Holino Heitz

)

ei_L
Cn

l)

(-r\-l I

'l 9;\
Dougybe ilirrctrnrii r ir potorimg, koip ouginii nrniinrrcinq
KOm00tnes ge es

o
C.

c
>N

(n

l

=Y l

o_

GAMTA
ff"

635.9
15

ye$t^
I5

ia: H. Heitz. ZirnmetpJlanzen. Grife und Unzer Verlag GmbH, Miinchen, 1993

vokieiiq kalbos vertd G. Jonutiene,

J. Sartataviiiend,

V. Gerulaitiend, V. Banionyte, J. Tumantaite
O Grefe und Unzer
Verlag GmbH, 1995

Redaktord L. Petkeviditte

Moksline redaktord
tsBN 9986-44+30,6

-

gamtos mokslq dakard Z. Lazdauskaitd

o

UAB "Gamtan, 1995

Holino Heitz

Gelig knygE
D6lpuoSniq iiedg orbo lopq lobiousioi m6gslomos komborin6s 9616s. Kiek retesn6s bei nouiesn6s veisl6s. Koip ios priii0r6ti, komponuoliir derinti prie inleriero.
350 spolvotg nuotroukr,i ir 140 pieiinig.

Nuolroukg oulorioi Frydrichos STRAUSAS (Friedrich Strouss), l/toksos VETERVALDAS (Max Wetterwald), He rmonos EISENBEISAS (H e rm a nn Eisenbeissl i r kiti.

Pieiinioi U56s DORNER (Ushie Dorner).

uar GAMTA
1995

.

mk so'do auialai-28 Ausalai vaikam. 19istorijos '- iies iavadi"nini'd ddis 19 Sis tis is lamuariniq augalq Kiek augalui reikia Sviesos . rruos Qautma lai$ty6 kalketu vatu- .6 I = lvodos Kos I l(aip rinklis.matyti B lapu 26 faniUarini a.lai.iai.4tai ir saut6tai vietai 28 Kvapieii auealai 28 Sescii rir€sJtantvs ausalai 28 l9 Zi.izda 16' Aueimo btdai ir syvenimo l{ ir Hti indai 23Kaip ir ka pirkti 2l Nlazi ir aiai:ti aueatai 25 Kambarini u augalq teikiama ' -' nauda 2l Ausalai kiekvienam gyvenimo t-6"e 15 Kziip augalai pdsitaiko 15 Ka apie augala pasako stiliui 25 Ka apie ausala pasako antroii -io ru- u. ausa.Sviesa 20 Nuo ko priklauso Sviesos kiekis 20 NemaZiiu svarbu ir iihuna 22' Kur geriau laikyti augalus Zl Kaip tinkamai derinti bei i5d6styti iinotind opie komborinius ougqlus ll -83 4 3 F linokile poiinti cugolus 12 saYo Gimtosios vietos ir klimato iuostos 12 -Tropikai (atogrqZos) 12 Subtrooikai (vidutin6s atogrqios) 13 ausilus Ba'idai augalams 23 Zl GraZus dekoratvviniai puodai PRAKTINIAI PATARMAI: botanika nuo Saknu iki Ziedu Apie k4 byloja iiv. tinl€ntys kar. 28 Sr.iews # iedauiclio kanrbariniq dugalq. hr deniu./rantys augalai 30 Gausiaiiedis fultililis (Campanula isophtlla) . pirkli ir loikyti ougclus 20 Bene svarbiausia .

. tograjoti augalzi (i3 kairis i tu1ing): Viduriemio iiros soulg m6ltslon.1|*ot " ma Eaugin- . oras bei io drdsme.4siro 'ph'vtum Thelocactus t22 S6ia'63 Dtgimo trulore 63 "gz6tiSt<rrs iki gudrybes'4{' ' Kaip toliau auqinti bei prDitueti ' aui!.ikti negaliq 50 Kaip paiiam pasieaminti butinu i p*Stino prie:moiiq52 veikla 52 Lycaste skinneri . zk^cija (A c. gelsvasis kalistemonas (Callist e mo n c i tr inus). literottro 238 prieZitua b"*. medliuose gyvenanti kaln4 orchidija i3 Wdurio Afrikos. f8 d. kilaip tarianl. kiniuis erSk6tis (Rosa chincnsis).'taip dritinti orq 12 PRAKTINIAI PATARIMAI: kaip gendti ir formuoti lajas bei kitos s6liu prieZiuos S6jinukrl prieZiiira Ypatingas skyrius: 6l ttto Archontoohoenix iki ausalai i5 eezotiSku vaisiu saftu 53 " lkrshingtonia 204 Orchid6ios nuo Carlera iki Zy*opeialum 212 Reiosios orchidEios 220 Kaktusai nuo .. ka apie lieas ir kenkeius eali pisalTti iugalo lapi 5d' rnGrinas. bugenvilijos PR. Siluma. C ham e lau c ium. melsvoji pasiflora (Passiflora caerulea).o.epiftinc. kaip minkitinti uiaeni. Adeniutn obesutn.ika 32 s usi pazinicite su augalu 33 Vesetaciios ritmas ir io reikimd priZioiint arigah 33 Penkios bfltiniausios sqlygos gerai augti: Sviesa. l>ugenvilija Jei sutriko auealo ev!'Ybin6 Jei atsirado kenkdiu 52 Jei bimete grybelis' 52 (B o ugainillca). vanduo. tys kombarinioi ougolcl ' Va AntoJe eil|iet Citr ofortune lla miti.cia armata). paprastasis oleaadtas (Nerium oleander). tiklr oji lav anda (Iwandul a ans us t i /olia).l(oip geriou priiiir6ti Douginli ougolus rc lcip iou konbcrinius ougclus 32 Ka darvti isisiius aueala 32 Siir da du'J.AKTINIAI PATARIMAI.maias didelis oasautis 17 Kas Zinotina aoie bonsri Vordg rodykl6 zro Bolonikos ir sodininkystes lerrniny rodykl6 58 iohinioi: odresoi. sa chinensi. Kinkano Vi&nHinis palnis lapai atrodo lvp iisksti rankos tpirStai. Pirmoje eil6je: kiniris erdkdtis (Ro.rivalu Zinoti apie !15 daiiinima 56 Ko ieikia iuealu &usinimui 57 -dirva 57 Dausinimui iinkamu PRA]<TINIAI PATARIMAI: dau Svorbiousios ougrl{ ypalyb6s ir potorimoi koip iuos Driiiurefi 8l-229 itsargiai: nuodingi augalai 87 Zydintys auealai nuo Acalvpha tki Tintcicschla I Reti ivdintvs auealai 135 Stamdt zydintyi augalai 138 Lapiniai augalai nuo Acorus ir tisos 35 Ar reikia su augalu kalbetis? 39 kaiD DaruoSti Zeme ir teisineai ginimas ataueomis ir ausiriais 58 PR-AKTINIAI PATARIMAI dauginima-s s6klomis dar litaio 60 I Zcbrina l{0 ikf PRAKTINIAI PATARIMAI: periodinti augaluj 42 ir Reti lapiniai augalai 192 Paoariiai nl. t""*' ( vasin I to - (Fortunella margantd) vabiai valgomi. saulutind daratdl| (Dorothe- onthw bellidifurnb eieveija (Echeveria Silokas (Serlarz rGis).ds Drir.to Adiantutm iki Ptiris 194 PallmEs PRAKTIMAI PATARIMAI: kaiD laistvti.s). sikl4 galiti naujus aagalus- Ii j4 l. dirvoZemLs sud6tingc 55 Dausidmas auealo dalimis Dauiinima^s s6[lomis 55 Ka p.. A eoniun arbo r ewn' Atropurpur cun' v eisle.yUni tinkur'ttys augalai 18 Nuotraukoje (4 ir 5 puslapyje) nufo- ikus bedqi 50 Pirmoii pcgalbo Kad ausalas biitu sveikas 5ll Kaip iv.s 64 Augalus sarsdinaniios prieZiuros " khildos 17 Motio eun'uoliai vietoie Zemds 17 Bonsai.s i eg at a' v eisl6.

ir leidykla iiatne leidinyje atsako trumpai: titrk:fnos prieZiuros. O norint tinkalnaij.r-s pri2iurEti. privelu gerai iirnuryti kiekvienosju poreikius ir rnokdti ! juos at-siZvelgti. KaZin ar visi girddjote. kad vienierns augalarns butirrrs poilsis, o kitietns - ne? Arbe kad ii augalo fonnos bei lapq galirna sprgsti. kiek jern reikia iviesos bei vandens? Jei Zinosite, ii l'ur ki-

J / 4.1 f\ I- .L.

o reikia, kad J[sq gel6s

sraziai ve!€ht? I toki suddtingE klausim4 autore

Apie culorg

Halina Heic (l1alila H eitz), p\iLr kunbarinirl augaltl Zinove, 15 mehl vldovrvo "Marto sodo" kunbarfutitt

augalq s$riui. Berrdradarbiaudarna su botauikais, sodiuinkais bei iirntais tukstaniiq skaitytojq,ji ii tiesq gerai perkando kanbariliq augaltl prieZiuros paslaptis.

Autord ir leidykle d€koja fotografui

Frydriclrui Strausui lFricr/rich
Sfrarrss)

ui iavinga-s nuotraukas ir

Uiei Donrer (Usftie Dorner)
tarejarns:

uZ jos

aiikius ir raiikius pieiinius. Labai d€kingi esame ir visiems mlsq Pa-

Tinkqmo prieii0rq turi b0ti nuoiirdi ir protingu
l(onborinioi ougoloi, ncidoug priei 300 metrl otgobenli ii lolimg kroirq i Europq, kqdoise bwo brongls ir reli koip ouksos
or drusko. llors Siondien iie - gono iploslo nr0stp nomq puoimeno, bel neluritume pomiriri, iog benoi visg komborinirp ougolq gimtin6 - lropinds bei subtropin6s iolys, tod6l iiems reikolingos ypotingos gyvenimo sqlygos Kuo dougiou iinosite cpie ios, luo geresnis b[site 96lininkos.
u kita-s augala-s ir prie kokiq sqlygq jis btrvo ipratgs savo rdryndje, tikai nepmZrrdysite jo. DidZioji knygos dalis skirta augalq ypatumans bei rupybai, tad ir Pradedaltysis g6lilinka-s joje ra-s naudingq dalykq. Geriau juos supra-sti pad€s puikios spalvotos nuotraukos ir tiksliis rrurodytnri. kJp deralnai augiuti daugiau rei 30O kambarinirl augahp, tilkarnq ir bunri, ir istaigai, ir 2iernos sodui. Tai Inustl p negti ir Zilorni, taip pat neregdti, nuostalgs vierns baus groZio retieji augalai. AStunta-

Dal'tarei Zuzatai Ambetger-Ochsenbauer (Dr. Susanne AnbergerO c hs e n ba ue r), diplomuotai Zernds ukio sodininkystes ilZinierei, dekomtyvilliq augalq specialistei, buvusiai Miuncheno technikos ul versiteto dekoratyviliq augalq

katedros tnokslirei bendradarbei.

Ponui Frarrcui Bech ereriri (Franz Beclerer), kal'tusq specialistui. Ponui Erniliui Liukeliri (Entil Liic &ef , Vokietijos orchid€jr1 draugijos prezidentui. Profesotiui Vemeriui Rauchui (We r n e r Rn r h), lxvusiarn Heidelbergo Ruprechto - Klrlo universiteto sistemati ds botatrikos ir arrglq geografijos instituto vadovui.
Beie, nepamirikite kuo aticlZiau per-

skaityti skyrelio "Tai labai svarbu"
nurodymus P. 240.

me skyriuje, bendrojoje dalyje' glaustri pateiki:unos augilrtojui au-

d

rgos zinios. Praktiniq patarimq ptslapiuose rasite kiekvietrarn su-

prarrtarnq pieSiuiq apie persodilim4, laistyn4 bei oro dr€kiuirn4. Piesiniai pad€s i3rnokti greitai atpaiinti kenk6jus ir liga-s, tiksliai nurodys, kaip juos pa3alilti. Puikiose nuotraukose (daugelis jrl darytos specialiai iiarn leidiniui) aki diiug'rra sveiki ir graifls kambariliai augalai. Jose rasite gausybg idejq, kaip deriuti bei komPonuoti augalus, isradingiau juos isdestyti, srrmaliai panaudoti itvarus' lentyoeles ir kuo lvairiausius g6liapuodZius. Autor6 ir leidykla linki Jurns daug dZiaugsmo ir s6kn€s.

Bolro
Nuostah4 jos licdrl sktti su da r o povic ni oi s te r i I tts liedai. Hortcnzij os nft gsto kickrfigitesng ir nuoldt clragnq ia tg.

didiioii hodenziio

::i li: t'. .,.: ttj:t: . jr,:r

&
',*:

I

Ii

Picltl Atncrikos ki-

lgs nrcilcrtis

xtva

gin1tinajc \tut nkt|(s

ir iilto, ir

"jttlt<t.

l0

zlltoTrlrA
APIE

uAs

KAMBA. RI]IIUS
AUGAI.US

l:$rn
h .#

,t

Puikus ougolai neveio sovoime. iinir,r golino tikdtis s6km6s. Bene pogrindinr.i geros ougolrl prieiiuros posloptis - imituoli [iems iprostos gomtines sqlygos. Sios knygos puslopiuose atr[site viso, kos gali prcversli komborines gciles pom6gusiom g6lininkui.

Iik igiius buting

tl

\-t (+ P. . araukarijrl ir barnbukq giraites.irlsta. sud. iilurnos ir iviesos kiekis dienq visuornet toks pat. ues tropilfllose diena nLrolat lygi uakdiai.arydamos maZdaug 40 nuoSimdiq Zemes pamiriiaus. koip iis sudorytos ir koip gyveno. tadiau prailnatn[rs didZialapiai augalai. kokoso palrn€s auksiuio srn€lio paphldirnyje (-+ P. l4l). Zolilriai. sausi atiiaun:rs vesausrzr (valdeus per t2 . daZniausiai aukitesuiq medZirl parurksneje. parnegilkite sLrhrti aplink4. Taigi svediarns ii tolimq ir nuostabiq kra-itq sunku gerai jau. Nors jr1 tdvyneje Ziemos nebuta ir jierns nereikia Ziemos miego. Tacl karnbaryje tokie augalai tzrip pat tnegsta iviesq. drFgnas ir vdsus krbryrrrl3iriose. aki verialti viksvuolds Zalrrrla.89). Lygplatus dirZas juosia jos apkunq Zemes "pilv4". kod6l qlrodo toip. lluolatine (iki 50'C ieidlyje). ir vdsq. Tai augalai ii s:rvanq ir stepiq. uuolat tvyro nepakeliarna tvalki iutra. iviesos ir tarnsos tmkrnE iStisus rnetus rresikeidia. tadiau musq tarnsiuoju metu lail-u jie daug 16diau auga. kad dainai kelios jg gali kirstis arba d6l geograluiirl ypatrunq vienoje kurioje gali atsirasti kitos klirnato juostos Augalai ii tokir!t4irl!! 4]!ag!4tzas9.99 %. prxtg gyventi drdgrnds pritvinkrrsiarne ore.taip atrodo rniisq karnbariniai augalai savo girntosiose vietose. geriou suprssime io poreikius.ret ialti. vijokliai. 223) . ir ruku-s. ir pietq. limokite puiinti kutnoje (+ P. Gimtosiose vietose jie patiria ir lintis. nepriklausomai nlro rnetq laiko. saleliq. Tod€l augtnetija dia labai veili. Zaliuojandiuose abiptr-s prr-siaujo. tadiau du dalykai visur jose vienodi: . eukaliptq. Zaliuoja iisid6stg keliais aukitais vienas virS kito. Nors ivairiq atogrqzrl sridirl sovo qugolus Boloniks ir ougolq istoriic ylr lobiou ioudinonli ir ponokonli. hrr lietus kait:rliojasi su sausra. dZiulgliu rnilZinu galihnq stuomenis apsivijusios ryikia-spalvds orchid€jos ir brornelijos (+ P.s rnetrr. paZerniui kite paziDtijrl b[d+ ir poreikius. toddl pageidauja to paties ir stov6darni a.lz! tLrenliri lrrp sta atrlr:tliarne iiltuatnyje! Atogrqiq miikuose. iildorno butrl oro. Kli- jai. o ne kitoip. kad. Zinodomi. Dykunu-algaLri bette labiarrsiai prisitaikg iigyventi. tarsi prisrrrirsta. Tod6l uirrot pykg ant savo Zaliqjq draugq. dr6gnq. kur pudia rnlsouai bei pasatai. arba oiiaragio atogr4Zos baigiasi atitinkamai ties 23027'Siaurcs ir tiekpat pietq platumos.rudioje dy- ms fikri luo ioniniLl ia. legailestirrgi spilduliai. taip pat ii ten. negraZiai gelsta ir vystajrl lapai. l3 ir 213).ft ligi f I slolnls pat Zernds lutisuI t \t saKtulnls iioje pladioje juostoje labai uevielodas: itin dr€gua-s ties ekvatoriruni. besidriekiantys milZiniiki krurnai. kuri4 iiek tiek aprnaliina Debent nakties sutemos. o labai aukitai kalrruose .urt Jusq meil6s ir at-sidavirno. Iirs ir saus4 iildorn4 Gimtosios vieios Karnbariniai augalai lealspanls ialiiui. nei daugelis mqno. Siauris. AtnZinai Zaliuojantys rnedZiai. Atogr4Zq kahll tniikuose rdaugusiq augalu poreikiai vel kitokie. nepris. Aiikumo delei aptarsirne svarbiau-sia-s klimato juosta-s neparniridzLrni.stis rnfrstl g€liapuodZiuose. Turint reikalirrgq Zinir.s turi gyveuti ir klimoto iuoslos iiltai jukjie kilg ii iiltq kra-itrl. ir tiesiogitius saules spindulius. rtogr. lialos.nt palangds. Todel atogrqZq augalai karnbaryje suukiai pakelia tiesioginius saulds spildlror4.205). Kilnip lariarrt. Oro clr6gnuma-s api e 90 . tarpais rnatas sausringas s2rvanose bei stepgse. priptr-sti prie tamsiq Zietnq ir sauso. gaivrl ir vdsrl or4. ii kur ougqlss kilgs. tai nebus ypatingai sunku. kur Ziernos nebiina. arba veZio. Tokie aLrgalai yra pratg prie staigios drdgrn€s ir sausros kaitos. tarpais lietiugas. verdiau pasisten- garntines s4lygos srDarkiai skiriasi dEl nevielodo oro drdgrrtuno ar !ilurnos bei kituliq kiekio. Nuo neatrnenamq laikq juos ktnuoja be jokios atva* gos plieskialti kaitra dielros metu saul€s Iropikoi (ctogrqios) Atogr4ios plyti abipus Zemes pusiaujo. be paliovos pliarrpia srnarkios liutys. kiek irnaDorna pana-iesllg ijq gnntaiq. sausas ir karSta-s aukitikalliq prerijo:e. todCl iitisr. d6l kLrriq Zernd bernilZ niel<tloinet neprad. didingi kaltusai nuo kaitros virp. Zrnogaus iigio gyvatvo16 ii ryikiai raudonu puansetijrl (+ P.

Cia esti iiitos vasaros gausiau siai ir palygilti satsai. bet neparazituoja juose. jiems reikia daug saul6s. kilu-siems i5 ka-itr. Subtropiniai augalai daZnai turi Saknyse. o kai prapliumpa lyti. . Kai kur _lyja vasarq. kai nakti gerokai atvesta: tada jie ilsisi. 238). kriiuliq ir iviesos kiekis bei dienos trukme Drikalso nuo metq laiko. Plaiiaragis papartLr. vidutin6s ctogr{os) Tai yra klimato juosta ta4r atogrqiq rr DuosalKnuq. Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose Kinijos vietovdse. pakankamai kiaurus metus juos koje ir Kalifornijoje. Jie mCgsta. kur gau5iau lyja iiemE. metus Ligarinama daugiau nei Glyja). Augalams tokios s4lygos i5ties nelengvos. kur gausiau lyja va^sar4. Augalai. bet ir pereinam4sias bei ypating4sias sritis. C-ia savo akimis pamatysite ne tik pagrindines klirnato juosta-s. o kai kur Ziem4. Zem6 rebevalioja sugedi vandens. Natrtuose Siq augalq nereikia vasar4 gausiai laistyti. Siuo metq laiku reikia daug iilumos ir vandens. Augalams. o iiem? jie turi bnti kone visai sausi. Potcrirnosi Artimiau iusioaZinti su ivairiq klirnato juosq augmenija galirna Frankfurto oalmiu sode (+ Adresai. kil9 i5 kraitq. P. vasarq JAV pietuose. Be to.t0 . Inusq gyvenarnq vrdutinio klirnato zonu. Cia vidrrtir16 ialdiausio mdnesio ternDerat[ra . Suhropikoi (kitoip . megsta. kad Sviesos ir Silumos buhl ir Svelnios iiemos.Epirttui gJvena ant kitry augal4. Lietaus daZnai nebrma m6nesiq rndnesiais ir uet metais.lcndrobis bci tilandsija gyvenaant tropirti4 nediig iala1.18"C.iitaip apsisaugo uuo perdiinvirno. Ziem4 gausiau lyja VidurZemio juros baseine. Silurnos. Pietq Afri- reikia laistvti ir Ziema. Zvarbios naktys (temperatiira nulrinta kone iki mrlio). Tod6l dykumq augalai ipratg tenkiltis vien ruko arba rasos dr6gme. stiebuose arba lapuose sukaupg vandens atsargq . o Ziem4 jie turi bnti vd- l3 .

Jei augalui bandoma trukdlti. Sakniagumbiai -arba sakniastiebiai (. tapai. nuka44 zydinaiam augalui Ziedus. 3 Sakniapumbis su Saknimis. stipriai ar silpnai jos isi5aloija. Nuo augalo ruSies ir augimo vietos priklauso jr1 forma ir issidestymas: pavirsiuje ar giliai.t'' -. . Augalo g1'venimo pra-sme yra augti.) . kiekvienos dalelyes ir viso augalo glruenimo uZduotis.agrindind ir Soninds iaknys. Kitos polemines augalq dalr-s. ziedai ir vaisiai.ndinis stieba. jo brandumo iSraiSka. Ziedas augalui tai vienas i5 svarbiausiq grr e nimo etapq. kitaip sakarnt. Zydeti ir brandinti vaisius. Tai yra vienintele tikrcji kiekvienos l4stelqs. kr-rie tarsi poieminds asargq saugyklos kaupia augalui reikalinga vardeni ir maistingqsias mcd2iagas. Beje. PavyzdZiui. kruios tiklas dauginimasis.I I I Apie ougolo gyvenino liklq F4 F g4 I I = @M @@ Poienin6s ougohp dolys f.pieSirliai: PoZcmines augalq dalys) Sviesos nemato ir esri daZniausiai baltos arba rudos spa)vos. Kai kurie augalai turi iakniastiebius arba pakitusius nglius (sakria gumbius arba svog[nus). daugintis ir pratEsti savo girning.\ lil . iki iiedu -. 2 S-akniestie bis su iaknimis. - Botoniko nuo ioknv I Gyveninos po ieme PoZemhcs augalq dalys sakn\'s. Visos pozemines ir vin Zemes esaniios augalo dalys jau milijonw metq gamtoje sklandziai ir uitilrintai dirba S1 darbq. daZniausiai paskatirnme ji dar gausiau zydeti. svogunai.. Saknimis augalas lsitvirtina dirvoZemyje.'. Salutiniai ugliai. 4 Svopinqs su iaknimis. '' :: ' li. ' Uiri ienr6s esoniios ougolo dalys pagri. siurbia iS jo vandeni ir maistingEsias medZiagas. jis sukaupia visas jegas ir Zut but stengiasi iveikti I a kli[q.

]k' . forma (-. kad apsivaistintq ar Lapai esti ivairiausio dyd2io. bet jie visada lieka gyven. 2iedai ir vaisiai -auga Sviesoje.iK 9X . daZnai labai graZls. 2 Piltuvo formos iiedas. 78).vdintis lglis daZnai beveik liaujasi augti.tai prier ilas vabzdZiams. mos ir spalvos (. dal-". pergamento plonumo (.69). Cynurq. Juk i3 esmds juose ryksta fu fotosinteze (. nuZydejusius 2iedus tuojau nuskinkite. pavyzdiiui. lapai. 196) arba rankos storumo (agava).. 6 Graiias (Chrysanthemum. Senecio)- Burbuoli t5 . sausi lyg Siaudai ir sultirgi. for- @WffiM I Varpelio formos iiedas. Jie btna iSsisakojg ir neSakoti.yti lapus ir Ziedus.1 l_ liauja tolyn. Spalva. 2 :ll XP (Anthurium. Jq u2duotis . ir taip seklos nuke- iiq (- :CI . Yaisiaiitsellos atsiranda sekmingai apvaisinus 2iedus. todel z. I3 esmds jie skirti tam. Stiebai. Vrieseaj. Medinillal. ir k\cpavimas ( ' P.pie5inys: [vairios 2ied4 formos) ir kvapai .pieSinys: Lapq formos). 5 Sluoteld tPhalaenoo sis. pavyzdiiui. Spathiphlllun). tad turi ryriSkq iiedadulkiq ir moteri5kq kiauSial4s- pieSinys: Ziedo sandara). Visos virS Zemds esaniios augalo dalys lgliai. !. sudaryta ii taurilapi4. sumedejg ir kieti.'s. vyniotis ar kabintis. gali sumenki ar net visai nunykti vin Temes esaniios augalo dalys. I)ora.AspqTa grc. tieLri jiems maisting4sias mcdiiagas ir kiek lmanoma labiau pesukti 4 Purka. Jei nenorite savo kambarinio augalo dauginti. liemenilis ir mezgini sudaro iiedo moteriSk4jq dali. kurie daZniausiai apdulkina Ziedus. BemaZ visos jos turi daZanaios medZiagos chlofofilo. plonyiiai ir visai stori.1ts dR . pawzd1iaL streptokarpas (Streptocarpus).lJ Dciniousioi positoikoniftp iiedyng schemos: I SAalis (Penras. eschinantas (Aeschyrunthus)lvoirios iiedq furnos :aa bltq apvaisinami. DaZniausiai nSkiq spalrrl arba skanus vaisiai privilioja ivdris.' adijantas. 3 Draqelio formos iiedns.' P. Augalas iinaudoja daug jegos brandindamas sdklas. todel esti Zalios ir Sviesoje gali anglies dioksid4 ir vandenl pa- iledo scndoro ve6ti i angliavandenius. P. PelarRonium Rrqndifiorumt.Lchystachys. SmithiAhtha). dideli ir platns (. Oyveninos viri iern6t I Taureli. Purka. 3 Varpa (AcalyDha. Jie gali iliauzti. Visas jegas jis skiria brlsimiems vaisiams ir sekloms. Zydedamas augalas subrgsta ir pasiruoSia apvaisinimui. 3 Kuokeliai su dalkinimis ir koteLiais. Clivia.1 lo c asia. pavyzdiiui.4 Keki (Cynbidiuni.1tr . 4 Vamzdiio formos Ziedas. tai yra asimiliuoti. palep$k (Cytisus).imo Serdimi ir 2aliaisiais augalq plauiiais. ZicJai daZniausiai atspindi neilik6ti na gamtos kurybingum4. 146). Juc I svles4. P. 6 Mezgine su seklapradiiu. P. sudarytas iS voiniklapt4.Demesio: jeigu per daug laistant ar penodinant pa2eidZiama dalis saknq. 5 LiemeniLis. galenis (Abutilon). Crossandra..iSlaiL. I 43).r-\ 9A v AF \)6 /-JV Yb /.-. Jie gali bnti maZi i plonyiiai (. kaip ir visos kitos augalq liudija neZabotq gamtos iSmong bei iSradingumq. 2 Vainikelis. P. vadinomq piestele.

Volic.. Cycn u: n. dviinediai arba daugiamediai..". Fatsia. 5rl g) \4lJrl brrrybiu prorivi. Fi<us.kerii (. arba lapLis peven€ i edatrs ar spyglius. Cra.l Astrid'.. olmosferos dr6gm9 rusiurbiq Zvyueliai (brornelija). Gd lJcprro'dyje Jre naujus uglius i5leidZiandius Sakniastiebius.ja (Colututctt). kuri le_ nre. gyve|arnostos vietos. Chri satl thetatn veisles. Myrtus).. l(oip ginomosi nuo Der didelds koilros. kai k-une augalai arba iisiugde vaiko tunntys augalai (Alocdsio.po nretq . kad gal6tq pa-siekti didZiuliq rnedZiq viriunes.i rnilijo_ nrs rnetrg brrvo prikau-styti prie hi rros nors vletos.rora.1cs.. Vierrarrrediai augalai kaip DrtLwal- gillrs.a r d c t i a. pirvyzd2iuikorclilin:r t Cr vrlyiart. Jdtrop ha. Bet Stui iSlakus.rr dvejr. Leptospenut t. Jie atrodo nuolat egzeruplioriu. Rt\' ( Karalit6 ). H oyo.tlalnZinri ZlliUojultys .n#*:iiiti. 6 t1inas'). lisierrtine kiekvieneis rnetais. perzyort uztnez:-lil vlrrsrrrs bei srrbriurdi_ rn ISpildg sirvo g. ('Licpsningoji').:1ly.ti. bLi 'rr:*g::.chcvcria.slrgara) nereikalauja daug iviesos.4rl/huriun veislEs. Tbtro._uzaug . Ficus lyrato. Darrgi:rrnecili rrrg:rlli . lrlmai ar rnedZiai). iilieka Zoliliai ar_ ba sLrrneddja (puskrLuniai.orniti1os. rned2ini ir kLunai. Tai reiikia: rnedZirt qyventoici 1epifi tirrds orclriddjoi. Kalanchoe) arba stiebus (Bea ca r n ee.. Ixora. ' Iigi pat dienq galo iibuna palygirrti dvirneciiLi' arr5rl. Kcip gincmosi nuo scusros' Kai kurie augalai turi poZernines vanderrs saugykJrs (zlcfi incncs. didgrng karrpiarrc irrs Iaprrs (C rossrt I o. Gerai priziirimi tokie augalai ktnbaryje gali iibuti tnetq lnetlrsPrrskrrrrniai (. sidabro ar nrelsvei 2clsvos spelvos pldvele nornis.' Taj re_iikia: lie augalai pakelia oaug svtesos. Catnpanula.. SDaruto ni.iprnt9. Mcdiuill.7'Flatncnco. Ficus elestica\ \r litttos (Philodendron.l vyniotis arba lipti. C)pcrii-r) arba svog[urinds gdl6s (]lippcastru t) turi kiekvienrl vegetacijos period4 r ilirrrzti :rrbr pletoiis. Auginto budni: . deugialdiu-s jq krrrrq lyg ierkina-s. prie kuriu kiekvierrs ju saveip yi.. kuri urnj rsta ir surnedi in.:elq jauni ir beveik nebraudina vaisiu..:ojr sLirr irgos . pavyzd2iLri_ hrDstrs (Ciss//-s) visai rnaZuiiai. 3 'Rosalie' ('Rozali'). Augirno budoi ir gyvenimo lrukm6 olllgE get]etlog progrnrnil. t6 .o arnZiu.rprrs rne- Krrlrnai ir rnedriai (rrdkt rrria. pl!\krrf I Jte nutnir. orinds daknys (orchiddjos) arba plaukudiai (sanpaulijos). Kiti iisiugdd rnilZiniikn iviesa Zerng 2 'Roso Perlc'('Pcrlint Foie. kohunti. 8' De lVaele's Favorite. Po chiro).1r. stonLs.. Si n n ingia.s). 'Eurato t'('Euratu Dtos'). par. Tarn rikrrr s4lygq iivaizdq. aE rv . 1O 'Leopol. iriteke il..ruealci eerli priziLuirni gilJ sulrrrki r"ikai" SarDlllgo amzlaus. Kiekvienas augala-s turi jo miiai btF iki kelirl -Inernl rlkiiio iiiux"nrv.ssrr/a).). vtisl. o augti uZsikabirrus. Gr cv i I lc<t.toctel. Vieui augahi turi pLrkuiius. dydi bei iSveizdrr./i. (' De nylinoji'). 4 'Menoria Karl Glasen' ('Karlo Glasctlo atmi- I gaudandius lapus arba pavirto lia- Tai reiikia: iierns arqalarns reiKla orcgto oto. Visa tai brrtLra Zi[oti priZiurint ktunbarinius augalus ginu daugirris. scvo lirrtiridie lio grondilora arba dvirnediai kaip Ektotlt d[fi. ruAti tiesiri irrrkiryl. arba pta<16ti daugirrti pa elns.Apie kq byloio i5voizdo A Lr. p. Gl o ri osa.' H o Ia Tai reiikia: iie augalai gerai pakeXoip ginornosi nuo iviesos Ko ya. Jie buua vieuarneiiai.g rts setace s.. Duv".zdziui- vrzol t ltltglrlJr raL\dnvo kllo etikd_ iiiusirl iieiiirt ir krro iir:rclLrliausiri prisirnikydrvo. t. Ilclt4>erone) savo 2olilg dali.. iankiagumbius arba svo- gyvella t tlip pat d i si a. Ar- ilrri. es- (+ lenteld apadioje).1. pap:udiai) gali klesteti nebnri_ \L. kad galitrr hro i€krnirr_ chinaltas (. Nordderni iiek r:rlirrt rnaiiau prara-sti drdgrnds. MilZiuiikus laprrs sluokslius.ri regyverrr ilgri|rr.4-s7... savo fonnq ir !vairor'9. (. reiki:r irrDr lstgytl ni Uil patn€gtos rrriies dvejrrs rnehrs iidygstu. kiti lyg tarturn va.t. ktd tureio pnk:rnklrn:ri laiko prie ios prisiderinti ir trip istobulir)ti gyvenirno rirnrq lr tnlkmg. stygious..rrylrlrrtr?/.yzdZiui. arbi issieusino !odq pa:raiius lepus bei tarikius ierius (kaktusai ir karpaiolts. C t prL'ss u s. lr lDusu narnuose vienarnediai bei tartys med2irl padennds. 9 'Stello Maus.!nrinf -sdUas.S. Tai rei-ikia: tokiLg augalq nereikia pefnetl. Koip ougolui priritoiko Kaip ginomosi nuo iviesos.iking. Kai l-urie arogrqzrl miS- li plurksDas aUgal]i paliko ir isil<r-re atrt rned2ju iakt. lra sausil orq.'s lydi kuo ivniriatrsit! spalvtl lornu! iidots.ne pd vienerius arba - Augalq zuniius esti labai ivairu-s.rbriribotl g€liapuod2io erdv9. 5 Sc/lrri'l Srricqas ). Sltpriuiarnir.r'bn l. nai Zerndje. Za |cdrschia). elk\irld (.

.

.

96). loba. Itin sunki biidavo augalarns keliond I Europ4. (+ Acalypha - dra. bet ir atsitiktitriai nuotykiq ie5kotojai. Tai apraSomasis Cycla- men purpurqscens. Kristoforo Kolurnbo "Sauta Marijos" atgabent4 Melocdct s- e 1620 i5 Kapo Zern€s (Pietq Afrika) atkeliavo rneilerris. P. nei gausyb€s kaujasiurbiq vabzdZiq. l819 ii Brazitijos iEurop4 atvy- - Kinija. Ddl retq augalq savo sveikat4 ir net gyrybg sq lra-dtus galima skaityti kaip ido- Euo- pou neregdtq augalq i5 Naujojo pasaulio.i3 Bahamq salrl atgabeDta Bleli. Pavyzdiiui: C I i vi a ui- l(q opie ngolq posoko onrroii io rGies porndinimo dolis ftispitla = Seriuotoji akalifa. Ypad Gsarniai apibndira augalq ruiies pavadinirnas. ka-s Europoje itin vertinarna.M edinilla (+ medinil6. pavyzdZiui: C anel I io j aponica 'Barbora CIark'. o vEliau ir visi rnodemieji Ziernos sodai bei vitrinos. aeranthos = atkjtai ore . kar.ca = didngoji . grauZiami kenkejg bei ligq jie vargais negalais gyvaliodavo nev€dilarnose medin€se ddZese. Jierns buvo ne rnotais priesiskai usiteikg diabuviai ar praZutingos klirnatines s4lygos. Sie Zmonds uepais6 rrei tropiniq ligq. k-urie i Europ4 atke- Daugelis karnbariniq augalLl pa-s rnus atkeliavo der. Dil retesliq ruiiq negailestingai varzytasi. . Pasakojimus apiejq keliones ! rnumiausi4 nuotykiq romarq. nuodingq gyvadiq ar pl6iriqjg Zveriq. bet . i Europq b|o alvella Cocco. alsiradusiq sulotyninus kuri nors vietir{ tenniu4.Billbergia (-+ bilbergija. Nuo tada uebeliko tokiq griozdiikq Sis tos komborinig ougolV isioliioc ii pavadinimq. t9 . pra-sid€jus ilgai atSiauriai Ziemai. 122). Zinoma. P. Esti augalq vaxdq. 90). r 1690 didilal soduose atsirado alarrasas. Pagaliau augalg gydytojas ir gamtiniukas Natadelis Vordas (Nalhaniel WarQ visai atsitiltinai iSrado uZdarorn4 stiklili inda. toddl vis geriau sek€si priiiudti augalus iS tolimqjrl uzjunq.Tnioliklajarne iimtmede. Tuo metu radosi vis tobulesniq Sildymo sistemU. 164). Cyclamen orbiculato folio infe me purpumscerre. o Nuo 1774 i5 Kapo Zern6s praddta gabenti vis daugiau kvapiqjq pelargoruJrl. visai augalais nesidomintys pelejturai.as. r 1644 ParyZiuje karaliikajame sodejau Zyddjo kalijos. - P. niniata = raudonai oraniind C/ivrn (+ klivija. 1570 viena-s anellq vaistil nka-s kaip didZiausi4 botalikos retelyS pagarsino. r l9). (+ fika-s. ii maZosios raidds ra-dorna-s ruiies prvadirrirnas. o menant astrollornines kai kuriq augalq kaila-s.s = . P. Kadais jie labai ispudingai bei iSrai3kingai skarnba. tadiau kaip tikri pasaulio piliediai visi jie turi lyg kok[ tarptautin! pasq: bo talikos arba mokslini pavadinirnq. o isvertus ciklamenas su apskritais. botalikai.VidicZemio j ir o s b as einas. Juose atpaiistame ahadejq. Sis atr. kaip. Manoma. purpurine apadia lapais. iS tropinis Afrikos dracena bei Pietq Arnerikoje surinko v6liaujo vardu pavadintos l/lomanda sd. Tenai nuo seno. vardatdviq arba pinnqjq apraiindtojrl vardus. 1698 Europoje jau buvo auginarna Aloe arborescens. Naujos kokios lors ruiies veislds gaula dar ir treiiq pavadinitnE. GraikiSkq ir lotyniSkq elernentq turintys pavadinimai iiliko. visai imanoma. kad ir lietas kraujas. pavadinimas. 1770 iveicarq botalika^s Frederika-s Alemana-s (Fredcrik Allanandl Sveiiqi ii viso posoulio 13 Pienl Auerikos kilu- sios begonijos bei difen- bachijos. Ii Vordo ddZes kilo anglq pamdgti kambariniai iiltnamiai. kad Kristoforas Kolurnba-s pinna^sis atgabeno SunLu patiketi.t) ir seras DZozefas Banksas (Joscpft Banfu) iS Naujosios Zelardijos atveZ6 araukarijq. ii didZiosios raidds raioma-s genties ir antra-sis. infitndibuliformis = piltuvelio payi<lalo Crossandra (-+ krosanttt = daugiaZiedis polyanth las mi num /lr/t4rl. G jq suiinome kilimo vietas ir augalq i5ores ar budingq bruoZrl ypatumus.lQ opie ougolq prsoko vordos {vaidose ialyse augalai ivairiai. Stai kal(usq istorija pra-siddjo tik atradus Arnerikq.siunte ja-s Lindjui. rnatyt. P. tais net keliais vardais vadinarni.urksdiausiai kambarini u-s augalus praddta auginti Skaldinavijoje. magntfi. . misionieriai ar tyrinetojai. P. L:ur! sudaro pinnasis. rausvojo ciklameno. padejo tinkamai gabelti opius atogrEirl augalus.dir. 1779 kapitonas Kukas (Jalres Cao. aukojo ne tik sodininkai. "Botalikos tdvu" vadinarnas Karlas fon Linejus 1753 rnetais savo veikale "Spccies Plantanar" lved6 dvilarg pavadinirnq sistetn4 (binadng nornerklathr4). pavyzd. P. Menesiq mdnesiais. . !iltlamiq bei oralierijq. 104).n andsia (-+ tilandsija. 134). liavo tik apiplauku-s pa-saulio juras bei iityrus koDli||entus.. ko dar viena meilenio miis.iili. svyralti () jasminaitis. lO3). Elksints (priefoje kairije) viksvuoli (antroji eili ii . ir nu. P. verrecunda. davalij os (p r i e lcyj e de 3i n ij e ) Lairis j deSing). . kurie leisdavosi i uzjnrius Zntbiit pargabenti to. i5 pradZiq tai nebuvo tolimqiq Siltq kaltq augalai.klas giltinA . Llriame Zemd raldio islikti iruolii drdgna. /yrala = lyros pavidalo - Ficzs riata. Zrnouds kai kuriuos augalus lailTdavo savo blste. 1733 Europoje praZydo pinnoji tropin6 orchiddja . botanikoje ligi Siol tebevadinarnas Vordo ddZe.

proturtinfi scvo buiti egzoti5kois kvopois orbo pory5kinti interiero doiklrp groii.25%. Svorbiousio s6km6s prieloidr . lluo ko priklouro iviesos kiekis Daugiau ar maZiau Sviesos i musq bustus pateDka priklausomai nuo to.50O lx. ypad jei prie5ai-s ji auga" sal7sim. kur Sviesos intensyvumas 2500 . bdel musq rudeni ir Ziem4 jierns labai stinga Sviesos. rytq arba va- 20 . Prie tq selygq jie pratinosi milijonw metq.dainiausiai tik i5 vienos. . Se5€tyje = vieta prie nedidelio - Siaurinio lango arba karnbaryje.ura. lm atstumu augalai gauna 80-50%5viesos. kad Svies4 smarkiai filtruoja ne tik tankios.ivieso Sviesa augalq duona. Siaurinis langas ketvirtarni aukiie. reikia mintyse iSrinkti jam tinkam4 vietq. kad augalas perkamas impulsyviai. bet ir visai permatomos uZuolaidos bei Zaliuz€s. jeigu jo niekas neuZstoja. DaZnai augalai par' kaitouas. kiek jiems reikia Sviesos. daug ar maZai augalui reikia Sviesos (-+ P.f | r )- karq pus6je. poSon6ie susikurri lopin6li rolimos iolies gomios. didelis 100O Ix. kur saul6jiap3vies i3 visq pusiq. kad daugelis kambariniq augatq kilg i5 atogrqiq. Pagal lapus galima atspeti.jei augal4 suman€t laikyti lauke. oulohis? O Antroji mintis: kokio dydZio augalai tiktq mano butui bei ma:ro interjero stiliui? Bene svorbiousio . o c2loratsttmtu-25-1O%. kur sau16 tiesiosiai nekeuta. Gamtoje augalai Svies4 papra-stai gauna i5 visq pusitl. 26-27). Taip pat nederdtq uZmirSti. o Pusiau ieidlyje = vieta prie Siaurinio lango arba netoli largo. derinti kuo ivoiriousiq spolvrl guotus bei ioluno olspolvius. Apsiniaukruiornis Ziernos dienomis Sviesos intensyvurnas esti tik 40O . Sviesos inten-syv:umas 50OO lO 0OO lx. o gi itoi kq: iio pol. Augalai geriau-siai vela tada. duodami su pri€Zilros instrukcija. Skaitg€s arba menin6 Liralika apiviestumo vienetq liuksq (lx) 20 0O0 ir oauslau. I'ru sautes spinduliai lcenta ryte arba vakare. kurioje poreikis Sviesai iSreiSkiamas taip: e Saul6je = augalas m€gsta kuo daugiau Sviesos. Pirmiau-sia prisitaiki lapai.porinkti ougolui tinkonqvietq.50OO lx. i kuriq pusg iSeina lalgai _ir L:uriarne aukite esame isik[re. Jeigu augal4 ketinato statyti re tiesiai prie lango. Augalo gyvenimui butinas minimalus Sviesos kiekis 70O Kuip rinktis. Sviesos irtensyvumas l0 000 20 0OO lx. sauletomis vasaros dienomis * net iki 9O 000 lx. kad blsirnasis bendras Zmogaus ir augalo gyvenimas teiktq malonurn4jierns abiems. pravartu reuinfuSti. pirkti ir loilryti uugolus Ko veilrri su komboriniois daugelis augalq normaliai gyvuoti gali tik esant l0 00O lx Sviesai. . kiekjq proteviai gaudavo girntosiose vietose. kai gauna tiek Sviesos. ar toji vieta Bal6s atitikti jo gimtdU Yiehl sqlygas? . lJ m atstumu 50 . Rinkdamiesi ir pirkdami nezinomus augalus atkreipkite ddmesi iju lapus ir tikrumo delei pasiteimukite. geriausiai Jam tll(s gyveu anl plerrnes Palan- tokioje kiemo vietoje. Pinnoji mintis: koki4 vietq (abai svarbu iviesa ir iiluma) ai galiu pasillyti savo iirinktajam. teikia daugiau Sviesos nei pietinis langas po balko nu pirmame aukite. o bute . Traukiantis tolyn nuo lango Sviesos intensyvumas maZeja mazdaug taip: . Sviesoje = vieta prie pat lango. varlinasi.ft l-. pavyzdiiui. kur diena lygi nakdiai. apEmus pasigdrejitno diiugesiui: koks jis graZus! Tadiau ii anksto ousprendus isigyti augal4.

liloki g616 su gehonomis iiedu ivok6mis. lq:ontys i3 sartlis gcllontuno pa licdlity. I atQ tiarjokitt butfut ne tiesiogittiu. Pachy'sta chys I u tea bdi Drigstd Svicsq.s saults spindulius. Bcje. knd rikrieji iie- tl. ne visi !. .ti tai naii balti karulioi.ito.

kur jis galEtq netrukdornai augti ir teikti juns L:uo daugiau pasigdr6jimo. azaliJos (Rhododendron l miSrunai. i 3iawg. citrinmedis (Ctrur). pavyzdZiui.spidisra). V6sioje.po ryir vakare. Siltoje vietoje ieidlyje. va-sar4 esanti 3e56lyje. arba liduryje. deudrobis (Dendrob i u n r). Vidulzemio jtros pakrandiu ir tropiniU aukstikalniu augalai: galenis (Abuti lon). Oro dregnumas 60 %. augalams normaliai tarpti svarbu Sviesa ir iilurna. C o e I o gy n c. prie vienokio arba kitokio stiliaus deraldias formas bei spalvas lyKuose. nebus visqlaik tokio pat dydZio. lpratg prie 5e36tiq arba Gsklaidytos Sviesos: papardiai. rytus . kipaisa:-s (C u p r e s su s).labai i-vGsios Lta putKlal Jauctarst vtsl mlsKo gy- patalpos. sparmanija (Sparmannia) a$a hovdja (Howcia) . Vidutin6 dienos telnperatum 20oC ir daugiau. Asiivelgdarni ! tai aptarsine ivairaus pobudZio patalpas ir kokiems augalams jos labiausiai tikq.s).ei (Hefura). bet nepake- liantierns ryikios saulds augalams. ivairfrs papardiai. brorrelijos bei tilandsijos. kuri ketinate pirlti.s). 36). kurio vidutine temDeratiira lO . lvairios fiko rGys. Visus rnetus 5iltoje.gerai prtiiudmos gali siekti lubas arba galingai i5sikeroti . nrr. pa- tiniam pteriui (Preris cretic a). prierneldje arba negyvenarrarne Kombcrinioms cugoloms reikio vielos Nepamirikite. Tokios s4lygos paprastai buna ant palang€s uuolat gyvenatnuose butuose ir iildomuose Ziemos soduose. iylandiame vonios karnbaryje. o tiksliau . temoeratira niekad nelukrenta Zemlau Id-U. P. priedingai. stalo papuo5imui. Dakties . anukarija (Arauca rlc). va-sar4 5ilta. 22 gebetl.prie lango maZai iildomarne miegarnajame. tapipahnei (Mcpi. cikas (Cyca.s). sauletoje ar beut iviesioje vietoje. miLna (Myrtus).nuo jtl kt lanti Siluma taip pat jiems visai patinka. Radiatoriai po langais ar Sildomos grindys.l6s spinduliq.Sviesi vieta. aI galesite irengti jiems tilkarn4 Ziemos bustA! tiek kebliau. rytinio bei vakarinio lango arbajei l(ur geriou loikyri ougolus Kaip jau kalbdjorne. Tad V6si vieta 5e56lyje. kurie savo t6vyneje auga po tokia pat ryikia saule. Kas Siek tiek nusirnano interiero davieno augalo esmirius bruoZus. ties bet kuriuo kitu langu. Tokios vietos paprastai biina ties iiau- riniu lalgu. Kiek jis dar uiaugs. 25). Savo tdvyneje aukstais medZiais ar juka krumais augandios ruiys (Yacca). pandnas (Pandarinkdamiesi bei pirkdami karnbarini augalq pagalvokite apie viet4.4. daugelis gesneridq bei ajeriniq ieimos augalq. papildomai ap5viesti jo nereikia. loloas s4lygas gallma sukurti geliq vitrinose arba Siltnamiuose. Prie pietinio lango ryiki4 vidudienio saul9 gali i3kgsti tik tie augalai. Tai Ziem4 iiek tiek iildoma. jei galite jiems pasiulyti viet4 tiesiai prie pietinio. Cia puikiai jaudiasi atograZLl galite irengti dAbtirli apivietimq. kurioje ketirrate ji leikyti.kelet4 valandq buna daug iviesos. 43). kaip. Augalq netrikdo. Ry tink ir vakarinis Rinkdamiesi ir pirkdami kambarinius augalus neparnirikite.Poiorinos: Pirkdarni didel!. llemoiiou svorbu ir iiluno lsigydami naujq augal4 pagalvokite ir apie iilum4. kad jie gali pabreZti. priklauso nuo genetil6s augimo prograrnos. nuo gdliapuodZio. tropin6s palm€s bei ajeriniq Seimos augaral.nuo to ligi vakaro. Dregna. ventojai. misko gyventojai: rDaranta. daug iviesos. Kai kurie augalai mdgsta Ziemoti Sviesioje. kad augalas. bet vdsioje vietoje. kaip ir vienarn baldui. brangq karnbarin! augal4 patikinkite liuksornetru vieg. ret. pavyzdZiui. taip pat epifitinds orchiddjos. ties vakariniu . kalnarutei (Asplenimt). daZnai reikia iiiirdti. Cia vela subtropiniai. Ziem4 Ziemos so<le vdsu: l0-15"C. tadiau be tiesioginiq sau. neaDeJorllrat lzvetgs KleK- l(oip tinkonoi derinti bei iid6s$i augqlus langa-s puikiausia vieta visiems SviesQ megshntiems. kad per langq stiklus patalpa neprikaLstq per daug. eia per dien4 augalai gauna keleq valandq saul€s: ties pietiniu langu . Saulg ar daug Sviesos mdgstandius augalus isigykite tik tada. Ziernq iiek nai atitinka jq gimqjq vietq s4lygas.sykiais pri- (-+ lentel6 P.sta saul6s spilduliai. kad nuo dirbtinio iildymo Iabai Lidzilva ora-s h Zemd.l5'C. Nepamir5kite: vieram dideliam augalui reikia tiek pat vietos. Ji !sigijg tikrai nesigailesite.vidudieni. Sis iviesomatis purasus i fotoaparato eksponornetr4. gr ev ilEja (G r e v i I I c a). kai ji kas nors uZstoja.jei lckdiai sumaZinate <ildyrnq: tai dai- vyzdZiuirnargeris Bca u (C o I e us) att>a car nea. Daugeliui augalq iiuo metq laiku kaip tik reikalingas L:uo drdgnesnis oras (-+ P. krc- . Soleirolio elksinei (Soleirolia). o kartais uet lemti bendr4 busto nuotaik4 bei stiliq. galiausiai nuo prieZiwos (+ Nuo ko priklauso augalo dydis. kur temperatiira apie l5-2I"C ir niekad neuZkly. Blogai tik tai. Va-sar4 jas lyg ir nestinga. o Ziernos sode . Pirkdami tokius augalus pagalvokite. ties rytiniupietrl prieipiet.r vakarus atsigrgZusi patalpa arba Ziemos sodas. dia patiLtq gyventi Se5€lius m6gstantiems tropiniq bei subtropinirl kalnq giriose kilusiems augalarns: aspidistrai (.re rnazesne kaio l5'C. Silta. Trumpam perkelus toki augal4 i tamsesng vietq. saul6toje arba iviesioje vietoje .

o Maiesnie. pagaminti ii molio. bet kurioje vietoje gal6site kabinti puodus su g316mis. medzio. suoliukq staleliq. l5l). P. Rinkdarniesi dekortyvini puodq. Jei teDai jarn triiksta ivieSien4.ii augalai graZiai atrodo sustatyti grupemis. . pavyzdZiui. maZqjq ciklanenq arba ivairiq violetiniq bei roZiniq alspalvir+ streptokaq)q miiruuq. Tokia konstrukcija padengg visa-s lubas. Didiialapiai augalai sudvehina AugalU spalvornis atkartokite uZuolaidq. 238). 146). Kc rintis svt>gfi nini4 gtl iry derinys. P. apZeldinkite vijokliniu augalu. ko (-+ Saltiniai. Palmiq. sufonnuokite kolrtril. kaip chlorofita^s (--> nuotrauka P.l Siuo metu parduotuv6se gausu ivai- nui (Codiaeuut).6 pinti ii vyteliq ar pla-sti- kabinti palubejey prie lubq pritvirtinp ske6ai ir isilgai sukryZiuotu-s bambuko strypu-s. . paveikslq spalvas arba. neparnirikite. Ientyoefiq (+ nuotrauka P. kopdtdliq. r Kaimu ir VidurZemio jiira dvelkirurtys augalai storalapis (Cra-s- koto- - .1. pavyzdiiui. Sie indai bina nuostabiausiq spalvq ir formU. Labai graiiai atrodo augalai s[statyriarLsir. raltaioliq. . Didelius augalus geriarrsiai.gal. Jeigu gyvenate seros statybos itin aukitarne bute. matgeniui-(Co/eris) arba karaliSkajai begonijai (Bcgonia) parinkite vienaspalvius. Margalapiarns augalams ir nebeliko kitq jorns tinkrunq vietq aut komodq bei pa-stovr. raudomrs arba violetinius. porceliauo. . papardiq arba !iulq para5iq augalq lapai itin dailiai atrodo apivietu-s juos i! priekio. metalo.'r] (+ Saltiniai. stetyti po vieoq. Keletas patarimq: . Dideli pavieniai svynntys augalai. 238). dorninuojardios lapq spalvos puodus. Kiti polorimoi . Groteles galirna ika-sti didestrirune g€liapuodyje ialia augalo. pagalvokite apie specialius baldus augalarns. Visada dera: balti bei naturalios rnolio spalvos prlodai Bcldoi ougolcms Jei g€l€s jau nebetelpa ant palanges ir latiiralios spalvos pirtinds. prieiingai. . Dekorotyvinioi puodoi ir kiti indoi GraZus dekoratyvilis puoda^s visada pabrdZia augalo Zavesi. Zalurnynus galite sos. prie juodq b:rldq derindarni ryikiai raudonrn anturius. itaisykite specialLl aplvietirnq. inkstpapartis (-) luotrauka P. 20O) arba tradiciniai kabinarni augalai graiiai atrodo alt keraminiq arba mediniq pa-sto\. kad jis ruri bi:ti ber)r per pirito storumq didesnis uZ gdliapuodI ir privalo der€ti prie augalo savo spalva bei fonna. Pavy zdiini: krepielis arba dubuo su gent tuzinu saipaulijrl (-+ nuotrauka P. MaZai patalpai parilkite tik vien4 augal4! ry5kius apmrd:rlq raitus ir gali biti puikus fonas srnrrl ki alapi arns. stiklo bei kitokirl medZiagr. ant kurios krenta tiesiogin6 iviesa.Zavinga lapini4 au. ti i pennatolnas stiklines lentynas.4 ir indtt k>rttpttzicijo.stiikus spalviniu-s akcentus. Dailus augalas padarys daug patrauklesni net prieikarnbari. 128). Jarn uiaugus tut6site puiki4 sienelg erdvds dalijimui. Vyniotis augalui geriausiai pad6s medinds grotel6s. sielLl ar bnldq aprnuialq.

.:. .r-stai dideli. srrla) arba nedidelis citrinrnedis clera prie Inoliuirl. Ant Zied! tuoj pat pa-steb€site rnaZus pailgu-s tripsus. jei pa-stebesite geltonai rudur. glazrlruotos keratnikos puochl. kai tarpai tary lapU atrodo neipr. kad augalai bunl sveiki ir stiprus.. o Zalsvai baltietns arba sidiibro Zaaglaonenrai Lapiniai augalai paprastai Zaliuoja iitisus rnetr:s. . $. kvapiosios pelargonijos (Pc I ar go ti u n). se isikurg prekeiviai.a 't! 1 /f a. jukos (Irrcca). . Niekada nepirkite visiikai praiydusio.4. Nepirkite irugalrl.'. atrturiai (A nt h u /aoar:ara) arba fi-totiiai (.t i n t p d u I i a). :rba suuykusiais. Abietn atve- nuodyrnai. kur paZyrn€tas jo pavaclilitna-s ir arba ilptraukta pelesio. Puiku.l arba Koip ir kq pirkri Visuomet atitlZiai Ziurakite. Tokie augalai kaip ciklarnenas (C'-vr:loarcrr). skyrlarnariai).. slals Prunpurars.-. kad augalai nebitq apipulti keuk6jq: gerai apZiurdkite uglirl viriin€les (arnarai) ir lapq apaai4 (voratinklines erkutes.adratiuiuose arba apvaliuose rnetalinirrose illduoser Kakusai. sveikais ugliais ir sultirrgais nepakenktais lapais. itit puikiai atrodo ryikitrose ruba lilksrnai iimargintuose puodeliuose.: . kol jie neTy di.Fi t tot tia) * tilrka rlyvuogitl arjiiros Zalulno spalvos indai.. /. kuriuos paprastai silllo talnsiuose kanpuose :rr skersr'6jo peqrudiarnuose pa-sa-Zuoaugalai turi buti iiaugg tolygiai.s ddrnes ant jo lapq arba pemelyg iistypusius uglius. Kai kurie Zydi rndnesiu rndnesiiris iuba net ir visrB rnetus: saupaulijos (S. Niekada rrepirkite aLrgalo. akmeninir.. Architektrl magiarnos pahnds. kuriuos galirna ir dirbtilai regLrliuoti. Nepirkite augalo. Stebdkite.=. Metrp ritmos ... jei jo g€liapuodyje Zerne visai 24 iidiiur'rsi . a\rk\t osio s be g on ijos (BrSonin). kaip priiiurdti. fikai ir spannanijos (Spd n td iln i d) tln tikroje aplinkoje gali stoveti h. o Zycliutys augalai Zydi tam tikrais laiko tarpais.'1.':.- \ Augalai pagyvina dorlxt viclq ir geritu pt!lolpos o14. ] huro augalanls (lg- privalo turdti claug d:rr nepraZydrrsiq putnpunl. . Lapioiai kepieliuose. . Zydilltis riun) at ba kalankds (Kaloaclroa).:' :. lyg padZinvuaugala-s . erikEtis (Ro-sa) arba sarrpaulijos (Sa it t pa u I i d) Zrv jllgai atrodo porceliatiuiuose gel iq raltais padabintuose puoduose ltrba derarDos sprlvos Iahlotuose r t t jais gali buti pakelktos iaknys.:'. jei prie augalo yra kortel6.

puansetija ir azalija. 112). Dubenyse arba kituose pladiuose ilduose ( + nuotrauka P. Pakabinami augalai: visi. pabun. Bc to: Jie gerina orE. hibiska-s. paldpitis. 39). 29) augalai deriuarni daZniausiai pagal jq iiorg. kad chlorofita-s. orchiddjornis. katil€liais. "iirauda" vis naujrl spalvrl ir fonnq Ziedus bei lapus. puansetija. 128). Bydertnejetio. aucelli: dracenc. Srnulkesn6 infonnacija teikiarna vokiediq brornelijq draugijoje (-+ Adresai. vyniodatniesi ar kabirxlarniesi (-+ luotr:ruka P. NASA atliki tyrirnai nustatd. 133). M o n u> r di a.46). sulnaZildarrri jarn skirtos Zernds kiekl. pasifl ora (-+ Duotrzruka P.rci. kad tai veikiausiai nelegaliai ii girntqjq vietq atgaberti augalai (ii rniis yra saugorna). Art Ianko besivyniojantys augalai: bugenvilija. 2J8). viksvinis ajera-s. stefanotis (-) nuotrauka P. ftka. 238).238). 30 . molstera. krotorra-s. Augoloi kiekvienqm gwenino stiliui Prie klcsikinio opstolymo. visq pinna su ajeriniq ieitnos augalais fikais. gebele ir sansevjera sruarkiai Maii Zydiltys ar€alai: cluiziurterna. Zetniarr pateikiarne ivairiq dydZiq augalq s4ra-i4: ir ant aakq pritvirtint4 augal4 (-> nuotraukl P. papardiai.ji garuoja ir ! apliulq. luoskaudas bei rrlpesiius. Zydindiornis begonijornis. eSeverijos.lne iiek tiek ardiau 2euris ir guntos. radermachera. bilbergija arba kietus lapus turindiais augalais: pladiaragiu. taip pat prie ivai- riq citrinmedZio rGiq.31). rnieji dvedi3ki arba pilti) dera su spalvingais Zydindiais augalais: ciklarnenais. 119). l06).rnilds begonijos. pavyzdZiLri. anturis. rapipahne ir visi kambariniai bon-sai. augindarnijl koue artpiridio dydZio puodelyje ar terpdruni dirvoZe- Lavos dirvoZenyje laikouri augalai luolat gaula ii jo se parduotuvdse (+ Saltilliai. Ziedirtds bei kru. a-spidistra. S c hlunbe r ge r a. Tiriaut augahl poveiki dar bavietese paaiikdjo.'l h s ndinario. iefl era. diais gesneriniq medinil6mis. 2l). 101). stiklo bei marnuro tirka ai3kiq grieZtq linijq arba lyg skulpturos atroddrtys augalai. rneilenis. elksinds. 120). barnbuka-s. lnarantomis. alokazija. Rhi ps al ido p s is. MiniatiLrriniuose iiltnarniuose laikorni tie mili augalai. toks jausrnq. iiloko. gardenijn. J11 groZis peZadina rrunrr se tyrq dZiaugsrrr4. anturis. Nfustx Aa o niw n. spatifilis ( > nuotrauka P. pavyzdZiui: a-sparagas. spannanija. kaktusq. jukos (Ylcca). jasmilaitis (-+ uuotrauka P. juka. P. azalijos. lvairaus starnbuno lavos sk:rldos galirnzr nusipirkti specialio- Negana to. rnirtos. rnirta. B rac hychil <m. palmis. pelargonijotnis. P. paLn€rnis ir pasifloro- Suitrijearbasusippg kaudenat ivairios fi\ miys ( + pieSinys P. morstera. Pclcrimcs: Dairrai siulorna pirkti prie aktneus prilipdytrs tilandsijas. bet dekoratyvaus auk!dio arba sustabdo jo augitn4. sartpaulija (-) nuotrauka P. P. rapipaln6. Kcirniiko slilious bcldci (vadila- lgrotiiki boldci dera su visais tropir ais bei subtropiniais. filodendra-s. azalijos. eriketis (-> luotrauka P. sukelia murns begalg kuo geriausiq surnaiina fonnaldehidq koncentracijq ore. karpaZoles. 128) ir Zernauge Komborinig ougolq leikiomo noudo Augalaiyra ue tik Zavinga-s rnisq jie dpesdiq bei triuso objekta-s Mui hoiliai mua. Jie ne tik keidia Zyddjirno laik4. trurnpakotis vltenis. kad kambariniai augalai pastebimai teigiarnai veikia Zmoniu sveikata bci nuotaikA.keliu pareukarna-s notitnas dydis. azalija. hibiskaus. dracela. 25 . araukarija.iutiebtat clrrizarternos ( ) rluc' trauka P. drdgrn€s tiek. bet ir "augina" augal4 iki jo miiai nebrldingo. papardiai. o ne pagal ruSiq girninystg.Moii ir dideli ougoloi At-siivelgdarni I rnadq ir vartotojrl poreikius selekcinirrkai bei sodinitkai pateikia vis lauja-s dekoratyviniq augalq veisles. P. kamelijos. pelijos. kurierns b[tinas labai dr€gnas oras (-+ nuotrauka P.oepariiai. Viduriemio iiros stilious boldqi ii pirijos tnedZio dera prie agavos. mts.ys/a- ctls (+ Drrotrauka P. Jie sugeria ii oro kenksrniugEsias rnediia!as.s. krlija. karpaiol6s. dipladenija (-> ruotrauka P. krrie auga iliauZdami.bromelijomis. kiai drdkila saus4 iildornq bustrl or4 ir sutraukia dulkes (kai jos nusdda ant lapq. 48). pasiflora. geben6s. ceropegija. Be to. Benzolq bei trichloretileD4 geriausiai sugeria gerberos bei chrizartelnos.ja-s galirna tupurKti arba nuplauti). Tikras tilardsijos gerb6jn-s pn^s rnu-s pirks ii sdklq arba vegetatyviniu brldu iiaugint4 rnin augimq. Sitaip selekcijos. raudonZiede kalalke. Sie augalai pdnzt-iit-s i bonstl tipo rniliatiuras srr specialie dr€kinirno sisSeltirriai. kruminernis begotijomis. Gloriosa (-+ nuotrauka P. kiek jiems reikia. turglq arba pralc0zq st! Iiaus baldq ypad gerai tiuka ciklatneuai. raudoriiede kalalkd (-+ nuotrauka P. fl 3e- em.spatifilis. per dier4 augalai pagarnina nemaZai rleguollles. Azijos arrgalai: azalijos. bugervilijos. 23. Prie ioponiiko stilious boldq p tinka grieZtos fonnos arba Rytq ria. priZiurichrni juos parniritarne ivairius srrkriti rnus. azalija.stabdalrdia-s rnedZiagas. glok-sinijos. Iestudina (+ ry. 124) ir vailrole. Prie gricifo Alt D6(o bci iounotviiko stiliaus dera rySkiq kontiiPrie modernous dircino boldg i! plieno. elegantiikai omarneDtuoti arrgalai. iventmedis.44). be to.ieimos augalais. terna didieji fikai. Bolsai: ivairios fikrl mSys (+ luo<: tratka P. araukarija. storalapio. pahnes bei sarpaulijos. Zydin. ikora ir kroton:r-s. kaklusai. pahnds ir pepero- Il€. raklaZol6mis. Augalai gana srnar- augilirno b[da-s prieitarauja tq augahl prigirndiai. alavijo. I l2).

Polyscias. ParyzdZiui: karaliikoji ir kitos lapin6s begonijos. fi lodendra-s. ParyzdZiui: Gre illea robrcta. nidularijn-s. ka4raZolds. raudonZied6 karpaZole. mirta (3). . kavanedis. iiloka-s (l). kad birtq daug iviesos. raudorZiede kalank6. kamelija. plonydiai lapai: daug Didel saul€s. oZekiuis. PavyzdZiui: rnonstera. silgoni. kiek Sviesos reikia vienatn ar kitarn augalui. dt ce:. tilandsija. stefalotis.la. Iiirntis: difenbachija ir aglaonema labiau megsta pu-siau iei€li. pipiras. va-ikuold (2). Kiek ougolui reikio iviesos . spannanija (4).lrr o nan th e. ceropegija (8). Plunksuilki lapai: lepakeudia tiesioginds saul6s. m6gsta ivelni4 ivies4 ir pusiau ieieli. tradeskant6. iviesoje arba pusiau Seie- lyje. Mdsingi arba i spyglius+ayldplapar: rndgsta ryiki4 ivies4 ir saules atokait4. skindapa-s. C tenant he. kro- tonas. iksora. sarsevjera. atturis. kiptalta-s. bet be saul6s. ParyzdZiui: asparagas. aspidistra. lepakelrdia tiesiogitrds saulds. aralija. Parryzdiiui: skeptok rpas. To I n i e a.motyti ii loprp Maii. Par'yzdiiui: gebene (5). mkiaZole. PavyzdZiui: fika-s. kaktusai. palnds. PavyzdZiui: papardiai (7). Margi lapai: megsta reryikiE Svies4 ir pu-siau ieidl!. sanpaulija (9). Hlpoestes. neotegelija. 26 . kalat€ja (C a I a t hca). ParazdZiui: eieverija. bet Svies4 m6gsta labiau nei Zalialape-s rtiys. Iiimtis: margeuis bei ire- zine m6gsta tiesioghg saulg. hipocirta. Pilkivai Zali lapai: m€gsta daug iviesos.s. pandana^s. Baltai arba gelsvai dryZuoti Zali lapai: tie^sioginiq saulds spildulitl repakendia. chlor of itt-s. Tarvturn olona vriko ol€vele aotraukti lapai rndgsta.Lapai . maranta (6). PaZvelgps i juos iimanautis Zrnogus iSsyk pa-sakys. idafuiausiailrbklijapd be saulds.ne tik puoirnena. Slcotelernis ausantvs miukiti laoai: mdgsta pusiau ie36li. gloksinija.

.

Davalila. tinkontys koriloi soul6tai vieloi Adcniun ( + P. Forhcdera Fatsija. l8s). 102). vaclinarna-s Zemes rieiutu (.l (+ Brachychiton 149). Begorija. Ecicveria miys (+ P. Laipiojantysis fi lodeudras. 161). Hoya camosa ( + P. t47). (+ P. Ciklunetas. 28 atifrlitrs.s-si/ora (+ P."ls (-+ P. Cra. Tadiau karnbario s4lygonis !i augal4 priZiarati gaDa keblu (+ P. 133).. HovEja. Storalapis. Lapine pelargoflija.o vaikatns parodyti toki neiprast4 vyksrnrl. didesnius patartina sodinti i giles- Iei ir obi. P al ar g Viksvinis ajer. Pasiflora. Aspidistra. 196). ( Beaucarneo CJrto|tiu P. 198). S rtolio gurwtolitl. 168). Scir2tr. va-sario rndnesi pirsdkite valgotn:j! arachl (Zinorna. Raudtniuas.9l). Pli aenix cana- (+ ladiar agis.) ls (+ P P hi I otlc ndron sca ndc ns ce P. ricnsis (--> P. Zydi tik kelet4 valaudq ir po saviclulkos nuvysta.2o2).sininei kalijai. Augoloi voikoms ddorniausi yra tie augalai. 192). Avortija. 113). Jautfllsis musekautas (.. P I e e tr o n t hu s Zil6. stil'Jo irtdq galino pri { pilti vandert! sulaikadiq udis (+ P. 160. I l3). 108. Hiblskas. (+ P. Sekla-s iilukitenkite ia mdos luobelis ir po tris sukiikite i vierrrl g€liapuodi. (-+ P. Scnecio (+ P. veiliosios firplrorbia ruiys (-+ P. ir viksvuol6s Cypcrrr. 1t i/. Duolat paliekite. (. CryptocoEchinodorus rniiritnai Vandens lelija. Ilgalap6 gyvatbarzd€. l9O). Hoya bella. Pachiro (-> P. 176). M ic r o I epia P. Davallia (-+ P.*ki patus. Pteris.. C+ P.s (+ P. P is t i a s t r d t io tc s Pelkiuiai augalai kresteldjus gdliapuod! ir labai greiPajucliuus dar smarkiau. iiemos sodo ougcloi Valdeniliai ir plaukiojantys aucala! Clnbiie da.i kitdt e indc. /ircca (-+ P. Pa. 178).. Papirusas. Praeju-s maZdaug ieiierns nrduesiatns jis praZysta grietil6s geltonurno. tzri su-skleidZia lapus.sypiun ha rba ceu nr) galirna pa-sdti ankstyv4 pavasarl kaip ir valgornqji arachi. bala). P elar gonila. P I a ty P. eperonija. P (+ P. oniu at Stefarotis.jos I ketrrrias dalis iisiiakojgs lapas nul inksta su visu kotu. Howeio (--) P.1naDias r[iys. 1ls). Aconiun (-+ P. 203). te sndytq!). ryne pontederiilolia Kvopieii ougoloi Nynlthoco daubcnyana P'Lstij^.si. i decleiv4 paua-iiais Ziedais.Jalropho (--> P. Po to jis pailgina savo Ziedyuo kot4. neleisdatni iSdZiuti iemei. v i kv o u p iei6li mcgdonrys kcmborinici ougoloi Adijantas. Vilnamedi (Gos. . C y p e nts pu trri 1Ls. Alavija-s (alijoiius). Cilrrrs (+ P. 209). Kalalnk€.gsldttlie $ t i L-s v a n t I d ii u i. Chlorophytut (+ P. leukiajiZemyn ir kiia i Zerng. Citrimnedis. ku braldiua vaisiq (ii to kilgs ir augalo pavadinima-s). Jei trorite s:r.1IO).. Dracacna rorginata (-+ P. KarpaZole. 119).s al lcr nifu lius. Bugerl illja. 174). Val gorna-sis arachis. l5l). Haelmntft Mikrolepijtr. 133). Pclargoniunt (+ P. Jrnrrinurz Viksvarneldis. Bo u ga inv i I Ie a Pjautuvilis cirtornis. Jis labai potikr posbviq dragmg lt.s (+ P. Gardefija.r-s. Tolniea (-+ P. iiskleisclaruos baltos vatos (rnedviln6s) gurnul€1ius. 119). VaiL-uold. Juka.4/oc Chlorof itr-s (Zalioji forma). knd abisiniti kalija sriydit4 dar knrtq.ssrr/a ririys (+ P. Cyclarrcn (+ P. 12O).l vick!.l(omborinici ougoloi. 105). S p a t h i p hy lI u nt (-+ P. Tolmdja. Pre. (+ P. 142). 210). Ophiopog<tn jaburan (+ P. Jei noritc.1)io ncd nuscipulo).siforlnuoj^ Zrlios dezutes. Sveubu: visi 5ie Zahunynai labai mdgsta 5vies4! ir apie du ntnesius lailqkite bevcik sousr. 177). Haworthia (. () P.r-s. Kurarinis fi trika-s. 1l l). geguits pabaigoje jq iiii kitc ii poludariu lo n!gdliapuodi. Begonia (-+ P. r93). 144). 148). Hibrscrr. Emcmt (-s P. Gebenkrurnis. 189). t42). Acorus grQ uncus ()P. 163). Eieverija.4roclis hJpogaco). riu n Iaftofa. Laikykite iviesoje ir Siltai. 199). Pachfta. pclkc.4diarlllrl ruSys (-+ P. P c pe r orrid ruiys (-+ P. lo7). Ja-sminaitis. l9O). Po to jq galina vil sodinli i senqj. Kolanchoc ( + P. Ji pal\etus tnikliai uZclaro savo jautriais iepetdliais padengt4 sp4stq dangtell. lll4i-rnoza (M itnoza pirrlica) krupteli vos palietu-s j4 pirStu arba Siek tiek () Cissus rfuinbifdio t P. lspidisrra (-+ P. 193). Crjptocorync wendtii. L:rrios netnrku-s su*sprogsta. Po derynirl savaidirl su. 163). 198). r39).) P. Gardenia (-+ P. krrrie apsivaisina parys. kruierns augait \Tksta ka-s nors netikdta. 155). . Pdlorinrcs: MaZesnierns augalarns pakarrka 6 cm aukidio itrdo. Dr6grng mdgstartys kambariniai auralai Itin puoinioi ougoloi olrodo poludoriume (lotyni. 'P. S/cplrnolis (-+ P. 147). Dtacena. ls2). C y p e nt s hn sp a n. Rornbinis latnst. Cyperus papyrus. 124). 176).

.

kad jan reikin visai nedaug vandens. Svarbu vandens pilti tiek. pastaiiuiionioie. kiek augala-s gali i5garinti. Juos reikia stropiai lieti. mat budarni gana veSlus.ilgi ir ploni Iyg sinlai. pakabirrti puikiai veia i visas Osuotosios uolosh)lis ( S axifr a g a s t o lo ni"fer a) ugliai . jeigu karnbaryje Silta. nuta-ikyta kupliais iiedq purslais. Nepamir3kiie pakabinami indai gdlEms neturi nupurkiti dmlglu vanderiiu. 238). grakidiai svyra liauni daigai arba ngliai. xerl relKla cuKart Det savatte. Kad juose ne. vytriojasi. Ziemq lailcyfi vesiai! iioje. jie iSgarina daug varderLs ir aukitai kabodami daus greidiau iSdZiiista nei budarni api- puses. kai vanduo visiikai nuvarv6ies. Tik itai pakabinarnus augalus priZiureti.I Nuo vnsario iki kovct jrts diiugins Mangi- d nio kalankes (Kalanc-hoe nanginii) le. i dugnq pravartu-iberti apie poros celtimetrq molio granuliq sluoksni ir tik po to istatlri geliapuodi.Ltorunt) Dtigsta sauletq ietq. TodEl. karo arba plinta pazemiui. i viet4 augal4 kabinkite tik tada. Zied4 zdls ID = Anl polongds neb6ro vieios? ougolq pokobinti. Geriausia tarn tikslui naudoii angliikq iiltnaniq laisrytuvdli su ilqu (apie 6O crn) lenktu snapu (-+ Saltiniai.sirinktq stovin- -slf luiiq vandeniui 30 . kioklio vanduo per kra-itus verZia-si sodri lapija. P.kad nesugadintum€t baldq ir grindq. eirai iibegti. Lyg kenta-rrtis Streptokarpas (StrepIocarpus s.nera paprasta. kurie augdami kabinasi. o misingi lapeliai rodo. Ziedrl ir loprl pynet Augalai. tis vaaduo. Pakabinamus auRalus reikia bent jau karta per savaite nukabhrti ir.

Hoya. BillberC er op e gi a.4spatzg rts. Kadangi Siuos augalus pudkiant galima apgadinti baldus. Tolmiea. Saxifraga stolonifera. Zinoma. claugelis papardiq. N epenthas. Epipr emnunt. m€singos Senecio ru-6ys.Ficus DumilaH edera. aUIn mOrSOnLq Um) 3l . Hy - pocyrta.tuga iki 10 n ilgio. M6gstantys Silum4 ir labai dr€na g4 Ae schynanthus. Tr adescantia. Zebrina. Tinka menkai apiildomoms patal: vtms: Amoeloosis. gia. Setcrease a. trlorgano iilokas (Scjuolcais dar vadinamas beidiionis uodcga. S cir p us. Episcia. P e largo nium odo r ati ssiruum. Dipladenia. C ltlorophy tun. Jasminum. begonijos ir. P hilo dendron. Skindapo (Epipremntnt pinn ltu ) ugliai ii. M onstera. S c hlutnb er g er a mBrAr^i.ir )re ougoror itin iounioi otrodo pokobimi Ypad veSli-s: . C issns. P ep er o mia.be to. Fiats sagittata. geriau butq or4 drdkinti specialiu dr6kintuvu. Syngonium. C o lumn ea.

paliekite gausiai ir po pusvalaodzio ispilkite istekdjusi vanden!. Stai. ild4. o nuolatinis rnalomuna-s. ar bambukiuiq strypq vielos.gdliq parduohrveje. purnpurus arba lapus.pusiau iei6lyje. kol atsiduria rniisq globoje! Kuri laik4 rupestingai puoseldta-s sodininkystis ulryje. kurie Jurns Dainai dideliuose plokidiuose indlesg rnegstama susodinti kelis skirtingq rliiq augalus. augalq dr6kinimo sistemos. Nepersodinkite tik k+tnpirkto augeLs.se. laikykite vien tuos. virves arba plaudq trintos medZio arglies pjr-rviq vie- toms dez infekuoti r tr4s{ oro drdgmd ir temperatua. nepakanka. mo- r tinkarno Sviestuvo (eigu augalas stovi per tamsioje vietoje) .ia nemaiai laiko laukdarnas pirkdjo. o sulaukgs vel leidZia-si keliou€u. Palaukite beut por4 savaidiU. be ltarnpos atrnosferoje.aturoje. durpiq. Parduotuvdje g6l6s daZnai laikornos vdsiau nei der6tq. stambaus Zvyro ir kitq priedq o ivairiq geliapuodZig .jog 96liapuodis jam jau per ankitas. trgiti. Kq doryri isigiius ougolq ioliesiems ouginlinicms Pabandykirne kart4 pa-sijusti kambarinio augalo vietoje. Staigi temperatunl kaita augalui sujis gali imti mesti Ziekelia 3ok4 du-s. v€liau jis iS tos sodios terpds i5raunama^s 5i. kol iiq augalq Saknys tvirtai su. Cia jis praleidi.avo sodas pageidauja. Orchiddjas i3 pradZiq reik€tr! tik apipurkiti. kol ateivis apsipras naujoje vietoje. Patikirrkite g6liapuodi. bet ne itin saul6toje vietoje. Kiek sukr€timq teukajam patirti. 8er ir Sito dor negono. kuriarn noriai skirsite dali savo laisvalaikio. Ziem4 neneskite jo tuoj pat i gerai prikn- linkos juk keidia-si apivietimas. iiltoje (apie 2O"C). Nelaukdarni.ler. 32 . lio.unios. fikas ir ciklameuas tikrai daug geriau vesa ramioje. Tada rnaisting4sias medZiagas i3 naujo dirvoZetnlo jie ims siurbti kaip tik prieS prad€dami smarkiau augti. Paskui . dar geriau. kokion ougolui ko reikio. kad lankyturn ji kasdieq . relkia Zmogaus rupesdio: jie kendia. iei nesulaukia ddrnesio. renq kambari. net jei matote. Kalp u narn[uiuns gyvrulalns. Persodildami Ziur6kite. Tai geriausia padaryti pava-sari. Tokias kompozicijas geriausia laikTti Sviesioje. persodinti ir gendli. o po to . Tod6l naujai isigyt4 augd4patartina id pradZiq palaiLTti "neutralioje" vietoje . stovejimo vieta ir valdens kokyb6. kol pagaliau ant Jusq palang6s [gyja rarnybg.f loikrq luns prireiks: . po kurio laiko persodinkite juos po vien4 i atskirus puodrls arba i kit4. erdvesni. kuri labai pravers atostogaujant ar idvykus. Tad jauskite augalruns simpatij4 arba. vandens minkitiuimo priemoniq r ivairiq riiiiq Zetnes. pavyzdiiui.uAje. T4 pat! galima teigti ir apie geles miisq ramuo. llenoioi reikimds tud ir J0sr1 polonkumos bei ioulrurnos sovo juk tiesq yra mieli augal4 yra ne ikyrus rupestis. laistltuvo su ilgu plonu snapu o purkltuvo vandetiui ir augalo ap- saugos bei stiprinirno priernondms purkiti o laistytuvo su o paprastq filtm ir koviuiniu automobiliu ga- beuarna-s iintus kilometrq. Augalans. Tadiau vien 'iaistyti ir trfsti. ilgesio kupinos dienos didmenilds gdliq prekybos b. . Jeigu Zeme sausa. be lo. ko gero. iinoti.sipins. Rudeni ir Zietn4 pirktus augalus penodinkite tik vasario pabaigoje. kad naujasis gdliapuodis nebutq per didelis: augalai per dideliuose induose gauna per daug vandens. gnaidaug l8oC tempe. L:urie ir pri- iilrimi ii priZiudti patinkam4 nevienodai. nedidelio grEbliuko bei kastuvdlio . Kuip geriou priii0r6ti kqmbqrinius qugqlus [oboi svorbu iimokti teisingoi loisfri. Kaskart pergabentas i kita viet4jis turi priprasti pde naujos ap- Zirkliq r sodo Zirklirl r aitraus peilio r mediniq . uetjei naujokas mdgsta SilurnQ.sako sena valstiediq i3mintis.

kiek ir ko. pinniausiai padarykite Stai k4: augalo apra-iyrne pa-salata apie jo prieZiur4 ka-s . pagyvdjgs augrma-s.84-229). kr[ias ketinate sudaryti naujajam globotiniui. kai irna ilgeti dienos. 36) ir koks jo vegetacijos ritrnas (desindje). povoizchtoti j4 ir 35 puslapyje.45). viksvuo16 (Cypcrrts). Zinoma. bukalapd peperornija klimato gyventojai.Sios jnnntriarsiais rait(ris iglnrgifitos uaranlos laboi netigsta satso Sildonu! potalpq oro. guznalija (G ua na n ia). Pozymiai: nauji iigliai. (. ivelnusis adijantas (Adi. a$vietin4 kite orq (+ (. vandens bei oro (-+ P. il9alapis inkstpapartis (N e phr ol epis exa ltat a). Tapg mtsq platu- (Peperonio obtusifolia). . jie ve3a tik deranai priZiurimi. Augalai.tntunl tenenrlt). tropiniq ir subtropiniq platumq tolygaus rnq kambariniais augalais jie priversti kiek apsuusti d€l Stromanthc veisle 'Stipc stdr' ('DryZuotoj i ZvaigZdd'). Susipoiinkite su ougolu Kartais augalai i5 tiesq stebina savo sugeb6jimr prisireil'7ti ir visai rreisi 2eid2iu jeigu tiks_liai nesileikote prieZiuros taisykliq.43).erlera (Nerlera Bre radansis). nuolat drekhlP. Toddl. irarkite papildom4 P. Pinnoje eil6je: ilgalapis inkstpapartis (Nephrolepis exaltata' Lirtda'). Nagrilddami augalo apraiym4 ypad atkreipkite demes!. ir 33 . alsiradus uatnuose naujarn augintiniui. pavyzdZiui. iilumos.45). iiemos miegos Daugelis augalq. . viksvuold (Cyperus). viksvameldis (Scirpus cernu us). Ziernos miegu iSvis neuZrniega. srunaZ6ju-sio saulds spinduliq kie- Parneginkite netinkamas s4lyga-s pagerinti. padarykite palatr gei ieiel! arbaj4 atitverkite (-+ P. I"' kairts j deiing: Visi nuostcbiousi iolumos cfspclvioi Antroje eileje: Viio kalattja (Colatheo veitchiana). Atidziai o p€rskaitykite. pelargonija (Pe largoniun graveolcns).> P. Milsq augalai tarsi paburda ii miego. kalizija (Cal lisia repins). Palygilkite duomenis su tomis sElygornis. kiosjam reikia iviesos.) kio ir trurnpesn6s dienos ruden! Ziemq. granadil6 r. Jei reikia. ir apskitai jau susiklosdiusiais augalq prieZitlros iprodiais. itin graiiai Vegetociios rilmos ir io reikim6 priiiurinl ougolq Augimo loikos Augalq vegetacija prildauso nuo iviesos.

' .od \ :t lf.E .

.

Tuomet suleteja gyvybidai procesai. PavyzdZiui. Atogrqirl miiko augalams reikia nuolatiu6s iilumos. MaZiau liekite Ziernos rniego periodu. tuo daugiau jarn reikia vandels. lapq spalvai ir Ziedq kovirmri. VidutiniSkai per dienq augalui reikia apie 12-16 valandr. Jeigu augal4 laikome tamsiau.M. Be to. ApiSlnatuota-s liuksolnetnl (-+ pieiinys P. kai jie smarkiai auga. koks augalas ar rnetq laikas. kilg ii tq kaitU. Karitoje sauletoje vietoje it esant sau-satn otui jo iigantoja daug daugiau uei v€siame ir drdgnarne ie5€lyje. paiheti gali buti uZprogramuota-s ir karnbarinio augalo nr. kuria-s "sugeria" iaknys. Dideli.iies genuose. Juo iviesesneje vietoje stovi augalas. maisti|gqjq medZiagq siurbirn4 ir lvairius au- galui naudingus procesus diwoZernyje.rnilasi butinus angliavandenius. ne visada iis ramyb€s laikas sutarnpa su milsq rudeniu ar iiema. Jei vardens tnlksta arba per daug. tad jiems reikia pabuti sausoje ir v€sioje prietemoje. Kartais ji reikia lailTti gana Zernoje temperaturoje ir visai nelaisfti. gumbiq (rneileuiai.WiIsotr' ('Vilsonas') 6 'Bob Hope' ('Pokitas') kalnq gyventojus ir Viduriemio juros rGis tamsiu rnetq laikq reikia laikyti vdsiai. jis visai liaujasi) augti. pavyzdiiui. \ .rn ltak4. V6sos ir drdgrnes derirrys ji gali praZudyti. Augala-s nuolat gadna valrdelri.Tadiau poreikis "uZmigti". Augalai. valdens ir h+irl jam reikia daugiau. L-urie rrr. Sviesos. taip pat stovindius dviesiai. Zierna Siltai laikomi ir trgiiami kaktusai lesugeba Pirmoii butiniousin sqlygo iviesq Kaip tikjos ddka fotosiltezds budu augalas ga. nes rarnyb€s busenoje ir be Sviesos esaltis augalas rnaistiDgqjq medziagU suva{toti egali.tai pagrindile augalo sudedarnoji dalis. Ramybes buvyje daugelis augah. iei6lyje arba dreglarne ore esa:rdius augahs. netrpiti. jie megsta ntolat Silte ir dr6gr4 or4. Vanduo i5 Zem6s i3skalauja dmska-s. ve3lus ir sultingi augalai iigarina jo daugiau nei rnaii kietalapiai.84-229).l sistemoje rnatuojalnas liuksais ir ga- li buti 100O liuksq Sviesos Ziau nei 7OO augalas sustoja augti bei lcrauti Ziedu-s. augalas talsi uZrniega Zielnos miegu.juo greidizru jis auga. Tad iilunos. todel dliui. ciklarnenai ir daugelis gesneriliq). Taip atsitinka su augalais. kai Ziem4 nakdiai keliais laipsniais sumaZiuamas apiildyma-s. Poivrniai: augalas irna l€diau (arba nulrinta lapai. Comellio ioponico veisl6s 1'Itrn Kurnagai' 2 'St. Tuomet jam reikalinga ir kitokia Plisatua. Gaudarnas ma- ivietirna-s tarptautindje vienetr. Jis tramportuoja maistiDg+sia^s rnedZiagas (taip pat trda-s) ir pripildo l+steles. ruoiia-si naujarn suveSejirnui bei Ziedq krovirnui. Stai kalijai. liuksq. Pololinqs: Kuo Sildiau ir iviesiau laikomas augala^s. oras ir iie maistingosios medZiagos Treiioii sqlygo . diltai bei esalt sarF sam orui. iiluna. 7 'Fred Sander' ('Fredas Sondcris') 8 'Ezo Nishiki' ('Ezo Niiiki') 9 Betty Sheffield Suprcne' ' ('Neprilypstano 'sui Sclila') ii 35 .vonduo Vanduo . Geriausiai augarna. Polqrinos: Gausiau liekite augalus. Augalui reikalirga iviesos trukmd 0OO le tnaZiau kaip l0 Pqlorirnas: Ziemos miego nepripa- jiems papildom4 dirbtini apSvieti mQ. Jie labai priklauso vieua-s nuo kito.uryksta ir vel atauga ii svogulq bei iaknia- Penkios b[tiniousios lqlygos geroi ougli Sviesa. daro !tak4 fonnai. atidZiai deriuarni turi buti pra-sideda geguZ6s pabaigoje. kitiems atogrqiq bei vidutiniq atoglEz{ augaluns patinka. vanduo. augalas suglemba. Sviesa lemia augimo kryp ti.vt {. 45). kur bulra sausros. tai ir kitrrs augirn4 skatilaldius veiksuius reik6tq esti labai ivairi ir priklau-so nuojo Pclcrincs: surnaiinti. B o u ga i nvil I c a gl a b r a). PriterndZius apivietirnrl augalo gyvybe vos msen^s. Jq dennei kaip tik ir skirti augalq apraiymuose pateikiarni prieZiuros rnodeliai (-+ P. Taip pat elgiasi lapus rnetaltys augalai (pavyz- penki pagrindiniai dalykai-palaiko ir keipia augalo gyvenim4. pagelsta ir nelygu. daro viena-s kita. ato8r4zq 4 'Jury's Yellow' ('Gcltonoji') 5'C. jei Sviesos - <AA f@i. V€sumoje stovindio augalo neliekite gausiai. dirvoZemis neturi buti vesesnis ui orq. Beje. Eve' ('Sventoji leva') 3 'Inbricata Rubra' ('Raudonivyni') Antroii ougimo sqlygo - iilunro Silurna skatina augirn4. Zistantiems atogr4zrl miiko augalams labai patiks. Visada svarbu. &o\ \ yra uzsiauginti atsparau-s audinio ir kitais metais nezYdi.jas iigyvena kaip Ziernos rnieg4.jei itaisysite tikrosios girntitr6s s41ygq. vdsiai.

.

iSmetamosios dujos. Kiminai ir osmunda yra saugomos ruiys. juo daugiau Silumos pakelia augatas. Pmagnis. Be to.lervirroii sqlygo oros ir io dr69nG Orcs reikalingas augalui kvdpuoti. chlorofi- lui gaminti. {vairus priedai Zemei gerinti yra iie: rupios durpEs. Mg K leidZia augalui augti. Nepirkite pigios (pavyzdZiui. iiemos rnetu patalpose su centriniu skatinaldiose . nei per stiprq tirpal4. molio gruvuoliq (+ P. fo turddamas pakankamai augalas ilgai i3lieka sveikas. Trqios esti lvairios sudEties ir ivairaus pavidalo.t . kurias laistydami pilarne i vande{. AugimQ skatinandiose tr45ose turi leZymiai vyrauti azotas. todel jq galima gauti tik iS senq alsargq arba naudoti ivaidus pakaitalu-s. visada jq laikTkit6s ir geriau pasigaminkite silpnesni.juos daug labiau puola ken&6jai. apsiniaukruiomis ir lietingomis dienomis . Traios dozuojamos lmgal augalo Saknq jautrwn4 druskotns. Kai kuriems ato. kurie savo gimtin6je buvo ipratg i5garinti <laug vandens ar gauti jo tik i5 atmosferines dregmes gmpei (-> P. Si prietaisq galite nusipirki sumontuot4 drauge su termometm ir barometru arba atskirai. Bet esant jo ped€kliui audiniai suglemba. silp leiskite perdZiiiti durpiq Zemei! Durpds gerai sulaiko vandeni. Zemg g€l€ms galima pa^siruoiti patierns ii lvairiq sudedamqiq daliq svarbi maisto medZiaga. Lurios butinos augalo gyvenimui. Magnis yra labai 38 . Matavimo vienetai .azotas. Ypad patogu naudoti srystas tr4sas. papardius) trglkite nesniu tiroalu.gramas mililitrap (rnl) ar Llbinis centimetras (cm") liui augalq pakanka 2 g (2 ml) tr4dq sutviltinti. kad geriausiai augalai auga specialioje tam tikai augalq pagrindiniq maisto medZiagq. bet tik labai maZais kiekiais. cigarediq dumai ir kiti oro tedalai taip pat kenkia augalui: jis net gali pradeti mesti lapus. dr6enumas Jr. Penklo ougimo sqlygo . taip pat kamstinio qZuolo Ziev€s ir vytelig epifitams I I vandens.r. Dor vienos polcrimcs: Niekada ne- kieki. Tai geleZis. Tvalkiame ore. arba trEsq strypelius.visada daugiau fosforo ir kalio. Taigi tinkama dirva sulaiko kiek reikiant dregm6s ir gerai praleidZia orq. kad iaknys neiimirktq ir kad prie jq gal6tq patekti oras. Pagrindin6s maistingosios medZiagpsi N .6O-aO %. kokybiik4 ji . arba augti vandens garq pritvinkusioje atogr4Zq miSko aplinkoje. Atidziai perskaitykite gamintojo nurodymus. Jame isitvirtina augalo iaknys. Graiiu vasaros metri esti 50 %. molibdenas. Zydejim4 augalams. ir gyvuliui. Dnukoms jautrius augalus reiSkia tA pati treirt (orchid6jas. perlita-s. Kalis sutvirtina augalo audinius. ir visq gyvybiSkai svarbiq mikroelementq. nors daugeliui musrl kambariniq augalq uZtenta 5O-8O %.nesulaiko kiek reikiant vandens ir nepraleidZia oio. Gerose tra-iose turi bnti ir keturiq 0ro ddgnri Tiems kambariniams arba nusipirkti jau paruoitq.fosforas. varis. . Tadiau juos galirna skirtingai dozuoti. hri4 augala-s laudoja visq pinna chlorofilo gamybai. Ziedus ar pumpruus. teikia jiems atsparuno ligorns ir kenkEjams. epifitai). Dauge- (Os.t0). Ii dirvoiemis ir trqSor dirvoZemio ausala-s siurbia malsting4sias medZialas. nepakaaka puvenq ir kitq augalo sveikatai butinq dalykq. cinka-s. kai augalai srlstatyti per tankiai.lsu bute? Jis matuoia-uihigrom.. molis. Pclcrincs: Juo dr6gnestris ora-s. tur€tq biiti 5O-60 %. Dirva turi btti pakaLnkarnai lengva ir po€ta. Fosforas biitina-s iaknims ir pumpurams augti. paryzdZiui. reikatingas ugliams. 40) skirtoje Zem6je. Skersv6j is. manganas. Koks oro Pololinrs: Durpynai spardiai nyksta. dalyvauja fotosintezdje. gali prireikti kiminq (Sphagnun). Savo kambariniams augalams pa-sirinkite tik ger4. putplasdio dribsniai. kalis. Mnsq dirbtinai Sildomq bustU ora-s jiems per sau-sas. iildymu 40-50 %. Augolus trg5ti bofino. Milabelementals vadinarne tas maisto medZiaga-s. grEZq augalarns reiki a net 60-8O % oro dregnumo. Ziev6s puvenos. Azotas . kurioje sveika gyventi ir Zmogui. ir augalui. osmundos Saknq Zemg. Apskitai oro dregnumas patalpoje. ypad svarbu. mla). paruoitoje ii darbq iimanardio specialisto. Lriuos paprasdiausiai sukiBame i dirvoZe- ml. taip oat vaisiams ir sEkloms brandinti. boras. nes Zem6 gd- liapuodyje turi ribotq kieki maistingqiq me(Eiagq. lapams formuoti. (g). augalas tampa neatspanrs ligoms. Tad vietoje durpingos iemds galite isigyti maltq Zieviq ar pjuvenq Zernds. kad ore butq pakankarnai dr6grn6s. tadiau perdZilvnsios vandenl geria sunKlal. Ziediniams augalams jo reikia daugiau nei lapiniams. joje ndra visg reikalingq rnaistingqjq medZiagg. pustas molis arba molio gurvuoliai. Patyrimas rodo.

