. 'Dag A-<. Ziedq kekes taip pat auga iS gumbq ir Zydi nepaprastai ilgai. kad net Tailando atgabentos ry ii P inchess'. ' Ercalibur' .e .ai. '. ge- - kvapi veisld). mesingas iaknis bei standiius ir illus talsi dirZai lapus. lapai Apaiioje deiineje: popu Liarioj i'Star bright Capel la' ('Spindulingoji - rrrrdlaft miSrunai.'Lemfdrde Surprise' mingos. ve.rq patalpq oro. balti.a' tokia ivaigZd. _reltooi. ligos: Jei oras per sausas. kad jis rcuzkesh+ kitt. dainiau purKti. roZi. l(enk6ioi.apie 80 cn. ratinklines erkes.turi storas. l.abiausiai paplitusr:'s cimbidiio veisles Zyi: Ziem4 ir pava-sarlr metus gelai vddinanoje.yesys'- Zavus pakabinamas auga- jos ne tik stebetinai iswer. nes nuo virusiniq ligq kol kas nem jokiq vaishl. \'ioletiniai.7?n4 \'onon'. iiedus krauna geguids ir birZelio mdnesiais. lfili prieii0ros ypctunoi: Nuolat drdkinti patalpq or4. Ziedai bn:a kreminiai. A paiioj e kairij e :'Si lvi a M iiller C itrone I Ia' (' Ge ls- nebetrdti.

Ort: hida ce ae.. trgiimos. veisld. Tos. RudeDi Zied s pra.!ro reiiar.rnt medzirD arba veia smdlingoje Zendje (pavyzdziui. laistyti arba relsykiais Pana.'t Visos 50 l.udelli.f pana.6 I o rt E a r/ E - Laelia Miltonia.:i. Milronia speclabil is ir lvairiosjq veislis. Vasrr4 megsta brtti 1le Milto jos (Milrol?ld). n. Pavasari il 14 va-sa_ kas 3 savaites iiek tiek noi: Nuolat drekinti or{.je. auga. taaiau ii naujo lieti tik tada. toutomis (Mrlroniopsis). iyd6iino loikos: oazniausiai va-sar4 ir rudeu!. rudeni.I m4 pr.i: Pieq Arnerika. rude-ni ir ZieDelySu rus$ 1. iias) taelra ruSis geriausu kitomis gelrtimis srulkiai arba visai tesikryirni. ploksti. skirq epifi tiniams augalams. Visais kituds meq laikais irgi leperlieti..i . kas2-3metuspavasa4 persod tti inerrjq orclide- kitq augalq (epifit ri). suplotr.r. Ziem4 Zydi dejq tr4iq.ti . Epifitines (art kitq augalq augans\r C all lela () P . pusiau irksmilgoj e.. gausiatl gelininkui. Rudeni riiiai laella c i i n a. bet geriausia nrdeni arba pava-sarj i orchidejq substrat4.Is tokiq yra ir ryikiai r.?elid n:rsiq yr. Dcuginimcs: Persodinant padalyti gumbus. vasarq.s: je. - gumbr] dalimis 216 . labai alsivdrg.elia taut i o &B ni Brazi I ijos Btla. ge- guZraibiniai. Jei vir-sar. gumbq.balt raudonai margi arba rartsvi Ziedai auga iSjaunq Kiti prieii&ros ypctumoi: Nuolat gausiai drd- kiiti orq (-+ P. au- ^) ieimoz Orchi gu da ceae. ligosz L a e i a labai keniia Duo tvank. . Pavasari. lrgiimos.Lsdiausio medZjo zieves gabalo. kiirtais ir vislls lnetus. iir purkitil Persoditlti iyddiimo loikos: lavasarl.1.dir1ti i v. va_ Miltonijos iiedai platus.liiau Siulcitu be skersvejo patrlpoie. ga alrt trunpudirl kotelirl T6vynr.siai ialius. be! paties4cab-it!}s$'!e. t.b a r i n a' r eikia dangiau sau)es.rs gumbus su vienu-trimis siaurais lap:ris. beje. lapai nusidazo musvai.r komenduojalna vos prddejusiam orchiddjas au ginti ka*ta. ziem4 rai tinkurdios auginti kamapie 20'C.sia pririSti prie kokio kamieno ar iakos. lr vie[q. ge- iar4 ir dienomis btltiia l8 . ge. ii pirmo Zvilgsnio Geriousici ougo: Visus kiek panails i naslai€s armetus iviasio. Mihonialavs. fiai lie<lai). kai subsnrrrs jru ger. ir kitq yra apie 15 .siliiau kaip 25'C. iiek iiek orchi- Zraibiniai.18"C. dar vadi15 . nakimis b:ryje ir riiiys. akneni- gerai ved jnamoje.ltrl galinei labai sauldtoje PaNiPoma padalinti i dvi gnrpe. Miltoniopsis Miltoniic.r arba epifitai (savo tevyneje. tnt'Jiu\ it'aitoit. (didZiuliai violerirriai ir rausvi Ziedai). k. kalp t LaeLia purpura ta..20 nrSiq. miltoniopsis C) La. bet geba Zibuokle-s Ziedus. Vasaq ir rudeti ly di Mi ltonia c I owes i i. tdelia). ir. nepake- iolet:lriai bei rausvi iiedai) ir lae Li a haryop hy I la (or aniiL ae I i a anc eps (v Kili prieii0ros ypalu- lianiios sauso gyvenamqjq bustq oro. atogrqzq Amerikos giriose. Douginimcs: Persodil1al. patresti. 2l1) .nnos nailaitinemis milloislymos.iq substrrLl.lt Kenk6ioi. zletn4 lrelr trK IreK! Krs treiiil lr.us L l6vyn6: Atogr4iq ArneriGeriousici ougo: Sviesioje. kudos auga ant lereikia. 43). ligos: tit neteisingai priiiirrint. Ji Zydi pava-sari. Jei gauna per daug Sviesos. paptasl^i re- Loistymos. Ziem4 ir naktirnis 4"C. itin !:aukilusios ii drdgnq ir vesiq Vasar4lieti ne siai.styrnq iv deui iddt.rksmingoje ginai miltorijas br.rudona rdelia ne cill trabd ri na.24"C. Laelia lengviausiai kryZminasi .ri iid2irrves. ntri daugiausiai ivie. DaZ ausja.ti. lltlt t'|. lle nk6iai. bet perdziovirti irgi ikanotq miilcl. Ya\a(4Zydi Laelia crislra. S4lyriau iiek tiek r.knd augalns neimtq vysti skleidii:^ Laelia p! Iila.eLt bei ieinaz ka.

Keleta-s net pa- Margas taryt fir [eopardas niirinds. Netrul:rts pasiropurksti. l(enkdioi. Kambaryje au ginri geriausiai tinka It ainos a do nt o g I o s s unt - veisles galima pastatyti pjudio mdnesiais kas 14 dienq lapus nupurksti van.idi Dt). birZelio rug- relabai tarkq medi. Polorimcs: Jei turite sodq. Toks keistas glassutrt x CochLioda x botaninjs pavadinimas (iS.kas2-3metus dys Ziedpunpuriai.pietinis langas. Iki spalio mdnesio nis nuo kenksmingo drus. po Zyddjimo persodinti nauj4 orchiddjq subshatA. lapai darosi '. ligos: Jei oras per drdgna-s. Odont og loss ntr b i ct oniendaZriausiai auganiius tie. . Ziem4 lieti tik tiek. - Douginimos: Pesodinant padalyti lgmbus. lrliimos: Augimo metu substrutas privalo b0ti nuolat Siek tiek dragna-s. ge- guZraibiniai. Gumbai dainai arba rausvai.IS margqjq ruSiq kambarypa. i veisld. banguoti. dienos kariti ir v€sias naktis. Wilsotxara (iE Odonto kelia tumpalaikius Saldius.te Odolttoglossut i nakimis ve-sesng (18 . 2tf . baltai ir raub[na ploKti.20"C).Slaataugas (gmikiskai odolx kuotais bei . nuo birZelio pakabinkiva. Svarbu: Nepamiriti palaistyti. bet nakdiai (ddl gali\ poveikio. vien4-his lapus. Ziem4 14 . Odotxonia (ii Odolrtog- Iossuttt x Millonia). augalq geriau inqiti pasbgell.24"C. kurie kartais prie graiiai Zydi didiiuliais pagdldo turi dailtyt. de. ()dontog|ossL tiiis 1r povyzdiiui. Vuylslekecro. isleidZia po donai margais) Ziedais.dantytas lie. . kitaip subNuo rugsejo menqsio strata-s supus.- (E Odontog f6vyn6: Vidurio ir Pienl Amerika.vidurio galime laikyti lauke. bdel mdgsta gaiq. .:i:1e.. vidq ir pastatyti vdsioje vietoje. ': t. Daugelis kilusios ii auKtikalniq giriq (auga maidaug 1500 3000 m aukityje). o prie pa.ls"C temperahr4.glossa = lieniausiai rudai bei geltonai Zuvis).t: x Cocltlioda).ntitdd . V ylstekeara (ii Odontoelosstitr x Cochlioda x . ) pai geniiq mii- ieimcz O r ch i daceae.Jos sulautos specialiai bei vis) atsfuado del savitrl langdms ir itin gausiai Ziedq. crispun. Orchiddjos mdgstr gaivq ankstyvos va-safos of4. drdgr4 ir vesq or4.diiti.Oncidiul ). A:!.ji reideniu su trupuiiu trqirl or. iyd6iimo loikos: ravasari.OdoDtoglossum hin nregstama VuJlstekeara Ca l)ria 'Plttsh' (PLittii- c&n' Siq orchiddj! esama gal 100 ru-iiq.kalinga iiedlms krauti ir jauniems gumbams branchiddjoms tai apsaugos substnt4 ir iak. va-sar4 nrdeni arba iiem4 nelygu riiSis ir -troglossrlr.u.jei ilgjau nebum li€tausl Jei lietus ilgai uZsitgsia.ainais (daztos = daotis.saules atokaitoje . o Ziem4 . pusiau pavesingoje toglassul| x On. tinka rltinis. c Odantocidiun (ii Odon Geriousioi ougo: Svie- sioje.je auginti geriausiai tinka -elindo sukraura kekiq vidalo Ziedynus.\'r a O Miltoniopsis). Va-sar4 megsta 20 . vertus pa. L- t 0donloglossum yro dougelio kcmborinig orthid6jg prof6vir l(oi kurios ir1 vadinrmos visoi kitcis vordois. patalpoje.s e. loistynos.Ls iiedynais ddmetais. Viena ii secrellarr bei pakalDutemjs niausiai paplitusiq rusiq lr. ()dotxto I la s s u n p u Isiei auKtyn.r eplanti Odo nlo g I o ss unt dotlt o I loss un I rankuri Siandiel laikoma atskira gentimi Ros. karinis arba iiaurilis. kad neiidzintq gumbai. mq ialdiD geriau ine-<ti i Kiti prieii0ros ypolumqi3 Nuolat &6kinti or4.