Todil noriu patarti: Snekdkites su savo augalais. jog augalai "baugidiai" reaguoja !grdsmg (ugni.jog su savo augirrtiniais butina kalbetis. I ultragars4 pana<fis I MlIz torrai atsirandajudalt rlaZyiiarns i kapiliarus pereinantierns vaudeos varnzdeliarns. ko- galdius .nepilkite tr4iq ant iidZiullsios Zernds ir sauldkaitoje. Zirrgsnis po iingsnio atsiskleidZia ldorniausi dalykri. kiLd ultragzrrsas skatina augirn4. kart4 per rn6rres! Zietn4.jei augala-s negaulra tiek iviesos. kad panaudojus alestezijq tnedis lengviau pakelia persodinim:1.:' . prisirning iios dienos abejo- kios miiesjutirnilg sistern4 jie vis ddlto turi. uors ititr spardiai augardius galima ir ka-s savaitg.ri: M o iy t i s papa r i i rl a l vd :J tr (1 s d kvd r iu Dt e. kiekjarn iiaip jau reiktrl.fr. Geriau trgiti dajniau ir silpuesniu tirpalu.i if. geriausia trgiti kas dvi savaites. Niekad. . kol mes taip pa-sigaildtilai rnenkai paZistane gyvEiq garnll. persldo . krie iisidestg visarne augale.. negu retai ir stipriu tirpalLr. 'h. Svarbui trFsirna^s meat-stoja perso- dinirno! statyta. kzrijie auga. hrrie tvirtila. Arrglijoje sukurta-s itin jautnis aparatas. 39 . Deglrdirne ar tecluriikai negalirne irodyti? Ar lelusiiypsosirne atlaidZiai rytoj. maistingosios rnineraliniq t14iq rnedZiagos lieka lepalaudojarnos ir ilgainiui ka-s 4 savaitds. . netgi paglostykite kartkrrt6rn jq lapij11. pjovinro irar <ius). . ko lernatome.l-[:.jau iiandien gali- gdlinilkg rn6g6jq. Tad Zrnogiikasis pasipitimas ii tiesu nieko verta-s. o ldtai arro Ar reikio su ougolois kolberis? PaZlstu nerna-Zai Des? Siaip ar tajp. kad skiunbant karnerinei rnuzikai augalai veia geriau nei griaudZiant surkiajam rokui arba iiaip triukirnui. Pati gana daZnai pagaunu save kalbant su augalais sode arba narnuose. Baldylnai su rnelo detektoriumi parod6. Po dirvos sluoksniu puklotas lavo. L:lrie buna allyvr-ls kiaF trgiti ir Zerng. Kodal taip yra? Tai dar neiiaiikintr. Kai triksta !viesos. o Trgiti rnaZiau.*?\V. Augalus. rus metrls. Tikai dar leirodyta. . Jau nu- me iigirsti iatroikusio augalo !larnesi. taiiau vis dar leaiiku. kai augala-s auga.. pajegus pagauti vandels iitroikusio augalo skleidZiarnus pavojaus garsus. Trgiti tik tada. kad tai nieko nereiikia. Polorimqi: Kambarinius augalus tuo rnetu.^ pagrindas sulaikt drigti{ k ri laip pa- tirtLtt papariians. Tadiau ar tegali egzistuoti tai.

prisotintas maistingUiq medZiagq ir Siek tiek rugstus C.autamos. ""galai jo sirubia maistingEsias EedZiasubstntas gas bei vandeni.I I - I Daugelis augalg mdgsta vadinam4j4 ZemC g6l6ms (ios pagrind4 sudaro durp€s. T rGis daugiau pahgsta. Kulturiniai durpiq substratai (IKS 1 arba TKS 2 ). ir daugiau (IKS 2) patryStq substratr]. 2 Pet ilgos iaknys pcurumpinomos. Jo burbulai buna Jis sukaupia . i3 Substratas (srDsrratt s) lotyniikai reiikia pakloQ. li visada geros kokybis. nei molio. . 7rm6 tba ubstra gil6m. Substratai kakusarm arba azah- skaldlq kriaukleliq. idrudio gurvuoliq. Geras turi buti lengvas. stratai. o Pustas molis vandenyje augartiems ausalams- O Sakn4 stariai isplaunami iemi7 likuiiai.H kiekis nuo 5 iki 6J). . Maist4 jos siurbia tiesiai i5 vandens. Jie ypad iaviai atrodo pritvktinti prie rynuogienojo ar medZio kauueno. o dabartinije kalboie sali reikiti Eaitidmo terpg arba l. Jq suddtyje n€ra nei priemolio.4 F I = fu-.4 GeliapuoQ lsdtyti i hfi inrfi ir pripilti drungno vandens. iiltas. Iavos skaldos bei perlito) miiiniair Substratas epifitams gaminamas G smuftinq kiminq (Sphaenum).1] Ntrlal Laibr1ii.J AuSalas Flalot tcl. 40 % P rfiie. puos. trejopo dydiio. perlito grudeliai putplasaio dribsniai.Scltapuoctl.s niiinys hui maiiau tr4. daug drdgmes. dumi q. Substratas epifitams tinka laipiojaatiems bei orines laloris turin- papariia:rs. o Paprasdiausia arba standartind Zem6. lqs netui kada lailar paloisttti arfu tuolar jorns pritailryti ii'l g€liq porei-kiaru. laidtrs c'rui ir nesulrantys molio trupiniai. pdplasdio guouldliq bei ivairiq mineraliniq medZiagiq (pemzos trupiniq. tiems augalams b'romelijoms bei-orchid€joms.5q.1. talrtd' me iau yra Siek liek molto gurvuotul tr aprberldrtl4s Is vtrsaus. Kirlmriniai smulkintq iieviq o sub- Molio gurvuoliai . . Iq derdfq iimli o.s noutralizuoti plideta kalkiq.s. priemolis. pralaidus vandeniui. . o durPiq rugstim. Galima isigl'ti maiiau (IKS 1) ienr6r gniuiular torp rmlio gunuolirl Tiems. 1 IS iitoip gclimo ougolus cugirli vondenyie . paparEio Osmundtt ialoq ir ruPitl ll Ftskui gnnnfu atiduotu auqato saKrut Lt. DiclZiqja jq dali sudaro durpes. r Substratai orchiddjoms. supuvustos.s l .nuPJ. EA a l(oip poruoiri ienrg ir teisingoi penodinti ougolus Ne maiiau jiems patinka irgoskstqlis. J4 sudaro durpes.io rubstrolus "pu[. sm€lis. Tai [vairns stambiaplauiiq durpig smulkintos iicves.i"aq... tie greitai ap raizgo jq sveikomis Sakninis ir Gleidiia daug naujq lgliq. Jos su60 % samaainiq durpiq ir detis priemolio arba molio. molis ir maistingosios mediiagos). .tai Zirnio dydzio kaupiantys &Cgmg. Ji gali bn- ti ivairiq ruiiq. taiiau ir sugeriantis drcgmg. isiwiitim. jame gerai isiwirtina Saknys.

molinis geliapuodis sudauZomas. l@d laist4nl vanduo netuAtq per ir34. pati lubuq sodinti tokitme pat indo aul<Sttje. Prie5 persodinant molio indus pdvalu o Penrodhti reikia. geriau auga naujce Saknys. kuriq nebenorima persodilti i didesnius puodus. butina ruDestingai iaplauti aaknis ( + pieiinys: O 5itaip gaLima augaius augi. L:urie nemdgsta persodinimo (paimdms). supulrsios a. (+ P. Trgsti tik pra€jus 6-8 savait€ms po persodidmo! Pakeisti virSutini Zemes sluoksni rek omenduojama tik dideliems augalnms. mirkyti Seras dvi valandasl O oersodinama taio: Pora valandu prie5 tai augalai palaistomi. samanomis apriStq lazdq. ir Siltai. visa Lemi apraizlyta <aknimis.kad laistymo vanduo gerai nutek6trl. tokiama pat 0ukityie kaip ir pies tai. Snknis apipjauswti reikia tik tuo atveju. kuriq del vietos stokos nebenorima persodinti.is ivynioti i jai skirtq sabstratq 2 Prispau. Patzriama nuoiauti ir uslius be laou jo turhys Augolq persodinilrur 1 Zemg pridengus delnu.yti pil<avimo lazlele. Pusiausvyros ddlei galima paSalinti ir senus Dglius. iikc' denti snsipynusias foftrlis.ri sodinami i skyl€tus indus. VirSutinis iemes sluoksnis paialinamas. stt isomis ZenGmis. 2 Zemes ifltcedenti pgaliu*r+ poiolbrti nzsveil<a-s bei perdiifrvusias Sahtis. o plastikinis ipjaunamas. auSalui puodas per ankitas arba ii drenaZo skylut6s kySo Salorys.sti augal4 prie Zieves tuip. Pzrskui giliapuodis apveriiamas. Jei Zema silta.pihi pi to molio sluoksniu3 Uiberti Siek tiek iemiq Augalq sodinti per vi.duri. medZiq kamienq a. o Saknys i6ke' denanos pagaliuku. 4 Subertq stabstratq sipnai apkam. lberti iemi4 ir stipriai apspudytL paliel<amt I cm iki giliapuodZio irfous.. DaugeLi gdliq geriausia persodinti nnkstyvq pavasari (nuo vasario pabaigos) arba nuiyd6jus. 44). lf .lG arba u.5 . iemd atsiduoda pelesiais.l(oip teisingni persofinti ougolus .zubt4 puodo &. Norint auginti augala be iemds arba hidroooniniu b-du. Augalus pasodinus bndna sodriai palaistyti ir laikyti Sviesoje. tus pieSinys: Zemds gniuZulas tarp molio px-rrvr-roliq) augalo nd kiek nesnkeiia juk iemds gniuZLrlas. lud ni laielb vandens ncSqletq Patekjis ti i jo serdi . Koktusl persodinimr 1 Iiimti iS indo ltalctu. tik jokiu btdu ne sauldje. kiekvieoq gdlg priii[reti pagaljos prigimti. (J Koip reiringoi prilrirlinti orchirlGics 1 Orines orchidijos fulll.s. tik patalpinamas i nauj4 papildom4 substraq. Labai svarbu. Wflaliti Selalimis neaProizgytos Zeneq ncsvei- kas 2 SlcflutC dugne pridcnqfi i irs4 L4g. j Indo dryn4 uZberti tvlru arba plstu moliu.]. ir augalams. kokianc jis buw ligi tol. Naujojo itrdo skylutg dugne pridengti puodo iuke auba ui- berti pirsto storumo (dideliuose induose . kuriame jis 1silalnijgs. phtus krepiius arba riiami prie Zieviq.oti vandenyje). Pasirodzius naujiems ngliarns. Pj[viq vietas biitina pabaEtyti mediio zrnglies milteiiais. kai: . Jei jis itin tvirtai prilipgs. jeijos parudusios (kdrtais iki juodumo). Smarkiau pastukseDus papaastai ishiDta. Biliapuodi apversti. Naujojo indo skers-rnuo h-r6tq bfiti bent pora centimetrq dide-snis nei senojo. atsargiai iiinrijo tuini. Epifit. nesveikcs augalo Saloys. visGkai nepalieiiamas.rba labai seniems augalams. perlito arba ivyro sluolisniu. .l0 cm storio) molio gurvuoliq.kitoiP ims pfiti! 3 Ne iin stipriai apvynioti perkirpta moteriska kojinz. Tolimesn€ prieZi[ra: t aist)ai tik tiek kad iem6 neGdZi[tr.

saul6t6e vieto€ bci molio induce laikomas piles. Nedideli vandens kiekiai sudr6kina tik paviniiu.kes. drcfog mdgstandius augalus. bet gausiai.t wlndans ars<Lf8ar5. kokio dr€gnlmo oras ii sumStai tO sv-arbiausiq taisylclig I Kai Zem6 paivies€ia Lba arsioia hffio - nuo kra5to.nelysu. be to. tci turitc gilirg kuriq lapai jaubis drdgmei.I I gomas dirvoiemis ir vienodai pasiskirsto vandcnyje esaodios tr4sos. iviesiose.riose jos l(aupi. dtvoZo- rifi[- g/tuvas ilgu snapelirl mis. iioilti. pravers laisSiaip jau geles geriausia laist*i iS virSaus: tuomct tolygiai suvil- r | 0 oukriniq tuisy|rlig fvairiems augalams vaadens reikia labai nevienodai . sodin"ms5 tik kai kurie ii apadi6. kad iiearuotq cb.aistyma.loras ir nus6sh] k. 6 DaZoiau rcikia laisg{i sausame. 2 Daugelis augalq laistomi G viriaus.gi'nlis (--r SvarbiiGi& augalq hE F EE A = lhip loistyti. PsrdZiiivusius h bbaniius augalus bei epifios geriausia palai$ni panardintus vandenyje (-+ pie3iniai kaireje). 4 Kietelui nei l3' dll-u'and.ir iieT4 vandens augalagls telKla mazlau_ l0 Vandem pertckliu i5 padiklo ar virindo bffna viirrc:me mdgsta dregmes ir pasodinti daZniausiai I smilio dirvoZemi.ate. augalai gauna ma i Sviesos. vdsu. metq lailss. laikomas po in&is ar krep6eliais nehuildioms palankamo dydiio pad6klu. o smulkiosioms Salorelems indo viduje . Toks dr6kinimas labai oatinka ir kabandioms g6l6ms. chlons bei kitos medzspos. I nnrlini maiielj jberti I I sausa duroia ir pqlnlqh. 8+229). indai sintetiniai.ai vandeni butina miokitinti (+ piesinys: Vandens minldtinimas).netenka. esanii4 po lapais (wtdinam4 cister- ra vandeniu bei moistingomis Edijasomb iS tam tikr4 ti1eneli4. dlft_ Vandens kietumq galima suzboti is vietiniu vandens tiekdiu. miiau bronclijoms jis patinka. iuinio 8 Augimo laikotarpiu laistyti ne per dainai. Siltaac ore. Panardimrs geriausia &6kinti epifitus bci orchiddjas. 3 Laistymui geriausiai tinka drungnas ir minldtas vaqduo (O-8. koip ninkflinri yondenl koip drdrinri oro r I yFtybes b patarimai. bi indas-palenwiia"ar- vandeniui itin laid-Ziame subst. 3 Pri&ijus slqst4 ar kietq cheminiv meA1iapa.burina palilai vanfun! kzli6its valan_ foip ninkilinornar yonduo 1 Durpimis.per Mlti Wk4binus &SiDtrrje lin4 vandeis.jei oras labai 1 lromeliior geriouric loisryri por pihwdi kuri rudorc ip slondir lopcl reikit4 tibq Ltuj.s n4). ctonls nusit$ovetL nanas kalkis. i". vesLius. . z rtanntarnc btstyuve. turiniiane joniniflrry: pasali- .Mat jos apsirupit Daugeliui kit4 Eeliq toks l. 7 Reiiau laistoma.. kiekjis eauna Sviesos. 9 Rudeni. minkitinaniig vondeni. b'b ju6 re4 P. auealai ne- pricmo[o arba dupiq dirvoiemi.otiekio ba augalas suglemba taiityt-i oats laikas. &6gnas.kokia jo pri. Silumos. h!. didiialapirs. 5 Vaadentickio vandeniui visuomet Ieisti nusistovEti per nakti.

kambarinius fontanus. Dr6kinimcc closlog g Virruviie ant in<lu d2iowklos padiklo patiesri vandrniui laid4 dembli (galina nusiDi.rlagtis. ar tas budas tihai tinkarnas ir kuriam laikui pakaks vandens atsargq. streptokarpq. l-3 pieSiniai). TaiP imituojama iSkritusi rasa. 1 suvelt4 vilnq. pravartu irengti dirbtini drdkinimq.Toks irengimos.l(oip dr6kinti orq Daugeliui kambariniq augalq labiausiaj oras.rle itraukiarnus stiklo pl.aip paiius augalus. pastatytijucs v6semeje vietoje arba karu su iemdmis isimus iS g6tapLroclzio patalpinti I didemi puod4 su molio . Salia laikyti kuo daugiau didZialapiq bei pelkiniq augalq .40). k4rl dgmblys neknrotq nuo plovyKlos Ktctsto tr vanduo nelaiit\ ant grind\ r*tu {3 . smulkiais purslais. 3 pieainys). begonijq. ypai jei lapai itinjautr[s drEgmei (Pavyz- diiui. Daus labiau augalai megsta netiesioginloro drikinim4. Vasa14 d6l oro &€grnes maiiau rupesiiq' bet iiem4 iiltame kambaryje jis pati*a 60 -70 % &egnumo &rZniausiai bina per sausas (maiiau kaip 40 %). Svarbu: pirrniausia iibandyti. Pakloq veltini. Arba tiesiog sustatyti augalus i dubenis su nuolat drdgnomis durpemis.gili pagirtlyt. t 2 pieiiniai). purldkite juo ne l(oip dr6kinti orq vienon ougolui duroiiis 1 t4 (iikq ap\crso Giliapuadi su auxala Rafutu bbtJti i ar-molio gun rmliais 2 | plaal Ukii.. .kurie sukaupia uecdaliu daugiau dregmes.i kzlet4 augal4 i! !. 2 Dinos pairSiuie isdilioianas iiardyns d48lrcs Sakrs tr pnd"ngramas zcntc ntb. akvariumus. mimozq. van I ptat4 plok'iAq ind4 jdiri.l<ri sDeciaiiai tani tikslii pa*amint4).9 Pravartu qtkreiptt demcsl.1trruoliais. o or4 aplinkjuos (--) Oro drikinimas. Daugeliui augalq tai gali net labai pakenkti. t Evaiiuojate vos kelioms dienoms. todrckinti netiesiogiai t(q doryli. Jei ketinate negriiti narno kiek ilgiau. miltonijq). kod cugoloi kiems augalams or4 vis dilto geriau neperdiiu' Poprosiiousios dirbtinic dr6kinimos I idata maiiatns siali i vazon4 per sl.groteles ir pripihi dens iki pal j+ Augaly saJorJs varutens n"steKl4 ta' iiaujuos Saubta nuokll AJIanl-ts garat..'tq Pavyzdiiu (-> Oro drdkinimas. nei parys sveria (-+ pieiinys: Zemis pgriuiulas tarP molio gurvuoliq. dagti (-+ Paprasiiausias dirbtinis drekini- mas.ar panaiiai). vilnonius siu- dii- uto demblius (-+ pieiinysr Dr€kinimas atostogrl metu). Paprasdiausia panaudoti &egmei laidiias medriiagas. kutie stovi lsaulyJe. 4 pieiinys).uoito. Jei koi iiisg ilgiou ndro ncmie uiter*a kiek gausiau palaistlti augalus. Paorasdiausiai purKdarni vandeni ii pllk5fuyg tiesiog sudr6kinate or4 (-r Oro &dkioimas. t-abai svarbu purkiti giles tik minKtu vandetriu. lr-r-s. sm6liu arba ivyru. Be parod. kurios labiausiai pasigenda' pavyzdiiui. l(oip poproiiousioi dr6kinti orq iSsyk koliems ougoloms titandsijos ir kiti epifitai. Apaiiniai d4piio galai nuleidiiami iind4 su vantkniu3 Auqalai gati siirbti iarulznj per nolio lazdclf E ialia rybarlo itulo kuriomis varduo i gdliapuodiius galetq a*eliauti G salimais stoviniiq indq su vandeniu (-+ Paprasiiausias dirbtinis dr6kinimas. Polodmtl3: Jei turite tik paprasiiausiq vandem purkituv4. P. Beje. rrepwkiti iiedq bei augalq. gloksinijq. 3 pieiinys). galima naudoti ir kitokias pnemonesi e Elektrinius oro drdkintuvus. Jo galas rui sielai kriaukl€ ar in d4 iu vandeniu.1.

5 cm :li'ri fumblio. Kaip uisiauginti augal4 itir auldtu dailiai atrodo pritviritnti prie lankolio (-+ pieiiniai: I-a*eliai). kad flsifomuotq tanl&s vainikas. . Atsargiai apvyti lttnkeli frgliais augalas spardiai auga. Toks medelis uZauga per kokius penkeris metus. jie pradeda graZiai Sakatis.z.ams. iliiti ir juas nasipiai pririiti.daujamo ad<3tio. gud41t'is lonkdioi 1 2 Sulenbi i3 vielos lank4 ir gr.). Sama- \ { 9omnmrir opriSl. 3 DaZruti getleti ionines iakas.[-Tl I fpl h E Frl I I r I - I = l Er a F Apipiqusryrmt viriiinig poinlinirno: bei geetriims 1 Pjawnme daugmai 0. Nupjauti didesng uglig dali pravartu. nupjaujei name net du treidalius ugliq. 3 pieii- l(oip gendti ir f'rornuoli loics bei kiios g6liq nys) nuka4)omos tik vir. Jo ngliei wirtirunni pie atranos. priklauso nuo augalo ririie's. 2 [smeigti fuolelj ir irwte pri*irtinti prie jo augal4 Medeliui i&aqus pagei. llgostiebioi ougaloi iupinloir konriemic Jaun4 Bendinmeno fhl dar nesumedijg kanienai supitwmi j graldry ilgastiebj medeti. . t{ Aukirorriebir 1 Nuolat folinti jaurul sipri4 medeli4 Sonines iakas. Kiek nglio pjauti. foip toi:ingoi lormuori loior Augalai ilgais lanksdiais stiebais nornis apriiti kotai (+ pie5iniai: Samanomis aprGtos lazdos) labai tinka filodendrui h monsterai. jo Ugio ir Jnsq non| . papurkiti vandeniu.irm6les. Salinaot viriunilcs (-+ VirSUniu Pas^linimas. 2 Nugrnibius jaunl a4ahl irifinlles. 2 piesiny.@r I zem?. plinta nuo apadios arba leidZia per ilgus uglius (afshmai t2rp lapq tuomet pasidaro nelprastai ilgi).or lcdor Ypat tinka augol. ngliq vni Sun€les tiesiog nugnaibomos pirSl us. D6l galimq nuostoliq geriausia vienu metu prad€ti jq auginti kelct4. jei norime suteikti augalui tam tikr4 (J foor4. ta lazda I I ieng ikaxznn vnanomis aprii- stiebu (-+ pieiiniai: Autitastiebis). prieii[ros. 2 Salia jos pasodinmas eugalas. Norint j[ atjarminti. 3 Genimi dauSiousiai senesni .tugalai jauninti arba pakeisti lzjosforn4 - norint juos p. Geidnt cendjimas. tutintiems orines fubtis. r Veiliems augalams pasaliramas vicnas ii dviejq pr afii esaraiq ug- liu. rwpjauti jam irinng.

Augalus butina karF kartdmis nuprausti drungnu va. 68). ji nukirPdami palikite siaurq ru' dq ruo2eli.4 piriinys) . nes kitaip SvieZiai nukirptas galas d2ius toliau (-+ Augalq kosmetika. langus ar pana. ffi'K=--==ivieso 1 Jei gilins stinga iviesos. 5 C€iiaouodZio Zenklinimas Kai dil kokiq nors prieZasiiq (valydami dulkes. 2 pieiinys). kuriq del vietos stokcs n(' benc. gardenijas. iS dirvo- nemdgstaniius daino persodilimo (palmesl). I paiia puse iSvies4llpai klivijas. I pieiinys). t5 . 1-2 savaitems patalpinus bromelijq su keliais obuoliais po lviesai laidiiu plastikiniu gaubtu. 6 Jeinoriie pasalinti parudl!. ir tu6. 3 labai palogu i langq atgr(Ztq indo so"n4 pa2enklinti. lO Fotometas. Jei ddl kokiq nors prieiasiiq Zemd gdliapuodyje perdziuvo ir augaJas ima vysti. 3 pieiinys). Nuo pnkuot4 lap4 &tlkes geriausia valyti kosmetiniu Sepetiliu. Sdklos brandinimas atima i5 augalo daugjdgq ir trukdo jam gausiai ir ilsal Lvdtri.r5 Siltas lietus. Prinok€ obuo- liai bei ivairiq citrinmediiq varsiai iaskiria nemaZai etileno (+ P.iltlyluvai apsauSo dugal4 iaknis nuo vasos. kol nustos kilti oro ir panardinimas. be kita ko.Lr.r net ir tamsiausiuose kampuose lailqti Svies4 mdgsuniius bei 2ydiniius augalus (-r Sviesa. maZdaug po keturiq m6nesiq ji praiYsta. I pieiinys).nde- gnu vandeniu.Dor t0 961i9 prieiiiros gudrYbig Karnbariniams augalams s4lySas dazoai galima pagerinti labai paPrastai. - Perplovimcs ir pomrdinimos I llita randens srovi per ilgesni bik4 ifplauna iemio trqsq bei drusk4 perteUirl. (--' hieZi[ros FudryL€s.iiai) perstumdome auealus. 2 pieiinys). Kad oePadar)4umet klaidq pari*dami augalams viet4 geriausai ligyti fotometr4 (+ Sviesa.labai sva-rbu iuG pastatytl ta Obuoliu kvapas skatina Z\dati bromelijas. 2 Nukarpant rudus galiuk s bitin palikti siaurq rud4 Augclq kosnetiko 1 Ploksiiaiapius pruvartu kuo dQi. 8 Panardinimas. plastikinis gaubtas neleidiia Zied4 reikia kuo greiiiau pa.rsi lapo gale. aza' lijas. jas paprasdiausia paiiltinti putplasdio ploKtimis ba specialiais elekt-inia is Sildytuvais. 2 Nuolat nuskabvkite senus iiedus Prieiiiros gudryb6s ian issisttlaitlyti. I Triukas su obuoliais (-+ Prieiioros gudryb€s.ialinti . patartina ivelniu dregnu skudurdliu nuSluostyti dulkes nuo lapq r--+ Augalq kosmetika. 4 Jei oalangds laltos. ruoielj.4 Puipkrsiio plokstis.sikl4 arinn i3 augalo dnug jig4.rimaper"oclinti (J Perplovimas Perdiiiis uazono iemei geriausia galiapuodi Palai lqti ih kra\try parurdirus i vandenj. ? Zemis uerolovimas. )ta augalq hormonas Bromeliias iis skatina krauti Ziedus. I pieSinys). Tai labai atgaivina augalus. Jei tai neimanoma. biitinQs Sviestuv. I pieiinys). 2 Liuksometru galima tiksliai nustatyti hiesos kieki. ku- ris. 2 pieSinys). Po tokiq procedurq jie pe riau jauciasi ir lengviau kvipuoja. 9 Turint specialq Sviestuv4 galim. 2 Per|ydeiusi "ousininas (-+ Prieiiuros gudrybds. kartais jl dar galima atgaivinti panardinus i vandeni t-+ Perplovimas ir panardinimas. 2 burbulai. nes kitaip jos ima mesti iiedus).nidu nuplauti drun- niu. Resykiais svei ka palaikyti geliapuodi su augalu po letai tekandio &ungno vandens srove ji isplauna nqsq bei drus\ penekliq ditvoiemyje.ildomieji dcmbliai arba elelariniai !.r. I pieSinysJ. 3. Tai bus daug lengviau padaryti paienklinus g6liaPuod[ (-t hieiifiros gudrybes.

rka.r i. siurbia drigng lapry tuvi liai s. bet di u p r ei kar t kar t inis ap ipur l<st i minkitu kannbario temperattiros vandenit.tinkama vieta pilkosioms tilandsij o ttrs. j uo s kia ne laistlti. G er iausia jas pririiti plonl Silki' n iq koj ini Kadangi |ic augalai ry a tkar pomis.iis tos m6g6iui: tilondsiic Imontri g tttbttot. gipso arba cemento miiini pritvirtinta keratniniane inde . .

pritaikytq rnolio guwuolitl substratams. .tylu mGke. subtropitlius arba Vidur2erniojuros pakaniiq rnedZius bei krurnus. augalai Zudavo. Geriausias laikas persodinimui nuo kovo iki rugsdjo. Rediau reikia persodinti augalus.Augolus sorgdinrniios prieiiuros kloidos o Per Bonsoi - noios didelis posoulis iijaponq kalbos reikitq "medis dubelyje". Paunksng m€gsta nebelrt sa$anos. sugerialdiu sageretijos lapq burilarnesi . pakanka 4-6 rn6nesiarns (arba 2 mdnesiarns. jei augalas auga kitame substrate. o Silumos svyravirnai. reikalingg irankiq bei rakandq galima isigyti sodininkystes reikrnerq parduotuvese (-+ Adresai. Keista-s regisi Zydintis ir vaisius nokinartis bon^sas: nors jo lgis ir lapija rykitukiniai. P[sto inolio br. bonsq tBryndje. o Paunksne saulg rndgstaltietns. kadaugi augalq Saknys nejudinamos. kuria-s lairn6j u-sieji vdiliomis Sakotnis kone siekia Zemg.i5 pradZiq Zem6je. bet ir galirnybe padiam t4 stebukl4 sukurti. Labai svarbu kruopiiiai pa-ialinti iS iaknq visu-s Zernig likudius (-+ pieSitiai P. Svarbu: naujasis inda^s privalo blti daug didesnis ir be skylutes dugne (-+ pieiinys P. . Deguonies trukumas blogai ve- kymo vietoje. auginarniems Tai daug papra-sdiau. ora^s Nuodilgas ir uZuolaidos. laparns praliusios de5imfinedig audros. 40). nelieka vaudens pertekliau-s pad6kle. o Jarne ialqritns daug letrgviau gauti deguonies bei valdens. Saltas pagrindas. nepaisymas. Japonijoje. tio guwuotiai 2/3 jo turio. Po ilgu-s metus trukusiU baldyrnq bol. beveik 20OO rnetq sie lykitukiniai rnedZiai yra meditacijos objektai. teisingai priZinrint.ribulq bei rnolo gurvuoliq su ivairiomis priemaiSornis. Kaip augilti hidroponiniu bndu auga14. k4 tik sudyggs rnedelis. *uzl -uu p". augaliius Zem€ie. be to' jame augaldius augalus maZiau puola ligos bei keukdjai. sveikrs ir gerai rugaliius augelus.sq specialistai i5rilko geriausiai tarn tikslui tinkandius. Pradejrrs jtros gabenti i Europ4. Molio gurvuolioi vietoie iem6s Molio gurvuoliai arba lvataus dYdiio pusto molio burbulai nuo seno naudojami auginant dugalus be dirvoZernio. . taigi galime rarniai itsvaZiuoti trumpr! atostogrl. rnedZiq grurntyrres d6l Sviesos. kai Zern6s gniuiulas uZima 1/3. 238). Si lyg tais sumazinta gamtos dalele Zavi ne tik savo magija. Taigi tokio perkelimo nepabugtq i! seneslri augalal. ojq mai g6lei. tai yra kinukarns" tropillius. . I3 paddklo ar duben6lio po 96- skleidZiantis. liapuodZiu laiku uei5pilarna-s valdens p€deklius. parodo. Patartila naudoti tik tatn tikrus gdliapuodiius. kuriuos jie bemat mielai apraizgo iaknirnis (+ pieiinys P. kada reikis vdl laistyti. Ziernos rarnybis Atdari. langai geguiy. kui paprasdiausiai perkeliant juos ! geliaprrod! su molio gurvuoliais. Jis turi augalams patiitanti rugities kieki (tarp 6P ir 6. . nuo dirbtinio Sildyrno (dujos i5 uesan- perdziivgs o ora-s. Kiekviena-s bonsas tartum seka saar rniivo sa1cn9 . prieS naudojant juos reikia gerai i5mirlqti. . specialiai skirtus augalarns.pu. ligi tol augu-si Zem6je? 4f .iq. bet Bonsa-s iivertus maiai Sviesos per Siltoje lai- . Pctorimcs: Kadangi atsking rnolio gLrrvuoliq druskinguma-s labai nevierrodas. kietu vatdetiu. dararu dujotiekio grba virykliq. Tai ne jauuas. o atrodyti lyg pro j! bntu I-aistoma 5a1tu. Molio gurvuoliuose sukauptq valF ders atsargq paprastai pakanka l-2 savaitdms. cigarediq dumai. Tuornet bolsq augintojarns kilo rnintis suk-urti prieiybg Siems "lau"natninuhs". Per dau8 perkaitinta palangd. Saltas tarpas tarp lango stiklo dhamose patalpose. taigi yra nuolat lengvas ir punr^s. Tai n€ra visai paprasta. Geriausia. o Tra!t1. Jel augala-s auga va0deniu uZpiltuose pusto molio Burvuoliuose. o Jis nesuyra ir nesutanheja. Geriausia persodinti jaunus. Jos nukloja dirvoZetni storu Zaliu kilirnu. arba o pasrniSriai . . clideli ilclai. Jie augitti vien iS laukiniq medZiq . r Agresyvi pavasario saul6.truo kovo iki mgs6jo. jei jos naudojarnos trgsti kitiems substraurmsr. o mo- uZgoZti uykta ir meta lapus. Boma-s gali buti vos penkerirl metrl amZiaus. c Saule parmksnes gdl6ms. Tit*arniausia-s laikas persodinitnui . e Sausas.5 pII). be to. iiedai ir vaisiai iiauga nonnalaus dydZio. o Skersv6jis arba nesandarus lar- tydia maZaugiu auginarna-s tnedis. vandens lygro rooyKle. . vandenyje. baldq prieZinros priernoniq garai). arba dr6gmes matuoklis.lapq kuZdejimu ko tyla kaip kad sageretijq guota-s kitarne puslapyje. 40). . P. 4O)' kad jie nepradetq puti. Molio gurvuoliq substrato privalumai: . Sitaip persodinti ealima visus kambarinius auealus. klevq arbc qZuolq. Jo salone gali aF dailuoti rniiko lopineli uolos viriun6je. o Per daug vandens Baltai laikoo l?".

kad jie Saknijasi labai maZame dirvos kielTje ir itin plolddiuose duben6liuose. Ficus nerifolia. .egzotiikg Bonsg dorytoi tinkontys ougoloi Kilg ii VidurZemio jlros giraidiq: kiparisas (Cnpres. kur drdg os kar5tos vasaros ir lietingos Svelnios iiemos. aus Weneri4 mehg amZigrautto medis (Punica granatwn) M qsliai pasvir gs gau. Cartnona miclla. Jie iitisus metus kambaryje . Pietq Arikoje. azalijl (Rh o do d e ndr o n s i msii). . seri' sa oj KilqisitogJgqruSh! (Serisv foetida). karpaZold (Er tpho r b ia balsantifera).vandens. 210).itin iiltai. o tik paslIi liekite augal% kitaip vanduo negalds dorai susigerti ir be naudos nutek6s Zemes kauburefiu' nuskalaudamas dirvos pavirBiq. Subtropikq mediiai bei krumai.Bonsqi . B rachy' chiton r pestris. Bon- suformuoti galima nebent tik atZalas auginandios rapipalm6s s4 i! (-+ Svarbiausios augalq ypatyb€s. Tropiniai medZiai bei krumai pratg prie visus mehu Silto bei dr6gno oro. Palm6s: rapipalnd ( Rhapis e:ccelsa bei Rhapis hwnilis).i Gunbuotas 60 cn aukitio Ficus rctusa egzemplorius- liltai laikomi Ziem4. Fictts buxifulia. dr€gnai ir iviesiai. ris). tik jokiu bldu ne saulEje (-+ P. P.siniie dis serisos (Serissa foetida) medelis- jau fodi.Silurnos ir maistingrdq . Kai lauiems reikia stebitinai nedaue iviesos. med€jantis storalapis (C rassula ar bo rescers). Smulkialapi guoba (Ulnua parviflora) grakiiiai iilinkusiu ktmienu. kiek iI to paties pavadinirno kambariniams augalarns (-> Svarbiausios augalq ypatybes. Ficus retusa. kur iem6 iSdZirura greidiau ir rnaistingosios mediiagos sunaudojamos spardiau uei paprastame inde. P o lr s c i as fr u t i c o s a. taip pat mielai vasaroja lauke. iliau' Ziantysis fikas (Ficus punila). kilg ii vietoviq.in:s lamstas (Citant ar c ti ca). sageretija (Sageretia thea). geriausia Somis bonsams.srs nacrocarpa). japonine ap oni c ut n). Priei pinna-sias ruden-s Salnas turi buti iemelti i uamus ir Ziemoti Sviesioje bei v6sioje (maZclaug ro fikas (Fius benjani a). MidurZemio jnros pakandiq ar palaiaus klimato zonq pietvakariq Australij oje. l0"C) patalpoje. Rugs6jijas reikia ineiti vidun ir laiLTti tsviesioje.84-229). kiek Siltesneje (maZdaug 15'C) patalpoje. 43). Kilg i! subtropikU miSkq: kamelija r ophy s us (Canrcllia japonica). Sausuiu stepiq lflrmai prisitaikg prie sausros period4 ir ne[sDeidZia. Kilg i5 stepiq giraiiiq: ldcniaz obaszlr. Patartina lrgsti da:nai ir po nespecialiomis tr4daug. Geriausiai auga sauleje ir ne per hiko. Bonsg prieiiiros gudrybGs Auginant bet koki bons4 visq pirma reikia neuZmiriti. Pirma gerai papurldkite Zemg. iei kartais uZmirstama juos palaistyti. iefleta ( Brassqia a c t in o p lry lla). paprastoji mirta (Myrlw com Lu- mediig miniqti[ros iinolinq opie bonsg prieiiurq Xas Sviesos.-kuriq buna g6liq Palmes netinka bonsq menui.edziagu j iems paprastai leikia tiek pat. Tod6l: . Cil€je ar Kalifomijoje kilg augalai m6gsta vasaroti lauke. BendZami- P. azdija (Rhod o den d r smnlkialapd guoba (Ulmus partifloro). antarld.

P. tq tik pe$oding afta nuPjaustg Saknis ir kai iis atrodo nesveikas. Konsultuoic bonsg ldubai Tam. . tekliumi dirvoZemyje.lkesniq Ziniq apie 5iq kambariniq augalq prieZiurq. kai jis Zydi (arba priei pat Zydejimd. Vedantis vai.sius sizigis (Syqgint panicukzlunr .Marlaug 30 meq amijaus 45 cm aukiiio saSeretii\ parduotuvese. P. kas nusipirko kambarini bons4 (-+ Adresai. nes kitaip galima greit nudeginti iaknis druskq per- Euotas. geriaruia keiptis i artimiausiq bonsq specialist4 arba bonsq klub4 (+ Adresai. 238). 238) ir nori gauti daugiau bei smu. Niekuomet netrgskite augalo.

Typhlodronus tiliac prie5 voratinklines erkes bei triosus.relhnnr) ga::Jdnmi apipurkikite augalus silpnu kvap- ji stiprina audinius. Amani bijo dilgdliq ekstraklo (-+ receptas P. kad iji nepatektq vandens. Tuo tikslu augalai gausiai paliejami. Naudoti I kart4 per savaitg. . Ypad dregnu oru (-+ pieihys P. auksaakiai arba wdiai orieS amarus. kad tarp Pirmoii pogolbq iStikus bedqi foks ougolos Ne visuomet bltina G karto sriebtis nuodtl . . apuinka amarai. Ne statykite augalq. kilus povoiui fuoi pot surosti ir poiclinti ligos prieiostis.daugeliu atvejq paf. supuvusius arba liguistai atrodaliius lapus bei Ziedus.pertankiai reikia. bet jos. 52). ne dinti i drungn4 vandoni su trupudiu skalbimo priemouiq. Yra nuo seno ZinomU kovos su kenkejais pdenelriq. pasinaudokite padidinamuoju stiklu. l(oip iveikri negoliq . Fitoseiliai prieS vorat'intlines er- vytis prieE baltasparng. deja. Priei tai geliapuodi ikiiti lpolietileno mai5elI ir ion ougti sveikam ir stiprion: vengli pdeiiuros kloidq. Jei negalite gerai iZiiir€ti. P. Bet yra ir kitq-priemoniq. Pwyzdiiui. skaistenio (f). Stiprina augalus ir vadinamoji gydomoji Zeme (atrt peitio galiuko telpantis 2iupsnelis I I laistomojo vandens). o pjuvio viet? bttinai pabarstykite medzio anglies milteliais. Kartkart€mii supurenkite Zemds pavir5ig. moiieliu tyrele Ii Kes. todel reikia atidiiai Ziur6- niqjq augaliniq aliejq tirpatu . . r Cesnako labai bijo grybeliai. Jq lalsval patektq oras. Ligotus augalus privalu laikyti atskirai. kad neapk6stq KrIq. r Pld5riosios gumbinds vapsvelCs. Kalkiq bei druskq nuogulas luo keraminiq 96liapuodZiq ruopradZ kruopSdiai nuDlaukite. Ore esandias augalo dalis panar- neodloustos nuo ligg bei kenk6ig lciiou golirnl poddri l(od ougolos builq sveikos Kaip jau miu6jau. Ugliq viriundles bei pumpums dainai ti. Asiuklio nuoviro tyre senov6je gydyta miltlig6 (-+ receptas P. At6jus laikui Ziedkodius nrpjaukite prie pat pagrindo. kuriq bijo amarai ir baltaspam6. Nurinkti. Daugiausia d6l to augalai ft setga.etinkamai priZiurima-s arba netinkamoje vietoje laikomas augalas tampa neatsparus ligoms bei kenk6jams (-+ lelltele P. 238). Tadiau jie labai nuodingi. Papra-sdiausios yra mechanines: . i kuriuos alsakindjau 15 metq. Svariai uzlaikykite indus bei Zemes. istatomi i permatom4 polietilenini maiSeli (stambesniems augalams tinla dideli mai!ai). stiprinti ougolus. Todtsl tiksliai laikykites augalq prieZiuros utrodymq (-+ P. minuojandias museles ir kih$ skrajiinus kenkejus. padedandiq uZkirsti keli4 ligorns arba anksti jas nustatyHigiena. tuo lengviau bus juos iveikti. Pakankama erdv6. . Tadiau 3i bnd4 pakelia ne 50 . PavyzdZiui: visad padeda. kad neisiveistq drunbliai bei samanos.anka visai paprastq priemoniq. Arba piretrumo miltetiai. nubrauldi arba duiu luplauti uZpuolikus vabzdZius. Izoliavimas. Nepatingdkite protarpiais idemiai apZiureti auealus. Kuo anksdiau aptiksite lig4 ar kenkejus.iie aliejai naikina bakterijas ir grybeli juose esantys hormonai skatina 96les gerai augti. kad laiku pastebetumdte kiekvien4 pfitim{. 47). viriuje suriSti taip. Zinau tai ii gausiq skaitytojq laiSkq. Paialinti apniklas ar ligotas augalo dalis. Bioteclniniai budai: o bei juostos vabzdZiarns gaudyti Geltoni klijais padengti lapeliai vi- lioja baltasparnes. . geriausia-s vaistas tinkama prieiiura. lskus graudinguosius vabzdZius (-+ Saltiniai. seleno ir panaiiai). nrokdti greil ir geroi noikinli kenk6ius. silicio mgities bei mikroelementq (motibdeno. NeparnirS kite dirstelEti i lapq apadi4. Jos suddtyje ym vertingU mineralq. . uZriSarni ir paliekamijuose kelioms die- noms. Nuolat Salinkite sudZiivusius. 84-229) ir parinkite savo augalams pagal galimybes palankiausi4 viet4. 52). vorotinkling erkg golimo benot nugolobyli kuriom loikui opriSus ougolq sondoriu polietileno . 50) naikinamos voratinklin€s erkds. kad nepateldq I Zaizd4.

Reik6tg ntkreipti d6mesi i Sroi kq: .1 7" tirpal4. pilalni ar baNtomi ant dirvos arba isrneigiarni I ierng. . Verdiau nesinaudokite itin nuodilgais "T" arba "T+" pajenklintais preparatais. vaikams ir nami- .. Kenksrningus vabzdZius nuodijau- 0. o nuneskite i tokom. tys ilsekticidai gali buti purikiami ant augalo. be to. l 4 l . Nenaikirkite likudiq (iiq prepara- trl veiksmingtunas ir be to greitai praeina). 52) uZkernia vabzdZitl kvdpavino organrLs arba suardo jq apsaugini sluoksni. lsigykite vaistindje 1 rnl vienkartini ivirkit4. tl . niarns gyvuliams neprieiuarnose vietose. Panaiiai veikia ir vadilalna-sis lapq lakas. jei visi augdai nys. uZrakintas. . kad sunaikiltrundte ir kit4 kenlidjq kartq. Dabar galite purKti. e Fungicidai raikina grybelitrs.5 rnl preparato ir iivirkikite i l/2 I valderls. Garntosarrgos sunetirnais uesi- priemonds arba tnuilo tirpalai ( + recepta-s P.tgos prielnones lai$kite tik jorns skirtuose induose. . tik jrtosc paknnktrnai iviesu.. Geriausia naucloti griebirnasi tuornet. Dhbkite srr pirBtilimis ir jokiu bldu nelkvipkite nuodq patys. e Baktericidai pas mus draudiiami. - gali isimesti puvi- PolErincs: Karnbariniq augalq purikirnui uitenka apie l/2 I kokios nors priernonds.: I Papaiioi ytikiai tinkn drigniens ir iiltietlts rollios kalttbdriaus. ypad neuZrnirikite laikr pakartotinai lupurkiti augalq. naudokite aerozoliais.. Tiksliai laikf kitds naudojirnosi rurodyrnq. taigi priernouiq priei virusines ligas . taip pat nemeskite i buitines atlieka-s. Aliejilds netuime. . o Akaricidai naikina erkutes.s iiukilems skirtas surinkitno vieta-s. itraukite 0.. kai lepadeda kitos prierno- l6s. Augalq apsa'.. Augalus purkikite tik lauke. purikiarna-s kaip sLTstis arba dujos. . .J.

s arba iahria-stie- 500 g ivieZiq dilgdliq apie 12-24 vala:rdas mirkvti 5 [ vandens. saule augalams (-+ P. Pastatyti vediuamoje. iits Specialus fungicidas. paba$qai ipjovimq vietas mediio anglies milteOrchiddjU stiebai nestan!:nrsi patiais.i dirvoZeml. Augalas neZydi: ialinti prieZiiiros jarn neteisingai paklaidas . Net ir atskiestas spiritas leugvai uZsidega! Koletnbolos: Ziern4 rnaiiarr Iaistyti. muilo tirpapfuetrurnu afta kitais inI augal4 i5kelti i. Vt. kad Zeme butrl toly- giai drdgra. rnaZdaug po dviejq savaidiq palai. Pavasari pakeisti Zemg. Speciahrs fulgicidas. dto bei muilo tirpalu (-+ recepta-s viriuje). Laistant |eta-ikJti vandefts alrt lapU. SliuZai: vakarais gyvius lurinlti. Vaistazoliq ar- skydomorig I valgomqji Saukit4 skysto kalio muilo arba indU ploviklio iitirpinti redideliame kietcyje lilto vandens. per daug azotingos tr4- Baltasoamiai: sumazinti temDeratl14 dZiai nepakelia v€sos. Kekerinis puvinys: sergiurdi a-s augalo clelis pa-ialinti.-irioi u"+ti"ir gitoirosios lentelds arba srnaigai. Pl65riosios erkes. Augal4 pa-stabet ne sauldtoje vietoje. Naudoti specialius trematodrs. dmngnu vandeniu. Voratirtlines elkes: drEkinti or4 (-+ P. tik svarbu nepamfudti apatinirl lapq pusiq! Augalus gleZnais lapals po 15 minudirl perlieti Svariu.ti vandens la-iai juos Saknu ken*6ius. Orchid6ios - Zemg. paskui pusg valatrdos 5OO {pilti I I vandem ir I valgomeii Saukat4 teclmido spirito. persodinti. ipjovirnq vietas pabarstyti mediio anglies milteliais. Nuolat minkithti Iaistymo vandeni (-+ P. maZiau laistyti. kurie stovi saul€kaitoje. Laistant augalus. SukamitFjimas: sergandius lapus ialinti. Purtdti piretnunu arba insekticidais. palardinti ijoms uaikinti skirt4 priemong (galima lsigyti parduotuvdse). Laou nemetodai: Dakelktus laD[s Asiikliq nuoviros nuo mihlig6s g Svieziai Duskintq arba 150 g dZioviltq diwiniq asilkliq maZdaug 24 valaldas mirkyti 5 I vandens. Jei augalas €iauna per daug saul6s: Sos. nes kenkdjai greitai igyja jiems atsparumE.gal rintrla vieta. Jo galima isigyti ir valsta2oliq arba gdlininkq parduotuvdse. Augat4 pastatyti i Sviesesng vietA. Siuo tirpalu galirna apipurkiti ir vis4 augalq. KieLrlapiu-s augalus galirna tepti specialiaisiais aliejais a$a puldti aerozoliais lapq blizgesiui palaikyti. kur ne tyti Sviesioje. Pl6Sriosios erkes. Asirklio nuovira-s (-+ receptas vfuiuje).styti inselticidu. fei sutriko ougolo gyvybin6 veiklo Jei sutrir r ka augimas: taisyliprieZiiiros klaidas ir p€meiti augalq ijarn tinkandi4 viet4.rniltuotie ii auatai: augalus pastatyti i vesesng ir Sviesesng viet4. sergandia-s ia. Rudys: apniltus lapus pa-ialinti. Geltonoii Zr. Crysopa perla. augal4 laikyti 5ildiau. daugeli sykiq apipurkiti dnurgnu valdeniu. Atsaldyti. skydarnoriru arba miltuotuosius slcydarnarius ir bolt Lspanfus). Geltouosios lentelds arba srnaigai. pasiiviediant kiieniniu Zibintuv6liu.lcris paSa- linti ivariu aitriu peiliu.skdcrnariai. Zi.vnabLrdele: Da-ialirti grybetius. Pel6siai: balt4jq sluoksni nuimti uuo dirvos paviriiaus. Dideliq iiltnamiU lysvese pa-statyti masalq su alurni. Straubliukai: lervas ir vabalus geriau-siai galirna aptikti rnl1i. Tarp iali4 poporiio Iap4 aki veria Den drobiurn nobile ir Phalae- 52 . Gydym4 pakartoti kelet4 kartq. nukrapityti amaq kolonijas ir ta^s vietas patepti spi- serganlapus Saliuti ir uaikinti. Vydiai. Sviesioje vietoje. pask-ui augal4 persodiuti i nauj4 Zemp. kad tirpalas mepakenktg pa-ialinti ir sunaikinti. augal4 pasoclinti i nauj4 Zemg. gal jarn stiuga Ziernos miego arbajis neturi s4lygq tinkarnai Ziemoti. leisti gerokai pradZirlti. preparatus patartina keisti. toh drAgua-s oras. kelrk€jq apliktas da- ekstrokros Spidto ir muilo tirpolcs nuo poplosfviv bei nrilluolpiq lis paialinti ir sunaikinti. jiems patietns. lieti tik ii apadios. Tiksliai pagal nurodyrnus pagarnintu tirpalu purkiti augalo lapus arba palaistyti virSuje). Saloru nematodai: ausala sunaikhti.l(oip poiion posigominli biilinq purikino priemoniq Dilgdlirl nuo Plorraodds erkds: auscla leihti v6siau ir sausiau. irsekticidai. biu-s svogiinu. vm pradejusius juoduoti nuplauti dnulgnu vandeniu.il nupurkiti drungnu vardeniu. vandeirs uepilti aDt lapq iSgaub. persodinti. purkiti uuo arnarq. r[pintis. Puvinys prie Salcn1. Pavasari veikia kaip uZdegamasis lgiis! Amarai: Amarai: dilgeliq ekshaktas cepta-s (-) re- Geleiies trukruna-s (plrl oroz6): priemon6s Siam trukurnui paSalinti parduodatnos parduotuvdse. Specialus fungicida-s. Alsargiai: purskialt remlqti. Lapq detnetlige: sergaudius lapus pa-ialiuti. Jei isinel6 grybelis Tikroji ir netikroji rniltlig6: fei otsirodo kenk6irl Arnarai. Kartais gali buti pakenltos Salorys. 45).ialinti arba insekticidais naikilti Salinti d€metus laprs.42). Salcrinds erkds: kenkdjq apnikta-s olnor{ iakris. Tripsa. 43).pavasar[ augal4 persodilti. 5l). nopsis miirflnas. Augalq laikTti Sildiau. perskalauti 96liapuodZio ierng (-+ P. nukosti ir prie5 pudkiant atskiesti l:5. augal4 persodinti i nauj4 :nis iikedenti ir nuvalyti. Tuomet jas reikia pa. Tirpale pamirkytu teptuku patepti amaru kolouiia-s arba voratiukliu raizginiu-s. Pakeuklos ialnys: augal4 iiirnti G g€liapuodZio. pavirinti. Suodlig6: pajuodusius laprrs paialinti. groiios koip woion6 Sios puikios gilis gali augti ir ant palongis. kel&tas Saknis paialilti. Ka tik nupilt4 ir neatskiestE antpilg ' ba g€lirrinkq parduotuvese galimaJo lsrgyn Jau pagamnro. vydiai. Suraikiuti suk€16jus (amanu. Geltonosios lentelds arba smaigai. preparatai nuo voratinkliniq erkiq (pas mus vartojamas vadinarnasis karbofosas). Beje. insek- 3ie tropiniai atogrqiqvabz- ticidai. ne per daugiausiai laistyti. gurnbr5 koto ar kamiero pagrindo bei stiebo: neimanoma pagydyti.jlstekcarq co tbrro 'Plush' bet kclelas Odontoglossun veislitl.

.

. per sausas oras. jei . 1 i j peratiit6 kaita.l nrsvos . Paga. - Jit oras. Prieiastys: pr sausas oras. Prieiastis: pr sausas oras. per daug vaadeus. 52.-^. PrieZastys: per kietas vaaduo. Pagal- ba: ialinti prieiilros . 52.. stis: per sausas riboti laistym4.'"1. nuali.r'i pokyiiai dirvoZcmyje. rei.".. Pagalba: i laistomqji vandeni imaGyti geleZies chelatq.'. . . rcxf.E F { I = Sveikas lapas tvinas. Lapq apadioje siurbimo vietos. hieZa$ys: nudegimas nuo saules. per staigis drig- Ea a l(q opie ligos ir kenk6ius lufi lopq lcoitoi at/ Priciastys: per mazai arba per daug vaadens. klaidas. Pagalba: . po lapais ir tarp jq.. pagaryti 5e3ilyje. Pagalba: dr€kinti or4 (--) P.. sausa iem€. 5{ .. 7. PrieZastis: sausas oras.ti .lbe pakeisti viet-q tais1. PRrdr0R6 XtAtpOS! . sas oras. lopl goloi Uorstinklirdr erk6: PoZyniai : voratinlliai Siltas oras.cn Iriproi Poiymiai: smulkiais taikeliais taikuoti. Sukcn3l5iimr PrieZastys: staigus tcmperahfos polgtis... truksta geleiies. kanais ' Bbikir lpoi (drlomzi) Lapo gyslos dar ialios. per tamsi. let sidabriniai lapai. 52. Pagalba: + P. per Silta arba per ialta auginimo vieta.. per maZa ivicsos.ti mes klaidas. atverti langai pavasarl per sau.nta Zem6. Pagalba: taiq. goli posokyli lopoi r":. . tripai. Pagalba: Skydomorioi PoZymiai: rudi slgde- . .ti. :..t.irAt: . Pagalba: +P52. .i"::''' . keisti viet4. '' d6'm6r ---.'''t Geltoni lopci PrieZastys: perlaistyta. Pagalbe ialin- ti priefilrc klaidas. jo kaitai ir gaiai bc Drickaiitrl .-. po kuriais tlno kenkdjai. P€r Saltas arba psr Siltas van&o.i' 'a:v Prie liai.J:' . Amoroi Suriokg lopoi Prie-ia$ys: per sausas oras.. stamantrus. rrlaisyti saul6!:.ti prieZinros -r P. sausa Zemi. r iviedor lopq d6rn6r PrieZasys: pcr saigi tEm- f|ihuotieii drydomorioi PoZymiai: i vat4 paDa5us dariniai. trirksta azoto. 52. varganai auga. prieZiuros klaidas.kia pcrsodinti. Pagalba pakeisi augihimo vie*q gsesDe. .' . PoZyrniai: lipols h deformuoti lapai..t.li.. -. laistant aptaikomi saul€je stoviniiq augalrl lapai. | Rudi -'. 43) L geriau laistyti.' Sidchin6s augalams j<x Kai loriems biina ir raudom arba dos. pakeoktos Salcrys.:'i .i l. Prieiastys: skersv6jis. P€alba: + P. t'ft. PrieZastis: per sausas t p€r Pasalba: -+ P..I I I I Sveikor hpor tl. nt t.. . trdti. kenta lapai. t :'. pertrpita.

. 55 . 52. sutrikgs augimas./- l(ekerinis pwinyr Pozyniai: nxvai pilkos apnaSos aDt lapq. kartais su s1nn1 telkiniais pakaidiuce. Pagalba: -+ P. per drdgnas oras. Pagalba: + P. Prieiastis: uikatas. I-apq virSuje dBmes. drep6.. Pagalba: -+ P. gloksinijas. -+ P. palatrkios s4lygos Sildiau nei 23"C. 52. kotq arba Ziedq. 52.p^ "s Plonoorl6s erk6s PoZymiai: susisukg. kanais tarsi sti*lines d€mes. veliau mduojandios ddmds tarp lapo gyslg kenta lapai. Pagalba: lapai Slapi nui ilopiosis pwirys Juo serga ciklamenai. nes di- fenbachijos ir kambari- kalijc. Pagalba: -> P. oras drCgnesnls noi 85%.. Prieiastys: u.* i 1op9 d6nrddig6 PoZymiai: 5€n bei teq at- siradusic geltonos arba &^. Pa- gelbiti niekuo nebegalima. veliau ir kitur. BATTERUOS lankic s4lygos buti sausi. Poiymiai: Sviesiai ft tamsiai nebegalima. 52. orchid6jas.n- Ssodlig& Poiymiai: juosvm. Bokterioz6 Ja serga begonijos ir ge- beues.e rud6 d6mis ant lapU. baltaspamiai. Pagelbdti niekuo nebegalima. uipurkitas vanduo. meileniru. 52. liq sporos. Zali6 demes. . R-udys - PoZymiai: riicliiq spalvos dulkiq telkiniai apatin€je lapq pus6je. lapai. Iaikroii milrlig6 PoZymiai: baltos arba purvinai rudos milteliq pavidalo apnaios lapq apatinije pus6je. bortenzijas. purvinos apnalos ant lapr.. Loprl nemotodoi PoZymiai: panaiios i stikl4. bjauriai susigarbiniavg lapai.. Pagalba: -+ P. Prieiastys: Gorbcn6 Pirmiausia puola firJ<sijas ir pelargonijas.' t -. Poimiai: puvinys prie kamie no pagrindo. Prieiastis: vCjo atDeStos grybe- flozoikos virusos I-abiausiai puola anturius. Pozymiai: virSut! neje lapq puseje ir ant stiebq glidios. PagelGti nieL:uo 'i:. deformuoti lapai. 52. Prieiastis: infekcija.Zkratas. - Pagalba. " -*-) . Prieiastys: amarai ir skydamariai. PrieZastis: atsine5ta iB kihtr. PoZymiai: sunykg. vesi i. Pagelbeti niekuo nebegalima.

tai stabdo syvq tek6jimq. g€tnnrkui m6g6jui jis nerulKa. Dirbdami ne- trinkite akirt ir stenkitds. augirti toliau dLbtin6je Sviesoje. Kai kuriq augalq s6klos dygsta m6tesiq rndnesiais fuahnas). Pavasari Zydintys augalai. Nuo sEjos iki iyd€jimo praeina paprastai 8 -12 savaidiq. Pinniausia pradeda augti Sala s. Ne. seklos kevalas sprogsta ir talsi Li miego pabunda augim4 skatinaldios tnedZiagos. paveldejg vienokias ar kitokias tCvinio bei Duuginti augalus ne tuip iqu sudetingq Douginli ougolus ne tik nolonu. iiauga vis daugiau lapq. sanpaulijos. lvairios augalo dalys Saknijamos vandenyje arba Zemdje (-> P. motininio augalo sarybes. o kaiu su juo gali praddti formuotis ir Salcrys. ka-s uors syki bard6 pats dauginti augalus. kai i5 mikoskopiSkai maiq l4steliq audiniq i5auginami nauji augalai. begonijos. Saknys gali imtirastis net suZeidus ar ipjovus augal4. karpaioliniq) augall vietas palardinkite i valdeni . todel dirbkite muvedami oir5tines. augal4. galima susiieisti. Palankiau-sia-s laika. 59). Geriarxia dauginti pavasari arba jami augal6liai ankstyv4 vasar4 gaus daugiau Sviesos ir greidiau su- minkitim4. oahniu bei kaktusu sdklomis (-+ i. kad iaizda uZsitraukq. nukarpomi jq vir5nniq auginiai. 63-65). kol augalas subrgsta ir gali Zyd€ti. iiauga augaleliai. Jei turite specialq SviestuvE. ir visuonel tureri poruoitq ioliq dovon6lg. mis. ir pagaliau . augalas auga. tiems ekspedmentuoti dauginima^s s€klomis teikia galirnybg srt. Tam tikos par- duotuves ir sirmtimo finnos pastaruoju metu prekiauja kuo ivairiausiq Zydindiq ir neZydindiq augalu. uglis stiebiasi.s s6jai yra pavasaris.tikrieji lapai. Megstan- Generatyviai arba lvtiSkai . parAzdZiui. Suddtirgiausias yra rneristemilis vegetatyvinio dauginimo budas. dauginarni tik nuZyddjg. galite s€ti iitisu-s metus ir daigeliu-s. be to.sipaZil- ti su begale riiiitl. Pavasa4genint kai kuduos augalus. Ypoi idomu s6ti egzotiSkg voisiq s6klos. lmrie per vieuerius metus iiauga ir praiysta. sali iSleisti iaknis. i. lpjautas "l<raujuojaldiq" (pavyzdZiui. 55 . Tuomet augalai auginasi vadinamqji katiq (tok[ audini. Krumq auginiu-s galima pjauti dar ir va-sar4. kaip kad ruo jq galima bltrl alskirti naujus uglius arba ataugas. kurios iitylsta juos ipjovus ir gali suerzinti od4 bei gleivines (-+ perspejantys nurodymai atskiruose augalq apraiymuose). z:a). kaip du laiai paua-ins i motinini Dougininos s6klonis Sis budas greita^s tik darrginant vienamedius augalu^s. gaminamojo poZievinio audinio. streptokarpai atba sansevjeros atauga net i5 lapq arba lapo daliq. ti- puikiai iuose puikiai juose viska-s prie pritaikyta tam tikslui.'utiiutui. - tvifies. S6klaskiltds nuvysta. lotynGkai cal/as) . susidaranti suZeistoje vietoje.ie. kurios lieka suvalgius Dougininor ougolo dolinis Sitaip galima palyginti greit iiauginti kuo daugiau Zydeti galindiq augalq. Gumbai dalijami pasibaigu-s ramybes periodui. arba kai jis pats itr[ksta. kaip visai naujas individa-s.ikia pamhiti ir egzotiskq vaisiq seklq (-+ P. Taip dauginant vanden^s I- kiatlsiai pastebejo. aGL:u.. po to pasimato paprastos sandaros sekla-skiltes. iidygusius rudeni arba Ziem4. bel ir noudingo: golimo uisiouginti rnAtionq g6lir. Kai kurie augalai. paskui uglis. Papr Papra-stai augalai dauginami dvejopai: auVesetatwiai arba rrelvtiikai galo dalimis. l(q privolu iinoti opie douginimq Kai kurie augalai turi uuodingqjrl medZiagq. Kitus augalus galima dalinti persodinant. Kadangi jarn reikia suddtingq irengimq. o paskui praeina uet keleri metai. i5auga saviti. Tuomet augalai. Jie labai tinka dauginimui. kad augalq syvai nepatektq i atviras Zaizdas. Dygdamos s6klos sukaupia daug vandens ir iSbrinksta. Anl$tyvq vasarq motininiai augalai jau buna ganetinai stipms.s6klo. Saknijimasis vyksta taip: beveik visi augalai i5 brazdo.

Daugittimas - tarsi savotiikns inidinas. kurie daZniausiai gaminarni ii Siek tiek patrgdq durpirl. Beje. va(k:uold (H crya). P arba TKS l. rupaus kvarcinio smelio ir trupudio smulkintrl durpiq. labai patitrka kvarcinis sm€lis arba perlitas (-) Kur isigyti norirnrl augalq bei kitko. margelis (Colea-s). Ko reikio ougolv dougininui Douginimui tinkcmo dirvs Kone visi augalai gerai dygsta ir iaknija-si nepertrgitarne diwoZemyje. turini tTOoC temperaturoje. pavyzdZiui. Neblogai tierns storus. kudq dia uesumin6si.kurios pelargotllos). Nenaudoti statybinio smdlio! Vandenyje auginamrl augalq daigai laikorni smulkiai grud|tzne Q-4 mm dydZio grudeliai) kerarnzite arba plastiko gur"'uoliuose. 238).s (agava. ihliniai irsrniq ir kitry augalo dali4 auginioi lengvai Soknij. mesingus. kuris gerai praleidZia ir sugeria valrdenl oel yla purus. Gclirna padiarn pasigaminti rni5irri ii dviejtl italiq ueirgstq aurpiq ir vienos dalies kvarcinio sm6lio arba isigyti parduotuveje Zem€s. Norint sunaikinti uZkratq bei grybeliq sporas. begofija (B e g o ni a)' krotonas (C o dia c tnt).tsi vdndenfie. Sukulentams. ji sodinti galima tik pradjus dviem dienorn. zebita (Zebrina) i claugelis kitq augalq. kuriems bitinas Siltas dirvoZemis) o Puodeliq i5 presuotrl durpirl arba plastmas6s a Lazdeles daryti duobutes sodiuukams o Etikediq augalarns suiym6ti o Vandeniui atsparaus pieituko uZ- raiall|s o Aitraus virtuvinio arba skutimosi peilio -. O. specialiai paruostos auginimui arba s€jai. tinka ir durpiq puodetiai. Auginimo rinkini su grotuotais g€liapuodZiais galima isigyti Lrm tikrose parduotuvese (-+ Kur isi8yti norimq augalq bei kitko. mii'trii patartina po14 valandq palaill'ti orkaiGje vijas) arba irlctis (kai. P. augalus iliauZiantysis fikas (Fictts puntilo). P. Svarbiausia s4lyga: jame ueturi biti 2alingq rnikoorganiztnq. Kaktu-sarns naudojamas miSinys ii Saknijimosi miltelirl r MedZio anglies milteliq arba smulkiq gabaldliq trupintos petrEos. lapr. Hypoe-stcs. Polys citrs. sultingus stiebu-s (kaltu-sai). 238). skindapa-s (Epiprcnnwt). tradeskantE (Tr a cl e s ca n t ia). Kunems relKlx onrl ypac iaidaus dirvoZemio. tai yra daugiamedia$s sausq vietq augalams. ala- r Zemds arba durpiq puodeliq sejai bei daigq auginimui o hrdo su gaubtu arba iildomos dau- ginirno lysvis (gali biiti nedidetis iiltlamis arba Sildymo padeklai augalams. . sarrpaulija (Sa intpaulia). Vandenyje ialnijasi aglaonerna (A gl a oneua).

1E9) ir Begonia hispida var. kaktusai ir kiti sukulentai ivairiomis aBugouus.iinys o Bromelijos * ataugomis i5 skrotcles (-+ piesinys kah6je). be vargo Saknijasi vos palietusios iemg. Nuo motininio augalo augalilis atskiriamas. Jos isauga prie motininio augalo stiebo.liog turi "t"la.palaipomis (-r picapalioje). Vienos kitos be. Aspleniwn bulbiferum.I I I - I Augalai.tai susiformavusic augalo kopijos. vadinamas keikiais. r Meilenis . olilgonis Brmeliix savo atagas iileid. pavyzdtiur. Bromclijq ske teliq ataugc privalo tureti piltuvdli. o Uolaskili Sinys kaireje . Kuo. mcilenis. kai jau turi Saknis. iv I li q 1r \ rt I ! 3 Lapo auginiai su taoto cuutmL - mi atskii lapai 4 Begonij4 ir sanseujery lapo dalys Sawttsi itin gerai (-+ piesiniai . paryzdiiui.gi'u savo Sa. Praiysta maidaug po l-3 meq rim svogunin€s gilCs.Pra ysta slfttingu laiku po penodinimo relygu koha rniis. kai uZauga iki 6 cm dydiio.l'. kurios Salclq neturi. cutullfera Douginimr clougomis pasodirami i kita gdliapuodi. papardiai. klivijos.ie bei ouginiois prig/ja. htrias nupjovtts gdi\na atojau pal soditui. pavyzdiiui. UZaugraias iki puscs motininio augalo dy&iqlrs gafima atskhti ir paso<tturi i kiQ gdliapuodi. Phal4enopsis arba. Poloipor lmgvoi inloriiosi Chlorofiuts arba uoIaskib ottt ilBV ugliry Ltalgtna amuSas. . ir ka! rije). GleidZiantys slrecialiai dauginimuisi skirtus visimo Dlslnrstt. i5augina ataugas jau su Salqrimis joms pakliiiti i iem9. Svo. Orchid6jq ataugos atskiriame su gabal6liu koto ir vieliniu gnybtu . Taip daugimsi: o Kalal*6 (Kalonchoe pinnata. pritvirtinami prie substraro. nq. ir paptasiiausiai sodinamas i gdliq :Zcmg arba pamerkiamas I vandeni. Tos. sansevjeros. kalankc (Kalanc ho e pi rmala.tercikia F4 I = c ho e Ea A Dclgininos ivoirionis t- Svogtneliais daugipasi kai ku- jau Ataugos . Kala rchoe daigremonti{ut{t). fui Kalon dai gr e mo ntiatm) arba ka. tzip pt augina ataqas. grmCliq ataugos tud blti uiaugusios bent iki ouses motiniaio svogrmo dyd'io. h|o leryvlnr - Orchi&jos. ataugomis G lapq (-+ pie. Jie aSkiriami.llaline (Aspleni um b ul bife r um). lapo arba 5akjau su Saknimis. Dendrobium. uolaskdlds. Fdc pat mdfuin€s skotoles. Tolmiea mcnziesii (-+ utaftauk' P.svoglndliais (+ pielinys kaireje)..

o lapo puseles i dirvoZemi ikiSti gulsdiai. Dauginimos skrotel6mis ir komienois I l)racenos arba tukos viriining lap4 skrotalg nuplauti ir SaLzvti icucjc knip aupinius. ivairias iilokg ruiis. lmelus tne(qto an- 'gliis guhulill. irkniiomi diwoie I NuDiauu lapLt su katu.' t. auginiai saknijami vatdenyje. Abi auginiq rtliys priklausomai nuo augalo riSies yra Zolinds. Jais geriausia dauginti sanpaulija:. nes liesdamiesi su Zeme greitai puna. Skiautiie prarfurr slllut! ir prn iq prakSli l'tpo Lot+ -2 | siiaknijusj ln i gel pasotlint i. bet letai leidZia iaknis. Dalirt auginiais (-+ Auginiq ruiys. sumeddjusios arba pusiau sumeddjusios. filodendrus. imamos daugilimui.iio anilics niltcliais. Kiekviena iS jq privalo turdti b€nt vien? akutg (augirno viet4). p<tlietileno maiieli nuinni- ('-) Dauginimrs skoteld rnis bei kamienais.1 polictileno naiiclj taip. iji pravartu imesti gabaldli mediio an- glies ji dezilrfeLtoja vandeni. 3 Kamieno gabalilius posodinli sntnrcndi augimo kryptini arba 4 culsiius.iihojc Be to. Pasiro diitts naujan ugliui.Douginimos ouginiois Auginiai yra motini. l:ad ntpatek4 ora-s. Viriunds aueiniai () Auginiq ruSys. ptl\ukus i viriL auSimo akules sqndsrn! oM(ng' tt iolicrileno plcvclc. po apuiia pakiri iilduno paklotq. pie3inys l) pjaunami nuo vieneriq metq neiydinciq ngtiq. iakniioni vcndenyie 1 NupjauLi lgp4 s" kot* I sriklini ind4 Drtptllt van4etls tr. Svarbu: augimo kryptis turi atitikti ankstesniAjA. Auginys turetrl bnti 5 -10 cm ilgio ir tureti 2-4 laPq Poras. Dauginant skediais patartina pirmiarrsia padalinti dalimis.TDtis. Begonijq lapai perplatt nami skersai.tuojau pabarstyti medzio anglies milteliais. Det Serlarl.iilnnmyje ir per lapus nciigaritn dauR vandens. Tuomet sodinti. piuvio vielas pabdrcNIi nc d. i t t arba" jei labai staaiuos 'bus. piesinys 4) saknis leidZia ii vidurtnds gyslos.apo augini ( r Auginiq nriys. pieiiniai 2-4). Didclius ploEiiius dauginimo irulus galitna irgi apdengti polietileno p livele. Jei lapq EI Lapg ouginici. 2 kanicnq supjousryti gabalais.Auginiq riisYs. l. Siuo budu tinka dauginti difenbachijas. dmcenas arba Jukas.5 cm Po laPo bambliu. Tuomet auginrs dtsttlu' rio. Sumedijg auginiai ne taiP greitai puna. 2 Piavio vietit iancrlai ilakniirnrcsi hornorul3 iupint ikiiii i dtipns.nio augalo dalys. akis blltina atsukti i Sviesa.lirvq ir pirs!. latl augalai g-eriau saknii. peperomijas arba begonijas. Streptokarpo vidurirg gyslq gatima iipjauti. lapo dalys iZemp ikiiamos pagal buvusiq arrgimo laypti. Pjaunama rnaZdaug O. pieiinys 2) vadinamos visos dan nesukietijusios. Jas'iaknyti galima gulsdias arba starmenas topo ouginici. pieiinys 3.tai mesirgos ne per daug sumed6ju-sios kamieno dalys. Pjauti tik aat- friukqs su polietileno nciieliu Jis padis augalui geriau idJ. LipC€ablilai (. iSretinti gilininkui pravartu iinoti. apdtngti polretrleno sk. Kamieno auginiai . aae.slal saKrujasi. Pasirodiius dnigui pltvclg nuinti .) sudaro lapas su koto dalimi. 6O). Jiems priskiriami ir dracenq bei viksvuoliq skediai (-+ pieiinys P. G e I iapu od s i Li ianut i pc r nt a t. riu peiliu ir pjuvio viet4 tu.lts ncsmnrkiai apspawlyli aPlittkui 4 IJ2"nn)ii policriteno nniseli. Zoliniai augiruat Jaut aust. lapus turiniios koto dalys arba lgliq galai. zemcJ e r r n] d au o sc gc I op uoa zt u os c.tsi . Apatiniai lapai Salinami.

ar s€klas apiberti iemdmis (tamsojc dygstantys augalai). ar ne (5viesoje dygstantys augalai). kad liktq po vrcn4 aKutg. leidiianiius daug susin arp tigj usi q ngliq. taiiau Wrsodinant ji i didesni g-d I i apuodi. Saknq dalijimas. - s6llomis ir dor khoip Atlankomis dauci. Vir5utini lapq skotcl6 nupjaunama su 5 cm ilgio kotu. tuo didesod jq dalis sudygsta.futknq 6 nnptL Je gili- zuta nlretna afdvtr. pateikQ ant sekJq maiselio. Sliauzianti. Jarmas uelis padeda- filLi. kuri svyruoja nuo l8"C (Z€miausia) iki 25-28'C (auHdiausia). senu|erts lwrsqe). niu- reikia prapliiti. kurie Gleid2la ileirs trelius Gcbenes. streptoLarpus bei san- Sveiks laps mpjauwuts mto. snsivijnsias Sahis nauj4 icm9. Dideles s6klas geriausia seti po vicn4 durpiq puodeliuose. 2 Supjatstitnnts ilizrxzi 5'.io. Susi- Poprosiiousi douginimo bridoi Saknu dalijimas (-+ pieSinys kaireje). Taip geriausia atjauninti augalus. Sahiagumbio dalijima-s.maZo gCliag"uo&.I I r E { v€lnsi Saloq gdutuh padalinti aitriu peilin. Naujas uglis i5augs iS slaoteles vidurio. kotas ikGamas I vaadeni arba drigr4 smdli.siprans trotininio augalo.nti salima ausalus. to- Svarbu: &ugiamcdiq ioliq poicmistiebo pjuvirt victrs tudbojau pabarstyti mcdiio anglics mlltcliais! Sakniastiebio dali iimas. Kuo ivieiesods seklos.ldomis S i ktni n I ai s1!do i gi nt i DILt miSmnq galima iiauginti ii sEklg. kad maffqsi &igq augimo vietos. tuomer supjaustomas dalimis taip. Douginimr lopo dolimir Taip laug|nti galtfa begonijas. lapai apkarpomi paliekant 2/3 ilgio. maias. I 3 Gatulilius'guli. Saloiagumbis pirmiausia padaigimmas.dubeniliuce scjai. E F= I - pami*yti. Fjawo we@s afupw] apaztow t. . Skotelig Sakoijimas (+ pieSinys kai. Augalus atsargiai. Nurodoma optimali daiginimo temperatua. kurie saugo nuo dygimo. taigi juos atidar-'ti geriau prieS pat sej4. do mas ant. su Ze- Daugininoc s6Honir Daugeli kambariniq gdlirf rlSiq atlank4 gali- seklas durpirf puode- Douginims sd. arjas tjq pradedaniiajam Iluose nesunlat net nut<a sok. kad kiekvienoje dalyje liktq beot po 2 aloites (uglio prutrpurus). SeD4 i€m9 lruopsiiai iikratyti ir abi pnscs pasodinti I Ea E Douginirncs t- Skroteliu Saknijimas.tai truo motidiDio augalo atsktti vinitnis auginiai. Sakniastiebis &lijamas taip. Atlankos (-+ piesinys kair€je) . Vilsvuoliq skotelcs galima pamerkti i vanjie deni kad ir Zemyn galva vis tiek isiiaklys. Taip dauginarnos viksrruoles. Kai kurie sdklq prekijai laikojuos tam tilcuose maiieliuosc..6 cm dy'dZio gabalelbis.ji lumniios). bct ry*ingai atskirti.i@i iliffi i snguo ipn? augimo lzyptimi. ar priei sej4 jas parnerlCi i drungn4 vandeai. smulkias scklas . Visuomet geriau paisyti patarimq. reje). Ten nurodoma.fvs tokius ouidelius netiths pelrauga.

Patogumo ddlei galima suletrkti perpus laKtq popieriaus ir juo berti seklas i din4.nas iDiaunanas.t) Sdiinukas persodinat rr's.rPsPawwnut. dn-rngnu vandgniu. liekas: pavasaris. kad i3 izmis ploruoju pilavimo lazlelis Salu p.-i'viesioje.idtu priwirtinanas polieiileno naiielis. o norint greidiau praiydiati litai augandius kaktusus (-+ pieSiniai: Kaktusq skiepijimas).s. kurie sunl. lcotonams. Kad skiepas gerai prigyq. kol iibrinksra. fatsijorns. antrauktt luos vts rcliau ien4 nuo kito ! neimy. arba atjauDira mi labai dideli. %m9 Glyginti. kad ant 3 Kai -sal! ir daigeliai lj). l(oip Yande ns per te Hirl"s nupilamas.i durpig puodelius I Durpia sbitulilbi sa/cdam i dideli pioLstb indq ir laistomi driignu vaideniu.. bet he sauli toje vietoje. virsutinb 2emes sluoksois u. Indas pastatomas iiltoje. Piivio ieta pabargoma iaknijimosi hormonu. monsteroms. 4 Dagas pasodrrulntos tkt pd lapq. itin svarbu tur6ti gerq poskiepi. 3 Storuoju pil<auimo laideles gdlu Wdaront duobtua SiliaPuodZio inneie. 4 Po 6.pai.trtmqirnmi.lji pridedama dri6n1 kimiii arba rupiit durpia. Palanl:us laibirzelis. pnspau4zamrrs gwnere. dracenoms. Zmg apipurKti minkitu Seiinukq perrodinh s (pik oinr. si0os sulygsta. reikia nepamiriti indq dainai vidinti. Paskiep)'to l@ktuso iemd tui biti nuolat $iek tiek dreela jis hui blti laikomas iviesioje ir liltoje. kordiliaoms. Dubens apaiioje twi boti keramzito atba kito6 drenaiui tid<arn6 medZiagc beot pir. Ypai tinka Eriocereus jusbertii. maiielis nuimama.mi ponou*ricrl somonos Taip dauginami augalai. 2 Salau saliuLai truputj ji ve sudrelcq. Pohrirns$ l. fi lodendrarns. Tarnsoje dygstaoiiq augahl seklas per sieteli apiberti iemdmis f iiek tiek Seklas ppausti gillr. Poslcieois orapiaunanzc. kai aiglilas isleidLia lsknrs. J PrrcS suteda abu PJuwus &tf turft4 nuPlaun ote po Pton4 Sneztn4tl. fikarns pa. kai jau turi dvi siUaskiltes ir du tibuosius lapus.iai prigyja is auginiq. padaryti vageles ir i jas paseti siklas.abai smulkias sdklas pric6 sejq pnvartu sumaiiyti su smultuomet jos geriau pasikiu sm6liu skirstys. iiorm 2 | kiekvien4 durpi1 puodeli jspaudiiana siHa (maldaug i I cm g!' piama paubtu. - Perougusif ougolq diouninirnos ponoudoiorl comonds I Kami. seni ir apatinius lapus numeq augalai . kamrenas nupjaurutmas ir augalas paso ditamas 6t . 2 Po Dinvio .Sto storumo klodas. Sis bu&s tinka fikams..rrctq b[ti tik dusyk storesis ui paii4 €klq. zenc apltnEJl atsarSutr . 4 Inda loilzli4 Ziedai fldefumi tiksliai ienas sat kitu ir skiepds l(oktusq skiq*iirnos I Hylocereus miEtrnal Palaokiausias laikas: ouo balaodiio iki sausio. bet ne sau$toje vietojc. Dubenl apdeogti gaubtu. kad durpds neifd1iur4'. Zemes ant iioklodo pitarna tiek kad iki virsaus likq kokie 3 cm. Beje. Doudil. Sijiiit- j Daroma taipi pasiti i durpiq puodelius arba i dubeni sejai. Sefleroms. piitvio lqoitai aplvrinani a-itriu peiliu 2 Sl<iepiglis nupjaunanas i|'pinio ieb di iat ilEPai a?liginqry! . Echinopsis. apiberiana ieme ir apdcn- paubto susikaupusi rasa nuleluita kans auganl. polietilenu arba stiklu. 3 Maii.elis ir1uje ulritumas. I $ejinukis i#ruukianas - Ypolingoc olveiis: tcklus{ rkiepiiimos Kaktusai skiepijami ne daugnimo tikslais.iaknijamos lapus dar turiniios dalys. trarn tiliros Se le ni c e re us l*i Tri c ho c e re us tiAy s.

a./ \b Db. -"$ r . 7 '}- I]f LI .

61).vesioje. Vienq vaisiq s€klos nevalgomos. Palmiq s6klorns sudygti reikia i5tisq m6nesiq. Neuuleiskite ranlng. Tik vienamedius greitai augaldiu-s augalus pirm4 kart4 galima Siek tiek pahgsti po 4 savaidiq.. . Persodiltiems sdjinukalns reikia daug dviesos. bandykite vdl Li 1rauJo. 6465) ir cihusiniq (--> P. I5 tropilil aukitikalnirl kilusios Anavietis (RirDris g/atrctr. pasifl oros (+ P. 64-65). fiuikq. nesubrendg. tuinbary iena bcl G raiuolei palmei r eikia . Tuomet galima Sildornoje claigittisdti. I5 ten kilg augalai m6gsta va-sar4 buti lauke. . Ananasq skroteles arba imbierq iakniastiebius geriausia sodinti pavasari (-+ P. tod6l gdliapuod2iuose visq laikq lieka jauni.64-65). o i5 kitq vaisiq jas iiirnkite prieS valgydami.jq skonis pra-stesnis. Ypotingos skyrius: ougoloi ii egzotiikq voisirl s6klr1 Egzotiikq vaisiq kauliuk-us arba augalq dalis gaila Lirnesti. kai kurie augalai. ii jq galite iisiauginti [stabirl augalq.s). pavyzdZiui. sulaukg tam tikro alt:iiaus. o rudeui ir Ziem4 jie m6gsta ve-s4. pasifloros vaisitt (-+ P. Jei uisiDezgavaisiai. pa-sifloros vaisiq girntile. kad jos gerai sudygtq. frnikg (-+ P. Juk daugelis jq savo gimtin€je yra medZiai. SEklos tq vaisir!. o Ziem4 . Kai kurios sdklos nedygsta visai. rambutano (nuo sausio iki vasario. tod6l daiuai nepakanka patirties jq prieZinrai. o daugeliui tropiniq augalg tai butina s4lyga.rDoi kr uo D1tia i Dqrink- augal as t i k. Nors kaiais. Krurnai ir rnedZiai. tod€l apsi5arvuokite kantrybe ir lau- Neparnir5kite: . cyfomandr<x (Cy phonandra betace d e). persernono (Dyospyros tzrli). Jei m€gstate eksperirnelrtuoti. tadiau retas L:uris ii jq augitrarnas kaip karn- Dvgimo tmkmE labai skirtinga. kitaipjie isstyps- Ii ta ir nusilpsta. kuriq ne kiekvienas turi. alonos (nuo rugs6jo iki va-sario. - lios. granatq (nuo birielio iki gruodZio).taip pat neprinolmsios ir nedaigios. bi to. juo ilgiau dygsta. rnanSo. anauasai. guavq.Siern-s augalams reikia daug Sviesos. dr1 (Anono chcrimola). rnaogostanai.t uui"iq seklos gali buti pa-ialu-sios. - Pashqi iSiuga abu pirmieji lapai arba lapq poros. negu augalo lapai. jei i5 karto nepasiseks. ii kuriq kilg ir musq kambariniai augalai. 65). Dygimo trukm6 labai ivairi. -+ P. . 64-65).. guavos (nuo kovo iki liepos). Nuplovg seklas uusausinkite milkitu popieriumi ir dar kelias valarrda-s padZiovinkite ore.Zo"e pitlt. kite. paprastai jq skonis smarkiai skiriasi nuo lprasto. net ir augdami geliapuodZiuose arba kubiluose. Juo didesn6s s6klos.s atogrQZos ir Vidurzemio (Per. iruqs+akanteq sal a paprastai dygsta lediau negu ioliniq augalq. Pirmiausia diwos paviriiuje pasirodo viena arba dvi (nelygu koks augalas) seklaskiltEs.S6iinukq prieii[ru S6jinukams dygstant dirvoZemis privalo buti nuolat dreguas ir Siltas. Silurncs va-sar4.kitas ii ietq. subrauding mrlsq taip megstamus atveztinius vaisius. apsipila iiedais. auga tuose padiuose ka-ituose. mango. citrinq. iki gruodZio). Galima uZ claigeliq ji atspilrpastatyti balt4 plokie d6s Svies4. guZ6s menRnlaJos ctcSancu4. apelsinq. o seklos dar Za- dinti daisu-s. tuomet jos nedygs. kruie skinami pusiau sunokg . 64). figq. iiedqi ir voisici Xoip ir ii kur gouti s6klrl Ii s6klos uiauginti egzotliki auga- priklauso nuo to. MedZiq s€klos VidutinC. kokoso.s) ir aloua esanclq malstmgqju meqaagq v|slskai oaka*s pirmosiomis savaitdrnis. palrndms) prireikia i5tisq rn6nesiq. lidio (nuo sau-sio iki kovo ir nuo ge- brandina vaisius. Dar viena-s privalumasr s6klos i5 vaisiq yra labii SvieZios. papaJos. S6io S6ti galima tuojau pat isdmus sdkIas arba po keliq dienq. dirvg?:myje. geriausia mo lysv6je._ - Tre5li dar nergikia. Ne bet kada bigysite: ananasq (uuo rugs6jo iki gruodZio). 53 . Nuo tada privalu kasdien atidengti Baubtq kev€dinti ir grnlioms valandoms . Iitisus metus gausite trusipirlli: avokados (+ P.avokados ornericano). kitiems (pavyzdiiui. nesjos tGdios. 64-65).Vieni augalai sudygstajau po kelirl dieng. nes barinis augala-s. Andq aviediq (nuo sausio iki birZelio). Taigi jiems reikia daug Sviene masos. granatq. daigai plaZlq! Beje. taigi jos Siaip ar taip yra atliekos. guavos. Tokius vaisius alskirsite lygiudami jq spalv4 su prinokusiq vaisiq spalva. laikomi isaulyje atogrQZq atveZarn i. pavy zdiini'. kudos ahodo kitaip. Nedygs ir suzeistos (plapjautos) s6klos. kada ir kokiq vaisiq alsimrda parduotuvese. nuo birielio iki spalio h gmodZio m6nes!. nes vaismediiai lai rela-s lflrris sukauna Ziedus ir su- dainiausiai buna skiepijami. be to. dr€gmes ir Silumos iiau kaio 15"C. kokoso bei imbiero vaisiai. Igzolikos dvelksnos ii turi buti -koks. Tuomet sejinuk4 galima persodinti (-+ piediniai P. apie lO"C patalpoje. lidio (Litchi chirerisi.

I5 s6klq i3auginti augalai Zyd6s tik po 8 -lO metq.taigp'uZiluelr: i3tisus metus Sviesioje. vasar4 iiltoje. pasdti Zemdmis uiberti nereikia . - nvokcda) Kur lailcyti ir kaip prDiurdti: jaunus augalus. augimo periodu - gausiai. pastatyti iviesioje.saul€tovretoJe. Perseo cmeritonc. v6sioje (10'C. 54 . Ziemq vdsioje (mazdaug l5oC) vietoie. apdziovinti. dqtulinis tinikag Ccriro popryo. drdgname ore.. Kur lail7ti ir kaip priZiur6ti: iStisus metus Siltoje. vdliau . Apiberti Fiuikq kauliukus i3 pirktq finikq 2 -3 dienas brankinti Siltame vandenyje. Kur laikyti. Kur lailcyti ir kaip prDiureti Passiflora. vasar4 Siltoje.dYgsta tik iviesoje! Daigai pasirodo po 2-4 savaiiiq.Koip toliqu ouginti bei priiitr6ti egzotiikus s6iinukus Iorlunello morgorito. posifloro Sdklas nuplauti. bet ir neDerlieti. P.Sviesioje. kas 14 dienq po truputi patrgs- istis.s metus Sviesioje. Ziem4 v6sioje (apie l0"C) vietoje. Laistyti vidutiniSkai. vietoje. Sudygsta po keleto dienq. Vasar4 Sausiai laistyti. Vanders negail6ti. Sviesioje vietoje. 124). (-) Kinknnas Phoenix doctylifero. Kulai\:vIi rr-k3ip+lizi-UdA ti. Pqssif loro edulis. omerikind pers6io (voisius Kauliuk4 nulupti ir pladiqja apatine puse ikiiti i dirva. kinkonos Kauliukus s€ti i 3ildom4 daiginimo lysvg @G22'C). Zemd turi b0ti nuolat vidutinGkai drdena. olonu Zemds sluoksniu. popoiinis mepopoio) lionmedis (voisius Seklas nuplauti ir paseti. UZmauti polietileno maiieli. Nuo mgsejo laistyti maziau ine5ti vidun. Jaunus augalus kasmet pavasari persodittti i geliq Zemg su plastiko guntoliais. nuo Seguzes V]ouno Je geriausia lauke. S6klos sudygsta po 2-6 m€ue- - sirl.

. padeti plokidiai ant dirvos (sodinti tik i specialq dirvoieml) ir uiberti nedideliu iemds sluoksniu. Zemd vis4 IaiQ turi biti Siek tiek drdg[a. . atsuktomjs Pastatyti Sesilyje Siltoje vietoje.taJp+riajlrrlljt nuo pavasario iki rudens Sviesioje. ' i viriq..F lltll| -. Siltoie vietoje. Saloriastiebis Ziemoja g€liapuodyje Karn biur o temperatdtoie. pirmasis [glis pasirodys po 2 mdnesiq. Rudeni leisti nunylrti..'-. imbieros Saloiastiebi su aL-utem js. . Lullalq!. o oavasari vel i<leidzia Iilius. .'''' -<= -roI' Zingiber officinole. {si!csa_.

. Tai D1tlkt SVeIQtrne tr vteI1 koip niekos kitas puoiio nonus ' p o il sir ri. yPdi vasarq. Svar bu jr cngt i vtd i t r i trrc ld-ngclius ir p. e ia. kuri os ap sd gohl augal.iolumo Vi-s daugiau kas jsirengia iiemos sodus.us.ttoqlas ?llt tzcs afDa littola fu|as. . nuo vlQuQlcnLo kqitros. a u g.al a i gauna dauStau swesos neSu ant polaltgcs.

a1 I I I d I S ZI Cll O I S Z'tQl - t1 U S olcandras. i-vi e s o s i. 67 .irris 7. lubas Siaue jau.Antranre plone vaisius |edantis opelsinnedis.it'clPric. yro ir d .lvirti storlapioi (prielqje). . veili pasiflora ir nereiklfu aspi distrq Lvdrtatds.kiane iolu- ! inn n lria is I ap ais (lei t- ui ktrs ( ka ir ij e ). be kiq."troikusi kokoso pa| - siekiantis BendZaneno bei lilodcndras nije).nos kanpcljje.

Y} E J
\, I I I =

oY a C)
E
I

A
Akoriridos
Speciali priernotrE voratinklinerns ir kitokiorns erkerns naikilti, nors tilrka ir kitos vabzdZiq uaikirirno priemon6s (-+ Insekticidai). Tai daZuiau-siai bulla uruodyta aDt ipa-

ApnoSos
Tai kalkiq ir tr4sq dmskq uuos€dos molinio gdliapuodZio i3oreje. Jos su-sidaro laistalt kalkingu vandeniu arba per dainai trgiiant. Salinamos valdeniu praskiestu actu ir Sepe6lirr Saklins valyti,

Apvoisinimos
Vyriikos iiedadulk€s spennio susiliejirnas su rnoteri5ka kiau5ial4ste.

FE C)

Areol6s
Puhrotos pagalvCles ant kaktusrl
speuelig galq, iikilirnrl pavirlitl arba briaunq kra-(tq, i5 lariq auga spygliai ir daZniausiai Ziedai bei Dgliai. Kiekvieua kaltusq ru3is turi jai b[rding4 areoliq rait4.

E

kavirno.

Akiovimos

I =

6 E H = l- E YI h
I

Dauginimo birda-s, kuornet vedingo augalo skiepnglis arba akis sujrurgiami su kitu augalu. Abu taip suauga, kad poskiepis irna^si aprupinti valdeniu ir maistilgosiornis medZiagornis, o skiepuglis, arba akis, leidZia [glius. Ii karnbariniq arrgahl daZniau-siai akiuojarnos Cirr.ls ru5ys, L:uriq sdjinukai neretai surkiai pnzysta.

Asimiliociia
palla-ius) - suvienodirti, daryti pana-iiu, "priimti savin", suvirikinti. Botar koje tai reidkia svetimkuuitl pavertirn4 savomis rnedZiagomis. Alglies dvidegiuio a-sirniliacija dar vadinarna fotosinteze (--)), Jas metu susidaro aflgliavande[iai (i Zaliuojandiarne augale be Sviesos energijcxi neryksta). Asirniliuojant azot4 pagaminarnas baltyrnas.

Asimiliuoti ootydikai c.ssirri/is

=

Alkoloidoi
Azotifigos augalq rnediiagos, veikiandios irnogaus nervq sistem4, Alkaloidq turi: difenbachijos, kavamedZiai, arbatkrutniai, laurarnedZiai bei visi bulviniai. Kadais net labai maios alkaloidq dozds gali buti rnirtinos.

\r,

I =

Alougos
Jauni augaldliai, lmrie i5auga i5 stiebo, iileidZia ialaris k tuornet gali br-rti atskirti nuo motininio augalo ir

a C)
I =

funoroi
-+ Pinnoji pagalba iitikus bedai,

P.52,s4.

pasodinti. Tokias ataugas leidiia agavos, brornelijos, cl orofitai, pan-

dalai (-+ pieiiuys P. 58).

6

Anglies dvideginis (COz)
Be,spalv6s ir bekvap€s dujos, esan-

Allonko
Tai vienatnetls arba dvimetis augalo lglys, prilenkta-s prie Zernes, pritv ir:tiflta-s ir apiberta-s iemernis. Satqris susidaryti skatina ihukimai arba ipjovimai lenkirno vietoje.

dios ore ir diwoje. Fotosintez6s metu augalai i5 jq gamirra-si

algliavaldenius.

Apdulkinimas
Ziecladulkiq pemelirnas ant purkos,
Perneia vdja-s, vanduo, vabzdiiai,

Almoinu
Salrtrurnpa: var.=varicla.s. Vadinama dar veisle (-+),

paulddiai arba Zmogw, pavyzdZiui, teptuku.

Apipiouslymos
Butina priemond augalui formuoti, atnaujinti, paskatinti leisti uaujus uglius ir tankiau Sakotis (-+ P. 44).

Atromin6s Soknys
Tokios orin6s iakuys, Iauios susilietusios su Zeme ima Sakotis (pa-

vyzdiiui, monsteros).

Alronko
Tai augahl veislinhkystes s4voka, dar vadinarna selekcija. Jos metu atmetami tie augalai, kuriuose leaptinkarna ketintq sukurti arba su-stiprinti savybiq. Atnnka \yksta

ir garntoje.
58

Atiola Kitaip - nglys. Jq paprastai sudaro lglio a-iis, lapai ir vtSuninis purnpums

Auginioi
SodililLastdje taip vadinatnos auniu gali buti
galo dalys, kurios kiSarnos i Zetng arba valdeni, kad isiaak)ytrt. Augigabalas, lapas arjo dalis (-+ P. 58).

Bioterhninis kenkeirp noikinimos
Kerkdjq naikinirna-s ne ruodais, o
kitomis priernor6tnis, pavyzdZiui, geltonai nudaZytais, vandens pripildytais indais, geltolornis klijais i5teptomis lertelemis (uuo arnarq, balta-spamiq ir iieminiq uodetiq), viliojaldiornis rnedZiagornis ir masalais. Kartais kenk6ju,s galima paprasdiausiai nubraukti. nurilkti irba uuplauti valdeniu.

lglio viriln€, kamieno

Augolrl opsougos prienon6s
Chernikalai, kuriuos po kuopdtau-s patikinirno, retnicntis augalq apsaugos istatyrnu. leid2iam:r ttaudoti augalq ligoms gydyti ir kenkdjarns

Aukirus komienos

Augalui, kol jis iiauga rorirno aukidio, nuolat nupja[storni Soriniai ugliai (iakos) - taip stiprinarnas pagrindinis lglis (-+ pieiiniai

naikinti.

P.44).

Augohl opsougos iinybos
Oficialios'lstaigos, paga I augalq apsaugos istatyrn4 ikudos daugelyje Vokietiios miestu. Jos teikia iufor-

Arotos (ll)
trijq svarbiausiq maisto medZiagq,jo bula bernai vlsose
i5

Bonsos
MaZa-s,

Viela

nyldtukinis, gdliapuodyje

iiarrginta-s rnedis, japoml rnena-s arF

macij4 iodininkains megdjarns visais augalq apsaugos klausimais, dazrai rengia netnokamas kotsultacljas.

trAiose. Be azoto augalai uepasigarniutq baltyrnq, ueuZsiaugintq lapq bei atzalq.

Bi ti tokius medzius. Japoni3kai
Dor = puodas,.sai = rnedis.

Botoninis povodinimos
Tai mokslinis visame pasaulyje pripcZillta-s augalo pavadinirna-s, Botanini pavadio.irnq sudaro kelios dalys: l Geuties pavadilimas, pavyzcliiul, Fic us. 2. F.liies pavadiuinas, pavyzdiii elaslica. 3. Veislds
pavadinimas, paryzdiiui,' D ec orc'. Taigi visas augalo pavadinima-s yta Ficus clastica 'Dccora' .

Augolr; souno
Soditiukai papra-sdiausiai uZrnaula
ant gdliapuodZio polietilerro rnai3eli (-+ pieiinys P. 59) arba sandariai u2dengia stikline plokstele s€jinukq deZg. Tokia priernou6 sutnaZina garavim4, neleidZia atialti diwai, ora-s po stildu ar plEvele nuolat blua
drdgnas. Tai itin palalkiai veikia sodinukus ir pa-sdta-s seklas, au-

Boktedios
Tai vienal4sdiai seuiau-sieji gyviai. Jq esarna visur. Skaidydami organines rnedZiagas jie garnina kornpostq ir prisodrirra Zerng rnitrerali.rriq

Brinksroniir; durpir; puodelioi
Nuo vaudens isbrilkstaltys durpirl skituliai. Puikiai tinka s6jinukams ir augiliarns. Jaunus augalus vdliart galima su visu puodeliu persodinti ! didesni ind4 (-+ P. 61). Toks Ziedynas atitinka varp4 (-+ pie5irrys P. l5) sustorejusia aiitrti. Burbuol6rnis Zydi, paryzdZiui, ajerl al,

giuiai geriau iaknija-si, o s€klos
dygsta.

Augimo kugelioi
t Uglio virinniq, Satcrq galq ir prunpurq augirno ta-ikai.

Augimo nediiogos

+

rnedi,iagq. Kai Llrios jq rGys ititt svarbios augalq rnitybai, kitos sukelia sulkia-s ir daZniausiai neiSgydoaugalai d6l neaiSkitl mas liga-s prieZasdiq nususta arba ima pnti,

Burbuol6

Honnouai, SckrLijirnosi prepara-

tai.

Boltosis olieius
-+ Vasarinis alieju-s.

Augimo periodos
-+ Vegetacijos laikotarpis.

Bohospornioi
-+ Pinnoji pagalba LitiLLs b6dai,
P. 52, 55.

Augino reguliotodoi
MedZiagos, kurias Glaisto arba i5pur.ikia sodilirrkas, kad sustcbdyttl augirnq 'Lr paskatintq augti so[irrirrs uglius, Taip sufonnuojarni neiil isg, Sakoti, veSIus augalai. Vos tik augimo reguliatoriai liauuasi veikg, augalai v6l auga kaip buvg. Kai kurios 5iq medZiagq skatina arba paanJ<stina Zyd6jimq.

Bonblys
Sustordju-si stiebo dalis, prie kurios

laikosi lapai. Kai kuriq augalq (pavyzdZiui, gvazdikiniq) bambliai

itin sustordjg.

Biologinis kenk6iv noikinimos
Naudojarni uaudingi v alxdiiai, ivairus antpilai, augalq stipdnimo priemouds, pavyzdZiui, aromatiliai dezodorautai (-+ P. 50) arba augalq

nuovini.
69

Dozovimos

C
Chemile medZiaga, reikalilga ttn, kad diwoje geriau tirptq geleZies junginiai ir augalai galetq jucs lsisa-

do.si.s = daviuys. Teisinir tikslus augah; apsarrgos priernonitl, trEiq arba valrdets tatn tiL'ro kiekio skTrirnas.

Graikiikai
ga-s

Drenoios Doliiimos
Dauginirno buda-s, tinkantis augalams su daugeliu ugliq, pavyzdZiui, bromelijorns, elksinei, kalatejai, neretai pardalui. ArgliSkai, d r a in a g e = sausinirna-s, drdgm€s pertekliaus Salinima-s, Dregrnds pedeklius augalarns daZniausiai kenksminga-s, toddl ji bntina ialinti, ypad jei augalai pasodinti didesniuose g6liapuodZiuose arba kubiluose. Ant indo dugno priberiama Zvyro, smdlio, kerarnzito arba rupiq perlito gabaleliq. Kad dreuaZas esimaiiytq su Zeme, tarp drenazo ir substrato sluokniq
lklojarna-s kariinio arba palorlq sluoksr1is.

Chelolus

viuti. Sodiniukai m6g6jai uaudoja,

pavyzdZiui, geleZies chelatus. Rusvai ruudoni milteliai istirpinani laistomajame vardenyje ir juo laistoma gydant nuo chlorozes.

Douginimos
-+ Gereratyvinis dauginirna^s, Vegetatyvilis dauginirnas.

Chenrin6s ougohl opsougos

priernon6s
Kenl6jus naikinandios chemin6s medZiagos. Netir*amai arba neatsargiai naudojart pavojingos ir Zmogui, Jos buna daugiau arba rnaZiau uuodiugos, reta kuri visai nepavojinga, toddl paprastai paZymimos

Deguonis
Kvdpuodamas augala-s pa-siima deguon!, reikalhg4 suvi$kinti orgaliues rnedZiagas (-+ Disitniliacija).

Reta-s

Taip gaurmna energijos augirnui.
Ore

yn apie2l%

deguouies.

atitinkamais pavojiugumo simboliais (+ pie3iniai : Pavojaus sirnboliai). Tai iusekticidai (-+), fungicidai (-+), akaricidai (-+),

Dengionieii lopoi
Dengiarnieji lapai iSaugg aukidiau
nei

priemon€s nuo nematodq (+ Ligos ir kenk6jai, P. 54) bei SliuZq. Pagal naujEji augalq apsaugos istatym4, priimt4 1988 O7 01 Vokietijoje, augalq apsaugos priemooes, llet ir visai nekenksminga-s, leidZiarna pardavin6ti tik aprnokytieurs darbuotoJarns,

pakeidia Ziedlapius (puarsetija). Bet katais tai pakitg lapai, skirti

privilioti, todel btura rySkiq spalvrl ir
da.rns saugoti bei vabzdZiatns

tikieji.

Kartais jie skirti Zie-

Dr6gme kaupiasi,jei vartduo uegali ' Dutekdti ir tvenkia-si Zemeje. Kai valdeus perteklius iistumia i5 Zern6s deguoni, iaknys ima dusti ir puti. Todel butina pa^sinipiuti, kad valduo gerai nutekdtq (-+ DreuaZas).

Dr6gnds pedeklius kurls augala-s ji pakendia.

Dukterinioi svogun6lioi
Tarn tikri svoguldliai, iaaugantys
svogr-urq

puvenoms arba vandeniui rinkti, pavyzdZiui: rudi pladiaragio lapai.

lukitq

paZastyse, pavyz-

dZiui, meilenio (lli12 les).

eastrlt

veis-

Dirglumos
Daugelis augalq jarrtrus kuo ivairiausierns dirgikliarns: iviesai, Saldiui, !ilLunai, cherniudrns rnedZiagorns, lyt6jirnui ir, Zinoma, srtZeidirnarns. Akivaizdiiausiai reaguoja rnimoza (Mirtrcsa pudica). Jos plunksni5lo1 lapq koteliai turi sqnarius, kurie vien&s po kito, iki pat stiebo susilenkia vcs juos palietus. Daugelio augalq (pavyzdZiui, paprastojo ki3kiakopiisdio) lapai arba Ziedai Sviesoje pra-siskleidZia, o tamsoje susiskleidZia.

Durp6s
Kasatnos nu-sau^sinus pelkes, rnalarnos ir pahrojamos i rnaiSus. Naudojarnos sodo iemei gerilti ir g6liq Zernei ruosti. Pa-siaruoju lnefir vis dainiau vietoje drupiq naudojarna srnulkinta medZiq iievd.

Chloros (Cl)
Dujind medZiaga, lrnaiSorna I vandentiekio vaadeni dezinfekcijai. Augalams kentsminga. Chloras i5ganroja, jei vanduo pastatomas nakdiai nusistoveti. Kita vertus, ct ora-s vienas id rnikroelernentq,jo ym mineralinese trqsose.

Durpiq puodelioi
Gatninarni ii presuotrl durpiq. Puikiai tinka s6jinukans ir augiriarns. Jaunus augalus v€liau galima su visu puodeliu perkelti i didesui ittd4.

Chlorofilos zaI augatmlat

oarzal, oe Kunq nega-

moglobine atitinta magnis chlorofile.

li rykti fotosintezd (-+). Sardata panaii iZmogaus kaujo. Geleil he-

Dygimo tenrperoftiro
Diwos ir oro temperatura, kuriai
Kiekvienai rniiai ji gali bnti skirtinga. Vienq augalq sdklos geriau v€soje. dygsta Silumoje, kitrl
esant geriausiai sudygsta stsklos.

Dvimelis ougolos
Pinnaisiais rnetais iileidZia tik lapus, antraisiais Zydi, veda vai-

Chloroz6
P.52,54.
-> GeleUies arba magnio tr[kumas

sius, o paskui mirita, pavyzdZirri,
Emcurt afJine-

-

Disiniliotiio
Prieiingas asimiliacijai veiksrna-s

Cisternq
Bromelijq skrotelds darinys vandeniui ir maistingosioms medZiagorns rintrti (-+ Piltuvilis).

(-+), dar vadinarnas kvEpavirnu, Jam vykstant energija ne kaupiarna, kaip asimiliacijos metu, o atpalaiduojama,

70

Dvinomis
Jei vienos ruiies vyri3ki ir moteriiki Ziedai auga at.skirai ant skirtingq tos padios ru5ies augalq,jie vadina-

Irerinioi olieioi
Dainiausiai rnalolaus ir stipraus
kvapo lakicsios rnedZiagos, kaupiamos liaukq l4stel6se arba maZytese aliejq kaupyklose, pavyzdZiui, gardeuijq Ziedlapiuose, kvapiosios pelargouijos lapuose, irnbiero
Saknyse, cinamono Ziev6je,

Iiloklodiio
Graikiikai p&v//or =
lapa-s,

k/arlo-s = iaka. Augalo stieba-s), atliekanti lapo

pakit$i
fulkcijas

(plokidia, yliika) iaka (kartais ir
(vadinarniej i lapiniai arba epifitiEpiphylrriai atogrqiq kaku.sai

mi dvinardais. Toks yrc,p vyzdiiui, gluosnis, o i5 karnbaridq
g6liq -._ akalifa (.4calypha hispidn)

ir pahnes.

pipinl

/alrl ir kiti).

-

s€klose arba citrinq vaisiq Zievdje.

Botalikoje augalai su dvietn ii iono iiddstytomis skiltirnis (Dicotylerlozeae). Pagrindine ialois daZniausiai iSauga tiesi, lapai ivai-

Dviskiliioi

Iiloksero
Etilenos
Dujq buvio augalq honnona-s, kuri
i5skiria nokstantys vai^siai (pavyzdZiui, obuoliai, citnr-siniai). Bromelija-s skatina Zyddti, orchideja-s bei kiruoZes, prieiingai, mesti Ziedrr.s ir

Vabzdys kenkeja-s Phylloxera vos-

ratrir (-+ Pinnoji pagalba iStikus
b€dai, P. 52).

riq formq, juose
Eyslq'

-

visas raizgiuys

purnpruus.

Fosforos (P) Viena ii trijq pagrindilir1

augalq

rnaistingrjrl rnedZiagq. Fosfora-s

Itiolirriio
Praucuzi5kai c/iofu = iSblyakgs, sunykgs. Neuonnalus augalq augirna-s del Sviesos stokos ir Sihunos pertekliaus: stiebai ir lapkodiai iStista, lapuose rnaZa arba visai n€ra chlorofilo, audiniai rnenki, ddl to augalai btura gleZni, trapiis, greit liita arba isgula.

itir reikalinga-s formuojautis iaknims, Ziedalns ir vaisiarns, skatiua nokim4.

Fotoperiodiznos
Augahl priklausomyb6 nuo dienos ir uakties ilgurno santykio. G6lininkq naudojarna Ziedrl fonnavimuisi

valdyti, pavyzdZiui, cbrizaltetrrl ir

puarsetijq (+ Trutnpadieniai augalai, Ilgadieriai augalai).

Epidernis
Viso augalo kuno i5oriuis audiniq sluoksnis. Kai kuriq augalq epiderrnyje yra kalcio karbonato alba audiuius stiprinardiq silicio jurginiq.

Evoliueiio Lotyrilkai evohttio = iSsirutuliojimas. Pasaulio kitirnas, raida, l€ti ko-

Iolosinfezi
Orgauiniq jrurginiq susidaryma-s i5 neorgauiniq medZiagq d6l iviesos poveikio (graikiSkai photos = lviesa,.synlftesis = sujulgimas, sudaryma-s). Jos tnetu lapai per savo

Epifitoi
Taip vadinami augalai, krrie savo atogrqZq gimtineje apsigyve0a rnedZiq bei kmmq vainikuose arba Sakose (-+ pieiilys P. 4O). Daugelis jq (kai kurie papardiai, bromelijos, orchiddjos) i5leidZia orines Sakuis,

kabiriai kitirnai, rnokslas apie gamtos raidq. Augalai, kaip ir visos gyvos butybds, rutuliojosi ii paprustesniq i suddtingesrius ir tobulesll1us.

rnikroskopirf o dydZio Zioteles pairna ii oro anglies dvidegili ir Sviesos, chlorofilo bei vandeus pagalba pavertg j! angliavandeniais, iilaisvina deguoli. Be augalq ir jq gebeji-

jomis prisitvirtim ir pasiima mai-st4
bei dr6gmg, Lruriq negali pasiitnti ii Zem6s, Gyvenantys arrt kitq augalq

epifitai nera parazitai.

lpifitg koloniio
Di(btioai sukurtas irenginys kambariniams epifitams auginti. Tinka tikri medZiq kamienai arba Sakos, nendriq stiebai arba samanomis apriStos lazdos.

F
toseiociio
sujuostdjima-s. Anornali, Kitaip panaii - gaidZio skiauterg kaktusq i ir kitU sululentrl ugliq augimo forma. Uglys auga rangydarnasis, to-

rno rnudoti ivies4 kaip euergijos Saltini Zerndje negalirna butrl isi-

vaizduoti gyvyb6s (-+ Asimiliaci-

ju).

Fololropizmos
Graikiikai
p/zo1os =

iviesa,

,ropo.s = posirkis. Augalq judejima-s pagel iviesq. Ugliai papra.stai krypsta iviesos lilk, Saklys nereaguoja ! j4 arba lenkiasi jos.

Erkes
-+ Pirmoji pagalba iStikus b6dai,

d6l suformuoja parnekliil:us

Iungicidoi
Chernin6s priernones nuo grybiniq ligq (-+ Pinnoji pagalba Litikus bedai, P. 52,55).

dar rius.

P.52,54.

Ferlilus
LietuviSkai
vaisinga-s. Antonimas stellus (nevaisilgas), Ziedai su lyties organais (tai yra su

-

-

Fuzorioz6
Zerneje esandiq Ftsari&/z genties (lieliatrs) grybq sukeltos ligos ( -> Pinnoji pagalba iitikus bedai, P. s2).

piesteldmis ir kuokeliais) yra vaisiugi, Ziedai be 3ir1 organq - revaisingi, pavyzdZiui, padidid€jg kr.r-itiniai hortenzijos Ziedai.

7l

Gen6iimos
-+ P. 44.

Grridinimos
Atsargus augalo pratinirnas prie pakitusirl ternpemt[rros bei iviesos s4lygq. Dar vadinarna-s aklirnatizacija.

Genties pwodinimos
Pinnoji augalo botaninio pavadinimo dalis, visada ra-ioma didZiqja
raide. PavyzdZiui,,4 eschynant hus,

Gumbos

Goidiio skiquter6

Saintpaulia, Ficus.

+

Fasciacija.

0entis
Botanikoje - slsteminis vieDeta-s, jungiantis artirnas augalq ruiis.

+ Pieiinys P. 14. Srlstorejusi stiebo arba rnaZiau rn6singa uglio ar daknies dalis. B[na po Leme, pavyzdiiui, ciklamenq bei grunbinhl begouijq, arba vAi jos, paryzdZiui, ceropegijq. Gumbuose augalai kaupia maisto atsarga-s,

Gorinimos
-+ Transpiracija.

Gorinimo v6so
Vdsa, atsirandalti garinirno, pavyzdiiui, lapq tran^spiracijos ( +) rnetu, bet gali kilti ir nuo drdgnos Zernds arba moliniq geliapuodZiq.

G6liopuodis oroliions
Tai Zemesnis uZ !prast4, bet to paties skersmens (dar vadirama-s trijrl ketvirdiq) g€liapuodis. Tinka auga-

3::::,:ry:':',1'.:lis j/zrL,ur, (zdutuuLr.
v

icklirnis'

pa-

Gegniikos
Taip vadinam&s netolygiai rned€jantis augalas ilgais, netaisyklingai augardiais igliais.

Gniuiulas
Saknq apraizgyta Zeme (kitaip daktrtl arba g€liapuodZio gniuZula-s) arba tarn tika-s presuotq durpiq kie-

H
Hobiros
Botaninis tennina-s augalo pavidalui, jo iivaizdai nusakyti (lotyniikai habitus),

Geleiis (Ie)
Svarbus mikroelemeuta-s, be hrio augalai nepasiga:niltq chlorofi Io ir

kis (durpiq gniuZula-s).

Gronuliolos
Lotytilkai granuluar = gmdelis.
Kokia nors grudeta rnedZiaga (tr4ios, diwoZernis, chemin6s medZiagos).

baltymq. Kalkiugose dirvose arba laistant kietu vaxdeniu geleiis jungiasi su kalkdmis ir augalai nebegali jos isisavinti. Tuomet pa-sireiikia jos trukumas (-+ Jei sutriko augalo gyvybiu6 veikla, P. 52). Augala-s gali tiesiogile ZodZio prasrne mirti badu, ues jam tmksta chlorofilui gaminti reikalingos geleiies.

llousloriios
Lotyniikai iaa.sror
= siurbejas. Pa-

Gryboi
Zernesuiqjq augalq skyriau-s auga-

lai, kuriq k[n4, neturilti chlorofilo,
sudaro gijq pavidalo hifai, mice-

razitiniq augalq i5augos, kr.riotnis jie prisitvinina prie arrgalo maitintojo ir siurbia iSjo sultis.

lis(+). Laikorni "iiukiliq rijikais",
mat gali suvir5kiuti celiuliozg ir ligninq. Jie gyvena puv€siuose, parazituoja (sukelia Zrnoniq, gyvnnq ir augalq liga-s) arba simbiotiikai gyvena su kitais augalais, pavyzdZiui, orchidejomis. Kai kurie jq tiekia svarbias Zrnon€rns rnedZiaga-s (peuicilin4) arba sukelia tarn tikrus procesus (paryzdZiui, rugirn4). Jierns gyvuoti reikalinga tarn tikra dregme ir temperatua, itin svarbi pH norma (-+), deguonies ir angliavandenilio koncentracija.

Hibridos
Augala-s, aLsiradgs sukryZrniuus e-

6ehonosios lentelds
Klijais apteptos ry5kiai geltouos

vielodo paveldimurno (skirtingq
veislirl, ruiiq arba gendiq) augalus. Lotytoi{kai hibrida = mi5nula-s.

jaldios vabzdiius (-+

spalvos plastma-sinds lentelds, vilioP.

5l).

Geniir; rniirunoi
Augalai, iiauginti sukryZminus skidingas gentis, ypad daZni tarp orchid6jq. Vengiant griozdiikq pavadinimq, daugiau negu trijq g:ndiq mEnurams DatenKirmas vlsal naujas pavadinimas. Pa*azdy s: Potina ra, kilgs ii Brassavola, Laelia, C a ttleya i S ophronitis.

Hidroponiko
Augalq auginirnas be Zetnds. Jie sodinami ! specialq grunt4, leidZiarili jierns isiSaknyti, pavyzdZiui, kerarnzit4, ir istatorni i ind4 su maitinarnuoju tirpalu.

llifsi
tlrklis. Siirli3kos l+stelds, sudaralrdios grybq vegetatyvi|9 dal!,j11 vaisiakiiniu-s.

Grybin6s ligos
-+ Pirmoji pagalba i5tikus bedai,
P. 52,55.

Graikiikai ftypfte = audinys, vora-

Generotndnis dougininls
Lotyniikai generare
ma-s

= gimdyti, gaminti, hlrti. Lytinis augalo daugiui-

sEklomis. Sdklose yra augalo embdonas, uZsirnezggs susijulgus lytinems lestelems. Taigi palikuonys nebitinai atrodo taip pat kaip motininis augalas. PrieSLrgyb€: vegetacinis daugiaimas (+).

Grynos

sn6lis

Higromelros
Kitaip

kiq, maiiomas i dirvoZemi, kad jis butq pralaidesnis vandeniui ir geriau pa-siskirstytq trdq druskos. Sis srndlis - svarbi sud€tind iemds s6jinukarns dalis. Karn barindm-s 96lems netinka spalvota-s arba statybinis smClis.

Up6s arba kvarcinis smdlis be kal-

- dregnernatis. Prietaisa-s oro dregnumui rnatuoti.

72

Honnonoi
Augalq gaminamos veikliosios mediiagos. Net labai maZi jq kiekiai stimuliuoja arba stabdo augalq augim4 bei raid4. Dar vadina$i fitohormona$.

Jonizuolos lroios
Ilgalaikes dirbtiniil sakl grudeliq pavidalo trqsos. iS l€to iiskidaDiios rnaistilgqsias rnedZiagas. Be to, iie

l(olis (K)
vybiikai svarbus: jo deka augalai tampa atsparils sausrai, Sahoms ir tarn tikroms grybelinems ligotns, Kalio yra visose pilnosiose trdose.
Kalio tr4iornis galima laistyti vistls
perZyddjusius augalus, kurie iki Ziemos turi sulnedeti.

Viena i5 trijq pagrindiuiq maistiugqjq medZiagq. Teigiarnai veikia l+steliU vandeis balans4 ir yra gy-

dirbtiniai sakai suri5a valdenyje
esandius

kietiltoius - cl ora bei kalkes ir ypad piverdia auginant
augalus hidropouiliu budu, kai reikia suminkitilti labai kiet4 valldentiekio vandeui.

Humusos ralti
Orgarind diwoiemio dalis, susidadel augalq ir gyvurrg liekaml biocheminio kitimo, kitaip tariant

- puvenos. Lotyniikai humus = md, dirvoZemis.

ie-

Jud6iinros pogol iviesq
-+ Fototropizma-s,

Kolius
Zaizdas uZtraukialtis audirys, lmr! uZaugila suZeista-s augalas. Tik jarn susidarius augLriai gali iileisti 5aknis. LotyuiSkai cal./as = stora oda, nuospauda.

fuodoii koield
Sejinukq ir auginiq liga, kuri4 sukelia, ypadjei tankiai snsodinta, dirvoZemyje esaltys grybeliai iaknq kenkdjai. D6l to augalai nuvlrsta.

l(onienos
Daugiametis, dainai sumed6jgs

ir

labai stolas, Sakotas arba reiakotas, Ziern4 neapmir5tantls lglis.

Augalai, kuriems reikia ilgq iviesos ir trumprl tamsos periodq, kad sulcautq Ziedus. Jierns prie5ingi tmmpadieniai augalai (-+).

llgodienioi ougolri

Konieno ruginys
Kamieno gabal6lis (parryzdZiui, difenbachijos, dracenos arba jukos), kuri galirna naudoti clauginimui (-> P. se).

llgoldk6s hqSos
Tokios tr4Sos (daiuiausiai grud6tos), kuriq maistingosios rnedZiagos labai pamaZu tirpsta diwoje, ilg4 laik4 po truputi maitindamos augal4.

Krpiliorinis efeklos
Koktusrp trqios
Maiai azoto turintis trqiq miiinys, tinkaltis kaktusams ir kitiems sukuleutmns, tikjokiu bldu ne epifitams. Galima isigyti gdliq parduotuvese,

Fizikiuis rei5kirrys, kuomet vanduo siaurais vamzdeliais "keliauja aukityn". Naudojamas dirbti am
augalq drdkinimui per atostogas (-+ pieiiniai P. 43).

Indq kulelioi
Augalo indai, kuriais vatrduo

irja-

Koupimo orgonoi
Orgallai, kaupiantys valderr^s

me iitirpusios maistingosios medZiagos keliauja aukityn, o

Kokifoboi
Augalai, kurie nem6gsta kalkiq, esaudiq vandenyje arba diwoZernyje (azalijos, kamelijos, apelsimnedziai).

ir

perdirbtos maistingosios medZia-

gos-Zemyn,iapadi4.

gurnrnaisto medZiagq atsargas bai, svoguneliai, tariatnieji -svogin6liai ir iaknia-stiebiai.

lnsektieidoi
Augalq apsaugos priernou€s, kuriomis naikinarni vabzdZiai.

l(eikioi
Sitaip vadilarnos orchid6jq ataugos.

Kolcis ((o)
Baltas metalas. Augalams - viena pagrindiniq maisto medZiagq. Stip rila audinius, sudaro s4lygas asimiliacijai (-+), suriSa augale atsirandandias riigstis.

l(ekerinis pwinyt
-+ Pirmoji p<t{{ pagalba iStik1's b6dai,

l(ek6
Tokia Ziedyno forma (-+ pie-iinys P. ls).

lfimbomosios Soknys

foulrumos druskons
Kai huie augalai itin jautnrs didelei tr4iq dmskq koncentracijai. Apraiymuose jie paiymeti t2ln tilau
Zentlu, Jiems reikia daugiausia puses arba ketvirdio nurodyto tr4.5q arba organiniq trq,5q kiekio.

SliauZiantys ir laipiojadys augalai jomis tvirtinasi prie medZiq karnienq, sienq bei atramU,

n

lfiminoi
Pelkiq samanos (Sphagunt squarroson i Sphagnun cuspidannl, arksiiau naudotos kaip dirvoZemio
orchi dejotns suddtin€ dalis, dabar

l(v6pwimos
Augala-s, kaip ir mes, dien4 nakt!

lopV d6nerlig6

kv6puoja visornis savo dalirnis. Ii oro jis pasisaviua deguoui, o iiski-

PS'5<

-+ Pinnoji pagalba iitikrr.s bedai,

baigia i5rykti. Galirna pakeisti per-

litu

(+)

arba stiklo vata.

ria valden! ir alglies dvidegini. Taip iilaisvinarna energija, sukaupta fotosfurtez€s rnetu. Tod6l kvepavirnas, kaip a-sirniliacijos prieiyb€,
vadila.rnas dar disimiliacija (-+).

lopr1 rnelimos
DaZnai augalai meta (daugiausiai apatinius) lapus del ueteisilgos pdeZiuros atba iviesos stokos, nors kai L-urierns tai bldiuga-s ruiies poZymis. Nurnetg apatinius lapus jie

Kolembolos
Y abzdliai C o I I e n
b o I a. Gy v etna tarp satnang Zoliq, ant ;ernds, valdens augalq, Kai kurios ruiys kenk6jai (-+ Pinnoji pagalba iStikus bdclai, P. 52).

sufonnuoja karniel4, pavyzdZiui, I)rocend t argindto atba Yucca.

loteksos
Loty[iikai Lrter = sk7stis, sultys.
Tai potkstis, baltos ar kitokios spalvos kiek nuodingas skystis, kurl iiskiria kai kurie augalai juos
suieidus, paryzdZiui, karpaZoliuiai.

Konloklinioi nuodoi
Augalq apsaugos priemon6. Kenkdjai Zusta prie jos prisilietg.

l(onleineris
Didelis platus
inda-s augalams,

dai-

niausiai pla^stmasinis, viertisomis arba grotuotomis sielrelemis.

Loikymos

l(rouiovimos
SuZeisti kai kurie augalai (fika-s, puarsetija, karpaZold) "kaujuoja" i3 jg teka syvai.

Daugeli augalq patartina Iai$ti SeS6lyje, ypad vidudien! bei pavasari, kai jie po tarnsau-s rnetq laiko dar nepripratg prie intensyvios iviesos. Prideugti galirna uZuolaidornis, ZaliuzEmis, plonu popierituni arba iei€ll metandiai^s kaimyniniais augalais.

iei6lyie

lqvos skoldo
Akyta mlkadnds kiftnes uoliena. Srnulki jos skalda rnaiiotna i dirvoZerni kaktusarns, kad jis brrtq pralaidesnis valder ui, lartdojama augilti augalus hidropouiniu (+) budu. Jos galirna isigyti sodinir*r! parduotuvdse.

l(rumos
Augalas suneddjusiais ugliais ir budingu iatcrijimusi beveik uuo pat
Zemds.

lionos
Dirvoje isiiaknijg augalai su lyrro
pavidalo sumedejusiais karnienai-s, kurie stiebiasi ! Svies4 lipdami, ralgydarniesi arba kopdarni auldtyn ir leisdami iaknis, Pavyzdiiai: rnonstera, fi lodendra-s, skindapas.

Loipioiontys ougoloi
Augalai, hrrie rsq galuose i5augila
apresorija^s, arba kibias Sahris, pa-

lGerofitoi
Daugiarnediai, atsparns karidiui ir sausrai augalai, gebaotys maZai iSgari[ti valderls arba kaupti jo alsarga-s savo audiniuose (kaktusai, agavos, alavijai, pluoitag€lds).

vyzdiiui, geber6.

loistymo kroifos
Gdliapuodiio nereikia prikauti Zerniq ligi pat viriarr-s, tuornet laistaDt valduo neb€gs per viriq, neiiplaus Zerniq ir tolygiai susigers i dirv4 (-+ Pieiinys P. 59).

lielwiikos povodininos
LietuviSkas, kartais liaudiika-s augatai sulielo pavadinirna-s. DaZnai
tuviDLl-s mokslillis pavadinirnas,

-

l(uokitin6s ioknys
Srnulkiausios iouinds iatoys. Kaip i5 dirvoZernio vauden! bei rnaisto rnedZiagas. Tod€l kuokitines Sahrys dar vadinarnos

tikjos ir siurbia

[opos
Svarbi augalo dalis, skirta mitybai (+ Fotosirtezd), be to, aprupina augal4 deguonirni (-+ Kvepavima-s), bei reguliuoja vandem apykait4 (-) Transpiracija). Lap4 sudaro lapo pagrindas, lapo kota-s ir lapo lakita-s.

pavyzdZiui, klivija (C/ivia). Tadiau daugelis augalq dar Deturi lietuviSko pavadinimo.

siurbiamosiomis.

l(utikul6
Lotyriikai cuticula = odeld. Plona
kutitro pl6vel€, detrgianti augalg lapq bei stiebq epiderml, daZniausiai atrodo kaip sidabro atspalvio apnaia ant kai kuriq augalq lapq arba stiebq, pavyzdZiui, sululentq (Co4,ledon, Se&tm) arba kallusq (Ccr e ur p e r uv ian us).

Lapai gali buti plokiti, ploni kaip popierius, stori, mesilgi, b€t buna ir spyglio formoa arba vamzdiniai.

Lipnios amarq bei skydamariq iislryros, aptilkamos ne tik ant lapq, bet ir art palangiq, grildq bei baldq. Lipdiu-s privilioja ne tik skruzdeles, bet ir riidis, kurios labai
apteriia lapus. Tudtuojau nuplauti! Augalai, kurie gyveua alt uohl ir alonerq (graikq kalbt lithos = akrnuo, pftlton = augalas).

lipiius

lopci su niiomis
-+ Dengiarnieji, gaubiarnieji lapai.

Litofitoi

Kutil:ul6 apsaugo

augalus nuo Sviesos pertekliau-s iSdZiuvimo (transpiracijos).

ir

lopo gyslos
Tai tokie kanale[ai, L-uriais i lap4
atiteka vanduo ir maisto medZiagos.

74

yra sveika-s ir spardiai auga. Minerolin6s trqios Neorgarinds trqios. cir*as ir kiti chemiuiai Morgolcpioi arba geltonornis d6rn6mis ar juostomis alt lapq (ose n6ra chlorofilo. Mikoelemerrtai grybus + helos Augalas sl. tiukamos ii karto vartoti augalams. perdirbirnas ir pa-iali[irna-s. araukarij os). po iiernos rniego. s4. gali sukelti ir virusai. zryfte-s = (Mg) ir siera (S). Mediiogq opykoitr Asirniliacijos ir disimiliacijos (+) rnaisto tnevienovd ir visurna Mimikriio GraikiSkai ariarilos = rnigdZiojirna-s. pavy z<Iiiu. gauna maisting+sia-s me- dZiaga-s su tr4lomis. Pagriudhds rnaistingosios mediiagos yra az ota-s (N). Biologijoje . brazda-s). 75 .Iki Siol uealiku. maisting4sias tnedZiagas pinniau- Meristemo Graiki5kai nrcristo-s = dalus. koddl orchid6jos taip iEjirnas su aplinkos daikais arba kitais augalais. reutgeno bei radioaltyviaisiais spinduliais arba clrernikama-s. tn-rkurnas gali sukelti ligas. kaita). MargalapiSkum4. kad vegetacija v6l prasideda.tai Zenklas. ttlikroklinrolos Vieuarn ar grupei augalq tarntyd sukurta geriausiai jierns tirrkurti aplilka. Menlglioi Nauji ngliai . hifq (-r). Priedingos joms yra orgaliles tr4ios (+). 43). P. dinio uglio. MorgolopiSkumos Lapai tuomet buna Zatsvai baltai arba Talsvai eeltonai d6mdti. dZiagq lsisavinimas. Meronlis Sodir rno rnedZiaga orchid6jorns. arba moteriikosios lyties augala-s. jos negali jo asirniliuoti). Ji galirna atpaZilti i3 statrneno pagrin- tiesioginiq saul6s spinduliq. Augdami tarnsoje jie vel sukaupia cblorofilo. Molio gurvuolioi Itin gerai vande{ sugedalrti medZiaga.liuksomelros -+ Sviesomatis. Augalas.lme. tlliirios hqSos Jose yra lvairiq orgalinig bei mine- raliniq rnaistingqjq medZiagq. kuris gerai leidZia metuglius. Augalq gaminarnasis audilys (augirno kngelis. kalcis (Ca). geleZis. Mutoeiio LotyniSkai aiatario = pa(si)keiti- Miltuotieii skydcmorioi -+ Pirmoji pagalba iitikus b€dai. [upo Vidurinysis. varis. i3 tiesq panaius i lup4 "nusileidirno takas" vabzdZiarns. - lllolininis ougolos Augalas. Biologijoje augalo supana- Lotyuiikai LrDelfu 4t. tai visq pinna sunkieji metalai. Inattgaras. SviesiuosJplotuose n6ra chlorofilo. garninaraa ii atogrqiq rnedZio Sliorea rnedieuos. daugintis arba prisitaikyti prie aplirkos. Moistingosios nediiogos tikos mineralhds medZiagos. Tai boras. Ji kuriarna Sildalt arba drekinant or4 bei dirvoZemi ir pana-iiai (-+ pieiiniai P. simpodinis (-+). pennaina. Miltlig6 -+ Pinnoji pagalba Gtikr-s bddai. Daugiausia yra ugliq ir ialcrq galuose. o tai tmnka ilgiau. kalis (K). Ve istinilkystEje v6lyvio nuodais kolchicinu sukeliamas dirb- tirai. rnaguis Tam Miirinai dar vadilami hibridais (-+). ddl kurio atsiranda laujq savybig. vieutisa-s. kad padidintq maithimuisi reikalingus asimiliacijos plotus. labiausiai atsikiigs orchidBjos Ziedo vainiklapis. fosfora-s @). plouq giiq. Pavojus: jornis galima augalus pedrpiti. butina chlorofi lui garniuti. kurie apdulkina Ziedus. bet daZniausiai nepakelia Graikiikai Monopodinis Graikiikai lroro-s = viena-s. Nors jq reikia labai ledaug. ii kurio auga Soninds Sakos (pavyzdZiui. ii k-urio susidaro pa-stovieji audiniai. gerai iaknijasi Sio rnedZio droZldse. ant kurio iSauga ataugos. virusinds ligos arba jis isvedamas specialiai. Jq galirna isigyti sodo reikrneuq parduotuvdse. padedaDtis apsisaugoti nuo pdeiq. kuriq reikia augalarns augti ir brgsti. Grybieoa. Ivyksta atsitiktirni arba paveiku^s augal4 ulhavioletiliais. llliir0nos ivairiq augalq ruiiq.staigus paveldima-s augalo genetines rned2iagos pakitirnas. ivairios dmskos. augala-s atgi1o. vadinarna-s dar rnetabe lizrnu (graikiikai ltetabole = perrnai a. Taip vadinami augalai su baltomis elementai. kuriq M Mognis (Mg) Svarbi augalq malsto rnedZiaga. lais. kuriomis ji trg- Mikroelemenloi ari&ro-s = maZa-s. kiek reikia. Micelis Graikiikai = atauga. MargalapiSkum4 sukelia mutacija (-->). pavyzdLili. bttini augalui. rnolibdenas. rezginys. nuo kurio pjaunami auginiai. <|ry iIigg. Margalapiai augalai paprastai m6gsta Svies4. i5 kurios augalq iaknys gali uetrukdornai pa-siimti drEgrnes tiek. sia isisavila mikroorganiTrnai ir pritaiko vadoti augalams.52. pomiit5 atmainq arba veisliq kryZminilno rezultata-s. kuri iiaipjau naudo jama langq r6mams garninti. o tik bespalvEs arba gelsvos l4steles. Prieiinga-s jarn Vienaa-iis augimo bldas.

augalal. bet galima ir isigyti parduotuvese. P. laikatt itin maiame dirvos kiekyje. Svarbu: oriniq Sakng niekada nenupjauti! papad$. kad augala-s gal6trl jas pasiirnti. 45. pavyzdZiui: 14+7+14 aria'14 Jos geba tiesiai i5 oro siurbti vande- ni. isimesti chloroz€ (-+) arba Znti tam tikri audiniai. Karnbariniams ausalatns priklau-somai nuo jq kihnEs rcikta 50 -7O% oro dr€gm6s. prisodriutos trijq pagrindiniq rnaistingqjq medZiagq . be to. rnotjlrilio augalo arba 5a[<nq kaklelio. Pavyzd2iui. paveikus juos aulim4 tai.s alba tulpes jau vdlq rudeni prad6ju-s auginti Siltarne karnbaryje. Cali pa-sheikiti suletejusiu augirnas. nemis Salnimis (paryzdiiui. llekroz6 Graiki3kai nelzos = mirgs. Apvaliosios kinn6l6s Nenrtodes. Skaidiais i5reiSkiama kieh. Popedlopis Kitaip spatas (graikiikai spathc = me td). srutos arba guanas). is). i5reikitas procentais. stabdandiomis medZiacomis arba Poloipos Vird Zemes arba po . Jq lsigyti galirna specialiose paiduotuv6se (-+ Adresai. Da-Zrrai buna nuodingi Oro dr6gnunos Vandens molekuliu kiekis ore. -+ Phmoji pagalba istiL:us bedai.43) j! salirna drekinti. Jq nesulku pa-sigaminti patiems. ues ribotoje g6liapuodZio erdv6je mikroorganizmai gywoja labai menkai. 52. lOO7o valdeus. llemotodoi GraikiSkai zcna Gilmininkas nermros) = siulas. hiaciutu. ragq nuodroZos. vadinarnieji oranZerijr. deguoni ir maistingqsias rnedZiagas. Patehrsios ant dirvos jos iSsiSakoja ir virsta tvirtomis atrami- igliai. Atkreipkite d€masi I isp€jardiuosius Zenklus prie kai kuriq augalq apra-(yrnq! niu Sildymu Sildorna-s ora-s visuomet per sausa-s. Platus karnbari[€s kalijos. kur! gali sukelti [vairios prieZartys: nereisiugas tr€Simas. iSarrgg i3 stiebo palapq skotelds.garq prisotinta-s rukas. ajeriniq.25"C. Poonkslinlos iyd6iirno loikos Kai kurias gdles (pirmiausia svogiinirres) galima praiydinti norirnu laiku pasitelkus dLbtili iildyrn4 ir apSvietimq. Oronieriio Taip vadinarni botalikos sodu Siltnarniai. 55). Poprosrieii iiedoi Turi daug maZiau Ziedlapiq negu piliavidudai. Centri- lloudingieii vohrrliioi VabzdZiai. 75 . Juos i5augiua. 14% kalio).ienos iu dalis.52. ligos arba kenkeJar. 0rin6s Soknys Jas turi daugelis IIPK Tr45os. anturio ir kitq ajeriniq paZiedlapis. 238).TVo fosforo. P (fosforo). kurie naikiua kerk6ius. Orines orchidejq Saknis dengia sidabrine odel€. dar vadinami stolonais (-+).lluodingi ougoloi Juose yra nuodingrl medZiagrl. pavyzdZiui. 52. per stiprus saules spinduliai. Kambarinems gdldms jos ne itin tiuka. inkstSouiniai grildo. uola-s6kle. kuiuose vidutil€ tederatnrayra20 . O% visiskai sausa. per salsas ons. Orgarires tr$as pinniausia llykitukinioi orrgoloi Itin tnilcoorganizmai. Vietind Zutis . maZo ugio augalai gali bnti iivesti atralkos bfldu arba iiausinti i! normaliq. lool-us. //14 (tai reiskia: L4% azoto. bulviniq Seimos augalai. lludegimos nuo soul6s P. K (kalio).gyvo augalo audiniq arba organq iuvimas. 0rgonin6s trqios Trq"ios ii augalinds ar gyvulinEs kilmEs medZiagq (mdila-s. dainiausiai bnna ryikiq spalvr5 nes skirtas vabzdZiams privilioti. todel tarp jq dainiausiai ailkiai matyti kuokeliai.uuo kuriq Ztnon€s arba gyvrurai mirita arba suserga. jie prazysta Kaledoms. {vairiornis priernoudrnis (-+ piein ai P. stepukiniq. vandens stoka arba perteklius. turi isisavilrti dirvoje gyvenantys Pokenkimoi nuo druskg Atsiranda pedrgiu-s arba susikaupus trqiq druskonas "sernjane" substrate. molsteros).N (az oto).55. Juose auginami atogrqZq. Pagalba: -+ P. mil- (+ pieiinys ilerikroii rniltlisd + Pinnoji pagalba iitikus bddai. Kadalgi tai trunka tam tik4 laik4. P. P. Daueelis parazitai (+ Pirmojipagalba istikus bddai.eme esa[tys atograpZq augalq.jos veikia i5 l€to. araliniq. kraujo ilaikrosis skefis Tokia Ziedyno fonna P.

Pikovinos 6l). r. ar ipjovirnq vietose. 43). fles per skaldi ir sveik4 od4 beveik neveike. .liemen6lio ir purpie5inys P.tik ngquB l*-. kad gericu augtq durti. gim4 bei iaknijirnqsi skatinandiornis priemondrnis. uodin gas N uoding a s r: _-------'---- I po ten tia H Y dr o ge nii. auginant orchid6jas. auginiuose arba apdorojrrs vienaskilti augal4 att-. kitaip Jie sureuka lietau-s. Prie6ingi jiems yra paprastieji Ziedai (+).rjausiq tyrirnq duomenimis ketrkia sveikatai. lekelksrnilgq biterns. darrgiau nes reakciias. I gatirna isigyti sodo reikrnenq arbe zoologijos parduotuvese). (-)). Poviriin6s ioknys Jas Perdiiivgs gniuiulos Jei iaknq gniuZului truksta drdgmds. kai pH yra 5. Pralcuziikai piqler niai. DaZnai naudojama drenaiui. Pinnoji pagalba: gdliaouodi su visu ausalu oarnerkti i iandlni 1-. Priddtin6s ioknys Jos iiauga ue iiaip sau. Beveik visi kambariniai augalii geriausiai auga. Elgtis atsargiai. rasos valden[ bei maistingqsias medZiagas. +2. Poruiis Augalai su Siek tiek uuo ruSies nukrypusiais poZytniais. Dar daugiau abejoniq kelia in- skirti !vairietns augalarns atitilkarnai pagal jq poreikius. (+ Pie5i Pilnovidurioi iiedoi Ziedci su daugeliu vainiklapiq. P. kurie daZniausiai buna viltg vainiklapiais. bet hapi uoliena stambiomis Poromis. Jie neturi kuokeliq. l5). o prcz lgiai. Prisodrinimas Prietnotr6 padidirti oro dtegmunui augalo aplinkoje (-. Pcvoious simbolioi Nruodo augalq apsaugos priernolirl nuodingrun4 ir pavoj ingum4: Persodinimos Taip vadilama-s augalo perkdlimas i didesni ind4 ir nauj4 dirvE (-> lE^lfn] lffillffit lnbai n P. Sdjinukq isskirstyrnas po vienq.ugomis Zrnolems ir Zinduoliams. itmkimq Pilnosios trqios Tr$os. bet nar.52. Pon-riirri prie jo botaninio pavadinirno papildornai pridedarna ssp. kieta. 52. kuriose yra visq augalui reikalingq pagrindiniq maistingqjq medZiagq. Kaip ir keranzitai (-+) puikiai praleidZia or4 bei vandeui.7 . azalijos. dari iai.sintetiniu Siq augalilig medZiagq pakaitalu.Pcrozitui -+ Jei atsirado kenkejq. nustltyti irdikatoriq lazdeldtnis Piestel6 (q PlunksniSkos lopos Ji sudaro keleta-s porornis i5 abiejq lapkodio pusiq iiaugusiq lapeliq.. Plonood6 erk6 -+ Pinnoji pagalba iitikrs bedai. neretai ir mikroelementq Prieiinioi lopoi Ii vieno stiebo barnblio prie5prieSiais iiaugg lapai.daugiausia Zold arba puskrumis Ptrethru L Kai kuriq rr15iq lapuose ir Zieduose yra insekticidiniq medZiagq. pieiitrys P..41). Per krauj4 gali pasiekti Dervq sistem4.. neiSaugilartys gilyn siekialiios pagrindinds arba liemeniues Saknies. turi augalai. P. ti. kai lapai idaugg re vienas prieiais kit4. Jos Prlmarslus I orrvozemL Saknys lerrgviau kv€puoja. - Pirelrumos Skaistenis (loty nilkai pyra thrut4 grai{rikai py rcthron) . sudaryta-s i5 kos (+ rnezgiDes. Sios medZiagos buvo laikornos nenuodi. Sios Salinys i<eroja negitiai ir ! Sonu-s. srneigti. Zenklais T+ arba T pazymetq priemonirl nepatatina naudoti kambariniq g6liq prieZinrai. ypad susiZeidtr^s arba sergalt odos ligomis bei alergija! Purk6ti tik uisimovus piritines ir kai n6ra vejo. P. prarnonir u budu apdorota uoliena.neutrali. jis atioka nuo gdliapuodZio I<Ia-(to. 14. (-+ DirvoZemis ir tr4Sos' P' 38)' Taip vadinami bromelijq skoteliq cistemos (-+).= sub sp e ci es la-l--ll fulus Maiai nuodinsa. jei pate*a i atvira-s Zaizda^s. gannireiskia nlgiiia-s. netrunija ir suri5a maZai rnaistiugqjq rnedZiagq. naudoiarnas orcbidejorns bei kakusatns daugirt- Pinrirovimos Yokrikai pinzieran = nugnybti gaskabymas. Kitaip Poruoila iemd Parduotuvdse parduodami prarnodniu budu pagarrinti Zernds mi^4iliai. Piltw6lis - n .55. pawzd2iui. o Pemzo Vulkaninds kihnds standi.-f-0 pll normo I l*'_LllIl J-l--ll7vl l-"--ll--. ldRrbllARth | 62 ll-r.s Moteri5kas Ziedo organa-s. detrs. Proiongus Lapq iisiddstyrna-s.pieiirrys i'. Daugelis augalq netrukns po to Zrrsta. g_alinti sukaupti. Nurodo va:rdeuilio jonq koncentracijq ir yra i3reiSkiama skaiiicis iki iki 7 7 ir daugiau 7. Perlitos Vulkaninds kilm6s. pH rtonnq nesuoku Lotynilkai sekticidai su piretroidais .5 6J. pavyzdZiui.

dinkite viriutini Zernes sluoksni.ri bei. Adatq pavidalo kalcio oksalato kristalai augalq lqsteldse. Col unmea. paprastai nusakauti iivaizd4. Gaminarnas ii rinkirrio rnolio ir degamas 12OO'C tempenturoje. Ji aptraukta gleivtstu arba lipniu sluoksdu. ii Ziedpurnpuriq bei lapq pumpurq iiauga Zied.legu [ 6onus. . virSun leid. Vienai n13iai (. DaZnai tud maisto atsargq ir apsarrgini apvalkal4. Be kita ko.spccics) priklauso augalai. 15). beveik netrglti ir lai- Iqti veses dje vietoje. Stenkites esuZeisti 3at<nq ir augalo! Sarnaml sluoksni paialinkite. naudojamas kaip atrarna augalarns su orinemis iakrrimis (pavyzdZi ui. {gytas arba jau esartis atsparuma-s ligoms ir kenk€jarns (augalq) arba chernin6ms tnedZiagorns (vabz. I5 meristemi- Tai augalo botaninio pavadiuirno dalis. ii (. Jq itin gausu augaudiose l4stel6se. Romyb6s periodos I-aikotarpis. ircuchtas (vokiikai Inzuc ht). nebeleidZia nei lapq. nei ug- Somonolinos DaZniausiai samanoti irna pemelyg sutarrkejusi arba per drdgna Zen6. netruda. paZastinius . kuriq apatin6s dalys sukietdja ir sumeddja. sierns liktq daugiau erdves. kad suformuoja ptunpurus ir Zvynelius. Gaugg sul<ryininus tos paiios riiiies skirtingq veisliq auga- Gtaikilkai rhizotna = iaknis. Philodendron i Syngoniutn riEims). galite naudoti tokius pat aukitus ir siaurus ko teinerius roZdms. nedula. Pelargoniun tulys. o viriutiuds lieka talkiai. lapai. Salnarros trukdo orui patekti i dirva arba gali paken-Lti augalarns. to. Poietnire gulsdia uglio dalis. ivairios Geszeriaceae riiSys ir kalijos. Selekeiio Lotyr ikai salecrio S6klo = atraolo (-+).tai augalai. nepasidaro rugitrls ir nepLrna kaip Zem€. Apvaisinta iiedirio augalo dalis. Paveldirnos tik to paties auKitaip galo savybes. liq. Net meukiausiai ja-s spustel€jus. rudZiq spalvos). Ziedai arba ataugos. Patekgs i bumos gleiviup gali j4 ii€sti arba suerzinti. Ja-s turi. 44). jie pasidaro kieti ir poringi.laprl paia-stys. 78 .t . irtbry <lingas (angli5kai in bre cdin g). Zoliikos (pavyzdZiri.pasiprieiinima-s. raudo- aririata reiikia. Lurie metq rnetus gali iibiiti purnpuro btvyje ir tik susidarius tam tikorns sqlygoms issprogsta.Ls alga- Puodoi polnr6ms Tai aukitesli ir siauresni indai nei papra^stai. teikiajiems reikalinga dr€gmg (--> pieiinys P. $ononomis opriito lqzdo Tai ii tiesq samanq Luokitais aprista lazda arba kota-s.ivaisa. alsparumas.l). savybes arba kilng. Lotyniikai Sqvidulko Rizomo Rizomos dar vadinarnos Saknia-stiebiais fu nuo Saknq skiriasi tuo. kai to paties Ziedo iiedadulkes apdulkina purk4. o Zemyn iaknis. kai rnaZiau iviesos. krrornet augala-s lebeauga. galiuti dygti ir iiaugti nauju augalu. Tuo rnetu juos reikia sai- khgiau lieti.t nio audinio (-+) iSauga prid€tiniai v$rmo purnpurq purnpurai. sugeria uemaZai vanden-s. cleZniausi iiraunami.ianti ugius. Yra dar vadilarnieji miegaltys purnpurai (miegardios aLTs). kad geriau prilipq Ziedadulk€s (-+ pie5inys. nepakendia dregm6s prie stiebo. PavyzdZiui: C livia nini. Molio rutuliuktuose esautis vanduo iSgamoja. Apdtlkinirnas. del retsykiais sakute atsargiai suju- Relinimos S6jinukai daiuiausiai sudygsta taip kad juos reikia retinti. R63ies niSrunoi RGies misrtmai arba hibridai . chlorofitai ir drace os. kad stipresuie- Puskr0nioi Augalai.uriq auga Ruiis 11g- liai. kad kalbama apie geleZies rudZitl spalvos Rolid6s GraikiSkai rlla. Pentqs lanceoIata). nes paln6s veikiarr leidZia iaknis aukityn ir Zemyu. klriq esminiai poZymiai sutampa. ii nai mdas.ata - Riiies pavadinimas klivij4 (oty= tamsrudis.. Virsururuus purnpurus Krauna vir3iines. pavyzdZiui. Rezistenriio Kitaip Pustos molis Kitaip niniu budu. jos akimoju alsidaro ir kalcio oksalata^s iitrykita laukar. RafidZiU turi daugelis ajeriliq. (-)) - vls. Daugelis karnbariniq augalq ilsisi rudeui ir Ziern4. naudojama-s auginti gdles hidropo- - kerauzita-s. pinniausia difenbachijos. kurie Purko Viriutinioji piesteles dalis ir tikasis apvaisinimo organa-s. Jie pluoiteliais guli vieni ialia kitq.lapai.juose puikiai isitvinina augalq Salcrys. Nuo seno resistenti. lus. puikiai praleidiia or4.lZit.alres (kiLnininka-s rhaphidos) = adata.Itin daini msies rniSrunai tarp orchid€jq. niikai zi?iart.Punpuroi Augalq orgalai. Be to. Jei u6ra pirkli puodtl palm6rns. P.

Spiriro ir nuilo tirpolos Lotyniikai. kurie sautykiuai greitai uZauga. Kai kuriq ruiiq. kurioje ialotijasi augala-s. tik vieD4 sekYra augalq. Stomb0s komborinioi ougoloi irna^s Dviskildiai). atsiradgs i5 apvaisintos kiau-iialqst6s.r. Silicio rugities jungirtiai sutvirtina augalq l4steliq sieneles ir padarojuos atsparius grybeliq L bclcerijq cntpuoliams. nlikai . Tod6l vandeoiu ir rnaistingosiornis rned2iagornis Sie :rugalai aprupilarni juos apipurSkiartt ir pa- porrliis (+). nesullolflrsrc-s sporaltrges oengla gleives. Tod6l asinkliq nuovirai (-+ receptas P. s6kla-skiltes ir tarp (+ pieiinys P. = pagrinda-s. J4 pravartu sterilizuoti. P. sunaikilti rnikobus arba jq sporas kurioje non medZiagoje. Naudojarna-s luo skydamariq recepta-s P. Prieiingasjam galqjo daugiausia turi a-siukliai bei viksvos. kahrarutds. prisodrintas silicio. kurie i augal4 prasiskverbia per Saknis arba lapus ir pasiskirsto visoje jo indq kuleliq sistemoje. IS jtl iisviedZiami. Skobymos Mirk5tq ugio galiuhg uuglyb S6klos gemolos Naujas augala-s.. Daugelis jq mdgsta Ziemoti Skydomorioi iviesioje. Vienalqsiiai belyiiai rlaigq grudeliai be gemalo ir maitinalnojo audi- v) . Gemal4 sudnro Sakneld. turindiq laskiltg (-+ Vienaskildiai) ir tokiq.S6kloskiltes Pirmieji cugalo lapai. Saitrurnpa. Augalai. auga i3 vieno nglio aiies tasko. Vos iSrydg Sviesq jie ima gaminti chlorofilq Siurbiontieii ivynelioi Juos turi tilandsija. s4. Kenkdjai. Skrotel6 Itilr tankus lapq issid6styrna-s.s (kilpagrind4 rnininkas podos) . bet ir Siaip kokia medZiaga (perlitas. Parduotuvese parduodarna Zeme gAlerns bana ste- rili.1. Sistemin6 ougclg qpsougoc prienon6 Chemikalai.slrdcic. Papardiq sporaugiq telkinys. paragavg tokio augalo. 55). kad uglio a-iis be galo kaip kalio. Jierns reikia atitinkamai dideliq indq (kubilq) ir nernaiai erdvds. jq esartis gemalo pumpuras. prie!irtgas rnonopodiniam (-->).pdd4. vdsioje patalpoje (5 -lO'C). Skotelemis auga bromelijos. Sporos nio. regis. viena ii pagrindiniq maistiugqjg medZiagq. Botauinis n-riies pavadinitna-s (loty- Speries dirvoiemis. Sinpodinis GraikiSkai prieddelis sizr. Padaryti sterilq. Brgsta sporangese. P. 52) bei arbatos yra puiki priemoud augalarns stiprinti. sunyksta viriinilis pumpuras arba iB io susidaro Ziedas. kai tik subrgsta. Sierq (S) -: Pinnoji pagalba iitikrs b€dai' P. sudarytas i5 gernalo lapeliq ir stiebo augimo kngelio. kurie iileidZia dvi s6klaskiltes (-+ dregrng. Auga grup6mis (-+ Soras) apatindje papardio lapo pus6je. k4 ir lietuviSkai s4-. = iolinis ngti-s. - Stiebo puvinys DaZniau-siai susidaro ddl grybinds infekcijos (-+ Pinnoji pagalba i3tiL:us bedai.ar. 15). garstydios). vitaminui B1 ir aitriems aliejarns (desuakai. salpaulijos. Sose ir trumpa. Kubiluose auginarni augalai dailiausiai kilg ii VidurZemio jtuos sridiq ir tik tuomet gerai auga. Spyglioi ISsirutuliojo G lapq (kaktusai) prielapiq (robinijos). Prikleusotnri rrrro nlSies Slerilus Lotyniikai fertilus = -tlc rilir. i5 gernalo pumpuro ./o (kilmininka-s sto/o. amorio katcio sulfatai . 139). rnaguio.spacies = ruiis). I5 gemalo Salcries rystosi iaknys. Augala-s labiau iakojasi ir tankiarr suauga. kuriose brgsta sporos. Kai lanriuos galirna augilti ir karnbaryje (-+ P. molio gurvuoliai).sirr. kuo- Sterilizuoti Cherninis elemeuta-s. 138. Siera pateikiarna jiems h4- rnet visi lapai.52. Augaluijos reikia galninti baltymams. Tok ispiidis su-sidero toddl. 44).! kitaip nuo tada augala-s irna pals maitintis. IS au- Soros Graikiikai soros = kmva. Slolonor nrd palaipa (-+). Silicis (Si) Cheminis elemeltas. 52). specialus jie rcus dydZio grupeldmis apatildje lapq dalyje. Zt-rsta. eieverijos. Ugtis liaujasi auggs. Gdliq Zem6 sterilizuojarna chetnikalais arba kaithant specialiose kosneldse. o pii. Nevaisingas arba be bakterijq. Susidaro papardiuose. Tai gali blti ue tik diwoZernis.[glys $keris Tokia Ziedyno forma (-+ pieiinys. i5 kurio sudaryta 8070 musq Zemds plutcs. brura i3siddstg lvai- (+).reiikia t4 pat!. Kitaip - (-) Subslrqtos ir Lotyniskai sr/rsl.sr. Daugiaasis augimas. Sporong6s Sporq kapsulds. Jie gali siurbti ssp. nes dirvo-je buna apstu ivairiq ligq sukdl€jq. ftrrdina|t. kieuai. Aukidiausiai esandiq lapq paZastiniai pumpurai tgsia uglio augimq.jei va-saroja lauke rarnioje ir sauletoje vietoje. Neblogai tinka vadinamasis titnagZemis. 52.

gesneriniq (Gesneriaceae). leidZiautis Souinius leng- Suodlis6 p5?55 -+ Pinnoji pagalba iitikus b€dai. Daugiamediai sausringq vietoviq augalai. l5). sudaryti i. Pavyzdiiui.rrie skatina au- DidZiqlq varpiniq augalq. ilgiausi ir surned6jg. Lemes orchid6jq. Sokniiimosi pleporotoi Honnodniai preparatai Qnilteliai.jopH nonn:r gieu kaip 7.su ierdimi) arba tribriauris ir uZpildyta-s ierdimi. jei jo pH rodiklis nuo 7. Bet yra dar. 43). giliq iakuijirnq-si. oriu6s. 80 . laikorna-s Sanniuiu. l4). tad jierns daiginti reikalirgi tdrn tikri Sildomi dubeuys s6jai. Soknq gniuiulos -+ G iuzulas. klumpelE yra geguZraibiniq (Or chidaceae) ieirnos. Prietaisas Kitaip iviesai matuoti. stiebai tvirdiarlsi. 69). Seimo Botaaikoje . su tam du neapibedi Zem6mis. Gerai tirka dirvai padengti. Antjo iiauga mdsingi jis itir kal- P. Jos sudaro beveik lO % visq Ziediniq augalq. Sokng nemotodoi Svyronlis ougolos Augalai su svyraldiais arba SliauZiardiais ngtals. iliouiionris ougolos Augala-s. kaupti atsarga-s (-+ pieiinys P. Sannioiu dirvoZernis pasidalo laistad ji kalkingu. bambuko. tik negmiiai atrodo. Paryzdiiui: uolaskele ir iliauZiautysis fikas. kai iluore16 Sakotas Ziedyuas (-+ pieiilys Svog0nos Su-storejgs poZetniuis stiebas. Jie itil patraukliai atrodo kabandiuose gEliapuodZiuose. tuidiaviduris (L-ukurirzrl ir cukaivendriq . kurio lglio a-iis itin sutrumpdjusi (-+ pieSinys.52. P. skystis arba pasta). jungiatrtis artitnas geutis Sviesoie dygstoniios s6klos Jorns sudygti reikalilga Sviesa. sultiugus stiebus (kakusai). turiDtys storus.54). dar vadinarnus SliauZiojaadiaisiais. S Sokniogumbioi Gumbais iSaugusios iaknys. iorninis . Bene didZiausia augalq ieima . Jis buua apvalus ir tuornet daZuiausiai augalui nekenkia. Sviesomotis liuksornetra-s. pavyzdZiui.orchidejos. P. Svogun6lis Tai Zvynelio ar lapo paiastyje snsidargs pumpuras sultingais lapeliais. + Pinnoji pagalba iitikus bedai. Sumeddiinos Lignino (celiulioz6s) kaupirnas lqsteliq sieuel6se.bazinis. Svogiinas skirta-s maisto atsargorns kaup- ti. 52. kurie gimtileje pratg prie iilumos ir vdsoje ima sirguliuoti.i lapo pagrindo arba apatiniq lapq. atrarnin€s ar kirnbarnosios Salcrys. P. Sukarnitejg pavirSiai nebegali a-similiuoti (-+). Pavyzdys: meilenis. pavyzdLfui. alavija-s) arba Saknis (kai kurios pelargonijos). DiwoZemis Kitaip (-+) diukilgc-s . Stiuioi -+ Pirmoji pagatba iitikrr-s b€dai. kada ir kiek sukaura Ziedq. Jis kaupiasi l4steliq sienelese ir yra nepralaidus orui bei vandeniui. l4). Nepainioti su orchid€jq tariamaisiais svogundliais (gumbais). iviero Zrynai arba lukitai. Silro dirvo 20"C ir iiltesr6. Kai kuriens augalarns karndtiena gali tiesiog suveidti ddl per dr6gno oro ar dirvos arba ddl Sviesos stokos. Reikalinga augalarns. kr. kaip augala-s atrodo ir auga. storiausi. niq demiq atsiralda pertrgius. Soknies koklelis Tarpine vieta tarp iaknies ir arrgalo nglio aiies.1 iki 8. bet iioudos Zolinis stiebas. kada sudygstajo seklos arba ima kisti lapai. biidingas varpiniarns ir viksviuiarns augalarns. P.52. Calima isigyti so- do arba foto reikrneuq parduotuvese (+ pieiinys P. Daugelis atogr4Zq augalq dygsta tik tokioje diwoje. pelargonijorns ir peperornijorns (-+ Pirmoji pagalba iitihs bdclai. vai isi5aknijandius uglius (-+ P.SukomiGiimos Suberilo (karndtiGs nedZiagos) susidarymrs. Sukulentoi Lotyniikai. kallusarns.snccalentus = sultinga-s. orchid€jorns. paqzdZiui. siurbti valdeni ir maistingq-sia-s medZiagas bei jas perduoti toliau. DirvoZernis laikoma-s silpnai iarminiu. Jas geriau sdti ne per tankiai irjokiu bn- tikais gimilingais poZymiais.fikas (Moraccae) lilkmediniq Seirnos. salpaulija . Tokiu budu uglis sutvirteja. lapus (agava. kurie yra sustordjg ngliq tarpubarnbliai. prieiilga-s rugitiliam arba rug5diam. 55. lengvai nulsintantis. taigi nuo jos priklawo. kiettr vandeniu ir uetilka beveik visiems kambariniams augalams. mdsingrts. Soknys Daugeliui augalq iakuys reikalingos isitvirtinti dirvoje. Itin daZnai sukarnit6jirnai Ziernos laiku alsiralda kai kurierns karpaioliliams augalarns.augalq sistemiuis vienetas. Klivijorns karniti- V ieimos povodinimcs Nurodo augalo priklausytn4 taln tikrai Seirnai. Ji butina fotosintezei. skirtos kaupti alsa{golns. Kai Llriq rniiq labai jautnrs ! fi- karns. Pasitaiko ir begonijoms.

Ugliq usus ilaugina. iildym4.rn.spiro iiai kaip iiltnarnis. Uoiniklopioi -+ Pieiinys P. kuokeliq bei vaislapiq gaubtas. i5 kuriq auga laPas' frukumo ligos Jomis sruerga neteisingai arba nepakankamai trgSiami augalai (-+ Pinnoji pagalba i5til. Trqios Maitinarnosios augalq medZiagos. D6l iviesos trularmo Zaliuosius augalus TKS Saltrumpa. nesla$. kad augalai. Senasis susihaukia. les tuomet sutriuka fotosintezE (+). forpubomblioi jusiq stiebo daliq. Prekiaujarna TKS I. ca[ bnti mineralinds. Ypad tinka atogr4Zq augalams.P. Ketk\a augalarns. s2. Stiebo sritys tary bamblirb sustorC- Tourel6 Varpo. M[sq platumose kambarin6s giles itin stokoja iviesos spalio-vasario md- persodillti. Esant aukStesnei tomperatlrai augalai vandens iigarira daugiau. Voisioi Susidaro sdkningai apvaisimrs Ziedus. maZai patrgsta sodinimo ir daugilirno diwa. rei5f. platina - Toriomieii rvog0n6lici Sustorejg orchiddjq lgliai. Sdjinukai iki sudygstart turi blti uZdengti. kad nepras iskverbtU Sviesa. lyBus tariama-sis ligas (-+ Pinnoji pagalba iitikus be<lat. kudas augalams pateikia Zrnogus. tai yra trurnpq Sviesos ir ilgq tarnsos periodg. dar vadinarnas garinimu. kuriern-s reikia Situmos ir labai dr6gno oro. vanzdZio arba piltuvdlio formos darinys. Y abzclZiai Thysa noptera.:us b€dai. sudarytas ii taurelapiq.54)- frumpodienioi ougoloi Augalai. paprastai Zalias vainiklapiq. nuprausus juos vonioje po duiu arba i5valius langus. J4 galima akli- nai uZdaryti.iarti durpiq Zern9. Ji apsaugo augal4 nuo perkaitimo. pasiflora ir vynuoges. k'v6puoju. :. 15. Pav y z<lliai: ctrizaloterna. tl . jaunesniji dar apriipina maistu. s4). kuriems tam tikru laikotarpiu reikia trurnpq dienq. darrgiau patrgita ir labiau tilkandia suaugu-siems augalarns iitilka etioliacija (+). \-/ 0sss Augalq kopirno viriun organ. Vandens garq ialiuimas i5 augalo.Sviesos trukumos Kenkia visiems augalarns. vddinimq ir kitas priemones. P. DaZtriausiai vaisiq sudaro labai iSaugusi rnezgind. puausetija. ngliai iitista arba visai nustoja augti. organiles bei miirios trqios. lapq usus turi Zimiai ir vikiai. pavyzdZiui. Kasmet uZauBa naujas stangnn. skidi vandeniui bei rnalstingosiorns medZiagoms kaupti ir padedaltys orchid€joms iitverti sausrcs periodus. mtulio. ima kristi lapai. Uobzdiio6diici VabzdZius ddantys augalai. musekautas (-) P. augalas vysta. tokie kaip saula-iar6. tengta paxa- Dvresos uyme Zym6 ant g6tiapuodZio sienos reikalinga tam.Ls. kiti . gaubianti Tru16lopioi Apsauginis. Svarbiausios maitina$osios medZiagos: azota-s(l{). bet (-)). lrengti joje oro drEkintur.. Jei i5garintas vanduo nepakeidiamas kitu.52. fronspiroriic Uidorcs g6lig longos Itin plati tarpulange. Augalai ialina vandens garu-s daugiausia per poras (-+). Lotyniikai prieiddlis /rans reiskia perkdlitn4 i kit4 viet?. s6klas. Tripsoi GraikiSikai tlrrips. Tra$piracij os metu aplink augalo lapus susidaro garinirno v€sa (+). Tai tam tikra-s gumbas. Vieni Osai i5auga ii lglir1. vel lygiai taip pat bntq pastatyti kaip stovejo (-+ pi€sinys P. 173) arba tukl6. Priedingi jietns ilgadieniai arrgalai svog[ndlis ir iSlei dZia vien4 arba daugiau lapq. kad sukautg Ziedus.i3 lapq. margalapiai paialiuoja. numeta laprls. 45. bei TKS 2. Tanrsoie dygstonfios s6klos Dygsta tik visi5koje tamsoje. Jie dar vadinami "mes€dZiais". fosfora-s @) ir kalis (K).

palm€s ir varpin6s Zo16s. R6mai paprastai garninarni Vienomeiioi ougoloi Augalai. pasiteiraukite siurblin6je arba namq rodo nauji rlgliai. Daugelis kambariuiq augalq kilg ii kitq augalijos zonq. Jos budavo dailiai mrliedinamos i5 ketaus (Vardo deZ6s). Vitrinr Istiklinta deZe augalams. todel vieni tos nriies augalai vadinami vyriikais. nima-s. Vonduo Zmoniq. Vienononioi oro drdkintuvai. kul auga karnbarinds gd- lds. be kita ko didesni ir pilnesui iiedai.labai kiet. nupjauramas nuo iiglio V6dininas Patalpa-s. P.augalq lapus saugantis nuo pef(zluvtno. Ge- rn4. palyzdZiui. atitinkaniiq kokius rrors poreikius. gyvunq ir augalq gyrybei bttinas elemonta-s. 55). Siuolaikhds vitdnos tobulesn6s: jose lrengtas iildyrnas. Augalai. To- Vorqlinklin6 erk6 Pirmoji p<)<t pagalba iStikls b6dai. 42). kurie mdeni lapq reuruneta. spygliais. Viru-sin6 liga (+ Pinnoji pagalba iitikus b6dai. Visiolioi Augalai. Kietesds negu l0'dH vanduo kambariniams ausala. 56). Vorpo Ziedyno forma (-+ piedinys P. kalarkes) ataugos. kiti Jei tas pats augala-s firri ir vyri5k-us. Galirna vadinti ir kambarinius SiltnanirLs. ypad Zie- Visimo pumpuroi Kitaip dar vadinalni gemaliuiais. o palaipsniui ir ne kokiu nors vienu metq laiku. Vegetacijos laikotarpio pradZi4 Vienoskiliioi Augalai.rrs tur6tq bnti minkitinamas (+ pieiiniai P. pavyzdZiui. VeisiPa-starrgos valdyboje. Vdsus iiemos sodos Ziem4 ue Siltesnis kaip 2 -12'C iiltnarnis. ir moteriSkns Ziedus. apivietimas ir v€di- Vegetocinis dougininos Nelytinis dauginimo b[das augalo dalimis. C atr ryonul a Lsophylla ' Mayi' . PieSiniai P. L:uriq seklos turi tik vieu4 seklaskiltg.rr vadilc:nas alrncirra. Veislis pcvrdinirnas ra-iomas viengubose kabut6se. Vondens ninkitinimos Veisl6 Iivestas augalo ruiies varialtlas. viriunds (-+ piaiinys P. dygliais arba SliauZiojarnaisiais judesiais. Viioklioi Taip vadinarni augalai. lo dH = tO me kalcio oksido litre vandens. naujos-Ziedq spalvos. daugiau kaip l3' dH . ar kopeteles specialiai tarn skirtais organais. Gerina augalo sveikat4. taijis vie- ii aliurninio arba drdgmei atsparau-s rnedZio. veda vaisius ir tuomet Voiko sluoksnis Labai plona danga arba apnaias. plaukeliais kopimui. d. mo tiksla-s. Naudojarna-s nuo skydamariq. kad geles dar greidiau praiudo skersv6jls ir tiesioginis ialtas olas ! V6duokl6 Liaudilkas pahniq arba papardio Iapq pavadinimas. Taip atsiralda jau susiformavusios kai Lruiq rGirl (pavyzdZiui. kwiems butina vesiai Ziemoti. maistingqjq rnedZiagq gabenirno ir tirpdyrno priemon6. Vir rinos bldavo m6giarnos jau pradjusiame amZiuje. Taip i5augintas naujas augala-s iioriSkai ir genetiikai toks pat kaip nanamis. Vonel6s Pirmosios pagalbos priemon6 visai i5dZiuvns ialcrq gniuiulrri (-+ pieiinys P. Jierns vandeni butina minkitilti (+ pie5iniai P. kuriems reikia itin dr6gno oro. klrie kalendoriniais sejos metais Zydi. 42. kablio formos Soniniais rlgliais. 42). kai kuriq. Slogiame. 42). vadinarni vdsiqjrl Ziemos sodq augalais. nutriiksta fotosinteze ir transpincija (+). augalq alsparuma-s ligoms ir klimato poveikiui. o baigia-si kai dienos sutrurnp6ja. Saka-s. pavyzdZiui. Jie savo lapij4 atuaujira re ii karto. Vondens kielurnos Kalkiq kiekio vardenyje matavimo vieueta-s.Volymos Nuolatinis mirusiq augalo daliq ir nuvytusiq Ziedq Salinirna-s. pavy zdiiui. rai tinka dauginimui. kimbarnosiornis iaknirnis. Saknimis. Tai maZi grunbeliai lapq paZastyse. svarbus fotosidezds (+) veiksrys. Viroz6 -. ngliq ir lapq usais. 15) Vosorinis olieius Taip vadinarnas specialus rniueralinis aliejaus produktas ftaltasls aliejus). bltina gerai v6dinti. lapq iioteles uZsiveda. Viliunes ouginys Auginys. motedikais. sausarne ir liltame ole itin greitai plinta ligos ir kenk€jai. lgiais ir lapais. Bet reikia neparnirsti. kios. mftita. yra palmes. tod6l nem6gsta mlsq kalkingo vandens. hau-storijomis (+). kruie lipa i viriq per svetimu-s uglius. ardantis vaSkin! vabzdZiq apvalkal4 ir uZkemiartis jq kvepavimo organus. Veisimos kryZminalt ir atrankos budu iSauginti naujq veisliq. Vieuaskildiq augalq grup6 vadinarna Mo no c o ty le d oneae. rnedZiq karnienus. Dvinarniq (+) augalq vyriSl:us ir rnoteriSkru Ziedus sukrarma skirtingi augalai. 58).as. Jei Dorite Zinoli vandens kielumq savo bute. Nuob iki 8'dH vanduo rnilkita-s. kai padaugdja Sviesos. nuo 8 iki 12" dH . ir motininis (-+ P. Be vatderrs augalai vysta. Vegetoeiios loikotorpis Musq kaStuose d6l rnetq laikq kaitos augalq vegetacijos laikotarpis prasidedc v€lyvq iiemq arba arrlstyv4 pavasar!. -+ 82 . lapq iraltose arba Ziedynuose.vidutinio kieturno.

pikavirnui ir kaip dirvoZernis dnrsku pedekliui iaut. maistilgqjq medZiag_q ka rnaZdaug TKS l. bedai. Skiriamos ru3ys "O". I (voKlsKau g€liapuo. . zledadulke yra vyrlsKoJl lytlne hstele. . ginkrnedis. Getiq ietndje O u6ra rnineraliniq tr4i. Gamtininkai vadina juos gau bta-sd kl iais. "P" ir "T". vyksta dujq apykaita fotosintezes (+) metu.s. spygliuodiai). sodi- kiek! atitiu- nukq dauginimui. 15. ien6 g6l6ns Zeme. Ziediniq ausalu mikrosporos. Daugelio iiedq filo a-sirniliacijai (-+). iiorelcs Labai maZos lapo kiaurytnds.alq dalis.q.-. Zeme P ("pikuoti") yra Siek tiek patrgita. pagal iieminiai uodelioi + Pinnoji pagalba iitikus P. Sios abi Zem6s nr^iys naudojamos sEjinukams. zelne -. fiksuojatrtis aulddiau-si4 ir Zemiausi4 telnPeratiirq. kad srrkrautq iiedus. kartais ir lapai.. Pieiinys P. tiksliau. kalija. iiedynos -+ Pieiiuiai P.sodinti i dZius) pagal maistingqjq medZiagq kieki atitinka mazdaug TKS 2 ir naudojuna gildrns persodinti arba paiigejusiem. skirta lytiam dauelmmuFl. durnbtiai. 'Topfen" iemiousios ir oukiiiousios lemperoftiros lermolnelros Matavirno prietaisas. grup6. sutelkta specialiatne uglyje. L:uriorns reikia Zernestres temperatuos nakti.-t nems augaiarns. kuri susideda iiedynkotis ii 60-80% sa- maliniq durpiq ir 2G40% podirvio rnolio. taigijame matornas dienos ir rlaldies ternDerat[ru skirtuma-s.Z iqliovimos Margalapiai augalai d6l Sviesos stokos paZaliuoja. iiedodulkes Ziedq dulke. Per ja-s kv6puojarna. maitirvurdiq rnedZiagq.52. Ypad tinka kambarin€ms gtsl6ms.s. grybai. iiedos -r daugelio auq. kerp6s. garinarnas vanduo. Dar senesni yra papardiai.i' . Senesni ir prirnityvesni yra plikasdkliai (cika-s. PavyzdZiai: meilenis. esaniios dulkin6J€. Be to. Reikalirrgas auginalt oichid6jas. daugiausia apatineje lapo pus€je. Patraukliausia 83 . kad pakaktq chloro- V iiediniqi ougoloi Tai tobuliausi augalai. tik kalk6s pH nonnai reguliuoti. allt L-urio auga Ziedai arba Ziedynai. balterijos. samanos. 15. sutvirtdjusiems sodinukams toliau auginti. pridedama kalkiq ir NeiisiSakojgs stiebas.

8l .Pasiflora nuostobus gq -viok- lis. Ui rupestin- prie{iurqjis globdjq aibe aki apaovanoJa savo verianiiq Zied4.

Perskcitg Siuos puslopius suiinosite. KAIP Augoloi ne tik puoiio nomus ioluno. kcips6kmingoi ouginti ir deromoi prEiuteri iydiniius ir lopinius ougolus. ATYBES IR hrirlRin lMAl. poporiius ir polnes. orchid6ios ' ir koklusus 85 .SUARBIAUSIOS AUGA1U. iiedois ir nel voisiois iie teikio begde diiougsmo.

Mirtinai nuodinjq iiuldtu gi pazymeti kaukole negalima liesti oda ar-gleivindmis. Jei kambarinio augalo apraiymo viriuje yra botaninis genties pavadintnas GavyzdZiuj. Echcve ria)._ ar nuodinga-s yra kuris lors augatas. . Cdlir! Zemeu isimetg p_sGsiai (galveuis) iisekusiems. 58 .s ru5iq. Daugeli pra-stai veikia chernin6 medZiaga priminas. Pateikiarni duornenys. ypai jei turite ma2q vaikl arba naminiq gyvrmq. Kiti prieiinros ypatumai. trgiirnas. Jei augalas turi dar ir kitq pavadinimq. Kenkdjai A tigos. vadinasi.. t^i. Nutoao *"ografing augalo Geriausiai auga. O jei virSuje kaip botaninis varda-s pateikiamas ru5ies pavadinimas (parAzdiiui.s vardas. vaikams ar net narniniarns gyviinalns. kaip geriausia dauginti apraiom4 auga lq. k4 jie rndgsta. jq pateikiarna keletas. svarbiausi duomenys t-uri pajuodintas antrastes. derinti ir laikyti. bet ne saul6t4 viet4 netoli lango.rle. . tuo labiau d€tis i bumE. lietuviiko vardo iiam augalui dar n6ra. Teikia smulkesug informacij4 apie kokia-s nors savitas augalo ypatybes. Kalp rastr Do- rim4 augal4? Jie iid€styti ab6c€l6s tvarka pagal botarri i (lotylisldq) pavadlnrmr. o M6gsta 3ei6li. Gerai auga ir paunksn6je. ParaSiai taip atsitinka tada.sunku palyginti Mdgsta iviesi4. Kaip jarn pad6ti. Tinka aueilti valdeuvie. Kai kurie gali tureti nuodingq medZiagr!. kaip ir kiek trgsti. kaip geriau Aproiymg prodiioie noudoiomi ienkloi ir Cia rasite aprasytus kone visus puikiausius ir populiariausius kalnbari- laikTti. kl- (--) renrete oeslneJe). ar tilka augioti valdenyje. dazniausiai aitriai kvepiartys. Jeigu pateiktas tik botanini.- paddkla-s 6< dh g Dahai apipurkiti. augalai gali suzeisti spygliais. luos pasirinlci. be to. Taip paZymdti augalai gali pakeulii jautresniems suaugusiems. sqlyBos. kaip vadinasi apraSytajam augalur gunrn|llglauslq ruslq grupe. Vos dirstel€jg i Siuos Zenldus sui! uosite daug svarbiq dalykq lmr irp reikim6 Laistyma-s. Zvdejimo laikas. Dauginima-s.0roiiousi komborinioi ougoloi ir koip iuos pdiiureri nius augalus. Ardisia ciezata). kudo tud taurine rallaZole. kad maZi vaikai kiSa visk4 i bum4.6r). patLsite. Autord pateikia k4 - tors Lietuviikas pavadinirna-s radomas dideldmis raiddmis ir yra serai iskaitomas viri uuotriukoi. 50 55).tptariarnos keJios kambaryje auginti tinkamos ruiys. suZinosite skyriuje "Pirmoji pagalba iitikus bedai" (+ P. kad padekle liktq nemaZai vandetu pertekliaus. aptikg nurcdyrnq trgsti iiek tiek crbc truputi.re C O Mdgsta (net vidudienio) saulg. :a-d jlgs. kai kitos Sios genties riiiys kambaryje neaugrnamos. Augalq aprasyrnci iSddstyti ne bet kaip. o katds bei daugelis kit4 naminiq gyvuoq taip pat iasite nurodym4 apie ffffi tai. su2iuosite.kqs iinotinq opie koi kuriuos komborinius ougolus Zalumymrs rinktis reikia atsargiai. Zemd turi biiti tik vidutiuiikai dr6gna . Manoma. Zydiniiq augalq. Nurodo. gali sukelti lr lvalrus gmEazredzlat. kiek geriau-sia lieti vandeus. tuomet apra5oma tik ii viena ruSis. Atscrgioi: augoloi . Botaninis pavadirimas ra-5oma-s vil5 lietuviSkojo jis pripaZiltas visame pasaulyje. Lieti saikingai turi lilci sausa-s. Medikai primygtinai per- 86 . ktrrie turi od4 dirgirnndiq medZiagq. Patarirna-s. Atsargiai. kad_al_ersjjas. del kuriq cugalas suserga arba lusilpsta. galindiq pakenkti imonirl arba rarniniq gyvunq sveikatai nereikia pamir5ti. Miuirni tie. Anlroiiirl pooiikinimoi Kad bntq lengviau susirasti norimE informacij4. ko bijo bei kirn-s jq prieZiiiros ypatybes. Ra5orna apie luodingu*s :rugalus arba tum. iis tcs opie knygos sondorq Sioje klygoje greitai ir nesunkiai susirasite iiliq apie kiekvien4 norirnq augalq. kiek ir kada jam reikia Sviesos bei Silumos. Seima. riems augalas ypad ueatsparus.Srnulkiau cpie daugilirnq rasite slgzriuje "Praktiuiai patarirnai" (P. dygliais.ra .paddkle gali likti vos viena-s kitas vandens ilakelis. vlsu prnna cluizanternos. Kai kurie augalai itin daZnai sukelia alergijas. svarbaus iS savo patirties. orchiddjg ir kaktusq apraiymuose j4 pamatysite pirmiausia . o pagal tarn tikrq :ist:me. Gausiai laistyti. megsta paskanauti Zal6sir!. Kitus istinka odos uidegimas vos prisilietus prie kai lruriq Ficzs bei Cilrz. Nuoclingas. augalai suke- iia lia galvos skau-smus. Jis Iabiausiai !prastas daugeliui gdliq rnegdjq. kaip ir kiek laistyti.reiar kia purkiti . Lnkite lik pusF ar rel treddali garnintojq rrurody- to tr+irl kiekio 1 I valdens. a-itriais lapq krastais ar galais. Beje. Reikia daug valdens.kad galetumete isigyti oorim4 g€lp tinkamu laiku ir panaliai. rnidixu atsparierns Zmondms gali rirntai pakenlti. Be to.toddl jarn teikiama pirmenyb6. Kartcis zmonams trln tikri. Augalo prieZiurai itin svarbls duomemys apie tai.

. A3hus svvai 6sdina oda. kuriose yra itin silpnq ligonirg kambariniq geliq laikyti nevendtq. sp6ja. po ja gali patekti kitos nuodingosios medziasos. Siq augalU 87 . 192 2O3.:. 140 .. lestel6se gausu vadinamqjq rafidZiq. - miniq rnedZiagq. r':. 88 klij'iniuose gali bnti sapouinq ir alkaloidq bei od4 dirginandig mediiagrl.l-. Starnbns iydintys augalai: P. 221.'kuriems paieidus od4.i . : : -r priiiirimi lapiniai augalai groZiu ni lgiek nenusileidZia Zldintiems. Orchiddjos: P.P. nuodingo! Nuodingi gali blti 3iq Seimq augalai: Ajeriniai. Papardiai: P.:)t3. Steoukiniuose aotinkama net dveiof[iuoa.u. Retosios orchidijos: P.22O Kdgls. Reti lapiniai augalai: P.139. r. adatu Davidalo kalcio oksalato kristalq.\'::'.1' utt ut. Kur greiiiousioi kq rosile 135. 136 . Abejotinais atveiais pasitarkite su savo gydytoju.. kad patalpose. 194 Palmds: P.222 Bulviniai pavojingi stipriai veikiandiais alkaloidais.: I :. Atscrgioi. Lapiniai augalai: P.193.:l:. 138 .212 .137. Zydintys augalai: P.'1'. 204 -2l l.l ir glikozidq. Retos gel6s: P.:r':.iia.191.:.lr-'.KarpaZol iniai tud nuodingq balty- - 229. Jq syvai itin aitxils.l Gerai .219.

zYDrl{ilS A GAlAI iiedois. 88 ii . kuriq skoudu butq prorosli. diiuginu soldiiousiois kvupois orbo i5ougino groiius spolvingus voisius.l. nors ir kukliou iydi. kiti. Dougelis ig kosmet nouio proiysto ir lompo neolskiriomo nong dolimi.

kubiluose auginamq augalrt. bet vai- tais jos Zydes be ypatingg priemo- siai-ojukjieyra liq. nes yra viename_ t6s.s iil akiab rnedii qi s pasirupinti palikuonimis.Ziedus. dainiausiai srnulkiems paukitukatns ir vabzdZiarns. kaip kuri4 priZiureti. l'uria vis naujq atspalvitl.Emcwn affine. Augalai krauna . chrizaotemos. vieokartilemis gdlemis. kelet4 stambiq. kitais me- tas. Skirtilgos ruiys Zydi skirtiugu laiku. kuriq puoimrs ne Ziedai. kalceoliarija) vadinamos se- zonindmis arba Kalddorns arba kitai kokiai iveDtei.:Hil*"r. Nutinka ir taip. Simtametis alavijas) . Jei v6liau gdles iyd6jirno laikas dirbtinai nereguliuojama-s.?:o' Clrrs AUgaILS. kurioms 2iema reikia pailsdti arba pabuti vesiai ai sausai. gEliniukas turi mok€ti kaip galint geriau pamdgdZioti gdliq gimtrjq vietq sqlyga^s. kol sukrauna pinnqji Zied4 ftambukai.d6l kartais apnikus kenkdjams augalas rnegira prie5 Z0darnas kuo skubiau 9619 Motirros dienai. nors ir ilgametes. Paukiiiai nielai jose apsigyvena ar bent nutupio ant jry Puansetij os giqtt osio se i e tose uiausa tokiai. pailsiti. kaiphiisry Hevai. augatai Zydi ne rnutns. formq bei dydiiq Ziedus ir iiedynus. kad juos kQS OrS ApVdErnM. aptiksite. kurios deramai priZiurimos vis labiau graZ6ja ir kasmet gausiai apsipila ZiecLais (klivijos..ir naujq ar mazrau iprastq rniiq. Veislininkai nuolat keidia ir tobulina Zytlindius augahu.atsisphti trapia$ pavasarinirl raktaZoliq bei sanpaulijq Zavesiui. Turedami tokia-s puikias s4lygas jie per daugybg rnetq iSsiaugiuo ruostabaus gro2io ir puikiausiq spalvu iiedus. kamelijg arba gardenijq elegancijai? Ziedais apsipylusios g6l€s kaip niekas kitas papuoi Jusrl namus. 84' 85). Pasitelkusi spalvq. tadiau yra iiitndig.iio gelmise slypintis nbktaras. lienausuls puikaus mievilas kolibriui 'Ziedo . bet svarbiausias . kad jos kitais rnetais vel prazystq. Pirmieji "laukiniai" jr1 2iedai iisiskleidd drdsnuose ir kiaurus metus Siltuose at. kvapq ir fonnq ivairovg. Nesrmku vdl praiydinti atogrqiq g6les i3 tq vietoviq. Jums pad6s pateikti g6liq apraiymai ir nurodymai. tikras g nlos steDaueelis Ziedu prisiminti rnedinilg buktl. cirerarijos). Siuose puslapiuose rasite apraiyta-s kone visas puikiausias kambaxines geles. kurierns prireikia deiirnttnediiar net viso Sirntmeiio.Sviesa. kad Ziedai pa-sirodo prieZiuros klaidq' o ne laiku . ciklamenai. hrr s4lygos iStisus metus tolydiios. tarp D::3. Daugelis graiiq gdliq Zydiuti (brovali- ja. antmisiais metais ji Zydi kaip ir anksdiau. Zodiiu. kad traukliausi4 prievilq ivairiern-s jq apdulkintojams. kuo gausiau ir kuo ilgiau Zyddq. karnelijos). azalijos. 122) arba pasiflor4 @. Taiiau Ziedo t4sa.o Pastar)gomis iSlaikyti ru3i. Ar lmzUlorna I I- l(os iinotino cpie iydintius Iinkcmo prieiiirc ougclus Daugelis mlsq kambariniq g6liq kilusios i5 atogr4Zq bei vidutiniq ato' gr4zq. 89 . tadiau ji galirna pakeisti ir pra- - yra gdtiq.s ir dviesos.gr4zq miikuose. Stai brornelijos Zydi tik vieDq kart4 Nusipirki jau praZydusiq gdliq n6ra srmku. Be to. tereikii @. bet ilgainiui darosi vis neiBvaizdesnds arba kambariuose be brangiai kaituojandiq priemouiq bupraitarni. Mes tik mdgaujarn6s iiotnis. reikia nemaZai Zinoti apie jas ir denmai jomis pasiriipinti.'f#i. DaZnai g6l6s ka^srnet ii naujo $auua Ziedus. bet norint sulaukti. Kai kurios (>ualsetiios. tin- iSaugilusios ZydEti pajigius palikuonis ios bemat Ziiva. gardenijos.. jie kuo graiiau. Ziedqiusidaryrn4 letnia daugelis dalykq. Bet yra daugybd ruSiq. kandiq etdvesnems pa- talpoms. garnLl nesuskaii iuojatnq dauBybg kuo Pametq kantriai ktu6 g6les nebepnzysta. Jei Ziem4 joms pakaDka jq ir oro dregrnd. Yra ir tokiu augalu.

ligos: Jei ziem4 orrs per sausas. viriiuiq maze$i. A c alyp h a pe d la. kai sueha Seiios savaites sudygus iaknia-stiebiams iiq ir veisliq visos dalys nuodilgos. Zeme privalo Alsorgioi: zlcafpla ru- b[ti nuolat iiek tiek dregna. pavasari persodinti i didesri gdliapuodi lfiti prieiiiros ypolu- Gausiai Zydi[tis gesneriniq leimos augala-s. Naujus aglius taip pat pruvaftu dailiau nugnybti tuomet geld bus vesle$16. P asld'bo:.moi: DaZnai apipurk(ti. Nuo va$rio iki tugpjudio pabaigos kas savaitg ddmdmis. zvy. i uodeg4 pa- tik iydintjs baltais. o ruo rugsejo visai liautis. Vasakar*orezius. geld vadinarna katds uodega ddl baltq. #g Achinrcnas cs6' t i]rrtndi ildi gausiai ir iQai.randiq akalifg. Prekiaujama tik (-+ P.ldengta vel sudeti i geliapuodiius. aptunka voaatinklines erkes.reina loistymds.. vardefliul Kol aucxlas xuir iydi. Tdvyn€: Ato$qzq ialys. tr?iimos: Jo= ilapg lapai diikai vadinami margqja dilgdle. Geriousici cugc: Sviesioje. Kad gelai isisaknytq. atogr4il !aly. du. bet ne sauletoje.25"C) vietoje. (fle vdsiau l6'C). pav y zdiiui. Kambaryje augi arni Jei bitila. gelto[ais. pasirupinti. girni- iki liepos pabaigos. Zeme turi biiti Siltesne ne€$ 20"C.dnas vasar4 parduo- (ti*a Zemd gelens). tai. ieimtz Euphorbiaceae. kad oras gesneriniai. musvais.nupjauti ir iki pavasario 8 lE nK K:fnbxryJe. visus metus Siltoje vietoje. ligos: Nr. ora-s labai dlegl1as. f6vyn6: Vidurio ir Pieq patalpoje buq drdgnas Amerika. Kenkdioi. liepos iki rugsdjo mdnesio. trgiimas: MiJGtu. Lapq virius rio menesl iakriastiebius Zalias. tlgiti. violeti. karnbario temperahlros vaiderliu lieti Saknq f$iuzul4 tieh kad bartrl dr6€Fas. Trgati lluo tada. labiau Sirdiskos fonnos.I Acalypha hispida Achirnenes J (D Akqlifo Achinen6 3 YI h a I = N Yra akalifos rllJitL c& iyditiiry babonis lied4 varponk. 43).ro per ialto valdens arba surrr. Nuo lapkidio iki sausio laistyti negausiai. tir*anos au.ceae. {siiaknijusiq jaunq augalq vir5nnes k_uo dainiau nugnaibyti. Dcu ginimcs: Saloriastie- Geriousioi ougc: Nuo pavasario iki rudens iviesioje ir Siltoje (20 . baltaspamiai.lpaiia p. Vokiikai ii naiiq iiedq varpq. 90 . Pasloba: Auginami ir mat Ealalapiar A Wi I kes iana ca ly p l(enk6ioi. karpaioliniai. uZpilti 2 cm iernds sluoksiyd6iirno loikos: Nuo 1riu ir pa-statyti Sviesioje. iydriiimo loikos: Nuo balandZio iki spalio. amami ir skydamariai. d. tik dviflames flrsies moteriiki augalai.palikti gdliapuodyje (galinuoti iaknia-stiebiai ma iSimti ir suddti i 20"C paruL<is i mairls egles durpes arba snelD. Nuolat palieti Siltu vaudeSeimaz Gesneria. kultiirinemis veisldmis. Vengti tiesioginas saulqsl kiu budu pelaistyti ialtu ga bio dalimis pavasar! arba virilniq auginiais 20'C Zemaje. mdi: Sudiiirvusia-s dalis Tri veisles. rausvais plaukeliais. Pa-skli vis maZiau laistyti. Kanais apliuka amarai ir virusai. bet 11e sauletoje vietoje. Laukiniai akalifos kumai auga visose se.ian jrl )tp^i pries tai nupjaustyti riglius. - Douginimcs: Pavasar! auginiais. Kartais buua pirkti veisliq su pieno baltumo iiedais '. ha mi*una| liav Lcistymos.Kili prieiilros ypotuuiais ir melynais iiedais. ti.4lba' ('Baltoji') bei pataukliq svy. Vengti skersvejo. toddl geriau naudoti Sildom4 dauginirno 1ysv9. kad augalas galdq mrvys- nilgas sarpaulijai ir glokinijai. G lox ini a sJ lv a ti ca (arbl kitaip Seenallnia sy lra t i c a) piiittriana lygiai taip pat.

Pqlorimcss Arialos praZysta tik gerai priziurimos irjau gaua didele-s.daug 150 ruSiq. Kenija. nuo lapkri- vis tiek spyriojasi. Ae c hnrea chanl i ni i (kot^lU spalvos Ziedais) arba Aechtirca n iniala (fiely nos ir mudouos spalvos iitedals). gyvetantys alrt Llistlti tik minKtu vandekinl augalq. (-+ pieiinys iemesnaje kaip 18"C tem- 9l . bet nepaiazi. n'ds priHau' Vardas tikriausiai kilgs nuo Adero uostamie-saio iio iki kovo laistyti tik tielq kad lezuq ialalys.rsari persodiiti i T Zemg su trupudiu molio. ste. Nuo balandZio iki spatuoialtYs iuose. lrgiimos: augalai. spalv os Ae chnea fas c i alaistaot vardori pilti i lapq td. Tatiau lapai. Augimo laikoLrrpiu kas l4 dierq pakaitomis i laistom4ji vandeui imaiiyti gdliq ir kakusq rq.iq.lio ialcrq ppiuZulas turi bfiti m:r-daiiiausiai rausvos tik vidutiGkai drdpas. Per daug stF stabardjusius Lrglius geriau nugendti.ar skiepijant mautis pirstilabai sauldtoje.asisakyti. Dcuginimqsl Ataugomis - - (--) piesinys P. i T arba TKS 2 Zem9. Parduoda.puola voratiflkline. geriau Sio augalo kiek vese$dje (apie 15'C) vietoje. bet Desauletoje vietoje. NuZyddjusias skoteles Salinti.s erkes. Alsalgidiz Bal|d Adeniunt Uganda. Jeigg Loistymcs. reial). larie pavasari skiepijami i tokio pat storio oleandnl uglius. do smailius dengiamuosius lapus. reikia ddkoti so- lfili prieii0ros ypol. f6vyn6: Brazilija..syvai labai nuodingi. genejant Gericusioi ougo: va. Jei namuose yra mar4 je. ja. Pjaustalt !aka-s. kuri vadinasi ' Fri e der i ke' (' Fidenk€' ). iiem4 tamsioje ir Zq vaikq arba naminiq g).e. iskiepijusiems gana 1epi4 ruii i tvirtesri iyti tr+sq gelerns. 45). Vasarq gali.loistymcs. Ptel<tarjana Adeniunr obesun ir Adeniun swazialn. Arabijos pietvakariuose. Pavasari ir va-wr4 i laistomqji vandenl kzs 15 dienq imai- dinirkams. Pastaruoju metu sukurta nedygliuota veisld. pav. daug saules.laxera tik po vien4 kart4. pagelb6s obuoliai P. taip pat kitos: dryiuopiltrvdli.sa. Todel ir kamienas nevienodo stotio. #&tu A. ma iineSti I lauka kur ieimlz Apt Kenk6ioi. zleorl spalva labai ivairi . puola slqdavisos laDu skoteles iisiaumariai.rikq kalbos. \.v[[q. miltuotieji slrydamatiai. Jie Gsideste skoteie.tl\rt . iaknq kenk€jai figina tikp6 vienq iied4 ir loksercs (Phyl. Douginimass virinrds auginiais.unci: Jei butina. clnaceae. Tevyn6: Arabijos pietus.rrre=ietigrlis) il r)uro- iyddiimo lcikos: Nuo balandZio iki tugpj[dio. Ka-s dveji metai persodinti kilgs iS gr. Geriousici cugo: Sviesioje. Ae c h ne a gerdiai so ma. Tanzani. (llesa. (di. Aech lea toJl Aechmea IuLgells (tun- kovo laistyti maZiau. bromeliniai. UZ tai. bet tik i uZuo- vei4. Istisus metus 1le vasldtflx). Daugiausia tai epifitui . Kenkdicl ligos: oet puvinio llba per zemos temiyddiimo loikos: Nuo peiat[. Sud6ungar Kili prieiiiros ypotu- nqi: Karitomis dieromis augal4 daZnai apipurKti.niu. Pakeli l cenhid iildym4. ligos: Dainai pukiniai.nes. 58) arba sdjinukais. Be to. Nuo lapkriaio iki donai auksitiu iiedyru). g c& il"" I t: t nto lot'"l.Adenium Aechmea Erhm6ia Adeniutn obesurn jskiepttas i oleandro u8li. gimhaiti oleandr4. kad ilggaZiaiiedi augal4 galima isigyti ir auginti.nuo baltai Eusvos iki violetinds.ta svi per.rfiroje. sudaro piltuv'dli iI dainiausiai yra tankiai dygliuoti. lrgiirncs: Nuo balaodzio iki spalio laikyti drdgr4./ arda. Silto. Seirnoz Brotne liacea.os gali imti ruduoti geguzes iki spalio.

fdwrG3 Pietq Amerikos Siaures rytai. kad Zemd bittl luolat dr6gfla. Tadiau labai blogai. Vbos A es c lt) nantrr. per daug arba per mazai laistant lcenta pum- ir apipuddti. istisus metus Siltoje (ne vesesndje kaip 18"C) vietoje. <y nac eae. Vienas po kito artjq skleidZiasi 8 .neo Kalimartaftitaip crbsas (ugtiniais no) sala Malajq salyne ir Lled^is). lcislyncs. Tiesa. Aesclrynanthu-s Dcugininls: Dar nesumeddjusiais augiliais atkstyv4 vasar4.ieimoz Gesneriaceae. itin Siltoje dirvo- iyd6iino loikos: vasara. tad karnbaryje jai nebereikia atranos vyniotis. Pakeitus viet4. tadiau voratinldines erkes ir skydamariai rctai kada apnilrka. Dafuai ji parduodama dailiai apsivijusi la*eli. Uglius galima paprasiiausiai padeti ant dregnos ir Siltos Zemds. Aeschynanthus Pdtcrimcs: vasar4 eschihilde br andii (tatdotats) tricolor nant4 galima pakabinti iki rugs6jo. ligos: oal maisto medzia!$ stokos geltonuoja lapai. Ziem4 4 savaites laikyti ve-sesnaje temperattuoje (apie 15"C) ir beveik sausai. Vasar4 labai ggeitai augarti h$ti kas savaite. iiltoje (daugiau kaip 20'C) vietoje. tad Si augal4 laistyti reikia saikingai. Brazilija. ieimaz Apo pukiniai. lh]d Er. ialsvai geltonais Zie. Borgy ti A es c hynanl h us s Pe . Galima isi. Po Zydejimo rudeoi arba pava-sari pries persodinant uglius galima treadaliu patrumpinti Ziedai skleipasis al1t naujg uglir].12 cm ilgio ryskiai geltoni iiedq trimit^i. Geriousioi ougc: sauletoje.po truputi kas 4 rodo erdviuose Siltnamiuose bei Ziemos soduose.25"C.' Gr an difl o- #Sn'sbg ra' (citrininiai Ziedai) AIIal anda cathartica yra vijo klis. loislyncs. Kili pr'reii0ros ypclu- giai laistonas radicans netolytnw mcstr lqpus. tadiau daugelis rusirl jau pava-sari parduodamos Zydindios.denl. trgiimcs: Nuo balardzio iki spalio gausiai laistYi ir daZnai dribsniq miiini. je. Persodinama vasario kovo malesiais arba po - ZydejimoiTiemdsbei perlito arba puQlasiio All.Aeschynanthus Allamanda cathartica Esrhinonlas c@6 ETF Gerai prizilrima-s e-schi. iiemq iis auga- Aiscrgiai: visos llla- mandz dalys nuodingos! 92 . ge$eriniai. ligosl Kartais puola amarai.tmta da per tr\tr]tp4laik4 iileidZia daug ilgtt [gliq. Va-sariSkas Pusi au pavCsis ir dr6€pa tvankuma jam labai patinka.afiartica veislemlsi ' Hendersonii' (kone oianiiniai iiedai). prie dideliq lanpxl ir drdgouose iiltuose baseinuose.ans (atban' Himalajq iki Naujosios - - Gvin€jos. jei aGqla iaknys (dina) .vietoje . trgiincs: Salorq gtiuiulq laikyti vos &dgn4. las ilsisi. Tai skatina iedq krovima. Kiti prieiiiros ypctu- nqi: DaZnai apipurkiti. Aes chrnan nuo b. Svarbu.sarga-s. PrckjaijaJn^ A Llananda . jei karka iviesos dg. dak) . nartas stebina ryikirl Ziedq gausa. Vdliau lieti ir purKti maiiau. medyjg kudo laja re itin tanki. tad temperafira nakimis gali nukisti iki 15'C. - - Dougirinos: virsnniq auginiais pavasari arlm rutemperath- i Aeschy anthr$ (rusvai raudonais Zied^is). daugiausia l(enk6ini. Prie bamblio tuomet susidaro Sak[Ys. Mesingi lapai kaupia vatdens at. l(enk6ioi.purar.T6vynd: Javos sala. kai dirvos m .s rusys t velslds labai ispUdingi svymntys augalai. taip Aesclrynarxthus p lcter-. Nuo kovo iki rugpj[aio pabaigos ka-s dvi savaites po trupudiuk4 trgsti. - iki Kald- kovo memoi: Vasario nesi peNodinti i Zemg gelems su detlirgu moliu.\Zial AIIa nnda at. Ziem& jei auga labai iviesioje 'Scrortil' (geltoniiedd). iydeiinro loikos: Nuo geguZds savaites.dlos kiti kmitai thLs radi. se. bet nesau- ldtoje. Gericusici ougc: L<tisus metus Sviesioje. svyruojant tempef at[rai.

o iijo kysanti pailga c&6'db - ii Brazilijos. f6vynd: Vidurio ir Pieq Amerika. kai sausa-s oras. ir Gerirusioi ougo: Istisus metus Sviesioje. Susisuka ir kellta lapai.bnti pakar*.. iiltoje vietoje G labai Sviesioje vietoje. genties ggybq sukeltos gos. lapai susisuka. ligos: Jei per t abiausiai paplitps iios ru. iyd6iirno loikas: Nuo liepos iki spalio (lpielandra squarosa). bet ne-saul6toje. taigi siuos augalus fu kitu metu galima isigyti iydindius.iiem4 ne ve-sesndie tegu 20:e). Gericusioi ougc: IsGus na lapai. li- Pclcrinoss Purkidami prideokite iiedus. Nuo kovo iki nrgpj[dio ka-s 14 dienq tr9iti. Zemd ouolat nri biiti Sies augala. brolemis. sioje. iki Lcislymos. kad ieme bntq Silt!. gdliq Zem?. F us ar i un anufi mii- sausas oras arba augalas kankordil sudaro gana tvttos paziedes.11rrelan- mis. antaip ant jrl atsira-s bjaurios rudos ddmesl Lcislymcs. - liais kiekiais. Nuo kovo iki rugpdjo trgsti kas savaitg. trgiimcs: Augimo laikotarpiu Zemd turi bDti tolygiai dregna .Dcuginimos: Dalimispatallinun labai graiios va-sarl arba sdjinukais. ligos: Amarai arba skydamariai. geriausiai tiesiai po Sviestu- 93 . l(enk6ici.Laistyti tik lnhkitu.niu.unai drdgnas dra sq arrosa tuvdse ra-site net kelet4 jos (+ P. Tinka TKS 2 arba T Zetnd su lapiais ir daZniausiai oralr. Jei tudte iiltnami arba sandaq geliq lang4. {spnding4 saulas geltonumo iiedo varpq tlrsi iyd6iimo lcikos: ztn*ar i Ln s c herzer i gaula per daug tiesiogires saules. lapai puoi. ir trumpaamzi ai Sviesiai gel- dri$ra. be to.andra squarrosa kilnsi c@6'dH Tilaa-sis anturio Ziedas tai ne spalvotasis papedlapis. galite auginti ir raudonai Zydiniias tri)is Ap h e latxdra sinclairi ana atba Aphelandra tetraqorur. mismnq. oras ptivalo p rduo.zE.pavasari ir vasar4 datrai apipurlciti. tadiau perpus arba dviem treddaliais maZes- toni vamzdiniai iiedeliai. Polorimrs: Kirais metais afelandra iydi tik tuomet. hroiau nuDilti. formos lapai. skersvdjis arba per vesu. kammrs tamsiai iali sn bado temperataircs vanderySkiomis baltomis gyslo.s yra . dyta pakelyje. ajeiniai. pavamiirunais su kiek ma:esniais ivairiq spalnl paped. oras labai dregnas. Ziem4 pasirupinti.Anthuriur Aphelandra Anturis Afelondro Anth rifin scherzerianu t. negu ruro- Kiti p eziiiros ypatumai: burbuold. skydamariai arba fu zariometus Siltoje ir labai Svie(lieliaosJ vie. Siek tiek lfili prieii0ros ypotunoi: Dainai apipurkiti. TKS 2 arba fiinai iydi istisus tnetus.-bet ne sauldtoje toje. akantiniai. Aphel. AnthuriLt crys. L1lios laikosi palyginti ilgai.inemis sukomis bur. Jei iakrrl prith uri nt s cherzer ianu nt augo pihas puodas. jei ziemq 8 savaites iSbnna ve-sioje (10"C) mediiagq. Ji neauL<ta. Nuo netil*amos piiezitros dememis nueiAmedka. ieimoz Acanthaceae. tuiiau 1i nesu1rhr pakeisti. ieimaz Arace ae. jei per ailtas arba per sausas oms. Piekiaujama. 43). ima pulti voratinklines f6vyn6: vidurio ir Pietq erkes.perlito grudeliais. Dquginimos: vtustuiq augidais iiltoje dauginimo lysveje. isimeta amarai. lrgiimos: 30 crn aukidio.mri persodinti. Kenkdici.4r?. Pavasari nugeniti il petsodinti i T. Jokiu bfidu nelieti kalkin- Alsorgioi: Atturiuose yra gleivines dirginalairl paOeUe"tihsiradsd lar arba aaltu vandeniu.

ir ilgiau. nes kadaise Zydddavo Zie- goniniai.langa-s. mudonais arba mus- vais iiedais. kartais m4 pzsirupilti. b[tinos ardizijai. Seimot Myr s i nace ae. matyt. Siaurds Indija. Nuo Gamtoje Sis augalas isau. Geriausiai dauginti iildomoje dauginimo lysveje.oras drdlnas. Pdlqritttqs: Pries Zyddjiiis ir birZelis. taaiau juos pjauti patartina tik 1tuo stipiiq ir visai sveikg augalq.kovo iki rugpjudio ka-s saga iki I m auk<iio.dailns geli4 kt ilmeuai. Taivanis. 25"C. iiem4 iiek tiek vdsesndje vieto94 ('Aftodites') veisles baltais. kitaip naujq iiedq ir uojSl uisimegs vos kele%s. mena . ligos: :ei oms sunaikintos. kad daigeliai ii diau jie suukiai Saknija-si.riai. Prekiaujama m4. krriose bakte. rl@^R'dra a-l C@ Ziedindmis begonijomis niinai pirmiarsia vadinam1 Beqonia elatior miirunai. Balti arba rausvi Sahrq gniuZulas turi blti Ziedai ne itin iivaizdns. Kambaryje paprdstai augiDama per sausas. jei Zemes iemperatiira per tedjos. Dainai apidis augalas (vivipams). Raudonos Zimio dydiio uogos lieka kyboti pus? metq. niSkai idornus daigeliai. Tdvyttd: Japolija.Dcuginimos: Sdklomis. Ziedilles begodjos papra-stai auginamos vie[erius metus.4/nu' su bumbulo viet tik kulhrriidmis veisldnis. 1*- d'rr ir Begottia x hienaLis. Seimaz B egoni aceae. Kili pr'reii0ros ypctukas 'tusie' ('Sjnzi') i 'Gold- noi: PersodiDti nereikia. purkitil Pavasari pelsoKita ypatybd: mazgeliq dinti i T Zeme. Koreja. ddl to. ardizija yra tikras gyvave. betne sauldtoje. Vengti perlieti ir perdZiovirtil Trgsti pavidalo ugliniais fiedais. loistyEas/ lrgiimds: Zeme turi biiti nuolat vieoodai dregm. taPastebdta. Xili prieiirlros ypatujau esantys uogose. Ypad !traiios veisl6s: '. vidutiniskai drdgna-s. Botavaitg truputi patrgsti. Dougininos3 Vhilnes geauginiais balaurdZio guzes mdre-siais (galima - iiek tiek wy- tardios 'Ap hrodite' ir kitu netu). mtt- bnil itin drelFas. raudoDZiede 'Renaissance' ('RenesanlZyrioji Rygerio (Rjeger) 'SchwabenhnA ('Svabi ja'). Tai viera populiariausiq Zydindiq gdliq. l4 dienq. l-abiausiai tiktq rytinis Tai patrauklus visialis medelis ii Azijos. seklq. apninka tikieji t miltuotieji skydamatik Ardisia crenata. iydeiimo lcikos: cegu. rausvaiiedes sa-s'). Ziedus patartina dirbtinai apvaisinti Svelniu teptuku. Taigi nai: Zeme turi bnd Silta.I Ardisia crelata Begonia elatior J Atdiziic Aukiroii begoniio t9 = YI h a = - N Ardiljos ttogos laikosi daugelj nittesirl. anlcsdiau vadinti je. formos sustordjimuose lapq l(Iaituose gyvena bak. irlsta.ijos Kenk6ioi. Tdvynd: Pietq Amerika. . Gericusici cu gc: Istisus metus iviesioje ir iiltoje. kad jos Ziedai bufla kuo ivairiausiq spalvq ir be paliovos iydi beveik metus.jo puoS. Geriousioi ougo: Sviesioje. l(enk6ioi. Itin mdgiamos nes nuzydejusios nevefi a toliau laikyti. ligos: miltligd riuoji . arn Atuk'tosios begonijos ltri{rfrnai .ryikiai raudonos l!islymos. kad ora-s iyrl6iirno loikos: neveik istisus metus. kurios itin graziai atrodo kabanaiuose geliapuodiiuose. srar' ('Aul(she Zvaigzdd'). bet ne saul6toje. Kinija.daugiausia del pemelyg drdgno oro. Iq]rios gausus pilnaviduriai Zie<lai panaius i kinroZes iiedus. kad uZsimegztq kuo daugiau vaisiq. iStisus metus iiltoje (rte maiiau kaip 18'C) vietoje. sininiai. lrgiinos: uogos. arba auginiais.

pavyzdiiui. nuo rugpjuiio reiiau. kaupusi v.li kiausi- Kili prieiiuros yprtu- nci: Pavasari. 238).rndeii tuojau iipiltr). . Yengllir - pedziuyitne-ir-drdsilis Dertekliaus foxd6kle susi- veisles. lrgiimos: Vasar4 laistyti dainai ir gausiai. Vielos labai gausiai Zydi . jei reikia. tik ij4 patartina imaisyti perlito grudq arba putplasaio dribsniq. . ieimaz B eg o n i a c e az. Palarinas: Krnminiq begolllq ruslLl f velsllq ym itin Zaviq. Jo l.. bet ne iemesne nei 15oC ternperatdra. iis diiugins ius ne vienerius melus.siai augalas ima mesti lapus.Sq gdliAdre-sai. kad laja bnQ dailesnd.22"C. ilimoz Acanthaceae.praddti laisti la- Postobo: PaMiiai pdzi[r'tma tr Patahystachys je. Rfiiys lygiais lapais megsta daugiau iviesos ir saules. o kjq isnbiai patraukliis l3pai. Vasaiq patarti- ml oiski ir iiek tiek pukroti.lp.e- geltoniq paiied. Ilgesnir:s uglius patartina nuolat lfiti prieiiuros ypctunoi! Nuo kovo iki bir. daugelis jq daugiametes. Begonia coccineai i\ Nuostabusis'). iyd6iimo loikcs: lvairus nelygu kokia ri5is ir veisl€. bet ne sauletoje vieto- Douginintcs: Pava-sari augiliais iiltoje lysvdje.iq ir tarp jq kyiandiq ilgq baltq tik- njq des Ziedq. Zos. iiem4 kiek vesesfle. Nuo kovo ik mgpjuiio tresti kas savaitg. - ninkystes lmorese (-> 95 .nugraibyti. B egonia limmillg hea. Geriousici cugc: Lauke ir kambaryje labai Sviesioje. fdvyn6: Meksika. Teiraukites asortirnento sqra. ligos: Jei ze- auginiai itin gerai ialcrijasi ir vandenyje. Zie<lai pana-fis i apyniq varpa-s. va-sar4 iugendti. Populiariausios yra: o@ loistymcs. jei reikia. loistytnos.'Comte de MiribeL' ('Grdfa. 44) pameginlite ii- f6vyn6: Amerikos atogr4. pal f zecLll. Daugini[os! Vilslres Kenk6ici. - lio. Ziem4 lairytas per Slapiai ir per tam.iyti iS tams- m irgi kiek datuiau geneti. md perdZilvusi ar per puola miltdaug Slapia lig€. ligos: amarai puola po iildymo periodo. o rudeni ir iiem4 apie 12 -16"C (bet pakelia tea (') lu- nuotrauka P.Va-sar4 joms pathka 20 . Nuo kovo iki rugpjndio trgiti ka-s 8 -14 die- Beloperon6 kartais auginama kaip vienmetis kambarinis ar balkoninis augalas. Priq{ tai dviem reddaliais patrumpinti nglius. Patolinos: Ii auginiq Beloperoni - lcboi gyvybingos puskrimis. .21). Ti*a T. P. TKS 2 arba Zeme azalijoms. trqiincsl ma turi bfiri visqlaik vienodai dregna. G-ali. Pavasari priei peNodinant nupjauti [glius. siaugi'rti aukstakamieniq augalq. Be|operone bnna ir aukStaklnie i. akantiniai. Beqonia egregia. kambario temperahlr4). - - ir tikji labiau bijo v€sos. .tra. Begonia tuetaLlica. . l(enkdici. Vasar4 magsta Silum4. Koralinds begonijos (CoraLlina lljiatrr€j). B egonia se r ratipet ala. iyd6iino loikos: Pa. peNodintiiTarbagdliq Zemg. Nuo to augalas bus tik veilesnis ir graZesnis. kad augQ graii laja. negu rlSys ir veisles pukuotais lapais. ir Zemdje. (+ P. puskrumiais arba krlmais. O iis graius puslirumis iS Melcsikos gali illus metus biti jiisq namq puosmelra. suda. Geliousidi augd: Iitisus metus Sviesioje vietoje. taaiau balti tikrieji Ziedai iisilaiko vos kelet4 dienq. Ziemq laikyti sausiau. be- gooiniai. . gausiai iydds. ir kihis metq laikais galirna persodiiti.ieisbina nevysdamos beveik iitisus metus. C@ Krimines begolijos auga kerais.Begonia Beloperole guttata Kr0nin6 begoniio Beloperon6 Begonia li rmhxgheana Zjdi n o kDvo iki geg ias.

Alsorgioi: Kaip ir visi bulv vietoje. jei iiltai mos pabaigoje.us krimas. speciosa.jei iiltai daugiau.. B rowa lli a nto - dinga. Vasa14 tarp I I ir 15 valandos pridengti nuo saulds. tk Dcuginincs: Auginiais arba seklomis.Va-sarq laistyti gausiai. Gerirusici augo: Sviesioje (ret saulEtoje). violetiniai ar balti paviefiai ijeAat. miirunams ir kitoms r[-iims reikia iilu- f6vyn6: Amerikos atogqZos. gana gerai pakelia saus4 iildomq patalpq or4 ir nereikalauja ypatingos prieziiiros.ga. rai tinka pmdedantiesiems gdlininkams. - Kenk6ioi. 20 . iriai. Ziem4 slau. populi. dfiasi vis uauji melyni. kas savaitg trgsti. - iie- ieima: Broneliaceae.I Billbergia nutals Browallia J Bilbersiio (9 3 F I = YI a N v-Ditbergija ne tik graz. icimaz Solannceae. Pamcvaius. c@{ Laisfymas. vasaroti gali lauke.25'C temperaturoje sudygsta per 14 dierq. Zydi priklausomai 1luo sd- - tretane- Browallia laikoma vienerius mefus. s.us. Sia. bet ne sauletoje iki sausio. Bilbergijos slixoteles sudaro siauri ir ilgi taNi viksvos lapai. jei bntina. ISjq ant ilgq kotq kyio 20'C). grandifora Dauginimos: atialomis. u. Iitisus metus pakelia kambario temper:ttu4. bromeliniai. lieti maz^i. T6vyn6: Pieq Brazilija. Nuo geguZes iki rulpjiidio ka-s savaitg trgitr. jos laiko.a ! Iia rto - Kili prieiiiros ypctu- noi: Vasar4 dainai api- purksti ir. Patarimas: Bilbergija geZiemojaialtri vdlyvq vasar4. iydeiino lcikcs: t:rowallia speciosa iy<li titisus metus. tr?iimos: Vasar4 laistyti gausiai. Gs vasarin6s sodo gelds. Vasar4 laikyti Siltai (per 96 . Kaip sodo gdles sejamos vasari. Urusvaius. bet ir labai atspar Lus a.btJviniai.fiausia ym B/o- - kiek ve- Ziernq jei laikoma vdsiai. lrqiincs: 30 iki 50 ctn aukiiio pus.6 sejinukus. puola baltaspamiai. c@g IS visq 6 Zinomq rusiq be11e Tai vienas atspariausirl kambariniq augalq. krDmis tamsiai Zaliais laZiem4 saikhgai (gresia pais. Tai loistymos. Eeiai vedinamoje vietoje. Vasa{ paseti prie Sviesaus laluo ir s6klq neapiberti Zemamis.bergia naans ilem4 gali stovdti ir vdsesndje patalpoje. kad i5augtq gra.'otr)dlll4 grandiflo r a ir Br ow allia rlscosa nuo lapkriiio - Geriousici cugc: t-abai Sviesioje. B. iyd6ir'mo lcikos: rei per. Ji iydi nepailsdama ir isaugina daugybg ataugq. I vien4 geliapuodi pasodinti 5 . sudaryti iS violetiniq iiedq ir tamsiai rausvq papedlapiq. be to. kaip kambarines rugpjfiti.linkstantis). L< lapq pazastq puviflys). Brna misri:nq ir su ora11iirriais papedlapiais. Browallia speciosa iydi iitisas metus. - uuliukg Ziedynai (lotyniSkai zntares . ligos: tei oras per sausas. Browallia viscosa it Browallia lfili plieiirllos ypalu- n* nrci: Persodinti nereikia.ril.l(enk6icl ligos: netai. Kol augala-s auiitisus metus auga ir sklei.ugalas.ds Argendn. persodinti i plokitesni ird4 (tinka T arba g6liq Zemd) .