Jam perzydejus susidaro naujos skotelas. kaip elgtis su isigytuoju indq su orchiddjq subsnatu. - ir Nuolat drdkinti patalpos or4. bet Ziemq ir pavasari purKti alsargiai. Augimo metu kas 3 savaitas I vandeni iiuptelti iiek tiek orchidejq tr+iq. kad grmbai ir lapai nenuvyshl. au- a Paph f sl- ga14 peNodinti i erdvesni vi- suomet pasiteiraukite. ligos: Kartais apninka voratir dines erkes arba skydamariai. Seimoz orchidaceae.kiekviena jos lapq slqoteld isaugina oesiais kas .Dirva. substratas Kovo - - juo raibuold puikiau jauiiasi. Kenk6ioi. iildomq patalpq oro. Onicidium mErfiras rainais ir Svelniais tarsi tigro kailis Ziedais. lrgiimos: Beje. Zaliq. rud4 arba dynkodiq nenupjauti kitais metais ant to paties stiebo susilaauna nauji purpurini. dainai apipurkSti augalo lapus.*q Sviesioje. Sie augalai daug pa. dar daugiau kuo ivairiausiq mituurq ir veisliq.rksmhgoj e. Geriausioi cugo: vasar4 laikyti 15'C. kurioje ialcrija-si tvareslli 11e!$ gryllos riSis augalas. Visq dien4 laikyti iiltoje. rckai pmdziivusi. lrgiimcs: spalio mdnesiais ir oras turi biiti nuolat Siek tiek dregni. p api I io (P sy c ho ps is) ij. privalo luolat sys. - T6vyn6: Atogr4zq ir viduprieziufos klaidas. Rai. iyd6iimo lcikcs: tavasari.Laistyti tik tada. bet nomis sauletoje vietoje. pusiau r. Pqlqrinas: NuzyddjuKaribqjuros salos.balt1. geguZraibiniai. Ziemq Sviesioje. ligos: Puola tik darant labai dideles siomr\ ()ncidiu t kranrctianun b Oncidiunt 0eriousioi ougc: va.r oaujos los geitai pnva. Kiri prieiiiros ypctuapie \OO Ollcitli tlt genties ruiirl. bet tik tuomeE jei substlatas sukietdj?s arba atsiduoda puvesiais. naki vdsesndje patalpoje. geguZraibiniai. tad geriau jo nedalyti! . pusiau vesioje aplinkoje. Douginimqs3 Percodinant padalyti gumbus. Ziem4 iilumos nemAgstuclas ms$ Z|atona apie 6o Paphiope. o iilumameges 20'C patalpoje. kai pradeda augti ialnys ir tauji mq nelygu rliis. Pllorinosi be rcikalo Juo didqsris Loistynos. iyddiinro loikos: rauasari. ir Sakuys. Visus metus dien4 mdgsta kambario tempe.e- gelto4. . va-vr4. Ddl drdgfnes dirvoje pertekliaus gali puti pumpurai. Rugsdjo menesl. kurios Zydi tik kitais metais. Joms reikia labai skirtiugos Pnezturos tld pirkda1ni mci! Nuolat &ekhti or4. kai ji gebuol6 auga kiek kitaip. tiniq atogr4. o kartais marg4 tq. I Zie- Igliai. Lcislyncs. Jei grunbamsjau per maZa vietos geliapuodyje.q Amerika.2.Oncidirun c& Paphiopetlilum ffi' Roibuol6 Nuo lapkidio iki kovo laistyti tik tiek. diedilrirl gentie-s rusiq. rudeni nely!$ r[iis mq ir Zie- veisld. augalu.a las. Nemegsta tiesiogines saulas. vasaq. nci: ieimaz Orchidace ae.dar maziau. lapai keras. bet ne sauletoje patalpoje. fdvyn6: Atolr4zq Azija. ne taip bijo Muso btti saikingai dtegna. o naki vesq. rudeni mmybes laikui baigiantis (kovo menesi). o perZyddjusi petsodinti. raibuolei baigus leisti naujas Dcugininos: Kero dalimis (persodinant). Xili prieiiiros ypctu- - Slahrot4 arba dryzuo- pumpulal. meorchidejos mgsdjo BalandZio . l(enk6ici.atirq. ne. ce ausia tai padaryti o&n' iof edi hnr nt i iraruts nesunlat pri ii itrat i.3 savaites naktimis laikyti ve-sioje. sauldkaitoje. o Zienei daugelio kitq gendirl mq .savaites Siek 3 tik vien4 Zied4 tiek parrgsti.

Pietq Azi. viduri . D or itae n opis Renant hopsi s).. ni. Niekad s c oltop s i s. z-" ibiniai. P h a laeno p s i s mi*r. o ^tba pradedantiesiems.sar4 kas 14 dienq po truputi patresti. - tai skrtha kauti jei baigiait jam zyddti iiedrystiebiai nu- loistymos. Paldrimusa Phalaenop sis ant to paties stiebo gali net2 . ligos: Per gau- - siai laistart gali isimesti grybelis.22"C (va-saplatlrs. vio formos ir palyginti Dieromis 20 . per iiltai ir per tamsiai laikant apninka skydamariai. Daugelis iios ieimos rtiiq bei miirunq tinka au(.31. sitaiko. \Limnai Kiti prieiiuros ypotumoi: Dazniau apipurkiti lapns.Phalaenopsis P halaenopsis o&6'Eb Sak- lapai paltgilti p Latils. rudi ir iali. Iiimtis: ivairiq formq. Ziedai labai 14 ir iildiau).ak otais iiedais. P h a I4e n o p s i s :nes\ralar o pusiau paunksueje. hrios susidarc ant iie- Hotuspokus' (' Iidaiga' ) il.i- iyddiimo loikcs: rava- ln. ka-s tik gretimais pa. raudol . Phalaenopsis niiriinai i)tdi beteik visus teft$.: Zydi beveik inems.epils :.sali isimesti ouvinvsl Va.rudenl augalus 4 . r asar% rudenl arba I::rq . spalvq bei margumo ir Zydi kone vi. Miirfinas 'Cossandra su purpurue l!7pa. Jie biura geltotes laikyti l6"C tempera- !!mbrl. iiem4 nq.6 savaisus metus. Ph ' alaenopsis It i5 runas i::-=i Aurtlalija.Dauginincs: Ataugonis.3 kartus sukauti Ziedus. t:riieu iokiu biviskq.it4.1 tnroje Ziedus. P h ala"nopsis riays mdgsta itjn dragn4 org o miSrunai labiau prisitaikg prie sausq iildomq patalpq. kudos bemat apraizgo Sviesioie. dynstiebio. Siulcitu nepazeisti iaknq! aii . krenta ptunpurai. Si Zatiai auksiri edq su krovd ntiiri|nas' Matnbo'. ne per -. karpomi viri tredio arba ketvifi o stiebo b3mblio. taiiau neleisti Zemei visiikai iidZinti. bet turi daug Geriousioi ougo: va-sar4 l(enk6ici. 2t9 .nelygu r[iis. trgiimcs: Visus metus lieti saikingai. rausvi. Jo lapai yra lieiu. vige- ieimot orchidaceaz. Kas por4 metrl geguZds menesipeNodinti i pulrl orchid6jq subsbr. Yioletioiai. labiausiai igudusiems orchid6jq augintojams ypad ::nka spalvitrgi ir ne itin '. Silhamiuose dazniausiai puola iliuZai.Visus rnetus laikyti iiltai.du ne saul6toje patalpoje. naktimis ne vesiau kaip 18'C. TdYyn6i Indija.

vasar4 lauke.30 cm ilgio. lapai pailgi. kad gumbai reGdziltq. Tdvynd: Atogr4Zq Amerika. Nuo spalio iki balandZio laikyti beveik sausai. Dendrobium densiflorum Dendrobis Tai epifitini orchiddjq gentis panasiais i bambuko gumbais. pasipnoig ispudingomis aukso geltonumo skiauteremis. stangms tarytum odiniai. Or chidace ae. Rinktin6s. Nepalas. Kiti prieii[ros vDahrmai: Jaufiu [sliu oer daus oepurkiti. Nuo spalio lieti maiiau. tiesimas: Nuo balandZio iki rugsejo gausiai lieti minldtu vaadeniu ir kas 2 savaitqs Siek tiek patrFSti. kas 2 savaites po truputi trgSti. Zydejimo laikas: Kovas Dg Brassia vemrcosa Sios rfiSies orchidejq gumbai plokiti. Kiti priezitros ypatumai: Nuolat purki- fJ - ti YI YI H C) 4 . niau Kiti Drie. kad neperdintq gumbai.nelygu veisld. orchiddja 15 . jei rudeni pab[na saulds atokaitoje. Dauginirnas: Kero dalimis. auga ant 30 cm ilgio stiebq. Sbt T€yf nri Himalajai. trFsimas: Nuo geguzds iki rugsdjo lieti saikingai. kad jie nepradeq pnti ! Jei reikia. Birma. geguimibiniai. Indokinija.YI c) Ir H Coelogyne cristata Tai epifitin. a pusiau uksmingoje patalpoje. bet ne sauldtoje. Seima: Orchidaceae. pava-sari ir vasar4 iiltoje. geguiraibiniai. Daugidmas: Gumbq dalimis. nuo spalio menesio 12 . 220 .treiimasr Pavasari ir vasar4 gausiai lieti ir kas 14 dienq po truputi trgsti. l-aistvmas. nakimis 8"C. Nuo spalio iki kovo lieti tiktai tiek. perzyddjusi augal4 persodinti i orchidejrl substmt4. Nepakelia tiesioginiq saules spindulirl. kasrnet apsipilantis auko geltonumo iiedq kekdmis. t rsiai ialiais lapais ir kiaGinio fomos gumbais. Patarimas: Coelogyne cristata iydi geriau. Laistvmas. gepiraibiniai. smailiais. Laistvmas. Ziem4 tik tiek. Zyddjimo laikas: Pavasari arba vasar4 . Ziem4 dienomis mdgsta 14"C. . Jos sv)'raltys sniego baltumo Ziedai. jei tik naktimis joje ne iildiau kaip 16 . Geriausiai '!€!a: Visus metus Sviesioje ir gerai vddinamoje patalpoje. Sejmu Or chidaceae.15'C patalpoje. Tdvyndr Himalajai.18'C. Geriausiai auga: l-abai Sviesioje. Ziem4 Siai orchidejai patir*a oe Siltesne kaip l8"C temperatiira dierq ir l4"C temperatfrra nakti. Ziedai ilgais ir plonais lyg uodegdlds Ziedlapiais auga ant puses metro ilgio stiebq.iiros vDatumai: Vasara daipurKti. paughioasr Gumbq dali- mis po Zyd6jimo. Geriausiai auga: Visus metus Sviesioje. irin lepios ir relos orrhid6ios i5 iiltrp ir dr6gnq otogrqig giriq bei v6siq - oukitikolniu miiky. - geguZE.esant per sausam orui gali apnikti skydanariai.l)endrobium den\/ie/]as Eraziausiq dendrcsi|lorum biq. C) I - o F 4 Zvdljimo laikas: Nuo lapkidio iki kovo.

tr$irnas: Mdgsta nuolat drdgo4 aplink4. Dauginimas: Gumbq dalimis. aukitikah q giriq. beveik visai iSnykg. Geriausiai auga: Geriausiai auga: Sviesioje ir pusiau iksmingoje. j4 laikyti privalu tik vesiame Silhamyje! Ji twi mqsingq iakliastiebi L Zydi keistais Ziedais: jq vainiklapiai tad Si orchiddja kilusi iS flomm dar vadinama Cirrhopetahar . LaisDl: mas. kitaip ant lapq atsiras ddmes. kaip arklio ka- \ mantai prilaikand Ziedlapius Graikiikai: zygoz = kamant:i. Kiri prieziuros ypatul4aii Nuolat drdkinri oq (-+ P. Se na: ()rc h idace oe. Ji turi pailgijusius.vena Zemeje. Dauginimas: Sakniastiebiq dalimis. Seima: Orc h i dac e ae. Kasmet peNodinti po iyddjimo.a/rar = gumbas. iliauiiandius Saloiastiebius ir briaunons g!mbus. iiltoje. Kiti prieiiDros pavadinimas kilgs Li lotyorl fu grailq kalbos (lotynGkai . Geriausiai auga: Sviesioje. ge goitaiblniai. - 221 . Ma-sdevallia militaris BuLboplryllam longi . Tdv). 43). ge- Bulbophyllum longifl onun Si epifitind orchiddja kilusi iS itin iilhl l(raitq. graiktEkai phyllon = lapas). petalan = Iapas. Paduotuvese bnna prynq ruSi q ir miSninq. treiimas: Laistyti saikingai. Augimo hetu kas 14 dienq Siek riekpatrFti. lanceGkus lapus bei kiauSinio formos palviais graiiai margais Ziedais. Ziedlapis). nuo kovo iki rugsdjo kas 2 savaites po tuputi tresti. Dauginima-s: Gumbg dalimis (tud blti su latais). iiem4 15 .trpiimas: Zemd turi b[ti nuolat klriq isauga odiska-s lapas. oaki oe v6sesneje kaip l6oc patalpoje. Si orchiddja nemagsta Silumos wyravi- mq ir e'. Nuolat drekinti patalpos ore bet paties augalo nepwkSti. &dggi ir Silti atogrqiq miSkai. Geriausiai auga: Visus metus ivie-sioje.C patalpoje. dien4 20'C. Zyddjimo laikia: Pavasari ir vasarq flelygu rGis. gerai vddinamoje. gerai vedinamoje. T6wnd: Visuomet iali. Tdwn 6: Pietu Pietq Amerika.18. bet gedau palikti dideles grupes! b[s pailgdjg iiedai susiburg j pumpskri- timi Ziedyn4. Jos nuosta- ypatrm4i-Jei reikia. iS $rzraibiniai. Keista-s gumbus. pusiau ukmingoje. Jos iiek tiek drdgpra.ne: Pieq ir Vidurio Amerika. Ji turi storas Saknis ir du arba daugiau smailius. laislt mas. Zvdejimo laikas: Birzelis. dieFroje ir vdsioje aplinkoje.Zygopetalum 'Atur . o iS taurelds iisirutuliojgs neiprastas darinys bimis vir![ndmis. Zydi rySkias- jos pavadinimas kilgs iS gmikalbos ir skirtas pavadinti nedideli sustorejim4 prie 1[pos pagrindo. ge gt:ltaibiniai. Kiti priezi[fos ypaturnai. Seima: ()rchidaceae. Zvd€iimo laikas: Ziema. pavasari persodinti i orchiddjq iemg. Laistymas. Vasar4 kas tris savaites po truputi patrpsti .