Nuo kovo Geriousioi cugo: Labai tsviesioje.20'C) L gerai vddi- jo iki rugse- drdSmes negaileti ir iijq kas 14 dieml trgiti. calJcina. DaZnai apipurkiti. - jis S crop h^lariacebervidiniai. ivairiq atspalviq violetiuiai. Paskui liautis trgiti ir maZiau laistyti. nedera painioti su puskrimiu C alc e olar ia integr i/olia. c&6'db Brutfelsijq gerQ sudaro medeliq t populiariausia kambarind gdli yra Bnadelsia pauciflora var. ligos: Lapai laidiq m6lynumo Ziedais geltonuoja (chlorozd) ddl su baltl alote. duose. f6vynd: Brazilija. apie 30 rusiq Zemangiq Gera.vienspalvi. lyg namoje vietoje. pinarium4. lrgiimos: uV^ ^iA\ C'dlceo16 lotyliiskai rei!kia 1naiq kurpaitg.i priiiiirina kalteoliarUa apsipila gakrybe mie14 tarsi VelJk4 arg iiaiiied4. galite auginti net i labai ret4 Calceolaria darwinii. plati larpaite iSsiai tinkr langai i Siaurg. baltaspaflriai ir amarai. . per kieto laistomojo val1Seimoz S o lanace ae. ir iiem4 iydinti veisld lail(enk6ioi. bet uitat nuolat skleidZiasi vis nauji. Prigyja sunkiai. i Salis augandius iglius. Zememis neapiberti.Brulfe lsia Calceolaria Brunfelsiic l(olceolioriio :. pnst4 apatini vainiklapi Loistyrnqs. Nuo bangliq auginiais. Daiginimo temperafira l8'C. raudonos arba orallzifle-s spalvos.12'C) patalpoje tuomet gpusiau Zydds. l6wr€: Pieq Amerika. dells pertekliq po pusva- latrie parduodami pava-sari kaip kambariid gele. nors ir vieni. dideli ir kiek mazesd (relygu ruSis) Ziedai laikosi relabai ilgai. bet ne visai sauldtoje. il- nos. nes gyvuoja mefus. dvispalvi Laistyti gausiai. tyti vdsioje (10 . kuris daZniau auginamas balko[uose landiio ii paddklo iipilti. bet va[arba demet! ryAkiai geltoSrl. Prekiaujama tik kultiirind- Seimo. Balti. mis veisldmis. 97 . Iigos: odl per tvalkrus oro puola iydeiino loikcs: t. iyd6iino loik*: Daugininos: Vbi[dq ar- tik vienerius ir so- viniai. puola amarai. 25"C sausio iki rugpj0dio. Labai nemdgsta sauso iildomu kambariu oro. ir kiti tera viemmeaiai augalai ir perzydejg ismetami . Trgiti kas savaitp.f 4 pe1sodinti i P arba TKS I iemg. MaZdaug 500 ivatfu iio augalo ruiiq ir visos isvestos veisles tud para- lalxlq. Silto ir l(enk6ioi. Tq mi*iflLl. pusiau sauldtoje ir Siltoje vietoje. Grirusioi ougc: Sviesioje. kude l1elir*g iakotis. Yra iemdje. btldens.tu" sausio ae. kuo vdsasndje (15 . Rudeni ir Ziemq daigelians reikia papildomo apivietimo. brunfelsija nuodinga. Labiau- llili prieii0ros ypofumoi: Augalui periyd6jus ankstlnr'4 vas. Nuo lapkidio iki sausio augal4 pasta- Atsolgioi: Kaip ir visi bulviniai. calycina. g Loisfymas. gus Dglius patrumpinti Kiti prieiiriros ypotumci: PeNodhti nereikia. frgiinos: . li iileidZia tvirtus. geltoni. IS jrl laistyti millKtu Silh vandeniu."'' B t{elsia paucifloru var. Jei turite vesq Silharni al- Douginimcs: Va-sar4 sdklomis. iki geguiBs.

diio ir gau. kasrnediniai. kai ima leisti met[gius. f6wri: Ryq Azija. apie katnelijas daug kalba. Kenk6ici. turi blti pertekliaus arba per kieto valldells kre0ta pumpruai. liai - roje. mudonosios tina alrkita tempemfiru erkes. krrie augina ka. Tai rte visai taip. Saknq Zula-s griu- Mdgdjai gali rinktis bet HLiffi. lrgiimos: Siukstu nevartoti kalkifi go-vandeus. pilnumu ma. lcislyncs. sodinirJei pasirupinsime. jokiu bidu repurkiti jie iisiskleidusiq Ziedq tadiau l1uo to ruduoja. met Sios puikios gCles praZys nuostabiais Ziedais.ia japonica veisle 'C h and le ri El ega ns (' C a n d le r io gr akii ioj i' ).I puos tcna . Gericusici cugc: cerai ma visada po Zyddjimo. zalsvl uggeriausia tnediiaga. ir kuo ivairiausiq ar ne?" kankina-si berausrq bei gelsvai roZines maZ visi.F' - tl pJuflo menesl. bet lapus. Saknijasi maidaug po 8 savaidiq. atbatkalkingr vandeniu.Latnctua miiritnas 'Barbara Dougininas: virsnniq Clark' yra istabaus dybe pumpurq augitriais rug.sdien apipurldtj. Beje. Paskui laistyti r. Mat niai.e1nes.aziau taip geriau krausis pumpurai. Be to. ' Appb Blossom' k'Maidzn's Pe6odi[a- - Blash'. nestatysime Siq geliq arti radiatoriq.4polla' . jei lmanoma ne auki- tempemfircs vtiyti flepatartha. drdgmes neje. ti ir apraiyti. augalas meta (geriausia 20 . b0. ddl per sausos . auginti kambaryje'. te$eje kaip l2'C. "Ar jai nubyrds pumpurai.siai fodi- 98 .pateikia nuo seno iSbandyt4' C hand. vdliausiai iki liepos pabaigos (geriausia i T iemg). Ddl per aukitos temperatiiros arba sukiojant jau sukromsi pumpurus augalq. neleisime joms iyddiino loikos: Nuo k9sti staigiq temperatiros spalio iki kovo.jie skiriasi dydiiu. ligos: Puola Pumpurams susikauti bi.25C). be to. vddinamoje. ir purpurisukrauq pumpurq.amarai. a[traip jie |rukis. nevajos del metlkiau. kad kystes lmones <laZuiausiai oras ten.' Si Lver Waves' .I Camellie Komeliio J 19 = YI I- a I = N N o seno oltgitana Camell. balti.ir kuo imantriausiais paraukimais sios prieZiiros klaidos .spalvos atspalviq. Ii nepilnaCamellia j aponica veisliq gerai tinka viduti\ lfili prieiiiros ypclumoi! Ziem4lapus ir pumpurus ka. t rct rnargi. svyravimq ir nelaistysime ieirnaz Theaceae. Camelliajaponica veislds 'Alba Simpl. Jos auga ldtai. Nuo tada. veislg.ga bltrljuos visus ii]vardillpurus.pemelyg suddtintudtuojau netalriios pum.. iilei- - diia gxaKiiai svy'randius flglius irjau nuo spalio mtue-sio iydi. vesioje ir Tikro iieuos sodo . iki liepos pabaigos tr9sti azalijq trqsomis. kur jos auga. Pofcrinos: Kambaryje geriausiai tinka auginti Cane Lh a sos anqua't erslds..8oC temperatii- -^. Nuo gelxrzes ituesti i lauk4 ir pastatyti paurks- l5'C jo arba ddl neteisirlgos priezilros vasar4. Ziemoti me€lsta 6 .lf"H:111i nuolat tolygiai dregnas.jei per iilvri Ziernokad pumpurai subrgstq.ler i Elegans' tg labai drdg9Es ir ve-sus. ir Svelmelijas irjau sulaukd niai raudoni.et ' ('Bahoji pa- prustoji') aiedai da g Wesn| iviesioje patalpoje be tiesiogines saulds.

' ' 7.-pr-eo>. .w '-.F --&.ld-:. .

Daugelis neZino. zyclncrus pavadilirlas nis ni!ies lnetus. Geriousioi ougo: Itin Sviesioje. iis augalas yra vien:lmetis.stogeje ir u:uovejo- megztqsi vaisiai - lauke. geriausia balkone. bet ne ilapiq. nas glwuoja iyd6iimo loikcs: Nuo kovo iki spalio. Nuo geguies iki ru!:pjuiio kas 14 dierq taiiau vaisiai. t00 . o&g Dekoratyvios vien. @alta'AIba' bei meisvai violetitle'Mol'i' v c& eisl€). Kili prieiilros ypotunai: Po iyddjimo ruder i Dauginimcs: Augitiais. ilgiau ji- i Can pa. iit r -lraUIe- tinklines erke-s del per iilto Ziemojimo ir per sauso kambario oro. sustabdyti galima panardinus augalq i dnrlgnq vandeni. armzzrr. Labiausiaipa plitusi ir l|agiantu katiLlb vcisL. Tikasis jo groZis vaisiai. bet va-sar4 saugoti Duo l:urie lengvai iaklijasi durpiq ir smdlio miiinyje. br:l- toje patalpoje. lrgiimos: Nuo pavasario visQ lairlymas. net sauletoje. ir trapusis katildlis.. kurie teka pjaunant augiI1ius.nula pyronida lls. Tdvynds Vidurzemiojitos prkrarltes.pakelia net ir kalkiug4 laistom4ji varde1.rkaks vesios. vietos. violetines. Pilkasis puvi1lys ir lapq ddmddige d61 iyddiimo loikcs: lavasaris ir vasara. ik rudens laikt laikyti tolygi. lr Canpanula isolthylla. ne aukitesneje kaip 20'C tenrperaturoiq. Jis iSmet:lmas. nugendti. kuriq Zrnonas dar vadiJokr'ibo kopddiornis. kad iis augala-s pSpnKo\ gnnlnlrus. Kenk6ioi. rua loistymas. ieimot C a nt pa n u la cca katil6liniai. Daiinija: Campanulo isophylla Polcrimcsr Baltus syvus. Kenkdici. Ziem4 pirktus augalus laikyti kaitrirl sirules spinduliLl.]sollo*lo:.bit 1tr7 liai: Vir*tje: Conpan* Ia poscharslqona. tnazri lieti. auginamos ir priZiurimos panaiiai. betjie tokie . viniai. T6vyn6: Rytq Azija ir tuo Vidurio iki Pietrl Amerikos. kad juos norisi beo1at iispjautj. raudollos.ma isigyti saicilo. l(ili prieii0ros ypclunci3 PeNodinti nereikia. KlrStomis dielrornis gausiai. uenuodingi. ligos: ter iil- * ui- ieino: So/anaceae. cilindriiki arba smailiahrgiai. Lat gero. kurie simezga nuZydejus.r1net6s paprikos parduodarnos daugiar. Kaip sako botmri.ritrrls. je. z3lrosios augalo dalys lruodinEos. mazdaug 10"C. 'Alha'. fra it Canpa. Atsolgioi: Kaip ir visi bulviuiai. Vasarq laikyti gerai vddinamoje parrlpoje. Jlose tik vieuerius par?iti. hgSimar: Laikyti toly!:iai drdgnE. vienarnet6 paprika yra nuoding:r. nuo per sauso ir tvankaus oro puola atnar:ri ir skydamariai. ligos: VoraIs.llors ir karhls. yra ivairaus stiprunro od4 Douginimas: Pavasari dirgiuauiio alkaloido kap(gal. Augimo laikotarpiu trgiti kas savaitp. Vaikus ypad vilioja vaisiai. per dideles drdgmds.u. pavasari persodinti i nauj4 Zemg. l1et sauletoje vietoje.'1. - uZuovejoje apskiti.I Carnpanula Capsicun annuum Korilelis J 19 Vienumetd popdko 3 lI = YI a N Catnpanula isctphylLa 'Mayi'. e. Jq vaisiai buna bet gerai veclinruloje vietoje.rsia ruden! ir apie Kal6das.ri dregn4. Ziern4 labai T:ir". Gericusici ougo: Sviesioje.r.sdklomis pclcuoruve-se/. Grai us rirrur is la ugo paplto|ales. oral)Zi A\ arba gelto os spalvos. ve-siai trip jie gyvens. o kad geriau bet p.l. augalus laikyti labai Sviesioje vietoje. Sis augala-s o tai retai pasitaiko .n u I a gi/ls. kai vaisiai susinaukia. Ziem4 poilsiui p.

artemas bei per- iiemojusius arba jarunr-s augalu-s nuo pava-sario iki rudens ka-s savaitg D!uginit||os: Auginiais kovo mdDesi arba seklomis va-sario mduesi iildomoje daugirimo lysveje. o Siltoje rarnioje vietoje gali augti net sodo lysvdje. dabar. Jo tamiai Zalius. krip kumai. Chizdltemos gali Ziemoti ir taip: lugendtus augaivie-sioje. I vienq gdliapuodi susodhti po 3 daigus ir vierl kart4 Dugelldti. Nekaip auga ten. bronzines. Siltuose kambaduose ilgai neiisilaiko. PerZiemojusius augalus ir padiq isaugintus daigus l'luo geguZds isneiti i laukq. c@g Chrizantentos Egsta rXsq. c@ Catharanth srose s- egzotiika-s musiskes nelsvai violetines iieme-s (/i?ca rarnor) pusbrolis. lliti prieii0ros ypotumci: Kiekvien4 pavasari persodinti i T. st - galo dalys nuodingos. Vienos auga l4 dieDq trgiti. jei laikoma per iiltai minuojandios muselqs. parduodamas kaip viellanetis kambarinis augalas. Catraranth s roseus karnbary:e auginamasjau nuo 1757 metrl ir yra vis labiau megstamas.klip Kiti prieiiriros ypclutrulnpakfi ietrini ir vainiki. Mazdaug 3 cm dydzio Ziedli roziniai arba balti. JoS laistymos. - - buvo megsurmiarrsios karnbariuas geles.a keras.7 cm ilgio lapus puoSia balta vidurhe gysla. TKS 2 arba gdliq Zemg. roiindq raudonos kaip vynas. Ziebrldlvoversu. Daugiausia Siq gdliq galima p. ligos: netai. citrinq geltonumo. kad iisisakohl. iyd6iimo lcikos: enrciiau nuo liepos iki gruodZio.ri ir tik tjek. kitos . iimokus Indijine chrizortiSartginto nesipersodintiiTarba TKS 2 iemg. 2.rugalir. T6vyn6: Kinija ir Japonija. Ankdiau. Tadiau labai dideliq ialnq augalas b. ieimlz C o np osi t ae. kuris iS tiesrl y. anksdiau vadint!-s I/ir?cd Iosea. ojq viduriuka-s raudonas arba geltonas.Cathannthu-s roserls Chrysentlrernrrrn irrdicurn Indiiind chrizonteno Daagianrct^ wis!2s ilgahiui auga vis veiliaa. Gericusici ougc: Itin Sviesioje. lcistymcs. aukshes. Jei vandeus per malzai. Ziem4 kiek vdsiau (apie l5"C). Potorimoss Nepamirskigeld hbai jauhi au- reguliuotiZyddjim4 i!tisus mefus. Kenkdioi. su piluavidwiais ir nepilnaviduriais gaiiais. bet ne sauletoje vietoje.clnizlntemos m4 daug maZiau laistyti ret. suglanba. iyddiino laikos: geguzqs Nuo Alscrgioi: Visos iio iki spalio. purpurilas ir iviesiai violetines. pukidai. kur vdsus. lietin- rliimis.5 .s bemat bet velgti drdltmes pertek- laul kns Zietn4 saikilgai. Kovo md- trgsti.ii ialiiui. .llllatyti apie Visus 5VellltloslUS 1r Vellllei. Douginimos: Pavasrri auginiais. ligos: emarai ir voratilklin€s erkds. Naujus Lrglius daug sykiq gendti.mdi: Po 2ydejimo nugeuiai medeliai. lrgiimos: Sakrq griuZulzrs nrri buti vos dregra-s. ramioje vietoje.lus prsodinti sode iaLiedilai. lrgiimcs: Va^s:f4 Iaistyti gausiai. - gas klimatas. Atogrqiq kosmopolitas. Kenk6ici. gtai.Vasar4 mdgsl1 bnti Siltai. nedelis. Prie-i Salnas . Nuo kovo iki -mgpjndio blua sniego baltumo. Prekiaujama tik kultudndmis Seimoz Apoclnaceae. gali neistverti.rpdengti egliq Sakelernis. Gericusioi augc: Sviesioje ir vdsioje vietoje. f6vyn6: AtogrqZos. Naujai isigy&Ls chriz. ndti. - t 0l . kad visai nenudziuhl. Ziemojimo tempekai kambariuose prie lango ratiira l1uo 3 iki 5'C.

o dasi Douginimcs: Augidais iildornoje daugilimo lysvdje. Kenk6ici. V a rb enace a e. 102 . Vasarq jei pakalkamai iilta. Pavasari. hrris savo girntindje rugpjuiio ti. Fonune I! a maiiau . ii kuriq Llio ryikiai raudori iiecLri. dregname ore. o antjq sukrauna laujus Ziedus. kad oras labai dre$ras. Ziema mdgsta nuo 15 iki l8"C temperatur4. Zeme turi biti . Geriausiai ougo: Iitisus metus labai sviesioje ir oet Muldtoje vietoje. nttiniai.r Fott nella miirijr:'s C i t I oIo r t u n e I I a rrt it raizgo iaklys. IE4OO n' lqi5lymas. Kai visrl puodo Zerng ii- uiaugaltys Cif nrs ricrocarpa (arba kltarp Citrus j apon ica.I Citrus Clerode dnnn J dtrinmedis iventmedis (9 3 I = vl 1- a N #&n' citrsiniai Kairdje Cyt rolort uttella. persodinti i T. hfiimos: Vafioti tik suminh<tllt4 GtaZ[s vaisiai. v er- tik Sildomoje dauginimo lysvdje. Geltoni lapai (chlokaftais net me0qsius.r1ai. Augillti ant pala[gas arba patalpose. "Nekalta meile".nitis. Kamerunas. rinmedZio negalite iineiti laukan. TKS 2 arba geliq zemg. Jei reikia. Tadiau tuomet jis numeia Iapus. Geriousioi ougo: Labai iviesioje vietoje. ligos: skyaamariai.ri apgenejus.rs trurelapiq. maiiyt4 su sodo mo1iu. ti kanebent I -2 ln aukidio te- Kiti prieiiiros ypclumoi: DaZnai apipurkiti.roride. da. jam geriausia Zielnoti vesoje (12"C) ir kaupti jdgas kitai vasarai. Nuo kovo iki rugpjtdio kas savaitp truputi pafftr<ti.kalnbario temperaffiros sia vallde11i. arba Citn$ i. Nuo kovo mdne-sio ima skleistis Ziedai tankiais netikrais skedials ir q laaihl sodams suteikia kvap4 piauzianti vaizd4. Pclarimos: Kadangi Svenhneclis visai :regali augti kambariuose su centriniu Sildymu. toddl ziedldulke-s reikia teptuku pemesti ant purkos.ie. Europoje Sis augalas chemindmis slopinandiomis mediiagomis Douginimos: Auginiais geguZes mdnesi. -^^ lqistynas. j4 mDsq sene. Visus metus melsta b[ti Siltai.nai apipuk\ti. Pavyksta mariai. balti. miltuotieji skyda- kibiais stiebais uisliuogitr et i4 m aulciti. jei per lalta. lapai rrrreina ddtrdrnls. Vellgti kdllslgs YandelNl Ziem4 laistyti labai m.stltyti Silaiau. Nuo kovo iki las poetiskai va dindavo niais kubiluose arginamais augalais. ligos: Del per sauso oro ima L_risti Ziedai ir prunpurai. nuostabiai kvepiantys Ziedai. Zinomiau. f6vyn6: Vakant Afiika. Prigyja itin sunkiai. Pctorinos: Jei savo cit- Lvugiramas iemas i-r parduodan Ls kaip l<r[lnas. ger. Gedausia tai daryti vidudieni. Xenk6ioi. jo ieapvaisills ieimaz beniriai. Netrukus jis iileidiia naujus uglius. bet ne saulekaitq. deiiije kit*uzas Svenlnedis - gaj s ). Tai gajrs vijoklis. kas savaitg h?s- lfiti prieii0ros ypolubihl moiS Pasinrpirrti. Kaip gaiima mr8e11eU. iyrl6iimo lcikas: Nuo kovo iki rugsdjo. fdvyn6: Pieq Azta. go laistomojo vandens. iydeiimo lcikos: Ziedai ir vaisiai yisus metus ran- vie[u kartu. perso- pravadr iiresti laukar i uzuovej4. Aftikoje lailGiiais is).r.'ijoklis. vadinana kinkanu.ro. dintiji! raujq Zemg ir pel. pavnsari persodirrti. Gal ddl baltq kaip sdeg. ioze) ddl pemelyg kalkinSeimo: Raraceae. klr maza vietos. viszaliai odiiki blizgantys lapai del iiq ypatybiq auga)ai tapo itil1 mdgstamais kambari- Clerodendru r!!iq kambaryje auginamos - tik nedaugelis. Vaisiai iisilaiko kelias savaites. vabzdziai.Clerodetldru t . tr?iimo5: Nuo pavasario iki rudem laistyti gausiai.vos drdg|a. voratinklines erkes.

Ge[ninkai mdgsta ivairias jo r[iis ir veisles. Coltuvxea )c banksii. tinkamai l1audojartt Zem4 temjau per peratiir4 Kalddas. Co- humea gLoriosair jos veisl1' Purpurea' . ligosr rei ziemq per dilta. Jaunus augalus kasmet pexsodilrti i T zemg.5 cm. tik reijos Ziedu-s gofia lapai. nelygp miis ir veisld. aprinka miltuotieji ir paprastieji skydamariai. Jas Dcuginimcs: tuputi trgs- (18 .)meti gdliapuodi. - Loislymcs. saus4). Kenk6ici.ilgq Ziedynkotl. PerZyd6jusius Ziedynkoiius tud- iviqsioje.dio) arba nepakankawrai liau$ Nuo spalio mdnesio laistete augart . hgiirnos: Augimo laikotlrpiu Zemd turi buti tolygiai drdgna. Nuo lapq kuo dazDiau Geriousiai F !ugo: Ne per valyti dulkes dr6$ru vatos guiuiuleliu. seDes[ius geriau palikti ramybdje. T6vytt6: Vidurio Kiti prieiiiros ypotumois Kai iileidZia lapus ir Amerika. per arksti praddjote gausiau laistyti pavapuse i ivias4 (+ P.dinasi. Tik kraudarna iiedus apie menesi turi pabuti vdsiai. Colunr ea t i cr op h! I I a (keletzs jos veisliq rnargalapds) bei ruiiq miirunus ('Sfa- ranger'). puksti. krdulra ZiedyDkoti. kas savaitg po ieimoz Anaryllidaceae. I03 . Afrika. Polllimo$ je.20'C). iydtiiimo lcikos: lvaiKlivija kasnet darosi vis Eraiesnd. c@B'fu9 rus. augalos Iunnea tniirilnas 'Stavonger'. o pava-vr! . tuojau [upjauti . Nuo kovo pos kas 14 iki liedieiq trgiti. Vos Puikus svyra tis tik pumpurai iiauga iki 0. C o lan n e a h i r t a. amarililiai. Nuo birzelio Douginimcs: Virsunes arba Soniniais auginiais.{dli Pavasar! arba va-sar4 atzalomis. Vos tik pasirodo iiedynkotis perkelti I Silt4 pusie. PerZyddjusi4 apkarpyti ir sari (Ziedynkotis turi buti laislymds. bet siltoje vietoje. pavyzcl i. Co Kiti prieiiuros ypotuItlci: Alsargai purk(ti kanbado temperatiros vandeniu * jokiu bidu ne saul6je ir ne alt iiedtl. bet vetgti drdgmas pertek. gesreriniai . vesioje (ne Siltesreje oei 12'C) ir nesauldtoje vietoje.Clivia Colutmrea Kliviio l(olunndio \r cP /I (U/\J Tai bene puikiausias svy- rantis augalas. iyd6iimo lcikos: Nuo vasario iki geguze-s. Gericusioi ougo: Nuo spalio iki vasario pabaigos iviesioje.d vietos i vie.iui. ligos: Jei karnbaio ora-s per Musas ir nuo skersvdjo meta lapus. ti. Klivija auga drdgrose. [ksmingose vietose tarp uolq aiba miskuose. Seimaz Gesneriaceae. vakia pa.10'C temperafiroje ir beveik vasaroti pakabiltos rnedy- Atsoryiqi: Klivija turi nuodingq alkaloidq. Piflnuosius Ziedus sukmus po 3 6 metq. pusiau [knnhgoje. daugiausia Kosta Rika. kad kilnojant i.40 dienq palaiky- ta 15"c. Ziem4 Ziedus krauna 30 . Ii svoghDo ji iileidZia kardo formos lapus. Itenk6ici. l]fiinas: mariiausiai 15 qn auKVasar4 laistyti gausiai. laistyti gausiau ir pastatyti Siltesneje vietoje. 25'C Silumos dirvoje. ka-skart apsipilaDtis nqsulaikotrais ugniaspalviq bei skaisdiai raudo1rl Ziedrl srautais. ji negavo deramai q augalas bfiq vjs ta paiia pailsdti. kad visai neiSdiiutq. Venlrti kalkirgo vandens ir kalkingq tr+irl I Ziern4 laistyti tik tiek. fdwnd: Natalis.iedynko- persodilti ! Zemus gdliapuodiius su T arba TKS 2 Zeme. Vasaroti iis Palorinas: Jei jIsq kliviaugalas gali lauke. alsargiai atskirti. 45). mdnesio kolumndjos gali iki vasario pabaigos duoti pailseti (laikyti 8 .

bet tik pa-stogeje. Rochija yra puskimis ([ors tai ne iikart pastebima. as.rug l0 crn. lapinds nematodos. 155) gendiai. kad Zemd br.r.l h ed'. vel iipoprrliardjo. larrie ger ai Saknijasi Sildomoje dauginirno lysveje.rrio md- iydeiimo loikas: Nuo geguZ6s iki rugsejo. l0"C) vietoje. Nuo kovo iki vo inorjrgo bhdo. bet kai i Europ4 iS iiglius vienas ivedq sodininka-s SeStarne daiimtnetyje patrumpinti maZd. rugpjniio krs 14 dienq i laistom4ji varderi imaiiyti galiq tr4sq. l(enk6iai. veislininkystes budu pa-ialino jos "tropinius kaprizus".voratir*linqs erkqs. Geriousioi auga: I-abai iviesioje.iio iki vasario mdlesio leperlieti. betpu. Tadiau islldiqkai$ls nemdgsta. Jei per dregras ora-s. uuo pat iemds augantys IBli.isirfipinti. T6vyn6: Lrdija. ligos:.) P. kambario tempe- Sotis. tdliq. todel pat rfiina auga14 daZnai trpipurkiti. Xiti prieiiriros ypotumoi! Po Zydajimo rdnlros vlr1deoiu.tr€-a. gali apnikti miltlige.Lcistymos. o Siuo metu ji priskiriama beveik 300 ruiiq vienijandiai storrlapiq Crdss/ld (. ne-si virSuuiLl auginiais. Ceilotas. t04 . Silk. sauldtoje ir gerai vddinamoje vietoje. per sausils orus arba salta ia per dragna Zeme. Va.+marai. ploluodds erkds.I Cra-ssttla coccilea Crossandra infrurd ibu lifonnis J Rorhiio l(rosondro tD 3 F I = 6 a N . Jos veis]. Piltuvelio fonnos geltoni. Jei Siltoje vietoje. Zrli. re-s tik apatines jos dalys medeja). Jaunus augalus dazlai ge- akarthiai.iEd]ILPavasari persodinti T. l(enkdioi. ligos: ler siltai ir per tamsiai laikomq augal4 puola amarai. kol pasirodys ijedpumpuriai. Naujiems ugliams bus erdviau. G6li- Lcislymcs. Kifi prieiiiros ypotu- dre! mdi: Or. l8l7 metais buvo atvezta miikitu. Vasaroti gali lauke. mil- praznti ! P.---*-J Rochijas iiedai #& - I iepsnoj a li ii t! deg I t! G aN c&6'db iS i |isa me pa-so u lJj e ve is l i' M ona Wa!. ruo spaninkamsji nepatiko ddl sa. neti.ri ap. Gericusici cugc: Sviesrau pavesDSole. Seimoz Aranthoct* . [esauldtoje. Rugsejo rndnesi inaiti vidur ir Ziemai pastatyti iviesioje bei vdsioje (apie tuotieji skydamariai. kad isaugq grazus krDnelis. Ziem4 megsta Siltas (ne vesesne.sar4 kas 4 savaitqs palaistyti kakusq hQ- Viena penkirsdei jmtiqs Sios genties risirl.rpomis allt ilee kotq.rLlgF kryzniikai isdestytais 2 cm ilgio lapais.e'Mana Wall &ed' megiama ir iiandien.Ls tr.rri buti labai iyd6iimo loikosr ceguZd ir birielis. iStisus metus sioje (ypad Zjemd.lq T6vyn6: Pieq Afrika. C/os Indijos. Alrksiiau jos boturinis pa.s kaip l8'C) patalpas. drdgD. ziemq beveik sausa. ima lristi arba susisuka lapai. Dcuginincs: Ugliq galais birZelio menesj srndletoje Zelndje. Pjnvio viet4 priei ikisant ietndn kelet4 dieDq apdZiovinti. TKS 2 arba gdlitl . ji uzauga 30-60 cm aukiiio ir iydi ry-ikiai raudonais Ziedais. ojuk kaip tik jie krauna traujus Ziedus.emg su perlito gnideliais. gelsvai roZiniai arba oranZiniai Ziedai grupuojasi va. Douginimos: Vas. trgiimos: vadinirnas buvo Roclca Vasaftl Zeme tud biiti vos coc. hde iiauga iS laprl paza-s- bet iiukitu DesrFlaDillti Z. lrgiimcs: Augirno ir iydejimo laikotarpiu laistyti gausiai - sandra i nfu ndi bttlifornti s. Ji gerokai stnulkesnd ir keslresne ui Dataraliai gamtoje augandias apie I m aukiiio savo seseris. Crassulaceae. Demesior krosaoclra atvd- i ieimai sr:s iaklims (ypai dr6!tloje Zemeje) gali bemat storlapiniai.

kal- Lcistymcs.itai ciklarnenq prieZiuros paslaptis. TKS 2 arba g€liq iemg. roZiniais arba gelsvai rausvais ir violetiniais Ziedais.tukinds je (18 . plunlcmiriais arba lygiais. be to. Jauriems augaiydGir'mo lcikos: Nuo lams reikia labai daug rugsdjo iki balaudiio kad augtq graSeimaz P r in ulaceaz. re per iiltoje vietoje. o taioliriai. vadinamieji Douginimas: Is sdklq sildomoje dauginimo lysvd- kvapieji ir nykSnkiniai ciklarnenai.Sviasos. nereikia imituoti. Treddalis gumbo turi matytis.qirias kad nyk. baltais. bet ne Slapia. pana- sauletoje. Tik jaunu-s sejinuL-us galima giliau susodintr. Beje. g3r Sildomose patalpose. kur auga laukiliai ciklamenq broliai. kad s4lyg1. Geriousioi ougc: Suiese-sniais mdne-siais. hgiimos: Zeme vasar4 turi bfiti vos dregru. jukjq groZis ii- ryikdja tik dauf:eli metq Trivynri: Rytine-s Viduriemio jiiros srilys. gumbai gludi tankesodje. Tokios |eis!as va.puvlllys. Vietos prie VldurZemio jIros.juos auginant. ues mq kas savaitg Polorimqs: Senus Ziedus tigiti. gali isiraesti pilka-sis ilykifukinidi riklomenoi kamborio femperolurq pokelia doug geriau negu iiq i ginllsia-s viet Ls.6 apiberd zememis (tamsoje dyAs- 105 . iSti- sus metus gerai Xenk6ioi. su lfili prieii0ros ypctumai: RudenipeNodinti i T. toddl gali uzsikre-sti Zeme. Dau- taidios l). jei per dregnas oras. puola amarai. o neiistyptq. Ziemq geriausia lailAti apie 15"C. be to. rak.. apie Zemg reikia pasakyti. tik svarbu neleisti rnaiiesietr-s jr1 Gaivi vdsa ir saikinga . Veislininkai j. Ciklamenai itin rndgstamos gdlas. Iigos: oel drdgrnes pertekliarrs gali paruduoti iaknys arba isime-sti gumbq puvinys. Prie-i ir per Zydejiteldjirnu. daugiausia lapq Zemdje. cik. vddilamoje. kasmetjq L{auginarDa apie 20 milijonq egzemplioriqr daugybe veisliq zu maiais arba dideliais. Sauldkaitos uemegsta ir vdsiame miegadregmd puodeliams iidZiIti. lihNi dalis greitai pnva. Toddl seti geriarusia vasario mdnesi.tnos "balta su akule" (A veisles gausiai Zydi ir gerai laikosi. lamenai labai jautriis drdg- didiiosios veisl6s ir yro be golo iovis. Tradi c i nd /-) ci klanr en 4 spalva.dino. Tai kalnq mii\ augalas. kad sejiuukai iidygtLl ivie- majame jarriiasi geriau te. Trikio vietq rpiberti medzio arglies 1r1ilteliais. ialiais arba margais lapais. sioje. .. o ne ir Iapus iirauti vienu trokgumbq.20'C) bet kuriuo metq laiku. tarystartis kalki|gose dirvose. Sekl.Cyclarnerr persicurn Ciklamenos \t. raudonais.Lsar4 pasbtyti lauke pusiau paunksndje. Jei augalas laikoma-s per iiltai. geliui ciklamerai tdra proginiai. voratinklhds bei plonaod6s erkes. bet De Ziais knlrneliais. V. va-sarq bina gana sausos. Depjauti jq. lyg "vienkartiniai" augalai. Vokietijoje - mei! l-ristvti iemg. kingoje dirvoje.

miltuotieji akantiniai. Sie augalai tai Zemi.me iilt1l. pavyzdZiui. L_ur visus drd!3la. itin veSliai Zydindi4'Rosea' (rcZind . Gericusioi cugc: Svie- laistymqs/ trf iimos3 Ja: kiu budu nevartoti ialto ir kieto vandentiekio vanderc. miSrulus. jei Zemd per ialta ir per sioje. oro ir vesos augakthe: mal DmZxva. dirva-TKS2miiiuys dipladelijai reikia tvirtq su molinga sodo Zeme bei karteliq vyniojimuisi. ste. Nuo sauso taspamiai. trgiirnos: t aistyti minKtu kambado temperdh:lrcs vande- niu. ieimoz Acanrhaceoe.Lstai augti. ISvardhhl nisiq lapai tarsi aksominiai. Gericusici ougc: Istisus metus labai iviesioje. o Zetais iiedals ir l)iptcrucan. kad oras letiniais dryZiais iSrnargil. ligos: Jei oras per sausas. l(enk6ici. fdvyrG: Brazilija. Auga- Ii 250 Sio augalo ruiiq kambaryje auginami tik I) ipte rac ant h us da|osi vidutiniikai drdgna. Ords turi buti drdgn. per savaite-s po truputi trgsti. Visai pavasari persodinti i T Zena'uja ytu Dipllldenia boli. ZiemQ ant ialtus portellae (t\rb. Kai gerai isiSaknija. apdr*a ballabai dr6gnas. Alsorgioi: Visos dipladenijos dalys labai nuodingos. kad geriau iakoq- Itivynd: Amerikos atogrqZos. bet oras isimeta sakml puvi[ys arba ggybelis.mg su perlito grideliais. Kasmet pava-sari gyslon. iliauziantys puskrumiai. tamsiai roiiliais arba baltais Ziedais.43).bi:tq labaj dregnas. daliq auginiais iildomoje Seima:. jeijis sausr-s()P.s iki spalio. todel tinka papuoiti geliq vitrinq apadi4 arba auginti kabandiuose gdliapuodZiuose.emd su perlito gmdeliais).I Dipladenia D i pteracalthus J Dipludeniio Diplerokontos rg = YI l- a = - N Bahaiedi D c&n'g ip I aden ia bo liviensis. hetus bttq silta. kurios balti Zied.s. Nuo kovo iki rugpj[- loislynos. Kili prieii0ros ypotumci: D. kad Zemd nuolat butq t06 . TKS I arba geliil . pukiniai. skydamariai.Aelsvai rozhe) ir ne taip gausiai iydinii4 drdkirti or4. timo lysveje). o& Dipladenija vis4 vasanl iydi purpuriniais.ia patiqsti Sildanti paklot4 arba neplou4 putplasdio plokitg. 4retn4 uz- sauso oro susisuka lapai. bet re sauletoje. anus (atba kitaip Ru e I I i a Kili prieiiuros ypoludevosraza) baltais bei vio. ypad kai leidZir naulus uglrus. bet lresaulebje pusiau paunksrdje. ponl sykiq nugeneti. ligos: Ddl per portellac) roiiais Ziedais. Beje. Dipterakanto lahai grains lapei. Geli0inkai negsia iv a]rirs D i p Ladeni a sa ndz dio ruolat laistyti ir ka-s 8 .li senesoiems tinka kiete$e turi oialrziDes Ziotis.14 dienq trtriti. Apo clnaceae. terka 15"C. susisuka lapai. Dougininos: Pavasari virinniq augiuiais 22"C Zern€je iyrGiimo laikos: Nuo rugsejo (iildomoje daugi- iki gpodZio. vie?xtis.dauginimo lysvdje.is. labai Siltoje vietoje. voratinkli- tds erk6s. trqsomis. ima pr. persodilti I iernus dube- nis (tinka P. tuo kovo iki ngpjridio kas 2 ri it Dipladenia splendens lui pezydejus laistyti saikingiau: nuo rugs6jo spalio iki kovo gele turi pailseti.mci: Rtpintis. puola skydarnariai. iivagoti iviesiomis Ruell. ddl dregmqs pertekliaus serga lapai ir iakflys.li1ai apipurkiti. iyd6iimo loikos: Nuo Dcugininos: Pava-sari gegrZe. Xenk6ici.r kltt\ip q akmeuinirl palangirl - ' Rubiniana' (roZine arba Jaunus augalus kiekvienq taudona) veislas.

- fdvyn6: JAV pier[s.us hnputi apdZiovilti. itin grazusjos lapai. atrodo tdge' ('RaudonkaiGs') veisles lapai.Iiauga tik 20 cm aukiiio ir nuo kovo menesio Zydi rausvai rudais geltoDai apkra-{tuotais Zie- ieimaz Crassulaceae. ktri iydi nuo geguids iki birZelio mdnesio tamsiai rcZiniq zvaigidiikq Ziedr! kuokiteliais. vidurio ir PieQ Amerika. Nuo kovo iki rugpjuiio augimo laikotarpiu ka-s savait9 palieti trupuiiu kaktusrl trqsq. beveik visai nelaistyti.tila ijdi rtuo baLandiio iki birielio. Eche|eia agavoides lapq kraitai rudZiq raudograrius 'Red numo.kaip trumpastiebiai Sakoti puskrumiai arba krimai. Zemauges eieverijos labai dailios. tad galima auginti kaip svyranti augal4. baltai apiannojusiais Ziedais. Echereria pulvh@ta l^pai.|s prazudo. Ziedus krauna priklausomai uuo dieros ilgumo bei Sihunos. Saugiausiai jaudia-si lauke.Seriuotoji eieverija. nys ir miltliga. Kai larios jq auga kaip bestiebiai kemi.s pertekliaus paprastli isineta Salorq puvi- Geriousici ougo: IsGus metus sauletoje. ismarginti violetiliais dryZiais. EcheNeriasetosa . kitos . Ec heve r ia deren berg ii reikia daug iviesos. tamsgeltoniais arba raudonais Zierlynais. c Echeveria iydeiimo loikas: t-auai budingi skotele isside-stg mesingi lapai. Echewria put. o ii tiesq . apaugg baltais plaukudiais. senesnius P zyol pava-s44. ligos: Nuo drdgme. { ionus leidZia tvirtus Ziendynkodius su orarriiniais. bet ivaidos rusys skirtirgai. trgiimos: Va-sar4 laistyti maiai. Dregmd j. - nl kekirl. Echeveria gibbiflora srn€lio bei purpurinds - jie pazaliuoja. Prekiaujama labai lvairiornis r0Si- rnaZydiai puskmniai dai- harnsii liomis skoteldmis suarF gusiais lapais. Sildiau lailqti nebent iiemq Zydindias rirSis. kribiitina. ikisti ! smelio dirv4 ir leisti iaknytis (geriausiai prigyja 20"C iilumoJe). ivairus.int 30 . Kili prieiiriros ypolumoi: Jaulus augalus ka-snet peiiodinti i Zem? kaktusrrns arba stafldarting tik Zetng. t mis. tuomet. suaugusi plok<diomis. itin Echeveria noclulosa. t07 . Echeveria carnicoLor mdsos spalvos eSeverija. I nupudtuoti. RudZiq spalvos iiedai iisiskleidZia vasarq. Douginimos: Po zyddjimo iorrindmis skoteldmis arba lapq auginiais.ialiais blizgandiais pais ir orarZiniais iiedais . kaip sako pavadinimas. Zie- GmZiai kerojasi ir leidiia ataugas. vasarQ liltoje vietoje. Gantojejos auga Vidurio b Pietq Amerikoje daugiau kaip 100 ntiiq. puola miltuotieji skydanariai. Ziemq ndgsta iheds vesoje (5-10'C).. kad jai - Pqslaba: Lygiai taip pat pr iZii'lt jdr'a be G r a p I o p e t 4 I ul. kad augalas per iiltai Ziemoja. Beveik visoms joms spalvos skotele. Kenkdio'r.50 c1n aukidio stleDq. lelygu ruSis arba veisle. loislynos. saule- deliais.Echeveria tseverrlo Echeveria clerenberg i i #& - iS Me ksi kos. bet tamsioje vie- la. Graziausiai eieverijos atrodo susodiltos grupdmis ivairiosjq ruiys ir veisles. k-urie rudeni skleidZiasi ant ilgU netik- bestiebdmis skrotel€mis. . . lylt kaitoje. Tai reiikia. sakrhiai amami (Saklq kerkejai filokseros) dainiausiai del to. o vietos it prieZilros joms reikia uedau8. Labiausiai mdlFtamo6 ir paplitusios yra: .s iiauga . llun. storlapiniai. Veis16 m4 neiydiniiq eSeverijq 'Raby' ('Rubinas') pa-si- Zymi rnudonals lapq kmstais. zydl svlesrar rJudonais. toje . Be to. Auginius atpjo\.

sauina kristi lapai. Idtoje ir iiltoje vietoje. kol dar neiileisti nauji ugliai. raudonais ir violetinjais Zierlais. Lcisfynos. kur l1ols uzuo- Ziedes karpaZoles dalys vdjoj ir isaulyje. ikaudiuklpa11aBendra visoms karpazo- nilii. L{ Madaga. teD kliudo rrei Musas lruo ce1r. pavasari. nemeta lapq L megsta &egnesn? Zerng. t08 .. gaskare.isstumd gry4sias veisle-s. iino M ruudonoji karyaiola - Euphor BaltaZiedis E phorbia milii tniirunas 'Maralhon' ('Marat on as'). kad neisdZiutq gniuZula-s.motininiq ruiiq pirmosios raides) iydi kol1e iStisus metus geltonais. Geriousioi augo: Istisus ialta. Naujos ri:iiys auga stahnenai ir yra Zeme-snes. metr. Pjuvio vietas p. i-itisus mq bidiulis. nei dviejq ruiirl mi5runai gekaitri saule. per daug vandeus. Savo gimtine. kad liau- qsi tekdj? s)'vai.s RaudonZiedd karpaiolE iileidZia il$rs. nime .rs. kuriuos galima iilenkri larku ar dar kaip kitaip. { spyglius galima susiZeisti. kuriarn nemetus Zydinti ruiis.e. lfili pdeiiiros ypclunci: Jaunus augalus kas 2 metai pesodhti i iemg kaktusams su trupuiiu molio. botadkq vadinani - :. lrgiinos: Laistyti vidutiniikai. RaudonZied6 lusi baltai arba ruusvai ZykarpaZola nereiklus. VaAlscrgici: Visos raudorsar4 galima penodilti i sodo lysvg.kitos-iioles. noIS iytl6iimo loikos: Nuo spalio iki kovo mdnesio. pieStuko storio spygliuotus [glius. vidurio ir pietq Mada. luodingos. nuodingi aitris sywai ir vienalydiai (arba hermafroditiSki) netikri iiedai. jie dainiau sergamildige.nardioti i drun!!4 vaDda{. Nuo kovo iki nrgpj[dio laistyti gausiau ir kas 2 savaites i laistomqji vandeni irnaiSyti kaktusrl tr+\.""T'ilff::il"f'. Trl trinio Sildymo or.Liios i kak- tusus. Po Zyddjimo vien4 mdnesi laistyti tik tiek. dintt Euphorbia lophonepaliaujamai Zydintis na. roZiniai.l.8or?a . ant gmnito ir 5re vaduamreJr zr. ruiiq. senuosius privalu patrumpiiti arba visai lrugelr€ti.skaro kicijadiais. kr-runus len1. Douginimos: Auginiais Ypai thka gen6- jimo atliekos! Panaudoti senesniq ngliq gabalilius. karpaZoliniai. I! pinno Zvilgstio jos atrodo labai skirtilgos vielos pan.vis. geltoui ir na L:uo lvairiausio raudo- Tdvyn6: Mardaga-skaras. o syvuose yra od4 ir gleivine-s dirginandiq medZiagrl.I Euphorbia milii J Roudoniied6 korpoiol6 rg 3 vl l- a I = N '"'''----"^dr Visie bia s gerai Karpaioliq yra per 2000 #&dhg iI llet mediius./prorgneiso kahrl jis auga gal llia lorri miirunai (pavadimetro aukidio kdiin:ds. roZiniais. Pavasarl.rai auga bei Zydi ir beveik je. ligos: tei per balti.ald. I diena apdziovilrti ir tuomet ikisti i durpiq ir srr6lio miiiul. ius balti. Seimcz Euphorbi a cea. lumo. ypai iiem.rs labai iviesioje. Beje.augarti pomiskyje. Xenk6iai.

TKS 2 arba geliq Zemg. bet dozuojallt apivietim4 (trumpadienis augalas) ga- tik ginti ilgiau.bier). 108). gelsvai ro. Gro l ristyti. f6vyn6r Meksikos ir vidurio Amerikos atogr4zos. augal:r-s.'Dororrca' ('Doroteja') kerojapaZiedlapiai lelygu ruiis Sviesos turi gauti tik l0 -12 valandrl. PeNodinama iydeiimo lcikcs: Nuo laploidio iK sausio. Patrumpirlus pa-statYti 1 8-20oC temperah'tros pa- puoimela. Imti liekala-s po gendjimo. svyraniias 5 cm. hgiimcs: Pdei iydejimq Duo geguZe. iskaitart ir lempos aiba gatvis iibhto ivies4l Geriausia ka-snakt l2 -14 valandq augal4laikyti kibiru arba ddie. Po Zyddjimo nuo v. Syvai iS pjflvio vietos liausis tekdjg imetkus jq i dnnlgrq valdeni.lr:.Lsario iki geguzes laisty- dejimo" laikotarpiu (gruodzio menesD sie puikiis medeliai ir krimai tampa tikra terykidiq sodq (Gro) ir Gutbyras (Gxt Pr.tl:us vi6ta graziu Sakotu lalimeliu. apvoZu-s "vierkartiniai" ir dideliais si i Sonus. balti.ji ir paprz$tie. Pas mus tie Duostabiai dekoraryvis karpaioliniai augalai daZniausiai perkami kaip mariai. patrunpirti: kerais bei knimais augalrdias puansetijas l0 cm. Sakotomis arba svyrandiomis puarsetijomis blti kiek vese$ s met Ziedai ilgiau laikosi. cizijoje sukufia veisle Ziedlapiai !fiti pr'reii0ros ypcturnqi: Auginant toliau.ma kaip svyrantis mo sezooui apie Kalddas. kai rulaeDta tikieji zjedai (lle paziedlapiai). karpazoliDiai. Labiausiai vertirrama-s puansettrl veislqs sukfre pasaulillio gaNo ir Loislymos. "Zy- iS jq iiaugiihis dailiais medeliais. puola milfuotie. Alsorgici: Sywai gali etzinti od4 arba gleivines. Auginius sodinti I maZus gdliapuodZius. bet nesaul6toje patalpoje. baltasp:rmiai. Veisles 'Regira' pa- balti. Jos - - Syki imkite ir reiimeskite Sio augalo apdl(s amarai. li Zyded istisus metus.Euphorbia pulcherrirna Puonsetiio Puatsetios Sali htili tE tik rauLlonos c&nudh Savo gimtinEje Meksikoje puansetijos keroja taip pat veiliai kaip pas mus seivamedis ir iiaugadaugiau nei 3 metnl aukiiio. Dqugininos: virsfirirl auginiais vasarq. Hegas (Heggas).' Gropa tn' ti lnazai. - tuo- Vasaroti gali lamioje vietoje lauke. Naujus Dglius gel1eti. t09 .s Kenk6ici. Polorimos: Kad susikrautq Ziedai ir nusispalvinq paziedlapiai. geltoni. talpoje ir lailTti beveik sausai. Kaip ir giminingosios raudolriiedds karpazolds (-+ P. kad augalas graZiai Sakotqsi. toiiniai ir ryikiai raudori paziedlapiai. Zydijimo rnetu oras turi Tuometvel $arkillgai laistyti ir treiti.l. Ji verta au- - netjeiji ryikiai roiiliai. Labiausiai aki traukia dideli nuo geguZds vidurio i T. puansetta nuo rugsejo ndnesio apie 2 mdnesius abrikosq spalvos paZiedlapiais. ligos: Jei oras per saus:r-s. Nuo birzelio iki spalio kas savaitg trgsti. todel parduodakiekiais augiiani pardavi. IS pradiiq atrodanti kaip Zo16 ilgainiui puansetija sumeddja ir lleh. hekiaujama vienastiebdmis.ji skyda- iki lapkriiio gausiai veislirirlkai Ekd (Ecke). tikieji puaisetijos Ziedai reisvaizdos. ieimoz Euphorbiaceae. Geriousici ougo: Istisus metus iiltoje lviesioje. Pa-sodinus kietai apspaudyti Zeme.i niai.

lfiti prieii0ros ypctunoi: Persodinti nereikia. iyd6iimo loikcs: Nuo liepos iki mgs6jo. giniais arba seklomis.n a g|an- di! o ru nt (sytt. betne visiikai sauldtoje patrlpoje. apie 90 cm auksdio augalas. lrgiimcs: r Vis4 vasar4 Zeme turi buti Zold augimrna kaip viena- tik dvejus rozidais ii violetiniais varpeliais. i iildomzl dauginimo lysvg. N4egejams suddtirga.l2 mdnesiq nuo sejos. Augala*s negsta gai\. pavursari iyd€iino loikos: Nuo liepos iki nrrpiiiio. Tiuka T. Va-sar4 ka-s l4 dienq trgiti. gencijodlliai. je ir teD ilarko. l0 .rzos iki gdliapuo- mefus. Vasario me[esi seti prie lango. Dcuginimos: Sdklomis. Kovo pradZioje arba pailgi. Jq lapai raturoje. gali buti iavi ir uereikli kambario puoimera. nuo va$Ios iki nrdelrsji gausiai iydi kvapiais iviesiai violetiriais arba baltais Ziedais. Zelio diio. hgiti. - I t0 . Sekla-s pa^sdti bir- mete.api4 iied4 puokltt. Taigijinudjo t4 pat!keli4 kaip ir gerbera: l1uo v. - iavi ir nercikli kztnbario Eracum alfine /-\ A Ali]K*salan o& Laislymos. Apiberti labai ploru Zemiq sluoks[iu. ligos: Ddi to. kad iis dvimetis.jam puikai tiks pavesind. Gericusioi cugo: Labai iviesioje. Augim4 stabclniio- tnis medZiagomis buvo isaugintos Zemail ges kamtoje. 15 . motininis augalas Ziemojimui laikomas vesoje E Jei (maZdaug l5'C). Sekll ieme reapibetti: dygsta tik iviasoje! Sejirlukus persodinti i at skints geliapuodZius._18'C tempebarile.ulas isdziuvgs. E-Ya. lereikirringi.Lsa(l jr iiltoje vietoje.rrl aJ'lirc kilusi ko&os salos Adeuo ii So.balkolas arba terasa. ieinot Gentianaceae. Seimcz Gentianaceae.abai Sviesioje.llrr' (balta). vavt14 praZystantis kerriuiais. lrgiimos: trri brlti nuolat vidutiniikai drdgna. TKS 2 nrba gdliq ieme. PerZyddjusi susodintipo tris i ll dyaugal4 galirna ismesti. DabarpripaZistama. Sejin0kai laikoni iviesioje vie- - liepos m€nesiais veislis:' At (tamsiai violetilre) ir''ll.s veislas. llesaul€toje TAvy[6: Sokotros sa]a. nes gyvuoja tis augalas. auginti toliau. jei auga kaip dvirnetik ten reuZlyja lienrs. gencijoniniai. bemat lubyra Ziedai. vidutiDdje kambario temperatiroje. kiauiinilki patalpoje. Svarbu: lapq skroteld turi susidaryti iki iiemos pradiios! Zyddti pradeda po galima nuojo nupjtllrti aul(enkdioi. Gericusioi cugc: t. Zymiausios vidutiniikai drdgna. Lis i ant h us nlJ. Jos lapai Dedideli. Pas mus l5-20 cm aukidio iakot ii loistymos. NeDrasK:l! I eJCSarS! )tiltires Meksikt. dZio gdliapuodZius.t afJi n e iilnet]]]ma. Jei gliu.!d?4r6) buvo auginama viefl tik kaip skil]ama gele. Ziemoja l0"C melsvai Zali... \acu. bet idomu. NuZyd6jusi rocoeruleuu' Dcuginimcs: Pavasarj au.tI orq toddl v. ginius ir prigydiius juos kad augrlas vierametis. T6vyn6: Kolorad:rs. Eusk. kirs saZeme vaitF - didiiuli ku.I Eustorni grlndiflor rn Exacun affiue J tD D 6 h a I = N -=_="-4 Eustona grantlifonon .

Auga keru.15 -18'C. Be to. kad o. Seimaz Ru b i aceae. f6vyn6: Riukiu salos. blizgantys. raudiJa- dai.Senesnius egzempliorius pries persodinant apgendti. Ziem4 lieti saikingai. lapai viszaliaj. 5ah:aulpulu! Vasa4 ialorq gniuiulas turi buti tolygiai drdgras.as labai ddglra-s (+ P. odidki. Gardenijoms bidinga ir viena. rupintis. 43) ir daiuai apipurkiti. ir kita.Gardeuia Gordeniic c&6'fu G ar deni a j as nr ino i dcs n jos pilmvidures veisles gali isaugti per I m aukidio ir iydi baltais. lfiti prieiitros ypctunci: Pashodzius pumpurdns. NLto kovo iki rugpjuiio kas savaitp po tmputi tigiti rekalkirgomis trqSomis. Geriousiai auga: Labai iviesioje. Jei per vesu arba laistoma kietu vandeniu liaujasi augti. . ligos: nel tem- perahfos wyravimrl t Si- lumos pertekliaus kel1ta pumpurai ir Ziedai. - Aromclos ir elegontiio jos vienodai tauriai atrodo ir bfidanos visoi naiutis. gardZiai kvepianiiais Ziedais. . Kinija. h?5imas: Niekada nelaistyti kietu.stos. kone sauldtoje vietoje. Vasar4 mdgsta ii- . pagelsta lapai. b[q Zvdifliio augalo [ebeDurkSti ! Vasario mdlre-si peFodintiiT. ir paitgtju. Dougininos: Pavasari ir vdlyvq vasar4 auginiais iildomoje dauginimo lysvdje. loistynqs. Xenk6ioi. ponija. iyd6iimo loikos: Nuo liepos iki spalio.emg. bet Zemd vis tiek turi buti lumq Zienq Silta.

leliji l.Gloriosa rothschildiana c&n'g Gloriosa vijokliois augalas su l0 cm skelsmens ugniniais iiedais. Kol zusikraus pumpuraL qazoar aPF purKti. Kovo mdnesl persodinti. fdvyn6: Azijos atogr4Zos. loislyncs. lrgiincs: Nuo kovo iki rugpjndio laistyti l1uolat ir tp ka-s savai- tri<ti. Madagaskams. palieti ir daigirti 25 -30"C Zemd- ndi: je. Seimt: L i i a c e ae. Kili prieiiriros ypolucumbas Ziemoja g6liapuodyje (15"C). . Pa-skui lieti daug saikingiau ir leisti augalui palenppa ruvysti. kad gumbai bnq be ialiq virSrmdliq (augimo kugeliq). - itir puoirus iyddiinro loikos: Nuo birZelio iki rugpj[iio.sioje k Siltoje vietoje.imuisi. Douginincs: Pava-sari io- niniais prmbais. Afrika. lgzotiiki iiedoi anl lcnkelio Po iientos poilsio Glor io sa p raZy s ta puikiau- staus ztcauns. Gericusici ougc: oygimo ir augimo metu labai Svie. jei pavasa4 maZa Sviesos iriilumos. bet kiekvienas jU privalo turdti nors vien4 augimo kfigeli. Nepiazysta. Pdld ncs: Pirkdami a&reipkite ddmesi i tai. niai. Kenkdiai. ligos: emarai ir vorati0klines erkds. Alscrgici: Gumbuose yra nuodingojo kolchicino. Itvirtinti kartelg vynioj.

lizujasi aug- lio galimape6odinti i lysvp sode. esant vdsiai temper.jei rereikLrs kambariois aureikia. Nuo tada. krilt:r pumpumi Haena iiai hus aLbiflas va-sar4 Zemd turi buti ri- ir Ziedai. tikriausiai Pietq KiniJa. lrgiimas: Iki rugsdjo meresio gausiai ir nuolat laistyti. Prie-i tai alsargiai pratinti prie saules. z€lnet llelelsu vlsal tsdZiuti.ternpemhrroF. Vasar4 mdgsvds4 (12 -15"C). drdgmds arba ne[usvilhl atokaitoje. pabiti vesiau. senesuius gu tai bfitina.s. miltuotieji skydamadai ir sausa. bet ne sauldta vieta. Priq< tai per ilgus [glius gerokai patrumpinti.:a:. lfili prieii0ros ypaluSvogims iiemoja Kiti prieiiulos ypqtu- "kauMllthus albillos . iki piluaviduriai ir lepihravidudai. flet sauldtoje vietoje. kad tr. pavasari persodint iTKS 2 arba gdliq - ieinaz A n aryI . skaisiiai roZiniai arba raudo:ri. Gericusioi na !ug!r l-abai Douginimcs: Pusiau subrendusiais viriiniq auginiais geguZds rnene-si Siltoje zemdje.jo ge[{' lapus pasalinti. Nuo rugsejo menesio laistyti maziau. "KEujo g6lems" tinka labai Sviesi. galas. Jaunus augalus jeikasmet. pavasa4 iydi. atialonis. Zemg su molio priemaiia. amariliniai fdvynds Pieq Afrika. Nuo birie- l(enkdioi. Pakeitus viet4.inuose yaa nuodinlq medZiagq. kad galeq mo vietoje k:irt4 per meuesj. lcistymos. iiltoje ir Sviesioje iiemoji- vait? tigsti. - svo€Nlrais.safltykinai sausa. iiem4 ta Silumq.r---r' Ratd tin as. kai truksta iviesos. sauldtoje vietoje. iyddlimo laikcs: riaath sm btflarus liepos mdnesi.r\r1o mci3 SudZiilvnsius liepos iki spalio. nultilorus tiiys.rba pasiruphti. Ypad pahaukli veisle'CooTreri' su mazesniais baltais.rtilai . iyddiimo lcikcs: Nuo kovo iki spalio. "kraujo gdle. ligos: Jei oras apnilka amarai. rozi- rugpjldio vidurio kas savaie hg<ti dide$ds koncentmcijos tr:fomis. #&dH l5 gausiai laistyti ir kas sa- Baltaziedis. - ne vesesnd negu l2"C Alsargidi: Visq arnarilidrl svollr. balandzio ir geguids. T6vyn6: Azijos atogr4Zos. gelsvai roZiniai.. 14 Zydhtis tvidas Ka-s 4 savaites trtriti.lxlhtts ltutltiflorus- c&g Kan$aryje kintoie gali iiauSli iki 3 l aukiaio. de- noi: se Sildomosepatalpo- dazrri apipurliiti .vaEa. I l3 . nurykti lapai. peNodilrti. Haema. Vokiiku pavadini"Kraujo g6les" vasatl rnu "kraujo g€ld" vadinamos taudomi Zydindios H a e mant h rls katharitxae ir Hae mnlhus Piltuvelio pavidalo killroias iiedai gali iSaugti iki cm dydZio. lrgiincs: lcislymos. voratinklines erkes.Haemauthus Hibiscus rosa-sinensis Roudminos Kinroi6 lr*$rr. i da c e ae. llaenran. storalapis l1a vidutilriikai dregna. saul6toje ir iiltoje vietoje. Grynoji nriis Zydi rausvai raudonais ziedais. rytines Afrikos atogqzos.os . us a Ib iJI o s (lav gfia'J]. kai pasirodo nauji ngliai. Gericusiai cugo: llema thus albiJlos liiisu'S metus iviesioje.s" Sviesioje. Douginincs: llaerrrozth - deiviniai.mq. kad ords butq dreg[i]-s. atnaujhti ir daiginti augal4 kartkartemis palieti drungnu vandeniu. kitaipji neZydes.. ligos: :ei drdgme.rlli-siai roZiniais iiedais. Zie- iillunos. KinroZp reikia gerai rnaitinti.s per daug. geltoni. Vasario lndrasi virSutid ietnes sluoksni niais ir rySkiai raudolais margais lapais bei t. Siltoje. I. nanthus katharinae -firoH@e - I2 -14'C. oratiiniai. patalpa. Jie buna m4 rnaziau. Jei Ziem4 gaugau-siau iiem4 - l(enk6ici. Seimot Malvaceae. o Ziee enthas albi|l.

gelsvai roiiliais.pr''i!. kai augalas laikoma-s pe. dryirotq ir kitosausio iki balaidZio. Papmstai Pries isdygstant lapams pasirodo Ziedyikotis. augala-s iiauga zeme-s is.telia milrfinas. pirktus arba perziemojusius svo!![us pasodinti i ta-s') arba ryikiai raudolla nemaz4 geliapuodi (tink1 ('Stebukltl '. Douginimos: Svogunais. oranZiniais. baltai ir Zos bei vidutire. laistyti ir iki rugpjnaio Pdslobo: Lygiai taip pat kas savaitg trpiti. Prekiaujama tik kultl' Fantastica' . Visados populiari rozine arba balta ivel- toislymos. fiai k t epianti 'App le Blosso ' ('Obelq Zydejimas'). roZhiais. tai olandiiki vaveisles . Kai pasirodo uglis.I Hippea-struln Meilenis J ID = 6 F I = a Veislis'liixie' iiedynkotis svog[reliu-s (-> Adresai. tus baleto sijolelius. Jei karn per ilgu laukti. Geliiinkyste-s ftumos. Zymiausios ieimoz Anarytlidaceae. kad puse svog!flo s4 tud baltos Kenkdici.as t H ip p eastr ari sr.' Ludwie's kySotrl v S Zemes. bet Sie bndai la- graiuol6'). pana-iirl i apkastuo. ugoine'Lzdwig's Go liath' (' Galijo- Geriousioi ougo: K4 tik bai suddtingi. tamsiai toi\rinemis veisldmis.ti taip. Dazler' ('Spindesys')' 'Picotee'('Dantyto. Lapai hr. Itio didelg paklau. paketktas vietas galima iipjauti ir apibarstyti medzio anglies milteliais.P. Apie Kale<la-s galirna isigyti dritrl meiledo svogi. kiq Ziedq. ir Pats vis maZiau ir leisti lapams nudZiuti. Jo Ziedai mgpjrlaio mdnesio laistyti smulkesllj. Galima dauginti augitiais is svoginq luKtq adra sajinukais. Ziedams nuvytus ZiedYllkoti rupjauti. tr?iimos: Is pradziq beveik nelaistyti.ji') ir ' Eat ly Wh i te' ('Adcstyva baltoji'). Jei grybelis dar ria Gorelti'. Kartais Sitaip pasiseka svog[n4 iigelbdti.Fairjldnl' Sodirialis'). Kiti prieiiuros ypclumoi: Sudziuvusius lapu-s Al5drgioi: Meileniai turi nuodingrl medZiaSl pa<alinti ir svogul4 palik- ti iketis l5"C durpese. ligos: oeguliai (meileniarns brldirrga grybelind liga) daZtiausiai plinta. Biina ir baltq su raudonais pakra-<.vaditamqjq P/e-Pot melleniq (preparuotq svoghdorais Ziedais.IZYSta Per diais. pavyzdZiui. auginandios gdliq I buti ir atvirlciiiai. be to. nA ' Dutch hclLe' ('ol^Dd\l nq.s atogr4raudonai dryZuota veisl6 zos. bet gali dilius. laistY- le itin giliai isigxauZ6 i au- ti gausiau. saliai ir per dra$1ai. Nuo . augal4 gausiai t4 . dilamieji T6vyn6: Arnetikos atogr4liai. dviiyddiimo loikas: Nuo spalviq. pastaruoju metu Ym mo. Hippeostrun bei Spte' sukauptrl naujrl jd!q. 238).T arba geliq Zeme) veisl6s: 'Md. visuomet turi kuo ivairiausiq ir puikiausiq veisliq.ina-s suialiuos.Ladwig meile.ndlid. kurie Pr.rvsieti. iydindiq sniego baltu- )N #&tu9 - su trinis iicdtLis Apple Blossonr' (kaireie) i'Fa asticd' (dciinaie).5-6 savaites. Parduodama lresuskaidiuojamai daug veisliq. Nuo motirinio augalo at_ skjrti ne nazesdus kaip obuolio dydZio svollnus. rau. kol svog.irr.amariliniai. kad svogtulas lia.

- Potqrimos: Ruiiai Hola corrosa nuZydejus. ilol.a rclld streliq pluostai atrodo lloya nulliflora iie<lai. TKS 2 .rt mdgst ulti iilun4 ugliai.. Balti ir stalrgris taisi vaS. Attgllja) hercogo vyriausiasis eliptiskri lancetiikais lapais ir sagll lonnos baltai ialiais iiedais.h lahai gatsiai ir ant karrelts. frgiirnos: me.la. Ziem:1 dar rnaZiau. iemesds ir smulkesds uZ duriukai tamsiai raudori. Jei per tamsu arba pakeiAugimo laikotarpiu ka-s tus viet4 2 savaites trgiti. kurie skleidZiasi skeiiais nuo kovo iki birZelio mdnesio. bet vidudienio sar. ir FiriSta prie lankelio. Hoya. kurie ja-s ne itin popsto ir niekada nejudina ii vietos. Pavavrri persodinti iT.tr* HH dama Ho'ua lacanosa su Del savo vardo ii geDtis turi buti ddkiiga Tomui Hojui ('Ih o n as l:tt- ris 1788-1809 metais bu- vo Nofiamberlando (N o r t h un fi e r land. kxrie atrodo per daug vesliis. Sa- galus imta auginti dau- vita ir taip p. daiiiai linksta Zemyn.iedrl skeiiai.atnosa. Ii 200 iiflonq mdgsta pusiau paunl(.rikeliai arlt lapll penelyg gerai hgiiama daugiau augina [glius bei lapus. . ninka amar.l viduriuk4 ir salsvai kvepia.tevijoklinis augalas.. lapais. Gausiausiai DUOr11gr klemaliniai. ieimat moi: Abi rlsys llebijo iiklomq kanbariq puoSnus svyrantis augalas sodilliflkas. bet tuo metu. Sil€s.o iiedlapiai gelsvai Zali. priZiurilna taip pat.ir Silurn4 iitisus metus. iietn4 ves4 (14 -18"C). kai leidZia iglius.F t_) (tN H oy). kai. Ilgi. I t5 .d bella i)..moje daugilirno lysvdje. Taiiau . betji ue iviasos spinduliq kypiiai tokia gaji irveili kaip grynoji rIiis. Virsar4 rnegsta ba ugliq augiriais iildoiilnm4 (18 -23"C). As c I ep i a c!a c e a e. aphal.rs Ziemoja per siltai.kaip lt Hola beLla.Hoya Voikuol6 Hq. Kenkdioi. Jie auga 0etikrdis sk6Eiais. osa. palikitetrumpqji Ziedyr*oti ant jo susidaro trauji . it maZiau Zydi. irstn u8liai. Hold lirealis is Himalajq. kilusi ii Malaizijos. /-) \__/ <l-. Tdvynd: Binna..jas reikia nuo- lUSral. li{ krtunrl su mesingais Si ruiis. je. iydindias vaikuoles madiau pas tuos gdliiinkus mdgdjus. trgskite rediau arba visiikai lebetrgskite. Austnlija. Geriousioi ougo: t bai iviasioje. kiniai ziedai turi raudon.s pertekliaus ir vdsos Vasarq laistyti vidutiDiSkenta Iapai.au parduo- vaiklold daZnai inra mqsti Ziedus ir pumpurus. Hoya bella geiausiai auga orchiddjq laepielyje arba kaip svyrantis ya ca rn t'ilffiiI"il?#l1l. Balti r. plori jos oafrtalial veianti daugelyje !aliL1 nuo Vidurio Kinijos iki lat pukitil Per ilgus uglius i:rlilti.byra Ziedai. Abu Zydi vasarq. ir kaip svyrantis augalas.. ligos: Jei augane apliok4 mdgsta llola l.. Jt1vi. [r]o dregloistynos. Tuos augalus. Vidurio Kinija. Red. Yra dar ir Hoy a be l l a v eisl6' Var i e gara' su gelsvai Zaliais margais lapais. Tarsi blizgaDdiq Australijos.!rba g6liq Zemg. sauldtoje vieto- or4.slrp ruSiq kaip knmbarinius au. . matpakitus augalas dregname ir iiltame gdliq lange.rl6s Douginimcs3 Vi*arniq arnepakelia. Sis iyd6iimo loikos: Nuo geguZes Kili prieiiuros ypolusauso iki rugsejo.li. Eajq vijok. apkib? baltais iiedyflais..

rs.tai skatila del oraniiniq iiedq iSpumpurq k'ovirn4. atkiStos luputes. karpyti iSleis daugiau naujq ngliq ir graiiau kerosis.ru!6tingumo. Kili pr'reiiriros ypotuPava^sari persodinti i T arba gdliq iemg. Be parduontve-se galima ap- nci: al!fiu. gefiq tikti ir paraiios iivaizdos HJpo. Hipocirta yra Zemas puskrimis su odi5kais lapais. TdvyrG: Brazilija.8"C. Douginimcs: virsnniLl l(enk6ioi. Si gdld vadinama kiekjuokingu. Cerai pavyksta tik vasar4. ligos:. rq ge. ieima'. Didelius baltus. Dduginimos: Datimis arba virSruriq auginiais apie 20"C Zefneje.r "be-sibu- Vokiikai loisfyncs. kur Ziedynq viduryje esaniirl neiivaizdZiq pavieniq Ziedq guotus supa didelirl ste- lcislyrnos. ber ne itilr saule- toje vietoje.tus reiikia vandem siurbikdl) Ziemq Iaistyti tik tiek.iausiai lauke. uolaskeliniai. iitin riigiii4 iarna genaiai N e n a t a.lm- @riousioi ougo: Labai Sviesioje. KenkGioi.2 Diliialapis hortcnzijos bina c@ ir elabai aukito ii8io. lrgiinos: Pavasari. ge. apdienio saulas nemdgsta). tenzijos parduodalnos 11uo roiines ir raudonas veiskovo iki gegu. kad Siam augaluige- turi blti vos dregna. Nuo kovo iki rugpjiidio kas 2 savaitas po hupud hqsti. Niekada n€vartoti kalkingo vandeml Vasar4 iki mgpjtrdio pabaigos i laistom4ji siplt9 jq vaidktapiai aro" do lyg pabudiavimui kaboti lletaDkios lajos medyje. Ziem:t paka[ka 4 . kn ri pastaruoju metu priskil.r. tarpsllniirl dregnose atogr4zose.apgeneti. Zietnoti grli ir t. vasarq ir rudeul laistyti gausiai. bet taikliu vardr.jrt a st igi I los d.sneriniai. Pavasa4 balt $. Tai vis patalpoje . laistomos aliurni. mqis NuZydEjusiq galimc puodziuose Zydhdios hor. kad n€isdzintq gniuzula-s.tdliau nustyra- -^^ soje. Po iyddjimo augal4 Siek tiek ap- Ziem4 naiiiq.ds. Kadangi hortenzijos meta iapus.bei amarai. vesio- tai iiemojand 5i augalq apninka amarai. Gesneriaceae. negu daugunaijo girni- . raudonus arba melynus skdtinius iiedynus sudaro sunykg sterills pavierliai iiedai spalvingnis taurdlapiais. mellnas iyd6iimo lcikos: cetia- lfiti prieii0ros ypctu- Htpoclrta tlabra. Melsvo atspalvio biina taudoros ir roZiles hortellzijos. r - T6vytGr Japonija. augrruars.I Hydrangea macrophylla Hypocyrta J 19 = Didiiolop6 hortenziio Hipotino YI h a I = N *\r-. rodandiais.iive. bet llales persodinti i vidutiDio turaliai ii ruiis Zydi birZe.hzs. Pastaruoju metu vel populiados veisles. rozirius.ilenp. Hlporyfla glabla lakos . veisles Seimaz Saxifragaceae. - tuometjis li ir liepq. (azalijr). ninka voratinllinds erkes ne per iiltoje vietoje.vandenl ka-s 14 diettl nio sulfatu arba kalio imaiiyti rododetdrq tt+irl. vasa. je sodo paunk$eje.n Abi iios geles istabiis svyrantys augalai. Nuo vasario vdl pastatyti i Siltesng ir iviesesn? viet4. (Hldlan8ea . Va-sar4 gali 6 . Nuo gruodZio iki vasario laikyti 12 -15'C iiuojanti bunytd". ligos: ro sit- Geriausici ougo: Svie- sioje.beveik sausa. dau ti11ka sausas or.lei oras ZytGiimo lcikos: Sis gerai perkrmas augalas parduodama-s Zydintis nuo velyvos vasaros iki pavasario. lrgiimos: Nuo pavasario iki ruders Zemd riliq iiedq vainika-s. saulStoje (bet viduper sausas ir per iiltr-s.

ugriniais iie- 'Ta go' puti stiebai. Zyes' ('Sviesiaakd').' Naujosios Gvinejos mj-{runai labia! megstlr . tt7 . kurios auga tik 15 cm aulciiio ir (r2 -15"C). ry5kiai raudonais ir aly\/idais Ziedais. S t a r b t ig ht' ('Svytinti Zvaigzdd').I5 Ceilono kilusi gel. o lnryat iens wal tai Ziemojanii4 sprigg labai pr.karlt tamsesleje vietoje. Balsaniruceae. bet geriaurica'. Kenk6ioi.- Apaiiojc: htpaticns wolleriata 'Bclizm Iachspastell'. balzamiliniai. Pavamrl persodinti i gdliq ZemC.Lnpatierrs Sprig6 Ryi*iaspalves sprr8ds itin graaiai atroda susturybs grape tis. lfiti prieiiiros ypotunoi: Sprige-s pravartu kartkartemis nugendti jos liilusios isstypti. kgiina5: Vasar4 laistyti Duolat. ligos: Per iil- s mine sprigd iS Afrikos atogrqiq yra jos giminaite.brcnzlnio ialumo lapais. I nry at i e ns w al- tik krltirinds veis- leliara pavasari dauginama ir sdklomis. bei nykitukiniq'Daby' ('Ma- - galima nesunkiai isigyti kone visose seklq parduo- pav yz(liiui. lininkams patiko ir hrpa. Tai viena mdgiamiausiq kamberinirl. Naujoji Gvindja. cEk Kas nemate sprigds mirsq miSkuose. Nuo kovo iki 'Belizz! Rotstern'. I tnp a I i c rt s w a I I e rian a leriana' Be lizrl WeilJ'- laislymas. ieimo. tien t miirunai ii Naujosios Gvindjos. balloro rr sooo te q.reikia ir iilumos apmaZintr. Be to. zyol oallllls! Svelniai roZiniais. 'A ccetxt Bright Gericusici ougo: Sviesioje.s iydi vasar4 ir ru<le:r\. I nt p a t i e ns rt a I er i ard Ziemq megsb vesq L Zyle') arba vejslirl. Ceilonas. Labiav siai mdgstamos veislas: Virhtje : Inpotiens wal. Ge. Si augal4lai- buna gausybes spalvq.iitisus metus. yra Svelniai roiiliq su balta akute veisliq. T6vyn63 Rytq Afrikos atogrqios. le- . vadinamos dar 'Neliesk mantrs' (1'?dtie olitdtxgere)? Balzado kabardiuose gdliapuodziuos€. pa- iyd6iimo loikcs: visos sprige. Siltoje vietoje.rola anarai ir voratinklinds erkds. riara Dcuginim!s: Viliruliq arlgitiais. Inpaticns wallcriana 'Oranga'. gelsvai roZiniais. larriq vyz<liiui. vasarq pusiau pavesingoje. kilg ii 1zrpat i etzs haw ker i. Ziem4 rediau.sia vartoti tik pusp nurotonZiecle hn p ati ens repens dyto h+iq kiekio. Geriau iiaknyti auginius irjuos laikyti per Ziem4 nes ilgainiui sprimat gds darosi neiSvaizdZios. iliauzial1ti riiis gerai atrodais ir margalapd 'E-:ro- . Parduodamos lds. ir balhi raudonai dryzuohl. nes gali ru- rugpjirdio ar rugsejo kas savaite trF<ti. Indija.""tnl g.

Ja@bintu po cifTora . apnilka vora- tintlinds erkes bei amarai. ratdi- niai. Jei oms per sausas. vasarq itin mdgsta iilum4. ti labai dregnas. snsisuka lapai. Sviesioje. gelsvai roiiniais ir ivie. Ziem4 ve. Seimaz Rub i a c c a e.sta ir kitokiq veisliq.ora.rug9 t$kiomis.i buI t8 . kad butq iilta zeme. temperahlrq.I a cob nea ini a ca r [e Zemesnp kaip l6'C girninaite Wh i tJie Ldia. ?cslaboa. kad labiau Sakotqsi..sio- - d. Pastaruoju mehl iive.. 5lo JUgrlo yru Jpre )u ruiit1. susisuka lapq galiukai. . Jei reikia. T6vyn6: Brazilija. apie 30-60 cln auk<dio lfili prieii0ros ypotumdi: Pavasari auga14 pa- Geriausici cugc: Iltisus metus Siltoje. pukuoti ir lipDirs./acoliria p4flciJq.vdsesndse. jei vanduo per kietas ar per Saltas arba per ialta dirva lapai blunka (chlorozd). trgiirncs: Kaip ir kavos medis bei gardenij a. Staiga su. tus. lrgiinos: Abi ruiys mdgsta vidutiZerng. jiJabai_rcmeg= sta kieto ir . 4rell1+ rarsryrL mciiau. . toddl gedau laikyti specialiame gdliq large.siai oranZiniais su raudonais intarpais Ziedais.rkidio je. Labai svarbu.nuo dzio iki va-sario. Nuo kovo ikj ru8pjndio trtriti kas 14 dienq. vasaral lauke. bet tesauldtoje vietoje. Jei per sausa Zeme. Geriousioi ougo: Jacob! /ri4 c4li?ea .ra iitisus metus iviesioje. Jaunus augalus geneti. Gerai priZiurirna ikora gdliapuodyje iiauga iki I m aukiiio. gniu- nen(i ir tinka laikyti kanbaryje. Pei kelet4 metq gali uiaugti per I m ar. krumelis. pdz. Ziedai ir lapai gali iivis nukristi. iiem4 Kenk6ioi. bet nesauldtoje vietoje. augal4 apninka skydamariai. lsozlurr. gimininga. Vasarq Zernd turi bnti tolygiai drdgna. nes iiedus iis augalas kfauoa antjaunq ugliq galq. TGvyn6: Lrdija. Ziedai raudori. veilus. dairai apipurk<ti. iydeiimo lcikcs: -racoDi Douginimcs: Zoliniais hia carnea fi\\o birielio auginiais iildomoje daugiikt rugpjnilo. Ziem4 laistyti maZiau.lacobinia canLed /-\ A Kiri plieiiiros ypotu- - atogrqal grua ola. rio drdgrumo Zulas niekada Laistymos. Jacobinia carnea av ginama iiltosiose oranietijose. Nuo kovo iki ru!!pjuiio kas 2 mvaites po truputi trgsti. ligos: Jei gauna per daug saule-s. viszalis. nubyra lapai. Iigos: Jei per sausas oras.iitisus metus iviesioje. l5'C patalpoje. Oras tu. perzydejusi4 (mdenj) apgendti. akartiniai. kuri em. patcillora grJoUglius nugrybti 2-3 kar.ialto vaidens.nrima lygiai taip pat. Dcugininos: Pavasari virSnliq augiuiais 25'C Zemeje. Zydindiq tamsiai orariiniais. labai drdglarne ore. pailgomis arba apvaliomis Sluoteldmis./dcohinia carnea iieda1 tamsiai roiiniai ir raudo.I Ixora coccinea Jacobinia llaorq d rg = YI h a I = I{ Gelsvai orarriirris U Y>N\ Tai viszalis kima-s 5 -10 cm ilgio lapais. Vasar4 / |xora iirin. trumphti perpus ir pelsodinti i T Zemp. ugliq galuose skeiirl noi: Kambaryje iksorq kekdrnis iisiskieidiia rySkiai raudoni Ziedai. Kenk6ioi. - lcistyrnos. t:rtka Jaco b inia paucrr{.Ls.s iksota pakeitus temp€radr4 ar viet4. Vasian Ziemos sodui puik)ai. iyd6iimo loikos: Nuo geguZas iki mgsejo. drdlillame ore. oraniiniais galiukais. pavasari persodinti i T arba TKS 2 ZemQ. saikirgai sauletoje vietoje. ieimaz Acanthaceoe.laco binia nimo lysveje (20-22"C ).

rllsiai n1dgst. Geriausiai augo: Iitisus meflrs vtuleto. Jo lapai yra skydiSki.rbtinai apdulkiuti.Ja-srninutn J. Vasar4 trgsti kas 14 dierq./dsrri/ l'/ ollicinaLe ilen4 ga]. a gdlds. Kai tik arrkstyv4 pavasari ima is rokiq kaitq. kurios sureukarnos nuo perzydejusill Ziedu. 3'5 ski1iit1.q - sukulenta-s su butelio povidolo kantianu.Dcuginimcs: Pava-sari ir vas. iio augalo visos d. Jasntiunt ollicinale '. ir Salru vandeniul Va- plisti amarai. Sis savotiikos iSvaizdos. Seimoz Euphorbiaceae. IraDas iki Ka-inryro. persodinri i T arba TKS 2.rlys nnodingos. roZiriais Ziedais Zydi Jast t t i t1 uDt po l).iirru gera kone istisus metus. ieimaz o[eo rrediniai.emg. jei prie.i tyti gelqs.tr- -lotropha podagrica kilnsi beveik nebelaistyti. Jarulus augalus kelet l k. gerai vedinamoje ir ve. apie 20 cm skersmens. hrrioje iyddiirno loikos: Nuo kovo iki liepos.unedeju. Jei apaiioje numeta lapus. o& Jatropha #e.rtrophe podagricr Jcsninoitis . Geriausiai dygsta 20 -25"C temperatlroje.. ieigu Jotropho podcarirc rudeni numefo lopus pdvosoli iie v6l otiels ii nouio.ri patalp4.f4 kartil permdllesi laistymo val1augalas ypai tirka tiems. laisv. Iudija. Ziem4 stengtis laikyti ltr pafianlhul Pclorimos: Zien4 laikorras per iiltei j:rsmiraitis lius.rlen] lcistynos. o pnvasari leisti uauj!rs. Ziedyn:ri geleiies nrdZiq spalvos ir dairai susidaro arksiiau uZ ilgakodius lapus. f6vyn6: Nikaragya. iio sukulelltas kil?s ii Vidurio Amerikos. Todd] pava-sa. bet llekautla Ziedq.l14 pusiau sl. d. pravartu darZliau vediDti . -ialima apgeneti. 'augalas yrt Jasninun olJi. y pad clicliiaiiedt jo ! eisli 'Gra nd iJla nnt' Nuo birielio iki rugsejo met kitlis nretajs vargr ar Labj.s aLsarg!. Taigi iis siau laistyti. krrr dainos ir ilgos srusros. l(enkGioi. ceo si:ris viriflr. ziem4 Zeme turi biti vos dre-qna. e. jis auga. ii- Dougininos: SvieZiomis seklonris. karpaZoliniai.Vas. Atsargiai: Stiprus ja$nilaidio Ziedq kvtrpa.L] arba ilglirl auginiais 20oC dirvoje. aly't - fdwn6: Kinija.skleistis nauji Ziedai ir 1apai. c iu I e.rmbadnis sukraus Ziedus. Bet txnr Ziedus reikia n iitisus rnetrs labai iviesiosioje vietoje. ligos: Ziern4 lnikorr4 per iiltai augall puola amami. Kosta Rika.per al)ksti iml leisti ilg- Zeme eje jais.je ir liltoje (iiem4 ue ve-sesueje Kili prieiiriros ypatumci: Jei bhtina. Nrtxaip nesukraus Ziedq. tad vi.llnas iios gimines k. ll9 . Gvatemala. llieko piho. nt- Gericusioi auga: Jasrrinunt oJficinale ir Jastni- rnasti lapus. bet pavasari gali skleistis ir krftu su Kiti prieii0ros ypclu- noi: iT Jei reikir. vdlpo truputi vis gausuomet turi pasinrosusi vandeu. lrgiimos: Siuk<tu nelaistyti&lkir Lru - Alsorgici: Non pavadinina-< Jat rop h a. Laip I0'C temperaturoje. aiant. graZiai suZaliuoja.dedn i0raiiyti kaknrsq tr4- q nuskabyti. bet tuo- kaip 16"C) vietoje. a t1t h ui I t. Kri rudeni lapai s:lvilime nukrcnta. verreiikja gydym4 (qr ldrlos=gydytoj:ls.kad iseiq silumos perteklius ft leg.-nuostabiai kt'ap us -*" Ur.s garli sukelti galvos skausmus. sir4 laistyti gausiau. Ceilonas. kils nuolat parnirsta pahis. Kenk6ioi. persodinti arba kaktusll Zerng. ligos: Retaj. trgiimcs: Laistyti mazai. 30-60 cm auki- srl. - Ioistymos. rropie=patiekalas). je.

e. ii Beveik visos iios nliys a]1t lapq iiaugiir mazas ataugeles jau su iaknel€mis.I Kalanchoe Kolonk6 J (9 = YI h a I = N lr .s rDiys savo gimtineje. iyrGiino lcikos: ralarr choe blossfeldiana iki gegrde.lo sutnryro. gdld beveik iStisus rnetus parduodama iydinti. o geleiies rudZiq spalvos Ziedai skleidZiasi sausio mdnesi. raudouais Ian c h oe da gre o n ana (Ka.mlmpaorenrsr augalir. oranZi.traukos P. kitoms rirsirns 10 -14"C).la nch oe os- iies pavadinima-s sietina-s Saknijasi visur.i: Mada gaskaras. Tenji pirm4kart pratydo 1927 metais. auga 30 cm aulcidio puskrumiais. Ka lalc h oe h lossle kli at1 a meFsn Eil\t:m4 (zemiarlsia temperatiila nrl trpiti Edlir! tftliomis. veZej4 iParyZiq.6 savaites kasdien iviesoje pabina nuo 8 iki 10 valandq. 30 ir apadioje). lrgiimos: Vasar4 laistyti vidutilriikai. Gentyje e-sama milijonai. Neiprasta^s milsrl ausiai genties pavadinimas Kal!7nchoe. Kalankg atrado pranclzas Perjd de la Bati (Perrier de la Batiie) i5 Madagaskaro Camtananos kahyno alsi- - Manginio knlanki (Kaldncho_e ma.n-.s. Kambanuolat tobuliDa ii lengvai ryje da. Ziem4 vqsesneje yietoje. Be to. mat bet krduo metu jQ galima apgauti sudarius ir Ka lattchoe tubiflara.dia . dais . Stnrr) Sr4ztausnl.geltonais. ir nains knlankis gr. taigi choe natzgin ii.Kalanchoe ipinnata. kur yra nors fuputis Zeme-s. Tcivy nr.t iKauiais. atrodo kaboniia- rtc giliopuobje. vasar4 iiltoje. kurios llukritusios lfili prieii0ros ypctumci3 Jei ieikia. trumpq dien\ r€gimyb9 tai skatiraj4 kauti Ziedus. persodinti i paprast4 A6liq zem?. - Kanuo ieimoz Crassulacea. nuo loistymos. Kenk6ioi. ligos: Per iil- tai ir per drdgnai laikoinus augaius apninka miltligd. Geriousioi ougo: Sviesioje ir saul6toje. Kalanchaa b I ossk lii a nd kas 14 C'ie- storlapi . Ka-smet jq iiperka(Aloss/elo. zledus ima krauti. RD- t20 .ttti roZiniais varpeliais (+ uuoivairios jo veisles iydi kuo ivairiausiq spalvq Zie.s grupinis. Nuo kovo va-sario lanchoe ntangitii vasario iki kovo. Laukil1e. iydi. Veislitinkai ma per 200 nliiq.\ini atro. Visos kalalrkes . roZiniais.vlena labiav su prekiautoju sdklornis ii siai megiarnq karnbariniq PoLsdamo Blosfeldu gdliq. iki rugpjuiio kas 4 savaites trgiti kaktusrl tr+<ornis. Ziein4 Zeme turj buti beveik sausl. Siaurds Madaga-skaro kalluose.li. jei 4 . Dluginimcs: Pavasari arba vasar4 augiuiais arba ataugelelnis. sakofi4" kiles ii kinq kalbos. -'Pi & Kalarkt dh b I sfekliana) . auginama KalarpriZiurim4 augalq. 15"C. niltuotieji ir pa- - p6stieji amarai. ir net violetiniais.lilclis.

tl?iinrqs: Palaikyti tolygiq dr6gmp. mudooius. ankitiniai. moi: Nuzyddjusi augalq sidabriniais plaukeliais ap. kurie lengvai ialorijasi 20 -25"C dirvoje. Dabar siiilo. Ziemq Siltesneje kaip 10'C vasar4 - ne (+ P. Jei Va-sar4 gduzula-s sauMs.mcis Pavasari persodllti i nus. brordgereti niai arba rausvi ir labai Daugininos: 2bliniais ivairiq formq.vo me1le. 59)! patalpoje. IS 50 zinomq ruiiq gdlininkq labiausiai lcislyncs.Sinyje 4 -6 savaites. tausvus bei talnsT Zemg. Savo baisiai nefrdgsta kalkiql gimtineje ji auga ir kaip Ziem4 laistyti tik tiek. birZelis. iyd6iirno laikcs: ceguid. ypad iiemq. bet pastogaje ir uzuovejoje (rudeli. ligos: . kad 30 cm aukidio kriimas.Leptosp€rmum scoparitun Lotus berthelotii Goridenis I GininJsti c@ s nirta - akjvaizdi. po iyddjimo. - geltoni. priei pirmq.auginiais (imti likuiius po siai siauri su dygia virSfl- LeptosPer uttt scoPari nr . Tai keras.sari daznai aptinkama-s parduotuvese. f6vy[6: Aushalija. f€vyn6: Kanarysalos. Nuo vasario iki spalio trgiti ka-s 14 dielq. Naulandija.lial iyd6iimo lcikcs: t'luo kovo iki balandiio. bet dazniau. loistymos. kovo iki rugpjldio trgiti Beje. iie- mq vesioje (4 -10"C) vie- lima laikyti lauke. mtr tJ' niai. iilta arba oras slogus.liq medZiagrl. pava. ryikiai raudolli iiedai skleidZiasi iakq galuose ( ) nuotrauka P. Seimla M! rt a c e a e. bemat kenta lapai. Jer gniuZulas sau-sas. gulsdias arba svy- - zremq lleu lnazrsu. letoje. MaZdaug g6liq Zerng.iakrijasi sm6lyje arba smdlio ir durpiq mi. ir nei<dZiutq lgriuZulas. betjokiu bidu nePerlieti.pemodinti I T. joji apipjaustymo I) pava-sari arba pusiau sumed6jusiais auginiais rugpjudio mdnesi. TKS 2 arba augusiais lapais. puola arnalai. sau- Itenk6iri. vasar4 Siltoje. iyddti ima dar visai kas 14 dienq. 20'C. t2l . Nuo birZelio ga- Geriousici cugc: Iitisus metus labai Sviesioje. Kaip GarZdenis yra puikus svyrantis augalas. toj". augalo spygliai lubyra. Xenk6ioi. iki 2 cm ilgio.mfisq gdlidrkams dar naujovd. ligos: netai. 1le. Gericusioi ouga: Istisus' metus lviesioje saul€toje. Gar=z"denio c@ ir gdliapuotlyje Zemi niekad net ri iidiiiti visi mirtiniai augalai. 3l ). Augalui reikia daug maistifl gr. Pravartu iiek 3 cm ilgio ir dazniausiai tiek apkdpyti iakas.rei per 'l erslts' Go ltl F ! rts h' ('Aukso sraukrs') ziedai i. mDiia^s Sakas su Kili prieii0ros ypclu- srnulkiais. paprasfu s arba prie-i iiemojim4 arba kopileavidurius iiedus. prie Zemes iileidZia meddjandia-s. Auginiai . jau0i augalai.sia-s 5a1nas. mat augi11ti kambaryje pradeta pirmiausia Australijoje. Nuo kaip 10 m auKdio medis. lrgiimas: laistyti gausiai. Vis. minkihr vandeniu.si iiek tiek aplapai i^li. j4eiti vidun). Dcuginimcs: euginiais.lliti prieiiriros ypctumos veislas krauna raudo. jis mdgstama yl1l Si. UZmauti folijos rnai6elius ieimaz Leguminosae.

.

Prigyja sLurkizri. nors galq i iiltesrg vieLl. Naujoji Zelandija ir Ta-smadja (sala Aushalijos pietrydiq pakaiteje). 123 .' Puikioji' Dt4SnU|CO. Craziausia. Beje. pava-sari persodirti i T Zemg.] jrl negalirna purkiti. ne per iiltoje. dio labai i5siiakojgs pusbe to. ialto val1de1N.Medinilla rnagnifica Nedera gralladensis Puikioii medinil6 o&n' 400 Sios Gronodin6 nederq Ii ge ties rusirl puikioji medidle yra graiiaLrsia. jos nemegsh kieto. trgiimcs: Vasarq Zeme turi b[ti nuolnt dregua. Filipinq atogrqzq miikuose savaime auga Jei reikia.a turi biti daugiau nei 20'C. Grailal kilmes pavadhimas netero. Tdvyn6! Kalnuotos vidurio bei Pietq Amerikos sritys. ii Pieq c&fr' - P o|nios nerleros uogos iisil4iko ntnesi! llianesius. - l(enk6ioi. sumaiiyt4 su puplasdio dribsniais. Tai apie 30 qn aukiL1|o datuiau apipurkiti. kai lukdnta mis vaisiai. raudiniai. tinka B e ft o I o ier']rer ap ieldl]i. DidesKili prieii0ros ypotunisjq pasirinkimas mdi: Medhilg patartina JAV.tai tunsgeltones bei raudolos iimio didu- turi tr4sq. ieimo:. poje.niu. zlemq I metlesrus (ramybe-s periodas) laikoma v€siau (16'C) sukrauna daugiau Ziedpumpuriq. Nerteaa iities uZauga tik keliq ceDtimetrq aukiiio ir plediasi kaip veja ar samanq kilimdlis. sidabrdlape sokovo iki rulpjldio he-<ti neril€ (S o n e r i la n a r g ar i kart4 per savaiQ. Jokiu budu nelieti ialtlr. . Jo tar-rsvai raudonos. Zvaigidiikiems Ziedams. su himis taurdlapiais ir trinis dulkinds lapeliais. .Rlbiaceae. toddl vitrjrz! gali laikyti dvi me)'ra itil1 brangi. daugiaukaip2maukidio krima-s storomis kenrr- briaundmis iakomis ir talnsiai Zaliais. ta c e a' A ry e nt ea'). Nuskurd g augalai nupjauniuni iK sumedejusio kamie1ro.ius punpurams biitina lieti gausiau ir perkelti au. Medinild drdgpq geliq lang4 arba sunkiai daugiurma. Bertolonijos - Zema- f6vyn6: Filipinai. mat pzrdlugiDus Gericusioi ougo: Sviesioje. { lilies relo groiio s6l6 Ne veltui jai duotas vardos. Zeme ttrd nia houllean!7 labai grazns lapai: pilkai ialsvj. mazdaug 30 cln Dquginimos: virialles augiriais 25 -30"C zemeje. P6iro. Ji iSvis. ligos: Menkai auga ddl per sauso oto ir laistoma per Sallu varde- ilgio lapais. Virsutird lapr] bario or4 (-+ P. Priiinrima taip.r-s daikras ji vietas ii Befioloni a houtd. Galim. i hges. rusios iiedq kekes sudaryPolotinos: Sukrovusiai tos ii mazrl paviedt] ZieZiedus medililei reikia deliq. smarkiai ve-<eti ir nustelbiauogas. Amerikos. butina drekinti kamkrumis. Nuo kovo ikiru!:pjudio kas ketvirt4 savaitp po truputi paff ?Sti. gerai vddinamoje. persodinti T ari ZiaDti Zold nera fumpaamba TKS 2 Zemg. lrgiinos: b[ti visQ Iaik. apie 40 cm ilPoslobo: Ka-s hrri Silt4 ir gio paZiedes. retkardiais ji apipurKti.jei reikia. MaZi Ziede- Sodiuti geriausia iT zerng. bet ne sauletoje. puoSliasias Zydintis augalas. melastomidai. platus. Dcuginincs: Kero dalitis. Sonerild kilusi ii Azi- mo uogos. bet lle vdsesndje kaip I2"C patal- - nlja. siai rausvos.ti. ii daugiamete iliau. iyd6iirno lcikos: tavasaris. labai siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje arba dr6gname ir iilttne gdliq lalae. iyddiirno loikos: nutor'disJiepa. ja galima ilgai dZiaugZe. ligos: ler siltai iiemojanii4 arba ddl skersvejo puola amarai. kurion gnlima inaiiyti puQlasdio dribsniq. giau. uuo rudeus iki pavasario lieti rnaZai. apvalaili. Kambaryje dar auginama. stanlriais kaip oda. kaip ir bertolo- Geriousici ougc: Iitisus metus iviesioje. dinilisgiminaites tolo.leaza proGviq. bet 1re sauldtoje.s reiikia "iemals". kq sis augala-s loistymos. krriuos dengia Sviehlo daugiau ramybes. puse papuoita sidabriikai ialiu pieiiniu. 43). Lusono sala. &agfla. iliauZianiios Zoles . liai rausvos spalvos. Uogos iisilaiko nuo ruppjndio iki Ziemos ir il- po to.oij:4 (lJert o ber- tania) sonerilg (Sonerila). ko gero. kalkihgu vandeniu! Raflybes periodu vande0s reikia mazai. Kenkdici. Bertolodjoms iitjsus metus oro bei dirvos temperatii. grakiiiai uusvi. Seimaz Melastonataced". papuoiti tamsiai raudonomis gyslomis ir taskais.jos. lapeliai irna itiu laislymos. kurios uZsimezga nuzydajus neislfiii prieiiuros ypoluvaizdiems Zalsviems mais Augalui periydejus. Nuo gana retai.

rto btieho ri. metus Sviesioje.sodinti net lauke.ia u iienr oj a visoje.Kenk6ioi. vasar4 vese$rdDel b jezuitai Si4 gal? pa. Ziem4 vadino Parsfl ora (lotydS. Sviesioje vietoje.je. lieti gausiai.kyZiaus vil ys. Beje.r. vidurine piestele pasifloriniai. sauldtoje.Seimo:. Per 7an9e. - stulpas. . Pavasariji iileis naujus [glius. t augalus pradeda pLrlti ketkdjai v oratinkline-s erkes. daznai prrduodami jau ir. ziedo purka palFindo siDlai . v iolej!. mat tokioje temperanrroje rd ed Lisir Passilara tto/issi?la lengvai galima Passifora edu I is v asanl gali biiti lauke. XII anliepos. . TdvytG: Atogr4zq Amerika.orc caeruled Ziem4 numeta lapus. trgiimcs: Va-sar4 Polorimos: Nesijaudi1lkite. Iorrio jo.64-65). ligos: Jei stinlora Etudraltg latis g Ii.iiltoje. P assiJlo ra v io lacea diai ziedlapiai rugpjnti ir rugseji. nseliai dmbas./is apie 10'C. caerulea Passifora ed* /oris gdld). P ass tJl ora cacruI" a. prieSingai motininiatns augalarLs. Visos pasi.apie 15"C.au€dDti ant ldnko. pirmaisiais metais - * i laikomi ir iiem4 iiltoje. siflard racemosa ir Passif. PdJ P. flas. Sellesni jaunesd kr-smet. kart4 per sa- lfili prieii0ros ypaluItloi: Pava-sari. baltaspamiai . kur nors p. Visos jos turi neipras. voratillkliras erk€s bei tripsai. trys Ziu.]i'e (P as siJ'lora v i o lace a) bei. floros rulys augalai.iki rugpjuiio arba mgsetos formos Ziedq. Labiau Silufi4 megsta valgornoji (Passrr{ora e. i!leidZiartys apie - vijokliniai metro ilgio lglius.nuo geguZes iki rugraioma: smailiis triskiausE)o. P assiflo rac eae. Nuo kovo iki ntg- pjhiio rgiti vaiQ. Nors pa-sifloros esama daugiau kaip 400 ruiiq. jei Passifl. iyd6iino loikos: p^'.9. Passrr4o- - - 124 .iaus botanikq raAtuose sa . bet Sitaip auginant labai susispaudiia lapai.sturiiiais augi{siiaknijp augiliai. kad leperdiiutq Zetr6. j4 galima pa. P ass i|l o r a ! i o I acea ir ra violacea .tai ietis. P dssi|lora race nrc.jei tik rnokdsite apsaugotij4 nuo speigq. dauginti ir sekiomis (-) ramybes periodu geiau br?sta Ziedpumpuriai. .f loislynos.erskadiq vainikas.ga iilurnos ar naisto rnema visus metus laikyti diiagrl. iiltoje ir blogai vddinamoje patrlpoje puola slfdamariai. pries per- sodhant i gelems skirt4 Zemg.ris [glius. menkai zydi.nuo geliuzes iki dios simboliu. tarp jq flebepEeina or. gerai vddinamoje. Passilora Endrangu dalys tapo Kristaus kanldris . augal4 patartira ap- karpyti ir palikti vos du ieliai . prie Gericusioi ougo: visus Douginimcs: Kiek sumedejusiais vi. au- galai persodinami retai. todel geriausiai auga prie atlamos arba tvorelds. Parstflo- kurio Kristus buvo pririitas ir nuplaktas mbu. r'i^:-s22"C ie/.rs. kambaryje daugiausia auginama mdlyroji pasifl ora.je p t^lpoJet P ass illor a kai passio kar. kekind (PassrJflrra raaemosa). Ten./a/rs). Ziem4 keturkampe pasiflora Iora caen ea k Passiflo(P as s iJ'lo r a q u a<lr a tz g u Iara edulis .kempind.ie namo sie[os. tik tiek.aia. kur Ziemos nera Saltos.I Passiflora Posifloro J tD = 6 tI = a PassiJl ora caentlza n i el. augalas pradeda dregDame ir iiltame gelirl skursti.liLi. N c&# Passiflora violacea niqsla SiIu tq.

fines nuskabornos.-tJ. savaine tarys- patalpoje. fluo kieto ialto vanjis spalis. nromet jis lieka ne saulatoje.t00 meq au- lima iinesti ilauk4. Persodinti du kartus. Itin iiltu oru ga- (r0-1s"c). kad graziai iakotqdaug veikio koip nuodri. roZines ir raudonos iki tamsiai violetines. bina dailiai margi arba kuo ivairiausiq spahq nuo baltos. Rudeniop lieti saikingiau. Geriousioi ougo: Iitisus metus labai Sviesioje ir sauldtoje. toddl yra auginiais. Vasar4 mdgsh SilF vdsq m+ Zien4 C@ IS 50 ruSiq.s.8A Kai kuriq karali5kqjq pelargonijq Ziedai susitelkg ankiais skeiiais.mEinyje.iki arba pailgi. Lcislynos. Jauniems augalams tfili prieiiuros ypolum!i: Pavasari persodfuti i auginiais Sildomoje lysvd- puoimenq d169mis p€deklius - liai susideda G dvideiimties maZdaug 3 cm ieimai Ge raniace putiniai. kol atsiras nauji pumpurai. gelsvai roiiniais ho tan$iai raudonais iiedais. Pavietiai Ziede- T arba TKS 2 iemg. ddgmes pertekliaus bei nevedinto oro augala-s gali susirgti grybine infekcija si.liams. Lapai kiau. gelsta Iapai.sl Trgsiama k lrt4 per savaitg. bet geriau pa- iilto- ir pilkuoju peldsiu. Gali blti balti.uZsistovejusio vandens niai. Sviesiai Zali lapai dantytris pakra-iiiais daimi didesni uZ balkodniq pelargonijq. Taiiau )'t"a L iemesriq veisliq smulkes- Pavaslri lgliai nukerpami. ligos: Puola baltaspamiai ir amarai. Vengti dregnes perteklalsl Perzydejusi laistyti reiiau. ir bbtikiais ar- sbgeje arba dengtame balkone. plauktorus trgsti kas 14 dieml. lrgiinas: Nuo kovo iki rulpjtdio lieti gausiai.sos kieki. tadiau vengti padekle uisililosio vandell. ae. gelsvai rausvi ir rySkiai raudoni. bet prrriai. nes veisles. i rin rarai - - - gilama iiltiamiuose. augalai peisodinami padidajus saloq friuzului. pas mus auga tik sukultirinIAs Pelxtas lanceol. - 175 . pa-sirodZius jauniems [giyd6iimo lcikcs: nalrn. lcislynos. ligos: Perlieiyd6iimo loikos: nugse. KaralGkoji pelargooija daZniausiai tetlri vien4 iigli. lGnkdloi. va. virl6vyn63 Pietrl Afrika. trgiimos: Lieti vien minkstu k6rnbario telnperatiiros vandeniu. Zievesioje (12 -15'C) mq kuplus ir iakohs. lsEalcij g jauri llenk6ici. Arobiios ir Abisiniios sodg lGti prieiiiros ypclu- sumaiiyq su sndliu. augalas persodi- noi: pusknunis. je. Ddl iviesos stokos.sar4 je patalpoje.kiek Siltesreje vietoje ir djs lina keisti palaikant vdl gausiai laistoma. - tardirl atogrqzq Afrikoje bei Madagaskare. atitinkamq temperdtrr4 bei Dougirimos: virsmas auivie. der^s arba ddl paddkle Seimaz Rubi ac eae. gerai vedinamo- Arabija. iiauga iki 5 cm skersmens. Trgiti po truputi. Tai tiqsus arba Sliauziartis 5iq Kilimcndioro prieikolnig. geriausia tugpjfigalq. jos stiebas sumeddja ir i5auga iki 40 cm Pentos Zldi roZiniais.ata atogrqzq kraituose mdgiama sodo gele. gerai vddinamoje. Parduodamos vien kulturi. augala-s pastatomas birzelis. kas 14 dienq. m:udi. Tadiau ji ga. tl. dio mdnesi durpiq -ir smdlio auKdio. Nuo birZelio pelargonijas galima laikyti ir lauke.r daifliau apkarpyti. Vos niais Ziedais bei lapais. .sra. kol Geaidusioiougos Iitisus dar nepasirod€ Ziedpummetus labai iviasioje. Ziedynai susitelk9 Ziedkoiig galuose Sluorelemis. Zydiidiq iStlsus metus.iiPaskutini kart4 peNodini. ilgio karq nuskabyti viriines. tr.Pelargoniurn graldifl orurn Penta-s larrceolata Didiioiied6 (koroliikoii) pelorsoniio Penlos D i dai aZi ed a pe lar gonij a Zydi iitisus et s. pas mus daugiau kaip . tiah.jus. f6vyn6: Atogr4zq AfriPohrimos: Pent4 pravarka. kambaryje uZaugantis iki 30-60 cm auGaio. Douginitnqs: virsnnirl je. vamzdeliq.

Lurie tvirtq ilgq Ziedkodiq virshDdse telkia-si skddiais. ligos: eer Siitai ZiemojandiLrs augalus Dzakafioje ihrd botatipuol. be to. Zydi Zeme tu biiti nuolat stor. Vasaq gali biti lauke. al1t naujLl rlgliLl. Zoli Zydi iStisus metus. .-bet ne saulBtoje vie.padr6gna. Uzauga beveik mefto aukiaio pusKrumrs. neseniai aLsiradusi gdliq parduotuvese. ki- per kietas vanduo arba per sausa Zemd. bet padekle vatrderrs neturi c& Nauja kambarind gele. liriniai. ii€m. . loislymas. lrgiimosr Vasar4 laistyti saikingai ir kas 14 dielrq po tmputipa- . raudonos. Ji Syvuoja kelet4 metq. Zydinti trFiti silpnu tr4iq tirpalu. kos sod4 ir prr.Zold jautriems imon€ms gali sukelti alergij4.ris baltais. Pritnula vtlgaris. Uzauga ja taurind raktaZold. Dauddjgs ilmetama-s.ba tik bump4laik4 iilvienmetis augalas. Si musq melynojo lino gi- fgsti.r amarei. Prieiastys .I Prirnula Reilwardtia indica Roktoiol6 J tD 3 6 l- a I = N Kairija Prinula nalacoidts. lqemir'les. roiilriais. Georg Carl Reinwardr) vardu.. Prirula nalacoidcs toje. raudonais aib. NuZyimula obconi c a pravartu persodinti i Dau<lejusit1 Pr prastoji raktazole. gelto- buvo pavadillta olatdrl bo. ordnzines.l l0 -12'C temperaturoje. lrgiimcs: iki 25 cm auL(iio. raktaioliniai. dq saules spinduli! l6uyttdz Prinula wtlgaris Ya- tos rUiys Afiorgioi: Taurina raktakilusios iS Ki.Geriousioicugc: Sviegiausiai auginamos Sios: sioje.ydomus kambarius. Dcuginimcs: Daugiausia i4imaz Li nace a e.A RakaZoliq esama apie tiktai klrlr[rines veislds. tr. giausiai iilumos pageidau. Kambaryje dau. deiiije Prhuda Sis puikts augala-s kas iienq apsipiLa saulas gelo u- . kary ir-Pietq nemegsta. ligos: oel netinkamos prieiiiros gelsta lapai.rsparo Geor!:o augifiiais pavasari. roZiies. Gcriausiai augq! L-lbai iviesioje ir gerai vedinamoje patalpoje. loisfyncs. rijos. Taurine raktaJams nepatfflna. je vietoje.r(e k[yg4 apie Iudijos vandeuyno s. XIX iirntmede jis Kenk6ici. fdvynd: Siaures hrdijos kalnai.Fq.Dauginimasr Virinlrinirl taliko K. kad augahs augtq kupius ir veslus. violetilds ir m€lynos spalvos Ziedais. IsiiakKarlo Reinvarto (Caspor uija ir vesioje dirvoje. Tiesiogi- Kenk6ioi. lros.per daug 5ihunos. vasar4 sdklomis. per. Ziern4 lieti dar ma- lfiti prieiiuros ypctunoi: Vrsar4 hro daz[iau tnnnpinti irglius. iyd6iinro loikos: iiema Seima: Prinulaceae. lfiti prieiiiros ypctunciS Periydejusi4 P/nrrji lo rlrlgarrs geriausia pa-sodiuti sode kiq pavasari ten vdl praZydds. zrelnq ilpslprlc ryskiai geltonais Ziedais.1lq augalij4. drdgme-s. - iyd6iimo lcikos: urpkri- tis kova-s. nuostabi dovana tdZola Paprdstoji rdk- pavasari. j4iemp. ruduoja lalceys. pusiau riksrnirrgo- Euopa.r iviqsiai violetiriais Ziedais. Ziedai kaunasi mimiG ii atogr4zll kaihl tik augalq kas 14 dienq likti. Prhtu a obconica tauriDe raktaiold. Zyddjimo menr ivelnioji rakrazold. Mdgdir pavasaris. puq)urines. Zydi baltos. 500 riisiq. Karnbanuose auglllalnos : . Taime!:sta ve-stt (10 -15"C) a.

tadiau reikia vengti ir nuolatirio dregme-s pertekli aus. formuojantis Ziedpunpuriarns kiek maiiau. iiaugg nuo balandZio mdnesio arba iydejirno metu. be to. per iiltas ir per sausas. Vasarcs pradZioje tg- blogai auga kaip bonsai. Bonsq megejarns patartina lanlGtant augal4 laikyti kamien4 abiem nyk#iais. gerai vedinamoje. pa-ialinami. ti:d6l dauginami tik specialir.Rhododendroo Aroliio.balalrdzio menesi. - plot4. Saklq gniuzulas nieklda neturi isdzilti. nors kartais galima pamatyti Zydhti ir per Kaledas. Tuomet subrcsta daugiau Ziedpumpuriq. iviesioje ar pusiau iksrningoje. Japonija. ligos: tei oras dZia!3l. kad augalas gaiiai Sakoqsi.t- uelygu veisle.ar4 Alscrgioi: Rododendrai gali tureti nuodingq me- - [kiuose. laistymo v. azalija laistoma gausiai.:rlijos sufonnuoti gfirZri nykiflrkini augal4 teratura. Jauni ugliai. Rhododendron obtusqttt 5oC patalpoje. lius keleq sykiq patrumpinti. Pasitarkite su artimiausiu bousq specialistu.238). japotxicuni. bet kambaryje auginami trk clidiiaiiecliiai R h o da Jiems iSbrinlrs augala-s perkeliana-s i iiltasng viet4 (apie l8'C). kokia forma azalijoms labiausiai tikq. (+ Li- fundron sinsii tniiinai ir smulkiaZiedds japoniikosios azalijos (Riododendron obtnsunr var. fdryn6: Vidurio Kinija. PiLnavidurd Rhododendron si sii wisL. eil. Vas.irinqs az. Lauke gali apjxauZti straubliukai. iki Pclcrimos: Azalijos rre- rugpjliio kas 14 dienq i neturindirl kalkiq). Rudeni tokia azalija atitblamai apdorojama h persodinama i borlsui skirt.rose sodirrinlrystes ii palprastos kanb. Nuo geguzds vidurio galima iineSti i laukq ir laikyi pusiau ieielyje. vasarq praleidusios drdgloje sodo paunkndje. bet ne sauletoje vietoje. Azalijai perZydejus. arba nusipirkite Zinyn+ kur bus smulkiai paai5kinta. lliti prieiiuros ypolunqil B[tim nuolat Salinti nuZydejusius Ziedkoiius. rododendros Azalia |is ohrct stebina iied4 gausa. P.sii miErinai Kenk6ici. iyddlimo loikcs: ruroao fundron sin:. Loistymos. apgldbus kuo didesni jo Gericusiciougo: vdsioje. Seirmz Er i c a c e a e. Rudeni ir iiem4 Rlododendron simsii yeisl|s laikomos 5-\2'C. lrgiirnos: histoma tik mhkitu va1ldedu azalijos baisiai nemdgsta kalkiq. gali susiraukileti lapai. tieji srydamariai. C@ Ii viso ZirT oma daugiau nei 800 rododenrdo r[iiq. kaip 127 . lsiiakrija sulkiai. Dougininos: viriunirirl augidais 20 -25'C zemeje. augal4 aplinkit voratinkli0es erkes ir miltuo- iydi vis4 Ziem4 iki pavasario Rh o do dendr ot t o bt usunt . Vienintelis trukuma-s: azalijos Sakelds lengvai luZta.? irE. kas dveji metai pe6odinti i rododendram. Geriausiai tfi tiktq kambarinds azalijos.ndeni ibe ama Siek tiek tr4irl (Siuldtu dai.s skirt4 iem?.

Kenk6ioi.lei oras per sausas. akutdmis. l(iti prieiiOros ypctu- k. kad subrFsq ir sumeddtq iakelds. visus menrs kambario temperanlroie (va-\1ra 20"C ir daugixu.iaus! Per Saltu ar per iiltu vandeniu apta-ikyti lapai ir iiedai urieina ddmemis.laislynas. minKtu Kainbano temperatl]ros vandeniu.43). vieni nuostabiausiq-graiZaZiedZiq . Kad rozirl megdjai galetq dZiaugtis jomis ne tik sode. Labiausic i paplirusios yra ki. iyddiino loikos: irruduonlat. 'M irina' ('Maiyle').' Bab! M as k at ar/e' ('Kaukdtoji maiyle' tamsgeltoDe). Dcuginimos: hp:ris siltesndje nei 20"C Zelne-je. Pavxsari ir vasar4 Kenkdioi.ti rtaiyas.rtn?r.rrt4 per sxvxitg trg(ri nql! dus Perzydejusius zie- reikia tuituojau iShaukti su visu Ziedkoiiu. Sanpa lijos bitxa itin SvelniL! spaLv!. pihaviduriais drba tuiiiaviduriais fi edais. l(ili prieii0ros ypctundrs Ziem4 laikyti vesioje. kinin6 roi6. apkarpyti. geraJ vealnamoJe putstpoje! vasar4 lauke. nr. Geriau nelieti G vii. erikdti.stovintis virniiuo sinpaulijoms mirtilai keilcsmingas. tie. Salpaulijq Zyrl6iirno lcikas: Iitisus metu-s . kambarirriu veisliq. Sios seklomis. be to. v iolerirliq u m€llnU utspalviq bei dvispalviais Ziedais.ru- RoZ6s 'Pi & Gericusioi cugo: Labai iviesioje. nes Sakdeni numeta lapus ir Dijasi sunkiai.q ne Zemesneje skldamariai bei pilkrsis peldsis.i n' g ('MeZoji karaliend'tarrs\ a). 2d- yios Seino: Rosaceae. bet luo tiesiogiDes saulds apsaugotoje vietoie.' Z w e r g kij n i. kad neperdiiotq Ze25 . visaimaZydiq. pavasar! persodinti. $lto ('Kolibris' Labai nemegsta van- Kaip ir visos roZes.rudon q. - raudona). Po to daugiau 1lebetrgsiama.Potcrinost Tudtuojau ia- li*ite dus periydejusius Zietuomet gausiatu T6vyn6: Kinija. r. ligos: . lrgiimcs: Laistyti saikingai. kiip l8"C). Iaikyti Sviesesndje.s. iydds.40 cm aukidio if Zydi md. T6vyn6: Tanzrnija.q. paulijos aendiZ 8Ls. iviesioje. gesueridai. rore mozyte l{oiloilin6 sonpouliio 6 l- a I = N Puikios kanbarhis roZes - didesnes ir vis.l (De dau- A rpEg e*lrc begrles veisliq ruiiiavidurjJis. bet apsaugotoje nuo ('Maiasis kalalius' tunsv a). vasara voratinklin6s erkes.Nuo pavasario iki ruden^s Zeme turi bIti nuolat drdgsts) veislas. pilnaviduriais. ligos: amarai. ddl dr€gmds pertek- pabaigos trgsiama ka-s 14 dieDq. Zydi beveik vis4 laik4 perhaukos trtnka vos keleta sxvaidiu.jarns nepatartila. Nuo kovo iki liepos s pnu nEsrl 0rp3tu. MdgdmaZylds iydi vasarq o ru.I Rosa chinesis Saintpaulia jonarrtha d 19 = Kininis e-rikitis. Ziem4 megsta ves. puola amarai bei milhrotieji skydnmariai. banlnlotais . Patalpose su centririu iildymu b[tina drekiDti orA (-+ P. gdlininkai sukure daugybF nykstuk r irl giau kaip l0'C). Dougininos: Augidais. saulitoje. parduodamos tik kulhriies veisle. Geineriaceae. Gericusioiougc: Sviesioje ar pusiax iiksmjngoJe.s. Jos u.rrr trtiiiovidttriois iicdais- 128 . Itin megstanos veislesi 'Zwergkdnig' galq. liaus ir veso"s nipsai. bet vis dar v€sioje vietoje. lcislynrcs. pavyzdiiui. hfiimos: nines tozes (R4r4 . visomis roZens budirgomis spalvomis. Vandens pertekliu iS padekjo tvrrkiilri ispilri . Der e s0oletole vletoje. rusr.ausa iki tiek. Dainai s€rga miltuge. mdgsta iiernoti vesioje vretoJe.rba giubanotais. Ziemq lristomr rik taudoniied). miltlig3.'Colirrl' ialiiq vietoje. ieims'. P3vasari augalq persodilrri i T arba TKS 2 2ern9. baltq.nelygu amiius.

gdl6s Zydes pavasari.balti. btl- - vioiai. pasejus geguzes menesi.rs tai kupli Ziedq puoKte. atolrqiq kalpokd (. susidaryq t lkesnis krumelis. rdje kaip 15'C patrlpoje. rau-svi. bet ne sauletoje. Dygsta Kaip ir Alpiq kalpok6 (Sane llaria alpi na) . Svarbu: Zemd neturi buti vdsesnd - ui or4. Bnna skeltaZiediiq ir margais iedais. tuo kovo iki mgpj[dio kart4 per sa129 . JauDi augalai po kelis sodinami i 12 cm skersmens g6liapuodziu-s su T. Trgiiama kart4 per savaitg. geltoni. priprdtgs prie gausios Sviercs.Schizauthus WisetoneNis Scutellaria skelroiiedit Kolpok6 --rP-/ /-) V" \. balkolus ir palanges. laikomas tiesioginiuose saules spinduliuose. gerai vddilamoje ir vesio- - je (apie l0'C) patalpoje. iyd6iimo laikos: ceguid liepa. ViriDtdliq skabyti teteikia! Mat iiedynai susidaro tik [glio gale.l spal'. mojaper iiltoje ir sausoje lnpaiie. kad je. kiek linkgs su- vaitg trtriti silp1u trdq tirpalu. mudoni. Iki pat rudens ii gausiaziedd gdle puoSia lysves. llenk6io'1. Europon jis buvo atveztas 1863 metais. kurl lengva iisiauginti ii sdklq (q visada b[na sdklq parduotuvese). iei irengsire ioi (ypoi iiemq) popildomq opivielim+ lUlisrp Tdvyn6: Kosta Rika. Sis dailus. Seimaz lab i atae. Kiti prieiiriros ypolumqi3 K6s dveii inetai rudeni gerokai apkarpius periodintiiTZemg. ieinaz So lanace ae. kaip ir visi vienamediai augalai.bet geriau rudelri iisiauginti nauq augalq. ligos: Serga retai ir nesrxrkiai.rl . TKS 2 arba gdliq ieme ir auginami vesioje bei Sviesioje vieto- medeti augala^s kambaryje iiauga iki puses metro Douginimas: Virstrniq auginiais arba stiebo dalimis 20-25"C Zemeje. vasarq sukauna rySkias varpas su ugpiaspalviais trumpal[piais Ziedais. Geriousioi cugc: Zydintys augalai labai iviesioje. oes yra vienametis augalas. sodininkai apdoroja augirnq stabdandiomis priemolemis. Kenk6io'r.yorllus sKettazrec. Parduodamos tik kultflrines veisles. - Loislymos. Kalpoke c@ - tikxa kalnl gruZ ole. lrqiimcs: Zemd turi nuolat dregla. lcislymcs. vasar4 apie 20'C. Perzydejes skeltaZiedis ismetama-s. T6vyn6: eild. Ziedai brma kuo lvairiausir.jauni diiai. Kad namuose ant palangqs per daug neisstyptq. iiemq ne ve-ses- galai Ziem4 sauldtoje. lrgiincs: Lieti saikingai. gelwi. Jauni au- Polclinos: Jeigu sdklas pasesite ruded. z. t6 -18"C tempemttlroje. ypad uZ lango stiHo.vietoje. biti Dcugirimos: Seklomis lapkidio-balandiio mdnesiais.-/ (A Vic n a n e! i skel ! a Zi ed i ga I i nn pasiset i lar icn s. kroiluose tropinioi kolng ougoloi visuomef slokoio iviesos. puola voratinJdinds erkds. Siltoje ir gerai vddinamoje vietoje. ligos: Jei iie- iyd€iimo loikas: Nuo liepos iki spalio. aukidio. metus labai iviesioje ir gemi v6dinamoje. k:urie praZys kitais metais.tc/rtellaria costaricana) y(n kalnltq augala-s. skeltaziedis gali apdegti. del to juos mdgstama lyginti su orchidejomis. tamsraudoniai arba violetiniai. lod6l ir kolpok6 bus doug groiesn6.I vien4 geliapuodi patartila sodiflti jq po kelet4. Gericusioiougc Istisus - augalai suZydes tik va-sar4.

s.jq.rla. lrgiimcs: Lieti gausiai. Kitas tokios vienodos dos pavyzdys (botanikai il reiikili vadim gercija) .gal4 p. o liaudyje papiitgs pavadirim:rs "glindd" rodo. Jq mi iviesioje ir vesioje vietoje (9-12"C).rsidauginti: 11uo lap2000 -3000 graizaZiedZiq Seimos nriiq Ziles rines veisles. T6vynr. Karnbaryje dau. - konvertai Screclo iiliiausioje (16 -18'C) vietoje.ydi.li. bndingi graizaZiedZ. Mdgstr dregn4 or4. tik kultirri. budilgi jq iiai r[tri- . ieimoz C onryo si t ae.unoje. TrFiti sia Sentis. 43) tuomet cinerarija ilgiau . Kaip ir tikrosios gebenes. Perzyddjusios jimetanos. o stapeli. kokia daugialypd !i gentis ir kaip maZri daugelis jos miirl Jerc. dais.t.rugalas perkamas tik Zydi1rlis ir tik del iiedq.tik hromet.I :. Kaip tik te- tui panatysite.alns. todel visuomet pravartu i gdliapuodzius su cireradjonlis prismai gstyti insekticidq gallna kiiio iki sarrsio kas 14 nusipirkti pavasari.jei ketinxte augiausiai auAirratnos hrlhl. IsiZiur6kjte ijas. Be to.unguriu kvepiantys. kitais meresiais kart{i per savaitg. ues toliau auginti nevertn.l r1e yra didiiausia ir m:f8iau. Milyna su boltrt viduriu cinerarija. Taiiau iios ieinos skiriasi ZiePclqrimos: Borarikos soiazdelirl.rip puola amarai. bft1a daugybe Sdre. grl ie ml runrliojirsi. Kovas ai- duose. Parduodamos nds veislds. (rneloltlo Jellecto cruelltlts d (D 3 vr rl h a I = I N C& Ii Cinerarijas labai ndgsta anarai. pfiraiios iZil9. gr iaiiedliai. lles. Jauni augzrlai iiemq laiko- iyddiimo loiklsi ir balandis. ne per hlri Into musu -qebenes (Ilcdel. ttd iildomosepatalpose ji reikia drekirti t30 . jos buu. /ornrrs be galo p:urzGi i kri le. Vokiika-sis pavadinirnas "pelenq gele" (Aschenblune) siejamas su pilkaj Zalia laprl apatlne puse.r ' t|Ie. Zv:rigZdiiki Ziedai. Dcugininos: sdktonis liepos-nrgpjuiio tnene-si.ligos: vpat puola amar. gis. re. augalni ii visiSkai skirtin.i: Dregni ir vesus Kanarq salq kalnq miSkai.r ir baltrnargas./o genties miirl. dieurl. SteberiDa. prieiingai. j. gerai vddin. kad iiq gelg labai rnegstzi nilftti. (-) P. SiU angahl nereikja statyti labai arti vieno S.rl? a/o!1o. visiikai t r paiia lirkne: Sattecio stapeIii- - Kili prieiiriros ypotumoi! Pelsodiiti nereiki:t.r) skiriasi tik storestriais lapais.ias st rpelijas. kajp du Kenk6ici. daZniausiai kaktusq irsukulenhl skyriuose. Gericusioi cugc: Sviesioje.1lia kito! lcislyrncs.io Ziedai oran- Ziriai.

Pirkdami gloksinijas Zinrekite. rtJlrs. Sinnhgia cardilalis (syn. atveZta i Europ4 1m3 metais. matnuzyddjusirl Siuolaikiniq gausiai Zydiniiq veislirl neverta toliau auginti.nd. taminldasniais lapais. gumbai apdZiovinami ir laikomi laltai senoje iemdje (15'C). ir kvepianiiq. Ii abiejq Siq r[Siq. tadiau parduo- t3l . taip pat iE Sinnihgia Euttata. Tai pirmoji miiruruiiq. susisuka lapai. c6)" isvesta daugybe kitq miiriq veisliq. kad jos tureQ kuo daugiau Ziedpumpudq. Beje. trgiti. Bego metai. Pirmosios didZiaZiedis veisles atsirado sukryZminus. 1815 metais ji buvo atvezta i Anglij4.lei oras per sausas. Savaime gamtoje se uolq ilaituose - ji l6s radosi kaip iS gausybes lago. kultirifles Geriousioi ougo: Sittoje. ir pilnavidwiq iiedq. taiiau mdgdjams nepatartina. Sinnhgia helleri t Sinningia vi llosa brvo itd€iimo laikos: Kovas - rugpjntis. ir aksomiSkrl. ligos: . gesneridai. Ieidiiama gumbams palenlya susitraukti. b[tina ZiUra tiDla ir mudodiedei kart4 per savaitg Kenk6ioi. tarp jq ir garsioji raudoniied8'Sauldjq esarna apie 50 ivairiq lydis'. Pavasari penodinami i SvieZi4 iemg ir laikomi iiltoje. periyddjus. Negalima drdkinti lapq! Gloksinijai a c ardinaus).zl"oii. kadangi mro lapkridio iki vasario reikalingas dirbtinis apivietimas. geriau drekinti or4 (-+ P. kambario temperat[ros vandeniu. pasizymi nidai Eudonais alGomjikais lapais. Buvo sukurta ir di. kudiau Zydi gana kukliais ir de nebeluiindjo kaip neiivaizdiiais Ziedais. Past. Re c hsteinei lfili prieiiuros ypclumoi! Cloksinijq negalima purksti. augal4 apninka amarai . Ko[e visos (i$ky. Douginincs: Sdklomis. krdangi gumbai buna per mazi. lomis. kol iileis naujas atZa1as. lcislynos. Seimtz Gesneriaceae. ir blizganiiq kaip Silka-s. beje. kad isleishl kitais metais laujus iiglius. iimarght4 violetinCmis ddmCmis. ir bar mosrl palanges puonaujos kuo ivairiausiq Siandios miirines spalvq bei aspalviq veis- KambarilAs gloksinij os giminaites gyvena Pietq ir Vidtuio Amerikoje. iimarghta js baltomis gys- dvispalviq. T6vynd: hoteviai kilg i5 Bmzilijos. ir dazniausiai Ziemodami Ziva. milKtu gloksinijos tika-sis protdvis Sinfiingia speciosa. bet tiesiogidq saulas spinduliq fu sauso oro nemdgsta. Pa-stlrosios ligos gali apnikti ir per giliai pasodiuus augalq i geliapuo- auga Pietq Brazilijos &dgruo- ir iydi violetiniais ir tam-smdlyniais maiais fiedq varpeliais. Da. labai pana-iiq i iisiskleidusias roZes.43). Jei ketharna au. 5i ruiis lengviau iSaugina naujas atzalas. rus dvi) turi gumbus.tirrir?gla mazesniais. trgiincs: Lieti saikilgai. Nuo per ialto val1deIls ima Ibkti stiebai bei plti Sakrlys. Kabantys violeti- Sviesioje h dlelr)oje vietoje.tirning i a spe c iosa S innin- i gia regifla. Sausi lapai paialinami.Sinnirgia Glolsiniio Net ir ta"iiiavidares bndamos gloksinios atroda itit proitzios. Ten damos vien veisles.Poslcbc: Tokia pat priegal4 augirti toliau. dai Ziedai viduryje turi bly5kiai gelwq juost4.aiksdiau. Sviesioje vietoje.

ibakJai^r4 Geriousioi ougc: Svie. o laj4 Gaila. per himaz Solanaczae.. trgiimcs: Pavas. Vaisiai laikosi nuo mgsdjo iki - vas. zydr nuo liepos iki spalio (gerai priZi[rirnas beveik istisus vad ruiirl: c loislymos. sauletoje. Sdkninr[iiq visos dalys uuodilgai apdulkinus. pakankamai erdviarre - rudeff.rl- idomirl SoldT?arl genties giiikai kalbandiose ialyse hrmrs. kai larr dar vadinamas "Kosta Rikosbulve" iilutnamdgis visialis vijoklinis augalas kablio pavidalo dygliais.uri btna ir talgi margintais lapais.unas "ketgflros obuoliu" . Saknis iiek daugelis augalq iimeta. 6 cm sker$n ens violetiniai Ziedai dZiugina nuo v.@ng L'aralini Lliauliauoe. iijq iiau.zrnr gentias r[Sys miisll kr. i kiek didesri tus puosriems vaisiams gdliapuodi.ris 3 cm skenimens melynai violetillrars zredJLs.Alscrgioi: Koralires Ziis violetidai Ziedai kiauiiauogas bei kinl iia iisiskleidiia pavasari ir k4 tik iivardytq So/ana.atio.temolil l0 . kurie ptinokg pa-sidaro . jj galima labai ivai- Vaisiausminkft ima-spiuia- .L<tuose augiuamos kaip karnbariniai augxlaii koralind kiauliarro5E .'eudorafsiu.r4 lieti gausiai. vq<lus atolll4zq puskriimis karpytals lapais. panaii vieuamete so/a Trys Sola. gerai vddine m oje pa talpoje. o. Sudygg jauni augalai bent dukart patmmpinami. Nukrigdliq Zemg. Yo- nun nelonSienair Solarutn calt s i cas t ntnq k. Urugvajus. gdliapuodyje galintis uZaugti iki 3 m auk<iio.Dcuginincs: sdklomis. Solanun ja\ntilloides greitai augantis vijoklinis augalas vesiam Ziernos sodui. kitaip gaiyikiai mudotrosjos uoli apl kti amarail Pavas.Solanun pse da capsicu t.'rnelyrruoju ourvrslleozru .i Solottun l. sioje. seklos i-6dZiovi- iytGiino lcikcs: CegubirZelis.s. Lapai uZauga iki 25 cm ilgio. P. geltalpoje kiauliauogp reikia tollos. orallzir1qs arba dairiau purl(rti. ligos: Jei oras Silt. Jei kietijoje vadin.lri ir va-s. ranfonnelii. nrdeni ir Ziem4 tik tiek.l-s il per sausas.238) iiaugha ir kitoki! tds Palorimqs: celidnkys- dydZio vaisiai. ja. Nuo kovo iki rugpjiidio [giti kas 14 dienq. res iiuos visZalius apgered.bul- flamos ir pavaM4 pasejamos. z. kad leisdziltq zeme.gosl ir baltasparniai.fi gos iisilaiko nuo rudet1s peNodinti iT. gabalardZio kiauSiiio t32 .ros baltai malyrzris Ziedais. .I Solanln lfiouliouog6 J C' 3 h YI a I N Solanun nelottgena panaSi i baHaaanq.r iydi iki mdens.l/asu rq 83Lr Drrrr rr rxuKe. krumelius galima auginti ir toliau reikia tik suda. Tinkamai priZinrirna-s bei rpSiamas gaii iileisti net metus) pavied. Jis laikonas graziausiu Sios Seimos laipiojmdiu augalrr.15"C tenperahlroje. 5rs Prenl - ryti jiems tir*amas sqlygas 2d koralind kiauliauogd nelai lfili ntoi: Laikom4 Siltoje pakoma per daug iiltai. Solanwr laciniat l0 m ilgio figlius. Solanun aviculare. Gra. Brazili. linama.puoJa voratirkliids erkds viniai. nkiai (+ Adresai. TKS 2 arba iki Zietnos vidurio.a. t iiemoti. Atnerikos k[ma-s spariiai auga. tiek apkarpyti.nuo rugpjndio iki mgsdjo blyikiui violetiniais Ziedais Zydlntis krimas ii Naujosios Zelardijos bei Australijos. fdvyn6: Madeira. So|anu orariiniai. Kenk6ioi.Lsaros vidurio ikj vdlyvo tiai fonnuoti.t. kad graZiai Sakotqsi. Zalsvai balti Ziedai labai panains i bulviq. prieii0ros ypctu- t Solanuu wendlandii. Zydi uuo Zientos pabaigos iki pat va-s.

ko- Zyd6iimo loikcs: nirzelis ma p.b nd n i kJek iiau jis labai nT egstur:rs ir kaip karnbarinis rugalas. apninka skyd. ieima: A race ae. Lrpai tamsiai illi. Turi vis.ruL(dio bario temperaturoje (18 -25'C). iis augalas stebednai lengvai per sau-sas. Betji gali- Douginimat: Virinnirl auginiais arba stiebo dalimis.Gkin.alius. Alsorgioi: Sis augal:rs turi od4 ir gleiviras dirgi- iiedpumpurius augalo nepatrrtina ju d il1ti.kad greiiiau subresh! hgGroiicusio iio augolo puoimena bolti skediai s. Beje.rto!T4Zq Amerikoje. l(enk6ioi. iiem4 l2 -14'C. ivoigidiiki ir (-t P. Ii iios gelrtie-s miirl.rknimsl Rudeniop iietj saikill-qiau ji NLro spalio iki s:rusio baltumo v.iau :ruginti prie ahamines sieueles. Vasario sodiiti i T Zemg pl:r-siio dribsniais. Spatifilis ypad tinka auginti llrl floti. peisodiuti i T. ajeit iai.dni pavars{ri ar vasar4 ir iSalnlijami iildomoje daugiuirno lys- kvopis koip iozmino iiedoi. ir nazps. loistymos. Tuomet ant geliapuodZio su papddZialapiu reikia 1-2 dienoms uzmauti Geriousioi cugc: Irin iviasioje ir luolat vddinanloje. ligos: Per iil- tai iiemojanti ir nuo per sauso oro stefanoti apninka voratiDklil6s erkss. IJJ .rkeisti reguliuojant vo menesi j i pravartu persu put- - rugsdjis. iyd6iino loikcs: xovas Seimot Ascl cp iadaceae. susidedaltis ii varpos pavidalo kremines spalvos burbuolds ir balto arba Kili prieii0ros ypotumqi: Siltomis diellornis spntifi ]i patartina purkiti arba drdkinri patrlpos on1 neturi d.rs 14 dienq patrgiti silpDu tr4\q tirpalu. Niekada neleis- didesDis bei aukStesds SpathQh)II nt v'a lisii. intensyvurn4 ir temperatrlr4. T6vyn6: Kolumbija. f r-iYyn6 : Mndagaskaras.r sniego liai.rsari. Va- tj perdZjuli i. Nuo kovo iki rugpjhdio diiklis Ziedais. ialsvo papddlapio. Dcuginimos: Seklornis arba augalo dalimis persodi11ant. Erdve-sni:rrle iiemos sode ge.!rtys. o& . Jie issidestg kuokiteliais aplirk vos ii Zenl6s kyianti stiebq. ldemaliniai. karrbaryje daugi:rusiai auginami 30 40 cm. jei reikia. rugsdjis. Xiti prieii0ros ypotu- moi: Vasar. prv. leisti jam vylliotis ant nedidelio lauko. loistymcs. bet ne sJLrletoje patrlpoje. K. vesiau kaip Ziem4 r1e viszalis ltripiojantis lcultars su il-sais useliais.l daZtiai purkit. sarq slrsifon)luoja Detikrie.+0 Stefa11otis er epsta o&E'fu Savo tevyndje auga kaip k isti Iietos. Vus:rrq laikomas 20 . popddiiolopis $lefonotis Spatiflis auga ir didelis. be to.rs hidroponiniu bldu. TKS 2 zrrba geliq Zem9. nariiq medZiagq.43). ii kuriLr kartil per savaitg patrg\ti. 45). kartris iiauga vaisixi. pravartu itaisyti djrbtirli apivietim4 (-+ P. Sukrovusio peregirnq polietiletro mai- prisitaiko prie ivairaus iviesos inteDsy!'umo. sus metus laikomas kan- Vi ieli (+ P.$iiq . alnarri bei skydam:riai.xis Zvaigz. belapius uglius paflrmpinti.kristyti vos retsykiais. saDgriis ir Zvilg.rmariai ir voratinkline-s erke-s. pavadiut^'Ma na Laa'. P$tarosios nliies iive-sta net kvepiatti veisle. trgiimos: Pavasariir vasarq lieti saikilrgai. Pakeitus vieq arba del skersv6jq pradeda kristi Ziedpumpuriai ir Zied:ri. Nuo kovo iki nrgpjndio k. Vasarq susifonnuoja iiai ieimai budiugas iiedyna-s.Spathiphy llurn Stephilnolis fl oribunda Spotililis. Ramybas periodu (nuo spalio iki sausio) laistyti dar rnaZiau.rusiai laistyti tninLitu kalmbario temperaturos vaDdelliu.. minkitu kxmbario ternperafitos viuldeniu.25'C. iitisirius blizganiius lapus. Veuesuela. krj tnlksta ivjesos arba laistoma per kiehr vandeniLr. Celst4 lapaj. 50). Tuomet Zydi Svie-sos l]et Ziem4.lug vietos. ligos: tei ora". Kenkdioi. Geriousioi ougo: Sviesioje ar pusiau iksningo- je vietoje. Ta- S/alr?r)l- l6'C. Jie lrupjaun. sivaime aug. trgiimcs: Nuo kovo iki rugpjiiio g.

Madagaskara-s.lbandiame gdliapuodyje. Kai drdgna. Dauginimcs: Miiruflai d:rrrgLrrmi LpJs lepo pusemlst lq dalllnrs rrlr:i strtmenai vidurirei gyslai 1 pesodilti iT. T6vyndt Pieq Afiika.kzunbario temperahlroj e.rDr3lrsrtr ullxa drefltrs rr iilurs geliq langas.l gaUrn:r rr rsuKe)t zlemq vesroJe hlra. mdlyni.io apatiit puse rysndt raudona.e nvresloje ar pusrau nlGmingoje.Ziem4. iyrl6iimo loikcs: ceguze ru r. kur. Tdvyn6: Arnerikos etogr4ios bei vidutines ato!trqios. Visus metus .Laistoma mifl kitu kambakarp4 i Etrop4.ualrelygu aa.ligosr setgn retai. Zalio- t34 . - e. vasar4 sxuletoje ir Siltoje.. ne naiesries :iei puse motinit1io au8alo. Ziedai illandsia daugiausiai 400) hrrinti broneliiirl Seilnos geDtis. (J Duotriruka geli! Zemp. voratinklhes erkds bei tripsai. (10-15"C) vietoje. Pasllruoju metu paplito metu smulkiaziedes nlsys! pasnruKr zleoes miys.rrio or. Gericusioi cuga: ieimaz Il ro n e Li ac. da is a pt i l':rl ( \. Nuo kovo iki rugpjhdio kas 14 dienr] ta$i orchiddjq. todel geriau pirkti tik gdlinifl kystas rlkiuose uZaugintas tilandsijas ( ) Adresai.1 nF nk a 4)a s. Kai kur geliq parduotuvese pasirodo pririitq prie iakl arb.iali. hriai tika-s zrugahl niu. - rugseJls. TKS s. balti. - Kenk6iai. R< t\ <licliialsia -miiq (per ir lapq. Pilknjrl tilanclsijrl lapai siauri ir ioliski. Nuo to rro ternperah:itos vandelaiko gelilinkai suknre niu. trgiimosl kas atveid pifin. Niekada netreiti sauso iaknq gniuZulol kai aDt medzirl. SmuikiaZiedZiams miirDDams Ziem4 rLffa r li-u temperc- Kelkdici.lei oras per sausas.l patalp! orQ. Pctqrinos: Vezarrt ii tdvy|es kotlteireriuose augalai labaiapgadhami. liaudiikai vadinamonis "vaikuiiais". rausvi. skfrus jas rcikia pririiti myl6tojJ\ netureftJ pritrrti. Vasar4 kas 14 dienq i purikimo vandeni jos tr+irl. iddti silpnos koucentraci- minkitu dnnrgnu vande- Kiti prieii0ros ypofumqi: Nuolat drekirti s4 kamb. dryZuoti ir l1et garbanoti. prie t. Zeme turi bnti nrrolrt daugybgjo veisliq. Tillandsia. pavasari 2 arba l(iti prieii0ros yporumoi: B[tinai drekirti sau- pilkq augalq. bet ne sauletoje vietoje.43). Douginimos: Aaugomis. das h Birma. galiriiais siurbd iS oro dregmg. Jei augalas laikomas pea drdgnai m per sausalJ parucluoJa lapq bromeliniai. t t iS ru o.lqistymcs.epto. P. Lapai isaloijarni apSildomoje clruginimo lysveje (3pie 20'cl istisus mefus. Tai nenatlralus auginirno b[d-as ir visiikai beprasmiika mada.]lltyi panroitq Sak1l..238). 30).di sh. padergti sidabriikai pilkais ZvyneIiais. Kartais uZpuola miltuotieji itr paprastieji slf oairanar. pa vyzdZiui. bet Io Seimoz Gesneriaceae. bet De suuletoje p3tdpoje. gelsvi. Jauni augalai isxrF ga ii iapo gyslqi Ru5ys dauginarnos sdklomis pavasari. trgiimos! Vasar4 kasdiel purkiti ith daitiai arrcdarltis k. tankia. puola amarai. At- biti ios Driva- Tailal. bet geriausia pavasari. P.2 kartus per savaitg. sios tilandstos iltisus metus Siltoje ir iviqsioje. Sviasiai mdlyrais Ziedeliais Zydiitis Streptocarpus stj-xo- 1824 metais vienas botani. Geriousiai dugo! Pilkosios tilandsijos iitisus metus Sviesioje. bet iiem4lieti saikuriq 1luostj]biai grakshts. gesneriniai .r priklijuonl prie akmeus ar medzio augalq. ligosl.!anea a\ 'I . Savailne auga daugiausia epifitii- palieti silpios koncentracijos tr.liomis. nupjautomis lapq dalimis).i i rit:is.I . Daugeliui tilandsijq reikia palygilti maZai vietos.r. - iytldiimo loikos: sa4 arba vasxr4 nrsN. raudoni. Yra Zaliq ir loislymos. uolq ar kito pagrlrdo. kingiau. violetiniai.I Streptocarpus Tillatrdsia Slreptokorpos d Tilondsiio (9 3 YI l- a I = N Strcptocerpus wetldlandii teturi vicnq Kvo l ) 11 io c&sb tr :i.l sau- (--) P.l.

praZydusi:1 vel gausiai. mdsirgu iakui. Beje. iydiniios iStisus metus. maZus gSliapuodiius su T Zemqs ir putplasiio dribs- niq miiiniu. bromeliniai.ru uksmingoje vietoje. Megsta iihm:1 ir dregr4 orQ. Ja-s als. bet ne maZesnernis nei pusd tnotininio augalo. Jos auginamos specialiai puokitems. Kalija praiysra Ios PnstnatS s fa|tt)'nLs lct lr'attt. Pqlorinos: Tel. res periyd€j9s augal:rs nunyks. Tuo metu kalijai reiki. lygrrs lapai prisegti prie tiesiq stieb!. Douginincs: Ataugomis. Perzydejusios pamazu mmyksta. vandeni pilri i skrorelds piltuv61i ir Siek lio) l:rikoma visiiklri sausai (tuo rrehl blln. Va- tm- raudonais skesiniais dryZiais.e de s 'UEtilis kalavijas'. Kraulanii:1 uaujus Ziedus laistyti muoja maZdau{ pusmetrio aul<siio laprl skaoteles ir vienq ftudoll.m4 ialdiq nebnnq. Ziem4 vesioje pa- Gericusici ougo: Sviesioje ir pusiau iksmingo- trinkl augirnas ir pakenkiani augalo lapai. ajeriniai. Seimai Broneliaceae. 43). P.r s.N q Aftika. taip p. Calina nusipirkti ir rarrs(Zd nt edes vaZiedes Zuntedd(hia reh n a n n i i bei geltolrrai Vriesea spl.r daug dtegrl6s. liyzijq ataugos raldasi ir prigyja re taip le11gvai. laLrkir6je gamtoje tai mazdaug 80 cm aukiiio.lloistymos. Peruodinti nereikia. Lapai marginti ryitinis rudai ii- tiek sar+ kas 14 dienrl po - aDt gDiuzulo.rt del dr6gmes pertekliaus su- aplinkr arnarai ir voratinkliles erkes. kaip kihl bromeliniq ieimos augalq. tai galirna augirti pririius prie apifihms skirtq Sakq arba nedideliuose gdliapuodZiuose su itin puria Zeme.1rar eaz. Adresai. Kenk6ici. trgiimcs: Periyddjusi kalija du menesius (ge$rZes ir ialialapiq ir marga- vietoje. ?38).lusros jos tevyueje).rdeniineiama ivjdq. Fryzija-s Xili prieiiiros ypctumci: D. visai arba ii dalies nLrdZir'lnanti Zold su stipriu. Gericusioi ougo: Sauldtoje ar pusi. Va-vrq laikoma Tdvyn6: Brazilija. lrgiimcs: Lieti saikhLai. ligos: eer ialtoje ar per salrsoje patalpoje (kambary. Nuo geguZds vidurio pastrtoma lauke. Kenk6ioi.usiai nigstatn - Vriesca splcndeLr. kalij. t35 . Yra i. viduryj€) dalimis.v. Douginimos: Pasitraigus ramybes periodui (liepos - iak|i:rstiebio prie specialiai tm pamoii tq iakq arba pasodilti iyd6iimo loikcs: Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pradZios.Lstiebiu. ypai Silturne ir dregDarne geliq 1a0ge. Jq yra Betu labia.\:riesea Zaltedeschia tryriic Koliio os6'fu Kiunbarin€s fryzijos tai daugiausia miiniinds. fl. milnlniLl tmrsiai raudonais Ziedynais arba aug:rlq su ivairiilspalvdmis Zied! varpomis.I ploksiiq varp4.rrgiai at-skyrus prjriiti clil iios Z a n t a des c h i a l?otridnd gumbq ( e! ) iy . minkstu karnbario temperatiiros vaudeDiu.rZnai purkiti ir drekinti or4 reiiau. peniodiuarnas ir pamaZu vis daugiau 1:ristorras.je su centriniu Sildymu). Populiariausia veisld tllli br'lti - nei 18"C. Nuo liepos iki prazystant kart4 per sa- () P. Ji sufor- lapiq. Soddai Zali. Svarbu: Zeme tesne Puikioji ubisinin6 krlija id a?t h i op i. je.. galirna auginti sode.ritp patrgsti. Ziedyurl sudrLro balta-s pap6dlapis (graikiikai rpatrd) ir geltona burbuold. lor iieTivyn6: Atogr4iq ir Pie.r Zalialapi! puriparipiri. Po to glriuzulas iipurtornas.a) kilusi iS Pietq Afrikos pelkq. gautq sukryZninus Vriesea carrinald ir Vriesea psittacitxa. Seino:. bet ne sauletoje iiltlti. talpoje. iii- birie- loistymos. Iigos: rer sit- iierrojaniis kalijas iyddiimo lcikos: nazninusiai parduodarnos rniirunas fiyzijos. o& ch .

lnsl GIobba narantina.r ir mdlyra dulkine. %iiau gumbas neturi isdzioti.qninea ii Bonreo. Zil gihe ru cea e. pladiais lancetiskais lapais ir nusvirusiomis iiedr] iluotelelrtis. todelbutinaj4 daZnai purkiti. Be Globha winitii yra d.30'C prialpoje.rs netus 20 . perZyddjusirl apkarpyti. dedeiviniai. treSimes: Saikinsai lieti minlL<tu vandedu. b4. Zydi nuo liepos iki spalio.nel Tailandas. Pava-sari patartilra persodinti lT iemg.. rausva purLn ir nilyno dulki- t36 . keliomis iijq galinra lrozdtis botanikos soduose. Eesimas: Lieti saikingai. ypaturai: B[tina drekitti saus4 kambario or4l GruodZio-sausio menasi lapams leisti nuvysti.l-sr Viriluriq augiuiais. nuo kovo iki rulejhdio kart4 persavaiQ po truputi patigiti.ar Glahba. Kiti DrieZiuros Zifrima ir ypatirgoji Goethea cauliflara. Geriausiai auga: Visu-s metus iviqsioje ir iiltoje patalpoje.ri reikia labai drdguo oro. P u si a u i ro n ij o s isis kl ei d g s pa Zi e das p urpur i - ne tourele. visr. iiem4 ne vdsesreje kaip l5'C. f9. i:rbieriniai. rausva purk. Laislvlnxs.iti.reoq suoSro rt YI 1- purpurind taurele. Laistvm:rs. z.I { { - Pavonia multiflora Globba winitii I Povoniio v Globo Paiasus i imbier4 augalas gumbiihr iakni:rstiebiu. Globba b lbifemt ii Ramiojo varderyno pietilirl salq ki- Isztl$ malzls Krumelts.biri svissioje. Seima: Mall. Daugipim. siek tiek trunsasnis vainikas. Saknijasi sunkiai. Tdvynd: Brazilija. E Zyddjimo laika-s: Nuo rudens iki pavasrrio.aceae. Kiti Drie2iuros vDrtumd: P:rvonii. Pastaba: Taip patpri- Patarimasr Kurkum4 /?a) (Curc t a roscca- reikia priziiireti taip pat. l'lrios ryikiai raudomi iiedai auga tiesiai ii kamieno. zrrorTros rrilzdJug I uu Io\ llenues tlriiq. a I = N I lH 0riginolus iydinfys ougoloi: iis tos noule'nro relenybiq megelomS. Geriausiai au€ra: - L. Dalg!tri[uq Cumbeliais arLJa senes[i! augalq dalimis. 5i augalq nes!nku atpazintj iS ypatingq Ziedq. bet tiesiogiriq saule.s spinduIiu neDrdrstu. atrosdn . yy. pavasari persodirti i T Zeme. kaip ir glo- lapkitis. KitU rhii!l jie gali buti ir kemines spalvos. nuo kovo iki nrgpjndio kart4 oer srvaile necausiui ortre. ZJdBjimo laikas: Liepa Ss-na.

apie 1840 mens pavadinla anglq dailininkes.tithiantha. tilka iiemos sodui.urdiomis mediiagornis. Set sncria ct ae. Atrksdia-u buvo vadin:ana Naegelia ntul. - virinniq auginiais 20 . Ziem. treiimas: Nuo kovo iki spalio saikiugai lieti minkitu vaDdeliu. Beje. P:rtf im&s: Na- ypatumai: Norint auginti toliau. . Kol suialiuos.anthos tnan3/rtJ galirr:r iisiauginti iS sekhl (-+ Adresrri. "l(engIros lelenc" Knllninis ilugalas siaurais pai)gais lapais.23"C.rs: Dalija11t sene-suius augalus arba sdklomis. Geriau-siai augat Sviesioje. bet ne saul6toje. Geriausiai auga: Sviesioje.Jei reikia. '\:ls$r: zyoeJ'mo iarKas: Fatandts.rugpjntis. kovo meuesi persodinti i T. Krimelis atsirraujjna ii Jos zvdeiiloqlaitasi Liepa tr't G e SahliastiebiU. Kadalgi Zydi Ziem4.q sausai. Siuolaikilas veisles alsirado sukryimlnus Snithiatttha uLtiJlarc si S tithialltha zebrila. xesDeriuiai. z.rr) vardu. )91: zt Acanthaceaz.ristym. Tevyrer Cile. Jei vasara lietirga ar npsiuiauktsi. RySkiai rausvi Ziedai uzauga ar)tmazdaug 5 cm ilgio stiebq. L. Aumlui ?vddjirno laikzrs: GeguZe . DaZniausiai viermetis augalas.autra Ziedq. trgiinasi Visus metus lieti saikingai. Kiti prie. pavasa- ripersodilti i - P iemg ir palaistyti. kiSkiakopustiniai. he. Sgfut: Haenodoraceire. euldtoje.rs: S€klornis arbl iakliastiebiq dalirnis.iinqsl Vasar4 lieti gausiai.l iak ia-stiebius sename geliapuodyje 1aikyti sausai ir ialtai (apie l2"C).r-i"u. l. Ziem4 vdsioje (10 -15'C) patalpoje.aistymas.irros Xiikiokop0stir Daugiametd Zoldpilkai Zaliais lapais.18 .lien4 ne vesesndje kaip 16'C patalpoje. apkibp :rksorrrinj:ris Zieclilts. va-sar4 DerZvd€- jus voJe. Daurinima-q: nuose ii ialoiasiiebiq iisiauginti augal. Zvynuotq turi miDkitus. Dauginjmas: Dukteriniais gumbeliais.nim. bet visus metus vqsioje vietoje. Matildos Smit (Mdtilda Srrui. 43). It7 .4 niqoi. vasar4 . Ziem4laikyti kone visai -i.Eralthemrun pulchellurn Smithialtha At gozanthos flavidrrs Ironlemo Mazas krumelis tamsiai Zaliais lapais it sodriai melynomis varpornis. Tevynd: Indija. nes gdlininkystes ikiuose apdorojama augirnQ staM. Sirri gelei gininirrgq. apgaubti polietilello maiieliu r-) P. Ziem4laistyti rciiau. Dcurinim. y!4truli. tlrrnsioje vietoje labai iitista.rugsdjis. rflora. Tdvyner Pjetryiiq Aushalija. P. Smilionlo S.ri ne tokie lep0s kaip pirki.rs 14 dienq po truputi patrtriti. Daui!. k. Kiti pdeiinros ypatumair Ruded augalas iumeta lapus. pava-safi persodin- ti i TKS 2 Zemg su molio prietnaiia. 59r.r1us. nuo kovo iki rugpjudio kas tris s3vaites Datreili.Ls. Kiti orieiiuros kinti saus4 ktmbario or4 (-+ P. C.25"C dir- limn ir lauke). TKS 2 arba gdliq Zeme. SuEsioie ir iihoie oarrlooie. akantiriai. rudai iSmarghtus Iapus ir ugniaspalvius Ziedus. k-urie vakare susiglaudZia lyg rniegui. I aisryrn asJgiimasi Augimo periodu lieti saikingai ir kartq per savaitg trpiti. Lllistvmil\. 5e1rna: Lrrdlidaced". pielusios aug. Tevvne: M"k ikr. ji visai nesukr.ribj Ziedynkoiiai. o pasibaigus ramybes periodui vdl suZaliuoja. Geriarrsiai auga: Visus metus labni Svie-sioje. Iarrie uiaugo iilirlamyje. lirrp kudrl vasarQ iistypsh I.i"i"u*". ro kovo iki iiltoje (ga- mgpjiriio Oxalis adenophylla kas savaitg po truputipatr?iti.YceIIt! M{!Si uruocl vcsarl.238). KjlijrisZilrasJpalulljliiDre- nuo spalio jeisti nuvysti Iaparns. Patarima-s: Si g6le labai megsta Svies4. Be to. Argentina.

D€l dregnds pertekliaus pradeda kisti lapai! Nuo kovo iki mgpj[iio trgiti kas 14 dienq. Nuo kovo iki rugpjnaio trtriti kart4 per savaitg.I Abutilon Cytisus x racenlosus Golenis J Pol6pitis VisZalis krlnas maiais tripiriiiais Japais ir ryikiai geltonornis iiedq kekemis. kuriens greil posidoro per Zvdeiimo laikrs: Iitisus nretus.r- Patlrim. iviesioje vietoje lauke. vasarq kiek daugiau.maZiau. a I = Puoin0s ivdinfys ouguloi. Nuo mgsdjo iki vaslrio laistyti tiek.ristvmas. paldpiiiui. nuZyddjusius Ziedus tudtuojau nupjauti. ruo (12 .a: Leg t n inosae. alsiradg sukryZmin!r-\ ivairias rusis. ne: K. trFiti dukart per savaitg. kurie geraipriZiurimi spadiai pleiia-si i ioDrls ir gali uiaugti apie I m aukiiio. Parduodami veilis aukiti augalai. pavasari persodinti iT iemg. Jie rn6gsto grynq vototos olq o zlemo . tresimes: Visus metus lieti vienodai saikingai.mybes periodu) ivie- sioje ir vdsioje (10"C) patalpoje. o kartais ir d.mrru sulos. trgiiuast Nuo kovo iki rugpjniio lieti gausiai. auga: - YI N onkilo onl polong6s. iiltoje ir gerai vedilamoje.rgilimas: Zoliuiais auginiais palvasari arba pusiau sumedejrrsi:ris rugpj[iio mdnesl. ziemc dar maZiau. mirtiniai.rke. nereikia minkitiflti laistymo vandens. Geriausiai mingoje vietoje. Dar. Ceriausihi ar. ankitbiai. iiem4 . maiais baltais arba tamsiai roiiniais Ziedais. Beje. Laistvmcs. Tdvynd: Pietq Australija. I aistym. kad lreiidziarq gniuZulas.misrunai.: Pavasa4 nugeneti apie du neidalius ugliq ilgio ir penodinti ! T ietnp. ALsargiai: Pal6tritis gali turdti nuodingrl mediiagl. iiem4 kart4 per menesi. - Chanelauciurn turcinatun Visialis kmmelis spygliikais lapais.rga: Vasar:1 iiltoje. saulBtoje. Parduodami augaIai . 100). Mxdeira. kaip ir katildliui (+ P. iviesioje ai pusiau uks- rugsejo vesioje -l4oc) patrlpoje.rr. - YI Iivy. Kiti prieziuros vp. iein'd Myrtaceae. Zydejimo laikas: Kovas . tresimas: Lieli srikll!ri.rsi Zydinti palepiti geriau laikyti iviasioje ir v€sioje vietoje (tik ne sauldje). Kiti prieiiuros ypNtumai: Jaunus nuZyddjusius augalus kasmet apgeneti ir peEodinti i T Zem9. Kiti prieziiiraryp-a--[u!ai Jei reikia.ve'ro Virsaril lar. nuo mgsdjo nrba spalio tD D l- Tai klmas ialiais arba Zrlsvais auksiikai ddmetais lapais.iviasioje ir vdsioje (8 -10'C) patalpoje (Ziemodamas iiliiau ne-sukaus Ziedu).$. dedeiviniai.* t38 . Geriausiai auga: Vasar4 saul6toje.!r aukitesni. taip pat ir Ah t ilon megapolanianlsx Ab !ilotl pictunt. Duo rugsejo (r. l. Zyddjimo laikas: V:rsaris Se. Daulrinima-s: Zoliliais augiliais 25"C dirvoje. - -4K. geguZd. 3 E l6 = potolpq !uui.balandis. Seirna: Ma[aceac. Td$'ne: Pietq ir Vidurio Amerika.

tr€iimas: Nuo tada. Kili prieiiiiros ypatumai: Pavasari pensodin- ltoscharslqana itin puoi. gausiai Zydiiti Sviqsiai rndlynais Ziedq virpeliais. Dauginima.visai mazai.s pakaltes). ji s?yglius . Be to. ir spardiai augu7tl B o u g aix v i I I e a sp e. Geriausiai auga: Vasat4 sauletoje. Kiti priezi[ros Jpatumai: PerZyddjusi katileli geriausia pa-sodilti so- ki darZeliq gdld. mttlniai. tvmas. Tdvyne: DaLmatija (Adrijos jwo. Tevvne: Brazilija. bet kartais 2ydi ir ilgiau. Zvdejimo laik. Dazriausiai kambaryje auginatraa Callistehron citr?rus ruiis (sinonimar .Bougainvillea Bugenviliio laipiojaurtis augalas ryikiomis (kemindmis.Sviesioje bei vdsioje (10-14"C) vietoje. Sb! EL Myrtaceae. Geriausiai auga: Vasar4 sauldtoje. niai atrodo pakabinanntosc gdliaput dZiuose. t a b i I is. LeidZia atauga-s. t39 . megsta kalkirgil laistymo valdeni). iki rugpjndio gausiai lieti L kas savaitg hgiti. Kiti prieiifiros ).rtalpoje.stymas-ASt de (tenai pava-sarijis vdl suZaliuoja) arba laikyti per iiemq vasioje ir iviesioje patalpoje (laistyti labai retai). katileliniai. susitelkusiais mrrrpomis kekdmis. l-aist]'inas. Labai dailiai ahodo pakabinamuose gdliapuodZi ose. kruminiq ir aukitI'ilgiq bugenvilijq. kai ima skleistis muji lapai. Seimar Carrrparzlaceac.rs: Vasar4 lieti DarZcliry LADTpA UtO gili mllkitu vandeniu ir kart4 per savaitg trtriti.Metroisideros citri@ a$a Callistemon lanceolat s) tevyndje uZauga iki 3 m aukiiio. itio ivie-sioje ir Siltoje. t21r- Callistemon citrinus Gelsvasis kolislemonos Visialis krumas pilkai Zaliais lancetiSkais lapais ir apie 10 cm ilgio Ziedq varpomis. klminga.Kovo menqsi augalq nupjauti ir peNodinti i T arba TKS 2. Seima Nyctaginaceaz. Geriausini aulai Pusiau paunksr6je.birZelis. labai iviesioje bei iilioje vietoje DlS] Vasar4lieti gausiai (beje. kad geriausiai tinka iiemos sodui.p.iviesioje ir vesioje (6 .8'C) p. niktaginiriai. prizi[rima Carnpalula poschzrs$ana Snulkioiiedis korilelis Maidaug l5 cm aukiiio. Naujoji Kaledo1lija. Zyddjino laikas: Balatdis . o pEdejus lsisti lapams iivis liautis. tr$ti ka^s savaiQ. 1ruo lapkridio . trFSim.. Labai bijo vejrl.s: Nuo rugpjudio Pashba: Lygiai taip pat M etr oi s i deros exce lsa. lai. Tyddjimo laikas: BirZelis liepa. raudolomis arba violetinemis) paZiedemis.25'C dirvoje. Tdvyndl Pietrydiq Australija. parduotuvese bauia i Bougaivillea glabra. Ypad kinta i akis raudoni ilgi kuoleliai.rs: Birzelis .em? su nolio priemaiia. Lapai iirdiiki.auga taip greit. iki spalio vir5[riq auginiais 20 . nuo rugsejo . I a. nuo rugsejo .rtu1nai:. DAUgi: pjmas: Va-sar4 sode iileistomis ataugolnf. Rudeniop laisrytirediau. rozhemis. (galima ir lauke). ti I T arba rododetdrarD-s skirt4. Daugi- ttrirti nimas: Suddtilgas. gelsvai rausvomis. Galirna rusipirki larl! dauginq gdliapuodyje. Auginama kambaryje stiebiasi auKtyn irgi palygiiti greitai.emg. panaiiomis i iepetdli buteliams plauti. SaulAtomis dienomis apipurlciti.liepa.

AI 'l il |-i" $ ru kiekvienome iiemos nes ioliq iq groiesn6s ir spolvingos iydiniios t40 .LAPllllAl AUGAI.

latri vos prasiskverbia pro otogrqiy niika lapijq. {spiidingi lapq ra. Be to.jie pirmiausia parodo. Statistikos duomenirnis rn6gstarniawi "Zalieji" yra jtka (Yucca). o allcitarne g6liapuodyje lieka nuolat jauni. Ji (-) nuotraukir P. Jie gali blti ploni arba rn€silniq gi. padalyti didesni Lapiniai augalai kilg ii ivairiausiq ieirnu: ajeriniq. bus apraSomi atskiruose slqzriuose. begorrinirl. fikas. papartis ir kiparisa-s. kiek arrgaJui reikia iviesos ir vandens (-+ P. odiiki arba aksolniniai. puoSne. sukulentq ir uet vabzdZiaedZiq. 33).auk<toji araukarija. Stebba dydZiq ir fonnq ivairovd. Ziurddarnas i Zali4 spalv4.. kadjq lapai daug iigarina vatrdens. Ii Iaprl dailai galima sprgsti. lamstas bei viksvuol€.ivit sos ga dylltvai. norsjie taip pat lapiniai. kuri<ntis lyg stipriai"s l!nr'is prisiris. l6 ir 26). v€liau kai kuriuos ii jq sukurd g6lininkai. kokia iSradinga yra garnta. plaukuoti. galirna labai papuosti patalpa^s. Daugelis vadinarnqjq lapiniq augalq pas rnu-s niekada leZydi. rnaranti- cugolous kamba{ ves arba buti gyva lalgo uiuolaida. ypatingi. Lapq dydis ivairuoja nuo plonydiq spygliU iki alto (tokio rmrzikos ilstrunento) dydZio. stambialapiai augalai.ftkg?'ftvynija Ficus benjauino sr(or tuojo ore sto- ros ioknis. . kad veiliam lapuodiui reikia daugiau vandens flegu augalui su rnenka lapija. Dideliu lapo paviriiu ui attgalas stcngiasi pagauti Atto dougiau Sviesos. Ypad puo5nus yra dideli.be galo svarbi arrgalo dalis: juose Wksta fotosirrtez6. difenbachija. negu kuklu-s ir neiSvaiz- dus Ziedai. 193). Zalios spalvos Zrnogui labiausiai reikia. irnantriais retais augalais ir ldomiornis rinkos naujienomis. epifitq. ir netgi vaiL-uoti. Kiti lapiniais vadinami todel. kn-uniniLl arba pala-iir1 irnedZius.191 susipaiitrsite su graiiausiornis ir popu- liariausiornis lapiniq augahl ru- iimis bei veisldrnis. Kas paivelggs i 3j rnilZinq etpaZintq savo snul kialapj. jais kv6puojama. iliauZiaudiq ir laipiojandiq.t pric ieDris. Tiesa. filodendras.itai ir spalvos rodo. arba alokazij4 (-+ nue. visZaliq ir metandiq lapus. Yra tiesiai augaudiq. aralitiq. Iiintys .S tikrqjq visi lapiniai augalai taip pat Zydi ir veda vaisius. iiurk{tirs. tesubrendg Zydeti.amina kas. gatirna pa-sitlyti ne tokius paplitusius augalus. trauka kaireje). Zoliniq. nesjis daugiau ieiko ko nors iSskifinio. margalapia0turi (-+ vir5uje). vyrunediniq. paryzdZiui sukulerrting Sen ecio ruii (+ P. Kas Bendrieii lopinirl ougolq prieiiuros bruoioi Lapai .sq sveika- ni f ' tai. 142 . r4l . dracena. Paln6s ir papardiai. kadangi botanikos ir prieZiruos pozituiu jie labai savlti. - juk musq akies lgiiu- neturi prisitailTti fu rieiingai kitorns spalvoms). ar augalas serga. Skouingai parillors ir priderinus lapiuirs augalus. nes savo t6vynejejie yra didZiuliai rnedZiai. brorneliniq. kabdti prie lubq.riLri . Milliniiki orturitl lalni . nes tai rmybes spalva. gebend. Jie Kos iinotino opie lopinius gali karoti nuo kolonq ir pakylq. poveikio mtl. pallrisoruotaikq. Laistydami augal4 visada prisiminkite. Jie tiesiog yra senovi5kesrri gyvavo rnilijonus metq iki atsLandalt Zydintierrrs augalams. arji puola keukdjai. P. i atskira-s erd- Nereikia parnidti ir teigiarno lapiliq augah.sni.

Ziern4 kas 6 -8 savaitqs.ls' (' MaZutdlis'). tud iliauZianti Sakda-stiebi ir labai tinka maiienrs ir dideliem. o Ziemil.l la. Dcugininos: Sakliastiebio dalirnis pava-sari. uIt . ieimaz Araceae.-. pavidalo skoteles suside- Aeotrittl tabuhlornE d^\rgharnas tik seklornis. Celiq parduotuvese biiia baltai ir geltouai dryZuotq veisliq maidaug 50 on ilgio srnailiais Iapa:Ls vyneje. Priei sodiialrt pjuvio vieta apdZiovinti. ajeiniai.s Acorus calanus (baliuiam ajerui). Geriausiai gdliapuodi istatyti i vanders pripildyt4 pad€klq.ltgc.m[srl kaihrose lietaus nerzio-s=amiinas. sausros metu panaudoja savo sultinguose lapuose susikaupusi4 rdukiletql Ziem. Zis'). lrgiirnos: Vardels negaileti tai pelkirl-augal&s! Viksvilris aierirs piekada neturi iSdiillti.jokiu b[du sioje ar pusiau iksmingone sauldto- - je. storlapiniai./ dryirot a |eis li' Argcnteosti atus'. ltk drdgrrg. Visos jos -' ('Sidabrajuostis') ir'lareolarregdfts' ('Auksadry. Indija.":kror. mai kaip ft moD-stera (-) P. 172) arba filodendras (-+ P. sauletoje vietoje. Tailandas.30 cm Jos p)oiio lekitas Dcuginimos: Lapq skrotelemis arba alskirais lapais. iie- 142 . Nuo geguZes ikirugsdjo lcistyncs. patrlpoje uiaugalti vos 10 cm aukiiio. Tdvynd: Krurarq salos. J Ge llonai \\.labiausiai patiktq pelketa sodo tveDkinio pakrante. A rgent e osl r i at us' lapai v:rsari1.pava-sario iki rudens trFiti l(ili prieii0ros ypatunoi: Jei reikic.rs grantineus = loli. Gtai\ #& trl oli nt I ht t.iem4 laikomas per au8a.ligos: Dau-. Kenkdiai. kai trDkst r iviesos. tik tiek. lrgiimos: Lieti maiai. Marckas. Kilija. Ypai graii veisld 'P4sl.r. i laistyro vandeti ipylus kaktusarns skirtq f+srl. Lapai ilsidestg skroteldlrlis ant maZdaug I m aukiiio nuogrl stiebrl (Acon i utn d rhorcu rn). ne iiltesneje klip l6"C) patalpoje. Kambaryje. Ziem4 l0-16'C patalpoje.-. pavasa4 persodinti i P (su rnolio ir sm€lio priemaiin) arba kaktusq Zern9. piklausaDtis t1ri (iki 0"C arba. pavlsari pe*odintiiTKS2iemg. kur a(lga savaime. . fdomi ir Acotxiuor tab ilorne riiis. o rudeni iitraukti. Cdlinpuodigalima tiesiog ileisti i val1deri.rtis). l(enk6ici.' AI rc4t u r p u r u triiti kas 14 dienq. merkai je. drdgloje ir vd- kilmds vardas (aio.s bei tripsai.-_-----.. vasar4 lauke. Nuo kas 14 dienq.200 pavieDiq laprl ir driekiasi ant Uemds. bet geriau pastogeje. li4 ntdis jog iis sukulentrs puikiai p:rkelja sausr4. jei imanorna. nuo seno Zinomam vaistiniarn augalui.stoma visai retai. I ?8-179) ir gimini.I Acorus grarniteus Aeoliutn Viksvinis oierrs d (9 = I I a I = 44. kid lapai nuo sausros nesusi- sioje vietoje .4conianr Zydi retai. pana- lotydikas jo pavadinim. ilgalnikis) megstl./.laponija. /'leo7? lcislymos. Tdvynd: . ibimaz Crossu!aceae. ligos: rartais puola voratinldines erke. pad€kle uisilikusio vandens ir per Silto Ziemojimo. iiltoje ir sausoje Gericusici ougo: Sviesoje. m4 vesesndje M6gsta gryrq vasatos or4 Sviesioje. Tesako.s vandens arba Ziemos sodams. giausiai apninka d61 drdgmes pertekliaus. At \J Srs i <)aa iolg (apie tai sako ir paiiai Sei- Tai pelkiq augalas. 15 . nes dairo Gericusioi ougo: Svie- vietoje ima dziuti. gerai vddinamoje. da ii 100 . bi diugi vyno raudoturro n i v eisl ei Kiti prieii0ros ypoturnoi3 Jei reiki. jie paZF lirroja.

ajeiniai. uogos lcislynos. ligos: Jei oras per sau-sas. fewn€! Pietrydirl Azija. i 'S i lver kai reikia.nedaug (ramybe. tai laikant puva iakn jastie- vl- ieimoz Arace a. plat0s. Ii 70 iios genties ruiiq p. kadalgi lepios ir uiima daug vietos. Geriousioi ougc: Sitt:ie (daugiau kaip 20"C). nandiq medziagq. f6vyn6: Pietryiirl Azija. fluo kovo iki rugpuiio kas 14 die- Alokazija Ziausiq conlnuttat n tiiis sidab- riikai ialiais dryZuotais. pavasari.4locasia lowii iS Bortzunsiais xlyvmedZio Zalumo apie 40 cm ilgio lapais su baltomis pagrindilemis gyslomis. '. senus filpo truputipatrgsti. Dcuginincs: Kero clrlimls persodinant arba pa- gartys lapai papuoiti sidabriskai baltomis gyslomis bei tokios pat spalvos laaitais. parukndje. Kas dveji metai vnwrio pabaigoje drAxl4persodhtiiTZemg. lus kas pavz-sari. neo - (J gal4 dailiai smaildjartys lapai auga ant 50 cm aukidio stiebg. Amerikoje sukurta daug iio prasmatnaus lapuodio veisliq.a Agloonelr@ - iiek tiek maii. . z1g1a.Ls mus parduodamos tik kelios.\<_=_==3 'Silver opdH& ^ . - ne kraltai. TKS 2 arba gdliq Zemds bei putplasdio dribsuiq miiiniu. JauDus auga('Sidabrinis karalius'). virinniq iyd€ti ir subrandinti raudonas uogas. Bene visos jos labiau tinJ<a iiltnamiui arba uZdaram Dcuginimos: Sakniastiebio dalimis persodinnnt. Seimt: A race ae. trqiimos: nuodingos. lnbiausiai paplitut aprl nepurkiti. lfili prieiiiros ypafumoi: Oras privalo b[ti l:rbai drdgnas.A . Ziem4 lre vdsesndje nei l7"c paunksndje ir pusiau Alsrrgioi: Alokazija turi ordq dirginarldirl medZiagq. Nemazi. Ziem4 14 - t43 . auginiais Sildomoje dauginimo lysveje (prigyja sun- Saknyti Sildornoje dauginimo lysveje. ruduoja lapq vase$Cje kaip 16'C) paAlscrgici: Aglaonema tutmksndje ir pusiau parnks. KiE' veislAs lapai tik fietotltis iali. gali atsisios veislds: 'Silver King' msti demiq. Pjnvio ptrviriiq pabarstyti rnedZio anglies miJteliais (apsaugo nuo infekcijos).ru. persodilti i Zemus indus su T. o patalpos oras ddmetais bei taskuotais Iadr6gna-s P. Kiti prieiiiros ypolunoi: Zeme turi biq nuo- lapiriq augalq. Alacasia sanderiatla tamsiai Zali metalu bliz- vienas gga-- .ta7r Rettro' i ' Pseudobracteatarr'. o kai kuriq ruiiq l:rpai - ciaro rigSties. Jos stiebai prie pat Zemes iisliakoja kaip krimo. :1 /--\ o&g Sidabri5kas lapq pieiinys aglaonemos skiriamasis Zenklas. ligos: rer biai. Jei laistoma per kietu ar per Saltu vandedu. paprasti il miltuotieji skydamariai. ajet'rriai. l(enk6ici.Aglaolerna Aloca-sia Agloonerno Alokoziio . stnnaiiyt l su putplasdio dribsDiais. va-sagausiai ir rudeni (bet vardeN paddkle Siukitu nepaliktill. loislyrncs.s periodasl). puola voratinklires erkes.va-sari ir vasar4 onema coh|ttttdal nr Sali Queen' ('Sidabind karaliene'). Lieti mink<tu kambario tempemh-iros vatdelriu.ri od4 ir gleivines dirgindje. Kanbaryje angi]1a'J.43). pais. Geriausioi ougc: Visus metus Siltoje (Ziemq augimas. kiai). sutrinka gdliq langui. l(enk6ioi. trgiimos: Lieti tik minKtu drungnu vandeniu. Beje. lat iilta. Aglaoneha costalun iemesnio lgio. Nuo kovo iki rugpjuiio kas 14 dielq po truputi plrtr9iti. Alakazija gnl4lango p o]nenl.

rvaites . ldwnd: Aliik. Megsta Ziemoti 5 -12oC tempe- lcislymos. 2ierrrl kaip galima iviesesneje. dydavo vaikams melytes Kiti prieii0ros ypotuant keliq. Baltri ddmdti. Tai puihrs laipiojantis augalas raudonais irgliais ir Zaliais baltai arb:l r'ausvai margi tais lapais. Gelitl p. Ziem4 vesioje (6 -10"C) Ge.blti giantys viena-s kit4.s - diau jo sultirnis Gvai gy- laistymo valdeni iberti truputi klktusams skiml i ldll?. m a. Iigos: Kartais apninla Sakr1q nemarodai ir miltuotieji amarai.lrduonlvdse galima daZnai matyri ir stnulkialapp Sios nliies v eisl? A n pe lops i s br ev ipe dttn a ul a I a. jei gauna per maZaiiviesos ir iih:mos. Sis graZls spariiai i P iemesmiiiui su smdliu arba i molilg4 sodo Zetng.rugarlas or es ce n s. augartis vijoklinis mas ypad l(enk6ioi. t44 . lloN teisilgas ji saikingai liltoje. botalirlis pavadinilnas yra lcistymos. vasar4 Siltoje. lrgiimcs: ltevipeduncu. panaits i vyunedzio. Lapai Zali. tr+rl. A17U. oliioiius Trunpokotis vytenis tD = I { I a I = d # Visur ltlagstal as . vlsarq Iauke. klrios atskiriamos. uZauga daugiausia iki 30 cm aukiiio. Douginimcs: Vrsar4 virSiniq arba daliq auginiais.r. apdZiovinamos ir is- Aloe wrq .i ace ae. nuo kovo iki rugsejo trgsti kas 14 dienq.Aloe firi€gatopatalpoje.I Aloe Arnpelopsis brevipedunculata J Aloviios. Jis auga aukiresrnoi: Jei reikia. Vasar4 megst Vltenis 9' r c&dk Antpe lopsis tagstd ltlrxq tasaros orq lauke.. vr r. .vyrmediliai.. meigiamos i smdlirg4 Zeme. Ziemq dar maziau. bet apsaugot4 nuo iietaus viet4lauke. vien4 iisiiakojusi. kuriuosjis nr. lneshgi trikampiai lapai. Kili prieii0ros ypotunCl: Kas pavasarism. iiem4 maziau. Kitas gerai paZistamas ir nereiklus le uisiliklsio Vasar4 ka-s kambarids A I o e ar b vandensl 2 . Dougininos: Solin6mis ataugomis.3 s. TKS 2 arba g6liq Zemg. - ki- jarti Kenkdici. frgiimos: Nuo pavasario iki rudens lieti saikingai. edtd. pertvara-s ir koloDas. Si - iis rekomenduojrna Siandie[ kaip 'iaujas" kosmetinis augala-s. Geriausioi augqt l. pava-srri nis ir platqsnis. Raibasis alavijas (21loe va r?e8afa) mdgstamas visame pasaulyje.rdak- ftturoje. ligos: Zienoper Siltoje patrlpoje kad ir pladiausins bei aul(<diausias sienas. Zydi tik setesni lloe ruSiq augalai. Vengti p.Ikiai apgelrejus persodilrti i T.abai Pieftt sauldtoje. Seimor Li l. Kaip gydomasis augala-s inomas i Alae barbaden sis (syn. turi dairai peFodinti dygliuotu kaStu. apaiiojeplik4 stieb4. deninumeta. T6vyn6: Rytq Kinija. bet te szruldtoje. Jo sultingq lapq sultys es4 graZinariios bei lygfuardios od4. Numetusio lapus ar Zietr4 vasioje patalpoje laikomo augalo beveik visai nelieti.r i n bwi xrl'fle3ans'. gerai v6dinamoje patalpoje. pusiau rikrniDgoje.icusioi ougc: Sviesioje.Vasaq lieti gausiai. toddl sodininkai danrai v aC'il4 Vi t i s h c t c r op hy I la ruri. lelijF Seiml: Viaceae.erkes bei tripsai. Ziemos pz1 laik4 dailiai npraizgo vytell! puola vorati[klines tllka ivjesiam sodui per ffun.lyg ierpes den- Sio augalo lapai stebetinai sauldt4.

Nuo geguies iki rugtr-s. dantyhl lapq. 2ymusis kapitonas Kuka-s (CookJ ir re maiian iy mus botanikas sera-s DZozefas Badcszr. ieimoz BronteLiaceae. tikapdoroti specialiais honnolais ir labai iiltoje Zemeje. putipatrtr<ti. Ziem4 dar maziau. Kenkia drdgrrds perteklius dirvoje Ziern4 arba stoka augimo metu.daiginimui skirtoje iemdjusios ir vaisius uiaugitu. sauletoje. drdkiDti pahlpos or4. reikia nemazai vietos (apie 2 kv. Pclorimas: Si4 puiki4 kambariu? eglut? geiiausia trgiti rodode drams Atscrgioi3 Lapq krairai labai aitrus Gericusioi cugo: Sviesioje. Visos iios veislqs Itloi: Analus. deluiandias Kifi prieiiOros ypotuvaisius. zlzanas Va-sat4 lieti gausiai milhico losus var.1s palyginti tud bromeliriams budingerai pakelia saus4 orq. lsiSaklija sunkiai.s (Sir Josell Bdl1ts). Galima Dusipirkti. I skrcteles.Artana-s Araucaria heteroplrylla Anonosos Aroukoriio Ananasui rekia nenaZai vietos. KadaDgi apatineje augalo dalyje nebeiiauga Dauji oroukqriiq nuoldl glomon6ic goivus ir dr6gnos i0ros brizos. IS l8 iinomq ruSiq tik Si tinka augiDtj namuose. ligos: netai. samanq ir smdlio. l(enk6ioi. T6vynd: Norfolko vJos. Pastatyta kambario kampeji uiaugs keiva! Vasarq ardukalrija laikoma 18 -22"C temperaturoje (jei imanoma pusiau paunksneje lauke).lr niai lapai susitelkp patrgsti.59) ir pastadius i ivievieq.llj) skoteles apie 20 cm tik tada. c&tu Araukaria r-\ <7 m \--l @. U Araukarilos atraclelni - itin nAgsanos HS kanhlrhis tade!is.s: juostuotais lapais. trgiinos: Lieti tik labai minkitu vandeniu: pavasari. vasair rudenl saikingai. bromelidai. Tik nyKtu. gelsvai ir baltai loislymos. rodril iq privolu kuo dainiqu purkffi. toddl jiems TKS I arba geliq Zemg. Kenkdic'r. Geriousici ougo: tabai iviesioje. t45 . bet l1e per Saliiausioje (maiiausiai 5"C) patalpoje.tu k11nbado tempetaturos g4trs rausvai margintais valdeniu.m). ligos: eer siltoje ir salFoje vietoje araukarijos i:rkos nulLlksta.malap4is I Anallas bracteaZiau.3 metii araukarij4 persodinti i iiek tiek nrgshl dirvoZenr i Zernes rniiiuj su tre6daliu mpaus smdlio arba irriiini iS lapirres Zemes. vdri egah4s l8'C patalpoje. aufeovarie. araukrriliai. irna byreti spyglili. bet ne saul6toje vietoje. tadiau atrodo vis vien labai grakiti. JKiti prieiiriros ypotumqi: Daznai purkiti. si4 bei Silt4 lcislyncs. ialiai. Nuo kovo iki rugpj[iio po tru14 tlgliai. Ziem4 vesioje.2s m4 De ve-sqsndje kaip colnosu"s var. T6vyn6: Vidurio f Pietq Amerikos atogr4zos. lrtiin. Tevyleje araukarija uzauga iki 60 m auliiiio. gas skrcteles.("vaikuaiais").je su smdlio priemai5a. kas 2 . krrio ryikiai raudoni sdjo k3-s 14 dienq tuputi virir.4r?dn. Ziem4 . Kai kudos Anaxas b r acteat us v eisTes dzio.Dougirimoss Araugomis kirio a aiaso (Al1anas na. Svarbu: perzyde. uZsios ananaso skbtelds l1ul1yksta. Galima tiesiog nupjauti ananaso vaisiaus taip pat ryGtukines. molts ant viriaus polietilenini rnaiSeli (-+ P. iiltoje (daugiau kaip 20"C). Jas atskirri . Zie- il $nail[s - galima susiieistil - skitomis triliomis. stiebas palelgva pasidaro lluogas. esaskotelp ir isalalyti sdklq majq ir su lygiais lapq kaitais. kai uzauga iki puses motininio augalo dyske6me0s. - - Dcuginimos: cruocizio ir sausio meDesi vitSuniq au- I6vyn6ie Seimai Araucariaceae. susidedallKas dveji metai vasar4ji dias iS kone metro ilgio pruvartu peiiodinti i P. giriais (pjauti vidurhiu-s uglius).

Asparagus A sp a r o1i u d e n s iJl o r us.rugalq apsaugos prie- Alsorgioi: gosi Uogos nuodiri 13 irious i apa<iiq: Aspdrogus setacctas ' riiys ir veisl6s gus gtrs lvoirios Asporogus Pyranidalis'.. Douginimcs: Kero dali- nis inels arba sdklomis pavasaZetneje. l(ili prieii0ros ypclumci: Per daug i(sikerojus iaknims persodinti i T. TKS 2 arba gdliq Zemg su molio priemaiia. Kas atrodo kaip "lapai" arba "dygliai". s . Asporad ct t ifo I il t s. lrgiirnos: Vasar4 ie1ne turi butj l1uolat dregna. Geriousici cugo: Labai iviesioje. Svarbu: Smidrai itin jautrust.25'C tamsojel). iien4 lieti maZiau.trridaZlai arba puslar. . ligos: Ziemojantl iiltoje sausoje patalpoje smidr4 ap[inka amarai. Sdklas uZLrerti plonu ie- sluoksdu (dygsta l(enk6ici. Tikieji lapai daura giausia virtg i spyglius. labai iisiSaVisos 300 smidro kojp.Asparagus Smidros o &sb g riiill Zoies . toislymas. voratinklines erkes bei skydarnariai.filokladijos).C).lellji- i'fin6. Ziema ne vdsesrdie kaip l0'C patalpoie. miai. ri 20 . at iu.Idlcatus. a'. Seim6: Li lia ceae. tetik netikrieji lapai (ioniniai rlgliai . kovo-nrgpjaiio mdnesiais kart4 per Mvzrit9 patrgsti. bet ne sauldtoje ('Sprengeri' veisld mdgsta ir saules atokait4). A-rpa / d - tlensiftorus 'Mc'teri'.1u. visus merus Silroje (20.

L1iiau pakeniia ir iiltesng temperarir4 bei saus4 kambario orq. kurios padeda iiam augalui iStverti ilgas ir varginandias sausras. Vengti iuolat imirklsios Zemqs. bet geriau pastogCje. Ziemq mdlLsta ve. ryikioje mules Sviesoje nudega lapai. Ithr mdgsta ne per Sildiausias ir gerai vddinamas. bet [e iemesng kaip l0"C lemperatur+ pai paialiuoja. puola skydamariai bei voratinklines erkes. iki I m skersmens kamienas. Jame. matji tikrdi wirta vbais atZvilgiais ir gali augti net menkai apSvie-stose patalpose mos. Beje. tik ne saul€loje vietoje. Douginimos: Sakniastiebio dalimis (geriausiai persodinallt) kovo ba- lapais. o9 Sustorajgs Beaucarnea stie bas kaapia vandenj. leliji- latrdiio menesi. Savo Gvyneje Meksikoje tai 8 -10 m Sis augalas auksdio iSsiiakojgs kri- #&db - lcistyncs. loistymcs. bet ne vesesoes kaip lo'C pat lpas.' Var i egata' veisles lapai geltoiai arba baltai dryZuoti. mat dazni mnsq kmiq lietns Siam sausringq stepiq stipruo- la voratinklinds erkds bei skydamariai. zlureu. ir gdliapuodyjie pasirodo. p[ti Geriousici cugc: Sviesioje at pusiau ukvningoje.ji iiam augalui mirtinai oavoiingal Nuo gefxrzes iki spalio trgsti kart4 per 4 savaites. tvarkytrs galiapuodiio dirvos drenaZa-s. Anglijoje a-spidistra labai taikliai vadinama "ketaus" gdle. lrgiimas: Va-sar4 lieti saikingai. Kao outq ger. bet. uZauga iki metro auKdio. - Kenkdioi. be kita ko.Aspidistra elatior Beaucxnrea recrlrvatit Aukitoii ospidistro Alkitoji a4ridistra a ga ir tarpsta tisur. pava-sari persodiiti i T arba TKS 2 zem9. vasar4 lauke. Oeriousici cugc: Itin Sviesioje ir sauletoje. iie- m4 iemd privalo ilgio nusvirusiais pilkai ialiais mas beveik 2 metrq bfti be- veik sausa.aknims. Margalapems veislems reikia daugiau iviesos ir Silu- Pctdtim!s: Margalapes eisles' Var i e gar a' get ia]o nelepinti tr+{omis . tankiq Japorijos kahq miskq. je atrodo ispndingai. Neisvaizd[s pilkSvai violetiniai Ziedai guli ant iemes. iinoma. vasarq aspidistra md&sta augti lauke. slypi vandells alsargos. Visialiai lapai bnna apie 70 . riuose arba istaigose. Nuo kovo iki rugpjndio trtrqti kas dvi savalle-s. iiemq beveik sausa. Keisiiausia-s regisi jo apvalus ir storas.80 cm ilgio ir 10 cm plodio. 147 .per gerai maitinamq augalq lav liui gali gerokai apgadinti sveikat4.ts drenaZas! Dauginimas: sdklomis arba Soniniais ngliais.3 metus persodinti i T Zemes mi5ini. gemi lfili prieii0ros ypctunoi: Kas2 . neuiauga tokiq mannesq. ima f6vyn6: Meksika. gruobldtas tarsi dramblio koja. kai tnretiebio. plediasi i lonus auganiiaLs iakniastiebiais. lrgiinos: ZemC privalo b[ti vidutido dregrumo. laipthese. ypad vengti paddkle uisiliL:usio vandens. Kai augalas Ziem4 laikomas per iiltei. agav itai iiemojanti augal4 puoniai niai T6vynd: Kinija. l(enk6ioi ligos: Per silieimoz A gavaceae.s4. Kambaryje jis. Japonija. Susisukp hrteldmis jie isauga tiesiog iS Sak- prieskamba- lliti prieii0ros ypcturnai! Labai iisipldtus . Seimar Li li ac eae. tuloys. Kilusi iS vqsiq. ligos: oet paddkle uisilikusio vandens arba jei blogai su- priiiurimas. gerai vddinamoje patalpoje.

"r1- HS ('Gelezinis kryiius'). Rudeni nulaitg lapai paprastai vdl adelia pavasari. lles at. jei nenugnybiami Ziedai. (enk6ioi.I Begoda Begoniio J 19 = I I a I = J 1: kair* i dzsing: Begonia @soniana 'lron Cross'. I juodu "geleZinio kryiiaus" pieiiniu aDtjr]. tq Begonia boweribei Me. 1858 metais. Gdliriukai veisld. fitasoparduotuvese bfina ddme- bei putplasiio dribsniais. Persodhant gniuzul4 geriau sumaii0ti. T6vyG: nzijos. BeSonia bowei nisriinai ir BeSonia 'Cleopatra' r-lln I I 9r"' l!. atpaiinti. ijos ( B e o ni a r er) rr\ii^r.dgozia diade n. Karaliikoji begonija i Europ4 atkeliavo subtropikai. skydi5ki.sirals ne!:raziu Jei reikia. susisukgs lapo paggindas. ligos: Nematodai. TKS 2 arba gdliq Zeme - didu. laantrosios lapq kaitai ir at. Lniz iild'). nigricarc begolijq veisliq aib€s iSsi. Zeme nri b[ti nuolat siek tiek dreglra.t-s- niana veislg 'lron Cross' 148 . Graiiausios ii jq yrai Begoni a i nver i ali s 'Specullrta' . apatild puse .nal. i 'Bettiry ld' (' Betifla RotPitmosios imantriai prsf-. pav. Saklq arba iakl1i. Beje. tr: diau:regalima prrkiti laDu. mindtos veisles itirr dailiai ahodo pakabiDamose g6liapuodziuose. Be Erdo<li'). kaip a. 43). bet lle sauldtoje.4diais.Sidabriikais lapais iavi 'Sali'. Begonia'Hali@' - raudonaijuodais la- - lfiti prieii0ros ypclunoir Nuolat drekinti patalpos or4 (+ P. me$sia tr Begonia. Ii kaialiikqjq folia var. trgiimos: saikhgai lieti tik minkitu karnbario temperatflros vandeniu. Nuo tada ir irntos kurti laujos veislds.lapai plastakos dydzio. lcistyncs. P. Begonia foliosa i paparti pamliais lapais.otai . karaliikqjq begonijq geliq beveik apskriti.Begonia goegoensis pai tamsiai iali. Douginimcs: Auginiais. tikroji miltlig6 ir iakml puvhys del blole laikymo sqlygq arba netinkarnos prieZiuros. zu Svies]Kllia'Cointesse Louise Erdody' ('Kunigaikitiene sia ieriuota apatile lapo aalirna p:rliktil Nuo kovo iki mgsejo kas 14 dienq po fuputi tr?Sti. netaisyldingais nrdais pak|a. Begonia rex labai lelgtai kyzminasi su kitomis r0Simis. ialos graZiai raudoni.virsutindje lapo puseje weri su kitomis lapiniq be. Kas Doretq go11idai. Roths c hi pais. roiiniais perlais "vicross misdniq. juodai iSmarginti. lapq. visus metus Siltoje (ziem4 ne vesesndje kaip 16"C) patalpoje.lapai iali. gali keiptis i specialius begonijq gAlidnkystas Ikius (+ Adrasai. tadiau paddkle vandens niekuomet ue tiebio dalimis Sildomoje dauginimo lysvdje (24'C).daugiausia karaliikosios begor. Pqtorimoss Karaliskqjq begonijq lapai ilgainiui sumazdja ir praialda iavesi.Lsari persodinti i negilq ind4 su T. 238). gautrl sukryZrninus Begorra bo.rydkiai raudolra.'?rurt' ('Viltis') begontrl gonijq ruSimis. Amerikos ir Afrikos fiopikai bei Jq esarna lepapra-stai daug. su Sviesiai Zaliais lapais Siuo metu kambaryje auginamos lapinds begoti- ir ieimaz Be go n i ace ae. be- jos .kutios poLymius dabartindse miirirrdse dar ir iiandiet galirna iisirinkti daugiau veisliq. B e g o lx i a h e r a c Le i - Gericusiai ougo: Sviesioje.

llorint kolodi pasidouginti. Brazilija. rr. ka- kavmeditiai. pavasarl persodirti i T.. To paties augalo pilkai iali Iapai gali bnti arba lygiais Ioa-<tds. kaip k1- lcistymos.Lstiebis. TKS 2 arba geliq Zemg.26"C). mojimo vieta per iillr ir trmsi. Gerirusioi ougo: Sviesioje. lfiti prieii0ros ypotumci: Jei iakimsjau anlcita gdliapuodyje. gausiai tlri padiai SeirDai. iimarsniego baltumo. Douginimas: Virsndq auginiais bei seklomis. Ziem4 laikomi Dcugininosr Suaugus latik gumbai. gclimo ios ipiquri. mes| Nuo kovo iki Kvynslende. Geriousici cugc: Labai iiesioje.s Sak1. pusiau nksmingoje. Nuo kovo 10'C) patalpoje. tu du neDurkiti lJou! P. lrgiimcs: G6liq parduotuvese parduodamos krladZio veisles yrl Caladiun bicolor arba Coladiun schont f+ lrarStli miiriuai. TKS 2 arba gdliq Zemg ir pastadius iviasioje bei Siltoje vietoje. Nuo 1iepos gali buti ir lauke. Laptuns iisiskleidus iaikyti 22'C p. Ii Lieti mazai. arba karpyti. o sausio arba vas. daugiau kaip 3 m skelsmens butelio formos kamienu .> nuotrauka P. Tame sustordjitne jis kaupia vandens alsarga-s.rtalpoje. aplrinka amarai. Verrsti oachiton rupestris bete labidekle uisilikusios dregausiai paplitgs.jei tik reuilyja lietus.Lrio menesi v61 pa-sodinti i T. lcistynos. arrgalui perZiemojus. itin iiltoje (ne vesesneje kaip 20'C) patalpoje. r)ors T6vyn6: {togrqfu Arneri. reikio poloukti. ligosl -rei zie- Kaip rt Beaucantea (. ii kurio vasar4 iiauga 6 -15 m auk<dio medis su ispildin$. nudziitq lapai. kai.tci1cft rlon liaudiikai vadil1ama-s butelmedZiu. nius grmbelius. Brachychiott pilJauso kavmedis il kolamedis. nes kitaip sunku ofpoiinti gumbuoie okules. ajettiai. ieimo: Sterculia ceae. (ili prieiiiros talpos ypotumci: Nuolat drekinti paorq tadjaujokiu b[r49 .ruklaus augalo parduodarna-s daZliausiai tik grnnbuota. ir tik tqdo prdolyti iokniosriebi. l(enk6ici. Gumbus palikti Ziernoti seloje Zemdje arba iiimti ir suddti i du. didesniam ka. iki liepos ka. puoinus lapai. lGnkdlci.galima dauginti ir gumbo dalimis. -ia. iiauga 15 cm ilgio atzalos. sauldtoje ir iiltoje (vasar4 18 . iiem4 ne Zemesndje kaip Akorgioi: Augalas turi odq ir gleiving dirginau- iiq medZiajxl.iau tegu 11 Zhomq ruiiq Draciyonb[tu sausas. Rudeti jie nunyksta. 147).s savaitg po ruputipatrgsti. gerokai laistyti (oro ir Zemes temperat-ra 25 . iiauga rugsdjo kart4 per 4 savaites Siek o& gilti Kalodiio labdi graaiis raudon 1argidi lopai. kad Tdvyr6: Rytq Australija. tausvomis arba raudonomis ddmdmis. Tevyneje.quubuotas lyg honsas. ligos: lei vegetacijos metu laikomas per sausane ore. tjekpaftgiti. bet vdliau i6vis nebelaistyti. 3io nepaptastai patr. nemegsta saules atokaitos.pes (18'C).20'C. prirnaiiius i j4 smdlio. ge.dim. Brac hj c hit olt r up estr is daznai parduodama-s kaip kambariuis bon-sis. per gausiai laistomas gali "apnifii". trgiimls: Jauniems kaladiiams nuo pavasario iki rugpjuiio vande[s negaileti. pams. 43).li. augal4 puola voratinklinds erkds ir skydamariai. g.Brachychiton rupestris Caladiurn Kolodis IntetajCS Brachychiton tanpa . kol suioliuos nouii u9lioi.r atskirti ioniieirncz A r a c e ae.

se g6liapuodZiuose. Dauginimos: Gumbeliais arba daliq auginiais. ant kuriq retais tarpais iisidAsiirdiski. Kitos veisle-s: Cala- palgi thea lancifolia 30 cm ilgiojos lapai prisitviding pde 10-30 cm ilgio lapkoiiq. 1lorc e-sama ir tokiq riiiq.at h e a or n a t a' Rose o - Kiti prieii0ros ypctuncis Dazniau purkiti ir drdkinti kambario or4l Kasmet vasarq persodinti i T. sudarys puodni4 ir lengvai pdZiurim4 'hZuolaid4". ligos: Jei oras per sausa-s. ma kaip kambarinis ruga. nors pakeniia ialiais dryieliais. t50 . pakabintrl virs lango iS pietrl puses. MaZi Ziedeliai susideda iS mdsos spalvos lio. klemaliriai. Jei Zeme per vdsi. Itin g:nZiai atrodo kabaniiuot9 maZi. TKS 2 arba gdliq Zem?. Nuo kovo iki rugpjniio kart4 per 4 savaites po truputi patrgsti. ma. Pclclimos: Keletas c€ropeSijq. Calathea p i ctu r at a' ArSetxt e a' pasiZymi sidabriskai baltais su Zliu pakraSiiu lapais. Douginimcs: Sakniastiebio dalimis (patogiausia pelsod inant). kurios gerai auga kambaryje. Seimot M aranr ac eae. - t'iena ii daugelio iinon4 kalati- Cetopegija - labai p oin s ir hereiklus a {B galas. vasarq Siltoje. ligos: Retai. tu ne tik graZius lapus. die[4 20"C.retli. l(enk6ioi. Va-sarzl lapq pazastyse gai. ketnines - ls tou zrnotnq rus l rrK ir nonnaliai iildomu-s Cerop<:g i a wood i i .1 Amerika. fdvyndl Rodezija. sumaisyt4 su puQlas- pasirodo apv!h-ls gumbeliai. Ji iSauga iki 30 cm aukS- iio. Pjiviq vietas eS sodhant p vairikelio bltina apdziovinti.14 dienq po tnrputi patr?iti. nakti ne vesesndje kaip l6oC. sidabriskai iSmarghti lapai. hroj iileidzia Saklis. gali apipulti vordtinklinds erkds bei skydamariai.kambarius.uidaras geliq langas. Geriausioi auga: Labai iviesioje. Jos lapai ovalis. nuo kovo iki rugpjudio kas . rantiniai. vitrina arba dregnas ir iiltrs SiltD.l g)nr'entojos md&sta- nii4.lapai iirr. suka-si lapai. sauletoje. ieimoz Asckpiadaceae. loistymos. bet rre sauldtoje pusiau pauDksndje. ismarsiDti alyvmedZio Zalumo dememis. c&dh Gericusioi ougo: Visus metus iviesioje. C al. ligiimas: Lieti saikirrgai. f dWnd: Atog-4. Knpo ieme. Li . aio dribsniais. liaujasi augti. drunguu mink-(tu valdeniu.arginti iviesiais dvispalviais (baltais ir rausvais) bruhineliais.l.rga maZclrug 2 m ilgio sillo plonumo iigliai. miausia vietn . pinniausi'd Calat h ea ntakoyana. ii kurio ar. Taisukulent$ Visus metus lieti saikinmdsilgais lapais ir gumbiniu ianizr-stiebiu.rmis (omnzerija). Kili prieiirlros ypctumoi: Kas2-3metuspavasarl persodinti I T. o per tidnsioje vietoje nukeniia Iapq spalvos.I Calatbea Ceropegia woodii Kolot6io (eropegiio J 19 = I I I = O.rLrgina. vesioje Ziemojimo vietoje .Polqrimqs: Neseniai paplit:usi C ala! he a e r o cat a. bet ir Zydi koko geltonumo iiedais. Calat hea ze br i rn lapai iimargilti iviasiai eata' Kenk6ici.vamzdelio ir penkiq juodai nrdq kampudiq. Ziem4 vese$eje (bet ne maziau kaip l2"C) patalpoje. J Calalhea zebrina jos c&fr'=dh Sios 4togr4zq drdgrqjq miSkr. lrqiimas: la-s. TKS 2 Zemg su treddaliu smd- spalvos. hrrie. . susilietg su 2eme.loistymas. kurie suteikia Ziedui skdiio arbaiviastuvo form4.

je. paruduojt lapq rllLi. Kai iakltirrs pasidaro pr:r ankitl gelirpuodrje. 1e1iji- ieimc: trlroctzc..r r.'. is liu- i"7 lk iLl netnrkLrs inrr leisti illeLlilusiirs pxlxipls. I\'legsta kenLa- riL-. Tinka dideli / )\ Douginimosl Atlu-qorris. :ret kLrd(ro rneq leihr. . lcleisri iidiiilti.jaLrdia!i lr uksi. per ijltoje arbe per irrisio je vietojc pradeda ..tiis gelirrpuodZiai.:tlieti tl!l i-iti.jej per :raZai arba pcr chug lais :'.. !ilullr.rsli.inriti Ii ougdlds C ltolorofirtl len.r. giLli pradeti pii- ti iaknlsl NLro kov.nr. Geriousioi ougc: SaLrtciviLrsioie !ieto-ie..rrt. 'l KS I arbr Iiu Zerrre. lrgiimqsr tufi Lru ti ruolet drdsrr. aNlor. Tai hbei geZicdeliLrs tLrs ir nerelklus au-gales.( -lllorophr tLrnt Chlorofitos .l.1.1.urL. per-re ) lodirlti i T.. Tevyne: Irieht Afrik. )rx irLjxlape bel pof uliilresu.rkitris. b.rr. rr ir-go. ligos: t er silicje ir pcr s!Llsole patiilpo. p)r. Kenk6iqi.l. li mofr6s clougos greif uicugo didelis . SeLrieLtsia r. ''r aikuiius". bet ir nc llirlidii .. liaLrcliikai tlri.riI!i.rtcllLl ku.r lr S:!r\' tN?5 :1:tl .r= ili W \ilsLrs urctus Zelre Loisfynos. apnillka xmnrai.uZir)eti lNpiri.gva nclttlh6 j! pri- ls kl)i p11l kds "v(l i ku- . bet nuo birZclio galintl iiueiti ] IrLrkrl ir laikytitcn vis4 va- -. o ant jLr lirxurra DraZLrs baltus ir btundiull atlru!iLs.r iki rLr[]rLraio k|rtll per sxvaile Xiti prieii0ros ypotumoi: Siltoje ir saLrsoje prrrrlpoje kar1Jis atipurkiti..l-itrl. argii trrrli:rrir .