i5 pirmo ivilgsnio regisi niOris. ne ilin sinpotingi. neiivoizdus ougoloi ino ir opsipilo posokiSko groiio iiedois.fie neuiina doug viefos ir nereikolouio ypolingo d6mesio. Tuomel supronli. kad po lo dygliuoto. nepoprosloi sunkirp ir sqlygrp sufornuoio r0siio iSore slypi begolinis ilgesys ir no- oliiouriq rios neiisokyto ivelnumo KAKTUSAI .per vienq nokti 5ie kuklis. Ber iloi .

tuojau srlsiurbia net pati menkiausi4 dirvon patekusi dragmds Slakeli. Jie yra Zydirrtys augalai. Gamtoje jisoi u1auga net sas i3 Sis tilainiikas rutulys tai kalau- oc n t t r Kr oJ c cly A1t mol c - tonos syorio. medZiai arba milZini3kos Zvakidds.turirrris saul€t4 diq ruiiq. Natlraliai garrrtoje jie auga nuo Kanarq iki Patagonijos .geni praleisti va.tojo iirntrnedio pirmoje pusdje. 283j (i.ien vienija daugiau kaip 860O uKnlJq nanq. prisiglaudp tankiuose laiimynuose arba aukituose medZiuose.jei patalpa. kurir. Visai ko kito reikia epifitiniams kaktusams. 1892 rnetais ikuda Vokieiiq kaktLrsrr mdsdiu tuaugija (+ Aciresai. galite rinldis lepesnius. Kai k-urios'm-iys turi v€siai. juo ataiaurestis attodo pats kaktusas. Apie 1700 m_ jau buvo skiriarni rutuliniai. bet galite pa-sirinkli ir epifitGkai gyvenandius lapinius atogr4Zq kafrtusus. pravartu isi gyti apie pusg tuzino vienodai priZi[rirnq ivairiq rniiq. Dauqelis fiiBiu 2ydi pavasari ir an ksty v q 1iedai buna kuo lvairiausiq"asar4. o 2iern1. Tik labai nedaugelis 5it1 augalq prisitaik6 gyventi dregnose ir Siltose atogrEzose. Jei jau ntrspreldete papuoiti savo namus diais Zaviais dyl-urmt asis$r€liais. o karta is ir specialaus Siltuamio reikalaujandirr-s augalus. kurion ruoSiaGs sodinti kaLtus4. kaniting dang4. spahrl netJuodl.li i smdling4 dykumos Zemg . sodindama-s Siuos niaura-s dygliuodius galite nejuokais susiZeistil Kaktusui nieko bloga neatsitiks. Manoma.toks dail6s ii dizaino stilius). Tokias isoidin gas. stonls dyglius bei sidabrrspalviu plaukepladiai po Zem€mis ilsikerojusias plok{dias Saknis. kaltusq megeja-s. Galite praddti nuo J / a< |\ I. pagal vokiediq poeto L. kuo skaitling_esndje bei margesndje draugijoje. gali isigyti kaktu-sq ir diais dygliuotais keistuoliais gerdtis kasdien ii ani. daug valrdens ir dr€gno oro. charalleristika-s rasite iau kitarne puslapyje. lapiniai ir opunciniai kaktusai.rik arrodo visiskai kitaip. agurkq bei kepiniq Znypt€mis. 2ernesudje kaip l0"C ternperatiroje.3 metq arba tik iiaugg tam tikro dydiio. k iiand. kai Zernd visi5kai iidZins- stor4 od4 su papildornu vaikirriu ap- ta. Bene Iabiausiai Siais auealais imta Zavetis delyuiolil. Tik nedaugelis epifi tiniq augalq (pa*ry zdiirti. Kos iinotino lpie koktusur Kallusai Siaip jau yra "amerikiediai". krrr kaLtrLsai Ziernoja. rrai3u Iengviausiai priZiurirnq rii6iq. S c hl um b e rg e r a arb a Rhipsalidopsi^s) |ui lapq pavidalo nglius. Nedidelei jq kolekcijai uZtektq tiek vielos.labai mdsingi ir =sultingi augelai (lotyniSkai slccrrs sultys. Beje. iekvienes.nelygu rGis: alksdiausiai po 2 . Rudeni vandens kattusai pagei- dauja dar maZiau. . iviesq but4. Dirva. stulpeliniai.daugiausiai sava-nose ir saules kepinamose dykumose. kiek uzilna viso hbo paddklas kavai ne5ioti.te ap- Daugelis gannojc krinais kcrojankaUustl giliapuodfie rcisa ga vicniSo stulpo pavidalo. bydennejerio laikais ( B iertr nn ei er. Tarnsiuoju metq leik-u jokiu budu negalirna trgiti. lvairiai . liq 'kailiuk4". Ii pinno Zvilgsnio jie atrodo ne per labiausiai patrauklns. kartais net atgra^sus dygliuoti pikdiumos ir galblt ii tiesU tokie yra. dar vadinamas lerdimi. laprls pavertd i dyglius ir uZsiaugino valkalu. kudos tu. Tiese. Apie 1500 metus pirmieji kaktusai atkeliavo i Europa su Kristupo Kolumbo 'Santa Mariia". ir vidinis audinys.nderri. visi kaktusai yra suLrrlentai . juo labiau. kol runai suskurta vien4 po kito skleisti t:epaprasto ivelnumo ir trapuno bei nuostabiausio groZio iiedus juo mielesnius.Zvo_icidis gati nn ponaryii'nc- ii4 ima 20O gendiq ir daugybg mkstan- Mekikos (Echinocactus ingens). Beje. saulesjie ne iS tolo negali pakgsti. Pinniausia lengvos maistingos. Priversti L-uo labiau Bendd koktusg plieiiuros bruoioi Kaktusai itil iStvenningi.vDxi ddl dregmes p. . ij4 . Laipiojantys kaktusai Q.palangg arba vdsq. kakusai "iirado" rutulio A stulpg form4. trigi nusi- laiktrr pirkus kakusq 2emes. prieSingai nei dykumose gyveoantys broliai. juos b[tina retsykiais pagirdyti. d169m6). bet yra rUiiq. kad apie Saknis niekuomet netelKotq vindens perteklius: ii naujo lieti reikia tik tada. jeigu j! paimsite rarkon miiv6damas pirStines arba suimsite DutplasdiJgabatiukais (+ pieSinjs P. Be to. Kaktusai itin Zaviis ddl savo oaslantingo ir stebetinai priestaringo bui do. DaZnai jauni kaktu-sai brura rutulio formos. Jie raip pr-sikeit€ po milijonus metq trulnrsirl Z-tbiitiniq gnnntyniq su nepakel iamornis sausromis bei negailestiuga saul€s kaitra. neiirnandlio rankose qali praZuri .{aLties karaliene) turi ilgus stiebus ir Sakojasi kaip kmmai. orq ir turdti pakankarnai druskq. kurios ii patjaunurn6s yra stulpo arba kilirndlio pavidalo. kaip sarrpaulijos erba azalijos . Beje. nes kaktusai idorniausiai atrodo grup6mis. Senov)s acteknms jis 27:t buvo a u koj imo altorius. lami6jg kaktusai dainiausiai atrodo kaip krumai. KaLAsq Seima Cactace. turi b[ti para. surnaiinti garinimo paviriiq ir nuolat girrtis nuo mirtino ultraviolet! niq spindulig pertekliaus. apsiiai puvenrl prisodrintos Zemds. kitos uesiaugina storus tarsi ropiq gumbru.L. ir visaj nebenori.Eichroto eil6raidiu personaZo pavardg . kaupiandius valdeni. Taigi^jq perlieti nevalia! Svarbu. Tai epifi tai. kiek iiltesrrd. kad vanden! kaupia irjq Zieve. Jei esate prityrgs gdlinirkas ar. daugiau iimanymo.. Zyddti kaLtusai pradeda (beisu ir pagalvoti!) iskentg gyverimo dykumose nepriteklius.rteliliaus. pravartu dar imaiSyti sm€lio bei trupirrtos pernzos.47). P.

^. bet kad iaknys kaip reikiaDt suGynrnorclycium drdktq.l2'C) viet4 Nuo gep. de nudat u nl (lrlemin€).aprictrs.suhnanr . I G. cotlcinn s.ria iiretinti (5 . Visos iios genties diys mdgiainos ir augiramos lSambaryje. an dr e ae (leltn:. aple I cm skersmens Ziedus krduna netoli viri[ne. nuolat perliejami.s.dio pavidalo kaktusai. G. Trejq meq arnPavasari val lieti tuputi gausiau. nusvai oranzina). net ir labiausiai neprityrgs geliuinkas. jam bus visai nqsu*u padaryti. kart:ris storesnio cilhdro pavidalo ir kuo ivairiausiai dygliuoti. Uibaigos laikyti sausai. G. geriausia vasario pabaigoje.baldianun (r:i]ndorni violetind). Et e h ! i an yLG. Rudenj. Nuo spalio_pa. 3 koje: GJltutocoLtciLltr unlgu4! elxse col1c Zvdeiirno laikes: Nuo peva-sado 2 N oto c ac tus ilnus iviesioje.I Kohusoi. Sudygusius s€jirukrs ir persodiDti. -tik llolococfus Ihtamorkamb-aryje au.ataugas leidzia prie pat pagrindo. Douginimcs: sdklomis Geriousioi ougo: Nuo pavasario ut (b^lt^ N otra viduriu). 15 . kai Zemejau visiikai Rutulio arba storo paploiidZiivusi. lrgiinos: tvankaus prastai vedinaNuo gegui€s ikirugs€jo laistyti saikhgai. N.rrrlosrlj (visi geltoni). lVlommilloriq Liaudiika-s pavadinimas "l€rpuotarsis" rodo.rusva.udarc veihl atvai)nQ. bet vasiq 4 Rebutia ritteri Rutulio fonnos arba iiek 5 Rebutia i uscula tiek pailgi.a). ue be l o t1n ianus (ugnine. u r ugu a cy nse (krcnlft).s vidwio galima iina*i i lauk4 saulqs atokaiton. Mantnilla. pries pat Ziemojim4. N. vos pa-sirodZius Ziam praZysta gana didenaujiems daigams kas 14 liais (apie 6 crn skesdienU trupuri patlgcti kak.ltalpoje. dygliais. Ym ruSiq su priti. Jie brura rutulio.otbnis. kamai Ziemoti arba nuo laistyrnos. kad vi- ns.ies kakhMi turi karpq pavidalo iiaugas ant briaulq. Ataugas leidzia bndamr vyresnro altlzraus.auga 15 .lvardytus kktusus gali tuituojau praded sehningai auginti kiekvien:rs. bet trniiami. Kiti prieiiiros ypotumci:K. <"t tl 'Yi A Si os sinpath?us eaiukls es nka priverstii))(lati. Be to.mens) labai mielais ivaitusq tr+(ornis. MrurilarJ (tamsiai iaudo11a).ankstyvQ pavasad pelsodinti i kaktusq Zemg su siniai. Zie. mojariio visiai (vdsiau kaip 10"C) visai nelaisty. G. Vied uiauga Det 50 cm. Nuo spalio mdnesio jiems reikia pa- iki rudens labai Sildomoje (28"C) dauginimo lysvdje. kuriuos lengviousio priiiuriti YI F = \.rzcrii (tarsv a). nn lt ifla ntn (r.rndeDi ipilti (ar iberti) daugiau fosforo turiniiq tr4iq jos skatina augalq krauti pumprmrs ir Tilkernos krmbarvie auginti rlsys bei Ziedq spalG. vyinine. sauldtoje ir iiltoje p. storo paploiio. kartais plonqsnio. kad jie vi<1 laik4 Zydanl.20 crr 6 Echinolossulacactus aukidio bei tokio pat sker7 Lobivia vatteri smens kaknrai kuo lvairiausio pavidalo dygliais. iki vasaros.isrqlaikaslNuo pava-sario . Pavasa4yddjimo laikas: centiretrq auk<dio.20 cm aukiiio bei 15 cm skersmeN. N. si M a ltitli Ll ari a Eet:l. neturddami s4lygq tiusaugoti nuo lietnus. syk i laistymo v. smeliu k pemzos fupifovynd: Vidurio ir Pietq Amerika. I \t I .KenkGici.Ls2-3metus t Seimc: Cactaceac. kelis- rinki ivie-siq. raudofla bei violetire). iydati. kaktu. riq spalvq Ziedais. iki vasarcs. kiti vos keleto Zy<hi. N. Siltoje patalpoje retsygludusiais ir aLsikiiusiais kiais Siek tiek palieti.s bei Ziedq spalya: N. Datuiausiai leidZia gana daug atialq ir netrul'us s. iia i. ligos: rattusai sulegaluoja per daug Ze. ginti rui). Kit4 syki iieti tik tada. su raudoflu G. 224 .