Cissus oliniai. paka-idiai dantyti). bet tik De i 152 . visus metus Siltoje (Ziem4ne vesesreje kaip l8oC) patalpoje. atogr4ios bei vidutil1qs atogr4Zos. ku- rio igliai uiluga daugiau kaip 3 rn ilgio. T6vyn6: Atogr4Zos. BirZelio menes! gnlirra ii- alxaratica i Cis- s tts r hon b ifo li a mi. Crssres rlrscolor ir auginamos Sios rhiys: Crs. Khrz. Edliq Zem?. Nuo kovo iki rugpjhiio kas savaiQ patrgiti. l(enk6ioi. Tevyn6: Amerika.].puolti. Ziern4 apie neiti i lauk4. gali isimesti miltligd bei kidiriai.nnuoliuko dydiio. pasienius. Dougirimcs: Virstll1iLl auginiais Sildomoje dauginino lysvdje (25 .Lar aliikasis lanstas. pripildytus geltonq kuokeliq. kambaryje laikorni iie augalai Zydi be galo retai. prireihrs pavasar! persodi11ti i T ierrg. iiek tiek p.- hgiti.daug laistoma-s Ziem4. augirno periodu ka-s 14 diefu] po truputi pa- noma. iali. tvirti. GanT ii Australijos (laipiojantis augalas. Seimtz G rtt t iJe r a e.Cisuts atna1otica daususantarclica antrrkti. lapai blizgantys. Jrl vaisirl ddzutes turetq biitj Dazdaug golfo k. Rausvi kvepiantys Ziedai panaius I didelius kamelijos Ziedus.Crsstt s artarclic a' El I en D aix i ca' p. tos grybines ligos. /-\(AR \J <l laistyrnos. toje t'l pavBsi ar vidudienio saulds atokaitq.I Cissus Clusia rosea lqmslos J (D = I I Kluziio a I = J Cissus alltafctica 'Ellen Danica'. Douginimos: Vilsnnirl bei daliliq auginiais Sildomoje dauginimo lysvdje. bet De sauletoje. Geriousici ougc: Sviesioje.i. discolor t Cissus allnao- ieimaz Vt ac e ae.lll.TKS 2 arb.siiy mi ikarpytais. trgiimcs: Lieti saikingai.giau kaip 20"C.s. minkStu kambado temperaturos vandelriu. tadiair vdsoje. pertvaras. vy nnte.epifitns. jonai. t. Sakos storos. pusiau irlcsrnilgoje. Jei augalas per l(enkdioi. jo lapai rombo formos. kartais musvai plaukuotais lapais ir uzaugamazesld.rs r h o n b ifo li a . auga art uohl.ijd gi inixga nttstl j onaiclei. Kiti prieiiiros ypolulnoi: Jaulresnius augalus kiekvienq pavzrsari. ljeti maziau. odiikj. ligos: Ddl netinkamos vietos bei prieZiiros lapai nueina ddmdmis arba iivis ima kristi. GruZiausia veisld . trgiimcs: Zemd tllri biti Duolat dregua. Dis lamstas Kambaryje daugiausiai Kluzija dar 1692 lnetais pateko i Europ{.30 cm ilgio. Abi ruiys gali bfiti augilarnos kaip vijokliai .Est^ l6-20"C.ru pladiai augilrti karnbuiuose pradeta neseniai. Geriousioi ougc: Sviesioje.rii.30"C). ji - lcistymos. bet megstami d6l savo puoiniq lapq. ligos: Retai. Kaip sako ailSies pavadinim. Clssr.rias i kaudiukrnedZio ir gali ui. Siltarne ir drdgname gelirl lange tinka auginti Cissgs ii- yra. plikus u8lius nugenetl. Kiti prieii0ros ypotumci: DaZnai purkiti. bet re sauletoje vietoje. 10"C. personius dhti .rugti iki20 . seresjei reikia. Deja.r iT. pusiau rlksmingoje. visialiai pdeiilriai kiauiiniiki lapai standhs.

dailiai ahodo kabanii:rme gdliapuodyje. drdgme-s pertek- l(enk6ioi. bet poromis) vas.30"C Zemdje. t53 . bet ne sauldtoje vieioje. siau (apie l5'C) ir beveik Kenk6ioi. lygiakra!iiai arba ka. trgiincs: daug ir per mazai laistoSalorq gniuZulas turi blti ma. Spalvos .-- /i Kodonantei leikia labai drAgno oro. mazi. Pjrrvio viehs sodriai apiberti mediio alglies milteliais.Codiaerun Codoualthe cra-ssifolia lftolonos l(odonont6 h c& Molukl Spalvingiens lapans reikia daug '11 J:uiesos.Douginimos: Dnr ka. piatunt trli dlug veisliq. * salose kotolras kaiLl!fe).. o geriausiai jaudiasi klifiatizuotame gdliq lange.kai reikia (i T. sDalw l3Du.tus viet4. Gericusioi ougc: Sviesioje. geltonos. oranZinds ir mudonos iki purpuriliq ir beveik juodai Zaliq atspalviq. Ii kiq lapiniq augalq jis iisiskiia savo marpgrnu. dirZiiki ir susisukg.uus augalus persodinti ka-smet. taip pat drekinti patalpos or.:. Ddsirgi tai rodo ir ruiies pavadinimas Codanan t he classifo/id. trgiimosl Pavasari kingai. balti jo syvai dirgina od4 ir gleivi:tg.Ie sauletoje vietoje.dar fiaziau. dio dribsDiais. Didelius 20"c temperaturos. Tai Silumamegis augalas giami i dregn4 dauginijarn reikia auk(tesnes mui skirt4 Zemg.pyti. rlro nrgsdjo iki kovo . Tai ska.ibsl1iais). Kadatgi tik senesni lapai igyja savo galutinqs spalvas. Seirnaz Eup ho r b i ac eae. kai per lcislymos. l(L po truputi patri<ti. Ddl Sviesos stygiaus pablykita rySkios laprl spalvos. su rausvais brulc{ueliais vidheje pus6. gesreriniai. Kodonar)€ . Visus metus kotonas iaikomas iiltame ir kiek galima dregnesniame ore. ir vasarq lieti sai- loistynos.luo ialios. juostuotq. netinkarnai priiiiritt [ukrel1tzr lapai . Augalas nepakendia skeisvejrl. L:uotq. Alsorgici: Augalas nuodingas. Ziem4 4 savaites laikom:Ls ve. lgliai p:rprastai isrneil. .ttralzus svyraltis augalas. Jar. Dcugininos: Sausio f6vyne: Pietrt Azija.lros pradzioje.rtrpiti.t (-) P. senesniLrs . iiJS'?#J J$ m6nasiarba fls Spalvrl riritai taip pat ivaibiDa ddmetr]) tai- ieimtz Gesneriaceae.ru-svus [glius. karpaioliniai./'8.i. pradeda kristi prunpuvisuomet vos dragnas. Svarbu: 4ei ji turibnd iilta. Ekg liarls ir vesios temperatiros Zien4 (ji turi brlti ne Zemesrle o&fr' Kodonantd leidZia ilgus. daznai ant to paties augalo bina skirLinEu putplasiio d. 43). Nuo kovo iki rugpjrliio pabaigos kas 2 savaites it. ros svyravimu.. Odiiki lapai gali b[ti dideli.. kovo mdflesi:ris viriiniq ir stiebo daiiq auginiais 25 . greil sumeddjaldius r.' ll lliti prieii0ros ypotumci3 Krotor4 butila laro dailiau purkiti.ama riiis Codiaeul variegantm var. tiiaji krautipumpurus. Lapai prieiidai. ligos: Per sausame ore puola skydarnariai ir voratinldines erkds. nesumeddjusiais auginiais (maiiausiai su trimis lapq Geriousioi cugc: Visus metus labai iviqsioje. odiski. 4 Tdvyn6: Atogrqzq Atreri. Vier lteld kunbary augitl. ddl rcrnperaht.."'pr. paplitgs krumas. kad [eiiteketr] baltos augalo sultys. rai bei puola amarai.Kiri prieiitje. dryiuotq.augalus galima padalinti. Trimito pavidalo -{' Ziedai balti. ligos: eakeivisai nelaistomas. Nuo kovo iki rugpj[dio karLt per savait? p. TKS I :rba gdliq Zemg su ffiiBxll.

ris (su 6. Tai puskriimis briauDotais stiebais (kaip Nuo kovo iki nrgpjtdio trgiti kas 8 -14 dienrl. raudonnargiai. Ziem.lis ir Cord))line indi- Sio augalo iaklys! Kitos rhiys vasar4 laistornos sai- kingai. Jo m6lyni neiivaizdhs Ziedai Siek tiek panails I ialavijo. iakiys baitos ir apaiioje sustorejusios.Ziemq kiek saikingiau. tandius vdsiai iiemoti guldomos i dirvq ir isiiaknijusios padalijamos.1garaceae. Jauni bei apvedZioti Zaliais pakr. Vasar4 gal4 clairai puola galima iineSti i Iauk4. uZauga iki metro ilgio. skydam4 lail. Parduodamos vie[ L:ultiirinds veislqs. apnhka voratilrldines erkes ir balhsparniai. tad jis labai daiKenkdici. pdreihrs pavakai kuriq veisliq brlla rau. Labiausiai paplitusios ruayst CordylhE Iruti@sa i jos veislas . tudtuojau juos nu.L<iiais. uiauga iki 50 cm aukiiio. lipa- iiediiai. o&6'db neteks spalvin$rmo ir augalr-s ims skursti. au€lilri.lti vesiau mariai bei tripsai.6 lapo randais). aeimaa Lab i at augalai daZDai genAjami. Zietn+ ret i. Ypad graZus smulkialapis lT Tdvyrdr Atogr. Cordlline a stralis ir Cordy lhte i ndivisa dau ginamos sdklomis (sausio irAfrika. lrgiimos: C or dJ I i ne mehr-s lieti b sunazd- ja lapai.skabykite. Gericusioi ouga: Visus metus saul6toje patllpoje loislyncs. Marge|is vielras grdZiausirl ir spalvirrgiausill kambariniq augahl. lo lapai je) arba seklomis (Sildoraudonai ir baltai marginti moje lysvdje). ligos: Patrlpott Cordylhre indivisa mtg. Labiauvasnrio mdtesi). kremhe. ligos: lei zieliai atrodo kabaniiuose mq orir-s pet sausas per gdliapuodZiuose. gyslotlls. del sioje. Naujoji Zelardlja. Seimc:. Cordj li ne o ustral is Xenkdioi.. Ypad vengti padekle uZsi- likusio varders.voratiDklinqs erke. fni i cosa v isus augalus jie paprastai apnhka per iiltoje patalpoje. arba geliq Zem?. o stiebai Villtniq (lsiSaknija ir Gericusici cugo: Svie- ilgi ir svyrzotys.I Coleus lflorgenis Cordyline J 19 r I I = { Kordilino =t 4 J Saulitoje |ietoje ntaryenio lapai liepsnoja kaip ugttis. siai mdgsta uZdar4 geliq la]ng4. TKS I i nnsq dilgild). cae. Vasar4 lieti gausiai (nuo sausros suglemba lapai)! iSdaiJina margenis liepsno. Mdgs(5 -10'C). jvaidais firudoDais alspalviais. tausva ir violetine spalva Labtymos. platrls.l ne Zeme-sng kaip 8"C. lapai daug sinuresni. Parduotuvese blDa Duosta- #&db - Ki. aleJu. Kiti prieii0ros ypctu- noi: Datuai purkiti. C-ol. Aushalija. Zie.sa. dr8- dryiuofus. 43). Nuo kovo iki rugpjtiio po truputi tr9iiamos kas 14 dienq. saikhgai.se su centriniu iildymu austa saul6t4 viet. kambado rempenltunl. ialia.. Tdtryl|d: Atogr4zq Azija iiltas.-10 lapq) ir sdebo dalilnis (su 3 . Balta. ir dinoZemyColeus punilus. Kordilino.lapai ilgakodiai. daugiausia miiliDai. Iancetiiki. kurios pa- auginiais vandenyje. agavi.lzq Azija. trgiimos: janiius. - Xiti prieiiriros ypciumoi: Pavasari smarkiai apgendti ir persodirti arba gdliq Zem9.ksetlesnis LardiIh1os stiebos stl. Dduginimast donaidryZuod.s. (-+ P. kad augtq veSI0s. Megsta - prieii0gu atveju lapai biausirl ir ivairiausirl spalvq misrilnU.. bet ne sauldtoje vietoje. kerius. kadangi nuo jo ima piti mesingos r54 .d)1ine a slra. visus metus iiltzrne ir dreltr1ame ore.sari persodilti P. apkra-(tuofu s savo lapus. Toddl vos pasirodZius Ziedpumpuriams.Douginimos: Viriinjq kinti saus4 patllpos or4 ui.:I. Pctcrimos: Ziedq kovimas mafgeniui atima daug jdgrl.

sauldtoje vietoje aflt riai ir Snknq nematodai.T os ir kitos megsta iilumq (gali buti ir C/assala nliys. lapais labai papuoi iviene itin iiltas patalpas. ligos: Ziemojanti per iiltoje ii per sausoje vietoje. mdsingi.Corynocarpus laevigatus Cta-ssula arborescens Storolopis o&g sia-s. per trump4laik4 u. Abiejq lapai loislyncs. lauke iviesioje. Va-saros mene.kttoka.l. l(enk6ioi. siVasnr4 kambaryje iaikodahiikai pilki arba Zvil.m4 lieri saikingai. l(enk6ioi. Savaime. Vasar4 pat priZiriri. Ziem4 C/. augiriais apie 20'C Zemdje.es. Megsta Gericusici cuga: Svie- lrtnq tai iiemojaurdius augalus puola miltuotieji skydama- vasarcs orq lauke. P. ligos: Per sil- patalpoje.Polclimos: Lygiai taip nio sauldkaitoje. trgiinos: Lieti saikingai. Geriousioi ougo: visus metus labai iviesioje.r. taiiau vasq (apie lo"C).' Crassul. pauaiiais i fiko lapais (lotyt ikai /aevigdlur = lygus).ldio - vaisiq fonn4 (graikiikai koryne . geriausia i reikiu ploiig ir sunkirl 96liopuodiirl. Zieuzaugti Sakotos kaip kr[. karpos = vaisius). Gertie-s pavadinimas. Karrp JUU giu6s saulSs ir lietaus apsaugotoje vietoje). Aukityn stiepiasi greitai. ieimt: C ory n o c arpaceae. pavasari persodilti i T. rugsejo mdnesi stiebo daliq arba viriturir. IS 4 ar 5 Sios genties ru5iq karnbaryje auginama tik viena Coryrocarpus laevigatus. /a or?/(1.m4 Zena turi buti beveik mai arba drltais kaniesausa. sams skifi omis tr+iomis.iekambaryje auginamos tik Silgu ntveju pradeda lris<1v i: C r ass u Ia a r bo r e sceru ir jjrl pana. sunkius. prieiilgai. storlapiniai. Ant dirvos paviliious d6l svorio pcbericmc ivirgido or okmenukg.auga iki I m aultiiio ir suforrnuoja maZdaug tokio pat skersmens laj. Gerai priZiirima-s storalapis gali sulaukti garbilgo amiiaus ir praiysti (retai jaunesnis nei l0 metq) haiais rausvais arba baltais Ziedais.{i Crasvr. abi gali iiek tiek gausiar. Jos lfiti prieiiuros ypcfu- nci: Jei reikia. lauke gantys Zali. Corynocarpus gerokai panaius i jlkq. Ddugininos: Virsurirl auginiais.isari arba vasrrq peNodilti i T. palauger. kad graZiai Sakotqsi. Abodo tvirti. kuriq seklos Iabai nuodingos. Jaullus augalus da. lcistynos. vasat4 20"C. TKS 2 arba gelirl Zeme. Kiri prieiiiros ypofuirqi: Jei rcikia. Ziem4 laikant vesioje vietoje - sioje. T€vyn63 Pietu Afrika. pav.dssa/d fiisirl. trgiimcs: kiauiiniSki. gamtoje atgarlds Corynocarpus veda pailgus oranZinius kaulavaisius. aplil1ka skydamariai bei voratinklines erk6s. TKS 2 arba g6liq iemg su molio bei smdlio priernaiSa.a ovdla c&Bb 4UlOlnt oaugriru riiji tinka auginti kaip bonsq. Alscrgici: Sio augalo sdklos labai mrodingos. tvirLli stovindius geliapuodZius. Pas mus augalas neZydi.ers). --. nuo tiesio- t55 .nai nugeleti. nurodo Dcuginimcs: sausio vasario arba rugpjr. - botadnis ruSies pavadinima-s susijgs tikriausiai su lygiais.ti lapai ir iitjsta ilgliai. Nuo kovo iki rugpjudio trySti kas 14 dieDr]. pavasari ir Ziem4 ruo 5 iki 10'C ielnaz Crassulaceae. T6Wn63 Naujoji zelafl diJa.siais ntris kaip mediiai (ypad kas menuo trgsti kaktu- - Senesniems sforolopioms - riiiis drro. gumbuoti ir pakankamai sunkis. karie lengvai isiiakrija durpiq ir srndlio miiinyje (pj[vio vietls por4 dienq npdZiovitti). Sis praimahus krhma-s ovaliikais tamsiai Zaliais dar maZiau. kad neapvintq. bet ne vidurdie.

Laikom4 per sausame ote. iinyksta grazus Iapq pieiinys. rantiniai. labai svarbu. Atsorgioi: Kdptanlj-s hrri od4 dirginariiq medZiagl. Pasl6pti pazied.ti ja iia ienp po kojonis. kuriq viduryje slepia.drdgnas ir iiltas geliq l.pe$odinti T. Visosjos uzauga beveik I m aukiaio ir tokio pat plodio.bi:ti puses motininio augalo dydZio.20 crn ilgio lapais. 43). vasar.aikiikai tr1ttos = pasldptas. La- trgsti.caulis pilk. T6vytt6: Brazilija. ligos: Retai. lr?iimass Lieti mink(tu knmbario temperaturos va1lde11iu. Ziem4 saul6toje. tadiau tiesioginiq saules spinduliq repakerdia.S y iiemq ne v6siau kaip l8"C). kad ne- - sau- biausiai tinka g6liq langas. pusiau ilcsmirrgoje. jrl virSutin6 pusd den6ta arba C. Zvaigides fonnos skoteles. Xili prieiiuros ypolumoi: Nuolat dr6kilti pa- - nrsttl. Jei reikia. Seimoz Broneliaceae. - tik 60 . Geriousiai ougc: Sviesioje. La- t56 . Seimoz M ar ant ac eae.n a <lauEinatna stiebo dalimis. Mdgsa 5i1um4 (daugiau kaip 20"C. iidZiovinhl sausas oras. labiausiai paplitusios kaip kambariniai augalai dvi: Ctena n the oppen h eiutidna i Ctenonthe hbbersiana. (20 . lsaulyje ir per sausame ore susisuka lapai. be to. PuoiDDs )apai bhna iki l0 cm ilgio.rplitusios riiiys: kas 2 savaites. manalne ore. Crypta hus bivit{atus bal.al ZvyDcuginincs: Ataugomis nuotais Zaliais. - putplasiio dribsdais. Ii iia augalo vardas: g. o dd. lapiai tai ploksdios l(enk6idi. ligos: Laikant Gericusioiougo: Itin iviesioje vietoje. pava-sariarba vzr. - gali apdki skydainariai arba iaknq nematodai . kad butq iilta jr Zeme. jis Laislymos. regis.ry'\tot^. Ziem4 biausiai p.saros pradiioje persodinti i Zerres miiini su eidi\' Var i e g aI a' )t' Tr i - color' raudoni lapkodiai bei apathd lapo puse. CIne anthe luhbersiana Siek tiek maiesl1e. savaine augaliiq Brazilijos atogriq lnjikuose. vitrina. nuolat drdkinti patalpos or4 (_) P. iiltoje Tdvyn6: Brazilija. Augirno periodu ka-s 14 dienq po huputi pa- tr+iti.4os = Ziedas. rausvilis jos turi ("vaikudiais") arba rusvais 8 .I { { Cryptanthus Ctelralrthe Kriplonlos J Ktenont6 r9 = I I I = I J Kripttintas. kad Zema biltq nuolat drepna.l lapus purkiti kasdjeD. Cte aithe oppenheinianabei jos 15 tU SIOS AenUe. TKS 2 arba i tli arba rausvai dryZuotais !:e[q Zem? su putplasdio baluuotais lapais ir CrJ)/r. Jo lapai stori ir tvirti.r- iaklijasi talpos orq. !siiakuija tik Siltoje Zemdje ir dr6g- brcmelidai.' tevyDa sieji Brazilijos miikai. Xenkdici.80 cm. laislymas. Ctc na nth e oppenh eili <lq ^^R Kriptatto \-/ /1 mnrl -\2 ia nd' Vdriega ta. bet tenjie daZniausiai iidZiIsta. Douginimasa Ctenanthe oppe n h e i nt i a.22"C) vietoje. terariuma-s. Clenan the Iuhbcrciana kata -gale pasirodZiusiais lapo - les leidZia atZalas.dribsniais. Zemeje. tuo kovo iki nrgpjuiio kas 14 dienq po truputip. si neiivaizdls balti Ziedai. fr?iimas: Vis4 laikl lieti vielodai.mga-s. tvirt. Kartuis parduofuvese galima pamatyti ir ant S:rkrl augilamus L'riptantus. pradnelimis. Ptieiingai legu kiti bromeliniq ieimos nariai. Jei vieta per tamsi. Tinkznnitrusia vieta Siarn marantinirl Seinos augalui . Iatx{hus a. lfili prieiiriros ypotumoi: Dazmi purkiti.

Si visZali augal4 galima kar. fdrtyn6: Pieq Kalifornla.stai vCdimmoje patalpojq apninka paFastieji ir milhrotieji skydamariai.<aus kamie0o ir atrodo labai puosniis.. Stai kbks gali isarEti ciL!1s. plioriai ga[ bnti ir lauke). T lfiti prieiiiros ypdunoi: Ka-s2-5metuspersodinti ! T Zem9. lrgiirnos: Vasar4 Zem6 turi blti nuolat dregna. Vasar4 megsta Silum4 (senesni egzem- laislynras. Oeriousioi ouga: Sviesioje. NeG- laklynos. kiparisus karpyti biitina.Cupressrs rnacroca4ra Cycas revoluta lfiporisos Cikos Kiparisas auga labai greirai. pavasari arba rudeni persodinti i bai ilgai . krriai bDllenk6isi. ieinat niai. ligosl Laikant Ziem4 per iiltoje ir pra. Dygsta ilgai ir sunkiai. bet ne sauldtoje vietoje. sumaiiyt4 su smdliu. cil<- f 6vyn6: Pietryiiq Azija. Aisargiai: Is literaturos Zinomi gyr. parisidai. tadiau negalima Va-sar4 Zemd turi - 157 . Gericusioi ougc: Sviesioje. Vasa14 megsta buti Siltai. Japonija. Cy c adac e ae. Ziemq laistoma maziau. Ven!4i nuolatinio ddgmqs pertekliaus ! Nuo ko- moi: Jei reikia. Douginimos: vasar4 vir- au giniais Sildomoje dauginimo lywdje (iakdisigy ti' G o ld c re s r' (' Atk.kas vieneri ar dveji metai susiformuoja naujas lapq vaiiikas. ! ananaso vaisiq pana. o Ziem4 vesiai (5 -10'C). sakartis') veislg. panains i vdduokles. tai pamego getninkai. Douginimrs: Sdklomis 30"C Zem6je.aa rA) z-l(AR'1-. Ziem4 ialtesnd- je patalpoje laistyti mazai. auga ii trumpo. Kenk6io'1. I jauru-s palmes jis panasus tik savo isore. graziai istista. Beje..jasi suokiai). nesjie auga labai spariiai ir nese daZniausiai rugsdjo trgiti daugiausiai diams spygliuoti medi iS kart4 per 4 savaites.kes.Kiti prieiiiros ypctu- KiparjsA rcatsparg Sal- leisti iemei visai iSdZi[ti. Ii tie-sq jis auga la- pyti ir sufonnuoti koki tik nori vaidk4. iiem4 ves4 (12 -15"C). nedidelis automobilis.kitaip kiparisas augs dar greidiau. ld . \t . kiek vo iki rugpjuaio kartq per savaitp truputi patrgsti. Labiausiai tikq neiildomas Ziemos sodas. toddl dideli egzemplioriai parduodami pagal centimetrus ir karuris gali kainuoti tiek pat. vasar'4 lauke.uliq apsinuodijimo atvejai. ligos: Zieme dingi aukaspalviai laikaot per Siltoje vietoje galima ilniq if :PYgliai' apninka voratbtlilds erSeimtz C up r es s ac e a e. bet ne saules atokaitoje. tr?iimass biiti nuolat drdgna. Parduodami ttk janD'i Cycas revo lura augalai (dainai kaip bonsai)." vilFt \EH Tai vienas iS seniausiq augalq Zemdje. OdiSki lapai. iiltoie €triuZulo ir vengti paddkle uZsilikusio vandens! Nuo kovo iki dZiovinti dausiau. nes Kalifomijos. dr[to. pusiau nksrningoje vietoje. ParduotuvC- iemp. pas mus grei.

iplySta lapai. laikant augal4 12 -15"C temperaturoj e. TKS 2 arba gdliq . Cyp erace ae. ISirntis: Clyrezrs allosrriatas. Nuo balandZio iki rugpj[dio kas - (+ i Li us. Ziemq. cilis la b e L- liikq lapq it didelio Simtaziedzio skeiio. u sy"' Viksvuolds savaime auga drdgnoje pelkiq ierndje. UZter*a. Clper s haspan atrodo kaip maZas papiruso krumelis (uzauga 30 -50 cm).Visos viksrruolds girnininbai briaunoti. ..s (Cy perus p a py - ro Zalias. \ykitukinA vikvuole. ruduoja lapq galai. . Ji ga- Cyperus r us g ra- lirna nusipirkti jau uiaugint4 arba padiam . kad gtiuZulas bltq nuolat drd$ias. jq viriuje gos tokiems garsiems ir tanki skrotele ii 25 cm il. (Cyperus esculenw) ir a Ib o st ri atus.. P. io grakdi4 skrotelp. ^ Cyperus esculen- auKdio ir suformuoja CJper us ahenilo Ii us.platesni.emi.238). per sausame ore dainiausiai apninka voratinklinds erk6s bei tripsai. auga iki 1 m auk{dio. sudarybaltai marga veisld '/ane. kurirl viduryje iS. iS apadios rereikia ir kitrl nl. tiiki iiedai iydi beveik visus metus. . Sdklq lercikia uzberti ZemAmis dygsta tik iviqsojel nifo tus loislymcs. Beje. ruo ge!$Zqs pabaigos galima iinesti i lauk4. ligos: Jei ora. Visas riSis. Da. uzauga gumai veisliq budingos skdiio pavidalo lapq skotelAs. iiskyrus Cyperus a/. tikftlabai egzotiikas augalas.s Pei salosas aiba vanduo per kieta-s ar r[gitus. butina drekinti or4 bei augal4 daZnai apipurkiti. vidutinqs atogrios. Jos Dereikia laistyti is apadios. o lapai . Cype i Cypents haspan. 60).(iq. Jis uzauga daugiau llei 2 m sis papirusa-s Gericusioi ougc: Sviesioje. ouosaikaus vidutinio klimato zollos. irgiimcs: Laikart iviesioje ir siltoje vietoje. Seklomis dau gtfialJrl Cj p e n a I t e r Clpen$ papyrus Adresai. Stie. su Siurk<diais kaitais.7 CJper s albostrialus nemdgsta storefi vanden e. Cypen$ papJr s. Clp erus a b er ndo Ii us ri.Cyperus Vikswo16 .Do.naudingiems augalams. f .s kitaip valduo pasidarys pet siltus. porrie s sp. ii kuriq kaip kambariniai augalai labiausiai paplitusios Sios: Dduginimos: Kero dalimis arba "skediais" su 5 cm ilgio stiebais.tiksvirdai. TdvytG: Atogr4Zos. iStisus rnetus iiltoje vietoje. laistyti I . CJperus graci lis. gio lapq. Yra apie 600 vilcsvuoles ruiiq.uZsiauginti G sdklq. sauldtoje. MaZi fleryikr]s ske- tik 30 cm auKdio.rarlatlrs. Jei vilisvuole laikoma per ialtoje patalpoje. . . pavasari persodinti i T. s G r akil us C! pen$ all e nxifolirts stiebas. lieti labai gausiai . CJpenls albostriatus stiebai Zemesfli.kaip valgomoji viknrol6 auga neryikDs rudi iiedai. patr*ti.padeklas turi bnd vis4 laik4 pilms.t4 ii laisvai svyrandirl siu- Kenk6ioi. toddl ir kambaryje bndamos megsta dregmg. Prideti iiek tiek molio ir srndlio! retai ir tik po truputl. Sios r[iies lapai kiek platesni. Kili prieiiriros ypotumoi: Ziemq laikart viksuolg iiltoje sausoje patalpoje. De. ieimot. Lapai heddaliu pahumpinami ir liaknijami kambario tempentircs vandenyje (-) priesirys P. Jei reikia. - Satus'. lifomis.2 savaiies po trupuE Pqlolintos: Vardels voneldje arba akvariume pasodhtus augalus trSti per daug trdiant baltas margumas iSnyksta ir augalas pasidaSu amiiuni t papitlrsf.nai gdliq parduotuvese siDlomas klai- nls). Ziern4 augalas laikoma-s Siek tiek vesiau. Daud it gn Cyp e r us ditlt ts tts vatdu.

D i eJlen bac h i a bow. visus metus pastovioje ieme-s ir oro temperat[roje (per 20"C)./) cm llglo Sviesiai Zaliai iimargintais ngs belapis augalas lapais. Per spar- iildomoje dauginimo lyska-itais. nepakendia tiasioginiq saules spinduliq. ldvynd: Ramiojo nyno salos. c&6'sh itin puoS- bene Difenbachija mdgst uniausia-s selekci-- i. tadiau dizigoteka to nem€gsta. 7 -l I siaunl il8rl lfili prieii0ros ypctumoi: Kuo dainiau purkiti! Jaunus augalus kas 2 metus percodirti i T. Nuo kovo iki rugpjtdio kas 14 die11q trgsti. Ypai Dougininos: Virilnitl ar- ous auAalas. Dauginama sunkiai. lrgiimos: visus metus lieti gausiai. Ir dregmds perteklius.ude- mis s6klomis arba virS[niqauginiais. TKS 2 manni i' C am i lLa' (' Kami. iisiskida iS kitq veisle-s. bet fie saulebje vietoje.Dieffenbachia Dyzygotheca Difenbarhiio Dizigoteko Viena c&fr'dbg rieltrpiti.tamsiai iali ir iiek tiek platesni. ir oerdZir.eitchii 'CLnor' mhkitu kambado tempe- t59 . baltmargiais lapais.s reiiau. Per t. per dr6gnoje ir vesioje pradeda kristi iapai. Palygiuti jauna veisl| . Puoini ir gruk<ti l)izJsotheca eIcEanIissit a. Stiebo gabaSeimoz A raceae. maLan ges D i clfa n .lvinas mirtinai dzi^i.kiek maZiau. kuriq lapai balti su Zaliais ba stiebo daliq auginiais pavieniq lapeliq prisegti kaip rankos piNtaiprie plono stiebo. Kas 2 metai paval. lre5imass Laistyti minkitu kambario temperattros varde- Itizygothe. TKS 2 arba 96liq iemg.rrllsioje patalpoje margi lapai pasidaro iali.rtiros vaurdeniu. pusiau [ksmingoje klinis erkis.dideliais cm ilgio) gelsvai baltais purkiti. ligos: VoratinGeriousici ougo:5viesioje. iiaiauganiius galima nugeneti. araliva. Salorq puvinys d€l drdgmes pertekliaus. Alsorgioit visos augalo dalys nuodingos. Amerikos atogrqrzos.l ir gali uZaugti beveik iki 2 m auk\iio. Labiausiai tiktq dregnas ir iiltr. nqs prad& kisti lapai! Kenkdioi. Xenk6ici. Jaunijie bnna rausvi ir itit ploni. (60 o11l (-+ P. senesniu.k^ip sako irjos botaninis rusie-s ekgantissir0 pavadirrirna-s reikia kiek maiiau. veje (25'C). Ar a I i ac e ae. Visus metus mdgsta Silum4 . dirgina od4 ir gleiving. Ziem4 nir*q argalas. ligos: Per sausoje ir talrNioje vietoje puola voratinklines etkes ir skydamariai. YcrlitiilersYqj!]. sausame ore arba kai perdZi[sta gniuZulas mduoja lapq virSiinds. upuE paka-s savaiQ po t Savairne auga kaip visZ:rliai krilmai arba maii me- DiLr. Pa-se. ajeiniai. Paprastai jis turi tik vienq stieb.ne maZiau kaip 8"C. vdliau . laistymas. liukai akute lviriq lygiagrediai dedami ant T6vyn6: Viduio ir Pietrl dirvos paviriiaus. Ziemq dregme-s fcnbachia atroena' Tropic Snow' ('AtoEIqz\ sniegas') lfili prieiiiros ypdtumoi: Drdkhti patalpos .Dizygotheca vit&ii 'Ca-stor'.sari persodinti iT.s gdliq lalga-s. 43) arba dnirai . - Dcuginimos: Itir SvieZio- ieimot niai. ii dalgclio tlifenhachijos veislitl.apais.nupjaunama-s (is vdl suZabac h i a n aat I at a v eislts liuos). kbiausiai paplitusios veisles: VaMr4 . Gericusici cugc: Sviesioje. tripsai ir vietoje. Vengti skersvdjqa temDemhrros svvrdvimu ! amami d€l per sauso oro. - loistyrnds. Dizygolheca prc4!i::gi.arba geliq Zel'g su putle J pla-siio dribsniais. grybines ligos ddl netinkamos laikymo vietos.

.

puoln skydamariai ir voratinllines erkes.1a) D r ac a e n a g o tls eJ! Xili prieiiriros ypctunois Daznai purkfti. it [)focaena dereJ e]Lsis lapai tnalyrai Zali su baltais pakaiiiais. a - baltos iI gunbuotos. Druca. bet De Muletoje vietoje. . relexa . Dcuginincs: Margalapds veisles daugiuarnos tik virSrurirl arba stiebo daliq auginiais iiJdomoje darrgiruillro lysvdje (25"C). Labiausiai jos skiriasi iaklimis: dracenq ialorys oranZiikai geltonos ir lygios. Lapai c purKti dracenq jokiomis priemonemis (pavyzdZiui. Geliq parduotuvdse jq buna ivaidq rusir] iI veisliq: . P. 2 Dracaena san<leriana 3 Drocaena suraiosa l(enk6icL ligos: Nuo sauso oro panlduoja lap! ka-itai. kaip ir lapai blyilors. atogr4iq ir pusiau atopgqZq Afr ika. lrgiirnos: Nepakeniia pei dragmds pertekliaus. Zuole. Gericusioi ougo: Sviesioje. I Dracaena draco T6vyn€: Krurarq salos. Taip pat dainai augilama.ri stoviniio vatdefls padekle.a jos vi- tas. labiausiai - tika atolFiEil gratinkr iovi drcrenrl kompoririio gdliq Iangui. Galima bet kada geudti. Zaliai ir geltonai arba Zaliai ir bal- temperatira turi b[ti t8 . Dracena vienas ii mdgstamiausirl ir daZniausiai auginarnq kambariniq augalq.drJ. yp. Tiesa. gelsvai arba pilkai dryZuoti. kadais ('?i. nei stokos 'Victoria' ('Pergoli'). tiikamai laistant dziusta lapq galai. sai negiminingos.asa (syn. Azija ir Piehydiq Azijos saloc. . Ne- 'Florido Beauty' ('Floridos grafuoli') 4 Dracaena fragrans 'Massangeana' 5 Dracaena rlerentensis 'Warncc 7 kii' 6 Dracaena narginata 'Tricolor' ('Trispalvi' ) Drocda d congesta Dracaeno margineta sonderiana Dracaena l arginata bene populiariausia. - I6I . c&E'Eb Nors savaime augandios seuesues draceuos labai pala-iios i palmes. Jos labai jaut- 11 Dracoena fragrart"^ tuijuostuoti.4gavaceae. Dracaena s rcul. trdiau su iia nugalq lein.na. - juka (Izcca). pusiau lksmilgoje. Jos siauri ilgi lapai. Margalapes veisles laikomos Sviesesndje patalpoje.lapai Zali su kreminds spalvos pakaSdiais. agaviDiai. dracena daZnai painiojama su kordiliia (+ Clordty'i@. ddl drdgmes pertekliaus.i*Dracaena surculosa 'Florida Beauty' auga kaip kri Ktapioj i Dracaena fragrarr' M assa n 3ea na'.Dracaena Drocenq . Graziausia veisle 'Song of hr drb' ('hdijos giesrnd'). kzLs dveji rnetai persodinti i T.25"C. Madaga-skaras. . Kitos rllsys (rr'lrcaena s /culosd bei Dta(aena drd- ieimo:.olor' veis16) rausvai. ir pan. . kad nepaZaliuotq p5aZas lapai. auga tankiais L-upliais kr:okftais. l)racazna sanderiana tuojru pradeda kisti lapail Tr9siama nuo kovo iki mgpjudio krs dvi savaites. loislymos. Visus metus Polqlinqs: Siukihr ne- I 9 Dracaena glauca Dracaenafragrans kvapioji dncena. kad garZiai blizgettl lapai l0 Drocacna gerokai platesui. pradeda p[ti iaknys. TKS 2 arba gdliq Zemp. . gelsvai ir Zaliai dryzuoti. o kordilinq sustordjusios. 154).L<iai). ca) ir seklonis. kartais Zali..

pusiau [ksmingoje arba uksmingoje vietoje. lapai paZaliuoja ir sumatdja.laikaft per tamsioje vietoje pradeda pnti Saknys ir dt Scindnpsas. lieriousioi ougo: Sviesioje. se geliapuodZiuose. nuo kovo iki rugpjldio kart4 pe. Alsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagq.puodiius sodinti po kelet4 graiiar. uiaugim iki nqi: Ka-s E ony Msjaponice.s japonica Skindopos Joponinis oiekinis Labai puo|Nts ir nereikhs augalas. odiiki. oras turi b[ti labai drcg[. Itir daigalima liai atrodo pakabinamuo. Galima nu- Trivytr6: Saliamono salos Ramiajame vanderryre. Visos jos parduodamos kaip kambariniai augalai.fia| kinta lapai. Jro vlszalro Ktumo lapai iio l8'C. hrottynuts japonica ir veisle'Aureovarieqata' (fuiirdje).nq. o pas mus.drdgmes pertekliaus arba dinamas senuoju savo var. iiemai aLspai E/onyrras gelties niiis ieimtz Celastraceae.tik apie I m. TKS 2 arba gdlirl Zemg.noi: Jei reikia. Nuo kovo iki rugpjf- dveji rnetai persodinti i T.' A r gen t e ovar ie.l atiodys. pavasari omar g i nat a' (' Avk. Douginimos: virilniq argraZiai apmizgo siena-s ba stiebo daliq (privalo tubei pedvara-s. Douginincs: Nuo rugpj[dio iki spalio viri[niq augfuiais iildomoje dauginimo deZdje (20 .gerokai di. pernelyg tamsioje patalpoje pailgeja tarpai tarp ugliq. Jaunq augalq lapai Sirdiiki.liq Zemg. Kanbaryje arba vdsiame Ziemos sode tinkl augirrti tik japonine niiis Kiri prieiiEros ypctu- Geriousici ougc: Sviesioje. kurie gerai iak'-.25'C). fdvynd: Japonija. skietm ediniai . gelsvai iimargh. pusiau Ikmingoje.1ulerm' ('Auksa-spalnijasi ir vandenyje. geriau auginti skindapq hidroponikos biidu tuomet nereikes augalo pelso- pjauti ar apgeneti. bet tik rada iilieka ilgai graZios.pas mus gerai iiromas ir vertinatnas sodo augalas. Kenk6ici. . ti. trgiimas: Nuo kovo iki rugsejo lieti - ir nebetrgiti. ' M ac r op hy I Ia' ('DidZialaKili prieiiiros ypctupis'). - Beje.Tevynejejis uiauga iki 8 m auKiio.Epipremlurn piruraturn Euonymu. ligos: eer siltai Ziemojandius augalus puola skydamariai. TKS 2 arba gel0 m ilgio uglius. kerta lapai. mildige. Pclcritncs: Jei norite papuosti sienas ar pertvaras.gausiai ir hgiti kas 14 diesakartls' ). ligos: oet desni ir gali sutmkineti.' F ramidata' ('Pia.1luo spalio iki kaip 10'C patalpoje (eiji ailte-sre. gara' ('Sidabramargis'). Cerdti betkada. kad neiiflyktq lapq margumas. taip pat smulktalapd 't ebl€ ' M icrophy Ilz'. gdliapuodyje arba kubile . Ziemq 16"c. 152 . kartais ir daugritu. Rudeniop lieti maiiau Seimo: Araceaz. - ne Zemesng kaip Oiekinis (faorryrras ezropaea). savaite patr€sti.a). vasar4 megsta birti lauke. va-sario - ne Siltesndje ovaliiki. I gdliavis'). jei nuo gepgZds iine&mos i lauk4 visai vasarai. Kordja. co& klmbado temperatlr4. ajet'. Labiausiai mdgltamos margalapds veislqsl ' Aure loislymcs. midhis'). Kartais 5is augala-s dar va. Zieln4 snuldtoje vietoje. Mdgsta dinti.l(enkdici. iiek tiek dantyti. o iiem4laikomos labai vdsioje vieto- persodiDti i T. Parduodareti nors vien4 lap4) ma beveik viefl tik veisle augidais. senesdq . ldislynos. Riukiu salos. tr?iinas: ogtu Skindapas Lieti saikingai. ivilgartys.

koqsi.triskildiai arba penkiaskildiai. sukyZ- . iil- titi prieiiriros ypoluJei reikia. je. nuodingos Zmoldms ir gyv[]lams. su ketvirtadaliu molilrgos sodo dirvos. kad nedlybl lietus. bet pastogdb i a t iruc aLIi t inka augti hidropo iniu bud . kad tai ndra vo iki rugpjtdio ka-s 14 savarankiika geutis. Fats h eder a \i^rE mazdaug 1. Euphorbia tirucalli. be toji ne taip spardiai auga i aukiti. atall- 6eriousici ougo: Sviesioje arba sauldtoje. ti) ir priei istneigiaut i iemg kiek apdZiovinti. 'Variegata' veide - japonind fatsija (Fa. Pjuvirl vietas butina palaikyti drur1811ame valde[yje (sustabdo syvq tekejim4 ir neleidZia audiniams sukib- nirus falsij4 (l"alsiaJaponica) s! Eehene (Hedera he lix). pusiau bo dalimis (lsiiaknija vandenyje. Tdvynd: Afrika. senesri augalai Siek tiek vesesnl (pakeniia iki l0'C). tikjai reikia kiek daugiau vandens. o dienq patrg.' Var i eqat a' ('Margute') veisles Kili prieiiuros ypolumoi: Jaulus augalus persodirti kiekvienq pavasari.nely$r ruiis. puola voratinkli- laiM lauke. Geriousioi ougc: Sviesioje.visada Sviesioje vietoje. iI skydam. senesnius kai labai iisikeroja iaknys (i T. sodriai Zali.i ac eae. i l(enk€icl ligos: netai.riai. Nuo kodidmas rodo. Dauginimas: Rugpjudio mdnesi subrendusiais viri[niq augi ais arba stie- llsdlgiai: Karpazoles idimaz Euphorbiaceae. 163 . - galima Neturi. iiem4 vdsioje patalpoje rnaZiau. nkmingoje. rudenl ir Ziem4 dar maZiau (geriausia pilti \ andelli G apaaios). TKS 2 arba g6liq Zemg).Euphorbia Falshedera lizei Korpoiol6 Gebenkr[mis \__--_-*iar4"/< E phorbia pseudocactus pana:i #@dbg KarpaZolidai.tsra japonica). apima ir belapius sukuleutus. ligos: rei ziemoja per Siltoje irsausoje vietoje. Dcuginincs: Seklomis arba stiebo daliq augitiais mifiras. saugotis. ugl ru-s Kewfradslru pa- tinkamos iios riiys: Eup hor b i a p se ado cactus.daZnai apipurkiti. Botadnis iio augalo pava. Stiebai tiesns. syvai turi od4 ir gleiving dirginaliiq medZiagq. vasarq Siltoje. kad augalas ia- erythraeae. Ziemq 15 fdvyr6: \'r4L^izd4l Kai kurios ruspygliuotos -18"C patalpoje. or b i a b als anifer a hor b i a grand i corni s. pavasarl mdit persodirti i kalrtusq Zemg tesleje - daugiau. Tr9sti ouo balandZio iki rugsdjo kaktusams skirtomis gerai arskiestornis toqaomis. ieimo: Dlal.iti. Pqslcbc3 Panaiiai priziurima ir Siek tiek didesnd lrds erke-s - [cislynos. Megsta kambado Silurn4 ir drdgnq orq. lrgiimos: Pavasari ir vasar4 lieti nedaug. Ar a!. nas ym dirbtinai sukryimintas mismnas. lcislyncs. kad nepaialiuotg margi lapai. kad jie nepatektq i akis arba i atSys baltnargiai. Kenkdioi. Euphor . lrgiimas: Nuo pavasario iki rudens lieti saikhgai. ketvirtoji pagal dyd! Zydindiq augalq Seima. Tai keistoki nereiklus kambariniai augalai. Vasar4 galima susiieisti. Fatshedera o&6'db gau%s - parisio karalienA. Dazniau-siai su- ikah sq. dirvoZdmyje arba samalose). lapai . kuriq daugelis labai paMius i kaktusus. hqhorbia Eup E up h trumpinti. i\t ilgantys.5 m aulddio.

-:} I I .

Sata' ('Margute').smulkialapis F i c u s b enj am i na. Lapai paFicus benjanina.odiwa-permirkusi. Tdvyr63 Atogqzos ir vidutiDe-s atogr4zos. trgiimos: Pavasari ir vasarq lieti sai- I Ficus deltoidea plaiiai i Sonus asikiSusiomis Sakomis ir trumpakodiais. SiurGdiais lapais. iounioii likrl simin6: 2 Fiats elostica 'Doescheri' krumelis i5 Polinezijos. Taip pat auga kaip bons. Kaip ir sedai paZistamas stambialapis fi kas (Ficzs elaslica). ligos: ler sausame ore puola skydamariai. Nulinkusios iK iemes iakos iileidZia Sak- mas kai kurias riSis skatina Sakotis. Lapailyros pavidalo. l. o )llumamegs f /c/ts dJ- bario temperatircs ar kek vesesndje) patalpoje.Ls. Ficus retusa. kingai. F i cus sag i tt at a' Var i e I ata' graZiai ahodo pakabinamuose g€liapuodZiuose. baltai margais. pana- Geriausioi auga3 Ltbai Sviesioje. Savo tdvyn6je Australijoje auga kaip - t65 . dideliais. Jlauzlojaitysls crts prunila t IrK&s t/- bahmargis sioje ir vesioje vietoje. megstn iiemoti Svie- . - - Ficus rubiginosa a\tg lCtai.i|s. Buna ivaidausirl ialialapiq bei margalapiq jo veisliq: metu fikq Slia Ziojart\sis bul!'.t ltlbai tvittus sryranii s r1gl. Fic s btLrifolia . ima kristi lapai. iilkmediniai. 4 m aukiiio i5si5akojgs krumn-s. . paskui naujas atialas ir greitai uZirna didelius Zemes plotrls. auga ldtai. Douginimcs: Stiebo arba lapq auginiais Sildomoje dauginimo ddiije (25 30"C) arba drCgnose samalose. Paddkle jokiu 3 Ficus benghalensi. .t- nes pradeda kisti lapail Va-sar4 trg<ti kas I 4 dienq. rudeni ir iiemq dar maiiau. baiguoti. tripsai. lcistymcs. jis uiauga iki pat lubrl. bet oe sauldtoje.Ereitai augahtis kimas su beveik trimkampiais. Ficus dehoidea iemaiigis. diio. kartais isauga iki alto dy- . svarbu: silta ieme ir drdg- pera 'Parcelli'- fiail's ftls Oras. TKS 2 arba gdlitl Zem9.Ficus Fikos c&6'db Labiausiai mdgstama Siuo riijs . nis. Jei patalpa per v6- si. visus metus iiltoje (kam- iiais i bukmediio lapais h vario raudonumo stiebais. Ficus p ltlila leidai. c Ficus rubigitasa lfiti prieii0ros ypatumci: Dainai purKti. dailiais r. prireikus pava-sari petsodinti i T. 3eimo: Moraceae. voratinklin€s erkes. 'Etotica' odiikais lapais. mdgsta vesq. Genijimas ir karpy- 7 Ficus sagittata 8 Ficus benjantina 9 Ficl/'s lyrdta dai raudonais lapais. Tiuka dideldtns aukitoms patalpoms.abiausiai 'l4zriepaplitusi veisld naiis i . Tinka auginti kaip bonsq.s 4 Ficus puiila .urgis Jlkr. Kenkdioi. Ficus benghalensis 5 Ficrts punila'Sonny' 6 Ficus benjanina uiauga didelis. Ficus llrala.

stipd ir tvirta nis lknur4 negu i medi. lcislynos. Geriousici cugc: Labai iviesioje. nes prieSingu atveju negr. Mary jam botanid vard4. orarZerijose arba iiltose Ziemos sodo lysve-se. Dainai skabant virsine-s. - t55 . toddl geriausia ma bandyti dauginti puaugilti erdviame zielnos siau sumeddjusiais iakq sode.I Fittoria veISchaffeltii Grevillea robusta Fironiio J 19 = I I I = Didiioii srevil6io I J Fitonijos veisld 'Arglroneura' su sidabriikt gyshl GreNillea rob6ta c@8'& JlO pUlKIUS slnulKrar0pro augalo krikitamote. Gericusioi cugo: Sviesioje.geliq Zemg. TKS 2 arba gdliq ieme bei putplasdio dribsnlars. parkq puoimena. pusiau liai ir sraigds. Puola anarai il baltaspamiai. bet daZDiausiai niekada ueZydi. ligos: Siltramyje arba Ziemos sodo lysvdje labai puola vddard- f6vynri: luo Kolunbijos l5'C) patalpoje. pr ot€.Eg tikjokiu b[du ne sauldtoje vietoje.siai. Ory. iiemq sauldtoje. nuo kovo mq iksmiigoje. kol jie gala-s - F rtor (Elizabet h Fi to n. qZuoli. davu-sios gld€datdslilapajl loi5tymas. Ziemq vesioje (re iiltesDeje kaip Kenk6ici.rZiai iiqsIa iki Bolivijos. pmei1la m€nesirl meneieimoz P rot ea ce a e. pavaszLri gu iqzuol4 0otylriikai persodilti i T. Neteisilgai trgii. Douginincs: Pavasari virsnniq augidais Sildomoje dauginimo lysv6je. res ir taip iio ir yra tikra giriq bei jau dygsta gana sulkiai. ligos.rri - puoittus kanhar is ntedzlis. kambaryje jis ugliais. gerai veiinamoje. sidabriikai Zaliais plunkrliikais lapais laKiti prieiiiros ypctubiar. Itir papliirsios veislds:'. mat G r av i I I e a r o rna apgered. llgiintrs: Nuolat lieti miflKtu kalnbado tenperatuos vandeniu.r panaSls i papati nemoi: Jei reikia. Fitonijos proGviai kilp ii drdgnq atogrqZq Ame.tuomet jis augs panasesvadinimas. Jei reikia.4r8)ronezra' ('Sidabragysld') fitonija su sidabriikomis gyslomis ir'Pearc?l' su raudolomis gyslotnis.rnt paivieseja lapai. ieimorz Acathaceae. pava-sari per- ji itin smulkiais sidabriSkai iata su veisld'Minrnla' liais lapeliais. bitina ruolat drekinti or4. KenkGici. Nedidelems oranZerijoms buvo sukur- Fi'or). uzauga savo tevyneje Dcuginimcs: Itin iviezioAustralijoje iki 50 m auK. auginarn4 kambaryje augalq laro daZniau purKti. bdel auginant ant palanges sodinti i negilius dubenis su T. Jam prilygsta gal tik su-si auga14 pavasari galidy <lifu . Deja. Abiejq veisliq lapai uiauga iki 7 cm ilgio ir gnii graziai uzdergti Zemg drdg1lame ir iiltane geljrl lange.rga iki 2 m pjuver.mis sdklomis. Rugpjuty galiaukidio. isiiakuija. TKS 2 arba robasrls = 4Zuolo.iki spalio krs savaitg patrtr{ti. kaip sako nliies pa. Ziemaliiau.r. kambario ii]umoje arba dar Siliiau (net . Pemelyg iitinis). l6vyn6: Australija.iemq nepakelia Zemesnes kaip l8'C temperutiiros).ikos miskq. rruo balrurdzio iki spalio kas 14 dierq po Kiti prieii0ros ypoiumci: Drekinti patalpos or4.Ls. Pas mus Gelininkai profesionalai Sis puihs medis per 2 seja jas daugiausia iiiltas 3 metus uzar.r. Nuo skeNveiq tuoj Sis lengvai priiiurinu-s au. lrgiinos: Vasar4 lieti gausi. akantiniai. jiniai.s argles Elizabeta ir M. vitrilrose. tadiau !rcra. augalas labiau iSsiSakojn.

smarkiai dantyti.:l: $kq.Guznalia Gynura Guzmoniio Ginuro Vienas i3 daugybis guztnanAos miSrnn4. Tdvyn6: Vidurio ir Pietq a-:3iikn. TKS 2 ( P.tista. n ilgartys paZiedlapiai. Uiaugusia-s belltjau pusds motillinio augalo dydiio ja-s atsargiai iys gana retos. maZdaug Kai kurios iSjq tik aut dir- buvo sodinin\ patobulintos ir Siandien daug kur auginamos. Megsta kamb. c@tu loisiymas. bet nepakeniia vi(Glnura a rantiaca) nedudienio saulss atokaitos. Jai bfldinga maZdaug ti patr+iti (ff+. o ddl l(enk6ici.Guzmania lingulata. .. nelurint iiemoiimui tinkomos vielos geriqu nlnouiinli ougalq ouginiois rudeni. pakartojamo iavesio. miriai. ora-s puola skydanematodai. c&ndb Ispanq vaistilhkas Guzmana^s davd vard4 geo- Neprikb)gstaln i gin uros purpur iniai Llpa i. se[as atsk. prieiilgai ginurai ii Javos.:a:nii. kruie lengvai isiSakrija.ro pilamas ue vat1- Purpuridai phk-rroti ginu- iiai. lipa vaslr4 gali b[ti ir iildiau. jrl arba gdliq Zemg. ZiemA ljeti ma- i lapq slcotel9. - iio Ziau. voratinkline-s erkqs bei ::]! i'. namq ne ddl Ziedq. abi itin puoiniai anodo kabandiose gdliapuodZiuose. MaZus oraoziniu-s iiedelius.lzq puskrumiui vietoje.Sviasioje. ieimot C on Z^LiedZial. -_:.'---. 43). nuo kovo iki rugpjikas 14 dienq po trupu- tilis .= :. bet ir vasarqji turi bnti visq laik4pilna. prskui. Jie visai neiSvaizdns.rl virsuridai lap:ri. trgiimas: Mir*Stls druDlllas dr. Pe6odinti nereikia.Ls istirpinti Iaistymo arba pr.-1udingi. li pradziq stie. bet augqloi iienrojo lengvicu negu seni. Guzrnauijas ga- lfiti prieiiiros ypotu- ros lapai suteikia iiam ato. : . bet. t a-.. kas savaitg. stiebai iimiikuose.a auginti g€liapuodyje --:a kaip epifitus. 157 . Abi ruscanderr.ba rudeli auginiais. gyai.rl4 laistyti nura aura. aukityr ir uzauga iki puldistymds.ti ir paso- 6eriorsioi cugc: Svie.nti aca brrvo gausiai. o po dvemetq gedausiai pakeisti 1res jauou auginiu. vienijaniiai 100 rusiq.purl(<ti fiiikitu kambario rio ilkyla ryikiai raudoni temperdtDrcs vandeDiu. iaklq pasirodandius vusar+ geriau nugnybti. Pmvatu nuolat geneti. GiPavasari h vas.Dcuginimcs: Pavasari argina augal4.reliliai. j-( esmes augi. GraZiausia. positae. P.i iis augalas ryikjq spah.rrikirno vardeoyje). Iigos: DazrograZiq lapq. :::i netus Siltoje (dauiEip lO'C) patalpoje. Tdvynd: Java. taip pat [etiesiogiai drdPag s Ziedai nera tokie kinti patalpos or4 (-+ . ligos: lei per sausal"s. Geriousioi ougc: Labai Jouni ginuros . l-abiausiai paplitusi vos. jeigu i kt isikabiDa._ :_':.i bnti drel3las. lod ) Douginimos: Ataugornis ("vaikuiiais').:< dinti i orchiddjq iemg.::. Ziern4 saulStoje gr. Jos lapai violetiniai ir plaukuoti. k4 tu.. temperatnr4 (18 . 50 cm skersmerc Zaliq la.ntois Vasar4 kasdien ap! pq skroteld. Rytq Afrika.s ii Kili prieiiuros ypclumdi: Nuolat drekiDti or4 drt xugxlo vxndels neDurLiti! PavxsaripeNodirti iT. 43).f io bas auga tie-sus. rudeui ir Zietnq atvezta i Belgij4 1880 memaziau.20"C). lrgiimdss sqs arba I m auk{iio. Galima daugirti ir sdklomis. pririSus nyksta.kai puola amarai.:--:-j Eika geliq langas l(enk6ioi. ii kurios vidu. nes perZyd6jusi nu- Rytq Afrikos atogrqzrl. kad labiau Sakotqsi. Nauje-sne yra Glnzra po truputi. SaPer ttunsioje vietoje lapai vaime veii Javos kalnq praranda spalv4. ieimaz Il ro ntel i aceae. skleidZia nemalonq kvap4 ir tik var. keras pasidaro nebepgaZus. V:rsar4 hBiti tais. pusiau iLsmilgojq .

o pati au8alq cl:r. Kitos paplitusios r[!ys: Haworthia atten ata. 60). Haworl hia Iinifoha. Ziedai iikyla ant auldtq stiebq. Haworthia reinwardtii. - geltoDmargiai arba papra-siiausiai Zali. 2 'Eva' 3 'Gold Child' 1'Ingrid' 4 'Gcrtrud Slauss' iiauginta'Gold Child'vcislis att aina (' A ul:-sittis vai kutis' ) ieimot Drat. Pir-s mus sodininkrl itin megiamos dvi tilysi H aw or t hi a fds c i a t a su skersai dryiuotals. rudeni lieti mair Ziem4 tik retva-sar. Pqslobd: Lygiai taip pat priziurimos pana-<iai atro- loistynas.{inys P. - Kenk6ici. sar4iiltoje. daniios gastedjos (Gdsl" ria). artikindje Graikijoje . Polclinos: Per iiltoje ir Avortijos iedidukai sukuleDtai. Jie g:rli biiti balti. - Alscrgioi: Uogos labai veisles niai. puola slcydamariai. tik jos pakelia daugiau saules.238). o dabdrtiniais laikais tapo nci: Kambarius su centriniu Sildylnu biltina luolat drdkiDti (-+ P. gartos kelet4.nq g6liapuodi sodiuti po ghamos miirluds. lnlr fluolat tud sleptis 11uo saules kftrnuose alrba po uola. tuo daugiau parmkslds il vesos pakelia iis augalas. t4 kolekctonterlut. Pavasa4.sreje kaip I 5'C temperat[roje). Jq gali tureti tik senesni augalai.[ai purkiti. iiem4 7' Koraliaus i|rinkoji' 8'Calico' ('Kolenkoras') 6 Garbanotalapi veisli t68 . Siauras Amerika. vasar4 ir rudeui saikilgai. panaiiais iperlus. nuodi1lgos. priklausornai nuo veisles. Kili prieii0ros ypclu- Geriousioi ougo:Sviesioje ir pusiau riLsmingo- noi: Kas dvejus lnetus pavasa{ . Jie kilg iS karStos Pietrl Afrikos. ataliT6vynd: Europa. - pjuiio kas 4 savaites h?iti kakusq trdomis. kremi- CS - - tikras perlas s htle Kenk6ici.rsaros or4 rdti.I Haworthia Hedera helix Avorliio J o&fr viel1u mdgstamiausiq Geben6 dbg Xiti prieiiuros ypotu- (9 3 I I I = Setoves Egipte gebeDd laikytll dievo Ozirio augalu.dilti i T. Ypad vengti padCBeuzsilihsio-va!: dEELNuo kovo iki rug- slaotelg susitelkusiais lapals ir Haworthia glabrala.paSvgsta Dionisui. kurios lapai tankiai nusagstyti baltais. bet ne saulebje. Ziem4 kiek vesesneje pa- hlpoje (margalapiq veis- Dcuginimcs: Sdklomis ir ionindmis ataugomis apatinill lapq pair-styse.li. lqistym!s. va- ka-s Nuo kovo iki rugpjDdio savaitp po truputipa- tr6ti. Yis. Visos d. TKS 2 arba i lq.ts tri gebendms bndingus tr.l5'C) vietoje. je.t puoilliis ir De itin reikl[s vijokliai. - Geriousioi ougo: Sviesioje. Parduodamos tik k-ultirine-s veisl€s. ieitnoz A rali a c eae. nors tir*a ir kamba- do temperatiira (apie l8"C). adiau jie visai neiSvaizdhs. labai skiriasi spalva bei margunu. ligos: netni. Ge- beng rcikia kasmet persokambariliq bei sodo auga. gumbur6liais. t1?iimas: Pavasari let iki it lapq galq pasislepia Zendje. Kuo ialesni lapai. lnbai lnegsta !Fytik Zirln4 v. lq galima rasti kaltusq g6lininkystes ikiuose (-) Adresai. ligos: Jei oras pet sausas. augantys lauke arba Ziemos sode. per tarnsjoje vietoje iiauga tpvi.rba vasar4 persodiflti i T Zem€ su heddaliu molio ir tiek pat snalio. iiemq dar maZiau. relaikyti ieme. apdiiovirti ir tik tada sodinti. kad neuzlytq lietus. kad uzaugtq veslesnis krlrnelis. leliji- 5 Nescniai Danijoje T6W]G: Pieq Aftika. diuoti visas jos veisles ir atmainas. Ypad paplito sudnbialapd Douginimas: viriuniq baltrarge veide'Gloire de Marcngo' ('Mareirgo ilovd'). ne Ji apraizgo visk4. Gebelaipiojantis augalas.g6liq ietng.skiaudius arba penkiaskiaudius lapus. i Zai. canariensis so He- auginiais (lengvai iaknijasi vardenyje arba Zemeje). l-uo margqsni tuo Sviesiall lir. kurie. pzrs%ruoju mehr tapg itin madingi. balnnargiai. Azija. krrriuos pavasari geriau nupjauti. L i ti ace ae. silpri lgliai. Ja-s nupjauti. lrgiinas3 Lieti kambario temperahiros vandeniu. kas tik pasitaiko jos kelyje. per iiltai Ziemojal1t apdr*a voratinklhes etkes. dera colchica. Siandien sunku suskai. 43). visus metus iiltoje. I vieKambaryje daZniausiai au. Galimr ir atlankomis (-+ pie. a J A|or(ija s\tkty ilr|'jdlns H e d e r a h e Lix ssp. P. Tdvyndje pet kariai]s Haworthia truncata vdsesrdje (10 .l Puoiniosios geDenes: ir iiliiau mdgsta bLrti. kardiais.

.

Savo tevytdje Madagaskare t ri 50 cm aukiiio knlnelis. lapai iSblunka ir krnmelis ddl Sviesos stoiakotqsi. ApSviesta ii priesingos pusesji Svytes kaip stiklas burgundiiko vyno. Lai- kant ilgiau. Jos lapai ahodo lyg pamit$ti sultyse. nuo kovo iki mgpjudio kas 14 dieml po tnrputi patrpsti. Galbutjuo kaip tik norata pasakyti. Pas mus jis labiau panaius i Zole negu i krum4 ir papmstai laikomas puQlasdio dribsdais. f6vyn6r Pietq Amerika. Thkanaipriiifirina o@ Ii Sio grazaus Zemnugio atogrqZq kumo botnnilis varda-s kilgs loistyrncs. kad buq iilt r ieme. Lapai nusdti dide-niais ir mazes0iais ruudol1ais ar rausvais taikais bei ddme- Tuometjums Jabiausiai tiks irezlle. lfiti prieii0ros ypolunci: Nuolat drekiDti or4 ir ziureti.ndenyje. kad iis augalas labiausiai tinka uidengti Zemei. Poslobor Lygiai taip pat Tdvyn6: Madagaskaras. ir Zend- . kartais apninka amarai.23"C. Nuo kovo iki rugpjniio kas savaitg riliirl tik 70 Sio . r70 .30'C iemdje. bet ne sauletoje. liapuodyje uiauga lle aukitesnes kaip 30 dn ir per kelet4 menesiq v jNta ae.loistyrnos. ab\) t42O . pavasari persodinti j T.Vasar4 lieti gausjai. ligos: netai. Kenkdioi. trgiimos: vo palanges ryikiai raudo. Pctarimos: Ypad is?ndingai irezind atodo raudoname arbajuodame inde. gali bnti ir bahai dryZuoti.nuo to bus tik dar verilesds. kad graZiai l(enk6ioi. tik vie1lerius metus. geriau ka$net uZsiauginti nauQ augalil.ne vds€snCje augitriais 25 . Jaulus augalus daugeli sykiq gendti. i. iiell. TKS 2 arba geliq Zerng su buro\ metu . kihr nq lap'.'apskritris lapais bei lresine li7?r/" il . ligos: Retai. o lapai iimarginti auksaspalviais dryiiais. irsdklomis. Tamsioje vietoje Lezind pasidarojuodai raudona.smailiais ovaliikais lapais. pas mus kaip vienamediai Kili prieiiuros ypalumoi: Persodinti neverta.I Hypoestes phyllostachya Iresile lrezin6 J 19 = I I I = I J Hlpoestes savo tdikltotais lapdis c@6' graZiai idengia ieDtC. trgiinos: Zeme istisus metus turi buti iiek tiek dre$ra. Mdgsta iihunq. Gericusioi cugc: Kuo Sviesesneje patalpoje (lau- kaip l8'C) ir drdgnoje paurlpoje. Visos veislas gd- Dqugininas: viriuliq je). Jaunus augalus keletq sykiq apgendti. kad graZiai Sakotqsi.-itnaz A nnrant h ace bumotiniai.' A ureor et i- Dcuginimdsr Viriuniq auginiais (lengvai iaknijasi ir va.4lta'('AuksadryZe') veislds tik stiebai ir gyslos yra raudoni. Pravartu kalrtkariemis krimejis li apgereti . tankiu knlmu. Sul]kiai pakeniia sauvl cettrinio Sildyuro or4. ii gaikl Ar norefumet turdti alrt sa.C h amaeranlhen urn.abai gis Pseuderanthenu Sviesioje. Seimaz Acaahaceae.rugalo dvi auginamos tr9iti.ses- n9 kaip 15'C patalpq.1 kupst4? kal- bos (hjpo = po 1r hestenai = statyti).saikingai. Norfut augirti toliau. Labiausiai tinka uidaras gdliq langas. gendiai.! iiem4 1re ve. Galima dauginti kos pradeda skursti. bei sidabriSkai ialias iltisus metus iiltoje (vasa. prtiirimas ir rausvamarGeliousiai ouga: l. - ke galima laikyti ir sauleje). gryn4 or. kambnriniai ir sodo augalai: Iresine herbstii . mis. akantiniai.'qgiminingi Hlpoestes .

- miiq. TKS 2 arba gdliq Zen? . TKS 2 . Tai vienintele ieimos gentis. kad augalas laikomals per sausame ore.s erkes. pava-sari persodiuti IT. liq lange.14 ctieDrl po truputi patrgsti. ne-s priesin!$ a8eju pradeda vo iAnglij4 1880 metais ir gavo Zinomo ikotq sodi. jis buvo pamiritas ir tik d:rbar val pasircdd g6liq parduotuvese. nakti marantos visuomet susuka lapus i tltele-s (rai bndinga visai msiai). na. tdvyne drdltriatogr4zq drdglloje pat rlpoje (labiausiai tl*a geliU laflgas).s. lrgiimos: vase$6je kaip 18"C) ir t7l . Pa. Ilg4 laikrl dierq po truputi patrtriti. todel smagiausiai jaudia-si uidarame ge- rantiniai. Kenkdioi.r-iis i vynmeper sausas.' Eryt hron eura' taip pat smardgdo Zalumo lapais. drdkinti karnbario oril (--> P. M€gsta labai drelrl4 orq.mas lreDerdZiovinti. Mara ra gendit\i priHnuso 23 ruiys. Gericusici ougc: Sviesioje. Visos marantos tinka atogrqZq augalq langLri papuosti. istisus metus Siltoje (per Pclorimcs: Panasns i cukrq kistaleliai ant stiebo ir lapq ndra ligos poZymis. 43).'Ker- le .ris! - - Dcugininos: Pavavrl.daugir1ilno lysveje. pdmaiiius putplasdio dribs11ill arba smdlio.irmai kisti lapai.i- .llba geliq zemp. del per sauso oro erke. o bidingas risies bruoias.q miskai. augardiq kaip mazi kumai Pietrl Azijos atolFqZq miSk:uose.!. pavyzdZiui. kad augalas jaudiasi gerai. artima vynmediniq ieimai. tod6l iodinukus geriousio uidengti sliklu qrbo iviesq ploleidiioniiu poliefileniniu moiieliu. iviesiu dantytu pieliniu pagal viduring persodinti iT.su maZe-sniais IaPeliais. bet ne sauletoje.eea corera4. sketiikais Ziedais.Leea quineensis Maranta Moronlo c& fpai 6ra:i roudonlaT. nuo balandZio iki fltgpj[iio kas .e az.bi:itinai su putplasdio dribsli. l6rtyn6: Dregni Pienl Amerikos ato!r. iiem4 maZiau. Susisukg lapai dienos metu rodo. labiausiai paplitusi . Ziem4jokiu bndu ne vdses:reje kaip 16'C) patalpoje. reiikiartis. smaragdo Zalumo lapq. ligos: Jei oras iiek tiek pan. Nuo kovo iki rugpjndio kas 14 drko Dzeimso Ly (Jalres lee) vardq. .Kiti prieiiuros ypolu- noi: Laikalrt kambaryje lUlcrontos cugi- Dcuginimos: Seklornis. apatiudjq pusd rattdo:oa.puola voratilklioes Pctolimos: 20'C. Ii 70 lfiti prieiiiros ypclumdis Kuo dazniau purkitl. kurie Kenk6ioi.^ c&n'fu Marantinirl Seimos augalq Maranta Le aone ra'Kerchov'iona Sis grazus augala-s atkelia. krtrioms bldingos gumbuotos Saknys bei virinniniai iiedynai. gysl4irraudonomis ionindmis gyslomis. bet ne sauldtoje. i4imo:. Geriousioi ougo: Sviesioje.s mus labiausiei paplrtnsi. Leeaceae. mis demdmis na' aroridnd' su tarnsio- ant palarges ka"sdiefl api- nioi polyginfi ant purLiti mink(tu vardeniu. T6Wn63 Pietq Azija. Kita veisld'MdssarSd.t r'. tais augalas prazysta Pavylcstn sullkiai. Prireihrs pavaMri vGiniq augiliais arba 4rirneensis ir jos raudonla.isla 'D rRtutdy . Kar. tr?iinos: Vasar4 lieti gausiai. puola arnarai Si ieima iS tiqsq dzio ir voratilldine. kero dalimis persodinimo metu arba viNfurirl auginiais. miikai.stiebo dalinis iildomoje pd veisle 'rlr'gund)'. yc!g!LJ!!: dens pertekliaus. ligos: Laikart per vdsiai ima dii[ti lapq kraitai. Yla daugjos veisliq. Lieti saikin gai. gleitci isiiqkniio Siltnomio sqlygomis. visus metus labai Siltoje (ne per daug Sviesioje vietoje iibJunka lapai. Maranla ldislynos. Seimora M ar antac. bet Ze- lcislymcs. Beje.

rikorn:l Douginimqs: virsnlriq auginiais Sildomoje daugi- - nimo lysveje arba samano- piais. luo kovo ispndingas vybas. se1lesd augalai ka-smet Zydi. sauldtoje. Maii lapai sutrylrus skleidZia aitrq kvap4. bet pe.I Mou-stera deliciosa Myrtus comlnunis lluostobioii monrlero Poprostoii nirto J tD = I I a I = J * c&6'gb Graiiai karpyti lapai ir Motstcra dcliriasa rut i tvirtar orina :oknis. l6vytt6: Viduriernio rcs krastai. m6gsta dregn4.sar4 Kenk6ici. krd graiiai iakotq- T6vyti: Meksika. KaZkada buvo pN-ivgstas graikll deivei Afroditei. Jauni lapai iirdiiki. ddl kuriq monsteiki rugpjuiio kas 14 dienq ros itin megstanos. gerai vddinamoje. j[- ir metts Geriousici ougo: Sviedrunariai. Prireikrrs atsargiai persodinti i T Zemg. auga ii kuriq retrukus s aranasu ii- violetir k:vepialtis vaisyMs.22"C). sioje. Be Zalinlapes ruSies yra dar kiek maZesnio hgio veisle ' Bors i gia na' ir baltr]rarge Kenk6ioi. nuotakai uZddti mirtrl vainik4. ieimoz A gleiving dirginandiq me- r ace az. ligos: :ei oras per sausas.Lieti saikingai. Douginimcs: Pavasari arba vasar. vasarq gausiai.s legendos bei istorijos. IsiiaknijrNius daug sykirl ger6ti. Vasar4 megsta biiti lauke. Bel iokiu budu neperdZiovirti !oiuZulo ir vengti paddkle uzsi- priiiurimas iis laipiojautis augalas iileidzia iki 5 m ilgio uglius ir daug oriuiq iaknq. #&6' Mir(a labai egsta satlak! ietq laukc. dZiagq. Ziedai burbuolas. Vaisiai nevalgomi. va. daznai purkiti. Ziernq srikinrxi. tnirtjniai. tnnsiai zali. apuinka skydarnariai bei voratinklin€s erkds. kad galetrl "kvepuoti". loistynos. senesn jus prireikus pavnsari persodllti i T. r7l . Zydi vasaros viduryje daugybe mazq balrq ziedeliq. D6l to jam reikia tvirtos atramos.rba geliq iem?. ieimoz Mytaceaa . tai sa. Oriniq iaknr] negalima paZeisti nei nupjautil - l!fos!p_yi4{e151 Nuo kovo iki rugpjriiio kn-s savaitp patrgiti. apgaubtos baltnis pap€d1a- Kili prieii0ros ypotumci: Auga14 reikia nors relsykiais nuplauti. ant LTrios galetq laikytis. trgiimos: Lieti viell minkitu vandeniu. jarulus augalus kasmet. bet ne sauletoje vietoje. vdiiau giliai iskarpyti. karpyti.r'uoti labai ilgai. daug nugendjus nebesukrauua Zie- - dql Aborgici: Turi od4 ir 'Variegata'. Kiti prieii0ros ypclu- noi: Kambaryje l. lrgiimds3 Apie mirt4 fluo sel1o kuriiunos ivairio. Deramai prizihrina gali g). Sis paprotys priei 300 metq atqo ir pas mus. dydis ldistyncs. iilsl or4 Zemg (iitisus 18 . Sis ne daugiau kaip metro aukidio visialis kiilna-s pas mrls atkeliavo ii VidurZemio jhros pakraiiiq. Nuolat geo6ti. pusiau paunksndje. vesioje (apie I 0"C) patalpoje. odiiki. blizgantys. Graikai ir romenai turdjo paproti sktisdia. Gerai po truputi patrg-iti. ajeiniar. daznai apipurkiti. todel tapo jaulrystes ir grozio sirnboliu. TKS 2 .l dar lesumedejusiais viriiiniri augiuiais. ligos: Laikant netinkamoje vietoje uZpuola baltaspnmiai ir sky- iiem4 iiltoje. Auga kaip kTumas arba medelis !trakidiu aukitu stiebu. Gerioosioi ougo: Sviesioje.

Neoregelia Nepenthes lleoregeliio {solenis Neoregelia caloli tu1e su laudol1a is ltarted h pid is. 238). Geriousioi ougo: Labai sviesioje.nuolat d. drekhti orq. Augalui reikia labai dreg11o oro.Ls skysdio. tiko gal.ltoros vandeDiu. tadiau patys paziedlapiai iSsilaiko mdnesiq m€ne-sius.sari peFodinti i orchiddjrl iem9. Augalo tevyndjejie visada iki tr€idalio pripildyti tam - tikri visus metus Siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje. Augimo periodu ka-s 3 . Austr-alija. parains i N?dulari iled]us (-+ P. P. l'-uriq bnna pasaulyje. M adagaskaras. motinil]is augalas mirita. DirvoZemis hrri bDti lapiai. Skroteliq lapai sudaro di- isko- nedaugelio vatrzdZia€dZiq augalq. l-abiausiai sios risysi Neoregelia caro I ina e rautlonais paliedlapiais (os veislei 'Trico- lfili prieii0ros ypatupaplitu. Jie parduodami pakabinamuose induose. Sl(roteles atskirieuros ir pasodhamos i durpiq bei putplas- suvirskinami. dai- Ii dausiai kaip epifitai. iiem4 siek tiek pdpildytn-s. patalpose augala-s gyvuoja neilgai. 'n' Geriousioi ougc: Labai Svie-sioje. lrgiimos: Lieti vien minkitu vandeniu.lstai vabzdziams. auga iki puses motininio augalo dydZio. Grynqiq Sio augalo ruSiq galima gauti specialiuose sodininkystes ikiuose (-+ Adresai.Xili nrois Daznai purkiti pati ti su nuodingomis iiskyaugal4. kad nusvirg 4soteliai gald- - paprastose gefiLl arba krepSelius. kai jos uZ- pi) dryiuoti la- tt Neoregelia concen- rrica violetiniais paZiedlapiais. Augimo menr kas 14 dienq ilaistymo vandeni prid6ti iiek tiek . dzi[sta lapq galai. neleidZia jiems prilyti. pilti daugiausia telas piltuveli.rbiausiai tiktrl g6liq langas. lor' ('Trispalvd') b[dingi gelsvai balti Dcuginimas: seklornis arba naujornis skoteldrnis ataugomis. rinq ieimaz Bromeliaceae. tq laisvai augti.4iiams. T6vyn6: Malaizijos salyna^s. 43). Seimoz Nepenthaceae. vitrila. ii kuriq gerai Duteka v:ulduo. l(enkdici. Galima auginti t al1t dio dribsniq miiini. ligos: lei ora-s per sausas. iS kuriq ilgainiui iiauga trumpakodiai Ziedai. Bet labiausiai laeuta i akis spalvingi paZieddeliu-s - kabaltys +soteliq pavidalo daritiai visai re Ziedai. vjsus metus siltoje (iemq ne vesesndje kaip 18'C) patalpoje. o pasikeiQ lapai tqiq. ypad iisiskiria Nepenrftes. Polorimds: Neisvaizdns iiedai tarp ryikiq paZiedlapiq Zydi humpai. Naudoti vien tokius gdliapuodZius turi kvapiqjrl mediiagq. Lapq galuose piltuvdlius. bei sod ininkyses parduotuvdse.4 savaites po truputi patrpiti.6!Fas. q-rcteliniai. tad l. 173 . Va-sar4 jis visada turi b0ti piha-s varde[s. Jie lygiu sli- Au.g drns spqslai robz. kurios privilioja vabzdZius. Iigos: kada Sausose T6vyndr Brazilija. drdgnas ir liltas Silhamis.Ls 14 sp. l[enk6io't. Ziem4 saul6toje. Filipinai. Daigtelis spahq. 1?4). Visosjos tiuka papuosti dleln4 ir iilt4 gdliq lang4 arba erdvias sakq kaip epifitus. kurie ilgus mdnesius nepraranda ryikiq iipilti ir pakeisti nauju. trgiinas: Lieti vien mirkitu kambario temper. prireiromis ir tell lals pava. Neoregelijos auga dr6gnuose Rytq Brazilijos atogqiq mi3kuose. mG- prieiiuros ypctudiiu kraitu nusl)'sta i skys. 1ri dierq vandeiS skoteles piltuvdlio K. bromeliniai. vitri- tras. Kai jie sunyksta. Neigudusiam labai retai pavykta. bet l1e sauletoje. c&n'& o@ loislymds.noi: Daznai purksti. Dcuginimcs: Auginiais. loirtynas. dar geriau 0uolat drekirti kambaiio orq (-+ P. Persodinant stengtis nepaZeisti Sakrq.

I

Nidulariurn

Pachira macrocarpa

lliduloriius

Porhiro

J

r9
= I I I =

e.
J
Nkl arius

c@6'

E iiores ialias,

itfuje

-

ryikiai raudonas.

Pachira

o&

-

ptiL,w ir neswxkiai priZitirh

as

a

galas.

Ytsos25 Nifulariot r'tsys yra epifitai ir auga Brazilijoje. Tik uedauge-

Loistymas, lr?iimos: Lieti minKtu karnbario

tempemtlros vandeniu. lis auginan, os kaip kamba- Skoteles piltuvelis vis4 riniai augalai. Viera iijq laik4 turi buti pilnas vaflde[s, Zemei taip patDerei- Nidulariunt fulgens, Kaip ir Neo|c8"lia, iis Kra lersu rsozlull, J l rlole bromelidll Seimos augavietoje lieti gausiau. Va-salas turi piltuvelio pavidalo paziedlapiq skotele, iS ku- rll kas s:rvaitg po truputi rios kaip i( lizdo ilgainiui patrgiti - atskiestomis
i5auga Zieda-s. Ii dia ir kilo Sio augalo pavadidma-s (lotyniskai i?id16 = lizdas) . Abi gentys ga[a panasios. Dar ilgai priei Zyddjim4 jos sukauna ryskiai raudonus paziedlapius. Ypad i neoregelijq panaEi N idular i un i rwo trzgiomis apipurldti lapus.

pladiu vainiku, Ryikiai raudoni, apie 35 cm ilgio iiedai, tarytum laloKtas ilgrl germaZa,s medelis

Savo tevylldje pachira

laistynos, h?iinas:
Visus metus lieti saikingai, nuo kovo iki rugpjudio ka-s savaitg po huputi
patresti.

ves

pluiksmlstyro tarp

odiikq, pailgrl, lyg rankos

lfiti prieii0ros ypclumci3 Drekinti (ypai ziem.!) patalpos orq

pi.itai po penkis ant lapkodio iisidesdiusiq lapq.

(-+

Kiti prieiiiros ypctumoi: Nuolat drekinti patalpos or4 kas dveji metai persodinti i P arba TKS I Zeng, sumaisyt4 su putplasdio dribsniais.

P.4J). PnrelKrs pxvas l Deja, pas mus Sis augalas augal4 apkalpyti ir personeZydi, tadiau vis vier yta dinti geliq temp. i labai puosnus ir lereik]us
kambarinis medelis. Beje, pachira gimininga baobabaljils Adansonia dieitatu bei Adansonia nndagascarren-sis. Kaip ir iie augalai, kamiene ji kaupia
vandens atsargas. IS dia

Douginincsl Sdklomis
arba

virinniq auginiais iildomoje (per 25'C) Zemeje.

Dcuginimos: sdklomis gabillber- arba ataugomis, kurias lima atskirti persodilant, 8 o i de s paZie.ll^piai gel toni, o Ziedynai ilsikiia iS jei jos pakankamai didece tii. NiA

aa

jos senasis pavadinimas Pachira aquali.a (loty-

Kenk6ici, ligos: Jei oras per sausas ar per iilt s (iiem.r, umai pradeda byIeti lapai.

slqoteles net apie 20 cm. Lapai iali, blizgartys, gali buti ir dryzuoti arba ddmdti. Seimtz BroneLiaceae,

les. Beje, paprastai

jos

niskaiagz=vanduo).
Dabar

-

prazystatikpo2-3metq.

ii ruiis vadinaha

Pachira macrocatpa.
Seimoz Bombacaceae.

Kenk6ici, ligos: Jei ora-s
per sausas, dzi[sta lap!] galai, ddl ialto diwoiemyje uisilikusio vandens puva Saknys,

Tdvyn6! Meksika, Kosta
Rika.

bromeliniai. I6vyrG: Brazilija.

Gericusiai qugd: sauldtoje, pusiau nkrningoje, Siltoje, Ziemq Siek tiek vesesneje (bet ne maziau

Gericusioi cugo: visus

Pclqrimos: Per hmsioje metus iviesioje, bet ne sauletoje vietoje, ne vese-s- vietoje kai kuriq veisliq gelsvai ir baltai dryZuoti ndje kaip l8"C patalpoje, be to, labai drell1ame ore. lapai gali pazaliuoti.

kaip l2"C) patalpoje.
MelFta labai drCgnq or4.

174

Pachypodirun

Pandanus

Pondonos

Na, ar

jis

ne

puikus?

+Sdsg
Prieiilgai kaktusarns ir
cla

Parulanui reikia da.ug erdvds.

ugeliui kinl suhrlentq,

getal pakelia centrinio iildymo orq. Siam augalui nebatiua zieXiti prieii0ros ypotumoti vdsioje vietoje, be noi:Kast-2tnetusperto,jis visai neblogai jausodinti ikaktusq Zeng, 1ydiasi tT amuose, Jr-ur nuolat giomis d.rlimis sumaiSyt4 pamirstama palieti geles. su molinga dario dirva. Parduotuvdse daz1liarlsiai
P ac hyp o di

un

beveik sausa. Nuo geguids iki rugpjniio kart4 per sav.ritg tresti kaktusams skirtomis h+iomis.

#&#
P an

Kq tik nupirkti, jauias

danus,, ei t c h ii arba Pandanus sanderi labai

Kiti prieii0ros ypotumoi: Jaunesllius augalus
kasmet,

pan.Gusidracena\()
P. 160), t riiru ilgairliui pasidaro iyrnu, kad diriliZuoti

senesnilrs

kai

Douginimos: sdklomis, ,/i/lrl Seall su siauais si- kuriq, deja, labai retai budrbriikai pilkais ir Paclrypadiull la erei sD plal(enkeioi, ligos: oel iiais Zaliais lapais. Tdvy- drdgn6s penekliaus Zieparduodami Pdcr)poneje abi nriys auga kaip 6 -10 m aukldio medZiai, kambaryje mazdaug po 10 metq pa-siekia vos metm4 ptlvaiaknys ir juoduoja lapai, per &ug ar per maZai

laisturtjie visai nu-

ro auKti. Kai uiauga iki 120 cm aukiiio, galima tikdtis laba; graZjrl baltq, ivaigZdiSkq Ziedq, ieimaz A pct <:ynace ae, stepukiniai.
Tr.ivy

kinta, Beje, bidingas rriiies bruoZa-s nuolat
mesti apatinius lapus, 2 3 Ziemos menesius augalo visai nelaistyti. PasirodZius pimriasiems naujiens lapeliams vd1 praddti pamazu lieti.

ki, baltai arba gelsvai dry- dZio srnelingos sodo Zeiiq augahl lapai iisideste sraigtiikri, o ii Dcuginimcs: Sonindrnis stiebo ima augti keistokos ataugomis, kai jos uiauga ataugos, hrios veliau sumazdaug 20 cm ir iileimedeja ir isitv irtin:r Zem6dZia iakneles. je. Sitaip pandaias per Kenkdioi, ligos: Retai. trump:1 1aik4 gerokai iSsipleiia ir i ploti, ir i auk-iti. Pciotimos3 Nevienodas Taigijam reikia daug erd- lapU pavirsiaus b:rltunas budingas nriiai. Galirra vds (be to, ijo smailius susizeisti i dygliuotus laaStdus lapq kra.ihrs galiprl kaitus, toddl persodima susipleiyti kojines). naDt plllvtu-tu suriiti ieimoz Pantlant:eae, viNuje lapLl skrotelgl pandaniniai.

reikia, persodintl iT, TKS ? arba gdliLl Zem9, pridejus neidali geliapuo-

Pondoncs cugo

loboi sporiioi ir per kelelq metv tompo fokio
skersmens, kcip

cutomobilio pcdongo.

ldvytG: Polinezij:r.
Geriousioi ougo: kbai iviesioje, sauletoje, Siltoje (iiem4 re vdsesneje kaip l8"C) patalpoje, tik nemegsta v,Lsaros vidudie-

kamieno bei Japq syvai lasrau kaip 18'C). Geraipa- bai nuodingi, be to, galiielia saus4, Silq or4 ma susizeisti i a-<trirls J!li.sto!eti.prie pat iildy- stiebo dyglius. Ka-s turi :.4 lreng llo. vai\ ir naminiq gyvuliq, loisiymas, lrgiimas: geriau iio augalo atsisaky\--rr4 Zeme turi buti nuo- ti. .,: i:ek trek crecna. 2iema

jnetus Sviesioje, sauletoje :: iiltoje patalpoje (ne ve-

nri: Madagaskara-s. Geriousioi cugc: Visus

Alsotgiaiz

P a

c hyp o

di un

r

nio karidio.

lcistymcs, lrgiimos:
Vasar4 lieti gausird, rudeni ir Ziem4 maiai, nuo

kovo iki rugpjriiio vaite trgiti.

ka-s sa-

I

Pelargonir.ulr

Pelorgoniio

J
LD
= I I I =

a
J
Pelargonijas butrl
(P e lar go
n

#&

Sios

pcLargonijos bepia

tikt

onet, kai braukonaperj4lapus.

galina

skirstyti i juostuorlsia-s
hnn iona le), didiia'iedes (P e la r gon n t gr a n hJq o r t,lt), sky C'a1^ -

ktmpilnl. Juosluotosios pel.rgollijos biina ir ]lukinds, ir valdinlrmosios kn:lmi1lds (larlthrjnes) veisles. Pastanljq lnpai daugiau ar lnaZ;au d.u)tyti, pasipuosg balt ri raudonais, baltai ialiris, tuliai juodais arba zaljai geltonais ftitais, P.rprasti, bet dailus Ziedai bi!1a balti, geltorrj, raudoni, baltai raudo arba rausvi ir Zydi vasar4. Kai
kr.rrios pel.rgonijq risys ir veisle-s (pavyzdziui, kvapiosios) auga gandtiDai auLitos (iki 150 cm), kitos ir vis:ri Zemutes.

c Pelargon iunr gibbosunt (muskuso kvapas).

lercn'),'Bird Dattcer'
('Sokejeld'),'1"/-cdk o/ Nrz-

. P(.largoniu

i

t Era.vao-

,Ilra' ('Gamtos uZgrida').

Lrrs (citrusll kvapas), . PclLtrgoniw oalorolis

ieimol
putiriai,

(;era

n ia c,ca

e, sra-

pes (P e I a.ryo

n

tunt)

i un t p c I t a-

ir kvapiq,sixs.

silrlar (cininr; kvapas). . P.. I argonitrtu querc ifolizrrr (kamparo kvapas). t Pclar9oniunt 'Prince of Orarg?' (apelsiml kvap.'s).

ldvynd:

Pietrt Aftika.

Tai tikos balkoniniq soapudiq saserys. Jq Zieclri srnulhls, lapq fonna jaudinandiai daili, jos gali kvepeti rozemis, apelsinais, obuoliais, citrino-

Gericusici ougc: saule-

je (10 - l2"C) patalpoje.
V,Lsar4

toje ir gerai vedinarnoje, ziemq sviesioje, vesio-

. Pclareoniutu
Ziq kvap.rs).

raclens

(ro- Nemegsta vdjo. loistymcs, lrgiimos:
nl!0juaio rpiti kls vrvaitg,

[ris, [rigdolais, puiirnis, lnebmis, muskafu ir netgi

. PclMBoniw

'Scorlct P"a' (apelsinq kvapas). . Pclargoniu tonrcnto-

-

lieli gausiai, Zie-mQ vos vos. Nuo kovo iki

Kveoiosios oehruoliios:

-

. .

.t?rl (rnetq \-vapas). Lapires pelargorijos
'

Kili prieii[ros ypotu-

Pelargottiurt
kvapas).

b

lo ttdtla

r

r/ianzrr (migdolq, ialavi-

jq

Vcislt 'Prince of Orarr ge' ('Apcli-in! princos ).

Pe!argot|iuitl r cilrosrll (cimrsllkvapas). . Pelargoniuttt cl ispun. . Pelargoniunt 'E!.r' (stlprus g€liq kvapas). o Pelargoniunr ,r frograns (citrusq pusq kvapas).

Nebijo sauso oro. Rudeni ir pavasari srnarkiai apkerpl'ti iiglius ir r|Ls'),'Dol\, Vardon' persodinti iT, TKS 2, dar('Doli Vardon'),'Mddzte Salleron' ('N4adam Sa- io arba gelirl iemg.
M a.st erp iece' ('SeC,ev -

mti:

Dcugirimos: Pavas.lri ir
rudeni gerai prigyja iake-

liq viriulds. Kenk6ici, ligos: arumi,
baltz*par-liai, 6gybq bakterijq sukelti negalavimai.

t

-

Alscrgioi:

Jei kas jauttus

(,'Raudonasis lcpfini-

Vcisli'Scarlet Pet'

Pelargoniun giblnsu

kvaprms, laikyti dru€( kvapiqjq pelargorijrl kambaryje Dep:rt rrtirra.

nt, kitaip

toJr PctdrSonua.

-

gurnbuo-

176

Peperomia

Peperomiio

Auginnt daugiou peperolttijL, ii i4 Sali asukurti puiki4 kontpo:icij4

csn'fu
ges keruZes peperomijas

cdlininkai megsta zemaidel - labiausiai, Zinorna, graziq lapq. Sioje daugiarneciq

.

P epe f oit I i a

c

aperf at a,

ioliniq

augalq geu-

kitaip - Iauk<ldtoji peperomija ( + nuotraukoje virSuje ii kaires ir apaiioje antra bei ketvirta iS kaires) .
'

tineje eil€je pirma iS kaires). Viena ii labiausiai

Geriausioi ouga3 Zalialapes n-riys pusiau apsvies-

tyje esama daugiau l1ei 1000 rusirl bei atnaiml. Peperomijrl stiebai stori,
lapai mdsi11gi, haskus

Lapai rauksleti,

Tricolor' ('Trispalves')

veisles

ir

sultingi, blizgauiiu "vai-

krasiiu. . Pepero tia clusiifolia
ypad isgrazeja suaugusi jos lapai tuomet pasidarc tamsiai mudoni.

-

drr ir baltu pa-

paplihrsirl ruiiq. Lapai iali, blizgautys, kartais baltai arba gelsvai pamargiflti. Populia ausios veislds 'Jeli' ('DZeli' ),' Gre en- gol d.' (' Zaliai auhha' ( ) mrohaukoje

labai toje, margalapes Sviesioje, visus ments iiltoje patalpoje, taiiau nei vienos, nei kitos uemegs-

-

ta

tiesiogilirl

saulds spin-

duliq. Rniys, auginandios
slon]sr mestlgus laprlsr
sauso

kiniu" pavidiuni.

apaiioje beiia is kaires), ' AIboDtur g i nat a' (' Baltmarg6'), ryKtukine 'Mi

iildomq patalp! oro

tebijo, o toms, Iau miuKtesniais, gleZnesliais lapais, reika drdgnc:ri".

Ivaidos peperomijq rlsys gali stiebtjs aukityn, svirti . Peperonia fraseri lapai zemyn arba sliauzti, daulabai malorriai kvepia. gelisjq leid2ia saknis ne. Peperot ia griseoargen butinai i zemg. Ziedri ted lapai tamsiai Zali, isvasmulkis, Deryshs, susigoti sidabmspalviais teikg kekdmis arba varpo- dryAais (J nuoha koje mis, vtsuje iS desinds). Stai kelios labiausiai pa. Peperonia incana,kiplitusios rusys b€i veisles: taip peperomi- pilkoji . Peperonia argyreia, kj- ja. Mdsingus lapus dengia taip sidabriid peperorySkesndje iviesoje neblomija.- Tamsialiai jos lapai gai matomi pilki pukudiai. iimatgilti sidabro atspal- . Peperomi' aculosa, vio dryiiais, stiebai kitaip - margoji peperotamsiai raudoni. Daugiia- mija. Apie 20 cn ilgio ma lapais, panaSiai kaip lanceto formos lapus per vadinamosios nailaitinds viduri puosia ryilirs dramsanpaulijos (Sainrpaalia blio kaulo spalvos dryzis. ionantha), Stiebai, Sakos bei lap! koc Peperontia arifolia lateliai nuseti tamsraudopai apvalaini, I gal4 staidais taikuiiais. smaildjafltys, taDsiai c Peperontia obtusilolia, -siai zalia virsutine jq puse gr:a- kitaip - bukalapd peperoZiai blizga. mija (-+ nuohaukoje apa-

-

/'ir@' ('Mazyle'), kuri4 dar ma4 eikia paralnstyti, kad kumelis birq graZesnis.

laislymcs, tleiimos:
Svarbu

nepelliqLiltaqr!

Ypai grazios svyrandirl

peperomijq mSys: . Peperonia rot ndifolia, tfifi prieii0ros ypotupekitaip noi! Svarbu, kad balal1- apskitalapd peromija. MaZi apslsiti la- dzio - spalio menesiais pukai auga allt plo[rl netfl.rktq drdgmes, ypad sinlislll kotelirl po kelis iS mir]kstalapdms rusins. vienos paZastelds. Pavasa4 ir vasar4 labai . Peperonia serpens, kj- megsta bi-rti prsodirtos i taip - svyral)aioji arba TKS 2 arba laping zemg. SliauZiojaniioji peperomi- Pavasari, kol dar neiisija, ir margalape jos veisld skleid6 lapai, peperomijas pravartu apkarpyti. 'Variegata' dat vadin-

neleisti aGalti saknims gali isimesti peldsis. Nuo balandZio iki spalio trpSti kas his savaites,

f

os Peperornia scandens

Dougininqsr vhslnir] arba lapq auginiais.

vardu. Dgliai ilgi, svyrantys, nuberti gausybe smulkiq sirdies fomos lapeliq.

ligos: Del neteisingos orieZiuros sali kisti. [ueiii dem€mis"arba srsisrkti
lapai, imti puti lapai stiebai.

idimaz P ip erac e ae, pipt riniai. T6vytG: Pieq Amerika.

ir

tn

Viena niLujausiq veisliq ' Ly n e I t e' (' LjJleta' ) trlt i nuostabius.r on bip etzntfo- . juodais dryZiais. Kitos kumiDas ruiys Philodenah on tttat'tia- utn tr Philodendron i.ens) t laiplojantysis filodendras (P hi loden dron s c andens) ir . Solia .Philodeudrott Iilodendros o@6'fu Staijau daugiau kaip 140 metq aki dziugha nepapm-stai dekorat)'vios Sios gellties augalq r!!ys. Vijoklinems nriims reikalilUa atrarna. apvalaiti.anocrrysz lapai iimarginti . Platus. mis.l (' Raudo0.Lsis sma- r^gdas'). vaisius Stai kelios labiau-siai paplitusios rltsys bei veisles - (iS . Sodrio lopiio kupc iie A d169ngirt orogrq' iy miikrl gyventoioi puoinus Philodendron t staliuko puikttoiqsi sellount.raus' voio lilodcndro Philo- dindron erube-scens vcisli 'Retl Eneral<l' ('Roudonasis snnrag das')./a'l lapai dideli. iirdies arba ieties fonnos.rausvasis filodendr€t (Philadendron erubes. siq. . iiuo metu Ziromrl275)r P hi Lo d erul. lim.'Greelr El e- rall' ('Zalia-sis smarag- dos'). Philodetxdron bilri natil. filodetrdmms gana nelprastus lapus. . PhiLoderulton mel. P oPl:liaian sios veisles yra 'Red Emew e ndlan tli /al. c P hiLodendron se - PhiLodelxdron pedalu l v iena alspariausiri nl- lIount turi fvirt4 sumeddjusi stiebq. lapai karpyti. .' Burgutzdy' ('Burgurdija').atkeliavo i EutoPq buvo pradetos augintr Patalpose apie 1850 metus Ziedai susitelkg burbuoleuoga. Dvi pagdtdines .

dil1!liniai. lolinis augalas dailiais laislymds. TKS 2 arba laping -me. l(enk6ici: Jei oras per sausas.tbo Joldu ':[du neblizcinti lepul Jau. 179 . ic.':. T. Daugelis jq imeteje atrodo visiikai kitaip negu jami. tadiau tiesiogi- :: ' Linett').. hl per aukitas.us. ieimaa tJrticoce ae. Pilea cadierei gleinais st. Kovo kinami vdjo arba rugpjudio meDesiais trgti pajudinus. ima pnti Saknys. patartina Tdvyn6: Pietq Amerika.or4. Svarbu. lapu patartimis laprt paiEstyse. Pilea spmceam sLdabro dryZiais iimargioarba gelsvai laT nrtlai Douginimos: Viritniq atZalomis iitisus metus. ligos: Jei ora-s per sausas. apie 20 cm aukiiio megsta. gar-rsiau.l saules sphduliq 1)eTai giminGkas mnsq dilgdlei. senesnius Geriausiai i lau=iliia. rudeni ir iiem4 Ziedai susitelkg Sluotelesaikingiau. :us augalus persodinti jei iusmet. seuo kamieto gabaliukais arba sdHotnis.t- lariifolia. atialomis. - Pilea ca- c@tu Geriousici cugc: Nelabai sauletoje ar net Dks- Dcuginimcs: viriunemis. kad iemd neblq Saltesnd kaip oras. sodinti ir apkarpyti senas storalapes pildjos atz. - l{enk6ici.' f6vyne3 Atogr4Zos. puola skydamariai bei tripsai. Pakabinamuose gdliapuodiiuose labai puo$- sldnis') juodomis glslomis iivagotais raukildtais lapus. ajeiniai. riiSiq labiausiai paplituKiti prieiiriros ypclu- - - sios )ra Sios: Kiti prieiiuros ypctumoi: Patartina kuo dazniau purk<ti. mingoje. Vieta Labiotuiai paplitusitt pilijos veisli4 dierei' M inina' (' Maiy ld' ).ern naujauilodendro '. jei Zern6 per drdgna ir per ialta.:-. ypai kai pradeda leisti nglius.na nedrekinti. lqislynqs/ tr?iinoss lvelsta drdgn4 Zemg ir ne per sausq ot4. nir.lpoje. apkarpyti Dldiq viriunes. re veses[dje kaip l8'C patalpoje. st i'.Atsorgici: Turi gleiving dirginandiq medZiagq. voratil*li- niaiajfcdo Pilaa numm. I5 kambadniq kas savaitp. ndi: Megsh dregDesDi 'Moon Va ey' ('Mi]si. Kad augalas neaug- - zauaE tE ars.rlas. lbricusiei ougc visus metus Siltoje ir sviesioje pata. apdul.Pilea Pil6io Sis vijokLitis/ltodendras labai atsparas ir nereikl. Potcrimcs: apsilantg botanikos sode dar syki idamiai apZiDrekite iios gelties augalus. tr?iimasl pailgais arba apskritais. Pavasari pravartu perdabro spalvcs lapais. isirneta nCs erkes. kad 0etrukdytrl (Pile a crassdo ha) wtslE augti jaunoms. Pava-sari ir va-sar4 lieti Siek tiek dantytais lapais. Kovo rugpj[dio m6nesiais tgsti kas por4 savaiiiq. ieimcz A raceae.

) bei Mirabi Lis jalapa. mis iivagotais ir nudonai apkaituotais lapais) ir P lectrant has co leoides.pagelsta ir kuo Svie-s€sldje patalpo. c-#@ I Europ4 miningas Naujosios Cvilejos tropikuose kilusioms. ne. Visus metus aplinkos bei dirvozemio temperah'lr.i" (M o t t e n kii tx iB\.rlapis fikas (Ficrs). Kiti prieii0ros ypotunoi3 Lapus pat itina klo daz[iau fluplauti arba apipurk<ti. c@6'db Sis dekoratyws augalas atrodo kaip marg. taiiau tiesiogiDiq saules spinduliq nemegsta. blizgandiais. lrgiimos3 Megsh drdgm?. Bete labiar. t80 . Pava"sari neblogai persodinti i lauko. T. Musq s4lygomjs (kambaryje) ji iiauga daugiausiai apie I . Nau- joji Zelandija.arba paruduoja ir ima histi lapai. Gericusici ougo: Sviesioje. Dcugininros: viriuniq augitiais gausiai laistomoje paiildytoje (20 . nyktag i nir iai.I Pisonia umbellifera Plactranthr.r turi btti ne maiesnd kaip l8'C.\i sauganti drabrriius tuo kardZiq. DaZrliau karpant ltlivtr. Kili pr'reiiiros ypolumci: Senesniq augahl persodinti neverta. sauldtoje. Vasarq lieti regailht iiem4 daug naZi:ru. Kovo rugpjidio meDesi tlgsti ka-s liek tiek palildyti tr beot paklotipo juo Silt4 dembll. loislyma5. J Bahai drliuota ske nes ratiklds (Pisonia unbeLlifera) Sryranti Pleclranth s coLeoides veislc 'Marginottrs . Galntoje tai bemaz ieiiq met1l auk!iio medls ar lciirnas apie 40 cm ilgio pladiais. nes laldamos Saknys ima piiti. Labiatar (La liniai).rsiai Seimininkiq buvo lndgstama kamparu kvepiarti palalpole./is' ('Margutis') baltkrdsaiais lapais.ruzianiia"s atzalas.' Margila- Seimat Nyctaginaceae. kurie gausiai palaistyti lel1pni isiSakdja.snd lZ or4. Eer. Kenkdioi. sFGtitt€ ( P i so dio mdnesiais n i a r n b a Mle . hFiti kas Tariiau dekorat''vesnes yra kitos msys: Plc. f6vytt€: Pienl Amerika. nuojq gali iinyki lapq nargumas. Tamsai iali jos lapai iinarginti baltomis arba sidabrinemis ddmernis. l.2 m auksiio. nupjaustyti selas atzalas. o Plecicos s lO'C tais. apvtrlainais. T6Wrd3 Australija. jei tiktai dirva ne ialte. Kovo krumine jo ruiis violetitll. ligos: lei oras per sausas. TKS 2 arba laping Zemg.l re ve-ses- je. . jei iS- Gericusici cu gc: Siltoje diilsur iema . IS bemaz pelrkiasde. tadiau yra gi- Neisle' Variegata' (' M argaA' ). ypda jo veisl.!im- be to.Ls Skefin6 rarikle Cimbiiedo J (D I I I = D O. puola amarai Scimo. baltomis gysleld- virlines augala-s dailiau atrodo. ivieszaiiais. h?iimos: Dirva nrri buti nuolat rugpjndregoa.Ir viena.abiausiai paplitusi j6 \eis]e 'Variesata' ('Margute'). Ziem. atogr4Zq j[- Kenk6ioi. fll salos.ars iledais (P I ec t ra n thus frut icosus) .r. ir kita leidiia dailiai svyraniia*s arba Zeme ili. loistymas. stanldais lapaLs. gerai vddinamoje. (11edidr1- ties ratikles nriiq kamba- ryje auginana tikeri Si. Patartina puod4 su Zernemis iis atogr4zq au- gala-s atkeliavo l8l7 me- ndje kaip tranthus fr l5'C. l[paziedziai (llotre- bei skydamariai. Douginimos: Vdlq pavasaii arba vasar4 virsturiq ugliais. ligos: netai. kais."a/l- th s oefiendohlii ra).25'c) Zetnd|e.sjie ilgainiui urtstoja savo buwsio grozio. ia- cede).bugenvilijorns (Bongenvi llea. toddl vokiSkai dar vadinama "katrdZiq kar poq savaidiq.polq savaidirt.

Slzc lapinp Zemg. augalus aprlinbaltai apkm-ituoti. tik ne saulekaitoje.lfouriana rfi:ics ldpai apskriti. Geriousici cugo: Sviesioje. t1e pl nks- c& drdEna.3i! Zt!a. :. Kovo :i::. :: sJ vandeniu. ne per talnsiausioje. .-l sar aite-s. Dar iis augalas megsta dregn4 ir Silt4 orq. lrgiimosr Zemei. scia = Tai lrakitus Zalia-stiebis lfiti prieii0ros ypclubambukq gimiraitis.f4 si4 Zemg. A r al. gi rodo ir kai kuriqjo nilapai.tsc ias pa n i cu ldrd. Gericusioi ougo: oregnoje. varpiniai (migliniai).rhl dregnas. bei Polysrics fruliroso golimo ouginfi koip bon- Tdvynd: Pietryiiq Azija. kad oras patalpoje L). ne vesesneje kaip l5"C patalpoje. lrgiimcs: Nuolat lieti minlcitu kambafi o temperatilros vandeDiu. Lurkstus stieb:ri gali buti Daudojami pynimui.:ima tiasiog ist. 7?orelr arlatl .r. su Zaliais inksto formos Ial(enk6ici. \13&sur drdgmg. turi liktil Kovo rugpjndio mene-siais pornd- dio knimas nazdaug 7 c1n ilgio siaruais smailiais lapais. loistymos.rltomis vomtinklinas erkas. o&6'Ek Kaip sakoma.fginti b. t ris iim. tliiki. sauldtoje. Po l1s ci a-s gu i I foy le i 1r P ol. daZniau purkiti lapus. Polirlez\4.ls 1980 lnetais.nci: Kas p. kurie kartais b[na per sausat. kurictje auga pogonateras. tadiau v6rdelrs inde cukaivendre. tad vars.{rt Dqs kn:rD14 i lnazqs- ieielis). ko Zerne. Vawroti gali ir lauke.20'c. ne vdsavr€je kaip l8 . TKS arba vaftotl$ pavadioim. o kfika amarai.rva-sari persot. Ddl drdg:::es stokos Sis augala^s J..d{forridra riiies veisle. taiiau Debijo ir sausemio oro.meDouginimos: Pavasar! Da jo artim. kas porzl metq persodinti ine per dideiius indus su 1:ru- Nuostobgii Polyscios bcllouriono Seimat Cranineae (Pe aceae). iveis. privalo visuonrct hiiti Polyscias ba.l gimiryst? su ialarrl ataugomis arba su- qu. Gana patvarios ir plaiiai paplitusios yra Pollscias trgiti kts Xenkdioi ligos: iirl clvisavaites.s-(:ira fi I i c ifo l. lfili prieiiiros ypotunoi: Ripintis. Rerai.vafdas t\rfi lemties ienkll Ii iio augalo pavadirlimo natyd.. iijo Bg-3:d1cs+ladu-llubll n€.s. kad jis mdgsta ieieli (graikiikai 2olv = daug. Prigyja sunkiai. T.i ac eae. ligos: Jei oras pais. dalis.u Lcislymcs.s. t8t .:aio menesiais trgiri i-: I .60 qn auki- skirst. bet ir nelabai sxulebje patalpoje. labai panaius i paparaio. ariai. skydan.i a. ardli- ji T6vyn6: Pietq Azija. SeDialu dhti i lauko.s Douginimcs: Atzalas sodinti i iildom4 ir rluolat drdgng tadiau reperilapu- sui ieimol niai. kurioje auga pogonatens.Pogonathenun paliceun Polyscias Pogonoleros Zend. demernis arba gyslomis. chanun paniceunt pi. Beje. Plurksniikus arba smarkiai karpyft]s lapus hrri Po1-]. patartina neleisti :rekad iidZi[ti. Pogonater.rs yra 15 .rtyti iin.

kaip l8"C patalpoje.o (Raderm ac h er) v ^r{l!.5 m aukidio. ima plti Saknys.I Radennachera sinica Rhoeo spathacea R6ius J 19 =t I I I = a d \. skydamariai.ugpjirdio m&lesiais trgsti - i prieiirltos ypafu- geljrrinhl numyl6ti- niu. kad tai nei viena. lrgiimos: pj[6io menesiais trgiti kas 3 savalites. Gericusici ougc: Sviesioje. nliis. o Zi€m4 - t82 . balti iiedai issidast? luoto pavidalo paZiedlapiuose . pana-iiq i uosio. TKS 2 ftrba gelill Zeme. mqi: Nuolal drekinti or4 (--> P. flei kita. Jei norite. pa-sirodZius maZiems Zie- . Dougininos3 seklomis arba hgliais. Jos 30 cm ilgio laprl virsus Zatiai ir baltai dryZuotrls. nuolat gerai vEdinamoje.tik uzr. pranintas kambariniu uos1u. ko gero. 43). hiFai. loislymas. voratinklinds erkes. pavasarj auga14 penodinti i dldensi gdliapuodi su T. ligos: Per iil- /iffara' ('Juostuotoji') - tai ziemoj. l. tampa aiikr. ti lauke . taiiau negali p:rknsti rukalq kvapo tudtuojau meta lapus. c&db - Moeo spalhacea paaiedLapiai Iuoto pouic!aIo.jei pet liausjai Zeme laistoma. kambario temperafiros va11de- du.reii4 dtlttul. Vasar4 megsta kuo dragl1e-s- ni or4. tiesioll prie stiebo. kad iis augalas graiiai iakoftlsi. Svelnls.r*sr_d C&B' Tai vienas Radermacheta epakeniia ciga. ddl sa. Jis pavadintas rurghl gamtinirlko Rademacheri. Laikom$ kambaryje neZydi. geriau ji paremti. vasarq siltoje. Pclc ne-s mcs: Isaugtrs ii !!lin- mgpjiiio - viet1o hglio rejus atrodo dennaaheru g lirrt\ Lriky- Tdvyn6: Vidruio Amerika. ii naujesnirl loistymos. veisle. bignonijiniai. visus metus ne veseslldje ieimaz Bignoniaceaa. Taivaris. AnlGdiao Sis augala-s buvo vadilarna-s Stereospcr .rDq augal4 dazniausiai apninka amardi.Laistyti saikiDgai.4rl sixicnrr. deliais varpelio pavidalo iiedris. bet ne sauletoje. m6nesiais Ra- Polorimqs: Liepos Seimt: Connelimceae. Nereiklus.238). bdel ioniatiirlas pataitifla ti. nesrius prireikrrs perso- iydi sieros geltour. ypai graiiai.prie pat jq alies. o apaiia skaisdiai raudona. Rhoeo spathacea vier nteld iios ieimos ' Douginimcs: Solinemis ir viri[niq atialomis bei seklomis (-+ Adrqsai.rtno di- dinti i T Zerng. Kovo kas savait€. ligos: Jei oras per sausas! paruduoja if susiraito lapai. netinka. erdviame gdliapuodyje uZauga iki 1. Vaslr4 zeme hlri bDti nuolat drdgna. Geriousici cugc. zie1nq 15'C patalpoje. ziern4 vo puosniq p[uksniil:rl rugdar maiiau.lovdjoje ir ne saulekaitoje. Savo tdvyndje auga kaip viszalis maLas medelis it l(iti prieiiriros ypclumci: Dairliau purkiti. o liaudyje ddl lapq. Kif kanbarini!l augalrl. kom elininiai. - Kenk6ici. jei reikia. Hidroponiniu b[du augiflti.abiausiai paplitusi Kenk6ioi. Tik birzelio liepos mauesiais. fdryn€: Pietvakrirt Kirija. P. tlgiimos: Laistyti tik minlGhr. jauDIrs augalus kasmeti o se- deliarns. Sviesioje. Rdjus be Ziedq i5 pirmo kiek sausesne. kovo lapq per rumpQ laikq tapgs Zvilgsnio ahodo kaip dracena ar bromelija.

Zalias atzalasl n6') .Rhoicissus capensis Saruevieria trifa-sciata Koplomstis Triiuosl6 sonseviero . plodio Sirdislo1 blizganiiq lapq apadiq dengia rausvi plauL-udiai. bet ir - Kenk6ici.baltai moZuobis la. Lieti saikingai.moit Kasmet persodinti i negilius plaiius indus (ddl diai aukitl. biq liaudyje j4 imta vadinlcislymos. kurie kartais taip smarkiai auga.. Austijoje.visus metus Siltoje (11e veitikdtino aLsparumo.\rrentijaus') vek16 geltoogdliq Zeme. kurie padeda ('Auksini') ' ilver H a ln i i' ('Sidabi. pavasari persodinti i dide-sdus gdliaprrodZius su T. pais Sarsevjerm tui labai [ebe11t smarkiai perliejus. taiiau gerai pakelia ir kambario ir kitos grybi- Kiti prieii!ros ypctutr ifas cid a. Jei per spariiai auga. puikiai tinka neSildomiems Ziemos sodams. stiprius i! stangrius SaloliaPotorinos: visq msirl S - geltonai ir viel ralrl iveikti sausr4.Sonilremis atzalomis arba laprl augilliais.'Goldzn Hahnii' ldislymaJ. Jo 18 cm dai. Siardien tebera labai po Gcriausili auga: saulepuliad greidiausiai ddl toje. pavyzdli. galima apgeneti.leisti Zemei pradziarti.sesn€je kaip l5'C) patalt)t kaip tik ddl Siq savypoje. Nemegsh tiesiogines saules. mat kaplallNris luri sulthgus Sakniagumbius. pavyz- remperafir4. o sumed€j9 ugliai taip pat plaukuoti. balko[us ir galerijas. Kaplamstis yra gajus Seimo: Agalaceae. Beje. I5 70 iinomq Sio augalo rusiq soduose ft kambaryie augllaala Sansevieria rugpjuiio menesiais retsykiais patrtriti gelirl arba kaktusrl tr4somis. )fa slxotelCnis augaodig. Yengti padekle uailikusio r andens stiebius. bet iiuo btdu padaugintos margalap€s nlSys iSleidZia kaidiais lapais. fdYynd3 Kapo zeme (Pie- Dcuginincs: Stiebo arba virsudq auginiais.Kenk6icL ligos: neurl. Oeriousioi cugc: Sviesioje.'! o& Kapla stis a ga itin spariiai. Tdvyn6: Vakanl Afrikos atogr4zos. lrgiincs: ti 'uosves liezuviu".' Laar ent i i' (' l. visuomet sarsevjeros vard4 ji gavo pagal kunigaiKd fon Satr. A ra a\*Etairgiq veislig meto ilgio sta. itin trereiklaus bodo ir tre. diiui. Douginincs: Dalimis. q Afrika). kad suskal- - permirk-u- do gdliapuodZius sansevjenl Ziedai nuostabiai kvapns. 14 dienrl. l1?iinqss l-aistyti saikingai. v ynrr'e diniai. Nebijo kieto varldeirs. pusiau ukmirgoje.jam uZterka vos 5"C . lfli prieii0ros ypclu- Vidurzemio juros kaituosejis sodria Zaluma apraizgo stogiles. gerai vedinamoje (ziem4 6 -10'C) patalpoje.n augandiais iakniastiebirl) su T arba lapaiq yta iemq. todel ja1n rcikalingi tvidi pastoliai. idimaz v i r a c e a e. TKS 2 arba geliq Zerne. Ma. o . I San-\etj eros nepaprastai i Eg ir si zeme benat prazudo augal4l Geguzes rugpjiiio menesiais trpsti kas c&Ek ii Salsevjera i Europq atkel liavo ir buvo pradeta auginti kambaryje dar 1770 metais it' er nt i n gos. todeljis moi: Lapus kuo daitiau atsargiai luplauti. Kovo san jet4 (von S ans ev ier io). ligos: oet drdgmds pertekliaus gali ap kti vorati[klines erkes. agavi- veslus laipiojaltis augalas. Ziemq dar maziau.ui. pusiau irkmingoje. t83 . miltlige nes ligos.

a) EalinM sil- o&6'dh Jl e ra ardoti sa nnonis apriitq lazdq. ligos: Per siltai irper sar.sutind jq pu- lapai 1ta Gericusioi ougo: Sviesioje.rffsairz lapai didesd.lii"tiek dregra.s.yranii4 c&dh Sis dnugiametis augalas leidZia ilgps. bet Zieln. arali- niai. o .1f. kad augalai uZnugq per dideli. turi apie 30 cm ilgio kotus ir atrodo kls- met persodiuti iT. - Atsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagrl.lr vienos. krenta lapri. Apie 60 cm ilgio siilo plonumo palaipq galuose formuojasi ataugos maii nauji l2'C. Seimaz Saxifragaceae.l vien4 geliapuodi patartina sodinti keli{Ls.rZDi. Kovo . laibus. uola-skdliniai. l0 l 8"C patalpoje. tik S ch efJl e r o a r h o r i co I a m:aZesni. Vn-str4 galima laikyti ir lauke. iiemos sode). ligosl Per Kaip aranq ieferai (ScheJlero athoricol. Nemessta tie-siocifles sautes rr ve-lo. Ziemq . tunsiai Zalia su pilki- ialomis Sildomoje dauginimo lysveje. daug. svyranaius lglius.rs / Jei nenorima.lieti visai neSavo tevynejeji auga kaip krumas arba medis. vi. nuo drdgrn€s pertekliaus piiva Saknys. Dcuginimos: Ataugomis. JaLrne-snius augalus uolasekles palaipos dailiai svfa.ruresni ir kaft1is b[na dryZuoti. gerai vddinamoje. Japonija. - i::Y#?. ir nuo gruodZio iki - nr8sajo me- f6vyn6: Taivanis. pusiau frksmingoje.dar maziau. gemi v6dinamoje. baltai ir ramvai lapais. Veisle margais ga iS 'Tricolor' ('Trispalvd') ialiai. senesDir. dryinoqsias ne iemesneje knjp l8"C temperahrroje. Jei temperalllra Zemasne nei skotelds. Seimaz A gtybti virsrlnes. tai laikant puola amaiai. Dcuginimcs: Sdklomis (rugpjnaio re-siais raliaceae. si. Seflero Tdvyn6: Kinija. l(enkdioi. iiem4 maiai iildomoje patrlpoje. Stiebai au- prigyjr sunkiai. kurios daznai jau turi Sakflis. l(enkdioi. pusiau iiksmirgoje.jei stovi ant Zemas naujesr:s. juos - tik esant reikalui. vasaq pasirodo Ziedynai su maiais ivaigZdiikais Ziedais. 4alralslts rusls iiem4 geriau lailcyti vdsiai (12 . Polcrimos: Jei gdliapuodis pa-statytas ar pakrbintas aul(itai. trgiimos: Laistyti saikingai. dabar vartojamas botlrinis pavadirli- t at[:aq. ir kitos lapai yra piGteti. iisuotosios kant v6siau. vesioje. pravartn apkarpyti ir lru- kaip nulakuoti.stri laikant Ziemq puola slldamadai.as iavia si4 s\. Kili prieiiiros ypctu- ndi: Pdreikus vii-saq persodinti igdliq Zemg.nrgpjrrdio Kirmbaryje daZniausiai au.l6'C). plaukuoti. k. Siaure-_s va-sario) arba virlunir1 at- Rytq Australija. o apatind violetinAs spalvos. MarAoji ru5is '1ii- color' turi buti laikoma iviesioje ir iiltoje patalpoje (ne vesiau kaip t5"C). TKS 2 arba Edliq iemg. Nau- Grynos dsies pusiau apvalus sd inktiiki -iol1 uvrDeJa. lai- t84 . f e ra a ct i o phy Il a. loistymcs. lsiiaknijinT ui ga1irna naudoti ir s. Uolasakli vie . Gericusioi cugo: Sviesioje.man.Srxifraga stolonifera Schefflera Usuotoii uolosk6l6 augaldliri.ru purkiti. jos driekiasi paiemiui.:S. kovo rulpjudio menesiais trtriti kas savaitg.m€nesiais trgiti kir-s 14 ginamos dvi nriys: Scftef a r bor i co I a ir Sc h eJn die1rq.s. kad isaugtq veilus kmmelis. tod6l giaZiausiai ahodo pakabinut.l. fias yra Brassaia actiroplyl/a. (pavyzdiiui.nios lfifi prieii[ros ypotumoi: Lrikant iilre$r6je vietoje d. Dygsta ir vais dryZiais.

Vasar4 ka-s 4 savai- iilokq. Nupjauta-s vietas i I ii- priei sodini- m{ kelet4 dienq l(enkdioi. Tdvyn6: viduriemiojnros ka-iuri. f6vyri: Meksika. Kenkdioi. Douginincs: Auginiais arba atskhais lapais. v il<s viniai.tr+iomls. Ziem4 tik karais padr6kinti. pusiau apvaliais md- loislyncs. tadiau ne visa Sio augalo Zeme turi atogrqios. ligos: rei per sausas oftLs - Istisus netus plonqjo [gliq galuose kauna-si smulkis varpos pavidalo lrba dirva.Jclmus cenluus Sedum Viksvomeldis iilokos Vietoje lapt! o&db - plotri tarsi nelio stiebai. vasarq sil- toje. Rudenl iis augalas nunyksta. rausvai apvedZiotais lapeliais. Dauginimos: sdklomis arba kero dalimis (pelso- un. kad Daddkle roolat b[tu iiek tiek vandens.ila. pusiau [kmingoje. puola amami. 43). Gericusioi cugo: Sviesioje. h+iq apnaiu paperteklius pakeiiia augalo iivaizdzl ir lapq spalv4. deugtais atrivaliais rne-siugais lapeliais. ieimrz crass aceae. Morgano iiloko lahai keisti lapa| . karnbaryje auginti pirmiausiai praddta. dirlti i T. ligos: Puvinys ddl drdgme-s pertekliaus.s. lriSimos: Vasar4 laistyti negausiai. sauldtoje.lapor. TKS 2 arba ga1iq Zelng su ketvirtadaliu 600 Sio auAlo rhsirl sieboldii labiau 06gsta ves4. Kiti prieii0ros ypolumoi: Sildomoje g). iiemq vdsioje (5 I0'C) patalpoje. o pavasari vel leidZia [glius. sierollii ruiis kiek plones.Scrtrrr nrorgan ian iio. Tiesiai auga S e dr n n$r o I c I u t t.-# Ii e Si1tuose krd-ftuose. niais. C yp e rc c e ae. itir pahaukliai atrodanti kabaniiuose gdliapuodiiuose. l<\trio lapai sauldje nusidazo raudonai.padZiovinti. Labai plaiiai notna ii Japonijos kilnsi Saldiams atspari Sedarr Kiti prieiiiros ypctumci: Prireikus persodinti i kaktusq iemg. se. ntogr4Zos ir viduti11qs ima dZiiti vGunes. lynai ialiais. trgiimos: Lieti gausiai. Tik ieidlyje vikvaneldzio ngliai istista ir Svelniai nulinksta iernyn. uzauga vos 20 cm auki- smdlio. tes trSti kakhtsrl Pclcrimot: Viksvameldis puikiai tillka augiDti ter.ros palietr. Kovo rupgjuiio mdnesiais kas dvi savaites po truputi pa- trgiti. vandenyje. kurie (kaip ir kitq nrsirD nukinta vos jr. gaudamas pakalkamai Sviesos./u ri kiekviel4 pava$ri persoI tt) . storlapiniai. iiedai. Detnesio: Sis augalas labai jautrus herbicidams. 50 cm ir ilgesni augg dillti pavasari). sedrn sieboklii . visus mehrs iiltoje patalpoje be tiesioginiq saulds spinduliq. mdgsta. buti Gericusici cugo: Sviesioje. Motgaro loislynas. pilkim jo ugliaitarkiai ap.venamoje patalpoje l1uolat drekinti orq (-+ P. Beje.ldunuose arba vaDalens soduose. todel jis itin dailiai atrodo kabandiame g6liapuodyje. Seimo.

lfiti prieiiiros ypclundi: Jaunus augalus kasmet.jei tik neis4la iakrys. tiek iiltoje. las tarpsta net uolq bei dalinart ker4. kurios stebetinai greit i5leidZia iaklis. Balti su raudonais ir geltonais kuokeliais Ziedai sukrauti sk8dio pavidalo Ziedynuose. J I6vynet Pietq Afika. baltasparniai kes. Seimc: Urricdcedc.TKs 2 arba geliq Zem? po gatvio plyteliq. paZemiui basidriekiantis auga- Dcugirimos: Tiesiog sakelemis. rai vadinamoje. tiksliau.prieiokiais. liepi- gurvuoliri (-) P. Sveln s naii spornnni- iiio. turi biiti lt ol'at dregna. Kai kurie (bet oe visi) augalai nuo ziemos vidurio iki pavasario iydi. kad afrikin€ sparmalija iigarina daug dregrne-s. dkleli karpJti jos l. Zydintys medeliai. Ziem4 maziau (jei augala-s laikomas ve-soje). l(enk6ioi. Kas turi kelet4 Sakeliq ii karto.tpdi iSgari- drignis. ligos: Retai. todel jQ pravartu sodhti i Siek tiek di- a I = desni. loistynds.oliniais ngliais iildomoje i$dqimaktisL Kovo rulpjldio mdnesiais trtriti kas 4 savaites. t85 . bet suaug9. ii abiejq pusiq apaugg smulkudiais plaukeliais lapai kabo atrt ilgq koq. Gaudama-s per maiai Sviesos augalas nef3aZiai Kosikoje bei Sardinijoje iis gajus nedidukas. sumedejg"s krima-s. privalo niek:uomet neiidZiiiti. nevedinto oro apniDka vomtiridile. Itin graziai ji atrodo geliapuodyje.cfrikin6 spormonllo na daug . persodiuti i gdliq - jei rei- Kai luneta lapus. bet ne sauletoje. Kenkdioi. lapai luoi nueina ddmemis arbzr kia. Kovo Geriousioi augc: Sviesioje. PeNodinti neverta. lr?iimas: Lieti saikingai. Nebijo Saldio. t ir miltuotieji slqdamariai. dilgdliniai. todel Zem€.I Soleirolia soleirolii Spannannia africana Elksin6 Alrikin6 spornoniio J c@db Tai !traius kambarinis medelis. Taiiau oadekle uZsilikps vanduo taio pat prazhtinlG5t Va-sar4 laistyti daugiau.l5"C) patalpo- je. ii neiydindiq didesui ir tvirtesni. Ziemq iviesioje vietoje ka^s 2 mdnesius. jos iieclai. hiioje a ga eLksine.40).. pusiau uksmhgoje. vqsioje (fiem4 l0 . Dlugininos: Pavasari dauginimo lysv€je. senesnius Zem?. sierq plySiuose tarp Sali. iydi tik budani ta- ioliolcp6. fdvynd: vidurzemio jalros kr. Sodiiti i T.oitarpustary Zemes su iaklimis bei il1do sieneliq pripilti vanden! kaupiandiq molio Seimo. kurioje ji auga. Geriousici cugc: Sviesioje. loistymcs. Minksti ir sveliis tarsi aksomas. nlat. Del boikaus. geZemA. kaip greitai elksine plilta. vdsestdje patalpoje tik Etsykiais sudrdkiiti. arba istista. jei auga per mazame gdliapuodyje. ligos: Meta pus ddl iviesos bei maisto Ji ouga greitai.s erpsai. o@fr' t Silblami.L{t4i. (i' = I I medzia$l t ik1lmo ir del Silumos pertekliaus. ypad jei jis pakabifltas. Ii ugliq su Ziedais papiastai iiauga ke-snesni ir gausiau . Potqrinos: Afrikine sparmanija leugvai apvirsL!. reikalaujantis uemaiai erdvds ir iviesos. tadiau neleisti ir visai i!dziuti. - rugpj[dio mAle- - je patalpoje. tiek ir vdsesfld- siais trg"iti kas savaitg. bet tolygiai. nugeneti iki sumedejr:siq stiebq. - Kiti prieii0ros ypotumoi: Dainiau purkiti. Jei laistoma nevienodai. lrgiimos: Dideli lapai rcdo. Ti ! i ac eae.

.

TKS 2 arba ge- vielu lapu) liq Ze mg su puQla-sdio ar- iildomoje (25'C) daugiri- dribsniais. priklausomai nuo temperun'uos. jau subtendls Singonis - pt@StuLs rijoklis. Siq tadiau dairiausiai pa-sil(enk6ioi. Za- lialapqs iviesioje ir pusiau [kmingoje. daZnai apninpodaphtLlutt jos marka skydamariai. kamba- do tempera$tos vandeniu. trgiimos: Vasarq vandens negaildti.5 geriausia atsargiai. l?8). [sus. senus. f€vyn63 Vietnanas.todel jam reikia tvirtos atramos. frgiimcs: Laistyti milrk<tu. gleiving dirginattdiq meieimc:. dZiagq.'rit1ai Irett . ajeriliruns bldir gus iie- Dcuginimcs: viriiiDiq dzia apsukui Zeliandius mo lysvdje. o& lfiti prieii0ros ypotun!oi: Dazriau purkiti. lapai dantyti. Seimct V itac eae. kovo dio menesiais lfiti prieiiuros ypctunci3 KiekvieDq pavasari h$ti rugpj[krs 14 persodinti I T. visus metus vienodai gausiai. visus metus Siltoje (net Ziem4 lre vesesnaje kaip l8'C) patalpoje. Pclorimca3 Jaud ngliai rudai plauapatineje garetinai trapns. singonis sukauna ialius ba stiebo daliq (privalo dus ryikiai raudonais patureti nors vien4 lap4) auZiedJapiais.1 gd.dauginirno lysvdje. prireikus perco- Tetrasliqt@ steh. Tdvyn6: Pietq Amerika. Vdlesliame amZiuje. giniais iildotnoje (25"C) Yra keletr-s Sio augalo rh.pagaljuos ir galirna aLskirti ii augal4 nuo kai kuriq filodendry ( + P. viriuti. ajeriliai. Nebijo sauso Sildomq kambariq loislyncs. [cislymos. v y ntrre- - diniai. Augdatvirtai priristi pde kopetema geliapuodyje tetrastigliq fia Zydi retai. tisuiaulti5-6m. Tai labai gajus vijokliuis k-rUma-s. Tetastigma priskiriama prie viszaliq lianq. t88 . Augino rnetu trgsti kas savaitg. toje (ne vesesneje k. Megsta draglr4 or4 ir siltq zemg. 1ldje puseje tamsiai Zali.I Syngoniurn Tetra-stigrna voiuieriantun Singonis Tehosligmo d tD = I I I = I J c@6'db Singonio lapai iirnarginti baltais arba sidabriniais dryziais . TKS 2 arba dienq. gaspalviq veisliq daZnai Atsorgiai: Turi od4 ir bi1la paaduotuvdse. neiivaizdiius Iglius apkarpyti. pakankamai iil- Geriousici cugo: Margalape-s ruiys Sviesioje. bet aot tvirtq stiebq. Geriousici cugo: Ne itin iviesioje. per mefus galin- gdliq zemg.Xenk6ici. su-siskirstp po 3 . fi em4 laistyti saikbgai.4raceac. ligos: Jei oras tuiko StngoniuDt per sausa-s.rip l0'C patalpoje). tad juos kuoti. retkardiais uuvalyti dulkes Duo lapq. ypai paumdjus augirnui. Ji lei- Dougininros: Pavasarl ugliais (su maiiausiai viena akute ir dinti iT. ligos: Retai.

t Zemeje. fdvynd3 Pieq Amerika. Del tos savybCs kituose kaituose sian augalui buvo duoti ivairls juokingi pavadinimai. Douginimcs: Visus metus [gliais. 189 . iio Zolinis augalas puikiai llenk6ioi. "Viita su viSdiukais". remq komelinhiai.vien4 gdliapuodi. dinami be arba su motinigiametis 25 . pavyzdZiui: "Nugarinis". Seimaz Saxifragaceae. zydi tik augdaima sirgti.Gericusioi ougc: Margareiklus svyrartis augala-s. kai tik senas lapas patelka ant zemes. Geriau kasmet pasodhti jau- - nus uglius. juolab kadjie prigyja labai leDgvai. lrgiimcs: turi biti dregm. ligos: Ziem4 atrodo kabardiame gdlialaikoma per Siltai kartais puodyje. lapes rriiys bithai iviedailiausiai anodantis kasioje. turoje daZriau ?urkiti. veilus ir ne. ii vieno galo loislymds.atd' ('AuksajuosG') o Trades cant i a b lo s sfe ldiaaa lapai mesingi.niu lapu.30 cm auki. treiimas: smailiais. balldiuose geUapuodziuoblogiausiu atveju . birZelio mdlesiais prasiskleidiia ialiai rudq bei oranZiniq Ziedynq kekes. Veriegata' ('MarguG') lapai iimdgirti kreminemis bei musvomis demdmis.puse. kurie tudtuojau iileidiia ialois. va-sarq lauke ieielyje. pusiau uksmingoje.Zemd turi b[ti nuolat lainais lapeliais. Tr ades cant i a Jlu. l(enk6ioi. "Vaikelis ant keliq". puola amaJai. iiem4 saikingiau. Itin popu.ToLniea rnenziesii Tradescarrtia Tolm6io Trodeskont6 c@ ToLnija Ggsta gerai NAdinanns ir vesias patalpas. savo tevynajer geguzes Lapas su jaunu augaleliu. uolaskdliniai. [ors retai. Zal i alap c@6'# i Trad es c anti a ftunti&txs is. jaunq augalq vir. Apskabyti gemi vEdinemoje patalPoJe. Persodinti rereikia. raudona apadia. bet lle sauletoje. TKS 2 arba geliq Zeme).drdgDa. Tai itin gajus. Kovo rugpjldio mene. sis'Variegata' labai i:i i Trodescanlia aIbirqora. ligos: Kartais. betjei Ziemq lailiarios yra jos veisle-s koma vesiai. Veisles gelsvai dryZuotais lapais. bet iemd lliti prieiitros ypctunoi: Persodinti Dereikia. kambarines geles augimsiltoje.siais trgsti kas 14 dienq. Ii jrl ilgainiui iiauga mafi augaliukai. maiais. . Gericusioi qugo: Sviesioje.t.avi'atd' ('Baltajuostd') sidabriniais dryiiais iStrispalviais bei 'zlareo dienq. "Jauilankdlase j isai stkrauna patariama iaikyti visioje (5 . Kovo rulpjufordo sidabrind') bei 'lf aio mene-siais trtrsti kas 14 . mas rctiiraliai gamtoje. Ii 60 rusiq kaip siau iksmingoje vietoje. bet istabus augalas: ir iirdies formos plaukuotq lapq visimo pumpurus. laistyti visai 'Roc. ieimaz. Vasar4 lieti gausiai. Kili prieii[ros ypctumargiitais Iapais ir 'iriicomci3 Kambado temperalor' ('Trispalve') .vor.apaiioje). ii kito . geriausiai kiekvienq pevasil4 lrbc vssJrq pasooulu jaulus augalelius (i T. kurie loriai leidZia ialoris ir va[de[y- T6vyn6: Siaudnd Ramiojo vandenyno pakmnG. Dcuginincs: Jaunaisaugaldliais (+ nuotrauka nyste senatvdje" arba Lruie i Zemg so"TukstanG motinq". Dau.l's Silr"r' (' Roknedaug.l i nen' ' je. C o n m e I i nace a e. Tai ne tik puoSnus. Ziem4 kiek vesesmos iios: ndje (bet fle Zemiau 10"C) c Trades cant ia a lb iflara sausoje patalpoje. [oislymcs.iiures ir visqjq pluoit4 pa-sodiiti i pana.apva.l0'C) vietoje.

peNodinti i T. TKS 2 arba gdliq zem9. Alsorgici: Lapq kaitai bei smaigaliai aitrus (ypai Y cca aloifolia) ti.visai nedaug. lfiti prieii0ros ypotulttoi3 Jei rcikia. patalpoje . . Pclcrimos! Per auKtai isa[gusias jukas pavasa4 galima norimoje vietoje patrumpinti. ieimaz Ag av ace ae. galima nejuokais susiZeis- - Scul6s voikss Akj traukia veilus htcca aloifuIia laprl htokitdi. loislyncs. sauldtoje terasoje). ga- balais arba doninemis at- Kenk6ioi. againiai.saikingai. iiemS priklausomai ouo temperatuios . Gericusici ougo: Labai aviesioje ir sauletoje. Dcuginincs: Zalomis. ilgr. Ziem4 megsta vqs4 (5 .irl gyventoja. lrgiinas: Vasarq lauke lieti gausiai. Beje.t (50 -100 cm). ligos: Ztemq laikant per Siltai arba kai trulsta Sviesos. Saknr. tmukiarti aki tankiais pilkai zaliq. l6vyn6! Meksika. ima blaCti lapai.10'C). kieq ir smailiq laprl kuokitais. nols geIai pakelia ir kambario Silumq. apatiniai lapai apmirsta ir laenta nuolat faip susidaro aukstas plikas kamienas. tik ieuzmirSkite pjivio vietos pabarstyti mediio anglies milteliais. Kovo nrlpjndio mdnesiais tl$<ti kas 3 savaites. vasarq siltoje aplinkoje (mieliausiai lanke.Yucca Juko #@tu Yucca aloifolia rto se'dg laikq yra mdgstama didefi q geliapuodi. Vidurio t Siaures Amerika.

k*tip teigia jos zebrina alrodo dar graiiau. 143).alas. ne vesiau kaip l2'C. daiuai naudojama apZeldinti geliq vit'inq arba Ziemos sodrl lysves. Visos tlys Ziiomos rflSys auginamos kambaryje. 189) gimintitd. bet ne saulCtoje vier toje. T€vyn6: Kolumbia. oiltil f..puihs svyr. () iiltai. Beie populiariausia yra dryZuota v eisld' Quair i co lor' (' Kearspalv e' ). apaugg l(enk6ioi. Ziem4 lieti saikinsai.m' mg. l6vyni: vidwio Amerika. Alsotgiaiz /jrde.' Meg$a visus metus biiti pesodiati i T Ze I9l . tai pradeda leisti a5. lrgiimcs: Lieti saikilgai. Be to. Ze br i na Kili prieiiiros ypotu- nci: Pavasari peFodinti T. auginamq kambaryje. hgiirnos! Kovo siais iiek rugsejo mdnearri bfiti nuolat tiek dregna. ballc{vi.ultis . - botarinis pavadini- ('Didingoji'). Dcuginincs: Snkriastiebiq dalimis. nebijo sauso oro. sumaiiyt4 su smeliu arba putpl.iios spalvos nublunka. Tr$ti iend par. Senesni augalai sukrauna ajeriniams bfiding4 Ziedln4 sr balhr papedlapiu. luisfynos. TKS 2 arba gdlirl iemg. Loislymcs.Lsiio dribsriais.Xalthosorna lindetii Zebi:na lindeno ksonlosomo Zebrino Ksantosottos lapai o@ - reto &roZio. drdlrra dirva . bet daug geriau kas' met pasodintijaunus augalus.lugalas.la = 5h! augalui praZ[tirga ialta.uliiuose geliapuodiiuose. Daddkle uisilihrsi vandenl nedelsiant ii- komelininiai. lpad veisld' M agn ift cr. Geriousioi ougc: Visus metus pusiau paunlctr€je arba Seddlyje. Tamsiose patalpcc gra. ligos: Jei ora-s per sausas. Kaip ir jos giminaiG alokazija (-) P. pasizymi retai. Kabaniiane gdliapuod e c@ Tai artima tradeskantes P. persodiuant. Zehrina pen&tLa. kovo rugpjndio me]resiais rgsti kas 14 dienq. iti1r graziai atrodaltis kab. Scimaz commelinaceae. i Seimaz Arace ae.?ii turi odq bei gleiving dhgiftrlrdiq neiZiagrl.rii De tokia t api ir neturi dryziq.ifi pdeiiiros ypctu!rdi: SiaE augalui feikalilga tret 70% oro dregl3e. FIliudiats. Rediau pasitaikanti yta Ze br hw ! o ccr.juos apdrka bakerijos bei grybeliai. Prigyj:r tik iildomoje daugirimo lysvdje. ksantosoma laikoroa vienu iS puoSniausiq lapiniq augalq. puola voratinklirle-s erkds. mas (lotyniskai pcndr. ajeinia.20'C) oe.pr.gumbai tudtuojau ima p[ti. ligos: Retai. Geriousici ougo: Sviesioje. taaiau kitos ruiys ir veisles tokiomis savybdmis Douginimos: Ugliais. Xanthosona nusvirusi) . &ignamg Siitame (18 . kurie ir vandelyje lengvai iileidzia Salqds.Kd metus arba lqs d ejus. kas 14 dienq. Smagiausiai Itsadosoma jaudiasi uidarame gCtq lange arta &egname Siltame SilbamyJe' Kenkdici. Kadangi auga it keroja labai greitai. Jos lapai minkiti./osa rir-iis. Vandens ir tr+\q perteklius blogai veikia lapq spalvq.

Ziem4 laikart per iiltai ir per sausai gali uZpulti vorati|klines erkes D!ugiq!: loilsislu1kiai. Vos palietusjie bemat susiglaudZia. imonfr0s orbo keisti lopinioi ougoloi. vesios. l. saulaiariniai Tsr vvne: Karoiina (JAV) Geriausiai augil. Geriausiai auga: Vasar4 la_ bai sviesioje ir siltoje. Sirdiiki arba inkstiiki rySkiai Zali Sio augalo lapai laikosi ant metro il$rmo iglirl. nemo$i cteiviai ii Tolimgirp Rylq. uesioj". nuo birielio iki ruderrs galimr laikyti lauke.rrlrui itirimuplet r privirsiLuni Testrr ditnria elcphantipcs n3z1i kuo skirisi :ilno Tesndinat itL sllvali. Sis augalas labai jaufus ir retri kada namuose ilgiau iisilaiko Jam reikia dregnos. tr9si11ari Silumoje lieti daug.ioj". iiem4 . ber ne ialtesleje kaip 5"C patalpoje. J CD Reiiou Apie nletro auk(dio gelton. Jei iilta vasaru. F H positoikonlyr. Lrrriq galai pafl.lstus.Ls. Dauqinimas: Sakel6mis arba lapq dalin-ris. varpiniai. Zali. ziemq 5l0'C teDpera$roje.Ls.Vcisle tuip pavadbtta dil ialiai tuotds).d.maZiau.stuoto sticbo (lotJ- Bontbuso vulgaris 'Striqta'. ikishs iZe- r3 J I m9. Kiti priezifiros ypatumai: Kjekvienil pava-sari persodhti i T zemg. Tdvyrrd: Atogr4zos. isiiaknijgs ir iileidg-s vis4 ].vdsesueje. trgiirnrs: Nuolat lieti lnidcitu vaDdelutl ir laikyti drdgrai (pelkiq gyventoja-sl) Tik vasar4 rebykiais Po truputi Patr9iti. slTotele. vesoje .I I I = I Barnbusa vulgaris'Striata' Dionaea muscipula Bombukos Joulrusis nusekoulos Mazas.:t. Ziemq iviesros pataipos. g"rai vddharnoje patalpoje.6 ctn) jo karnienas atrodo nupjaut. v6l i5 nouio alrosti Seina: Gran ineae.Lius i sp. tuituojau iipiltil Vasar4 trpiti kas 3 savaites.s fonnos vabzdZiaedis augalas pailgais lapais. Testrr d inari a Iesludinoriio taipiojantis pusiaukrlmis. Vasar4 laikyti lauke. Seina: D roseraceae.1uns- 192 .aistvmas. niikni stria tus -. ju.tpet l vsiliq irgliq. Laistymas. Sii. Uisilihrsi vandeni ii padeklo 4 seni poiistomi.. storirs (skersnuo 2 ..ri dryZuotirs. Pastab:r: Tinka augirrti hidropolliniu bildu. Kjti prieziaros ypatumri : Kiel-vietuis rnetris persodiDti i irrd4 sr durpdmis. k:utiam vietoje iDr:l\ttl LiftrNu stjebu i(errl]J kietj. <umedd- j9 gr.

graZiai Sakohtsi. Laistvmas.s: Laistyti gausiai.o cirrifornis. Labai atsParus. trgsimas: l-aistyti retsykiais.raudo11a. 2eme_je. Kiti prieZiuros ypanunai. Geriausiai augai Visus metus Sviesioje arba pusiau uksmingoje. lelijiniai.lzj aceae. Laistymas. pava-sari persodinti.a: C omposit ae. gal metro ilgumo ugliais. labai nemegsta tiesiogines saule. Perilepta dyeriana Perilefia ga14 smaildjandiais. kadjie bntq veslfls. tresimas: Siems augalams vasar4 reikia poilsio. kas 4 savaites po truputi patrgsri.trg<ima. Daugitimas: Pavas"ri kero dalimis. P+gisiga$ P*iau sumeddjusla$ ugua6. Rudeni ir Ziem4 irgi geriau neperlieti. Jrl virsutine pus€ kole ligi kradhl yra metalinio su vjoletiriais atsvaitajs atspalvio. r . Laistvmas. vasar4 po ttuputi trpsti kas 14 dienq. Geriausiai auga: Sviesioje. Geriausiai auga: Sauletoje ir Siltoje (Zia4 10 -12"C) patalpoje. Seima: A cant h aceae. kovo . Seimat Lil iaceae. T. Senecio surilkami srlrantys herretruts augalai. taigi tuo metu beveik nelaistytl. Jis labai rlereiklus. Per ilgas ataugas pahumpinti. o apaiia . Geriausiai auga: Sviesioje. dauginimas: Kadangi perilepta greitai auga Ophiopogon jabural llgolop6 gywrborzd6 Viszalis augalas Zaliais arba gelrorai dryZuotais lapais (veislt ' Variegatus') ir baltais bei violetioiais iiedais.J Dau!:rirar: \ulauinrs lgiius prdZo! je ka:'.s ir sauso oro. esant sausam. tresimas: Saikingai lieti milkitu Zolinis knrmas elipsiikais. flrgpjuiio m6resi. Settr. gra:djatiediiai. Ziema laikant vdsesneje patalpoje. dregnoje ir Siltoje patalpoje (iemq ne v6sesneje kaip 16'C).o Senec. irjos jauni augalai biina gaZiq spalnl. sauldtoje.rugpjuiio mdnesiais XiJ Frietinros )patumair Prireikus pava-rE:i persodind getapuodil neaukita. iiem4 ir laikant vdsoje . Ziemq vdsesnd- je patalpoje. Patalpos temperatira gali wyruoti nuo 5 iki 20oC. Kovo . Sliauziantis augalas. plonais. Tevvlle: Pietrl Buddleja indica Afrika. Siltoje (visus metus ne maZiau 18"C) patalpoje. ivilganiiais tarnsialiais lapais.tdicans . persodinti i kaktusrl ZemF su putplasdio ddbsniais arba kitomis korytomis medZiagomis. pavasari reikia apkarpyti iglius. bet retai kasji augha. vatdeniu. Kiti prieziauos vpatumai: Jei reikia. Geriausiai auga: Visus metls Sviesioje. vasar4 kart4 per m&esi patrySti. Tdryng-Madagaskaras. budl6jiniai. akandliai.isrj/mas. Daugilimas: Seklomis ir rlgliais (sutr- Budl6io Tai viszalis krimas apvaliai karpytais tamsiai zaliais lapais. [FSti kas 14 dieDr]. Tdvyrq Japonija. bgsimas: Visus metus lieti vienodai ddgnai. ant kuriq lyg perlai alt viflutes rikiuojasi Zimio fonnos mesingi lapai. TevyqBirma. Senecio rowleyanus Korolin6 iil6 Seima: Budd. Apgendjus iiglius ir nupurdius senas iemes kiekvienais metais pesodhti i T z"nP. cinamonu kvepianiiais Ziedais. hi : .Se]llna: Discoreaceae.uljp pat ne per daZniarijiai t93 . i Pll-ba: 2 dienas lei-rti Lslrrlorlti smilingo- Panajiai pri2iarimi atc}J. pries iileidziant daiglls. Sildomam orui purkSti.spalio menesiais ttsti kas savait€. Zydi pava-sarl maiais. kurie Siltoje dauginimosi lysvdje greitai iileidiia iaknis. laistyti maZiau. Senecio r.ur i kakusq Zemg. vasarq Siltoje. i kul).a: g4liPietvakariq Afrika. Kiti p ezjnros ypatumai: Jei reikia. Jaunus augalus reikia vien4 arba du kartus apgen6ti. lrisfymas. Kiti prieiiuros vpatulsai.Siek tiek maZiau. pusiau ulsmingoje vietoje. laikyti beveik sausai.

niSko ougoloi. kiQ . . . o dor treiir. fie m6gslo dr6gnq org pusiou ir nuolor iiek tiek dr6gnqiemg.korpyti or ponoiiis i ploniousirl n6rinirp skoros. poporiiq lopoi lyg0s.Vienr.stondus ir blizgontys loryfum nelolinioi. Dougolis poporiig . loiiou visi be golo groius ir grokiiioi suyronlys veilionis v6duokl6nis.

Jei augalas jaudiasi gerai. no ir iilto pagrindo (pavyztliitri. birios krlvelFs arba ploni brukineliai. kurietns swijungus iiauga jauuas papardiuka-s. taigi 5ie seuoliai dauginasi kitaip nei iiediliai augalai. papartainiq (Filicopsi- &) klases augalus. apsilankgs drEgname atogrezq miSko . punr-s ir maistingas. Savaime suprantama. Anglijoje Viktorijos laikrl imones i4iF mdgo papardius. Negana to. pjautuviSkasis cirtomis bei pladiaragis. jie kyla vienas paskui kit4. stangrus kaip oda arba gleZni ir trapts. tad jas gali iiueiioti vdja-s. tikras kosmopolitas Siandien botanikam-s Zinomos apie 2OO Seimg ir 900O riSiq papartainiq.tuotuet jie jausis kaip namuose. Motila garnta pirma suk-urd juos. Papardiai veii ir viduti- fontaDai atgaivina pavargusi keliaunink4 savo gyrTbes versmc. Taip prie5 ger4 Simhaed rai6 vienas botanikas. ir giliame ieidlyje.rs laskeliai. Pluduriuojantys papardiai (Salthria) aptraukia vandenis Pietq Afrikoje tcip tankiai. Jg gal6jai panatyti kone kiekvienoje svetaindje. o ilgainiui. kaip irjo protdviai. Sporos iisid6sto apatineje suaugusig lapq pus6je ir atrodo kaip smullcl. plunksni3ki. Tad jie auga. ir ahodo lyg pamaZu.kartais net mediiai ir krumai. Dar ir Siandien papariiai bene ndgstamiausi lapiniai augalai. paludariume arba Siltnamvie.tikoje papardiq karalysteje. iitaip susult4jaunqji lap4 ne taip lengvai apgrauiia Zv€rys. dainiausiqi dideliry medii6 galima priri|ti prie medZio iievds gabalry . puvenq apstus dirvozemis. ten pasis6ja ir auga kiti augalai . kurie savo tdwnije at4ga ant kilry ougal4. - t95 . ir atoBrqzq miS. 2. ramiai sau Zaliuojantis ant Jusq palanges. kuose. Pom6ginkite prisininli.jg savyb6s ir groZis tiek saviti. kadjie galCtq taryti nuolat drCgname ore bei dirvoiemyje. kad jais uet galima vaikSiioti. kad apiejuos stadiai bOtina kalbCti atskirai. praimatnaus restorano ar vie5buiio sal6je. Praeit4 tsimtmeti buvo itin iavimasi Siais Gties puikiais augalais. t ryriikus Papariirts. nes savo kupliomis di<liiul€mis lapq v6duokl€rnis iigarina daug vandens. Ant dr€g- - ilg*. tarp aukitq senq medZiq. bet atkakliai i viriq keliami maZudiai susukti kurniteliai. parduotuvdje. Jie gaf bnti Sviesiai arba tarnsiai Zali. daugelis papardiq nemdgsta purikimo. Paparniai neZydi. kurioje or4 jiems drekinti reikia kitaip. ir skleidZiasi vis naujos lapq v6duokl6s. i3 padios Serdies. Ne itin lepi ir apskitalape pel6ja. sios sporos yra srnulkios lyg pudra. Beje. privalu rruolat laistfi minkitu drungnu vandeniu ir Ziureti. Daugurnos rGiq lapai yra daugiau ar maZiau ploni. kad i5 ketaus ir stiklo gamindavo jiems puotsnias vitrinas.iem6je) susidaro pinnilis Zelnuo. o tai reiikia. padios notuS6les gamtc su meile nunertais lapg raltais.40O milijonq metq. ant saules nutviekstq uolrl ir Iret vandens pavtiiuje. kuri pagal jo prigimt[ privalu patalpinti i kite botanikos sLariq. Taigi tolimesniuose puslapiuose rasite apraayhls kamba- si liulini kalnIriiti isitlise platione atogrqhy ruediio tarpLia$e. pakendia sau-s4 or4. o tik pa-skui iirado Ziedus. yra tikras "dinozaura-s " augalq pasaulyje? Jo giminei apie 250 . ir pusiau paunksneje. paplitusiq visame moteriilor^s dauginimosi organus. Jie daugina-si panaiiai kaip grybai . vesos. kad oras taip pat butq itin dregna-s. pav y zdiiui. Jie nemegsta tiesioginiq saulds spinduliq. jie nepriHauso tobulesni{ bei modernesnig iiediniq augal4 uoje ir iiltoje geliq vitrinoje.yg taok-us skCdiai nuo saules ar kuplios v6duokliq puoklGs sie dosnia Zemds sodra tryk5tartys ialumos pa-saulyje. ialtos iemds ir sausros. Jie patys. nes jq lapus nuo perdZilvimo apsaugo vaikinis sluoksnis. leidiia pails6ti akims ir clZiugina Sirdi m!slingais. drdg- prieiasdiq: 1 Skirtingai nuo kitrl kambariniq augalq. Priuoku- Bendri poporiig prieiiwos bruoioi Daugelis karnbadniq papardiq yra Siltq kra-itq giriq gyventojai. nors jq amiius ir ndra labai rrio klirnato juostq. kad jiems labiausiai patilka drdgnas. betjis maiai tepasikeite. JLs turi rinius papardius. terariune. Sioje knygoje jie buvo suraili i atskir4 skyriq ii esmes ddl dviejq StardZial apes nr-iys. tod€l Zemg. telr rerasite i papardius panaiaus ciko (Cycns). nes nuo seno yra pmtusi prie sarlsringq vietovir+. Nauji lapai randasi i3 augalo vidurio.sporomis. iiemos sode.jq kilirnui sustor6jrLs. vadinarnas polaiikiu. kq iino- le opie poporti Ar Zinote. Irs. sidabriniai. pilki arba rausvi. Bet daugelis kitq kambariniq papardiq geriau-siai jaudiasi vonioje. klasei. kad papadis.

maZiau. darinai purkiti. Labiausiai paplitusios ytu Adiantun raddialant po truputi trpsti. drunguu vande- tiu. geriau skystomis r. dregnoje.rr rusitl nepakendia uei sauso Sildomq patalpq oro. o@ rugpjudio aristata nebijo sauso iildal L! pata. Gali. visq pirma Amerika. Jei Saknys gauta nors kart4 isdzinti. - loislymos. Ziem4 ne vqsesndje kaip l2'C.4 r/idrur. dainiau pu*i- Kili pr'riiuros ypotuJei ziemoja iiltai. Dcuginimts: Dalirnis arba sporomis paiildytoje dauginirno lysvdje Q2 . Siltoje pagausiau.jei per iiltai iI pei sausai Zietnoja. Art vieno stiebo bfina po dvi ir net lqislynos.s pat gali asitikti ir ddl per ialtos Zehds arba kieto vandens. pasidenggs ilgais. lrgiimcs: Zemd visus metus privalo Australija. ligos: oet iviasos stokos Drinkiteja stiebai.s bei skydarna- rai vddinamoje. iiltoje patalpoje. Adijantui chamkerin- prideti durpiq). riai. Dougininos: sporomis 24 .'Fragrartissi. bnti dregna. Polifl ez jja.24'C). Sis papartis veSa arrt kitq augalq. be saulds. suserga suodlige. Vasar4 galima isnesti i lauka. Naujoji Zelandija. dazniausiai art medziq kamierq. dreguoje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip 20'C) patalpoje. Poslobo: Jautrus cheminians vabzdiiq naikinimo preparatams.l!arl' ('Kvapdausiasis') '$ba' Fritz L h' ir Kiti prieiiiros ypotunoiS Bnthai drekiflti or4 cm ilgio. l(enk6ioi. Ta. ttkrapapartifliai. petsodinti i ba TKS P ar- I Zemg. jo veislas'f)ecorrnt' ('Puosnusis'). tad kambaryje auginamos tiktari nedauge- Adiantas krap s ir itin iwLnus. iliauiiantis. pusiau nksmhgoje be tiesiogines saulds vietoje. ivynais.na clanniastiebio dalirnis. (r P. noi: ('Fricas Lutas') bei tu ldiaa- ti (ypai kai butas iildomas). kovo rug)jfrdio menesiais ka-s savaitg po tnrputipa- talpoje melle-siais kas 2 savaites po trisjq plurksms. ge- ft Arachniodcs arisratd. pava-sari. ypai jos veisld ' Vari egatuhr' (' Mar E\ttis'). nei skersvajq. adi- jantidai. ginti ir atZalomis. 43).sar! persodinti i P arba TKS I Zeme (i labiau patr?St4 teixenntr. t96 . A di antace ae. ieimoi. tabiausiai pzrplihrsios iios genties riiys ym Arachniodes adi anti- jei reikia. lrfiirflos: Lieti viefl minKtu ir dnugru vandeniu. I6Wn6: Pietq Amerika. augalas Zu- val Kovo Sis kiimu augantis papartis turi stargrius talryfum odidus lapus.26"C Zemdje (sdjos indus zu drcgromis dutp6mis pastatyti po lapq veduoklemjs) arba kero dalirnis. raudonai rudais - - trtriti. Geriousioi lugc: Sviesioje.l.P4 ol Visos 200 minkitu. Geriousioi ougo: Pusiau par. ligos: Perlieta-s nebeisleidzia ataugtl. Lieti vie11 beleidiia atzahl.urksrdj e. Nebijo sauso Sildomll patalpq oro ieimtz A sp i & a c e a e. k1ros kartais uzauga net 70 vdsesndje - lis. fornis gi ploni ir stard[s kaip viela. didesrius augalus pava. puola voratinklines erke. ir Sak- l(enk6ici. knio veislas'Sc tullt Roseunt' ('Rozir s skyda-s') lapai smulkir-s ir rozirle. Tdvyn6: Atogrqil ialys. nes kitaip ne- Vidurio ir Pietq Amerika.liomis.I Adialtum Anchuiodes Adiiontos I I E a E o&n'dk .s spalvos. Jo Sakniastieb is yra storas. tamsrudziai alba juodi stiebai. o vitrinoje ardar geriau ba uidarame galiq lange..

lpus su talnloislymas..: kal- jasi rugti. \'anl tltL l]1e.s. Jei reikia.::a-{1ril aplinka.. g\ sh per viduri.: :.s a Kenk6ic'r.nnblry auginamq labiausiai plplitLrsi Nepurkiti.l skersvejq ir irltos dirvos. l(enk6io'r.:cc. TKS 2 arb:r geliq Zerrg.arrr' ( Grrba. lrgiimos. :a:as kxrrrbarinAs veis- drdlgia.rrrrJrrTJ artrnla r. TaYyne: lr:--::: .:. buti. /J/ecl augiDti fdvyni: Pietq Amerika. Lrzdilrd .: kaip brornelija..:. ig prot6virp gimluosiuose miikuose: ieiman lsLechnaceae. jei ora-s per sauvrs.l lnetq vaMrQ persodilttj i T.:r"nite-s (ls?1e -. phurksnii\ Xili prieiiiros ypclu- lapq veduokldmis.. ligos: Prastai v6dirr. -::::::_:.::.::.riltes priemone.:.r-. liiZi{lius l. rliui sufonnuoja {al metro ilgio. gali uZpulti 11ematod. ino: :. tilkr l-: :. Pcldtinos: Rulis nar? slri( z?r/ iihcs. LaZeme tud bliti nuolxt Tai vieuas puoiniaLrsirl ::prrtis kambaririu p:rpzrriiq praimat[iornis didZiu]enis t ZrliL1 1lesiais trgiti po truFuti kas 2 savzrites.: \::sureDkaliexrus ::::::. vasar4 dazltiau..rnge ialta.-::. Nuo ISlechnun gihbttnt -l t^l ..-. rrors kaj .--i. uuksmeriniai. 43).i' . treiimos: . p:rvasari persodinti P Zern? srr pLrtplasdio dnrrllru vandeniu. 3<riolsioi quga: P:ri.Zemds. Ba- lturdiio '197 ._ :: -a\ : .Aspleinirun nidu-s Bleclurum Lizdin6 kolnorut6 Unksmen6 (t* Liadin(:s kalndnitts la\! skrotela Btr tarsi pihu|ilis.. ilgai- naii i -: .:rr. dribsniais. Daugiru Silumos ir itiu drdguo oro reikia B iiems puikiems ougolqms luli br)ti toks. i ganrtoje uZaugina betacljei pal. ir . .ri.riis. pusiau irksmiDgoje dideliuose induose bei lai- kyti Seselhgose terasose ir balkonuose. Laistyti mhkitu k nba- do temperatiLtos va[denju. : :.r :. .ln1 t <!te tl Sis senllju o& nlsiai sutik dkis atitra Rtt.. Dirvoiemis :-:.rtalpoje. m- duoja laprl lgastlli.rzr:. daZniausirri jkyp:ri auganti ispuding. p:rvasari ir vasarq k:rd4 per savairp iiek riek patreiti. Saltas dirvozelnis jei per liau- Naujoji Kaledonija.:-::a kuLnirute l. geriau drekinti or4 (-) P.rnose patalpose puola skydamariai. taii:ru ne vesesnirme llei l3'C ore.43). !e i.l Srrkiri. laistyti minkiru.i:ucse autaniios )r. bakterines ligos. - Ziem4 reiiau. ligos: Jei per Salta $arui lapai buna rudai raudonos spalvos) ir IJlechnun iltoarei. ir per sarrsas orat. trpnitika vorartirklines erkes.-{raZu (nerisesrrqjc-kaip I81c) p.::k merro ilgunro plaiius Da paklotip:Fildq.rpLlskroteles : .rstiebi.:. be to. Geriousioi ougc: Sviesioje. lengvos.r. -. l-rlbai nelnegit l tarpdamas natura. . vesesnds uZ ot+. Kas por4 lech n ut n h ra-si I ien. i:-- Potorimos3 Jokiu budu rrepurkikite lizdines kaln.25'C) arba kero dalirnis.htunt gibbttr '.irr{ iildomrl patrl- moi: Sildornose prrrlpodailliau purkiti n1i[Li- ya IJLc. drclgnos. Labai nemegst. :. purus ir opslus Puven{.i l. koip tu viurdeniu arba drekinti or4 (--) P.\. . rxa Asl) |?n iu t idtts Dcuginimos: Spororris paijldytoje daugin jrrlo lysveje (20 .irlelis neZino. i..: S:. Ii k. leberinai llerai pa- Kiti prieiiuros ypotuse : kalrranlte. suteikiariia lapans bliz-qesi iij aucal||s jos nepa- loistymos.::. Douginimos: Sporomis iiltoje daugiuimo lysvdje. Ze les misku langeje. ..r:i.:iaijara patinka iilt:r :: . D. bet Zema rugpjrtiio m6- niekad neturi iidziuti..

smrlhis ir plunksniski. gerai vddinamoje patalpoje. Irdi- ja. jei tik patalpos oras pakankamai dregnas ( in iaknis. D aval t i ace ae. Ziem4 ne Siltesleje kaip 10 . Yra dat vielra Sio puoinaus augalo prieZiuros gudrybd. du.rugpj[iio mdnesiais priklausomai 198 . ieimtz Aps idiaceae.to.14'C temperatnroje. siam augahd tinka plok<ti. valijiniai. skrtas epifitams (galima llusipirkti parduotuvdse). Subrendosios sporos nukelta ijq ir sudygsta. Sausa- Loistytnos. bet ne sauletoje. todel ir kambaryje geriausiai jausis priri5tas prie kokio kamieto arba loislymcs. nci: snulhrs.lr vienos.dllia nariesii itin dailiai atrodo kabantia puot\. Per siltoje siei Zali. drungno vandens. pakendiantis v6sias patalpas bei Ziemos sodus ir visiSkq paulksng. Labiausiai paplitt:si veisl€ vadinasi 'Rocfifordianun' ir yra panaii i rapipalmg. ir kisiau kaip 18"C. Polorimos: ItiD patraukli yrair Clrtal camoti 4dllrt nrsls (lapal panasus ipah[ts Caryota mitis veduokl9 (-+ P. lau Ziemos Svelresnes.a- l(enk6ici. 43). itit't !ia hulIatair Datallio drdEroje patalpoje. gemi apklotas egliiaKais ir senais Kiti prieii0ros yputuDazlliau purkiti ir. Jos lapai tamsiai Za1i.d) ir tr$ti kas 4 savaites. Nuo geguies vidurio Eali vasaroti lauke. Da\. ligos: me Sildonq patalprl ore Tritryni: Kalanl salos. Vanduo ganrodamas ddkins orE. Tdvytlds Rytrt Azrja. - + P. hriie gana gieit isleidZia riglius dregname ir iiltame srndlio bei durpirl misinyje.dralfa nrsiq laGeriousici ougc: S"iebiausiai paplitusios Daval. o&6= tos lapai ne per tamsiau- Tai atsparus ir nereiklus augalas. stand[s lyg odiniai lalapais.I Cyrtomium falcatum Davallia PioutuviSkosis cidomis Dcvoliio IJ I E 4 L PjaunL'iskojo cirtol|io lapai blizga tarsi lakuoti. dalltyti. tik- Iapapafihiai.sioje. vasar4 kas 2 savaites ideti Siek tlek trq. vietoje gali apnikti skydamariai. Geriousiai ougo: Sviesioje paunksndje. rc gelia- o@8 dh nuo aplillkos tempelafiros lieti saikingai arba gausiai (kartais panardirti i vande. o sulkdamasis pro gdliapuopapariio dzio sieneles ivalldeni purkfti augal4. ligos: netai.sq iieves gabalo itin dr€glame g€liq lauge. aplinka skydamariai.je. Kraituose. kambario tempeEh'lros vande- i\eimo/. Zinoma. gali ret Ziemo- 40 . Siek tiek panasus i builio. 49191 arariesil. trgiimas: Laistyti mir*stu. Gamtoje sis papartis auga ant medziq. smulkiai dantyti Dcuginimos: Kero dalimis arba sporomis. jei rcikia. trgiimos: Nuolat lieti minKnr kambario tempemtaaos vafl deniu (Sakriastiebiai niekad neturi jsdZind). vdsioje. pavasari persodinti iTKS l arba P Zemg. 20?)). Bala0dzio . negihrs geliapuodZiai ir iernes miiinys. C. ir per sausoje nci! Daidau purkti. Dcuginincs: Sporornis arba Salcriastiebiq gabalais. Jo md4 arba sidabro spalvos plaukuot4 Sakniastiebi galima apriiti aplink molinl gdliapuodi. IS ti lauke. Tuomet pripilti tq gdliapuodi mink. Pietq Afrika. Jo pai graZiai blizga tarsi polimoti. irj o ru- Kili prieiiriros ypclu- ir plunhdski. Beje. Sdjos indq su dregnomis durpdmis pastatyti po laprl vdduokle. kurio skylutd apaiioje yra uzkish. Kenk6ioi.

ligos: Jei oras Per srrrsiN.ki[I.:: i. il1y laikyti : .i.l (+ P.. bel. iisiauglna lahai ilgus lapus. : :' : . Dcuginimcs: Sporornis 20'C Zeureje arba kero da1imis. Seimot Dcnnsr uetlt iaceae. Douginimcs: Sporornis siaug.iirlr L. gali upnikti skydarn. tik- vrN sakllims ir estDt srlrsan onri suglemba vedriokles.-:::.irtis uZsiaullina puses metro aukiaio -:. Sxkuiastiebis kajp ir davxlijos ( ) P.::::s Ziemil llali. Tdvyne: Atogqzos. to deL ) Ctuntoje iis keisurs ir idoprp. Sipapanj dar priei 100 metrl pinr4syk apra- siais krs ul savaites po hr- pLrtipatrgiti.. --1e pauJpoje.-1lt srieb!.:.:r:: ofa. odiiki. ru!:pJUCrO rnellesrilrs po tnrpLrt! Patrgiti.r.1-V.l'iJLrsiri pr: ::. lqislymos.Didytnochlaena f nurcatrrla N{icrolepie speluucae Mikrolepiia I \fr# I)id|no(hIaena lctui jd t:klsi Iiktui dt aqndtD( ir iilta Subrcndusi nikrolcptja. Lapai labai veiJris ir dide li. TKS I arba geliq Zemg.: :: r:. kitlip rukris lapaj.Aro$'qzos.LrLr. Kenk6lci.. ligos: PerdZiir. Geriousici cugc: Visus rretus iviesioje.:r:.: :.je : .arba kero drliuris. Ziemq.riDbar)je augllana rier Microlepid spe/arcnt:.r- 45 Zinornu iios ieifios miiU k. Gcliousioi ouga: Visus .lt dregnos. trgiimo5: Lieti miuk(tu kambado ternperrthros v. kas rretai pavasari persodinti I P arba TKS I Zemg. . :. Se '-'ri:rlpu oro visai imo: . 2iern4 ir rudenine maZiau kaip I6'C). todel iigarina claug vanders ir reikalauja daug vietos. :: :::. dre-qnoir !ilbje pat rhoje (pavasari ir vasar4 20'C.1is o&E' jaircikia laug vit.1. pusi:lr lia[jasi . ip!ktsti. j j dreggos ::. apvalaini . 11arlt levyner.2.:-. )'paa ..ruganiiq virilur?).tos.ll]der!u.rs Mir^s (Thontus Moar. laikant vesiau.:51rn05. jei Kenkdioi. ir rrrioje. (kiekvjeuas iakniasriebis turi tureti aktyv jai . Inirlklti.rll p.1 i. 198) jrgi plaukrotls. ie .ja itin : : .. !i. kiekvien4 pa\':rsari pedalyli kems ir persoclinti j P.:iDe Pir- btdu ne sauletoje. Jei xuga spxrdiai. )rlclys tun olrtr nuol. gegrZes-rugpjiriio mene- .i Laikosi m! rudai rau:r_. - Ii Kiti prieiiuros ypctumoi: Dairiilu purksti.. iick tiek plrukuoti.ti l!bri Iengva..). ::i. hislyti nrilZiau.i illlrLrglrs. drzriiaLr purksti.43).llrienil ir stebetinai vei:r urelro ilgutio laptl i.r!r-gti.iokiLr .lglLl botrllikN Torn.i1tu. geriausia persodi- riai. mal saLrso iildo- :i. Jos lapri Svieszaliai. nukrerrta lapelirr i. lreaimos: t99 .. :. Kiti prieii0ros ypatumdi: Nuoht drekiuti or.

Birzelio meresi palaikyti po lietumi. ir mazesir. lbnk6ioi.folia Pellaea atropurpurea Ziem4 laikyti 15"C temperaltlroj e.evaitg truputi patrgsti. toddl ji labai graiiai atrodo pakabinamuose g6liapuodZiuose. rcdiau veisliq susiraiiiusiais. 200 .apninka amarai. seimos riiys daugiau pa- naiios i tolimesoius savo - giminaiiius. Kai kurios leidZia ilgas palaipas. () t3siltoje (ziem4 ne vdse e- je kaip 18"C) patalpoje. inkstpapartiliai. Nuo spalio lieti saikiflgiau. Aushalijos bei Naujosios Zelandijos ir P e llae a atrop urpur e a 1i Siauras Amerikos atslparus Ziemai uolq papartis 25 cm ilgio raudonai nrdais lapais. Aus*alija. Is tikndrl si Pe/aea ruiis is pirmo zvilgsl1io ret rlepanasi i paparti jos lapai neauga ve- sioje. kas s. Esama ir disiai atzalomis arba dalidesniq. TKS I arba gd- megsfa drdgmes. bet ne labai sauldtovisus metus Siltoje patalpoie. " button Jam" . sporomis (siltesreje nei banguotais arba plulksniS20"C i. Tai Pellaea viridis ii Pietg Afrikos ir Madagaskaro su puses meno ilgio lapais. Azija. Tdvynd: atogr4zos. pusiau irksmingoj e. skydamadai. voratinklhes erkes. megstamiausir. Norfolko salos. ligos: rartais puola skydamariai. Afrika. nes kitaip augalas geitai apmtsta.je . TKS 1 Zeme (iinreti. Jos apie 20 cm ilgio lapai lukar9 zemy11. lrgiinras: Kovo siais gausiai laistyti kambado temperathros l - rugpjidio md1re- Anglai apskitalapg peldjq (Pe I laea romnd ifo Li a) del jos apvaliq stalgriq ir blizgariirl lapelirl taikliai va- f 6vyn6: NaLrjoji Zelandija.Nephropelis exaltata Pellaea llgolopis inkstpoportis Peleio Apslft lape felcjo dailiat atr. vieoas liq Zemg.l ja0t kerus. vengti nesusigerusio vandens oaddkle po gelia- roiiq. kiekvienais metais pavasari arba vasar4 persodinti i P. 6\a vandeuiu. kurias Kenk6ioi. sag\ papardiu.'! loistyrncs. lrgiincs: Visus metus lieti saikiugai. Amerika. p!q1ziu. ir pa p r astam e gi l i apu odllj e. kais lapais. Kitos klmbarines Sios loislymcs. visus metus dregnoje ir Azijos.et\l Poslcbo: Itin jautrLrs in- sekticidams. dregml mis- ktl papardius. P e lae a Kili prieiiriros ypolumci: Jokiu budu nepurldE-L Naujai isigytus arjau- faL al a ia nus augalus kiekvien4 pavasari peisodinti i plokSdius indus su P arba P i. Seimtz S inopt e r i dac e ae. o vesa palyginti sausose vietose.em'je). mui. i rot ndi- I lg a bp i s in kttp ap ar t i s tikras ialumos kriok- lls o&n'fu Labiausiai paplitgs iS 30 Sios Seirnos iS Kili prieiilros ypatumci3 Ziem4 purKti kasdiel. Pellae@ duokldmis ir gyvela taip negu daugelis jos miiko giminaiiirl: ne- ji ki.dn ir lohoniiattte. Seimora N eph ro Ie p i dac eae. tadiau Sakrys visuomet turi brJti drdgllos. kad gemi 0utek€trl laistymo vanduo). .l kambariDcugininos: Dainiauniq augalg. negu i apskitalapg pelej4. Madagaskaras. Kovo tugpjndio mdresiztis trgsti kas 2 savaites. ligos: Kartais galima pauaudoti daugini. kero dalirris. Gericusici cugo: Sviesioje. Dcuginimcs: Sporomis. Gericusici cugc: Svie.

va-sari persodinti i P arba 'Clisadda' ('Kuoduoto- TKS I Zemg. i :: : kur neuz:esio-Einiai saules \-aL:arE megsta narlki pro g€liapuodZio dreuaZo slqlg.a'C. arba pana. pusiau pav6- Ziudti. l6vyni: Europa. veisles kero dalimis.l1a. silnt kaiq.':-:i dek leiiau augaDtis melsvai Zaliais p ol1. 3:eimat A sp I e n i ac e ae. kiekvienq pa- ririr. Douginimos: Rusi sporo- i TKS I iemg.ina pa. ir _. :esioje. Pcf lapais. Siaures Afrika. Geriousici cugc: visrs metus uksmiugoje ir pusiau ul$mi11goje patalpoje (puikiai tiuka iiatuinis langas). JAV. atogqzq papartis plaLrlarotus. '_.-. l(enk6ici. G-iz::i-ri:i\e- 20t .r sreb€tiiai gemi prisitai:io prie apiildomq patalpq --ao.i. drekinti patalpos orq.iiais i peraZolg mis. 2ien4 Zaliuojanti paparti itir megu lailqti kambaryje. Parduon)ve-se bina veislirl graZiai banguotais. teir nr. ber ir neperlieti.1reolzrzrn' pladiais bal. lrgaimos3 Zemd nrri bi-rti rluolat iiek tiek dregna. Vien Anglijoje buvo su- loislymos. Kai papartis itin smarkiai sulapoja. Tit/ynd: Pietq Amerika.rib .i ?n3 !=^-re k.. MaZoji Azta. lietoje.. i .. jo ii krrta nesuskaiiillojama da gybe lio augalo veisliq.Zolinirl daugiamedi! augalq sodininkystds ukyje. pavyzdZiui. i kiikio letendles pa[aiius Sakl1iastiebius ir melyDai Zalius lapus auko geltonurno sporomis lusdta apatile puse. -:-. naril iilliai. kad Sakiiastiebiai biitq kiek islirrdg iS Zemes. Japonija. trgiinros: Vandens negaileti. lis. Nuo geguzes vidurio - . briedlieles lapdi llusidaag tal\. UZauga gana dide- vakarhds palarlge-s.'Rrzaro M arg i nat a' ('Sakotajr iilto il per sauso oro la skydamariai. o l(enk6iai.. Gerio. iriai. Seniau si europilri. iakDiastiebi reikia pritvirtirti apristi nestora izoliuota viela irjos galus ii- Poldrinos: Jei briedliemargute').-:i--::. s'andis lapai isga.'Rdnosa C/rs lels negarsite gelirl paiduorarrz' ('Sakotoji looduotuvdje. Nors flebodis ki19s dra-qDq. Ziemq I 0'C temperahiroje.rngumi. pailgais. ieikokite jos t6'). Augimo laikotaryiu kas 14 dienq negausiai patrgiti. Siarrdien vel tapo mabriedliele.-ais lapais.e daugiau itiesos. ligos: Retai.! sio augalo veislir. pavasari persodinti P arba (+ P.Pblebodium aurerun Phyllitis scolopendrium Auksuotosis flebodis Poprostoii hiedliel6 \'**}r/ Phleboditnt aureunt Gar. CeguZes spalio m6nesiais negausiai trgSti kas 14dienq. vasarq 15 . jei reikia..'Crispa' sa ('Garband').rsioi ougo: veis. Dougininosr Sporomis ir daiijart sakiastiebius. bet neblogai jauiiasi ir ant iiaurires. kal. rytine-s aa & iki pat spalio mdgst! buti po atvift d. pro- crincs: Persodinant 34imat P di ac e ae. ypai tinkanti neSildornam iiemos sodui. pavyzdiiui. 43). Parduotuveje bii1la Kiti prieiiriros ypotumoi: Apsildomame kimbarle daZniau purkiti pati augal4 ir drekhti or4 lfiti prieiiriros ypclunci: Dazrai purksti. ji'). ligos: oel per :i'-is'Mandaianwn' _Ci:rrcrrrrr' _:::Li. toislymos.:.= ::3i1rai 2aliais lapais r. kol augalas tvirrai isi5aklys. (/n) Sis lrr= o nri liq lange.l: _.--::. greitai au:'.l ginti rraiai vandens.l8'C.

ir P Lotlceriaxn Srantikus duburius a$a nilas de iS Lusono salos lietaus vandeniui. Jei tokios galiSics. Reiiau pasitaiko sutikti i5 Afrikos kilusi4 ru5i tinamajanc tirpale iinirkyQ iturpiq gabali uiien- aurodl'to tq$l kiekio. P Zemes ir putplasdio dribsniq mi- 3eimtz Potypodiaccae. iSauga daugiau kaip metro PlatJccril angolense pladiais vientisais spoms auginandiais lapais. sodinti i rupiq. Siltoje (Ziem4 ne vesesn6- Balandiio mdnesiais i vanileni ddti tuputi tr4tU afta ui dengiamqjq lapq uZkiiti tltai- - ru$jndio diiq naikidmo pdemofldms. ligos: rei oras Siltas ir pemelyg sausas. laioo.vandeniu P. be to.P laty c erium gen€ru pri' Sius i vi€n4 ant kitos suklauso apie I 7 ruSiq. Jo qie meto ilgio lapai penains i Sakotus briedtio ant kurio jis gal€q augti ragus. bet klotas stogo deryes. tad s:udaro tam tais.I Platyceriurn t I 4 E & vie- Plaiiaraeis nas nuostabiausi4 - svyanii4 auga14. Siek tiek baoe$oti ir galuose lyg [kirpti. Peru. Apatineje jrl puse. Jq sterilus dengiamieji lapai yra Zali. Dcuginimas: Sporomis (respecialistui suo*oka) arba kartais iiaugandiais Soniniais ngliajs. srsiclaro rudai mybes 11er4 jis visai juodos plokidios sponl neblogai jaustqsi skiedrisad<aup6. kwie taryo 202 . giamdq lapq dilas arba kart4 p€t savaiq pusvalan. fitinis papartis turi kitus. Uq. kurie brandina spoms.(Filipinq salynas).Plat cerium bif rcatuttt' 'l. iini. ouvalius spirito bei muilo loirlynos. lapq apadias apninka sky- je kaip l6'C) patalpoje. soarkiai q uZdarame geliq Iange skfuiasi noo &iq papdaiq. krie labiausiai paplitusios (ir prilaiko Sakotus sporenro. Sertviniai. Priri5lq egzeinplioriq nercikia persoditrti.lygomis. Sis epi niame lcepielyje arba kabandiame gdliapuodyje. gdliapuodyje. nuplauti ('+ receptas ratlros vande. hgSincs: dmnpxtu MinKtq kambario tempe.ni lieti i den. birirl durpiq.tirpalu. Be to. - Plaryceritt tr laru oe. Madagaskans. s2). 1 litui vardels ka 1/4 ipakavimc lGli pdeli0ro: ypctumoi: Bfltinai drekinti orR Retenlbe angloense. Naujoji Gvindja. 0ericusioi ougo: Sviesioje pusiau oksmingoje' nesauletoje. Juos pdvalu atsargiai nukapityti arba. og diaragiui geriausiai patikPladiaragis atrodo itin keisrai ir.iluostyti. PlatJcerhlm dZiui panadinti i vandeni )Ta itin jautus bet kokioms chemhems vabzvisq paparti. visus metus l(enk6ici.Porsll'. o tie. nevaisilgus lapug pana. darnariai.irgae: jie hput€li lveista Anglijoje 1808 meabilnoj9.bene lepiausios i3 visq) sius ir kaupia maisto me. f6vyn6: Australija.ba'.visai kaip nat0raliomis s4jg pritlausonai nuo ld. o hros. patalpiotas tvirtas kokio nors mediio kamiems. ilgio ir jauni btua plaukuoti.

Sios gerties papariiq yra ir dideliq.r) visus metus laikyti 20"C temperaturoie. kad net pasis6ja gretimuose gdliapuodZiuose./ f ?. iie papariiai auginami 96tai nevaisiugi lapai. Jeiir Aushalijos. Erdviuos€ iiemos sios sporalgds. iiem4 laikant vqsiau.liapuodZiuose (ue epifi tai). Gilininlq itin ndgianti o&n' Siq) tarpsta vier se ir vidutiDese galapiq. k4 tik sudygusiu-s papardiukus bntina sodinti ! les panaiiais lapais). kad soduose itin dailiai atrodo apsaugotq spordlges. Kai kuiios nrlys b^\t^juoste' Everg emensis' ir nuo 1890 metq gy- loistyncs. - Si- plitusios jo veisle-s: I 956 metais Belgijoje strkurta Zemyr. Beje. Jautrias er?l kuo maZe-snius geliapuo- ruils (Pter i s qua dri- diius. uzauga[ti !u iS tolo matyti. millgoje patalpoje.o- peFodinant kerc dalimis arba sporcmis. Jarn reikia itin dreggro oro jie :luga krumeliu minirl sakia-stiebiq pirmiausia stiebi. Si ruiis taip pat turi fertilius ir sterilius lapus.rsi aukityn. Daugininasr Pava-sari TdWn6: AtoSr4zq bei vidutiniq ahogr4Zrl kftitai. VidurZemio jiiros pakantes. turi dvejopus lapus: Kili prieii0ros ypctunci3 Kartais purk{ti.mgpjudio mdnesiais po huputi trgsti kas 14 dienq.]is Zavus mazalapis papartis.ryiKai iali^ Pteris tre rt/z ii Naujosios Zelandijos met jie atrodo lygiis.4/8r l'aed'. Pteris e sifonnis 'Evergemiensis' (knirdje) il' Pteris cretica 'Albolineata' (de!inije). F'teris etlsifo . Labiausiai pa- il Silunos. Prerls gentis (apie 280 m- atogqio- nevaisingi lapai auga ant l5 cm ilgiojuodq kotq. heris cretica gali ijemotj vesesoeje patalpoje (dryZuotosios veisle-s l(enkdioi. Ple- Gericusioi ougo: 5iltoje. . Tuo. kuriq susidaro tiek daug. ir mazq. atogrq:ose.Turintys uzdar4 gdlirl pagesdus. vadina-si. ligos: lei oras per sausa-s. ziu iiilgai lapo) bei ' Ro''en''drba' Wi ns ett i i' (ir viena. Kai kada lapai uzriedia kra-<tus.langg ga)i laikyti ypad graii4 P teri s q uadr iaurit a nds vaisilgqjq pusas pakra-(diuose iisidesdiuruii arba jos veislg'. pavasari persodinti i P iemg. vuoj'atttt' Vi ctor iae' . puola amrrai ir skydamariai.iai atrodaniius senesnius lapus geriau nukirpti l6 -18"C. lieti maiiau. Jos pavadini: ma-s kilgs ii graikiiko ZodZio Pteron = sP tn s. Apati.1.Pteris Pleris 'i. Visi Siek tiek dantyti. trumpus. trgSimos: Laistyti rnhk<tu kambario temperatiros varlderiu. ir mar- - aurita tr Pteris i/orrr i. kad oras biitq pakankamai dregn. Jaulrus. Balandiio . pusiau [ks- rb cretica taisingi i 203 . Labai svarbu. drdgnoje. Va-sarq Zemd turi btti nuolat drdgna. tevaisingus.rericd ir jos veisle-\ 7rbolineata' (srr blnlh! dtyties ruSis yra ieimot A c r o st i c h ace ae. vaisiugus. Potqlimos: Nelra. ir kita i petid. ir il. ialialapds l2"C). o veliau palinksta galais - lapai ii trurpq poze- tad labiausiai tinka iiltnarniai arba specialis paparty[ai. pteris Iabai remegsta skersvdjo! Prsris .r^s! taip tik atjau0insite augal4. kadjie iki I metro aukSiio. Labiausiai paplitusi lios gel1.

PA1IUIES .

gydomasis Kokoso rieiutos . step€se. Savo girntosiose vietose palm€s auga ivairiame dirvoZemyje sm€lyje. Laistant reikia Ziiu€ti. irna nlduoti laprl galai. Svelnialapdms reikia dregnesnio. lapq fonn4 palmes skhstotros i plunksni5kas ir veduokliSkas. Veduokli5l'qjq palmirl dideli lapai iSgarina daug vandens. o lapq gyslos ilgos. tadiarr bemaZ visi jo tiesiogiriq vidudienio saules bi- .Polm6s - lqi dolelyt6 pierV i[rg iavesio. ant kalkakmenio uolq. kone lygiagredios. Kambaryje Zydi nebent chamedoreja.1sys. tadiau visos jos Siltqjq kaitq dulros. nutviektose rySkirl sar. ir 3000 metnl auks- tyje Zaliuojaniiose kalnynu giriose. Jq sdklos yra vienaskiltds. Cia rasite iSvardytas kambariniq paLnirl ruiis. Rr. Palminirl Seirnai priklatuo apie apie 20O genditl. dykumose ir jirq pakrant6se. Sis i svogiinq panasus sustorejgs uglis turi auginio krtgi. Kos 300O iinolinr opie polmes rlriiq ir Tikai augdotttos natirqlionis sqlygonis palnts sukranta i burbuoles panaiius iicdyrtus. bruoisi )le putKus olqurgl augalal taoal megsta Svies4. Veilns lapq kLrokstai dainiausiai i5sidestg tiesaus. beiakio kamieno vir5uje. palme Zuva. lieka nesubrendusios. TKS arba g€lir1 Zem€ su smelio bei molio priemaiia ir ypad speciali Zem6 palm6ms. o Plunksnidladq (chamedordja) lapai pailgi tarsi papardirl. 205 . ilgoiniui topusi neolskiriomo Jurg nomg dolini. geriau pakelia saus4 orq. augdamos ribotoje gdlia- spinduliU. puodZio erdvdje. SiurkSdius lapus. palm€s labai nemegsta pad6kle uZsilikrusio vardens ir Saltos Zemes. rapipaLng ir sabalpalng). brandinantys sik1os. Jei jis pradeda puti. Botanin6- liil. Jei dirva perdZihvusi. kad vanduo nepateltq I palmds "Sirdi".rga beveik apskrito- mis vdduokldmis. tod6ljas reikia daZniau ir gausiau laistyti. i3 htriq randasi spah.oti vaisiai. Ji goli nuplaulai jura tukstatl iius kilo etr!! ir iSdygti t o I iu i a us i o se pa kr at1 t i se. didinjie go taurumo |rrpins augalus suivelnina modemi. Joms tinka paprasdiausios mineralinds bei silicio junginiq prisotintos asiuklin6s trEsos (-+ receptas P.toi didiiuli snkla. Bendri polmirp prieiiuros je sistematikoje jos priskiriamos prie ankstyvesuiq. Veduokli6kUjrl ( Lv.l stiklo ir plieno konstmkcijq 3alt4 spindes!. durpZemis. i5 krio randasi nauji lapai. nepaprastai jautrios Saldiui.rles spindu- Jq esti savanose. o patalpq oras sausas. 52). Be to. I I e veltui patalpr! architektai taip megsta Siuos atG. magnio bei silicio junginiq turindiose uolienose ir puvenq bei geleZies turtingame atogr4Zq giriq nudonajame dirvoZemyje. grqzq pakraniiq romantika dvelkiandius. visos kitos kambariles palmds. Gamtojejos veia ir drdgnuose bei rltksminguose atogrEZtl slenirl tankumynuose.? shitl gto n ia) palmitl lapai ar. Lruias privaltt visus rnetus laikTti Siltoje patalpoje ir net vasarq neisnesti i lauk4 (iislTms l/asftingronia. primityvesnitp augalq. huindios kietus.

2 ar'm geliq Zem9.22 m auk{iio. Gedcusici ougo: Svie.r stori. Ii pradZiq tie lapai prieiiOros ypotu- - b[o. gamhasi tam purkiti. 208). Ar c hont op h oe nix ta fiS auga 18 . ka a!rodo \ isai ki@f. palminiai.me iI iiltame geliq lalge arba iiltramyje. fdvyn6: Filiphai. bet De sauletoje. palmi- Pqtorintos: Jau4 . pais. asajos rniiinl. ligos: Jei oras per vesus at per sausa-si liaujasi augti. Pas mus paprdstai dZio rugpjniio mADepa. bet ne sauldtoje. Daug kas jas dar tebevadira seDes0iu p av a diniw S e afo r t h i a'at ba Ptychosperna.t. kadjos lapq galai atodo patalpoje. vi. A recaceae. Piehydiq Azija.sr. Matnilctjaus saloje (Maskarerq salynas Indijos vandenyne) laislyma!. Sios lielcrakrmie- moi: Bfitillai &6kinti or4 (+ P. bltinai iiltoje (daugiau kaip 20"C) patalpoje.jusi areka subrandila vaisius (riesuhrs). l(enk6ici.s.iddj? tabako. Polori|rrds3 Paklojus t4 dembli Si palmd Sals l(enkdici. sauso Sildomq kambariq oro.ldislym. Gamtoje petiydd. Geriau(iiem4 ne vdsesndje kaip 10"C) sus metus Siltoje pbne (Euterpe). gr:'k(tis ir pluuksniSki.prr (-+ P. po2-3rndnesiq. Sios nriiqs palmiq plur*suiiki lapai su amiiumi eilra plat)t. Geriousiai cuga: visus metus Sviesioje.6 H J = Archontophoer x cunuingharniana Areca catechu Areko a Archotxlophoenix lialuviiko para<linino ko! kas neturi. ddl pavadiiimo j4 galima lergvai supainioti su A c ant h o p h o e ni. lrfiinas: auga iki 30 merq aukiLaistyti vienodai. Persodinti retai. pjau-sto h p. -+ P . ligos: Jei oras Siltas ir sausas. toddl rudelli geriau pasrrtyti | lviesi4 laipting ar iiemos sodq. apninla voratinklines erkes bei iil- 11e-su- netgi .4.c hontophoenix pllmg galtma lengvai supainioti su tikq todzuojanti lqamtomeji T6vyl€r Rytq Australija. Savo tevyn6je !i palmd uZ. 43) ir kuo dazniau nis palm€s ilgai negyvena. ieimoz. Kartnis (bet labai retai) borrnikos sode galima j4 pamatyti suaugusi4 . lpad kai prasideda Sildymo sezonas. ii kuriq veliau ra:rdasi raudonos uogos. balariio.t levaldos mdlynumo Ziedais. c&n o@n' Vyrcsnio anlZious ar. hov€ja (Howeia.D0ugirinta5! sdklomis ii Australtos. o veliau tampa Kiti lfili prieiiiros ypclumoi: Dazniau purkiti. plorri. skydamariai. Be a. Terji iS. liTiimot: Oras ir dirva hrri bnti nuolat drEgni. jeigu lailor neatsiduria drdgft.1 branduolius reoka. ieimoz Are caceae.4la. siai atpaiinti galima G to.l4 dierq. Orus ir Zemd tuti buti nuolat drdgni. 206 .rduodami palygillti ma.siais po truputi trgsti kas iijos sejinLrkai su 2 . Paddkte vandens iiuKtu n@alikti! Nuo balandiio iki rugpj[dio kartkariemis po hupu- ti trdti. Ciabuviai jr. Douginimas! sdklomis 25"C Zemdje. Labai nemegsta lyg apkarpyti.urt suolelio prie lango.209) atba C hrysalidocarsioje. Sudygsta augalliia maiiau ZiI1oma tiiirni.iildomoje &uginimo lysvdje. c nninghd iana at$abe[. Jei reiki4 penodinti i T. gambyro (toks kvapus augalq ek\tralftas) ir betelinio plpto (Piper batle) lapq.

se. kdip ir visrl ougoly. Jei reiki. prieiingai. iilt- Geriousioi ougo: Sviesioje. ligos: lei oras per saus. Neseniai imta prdavlrelj Chanaedorea clzldrdalrrt ii Meksikos ir Havajrl. Ji vieua ii uedaugelio palmiq. klriais gtrlima dauginti. ligos: Jei ora-. llenkdici. (+ Adre-sai.Zelio rneresio galirna iigadaugiausiai2mauldllesti i laukq. trikst. paly. TKS 2 arba gdliq Zem9. - ie Graki iio. Vasar4 mes kamienas tiesus. Gamtoje grakidioji chanedoraja luga neizengiarnuose Meksikos ir Gvatemalos kal]lyllq giriq loistyrnos. o&6'dH liSios iities grakiiios paliiaurilis langas. iio. tankiai kiek vesesnj oq. apnirka voratinklinds erkes. ieimaz A re cac eae. tik ne i saulekait4.Jis lerrorite.rbiausiai bet ne sauldtoje patalpoje. Ar e cace a e.i i c ha nedoreja iydi dar visai j au na. iios gentie-s rusiq tik Caryola t itis ^. dkr. Gvate- penlelyg lrusilptq. Nuo biriieduotas. kad ji perdZiutrl kui vrndeni tuituojau iipi. gali praddti puti Sakrys. Polctimcs: Jei chamedokad augalas iali. puSlasiio dribsniq soduo. Ti1)kamai prizi[rirnos iiauga iki 150 cm auKdio ir suformuoja tokio pat skersmen^s laj4. I naujo gdliapuodiio dugr4 pirmiausia negailint ipilti ivyro. 238). r€ja Zydi per gausiai. vyriiki . Sviesiai geltoni moteriiki Ziedri nepaprastai kvaprrns. geriausia . P. Douginimcs: Sdklomis (-+ Adresai. be to dvinamd. duoti viril'llr6s. kol jie dar neiisiskleidd.mynuose. atrodo tarsi negrabiai apkarpyti joks kitas augalas tokiq Deturi. Kambaryje neiydi. pinai. permirkus Zemej ilna ru- t$1fl. 9{ oliduodq s6klp brondinimuL ner. todel l. verii. palyginti ldtai.r vietos. karnb.atzalomis. fdvynd: Meksika.bekvnpiai. o perliejus. arba smdlio. Java. l(enkdioi. ypad pet tamsioje vietoje. Labiausiai tikq 207 . per sau-sas. tai8i kitq.l -{dliu lan-cas arba r:LnrLs.. persodinti iT. ios svorbiousios tikslos yro dougininrosis. PersodiDti tik tuomet. Tinkamai priZiurima iydi ir kambaryje. perdiiivus arba.fyje iiau. taigi &lnsiai ialiq vaisiq neiiaugina . auKtesniq mediiq Seidlyje.juos galirna pamatyti neberlt botanikos - kiek nereikia.Ls. o pakri. Orir-s turi bfrti visuomet drd-cn. Jos lapai tamsiai Kifi prieii0ros ypclumci: Dazniau apipurkiti. frgSimcs: Zemd privalo buti visuomet iiek tiek drdgna arba Dermirktu. lrgiimos: Zemd turi brlti lruolat dregna.iri. Fili. gali apdkti vomthlliDes eikes.i T arba gdliq Zeng. pusiau liksmhgoje vietoje.mdgsta 20'C. Ziern4 giflti plon.Caryota rnitis Chiunaedorea elegals l(oriiotu 6rokiiioii rhonedor6io c&n' IS 27 Karijotos lapai atrodo tarsi eeruhiai apkarp))ti kas daagiau tokiL! neturi. Geriausioi ougo: visus metus iviasioje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip l8'C). iSleidzia daug ugliq.Dcuginimos: seklornis niai. kai sakDims tikai Siek tiek patrgili. pdml . P. laisfymos.tiLNuo pavasario iki nrdeDs klls savaitg po tru- purirrgiti. 238) arbir f6vyn6: Birma.r. Auga tarsi kruna-s. Jos lapai plunksniski. gracirgai nusvir9. rugsejo menesiais k1s 3 savaites kovo Pclm6 doug i6- lfili prieiiiros ypolunoi: Nuoltrt drdkinti orq (getiausitri kas dietq sukelti rukq).Jgitl]n|l kambaryje (Europoje lluo 1850 metq. plunksniiki. ieimlz niai. Padekle - JAV alrl('siiau). Lapai ryikiai zali.ru apkarpykite Ziedyru-s. mala. kurios Zydi dar visai jautos.rs.

<uto kevalu yral lengv:rs. kaip dregname iilt. Po lygiu iiotiniu rie. jei darosi sausir-s ir kietas. kospallmes tai srnulkr-ts jaud augalai. toddl aughama kambaryje ji niekad nesubrgsta. labai puoi.1 --ts^ plunksriiki. lida car p us Zalas. toddl gali tnrkdyti augd jauniens augalams. Siltoje (re vesesndje kaip l8'C) p.ens panasi I hotiq. ziemQ kas dienrl apipurkiti. ygons. tadiau vasa- iilta.llne savo levyne-s i l. kaip plaukti jhrd hrLstariirrs ki. A re t'ac' eae.r jiems maisto me- po pleq ti iieiSli.. Pclcrimos: rrr. krnituose kokospa}nei bei iilumos (juk birZelio pradiios ii4 pnlmg galima laikyti lauieimot A rec accae. diiagas. Madagaskare ji iiauga iki ir kanbaryje ar. De1 saLrso oro mduoj:r l:rpq galai.1 sa moi: Nuolat drekinti orq. Douginimos: seklomis (-+ Adresai.^ -.ls lepiam augalui pravartll irengti dirbtini apsvietim4 ir ka-sdier apipurksti minkstu. Kiti prieiiiros ypotu- l0 m auki6io. Dils. gelionri zaliais seuesl ais l:rpais ir vasaftl iisprogstana jais naujrl lapq verpstais. d:rugiausrll Kiilp Kr[mil. 14 Senau p$mty- Loislymqs. tlraglllas ir Silutttos. 238) arba kero dalinis. pauDk$dje. gelsta arba ruduoja lapai. kasmet uZauga po 20 cm. ligos: :ei oras per saus:Ls. kuris teikj. zydr rt duod:r vaisiq tik bhdama keletos menl. 209). puola amalar. Pas mus supuna ne taip greitai. palml- - talpoje. Kas 2 .galima rediau percodinti.rtalpoje.rginatnos ko- rnrpurirrFiti. P. M6gsta ntal. Apatiniai lapai nuolat dZiilsla ir kelrta taip susidaro kamienas. bet ne sauldtoje. huis padeda riq<utui nudaZriau apipurkiti. ilgainiui l(enk6ioi. lietq. l(enk6ici. Geriousiai ougo: Sviesioje. triksta Sviesos. pabnike.rpus lutes. Tdvyn6! Atolr4zos. taiiau uuojos skiriasi iviesesDiris. I\469sta saulekaitq. vimetus Siltoje (ne vesasneje kaip 16'C) pasr. /-\ A tR \-/<l^L\Es Chnsalidoca. Cr. Lapai i^ -. KokospaLnei reikid daug Sviesos. l:dislynas. BalandZio sejo mdnesiais Xiti prieiiuros ypctumqi: Butinai drekipti patalper er4. Zavumu ji prilygsta hovejai (H aweia. Beje. esalt geroms sa. ligos: Retai. k s savaitg - po truputi patreiti._lrQiimos: /-eme rrl dregna. Miisrl orirs drclFas ir tvankus. iilhr v:mdeniu tuometjis ilgiau gWe- ieiman nial. lato drdgnesdame ore. Geriausici ougc: Sviesioje.3 metus persodirti i TKS 2. dr€gmes ji kilusi Pclcrincs: Ziern4 iiam ii atogryZq abipus Zemes Tdvynd: Madagaskarns. Parduotuvese jq galim:r isigyti jvairaus arniirus ir dyd_Zio. klirnate. i\leidiia at- Douginimcss li sdkhl (kokoso rjeiutq). lometq.ro Va-sa14. trgiimos: zelne pn!irlo Dlth tlLiolJl rugdrd$ra. Bute. galima netgi palikti iiek tiek vandeus 208 . pusiaujo).6 H = Chrysalidocarpus httescens Cocos nucifera RieSulin6 kokospolm6 J e. plauSetas shroksnis. dar neatsiskyrg nuo riesuto. "+" Nuo kovo iki mgpjr:riio pradzios ka-s savaitg po c&6'db Pas mus parrduodarnos Tai bene labiausiai paplitusi kambarine palm6. pahnirl arba geliq iem9. --> P. Jei Dutl lruollrt ji pakankiLmai pzrddk]e.

ligos: Jei orurs Geriousioi ougo: Svieper sausas. ligos: Jei oras pet silusasr alplulKa votatitrklinas erkds. Abiejq iiq paLniq wcia be Parduotuvdse dainiarsiai pilnatysite dvi jos {riisl 'rh le susikaupusi laistvtno o&B' tiktq ne Kokositlis nikracelis tgsta [aboi drc]n+ o] q. iuki!. Prdek- niau apipurkid. ruduoja lapq galai.Howeia Nlicrocoelurn rveddelizururn Hov6lo Kokosinis mikrorelis \-*.rZinti ii eugirno.43).. gemi ir gal6s ilgiau pa-silikti. kas2-3metuspeNodinti i T arba TKS 2 iemg su putplasdio dribsniais.l dazlliau apipurkiti.s iems gelininkams. UzteDlcr Gericusici ouga: Sviesioje ir liltoje (ne vese-sneje kaip 20"C) patulpoje.ji geri:ru sodinti ididesSeimo:. krtrrietra-s viena-s. kas laiko d:rugiau iepiq auga- Douginimos: Seklorris (30'C Zemdje). Ziem4lnistyti vesiaLr).rntie.ra lorster iana avga spuiiau ir daugiau keroja i ploti. tr?iinqsi Lieti s!ikin-sai. mei gerai iidZiili.30'C ierndje). palmil]ral. lq ir turi geliq vitrirus su drekinarnu oru .rli bhti Silurn:1 Pclctimos: loislyncs. pusiau rikvrirrgoje. leisti Ze.eia lo r.1 pat rlpq or4. Lusiai Zali. Ypai megsta minkitil geguies lietaus valldeut. apninkr vomsioje.. Trivynri: AtogllZq BrazliJa. Zemd privalo ir visai ne- nesusigdnrsio valldens! daug ivie-sos. kadjai butrl lengviau kvepLroti. paLnini puod4. tmputipatrpiti. Jei reikia.. o tiems. to. I atl[vt\ augalLls sruku atskirti. DaiuiaLrsiai jos auginamos kaip knlmas. pavasari ir vasar4 kas mdnesl po ka uuplauti dmuguu viurdeniu. Jei reikia. tirkliles erkes bei skyd:rjokiu bidu nesruletoje vie. P la i iai i lsi ke roj s i Howe io Ot. l(enkdioi. Kovo Si4 palmp nuginti geriau pr:rd ed. geriau iine-iti i huk4. 209 . ti p.4recaccae.}fi Hav. Be 180 cm. Saugoti nuo tiesioginiq saulds spinduliq. o Hou.je.rtrgiti. juolab kad retai krda Polqrimos: Kokosinis mik'rocelis ilgiau iigyvens uZaluga . pripildyl4 Seimo: zlrcraccac.st ar ia n a_ Iorsteriand i Holnoreano .rukitesllis nei nuolat dr6l11aune ore. v:!rdenj tuitLroiau iipiltil nrgsejo menesiais kas savaitg po tnrpu. Tenai kokosi- Kiti prieiiiros ypotuHovdja paly8inri Aerai p:rkelia sausil Sildomr. Jei padekle Jieka to. Horr.e i a be hnor iana arpstr letai ir labiau tista aukityn. Megsia ii1t4 dirv4. bet tuomet beveik liauja-si augti. i Siaureis ryhrs nuo Sidnio). Jei per- noi: lapai pluDksniSki. Jei dirva per ruis mikocelis jausis iitiqs Salta. - dZiivu-si Zelne. Senasnlus augalus nLro geguZes pabaigos du kartus per nT enr. tik velisrr juos galirnr rrp. Tcivyn6: Lordo Hau salos (Australija. persodhti i T arba TKS 2 Zern9. taiiau Zienl4 prdvaftu j. lfili prieii0ros ypotumci: Ziem4 brltinaj daZ- loislymqs.s apdulkdjusius palme. (+ pieii- pusto Douginimos: Sdklomis (25 . Iiauja-si augti. Mdgs- u (dienomis iki 25'C. naktimis g. trgiimcs: biti nuolat MaZiausiai drdgra. Svarbu: i naLrjo geliapuodZio dugl]4 priberti senq l(enkdici.Lrb:r Zietnos sodus. skaldos arba p[sto molio. uksl]lrn-{otl uZuovdjon. rnolio bei durpiq nys P.s lapus rei- iiek tiek maZiau.mariai.

pusiau pave-singoje. Japoni. persodi11ti iT arba moliflg4 sodo Zemg su smeliu. jei tik ten nem skersv6jo. persodinti i T zemg su puQlasdio dribsniais.r galiq langai ir iilti - duose. kallarjtris fiflikas (Proer?r-r . Ziern4 riensrs) ir Robelenio fi1:. Jei oras s6-s..rginamos trys: datuli:ris fiDikrs (P h o e n i x dacty I ilar a. Jei Zemd per lalta arba per kietas vanduo. Phoettix roebelcnii c&6'ds - ilin puoitxus kanlbdrinis a Ealas. Kiti prieiiiros ypotumci: Dainiau apipurkiti Gepries . vasar4 Siltoje. lrfiimos: Pava-sa4 ir vasar4 lieti gausiai. duokles. apl 1lka voratinklhes tiik. kaip amerikiediai jq vadina. triiau ne pelmir- . erkes. dazniau augir.jie pagelsta. Iapai ima ruduoti t dzinti. Paln' icilna: A r e caceac. o Rlla lrrs ?. vos uZauga 1. "Lady Dcuginirnos: S6klomis arba ata[gomis.30 cm ploiio lapq ve- lfiti prieiiriros ypolumci3 Kuo daA au purkiti lapus.lei oras per sausas ir per iiltas. R apis r/rrri. JAV rapipalme tokia m6giama. Maza[ge pa]rnd Rr.fukitos ilgi.jau iiq augalq lapai atrodo lyg apibaxstyti miltais.ikut (P hoelxir roe bc le Pinnosios dvi auga paiygillti greitai.kvienos. todel joms reikia itin didelirl geliapuodZiq.5 ar 2 rr. Megsta labai je vietoje lauke. !$akitesni ir vesle$li nei R. k-usi. -^--2. Geriousici ougc: Sviesioje. Beje. prie-ii11veje). gzrli sutrikti augimas ir paruduoti lapai. Dougininass li seklq Ziemos sodq puosmelra.rcelsa. visus metus iiltoje (ne vesesndje kaip dregnq or4. Jei Salarys nebetelpa gdli:rpuodyje. oei patalpa sildoma kasdien). palminlal. (iildoDroje daugiDimo lysRobelenio firikrs.4apis e. - tedaug. Ziemq vdsioje (5 -10"C) patalpoje. tinkdti bonsrl darybai.YI E = Phoenix Rhapis Finikos Ropipolm6 J A. Kenk6ioi. liekni. o issiskleidg turi baltas gyslas. apserga to. T6vynd: Kinija. Ii l3 Zinomq Procnli riiiiq kambaryje ar. ieimoz Arecac. Jei reikia.nrgpjDdio mdlesiais po tmputi tryiti. ir blldamas senesnis. iiemos sodai. kuri dideliame puode uzauga net iki 2 m aulc<dio. 64). rudais piaukais apaugg lapkoiiai laiko i!ke19 aulcityn apie 15 . loistymo5. kad daugelis sodininkystes ukirt augina vien. palmiT6vyn6: Laosas. Rhapis yra vienintele palmiq gentis. be Kenk6ioi. hrikiai 2t0 .ja. tadiau ne saul6toje. Nuo geguzes vidurio gali va-saroti pusiau pavesiigo- Geriausioi augo: tabai iviqsioje. ligos: Jei vanduo per kiet -s.eae .nrrilis yra :rpie meffo aukiiio ir Iabiau tinka laikyti kambariuose. lflrios atskiiamos nuo molininio augalo ir pasodirumos. ama iiemos so- jaudiasi laiprirese.4ris .s lapai yra siaulesni.rael. trgiimas: zeme turl DuLl lluoli]t dregna. l5'C) patalpoje.chloroze.sd. tadjam labiausiai pa. reikalauja daug Siluper saumos. gai. Tai puiki ir prilimaffli ter.arir- lqistymor.Lsrl bei vdsiq ni). UZpuolus voiatillklinems erkems. -> Duotrauka P. Rapr)aLma C&B taryt nr dvelkiaToli aisiais ^)\tais.rugpjudio menesiais po truputi Balandiio patrPiti. ligos: .

Lrbai remdgsta sauso Sildomr] patalpr] oro. Atolriq Ameri- Geriousici cugo: Visus pai Ziem4) labai s\ iesioje. Ilgainiui ji Kiti prieiiiros ypctu- )r L1m tik4 trlmpa tokia dideld fu sto- r) gtiuZulas.Sabal Washilgtonia Sobolpolm6 Voiingtonilo c& Jrl Palnei Sahal. Rusis vos 21']' Sabal thror aukiiio krimas. Balandzio rugpjtdio manesiais Ziemq resioje (10 -15"C) pa'. |lasiirgtifir- - plbaldyti daugilti irgliais. mioceno laikais (tokia Zemes geologine. ligos: Jei oras per sausas ir tvatkus. merrrs (y lcislynos.ritg po truputi patrtriti. kas negaleq jq uzkliudyti. - Atsolgioi: vaiingtonijq lapkodiai apaugg aibiais spygliais. SabaL Woshhxgtonid ntitlor r\ii galilna ii rtlifere Kalifomi. Ziem4 tik tiek kad reisdZiotr! Sakiul prlmrrl rusrs uK kas 14 dienq iiek tiek palaikq tit*a laiky. C& purKr Yra bekamiedrl. fod6l Amerikoie ii vodinomo "cpolinio siiono pqlme" (Pelliroct polme).t- sm6liu. Pietq Amerikoje) iki Antilq. kad jai reikia aukito b erdvaus Ziemos sodo. Siai palmei tiri<a T arba molinga sodo :eme su smdliu. Loislyncs. i kuriuos galima susiZeisti. paunrq esunr aple durio g. lrgiimos: Vasar4 gausiai.trip.4 rccaceae. o kaZkadr. - lliti prieii0ros ypctumdi: Jei rcikia. Ji pletojasi labni greitai ir dideliame gdliapuodyje netrunka isaugti kokiq 2 m ploiio ir 3 m aukidio.uriiq ruiiq ir msiq su galingais iiarnbiai augardiais kamieMis. Seimc: . persodirlti i T arba sodo Zeng su tinga. ninor reikia doug iuiesos. setlesllius rediau persodinti. Dougininos: Seklornis iildomoje dauginimo lys- r. kad praeidama-s denijq Meksika. iis kilusi i5 Mel<sikos.trpiti. Washitgtoniaflifera pilkai tali. Was h ilgt oni a ro b usta mci: Jaunus augalus ka-smet. Ziem4 vesioje (10'C) patalpoje. trgiinos: Vasar4 gausiai. l(enkdioi. palmi- TdWn6: ka. saulet4 viet4 lauke. vavr4 iiltoje. taigi Siuos augalus reikia pastatyti kaip metro ploiio giliai ipiautais melsvai Zaliais lapais. Kalifor. niai. Meksikoje. ligos: Laikant iviesioje vietoje pa-sitaiko retai. nuo geguZes vi- - 2 .rlijoje.s istorijos epocha). krllnais aug. Seimaz Ar ec acaae. gali apnikti amarai ir paruduoti lapq galiukai. daugiau rugpjtiio mene-siais kas sav. jos v€-ia nuo Venesuelos (Vidurio Amerikoje.rlima iineiti i iilt4. o Dougininos: S6klomis. totxia robusta lapal sini Zali ir Zvilga. pahni- Tdvynd: Arizola. Siuo metu jq itin daug Kuboje.jos.a1poje. ti kambaryje. Cantoje jie b[Da apie meto skersmens ir 25 metrU aukidio. Voiingtoniios komienq iuosic senv opoliniv lopq liekonos. jq buvo ir Ir. Ziem4 nedaug laistyti. o Kenk6ioi. Vasingtonioi reikia daug vietos. va-sar4 iiltoje. Nuo gepgZis vidurio iineSti I lauk4. Abijos puikiai tinka Ziemos sodui. Geriousioi ougc: Sviesioje. GeguZe-s rlsys. gerai vddharnoje. Rniis Sabalpalnretto ii nunylorsiq senq lapkoiiq likriiq uZsiaugina graZq stiebq.

Dougelis ncuig veislig puikiousioi veio ir iydi ont poprosiiousios polongds. ORCHIDEIOS 212 .lle visoms orchiddioms butinos iiltnomis orbo gdlirl vitrino.