r i ht i atxa I trausvaJ. rausva ir u iole. P. 7 Ma.r. Jre gaDa ifitist C le ist ocad us wendIandiorun xalj Zy]. Beje. l0 cm skersmens Ziedus krauD. toddl l1eh.aip ir lap4 itairovd. L.eti VamzdZio pavidalo 9 on ilgio Zjedai auga nuo liemens j iorrus. iki pat vasaros pradiios. Dyghuofumas pdklauso nuo dainiaisiai ne tyti.los liai sr. L. tc ucndlandiorun \oren|iO rArOdtA ntAlrotn 1 nil. chrysacanthioi Zyddjimo laikas: Va-sara.lmos k3mberyje rugintj nl<vs be. diiugixa aki. maiiau kaip 6O cm skersmem.N nttu /. (geltona). 2 cm skersrnens Ziedai rySk.s ci.r !"I9. Rserilis ir jos veislds ars ot t er Erhiaorcrlus grusonii niais dygliris. bet kai L-urios ri:isys leidzia dauA atzalu. sanpuitriflora Porodio (kraujo raudonumo) .i nd paties kaktuso nebema- -.i raip gausiai 2ydi. margi. suploto rutulio cilildro formos nedidukai augalui (dauAirusiai 20 cm auKtio bei 8 cm ploiio).nnillar.f4i .. Ziedai jq iiemuo drzriau- buna ivairaus dydZio ir spalvos nelygu rusis. backeberBiata (ot^nii. Prkc-sciu dytiesus fu flo ploni.r iS Sonu.IS- iio.. "1" .us.5 m auksiio. -^.. L. [rhinofossulocorfus Iiskhtind iirt rutuiio Davigilios. toidel 2vdintis C/( is/o.:izltai ta$i mgai. budama-s vos l5 im auki- lobivio Itill tanlciai briaLrnomis spariiai leidzia ataugas.4r+rJri+ be.1-":.^f^^ k i c o I tL\ *. Bnda.1!. Dazniausiai auga arba neje Meksikoje u2aura iki Sines pcsirodo ziedai 1./drl. rldassii (mudo\a).as Zydi gara a1rksryvo amjau solidaus arnziaus ir ne ztaus. Geltona.v.3 Matttnti arta hocasana !I]tU rlivs lsr4sq c.l... Zydi trk isrugf 30 . bet l<.p etxt land i i (balta. Rebufiq Lab:ri mieli ir daugelio megst mi augaleliai. rc b a i o i des gindruiys ir Zjedq spal- an. I jajcuana lskrisiiri briaunos. Zvd6iimo laikas: Pavasa- 225 . Dvcliai labai srnulkDs.. Tinl<.80 cm. dr2nai baolru. n t Sva$u: Lobi|ia r[Sims reikia gilaus. vir- - ri.efs (rEudona).i' - vagoti mtulio pavidalo arba liek tiek pall[esni kaktusai.ne). Zyddiimo laika-s.f:.Vis kitokt dygljuotunas. nutabilis (t fi)s_ geltond). L. krd per ziidus dazn. galrntys papuoSti net paiiq m3zuustq pxlangg. geltona.dcr?6 do tarrsi prismaigstyta^s trumpais dyglieis.. Rrnsnnii !a: c. tier]rr !_Sp4l: .. - siai cpi€lgs plouais.L. :ellntanttlatta t 1 s t c ypri i ( lella:|ra Rti ola c ifio ra\v ioleridl .ukus iu suZelia visa-s miSkas. vidi- le*ti staxrdis ir (leislotqctus PaiJA. 2iedu spilyz. raudona). P. ) L n t'! os < F^r.-yj.ne). P.I Echnorotus r. Tirrkerros karnbsrvie auyAj v rsos. 2 Echittocereus pectinatus T. dalo kakrusu srvvbd wa tuudona).fan at i n e ns k qgeltona). lebei tankiais ir palyginti ne- Pusrutulio. plataus geliapuoozto. prazysta graz jajs gi ntj$:s_be-rzrcdqrltL geltonais Ziedais.aj(: I CleistocactrLs straussii spalvoq sfypeliq. Zyddjimp laikas: Nuo pava-sano rKr vasaros. ii- rlsies. tr L.o ?Yrieii. Ankstyvas pavasrris.no laikrs: Prvrs u4 rl(]vasal"C6pradiios. mat di_ d:irusi iSjq retai krda uZauga daugiau nei 8 cm aukiiio ir tiek pat storio. Sivo tevyPana-ius i e2iuka auksi- t IS plrukeis pidengros pavieniui. Sie luyk<ruk. aukitqsni nei 30 cm irne storeslri nei l0 cm." .. ta: P. \.j.

Parduodamos tik kultorines veislds. P. geltod. Nuo pava-sario iki rudens laikyti iiltai ir drdgname ote. Pats augalas gali uzaugti didelis (mefto ir ilgesniais lgliais) arba sai. trgiinos: Visru metus saikingai lieti minKtu. tiesq tai. Pjovio vietoms leisti ap- ozlutl. laos reikalingas ramybds melijq substrat4.Amerikoje iiuo metu augipo" (graiKikai el = ant narna daugiau kaip phylLrn = lapas). toddl itir gmziai atrodo kabaniiuose gEliapuodZiuose. kas laikoma lapu. Tuo metu paarba durpiq turin6i4 iemg. vis dainiau pasitaiko ir margq. kad Sie augalai Ziedus kauna ant lapo. o&n' Epiphytlum reiikla " afi la. pratruksta Zyddti. puvenq laikotarpis. Siuo pavadinimu. oraniiniai.I Epiphyllum lopinioi koktusoi YI F = \t I !t I Lapiniai kah sai dauS ga. iki liepos. km svlrantys epifi tiniai augalai. maZyns (' Minli") . Ziedq skersmuo ivairus . Vasaroti galetq huke. 238). rausvi.es puoiniq augalq veisliq.nuo 5 iki 35 cm. Dougininos: Ugliais. pusiau [ksmiflgoje (galima ir sauldtoje) patal- I Didiiuliais raudo ais ui laroj ant is Epiph!llatu miiriinas. kal<I\r- Ii ieimn siniai. Menkas vidalo atZalas iSpjauti. ligor: f artais vdsiau (10 -15' C).donas Epiphyllum mi'fino Ziedas. Lcislynos. Camtoje (ara$qicse) Epiphyl. Marniera chrysocardium Ziedas. - iiedpumpurius apninka amarai bei skydamariai. . kambario temperaturo6 vandeniu. C a c t ac e ae. tera ploKiias. Pertemojg Siltai tiek daug Ziedq niekuomet nesukauna arba net vlsai nebeZydi. jei reikia. iiem4 l(enk6iai. petsodinti i broGebonas Pqlqfmoss Nuo lapkddio iki kovo iiems auga- EpipltlU m mii- fino iied.at.usiaL Ad' jei gau@ vasaroti lauke. Raa. - iki pat Pieq Amerikos ato€Fiq. purpuriniai. lfiti prieiioros yporunoi: Kartais apipurKti. 226 . itio graziai atrodantys kabandiuose gdliapuodZiuose. violetiniai arba ivairiausiq atspalvirl.buvg vesiai. fdvynd: Pietq Meksika Nuotraakaje: Mj \aw ii edais b esip dausiai nematomai dygliuotas iiglys. 0ericusioi cugc: Sviesioje. matyt. dai10 000 Siq nepapr2stai kysGs iikiuose (-+ Adrcsai. hgsti nuo kovo iki ruppjudio. iydeiino loikc: Nuo gegui. Jie buoa laeminiai. noreta pasakyti. Pastobo: Taip pat prizinrimi rausvaiiedZiai Nopal xoc hia p hy llant ho idzs. mudooi. pavasari vdl ir plonas ieties pa. 2 Babaliediiai Epiphlllun miitiinal plryllanthoides vi- 3 Nopahochia Didiiausias pasirinkimas bona specialiuGe sodinin- poje.

Viena naujausiq veisliq puil-usis 'Go1l Clarzr'-('Auksaspalvis iavuolis'). Kambaryje auginamos lcislyncs. lliti prieiiiros ypctulijq substrat4 arba Zemg. nmybes laikohrpiu (nuo lapkidio iki sausio) lieti visai maiai. Nuo lapkridio iki vesiai. Nuo rugpjiidio vis maiiau lieti ir trfsri. per Siltai alba per sausio 8 savaites laikyti tar$iai laikant krenta vesiau (10'C) tai skati. irgiimos: Augrmo mefu (vasariospalio mdnesiais) nuolat. Geriausia geguZes .22'C). t Rhipsalidopsis rosea vandeniu. l6tis lapai. irna raukigiau Ziedpumpudq. bet saikingai lieti mhKtu karnbaxio temperamros jo riiiysl 4-5 Rhipsa li dopsis gaertne- /i rySkiai raudorais cm ilgio Ziedais. jei reikia. Vasar4 kartais fuputi patrgsri perkiabdaudais. kad subrgshl ngfiai. Oeriousici ougo: Visus pjautoms vietohs. maiai saulatoje patalpoje.a ieimfit C siniai. SiurK- iiai apaugusiais nareliais ir kiek maiesniais raus- Kalddinis kaktusas ym ZySocactus tnancatus k S c hlum b erger a russe liaza miSinys. vais Ziedais. raudonais. apivietim4 arba iyd6iino loikos: rovas Dcugininos: A lomis. bet sa! kingai. Siq abieiq msiq mi#[r€s Rhipsalidopsis x graeseri musvais bei violetiniais Ziedais. Geriousici ouga: Sviesioje. Per poje. Trumpdjaniios dienos paskatins augal4 kauti iiedus. metus Sviesioje. bet galima ir visus kaktu. kartais net iki kovo tre- Dcuginincs: Lapq ataugomis (priei sodinant i dr6gn4 iemg pjnviq vietobs leisti apdZinti). kaktusq trdomis. ligos: redieDkmingoje ir Siltoje patal.Rhipsalidopsis Velykinis koktusos Schlumbergera l(ol6dinis koktuscs c@n' trys c Tvirtas ir atryarus gaasiaiiedjs paikwlis. lfiti prieiiuros ypatulncB DaZnicu purKti. Leidus apdzifti nu- - - lygu veisl6.ta dragn4 ory. pusiau uksmingoje.pumpurai. Rugsdjo pabaigoje vdl ineSti i kambari ir pastatyti Siltai (18 . iydintis nuostabiais auksinio atspalvio loistynot frgiinrs: Vasar4 lieti nuolat. iyd6iimo lcikcs: c'nromddZio sausio menesiai. Abi iios riSys yra epifitai auga arlt medziq Sem do Maro kalnyne prie Rio de Zaneiro (Brazilija).metus. ct ac e a e. nesi. su$neigti nglius i dregr4 lengv4 iemg. tikjokiu bndu ne vidudienio saulekait4. pusiau lGnkdioi. Visos trys rDSys kas pavasa4 apsipila begale nuostabiq Ziedq. - ?27 . nor: Dainiau purlGri.1400 m auldtyje. persodinti i brome- iiedais. ligos: pakei tus viet4. putpuriniais bei violetiniais iiedais. Jei Zemd arba na il augal4 krauti dauotas pet sausi. irimaz siniai. sumaisyt4 su smdliu bei rupiomis durpdmis. cgn'- Gamtoje (atogrqiose) Rhipsalidopsb paflttp kaip epifi tinis augalas. . Jq mGrunai lrm zavus. 900 . Praejus 4 savaitelns po iyddjimo praddti laistyti reiiau ir po nedaug. zydr Daltatsr rausvais. Tdvyr€! Brazilija. iki liepos mdnesio galo trtsti kas 14 dierq.geguZd. KaLdinis kal'usas hegs. - revienodai laist nt krenta pumpurai. m6gsta vasaros gaiv4 (iki rugs6jo mdnesio pabaigos).jus ima pfiti Saktrys. Cactaceae. l(enk6ioi. kairt- l6vyn6: Brazfija.

.

Beje. kalnq sridiq.s Melocactl{s ljaltasi auginti Zali4 briauDot+ savo kin. iviesioje ir Silto- diolobivia. bet Zaviq dygliuoiiq reikaling. kas 2 . Kenk6ici. 229 .. laistyti nuolat bet saikiluai flaujo lieti riktai Zemei t s iiedai. bet s. iyd6iimo loikcs: ttuo i reus seni lis. jiems bntinas tam tik rs iviesos kie- ieino: siuiai. vos pasirodZius Mios pikuobs naujoms atzaloms. 13 Sulcorebatia Pqtarimos3 l1 lbnkdic'r.cgeguZis iki rugsdjo. iis nugala-s labai m6gsta iilumq ir saules abkait4. l5'C temperah'rroje).:t Astrophytum iiedpumpuriai.rs. Cephalocereussenilis Thelocact s bicolor Kiti prieiiriros ypcfumci: Visus metus dazniau apipurkiti. Douginimos: Sdklornis Q8"C iemt je). NeMudoti kaktusq Zemes su puveml priemaisomis.g6lininkoms lkktusoi lobicu potyrusiens Meloroclus #@n' Gretimoje lluotraukoje matote lepeslriu-s kaktusus. labiau tinkandius iyd6iimo lcikcs: nnugiausia pava-sari ir vasarq. h?iimos: Pavmar j.3 mehrs persodtuti i plokiiius arba didelius puodus su labai smdlinga. lrgiim0s: Vasar4 lieti nuolat.rs specialus iiltnamis.' L_\ ^iis augalas buPirmtlsyk vo apra-iytils dar 1588 metais. tik iiem4 ji Geriousioi rugo: visus metus sauldtoje. Svarbu. Kad tie augalai Zyddtq.emg su pemzos tmpiniais. gemi pr. lauke. lfiti prieiiuros ypotumci: Vasarq ir ruded kartais apipurkiti. Strlcorebutia t Me- Geriousici ougc: Nuo pavasario iki mdens labai sauldtoje.i1= qF tRz -v. Neopofteria villosa Mamnillaria napina Manmtillaria laui Thel. Kas 2 . Siukitu lepaZeisti SaknLl kepurdle-s jau turintiems augaJams. kis ir tilkamas klimat. smulkintr. miltuotieji virt celtrinio Sildymo radiatoriq. Nuo geguZes pabaigos galima iiDeiti i sauldt4 ir Silt4 viet4 Iiq.3 metus persodinti.v! si!kai iidiiuvus. tod6l puikiai jaudiasi ant pietine-s palangds tiesiai tynoshg & 0 Ast ro p hjtt!fi asterias Manrnti llaria yaquatsis skydamariai. labai galima laikyti kiek vdsiau (bet ue Zemesrdje kaip iviesioje ir iiltoje patalpoje. Tame plpsnyje brgskr iio augalo ldislymas. bet Zelne privalo biti Siek tiek dregna. Geriau maiiyti . kaktu- T6vyn6: Nuo pietifliq JAV sriiiq iki Pieq Amerikos. karfrndles skleidiiasi ptrikieji Melocac ii . 5eirno: Caclaceae. pri- tyrusiems geliq mdgdjams. Caoaceae. bet saugoti nuo liekus. Theloca.tts Zydi nrJo pavasario iki velyvos vasaIOS. aigi yra praQ gauti itin daug iviesos bei ultravioletiniq sphdu- je vietoje. Vasarq kas 4 savaites patrFiti kaktusr. fdvyn63 Vidurio ir Pietq Amerika. iiuimas Cephala. Keletas geDdiq. kokio jolG ktrs kaktu-sa-s neturi. ya lrrl7 i!.l2oc) patrlpoje. pavyzd'ivi. dr6grai ir per vdsiai ima pnd. . kaktusq pu12 Mediolabivia jei per gausiai vioys schttiedcheniana l listoma.ocact sb eckii Wehlgartia nu. mpiu smdliu arba smr. ypad Ziemq. Nuo spalio laikyti Sviesioje ir vdsioje (5 .rlkin lavos skalda.L ii jo virsilnaje susifomuoja keist!-s plaukuot!-s pDpsnys.rleishl vaDdeni ir turetq pakankamai dmskq.r perlitu. Va-sar4 galima laikyti lauke saulekaitoje. maiai puvenq turiniia Zeme. Daugininqs: sdktomis smdlirgoje 28"C Zemeje. Mat daugeliui iirl gan retq.hispil.rugoti nuo lie- t!usl loistymos. kaktuPatlrimqss Taip pat prisiniai. Aituiltus gyvenimo lnetus eidama. Taigi nuo tol Meloc4clrls pasiivelliia vien iyddjirnui. i kuriq sodinsite. kad Zemd. ligos: Laikoma-s per - steinbachii iia iiva yti kaktusai iydds tik laikomi art sauldtos palangds. nuo spalio iki kovo I 2 3 4 5 6 7 I 9 I giau.l - saikir- Astrophttunr tr+ionis. ligos: voratinklilds erkds.

- diadena 148 egregia 95 148 1.93 tetragona 93 21.197 .51. Akacija 4. 95* .48.22 145 12. 173 Asparugus 25. nt- . 147 Asp idistr a 22.93*.90*.43 Bambukas 12.94 Ardlztja 94* . 19 Bletia Bon:sx 25 . Alokazija 143*. 95.26.38 Augimo vieta 12. 57 .88. 52.142 Adansonia Akalifa 19. 742. 25.aeutifolius 146 .comosus 145 Andq aviete 63 228 148*.pictun 138 Acacia amota Acalypha 15 . 48149 . 28. 91.asia 16. .146 Asparaga-s 25.83 Auginys 58.crenata 94*.7 4 . \96 Adijantas 15.196 sander iana 140. 30 heracLeifoLia var.E J Y I ZvaigZdute pazymetuose puslapiuose ra-site augalq -rt gens 9l miniata9l Aeoniun23.25. 36.59.22.moofei 797 .variegata 25. 13.s 51. 93 - fuvidus 137* . Aklimatizuotis 32.25 . 26. 69. . 146* .28. cucullife.92 . 68. 196*. 5 - cunninghantiana2O6* r41*.crystalliram 93 .83. 60. 9l . 142*. tabLlilo 78.setaceus 16. 45.90*. 94 Areca catechu206* Areka 206*. 74 Asotenis 173*." - landta 93* sincb.densillorus 146 .tenerum 34135.143 Antpelopsis 3l - Linmingheana95.148 BeLoperone 14.24. 68 143 7l . 56. 144*.hi ht28.spicant 197 . 143*. 16. 415 Baktericidai 5l Bakterija 55.eeitchiil4l Anturis 24.92* Asimiliacija 69.speciosus 92.28.43. 34/35. 148 metallica95 144*. 95 25.di|itata 174 iensis 1.hildebrandii92 radicans .iriana 93 squarrosa93. 22 Auginima-s 32. 22. 81. 28. 2a. 14 . 144* .26.57. 140.57. 192*. 737 myriostigma22S Ataugos 58.26.92 143* .{t Anubias 28 Apdulkinimas 69 Apelsinmedis 63 Ap he 201*.24.144 . 26 Asp i dist r d 22.falcatus 146 .9l* obesum 4l5.82.arboresaens 19.147 22.45 caPncorne var. 75 Adankos 58. heterophylh 145*.barbadensis 144* 144*. 95. 20. 83 Aglaonema 24. 64 Avortija 26.69. . Iowii 143 - cathar1ica92. - guttata 95* .8l Auksuotasis flebodis {".89.costat ttt 143 Alavijas (alijo5iu-s) 25.manglcsii 137 Anona 63.48 .44.144 228 Ananas 145* 145 bracleatus 1. 145* .149 Begonia23. 80 Augimo s4lygos 22.206 Asconopsis219 Aglaonena 24.142* apraiymus.58. 149 Anthuri m 15. 144 ALlamanda 19. 68. 91 swazicunr 9l . 94* . 25. 95*. 196*.90 ta' 192*. 72. 66 I 67 elatior 147*. 31 . 90 Akaricida. 79 Atraflka 69. 143*.93* .90*.26. Boras 38.28. 68.r206 Achimenes \6.76 Botanika 12.aristata 196 Araucaria 16.196 * radcliawnr 196 Alo. 70 Bakteriozd 55 Balq augalai 28.tricolar 9292 Afelandra 93*. Cross' 148.ra 58 - imperialis 'Spea ata' 148 Aechmea9l* 1 chantinii 9l fasciata 9l .57. .186 Agava 16.thispida var.madagascar Ad. nigricarx 148 hiemalb 94 . 16 Beloperon6 Anigozatuhos . 33. 70 2s. BilLbergia3l Bilbergija 25 BIe chrutm 197* 39.66167.n amuraria 197 AstfoPhytum asTerias veunr bulb(erun 58 .148 cleopatra 148 coccinea95 ougolv povodinimci bei koi kurios 3qvokos Acorus caLtnus 142 .* . 26. ?1.nidt 197*.95 Bertelodio garzdenis 30 Benolania 123 houneana 123 nttatus 96*.28.95*.verrecutula.gibbun 197197 .68. 192 Bambusa Anukatija r45 rulgark'Str ia- Aca thopheoni.t47. 33. 149*.I92 Barometras 38 pentu a9O ArchontophoenL( 206*. Avokada 63.8l Apvaisinimas 69 Arachis hlpoeaea2E Arachniodes 196* E Abutilan 15.18 -fotiosa goegoensis t46 Adiantun 2a.gramineus 28.83. 75. 52. 143 .96 36.20r Auldtastiebiai augalai J!.143 Ajeras 25 206 Ardisia 16 Beaucamea 16. 79 ApMuga nuo gamvimo Apsauga nuo sau-sros 12 Apsaugos priemonds 51.70. L27 a C) tietwiiki ir botoninisi te 142 Aeschynanthus 15.81. 148* boweri 148. 7 4.95 mesoniana 'lrotl Aspleniun 22 - - brevipedanculata . 143 .90 Achimend 90*.22 meqapota icuht 138 .a antiforlrlis 196 . 168*. 41 AuKtoji aspidisha 147*. juodesniu Sriftu alspausd intuose spalvota-s nuotaukas atba pieSinius. 142 Azzlija22.73 brasilense .commulatum 743 . - Apipjaustyma-s 41. 168 arboreunt 4lS.rex 1. 90 - h ispida 83. 94. 93 Afrikind sparmanija 186*. 79.serralipetala95 Begonija 18.

58.integrifolia 34135 Callisia repens C allistemon - Cinerarija 130*.158. 184 Brassavola 76 Brassia 220* - poschars$ana lCF' 100.pulvinata l0j .70. 73. 159 Clivia 15.28.69.73.59. 1OO. 66167 Dendrobium 13.bicolor 214 214 . 88. \06* boliviensis 106.falcata155.*. - 2U.pumihts 28 158 Cynomiun 28 - Dorot - veitchii 159.5a. surcubsa 160.56.viscosa Brovalija 89. 72 Difenbachija 18.57. 79.166 Diefenbachia 159*.23. 138 Chelatas 71 103* Dalinti 68.wendlandiorum 225 Clerodeubum lA2*.poftellae 16 Dipterdkantas I 06*. 82 Dauginimasis iaknimis 56. 130 Cissrc 16. 58. 96 Br nlebia14.56 Dirvos organizmai 36 Dirvos Siluma 22' 41. 10O poftetusch lagiatn 6 Citrusiniai - miclocarpa l0z vaisiai 63 Cleistocactus 225* laniceps 225 Cyclanen 16. s9. 79.acaulis s 156 bivittat Cryptocoryne - - veitchiana 34135 . 70.microphyla lO3 Corallina95 Cor d! Iine 16. 135 Bro$laLlia 96* .155 CotJlcdon 69 .24. 153 6.25. 23.wenAii23 Ctenafthe 26. 1.fruticxa 154 154 indtuisa C o no c arp us laev ig at us ry australis 154 .102 Cynbidiun 15..54.haspan .105 Cimbidis 215 .falcatum 198* CJtisr.149*.159 Dionaea muscipula 28. 42. 106*. 152.punila lU7 . i6. 159*. 9/ Bud.215*. 220 Denbdrobis 13. 2A.tOz lla mitis 213. 75. 64.81 8.elagans 207* Chamaeramhenum l'l0 ChameLaucium 415.punitus 16. 161*. 180 . 97 Elksine 19.103 Clusia raea I52*. 80. calyci- - uncinatum 138*.lW citr inus 41 5. Dregrnd 33. 24. 192" 2X*. u.pyramidalis lN Capsic m annuum IOO*. 28.155 . - labbersiana 156 oppenheimiana 756.33. 154*. 75. 22. 198 b llata 198 28. 58 densiJlorum 220* . 60. 152* amazonica 152 antarctica 48.marginata 28.16.159 bowmannii 'Camilla' 159 maculata.25.30.16l.30.160.bowrinqiana senilis Cephalocereus 228. 26.lleja indica 193* Budl6ja 193 Bugetrvilija 4/5. .159 he ant has be Llifor- mis4l5 Doritaenopsis 219 Codonanthe 151* .darwinii 97 97 .26.grandiflora 16. pic- esculentqs . raturq skLtumas 22. 1OO* .coccirca lcd.34135.225*. 158 28. 16l .speciosa96.28.l5l Chrysalidocarpus 206 154.161 DrenaZas 41. 30.215 Cyperus 16.caryotideuh 198 . 161 15 x banksii 103 gloriosa lO3 Dauginimas 15.22.harmsii lO7 . 180*. @ngesta 160 16l . 139 spectabilis 139 Brachychiton 28 f uwstfis 48. 2?n Coleus 22.deremensis l@.mariesii 198.221 Burbuold 15. 153*.29.ovata 15.40.106 sanderi 106 splcndens 106 Dipladenija 25.45. 158 l0l*.201 Brornelija | 6.70. 96*.97 Brunfelsija 9?*. 59. 139* . 125 Dicliioji gr ev ilija 22. 159 Dieros ir nakties tempe- ornata 'Roseo lineato' l5O picturata 'Argentea' 150 Cimbiieda 28. 100 straussii 225.22 t4l.155* Didziaiiede (karaliskoji) pelafgonija 125*. 80 l5l*.19 Cit|. 81. . 186 - C itrus 22. 139.57.150 Ceropegija 25. 157*. 415. 101*.noduhsa 1O7 .24. 180 glabra 36. lancifolia l5O makoyana 150 ts7 Ciklamenas 24. 139 B u I b o p hy I I um long iJl o- Ceropegia 3l woodii 14.74 cltlorcfrl?F 22.s 15 x racemosus 138*. C itrolortane 1<t tliscolar 152 . 25.papyrus 28. 82. 25.72 EpipnraUum n6'.38. 105*. 36.151 Chlorophyun 74. Crossandra lo4 arborescens 48. 139*. 139*.79. 161 reiexa 16l sandEria a160 .31.156* 156 Cupressus 16.68.lO4*.ntcifera2oS*. 150 Chamaedorea - calaractun 2Oj . Dipladcnia3l. l5O*. 3I comosam 151*.41. 7 5. 96 .9.208 Codiaeum 23.101 - crocata 150 Cik?622. 7q 139*. 157*.101 Catt leya 7 . 138 Drccaeha 761* . Cohnnea .229 Cereus peruvianus 69 - vartagetu tum 153 var.43.226 231 .225 .138 Cherimoja 63 .gibbilora 1O7 .48.152 Cocolaba 19 Cocos 66167 - thot soniae 102 Carica papaya 64 Carmotw microphylb 48 Caryota nitis 198.28 - revolua 157*. 25.42.28. 106 EpicattleJa 214 EPifitai 13.198 Davalija 19.225 .Bougainvillea 415. 26. 52 - 18. 85.fragrans lffi.69 Davallia 28.104 Cryptanthas 156*.grcciLis 158158 .hifta 103 .96 .158 allemifolius28. 214 Brass o laelio c att leJa 2 14 Briedlield @aprastoji) 201).crassifolia 153* . 158* Dirbtinis ap5vietimas 22.22.103*. 25. 149* .ria .75. 26. 26..24. 208 Chrysamhemtn 15 Caladi m 14. .rhonbifolia 28.grwonii223 ingens E c hino c e r e us p e ct inafias 77< EchiloJossubcactas Ca ellia98*.61. 28.149 Calathea26. 186*. 161 - paacifiaru var.99 -japonica37. 106 devosianus 106 makoyanus 106 rt2 tuz* macrocarpa 48. 28.150* (*1triza'itEtna 25. 106 Dipterucanthus 106* . 8l .28. 149 Brassaia actinophylla 48. 70 Dizigoteka 159 Dizlgotheca 159* elagantissitua 159. t57 Curcuma roscoeana 136 Cycas 22. 102*. 7 CrasuLa 16. 153 Coeloglne 22 .97* na 97.48. 57 . 107* agavoides lO7 cornicobr 1Oj darenbergii 107 . 4*. 71.2l4x . 74. 198* Dftcen 80 Chlorofilas 15. .225 Echinopsis 61 Echmdja 28. mm22l*.crbtata 220* .26.16l. 45.156 156 . 98 sqsanqaa 98 Campanula 16.23. 198*.nmeA:6 213. 71.infundibulifornis 104*.157 percicum lO5*.105 - .zebrina 750 Calceola. t6l glauca 160 . 220 D i dy mochloena t r uncatula 199* Didzialapd hortebzija I 16 - Du1kin615 Duryes 38. 139 - .lutescehs 2O8* . 82.25.pomederiifolia 28 . 89. 75. 220*.195 ftaqilis IOO isoplryUa 6. 57 .104 155 .31. 59.draco 160. 9l*. 28. 166*.2o7* CaI haranthus roseus - albostri@tus 158.setosa lO7 Echinocactus Echereria 4J5. 16I . - r55*. 154 154 . 66 167.

167*. 110 Euterpe 206 Evoliucija 72 Exacunt 28 a1fine I lO* .bella 28. 166*. 108 pseudocact s 163 pulcherrina 109*.163 Fatsia 16. 165 rubightosa 165 sagiuata 31.hltharinae lI3.166 l6*.57.H J Y I Epiprenuum3l.51 * pinnatun 162 31 .209 Hola 16. 138*.136 .t 13*.s 229 Ficus 16.57 - - phyllastachya 170*. Fatshedera28 92 ESverija 25. 12l*.glabrcta 168 Iintifolia . 107*.22 Grevildja 16. .3l he tit 163. 210 Fitonija 24.118 Ilgalape gyvatbarzdd 28.atrosdttguinea 136 .26P7. 116 t79*.163 babanifera 48. 163 . 16.76 Gelezies stoka 52.16.japonica 162*. 164. 3l Eranthenn l3T*. 166 Filtonia 24 verscharfekii 166* .764 Hibiscus 2a rosa sineflsis II3* Hibiskas (kimoZe) 30.strigillosa 116 Hypoestes26. 28. 165 Filicopsida 195 Filodendras 178*.25.$.denudatun 224 .hawkri 117117 . 165 rctusa 48.muLtiflorus 168* .repens ll7 Il7 . Gloksinija 25.137 Episcia putcheLlum 1.167 aurantiaca 167 scandens 167 Iksora 25. .22.44.716 .107 Eterinis aliejus 68 Etilenas 45. 167*.walleriana Indijind chrizaniema l0t*. 179 Finikas 63. 167 Lingulata 167 Hylocere s 6l Hypo cJfia 31 .163 erytraceae 763 - asperu 'ParceLli' 165 benghal.ata 168 Hederc22.6I jdponica 163 Fatsija 30 - - Ferocact .nultifiora 115 Hydrangea nacrophylla t Fikas 12. 48 Guzmania 34135.I'10* 28. 81.178.28.trun.'1 5.26.marantira 136 . 165".laatnosa115 Iinearis . 92*.reinv'ardlii 168 .207* .200 Ilgastiebiai augalai 21.136 90. 165*. 141.urguayense Gynura 15. 167 - Glhnocalj cium 224* . lyrara 16.12. 109 splendens l0g tintcalli 163 .48. 168* .5 . 139 Cendjimds 44 Gerbera 25 Ginura 167*.ensis 164 benj an ina 48. ll8*. 2oO" . 163*.28. 165 66167 lophogotu 1oB 165 elastica 16. 770 Fiziologiniai sunikimai 52.164.116 Hippeastralia H ip pe Il4 as r unt lO 111.margarita 7. trysil 108 dehoidea14. 30. 193*.baldian m 224 bruchii224 . 14l. 108*.I13 . - 111*.78 Flebodis (auksuotasls) T I T 2Ot*.72. 7O.73 Inbieras 63 Impatie s 1I7* Galenis 22.carnosazS. 25. 43.1t3* - herbstii l7O.l&.albiflos 113113 . - tob sta 166* .lizei 163*. 123 Granatas 48 209".68 Eukalipta-s 12 Euolryntus euroPea 762 . 162* . 34135.208. 80. 768 .206. 165 Gloriosa 16 rothschildiana 112* Gloxinia sylvatica9O niltt 14. 165 Globba 136*. . 111 jasmircides 111 Gardenija 25. 1ll GarZdenis 31. 166 Crrybiena 71 .2a.attenudla168 Iascidta 168 . 55.2a.bulbifera 136 . /1. 69. 115. 168 Gebenkrumis 29. 737 Erantema 137 Eriocercus jusbertii 6l a o 4 Eustoma grandiJlorwn 110*. 45. I l4*. 168 Haraofl hia 28.18 Guava 63 Cuoba (smulkialapd) 30. 113 - Geleiis 38. 165. 48. 135 runglctoal Jl. 111*.115* Graptopetal 107 be lhotl GreiviLlea 16. 164 .nolitangere . neriifolia 48 pthtilo 31. 164. 210*.101 Iresine 26. t3t*. 28.l70 .31.2o6. )2. 57.11. 131 Hipocirta26.mubifiorum 224 224 . /z . 5'7.iniii 136*.64 Fryzija 135*. 167 Globa 136*.Euhliarun 224 . 165 Eurdtomas 16 Figa 63 Goethea cauLiiora 136 Gosslp i unt h e r bac eurn 28 Gralciiioji chamedordja 205. 168*.16. 136 Erikdtis 24 Eschinantas 15. 110 Gebent 22. 54 Gdliq langas 22 Gdliq temd 40 Celsvalsis kalistemonas 139*. t65 blltifolia 48.glabra 1.31* . 116* .209 fors eriana HovEja22.arulreae 224 . 166 Grybhes ligos 52. 48. 64.26. 209* 209 . 79. 165 Howeia22. 163.2Ol FortunelLl japonica lo2 Guzrnanija 30. 138 Gardznia 16.l2l H .162 Euphotbia 163*..26. 207 Gmnadind nertera 30.I75 115 . 114 Hortenzija 8 grondicornis 163 164.193 Ilgalapis inlGQapartis 23. 166*.belmoreatn 209.

68. 43.26.pentlandii 225 rebutioides 225 2U Mimikrija 76 Mimosa pudica28. 22.43.200* exabata Pachim 30.31.72.l7l 50.crispa2l6 .putnila2l6 .83.190 Kordilina 154 Kotelis 15 Kretinis pteris 22 Kriptantas 26.173 Kalateja 26.172 Nymphea datbenyana2S Kinind roid ftininis kdtis. l.728 Kirminai 52.172 .74. 34135. 156*. 82. 38.jajoiana22s . I13*.80. 36.77.magnifca 123*.149 . Lapinis kaktusas 226 226*.171 Neoporteria villosa22S manginii 30.15. - coccinea 15. 208*.ta216. .innocentii 174 54.25.28.30.Koolin€ iild 28. 54.25.33. 135*. Myrtus 16.229 Nidularium 173.120 Medejantis storalapis 48 Nepenthes 31. 193 .45.!23 . 89.775 . 123*.33.e 217 Lotus benhetotii3\.30.backebergiarc225 . 100 Lavendtla angustifolia Mikoklimatas 76 Katpa)nlintai 28.deliciosa 172*. Kristalq susidarymas 156 Mamnillaria 7l . 119 Il8* 132 erimaiyld) 191*.28.25.26.26J27.24.L23 34/35.57. KodonanG 153*. -fulgerc 174 lapai 14.83.44.55' Jautusis musekautas - podagrica ll9 28.50.ll9 .95 Kambarinis bonsas 25 pakabinami augalai 23.82. l9J*.98 t-lipiojaotis filodendms Melocactas 19.222 153*' 153 Kaladis 149*.spectabilis2l6 kaharutd 195. lneliocanlelaz| .76.69 5l Minuojandios museles MirabiLis jaLapa Odontioda 2I7 Odontocidium 217 Odonto7lass t 53.225* 128*.76. 154 Neoregeha 173*.28.70.192 Jatrofa 30 canea 118. 16.16. Kar!Eiale25.napina228 Krotonas 23.1.9isiymas 42. 38.123*. roZd 197*.16 ll8* 38.45.43.paucilara Il8 Jaooninis oieKnis 162 Ja^sminaitis 19.3l.43.22 Op connunis 48.163*. 163 MicrclapiazS 28.34/35.66167 N 5a. daigremo tiana I2O Ktrokeliai 15 58.217 bictoniense2\ . 183 I38 . 174*. 137*.70.44 Oncidium 218*.hiopogon jaburan 28. 174 Pachira 16.26.zt4 114 Nidularijus 174x.tubi1lora I2O Kvdpavimas 15' 69' 78 Marniera chrysocardium .schmiedcheniana22a 123 Meilenis 10. 172*.25.52.famatimensis 225 .153 Kolumndja Kokospalmd 103 66/67' l8O .76 scoparium l2l*.55.harpoplrylla2l6 Mediohbieia22g Kainattte22 Pachtpodiuht 175*.S . 25. 73 120*. 71.2U .193 Kalija 19.120 Kvarcinis smdlis 57 Margenis 22.61.54. leuconeura 4'7. 199 199*. 19.71.43.grand. r90*. 16 Nerium 66167 174 .pinnata 58. Nenatanttus 1\6 1.72.74*. 77 . 80 25. 47.bocasana22S Kromndra 19.25.81 Olealldns 415. Leptospahum 16 72.laquensis 228224.103*.mocrocarpa 1.216 Nudegimas sauleje 52. 78.26.t 150*. 55.218 lcamerianutuzl. 56.119 192*. 216 Lindeno ksantosoma 80 Leea quineercis 17\*.75.197 Lobivia 224.26.172 121* l2l Molis29. Mamnta25. Mikroelementai 28.luzi)^ 152* 152 Jatropha.76.171 Miltligd 50.52.41.172*.221 Neoregelija 26.82 Katildlis 6.221 Oiekinis 26 Oro dregnurnas 12.4.774 Nertem 30. 137 ofrtcinalr l19.83 26 16.26. Nenera granadensis Kalpok6 129*.225 Kalanchoe 16.carolinae 173. conciwtus 221 ottonis 224 rutilatLs 224 l4l. 52.26.771 Milcolepija 28.40.152 Mezgin615.71*.176 - spelancae 199* dzs 226. 75. 176*. 33.L70 kora Yucca22. Microcobum weddelie.52*.174*.flavescerc216 . Odontonia2lT vatteri . l7l.wrightianaz2s MitI^22.l4l num2o9* Nopakochia phlllnrthoi.9 LaeliaT6'21'6* 227 t23t.226 Notocactus224* r ?5r 17< - apricas 224 at3 .8l.76. 73. 211*.120 19'34135'69' 1'16*. 81.6\. l0O*. Nephrolepis Medinilla 15. 138*.120 176 . .191 Liuksometas 22. 213. . 114*. 11. 190* - alodolia 19O.229*.38.24.lamerei 175 34135.8-.129 .135 Kalizija 30 KalCdinis kaktusas Kalceoliarija89.68 30 Metrosidercs eacelesa 174 Kanarinis frnikas 30 Palepads 15. . 50. 42. 14. 8l.9T*.l9O l9O Kad€ja 214 Kavamedis Kekd 15. 157 Kiskiakop[stis 137*.8I "Kengircs letena" 4lS elephantipes f37 Kerkdjai 171*. Miltohija (miltoniopsis) 28.80 Pa1rna24.216 36. Kvapiosios pelargonijos Maranta l7l* NaSlaitind sanpaulija Naudingieji 128 vabzdZiai 220. '76 Kiminai 40..pollahlhtht |19 Klivija .apirespelargonijos19.purpwa.25.28.72.216 Miltoniopsis 216*.137 . 25.212.79. Kamienas 25.74 139 Kaplamstis 183*.papilio 218 Morgano iilokas 30 . 53.172 Oras 36. Lizdine clowesii2l6 36.12*.28. l.77.26. 80.linfunii l1O hezin'26. 174 Kamelija 25.concentrica 173 Mwdevallia 221*. 1.25.anceps2l6 cinnabarinazl6 .77 . 174 .121 Miltonia2S. 193*.'16 Oralis adercphylh 137*. 42.2t 6*.42.118 . ' lr9*.l70*.216*.80. NPK77 submammulosts224 uebelnannianus 221 83 Kerpds 70 Kiauliauog6 Jacobina 7l Jasminum28.25. Krimas 16 .120.207 lantst^s 1. 79 Orchid€ja 16.69 Mimoza Min-sai 25 30.173 226 KalankC24.208 Kokosinis mikrocelis 209 ' Llcaste 7 1uka22.Pandanas 22.28. l4l. 103 Kl. Kaktusas 12.oleandzr 415 atl atica 174 .zeilmanniana Ktemnte 156 Manginio kalanke 30 120* blossleldiana M Monsrera3l. 26.62.24.30.123 Pachytachts lutea 21.ll9* Kiparisas 22.70.billbergoides 114 Ka'ijot^207*.25. 54 Nuodai 38 Nuodingi augalai 73 Nuostabioii monstera 25- 26.150 Medinild 19. 104 laui228 .59.

rctundifolia .graveolens34l3S . r41. 176*.210 huthilis 48.Suifoylei l8l . 7?.attrs - bipennifolimt 178 bipinnatiJidun 178 entbescens 178. 77. Puansetija 12. 133 P ap h i op e di lu Pavonija 136*. chtsiifolitt 111 fraser i 177 2to Raudminas 30.214 Pdemones priei kenkajus 50. 39. 218*. 28.viritlis20O Pentas 125 - . ?0 .sinsii 17.203 . 124. 113*.180 . 177*. 227 gaertneri 227 x graeseri 221 - .spruceana 179 179 Pildja 119*.76.ntinasa 225 muscula .iedliel6 20r*. n9x. 40.canariercis 64.nniranana225 . Pilea 179*.80. 136 a o E 26J27 . 80 Persea americana64 Persemonas 63 Persodinimas 15.obconica 126 . 202*.wlgaris 126 Pseuderanthemult Pteridophyta \95 170 Papirusas 28.724 125 Peperontia 31.2t9*.vio laciflora 2i25. 51. r25*.oeflendahlii l8O Ple#osios erkes 50.225 Rdjus 182*.179 .eolatu 7 3.69.203 Pter is 28.oasil225 .126 nalacoidzs 126 . 127.82.202 Platycerium 13. I Pandanus 22.pani. 89. 58.210*. 28. 39.200 Pelesiai 52 Pellaea 2oo* atopurpurea2OO 28. 76. 175 * sanderil'15 . 36. 51. 182 ar dt i a indi ca 126*. 39. 202* . 30.I8l t8l -f licifolia 48 .ky' t19 num tulatiilolia . taz - caerulea 415. 203* oetica 22. 78 Pisonia umbe!!ifera 180*.182 Raibuol6 72.anqo lense 202.sellaun l'78. 124 nlollissitna 124 quadrangularis 124 racenosa 124 - argyreia 117 ariJolia 177 caperata 177 .202 Peperomija aLtI -fotutldIu 177 scadens .125.r24*. 203*. 108 Rebutia 225* marsoneri22S Perilepta 193 Pe lcpta 193*.ensiformis 203. 218 mela.201 Paprastoji mirta 172*. ?9 .serpens 177 25. 30. t76 n 2 la".sinica 182*. \18.ofu)ralissinurt 3l Peldja 195. 113 Raudon. Pentas 15.177 . 125*. 36.41.136 Pelargonija 19. 63.202 bilurcalufir .25.lU Passillor a 28. l2'l* 48 . 180 Pistia stratiotes23 Pistija 30 PjautuvL(k lsis cirtomis 28.rosea 227 Rhododendron 22. 178*. 66167.179 .24.84185.scandens23. 126* .201 Philod.25.ndrcn 16. 2Io* l8l*.28.grande 202 202 Plaukiojantys augalai 28 P laul:uotumas 16 Plectrcnthus 28. U4 Potinaru76. 30. 194 PapedZialapis (spatifi lis) 133*.44. 180* Raudoniiede karpa. 45 16.titte 2U .2031203 . t95. 218 Raktainl. 79 Polrscias 57.178 .H J \.coleoitus ).ulata ercelsa 48. 25 . 177 Pladiatagis 13.779. 7O. 195. 82. Re inw 126 Renafihopsis2l9 Retinimas 69 Rhapis 212. 40.31.scolopendriunt Phoenix2lO* aureunt2Ol* Reris 30.21o dactJliferd .61. 198*.77a. 726 Rambutirllas 63 Rapipalmd 22.vioLaceae 124.frfiicosus l8O . 72.japoniatm727 obtusun .'onia 136 Papaja 64 Pap.25.53. 80 PurKti 43.48.179 crassifolia 'Moon Val- 66167 .127 Rhoeo spathacea 182*.25. cadierei 179. 54 Primula 126*.210 Ph rodiklis 38. 158 Pelargoniun 24. 117*.25. 78.roebelenii 210. 172 - 176*.tre ul!:t203 70.125 gibbosun 176 Patuzitai 79 Parodia 225x chrysacanthion225 . 182* . 108*. 181 Pert$imas 54 Perzyddjimas 69 Poilsis 33.wendlanclii 178 Phlebodium Prieiiuros klaidos 47. 61. 109*. 28.Endriaurita 203 .210 . 82 - 4eriana 193* .125 lan. 175*.178 manidnum 178 hieZinra 32.75. 200*.219 P hylLil is s co Io pendr i u nl 201*. 76. 52 Pogonateras l8l*. 109 201 r25*.ole 26.179 . Pa|onia lti|larc 136*. 78 Pikuoti 57. 28. .1'16 grandiJlorum 15.22.193 Perlitas 38. 125* Pinija 25 Pipitas 26 Radernachera 25 . 81. 48.mutabilis 225 .pedatu l'78 7'78 .51. 58.fntticosa la1 .198 Pladialapis papartis l3 edtlis 64.nochrysunt .80.sanguinJlora225 Pa-siflora 25. 181 P o go nat he rum pan i c eunt * a224 . 171 Pirefumas 52. 158*. 32. 15.bafouriana l81. 63.28. Papfastoji b.124 Pat4rimai 23 Pavojaus simboliai 73 Po. 782 .senilis 225 .iede kalaflke 26 glabella 111 griseoargenlea 177 incana 177 mac lasa 777 obtusifoLia 34J35.26.21O Rhi psa li dop sis 227*. 78 Puikioji medinild 123 Punica granotum 4E Purka 15.26. 38.falcara20O 2oo . 75. 66167. l8l* Phal@nopsis 12.59.

158 Vilmmedis 30 Vinca minor lO1 rosea l0l v rlsunlq auglltal 5/. 57. 34/35. L29 alpina 129 . 63.' Solcirolia 16. 16. 31.rowleyarus ). 55.133 ToLneja 26. 129 Skathd ratikld 180*. 48.134 Wifieaia l\8 Wikonara 217 S bspeciesSo S ukarn-(tej ima-s 52. Z 7l zle bergera russe li a- 40.133 -fiotibunda walLisii 133 l33 - clanea 134 50.. 80 Skindapas 25.26Jn. 142 Vikswoli 12.61.ingia 16. 102 lt5*.corebutia229 steinbachii22S Suodlig6 52.71 Sparmanja22.76.blossfeLdianaI89. 15.185 Sparnannia 14.3O Serisa 48 Serissa citrdornis I93 . 69 S6kla 15.71.jilifera2ll .endii 132 . 63. 79.82 KUCyS )1.jasminoides 132 .40. 188 Thelocaaas 29 Zemds rieiutas 28 ^eme zemes stoKa tJ6 Zyddjimo laikas 89 ziedai 24. 28. 183*.speciosa 13l 131. 129 t39 Solllnun 132* aviculare 732 .93* . 2s. kinine rci. 197 Uolaskel6 30. 61. 133*.191 X - Oglis 14. 75 Usuotoji uolaskdld 184*.voinierianum 188* Tetrastigma 188*. 57.siebouni 1.48.29. . ZygopetaLm 22\* . 144.72. 734 Visimo pumpurai 58 Voratinklines erkes 24.29.regina 13O . 70.186 Z e (karohe) 193*. 141. 48 RGis 68. 188* podophyllun 188 stLrornm 30.189 Tolimiea28.24.soleirolii 186*.85 . 30.185 . 39. 127 Rombinis lamstas 30 Rosa 24 - morganiatlunt 31.sE&frosuflt 80 Sprigd 25.melongena 132. 185*. )J Sluoteld 15.79.90. 80 S Unksmene 197*.albiflora 189 189 . 18. 221 loo*. 185*.3l menziesii . 130* . 74.786 Sonetil/1123 Sop hro lae lioc att ley a 21 4 Sophronitis 76 margar itaceae 723 lai 60..144 Tulpes 82 Singonis 26. 68 Svolinnelis 70. 77 S'anpaulija 16. 2t l* Sabal2ll* ntinor .palmeuo2Il SabalpaLne 2l I *.sylvaticd lq2 192 Testudinarija 192*.61. 133*.herreanas 793 . .Moicissus capensis 183*.radicatus 793 . 185.28. 30.stapeliilorntis l. 55 Svyrantys augalai 23. 79 Selenicereus 6l Senecio 15. 85*. 133 Soralapls 24.2ll .butckii 228 Tillandsia 134* Tilandsija 13. . 134 Streptokarpas 23.59.54. 180 Skiepijimas 82 Skydamadai 24.4. t4 . 48 t28x.thea 48 Sagefetija 48 Saintpaulia 1. 58. 2l l Sagerctia49 2ll.128*. 192 Tetrastigma 16 . 184 Siloka^s 25.|U 129* . 130*.162*..69. 3t.2O5.183 Sansevjera 26. sodas22. 58. s7.52.l3'1*.72.raaesaan a 189*a t. Saloriastiebis 14.52. 189* - chinensis 415.3l Sin cardinalis I31 guttata l3l t34*.I3l*. 69.africana 186*.robu-la2Il Weingartia muhispina 224 WahingtoniaT.130 59.villosa pani ulatum 49 Sy4t gi um c Sul.lis (papddiialapis) Spatifi 25. Z 59. 183 Sausra 12.rehma nii 135 Zebina 191*. I l7*. cuspidatumSO Canbria'Plush'53. - | 55)q 1 <5 . 26127. 146 Snithianrha 15. 57. 26. 43. 189 Tr+ios 38.s Streptocarp 15.100 Vijokliniai augalai 44 Viksvameldis 28. 8l . t2a Salvinia \95 Samanos 50. 185* - Ziemcx.132 . 22. 56.115 Velykids kaktusas 227 Z! go cactus t runcatas Zingiber ofrcinale 65 flocculosa 19l pendala l9L purpusii I9l ZZj 184* Schizanthus S ch|um actinophylla 184 arboricola 184. 48 SmulkiaZiedis katildlis Sakrijimas 60 lza S arLs e v i e r i a t r ifas c i at a Salois 69. 65. io. 57.42. 184 Scheflera 25. 68. 30. 183*. 19 l*. 56. I J l.227* .endl. 184 Zanedeschia 16. skeltaziedis 129*. 26. 7l - Xanlhosoma 191*.135 Sejinukai 63. 29. 188*. 63 SCja rLbrotinctunr 185 .135* carinala 135 psittacina 135 splendens 135.60. 29. 25. 72.80 Vitis heterophllLt variagata 144 Vriesea 15. 31. .72 Valgomasis arachis 30 Vandens lelija 30 Va-iingtooija 7.162 Skotela 79 Smi&as 146*. 102*.59. 185 Slrauaantysrs lrKas J / Slruzal )2. 70 K[Stes mlsrunat Setcreasea3l Shorea'76 Sidabrinds ddmes 54 floribLnda 133* . 183 Trumpakotis vytenis 25.28.80 U Inus Lin&znii 1 9l* pamifiora 48. 135 aethiopica 135 3l.8r Tamsoje dygstantys auga- na227 Scindapsus 162 Scirp s31 - cernuas 28. 189*. 75.186 Spathiphyllun 15. 117 Stefanotis 25. L91. 63. 6l . 15.54. 7l Tesrudina a 192* ebphafiipes .fantonnetii 132 . 133*. 25.50.80 Vuyhtekara2lT 217 128 Rossioglass 2\7 RoZd 16 RoZd mazyld (kinrot6. )) /J loetida 48.133 Stephanotis23 . 185 Viksvinis ajeras 30. 34135. 130 TKS 40. 36 S axiJr aga sto lanifera 30. 25. 189*.ellioftiana 135 .pseudDcapsicun 132 .l. r37 Smitianta 137*. .188 Stngonium 31.costaricana 129 Sedun 415. 46.28.22. 79. kininis elskdtis) 128 . 24.28. 26127. 34135. Sphagnmt 38.66l67 (cmer:rnja) JU! 28. 184*. 26. 16. - Scutellaria 129* .80. 184*.'7'1. 137 Smulkialapd guoba 30.791 Zebrina 135*. t28*. 158*. 2 I 1 *. 69.193 - bicolor 228 235 . 45 . I Vaisiai 14.22 Viio kalateja 30 Viemmet€ paprika 12. s6. 31.68. 36. 16. 66/67. 72 Seflera 25.2. 79 svelnusN aouanlas Ju Sverbned js 25.59 TrichocereLs6l TrijuosG sansevjera 183*. 54 . 2U VasL-uole 25. 26.6p7. 186*.Jluninensis Ttadeskante 26. '76.23.789 .75 Virusines ligos 51. 42. 183 RiesutinC kokospahe 208 Rochija 104 Rodemachera 25 Rododendms 127*. 75. S chlumbergeru 31. 134* . 48.lanciniatum 132 .

89. 36..96 k. 227 d.. T'FuSy.... 122. 189 d. 221 k a. viduryje (vid...136 d... Ushie Domen visi likusieji pieSiniai. 141 d.d... 182 d. 110...6.163 v.205 v.209. 8051 Haag a..60 k...). 165. 107 deSindje (d.. 40 k' 42 k. 197.223 d..a.l neuisimovg pirstiniq. vznKarns pzrzymeD rgtuKote. 180.225..219 a.. 16r.l4l\.d.vid. StrauB: visos likusios nuotraukos. (4).. l lJrdyKla lr rologmlz|s fryoncnas J[!ausas ui param4 ddkingi: Be[edikt Wolf... 7 vid. 152 d.. Posdach I107.. k... 56.. Sammer: P.k. 12. 119 d. HolzbriinnisEaRe 17. l2a k . 53.. 158 k.k. 150 k.2l.48 k.21O.216 k .174..k..i Heitz: P. 137 v. .d.. k. @ ftfe und Unzer Verlag GmbH.221 viritje (e .208. a. 228.a. Ceristel Langer: P. P . .171 d. 182 k. 226. 227 k. 157 d. Luckel: P... l. 134 a.. 165.T.. mein schdner Gartery'Stolk: P.. 154. a. a.. RaufiP..219.226 't . 64 vid.. 7 k.. Stork P. 175 d. 183 104 145 156 d. 136 v. 190. 191 k...k.. 186 k.).k.. Vilnius. 143 k. 184 k. 65 a. 105 k.... Mirtinai nuodingi ar tik sukeliantys regalav imus Die Pie56i Marlefle Gemke: P. 153 k.. 62.. Tie.. d.205 a. d. 175 k... 59 v.. l8l d. 194.. d.a.. Benary:. 173 k. E 4 Miinchen. - .. 26.. 29. 48 d.. Amper Baumarm Stofnbach fe. 149 d.. 195 d. 2o3. 185 k. 168.70. 101 v.. 57. 147 d. r99. 224..118. 189 v. 201... 162 d.k .rid. 148. 176 (4). BonsaiCentrum. vid.a.. 192 a.k.\ l9l d.2@ d'202 a. 132 k. Wetterwald: P... vid.22o v.. Be to. 218. 1990 Lietuviiko leidimo teises *Gamta '. 188. d.. 106 d.a. Gydrgy Jankovies: P. l3g Hansel-Genelett P.).v.k. a. 5 |. Busek: P. 39. kaireje (k. d. 124 d. 183 k. 50.U 4 vid.v..r..iery. 193. Sperlingr P.91 d".173d. 145 d. 225. 223 ki Eisenbeiljr P.. Heidelberg: P. 192v.YI c) Iologrofoi: Apel: P. 155.213 k.. 6Q67. Wothe P...... 1.v. 93.. BAMBOO/Descat P.206k.d..k.... Photoplanr P. I 17 a. U 1 a. 87) iSvardlti tie kambariniai augalai.). a. 44 k".d. 159 v.. 144 k. ..92 d.)i Becheren P. 16. Augalg aprail'rno ivade (P. 207 k. 214 v..1. 58 k. 95 k.. 49 a. 1995 - UAB l6 k.224... 222. kurie ypai nuodingi arba gali suzeisti ar sukelti kitokiq nemalotrumq. GEO/George: P. vid. 229.. kas skutdiiasi alergija" neturetq liesti 6iq augah. Becker: U I v.214 a. 166 k. 132 d... 14 k. a. 219 a. 198.49 v..26 d. augalq apraiymuose Zodziu 'Atsargiai!" paiymimas pavojus sveikatai. 142 d. 195 v. l8l k. d.. 6057 Svcrbiousi nurodynroi Sioje knygoje pasakojama kaip priziureti kambarinius augalus. 129 d... 220 a... 126 v ..i Pott P. 184 d. 1.k. Kai kurie G jq nuodingi..216 d... a....d. a.167.. ll1. Kai kurie augalai iiskiria ir tai pamideta oda dirgimnti skysti iiq agaiymuose. a. 1s7 k.14 k. mein sch<jner GartedKdeg: P.2\4 v.. zlufelolq kad vaikai ar naminiai gyr'unai oeliestq augalq. 103 k..215 k...d. apaiioje (a. 106 k. Riedmillen P...2O2't.215 vid.. 166 d. 153 d. 2l ^..207 d....213 d. v d. 113 k.. Reuter: P.. 150 d. 163 d. 179. 24. .l.. t72.212.