V€lyv4 Ziern4 ir pava-sari.lengviausia laikyti kambaryje. Lapar liuiji3kai gysloti ir daZniausiai bnla lygiais [<ra-itais. kai orchidejos spardiai auga.6'C. Kad. kurie kaupia vandeni ir maisto rnedZiaga-s. Ki- taip. nei dauguma karnbario augalq. pilkivai Zalia spalva rodo. nauj4sia-s garsiqjq orchide- Ziedai pasirodo ugliq galuose arba ioluose. keleta-s ruaiq Zerndje. k. o iiltq . ir prisotinta-s oro. dainiau-siai turi kietus lapus.rnaisiais arba netikraisiais svogDnais. kuriq lapai minkiti ir ivelnir-s. daug iviesos ruderri ir pakalkamai dregnas oras. jorns reikia daugiau tnaisto rnedZiagq (tr4iq). kai irna pdsitaikg prie mrr.221). joms reikia daugiau vanderls. Or4 galima dr6kinti eleltriniu oro drdkintuvu arba kitomis priernon€mis (-> P. vandens ir diq. iikalotuose kalnq miilarose bei uoldtose Azijos ir Vidurio bei Pietq Arnerikosjrrq pakarrtdse.30 O0O nLiiq ir daugiau trei 70 0OO veisliU. ir lengva-s. Taigi orchiddjoms reikia itil daug Sviesos ir kuo maiiau vandeLs. kai susidaro gumbai ir irna krautis Ziedpurnpuriai. - Ankstyv4 va-sar4. kad tai riliiai reikia kuo ryikesnio apivietirno. o naujos atjalos asiralda prie pagrindo ionq ir auga i visa-s puses viri puodo kra-itq. Kos iinolino Bendd orrhid6iq pfieiiiros opie orrhid6ios Orchiddjos yrajauliausi Ziediniai aug:rlar zelnele. jorns reikalinga visi5ka ramybe. Jq esama visarne Zernds rutulyje.lelygu kur auga. niekad tetud jausti dr6gmes stygiaus. - Orchiddjq Ziedai yra nepapra-sto groZio ir steb6tinai ilgai nenuvysta. P. l0 ooo . 213 lstriiai . Orchiddjos. V6lyv4 va-sar4 ir rudeni. Ten daugelis jt1 veia alt rnedziq. drdgnuose. nei sar ds atokaitos. kurios uebijo nei Saldio.jq ieirna didZiausia: 750 gen- bruoioi Pirkdarni orchid6j4 bttinai pasiteiraukite. tadiau naturaliai garntoje jos auga daugiausia atogrqiose iuba vesiuose. o paurksng ir iilum+ mdgstardios lepiosios ruiys daug il r Siltlri lrilryli. ii ougal4 aukityo kylanti pagrindini iigl! ir kraura Ziedus abipu-s jo. iislTrus arnZiDojo ialdio ir ledq surakinta-s poliariles sritis bei uegailestingai saulds i5deginta-s dyklunas.alt uolq. Rudeni ir Ziern4 iie augalai ilsisi atogr€ose tuo metu b[na sausros. v6sesnis oras nakti. ra-s jas surnildta-s priede (-+ P. taigi gelbsti Siuos puikius augalus uo sausros.s) turi nuo ialorq Orchitlijos dainiausiai ouga ant ueclfitq. IpratusiU tenkiltis paurksne orchiddjq lapai tamsiai iali. svarbu. Beje.43). substrato ( ) Adrcsai. . Augirno b[dai. kokiosji n-riies ir kaipjE priZiurdti vesiai. vidutiniSkai ar leisti nauja-s atZalas.aug dZiaugsmo teikia Zydirrdios sanpaulijos bei klivijos :uba kiekvieuq kovo rn6nesi Ziedais apsipilali'ti C o el o gyn e.rlris bfltq ir punrs. ue to. Siuose puslapiuose kaip tik apie juos ir bus kalbarna. Sirnpodin6s orchid6jos turi tam tikrus gumbus. Bet jei pavyksta praZydirrti iviesarne ges Cynbid i u nL arba Paphiopedilwri tai jau !ventd. o tos. kartais dar vadinarnru taria. Jq spalva bei saldara iiaip jau gerokai skiria- - jq veisles daug lengviau priZiurdti. Orchid€jos auga dvejopai: o Monopodiniu budu (su viena Sakojirnosi aiimi) augarttios (Phal a e aopsi. Siaip jau orchiddjorns lcbiarrsiai rirrka specialus giliq langci :uba iiltrramiai. Sie nuostabiai puo! u-s ir pra^imatn0s augalai nepalyginarnai geriau si. rn6gstandios ivies4 augirn-si iviesesnius lapus. o naisto inasi puven4. Jei kq nors vis d6lto dotnina retesuds ir auginti keblesn6s rliys. Orchid6jorns tada reikia daugiau iviesos ir rnaZiau vanden-s.srl s4lygq ir Zydi kur ka^s gausiau bei noriau negu lau- kilds n1iys. orchidejos auga ne g6liq Zemeje.gerai Zydetq. o kai iilurnos. kad nakties temperatua rukistq iki 4 . Butina atsirninti: olchidejos standZials lapais ir storais gumbais ramyb6s periodu m€gsta pabnti sausos. kur gamthes sqlygos labai nevielrodos. Jorns reikia specialaus orchid6jry kurios . o Sirnpodiniq riiiiLt (Cattlcya) angimo aiis statrnena. Mer !r'ririos orclriddju nliys kilusios i( skirtirrg-u knitq. 238). 22O milkitesrius. Vesiq ka-itq orchidejas surkiausia. ir aprupintq augal4 maisto medZiagomis bei vandeniu.

apninka skydaliq visai nepakeniia. vasarq. Zyddjimo. dainiausiai di Ziemq. kaip kaddjos. Svarbu: mldi oms jas lydi amarai. Potina| a atba S o p fu o I ae li o c at t Iy e a. rudeni ir iiem4 apipurlGti.La. Specialiose parduotuvdse galima isigyti ir tikt4j4 Cattleya m{1. iiem4 flgli patalpinti i vesi4 vietik tiek. C I. lrgiincs: - - miiranas' C ulmi- hssq. kurias langai. - - spalio 214 . Ziem4 dienomis no makities rudas atspalpakanta l8'C.s. daugiarnsiq miSrunq (B r a s o b e Ii o c att ly e a.). Yp ai spalvingas Laeliocattle!@ Pqldlimas: Vasar4 lieti gausiau. taiiau l(enkdici. kad iaknys ir ta ir maziau lieti. privalu slbretrdusi saikingiau. ge . Sviesioje vietoje. iy- Geriausioi ougc: Labai Douginimas: Persodi- veisliq. Vasalaikant kaddja iileidZia tik 4 i laistymo vandeni kas. iiai turi bnti keletu laipsriq msiai yra b0dingas Ziedyvisesnis.F L] Kaflejos savo tdvyndje dainiausiai auga ant kiht augalq Sakq arba kamienll. Ziedpumpuriai iki praZystant bina apgaubti pap6dlapio. taigi tikq rytiniai ir vakaridai mariai. ruded ir Ziem4 f6vyli: Vidurio ir Pieq Zydinaia-s kovo ir baAmerik4 Karibq juros salos. kart prideti orchidejq Kad kadeja lcistymcs. 216). nari RecitaL'. or chi ttace ae. rauwi ir kuo ivairiausiq raudooq atspalviq. . vasar4 Zydilieima:.Pava-sari ir dia-s veisles persodinti po guimibiniai.6 I I Cattleya C) rt l(oll6io H a C) TJ - 4 Cattlep bicolor kilusi ii Brazilijos. Beje. karkiekvienais metais vdl iytais net panardinti i vandedetq. ligos: Jei oras tiesiogioig saules spirduper sausas.rs! sparvlllgais Ziedais su asikiSusin tarsi lipa vienu Ziedlapiu. naktimis vis bei plauiai ant $rmbq 14'C iilumos.'Mtu - Zydi und Morirz' ('Maksas ft Moricas') bei 'lryinter b luher' ('Ziemos pasaka') nauj4 orchiddjr. Itin Daugiau Laelia negu Cattlaya .eliocatt laya veis Ii' Creamton' (' Kreminis atspalvis' ). Atkreipkite ddmes! i skruzddle. DaZdausiai talpoje. laldzio mdnesiais. Pet siltai gumbai neiidiiiittl. Balroj i Lae liocatt leJa lfili prieiiiros ypalutnoi: Gel]]zes mdnesiais lapus daznai miiranas gebon pentinu.kt pvasti. Ziedai b[na balti. zydr drdelra. ypad v ets- iyd6iimo loikos: tavasari.kas2-3metus augal4 persodinti i l&'Abna Wiebrann' ('Alma Vylonan') ar. Ep i- cattleya. jie apsaugo nuo saulds. Vasar4 ir augimo paprastai labai masina lipmetu vis4 dien4 laikyti nus ir saldus orchidejq Zie25"C gerdi vadinamoje padrl nekhras. vadinami Laeliocatt leJ a.llelyliu veisla.l substrat4. geltoni.lapus. Cdtleya bowringial@ subauna ii slkio daug iied4. ni. Jie yra priZiurimi taip pat. nant padalyti ppmbus. fu begg19 vertinami orchidejrl C att lzy a bel Lt e li a ri4ti nai (-+ P.

Viiuje deiineje: kre inis spalvos miiriinas su agniaspalve lipa. .E ) . trgiimos: Nuo kovo iki rugs6jo pabai-eos lumos.oflakti-pakankamai gaivios vdsos.rq patalpq oro. 'Delight'('ZJ. ve. oranZiniai. ieimo. lfili prieii0ros ypctunoi: Nuolat drdkinti patalpq or4. nes nuo virusiniq ligq kol kas nem jokiq vaishl. dainiau purKti. Tdvyt!6: Atogrdrl Azija.e .nelygu ruSis ir veisld. Vasar4 laikyti Sihai. '.' |t[a- -. balti. dar geriau .-'Pamaiva'). _reltooi. kurie dainiausiai i{auga iS apvaliq pgmbq.yesys'- Zavus pakabinamas auga- jos ne tik stebetinai iswer. lapai Apaiioje deiineje: popu Liarioj i'Star bright Capel la' ('Spindulingoji - rrrrdlaft miSrunai.abiausiai paplitusr:'s cimbidiio veisles Zyi: Ziem4 ir pava-sarlr metus gelai vddinanoje.." -ealsiai laisqti ir 215 . ge- - kvapi veisld). l(enk6ioi.Kapel. rudi ir net ieli.sunaikinti. bet ir graZios. kas 4 savaites trgiti orchidejq tr4somis. todel visai nekeista. bet ne vidudienio saules atokai- PItalinos: Cimbidziai. Ziedq kekes taip pat auga iS gumbq ir Zydi nepaprastai ilgai. Cimbidiio nriirunqi nuolroukoie: Virsuje kaireje: fisai ZaIias su dimAa IApa. Dau-qelis jrl megsta Silutaip labai bijo sauso Sildo. kad net Tailando atgabentos ry ii P inchess'. Isimetus Veiijo ivaigidyne).a' tokia ivaigZd.Cytnbidium Cimbidis Sis rutlasis miirinas iti higstamas gelinink!. or c hi dace az. Itin populiar-rs yra C. ratinklines erkes. ('Rausvasis boKtrs'). \'ioletiniai. iyd6iimo loikcs: tavasari. iiedus krauna geguids ir birZelio mdnesiais. taigi tuo metu jiems dien4 reikia daug 5i- kurie Zydi rugsejo - toje. ku- Gricusioi ougo: Visus rie Ziemos soduose uzauSa iki I meho aukiiio.'Lemfdrde Surprise' mingos.7?n4 \'onon'. Kas 2 metus po iyddjimo pemodinti i orchiddjq substrat4.'5hor* loislynos. Cinbidiio iiedai veria aki naostabiausiomis spalvomis.(' Lemfiordo siurprizas' ria aki nuostabiomis spalvomis. mesingas iaknis bei standiius ir illus talsi dirZai lapus. 'Dag A-<. sioje vietoje. Australija. Daugelis cimbidZio rii5iq auga Zemdje .l iios lasl). sausio mdnesiais. Be to.' Pink To\ver' so pasaulio furgus. gali apnikti vo. lxrzraibiniai.Pi @ n' CimbidZio iiedai itin ilgai iibnna nuskinti. . A paiioj e kairij e :'Si lvi a M iiller C itrone I Ia' (' Ge ls- nebetrdti. ligos: Jei oras per sausas.apie 80 cn.ai. Toki augal4 reikia izoliuoti. vasarg rudeni ir iiem4 .' De I Rey'. Valyvq rudeni ir Ziem4 lieti maziau. Senesnius tam m4 fodi nuo rudens ir ne tikrq veisliq cimbidiius (reiKa teirautis perkant) iki rugsdjo pabaigos galima laikyti lauke !vie- paivieseja arba juos iiberia gehoni ilakai. kad jis rcuzkesh+ kitt.turi storas. Ziedai bn:a kreminiai. o kambaryje .' M i nne ke n' (' Meil]upuikios gCles uitvindo vi. voji Silvija Miuler'). Douginincs: Dalijant gumbus. tam tikram virusui. ' Ercalibur' . nuo rulpj[iio mdnesio naktimis megsta vesq. roZi. labai iviesioje ir sauldtoje patalpoje. l.

20 nrSiq.?elid n:rsiq yr.je. rude-ni ir ZieDelySu rus$ 1. pusiau irksmilgoj e. iir purkitil Persoditlti iyddiimo loikos: lavasarl.'t Visos 50 l. Ort: hida ce ae.elia taut i o &B ni Brazi I ijos Btla. be! paties4cab-it!}s$'!e. rudeni. Rudeni riiiai laella c i i n a. 43). Milronia speclabil is ir lvairiosjq veislis. lle nk6iai.r arba epifitai (savo tevyneje.liiau Siulcitu be skersvejo patrlpoie. ii pirmo Zvilgsnio Geriousici ougo: Visus kiek panails i naslai€s armetus iviasio. nakimis b:ryje ir riiiys. labai alsivdrg.18"C. kiirtais ir vislls lnetus. tdelia).ri iid2irrves.ti . suplotr.i: Pieq Arnerika. ziem4 rai tinkurdios auginti kamapie 20'C. Ziem4 ir naktirnis 4"C. laistyti arba relsykiais Pana. Dcuginimcs: Persodinant padalyti gumbus.:i. ir kitq yra apie 15 . ligosz L a e i a labai keniia Duo tvank. gausiatl gelininkui.dir1ti i v. - gumbr] dalimis 216 . ligos: tit neteisingai priiiirrint.. trgiimos. Jei vir-sar. Jei gauna per daug Sviesos. t. ga alrt trunpudirl kotelirl T6vynr. lltlt t'|.siai ialius.iq substrrLl.balt raudonai margi arba rartsvi Ziedai auga iSjaunq Kiti prieii&ros ypctumoi: Nuolat gausiai drd- kiiti orq (-+ P.rs gumbus su vienu-trimis siaurais lap:ris. bet geriausia nrdeni arba pava-sarj i orchidejq substrat4. lapai nusidazo musvai. atogrqzq Amerikos giriose. lr vie[q.r..i .styrnq iv deui iddt. ir. Visais kituds meq laikais irgi leperlieti. DaZ ausja. ntri daugiausiai ivie. kalp t LaeLia purpura ta. 2l1) . dar vadi15 .Lsdiausio medZjo zieves gabalo. ge.1. kas2-3metuspavasa4 persod tti inerrjq orclide- kitq augalq (epifit ri).lt Kenk6ioi. auga. akneni- gerai ved jnamoje.knd augalns neimtq vysti skleidii:^ Laelia p! Iila. paptasl^i re- Loistymos. lrgiimos. Pavasari. tnt'Jiu\ it'aitoit. au- ^) ieimoz Orchi gu da ceae.us L l6vyn6: Atogr4iq ArneriGeriousici ougo: Sviesioje.!ro reiiar.nnos nailaitinemis milloislymos. iias) taelra ruSis geriausu kitomis gelrtimis srulkiai arba visai tesikryirni. iyd6iino loikos: oazniausiai va-sar4 ir rudeu!. bet geba Zibuokle-s Ziedus. va_ Miltonijos iiedai platus. ge- iar4 ir dienomis btltiia l8 . kudos auga ant lereikia. veisld. bet perdziovirti irgi ikanotq miilcl. (didZiuliai violerirriai ir rausvi Ziedai). S4lyriau iiek tiek r.siliiau kaip 25'C. vasarq. RudeDi Zied s pra.ti. Pavasari il 14 va-sa_ kas 3 savaites iiek tiek noi: Nuolat drekinti or{.6 I o rt E a r/ E - Laelia Miltonia. Douginimcs: Persodil1al. toutomis (Mrlroniopsis).rnt medzirD arba veia smdlingoje Zendje (pavyzdziui. .Is tokiq yra ir ryikiai r.rksmingoje ginai miltorijas br. Ya\a(4Zydi Laelia crislra.r komenduojalna vos prddejusiam orchiddjas au ginti ka*ta. patresti.b a r i n a' r eikia dangiau sau)es. Laelia lengviausiai kryZminasi . Ji Zydi pava-sari. ploksti. beje. Mihonialavs. iiek iiek orchi- Zraibiniai. zletn4 lrelr trK IreK! Krs treiiil lr. skirq epifi tiniams augalams.ltrl galinei labai sauldtoje PaNiPoma padalinti i dvi gnrpe.s: je. k. n.24"C. ge- guZraibiniai.udelli. taaiau ii naujo lieti tik tada. fiai lie<lai).rudona rdelia ne cill trabd ri na.. nepake- iolet:lriai bei rausvi iiedai) ir lae Li a haryop hy I la (or aniiL ae I i a anc eps (v Kili prieii0ros ypalu- lianiios sauso gyvenamqjq bustq oro. Ziem4 Zydi dejq tr4iq.eLt bei ieinaz ka. kai subsnrrrs jru ger.. Vasrr4 megsta brtti 1le Milto jos (Milrol?ld).sia pririSti prie kokio kamieno ar iakos. Vasaq ir rudeti ly di Mi ltonia c I owes i i.I m4 pr.f pana. itin !:aukilusios ii drdgnq ir vesiq Vasar4lieti ne siai. miltoniopsis C) La. Miltoniopsis Miltoniic. gumbq. Epifitines (art kitq augalq augans\r C all lela () P . Tos.

20"C). Orchiddjos mdgstr gaivq ankstyvos va-safos of4. iyd6iimo loikos: ravasari.dantytas lie.kas2-3metus dys Ziedpunpuriai.ntitdd .ls"C temperahr4. pusiau pavesingoje toglassul| x On. augalq geriau inqiti pasbgell. Odont og loss ntr b i ct oniendaZriausiai auganiius tie. Kambaryje au ginri geriausiai tinka It ainos a do nt o g I o s s unt - veisles galima pastatyti pjudio mdnesiais kas 14 dienq lapus nupurksti van.r eplanti Odo nlo g I o ss unt dotlt o I loss un I rankuri Siandiel laikoma atskira gentimi Ros. tinka rltinis. karinis arba iiaurilis.IS margqjq ruSiq kambarypa. ()dotxto I la s s u n p u Isiei auKtyn. L- t 0donloglossum yro dougelio kcmborinig orthid6jg prof6vir l(oi kurios ir1 vadinrmos visoi kitcis vordois. isleidZia po donai margais) Ziedais.pietinis langas.:i:1e. Polorimcs: Jei turite sodq. Viena ii secrellarr bei pakalDutemjs niausiai paplitusiq rusiq lr.s e.diiti. birZelio rug- relabai tarkq medi. kurie kartais prie graiiai Zydi didiiuliais pagdldo turi dailtyt. o Ziem4 . Keleta-s net pa- Margas taryt fir [eopardas niirinds. . Toks keistas glassutrt x CochLioda x botaninjs pavadinimas (iS. l(enkdioi. po Zyddjimo persodinti nauj4 orchiddjq subshatA.ainais (daztos = daotis. A:!. Ziem4 14 . V ylstekeara (ii Odontoelosstitr x Cochlioda x . mq ialdiD geriau ine-<ti i Kiti prieii0ros ypolumqi3 Nuolat &6kinti or4. Ziem4 lieti tik tiek. ligos: Jei oras per drdgna-s. ': t.OdoDtoglossum hin nregstama VuJlstekeara Ca l)ria 'Plttsh' (PLittii- c&n' Siq orchiddj! esama gal 100 ru-iiq. Va-sar4 megsta 20 . va-sar4 nrdeni arba iiem4 nelygu riiSis ir -troglossrlr.Jos sulautos specialiai bei vis) atsfuado del savitrl langdms ir itin gausiai Ziedq. . Gumbai dainai arba rausvai. lrliimos: Augimo metu substrutas privalo b0ti nuolat Siek tiek dragna-s. vertus pa. bdel mdgsta gaiq. Svarbu: Nepamiriti palaistyti. ) pai geniiq mii- ieimcz O r ch i daceae.saules atokaitoje .Oncidiul ).jei ilgjau nebum li€tausl Jei lietus ilgai uZsitgsia. ()dontog|ossL tiiis 1r povyzdiiui.Slaataugas (gmikiskai odolx kuotais bei . 2tf . patalpoje. Iki spalio mdnesio nis nuo kenksmingo drus.je auginti geriausiai tinka -elindo sukraura kekiq vidalo Ziedynus.ji reideniu su trupuiiu trqirl or. loistynos. nuo birZelio pakabinkiva. Odotxonia (ii Odolrtog- Iossuttt x Millonia). dienos kariti ir v€sias naktis.glossa = lieniausiai rudai bei geltonai Zuvis).Ls iiedynais ddmetais.. vidq ir pastatyti vdsioje vietoje. Vuylslekecro. de. vien4-his lapus. crispun. kad neiidzintq gumbai. c Odantocidiun (ii Odon Geriousioi ougo: Svie- sioje. - Douginimos: Pesodinant padalyti lgmbus. bet nakdiai (ddl gali\ poveikio. kitaip subNuo rugsejo menqsio strata-s supus.te Odolttoglossut i nakimis ve-sesng (18 . Netrul:rts pasiropurksti.kalinga iiedlms krauti ir jauniems gumbams branchiddjoms tai apsaugos substnt4 ir iak. banguoti.idi Dt). lapai darosi '. Wilsotxara (iE Odonto kelia tumpalaikius Saldius.\'r a O Miltoniopsis). baltai ir raub[na ploKti. drdgr4 ir vesq or4. i veisld.24"C.vidurio galime laikyti lauke. ge- guZraibiniai. Daugelis kilusios ii auKtikalniq giriq (auga maidaug 1500 3000 m aukityje).- (E Odontog f6vyn6: Vidurio ir Pienl Amerika.t: x Cocltlioda). . o prie pa.u.

ir Sakuys. Visus metus dien4 mdgsta kambario tempe. bet tik tuomeE jei substlatas sukietdj?s arba atsiduoda puvesiais.Dirva. Ddl drdgfnes dirvoje pertekliaus gali puti pumpurai.*q Sviesioje. kurioje ialcrija-si tvareslli 11e!$ gryllos riSis augalas. bet ne sauletoje patalpoje. Kenk6ioi. ne. o kartais marg4 tq. tiniq atogr4. - T6vyn6: Atogr4zq ir viduprieziufos klaidas. augalu. rud4 arba dynkodiq nenupjauti kitais metais ant to paties stiebo susilaauna nauji purpurini.Oncidirun c& Paphiopetlilum ffi' Roibuol6 Nuo lapkidio iki kovo laistyti tik tiek. Joms reikia labai skirtiugos Pnezturos tld pirkda1ni mci! Nuolat &ekhti or4. iildomq patalpq oro. Augimo metu kas 3 savaitas I vandeni iiuptelti iiek tiek orchidejq tr+iq. lrgiimos: Beje. . rckai pmdziivusi.Laistyti tik tada. l(enk6ici. nci: ieimaz Orchidace ae. Kiri prieiiiros ypctuapie \OO Ollcitli tlt genties ruiirl. meorchidejos mgsdjo BalandZio . Nemegsta tiesiogines saulas. raibuolei baigus leisti naujas Dcugininos: Kero dalimis (persodinant). pusiau vesioje aplinkoje. kai pradeda augti ialnys ir tauji mq nelygu rliis.kiekviena jos lapq slqoteld isaugina oesiais kas . dar daugiau kuo ivairiausiq mituurq ir veisliq. diedilrirl gentie-s rusiq. geguZraibiniai. - ir Nuolat drdkinti patalpos or4.e- gelto4.savaites Siek 3 tik vien4 Zied4 tiek parrgsti. Pqlqrinas: NuzyddjuKaribqjuros salos. fdvyn6: Atolr4zq Azija. o perZyddjusi petsodinti. va-vr4. Douginimqs3 Percodinant padalyti gumbus. I Zie- Igliai. o Zienei daugelio kitq gendirl mq .atirq. tad geriau jo nedalyti! . o iilumameges 20'C patalpoje. Sie augalai daug pa. Geriausioi cugo: vasar4 laikyti 15'C. iyddiinro loikos: rauasari. privalo luolat sys. Lcislyncs. ligos: Puola tik darant labai dideles siomr\ ()ncidiu t kranrctianun b Oncidiunt 0eriousioi ougc: va. au- a Paph f sl- ga14 peNodinti i erdvesni vi- suomet pasiteiraukite. lrgiimcs: spalio mdnesiais ir oras turi biiti nuolat Siek tiek dregni. naki vdsesndje patalpoje. sauldkaitoje. p api I io (P sy c ho ps is) ij. Onicidium mErfiras rainais ir Svelniais tarsi tigro kailis Ziedais. geguZraibiniai. kaip elgtis su isigytuoju indq su orchiddjq subsnatu. bet nomis sauletoje vietoje. kai ji gebuol6 auga kiek kitaip. Rugsdjo menesl. Pllorinosi be rcikalo Juo didqsris Loistynos. kad grmbai ir lapai nenuvyshl. Visq dien4 laikyti iiltoje. Jei grunbamsjau per maZa vietos geliapuodyje. Ziemq Sviesioje. Seimoz orchidaceae. Xili prieiiiros ypctu- - Slahrot4 arba dryzuo- pumpulal.2. o naki vesq. substratas Kovo - - juo raibuold puikiau jauiiasi. ligos: Kartais apninka voratir dines erkes arba skydamariai. iyd6iimo lcikcs: tavasari. Zaliq. bet Ziemq ir pavasari purKti alsargiai. Jam perzydejus susidaro naujos skotelas. Rai.rksmhgoj e. rudeni mmybes laikui baigiantis (kovo menesi). ne taip bijo Muso btti saikingai dtegna. dainai apipurkSti augalo lapus. pusiau r. ce ausia tai padaryti o&n' iof edi hnr nt i iraruts nesunlat pri ii itrat i.r oaujos los geitai pnva. Ziem4 iilumos nemAgstuclas ms$ Z|atona apie 6o Paphiope.a las. lapai keras.balt1.dar maziau. vasaq.q Amerika.3 savaites naktimis laikyti ve-sioje. rudeni nely!$ r[iis mq ir Zie- veisld. kurios Zydi tik kitais metais.

ne per -.ak otais iiedais. 2t9 . dynstiebio. karpomi viri tredio arba ketvifi o stiebo b3mblio. vige- ieimot orchidaceaz. P h ala"nopsis riays mdgsta itjn dragn4 org o miSrunai labiau prisitaikg prie sausq iildomq patalpq. spalvq bei margumo ir Zydi kone vi. kudos bemat apraizgo Sviesioie. raudol . naktimis ne vesiau kaip 18'C.it4. P h a I4e n o p s i s :nes\ralar o pusiau paunksueje.nelygu r[iis.6 savaisus metus. labiausiai igudusiems orchid6jq augintojams ypad ::nka spalvitrgi ir ne itin '.: Zydi beveik inems.Phalaenopsis P halaenopsis o&6'Eb Sak- lapai paltgilti p Latils. - tai skrtha kauti jei baigiait jam zyddti iiedrystiebiai nu- loistymos. Miirfinas 'Cossandra su purpurue l!7pa. taiiau neleisti Zemei visiikai iidZinti.. D or itae n opis Renant hopsi s). ka-s tik gretimais pa. Paldrimusa Phalaenop sis ant to paties stiebo gali net2 . per iiltai ir per tamsiai laikant apninka skydamariai. ni. rausvi. Silhamiuose dazniausiai puola iliuZai.rudenl augalus 4 .3 kartus sukauti Ziedus. P h a laeno p s i s mi*r. sitaiko.Dauginincs: Ataugonis.sali isimesti ouvinvsl Va.du ne saul6toje patalpoje.i- iyddiimo loikcs: rava- ln. Iiimtis: ivairiq formq. hrios susidarc ant iie- Hotuspokus' (' Iidaiga' ) il. Si Zatiai auksiri edq su krovd ntiiri|nas' Matnbo'. Jo lapai yra lieiu.Visus rnetus laikyti iiltai.1 tnroje Ziedus. \Limnai Kiti prieiiuros ypotumoi: Dazniau apipurkiti lapns. krenta ptunpurai.31.epils :. Ziedai labai 14 ir iildiau). trgiimcs: Visus metus lieti saikingai. Phalaenopsis niiriinai i)tdi beteik visus teft$. rudi ir iali.sar4 kas 14 dienq po truputi patresti. Jie biura geltotes laikyti l6"C tempera- !!mbrl. bet turi daug Geriousioi ougo: va-sar4 l(enk6ici. Yioletioiai. o ^tba pradedantiesiems. viduri . z-" ibiniai. Niekad s c oltop s i s. ligos: Per gau- - siai laistart gali isimesti grybelis. Ph ' alaenopsis It i5 runas i::-=i Aurtlalija. Siulcitu nepazeisti iaknq! aii . t:riieu iokiu biviskq. Pietq Azi. vio formos ir palyginti Dieromis 20 . Kas por4 metrl geguZds menesipeNodinti i pulrl orchid6jq subsbr. r asar% rudenl arba I::rq .22"C (va-saplatlrs. TdYyn6i Indija. iiem4 nq. Daugelis iios ieimos rtiiq bei miirunq tinka au(.

Zydejimo laikas: Kovas Dg Brassia vemrcosa Sios rfiSies orchidejq gumbai plokiti. Ziem4 tik tiek. niau Kiti Drie. kad gumbai reGdziltq. Geriausiai '!€!a: Visus metus Sviesioje ir gerai vddinamoje patalpoje. vasar4 lauke. Ziedai ilgais ir plonais lyg uodegdlds Ziedlapiais auga ant puses metro ilgio stiebq. smailiais. Kiti prieii[ros vDahrmai: Jaufiu [sliu oer daus oepurkiti. Geriausiai auga: Visus metus Sviesioje.nelygu veisld. irin lepios ir relos orrhid6ios i5 iiltrp ir dr6gnq otogrqig giriq bei v6siq - oukitikolniu miiky. Indokinija. geguimibiniai. Nuo spalio iki kovo lieti tiktai tiek. Zyddjimo laikas: Pavasari arba vasar4 . perzyddjusi augal4 persodinti i orchidejrl substmt4. jei tik naktimis joje ne iildiau kaip 16 .15'C patalpoje. Birma. . kad jie nepradeq pnti ! Jei reikia. Or chidace ae. Ziem4 Siai orchidejai patir*a oe Siltesne kaip l8"C temperatiira dierq ir l4"C temperatfrra nakti. trFsimas: Nuo geguzds iki rugsdjo lieti saikingai. auga ant 30 cm ilgio stiebq. nakimis 8"C.treiimasr Pavasari ir vasar4 gausiai lieti ir kas 14 dienq po truputi trgsti.YI c) Ir H Coelogyne cristata Tai epifitin.esant per sausam orui gali apnikti skydanariai. Patarimas: Coelogyne cristata iydi geriau. tiesimas: Nuo balandZio iki rugsejo gausiai lieti minldtu vaadeniu ir kas 2 savaitqs Siek tiek patrFSti. Dendrobium densiflorum Dendrobis Tai epifitini orchiddjq gentis panasiais i bambuko gumbais. stangms tarytum odiniai. Sbt T€yf nri Himalajai. paughioasr Gumbq dali- mis po Zyd6jimo.l)endrobium den\/ie/]as Eraziausiq dendrcsi|lorum biq. kas 2 savaites po truputi trgSti. Ziem4 dienomis mdgsta 14"C. Rinktin6s. Tdvynd: Atogr4Zq Amerika. geguiraibiniai. Laistvmas. Sejmu Or chidaceae. pasipnoig ispudingomis aukso geltonumo skiauteremis. Kiti priezitros ypatumai: Nuolat purki- fJ - ti YI YI H C) 4 . Geriausiai auga: l-abai Sviesioje.30 cm ilgio. kasrnet apsipilantis auko geltonumo iiedq kekdmis. lapai pailgi. jei rudeni pab[na saulds atokaitoje. pava-sari ir vasar4 iiltoje. Nepakelia tiesioginiq saules spindulirl. Seima: Orchidaceae. - geguZE. orchiddja 15 . Dauginirnas: Kero dalimis. kad neperdintq gumbai. Nepalas. Nuo spalio iki balandZio laikyti beveik sausai. a pusiau uksmingoje patalpoje. nuo spalio menesio 12 . bet ne sauldtoje. Nuo spalio lieti maiiau. Daugidmas: Gumbq dalimis. 220 . C) I - o F 4 Zvdljimo laikas: Nuo lapkidio iki kovo.iiros vDatumai: Vasara daipurKti. Laistvmas. gepiraibiniai. t rsiai ialiais lapais ir kiaGinio fomos gumbais.18'C. Tdvyndr Himalajai. Jos sv)'raltys sniego baltumo Ziedai. l-aistvmas.

vena Zemeje. iiem4 15 . Kasmet peNodinti po iyddjimo. Nuolat drekinti patalpos ore bet paties augalo nepwkSti. Ma-sdevallia militaris BuLboplryllam longi . Dauginimas: Gumbq dalimis. Geriausiai auga: Geriausiai auga: Sviesioje ir pusiau iksmingoje. T6wnd: Visuomet iali. dieFroje ir vdsioje aplinkoje. Augimo hetu kas 14 dienq Siek riekpatrFti. Jos nuosta- ypatrm4i-Jei reikia. j4 laikyti privalu tik vesiame Silhamyje! Ji twi mqsingq iakliastiebi L Zydi keistais Ziedais: jq vainiklapiai tad Si orchiddja kilusi iS flomm dar vadinama Cirrhopetahar .C patalpoje. Ji turi pailgijusius. iiltoje. iliauiiandius Saloiastiebius ir briaunons g!mbus. Kiti prieiiDros pavadinimas kilgs Li lotyorl fu grailq kalbos (lotynGkai . treiimas: Laistyti saikingai. LaisDl: mas. Geriausiai auga: Sviesioje. Dauginimas: Sakniastiebiq dalimis. Zydi rySkias- jos pavadinimas kilgs iS gmikalbos ir skirtas pavadinti nedideli sustorejim4 prie 1[pos pagrindo. Kiri prieziuros ypatul4aii Nuolat drdkinri oq (-+ P.trpiimas: Zemd turi b[ti nuolat klriq isauga odiska-s lapas. Se na: ()rc h idace oe. ge goitaiblniai. Dauginima-s: Gumbg dalimis (tud blti su latais). Seima: ()rchidaceae. nuo kovo iki rugsdjo kas 2 savaites po tuputi tresti. aukitikah q giriq.a/rar = gumbas. Tdv). gerai vedinamoje. kitaip ant lapq atsiras ddmes. pusiau ukmingoje. laislt mas. o iS taurelds iisirutuliojgs neiprastas darinys bimis vir![ndmis. Ji turi storas Saknis ir du arba daugiau smailius.18. Seima: Orc h i dac e ae. Keista-s gumbus. oaki oe v6sesneje kaip l6oc patalpoje. 43). ge gt:ltaibiniai. &dggi ir Silti atogrqiq miSkai. Kiti priezi[fos ypaturnai. Zvdejimo laikas: Birzelis. Tdwn 6: Pietu Pietq Amerika. Paduotuvese bnna prynq ruSi q ir miSninq. Jos iiek tiek drdgpra. lanceGkus lapus bei kiauSinio formos palviais graiiai margais Ziedais. pavasari persodinti i orchiddjq iemg. ge- Bulbophyllum longifl onun Si epifitind orchiddja kilusi iS itin iilhl l(raitq. Zvd€iimo laikas: Ziema. Zyddjimo laikia: Pavasari ir vasarq flelygu rGis. Laistymas.ne: Pieq ir Vidurio Amerika. Si orchiddja nemagsta Silumos wyravi- mq ir e'. petalan = Iapas. Geriausiai auga: Visus metus ivie-sioje. beveik visai iSnykg. graiktEkai phyllon = lapas). bet gedau palikti dideles grupes! b[s pailgdjg iiedai susiburg j pumpskri- timi Ziedyn4. gerai vddinamoje. kaip arklio ka- \ mantai prilaikand Ziedlapius Graikiikai: zygoz = kamant:i. tr$irnas: Mdgsta nuolat drdgo4 aplink4.Zygopetalum 'Atur . Vasar4 kas tris savaites po truputi patrpsti . Ziedlapis). - 221 . iS $rzraibiniai. dien4 20'C.

i5 pirmo ivilgsnio regisi niOris. neiivoizdus ougoloi ino ir opsipilo posokiSko groiio iiedois. Ber iloi . ne ilin sinpotingi. kad po lo dygliuoto.fie neuiina doug viefos ir nereikolouio ypolingo d6mesio.per vienq nokti 5ie kuklis. Tuomel supronli. nepoprosloi sunkirp ir sqlygrp sufornuoio r0siio iSore slypi begolinis ilgesys ir no- oliiouriq rios neiisokyto ivelnumo KAKTUSAI .

visi kaktusai yra suLrrlentai . kurion ruoSiaGs sodinti kaLtus4. nes kaktusai idorniausiai atrodo grup6mis.turirrris saul€t4 diq ruiiq. stonls dyglius bei sidabrrspalviu plaukepladiai po Zem€mis ilsikerojusias plok{dias Saknis. P. 2ernesudje kaip l0"C ternperatiroje.ien vienija daugiau kaip 860O uKnlJq nanq. Jei jau ntrspreldete papuoiti savo namus diais Zaviais dyl-urmt asis$r€liais. agurkq bei kepiniq Znypt€mis.rik arrodo visiskai kitaip. k iiand. Manoma. kurir. ij4 . kaltusq megeja-s. Tarnsiuoju metq leik-u jokiu budu negalirna trgiti. sodindama-s Siuos niaura-s dygliuodius galite nejuokais susiZeistil Kaktusui nieko bloga neatsitiks.palangg arba vdsq. 1892 rnetais ikuda Vokieiiq kaktLrsrr mdsdiu tuaugija (+ Aciresai.toks dail6s ii dizaino stilius). Beje. spahrl netJuodl. stulpeliniai. bydennejerio laikais ( B iertr nn ei er. Pinniausia lengvos maistingos. Senov)s acteknms jis 27:t buvo a u koj imo altorius. turi b[ti para. Visai ko kito reikia epifitiniams kaktusams. Gamtoje jisoi u1auga net sas i3 Sis tilainiikas rutulys tai kalau- oc n t t r Kr oJ c cly A1t mol c - tonos syorio. Tai epifi tai. laprls pavertd i dyglius ir uZsiaugino valkalu. krrr kaLtrLsai Ziernoja. daugiau iimanymo. rrai3u Iengviausiai priZiurirnq rii6iq. Kai k-urios'm-iys turi v€siai. charalleristika-s rasite iau kitarne puslapyje. Ii pinno Zvilgsnio jie atrodo ne per labiausiai patrauklns. o 2iern1. kartais net atgra^sus dygliuoti pikdiumos ir galblt ii tiesU tokie yra. Be to. daug valrdens ir dr€gno oro. liq 'kailiuk4". kiek uzilna viso hbo paddklas kavai ne5ioti. Apie 1500 metus pirmieji kaktusai atkeliavo i Europa su Kristupo Kolumbo 'Santa Mariia". DaZnai jauni kaktu-sai brura rutulio formos. kudos tu. kai Zernd visi5kai iidZins- stor4 od4 su papildornu vaikirriu ap- ta. prisiglaudp tankiuose laiimynuose arba aukituose medZiuose.daugiausiai sava-nose ir saules kepinamose dykumose. kaupiandius valdeni. kuo skaitling_esndje bei margesndje draugijoje. orq ir turdti pakankarnai druskq. lami6jg kaktusai dainiausiai atrodo kaip krumai. Laipiojantys kaktusai Q. Kos iinotino lpie koktusur Kallusai Siaip jau yra "amerikiediai". neiirnandlio rankose qali praZuri . Taigi^jq perlieti nevalia! Svarbu. iekvienes. medZiai arba milZini3kos Zvakidds. pagal vokiediq poeto L.rteliliaus. Dirva. Zyddti kaLtusai pradeda (beisu ir pagalvoti!) iskentg gyverimo dykumose nepriteklius. Tik nedaugelis epifi tiniq augalq (pa*ry zdiirti.Zvo_icidis gati nn ponaryii'nc- ii4 ima 20O gendiq ir daugybg mkstan- Mekikos (Echinocactus ingens). prieSingai nei dykumose gyveoantys broliai. Bene Iabiausiai Siais auealais imta Zavetis delyuiolil. juos b[tina retsykiais pagirdyti. saulesjie ne iS tolo negali pakgsti. dar vadinamas lerdimi. surnaiinti garinimo paviriiq ir nuolat girrtis nuo mirtino ultraviolet! niq spindulig pertekliaus.47). lapiniai ir opunciniai kaktusai. ir visaj nebenori. Nedidelei jq kolekcijai uZtektq tiek vielos. lvairiai . Tik labai nedaugelis 5it1 augalq prisitaik6 gyventi dregnose ir Siltose atogrEzose. Galite praddti nuo J / a< |\ I. kakusai "iirado" rutulio A stulpg form4. Jie yra Zydirrtys augalai. S c hl um b e rg e r a arb a Rhipsalidopsi^s) |ui lapq pavidalo nglius. trigi nusi- laiktrr pirkus kakusq 2emes. KaLAsq Seima Cactace.L. galite rinldis lepesnius. kad vanden! kaupia irjq Zieve.vDxi ddl dregmes p. Dauqelis fiiBiu 2ydi pavasari ir an ksty v q 1iedai buna kuo lvairiausiq"asar4.{aLties karaliene) turi ilgus stiebus ir Sakojasi kaip kmmai. pravartu isi gyti apie pusg tuzino vienodai priZi[rirnq ivairiq rniiq.geni praleisti va.li i smdling4 dykumos Zemg . kol runai suskurta vien4 po kito skleisti t:epaprasto ivelnumo ir trapuno bei nuostabiausio groZio iiedus juo mielesnius. Priversti L-uo labiau Bendd koktusg plieiiuros bruoioi Kaktusai itil iStvenningi.jei patalpa. iviesq but4. juo labiau. Apie 1700 m_ jau buvo skiriarni rutuliniai. .nderri. Tokias isoidin gas. Tiese. ir vidinis audinys. o karta is ir specialaus Siltuamio reikalaujandirr-s augalus. d169m6). kaip sarrpaulijos erba azalijos .Eichroto eil6raidiu personaZo pavardg . Beje. juo ataiaurestis attodo pats kaktusas. kurios ii patjaunurn6s yra stulpo arba kilirndlio pavidalo. apsiiai puvenrl prisodrintos Zemds. pravartu dar imaiSyti sm€lio bei trupirrtos pernzos. bet galite pa-sirinkli ir epifitGkai gyvenandius lapinius atogr4Zq kafrtusus.. Jie raip pr-sikeit€ po milijonus metq trulnrsirl Z-tbiitiniq gnnntyniq su nepakel iamornis sausromis bei negailestiuga saul€s kaitra.labai mdsingi ir =sultingi augelai (lotyniSkai slccrrs sultys. Kaktusai itin Zaviis ddl savo oaslantingo ir stebetinai priestaringo bui do. bet yra rUiiq. Beje.3 metq arba tik iiaugg tam tikro dydiio. kitos uesiaugina storus tarsi ropiq gumbru.te ap- Daugelis gannojc krinais kcrojankaUustl giliapuodfie rcisa ga vicniSo stulpo pavidalo. Natlraliai garrrtoje jie auga nuo Kanarq iki Patagonijos .nelygu rGis: alksdiausiai po 2 .tuojau srlsiurbia net pati menkiausi4 dirvon patekusi dragmds Slakeli. gali isigyti kaktu-sq ir diais dygliuotais keistuoliais gerdtis kasdien ii ani. jeigu j! paimsite rarkon miiv6damas pirStines arba suimsite DutplasdiJgabatiukais (+ pieSinjs P. kaniting dang4.tojo iirntrnedio pirmoje pusdje. Jei esate prityrgs gdlinirkas ar. Rudeni vandens kattusai pagei- dauja dar maZiau. kad apie Saknis niekuomet netelKotq vindens perteklius: ii naujo lieti reikia tik tada. kiek iiltesrrd. . 283j (i.

kamai Ziemoti arba nuo laistyrnos. smeliu k pemzos fupifovynd: Vidurio ir Pietq Amerika. su raudoflu G.rndeDi ipilti (ar iberti) daugiau fosforo turiniiq tr4iq jos skatina augalq krauti pumprmrs ir Tilkernos krmbarvie auginti rlsys bei Ziedq spalG.ies kakhMi turi karpq pavidalo iiaugas ant briaulq.Ls2-3metus t Seimc: Cactaceac. bet kad iaknys kaip reikiaDt suGynrnorclycium drdktq. iydati. N. storo paploiio. cotlcinn s. Nuo spalio mdnesio jiems reikia pa- iki rudens labai Sildomoje (28"C) dauginimo lysvdje. kai Zemejau visiikai Rutulio arba storo paploiidZiivusi. 15 . Uibaigos laikyti sausai. lVlommilloriq Liaudiika-s pavadinimas "l€rpuotarsis" rodo. bet trniiami.auga 15 . an dr e ae (leltn:.s vidwio galima iina*i i lauk4 saulqs atokaiton. net ir labiausiai neprityrgs geliuinkas. Zie. syk i laistymo v. dygliais. I G. N. vos pa-sirodZius Ziam praZysta gana didenaujiems daigams kas 14 liais (apie 6 crn skesdienU trupuri patlgcti kak. kaktu. I \t I .l2'C) viet4 Nuo gep. lrgiinos: tvankaus prastai vedinaNuo gegui€s ikirugs€jo laistyti saikhgai. Nuo spalio_pa.ria iiretinti (5 .rzcrii (tarsv a). riq spalvq Ziedais. Siltoje patalpoje retsygludusiais ir aLsikiiusiais kiais Siek tiek palieti. 3 koje: GJltutocoLtciLltr unlgu4! elxse col1c Zvdeiirno laikes: Nuo peva-sado 2 N oto c ac tus ilnus iviesioje. G.otbnis. Kit4 syki iieti tik tada. -tik llolococfus Ihtamorkamb-aryje au. <"t tl 'Yi A Si os sinpath?us eaiukls es nka priverstii))(lati. pries pat Ziemojim4.rrrlosrlj (visi geltoni).ltalpoje. Mantnilla.a). ue be l o t1n ianus (ugnine.20 cm aukiiio bei 15 cm skersmeN. 224 . nusvai oranzina). Vied uiauga Det 50 cm. ginti rui). Douginimcs: sdklomis Geriousioi ougo: Nuo pavasario ut (b^lt^ N otra viduriu). Ataugas leidzia bndamr vyresnro altlzraus.s bei Ziedq spalya: N.KenkGici. ligos: rattusai sulegaluoja per daug Ze. de nudat u nl (lrlemin€).rusva. Trejq meq arnPavasari val lieti tuputi gausiau. sauldtoje ir iiltoje p.I Kohusoi. mojariio visiai (vdsiau kaip 10"C) visai nelaisty. raudofla bei violetire). kart:ris storesnio cilhdro pavidalo ir kuo ivairiausiai dygliuoti. u r ugu a cy nse (krcnlft). G. kuriuos lengviousio priiiuriti YI F = \. iia i. N.suhnanr . N. aple I cm skersmens Ziedus krduna netoli viri[ne.baldianun (r:i]ndorni violetind). G. nn lt ifla ntn (r.dio pavidalo kaktusai.udarc veihl atvai)nQ.aprictrs. geriausia vasario pabaigoje. kelis- rinki ivie-siq.s. Kiti prieiiiros ypotumci:K.ankstyvQ pavasad pelsodinti i kaktusq Zemg su siniai. vyinine.lvardytus kktusus gali tuituojau praded sehningai auginti kiekvien:rs. Jie brura rutulio. Visos iios genties diys mdgiainos ir augiramos lSambaryje.mens) labai mielais ivaitusq tr+(ornis. si M a ltitli Ll ari a Eet:l. Pavasa4yddjimo laikas: centiretrq auk<dio. iki vasaros. Be to.^. kartais plonqsnio.20 crr 6 Echinolossulacactus aukidio bei tokio pat sker7 Lobivia vatteri smens kaknrai kuo lvairiausio pavidalo dygliais. Ym ruSiq su priti. kad vi- ns. iki vasarcs. kiti vos keleto Zy<hi. neturddami s4lygq tiusaugoti nuo lietnus. kad jie vi<1 laik4 Zydanl. Sudygusius s€jirukrs ir persodiDti. bet vasiq 4 Rebutia ritteri Rutulio fonnos arba iiek 5 Rebutia i uscula tiek pailgi.isrqlaikaslNuo pava-sario . jam bus visai nqsu*u padaryti.ataugas leidzia prie pat pagrindo. Datuiausiai leidZia gana daug atialq ir netrul'us s. Et e h ! i an yLG. Rudenj. MrurilarJ (tamsiai iaudo11a). nuolat perliejami.

2 Echittocereus pectinatus T.r. tc ucndlandiorun \oren|iO rArOdtA ntAlrotn 1 nil. \.5 m auksiio. rldassii (mudo\a).los liai sr. Rebufiq Lab:ri mieli ir daugelio megst mi augaleliai.r iS Sonu. Zyddiimo laika-s. toidel 2vdintis C/( is/o.fan at i n e ns k qgeltona). rausva ir u iole. P. budama-s vos l5 im auki- lobivio Itill tanlciai briaLrnomis spariiai leidzia ataugas..as Zydi gara a1rksryvo amjau solidaus arnziaus ir ne ztaus.l... L. prazysta graz jajs gi ntj$:s_be-rzrcdqrltL geltonais Ziedais. L. margi. Rserilis ir jos veislds ars ot t er Erhiaorcrlus grusonii niais dygliris.eti VamzdZio pavidalo 9 on ilgio Zjedai auga nuo liemens j iorrus.lmos k3mberyje rugintj nl<vs be.:izltai ta$i mgai. 2iedu spilyz. :ellntanttlatta t 1 s t c ypri i ( lella:|ra Rti ola c ifio ra\v ioleridl .^f^^ k i c o I tL\ *. Prkc-sciu dytiesus fu flo ploni.o ?Yrieii.N nttu /. 2 cm skersrnens Ziedai rySk.i nd paties kaktuso nebema- -. Sie luyk<ruk.. dalo kakrusu srvvbd wa tuudona). -^. vir- - ri.1-":. Tinl<. dr2nai baolru. iki pat vasaros pradiios.aj(: I CleistocactrLs straussii spalvoq sfypeliq.4r+rJri+ be.f4i . nutabilis (t fi)s_ geltond).i' - vagoti mtulio pavidalo arba liek tiek pall[esni kaktusai.j.aip ir lap4 itairovd./drl. P. Rrnsnnii !a: c.s ci. L.nnillar. l0 cm skersmens Ziedus krauD.dcr?6 do tarrsi prismaigstyta^s trumpais dyglieis.efs (rEudona). - siai cpi€lgs plouais.. vidi- le*ti staxrdis ir (leislotqctus PaiJA. ta: P. n t Sva$u: Lobi|ia r[Sims reikia gilaus. Beje. geltona..80 cm. aukitqsni nei 30 cm irne storeslri nei l0 cm.i raip gausiai 2ydi.. ii- rlsies..ukus iu suZelia visa-s miSkas.IS- iio. Tirrkerros karnbsrvie auyAj v rsos.. Sivo tevyPana-ius i e2iuka auksi- t IS plrukeis pidengros pavieniui. Geltona.us. galrntys papuoSti net paiiq m3zuustq pxlangg. ) L n t'! os < F^r. suploto rutulio cilildro formos nedidukai augalui (dauAirusiai 20 cm auKtio bei 8 cm ploiio).p etxt land i i (balta.r !"I9.Vis kitokt dygljuotunas. L. mat di_ d:irusi iSjq retai krda uZauga daugiau nei 8 cm aukiiio ir tiek pat storio. Ziedai jq iiemuo drzriau- buna ivairaus dydZio ir spalvos nelygu rusis. tier]rr !_Sp4l: . P. maiiau kaip 6O cm skersmem. Bnda.L. krd per ziidus dazn. [rhinofossulocorfus Iiskhtind iirt rutuiio Davigilios. backeberBiata (ot^nii. diiugixa aki.I Echnorotus r. raudona). Jre gaDa ifitist C le ist ocad us wendIandiorun xalj Zy].no laikrs: Prvrs u4 rl(]vasal"C6pradiios. toddl l1eh. Zyddjimp laikas: Nuo pava-sano rKr vasaros. Dyghuofumas pdklauso nuo dainiaisiai ne tyti.ne). rc b a i o i des gindruiys ir Zjedq spal- an. Dvcliai labai srnulkDs.v. "1" . I jajcuana lskrisiiri briaunos. Zydi trk isrugf 30 . 7 Ma. bet l<. (geltona)." . r i ht i atxa I trausvaJ. Ankstyvas pavasrris. tr L. Zvd6iimo laikas: Pavasa- 225 . plataus geliapuoozto.3 Matttnti arta hocasana !I]tU rlivs lsr4sq c. lebei tankiais ir palyginti ne- Pusrutulio.1!. chrysacanthioi Zyddjimo laikas: Va-sara.ne). Dazniausiai auga arba neje Meksikoje u2aura iki Sines pcsirodo ziedai 1.-yj. bet kai L-urios ri:isys leidzia dauA atzalu.f:. sanpuitriflora Porodio (kraujo raudonumo) .

iki liepos. Lcislynos. mudooi.I Epiphyllum lopinioi koktusoi YI F = \t I !t I Lapiniai kah sai dauS ga. iydeiino loikc: Nuo gegui. o&n' Epiphytlum reiikla " afi la. 2 Babaliediiai Epiphlllun miitiinal plryllanthoides vi- 3 Nopahochia Didiiausias pasirinkimas bona specialiuGe sodinin- poje. 0ericusioi cugc: Sviesioje. C a c t ac e ae. - iki pat Pieq Amerikos ato€Fiq.usiaL Ad' jei gau@ vasaroti lauke. purpuriniai. geltod.at. rausvi. - iiedpumpurius apninka amarai bei skydamariai. P. km svlrantys epifi tiniai augalai. ligor: f artais vdsiau (10 -15' C). pratruksta Zyddti. pavasari vdl ir plonas ieties pa. fdvynd: Pietq Meksika Nuotraakaje: Mj \aw ii edais b esip dausiai nematomai dygliuotas iiglys. noreta pasakyti. violetiniai arba ivairiausiq atspalvirl. 226 . hgsti nuo kovo iki ruppjudio. Ziedq skersmuo ivairus . itio graziai atrodantys kabandiuose gdliapuodZiuose.donas Epiphyllum mi'fino Ziedas. . trgiinos: Visru metus saikingai lieti minKtu. Pjovio vietoms leisti ap- ozlutl. Vasaroti galetq huke. pusiau [ksmiflgoje (galima ir sauldtoje) patal- I Didiiuliais raudo ais ui laroj ant is Epiph!llatu miiriinas. petsodinti i broGebonas Pqlqfmoss Nuo lapkddio iki kovo iiems auga- EpipltlU m mii- fino iied. tera ploKiias. Pastobo: Taip pat prizinrimi rausvaiiedZiai Nopal xoc hia p hy llant ho idzs. kad Sie augalai Ziedus kauna ant lapo. dai10 000 Siq nepapr2stai kysGs iikiuose (-+ Adrcsai. Marniera chrysocardium Ziedas.es puoiniq augalq veisliq. kas laikoma lapu. Tuo metu paarba durpiq turin6i4 iemg.buvg vesiai. Camtoje (ara$qicse) Epiphyl. oraniiniai. toddl itir gmziai atrodo kabaniiuose gEliapuodZiuose. jei reikia. Pertemojg Siltai tiek daug Ziedq niekuomet nesukauna arba net vlsai nebeZydi. tiesq tai. Menkas vidalo atZalas iSpjauti. Siuo pavadinimu.Amerikoje iiuo metu augipo" (graiKikai el = ant narna daugiau kaip phylLrn = lapas). Nuo pava-sario iki rudens laikyti iiltai ir drdgname ote. lfiti prieiioros yporunoi: Kartais apipurKti. Pats augalas gali uzaugti didelis (mefto ir ilgesniais lgliais) arba sai. Dougininos: Ugliais. maZyns (' Minli") .nuo 5 iki 35 cm. Jie buoa laeminiai. puvenq laikotarpis. Raa. iiem4 l(enk6iai. kambario temperaturo6 vandeniu. kal<I\r- Ii ieimn siniai. matyt. laos reikalingas ramybds melijq substrat4. Parduodamos tik kultorines veislds. vis dainiau pasitaiko ir margq. 238).

l6tis lapai. - revienodai laist nt krenta pumpurai. kaktusq trdomis. Trumpdjaniios dienos paskatins augal4 kauti iiedus. Leidus apdzifti nu- - - lygu veisl6.geguZd. Nuo lapkridio iki vesiai. nor: Dainiau purlGri. nmybes laikohrpiu (nuo lapkidio iki sausio) lieti visai maiai. Jei Zemd arba na il augal4 krauti dauotas pet sausi. .1400 m auldtyje. ligos: pakei tus viet4.a ieimfit C siniai. metus Sviesioje. Praejus 4 savaitelns po iyddjimo praddti laistyti reiiau ir po nedaug. Geriausia geguZes . nesi. Rugsdjo pabaigoje vdl ineSti i kambari ir pastatyti Siltai (18 . iyd6iimo lcikcs: c'nromddZio sausio menesiai. bet sa! kingai. kad subrgshl ngfiai. Cactaceae. lfiti prieiiuros ypatulncB DaZnicu purKti. ct ac e a e. vais Ziedais. raudonais. Jq mGrunai lrm zavus. Geriousici ouga: Sviesioje. jei reikia. Abi iios riSys yra epifitai auga arlt medziq Sem do Maro kalnyne prie Rio de Zaneiro (Brazilija). Vasar4 kartais fuputi patrgsri perkiabdaudais. Tdvyr€! Brazilija. irna raukigiau Ziedpumpudq. Visos trys rDSys kas pavasa4 apsipila begale nuostabiq Ziedq. putpuriniais bei violetiniais iiedais. lliti prieiiiros ypctulijq substrat4 arba Zemg. Oeriousici ougo: Visus pjautoms vietohs. iydintis nuostabiais auksinio atspalvio loistynot frgiinrs: Vasar4 lieti nuolat. su$neigti nglius i dregr4 lengv4 iemg. bet galima ir visus kaktu. sumaisyt4 su smdliu bei rupiomis durpdmis. irimaz siniai. SiurK- iiai apaugusiais nareliais ir kiek maiesniais raus- Kalddinis kaktusas ym ZySocactus tnancatus k S c hlum b erger a russe liaza miSinys. l(enk6ioi. irgiimos: Augrmo mefu (vasariospalio mdnesiais) nuolat. Kambaryje auginamos lcislyncs. cgn'- Gamtoje (atogrqiose) Rhipsalidopsb paflttp kaip epifi tinis augalas. iki liepos mdnesio galo trtsti kas 14 dierq.metus.Rhipsalidopsis Velykinis koktusos Schlumbergera l(ol6dinis koktuscs c@n' trys c Tvirtas ir atryarus gaasiaiiedjs paikwlis. pusiau lGnkdioi. m6gsta vasaros gaiv4 (iki rugs6jo mdnesio pabaigos). per Siltai alba per sausio 8 savaites laikyti tar$iai laikant krenta vesiau (10'C) tai skati. apivietim4 arba iyd6iino loikos: rovas Dcugininos: A lomis. KaLdinis kal'usas hegs. Siq abieiq msiq mi#[r€s Rhipsalidopsis x graeseri musvais bei violetiniais Ziedais. Viena naujausiq veisliq puil-usis 'Go1l Clarzr'-('Auksaspalvis iavuolis').22'C). bet saikingai lieti mhKtu karnbaxio temperamros jo riiiysl 4-5 Rhipsa li dopsis gaertne- /i rySkiai raudorais cm ilgio Ziedais. t Rhipsalidopsis rosea vandeniu. persodinti i brome- iiedais. ligos: redieDkmingoje ir Siltoje patal.jus ima pfiti Saktrys. Nuo rugpjiidio vis maiiau lieti ir trfsri.pumpurai. pusiau uksmingoje. - ?27 . 900 . tikjokiu bndu ne vidudienio saulekait4. Per poje. maiai saulatoje patalpoje. kartais net iki kovo tre- Dcuginincs: Lapq ataugomis (priei sodinant i dr6gn4 iemg pjnviq vietobs leisti apdZinti). kairt- l6vyn6: Brazfija.ta dragn4 ory. zydr Daltatsr rausvais.

.

karfrndles skleidiiasi ptrikieji Melocac ii .rugoti nuo lie- t!usl loistymos.3 mehrs persodtuti i plokiiius arba didelius puodus su labai smdlinga. l5'C temperah'rroje). Kas 2 .l2oc) patrlpoje. Nuo geguZes pabaigos galima iiDeiti i sauldt4 ir Silt4 viet4 Iiq. kad Zemd. Keletas geDdiq. kokio jolG ktrs kaktu-sa-s neturi. NeMudoti kaktusq Zemes su puveml priemaisomis. kaktuPatlrimqss Taip pat prisiniai. miltuotieji virt celtrinio Sildymo radiatoriq. bet Zaviq dygliuoiiq reikaling. maiai puvenq turiniia Zeme. Va-sar4 galima laikyti lauke saulekaitoje.:t Astrophytum iiedpumpuriai. i kuriq sodinsite. 13 Sulcorebatia Pqtarimos3 l1 lbnkdic'r. kalnq sridiq. lauke. vos pasirodZius Mios pikuobs naujoms atzaloms.tts Zydi nrJo pavasario iki velyvos vasaIOS. h?iimos: Pavmar j. laistyti nuolat bet saikiluai flaujo lieti riktai Zemei t s iiedai. Aituiltus gyvenimo lnetus eidama. Vasarq kas 4 savaites patrFiti kaktusr.i1= qF tRz -v.rleishl vaDdeni ir turetq pakankamai dmskq.emg su pemzos tmpiniais. Geriau maiiyti . pavyzd'ivi. mpiu smdliu arba smr. Tame plpsnyje brgskr iio augalo ldislymas. bet Zelne privalo biti Siek tiek dregna. tik iiem4 ji Geriousioi rugo: visus metus sauldtoje..rs.s Melocactl{s ljaltasi auginti Zali4 briauDot+ savo kin. Mat daugeliui iirl gan retq. Theloca.rs specialus iiltnamis.hispil.r perlitu. ypad Ziemq. bet s.ocact sb eckii Wehlgartia nu.' L_\ ^iis augalas buPirmtlsyk vo apra-iytils dar 1588 metais. ligos: voratinklilds erkds. Nuo spalio laikyti Sviesioje ir vdsioje (5 . Siukitu lepaZeisti SaknLl kepurdle-s jau turintiems augaJams.cgeguZis iki rugsdjo. ligos: Laikoma-s per - steinbachii iia iiva yti kaktusai iydds tik laikomi art sauldtos palangds.g6lininkoms lkktusoi lobicu potyrusiens Meloroclus #@n' Gretimoje lluotraukoje matote lepeslriu-s kaktusus. Cephalocereussenilis Thelocact s bicolor Kiti prieiiriros ypcfumci: Visus metus dazniau apipurkiti. 229 . iis nugala-s labai m6gsta iilumq ir saules abkait4. smulkintr. . Taigi nuo tol Meloc4clrls pasiivelliia vien iyddjirnui. fdvyn63 Vidurio ir Pietq Amerika.v! si!kai iidiiuvus. lfiti prieiiuros ypotumci: Vasarq ir ruded kartais apipurkiti.3 metus persodinti. Kenk6ici. Douginimos: Sdklornis Q8"C iemt je). tod6l puikiai jaudiasi ant pietine-s palangds tiesiai tynoshg & 0 Ast ro p hjtt!fi asterias Manrnti llaria yaquatsis skydamariai. labai galima laikyti kiek vdsiau (bet ue Zemesrdje kaip iviesioje ir iiltoje patalpoje. iviesioje ir Silto- diolobivia. kaktusq pu12 Mediolabivia jei per gausiai vioys schttiedcheniana l listoma. iiuimas Cephala. dr6grai ir per vdsiai ima pnd. aigi yra praQ gauti itin daug iviesos bei ultravioletiniq sphdu- je vietoje. Svarbu. jiems bntinas tam tik rs iviesos kie- ieino: siuiai. gemi pr.rlkin lavos skalda. kis ir tilkamas klimat. Beje. Daugininqs: sdktomis smdlirgoje 28"C Zemeje. bet saugoti nuo liekus. Kad tie augalai Zyddtq. ya lrrl7 i!. kaktu- T6vyn6: Nuo pietifliq JAV sriiiq iki Pieq Amerikos.L ii jo virsilnaje susifomuoja keist!-s plaukuot!-s pDpsnys. Neopofteria villosa Mamnillaria napina Manmtillaria laui Thel. kas 2 . 5eirno: Caclaceae.l - saikir- Astrophttunr tr+ionis. pri- tyrusiems geliq mdgdjams. labiau tinkandius iyd6iimo lcikcs: nnugiausia pava-sari ir vasarq. Caoaceae. nuo spalio iki kovo I 2 3 4 5 6 7 I 9 I giau. lrgiim0s: Vasar4 lieti nuolat. iyd6iimo loikcs: ttuo i reus seni lis. Strlcorebutia t Me- Geriousici ougc: Nuo pavasario iki mdens labai sauldtoje.

8l Apvaisinimas 69 Arachis hlpoeaea2E Arachniodes 196* E Abutilan 15. . 80 Augimo s4lygos 22. 149*. 83 Aglaonema 24.falcatus 146 .93 tetragona 93 21. 70 2s. L27 a C) tietwiiki ir botoninisi te 142 Aeschynanthus 15. 173 Asparugus 25. 192 Bambusa Anukatija r45 rulgark'Str ia- Aca thopheoni. 149 Anthuri m 15.comosus 145 Andq aviete 63 228 148*. 33.E J Y I ZvaigZdute pazymetuose puslapiuose ra-site augalq -rt gens 9l miniata9l Aeoniun23.speciosus 92. 81. 192*. 148* boweri 148. 56.48.costat ttt 143 Alavijas (alijo5iu-s) 25.88. heterophylh 145*. 93 Afrikind sparmanija 186*.r206 Achimenes \6.rex 1.142* apraiymus. tabLlilo 78. 26 Asp i dist r d 22.197 .{t Anubias 28 Apdulkinimas 69 Apelsinmedis 63 Ap he 201*.38 Augimo vieta 12.96 36. 95. - diadena 148 egregia 95 148 1.70.asia 16. Cross' 148.26.hi ht28.di|itata 174 iensis 1. Alokazija 143*.68.moofei 797 . 22 Auginima-s 32.149 Begonia23. 196*.81. 16.madagascar Ad. 168*.148 BeLoperone 14. 90 Akaricida.90 Achimend 90*. 144 ALlamanda 19. 742.95*. 142*.setaceus 16.142 Adansonia Akalifa 19.24. 94.s 51.44.crenata 94*. \96 Adijantas 15.43.iriana 93 squarrosa93.57. 91. - guttata 95* .variegata 25.28. 95*.92 . 48149 .83. . 13.8l Auksuotasis flebodis {".pictun 138 Acacia amota Acalypha 15 .196 * radcliawnr 196 Alo.90*. 2a. 19 Bletia Bon:sx 25 .aeutifolius 146 . 60.nidt 197*. - Apipjaustyma-s 41.aristata 196 Araucaria 16.densillorus 146 .143 Ajeras 25 206 Ardisia 16 Beaucamea 16." - landta 93* sincb.serralipetala95 Begonija 18. 147 Asp idistr a 22. 415 Baktericidai 5l Bakterija 55. Akacija 4.barbadensis 144* 144*. 34/35. 168 arboreunt 4lS. 68.57.92 143* .94 Ardlztja 94* . 9l .45 caPncorne var.43 Bambukas 12.69. 75. 79. 94 Areca catechu206* Areka 206*.gibbun 197197 .a antiforlrlis 196 .20r Auldtastiebiai augalai J!. Avokada 63.146 Asparaga-s 25.28. 143*. 144*.thispida var.143 Antpelopsis 3l - Linmingheana95. 146* .18 -fotiosa goegoensis t46 Adiantun 2a. 16 Beloperon6 Anigozatuhos . 68.tenerum 34135.206 Asconopsis219 Aglaonena 24. 144* . .90*.186 Agava 16.196 sander iana 140.hildebrandii92 radicans .28. 30 heracLeifoLia var.82. 148 metallica95 144*.7 4 .manglcsii 137 Anona 63. 737 myriostigma22S Ataugos 58. 70 Bakteriozd 55 Balq augalai 28. ?1.22 145 12. 25. 57 . 41 AuKtoji aspidisha 147*. nigricarx 148 hiemalb 94 .90*.73 brasilense .58. .gramineus 28. 143*.26. 33. 79 ApMuga nuo gamvimo Apsauga nuo sau-sros 12 Apsaugos priemonds 51.commulatum 743 .95 Bertelodio garzdenis 30 Benolania 123 houneana 123 nttatus 96*. 64 Avortija 26.57. 143 .22 meqapota icuht 138 .26. 93 - fuvidus 137* .95 mesoniana 'lrotl Aspleniun 22 - - brevipedanculata .66167. 28. 94* . 95. 5 - cunninghantiana2O6* r41*.eeitchiil4l Anturis 24. 45.89.28.147 22. 75 Adankos 58. 74 Asotenis 173*. 20.25 . 72.verrecutula. 95* .48 .93* .t47. 142 Azzlija22. 69.83 Auginys 58. 91 swazicunr 9l . 79 Atraflka 69.83.93*. 7 4.arboresaens 19. 26. Boras 38. 145* .* .148 cleopatra 148 coccinea95 ougolv povodinimci bei koi kurios 3qvokos Acorus caLtnus 142 . 36. Aklimatizuotis 32.tricolar 9292 Afelandra 93*. 22. 68. 196*.144 228 Ananas 145* 145 bracleatus 1. BilLbergia3l Bilbergija 25 BIe chrutm 197* 39.I92 Barometras 38 pentu a9O ArchontophoenL( 206*.25. Iowii 143 - cathar1ica92. 95 25.76 Botanika 12.22. 66 I 67 elatior 147*.59. nt- .92* Asimiliacija 69.spicant 197 . 52. 90 - h ispida 83.n amuraria 197 AstfoPhytum asTerias veunr bulb(erun 58 . 31 . cucullife.ra 58 - imperialis 'Spea ata' 148 Aechmea9l* 1 chantinii 9l fasciata 9l .144 .9l* obesum 4l5.26. 25.24.51. 143 . 140. 26.crystalliram 93 . juodesniu Sriftu alspausd intuose spalvota-s nuotaukas atba pieSinius. 52.90 ta' 192*. 28. 68 143 7l . 14 .

10O poftetusch lagiatn 6 Citrusiniai - miclocarpa l0z vaisiai 63 Cleistocactus 225* laniceps 225 Cyclanen 16.noduhsa 1O7 . 73. 81. l5O*.54. t57 Curcuma roscoeana 136 Cycas 22.gibbilora 1O7 .bowrinqiana senilis Cephalocereus 228.69. 2A. 139.152 Cocolaba 19 Cocos 66167 - thot soniae 102 Carica papaya 64 Carmotw microphylb 48 Caryota nitis 198.26. 26.28. 97 Elksine 19.caryotideuh 198 . 100 straussii 225. 85.158 allemifolius28.106 sanderi 106 splcndens 106 Dipladenija 25. s9.19 Cit|. - labbersiana 156 oppenheimiana 756.punitus 16. 149* . 71. 26.22. 42. 60. 220*.falcata155.56 Dirvos organizmai 36 Dirvos Siluma 22' 41. 159 Clivia 15.198 Davalija 19. 25.Bougainvillea 415.34135.hifta 103 .225*.crbtata 220* . 75.96 . 158 28.59. 59.wenAii23 Ctenafthe 26.70. 139 spectabilis 139 Brachychiton 28 f uwstfis 48.speciosa96. 139*. 26.grcciLis 158158 .viscosa Brovalija 89. 139* .48.97* na 97. 8l . 59. 152* amazonica 152 antarctica 48. 130 Cissrc 16. . 58. u.31.43.16l. 180*. 198* Dftcen 80 Chlorofilas 15..2o7* CaI haranthus roseus - albostri@tus 158. 161 reiexa 16l sandEria a160 . 125 Dicliioji gr ev ilija 22.microphyla lO3 Corallina95 Cor d! Iine 16.42. 26.160.26.22.104 Cryptanthas 156*.setosa lO7 Echinocactus Echereria 4J5.pulvinata l0j .5a.harmsii lO7 . 25.coccirca lcd.99 -japonica37. mm22l*.punila lU7 . C itrolortane 1<t tliscolar 152 . 82 Dauginimasis iaknimis 56.30. 96*.marginata 28.infundibulifornis 104*. 149 Brassaia actinophylla 48. 7q 139*.16l.ria . 184 Brassavola 76 Brassia 220* - poschars$ana lCF' 100.104 155 . pic- esculentqs . 70. 208 Chrysamhemtn 15 Caladi m 14. t6l glauca 160 . 161 - paacifiaru var. 80 l5l*. 186 - C itrus 22.221 Burbuold 15.haspan . .229 Cereus peruvianus 69 - vartagetu tum 153 var. 70 Dizigoteka 159 Dizlgotheca 159* elagantissitua 159.57.215 Cyperus 16.darwinii 97 97 .nmeA:6 213.*.pomederiifolia 28 . 107* agavoides lO7 cornicobr 1Oj darenbergii 107 .24.155 CotJlcdon 69 .226 231 .201 Brornelija | 6. 220 D i dy mochloena t r uncatula 199* Didzialapd hortebzija I 16 - Du1kin615 Duryes 38. 180 .40.ntcifera2oS*. 66167 Dendrobium 13.lO4*.25.41.2l4x . 52 - 18.97 Brunfelsija 9?*.208 Codiaeum 23. 157*. i6. 82.fruticxa 154 154 indtuisa C o no c arp us laev ig at us ry australis 154 .grwonii223 ingens E c hino c e r e us p e ct inafias 77< EchiloJossubcactas Ca ellia98*. raturq skLtumas 22.149*.28.tOz lla mitis 213. 22. 3I comosam 151*.68.22 t4l. 23. 75. 16l .wendlandiorum 225 Clerodeubum lA2*.48. 57 .rhonbifolia 28.57. 161 15 x banksii 103 gloriosa lO3 Dauginimas 15. 98 sqsanqaa 98 Campanula 16.157 percicum lO5*.falcatum 198* CJtisr.38. 2?n Coleus 22.225 Echinopsis 61 Echmdja 28. - 2U. 198*. 1OO* . 9l*.fragrans lffi.151 Chlorophyun 74.70.integrifolia 34135 Callisia repens C allistemon - Cinerarija 130*.pyramidalis lN Capsic m annuum IOO*. 153 Coeloglne 22 . 88. 96 .poftellae 16 Dipterdkantas I 06*. Dregrnd 33.l5l Chrysalidocarpus 206 154. calyci- - uncinatum 138*.155* Didziaiiede (karaliskoji) pelafgonija 125*. 74.215*. 45.155 .69 Davallia 28. 214 Brass o laelio c att leJa 2 14 Briedlield @aprastoji) 201). 36.25. 72 Difenbachija 18. 7 5. 135 Bro$laLlia 96* .101 - crocata 150 Cik?622. 198 b llata 198 28.papyrus 28. 9/ Bud.16.28 - revolua 157*. 138 Drccaeha 761* . lancifolia l5O makoyana 150 ts7 Ciklamenas 24.72 EpipnraUum n6'. 57 .31. 80. 75.28.24. 153*. 16I .grandiflora 16.mariesii 198. surcubsa 160. 89. 102*. 161*. 150 Chamaedorea - calaractun 2Oj . 186*.lleja indica 193* Budl6ja 193 Bugetrvilija 4/5.lutescehs 2O8* .ovata 15.61. 154*. 4*.draco 160. .elagans 207* Chamaeramhenum l'l0 ChameLaucium 415. 152. 105*.30. 106*.195 ftaqilis IOO isoplryUa 6.73. 28. 106 devosianus 106 makoyanus 106 rt2 tuz* macrocarpa 48.23. 153 6.102 Cynbidiun 15. 28. Cohnnea .24. 71.. 28. 24. 106 Dipterucanthus 106* . 66 167.105 - . 1OO.150* (*1triza'itEtna 25.159 he ant has be Llifor- mis4l5 Doritaenopsis 219 Codonanthe 151* .crassifolia 153* . 166*.75. 58.166 Diefenbachia 159*.138 Cherimoja 63 .156* 156 Cupressus 16. 58 densiJlorum 220* .zebrina 750 Calceola.33.159 Dionaea muscipula 28.9. 157*.74 cltlorcfrl?F 22.149 Calathea26.156 156 .225 .s 15 x racemosus 138*.103*. 180 glabra 36.56. Dipladcnia3l. 30.79.159 bowmannii 'Camilla' 159 maculata. 192" 2X*. 64. 138 Chelatas 71 103* Dalinti 68. 220 Denbdrobis 13. 159 Dieros ir nakties tempe- ornata 'Roseo lineato' l5O picturata 'Argentea' 150 Cimbiieda 28.acaulis s 156 bivittat Cryptocoryne - - veitchiana 34135 .158. 139 B u I b o p hy I I um long iJl o- Ceropegia 3l woodii 14. 154 154 . 96 Br nlebia14. 158 l0l*. 158* Dirbtinis ap5vietimas 22.225 . \06* boliviensis 106.161 DrenaZas 41. 25. 101*.81 8. Crossandra lo4 arborescens 48. 106 EpicattleJa 214 EPifitai 13. 28.105 Cimbidis 215 . .103 Clusia raea I52*.28. 415.pumihts 28 158 Cynomiun 28 - Dorot - veitchii 159. 79.lW citr inus 41 5.150 Ceropegija 25. 82.45.25. 7 CrasuLa 16.29. 1.23.bicolor 214 214 . @ngesta 160 16l .101 Catt leya 7 . 139*. 25. 79. 139 - . - r55*. 159*.deremensis l@.

136 90. - tob sta 166* . 210 Fitonija 24.repens ll7 Il7 .arulreae 224 . 164. 166 Crrybiena 71 . 136 Erikdtis 24 Eschinantas 15.716 . 57.31. )2. I l4*.206. Fatshedera28 92 ESverija 25. 165 Gloriosa 16 rothschildiana 112* Gloxinia sylvatica9O niltt 14.166 l6*.107 Eterinis aliejus 68 Etilenas 45. trysil 108 dehoidea14. ll8*. 34135. 28.l2l H . 30.178. neriifolia 48 pthtilo 31.764 Hibiscus 2a rosa sineflsis II3* Hibiskas (kimoZe) 30.72. 131 Hipocirta26. 1ll GarZdenis 31.carnosazS.1t3* - herbstii l7O.muLtiflorus 168* .16.22.ata 168 Hederc22.25.t 13*. .57 - - phyllastachya 170*. 167 Globa 136*. 116* . /1.ensis 164 benj an ina 48.209 Hola 16.I13 .2a. 45.51 * pinnatun 162 31 .167 aurantiaca 167 scandens 167 Iksora 25. 55.26.208. 139 Cendjimds 44 Gerbera 25 Ginura 167*.22 Grevildja 16.glabra 1. 123 Granatas 48 209".bulbifera 136 .'1 5.137 Episcia putcheLlum 1.193 Ilgalapis inlGQapartis 23.209 fors eriana HovEja22. 167*.167*.164. 163*.64 Fryzija 135*. 770 Fiziologiniai sunikimai 52. 210*. 54 Gdliq langas 22 Gdliq temd 40 Celsvalsis kalistemonas 139*. 14l.nolitangere .48.l&.163 Fatsia 16. 193*. 737 Erantema 137 Eriocercus jusbertii 6l a o 4 Eustoma grandiJlorwn 110*.bella 28. 165 rctusa 48. 81. 166*.mubifiorum 224 224 . 165".115* Graptopetal 107 be lhotl GreiviLlea 16. 138 Gardznia 16. 92*.2o6.lizei 163*.101 Iresine 26. 110 Gebent 22. 165*.japonica 162*. 168*. 108 pseudocact s 163 pulcherrina 109*.78 Flebodis (auksuotasls) T I T 2Ot*. 166 Grybhes ligos 52. . 141.136 . 113 - Geleiis 38.hltharinae lI3. 3l Eranthenn l3T*. 69.albiflos 113113 . 109 splendens l0g tintcalli 163 .hawkri 117117 . 165 66167 lophogotu 1oB 165 elastica 16.5 .denudatun 224 .162 Euphotbia 163*. 7O. /z .11.200 Ilgastiebiai augalai 21. 768 . 2oO" .walleriana Indijind chrizaniema l0t*.reinv'ardlii 168 .Euhliarun 224 . 48.116 Hippeastralia H ip pe Il4 as r unt lO 111. 138*.H J Y I Epiprenuum3l.31* . t3t*.28. Gloksinija 25.laatnosa115 Iinearis . 135 runglctoal Jl.26P7.I75 115 . 28.urguayense Gynura 15. 165 rubightosa 165 sagiuata 31.nultifiora 115 Hydrangea nacrophylla t Fikas 12. 111 jasmircides 111 Gardenija 25. 165 Globba 136*.I'10* 28. 79. 12l*. 168* .57.marantira 136 . t65 blltifolia 48.l70 . 163 . 110 Euterpe 206 Evoliucija 72 Exacunt 28 a1fine I lO* .glabrcta 168 Iintifolia .163 erytraceae 763 - asperu 'ParceLli' 165 benghal. 166 Filtonia 24 verscharfekii 166* . 48 Guzmania 34135.3l he tit 163. 165 Howeia22.$. 167 Lingulata 167 Hylocere s 6l Hypo cJfia 31 .attenudla168 Iascidta 168 . 209* 209 .68 Eukalipta-s 12 Euolryntus euroPea 762 .73 Inbieras 63 Impatie s 1I7* Galenis 22. lyrara 16.belmoreatn 209. 64. 165 Filicopsida 195 Filodendras 178*. 162* .26. 165. - 111*.26. . 48.strigillosa 116 Hypoestes26. 167 - Glhnocalj cium 224* .s 229 Ficus 16.2a. 108*. 166*. 111*. 16.margarita 7. 114 Hortenzija 8 grondicornis 163 164.16. 25. 43. 164 .iniii 136*. 179 Finikas 63.trun.6I jdponica 163 Fatsija 30 - - Ferocact .28.118 Ilgalape gyvatbarzdd 28. 164. 168 Gebenkrumis 29.2Ol FortunelLl japonica lo2 Guzrnanija 30. 80.baldian m 224 bruchii224 ..atrosdttguinea 136 . 107*. 5'7.163 babanifera 48.12. 207 Gmnadind nertera 30. 165 Eurdtomas 16 Figa 63 Goethea cauLiiora 136 Gosslp i unt h e r bac eurn 28 Gralciiioji chamedordja 205. 116 t79*.18 Guava 63 Cuoba (smulkialapd) 30. 163.76 Gelezies stoka 52.207* . 168 Haraofl hia 28.44. 115.

flavescerc216 .70. l4l. 172*. Myrtus 16. 79 Orchid€ja 16. 73.54.31.papilio 218 Morgano iilokas 30 .61.purpwa. 19. 55. 34135.25. 71.8l. 193 .pentlandii 225 rebutioides 225 2U Mimikrija 76 Mimosa pudica28. NPK77 submammulosts224 uebelnannianus 221 83 Kerpds 70 Kiauliauog6 Jacobina 7l Jasminum28. 137 ofrtcinalr l19. 174 Kamelija 25.ll9 .120 Medejantis storalapis 48 Nepenthes 31.153 Kolumndja Kokospalmd 103 66/67' l8O .208 Kokosinis mikrocelis 209 ' Llcaste 7 1uka22. Leptospahum 16 72.ta216.76.119 192*.62.24.30.26.57.193 Kalija 19.26.16 ll8* 38.28. .30. 103 Kl.176 - spelancae 199* dzs 226. r90*.mocrocarpa 1.41.billbergoides 114 Ka'ijot^207*. 208*. Kaktusas 12.concentrica 173 Mwdevallia 221*.59.225* 128*.226 Notocactus224* r ?5r 17< - apricas 224 at3 .216 36.L23 34/35.135 Kalizija 30 KalCdinis kaktusas Kalceoliarija89.38. lneliocanlelaz| . 176*. 14.28.74. 73 120*.42.43.24. 213. 216 Lindeno ksantosoma 80 Leea quineercis 17\*.25.harpoplrylla2l6 Mediohbieia22g Kainattte22 Pachtpodiuht 175*. 25.52*. Mamnta25. Kristalq susidarymas 156 Mamnillaria 7l .33.197 Lobivia 224.napina228 Krotonas 23. 43.55. 135*.4.e 217 Lotus benhetotii3\.26. Kar!Eiale25.pollahlhtht |19 Klivija .172 121* l2l Molis29. 25. 100 Lavendtla angustifolia Mikoklimatas 76 Katpa)nlintai 28.172*.putnila2l6 . 193*.775 .'16 Oralis adercphylh 137*.212.25.149 .43. 36.774 Nertem 30. Lizdine clowesii2l6 36.. 174 Pachira 16. roZd 197*.8-.74*. 104 laui228 .schmiedcheniana22a 123 Meilenis 10.70. 123*. 183 I38 .81 Olealldns 415.28.80. leuconeura 4'7. 78. 1.6\. -fulgerc 174 lapai 14.25.8I "Kengircs letena" 4lS elephantipes f37 Kerkdjai 171*.83 26 16.77 .118 . Nenera granadensis Kalpok6 129*.152 Mezgin615. 154 Neoregeha 173*.172 Nymphea datbenyana2S Kinind roid ftininis kdtis.103*.l9O l9O Kad€ja 214 Kavamedis Kekd 15.173 226 KalankC24.backebergiarc225 .26.L70 kora Yucca22.76 scoparium l2l*.40. 138*.44 Oncidium 218*.82.52.171 Miltligd 50. 38. 16.207 lantst^s 1.Pandanas 22. 119 Il8* 132 erimaiyld) 191*.77.173 Kalateja 26.3l.25. 89.t 150*.216 Nudegimas sauleje 52.95 Kambarinis bonsas 25 pakabinami augalai 23. KodonanG 153*. 42.9isiymas 42.75. 174 .28. . . 77 .linfunii l1O hezin'26. Miltohija (miltoniopsis) 28.174*.68 30 Metrosidercs eacelesa 174 Kanarinis frnikas 30 Palepads 15.229*.150 Medinild 19.lamerei 175 34135.28.9 LaeliaT6'21'6* 227 t23t.98 t-lipiojaotis filodendms Melocactas 19.771 Milcolepija 28.S .71*.carolinae 173. 16 Nerium 66167 174 . 80 25.jajoiana22s .79.spectabilis2l6 kaharutd 195. 22.72. Lapinis kaktusas 226 226*. Nephrolepis Medinilla 15.192 Jatrofa 30 canea 118.72. 190* - alodolia 19O.25. 54.43. ' lr9*.16. 33. l.80.221 Neoregelija 26.120.163*.crispa2l6 . 52.83.120 Kvarcinis smdlis 57 Margenis 22. l9J*.52.80 Pa1rna24. 26.oleandzr 415 atl atica 174 .43.171 Neoporteria villosa22S manginii 30.deliciosa 172*.26.luzi)^ 152* 152 Jatropha.33.grand.83.172 . 11. daigremo tiana I2O Ktrokeliai 15 58.70.74 139 Kaplamstis 183*. Kamienas 25.123 Pachytachts lutea 21.ll9* Kiparisas 22. 53.68.tubi1lora I2O Kvdpavimas 15' 69' 78 Marniera chrysocardium .82 Katildlis 6. l.222 153*' 153 Kaladis 149*.magnifca 123*.76. l7l.76.25. 50.45.69 Mimoza Min-sai 25 30.!23 .76. 81.69 5l Minuojandios museles MirabiLis jaLapa Odontioda 2I7 Odontocidium 217 Odonto7lass t 53. Mikroelementai 28. '76 Kiminai 40. 42. 54 Nuodai 38 Nuodingi augalai 73 Nuostabioii monstera 25- 26.28. 56.26.30. 8l. 47.216*. 137*.innocentii 174 54. 75.121 Miltonia2S.bocasana22S Kromndra 19.9T*.25. 156*.120 19'34135'69' 1'16*.apirespelargonijos19.wrightianaz2s MitI^22. Nenatanttus 1\6 1. 80. 211*.66167 N 5a. 82.2U .paucilara Il8 Jaooninis oieKnis 162 Ja^sminaitis 19.225 Kalanchoe 16.200* exabata Pachim 30.50.24.72. 163 MicrclapiazS 28.137 . - coccinea 15.221 Oiekinis 26 Oro dregnurnas 12.26J27.728 Kirminai 52.zeilmanniana Ktemnte 156 Manginio kalanke 30 120* blossleldiana M Monsrera3l.l4l num2o9* Nopakochia phlllnrthoi.26.129 .1.71.123*. I13*. 157 Kiskiakop[stis 137*.pinnata 58.45. .216 Miltoniopsis 216*.190 Kordilina 154 Kotelis 15 Kretinis pteris 22 Kriptantas 26.25. 174*.172 Oras 36. l0O*.l70*.44. 199 199*.zt4 114 Nidularijus 174x.12*.l7l 50.laquensis 228224. Microcobum weddelie.55' Jautusis musekautas - podagrica ll9 28.34/35.22 Op connunis 48.229 Nidularium 173. 38.hiopogon jaburan 28.famatimensis 225 .77.15. Krimas 16 . 114*.26.217 bictoniense2\ .Koolin€ iild 28.191 Liuksometas 22.120 176 . conciwtus 221 ottonis 224 rutilatLs 224 l4l.2t 6*.anceps2l6 cinnabarinazl6 . Odontonia2lT vatteri .218 lcamerianutuzl. Kvapiosios pelargonijos Maranta l7l* NaSlaitind sanpaulija Naudingieji 128 vabzdZiai 220.

66167. 30.179 .25. 15.pedatu l'78 7'78 .82.ntinasa 225 muscula .31. ?9 . 171 Pirefumas 52. 178*.senilis 225 . 108*. 158 Pelargoniun 24. 194 PapedZialapis (spatifi lis) 133*. 30. 82.graveolens34l3S . .pani.214 Pdemones priei kenkajus 50.scolopendriunt Phoenix2lO* aureunt2Ol* Reris 30. 63.179 .sellaun l'78. 76. 40.H J \.r24*.76.ofu)ralissinurt 3l Peldja 195. l2'l* 48 .I8l t8l -f licifolia 48 . 78 Puikioji medinild 123 Punica granotum 4E Purka 15. 28. 198*.77a. 45 16. 181 Pert$imas 54 Perzyddjimas 69 Poilsis 33.sinsii 17. 175 * sanderil'15 .japoniatm727 obtusun .canariercis 64. 177 Pladiatagis 13.iedliel6 20r*.28. 30.lU Passillor a 28.24. ?0 . 176*.724 125 Peperontia 31.202 bilurcalufir . 32. 40.219 P hylLil is s co Io pendr i u nl 201*. 202*.210*.126 nalacoidzs 126 .iede kalaflke 26 glabella 111 griseoargenlea 177 incana 177 mac lasa 777 obtusifoLia 34J35. l8l* Phal@nopsis 12. 79 Polrscias 57. 82 - 4eriana 193* . 78 Pikuoti 57. 180 Pistia stratiotes23 Pistija 30 PjautuvL(k lsis cirtomis 28. Pa|onia lti|larc 136*.viritlis20O Pentas 125 - . 125*. 48. 180* Raudoniiede karpa. taz - caerulea 415.28. Pilea 179*. 28.falcara20O 2oo .Endriaurita 203 .26.'onia 136 Papaja 64 Pap.sinica 182*.ensiformis 203. Re inw 126 Renafihopsis2l9 Retinimas 69 Rhapis 212. 195.127 Rhoeo spathacea 182*.nniranana225 . 124 nlollissitna 124 quadrangularis 124 racenosa 124 - argyreia 117 ariJolia 177 caperata 177 .779. r41. 136 a o E 26J27 . 133 P ap h i op e di lu Pavonija 136*.210 . 81. 36.attrs - bipennifolimt 178 bipinnatiJidun 178 entbescens 178. 63.anqo lense 202. 66167.124 Pat4rimai 23 Pavojaus simboliai 73 Po.201 Paprastoji mirta 172*. 39.41.25. 76.oasil225 . 77.193 Perlitas 38.ole 26.136 Pelargonija 19. 124.178 .69.coleoitus ).80.rosea 227 Rhododendron 22.fntticosa la1 .scandens23.210 huthilis 48. 109 201 r25*.202 Platycerium 13. 78. 218 mela. 38. 182 ar dt i a indi ca 126*. 202* .125.48. 28. 80 PurKti 43.203 Pter is 28. 58.200 Pelesiai 52 Pellaea 2oo* atopurpurea2OO 28.bafouriana l81. 28.titte 2U . U4 Potinaru76. 25 . 117*.rctundifolia . 113*.25.mutabilis 225 .serpens 177 25.25.ky' t19 num tulatiilolia . 54 Primula 126*. t95.178 manidnum 178 hieZinra 32. chtsiifolitt 111 fraser i 177 2to Raudminas 30. 726 Rambutirllas 63 Rapipalmd 22.tre ul!:t203 70. 126* .eolatu 7 3. 181 P o go nat he rum pan i c eunt * a224 . 39.125 gibbosun 176 Patuzitai 79 Parodia 225x chrysacanthion225 . n9x. 177*.nochrysunt . 39.53. 108 Rebutia 225* marsoneri22S Perilepta 193 Pe lcpta 193*.203 . 218 Raktainl.25. 36. 52 Pogonateras l8l*.80.125 lan. 203*.21o dactJliferd . 75. 89.grande 202 202 Plaukiojantys augalai 28 P laul:uotumas 16 Plectrcnthus 28. \18.spruceana 179 179 Pildja 119*. 782 .vioLaceae 124.44.vio laciflora 2i25. Puansetija 12.210 Ph rodiklis 38. 7O.2t9*. 125* Pinija 25 Pipitas 26 Radernachera 25 . r25*.26.202 Peperomija aLtI -fotutldIu 177 scadens .22.oeflendahlii l8O Ple#osios erkes 50.180 . 58. 182* .wendlanclii 178 Phlebodium Prieiiuros klaidos 47. t76 n 2 la". 2Io* l8l*.182 Raibuol6 72. cadierei 179. 127. 158*.Suifoylei l8l .179 crassifolia 'Moon Val- 66167 . 61.roebelenii 210. 7?.84185. 172 - 176*. 200*. 72. 109*. 175*.59. 78 Pisonia umbe!!ifera 180*.61.51.2031203 . 227 gaertneri 227 x graeseri 221 - .1'16 grandiJlorum 15.ulata ercelsa 48.201 Philod. Papfastoji b. 203* oetica 22. 51. 218*. 51.225 Rdjus 182*.wlgaris 126 Pseuderanthemult Pteridophyta \95 170 Papirusas 28.177 . 80 Persea americana64 Persemonas 63 Persodinimas 15.frfiicosus l8O .179 .ndrcn 16. Pentas 15.sanguinJlora225 Pa-siflora 25.198 Pladialapis papartis l3 edtlis 64.75.21O Rhi psa li dop sis 227*.obconica 126 . 113 Raudon. I Pandanus 22.

'7'1. 184 Scheflera 25. 2 I 1 *.regina 13O . 24.. 135 aethiopica 135 3l. 34/35. 183 Trumpakotis vytenis 25.sylvaticd lq2 192 Testudinarija 192*. 80 S Unksmene 197*. s6.193 - bicolor 228 235 .85 .l. 66/67.22 Viio kalateja 30 Viemmet€ paprika 12. 2l l Sagerctia49 2ll. )) /J loetida 48. 25. 79 Selenicereus 6l Senecio 15. 183*. 7l - Xanlhosoma 191*.3O Serisa 48 Serissa citrdornis I93 . 127 Rombinis lamstas 30 Rosa 24 - morganiatlunt 31. 117 Stefanotis 25.791 Zebrina 135*. 184 Siloka^s 25. - Scutellaria 129* . Z 7l zle bergera russe li a- 40. 26. 46. 26. 30.52. cuspidatumSO Canbria'Plush'53.789 . 197 Uolaskel6 30. 69.|U 129* . 184*. 77 S'anpaulija 16. 26.28.80 Vitis heterophllLt variagata 144 Vriesea 15. 183 RiesutinC kokospahe 208 Rochija 104 Rodemachera 25 Rododendms 127*.. 69. 31.61.133 Stephanotis23 .59. 80 Skindapas 25. 39. 70 K[Stes mlsrunat Setcreasea3l Shorea'76 Sidabrinds ddmes 54 floribLnda 133* .80 U Inus Lin&znii 1 9l* pamifiora 48.80 Vuyhtekara2lT 217 128 Rossioglass 2\7 RoZd 16 RoZd mazyld (kinrot6. 61.stapeliilorntis l. 65.93* .ellioftiana 135 .71. 180 Skiepijimas 82 Skydamadai 24. 185 Viksvinis ajeras 30.2. 30. 188* podophyllun 188 stLrornm 30. 79.186 Z e (karohe) 193*. 16.endii 132 . 133*.115 Velykids kaktusas 227 Z! go cactus t runcatas Zingiber ofrcinale 65 flocculosa 19l pendala l9L purpusii I9l ZZj 184* Schizanthus S ch|um actinophylla 184 arboricola 184.29. 137 Smulkialapd guoba 30. 189*. 133 Soralapls 24.soleirolii 186*.82 KUCyS )1.60. '76.54.72 Valgomasis arachis 30 Vandens lelija 30 Va-iingtooija 7.3l Sin cardinalis I31 guttata l3l t34*.133 ToLneja 26. S chlumbergeru 31. 15.40. - | 55)q 1 <5 . 57. 63.80. . .76.189 Tolimiea28.radicatus 793 . 48. 68.188 Stngonium 31. 7l Tesrudina a 192* ebphafiipes . Sphagnmt 38.227* . 188*. 189*.144 Tulpes 82 Singonis 26. 36. 185*.Jluninensis Ttadeskante 26. 16.191 X - Oglis 14. 42.28. . 79.speciosa 13l 131. 16.raaesaan a 189*a t. 6l . 34135. r37 Smitianta 137*.26Jn. 734 Visimo pumpurai 58 Voratinklines erkes 24. 2t l* Sabal2ll* ntinor . 58.71 Sparmanja22. 192 Tetrastigma 16 . 183 Sausra 12.133 -fiotibunda walLisii 133 l33 - clanea 134 50. 57. 2s. 36 S axiJr aga sto lanifera 30. kinine rci. 22.28..59 TrichocereLs6l TrijuosG sansevjera 183*.29. 3t.162 Skotela 79 Smi&as 146*.' Solcirolia 16. 68 Svolinnelis 70. Saloriastiebis 14. 185* - Ziemcx. 186*. 25. 185 Slrauaantysrs lrKas J / Slruzal )2.I3l*.thea 48 Sagefetija 48 Saintpaulia 1.3l menziesii .162*. L91. 133*. 134 Streptokarpas 23. 31. 55.2ll . L29 alpina 129 .costaricana 129 Sedun 415. t28*. kininis elskdtis) 128 . 75. 129 t39 Solllnun 132* aviculare 732 .endl. 158 Vilmmedis 30 Vinca minor lO1 rosea l0l v rlsunlq auglltal 5/. 221 loo*. .butckii 228 Tillandsia 134* Tilandsija 13.22.2O5. )J Sluoteld 15. s7. 130 TKS 40. 189* - chinensis 415.villosa pani ulatum 49 Sy4t gi um c Sul. 28. io. 74.rowleyarus ).albiflora 189 189 . 72 Seflera 25. 141. 144.90. 58. skeltaziedis 129*. I J l. 70. 48 t28x.61.132 .s Streptocarp 15.42.lanciniatum 132 .185 .palmeuo2Il SabalpaLne 2l I *. ZygopetaLm 22\* . 48. 79 svelnusN aouanlas Ju Sverbned js 25. .6p7. 54 .pseudDcapsicun 132 . 30. 129 Skathd ratikld 180*. 102*. 188 Thelocaaas 29 Zemds rieiutas 28 ^eme zemes stoKa tJ6 Zyddjimo laikas 89 ziedai 24. 75.72.23. 133*. 189 Tr+ios 38.l3'1*. 26.siebouni 1.786 Sonetil/1123 Sop hro lae lioc att ley a 21 4 Sophronitis 76 margar itaceae 723 lai 60. 26127.79.68. 26127.28. 19 l*.ingia 16. 57.corebutia229 steinbachii22S Suodlig6 52. 184*.100 Vijokliniai augalai 44 Viksvameldis 28.africana 186*. 75 Usuotoji uolaskdld 184*. sodas22.fantonnetii 132 .54. 57.24.135 Sejinukai 63.130 59. 55 Svyrantys augalai 23. I Vaisiai 14.voinierianum 188* Tetrastigma 188*. 29. 31.jilifera2ll .Moicissus capensis 183*.lis (papddiialapis) Spatifi 25.robu-la2Il Weingartia muhispina 224 WahingtoniaT.8r Tamsoje dygstantys auga- na227 Scindapsus 162 Scirp s31 - cernuas 28.135* carinala 135 psittacina 135 splendens 135.sE&frosuflt 80 Sprigd 25. 102 lt5*. 130* . 130*.52. 72.rehma nii 135 Zebina 191*. 185. 48 SmulkiaZiedis katildlis Sakrijimas 60 lza S arLs e v i e r i a t r ifas c i at a Salois 69. 63 SCja rLbrotinctunr 185 . 85*. 48 RGis 68. 69 S6kla 15.herreanas 793 . 2U VasL-uole 25.59. 184 Zanedeschia 16.72. 34135. 142 Vikswoli 12.183 Sansevjera 26. 185*.134 Wifieaia l\8 Wikonara 217 S bspeciesSo S ukarn-(tej ima-s 52. 56.48.blossfeLdianaI89. 183*. t2a Salvinia \95 Samanos 50. Z 59.66l67 (cmer:rnja) JU! 28.50.4.jasminoides 132 . 43.melongena 132. 8l .186 Spathiphyllun 15. 146 Snithianrha 15. 18. I l7*. 29. t4 . 63. 25. 56. 15. 158*. 134* .75 Virusines ligos 51. 45 .69.185 Sparnannia 14.128*. 63.

kurie ypai nuodingi arba gali suzeisti ar sukelti kitokiq nemalotrumq.v. 179.92 d.. 147 d. 145 d.. 57..d. Augalg aprail'rno ivade (P. 103 k. 189 d..)i Becheren P.. Wetterwald: P. l8l d.214 a. 195 d.... 129 d..2\4 v... Ushie Domen visi likusieji pieSiniai. Kai kurie augalai iiskiria ir tai pamideta oda dirgimnti skysti iiq agaiymuose. 189 v.205 v. 141 d. vid. RaufiP.d. 1990 Lietuviiko leidimo teises *Gamta '.. 185 k. Vilnius. 192v..216 k .208..k.206k. 183 k. Becker: U I v...U 4 vid. k.d. a. 2o3.a.2O2't. vid... 180. HolzbriinnisEaRe 17..212.215 k.. 165.. .225.k. 49 a. l. 168. 56. a.. 12.. Photoplanr P. Gydrgy Jankovies: P. 110.. 222. Be to. 40 k' 42 k. 16. r99.. 224.. 190. 173 k. 154.. 183 104 145 156 d. a. 157 d.. 223 ki Eisenbeiljr P... 182 d.207 d.. ..k.v. 8051 Haag a.. Heidelberg: P. 186 k. 113 k.213 d..21O..r. 193.a. 175 d.. 194. 58 k. .. Benary:.205 a.136 d. 95 k.167. ll1. 6Q67.. 153 d.). 143 k..k.. 101 v. 26. 152 d.... d.d.. 218.91 d".48 k. 36.. Stork P.2l. 24..\ l9l d. 228. Sperlingr P.v. vznKarns pzrzymeD rgtuKote.l.... StrauB: visos likusios nuotraukos. 134 a.. 207 k. 1s7 k. Riedmillen P..174.. 184 d.. 59 v.. viduryje (vid.. 184 k. a. 163 d. 195 v.. 188.. a. 1. BAMBOO/Descat P.213 k. d. 226..k..... 220 a..vid. augalq apraiymuose Zodziu 'Atsargiai!" paiymimas pavojus sveikatai. 166 k..2@ d'202 a. 106 k.d.)...a.. BonsaiCentrum.d. 137 v.. 119 d. 165. 153 k... E 4 Miinchen. mein schdner Gartery'Stolk: P.. kas skutdiiasi alergija" neturetq liesti 6iq augah..k.215 vid. d... 44 k". 2l ^.. 62..26 d.l neuisimovg pirstiniq. 106 d..221 viritje (e ..).209.. 126 v . 7 k.. 53.. Sammer: P. v d. d. 227 k..YI c) Iologrofoi: Apel: P.k . @ ftfe und Unzer Verlag GmbH. d. d. 225. 182 k.216 d.. a. a.). vid. 29. 136 v. Amper Baumarm Stofnbach fe.6. 48 d.96 k. P . 176 (4). 192 a.22o v.226 't ...70. 14 k..1.14 k. 221 k a.T.. 197.k. 150 k. T'FuSy. 124 d. 191 k. t72. Posdach I107. 1... zlufelolq kad vaikai ar naminiai gyr'unai oeliestq augalq. apaiioje (a..k. 122. a.171 d.. l lJrdyKla lr rologmlz|s fryoncnas J[!ausas ui param4 ddkingi: Be[edikt Wolf. Ceristel Langer: P..a. Wothe P.224. 50. 159 v.i Heitz: P.. kaireje (k..rid. 7 vid. 144 k.. 107 deSindje (d. 155. . 132 k.. 150 d. GEO/George: P. 149 d.. Luckel: P.219 a.a. Kai kurie G jq nuodingi.173d.. 39. 6057 Svcrbiousi nurodynroi Sioje knygoje pasakojama kaip priziureti kambarinius augalus. 142 d. (4).. 162 d.i Pott P.. 175 k.l4l\. 166 d. 148. Mirtinai nuodingi ar tik sukeliantys regalav imus Die Pie56i Marlefle Gemke: P.219. 89...iery.... l2a k . 16r.. 227 d. - .163 v.223 d. U 1 a. Busek: P. 1995 - UAB l6 k..... 5 |. l8l k. 158 k.118. 132 d.60 k.k..d.. 65 a. 64 vid. l3g Hansel-Genelett P. 93. 229. k.. 219 a. 198. a.. 201. mein sch<jner GartedKdeg: P.... I 17 a.. 87) iSvardlti tie kambariniai augalai. 214 v.. Reuter: P. Tie.. 105 k.49 v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful