Holino Heitz

)

ei_L
Cn

l)

(-r\-l I

'l 9;\
Dougybe ilirrctrnrii r ir potorimg, koip ouginii nrniinrrcinq
KOm00tnes ge es

o
C.

c
>N

(n

l

=Y l

o_

GAMTA
ff"

635.9
15

ye$t^
I5

ia: H. Heitz. ZirnmetpJlanzen. Grife und Unzer Verlag GmbH, Miinchen, 1993

vokieiiq kalbos vertd G. Jonutiene,

J. Sartataviiiend,

V. Gerulaitiend, V. Banionyte, J. Tumantaite
O Grefe und Unzer
Verlag GmbH, 1995

Redaktord L. Petkeviditte

Moksline redaktord
tsBN 9986-44+30,6

-

gamtos mokslq dakard Z. Lazdauskaitd

o

UAB "Gamtan, 1995

Holino Heitz

Gelig knygE
D6lpuoSniq iiedg orbo lopq lobiousioi m6gslomos komborin6s 9616s. Kiek retesn6s bei nouiesn6s veisl6s. Koip ios priii0r6ti, komponuoliir derinti prie inleriero.
350 spolvotg nuotroukr,i ir 140 pieiinig.

Nuolroukg oulorioi Frydrichos STRAUSAS (Friedrich Strouss), l/toksos VETERVALDAS (Max Wetterwald), He rmonos EISENBEISAS (H e rm a nn Eisenbeissl i r kiti.

Pieiinioi U56s DORNER (Ushie Dorner).

uar GAMTA
1995

.

rruos Qautma lai$ty6 kalketu vatu- . ausa.Sviesa 20 Nuo ko priklauso Sviesos kiekis 20 NemaZiiu svarbu ir iihuna 22' Kur geriau laikyti augalus Zl Kaip tinkamai derinti bei i5d6styti iinotind opie komborinius ougqlus ll -83 4 3 F linokile poiinti cugolus 12 saYo Gimtosios vietos ir klimato iuostos 12 -Tropikai (atogrqZos) 12 Subtrooikai (vidutin6s atogrqios) 13 ausilus Ba'idai augalams 23 Zl GraZus dekoratvviniai puodai PRAKTINIAI PATARMAI: botanika nuo Saknu iki Ziedu Apie k4 byloja iiv. tinl€ntys kar. 19istorijos '- iies iavadi"nini'd ddis 19 Sis tis is lamuariniq augalq Kiek augalui reikia Sviesos .iai.4tai ir saut6tai vietai 28 Kvapieii auealai 28 Sescii rir€sJtantvs ausalai 28 l9 Zi. hr deniu.izda 16' Aueimo btdai ir syvenimo l{ ir Hti indai 23Kaip ir ka pirkti 2l Nlazi ir aiai:ti aueatai 25 Kambarini u augalq teikiama ' -' nauda 2l Ausalai kiekvienam gyvenimo t-6"e 15 Kziip augalai pdsitaiko 15 Ka apie augala pasako stiliui 25 Ka apie ausala pasako antroii -io ru- u.iews # iedauiclio kanrbariniq dugalq.mk so'do auialai-28 Ausalai vaikam. pirkli ir loikyti ougclus 20 Bene svarbiausia .matyti B lapu 26 faniUarini a.6 I = lvodos Kos I l(aip rinklis./rantys augalai 30 Gausiaiiedis fultililis (Campanula isophtlla) .lai. 28 Sr.

AKTINIAI PATARIMAI.maias didelis oasautis 17 Kas Zinotina aoie bonsri Vordg rodykl6 zro Bolonikos ir sodininkystes lerrniny rodykl6 58 iohinioi: odresoi. sikl4 galiti naujus aagalus- Ii j4 l. paprastasis oleaadtas (Nerium oleander). literottro 238 prieZitua b"*.s 64 Augalus sarsdinaniios prieZiuros " khildos 17 Motio eun'uoliai vietoie Zemds 17 Bonsai. t""*' ( vasin I to - (Fortunella margantd) vabiai valgomi. dirvoZemLs sud6tingc 55 Dausidmas auealo dalimis Dauiinima^s s6[lomis 55 Ka p. medliuose gyvenanti kaln4 orchidija i3 Wdurio Afrikos. Pirmoje eil6je: kiniris erdkdtis (Ro.yUni tinkur'ttys augalai 18 Nuotraukoje (4 ir 5 puslapyje) nufo- ikus bedqi 50 Pirmoii pcgalbo Kad ausalas biitu sveikas 5ll Kaip iv.epiftinc. vanduo. oras bei io drdsme. sa chinensi.o.4siro 'ph'vtum Thelocactus t22 S6ia'63 Dtgimo trulore 63 "gz6tiSt<rrs iki gudrybes'4{' ' Kaip toliau auqinti bei prDitueti ' aui!. kaip minkitinti uiaeni.to Adiantutm iki Ptiris 194 PallmEs PRAKTIMAI PATARIMAI: kaiD laistvti. zk^cija (A c.'taip dritinti orq 12 PRAKTINIAI PATARIMAI: kaip gendti ir formuoti lajas bei kitos s6liu prieZiuos S6jinukrl prieZiiira Ypatingas skyrius: 6l ttto Archontoohoenix iki ausalai i5 eezotiSku vaisiu saftu 53 " lkrshingtonia 204 Orchid6ios nuo Carlera iki Zy*opeialum 212 Reiosios orchidEios 220 Kaktusai nuo . gelsvasis kalistemonas (Callist e mo n c i tr inus).l(oip geriou priiiir6ti Douginli ougolus rc lcip iou konbcrinius ougclus 32 Ka darvti isisiius aueala 32 Siir da du'J. melsvoji pasiflora (Passiflora caerulea). tiklr oji lav anda (Iwandul a ans us t i /olia).1|*ot " ma Eaugin- .. f8 d. C ham e lau c ium. tys kombarinioi ougolcl ' Va AntoJe eil|iet Citr ofortune lla miti. kilaip tarianl.. kiniuis erSk6tis (Rosa chincnsis). Adeniutn obesutn.ds Drir. l>ugenvilija Jei sutriko auealo ev!'Ybin6 Jei atsirado kenkdiu 52 Jei bimete grybelis' 52 (B o ugainillca).s).s i eg at a' v eisl6. bugenvilijos PR.ika 32 s usi pazinicite su augalu 33 Vesetaciios ritmas ir io reikimd priZioiint arigah 33 Penkios bfltiniausios sqlygos gerai augti: Sviesa.cia armata). Siluma.rivalu Zinoti apie !15 daiiinima 56 Ko ieikia iuealu &usinimui 57 -dirva 57 Dausinimui iinkamu PRA]<TINIAI PATARIMAI: dau Svorbiousios ougrl{ ypalyb6s ir potorimoi koip iuos Driiiurefi 8l-229 itsargiai: nuodingi augalai 87 Zydintys auealai nuo Acalvpha tki Tintcicschla I Reti ivdintvs auealai 135 Stamdt zydintyi augalai 138 Lapiniai augalai nuo Acorus ir tisos 35 Ar reikia su augalu kalbetis? 39 kaiD DaruoSti Zeme ir teisineai ginimas ataueomis ir ausiriais 58 PR-AKTINIAI PATARIMAI dauginima-s s6klomis dar litaio 60 I Zcbrina l{0 ikf PRAKTINIAI PATARIMAI: periodinti augaluj 42 ir Reti lapiniai augalai 192 Paoariiai nl. saulutind daratdl| (Dorothe- onthw bellidifurnb eieveija (Echeveria Silokas (Serlarz rGis). ka apie lieas ir kenkeius eali pisalTti iugalo lapi 5d' rnGrinas. tograjoti augalzi (i3 kairis i tu1ing): Viduriemio iiros soulg m6ltslon. Kinkano Vi&nHinis palnis lapai atrodo lvp iisksti rankos tpirStai. A eoniun arbo r ewn' Atropurpur cun' v eisle.ikti negaliq 50 Kaip paiiam pasieaminti butinu i p*Stino prie:moiiq52 veikla 52 Lycaste skinneri ..

ir leidykla iiatne leidinyje atsako trumpai: titrk:fnos prieZiuros. O norint tinkalnaij.r-s pri2iurEti. privelu gerai iirnuryti kiekvienosju poreikius ir rnokdti ! juos at-siZvelgti. KaZin ar visi girddjote. kad vienierns augalarns butirrrs poilsis, o kitietns - ne? Arbe kad ii augalo fonnos bei lapq galirna sprgsti. kiek jern reikia iviesos bei vandens? Jei Zinosite, ii l'ur ki-

J / 4.1 f\ I- .L.

o reikia, kad J[sq gel6s

sraziai ve!€ht? I toki suddtingE klausim4 autore

Apie culorg

Halina Heic (l1alila H eitz), p\iLr kunbarinirl augaltl Zinove, 15 mehl vldovrvo "Marto sodo" kunbarfutitt

augalq s$riui. Berrdradarbiaudarna su botauikais, sodiuinkais bei iirntais tukstaniiq skaitytojq,ji ii tiesq gerai perkando kanbariliq augaltl prieZiuros paslaptis.

Autord ir leidykle d€koja fotografui

Frydriclrui Strausui lFricr/rich
Sfrarrss)

ui iavinga-s nuotraukas ir

Uiei Donrer (Usftie Dorner)
tarejarns:

uZ jos

aiikius ir raiikius pieiinius. Labai d€kingi esame ir visiems mlsq Pa-

Tinkqmo prieii0rq turi b0ti nuoiirdi ir protingu
l(onborinioi ougoloi, ncidoug priei 300 metrl otgobenli ii lolimg kroirq i Europq, kqdoise bwo brongls ir reli koip ouksos
or drusko. llors Siondien iie - gono iploslo nr0stp nomq puoimeno, bel neluritume pomiriri, iog benoi visg komborinirp ougolq gimtin6 - lropinds bei subtropin6s iolys, tod6l iiems reikolingos ypotingos gyvenimo sqlygos Kuo dougiou iinosite cpie ios, luo geresnis b[site 96lininkos.
u kita-s augala-s ir prie kokiq sqlygq jis btrvo ipratgs savo rdryndje, tikai nepmZrrdysite jo. DidZioji knygos dalis skirta augalq ypatumans bei rupybai, tad ir Pradedaltysis g6lilinka-s joje ra-s naudingq dalykq. Geriau juos supra-sti pad€s puikios spalvotos nuotraukos ir tiksliis rrurodytnri. kJp deralnai augiuti daugiau rei 30O kambarinirl augahp, tilkarnq ir bunri, ir istaigai, ir 2iernos sodui. Tai Inustl p negti ir Zilorni, taip pat neregdti, nuostalgs vierns baus groZio retieji augalai. AStunta-

Dal'tarei Zuzatai Ambetger-Ochsenbauer (Dr. Susanne AnbergerO c hs e n ba ue r), diplomuotai Zernds ukio sodininkystes ilZinierei, dekomtyvilliq augalq specialistei, buvusiai Miuncheno technikos ul versiteto dekoratyviliq augalq

katedros tnokslirei bendradarbei.

Ponui Frarrcui Bech ereriri (Franz Beclerer), kal'tusq specialistui. Ponui Erniliui Liukeliri (Entil Liic &ef , Vokietijos orchid€jr1 draugijos prezidentui. Profesotiui Vemeriui Rauchui (We r n e r Rn r h), lxvusiarn Heidelbergo Ruprechto - Klrlo universiteto sistemati ds botatrikos ir arrglq geografijos instituto vadovui.
Beie, nepamirikite kuo aticlZiau per-

skaityti skyrelio "Tai labai svarbu"
nurodymus P. 240.

me skyriuje, bendrojoje dalyje' glaustri pateiki:unos augilrtojui au-

d

rgos zinios. Praktiniq patarimq ptslapiuose rasite kiekvietrarn su-

prarrtarnq pieSiuiq apie persodilim4, laistyn4 bei oro dr€kiuirn4. Piesiniai pad€s i3rnokti greitai atpaiinti kenk6jus ir liga-s, tiksliai nurodys, kaip juos pa3alilti. Puikiose nuotraukose (daugelis jrl darytos specialiai iiarn leidiniui) aki diiug'rra sveiki ir graifls kambariliai augalai. Jose rasite gausybg idejq, kaip deriuti bei komPonuoti augalus, isradingiau juos isdestyti, srrmaliai panaudoti itvarus' lentyoeles ir kuo lvairiausius g6liapuodZius. Autor6 ir leidykla linki Jurns daug dZiaugsmo ir s6kn€s.

Bolro
Nuostah4 jos licdrl sktti su da r o povic ni oi s te r i I tts liedai. Hortcnzij os nft gsto kickrfigitesng ir nuoldt clragnq ia tg.

didiioii hodenziio

::i li: t'. .,.: ttj:t: . jr,:r

&
',*:

I

Ii

Picltl Atncrikos ki-

lgs nrcilcrtis

xtva

gin1tinajc \tut nkt|(s

ir iilto, ir

"jttlt<t.

l0

zlltoTrlrA
APIE

uAs

KAMBA. RI]IIUS
AUGAI.US

l:$rn
h .#

,t

Puikus ougolai neveio sovoime. iinir,r golino tikdtis s6km6s. Bene pogrindinr.i geros ougolrl prieiiuros posloptis - imituoli [iems iprostos gomtines sqlygos. Sios knygos puslopiuose atr[site viso, kos gali prcversli komborines gciles pom6gusiom g6lininkui.

Iik igiius buting

tl

ii kur ougqlss kilgs. o ne kitoip. Nors jr1 tdvyneje Ziemos nebuta ir jierns nereikia Ziemos miego. lialos. nepriklausomai nlro rnetq laiko. sud. drFgnas ir vdsus krbryrrrl3iriose. d6l kLrriq Zernd bernilZ niel<tloinet neprad.\-t (+ P. negraZiai gelsta ir vystajrl lapai. kur pudia rnlsouai bei pasatai. lluolatine (iki 50'C ieidlyje). Zolilriai. arba oiiaragio atogr4Zos baigiasi atitinkamai ties 23027'Siaurcs ir tiekpat pietq platumos. didingi kaltusai nuo kaitros virp. todCl iitisr. be paliovos pliarrpia srnarkios liutys. priptr-sti prie tamsiq Zietnq ir sauso. geriou suprssime io poreikius. parnegilkite sLrhrti aplink4. Taigi svediarns ii tolimq ir nuostabiq kra-itq sunku gerai jau. Turint reikalirrgq Zinir. verdiau pasisten- garntines s4lygos srDarkiai skiriasi dEl nevielodo oro drdgrrtuno ar !ilurnos bei kituliq kiekio. taip pat ii ten. kokoso palrn€s auksiuio srn€lio paphldirnyje (-+ P. l4l). paZerniui kite paziDtijrl b[d+ ir poreikius. tarpais lietiugas. l3 ir 213). kod6l qlrodo toip. nei daugelis mqno. prxtg gyventi drdgrnds pritvinkrrsiarne ore. iilurnos ir iviesos kiekis dienq visuornet toks pat. kiek irnaDorna pana-iesllg ijq gnntaiq. iildorno butrl oro.99 %. tarsi prisrrrirsta. gaivrl ir vdsrl or4. daZniausiai aukitesuiq medZirl parurksneje. rtogr. besidriekiantys milZiniiki krurnai. AtnZinai Zaliuojantys rnedZiai.irlsta. tadiau musq tarnsiuoju metu lail-u jie daug 16diau auga. Tokie aLrgalai yra pratg prie staigios drdgrn€s ir sausros kaitos. tadiau du dalykai visur jose vienodi: . kad. vijokliai. dr6gnq. ir pietq.s turi gyveuti ir klimoto iuoslos iiltai jukjie kilg ii iiltq kra-itrl. kur Ziernos nebiina. ir tiesiogitius saules spindulius. Oro clr6gnuma-s api e 90 . Lygplatus dirZas juosia jos apkunq Zemes "pilv4".ft ligi f I slolnls pat Zernds lutisuI t \t saKtulnls iioje pladioje juostoje labai uevielodas: itin dr€gua-s ties ekvatoriruni. Kilnip lariarrt. Tod6l uirrot pykg ant savo Zaliqjq draugq. hrr lietus kait:rliojasi su sausra. Zrnogaus iigio gyvatvo16 ii ryikiai raudonu puansetijrl (+ P. Kli- jai. Siauris. tadiau prailnatn[rs didZialapiai augalai. Tai augalai ii s:rvanq ir stepiq. toddl pageidauja to paties ir stov6darni a. araukarijrl ir barnbukq giraites. Aiikumo delei aptarsirne svarbiau-sia-s klimato juosta-s neparniridzLrni. eukaliptq. saleliq.urt Jusq meil6s ir at-sidavirno. sausi atiiaun:rs vesausrzr (valdeus per t2 .lz! tLrenliri lrrp sta atrlr:tliarne iiltuatnyje! Atogrqiq miikuose.nt palangds.s rnetrr. Zaliuojandiuose abiptr-s prr-siaujo. Tacl karnbaryje tokie augalai tzrip pat tnegsta iviesq. legailestirrgi spilduliai.rudioje dy- ms fikri luo ioniniLl ia. aki verialti viksvuolds Zalrrrla. ues tropilfllose diena nLrolat lygi uakdiai. Atogr4Zq kahll tniikuose rdaugusiq augalu poreikiai vel kitokie. Iirs ir saus4 iildorn4 Gimtosios vieios Karnbariniai augalai lealspanls ialiiui. Zaliuoja iisid6stg keliais aukitais vienas virS kito. Zinodomi. Gimtosiose vietose jie patiria ir lintis. Dykunu-algaLri bette labiarrsiai prisitaikg iigyventi. kuri4 iiek tiek aprnaliina Debent nakties sutemos. uuolat tvyro nepakeliarna tvalki iutra.arydamos maZdaug 40 nuoSimdiq Zemes pamiriiaus. dZiulgliu rnilZinu galihnq stuomenis apsivijusios ryikia-spalvds orchid€jos ir brornelijos (+ P. koip iis sudorytos ir koip gyveno. tai nebus ypatingai sunku. iviesos ir tarnsos tmkrnE iStisus rnetus rresikeidia. sausas ir karSta-s aukitikalliq prerijo:e. o labai aukitai kalrruose . nepris.taip atrodo rniisq karnbariniai augalai savo girntosiose vietose. 223) .89).stis rnfrstl g€liapuodZiuose.ret ialti. Tod€l augtnetija dia labai veili. . Nuo neatrnenamq laikq juos ktnuoja be jokios atva* gos plieskialti kaitra dielros metu saul€s Iropikoi (ctogrqios) Atogr4ios plyti abipus Zemes pusiaujo. arba veZio. kad dainai kelios jg gali kirstis arba d6l geograluiirl ypatrunq vienoje kurioje gali atsirasti kitos klirnato juostos Augalai ii tokir!t4irl!! 4]!ag!4tzas9. Todel atogrqZq augalai karnbaryje suukiai pakelia tiesioginius saulds spildlror4. limokite puiinti kutnoje (+ P. Nors ivairiq atogrqzrl sridirl sovo qugolus Boloniks ir ougolq istoriic ylr lobiou ioudinonli ir ponokonli. tarpais rnatas sausringas s2rvanose bei stepgse. ir ruku-s.205). ir vdsq.

Plaiiaragis papartLr. Inusq gyvenarnq vrdutinio klirnato zonu. bet ir pereinam4sias bei ypating4sias sritis. stiebuose arba lapuose sukaupg vandens atsargq . Lietaus daZnai nebrma m6nesiq rndnesiais ir uet metais. o iiem? jie turi bnti kone visai sausi. Subtropiniai augalai daZnai turi Saknyse. kilu-siems i5 ka-itr. bet neparazituoja juose. Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose Kinijos vietovdse. Ziem4 gausiau lyja VidurZemio juros baseine. o kai kur Ziem4. kil9 i5 kraitq. metus Ligarinama daugiau nei Glyja). Zvarbios naktys (temperatiira nulrinta kone iki mrlio). . Jie mCgsta.t0 . Cia vidrrtir16 ialdiausio mdnesio ternDerat[ra . Siuo metq laiku reikia daug iilumos ir vandens. kad Sviesos ir Silumos buhl ir Svelnios iiemos. Zem6 rebevalioja sugedi vandens.Epirttui gJvena ant kitry augal4. Cia esti iiitos vasaros gausiau siai ir palygilti satsai. Augalams tokios s4lygos i5ties nelengvos. Potcrirnosi Artimiau iusioaZinti su ivairiq klirnato juosq augmenija galirna Frankfurto oalmiu sode (+ Adresai. o Ziem4 jie turi bnti vd- l3 .lcndrobis bci tilandsija gyvenaant tropirti4 nediig iala1. vidutin6s ctogr{os) Tai yra klimato juosta ta4r atogrqiq rr DuosalKnuq. kur gau5iau lyja iiemE. Natrtuose Siq augalq nereikia vasar4 gausiai laistyti. Tod6l dykumq augalai ipratg tenkiltis vien ruko arba rasos dr6gme. 238). Be to. P. kriiuliq ir iviesos kiekis bei dienos trukme Drikalso nuo metq laiko. Suhropikoi (kitoip . Silurnos. Kai kur _lyja vasarq. kai nakti gerokai atvesta: tada jie ilsisi. pakankamai kiaurus metus juos koje ir Kalifornijoje. vasarq JAV pietuose. Pietq Afri- reikia laistvti ir Ziema. C-ia savo akimis pamatysite ne tik pagrindines klirnato juosta-s. Augalams. Augalai. kur gausiau lyja va^sar4. megsta. jiems reikia daug saul6s. o kai prapliumpa lyti.18"C.iitaip apsisaugo uuo perdiinvirno.

3 Sakniapumbis su Saknimis. Kitos polemines augalq dalr-s. siurbia iS jo vandeni ir maistingEsias medZiagas.) . Zydeti ir brandinti vaisius. Sakniagumbiai -arba sakniastiebiai (. iki iiedu -. Salutiniai ugliai. Saknimis augalas lsitvirtina dirvoZemyje. kitaip sakarnt. kruios tiklas dauginimasis.. ' Uiri ienr6s esoniios ougolo dalys pagri. stipriai ar silpnai jos isi5aloija. jis sukaupia visas jegas ir Zut but stengiasi iveikti I a kli[q. kiekvienos dalelyes ir viso augalo glruenimo uZduotis.t'' -. Tai yra vienintele tikrcji kiekvienos l4stelqs.pieSirliai: PoZcmines augalq dalys) Sviesos nemato ir esri daZniausiai baltos arba rudos spa)vos. daZniausiai paskatirnme ji dar gausiau zydeti. jo brandumo iSraiSka. Nuo augalo ruSies ir augimo vietos priklauso jr1 forma ir issidestymas: pavirsiuje ar giliai. 4 Svopinqs su iaknimis. Kai kurie augalai turi iakniastiebius arba pakitusius nglius (sakria gumbius arba svog[nus).agrindind ir Soninds iaknys. Augalo g1'venimo pra-sme yra augti. Beje. tapai. 2 S-akniestie bis su iaknimis. nuka44 zydinaiam augalui Ziedus. PavyzdZiui. daugintis ir pratEsti savo girning. kr-rie tarsi poieminds asargq saugyklos kaupia augalui reikalinga vardeni ir maistingqsias mcd2iagas. Ziedas augalui tai vienas i5 svarbiausiq grr e nimo etapq. ziedai ir vaisiai.ndinis stieba. Visos pozemines ir vin Zemes esaniios augalo dalys jau milijonw metq gamtoje sklandziai ir uitilrintai dirba S1 darbq.I I I Apie ougolo gyvenino liklq F4 F g4 I I = @M @@ Poienin6s ougohp dolys f.\ lil . - Botoniko nuo ioknv I Gyveninos po ieme PoZemhcs augalq dalys sakn\'s. '' :: ' li. .'. svogunai. Jei augalui bandoma trukdlti.

!. Vrieseaj. forma (-. P. SmithiAhtha).]k' . liemenilis ir mezgini sudaro iiedo moteriSk4jq dali. Augalas iinaudoja daug jegos brandindamas sdklas. Senecio)- Burbuoli t5 . kurie daZniausiai apdulkina Ziedus. 5 LiemeniLis. Juk i3 esmds juose ryksta fu fotosinteze (. ZicJai daZniausiai atspindi neilik6ti na gamtos kurybingum4. Medinillal.. P. Cynurq.-.' adijantas.iK 9X . tai yra asimiliuoti.r-\ 9A v AF \)6 /-JV Yb /. pavyzdiiui. I3 esmds jie skirti tam. Visos virS Zemds esaniios augalo dalys lgliai.tai prier ilas vabzdZiams. dal-". pawzd1iaL streptokarpas (Streptocarpus).1ts dR . for- @WffiM I Varpelio formos iiedas.' P. sudaryta ii taurilapi4. 78). sudarytas iS voiniklapt4. Yaisiaiitsellos atsiranda sekmingai apvaisinus 2iedus. Spathiphlllun). bet jie visada lieka gyven.. sumedejg ir kieti. PelarRonium Rrqndifiorumt.1 l_ liauja tolyn. pavyzdiiui. gali sumenki ar net visai nunykti vin Temes esaniios augalo dalys. I)ora. 196) arba rankos storumo (agava). 5 Sluoteld tPhalaenoo sis.'s. I 43). galenis (Abutilon). pergamento plonumo (.AspqTa grc. nuZydejusius 2iedus tuojau nuskinkite. Clivia. Spalva. mos ir spalvos (.pieSinys: Lapq formos).lJ Dciniousioi positoikoniftp iiedyng schemos: I SAalis (Penras. todel z. tieLri jiems maisting4sias mcdiiagas ir kiek lmanoma labiau pesukti 4 Purka. daZnai labai graZls. 3 Varpa (AcalyDha. DaZniausiai nSkiq spalrrl arba skanus vaisiai privilioja ivdris.1 lo c asia. kad apsivaistintq ar Lapai esti ivairiausio dyd2io. 2 Vainikelis. Juc I svles4. ir taip seklos nuke- iiq (- :CI . P. 6 Mezgine su seklapradiiu. eschinantas (Aeschyrunthus)lvoirios iiedq furnos :aa bltq apvaisinami.yti lapus ir Ziedus. plonyiiai ir visai stori.Demesio: jeigu per daug laistant ar penodinant pa2eidZiama dalis saknq.69). Jei nenorite savo kambarinio augalo dauginti. palep$k (Cytisus).vdintis lglis daZnai beveik liaujasi augti. kaip ir visos kitos augalq liudija neZabotq gamtos iSmong bei iSradingumq. vyniotis ar kabintis. 3 Kuokeliai su dalkinimis ir koteLiais. todel esti Zalios ir Sviesoje gali anglies dioksid4 ir vandenl pa- iledo scndoro ve6ti i angliavandenius. ir k\cpavimas ( ' P.4 Keki (Cynbidiuni. BemaZ visos jos turi daZanaios medZiagos chlofofilo. Jie gali bnti maZi i plonyiiai (. tad turi ryriSkq iiedadulkiq ir moteri5kq kiauSial4s- pieSinys: Ziedo sandara). 146). dideli ir platns (. 2 Piltuvo formos iiedas. 6 Graiias (Chrysanthemum. lapai. 3 Draqelio formos iiedns. Oyveninos viri iern6t I Taureli. Jie btna iSsisakojg ir neSakoti. 2iedai ir vaisiai -auga Sviesoje.1tr .iSlaiL. Stiebai. Visas jegas jis skiria brlsimiems vaisiams ir sekloms.imo Serdimi ir 2aliaisiais augalq plauiiais. Jie gali iliauzti. Purka. pavyzdiiui. Zydedamas augalas subrgsta ir pasiruoSia apvaisinimui. sausi lyg Siaudai ir sultirgi.pie5inys: [vairios 2ied4 formos) ir kvapai . vadinomq piestele. 2 :ll XP (Anthurium. Crossandra. Jq u2duotis . 4 Vamzdiio formos Ziedas. P.Lchystachys.

Ixora. Koip ougolui priritoiko Kaip ginomosi nuo iviesos. Kalanchoe) arba stiebus (Bea ca r n ee. ktd tureio pnk:rnklrn:ri laiko prie ios prisiderinti ir trip istobulir)ti gyvenirno rirnrq lr tnlkmg. bLi 'rr:*g::.. Po chiro). 8' De lVaele's Favorite.i rnilijo_ nrs rnetrg brrvo prikau-styti prie hi rros nors vletos. prie kuriu kiekvierrs ju saveip yi.toctel. orinds daknys (orchiddjos) arba plaukudiai (sanpaulijos). sidabro ar nrelsvei 2clsvos spelvos pldvele nornis.S.. Volic. Gerai priziirimi tokie augalai ktnbaryje gali iibuti tnetq lnetlrsPrrskrrrrniai (. perzyort uztnez:-lil vlrrsrrrs bei srrbriurdi_ rn ISpildg sirvo g.". es- (+ lenteld apadioje).' H o Ia Tai reiikia: iie augalai gerai pakeXoip ginornosi nuo iviesos Ko ya.g rts setace s. SDaruto ni. stonLs. vtisl. Fi<us. Visa tai brrtLra Zi[oti priZiurint ktunbarinius augalus ginu daugirris.chcvcria..ne pd vienerius arba - Augalq zuniius esti labai ivairu-s. reiki:r irrDr lstgytl ni Uil patn€gtos rrriies dvejrrs rnehrs iidygstu. Gd lJcprro'dyje Jre naujus uglius i5leidZiandius Sakniastiebius. kuri urnj rsta ir surnedi in.slrgara) nereikalauja daug iviesos. Bet Stui iSlakus. Chri satl thetatn veisles. rned2ini ir kLunai.iprnt9.o arnZiu.zdziui- vrzol t ltltglrlJr raL\dnvo kllo etikd_ iiiusirl iieiiirt ir krro iir:rclLrliausiri prisirnikydrvo.po nretq . p. Gr cv i I lc<t. 9 'Stello Maus.l Astrid'../i. (.' Taj re_iikia: lie augalai pakelia oaug svtesos.1cs. Kcip gincmosi nuo scusros' Kai kurie augalai turi poZernines vanderrs saugykJrs (zlcfi incncs.1r. t. deugialdiu-s jq krrrrq lyg ierkina-s. kiti lyg tarturn va..Apie kq byloio i5voizdo A Lr.1.'s lydi kuo ivniriatrsit! spalvtl lornu! iidots. scvo lirrtiridie lio grondilora arba dvirnediai kaip Ektotlt d[fi.t. Ar- ilrri. kohunti. Fatsia. 1O 'Leopol. pirvyzd2iuikorclilin:r t Cr vrlyiart. lra sausil orq.rprrs rne- Krrlrnai ir rnedriai (rrdkt rrria. dviinediai arba daugiamediai.:elq jauni ir beveik nebraudina vaisiu. Tai rei-ikia: tokiLg augalq nereikia pefnetl. Kiekvienas augala-s turi jo miiai btF iki kelirl -Inernl rlkiiio iiiux"nrv.yzdZiui.ja (Colututctt).ri regyverrr ilgri|rr. gyve|arnostos vietos. Leptospenut t.7'Flatncnco. lr lDusu narnuose vienarnediai bei tartys med2irl padennds.:ojr sLirr irgos . Gl o ri osa. Myrtus).. Ficus elestica\ \r litttos (Philodendron. kad galitrr hro i€krnirr_ chinaltas (.orniti1os. Za |cdrschia). kad gal6tq pa-siekti didZiuliq rnedZiq viriunes. ruAti tiesiri irrrkiryl. t6 .. l(oip ginomosi nuo Der didelds koilros. iilieka Zoliliai ar_ ba sLrrneddja (puskrLuniai. Augirno budoi ir gyvenimo lrukm6 olllgE get]etlog progrnrnil.. lrlmai ar rnedZiai). Catnpanula.ti. Rt\' ( Karalit6 )..a r d c t i a.. savo fonnq ir !vairor'9.!nrinf -sdUas. didgrng karrpiarrc irrs Iaprrs (C rossrt I o. Ficus lyrato. Sltpriuiarnir.. iankiagumbius arba svo- gyvella t tlip pat d i si a. Jie buua vieuarneiiai. iriteke il. Cra.l vyniotis arba lipti. Tai reiikia: rnedZirt qyventoici 1epifi tirrds orclriddjoi. arba lapLis peven€ i edatrs ar spyglius. Tarn rikrrr s4lygq iivaizdq. Vieui augahi turi pLrkuiius. ' Iigi pat dienq galo iibuna palygirrti dvirneciiLi' arr5rl. lisierrtine kiekvieneis rnetais.iking.s). pavyzd2iLri_ hrDstrs (Ciss//-s) visai rnaZuiiai. (' De nylinoji'). dydi bei iSveizdrr.. olmosferos dr6gm9 rusiurbiq Zvyueliai (brornelija).ssrr/a). Kai l-urie arogrqzrl miS- li plurksDas aUgal]i paliko ir isil<r-re atrt rned2ju iakt. Ilclt4>erone) savo 2olilg dali. Si n n ingia.rbriribotl g€liapuod2io erdv9. aE rv . pl!\krrf I Jte nutnir. 5 Sc/lrri'l Srricqas ). Jie atrodo nuolat egzeruplioriu. ('Licpsningoji').. kai k-une augalai arba iisiugde vaiko tunntys augalai (Alocdsio. 5rl g) \4lJrl brrrybiu prorivi.kerii (. nai Zerndje. Darrgi:rrnecili rrrg:rlli . Vierrarrrediai augalai kaip DrtLwal- gillrs. Jdtrop ha. 'Eurato t'('Euratu Dtos'). Duv".4-s7. MilZiuiikus laprrs sluokslius. 6 t1inas'). Nordderni iiek r:rlirrt rnaiiau prara-sti drdgrnds. par. Tbtro. C)pcrii-r) arba svog[urinds gdl6s (]lippcastru t) turi kiekvienrl vegetacijos period4 r ilirrrzti :rrbr pletoiis. C t prL'ss u s.. Kiti iisiugdd rnilZiniikn iviesa Zerng 2 'Roso Perlc'('Pcrlint Foie. Mcdiuill. kuri le_ nre.rr dvejr. stygious. o augti uZsikabirrus.:1ly. Auginto budni: .4rl/huriun veislEs. arba pta<16ti daugirrti pa elns. 3 'Rosalie' ('Rozali').tlalnZinri ZlliUojultys ._uzaug . H oyo.r'bn l.rrylrlrrtr?/. Cycn u: n.. arbi issieusino !odq pa:raiius lepus bei tarikius ierius (kaktusai ir karpaiolts. elk\irld (. pap:udiai) gali klesteti nebnri_ \L. 4 'Menoria Karl Glasen' ('Karlo Glasctlo atmi- I gaudandius lapus arba pavirto lia- Tai reiikia: iierns arqalarns reiKla orcgto oto..).ruealci eerli priziLuirni gilJ sulrrrki r"ikai" SarDlllgo amzlaus.rora.n#*:iiiti.

.

.

. ko dar viena meilenio miis. kurie leisdavosi i uzjnrius Zntbiit pargabenti to. Dil retesliq ruiiq negailestingai varzytasi. Tenai nuo seno. pavyzd. nuodingq gyvadiq ar pl6iriqjg Zveriq. - P. 164). P. iS tropinis Afrikos dracena bei Pietq Arnerikoje surinko v6liaujo vardu pavadintos l/lomanda sd. r l9). visai augalais nesidomintys pelejturai. lO3). Zinoma. kad Kristoforas Kolurnba-s pinna^sis atgabeno SunLu patiketi. 134). botanikoje ligi Siol tebevadinarnas Vordo ddZe. loba. i Europq b|o alvella Cocco. o menant astrollornines kai kuriq augalq kaila-s.n andsia (-+ tilandsija. 96). Sie Zmonds uepais6 rrei tropiniq ligq. verrecunda. purpurine apadia lapais. Juose atpaiistame ahadejq. aukojo ne tik sodininkai. 104). nei gausyb€s kaujasiurbiq vabzdZiq.i3 Bahamq salrl atgabeDta Bleli. tais net keliais vardais vadinarni. aeranthos = atkjtai ore . bet . 1733 Europoje praZydo pinnoji tropin6 orchiddja .urksdiausiai kambarini u-s augalus praddta auginti Skaldinavijoje. toddl vis geriau sek€si priiiudti augalus iS tolimqjrl uzjunq. visai imanoma. P. ii maZosios raidds ra-dorna-s ruiies prvadirrirnas. Kadais jie labai ispudingai bei iSrai3kingai skarnba. Itin sunki biidavo augalarns keliond I Europ4. Llriame Zemd raldio islikti iruolii drdgna. Naujos kokios lors ruiies veislds gaula dar ir treiiq pavadinitnE. 1770 iveicarq botalika^s Frederika-s Alemana-s (Fredcrik Allanandl Sveiiqi ii viso posoulio 13 Pienl Auerikos kilu- sios begonijos bei difen- bachijos. kaip. i5 pradZiq tai nebuvo tolimqiq Siltq kaltq augalai. k-urie i Europ4 atke- Daugelis karnbariniq augalLl pa-s rnus atkeliavo der. pavyzdZiui: C anel I io j aponica 'Barbora CIark'. P. niniata = raudonai oraniind C/ivrn (+ klivija. bet ir atsitiktitriai nuotykiq ie5kotojai. ka-s Europoje itin vertinarna. Ypad Gsarniai apibndira augalq ruiies pavadinirnas. tadiau kaip tikri pasaulio piliediai visi jie turi lyg kok[ tarptautin! pasq: bo talikos arba mokslini pavadinirnq. 1570 viena-s anellq vaistil nka-s kaip didZiausi4 botalikos retelyS pagarsino.Billbergia (-+ bilbergija. Elksints (priefoje kairije) viksvuoli (antroji eili ii . . (+ fika-s. magntfi. 1698 Europoje jau buvo auginarna Aloe arborescens. Sis atr.as. Ddl retq augalq savo sveikat4 ir net gyrybg sq lra-dtus galima skaityti kaip ido- Euo- pou neregdtq augalq i5 Naujojo pasaulio.dir. Kristoforo Kolurnbo "Sauta Marijos" atgabent4 Melocdct s- e 1620 i5 Kapo Zern€s (Pietq Afrika) atkeliavo rneilerris. 1779 kapitonas Kukas (Jalres Cao. infitndibuliformis = piltuvelio payi<lalo Crossandra (-+ krosanttt = daugiaZiedis polyanth las mi num /lr/t4rl. .iili. Ii Vordo ddZes kilo anglq pamdgti kambariniai iiltnamiai.s = .. liavo tik apiplauku-s pa-saulio juras bei iityrus koDli||entus. Stai kal(usq istorija pra-siddjo tik atradus Arnerikq. Pagaliau augalg gydytojas ir gamtiniukas Natadelis Vordas (Nalhaniel WarQ visai atsitiltinai iSrado uZdarorn4 stiklili inda. botalikai. /yrala = lyros pavidalo - Ficzs riata.Tnioliklajarne iimtmede. kar. rausvojo ciklameno. t9 . P. Esti augalq vaxdq. vardatdviq arba pinnqjq apraiindtojrl vardus. L:ur! sudaro pinnasis. ii didZiosios raidds raioma-s genties ir antra-sis. o isvertus ciklamenas su apskritais. . GraikiSkq ir lotyniSkq elernentq turintys pavadinimai iiliko. grauZiami kenkejg bei ligq jie vargais negalais gyvaliodavo nev€dilarnose medin€se ddZese. Jierns buvo ne rnotais priesiskai usiteikg diabuviai ar praZutingos klirnatines s4lygos. l819 ii Brazitijos iEurop4 atvy- - Kinija. 122). rnatyt.lQ opie ougolq prsoko vordos {vaidose ialyse augalai ivairiai. Pavyzdiiui: C I i vi a ui- l(q opie ngolq posoko onrroii io rGies porndinimo dolis ftispitla = Seriuotoji akalifa. ir nu. 90). P. Nuo tada uebeliko tokiq griozdiikq Sis tos komborinig ougolV isioliioc ii pavadinimq. padejo tinkamai gabelti opius atogrEirl augalus. r 1644 ParyZiuje karaliikajame sodejau Zyddjo kalijos. pra-sid€jus ilgai atSiauriai Ziemai. svyralti () jasminaitis. o Nuo 1774 i5 Kapo Zern6s praddta gabenti vis daugiau kvapiqjq pelargoruJrl. Tuo metu radosi vis tobulesniq Sildymo sistemU. pavadinimas. Tai apraSomasis Cycla- men purpurqscens. davalij os (p r i e lcyj e de 3i n ij e ) Lairis j deSing). !iltlamiq bei oralierijq.VidicZemio j ir o s b as einas. o vEliau ir visi rnodemieji Ziernos sodai bei vitrinos.t) ir seras DZozefas Banksas (Joscpft Banfu) iS Naujosios Zelardijos atveZ6 araukarijq. misionieriai ar tyrinetojai. Zrnouds kai kuriuos augalus lailTdavo savo blste. kad ir lietas kraujas. "Botalikos tdvu" vadinarnas Karlas fon Linejus 1753 rnetais savo veikale "Spccies Plantanar" lved6 dvilarg pavadinirnq sistetn4 (binadng nornerklathr4).klas giltinA .M edinilla (+ medinil6. alsiradusiq sulotyninus kuri nors vietir{ tenniu4. P. Cyclamen orbiculato folio infe me purpumscerre. Pasakojimus apiejq keliones ! rnumiausi4 nuotykiq romarq. G jq suiinome kilimo vietas ir augalq i5ores ar budingq bruoZrl ypatumus. (+ Acalypha - dra. r 1690 didilal soduose atsirado alarrasas. P. Menesiq mdnesiais.ca = didngoji .siunte ja-s Lindjui. Manoma.

Prie tq selygq jie pratinosi milijonw metq. Se5€tyje = vieta prie nedidelio - Siaurinio lango arba karnbaryje. kiek jiems reikia Sviesos. o Pusiau ieidlyje = vieta prie Siaurinio lango arba netoli largo.50O lx. apEmus pasigdrejitno diiugesiui: koks jis graZus! Tadiau ii anksto ousprendus isigyti augal4. geriausiai Jam tll(s gyveu anl plerrnes Palan- tokioje kiemo vietoje. . pravartu reuinfuSti. I'ru sautes spinduliai lcenta ryte arba vakare. duodami su pri€Zilros instrukcija. kurioje poreikis Sviesai iSreiSkiamas taip: e Saul6je = augalas m€gsta kuo daugiau Sviesos. Pagal lapus galima atspeti. kai gauna tiek Sviesos. o c2loratsttmtu-25-1O%. lJ m atstumu 50 . rytq arba va- 20 .ura.jei augal4 suman€t laikyti lauke. o bute . didelis 100O Ix.dainiausiai tik i5 vienos. pavyzdiiui. .ft l-. lluo ko priklouro iviesos kiekis Daugiau ar maZiau Sviesos i musq bustus pateDka priklausomai nuo to. reikia mintyse iSrinkti jam tinkam4 vietq. poSon6ie susikurri lopin6li rolimos iolies gomios. varlinasi. Traukiantis tolyn nuo lango Sviesos intensyvumas maZeja mazdaug taip: . kad daugelis kambariniq augatq kilg i5 atogrqiq. kur sau16 tiesiosiai nekeuta. o gi itoi kq: iio pol. lm atstumu augalai gauna 80-50%5viesos. Augalo gyvenimui butinas minimalus Sviesos kiekis 70O Kuip rinktis. Jeigu augal4 ketinato statyti re tiesiai prie lango. Skaitg€s arba menin6 Liralika apiviestumo vienetq liuksq (lx) 20 0O0 ir oauslau. Augalai geriau-siai vela tada. bet ir visai permatomos uZuolaidos bei Zaliuz€s. kiekjq proteviai gaudavo girntosiose vietose.f | r )- karq pus6je. Taip pat nederdtq uZmirSti. daug ar maZai augalui reikia Sviesos (-+ P. proturtinfi scvo buiti egzoti5kois kvopois orbo pory5kinti interiero doiklrp groii. derinti kuo ivoiriousiq spolvrl guotus bei ioluno olspolvius. kur Sviesos intensyvumas 2500 .25%. ar toji vieta Bal6s atitikti jo gimtdU Yiehl sqlygas? . Rinkdamiesi ir pirkdami nezinomus augalus atkreipkite ddmesi iju lapus ir tikrumo delei pasiteimukite. bdel musq rudeni ir Ziem4 jierns labai stinga Sviesos. sauletomis vasaros dienomis * net iki 9O 000 lx. Gamtoje augalai Svies4 papra-stai gauna i5 visq pusitl. Sviesoje = vieta prie pat lango. i kuriq pusg iSeina lalgai _ir L:uriarne aukite esame isik[re. kur saul6jiap3vies i3 visq pusiq. pirkti ir loilryti uugolus Ko veilrri su komboriniois daugelis augalq normaliai gyvuoti gali tik esant l0 00O lx Sviesai.50OO lx. DaZnai augalai par' kaitouas.ivieso Sviesa augalq duona. kad blsirnasis bendras Zmogaus ir augalo gyvenimas teiktq malonurn4jierns abiems. Sviesos inten-syv:umas 50OO lO 0OO lx. Sviesos irtensyvumas l0 000 20 0OO lx. Pirmiau-sia prisitaiki lapai. Siaurinis langas ketvirtarni aukiie. kad Svies4 smarkiai filtruoja ne tik tankios. kur diena lygi nakdiai.porinkti ougolui tinkonqvietq. teikia daugiau Sviesos nei pietinis langas po balko nu pirmame aukite. 26-27). jeigu jo niekas neuZstoja. Pinnoji mintis: koki4 vietq (abai svarbu iviesa ir iiluma) ai galiu pasillyti savo iirinktajam. ypad jei prie5ai-s ji auga" sal7sim. Svorbiousio s6km6s prieloidr . Apsiniaukruiornis Ziernos dienomis Sviesos intensyvurnas esti tik 40O . oulohis? O Antroji mintis: kokio dydZio augalai tiktq mano butui bei ma:ro interjero stiliui? Bene svorbiousio . kad augalas perkamas impulsyviai.

ne visi !.liloki g616 su gehonomis iiedu ivok6mis. .ito. Bcje. I atQ tiarjokitt butfut ne tiesiogittiu.ti tai naii balti karulioi. lq:ontys i3 sartlis gcllontuno pa licdlity.s saults spindulius. Pachy'sta chys I u tea bdi Drigstd Svicsq. knd rikrieji iie- tl.

Tokios s4lygos paprastai buna ant palang€s uuolat gyvenatnuose butuose ir iildomuose Ziemos soduose. Radiatoriai po langais ar Sildomos grindys. ret. brangq karnbarin! augal4 patikinkite liuksornetru vieg. misko gyventojai: rDaranta. daZnai reikia iiiirdti. lpratg prie 5e36tiq arba Gsklaidytos Sviesos: papardiai. brorrelijos bei tilandsijos.r vakarus atsigrgZusi patalpa arba Ziemos sodas. Savo tdvyneje aukstais medZiais ar juka krumais augandios ruiys (Yacca). Nepamir5kite: vieram dideliam augalui reikia tiek pat vietos.ei (Hefura). ties rytiniupietrl prieipiet. jei galite jiems pasiulyti viet4 tiesiai prie pietinio.jei lckdiai sumaZinate <ildyrnq: tai dai- vyzdZiuirnargeris Bca u (C o I e us) att>a car nea. Asiivelgdarni ! tai aptarsine ivairaus pobudZio patalpas ir kokiems augalams jos labiausiai tikq. bet vdsioje vietoje. Siltoje vietoje ieidlyje. Kas Siek tiek nusirnano interiero davieno augalo esmirius bruoZus. gr ev ilEja (G r e v i I I c a). Dakties . dia patiLtq gyventi Se5€lius m6gstantiems tropiniq bei subtropinirl kalnq giriose kilusiems augalarns: aspidistrai (. papildomai ap5viesti jo nereikia. kad per langq stiklus patalpa neprikaLstq per daug.l6s spinduliq. o kartais uet lemti bendr4 busto nuotaik4 bei stiliq.gerai prtiiudmos gali siekti lubas arba galingai i5sikeroti .kelet4 valandq buna daug iviesos. deudrobis (Dendrob i u n r). neaDeJorllrat lzvetgs KleK- l(oip tinkonoi derinti bei iid6s$i augqlus langa-s puikiausia vieta visiems SviesQ megshntiems.spidisra). Sis iviesomatis purasus i fotoaparato eksponornetr4. Pirkdami tokius augalus pagalvokite. Daugeliui augalq iiuo metq laiku kaip tik reikalingas L:uo drdgnesnis oras (-+ P. aI galesite irengti jiems tilkarn4 Ziemos bustA! tiek kebliau.po ryir vakare. kur temperatiira apie l5-2I"C ir niekad neuZkly. Ji !sigijg tikrai nesigailesite. Ziem4 Ziemos so<le vdsu: l0-15"C. arba liduryje. Prie pietinio lango ryiki4 vidudienio saul9 gali i3kgsti tik tie augalai. Soleirolio elksinei (Soleirolia). Vidulzemio jtros pakrandiu ir tropiniU aukstikalniu augalai: galenis (Abuti lon). Augalq netrikdo. sauletoje ar beut iviesioje vietoje. Trumpam perkelus toki augal4 i tamsesng vietq. eia per dien4 augalai gauna keleq valandq saul€s: ties pietiniu langu . ties bet kuriuo kitu langu. pandnas (Pandarinkdamiesi bei pirkdami karnbarini augalq pagalvokite apie viet4. nebus visqlaik tokio pat dydZio. kad jie gali pabreZti. va-sar4 5ilta. Ziernq iiek nai atitinka jq gimqjq vietq s4lygas. tropin6s palm€s bei ajeriniq Seimos augaral. 22 gebetl. rytus . Oro dregnumas 60 %.labai i-vGsios Lta putKlal Jauctarst vtsl mlsKo gy- patalpos. Ry tink ir vakarinis Rinkdamiesi ir pirkdami kambarinius augalus neparnirikite. kaip.prie lango maZai iildomarne miegarnajame. cikas (Cyca. Cia puikiai jaudiasi atograZLl galite irengti dAbtirli apivietimq. pa- tiniam pteriui (Preris cretic a). prierneldje arba negyvenarrarne Kombcrinioms cugoloms reikio vielos Nepamirikite. 36).sykiais pri- (-+ lentel6 P. loloas s4lygas gallma sukurti geliq vitrinose arba Siltnamiuose. taip pat epifitinds orchiddjos.nuo to ligi vakaro. kurioje ketirrate ji leikyti. pavyzdZiui.s). Visus rnetus 5iltoje. kai ji kas nors uZstoja. sparmanija (Sparmannia) a$a hovdja (Howcia) . Kiek jis dar uiaugs. anukarija (Arauca rlc). P. daug iviesos. nrr. Kai kurie augalai mdgsta Ziemoti Sviesioje. Va-sar4 jas lyg ir nestinga.4.l5'C. citrinmedis (Ctrur). Saulg ar daug Sviesos mdgstandius augalus isigykite tik tada. Vidutin6 dienos telnperatum 20oC ir daugiau. 43). priedingai. saul6toje arba iviesioje vietoje . tapipahnei (Mcpi. nuo gdliapuodZio.s). daugelis gesneridq bei ajeriniq ieimos augalq. kurie savo t6vyneje auga po tokia pat ryikia saule. i 3iawg. va-sar4 esanti 3e56lyje.nuo jtl kt lanti Siluma taip pat jiems visai patinka. Tad V6si vieta 5e56lyje. Tai Ziem4 iiek tiek iildoma. o tiksliau . azaliJos (Rhododendron l miSrunai. augalams normaliai tarpti svarbu Sviesa ir iilurna. ties vakariniu . pavyzdZiui. Dregna.sta saul6s spilduliai. C o e I o gy n c. Cia vela subtropiniai. llemoiiou svorbu ir iiluno lsigydami naujq augal4 pagalvokite ir apie iilum4. kurio vidutine temDeratiira lO . ivairfrs papardiai. ventojai. miLna (Myrtus).s). kalnarutei (Asplenimt). prie vienokio arba kitokio stiliaus deraldias formas bei spalvas lyKuose. Tokios vietos paprastai biina ties iiau- riniu lalgu. V6sioje. krc- . rytinio bei vakarinio lango arbajei l(ur geriou loikyri ougolus Kaip jau kalbdjorne.Sviesi vieta. lvairios fiko rGys. 25). kad nuo dirbtinio iildymo Iabai Lidzilva ora-s h Zemd. Blogai tik tai. kuri ketinate pirlti. galiausiai nuo prieZiwos (+ Nuo ko priklauso augalo dydis. kaip ir vienarn baldui. tadiau be tiesioginiq sau. kad augalas. kur jis galEtq netrukdornai augti ir teikti juns L:uo daugiau pasigdr6jimo. stalo papuo5imui. o Ziernos sode .Poiorinos: Pirkdarni didel!.re rnazesne kaio l5'C. kipaisa:-s (C u p r e s su s). Silta. temoeratira niekad nelukrenta Zemlau Id-U. priklauso nuo genetil6s augimo prograrnos.vidudieni. iylandiame vonios karnbaryje. bet nepake- liantierns ryikios saulds augalams.

146). raltaioliq. pavyzdiiui. MaZai patalpai parilkite tik vien4 augal4! ry5kius apmrd:rlq raitus ir gali biti puikus fonas srnrrl ki alapi arns. ko (-+ Saltiniai.1. 128). matgeniui-(Co/eris) arba karaliSkajai begonijai (Bcgonia) parinkite vienaspalvius. Rinkdarniesi dekortyvini puodq. Keletas patarimq: . . stiklo bei kitokirl medZiagr. Dideli pavieniai svynntys augalai.Zavinga lapini4 au. Groteles galirna ika-sti didestrirune g€liapuodyje ialia augalo. . sielLl ar bnldq aprnuialq. r Kaimu ir VidurZemio jiira dvelkirurtys augalai storalapis (Cra-s- koto- - . Sie indai bina nuostabiausiq spalvq ir formU. o Maiesnie. itaisykite specialLl aplvietirnq. kad jis ruri bi:ti ber)r per pirito storumq didesnis uZ gdliapuodI ir privalo der€ti prie augalo savo spalva bei fonna. sufonnuokite kolrtril. Palmiq. metalo. apZeldinkite vijokliniu augalu. Jeigu gyvenate seros statybos itin aukitarne bute. maZqjq ciklanenq arba ivairiq violetiniq bei roZiniq alspalvir+ streptokaq)q miiruuq. 238).l Siuo metu parduotuv6se gausu ivai- nui (Codiaeuut). Kc rintis svt>gfi nini4 gtl iry derinys. Ientyoefiq (+ nuotrauka P. ti i pennatolnas stiklines lentynas. Dekorotyvinioi puodoi ir kiti indoi GraZus dekoratyvilis puoda^s visada pabrdZia augalo Zavesi. Margalapiarns augalams ir nebeliko kitq jorns tinkrunq vietq aut komodq bei pa-stovr. 238). stetyti po vieoq. Labai graiiai atrodo augalai s[statyriarLsir.4 ir indtt k>rttpttzicijo. porceliauo. .6 pinti ii vyteliq ar pla-sti- kabinti palubejey prie lubq pritvirtinp ske6ai ir isilgai sukryZiuotu-s bambuko strypu-s. bet kurioje vietoje gal6site kabinti puodus su g316mis.'r] (+ Saltiniai. prieiingai. Kiti polorimoi . 20O) arba tradiciniai kabinarni augalai graiiai atrodo alt keraminiq arba mediniq pa-sto\.ii augalai graZiai atrodo sustatyti grupemis. Zalurnynus galite sos. prie juodq b:rldq derindarni ryikiai raudonrn anturius. Jarn uiaugus tut6site puiki4 sienelg erdvds dalijimui. kaip chlorofita^s (--> nuotrauka P.stiikus spalviniu-s akcentus. inkstpapartis (-) luotrauka P. papardiq arba !iulq para5iq augalq lapai itin dailiai atrodo apivietu-s juos i! priekio. pavyzdZiui. kopdtdliq.gal. Visada dera: balti bei naturalios rnolio spalvos prlodai Bcldoi ougolcms Jei g€l€s jau nebetelpa ant palanges ir latiiralios spalvos pirtinds. Didiialapiai augalai sudvehina AugalU spalvornis atkartokite uZuolaidq. Vyniotis augalui geriausiai pad6s medinds grotel6s. pagalvokite apie specialius baldus augalarns. l5l). Didelius augalus geriarrsiai. . dorninuojardios lapq spalvos puodus. P. Tokia konstrukcija padengg visa-s lubas. neparnirikite. paveikslq spalvas arba. raudomrs arba violetinius. Jei teDai jarn triiksta ivieSien4. P. Dailus augalas padarys daug patrauklesni net prieikarnbari. Pavy zdiini: krepielis arba dubuo su gent tuzinu saipaulijrl (-+ nuotrauka P. pagaminti ii molio. . suoliukq staleliq. medzio. ant kurios krenta tiesiogin6 iviesa.

. kol jie neTy di.. kur paZyrn€tas jo pavaclilitna-s ir arba ilptraukta pelesio. sveikais ugliais ir sultirrgais nepakenktais lapais. akmeninir.s ddrnes ant jo lapq arba pemelyg iistypusius uglius. . Ant Zied! tuoj pat pa-steb€site rnaZus pailgu-s tripsus. jukos (Irrcca). ] huro augalanls (lg- privalo turdti claug d:rr nepraZydrrsiq putnpunl. Stebdkite.. Tokie augalai kaip ciklarnenas (C'-vr:loarcrr). kad augalai bunl sveiki ir stiprus. o Zalsvai baltietns arba sidiibro Zaaglaonenrai Lapiniai augalai paprastai Zaliuoja iitisus rnetr:s. . erikEtis (Ro-sa) arba sarrpaulijos (Sa it t pa u I i d) Zrv jllgai atrodo porceliatiuiuose gel iq raltais padabintuose puoduose ltrba derarDos sprlvos Iahlotuose r t t jais gali buti pakelktos iaknys. $. lyg padZinvuaugala-s .4.- \ Augalai pagyvina dorlxt viclq ir geritu pt!lolpos o14. .r-stai dideli. atrturiai (A nt h u /aoar:ara) arba fi-totiiai (. kuriuos paprastai silllo talnsiuose kanpuose :rr skersr'6jo peqrudiarnuose pa-sa-Zuoaugalai turi buti iiaugg tolygiai. kaip priiiurdti. Abietn atve- nuodyrnai. :rba suuykusiais. Niekada rrepirkite aLrgalo. Lapioiai kepieliuose. glazrlruotos keratnikos puochl.. srrla) arba nedidelis citrinrnedis clera prie Inoliuirl. jei pa-stebesite geltonai rudur. skyrlarnariai).t i n t p d u I i a).:. Kai kurie Zydi rndnesiu rndnesiiris iuba net ir visrB rnetus: saupaulijos (S.:'.'1. a\rk\t osio s be g on ijos (BrSonin).a 't! 1 /f a.':. slals Prunpurars.:' :.Fi t tot tia) * tilrka rlyvuogitl arjiiros Zalulno spalvos indai. Niekada nepirkite visiikai praiydusio. jei prie augalo yra kortel6. itit puikiai atrodo ryikitrose ruba lilksrnai iimargintuose puodeliuose. . Nepirkite augalo. Architektrl magiarnos pahnds.l arba Koip ir kq pirkri Visuomet atitlZiai Ziurakite. jei jo g€liapuodyje Zerne visai 24 iidiiur'rsi . Nepirkite irugalrl. kvapiosios pelargonijos (Pc I ar go ti u n).-.: . fikai ir spannanijos (Spd n td iln i d) tln tikroje aplinkoje gali stoveti h.'.=.. se isikurg prekeiviai. kad augalai nebitq apipulti keuk6jq: gerai apZiurdkite uglirl viriin€les (arnarai) ir lapq apaai4 (voratinklines erkutes. . kai tarpai tary lapU atrodo neipr. Metrp ritmos . Zydilltis riun) at ba kalankds (Kaloaclroa). /.. Puiku.adratiuiuose arba apvaliuose rnetalinirrose illduoser Kakusai. o Zycliutys augalai Zydi tam tikrais laiko tarpais. kuriuos galirna ir dirbtilai regLrliuoti..

P. 128).oepariiai. krotorra-s. B rac hychil <m. anturis. dipladenija (-> ruotrauka P.46). priZiurichrni juos parniritarne ivairius srrkriti rnus. azalija. iiloko. Prie gricifo Alt D6(o bci iounotviiko stiliaus dera rySkiq kontiiPrie modernous dircino boldg i! plieno. krrie auga iliauZdami.stabdalrdia-s rnedZiagas. "iirauda" vis naujrl spalvrl ir fonnq Ziedus bei lapus. rnirtos. 128) ir Zernauge Komborinig ougolq leikiomo noudo Augalaiyra ue tik Zavinga-s rnisq jie dpesdiq bei triuso objekta-s Mui hoiliai mua. trurnpakotis vltenis. 39).bromelijomis. MiniatiLrriniuose iiltnarniuose laikorni tie mili augalai. paldpitis. 29) augalai deriuarni daZniausiai pagal jq iiorg. azalija. kaklusai. turglq arba pralc0zq st! Iiaus baldq ypad gerai tiuka ciklatneuai. Sitaip selekcijos.lne iiek tiek ardiau 2euris ir guntos. vyniodatniesi ar kabirxlarniesi (-+ luotr:ruka P. raudoriiede kalalkd (-+ nuotrauka P.keliu pareukarna-s notitnas dydis. Augoloi kiekvienqm gwenino stiliui Prie klcsikinio opstolymo. puansetija ir azalija. eriketis (-> luotrauka P.ieimos augalais. bugervilijos. katil€liais. karpaiol6s. kurierns b[tinas labai dr€gnas oras (-+ nuotrauka P. stiklo bei marnuro tirka ai3kiq grieZtq linijq arba lyg skulpturos atroddrtys augalai. Gloriosa (-+ nuotrauka P. glok-sinijos. sartpaulija (-) nuotrauka P.238). aucelli: dracenc. spannanija. pahnes bei sarpaulijos. rnieji dvedi3ki arba pilti) dera su spalvingais Zydindiais augalais: ciklarnenais.ys/a- ctls (+ Drrotrauka P. pahnds ir pepero- Il€. alokazija. Ziedirtds bei kru. S c hlunbe r ge r a. bet ir "augina" augal4 iki jo miiai nebrldingo. NASA atliki tyrirnai nustatd. molstera. kiek jiems reikia. orchiddjornis. azalijos. Bc to: Jie gerina orE. kruminernis begotijomis. P. gardenijn. 2J8). be to. iventmedis.rci. viksvinis ajera-s. paLn€rnis ir pasifloro- Suitrijearbasusippg kaudenat ivairios fi\ miys ( + pieSinys P. palmis.ji garuoja ir ! apliulq. Pclcrimcs: Dairrai siulorna pirkti prie aktneus prilipdytrs tilandsijas. Bydertnejetio. lvairaus starnbuno lavos sk:rldos galirnzr nusipirkti specialio- Negana to. pasiflora. Prie ioponiiko stilious boldq p tinka grieZtos fonnos arba Rytq ria. pavyzdZiLri. iefl era. kad tai veikiausiai nelegaliai ii girntqjq vietq atgaberti augalai (ii rniis yra saugorna).44). kad chlorofita-s. rapipahne ir visi kambariniai bon-sai.spatifilis. 124) ir vailrole. mts. P. a-spidistra. drdgrn€s tiek. hibiska-s. Zydin. kad kambariniai augalai pastebimai teigiarnai veikia Zmoniu sveikata bci nuotaikA. 23. 133). 30 . jasmilaitis (-+ uuotrauka P. kamelijos. dracela. jukos (Ylcca). 101). elegantiikai omarneDtuoti arrgalai. terna didieji fikai. toks jausrnq. Be to. 48). pasifl ora (-+ Duotrzruka P. pabun. anturis. spatifilis ( > nuotrauka P. 119). raklaZol6mis. o ne pagal ruSiq girninystg. 120). Zetniarr pateikiarne ivairiq dydZiq augalq s4ra-i4: ir ant aakq pritvirtint4 augal4 (-> nuotraukl P. araukarija. azalijos. raudonZiede kalalke. puansetija. ikora ir kroton:r-s. bet dekoratyvaus auk!dio arba sustabdo jo augitn4. papardiai. Srnulkesn6 infonnacija teikiarna vokiediq brornelijq draugijoje (-+ Adresai. barnbuka-s. Pakabinami augalai: visi. radermachera. Jie sugeria ii oro kenksrniugEsias rnediia!as. M o n u> r di a. P. krlija. Sie augalai pdnzt-iit-s i bonstl tipo rniliatiuras srr specialie dr€kinirno sisSeltirriai. 112). ceropegija. Dubenyse arba kituose pladiuose ilduose ( + nuotrauka P. 2l). elksinds. karpaZoles. pelargonijotnis. l06). visq pinna su ajeriniq ieitnos augalais fikais. rneilenis. eSeverijos. papardiai. Benzolq bei trichloretileD4 geriausiai sugeria gerberos bei chrizartelnos.Moii ir dideli ougoloi At-siivelgdarni I rnadq ir vartotojrl poreikius selekcinirrkai bei sodinitkai pateikia vis lauja-s dekoratyviniq augalq veisles. 238). taip pat prie ivai- riq citrinmedZio rGiq. Nfustx Aa o niw n. rapipaln6. kiai drdkila saus4 iildornq bustrl or4 ir sutraukia dulkes (kai jos nusdda ant lapq. Tiriaut augahl poveiki dar bavietese paaiikdjo. Art Ianko besivyniojantys augalai: bugenvilija. sukelia murns begalg kuo geriausiq surnaiina fonnaldehidq koncentracijq ore. Augalai gana srnar- augilirno b[da-s prieitarauja tq augahl prigirndiai. I l2).'l h s ndinario. per dier4 augalai pagarnina nemaZai rleguollles. Kcirniiko slilious bcldci (vadila- lgrotiiki boldci dera su visais tropir ais bei subtropiniais. storalapio. alavijo. J11 groZis peZadina rrunrr se tyrq dZiaugsrrr4. Jie ne tik keidia Zyddjirno laik4. 25 . kaktusq. pelijos. ftka. Zydindiornis begonijornis. gebele ir sansevjera sruarkiai Maii Zydiltys ar€alai: cluiziurterna. Viduriemio iiros stilious boldqi ii pirijos tnedZio dera prie agavos. Iestudina (+ ry. diais gesneriniq medinil6mis. rnirta.ja-s galirna tupurKti arba nuplauti). pavyzdZiui: a-sparagas. araukarija. lnarantomis. Bolsai: ivairios fikrl mSys (+ luo<: tratka P. juka. fl 3e- em. bilbergija arba kietus lapus turindiais augalais: pladiaragiu.31). morstera. filodendra-s. hibiskaus. augindarnijl koue artpiridio dydZio puodelyje ar terpdruni dirvoZe- Lavos dirvoZenyje laikouri augalai luolat gaula ii jo se parduotuvdse (+ Saltilliai.rnilds begonijos. luoskaudas bei rrlpesiius. geben6s. sulnaZildarrri jarn skirtos Zernds kiekl. Tikras tilardsijos gerb6jn-s pn^s rnu-s pirks ii sdklq arba vegetatyviniu brldu iiaugint4 rnin augimq. Azijos arrgalai: azalijos.iutiebtat clrrizarternos ( ) rluc' trauka P. Rhi ps al ido p s is.s. stefanotis (-) nuotrauka P.

la. kaktusai. ParazdZiui: eieverija. mkiaZole. spannanija (4). Parryzdiiui: skeptok rpas. bet be saul6s. Iiirntis: difenbachija ir aglaonema labiau megsta pu-siau iei€li. tradeskant6. pandana^s. atturis. 26 . kalat€ja (C a I a t hca). ParyzdZiui: Gre illea robrcta. kiek Sviesos reikia vienatn ar kitarn augalui. iiloka-s (l). ParyzdZiui: karaliikoji ir kitos lapin6s begonijos. ceropegija (8). sarsevjera. PaZvelgps i juos iimanautis Zrnogus iSsyk pa-sakys. Kiek ougolui reikio iviesos . pipiras. Hlpoestes. Plunksuilki lapai: lepakeudia tiesioginds saul6s. Slcotelernis ausantvs miukiti laoai: mdgsta pusiau ie36li. idafuiausiailrbklijapd be saulds. sanpaulija (9). Tarvturn olona vriko ol€vele aotraukti lapai rndgsta. palnds. kavanedis. To I n i e a. hipocirta. nidularijn-s. iksora. skindapa-s. maranta (6). stefalotis. silgoni. lepakelrdia tiesiogitrds saulds. tilandsija. Pilkivai Zali lapai: m€gsta daug iviesos. iviesoje arba pusiau Seie- lyje. kamelija. Iiimtis: margeuis bei ire- zine m6gsta tiesioghg saulg. bet Svies4 m6gsta labiau nei Zalialape-s rtiys. aspidistra. plonydiai lapai: daug Didel saul€s.Lapai . fi lodendra-s. oZekiuis. dt ce:. kad birtq daug iviesos.ne tik puoirnena.motyti ii loprp Maii. Mdsingi arba i spyglius+ayldplapar: rndgsta ryiki4 ivies4 ir saules atokait4. mirta (3).lrr o nan th e. ka4raZolds. m6gsta ivelni4 ivies4 ir pusiau ieieli. neotegelija. PavyzdZiui: papardiai (7).s. C tenant he. aralija. Par'yzdiiui: gebene (5). Margi lapai: megsta reryikiE Svies4 ir pu-siau ieidl!. raudorZiede kalank6. kro- tonas. PavyzdZiui: rnonstera. PavyzdZiui: fika-s. Baltai arba gelsvai dryZuoti Zali lapai: tie^sioginiq saulds spildulitl repakendia. ParyzdZiui: asparagas. kiptalta-s. gloksinija. va-ikuold (2). . raudonZied6 karpaZole. chlor of itt-s. Polyscias.

.

l (+ Brachychiton 149). Kolanchoc ( + P.s (+ P. knd abisiniti kalija sriydit4 dar knrtq. P elar gonila. 168). ryne pontederiilolia Kvopieii ougoloi Nynlthoco daubcnyana P'Lstij^. 102). 196). Ja-sminaitis. ls2). r93). 124). 189). Dracacna rorginata (-+ P. Pachiro (-> P. Howeio (--) P.s-si/ora (+ P. 1l l). Jei noritc. . 148). Lapine pelargoflija. C y p e nts pu trri 1Ls. P al ar g Viksvinis ajer.s (+ P. eperonija. Juka. 12O). ku braldiua vaisiq (ii to kilgs ir augalo pavadinima-s). bala). stil'Jo irtdq galino pri { pilti vandert! sulaikadiq udis (+ P. 198). Hoya bella. Praeju-s maZdaug ieiierns nrduesiatns jis praZysta grietil6s geltonurno. Pasiflora. Citrimnedis. Po to jq galina vil sodinli i senqj.l vick!. ( Beaucarneo CJrto|tiu P. 144). L:rrios netnrku-s su*sprogsta.sypiun ha rba ceu nr) galirna pa-sdti ankstyv4 pavasarl kaip ir valgornqji arachi. veiliosios firplrorbia ruiys (-+ P.*ki patus. oniu at Stefarotis. Dr6grng mdgstartys kambariniai auralai Itin puoinioi ougoloi olrodo poludoriume (lotyni. 1t i/. krrrie apsivaisina parys. Pdlorinrcs: MaZesnierns augalarns pakarrka 6 cm aukidio itrdo.9l). leukiajiZemyn ir kiia i Zerng. neleisdatni iSdZiuti iemei. Val gorna-sis arachis. 133). P (+ P.gsldttlie $ t i L-s v a n t I d ii u i. Augoloi voikoms ddorniausi yra tie augalai. S rtolio gurwtolitl. Begorija. Haelmntft Mikrolepijtr. Laipiojantysis fi lodeudras. 198). Scnecio (+ P. 119). kruierns augait \Tksta ka-s nors netikdta. tinkontys koriloi soul6tai vieloi Adcniun ( + P. ir viksvuol6s Cypcrrr. Aspidistra. 28 atifrlitrs. didesnius patartina sodinti i giles- Iei ir obi. 163). Hibrscrr.r-s. Acorus grQ uncus ()P. Gebenkrurnis. Cyperus papyrus. 192). lspidisrra (-+ P. 133). Papirusas.. Jei trorite s:r.. S p a t h i p hy lI u nt (-+ P. riu n Iaftofa. t47). Storalapis. Davallia (-+ P. /ircca (-+ P.i kitdt e indc. Zydi tik kelet4 valaudq ir po saviclulkos nuvysta.o vaikatns parodyti toki neiprast4 vyksrnrl. 209). 119). Hoya camosa ( + P. Duolat paliekite. CryptocoEchinodorus rniiritnai Vandens lelija. 178). (+ P.si. Sveubu: visi 5ie Zahunynai labai mdgsta 5vies4! ir apie du ntnesius lailqkite bevcik sousr. 1ls). HovEja. KarpaZole. Jrnrrinurz Viksvarneldis. (-+ P. Kalalnk€. Jautfllsis musekautas (. iiskleisclaruos baltos vatos (rnedviln6s) gurnul€1ius. geguits pabaigoje jq iiii kitc ii poludariu lo n!gdliapuodi. P is t i a s t r d t io tc s Pelkiuiai augalai kresteldjus gdliapuod! ir labai greiPajucliuus dar smarkiau.) P.4diarlllrl ruSys (-+ P. 142). Scir2tr. t42). v i kv o u p iei6li mcgdonrys kcmborinici ougoloi Adijantas.4roclis hJpogaco). 155).. C y p e nt s hn sp a n. (+ P. Vilnamedi (Gos. 210). 108. VaiL-uold.jos I ketrrrias dalis iisiiakojgs lapas nul inksta su visu kotu. Pre. 161). 105). Raudtniuas. Forhcdera Fatsija. Ji pal\etus tnikliai uZclaro savo jautriais iepetdliais padengt4 sp4stq dangtell. Tadiau karnbario s4lygonis !i augal4 priZiarati gaDa keblu (+ P.s al lcr nifu lius. 147). Emcmt (-s P. 203).l(omborinici ougoloi. Pteris. Aconiun (-+ P. iiemos sodo ougcloi Valdeniliai ir plaukiojantys aucala! Clnbiie da. P c pe r orrid ruiys (-+ P. 176). . lll4i-rnoza (M itnoza pirrlica) krupteli vos palietu-s j4 pirStu arba Siek tiek () Cissus rfuinbifdio t P. l8s). Pli aenix cana- (+ ladiar agis. Chlorophytut (+ P. Haworthia (. 193). Ilgalap6 gyvatbarzd€. C+ P. Ophiopog<tn jaburan (+ P. Eieverija. () P. Avortija. Rornbinis latnst. (.4/oc Chlorof itr-s (Zalioji forma). Bo u ga inv i I Ie a Pjautuvilis cirtornis. Cilrrrs (+ P. 163).r-s. va-sario rndnesi pirsdkite valgotn:j! arachl (Zinorna. 174). 177). 176). te sndytq!). tzri su-skleidZia lapus. l9O). Po derynirl savaidirl su. vaclinarna-s Zemes rieiutu (. r39). Gardefija. S/cplrnolis (-+ P.1IO). Gardenia (-+ P. Kurarinis fi trika-s.1naDias r[iys. Pachfta. pclkc. Cyclarrcn (+ P.sininei kalijai. lo7). Jis labai potikr posbviq dragmg lt. Cra. i decleiv4 paua-iiais Ziedais. Dtacena. (+ P.Jalropho (--> P. Laikykite iviesoje ir Siltai. Crjptocorync wendtii. Davalila. l5l). Sekla-s iilukitenkite ia mdos luobelis ir po tris sukiikite i vierrrl g€liapuodi. Pa. Tolmdja. 199). Begonia (-+ P.siforlnuoj^ Zrlios dezutes.ssrr/a ririys (+ P. Po to jis pailgina savo Ziedyuo kot4. Ciklunetas. I l3). Bugerl illja."ls (-+ P.. l9O).) ls (+ P P hi I otlc ndron sca ndc ns ce P. 'P. Alavija-s (alijoiius). Tolniea (-+ P.. Ecicveria miys (+ P.2o2). P I e e tr o n t hu s Zil6. ricnsis (--> P. 160. Pclargoniunt (+ P. Hiblskas. M ic r o I epia P.1)io ncd nuscipulo). P I a ty P. 113).

.

jie iSgarina daug varderLs ir aukitai kabodami daus greidiau iSdZiiista nei budarni api- puses. eirai iibegti. o misingi lapeliai rodo. kioklio vanduo per kra-itus verZia-si sodri lapija. Ziemq lailcyfi vesiai! iioje. nuta-ikyta kupliais iiedq purslais.ilgi ir ploni Iyg sinlai. i dugnq pravartu-iberti apie poros celtimetrq molio granuliq sluoksni ir tik po to istatlri geliapuodi. kad jan reikin visai nedaug vandens. 238).nera paprasta.Ltorunt) Dtigsta sauletq ietq. Pakabinamus auRalus reikia bent jau karta per savaite nukabhrti ir. kai vanduo visiikai nuvarv6ies. Kad juose ne. vytriojasi. grakidiai svyra liauni daigai arba ngliai.sirinktq stovin- -slf luiiq vandeniui 30 . xerl relKla cuKart Det savatte. karo arba plinta pazemiui. Zied4 zdls ID = Anl polongds neb6ro vieios? ougolq pokobinti. kiek augala-s gali i5garinti. Svarbu vandens pilti tiek. pakabirrti puikiai veia i visas Osuotosios uolosh)lis ( S axifr a g a s t o lo ni"fer a) ugliai . kurie augdami kabinasi. P. pastaiiuiionioie. tis vaaduo. Nepamir3kiie pakabinami indai gdlEms neturi nupurkiti dmlglu vanderiiu. i viet4 augal4 kabinkite tik tada. mat budarni gana veSlus. Ziedrl ir loprl pynet Augalai. Juos reikia stropiai lieti. Tik itai pakabinarnus augalus priZiureti. Geriausia tarn tikslui naudoii angliikq iiltnaniq laisrytuvdli su ilqu (apie 6O crn) lenktu snapu (-+ Saltiniai. jeigu karnbaryje Silta. TodEl. Lyg kenta-rrtis Streptokarpas (StrepIocarpus s.kad nesugadintum€t baldq ir grindq.I Nuo vnsario iki kovct jrts diiugins Mangi- d nio kalankes (Kalanc-hoe nanginii) le.

Dipladenia. Episcia. geriau butq or4 drdkinti specialiu dr6kintuvu. Tr adescantia. C issns. begonijos ir. claugelis papardiq. Zebrina. P hilo dendron. Jasminum.ir )re ougoror itin iounioi otrodo pokobimi Ypad veSli-s: .be to. Hoya. C o lumn ea. Tolmiea. Kadangi Siuos augalus pudkiant galima apgadinti baldus.4spatzg rts. gia. S cir p us. Tinka menkai apiildomoms patal: vtms: Amoeloosis. BillberC er op e gi a. aUIn mOrSOnLq Um) 3l . S c hlutnb er g er a mBrAr^i. P e largo nium odo r ati ssiruum. N epenthas. Fiats sagittata. M6gstantys Silum4 ir labai dr€na g4 Ae schynanthus.Ficus DumilaH edera. Skindapo (Epipremntnt pinn ltu ) ugliai ii. C ltlorophy tun. Zinoma. Epipr emnunt. Saxifraga stolonifera. P ep er o mia. trlorgano iilokas (Scjuolcais dar vadinamas beidiionis uodcga. Hy - pocyrta. M onstera.tuga iki 10 n ilgio. Syngonium. Setcrease a. m€singos Senecio ru-6ys.

8er ir Sito dor negono. stovejimo vieta ir valdens kokyb6. kol iiq augalq Saknys tvirtai su.gdliq parduohrveje. v€liau jis iS tos sodios terpds i5raunama^s 5i. Tod6l naujai isigyt4 augd4patartina id pradZiq palaiLTti "neutralioje" vietoje . Staigi temperatunl kaita augalui sujis gali imti mesti Ziekelia 3ok4 du-s. augalq dr6kinimo sistemos. ar bambukiuiq strypq vielos. Persodildami Ziur6kite. kuriarn noriai skirsite dali savo laisvalaikio. kad lankyturn ji kasdieq . iiltoje (apie 2O"C).sako sena valstiediq i3mintis. nedidelio grEbliuko bei kastuvdlio . bet ne itin saul6toje vietoje.unios. kol ateivis apsipras naujoje vietoje. Tokias kompozicijas geriausia laikTti Sviesioje. persodinti ir gendli. Stai. erdvesni.se. Cia jis praleidi. uetjei naujokas mdgsta SilurnQ.sipins. net jei matote. ild4. o sulaukgs vel leidZia-si keliou€u. 32 .avo sodas pageidauja. Nepersodinkite tik k+tnpirkto augeLs. po kurio laiko persodinkite juos po vien4 i atskirus puodrls arba i kit4. o po to . Paskui . kokion ougolui ko reikio.ler. iinoti. Tai geriausia padaryti pava-sari. T4 pat! galima teigti ir apie geles miisq ramuo. renq kambari. kuri labai pravers atostogaujant ar idvykus. Palaukite beut por4 savaidiU. mo- r tinkarno Sviestuvo (eigu augalas stovi per tamsioje vietoje) . kurie Jurns Dainai dideliuose plokidiuose indlesg rnegstama susodinti kelis skirtingq rliiq augalus. kol atsiduria rniisq globoje! Kuri laik4 rupestingai puoseldta-s sodininkystis ulryje. relkia Zmogaus rupesdio: jie kendia. Tadiau vien 'iaistyti ir trfsti. Orchiddjas i3 pradZiq reik€tr! tik apipurkiti. Kuip geriou priii0r6ti kqmbqrinius qugqlus [oboi svorbu iimokti teisingoi loisfri. durpiq. . o nuolatinis rnalomuna-s.uAje. ko gero. Parduotuvdje g6l6s daZnai laikornos vdsiau nei der6tq. trgiti.pusiau iei6lyje. Tad jauskite augalruns simpatij4 arba. gnaidaug l8oC tempe. ilgesio kupinos dienos didmenilds gdliq prekybos b. Patikirrkite g6liapuodi. laistltuvo su ilgu plonu snapu o purkltuvo vandetiui ir augalo ap- saugos bei stiprinirno priernondms purkiti o laistytuvo su o paprastq filtm ir koviuiniu automobiliu ga- beuarna-s iintus kilometrq. paliekite gausiai ir po pusvalaodzio ispilkite istekdjusi vanden!. virves arba plaudq trintos medZio arglies pjr-rviq vie- toms dez infekuoti r tr4s{ oro drdgmd ir temperatua. dar geriau. fikas ir ciklameuas tikrai daug geriau vesa ramioje.jog 96liapuodis jam jau per ankitas. kad naujasis gdliapuodis nebutq per didelis: augalai per dideliuose induose gauna per daug vandens.f loikrq luns prireiks: . Augalans. be ltarnpos atrnosferoje.aturoje. be lo. pavyzdiiui. Kaskart pergabentas i kita viet4jis turi priprasti pde naujos ap- Zirkliq r sodo Zirklirl r aitraus peilio r mediniq . Nelaukdarni. llenoioi reikimds tud ir J0sr1 polonkumos bei ioulrurnos sovo juk tiesq yra mieli augal4 yra ne ikyrus rupestis. lio. nepakanka. kol pagaliau ant Jusq palang6s [gyja rarnybg. Jeigu Zeme sausa. stambaus Zvyro ir kitq priedq o ivairiq geliapuodZig . L:urie ir pri- iilrimi ii priZiudti patinkam4 nevienodai. vandens minkitiuimo priemoniq r ivairiq riiiiq Zetnes. Rudeni ir Zietn4 pirktus augalus penodinkite tik vasario pabaigoje.ia nemaiai laiko laukdarnas pirkdjo. purnpurus arba lapus. Kalp u narn[uiuns gyvrulalns. Kiek sukr€timq teukajam patirti. iei nesulaukia ddrnesio. Tada rnaisting4sias medZiagas i3 naujo dirvoZetnlo jie ims siurbti kaip tik prieS prad€dami smarkiau augti. laikykite vien tuos. Ziem4 neneskite jo tuoj pat i gerai prikn- linkos juk keidia-si apivietimas. Kq doryri isigiius ougolq ioliesiems ouginlinicms Pabandykirne kart4 pa-sijusti kambarinio augalo vietoje.

alsiradus uatnuose naujarn augintiniui. granadil6 r. vandens bei oro (-+ P. Palygilkite duomenis su tomis sElygornis. ivelnusis adijantas (Adi. Pinnoje eil6je: ilgalapis inkstpapartis (Nephrolepis exaltata' Lirtda'). ir apskitai jau susiklosdiusiais augalq prieZitlros iprodiais. 36) ir koks jo vegetacijos ritrnas (desindje). Atidziai o p€rskaitykite. (. povoizchtoti j4 ir 35 puslapyje. . itin graiiai Vegetociios rilmos ir io reikim6 priiiurinl ougolq Augimo loikos Augalq vegetacija prildauso nuo iviesos. I"' kairts j deiing: Visi nuostcbiousi iolumos cfspclvioi Antroje eileje: Viio kalattja (Colatheo veitchiana). kalizija (Cal lisia repins). pinniausiai padarykite Stai k4: augalo apra-iyrne pa-salata apie jo prieZiur4 ka-s .43).45). Pozymiai: nauji iigliai. iilumos.tntunl tenenrlt). nuolat drekhlP. Jei reikia. Toddl. Augalai. pelargonija (Pe largoniun graveolcns). viksvuold (Cyperus). srunaZ6ju-sio saulds spinduliq kie- Parneginkite netinkamas s4lyga-s pagerinti. Susipoiinkite su ougolu Kartais augalai i5 tiesq stebina savo sugeb6jimr prisireil'7ti ir visai rreisi 2eid2iu jeigu tiks_liai nesileikote prieZiuros taisykliq.erlera (Nerlera Bre radansis). . padarykite palatr gei ieiel! arbaj4 atitverkite (-+ P. kai irna ilgeti dienos. kr[ias ketinate sudaryti naujajam globotiniui.) kio ir trurnpesn6s dienos ruden! Ziemq. pavyzdZiui.Sios jnnntriarsiais rait(ris iglnrgifitos uaranlos laboi netigsta satso Sildonu! potalpq oro. guznalija (G ua na n ia). viksvameldis (Scirpus cernu us).84-229). jie ve3a tik deranai priZiurimi. il9alapis inkstpapartis (N e phr ol epis exa ltat a). bukalapd peperornija klimato gyventojai. iiemos miegos Daugelis augalq. Ziernos miegu iSvis neuZrniega. a$vietin4 kite orq (+ (. Milsq augalai tarsi paburda ii miego. ir 33 . viksvuo16 (Cypcrrts). irarkite papildom4 P. Zinoma. kiosjam reikia iviesos. tropiniq ir subtropiniq platumq tolygaus rnq kambariniais augalais jie priversti kiek apsuusti d€l Stromanthc veisle 'Stipc stdr' ('DryZuotoj i ZvaigZdd').45). kiek ir ko.> P. Nagrilddami augalo apraiym4 ypad atkreipkite demes!. Tapg mtsq platu- (Peperonio obtusifolia). pagyvdjgs augrma-s.

E .od \ :t lf.' .

.

jei itaisysite tikrosios girntitr6s s41ygq.jas iigyvena kaip Ziernos rnieg4.rn ltak4. Eve' ('Sventoji leva') 3 'Inbricata Rubra' ('Raudonivyni') Antroii ougimo sqlygo - iilunro Silurna skatina augirn4. PavyzdZiui. Poivrniai: augalas irna l€diau (arba nulrinta lapai. maisti|gqjq medZiagq siurbirn4 ir lvairius au- galui naudingus procesus diwoZernyje. PriterndZius apivietirnrl augalo gyvybe vos msen^s. Zierna Siltai laikomi ir trgiiami kaktusai lesugeba Pirmoii butiniousin sqlygo iviesq Kaip tikjos ddka fotosiltezds budu augalas ga. ato8r4zq 4 'Jury's Yellow' ('Gcltonoji') 5'C. oras ir iie maistingosios medZiagos Treiioii sqlygo . kai Ziem4 nakdiai keliais laipsniais sumaZiuamas apiildyma-s. Zistantiems atogr4zrl miiko augalams labai patiks.WiIsotr' ('Vilsonas') 6 'Bob Hope' ('Pokitas') kalnq gyventojus ir Viduriemio juros rGis tamsiu rnetq laikq reikia laikyti vdsiai. netrpiti. Jq dennei kaip tik ir skirti augalq apraiymuose pateikiarni prieZiuros rnodeliai (-+ P. pavyzdiiui. Gaudarnas ma- ivietirna-s tarptautindje vienetr. Vanduo i5 Zem6s i3skalauja dmska-s. V6sos ir drdgrnes derirrys ji gali praZudyti. Beje.Tadiau poreikis "uZmigti". MaZiau liekite Ziernos rniego periodu. augalas suglemba. Jeigu augal4 laikome tamsiau. lapq spalvai ir Ziedq kovirmri.rnilasi butinus angliavandenius. koks augalas ar rnetq laikas. ne visada iis ramyb€s laikas sutarnpa su milsq rudeniu ar iiema. Karitoje sauletoje vietoje it esant sau-satn otui jo iigantoja daug daugiau uei v€siame ir drdgnarne ie5€lyje. gumbiq (rneileuiai. 45).vonduo Vanduo .M.tai pagrindile augalo sudedarnoji dalis. Stai kalijai. liuksq. Taip pat elgiasi lapus rnetaltys augalai (pavyz- penki pagrindiniai dalykai-palaiko ir keipia augalo gyvenim4. L-urie rrr. tai ir kitrrs augirn4 skatilaldius veiksuius reik6tq esti labai ivairi ir priklau-so nuojo Pclcrincs: surnaiinti. Jei vardens tnlksta arba per daug. Comellio ioponico veisl6s 1'Itrn Kurnagai' 2 'St. Tuomet suleteja gyvybidai procesai. vdsiai. todel dliui. iiluna. Ramybes buvyje daugelis augah. Be to. Sviesos.vt {. pagelsta ir nelygu. ruoiia-si naujarn suveSejirnui bei Ziedq krovirnui.84-229). Sviesa lemia augimo kryp ti. Jis tramportuoja maistiDg+sia^s rnedZiagas (taip pat trda-s) ir pripildo l+steles. Augala-s nuolat gadna valrdelri. jei Sviesos - <AA f@i. dirvoZemis neturi buti vesesnis ui orq. &o\ \ yra uzsiauginti atsparau-s audinio ir kitais metais nezYdi. Augalai. tad jiems reikia pabuti sausoje ir v€sioje prietemoje.juo greidizru jis auga. iei6lyje arba dreglarne ore esa:rdius augahs. B o u ga i nvil I c a gl a b r a). \ . kur bulra sausros. taip pat stovindius dviesiai. ve3lus ir sultingi augalai iigarina jo daugiau nei rnaii kietalapiai. diltai bei esalt sarF sam orui. ciklarnenai ir daugelis gesneriliq). VidutiniSkai per dienq augalui reikia apie 12-16 valandr. ApiSlnatuota-s liuksolnetnl (-+ pieiinys P. daro !tak4 fonnai.l sistemoje rnatuojalnas liuksais ir ga- li buti 100O liuksq Sviesos Ziau nei 7OO augalas sustoja augti bei lcrauti Ziedu-s. Augalui reikalirga iviesos trukmd 0OO le tnaZiau kaip l0 Pqlorirnas: Ziemos miego nepripa- jiems papildom4 dirbtini apSvieti mQ. Visada svarbu. daro viena-s kita. Atogrqirl miiko augalams reikia nuolatiu6s iilumos. kitiems atogrqiq bei vidutiniq atoglEz{ augaluns patinka. kuria-s "sugeria" iaknys. Tuomet jam reikalinga ir kitokia Plisatua. Pololinqs: Kuo Sildiau ir iviesiau laikomas augala^s. paiheti gali buti uZprogramuota-s ir karnbarinio augalo nr. 7 'Fred Sander' ('Fredas Sondcris') 8 'Ezo Nishiki' ('Ezo Niiiki') 9 Betty Sheffield Suprcne' ' ('Neprilypstano 'sui Sclila') ii 35 .iies genuose.uryksta ir vel atauga ii svogulq bei iaknia- Penkios b[tiniousios lqlygos geroi ougli Sviesa. Kartais ji reikia lailTti gana Zernoje temperaturoje ir visai nelaisfti. V€sumoje stovindio augalo neliekite gausiai. kilg ii tq kaitU. augalas talsi uZrniega Zielnos miegu. vanduo. Polqrinos: Gausiau liekite augalus. nes rarnyb€s busenoje ir be Sviesos esaltis augalas rnaistiDgqjq medziagU suva{toti egali. jis visai liaujasi) augti. Geriausiai augarna. valdens ir h+irl jam reikia daugiau. tuo daugiau jarn reikia vandels. atidZiai deriuarni turi buti pra-sideda geguZ6s pabaigoje. Jie labai priklauso vieua-s nuo kito. Taip atsitinka su augalais. Juo iviesesneje vietoje stovi augalas. jie megsta ntolat Silte ir dr6gr4 or4. kai jie smarkiai auga. Dideli. Tad iilunos.

.

Si prietaisq galite nusipirki sumontuot4 drauge su termometm ir barometru arba atskirai. kai augalai srlstatyti per tankiai. cinka-s. chlorofi- lui gaminti. Magnis yra labai 38 . ir visq gyvybiSkai svarbiq mikroelementq. Kai kuriems ato. Patyrimas rodo. hri4 augala-s laudoja visq pinna chlorofilo gamybai. . Taigi tinkama dirva sulaiko kiek reikiant dregm6s ir gerai praleidZia orq. Pclcrincs: Juo dr6gnestris ora-s. Nepirkite pigios (pavyzdZiui.fosforas. Trqios esti lvairios sudEties ir ivairaus pavidalo. nei per stiprq tirpal4. Azotas .lervirroii sqlygo oros ir io dr69nG Orcs reikalingas augalui kvdpuoti.visada daugiau fosforo ir kalio. nes Zem6 gd- liapuodyje turi ribotq kieki maistingqiq me(Eiagq. (g). Be to. taip oat vaisiams ir sEkloms brandinti.. reikatingas ugliams. mla). pustas molis arba molio gurvuoliai. Graiiu vasaros metri esti 50 %. tadiau perdZilvnsios vandenl geria sunKlal. silp leiskite perdZiiiti durpiq Zemei! Durpds gerai sulaiko vandeni.nesulaiko kiek reikiant vandens ir nepraleidZia oio. iildymu 40-50 %. ir augalui. molis. Penklo ougimo sqlygo . Kalis sutvirtina augalo audinius. Lurios butinos augalo gyvenimui. perlita-s. paruoitoje ii darbq iimanardio specialisto. papardius) trglkite nesniu tiroalu.t . visada jq laikTkit6s ir geriau pasigaminkite silpnesni. boras. cigarediq dumai ir kiti oro tedalai taip pat kenkia augalui: jis net gali pradeti mesti lapus.gramas mililitrap (rnl) ar Llbinis centimetras (cm") liui augalq pakanka 2 g (2 ml) tr4dq sutviltinti. apsiniaukruiomis ir lietingomis dienomis . gali prireikti kiminq (Sphagnun). Lriuos paprasdiausiai sukiBame i dirvoZe- ml. varis. 40) skirtoje Zem6je. juo daugiau Silumos pakelia augatas. Matavimo vienetai . Tvalkiame ore.6O-aO %. Fosforas biitina-s iaknims ir pumpurams augti. Dirva turi btti pakaLnkarnai lengva ir po€ta. AugimQ skatinandiose tr45ose turi leZymiai vyrauti azotas. Apskitai oro dregnumas patalpoje. dr6enumas Jr. Koks oro Pololinrs: Durpynai spardiai nyksta. kurie savo gimtin6je buvo ipratg i5garinti <laug vandens ar gauti jo tik i5 atmosferines dregmes gmpei (-> P. Ii dirvoiemis ir trqSor dirvoZemio ausala-s siurbia malsting4sias medZialas. nors daugeliui musrl kambariniq augalq uZtenta 5O-8O %. Traios dozuojamos lmgal augalo Saknq jautrwn4 druskotns. kokybiik4 ji . Pagrindin6s maistingosios medZiagpsi N . Jame isitvirtina augalo iaknys. arba trEsq strypelius. manganas. grEZq augalarns reiki a net 60-8O % oro dregnumo. Gerose tra-iose turi bnti ir keturiq 0ro ddgnri Tiems kambariniams arba nusipirkti jau paruoitq. Atidziai perskaitykite gamintojo nurodymus. Dor vienos polcrimcs: Niekada ne- kieki.t0). Mnsq dirbtinai Sildomq bustU ora-s jiems per sau-sas. Zemg g€l€ms galima pa^siruoiti patierns ii lvairiq sudedamqiq daliq svarbi maisto medZiaga. joje ndra visg reikalingq rnaistingqjq medZiagg. Ziev6s puvenos. ypad svarbu. Bet esant jo ped€kliui audiniai suglemba. Savo kambariniams augalams pa-sirinkite tik ger4. lapams formuoti. {vairus priedai Zemei gerinti yra iie: rupios durpEs. kad geriausiai augalai auga specialioje tam tikai augalq pagrindiniq maisto medZiagq. iSmetamosios dujos. bet tik labai maZais kiekiais. Ypad patogu naudoti srystas tr4sas. kad ore butq pakankarnai dr6grn6s. Dnukoms jautrius augalus reiSkia tA pati treirt (orchid6jas. kurioje sveika gyventi ir Zmogui. tur€tq biiti 5O-60 %.lsu bute? Jis matuoia-uihigrom. iiemos rnetu patalpose su centriniu skatinaldiose . Tadiau juos galirna skirtingai dozuoti. Tad vietoje durpingos iemds galite isigyti maltq Zieviq ar pjuvenq Zernds. nepakaaka puvenq ir kitq augalo sveikatai butinq dalykq. Milabelementals vadinarne tas maisto medZiaga-s. taip pat kamstinio qZuolo Ziev€s ir vytelig epifitams I I vandens. todel jq galima gauti tik iS senq alsargq arba naudoti ivaidus pakaitalu-s.juos daug labiau puola ken&6jai. Pmagnis. Ziediniams augalams jo reikia daugiau nei lapiniams. Skersv6j is. arba augti vandens garq pritvinkusioje atogr4Zq miSko aplinkoje. dalyvauja fotosintezdje. Dauge- (Os. Ziedus ar pumpruus.r. kalis. Tai geleZis. putplasdio dribsniai. Zydejim4 augalams. ir gyvuliui. paryzdZiui. osmundos Saknq Zemg. Augolus trg5ti bofino.azotas. fo turddamas pakankamai augalas ilgai i3lieka sveikas. kad iaknys neiimirktq ir kad prie jq gal6tq patekti oras. molio gruvuoliq (+ P. Mg K leidZia augalui augti. kurias laistydami pilarne i vande{. Kiminai ir osmunda yra saugomos ruiys. teikia jiems atsparuno ligorns ir kenkEjams. epifitai). molibdenas. augalas tampa neatspanrs ligoms.

rus metrls. L:lrie buna allyvr-ls kiaF trgiti ir Zerng. ko- galdius . kol mes taip pa-sigaildtilai rnenkai paZistane gyvEiq garnll. Kodal taip yra? Tai dar neiiaiikintr.jog su savo augirrtiniais butina kalbetis. Po dirvos sluoksniu puklotas lavo. maistingosios rnineraliniq t14iq rnedZiagos lieka lepalaudojarnos ir ilgainiui ka-s 4 savaitds. 'h. Kai triksta !viesos. Trgiti tik tada. .*?\V. kad panaudojus alestezijq tnedis lengviau pakelia persodinim:1. jog augalai "baugidiai" reaguoja !grdsmg (ugni. Tadiau ar tegali egzistuoti tai. Pati gana daZnai pagaunu save kalbant su augalais sode arba narnuose. o Trgiti rnaZiau. kart4 per rn6rres! Zietn4. geriausia trgiti kas dvi savaites.:' . 39 . Zirrgsnis po iingsnio atsiskleidZia ldorniausi dalykri. prisirning iios dienos abejo- kios miiesjutirnilg sistern4 jie vis ddlto turi. pjovinro irar <ius). I ultragars4 pana<fis I MlIz torrai atsirandajudalt rlaZyiiarns i kapiliarus pereinantierns vaudeos varnzdeliarns.. Svarbui trFsirna^s meat-stoja perso- dinirno! statyta. netgi paglostykite kartkrrt6rn jq lapij11. . Polorimqi: Kambarinius augalus tuo rnetu.fr.l-[:. kiekjarn iiaip jau reiktrl. Tad Zrnogiikasis pasipitimas ii tiesu nieko verta-s. pajegus pagauti vandels iitroikusio augalo skleidZiarnus pavojaus garsus. ko lernatome. taiiau vis dar leaiiku..nepilkite tr4iq ant iidZiullsios Zernds ir sauldkaitoje. uors ititr spardiai augardius galima ir ka-s savaitg. persldo .jei augala-s negaulra tiek iviesos. kzrijie auga. hrrie tvirtila.ri: M o iy t i s papa r i i rl a l vd :J tr (1 s d kvd r iu Dt e. Deglrdirne ar tecluriikai negalirne irodyti? Ar lelusiiypsosirne atlaidZiai rytoj. kad tai nieko nereiikia. Baldylnai su rnelo detektoriumi parod6. . kai augala-s auga. Augalus. kad skiunbant karnerinei rnuzikai augalai veia geriau nei griaudZiant surkiajam rokui arba iiaip triukirnui.^ pagrindas sulaikt drigti{ k ri laip pa- tirtLtt papariians. Jau nu- me iigirsti iatroikusio augalo !larnesi. negu retai ir stipriu tirpalLr.jau iiandien gali- gdlinilkg rn6g6jq. Tikai dar leirodyta.i if. krie iisidestg visarne augale. Niekad. . Geriau trgiti dajniau ir silpuesniu tirpalu. o ldtai arro Ar reikio su ougolois kolberis? PaZlstu nerna-Zai Des? Siaip ar tajp. Todil noriu patarti: Snekdkites su savo augalais. kiLd ultragzrrsas skatina augirn4. Arrglijoje sukurta-s itin jautnis aparatas.

iiltas. perlito grudeliai putplasaio dribsniai. o Pustas molis vandenyje augartiems ausalams- O Sakn4 stariai isplaunami iemi7 likuiiai.H kiekis nuo 5 iki 6J).autamos. Jie ypad iaviai atrodo pritvktinti prie rynuogienojo ar medZio kauueno. daug drdgmes. pdplasdio guouldliq bei ivairiq mineraliniq medZiagiq (pemzos trupiniq.Scltapuoctl. puos. EA a l(oip poruoiri ienrg ir teisingoi penodinti ougolus Ne maiiau jiems patinka irgoskstqlis. Galima isigl'ti maiiau (IKS 1) ienr6r gniuiular torp rmlio gunuolirl Tiems. o dabartinije kalboie sali reikiti Eaitidmo terpg arba l. talrtd' me iau yra Siek liek molto gurvuotul tr aprberldrtl4s Is vtrsaus. Ji gali bn- ti ivairiq ruiiq. J4 sudaro durpes. .s niiinys hui maiiau tr4. isiwiitim. nei molio. trejopo dydiio. tie greitai ap raizgo jq sveikomis Sakninis ir Gleidiia daug naujq lgliq. Iavos skaldos bei perlito) miiiniair Substratas epifitams gaminamas G smuftinq kiminq (Sphaenum). .nuPJ. Jos su60 % samaainiq durpiq ir detis priemolio arba molio.I I - I Daugelis augalg mdgsta vadinam4j4 ZemC g6l6ms (ios pagrind4 sudaro durp€s. .io rubstrolus "pu[. pralaidus vandeniui. r Substratai orchiddjoms. stratai. ""galai jo sirubia maistingEsias EedZiasubstntas gas bei vandeni. laidtrs c'rui ir nesulrantys molio trupiniai. jame gerai isiwirtina Saknys.. priemolis.i"aq. li visada geros kokybis. Iq derdfq iimli o. tiems augalams b'romelijoms bei-orchid€joms. Maist4 jos siurbia tiesiai i5 vandens. Kulturiniai durpiq substratai (IKS 1 arba TKS 2 ).s. paparEio Osmundtt ialoq ir ruPitl ll Ftskui gnnnfu atiduotu auqato saKrut Lt.1. idrudio gurvuoliq. . 1 IS iitoip gclimo ougolus cugirli vondenyie . Jo burbulai buna Jis sukaupia ..J AuSalas Flalot tcl. Geras turi buti lengvas.4 F I = fu-.5q.tai Zirnio dydzio kaupiantys &Cgmg. lqs netui kada lailar paloisttti arfu tuolar jorns pritailryti ii'l g€liq porei-kiaru.1] Ntrlal Laibr1ii. . dumi q. Substratas epifitams tinka laipiojaatiems bei orines laloris turin- papariia:rs. prisotintas maistingUiq medZiagq ir Siek tiek rugstus C. Substratai kakusarm arba azah- skaldlq kriaukleliq. o Paprasdiausia arba standartind Zem6. i3 Substratas (srDsrratt s) lotyniikai reiikia pakloQ. Kirlmriniai smulkintq iieviq o sub- Molio gurvuoliai . supuvustos. Tai [vairns stambiaplauiiq durpig smulkintos iicves. ir daugiau (IKS 2) patryStq substratr]. T rGis daugiau pahgsta. o durPiq rugstim. sm€lis. taiiau ir sugeriantis drcgmg.4 GeliapuoQ lsdtyti i hfi inrfi ir pripilti drungno vandens. molis ir maistingosios mediiagos). DiclZiqja jq dali sudaro durpes.s l . 7rm6 tba ubstra gil6m. Jq suddtyje n€ra nei priemolio.s noutralizuoti plideta kalkiq. 2 Pet ilgos iaknys pcurumpinomos. 40 % P rfiie.

pati lubuq sodinti tokitme pat indo aul<Sttje. supulrsios a. Jei Zema silta.l(oip teisingni persofinti ougolus . Patzriama nuoiauti ir uslius be laou jo turhys Augolq persodinilrur 1 Zemg pridengus delnu. lberti iemi4 ir stipriai apspudytL paliel<amt I cm iki giliapuodZio irfous. lf . lud ni laielb vandens ncSqletq Patekjis ti i jo serdi . Labai svarbu. (J Koip reiringoi prilrirlinti orchirlGics 1 Orines orchidijos fulll. kiekvieoq gdlg priii[reti pagaljos prigimti. j Indo dryn4 uZberti tvlru arba plstu moliu. phtus krepiius arba riiami prie Zieviq. DaugeLi gdliq geriausia persodinti nnkstyvq pavasari (nuo vasario pabaigos) arba nuiyd6jus.ri sodinami i skyl€tus indus. Pusiausvyros ddlei galima paSalinti ir senus Dglius.sti augal4 prie Zieves tuip.l0 cm storio) molio gurvuoliq.pihi pi to molio sluoksniu3 Uiberti Siek tiek iemiq Augalq sodinti per vi. visa Lemi apraizlyta <aknimis. Epifit. molinis geliapuodis sudauZomas. VirSutinis iemes sluoksnis paialinamas..rba labai seniems augalams. samanomis apriStq lazdq. Snknis apipjauswti reikia tik tuo atveju. Biliapuodi apversti.kitoiP ims pfiti! 3 Ne iin stipriai apvynioti perkirpta moteriska kojinz. mirkyti Seras dvi valandasl O oersodinama taio: Pora valandu prie5 tai augalai palaistomi. Trgsti tik pra€jus 6-8 savait€ms po persodidmo! Pakeisti virSutini Zemes sluoksni rek omenduojama tik dideliems augalnms. auSalui puodas per ankitas arba ii drenaZo skylut6s kySo Salorys. Wflaliti Selalimis neaProizgytos Zeneq ncsvei- kas 2 SlcflutC dugne pridcnqfi i irs4 L4g. Augalus pasodinus bndna sodriai palaistyti ir laikyti Sviesoje. stt isomis ZenGmis. kuriq del vietos stokos nebenorima persodinti. o Saknys i6ke' denanos pagaliuku. kai: . Naujojo itrdo skylutg dugne pridengti puodo iuke auba ui- berti pirsto storumo (dideliuose induose .is ivynioti i jai skirtq sabstratq 2 Prispau. jeijos parudusios (kdrtais iki juodumo).kad laistymo vanduo gerai nutek6trl. tik jokiu btdu ne sauldje. o plastikinis ipjaunamas. . Pj[viq vietas biitina pabaEtyti mediio zrnglies milteiiais. ir Siltai. L:urie nemdgsta persodinimo (paimdms).5 .]. nesveikcs augalo Saloys. 2 Zemes ifltcedenti pgaliu*r+ poiolbrti nzsveil<a-s bei perdiifrvusias Sahtis. ir augalams. 44). kuriame jis 1silalnijgs. iikc' denti snsipynusias foftrlis. geriau auga naujce Saknys. kokianc jis buw ligi tol.duri. Pzrskui giliapuodis apveriiamas.zubt4 puodo &. Jei jis itin tvirtai prilipgs. Tolimesn€ prieZi[ra: t aist)ai tik tiek kad iem6 neGdZi[tr. Norint auginti augala be iemds arba hidroooniniu b-du. tus pieSinys: Zemds gniuZulas tarp molio px-rrvr-roliq) augalo nd kiek nesnkeiia juk iemds gniuZLrlas.yti pil<avimo lazlele. visGkai nepalieiiamas. perlito arba ivyro sluolisniu.s. tik patalpinamas i nauj4 papildom4 substraq. tokiama pat 0ukityie kaip ir pies tai. kuriq nebenorima persodilti i didesnius puodus. Smarkiau pastukseDus papaastai ishiDta. l@d laist4nl vanduo netuAtq per ir34. medZiq kamienq a. butina ruDestingai iaplauti aaknis ( + pieiinys: O 5itaip gaLima augaius augi. Pasirodzius naujiems ngliarns. 4 Subertq stabstratq sipnai apkam. Koktusl persodinimr 1 Iiimti iS indo ltalctu. iemd atsiduoda pelesiais.lG arba u.oti vandenyje). atsargiai iiinrijo tuini. Naujojo indo skers-rnuo h-r6tq bfiti bent pora centimetrq dide-snis nei senojo. (+ P. Prie5 persodinant molio indus pdvalu o Penrodhti reikia.

minkitinaniig vondeni.nelysu. vesLius. 2 Daugelis augalq laistomi G viriaus. Nedideli vandens kiekiai sudr6kina tik paviniiu. iuinio 8 Augimo laikotarpiu laistyti ne per dainai.per Mlti Wk4binus &SiDtrrje lin4 vandeis.ate. auealai ne- pricmo[o arba dupiq dirvoiemi. ctonls nusit$ovetL nanas kalkis. dlft_ Vandens kietumq galima suzboti is vietiniu vandens tiekdiu. iviesiose.ir iieT4 vandens augalagls telKla mazlau_ l0 Vandem pertckliu i5 padiklo ar virindo bffna viirrc:me mdgsta dregmes ir pasodinti daZniausiai I smilio dirvoZemi. z rtanntarnc btstyuve. kokio dr€gnlmo oras ii sumStai tO sv-arbiausiq taisylclig I Kai Zem6 paivies€ia Lba arsioia hffio - nuo kra5to. miiau bronclijoms jis patinka. 3 Pri&ijus slqst4 ar kietq cheminiv meA1iapa. Panardimrs geriausia &6kinti epifitus bci orchiddjas. Toks dr6kinimas labai oatinka ir kabandioms g6l6ms. vdsu.loras ir nus6sh] k. i". saul6t6e vieto€ bci molio induce laikomas piles. 9 Rudeni. I nnrlini maiielj jberti I I sausa duroia ir pqlnlqh.I I gomas dirvoiemis ir vienodai pasiskirsto vandcnyje esaodios tr4sos.ai vandeni butina miokitinti (+ piesinys: Vandens minldtinimas). 6 DaZoiau rcikia laisg{i sausame. o smulkiosioms Salorelems indo viduje .riose jos l(aupi. bet gausiai.jei oras labai 1 lromeliior geriouric loisryri por pihwdi kuri rudorc ip slondir lopcl reikit4 tibq Ltuj.Mat jos apsirupit Daugeliui kit4 Eeliq toks l. metq lailss. h!. dtvoZo- rifi[- g/tuvas ilgu snapelirl mis.burina palilai vanfun! kzli6its valan_ foip ninkilinornar yonduo 1 Durpimis.kokia jo pri. 8+229). 4 Kietelui nei l3' dll-u'and. didiialapirs. be to.s n4). PsrdZiiivusius h bbaniius augalus bei epifios geriausia palai$ni panardintus vandenyje (-+ pie3iniai kaireje). esanii4 po lapais (wtdinam4 cister- ra vandeniu bei moistingomis Edijasomb iS tam tikr4 ti1eneli4. . turiniiane joniniflrry: pasali- . b'b ju6 re4 P.aistyma. bi indas-palenwiia"ar- vandeniui itin laid-Ziame subst. drcfog mdgstandius augalus.otiekio ba augalas suglemba taiityt-i oats laikas. chlons bei kitos medzspos.netenka.. indai sintetiniai. &6gnas. koip ninkflinri yondenl koip drdrinri oro r I yFtybes b patarimai. kiekjis eauna Sviesos. Siltaac ore. 3 Laistymui geriausiai tinka drungnas ir minldtas vaqduo (O-8.t wlndans ars<Lf8ar5. augalai gauna ma i Sviesos. pravers laisSiaip jau geles geriausia laist*i iS virSaus: tuomct tolygiai suvil- r | 0 oukriniq tuisy|rlig fvairiems augalams vaadens reikia labai nevienodai . tci turitc gilirg kuriq lapai jaubis drdgmei.kes. iioilti. sodin"ms5 tik kai kurie ii apadi6.gi'nlis (--r SvarbiiGi& augalq hE F EE A = lhip loistyti. laikomas po in&is ar krep6eliais nehuildioms palankamo dydiio pad6klu. 5 Vaadentickio vandeniui visuomet Ieisti nusistovEti per nakti. 7 Reiiau laistoma. kad iiearuotq cb. Silumos.

Vasa14 d6l oro &€grnes maiiau rupesiiq' bet iiem4 iiltame kambaryje jis pati*a 60 -70 % &egnumo &rZniausiai bina per sausas (maiiau kaip 40 %). l-3 pieSiniai). Dr6kinimcc closlog g Virruviie ant in<lu d2iowklos padiklo patiesri vandrniui laid4 dembli (galina nusiDi. Pakloq veltini. kutie stovi lsaulyJe. kod cugoloi kiems augalams or4 vis dilto geriau neperdiiu' Poprosiiousios dirbtinic dr6kinimos I idata maiiatns siali i vazon4 per sl. Polodmtl3: Jei turite tik paprasiiausiq vandem purkituv4. akvariumus.. l(oip poproiiousioi dr6kinti orq iSsyk koliems ougoloms titandsijos ir kiti epifitai.uoito.rle itraukiarnus stiklo pl. Beje. Apaiiniai d4piio galai nuleidiiami iind4 su vantkniu3 Auqalai gati siirbti iarulznj per nolio lazdclf E ialia rybarlo itulo kuriomis varduo i gdliapuodiius galetq a*eliauti G salimais stoviniiq indq su vandeniu (-+ Paprasiiausias dirbtinis dr6kinimas. kurios labiausiai pasigenda' pavyzdiiui. Daus labiau augalai megsta netiesioginloro drikinim4. Salia laikyti kuo daugiau didZialapiq bei pelkiniq augalq . miltonijq). streptokarpq. Svarbu: pirrniausia iibandyti. o or4 aplinkjuos (--) Oro drikinimas.40). pravartu irengti dirbtini drdkinimq. Jei ketinate negriiti narno kiek ilgiau. begonijq. t-abai svarbu purkiti giles tik minKtu vandetriu. Arba tiesiog sustatyti augalus i dubenis su nuolat drdgnomis durpemis.1trruoliais. . TaiP imituojama iSkritusi rasa. smulkiais purslais. t 2 pieiiniai). nei parys sveria (-+ pieiinys: Zemis pgriuiulas tarP molio gurvuoliq. mimozq. todrckinti netiesiogiai t(q doryli. gloksinijq. 3 pieiinys).gili pagirtlyt. vilnonius siu- dii- uto demblius (-+ pieiinysr Dr€kinimas atostogrl metu).l(oip dr6kinti orq Daugeliui kambariniq augalq labiausiaj oras.ar panaiiai).9 Pravartu qtkreiptt demcsl.'tq Pavyzdiiu (-> Oro drdkinimas.Toks irengimos. galima naudoti ir kitokias pnemonesi e Elektrinius oro drdkintuvus. 2 Dinos pairSiuie isdilioianas iiardyns d48lrcs Sakrs tr pnd"ngramas zcntc ntb.1. 4 pieiinys).l<ri sDeciaiiai tani tikslii pa*amint4). sm6liu arba ivyru.kurie sukaupia uecdaliu daugiau dregmes.aip paiius augalus. ar tas budas tihai tinkarnas ir kuriam laikui pakaks vandens atsargq. t Evaiiuojate vos kelioms dienoms.. k4rl dgmblys neknrotq nuo plovyKlos Ktctsto tr vanduo nelaiit\ ant grind\ r*tu {3 . P. 3 pieainys). Daugeliui augalq tai gali net labai pakenkti. pastatytijucs v6semeje vietoje arba karu su iemdmis isimus iS g6tapLroclzio patalpinti I didemi puod4 su molio . Be parod. kambarinius fontanus. lr-r-s. Jei koi iiisg ilgiou ndro ncmie uiter*a kiek gausiau palaistlti augalus.i kzlet4 augal4 i! !. Jo galas rui sielai kriaukl€ ar in d4 iu vandeniu. purldkite juo ne l(oip dr6kinti orq vienon ougolui duroiiis 1 t4 (iikq ap\crso Giliapuadi su auxala Rafutu bbtJti i ar-molio gun rmliais 2 | plaal Ukii. dagti (-+ Paprasiiausias dirbtinis drekini- mas. van I ptat4 plok'iAq ind4 jdiri.rlagtis. rrepwkiti iiedq bei augalq. Paorasdiausiai purKdarni vandeni ii pllk5fuyg tiesiog sudr6kinate or4 (-r Oro &dkioimas. Paprasdiausia panaudoti &egmei laidiias medriiagas.groteles ir pripihi dens iki pal j+ Augaly saJorJs varutens n"steKl4 ta' iiaujuos Saubta nuokll AJIanl-ts garat. ypai jei lapai itinjautr[s drEgmei (Pavyz- diiui. 1 suvelt4 vilnq.

nupjaujei name net du treidalius ugliq.@r I zem?.5 cm :li'ri fumblio.[-Tl I fpl h E Frl I I r I - I = l Er a F Apipiqusryrmt viriiinig poinlinirno: bei geetriims 1 Pjawnme daugmai 0. papurkiti vandeniu. Norint j[ atjarminti. D6l galimq nuostoliq geriausia vienu metu prad€ti jq auginti kelct4. plinta nuo apadios arba leidZia per ilgus uglius (afshmai t2rp lapq tuomet pasidaro nelprastai ilgi). ta lazda I I ieng ikaxznn vnanomis aprii- stiebu (-+ pieiiniai: Autitastiebis). Sama- \ { 9omnmrir opriSl. Geidnt cendjimas.irm6les. kad flsifomuotq tanl&s vainikas. . ngliq vni Sun€les tiesiog nugnaibomos pirSl us. 3 DaZruti getleti ionines iakas.or lcdor Ypat tinka augol. foip toi:ingoi lormuori loior Augalai ilgais lanksdiais stiebais nornis apriiti kotai (+ pie5iniai: Samanomis aprGtos lazdos) labai tinka filodendrui h monsterai. 2 Salia jos pasodinmas eugalas. . Jo ngliei wirtirunni pie atranos. jei norime suteikti augalui tam tikr4 (J foor4. t{ Aukirorriebir 1 Nuolat folinti jaurul sipri4 medeli4 Sonines iakas. r Veiliems augalams pasaliramas vicnas ii dviejq pr afii esaraiq ug- liu. gud41t'is lonkdioi 1 2 Sulenbi i3 vielos lank4 ir gr. prieii[ros. priklauso nuo augalo ririie's. Nupjauti didesng uglig dali pravartu.z. iliiti ir juas nasipiai pririiti.). jie pradeda graZiai Sakatis. rwpjauti jam irinng. tutintiems orines fubtis. 2 Nugrnibius jaunl a4ahl irifinlles.ams. 2 piesiny.daujamo ad<3tio. Kiek nglio pjauti. Kaip uisiauginti augal4 itir auldtu dailiai atrodo pritviritnti prie lankolio (-+ pieiiniai: I-a*eliai). llgostiebioi ougaloi iupinloir konriemic Jaun4 Bendinmeno fhl dar nesumedijg kanienai supitwmi j graldry ilgastiebj medeti. 3 Genimi dauSiousiai senesni . Atsargiai apvyti lttnkeli frgliais augalas spardiai auga. jo Ugio ir Jnsq non| .tugalai jauninti arba pakeisti lzjosforn4 - norint juos p. 3 pieii- l(oip gendti ir f'rornuoli loics bei kiios g6liq nys) nuka4)omos tik vir. 2 [smeigti fuolelj ir irwte pri*irtinti prie jo augal4 Medeliui i&aqus pagei. Salinaot viriunilcs (-+ VirSUniu Pas^linimas. Toks medelis uZauga per kokius penkeris metus.

Augalus butina karF kartdmis nuprausti drungnu va. I pieSinys). gardenijas.4 Puipkrsiio plokstis. Tai labai atgaivina augalus. Po tokiq procedurq jie pe riau jauciasi ir lengviau kvipuoja.iltlyluvai apsauSo dugal4 iaknis nuo vasos. I paiia puse iSvies4llpai klivijas. langus ar pana. 2 Nukarpant rudus galiuk s bitin palikti siaurq rud4 Augclq kosnetiko 1 Ploksiiaiapius pruvartu kuo dQi. 3 pieiinys). ruoielj. nes kitaip SvieZiai nukirptas galas d2ius toliau (-+ Augalq kosmetika. nes kitaip jos ima mesti iiedus).r5 Siltas lietus. 8 Panardinimas. kuriq del vietos stokcs n(' benc. Nuo pnkuot4 lap4 &tlkes geriausia valyti kosmetiniu Sepetiliu.rimaper"oclinti (J Perplovimas Perdiiiis uazono iemei geriausia galiapuodi Palai lqti ih kra\try parurdirus i vandenj. I pieiinys). Resykiais svei ka palaikyti geliapuodi su augalu po letai tekandio &ungno vandens srove ji isplauna nqsq bei drus\ penekliq ditvoiemyje. Tai bus daug lengviau padaryti paienklinus g6liaPuod[ (-t hieiifiros gudrybes. maZdaug po keturiq m6nesiq ji praiYsta.r net ir tamsiausiuose kampuose lailqti Svies4 mdgsuniius bei 2ydiniius augalus (-r Sviesa. Prinok€ obuo- liai bei ivairiq citrinmediiq varsiai iaskiria nemaZai etileno (+ P. 2 pieiinys). kartais jl dar galima atgaivinti panardinus i vandeni t-+ Perplovimas ir panardinimas.nidu nuplauti drun- niu.iiai) perstumdome auealus. I Triukas su obuoliais (-+ Prieiioros gudryb€s. (--' hieZi[ros FudryL€s. 6 Jeinoriie pasalinti parudl!. 68).Lr. ffi'K=--==ivieso 1 Jei gilins stinga iviesos. 2 burbulai. lO Fotometas. )ta augalq hormonas Bromeliias iis skatina krauti Ziedus. kol nustos kilti oro ir panardinimas. I pieiinys).rsi lapo gale. Jei tai neimanoma. - Perplovimcs ir pomrdinimos I llita randens srovi per ilgesni bik4 ifplauna iemio trqsq bei drusk4 perteUirl. Kad oePadar)4umet klaidq pari*dami augalams viet4 geriausai ligyti fotometr4 (+ Sviesa. biitinQs Sviestuv.labai sva-rbu iuG pastatytl ta Obuoliu kvapas skatina Z\dati bromelijas. ku- ris. 2 pieiinys). ji nukirPdami palikite siaurq ru' dq ruo2eli. 9 Turint specialq Sviestuv4 galim. I pieiinys). I pieSinysJ. Sdklos brandinimas atima i5 augalo daugjdgq ir trukdo jam gausiai ir ilsal Lvdtri. 2 Liuksometru galima tiksliai nustatyti hiesos kieki.4 piriinys) . iS dirvo- nemdgstaniius daino persodilimo (palmesl).ildomieji dcmbliai arba elelariniai !.ialinti . 2 Nuolat nuskabvkite senus iiedus Prieiiiros gudryb6s ian issisttlaitlyti.Dor t0 961i9 prieiiiros gudrYbig Karnbariniams augalams s4lySas dazoai galima pagerinti labai paPrastai. t5 .sikl4 arinn i3 augalo dnug jig4. patartina ivelniu dregnu skudurdliu nuSluostyti dulkes nuo lapq r--+ Augalq kosmetika. 2 Per|ydeiusi "ousininas (-+ Prieiiuros gudrybds.r. 2 pieSinys). ir tu6. 5 C€iiaouodZio Zenklinimas Kai dil kokiq nors prieZasiiq (valydami dulkes. 3 labai palogu i langq atgr(Ztq indo so"n4 pa2enklinti. plastikinis gaubtas neleidiia Zied4 reikia kuo greiiiau pa. 3.nde- gnu vandeniu. aza' lijas. 4 Jei oalangds laltos. 1-2 savaitems patalpinus bromelijq su keliais obuoliais po lviesai laidiiu plastikiniu gaubtu. jas paprasdiausia paiiltinti putplasdio ploKtimis ba specialiais elekt-inia is Sildytuvais. be kita ko. ? Zemis uerolovimas. Jei ddl kokiq nors prieiasiiq Zemd gdliapuodyje perdziuvo ir augaJas ima vysti.

.rka.r i. siurbia drigng lapry tuvi liai s. gipso arba cemento miiini pritvirtinta keratniniane inde . bet di u p r ei kar t kar t inis ap ipur l<st i minkitu kannbario temperattiros vandenit.tinkama vieta pilkosioms tilandsij o ttrs. G er iausia jas pririiti plonl Silki' n iq koj ini Kadangi |ic augalai ry a tkar pomis.iis tos m6g6iui: tilondsiic Imontri g tttbttot. j uo s kia ne laistlti.

k4 tik sudyggs rnedelis. cigarediq dumai. Saltas tarpas tarp lango stiklo dhamose patalpose.i5 pradZiq Zem6je. 4O)' kad jie nepradetq puti. kui paprasdiausiai perkeliant juos ! geliaprrod! su molio gurvuoliais. nuo dirbtinio Sildyrno (dujos i5 uesan- perdziivgs o ora-s. arba dr6gmes matuoklis. 40). rnedZiq grurntyrres d6l Sviesos. Pradejrrs jtros gabenti i Europ4. parodo. kuria-s lairn6j u-sieji vdiliomis Sakotnis kone siekia Zemg.sq specialistai i5rilko geriausiai tarn tikslui tinkandius. kuriuos jie bemat mielai apraizgo iaknirnis (+ pieiinys P. kietu vatdetiu. o atrodyti lyg pro j! bntu I-aistoma 5a1tu. Kiekviena-s bonsas tartum seka saar rniivo sa1cn9 . reikalingg irankiq bei rakandq galima isigyti sodininkystes reikrnerq parduotuvese (-+ Adresai. Saltas pagrindas. bet ir galirnybe padiam t4 stebukl4 sukurti. vandens lygro rooyKle. augaliius Zem€ie. tio guwuotiai 2/3 jo turio. sugerialdiu sageretijos lapq burilarnesi . . subtropitlius arba Vidur2erniojuros pakaniiq rnedZius bei krurnus. I3 paddklo ar duben6lio po 96- skleidZiantis. Geriausia persodinti jaunus. Sitaip persodinti ealima visus kambarinius auealus.iq. sveikrs ir gerai rugaliius augelus. Paunksng m€gsta nebelrt sa$anos.truo kovo iki mgs6jo. e Sausas. Tit*arniausia-s laikas persodinitnui . Boma-s gali buti vos penkerirl metrl amZiaus. . ligi tol augu-si Zem6je? 4f . Labai svarbu kruopiiiai pa-ialinti iS iaknq visu-s Zernig likudius (-+ pieSitiai P.pu. nelieka vaudens pertekliau-s pad6kle. prieS naudojant juos reikia gerai i5mirlqti. liapuodZiu laiku uei5pilarna-s valdens p€deklius. Geriausias laikas persodinimui nuo kovo iki rugsdjo. P[sto inolio br. Tai n€ra visai paprasta. . 238). Patartila naudoti tik tatn tikrus gdliapuodiius. langai geguiy. auginarniems Tai daug papra-sdiau. vandenyje. *uzl -uu p".tylu mGke. iiedai ir vaisiai iiauga nonnalaus dydZio. Ziernos rarnybis Atdari. pritaikytq rnolio guwuolitl substratams. r Agresyvi pavasario saul6. Rediau reikia persodinti augalus. o Jis nesuyra ir nesutanheja. Jie augitti vien iS laukiniq medZiq . ojq mai g6lei. Pctorimcs: Kadangi atsking rnolio gLrrvuoliq druskinguma-s labai nevierrodas. bonsq tBryndje. kai Zern6s gniuiulas uZima 1/3. be to. be to' jame augaldius augalus maZiau puola ligos bei keukdjai. kada reikis vdl laistyti. Jo salone gali aF dailuoti rniiko lopineli uolos viriun6je. pakanka 4-6 rn6nesiarns (arba 2 mdnesiarns. Japonijoje. Per dau8 perkaitinta palangd. kadaugi augalq Saknys nejudinamos. Jel augala-s auga va0deniu uZpiltuose pusto molio Burvuoliuose. Svarbu: naujasis inda^s privalo blti daug didesnis ir be skylutes dugne (-+ pieiinys P. Jos nukloja dirvoZetni storu Zaliu kilirnu. Kaip augilti hidroponiniu bndu auga14.lapq kuZdejimu ko tyla kaip kad sageretijq guota-s kitarne puslapyje. .Augolus sorgdinrniios prieiiuros kloidos o Per Bonsoi - noios didelis posoulis iijaponq kalbos reikitq "medis dubelyje". jei augalas auga kitame substrate. o mo- uZgoZti uykta ir meta lapus. Keista-s regisi Zydintis ir vaisius nokinartis bon^sas: nors jo lgis ir lapija rykitukiniai. . Po ilgu-s metus trukusiU baldyrnq bol. Molio gurvuoliq substrato privalumai: . taigi yra nuolat lengvas ir punr^s. o Silumos svyravirnai. o Jarne ialqritns daug letrgviau gauti deguonies bei valdens. baldq prieZinros priernoniq garai). . beveik 20OO rnetq sie lykitukiniai rnedZiai yra meditacijos objektai. augalai Zudavo. Tai ne jauuas. jei jos naudojarnos trgsti kitiems substraurmsr. c Saule parmksnes gdl6ms. o Tra!t1. 40). klevq arbc qZuolq. tai yra kinukarns" tropillius. Deguonies trukumas blogai ve- kymo vietoje. dararu dujotiekio grba virykliq. .ribulq bei rnolo gurvuoliq su ivairiomis priemaiSornis. specialiai skirtus augalarns. taigi galime rarniai itsvaZiuoti trumpr! atostogrl. o Paunksne saulg rndgstaltietns. arba o pasrniSriai . ora^s Nuodilgas ir uZuolaidos. clideli ilclai. . Molio gurvuolioi vietoie iem6s Molio gurvuoliai arba lvataus dYdiio pusto molio burbulai nuo seno naudojami auginant dugalus be dirvoZernio. Taigi tokio perkelimo nepabugtq i! seneslri augalal. o Skersv6jis arba nesandarus lar- tydia maZaugiu auginarna-s tnedis. . Jis turi augalams patiitanti rugities kieki (tarp 6P ir 6. laparns praliusios de5imfinedig audros.5 pII). bet Bonsa-s iivertus maiai Sviesos per Siltoje lai- . nepaisymas. o Per daug vandens Baltai laikoo l?". Molio gurvuoliuose sukauptq valF ders atsargq paprastai pakanka l-2 savaitdms. teisingai priZinrint. P. Si lyg tais sumazinta gamtos dalele Zavi ne tik savo magija. Geriausia. Tuornet bolsq augintojarns kilo rnintis suk-urti prieiybg Siems "lau"natninuhs".

Sausuiu stepiq lflrmai prisitaikg prie sausros period4 ir ne[sDeidZia. geriausia Somis bonsams. Smulkialapi guoba (Ulnua parviflora) grakiiiai iilinkusiu ktmienu.vandens. Pietq Arikoje. antarld. BendZami- P. dr€gnai ir iviesiai. tik jokiu bldu ne saulEje (-+ P. aus Weneri4 mehg amZigrautto medis (Punica granatwn) M qsliai pasvir gs gau. Palm6s: rapipalnd ( Rhapis e:ccelsa bei Rhapis hwnilis). kad jie Saknijasi labai maZame dirvos kielTje ir itin plolddiuose duben6liuose. B rachy' chiton r pestris. Rugs6jijas reikia ineiti vidun ir laiLTti tsviesioje. iefleta ( Brassqia a c t in o p lry lla). Ficus nerifolia.Silurnos ir maistingrdq . ris). Bon- suformuoti galima nebent tik atZalas auginandios rapipalm6s s4 i! (-+ Svarbiausios augalq ypatyb€s. sageretija (Sageretia thea). Tropiniai medZiai bei krumai pratg prie visus mehu Silto bei dr6gno oro. kilg ii vietoviq. Kilg i! subtropikU miSkq: kamelija r ophy s us (Canrcllia japonica). . kur iem6 iSdZirura greidiau ir rnaistingosios mediiagos sunaudojamos spardiau uei paprastame inde. Geriausiai auga sauleje ir ne per hiko. 210).in:s lamstas (Citant ar c ti ca). MidurZemio jnros pakandiq ar palaiaus klimato zonq pietvakariq Australij oje. paprastoji mirta (Myrlw com Lu- mediig miniqti[ros iinolinq opie bonsg prieiiurq Xas Sviesos. azdija (Rhod o den d r smnlkialapd guoba (Ulmus partifloro). kiek iI to paties pavadinirno kambariniams augalarns (-> Svarbiausios augalq ypatybes.egzotiikg Bonsg dorytoi tinkontys ougoloi Kilg ii VidurZemio jlros giraidiq: kiparisas (Cnpres. Cartnona miclla.srs nacrocarpa). P o lr s c i as fr u t i c o s a. kiek Siltesneje (maZdaug 15'C) patalpoje. Jie iitisus metus kambaryje . taip pat mielai vasaroja lauke. Priei pinna-sias ruden-s Salnas turi buti iemelti i uamus ir Ziemoti Sviesioje bei v6sioje (maZclaug ro fikas (Fius benjani a). Bonsg prieiiiros gudrybGs Auginant bet koki bons4 visq pirma reikia neuZmiriti.-kuriq buna g6liq Palmes netinka bonsq menui. karpaZold (Er tpho r b ia balsantifera). 43). Kai lauiems reikia stebitinai nedaue iviesos. Fictts buxifulia. Subtropikq mediiai bei krumai.itin iiltai. iliau' Ziantysis fikas (Ficus punila). Pirma gerai papurldkite Zemg. . med€jantis storalapis (C rassula ar bo rescers). o tik paslIi liekite augal% kitaip vanduo negalds dorai susigerti ir be naudos nutek6s Zemes kauburefiu' nuskalaudamas dirvos pavirBiq.84-229).edziagu j iems paprastai leikia tiek pat.i Gunbuotas 60 cn aukitio Ficus rctusa egzemplorius- liltai laikomi Ziem4. Cil€je ar Kalifomijoje kilg augalai m6gsta vasaroti lauke. P.Bonsqi . Tod6l: . Ficus retusa. azalijl (Rh o do d e ndr o n s i msii). japonine ap oni c ut n). kur drdg os kar5tos vasaros ir lietingos Svelnios iiemos. seri' sa oj KilqisitogJgqruSh! (Serisv foetida). l0"C) patalpoje. Kilg i5 stepiq giraiiiq: ldcniaz obaszlr. Patartina lrgsti da:nai ir po nespecialiomis tr4daug. iei kartais uZmirstama juos palaistyti.siniie dis serisos (Serissa foetida) medelis- jau fodi.

kai jis Zydi (arba priei pat Zydejimd. Konsultuoic bonsg ldubai Tam. P. P. Vedantis vai. tq tik pe$oding afta nuPjaustg Saknis ir kai iis atrodo nesveikas. kas nusipirko kambarini bons4 (-+ Adresai.lkesniq Ziniq apie 5iq kambariniq augalq prieZiurq. 238) ir nori gauti daugiau bei smu. 238). .Marlaug 30 meq amijaus 45 cm aukiiio saSeretii\ parduotuvese. nes kitaip galima greit nudeginti iaknis druskq per- Euotas. Niekuomet netrgskite augalo. tekliumi dirvoZemyje.sius sizigis (Syqgint panicukzlunr . geriaruia keiptis i artimiausiq bonsq specialist4 arba bonsq klub4 (+ Adresai.

r Pld5riosios gumbinds vapsvelCs. Asiuklio nuoviro tyre senov6je gydyta miltlig6 (-+ receptas P.daugeliu atvejq paf. 47). Izoliavimas. Bioteclniniai budai: o bei juostos vabzdZiarns gaudyti Geltoni klijais padengti lapeliai vi- lioja baltasparnes. Ypad dregnu oru (-+ pieihys P. kad iji nepatektq vandens. Jq lalsval patektq oras. Typhlodronus tiliac prie5 voratinklines erkes bei triosus. PavyzdZiui: visad padeda. vorotinkling erkg golimo benot nugolobyli kuriom loikui opriSus ougolq sondoriu polietileno . Fitoseiliai prieS vorat'intlines er- vytis prieE baltasparng. Tadiau jie labai nuodingi. stiprinti ougolus. . auksaakiai arba wdiai orieS amarus. silicio mgities bei mikroelementq (motibdeno. Yra nuo seno ZinomU kovos su kenkejais pdenelriq. Papra-sdiausios yra mechanines: . Jei negalite gerai iZiiir€ti. Arba piretrumo miltetiai. padedandiq uZkirsti keli4 ligorns arba anksti jas nustatyHigiena. Ugliq viriundles bei pumpums dainai ti. Nurinkti. Amani bijo dilgdliq ekstraklo (-+ receptas P. . kad tarp Pirmoii pogolbq iStikus bedqi foks ougolos Ne visuomet bltina G karto sriebtis nuodtl . Tuo tikslu augalai gausiai paliejami. kad neisiveistq drunbliai bei samanos. kad laiku pastebetumdte kiekvien4 pfitim{. Jos suddtyje ym vertingU mineralq.iie aliejai naikina bakterijas ir grybeli juose esantys hormonai skatina 96les gerai augti.anka visai paprastq priemoniq. Tadiau 3i bnd4 pakelia ne 50 . Pakankama erdv6. Svariai uzlaikykite indus bei Zemes.pertankiai reikia. Ne statykite augalq. viriuje suriSti taip. kad nepateldq I Zaizd4. Kartkart€mii supurenkite Zemds pavir5ig. . Ligotus augalus privalu laikyti atskirai.etinkamai priZiurima-s arba netinkamoje vietoje laikomas augalas tampa neatsparus ligoms bei kenk6jams (-+ lelltele P. kuriq bijo amarai ir baltaspam6. i kuriuos alsakindjau 15 metq. istatomi i permatom4 polietilenini maiSeli (stambesniems augalams tinla dideli mai!ai). geriausia-s vaistas tinkama prieiiura. ne dinti i drungn4 vandoni su trupudiu skalbimo priemouiq. Paialinti apniklas ar ligotas augalo dalis. r Cesnako labai bijo grybeliai. NeparnirS kite dirstelEti i lapq apadi4. supuvusius arba liguistai atrodaliius lapus bei Ziedus. bet jos. apuinka amarai. Naudoti I kart4 per savaitg. Todtsl tiksliai laikykites augalq prieZiuros utrodymq (-+ P. . 238). todel reikia atidiiai Ziur6- niqjq augaliniq aliejq tirpatu . Kuo anksdiau aptiksite lig4 ar kenkejus. Bet yra ir kitq-priemoniq. 50) naikinamos voratinklin€s erkds. minuojandias museles ir kih$ skrajiinus kenkejus. pasinaudokite padidinamuoju stiklu. nubrauldi arba duiu luplauti uZpuolikus vabzdZius. lskus graudinguosius vabzdZius (-+ Saltiniai. Priei tai geliapuodi ikiiti lpolietileno mai5elI ir ion ougti sveikam ir stiprion: vengli pdeiiuros kloidq. nrokdti greil ir geroi noikinli kenk6ius. Zinau tai ii gausiq skaitytojq laiSkq. 84-229) ir parinkite savo augalams pagal galimybes palankiausi4 viet4.relhnnr) ga::Jdnmi apipurkikite augalus silpnu kvap- ji stiprina audinius. Ore esandias augalo dalis panar- neodloustos nuo ligg bei kenk6ig lciiou golirnl poddri l(od ougolos builq sveikos Kaip jau miu6jau. 52). Stiprina augalus ir vadinamoji gydomoji Zeme (atrt peitio galiuko telpantis 2iupsnelis I I laistomojo vandens). Kalkiq bei druskq nuogulas luo keraminiq 96liapuodZiq ruopradZ kruopSdiai nuDlaukite. l(oip iveikri negoliq . o pjuvio viet? bttinai pabarstykite medzio anglies milteliais. Nuolat Salinkite sudZiivusius. kad neapk6stq KrIq. Pwyzdiiui. Daugiausia d6l to augalai ft setga. 52). . uZriSarni ir paliekamijuose kelioms die- noms. Nepatingdkite protarpiais idemiai apZiureti auealus. . tuo lengviau bus juos iveikti. kilus povoiui fuoi pot surosti ir poiclinti ligos prieiostis. At6jus laikui Ziedkodius nrpjaukite prie pat pagrindo. skaistenio (f). moiieliu tyrele Ii Kes. deja. seleno ir panaiiai). P.

Augalus purkikite tik lauke. tl . kad sunaikiltrundte ir kit4 kenlidjq kartq. Dhbkite srr pirBtilimis ir jokiu bldu nelkvipkite nuodq patys. Aliejilds netuime. purikiarna-s kaip sLTstis arba dujos.J. tik jrtosc paknnktrnai iviesu. . e Baktericidai pas mus draudiiami. be to. Tiksliai laikf kitds naudojirnosi rurodyrnq.: I Papaiioi ytikiai tinkn drigniens ir iiltietlts rollios kalttbdriaus. o Akaricidai naikina erkutes. lsigykite vaistindje 1 rnl vienkartini ivirkit4. taip pat nemeskite i buitines atlieka-s. jei visi augdai nys.. Nenaikirkite likudiq (iiq prepara- trl veiksmingtunas ir be to greitai praeina). Geriausia naucloti griebirnasi tuornet. .. Kenksrningus vabzdZius nuodijau- 0. . 52) uZkernia vabzdZitl kvdpavino organrLs arba suardo jq apsaugini sluoksni. Reik6tg ntkreipti d6mesi i Sroi kq: . kai lepadeda kitos prierno- l6s. itraukite 0.1 7" tirpal4..5 rnl preparato ir iivirkikite i l/2 I valderls. . vaikams ir nami- .s iiukilems skirtas surinkitno vieta-s. Garntosarrgos sunetirnais uesi- priemonds arba tnuilo tirpalai ( + recepta-s P. naudokite aerozoliais. Panaiiai veikia ir vadilalna-sis lapq lakas.. . Augalq apsa'. uZrakintas.. ypad neuZrnirikite laikr pakartotinai lupurkiti augalq.tgos prielnones lai$kite tik jorns skirtuose induose. o nuneskite i tokom. Verdiau nesinaudokite itin nuodilgais "T" arba "T+" pajenklintais preparatais. Dabar galite purKti. niarns gyvuliams neprieiuarnose vietose. e Fungicidai raikina grybelitrs. pilalni ar baNtomi ant dirvos arba isrneigiarni I ierng. taigi priernouiq priei virusines ligas . . - gali isimesti puvi- PolErincs: Karnbariniq augalq purikirnui uitenka apie l/2 I kokios nors priernonds. l 4 l . tys ilsekticidai gali buti purikiami ant augalo.

Tiksliai pagal nurodyrnus pagarnintu tirpalu purkiti augalo lapus arba palaistyti virSuje). Alsargiai: purskialt remlqti. Laou nemetodai: Dakelktus laD[s Asiikliq nuoviros nuo mihlig6s g Svieziai Duskintq arba 150 g dZioviltq diwiniq asilkliq maZdaug 24 valaldas mirkyti 5 I vandens. ne per daugiausiai laistyti. iits Specialus fungicidas. Lapq detnetlige: sergaudius lapus pa-ialiuti. Voratirtlines elkes: drEkinti or4 (-+ P. Kartais gali buti pakenltos Salorys. augal4 laikyti 5ildiau. KieLrlapiu-s augalus galirna tepti specialiaisiais aliejais a$a puldti aerozoliais lapq blizgesiui palaikyti. daugeli sykiq apipurkiti dnurgnu valdeniu. Jei isinel6 grybelis Tikroji ir netikroji rniltlig6: fei otsirodo kenk6irl Arnarai.l(oip poiion posigominli biilinq purikino priemoniq Dilgdlirl nuo Plorraodds erkds: auscla leihti v6siau ir sausiau.gal rintrla vieta.42). insek- 3ie tropiniai atogrqiqvabz- ticidai. Pl65riosios erkes. gurnbr5 koto ar kamiero pagrindo bei stiebo: neimanoma pagydyti. vm pradejusius juoduoti nuplauti dnulgnu vandeniu. Rudys: apniltus lapus pa-ialinti.vnabLrdele: Da-ialirti grybetius. palardinti ijoms uaikinti skirt4 priemong (galima lsigyti parduotuvdse). preparatus patartina keisti. augal4 pasoclinti i nauj4 Zemg. augal4 persodinti i nauj4 :nis iikedenti ir nuvalyti. Orchid6ios - Zemg. Pl6Sriosios erkes. nopsis miirflnas.styti inselticidu. Kekerinis puvinys: sergiurdi a-s augalo clelis pa-ialinti.il nupurkiti drungnu vardeniu. 43). SukamitFjimas: sergandius lapus ialinti. gal jarn stiuga Ziernos miego arbajis neturi s4lygq tinkarnai Ziemoti. paskui pusg valatrdos 5OO {pilti I I vandem ir I valgomeii Saukat4 teclmido spirito. Pakeuklos ialnys: augal4 iiirnti G g€liapuodZio. Net ir atskiestas spiritas leugvai uZsidega! Koletnbolos: Ziern4 rnaiiarr Iaistyti. Tripsa. Tarp iali4 poporiio Iap4 aki veria Den drobiurn nobile ir Phalae- 52 .lcris paSa- linti ivariu aitriu peiliu. jiems patietns. Tuomet jas reikia pa. Speciahrs fulgicidas. saule augalams (-+ P. preparatai nuo voratinkliniq erkiq (pas mus vartojamas vadinarnasis karbofosas). kurie stovi saul€kaitoje.-irioi u"+ti"ir gitoirosios lentelds arba srnaigai. Siuo tirpalu galirna apipurkiti ir vis4 augalq. pavirinti. Augal4 pa-stabet ne sauldtoje vietoje. nes kenkdjai greitai igyja jiems atsparumE. dto bei muilo tirpalu (-+ recepta-s viriuje). Pel6siai: balt4jq sluoksni nuimti uuo dirvos paviriiaus. Crysopa perla. vandeirs uepilti aDt lapq iSgaub. Geltonosios lentelds arba smaigai.i dirvoZeml. nukrapityti amaq kolonijas ir ta^s vietas patepti spi- serganlapus Saliuti ir uaikinti. persodinti. Vydiai. rnaZdaug po dviejq savaidiq palai. Ka tik nupilt4 ir neatskiestE antpilg ' ba g€lirrinkq parduotuvese galimaJo lsrgyn Jau pagamnro. ipjovirnq vietas pabarstyti mediio anglies milteliais.skdcrnariai. kelrk€jq apliktas da- ekstrokros Spidto ir muilo tirpolcs nuo poplosfviv bei nrilluolpiq lis paialinti ir sunaikinti. Jo galima isigyti ir valsta2oliq arba gdlininkq parduotuvdse. pasiiviediant kiieniniu Zibintuv6liu. skydarnoriru arba miltuotuosius slcydarnarius ir bolt Lspanfus).s arba iahria-stie- 500 g ivieZiq dilgdliq apie 12-24 vala:rdas mirkvti 5 [ vandens.rniltuotie ii auatai: augalus pastatyti i vesesng ir Sviesesng viet4. Suodlig6: pajuodusius laprrs paialinti. Naudoti specialius trematodrs. kel&tas Saknis paialilti. Dideliq iiltnamiU lysvese pa-statyti masalq su alurni. fei sutriko ougolo gyvybin6 veiklo Jei sutrir r ka augimas: taisyliprieZiiiros klaidas ir p€meiti augalq ijarn tinkandi4 viet4. Laistant |eta-ikJti vandefts alrt lapU. Laistant augalus. biu-s svogiinu. Puvinys prie Salcn1. Augalas neZydi: ialinti prieZiiiros jarn neteisingai paklaidas . Sviesioje vietoje. per daug azotingos tr4- Baltasoamiai: sumazinti temDeratl14 dZiai nepakelia v€sos. Pastatyti vediuamoje. Jei augalas €iauna per daug saul6s: Sos.pavasar[ augal4 persodilti. Vaistazoliq ar- skydomorig I valgomqji Saukit4 skysto kalio muilo arba indU ploviklio iitirpinti redideliame kietcyje lilto vandens. dmngnu vandeniu. kur ne tyti Sviesioje.ti vandens la-iai juos Saknu ken*6ius. kad tirpalas mepakenktg pa-ialinti ir sunaikinti. Pavasari pakeisti Zemg. Nuolat minkithti Iaistymo vandeni (-+ P. purkiti uuo arnarq. r[pintis. Specialus fungicida-s. Tirpale pamirkytu teptuku patepti amaru kolouiia-s arba voratiukliu raizginiu-s. Pavasari veikia kaip uZdegamasis lgiis! Amarai: Amarai: dilgeliq ekshaktas cepta-s (-) re- Geleiies trukruna-s (plrl oroz6): priemon6s Siam trukurnui paSalinti parduodatnos parduotuvdse.jlstekcarq co tbrro 'Plush' bet kclelas Odontoglossun veislitl. Geltonoii Zr. pask-ui augal4 persodiuti i nauj4 Zemp. Augat4 pastatyti i Sviesesng vietA. leisti gerokai pradZirlti. Straubliukai: lervas ir vabalus geriau-siai galirna aptikti rnl1i. kad Zeme butrl toly- giai drdgra. tik svarbu nepamfudti apatinirl lapq pusiq! Augalus gleZnais lapals po 15 minudirl perlieti Svariu. 45). sergandia-s ia. groiios koip woion6 Sios puikios gilis gali augti ir ant palongis. Zi. persodinti. toh drAgua-s oras. muilo tirpapfuetrurnu afta kitais inI augal4 i5kelti i. lieti tik ii apadios. Geltouosios lentelds arba srnaigai. Atsaldyti. Gydym4 pakartoti kelet4 kartq. paba$qai ipjovimq vietas mediio anglies milteOrchiddjU stiebai nestan!:nrsi patiais. 5l). maZiau laistyti. Purtdti piretnunu arba insekticidais. Beje. Vt. irsekticidai. Salcrinds erkds: kenkdjq apnikta-s olnor{ iakris. Saloru nematodai: ausala sunaikhti. Suraikiuti suk€16jus (amanu. perskalauti 96liapuodZio ierng (-+ P. nukosti ir prie5 pudkiant atskiesti l:5. SliuZai: vakarais gyvius lurinlti.ialinti arba insekticidais naikilti Salinti d€metus laprs. vydiai. Asirklio nuovira-s (-+ receptas vfuiuje). Augalq laikTti Sildiau.

.

' Sidchin6s augalams j<x Kai loriems biina ir raudom arba dos.ti . jo kaitai ir gaiai bc Drickaiitrl . PRrdr0R6 XtAtpOS! . kenta lapai. rei. Prieiastys: pr sausas oras.. per daug vaadeus. Pagalba: dr€kinti or4 (--) P. per sausas oras.. po lapais ir tarp jq.t. rcxf.li. '' d6'm6r ---.cn Iriproi Poiymiai: smulkiais taikeliais taikuoti. kanais ' Bbikir lpoi (drlomzi) Lapo gyslos dar ialios. Lapq apadioje siurbimo vietos. per staigis drig- Ea a l(q opie ligos ir kenk6ius lufi lopq lcoitoi at/ Priciastys: per mazai arba per daug vaadens.. PrieZastys: per kietas vaaduo. 7.i' 'a:v Prie liai. Paga. PrieZastis: per sausas t p€r Pasalba: -+ P. 52. 5{ . Pagalbe ialin- ti priefilrc klaidas. goli posokyli lopoi r":. Pagalba: taiq. pertrpita. per tamsi. 52.J:' . P€r Saltas arba psr Siltas van&o. Pagal- ba: ialinti prieiilros .E F { I = Sveikas lapas tvinas. . -. PrieZastis: sausas oras.:'i . ... nuali. per Silta arba per ialta auginimo vieta. .". tripai.' .irAt: . .. Pagalba: i laistomqji vandeni imaGyti geleZies chelatq.I I I I Sveikor hpor tl.kia pcrsodinti. trdti.ti. . sas oras. rrlaisyti saul6!:...i l.'"1. Sukcn3l5iimr PrieZastys: staigus tcmperahfos polgtis.'''t Geltoni lopci PrieZastys: perlaistyta.. laistant aptaikomi saul€je stoviniiq augalrl lapai. truksta geleiies. pakeoktos Salcrys.ti mes klaidas. hieZa$ys: nudegimas nuo saules. per maZa ivicsos. varganai auga. lopl goloi Uorstinklirdr erk6: PoZyniai : voratinlliai Siltas oras.. P€alba: + P. 43) L geriau laistyti. . keisti viet4. Pagalba: +P52. nt t.. Prieiastis: pr sausas oras. Pagalba pakeisi augihimo vie*q gsesDe. | Rudi -'. 52. jei . Prieiastys: skersv6jis. r iviedor lopq d6rn6r PrieZasys: pcr saigi tEm- f|ihuotieii drydomorioi PoZymiai: i vat4 paDa5us dariniai.t. 1 i j peratiit6 kaita. trirksta azoto.l nrsvos .. stis: per sausas riboti laistym4.i"::''' .-^. t :'.'. sausa iem€. Pagalba: + P.ti prieZinros -r P. sausa Zemi. pagaryti 5e3ilyje. 52. atverti langai pavasarl per sau. Pagalba: Skydomorioi PoZymiai: rudi slgde- . t'ft. Pagalba: .lbe pakeisti viet-q tais1..-. let sidabriniai lapai.nta Zem6. - Jit oras. :. klaidas... po kuriais tlno kenkdjai. .r'i pokyiiai dirvoZcmyje. stamantrus. prieZiuros klaidas. PoZyrniai: lipols h deformuoti lapai. Amoroi Suriokg lopoi Prie-ia$ys: per sausas oras.

. . Poimiai: puvinys prie kamie no pagrindo. 52. kanais tarsi sti*lines d€mes. Bokterioz6 Ja serga begonijos ir ge- beues. 52. Pagalba: + P. Prieiastis: uikatas. R-udys - PoZymiai: riicliiq spalvos dulkiq telkiniai apatin€je lapq pus6je. vesi i../- l(ekerinis pwinyr Pozyniai: nxvai pilkos apnaSos aDt lapq. - Pagalba. Pagalba: -> P. Prieiastis: infekcija.n- Ssodlig& Poiymiai: juosvm. veliau ir kitur. 52. bjauriai susigarbiniavg lapai. baltaspamiai. .e rud6 d6mis ant lapU. -+ P. meileniru. Prieiastis: vCjo atDeStos grybe- flozoikos virusos I-abiausiai puola anturius.. Iaikroii milrlig6 PoZymiai: baltos arba purvinai rudos milteliq pavidalo apnaios lapq apatinije pus6je. PoZymiai: sunykg. nes di- fenbachijos ir kambari- kalijc. Prieiastys: u. 52. Poiymiai: Sviesiai ft tamsiai nebegalima. 55 . Pagalba: lapai Slapi nui ilopiosis pwirys Juo serga ciklamenai. drep6. per drdgnas oras. " -*-) ..p^ "s Plonoorl6s erk6s PoZymiai: susisukg. lapai. Loprl nemotodoi PoZymiai: panaiios i stikl4. Pagalba: -+ P. bortenzijas. Zali6 demes. veliau mduojandios ddmds tarp lapo gyslg kenta lapai. 52. gloksinijas. oras drCgnesnls noi 85%. orchid6jas.' t -. uipurkitas vanduo. palatrkios s4lygos Sildiau nei 23"C.Zkratas. Pozymiai: virSut! neje lapq puseje ir ant stiebq glidios. kotq arba Ziedq. Pagelbdti niekuo nebegalima. Pagalba: -+ P. Pa- gelbiti niekuo nebegalima. 52. I-apq virSuje dBmes. PagelGti nieL:uo 'i:. Pagelbeti niekuo nebegalima. Pagalba: -+ P.* i 1op9 d6nrddig6 PoZymiai: 5€n bei teq at- siradusic geltonos arba &^. Prieiastys: Gorbcn6 Pirmiausia puola firJ<sijas ir pelargonijas. purvinos apnalos ant lapr. liq sporos. PrieZastis: atsine5ta iB kihtr. kartais su s1nn1 telkiniais pakaidiuce. BATTERUOS lankic s4lygos buti sausi. deformuoti lapai. sutrikgs augimas. Prieiastys: amarai ir skydamariai.

Krumq auginiu-s galima pjauti dar ir va-sar4. S6klaskiltds nuvysta. Kitus augalus galima dalinti persodinant.sipaZil- ti su begale riiiitl. Kai kurie augalai. g€tnnrkui m6g6jui jis nerulKa. galite s€ti iitisu-s metus ir daigeliu-s. Tam tikos par- duotuves ir sirmtimo finnos pastaruoju metu prekiauja kuo ivairiausiq Zydindiq ir neZydindiq augalu.ikia pamhiti ir egzotiskq vaisiq seklq (-+ P.s6klo. Kai kuriq augalq s6klos dygsta m6tesiq rndnesiais fuahnas). karpaioliniq) augall vietas palardinkite i valdeni . Megstan- Generatyviai arba lvtiSkai . kai i5 mikoskopiSkai maiq l4steliq audiniq i5auginami nauji augalai. uglis stiebiasi. o kaiu su juo gali praddti formuotis ir Salcrys. paskui uglis.. kad augalq syvai nepatektq i atviras Zaizdas. Tuomet augalai. sali iSleisti iaknis. Tuomet augalai auginasi vadinamqji katiq (tok[ audini. lvairios augalo dalys Saknijamos vandenyje arba Zemdje (-> P. paveldejg vienokias ar kitokias tCvinio bei Duuginti augalus ne tuip iqu sudetingq Douginli ougolus ne tik nolonu. Pinniausia pradeda augti Sala s. mis. dauginarni tik nuZyddjg. Dygdamos s6klos sukaupia daug vandens ir iSbrinksta. o paskui praeina uet keleri metai. Pavasari Zydintys augalai. Taip dauginant vanden^s I- kiatlsiai pastebejo. sanpaulijos.tai stabdo syvq tek6jimq. kad iaizda uZsitraukq.tikrieji lapai. arba kai jis pats itr[ksta. Geriarxia dauginti pavasari arba jami augal6liai ankstyv4 vasar4 gaus daugiau Sviesos ir greidiau su- minkitim4. Saknys gali imtirastis net suZeidus ar ipjovus augal4. nukarpomi jq vir5nniq auginiai. bel ir noudingo: golimo uisiouginti rnAtionq g6lir. kaip kad ruo jq galima bltrl alskirti naujus uglius arba ataugas. 55 . parAzdZiui. po to pasimato paprastos sandaros sekla-skiltes. 63-65). Dirbdami ne- trinkite akirt ir stenkitds. Pavasa4genint kai kuduos augalus. gaminamojo poZievinio audinio. augal4. augirti toliau dLbtin6je Sviesoje. susidaranti suZeistoje vietoje. Anl$tyvq vasarq motininiai augalai jau buna ganetinai stipms. Ne.ie. kaip visai naujas individa-s. kaip du laiai paua-ins i motinini Dougininos s6klonis Sis budas greita^s tik darrginant vienamedius augalu^s. ir pagaliau . motininio augalo sarybes. z:a). ti- puikiai iuose puikiai juose viska-s prie pritaikyta tam tikslui. Palankiau-sia-s laika. Saknijimasis vyksta taip: beveik visi augalai i5 brazdo. kurios iitylsta juos ipjovus ir gali suerzinti od4 bei gleivines (-+ perspejantys nurodymai atskiruose augalq apraiymuose). seklos kevalas sprogsta ir talsi Li miego pabunda augim4 skatinaldios tnedZiagos. iidygusius rudeni arba Ziem4. augalas auga. oahniu bei kaktusu sdklomis (-+ i. kol augalas subrgsta ir gali Zyd€ti. Jie labai tinka dauginimui. todel dirbkite muvedami oir5tines. galima susiieisti. Papr Papra-stai augalai dauginami dvejopai: auVesetatwiai arba rrelvtiikai galo dalimis. streptokarpai atba sansevjeros atauga net i5 lapq arba lapo daliq. Jei turite specialq SviestuvE. ka-s uors syki bard6 pats dauginti augalus.s s6jai yra pavasaris. kurios lieka suvalgius Dougininor ougolo dolinis Sitaip galima palyginti greit iiauginti kuo daugiau Zydeti galindiq augalq. iiauga augaleliai. ir visuonel tureri poruoitq ioliq dovon6lg. lpjautas "l<raujuojaldiq" (pavyzdZiui. lotynGkai cal/as) . be to. Gumbai dalijami pasibaigu-s ramybes periodui. i. Suddtirgiausias yra rneristemilis vegetatyvinio dauginimo budas. begonijos. i5auga saviti. iiauga vis daugiau lapq. l(q privolu iinoti opie douginimq Kai kurie augalai turi uuodingqjrl medZiagq. aGL:u. lmrie per vieuerius metus iiauga ir praiysta. Ypoi idomu s6ti egzotiSkg voisiq s6klos. Nuo sEjos iki iyd€jimo praeina paprastai 8 -12 savaidiq.'utiiutui. 59). - tvifies. tiems ekspedmentuoti dauginima^s s€klomis teikia galirnybg srt. Kadangi jarn reikia suddtingq irengimq.

P arba TKS l. O. Norint sunaikinti uZkratq bei grybeliq sporas. mesingus. rupaus kvarcinio smelio ir trupudio smulkintrl durpiq. pavyzdZiui. mii'trii patartina po14 valandq palaill'ti orkaiGje vijas) arba irlctis (kai. ala- r Zemds arba durpiq puodeliq sejai bei daigq auginimui o hrdo su gaubtu arba iildomos dau- ginirno lysvis (gali biiti nedidetis iiltlamis arba Sildymo padeklai augalams. ji sodinti galima tik pradjus dviem dienorn. augalus iliauZiantysis fikas (Fictts puntilo). Hypoe-stcs. zebita (Zebrina) i claugelis kitq augalq. Kaktu-sarns naudojamas miSinys ii Saknijimosi miltelirl r MedZio anglies milteliq arba smulkiq gabaldliq trupintos petrEos.Daugittimas - tarsi savotiikns inidinas. kuris gerai praleidZia ir sugeria valrdenl oel yla purus. Neblogai tierns storus. . kurie daZniausiai gaminarni ii Siek tiek patrgdq durpirl. Gclirna padiarn pasigaminti rni5irri ii dviejtl italiq ueirgstq aurpiq ir vienos dalies kvarcinio sm6lio arba isigyti parduotuveje Zem€s. Nenaudoti statybinio smdlio! Vandenyje auginamrl augalq daigai laikorni smulkiai grud|tzne Q-4 mm dydZio grudeliai) kerarnzite arba plastiko gur"'uoliuose. va(k:uold (H crya). Sukulentams. sarrpaulija (Sa intpaulia). P. P. begofija (B e g o ni a)' krotonas (C o dia c tnt). kuriems bitinas Siltas dirvoZemis) o Puodeliq i5 presuotrl durpirl arba plastmas6s a Lazdeles daryti duobutes sodiuukams o Etikediq augalarns suiym6ti o Vandeniui atsparaus pieituko uZ- raiall|s o Aitraus virtuvinio arba skutimosi peilio -. tinka ir durpiq puodetiai. 238). Beje. Polys citrs. Ko reikio ougolv dougininui Douginimui tinkcmo dirvs Kone visi augalai gerai dygsta ir iaknija-si nepertrgitarne diwoZemyje. tai yra daugiamedia$s sausq vietq augalams. lapr.s (agava. tradeskantE (Tr a cl e s ca n t ia). Auginimo rinkini su grotuotais g€liapuodZiais galima isigyti Lrm tikrose parduotuvese (-+ Kur isi8yti norimq augalq bei kitko. Svarbiausia s4lyga: jame ueturi biti 2alingq rnikoorganiztnq. ihliniai irsrniq ir kitry augalo dali4 auginioi lengvai Soknij. 238). kudq dia uesumin6si. labai patitrka kvarcinis sm€lis arba perlitas (-) Kur isigyti norirnrl augalq bei kitko. specialiai paruostos auginimui arba s€jai. skindapa-s (Epiprcnnwt). margelis (Colea-s).kurios pelargotllos). Kunems relKlx onrl ypac iaidaus dirvoZemio. Vandenyje ialnijasi aglaonerna (A gl a oneua). sultingus stiebu-s (kaltu-sai).tsi vdndenfie. turini tTOoC temperaturoje.

kurios Salclq neturi. pritvirtinami prie substraro. h|o leryvlnr - Orchi&jos..tercikia F4 I = c ho e Ea A Dclgininos ivoirionis t- Svogtneliais daugipasi kai ku- jau Ataugos . Jie aSkiriami.ie bei ouginiois prig/ja.palaipomis (-r picapalioje).tai susiformavusic augalo kopijos.llaline (Aspleni um b ul bife r um). Taip daugimsi: o Kalal*6 (Kalonchoe pinnata. kai uZauga iki 6 cm dydiio. Jos isauga prie motininio augalo stiebo.Pra ysta slfttingu laiku po penodinimo relygu koha rniis. vadinamas keikiais. pavyzdtiur. pavyzdiiui. tzip pt augina ataqas. Phal4enopsis arba.gi'u savo Sa. Kuo.I I I - I Augalai. cutullfera Douginimr clougomis pasodirami i kita gdliapuodi. mcilenis. kai jau turi Saknis. ir paptasiiausiai sodinamas i gdliq :Zcmg arba pamerkiamas I vandeni. Poloipor lmgvoi inloriiosi Chlorofiuts arba uoIaskib ottt ilBV ugliry Ltalgtna amuSas. ataugomis G lapq (-+ pie. grmCliq ataugos tud blti uiaugusios bent iki ouses motiniaio svogrmo dyd'io. i5augina ataugas jau su Salqrimis joms pakliiiti i iem9. Svo. ir ka! rije). uolaskdlds. paryzdiiui. Orchid6jq ataugos atskiriame su gabal6liu koto ir vieliniu gnybtu . Vienos kitos be. Bromclijq ske teliq ataugc privalo tureti piltuvdli. kaktusai ir kiti sukulentai ivairiomis aBugouus. kalankc (Kalanc ho e pi rmala.liog turi "t"la. Tos. r Meilenis . GleidZiantys slrecialiai dauginimuisi skirtus visimo Dlslnrstt. Praiysta maidaug po l-3 meq rim svogunin€s gilCs. . be vargo Saknijasi vos palietusios iemg. Nuo motininio augalo augalilis atskiriamas. Fdc pat mdfuin€s skotoles.l'. fui Kalon dai gr e mo ntiatm) arba ka.iinys o Bromelijos * ataugomis i5 skrotcles (-+ piesinys kah6je). Dendrobium. sansevjeros. htrias nupjovtts gdi\na atojau pal soditui. nq. Tolmiea mcnziesii (-+ utaftauk' P. papardiai. klivijos.svoglndliais (+ pielinys kaireje). 1E9) ir Begonia hispida var. Kala rchoe daigremonti{ut{t). olilgonis Brmeliix savo atagas iileid. o Uolaskili Sinys kaireje . UZaugraias iki puscs motininio augalo dy&iqlrs gafima atskhti ir paso<tturi i kiQ gdliapuodi. Aspleniwn bulbiferum. lapo arba 5akjau su Saknimis. iv I li q 1r \ rt I ! 3 Lapo auginiai su taoto cuutmL - mi atskii lapai 4 Begonij4 ir sanseujery lapo dalys Sawttsi itin gerai (-+ piesiniai .

lapo dalys iZemp ikiiamos pagal buvusiq arrgimo laypti. Dauginant skediais patartina pirmiarrsia padalinti dalimis. Pjaunama rnaZdaug O.5 cm Po laPo bambliu. Jas'iaknyti galima gulsdias arba starmenas topo ouginici. Pasirodiius dnigui pltvclg nuinti . Tuomet sodinti.iihojc Be to. pie3inys l) pjaunami nuo vieneriq metq neiydinciq ngtiq. p<tlietileno maiieli nuinni- ('-) Dauginimrs skoteld rnis bei kamienais. Dalirt auginiais (-+ Auginiq ruiys. Dauginimos skrotel6mis ir komienois I l)racenos arba tukos viriining lap4 skrotalg nuplauti ir SaLzvti icucjc knip aupinius.) sudaro lapas su koto dalimi. ptl\ukus i viriL auSimo akules sqndsrn! oM(ng' tt iolicrileno plcvclc. Pasiro diitts naujan ugliui. pieiiniai 2-4). piesinys 4) saknis leidZia ii vidurtnds gyslos.Douginimos ouginiois Auginiai yra motini.TDtis. l. Apatiniai lapai Salinami. ivairias iilokg ruiis. iakniioni vcndenyie 1 NupjauLi lgp4 s" kot* I sriklini ind4 Drtptllt van4etls tr. Jais geriausia dauginti sanpaulija:. Sumedijg auginiai ne taiP greitai puna. iji pravartu imesti gabaldli mediio an- glies ji dezilrfeLtoja vandeni.nio augalo dalys. po apuiia pakiri iilduno paklotq. LipC€ablilai (.tsi . 6O). pieiinys 3. pieiinys 2) vadinamos visos dan nesukietijusios. irkniiomi diwoie I NuDiauu lapLt su katu. auginiai saknijami vatdenyje. Abi auginiq rtliys priklausomai nuo augalo riSies yra Zolinds. Jiems priskiriami ir dracenq bei viksvuoliq skediai (-+ pieiinys P.apo augini ( r Auginiq nriys.' t. nes liesdamiesi su Zeme greitai puna. sumeddjusios arba pusiau sumeddjusios. piuvio vielas pabdrcNIi nc d. apdtngti polretrleno sk. filodendrus. lmelus tne(qto an- 'gliis guhulill. Det Serlarl. Auginys turetrl bnti 5 -10 cm ilgio ir tureti 2-4 laPq Poras.slal saKrujasi. dmcenas arba Jukas.tuojau pabarstyti medzio anglies milteliais. Kiekviena iS jq privalo turdti b€nt vien? akutg (augirno viet4). Didclius ploEiiius dauginimo irulus galitna irgi apdengti polietileno p livele. latl augalai g-eriau saknii.Auginiq riisYs. Jei lapq EI Lapg ouginici. riu peiliu ir pjuvio viet4 tu.iilnnmyje ir per lapus nciigaritn dauR vandens. Viriunds aueiniai () Auginiq ruSys. bet letai leidZia iaknis.lirvq ir pirs!. 3 Kamieno gabalilius posodinli sntnrcndi augimo kryptini arba 4 culsiius. 2 Piavio vietit iancrlai ilakniirnrcsi hornorul3 iupint ikiiii i dtipns. Zoliniai augiruat Jaut aust.lts ncsmnrkiai apspawlyli aPlittkui 4 IJ2"nn)ii policriteno nniseli. lapus turiniios koto dalys arba lgliq galai. 2 kanicnq supjousryti gabalais. peperomijas arba begonijas. i t t arba" jei labai staaiuos 'bus. zemcJ e r r n] d au o sc gc I op uoa zt u os c. Kamieno auginiai .iio anilics niltcliais. l:ad ntpatek4 ora-s. Svarbu: augimo kryptis turi atitikti ankstesniAjA. Streptokarpo vidurirg gyslq gatima iipjauti. aae. o lapo puseles i dirvoZemi ikiSti gulsdiai. akis blltina atsukti i Sviesa. Begonijq lapai perplatt nami skersai. imamos daugilimui. G e I iapu od s i Li ianut i pc r nt a t. Pjauti tik aat- friukqs su polietileno nciieliu Jis padis augalui geriau idJ. iSretinti gilininkui pravartu iinoti. Tuomet auginrs dtsttlu' rio.tai mesirgos ne per daug sumed6ju-sios kamieno dalys. Siuo budu tinka dauginti difenbachijas. Skiautiie prarfurr slllut! ir prn iq prakSli l'tpo Lot+ -2 | siiaknijusj ln i gel pasotlint i.1 polictileno naiiclj taip.

Atlankos (-+ piesinys kair€je) . bct ry*ingai atskirti. Jarmas uelis padeda- filLi. Susi- Poprosiiousi douginimo bridoi Saknu dalijimas (-+ pieSinys kaireje). Saloiagumbis pirmiausia padaigimmas. Sliauzianti. Visuomet geriau paisyti patarimq. pateikQ ant sekJq maiselio. kad liktq po vrcn4 aKutg. Nurodoma optimali daiginimo temperatua.io. niu- reikia prapliiti. I 3 Gatulilius'guli. kuri svyruoja nuo l8"C (Z€miausia) iki 25-28'C (auHdiausia).. Naujas uglis i5augs iS slaoteles vidurio. leidiianiius daug susin arp tigj usi q ngliq. Skotelig Sakoijimas (+ pieSinys kai. E F= I - pami*yti. tuo didesod jq dalis sudygsta. kad maffqsi &igq augimo vietos. kurie saugo nuo dygimo. to- Svarbu: &ugiamcdiq ioliq poicmistiebo pjuvirt victrs tudbojau pabarstyti mcdiio anglics mlltcliais! Sakniastiebio dali iimas. smulkias scklas . kad kiekvienoje dalyje liktq beot po 2 aloites (uglio prutrpurus). lapai apkarpomi paliekant 2/3 ilgio.ldomis S i ktni n I ai s1!do i gi nt i DILt miSmnq galima iiauginti ii sEklg. Vilsvuoliq skotelcs galima pamerkti i vanjie deni kad ir Zemyn galva vis tiek isiiaklys. streptoLarpus bei san- Sveiks laps mpjauwuts mto.nti salima ausalus. Douginimr lopo dolimir Taip laug|nti galtfa begonijas. maias. Saknq dalijimas. tuomer supjaustomas dalimis taip.i@i iliffi i snguo ipn? augimo lzyptimi. SeD4 i€m9 lruopsiiai iikratyti ir abi pnscs pasodinti I Ea E Douginirncs t- Skroteliu Saknijimas.tai truo motidiDio augalo atsktti vinitnis auginiai. Augalus atsargiai.6 cm dy'dZio gabalelbis. Kai kurie sdklq prekijai laikojuos tam tilcuose maiieliuosc.siprans trotininio augalo. . kurie Gleid2la ileirs trelius Gcbenes. ar ne (5viesoje dygstantys augalai).ji lumniios). taiiau Wrsodinant ji i didesni g-d I i apuodi.futknq 6 nnptL Je gili- zuta nlretna afdvtr. Kuo ivieiesods seklos. ar priei sej4 jas parnerlCi i drungn4 vandeai. senu|erts lwrsqe). Taip geriausia atjauninti augalus. snsivijnsias Sahis nauj4 icm9. Dideles s6klas geriausia seti po vicn4 durpiq puodeliuose. Taip dauginarnos viksrruoles.maZo gCliag"uo&. Vir5utini lapq skotcl6 nupjaunama su 5 cm ilgio kotu. 2 Supjatstitnnts ilizrxzi 5'. Fjawo we@s afupw] apaztow t. taigi juos atidar-'ti geriau prieS pat sej4.dubeniliuce scjai. - s6llomis ir dor khoip Atlankomis dauci. Sahiagumbio dalijima-s. su Ze- Daugininoc s6Honir Daugeli kambariniq gdlirf rlSiq atlank4 gali- seklas durpirf puode- Douginims sd. kotas ikGamas I vaadeni arba drigr4 smdli. ar s€klas apiberti iemdmis (tamsojc dygstantys augalai). Sakniastiebis &lijamas taip.fvs tokius ouidelius netiths pelrauga. do mas ant. arjas tjq pradedaniiajam Iluose nesunlat net nut<a sok.I I r E { v€lnsi Saloq gdutuh padalinti aitriu peilin. Ten nurodoma. reje).

fi lodendrarns. Poslcieois orapiaunanzc. iiorm 2 | kiekvien4 durpi1 puodeli jspaudiiana siHa (maldaug i I cm g!' piama paubtu. l(oip Yande ns per te Hirl"s nupilamas. 4 Dagas pasodrrulntos tkt pd lapq. 4 Inda loilzli4 Ziedai fldefumi tiksliai ienas sat kitu ir skiepds l(oktusq skiq*iirnos I Hylocereus miEtrnal Palaokiausias laikas: ouo balaodiio iki sausio.iaknijamos lapus dar turiniios dalys.abai smulkias sdklas pric6 sejq pnvartu sumaiiyti su smultuomet jos geriau pasikiu sm6liu skirstys. kai aiglilas isleidLia lsknrs. virsutinb 2emes sluoksois u.i durpig puodelius I Durpia sbitulilbi sa/cdam i dideli pioLstb indq ir laistomi driignu vaideniu. Palanl:us laibirzelis. kad i3 izmis ploruoju pilavimo lazlelis Salu p. Dubens apaiioje twi boti keramzito atba kito6 drenaiui tid<arn6 medZiagc beot pir. Piivio ieta pabargoma iaknijimosi hormonu. Ypai tinka Eriocereus jusbertii.elis ir1uje ulritumas.Sto storumo klodas.-i'viesioje. pnspau4zamrrs gwnere. Patogumo ddlei galima suletrkti perpus laKtq popieriaus ir juo berti seklas i din4. fatsijorns. Beje. %m9 Glyginti.s. itin svarbu tur6ti gerq poskiepi. Kad skiepas gerai prigyq. 2 Po Dinvio .idtu priwirtinanas polieiileno naiielis.rrctq b[ti tik dusyk storesis ui paii4 €klq. Tarnsoje dygstaoiiq augahl seklas per sieteli apiberti iemdmis f iiek tiek Seklas ppausti gillr. Echinopsis. Zmg apipurKti minkitu Seiinukq perrodinh s (pik oinr.t) Sdiinukas persodinat rr's. Sefleroms. I $ejinukis i#ruukianas - Ypolingoc olveiis: tcklus{ rkiepiiimos Kaktusai skiepijami ne daugnimo tikslais. Pohrirns$ l. liekas: pavasaris.nas iDiaunanas. kurie sunl. Paskiep)'to l@ktuso iemd tui biti nuolat $iek tiek dreela jis hui blti laikomas iviesioje ir liltoje. seni ir apatinius lapus numeq augalai . monsteroms. kad durpds neifd1iur4'. reikia nepamiriti indq dainai vidinti. kol iibrinksra. o norint greidiau praiydiati litai augandius kaktusus (-+ pieSiniai: Kaktusq skiepijimas). maiielis nuimama. J PrrcS suteda abu PJuwus &tf turft4 nuPlaun ote po Pton4 Sneztn4tl.pai. kamrenas nupjaurutmas ir augalas paso ditamas 6t . si0os sulygsta.mi ponou*ricrl somonos Taip dauginami augalai. zenc apltnEJl atsarSutr . bet he sauli toje vietoje. padaryti vageles ir i jas paseti siklas. Doudil. arba atjauDira mi labai dideli. 3 Maii. dn-rngnu vandgniu. kad ant 3 Kai -sal! ir daigeliai lj).rPsPawwnut. Indas pastatomas iiltoje. Sijiiit- j Daroma taipi pasiti i durpiq puodelius arba i dubeni sejai. Dubenl apdeogti gaubtu. piitvio lqoitai aplvrinani a-itriu peiliu 2 Sl<iepiglis nupjaunanas i|'pinio ieb di iat ilEPai a?liginqry! . kordiliaoms.iai prigyja is auginiq. 2 Salau saliuLai truputj ji ve sudrelcq. apiberiana ieme ir apdcn- paubto susikaupusi rasa nuleluita kans auganl. Zemes ant iioklodo pitarna tiek kad iki virsaus likq kokie 3 cm. 4 Po 6. - Perougusif ougolq diouninirnos ponoudoiorl comonds I Kami. bet ne sau$toje vietojc. antrauktt luos vts rcliau ien4 nuo kito ! neimy. kai jau turi dvi siUaskiltes ir du tibuosius lapus.lji pridedama dri6n1 kimiii arba rupiit durpia.. polietilenu arba stiklu.trtmqirnmi. dracenoms. fikarns pa. 3 Storuoju pil<auimo laideles gdlu Wdaront duobtua SiliaPuodZio inneie. lcotonams.. Sis bu&s tinka fikams. trarn tiliros Se le ni c e re us l*i Tri c ho c e re us tiAy s.

7 '}- I]f LI . -"$ r .a./ \b Db.

dr1 (Anono chcrimola).jq skonis pra-stesnis. guavos. pavy zdiini'. kuriq ne kiekvienas turi. iruqs+akanteq sal a paprastai dygsta lediau negu ioliniq augalq. juo ilgiau dygsta. Palmiq s6klorns sudygti reikia i5tisq m6nesiq. alonos (nuo rugs6jo iki va-sario. subrauding mrlsq taip megstamus atveztinius vaisius. Juk daugelis jq savo gimtin€je yra medZiai.taip pat neprinolmsios ir nedaigios. . Andq aviediq (nuo sausio iki birZelio).Siern-s augalams reikia daug Sviesos. palrndms) prireikia i5tisq rn6nesiq. Galima uZ claigeliq ji atspilrpastatyti balt4 plokie d6s Svies4. Kai kurios sdklos nedygsta visai. Ne bet kada bigysite: ananasq (uuo rugs6jo iki gruodZio). tod6l gdliapuod2iuose visq laikq lieka jauni. be to. kudos ahodo kitaip. Ananasq skroteles arba imbierq iakniastiebius geriausia sodinti pavasari (-+ P. pasifl oros (+ P. kokoso bei imbiero vaisiai. bi to.vesioje. kite. nes vaismediiai lai rela-s lflrris sukauna Ziedus ir su- dainiausiai buna skiepijami. kitiems (pavyzdiiui. Iitisus metus gausite trusipirlli: avokados (+ P. Silurncs va-sar4. kokoso. Nuo tada privalu kasdien atidengti Baubtq kev€dinti ir grnlioms valandoms . guavos (nuo kovo iki liepos). Tik vienamedius greitai augaldiu-s augalus pirm4 kart4 galima Siek tiek pahgsti po 4 savaidiq.s) ir aloua esanclq malstmgqju meqaagq v|slskai oaka*s pirmosiomis savaitdrnis. tod€l apsi5arvuokite kantrybe ir lau- Neparnir5kite: .64-65). Nuplovg seklas uusausinkite milkitu popieriumi ir dar kelias valarrda-s padZiovinkite ore. tuinbary iena bcl G raiuolei palmei r eikia . persernono (Dyospyros tzrli). dr€gmes ir Silumos iiau kaio 15"C. ii jq galite iisiauginti [stabirl augalq. anauasai. guZ6s menRnlaJos ctcSancu4. Igzolikos dvelksnos ii turi buti -koks. Taigi jiems reikia daug Sviene masos. tadiau retas L:uris ii jq augitrarnas kaip karn- Dvgimo tmkmE labai skirtinga. Nedygs ir suzeistos (plapjautos) s6klos. granatq. 6465) ir cihusiniq (--> P. lidio (Litchi chirerisi. nesubrendg. iiedqi ir voisici Xoip ir ii kur gouti s6klrl Ii s6klos uiauginti egzotliki auga- priklauso nuo to. kitaipjie isstyps- Ii ta ir nusilpsta. o i5 kitq vaisiq jas iiirnkite prieS valgydami. kad jos gerai sudygtq. pavyzdZiui. MedZiq s€klos VidutinC. ii kuriq kilg ir musq kambariniai augalai. Tokius vaisius alskirsite lygiudami jq spalv4 su prinokusiq vaisiq spalva. - lios. citrinq. o Ziem4 . Krurnai ir rnedZiai. 65).avokados ornericano). o seklos dar Za- dinti daisu-s. rnanSo. apie lO"C patalpoje. o daugeliui tropiniq augalg tai butina s4lyga. 53 . negu augalo lapai. - Pashqi iSiuga abu pirmieji lapai arba lapq poros. geriausia mo lysv6je. jei i5 karto nepasiseks. 64). cyfomandr<x (Cy phonandra betace d e). Persodiltiems sdjinukalns reikia daug dviesos. laikomi isaulyje atogrQZq atveZarn i. S6io S6ti galima tuojau pat isdmus sdkIas arba po keliq dienq. sulaukg tam tikro alt:iiaus. iki gruodZio).. Dygimo trukm6 labai ivairi. net ir augdami geliapuodZiuose arba kubiluose. kada ir kokiq vaisiq alsimrda parduotuvese. apelsinq. Ypotingos skyrius: ougoloi ii egzotiikq voisirl s6klr1 Egzotiikq vaisiq kauliuk-us arba augalq dalis gaila Lirnesti. 61). Tuomet sejinuk4 galima persodinti (-+ piediniai P._ - Tre5li dar nergikia. Dar viena-s privalumasr s6klos i5 vaisiq yra labii SvieZios. papaJos. o rudeui ir Ziem4 jie m6gsta ve-s4. rnaogostanai.Zo"e pitlt. daigai plaZlq! Beje. pa-sifloros vaisiq girntile. nesjos tGdios. 64-65). figq. 64-65). auga tuose padiuose ka-ituose. I5 ten kilg augalai m6gsta va-sar4 buti lauke. mango.. dirvg?:myje. . nuo birielio iki spalio h gmodZio m6nes!. Neuuleiskite ranlng.Vieni augalai sudygstajau po kelirl dieng.kitas ii ietq. I5 tropilil aukitikalnirl kilusios Anavietis (RirDris g/atrctr. 64-65). Vienq vaisiq s€klos nevalgomos. Jei m€gstate eksperirnelrtuoti. granatq (nuo birielio iki gruodZio).S6iinukq prieii[ru S6jinukams dygstant dirvoZemis privalo buti nuolat dreguas ir Siltas. tuomet jos nedygs.s atogrQZos ir Vidurzemio (Per.t uui"iq seklos gali buti pa-ialu-sios. apsipila iiedais. rambutano (nuo sausio iki vasario. . guavq. kai kurie augalai. Tuomet galima Sildornoje claigittisdti. Pirmiausia diwos paviriiuje pasirodo viena arba dvi (nelygu koks augalas) seklaskiltEs.rDoi kr uo D1tia i Dqrink- augal as t i k. kruie skinami pusiau sunokg . Jei uisiDezgavaisiai. pasifloros vaisitt (-+ P. Juo didesn6s s6klos.s). fiuikq. Nors kaiais. frnikg (-+ P. -+ P. taigi jos Siaip ar taip yra atliekos. bandykite vdl Li 1rauJo. lidio (nuo sau-sio iki kovo ir nuo ge- brandina vaisius. paprastai jq skonis smarkiai skiriasi nuo lprasto. nes barinis augala-s. SEklos tq vaisir!. tod6l daiuai nepakanka patirties jq prieZinrai.

posifloro Sdklas nuplauti. nuo Seguzes V]ouno Je geriausia lauke. Vanders negail6ti. Nuo mgsejo laistyti maziau ine5ti vidun. omerikind pers6io (voisius Kauliuk4 nulupti ir pladiqja apatine puse ikiiti i dirva. augimo periodu - gausiai. Zemd turi b0ti nuolat vidutinGkai drdena.saul€tovretoJe. Ziem4 v6sioje (apie l0"C) vietoje. drdgname ore.I5 s6klq i3auginti augalai Zyd6s tik po 8 -lO metq. pasdti Zemdmis uiberti nereikia . kas 14 dienq po truputi patrgs- istis. pastatyti iviesioje. Pqssif loro edulis. S6klos sudygsta po 2-6 m€ue- - sirl.s metus Sviesioje. - nvokcda) Kur lailcyti ir kaip prDiurdti: jaunus augalus. Vasar4 Sausiai laistyti. bet ir neDerlieti. kinkonos Kauliukus s€ti i 3ildom4 daiginimo lysvg @G22'C).dYgsta tik iviesoje! Daigai pasirodo po 2-4 savaiiiq. Kur lailcyti ir kaip prDiureti Passiflora. vasar4 Siltoje. vdliau . Sviesioje vietoje. P. 54 . Laistyti vidutiniSkai. Ziemq vdsioje (mazdaug l5oC) vietoie. Apiberti Fiuikq kauliukus i3 pirktq finikq 2 -3 dienas brankinti Siltame vandenyje. Kur lail7ti ir kaip priZiur6ti: iStisus metus Siltoje. 124).Koip toliqu ouginti bei priiitr6ti egzotiikus s6iinukus Iorlunello morgorito. Jaunus augalus kasmet pavasari persodittti i geliq Zemg su plastiko guntoliais. (-) Kinknnas Phoenix doctylifero. vietoje. UZmauti polietileno maiieli.taigp'uZiluelr: i3tisus metus Sviesioje. dqtulinis tinikag Ccriro popryo. Sudygsta po keleto dienq. apdziovinti. Perseo cmeritonc.Sviesioje. Kur laikyti.. popoiinis mepopoio) lionmedis (voisius Seklas nuplauti ir paseti. Kulai\:vIi rr-k3ip+lizi-UdA ti. vasar4 iiltoje. v6sioje (10'C. olonu Zemds sluoksniu.

. . . ' i viriq. pirmasis [glis pasirodys po 2 mdnesiq.F lltll| -.'''' -<= -roI' Zingiber officinole. Rudeni leisti nunylrti. . Zemd vis4 IaiQ turi biti Siek tiek drdg[a. Siltoie vietoje. {si!csa_. padeti plokidiai ant dirvos (sodinti tik i specialq dirvoieml) ir uiberti nedideliu iemds sluoksniu.. o oavasari vel i<leidzia Iilius. Lullalq!. atsuktomjs Pastatyti Sesilyje Siltoje vietoje.taJp+riajlrrlljt nuo pavasario iki rudens Sviesioje. Saloriastiebis Ziemoja g€liapuodyje Karn biur o temperatdtoie. imbieros Saloiastiebi su aL-utem js..'-.

e ia. Svar bu jr cngt i vtd i t r i trrc ld-ngclius ir p.iolumo Vi-s daugiau kas jsirengia iiemos sodus.ttoqlas ?llt tzcs afDa littola fu|as. ..us. a u g. kuri os ap sd gohl augal. nuo vlQuQlcnLo kqitros. yPdi vasarq.al a i gauna dauStau swesos neSu ant polaltgcs. Tai D1tlkt SVeIQtrne tr vteI1 koip niekos kitas puoiio nonus ' p o il sir ri.

lubas Siaue jau. i-vi e s o s i.lvirti storlapioi (prielqje).a1 I I I d I S ZI Cll O I S Z'tQl - t1 U S olcandras.irris 7.Antranre plone vaisius |edantis opelsinnedis.nos kanpcljje. . veili pasiflora ir nereiklfu aspi distrq Lvdrtatds."troikusi kokoso pa| - siekiantis BendZaneno bei lilodcndras nije).it'clPric. yro ir d . 67 .kiane iolu- ! inn n lria is I ap ais (lei t- ui ktrs ( ka ir ij e ). be kiq.

Y} E J
\, I I I =

oY a C)
E
I

A
Akoriridos
Speciali priernotrE voratinklinerns ir kitokiorns erkerns naikilti, nors tilrka ir kitos vabzdZiq uaikirirno priemon6s (-+ Insekticidai). Tai daZuiau-siai bulla uruodyta aDt ipa-

ApnoSos
Tai kalkiq ir tr4sq dmskq uuos€dos molinio gdliapuodZio i3oreje. Jos su-sidaro laistalt kalkingu vandeniu arba per dainai trgiiant. Salinamos valdeniu praskiestu actu ir Sepe6lirr Saklins valyti,

Apvoisinimos
Vyriikos iiedadulk€s spennio susiliejirnas su rnoteri5ka kiau5ial4ste.

FE C)

Areol6s
Puhrotos pagalvCles ant kaktusrl
speuelig galq, iikilirnrl pavirlitl arba briaunq kra-(tq, i5 lariq auga spygliai ir daZniausiai Ziedai bei Dgliai. Kiekvieua kaltusq ru3is turi jai b[rding4 areoliq rait4.

E

kavirno.

Akiovimos

I =

6 E H = l- E YI h
I

Dauginimo birda-s, kuornet vedingo augalo skiepnglis arba akis sujrurgiami su kitu augalu. Abu taip suauga, kad poskiepis irna^si aprupinti valdeniu ir maistilgosiornis medZiagornis, o skiepuglis, arba akis, leidZia [glius. Ii karnbariniq arrgahl daZniau-siai akiuojarnos Cirr.ls ru5ys, L:uriq sdjinukai neretai surkiai pnzysta.

Asimiliociia
palla-ius) - suvienodirti, daryti pana-iiu, "priimti savin", suvirikinti. Botar koje tai reidkia svetimkuuitl pavertirn4 savomis rnedZiagomis. Alglies dvidegiuio a-sirniliacija dar vadinarna fotosinteze (--)), Jas metu susidaro aflgliavande[iai (i Zaliuojandiarne augale be Sviesos energijcxi neryksta). Asirniliuojant azot4 pagaminarnas baltyrnas.

Asimiliuoti ootydikai c.ssirri/is

=

Alkoloidoi
Azotifigos augalq rnediiagos, veikiandios irnogaus nervq sistem4, Alkaloidq turi: difenbachijos, kavamedZiai, arbatkrutniai, laurarnedZiai bei visi bulviniai. Kadais net labai maios alkaloidq dozds gali buti rnirtinos.

\r,

I =

Alougos
Jauni augaldliai, lmrie i5auga i5 stiebo, iileidZia ialaris k tuornet gali br-rti atskirti nuo motininio augalo ir

a C)
I =

funoroi
-+ Pinnoji pagalba iitikus bedai,

P.52,s4.

pasodinti. Tokias ataugas leidiia agavos, brornelijos, cl orofitai, pan-

dalai (-+ pieiiuys P. 58).

6

Anglies dvideginis (COz)
Be,spalv6s ir bekvap€s dujos, esan-

Allonko
Tai vienatnetls arba dvimetis augalo lglys, prilenkta-s prie Zernes, pritv ir:tiflta-s ir apiberta-s iemernis. Satqris susidaryti skatina ihukimai arba ipjovimai lenkirno vietoje.

dios ore ir diwoje. Fotosintez6s metu augalai i5 jq gamirra-si

algliavaldenius.

Apdulkinimas
Ziecladulkiq pemelirnas ant purkos,
Perneia vdja-s, vanduo, vabzdiiai,

Almoinu
Salrtrurnpa: var.=varicla.s. Vadinama dar veisle (-+),

paulddiai arba Zmogw, pavyzdZiui, teptuku.

Apipiouslymos
Butina priemond augalui formuoti, atnaujinti, paskatinti leisti uaujus uglius ir tankiau Sakotis (-+ P. 44).

Atromin6s Soknys
Tokios orin6s iakuys, Iauios susilietusios su Zeme ima Sakotis (pa-

vyzdiiui, monsteros).

Alronko
Tai augahl veislinhkystes s4voka, dar vadinarna selekcija. Jos metu atmetami tie augalai, kuriuose leaptinkarna ketintq sukurti arba su-stiprinti savybiq. Atnnka \yksta

ir garntoje.
58

Atiola Kitaip - nglys. Jq paprastai sudaro lglio a-iis, lapai ir vtSuninis purnpums

Auginioi
SodililLastdje taip vadinatnos auniu gali buti
galo dalys, kurios kiSarnos i Zetng arba valdeni, kad isiaak)ytrt. Augigabalas, lapas arjo dalis (-+ P. 58).

Bioterhninis kenkeirp noikinimos
Kerkdjq naikinirna-s ne ruodais, o
kitomis priernor6tnis, pavyzdZiui, geltonai nudaZytais, vandens pripildytais indais, geltolornis klijais i5teptomis lertelemis (uuo arnarq, balta-spamiq ir iieminiq uodetiq), viliojaldiornis rnedZiagornis ir masalais. Kartais kenk6ju,s galima paprasdiausiai nubraukti. nurilkti irba uuplauti valdeniu.

lglio viriln€, kamieno

Augolrl opsougos prienon6s
Chernikalai, kuriuos po kuopdtau-s patikinirno, retnicntis augalq apsaugos istatyrnu. leid2iam:r ttaudoti augalq ligoms gydyti ir kenkdjarns

Aukirus komienos

Augalui, kol jis iiauga rorirno aukidio, nuolat nupja[storni Soriniai ugliai (iakos) - taip stiprinarnas pagrindinis lglis (-+ pieiiniai

naikinti.

P.44).

Augohl opsougos iinybos
Oficialios'lstaigos, paga I augalq apsaugos istatyrn4 ikudos daugelyje Vokietiios miestu. Jos teikia iufor-

Arotos (ll)
trijq svarbiausiq maisto medZiagq,jo bula bernai vlsose
i5

Bonsos
MaZa-s,

Viela

nyldtukinis, gdliapuodyje

iiarrginta-s rnedis, japoml rnena-s arF

macij4 iodininkains megdjarns visais augalq apsaugos klausimais, dazrai rengia netnokamas kotsultacljas.

trAiose. Be azoto augalai uepasigarniutq baltyrnq, ueuZsiaugintq lapq bei atzalq.

Bi ti tokius medzius. Japoni3kai
Dor = puodas,.sai = rnedis.

Botoninis povodinimos
Tai mokslinis visame pasaulyje pripcZillta-s augalo pavadinirna-s, Botanini pavadio.irnq sudaro kelios dalys: l Geuties pavadilimas, pavyzcliiul, Fic us. 2. F.liies pavadiuinas, pavyzdiii elaslica. 3. Veislds
pavadinimas, paryzdiiui,' D ec orc'. Taigi visas augalo pavadinima-s yta Ficus clastica 'Dccora' .

Augolr; souno
Soditiukai papra-sdiausiai uZrnaula
ant gdliapuodZio polietilerro rnai3eli (-+ pieiinys P. 59) arba sandariai u2dengia stikline plokstele s€jinukq deZg. Tokia priernou6 sutnaZina garavim4, neleidZia atialti diwai, ora-s po stildu ar plEvele nuolat blua
drdgnas. Tai itin palalkiai veikia sodinukus ir pa-sdta-s seklas, au-

Boktedios
Tai vienal4sdiai seuiau-sieji gyviai. Jq esarna visur. Skaidydami organines rnedZiagas jie garnina kornpostq ir prisodrirra Zerng rnitrerali.rriq

Brinksroniir; durpir; puodelioi
Nuo vaudens isbrilkstaltys durpirl skituliai. Puikiai tinka s6jinukams ir augiliarns. Jaunus augalus vdliart galima su visu puodeliu persodinti ! didesni ind4 (-+ P. 61). Toks Ziedynas atitinka varp4 (-+ pie5irrys P. l5) sustorejusia aiitrti. Burbuol6rnis Zydi, paryzdZiui, ajerl al,

giuiai geriau iaknija-si, o s€klos
dygsta.

Augimo kugelioi
t Uglio virinniq, Satcrq galq ir prunpurq augirno ta-ikai.

Augimo nediiogos

+

rnedi,iagq. Kai Llrios jq rGys ititt svarbios augalq rnitybai, kitos sukelia sulkia-s ir daZniausiai neiSgydoaugalai d6l neaiSkitl mas liga-s prieZasdiq nususta arba ima pnti,

Burbuol6

Honnouai, SckrLijirnosi prepara-

tai.

Boltosis olieius
-+ Vasarinis alieju-s.

Augimo periodos
-+ Vegetacijos laikotarpis.

Bohospornioi
-+ Pinnoji pagalba LitiLLs b6dai,
P. 52, 55.

Augino reguliotodoi
MedZiagos, kurias Glaisto arba i5pur.ikia sodilirrkas, kad sustcbdyttl augirnq 'Lr paskatintq augti so[irrirrs uglius, Taip sufonnuojarni neiil isg, Sakoti, veSIus augalai. Vos tik augimo reguliatoriai liauuasi veikg, augalai v6l auga kaip buvg. Kai kurios 5iq medZiagq skatina arba paanJ<stina Zyd6jimq.

Bonblys
Sustordju-si stiebo dalis, prie kurios

laikosi lapai. Kai kuriq augalq (pavyzdZiui, gvazdikiniq) bambliai

itin sustordjg.

Biologinis kenk6iv noikinimos
Naudojarni uaudingi v alxdiiai, ivairus antpilai, augalq stipdnimo priemouds, pavyzdZiui, aromatiliai dezodorautai (-+ P. 50) arba augalq

nuovini.
69

Dozovimos

C
Chemile medZiaga, reikalilga ttn, kad diwoje geriau tirptq geleZies junginiai ir augalai galetq jucs lsisa-

do.si.s = daviuys. Teisinir tikslus augah; apsarrgos priernonitl, trEiq arba valrdets tatn tiL'ro kiekio skTrirnas.

Graikiikai
ga-s

Drenoios Doliiimos
Dauginirno buda-s, tinkantis augalams su daugeliu ugliq, pavyzdZiui, bromelijorns, elksinei, kalatejai, neretai pardalui. ArgliSkai, d r a in a g e = sausinirna-s, drdgm€s pertekliaus Salinima-s, Dregrnds pedeklius augalarns daZniausiai kenksminga-s, toddl ji bntina ialinti, ypad jei augalai pasodinti didesniuose g6liapuodZiuose arba kubiluose. Ant indo dugno priberiama Zvyro, smdlio, kerarnzito arba rupiq perlito gabaleliq. Kad dreuaZas esimaiiytq su Zeme, tarp drenazo ir substrato sluokniq
lklojarna-s kariinio arba palorlq sluoksr1is.

Chelolus

viuti. Sodiniukai m6g6jai uaudoja,

pavyzdZiui, geleZies chelatus. Rusvai ruudoni milteliai istirpinani laistomajame vardenyje ir juo laistoma gydant nuo chlorozes.

Douginimos
-+ Gereratyvinis dauginirna^s, Vegetatyvilis dauginirnas.

Chenrin6s ougohl opsougos

priernon6s
Kenl6jus naikinandios chemin6s medZiagos. Netir*amai arba neatsargiai naudojart pavojingos ir Zmogui, Jos buna daugiau arba rnaZiau uuodiugos, reta kuri visai nepavojinga, toddl paprastai paZymimos

Deguonis
Kvdpuodamas augala-s pa-siima deguon!, reikalhg4 suvi$kinti orgaliues rnedZiagas (-+ Disitniliacija).

Reta-s

Taip gaurmna energijos augirnui.
Ore

yn apie2l%

deguouies.

atitinkamais pavojiugumo simboliais (+ pie3iniai : Pavojaus sirnboliai). Tai iusekticidai (-+), fungicidai (-+), akaricidai (-+),

Dengionieii lopoi
Dengiarnieji lapai iSaugg aukidiau
nei

priemon€s nuo nematodq (+ Ligos ir kenk6jai, P. 54) bei SliuZq. Pagal naujEji augalq apsaugos istatym4, priimt4 1988 O7 01 Vokietijoje, augalq apsaugos priemooes, llet ir visai nekenksminga-s, leidZiarna pardavin6ti tik aprnokytieurs darbuotoJarns,

pakeidia Ziedlapius (puarsetija). Bet katais tai pakitg lapai, skirti

privilioti, todel btura rySkiq spalvrl ir
da.rns saugoti bei vabzdZiatns

tikieji.

Kartais jie skirti Zie-

Dr6gme kaupiasi,jei vartduo uegali ' Dutekdti ir tvenkia-si Zemeje. Kai valdeus perteklius iistumia i5 Zern6s deguoni, iaknys ima dusti ir puti. Todel butina pa^sinipiuti, kad valduo gerai nutekdtq (-+ DreuaZas).

Dr6gnds pedeklius kurls augala-s ji pakendia.

Dukterinioi svogun6lioi
Tarn tikri svoguldliai, iaaugantys
svogr-urq

puvenoms arba vandeniui rinkti, pavyzdZiui: rudi pladiaragio lapai.

lukitq

paZastyse, pavyz-

dZiui, meilenio (lli12 les).

eastrlt

veis-

Dirglumos
Daugelis augalq jarrtrus kuo ivairiausierns dirgikliarns: iviesai, Saldiui, !ilLunai, cherniudrns rnedZiagorns, lyt6jirnui ir, Zinoma, srtZeidirnarns. Akivaizdiiausiai reaguoja rnimoza (Mirtrcsa pudica). Jos plunksni5lo1 lapq koteliai turi sqnarius, kurie vien&s po kito, iki pat stiebo susilenkia vcs juos palietus. Daugelio augalq (pavyzdZiui, paprastojo ki3kiakopiisdio) lapai arba Ziedai Sviesoje pra-siskleidZia, o tamsoje susiskleidZia.

Durp6s
Kasatnos nu-sau^sinus pelkes, rnalarnos ir pahrojamos i rnaiSus. Naudojarnos sodo iemei gerilti ir g6liq Zernei ruosti. Pa-siaruoju lnefir vis dainiau vietoje drupiq naudojarna srnulkinta medZiq iievd.

Chloros (Cl)
Dujind medZiaga, lrnaiSorna I vandentiekio vaadeni dezinfekcijai. Augalams kentsminga. Chloras i5ganroja, jei vanduo pastatomas nakdiai nusistoveti. Kita vertus, ct ora-s vienas id rnikroelernentq,jo ym mineralinese trqsose.

Durpiq puodelioi
Gatninarni ii presuotrl durpiq. Puikiai tinka s6jinukans ir augiriarns. Jaunus augalus v€liau galima su visu puodeliu perkelti i didesui ittd4.

Chlorofilos zaI augatmlat

oarzal, oe Kunq nega-

moglobine atitinta magnis chlorofile.

li rykti fotosintezd (-+). Sardata panaii iZmogaus kaujo. Geleil he-

Dygimo tenrperoftiro
Diwos ir oro temperatura, kuriai
Kiekvienai rniiai ji gali bnti skirtinga. Vienq augalq sdklos geriau v€soje. dygsta Silumoje, kitrl
esant geriausiai sudygsta stsklos.

Dvimelis ougolos
Pinnaisiais rnetais iileidZia tik lapus, antraisiais Zydi, veda vai-

Chloroz6
P.52,54.
-> GeleUies arba magnio tr[kumas

sius, o paskui mirita, pavyzdZirri,
Emcurt afJine-

-

Disiniliotiio
Prieiingas asimiliacijai veiksrna-s

Cisternq
Bromelijq skrotelds darinys vandeniui ir maistingosioms medZiagorns rintrti (-+ Piltuvilis).

(-+), dar vadinarnas kvEpavirnu, Jam vykstant energija ne kaupiarna, kaip asimiliacijos metu, o atpalaiduojama,

70

Dvinomis
Jei vienos ruiies vyri3ki ir moteriiki Ziedai auga at.skirai ant skirtingq tos padios ru5ies augalq,jie vadina-

Irerinioi olieioi
Dainiausiai rnalolaus ir stipraus
kvapo lakicsios rnedZiagos, kaupiamos liaukq l4stel6se arba maZytese aliejq kaupyklose, pavyzdZiui, gardeuijq Ziedlapiuose, kvapiosios pelargouijos lapuose, irnbiero
Saknyse, cinamono Ziev6je,

Iiloklodiio
Graikiikai p&v//or =
lapa-s,

k/arlo-s = iaka. Augalo stieba-s), atliekanti lapo

pakit$i
fulkcijas

(plokidia, yliika) iaka (kartais ir
(vadinarniej i lapiniai arba epifitiEpiphylrriai atogrqiq kaku.sai

mi dvinardais. Toks yrc,p vyzdiiui, gluosnis, o i5 karnbaridq
g6liq -._ akalifa (.4calypha hispidn)

ir pahnes.

pipinl

/alrl ir kiti).

-

s€klose arba citrinq vaisiq Zievdje.

Botalikoje augalai su dvietn ii iono iiddstytomis skiltirnis (Dicotylerlozeae). Pagrindine ialois daZniausiai iSauga tiesi, lapai ivai-

Dviskiliioi

Iiloksero
Etilenos
Dujq buvio augalq honnona-s, kuri
i5skiria nokstantys vai^siai (pavyzdZiui, obuoliai, citnr-siniai). Bromelija-s skatina Zyddti, orchideja-s bei kiruoZes, prieiingai, mesti Ziedrr.s ir

Vabzdys kenkeja-s Phylloxera vos-

ratrir (-+ Pinnoji pagalba iStikus
b€dai, P. 52).

riq formq, juose
Eyslq'

-

visas raizgiuys

purnpruus.

Fosforos (P) Viena ii trijq pagrindilir1

augalq

rnaistingrjrl rnedZiagq. Fosfora-s

Itiolirriio
Praucuzi5kai c/iofu = iSblyakgs, sunykgs. Neuonnalus augalq augirna-s del Sviesos stokos ir Sihunos pertekliaus: stiebai ir lapkodiai iStista, lapuose rnaZa arba visai n€ra chlorofilo, audiniai rnenki, ddl to augalai btura gleZni, trapiis, greit liita arba isgula.

itir reikalinga-s formuojautis iaknims, Ziedalns ir vaisiarns, skatiua nokim4.

Fotoperiodiznos
Augahl priklausomyb6 nuo dienos ir uakties ilgurno santykio. G6lininkq naudojarna Ziedrl fonnavimuisi

valdyti, pavyzdZiui, cbrizaltetrrl ir

puarsetijq (+ Trutnpadieniai augalai, Ilgadieriai augalai).

Epidernis
Viso augalo kuno i5oriuis audiniq sluoksnis. Kai kuriq augalq epiderrnyje yra kalcio karbonato alba audiuius stiprinardiq silicio jurginiq.

Evoliueiio Lotyrilkai evohttio = iSsirutuliojimas. Pasaulio kitirnas, raida, l€ti ko-

Iolosinfezi
Orgauiniq jrurginiq susidaryma-s i5 neorgauiniq medZiagq d6l iviesos poveikio (graikiSkai photos = lviesa,.synlftesis = sujulgimas, sudaryma-s). Jos tnetu lapai per savo

Epifitoi
Taip vadinami augalai, krrie savo atogrqZq gimtineje apsigyve0a rnedZiq bei kmmq vainikuose arba Sakose (-+ pieiilys P. 4O). Daugelis jq (kai kurie papardiai, bromelijos, orchiddjos) i5leidZia orines Sakuis,

kabiriai kitirnai, rnokslas apie gamtos raidq. Augalai, kaip ir visos gyvos butybds, rutuliojosi ii paprustesniq i suddtingesrius ir tobulesll1us.

rnikroskopirf o dydZio Zioteles pairna ii oro anglies dvidegili ir Sviesos, chlorofilo bei vandeus pagalba pavertg j! angliavandeniais, iilaisvina deguoli. Be augalq ir jq gebeji-

jomis prisitvirtim ir pasiima mai-st4
bei dr6gmg, Lruriq negali pasiitnti ii Zem6s, Gyvenantys arrt kitq augalq

epifitai nera parazitai.

lpifitg koloniio
Di(btioai sukurtas irenginys kambariniams epifitams auginti. Tinka tikri medZiq kamienai arba Sakos, nendriq stiebai arba samanomis apriStos lazdos.

F
toseiociio
sujuostdjima-s. Anornali, Kitaip panaii - gaidZio skiauterg kaktusq i ir kitU sululentrl ugliq augimo forma. Uglys auga rangydarnasis, to-

rno rnudoti ivies4 kaip euergijos Saltini Zerndje negalirna butrl isi-

vaizduoti gyvyb6s (-+ Asimiliaci-

ju).

Fololropizmos
Graikiikai
p/zo1os =

iviesa,

,ropo.s = posirkis. Augalq judejima-s pagel iviesq. Ugliai papra.stai krypsta iviesos lilk, Saklys nereaguoja ! j4 arba lenkiasi jos.

Erkes
-+ Pirmoji pagalba iStikus b6dai,

d6l suformuoja parnekliil:us

Iungicidoi
Chernin6s priernones nuo grybiniq ligq (-+ Pinnoji pagalba Litikus bedai, P. 52,55).

dar rius.

P.52,54.

Ferlilus
LietuviSkai
vaisinga-s. Antonimas stellus (nevaisilgas), Ziedai su lyties organais (tai yra su

-

-

Fuzorioz6
Zerneje esandiq Ftsari&/z genties (lieliatrs) grybq sukeltos ligos ( -> Pinnoji pagalba iitikus bedai, P. s2).

piesteldmis ir kuokeliais) yra vaisiugi, Ziedai be 3ir1 organq - revaisingi, pavyzdZiui, padidid€jg kr.r-itiniai hortenzijos Ziedai.

7l

Gen6iimos
-+ P. 44.

Grridinimos
Atsargus augalo pratinirnas prie pakitusirl ternpemt[rros bei iviesos s4lygq. Dar vadinarna-s aklirnatizacija.

Genties pwodinimos
Pinnoji augalo botaninio pavadinimo dalis, visada ra-ioma didZiqja
raide. PavyzdZiui,,4 eschynant hus,

Gumbos

Goidiio skiquter6

Saintpaulia, Ficus.

+

Fasciacija.

0entis
Botanikoje - slsteminis vieDeta-s, jungiantis artirnas augalq ruiis.

+ Pieiinys P. 14. Srlstorejusi stiebo arba rnaZiau rn6singa uglio ar daknies dalis. B[na po Leme, pavyzdiiui, ciklamenq bei grunbinhl begouijq, arba vAi jos, paryzdZiui, ceropegijq. Gumbuose augalai kaupia maisto atsarga-s,

Gorinimos
-+ Transpiracija.

Gorinimo v6so
Vdsa, atsirandalti garinirno, pavyzdiiui, lapq tran^spiracijos ( +) rnetu, bet gali kilti ir nuo drdgnos Zernds arba moliniq geliapuodZiq.

G6liopuodis oroliions
Tai Zemesnis uZ !prast4, bet to paties skersmens (dar vadirama-s trijrl ketvirdiq) g€liapuodis. Tinka auga-

3::::,:ry:':',1'.:lis j/zrL,ur, (zdutuuLr.
v

icklirnis'

pa-

Gegniikos
Taip vadinam&s netolygiai rned€jantis augalas ilgais, netaisyklingai augardiais igliais.

Gniuiulas
Saknq apraizgyta Zeme (kitaip daktrtl arba g€liapuodZio gniuZula-s) arba tarn tika-s presuotq durpiq kie-

H
Hobiros
Botaninis tennina-s augalo pavidalui, jo iivaizdai nusakyti (lotyniikai habitus),

Geleiis (Ie)
Svarbus mikroelemeuta-s, be hrio augalai nepasiga:niltq chlorofi Io ir

kis (durpiq gniuZula-s).

Gronuliolos
Lotytilkai granuluar = gmdelis.
Kokia nors grudeta rnedZiaga (tr4ios, diwoZernis, chemin6s medZiagos).

baltymq. Kalkiugose dirvose arba laistant kietu vaxdeniu geleiis jungiasi su kalkdmis ir augalai nebegali jos isisavinti. Tuomet pa-sireiikia jos trukumas (-+ Jei sutriko augalo gyvybiu6 veikla, P. 52). Augala-s gali tiesiogile ZodZio prasrne mirti badu, ues jam tmksta chlorofilui gaminti reikalingos geleiies.

llousloriios
Lotyniikai iaa.sror
= siurbejas. Pa-

Gryboi
Zernesuiqjq augalq skyriau-s auga-

lai, kuriq k[n4, neturilti chlorofilo,
sudaro gijq pavidalo hifai, mice-

razitiniq augalq i5augos, kr.riotnis jie prisitvinina prie arrgalo maitintojo ir siurbia iSjo sultis.

lis(+). Laikorni "iiukiliq rijikais",
mat gali suvir5kiuti celiuliozg ir ligninq. Jie gyvena puv€siuose, parazituoja (sukelia Zrnoniq, gyvnnq ir augalq liga-s) arba simbiotiikai gyvena su kitais augalais, pavyzdZiui, orchidejomis. Kai kurie jq tiekia svarbias Zrnon€rns rnedZiaga-s (peuicilin4) arba sukelia tarn tikrus procesus (paryzdZiui, rugirn4). Jierns gyvuoti reikalinga tarn tikra dregme ir temperatua, itin svarbi pH norma (-+), deguonies ir angliavandenilio koncentracija.

Hibridos
Augala-s, aLsiradgs sukryZrniuus e-

6ehonosios lentelds
Klijais apteptos ry5kiai geltouos

vielodo paveldimurno (skirtingq
veislirl, ruiiq arba gendiq) augalus. Lotytoi{kai hibrida = mi5nula-s.

jaldios vabzdiius (-+

spalvos plastma-sinds lentelds, vilioP.

5l).

Geniir; rniirunoi
Augalai, iiauginti sukryZminus skidingas gentis, ypad daZni tarp orchid6jq. Vengiant griozdiikq pavadinimq, daugiau negu trijq g:ndiq mEnurams DatenKirmas vlsal naujas pavadinimas. Pa*azdy s: Potina ra, kilgs ii Brassavola, Laelia, C a ttleya i S ophronitis.

Hidroponiko
Augalq auginirnas be Zetnds. Jie sodinami ! specialq grunt4, leidZiarili jierns isiSaknyti, pavyzdZiui, kerarnzit4, ir istatorni i ind4 su maitinarnuoju tirpalu.

llifsi
tlrklis. Siirli3kos l+stelds, sudaralrdios grybq vegetatyvi|9 dal!,j11 vaisiakiiniu-s.

Grybin6s ligos
-+ Pirmoji pagalba i5tikus bedai,
P. 52,55.

Graikiikai ftypfte = audinys, vora-

Generotndnis dougininls
Lotyniikai generare
ma-s

= gimdyti, gaminti, hlrti. Lytinis augalo daugiui-

sEklomis. Sdklose yra augalo embdonas, uZsirnezggs susijulgus lytinems lestelems. Taigi palikuonys nebitinai atrodo taip pat kaip motininis augalas. PrieSLrgyb€: vegetacinis daugiaimas (+).

Grynos

sn6lis

Higromelros
Kitaip

kiq, maiiomas i dirvoZemi, kad jis butq pralaidesnis vandeniui ir geriau pa-siskirstytq trdq druskos. Sis srndlis - svarbi sud€tind iemds s6jinukarns dalis. Karn barindm-s 96lems netinka spalvota-s arba statybinis smClis.

Up6s arba kvarcinis smdlis be kal-

- dregnernatis. Prietaisa-s oro dregnumui rnatuoti.

72

Honnonoi
Augalq gaminamos veikliosios mediiagos. Net labai maZi jq kiekiai stimuliuoja arba stabdo augalq augim4 bei raid4. Dar vadina$i fitohormona$.

Jonizuolos lroios
Ilgalaikes dirbtiniil sakl grudeliq pavidalo trqsos. iS l€to iiskidaDiios rnaistilgqsias rnedZiagas. Be to, iie

l(olis (K)
vybiikai svarbus: jo deka augalai tampa atsparils sausrai, Sahoms ir tarn tikroms grybelinems ligotns, Kalio yra visose pilnosiose trdose.
Kalio tr4iornis galima laistyti vistls
perZyddjusius augalus, kurie iki Ziemos turi sulnedeti.

Viena i5 trijq pagrindiuiq maistiugqjq medZiagq. Teigiarnai veikia l+steliU vandeis balans4 ir yra gy-

dirbtiniai sakai suri5a valdenyje
esandius

kietiltoius - cl ora bei kalkes ir ypad piverdia auginant
augalus hidropouiliu budu, kai reikia suminkitilti labai kiet4 valldentiekio vandeui.

Humusos ralti
Orgarind diwoiemio dalis, susidadel augalq ir gyvurrg liekaml biocheminio kitimo, kitaip tariant

- puvenos. Lotyniikai humus = md, dirvoZemis.

ie-

Jud6iinros pogol iviesq
-+ Fototropizma-s,

Kolius
Zaizdas uZtraukialtis audirys, lmr! uZaugila suZeista-s augalas. Tik jarn susidarius augLriai gali iileisti 5aknis. LotyuiSkai cal./as = stora oda, nuospauda.

fuodoii koield
Sejinukq ir auginiq liga, kuri4 sukelia, ypadjei tankiai snsodinta, dirvoZemyje esaltys grybeliai iaknq kenkdjai. D6l to augalai nuvlrsta.

l(onienos
Daugiametis, dainai sumed6jgs

ir

labai stolas, Sakotas arba reiakotas, Ziern4 neapmir5tantls lglis.

Augalai, kuriems reikia ilgq iviesos ir trumprl tamsos periodq, kad sulcautq Ziedus. Jierns prie5ingi tmmpadieniai augalai (-+).

llgodienioi ougolri

Konieno ruginys
Kamieno gabal6lis (parryzdZiui, difenbachijos, dracenos arba jukos), kuri galirna naudoti clauginimui (-> P. se).

llgoldk6s hqSos
Tokios tr4Sos (daiuiausiai grud6tos), kuriq maistingosios rnedZiagos labai pamaZu tirpsta diwoje, ilg4 laik4 po truputi maitindamos augal4.

Krpiliorinis efeklos
Koktusrp trqios
Maiai azoto turintis trqiq miiinys, tinkaltis kaktusams ir kitiems sukuleutmns, tikjokiu bldu ne epifitams. Galima isigyti gdliq parduotuvese,

Fizikiuis rei5kirrys, kuomet vanduo siaurais vamzdeliais "keliauja aukityn". Naudojamas dirbti am
augalq drdkinimui per atostogas (-+ pieiiniai P. 43).

Indq kulelioi
Augalo indai, kuriais vatrduo

irja-

Koupimo orgonoi
Orgallai, kaupiantys valderr^s

me iitirpusios maistingosios medZiagos keliauja aukityn, o

Kokifoboi
Augalai, kurie nem6gsta kalkiq, esaudiq vandenyje arba diwoZernyje (azalijos, kamelijos, apelsimnedziai).

ir

perdirbtos maistingosios medZia-

gos-Zemyn,iapadi4.

gurnrnaisto medZiagq atsargas bai, svoguneliai, tariatnieji -svogin6liai ir iaknia-stiebiai.

lnsektieidoi
Augalq apsaugos priernou€s, kuriomis naikinarni vabzdZiai.

l(eikioi
Sitaip vadilarnos orchid6jq ataugos.

Kolcis ((o)
Baltas metalas. Augalams - viena pagrindiniq maisto medZiagq. Stip rila audinius, sudaro s4lygas asimiliacijai (-+), suriSa augale atsirandandias riigstis.

l(ekerinis pwinyt
-+ Pirmoji p<t{{ pagalba iStik1's b6dai,

l(ek6
Tokia Ziedyno forma (-+ pie-iinys P. ls).

lfimbomosios Soknys

foulrumos druskons
Kai huie augalai itin jautnrs didelei tr4iq dmskq koncentracijai. Apraiymuose jie paiymeti t2ln tilau
Zentlu, Jiems reikia daugiausia puses arba ketvirdio nurodyto tr4.5q arba organiniq trq,5q kiekio.

SliauZiantys ir laipiojadys augalai jomis tvirtinasi prie medZiq karnienq, sienq bei atramU,

n

lfiminoi
Pelkiq samanos (Sphagunt squarroson i Sphagnun cuspidannl, arksiiau naudotos kaip dirvoZemio
orchi dejotns suddtin€ dalis, dabar

l(v6pwimos
Augala-s, kaip ir mes, dien4 nakt!

lopV d6nerlig6

kv6puoja visornis savo dalirnis. Ii oro jis pasisaviua deguoui, o iiski-

PS'5<

-+ Pinnoji pagalba iitikrr.s bedai,

baigia i5rykti. Galirna pakeisti per-

litu

(+)

arba stiklo vata.

ria valden! ir alglies dvidegini. Taip iilaisvinarna energija, sukaupta fotosfurtez€s rnetu. Tod6l kvepavirnas, kaip a-sirniliacijos prieiyb€,
vadila.rnas dar disimiliacija (-+).

lopr1 rnelimos
DaZnai augalai meta (daugiausiai apatinius) lapus del ueteisilgos pdeZiuros atba iviesos stokos, nors kai L-urierns tai bldiuga-s ruiies poZymis. Nurnetg apatinius lapus jie

Kolembolos
Y abzdliai C o I I e n
b o I a. Gy v etna tarp satnang Zoliq, ant ;ernds, valdens augalq, Kai kurios ruiys kenk6jai (-+ Pinnoji pagalba iStikus bdclai, P. 52).

sufonnuoja karniel4, pavyzdZiui, I)rocend t argindto atba Yucca.

loteksos
Loty[iikai Lrter = sk7stis, sultys.
Tai potkstis, baltos ar kitokios spalvos kiek nuodingas skystis, kurl iiskiria kai kurie augalai juos
suieidus, paryzdZiui, karpaZoliuiai.

Konloklinioi nuodoi
Augalq apsaugos priemon6. Kenkdjai Zusta prie jos prisilietg.

l(onleineris
Didelis platus
inda-s augalams,

dai-

niausiai pla^stmasinis, viertisomis arba grotuotomis sielrelemis.

Loikymos

l(rouiovimos
SuZeisti kai kurie augalai (fika-s, puarsetija, karpaZold) "kaujuoja" i3 jg teka syvai.

Daugeli augalq patartina Iai$ti SeS6lyje, ypad vidudien! bei pavasari, kai jie po tarnsau-s rnetq laiko dar nepripratg prie intensyvios iviesos. Prideugti galirna uZuolaidornis, ZaliuzEmis, plonu popierituni arba iei€ll metandiai^s kaimyniniais augalais.

iei6lyie

lqvos skoldo
Akyta mlkadnds kiftnes uoliena. Srnulki jos skalda rnaiiotna i dirvoZerni kaktusarns, kad jis brrtq pralaidesnis valder ui, lartdojama augilti augalus hidropouiniu (+) budu. Jos galirna isigyti sodinir*r! parduotuvdse.

l(rumos
Augalas suneddjusiais ugliais ir budingu iatcrijimusi beveik uuo pat
Zemds.

lionos
Dirvoje isiiaknijg augalai su lyrro
pavidalo sumedejusiais karnienai-s, kurie stiebiasi ! Svies4 lipdami, ralgydarniesi arba kopdarni auldtyn ir leisdami iaknis, Pavyzdiiai: rnonstera, fi lodendra-s, skindapas.

Loipioiontys ougoloi
Augalai, hrrie rsq galuose i5augila
apresorija^s, arba kibias Sahris, pa-

lGerofitoi
Daugiarnediai, atsparns karidiui ir sausrai augalai, gebaotys maZai iSgari[ti valderls arba kaupti jo alsarga-s savo audiniuose (kaktusai, agavos, alavijai, pluoitag€lds).

vyzdiiui, geber6.

loistymo kroifos
Gdliapuodiio nereikia prikauti Zerniq ligi pat viriarr-s, tuornet laistaDt valduo neb€gs per viriq, neiiplaus Zerniq ir tolygiai susigers i dirv4 (-+ Pieiinys P. 59).

lielwiikos povodininos
LietuviSkas, kartais liaudiika-s augatai sulielo pavadinirna-s. DaZnai
tuviDLl-s mokslillis pavadinirnas,

-

l(uokitin6s ioknys
Srnulkiausios iouinds iatoys. Kaip i5 dirvoZernio vauden! bei rnaisto rnedZiagas. Tod€l kuokitines Sahrys dar vadinarnos

tikjos ir siurbia

[opos
Svarbi augalo dalis, skirta mitybai (+ Fotosirtezd), be to, aprupina augal4 deguonirni (-+ Kvepavima-s), bei reguliuoja vandem apykait4 (-) Transpiracija). Lap4 sudaro lapo pagrindas, lapo kota-s ir lapo lakita-s.

pavyzdZiui, klivija (C/ivia). Tadiau daugelis augalq dar Deturi lietuviSko pavadinimo.

siurbiamosiomis.

l(utikul6
Lotyriikai cuticula = odeld. Plona
kutitro pl6vel€, detrgianti augalg lapq bei stiebq epiderml, daZniausiai atrodo kaip sidabro atspalvio apnaia ant kai kuriq augalq lapq arba stiebq, pavyzdZiui, sululentq (Co4,ledon, Se&tm) arba kallusq (Ccr e ur p e r uv ian us).

Lapai gali buti plokiti, ploni kaip popierius, stori, mesilgi, b€t buna ir spyglio formoa arba vamzdiniai.

Lipnios amarq bei skydamariq iislryros, aptilkamos ne tik ant lapq, bet ir art palangiq, grildq bei baldq. Lipdiu-s privilioja ne tik skruzdeles, bet ir riidis, kurios labai
apteriia lapus. Tudtuojau nuplauti! Augalai, kurie gyveua alt uohl ir alonerq (graikq kalbt lithos = akrnuo, pftlton = augalas).

lipiius

lopci su niiomis
-+ Dengiarnieji, gaubiarnieji lapai.

Litofitoi

Kutil:ul6 apsaugo

augalus nuo Sviesos pertekliau-s iSdZiuvimo (transpiracijos).

ir

lopo gyslos
Tai tokie kanale[ai, L-uriais i lap4
atiteka vanduo ir maisto medZiagos.

74

jos negali jo asirniliuoti). - lllolininis ougolos Augalas. rezginys. Inattgaras. 43). garninaraa ii atogrqiq rnedZio Sliorea rnedieuos. lais. Nors jq reikia labai ledaug. Meronlis Sodir rno rnedZiaga orchid6jorns. Tai boras. Augalas. tn-rkurnas gali sukelti ligas. Priedingos joms yra orgaliles tr4ios (+). labiausiai atsikiigs orchidBjos Ziedo vainiklapis. po iiernos rniego. geleZis.Iki Siol uealiku. dinio uglio. reutgeno bei radioaltyviaisiais spinduliais arba clrernikama-s. ivairios dmskos. hifq (-r). padedaDtis apsisaugoti nuo pdeiq. i3 tiesq panaius i lup4 "nusileidirno takas" vabzdZiarns. rnolibdenas. ii kurio auga Soninds Sakos (pavyzdZiui. nuo kurio pjaunami auginiai. kaita). Molio gurvuolioi Itin gerai vande{ sugedalrti medZiaga. Moistingosios nediiogos tikos mineralhds medZiagos. brazda-s). kalis (K). kad vegetacija v6l prasideda. virusinds ligos arba jis isvedamas specialiai. Margalapiai augalai paprastai m6gsta Svies4. llliir0nos ivairiq augalq ruiiq. zryfte-s = (Mg) ir siera (S). kiek reikia.lme. gali sukelti ir virusai.52. bet daZniausiai nepakelia Graikiikai Monopodinis Graikiikai lroro-s = viena-s. MargalapiSkum4. sia isisavila mikroorganiTrnai ir pritaiko vadoti augalams. tiukamos ii karto vartoti augalams. Mediiogq opykoitr Asirniliacijos ir disimiliacijos (+) rnaisto tnevienovd ir visurna Mimikriio GraikiSkai ariarilos = rnigdZiojirna-s. 75 . kalcis (Ca). pavy z<Iiiu. yra sveika-s ir spardiai auga. Ve istinilkystEje v6lyvio nuodais kolchicinu sukeliamas dirb- tirai. cir*as ir kiti chemiuiai Morgolcpioi arba geltonornis d6rn6mis ar juostomis alt lapq (ose n6ra chlorofilo. kurie apdulkina Ziedus.tai Zenklas.staigus paveldima-s augalo genetines rned2iagos pakitirnas. ttlikroklinrolos Vieuarn ar grupei augalq tarntyd sukurta geriausiai jierns tirrkurti aplilka. simpodinis (-+). maisting4sias tnedZiagas pinniau- Meristemo Graiki5kai nrcristo-s = dalus. araukarij os). i5 kurios augalq iaknys gali uetrukdornai pa-siimti drEgrnes tiek. rnaguis Tam Miirinai dar vadilami hibridais (-+). ddl kurio atsiranda laujq savybig. augala-s atgi1o. Miltlig6 -+ Pinnoji pagalba Gtikr-s bddai. Pagriudhds rnaistingosios mediiagos yra az ota-s (N). tlliirios hqSos Jose yra lvairiq orgalinig bei mine- raliniq rnaistingqjq medZiagq. gauna maisting+sia-s me- dZiaga-s su tr4lomis. Prieiinga-s jarn Vienaa-iis augimo bldas. gerai iaknijasi Sio rnedZio droZldse. kuriomis ji trg- Mikroelemenloi ari&ro-s = maZa-s. kuriq M Mognis (Mg) Svarbi augalq malsto rnedZiaga. plouq giiq. Augalq gaminarnasis audilys (augirno kngelis. Minerolin6s trqios Neorgarinds trqios. vieutisa-s. MorgolopiSkumos Lapai tuomet buna Zatsvai baltai arba Talsvai eeltonai d6mdti. daugintis arba prisitaikyti prie aplirkos. Micelis Graikiikai = atauga. Ji galirna atpaZilti i3 statrneno pagrin- tiesioginiq saul6s spinduliq. Ji kuriarna Sildalt arba drekinant or4 bei dirvoZemi ir pana-iiai (-+ pieiiniai P.liuksomelros -+ Sviesomatis. kuri iiaipjau naudo jama langq r6mams garninti. Biologijoje augalo supana- Lotyuiikai LrDelfu 4t. P. arba moteriikosios lyties augala-s. <|ry iIigg. SviesiuosJplotuose n6ra chlorofilo. vadinarna-s dar rnetabe lizrnu (graikiikai ltetabole = perrnai a. Biologijoje . bttini augalui. Mutoeiio LotyniSkai aiatario = pa(si)keiti- Miltuotieii skydcmorioi -+ Pirmoji pagalba iitikus b€dai. o tai tmnka ilgiau. Menlglioi Nauji ngliai . Jq galirna isigyti sodo reikrneuq parduotuvdse. [upo Vidurinysis. s4. tai visq pinna sunkieji metalai. pomiit5 atmainq arba veisliq kryZminilno rezultata-s. Augdami tarnsoje jie vel sukaupia cblorofilo. MargalapiSkum4 sukelia mutacija (-->). Ivyksta atsitiktirni arba paveiku^s augal4 ulhavioletiliais. Taip vadinami augalai su baltomis elementai. Pavojus: jornis galima augalus pedrpiti. ant kurio iSauga ataugos. o tik bespalvEs arba gelsvos l4steles. varis. fosfora-s @). Mikoelemerrtai grybus + helos Augalas sl. perdirbirnas ir pa-iali[irna-s. Daugiausia yra ugliq ir ialcrq galuose. koddl orchid6jos taip iEjirnas su aplinkos daikais arba kitais augalais. kuris gerai leidZia metuglius. Grybieoa. kuriq reikia augalarns augti ir brgsti. butina chlorofi lui garniuti. pavyzdLili. pennaina. ii k-urio susidaro pa-stovieji audiniai. kad padidintq maithimuisi reikalingus asimiliacijos plotus. dZiagq lsisavinimas.

iSarrgg i3 stiebo palapq skotelds. 52. Pagalba: -+ P. isimesti chloroz€ (-+) arba Znti tam tikri audiniai. augalal. Platus karnbari[€s kalijos. jie prazysta Kaledoms. laikatt itin maiame dirvos kiekyje. rnotjlrilio augalo arba 5a[<nq kaklelio. Popedlopis Kitaip spatas (graikiikai spathc = me td). pavyzdZiui. pavyzdZiui: 14+7+14 aria'14 Jos geba tiesiai i5 oro siurbti vande- ni. prisodriutos trijq pagrindiniq rnaistingqjq medZiagq .N (az oto). be to. i5reikitas procentais. Kambarinems gdldms jos ne itin tiuka. araliniq. llekroz6 Graiki3kai nelzos = mirgs. {vairiornis priernoudrnis (-+ piein ai P. 75 .ienos iu dalis. Svarbu: oriniq Sakng niekada nenupjauti! papad$. P. Oronieriio Taip vadinarni botalikos sodu Siltnarniai. P. Centri- lloudingieii vohrrliioi VabzdZiai. Atkreipkite d€masi I isp€jardiuosius Zenklus prie kai kuriq augalq apra-(yrnq! niu Sildymu Sildorna-s ora-s visuomet per sausa-s. anturio ir kitq ajeriniq paZiedlapis. ragq nuodroZos. hiaciutu. inkstSouiniai grildo. paveikus juos aulim4 tai.43) j! salirna drekinti. Poprosrieii iiedoi Turi daug maZiau Ziedlapiq negu piliavidudai. deguoni ir maistingqsias rnedZiagas. lOO7o valdeus. nemis Salnimis (paryzdiiui.25"C. Patehrsios ant dirvos jos iSsiSakoja ir virsta tvirtomis atrami- igliai.lluodingi ougoloi Juose yra nuodingrl medZiagrl. ues ribotoje g6liapuodZio erdv6je mikroorganizmai gywoja labai menkai. Orines orchidejq Saknis dengia sidabrine odel€. 14% kalio). dar vadinami stolonais (-+). Jq nesulku pa-sigaminti patiems. Pavyzd2iui.eme esa[tys atograpZq augalq. lool-us. P.s alba tulpes jau vdlq rudeni prad6ju-s auginti Siltarne karnbaryje. Cali pa-sheikiti suletejusiu augirnas. Apvaliosios kinn6l6s Nenrtodes. kurie naikiua kerk6ius. Poonkslinlos iyd6iirno loikos Kai kurias gdles (pirmiausia svogiinirres) galima praiydinti norirnu laiku pasitelkus dLbtili iildyrn4 ir apSvietimq. 0rin6s Soknys Jas turi daugelis IIPK Tr45os. Orgarires tr$as pinniausia llykitukinioi orrgoloi Itin tnilcoorganizmai. Skaidiais i5reiSkiama kieh.garq prisotinta-s rukas.52. -+ Phmoji pagalba istiL:us bedai. kad augala-s gal6trl jas pasiirnti. P (fosforo). maZo ugio augalai gali bnti iivesti atralkos bfldu arba iiausinti i! normaliq.55. srutos arba guanas). turi isisavilrti dirvoje gyvenantys Pokenkimoi nuo druskg Atsiranda pedrgiu-s arba susikaupus trqiq druskonas "sernjane" substrate. //14 (tai reiskia: L4% azoto. Da-Zrrai buna nuodingi Oro dr6gnunos Vandens molekuliu kiekis ore. 0rgonin6s trqios Trq"ios ii augalinds ar gyvulinEs kilmEs medZiagq (mdila-s. bulviniq Seimos augalai. molsteros). O% visiskai sausa. kur! gali sukelti [vairios prieZartys: nereisiugas tr€Simas. K (kalio). bet galima ir isigyti parduotuvese.jos veikia i5 l€to.gyvo augalo audiniq arba organq iuvimas. kraujo ilaikrosis skefis Tokia Ziedyno fonna P. stepukiniq. Juose auginami atogrqZq. llemotodoi GraikiSkai zcna Gilmininkas nermros) = siulas. lludegimos nuo soul6s P. 45. Jq lsigyti galirna specialiose paiduotuv6se (-+ Adresai. 238). 55). dainiausiai bnna ryikiq spalvr5 nes skirtas vabzdZiams privilioti. stabdandiomis medZiacomis arba Poloipos Vird Zemes arba po . 52. per salsas ons. mil- (+ pieiinys ilerikroii rniltlisd + Pinnoji pagalba iitikus bddai. kuiuose vidutil€ tederatnrayra20 . Kadalgi tai trunka tam tik4 laik4. vandens stoka arba perteklius. Vietind Zutis . ligos arba kenkeJar.uuo kuriq Ztnon€s arba gyvrurai mirita arba suserga. is). Karnbariniams ausalatns priklau-somai nuo jq kihnEs rcikta 50 -7O% oro dr€gm6s. Juos i5augiua. vadinarnieji oranZerijr. todel tarp jq dainiausiai ailkiai matyti kuokeliai. uola-s6kle.TVo fosforo. per stiprus saules spinduliai. Daueelis parazitai (+ Pirmojipagalba istikus bddai. ajeriniq.

7 . neiSaugilartys gilyn siekialiios pagrindinds arba liemeniues Saknies. Jie neturi kuokeliq. Pikovinos 6l). 14. Perlitos Vulkaninds kilm6s. kitaip Jie sureuka lietau-s. netrunija ir suri5a maZai rnaistiugqjq rnedZiagq.. P. Plonood6 erk6 -+ Pinnoji pagalba iitikrs bedai.5 6J.daugiausia Zold arba puskrumis Ptrethru L Kai kuriq rr15iq lapuose ir Zieduose yra insekticidiniq medZiagq. - Pirelrumos Skaistenis (loty nilkai pyra thrut4 grai{rikai py rcthron) . itmkimq Pilnosios trqios Tr$os. Elgtis atsargiai. Piltw6lis - n . gim4 bei iaknijirnqsi skatinandiornis priemondrnis. kad gericu augtq durti. Dar daugiau abejoniq kelia in- skirti !vairietns augalarns atitilkarnai pagal jq poreikius. Pcvoious simbolioi Nruodo augalq apsaugos priernolirl nuodingrun4 ir pavoj ingum4: Persodinimos Taip vadilama-s augalo perkdlimas i didesni ind4 ir nauj4 dirvE (-> lE^lfn] lffillffit lnbai n P.liemen6lio ir purpie5inys P. kurie daZniausiai buna viltg vainiklapiais.tik ngquB l*-. Pon-riirri prie jo botaninio pavadinirno papildornai pridedarna ssp. detrs. Sdjinukq isskirstyrnas po vienq. azalijos. . pieiitrys P.52. pawzd2iui. Pralcuziikai piqler niai. l5).Pcrozitui -+ Jei atsirado kenkejq. Kitaip Poruoila iemd Parduotuvdse parduodami prarnodniu budu pagarrinti Zernds mi^4iliai. Poviriin6s ioknys Jas Perdiiivgs gniuiulos Jei iaknq gniuZului truksta drdgmds. bet nar.= sub sp e ci es la-l--ll fulus Maiai nuodinsa. bet hapi uoliena stambiomis Poromis. o prcz lgiai. Daugelis augalq netrukns po to Zrrsta. rasos valden[ bei maistingqsias medZiagas. Prie6ingi jiems yra paprastieji Ziedai (+). kieta. lekelksrnilgq biterns. (-)).s Moteri5kas Ziedo organa-s.neutrali. I gatirna isigyti sodo reikrnenq arbe zoologijos parduotuvese). sudaryta-s i5 kos (+ rnezgiDes. P. g_alinti sukaupti. 52. P. Per krauj4 gali pasiekti Dervq sistem4. auginant orchid6jas.. ar ipjovirnq vietose. uodin gas N uoding a s r: _-------'---- I po ten tia H Y dr o ge nii. Sios Salinys i<eroja negitiai ir ! Sonu-s. auginiuose arba apdorojrrs vienaskilti augal4 att-.55. Proiongus Lapq iisiddstyrna-s. Pinnoji pagalba: gdliaouodi su visu ausalu oarnerkti i iandlni 1-.pieiirrys i'.ugomis Zrnolems ir Zinduoliams. +2. pavyzdZiui. pH rtonnq nesuoku Lotynilkai sekticidai su piretroidais . 43).sintetiniu Siq augalilig medZiagq pakaitalu.rjausiq tyrirnq duomenimis ketrkia sveikatai. (+ Pie5i Pilnovidurioi iiedoi Ziedci su daugeliu vainiklapiq. r. dari iai. kuriose yra visq augalui reikalingq pagrindiniq maistingqjq medZiagq. naudoiarnas orcbidejorns bei kakusatns daugirt- Pinrirovimos Yokrikai pinzieran = nugnybti gaskabymas. o Pemzo Vulkaninds kihnds standi. kai lapai idaugg re vienas prieiais kit4. turi augalai. (-+ DirvoZemis ir tr4Sos' P' 38)' Taip vadinami bromelijq skoteliq cistemos (-+). Beveik visi kambariniai augalii geriausiai auga.. Sios medZiagos buvo laikornos nenuodi. jei pate*a i atvira-s Zaizda^s. nustltyti irdikatoriq lazdeldtnis Piestel6 (q PlunksniSkos lopos Ji sudaro keleta-s porornis i5 abiejq lapkodio pusiq iiaugusiq lapeliq. Nurodo va:rdeuilio jonq koncentracijq ir yra i3reiSkiama skaiiicis iki iki 7 7 ir daugiau 7.41). ti. Priddtin6s ioknys Jos iiauga ue iiaip sau. Jos Prlmarslus I orrvozemL Saknys lerrgviau kv€puoja. darrgiau nes reakciias. neretai ir mikroelementq Prieiinioi lopoi Ii vieno stiebo barnblio prie5prieSiais iiaugg lapai. Poruiis Augalai su Siek tiek uuo ruSies nukrypusiais poZytniais. Prisodrinimas Prietnotr6 padidirti oro dtegmunui augalo aplinkoje (-. DaZnai naudojama drenaiui. Kaip ir keranzitai (-+) puikiai praleidZia or4 bei vandeui. fles per skaldi ir sveik4 od4 beveik neveike. kai pH yra 5. Zenklais T+ arba T pazymetq priemonirl nepatatina naudoti kambariniq g6liq prieZinrai. prarnonir u budu apdorota uoliena. ypad susiZeidtr^s arba sergalt odos ligomis bei alergija! Purk6ti tik uisimovus piritines ir kai n6ra vejo. jis atioka nuo gdliapuodZio I<Ia-(to. srneigti.-f-0 pll normo I l*'_LllIl J-l--ll7vl l-"--ll--. ldRrbllARth | 62 ll-r. gannireiskia nlgiiia-s.

jos akimoju alsidaro ir kalcio oksalata^s iitrykita laukar. Philodendron i Syngoniutn riEims). teikiajiems reikalinga dr€gmg (--> pieiinys P. $ononomis opriito lqzdo Tai ii tiesq samanq Luokitais aprista lazda arba kota-s.juose puikiai isitvinina augalq Salcrys. Jie pluoiteliais guli vieni ialia kitq. Yra dar vadilarnieji miegaltys purnpurai (miegardios aLTs). jie pasidaro kieti ir poringi. ivairios Geszeriaceae riiSys ir kalijos. kad stipresuie- Puskr0nioi Augalai. kai to paties Ziedo iiedadulkes apdulkina purk4. kad geriau prilipq Ziedadulk€s (-+ pie5inys.l). lus. Net meukiausiai ja-s spustel€jus. Apdtlkinirnas.Ls alga- Puodoi polnr6ms Tai aukitesli ir siauresni indai nei papra^stai. Be kita ko. kuriq apatin6s dalys sukietdja ir sumeddja. kad kalbama apie geleZies rudZitl spalvos Rolid6s GraikiSkai rlla. paZastinius . Pelargoniun tulys. lapai. (-)) - vls. R63ies niSrunoi RGies misrtmai arba hibridai . naudojama-s auginti gdles hidropo- - kerauzita-s. Tuo rnetu juos reikia sai- khgiau lieti. savybes arba kilng. Patekgs i bumos gleiviup gali j4 ii€sti arba suerzinti. Stenkites esuZeisti 3at<nq ir augalo! Sarnaml sluoksni paialinkite. I5 meristemi- Tai augalo botaninio pavadiuirno dalis. .tai augalai. Daugelis karnbariniq augalq ilsisi rudeui ir Ziern4. Apvaisinta iiedirio augalo dalis. Jei u6ra pirkli puodtl palm6rns. Nuo seno resistenti. krrornet augala-s lebeauga.. Zoliikos (pavyzdZiri. RafidZiU turi daugelis ajeriliq. o Zemyn iaknis. 15).Punpuroi Augalq orgalai. Gaminarnas ii rinkirrio rnolio ir degamas 12OO'C tempenturoje.ianti ugius.spccics) priklauso augalai.pasiprieiinima-s. Pentqs lanceoIata). cleZniausi iiraunami.lapai. 44). nebeleidZia nei lapq. niikai zi?iart. DaZnai tud maisto atsargq ir apsarrgini apvalkal4. Ji aptraukta gleivtstu arba lipniu sluoksdu. ii Ziedpurnpuriq bei lapq pumpurq iiauga Zied. paprastai nusakauti iivaizd4. irtbry <lingas (angli5kai in bre cdin g).ivaisa. Ja-s turi. puikiai praleidiia or4. nepakendia dregm6s prie stiebo.t . nei ug- Somonolinos DaZniausiai samanoti irna pemelyg sutarrkejusi arba per drdgna Zen6. Rezistenriio Kitaip Pustos molis Kitaip niniu budu. dinkite viriutini Zernes sluoksni. ii nai mdas.t nio audinio (-+) iSauga prid€tiniai v$rmo purnpurq purnpurai. Virsururuus purnpurus Krauna vir3iines. ircuchtas (vokiikai Inzuc ht). nes paln6s veikiarr leidZia iaknis aukityn ir Zemyu. chlorofitai ir drace os. Paveldirnos tik to paties auKitaip galo savybes. Romyb6s periodos I-aikotarpis. PavyzdZiui: C livia nini. beveik netrglti ir lai- Iqti veses dje vietoje.lZit. netruda. nedula. Col unmea.alres (kiLnininka-s rhaphidos) = adata. ii (. nepasidaro rugitrls ir nepLrna kaip Zem€. del retsykiais sakute atsargiai suju- Relinimos S6jinukai daiuiausiai sudygsta taip kad juos reikia retinti.ri bei. Jq itin gausu augaudiose l4stel6se. raudo- aririata reiikia. to. Molio rutuliuktuose esautis vanduo iSgamoja. Selekeiio Lotyr ikai salecrio S6klo = atraolo (-+). Poietnire gulsdia uglio dalis. Be to. Adatq pavidalo kalcio oksalato kristalai augalq lqsteldse.uriq auga Ruiis 11g- liai. Salnarros trukdo orui patekti i dirva arba gali paken-Lti augalarns. kad suformuoja ptunpurus ir Zvynelius. sugeria uemaZai vanden-s. klriq esminiai poZymiai sutampa. galiuti dygti ir iiaugti nauju augalu. {gytas arba jau esartis atsparuma-s ligoms ir kenk€jarns (augalq) arba chernin6ms tnedZiagorns (vabz. naudojamas kaip atrarna augalarns su orinemis iakrrimis (pavyzdZi ui. pinniausia difenbachijos. liq. pavyzdZiui. o viriutiuds lieka talkiai. Gaugg sul<ryininus tos paiios riiiies skirtingq veisliq auga- Gtaikilkai rhizotna = iaknis. P. sierns liktq daugiau erdves.Itin daini msies rniSrunai tarp orchid€jq. rudZiq spalvos). galite naudoti tokius pat aukitus ir siaurus ko teinerius roZdms. alsparumas.ata - Riiies pavadinimas klivij4 (oty= tamsrudis. kurie Purko Viriutinioji piesteles dalis ir tikasis apvaisinimo organa-s.laprl paia-stys. 78 . virSun leid. kai rnaZiau iviesos. Ziedai arba ataugos. Vienai n13iai (. Lurie metq rnetus gali iibiiti purnpuro btvyje ir tik susidarius tam tikorns sqlygoms issprogsta.legu [ 6onus. Lotyniikai Sqvidulko Rizomo Rizomos dar vadinarnos Saknia-stiebiais fu nuo Saknq skiriasi tuo.

sr. kurie sautykiuai greitai uZauga. Auga grup6mis (-+ Soras) apatindje papardio lapo pus6je. P. IS jtl iisviedZiami. Naudojarna-s luo skydamariq recepta-s P. Kai kuriq ruiiq. amorio katcio sulfatai . Slolonor nrd palaipa (-+). salpaulijos. kuo- Sterilizuoti Cherninis elemeuta-s. = pagrinda-s. 44).1. bet ir Siaip kokia medZiaga (perlitas. prie!irtgas rnonopodiniam (-->). Neblogai tinka vadinamasis titnagZemis. Sporos nio. Sinpodinis GraikiSkai prieddelis sizr.slrdcic. 52). vitaminui B1 ir aitriems aliejarns (desuakai. Spyglioi ISsirutuliojo G lapq (kaktusai) prielapiq (robinijos). Sose ir trumpa. Siera pateikiarna jiems h4- rnet visi lapai. Prikleusotnri rrrro nlSies Slerilus Lotyniikai fertilus = -tlc rilir. Parduotuvese parduodarna Zeme gAlerns bana ste- rili. Tod6l asinkliq nuovirai (-+ receptas P. Gdliq Zem6 sterilizuojarna chetnikalais arba kaithant specialiose kosneldse. = iolinis ngti-s. i5 gernalo pumpuro . P.sirr.spacies = ruiis).! kitaip nuo tada augala-s irna pals maitintis. I5 gemalo Salcries rystosi iaknys. Zt-rsta. Tai gali blti ue tik diwoZernis. kai tik subrgsta. 15). J4 pravartu sterilizuoti. rnaguio. molio gurvuoliai). jq esartis gemalo pumpuras.. Skotelemis auga bromelijos. 52. Kubiluose auginarni augalai dailiausiai kilg ii VidurZemio jtuos sridiq ir tik tuomet gerai auga. Gemal4 sudnro Sakneld.r.52. kieuai./o (kilmininka-s sto/o. Sistemin6 ougclg qpsougoc prienon6 Chemikalai. Spiriro ir nuilo tirpolos Lotyniikai. paragavg tokio augalo. Nevaisingas arba be bakterijq. Kenkdjai. Augala-s labiau iakojasi ir tankiarr suauga. nlikai . Jie gali siurbti ssp. brura i3siddstg lvai- (+). Kai lanriuos galirna augilti ir karnbaryje (-+ P. 139). specialus jie rcus dydZio grupeldmis apatildje lapq dalyje. Tod6l vandeoiu ir rnaistingosiornis rned2iagornis Sie :rugalai aprupilarni juos apipurSkiartt ir pa- porrliis (+). Ugtis liaujasi auggs. 138. Kitaip - (-) Subslrqtos ir Lotyniskai sr/rsl. Padaryti sterilq. Silicio rugities jungirtiai sutvirtina augalq l4steliq sieneles ir padarojuos atsparius grybeliq L bclcerijq cntpuoliams. k4 ir lietuviSkai s4-. garstydios). Skobymos Mirk5tq ugio galiuhg uuglyb S6klos gemolos Naujas augala-s. - Stiebo puvinys DaZniau-siai susidaro ddl grybinds infekcijos (-+ Pinnoji pagalba i3tiL:us bedai. sudarytas i5 gernalo lapeliq ir stiebo augimo kngelio. kurie i augal4 prasiskverbia per Saknis arba lapus ir pasiskirsto visoje jo indq kuleliq sistemoje. kurioje ialotijasi augala-s. prisodrintas silicio. 55). Jierns reikia atitinkamai dideliq indq (kubilq) ir nernaiai erdvds. turindiq laskiltg (-+ Vienaskildiai) ir tokiq. Susidaro papardiuose.ar. s4. s6kla-skiltes ir tarp (+ pieiinys P. Aukidiausiai esandiq lapq paZastiniai pumpurai tgsia uglio augimq. ftrrdina|t.pdd4. o pii. Brgsta sporangese. Prieiingasjam galqjo daugiausia turi a-siukliai bei viksvos. Skrotel6 Itilr tankus lapq issid6styrna-s. kuriose brgsta sporos. Vienalqsiiai belyiiai rlaigq grudeliai be gemalo ir maitinalnojo audi- v) . Vos iSrydg Sviesq jie ima gaminti chlorofilq Siurbiontieii ivynelioi Juos turi tilandsija.jei va-saroja lauke rarnioje ir sauletoje vietoje.S6kloskiltes Pirmieji cugalo lapai. viena ii pagrindiniq maistiugqjg medZiagq. regis. Botauinis n-riies pavadinitna-s (loty- Speries dirvoiemis. Stomb0s komborinioi ougoloi irna^s Dviskildiai). kad uglio a-iis be galo kaip kalio. sunaikilti rnikobus arba jq sporas kurioje non medZiagoje. Augaluijos reikia galninti baltymams. Sierq (S) -: Pinnoji pagalba iitikrs b€dai' P. Sporong6s Sporq kapsulds. i5 kurio sudaryta 8070 musq Zemds plutcs. Silicis (Si) Cheminis elemeltas. Papardiq sporaugiq telkinys. kahrarutds. atsiradgs i5 apvaisintos kiau-iialqst6s. Augalai.[glys $keris Tokia Ziedyno forma (-+ pieiinys. kurie iileidZia dvi s6klaskiltes (-+ dregrng. tik vieD4 sekYra augalq.reiikia t4 pat!. nes dirvo-je buna apstu ivairiq ligq sukdl€jq.s (kilpagrind4 rnininkas podos) . Saitrurnpa. sunyksta viriinilis pumpuras arba iB io susidaro Ziedas. eieverijos. nesullolflrsrc-s sporaltrges oengla gleives. IS au- Soros Graikiikai soros = kmva. 52) bei arbatos yra puiki priemoud augalarns stiprinti. auga i3 vieno nglio aiies tasko. Tok ispiidis su-sidero toddl. Daugelis jq mdgsta Ziemoti Skydomorioi iviesioje. Daugiaasis augimas. vdsioje patalpoje (5 -lO'C).

Antjo iiauga mdsingi jis itir kal- P.su ierdimi) arba tribriauris ir uZpildyta-s ierdimi. Soknies koklelis Tarpine vieta tarp iaknies ir arrgalo nglio aiies. leidZiautis Souinius leng- Suodlis6 p5?55 -+ Pinnoji pagalba iitikus b€dai. tik negmiiai atrodo. niq demiq atsiralda pertrgius. giliq iakuijirnq-si. Jas geriau sdti ne per tankiai irjokiu bn- tikais gimilingais poZymiais. Prietaisas Kitaip iviesai matuoti. Jis kaupiasi l4steliq sienelese ir yra nepralaidus orui bei vandeniui.rrie skatina au- DidZiqlq varpiniq augalq. Daugelis atogr4Zq augalq dygsta tik tokioje diwoje. laikorna-s Sanniuiu. kiettr vandeniu ir uetilka beveik visiems kambariniams augalams. skirtos kaupti alsa{golns.jopH nonn:r gieu kaip 7. 52. Pavyzdys: meilenis. lengvai nulsintantis. paqzdZiui. Calima isigyti so- do arba foto reikrneuq parduotuvese (+ pieiinys P. lapus (agava. Lemes orchid6jq. Sokng nemotodoi Svyronlis ougolos Augalai su svyraldiais arba SliauZiardiais ngtals. P. l4). Paryzdiiui: uolaskele ir iliauZiautysis fikas. jungiatrtis artitnas geutis Sviesoie dygstoniios s6klos Jorns sudygti reikalilga Sviesa. 69). Pavyzdiiui.SukomiGiimos Suberilo (karndtiGs nedZiagos) susidarymrs. 80 .augalq sistemiuis vienetas. kada ir kiek sukaura Ziedq. l4). pavyzdLfui. Itin daZnai sukarnit6jirnai Ziernos laiku alsiralda kai kurierns karpaioliliams augalarns. iliouiionris ougolos Augala-s. taigi nuo jos priklawo. Sokniiimosi pleporotoi Honnodniai preparatai Qnilteliai. 55. P. kai iluore16 Sakotas Ziedyuas (-+ pieiilys Svog0nos Su-storejgs poZetniuis stiebas. Stiuioi -+ Pirmoji pagatba iitikrr-s b€dai. oriu6s. Bene didZiausia augalq ieima . kurio lglio a-iis itin sutrumpdjusi (-+ pieSinys. Kai Llriq rniiq labai jautnrs ! fi- karns. Sannioiu dirvoZernis pasidalo laistad ji kalkingu.52. su tam du neapibedi Zem6mis. 43). pavyzdZiui. DiwoZemis Kitaip (-+) diukilgc-s . kurie gimtileje pratg prie iilumos ir vdsoje ima sirguliuoti. iviero Zrynai arba lukitai. P. Daugiamediai sausringq vietoviq augalai. Sviesomotis liuksornetra-s. skystis arba pasta). Klivijorns karniti- V ieimos povodinimcs Nurodo augalo priklausytn4 taln tikrai Seirnai. iorninis . klumpelE yra geguZraibiniq (Or chidaceae) ieirnos. kaip augala-s atrodo ir auga. Nepainioti su orchid€jq tariamaisiais svogundliais (gumbais).orchidejos. Soknq gniuiulos -+ G iuzulas. l5). kr. + Pinnoji pagalba iitikus bedai.1 iki 8. Jie itil patraukliai atrodo kabandiuose gEliapuodZiuose. salpaulija . Jis buua apvalus ir tuornet daZuiausiai augalui nekenkia. S Sokniogumbioi Gumbais iSaugusios iaknys. tad jierns daiginti reikalirgi tdrn tikri Sildomi dubeuys s6jai. prieiilga-s rugitiliam arba rug5diam. Svogiinas skirta-s maisto atsargorns kaup- ti.bazinis. pelargonijorns ir peperornijorns (-+ Pirmoji pagalba iitihs bdclai. Silro dirvo 20"C ir iiltesr6. kaupti atsarga-s (-+ pieiinys P. alavija-s) arba Saknis (kai kurios pelargonijos). P. stiebai tvirdiarlsi. Sukarnitejg pavirSiai nebegali a-similiuoti (-+).i lapo pagrindo arba apatiniq lapq. orchid€jorns. kurie yra sustordjg ngliq tarpubarnbliai.snccalentus = sultinga-s. mdsingrts. Gerai tirka dirvai padengti. siurbti valdeni ir maistingq-sia-s medZiagas bei jas perduoti toliau. kada sudygstajo seklos arba ima kisti lapai. Soknys Daugeliui augalq iakuys reikalingos isitvirtinti dirvoje. DirvoZernis laikoma-s silpnai iarminiu. biidingas varpiniarns ir viksviuiarns augalarns. Sumeddiinos Lignino (celiulioz6s) kaupirnas lqsteliq sieuel6se.gesneriniq (Gesneriaceae). vai isi5aknijandius uglius (-+ P. Seimo Botaaikoje . Reikalinga augalarns. storiausi. Bet yra dar. tuidiaviduris (L-ukurirzrl ir cukaivendriq . ilgiausi ir surned6jg.52. Jos sudaro beveik lO % visq Ziediniq augalq. bet iioudos Zolinis stiebas. sudaryti i. turiDtys storus. Ji butina fotosintezei. kallusarns. Pasitaiko ir begonijoms. bambuko. Svogun6lis Tai Zvynelio ar lapo paiastyje snsidargs pumpuras sultingais lapeliais. sultiugus stiebus (kakusai). Kai kuriens augalarns karndtiena gali tiesiog suveidti ddl per dr6gno oro ar dirvos arba ddl Sviesos stokos. dar vadinarnus SliauZiojaadiaisiais.54). Tokiu budu uglis sutvirteja. jei jo pH rodiklis nuo 7. atrarnin€s ar kirnbarnosios Salcrys. Sukulentoi Lotyniikai.fikas (Moraccae) lilkmediniq Seirnos.

s4). Kasmet uZauBa naujas stangnn. D6l iviesos trularmo Zaliuosius augalus TKS Saltrumpa.Sviesos trukumos Kenkia visiems augalarns. i5 kuriq auga laPas' frukumo ligos Jomis sruerga neteisingai arba nepakankamai trgSiami augalai (-+ Pinnoji pagalba i5til. Voisioi Susidaro sdkningai apvaisimrs Ziedus.i3 lapq. Tanrsoie dygstonfios s6klos Dygsta tik visi5koje tamsoje. kudas augalams pateikia Zrnogus. gaubianti Tru16lopioi Apsauginis. tl . M[sq platumose kambarin6s giles itin stokoja iviesos spalio-vasario md- persodillti. kuriern-s reikia Situmos ir labai dr6gno oro. bei TKS 2. P. kuriems tam tikru laikotarpiu reikia trurnpq dienq. Jie dar vadinami "mes€dZiais". Y abzclZiai Thysa noptera. Augalai ialina vandens garu-s daugiausia per poras (-+). 15. Tai tam tikra-s gumbas. Tra$piracij os metu aplink augalo lapus susidaro garinirno v€sa (+). Vieni Osai i5auga ii lglir1. Senasis susihaukia. 45. Prekiaujarna TKS I. margalapiai paialiuoja. tai yra trurnpq Sviesos ir ilgq tarnsos periodg. kad sukautg Ziedus. Uobzdiio6diici VabzdZius ddantys augalai. sudarytas ii taurelapiq. J4 galima akli- nai uZdaryti. platina - Toriomieii rvog0n6lici Sustorejg orchiddjq lgliai. iildym4. s2. ima kristi lapai. 173) arba tukl6. nuprausus juos vonioje po duiu arba i5valius langus. numeta laprls.54)- frumpodienioi ougoloi Augalai. skidi vandeniui bei rnalstingosiorns medZiagoms kaupti ir padedaltys orchid€joms iitverti sausrcs periodus. jaunesniji dar apriipina maistu. ca[ bnti mineralinds. s6klas. fosfora-s @) ir kalis (K). forpubomblioi jusiq stiebo daliq. tokie kaip saula-iar6.52. Jei i5garintas vanduo nepakeidiamas kitu.spiro iiai kaip iiltnarnis. Ji apsaugo augal4 nuo perkaitimo. \-/ 0sss Augalq kopirno viriun organ. fronspiroriic Uidorcs g6lig longos Itin plati tarpulange. puausetija. nesla$. darrgiau patrgita ir labiau tilkandia suaugu-siems augalarns iitilka etioliacija (+). organiles bei miirios trqios. vanzdZio arba piltuvdlio formos darinys.iarti durpiq Zern9. Ugliq usus ilaugina. kad augalai. les tuomet sutriuka fotosintezE (+). Trqios Maitinarnosios augalq medZiagos.. vddinimq ir kitas priemones. dar vadinarnas garinimu. tengta paxa- Dvresos uyme Zym6 ant g6tiapuodZio sienos reikalinga tam. lapq usus turi Zimiai ir vikiai. kad nepras iskverbtU Sviesa. Priedingi jietns ilgadieniai arrgalai svog[ndlis ir iSlei dZia vien4 arba daugiau lapq.rn. Lotyniikai prieiddlis /rans reiskia perkdlitn4 i kit4 viet?. Tripsoi GraikiSikai tlrrips. DaZtriausiai vaisiq sudaro labai iSaugusi rnezgind. k'v6puoju. Esant aukStesnei tomperatlrai augalai vandens iigarira daugiau. maZai patrgsta sodinimo ir daugilirno diwa.P. rei5f. Vandens garq ialiuimas i5 augalo. Ketk\a augalarns. Ypad tinka atogr4Zq augalams.:us b€dai. mtulio. Stiebo sritys tary bamblirb sustorC- Tourel6 Varpo. ngliai iitista arba visai nustoja augti. lrengti joje oro drEkintur. :. bet (-)). Pav y z<lliai: ctrizaloterna. kiti . paprastai Zalias vainiklapiq. pasiflora ir vynuoges. pavyzdZiui. Uoiniklopioi -+ Pieiinys P. augalas vysta. kuokeliq bei vaislapiq gaubtas. musekautas (-) P. Sdjinukai iki sudygstart turi blti uZdengti. vel lygiai taip pat bntq pastatyti kaip stovejo (-+ pi€sinys P. Svarbiausios maitina$osios medZiagos: azota-s(l{).Ls. lyBus tariama-sis ligas (-+ Pinnoji pagalba iitikus be<lat.

labai kiet. Viioklioi Taip vadinarni augalai. Vonduo Zmoniq. pavyzdZiui. Vondens kielurnos Kalkiq kiekio vardenyje matavimo vieueta-s. 56). augalq alsparuma-s ligoms ir klimato poveikiui. sausarne ir liltame ole itin greitai plinta ligos ir kenk€jai. Be vatderrs augalai vysta. 42). kruie lipa i viriq per svetimu-s uglius. kwiems butina vesiai Ziemoti. kai kuriq. kul auga karnbarinds gd- lds. Slogiame. o baigia-si kai dienos sutrurnp6ja. Veisimos kryZminalt ir atrankos budu iSauginti naujq veisliq. taijis vie- ii aliurninio arba drdgmei atsparau-s rnedZio. Siuolaikhds vitdnos tobulesn6s: jose lrengtas iildyrnas. maistingqjq rnedZiagq gabenirno ir tirpdyrno priemon6. tod6l nem6gsta mlsq kalkingo vandens. vadinarni vdsiqjrl Ziemos sodq augalais. nima-s. todel vieni tos nriies augalai vadinami vyriikais. Jierns vandeni butina minkitilti (+ pie5iniai P. Taip i5augintas naujas augala-s iioriSkai ir genetiikai toks pat kaip nanamis. ngliq ir lapq usais. kuriems reikia itin dr6gno oro. kalarkes) ataugos. Vir rinos bldavo m6giarnos jau pradjusiame amZiuje. ypad Zie- Visimo pumpuroi Kitaip dar vadinalni gemaliuiais. Vonel6s Pirmosios pagalbos priemon6 visai i5dZiuvns ialcrq gniuiulrri (-+ pieiinys P. 15) Vosorinis olieius Taip vadinarnas specialus rniueralinis aliejaus produktas ftaltasls aliejus). d. Vienononioi oro drdkintuvai. Visiolioi Augalai. klrie kalendoriniais sejos metais Zydi. viriunds (-+ piaiinys P. Augalai. Vegetacijos laikotarpio pradZi4 Vienoskiliioi Augalai. veda vaisius ir tuomet Voiko sluoksnis Labai plona danga arba apnaias. Veislis pcvrdinirnas ra-iomas viengubose kabut6se. apivietimas ir v€di- Vegetocinis dougininos Nelytinis dauginimo b[das augalo dalimis. mftita. To- Vorqlinklin6 erk6 Pirmoji p<)<t pagalba iStikls b6dai. lapq iioteles uZsiveda. Vieuaskildiq augalq grup6 vadinarna Mo no c o ty le d oneae. PieSiniai P. naujos-Ziedq spalvos. Nuob iki 8'dH vanduo rnilkita-s. Vondens ninkitinimos Veisl6 Iivestas augalo ruiies varialtlas. kai padaugdja Sviesos. Ge- rn4. Vorpo Ziedyno forma (-+ piedinys P. Taip atsiralda jau susiformavusios kai Lruiq rGirl (pavyzdZiui. Naudojarna-s nuo skydamariq. kad geles dar greidiau praiudo skersv6jls ir tiesioginis ialtas olas ! V6duokl6 Liaudilkas pahniq arba papardio Iapq pavadinimas. daugiau kaip l3' dH . lgiais ir lapais. Vdsus iiemos sodos Ziem4 ue Siltesnis kaip 2 -12'C iiltnarnis. rnedZiq karnienus. gyvunq ir augalq gyrybei bttinas elemonta-s. Galirna vadinti ir kambarinius SiltnanirLs. Vegetoeiios loikotorpis Musq kaStuose d6l rnetq laikq kaitos augalq vegetacijos laikotarpis prasidedc v€lyvq iiemq arba arrlstyv4 pavasar!. lo dH = tO me kalcio oksido litre vandens.as. C atr ryonul a Lsophylla ' Mayi' . Jei Dorite Zinoli vandens kielumq savo bute. Daugelis kambariuiq augalq kilg ii kitq augalijos zonq. ir moteriSkns Ziedus. Viru-sin6 liga (+ Pinnoji pagalba iitikus b6dai. svarbus fotosidezds (+) veiksrys. -+ 82 . 55). Viliunes ouginys Auginys.rrs tur6tq bnti minkitinamas (+ pieiiniai P. palyzdZiui. 58). pasiteiraukite siurblin6je arba namq rodo nauji rlgliai. ir motininis (-+ P. Kietesds negu l0'dH vanduo kambariniams ausala. L:uriq seklos turi tik vieu4 seklaskiltg. nupjauramas nuo iiglio V6dininas Patalpa-s. Jie savo lapij4 atuaujira re ii karto. Dvinarniq (+) augalq vyriSl:us ir rnoteriSkru Ziedus sukrarma skirtingi augalai. kimbarnosiornis iaknirnis. Gerina augalo sveikat4.rr vadilc:nas alrncirra.vidutinio kieturno. yra palmes. dygliais arba SliauZiojarnaisiais judesiais. R6mai paprastai garninarni Vienomeiioi ougoloi Augalai. o palaipsniui ir ne kokiu nors vienu metq laiku. lapq iraltose arba Ziedynuose. Bet reikia neparnirsti. atitinkaniiq kokius rrors poreikius. Vitrinr Istiklinta deZe augalams. kiti Jei tas pats augala-s firri ir vyri5k-us. Jos budavo dailiai mrliedinamos i5 ketaus (Vardo deZ6s). ar kopeteles specialiai tarn skirtais organais. spygliais. pavyzdZiui. nuo 8 iki 12" dH . hau-storijomis (+). 42). Saka-s. plaukeliais kopimui. be kita ko didesni ir pilnesui iiedai. 42. ardantis vaSkin! vabzdZiq apvalkal4 ir uZkemiartis jq kvepavimo organus. P. kurie mdeni lapq reuruneta. palm€s ir varpin6s Zo16s. motedikais. VeisiPa-starrgos valdyboje. mo tiksla-s.Volymos Nuolatinis mirusiq augalo daliq ir nuvytusiq Ziedq Salinirna-s. Viroz6 -. pavy zdiiui. Saknimis. Tai maZi grunbeliai lapq paZastyse. bltina gerai v6dinti. kablio formos Soniniais rlgliais. 42).augalq lapus saugantis nuo pef(zluvtno. nutriiksta fotosinteze ir transpincija (+). kios. rai tinka dauginimui.

15. ien6 g6l6ns Zeme. sutvirtdjusiems sodinukams toliau auginti. Pieiinys P. zledadulke yra vyrlsKoJl lytlne hstele.i' . maitirvurdiq rnedZiagq. pikavirnui ir kaip dirvoZernis dnrsku pedekliui iaut. Be to. Ypad tinka kambarin€ms gtsl6ms. maistilgqjq medZiag_q ka rnaZdaug TKS l. garinarnas vanduo. iiorelcs Labai maZos lapo kiaurytnds. sodi- kiek! atitiu- nukq dauginimui. kalija.s.52. L:uriorns reikia Zernestres temperatuos nakti. kad pakaktq chloro- V iiediniqi ougoloi Tai tobuliausi augalai. Skiriamos ru3ys "O". Sios abi Zem6s nr^iys naudojamos sEjinukams.sodinti i dZius) pagal maistingqjq medZiagq kieki atitinka mazdaug TKS 2 ir naudojuna gildrns persodinti arba paiigejusiem. balterijos. daugiausia apatineje lapo pus€je. "P" ir "T". iiedynos -+ Pieiiuiai P. Ziediniq ausalu mikrosporos. 'Topfen" iemiousios ir oukiiiousios lemperoftiros lermolnelros Matavirno prietaisas. tik kalk6s pH nonnai reguliuoti. iiedodulkes Ziedq dulke.s. ginkrnedis. grybai. allt L-urio auga Ziedai arba Ziedynai. taigijame matornas dienos ir rlaldies ternDerat[ru skirtuma-s. kuri susideda iiedynkotis ii 60-80% sa- maliniq durpiq ir 2G40% podirvio rnolio. kad srrkrautq iiedus. Getiq ietndje O u6ra rnineraliniq tr4i. skirta lytiam dauelmmuFl. I (voKlsKau g€liapuo. PavyzdZiai: meilenis. kerp6s. Senesni ir prirnityvesni yra plikasdkliai (cika-s. samanos. Daugelio iiedq filo a-sirniliacijai (-+). pagal iieminiai uodelioi + Pinnoji pagalba iitikus P. tiksliau. esaniios dulkin6J€. Per ja-s kv6puojarna. durnbtiai. 15. vyksta dujq apykaita fotosintezes (+) metu.. . Patraukliausia 83 . kartais ir lapai. iiedos -r daugelio auq. pridedama kalkiq ir NeiisiSakojgs stiebas. sutelkta specialiatne uglyje.Z iqliovimos Margalapiai augalai d6l Sviesos stokos paZaliuoja.-. Gamtininkai vadina juos gau bta-sd kl iais. . Dar senesni yra papardiai. Reikalirrgas auginalt oichid6jas. fiksuojatrtis aulddiau-si4 ir Zemiausi4 telnPeratiirq. zelne -. grup6.alq dalis. bedai.q. spygliuodiai).-t nems augaiarns. Zeme P ("pikuoti") yra Siek tiek patrgita.

Pasiflora nuostobus gq -viok- lis. 8l . Ui rupestin- prie{iurqjis globdjq aibe aki apaovanoJa savo verianiiq Zied4.

Perskcitg Siuos puslopius suiinosite. iiedois ir nel voisiois iie teikio begde diiougsmo. KAIP Augoloi ne tik puoiio nomus ioluno. ATYBES IR hrirlRin lMAl. kcips6kmingoi ouginti ir deromoi prEiuteri iydiniius ir lopinius ougolus. poporiius ir polnes.SUARBIAUSIOS AUGA1U. orchid6ios ' ir koklusus 85 .

Reikia daug valdens. Zvdejimo laikas._ ar nuodinga-s yra kuris lors augatas.kad galetumete isigyti oorim4 g€lp tinkamu laiku ir panaliai. Anlroiiirl pooiikinimoi Kad bntq lengviau susirasti norimE informacij4. o pagal tarn tikrq :ist:me. Atscrgioi: augoloi . jq pateikiarna keletas. O jei virSuje kaip botaninis varda-s pateikiamas ru5ies pavadinimas (parAzdiiui. rnidixu atsparierns Zmondms gali rirntai pakenlti. augalai suke- iia lia galvos skau-smus.s ru5iq. Ardisia ciezata). vaikams ar net narniniarns gyviinalns. :a-d jlgs. Ra5orna apie luodingu*s :rugalus arba tum. bet ne saul6t4 viet4 netoli lango. Miuirni tie. del kuriq cugalas suserga arba lusilpsta. su2iuosite. Seima. Patarirna-s.re C O Mdgsta (net vidudienio) saulg. Gausiai laistyti. kaip ir kiek trgsti. Zemd turi biiti tik vidutiuiikai dr6gna . dygliais. vlsu prnna cluizanternos. galindiq pakenkti imonirl arba rarniniq gyvunq sveikatai nereikia pamir5ti. kai kitos Sios genties riiiys kambaryje neaugrnamos. Nuoclingas. Be to.6r). trgiirnas. Botaninis pavadirimas ra-5oma-s vil5 lietuviSkojo jis pripaZiltas visame pasaulyje. 58 . Augalo prieZiurai itin svarbls duomemys apie tai. kaip ir kiek laistyti. Beje. Pateikiarni duornenys. kad_al_ersjjas. be to. kaip vadinasi apraSytajam augalur gunrn|llglauslq ruslq grupe. Kai kurie gali tureti nuodingq medZiagr!. orchiddjg ir kaktusq apraiymuose j4 pamatysite pirmiausia . k4 jie rndgsta.paddkle gali likti vos viena-s kitas vandens ilakelis. tuomet apra5oma tik ii viena ruSis. Echcve ria). kad maZi vaikai kiSa visk4 i bum4.- paddkla-s 6< dh g Dahai apipurkiti. .Srnulkiau cpie daugilirnq rasite slgzriuje "Praktiuiai patarirnai" (P. Lnkite lik pusF ar rel treddali garnintojq rrurody- to tr+irl kiekio 1 I valdens. megsta paskanauti Zal6sir!. aptikg nurcdyrnq trgsti iiek tiek crbc truputi. kiek geriau-sia lieti vandeus. Kartcis zmonams trln tikri.sunku palyginti Mdgsta iviesi4. Jeigu pateiktas tik botanini. Daugeli pra-stai veikia chernin6 medZiaga priminas. sqlyBos. augalai gali suzeisti spygliais. ypai jei turite ma2q vaikl arba naminiq gyvrmq. suZinosite skyriuje "Pirmoji pagalba iitikus bedai" (+ P. Mirtinai nuodinjq iiuldtu gi pazymeti kaukole negalima liesti oda ar-gleivindmis.reiar kia purkiti . ktrrie turi od4 dirgirnndiq medZiagq. Zydiniiq augalq.toddl jarn teikiama pirmenyb6. Kai kurie augalai itin daZnai sukelia alergijas. 50 55). Jei augalas turi dar ir kitq pavadinimq. iis tcs opie knygos sondorq Sioje klygoje greitai ir nesunkiai susirasite iiliq apie kiekvien4 norirnq augalq. dazniausiai aitriai kvepiartys. riems augalas ypad ueatsparus. kaip geriau Aproiymg prodiioie noudoiomi ienkloi ir Cia rasite aprasytus kone visus puikiausius ir populiariausius kalnbari- laikTti. Kenkdjai A tigos. Medikai primygtinai per- 86 . Gerai auga ir paunksn6je. Jis Iabiausiai !prastas daugeliui gdliq rnegdjq. Lieti saikingai turi lilci sausa-s. t^i. Kalp rastr Do- rim4 augal4? Jie iid€styti ab6c€l6s tvarka pagal botarri i (lotylisldq) pavadlnrmr.s vardas. Vos dirstel€jg i Siuos Zenldus sui! uosite daug svarbiq dalykq lmr irp reikim6 Laistyma-s. Tinka aueilti valdeuvie. ar tilka augioti valdenyje. kudo tud taurine rallaZole. vadinasi. patLsite. Manoma. kaip geriausia dauginti apraiom4 auga lq. Kaip jarn pad6ti. Nurodo. Teikia smulkesug informacij4 apie kokia-s nors savitas augalo ypatybes. svarbaus iS savo patirties. Nutoao *"ografing augalo Geriausiai auga. o M6gsta 3ei6li.tptariarnos keJios kambaryje auginti tinkamos ruiys. gali sukelti lr lvalrus gmEazredzlat. . luos pasirinlci. Atsargiai.ra . Taip paZymdti augalai gali pakeulii jautresniems suaugusiems. tuo labiau d€tis i bumE. o katds bei daugelis kit4 naminiq gyvuoq taip pat iasite nurodym4 apie ffffi tai. ko bijo bei kirn-s jq prieZiiiros ypatybes.. a-itriais lapq krastais ar galais.0roiiousi komborinioi ougoloi ir koip iuos pdiiureri nius augalus. Kiti prieiinros ypatumai. Autord pateikia k4 - tors Lietuviikas pavadinirna-s radomas dideldmis raiddmis ir yra serai iskaitomas viri uuotriukoi. Dauginima-s.kqs iinotinq opie koi kuriuos komborinius ougolus Zalumymrs rinktis reikia atsargiai. Augalq aprasyrnci iSddstyti ne bet kaip.rle. kad padekle liktq nemaZai vandetu pertekliaus. Jei kambarinio augalo apraiymo viriuje yra botaninis genties pavadintnas GavyzdZiuj. kiek ir kada jam reikia Sviesos bei Silumos. derinti ir laikyti. lietuviiko vardo iiam augalui dar n6ra. svarbiausi duomenys t-uri pajuodintas antrastes. Kitus istinka odos uidegimas vos prisilietus prie kai lruriq Ficzs bei Cilrz. ParaSiai taip atsitinka tada. Cdlir! Zemeu isimetg p_sGsiai (galveuis) iisekusiems. kl- (--) renrete oeslneJe).

: : -r priiiirimi lapiniai augalai groZiu ni lgiek nenusileidZia Zldintiems. po ja gali patekti kitos nuodingosios medziasos. Papardiai: P.l-. kuriose yra itin silpnq ligonirg kambariniq geliq laikyti nevendtq.22O Kdgls.iia. - miniq rnedZiagq.u.i . Jq syvai itin aitxils. Atscrgioi.'1'. kad patalpose. Siq augalU 87 .l Gerai .222 Bulviniai pavojingi stipriai veikiandiais alkaloidais. Kur greiiiousioi kq rosile 135. Retos gel6s: P. 138 .1' utt ut. nuodingo! Nuodingi gali blti 3iq Seimq augalai: Ajeriniai. 88 klij'iniuose gali bnti sapouinq ir alkaloidq bei od4 dirginandig mediiagrl.219. Steoukiniuose aotinkama net dveiof[iuoa.l ir glikozidq.:l:. lestel6se gausu vadinamqjq rafidZiq. Lapiniai augalai: P. Starnbns iydintys augalai: P.\'::'.193. Reti lapiniai augalai: P. Zydintys augalai: P.:.:)t3.212 .KarpaZol iniai tud nuodingq balty- - 229.: I :. 192 2O3.137.191. Orchiddjos: P. sp6ja. r':. 221..:.139.. .lr-'. Abejotinais atveiais pasitarkite su savo gydytoju. 194 Palmds: P. A3hus svvai 6sdina oda. 136 .P.:r':. adatu Davidalo kalcio oksalato kristalq. 204 -2l l. 140 . Retosios orchidijos: P. r.'kuriems paieidus od4.

nors ir kukliou iydi.l. Dougelis ig kosmet nouio proiysto ir lompo neolskiriomo nong dolimi. diiuginu soldiiousiois kvupois orbo i5ougino groiius spolvingus voisius. 88 ii . kuriq skoudu butq prorosli. kiti. zYDrl{ilS A GAlAI iiedois.

gardenijos. cirerarijos).d6l kartais apnikus kenkdjams augalas rnegira prie5 Z0darnas kuo skubiau 9619 Motirros dienai. tadiau ji galirna pakeisti ir pra- - yra gdtiq. kubiluose auginamq augalrt. Nutinka ir taip. kelet4 stambiq. kaip kuri4 priZiureti. bet vai- tais jos Zydes be ypatingg priemo- siai-ojukjieyra liq.. Skirtilgos ruiys Zydi skirtiugu laiku. kad traukliausi4 prievilq ivairiern-s jq apdulkintojams. formq bei dydiiq Ziedus ir iiedynus.?:o' Clrrs AUgaILS. tin- iSaugilusios ZydEti pajigius palikuonis ios bemat Ziiva. reikia nemaZai Zinoti apie jas ir denmai jomis pasiriipinti. Simtametis alavijas) . kad jos kitais rnetais vel prazystq. Daugelis graiiq gdliq Zydiuti (brovali- ja. antmisiais metais ji Zydi kaip ir anksdiau. 122) arba pasiflor4 @. ciklamenai. aptiksite. tadiau yra iiitndig. kurios deramai priZiurimos vis labiau graZ6ja ir kasmet gausiai apsipila ZiecLais (klivijos.Sviesa. lienausuls puikaus mievilas kolibriui 'Ziedo ..:Hil*"r. augatai Zydi ne rnutns.atsisphti trapia$ pavasarinirl raktaZoliq bei sanpaulijq Zavesiui. kad Ziedai pa-sirodo prieZiuros klaidq' o ne laiku . Pasitelkusi spalvq. gEliniukas turi mok€ti kaip galint geriau pamdgdZioti gdliq gimtrjq vietq sqlyga^s. Be to. pailsiti. Nesrmku vdl praiydinti atogrqiq g6les i3 tq vietoviq. kalceoliarija) vadinamos se- zonindmis arba Kalddorns arba kitai kokiai iveDtei. nes yra viename_ t6s. vieokartilemis gdlemis. kandiq etdvesnems pa- talpoms. Paukiiiai nielai jose apsigyvena ar bent nutupio ant jry Puansetij os giqtt osio se i e tose uiausa tokiai. kurioms 2iema reikia pailsdti arba pabuti vesiai ai sausai. Stai brornelijos Zydi tik vieDq kart4 Nusipirki jau praZydusiq gdliq n6ra srmku. bet svarbiausias .gr4zq miikuose. garnLl nesuskaii iuojatnq dauBybg kuo Pametq kantriai ktu6 g6les nebepnzysta. tarp D::3. hrr s4lygos iStisus metus tolydiios.ir naujq ar mazrau iprastq rniiq.Ziedus. bet ilgainiui darosi vis neiBvaizdesnds arba kambariuose be brangiai kaituojandiq priemouiq bupraitarni.s iil akiab rnedii qi s pasirupinti palikuonimis.s ir dviesos. DaZnai g6l6s ka^srnet ii naujo $auua Ziedus. kamelijg arba gardenijq elegancijai? Ziedais apsipylusios g6l€s kaip niekas kitas papuoi Jusrl namus. kol sukrauna pinnqji Zied4 ftambukai.Emcwn affine. kvapq ir fonnq ivairovg. 84' 85). kuriq puoimrs ne Ziedai. dainiausiai srnulkiems paukitukatns ir vabzdZiarns. kad juos kQS OrS ApVdErnM. karnelijos). Ziedqiusidaryrn4 letnia daugelis dalykq. Zodiiu. kurierns prireikia deiirnttnediiar net viso Sirntmeiio. Yra ir tokiu augalu.iio gelmise slypintis nbktaras. Taiiau Ziedo t4sa.'f#i. l'uria vis naujq atspalvitl. azalijos. Turedami tokia-s puikias s4lygas jie per daugybg rnetq iSsiaugiuo ruostabaus gro2io ir puikiausiq spalvu iiedus.o Pastar)gomis iSlaikyti ru3i. Augalai krauna . Mes tik mdgaujarn6s iiotnis. kaiphiisry Hevai. Kai kurios (>ualsetiios. Jums pad6s pateikti g6liq apraiymai ir nurodymai. Jei v6liau gdles iyd6jirno laikas dirbtinai nereguliuojama-s. kitais me- tas. nors ir ilgametes. 89 . kuo gausiau ir kuo ilgiau Zyddq. chrizaotemos. tereikii @. bet norint sulaukti. Ar lmzUlorna I I- l(os iinotino cpie iydintius Iinkcmo prieiiirc ougclus Daugelis mlsq kambariniq g6liq kilusios i5 atogr4Zq bei vidutiniq ato' gr4zq. Veislininkai nuolat keidia ir tobulina Zytlindius augahu. Jei Ziem4 joms pakaDka jq ir oro dregrnd. Pirmieji "laukiniai" jr1 2iedai iisiskleidd drdsnuose ir kiaurus metus Siltuose at. jie kuo graiiau. Siuose puslapiuose rasite apraiyta-s kone visas puikiausias kambaxines geles. tikras g nlos steDaueelis Ziedu prisiminti rnedinilg buktl. Bet yra daugybd ruSiq.

43). pasirupinti. Laukiniai akalifos kumai auga visose se. Naujus aglius taip pat pruvaftu dailiau nugnybti tuomet geld bus vesle$16.moi: DaZnai apipurk(ti. baltaspamiai. kad augalas galdq mrvys- nilgas sarpaulijai ir glokinijai. viriiuiq maze$i. Vokiikai ii naiiq iiedq varpq. Trgati lluo tada. Nuo lapkidio iki sausio laistyti negausiai. karpaioliniai. Pasloba: Auginami ir mat Ealalapiar A Wi I kes iana ca ly p l(enk6ioi. pavasari persodinti i didesri gdliapuodi lfiti prieiiiros ypolu- Gausiai Zydi[tis gesneriniq leimos augala-s.ro per ialto valdens arba surrr. {siiaknijusiq jaunq augalq vir5nnes k_uo dainiau nugnaibyti.ceae. Vengti tiesioginas saulqsl kiu budu pelaistyti ialtu ga bio dalimis pavasar! arba virilniq auginiais 20'C Zemaje. toddl geriau naudoti Sildom4 dauginirno 1ysv9. tai. karnbario temperahlros vaiderliu lieti Saknq f$iuzul4 tieh kad bartrl dr6€Fas. ora-s labai dlegl1as. iydriiimo loikos: Nuo balandZio iki spalio. Prekiaujama tik (-+ P. ti.nupjauti ir iki pavasario 8 lE nK K:fnbxryJe. amami ir skydamariai. 90 . vardefliul Kol aucxlas xuir iydi. Zeme turi biiti Siltesne ne€$ 20"C. uZpilti 2 cm iernds sluoksiyd6iirno loikos: Nuo 1riu ir pa-statyti Sviesioje. violeti. ieimtz Euphorbiaceae. ligos: Nr. ligos: Jei ziem4 orrs per sausas. #g Achinrcnas cs6' t i]rrtndi ildi gausiai ir iQai. Pa-skli vis maZiau laistyti. trgiimas: MiJGtu. P asld'bo:.ldengta vel sudeti i geliapuodiius.. Tdvyn€: Ato$qzq ialys. mdi: Sudiiirvusia-s dalis Tri veisles. A c alyp h a pe d la. Zeme privalo Alsorgioi: zlcafpla ru- b[ti nuolat iiek tiek dregna. Dcu ginimcs: Saloriastie- Geriousioi ougc: Nuo pavasario iki rudens iviesioje ir Siltoje (20 . f6vyn6: Vidurio ir Pieq patalpoje buq drdgnas Amerika.Kili prieiilros ypotuuiais ir melynais iiedais. tr?iimos: Jo= ilapg lapai diikai vadinami margqja dilgdle. geld vadinarna katds uodega ddl baltq. pav y zdiiui. Vasakar*orezius. gelto[ais. Geriousici cugc: Sviesioje.randiq akalifg. Kenkdioi. Nuo va$rio iki tugpjudio pabaigos kas savaitg ddmdmis.4lba' ('Baltoji') bei pataukliq svy. visus metus Siltoje vietoje. Kanais apliuka amarai ir virusai. liepos iki rugsdjo mdnesio. rausvais plaukeliais.25"C) vietoje. bet ne sauletoje. bet 11e sauletoje vietoje. zvy. G lox ini a sJ lv a ti ca (arbl kitaip Seenallnia sy lra t i c a) piiittriana lygiai taip pat.I Acalypha hispida Achirnenes J (D Akqlifo Achinen6 3 YI h a I = N Yra akalifos rllJitL c& iyditiiry babonis lied4 varponk. tir*anos au. du. - Douginimcs: Pavasar! auginiais. Lapq virius rio menesl iakriastiebius Zalias. Kad gelai isisaknytq. kultiirinemis veisldmis. labiau Sirdiskos fonnos. tlgiti. musvais. kad oras gesneriniai. tik dviflames flrsies moteriiki augalai.palikti gdliapuodyje (galinuoti iaknia-stiebiai ma iSimti ir suddti i 20"C paruL<is i mairls egles durpes arba snelD. Nuolat palieti Siltu vaudeSeimaz Gesneria. (fle vdsiau l6'C). Kambaryje augi arni Jei bitila. atogr4il !aly. ha mi*una| liav Lcistymos.dnas vasar4 parduo- (ti*a Zemd gelens). Kartais buua pirkti veisliq su pieno baltumo iiedais '. aptunka voaatinklines erkes. kai sueha Seiios savaites sudygus iaknia-stiebiams iiq ir veisliq visos dalys nuodilgos. i uodeg4 pa- tik iydintjs baltais. d.reina loistymds. Vengti skersvejo. o ruo rugsejo visai liautis. girni- iki liepos pabaigos.lpaiia p.ian jrl )tp^i pries tai nupjaustyti riglius.

ta svi per.lio ialcrq ppiuZulas turi bfiti m:r-daiiiausiai rausvos tik vidutiGkai drdpas. Pqlorimcss Arialos praZysta tik gerai priziurimos irjau gaua didele-s. lrgiirncs: Nuo balaodzio iki spalio laikyti drdgr4. Tatiau lapai. bet Desauletoje vietoje. daug saules. iskiepijusiems gana 1epi4 ruii i tvirtesri iyti tr+sq gelerns.rikq kalbos. taip pat kitos: dryiuopiltrvdli.syvai labai nuodingi. Be to.iq. bromeliniai. 58) arba sdjinukais.unci: Jei butina. #&tu A. Pastaruoju metu sukurta nedygliuota veisld. 45). Vasarq gali. kad ilggaZiaiiedi augal4 galima isigyti ir auginti. Jei namuose yra mar4 je. clnaceae.os gali imti ruduoti geguzes iki spalio. \. pagelb6s obuoliai P. Ae c h ne a gerdiai so ma. Istisus metus 1le vasldtflx).rfiroje. miltuotieji slrydamatiai.puola voratiflkline. Augimo laikoLrrpiu kas l4 dierq pakaitomis i laistom4ji vandeui imaiiyti gdliq ir kakusq rq. Silto. sudaro piltuv'dli iI dainiausiai yra tankiai dygliuoti. bet nepaiazi. genejant Gericusioi ougo: va.Adenium Aechmea Erhm6ia Adeniutn obesurn jskiepttas i oleandro u8li. UZ tai. do smailius dengiamuosius lapus. Kenija. Geriousici cugo: Sviesioje. ste. (di. ligos: Dainai pukiniai.. f6vyn6: Brazilija. Per daug stF stabardjusius Lrglius geriau nugendti.niu. Kenkdicl ligos: oet puvinio llba per zemos temiyddiimo loikos: Nuo peiat[. Pavasari ir va-wr4 i laistomqji vandenl kzs 15 dienq imai- dinirkams.nuo baltai Eusvos iki violetinds. Seirnoz Brotne liacea. Douginimass virinrds auginiais.tl\rt . lrgiimos: augalai. Dcuginimqsl Ataugomis - - (--) piesinys P./ arda. reial). (llesa. Arabijos pietvakariuose. Ptel<tarjana Adeniunr obesun ir Adeniun swazialn. i T arba TKS 2 Zem9.v[[q. Ka-s dveji metai persodinti kilgs iS gr. Pjaustalt !aka-s. Jie Gsideste skoteie.e.s erkes. gyvetantys alrt Llistlti tik minKtu vandekinl augalq.loistymcs. Pakeli l cenhid iildym4. reikia ddkoti so- lfili prieii0ros ypol. larie pavasari skiepijami i tokio pat storio oleandnl uglius. Ae c hnrea chanl i ni i (kot^lU spalvos Ziedais) arba Aechtirca n iniala (fiely nos ir mudouos spalvos iitedals).daug 150 ruSiq. Sud6ungar Kili prieiiiros ypotu- nqi: Karitomis dieromis augal4 daZnai apipurKti.asisakyti. spalv os Ae chnea fas c i alaistaot vardori pilti i lapq td. NuZyddjusias skoteles Salinti. Alsalgidiz Bal|d Adeniunt Uganda.nes.rsari persodiiti i T Zemg su trupudiu molio. geriau Sio augalo kiek vese$dje (apie 15'C) vietoje. kuri vadinasi ' Fri e der i ke' (' Fidenk€' ).ar skiepijant mautis pirstilabai sauldtoje. Nuo balandZio iki spatuoialtYs iuose. Nuo lapkriaio iki donai auksitiu iiedyru). Tevyn6: Arabijos pietus. (-+ pieiinys iemesnaje kaip 18"C tem- 9l . Aech lea toJl Aechmea IuLgells (tun- kovo laistyti maZiau.rrre=ietigrlis) il r)uro- iyddiimo lcikos: Nuo balandZio iki tugpj[dio.sa. gimhaiti oleandr4. Todel ir kamienas nevienodo stotio. zleorl spalva labai ivairi . n'ds priHau' Vardas tikriausiai kilgs nuo Adero uostamie-saio iio iki kovo laistyti tik tielq kad lezuq ialalys. ma iineSti I lauka kur ieimlz Apt Kenk6ioi. g c& il"" I t: t nto lot'"l. nuo lapkri- vis tiek spyriojasi. pav. Tanzani. Parduoda. Jeigg Loistymcs. ja. bet tik i uZuo- vei4. Daugiausia tai epifitui . iaknq kenk€jai figina tikp6 vienq iied4 ir loksercs (Phyl. puola slqdavisos laDu skoteles iisiaumariai.laxera tik po vien4 kart4. iiem4 tamsioje ir Zq vaikq arba naminiq g).

Va-sariSkas Pusi au pavCsis ir dr6€pa tvankuma jam labai patinka.dlos kiti kmitai thLs radi. tad karnbaryje jai nebereikia atranos vyniotis. itin Siltoje dirvo- iyd6iino loikos: vasara. daugiausia l(enk6ini.\Zial AIIa nnda at. Mesingi lapai kaupia vatdens at. Nuo kovo iki rugpj[aio pabaigos ka-s dvi savaites po trupudiuk4 trgsti. Gericusici ougc: L<tisus metus Sviesioje.ans (atban' Himalajq iki Naujosios - - Gvin€jos. fdwrG3 Pietq Amerikos Siaures rytai. taip Aesclrynarxthus p lcter-. Prie bamblio tuomet susidaro Sak[Ys. PrckjaijaJn^ A Llananda .tmta da per tr\tr]tp4laik4 iileidZia daug ilgtt [gliq.denl. Vbos A es c lt) nantrr.ieimoz Gesneriaceae. Ziem4 4 savaites laikyti ve-sesnaje temperattuoje (apie 15"C) ir beveik sausai. lcislyncs. kad Zemd bittl luolat dr6gfla. iiemq iis auga- Aiscrgiai: visos llla- mandz dalys nuodingos! 92 .Aeschynanthus Allamanda cathartica Esrhinonlas c@6 ETF Gerai prizilrima-s e-schi. lh]d Er. medyjg kudo laja re itin tanki.25"C. se.' Gr an difl o- #Sn'sbg ra' (citrininiai Ziedai) AIIal anda cathartica yra vijo klis. per daug arba per mazai laistant lcenta pum- ir apipuddti. Brazilija. ieimaz Apo pukiniai. Geriousioi ougc: sauletoje. Persodinama vasario kovo malesiais arba po - ZydejimoiTiemdsbei perlito arba puQlasiio All. Tai skatina iedq krovima. dak) . Uglius galima paprasiiausiai padeti ant dregnos ir Siltos Zemds.afiartica veislemlsi ' Hendersonii' (kone oianiiniai iiedai). Vdliau lieti ir purKti maiiau. - - Dougirinos: virsnniq auginiais pavasari arlm rutemperath- i Aeschy anthr$ (rusvai raudonais Zied^is).purar. istisus metus Siltoje (ne vesesndje kaip 18"C) vietoje. iiltoje (daugiau kaip 20'C) vietoje. <y nac eae. Borgy ti A es c hynanl h us s Pe . tadiau voratinldines erkes ir skydamariai rctai kada apnilrka. je. iydeiinro loikos: Nuo geguZds savaites. Galima isi. l(enk6ioi. Pakeitus viet4. kai dirvos m . Aesclrynanthu-s Dcugininls: Dar nesumeddjusiais augiliais atkstyv4 vasar4. Aes chrnan nuo b. Vasar4 labai ggeitai augarti h$ti kas savaite. trgiincs: Salorq gtiuiulq laikyti vos &dgn4. nartas stebina ryikirl Ziedq gausa. tadiau daugelis rusirl jau pava-sari parduodamos Zydindios. Kiti prieiiiros ypctu- nqi: DaZnai apipurkiti. svyruojant tempef at[rai. Ziem& jei auga labai iviesioje 'Scrortil' (geltoniiedd). - iki Kald- kovo memoi: Vasario nesi peNodinti i Zemg gelems su detlirgu moliu.neo Kalimartaftitaip crbsas (ugtiniais no) sala Malajq salyne ir Lled^is). las ilsisi. ialsvai geltonais Zie. Vienas po kito artjq skleidZiasi 8 . Dafuai ji parduodama dailiai apsivijusi la*eli. tad temperafira nakimis gali nukisti iki 15'C. Tadiau labai blogai.vietoje .s rusys t velslds labai ispUdingi svymntys augalai. bet nesau- ldtoje. ge$eriniai.po truputi kas 4 rodo erdviuose Siltnamiuose bei Ziemos soduose. Kili pr'reii0ros ypclu- giai laistonas radicans netolytnw mcstr lqpus. jei aGqla iaknys (dina) . ligosl Kartais puola amarai.sarga-s. prie dideliq lanpxl ir drdgouose iiltuose baseinuose. Svarbu. tad Si augal4 laistyti reikia saikingai. trgiimcs: Nuo balardzio iki spalio gausiai laistYi ir daZnai dribsniq miiini. Aeschynanthus Pdtcrimcs: vasar4 eschihilde br andii (tatdotats) tricolor nant4 galima pakabinti iki rugs6jo. loislyncs. jei karka iviesos dg. Tiesa.12 cm ilgio ryskiai geltoni iiedq trimit^i. ligos: oal maisto medzia!$ stokos geltonuoja lapai. Po Zydejimo rudeoi arba pava-sari pries persodinant uglius galima treadaliu patrumpinti Ziedai skleipasis al1t naujg uglir].T6vynd: Javos sala.

Laistyti tik lnhkitu. Tinka TKS 2 arba T Zetnd su lapiais ir daZniausiai oralr. iiltoje vietoje G labai Sviesioje vietoje. ima pulti voratinklines f6vyn6: vidurio ir Pietq erkes. ligos: Amarai arba skydamariai. brolemis.iiem4 ne ve-sesndie tegu 20:e).Anthuriur Aphelandra Anturis Afelondro Anth rifin scherzerianu t. antaip ant jrl atsira-s bjaurios rudos ddmesl Lcislymcs.niu. L1lios laikosi palyginti ilgai. ieimaz Arace ae. Ziem4 pasirupinti. {spnding4 saulas geltonumo iiedo varpq tlrsi iyd6iimo lcikos: ztn*ar i Ln s c herzer i gaula per daug tiesiogires saules. jei per ailtas arba per sausas oms. ir trumpaamzi ai Sviesiai gel- dri$ra. 43). isimeta amarai. iki Lcislymos. Kenkdici. l(enk6ici. formos lapai. ieimoz Acanthaceae.perlito grudeliais. ir Gerirusioi ougo: Istisus metus Sviesioje. Polorimrs: Kirais metais afelandra iydi tik tuomet. sioje. ligos: Jei per t abiausiai paplitps iios ru. li- Pclcrinoss Purkidami prideokite iiedus. Ji neauL<ta. kai sausa-s oras. negu ruro- Kiti p eziiiros ypatumai: burbuold. Gericusioi ougc: IsGus na lapai. jei ziemq 8 savaites iSbnna ve-sioje (10"C) mediiagq. kad ieme bntq Silt!. - liais kiekiais. Jokiu bfidu nelieti kalkin- Alsorgioi: Atturiuose yra gleivines dirginalairl paOeUe"tihsiradsd lar arba aaltu vandeniu. Jei iakrrl prith uri nt s cherzer ianu nt augo pihas puodas. tadiau perpus arba dviem treddaliais maZes- toni vamzdiniai iiedeliai. tuiiau 1i nesu1rhr pakeisti. Nuo kovo iki nrgpj[dio ka-s 14 dienq tr9iti. galite auginti ir raudonai Zydiniias tri)is Ap h e latxdra sinclairi ana atba Aphelandra tetraqorur. oras labai dregnas.unai drdgnas dra sq arrosa tuvdse ra-site net kelet4 jos (+ P. iyd6iirno loikas: Nuo liepos iki spalio (lpielandra squarosa). Siek tiek lfili prieii0ros ypotunoi: Dainai apipurkiti. dyta pakelyje. mismnq. oras ptivalo p rduo. kammrs tamsiai iali sn bado temperataircs vanderySkiomis baltomis gyslo.inemis sukomis bur. Nuo kovo iki rugpdjo trgsti kas savaitg. gdliq Zem?. Dquginimos: vtustuiq augidais iiltoje dauginimo lysveje. pavamiirunais su kiek ma:esniais ivairiq spalnl paped. f6vynd: Vidurio ir Pieq Amerika. lrgiimos: 30 crn aukidio. be to. F us ar i un anufi mii- sausas oras arba augalas kankordil sudaro gana tvttos paziedes.-bet ne sauldtoje toje.11rrelan- mis. AnthuriLt crys. Piekiaujama. Pavasari nugeniti il petsodinti i T. lapai puoi. Susisuka ir kellta lapai. Zemd ouolat nri biiti Sies augala.Dcuginimos: Dalimispatallinun labai graiios va-sarl arba sdjinukais.4r?. bet ne-saul6toje. skersvdjis arba per vesu.mri persodinti. hroiau nuDilti. genties ggybq sukeltos gos. Aphel. skydamariai arba fu zariometus Siltoje ir labai Svie(lieliaosJ vie. TKS 2 arba fiinai iydi istisus tnetus. lapai susisuka. Jei tudte iiltnami arba sandaq geliq lang4. Nuo netil*amos piiezitros dememis nueiAmedka. geriausiai tiesiai po Sviestu- 93 .andra squarrosa kilnsi c@6'dH Tilaa-sis anturio Ziedas tai ne spalvotasis papedlapis. akantiniai.bnti pakar*. taigi siuos augalus fu kitu metu galima isigyti iydindius.zE. ajeiniai.s yra .pavasari ir vasar4 datrai apipurlciti. o iijo kysanti pailga c&6'db - ii Brazilijos.. trgiimcs: Augimo laikotarpiu Zemd turi bDti tolygiai dregna .

Prekiaujama m4. Geriousioi ougo: Sviesioje.riai. seklq. niSkai idornus daigeliai. Pdlqritttqs: Pries Zyddjiiis ir birZelis. Taivanis. ddl to. 1*- d'rr ir Begottia x hienaLis. Gericusici cu gc: Istisus metus iviesioje ir iiltoje. Kili pr'reii0ros ypctukas 'tusie' ('Sjnzi') i 'Gold- noi: PersodiDti nereikia. kitaip naujq iiedq ir uojSl uisimegs vos kele%s. betne sauldtoje. bet ne saul6toje. Vengti perlieti ir perdZiovirtil Trgsti pavidalo ugliniais fiedais. Tai viera populiariausiq Zydindiq gdliq. iiem4 iiek tiek vdsesndje vieto94 ('Aftodites') veisles baltais.ijos Kenk6ioi. Itin mdgiamos nes nuzydejusios nevefi a toliau laikyti. sininiai.I Ardisia crelata Begonia elatior J Atdiziic Aukiroii begoniio t9 = YI h a = - N Ardiljos ttogos laikosi daugelj nittesirl. purkitil Pavasari pelsoKita ypatybd: mazgeliq dinti i T Zeme. apninka tikieji t miltuotieji skydamatik Ardisia crenata. rl@^R'dra a-l C@ Ziedindmis begonijomis niinai pirmiarsia vadinam1 Beqonia elatior miirunai. raudoDZiede 'Renaissance' ('RenesanlZyrioji Rygerio (Rjeger) 'SchwabenhnA ('Svabi ja'). Dainai apidis augalas (vivipams). nes kadaise Zydddavo Zie- goniniai. Balti arba rausvi Sahrq gniuZulas turi blti Ziedai ne itin iivaizdns. Koreja. irlsta. Geriausiai dauginti iildomoje dauginimo lysveje. arn Atuk'tosios begonijos ltri{rfrnai . loistyEas/ lrgiimds: Zeme turi biiti nuolat vieoodai dregm.ryikiai raudonos l!islymos. Iq]rios gausus pilnaviduriai Zie<lai panaius i kinroZes iiedus. formos sustordjimuose lapq l(Iaituose gyvena bak. mudonais arba mus- vais iiedais. Botavaitg truputi patrgsti. matyt. Raudonos Zimio dydiio uogos lieka kyboti pus? metq. Xili prieiirlros ypatujau esantys uogose. Seimot Myr s i nace ae.Dcuginimos: Sdklomis. taPastebdta. krriose bakte.4/nu' su bumbulo viet tik kulhrriidmis veisldnis. ardizija yra tikras gyvave. l4 dienq. arba auginiais. Dougininos3 Vhilnes geauginiais balaurdZio guzes mdre-siais (galima - iiek tiek wy- tardios 'Ap hrodite' ir kitu netu). anlcsdiau vadinti je. kurios itin graziai atrodo kabanaiuose geliapuodiiuose. Taigi nai: Zeme turi bnd Silta. Ziedilles begodjos papra-stai auginamos vie[erius metus. iStisus metus iiltoje (rte maiiau kaip 18'C) vietoje. 25"C. l-abiausiai tiktq rytinis Tai patrauklus visialis medelis ii Azijos. ligos: :ei oms sunaikintos. srar' ('Aul(she Zvaigzdd'). kad jos Ziedai bufla kuo ivairiausiq spalvq ir be paliovos iydi beveik metus. b[tinos ardizijai. Tdvynd: Pietq Amerika. . iydeiimo lcikos: cegu.oras drdlnas. kad ora-s iyrl6iirno loikos: neveik istisus metus. kad daigeliai ii diau jie suukiai Saknija-si.daugiausia del pemelyg drdgno oro. kad uZsimegztq kuo daugiau vaisiq. Seimaz B egoni aceae. Kambaryje paprdstai augiDama per sausas. Siaurds Indija.dailns geli4 kt ilmeuai. Ziedus patartina dirbtinai apvaisinti Svelniu teptuku. jei Zemes iemperatiira per tedjos. mtt- bnil itin drelFas. rausvaiiedes sa-s'). lrgiinos: uogos.kovo iki rugpjudio ka-s saga iki I m auk<iio. taaiau juos pjauti patartina tik 1tuo stipiiq ir visai sveikg augalq.jo puoS. l(enk6ioi. ir ilgiau. mena . ligos: miltligd riuoji . Nuo Gamtoje Sis augalas isau. kartais m4 pzsirupilti. Kinija.langa-s. Ypad !traiios veisl6s: '. vidutiniskai drdgna-s. Tdvyttd: Japolija.

Priq{ tai dviem reddaliais patrumpinti nglius. siaugi'rti aukstakamieniq augalq. Zie<lai pana-fis i apyniq varpa-s. . jei reikia. puskrumiais arba krlmais.tra. ieimaz B eg o n i a c e az.rndeii tuojau iipiltr). G-ali. Palarinas: Krnminiq begolllq ruslLl f velsllq ym itin Zaviq.siai augalas ima mesti lapus. Jo l. akantiniai. Geliousidi augd: Iitisus metus Sviesioje vietoje.Begonia Beloperole guttata Kr0nin6 begoniio Beloperon6 Begonia li rmhxgheana Zjdi n o kDvo iki geg ias. l(enkdici. Zos. nuo rugpjuiio reiiau. Yengllir - pedziuyitne-ir-drdsilis Dertekliaus foxd6kle susi- veisles. (+ P. ir kihis metq laikais galirna persodiiti. ir Zemdje. 44) pameginlite ii- f6vyn6: Amerikos atogr4. tik ij4 patartina imaisyti perlito grudq arba putplasaio dribsniq. md perdZilvusi ar per puola miltdaug Slapia lig€. . Ilgesnir:s uglius patartina nuolat lfiti prieiiuros ypctunoi! Nuo kovo iki bir. Vielos labai gausiai Zydi . - - ir tikji labiau bijo v€sos. iiem4 kiek vesesfle.praddti laisti la- Postobo: PaMiiai pdzi[r'tma tr Patahystachys je. - lio.'Comte de MiribeL' ('Grdfa. C@ Krimines begolijos auga kerais. Beqonia egregia.iq ir tarp jq kyiandiq ilgq baltq tik- njq des Ziedq.ieisbina nevysdamos beveik iitisus metus. ilimoz Acanthaceae. Begonia coccineai i\ Nuostabusis'). . Populiariausios yra: o@ loistymcs. be- gooiniai. loistytnos. B egonia se r ratipet ala. Pavasari priei peNodinant nupjauti [glius.Va-sar4 joms pathka 20 . trqiincsl ma turi bfiri visqlaik vienodai dregna. Be|operone bnna ir aukStaklnie i. negu rlSys ir veisles pukuotais lapais. . Daugini[os! Vilslres Kenk6ici. kambario temperahlr4). Ziemq laikyti sausiau. Vasaiq patarti- ml oiski ir iiek tiek pukroti. Koralinds begonijos (CoraLlina lljiatrr€j). kad augQ graii laja. iis diiugins ius ne vienerius melus. . B egonia limmillg hea. Nuo to augalas bus tik veilesnis ir graZesnis. Nuo kovo ik mgpjuiio tresti kas savaitg. . pavyzdiiui.22"C. pal f zecLll. va-sar4 iugendti.li kiausi- Kili prieiiuros yprtu- nci: Pavasari. ligos: Jei ze- auginiai itin gerai ialcrijasi ir vandenyje. P. jei reikia. iyd6iino loikos: Pa.lp. lrgiimos: Vasar4 laistyti dainai ir gausiai. O iis graius puslirumis iS Melcsikos gali illus metus biti jiisq namq puosmelra. Vasar4 magsta Silum4. Ziem4 lairytas per Slapiai ir per tam. Begonia tuetaLlica. Rfiiys lygiais lapais megsta daugiau iviesos ir saules. gausiai iydds. Ti*a T.nugraibyti. o rudeni ir iiem4 apie 12 -16"C (bet pakelia tea (') lu- nuotrauka P. fdvyn6: Meksika. bet ne sauletoje vieto- Douginintcs: Pava-sari augiliais iiltoje lysvdje.e- geltoniq paiied. iyd6iimo loikcs: lvairus nelygu kokia ri5is ir veisl€..iyti iS tams- m irgi kiek datuiau geneti. daugelis jq daugiametes. - ninkystes lmorese (-> 95 . o kjq isnbiai patraukliis l3pai. Patolinos: Ii auginiq Beloperoni - lcboi gyvybingos puskrimis. peNodintiiTarbagdliq Zemg. kad laja bnQ dailesnd. suda. 238). taaiau balti tikrieji Ziedai iisilaiko vos kelet4 dienq.21). Nuo kovo iki rugpjndio trgiti ka-s 8 -14 die- Beloperon6 kartais auginama kaip vienmetis kambarinis ar balkoninis augalas. Teiraukites asortirnento sqra.Sq gdliAdre-sai. bet ne iemesne nei 15oC ternperatdra. Geriousici cugc: Lauke ir kambaryje labai Sviesioje. kaupusi v. ligos: amarai puola po iildymo periodo. TKS 2 arba Zeme azalijoms.

jei iiltai mos pabaigoje. puola baltaspamiai. - iie- ieima: Broneliaceae. Eeiai vedinamoje vietoje. - uuliukg Ziedynai (lotyniSkai zntares .a ! Iia rto - Kili prieiiiros ypctu- noi: Vasar4 dainai api- purksti ir.fiausia ym B/o- - kiek ve- Ziernq jei laikoma vdsiai. Brna misri:nq ir su ora11iirriais papedlapiais. Kol augala-s auiitisus metus auga ir sklei. iriai. bet ne sauletoje iki sausio.25'C temperaturoje sudygsta per 14 dierq. icimaz Solannceae. Zydi priklausomai 1luo sd- - tretane- Browallia laikoma vienerius mefus. Browallia speciosa iydi iitisas metus. speciosa. populi. ISjq ant ilgq kotq kyio 20'C). Vasa{ paseti prie Sviesaus laluo ir s6klq neapiberti Zemamis. sudaryti iS violetiniq iiedq ir tamsiai rausvq papedlapiq. L< lapq pazastq puviflys). 20 . Kaip sodo gdles sejamos vasari. dfiasi vis uauji melyni.ril. lieti maz^i. iydeiino lcikcs: t:rowallia speciosa iy<li titisus metus. T6vyn6: Pieq Brazilija.ga. Sia. jos laiko. Ziem4 slau. c@{ Laisfymas.linkstantis). lrqiincs: 30 iki 50 ctn aukiiio pus. jei bntina. violetiniai ar balti paviefiai ijeAat. grandifora Dauginimos: atialomis. Tai loistymos. - Kenk6ioi. bet ir labai atspar Lus a. Ji iydi nepailsdama ir isaugina daugybg ataugq. gana gerai pakelia saus4 iildomq patalpq or4 ir nereikalauja ypatingos prieziiiros. Bilbergijos slixoteles sudaro siauri ir ilgi taNi viksvos lapai. Patarimas: Bilbergija geZiemojaialtri vdlyvq vasar4.. vasaroti gali lauke. Pamcvaius. bromeliniai. be to. persodinti i plokitesni ird4 (tinka T arba g6liq Zemd) . miirunams ir kitoms r[-iims reikia iilu- f6vyn6: Amerikos atogqZos. ligos: tei oras per sausas. rai tinka pmdedantiesiems gdlininkams. krDmis tamsiai Zaliais laZiem4 saikhgai (gresia pais. s. kaip kambarines rugpjfiti.Va-sarq laistyti gausiai.ds Argendn. I vien4 geliapuodi pasodinti 5 . tr?iimos: Vasar4 laistyti gausiai. kas savaitg trgsti.jei iiltai daugiau. Vasar4 laikyti Siltai (per 96 . B rowa lli a nto - dinga.btJviniai. Gs vasarin6s sodo gelds. c@g IS visq 6 Zinomq rusiq be11e Tai vienas atspariausirl kambariniq augalq.I Billbergia nutals Browallia J Bilbersiio (9 3 F I = YI a N v-Ditbergija ne tik graz.bergia naans ilem4 gali stovdti ir vdsesndje patalpoje.us. Alsorgioi: Kaip ir visi bulv vietoje. Vasa14 tarp I I ir 15 valandos pridengti nuo saulds. Gerirusici augo: Sviesioje (ret saulEtoje).l(enk6icl ligos: netai. tk Dcuginincs: Auginiais arba seklomis. B. Iitisus metus pakelia kambario temper:ttu4.ugalas.'otr)dlll4 grandiflo r a ir Br ow allia rlscosa nuo lapkriiio - Geriousici cugc: t-abai Sviesioje. Browallia viscosa it Browallia lfili plieiirllos ypalu- n* nrci: Persodinti nereikia. u. iyd6ir'mo lcikos: rei per. kad i5augtq gra.us krimas. Nuo geguZes iki rulpjiidio ka-s savaitg trgitr. Urusvaius.6 sejinukus.

Nuo lapkidio iki sausio augal4 pasta- Atsolgioi: Kaip ir visi bulviniai. Paskui liautis trgiti ir maZiau laistyti. nors ir vieni. Iigos: odl per tvalkrus oro puola iydeiino loikcs: t."'' B t{elsia paucifloru var. kuo vdsasndje (15 . MaZdaug 500 ivatfu iio augalo ruiiq ir visos isvestos veisles tud para- lalxlq. l6wr€: Pieq Amerika.12'C) patalpoje tuomet gpusiau Zydds. ir kiti tera viemmeaiai augalai ir perzydejg ismetami . raudonos arba orallzifle-s spalvos.i priiiiirina kalteoliarUa apsipila gakrybe mie14 tarsi VelJk4 arg iiaiiied4. ir iiem4 iydinti veisld lail(enk6ioi. tyti vdsioje (10 . lrgiimos: uV^ ^iA\ C'dlceo16 lotyliiskai rei!kia 1naiq kurpaitg. nes gyvuoja mefus. Trgiti kas savaitp. pnst4 apatini vainiklapi Loistyrnqs. iyd6iino loik*: Daugininos: Vbi[dq ar- tik vienerius ir so- viniai. lyg namoje vietoje. btldens. DaZnai apipurkiti. calJcina. Nuo kovo Geriousioi cugo: Labai tsviesioje. pinarium4. Prekiaujama tik kultiirind- Seimo. bet ne visai sauldtoje. dells pertekliq po pusva- latrie parduodami pava-sari kaip kambariid gele. mis veisldmis. - jis S crop h^lariacebervidiniai. ivairiq atspalviq violetiuiai. f6vynd: Brazilija. Silto ir l(enk6ioi. iki geguiBs. Prigyja sunkiai. i Salis augandius iglius. geltoni.tu" sausio ae. Rudeni ir Ziemq daigelians reikia papildomo apivietimo. Yra iemdje. nedera painioti su puskrimiu C alc e olar ia integr i/olia. Balti. g Loisfymas. calycina. plati larpaite iSsiai tinkr langai i Siaurg. per kieto laistomojo val1Seimoz S o lanace ae.f 4 pe1sodinti i P arba TKS I iemg. dvispalvi Laistyti gausiai. Jei turite vesq Silharni al- Douginimcs: Va-sar4 sdklomis. frgiinos: . 25"C sausio iki rugpj0dio.vienspalvi. c&6'db Brutfelsijq gerQ sudaro medeliq t populiariausia kambarind gdli yra Bnadelsia pauciflora var.Brulfe lsia Calceolaria Brunfelsiic l(olceolioriio :. . Zememis neapiberti. pusiau sauldtoje ir Siltoje vietoje. Tq mi*iflLl. bet uitat nuolat skleidZiasi vis nauji. baltaspaflriai ir amarai.20'C) L gerai vddi- jo iki rugse- drdSmes negaileti ir iijq kas 14 dieml trgiti. il- nos. Nuo bangliq auginiais. Daiginimo temperafira l8'C. li iileidZia tvirtus. gus Dglius patrumpinti Kiti prieiiriros ypotumci: PeNodhti nereikia. Labiau- llili prieii0ros ypofumoi: Augalui periyd6jus ankstlnr'4 vas. duose. galite auginti net i labai ret4 Calceolaria darwinii. brunfelsija nuodinga. dideli ir kiek mazesd (relygu ruSis) Ziedai laikosi relabai ilgai. IS jrl laistyti millKtu Silh vandeniu. Labai nemdgsta sauso iildomu kambariu oro. bet va[arba demet! ryAkiai geltoSrl. Grirusioi ougc: Sviesioje. 97 . puola amarai. kude l1elir*g iakotis. ligos: Lapai laidiq m6lynumo Ziedais geltonuoja (chlorozd) ddl su baltl alote. apie 30 rusiq Zemangiq Gera. kuris daZniau auginamas balko[uose landiio ii paddklo iipilti.

' Si Lver Waves' . Gericusici cugc: cerai ma visada po Zyddjimo.sdien apipurldtj. Camelliajaponica veislds 'Alba Simpl. Mat niai.Latnctua miiritnas 'Barbara Dougininas: virsnniq Clark' yra istabaus dybe pumpurq augitriais rug. jei lmanoma ne auki- tempemfircs vtiyti flepatartha. drdgmes neje. auginti kambaryje'. ir purpurisukrauq pumpurq. apie katnelijas daug kalba.F' - tl pJuflo menesl.spalvos atspalviq. Ddl per aukitos temperatiiros arba sukiojant jau sukromsi pumpurus augalq.. Paskui laistyti r. sodinirJei pasirupinsime. ti ir apraiyti. ' Appb Blossom' k'Maidzn's Pe6odi[a- - Blash'. zalsvl uggeriausia tnediiaga. Kenk6ici.lf"H:111i nuolat tolygiai dregnas.I Camellie Komeliio J 19 = YI I- a I = N N o seno oltgitana Camell. krrie augina ka. liai - roje. vesioje ir Tikro iieuos sodo . kai ima leisti met[gius. balti. pilnumu ma. iki liepos pabaigos tr9sti azalijq trqsomis. Saknq Zula-s griu- Mdgdjai gali rinktis bet HLiffi.pemelyg suddtintudtuojau netalriios pum.amarai. t rct rnargi. Ziemoti me€lsta 6 . Beje. bet lapus. Jos auga ldtai. vdliausiai iki liepos pabaigos (geriausia i T iemg).e1nes. Saknijasi maidaug po 8 savaidiq. Ii nepilnaCamellia j aponica veisliq gerai tinka viduti\ lfili prieiiiros ypclumoi! Ziem4lapus ir pumpurus ka. Nuo gelxrzes ituesti i lauk4 ir pastatyti paurks- l5'C jo arba ddl neteisirlgos priezilros vasar4. kad kystes lmones <laZuiausiai oras ten. kur jos auga. turi blti pertekliaus arba per kieto valldells kre0ta pumpruai.8oC temperatii- -^.ir kuo imantriausiais paraukimais sios prieZiiros klaidos . kasrnediniai.. met Sios puikios gCles praZys nuostabiais Ziedais. svyravimq ir nelaistysime ieirnaz Theaceae.I puos tcna . veislg. b0. neleisime joms iyddiino loikos: Nuo k9sti staigiq temperatiros spalio iki kovo.pateikia nuo seno iSbandyt4' C hand. be to. nevajos del metlkiau. Be to. Pofcrinos: Kambaryje geriausiai tinka auginti Cane Lh a sos anqua't erslds.diio ir gau. ddl per sausos . Tai rte visai taip.aziau taip geriau krausis pumpurai.ia japonica veisle 'C h and le ri El ega ns (' C a n d le r io gr akii ioj i' ).25C). atbatkalkingr vandeniu. lrgiimos: Siukstu nevartoti kalkifi go-vandeus.ga bltrljuos visus ii]vardillpurus.ler i Elegans' tg labai drdg9Es ir ve-sus.jei per iilvri Ziernokad pumpurai subrgstq.siai fodi- 98 . vddinamoje.4polla' . ligos: Puola Pumpurams susikauti bi. jokiu bidu repurkiti jie iisiskleidusiq Ziedq tadiau l1uo to ruduoja. Nuo tada. "Ar jai nubyrds pumpurai. f6wri: Ryq Azija. ir Svelmelijas irjau sulaukd niai raudoni.et ' ('Bahoji pa- prustoji') aiedai da g Wesn| iviesioje patalpoje be tiesiogines saulds.jie skiriasi dydiiu. ir kuo ivairiausiq ar ne?" kankina-si berausrq bei gelsvai roZines maZ visi. a[traip jie |rukis. nestatysime Siq geliq arti radiatoriq. augalas meta (geriausia 20 . te$eje kaip l2'C. mudonosios tina alrkita tempemfiru erkes. lcislyncs. iilei- - diia gxaKiiai svy'randius flglius irjau nuo spalio mtue-sio iydi.

' ' 7.w '-.ld-:.F --&.-pr-eo>. . .

Pilkasis puvi1lys ir lapq ddmddige d61 iyddiimo loikcs: lavasaris ir vasara. ik rudens laikt laikyti tolygi. br:l- toje patalpoje. t00 . nugendti. ligos: VoraIs. kurie simezga nuZydejus. Kaip sako botmri. ve-siai trip jie gyvens. vietos. zyclncrus pavadilirlas nis ni!ies lnetus. fra it Canpa. Ziern4 labai T:ir". rua loistymas. bet va-sar4 saugoti Duo l:urie lengvai iaklijasi durpiq ir smdlio miiinyje. bet ne ilapiq.llors ir karhls. Augimo laikotarpiu trgiti kas savaitp. Vaikus ypad vilioja vaisiai. nuo per sauso ir tvankaus oro puola atnar:ri ir skydamariai. geriausia balkone. Geriousioi ougo: Itin Sviesioje. Kili prieiilros ypotunai: Po iyddjimo ruder i Dauginimcs: Augitiais. oral)Zi A\ arba gelto os spalvos. z3lrosios augalo dalys lruodinEos. ilgiau ji- i Can pa. je. T6vyn6: Rytq Azija ir tuo Vidurio iki Pietrl Amerikos. per dideles drdgmds. - uZuovejoje apskiti.nula pyronida lls. kai vaisiai susinaukia. Kenkdici.rsia ruden! ir apie Kal6das. viniai. Sis augala-s o tai retai pasitaiko . pavasari persodinti i nauj4 Zemg. o&g Dekoratyvios vien.bit 1tr7 liai: Vir*tje: Conpan* Ia poscharslqona. ir trapusis katildlis. lrgiimos: Nuo pavasario visQ lairlymas. Ziem4 pirktus augalus laikyti kaitrirl sirules spinduliLl.ritrrls. kad juos norisi beo1at iispjautj. Jq vaisiai buna bet gerai veclinruloje vietoje.sdklomis pclcuoruve-se/. Labiausiaipa plitusi ir l|agiantu katiLlb vcisL. Tikasis jo groZis vaisiai.u. Gericusici ougo: Sviesioje.I Carnpanula Capsicun annuum Korilelis J 19 Vienumetd popdko 3 lI = YI a N Catnpanula isctphylLa 'Mayi'. hgSimar: Laikyti toly!:iai drdgnE. augalus laikyti labai Sviesioje vietoje. Nuo geguies iki ru!:pjuiio kas 14 dierq taiiau vaisiai. betjie tokie .ma isigyti saicilo. auginamos ir priZiurimos panaiiai. vienarnet6 paprika yra nuoding:r.l. e. Daugelis neZino.pakelia net ir kalkiug4 laistom4ji varde1. ligos: ter iil- * ui- ieino: So/anaceae. yra ivairaus stiprunro od4 Douginimas: Pavasari dirgiuauiio alkaloido kap(gal. KlrStomis dielrornis gausiai. nas glwuoja iyd6iimo loikcs: Nuo kovo iki spalio.n u I a gi/ls. uenuodingi. l(ili prieii0ros ypclunci3 PeNodinti nereikia. iit r -lraUIe- tinklines erke-s del per iilto Ziemojimo ir per sauso kambario oro. l1et sauletoje vietoje. @alta'AIba' bei meisvai violetitle'Mol'i' v c& eisl€). violetines.rkaks vesios. Daiinija: Campanulo isophylla Polcrimcsr Baltus syvus. Vasarq laikyti gerai vddinamoje parrlpoje.ri dregn4. Atsolgioi: Kaip ir visi bulviuiai. kurie teka pjaunant augiI1ius. iis augalas yra vien:lmetis. 'Alha'.stogeje ir u:uovejo- megztqsi vaisiai - lauke. o kad geriau bet p. ne aukitesneje kaip 20'C tenrperaturoiq. mazdaug 10"C.]sollo*lo:. tnazri lieti. lr Canpanula isolthylla. Ziem4 poilsiui p. kad iis augala-s pSpnKo\ gnnlnlrus. Jis iSmet:lmas. armzzrr.'1. raudollos.r1net6s paprikos parduodarnos daugiar. kuriq Zrnonas dar vadiJokr'ibo kopddiornis. net sauletoje. Jlose tik vieuerius par?iti. Tdvynds Vidurzemiojitos prkrarltes.r. cilindriiki arba smailiahrgiai. sustabdyti galima panardinus augalq i dnrlgnq vandeni. ieimot C a nt pa n u la cca katil6liniai. Kenk6ioi. Grai us rirrur is la ugo paplto|ales. Lat gero..

Siltuose kambaduose ilgai neiisilaiko. gali neistverti. kitos . Nuo kovo iki -mgpjndio blua sniego baltumo. lcistymcs.klip Kiti prieiiriros ypclutrulnpakfi ietrini ir vainiki.Cathannthu-s roserls Chrysentlrernrrrn irrdicurn Indiiind chrizonteno Daagianrct^ wis!2s ilgahiui auga vis veiliaa. Ziebrldlvoversu. Kenkdioi. Kovo md- trgsti. Nekaip auga ten. - - buvo megsurmiarrsios karnbariuas geles. lrgiimcs: Va^s:f4 Iaistyti gausiai. Gericusioi augc: Sviesioje ir vdsioje vietoje. . aukshes.lus prsodinti sode iaLiedilai. Naujus Lrglius daug sykiq gendti. st - galo dalys nuodingos. krip kumai.7 cm ilgio lapus puoSia balta vidurhe gysla. Naujai isigy&Ls chriz. suglanba. kuris iS tiesrl y. c@ Catharanth srose s- egzotiika-s musiskes nelsvai violetines iieme-s (/i?ca rarnor) pusbrolis. pukidai. kur vdsus.clnizlntemos m4 daug maZiau laistyti ret. iyd6iimo lcikos: enrciiau nuo liepos iki gruodZio. nedelis. iimokus Indijine chrizortiSartginto nesipersodintiiTarba TKS 2 iemg. Ziemojimo tempekai kambariuose prie lango ratiira l1uo 3 iki 5'C. Jei vandeus per malzai. lrgiimos: Sakrq griuZulzrs nrri buti vos dregra-s.rugalir. jei laikoma per iiltai minuojandios muselqs. Mazdaug 3 cm dydzio Ziedli roziniai arba balti.mdi: Po 2ydejimo nugeuiai medeliai. Vienos auga l4 dieDq trgiti. Gericusici ougc: Itin Sviesioje. ramioje vietoje. Kenk6ici. 2. - t 0l . anksdiau vadint!-s I/ir?cd Iosea. dabar. lliti prieii0ros ypotumci: Kiekvien4 pavasari persodinti i T. iyddiino laikos: geguzqs Nuo Alscrgioi: Visos iio iki spalio. Chizdltemos gali Ziemoti ir taip: lugendtus augaivie-sioje. JoS laistymos. parduodamas kaip viellanetis kambarinis augalas.artemas bei per- iiemojusius arba jarunr-s augalu-s nuo pava-sario iki rudens ka-s savaitg D!uginit||os: Auginiais kovo mdDesi arba seklomis va-sario mduesi iildomoje daugirimo lysveje. Catraranth s roseus karnbary:e auginamasjau nuo 1757 metrl ir yra vis labiau megstamas.a keras. roiindq raudonos kaip vynas. su piluavidwiais ir nepilnaviduriais gaiiais. ojq viduriuka-s raudonas arba geltonas. - gas klimatas. Tadiau labai dideliq ialnq augalas b. Ankdiau. TKS 2 arba gdliq Zemg. kad iisisakohl. purpurilas ir iviesiai violetines. Prekiaujama tik kultudndmis Seimoz Apoclnaceae. ndti. lietin- rliimis. Prie-i Salnas . Ziem4 kiek vdsiau (apie l5"C). ligos: emarai ir voratilklin€s erkds. Atogrqiq kosmopolitas. c@g Chrizantentos Egsta rXsq. citrinq geltonumo. o Siltoje rarnioje vietoje gali augti net sodo lysvdje. f6vyn6: AtogrqZos. Douginimos: Pavasrri auginiais. ligos: netai.ri ir tik tjek.rpdengti egliq Sakelernis. gtai. PerZiemojusius augalus ir padiq isaugintus daigus l'luo geguZds isneiti i laukq. I vienq gdliapuodi susodhti po 3 daigus ir vierl kart4 Dugelldti. Potorimoss Nepamirskigeld hbai jauhi au- reguliuotiZyddjim4 i!tisus mefus. T6vyn6: Kinija ir Japonija. ieimlz C o np osi t ae. kad visai nenudziuhl. Jo tamiai Zalius. bronzines. bet ne sauletoje vietoje.ii ialiiui.llllatyti apie Visus 5VellltloslUS 1r Vellllei. Daugiausia Siq gdliq galima p.Vasar4 mdgsl1 bnti Siltai.s bemat bet velgti drdltmes pertek- laul kns Zietn4 saikilgai.5 .

vos drdg|a. da. maiiyt4 su sodo mo1iu. perso- pravadr iiresti laukar i uzuovej4. klr maza vietos. Pctorinos: Jei savo cit- Lvugiramas iemas i-r parduodan Ls kaip l<r[lnas.ie. TKS 2 arba geliq zemg. Gedausia tai daryti vidudieni. ligos: skyaamariai. f6vyn6: Vakant Afiika. Aftikoje lailGiiais is).roride. Pavasari. hrris savo girntindje rugpjuiio ti. jam geriausia Zielnoti vesoje (12"C) ir kaupti jdgas kitai vasarai. Vellgti kdllslgs YandelNl Ziem4 laistyti labai m. Pavyksta mariai. Pclarimos: Kadangi Svenhneclis visai :regali augti kambariuose su centriniu Sildymu. vadinana kinkanu. Zinomiau. Vaisiai iisilaiko kelias savaites. jo ieapvaisills ieimaz beniriai.r1ai. Ziema mdgsta nuo 15 iki l8"C temperatur4. o dasi Douginimcs: Augidais iildornoje daugilimo lysvdje. Visus metus melsta b[ti Siltai. go laistomojo vandens. Kaip gaiima mr8e11eU. kas savaitg h?s- lfiti prieii0ros ypolubihl moiS Pasinrpirrti. jei per lalta. hfiimos: Vafioti tik suminh<tllt4 GtaZ[s vaisiai. nuostabiai kvepiantys Ziedai. Nuo kovo mdne-sio ima skleistis Ziedai tankiais netikrais skedials ir q laaihl sodams suteikia kvap4 piauzianti vaizd4. Geltoni lapai (chlokaftais net me0qsius.stltyti Silaiau. "Nekalta meile". ioze) ddl pemelyg kalkinSeimo: Raraceae. ger. -^^ lqistynas. rinmedZio negalite iineiti laukan. iydeiimo lcikos: Ziedai ir vaisiai yisus metus ran- vie[u kartu. Prigyja itin sunkiai.r. Geriausiai ougo: Iitisus metus labai sviesioje ir oet Muldtoje vietoje. lapai rrrreina ddtrdrnls. pavnsari persodirrti. Tadiau tuomet jis numeia Iapus. persodinti i T. arba Citn$ i. Vasarq jei pakalkamai iilta. ti kanebent I -2 ln aukidio te- Kiti prieiiiros ypclumoi: DaZnai apipurkiti. Kai visrl puodo Zerng ii- uiaugaltys Cif nrs ricrocarpa (arba kltarp Citrus j apon ica. kad oras labai dre$ras. fdvyn6: Pieq Azta. V a rb enace a e. viszaliai odiiki blizgantys lapai del iiq ypatybiq auga)ai tapo itil1 mdgstamais kambari- Clerodendru r!!iq kambaryje auginamos - tik nedaugelis. Fonune I! a maiiau . Jei reikia. ii kuriq Llio ryikiai raudori iiecLri. Zeme turi biti .ri apgenejus. Kamerunas. Tai gajrs vijoklis. 102 . vabzdziai. deiiije kit*uzas Svenlnedis - gaj s ). miltuotieji skyda- kibiais stiebais uisliuogitr et i4 m aulciti.kalnbario temperaffiros sia vallde11i. Xenk6ioi. toddl ziedldulke-s reikia teptuku pemesti ant purkos. o antjq sukrauna laujus Ziedus. Nuo kovo iki las poetiskai va dindavo niais kubiluose arginamais augalais. iyrl6iimo lcikas: Nuo kovo iki rugsdjo. bet ne saulekaitq. Nuo kovo iki rugpjtdio kas savaitp truputi pafftr<ti. balti.nai apipuk\ti. IE4OO n' lqi5lymas.ro. ligos: Del per sauso oro ima L_risti Ziedai ir prunpurai.'ijoklis. v er- tik Sildomoje dauginimo lysvdje. voratinklines erkes.rs trurelapiq.nitis.I Citrus Clerode dnnn J dtrinmedis iventmedis (9 3 I = vl 1- a N #&n' citrsiniai Kairdje Cyt rolort uttella. Kenk6ici. tr?iimo5: Nuo pavasario iki rudem laistyti gausiai. j4 mDsq sene. dintiji! raujq Zemg ir pel. dregname ore. Gal ddl baltq kaip sdeg. Europoje Sis augalas chemindmis slopinandiomis mediiagomis Douginimos: Auginiais geguZes mdnesi. Geriousioi ougo: Labai iviesioje vietoje.r Fott nella miirijr:'s C i t I oIo r t u n e I I a rrt it raizgo iaklys. Netrukus jis iileidiia naujus uglius. Augillti ant pala[gas arba patalpose. nttiniai.Clerodetldru t .

pusiau [knnhgoje. ka-skart apsipilaDtis nqsulaikotrais ugniaspalviq bei skaisdiai raudo1rl Ziedrl srautais. laistyti gausiau ir pastatyti Siltesneje vietoje. PerZyd6jusius Ziedynkoiius tud- iviqsioje. - Loislymcs. puksti. tik reijos Ziedu-s gofia lapai. 25'C Silumos dirvoje. per arksti praddjote gausiau laistyti pavapuse i ivias4 (+ P. fdwnd: Natalis. 45). aprinka miltuotieji ir paprastieji skydamariai.)meti gdliapuodi. c@B'fu9 rus. l]fiinas: mariiausiai 15 qn auKVasar4 laistyti gausiai. tinkamai l1audojartt Zem4 temjau per peratiir4 Kalddas. kad kilnojant i. Co Kiti prieiiuros ypotuItlci: Alsargai purk(ti kanbado temperatiros vandeniu * jokiu bidu ne saul6je ir ne alt iiedtl. Ziem4 Ziedus krauna 30 . I03 .d vietos i vie. Jas Dcuginimcs: tuputi trgs- (18 . tuojau [upjauti .iedynko- persodilti ! Zemus gdliapuodiius su T arba TKS 2 Zeme.Clivia Colutmrea Kliviio l(olunndio \r cP /I (U/\J Tai bene puikiausias svy- rantis augalas. Colunr ea t i cr op h! I I a (keletzs jos veisliq rnargalapds) bei ruiiq miirunus ('Sfa- ranger'). ligos: Jei karnbaio ora-s per Musas ir nuo skersvdjo meta lapus. ligosr rei ziemq per dilta. [ksmingose vietose tarp uolq aiba miskuose. nelygp miis ir veisld. kas savaitg po ieimoz Anaryllidaceae. Vos tik pasirodo iiedynkotis perkelti I Silt4 pusie. Ge[ninkai mdgsta ivairias jo r[iis ir veisles. krdulra ZiedyDkoti. bet siltoje vietoje. kad visai neiSdiiutq. C o lan n e a h i r t a. Nuo lapq kuo dazDiau Geriousiai F !ugo: Ne per valyti dulkes dr6$ru vatos guiuiuleliu. pavyzcl i. PerZyddjusi4 apkarpyti ir sari (Ziedynkotis turi buti laislymds. augalos Iunnea tniirilnas 'Stavonger'. Afrika. Itenk6ici. vesioje (ne Siltesreje oei 12'C) ir nesauldtoje vietoje. mdnesio kolumndjos gali iki vasario pabaigos duoti pailseti (laikyti 8 . gesreriniai . hgiirnos: Augimo laikotlrpiu Zemd turi buti tolygiai drdgna. Nuo birzelio Douginimcs: Virsunes arba Soniniais auginiais. iydtiiimo lcikos: lvaiKlivija kasnet darosi vis Eraiesnd. Tik kraudarna iiedus apie menesi turi pabuti vdsiai. Co- humea gLoriosair jos veisl1' Purpurea' . saus4). Coltuvxea )c banksii. Polllimo$ je. Gericusioi ougo: Nuo spalio iki vasario pabaigos iviesioje. vakia pa.dio) arba nepakankawrai liau$ Nuo spalio mdnesio laistete augart . Jaunus augalus kasmet pexsodilrti i T zemg. ti. ji negavo deramai q augalas bfiq vjs ta paiia pailsdti. iyd6iimo lcikos: Nuo vasario iki geguze-s. bet vetgti drdgmas pertek. Vasaroti iis Palorinas: Jei jIsq kliviaugalas gali lauke.{dli Pavasar! arba va-sar4 atzalomis. T6vytt6: Vidurio Kiti prieiiiros ypotumois Kai iileidZia lapus ir Amerika. Klivija auga drdgrose. Kenk6ici. Ii svoghDo ji iileidZia kardo formos lapus. Venlrti kalkirgo vandens ir kalkingq tr+irl I Ziern4 laistyti tik tiek.5 cm. amarililiai.40 dienq palaiky- ta 15"c. Piflnuosius Ziedus sukmus po 3 6 metq.ilgq Ziedynkotl.10'C temperafiroje ir beveik vasaroti pakabiltos rnedy- Atsoryiqi: Klivija turi nuodingq alkaloidq. o pava-vr! .dinasi. Seimaz Gesneriaceae.iui. alsargiai atskirti. daugiausia Kosta Rika. seDes[ius geriau palikti ramybdje. Vos Puikus svyra tis tik pumpurai iiauga iki 0.20'C). Nuo kovo pos kas 14 iki liedieiq trgiti.

l8l7 metais buvo atvezta miikitu. Rugsejo rndnesi inaiti vidur ir Ziemai pastatyti iviesioje bei vdsioje (apie tuotieji skydamariai. Ceilotas. Seimoz Aranthoct* . ima lristi arba susisuka lapai. veislininkystes budu pa-ialino jos "tropinius kaprizus". Jei per dregras ora-s. l0"C) vietoje. o Siuo metu ji priskiriama beveik 300 ruiiq vienijandiai storrlapiq Crdss/ld (.rri buti labai iyd6iimo loikosr ceguZd ir birielis. todel pat rfiina auga14 daZnai trpipurkiti.emg su perlito gnideliais. Gericusici cugc: Sviesrau pavesDSole. l(enk6iai. T6vyn6: Lrdija. Piltuvelio fonnos geltoni. Jos veis]. per sausils orus arba salta ia per dragna Zeme.tr€-a. bet tik pa-stogeje.e'Mana Wall &ed' megiama ir iiandien. ploluodds erkds.rLlgF kryzniikai isdestytais 2 cm ilgio lapais. ji uzauga 30-60 cm aukiiio ir iydi ry-ikiai raudonais Ziedais. drdgD. larrie ger ai Saknijasi Sildomoje dauginirno lysveje. Kifi prieiiiros ypotu- dre! mdi: Or. uuo pat iemds augantys IBli. bet kai i Europ4 iS iiglius vienas ivedq sodininka-s SeStarne daiimtnetyje patrumpinti maZd. Pjnvio viet4 priei ikisant ietndn kelet4 dieDq apdZiovinti. rugpjniio krs 14 dienq i laistom4ji varderi imaiiyti galiq tr4sq. as. kad isaugq grazus krDnelis. Vasaroti gali lauke. Zrli.s kaip l8'C) patalpas. lapinds nematodos. ligos: ler siltai ir per tamsiai laikomq augal4 puola amarai.iEd]ILPavasari persodinti T. lrgiimcs: Augirno ir iydejimo laikotarpiu laistyti gausiai - sandra i nfu ndi bttlifornti s.voratir*linqs erkqs. vel iipoprrliardjo. iStisus metus sioje (ypad Zjemd. hde iiauga iS laprl paza-s- bet iiukitu DesrFlaDillti Z.Ls tr. Jaunus augalus dazlai ge- akarthiai.rpomis allt ilee kotq.+marai.isirfipinti. Tadiau islldiqkai$ls nemdgsta. Jei Siltoje vietoje. Nuo kovo iki vo inorjrgo bhdo.) P. gelsvai roZiniai arba oranZiniai Ziedai grupuojasi va. Ji gerokai stnulkesnd ir keslresne ui Dataraliai gamtoje augandias apie I m aukiiio savo seseris. ligos:. sauldtoje ir gerai vddinamoje vietoje. Rochija yra puskimis ([ors tai ne iikart pastebima.l h ed'. Alrksiiau jos boturinis pa. Naujiems ugliams bus erdviau. kambario tempe- Sotis.Lcistymos.I Cra-ssttla coccilea Crossandra infrurd ibu lifonnis J Rorhiio l(rosondro tD 3 F I = 6 a N . tdliq. G6li- Lcislymcs. betpu. Geriousioi auga: I-abai iviesioje. ne-si virSuuiLl auginiais. [esauldtoje. Dcuginincs: Ugliq galais birZelio menesj srndletoje Zelndje. ruo spaninkamsji nepatiko ddl sa. l(enkdioi.---*-J Rochijas iiedai #& - I iepsnoj a li ii t! deg I t! G aN c&6'db iS i |isa me pa-so u lJj e ve is l i' M ona Wa!. trgiimos: vadinirnas buvo Roclca Vasaftl Zeme tud biiti vos coc. gali apnikti miltlige. ziemq beveik sausa.rrio md- iydeiimo loikas: Nuo geguZ6s iki rugsejo. re-s tik apatines jos dalys medeja). ojuk kaip tik jie krauna traujus Ziedus. 155) gendiai. kol pasirodys ijedpumpuriai.rug l0 crn.ri ap. Crassulaceae.lq T6vyn6: Pieq Afrika.r. Demesior krosaoclra atvd- i ieimai sr:s iaklims (ypai dr6!tloje Zemeje) gali bemat storlapiniai. neti.iio iki vasario mdlesio leperlieti. Xiti prieiiriros ypotumoi! Po Zydajimo rdnlros vlr1deoiu. kad Zemd br. Silk. Douginimos: Vas. TKS 2 arba gdlitl . C/os Indijos. t04 . Va. Ziem4 megsta Siltas (ne vesesne. mil- praznti ! P.sar4 kas 4 savaitqs palaistyti kakusq hQ- Viena penkirsdei jmtiqs Sios genties risirl.

Veislininkai j.qirias kad nyk.Sviasos. jei per dregnas oras. plunlcmiriais arba lygiais. iSti- sus metus gerai Xenk6ioi. o neiistyptq.20'C) bet kuriuo metq laiku.. kingoje dirvoje. roZiniais arba gelsvai rausvais ir violetiniais Ziedais. kur auga laukiliai ciklamenq broliai. su lfili prieii0ros ypctumai: RudenipeNodinti i T.. kal- Lcistymcs. Tradi c i nd /-) ci klanr en 4 spalva. gumbai gludi tankesodje.Cyclarnerr persicurn Ciklamenos \t. Tik jaunu-s sejinuL-us galima giliau susodintr. tik svarbu neleisti rnaiiesietr-s jr1 Gaivi vdsa ir saikinga .6 apiberd zememis (tamsoje dyAs- 105 . Toddl seti geriarusia vasario mdnesi. jukjq groZis ii- ryikdja tik dauf:eli metq Trivynri: Rytine-s Viduriemio jiiros srilys.itai ciklarnenq prieZiuros paslaptis. o ne ir Iapus iirauti vienu trokgumbq. daugiausia lapq Zemdje.tukinds je (18 . lamenai labai jautriis drdg- didiiosios veisl6s ir yro be golo iovis. nereikia imituoti. hgiimos: Zeme vasar4 turi bfiti vos dregru. bet ne Slapia. be to. Sauldkaitos uemegsta ir vdsiame miegadregmd puodeliams iidZiIti. bet De Ziais knlrneliais. kad s4lyg1. tarystartis kalki|gose dirvose. sioje. Trikio vietq rpiberti medzio arglies 1r1ilteliais. V. TKS 2 arba g€liq iemg. Vokietijoje - mei! l-ristvti iemg. pana- sauletoje. Dau- taidios l). puola amarai. geliui ciklamerai tdra proginiai. vadinamieji Douginimas: Is sdklq sildomoje dauginimo lysvd- kvapieji ir nykSnkiniai ciklarnenai. Jauriems augaiydGir'mo lcikos: Nuo lams reikia labai daug rugsdjo iki balaudiio kad augtq graSeimaz P r in ulaceaz. toddl gali uzsikre-sti Zeme. rak. be to. lihNi dalis greitai pnva.juos auginant. raudonais. Tai kalnq mii\ augalas. . kad sejiuukai iidygtLl ivie- majame jarriiasi geriau te.Lsar4 pasbtyti lauke pusiau paunksndje. Sekl. vddilamoje. Depjauti jq. cik. gali isiraesti pilka-sis ilykifukinidi riklomenoi kamborio femperolurq pokelia doug geriau negu iiq i ginllsia-s viet Ls. Geriousioi ougc: Suiese-sniais mdne-siais. kasmetjq L{auginarDa apie 20 milijonq egzemplioriqr daugybe veisliq zu maiais arba dideliais.tnos "balta su akule" (A veisles gausiai Zydi ir gerai laikosi. Jei augalas laikoma-s per iiltai.dino. Ziemq geriausia lailAti apie 15"C. Vietos prie VldurZemio jIros. o taioliriai. va-sarq bina gana sausos. apie Zemg reikia pasakyti. Treddalis gumbo turi matytis. re per iiltoje vietoje. baltais. Prie-i ir per Zydejiteldjirnu. Ciklamenai itin rndgstamos gdlas. ues mq kas savaitg Polorimqs: Senus Ziedus tigiti. ialiais arba margais lapais. Beje. Iigos: oel drdgrnes pertekliarrs gali paruduoti iaknys arba isime-sti gumbq puvinys.puvlllys. lyg "vienkartiniai" augalai. voratinklhds bei plonaod6s erkes. g3r Sildomose patalpose. Tokios |eis!as va.

pavyzdZiui. ligos: Ddl per portellac) roiiais Ziedais. trgiirnos: t aistyti minKtu kambado temperdh:lrcs vande- niu. Apo clnaceae. kad geriau iakoq- Itivynd: Amerikos atogrqZos.emd su perlito gmdeliais). Geli0inkai negsia iv a]rirs D i p Ladeni a sa ndz dio ruolat laistyti ir ka-s 8 . Beje. oro ir vesos augakthe: mal DmZxva. jei Zemd per ialta ir per sioje. persodilti I iernus dube- nis (tinka P. L_ur visus drd!3la. Auga- Ii 250 Sio augalo ruiiq kambaryje auginami tik I) ipte rac ant h us da|osi vidutiniikai drdgna. kurios balti Zied.li senesoiems tinka kiete$e turi oialrziDes Ziotis. Visai pavasari persodinti i T Zena'uja ytu Dipllldenia boli. voratinkli- tds erk6s. o& Dipladenija vis4 vasanl iydi purpuriniais. iliauziantys puskrumiai.Lstai augti. Nuo kovo iki rugpj[- loislynos. puola skydarnariai. ypad kai leidZir naulus uglrus.dauginimo lysvdje. hetus bttq silta. miltuotieji akantiniai. l(enk6ici. Kasmet pava-sari gyslon.ia patiqsti Sildanti paklot4 arba neplou4 putplasdio plokitg. per savaite-s po truputi trgsti.li1ai apipurkiti. labai Siltoje vietoje.mg su perlito grideliais.I Dipladenia D i pteracalthus J Dipludeniio Diplerokontos rg = YI l- a = - N Bahaiedi D c&n'g ip I aden ia bo liviensis.s.14 dienq trtriti. o Zetais iiedals ir l)iptcrucan. ima pr.r kltt\ip q akmeuinirl palangirl - ' Rubiniana' (roZine arba Jaunus augalus kiekvienq taudona) veislas. terka 15"C. bet re sauletoje.mci: Rtpintis. ZiemQ ant ialtus portellae (t\rb.bi:tq labaj dregnas. Kili prieii0ros ypotumci: D. daliq auginiais iildomoje Seima:. Nuo sauso taspamiai. bet lresaulebje pusiau paunksrdje. kad oras letiniais dryZiais iSrnargil. TKS I arba geliil . ieimoz Acanrhaceoe. ddl dregmqs pertekliaus serga lapai ir iakflys. Gericusici ougc: Istisus metus labai iviesioje. bet oras isimeta sakml puvi[ys arba ggybelis. itin veSliai Zydindi4'Rosea' (rcZind . todel tinka papuoiti geliq vitrinq apadi4 arba auginti kabandiuose gdliapuodZiuose. pukiniai. ponl sykiq nugeneti.43). timo lysveje). Dipterakanto lahai grains lapei. trqsomis.Aelsvai rozhe) ir ne taip gausiai iydinii4 drdkirti or4. Gericusioi cugc: Svie- laistymqs/ trf iimos3 Ja: kiu budu nevartoti ialto ir kieto vandentiekio vanderc. apdr*a ballabai dr6gnas. tuo kovo iki ngpjridio kas 2 ri it Dipladenia splendens lui pezydejus laistyti saikingiau: nuo rugs6jo spalio iki kovo gele turi pailseti. ligos: Jei oras per sausas. tamsiai roiiliais arba baltais Ziedais. susisuka lapai. anus (atba kitaip Ru e I I i a Kili prieiiuros ypoludevosraza) baltais bei vio. iyd6iimo loikos: Nuo Dcugininos: Pava-sari gegrZe. Alsorgioi: Visos dipladenijos dalys labai nuodingos. ISvardhhl nisiq lapai tarsi aksominiai.s iki spalio. vie?xtis. Sie augalai tai Zemi. fdvyrG: Brazilija. ste.is. dirva-TKS2miiiuys dipladelijai reikia tvirtq su molinga sodo Zeme bei karteliq vyniojimuisi. kad Zemd nuolat butq t06 . iivagoti iviesiomis Ruell. Ords turi buti drdgn.me iilt1l. jeijis sausr-s()P. Xenk6ici. miSrulus. 4retn4 uz- sauso oro susisuka lapai. skydamariai. Dougininos: Pavasari virinniq augiuiais 22"C Zern€je iyrGiimo laikos: Nuo rugsejo (iildomoje daugi- iki gpodZio. Kai gerai isiSaknija.

nys ir miltliga. tad galima auginti kaip svyranti augal4. trgiimos: Va-sar4 laistyti maiai. Ec heve r ia deren berg ii reikia daug iviesos. Kili prieiiriros ypolumoi: Jaulus augalus ka-snet peiiodinti i Zem? kaktusrrns arba stafldarting tik Zetng. RudZiq spalvos iiedai iisiskleidZia vasarq. baltai apiannojusiais Ziedais. vidurio ir PieQ Amerika. Kenkdio'r. - fdvyn6: JAV pier[s. beveik visai nelaistyti. Echewria put. Ziemq ndgsta iheds vesoje (5-10'C). Echeveria carnicoLor mdsos spalvos eSeverija. vasarQ liltoje vietoje. Labiausiai mdlFtamo6 ir paplitusios yra: . Echeveria gibbiflora srn€lio bei purpurinds - jie pazaliuoja. Eche|eia agavoides lapq kraitai rudZiq raudograrius 'Red numo. loislynos. Graziausiai eieverijos atrodo susodiltos grupdmis ivairiosjq ruiys ir veisles. suaugusi plok<diomis. kribiitina. Dregmd j. Prekiaujama labai lvairiornis r0Si- rnaZydiai puskmniai dai- harnsii liomis skoteldmis suarF gusiais lapais. atrodo tdge' ('RaudonkaiGs') veisles lapai. Beveik visoms joms spalvos skotele. o ii tiesq . Be to. ismarginti violetiliais dryZiais.us hnputi apdZiovilti. Echereria pulvh@ta l^pai. Zemauges eieverijos labai dailios. Zie- GmZiai kerojasi ir leidiia ataugas. storlapiniai. Auginius atpjo\. saule- deliais. o vietos it prieZilros joms reikia uedau8.Iiauga tik 20 cm aukiiio ir nuo kovo menesio Zydi rausvai rudais geltoDai apkra-{tuotais Zie- ieimaz Crassulaceae. t mis. apaugg baltais plaukudiais. { ionus leidZia tvirtus Ziendynkodius su orarriiniais. lelygu ruSis arba veisle. tamsgeltoniais arba raudonais Zierlynais. sakrhiai amami (Saklq kerkejai filokseros) dainiausiai del to. zydl svlesrar rJudonais. kitos . kad augalas per iiltai Ziemoja. Tai reiikia. tuomet. I nupudtuoti.int 30 . .ialiais blizgandiais pais ir orarZiniais iiedais . lylt kaitoje. ktri iydi nuo geguids iki birZelio mdnesio tamsiai rcZiniq zvaigidiikq Ziedr! kuokiteliais. Sildiau lailqti nebent iiemq Zydindias rirSis. Kai larios jq auga kaip bestiebiai kemi. Saugiausiai jaudia-si lauke. bet tamsioje vie- la. kaip sako pavadinimas. c Echeveria iydeiimo loikas: t-auai budingi skotele isside-stg mesingi lapai. .kaip trumpastiebiai Sakoti puskrumiai arba krimai. k-urie rudeni skleidZiasi ant ilgU netik- bestiebdmis skrotel€mis. kad jai - Pqslaba: Lygiai taip pat pr iZii'lt jdr'a be G r a p I o p e t 4 I ul. ikisti ! smelio dirv4 ir leisti iaknytis (geriausiai prigyja 20"C iilumoJe). itin Echeveria noclulosa. llun.Seriuotoji eieverija.50 c1n aukidio stleDq. Veis16 m4 neiydiniiq eSeverijq 'Raby' ('Rubinas') pa-si- Zymi rnudonals lapq kmstais.Echeveria tseverrlo Echeveria clerenberg i i #& - iS Me ksi kos. itin grazusjos lapai. Nuo kovo iki rugpjuiio augimo laikotarpiu ka-s savait9 palieti trupuiiu kaktusrl trqsq. t07 . toje . bet ivaidos rusys skirtirgai.s pertekliaus paprastli isineta Salorq puvi- Geriousici ougo: IsGus metus sauletoje. ivairus.|s prazudo.tila ijdi rtuo baLandiio iki birielio. EcheNeriasetosa . ligos: Nuo drdgme. - nl kekirl.s iiauga . puola miltuotieji skydanariai. senesnius P zyol pava-s44. Ziedus krauna priklausomai uuo dieros ilgumo bei Sihunos. Gantojejos auga Vidurio b Pietq Amerikoje daugiau kaip 100 ntiiq. Douginimos: Po zyddjimo iorrindmis skoteldmis arba lapq auginiais..

dintt Euphorbia lophonepaliaujamai Zydintis na. Savo gimtine. Beje. teD kliudo rrei Musas lruo ce1r. noIS iytl6iimo loikos: Nuo spalio iki kovo mdnesio. { spyglius galima susiZeisti.s RaudonZiedd karpaiolE iileidZia il$rs. luodingos. t08 . L{ Madaga.rs labai iviesioje. jie dainiau sergamildige. nemeta lapq L megsta &egnesn? Zerng. Geriousioi augo: Istisus ialta.""T'ilff::il"f'. ius balti. per daug vandeus. lumo. kur l1ols uzuo- Ziedes karpaZoles dalys vdjoj ir isaulyje.skaro kicijadiais. RaudonZied6 lusi baltai arba ruusvai ZykarpaZola nereiklus. kuriuos galima iilenkri larku ar dar kaip kitaip.e.isstumd gry4sias veisle-s.rs. sauina kristi lapai. gaskare. ikaudiuklpa11aBendra visoms karpazo- nilii.l. Po Zyddjimo vien4 mdnesi laistyti tik tiek.Liios i kak- tusus. nime . ruiiq. nuodingi aitris sywai ir vienalydiai (arba hermafroditiSki) netikri iiedai. metr.nardioti i drun!!4 vaDda{. kad liau- qsi tekdj? s)'vai. ligos: tei per balti. geltoui ir na L:uo lvairiausio raudo- Tdvyn6: Mardaga-skaras. I diena apdziovilrti ir tuomet ikisti i durpiq ir srr6lio miiiul. senuosius privalu patrumpiiti arba visai lrugelr€ti. i-itisus mq bidiulis. VaAlscrgici: Visos raudorsar4 galima penodilti i sodo lysvg. roZiniais. Pjuvio vietas p. o syvuose yra od4 ir gleivine-s dirginandiq medZiagrl.8or?a . Pavasarl. lfili pdeiiiros ypclunci: Jaunus augalus kas 2 metai pesodhti i iemg kaktusams su trupuiiu molio.vis. kad neisdZiutq gniuZula-s. nei dviejq ruiirl mi5runai gekaitri saule.kitos-iioles. raudonais ir violetinjais Zierlais. pieStuko storio spygliuotus [glius. kol dar neiileisti nauji ugliai. kuriarn nemetus Zydinti ruiis. Douginimos: Auginiais Ypai thka gen6- jimo atliekos! Panaudoti senesniq ngliq gabalilius. Trl trinio Sildymo or. Idtoje ir iiltoje vietoje.rai auga bei Zydi ir beveik je. I! pinno Zvilgstio jos atrodo labai skirtilgos vielos pan.I Euphorbia milii J Roudoniied6 korpoiol6 rg 3 vl l- a I = N '"'''----"^dr Visie bia s gerai Karpaioliq yra per 2000 #&dhg iI llet mediius. ypai iiem. Seimcz Euphorbi a cea. Nuo kovo iki nrgpj[dio laistyti gausiau ir kas 2 savaites i laistomqji vandeni irnaiSyti kaktusrl tr+\. ant gmnito ir 5re vaduamreJr zr. botadkq vadinani - :. roZiniai. pavasari./prorgneiso kahrl jis auga gal llia lorri miirunai (pavadimetro aukidio kdiin:ds.ald. karpaZoliniai..augarti pomiskyje.motininiq ruiiq pirmosios raides) iydi kol1e iStisus metus geltonais. Naujos ri:iiys auga stahnenai ir yra Zeme-snes. lrgiinos: Laistyti vidutiniikai. Xenk6iai. iino M ruudonoji karyaiola - Euphor BaltaZiedis E phorbia milii tniirunas 'Maralhon' ('Marat on as'). Lcisfynos. kr-runus len1. vidurio ir pietq Mada.

Dqugininos: virsfirirl auginiais vasarq. hgiimcs: Pdei iydejimq Duo geguZe. ieimoz Euphorbiaceae.ma kaip svyrantis mo sezooui apie Kalddas. Nuo birzelio iki spalio kas savaitg trgsti. li Zyded istisus metus.' Gropa tn' ti lnazai. gelsvai ro.s Kenk6ici. geltoni. Patrumpirlus pa-statYti 1 8-20oC temperah'tros pa- puoimela.'Dororrca' ('Doroteja') kerojapaZiedlapiai lelygu ruiis Sviesos turi gauti tik l0 -12 valandrl. kad augalas graZiai Sakotqsi. augal:r-s. - tuo- Vasaroti gali lamioje vietoje lauke. Auginius sodinti I maZus gdliapuodZius. Alsorgici: Sywai gali etzinti od4 arba gleivines. iskaitart ir lempos aiba gatvis iibhto ivies4l Geriausia ka-snakt l2 -14 valandq augal4laikyti kibiru arba ddie. bet dozuojallt apivietim4 (trumpadienis augalas) ga- tik ginti ilgiau. baltasp:rmiai. PeNodinama iydeiimo lcikcs: Nuo laploidio iK sausio. Labiausiai aki traukia dideli nuo geguZds vidurio i T. puola milfuotie. Syvai iS pjflvio vietos liausis tekdjg imetkus jq i dnnlgrq valdeni. Po Zyddjimo nuo v.l. talpoje ir lailTti beveik sausai. Ji verta au- - netjeiji ryikiai roiiliai. patrunpirti: kerais bei knimais augalrdias puansetijas l0 cm. hekiaujama vienastiebdmis. svyraniias 5 cm. toiiniai ir ryikiai raudori paziedlapiai.ji skyda- iki lapkriiio gausiai veislirirlkai Ekd (Ecke).ji ir paprz$tie. ligos: Jei oras per saus:r-s. balti. karpazoliDiai. f6vyn6r Meksikos ir vidurio Amerikos atogr4zos. Sakotomis arba svyrandiomis puarsetijomis blti kiek vese$ s met Ziedai ilgiau laikosi. TKS 2 arba geliq Zemg. Imti liekala-s po gendjimo. tikieji puaisetijos Ziedai reisvaizdos. Pa-sodinus kietai apspaudyti Zeme. Hegas (Heggas). IS pradiiq atrodanti kaip Zo16 ilgainiui puansetija sumeddja ir lleh. Labiausiai vertirrama-s puansettrl veislqs sukfre pasaulillio gaNo ir Loislymos. bet nesaul6toje patalpoje. t09 . Geriousici ougo: Istisus metus iiltoje lviesioje. Veisles 'Regira' pa- balti. "Zy- iS jq iiaugiihis dailiais medeliais.i niai. puansetta nuo rugsejo ndnesio apie 2 mdnesius abrikosq spalvos paZiedlapiais. cizijoje sukufia veisle Ziedlapiai !fiti pr'reii0ros ypcturnqi: Auginant toliau. Polorimos: Kad susikrautq Ziedai ir nusispalvinq paziedlapiai.tl:us vi6ta graziu Sakotu lalimeliu. Pas mus tie Duostabiai dekoraryvis karpaioliniai augalai daZniausiai perkami kaip mariai. todel parduodakiekiais augiiani pardavi.lr:.Euphorbia pulcherrirna Puonsetiio Puatsetios Sali htili tE tik rauLlonos c&nudh Savo gimtinEje Meksikoje puansetijos keroja taip pat veiliai kaip pas mus seivamedis ir iiaugadaugiau nei 3 metnl aukiiio. Kaip ir giminingosios raudolriiedds karpazolds (-+ P. Gro l ristyti.Lsario iki geguzes laisty- dejimo" laikotarpiu (gruodzio menesD sie puikiis medeliai ir krimai tampa tikra terykidiq sodq (Gro) ir Gutbyras (Gxt Pr. kai rulaeDta tikieji zjedai (lle paziedlapiai).bier). Zydijimo rnetu oras turi Tuometvel $arkillgai laistyti ir treiti. Naujus Dglius gel1eti. Jos - - Syki imkite ir reiimeskite Sio augalo apdl(s amarai. 108). apvoZu-s "vierkartiniai" ir dideliais si i Sonus.

motininis augalas Ziemojimui laikomas vesoje E Jei (maZdaug l5'C). Ziemoja l0"C melsvai Zali. iyd6iimo loikcs: Nuo liepos iki mgs6jo.abai Sviesioje.l2 mdnesiq nuo sejos. - iavi ir nercikli kztnbario Eracum alfine /-\ A Ali]K*salan o& Laislymos.llrr' (balta). lereikirringi. Vasario me[esi seti prie lango. NuZyd6jusi rocoeruleuu' Dcuginimcs: Pavasarj au. Pas mus l5-20 cm aukidio iakot ii loistymos. hgiti. jei auga kaip dvirnetik ten reuZlyja lienrs. betne visiikai sauldtoje patrlpoje.Lsa(l jr iiltoje vietoje. gali buti iavi ir uereikli kambario puoimera. Jq lapai raturoje.!d?4r6) buvo auginama viefl tik kaip skil]ama gele.. vavt14 praZystantis kerriuiais. ginius ir prigydiius juos kad augrlas vierametis. lrgiimcs: r Vis4 vasar4 Zeme turi buti Zold augimrna kaip viena- tik dvejus rozidais ii violetiniais varpeliais. nuo va$Ios iki nrdelrsji gausiai iydi kvapiais iviesiai violetiriais arba baltais Ziedais. N4egejams suddtirga.rrl aJ'lirc kilusi ko&os salos Adeuo ii So.I Eustorni grlndiflor rn Exacun affiue J tD D 6 h a I = N -=_="-4 Eustona grantlifonon ._18'C tempebarile. giniais arba seklomis. Dcuginimos: Sdklomis. NeDrasK:l! I eJCSarS! )tiltires Meksikt.t afJi n e iilnet]]]ma. l0 . T6vyn6: Kolorad:rs. Taigijinudjo t4 pat!keli4 kaip ir gerbera: l1uo v.n a g|an- di! o ru nt (sytt. kirs saZeme vaitF - didiiuli ku. Seimcz Gentianaceae. Sekll ieme reapibetti: dygsta tik iviasoje! Sejirlukus persodinti i at skints geliapuodZius. kad iis dvimetis. Lis i ant h us nlJ. i iildomzl dauginimo lysvg. Jei gliu. TKS 2 nrba gdliq ieme. Augala*s negsta gai\.s veislas. Zelio diio. je ir teD ilarko. kiauiinilki patalpoje. DabarpripaZistama. auginti toliau. Sekla-s pa^sdti bir- mete. E-Ya. gencijoniniai. dZio gdliapuodZius. Zymiausios vidutiniikai drdgna. llesaul€toje TAvy[6: Sokotros sa]a. lrgiimos: trri brlti nuolat vidutiniikai drdgna. PerZyddjusi susodintipo tris i ll dyaugal4 galirna ismesti. gencijodlliai. bet idomu.tI orq toddl v. lfiti prieii0ros ypctunoi: Persodinti nereikia. Eusk. Va-sar4 ka-s l4 dienq trgiti. Gericusioi cugo: Labai iviesioje. \acu.balkolas arba terasa. - I t0 . bemat lubyra Ziedai. vidutiDdje kambario temperatiroje. Kovo pradZioje arba pailgi. Apiberti labai ploru Zemiq sluoks[iu.api4 iied4 puokltt.ulas isdziuvgs. Sejin0kai laikoni iviesioje vie- - liepos m€nesiais veislis:' At (tamsiai violetilre) ir''ll. Gericusioi cugc: t. ligos: Ddi to. Svarbu: lapq skroteld turi susidaryti iki iiemos pradiios! Zyddti pradeda po galima nuojo nupjtllrti aul(enkdioi. pavursari iyd€iino loikos: Nuo liepos iki nrrpiiiio.rzos iki gdliapuo- mefus.. Tiuka T.jam puikai tiks pavesind. nes gyvuoja tis augalas. Augim4 stabclniio- tnis medZiagomis buvo isaugintos Zemail ges kamtoje. 15 . ieinot Gentianaceae. apie 90 cm auksdio augalas. Jos lapai Dedideli.

h?5imas: Niekada nelaistyti kietu. Kinija. NLto kovo iki rugpjuiio kas savaitp po tmputi tigiti rekalkirgomis trqSomis. bet Zemd vis tiek turi buti lumq Zienq Silta.emg. . rupintis. ir paitgtju. kone sauldtoje vietoje. Geriousiai auga: Labai iviesioje. lfiti prieiitros ypctunci: Pashodzius pumpurdns. gardZiai kvepianiiais Ziedais. iyd6iimo loikos: Nuo liepos iki spalio. Gardenijoms bidinga ir viena.stos.Gardeuia Gordeniic c&6'fu G ar deni a j as nr ino i dcs n jos pilmvidures veisles gali isaugti per I m aukidio ir iydi baltais. ir kita. - Aromclos ir elegontiio jos vienodai tauriai atrodo ir bfidanos visoi naiutis. 5ah:aulpulu! Vasa4 ialorq gniuiulas turi buti tolygiai drdgras. Jei per vesu arba laistoma kietu vandeniu liaujasi augti. Xenk6ioi.as labai ddglra-s (+ P. odidki. Auga keru. 43) ir daiuai apipurkiti. b[q Zvdifliio augalo [ebeDurkSti ! Vasario mdlre-si peFodintiiT. Ziem4 lieti saikingai. f6vyn6: Riukiu salos. . ligos: nel tem- perahfos wyravimrl t Si- lumos pertekliaus kel1ta pumpurai ir Ziedai.Senesnius egzempliorius pries persodinant apgendti. raudiJa- dai. blizgantys. Be to. pagelsta lapai. loistynqs. Seimaz Ru b i aceae.15 -18'C. ponija. lapai viszaliaj. Dougininos: Pavasari ir vdlyvq vasar4 auginiais iildomoje dauginimo lysvdje. Vasar4 mdgsta ii- . kad o.

- itir puoirus iyddiinro loikos: Nuo birZelio iki rugpj[iio. kad gumbai bnq be ialiq virSrmdliq (augimo kugeliq). Douginincs: Pava-sari io- niniais prmbais. Pdld ncs: Pirkdami a&reipkite ddmesi i tai.Gloriosa rothschildiana c&n'g Gloriosa vijokliois augalas su l0 cm skelsmens ugniniais iiedais. Alscrgici: Gumbuose yra nuodingojo kolchicino. Pa-skui lieti daug saikingiau ir leisti augalui palenppa ruvysti. . bet kiekvienas jU privalo turdti nors vien4 augimo kfigeli. ligos: emarai ir vorati0klines erkds. Itvirtinti kartelg vynioj. loislyncs. Kol zusikraus pumpuraL qazoar aPF purKti. Seimt: L i i a c e ae. leliji l. lgzotiiki iiedoi anl lcnkelio Po iientos poilsio Glor io sa p raZy s ta puikiau- staus ztcauns. Afrika. Kenkdiai. Nepiazysta. Madagaskams.imuisi. fdvyn6: Azijos atogr4Zos. Gericusici ougc: oygimo ir augimo metu labai Svie. jei pavasa4 maZa Sviesos iriilumos. niai. Kovo mdnesl persodinti. palieti ir daigirti 25 -30"C Zemd- ndi: je. Kili prieiiriros ypolucumbas Ziemoja g6liapuodyje (15"C). lrgiincs: Nuo kovo iki rugpjndio laistyti l1uolat ir tp ka-s savai- tri<ti.sioje k Siltoje vietoje.

pavasari persodint iTKS 2 arba gdliq - ieinaz A n aryI . Priq< tai per ilgus [glius gerokai patrumpinti. Ypad pahaukli veisle'CooTreri' su mazesniais baltais. lfili prieii0ros ypaluSvogims iiemoja Kiti prieiiulos ypqtu- "kauMllthus albillos . Douginincs: llaerrrozth - deiviniai. #&dH l5 gausiai laistyti ir kas sa- Baltaziedis. nurykti lapai. o Ziee enthas albi|l.s. Grynoji nriis Zydi rausvai raudonais ziedais. geltoni.lxlhtts ltutltiflorus- c&g Kan$aryje kintoie gali iiauSli iki 3 l aukiaio. voratinklines erkes.s" Sviesioje. lrgiincs: lcislymos. Haema. iiltoje ir Sviesioje iiemoji- vait? tigsti. iyddiimo lcikcs: Nuo kovo iki spalio. Zie- iillunos. "kraujo gdle. nanthus katharinae -firoH@e - I2 -14'C. lrgiimas: Iki rugsdjo meresio gausiai ir nuolat laistyti. patalpa.jo ge[{' lapus pasalinti.jei rereikLrs kambariois aureikia.rlli-siai roZiniais iiedais. storalapis l1a vidutilriikai dregna. saul6toje ir iiltoje vietoje. Vasar4 mdgsvds4 (12 -15"C). Jei Ziem4 gaugau-siau iiem4 - l(enk6ici.. iiem4 ta Silumq. sauldtoje vietoje. bet ne sauldta vieta. Jie buna m4 rnaziau. atialonis.safltykinai sausa. Nuo tada. flet sauldtoje vietoje.os . - svo€Nlrais. kad tr. kad galeq mo vietoje k:irt4 per meuesj. galas.:a:. iyddlimo laikcs: riaath sm btflarus liepos mdnesi. Zemg su molio priemaiia. I. pabiti vesiau. i da c e ae. Vasario lndrasi virSutid ietnes sluoksni niais ir rySkiai raudolais margais lapais bei t. amariliniai fdvynds Pieq Afrika. kai truksta iviesos. miltuotieji skydamadai ir sausa. oratiiniai. kai pasirodo nauji ngliai. 14 Zydhtis tvidas Ka-s 4 savaites trtriti. tikriausiai Pietq KiniJa.ternpemhrroF.mq. Vokiiku pavadini"Kraujo g6les" vasatl rnu "kraujo g€ld" vadinamos taudomi Zydindios H a e mant h rls katharitxae ir Hae mnlhus Piltuvelio pavidalo killroias iiedai gali iSaugti iki cm dydZio. gelsvai roZiniai. Nuo rugsejo menesio laistyti maziau. Gericusioi na !ug!r l-abai Douginimcs: Pusiau subrendusiais viriiniq auginiais geguZds rnene-si Siltoje zemdje. llaenran.inuose yaa nuodinlq medZiagq. Nuo birie- l(enkdioi. "KEujo g6lems" tinka labai Sviesi. I l3 . ligos: Jei oras apnilka amarai. kad ords butq dreg[i]-s. skaisiiai roZiniai arba raudo:ri.Haemauthus Hibiscus rosa-sinensis Roudminos Kinroi6 lr*$rr. ligos: :ei drdgme. de- noi: se Sildomosepatalpo- dazrri apipurliiti . esant vdsiai temper. T6vyn6: Azijos atogr4Zos.rba pasiruphti.r---r' Ratd tin as. Siltoje. pavasa4 iydi. balandzio ir geguids. iki piluaviduriai ir lepihravidudai.rtilai . kitaipji neZydes. Seimot Malvaceae.s per daug. lcistymos. z€lnet llelelsu vlsal tsdZiuti. Gericusiai cugo: llema thus albiJlos liiisu'S metus iviesioje. krilt:r pumpumi Haena iiai hus aLbiflas va-sar4 Zemd turi buti ri- ir Ziedai. drdgmds arba ne[usvilhl atokaitoje.. KinroZp reikia gerai rnaitinti. atnaujhti ir daiginti augal4 kartkartemis palieti drungnu vandeniu. - ne vesesnd negu l2"C Alsargidi: Visq arnarilidrl svollr. rytines Afrikos atogqzos. nultilorus tiiys. us a Ib iJI o s (lav gfia'J]. lizujasi aug- lio galimape6odinti i lysvp sode. peNodilrti.r\r1o mci3 SudZiilvnsius liepos iki spalio. Prie-i tai alsargiai pratinti prie saules.vaEa. senesuius gu tai bfitina. Jaunus augalus jeikasmet. Pakeitus viet4. rozi- rugpjldio vidurio kas savaie hg<ti dide$ds koncentmcijos tr:fomis.

Nuo . baltai ir Zos bei vidutire. saliai ir per dra$1ai. Jei karn per ilgu laukti. dryirotq ir kitosausio iki balaidZio. tr?iimos: Is pradziq beveik nelaistyti.5-6 savaites. nA ' Dutch hclLe' ('ol^Dd\l nq. bet Sie bndai la- graiuol6').telia milrfinas. laistyti ir iki rugpjnaio Pdslobo: Lygiai taip pat kas savaitg trpiti. tus baleto sijolelius. auginandios gdliq I buti ir atvirlciiiai. Kartais Sitaip pasiseka svog[n4 iigelbdti. kurie Pr. Lapai hr. Hippeostrun bei Spte' sukauptrl naujrl jd!q. Biina ir baltq su raudonais pakra-<.as t H ip p eastr ari sr. Apie Kale<la-s galirna isigyti dritrl meiledo svogi. Nuo motirinio augalo at_ skjrti ne nazesdus kaip obuolio dydZio svollnus. roZhiais.pr''i!. pirktus arba perziemojusius svo!![us pasodinti i ta-s') arba ryikiai raudolla nemaz4 geliapuodi (tink1 ('Stebukltl '. laistY- le itin giliai isigxauZ6 i au- ti gausiau.Fairjldnl' Sodirialis'). kad svogtulas lia. Itio didelg paklau.rvsieti. kiq Ziedq. Visados populiari rozine arba balta ivel- toislymos. Kai pasirodo uglis. augala-s iiauga zeme-s is. Geliiinkyste-s ftumos. tamsiai toi\rinemis veisldmis. rau.' Ludwie's kySotrl v S Zemes. Galima dauginti augitiais is svoginq luKtq adra sajinukais. tai olandiiki vaveisles .P. visuomet turi kuo ivairiausiq ir puikiausiq veisliq. bet gali dilius.ti taip. paketktas vietas galima iipjauti ir apibarstyti medzio anglies milteliais.amariliniai. oranZiniais. pavyzdZiui. 238). ugoine'Lzdwig's Go liath' (' Galijo- Geriousioi ougo: K4 tik bai suddtingi. dilamieji T6vyn6: Arnetikos atogr4liai. Douginimos: Svogunais. kad puse svog!flo s4 tud baltos Kenkdici. ligos: oeguliai (meileniarns brldirrga grybelind liga) daZtiausiai plinta. dviiyddiimo loikas: Nuo spalviq.ina-s suialiuos. iydindiq sniego baltu- )N #&tu9 - su trinis iicdtLis Apple Blossonr' (kaireie) i'Fa asticd' (dciinaie). Kiti prieiiuros ypclumoi: Sudziuvusius lapu-s Al5drgioi: Meileniai turi nuodingrl medZiaSl pa<alinti ir svogul4 palik- ti iketis l5"C durpese.T arba geliq Zeme) veisl6s: 'Md. Prekiaujama tik kultl' Fantastica' . augal4 gausiai t4 . Papmstai Pries isdygstant lapams pasirodo Ziedyikotis.ji') ir ' Eat ly Wh i te' ('Adcstyva baltoji').ndlid. Jei grybelis dar ria Gorelti'. Zymiausios ieimoz Anarytlidaceae.IZYSta Per diais.vaditamqjq P/e-Pot melleniq (preparuotq svoghdorais Ziedais.s atogr4raudonai dryZuota veisl6 zos. Parduodama lresuskaidiuojamai daug veisliq. Jo Ziedai mgpjrlaio mdnesio laistyti smulkesllj. be to. Dazler' ('Spindesys')' 'Picotee'('Dantyto. kol svog. ir Pats vis maZiau ir leisti lapams nudZiuti.I Hippea-struln Meilenis J ID = 6 F I = a Veislis'liixie' iiedynkotis svog[reliu-s (-> Adresai.irr. kai augalas laikoma-s pe.Ladwig meile. Ziedams nuvytus ZiedYllkoti rupjauti. gelsvai roiiliais. pana-iirl i apkastuo. fiai k t epianti 'App le Blosso ' ('Obelq Zydejimas'). pastaruoju metu Ym mo.

matpakitus augalas dregname ir iiltame gdliq lange. kiniai ziedai turi raudon. Balti r. daiiiai linksta Zemyn.l viduriuk4 ir salsvai kvepia. Jie auga 0etikrdis sk6Eiais.a rclld streliq pluostai atrodo lloya nulliflora iie<lai. Balti ir stalrgris taisi vaS. aphal.jas reikia nuo- lUSral. iydindias vaikuoles madiau pas tuos gdliiinkus mdgdjus. Pavavrri persodinti iT.. Eajq vijok. Geriousioi ougo: t bai iviasioje. ilol. palikitetrumpqji Ziedyr*oti ant jo susidaro trauji .tevijoklinis augalas.moje daugilirno lysvdje. Red.rt mdgst ulti iilun4 ugliai. li{ krtunrl su mesingais Si ruiis. kai.li. TKS 2 .s pertekliaus ir vdsos Vasarq laistyti vidutiDiSkenta Iapai. . Tdvynd: Binna.Hoya Voikuol6 Hq. Vidurio Kinija.slrp ruSiq kaip knmbarinius au. kurie ja-s ne itin popsto ir niekada nejudina ii vietos. apkib? baltais iiedyflais. kai leidZia iglius. Attgllja) hercogo vyriausiasis eliptiskri lancetiikais lapais ir sagll lonnos baltai ialiais iiedais. bet vidudienio sar. /-) \__/ <l-. iemesds ir smulkesds uZ duriukai tamsiai raudori.ir Silurn4 iitisus metus. plori jos oafrtalial veianti daugelyje !aliL1 nuo Vidurio Kinijos iki lat pukitil Per ilgus uglius i:rlilti.. Ilgi.F t_) (tN H oy). [r]o dregloistynos. Gausiausiai DUOr11gr klemaliniai. .. Austnlija. Tuos augalus.h lahai gatsiai ir ant karrelts. ligos: Jei augane apliok4 mdgsta llola l.o iiedlapiai gelsvai Zali.rikeliai arlt lapll penelyg gerai hgiiama daugiau augina [glius bei lapus.. kilusi ii Malaizijos. - Potqrimos: Ruiiai Hola corrosa nuZydejus. lapais. Hoya. Hold lirealis is Himalajq. Sil€s. bet tuo metu. Abu Zydi vasarq. I t5 . trgskite rediau arba visiikai lebetrgskite. priZiurilna taip pat. ir kaip svyrantis augalas. Sis iyd6iimo loikos: Nuo geguZes Kili prieiiuros ypolusauso iki rugsejo.au parduo- vaiklold daZnai inra mqsti Ziedus ir pumpurus. osa. irstn u8liai. Ii 200 iiflonq mdgsta pusiau paunl(.rl6s Douginimcs3 Vi*arniq arnepakelia. kxrie atrodo per daug vesliis.!rba g6liq Zemg. Yra dar ir Hoy a be l l a v eisl6' Var i e gara' su gelsvai Zaliais margais lapais. betji ue iviasos spinduliq kypiiai tokia gaji irveili kaip grynoji rIiis. Jt1vi. iietn4 ves4 (14 -18"C). Ziem:1 dar rnaZiau. Virsar4 rnegsta ba ugliq augiriais iildoiilnm4 (18 -23"C). ir FiriSta prie lankelio.atnosa. As c I ep i a c!a c e a e.byra Ziedai.la..tr* HH dama Ho'ua lacanosa su Del savo vardo ii geDtis turi buti ddkiiga Tomui Hojui ('Ih o n as l:tt- ris 1788-1809 metais bu- vo Nofiamberlando (N o r t h un fi e r land.rs Ziemoja per siltai.kaip lt Hola beLla. Kenkdioi. frgiirnos: me. Jei per tamsu arba pakeiAugimo laikotarpiu ka-s tus viet4 2 savaites trgiti. Taiiau . ieimat moi: Abi rlsys llebijo iiklomq kanbariq puoSnus svyrantis augalas sodilliflkas. Sa- galus imta auginti dau- vita ir taip p.. Tarsi blizgaDdiq Australijos. je.d bella i).. sauldtoje vieto- or4.iedrl skeiiai. kurie skleidZiasi skeiiais nuo kovo iki birZelio mdnesio. ninka amar. Hoya bella geiausiai auga orchiddjq laepielyje arba kaip svyrantis ya ca rn t'ilffiiI"il?#l1l. it maZiau Zydi.

Cerai pavyksta tik vasar4. (Hldlan8ea . Pastaruoju metu vel populiados veisles.tus reiikia vandem siurbikdl) Ziemq Iaistyti tik tiek. augrruars.ds. rq ge. je sodo paunk$eje. raudonus arba melynus skdtinius iiedynus sudaro sunykg sterills pavierliai iiedai spalvingnis taurdlapiais. bet llales persodinti i vidutiDio turaliai ii ruiis Zydi birZe. ber ne itilr saule- toje vietoje.rs.sneriniai. saulStoje (bet viduper sausas ir per iiltr-s. Dduginimos: Datimis arba virSruriq auginiais apie 20"C Zefneje. Douginimcs: virsnniLl l(enk6ioi. r - T6vytGr Japonija. Hlporyfla glabla lakos . Nuo gruodZio iki vasario laikyti 12 -15'C iiuojanti bunytd". mqis NuZydEjusiq galimc puodziuose Zydhdios hor. vesio- tai iiemojand 5i augalq apninka amarai. apdienio saulas nemdgsta). rozirius. kn ri pastaruoju metu priskil. Melsvo atspalvio biina taudoros ir roZiles hortellzijos. Ziem:t paka[ka 4 . Po iyddjimo augal4 Siek tiek ap- Ziem4 naiiiq. Gesneriaceae. ligos: ro sit- Geriausici ougo: Svie- sioje. Niekada n€vartoti kalkingo vandeml Vasar4 iki mgpjtrdio pabaigos i laistom4ji siplt9 jq vaidktapiai aro" do lyg pabudiavimui kaboti lletaDkios lajos medyje. tenzijos parduodalnos 11uo roiines ir raudonas veiskovo iki gegu. - tuometjis li ir liepq. vasarq ir rudeul laistyti gausiai. TdvyrG: Brazilija.jrt a st igi I los d.I Hydrangea macrophylla Hypocyrta J 19 = Didiiolop6 hortenziio Hipotino YI h a I = N *\r-. KenkGioi. ieima'.tdliau nustyra- -^^ soje. Pavasa4 balt $. uolaskeliniai. kad n€isdzintq gniuzula-s.apgeneti.lm- @riousioi ougo: Labai Sviesioje. Zietnoti grli ir t.2 Diliialapis hortcnzijos bina c@ ir elabai aukito ii8io.bei amarai.ilenp.r "be-sibu- Vokiikai loisfyncs. negu daugunaijo girni- .beveik sausa. Hipocirta yra Zemas puskrimis su odi5kais lapais.lei oras ZytGiimo lcikos: Sis gerai perkrmas augalas parduodama-s Zydintis nuo velyvos vasaros iki pavasario.iive. Nuo vasario vdl pastatyti i Siltesng ir iviesesn? viet4. lrgiinos: Pavasari. Si gdld vadinama kiekjuokingu. dau ti11ka sausas or.n Abi iios geles istabiis svyrantys augalai. ge. lrgiimos: Nuo pavasario iki ruders Zemd riliq iiedq vainika-s. atkiStos luputes. tarpsllniirl dregnose atogr4zose. Kadangi hortenzijos meta iapus. vasa. (azalijr). kad Siam augaluige- turi blti vos dregna. ligos:. rodandiais. Be parduontve-se galima ap- nci: al!fiu. laistomos aliurni.r. bet taikliu vardr.hzs. Kili pr'reiiriros ypotuPava^sari persodinti i T arba gdliq iemg. Nuo kovo iki rugpjiidio kas 2 savaitas po hupud hqsti. Va-sar4 gali 6 .ru!6tingumo. mellnas iyd6iimo lcikos: cetia- lfiti prieii0ros ypctu- Htpoclrta tlabra.iausiai lauke.tai skatila del oraniiniq iiedq iSpumpurq k'ovirn4. Tai vis patalpoje . iitin riigiii4 iarna genaiai N e n a t a. gefiq tikti ir paraiios iivaizdos HJpo. ninka voratinllinds erkes ne per iiltoje vietoje.8"C. Didelius baltus. karpyti iSleis daugiau naujq ngliq ir graiiau kerosis.vandenl ka-s 14 diettl nio sulfatu arba kalio imaiiyti rododetdrq tt+irl. kur Ziedynq viduryje esaniirl neiivaizdZiq pavieniq Ziedq guotus supa didelirl ste- lcislyrnos. veisles Seimaz Saxifragaceae.

zyol oallllls! Svelniai roZiniais. lininkams patiko ir hrpa. Ceilonas. Si augal4lai- buna gausybes spalvq. T6vyn63 Rytq Afrikos atogrqios. Tai viena mdgiamiausiq kamberinirl. le- . larriq vyz<liiui. balloro rr sooo te q. Siltoje vietoje.' Naujosios Gvinejos mj-{runai labia! megstlr .karlt tamsesleje vietoje. Parduodamos lds.reikia ir iilumos apmaZintr. Kenk6ioi. bei nykitukiniq'Daby' ('Ma- - galima nesunkiai isigyti kone visose seklq parduo- pav yz(liiui. o lnryat iens wal tai Ziemojanii4 sprigg labai pr. cEk Kas nemate sprigds mirsq miSkuose. Zyes' ('Sviesiaakd'). iliauzial1ti riiis gerai atrodais ir margalapd 'E-:ro- . ugriniais iie- 'Ta go' puti stiebai.I5 Ceilono kilusi gel. 'A ccetxt Bright Gericusici ougo: Sviesioje.""tnl g.iitisus metus.- Apaiiojc: htpaticns wolleriata 'Bclizm Iachspastell'. kgiina5: Vasar4 laistyti Duolat.Lnpatierrs Sprig6 Ryi*iaspalves sprr8ds itin graaiai atroda susturybs grape tis. Indija. Naujoji Gvindja. Be to. vasarq pusiau pavesingoje. pa- iyd6iimo loikcs: visos sprige. tien t miirunai ii Naujosios Gvindjos. lfiti prieiiiros ypotunoi: Sprige-s pravartu kartkartemis nugendti jos liilusios isstypti. ir balhi raudonai dryzuohl. Pavamrl persodinti i gdliq ZemC. nes gali ru- rugpjirdio ar rugsejo kas savaite trF<ti.rola anarai ir voratinklinds erkds. Inpaticns wallcriana 'Oranga'. balzamiliniai. kilg ii 1zrpat i etzs haw ker i. I tnp a I i c rt s w a I I e rian a leriana' Be lizrl WeilJ'- laislymas. tt7 . Balsaniruceae. kurios auga tik 15 cm aulciiio ir (r2 -15"C). Nuo kovo iki 'Belizz! Rotstern'. vadinamos dar 'Neliesk mantrs' (1'?dtie olitdtxgere)? Balzado kabardiuose gdliapuodziuos€. Ziem4 rediau. I nry at i e ns w al- tik krltirinds veis- leliara pavasari dauginama ir sdklomis.brcnzlnio ialumo lapais. I nt p a t i e ns rt a I er i ard Ziemq megsb vesq L Zyle') arba vejslirl. ligos: Per iil- s mine sprigd iS Afrikos atogrqiq yra jos giminaite. bet geriaurica'. ieimo. ry5kiai raudonais ir aly\/idais Ziedais.sia vartoti tik pusp nurotonZiecle hn p ati ens repens dyto h+iq kiekio. Ge. Geriau iiaknyti auginius irjuos laikyti per Ziem4 nes ilgainiui sprimat gds darosi neiSvaizdZios. Labiav siai mdgstamos veislas: Virhtje : Inpotiens wal. riara Dcuginim!s: Viliruliq arlgitiais. gelsvai roZiniais. yra Svelniai roiiliq su balta akute veisliq.s iydi vasar4 ir ru<le:r\. S t a r b t ig ht' ('Svytinti Zvaigzdd').

ora. l5'C patalpoje. Pastaruoju mehl iive. pavasari persodinti i T arba TKS 2 ZemQ. apnilka vora- tintlinds erkes bei amarai. Dcugininos: Pavasari virSnliq augiuiais 25'C Zemeje.nuo dzio iki va-sario. nes iiedus iis augalas kfauoa antjaunq ugliq galq. ?cslaboa. . gelsvai roiiniais ir ivie. - lcistyrnos.. iyd6iimo loikos: Nuo geguZas iki mgsejo. t:rtka Jaco b inia paucrr{. 4rell1+ rarsryrL mciiau.I a cob nea ini a ca r [e Zemesnp kaip l6'C girninaite Wh i tJie Ldia. ligos: Jei gauna per daug saule-s. Gerai priZiurirna ikora gdliapuodyje iiauga iki I m aukiiio. pdz. gniu- nen(i ir tinka laikyti kanbaryje. Sviesioje.ra iitisus metus iviesioje. T6vyn6: Brazilija. Nuo kovo iki ru!!pjuiio kas 2 mvaites po truputi trgsti. Nuo kovo ikj ru8pjndio trtriti kas 14 dienq. jei vanduo per kietas ar per Saltas arba per ialta dirva lapai blunka (chlorozd).laco binia nimo lysveje (20-22"C ). augal4 apninka skydamariai.iitisus metus iviesioje. . Jei per sausa Zeme. Oras tu. veilus. pukuoti ir lipDirs. lsozlurr. ieimaz Acanthaceoe. lrgiinos: Abi ruiys mdgsta vidutiZerng. perzydejusi4 (mdenj) apgendti. vasarq itin mdgsta iilum4. snsisuka lapai. kad butq iilta zeme. toddl gedau laikyti specialiame gdliq large. Jei oms per sausas. Jei reikia.s iksota pakeitus temp€radr4 ar viet4. Vasar4 / |xora iirin. Pei kelet4 metq gali uiaugti per I m ar. bet tesauldtoje vietoje. kad labiau Sakotqsi. bet nesauldtoje vietoje.I Ixora coccinea Jacobinia llaorq d rg = YI h a I = I{ Gelsvai orarriirris U Y>N\ Tai viszalis kima-s 5 -10 cm ilgio lapais. saikirgai sauletoje vietoje. Kenk6ioi. Iigos: Jei per sausas oras.siai oranZiniais su raudonais intarpais Ziedais. TGvyn6: Lrdija.sio- - d. Ja@bintu po cifTora . iydeiimo lcikcs: -racoDi Douginimcs: Zoliniais hia carnea fi\\o birielio auginiais iildomoje daugiikt rugpjnilo. pailgomis arba apvaliomis Sluoteldmis. dairai apipurk<ti. apie 30-60 cln auk<dio lfili prieii0ros ypotumdi: Pavasari auga14 pa- Geriausici cugc: Iltisus metus Siltoje./acoliria p4flciJq. tus. vasaral lauke./dcohinia carnea iieda1 tamsiai roiiniai ir raudo. ratdi- niai. oraniiniais galiukais. Geriousioi ougo: Jacob! /ri4 c4li?ea . ugliq galuose skeiirl noi: Kambaryje iksorq kekdrnis iisiskieidiia rySkiai raudoni Ziedai. susisuka lapq galiukai.. Staiga su. Seimaz Rub i a c c a e. nubyra lapai. kuri em. drdlillame ore. jiJabai_rcmeg= sta kieto ir . rio drdgrumo Zulas niekada Laistymos.Ls. viszalis.ialto vaidens. labai drdglarne ore. Zydindiq tamsiai orariiniais.rkidio je. Jacobinia carnea av ginama iiltosiose oranietijose.vdsesndse.nrima lygiai taip pat.sta ir kitokiq veisliq. 5lo JUgrlo yru Jpre )u ruiit1. akartiniai. iiem4 Kenk6ioi.rug9 t$kiomis. trgiirncs: Kaip ir kavos medis bei gardenij a. Jaunus augalus geneti. gimininga. krumelis. trumphti perpus ir pelsodinti i T Zemp.lacobinia canLed /-\ A Kiri plieiiiros ypotu- - atogrqal grua ola. Ziedai raudori. ti labai dregnas. Ziem4 ve. patcillora grJoUglius nugrybti 2-3 kar.i buI t8 . Labai svarbu. Ziem4 laistyti maZiau. Vasian Ziemos sodui puik)ai. Vasarq Zernd turi bnti tolygiai drdgna. temperahlrq. Ziedai ir lapai gali iivis nukristi.

rropie=patiekalas). krrr dainos ir ilgos srusros.llnas iios gimines k. ligos: Ziern4 lnikorr4 per iiltai augall puola amami. Ziedyn:ri geleiies nrdZiq spalvos ir dairai susidaro arksiiau uZ ilgakodius lapus.Ja-srninutn J. Taigi iis siau laistyti. 'augalas yrt Jasninun olJi. d. Atsargiai: Stiprus ja$nilaidio Ziedq kvtrpa. aiant. aly't - fdwn6: Kinija. ll9 . bet tuo- kaip 16"C) vietoje. tad vi.q - sukulenta-s su butelio povidolo kantianu.tr- -lotropha podagrica kilnsi beveik nebelaistyti. laisv.s garli sukelti galvos skausmus. 30-60 cm auki- srl. gerai vedinamoje ir ve. ligos: Retaj. Jasntiunt ollicinale '. Todd] pava-sa. iio augalo visos d. persodinti arba kaktusll Zerng. Geriausiai dygsta 20 -25"C temperatlroje. Kri rudeni lapai s:lvilime nukrcnta.emg. ziem4 Zeme turi biti vos dre-qna.skleistis nauji Ziedai ir 1apai. Jei apaiioje numeta lapus. Nrtxaip nesukraus Ziedq. verreiikja gydym4 (qr ldrlos=gydytoj:ls.l14 pusiau sl. lrgiimos: Siuk<tu nelaistyti&lkir Lru - Alsorgici: Non pavadinina-< Jat rop h a.rmbadnis sukraus Ziedus. Ziem4 stengtis laikyti ltr pafianlhul Pclorimos: Zien4 laikorras per iiltei j:rsmiraitis lius..ri patalp4. Sis savotiikos iSvaizdos. l(enkGioi.Dcuginimcs: Pava-sari ir vas. o pnvasari leisti uauj!rs. -ialima apgeneti.s aLsarg!. c iu I e. e. hrrioje iyddiirno loikos: Nuo kovo iki liepos. kurios sureukarnos nuo perzydejusill Ziedu.kad iseiq silumos perteklius ft leg. Geriausiai augo: Iitisus meflrs vtuleto.i tyti gelqs. jei prie. Vasar4 trgsti kas 14 dierq.rbtinai apdulkiuti. ii- Dougininos: SvieZiomis seklonris. Kenk6ioi. bet pavasari gali skleistis ir krftu su Kiti prieii0ros ypclu- noi: iT Jei reikir.unedeju. iio sukulelltas kil?s ii Vidurio Amerikos.L] arba ilglirl auginiais 20oC dirvoje. o& Jatropha #e. a t1t h ui I t. Jo lapai yra skydiSki. Kai tik arrkstyv4 pavasari ima is rokiq kaitq. Ceilonas. karpaZoliniai./dsrri/ l'/ ollicinaLe ilen4 ga].je ir liltoje (iiem4 ue ve-sesueje Kili prieiiriros ypatumci: Jei bhtina. ieimaz o[eo rrediniai.per al)ksti iml leisti ilg- Zeme eje jais. pravartu darZliau vediDti . Bet txnr Ziedus reikia n iitisus rnetrs labai iviesiosioje vietoje. Gvatemala.rlen] lcistynos. persodinri i T arba TKS 2. 3'5 ski1iit1.rtrophe podagricr Jcsninoitis .-nuostabiai kt'ap us -*" Ur. y pad clicliiaiiedt jo ! eisli 'Gra nd iJla nnt' Nuo birielio iki rugsejo met kitlis nretajs vargr ar Labj. je. - Ioistymos. ir Salru vandeniul Va- plisti amarai.rlys nnodingos. kils nuolat parnirsta pahis. Laip I0'C temperaturoje. f6vyn6: Nikaragya. roZiriais Ziedais Zydi Jast t t i t1 uDt po l). graZiai suZaliuoja.dedn i0raiiyti kaknrsq tr4- q nuskabyti. ceo si:ris viriflr. a gdlds. Kosta Rika.Vas. Iudija.iirru gera kone istisus metus. sir4 laistyti gausiau. vdlpo truputi vis gausuomet turi pasinrosusi vandeu. Seimoz Euphorbiaceae. trgiimcs: Laistyti mazai.f4 kartil permdllesi laistymo val1augalas ypai tirka tiems. IraDas iki Ka-inryro. jis auga. bet llekautla Ziedq. llieko piho. Jarulus augalus kelet l k. ieigu Jotropho podcarirc rudeni numefo lopus pdvosoli iie v6l otiels ii nouio. nt- Gericusioi auga: Jasrrinunt oJficinale ir Jastni- rnasti lapus. apie 20 cm skersmens.rllsiai n1dgst.

gdld beveik iStisus rnetus parduodama iydinti.vlena labiav su prekiautoju sdklornis ii siai megiarnq karnbariniq PoLsdamo Blosfeldu gdliq. roZiniais. ir nains knlankis gr.I Kalanchoe Kolonk6 J (9 = YI h a I = N lr . -'Pi & Kalarkt dh b I sfekliana) .lilclis. ligos: Per iil- tai ir per drdgnai laikoinus augaius apninka miltligd. persodinti i paprast4 A6liq zem?.dia . atrodo kaboniia- rtc giliopuobje. dais . 30 ir apadioje). kitoms rirsirns 10 -14"C).traukos P. auginama KalarpriZiurim4 augalq.lo sutnryro.Kalanchoe ipinnata. Siaurds Madaga-skaro kalluose. Gentyje e-sama milijonai. Ka lalc h oe h lossle kli at1 a meFsn Eil\t:m4 (zemiarlsia temperatiila nrl trpiti Edlir! tftliomis. - Kanuo ieimoz Crassulacea. iyrGiino lcikos: ralarr choe blossfeldiana iki gegrde. Kenk6ioi. Tcivy nr. lrgiimos: Vasar4 laistyti vidutilriikai. veZej4 iParyZiq. auga 30 cm aulcidio puskrumiais. Veislitinkai ma per 200 nliiq.li.geltonais. kur yra nors fuputis Zeme-s. RD- t20 . Neiprasta^s milsrl ausiai genties pavadinimas Kal!7nchoe. ii Beveik visos iios nliys a]1t lapq iiaugiir mazas ataugeles jau su iaknel€mis.s rDiys savo gimtineje. nuo loistymos. jei 4 .la nch oe os- iies pavadinima-s sietina-s Saknijasi visur. kurios llukritusios lfili prieii0ros ypctumci3 Jei ieikia.t iKauiais. Nuo kovo va-sario lanchoe ntangitii vasario iki kovo. sakofi4" kiles ii kinq kalbos. mat bet krduo metu jQ galima apgauti sudarius ir Ka lattchoe tubiflara.mlmpaorenrsr augalir. Tenji pirm4kart pratydo 1927 metais.s. zledus ima krauti. Kambanuolat tobuliDa ii lengvai ryje da. Ziem4 vqsesneje yietoje. oranZi. Laukil1e. Be to. 15"C. vasar4 iiltoje. trumpq dien\ r€gimyb9 tai skatiraj4 kauti Ziedus. Stnrr) Sr4ztausnl. taigi choe natzgin ii.ttti roZiniais varpeliais (+ uuoivairios jo veisles iydi kuo ivairiausiq spalvq Zie. iki rugpjuiio kas 4 savaites trgiti kaktusrl tr+<ornis.6 savaites kasdien iviesoje pabina nuo 8 iki 10 valandq. Ziein4 Zeme turj buti beveik sausl. Geriousioi ougo: Sviesioje ir saul6toje. Dluginimcs: Pavasari arba vasar4 augiuiais arba ataugelelnis.s grupinis. iydi. o geleiies rudZiq spalvos Ziedai skleidZiasi sausio mdnesi. Kalanchaa b I ossk lii a nd kas 14 C'ie- storlapi . niltuotieji ir pa- - p6stieji amarai.\ini atro. ir net violetiniais. raudouais Ian c h oe da gre o n ana (Ka. Kalankg atrado pranclzas Perjd de la Bati (Perrier de la Batiie) i5 Madagaskaro Camtananos kahyno alsi- - Manginio knlanki (Kaldncho_e ma. Visos kalalrkes .i: Mada gaskaras. Ka-smet jq iiperka(Aloss/elo.e.n-.

Augalui reikia daug maistifl gr. joji apipjaustymo I) pava-sari arba pusiau sumed6jusiais auginiais rugpjudio mdnesi.mcis Pavasari persodllti i nus. kurie lengvai ialorijasi 20 -25"C dirvoje. Auginiai . augalo spygliai lubyra. Jei Va-sar4 gduzula-s sauMs.mfisq gdlidrkams dar naujovd. Ziemq Siltesneje kaip 10'C vasar4 - ne (+ P. f6vy[6: Aushalija. toj". sau- Itenk6iri. Tai keras. vasar4 Siltoje. mudooius. UZmauti folijos rnai6elius ieimaz Leguminosae. kovo iki rugpjldio trgiti Beje. prie Zemes iileidZia meddjandia-s.Leptosp€rmum scoparitun Lotus berthelotii Goridenis I GininJsti c@ s nirta - akjvaizdi. Xenk6ioi. pava. Dcuginimcs: euginiais. mtr tJ' niai. bet pastogaje ir uzuovejoje (rudeli. iyd6iirno laikcs: ceguid. Kaip GarZdenis yra puikus svyrantis augalas. moi: Nuzyddjusi augalq sidabriniais plaukeliais ap.liq medZiagrl.sari daznai aptinkama-s parduotuvese. betjokiu bidu nePerlieti. TKS 2 arba augusiais lapais. Seimla M! rt a c e a e. IS 50 zinomq ruiiq gdlininkq labiausiai lcislyncs. Jer gniuZulas sau-sas. ryikiai raudolli iiedai skleidZiasi iakq galuose ( ) nuotrauka P. mat augi11ti kambaryje pradeta pirmiausia Australijoje. jau0i augalai. 1le. iie- mq vesioje (4 -10"C) vie- lima laikyti lauke.sia-s 5a1nas. puola arnalai. paprasfu s arba prie-i iiemojim4 arba kopileavidurius iiedus. f€vyn6: Kanarysalos. 59)! patalpoje.iakrijasi sm6lyje arba smdlio ir durpiq mi. 20'C. bet dazniau. ligos: . minkihr vandeniu. loistymos. Naulandija. Gar=z"denio c@ ir gdliapuotlyje Zemi niekad net ri iidiiiti visi mirtiniai augalai. Nuo vasario iki spalio trgiti ka-s 14 dielq. bemat kenta lapai.si iiek tiek aplapai i^li. kad 30 cm aukidio kriimas. iki 2 cm ilgio.vo me1le. tl?iinrqs: Palaikyti tolygiq dr6gmp. - geltoni. t2l . gulsdias arba svy- - zremq lleu lnazrsu.auginiais (imti likuiius po siai siauri su dygia virSfl- LeptosPer uttt scoPari nr .pemodinti I T.lliti prieiiriros ypctumos veislas krauna raudo. iilta arba oras slogus. ir nei<dZiutq lgriuZulas. MaZdaug g6liq Zerng. birZelis. Dabar siiilo.Sinyje 4 -6 savaites. Nuo kaip 10 m auKdio medis.lial iyd6iimo lcikcs: t'luo kovo iki balandiio. jis mdgstama yl1l Si. ligos: netai. po iyddjimo. brordgereti niai arba rausvi ir labai Daugininos: 2bliniais ivairiq formq. iyddti ima dar visai kas 14 dienq. 3l ).rei per 'l erslts' Go ltl F ! rts h' ('Aukso sraukrs') ziedai i. mDiia^s Sakas su Kili prieii0ros ypclu- srnulkiais. lrgiimas: laistyti gausiai. ypad iiemq. Savo baisiai nefrdgsta kalkiql gimtineje ji auga ir kaip Ziem4 laistyti tik tiek. ankitiniai. Vis. Nuo birZelio ga- Geriousici cugc: Iitisus metus labai Sviesioje. priei pirmq. letoje. Gericusioi ouga: Istisus' metus lviesioje saul€toje. tausvus bei talnsT Zemg. Pravartu iiek 3 cm ilgio ir dazniausiai tiek apkdpyti iakas. j4eiti vidun).

.

jei reikia. ja galima ilgai dZiaugZe. Ji iSvis.jos. Amerikos. kai lukdnta mis vaisiai. papuoiti tamsiai raudonomis gyslomis ir taskais.Medinilla rnagnifica Nedera gralladensis Puikioii medinil6 o&n' 400 Sios Gronodin6 nederq Ii ge ties rusirl puikioji medidle yra graiiaLrsia. Nuo gana retai.s reiikia "iemals". ieimo:. ligos: ler siltai iiemojanii4 arba ddl skersvejo puola amarai. Jokiu budu nelieti ialtlr. lapeliai irna itiu laislymos.ti. Bertolonijos - Zema- f6vyn6: Filipinai. puse papuoita sidabriikai ialiu pieiiniu. Jo tar-rsvai raudonos. { lilies relo groiio s6l6 Ne veltui jai duotas vardos. apie 40 cm ilPoslobo: Ka-s hrri Silt4 ir gio paZiedes. Priiinrima taip.' Puikioji' Dt4SnU|CO. i hges. Bertolodjoms iitjsus metus oro bei dirvos temperatii. Galim. iliauZianiios Zoles . labai siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje arba dr6gname ir iilttne gdliq lalae. Virsutird lapr] bario or4 (-+ P. ii daugiamete iliau. . krriuos dengia Sviehlo daugiau ramybes. uuo rudeus iki pavasario lieti rnaZai. Nuskurd g augalai nupjauniuni iK sumedejusio kamie1ro. tinka B e ft o I o ier']rer ap ieldl]i. zlemq I metlesrus (ramybe-s periodas) laikoma v€siau (16'C) sukrauna daugiau Ziedpumpuriq. smarkiai ve-<eti ir nustelbiauogas. trgiimcs: Vasarq Zeme turi b[ti nuolnt dregua. platus. Tai apie 30 qn aukiL1|o datuiau apipurkiti. Zvaigidiikiems Ziedams. giau. bet lle vdsesndje kaip I2"C patal- - nlja. . ne per iiltoje. Grailal kilmes pavadhimas netero. dio labai i5siiakojgs pusbe to. apvalaili. daugiaukaip2maukidio krima-s storomis kenrr- briaundmis iakomis ir talnsiai Zaliais. dinilisgiminaites tolo. Prigyja sLurkizri. Craziausia. raudiniai. retkardiais ji apipurKti.leaza proGviq. &agfla. gerai vddinamoje. melastomidai. puoSliasias Zydintis augalas. siai rausvos. sidabrdlape sokovo iki rulpjldio he-<ti neril€ (S o n e r i la n a r g ar i kart4 per savaiQ.r-s daikras ji vietas ii Befioloni a houtd. Kenkdici. 43). mat pzrdlugiDus Gericusioi ougo: Sviesioje. grakiiiai uusvi. Nerteaa iities uZauga tik keliq ceDtimetrq aukiiio ir plediasi kaip veja ar samanq kilimdlis. kq sis augala-s loistymos. Zeme ttrd nia houllean!7 labai grazns lapai: pilkai ialsvj. jos nemegsh kieto. - l(enk6ioi. Seimaz Melastonataced". Nuo kovo ikiru!:pjudio kas ketvirt4 savaitp po truputi paff ?Sti.a turi biti daugiau nei 20'C. P6iro. Beje. nors galq i iiltesrg vieLl. iyddiirno loikos: nutor'disJiepa. sumaiiyt4 su puplasdio dribsniais. ialto val1de1N. persodinti T ari ZiaDti Zold nera fumpaamba TKS 2 Zemg. lrgiinos: b[ti visQ Iaik. Lusono sala. kurion gnlima inaiiyti puQlasdio dribsniq. MaZi Ziede- Sodiuti geriausia iT zerng. ligos: Menkai auga ddl per sauso oto ir laistoma per Sallu varde- ilgio lapais. Dcuginincs: Kero dalitis. 123 . pava-sari persodirti i T Zemg. su himis taurdlapiais ir trinis dulkinds lapeliais.niu. ta c e a' A ry e nt ea'). kaip ir bertolo- Geriousici ougc: Iitisus metus iviesioje. liai rausvos spalvos. ii Pieq c&fr' - P o|nios nerleros uogos iisil4iko ntnesi! llianesius.tai tunsgeltones bei raudolos iimio didu- turi tr4sq. iyd6iirno lcikos: tavasaris.oij:4 (lJert o ber- tania) sonerilg (Sonerila).Rlbiaceae. Kambaryje dar auginama. rusios iiedq kekes sudaryPolotinos: Sukrovusiai tos ii mazrl paviedt] ZieZiedus medililei reikia deliq. ko gero. bet 1re sauldtoje. kurios uZsimezga nuzydajus neislfiii prieiiuros ypoluvaizdiems Zalsviems mais Augalui periydejus. Sonerild kilusi ii Azi- mo uogos. mazdaug 30 cln Dquginimos: virialles augiriais 25 -30"C zemeje. butina drekinti kamkrumis. poje. bet ne sauletoje.] jrl negalirna purkiti. Uogos iisilaiko nuo ruppjndio iki Ziemos ir il- po to. stanlriais kaip oda. Tdvyn6! Kalnuotos vidurio bei Pietq Amerikos sritys.ius punpurams biitina lieti gausiau ir perkelti au. Medinild drdgpq geliq lang4 arba sunkiai daugiurma. DidesKili prieii0ros ypotunisjq pasirinkimas mdi: Medhilg patartina JAV. kalkihgu vandeniu! Raflybes periodu vande0s reikia mazai. toddl vitrjrz! gali laikyti dvi me)'ra itil1 brangi. Filipinq atogrqzq miikuose savaime auga Jei reikia. Naujoji Zelandija ir Ta-smadja (sala Aushalijos pietrydiq pakaiteje).

r'i^:-s22"C ie/. P assiflo rac eae. kur nors p.apie 15"C.ie namo sie[os.nuo geliuzes iki dios simboliu. Beje. Pavasariji iileis naujus [glius. trys Ziu. PdJ P. vasar4 vese$rdDel b jezuitai Si4 gal? pa. Per 7an9e. kart4 per sa- lfili prieii0ros ypaluItloi: Pava-sari. j4 galima pa.iiltoje. kambaryje daugiausia auginama mdlyroji pasifl ora. todel geriausiai auga prie atlamos arba tvorelds.nuo geguZes iki rugraioma: smailiis triskiausE)o.tai ietis. Ziem4 vadino Parsfl ora (lotydS.kyZiaus vil ys. flas. baltaspamiai . P ass tJl ora cacruI" a.ris [glius.rto btieho ri. pirmaisiais metais - * i laikomi ir iiem4 iiltoje. Nuo kovo iki ntg- pjhiio rgiti vaiQ. Sellesni jaunesd kr-smet.aia. Visos jos turi neipras.erskadiq vainikas./is apie 10'C.liLi. .Kenk6ioi. menkai zydi. caerulea Passifora ed* /oris gdld). - stulpas. TdvytG: Atogr4zq Amerika.iaus botanikq raAtuose sa . iiltoje ir blogai vddinamoje patrlpoje puola slfdamariai.kempind. metus Sviesioje. . Labiau Silufi4 megsta valgornoji (Passrr{ora e. . augalas pradeda dregDame ir iiltame gelirl skursti. Sviesioje vietoje. Ten. dauginti ir sekiomis (-) ramybes periodu geiau br?sta Ziedpumpuriai. augal4 patartira ap- karpyti ir palikti vos du ieliai . prie Gericusioi ougo: visus Douginimcs: Kiek sumedejusiais vi. iyd6iino loikos: p^'. vidurine piestele pasifloriniai. kad leperdiiutq Zetr6. N c&# Passiflora violacea niqsla SiIu tq. P assiJlo ra v io lacea diai ziedlapiai rugpjnti ir rugseji.ga iilurnos ar naisto rnema visus metus laikyti diiagrl. Iorrio jo. ligos: Jei stinlora Etudraltg latis g Ii. Parstflo- kurio Kristus buvo pririitas ir nuplaktas mbu. siflard racemosa ir Passif.rs.ia u iienr oj a visoje. XII anliepos.iki rugpjuiio arba mgsetos formos Ziedq. ziedo purka palFindo siDlai .]i'e (P as siJ'lora v i o lace a) bei.I Passiflora Posifloro J tD = 6 tI = a PassiJl ora caentlza n i el. tik tiek. lieti gausiai.64-65).r. kekind (PassrJflrra raaemosa).jei tik rnokdsite apsaugotij4 nuo speigq.orc caeruled Ziem4 numeta lapus.9.sturiiiais augi{siiaknijp augiliai. mat tokioje temperanrroje rd ed Lisir Passilara tto/issi?la lengvai galima Passifora edu I is v asanl gali biiti lauke.f loislynos. kur Ziemos nera Saltos. v iolej!. tarp jq flebepEeina or. jei Passifl. daznai prrduodami jau ir. Ziem4 keturkampe pasiflora Iora caen ea k Passiflo(P as s iJ'lo r a q u a<lr a tz g u Iara edulis . Nors pa-sifloros esama daugiau kaip 400 ruiiq.je p t^lpoJet P ass illor a kai passio kar. Passrr4o- - - 124 . Visos pasi. P ass i|l o r a ! i o I acea ir ra violacea ./a/rs).sodinti net lauke. i!leidZiartys apie - vijokliniai metro ilgio lglius. voratillkliras erk€s bei tripsai. P dssi|lora race nrc.Seimo:.je. Passilora Endrangu dalys tapo Kristaus kanldris . sauldtoje. t augalus pradeda pLrlti ketkdjai v oratinkline-s erkes. floros rulys augalai. gerai vddinamoje. pries per- sodhant i gelems skirt4 Zemg. trgiimcs: Va-sar4 Polorimos: Nesijaudi1lkite. au- galai persodinami retai. bet Sitaip auginant labai susispaudiia lapai. nseliai dmbas. prieSingai motininiatns augalarLs.au€dDti ant ldnko.

Rudeniop lieti saikingiau. Zydiidiq iStlsus metus. Vos niais Ziedais bei lapais.iki arba pailgi. ilgio karq nuskabyti viriines. m:udi. nes veisles. Gali blti balti. Trgiti po truputi. KaralGkoji pelargooija daZniausiai tetlri vien4 iigli. Douginitnqs: virsnnirl je. tl. pa-sirodZius jauniems [giyd6iimo lcikcs: nalrn. . Persodinti du kartus. - 175 . Lapai kiau. pas mus auga tik sukultirinIAs Pelxtas lanceol.sra. Taiiau )'t"a L iemesriq veisliq smulkes- Pavaslri lgliai nukerpami. roZines ir raudonos iki tamsiai violetines. je. Sviesiai Zali lapai dantytris pakra-iiiais daimi didesni uZ balkodniq pelargonijq. fluo kieto ialto vanjis spalis. Geriousioi ougo: Iitisus metus labai Sviesioje ir sauldtoje. Lcislynos. ligos: Puola baltaspamiai ir amarai. Tai tiqsus arba Sliauziartis 5iq Kilimcndioro prieikolnig. f6vyn6: Atogr4zq AfriPohrimos: Pent4 pravarka. atitinkamq temperdtrr4 bei Dougirimos: virsmas auivie. lrgiinas: Nuo kovo iki rulpjtdio lieti gausiai. Parduodamos vien kulturi. tiah. kol Geaidusioiougos Iitisus dar nepasirod€ Ziedpummetus labai iviasioje. Arobiios ir Abisiniios sodg lGti prieiiiros ypclu- sumaiiyq su sndliu.sl Trgsiama k lrt4 per savaitg. va. ligos: Perlieiyd6iimo loikos: nugse. Vasar4 mdgsh SilF vdsq m+ Zien4 C@ IS 50 ruSiq.8A Kai kuriq karali5kqjq pelargonijq Ziedai susitelkg ankiais skeiiais. ae. iiauga iki 5 cm skersmens.t00 meq au- lima iinesti ilauk4. tr. Pavietiai Ziede- T arba TKS 2 iemg.s. Zievesioje (12 -15'C) mq kuplus ir iakohs.-tJ. Nuo birZelio pelargonijas galima laikyti ir lauke.sos kieki. dio mdnesi durpiq -ir smdlio auKdio. kambaryje uZaugantis iki 30-60 cm auGaio. der^s arba ddl paddkle Seimaz Rubi ac eae. Tadiau ji ga. tadiau vengti padekle uisililosio vandell. kad graziai iakotqdaug veikio koip nuodri.iiPaskutini kart4 peNodini.mEinyje.kiek Siltesreje vietoje ir djs lina keisti palaikant vdl gausiai laistoma. toddl yra auginiais. bet prrriai. savaine tarys- patalpoje. gelsta Iapai. ir bbtikiais ar- sbgeje arba dengtame balkone. - tardirl atogrqzq Afrikoje bei Madagaskare.ata atogrqzq kraituose mdgiama sodo gele. kol atsiras nauji pumpurai. Ziedynai susitelk9 Ziedkoiig galuose Sluorelemis. i rin rarai - - - gilama iiltiamiuose.r daifliau apkarpyti. gelsvai rausvi ir rySkiai raudoni. Jauniems augalams tfili prieiiuros ypolum!i: Pavasari persodfuti i auginiais Sildomoje lysvd- puoimenq d169mis p€deklius - liai susideda G dvideiimties maZdaug 3 cm ieimai Ge raniace putiniai. nromet jis lieka ne saulatoje. gerai vedinamo- Arabija. pas mus daugiau kaip . gerai vddinamoje. bet geriau pa- iilto- ir pilkuoju peldsiu. Ddl iviesos stokos. plauktorus trgsti kas 14 dieml. geriausia tugpjfigalq. lsEalcij g jauri llenk6ici. Itin iiltu oru ga- (r0-1s"c). augala-s pastatomas birzelis.fines nuskabornos. gelsvai roiiniais ho tan$iai raudonais iiedais. augalas persodi- noi: pusknunis.Pelargoniurn graldifl orurn Penta-s larrceolata Didiioiied6 (koroliikoii) pelorsoniio Penlos D i dai aZi ed a pe lar gonij a Zydi iitisus et s. bina dailiai margi arba kuo ivairiausiq spahq nuo baltos.jus. virl6vyn63 Pietrl Afrika. kas 14 dienq. augalai peisodinami padidajus saloq friuzului. lcislynos.uZsistovejusio vandens niai.liams. jos stiebas sumeddja ir i5auga iki 40 cm Pentos Zldi roZiniais. ddgmes pertekliaus bei nevedinto oro augala-s gali susirgti grybine infekcija si. Vengti dregnes perteklalsl Perzydejusi laistyti reiiau. trgiimos: Lieti vien minkstu k6rnbario telnperatiiros vandeniu. vamzdeliq.sar4 je patalpoje. lGnkdloi.

Vasaq gali biti lauke.r(e k[yg4 apie Iudijos vandeuyno s. . zrelnq ilpslprlc ryskiai geltonais Ziedais. Prirula nalacoidcs toje.l l0 -12'C temperaturoje.. roiilriais. Dcuginimcs: Daugiausia i4imaz Li nace a e. raudonais aib. . Kambaryje dau. NuZyimula obconi c a pravartu persodinti i Dau<lejusit1 Pr prastoji raktazole.padr6gna. Lurie tvirtq ilgq Ziedkodiq virshDdse telkia-si skddiais. be to. Gcriausiai augq! L-lbai iviesioje ir gerai vedinamoje patalpoje. Prieiastys .Dauginimasr Virinlrinirl taliko K.A RakaZoliq esama apie tiktai klrlr[rines veislds. ordnzines. pusiau riksrnirrgo- Euopa. Uzauga beveik mefto aukiaio pusKrumrs. Karnbanuose auglllalnos : . tr. nuostabi dovana tdZola Paprdstoji rdk- pavasari.per daug 5ihunos. iyd6iinro loikos: iiema Seima: Prinulaceae. Taime!:sta ve-stt (10 -15"C) a.1lq augalij4. lqemir'les. Pritnula vtlgaris. drdgme-s. IsiiakKarlo Reinvarto (Caspor uija ir vesioje dirvoje.ris baltais. j4iemp. gelto- buvo pavadillta olatdrl bo.Fq. ki- per kietas vanduo arba per sausa Zemd. neseniai aLsiradusi gdliq parduotuvese. deiiije Prhuda Sis puikts augala-s kas iienq apsipiLa saulas gelo u- . Ji Syvuoja kelet4 metq. raudonos.r amarei. Zydi Zeme tu biiti nuolat stor. Zydi baltos. Zoli Zydi iStisus metus.rsparo Geor!:o augifiiais pavasari. loisfyncs. - iyd6iimo lcikos: urpkri- tis kova-s. Uzauga ja taurind raktaZold. Dauddjgs ilmetama-s. Taurine raktaJams nepatfflna. Si musq melynojo lino gi- fgsti. violetilds ir m€lynos spalvos Ziedais. ligos: oel netinkamos prieiiiros gelsta lapai. raktaioliniai. ruduoja lalceys. roZiies. Georg Carl Reinwardr) vardu. puq)urines. fdvynd: Siaures hrdijos kalnai. lrgiimcs: iki 25 cm auL(iio. lfiti prieiiiros ypctunciS Periydejusi4 P/nrrji lo rlrlgarrs geriausia pa-sodiuti sode kiq pavasari ten vdl praZydds. dq saules spinduli! l6uyttdz Prinula wtlgaris Ya- tos rUiys Afiorgioi: Taurina raktakilusios iS Ki. Ziedai kaunasi mimiG ii atogr4zll kaihl tik augalq kas 14 dienq likti. vasar4 sdklomis. Prhtu a obconica tauriDe raktaiold. ii€m.I Prirnula Reilwardtia indica Roktoiol6 J tD 3 6 l- a I = N Kairija Prinula nalacoidts. kad augahs augtq kupius ir veslus.-bet ne saulBtoje vie.r iviqsiai violetiriais Ziedais. Mdgdir pavasaris. liriniai. bet padekle vatrderrs neturi c& Nauja kambarind gele. je vietoje. loislymas.ydomus kambarius. XIX iirntmede jis Kenk6ici. rijos. Zyddjimo menr ivelnioji rakrazold. per. lrgiimosr Vasar4 laistyti saikingai ir kas 14 dielrq po tmputipa- . Tiesiogi- Kenk6ioi. lros. giausiai iilumos pageidau. kary ir-Pietq nemegsta.ba tik bump4laik4 iilvienmetis augalas. kos sod4 ir prr. Zydinti trFiti silpnu tr4iq tirpalu. al1t naujLl rlgliLl. 500 riisiq. Ziern4 lieti dar ma- lfiti prieiiuros ypctunoi: Vrsar4 hro daz[iau tnnnpinti irglius.Zold jautriems imon€ms gali sukelti alergij4. ligos: eer Siitai ZiemojandiLrs augalus Dzakafioje ihrd botatipuol.Geriousioicugc: Sviegiausiai auginamos Sios: sioje.

:rlijos sufonnuoti gfirZri nykiflrkini augal4 teratura.? irE. lrgiirnos: histoma tik mhkitu va1ldedu azalijos baisiai nemdgsta kalkiq. Jauni ugliai. nors kartais galima pamatyti Zydhti ir per Kaledas. Rudeni tokia azalija atitblamai apdorojama h persodinama i borlsui skirt.balalrdzio menesi. augal4 aplinkit voratinkli0es erkes ir miltuo- iydi vis4 Ziem4 iki pavasario Rh o do dendr ot t o bt usunt . iviesioje ar pusiau iksrningoje. kaip 127 . Tuomet subrcsta daugiau Ziedpumpuriq. Vienintelis trukuma-s: azalijos Sakelds lengvai luZta. Saklq gniuzulas nieklda neturi isdzilti.rose sodirrinlrystes ii palprastos kanb. lliti prieiiuros ypolunqil B[tim nuolat Salinti nuZydejusius Ziedkoiius. rododendros Azalia |is ohrct stebina iied4 gausa. kas dveji metai pe6odinti i rododendram. Lauke gali apjxauZti straubliukai. eil. Pasitarkite su artimiausiu bousq specialistu. Nuo geguzds vidurio galima iineSti i laukq ir laikyi pusiau ieielyje.ndeni ibe ama Siek tiek tr4irl (Siuldtu dai. gali susiraukileti lapai. arba nusipirkite Zinyn+ kur bus smulkiai paai5kinta. bet kambaryje auginami trk clidiiaiiecliiai R h o da Jiems iSbrinlrs augala-s perkeliana-s i iiltasng viet4 (apie l8'C). laistymo v. azalija laistoma gausiai. fdryn6: Vidurio Kinija. PiLnavidurd Rhododendron si sii wisL. iki Pclcrimos: Azalijos rre- rugpjliio kas 14 dienq i neturindirl kalkiq). P. C@ Ii viso ZirT oma daugiau nei 800 rododenrdo r[iiq. lsiiakrija sulkiai. bet ne sauletoje vietoje. tieji srydamariai. per iiltas ir per sausas. lius keleq sykiq patrumpinti. Loistymos. Vas. ti:d6l dauginami tik specialir. (+ Li- fundron sinsii tniiinai ir smulkiaZiedds japoniikosios azalijos (Riododendron obtnsunr var. Azalijai perZydejus.ar4 Alscrgioi: Rododendrai gali tureti nuodingq me- - [kiuose. vasarq praleidusios drdgloje sodo paunkndje. iyddlimo loikcs: ruroao fundron sin:. be to. Seirmz Er i c a c e a e. iiaugg nuo balandZio mdnesio arba iydejirno metu.sii miErinai Kenk6ici.s skirt4 iem?. Vasarcs pradZioje tg- blogai auga kaip bonsai.irinqs az. pa-ialinami. ligos: tei oras dZia!3l. japotxicuni. Dougininos: viriunirirl augidais 20 -25'C zemeje. kokia forma azalijoms labiausiai tikq. - plot4.Rhododendroo Aroliio. Bonsq megejarns patartina lanlGtant augal4 laikyti kamien4 abiem nyk#iais. Rhododendron obtusqttt 5oC patalpoje. kad augalas gaiiai Sakoqsi.t- uelygu veisle.238). Japonija. gerai vedinamoje. Rudeni ir iiem4 Rlododendron simsii yeisl|s laikomos 5-\2'C. tadiau reikia vengti ir nuolatirio dregme-s pertekli aus. formuojantis Ziedpunpuriarns kiek maiiau. apgldbus kuo didesni jo Gericusiciougo: vdsioje. Geriausiai tfi tiktq kambarinds azalijos.

pavyzdiiui.jarns nepatartila. Patalpose su centririu iildymu b[tina drekiDti orA (-+ P. Der e s0oletole vletoje. kambarirriu veisliq. bet luo tiesiogiDes saulds apsaugotoje vietoie.' Bab! M as k at ar/e' ('Kaukdtoji maiyle' tamsgeltoDe). kad neperdiiotq Ze25 . ieims'.I Rosa chinesis Saintpaulia jonarrtha d 19 = Kininis e-rikitis.' Z w e r g kij n i.l (De dau- A rpEg e*lrc begrles veisliq ruiiiavidurjJis. Sanpa lijos bitxa itin SvelniL! spaLv!. visaimaZydiq. minKtu Kainbano temperatl]ros vandeniu. pavasar! persodinti. be to. Zydi beveik vis4 laik4 perhaukos trtnka vos keleta sxvaidiu.stovintis virniiuo sinpaulijoms mirtilai keilcsmingas. erikdti.ti rtaiyas. kad subrFsq ir sumeddtq iakelds.q ne Zemesneje skldamariai bei pilkrsis peldsis. banlnlotais . l(ili prieii0ros ypctundrs Ziem4 laikyti vesioje. pihaviduriais drba tuiiiaviduriais fi edais. iydds. rore mozyte l{oiloilin6 sonpouliio 6 l- a I = N Puikios kanbarhis roZes - didesnes ir vis. nes Sakdeni numeta lapus ir Dijasi sunkiai. Nuo kovo iki liepos s pnu nEsrl 0rp3tu. Dainai s€rga miltuge. ddl dr€gmds pertek- pabaigos trgsiama ka-s 14 dieDq. pilnaviduriais. Kad rozirl megdjai galetq dZiaugtis jomis ne tik sode. visomis roZens budirgomis spalvomis. 'M irina' ('Maiyle'). Salpaulijq Zyrl6iirno lcikas: Iitisus metu-s . vieni nuostabiausiq-graiZaZiedZiq . Geriau nelieti G vii. P3vasari augalq persodilrri i T arba TKS 2 2ern9.rba giubanotais. Dougininos: Augidais. visus menrs kambario temperanlroie (va-\1ra 20"C ir daugixu. hfiimos: nines tozes (R4r4 .rtn?r. gesueridai.iaus! Per Saltu ar per iiltu vandeniu apta-ikyti lapai ir iiedai urieina ddmemis. - raudona). Labiausic i paplirusios yra ki. ligos: .43).laislynas. mdgsta iiernoti vesioje vretoJe. akutdmis. Vandens pertekliu iS padekjo tvrrkiilri ispilri . Iaikyti Sviesesndje. tie.s. Jos u.Potcrinost Tudtuojau ia- li*ite dus periydejusius Zietuomet gausiatu T6vyn6: Kinija. bet apsaugotoje nuo ('Maiasis kalalius' tunsv a).'Colirrl' ialiiq vietoje. geraJ vealnamoJe putstpoje! vasar4 lauke. Ziemq lristomr rik taudoniied). rusr.ausa iki tiek. lcislynrcs. v iolerirliq u m€llnU utspalviq bei dvispalviais Ziedais. gdlininkai sukure daugybF nykstuk r irl giau kaip l0'C). kiip l8"C). kinin6 roi6. Kenk6ioi.lei oras per sausas. Pavxsari ir vasar4 Kenkdioi. saulitoje.rrr trtiiiovidttriois iicdais- 128 . Itin megstanos veislesi 'Zwergkdnig' galq. vasara voratinklin6s erkes. iyddiino loikos: irruduonlat. Sios seklomis.40 cm aukidio if Zydi md.q. r.rrt4 per sxvxitg trg(ri nql! dus Perzydejusius zie- reikia tuituojau iShaukti su visu Ziedkoiiu. nr. l(iti prieiiOros ypctu- k. T6vyn6: Tanzrnija. apkarpyti. MdgdmaZylds iydi vasarq o ru. baltq. parduodamos tik kulhriies veisle. bet vis dar v€sioje vietoje. miltlig3. ligos: amarai. paulijos aendiZ 8Ls. liaus ir veso"s nipsai.Nuo pavasario iki ruden^s Zeme turi bIti nuolat drdgsts) veislas. Ziem4 megsta ves. puola amarai bei milhrotieji skydnmariai. Dcuginimos: hp:ris siltesndje nei 20"C Zelne-je.s.ru- RoZ6s 'Pi & Gericusioi cugo: Labai iviesioje. $lto ('Kolibris' Labai nemegsta van- Kaip ir visos roZes. Geineriaceae.rudon q. lrgiimcs: Laistyti saikingai.nelygu amiius. iviesioje. 2d- yios Seino: Rosaceae. Gericusioiougc: Sviesioje ar pusiax iiksmjngoJe.i n' g ('MeZoji karaliend'tarrs\ a). Po to daugiau 1lebetrgsiama.

Gericusioiougc Istisus - augalai suZydes tik va-sar4. Parduodamos tik kultflrines veisles.jauni diiai. Siltoje ir gerai vddinamoje vietoje. susidaryq t lkesnis krumelis. balkolus ir palanges.bet geriau rudelri iisiauginti nauq augalq. kurl lengva iisiauginti ii sdklq (q visada b[na sdklq parduotuvese). t6 -18"C tempemttlroje. ligos: Serga retai ir nesrxrkiai.balti. vasar4 apie 20'C. k:urie praZys kitais metais. laikomas tiesioginiuose saules spinduliuose. skeltaziedis gali apdegti. lrgiincs: Lieti saikingai. aukidio. Kiti prieiiriros ypolumqi3 K6s dveii inetai rudeni gerokai apkarpius periodintiiTZemg. Svarbu: Zemd neturi buti vdsesnd - ui or4. metus labai iviesioje ir gemi v6dinamoje.l spal'. Bnna skeltaZiediiq ir margais iedais. lod6l ir kolpok6 bus doug groiesn6. mojaper iiltoje ir sausoje lnpaiie. Europon jis buvo atveztas 1863 metais. geltoni. llenk6io'1. Kenk6io'r. kaip ir visi vienamediai augalai. TKS 2 arba gdliq ieme ir auginami vesioje bei Sviesioje vieto- medeti augala^s kambaryje iiauga iki puses metro Douginimas: Virstrniq auginiais arba stiebo dalimis 20-25"C Zemeje. oes yra vienametis augalas. Kad namuose ant palangqs per daug neisstyptq. rau-svi. z.Schizauthus WisetoneNis Scutellaria skelroiiedit Kolpok6 --rP-/ /-) V" \. iyd6iimo laikos: ceguid liepa. Perzydejes skeltaZiedis ismetama-s. kroiluose tropinioi kolng ougoloi visuomef slokoio iviesos.I vien4 geliapuodi patartila sodiflti jq po kelet4. pasejus geguzes menesi. gelwi. Geriousioi cugc: Zydintys augalai labai iviesioje. JauDi augalai po kelis sodinami i 12 cm skersmens g6liapuodziu-s su T. ieinaz So lanace ae.-/ (A Vic n a n e! i skel ! a Zi ed i ga I i nn pasiset i lar icn s.yorllus sKettazrec. Ziedai brma kuo lvairiausir. iiemq ne ve-ses- galai Ziem4 sauldtoje. gdl6s Zydes pavasari. lcislymcs. Jauni au- Polclinos: Jeigu sdklas pasesite ruded. iei irengsire ioi (ypoi iiemq) popildomq opivielim+ lUlisrp Tdvyn6: Kosta Rika. kad je. Trgiiama kart4 per savaitg. lrqiimcs: Zemd turi nuolat dregla. - Loislymos. bet ne sauletoje. priprdtgs prie gausios Sviercs. kiek linkgs su- vaitg trtriti silp1u trdq tirpalu. atolrqiq kalpokd (.vietoje. tuo kovo iki mgpj[dio kart4 per sa129 . del to juos mdgstama lyginti su orchidejomis. vasarq sukauna rySkias varpas su ugpiaspalviais trumpal[piais Ziedais. rdje kaip 15'C patrlpoje. ligos: Jei iie- iyd€iimo loikas: Nuo liepos iki spalio.tc/rtellaria costaricana) y(n kalnltq augala-s. sodininkai apdoroja augirnq stabdandiomis priemolemis. mudoni. gerai vddilamoje ir vesio- - je (apie l0'C) patalpoje. ViriDtdliq skabyti teteikia! Mat iiedynai susidaro tik [glio gale. biti Dcugirimos: Seklomis lapkidio-balandiio mdnesiais.rs tai kupli Ziedq puoKte. T6vyn6: eild.rl . Sis dailus. puola voratinJdinds erkds. Dygsta Kaip ir Alpiq kalpok6 (Sane llaria alpi na) . Kalpoke c@ - tikxa kalnl gruZ ole. Seimaz lab i atae. btl- - vioiai. Iki pat rudens ii gausiaziedd gdle puoSia lysves. tamsraudoniai arba violetiniai. ypad uZ lango stiHo.

jei ketinxte augiausiai auAirratnos hrlhl. gr iaiiedliai. 43) tuomet cinerarija ilgiau . /ornrrs be galo p:urzGi i kri le. Jauni augzrlai iiemq laiko- iyddiimo loiklsi ir balandis. visiikai t r paiia lirkne: Sattecio stapeIii- - Kili prieiiriros ypotumoi! Pelsodiiti nereiki:t.rugalas perkamas tik Zydi1rlis ir tik del iiedq. budilgi jq iiai r[tri- .gal4 p.io Ziedai oran- Ziriai.1lia kito! lcislyrncs. T6vynr. Be to. grl ie ml runrliojirsi. - konvertai Screclo iiliiausioje (16 -18'C) vietoje. Kitas tokios vienodos dos pavyzdys (botanikai il reiikili vadim gercija) .rsidauginti: 11uo lap2000 -3000 graizaZiedZiq Seimos nriiq Ziles rines veisles.tik hromet.s.unguriu kvepiantys. SiU angahl nereikja statyti labai arti vieno S. gis. Taiiau iios ieinos skiriasi ZiePclqrimos: Borarikos soiazdelirl. Kaip tik te- tui panatysite. tik kultirri.ias st rpelijas. ieimoz C onryo si t ae. kitais meresiais kart{i per savaitg. bndingi graizaZiedZ./o genties miirl. dieurl. lles. Vokiika-sis pavadinirnas "pelenq gele" (Aschenblune) siejamas su pilkaj Zalia laprl apatlne puse. o stapeli.ydi. Perzyddjusios jimetanos. ttd iildomosepatalpose ji reikia drekirti t30 . todel visuomet pravartu i gdliapuodzius su cireradjonlis prismai gstyti insekticidq gallna kiiio iki sarrsio kas 14 nusipirkti pavasari.rip puola amarai. Milyna su boltrt viduriu cinerarija. gerai vddin. prieiingai. TrFiti sia Sentis. Kaip ir tikrosios gebenes.t. ne per hlri Into musu -qebenes (Ilcdel.li. Kovas ai- duose.r ' t|Ie. Zv:rigZdiiki Ziedai. Dcugininos: sdktonis liepos-nrgpjuiio tnene-si. lrgiimcs: Lieti gausiai.rl? a/o!1o. kokia daugialypd !i gentis ir kaip maZri daugelis jos miirl Jerc. kad iiq gelg labai rnegstzi nilftti. (-) P. j. o liaudyje papiitgs pavadirim:rs "glindd" rodo.i: Dregni ir vesus Kanarq salq kalnq miSkai. ues toliau auginti nevertn. bft1a daugybe Sdre. SteberiDa. (rneloltlo Jellecto cruelltlts d (D 3 vr rl h a I = I N C& Ii Cinerarijas labai ndgsta anarai. Jq mi iviesioje ir vesioje vietoje (9-12"C).jq.I :. kajp du Kenk6ici.r ir baltrnargas. dais.rla. Gericusioi cugc: Sviesioje. Mdgstr dregn4 or4.ligos: vpat puola amar. jos buu. Parduodamos nds veislds.r) skiriasi tik storestriais lapais. pfiraiios iZil9.alns. IsiZiur6kjte ijas. daZniausiai kaktusq irsukulenhl skyriuose. re. Karnbaryje dau.l r1e yra didiiausia ir m:f8iau.unoje. augalni ii visiSkai skirtin.

kultirifles Geriousioi ougo: Sittoje. Negalima drdkinti lapq! Gloksinijai a c ardinaus). Beje. Buvo sukurta ir di.43). ir bar mosrl palanges puonaujos kuo ivairiausiq Siandios miirines spalvq bei aspalviq veis- KambarilAs gloksinij os giminaites gyvena Pietq ir Vidtuio Amerikoje. c6)" isvesta daugybe kitq miiriq veisliq. ir kvepianiiq. taiiau mdgdjams nepatartina. lomis. kad jos tureQ kuo daugiau Ziedpumpudq. Sinnhgia helleri t Sinningia vi llosa brvo itd€iimo laikos: Kovas - rugpjntis. 5i ruiis lengviau iSaugina naujas atzalas. Pa-stlrosios ligos gali apnikti ir per giliai pasodiuus augalq i geliapuo- auga Pietq Brazilijos &dgruo- ir iydi violetiniais ir tam-smdlyniais maiais fiedq varpeliais. kudiau Zydi gana kukliais ir de nebeluiindjo kaip neiivaizdiiais Ziedais. trgiincs: Lieti saikilgai. Sviesioje vietoje. beje. ir blizganiiq kaip Silka-s. ir dazniausiai Ziemodami Ziva. Ten damos vien veisles. dai Ziedai viduryje turi bly5kiai gelwq juost4. Pavasari penodinami i SvieZi4 iemg ir laikomi iiltoje. Nuo per ialto val1deIls ima Ibkti stiebai bei plti Sakrlys. lcislynos. Bego metai. Sausi lapai paialinami. susisuka lapai. gumbai apdZiovinami ir laikomi laltai senoje iemdje (15'C). tarp jq ir garsioji raudoniied8'Sauldjq esarna apie 50 ivairiq lydis'.aiksdiau. rtJlrs. Ii abiejq Siq r[Siq. Seimtz Gesneriaceae. Kabantys violeti- Sviesioje h dlelr)oje vietoje. iimarghta js baltomis gys- dvispalviq. labai pana-iiq i iisiskleidusias roZes. taip pat iE Sinnihgia Euttata.nd. Ko[e visos (i$ky. Douginincs: Sdklomis. T6vynd: hoteviai kilg i5 Bmzilijos. ir pilnavidwiq iiedq. 1815 metais ji buvo atvezta i Anglij4. kad isleishl kitais metais laujus iiglius. Past. iimarght4 violetinCmis ddmCmis. milKtu gloksinijos tika-sis protdvis Sinfiingia speciosa. Da.lei oras per sausas. Pirmosios didZiaZiedis veisles atsirado sukryZminus. Re c hsteinei lfili prieiiuros ypclumoi! Cloksinijq negalima purksti. gesneridai. Savaime gamtoje se uolq ilaituose - ji l6s radosi kaip iS gausybes lago. taminldasniais lapais. krdangi gumbai buna per mazi.tirrir?gla mazesniais. tadiau parduo- t3l . Ieidiiama gumbams palenlya susitraukti. kol iileis naujas atZa1as. geriau drekinti or4 (-+ P. rus dvi) turi gumbus. Sinnhgia cardilalis (syn. matnuzyddjusirl Siuolaikiniq gausiai Zydiniiq veislirl neverta toliau auginti. atveZta i Europ4 1m3 metais. Jei ketharna au. Tai pirmoji miiruruiiq. kadangi mro lapkridio iki vasario reikalingas dirbtinis apivietimas. pasizymi nidai Eudonais alGomjikais lapais.Sinnirgia Glolsiniio Net ir ta"iiiavidares bndamos gloksinios atroda itit proitzios. Pirkdami gloksinijas Zinrekite.tirning i a spe c iosa S innin- i gia regifla. kambario temperat[ros vandeniu. ligos: . periyddjus. bet tiesiogidq saulas spinduliq fu sauso oro nemdgsta. augal4 apninka amarai .Poslcbc: Tokia pat priegal4 augirti toliau. b[tina ZiUra tiDla ir mudodiedei kart4 per savaitg Kenk6ioi. ir aksomiSkrl.zl"oii. trgiti.

Zalsvai balti Ziedai labai panains i bulviq. z. Nukrigdliq Zemg.l-s il per sausas. kitaip gaiyikiai mudotrosjos uoli apl kti amarail Pavas. panaii vieuamete so/a Trys Sola.atio.Dcuginincs: sdklomis. sioje. per himaz Solanaczae. Sdkninr[iiq visos dalys uuodilgai apdulkinus.15"C tenperahlroje. gdliapuodyje galintis uZaugti iki 3 m auk<iio. .temolil l0 . nrdeni ir Ziem4 tik tiek. So|anu orariiniai. kad graZiai Sakotqsi. linama.ris 3 cm skenimens melynai violetillrars zredJLs. 6 cm sker$n ens violetiniai Ziedai dZiugina nuo v. o laj4 Gaila. Urugvajus.Lsaros vidurio ikj vdlyvo tiai fonnuoti.l/asu rq 83Lr Drrrr rr rxuKe. fdvyn6: Madeira. prieii0ros ypctu- t Solanuu wendlandii. krumelius galima auginti ir toliau reikia tik suda.bul- flamos ir pavaM4 pasejamos. Zydi uuo Zientos pabaigos iki pat va-s. jj galima labai ivai- Vaisiausminkft ima-spiuia- . pakankamai erdviarre - rudeff.@ng L'aralini Lliauliauoe. Saknis iiek daugelis augalq iimeta. gabalardZio kiauSiiio t32 . kai larr dar vadinamas "Kosta Rikosbulve" iilutnamdgis visialis vijoklinis augalas kablio pavidalo dygliais. trgiimcs: Pavas.puoJa voratirkliids erkds viniai.nuo rugpjndio iki mgsdjo blyikiui violetiniais Ziedais Zydlntis krimas ii Naujosios Zelardijos bei Australijos.gosl ir baltasparniai. ranfonnelii.. Tinkamai priZinrirna-s bei rpSiamas gaii iileisti net metus) pavied. o.uri btna ir talgi margintais lapais.'eudorafsiu. 5rs Prenl - ryti jiems tir*amas sqlygas 2d koralind kiauliauogd nelai lfili ntoi: Laikom4 Siltoje pakoma per daug iiltai.i Solottun l. Gra.rl- idomirl SoldT?arl genties giiikai kalbandiose ialyse hrmrs.ros baltai malyrzris Ziedais. Lapai uZauga iki 25 cm ilgio. kad leisdziltq zeme. geltalpoje kiauliauogp reikia tollos. tiek apkarpyti. TKS 2 arba iki Zietnos vidurio. orallzir1qs arba dairiau purl(rti. Kenk6ioi. Brazili. P. t iiemoti.r iydi iki mdens. Solanun aviculare.Alscrgioi: Koralires Ziis violetidai Ziedai kiauiiauogas bei kinl iia iisiskleidiia pavasari ir k4 tik iivardytq So/ana. kurie ptinokg pa-sidaro . ligos: Jei oras Silt. Sudygg jauni augalai bent dukart patmmpinami.L<tuose augiuamos kaip karnbariniai augxlaii koralind kiauliarro5E . Solanwr laciniat l0 m ilgio figlius. Atnerikos k[ma-s spariiai auga.s. ja.Solanun pse da capsicu t. Vaisiai laikosi nuo mgsdjo iki - vas.I Solanln lfiouliouog6 J C' 3 h YI a I N Solanun nelottgena panaSi i baHaaanq. Nuo kovo iki rugpjiidio [giti kas 14 dienq.lri ir va-s. Solanun ja\ntilloides greitai augantis vijoklinis augalas vesiam Ziernos sodui. Yo- nun nelonSienair Solarutn calt s i cas t ntnq k. gerai vddine m oje pa talpoje. sauletoje. zydr nuo liepos iki spalio (gerai priZi[rirnas beveik istisus vad ruiirl: c loislymos. ibakJai^r4 Geriousioi ougc: Svie.'rnelyrruoju ourvrslleozru . i kiek didesri tus puosriems vaisiams gdliapuodi. iijq iiau. vq<lus atolll4zq puskriimis karpytals lapais.238) iiaugha ir kitoki! tds Palorimqs: celidnkys- dydZio vaisiai.a. seklos i-6dZiovi- iytGiino lcikcs: CegubirZelis. nkiai (+ Adresai.t. Jei kietijoje vadin. Jis laikonas graziausiu Sios Seimos laipiojmdiu augalrr.zrnr gentias r[Sys miisll kr.unas "ketgflros obuoliu" . res iiuos visZalius apgered.r4 lieti gausiai.fi gos iisilaiko nuo rudet1s peNodinti iT.

rto!T4Zq Amerikoje. rugsdjis. iiem4 l2 -14'C.+0 Stefa11otis er epsta o&E'fu Savo tevyndje auga kaip k isti Iietos. Turi vis.$iiq . krj tnlksta ivjesos arba laistoma per kiehr vandeniLr. trgiimcs: Nuo kovo iki rugpjiiio g. Lrpai tamsiai illi. Tuomet Zydi Svie-sos l]et Ziem4. Xiti prieii0ros ypotu- moi: Vasar.iau :ruginti prie ahamines sieueles. saDgriis ir Zvilg. ivoigidiiki ir (-t P. intensyvurn4 ir temperatrlr4. karrbaryje daugi:rusiai auginami 30 40 cm. P$tarosios nliies iive-sta net kvepiatti veisle. Erdve-sni:rrle iiemos sode ge. ligos: tei ora". 50). Vasarq susifonnuoja iiai ieimai budiugas iiedyna-s. ligos: Per iil- tai iiemojanti ir nuo per sauso oro stefanoti apninka voratiDklil6s erkss. iitisirius blizganiius lapus. trgiimos: Pavasariir vasarq lieti saikilrgai. Va- tj perdZjuli i. alnarri bei skydam:riai.rs hidroponiniu bldu. iis augalas stebednai lengvai per sau-sas.lug vietos. Niekada neleis- didesDis bei aukStesds SpathQh)II nt v'a lisii. Kenkdioi. ajeit iai.rs 14 dienq patrgiti silpDu tr4\q tirpalu. 45).!rtys.alius. T6vyn6: Kolumbija. apninka skyd.ruL(dio bario temperaturoje (18 -25'C).rkeisti reguliuojant vo menesi j i pravartu persu put- - rugsdjis. loistymos. ieima: A race ae. sus metus laikomas kan- Vi ieli (+ P. Jie issidestg kuokiteliais aplirk vos ii Zenl6s kyianti stiebq. ir nazps. l(enk6ioi. minkitu kxmbario ternperafitos viuldeniu. Vus:rrq laikomas 20 .rsari. Geriousioi ougo: Sviesioje ar pusiau iksningo- je vietoje. sivaime aug. K. Ii iios gelrtie-s miirl. Spatifilis ypad tinka auginti llrl floti.l daZtiai purkit. be to. Ta- S/alr?r)l- l6'C. ii kuriLr kartil per savaitg patrg\ti.43). Celst4 lapaj. Nuo kovo iki nrgpjndio k. pravartu itaisyti djrbtirli apivietim4 (-+ P.kad greiiiau subresh! hgGroiicusio iio augolo puoimena bolti skediai s. ldemaliniai. prv. leisti jam vylliotis ant nedidelio lauko. Veuesuela. belapius uglius paflrmpinti. TKS 2 zrrba geliq Zem9. loistymcs.rmariai ir voratinkline-s erke-s. Jie lrupjaun.Spathiphy llurn Stephilnolis fl oribunda Spotililis. IJJ . Tuomet ant geliapuodZio su papddZialapiu reikia 1-2 dienoms uzmauti Geriousioi cugc: Irin iviasioje ir luolat vddinanloje.. susidedaltis ii varpos pavidalo kremines spalvos burbuolds ir balto arba Kili prieii0ros ypotumqi: Siltomis diellornis spntifi ]i patartina purkiti arba drdkinri patrlpos on1 neturi d. Ramybas periodu (nuo spalio iki sausio) laistyti dar rnaZiau. jei reikia. Sukrovusio peregirnq polietiletro mai- prisitaiko prie ivairaus iviesos inteDsy!'umo.kristyti vos retsykiais. f r-iYyn6 : Mndagaskaras.rknimsl Rudeniop iietj saikill-qiau ji NLro spalio iki s:rusio baltumo v.rusiai laistyti tninLitu kalmbario temperaturos vaDdelliu. vesiau kaip Ziem4 r1e viszalis ltripiojantis lcultars su il-sais useliais.25'C. Pakeitus vieq arba del skersv6jq pradeda kristi Ziedpumpuriai ir Zied:ri. Alsorgioi: Sis augal:rs turi od4 ir gleiviras dirgi- iiedpumpurius augalo nepatrrtina ju d il1ti. Vasario sodiiti i T Zemg pl:r-siio dribsniais. Beje. Betji gali- Douginimat: Virinnirl auginiais arba stiebo dalimis. o& . Dcuginimos: Seklornis arba augalo dalimis persodi11ant. popddiiolopis $lefonotis Spatiflis auga ir didelis. peisodiuti i T.xis Zvaigz. pavadiut^'Ma na Laa'.b nd n i kJek iiau jis labai nT egstur:rs ir kaip karnbarinis rugalas.r sniego liai. Nuo kovo iki rugpjhdio diiklis Ziedais.Gkin. bet ne sJLrletoje patrlpoje. ialsvo papddlapio. kartris iiauga vaisixi. iyd6iino loikcs: xovas Seimot Ascl cp iadaceae.dni pavars{ri ar vasar4 ir iSalnlijami iildomoje daugiuirno lys- kvopis koip iozmino iiedoi. nariiq medZiagq. sarq slrsifon)luoja Detikrie. ko- Zyd6iimo loikcs: nirzelis ma p.

Kai drdgna. sios tilandstos iltisus metus Siltoje ir iviqsioje. - Kenk6iai. Nuo kovo iki rugpjhdio kas 14 dienr] ta$i orchiddjq. trgiimos! Vasar4 kasdiel purkiti ith daitiai arrcdarltis k. mdlyni. Pilknjrl tilanclsijrl lapai siauri ir ioliski. Kai kur geliq parduotuvese pasirodo pririitq prie iakl arb. (10-15"C) vietoje.i i rit:is. skfrus jas rcikia pririiti myl6tojJ\ netureftJ pritrrti. - e. Sviasiai mdlyrais Ziedeliais Zydiitis Streptocarpus stj-xo- 1824 metais vienas botani.1 nF nk a 4)a s.]lltyi panroitq Sak1l. - rugseJls. P. voratinklhes erkds bei tripsai.e nvresloje ar pusrau nlGmingoje.l.Laistoma mifl kitu kambakarp4 i Etrop4.rrio or. vasar4 sxuletoje ir Siltoje. bet ne sauletoje vietoje. kingiau.43). Tillandsia. rausvi. Jei augalas laikomas pea drdgnai m per sausalJ parucluoJa lapq bromeliniai. balti. kur.ualrelygu aa. liaudiikai vadinamonis "vaikuiiais".238). SmuikiaZiedZiams miirDDams Ziem4 rLffa r li-u temperc- Kelkdici. gelsvi. uolq ar kito pagrlrdo. iyrl6iimo loikcs: ceguze ru r. Yra Zaliq ir loislymos.l gaUrn:r rr rsuKe)t zlemq vesroJe hlra. Douginimos: Aaugomis. trgiimosl kas atveid pifin. T6vyndt Pieq Afiika.. dryZuoti ir l1et garbanoti. Nuo to rro ternperah:itos vandelaiko gelilinkai suknre niu. das h Birma. (J Duotriruka geli! Zemp. bet geriausia pavasari.I . R< t\ <licliialsia -miiq (per ir lapq. bet De suuletoje p3tdpoje. Jauni augalai isxrF ga ii iapo gyslqi Ru5ys dauginarnos sdklomis pavasari. Geriousiai dugo! Pilkosios tilandsijos iitisus metus Sviesioje.l sau- (--) P. ligosl..epto. Savailne auga daugiausia epifitii- palieti silpios koncentracijos tr. da is a pt i l':rl ( \. prie t.2 kartus per savaitg. Daugeliui tilandsijq reikia palygilti maZai vietos.di sh. 30). violetiniai.kzunbario temperahlroj e.iali.lei oras per sausas. Tai nenatlralus auginirno b[d-as ir visiikai beprasmiika mada. ne naiesries :iei puse motinit1io au8alo. Zalio- t34 .lqistymcs. raudoni.liomis.rDr3lrsrtr ullxa drefltrs rr iilurs geliq langas.ligosr setgn retai. bet iiem4lieti saikuriq 1luostj]biai grakshts. Zeme turi bnti nrrolrt daugybgjo veisliq. nupjautomis lapq dalimis).r priklijuonl prie akmeus ar medzio augalq. Dauginimcs: Miiruflai d:rrrgLrrmi LpJs lepo pusemlst lq dalllnrs rrlr:i strtmenai vidurirei gyslai 1 pesodilti iT. Vasar4 kas 14 dienq i purikimo vandeni jos tr+irl. At- biti ios Driva- Tailal. galiriiais siurbd iS oro dregmg.r. todel geriau pirkti tik gdlinifl kystas rlkiuose uZaugintas tilandsijas ( ) Adresai. Ziedai illandsia daugiausiai 400) hrrinti broneliiirl Seilnos geDtis. tankia. P. - iytldiimo loikos: sa4 arba vasxr4 nrsN.Ziem4. pavasari 2 arba l(iti prieii0ros yporumoi: B[tinai drekirti sau- pilkq augalq. Madagaskara-s. Niekada netreiti sauso iaknq gniuZulol kai aDt medzirl. Lapai isaloijarni apSildomoje clruginimo lysveje (3pie 20'cl istisus mefus.lbandiame gdliapuodyje. Gericusioi cuga: ieimaz Il ro n e Li ac.l patalp! orQ. Pasllruoju metu paplito metu smulkiaziedes nlsys! pasnruKr zleoes miys. Tdvyn6: Arnerikos etogr4ios bei vidutines ato!trqios.io apatiit puse rysndt raudona.I Streptocarpus Tillatrdsia Slreptokorpos d Tilondsiio (9 3 YI l- a I = N Strcptocerpus wetldlandii teturi vicnq Kvo l ) 11 io c&sb tr :i. bet Io Seimoz Gesneriaceae. Kartais uZpuola miltuotieji itr paprastieji slf oairanar. hriai tika-s zrugahl niu. TKS s.!anea a\ 'I . t t iS ru o. Pctqrinos: Vezarrt ii tdvy|es kotlteireriuose augalai labaiapgadhami. puola amarai. Visus metus . gesneriniai . iddti silpnos koucentraci- minkitu dnnrgnu vande- Kiti prieii0ros ypofumqi: Nuolat drekirti s4 kamb. padergti sidabriikai pilkais ZvyneIiais. pa vyzdZiui.

bet ne maZesnernis nei pusd tnotininio augalo.je su centriniu Sildymu). Gericusioi ougo: Sauldtoje ar pusi.lusros jos tevyueje). Seino:. Kraulanii:1 uaujus Ziedus laistyti muoja maZdau{ pusmetrio aul<siio laprl skaoteles ir vienq ftudoll. vandeni pilri i skrorelds piltuv61i ir Siek lio) l:rikoma visiiklri sausai (tuo rrehl blln. Jq yra Betu labia. fl. Kalija praiysra Ios PnstnatS s fa|tt)'nLs lct lr'attt. Po to glriuzulas iipurtornas. P. Megsta iihm:1 ir dregr4 orQ. t35 . lor iieTivyn6: Atogr4iq ir Pie. 43). ajeriniai. lygrrs lapai prisegti prie tiesiq stieb!.1rar eaz. Fryzija-s Xili prieiiiros ypctumci: D. Svarbu: Zeme tesne Puikioji ubisinin6 krlija id a?t h i op i. Yra i. minkstu karnbario temperatiiros vaudeDiu. Perzydejusios pamazu mmyksta.m4 ialdiq nebnnq. Adresai. Ziedyurl sudrLro balta-s pap6dlapis (graikiikai rpatrd) ir geltona burbuold. Seimai Broneliaceae. taip p. res periyd€j9s augal:rs nunyks. maZus gSliapuodiius su T Zemqs ir putplasiio dribs- niq miiiniu. Ja-s als. Populiariausia veisld tllli br'lti - nei 18"C. milnlniLl tmrsiai raudonais Ziedynais arba aug:rlq su ivairiilspalvdmis Zied! varpomis. talpoje. Kenk6ioi. Beje.\:riesea Zaltedeschia tryriic Koliio os6'fu Kiunbarin€s fryzijos tai daugiausia miiniinds. o& ch . kalij.ritp patrgsti. Kenk6ici.rdeniineiama ivjdq. Pqlorinos: Tel.ru uksmingoje vietoje.I ploksiiq varp4. Iigos: rer sit- iierrojaniis kalijas iyddiimo lcikos: nazninusiai parduodarnos rniirunas fiyzijos. mdsirgu iakui. Douginincs: Ataugomis. Va-vrq laikoma Tdvyn6: Brazilija. liyzijq ataugos raldasi ir prigyja re taip le11gvai. peniodiuarnas ir pamaZu vis daugiau 1:ristorras. Nuo liepos iki prazystant kart4 per sa- () P. ?38).rZnai purkiti ir drekinti or4 reiiau. Ziem4 vesioje pa- Gericusici ougo: Sviesioje ir pusiau iksmingo- trinkl augirnas ir pakenkiani augalo lapai.a) kilusi iS Pietq Afrikos pelkq. bet ne sauletoje iiltlti. lrgiimcs: Lieti saikhLai. Jos auginamos specialiai puokitems. laLrkir6je gamtoje tai mazdaug 80 cm aukiiio. Tuo metu kalijai reiki. galirna auginti sode. ligos: eer ialtoje ar per salrsoje patalpoje (kambary. Ji sufor- lapiq. tai galirna augirti pririius prie apifihms skirtq Sakq arba nedideliuose gdliapuodZiuose su itin puria Zeme. gautq sukryZninus Vriesea carrinald ir Vriesea psittacitxa.rrgiai at-skyrus prjriiti clil iios Z a n t a des c h i a l?otridnd gumbq ( e! ) iy . je. trgiimcs: Periyddjusi kalija du menesius (ge$rZes ir ialialapiq ir marga- vietoje.Lstiebiu. Nuo geguZds vidurio pastrtoma lauke.r daug dtegrl6s. visai arba ii dalies nLrdZir'lnanti Zold su stipriu.lloistymos.rt del dr6gmes pertekliaus su- aplinkr arnarai ir voratinkliles erkes. ypai Silturne ir dregDarne geliq 1a0ge. Douginimos: Pasitraigus ramybes periodui (liepos - iak|i:rstiebio prie specialiai tm pamoii tq iakq arba pasodilti iyd6iimo loikcs: Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pradZios. iii- birie- loistymos.. Soddai Zali. bromeliniai.N q Aftika. iydiniios iStisus metus.usiai nigstatn - Vriesca splcndeLr. Calina nusipirkti ir rarrs(Zd nt edes vaZiedes Zuntedd(hia reh n a n n i i bei geltolrrai Vriesea spl.r s.e de s 'UEtilis kalavijas'. Lapai marginti ryitinis rudai ii- tiek sar+ kas 14 dienrl po - aDt gDiuzulo. viduryj€) dalimis.v. kaip kihl bromeliniq ieimos augalq. Peruodinti nereikia.r Zalialapi! puriparipiri.praZydusi:1 vel gausiai. Va- tm- raudonais skesiniais dryZiais.

5i augalq nes!nku atpazintj iS ypatingq Ziedq. b4. Eesimas: Lieti saikingai.. pavasari persodirti i T Zeme. Geriausiai au€ra: - L. a I = N I lH 0riginolus iydinfys ougoloi: iis tos noule'nro relenybiq megelomS.l-sr Viriluriq augiuiais. pladiais lancetiskais lapais ir nusvirusiomis iiedr] iluotelelrtis.iti.aceae.reoq suoSro rt YI 1- purpurind taurele. E Zyddjimo laika-s: Nuo rudens iki pavasrrio.rs netus 20 . KitU rhii!l jie gali buti ir kemines spalvos. dedeiviniai. todelbutinaj4 daZnai purkiti.r ir mdlyra dulkine. Pava-sari patartilra persodinti lT iemg. visr. Saknijasi sunkiai. Tdvynd: Brazilija. keliomis iijq galinra lrozdtis botanikos soduose. rausva purk. i:rbieriniai. Laistvm:rs. siek tiek trunsasnis vainikas. yy.nel Tailandas. Daugipim.ar Glahba. Globba b lbifemt ii Ramiojo varderyno pietilirl salq ki- Isztl$ malzls Krumelts. Kiti DrieZiuros Zifrima ir ypatirgoji Goethea cauliflara. %iiau gumbas neturi isdzioti. zrrorTros rrilzdJug I uu Io\ llenues tlriiq. Kiti Drie2iuros vDrtumd: P:rvonii. Laislvlnxs. Pastaba: Taip patpri- Patarimasr Kurkum4 /?a) (Curc t a roscca- reikia priziiireti taip pat. atrosdn . lnsl GIobba narantina. Seima: Mall. Zil gihe ru cea e. nuo kovo iki nrgpjndio kart4 oer srvaile necausiui ortre. ZJdBjimo laikas: Liepa Ss-na. P u si a u i ro n ij o s isis kl ei d g s pa Zi e das p urpur i - ne tourele.30'C prialpoje.s spinduIiu neDrdrstu.ri reikia labai drdguo oro. nuo kovo iki rulejhdio kart4 persavaiQ po truputi patigiti. Dalg!tri[uq Cumbeliais arLJa senes[i! augalq dalimis. Be Globha winitii yra d. kaip ir glo- lapkitis. rausva purLn ir nilyno dulki- t36 . Geriausiai auga: Visu-s metus iviqsioje ir iiltoje patalpoje. bet tiesiogiriq saule. ypaturai: B[tina drekitti saus4 kambario or4l GruodZio-sausio menasi lapams leisti nuvysti.qninea ii Bonreo. f9. l'lrios ryikiai raudomi iiedai auga tiesiai ii kamieno. treSimes: Saikinsai lieti minlL<tu vandedu. Zydi nuo liepos iki spalio. z. perZyddjusirl apkarpyti.I { { - Pavonia multiflora Globba winitii I Povoniio v Globo Paiasus i imbier4 augalas gumbiihr iakni:rstiebiu. iiem4 ne vdsesreje kaip l5'C.biri svissioje.

k-urie vakare susiglaudZia lyg rniegui.urdiomis mediiagornis. Atrksdia-u buvo vadin:ana Naegelia ntul.r1us. Dcurinim. - virinniq auginiais 20 .YceIIt! M{!Si uruocl vcsarl. Siuolaikilas veisles alsirado sukryimlnus Snithiatttha uLtiJlarc si S tithialltha zebrila. euldtoje. P.Jei reikia. Geriau-siai augat Sviesioje. '\:ls$r: zyoeJ'mo iarKas: Fatandts. Kol suialiuos. C.rugpjntis. I aisryrn asJgiimasi Augimo periodu lieti saikingai ir kartq per savaitg trpiti. P:rtf im&s: Na- ypatumai: Norint auginti toliau. Sirri gelei gininirrgq. 43). Kiti pdeiinros ypatumair Ruded augalas iumeta lapus. Ziem4laistyti rciiau. "l(engIros lelenc" Knllninis ilugalas siaurais pai)gais lapais. pielusios aug. tlrrnsioje vietoje labai iitista. Matildos Smit (Mdtilda Srrui.Ls. Tevvne: M"k ikr. y!4truli. . vasar4 .nim. RySkiai rausvi Ziedai uzauga ar)tmazdaug 5 cm ilgio stiebq. Beje.r-i"u. Lllistvmil\. Dauginjmas: Dukteriniais gumbeliais. pavasa- ripersodilti i - P iemg ir palaistyti. Ziem4 vdsioje (10 -15'C) patalpoje. Krimelis atsirraujjna ii Jos zvdeiiloqlaitasi Liepa tr't G e SahliastiebiU. Daurinima-q: nuose ii ialoiasiiebiq iisiauginti augal.ribj Ziedynkoiiai. KjlijrisZilrasJpalulljliiDre- nuo spalio jeisti nuvysti Iaparns.tithiantha. 59r. )91: zt Acanthaceaz. Tevyrer Cile. l. Aumlui ?vddjirno laikzrs: GeguZe . rudai iSmarghtus Iapus ir ugniaspalvius Ziedus. z. 5e1rna: Lrrdlidaced".238).ristym. nes gdlininkystes ikiuose apdorojama augirnQ staM. bet visus metus vqsioje vietoje.l iak ia-stiebius sename geliapuodyje 1aikyti sausai ir ialtai (apie l2"C).aistymas. o pasibaigus ramybes periodui vdl suZaliuoja. Patarima-s: Si g6le labai megsta Svies4. ro kovo iki iiltoje (ga- mgpjiriio Oxalis adenophylla kas savaitg po truputipatr?iti. Kadalgi Zydi Ziem4.rr) vardu. va-sar4 DerZvd€- jus voJe.autra Ziedq. kovo meuesi persodinti i T.iinqsl Vasar4 lieti gausiai. L. Jei vasara lietirga ar npsiuiauktsi. Zvynuotq turi miDkitus. Geriarrsiai auga: Visus metus labni Svie-sioje.18 . Be to.4 niqoi. bet ne saul6toje. lirrp kudrl vasarQ iistypsh I.25"C dir- limn ir lauke). Tevynd: Indija.Eralthemrun pulchellurn Smithialtha At gozanthos flavidrrs Ironlemo Mazas krumelis tamsiai Zaliais lapais it sodriai melynomis varpornis. Kiti orieiiuros kinti saus4 ktmbario or4 (-+ P. xesDeriuiai.q sausai.rugsdjis. akantiriai. apgaubti polietilello maiieliu r-) P. trgiinasi Visus metus lieti saikingai.23"C. It7 . Ziem4laikyti kone visai -i. Smilionlo S. nuo kovo iki rugpjudio kas tris s3vaites Datreili. TKS 2 arba gdliq Zeme. apie 1840 mens pavadinla anglq dailininkes.lien4 ne vesesndje kaip 16'C patalpoje. pava-safi persodin- ti i TKS 2 Zemg su molio prietnaiia. Tdvyner Pjetryiiq Aushalija. he.ri ne tokie lep0s kaip pirki. Iarrie uiaugo iilirlamyje. treiimas: Nuo kovo iki spalio saikiugai lieti minkitu vaDdeliu. k.i"i"u*". Kiti prie. Geriausiai auga: Sviesioje.rs: S€klornis arbl iakliastiebiq dalirnis. kiSkiakopustiniai.rs 14 dienq po truputi patrtriti. Argentina. rflora.anthos tnan3/rtJ galirr:r iisiauginti iS sekhl (-+ Adresrri. ji visai nesukr. SuEsioie ir iihoie oarrlooie. tilka iiemos sodui. apkibp :rksorrrinj:ris Zieclilts. Daui!.rs: Dalija11t sene-suius augalus arba sdklomis.irros Xiikiokop0stir Daugiametd Zoldpilkai Zaliais lapais. Sgfut: Haenodoraceire. Set sncria ct ae. Ziem. DaZniausiai viermetis augalas.

o kartais ir d.maZiau. iiltoje ir gerai vedilamoje. 100). trgiiuast Nuo kovo iki rugpjniio lieti gausiai. iiem4 . Td$'ne: Pietq ir Vidurio Amerika.$.ristvmas.misrunai. Kiti prieiiuros ypNtumai: Jaunus nuZyddjusius augalus kasmet apgeneti ir peEodinti i T Zem9.!r aukitesni. ALsargiai: Pal6tritis gali turdti nuodingrl mediiagl. Parduodami augaIai . iviesioje vietoje lauke. tresimes: Visus metus lieti vienodai saikingai. Geriausiai auga: Vasar4 saul6toje. Tdvynd: Pietq Australija. Duo rugsejo (r. Jie rn6gsto grynq vototos olq o zlemo .rga: Vasar:1 iiltoje. kuriens greil posidoro per Zvdeiimo laikrs: Iitisus nretus.rgilimas: Zoliuiais auginiais palvasari arba pusiau sumedejrrsi:ris rugpj[iio mdnesl. Beje. mirtiniai.rr. iiem4 kart4 per menesi. Nuo kovo iki rugpjnaio trtriti kart4 per savaitg. maiais baltais arba tamsiai roiiniais Ziedais. trFiti dukart per savaitg. Kiti prieziuros vp.: Pavasa4 nugeneti apie du neidalius ugliq ilgio ir penodinti ! T ietnp. pavasari persodinti iT iemg. geguZd. nuZyddjusius Ziedus tudtuojau nupjauti. Laistvmcs. iviesioje ai pusiau uks- rugsejo vesioje -l4oc) patrlpoje.a: Leg t n inosae. - YI Iivy. Mxdeira.r- Patlrim. - -4K. iein'd Myrtaceae.* t38 . kad lreiidziarq gniuZulas. auga: - YI N onkilo onl polong6s. Zyddjimo laikas: V:rsaris Se.I Abutilon Cytisus x racenlosus Golenis J Pol6pitis VisZalis krlnas maiais tripiriiiais Japais ir ryikiai geltonornis iiedq kekemis. dedeiviniai.mybes periodu) ivie- sioje ir vdsioje (10"C) patalpoje. Zydejimo laikas: Kovas . - Chanelauciurn turcinatun Visialis kmmelis spygliikais lapais.ve'ro Virsaril lar. paldpiiiui. Nuo mgsdjo iki vaslrio laistyti tiek. nereikia minkitiflti laistymo vandens. vasarq kiek daugiau. D€l dregnds pertekliaus pradeda kisti lapai! Nuo kovo iki mgpj[iio trgiti kas 14 dienq. Daulrinima-s: Zoliliais augiliais 25"C dirvoje. Parduodami veilis aukiti augalai. ankitbiai. saulBtoje.mrru sulos. nuo mgsdjo nrba spalio tD D l- Tai klmas ialiais arba Zrlsvais auksiikai ddmetais lapais. Seirna: Ma[aceac. Kiti prieziiiraryp-a--[u!ai Jei reikia. ne: K.balandis. Dar. kaip ir katildliui (+ P. Ceriausihi ar. kurie geraipriZiurimi spadiai pleiia-si i ioDrls ir gali uiaugti apie I m aukiiio. a I = Puoin0s ivdinfys ouguloi.rke. l. tresimas: Lieli srikll!ri. alsiradg sukryZmin!r-\ ivairias rusis. Geriausiai mingoje vietoje.rsi Zydinti palepiti geriau laikyti iviasioje ir v€sioje vietoje (tik ne sauldje). ziemc dar maZiau.iviasioje ir vdsioje (8 -10'C) patalpoje (Ziemodamas iiliiau ne-sukaus Ziedu). ruo (12 . I aistym. taip pat ir Ah t ilon megapolanianlsx Ab !ilotl pictunt. 3 E l6 = potolpq !uui.

p. tvmas.auga taip greit. Tdvyndl Pietrydiq Australija. susitelkusiais mrrrpomis kekdmis. Geriausiai auga: Vasar4 sauldtoje. labai iviesioje bei iilioje vietoje DlS] Vasar4lieti gausiai (beje. Dazriausiai kambaryje auginatraa Callistehron citr?rus ruiis (sinonimar . SaulAtomis dienomis apipurlciti. o pEdejus lsisti lapams iivis liautis. itio ivie-sioje ir Siltoje. Tyddjimo laikas: BirZelis liepa. bet kartais 2ydi ir ilgiau. I a. t a b i I is.Bougainvillea Bugenviliio laipiojaurtis augalas ryikiomis (kemindmis. Labai dailiai ahodo pakabinamuose gdliapuodZi ose. iki spalio vir5[riq auginiais 20 .rs: Birzelis . t21r- Callistemon citrinus Gelsvasis kolislemonos Visialis krumas pilkai Zaliais lancetiSkais lapais ir apie 10 cm ilgio Ziedq varpomis. tr€iimas: Nuo tada.s pakaltes). t39 .rs: Vasar4 lieti DarZcliry LADTpA UtO gili mllkitu vandeniu ir kart4 per savaitg trtriti. prizi[rima Carnpalula poschzrs$ana Snulkioiiedis korilelis Maidaug l5 cm aukiiio. trFSim. LeidZia atauga-s. Zvdejimo laik. Zyddjino laikas: Balatdis . kruminiq ir aukitI'ilgiq bugenvilijq. ir spardiai augu7tl B o u g aix v i I I e a sp e. rozhemis. nuo rugsejo .em? su nolio priemaiia. Kiti priezi[ros Jpatumai: PerZyddjusi katileli geriausia pa-sodilti so- ki darZeliq gdld. ti I T arba rododetdrarD-s skirt4. Seima Nyctaginaceaz. Geriausini aulai Pusiau paunksr6je. Kiti prieiifiros ). iki rugpjndio gausiai lieti L kas savaitg hgiti. Be to.8'C) p. 1ruo lapkridio . Geriausiai auga: Vasat4 sauletoje.Sviesioje bei vdsioje (10-14"C) vietoje. Dauginima. Labai bijo vejrl.birZelis. niktaginiriai.Kovo menqsi augalq nupjauti ir peNodinti i T arba TKS 2. gelsvai rausvomis. katileliniai. Sb! EL Myrtaceae. niai atrodo pakabinanntosc gdliaput dZiuose. Seimar Carrrparzlaceac. klminga.s: Nuo rugpjudio Pashba: Lygiai taip pat M etr oi s i deros exce lsa. megsta kalkirgil laistymo valdeni). ji s?yglius . Rudeniop laisrytirediau. Auginama kambaryje stiebiasi auKtyn irgi palygiiti greitai.stymas-ASt de (tenai pava-sarijis vdl suZaliuoja) arba laikyti per iiemq vasioje ir iviesioje patalpoje (laistyti labai retai).liepa. lai.25'C dirvoje. parduotuvese bauia i Bougaivillea glabra. DAUgi: pjmas: Va-sar4 sode iileistomis ataugolnf. Kili prieiiiiros ypatumai: Pavasari pensodin- ltoscharslqana itin puoi.Metroisideros citri@ a$a Callistemon lanceolat s) tevyndje uZauga iki 3 m aukiiio. Lapai iirdiiki.visai mazai. raudolomis arba violetinemis) paZiedemis. Galirna rusipirki larl! dauginq gdliapuodyje. l-aist]'inas. Tevvne: Brazilija. kad geriausiai tinka iiemos sodui. nuo rugsejo .rtu1nai:.rtalpoje.iviesioje ir vesioje (6 .emg. Ypad kinta i akis raudoni ilgi kuoleliai. Daugi- ttrirti nimas: Suddtilgas. kai ima skleistis muji lapai. panaiiomis i iepetdli buteliams plauti. mttlniai. (galima ir lauke). Naujoji Kaledo1lija. gausiai Zydiiti Sviqsiai rndlynais Ziedq virpeliais. tr$ti ka^s savaiQ.. Tdvyne: DaLmatija (Adrijos jwo.

AI 'l il |-i" $ ru kiekvienome iiemos nes ioliq iq groiesn6s ir spolvingos iydiniios t40 .LAPllllAl AUGAI.

margalapia0turi (-+ vir5uje).jie pirmiausia parodo. Paln6s ir papardiai. ypatingi. Yra tiesiai augaudiq. brorneliniq. Laistydami augal4 visada prisiminkite. lamstas bei viksvuol€.t pric ieDris. epifitq. ir netgi vaiL-uoti. latri vos prasiskverbia pro otogrqiy niika lapijq. r4l . filodendras. begorrinirl. Be to. 142 .amina kas. plaukuoti. nesjis daugiau ieiko ko nors iSskifinio. difenbachija. Kiti lapiniais vadinami todel. Skouingai parillors ir priderinus lapiuirs augalus. Statistikos duomenirnis rn6gstarniawi "Zalieji" yra jtka (Yucca). tesubrendg Zydeti. kadangi botanikos ir prieZiruos pozituiu jie labai savlti. aralitiq. Jie tiesiog yra senovi5kesrri gyvavo rnilijonus metq iki atsLandalt Zydintierrrs augalams. rnaranti- cugolous kamba{ ves arba buti gyva lalgo uiuolaida. puoSne. - juk musq akies lgiiu- neturi prisitailTti fu rieiingai kitorns spalvoms). iliauZiaudiq ir laipiojandiq. o allcitarne g6liapuodyje lieka nuolat jauni. Kas Bendrieii lopinirl ougolq prieiiuros bruoioi Lapai .itai ir spalvos rodo. kiek arrgaJui reikia iviesos ir vandens (-+ P. Daugelis vadinarnqjq lapiniq augalq pas rnu-s niekada leZydi.ivit sos ga dylltvai. i atskira-s erd- Nereikia parnidti ir teigiarno lapiliq augah. gebend. papartis ir kiparisa-s.ftkg?'ftvynija Ficus benjauino sr(or tuojo ore sto- ros ioknis. kokia iSradinga yra garnta. Tiesa. ar augalas serga.sq sveika- ni f ' tai. 193). visZaliq ir metandiq lapus. jais kv6puojama. norsjie taip pat lapiniai. kad veiliam lapuodiui reikia daugiau vandens flegu augalui su rnenka lapija. paryzdZiui sukulerrting Sen ecio ruii (+ P. Kas paivelggs i 3j rnilZinq etpaZintq savo snul kialapj. irnantriais retais augalais ir ldomiornis rinkos naujienomis. v€liau kai kuriuos ii jq sukurd g6lininkai. Ji (-) nuotraukir P.be galo svarbi arrgalo dalis: juose Wksta fotosirrtez6.sni. . poveikio mtl. 33).auk<toji araukarija. Jie Kos iinotino opie lopinius gali karoti nuo kolonq ir pakylq. {spiidingi lapq ra.riLri . Lapq dydis ivairuoja nuo plonydiq spygliU iki alto (tokio rmrzikos ilstrunento) dydZio. P. Stebba dydZiq ir fonnq ivairovd. arji puola keukdjai. Iiintys . galirna labai papuosti patalpa^s. sukulentq ir uet vabzdZiaedZiq. l6 ir 26)..191 susipaiitrsite su graiiausiornis ir popu- liariausiornis lapiniq augahl ru- iimis bei veisldrnis. Zoliniq. Dideliu lapo paviriiu ui attgalas stcngiasi pagauti Atto dougiau Sviesos. kadjq lapai daug iigarina vatrdens. trauka kaireje). nes tai rmybes spalva. Ziurddarnas i Zali4 spalv4. Jie gali blti ploni arba rn€silniq gi. nes savo t6vynejejie yra didZiuliai rnedZiai. fikas. kabdti prie lubq. bus apraSomi atskiruose slqzriuose. kn-uniniLl arba pala-iir1 irnedZius. Milliniiki orturitl lalni . stambialapiai augalai. negu kuklu-s ir neiSvaiz- dus Ziedai. odiiki arba aksolniniai. arba alokazij4 (-+ nue. iiurk{tirs. gatirna pa-sitlyti ne tokius paplitusius augalus.S tikrqjq visi lapiniai augalai taip pat Zydi ir veda vaisius. kuri<ntis lyg stipriai"s l!nr'is prisiris. Zalios spalvos Zrnogui labiausiai reikia. padalyti didesni Lapiniai augalai kilg ii ivairiausiq ieirnu: ajeriniq. Ii Iaprl dailai galima sprgsti. vyrunediniq. Ypad puo5nus yra dideli. pallrisoruotaikq. dracena.

/ dryirot a |eis li' Argcnteosti atus'. ilgalnikis) megstl. 15 . o rudeni iitraukti. ligos: rartais puola voratinldines erke. i laistyro vandeti ipylus kaktusarns skirtq f+srl. At \J Srs i <)aa iolg (apie tai sako ir paiiai Sei- Tai pelkiq augalas. pavlsari pe*odintiiTKS2iemg. jie paZF lirroja. Celiq parduotuvese biiia baltai ir geltouai dryZuotq veisliq maidaug 50 on ilgio srnailiais Iapa:Ls vyneje. Ziem4 l0-16'C patalpoje. Marckas. l(enk6ici. ajeiniai. Lapai ilsidestg skroteldlrlis ant maZdaug I m aukiiio nuogrl stiebrl (Acon i utn d rhorcu rn). o Ziemil./. Kambaryje.":kror.30 cm Jos p)oiio lekitas Dcuginimos: Lapq skrotelemis arba alskirais lapais.rs grantineus = loli. drdgloje ir vd- kilmds vardas (aio.l la.' AI rc4t u r p u r u triiti kas 14 dienq. vasar4 lauke. ibimaz Crossu!aceae. gerai vddinamoje.I Acorus grarniteus Aeoliutn Viksvinis oierrs d (9 = I I a I = 44. I ?8-179) ir gimini.iem4 laikomas per au8a.r. pana- lotydikas jo pavadinim.rtis). Dcugininos: Sakliastiebio dalirnis pava-sari. Visos jos -' ('Sidabrajuostis') ir'lareolarregdfts' ('Auksadry. ltk drdgrrg. sauletoje vietoje.m[srl kaihrose lietaus nerzio-s=amiinas. giausiai apninka d61 drdgmes pertekliaus. bi diugi vyno raudoturro n i v eisl ei Kiti prieii0ros ypoturnoi3 Jei reiki.4conianr Zydi retai. merkai je. Priei sodiialrt pjuvio vieta apdZiovinti.200 pavieDiq laprl ir driekiasi ant Uemds. patrlpoje uiaugalti vos 10 cm aukiiio. li4 ntdis jog iis sukulentrs puikiai p:rkelja sausr4. Zis'). sausros metu panaudoja savo sultinguose lapuose susikaupusi4 rdukiletql Ziem. m4 vesesndje M6gsta gryrq vasatos or4 Sviesioje. jei imanorna. Nuo kas 14 dienq. bet geriau pastogeje.-_-----. kur a(lga savaime. 172) arba filodendras (-+ P. . /'leo7? lcislymos. Nuo geguZes ikirugsdjo lcistyncs. Gtai\ #& trl oli nt I ht t. iie- 142 . pad€kle uisilikusio vandens ir per Silto Ziemojimo. uIt . Tailandas. lrgiirnos: Vardels negaileti tai pelkirl-augal&s! Viksvilris aierirs piekada neturi iSdiillti. da ii 100 .s vandens arba Ziemos sodams.ligos: Dau-. kai trDkst r iviesos. Ypai graii veisld 'P4sl.laponija. piklausaDtis t1ri (iki 0"C arba. Geriausiai gdliapuodi istatyti i vanders pripildyt4 pad€klq. mai kaip ft moD-stera (-) P. tud iliauZianti Sakda-stiebi ir labai tinka maiienrs ir dideliem. Tesako. Kenkdiai. Kilija. Indija. pavidalo skoteles suside- Aeotrittl tabuhlornE d^\rgharnas tik seklornis. Tdvynd: Krurarq salos.-. Tdvynd: .-.stoma visai retai.ls' (' MaZutdlis'). kid lapai nuo sausros nesusi- sioje vietoje . fdomi ir Acotxiuor tab ilorne riiis. pavasa4 persodinti i P (su rnolio ir sm€lio priemaiin) arba kaktusq Zern9.. J Ge llonai \\. ne iiltesneje klip l6"C) patalpoje.s bei tripsai. iiltoje ir sausoje Gericusici ougo: Sviesoje.ltgc. storlapiniai.s Acorus calanus (baliuiam ajerui).labiausiai patiktq pelketa sodo tveDkinio pakrante. lrgiimos: Lieti maiai. Cdlinpuodigalima tiesiog ileisti i val1deri.pava-sario iki rudens trFiti l(ili prieii0ros ypatunoi: Jei reikic. A rgent e osl r i at us' lapai v:rsari1.jokiu b[du sioje ar pusiau iksmingone sauldto- - je. Ziern4 kas 6 -8 savaitqs. ieimaz Araceae. tik tiek. nes dairo Gericusioi ougo: Svie- vietoje ima dziuti. nuo seno Zinomam vaistiniarn augalui.

Kiti prieiiiros ypolunoi: Zeme turi biq nuo- lapiriq augalq. fluo kovo iki rugpuiio kas 14 die- Alokazija Ziausiq conlnuttat n tiiis sidab- riikai ialiais dryZuotais. lat iilta. lnbiausiai paplitut aprl nepurkiti. lfili prieiiiros ypafumoi: Oras privalo b[ti l:rbai drdgnas. Ziem4 14 - t43 . ajeiniai. '. lus kas pavz-sari. Dcuginincs: Kero clrlimls persodinant arba pa- gartys lapai papuoiti sidabriskai baltomis gyslomis bei tokios pat spalvos laaitais. Jos stiebai prie pat Zemes iisliakoja kaip krimo.\<_=_==3 'Silver opdH& ^ . trgiimos: Lieti tik minKtu drungnu vandeniu. l(enk6ici. ruduoja lapq vase$Cje kaip 16'C) paAlscrgici: Aglaonema tutmksndje ir pusiau parnks. fewn€! Pietrydirl Azija. JauDus auga('Sidabrinis karalius'). pavasari. Ii 70 iios genties ruiiq p. Aglaoneha costalun iemesnio lgio.A .4locasia lowii iS Bortzunsiais xlyvmedZio Zalumo apie 40 cm ilgio lapais su baltomis pagrindilemis gyslomis. ligos: rer biai. :1 /--\ o&g Sidabri5kas lapq pieiinys aglaonemos skiriamasis Zenklas. - ne kraltai. Bene visos jos labiau tinJ<a iiltnamiui arba uZdaram Dcuginimos: Sakniastiebio dalimis persodinnnt. Nemazi. Lieti mink<tu kambario tempemh-iros vatdelriu. Geriousioi ougc: Sitt:ie (daugiau kaip 20"C). auginiais Sildomoje dauginimo lysveje (prigyja sun- Saknyti Sildornoje dauginimo lysveje. Alacasia sanderiatla tamsiai Zali metalu bliz- vienas gga-- . z1g1a. tai laikant puva iakn jastie- vl- ieimoz Arace a.43). pais. .ta7r Rettro' i ' Pseudobracteatarr'. va-sagausiai ir rudeni (bet vardeN paddkle Siukitu nepaliktill. puola voratinklires erkes. loislyrncs. virinniq iyd€ti ir subrandinti raudonas uogas.Ls mus parduodamos tik kelios. KiE' veislAs lapai tik fietotltis iali.a Agloonelr@ - iiek tiek maii. Seimt: A race ae. Pjnvio ptrviriiq pabarstyti rnedZio anglies miJteliais (apsaugo nuo infekcijos).s periodasl). parukndje. gali atsisios veislds: 'Silver King' msti demiq. plat0s. ajet'rriai. persodilti i Zemus indus su T. o patalpos oras ddmetais bei taskuotais Iadr6gna-s P. o kai kuriq ruiiq l:rpai - ciaro rigSties.va-sari ir vasar4 onema coh|ttttdal nr Sali Queen' ('Sidabind karaliene'). stnnaiiyt l su putplasdio dribsDiais. Geriausioi ougc: Visus metus Siltoje (Ziemq augimas.Aglaolerna Aloca-sia Agloonerno Alokoziio . l(enk6ioi. uogos lcislynos.nedaug (ramybe. i 'S i lver kai reikia. senus filpo truputipatrgsti. TKS 2 arba gdliq Zemds bei putplasdio dribsuiq miiiniu. paprasti il miltuotieji skydamariai. ligos: Jei oras per sau-sas. Alakazija gnl4lango p o]nenl. kadalgi lepios ir uiima daug vietos. Ziem4 lre vdsesndje nei l7"c paunksndje ir pusiau Alsrrgioi: Alokazija turi ordq dirginarldirl medZiagq.ri od4 ir gleivines dirgindje. Amerikoje sukurta daug iio prasmatnaus lapuodio veisliq.ru. Jei laistoma per kietu ar per Saltu vandedu. neo - (J gal4 dailiai smaildjartys lapai auga ant 50 cm aukidio stiebg. Beje. Kanbaryje angi]1a'J. f6vyn6: Pietryiirl Azija. kiai). trqiimos: nuodingos. Nuo kovo iki rugpjuiio kas 14 dielq po truputi plrtr9iti. sutrinka gdliq langui. nandiq medziagq. Kas dveji metai vnwrio pabaigoje drAxl4persodhtiiTZemg.

TKS 2 arba g6liq Zemg. Sis graZls spariiai i P iemesmiiiui su smdliu arba i molilg4 sodo Zetng.icusioi ougc: Sviesioje.3 s. jei gauna per maZaiiviesos ir iih:mos. edtd.abai Pieftt sauldtoje. t44 .vyrmediliai. T6vyn6: Rytq Kinija. iiem4 maziau. Ziem4 vesioje (6 -10"C) Ge. nuo kovo iki rugsejo trgsti kas 14 dienq. vasar4 Siltoje. frgiimos: Nuo pavasario iki rudens lieti saikingai.. dydavo vaikams melytes Kiti prieii0ros ypotuant keliq.lyg ierpes den- Sio augalo lapai stebetinai sauldt4. Zydi tik setesni lloe ruSiq augalai. toddl sodininkai danrai v aC'il4 Vi t i s h c t c r op hy I la ruri.r. ldwnd: Aliik. lloN teisilgas ji saikingai liltoje. Jo sultingq lapq sultys es4 graZinariios bei lygfuardios od4. Geriausioi augqt l.Aloe firi€gatopatalpoje. Iigos: Kartais apninla Sakr1q nemarodai ir miltuotieji amarai. pertvara-s ir koloDas. vr r. Kitas gerai paZistamas ir nereiklus le uisiliklsio Vasar4 ka-s kambarids A I o e ar b vandensl 2 . panaits i vyunedzio. gerai v6dinamoje patalpoje. apaiiojeplik4 stieb4.Vasaq lieti gausiai. lelijF Seiml: Viaceae. oliioiius Trunpokotis vytenis tD = I { I a I = d # Visur ltlagstal as . Vengti p. Megsta Ziemoti 5 -12oC tempe- lcislymos. deninumeta. Ziemos pz1 laik4 dailiai npraizgo vytell! puola vorati[klines tllka ivjesiam sodui per ffun.. Si - iis rekomenduojrna Siandie[ kaip 'iaujas" kosmetinis augala-s.Ikiai apgelrejus persodilrti i T. Douginimcs: Vrsar4 virSiniq arba daliq auginiais. botalirlis pavadinilnas yra lcistymos. Numetusio lapus ar Zietr4 vasioje patalpoje laikomo augalo beveik visai nelieti.rvaites . turi dairai peFodinti dygliuotu kaStu.rdak- ftturoje.lrduonlvdse galima daZnai matyri ir stnulkialapp Sios nliies v eisl? A n pe lops i s br ev ipe dttn a ul a I a. lrgiimcs: ltevipeduncu.blti giantys viena-s kit4. bet apsaugot4 nuo iietaus viet4lauke. pava-srri nis ir platqsnis. Kaip gydomasis augala-s inomas i Alae barbaden sis (syn.s - diau jo sultirnis Gvai gy- laistymo valdeni iberti truputi klktusams skiml i ldll?. kuriuosjis nr. apdZiovinamos ir is- Aloe wrq .rugarlas or es ce n s. Raibasis alavijas (21loe va r?e8afa) mdgstamas visame pasaulyje. Gelitl p. . vlsarq Iauke. Baltri ddmdti.r i n bwi xrl'fle3ans'. bet te szruldtoje. Tai puihrs laipiojantis augalas raudonais irgliais ir Zaliais baltai arb:l r'ausvai margi tais lapais. vien4 iisiiakojusi. tr+rl. augartis vijoklinis mas ypad l(enk6ioi. m a. uZauga daugiausia iki 30 cm aukiiio. lneshgi trikampiai lapai. ligos: Zienoper Siltoje patrlpoje kad ir pladiausins bei aul(<diausias sienas. Jis auga aukiresrnoi: Jei reikia.i ace ae. Kili prieii0ros ypotunCl: Kas pavasarism. meigiamos i smdlirg4 Zeme. Dougininos: Solin6mis ataugomis. Seimor Li l.erkes bei tripsai. klrios atskiriamos. Vasar4 megst Vltenis 9' r c&dk Antpe lopsis tagstd ltlrxq tasaros orq lauke.I Aloe Arnpelopsis brevipedunculata J Aloviios. pusiau rikrniDgoje. A17U. 2ierrrl kaip galima iviesesneje. Lapai Zali. Ziemq dar maziau. - ki- jarti Kenkdici.

je su smdlio priemai5a. Kenkdic'r. araukrriliai. I skrcteles.tu k11nbado tempetaturos g4trs rausvai margintais valdeniu. putipatrtr<ti. giriais (pjauti vidurhiu-s uglius). Pastatyta kambario kampeji uiaugs keiva! Vasarq ardukalrija laikoma 18 -22"C temperaturoje (jei imanoma pusiau paunksneje lauke). JKiti prieiiriros ypotumqi: Daznai purkiti. T6vyn6: Vidurio f Pietq Amerikos atogr4zos. sauletoje. iiltoje (daugiau kaip 20"C). susidedallKas dveji metai vasar4ji dias iS kone metro ilgio pruvartu peiiodinti i P. - - Dcuginimos: cruocizio ir sausio meDesi vitSuniq au- I6vyn6ie Seimai Araucariaceae. ieimoz BronteLiaceae. t45 . Geriousici ougo: tabai iviesioje. si4 bei Silt4 lcislyncs. c&tu Araukaria r-\ <7 m \--l @.daiginimui skirtoje iemdjusios ir vaisius uiaugitu. uZsios ananaso skbtelds l1ul1yksta. Tik nyKtu.4r?dn. bet l1e per Saliiausioje (maiiausiai 5"C) patalpoje. samanq ir smdlio.s: juostuotais lapais. vdri egah4s l8'C patalpoje. Nuo kovo iki rugpj[iio po tru14 tlgliai. bromelidai. Ziem4 vesioje. T6vynd: Norfolko vJos. tadiau atrodo vis vien labai grakiti.1s palyginti tud bromeliriams budingerai pakelia saus4 orq. krrio ryikiai raudoni sdjo k3-s 14 dienq tuputi virir. Galima Dusipirkti. KadaDgi apatineje augalo dalyje nebeiiauga Dauji oroukqriiq nuoldl glomon6ic goivus ir dr6gnos i0ros brizos. Galima tiesiog nupjauti ananaso vaisiaus taip pat ryGtukines. toddl jiems TKS I arba geliq Zemg. IS l8 iinomq ruSiq tik Si tinka augiDtj namuose. Ziem4 .llj) skoteles apie 20 cm tik tada. zlzanas Va-sat4 lieti gausiai milhico losus var. deluiandias Kifi prieiiOros ypotuvaisius.s (Sir Josell Bdl1ts). U Araukarilos atraclelni - itin nAgsanos HS kanhlrhis tade!is. aufeovarie.m). molts ant viriaus polietilenini rnaiSeli (-+ P. ligos: netai. gas skrcteles. 2ymusis kapitonas Kuka-s (CookJ ir re maiian iy mus botanikas sera-s DZozefas Badcszr.Artana-s Araucaria heteroplrylla Anonosos Aroukoriio Ananasui rekia nenaZai vietos.2s m4 De ve-sqsndje kaip colnosu"s var. vasair rudenl saikingai. trgiinos: Lieti tik labai minkitu vandeniu: pavasari.("vaikuaiais"). rodril iq privolu kuo dainiqu purkffi. tikapdoroti specialiais honnolais ir labai iiltoje Zemeje. Jas atskirri . Ziem4 dar maziau. bet ne saul6toje vietoje.3 metii araukarij4 persodinti i iiek tiek nrgshl dirvoZenr i Zernes rniiiuj su tre6daliu mpaus smdlio arba irriiini iS lapirres Zemes. l(enk6ioi. irna byreti spyglili. Zie- il $nail[s - galima susiieistil - skitomis triliomis. drdkiDti pahlpos or4.59) ir pastadius i ivievieq. gelsvai ir baltai loislymos. Visos iios veislqs Itloi: Analus. Kai kudos Anaxas b r acteat us v eisTes dzio. dantyhl lapq. ligos: eer siltoje ir salFoje vietoje araukarijos i:rkos nulLlksta.Dougirimoss Araugomis kirio a aiaso (Al1anas na. kai uzauga iki puses motininio augalo dyske6me0s. lrtiin. kas 2 . Kenkia drdgrrds perteklius dirvoje Ziern4 arba stoka augimo metu. esaskotelp ir isalalyti sdklq majq ir su lygiais lapq kaitais. Tevyleje araukarija uzauga iki 60 m auliiiio. ialiai. stiebas palelgva pasidaro lluogas. Pclorimas: Si4 puiki4 kambariu? eglut? geiiausia trgiti rodode drams Atscrgioi3 Lapq krairai labai aitrus Gericusioi cugo: Sviesioje. reikia nemazai vietos (apie 2 kv.lr niai lapai susitelkp patrgsti. Nuo geguies iki rugtr-s. Svarbu: perzyde. lsiSaklija sunkiai.malap4is I Anallas bracteaZiau.

lrgiirnos: Vasar4 ie1ne turi butj l1uolat dregna. A-rpa / d - tlensiftorus 'Mc'teri'.. ligos: Ziemojantl iiltoje sausoje patalpoje smidr4 ap[inka amarai. iien4 lieti maZiau.filokladijos). Asparagus A sp a r o1i u d e n s iJl o r us. Asporad ct t ifo I il t s. . Tikieji lapai daura giausia virtg i spyglius. s . bet ne sauldtoje ('Sprengeri' veisld mdgsta ir saules atokait4). Douginimcs: Kero dali- nis inels arba sdklomis pavasaZetneje.Asparagus Smidros o &sb g riiill Zoies .C). l(ili prieii0ros ypclumci: Per daug i(sikerojus iaknims persodinti i T. voratinklines erkes bei skydarnariai. at iu. a'.lellji- i'fin6.25'C tamsojel). labai iisiSaVisos 300 smidro kojp. Svarbu: Smidrai itin jautrust.Idlcatus. Kas atrodo kaip "lapai" arba "dygliai". tetik netikrieji lapai (ioniniai rlgliai . Ziema ne vdsesrdie kaip l0'C patalpoie.1u. toislymas. ri 20 .rugalq apsaugos prie- Alsorgioi: gosi Uogos nuodiri 13 irious i apa<iiq: Aspdrogus setacctas ' riiys ir veisl6s gus gtrs lvoirios Asporogus Pyranidalis'. Seim6: Li lia ceae. miai.trridaZlai arba puslar. TKS 2 arba gdliq Zemg su molio priemaiia. Geriousici cugo: Labai iviesioje. kovo-nrgpjaiio mdnesiais kart4 per Mvzrit9 patrgsti. Sdklas uZLrerti plonu ie- sluoksdu (dygsta l(enk6ici. visus merus Silroje (20.

Visialiai lapai bnna apie 70 .3 metus persodinti i T Zemes mi5ini. vasarq aspidistra md&sta augti lauke. 147 . tuloys. l(enk6ioi ligos: Per silieimoz A gavaceae. iie- m4 iemd privalo ilgio nusvirusiais pilkai ialiais mas beveik 2 metrq bfti be- veik sausa. Beje. matji tikrdi wirta vbais atZvilgiais ir gali augti net menkai apSvie-stose patalpose mos.' Var i egata' veisles lapai geltoiai arba baltai dryZuoti. bet geriau pastogCje. L1iiau pakeniia ir iiltesng temperarir4 bei saus4 kambario orq. tik ne saul€loje vietoje. gemi lfili prieii0ros ypctunoi: Kas2 . Neisvaizd[s pilkSvai violetiniai Ziedai guli ant iemes. ima f6vyn6: Meksika. Jame. Japonija. bet. Kao outq ger. Keisiiausia-s regisi jo apvalus ir storas. pava-sari persodiiti i T arba TKS 2 zem9. Kilusi iS vqsiq. be kita ko. Ziemq mdlLsta ve. bet ne vesesoes kaip lo'C pat lpas. Anglijoje a-spidistra labai taikliai vadinama "ketaus" gdle. gruobldtas tarsi dramblio koja. uZauga iki metro auKdio. Oeriousici cugc: Itin Sviesioje ir sauletoje.aknims. tankiq Japorijos kahq miskq. - Kenkdioi. Vengti iuolat imirklsios Zemqs. kai tnretiebio. je atrodo ispndingai. o9 Sustorajgs Beaucarnea stie bas kaapia vandenj. Ithr mdgsta ne per Sildiausias ir gerai vddinamas. mat dazni mnsq kmiq lietns Siam sausringq stepiq stipruo- la voratinklinds erkds bei skydamariai. Kai augalas Ziem4 laikomas per iiltei.per gerai maitinamq augalq lav liui gali gerokai apgadinti sveikat4. agav itai iiemojanti augal4 puoniai niai T6vynd: Kinija. lrgiinos: ZemC privalo b[ti vidutido dregrumo. iiemq beveik sausa. iki I m skersmens kamienas. puola skydamariai bei voratinklines erkes. Savo Gvyneje Meksikoje tai 8 -10 m Sis augalas auksdio iSsiiakojgs kri- #&db - lcistyncs. riuose arba istaigose. ryikioje mules Sviesoje nudega lapai. Susisukp hrteldmis jie isauga tiesiog iS Sak- prieskamba- lliti prieii0ros ypcturnai! Labai iisipldtus . Nuo kovo iki rugpjndio trtrqti kas dvi savalle-s. plediasi i lonus auganiiaLs iakniastiebiais.ji iiam augalui mirtinai oavoiingal Nuo gefxrzes iki spalio trgsti kart4 per 4 savaites. ligos: oet paddkle uisilikusio vandens arba jei blogai su- priiiurimas. iinoma. zlureu. bet [e iemesng kaip l0"C lemperatur+ pai paialiuoja. vasar4 lauke.ts drenaZas! Dauginimas: sdklomis arba Soniniais ngliais.80 cm ilgio ir 10 cm plodio. tvarkytrs galiapuodiio dirvos drenaZa-s.s4. kurios padeda iiam augalui iStverti ilgas ir varginandias sausras. Seimar Li li ac eae. Margalapems veislems reikia daugiau iviesos ir Silu- Pctdtim!s: Margalapes eisles' Var i e gar a' get ia]o nelepinti tr+{omis . neuiauga tokiq mannesq. ypad vengti paddkle uisiliL:usio vandens. leliji- latrdiio menesi. Kambaryje jis. loistymcs. Douginimos: Sakniastiebio dalimis (geriausiai persodinallt) kovo ba- lapais. lrgiimas: Va-sar4 lieti saikingai. p[ti Geriousici cugc: Sviesioje at pusiau ukvningoje. slypi vandells alsargos. ir gdliapuodyjie pasirodo. gerai vddinamoje patalpoje. laipthese.Aspidistra elatior Beaucxnrea recrlrvatit Aukitoii ospidistro Alkitoji a4ridistra a ga ir tarpsta tisur.

visus metus Siltoje (ziem4 ne vesesndje kaip 16"C) patalpoje.daugiausia karaliikosios begor. fitasoparduotuvese bfina ddme- bei putplasiio dribsniais. gautrl sukryZrninus Begorra bo. I juodu "geleZinio kryiiaus" pieiiniu aDtjr]. B e g o lx i a h e r a c Le i - Gericusiai ougo: Sviesioje.sirals ne!:raziu Jei reikia. Persodhant gniuzul4 geriau sumaii0ti. 1858 metais. tr: diau:regalima prrkiti laDu. atpaiinti. Begonia'Hali@' - raudonaijuodais la- - lfiti prieii0ros ypclunoir Nuolat drekinti patalpos or4 (+ P. lcistyncs. ialos graZiai raudoni. P.Lsari persodinti i negilq ind4 su T. Karaliikoji begonija i Europ4 atkeliavo subtropikai. bet lle sauldtoje. su Sviesiai Zaliais lapais Siuo metu kambaryje auginamos lapinds begoti- ir ieimaz Be go n i ace ae."r1- HS ('Gelezinis kryiius'). laantrosios lapq kaitai ir at.I Begoda Begoniio J 19 = I I a I = J 1: kair* i dzsing: Begonia @soniana 'lron Cross'. mindtos veisles itirr dailiai ahodo pakabiDamose g6liapuodziuose. T6vyG: nzijos.otai . kaip a. 238).nal. Pqtorimoss Karaliskqjq begonijq lapai ilgainiui sumazdja ir praialda iavesi. Rudeni nulaitg lapai paprastai vdl adelia pavasari. skydi5ki. tadiau paddkle vandens niekuomet ue tiebio dalimis Sildomoje dauginimo lysvdje (24'C).Sidabriikais lapais iavi 'Sali'. lapq. ligos: Nematodai. pav. (enk6ioi.lapai plastakos dydzio.rydkiai raudolra.Begonia goegoensis pai tamsiai iali. Begonia rex labai lelgtai kyzminasi su kitomis r0Simis.kutios poLymius dabartindse miirirrdse dar ir iiandiet galirna iisirinkti daugiau veisliq. tikroji miltlig6 ir iakml puvhys del blole laikymo sqlygq arba netinkarnos prieZiuros. i 'Bettiry ld' (' Betifla RotPitmosios imantriai prsf-.lapai iali. Graiiausios ii jq yrai Begoni a i nver i ali s 'Specullrta' . gali keiptis i specialius begonijq gAlidnkystas Ikius (+ Adrasai. roiiniais perlais "vicross misdniq. netaisyldingais nrdais pak|a. Nuo tada ir irntos kurti laujos veislds.t-s- niana veislg 'lron Cross' 148 . me$sia tr Begonia. 43).4diais. tq Begonia boweribei Me. Beje. apatild puse . susisukgs lapo paggindas. Gdliriukai veisld. BeSonia bowei nisriinai ir BeSonia 'Cleopatra' r-lln I I 9r"' l!. Roths c hi pais. Begonia foliosa i paparti pamliais lapais. lles at.'?rurt' ('Viltis') begontrl gonijq ruSimis. Be Erdo<li').virsutindje lapo puseje weri su kitomis lapiniq be. nigricarc begolijq veisliq aib€s iSsi. trgiimos: saikhgai lieti tik minkitu karnbario temperatflros vandeniu. jei nenugnybiami Ziedai. be- jos . Amerikos ir Afrikos fiopikai bei Jq esarna lepapra-stai daug. Douginimcs: Auginiais.dgozia diade n. TKS 2 arba gdliq Zeme - didu. karaliikqjq begonijq geliq beveik apskriti. Zeme nri b[ti nuolat siek tiek dreglra. Ii kaialiikqjq folia var. Lniz iild'). juodai iSmarginti. zu Svies]Kllia'Cointesse Louise Erdody' ('Kunigaikitiene sia ieriuota apatile lapo aalirna p:rliktil Nuo kovo iki mgsejo kas 14 dienq po fuputi tr?Sti. ijos ( B e o ni a r er) rr\ii^r. Saklq arba iakl1i. Kas Doretq go11idai.

kai. tu du neDurkiti lJou! P. Douginimas: Virsndq auginiais bei seklomis. ajettiai. sauldtoje ir iiltoje (vasar4 18 . iimarsniego baltumo. mojimo vieta per iillr ir trmsi. pusiau nksmingoje. 43). Brazilija. lcistynos. kad Tdvyr6: Rytq Australija.tci1cft rlon liaudiikai vadil1ama-s butelmedZiu. To paties augalo pilkai iali Iapai gali bnti arba lygiais Ioa-<tds. daugiau kaip 3 m skelsmens butelio formos kamienu .pes (18'C). ge. Geriousici cugc: Labai iiesioje. Ii Lieti mazai.. prirnaiiius i j4 smdlio. llorint kolodi pasidouginti. lGnkdlci. Gerirusioi ougo: Sviesioje.dim.20'C. rr. ligos: lei vegetacijos metu laikomas per sausane ore. gclimo ios ipiquri. 147). l(enk6ici. bet vdliau i6vis nebelaistyti. Rudeti jie nunyksta.Lstiebis. Nuo kovo 10'C) patalpoje.iau tegu 11 Zhomq ruiiq Draciyonb[tu sausas. nius grmbelius. -ia. itin iiltoje (ne vesesneje kaip 20'C) patalpoje.ruklaus augalo parduodarna-s daZliausiai tik grnnbuota. mes| Nuo kovo iki Kvynslende. tausvomis arba raudonomis ddmdmis. kol suioliuos nouii u9lioi. tjekpaftgiti. Brachychiott pilJauso kavmedis il kolamedis. lfiti prieii0ros ypotumci: Jei iakimsjau anlcita gdliapuodyje.s savaitg po ruputipatrgsti. kaip k1- lcistymos.s Sak1. 3io nepaptastai patr. aplrinka amarai. Nuo 1iepos gali buti ir lauke. ir tik tqdo prdolyti iokniosriebi. Laptuns iisiskleidus iaikyti 22'C p. TKS 2 arba geliq Zemg. pavasarl persodirti i T. trgiimls: Jauniems kaladiiams nuo pavasario iki rugpjuiio vande[s negaileti. gausiai tlri padiai SeirDai. nes kitaip sunku ofpoiinti gumbuoie okules. arba karpyti.r atskirti ioniieirncz A r a c e ae. augal4 puola voratinklinds erkds ir skydamariai. Verrsti oachiton rupestris bete labidekle uisilikusios dregausiai paplitgs. pams.Lrio menesi v61 pa-sodinti i T. puoinus lapai. TKS 2 arba gdliq Zemg ir pastadius iviasioje bei Siltoje vietoje. ligosl -rei zie- Kaip rt Beaucantea (. (ili prieiiiros talpos ypotumci: Nuolat drekinti paorq tadjaujokiu b[r49 . lrgiimcs: G6liq parduotuvese parduodamos krladZio veisles yrl Caladiun bicolor arba Coladiun schont f+ lrarStli miiriuai. nudziitq lapai.jei tik reuilyja lietus. Gumbus palikti Ziernoti seloje Zemdje arba iiimti ir suddti i du. Brac hj c hit olt r up estr is daznai parduodama-s kaip kambariuis bon-sis.quubuotas lyg honsas. ka- kavmeditiai. ii kurio vasar4 iiauga 6 -15 m auk<dio medis su ispildin$. Tame sustordjitne jis kaupia vandens alsarga-s. reikio poloukti.> nuotrauka P. iiauga rugsdjo kart4 per 4 savaites Siek o& gilti Kalodiio labdi graaiis raudon 1argidi lopai. iiem4 ne Zemesndje kaip Akorgioi: Augalas turi odq ir gleiving dirginau- iiq medZiajxl.Brachychiton rupestris Caladiurn Kolodis IntetajCS Brachychiton tanpa . o sausio arba vas. r)ors T6vyn6: {togrqfu Arneri. ieimo: Sterculia ceae. didesniam ka. iiauga 15 cm ilgio atzalos. iki liepos ka. arrgalui perZiemojus.26"C). gerokai laistyti (oro ir Zemes temperat-ra 25 .rtalpoje. nemegsta saules atokaitos.galima dauginti ir gumbo dalimis.li. Ziem4 laikomi Dcugininosr Suaugus latik gumbai. per gausiai laistomas gali "apnifii". g. Tevyneje.

liaujasi augti. C al. lrqiimas: la-s. Taisukulent$ Visus metus lieti saikinmdsilgais lapais ir gumbiniu ianizr-stiebiu.loistymas. Kili prieiirlros ypctumoi: Kas2-3metuspavasarl persodinti I T. Calathea p i ctu r at a' ArSetxt e a' pasiZymi sidabriskai baltais su Zliu pakraSiiu lapais. drunguu mink-(tu valdeniu. Li . Douginimcs: Sakniastiebio dalimis (patogiausia pelsod inant).rga maZclrug 2 m ilgio sillo plonumo iigliai. f dWnd: Atog-4. Ziem4 vese$eje (bet ne maziau kaip l2"C) patalpoje. Nuo kovo iki rugpjniio kart4 per 4 savaites po truputi patrgsti. ligiimas: Lieti saikirrgai. suka-si lapai.Polqrimqs: Neseniai paplit:usi C ala! he a e r o cat a. 1lorc e-sama ir tokiq riiiq. vitrina arba dregnas ir iiltrs SiltD. hroj iileidzia Saklis. sumaisyt4 su puQlas- pasirodo apv!h-ls gumbeliai. ii kurio ar. ligos: Jei oras per sausa-s. pakabintrl virs lango iS pietrl puses.l. vesioje Ziemojimo vietoje .kambarius.14 dienq po tnrputi patr?iti.1 Amerika. Kitos veisle-s: Cala- palgi thea lancifolia 30 cm ilgiojos lapai prisitviding pde 10-30 cm ilgio lapkoiiq. Pjiviq vietas eS sodhant p vairikelio bltina apdziovinti. Va-sarzl lapq pazastyse gai. rantiniai. se g6liapuodZiuose. Seimot M aranr ac eae.retli.uidaras geliq langas. nors pakeniia ialiais dryieliais. kurios gerai auga kambaryje. ieimoz Asckpiadaceae. susilietg su 2eme. fdvyndl Rodezija.vamzdelio ir penkiq juodai nrdq kampudiq. MaZi Ziedeliai susideda iS mdsos spalvos lio. vasarq Siltoje. Jos lapai ovalis. pinniausi'd Calat h ea ntakoyana. ma kaip kambarinis ruga. miausia vietn . nakti ne vesesndje kaip l6oC. klemaliriai. hrrie. Pclclimos: Keletas c€ropeSijq. tu ne tik graZius lapus. c&dh Gericusioi ougo: Visus metus iviesioje. ketnines - ls tou zrnotnq rus l rrK ir nonnaliai iildomu-s Cerop<:g i a wood i i . . ma.I Calatbea Ceropegia woodii Kolot6io (eropegiio J 19 = I I I = O. ant kuriq retais tarpais iisidAsiirdiski. sudarys puodni4 ir lengvai pdZiurim4 'hZuolaid4". Dauginimos: Gumbeliais arba daliq auginiais. sidabriskai iSmarghti lapai. Itin g:nZiai atrodo kabaniiuot9 maZi. J Calalhea zebrina jos c&fr'=dh Sios 4togr4zq drdgrqjq miSkr. TKS 2 Zemg su treddaliu smd- spalvos. Jei Zeme per vdsi.lapai iirr. ligos: Retai. o per tidnsioje vietoje nukeniia Iapq spalvos. sauletoje. nuo kovo iki rugpjudio kas . bet ir Zydi koko geltonumo iiedais. gali apipulti vordtinklinds erkds bei skydamariai. die[4 20"C. - t'iena ii daugelio iinon4 kalati- Cetopegija - labai p oin s ir hereiklus a {B galas. t50 . aio dribsniais. TKS 2 arba gdliq Zem?. Geriausioi auga: Labai iviesioje. Calat hea ze br i rn lapai iimargilti iviasiai eata' Kenk6ici. Knpo ieme. bet rre sauldtoje pusiau pauDksndje.arginti iviesiais dvispalviais (baltais ir rausvais) bruhineliais. ismarsiDti alyvmedZio Zalumo dememis. kurie suteikia Ziedui skdiio arbaiviastuvo form4.l g)nr'entojos md&sta- nii4. Ji iSauga iki 30 cm aukS- iio. l(enk6ioi.rLrgina.at h e a or n a t a' Rose o - Kiti prieii0ros ypctuncis Dazniau purkiti ir drdkinti kambario or4l Kasmet vasarq persodinti i T. loistymos.rmis (omnzerija).

.uZir)eti lNpiri.rr..l. rr ir-go. . per ijltoje arbe per irrisio je vietojc pradeda . paruduojt lapq rllLi. giLli pradeti pii- ti iaknlsl NLro kov.. is liu- i"7 lk iLl netnrkLrs inrr leisti illeLlilusiirs pxlxipls.urL..je. bet ir nc llirlidii .nr. aNlor.tiis gelirrpuodZiai.'.riI!i. Kai iakltirrs pasidaro pr:r ankitl gelirpuodrje. )rx irLjxlape bel pof uliilresu.r. Tinka dideli / )\ Douginimosl Atlu-qorris. Tai hbei geZicdeliLrs tLrs ir nerelklus au-gales.. Kenk6iqi. lrgiimqsr tufi Lru ti ruolet drdsrr. per-re ) lodirlti i T.jej per :raZai arba pcr chug lais :'. !ilullr. Tevyne: Irieht Afrik.rtcllLl ku.r lr S:!r\' tN?5 :1:tl . bet nuo birZclio galintl iiueiti ] IrLrkrl ir laikytitcn vis4 va- -. I\'legsta kenLa- riL-.rsli.rrt. Geriousioi ougc: SaLrtciviLrsioie !ieto-ie. li mofr6s clougos greif uicugo didelis . 'l KS I arbr Iiu Zerrre.1.r= ili W \ilsLrs urctus Zelre Loisfynos.inriti Ii ougdlds C ltolorofirtl len.( -lllorophr tLrnt Chlorofitos .r iki rLr[]rLraio k|rtll per sxvaile Xiti prieii0ros ypotumoi: Siltoje ir saLrsoje prrrrlpoje kar1Jis atipurkiti.l.1.:tlieti tl!l i-iti. p)r.r r.jaLrdia!i lr uksi. lcleisri iidiiilti. b. ''r aikuiius". 1e1iji- ieimc: trlroctzc.l-itrl.rkitris. ligos: t er silicje ir pcr s!Llsole patiilpo. SeLrieLtsia r. argii trrrli:rrir . :ret kLrd(ro rneq leihr. apnillka xmnrai. o ant jLr lirxurra DraZLrs baltus ir btundiull atlru!iLs. liaLrcliikai tlri...gva nclttlh6 j! pri- ls kl)i p11l kds "v(l i ku- .

Rausvi kvepiantys Ziedai panaius I didelius kamelijos Ziedus. Seimtz G rtt t iJe r a e.30 cm ilgio. minkStu kambado temperaturos vandelriu. Kaip sako ailSies pavadinim. visialiai pdeiilriai kiauiiniiki lapai standhs.ru pladiai augilrti karnbuiuose pradeta neseniai. toje t'l pavBsi ar vidudienio saulds atokaitq. ligos: Retai. trgiimcs: Lieti saikingai.rs r h o n b ifo li a . /-\(AR \J <l laistyrnos.rias i kaudiukrnedZio ir gali ui.lll. visus metus Siltoje (Ziem4ne vesesreje kaip l8oC) patalpoje.Crsstt s artarclic a' El I en D aix i ca' p.rii. pertvaras. Douginimos: Vilsnnirl bei daliliq auginiais Sildomoje dauginimo lysvdje.Cisuts atna1otica daususantarclica antrrkti. ku- rio igliai uiluga daugiau kaip 3 rn ilgio. Kiti prieiiiros ypolulnoi: Jaulresnius augalus kiekvienq pavzrsari. prireihrs pavasar! persodi11ti i T ierrg. Dis lamstas Kambaryje daugiausiai Kluzija dar 1692 lnetais pateko i Europ{. bet tik De i 152 . t. auga art uohl. atogr4ios bei vidutil1qs atogr4Zos. iiek tiek p.Lar aliikasis lanstas. ligos: Ddl netinkamos vietos bei prieZiiros lapai nueina ddmdmis arba iivis ima kristi. personius dhti .I Cissus Clusia rosea lqmslos J (D = I I Kluziio a I = J Cissus alltafctica 'Ellen Danica'. pasienius. Tevyn6: Amerika. plikus u8lius nugenetl. Jei augalas per l(enkdioi. paka-idiai dantyti). jo lapai rombo formos. Crssres rlrscolor ir auginamos Sios rhiys: Crs. pusiau rlksmingoje. discolor t Cissus allnao- ieimaz Vt ac e ae.i. GruZiausia veisld . Edliq Zem?. Siltarne ir drdgname gelirl lange tinka auginti Cissgs ii- yra. ljeti maziau. jonai. tadiair vdsoje. tvirti.r iT. bet De sauletoje. Geriousioi ougc: Sviesioje.giau kaip 20"C. kartais musvai plaukuotais lapais ir uzaugamazesld.TKS 2 arb.daug laistoma-s Ziem4.s. Kiti prieii0ros ypotumci: DaZnai purkiti. augirno periodu ka-s 14 diefu] po truputi pa- noma. iali. T6vyn6: Atogr4Zos.epifitns. ji - lcistymos. lapai blizgantys. Dougirimcs: Virstll1iLl auginiais Sildomoje dauginino lysvdje (25 . vy nnte. Abi ruiys gali bfiti augilarnos kaip vijokliai . Jrl vaisirl ddzutes turetq biitj Dazdaug golfo k. Deja. Ziern4 apie neiti i lauk4. pripildytus geltonq kuokeliq. bet megstami d6l savo puoiniq lapq. kambaryje laikorni iie augalai Zydi be galo retai. trgiimcs: Zemd tllri biti Duolat dregua. GanT ii Australijos (laipiojantis augalas. odiikj.- hgiti.30"C). Nuo kovo iki rugpjhiio kas savaiQ patrgiti. l(enk6ioi. Sakos storos.nnuoliuko dydiio. Clssr. gali isimesti miltligd bei kidiriai. bet re sauletoje vietoje. Cissus oliniai.]. Geriousici ougc: Sviesioje. pusiau irlcsrnilgoje.siiy mi ikarpytais. tos grybines ligos.rugti iki20 . seresjei reikia.ijd gi inixga nttstl j onaiclei. Khrz.puolti.Est^ l6-20"C. 10"C. BirZelio menes! gnlirra ii- alxaratica i Cis- s tts r hon b ifo li a mi.

lgliai p:rprastai isrneil. Nuo kovo iki rugpj[dio karLt per savait? p. kovo mdflesi:ris viriiniq ir stiebo daiiq auginiais 25 . drdgme-s pertek- l(enk6ioi. .. Odiiki lapai gali b[ti dideli. bet ne sauldtoje vieioje. mazi. Vier lteld kunbary augitl. dio dribsDiais. tiiaji krautipumpurus. t53 .luo ialios.dar fiaziau.ama riiis Codiaeul variegantm var.ibsl1iais).lros pradzioje. kai per lcislymos. Seirnaz Eup ho r b i ac eae. Augalas nepakendia skeisvejrl.augalus galima padalinti. juostuotq. dailiai ahodo kabanii:rme gdliapuodyje.:. trgiincs: daug ir per mazai laistoSalorq gniuZulas turi blti ma. ddl rcrnperaht. TKS I :rba gdliq Zemg su ffiiBxll. greil sumeddjaldius r.' ll lliti prieii0ros ypotumci3 Krotor4 butila laro dailiau purkiti. piatunt trli dlug veisliq. Tai Silumamegis augalas giami i dregn4 dauginijarn reikia auk(tesnes mui skirt4 Zemg.kai reikia (i T. iiJS'?#J J$ m6nasiarba fls Spalvrl riritai taip pat ivaibiDa ddmetr]) tai- ieimtz Gesneriaceae.Douginimos: Dnr ka. Pjrrvio viehs sodriai apiberti mediio alglies milteliais."'pr.i. Alsorgici: Augalas nuodingas. ligos: eakeivisai nelaistomas. Visus metus kotonas iaikomas iiltame ir kiek galima dregnesniame ore. balti jo syvai dirgina od4 ir gleivi:tg.-- /i Kodonantei leikia labai drAgno oro.rtrpiti. L:uotq. Ekg liarls ir vesios temperatiros Zien4 (ji turi brlti ne Zemesrle o&fr' Kodonantd leidZia ilgus. su rausvais brulc{ueliais vidheje pus6. Didelius 20"c temperaturos. bet poromis) vas. ros svyravimu. 4 Tdvyn6: Atogrqzq Atreri. Gericusioi ougc: Sviesioje. karpaioliniai. Ii kiq lapiniq augalq jis iisiskiia savo marpgrnu. Trimito pavidalo -{' Ziedai balti. dryiuotq.ttralzus svyraltis augalas. * salose kotolras kaiLl!fe). 43). Ddsirgi tai rodo ir ruiies pavadinimas Codanan t he classifo/id. Ziem4 4 savaites laikom:Ls ve.Kiri prieiitje. gesreriniai. odiski. senesniLrs . netinkarnai priiiiritt [ukrel1tzr lapai .Ie sauletoje vietoje. ir vasarq lieti sai- loistynos. siau (apie l5'C) ir beveik Kenk6ioi.30"C Zemdje.pyti. Lapai prieiidai. dirZiiki ir susisukg.... rai bei puola amarai. Spalvos . taip pat drekinti patalpos or.uus augalus persodinti ka-smet. Dcugininos: Sausio f6vyne: Pietrt Azija. ligos: Per sausame ore puola skydarnariai ir voratinldines erkds. nesumeddjusiais auginiais (maiiausiai su trimis lapq Geriousioi cugc: Visus metus labai iviqsioje. paplitgs krumas. oranZinds ir mudonos iki purpuriliq ir beveik juodai Zaliq atspalviq.t (-) P. geltonos./'8. daznai ant to paties augalo bina skirLinEu putplasiio d. Ddl Sviesos stygiaus pablykita rySkios laprl spalvos. o geriausiai jaudiasi klifiatizuotame gdliq lange. lygiakra!iiai arba ka.Codiaerun Codoualthe cra-ssifolia lftolonos l(odonont6 h c& Molukl Spalvingiens lapans reikia daug '11 J:uiesos. sDalw l3Du. Nuo kovo iki rugpjrliio pabaigos kas 2 savaites it. Svarbu: 4ei ji turibnd iilta. Kodonar)€ . Jar. pradeda kristi prunpuvisuomet vos dragnas. trgiimosl Pavasari kingai.tus viet4. rlro nrgsdjo iki kovo . l(L po truputi patri<ti. kad [eiiteketr] baltos augalo sultys. Kadatgi tik senesni lapai igyja savo galutinqs spalvas. Tai ska.ru-svus [glius.

L<iiais. agavi. lapai daug sinuresni.. uZauga iki metro ilgio. Iancetiiki. kambado rempenltunl. del sioje.se su centriniu iildymu austa saul6t4 viet. Jauni bei apvedZioti Zaliais pakr.. ligos: Patrlpott Cordylhre indivisa mtg.lzq Azija. tad jis labai daiKenkdici. kad augtq veSI0s.s. Dduginimast donaidryZuod.lis ir Cord))line indi- Sio augalo iaklys! Kitos rhiys vasar4 laistornos sai- kingai. platrls. Toddl vos pasirodZius Ziedpumpuriams. ialia. TKS I i nnsq dilgild). Labiausiai paplitusios ruayst CordylhE Iruti@sa i jos veislas . Ziem.lapai ilgakodiai. (-+ P. Cordlline a stralis ir Cordy lhte i ndivisa dau ginamos sdklomis (sausio irAfrika. apkra-(tuofu s savo lapus. bet ne sauldtoje vietoje.d)1ine a slra. Megsta - prieii0gu atveju lapai biausirl ir ivairiausirl spalvq misrilnU. dr8- dryiuofus. tudtuojau juos nu. daugiausia miiliDai. fni i cosa v isus augalus jie paprastai apnhka per iiltoje patalpoje. - Xiti prieiiriros ypciumoi: Pavasari smarkiai apgendti ir persodirti arba gdliq Zem9. raudonnargiai. Ypad graZus smulkialapis lT Tdvyrdr Atogr. kerius. Nuo kovo iki rugpjtiio po truputi tr9iiamos kas 14 dienq.skabykite. gyslotlls. apnhka voratilrldines erkes ir balhsparniai. C-ol. tausva ir violetine spalva Labtymos. arba geliq Zem?. Cordj li ne o ustral is Xenkdioi. kadangi nuo jo ima piti mesingos r54 . Vasar4 gal4 clairai puola galima iineSti i Iauk4.. lipa- iiediiai. Gericusioi ouga: Visus metus saul6toje patllpoje loislyncs. ir dinoZemyColeus punilus. kremhe. Vasar4 lieti gausiai (nuo sausros suglemba lapai)! iSdaiJina margenis liepsno. uiauga iki 50 cm aukiiio.Douginimos: Viriinjq kinti saus4 patllpos or4 ui. Aushalija.6 lapo randais). Tdtryl|d: Atogr4zq Azija iiltas. aeimaa Lab i at augalai daZDai genAjami. Zietn+ ret i. Jo m6lyni neiivaizdhs Ziedai Siek tiek panails I ialavijo. Marge|is vielras grdZiausirl ir spalvirrgiausill kambariniq augahl.1garaceae.Ziemq kiek saikingiau. Kiti prieii0ros ypctu- noi: Datuai purkiti. tandius vdsiai iiemoti guldomos i dirvq ir isiiaknijusios padalijamos. Parduodamos vie[ L:ultiirinds veislqs. lo lapai je) arba seklomis (Sildoraudonai ir baltai marginti moje lysvdje). o&6'db neteks spalvin$rmo ir augalr-s ims skursti.sari persodilti P. pdreihrs pavakai kuriq veisliq brlla rau. jvaidais firudoDais alspalviais. aleJu. Balta.ksetlesnis LardiIh1os stiebos stl. Zie. kurios pa- auginiais vandenyje. o stiebai Villtniq (lsiSaknija ir Gericusici cugo: Svie- ilgi ir svyrzotys. Kordilino. trgiimos: janiius. Parduotuvese blDa Duosta- #&db - Ki. au€lilri. iakiys baitos ir apaiioje sustorejusios. siai mdgsta uZdar4 geliq la]ng4.voratiDklinqs erke. saikhgai. visus metus iiltzrne ir dreltr1ame ore. ligos: lei zieliai atrodo kabaniiuose mq orir-s pet sausas per gdliapuodZiuose. cae. skydam4 lail.l ne Zeme-sng kaip 8"C. Seimc:.ris (su 6.I Coleus lflorgenis Cordyline J 19 r I I = { Kordilino =t 4 J Saulitoje |ietoje ntaryenio lapai liepsnoja kaip ugttis. 43). Tai puskriimis briauDotais stiebais (kaip Nuo kovo iki nrgpjtdio trgiti kas 8 -14 dienrl. Labiauvasnrio mdtesi).sa.:I.lti vesiau mariai bei tripsai. Naujoji Zelardlja. lrgiimos: C or dJ I i ne mehr-s lieti b sunazd- ja lapai. Pctcrimos: Ziedq kovimas mafgeniui atima daug jdgrl. Ypad vengti padekle uZsi- likusio varders.-10 lapq) ir sdebo dalilnis (su 3 . Mdgs(5 -10'C).

ers). Geriousioi ougo: visus metus labai iviesioje.dssa/d fiisirl.nai nugeleti. karie lengvai isiiakrija durpiq ir srndlio miiinyje (pj[vio vietls por4 dienq npdZiovitti).a ovdla c&Bb 4UlOlnt oaugriru riiji tinka auginti kaip bonsq. pavasari ir Ziem4 ruo 5 iki 10'C ielnaz Crassulaceae. l(enk6ioi. Jaullus augalus da. T€vyn63 Pietu Afrika. ieimt: C ory n o c arpaceae.iekambaryje auginamos tik Silgu ntveju pradeda lris<1v i: C r ass u Ia a r bo r e sceru ir jjrl pana. Abiejq lapai loislyncs. TKS 2 arba g6liq iemg su molio bei smdlio priernaiSa. sunkius. pavasari persodilti i T. /a or?/(1.Corynocarpus laevigatus Cta-ssula arborescens Storolopis o&g sia-s. lauke gantys Zali. TKS 2 arba gelirl Zeme. Ziem4 C/. Jos lfiti prieiiuros ypcfu- nci: Jei reikia.T os ir kitos megsta iilumq (gali buti ir C/assala nliys. lapais labai papuoi iviene itin iiltas patalpas. prieiilgai. Va-saros mene.{i Crasvr. trgiimcs: kiauiiniSki. siVasnr4 kambaryje iaikodahiikai pilki arba Zvil.ldio - vaisiq fonn4 (graikiikai koryne . Gerai priZiirima-s storalapis gali sulaukti garbilgo amiiaus ir praiysti (retai jaunesnis nei l0 metq) haiais rausvais arba baltais Ziedais. Vasar4 pat priZiriri. ligos: Per sil- patalpoje. kad neapvintq. Ddugininos: Virsurirl auginiais. palauger. IS 4 ar 5 Sios genties ru5iq karnbaryje auginama tik viena Coryrocarpus laevigatus. --. Nuo kovo iki rugpjudio trySti kas 14 dieDr]. tvirLli stovindius geliapuodZius.l. kad graZiai Sakotqsi. augiriais apie 20'C Zemdje. Alscrgici: Sio augalo sdklos labai mrodingos.ti lapai ir iitjsta ilgliai. gumbuoti ir pakankamai sunkis. Karrp JUU giu6s saulSs ir lietaus apsaugotoje vietoje). taiiau vasq (apie lo"C). mdsingi.m4 lieri saikingai. Ziem4 laikant vesioje vietoje - sioje. pav. Megsta Gericusici cuga: Svie- lrtnq tai iiemojaurdius augalus puola miltuotieji skydama- vasarcs orq lauke. pauaiiais i fiko lapais (lotyt ikai /aevigdlur = lygus). sauldtoje vietoje aflt riai ir Snknq nematodai. T6Wn63 Naujoji zelafl diJa. ligos: Ziemojanti per iiltoje ii per sausoje vietoje. vasat4 20"C. geriausia i reikiu ploiig ir sunkirl 96liopuodiirl.es. nuo tiesio- t55 . aplil1ka skydamariai bei voratinklines erk6s. Zieuzaugti Sakotos kaip kr[. per trump4laik4 u. - botadnis ruSies pavadinima-s susijgs tikriausiai su lygiais. sams skifi omis tr+iomis. Sis praimahus krhma-s ovaliikais tamsiai Zaliais dar maZiau. karpos = vaisius).kttoka. Aukityn stiepiasi greitai. gamtoje atgarlds Corynocarpus veda pailgus oranZinius kaulavaisius. lauke iviesioje.r. Abodo tvirti. P.auga iki I m aultiiio ir suforrnuoja maZdaug tokio pat skersmens laj. bet ne vidurdie. Gertie-s pavadinimas.' Crassul.isari arba vasrrq peNodilti i T. kuriq seklos Iabai nuodingos.Polclimos: Lygiai taip nio sauldkaitoje. lcistynos. storlapiniai. trgiinos: Lieti saikingai.m4 Zena turi buti beveik mai arba drltais kaniesausa. nurodo Dcuginimcs: sausio vasario arba rugpjr. Savaime. rugsejo mdnesi stiebo daliq arba viriturir.siais ntris kaip mediiai (ypad kas menuo trgsti kaktu- - Senesniems sforolopioms - riiiis drro. Corynocarpus gerokai panaius i jlkq. abi gali iiek tiek gausiar. Ant dirvos paviliious d6l svorio pcbericmc ivirgido or okmenukg. Kiri prieiiiros ypofuirqi: Jei rcikia. l(enk6ioi. Pas mus augalas neZydi.

jrl virSutin6 pusd den6ta arba C. 43). o dd. labai svarbu.dribsniais. tadiau tiesioginiq saules spinduliq repakerdia.ry'\tot^. Geriousiai ougc: Sviesioje. Jo lapai stori ir tvirti. Zemeje.pe$odinti T. vitrina.rplitusios riiiys: kas 2 savaites. PuoiDDs )apai bhna iki l0 cm ilgio. lapiai tai ploksdios l(enk6idi.l lapus purkiti kasdjeD.mga-s. Crypta hus bivit{atus bal. vasar. Augirno periodu ka-s 14 dienq po huputi pa- tr+iti.20 crn ilgio lapais. Douginimasa Ctenanthe oppe n h e i nt i a. La- t56 . pradnelimis. Ptieiingai legu kiti bromeliniq ieimos nariai. - putplasiio dribsdais.aikiikai tr1ttos = pasldptas.I { { Cryptanthus Ctelralrthe Kriplonlos J Ktenont6 r9 = I I I = I J Kripttintas.ti ja iia ienp po kojonis. rantiniai.al ZvyDcuginincs: Ataugomis nuotais Zaliais. - tik 60 . Seimoz Broneliaceae. nuolat drdkinti patalpos or4 (_) P. Clenan the Iuhbcrciana kata -gale pasirodZiusiais lapo - les leidZia atZalas. si neiivaizdls balti Ziedai. jis Laislymos. tvirt. Zvaigides fonnos skoteles. terariuma-s.22"C) vietoje.S y iiemq ne v6siau kaip l8"C). manalne ore. savaine augaliiq Brazilijos atogriq lnjikuose.80 cm. Pasl6pti pazied. tuo kovo iki nrgpjuiio kas 14 dienq po truputip. be to. Iatx{hus a. Tinkznnitrusia vieta Siarn marantinirl Seinos augalui . laislymas. Jei vieta per tamsi. pava-sariarba vzr. pusiau ilcsmirrgoje. !siiakuija tik Siltoje Zemdje ir dr6g- brcmelidai.drdgnas ir iiltas geliq l. iinyksta grazus Iapq pieiinys. Visosjos uzauga beveik I m aukiaio ir tokio pat plodio. - gali apdki skydainariai arba iaknq nematodai .Laikom4 per sausame ote. Jei reikia. (20 . Ii iia augalo vardas: g. Seimoz M ar ant ac eae. iiltoje Tdvyn6: Brazilija. kuriq viduryje slepia. Xenkdici.n a <lauEinatna stiebo dalimis. labiausiai paplitusios kaip kambariniai augalai dvi: Ctena n the oppen h eiutidna i Ctenonthe hbbersiana. ligos: Retai.bi:ti puses motininio augalo dydZio.caulis pilk.4os = Ziedas. Cte aithe oppenheinianabei jos 15 tU SIOS AenUe.saros pradiioje persodinti i Zerres miiini su eidi\' Var i e g aI a' )t' Tr i - color' raudoni lapkodiai bei apathd lapo puse. Ziem4 biausiai p. kad Zema biltq nuolat drepna.' tevyDa sieji Brazilijos miikai. fr?iimas: Vis4 laikl lieti vielodai.r- iaklijasi talpos orq. iidZiovinhl sausas oras. regis. lfili prieiiriros ypotumoi: Dazmi purkiti. T6vytt6: Brazilija. kad butq iilta jr Zeme. Ctc na nth e oppenh eili <lq ^^R Kriptatto \-/ /1 mnrl -\2 ia nd' Vdriega ta. Xili prieiiuros ypolumoi: Nuolat dr6kilti pa- - nrsttl. lsaulyje ir per sausame ore susisuka lapai. TKS 2 arba i tli arba rausvai dryZuotais !:e[q Zem? su putplasdio baluuotais lapais ir CrJ)/r. bet tenjie daZniausiai iidZiIsta. CIne anthe luhbersiana Siek tiek maiesl1e. Atsorgioi: Kdptanlj-s hrri od4 dirginariiq medZiagl. La- trgsti. Mdgsa 5i1um4 (daugiau kaip 20"C. rausvilis jos turi ("vaikudiais") arba rusvais 8 . lr?iimass Lieti mink(tu knmbario temperaturos va1lde11iu. Ziem4 saul6toje. Kartuis parduofuvese galima pamatyti ir ant S:rkrl augilamus L'riptantus. kad ne- - sau- biausiai tinka g6liq langas. ligos: Laikant Gericusioiougo: Itin iviesioje vietoje.

plioriai ga[ bnti ir lauke).Kiti prieiiiros ypctu- KiparjsA rcatsparg Sal- leisti iemei visai iSdZi[ti. toddl dideli egzemplioriai parduodami pagal centimetrus ir karuris gali kainuoti tiek pat. ld . ligosl Laikant Ziem4 per iiltoje ir pra. kiek vo iki rugpjuaio kartq per savaitp truputi patrgsti. sakartis') veislg. pas mus grei. Vasar4 megsta Silum4 (senesni egzem- laislynras.uliq apsinuodijimo atvejai. Japonija. Ziemq laistoma maziau. Aisargiai: Is literaturos Zinomi gyr. iiltoie €triuZulo ir vengti paddkle uZsilikusio vandens! Nuo kovo iki dZiovinti dausiau. Labiausiai tikq neiildomas Ziemos sodas. OdiSki lapai. Douginimrs: Sdklomis 30"C Zem6je.stai vCdimmoje patalpojq apninka paFastieji ir milhrotieji skydamariai. iiem4 ves4 (12 -15"C).kitaip kiparisas augs dar greidiau. nes Kalifomijos.jasi suokiai).<aus kamie0o ir atrodo labai puosniis. dr[to. Oeriousioi ouga: Sviesioje. ligos: Zieme dingi aukaspalviai laikaot per Siltoje vietoje galima ilniq if :PYgliai' apninka voratbtlilds erSeimtz C up r es s ac e a e. panains i vdduokles. Si visZali augal4 galima kar. nedidelis automobilis. Parduodami ttk janD'i Cycas revo lura augalai (dainai kaip bonsai). bet ne saules atokaitoje. cil<- f 6vyn6: Pietryiiq Azija. bet ne sauldtoje vietoje. Kenk6io'1. auga ii trumpo. Ziem4 ialtesnd- je patalpoje laistyti mazai. I jauru-s palmes jis panasus tik savo isore. Douginimos: vasar4 vir- au giniais Sildomoje dauginimo lywdje (iakdisigy ti' G o ld c re s r' (' Atk.Cupressrs rnacroca4ra Cycas revoluta lfiporisos Cikos Kiparisas auga labai greirai. NeG- laklynos. parisidai. pavasari arba rudeni persodinti i bai ilgai . krriai bDllenk6isi. ! ananaso vaisiq pana. T lfiti prieiiiros ypdunoi: Ka-s2-5metuspersodinti ! T Zem9. ieinat niai. kiparisus karpyti biitina. ParduotuvC- iemp. Beje. Gericusioi ougc: Sviesioje." vilFt \EH Tai vienas iS seniausiq augalq Zemdje. Vasa14 megsta buti Siltai. Ii tie-sq jis auga la- pyti ir sufonnuoti koki tik nori vaidk4. vasar'4 lauke. tai pamego getninkai. tadiau negalima Va-sar4 Zemd turi - 157 . \t . lrgiirnos: Vasar4 Zem6 turi blti nuolat dregna. pusiau nksrningoje vietoje.kas vieneri ar dveji metai susiformuoja naujas lapq vaiiikas.. fdrtyn6: Pieq Kalifornla. Dygsta ilgai ir sunkiai. tr?iimass biiti nuolat drdgna.kes. Stai kbks gali isarEti ciL!1s. Cy c adac e ae. Ven!4i nuolatinio ddgmqs pertekliaus ! Nuo ko- moi: Jei reikia. graziai istista. nesjie auga labai spariiai ir nese daZniausiai rugsdjo trgiti daugiausiai diams spygliuoti medi iS kart4 per 4 savaites.. sumaiiyt4 su smdliu.aa rA) z-l(AR'1-. o Ziem4 vesiai (5 -10'C).

laikant augal4 12 -15"C temperaturoj e.s Pei salosas aiba vanduo per kieta-s ar r[gitus. Daud it gn Cyp e r us ditlt ts tts vatdu. Jis uzauga daugiau llei 2 m sis papirusa-s Gericusioi ougc: Sviesioje.padeklas turi bnd vis4 laik4 pilms. Cypen$ papJr s. Sios r[iies lapai kiek platesni. o lapai . toddl ir kambaryje bndamos megsta dregmg. Clp erus a b er ndo Ii us ri. . iplySta lapai. Jos Dereikia laistyti is apadios. - Satus'. s G r akil us C! pen$ all e nxifolirts stiebas. UZter*a. . iS apadios rereikia ir kitrl nl. Beje.7 CJper s albostrialus nemdgsta storefi vanden e. Clper s haspan atrodo kaip maZas papiruso krumelis (uzauga 30 -50 cm). ii kuriq kaip kambariniai augalai labiausiai paplitusios Sios: Dduginimos: Kero dalimis arba "skediais" su 5 cm ilgio stiebais. Ziern4 augalas laikoma-s Siek tiek vesiau. uzauga gumai veisliq budingos skdiio pavidalo lapq skotelAs. Seklomis dau gtfialJrl Cj p e n a I t e r Clpen$ papyrus Adresai.t4 ii laisvai svyrandirl siu- Kenk6ioi. vidutinqs atogrios. 60). auga iki 1 m auk{dio. ISirntis: Clyrezrs allosrriatas.emi. Sdklq lercikia uzberti ZemAmis dygsta tik iviqsojel nifo tus loislymcs. ligos: Jei ora. Yra apie 600 vilcsvuoles ruiiq. \ykitukinA vikvuole.tiksvirdai. Ji ga- Cyperus r us g ra- lirna nusipirkti jau uiaugint4 arba padiam . butina drekinti or4 bei augal4 daZnai apipurkiti. ieimot. CJperus graci lis. iiskyrus Cyperus a/.platesni. porrie s sp. Stie.nai gdliq parduotuvese siDlomas klai- nls).s (Cy perus p a py - ro Zalias.(iq.Do. .rarlatlrs. u sy"' Viksvuolds savaime auga drdgnoje pelkiq ierndje. cilis la b e L- liikq lapq it didelio Simtaziedzio skeiio. TKS 2 arba gdliq .s kitaip valduo pasidarys pet siltus. gio lapq. lieti labai gausiai . tikftlabai egzotiikas augalas. TdvytG: Atogr4Zos. io grakdi4 skrotelp. Lapai heddaliu pahumpinami ir liaknijami kambario tempentircs vandenyje (-) priesirys P. Visas riSis.. Nuo balandZio iki rugpj[dio kas - (+ i Li us. CJpenls albostriatus stiebai Zemesfli.Cyperus Vikswo16 . f .Visos viksrruolds girnininbai briaunoti. . kad gtiuZulas bltq nuolat drd$ias. sudarybaltai marga veisld '/ane. Cyp erace ae.238). ^ Cyperus esculen- auKdio ir suformuoja CJper us ahenilo Ii us. kurirl viduryje iS. pavasari persodinti i T. irgiimcs: Laikart iviesioje ir siltoje vietoje. ruo ge!$Zqs pabaigos galima iinesti i lauk4. ruduoja lapq galai.2 savaiies po trupuE Pqlolintos: Vardels voneldje arba akvariume pasodhtus augalus trSti per daug trdiant baltas margumas iSnyksta ir augalas pasidaSu amiiuni t papitlrsf. Cype i Cypents haspan. ouosaikaus vidutinio klimato zollos. su Siurk<diais kaitais.kaip valgomoji viknrol6 auga neryikDs rudi iiedai. De. jq viriuje gos tokiems garsiems ir tanki skrotele ii 25 cm il. tiiki iiedai iydi beveik visus metus.naudingiems augalams. patr*ti. MaZi fleryikr]s ske- tik 30 cm auKdio. P. per sausame ore dainiausiai apninka voratinklinds erk6s bei tripsai. lifomis. Kili prieiiriros ypotumoi: Ziemq laikart viksuolg iiltoje sausoje patalpoje. Jei vilisvuole laikoma per ialtoje patalpoje. Jei reikia. Da. Prideti iiek tiek molio ir srndlio! retai ir tik po truputl. iStisus rnetus iiltoje vietoje.uZsiauginti G sdklq.. Ziemq. laistyti I . (Cyperus esculenw) ir a Ib o st ri atus. sauldtoje. .

Jaunijie bnna rausvi ir itit ploni.rrllsioje patalpoje margi lapai pasidaro iali. sausame ore arba kai perdZi[sta gniuZulas mduoja lapq virSiinds.lvinas mirtinai dzi^i. araliva. (60 o11l (-+ P. Vengti skersvdjqa temDemhrros svvrdvimu ! amami d€l per sauso oro.Dieffenbachia Dyzygotheca Difenbarhiio Dizigoteko Viena c&fr'dbg rieltrpiti.eitchii 'CLnor' mhkitu kambado tempe- t59 . ligos: Per sausoje ir talrNioje vietoje puola voratinklines etkes ir skydamariai. c&6'sh itin puoS- bene Difenbachija mdgst uniausia-s selekci-- i. liukai akute lviriq lygiagrediai dedami ant T6vyn6: Viduio ir Pietrl dirvos paviriiaus. Paprastai jis turi tik vienq stieb. pusiau [ksmingoje klinis erkis. visus metus pastovioje ieme-s ir oro temperat[roje (per 20"C). Stiebo gabaSeimoz A raceae. Alsorgioit visos augalo dalys nuodingos. Ziem4 nir*q argalas. Dauginama sunkiai. Ypai Dougininos: Virilnitl ar- ous auAalas. TKS 2 arba 96liq iemg. kuriq lapai balti su Zaliais ba stiebo daliq auginiais pavieniq lapeliq prisegti kaip rankos piNtaiprie plono stiebo.tamsiai iali ir iiek tiek platesni. 43) arba dnirai . tadiau dizigoteka to nem€gsta. YcrlitiilersYqj!]. ir oerdZir. TKS 2 manni i' C am i lLa' (' Kami. nqs prad& kisti lapai! Kenkdioi./) cm llglo Sviesiai Zaliai iimargintais ngs belapis augalas lapais. Salorq puvinys d€l drdgmes pertekliaus. - Dcuginimos: Itir SvieZio- ieimot niai. iisiskida iS kitq veisle-s. baltmargiais lapais. tripsai ir vietoje. per dr6gnoje ir vesioje pradeda kristi iapai. iiaiauganiius galima nugeneti. Dizygolheca prc4!i::gi. grybines ligos ddl netinkamos laikymo vietos.rtiros vaurdeniu. Puoini ir gruk<ti l)izJsotheca eIcEanIissit a. ii dalgclio tlifenhachijos veislitl. vdliau . dirgina od4 ir gleiving.kiek maZiau. upuE paka-s savaiQ po t Savairne auga kaip visZ:rliai krilmai arba maii me- DiLr. laistymas. Amerikos atogrqrzos. Ziemq dregme-s fcnbachia atroena' Tropic Snow' ('AtoEIqz\ sniegas') lfili prieiiiros ypdtumoi: Drdkhti patalpos . ajeiniai. lre5imass Laistyti minkitu kambario temperattros varde- Itizygothe.arba geliq Zel'g su putle J pla-siio dribsniais. Per t.nupjaunama-s (is vdl suZabac h i a n aat I at a v eislts liuos).k^ip sako irjos botaninis rusie-s ekgantissir0 pavadirrirna-s reikia kiek maiiau. kbiausiai paplitusios veisles: VaMr4 . - loistyrnds.ne maZiau kaip 8"C. Palygiuti jauna veisl| .ude- mis s6klomis arba virS[niqauginiais. Kas 2 metai paval. maLan ges D i clfa n .s gdliq lalga-s.l ir gali uZaugti beveik iki 2 m auk\iio. ligos: VoratinGeriousici ougo:5viesioje.sari persodinti iT. D i eJlen bac h i a bow. Ir dregmds perteklius. Per spar- iildomoje dauginimo lyska-itais. Nuo kovo iki rugpjtdio kas 14 die11q trgsti.Dizygotheca vit&ii 'Ca-stor'. lrgiimos: visus metus lieti gausiai.apais. Pa-se. Xenk6ici. Labiausiai tiktq dregnas ir iiltr. senesniu.dideliais cm ilgio) gelsvai baltais purkiti. veje (25'C). Visus metus mdgsta Silum4 . Gericusici cugc: Sviesioje. Ar a I i ac e ae.s reiiau. ldvynd: Ramiojo nyno salos. 7 -l I siaunl il8rl lfili prieii0ros ypctumoi: Kuo dainiau purkiti! Jaunus augalus kas 2 metus percodirti i T. bet fie saulebje vietoje. nepakendia tiasioginiq saules spinduliq.

.

it [)focaena dereJ e]Lsis lapai tnalyrai Zali su baltais pakaiiiais. Galima bet kada geudti. loislymos.Dracaena Drocenq . auga tankiais L-upliais kr:okftais. Dcuginincs: Margalapds veisles daugiuarnos tik virSrurirl arba stiebo daliq auginiais iiJdomoje darrgiruillro lysvdje (25"C). . . Lapai c purKti dracenq jokiomis priemonemis (pavyzdZiui. bet De Muletoje vietoje. labiausiai - tika atolFiEil gratinkr iovi drcrenrl kompoririio gdliq Iangui. nei stokos 'Victoria' ('Pergoli'). lrgiirnos: Nepakeniia pei dragmds pertekliaus. Zuole. 154). tiikamai laistant dziusta lapq galai. Graziausia veisle 'Song of hr drb' ('hdijos giesrnd'). Visus metus Polqlinqs: Siukihr ne- I 9 Dracaena glauca Dracaenafragrans kvapioji dncena. sai negiminingos. pusiau lksmilgoje. Azija ir Piehydiq Azijos saloc. puoln skydamariai ir voratinllines erkes.. Margalapes veisles laikomos Sviesesndje patalpoje. trdiau su iia nugalq lein. Ne- 'Florido Beauty' ('Floridos grafuoli') 4 Dracaena fragrans 'Massangeana' 5 Dracaena rlerentensis 'Warncc 7 kii' 6 Dracaena narginata 'Tricolor' ('Trispalvi' ) Drocda d congesta Dracaeno margineta sonderiana Dracaena l arginata bene populiariausia. gelsvai arba pilkai dryZuoti. Labiausiai jos skiriasi iaklimis: dracenq ialorys oranZiikai geltonos ir lygios. agaviDiai.25"C. 2 Dracaena san<leriana 3 Drocaena suraiosa l(enk6icL ligos: Nuo sauso oro panlduoja lap! ka-itai. relexa . l)racazna sanderiana tuojru pradeda kisti lapail Tr9siama nuo kovo iki mgpjudio krs dvi savaites. kartais Zali. dracena daZnai painiojama su kordiliia (+ Clordty'i@. Tiesa. Zaliai ir geltonai arba Zaliai ir bal- temperatira turi b[ti t8 . yp. ca) ir seklonis. . kadais ('?i.1a) D r ac a e n a g o tls eJ! Xili prieiiriros ypctunois Daznai purkfti. I Dracaena draco T6vyn€: Krurarq salos.olor' veis16) rausvai. ir pan. .ri stoviniio vatdefls padekle. - I6I . Jos labai jaut- 11 Dracoena fragrart"^ tuijuostuoti. Druca.asa (syn. kad garZiai blizgettl lapai l0 Drocacna gerokai platesui. kad nepaZaliuotq p5aZas lapai. atogr4iq ir pusiau atopgqZq Afr ika. - juka (Izcca).drJ. Taip pat dainai augilama. .lapai Zali su kreminds spalvos pakaSdiais. Dracena vienas ii mdgstamiausirl ir daZniausiai auginarnq kambariniq augalq. Dracaena s rcul. o kordilinq sustordjusios. Madaga-skaras.i*Dracaena surculosa 'Florida Beauty' auga kaip kri Ktapioj i Dracaena fragrarr' M assa n 3ea na'. a - baltos iI gunbuotos. Geliq parduotuvdse jq buna ivaidq rusir] iI veisliq: . ddl drdgmes pertekliaus. Jos siauri ilgi lapai.a jos vi- tas. c&E'Eb Nors savaime augandios seuesues draceuos labai pala-iios i palmes.L<iai). Gericusioi ougo: Sviesioje. kaip ir lapai blyilors.na.4gavaceae. pradeda p[ti iaknys. gelsvai ir Zaliai dryzuoti. kzLs dveji rnetai persodinti i T. P. Kitos rllsys (rr'lrcaena s /culosd bei Dta(aena drd- ieimo:. TKS 2 arba gdliq Zemp.

taip pat smulktalapd 't ebl€ ' M icrophy Ilz'. o pas mus. se geliapuodZiuose.gausiai ir hgiti kas 14 diesakartls' ). Zieln4 snuldtoje vietoje. trgiimas: Nuo kovo iki rugsejo lieti - ir nebetrgiti. . Mdgsta dinti. - Beje. lapai paZaliuoja ir sumatdja. Douginincs: Nuo rugpj[dio iki spalio viri[niq augfuiais iildomoje dauginimo deZdje (20 . pusiau [ksmingoje arba uksmingoje vietoje. skietm ediniai .l atiodys.Tevynejejis uiauga iki 8 m auKiio. ivilgartys. Kenk6ici. senesdq . jei nuo gepgZds iine&mos i lauk4 visai vasarai.l(enkdici. Kartais 5is augala-s dar va. Pclcritncs: Jei norite papuosti sienas ar pertvaras.1ulerm' ('Auksa-spalnijasi ir vandenyje. midhis').nq. savaite patr€sti.fia| kinta lapai. TKS 2 arba gdlirl Zemg. o iiem4laikomos labai vdsioje vieto- persodiDti i T. Rudeniop lieti maiiau Seimo: Araceaz. Jaunq augalq lapai Sirdiiki. kerta lapai.pas mus gerai iiromas ir vertinatnas sodo augalas. ti. mildige.liq Zemg. - ne Zemesng kaip Oiekinis (faorryrras ezropaea). 152 . pernelyg tamsioje patalpoje pailgeja tarpai tarp ugliq.puodiius sodinti po kelet4 graiiar. geriau auginti skindapq hidroponikos biidu tuomet nereikes augalo pelso- pjauti ar apgeneti. Kordja.25'C).drdgmes pertekliaus arba dinamas senuoju savo var. lieriousioi ougo: Sviesioje. Cerdti betkada. Visos jos parduodamos kaip kambariniai augalai. Itir daigalima liai atrodo pakabinamuo. kartais ir daugritu.1luo spalio iki kaip 10'C patalpoje (eiji ailte-sre. uiaugim iki nqi: Ka-s E ony Msjaponice.' A r gen t e ovar ie. Riukiu salos.tik apie I m. Jro vlszalro Ktumo lapai iio l8'C.s japonica Skindopos Joponinis oiekinis Labai puo|Nts ir nereikhs augalas. tr?iinas: ogtu Skindapas Lieti saikingai. Kanbaryje arba vdsiame Ziemos sode tinkl augirrti tik japonine niiis Kiri prieiiEros ypctu- Geriousici ougc: Sviesioje. Labiausiai mdgltamos margalapds veislqsl ' Aure loislymcs. hrottynuts japonica ir veisle'Aureovarieqata' (fuiirdje). bet tik rada iilieka ilgai graZios. iiek tiek dantyti.laikaft per tamsioje vietoje pradeda pnti Saknys ir dt Scindnpsas. Nuo kovo iki rugpjf- dveji rnetai persodinti i T.' F ramidata' ('Pia. pavasari omar g i nat a' (' Avk. kurie gerai iak'-. ligos: oet desni ir gali sutmkineti. gara' ('Sidabramargis'). Galima nu- Trivytr6: Saliamono salos Ramiajame vanderryre. odiiki. ' M ac r op hy I Ia' ('DidZialaKili prieiiiros ypctupis').noi: Jei reikia. Ziemq 16"c. vasar4 megsta birti lauke. pusiau Ikmingoje. Douginimos: virilniq argraZiai apmizgo siena-s ba stiebo daliq (privalo tubei pedvara-s. gdliapuodyje arba kubile . TKS 2 arba gel0 m ilgio uglius. va-sario - ne Siltesndje ovaliiki.gerokai di. co& klmbado temperatlr4.Epipremlurn piruraturn Euonymu. ajet'. iiemai aLspai E/onyrras gelties niiis ieimtz Celastraceae. fdvynd: Japonija. ligos: eer siltai Ziemojandius augalus puola skydamariai. kad neiiflyktq lapq margumas. gelsvai iimargh. I gdliavis'). nuo kovo iki rugpjldio kart4 pe. ldislynos. oras turi b[ti labai drcg[. Alsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagq. Parduodareti nors vien4 lap4) ma beveik viefl tik veisle augidais.a).

su ketvirtadaliu molilrgos sodo dirvos. Euphor . sukyZ- .5 m aulddio. rudenl ir Ziem4 dar maZiau (geriausia pilti \ andelli G apaaios). kad augalas ia- erythraeae. Kenkdioi. nas ym dirbtinai sukryimintas mismnas. lrgiimas: Nuo pavasario iki rudens lieti saikhgai. sodriai Zali. senesnius kai labai iisikeroja iaknys (i T.i ac eae. nkmingoje. nuodingos Zmoldms ir gyv[]lams.iti. saugotis. Tai keistoki nereiklus kambariniai augalai. - galima Neturi. Ar a!. ketvirtoji pagal dyd! Zydindiq augalq Seima. Tdvynd: Afrika. Euphorbia tirucalli. o dienq patrg. dirvoZdmyje arba samalose). atall- 6eriousici ougo: Sviesioje arba sauldtoje. kad jie nepatektq i akis arba i atSys baltnargiai. vasarq Siltoje.nely$r ruiis. puola voratinkli- laiM lauke.Euphorbia Falshedera lizei Korpoiol6 Gebenkr[mis \__--_-*iar4"/< E phorbia pseudocactus pana:i #@dbg KarpaZolidai. syvai turi od4 ir gleiving dirginaliiq medZiagq. i\t ilgantys. bet pastogdb i a t iruc aLIi t inka augti hidropo iniu bud . lrgiimos: Pavasari ir vasar4 lieti nedaug.riai. Tr9sti ouo balandZio iki rugsdjo kaktusams skirtomis gerai arskiestornis toqaomis. lapai . kad nedlybl lietus. kuriq daugelis labai paMius i kaktusus. Fatshedera o&6'db gau%s - parisio karalienA. pavasarl mdit persodirti i kalrtusq Zemg tesleje - daugiau. Botadnis iio augalo pava. iI skydam. be toji ne taip spardiai auga i aukiti. koqsi. kad tai ndra vo iki rugpjtdio ka-s 14 savarankiika geutis. Vasar4 galima susiieisti. Megsta kambado Silurn4 ir drdgnq orq. Dazniau-siai su- ikah sq. iiem4 vdsioje patalpoje rnaZiau. Fats h eder a \i^rE mazdaug 1. Dauginimas: Rugpjudio mdnesi subrendusiais viri[niq augi ais arba stie- llsdlgiai: Karpazoles idimaz Euphorbiaceae. ligos: rei ziemoja per Siltoje irsausoje vietoje. tikjai reikia kiek daugiau vandens. or b i a b als anifer a hor b i a grand i corni s. pusiau bo dalimis (lsiiaknija vandenyje. Pjuvirl vietas butina palaikyti drur1811ame valde[yje (sustabdo syvq tekejim4 ir neleidZia audiniams sukib- nirus falsij4 (l"alsiaJaponica) s! Eehene (Hedera he lix). TKS 2 arba g6liq Zemg). Geriousioi ougc: Sviesioje. kad nepaialiuotg margi lapai. ugl ru-s Kewfradslru pa- tinkamos iios riiys: Eup hor b i a p se ado cactus. 163 .visada Sviesioje vietoje. iil- titi prieiiriros ypoluJei reikia. i l(enk€icl ligos: netai.triskildiai arba penkiaskildiai. Stiebai tiesns. apima ir belapius sukuleutus. hqhorbia Eup E up h trumpinti. lcislyncs. Dcuginincs: Seklomis arba stiebo daliq augitiais mifiras. Pqslcbc3 Panaiiai priziurima ir Siek tiek didesnd lrds erke-s - [cislynos. ti) ir priei istneigiaut i iemg kiek apdZiovinti. 'Variegata' veide - japonind fatsija (Fa. senesri augalai Siek tiek vesesnl (pakeniia iki l0'C). Ziemq 15 fdvyr6: \'r4L^izd4l Kai kurios ruspygliuotos -18"C patalpoje.tsra japonica).daZnai apipurkiti. je. ieimo: Dlal. Nuo kodidmas rodo.' Var i eqat a' ('Margute') veisles Kili prieiiuros ypolumoi: Jaulus augalus persodirti kiekvienq pavasari.

-:} I I .

l. jis uiauga iki pat lubrl. o )llumamegs f /c/ts dJ- bario temperatircs ar kek vesesndje) patalpoje.t ltlbai tvittus sryranii s r1gl. . TKS 2 arba gdlitl Zem9. Ficus dehoidea iemaiigis. Nulinkusios iK iemes iakos iileidZia Sak- mas kai kurias riSis skatina Sakotis. dideliais. . Sata' ('Margute'). paskui naujas atialas ir greitai uZirna didelius Zemes plotrls.Ls.abiausiai 'l4zriepaplitusi veisld naiis i . Fic s btLrifolia . c Ficus rubigitasa lfiti prieii0ros ypatumci: Dainai purKti. baltai margais. iilkmediniai. Ficus p ltlila leidai. Ficus retusa. auga ldtai. Tiuka dideldtns aukitoms patalpoms. mdgsta vesq. 4 m aukiiio i5si5akojgs krumn-s. visus metus iiltoje (kam- iiais i bukmediio lapais h vario raudonumo stiebais. Ficus benghalensis 5 Ficrts punila'Sonny' 6 Ficus benjanina uiauga didelis.urgis Jlkr. baiguoti.Ficus Fikos c&6'db Labiausiai mdgstama Siuo riijs . SiurGdiais lapais. rudeni ir iiemq dar maiiau. - - Ficus rubiginosa a\tg lCtai. Ficus llrala. nis. Genijimas ir karpy- 7 Ficus sagittata 8 Ficus benjantina 9 Ficl/'s lyrdta dai raudonais lapais. Kaip ir sedai paZistamas stambialapis fi kas (Ficzs elaslica). 3eimo: Moraceae. trgiimos: Pavasari ir vasarq lieti sai- I Ficus deltoidea plaiiai i Sonus asikiSusiomis Sakomis ir trumpakodiais. Paddkle jokiu 3 Ficus benghalensi. dailiais r. Douginimcs: Stiebo arba lapq auginiais Sildomoje dauginimo ddiije (25 30"C) arba drCgnose samalose. megstn iiemoti Svie- . diio. Tdvyr63 Atogqzos ir vidutiDe-s atogr4zos. tripsai. Taip pat auga kaip bons.s 4 Ficus puiila . kartais isauga iki alto dy- .smulkialapis F i c u s b enj am i na. svarbu: silta ieme ir drdg- pera 'Parcelli'- fiail's ftls Oras. pana- Geriausioi auga3 Ltbai Sviesioje. Tinka auginti kaip bonsq. Jei patalpa per v6- si. kingai.i|s. Lapailyros pavidalo. F i cus sag i tt at a' Var i e I ata' graZiai ahodo pakabinamuose g€liapuodZiuose.odiwa-permirkusi. ligos: ler sausame ore puola skydamariai. Jlauzlojaitysls crts prunila t IrK&s t/- bahmargis sioje ir vesioje vietoje. prireikus pava-sari petsodinti i T. voratinklin€s erkes. ima kristi lapai. lcistymcs. Buna ivaidausirl ialialapiq bei margalapiq jo veisliq: metu fikq Slia Ziojart\sis bul!'. 'Etotica' odiikais lapais.Ereitai augahtis kimas su beveik trimkampiais.t- nes pradeda kisti lapail Va-sar4 trg<ti kas I 4 dienq. bet oe sauldtoje. Kenkdioi. Savo tdvyn6je Australijoje auga kaip - t65 . Lapai paFicus benjanina. iounioii likrl simin6: 2 Fiats elostica 'Doescheri' krumelis i5 Polinezijos.

Neteisilgai trgii.r. jiniai.Ls.siai. llgiintrs: Nuolat lieti miflKtu kalnbado tenperatuos vandeniu.tuomet jis augs panasesvadinimas. nes prieSingu atveju negr. Puola anarai il baltaspamiai. pusiau liai ir sraigds. qZuoli. Nedidelems oranZerijoms buvo sukur- Fi'or). pr ot€.I Fittoria veISchaffeltii Grevillea robusta Fironiio J 19 = I I I = Didiioii srevil6io I J Fitonijos veisld 'Arglroneura' su sidabriikt gyshl GreNillea rob6ta c@8'& JlO pUlKIUS slnulKrar0pro augalo krikitamote. lcislynos. KenkGici. sidabriikai Zaliais plunkrliikais lapais laKiti prieiiiros ypctubiar.r. auginarn4 kambaryje augalq laro daZniau purKti. kambaryje jis ugliais. Pemelyg iitinis).iemq nepakelia Zemesnes kaip l8'C temperutiiros). Ziemaliiau. res ir taip iio ir yra tikra giriq bei jau dygsta gana sulkiai. Ory. orarZerijose arba iiltose Ziemos sodo lysve-se. ligos.geliq Zemg. Mary jam botanid vard4. parkq puoimena. nuo kovo mq iksmiigoje. bdel auginant ant palanges sodinti i negilius dubenis su T. bitina ruolat drekinti or4. isiiakuija.ikos miskq. pavaszLri gu iqzuol4 0otylriikai persodilti i T.s argles Elizabeta ir M. mat G r av i I I e a r o rna apgered. kambario ii]umoje arba dar Siliiau (net . Dainai skabant virsine-s. toddl geriausia ma bandyti dauginti puaugilti erdviame zielnos siau sumeddjusiais iakq sode. Gericusioi cugo: Sviesioje. Abiejq veisliq lapai uiauga iki 7 cm ilgio ir gnii graziai uzdergti Zemg drdg1lame ir iiltane geljrl lange. rruo balrurdzio iki spalio kas 14 dierq po Kiti prieii0ros ypoiumci: Drekinti patalpos or4. Jei reikia. Deja.r panaSls i papati nemoi: Jei reikia. - t55 . TKS 2 arba gdliq ieme bei putplasdio dribsnlars.rga iki 2 m pjuver.rZiai iiqsIa iki Bolivijos. uzauga savo tevyneje Dcuginimcs: Itin iviezioAustralijoje iki 50 m auK. Itir papliirsios veislds:'. Fitonijos proGviai kilp ii drdgnq atogrqZq Ame. pmei1la m€nesirl meneieimoz P rot ea ce a e. pava-sari per- ji itin smulkiais sidabriSkai iata su veisld'Minrnla' liais lapeliais. stipd ir tvirta nis lknur4 negu i medi. kol jie gala-s - F rtor (Elizabet h Fi to n. augalas labiau iSsiSakojn. l6vyn6: Australija. ieimorz Acathaceae.4r8)ronezra' ('Sidabragysld') fitonija su sidabriikomis gyslomis ir'Pearc?l' su raudolomis gyslotnis. gerai veiinamoje. tadiau !rcra. ligos: Siltramyje arba Ziemos sodo lysvdje labai puola vddard- f6vynri: luo Kolunbijos l5'C) patalpoje. TKS 2 arba robasrls = 4Zuolo. Douginincs: Pavasari virsnniq augidais Sildomoje dauginimo lysv6je. lrgiinos: Vasar4 lieti gausi. Jam prilygsta gal tik su-si auga14 pavasari galidy <lifu .mis sdklomis.rnt paivieseja lapai. vitrilrose.Eg tikjokiu b[du ne sauldtoje vietoje.rri - puoittus kanhar is ntedzlis. bet daZDiausiai niekada ueZydi. akantiniai. Geriousici cugc: Labai iviesioje. Pas mus Gelininkai profesionalai Sis puihs medis per 2 seja jas daugiausia iiiltas 3 metus uzar. Nuo skeNveiq tuoj Sis lengvai priiiurinu-s au.iki spalio krs savaitg patrtr{ti. iiemq sauldtoje. Rugpjuty galiaukidio. davu-sios gld€datdslilapajl loi5tymas. Ziemq vesioje (re iiltesDeje kaip Kenk6ici. kaip sako nliies pa.

a auginti g€liapuodyje --:a kaip epifitus. ZiemA ljeti ma- i lapq slcotel9.lzq puskrumiui vietoje. Geriousioi ougc: Labai Jouni ginuros . abi itin puoiniai anodo kabandiose gdliapuodZiuose. l-abiausiai paplitusi vos. : . Pmvatu nuolat geneti.kai puola amarai._ :_':. Nauje-sne yra Glnzra po truputi. -_:.Ls istirpinti Iaistymo arba pr. n ilgartys paZiedlapiai. trgiimas: Mir*Stls druDlllas dr. voratinkline-s erkqs bei ::]! i'. k4 tu.reliliai.nti aca brrvo gausiai. iaklq pasirodandius vusar+ geriau nugnybti.:l: $kq.i bnti drel3las. GiPavasari h vas..Sviasioje. lrgiimdss sqs arba I m auk{iio. se[as atsk..tista. - iio Ziau. Jai bfldinga maZdaug ti patr+iti (ff+. maZdaug Kai kurios iSjq tik aut dir- buvo sodinin\ patobulintos ir Siandien daug kur auginamos.-1udingi. Tdvynd: Java. SaPer ttunsioje vietoje lapai vaime veii Javos kalnq praranda spalv4.ba rudeli auginiais. ora-s puola skydanematodai. P. MaZus oraoziniu-s iiedelius. TKS 2 ( P. kad labiau Sakotqsi. Ziern4 saulStoje gr.Guzmania lingulata. pririSus nyksta.ti ir paso- 6eriorsioi cugc: Svie. bet nepakeniia vi(Glnura a rantiaca) nedudienio saulss atokaitos. prskui. ligos: lei per sausal"s. Uiaugusia-s belltjau pusds motillinio augalo dydiio ja-s atsargiai iys gana retos. pakartojamo iavesio. ieimot C on Z^LiedZial. aukityr ir uzauga iki puldistymds. 43). Megsta kamb.ro pilamas ue vat1- Purpuridai phk-rroti ginu- iiai.:--:-j Eika geliq langas l(enk6ioi.s ii Kili prieiiuros ypclumdi: Nuolat drekiDti or4 drt xugxlo vxndels neDurLiti! PavxsaripeNodirti iT. nes perZyd6jusi nu- Rytq Afrikos atogrqzrl.rrikirno vardeoyje). Guzrnauijas ga- lfiti prieiiiros ypotu- ros lapai suteikia iiam ato. :::i netus Siltoje (dauiEip lO'C) patalpoje.Guznalia Gynura Guzmoniio Ginuro Vienas i3 daugybis guztnanAos miSrnn4. lipa vaslr4 gali b[ti ir iildiau.purl(<ti fiiikitu kambario rio ilkyla ryikiai raudoni temperdtDrcs vandeDiu. o ddl l(enk6ici. smarkiai dantyti.20"C). Tdvyn6: Vidurio ir Pietq a-:3iikn. o po dvemetq gedausiai pakeisti 1res jauou auginiu. Rytq Afrika. vienijaniiai 100 rusiq.'---. kruie lengvai isiSakrija.rl virsuridai lap:ri. Galima daugirti ir sdklomis.f io bas auga tie-sus. prieiilgai ginurai ii Javos. bet augqloi iienrojo lengvicu negu seni. ieimaz Il ro ntel i aceae. keras pasidaro nebepgaZus. taip pat [etiesiogiai drdPag s Ziedai nera tokie kinti patalpos or4 (-+ . nelurint iiemoiimui tinkomos vielos geriqu nlnouiinli ougalq ouginiois rudeni. nuo kovo iki rugpjikas 14 dienq po trupu- tilis . ii kurios vidu. 50 cm skersmerc Zaliq la. temperatnr4 (18 . j-( esmes augi.i iis augalas ryikjq spah. kas savaitg. 157 . bet ir vasarqji turi bnti visq laik4pilna.ntois Vasar4 kasdien ap! pq skroteld.Dcuginimcs: Pavasari argina augal4. 43). pusiau iLsmilgojq . Jie visai neiSvaizdns. li pradziq stie. gyai.::. Pe6odinti nereikia. t a-. jrl arba gdliq Zemg. lod ) Douginimos: Ataugornis ("vaikuiiais').= :. positae. bet. Jos lapai violetiniai ir plaukuoti. rudeui ir Zietnq atvezta i Belgij4 1880 memaziau. miriai.rl4 laistyti nura aura.:a:nii. Abi ruscanderr. skleidZia nemalonq kvap4 ir tik var. c@tu loisiymas. jeigu i kt isikabiDa. .:< dinti i orchiddjq iemg. stiebai iimiikuose.. Iigos: DazrograZiq lapq. namq ne ddl Ziedq. V:rsar4 hBiti tais. GraZiausia. c&ndb Ispanq vaistilhkas Guzmana^s davd vard4 geo- Neprikb)gstaln i gin uros purpur iniai Llpa i.

augantys lauke arba Ziemos sode. l-uo margqsni tuo Sviesiall lir. tik jos pakelia daugiau saules. krrriuos pavasari geriau nupjauti. - geltoDmargiai arba papra-siiausiai Zali. a J A|or(ija s\tkty ilr|'jdlns H e d e r a h e Lix ssp. ligos: netni.sreje kaip I 5'C temperat[roje). leliji- 5 Nescniai Danijoje T6W]G: Pieq Aftika. i Zai. P.l5'C) vietoje. L i ti ace ae.li. - Kenk6ici. ataliT6vynd: Europa. kurios lapai tankiai nusagstyti baltais. panaiiais iperlus. per iiltai Ziemojal1t apdr*a voratinklhes etkes. lrgiinas3 Lieti kambario temperahiros vandeniu. Tdvyndje pet kariai]s Haworthia truncata vdsesrdje (10 .ts tri gebendms bndingus tr. sar4iiltoje. 2 'Eva' 3 'Gold Child' 1'Ingrid' 4 'Gcrtrud Slauss' iiauginta'Gold Child'vcislis att aina (' A ul:-sittis vai kutis' ) ieimot Drat. Ja-s nupjauti.dilti i T. Gebelaipiojantis augalas. Kitos paplitusios r[!ys: Haworthia atten ata. kardiais. labai skiriasi spalva bei margunu. relaikyti ieme. apdiiovirti ir tik tada sodinti.{inys P. Siandien sunku suskai. per tarnsjoje vietoje iiauga tpvi. puola slcydamariai. ieitnoz A rali a c eae. balnnargiai. priklausornai nuo veisles. Ziem4 kiek vesesneje pa- hlpoje (margalapiq veis- Dcuginimcs: Sdklomis ir ionindmis ataugomis apatinill lapq pair-styse. kas tik pasitaiko jos kelyje.I Haworthia Hedera helix Avorliio J o&fr viel1u mdgstamiausiq Geben6 dbg Xiti prieiiuros ypotu- (9 3 I I I = Setoves Egipte gebeDd laikytll dievo Ozirio augalu.t puoilliis ir De itin reikl[s vijokliai. tuo daugiau parmkslds il vesos pakelia iis augalas. lqistym!s. ligos: Jei oras pet sausas. Jie g:rli biiti balti. TKS 2 arba i lq. nuodi1lgos. Haworthia reinwardtii. o dabdrtiniais laikais tapo nci: Kambarius su centriniu Sildylnu biltina luolat drdkiDti (-+ P. canariensis so He- auginiais (lengvai iaknijasi vardenyje arba Zemeje). Ypad paplito sudnbialapd Douginimas: viriuniq baltrarge veide'Gloire de Marcngo' ('Mareirgo ilovd'). visus metus iiltoje. Ziedai iikyla ant auldtq stiebq. Jie kilg iS karStos Pietrl Afrikos. Ge- beng rcikia kasmet persokambariliq bei sodo auga.238). dera colchica. lnbai lnegsta !Fytik Zirln4 v.nq g6liapuodi sodiuti po ghamos miirluds. Kili prieii0ros ypclu- Geriousioi ougo:Sviesioje ir pusiau riLsmingo- noi: Kas dvejus lnetus pavasa{ . 43). gartos kelet4. lnlr fluolat tud sleptis 11uo saules kftrnuose alrba po uola. Galimr ir atlankomis (-+ pie.g6liq ietng. Ypad vengti padCBeuzsilihsio-va!: dEELNuo kovo iki rug- slaotelg susitelkusiais lapals ir Haworthia glabrala. Haworl hia Iinifoha. Jq gali tureti tik senesni augalai. kad neuzlytq lietus. Parduodamos tik k-ultirine-s veisl€s. Polclinos: Per iiltoje ir Avortijos iedidukai sukuleDtai.skiaudius arba penkiaskiaudius lapus. adiau jie visai neiSvaizdhs. va- ka-s Nuo kovo iki rugpjDdio savaitp po truputipa- tr6ti.rba vasar4 persodiflti i T Zem€ su heddaliu molio ir tiek pat snalio. bet ne saulebje. Yis. I vieKambaryje daZniausiai au. ne Ji apraizgo visk4.rsaros or4 rdti. Pavasa4. Visos d. vasar4 ir rudeui saikilgai.[ai purkiti. - pjuiio kas 4 savaites h?iti kakusq trdomis.l Puoiniosios geDenes: ir iiliiau mdgsta bLrti. t1?iimas: Pavasari let iki it lapq galq pasislepia Zendje. nors tir*a ir kamba- do temperatiira (apie l8"C). silpri lgliai. je. artikindje Graikijoje . Siauras Amerika. iiemq dar maZiau. gumbur6liais. o pati au8alq cl:r. Pir-s mus sodininkrl itin megiamos dvi tilysi H aw or t hi a fds c i a t a su skersai dryiuotals. 60). diuoti visas jos veisles ir atmainas. iiem4 7' Koraliaus i|rinkoji' 8'Calico' ('Kolenkoras') 6 Garbanotalapi veisli t68 . kremi- CS - - tikras perlas s htle Kenk6ici. - Geriousioi ougo: Sviesioje. daniios gastedjos (Gdsl" ria). lq galima rasti kaltusq g6lininkystes ikiuose (-) Adresai. kad uzaugtq veslesnis krlrnelis. kurie. t4 kolekctonterlut. Kuo ialesni lapai. Pqslobd: Lygiai taip pat priziurimos pana-<iai atro- loistynas. pzrs%ruoju mehr tapg itin madingi. Azija. rudeni lieti mair Ziem4 tik retva-sar. - Alscrgioi: Uogos labai veisles niai.paSvgsta Dionisui.

.

ir Zend- . akantiniai. liapuodyje uiauga lle aukitesnes kaip 30 dn ir per kelet4 menesiq v jNta ae. f6vyn6r Pietq Amerika. o lapai iimarginti auksaspalviais dryiiais. kihr nq lap'.30'C iemdje. gendiai.! iiem4 1re ve. Lai- kant ilgiau. Thkanaipriiifirina o@ Ii Sio grazaus Zemnugio atogrqZq kumo botnnilis varda-s kilgs loistyrncs. lfiti prieii0ros ypolunci: Nuolat drekiDti or4 ir ziureti. kad graZiai Sakotqsi.I Hypoestes phyllostachya Iresile lrezin6 J 19 = I I I = I J Hlpoestes savo tdikltotais lapdis c@6' graZiai idengia ieDtC. Savo tevytdje Madagaskare t ri 50 cm aukiiio knlnelis. Kenkdioi. Jaulus augalus daugeli sykiq gendti. Gericusioi cugc: Kuo Sviesesneje patalpoje (lau- kaip l8'C) ir drdgnoje paurlpoje. kad buq iilt r ieme. Labiausiai tinka uidaras gdliq langas. bei sidabriSkai ialias iltisus metus iiltoje (vasa. Poslobor Lygiai taip pat Tdvyn6: Madagaskaras. trgiimos: vo palanges ryikiai raudo.'apskritris lapais bei lresine li7?r/" il .23"C. kartais apninka amarai. mis. geriau ka$net uZsiauginti nauQ augalil.ne vds€snCje augitriais 25 . Tamsioje vietoje Lezind pasidarojuodai raudona. Mdgsta iihunq. - ke galima laikyti ir sauleje). kad iis augalas labiausiai tinka uidengti Zemei. Galbutjuo kaip tik norata pasakyti. irsdklomis. Galima dauginti kos pradeda skursti. Jaunus augalus keletq sykiq apgendti. gryn4 or. Nuo kovo iki rugpjniio kas savaitg riliirl tik 70 Sio .abai gis Pseuderanthenu Sviesioje.Vasar4 lieti gausjai.1 kupst4? kal- bos (hjpo = po 1r hestenai = statyti).C h amaeranlhen urn.ses- n9 kaip 15'C patalpq.rugalo dvi auginamos tr9iti.nuo to bus tik dar verilesds.ndenyje.'qgiminingi Hlpoestes . tankiu knlmu. Visos veislas gd- Dqugininas: viriuliq je). pas mus kaip vienamediai Kili prieiiuros ypalumoi: Persodinti neverta.loistyrnos. ab\) t42O . nuo kovo iki mgpjudio kas 14 dieml po tnrputi patrpsti. lapai iSblunka ir krnmelis ddl Sviesos stoiakotqsi. iiell. Pas mus jis labiau panaius i Zole negu i krum4 ir papmstai laikomas puQlasdio dribsdais. Sul]kiai pakeniia sauvl cettrinio Sildyuro or4. Jos lapai ahodo lyg pamit$ti sultyse.smailiais ovaliikais lapais. bet ne sauletoje. kambnriniai ir sodo augalai: Iresine herbstii . r70 .' A ureor et i- Dcuginimdsr Viriuniq auginiais (lengvai iaknijasi ir va. Pravartu kalrtkariemis krimejis li apgereti . ii gaikl Ar norefumet turdti alrt sa. i. Norfut augirti toliau.-itnaz A nnrant h ace bumotiniai. ligos: Retai. kad graZiai l(enk6ioi. ligos: netai. pavasari persodinti j T. TKS 2 arba geliq Zerng su buro\ metu . Pctarimos: Ypad is?ndingai irezind atodo raudoname arbajuodame inde. tik vie1lerius metus. prtiirimas ir rausvamarGeliousiai ouga: l. Lapai nusdti dide-niais ir mazes0iais ruudol1ais ar rausvais taikais bei ddme- Tuometjums Jabiausiai tiks irezlle. Seimaz Acaahaceae. trgiinos: Zeme istisus metus turi buti iiek tiek dre$ra.4lta'('AuksadryZe') veislds tik stiebai ir gyslos yra raudoni.saikingai. gali bnti ir bahai dryZuoti. ApSviesta ii priesingos pusesji Svytes kaip stiklas burgundiiko vyno.

irmai kisti lapai. apatiudjq pusd rattdo:oa. Yla daugjos veisliq.' Eryt hron eura' taip pat smardgdo Zalumo lapais. del per sauso oro erke.q miskai. kad augalas laikomals per sausame ore. Nuo kovo iki rugpjndio kas 14 drko Dzeimso Ly (Jalres lee) vardq. Susisukg lapai dienos metu rodo. i4imo:. l6rtyn6: Dregni Pienl Amerikos ato!r.i- .mas lreDerdZiovinti.Leea quineensis Maranta Moronlo c& fpai 6ra:i roudonlaT.s mus labiausiei paplrtnsi. - miiq. jis buvo pamiritas ir tik d:rbar val pasircdd g6liq parduotuvese.ris! - - Dcugininos: Pavavrl. Ilg4 laikrl dierq po truputi patrtriti. Maranla ldislynos.t r'. smaragdo Zalumo lapq. lrgiimos: vase$6je kaip 18"C) ir t7l .!. iviesiu dantytu pieliniu pagal viduring persodinti iT. nuo balandZio iki fltgpj[iio kas .puola voratilklioes Pctolimos: 20'C. ne-s priesin!$ a8eju pradeda vo iAnglij4 1880 metais ir gavo Zinomo ikotq sodi. pdmaiiius putplasdio dribs11ill arba smdlio. gleitci isiiqkniio Siltnomio sqlygomis. ligos: Jei oras iiek tiek pan. kad augalas jaudiasi gerai.14 ctieDrl po truputi patrgsti. visus metus labai Siltoje (ne per daug Sviesioje vietoje iibJunka lapai. istisus metus Siltoje (per Pclorimcs: Panasns i cukrq kistaleliai ant stiebo ir lapq ndra ligos poZymis.s. tdvyne drdltriatogr4zq drdglloje pat rlpoje (labiausiai tl*a geliU laflgas).e az. pavyzdZiui. kurie Kenk6ioi. Kenkdioi. Leeaceae. tr?iinos: Vasar4 lieti gausiai. kero dalimis persodinimo metu arba viNfurirl auginiais. Ziem4jokiu bndu ne vdses:reje kaip 16'C) patalpoje. Prireihrs pavaMri vGiniq augiliais arba 4rirneensis ir jos raudonla. gysl4irraudonomis ionindmis gyslomis.daugir1ilno lysveje. pava-sari persodiuti IT. tais augalas prazysta Pavylcstn sullkiai. Seimora M ar antac. TKS 2 . artima vynmediniq ieimai. bet ne sauldtoje. na. Visos marantos tinka atogrqZq augalq langLri papuosti.eea corera4. sketiikais Ziedais. reiikiartis.Kiti prieiiuros ypolu- noi: Laikalrt kambaryje lUlcrontos cugi- Dcuginimos: Seklornis. M€gsta labai drelrl4 orq.isla 'D rRtutdy . mis demdmis na' aroridnd' su tarnsio- ant palarges ka"sdiefl api- nioi polyginfi ant purLiti mink(tu vardeniu. ligos: Laikart per vdsiai ima dii[ti lapq kraitai. Pa. tod6l iodinukus geriousio uidengti sliklu qrbo iviesq ploleidiioniiu poliefileniniu moiieliu.stiebo dalinis iildomoje pd veisle 'rlr'gund)'. Gericusici ougc: Sviesioje. Tai vienintele ieimos gentis. yc!g!LJ!!: dens pertekliaus.'Ker- le . krtrioms bldingos gumbuotos Saknys bei virinniniai iiedynai.llba geliq zemp.su maZe-sniais IaPeliais. todel smagiausiai jaudia-si uidarame ge- rantiniai. labiausiai paplitusi . Mara ra gendit\i priHnuso 23 ruiys. TKS 2 arba gdliq Zen? . 43).r-iis i vynmeper sausas. Ii 70 lfiti prieiiiros ypclumdis Kuo dazniau purkitl. augardiq kaip mazi kumai Pietrl Azijos atolFqZq miSk:uose. T6Wn63 Pietq Azija. nakti marantos visuomet susuka lapus i tltele-s (rai bndinga visai msiai). Kar. miikai. iiem4 maZiau. . liq lange. bet Ze- lcislymcs. Geriousioi ougo: Sviesioje. Kita veisld'MdssarSd. o bidingas risies bruoias. Lieti saikin gai. drdkinti karnbario oril (--> P.^ c&n'fu Marantinirl Seimos augalq Maranta Le aone ra'Kerchov'iona Sis grazus augala-s atkelia.s erkes. bet ne sauletoje. Beje. puola arnarai Si ieima iS tiqsq dzio ir voratilldine.bi:itinai su putplasdio dribsli.

Lieti saikingai. senesn jus prireikus pavnsari persodllti i T.I Mou-stera deliciosa Myrtus comlnunis lluostobioii monrlero Poprostoii nirto J tD = I I a I = J * c&6'gb Graiiai karpyti lapai ir Motstcra dcliriasa rut i tvirtar orina :oknis. gerai vddinamoje. Bel iokiu budu neperdZiovirti !oiuZulo ir vengti paddkle uzsi- priiiurimas iis laipiojautis augalas iileidzia iki 5 m ilgio uglius ir daug oriuiq iaknq. ieimoz Mytaceaa . Deramai prizihrina gali g). daznai purkiti. bet pe. ant LTrios galetq laikytis. tnirtjniai. Sis paprotys priei 300 metq atqo ir pas mus. daug nugendjus nebesukrauua Zie- - dql Aborgici: Turi od4 ir 'Variegata'. karpyti.rikorn:l Douginimqs: virsnlriq auginiais Sildomoje daugi- - nimo lysveje arba samano- piais. #&6' Mir(a labai egsta satlak! ietq laukc. Ziedai burbuolas. Maii lapai sutrylrus skleidZia aitrq kvap4. Gerai po truputi patrg-iti. ajeiniar.s legendos bei istorijos. ligos: Laikant netinkamoje vietoje uZpuola baltaspnmiai ir sky- iiem4 iiltoje. IsiiaknijrNius daug sykirl ger6ti.sar4 Kenk6ici. vasarq gausiai. krd graiiai iakotq- T6vyti: Meksika. apuinka skydarnariai bei voratinklin€s erkds. j[- ir metts Geriousici ougo: Sviedrunariai. m6gsta dregn4. TKS 2 . vdiiau giliai iskarpyti. odiiki. tai sa. kad galetrl "kvepuoti". todel tapo jaulrystes ir grozio sirnboliu. se1lesd augalai ka-smet Zydi. Zydi vasaros viduryje daugybe mazq balrq ziedeliq. va. blizgantys. ddl kuriq monsteiki rugpjuiio kas 14 dienq ros itin megstanos. dZiagq. Kiti prieii0ros ypclu- noi: Kambaryje l. l6vytt6: Viduriernio rcs krastai.r'uoti labai ilgai. auga ii kuriq retrukus s aranasu ii- violetir k:vepialtis vaisyMs. r7l . bet ne sauletoje vietoje. KaZkada buvo pN-ivgstas graikll deivei Afroditei. vesioje (apie I 0"C) patalpoje. Graikai ir romenai turdjo paproti sktisdia. tnnsiai zali. loistynos. Be Zalinlapes ruSies yra dar kiek maZesnio hgio veisle ' Bors i gia na' ir baltr]rarge Kenk6ioi. dydis ldistyncs.l dar lesumedejusiais viriiiniri augiuiais. trgiimos: Lieti viell minkitu vandeniu. Jauni lapai iirdiiki. D6l to jam reikia tvirtos atramos. jarulus augalus kasmet. sioje. daznai apipurkiti. Oriniq iaknr] negalima paZeisti nei nupjautil - l!fos!p_yi4{e151 Nuo kovo iki rugpjriiio kn-s savaitp patrgiti. Vaisiai nevalgomi. Sis ne daugiau kaip metro aukidio visialis kiilna-s pas mrls atkeliavo ii VidurZemio jhros pakraiiiq. Vasar4 megsta biiti lauke.22"C). Gerioosioi ougo: Sviesioje. luo kovo ispndingas vybas. Ziernq srikinrxi. ieimoz A gleiving dirginandiq me- r ace az. Auga kaip kTumas arba medelis !trakidiu aukitu stiebu. iilsl or4 Zemg (iitisus 18 . nuotakai uZddti mirtrl vainik4. Nuolat geo6ti. ligos: :ei oras per sausas. sauldtoje. pusiau paunksndje. Prireikrrs atsargiai persodinti i T Zemg. Douginimcs: Pavasari arba vasar. apgaubtos baltnis pap€d1a- Kili prieii0ros ypotumci: Auga14 reikia nors relsykiais nuplauti. lrgiimds3 Apie mirt4 fluo sel1o kuriiunos ivairio.rba geliq iem?.

prireiromis ir tell lals pava. drdgnas ir liltas Silhamis. auga iki puses motininio augalo dydZio.4 savaites po truputi patrpiti. DirvoZemis hrri bDti lapiai.Xili nrois Daznai purkiti pati ti su nuodingomis iiskyaugal4. 238). M adagaskaras. Augalui reikia labai dreg11o oro. Seimoz Nepenthaceae. o pasikeiQ lapai tqiq. Grynqiq Sio augalo ruSiq galima gauti specialiuose sodininkystes ikiuose (-+ Adresai. motinil]is augalas mirita. dar geriau 0uolat drekirti kambaiio orq (-+ P. kurie ilgus mdnesius nepraranda ryikiq iipilti ir pakeisti nauju. Augalo tevyndjejie visada iki tr€idalio pripildyti tam - tikri visus metus Siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje.rbiausiai tiktrl g6liq langas. vitrila. ii kuriq gerai Duteka v:ulduo. bei sod ininkyses parduotuvdse. bet l1e sauletoje.6!Fas. tq laisvai augti. iS kuriq ilgainiui iiauga trumpakodiai Ziedai. Skroteliq lapai sudaro di- isko- nedaugelio vatrzdZia€dZiq augalq. Naudoti vien tokius gdliapuodZius turi kvapiqjrl mediiagq.4iiams. l-abiausiai sios risysi Neoregelia caro I ina e rautlonais paliedlapiais (os veislei 'Trico- lfili prieii0ros ypatupaplitu.sari peFodinti i orchiddjrl iem9. Visosjos tiuka papuosti dleln4 ir iilt4 gdliq lang4 arba erdvias sakq kaip epifitus. patalpose augala-s gyvuoja neilgai. l(enkdici. Sl(roteles atskirieuros ir pasodhamos i durpiq bei putplas- suvirskinami. rinq ieimaz Bromeliaceae. Polorimds: Neisvaizdns iiedai tarp ryikiq paZiedlapiq Zydi humpai. l'-uriq bnna pasaulyje.nuolat d. T6vyn6: Malaizijos salyna^s. kurios privilioja vabzdZius. Lapq galuose piltuvdlius. 'n' Geriousioi ougc: Labai Svie-sioje. dai- Ii dausiai kaip epifitai. dzi[sta lapq galai. Daigtelis spahq. parains i N?dulari iled]us (-+ P.Neoregelia Nepenthes lleoregeliio {solenis Neoregelia caloli tu1e su laudol1a is ltarted h pid is.Ls skysdio. 1ri dierq vandeiS skoteles piltuvdlio K. q-rcteliniai. Galima auginti t al1t dio dribsniq miiini. Augimo menr kas 14 dienq ilaistymo vandeni prid6ti iiek tiek . l[enk6io't. 173 . tadiau patys paziedlapiai iSsilaiko mdnesiq m€ne-sius. trgiinas: Lieti vien mirkitu kambario temper. neleidZia jiems prilyti. bromeliniai.lstai vabzdziams. Geriousioi ougo: Labai sviesioje. Bet labiausiai laeuta i akis spalvingi paZieddeliu-s - kabaltys +soteliq pavidalo daritiai visai re Ziedai. ligos: lei ora-s per sausas. drekhti orq. Jie lygiu sli- Au. c&n'& o@ loislymds. vitri- tras. Neoregelijos auga dr6gnuose Rytq Brazilijos atogqiq mi3kuose. Va-sar4 jis visada turi b0ti piha-s varde[s. lor' ('Trispalvd') b[dingi gelsvai balti Dcuginimas: seklornis arba naujornis skoteldrnis ataugomis. tiko gal. pilti daugiausia telas piltuveli. Austr-alija. Augimo periodu ka-s 3 . iiem4 siek tiek pdpildytn-s. Jie parduodami pakabinamuose induose. ypad iisiskiria Nepenrftes. vjsus metus siltoje (iemq ne vesesndje kaip 18'C) patalpoje. Kai jie sunyksta.g drns spqslai robz. loirtynas. Ziem4 saul6toje. kad nusvirg 4soteliai gald- - paprastose gefiLl arba krepSelius. Dcuginimcs: Auginiais.ltoros vandeDiu. Persodinant stengtis nepaZeisti Sakrq.Ls 14 sp. Iigos: kada Sausose T6vyndr Brazilija. mG- prieiiuros ypctudiiu kraitu nusl)'sta i skys. 43).noi: Daznai purksti. Filipinai. tad l. Neigudusiam labai retai pavykta. P. 1?4). kai jos uZ- pi) dryiuoti la- tt Neoregelia concen- rrica violetiniais paZiedlapiais. lrgiimos: Lieti vien minkitu vandeniu.

I

Nidulariurn

Pachira macrocarpa

lliduloriius

Porhiro

J

r9
= I I I =

e.
J
Nkl arius

c@6'

E iiores ialias,

itfuje

-

ryikiai raudonas.

Pachira

o&

-

ptiL,w ir neswxkiai priZitirh

as

a

galas.

Ytsos25 Nifulariot r'tsys yra epifitai ir auga Brazilijoje. Tik uedauge-

Loistymas, lr?iimos: Lieti minKtu karnbario

tempemtlros vandeniu. lis auginan, os kaip kamba- Skoteles piltuvelis vis4 riniai augalai. Viera iijq laik4 turi buti pilnas vaflde[s, Zemei taip patDerei- Nidulariunt fulgens, Kaip ir Neo|c8"lia, iis Kra lersu rsozlull, J l rlole bromelidll Seimos augavietoje lieti gausiau. Va-salas turi piltuvelio pavidalo paziedlapiq skotele, iS ku- rll kas s:rvaitg po truputi rios kaip i( lizdo ilgainiui patrgiti - atskiestomis
i5auga Zieda-s. Ii dia ir kilo Sio augalo pavadidma-s (lotyniskai i?id16 = lizdas) . Abi gentys ga[a panasios. Dar ilgai priei Zyddjim4 jos sukauna ryskiai raudonus paziedlapius. Ypad i neoregelijq panaEi N idular i un i rwo trzgiomis apipurldti lapus.

pladiu vainiku, Ryikiai raudoni, apie 35 cm ilgio iiedai, tarytum laloKtas ilgrl germaZa,s medelis

Savo tevylldje pachira

laistynos, h?iinas:
Visus metus lieti saikingai, nuo kovo iki rugpjudio ka-s savaitg po huputi
patresti.

ves

pluiksmlstyro tarp

odiikq, pailgrl, lyg rankos

lfiti prieii0ros ypclumci3 Drekinti (ypai ziem.!) patalpos orq

pi.itai po penkis ant lapkodio iisidesdiusiq lapq.

(-+

Kiti prieiiiros ypctumoi: Nuolat drekinti patalpos or4 kas dveji metai persodinti i P arba TKS I Zeng, sumaisyt4 su putplasdio dribsniais.

P.4J). PnrelKrs pxvas l Deja, pas mus Sis augalas augal4 apkalpyti ir personeZydi, tadiau vis vier yta dinti geliq temp. i labai puosnus ir lereik]us
kambarinis medelis. Beje, pachira gimininga baobabaljils Adansonia dieitatu bei Adansonia nndagascarren-sis. Kaip ir iie augalai, kamiene ji kaupia
vandens atsargas. IS dia

Douginincsl Sdklomis
arba

virinniq auginiais iildomoje (per 25'C) Zemeje.

Dcuginimos: sdklomis gabillber- arba ataugomis, kurias lima atskirti persodilant, 8 o i de s paZie.ll^piai gel toni, o Ziedynai ilsikiia iS jei jos pakankamai didece tii. NiA

aa

jos senasis pavadinimas Pachira aquali.a (loty-

Kenk6ici, ligos: Jei oras per sausas ar per iilt s (iiem.r, umai pradeda byIeti lapai.

slqoteles net apie 20 cm. Lapai iali, blizgartys, gali buti ir dryzuoti arba ddmdti. Seimtz BroneLiaceae,

les. Beje, paprastai

jos

niskaiagz=vanduo).
Dabar

-

prazystatikpo2-3metq.

ii ruiis vadinaha

Pachira macrocatpa.
Seimoz Bombacaceae.

Kenk6ici, ligos: Jei ora-s
per sausas, dzi[sta lap!] galai, ddl ialto diwoiemyje uisilikusio vandens puva Saknys,

Tdvyn6! Meksika, Kosta
Rika.

bromeliniai. I6vyrG: Brazilija.

Gericusiai qugd: sauldtoje, pusiau nkrningoje, Siltoje, Ziemq Siek tiek vesesneje (bet ne maziau

Gericusioi cugo: visus

Pclqrimos: Per hmsioje metus iviesioje, bet ne sauletoje vietoje, ne vese-s- vietoje kai kuriq veisliq gelsvai ir baltai dryZuoti ndje kaip l8"C patalpoje, be to, labai drell1ame ore. lapai gali pazaliuoti.

kaip l2"C) patalpoje.
MelFta labai drCgnq or4.

174

Pachypodirun

Pandanus

Pondonos

Na, ar

jis

ne

puikus?

+Sdsg
Prieiilgai kaktusarns ir
cla

Parulanui reikia da.ug erdvds.

ugeliui kinl suhrlentq,

getal pakelia centrinio iildymo orq. Siam augalui nebatiua zieXiti prieii0ros ypotumoti vdsioje vietoje, be noi:Kast-2tnetusperto,jis visai neblogai jausodinti ikaktusq Zeng, 1ydiasi tT amuose, Jr-ur nuolat giomis d.rlimis sumaiSyt4 pamirstama palieti geles. su molinga dario dirva. Parduotuvdse daz1liarlsiai
P ac hyp o di

un

beveik sausa. Nuo geguids iki rugpjniio kart4 per sav.ritg tresti kaktusams skirtomis h+iomis.

#&#
P an

Kq tik nupirkti, jauias

danus,, ei t c h ii arba Pandanus sanderi labai

Kiti prieii0ros ypotumoi: Jaunesllius augalus
kasmet,

pan.Gusidracena\()
P. 160), t riiru ilgairliui pasidaro iyrnu, kad diriliZuoti

senesnilrs

kai

Douginimos: sdklomis, ,/i/lrl Seall su siauais si- kuriq, deja, labai retai budrbriikai pilkais ir Paclrypadiull la erei sD plal(enkeioi, ligos: oel iiais Zaliais lapais. Tdvy- drdgn6s penekliaus Zieparduodami Pdcr)poneje abi nriys auga kaip 6 -10 m aukldio medZiai, kambaryje mazdaug po 10 metq pa-siekia vos metm4 ptlvaiaknys ir juoduoja lapai, per &ug ar per maZai

laisturtjie visai nu-

ro auKti. Kai uiauga iki 120 cm aukiiio, galima tikdtis laba; graZjrl baltq, ivaigZdiSkq Ziedq, ieimaz A pct <:ynace ae, stepukiniai.
Tr.ivy

kinta, Beje, bidingas rriiies bruoZa-s nuolat
mesti apatinius lapus, 2 3 Ziemos menesius augalo visai nelaistyti. PasirodZius pimriasiems naujiens lapeliams vd1 praddti pamazu lieti.

ki, baltai arba gelsvai dry- dZio srnelingos sodo Zeiiq augahl lapai iisideste sraigtiikri, o ii Dcuginimcs: Sonindrnis stiebo ima augti keistokos ataugomis, kai jos uiauga ataugos, hrios veliau sumazdaug 20 cm ir iileimedeja ir isitv irtin:r Zem6dZia iakneles. je. Sitaip pandaias per Kenkdioi, ligos: Retai. trump:1 1aik4 gerokai iSsipleiia ir i ploti, ir i auk-iti. Pciotimos3 Nevienodas Taigijam reikia daug erd- lapU pavirsiaus b:rltunas budingas nriiai. Galirra vds (be to, ijo smailius susizeisti i dygliuotus laaStdus lapq kra.ihrs galiprl kaitus, toddl persodima susipleiyti kojines). naDt plllvtu-tu suriiti ieimoz Pantlant:eae, viNuje lapLl skrotelgl pandaniniai.

reikia, persodintl iT, TKS ? arba gdliLl Zem9, pridejus neidali geliapuo-

Pondoncs cugo

loboi sporiioi ir per kelelq metv tompo fokio
skersmens, kcip

cutomobilio pcdongo.

ldvytG: Polinezij:r.
Geriousioi ougo: kbai iviesioje, sauletoje, Siltoje (iiem4 re vdsesneje kaip l8"C) patalpoje, tik nemegsta v,Lsaros vidudie-

kamieno bei Japq syvai lasrau kaip 18'C). Geraipa- bai nuodingi, be to, galiielia saus4, Silq or4 ma susizeisti i a-<trirls J!li.sto!eti.prie pat iildy- stiebo dyglius. Ka-s turi :.4 lreng llo. vai\ ir naminiq gyvuliq, loisiymas, lrgiimas: geriau iio augalo atsisaky\--rr4 Zeme turi buti nuo- ti. .,: i:ek trek crecna. 2iema

jnetus Sviesioje, sauletoje :: iiltoje patalpoje (ne ve-

nri: Madagaskara-s. Geriousioi cugc: Visus

Alsotgiaiz

P a

c hyp o

di un

r

nio karidio.

lcistymcs, lrgiimos:
Vasar4 lieti gausird, rudeni ir Ziem4 maiai, nuo

kovo iki rugpjriiio vaite trgiti.

ka-s sa-

I

Pelargonir.ulr

Pelorgoniio

J
LD
= I I I =

a
J
Pelargonijas butrl
(P e lar go
n

#&

Sios

pcLargonijos bepia

tikt

onet, kai braukonaperj4lapus.

galina

skirstyti i juostuorlsia-s
hnn iona le), didiia'iedes (P e la r gon n t gr a n hJq o r t,lt), sky C'a1^ -

ktmpilnl. Juosluotosios pel.rgollijos biina ir ]lukinds, ir valdinlrmosios kn:lmi1lds (larlthrjnes) veisles. Pastanljq lnpai daugiau ar lnaZ;au d.u)tyti, pasipuosg balt ri raudonais, baltai ialiris, tuliai juodais arba zaljai geltonais ftitais, P.rprasti, bet dailus Ziedai bi!1a balti, geltorrj, raudoni, baltai raudo arba rausvi ir Zydi vasar4. Kai
kr.rrios pel.rgonijq risys ir veisle-s (pavyzdziui, kvapiosios) auga gandtiDai auLitos (iki 150 cm), kitos ir vis:ri Zemutes.

c Pelargon iunr gibbosunt (muskuso kvapas).

lercn'),'Bird Dattcer'
('Sokejeld'),'1"/-cdk o/ Nrz-

. P(.largoniu

i

t Era.vao-

,Ilra' ('Gamtos uZgrida').

Lrrs (citrusll kvapas), . PclLtrgoniw oalorolis

ieimol
putiriai,

(;era

n ia c,ca

e, sra-

pes (P e I a.ryo

n

tunt)

i un t p c I t a-

ir kvapiq,sixs.

silrlar (cininr; kvapas). . P.. I argonitrtu querc ifolizrrr (kamparo kvapas). t Pclar9oniunt 'Prince of Orarg?' (apelsiml kvap.'s).

ldvynd:

Pietrt Aftika.

Tai tikos balkoniniq soapudiq saserys. Jq Zieclri srnulhls, lapq fonna jaudinandiai daili, jos gali kvepeti rozemis, apelsinais, obuoliais, citrino-

Gericusici ougc: saule-

je (10 - l2"C) patalpoje.
V,Lsar4

toje ir gerai vedinarnoje, ziemq sviesioje, vesio-

. Pclareoniutu
Ziq kvap.rs).

raclens

(ro- Nemegsta vdjo. loistymcs, lrgiimos:
nl!0juaio rpiti kls vrvaitg,

[ris, [rigdolais, puiirnis, lnebmis, muskafu ir netgi

. PclMBoniw

'Scorlct P"a' (apelsinq kvapas). . Pclargoniu tonrcnto-

-

lieli gausiai, Zie-mQ vos vos. Nuo kovo iki

Kveoiosios oehruoliios:

-

. .

.t?rl (rnetq \-vapas). Lapires pelargorijos
'

Kili prieii[ros ypotu-

Pelargottiurt
kvapas).

b

lo ttdtla

r

r/ianzrr (migdolq, ialavi-

jq

Vcislt 'Prince of Orarr ge' ('Apcli-in! princos ).

Pe!argot|iuitl r cilrosrll (cimrsllkvapas). . Pelargoniuttt cl ispun. . Pelargoniunt 'E!.r' (stlprus g€liq kvapas). o Pelargoniunr ,r frograns (citrusq pusq kvapas).

Nebijo sauso oro. Rudeni ir pavasari srnarkiai apkerpl'ti iiglius ir r|Ls'),'Dol\, Vardon' persodinti iT, TKS 2, dar('Doli Vardon'),'Mddzte Salleron' ('N4adam Sa- io arba gelirl iemg.
M a.st erp iece' ('SeC,ev -

mti:

Dcugirimos: Pavas.lri ir
rudeni gerai prigyja iake-

liq viriulds. Kenk6ici, ligos: arumi,
baltz*par-liai, 6gybq bakterijq sukelti negalavimai.

t

-

Alscrgioi:

Jei kas jauttus

(,'Raudonasis lcpfini-

Vcisli'Scarlet Pet'

Pelargoniun giblnsu

kvaprms, laikyti dru€( kvapiqjq pelargorijrl kambaryje Dep:rt rrtirra.

nt, kitaip

toJr PctdrSonua.

-

gurnbuo-

176

Peperomia

Peperomiio

Auginnt daugiou peperolttijL, ii i4 Sali asukurti puiki4 kontpo:icij4

csn'fu
ges keruZes peperomijas

cdlininkai megsta zemaidel - labiausiai, Zinorna, graziq lapq. Sioje daugiarneciq

.

P epe f oit I i a

c

aperf at a,

ioliniq

augalq geu-

kitaip - Iauk<ldtoji peperomija ( + nuotraukoje virSuje ii kaires ir apaiioje antra bei ketvirta iS kaires) .
'

tineje eil€je pirma iS kaires). Viena ii labiausiai

Geriausioi ouga3 Zalialapes n-riys pusiau apsvies-

tyje esama daugiau l1ei 1000 rusirl bei atnaiml. Peperomijrl stiebai stori,
lapai mdsi11gi, haskus

Lapai rauksleti,

Tricolor' ('Trispalves')

veisles

ir

sultingi, blizgauiiu "vai-

krasiiu. . Pepero tia clusiifolia
ypad isgrazeja suaugusi jos lapai tuomet pasidarc tamsiai mudoni.

-

drr ir baltu pa-

paplihrsirl ruiiq. Lapai iali, blizgautys, kartais baltai arba gelsvai pamargiflti. Populia ausios veislds 'Jeli' ('DZeli' ),' Gre en- gol d.' (' Zaliai auhha' ( ) mrohaukoje

labai toje, margalapes Sviesioje, visus ments iiltoje patalpoje, taiiau nei vienos, nei kitos uemegs-

-

ta

tiesiogilirl

saulds spin-

duliq. Rniys, auginandios
slon]sr mestlgus laprlsr
sauso

kiniu" pavidiuni.

apaiioje beiia is kaires), ' AIboDtur g i nat a' (' Baltmarg6'), ryKtukine 'Mi

iildomq patalp! oro

tebijo, o toms, Iau miuKtesniais, gleZnesliais lapais, reika drdgnc:ri".

Ivaidos peperomijq rlsys gali stiebtjs aukityn, svirti . Peperonia fraseri lapai zemyn arba sliauzti, daulabai malorriai kvepia. gelisjq leid2ia saknis ne. Peperot ia griseoargen butinai i zemg. Ziedri ted lapai tamsiai Zali, isvasmulkis, Deryshs, susigoti sidabmspalviais teikg kekdmis arba varpo- dryAais (J nuoha koje mis, vtsuje iS desinds). Stai kelios labiausiai pa. Peperonia incana,kiplitusios rusys b€i veisles: taip peperomi- pilkoji . Peperonia argyreia, kj- ja. Mdsingus lapus dengia taip sidabriid peperorySkesndje iviesoje neblomija.- Tamsialiai jos lapai gai matomi pilki pukudiai. iimatgilti sidabro atspal- . Peperomi' aculosa, vio dryiiais, stiebai kitaip - margoji peperotamsiai raudoni. Daugiia- mija. Apie 20 cn ilgio ma lapais, panaSiai kaip lanceto formos lapus per vadinamosios nailaitinds viduri puosia ryilirs dramsanpaulijos (Sainrpaalia blio kaulo spalvos dryzis. ionantha), Stiebai, Sakos bei lap! koc Peperontia arifolia lateliai nuseti tamsraudopai apvalaini, I gal4 staidais taikuiiais. smaildjafltys, taDsiai c Peperontia obtusilolia, -siai zalia virsutine jq puse gr:a- kitaip - bukalapd peperoZiai blizga. mija (-+ nuohaukoje apa-

-

/'ir@' ('Mazyle'), kuri4 dar ma4 eikia paralnstyti, kad kumelis birq graZesnis.

laislymcs, tleiimos:
Svarbu

nepelliqLiltaqr!

Ypai grazios svyrandirl

peperomijq mSys: . Peperonia rot ndifolia, tfifi prieii0ros ypotupekitaip noi! Svarbu, kad balal1- apskitalapd peromija. MaZi apslsiti la- dzio - spalio menesiais pukai auga allt plo[rl netfl.rktq drdgmes, ypad sinlislll kotelirl po kelis iS mir]kstalapdms rusins. vienos paZastelds. Pavasa4 ir vasar4 labai . Peperonia serpens, kj- megsta bi-rti prsodirtos i taip - svyral)aioji arba TKS 2 arba laping zemg. SliauZiojaniioji peperomi- Pavasari, kol dar neiisija, ir margalape jos veisld skleid6 lapai, peperomijas pravartu apkarpyti. 'Variegata' dat vadin-

neleisti aGalti saknims gali isimesti peldsis. Nuo balandZio iki spalio trpSti kas his savaites,

f

os Peperornia scandens

Dougininqsr vhslnir] arba lapq auginiais.

vardu. Dgliai ilgi, svyrantys, nuberti gausybe smulkiq sirdies fomos lapeliq.

ligos: Del neteisingos orieZiuros sali kisti. [ueiii dem€mis"arba srsisrkti
lapai, imti puti lapai stiebai.

idimaz P ip erac e ae, pipt riniai. T6vytG: Pieq Amerika.

ir

tn

. Kitos kumiDas ruiys Philodenah on tttat'tia- utn tr Philodendron i. Solia .' Burgutzdy' ('Burgurdija'). c P hiLodendron se - PhiLodelxdron pedalu l v iena alspariausiri nl- lIount turi fvirt4 sumeddjusi stiebq. iiuo metu Ziromrl275)r P hi Lo d erul.rausvasis filodendr€t (Philadendron erubes. Sodrio lopiio kupc iie A d169ngirt orogrq' iy miikrl gyventoioi puoinus Philodendron t staliuko puikttoiqsi sellount./a'l lapai dideli. filodetrdmms gana nelprastus lapus. P oPl:liaian sios veisles yra 'Red Emew e ndlan tli /al.atkeliavo i EutoPq buvo pradetos augintr Patalpose apie 1850 metus Ziedai susitelkg burbuoleuoga. Vijoklinems nriims reikalilUa atrarna. Philodetxdron bilri natil. Viena niLujausiq veisliq ' Ly n e I t e' (' LjJleta' ) trlt i nuostabius.anocrrysz lapai iimarginti .ens) t laiplojantysis filodendras (P hi loden dron s c andens) ir . mis.r on bip etzntfo- . PhiLoderulton mel. iirdies arba ieties fonnos. lapai karpyti. siq.Philodeudrott Iilodendros o@6'fu Staijau daugiau kaip 140 metq aki dziugha nepapm-stai dekorat)'vios Sios gellties augalq r!!ys.'Greelr El e- rall' ('Zalia-sis smarag- dos'). Platus.l (' Raudo0.Lsis sma- r^gdas').raus' voio lilodcndro Philo- dindron erube-scens vcisli 'Retl Eneral<l' ('Roudonasis snnrag das'). . Dvi pagdtdines . juodais dryZiais. lim. . apvalaiti. vaisius Stai kelios labiau-siai paplitusios rltsys bei veisles - (iS .

Pilea cadierei gleinais st. lapu patartimis laprt paiEstyse. jei Zern6 per drdgna ir per ialta. ima pnti Saknys.lpoje. Pilea spmceam sLdabro dryZiais iimargioarba gelsvai laT nrtlai Douginimos: Viritniq atZalomis iitisus metus. re veses[dje kaip l8'C patalpoje. Vieta Labiotuiai paplitusitt pilijos veisli4 dierei' M inina' (' Maiy ld' ). nir. Svarbu. apkarpyti Dldiq viriunes. Pavasari pravartu perdabro spalvcs lapais.. tr?iimasl pailgais arba apskritais. st i'. lolinis augalas dailiais laislymds. gar-rsiau. TKS 2 arba laping -me.t- lariifolia. l(enk6ici: Jei oras per sausas.tbo Joldu ':[du neblizcinti lepul Jau. kad iemd neblq Saltesnd kaip oras. T. dil1!liniai. - l{enk6ici. mingoje. apdul. Kad augalas neaug- - zauaE tE ars. ligos: Jei ora-s per sausas. ndi: Megsh dregDesDi 'Moon Va ey' ('Mi]si. Pava-sari ir va-sar4 lieti Siek tiek dantytais lapais. I5 kambadniq kas savaitp. lqislynqs/ tr?iinoss lvelsta drdgn4 Zemg ir ne per sausq ot4. Daugelis jq imeteje atrodo visiikai kitaip negu jami.na nedrekinti. Kovo rugpj[dio m6nesiais tgsti kas por4 savaiiiq. riiSiq labiausiai paplituKiti prieiiriros ypclu- - - sios )ra Sios: Kiti prieiiuros ypctumoi: Patartina kuo dazniau purk<ti. seuo kamieto gabaliukais arba sdHotnis.:-. senesnius Geriausiai i lau=iliia. kad 0etrukdytrl (Pile a crassdo ha) wtslE augti jaunoms. tadiau tiesiogi- :: ' Linett'). sodinti ir apkarpyti senas storalapes pildjos atz.rlas.':. puola skydamariai bei tripsai. ajeiniai. 179 . isirneta nCs erkes.Atsorgici: Turi gleiving dirginandiq medZiagq. hl per aukitas.or4. Potcrimcs: apsilantg botanikos sode dar syki idamiai apZiDrekite iios gelties augalus.' f6vyne3 Atogr4Zos. rudeni ir iiem4 Ziedai susitelkg Sluotelesaikingiau. :us augalus persodinti jei iusmet.Pilea Pil6io Sis vijokLitis/ltodendras labai atsparas ir nereikl. Kovo kinami vdjo arba rugpjudio meDesiais trgti pajudinus. apie 20 cm aukiiio megsta. - Pilea ca- c@tu Geriousici cugc: Nelabai sauletoje ar net Dks- Dcuginimcs: viriunemis. lbricusiei ougc visus metus Siltoje ir sviesioje pata.ern naujauilodendro '. voratil*li- niaiajfcdo Pilaa numm. ic. atialomis. ieimaa tJrticoce ae.l saules sphduliq 1)eTai giminGkas mnsq dilgdlei. Pakabinamuose gdliapuodiiuose labai puo$- sldnis') juodomis glslomis iivagotais raukildtais lapus.us. patartina Tdvyn6: Pietq Amerika. ypai kai pradeda leisti nglius. ieimcz A raceae.

nes laldamos Saknys ima piiti. Kili pr'reiiiros ypolumci: Senesniq augahl persodinti neverta. J Bahai drliuota ske nes ratiklds (Pisonia unbeLlifera) Sryranti Pleclranth s coLeoides veislc 'Marginottrs . Bete labiar.ruzianiia"s atzalas./is' ('Margutis') baltkrdsaiais lapais.abiausiai paplitusi j6 \eis]e 'Variesata' ('Margute'). lrgiimos3 Megsh drdgm?. ligos: lei oras per sausas.ars iledais (P I ec t ra n thus frut icosus) .I Pisonia umbellifera Plactranthr. Kovo rugpjidio meDesi tlgsti ka-s liek tiek palildyti tr beot paklotipo juo Silt4 dembll. kurie gausiai palaistyti lel1pni isiSakdja. baltomis gysleld- virlines augala-s dailiau atrodo.i" (M o t t e n kii tx iB\.bugenvilijorns (Bongenvi llea. sauldtoje. TKS 2 arba laping Zemg. Tamsai iali jos lapai iinarginti baltomis arba sidabrinemis ddmernis. ir kita leidiia dailiai svyraniia*s arba Zeme ili. Gericusici ougo: Sviesioje. (11edidr1- ties ratikles nriiq kamba- ryje auginana tikeri Si. stanldais lapaLs. toddl vokiSkai dar vadinama "katrdZiq kar poq savaidiq.snd lZ or4.) bei Mirabi Lis jalapa. nuojq gali iinyki lapq nargumas. blizgandiais. ia- cede). nyktag i nir iai. tadiau yra gi- Neisle' Variegata' (' M argaA' ). . c@6'db Sis dekoratyws augalas atrodo kaip marg. Kovo krumine jo ruiis violetitll.arba paruduoja ir ima histi lapai. t80 . atogr4Zq j[- Kenk6ioi. jei tiktai dirva ne ialte. IS bemaz pelrkiasde.2 m auksiio. gerai vddinamoje. ypda jo veisl. loislyma5. Ziem. l[paziedziai (llotre- bei skydamariai. sFGtitt€ ( P i so dio mdnesiais n i a r n b a Mle . loistymas. apvtrlainais.!im- be to. taiiau tiesiogiDiq saules spinduliq nemegsta. Pava"sari neblogai persodinti i lauko. c-#@ I Europ4 miningas Naujosios Cvilejos tropikuose kilusioms.\i sauganti drabrriius tuo kardZiq. hFiti kas Tariiau dekorat''vesnes yra kitos msys: Plc. Eer.r turi btti ne maiesnd kaip l8'C. kais.rsiai Seimininkiq buvo lndgstama kamparu kvepiarti palalpole.l re ve-ses- je.' Margila- Seimat Nyctaginaceae. h?iimos: Dirva nrri buti nuolat rugpjndregoa. Musq s4lygomjs (kambaryje) ji iiauga daugiausiai apie I . ligos: netai. Galntoje tai bemaz ieiiq met1l auk!iio medls ar lciirnas apie 40 cm ilgio pladiais. T. mis iivagotais ir nudonai apkaituotais lapais) ir P lectrant has co leoides.Ls Skefin6 rarikle Cimbiiedo J (D I I I = D O. fll salos.Ir viena. Dcugininros: viriuniq augitiais gausiai laistomoje paiildytoje (20 .rlapis fikas (Ficrs).r. Vasarq lieti regailht iiem4 daug naZi:ru. Visus metus aplinkos bei dirvozemio temperah'lr. nupjaustyti selas atzalas."a/l- th s oefiendohlii ra).pagelsta ir kuo Svie-s€sldje patalpo. f6vytt€: Pienl Amerika.polq savaidirt. T6Wrd3 Australija. Labiatar (La liniai).25'c) Zetnd|e. Kenkdioi. l. DaZrliau karpant ltlivtr. Patartina puod4 su Zernemis iis atogr4zq au- gala-s atkeliavo l8l7 me- ndje kaip tranthus fr l5'C. o Plecicos s lO'C tais. Nau- joji Zelandija. ne. ivieszaiiais. Kiti prieii0ros ypotunoi3 Lapus pat itina klo daz[iau fluplauti arba apipurk<ti.sjie ilgainiui urtstoja savo buwsio grozio. jei iS- Gericusici cu gc: Siltoje diilsur iema . puola amarai Scimo. Douginimos: Vdlq pavasaii arba vasar4 virsturiq ugliais.

tad vars. daZniau purkiti lapus. ne vdsavr€je kaip l8 . o&6'Ek Kaip sakoma.l gimiryst? su ialarrl ataugomis arba su- qu. Lurkstus stieb:ri gali buti Daudojami pynimui. T. patartina neleisti :rekad iidZi[ti.rtyti iin. ardli- ji T6vyn6: Pietq Azija.s Douginimcs: Atzalas sodinti i iildom4 ir rluolat drdgng tadiau reperilapu- sui ieimol niai. lrgiimcs: Nuolat lieti minlcitu kambafi o temperatilros vandeDiu. kad jis mdgsta ieieli (graikiikai 2olv = daug. tadiau v6rdelrs inde cukaivendre. kurioje auga pogonatens. \13&sur drdgmg. Ddl drdg:::es stokos Sis augala^s J.{rt Dqs kn:rD14 i lnazqs- ieielis).i ac eae. gi rodo ir kai kuriqjo nilapai. varpiniai (migliniai). Geriousici cugo: Sviesioje.20'c. ligos: Jei oras pais. turi liktil Kovo rugpjndio mene-siais pornd- dio knimas nazdaug 7 c1n ilgio siaruais smailiais lapais. lrgiimosr Zemei. skydan. ariai.Slzc lapinp Zemg.d{forridra riiies veisle. . t ris iim. kurictje auga pogonateras.s. TKS arba vaftotl$ pavadioim. t8t .:aio menesiais trgiri i-: I . SeDialu dhti i lauko. :.ls 1980 lnetais.. dalis.rhl dregnas. augalus aprlinbaltai apkm-ituoti.nci: Kas p.-l sar aite-s. 7?orelr arlatl .rs yra 15 .r. ne vesesneje kaip l5"C patalpoje. bei Polysrics fruliroso golimo ouginfi koip bon- Tdvynd: Pietryiiq Azija. Dar iis augalas megsta dregn4 ir Silt4 orq. A r al.lfouriana rfi:ics ldpai apskriti. o kfika amarai. Pogonater. sauldtoje. kurie kartais b[na per sausat. chanun paniceunt pi. Gericusioi ougo: oregnoje. iveis. kas porzl metq persodinti ine per dideiius indus su 1:ru- Nuostobgii Polyscios bcllouriono Seimat Cranineae (Pe aceae). tliiki. iijo Bg-3:d1cs+ladu-llubll n€.s-(:ira fi I i c ifo l. kad oras patalpoje L).:ima tiasiog ist.tsc ias pa n i cu ldrd. ne per talnsiausioje.Pogonathenun paliceun Polyscias Pogonoleros Zend. :: sJ vandeniu.u Lcislymcs. bet ir nelabai sxulebje patalpoje. Po l1s ci a-s gu i I foy le i 1r P ol. taiiau Debijo ir sausemio oro.fginti b.f4 si4 Zemg. Plurksniikus arba smarkiai karpyft]s lapus hrri Po1-]. Rerai.. Prigyja sunkiai.s. loistymos.rltomis vomtinklinas erkas. privalo visuonrct hiiti Polyscias ba. Polirlez\4. Gana patvarios ir plaiiai paplitusios yra Pollscias trgiti kts Xenkdioi ligos: iirl clvisavaites. ko Zerne. Beje. tik ne saulekaitoje.i a. t1e pl nks- c& drdEna. Kovo :i::. Vawroti gali ir lauke.meDouginimos: Pavasar! Da jo artim. su Zaliais inksto formos Ial(enk6ici.vafdas t\rfi lemties ienkll Ii iio augalo pavadirlimo natyd.rva-sari persot. scia = Tai lrakitus Zalia-stiebis lfiti prieii0ros ypclubambukq gimiraitis.60 qn auki- skirst.3i! Zt!a. labai panaius i paparaio. lfili prieiiiros ypotunoi: Ripintis. demernis arba gyslomis.

Vasar4 megsta kuo dragl1e-s- ni or4. geriau ji paremti.tik uzr. Tik birzelio liepos mauesiais. c&db - Moeo spalhacea paaiedLapiai Iuoto pouic!aIo.o (Raderm ac h er) v ^r{l!. loislymas. erdviame gdliapuodyje uZauga iki 1. flei kita. ii naujesnirl loistymos. jei reikia. lrgiimos: pj[6io menesiais trgiti kas 3 savalites. Vaslr4 zeme hlri bDti nuolat drdgna. ima plti Saknys.abiausiai paplitusi Kenk6ioi. Taivaris. pranintas kambariniu uos1u. TKS 2 ftrba gelill Zeme. Geriousici cugc.rDq augal4 dazniausiai apninka amardi. voratinklinds erkes. ypai graiiai. pa-sirodZius maZiems Zie- . kovo lapq per rumpQ laikq tapgs Zvilgsnio ahodo kaip dracena ar bromelija. zie1nq 15'C patalpoje.r*sr_d C&B' Tai vienas Radermacheta epakeniia ciga. nliis. AnlGdiao Sis augala-s buvo vadilarna-s Stereospcr . vasarq siltoje. kaip l8"C patalpoje. o liaudyje ddl lapq. ko gero. pana-iiq i uosio. ziern4 vo puosniq p[uksniil:rl rugdar maiiau. Sviesioje. nuolat gerai vEdinamoje.reii4 dtlttul.4rl sixicnrr. bet ne sauletoje. visus metus ne veseslldje ieimaz Bignoniaceaa. fdryn€: Pietvakrirt Kirija. m6nesiais Ra- Polorimqs: Liepos Seimt: Connelimceae.238). balti iiedai issidast? luoto pavidalo paZiedlapiuose . skydamariai. Kovo kas savait€. tiesioll prie stiebo. Savo tdvyndje auga kaip viszalis maLas medelis it l(iti prieiiriros ypclumci: Dairliau purkiti. jauDIrs augalus kasmeti o se- deliarns. Rhoeo spathacea vier nteld iios ieimos ' Douginimcs: Solinemis ir viri[niq atialomis bei seklomis (-+ Adrqsai. netinka. pavasarj auga14 penodinti i dldensi gdliapuodi su T. kambario temperafiros va11de- du. Dougininos3 seklomis arba hgliais.5 m aukidio. tampa aiikr. ligos: Jei oras per sausas! paruduoja if susiraito lapai. ddl sa. deliais varpelio pavidalo iiedris. l. bdel ioniatiirlas pataitifla ti. - Kenk6ici. o Zi€m4 - t82 . kad tai nei viena. Jis pavadintas rurghl gamtinirlko Rademacheri. Gericusici ougc: Sviesioje. P. tlgiimos: Laistyti tik minlGhr. Jos 30 cm ilgio laprl virsus Zatiai ir baltai dryZuotrls. ti lauke . kad iis augalas graiiai iakoftlsi.I Radennachera sinica Rhoeo spathacea R6ius J 19 =t I I I = a d \. Jei norite. kom elininiai. hiFai. Svelnls. ligos: Per iil- /iffara' ('Juostuotoji') - tai ziemoj. Kif kanbarini!l augalrl. Hidroponiniu b[du augiflti.rtno di- dinti i T Zerng. Pclc ne-s mcs: Isaugtrs ii !!lin- mgpjiiio - viet1o hglio rejus atrodo dennaaheru g lirrt\ Lriky- Tdvyn6: Vidruio Amerika. nesrius prireikrrs perso- iydi sieros geltour. Nereiklus. mqi: Nuolal drekinti or4 (--> P.prie pat jq alies.lovdjoje ir ne saulekaitoje. veisle.Laistyti saikiDgai. Rdjus be Ziedq i5 pirmo kiek sausesne.jei pet liausjai Zeme laistoma. 43). o apaiia skaisdiai raudona. bignonijiniai. taiiau negali p:rknsti rukalq kvapo tudtuojau meta lapus. Laikom$ kambaryje neZydi.ugpjirdio m&lesiais trgsti - i prieiirltos ypafu- geljrrinhl numyl6ti- niu.

l1?iinqss l-aistyti saikingai. Beje. idimaz v i r a c e a e. kurie padeda ('Auksini') ' ilver H a ln i i' ('Sidabi. pais Sarsevjerm tui labai [ebe11t smarkiai perliejus.Zalias atzalasl n6') .ui.Kenk6icL ligos: neurl. bet iiuo btdu padaugintos margalap€s nlSys iSleidZia kaidiais lapais.Rhoicissus capensis Saruevieria trifa-sciata Koplomstis Triiuosl6 sonseviero . o sumed€j9 ugliai taip pat plaukuoti. miltlige nes ligos. galima apgeneti. biq liaudyje j4 imta vadinlcislymos. Ma. Kaplamstis yra gajus Seimo: Agalaceae. Jo 18 cm dai. Jei per spariiai auga.'Goldzn Hahnii' ldislymaJ. q Afrika). t83 . lfli prieii0ros ypclu- Vidurzemio juros kaituosejis sodria Zaluma apraizgo stogiles. Kovo san jet4 (von S ans ev ier io). kurie kartais taip smarkiai auga. taiiau gerai pakelia ir kambario ir kitos grybi- Kiti prieii!ros ypctutr ifas cid a. pavasari persodinti i dide-sdus gdliaprrodZius su T. todeljis moi: Lapus kuo daitiau atsargiai luplauti.'! o& Kapla stis a ga itin spariiai. visuomet sarsevjeros vard4 ji gavo pagal kunigaiKd fon Satr.sesn€je kaip l5'C) patalt)t kaip tik ddl Siq savypoje.baltai moZuobis la. 14 dienrl. balko[us ir galerijas. I San-\etj eros nepaprastai i Eg ir si zeme benat prazudo augal4l Geguzes rugpjiiio menesiais trpsti kas c&Ek ii Salsevjera i Europq atkel liavo ir buvo pradeta auginti kambaryje dar 1770 metais it' er nt i n gos. Yengti padekle uailikusio r andens stiebius. TKS 2 arba geliq Zerne.Sonilremis atzalomis arba laprl augilliais. kad suskal- - permirk-u- do gdliapuodZius sansevjenl Ziedai nuostabiai kvapns. lrgiincs: ti 'uosves liezuviu".\rrentijaus') vek16 geltoogdliq Zeme. pusiau irkmingoje.leisti Zemei pradziarti. pavyzdli. o . Siardien tebera labai po Gcriausili auga: saulepuliad greidiausiai ddl toje. agavi- veslus laipiojaltis augalas. bet ir - Kenk6ici. todel ja1n rcikalingi tvidi pastoliai. plodio Sirdislo1 blizganiiq lapq apadiq dengia rausvi plauL-udiai. Ziemq dar maziau. pusiau ukmirgoje.visus metus Siltoje (11e veitikdtino aLsparumo. Austijoje. Nemegsh tiesiogines saules. fdYynd3 Kapo zeme (Pie- Dcuginincs: Stiebo arba virsudq auginiais.. ligos: oet drdgmds pertekliaus gali ap kti vorati[klines erkes. I5 70 iinomq Sio augalo rusiq soduose ft kambaryie augllaala Sansevieria rugpjuiio menesiais retsykiais patrtriti gelirl arba kaktusrl tr4somis. puikiai tinka neSildomiems Ziemos sodams.moit Kasmet persodinti i negilius plaiius indus (ddl diai aukitl. Douginincs: Dalimis. itin trereiklaus bodo ir tre. A ra a\*Etairgiq veislig meto ilgio sta. gerai vedinamoje (ziem4 6 -10'C) patalpoje. )fa slxotelCnis augaodig. pavyz- remperafir4. v ynrr'e diniai. Oeriousioi cugc: Sviesioje.' Laar ent i i' (' l. diiui. Lieti saikingai. stiprius i! stangrius SaloliaPotorinos: visq msirl S - geltonai ir viel ralrl iveikti sausr4. Tdvyn6: Vakanl Afrikos atogr4zos. Nebijo kieto varldeirs. mat kaplallNris luri sulthgus Sakniagumbius.jam uZterka vos 5"C .n augandiais iakniastiebirl) su T arba lapaiq yta iemq.

- Atsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagrl. Stiebai au- prigyjr sunkiai.ruresni ir kaft1is b[na dryZuoti. baltai ir ramvai lapais. Apie 60 cm ilgio siilo plonumo palaipq galuose formuojasi ataugos maii nauji l2'C. Dcuginimcs: Sdklomis (rugpjnaio re-siais raliaceae. Ziemq . Uolasakli vie .1f. tod6l giaZiausiai ahodo pakabinut. juos - tik esant reikalui. svyranaius lglius. pusiau frksmingoje. Seflero Tdvyn6: Kinija.a) EalinM sil- o&6'dh Jl e ra ardoti sa nnonis apriitq lazdq. l0 l 8"C patalpoje.lr vienos. kad augalai uZnugq per dideli. (pavyzdiiui.jei stovi ant Zemas naujesr:s. arali- niai. o . plaukuoti. - i::Y#?. tunsiai Zalia su pilki- ialomis Sildomoje dauginimo lysveje.as iavia si4 s\. iisuotosios kant v6siau. bet Zieln. ir kitos lapai yra piGteti. l(enkdioi. Jei temperalllra Zemasne nei skotelds. iiem4 maiai iildomoje patrlpoje. uola-skdliniai. MarAoji ru5is '1ii- color' turi buti laikoma iviesioje ir iiltoje patalpoje (ne vesiau kaip t5"C). Dygsta ir vais dryZiais. daug. si. Gericusioi cugo: Sviesioje. Polcrimos: Jei gdliapuodis pa-statytas ar pakrbintas aul(itai.nrgpjrrdio Kirmbaryje daZniausiai au.m€nesiais trgiti kir-s 14 ginamos dvi nriys: Scftef a r bor i co I a ir Sc h eJn die1rq.man.lii"tiek dregra. laibus. Dcuginimos: Ataugomis. ligos: Per siltai irper sar.ru purkiti. JaLrne-snius augalus uolasekles palaipos dailiai svfa. tai laikant puola amaiai. Nemessta tie-siocifles sautes rr ve-lo. dryinoqsias ne iemesneje knjp l8"C temperahrroje.l vien4 geliapuodi patartina sodinti keli{Ls.yranii4 c&dh Sis dnugiametis augalas leidZia ilgps. pravartn apkarpyti ir lru- kaip nulakuoti. ir nuo gruodZio iki - nr8sajo me- f6vyn6: Taivanis. Japonija.s. Nau- Grynos dsies pusiau apvalus sd inktiiki -iol1 uvrDeJa.Srxifraga stolonifera Schefflera Usuotoii uolosk6l6 augaldliri. vasaq pasirodo Ziedynai su maiais ivaigZdiikais Ziedais. Vn-str4 galima laikyti ir lauke.:S.rZDi. Seimaz Saxifragaceae. 4alralslts rusls iiem4 geriau lailcyti vdsiai (12 .s.dar maziau. Seimaz A gtybti virsrlnes. gerai vddinamoje. o apatind violetinAs spalvos.l6'C).rffsairz lapai didesd. kovo rulpjudio menesiais trtriti kas savaitg. Veisle margais ga iS 'Tricolor' ('Trispalvd') ialiai. ligosl Per Kaip aranq ieferai (ScheJlero athoricol. Kili prieiiiros ypctu- ndi: Pdreikus vii-saq persodinti igdliq Zemg. k. f e ra a ct i o phy Il a. dabar vartojamas botlrinis pavadirli- t at[:aq.rs / Jei nenorima. kad isaugtq veilus kmmelis. vesioje. jos driekiasi paiemiui. lsiiaknijinT ui ga1irna naudoti ir s. gemi v6dinamoje. kurios daznai jau turi Sakflis.lieti visai neSavo tevynejeji auga kaip krumas arba medis.nios lfifi prieii[ros ypotumoi: Lrikant iilre$r6je vietoje d. trgiimos: Laistyti saikingai.sutind jq pu- lapai 1ta Gericusioi ougo: Sviesioje. loistymcs. vi. TKS 2 arba Edliq iemg. nuo drdgrn€s pertekliaus piiva Saknys. pusiau iiksmirgoje. turi apie 30 cm ilgio kotus ir atrodo kls- met persodiuti iT. krenta lapri. l(enkdioi. Siaure-_s va-sario) arba virlunir1 at- Rytq Australija. fias yra Brassaia actiroplyl/a. Kovo . iiemos sode).stri laikant Ziemq puola slldamadai. tik S ch efJl e r o a r h o r i co I a m:aZesni. lai- t84 .l. senesDir.

tadiau ne visa Sio augalo Zeme turi atogrqios. kurie (kaip ir kitq nrsirD nukinta vos jr. vandenyje. C yp e rc c e ae. Vasar4 ka-s 4 savai- iilokq. Tdvyn6: viduriemiojnros ka-iuri. ntogr4Zos ir viduti11qs ima dZiiti vGunes. Nupjauta-s vietas i I ii- priei sodini- m{ kelet4 dienq l(enkdioi. Ziem4 tik karais padr6kinti. h+iq apnaiu paperteklius pakeiiia augalo iivaizdzl ir lapq spalv4. Kenkdioi. TKS 2 arba ga1iq Zelng su ketvirtadaliu 600 Sio auAlo rhsirl sieboldii labiau 06gsta ves4. 50 cm ir ilgesni augg dillti pavasari).ldunuose arba vaDalens soduose. vasarq sil- toje. puola amami.padZiovinti. Kovo rupgjuiio mdnesiais kas dvi savaites po truputi pa- trgiti. deugtais atrivaliais rne-siugais lapeliais. v il<s viniai./u ri kiekviel4 pava$ri persoI tt) . pilkim jo ugliaitarkiai ap. Kiti prieii0ros ypolumoi: Sildomoje g). se. visus mehrs iiltoje patalpoje be tiesioginiq saulds spinduliq. ligos: Puvinys ddl drdgme-s pertekliaus. Douginincs: Auginiais arba atskhais lapais. l<\trio lapai sauldje nusidazo raudonai. sedrn sieboklii .tr+iomls. sauldtoje. Detnesio: Sis augalas labai jautrus herbicidams. trgiimos: Lieti gausiai.Jclmus cenluus Sedum Viksvomeldis iilokos Vietoje lapt! o&db - plotri tarsi nelio stiebai. ligos: rei per sausas oftLs - Istisus netus plonqjo [gliq galuose kauna-si smulkis varpos pavidalo lrba dirva. buti Gericusici cugo: Sviesioje. pusiau apvaliais md- loislyncs.Scrtrrr nrorgan ian iio. kad Daddkle roolat b[tu iiek tiek vandens. uzauga vos 20 cm auki- smdlio.-# Ii e Si1tuose krd-ftuose. Tiesiai auga S e dr n n$r o I c I u t t. todel jis itin dailiai atrodo kabandiame g6liapuodyje.s. iiedai. dirlti i T. iiemq vdsioje (5 I0'C) patalpoje. f6vyri: Meksika. mdgsta.venamoje patalpoje l1uolat drekinti orq (-+ P. pusiau [kmingoje.ila.ros palietr. Beje. lynai ialiais. o pavasari vel leidZia [glius. Motgaro loislynas. itir pahaukliai atrodanti kabaniiuose gdliapuodiiuose. lriSimos: Vasar4 laistyti negausiai. Rudenl iis augalas nunyksta. Tik ieidlyje vikvaneldzio ngliai istista ir Svelniai nulinksta iernyn. karnbaryje auginti pirmiausiai praddta. tes trSti kakhtsrl Pclcrimot: Viksvameldis puikiai tillka augiDti ter. Gericusioi cugo: Sviesioje. gaudamas pakalkamai Sviesos. 43). storlapiniai. sierollii ruiis kiek plones. rausvai apvedZiotais lapeliais. Morgano iiloko lahai keisti lapa| . Labai plaiiai notna ii Japonijos kilnsi Saldiams atspari Sedarr Kiti prieiiiros ypctumci: Prireikus persodinti i kaktusq iemg. Dauginimos: sdklomis arba kero dalimis (pelso- un. Seimo. ieimrz crass aceae. niais.lapor.

iydi tik budani ta- ioliolcp6. pusiau uksmhgoje. Kovo Geriousioi augc: Sviesioje. loistymcs. todel Zem€. turi biiti lt ol'at dregna. - rugpj[dio mAle- - je patalpoje. PeNodinti neverta. tiek ir vdsesfld- siais trg"iti kas savaitg. Del boikaus. bet suaug9. Gaudama-s per maiai Sviesos augalas nef3aZiai Kosikoje bei Sardinijoje iis gajus nedidukas.I Soleirolia soleirolii Spannannia africana Elksin6 Alrikin6 spornoniio J c@db Tai !traius kambarinis medelis. ypad jei jis pakabifltas. ii abiejq pusiq apaugg smulkudiais plaukeliais lapai kabo atrt ilgq koq. lr?iimas: Lieti saikingai. Jei laistoma nevienodai. ii neiydindiq didesui ir tvirtesni. nlat. fdvynd: vidurzemio jalros kr. kurios stebetinai greit i5leidZia iaklis. o@fr' t Silblami. Sodiiti i T. persodiuti i gdliq - jei rei- Kai luneta lapus.TKs 2 arba geliq Zem? po gatvio plyteliq. (i' = I I medzia$l t ik1lmo ir del Silumos pertekliaus. kurioje ji auga.s erpsai. jos iieclai. Kai kurie (bet oe visi) augalai nuo ziemos vidurio iki pavasario iydi. Itin graziai ji atrodo geliapuodyje. privalo niek:uomet neiidZiiiti. tiek iiltoje.40). kaip greitai elksine plilta. arba istista. todel jQ pravartu sodhti i Siek tiek di- a I = desni. vdsestdje patalpoje tik Etsykiais sudrdkiiti. kad afrikin€ sparmalija iigarina daug dregrne-s. liepi- gurvuoliri (-) P. Kenkdioi. bet tolygiai. Ziemq iviesioje vietoje ka^s 2 mdnesius. lapai luoi nueina ddmemis arbzr kia. bet ne sauletoje.oliniais ngliais iildomoje i$dqimaktisL Kovo rulpjldio mdnesiais trtriti kas 4 savaites. nevedinto oro apniDka vomtiridile. baltasparniai kes.L{t4i. dilgdliniai. las tarpsta net uolq bei dalinart ker4. Ti ! i ac eae. senesnius Zem?. paZemiui basidriekiantis auga- Dcugirimos: Tiesiog sakelemis.jei tik neis4la iakrys. tiksliau. vqsioje (fiem4 l0 . - Kiti prieii0ros ypotumoi: Dainiau purkiti. dkleli karpJti jos l. Minksti ir sveliis tarsi aksomas. Sveln s naii spornnni- iiio. hiioje a ga eLksine. ligos: Retai. jei auga per mazame gdliapuodyje. loistynds. Geriousici cugc: Sviesioje. Balti su raudonais ir geltonais kuokeliais Ziedai sukrauti sk8dio pavidalo Ziedynuose. Ziem4 maziau (jei augala-s laikomas ve-soje). lrgiimos: Dideli lapai rcdo. Zydintys medeliai.prieiokiais. sumedejg"s krima-s. geZemA. nugeneti iki sumedejr:siq stiebq. Nebijo Saldio. lfiti prieiiiros ypclundi: Jaunus augalus kasmet. Dlugininos: Pavasari dauginimo lysv€je. Ii ugliq su Ziedais papiastai iiauga ke-snesni ir gausiau . sierq plySiuose tarp Sali. Kas turi kelet4 Sakeliq ii karto. l(enk6ioi.tpdi iSgari- drignis. tadiau neleisti ir visai i!dziuti. J I6vynet Pietq Afika. ligos: Meta pus ddl iviesos bei maisto Ji ouga greitai.cfrikin6 spormonllo na daug . t85 .l5"C) patalpo- je. Potqrinos: Afrikine sparmanija leugvai apvirsL!. Taiiau oadekle uZsilikps vanduo taio pat prazhtinlG5t Va-sar4 laistyti daugiau..oitarpustary Zemes su iaklimis bei il1do sieneliq pripilti vanden! kaupiandiq molio Seimo. rai vadinamoje. Seimc: Urricdcedc. t ir miltuotieji slqdamariai. reikalaujantis uemaiai erdvds ir iviesos.

.

5 geriausia atsargiai. dZiagq. kovo dio menesiais lfiti prieiiuros ypctunci3 KiekvieDq pavasari h$ti rugpj[krs 14 persodinti I T. 1ldje puseje tamsiai Zali. jau subtendls Singonis - pt@StuLs rijoklis. ypai paumdjus augirnui. gaspalviq veisliq daZnai Atsorgiai: Turi od4 ir bi1la paaduotuvdse.Xenk6ici. bet aot tvirtq stiebq. TKS 2 arba dienq. frgiimcs: Laistyti milrk<tu. ligos: Retai. prireikus perco- Tetrasliqt@ steh. ajeriliai. kamba- do tempera$tos vandeniu. [cislymos. f€vyn63 Vietnanas. Augdatvirtai priristi pde kopetema geliapuodyje tetrastigliq fia Zydi retai. t88 . trgiimos: Vasarq vandens negaildti. Vdlesliame amZiuje. Pclorimca3 Jaud ngliai rudai plauapatineje garetinai trapns. Seimct V itac eae. Augino rnetu trgsti kas savaitg. tisuiaulti5-6m.1 gd. ajeriliruns bldir gus iie- Dcuginimcs: viriiiDiq dzia apsukui Zeliandius mo lysvdje. senus.'rit1ai Irett . toje (ne vesesneje k. priklausomai nuo temperun'uos. l?8). neiivaizdiius Iglius apkarpyti. fi em4 laistyti saikbgai. viriuti. singonis sukauna ialius ba stiebo daliq (privalo dus ryikiai raudonais patureti nors vien4 lap4) auZiedJapiais. Siq tadiau dairiausiai pa-sil(enk6ioi. daZnai apninpodaphtLlutt jos marka skydamariai. v y ntrre- - diniai. su-siskirstp po 3 . Nebijo sauso Sildomq kambariq loislyncs. gleiving dirginattdiq meieimc:. o& lfiti prieii0ros ypotun!oi: Dazriau purkiti. visus metus vienodai gausiai. Ji lei- Dougininros: Pavasarl ugliais (su maiiausiai viena akute ir dinti iT.4raceac. lapai dantyti. per mefus galin- gdliq zemg. Tai labai gajus vijokliuis k-rUma-s. Tetastigma priskiriama prie viszaliq lianq. Za- lialapqs iviesioje ir pusiau [kmingoje. Megsta draglr4 or4 ir siltq zemg. ligos: Jei oras tuiko StngoniuDt per sausa-s.pagaljuos ir galirna aLskirti ii augal4 nuo kai kuriq filodendry ( + P. Geriousici cugo: Ne itin iviesioje. visus metus Siltoje (net Ziem4 lre vesesnaje kaip l8'C) patalpoje.todel jam reikia tvirtos atramos. retkardiais uuvalyti dulkes Duo lapq. TKS 2 arba ge- vielu lapu) liq Ze mg su puQla-sdio ar- iildomoje (25'C) daugiri- dribsniais. giniais iildotnoje (25"C) Yra keletr-s Sio augalo rh. tad juos kuoti. pakankamai iil- Geriousici cugo: Margalape-s ruiys Sviesioje.I Syngoniurn Tetra-stigrna voiuieriantun Singonis Tehosligmo d tD = I I I = I J c@6'db Singonio lapai iirnarginti baltais arba sidabriniais dryziais . [sus. Tdvyn6: Pietq Amerika.dauginirno lysvdje.rip l0'C patalpoje).

apaiioje). zydi tik augdaima sirgti. C o n m e I i nace a e. betjei Ziemq lailiarios yra jos veisle-s koma vesiai.Gericusioi ougc: Margareiklus svyrartis augala-s. Itin popu.iiures ir visqjq pluoit4 pa-sodiiti i pana. savo tevynajer geguzes Lapas su jaunu augaleliu. Ii 60 rusiq kaip siau iksmingoje vietoje. Ii jrl ilgainiui iiauga mafi augaliukai.drdgDa. [ors retai. Geriau kasmet pasodhti jau- - nus uglius. lrgiimcs: turi biti dregm.l i nen' ' je. treiimas: smailiais.atd' ('AuksajuosG') o Trades cant i a b lo s sfe ldiaaa lapai mesingi. [oislymcs. raudona apadia. Douginimcs: Visus metus [gliais.Zemd turi b[ti nuolat lainais lapeliais. bet istabus augalas: ir iirdies formos plaukuotq lapq visimo pumpurus. veilus ir ne. "Viita su viSdiukais". balldiuose geUapuodziuoblogiausiu atveju . Zal i alap c@6'# i Trad es c anti a ftunti&txs is.vien4 gdliapuodi.puse. remq komelinhiai. "Jauilankdlase j isai stkrauna patariama iaikyti visioje (5 . sis'Variegata' labai i:i i Trodescanlia aIbirqora. Kili prieii[ros ypctumargiitais Iapais ir 'iriicomci3 Kambado temperalor' ('Trispalve') . Tai ne tik puoSnus. uolaskdliniai.vor. pusiau uksmingoje.ToLniea rnenziesii Tradescarrtia Tolm6io Trodeskont6 c@ ToLnija Ggsta gerai NAdinanns ir vesias patalpas. Veisles gelsvai dryZuotais lapais. turoje daZriau ?urkiti. .l's Silr"r' (' Roknedaug. fdvynd3 Pieq Amerika. laistyti visai 'Roc. Kovo rugpjldio mene. puola amaJai. Dau. va-sarq lauke ieielyje. 189 . Veriegata' ('MarguG') lapai iimdgirti kreminemis bei musvomis demdmis. Del tos savybCs kituose kaituose sian augalui buvo duoti ivairls juokingi pavadinimai. birZelio mdlesiais prasiskleidiia ialiai rudq bei oranZiniq Ziedynq kekes. geriausiai kiekvienq pevasil4 lrbc vssJrq pasooulu jaulus augalelius (i T. pavyzdZiui: "Nugarinis".siais trgsti kas 14 dienq. mas rctiiraliai gamtoje. kai tik senas lapas patelka ant zemes. kurie tudtuojau iileidiia ialois. juolab kadjie prigyja labai leDgvai. t Zemeje. Gericusioi qugo: Sviesioje.avi'atd' ('Baltajuostd') sidabriniais dryiiais iStrispalviais bei 'zlareo dienq. ii kito . bet lle sauletoje. ieimaz. Persodinti rereikia. maiais. ligos: Ziem4 atrodo kabardiame gdlialaikoma per Siltai kartais puodyje. TKS 2 arba geliq Zeme). lapes rriiys bithai iviedailiausiai anodantis kasioje. l(enk6ioi. Tai itin gajus. Tr ades cant i a Jlu.apva.30 cm auki. kurie loriai leidZia ialoris ir va[de[y- T6vyn6: Siaudnd Ramiojo vandenyno pakmnG. iiem4 saikingiau. Kovo rulpjufordo sidabrind') bei 'lf aio mene-siais trtrsti kas 14 . iio Zolinis augalas puikiai llenk6ioi. ligos: Kartais. bet iemd lliti prieiitros ypctunoi: Persodinti Dereikia. ii vieno galo loislymds.t. Seimaz Saxifragaceae. Apskabyti gemi vEdinemoje patalPoJe.niu lapu. dinami be arba su motinigiametis 25 . "Vaikelis ant keliq". Vasar4 lieti gausiai. Ziem4 kiek vesesmos iios: ndje (bet fle Zemiau 10"C) c Trades cant ia a lb iflara sausoje patalpoje. Dcuginincs: Jaunaisaugaldliais (+ nuotrauka nyste senatvdje" arba Lruie i Zemg so"TukstanG motinq". jaunq augalq vir. kambarines geles augimsiltoje.l0'C) vietoje.

Vidurio t Siaures Amerika. l6vyn6! Meksika.10'C).Yucca Juko #@tu Yucca aloifolia rto se'dg laikq yra mdgstama didefi q geliapuodi. ieimaz Ag av ace ae. iiemS priklausomai ouo temperatuios . Beje. ilgr. ligos: Ztemq laikant per Siltai arba kai trulsta Sviesos.t (50 -100 cm). Pclcrimos! Per auKtai isa[gusias jukas pavasa4 galima norimoje vietoje patrumpinti. ga- balais arba doninemis at- Kenk6ioi. nols geIai pakelia ir kambario Silumq. sauldtoje terasoje). apatiniai lapai apmirsta ir laenta nuolat faip susidaro aukstas plikas kamienas. . Dcuginincs: Zalomis. Ziem4 megsta vqs4 (5 . Gericusici ougo: Labai aviesioje ir sauletoje. lrgiinas: Vasarq lauke lieti gausiai. galima nejuokais susiZeis- - Scul6s voikss Akj traukia veilus htcca aloifuIia laprl htokitdi. peNodinti i T. againiai. ima blaCti lapai. tik ieuzmirSkite pjivio vietos pabarstyti mediio anglies milteliais. tmukiarti aki tankiais pilkai zaliq. patalpoje . Kovo nrlpjndio mdnesiais tl$<ti kas 3 savaites. vasarq siltoje aplinkoje (mieliausiai lanke. Saknr. TKS 2 arba gdliq zem9. kieq ir smailiq laprl kuokitais.saikingai.visai nedaug. lfiti prieii0ros ypotulttoi3 Jei rcikia. Alsorgici: Lapq kaitai bei smaigaliai aitrus (ypai Y cca aloifolia) ti. loislyncs.irl gyventoja.

l6vyni: vidwio Amerika. Be to.?ii turi odq bei gleiving dhgiftrlrdiq neiZiagrl. persodiuant. TKS 2 arba gdlirl iemg. Geriousici ougo: Sviesioje. k*tip teigia jos zebrina alrodo dar graiiau.puihs svyr.20'C) oe. - botarinis pavadini- ('Didingoji').uliiuose geliapuodiiuose. mas (lotyniskai pcndr. hgiirnos! Kovo siais iiek rugsejo mdnearri bfiti nuolat tiek dregna.ifi pdeiiiros ypctu!rdi: SiaE augalui feikalilga tret 70% oro dregl3e. T€vyn6: Kolumbia. 143).pr. Kadangi auga it keroja labai greitai. Daddkle uisilihrsi vandenl nedelsiant ii- komelininiai. daiuai naudojama apZeldinti geliq vit'inq arba Ziemos sodrl lysves.alas. 189) gimintitd. Tr$ti iend par. Ze br i na Kili prieiiiros ypotu- nci: Pavasari peFodinti T. ajeinia. iti1r graziai atrodaltis kab. Kabaniiane gdliapuod e c@ Tai artima tradeskantes P.Lsiio dribsriais. lpad veisld' M agn ift cr. ligos: Retai. Senesni augalai sukrauna ajeriniams bfiding4 Ziedln4 sr balhr papedlapiu.Kd metus arba lqs d ejus. Alsotgiaiz /jrde. Rediau pasitaikanti yta Ze br hw ! o ccr. lrgiimcs: Lieti saikilgai. Zehrina pen&tLa. nebijo sauso oro. oiltil f. taaiau kitos ruiys ir veisles tokiomis savybdmis Douginimos: Ugliais. Beie populiariausia yra dryZuota v eisld' Quair i co lor' (' Kearspalv e' ). kurie ir vandelyje lengvai iileidzia Salqds. bet daug geriau kas' met pasodintijaunus augalus.gumbai tudtuojau ima p[ti. tai pradeda leisti a5.rii De tokia t api ir neturi dryziq. puola voratinklirle-s erkds. kovo rugpjndio me]resiais rgsti kas 14 dienq. luisfynos. sumaiiyt4 su smeliu arba putpl. Prigyj:r tik iildomoje daugirimo lysvdje. ballc{vi.Xalthosorna lindetii Zebi:na lindeno ksonlosomo Zebrino Ksantosottos lapai o@ - reto &roZio. bet ne saulCtoje vier toje. Geriousioi ougc: Visus metus pusiau paunlctr€je arba Seddlyje. kas 14 dienq. Kaip ir jos giminaiG alokazija (-) P.m' mg. Dcuginincs: Snkriastiebiq dalimis. ne vesiau kaip l2'C. Smagiausiai Itsadosoma jaudiasi uidarame gCtq lange arta &egname Siltame SilbamyJe' Kenkdici. ligos: Jei ora-s per sausas. drdlrra dirva . &ignamg Siitame (18 .juos apdrka bakerijos bei grybeliai. Loislymcs. Vandens ir tr+\q perteklius blogai veikia lapq spalvq. Scimaz commelinaceae.iios spalvos nublunka. Visos tlys Ziiomos rflSys auginamos kambaryje. Ziem4 lieti saikinsai../osa rir-iis. i Seimaz Arace ae. pasizymi retai. apaugg l(enk6ioi. FIliudiats.' Meg$a visus metus biiti pesodiati i T Ze I9l . ksantosoma laikoroa vienu iS puoSniausiq lapiniq augalq.la = 5h! augalui praZ[tirga ialta. Tamsiose patalpcc gra. auginamq kambaryje. Jos lapai minkiti.ultis . () iiltai. Xanthosona nusvirusi) .lugalas.

nuo birielio iki ruderrs galimr laikyti lauke.1uns- 192 .maZiau. Sii. ju. vesoje . v6l i5 nouio alrosti Seina: Gran ineae. Lrrriq galai pafl. Sis augalas labai jaufus ir retri kada namuose ilgiau iisilaiko Jam reikia dregnos.Ls. Vos palietusjie bemat susiglaudZia. k:utiam vietoje iDr:l\ttl LiftrNu stjebu i(errl]J kietj.vdsesueje.. Ziem4 laikart per iiltai ir per sausai gali uZpulti vorati|klines erkes D!ugiq!: loilsislu1kiai.. Testrr d inari a Iesludinoriio taipiojantis pusiaukrlmis. Seina: D roseraceae. ziemq 5l0'C teDpera$roje. trgiirnrs: Nuolat lieti lnidcitu vaDdelutl ir laikyti drdgrai (pelkiq gyventoja-sl) Tik vasar4 rebykiais Po truputi Patr9iti.6 ctn) jo karnienas atrodo nupjaut.ri dryZuotirs. Vasar4 laikyti lauke. isiiaknijgs ir iileidg-s vis4 ]. Dauqinimas: Sakel6mis arba lapq dalin-ris.tpet l vsiliq irgliq.Ls. tuituojau iipiltil Vasar4 trpiti kas 3 savaites. Uisilihrsi vandeni ii padeklo 4 seni poiistomi.I I I = I Barnbusa vulgaris'Striata' Dionaea muscipula Bombukos Joulrusis nusekoulos Mazas.d.:t.stuoto sticbo (lotJ- Bontbuso vulgaris 'Striqta'. storirs (skersnuo 2 . l.aistvmas. saulaiariniai Tsr vvne: Karoiina (JAV) Geriausiai augil. ber ne ialtesleje kaip 5"C patalpoje. J CD Reiiou Apie nletro auk(dio gelton. Pastab:r: Tinka augirrti hidropolliniu bildu. imonfr0s orbo keisti lopinioi ougoloi. varpiniai. Geriausiai auga: Vasar4 la_ bai sviesioje ir siltoje. tr9si11ari Silumoje lieti daug. Zali.s fonnos vabzdZiaedis augalas pailgais lapais. Kiti priezifiros ypatumai: Kjekvienil pava-sari persodhti i T zemg. Kjti prieziaros ypatumri : Kiel-vietuis rnetris persodiDti i irrd4 sr durpdmis. Laistymas.ioj". Sirdiiki arba inkstiiki rySkiai Zali Sio augalo lapai laikosi ant metro il$rmo iglirl.rrlrui itirimuplet r privirsiLuni Testrr ditnria elcphantipcs n3z1i kuo skirisi :ilno Tesndinat itL sllvali. Tdvyrrd: Atogr4zos. <umedd- j9 gr. Jei iilta vasaru. F H positoikonlyr. vesios. Ziemq iviesros pataipos. nemo$i cteiviai ii Tolimgirp Rylq. niikni stria tus -. ikishs iZe- r3 J I m9. g"rai vddharnoje patalpoje. uesioj". slTotele.lstus.Lius i sp.Vcisle tuip pavadbtta dil ialiai tuotds). iiem4 .

T. Kiti prieiiuros vpatulsai.rugpjuiio mdnesiais XiJ Frietinros )patumair Prireikus pava-rE:i persodind getapuodil neaukita.isrj/mas. Kovo . Laistvmas. Geriausiai auga: Sviesioje. labai nemegsta tiesiogines saule. Ziema laikant vdsesneje patalpoje. Tdvyrq Japonija. r . 2eme_je. Kiti prieZiuros ypanunai. Seima: A cant h aceae. flrgpjuiio m6resi. Apgendjus iiglius ir nupurdius senas iemes kiekvienais metais pesodhti i T z"nP. Kiti prieziauos vpatumai: Jei reikia. Rudeni ir Ziem4 irgi geriau neperlieti. [FSti kas 14 dieDr]. Tevvlle: Pietrl Buddleja indica Afrika. gra:djatiediiai. taigi tuo metu beveik nelaistytl. kurie Siltoje dauginimosi lysvdje greitai iileidiia iaknis. Geriausiai augai Visus metus Sviesioje arba pusiau uksmingoje. dregnoje ir Siltoje patalpoje (iemq ne v6sesneje kaip 16'C). Perilepta dyeriana Perilefia ga14 smaildjandiais. laistyti maZiau. esant sausam. Geriausiai auga: Sauletoje ir Siltoje (Zia4 10 -12"C) patalpoje. vasar4 kart4 per m&esi patrySti.ur i kakusq Zemg. Zydi pava-sarl maiais. pava-sari persodinti.Se]llna: Discoreaceae.J Dau!:rirar: \ulauinrs lgiius prdZo! je ka:'. pries iileidziant daiglls. kovo . Laistvmas.raudo11a. Senecio rowleyanus Korolin6 iil6 Seima: Budd. P+gisiga$ P*iau sumeddjusla$ ugua6.a: C omposit ae. pusiau ulsmingoje vietoje. TevyqBirma. Sliauziantis augalas. Jrl virsutine pus€ kole ligi kradhl yra metalinio su vjoletiriais atsvaitajs atspalvio. lelijiniai.tdicans . i Pll-ba: 2 dienas lei-rti Lslrrlorlti smilingo- Panajiai pri2iarimi atc}J. graZiai Sakohtsi. o apaiia . budl6jiniai. irjos jauni augalai biina gaZiq spalnl. Laistymas. Senecio r. laikyti beveik sausai.trg<ima. pavasari reikia apkarpyti iglius. vasar4 po ttuputi trpsti kas 14 dienq. bgsimas: Visus metus lieti vienodai ddgnai. sauldtoje. Senecio surilkami srlrantys herretruts augalai.uljp pat ne per daZniarijiai t93 . tresimas: Siems augalams vasar4 reikia poilsio. Kiti p ezjnros ypatumai: Jei reikia. vatdeniu.o Senec. Siltoje (visus metus ne maZiau 18"C) patalpoje. Daugilimas: Seklomis ir rlgliais (sutr- Budl6io Tai viszalis krimas apvaliai karpytais tamsiai zaliais lapais. bet retai kasji augha. Tdryng-Madagaskaras. cinamonu kvepianiiais Ziedais. Jaunus augalus reikia vien4 arba du kartus apgen6ti. Jis labai rlereiklus. i kul).s: Laistyti gausiai. Daugitimas: Pavas"ri kero dalimis.Siek tiek maZiau. Seimat Lil iaceae. ant kuriq lyg perlai alt viflutes rikiuojasi Zimio fonnos mesingi lapai. Ziemq vdsesnd- je patalpoje. plonais. Per ilgas ataugas pahumpinti. Patalpos temperatira gali wyruoti nuo 5 iki 20oC. Geriausiai auga: Sviesioje.s ir sauso oro. tresimas: Saikingai lieti milkitu Zolinis knrmas elipsiikais. Geriausiai auga: Visus metls Sviesioje. kadjie bntq veslfls. persodinti i kaktusrl ZemF su putplasdio ddbsniais arba kitomis korytomis medZiagomis.lzj aceae. vasarq Siltoje. akandliai.o cirrifornis.a: g4liPietvakariq Afrika. trgsimas: l-aistyti retsykiais. Settr. dauginimas: Kadangi perilepta greitai auga Ophiopogon jabural llgolop6 gywrborzd6 Viszalis augalas Zaliais arba gelrorai dryZuotais lapais (veislt ' Variegatus') ir baltais bei violetioiais iiedais. lrisfymas. gal metro ilgumo ugliais.spalio menesiais ttsti kas savait€. kas 4 savaites po truputi patrgsri. Labai atsParus. Sildomam orui purkSti. hi : . iiem4 ir laikant vdsoje . ivilganiiais tarnsialiais lapais.

fie m6gslo dr6gnq org pusiou ir nuolor iiek tiek dr6gnqiemg. Dougolis poporiig .niSko ougoloi. o dor treiir.stondus ir blizgontys loryfum nelolinioi.Vienr. . kiQ .korpyti or ponoiiis i ploniousirl n6rinirp skoros. . poporiiq lopoi lyg0s. loiiou visi be golo groius ir grokiiioi suyronlys veilionis v6duokl6nis.

ialtos iemds ir sausros. ir skleidZiasi vis naujos lapq v6duokl6s.sporomis. Jie gaf bnti Sviesiai arba tarnsiai Zali. ten pasis6ja ir auga kiti augalai . pav y zdiiui. terariune.iem6je) susidaro pinnilis Zelnuo. tikras kosmopolitas Siandien botanikam-s Zinomos apie 2OO Seimg ir 900O riSiq papartainiq. ant saules nutviekstq uolrl ir Iret vandens pavtiiuje.jg savyb6s ir groZis tiek saviti. nes savo kupliomis di<liiul€mis lapq v6duokl€rnis iigarina daug vandens. plunksni3ki.40O milijonq metq. ir giliame ieidlyje. paludariume arba Siltnamvie. vesos. privalu rruolat laistfi minkitu drungnu vandeniu ir Ziureti. o ilgainiui. Nauji lapai randasi i3 augalo vidurio. Daugurnos rGiq lapai yra daugiau ar maZiau ploni. birios krlvelFs arba ploni brukineliai. ir atoBrqzq miS. kuri pagal jo prigimt[ privalu patalpinti i kite botanikos sLariq. Tad jie auga.jq kilirnui sustor6jrLs. jie kyla vienas paskui kit4. yra tikras "dinozaura-s " augalq pasaulyje? Jo giminei apie 250 . t ryriikus Papariirts. Taip prie5 ger4 Simhaed rai6 vienas botanikas. sios sporos yra srnulkios lyg pudra. Savaime suprantama. i3 padios Serdies. Praeit4 tsimtmeti buvo itin iavimasi Siais Gties puikiais augalais. Taigi tolimesniuose puslapiuose rasite apraayhls kamba- si liulini kalnIriiti isitlise platione atogrqhy ruediio tarpLia$e. Ne itin lepi ir apskitalape pel6ja. kad jiems labiausiai patilka drdgnas.kartais net mediiai ir krumai. apsilankgs drEgname atogrezq miSko . Jie nemegsta tiesioginiq saulds spinduliq. betjis maiai tepasikeite. parduotuvdje. nes nuo seno yra pmtusi prie sarlsringq vietovir+. Motila garnta pirma suk-urd juos. Sioje knygoje jie buvo suraili i atskir4 skyriq ii esmes ddl dviejq StardZial apes nr-iys. Jie patys. Papardiai veii ir viduti- fontaDai atgaivina pavargusi keliaunink4 savo gyrTbes versmc. Jie daugina-si panaiiai kaip grybai . Priuoku- Bendri poporiig prieiiwos bruoioi Daugelis karnbadniq papardiq yra Siltq kra-itq giriq gyventojai.yg taok-us skCdiai nuo saules ar kuplios v6duokliq puoklGs sie dosnia Zemds sodra tryk5tartys ialumos pa-saulyje. leidiia pails6ti akims ir clZiugina Sirdi m!slingais. Sporos iisid6sto apatineje suaugusig lapq pus6je ir atrodo kaip smullcl. kaip irjo protdviai. klasei. Anglijoje Viktorijos laikrl imones i4iF mdgo papardius. taigi 5ie seuoliai dauginasi kitaip nei iiediliai augalai. tarp aukitq senq medZiq. nes jq lapus nuo perdZilvimo apsaugo vaikinis sluoksnis. Dar ir Siandien papariiai bene ndgstamiausi lapiniai augalai.tuotuet jie jausis kaip namuose. no ir iilto pagrindo (pavyztliitri. Beje. bet atkakliai i viriq keliami maZudiai susukti kurniteliai. kuose. sidabriniai. dainiausiqi dideliry medii6 galima priri|ti prie medZio iievds gabalry . papartainiq (Filicopsi- &) klases augalus. JLs turi rinius papardius. kurietns swijungus iiauga jauuas papardiuka-s. tad jas gali iiueiioti vdja-s. kurioje or4 jiems drekinti reikia kitaip. kad papadis. pakendia sau-s4 or4. jie nepriHauso tobulesni{ bei modernesnig iiediniq augal4 uoje ir iiltoje geliq vitrinoje. paplitusiq visame moteriilor^s dauginimosi organus. 2. kad i5 ketaus ir stiklo gamindavo jiems puotsnias vitrinas. punr-s ir maistingas. puvenq apstus dirvozemis. ramiai sau Zaliuojantis ant Jusq palanges.rs laskeliai. Pom6ginkite prisininli. padios notuS6les gamtc su meile nunertais lapg raltais. ir pusiau paunksneje. kad oras taip pat butq itin dregna-s. nors jq amiius ir ndra labai rrio klirnato juostq. Irs. kurie savo tdwnije at4ga ant kilry ougal4. tod€l Zemg. praimatnaus restorano ar vie5buiio sal6je. o tik pa-skui iirado Ziedus.tikoje papardiq karalysteje. Bet daugelis kitq kambariniq papardiq geriau-siai jaudiasi vonioje. Paparniai neZydi. kadjie galCtq taryti nuolat drCgname ore bei dirvoiemyje. pjautuviSkasis cirtomis bei pladiaragis. vadinarnas polaiikiu. daugelis papardiq nemdgsta purikimo. Jei augalas jaudiasi gerai. iiemos sode. Jg gal6jai panatyti kone kiekvienoje svetaindje. drdg- prieiasdiq: 1 Skirtingai nuo kitrl kambariniq augalq. stangrus kaip oda arba gleZni ir trapts. o tai reiikia. ir ahodo lyg pamaZu. telr rerasite i papardius panaiaus ciko (Cycns). Pluduriuojantys papardiai (Salthria) aptraukia vandenis Pietq Afrikoje tcip tankiai. kad apiejuos stadiai bOtina kalbCti atskirai. Negana to. kq iino- le opie poporti Ar Zinote. iitaip susult4jaunqji lap4 ne taip lengvai apgrauiia Zv€rys. - t95 . Ant dr€g- - ilg*. kad jais uet galima vaikSiioti. pilki arba rausvi.

Ta. pusiau nksmhgoje be tiesiogines saulds vietoje.l!arl' ('Kvapdausiasis') '$ba' Fritz L h' ir Kiti prieiiiros ypotunoiS Bnthai drekiflti or4 cm ilgio. suserga suodlige. tamsrudziai alba juodi stiebai. iiltoje patalpoje.sar! persodinti i P arba TKS I Zeme (i labiau patr?St4 teixenntr. Labiausiai paplitusios ytu Adiantun raddialant po truputi trpsti. pasidenggs ilgais.26"C Zemdje (sdjos indus zu drcgromis dutp6mis pastatyti po lapq veduoklemjs) arba kero dalirnis. ttkrapapartifliai. pava-sari. 43).I Adialtum Anchuiodes Adiiontos I I E a E o&n'dk . darinai purkiti.'Fragrartissi. fornis gi ploni ir stard[s kaip viela. Ziem4 ne vqsesndje kaip l2'C. dainiau pu*i- Kili pr'riiuros ypotuJei ziemoja iiltai. be saulds. Naujoji Zelandija.rr rusitl nepakendia uei sauso Sildomq patalpq oro. tad kambaryje auginamos tiktari nedauge- Adiantas krap s ir itin iwLnus. k1ros kartais uzauga net 70 vdsesndje - lis. visq pirma Amerika.. A di antace ae.s bei skydarna- rai vddinamoje. ieimoi. Geriousioi ougo: Pusiau par. adi- jantidai. ypai jos veisld ' Vari egatuhr' (' Mar E\ttis').s pat gali asitikti ir ddl per ialtos Zehds arba kieto vandens. Lieti vie11 beleidiia atzahl. puola voratinklines erke. dregnoje. (r P.na clanniastiebio dalirnis. Geriousioi lugc: Sviesioje. riai. raudonai rudais - - trtriti.4 r/idrur. petsodinti i ba TKS P ar- I Zemg.P4 ol Visos 200 minkitu. noi: ('Fricas Lutas') bei tu ldiaa- ti (ypai kai butas iildomas). l(enk6ioi. I6Wn6: Pietq Amerika. Dougininos: sporomis 24 . Art vieno stiebo bfina po dvi ir net lqislynos.jei per iiltai iI pei sausai Zietnoja. kovo rug)jfrdio menesiais ka-s savaitg po tnrputipa- talpoje melle-siais kas 2 savaites po trisjq plurksms. ir Sak- l(enk6ici. Nebijo sauso Sildomll patalpq oro ieimtz A sp i & a c e a e. Jei Saknys gauta nors kart4 isdzinti. didesrius augalus pava.l. o vitrinoje ardar geriau ba uidarame galiq lange. Vasar4 galima isnesti i lauka. bnti dregna. Polifl ez jja. t96 .urksrdj e. tabiausiai pzrplihrsios iios genties riiys ym Arachniodes adi anti- jei reikia. dazniausiai art medziq kamierq. augalas Zu- val Kovo Sis kiimu augantis papartis turi stargrius talryfum odidus lapus. - loislymos. geriau skystomis r. maZiau.24'C). lrfiirflos: Lieti viefl minKtu ir dnugru vandeniu. Jo Sakniastieb is yra storas. Dcuginimts: Dalirnis arba sporomis paiildytoje dauginirno lysvdje Q2 . drunguu vande- tiu. Tdvyn6: Atogrqil ialys. nei skersvajq. ligos: Perlieta-s nebeisleidzia ataugtl. ginti ir atZalomis. ligos: oet iviasos stokos Drinkiteja stiebai. dreguoje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip 20'C) patalpoje. Poslobo: Jautrus cheminians vabzdiiq naikinimo preparatams. o@ rugpjudio aristata nebijo sauso iildal L! pata. lrgiimcs: Zemd visus metus privalo Australija. knio veislas'Sc tullt Roseunt' ('Rozir s skyda-s') lapai smulkir-s ir rozirle.liomis. Gali. Sis papartis veSa arrt kitq augalq.s spalvos. ivynais. iliauiiantis. jo veislas'f)ecorrnt' ('Puosnusis'). nes kitaip ne- Vidurio ir Pietq Amerika. Siltoje pagausiau. ge- ft Arachniodcs arisratd. Adijantui chamkerin- prideti durpiq).

.::a-{1ril aplinka.:r"nite-s (ls?1e -. Geriousioi ougc: Sviesioje. /J/ecl augiDti fdvyni: Pietq Amerika. be to.arrr' ( Grrba. . Saltas dirvozelnis jei per liau- Naujoji Kaledonija.--i.rstiebi. .: kaip brornelija. Pcldtinos: Rulis nar? slri( z?r/ iihcs.-{raZu (nerisesrrqjc-kaip I81c) p. ir .:. .:iaijara patinka iilt:r :: . Ba- lturdiio '197 .rtalpoje._ :: -a\ : ..i' . Ze les misku langeje. daZniausirri jkyp:ri auganti ispuding. -. Laistyti mhkitu k nba- do temperatiLtos va[denju.riis. trpnitika vorartirklines erkes.s a Kenk6ic'r.: kal- jasi rugti. geriau drekinti or4 (-) P. rrors kaj . i:-- Potorimos3 Jokiu budu rrepurkikite lizdines kaln.::k merro ilgunro plaiius Da paklotip:Fildq. ig prot6virp gimluosiuose miikuose: ieiman lsLechnaceae. i. i ganrtoje uZaugina betacljei pal.::.Aspleinirun nidu-s Bleclurum Lizdin6 kolnorut6 Unksmen6 (t* Liadin(:s kalndnitts la\! skrotela Btr tarsi pihu|ilis. \'anl tltL l]1e. Daugiru Silumos ir itiu drdguo oro reikia B iiems puikiems ougolqms luli br)ti toks. g\ sh per viduri. tilkr l-: :.rrrrJrrTJ artrnla r.irr{ iildomrl patrl- moi: Sildornose prrrlpodailliau purkiti n1i[Li- ya IJLc.lpus su talnloislymas. ligos: Prastai v6dirr.:cc. TKS 2 arb:r geliq Zerrg.l skersvejq ir irltos dirvos... bet Zema rugpjrtiio m6- niekad neturi iidziuti.:rr.::. p:rvasari ir vasarq k:rd4 per savairp iiek riek patreiti.r. purus ir opslus Puven{.rnose patalpose puola skydamariai..irlelis neZino. - Ziem4 reiiau.nnblry auginamq labiausiai plplitLrsi Nepurkiti. LaZeme tud bliti nuolxt Tai vieuas puoiniaLrsirl ::prrtis kambaririu p:rpzrriiq praimat[iornis didZiu]enis t ZrliL1 1lesiais trgiti po truFuti kas 2 savzrites. treiimos: . Ii k. uuksmeriniai.ln1 t <!te tl Sis senllju o& nlsiai sutik dkis atitra Rtt..ri. dribsniais. . Dirvoiemis :-:. l-rlbai nelnegit l tarpdamas natura. ligos: Jei per Salta $arui lapai buna rudai raudonos spalvos) ir IJlechnun iltoarei. vasar4 dazltiau.. leberinai llerai pa- Kiti prieiiuros ypotuse : kalrranlte. :. vesesnds uZ ot+.l lnetq vaMrQ persodilttj i T. p:rvasari persodinti P Zern? srr pLrtplasdio dnrrllru vandeniu.:.-::..i l.: S:. 43).rnge ialta. -::::::_:. drclgnos. m- duoja laprl lgastlli.Zemds.r :. !e i..s.r-.::.rpLlskroteles : . Douginimos: Sporomis iiltoje daugiuimo lysvdje. laistyti minkiru. jei ora-s per sauvrs.l Srrkiri. pusiau irksmiDgoje dideliuose induose bei lai- kyti Seselhgose terasose ir balkonuose. :a:as kxrrrbarinAs veis- drdlgia. lrgiimos.htunt gibbttr '. taii:ru ne vesesnirme llei l3'C ore. : :.:. Kas por4 lech n ut n h ra-si I ien. rliui sufonnuoja {al metro ilgio. phurksnii\ Xili prieiiiros ypclu- lapq veduokldmis. buti.: :. 3<riolsioi quga: P:ri. rxa Asl) |?n iu t idtts Dcuginimos: Spororris paijldytoje daugin jrrlo lysveje (20 .riltes priemone. liiZi{lius l. Nuo ISlechnun gihbttnt -l t^l ..i:ucse autaniios )r.:. gali uZpulti 11ematod.25'C) arba kero dalirnis.r:i..: \::sureDkaliexrus ::::::. ino: :. bakterines ligos. Jei reikia. Labai nemegst. koip tu viurdeniu arba drekinti or4 (--) P.43). ir per sarrsas orat. ilgai- naii i -: . lengvos. D. TaYyne: lr:--::: . Lrzdilrd .\.rzr:.-. suteikiariia lapans bliz-qesi iij aucal||s jos nepa- loistymos..:-::a kuLnirute l. l(enk6io'r.

vasar4 kas 2 savaites ideti Siek tlek trq.dllia nariesii itin dailiai atrodo kabantia puot\.sioje. Tdvytlds Rytrt Azrja. smulkiai dantyti Dcuginimos: Kero dalimis arba sporomis. trgiimos: Nuolat lieti minKnr kambario tempemtaaos vafl deniu (Sakriastiebiai niekad neturi jsdZind). o sulkdamasis pro gdliapuopapariio dzio sieneles ivalldeni purkfti augal4. Siek tiek panasus i builio. gali ret Ziemo- 40 .dralfa nrsiq laGeriousici ougc: S"iebiausiai paplitusios Daval. todel ir kambaryje geriausiai jausis priri5tas prie kokio kamieto arba loislymcs. Zinoma. itit't !ia hulIatair Datallio drdEroje patalpoje. Da\. negihrs geliapuodZiai ir iernes miiinys. o&6= tos lapai ne per tamsiau- Tai atsparus ir nereiklus augalas. smrlhis ir plunksniski. Bala0dzio . gerai vddinamoje patalpoje. 49191 arariesil. tik- Iapapafihiai. ligos: me Sildonq patalprl ore Tritryni: Kalanl salos. Jo md4 arba sidabro spalvos plaukuot4 Sakniastiebi galima apriiti aplink molinl gdliapuodi. Nuo geguies vidurio Eali vasaroti lauke.lr vienos. C. vdsioje. Geriousiai ougo: Sviesioje paunksndje. IS ti lauke. Per siltoje siei Zali. - + P. drungno vandens. Kenk6ioi. 20?)). trgiimas: Laistyti mir*stu. skrtas epifitams (galima llusipirkti parduotuvdse). bet ne sauletoje. Dcuginincs: Sporornis arba Salcriastiebiq gabalais. Sausa- Loistytnos.a- l(enk6ici. siam augahd tinka plok<ti. Beje. aplinka skydamariai. ligos: netai.je.sq iieves gabalo itin dr€glame g€liq lauge.d) ir tr$ti kas 4 savaites. rc gelia- o@8 dh nuo aplillkos tempelafiros lieti saikingai arba gausiai (kartais panardirti i vande. pavasari persodinti iTKS l arba P Zemg.14'C temperatnroje. Kraituose. ieimtz Aps idiaceae. Gamtoje sis papartis auga ant medziq. Jos lapai tamsiai Za1i. du. kambario tempeEh'lros vande- i\eimo/. Labiausiai paplitt:si veisl€ vadinasi 'Rocfifordianun' ir yra panaii i rapipalmg. irj o ru- Kili prieiiriros ypclu- ir plunhdski.rugpj[iio mdnesiais priklausomai 198 . Irdi- ja.to. Vanduo ganrodamas ddkins orE. ir per sausoje nci! Daidau purkti. hriie gana gieit isleidZia riglius dregname ir iiltame srndlio bei durpirl misinyje. Jo pai graZiai blizga tarsi polimoti. Sdjos indq su dregnomis durpdmis pastatyti po laprl vdduokle. stand[s lyg odiniai lalapais. Subrendosios sporos nukelta ijq ir sudygsta. Pietq Afrika. nci: snulhrs. ir kisiau kaip 18"C. Polorimos: ItiD patraukli yrair Clrtal camoti 4dllrt nrsls (lapal panasus ipah[ts Caryota mitis veduokl9 (-+ P. jei rcikia. kurio skylutd apaiioje yra uzkish. D aval t i ace ae. Ziem4 ne Siltesleje kaip 10 . 43). lau Ziemos Svelresnes. Tuomet pripilti tq gdliapuodi mink. gemi apklotas egliiaKais ir senais Kiti prieii0ros yputuDazlliau purkiti ir. Yra dat vielra Sio puoinaus augalo prieZiuros gudrybd. dalltyti. vietoje gali apnikti skydamariai.I Cyrtomium falcatum Davallia PioutuviSkosis cidomis Dcvoliio IJ I E 4 L PjaunL'iskojo cirtol|io lapai blizga tarsi lakuoti. pakendiantis v6sias patalpas bei Ziemos sodus ir visiSkq paulksng. valijiniai. jei tik patalpos oras pakankamai dregnas ( in iaknis.

: :: r:.llrienil ir stebetinai vei:r urelro ilgutio laptl i. hislyti nrilZiau.lglLl botrllikN Torn.r!r-gti. (kiekvjeuas iakniasriebis turi tureti aktyv jai .ruganiiq virilur?). Lapai labai veiJris ir dide li. ligos: PerdZiir.i. iisiauglna lahai ilgus lapus. Se '-'ri:rlpu oro visai imo: .arba kero drliuris.Aro$'qzos. ie .::::s Ziemil llali. todel iigarina claug vanders ir reikalauja daug vietos. - Ii Kiti prieiiuros ypctumoi: Dairiilu purksti.:iDe Pir- btdu ne sauletoje. 198) jrgi plaukrotls.1... Sipapanj dar priei 100 metrl pinr4syk apra- siais krs ul savaites po hr- pLrtipatrgiti. il1y laikyti : . !i. Dcuginimcs: Sporornis 20'C Zeureje arba kero da1imis.:r:. gali upnikti skydarn.:: i.l (+ P.tos. --1e pauJpoje. odiiki. gegrZes-rugpjiriio mene- .:. trgiimo5: Lieti miuk(tu kambado ternperrthros v. Gcliousioi ouga: Visus . Jos lapri Svieszaliai.1is o&E' jaircikia laug vit. ::i.1 i.2.-1lt srieb!. ru!:pJUCrO rnellesrilrs po tnrpLrt! Patrgiti. j j dreggos ::.43). jei Kenkdioi.:-.i Laikosi m! rudai rau:r_. kiekvien4 pa\':rsari pedalyli kems ir persoclinti j P.:51rn05.r- 45 Zinornu iios ieifios miiU k. : :' : . 11arlt levyner.).ja itin : : .Didytnochlaena f nurcatrrla N{icrolepie speluucae Mikrolepiia I \fr# I)id|no(hIaena lctui jd t:klsi Iiktui dt aqndtD( ir iilta Subrcndusi nikrolcptja. laikant vesiau.. Seimot Dcnnsr uetlt iaceae. to deL ) Ctuntoje iis keisurs ir idoprp.i1tu. Ziemq. Tdvyne: Atogqzos.irtis uZsiaullina puses metro aukiaio -:.riDbar)je augllana rier Microlepid spe/arcnt:. ligos: Jei oras Per srrrsiN.iokiLr .rs Mir^s (Thontus Moar. lreaimos: t99 . :. ip!ktsti. . 2iern4 ir rudenine maZiau kaip I6'C).: :. TKS I arba geliq Zemg.i illlrLrglrs. nukrerrta lapelirr i.je : . Sxkuiastiebis kajp ir davxlijos ( ) P. dre-qnoir !ilbje pat rhoje (pavasari ir vasar4 20'C.. :: :::.rll p. Kiti prieii0ros ypatumdi: Nuoht drekiuti or.LrLr.-:::. kas rretai pavasari persodinti I P arba TKS I Zemg.. ir rrrioje. pusi:lr lia[jasi .l'iJLrsiri pr: ::. Jei xuga spxrdiai.. iick tiek plrukuoti. :. mal saLrso iildo- :i. kitlip rukris lapaj. Inirlklti.. lqislymos.iirlr L. apvalaini .:r:: ofa. geriausia persodi- riai. tik- vrN sakllims ir estDt srlrsan onri suglemba vedriokles. )rlclys tun olrtr nuol. Kenk6lci.ki[I. Douginimcs: Sporornis siaug.ll]der!u.. Geriousici cugc: Visus rretus iviesioje. bel. drzriiaLr purksti. )'paa .ti l!bri Iengva.1-V.r.lt dregnos.

je . ligos: rartais puola skydamariai. Kovo tugpjndio mdresiztis trgsti kas 2 savaites.Nephropelis exaltata Pellaea llgolopis inkstpoportis Peleio Apslft lape felcjo dailiat atr. nes kitaip augalas geitai apmtsta. visus metus dregnoje ir Azijos. negu i apskitalapg pelej4.evaitg truputi patrgsti. kero dalirris. sag\ papardiu.em'je). Is tikndrl si Pe/aea ruiis is pirmo zvilgsl1io ret rlepanasi i paparti jos lapai neauga ve- sioje. mui. Aushalijos bei Naujosios Zelandijos ir P e llae a atrop urpur e a 1i Siauras Amerikos atslparus Ziemai uolq papartis 25 cm ilgio raudonai nrdais lapais. Seimora N eph ro Ie p i dac eae. Gericusici cugc: Svie. Jos apie 20 cm ilgio lapai lukar9 zemy11. TKS I arba gd- megsfa drdgmes. Tai Pellaea viridis ii Pietg Afrikos ir Madagaskaro su puses meno ilgio lapais. Pellae@ duokldmis ir gyvela taip negu daugelis jos miiko giminaiiirl: ne- ji ki. Seimtz S inopt e r i dac e ae. bet ne labai sauldtovisus metus Siltoje patalpoie.et\l Poslcbo: Itin jautrLrs in- sekticidams. toddl ji labai graiiai atrodo pakabinamuose g6liapuodZiuose. i rot ndi- I lg a bp i s in kttp ap ar t i s tikras ialumos kriok- lls o&n'fu Labiausiai paplitgs iS 30 Sios Seirnos iS Kili prieiilros ypatumci3 Ziem4 purKti kasdiel. megstamiausir. () t3siltoje (ziem4 ne vdse e- je kaip 18"C) patalpoje. kad gemi 0utek€trl laistymo vanduo). pusiau irksmingoj e.'! loistyrncs. tadiau Sakrys visuomet turi brJti drdgllos. Norfolko salos. Tdvynd: atogr4zos. lrgiinras: Kovo siais gausiai laistyti kambado temperathros l - rugpjidio md1re- Anglai apskitalapg peldjq (Pe I laea romnd ifo Li a) del jos apvaliq stalgriq ir blizgariirl lapelirl taikliai va- f 6vyn6: NaLrjoji Zelandija. Kitos klmbarines Sios loislymcs. " button Jam" .l ja0t kerus. rcdiau veisliq susiraiiiusiais. skydamadai. sporomis (siltesreje nei banguotais arba plulksniS20"C i. inkstpapartiliai.folia Pellaea atropurpurea Ziem4 laikyti 15"C temperaltlroj e.apninka amarai. seimos riiys daugiau pa- naiios i tolimesoius savo - giminaiiius. p!q1ziu. Amerika.l kambariDcugininos: Dainiauniq augalg. Gericusici cugo: Sviesioje. lbnk6ioi. dregml mis- ktl papardius. Dcuginimcs: Sporomis. Aus*alija. Nuo spalio lieti saikiflgiau. 6\a vandeuiu. kais lapais. o vesa palyginti sausose vietose. 200 . Kai kurios leidZia ilgas palaipas. lrgiincs: Visus metus lieti saikiugai. kurias Kenk6ioi. P e lae a Kili prieiiriros ypolumci: Jokiu budu nepurldE-L Naujai isigytus arjau- faL al a ia nus augalus kiekvien4 pavasari peisodinti i plokSdius indus su P arba P i. kas s. ligos: Kartais galima pauaudoti daugini. kiekvienais metais pavasari arba vasar4 persodinti i P. . Madagaskaras. vengti nesusigerusio vandens oaddkle po gelia- roiiq. Birzelio meresi palaikyti po lietumi. ir mazesir. Azija.dn ir lohoniiattte. vieoas liq Zemg. voratinklhes erkes. TKS 1 Zeme (iinreti. ir pa p r astam e gi l i apu odllj e. Esama ir disiai atzalomis arba dalidesniq. Afrika.

veisles kero dalimis. kol augalas tvirrai isi5aklys.l8'C. vasarq 15 .. ypai tinkanti neSildornam iiemos sodui. lrgaimos3 Zemd nrri bi-rti rluolat iiek tiek dregna. :esioje.1reolzrzrn' pladiais bal.Zolinirl daugiamedi! augalq sodininkystds ukyje.-ais lapais. Geriousici cugc: visrs metus uksmiugoje ir pusiau ul$mi11goje patalpoje (puikiai tiuka iiatuinis langas). ligos: Retai.-. Dougininosr Sporomis ir daiijart sakiastiebius. o l(enk6iai. bet neblogai jauiiasi ir ant iiaurires.'Crispa' sa ('Garband'). greitai au:'.= ::3i1rai 2aliais lapais r. MaZoji Azta. pusiau pav6- Ziudti. CeguZes spalio m6nesiais negausiai trgSti kas 14dienq. l(enk6ici.. Seniau si europilri.:. '_.i.rngumi.rsioi ougo: veis. arba pana. -:-.Pblebodium aurerun Phyllitis scolopendrium Auksuotosis flebodis Poprostoii hiedliel6 \'**}r/ Phleboditnt aureunt Gar. pavasari persodinti P arba (+ P. 3:eimat A sp I e n i ac e ae. iriai. atogqzq papartis plaLrlarotus.iiais i peraZolg mis.r sreb€tiiai gemi prisitai:io prie apiildomq patalpq --ao. Siaures Afrika. (/n) Sis lrr= o nri liq lange. i .rib .e daugiau itiesos. i :: : kur neuz:esio-Einiai saules \-aL:arE megsta narlki pro g€liapuodZio dreuaZo slqlg. Vien Anglijoje buvo su- loislymos. jo ii krrta nesuskaiiillojama da gybe lio augalo veisliq.a'C. G-iz::i-ri:i\e- 20t .'Rdnosa C/rs lels negarsite gelirl paiduorarrz' ('Sakotoji looduotuvdje. ir _. Kai papartis itin smarkiai sulapoja.ina pa. l6vyni: Europa.! sio augalo veislir. drekinti patalpos orq. kiekvienq pa- ririr. ieikokite jos t6'). lietoje.-:i--::. Ziemq I 0'C temperahiroje. naril iilliai.i ?n3 !=^-re k. Siarrdien vel tapo mabriedliele. 2ien4 Zaliuojanti paparti itir megu lailqti kambaryje. UZauga gana dide- vakarhds palarlge-s. s'andis lapai isga.l ginti rraiai vandens. i kiikio letendles pa[aiius Sakl1iastiebius ir melyDai Zalius lapus auko geltonurno sporomis lusdta apatile puse.. briedlieles lapdi llusidaag tal\. Douginimos: Rusi sporo- i TKS I iemg. Nuo geguzes vidurio - . lis.l: _. teir nr. va-sari persodinti i P arba 'Clisadda' ('Kuoduoto- TKS I Zemg.--::. silnt kaiq. Pcf lapais.l1a. kal. Parduon)ve-se bina veislirl graZiai banguotais. Nors flebodis ki19s dra-qDq. pavyzdiiui. Tit/ynd: Pietq Amerika.. ji').'Rrzaro M arg i nat a' ('Sakotajr iilto il per sauso oro la skydamariai. Parduotuveje bii1la Kiti prieiiriros ypotumoi: Apsildomame kimbarle daZniau purkiti pati augal4 ir drekhti or4 lfiti prieiiriros ypclunci: Dazrai purksti. rytine-s aa & iki pat spalio mdgst! buti po atvift d. pailgais. trgiinros: Vandens negaileti. iakDiastiebi reikia pritvirtirti apristi nestora izoliuota viela irjos galus ii- Poldrinos: Jei briedliemargute'). kad Sakiiastiebiai biitq kiek islirrdg iS Zemes. ber ir neperlieti. pavyzdZiui. Augimo laikotaryiu kas 14 dienq negausiai patrgiti. pro- crincs: Persodinant 34imat P di ac e ae. jei reikia. Japonija. JAV. 43).':-:i dek leiiau augaDtis melsvai Zaliais p ol1.. toislymos. Gerio. ligos: oel per :i'-is'Mandaianwn' _Ci:rrcrrrrr' _:::Li.

Dcuginimas: Sporomis (respecialistui suo*oka) arba kartais iiaugandiais Soniniais ngliajs. Jq sterilus dengiamieji lapai yra Zali.(Filipinq salynas). iini. lapq apadias apninka sky- je kaip l6'C) patalpoje. Jei tokios galiSics. iSauga daugiau kaip metro PlatJccril angolense pladiais vientisais spoms auginandiais lapais.ba'. Reiiau pasitaiko sutikti i5 Afrikos kilusi4 ru5i tinamajanc tirpale iinirkyQ iturpiq gabali uiien- aurodl'to tq$l kiekio. ilgio ir jauni btua plaukuoti. Juos pdvalu atsargiai nukapityti arba.Porsll'. Siek tiek baoe$oti ir galuose lyg [kirpti.tirpalu.lygomis. krie labiausiai paplitusios (ir prilaiko Sakotus sporenro. darnariai. o tie. Siltoje (Ziem4 ne vesesn6- Balandiio mdnesiais i vanileni ddti tuputi tr4tU afta ui dengiamqjq lapq uZkiiti tltai- - ru$jndio diiq naikidmo pdemofldms. Priri5lq egzeinplioriq nercikia persoditrti. o hros. kurie brandina spoms.ir P Lotlceriaxn Srantikus duburius a$a nilas de iS Lusono salos lietaus vandeniui. Peru. og diaragiui geriausiai patikPladiaragis atrodo itin keisrai ir. nevaisilgus lapug pana.Plat cerium bif rcatuttt' 'l.irgae: jie hput€li lveista Anglijoje 1808 meabilnoj9.vandeniu P.ni lieti i den. tad s:udaro tam tais. Uq. visus metus l(enk6ici.visai kaip nat0raliomis s4jg pritlausonai nuo ld.I Platyceriurn t I 4 E & vie- Plaiiaraeis nas nuostabiausi4 - svyanii4 auga14. nuplauti ('+ receptas ratlros vande. fitinis papartis turi kitus. ligos: rei oras Siltas ir pemelyg sausas. hgSincs: dmnpxtu MinKtq kambario tempe. patalpiotas tvirtas kokio nors mediio kamiems. Sertviniai. P Zemes ir putplasdio dribsniq mi- 3eimtz Potypodiaccae. Madagaskans.bene lepiausios i3 visq) sius ir kaupia maisto me. Naujoji Gvindja. kwie taryo 202 .P laty c erium gen€ru pri' Sius i vi€n4 ant kitos suklauso apie I 7 ruSiq. Apatineje jrl puse. sodinti i rupiq. Sis epi niame lcepielyje arba kabandiame gdliapuodyje. PlatJcerhlm dZiui panadinti i vandeni )Ta itin jautus bet kokioms chemhems vabzvisq paparti. ouvalius spirito bei muilo loirlynos. Be to.iluostyti. - Plaryceritt tr laru oe. 1 litui vardels ka 1/4 ipakavimc lGli pdeli0ro: ypctumoi: Bfltinai drekinti orR Retenlbe angloense. f6vyn6: Australija. laioo. gdliapuodyje. soarkiai q uZdarame geliq Iange skfuiasi noo &iq papdaiq. bet klotas stogo deryes. giamdq lapq dilas arba kart4 p€t savaiq pusvalan. s2). Jo qie meto ilgio lapai penains i Sakotus briedtio ant kurio jis gal€q augti ragus. be to. birirl durpiq. srsiclaro rudai mybes 11er4 jis visai juodos plokidios sponl neblogai jaustqsi skiedrisad<aup6. 0ericusioi ougo: Sviesioje pusiau oksmingoje' nesauletoje.

drdgnoje. ir mazq. o veliau palinksta galais - lapai ii trurpq poze- tad labiausiai tinka iiltnarniai arba specialis paparty[ai. F'teris etlsifo . Beje.Turintys uzdar4 gdlirl pagesdus. ir kita i petid. Jautrias er?l kuo maZe-snius geliapuo- ruils (Pter i s qua dri- diius.]is Zavus mazalapis papartis.r) visus metus laikyti 20"C temperaturoie. uzauga[ti !u iS tolo matyti. Labiausiai paplitusi lios gel1. kad oras biitq pakankamai dregn. Labiausiai pa- il Silunos. lieti maiiau. Daugininasr Pava-sari TdWn6: AtoSr4zq bei vidutiniq ahogr4Zrl kftitai. ziu iiilgai lapo) bei ' Ro''en''drba' Wi ns ett i i' (ir viena. Prerls gentis (apie 280 m- atogqio- nevaisingi lapai auga ant l5 cm ilgiojuodq kotq.Pteris Pleris 'i.1. Potqlimos: Nelra. Sios gerties papariiq yra ir dideliq. Kai kada lapai uzriedia kra-<tus. pteris Iabai remegsta skersvdjo! Prsris . Tuo.rsi aukityn.langg ga)i laikyti ypad graii4 P teri s q uadr iaurit a nds vaisilgqjq pusas pakra-(diuose iisidesdiuruii arba jos veislg'. tevaisingus.r^s! taip tik atjau0insite augal4. kadjie iki I metro aukSiio. kuriq susidaro tiek daug. millgoje patalpoje. kad soduose itin dailiai atrodo apsaugotq spordlges. iie papariiai auginami 96tai nevaisiugi lapai. kad net pasis6ja gretimuose gdliapuodZiuose. Pteris e sifonnis 'Evergemiensis' (knirdje) il' Pteris cretica 'Albolineata' (de!inije). ir mar- - aurita tr Pteris i/orrr i.4/8r l'aed'. Jos pavadini: ma-s kilgs ii graikiiko ZodZio Pteron = sP tn s. - Si- plitusios jo veisle-s: I 956 metais Belgijoje strkurta Zemyr. Gilininlq itin ndgianti o&n' Siq) tarpsta vier se ir vidutiDese galapiq. pavasari persodinti i P iemg.rericd ir jos veisle-\ 7rbolineata' (srr blnlh! dtyties ruSis yra ieimot A c r o st i c h ace ae. vuoj'atttt' Vi ctor iae' . vaisiugus. iiem4 laikant vqsiau. turi dvejopus lapus: Kili prieii0ros ypctunci3 Kartais purk{ti. atogrq:ose. heris cretica gali ijemotj vesesoeje patalpoje (dryZuotosios veisle-s l(enkdioi.mgpjudio mdnesiais po huputi trgsti kas 14 dienq. Visi Siek tiek dantyti./ f ?. Jarn reikia itin dreggro oro jie :luga krumeliu minirl sakia-stiebiq pirmiausia stiebi. Balandiio . Erdviuos€ iiemos sios sporalgds. trumpus. vadina-si. Ple- Gericusioi ougo: 5iltoje. Jaulrus. VidurZemio jiiros pakantes. Si ruiis taip pat turi fertilius ir sterilius lapus. Labai svarbu. puola amrrai ir skydamariai. . Kai kuiios nrlys b^\t^juoste' Everg emensis' ir nuo 1890 metq gy- loistyncs.ryiKai iali^ Pteris tre rt/z ii Naujosios Zelandijos met jie atrodo lygiis. k4 tik sudygusiu-s papardiukus bntina sodinti ! les panaiiais lapais).liapuodZiuose (ue epifi tai). Jeiir Aushalijos. ialialapds l2"C). pusiau [ks- rb cretica taisingi i 203 .o- peFodinant kerc dalimis arba sporcmis. Apati. ligos: lei oras per sausa-s. ir il.iai atrodaniius senesnius lapus geriau nukirpti l6 -18"C. Va-sarq Zemd turi btti nuolat drdgna. trgSimos: Laistyti rnhk<tu kambario temperatiros varlderiu.

PA1IUIES .

? shitl gto n ia) palmitl lapai ar. lapq fonn4 palmes skhstotros i plunksni5kas ir veduokliSkas. augdamos ribotoje gdlia- spinduliU. dykumose ir jirq pakrant6se. brandinantys sik1os. Kos 300O iinolinr opie polmes rlriiq ir Tikai augdotttos natirqlionis sqlygonis palnts sukranta i burbuoles panaiius iicdyrtus. gydomasis Kokoso rieiutos . i5 krio randasi nauji lapai. primityvesnitp augalq. Palminirl Seirnai priklatuo apie apie 20O genditl. palm€s labai nemegsta pad6kle uZsilikrusio vardens ir Saltos Zemes. Be to. step€se. I I e veltui patalpr! architektai taip megsta Siuos atG. rapipaLng ir sabalpalng). Bendri polmirp prieiiuros je sistematikoje jos priskiriamos prie ankstyvesuiq.toi didiiuli snkla. irna nlduoti laprl galai. o patalpq oras sausas. lieka nesubrendusios. tadiau visos jos Siltqjq kaitq dulros. puodZio erdvdje. Veduokli5l'qjq palmirl dideli lapai iSgarina daug vandens. magnio bei silicio junginiq turindiose uolienose ir puvenq bei geleZies turtingame atogr4Zq giriq nudonajame dirvoZemyje. geriau pakelia saus4 orq. didinjie go taurumo |rrpins augalus suivelnina modemi. Sis i svogiinq panasus sustorejgs uglis turi auginio krtgi.oti vaisiai. o lapq gyslos ilgos.Polm6s - lqi dolelyt6 pierV i[rg iavesio. grqzq pakraniiq romantika dvelkiandius. bruoisi )le putKus olqurgl augalal taoal megsta Svies4. 205 . i3 htriq randasi spah. Botanin6- liil. Laistant reikia Ziiu€ti. 52). nutviektose rySkirl sar. tadiarr bemaZ visi jo tiesiogiriq vidudienio saules bi- . beiakio kamieno vir5uje. huindios kietus. Joms tinka paprasdiausios mineralinds bei silicio junginiq prisotintos asiuklin6s trEsos (-+ receptas P. kone lygiagredios. o Plunksnidladq (chamedordja) lapai pailgi tarsi papardirl. Jq sdklos yra vienaskiltds. Cia rasite iSvardytas kambariniq paLnirl ruiis.rga beveik apskrito- mis vdduokldmis. durpZemis. Ji goli nuplaulai jura tukstatl iius kilo etr!! ir iSdygti t o I iu i a us i o se pa kr at1 t i se. Veduokli6kUjrl ( Lv. Jei dirva perdZihvusi.l stiklo ir plieno konstmkcijq 3alt4 spindes!.rles spindu- Jq esti savanose. ir 3000 metnl auks- tyje Zaliuojaniiose kalnynu giriose. Jei jis pradeda puti. tod6ljas reikia daZniau ir gausiau laistyti. visos kitos kambariles palmds. Lruias privaltt visus rnetus laikTti Siltoje patalpoje ir net vasarq neisnesti i lauk4 (iislTms l/asftingronia. ant kalkakmenio uolq. ilgoiniui topusi neolskiriomo Jurg nomg dolini. Kambaryje Zydi nebent chamedoreja. SiurkSdius lapus. Svelnialapdms reikia dregnesnio. kad vanduo nepateltq I palmds "Sirdi". Veilns lapq kLrokstai dainiausiai i5sidestg tiesaus. Savo girntosiose vietose palm€s auga ivairiame dirvoZemyje sm€lyje. Gamtojejos veia ir drdgnuose bei rltksminguose atogrEZtl slenirl tankumynuose. TKS arba g€lir1 Zem€ su smelio bei molio priemaiia ir ypad speciali Zem6 palm6ms. nepaprastai jautrios Saldiui. Rr.1sys. palme Zuva.

lpad kai prasideda Sildymo sezonas.ldislym.4la. c nninghd iana at$abe[. po2-3rndnesiq. Gedcusici ougo: Svie. kadjos lapq galai atodo patalpoje. vi.iddj? tabako.22 m auk{iio. Orus ir Zemd tuti buti nuolat drdgni. Labai nemegsta lyg apkarpyti. A recaceae. asajos rniiinl. ieimoz Are caceae.prr (-+ P. ligos: Jei oras per vesus at per sausa-si liaujasi augti.sr.siais po truputi trgsti kas iijos sejinLrkai su 2 .rduodami palygillti ma. Ciabuviai jr. ka a!rodo \ isai ki@f. siai atpaiinti galima G to. Geriau(iiem4 ne vdsesndje kaip 10"C) sus metus Siltoje pbne (Euterpe). 2 ar'm geliq Zem9. l(enk6ici. 43) ir kuo dazniau nis palm€s ilgai negyvena. Kartnis (bet labai retai) borrnikos sode galima j4 pamatyti suaugusi4 . 206 .s. o veliau tampa Kiti lfili prieiiiros ypclumoi: Dazniau purkiti. ligos: Jei oras Siltas ir sausas.c hontophoenix pllmg galtma lengvai supainioti su tikq todzuojanti lqamtomeji T6vyl€r Rytq Australija. Pas mus paprdstai dZio rugpjniio mADepa.D0ugirinta5! sdklomis ii Australtos. palminiai. Polori|rrds3 Paklojus t4 dembli Si palmd Sals l(enkdici. liTiimot: Oras ir dirva hrri bnti nuolat drEgni. gr:'k(tis ir pluuksniSki. Terji iS. bltinai iiltoje (daugiau kaip 20"C) patalpoje. -+ P . bet ne sauldtoje. ieimoz. 208). Persodinti retai. Sios nriiqs palmiq plur*suiiki lapai su amiiumi eilra plat)t. plorri. fdvyn6: Filiphai. sauso Sildomq kambariq oro. pais. lrfiinas: auga iki 30 merq aukiLaistyti vienodai. Sudygsta augalliia maiiau ZiI1oma tiiirni.t levaldos mdlynumo Ziedais. bet De sauletoje. skydamariai. Daug kas jas dar tebevadira seDes0iu p av a diniw S e afo r t h i a'at ba Ptychosperna.t.iildomoje &uginimo lysvdje.1 branduolius reoka.4.l4 dierq. Paddkte vandens iiuKtu n@alikti! Nuo balandiio iki rugpj[dio kartkariemis po hupu- ti trdti. Ii pradZiq tie lapai prieiiOros ypotu- - b[o. balariio. apninla voratinklines erkes bei iil- 11e-su- netgi . Douginimas! sdklomis 25"C Zemdje. Matnilctjaus saloje (Maskarerq salynas Indijos vandenyne) laislyma!. Sios lielcrakrmie- moi: Bfitillai &6kinti or4 (+ P. ii kuriq veliau ra:rdasi raudonos uogos. Ar c hont op h oe nix ta fiS auga 18 .urt suolelio prie lango. pjau-sto h p.jusi areka subrandila vaisius (riesuhrs). c&n o@n' Vyrcsnio anlZious ar. Savo tevyn6je !i palmd uZ.209) atba C hrysalidocarsioje. Be a. ddl pavadiiimo j4 galima lergvai supainioti su A c ant h o p h o e ni. gambyro (toks kvapus augalq ek\tralftas) ir betelinio plpto (Piper batle) lapq. palmi- Pqtorintos: Jau4 .6 H J = Archontophoer x cunuingharniana Areca catechu Areko a Archotxlophoenix lialuviiko para<linino ko! kas neturi.r stori. Geriousiai cuga: visus metus Sviesioje. Jei reiki4 penodinti i T. jeigu lailor neatsiduria drdgft. Piehydiq Azija. hov€ja (Howeia. gamhasi tam purkiti. toddl rudelli geriau pasrrtyti | lviesi4 laipting ar iiemos sodq. Gamtoje petiydd.me iI iiltame geliq lalge arba iiltramyje.

9{ oliduodq s6klp brondinimuL ner. 238) arbir f6vyn6: Birma. per sau-sas. ligos: Jei ora-. Jos lapai plunksniski. todel l.iri.atzalomis. Gvate- penlelyg lrusilptq. Neseniai imta prdavlrelj Chanaedorea clzldrdalrrt ii Meksikos ir Havajrl. r€ja Zydi per gausiai. lrgiimos: Zemd turi brlti lruolat dregna. Geriausioi ougo: visus metus iviasioje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip l8'C). ieimaz A re cac eae. trikst. karnb. o pakri. mala. Lapai ryikiai zali. pdml . P. ios svorbiousios tikslos yro dougininrosis. laisfymos. auKtesniq mediiq Seidlyje. ieimlz niai.l -{dliu lan-cas arba r:LnrLs. gracirgai nusvir9. kol jie dar neiisiskleidd. o perliejus. perdiiivus arba. duoti viril'llr6s.mynuose. pusiau liksmhgoje vietoje.tiLNuo pavasario iki nrdeDs klls savaitg po tru- purirrgiti. prieiingai. Douginimcs: Sdklomis (-+ Adresai.rbiausiai bet ne sauldtoje patalpoje. tik ne i saulekait4. pinai. P. atrodo tarsi negrabiai apkarpyti joks kitas augalas tokiq Deturi. 238). Ti1)kamai prizi[rirnos iiauga iki 150 cm auKdio ir suformuoja tokio pat skersmen^s laj4. plunksniiki.Jgitl]n|l kambaryje (Europoje lluo 1850 metq. iSleidzia daug ugliq.fyje iiau. kad ji perdZiutrl kui vrndeni tuituojau iipi.i i c ha nedoreja iydi dar visai j au na. paly. vyriiki . ypad pet tamsioje vietoje. o&6'dH liSios iities grakiiios paliiaurilis langas. dkr. llenkdici. tai8i kitq. klriais gtrlima dauginti. Auga tarsi kruna-s.juos galirna pamatyti neberlt botanikos - kiek nereikia. puSlasiio dribsniq soduo.. taigi &lnsiai ialiq vaisiq neiiaugina . Ji vieua ii uedaugelio palmiq.ru apkarpykite Ziedyru-s. iio.Ls. Jei reiki. frgSimcs: Zemd privalo buti visuomet iiek tiek drdgna arba Dermirktu. Jos lapai tamsiai Kifi prieii0ros ypclumci: Dazniau apipurkiti. Fili. Polctimcs: Jei chamedokad augalas iali. TKS 2 arba gdliq Zem9. Sviesiai geltoni moteriiki Ziedri nepaprastai kvaprrns. iilt- Geriousioi ougo: Sviesioje. Kambaryje neiydi. arba smdlio. Tinkamai priZiurima iydi ir kambaryje. gali apdkti vomthlliDes eikes.Jis lerrorite. Labiausiai tikq 207 . be to dvinamd. kai sakDims tikai Siek tiek patrgili. Gamtoje grakidioji chanedoraja luga neizengiarnuose Meksikos ir Gvatemalos kal]lyllq giriq loistyrnos. Padekle - JAV alrl('siiau). rugsejo menesiais k1s 3 savaites kovo Pclm6 doug i6- lfili prieiiiros ypolunoi: Nuoltrt drdkinti orq (getiausitri kas dietq sukelti rukq).r.Dcuginimos: seklornis niai. PersodiDti tik tuomet.r vietos. fdvynd: Meksika.Caryota rnitis Chiunaedorea elegals l(oriiotu 6rokiiioii rhonedor6io c&n' IS 27 Karijotos lapai atrodo tarsi eeruhiai apkarp))ti kas daagiau tokiL! neturi. Nuo biriieduotas.rs.mdgsta 20'C. gali praddti puti Sakrys. Java. Ar e cace a e. l(enkdioi. - ie Graki iio. palyginti ldtai. (+ Adre-sai.i T arba gdliq Zeng. Vasar4 mes kamienas tiesus.bekvnpiai. kdip ir visrl ougoly. tankiai kiek vesesnj oq. Orir-s turi bfrti visuomet drd-cn. I naujo gdliapuodiio dugr4 pirmiausia negailint ipilti ivyro. geriausia . persodinti iT. apnirka voratinklinds erkes. kurios Zydi dar visai jautos. ligos: lei oras per saus. permirkus Zemej ilna ru- t$1fl. verii.Zelio rneresio galirna iigadaugiausiai2mauldllesti i laukq. iios gentie-s rusiq tik Caryola t itis ^. Ziern4 giflti plon.se.

/-\ A tR \-/<l^L\Es Chnsalidoca.ls lepiam augalui pravartll irengti dirbtini apsvietim4 ir ka-sdier apipurksti minkstu. kasmet uZauga po 20 cm.. pahnirl arba geliq iem9.ens panasi I hotiq. huis padeda riq<utui nudaZriau apipurkiti. d:rugiausrll Kiilp Kr[mil. Jei Dutl lruollrt ji pakankiLmai pzrddk]e. pabnike. Parduotuvese jq galim:r isigyti jvairaus arniirus ir dyd_Zio. ygons. bet ne sauldtoje. tlraglllas ir Silutttos. Kas 2 . ziemQ kas dienrl apipurkiti. "+" Nuo kovo iki mgpjr:riio pradzios ka-s savaitg po c&6'db Pas mus parrduodarnos Tai bene labiausiai paplitusi kambarine palm6. taiiau uuojos skiriasi iviesesDiris. Lapai i^ -.3 metus persodirti i TKS 2.^ -. lato drdgnesdame ore. zydr rt duod:r vaisiq tik bhdama keletos menl. i\leidiia at- Douginimcss li sdkhl (kokoso rjeiutq). --> P.rginatnos ko- rnrpurirrFiti. Bute. Cr. 238) arba kero dalinis. iilhr v:mdeniu tuometjis ilgiau gWe- ieiman nial. lometq. Pas mus supuna ne taip greitai. 209). Douginimos: seklomis (-+ Adresai. trgiimos: zelne pn!irlo Dlth tlLiolJl rugdrd$ra. tadiau vasa- iilta. kuris teikj._lrQiimos: /-eme rrl dregna. Madagaskare ji iiauga iki ir kanbaryje ar. Beje. Siltoje (re vesesndje kaip l8'C) p. Pclcrimos: rrr. M6gsta ntal. lietq. toddl gali tnrkdyti augd jauniens augalams. kaip plaukti jhrd hrLstariirrs ki. ligos: Retai. Po lygiu iiotiniu rie. gelionri zaliais seuesl ais l:rpais ir vasaftl iisprogstana jais naujrl lapq verpstais. labai puoi. plauSetas shroksnis. pauDk$dje. gelsta arba ruduoja lapai.<uto kevalu yral lengv:rs. kaip dregname iilt. ligos: :ei oras per saus:Ls. dar neatsiskyrg nuo riesuto.rtalpoje. ilgainiui l(enk6ioi. toddl aughama kambaryje ji niekad nesubrgsta. kospallmes tai srnulkr-ts jaud augalai. Geriousiai ougo: Sviesioje. jei darosi sausir-s ir kietas. Dils.1 --ts^ plunksriiki. pusiaujo). P. 14 Senau p$mty- Loislymqs. esalt geroms sa. l(enk6ici. lida car p us Zalas. dr€gmes ji kilusi Pclcrincs: Ziern4 iiam ii atogryZq abipus Zemes Tdvynd: Madagaskarns.llne savo levyne-s i l. Zavumu ji prilygsta hovejai (H aweia.rpus lutes.6 H = Chrysalidocarpus httescens Cocos nucifera RieSulin6 kokospolm6 J e. Miisrl orirs drclFas ir tvankus. Tdvyn6! Atolr4zos. De1 saLrso oro mduoj:r l:rpq galai. puola amalar.galima rediau percodinti. vimetus Siltoje (ne vesasneje kaip 16'C) pasr. Apatiniai lapai nuolat dZiilsla ir kelrta taip susidaro kamienas. diiagas. I\469sta saulekaitq. galima netgi palikti iiek tiek vandeus 208 . klirnate.1 sa moi: Nuolat drekinti orq. k s savaitg - po truputi patreiti. KokospaLnei reikid daug Sviesos. A re t'ac' eae.ro Va-sa14. Kiti prieiiiros ypotu- l0 m auki6io. l:dislynas.r jiems maisto me- po pleq ti iieiSli. Geriausici ougc: Sviesioje. palml- - talpoje. krnituose kokospa}nei bei iilumos (juk birZelio pradiios ii4 pnlmg galima laikyti lauieimot A rec accae. BalandZio sejo mdnesiais Xiti prieiiuros ypctumqi: Butinai drekipti patalper er4. triksta Sviesos.

- dZiivu-si Zelne. Svarbu: i naLrjo geliapuodZio dugl]4 priberti senq l(enkdici. geriau iine-iti i huk4. ruduoja lapq galai. juolab kad retai krda Polqrimos: Kokosinis mik'rocelis ilgiau iigyvens uZaluga . Megsia ii1t4 dirv4. Jei dirva per ruis mikocelis jausis iitiqs Salta.43). lq ir turi geliq vitrirus su drekinarnu oru . taiiau Zienl4 prdvaftu j.rli bhti Silurn:1 Pclctimos: loislyncs.s lapus rei- iiek tiek maZiau. Jei per- noi: lapai pluDksniSki..4recaccae. Saugoti nuo tiesioginiq saulds spinduliq. leisti Ze. Horr. Jei padekle Jieka to. krtrrietra-s viena-s. v:!rdenj tuitLroiau iipiltil nrgsejo menesiais kas savaitg po tnrpu. pavasari ir vasar4 kas mdnesl po ka uuplauti dmuguu viurdeniu. tr?iinqsi Lieti s!ikin-sai. ti p. P la i iai i lsi ke roj s i Howe io Ot. Ypai megsta minkitil geguies lietaus valldeut. Ziem4lnistyti vesiaLr).30'C ierndje). Mdgs- u (dienomis iki 25'C. skaldos arba p[sto molio.rntie. iuki!.Lrb:r Zietnos sodus. l(enkdioi. Iiauja-si augti. Lusiai Zali. paLnini puod4. to.1 pat rlpq or4. Jei reikia.ra lorster iana avga spuiiau ir daugiau keroja i ploti. naktimis g. Trivynri: AtogllZq BrazliJa. (+ pieii- pusto Douginimos: Sdklomis (25 . 209 .s apdulkdjusius palme.l dazlliau apipurkiti. kadjai butrl lengviau kvepLroti. apninkr vomsioje.rukitesllis nei nuolat dr6l11aune ore.st ar ia n a_ Iorsteriand i Holnoreano . gemi ir gal6s ilgiau pa-silikti.}fi Hav. Zemd privalo ir visai ne- nesusigdnrsio valldens! daug ivie-sos.je. Tcivyn6: Lordo Hau salos (Australija.ji geri:ru sodinti ididesSeimo:. tik velisrr juos galirnr rrp. Be 180 cm. Jei reikia. trgiimcs: biti nuolat MaZiausiai drdgra. mei gerai iidZiili. UzteDlcr Gericusici ouga: Sviesioje ir liltoje (ne vese-sneje kaip 20"C) patulpoje. tirkliles erkes bei skyd:rjokiu bidu nesruletoje vie. I atl[vt\ augalLls sruku atskirti.Howeia Nlicrocoelurn rveddelizururn Hov6lo Kokosinis mikrorelis \-*. uksl]lrn-{otl uZuovdjon.mariai. DaiuiaLrsiai jos auginamos kaip knlmas. pripildyl4 Seimo: zlrcraccac.. Abiejq iiq paLniq wcia be Parduotuvdse dainiarsiai pilnatysite dvi jos {riisl 'rh le susikaupusi laistvtno o&B' tiktq ne Kokositlis nikracelis tgsta [aboi drc]n+ o] q.. pusiau rikvrirrgoje.eia lo r. Kovo Si4 palmp nuginti geriau pr:rd ed.rZinti ii eugirno. bet tuomet beveik liauja-si augti. Tenai kokosi- Kiti prieiiiros ypotuHovdja paly8inri Aerai p:rkelia sausil Sildomr. Senasnlus augalus nLro geguZes pabaigos du kartus per nT enr. kas2-3metuspeNodinti i T arba TKS 2 iemg su putplasdio dribsniais. rnolio bei durpiq nys P. o Hou.s iems gelininkams. Prdek- niau apipurkid. o tiems.rtrgiti. persodhti i T arba TKS 2 Zern9. kas laiko d:rugiau iepiq auga- Douginimos: Seklorris (30'C Zemdje). ligos: Jei orurs Geriousioi ougo: Svieper sausas. tmputipatrpiti. ligos: Jei oras pet silusasr alplulKa votatitrklinas erkds. lfili prieii0ros ypotumci: Ziem4 brltinaj daZ- loislymqs. palmil]ral.e i a be hnor iana arpstr letai ir labiau tista aukityn. i Siaureis ryhrs nuo Sidnio).

rugpjudio menesiais po truputi Balandiio patrPiti. ligos: . kallarjtris fiflikas (Proer?r-r . k-usi. Kenk6ioi. kaip amerikiediai jq vadina.Lsrl bei vdsiq ni). ama iiemos so- jaudiasi laiprirese. o Rlla lrrs ?.. vos uZauga 1. ir blldamas senesnis. Jei oras s6-s. jei tik ten nem skersv6jo. duokles. Beje. loistymo5. tinkdti bonsrl darybai.4ris . todel joms reikia itin didelirl geliapuodZiq. palmiT6vyn6: Laosas.ja. persodinti i T zemg su puQlasdio dribsniais. Maza[ge pa]rnd Rr. hrikiai 2t0 .nrgpjDdio mdlesiais po tmputi tryiti. o issiskleidg turi baltas gyslas. "Lady Dcuginirnos: S6klomis arba ata[gomis. R apis r/rrri. ieimoz Arecac.30 cm ploiio lapq ve- lfiti prieiiriros ypolumci3 Kuo daA au purkiti lapus. Rapr)aLma C&B taryt nr dvelkiaToli aisiais ^)\tais.ikut (P hoelxir roe bc le Pinnosios dvi auga paiygillti greitai. Megsta labai je vietoje lauke. liekni.chloroze. -^--2.rael. Jei Salarys nebetelpa gdli:rpuodyje. (iildoDroje daugiDimo lysRobelenio firikrs. pusiau pave-singoje.5 ar 2 rr. Ii l3 Zinomq Procnli riiiiq kambaryje ar. visus metus iiltoje (ne vesesndje kaip dregnq or4. lflrios atskiiamos nuo molininio augalo ir pasodirumos. iiemos sodai. T6vynd: Kinija. tadiau ne saul6toje. erkes. kad daugelis sodininkystes ukirt augina vien. vasar4 Siltoje. Jei Zemd per lalta arba per kietas vanduo. reikalauja daug Siluper saumos.eae . oei patalpa sildoma kasdien).r galiq langai ir iilti - duose.lei oras per sausas ir per iiltas. dazniau augir.rcelsa.fukitos ilgi.s lapai yra siaulesni.rginamos trys: datuli:ris fiDikrs (P h o e n i x dacty I ilar a. lrfiimos: Pava-sa4 ir vasar4 lieti gausiai. - tedaug.sd. 64).4apis e. gzrli sutrikti augimas ir paruduoti lapai. Japoni. Dougininass li seklq Ziemos sodq puosmelra. rudais piaukais apaugg lapkoiiai laiko i!ke19 aulcityn apie 15 .YI E = Phoenix Rhapis Finikos Ropipolm6 J A. Rhapis yra vienintele palmiq gentis. Paln' icilna: A r e caceac. triiau ne pelmir- . gai. Jei reikia. Phoettix roebelcnii c&6'ds - ilin puoitxus kanlbdrinis a Ealas. -> Duotrauka P. persodi11ti iT arba moliflg4 sodo Zemg su smeliu. be Kenk6ioi.kvienos.nrrilis yra :rpie meffo aukiiio ir Iabiau tinka laikyti kambariuose. Tai puiki ir prilimaffli ter. apl 1lka voratinklhes tiik. UZpuolus voiatillklinems erkems. apserga to. Ziern4 riensrs) ir Robelenio fi1:. !$akitesni ir vesle$li nei R. palminlal. kuri dideliame puode uzauga net iki 2 m aulc<dio.jau iiq augalq lapai atrodo lyg apibaxstyti miltais. Geriousici ougc: Sviesioje. Ziemq vdsioje (5 -10"C) patalpoje. prie-ii11veje). trgiimas: zeme turl DuLl lluoli]t dregna. ligos: Jei vanduo per kiet -s. JAV rapipalme tokia m6giama. l5'C) patalpoje.jie pagelsta. tadjam labiausiai pa. Iapai ima ruduoti t dzinti.arir- lqistymor. Nuo geguzes vidurio gali va-saroti pusiau pavesiigo- Geriausioi augo: tabai iviqsioje. Kiti prieiiiros ypotumci: Dainiau apipurkiti Gepries .

Ilgainiui ji Kiti prieiiiros ypctu- )r L1m tik4 trlmpa tokia dideld fu sto- r) gtiuZulas. mioceno laikais (tokia Zemes geologine. Rusis vos 21']' Sabal thror aukiiio krimas. GeguZe-s rlsys. fod6l Amerikoie ii vodinomo "cpolinio siiono pqlme" (Pelliroct polme). ligos: Jei oras per sausas ir tvatkus. trgiinos: Vasar4 gausiai. setlesllius rediau persodinti. palmi- TdWn6: ka. Abijos puikiai tinka Ziemos sodui. o kaZkadr. - lliti prieii0ros ypctumdi: Jei rcikia. Ziem4 vesioje (10'C) patalpoje. Siuo metu jq itin daug Kuboje. Seimc: .ritg po truputi patrtriti. merrrs (y lcislynos. ti kambaryje. Lrbai remdgsta sauso Sildomr] patalpr] oro. gerai vddharnoje. kad praeidama-s denijq Meksika.4 rccaceae. Balandzio rugpjtdio manesiais Ziemq resioje (10 -15"C) pa'. Vasingtonioi reikia daug vietos.uriiq ruiiq ir msiq su galingais iiarnbiai augardiais kamieMis. Cantoje jie b[Da apie meto skersmens ir 25 metrU aukidio. iis kilusi i5 Mel<sikos. o Kenk6ioi. o Dougininos: S6klomis. Rniis Sabalpalnretto ii nunylorsiq senq lapkoiiq likriiq uZsiaugina graZq stiebq. Meksikoje. krllnais aug. vavr4 iiltoje. totxia robusta lapal sini Zali ir Zvilga.t- sm6liu. i kuriuos galima susiZeisti. lrgiimos: Vasar4 gausiai. pahni- Tdvynd: Arizola. kas negaleq jq uzkliudyti. - Atsolgioi: vaiingtonijq lapkodiai apaugg aibiais spygliais. SabaL Woshhxgtonid ntitlor r\ii galilna ii rtlifere Kalifomi.trpiti. Seimaz Ar ec acaae.trip. niai. Nuo gepgZis vidurio iineSti I lauk4. taigi Siuos augalus reikia pastatyti kaip metro ploiio giliai ipiautais melsvai Zaliais lapais. ninor reikia doug iuiesos. Dougininos: Seklornis iildomoje dauginimo lys- r. daugiau rugpjtiio mene-siais kas sav. kad jai reikia aukito b erdvaus Ziemos sodo. Was h ilgt oni a ro b usta mci: Jaunus augalus ka-smet. paunrq esunr aple durio g. persodirlti i T arba sodo Zeng su tinga.rlima iineiti i iilt4. |lasiirgtifir- - plbaldyti daugilti irgliais. l(enkdioi. Ziem4 nedaug laistyti.Sabal Washilgtonia Sobolpolm6 Voiingtonilo c& Jrl Palnei Sahal. nuo geguZes vi- - 2 . Ji pletojasi labni greitai ir dideliame gdliapuodyje netrunka isaugti kokiq 2 m ploiio ir 3 m aukidio.a1poje. Loislyncs. gali apnikti amarai ir paruduoti lapq galiukai. jq buvo ir Ir. jos v€-ia nuo Venesuelos (Vidurio Amerikoje. C& purKr Yra bekamiedrl.rlijoje. Kalifor. va-sar4 iiltoje. Geriousioi ougc: Sviesioje. Atolriq Ameri- Geriousici cugo: Visus pai Ziem4) labai s\ iesioje. saulet4 viet4 lauke. ligos: Laikant iviesioje vietoje pa-sitaiko retai. Ziem4 tik tiek kad reisdZiotr! Sakiul prlmrrl rusrs uK kas 14 dienq iiek tiek palaikq tit*a laiky. Siai palmei tiri<a T arba molinga sodo :eme su smdliu. Pietq Amerikoje) iki Antilq. Washitgtoniaflifera pilkai tali.s istorijos epocha).jos. Voiingtoniios komienq iuosic senv opoliniv lopq liekonos.

Dougelis ncuig veislig puikiousioi veio ir iydi ont poprosiiousios polongds.lle visoms orchiddioms butinos iiltnomis orbo gdlirl vitrino. ORCHIDEIOS 212 .

Jorns reikia specialaus orchid6jry kurios . Kad. nei dauguma karnbario augalq. kurios uebijo nei Saldio. Augirno b[dai. Vesiq ka-itq orchidejas surkiausia. Sie nuostabiai puo! u-s ir pra^imatn0s augalai nepalyginarnai geriau si. v6sesnis oras nakti.rnaisiais arba netikraisiais svogDnais. Or4 galima dr6kinti eleltriniu oro drdkintuvu arba kitomis priernon€mis (-> P. Ten daugelis jt1 veia alt rnedziq. tadiau naturaliai garntoje jos auga daugiausia atogrqiose iuba vesiuose. o Sirnpodiniq riiiiLt (Cattlcya) angimo aiis statrnena. Bet jei pavyksta praZydirrti iviesarne ges Cynbid i u nL arba Paphiopedilwri tai jau !ventd.43). Orchid6jorns tada reikia daugiau iviesos ir rnaZiau vanden-s. IpratusiU tenkiltis paurksne orchiddjq lapai tamsiai iali. ii ougal4 aukityo kylanti pagrindini iigl! ir kraura Ziedus abipu-s jo. o naisto inasi puven4.rlris bfltq ir punrs.jq ieirna didZiausia: 750 gen- bruoioi Pirkdarni orchid6j4 bttinai pasiteiraukite. o tos. kur gamthes sqlygos labai nevielrodos. pilkivai Zalia spalva rodo. Sirnpodin6s orchid6jos turi tam tikrus gumbus. kokiosji n-riies ir kaipjE priZiurdti vesiai. taigi gelbsti Siuos puikius augalus uo sausros. Ki- taip. o naujos atjalos asiralda prie pagrindo ionq ir auga i visa-s puses viri puodo kra-itq.lelygu kur auga. o iiltq . 22O milkitesrius. Siaip jau orchiddjorns lcbiarrsiai rirrka specialus giliq langci :uba iiltrramiai. jorns reikia daugiau tnaisto rnedZiagq (tr4iq).lengviausia laikyti kambaryje. svarbu. dainiau-siai turi kietus lapus. kurie kaupia vandeni ir maisto rnedZiaga-s. kartais dar vadinarnru taria. ue to. Taigi orchiddjoms reikia itil daug Sviesos ir kuo maiiau vandeLs. Orchiddjos. o kai iilurnos.6'C. l0 ooo .221). kuriq lapai minkiti ir ivelnir-s. keleta-s ruaiq Zerndje. k. 238). V6lyv4 va-sar4 ir rudeni. - Ankstyv4 va-sar4. kai irna pdsitaikg prie mrr. daug iviesos ruderri ir pakalkamai dregnas oras. niekad tetud jausti dr6gmes stygiaus. Mer !r'ririos orclriddju nliys kilusios i( skirtirrg-u knitq.alt uolq. kai orchidejos spardiai auga. Siuose puslapiuose kaip tik apie juos ir bus kalbarna. Kos iinolino Bendd orrhid6iq pfieiiiros opie orrhid6ios Orchiddjos yrajauliausi Ziediniai aug:rlar zelnele. Orchid€jos auga dvejopai: o Monopodiniu budu (su viena Sakojirnosi aiimi) augarttios (Phal a e aopsi. nauj4sia-s garsiqjq orchide- Ziedai pasirodo ugliq galuose arba ioluose.gerai Zydetq. nei sar ds atokaitos. ir aprupintq augal4 maisto medZiagomis bei vandeniu. drdgnuose. Jei kq nors vis d6lto dotnina retesuds ir auginti keblesn6s rliys. Butina atsirninti: olchidejos standZials lapais ir storais gumbais ramyb6s periodu m€gsta pabnti sausos. ra-s jas surnildta-s priede (-+ P. substrato ( ) Adrcsai. jorns reikalinga visi5ka ramybe. orchidejos auga ne g6liq Zemeje. iikalotuose kalnq miilarose bei uoldtose Azijos ir Vidurio bei Pietq Arnerikosjrrq pakarrtdse.aug dZiaugsmo teikia Zydirrdios sanpaulijos bei klivijos :uba kiekvieuq kovo rn6nesi Ziedais apsipilali'ti C o el o gyn e. . o paurksng ir iilum+ mdgstardios lepiosios ruiys daug il r Siltlri lrilryli. Jq spalva bei saldara iiaip jau gerokai skiria- - jq veisles daug lengviau priZiurdti. Rudeni ir Ziern4 iie augalai ilsisi atogr€ose tuo metu b[na sausros. rn6gstandios ivies4 augirn-si iviesesnius lapus.srl s4lygq ir Zydi kur ka^s gausiau bei noriau negu lau- kilds n1iys. 213 lstriiai . kai susidaro gumbai ir irna krautis Ziedpurnpuriai. P. vidutiniSkai ar leisti nauja-s atZalas. Lapar liuiji3kai gysloti ir daZniausiai bnla lygiais [<ra-itais. Jq esama visarne Zernds rutulyje. iislTrus arnZiDojo ialdio ir ledq surakinta-s poliariles sritis bei uegailestingai saulds i5deginta-s dyklunas.30 O0O nLiiq ir daugiau trei 70 0OO veisliU. ir prisotinta-s oro. kad tai riliiai reikia kuo ryikesnio apivietirno. kad nakties temperatua rukistq iki 4 . vandens ir diq. V€lyv4 Ziern4 ir pava-sari. ir lengva-s. joms reikia daugiau vanderls. - Orchiddjq Ziedai yra nepapra-sto groZio ir steb6tinai ilgai nenuvysta. Beje.s) turi nuo ialorq Orchitlijos dainiausiai ouga ant ueclfitq.

l substrat4.).Pava-sari ir dia-s veisles persodinti po guimibiniai. Sviesioje vietoje. kaip kaddjos. ligos: Jei oras tiesiogioig saules spirduper sausas.kas2-3metus augal4 persodinti i l&'Abna Wiebrann' ('Alma Vylonan') ar. taigi tikq rytiniai ir vakaridai mariai. Svarbu: mldi oms jas lydi amarai.rs! sparvlllgais Ziedais su asikiSusin tarsi lipa vienu Ziedlapiu. lrgiincs: - - miiranas' C ulmi- hssq.llelyliu veisla. Beje. Ziedai b[na balti. vadinami Laeliocatt leJ a. privalu slbretrdusi saikingiau. daugiarnsiq miSrunq (B r a s o b e Ii o c att ly e a. naktimis vis bei plauiai ant $rmbq 14'C iilumos. Ziedpumpuriai iki praZystant bina apgaubti pap6dlapio. vasarq.F L] Kaflejos savo tdvyndje dainiausiai auga ant kiht augalq Sakq arba kamienll. zydr drdelra. dainiausiai di Ziemq. kurias langai. Ziem4 dienomis no makities rudas atspalpakanta l8'C. ge . or chi ttace ae. nant padalyti ppmbus.kt pvasti.eliocatt laya veis Ii' Creamton' (' Kreminis atspalvis' ). Yp ai spalvingas Laeliocattle!@ Pqldlimas: Vasar4 lieti gausiau. 216). - - spalio 214 . iy- Geriausioi ougc: Labai Douginimas: Persodi- veisliq. karkiekvienais metais vdl iytais net panardinti i vandedetq. Cdtleya bowringial@ subauna ii slkio daug iied4. apninka skydaliq visai nepakeniia. vasar4 Zydilieima:. C I.La. Atkreipkite ddmes! i skruzddle. nari RecitaL'. ypad v ets- iyd6iimo loikos: tavasari. DaZdausiai talpoje. Jie yra priZiurimi taip pat. jie apsaugo nuo saulds. geltoni. Pet siltai gumbai neiidiiiittl. ruded ir Ziem4 f6vyli: Vidurio ir Pieq Zydinaia-s kovo ir baAmerik4 Karibq juros salos. rauwi ir kuo ivairiausiq raudooq atspalviq. kad iaknys ir ta ir maziau lieti. kart prideti orchidejq Kad kadeja lcistymcs. Balroj i Lae liocatt leJa lfili prieiiiros ypalutnoi: Gel]]zes mdnesiais lapus daznai miiranas gebon pentinu. laldzio mdnesiais. Potina| a atba S o p fu o I ae li o c at t Iy e a. Ep i- cattleya. ni. rudeni ir iiem4 apipurlGti. iiai turi bnti keletu laipsriq msiai yra b0dingas Ziedyvisesnis. taiiau l(enkdici.s. Itin Daugiau Laelia negu Cattlaya .lapus. Specialiose parduotuvdse galima isigyti ir tikt4j4 Cattleya m{1.'Mtu - Zydi und Morirz' ('Maksas ft Moricas') bei 'lryinter b luher' ('Ziemos pasaka') nauj4 orchiddjr. . iiem4 flgli patalpinti i vesi4 vietik tiek. fu begg19 vertinami orchidejrl C att lzy a bel Lt e li a ri4ti nai (-+ P.6 I I Cattleya C) rt l(oll6io H a C) TJ - 4 Cattlep bicolor kilusi ii Brazilijos. Vasar4 ir augimo paprastai labai masina lipmetu vis4 dien4 laikyti nus ir saldus orchidejq Zie25"C gerdi vadinamoje padrl nekhras. Zyddjimo. Vasalaikant kaddja iileidZia tik 4 i laistymo vandeni kas.

kad net Tailando atgabentos ry ii P inchess'.' |t[a- -.(' Lemfiordo siurprizas' ria aki nuostabiomis spalvomis. ('Rausvasis boKtrs'). . '. Daugelis cimbidZio rii5iq auga Zemdje . \'ioletiniai. Isimetus Veiijo ivaigidyne). iyd6iimo loikcs: tavasari. gali apnikti vo.yesys'- Zavus pakabinamas auga- jos ne tik stebetinai iswer. Itin populiar-rs yra C. balti. bet ne vidudienio saules atokai- PItalinos: Cimbidziai.-'Pamaiva'). sausio mdnesiais. Ziedai bn:a kreminiai.Kapel. Valyvq rudeni ir Ziem4 lieti maziau. roZi.' Pink To\ver' so pasaulio furgus. Be to. kurie dainiausiai i{auga iS apvaliq pgmbq. sioje vietoje.e . Douginincs: Dalijant gumbus.E ) . lxrzraibiniai. ieimo. kad jis rcuzkesh+ kitt.apie 80 cn. ratinklines erkes. Tdvyt!6: Atogrdrl Azija." -ealsiai laisqti ir 215 . . 'Dag A-<.' M i nne ke n' (' Meil]upuikios gCles uitvindo vi. lapai Apaiioje deiineje: popu Liarioj i'Star bright Capel la' ('Spindulingoji - rrrrdlaft miSrunai. trgiimos: Nuo kovo iki rugs6jo pabai-eos lumos. dar geriau . l.abiausiai paplitusr:'s cimbidiio veisles Zyi: Ziem4 ir pava-sarlr metus gelai vddinanoje. dainiau purKti. rudi ir net ieli.sunaikinti. Senesnius tam m4 fodi nuo rudens ir ne tikrq veisliq cimbidiius (reiKa teirautis perkant) iki rugsdjo pabaigos galima laikyti lauke !vie- paivieseja arba juos iiberia gehoni ilakai. labai iviesioje ir sauldtoje patalpoje. Cinbidiio iiedai veria aki naostabiausiomis spalvomis. ve. mesingas iaknis bei standiius ir illus talsi dirZai lapus.rq patalpq oro..'Lemfdrde Surprise' mingos.' De I Rey'. voji Silvija Miuler'). 'Delight'('ZJ. ' Ercalibur' . vasarg rudeni ir iiem4 . Vasar4 laikyti Sihai. or c hi dace az. kas 4 savaites trgiti orchidejq tr4somis. nes nuo virusiniq ligq kol kas nem jokiq vaishl. iiedus krauna geguids ir birZelio mdnesiais. Toki augal4 reikia izoliuoti. taigi tuo metu jiems dien4 reikia daug 5i- kurie Zydi rugsejo - toje. todel visai nekeista. bet ir graZios. o kambaryje . _reltooi. A paiioj e kairij e :'Si lvi a M iiller C itrone I Ia' (' Ge ls- nebetrdti.'5hor* loislynos.a' tokia ivaigZd. oranZiniai.nelygu ruSis ir veisld. l(enk6ioi. Dau-qelis jrl megsta Silutaip labai bijo sauso Sildo.ai. tam tikram virusui. ge- - kvapi veisld). Ziedq kekes taip pat auga iS gumbq ir Zydi nepaprastai ilgai. Viiuje deiineje: kre inis spalvos miiriinas su agniaspalve lipa. lfili prieii0ros ypctunoi: Nuolat drdkinti patalpq or4. ku- Gricusioi ougo: Visus rie Ziemos soduose uzauSa iki I meho aukiiio.Cytnbidium Cimbidis Sis rutlasis miirinas iti higstamas gelinink!.oflakti-pakankamai gaivios vdsos.l iios lasl).Pi @ n' CimbidZio iiedai itin ilgai iibnna nuskinti.7?n4 \'onon'. ligos: Jei oras per sausas. Australija.turi storas. Cimbidiio nriirunqi nuolroukoie: Virsuje kaireje: fisai ZaIias su dimAa IApa. Kas 2 metus po iyddjimo pemodinti i orchiddjq substrat4. nuo rulpj[iio mdnesio naktimis megsta vesq.

bet geriausia nrdeni arba pava-sarj i orchidejq substrat4.knd augalns neimtq vysti skleidii:^ Laelia p! Iila. Visais kituds meq laikais irgi leperlieti.r arba epifitai (savo tevyneje.je.. vasarq. iias) taelra ruSis geriausu kitomis gelrtimis srulkiai arba visai tesikryirni.udelli. laistyti arba relsykiais Pana.rnt medzirD arba veia smdlingoje Zendje (pavyzdziui. suplotr.us L l6vyn6: Atogr4iq ArneriGeriousici ougo: Sviesioje. va_ Miltonijos iiedai platus.eLt bei ieinaz ka.18"C. Mihonialavs.6 I o rt E a r/ E - Laelia Miltonia.iq substrrLl.dir1ti i v. zletn4 lrelr trK IreK! Krs treiiil lr. kalp t LaeLia purpura ta. au- ^) ieimoz Orchi gu da ceae.ti. miltoniopsis C) La.elia taut i o &B ni Brazi I ijos Btla. kudos auga ant lereikia.nnos nailaitinemis milloislymos. Dcuginimcs: Persodinant padalyti gumbus..b a r i n a' r eikia dangiau sau)es. labai alsivdrg. iir purkitil Persoditlti iyddiimo loikos: lavasarl. ga alrt trunpudirl kotelirl T6vynr. - gumbr] dalimis 216 . iyd6iino loikos: oazniausiai va-sar4 ir rudeu!.r komenduojalna vos prddejusiam orchiddjas au ginti ka*ta. rudeni.:i.styrnq iv deui iddt.ri iid2irrves. . paptasl^i re- Loistymos. akneni- gerai ved jnamoje. Vasaq ir rudeti ly di Mi ltonia c I owes i i. 43). Pavasari. veisld. trgiimos. DaZ ausja. ploksti.r.rs gumbus su vienu-trimis siaurais lap:ris. RudeDi Zied s pra. t. Ji Zydi pava-sari. Laelia lengviausiai kryZminasi . tnt'Jiu\ it'aitoit. lle nk6iai. ir. kai subsnrrrs jru ger. itin !:aukilusios ii drdgnq ir vesiq Vasar4lieti ne siai. bet geba Zibuokle-s Ziedus. kas2-3metuspavasa4 persod tti inerrjq orclide- kitq augalq (epifit ri).ltrl galinei labai sauldtoje PaNiPoma padalinti i dvi gnrpe.siliiau kaip 25'C. (didZiuliai violerirriai ir rausvi Ziedai). auga. skirq epifi tiniams augalams. Ziem4 Zydi dejq tr4iq. Ort: hida ce ae. fiai lie<lai). lltlt t'|. bet perdziovirti irgi ikanotq miilcl. pusiau irksmilgoj e.Is tokiq yra ir ryikiai r. Miltoniopsis Miltoniic.?elid n:rsiq yr.liiau Siulcitu be skersvejo patrlpoie. iiek iiek orchi- Zraibiniai..s: je.lt Kenk6ioi. Jei gauna per daug Sviesos.f pana. Epifitines (art kitq augalq augans\r C all lela () P . S4lyriau iiek tiek r. ligos: tit neteisingai priiiirrint.balt raudonai margi arba rartsvi Ziedai auga iSjaunq Kiti prieii&ros ypctumoi: Nuolat gausiai drd- kiiti orq (-+ P. 2l1) . ii pirmo Zvilgsnio Geriousici ougo: Visus kiek panails i naslai€s armetus iviasio. toutomis (Mrlroniopsis). Pavasari il 14 va-sa_ kas 3 savaites iiek tiek noi: Nuolat drekinti or{.ti . ge. nakimis b:ryje ir riiiys.i . Milronia speclabil is ir lvairiosjq veislis.Lsdiausio medZjo zieves gabalo. Ya\a(4Zydi Laelia crislra. Rudeni riiiai laella c i i n a. be! paties4cab-it!}s$'!e. n.i: Pieq Arnerika. atogrqzq Amerikos giriose.24"C. Vasrr4 megsta brtti 1le Milto jos (Milrol?ld).1.sia pririSti prie kokio kamieno ar iakos.!ro reiiar. gausiatl gelininkui. lr vie[q. lapai nusidazo musvai. ge- guZraibiniai..rksmingoje ginai miltorijas br. rude-ni ir ZieDelySu rus$ 1. tdelia). beje. dar vadi15 . kiirtais ir vislls lnetus. taaiau ii naujo lieti tik tada. gumbq.20 nrSiq. Jei vir-sar. ir kitq yra apie 15 .'t Visos 50 l. ziem4 rai tinkurdios auginti kamapie 20'C. ligosz L a e i a labai keniia Duo tvank. ntri daugiausiai ivie. patresti. Ziem4 ir naktirnis 4"C.I m4 pr. lrgiimos.siai ialius. ge- iar4 ir dienomis btltiia l8 . nepake- iolet:lriai bei rausvi iiedai) ir lae Li a haryop hy I la (or aniiL ae I i a anc eps (v Kili prieii0ros ypalu- lianiios sauso gyvenamqjq bustq oro. Douginimcs: Persodil1al. Tos.rudona rdelia ne cill trabd ri na. k.

jei ilgjau nebum li€tausl Jei lietus ilgai uZsitgsia. dienos kariti ir v€sias naktis. kitaip subNuo rugsejo menqsio strata-s supus. Odotxonia (ii Odolrtog- Iossuttt x Millonia). Vuylslekecro. lapai darosi '.je auginti geriausiai tinka -elindo sukraura kekiq vidalo Ziedynus.u. bdel mdgsta gaiq. po Zyddjimo persodinti nauj4 orchiddjq subshatA.glossa = lieniausiai rudai bei geltonai Zuvis). isleidZia po donai margais) Ziedais.vidurio galime laikyti lauke. augalq geriau inqiti pasbgell. iyd6iimo loikos: ravasari.Jos sulautos specialiai bei vis) atsfuado del savitrl langdms ir itin gausiai Ziedq. pusiau pavesingoje toglassul| x On. kad neiidzintq gumbai. ()dotxto I la s s u n p u Isiei auKtyn. Polorimcs: Jei turite sodq. V ylstekeara (ii Odontoelosstitr x Cochlioda x .te Odolttoglossut i nakimis ve-sesng (18 . Odont og loss ntr b i ct oniendaZriausiai auganiius tie.OdoDtoglossum hin nregstama VuJlstekeara Ca l)ria 'Plttsh' (PLittii- c&n' Siq orchiddj! esama gal 100 ru-iiq. o Ziem4 . L- t 0donloglossum yro dougelio kcmborinig orthid6jg prof6vir l(oi kurios ir1 vadinrmos visoi kitcis vordois.dantytas lie. bet nakdiai (ddl gali\ poveikio. lrliimos: Augimo metu substrutas privalo b0ti nuolat Siek tiek dragna-s.ainais (daztos = daotis. ligos: Jei oras per drdgna-s. Orchiddjos mdgstr gaivq ankstyvos va-safos of4. tinka rltinis.ntitdd . nuo birZelio pakabinkiva. Kambaryje au ginri geriausiai tinka It ainos a do nt o g I o s s unt - veisles galima pastatyti pjudio mdnesiais kas 14 dienq lapus nupurksti van. ()dontog|ossL tiiis 1r povyzdiiui.ji reideniu su trupuiiu trqirl or. .\'r a O Miltoniopsis). vertus pa. Iki spalio mdnesio nis nuo kenksmingo drus. drdgr4 ir vesq or4. .kalinga iiedlms krauti ir jauniems gumbams branchiddjoms tai apsaugos substnt4 ir iak. Wilsotxara (iE Odonto kelia tumpalaikius Saldius.Ls iiedynais ddmetais.:i:1e. A:!. de. Keleta-s net pa- Margas taryt fir [eopardas niirinds.Slaataugas (gmikiskai odolx kuotais bei . loistynos.20"C). ': t.24"C. crispun. Svarbu: Nepamiriti palaistyti. patalpoje.- (E Odontog f6vyn6: Vidurio ir Pienl Amerika. baltai ir raub[na ploKti. o prie pa. i veisld.ls"C temperahr4. 2tf .r eplanti Odo nlo g I o ss unt dotlt o I loss un I rankuri Siandiel laikoma atskira gentimi Ros. ) pai geniiq mii- ieimcz O r ch i daceae. Netrul:rts pasiropurksti. vien4-his lapus.diiti.idi Dt). Daugelis kilusios ii auKtikalniq giriq (auga maidaug 1500 3000 m aukityje). ge- guZraibiniai. Viena ii secrellarr bei pakalDutemjs niausiai paplitusiq rusiq lr.kas2-3metus dys Ziedpunpuriai. birZelio rug- relabai tarkq medi. mq ialdiD geriau ine-<ti i Kiti prieii0ros ypolumqi3 Nuolat &6kinti or4. vidq ir pastatyti vdsioje vietoje.pietinis langas. va-sar4 nrdeni arba iiem4 nelygu riiSis ir -troglossrlr..t: x Cocltlioda).Oncidiul ).s e.saules atokaitoje . c Odantocidiun (ii Odon Geriousioi ougo: Svie- sioje. Ziem4 14 . Toks keistas glassutrt x CochLioda x botaninjs pavadinimas (iS. banguoti. karinis arba iiaurilis. l(enkdioi. kurie kartais prie graiiai Zydi didiiuliais pagdldo turi dailtyt. Gumbai dainai arba rausvai. .IS margqjq ruSiq kambarypa. Va-sar4 megsta 20 . Ziem4 lieti tik tiek. - Douginimos: Pesodinant padalyti lgmbus.

r oaujos los geitai pnva.2. kurioje ialcrija-si tvareslli 11e!$ gryllos riSis augalas. ligos: Puola tik darant labai dideles siomr\ ()ncidiu t kranrctianun b Oncidiunt 0eriousioi ougc: va. lapai keras. iildomq patalpq oro. Lcislyncs. Pqlqrinas: NuzyddjuKaribqjuros salos. Jam perzydejus susidaro naujos skotelas. bet Ziemq ir pavasari purKti alsargiai. fdvyn6: Atolr4zq Azija. dar daugiau kuo ivairiausiq mituurq ir veisliq. Ddl drdgfnes dirvoje pertekliaus gali puti pumpurai. Sie augalai daug pa.atirq. kai ji gebuol6 auga kiek kitaip. Visq dien4 laikyti iiltoje. rckai pmdziivusi. pusiau vesioje aplinkoje. o kartais marg4 tq. o perZyddjusi petsodinti. lrgiimos: Beje.e- gelto4. iyddiinro loikos: rauasari. Geriausioi cugo: vasar4 laikyti 15'C. Pllorinosi be rcikalo Juo didqsris Loistynos. geguZraibiniai. Onicidium mErfiras rainais ir Svelniais tarsi tigro kailis Ziedais.dar maziau. ir Sakuys. augalu. Rai. meorchidejos mgsdjo BalandZio . dainai apipurkSti augalo lapus. ne taip bijo Muso btti saikingai dtegna. geguZraibiniai. rudeni nely!$ r[iis mq ir Zie- veisld. rudeni mmybes laikui baigiantis (kovo menesi). lrgiimcs: spalio mdnesiais ir oras turi biiti nuolat Siek tiek dregni.Laistyti tik tada. diedilrirl gentie-s rusiq. au- a Paph f sl- ga14 peNodinti i erdvesni vi- suomet pasiteiraukite. l(enk6ici. Xili prieiiiros ypctu- - Slahrot4 arba dryzuo- pumpulal. Jei grunbamsjau per maZa vietos geliapuodyje.savaites Siek 3 tik vien4 Zied4 tiek parrgsti.kiekviena jos lapq slqoteld isaugina oesiais kas . Augimo metu kas 3 savaitas I vandeni iiuptelti iiek tiek orchidejq tr+iq.*q Sviesioje.rksmhgoj e. Nemegsta tiesiogines saulas. raibuolei baigus leisti naujas Dcugininos: Kero dalimis (persodinant).Dirva. o iilumameges 20'C patalpoje. Ziem4 iilumos nemAgstuclas ms$ Z|atona apie 6o Paphiope. bet nomis sauletoje vietoje. kaip elgtis su isigytuoju indq su orchiddjq subsnatu. ligos: Kartais apninka voratir dines erkes arba skydamariai.Oncidirun c& Paphiopetlilum ffi' Roibuol6 Nuo lapkidio iki kovo laistyti tik tiek. bet tik tuomeE jei substlatas sukietdj?s arba atsiduoda puvesiais. iyd6iimo lcikcs: tavasari.q Amerika. kurios Zydi tik kitais metais. o naki vesq. kad grmbai ir lapai nenuvyshl. tiniq atogr4. va-vr4. Kiri prieiiiros ypctuapie \OO Ollcitli tlt genties ruiirl.3 savaites naktimis laikyti ve-sioje. vasaq. sauldkaitoje. p api I io (P sy c ho ps is) ij. Ziemq Sviesioje. naki vdsesndje patalpoje. o Zienei daugelio kitq gendirl mq . nci: ieimaz Orchidace ae. Rugsdjo menesl. Kenk6ioi. - ir Nuolat drdkinti patalpos or4. . ce ausia tai padaryti o&n' iof edi hnr nt i iraruts nesunlat pri ii itrat i. pusiau r.a las. Joms reikia labai skirtiugos Pnezturos tld pirkda1ni mci! Nuolat &ekhti or4. Visus metus dien4 mdgsta kambario tempe. Zaliq. kai pradeda augti ialnys ir tauji mq nelygu rliis. bet ne sauletoje patalpoje. - T6vyn6: Atogr4zq ir viduprieziufos klaidas. privalo luolat sys. tad geriau jo nedalyti! . Seimoz orchidaceae. substratas Kovo - - juo raibuold puikiau jauiiasi. I Zie- Igliai. rud4 arba dynkodiq nenupjauti kitais metais ant to paties stiebo susilaauna nauji purpurini.balt1. ne. Douginimqs3 Percodinant padalyti gumbus.

Phalaenopsis P halaenopsis o&6'Eb Sak- lapai paltgilti p Latils.epils :. D or itae n opis Renant hopsi s). Paldrimusa Phalaenop sis ant to paties stiebo gali net2 . - tai skrtha kauti jei baigiait jam zyddti iiedrystiebiai nu- loistymos. taiiau neleisti Zemei visiikai iidZinti.ak otais iiedais. ligos: Per gau- - siai laistart gali isimesti grybelis. ne per -.3 kartus sukauti Ziedus.1 tnroje Ziedus. spalvq bei margumo ir Zydi kone vi. Ph ' alaenopsis It i5 runas i::-=i Aurtlalija. rausvi. P h ala"nopsis riays mdgsta itjn dragn4 org o miSrunai labiau prisitaikg prie sausq iildomq patalpq.i- iyddiimo loikcs: rava- ln. viduri . rudi ir iali. P h a laeno p s i s mi*r.Visus rnetus laikyti iiltai. Phalaenopsis niiriinai i)tdi beteik visus teft$. trgiimcs: Visus metus lieti saikingai. 2t9 . bet turi daug Geriousioi ougo: va-sar4 l(enk6ici. \Limnai Kiti prieiiuros ypotumoi: Dazniau apipurkiti lapns. Miirfinas 'Cossandra su purpurue l!7pa. Ziedai labai 14 ir iildiau). naktimis ne vesiau kaip 18'C..rudenl augalus 4 . Iiimtis: ivairiq formq. karpomi viri tredio arba ketvifi o stiebo b3mblio.sali isimesti ouvinvsl Va. Jo lapai yra lieiu. Pietq Azi.du ne saul6toje patalpoje. vio formos ir palyginti Dieromis 20 . Yioletioiai. Si Zatiai auksiri edq su krovd ntiiri|nas' Matnbo'. r asar% rudenl arba I::rq . ka-s tik gretimais pa. per iiltai ir per tamsiai laikant apninka skydamariai.sar4 kas 14 dienq po truputi patresti. Siulcitu nepazeisti iaknq! aii . t:riieu iokiu biviskq. z-" ibiniai. iiem4 nq.nelygu r[iis. Daugelis iios ieimos rtiiq bei miirunq tinka au(.31. Silhamiuose dazniausiai puola iliuZai.: Zydi beveik inems. raudol . P h a I4e n o p s i s :nes\ralar o pusiau paunksueje. dynstiebio.22"C (va-saplatlrs. Kas por4 metrl geguZds menesipeNodinti i pulrl orchid6jq subsbr. krenta ptunpurai. sitaiko.6 savaisus metus. TdYyn6i Indija. Jie biura geltotes laikyti l6"C tempera- !!mbrl. hrios susidarc ant iie- Hotuspokus' (' Iidaiga' ) il. labiausiai igudusiems orchid6jq augintojams ypad ::nka spalvitrgi ir ne itin '. vige- ieimot orchidaceaz. kudos bemat apraizgo Sviesioie. Niekad s c oltop s i s.Dauginincs: Ataugonis. ni.it4. o ^tba pradedantiesiems.

30 cm ilgio. kad jie nepradeq pnti ! Jei reikia. pasipnoig ispudingomis aukso geltonumo skiauteremis. Laistvmas. perzyddjusi augal4 persodinti i orchidejrl substmt4.YI c) Ir H Coelogyne cristata Tai epifitin. kas 2 savaites po truputi trgSti. Kiti prieii[ros vDahrmai: Jaufiu [sliu oer daus oepurkiti. nakimis 8"C. stangms tarytum odiniai. Tdvyndr Himalajai. Sejmu Or chidaceae. Jos sv)'raltys sniego baltumo Ziedai.18'C. Birma.15'C patalpoje. smailiais. Ziem4 tik tiek. Nepakelia tiesioginiq saules spindulirl.l)endrobium den\/ie/]as Eraziausiq dendrcsi|lorum biq. Daugidmas: Gumbq dalimis. l-aistvmas. tiesimas: Nuo balandZio iki rugsejo gausiai lieti minldtu vaadeniu ir kas 2 savaitqs Siek tiek patrFSti. Nepalas. - geguZE. paughioasr Gumbq dali- mis po Zyd6jimo. trFsimas: Nuo geguzds iki rugsdjo lieti saikingai. a pusiau uksmingoje patalpoje. auga ant 30 cm ilgio stiebq. lapai pailgi.treiimasr Pavasari ir vasar4 gausiai lieti ir kas 14 dienq po truputi trgsti. Nuo spalio iki balandZio laikyti beveik sausai. Geriausiai auga: l-abai Sviesioje. Zyddjimo laikas: Pavasari arba vasar4 . bet ne sauldtoje. Ziem4 Siai orchidejai patir*a oe Siltesne kaip l8"C temperatiira dierq ir l4"C temperatfrra nakti. kad gumbai reGdziltq. Tdvynd: Atogr4Zq Amerika. Seima: Orchidaceae. jei rudeni pab[na saulds atokaitoje. . Geriausiai '!€!a: Visus metus Sviesioje ir gerai vddinamoje patalpoje. kad neperdintq gumbai. vasar4 lauke. Patarimas: Coelogyne cristata iydi geriau. irin lepios ir relos orrhid6ios i5 iiltrp ir dr6gnq otogrqig giriq bei v6siq - oukitikolniu miiky. pava-sari ir vasar4 iiltoje.esant per sausam orui gali apnikti skydanariai.nelygu veisld. Geriausiai auga: Visus metus Sviesioje. orchiddja 15 . Nuo spalio lieti maiiau. Dauginirnas: Kero dalimis. Sbt T€yf nri Himalajai. Nuo spalio iki kovo lieti tiktai tiek. C) I - o F 4 Zvdljimo laikas: Nuo lapkidio iki kovo. t rsiai ialiais lapais ir kiaGinio fomos gumbais. gepiraibiniai. Dendrobium densiflorum Dendrobis Tai epifitini orchiddjq gentis panasiais i bambuko gumbais. Zydejimo laikas: Kovas Dg Brassia vemrcosa Sios rfiSies orchidejq gumbai plokiti. Indokinija. geguimibiniai. Rinktin6s. jei tik naktimis joje ne iildiau kaip 16 . Ziem4 dienomis mdgsta 14"C. Laistvmas. 220 . nuo spalio menesio 12 .iiros vDatumai: Vasara daipurKti. geguiraibiniai. Kiti priezitros ypatumai: Nuolat purki- fJ - ti YI YI H C) 4 . Ziedai ilgais ir plonais lyg uodegdlds Ziedlapiais auga ant puses metro ilgio stiebq. Or chidace ae. kasrnet apsipilantis auko geltonumo iiedq kekdmis. niau Kiti Drie.

Jos iiek tiek drdgpra. Si orchiddja nemagsta Silumos wyravi- mq ir e'. iiem4 15 . Geriausiai auga: Sviesioje. dien4 20'C. Kiti priezi[fos ypaturnai. Zydi rySkias- jos pavadinimas kilgs iS gmikalbos ir skirtas pavadinti nedideli sustorejim4 prie 1[pos pagrindo. Nuolat drekinti patalpos ore bet paties augalo nepwkSti. j4 laikyti privalu tik vesiame Silhamyje! Ji twi mqsingq iakliastiebi L Zydi keistais Ziedais: jq vainiklapiai tad Si orchiddja kilusi iS flomm dar vadinama Cirrhopetahar .18. &dggi ir Silti atogrqiq miSkai. Geriausiai auga: Geriausiai auga: Sviesioje ir pusiau iksmingoje.ne: Pieq ir Vidurio Amerika. Seima: ()rchidaceae. laislt mas. kaip arklio ka- \ mantai prilaikand Ziedlapius Graikiikai: zygoz = kamant:i. ge goitaiblniai. Kiri prieziuros ypatul4aii Nuolat drdkinri oq (-+ P. Dauginima-s: Gumbg dalimis (tud blti su latais). Kasmet peNodinti po iyddjimo.trpiimas: Zemd turi b[ti nuolat klriq isauga odiska-s lapas. iiltoje. o iS taurelds iisirutuliojgs neiprastas darinys bimis vir![ndmis.C patalpoje.a/rar = gumbas. lanceGkus lapus bei kiauSinio formos palviais graiiai margais Ziedais. treiimas: Laistyti saikingai. Dauginimas: Sakniastiebiq dalimis. Paduotuvese bnna prynq ruSi q ir miSninq. Vasar4 kas tris savaites po truputi patrpsti . Zvd€iimo laikas: Ziema. aukitikah q giriq. Geriausiai auga: Visus metus ivie-sioje. Ziedlapis). Ma-sdevallia militaris BuLboplryllam longi . Kiti prieiiDros pavadinimas kilgs Li lotyorl fu grailq kalbos (lotynGkai . Keista-s gumbus. Jos nuosta- ypatrm4i-Jei reikia. Zvdejimo laikas: Birzelis. petalan = Iapas. 43). dieFroje ir vdsioje aplinkoje.vena Zemeje. Augimo hetu kas 14 dienq Siek riekpatrFti. T6wnd: Visuomet iali. Seima: Orc h i dac e ae. Ji turi pailgijusius. gerai vddinamoje. Ji turi storas Saknis ir du arba daugiau smailius. iS $rzraibiniai. pavasari persodinti i orchiddjq iemg. nuo kovo iki rugsdjo kas 2 savaites po tuputi tresti. beveik visai iSnykg.Zygopetalum 'Atur . graiktEkai phyllon = lapas). Tdv). LaisDl: mas. Laistymas. gerai vedinamoje. Tdwn 6: Pietu Pietq Amerika. Dauginimas: Gumbq dalimis. iliauiiandius Saloiastiebius ir briaunons g!mbus. ge- Bulbophyllum longifl onun Si epifitind orchiddja kilusi iS itin iilhl l(raitq. ge gt:ltaibiniai. Se na: ()rc h idace oe. pusiau ukmingoje. tr$irnas: Mdgsta nuolat drdgo4 aplink4. oaki oe v6sesneje kaip l6oc patalpoje. - 221 . Zyddjimo laikia: Pavasari ir vasarq flelygu rGis. bet gedau palikti dideles grupes! b[s pailgdjg iiedai susiburg j pumpskri- timi Ziedyn4. kitaip ant lapq atsiras ddmes.

fie neuiina doug viefos ir nereikolouio ypolingo d6mesio.per vienq nokti 5ie kuklis. Ber iloi . i5 pirmo ivilgsnio regisi niOris. ne ilin sinpotingi. kad po lo dygliuoto. Tuomel supronli. nepoprosloi sunkirp ir sqlygrp sufornuoio r0siio iSore slypi begolinis ilgesys ir no- oliiouriq rios neiisokyto ivelnumo KAKTUSAI . neiivoizdus ougoloi ino ir opsipilo posokiSko groiio iiedois.

pagal vokiediq poeto L. Apie 1700 m_ jau buvo skiriarni rutuliniai. Dauqelis fiiBiu 2ydi pavasari ir an ksty v q 1iedai buna kuo lvairiausiq"asar4. Pinniausia lengvos maistingos. surnaiinti garinimo paviriiq ir nuolat girrtis nuo mirtino ultraviolet! niq spindulig pertekliaus. kurir. kiek uzilna viso hbo paddklas kavai ne5ioti.tuojau srlsiurbia net pati menkiausi4 dirvon patekusi dragmds Slakeli. ir vidinis audinys. ij4 .li i smdling4 dykumos Zemg . kol runai suskurta vien4 po kito skleisti t:epaprasto ivelnumo ir trapuno bei nuostabiausio groZio iiedus juo mielesnius.rteliliaus. liq 'kailiuk4". prieSingai nei dykumose gyveoantys broliai. Beje. kurios ii patjaunurn6s yra stulpo arba kilirndlio pavidalo.vDxi ddl dregmes p. KaLAsq Seima Cactace. Jie yra Zydirrtys augalai. charalleristika-s rasite iau kitarne puslapyje. 1892 rnetais ikuda Vokieiiq kaktLrsrr mdsdiu tuaugija (+ Aciresai. . Priversti L-uo labiau Bendd koktusg plieiiuros bruoioi Kaktusai itil iStvenningi. Tai epifi tai. Galite praddti nuo J / a< |\ I. lapiniai ir opunciniai kaktusai.palangg arba vdsq. kaniting dang4. turi b[ti para. Bene Iabiausiai Siais auealais imta Zavetis delyuiolil. medZiai arba milZini3kos Zvakidds. juo labiau. bydennejerio laikais ( B iertr nn ei er. ir visaj nebenori.toks dail6s ii dizaino stilius). Beje. Manoma. laprls pavertd i dyglius ir uZsiaugino valkalu. gali isigyti kaktu-sq ir diais dygliuotais keistuoliais gerdtis kasdien ii ani. Taigi^jq perlieti nevalia! Svarbu. pravartu isi gyti apie pusg tuzino vienodai priZi[rirnq ivairiq rniiq. Rudeni vandens kattusai pagei- dauja dar maZiau. orq ir turdti pakankarnai druskq. lami6jg kaktusai dainiausiai atrodo kaip krumai. Kai k-urios'm-iys turi v€siai. kad vanden! kaupia irjq Zieve. spahrl netJuodl. o karta is ir specialaus Siltuamio reikalaujandirr-s augalus. Visai ko kito reikia epifitiniams kaktusams. bet galite pa-sirinkli ir epifitGkai gyvenandius lapinius atogr4Zq kafrtusus. kuo skaitling_esndje bei margesndje draugijoje. Natlraliai garrrtoje jie auga nuo Kanarq iki Patagonijos . o 2iern1. rrai3u Iengviausiai priZiurirnq rii6iq. kudos tu. Ii pinno Zvilgsnio jie atrodo ne per labiausiai patrauklns. trigi nusi- laiktrr pirkus kakusq 2emes. Jei jau ntrspreldete papuoiti savo namus diais Zaviais dyl-urmt asis$r€liais. Tokias isoidin gas.te ap- Daugelis gannojc krinais kcrojankaUustl giliapuodfie rcisa ga vicniSo stulpo pavidalo. 283j (i. stulpeliniai. juos b[tina retsykiais pagirdyti.jei patalpa.3 metq arba tik iiaugg tam tikro dydiio.nelygu rGis: alksdiausiai po 2 . daug valrdens ir dr€gno oro.daugiausiai sava-nose ir saules kepinamose dykumose. Gamtoje jisoi u1auga net sas i3 Sis tilainiikas rutulys tai kalau- oc n t t r Kr oJ c cly A1t mol c - tonos syorio. Senov)s acteknms jis 27:t buvo a u koj imo altorius. Zyddti kaLtusai pradeda (beisu ir pagalvoti!) iskentg gyverimo dykumose nepriteklius.turirrris saul€t4 diq ruiiq. Tarnsiuoju metq leik-u jokiu budu negalirna trgiti. Kaktusai itin Zaviis ddl savo oaslantingo ir stebetinai priestaringo bui do.nderri.Eichroto eil6raidiu personaZo pavardg . Jei esate prityrgs gdlinirkas ar. juo ataiaurestis attodo pats kaktusas.geni praleisti va. stonls dyglius bei sidabrrspalviu plaukepladiai po Zem€mis ilsikerojusias plok{dias Saknis. galite rinldis lepesnius. neiirnandlio rankose qali praZuri . bet yra rUiiq. kai Zernd visi5kai iidZins- stor4 od4 su papildornu vaikirriu ap- ta. d169m6). visi kaktusai yra suLrrlentai . kiek iiltesrrd. .{aLties karaliene) turi ilgus stiebus ir Sakojasi kaip kmmai. kartais net atgra^sus dygliuoti pikdiumos ir galblt ii tiesU tokie yra. Apie 1500 metus pirmieji kaktusai atkeliavo i Europa su Kristupo Kolumbo 'Santa Mariia". Be to. dar vadinamas lerdimi.. kitos uesiaugina storus tarsi ropiq gumbru. nes kaktusai idorniausiai atrodo grup6mis. kaltusq megeja-s. kad apie Saknis niekuomet netelKotq vindens perteklius: ii naujo lieti reikia tik tada. 2ernesudje kaip l0"C ternperatiroje. Beje.tojo iirntrnedio pirmoje pusdje.rik arrodo visiskai kitaip. Tik labai nedaugelis 5it1 augalq prisitaik6 gyventi dregnose ir Siltose atogrEzose. saulesjie ne iS tolo negali pakgsti. lvairiai . Tik nedaugelis epifi tiniq augalq (pa*ry zdiirti.ien vienija daugiau kaip 860O uKnlJq nanq. DaZnai jauni kaktu-sai brura rutulio formos. apsiiai puvenrl prisodrintos Zemds.L. daugiau iimanymo.Zvo_icidis gati nn ponaryii'nc- ii4 ima 20O gendiq ir daugybg mkstan- Mekikos (Echinocactus ingens).47). pravartu dar imaiSyti sm€lio bei trupirrtos pernzos. iekvienes. Kos iinotino lpie koktusur Kallusai Siaip jau yra "amerikiediai". S c hl um b e rg e r a arb a Rhipsalidopsi^s) |ui lapq pavidalo nglius. P. iviesq but4. k iiand. jeigu j! paimsite rarkon miiv6damas pirStines arba suimsite DutplasdiJgabatiukais (+ pieSinjs P. prisiglaudp tankiuose laiimynuose arba aukituose medZiuose. Tiese. kaupiandius valdeni. krrr kaLtrLsai Ziernoja. kurion ruoSiaGs sodinti kaLtus4. Jie raip pr-sikeit€ po milijonus metq trulnrsirl Z-tbiitiniq gnnntyniq su nepakel iamornis sausromis bei negailestiuga saul€s kaitra.labai mdsingi ir =sultingi augelai (lotyniSkai slccrrs sultys. Dirva. kakusai "iirado" rutulio A stulpg form4. Laipiojantys kaktusai Q. Nedidelei jq kolekcijai uZtektq tiek vielos. kaip sarrpaulijos erba azalijos . agurkq bei kepiniq Znypt€mis. sodindama-s Siuos niaura-s dygliuodius galite nejuokais susiZeistil Kaktusui nieko bloga neatsitiks.

N. bet kad iaknys kaip reikiaDt suGynrnorclycium drdktq.ria iiretinti (5 . iia i. net ir labiausiai neprityrgs geliuinkas. G. MrurilarJ (tamsiai iaudo11a). bet trniiami. syk i laistymo v. aple I cm skersmens Ziedus krduna netoli viri[ne. Pavasa4yddjimo laikas: centiretrq auk<dio. smeliu k pemzos fupifovynd: Vidurio ir Pietq Amerika.suhnanr . kamai Ziemoti arba nuo laistyrnos. kad vi- ns.mens) labai mielais ivaitusq tr+(ornis.s vidwio galima iina*i i lauk4 saulqs atokaiton.udarc veihl atvai)nQ. Et e h ! i an yLG.otbnis. Kiti prieiiiros ypotumci:K. I G.isrqlaikaslNuo pava-sario .ankstyvQ pavasad pelsodinti i kaktusq Zemg su siniai.rrrlosrlj (visi geltoni). ue be l o t1n ianus (ugnine.20 crr 6 Echinolossulacactus aukidio bei tokio pat sker7 Lobivia vatteri smens kaknrai kuo lvairiausio pavidalo dygliais.s. si M a ltitli Ll ari a Eet:l.ataugas leidzia prie pat pagrindo.lvardytus kktusus gali tuituojau praded sehningai auginti kiekvien:rs.I Kohusoi. geriausia vasario pabaigoje. nusvai oranzina).aprictrs.s bei Ziedq spalya: N. N. vyinine.Ls2-3metus t Seimc: Cactaceac. kartais plonqsnio.dio pavidalo kaktusai. ligos: rattusai sulegaluoja per daug Ze. kuriuos lengviousio priiiuriti YI F = \. Ym ruSiq su priti. mojariio visiai (vdsiau kaip 10"C) visai nelaisty. bet vasiq 4 Rebutia ritteri Rutulio fonnos arba iiek 5 Rebutia i uscula tiek pailgi. nn lt ifla ntn (r. de nudat u nl (lrlemin€). kelis- rinki ivie-siq. u r ugu a cy nse (krcnlft).baldianun (r:i]ndorni violetind). kad jie vi<1 laik4 Zydanl. sauldtoje ir iiltoje p. 224 . Visos iios genties diys mdgiainos ir augiramos lSambaryje. Sudygusius s€jirukrs ir persodiDti. Zie. lVlommilloriq Liaudiika-s pavadinimas "l€rpuotarsis" rodo. Rudenj. Siltoje patalpoje retsygludusiais ir aLsikiiusiais kiais Siek tiek palieti. Be to. <"t tl 'Yi A Si os sinpath?us eaiukls es nka priverstii))(lati. Jie brura rutulio. I \t I . iki vasarcs. Nuo spalio_pa. Douginimcs: sdklomis Geriousioi ougo: Nuo pavasario ut (b^lt^ N otra viduriu). kaktu. iki vasaros. 3 koje: GJltutocoLtciLltr unlgu4! elxse col1c Zvdeiirno laikes: Nuo peva-sado 2 N oto c ac tus ilnus iviesioje. vos pa-sirodZius Ziam praZysta gana didenaujiems daigams kas 14 liais (apie 6 crn skesdienU trupuri patlgcti kak. storo paploiio. G.rusva. kai Zemejau visiikai Rutulio arba storo paploiidZiivusi. G.^. N. Uibaigos laikyti sausai. su raudoflu G. Trejq meq arnPavasari val lieti tuputi gausiau.rzcrii (tarsv a). kart:ris storesnio cilhdro pavidalo ir kuo ivairiausiai dygliuoti. cotlcinn s. N. jam bus visai nqsu*u padaryti. iydati. ginti rui). Datuiausiai leidZia gana daug atialq ir netrul'us s. riq spalvq Ziedais.rndeDi ipilti (ar iberti) daugiau fosforo turiniiq tr4iq jos skatina augalq krauti pumprmrs ir Tilkernos krmbarvie auginti rlsys bei Ziedq spalG. pries pat Ziemojim4. Mantnilla.ltalpoje. 15 . Vied uiauga Det 50 cm. raudofla bei violetire). an dr e ae (leltn:. Nuo spalio mdnesio jiems reikia pa- iki rudens labai Sildomoje (28"C) dauginimo lysvdje. dygliais. kiti vos keleto Zy<hi. -tik llolococfus Ihtamorkamb-aryje au.KenkGici. Ataugas leidzia bndamr vyresnro altlzraus. lrgiinos: tvankaus prastai vedinaNuo gegui€s ikirugs€jo laistyti saikhgai.l2'C) viet4 Nuo gep.20 cm aukiiio bei 15 cm skersmeN.ies kakhMi turi karpq pavidalo iiaugas ant briaulq.auga 15 . neturddami s4lygq tiusaugoti nuo lietnus.a). nuolat perliejami. Kit4 syki iieti tik tada.

:izltai ta$i mgai. L.ne). Bnda. backeberBiata (ot^nii. Ankstyvas pavasrris. rldassii (mudo\a). Rserilis ir jos veislds ars ot t er Erhiaorcrlus grusonii niais dygliris. suploto rutulio cilildro formos nedidukai augalui (dauAirusiai 20 cm auKtio bei 8 cm ploiio).as Zydi gara a1rksryvo amjau solidaus arnziaus ir ne ztaus.r !"I9. Sivo tevyPana-ius i e2iuka auksi- t IS plrukeis pidengros pavieniui.-yj. Beje./drl. maiiau kaip 6O cm skersmem. vidi- le*ti staxrdis ir (leislotqctus PaiJA. toddl l1eh. iki pat vasaros pradiios.p etxt land i i (balta. (geltona)..Vis kitokt dygljuotunas. Geltona.ukus iu suZelia visa-s miSkas.fan at i n e ns k qgeltona).3 Matttnti arta hocasana !I]tU rlivs lsr4sq c. Ziedai jq iiemuo drzriau- buna ivairaus dydZio ir spalvos nelygu rusis.. margi.los liai sr.ne). 2 Echittocereus pectinatus T. - siai cpi€lgs plouais. L. Dazniausiai auga arba neje Meksikoje u2aura iki Sines pcsirodo ziedai 1. Dyghuofumas pdklauso nuo dainiaisiai ne tyti. mat di_ d:irusi iSjq retai krda uZauga daugiau nei 8 cm aukiiio ir tiek pat storio.lmos k3mberyje rugintj nl<vs be. ta: P. Dvcliai labai srnulkDs. Zvd6iimo laikas: Pavasa- 225 . bet l<. sanpuitriflora Porodio (kraujo raudonumo) . -^. I jajcuana lskrisiiri briaunos.. 2 cm skersrnens Ziedai rySk. vir- - ri. diiugixa aki. dr2nai baolru. n t Sva$u: Lobi|ia r[Sims reikia gilaus. L. chrysacanthioi Zyddjimo laikas: Va-sara. budama-s vos l5 im auki- lobivio Itill tanlciai briaLrnomis spariiai leidzia ataugas..i' - vagoti mtulio pavidalo arba liek tiek pall[esni kaktusai.efs (rEudona).us. tc ucndlandiorun \oren|iO rArOdtA ntAlrotn 1 nil. 2iedu spilyz.v. r i ht i atxa I trausvaJ. prazysta graz jajs gi ntj$:s_be-rzrcdqrltL geltonais Ziedais. geltona. nutabilis (t fi)s_ geltond). dalo kakrusu srvvbd wa tuudona)." .I Echnorotus r. Zydi trk isrugf 30 .r.^f^^ k i c o I tL\ *. "1" .j. raudona). plataus geliapuoozto. rausva ir u iole. toidel 2vdintis C/( is/o. krd per ziidus dazn..f:. P. Prkc-sciu dytiesus fu flo ploni. L.. Rebufiq Lab:ri mieli ir daugelio megst mi augaleliai. rc b a i o i des gindruiys ir Zjedq spal- an.80 cm. \.r iS Sonu. Zyddiimo laika-s.l.s ci.5 m auksiio. Jre gaDa ifitist C le ist ocad us wendIandiorun xalj Zy].nnillar..eti VamzdZio pavidalo 9 on ilgio Zjedai auga nuo liemens j iorrus. galrntys papuoSti net paiiq m3zuustq pxlangg. Tirrkerros karnbsrvie auyAj v rsos.aip ir lap4 itairovd.4r+rJri+ be. :ellntanttlatta t 1 s t c ypri i ( lella:|ra Rti ola c ifio ra\v ioleridl .no laikrs: Prvrs u4 rl(]vasal"C6pradiios. ) L n t'! os < F^r..1-":.i raip gausiai 2ydi. tier]rr !_Sp4l: . Rrnsnnii !a: c. P. aukitqsni nei 30 cm irne storeslri nei l0 cm. P. [rhinofossulocorfus Iiskhtind iirt rutuiio Davigilios.IS- iio.1!.N nttu /.i nd paties kaktuso nebema- -.. l0 cm skersmens Ziedus krauD. lebei tankiais ir palyginti ne- Pusrutulio. 7 Ma. tr L. Sie luyk<ruk. Zyddjimp laikas: Nuo pava-sano rKr vasaros.f4i .aj(: I CleistocactrLs straussii spalvoq sfypeliq.o ?Yrieii. ii- rlsies. bet kai L-urios ri:isys leidzia dauA atzalu.dcr?6 do tarrsi prismaigstyta^s trumpais dyglieis.L. Tinl<.

pavasari vdl ir plonas ieties pa. Camtoje (ara$qicse) Epiphyl. Jie buoa laeminiai. - iki pat Pieq Amerikos ato€Fiq.buvg vesiai. pratruksta Zyddti. tiesq tai. trgiinos: Visru metus saikingai lieti minKtu. lfiti prieiioros yporunoi: Kartais apipurKti. iki liepos. iiem4 l(enk6iai. purpuriniai. kas laikoma lapu. oraniiniai.I Epiphyllum lopinioi koktusoi YI F = \t I !t I Lapiniai kah sai dauS ga.at. noreta pasakyti. Marniera chrysocardium Ziedas. matyt. Lcislynos. puvenq laikotarpis. C a c t ac e ae. P. laos reikalingas ramybds melijq substrat4. mudooi. kad Sie augalai Ziedus kauna ant lapo.es puoiniq augalq veisliq. Parduodamos tik kultorines veislds. Tuo metu paarba durpiq turin6i4 iemg. toddl itir gmziai atrodo kabaniiuose gEliapuodZiuose. km svlrantys epifi tiniai augalai. 226 .nuo 5 iki 35 cm. fdvynd: Pietq Meksika Nuotraakaje: Mj \aw ii edais b esip dausiai nematomai dygliuotas iiglys. geltod. Vasaroti galetq huke. dai10 000 Siq nepapr2stai kysGs iikiuose (-+ Adrcsai. - iiedpumpurius apninka amarai bei skydamariai.donas Epiphyllum mi'fino Ziedas. Menkas vidalo atZalas iSpjauti. ligor: f artais vdsiau (10 -15' C). kal<I\r- Ii ieimn siniai. Ziedq skersmuo ivairus . Nuo pava-sario iki rudens laikyti iiltai ir drdgname ote. iydeiino loikc: Nuo gegui. Dougininos: Ugliais. 2 Babaliediiai Epiphlllun miitiinal plryllanthoides vi- 3 Nopahochia Didiiausias pasirinkimas bona specialiuGe sodinin- poje. Pjovio vietoms leisti ap- ozlutl. Raa. o&n' Epiphytlum reiikla " afi la. vis dainiau pasitaiko ir margq. 238).usiaL Ad' jei gau@ vasaroti lauke. itio graziai atrodantys kabandiuose gdliapuodZiuose. pusiau [ksmiflgoje (galima ir sauldtoje) patal- I Didiiuliais raudo ais ui laroj ant is Epiph!llatu miiriinas. kambario temperaturo6 vandeniu. 0ericusioi cugc: Sviesioje. petsodinti i broGebonas Pqlqfmoss Nuo lapkddio iki kovo iiems auga- EpipltlU m mii- fino iied. jei reikia. Pats augalas gali uzaugti didelis (mefto ir ilgesniais lgliais) arba sai. Pastobo: Taip pat prizinrimi rausvaiiedZiai Nopal xoc hia p hy llant ho idzs. maZyns (' Minli") . tera ploKiias. violetiniai arba ivairiausiq atspalvirl. Pertemojg Siltai tiek daug Ziedq niekuomet nesukauna arba net vlsai nebeZydi. Siuo pavadinimu. hgsti nuo kovo iki ruppjudio. . rausvi.Amerikoje iiuo metu augipo" (graiKikai el = ant narna daugiau kaip phylLrn = lapas).

Rugsdjo pabaigoje vdl ineSti i kambari ir pastatyti Siltai (18 . Jei Zemd arba na il augal4 krauti dauotas pet sausi. - revienodai laist nt krenta pumpurai. KaLdinis kal'usas hegs. sumaisyt4 su smdliu bei rupiomis durpdmis. putpuriniais bei violetiniais iiedais.a ieimfit C siniai. metus Sviesioje. su$neigti nglius i dregr4 lengv4 iemg. Vasar4 kartais fuputi patrgsri perkiabdaudais. SiurK- iiai apaugusiais nareliais ir kiek maiesniais raus- Kalddinis kaktusas ym ZySocactus tnancatus k S c hlum b erger a russe liaza miSinys. Visos trys rDSys kas pavasa4 apsipila begale nuostabiq Ziedq.geguZd. Trumpdjaniios dienos paskatins augal4 kauti iiedus.metus. Abi iios riSys yra epifitai auga arlt medziq Sem do Maro kalnyne prie Rio de Zaneiro (Brazilija). Cactaceae. Tdvyr€! Brazilija. bet galima ir visus kaktu. pusiau uksmingoje. Praejus 4 savaitelns po iyddjimo praddti laistyti reiiau ir po nedaug. irimaz siniai. pusiau lGnkdioi. Leidus apdzifti nu- - - lygu veisl6.ta dragn4 ory. maiai saulatoje patalpoje. persodinti i brome- iiedais. Nuo rugpjiidio vis maiiau lieti ir trfsri. vais Ziedais. Jq mGrunai lrm zavus. lfiti prieiiuros ypatulncB DaZnicu purKti. cgn'- Gamtoje (atogrqiose) Rhipsalidopsb paflttp kaip epifi tinis augalas. nmybes laikohrpiu (nuo lapkidio iki sausio) lieti visai maiai.jus ima pfiti Saktrys. Geriousici ouga: Sviesioje. m6gsta vasaros gaiv4 (iki rugs6jo mdnesio pabaigos). zydr Daltatsr rausvais. Per poje. Nuo lapkridio iki vesiai. tikjokiu bndu ne vidudienio saulekait4. apivietim4 arba iyd6iino loikos: rovas Dcugininos: A lomis. Siq abieiq msiq mi#[r€s Rhipsalidopsis x graeseri musvais bei violetiniais Ziedais. 900 . nor: Dainiau purlGri. - ?27 .Rhipsalidopsis Velykinis koktusos Schlumbergera l(ol6dinis koktuscs c@n' trys c Tvirtas ir atryarus gaasiaiiedjs paikwlis. kairt- l6vyn6: Brazfija. l(enk6ioi. irna raukigiau Ziedpumpudq. bet saikingai lieti mhKtu karnbaxio temperamros jo riiiysl 4-5 Rhipsa li dopsis gaertne- /i rySkiai raudorais cm ilgio Ziedais. Viena naujausiq veisliq puil-usis 'Go1l Clarzr'-('Auksaspalvis iavuolis'). Oeriousici ougo: Visus pjautoms vietohs.1400 m auldtyje. lliti prieiiiros ypctulijq substrat4 arba Zemg. ct ac e a e. kad subrgshl ngfiai. . ligos: pakei tus viet4. Kambaryje auginamos lcislyncs. kartais net iki kovo tre- Dcuginincs: Lapq ataugomis (priei sodinant i dr6gn4 iemg pjnviq vietobs leisti apdZinti). jei reikia. Geriausia geguZes . ligos: redieDkmingoje ir Siltoje patal. iki liepos mdnesio galo trtsti kas 14 dierq. bet sa! kingai. per Siltai alba per sausio 8 savaites laikyti tar$iai laikant krenta vesiau (10'C) tai skati. t Rhipsalidopsis rosea vandeniu. iyd6iimo lcikcs: c'nromddZio sausio menesiai.pumpurai. l6tis lapai. nesi. irgiimos: Augrmo mefu (vasariospalio mdnesiais) nuolat. iydintis nuostabiais auksinio atspalvio loistynot frgiinrs: Vasar4 lieti nuolat. raudonais.22'C). kaktusq trdomis.

.

r perlitu. Kas 2 . kalnq sridiq.rs. pri- tyrusiems geliq mdgdjams. kis ir tilkamas klimat. ligos: voratinklilds erkds.:t Astrophytum iiedpumpuriai. dr6grai ir per vdsiai ima pnd. iiuimas Cephala. lauke. miltuotieji virt celtrinio Sildymo radiatoriq.' L_\ ^iis augalas buPirmtlsyk vo apra-iytils dar 1588 metais.s Melocactl{s ljaltasi auginti Zali4 briauDot+ savo kin. bet saugoti nuo liekus. Svarbu. Daugininqs: sdktomis smdlirgoje 28"C Zemeje. tik iiem4 ji Geriousioi rugo: visus metus sauldtoje. Cephalocereussenilis Thelocact s bicolor Kiti prieiiriros ypcfumci: Visus metus dazniau apipurkiti.v! si!kai iidiiuvus.g6lininkoms lkktusoi lobicu potyrusiens Meloroclus #@n' Gretimoje lluotraukoje matote lepeslriu-s kaktusus. Beje. kaktuPatlrimqss Taip pat prisiniai. NeMudoti kaktusq Zemes su puveml priemaisomis. ligos: Laikoma-s per - steinbachii iia iiva yti kaktusai iydds tik laikomi art sauldtos palangds. lfiti prieiiuros ypotumci: Vasarq ir ruded kartais apipurkiti.l2oc) patrlpoje.l - saikir- Astrophttunr tr+ionis. nuo spalio iki kovo I 2 3 4 5 6 7 I 9 I giau. Nuo spalio laikyti Sviesioje ir vdsioje (5 . 5eirno: Caclaceae. Va-sar4 galima laikyti lauke saulekaitoje.ocact sb eckii Wehlgartia nu. lrgiim0s: Vasar4 lieti nuolat. Strlcorebutia t Me- Geriousici ougc: Nuo pavasario iki mdens labai sauldtoje. Nuo geguZes pabaigos galima iiDeiti i sauldt4 ir Silt4 viet4 Iiq. 13 Sulcorebatia Pqtarimos3 l1 lbnkdic'r. kaktusq pu12 Mediolabivia jei per gausiai vioys schttiedcheniana l listoma. Keletas geDdiq. Caoaceae. laistyti nuolat bet saikiluai flaujo lieti riktai Zemei t s iiedai.rs specialus iiltnamis. ypad Ziemq. h?iimos: Pavmar j.. mpiu smdliu arba smr. karfrndles skleidiiasi ptrikieji Melocac ii . Siukitu lepaZeisti SaknLl kepurdle-s jau turintiems augaJams. bet s. fdvyn63 Vidurio ir Pietq Amerika. labai galima laikyti kiek vdsiau (bet ue Zemesrdje kaip iviesioje ir iiltoje patalpoje. Neopofteria villosa Mamnillaria napina Manmtillaria laui Thel. iviesioje ir Silto- diolobivia. kas 2 . labiau tinkandius iyd6iimo lcikcs: nnugiausia pava-sari ir vasarq. Aituiltus gyvenimo lnetus eidama. Theloca. aigi yra praQ gauti itin daug iviesos bei ultravioletiniq sphdu- je vietoje. ya lrrl7 i!. kad Zemd. bet Zaviq dygliuoiiq reikaling. Kenk6ici. Geriau maiiyti .L ii jo virsilnaje susifomuoja keist!-s plaukuot!-s pDpsnys. smulkintr.rleishl vaDdeni ir turetq pakankamai dmskq. Taigi nuo tol Meloc4clrls pasiivelliia vien iyddjirnui.3 mehrs persodtuti i plokiiius arba didelius puodus su labai smdlinga.rugoti nuo lie- t!usl loistymos. pavyzd'ivi. bet Zelne privalo biti Siek tiek dregna. .tts Zydi nrJo pavasario iki velyvos vasaIOS. maiai puvenq turiniia Zeme. Vasarq kas 4 savaites patrFiti kaktusr. kokio jolG ktrs kaktu-sa-s neturi. Douginimos: Sdklornis Q8"C iemt je). jiems bntinas tam tik rs iviesos kie- ieino: siuiai.i1= qF tRz -v. i kuriq sodinsite. vos pasirodZius Mios pikuobs naujoms atzaloms. Kad tie augalai Zyddtq. kaktu- T6vyn6: Nuo pietifliq JAV sriiiq iki Pieq Amerikos. Tame plpsnyje brgskr iio augalo ldislymas. tod6l puikiai jaudiasi ant pietine-s palangds tiesiai tynoshg & 0 Ast ro p hjtt!fi asterias Manrnti llaria yaquatsis skydamariai. gemi pr.3 metus persodinti.hispil. 229 . iis nugala-s labai m6gsta iilumq ir saules abkait4.emg su pemzos tmpiniais. Mat daugeliui iirl gan retq. iyd6iimo loikcs: ttuo i reus seni lis.cgeguZis iki rugsdjo.rlkin lavos skalda. l5'C temperah'rroje).

juodesniu Sriftu alspausd intuose spalvota-s nuotaukas atba pieSinius. 9l .24. 91 swazicunr 9l . heterophylh 145*. 144 ALlamanda 19.22 meqapota icuht 138 . 79.25. 93 - fuvidus 137* .28.90*.serralipetala95 Begonija 18.9l* obesum 4l5. 28.95 Bertelodio garzdenis 30 Benolania 123 houneana 123 nttatus 96*. 68. Avokada 63. 737 myriostigma22S Ataugos 58.setaceus 16. 22. 13. 45. 72. BilLbergia3l Bilbergija 25 BIe chrutm 197* 39. - guttata 95* .93*.144 228 Ananas 145* 145 bracleatus 1.25 .68. 70 Bakteriozd 55 Balq augalai 28. 415 Baktericidai 5l Bakterija 55. 52. 149 Anthuri m 15. nigricarx 148 hiemalb 94 . 28.95 mesoniana 'lrotl Aspleniun 22 - - brevipedanculata .95*.57. 70 2s.82.28.90 ta' 192*. 33.costat ttt 143 Alavijas (alijo5iu-s) 25. \96 Adijantas 15.45 caPncorne var. 33.186 Agava 16.206 Asconopsis219 Aglaonena 24.142 Adansonia Akalifa 19.96 36.66167. Aklimatizuotis 32. 192 Bambusa Anukatija r45 rulgark'Str ia- Aca thopheoni.28. 75 Adankos 58.93 tetragona 93 21.92* Asimiliacija 69.* .58. 145* .149 Begonia23. 80 Augimo s4lygos 22.manglcsii 137 Anona 63. Alokazija 143*.148 BeLoperone 14.83. 90 - h ispida 83. .147 22.tenerum 34135.94 Ardlztja 94* . 143*.moofei 797 .144 .comosus 145 Andq aviete 63 228 148*.pictun 138 Acacia amota Acalypha 15 . 144* .commulatum 743 . L27 a C) tietwiiki ir botoninisi te 142 Aeschynanthus 15. 79 ApMuga nuo gamvimo Apsauga nuo sau-sros 12 Apsaugos priemonds 51. 144*.22.densillorus 146 .s 51.196 sander iana 140.26. 68 143 7l .92 143* .143 Ajeras 25 206 Ardisia 16 Beaucamea 16. 68.t47.26. .thispida var. 26." - landta 93* sincb. 93 Afrikind sparmanija 186*.gramineus 28.76 Botanika 12.aeutifolius 146 . 5 - cunninghantiana2O6* r41*. 56. 81. 148* boweri 148.89. 60. 94. 25. 68. Cross' 148. 26. 140. 34/35. 2a.43.spicant 197 .falcatus 146 .69.asia 16.73 brasilense . 41 AuKtoji aspidisha 147*.madagascar Ad. 22 Auginima-s 32.tricolar 9292 Afelandra 93*. 143 .57.a antiforlrlis 196 . 143*. 16.iriana 93 squarrosa93. 26 Asp i dist r d 22. 75. Boras 38.143 Antpelopsis 3l - Linmingheana95. 83 Aglaonema 24.26.speciosus 92. Iowii 143 - cathar1ica92. 168 arboreunt 4lS. 149*. .83.70.48.57.148 cleopatra 148 coccinea95 ougolv povodinimci bei koi kurios 3qvokos Acorus caLtnus 142 . 20. 148 metallica95 144*.gibbun 197197 . - diadena 148 egregia 95 148 1.196 * radcliawnr 196 Alo.93* . 143 . 30 heracLeifoLia var.verrecutula. 69. Akacija 4.di|itata 174 iensis 1. . 94 Areca catechu206* Areka 206*. 64 Avortija 26.ra 58 - imperialis 'Spea ata' 148 Aechmea9l* 1 chantinii 9l fasciata 9l . 66 I 67 elatior 147*. 48149 . cucullife. 19 Bletia Bon:sx 25 . 16 Beloperon6 Anigozatuhos . 95*. 94* .variegata 25.48 . 7 4.hi ht28.24.hildebrandii92 radicans . 95. 142 Azzlija22. 192*. nt- .92 .rex 1.E J Y I ZvaigZdute pazymetuose puslapiuose ra-site augalq -rt gens 9l miniata9l Aeoniun23.44.197 . 57 . 74 Asotenis 173*. tabLlilo 78. 79 Atraflka 69.aristata 196 Araucaria 16.r206 Achimenes \6. 742.eeitchiil4l Anturis 24.{t Anubias 28 Apdulkinimas 69 Apelsinmedis 63 Ap he 201*.26.n amuraria 197 AstfoPhytum asTerias veunr bulb(erun 58 . 146* .88.7 4 .146 Asparaga-s 25. ?1.38 Augimo vieta 12. 95 25.51.I92 Barometras 38 pentu a9O ArchontophoenL( 206*.142* apraiymus.83 Auginys 58.nidt 197*. 196*.arboresaens 19.90 Achimend 90*. 168*. - Apipjaustyma-s 41. 14 . 173 Asparugus 25.barbadensis 144* 144*.90*. 196*.28. 90 Akaricida.59.8l Auksuotasis flebodis {".43 Bambukas 12. 147 Asp idistr a 22.81. 52. 31 .18 -fotiosa goegoensis t46 Adiantun 2a. 142*. 36. 25. 91. 95* .22 145 12.8l Apvaisinimas 69 Arachis hlpoeaea2E Arachniodes 196* E Abutilan 15. 95.90*.crystalliram 93 .crenata 94*.20r Auldtastiebiai augalai J!.

186*. 26.9. 96 Br nlebia14. 74.159 Dionaea muscipula 28.159 he ant has be Llifor- mis4l5 Doritaenopsis 219 Codonanthe 151* . 106 Dipterucanthus 106* . - 2U. 7q 139*.s 15 x racemosus 138*. 180 . 4*.103*.105 - .70.215*. 25.158 allemifolius28.33. 152* amazonica 152 antarctica 48.156* 156 Cupressus 16.103 Clusia raea I52*.lutescehs 2O8* .16l.haspan .31.24.punitus 16. 102*.42. 45. 161 reiexa 16l sandEria a160 .41.198 Davalija 19. raturq skLtumas 22. 180*.grcciLis 158158 .23. 42. 161 - paacifiaru var. 75.ntcifera2oS*. 139*.96 . 25. 192" 2X*. 16l . 220 Denbdrobis 13. 28. 26.101 - crocata 150 Cik?622.ovata 15. 166*.43.crbtata 220* .201 Brornelija | 6.158. 138 Drccaeha 761* . 98 sqsanqaa 98 Campanula 16. 154 154 .25.25. 80 l5l*. 198* Dftcen 80 Chlorofilas 15. 71.215 Cyperus 16. 36.48.26.harmsii lO7 . 57 .70. 82 Dauginimasis iaknimis 56.pulvinata l0j . 23. 153*. 58. 60.29.pyramidalis lN Capsic m annuum IOO*.22. 157*. 139*. 208 Chrysamhemtn 15 Caladi m 14. @ngesta 160 16l . 96*.151 Chlorophyun 74.59.30. 66 167. 106*.acaulis s 156 bivittat Cryptocoryne - - veitchiana 34135 .138 Cherimoja 63 .104 Cryptanthas 156*. 28. 9/ Bud. u.54.28. .101 Catt leya 7 .38.156 156 .195 ftaqilis IOO isoplryUa 6.28.draco 160. 57 . 161 15 x banksii 103 gloriosa lO3 Dauginimas 15. 100 straussii 225. 82.152 Cocolaba 19 Cocos 66167 - thot soniae 102 Carica papaya 64 Carmotw microphylb 48 Caryota nitis 198. 28.226 231 .darwinii 97 97 . 8l .160.75.34135. 85.tOz lla mitis 213.155 CotJlcdon 69 .104 155 .punila lU7 . 59.166 Diefenbachia 159*. 79.99 -japonica37. - labbersiana 156 oppenheimiana 756.mariesii 198. mm22l*.ria . 82. 7 CrasuLa 16. 52 - 18.lleja indica 193* Budl6ja 193 Bugetrvilija 4/5. 70 Dizigoteka 159 Dizlgotheca 159* elagantissitua 159.26.48.24. 106 devosianus 106 makoyanus 106 rt2 tuz* macrocarpa 48.229 Cereus peruvianus 69 - vartagetu tum 153 var.150* (*1triza'itEtna 25.40.22 t4l. 81.79.16l. 73. 158 l0l*.225 .45. 71.2l4x . 159*.crassifolia 153* .bicolor 214 214 .150 Ceropegija 25.25.gibbilora 1O7 . 25.68. 180 glabra 36.fruticxa 154 154 indtuisa C o no c arp us laev ig at us ry australis 154 .poftellae 16 Dipterdkantas I 06*. t57 Curcuma roscoeana 136 Cycas 22. 96 . Dregrnd 33.23.225*.wendlandiorum 225 Clerodeubum lA2*.setosa lO7 Echinocactus Echereria 4J5. 135 Bro$laLlia 96* .Bougainvillea 415. 58.225 Echinopsis 61 Echmdja 28.106 sanderi 106 splcndens 106 Dipladenija 25. 220 D i dy mochloena t r uncatula 199* Didzialapd hortebzija I 16 - Du1kin615 Duryes 38.speciosa96.grwonii223 ingens E c hino c e r e us p e ct inafias 77< EchiloJossubcactas Ca ellia98*.102 Cynbidiun 15. 186 - C itrus 22. 161*. Dipladcnia3l.lO4*.28.5a. 75. l5O*. 16I . 80.nmeA:6 213.225 . Crossandra lo4 arborescens 48.22.28 - revolua 157*.97* na 97.155 .falcatum 198* CJtisr.papyrus 28. pic- esculentqs . 28. 415.159 bowmannii 'Camilla' 159 maculata. 157*. 58 densiJlorum 220* .coccirca lcd.pumihts 28 158 Cynomiun 28 - Dorot - veitchii 159. 1OO. 139. 139* . 1OO* ..28. 75. 9l*.noduhsa 1O7 .caryotideuh 198 . 89.161 DrenaZas 41.rhonbifolia 28. . 152. 184 Brassavola 76 Brassia 220* - poschars$ana lCF' 100. 150 Chamaedorea - calaractun 2Oj . 3I comosam 151*. 158 28.zebrina 750 Calceola. 97 Elksine 19.61.microphyla lO3 Corallina95 Cor d! Iine 16.hifta 103 . 1. 70.integrifolia 34135 Callisia repens C allistemon - Cinerarija 130*.105 Cimbidis 215 . 22. 2?n Coleus 22.l5l Chrysalidocarpus 206 154.57.30. 154*.*. 125 Dicliioji gr ev ilija 22.149 Calathea26. 153 6.97 Brunfelsija 9?*.72 EpipnraUum n6'.24.viscosa Brovalija 89. . \06* boliviensis 106. 139 B u I b o p hy I I um long iJl o- Ceropegia 3l woodii 14. 59.155* Didziaiiede (karaliskoji) pelafgonija 125*.lW citr inus 41 5. 106 EpicattleJa 214 EPifitai 13. i6.56.marginata 28.69.deremensis l@.73.57.149*. 26. 26. 25.19 Cit|. 7 5. surcubsa 160. C itrolortane 1<t tliscolar 152 . 66167 Dendrobium 13. calyci- - uncinatum 138*. - r55*. 2A.fragrans lffi.elagans 207* Chamaeramhenum l'l0 ChameLaucium 415.31. s9. 64.157 percicum lO5*. 139 - . 130 Cissrc 16.208 Codiaeum 23.221 Burbuold 15. . Cohnnea . 10O poftetusch lagiatn 6 Citrusiniai - miclocarpa l0z vaisiai 63 Cleistocactus 225* laniceps 225 Cyclanen 16.56 Dirvos organizmai 36 Dirvos Siluma 22' 41..grandiflora 16. 107* agavoides lO7 cornicobr 1Oj darenbergii 107 . 158* Dirbtinis ap5vietimas 22. t6l glauca 160 . 138 Chelatas 71 103* Dalinti 68.infundibulifornis 104*. 139 spectabilis 139 Brachychiton 28 f uwstfis 48.74 cltlorcfrl?F 22. 214 Brass o laelio c att leJa 2 14 Briedlield @aprastoji) 201). 149 Brassaia actinophylla 48. 198*. 159 Dieros ir nakties tempe- ornata 'Roseo lineato' l5O picturata 'Argentea' 150 Cimbiieda 28. 101*.falcata155. 220*.81 8. 149* . 24.2o7* CaI haranthus roseus - albostri@tus 158.16.69 Davallia 28. 88. 72 Difenbachija 18. 30.pomederiifolia 28 .wenAii23 Ctenafthe 26. 159 Clivia 15.bowrinqiana senilis Cephalocereus 228. 79. 105*. 153 Coeloglne 22 . lancifolia l5O makoyana 150 ts7 Ciklamenas 24. 198 b llata 198 28.

22 Grevildja 16. 166*. Fatshedera28 92 ESverija 25. 80.116 Hippeastralia H ip pe Il4 as r unt lO 111. 166 Grybhes ligos 52. 131 Hipocirta26. 7O. )2.japonica 162*. 139 Cendjimds 44 Gerbera 25 Ginura 167*.78 Flebodis (auksuotasls) T I T 2Ot*.attenudla168 Iascidta 168 . /1.ata 168 Hederc22.5 .strigillosa 116 Hypoestes26. 165 rubightosa 165 sagiuata 31. 165 Eurdtomas 16 Figa 63 Goethea cauLiiora 136 Gosslp i unt h e r bac eurn 28 Gralciiioji chamedordja 205. 165*. 167 Globa 136*.arulreae 224 .44.26. 45. 164.margarita 7.178. 168*.107 Eterinis aliejus 68 Etilenas 45. 165 rctusa 48.3l he tit 163.walleriana Indijind chrizaniema l0t*. 110 Euterpe 206 Evoliucija 72 Exacunt 28 a1fine I lO* . 34135. - tob sta 166* . 25.118 Ilgalape gyvatbarzdd 28. 111 jasmircides 111 Gardenija 25.101 Iresine 26.22. 12l*.hltharinae lI3. 138*. 166*.31. 81.s 229 Ficus 16. 110 Gebent 22.163 babanifera 48.trun.209 fors eriana HovEja22.hawkri 117117 . 770 Fiziologiniai sunikimai 52. 28.6I jdponica 163 Fatsija 30 - - Ferocact .1t3* - herbstii l7O.12.73 Inbieras 63 Impatie s 1I7* Galenis 22. 162* . 167*. 168* . 111*. 108 pseudocact s 163 pulcherrina 109*. 28. 113 - Geleiis 38. 92*. 141.137 Episcia putcheLlum 1.glabrcta 168 Iintifolia . neriifolia 48 pthtilo 31.208.51 * pinnatun 162 31 .muLtiflorus 168* .167*.136 .26. 163 .16.206.reinv'ardlii 168 . 135 runglctoal Jl.belmoreatn 209. 136 Erikdtis 24 Eschinantas 15. 165 66167 lophogotu 1oB 165 elastica 16. .57 - - phyllastachya 170*. 168 Gebenkrumis 29. 163. 48.I13 . . 165 Gloriosa 16 rothschildiana 112* Gloxinia sylvatica9O niltt 14. 55. 69.denudatun 224 .764 Hibiscus 2a rosa sineflsis II3* Hibiskas (kimoZe) 30. 163*. 108*.marantira 136 . 48. 165 Globba 136*.72. 166 Filtonia 24 verscharfekii 166* . 165".bulbifera 136 . 1ll GarZdenis 31.iniii 136*. 43.26.bella 28.repens ll7 Il7 .ensis 164 benj an ina 48. 114 Hortenzija 8 grondicornis 163 164. 3l Eranthenn l3T*.2a.200 Ilgastiebiai augalai 21.164.136 90. 138 Gardznia 16.76 Gelezies stoka 52.mubifiorum 224 224 .64 Fryzija 135*. 768 . 2oO" . I l4*. 16.2a. 109 splendens l0g tintcalli 163 .48. 116* .nolitangere .I75 115 . 5'7.2o6.166 l6*.68 Eukalipta-s 12 Euolryntus euroPea 762 . 123 Granatas 48 209".163 Fatsia 16.lizei 163*.$. 168 Haraofl hia 28.H J Y I Epiprenuum3l..atrosdttguinea 136 .l2l H .31* . 164 . t65 blltifolia 48.25.'1 5. 165 Howeia22.carnosazS.Euhliarun 224 .162 Euphotbia 163*.57.laatnosa115 Iinearis .I'10* 28. 48 Guzmania 34135. ll8*.16. 57. 30.193 Ilgalapis inlGQapartis 23.glabra 1. 164. 115.18 Guava 63 Cuoba (smulkialapd) 30.albiflos 113113 . . 79.167 aurantiaca 167 scandens 167 Iksora 25.baldian m 224 bruchii224 .207* . lyrara 16. 166 Crrybiena 71 .l70 .11.28.nultifiora 115 Hydrangea nacrophylla t Fikas 12. 207 Gmnadind nertera 30.163 erytraceae 763 - asperu 'ParceLli' 165 benghal. 54 Gdliq langas 22 Gdliq temd 40 Celsvalsis kalistemonas 139*. 210*. - 111*. Gloksinija 25. 179 Finikas 63. 107*. 193*. /z . 116 t79*.t 13*.2Ol FortunelLl japonica lo2 Guzrnanija 30.28. t3t*. 209* 209 .l&. 167 Lingulata 167 Hylocere s 6l Hypo cJfia 31 . 210 Fitonija 24. 14l. 165 Filicopsida 195 Filodendras 178*.115* Graptopetal 107 be lhotl GreiviLlea 16. 165. 737 Erantema 137 Eriocercus jusbertii 6l a o 4 Eustoma grandiJlorwn 110*. 167 - Glhnocalj cium 224* . trysil 108 dehoidea14.26P7.716 .209 Hola 16. 64.urguayense Gynura 15.

25.45.123 Pachytachts lutea 21.120 Kvarcinis smdlis 57 Margenis 22.25.famatimensis 225 . conciwtus 221 ottonis 224 rutilatLs 224 l4l. Nenera granadensis Kalpok6 129*.zeilmanniana Ktemnte 156 Manginio kalanke 30 120* blossleldiana M Monsrera3l.apirespelargonijos19.26. Krimas 16 . 22.26.70. 138*. 47. 193 .26.70.152 Mezgin615.121 Miltonia2S.728 Kirminai 52.77 .25.linfunii l1O hezin'26.34/35.76.172 Nymphea datbenyana2S Kinind roid ftininis kdtis. r90*. 208*.paucilara Il8 Jaooninis oieKnis 162 Ja^sminaitis 19.43.grand.15.52.173 Kalateja 26. 137*.44 Oncidium 218*.l4l num2o9* Nopakochia phlllnrthoi.79.77.2t 6*.216 Nudegimas sauleje 52.69 5l Minuojandios museles MirabiLis jaLapa Odontioda 2I7 Odontocidium 217 Odonto7lass t 53.napina228 Krotonas 23.197 Lobivia 224.'16 Oralis adercphylh 137*.62.l70*.71*. 16 Nerium 66167 174 .l7l 50.103*.137 .71.54.172 Oras 36.200* exabata Pachim 30. Lapinis kaktusas 226 226*.153 Kolumndja Kokospalmd 103 66/67' l8O . 174 Kamelija 25.28. 79 Orchid€ja 16. 55.135 Kalizija 30 KalCdinis kaktusas Kalceoliarija89. Microcobum weddelie.76 scoparium l2l*. 213. 80 25.42. leuconeura 4'7. - coccinea 15.harpoplrylla2l6 Mediohbieia22g Kainattte22 Pachtpodiuht 175*.43.171 Miltligd 50.229 Nidularium 173.123*. Miltohija (miltoniopsis) 28. 19.31. 156*. 103 Kl. lneliocanlelaz| .118 .83.pentlandii 225 rebutioides 225 2U Mimikrija 76 Mimosa pudica28. l0O*.149 .225 Kalanchoe 16. 14. Odontonia2lT vatteri . 77 .95 Kambarinis bonsas 25 pakabinami augalai 23. 199 199*.lamerei 175 34135.magnifca 123*. Lizdine clowesii2l6 36.flavescerc216 .120 Medejantis storalapis 48 Nepenthes 31.luzi)^ 152* 152 Jatropha.129 . Nephrolepis Medinilla 15.72.80 Pa1rna24.22 Op connunis 48.carolinae 173.52*. '76 Kiminai 40.Pandanas 22.120 176 .217 bictoniense2\ . 38. 163 MicrclapiazS 28.81 Olealldns 415. 25.26.backebergiarc225 .Koolin€ iild 28. l9J*.24.70.163*.schmiedcheniana22a 123 Meilenis 10. 73.207 lantst^s 1.l9O l9O Kad€ja 214 Kavamedis Kekd 15.229*.226 Notocactus224* r ?5r 17< - apricas 224 at3 . daigremo tiana I2O Ktrokeliai 15 58.77. 176*.45. 52. 80.26.jajoiana22s .57. KodonanG 153*.171 Neoporteria villosa22S manginii 30.laquensis 228224.25. . 135*. 193*.hiopogon jaburan 28.28.25. 42.24.50. 73 120*.76. 78.44.6\.25. .ta216. 16.76. Nenatanttus 1\6 1.wrightianaz2s MitI^22.L70 kora Yucca22.oleandzr 415 atl atica 174 .119 192*. 56.25. l4l.80.9 LaeliaT6'21'6* 227 t23t. 26. 25.208 Kokosinis mikrocelis 209 ' Llcaste 7 1uka22.concentrica 173 Mwdevallia 221*.28.68. 34135. 43. 174 .pinnata 58.25.221 Oiekinis 26 Oro dregnurnas 12. 183 I38 .216 36.purpwa. 104 laui228 . 119 Il8* 132 erimaiyld) 191*.t 150*.9isiymas 42.212.4.74*.e 217 Lotus benhetotii3\.billbergoides 114 Ka'ijot^207*.120 19'34135'69' 1'16*. 11. 36.ll9* Kiparisas 22.1. 75.papilio 218 Morgano iilokas 30 .8-. Myrtus 16.52.72.9T*.76.33.26.30. NPK77 submammulosts224 uebelnannianus 221 83 Kerpds 70 Kiauliauog6 Jacobina 7l Jasminum28. 172*.ll9 . . 50. 100 Lavendtla angustifolia Mikoklimatas 76 Katpa)nlintai 28.774 Nertem 30..3l.24.69 Mimoza Min-sai 25 30. Kaktusas 12.26.41.pollahlhtht |19 Klivija .43.30.72.74 139 Kaplamstis 183*.216 Miltoniopsis 216*.83.43.221 Neoregelija 26. Mamnta25.28.30.190 Kordilina 154 Kotelis 15 Kretinis pteris 22 Kriptantas 26.55' Jautusis musekautas - podagrica ll9 28.26J27. 82.150 Medinild 19.61.crispa2l6 .172*.deliciosa 172*. 81.spectabilis2l6 kaharutd 195.172 121* l2l Molis29. Mikroelementai 28.8l. 211*.225* 128*. roZd 197*.218 lcamerianutuzl.33.173 226 KalankC24.26.L23 34/35. l7l.216*.193 Kalija 19.98 t-lipiojaotis filodendms Melocactas 19.putnila2l6 .172 . 42.2U .176 - spelancae 199* dzs 226.mocrocarpa 1. Leptospahum 16 72. 190* - alodolia 19O. 154 Neoregeha 173*.74. .222 153*' 153 Kaladis 149*. 114*.120. 174 Pachira 16.25.zt4 114 Nidularijus 174x. 123*.59.82 Katildlis 6.38.83 26 16. 174*. 216 Lindeno ksantosoma 80 Leea quineercis 17\*. Kamienas 25.192 Jatrofa 30 canea 118.66167 N 5a.innocentii 174 54. 8l.S . 33. ' lr9*.28. 137 ofrtcinalr l19. Kristalq susidarymas 156 Mamnillaria 7l .anceps2l6 cinnabarinazl6 .82. 1. l.8I "Kengircs letena" 4lS elephantipes f37 Kerkdjai 171*.28.174*. 54 Nuodai 38 Nuodingi augalai 73 Nuostabioii monstera 25- 26. 89. Kvapiosios pelargonijos Maranta l7l* NaSlaitind sanpaulija Naudingieji 128 vabzdZiai 220.bocasana22S Kromndra 19.tubi1lora I2O Kvdpavimas 15' 69' 78 Marniera chrysocardium .68 30 Metrosidercs eacelesa 174 Kanarinis frnikas 30 Palepads 15.191 Liuksometas 22. 53.80. 71.16 ll8* 38.12*.75. l.16. 38. Kar!Eiale25. 157 Kiskiakop[stis 137*.!23 .40.775 .55. I13*.771 Milcolepija 28. -fulgerc 174 lapai 14. 54.

61.198 Pladialapis papartis l3 edtlis 64. Pilea 179*. 177*. 58.serpens 177 25. taz - caerulea 415. t76 n 2 la".rosea 227 Rhododendron 22.201 Philod. 63.203 Pter is 28. . 66167.179 .26.126 nalacoidzs 126 .mutabilis 225 .Endriaurita 203 .fntticosa la1 .25. 38.59. 36. I Pandanus 22. t95. 108*.124 Pat4rimai 23 Pavojaus simboliai 73 Po.26.1'16 grandiJlorum 15. 76. 113*.frfiicosus l8O . r41.bafouriana l81.anqo lense 202.25.24. 227 gaertneri 227 x graeseri 221 - . 181 P o go nat he rum pan i c eunt * a224 .177 . 77.ofu)ralissinurt 3l Peldja 195. 78.44. 15. 177 Pladiatagis 13. Pentas 15. 172 - 176*. cadierei 179. 30.28. r25*. 109*. 66167.2t9*.H J \.'onia 136 Papaja 64 Pap.rctundifolia .spruceana 179 179 Pildja 119*. 80 PurKti 43. 82.179 . 195.senilis 225 . 40.roebelenii 210. 726 Rambutirllas 63 Rapipalmd 22.2031203 . 79 Polrscias 57. 124 nlollissitna 124 quadrangularis 124 racenosa 124 - argyreia 117 ariJolia 177 caperata 177 .202 bilurcalufir .21O Rhi psa li dop sis 227*. 117*. n9x. 48.225 Rdjus 182*.25.202 Peperomija aLtI -fotutldIu 177 scadens . Papfastoji b.viritlis20O Pentas 125 - . 2Io* l8l*.214 Pdemones priei kenkajus 50.I8l t8l -f licifolia 48 . 54 Primula 126*. 76. \18.210*. 51.210 Ph rodiklis 38. 89.wlgaris 126 Pseuderanthemult Pteridophyta \95 170 Papirusas 28. 198*. 39.sanguinJlora225 Pa-siflora 25.779. 180 Pistia stratiotes23 Pistija 30 PjautuvL(k lsis cirtomis 28.179 crassifolia 'Moon Val- 66167 .canariercis 64. 202*. 194 PapedZialapis (spatifi lis) 133*. 218 mela. 78 Pikuoti 57.125.eolatu 7 3.80.53. 133 P ap h i op e di lu Pavonija 136*.vio laciflora 2i25.obconica 126 .25.41. 158 Pelargoniun 24. 82 - 4eriana 193* .sellaun l'78. 203* oetica 22.203 .80. 61. 78 Pisonia umbe!!ifera 180*.193 Perlitas 38.69. 51. 171 Pirefumas 52.pedatu l'78 7'78 . 113 Raudon.77a.r24*.ole 26. 32.210 . 124.201 Paprastoji mirta 172*. 125* Pinija 25 Pipitas 26 Radernachera 25 . ?9 .25. 127.ntinasa 225 muscula . Re inw 126 Renafihopsis2l9 Retinimas 69 Rhapis 212.graveolens34l3S . Pa|onia lti|larc 136*. 175 * sanderil'15 .75.180 . 180* Raudoniiede karpa.tre ul!:t203 70. 782 .84185. l2'l* 48 .127 Rhoeo spathacea 182*. ?0 . chtsiifolitt 111 fraser i 177 2to Raudminas 30.179 .ensiformis 203.falcara20O 2oo .wendlanclii 178 Phlebodium Prieiiuros klaidos 47.scolopendriunt Phoenix2lO* aureunt2Ol* Reris 30.titte 2U .ndrcn 16. 72.nochrysunt .182 Raibuol6 72. 126* . 200*.grande 202 202 Plaukiojantys augalai 28 P laul:uotumas 16 Plectrcnthus 28. 52 Pogonateras l8l*.48. l8l* Phal@nopsis 12. 81. 176*.iedliel6 20r*.sinica 182*. 40. U4 Potinaru76.210 huthilis 48. 45 16.attrs - bipennifolimt 178 bipinnatiJidun 178 entbescens 178. 28. 108 Rebutia 225* marsoneri22S Perilepta 193 Pe lcpta 193*. 58. 30.iede kalaflke 26 glabella 111 griseoargenlea 177 incana 177 mac lasa 777 obtusifoLia 34J35. 218 Raktainl.125 lan.76. 39.31. 182* . 80 Persea americana64 Persemonas 63 Persodinimas 15.28.japoniatm727 obtusun . 7O.scandens23.82.178 . 202* . 78 Puikioji medinild 123 Punica granotum 4E Purka 15. 175*. 25 .nniranana225 .lU Passillor a 28.vioLaceae 124. 109 201 r25*. 63. 125*. 203*.pani. 36. 7?.200 Pelesiai 52 Pellaea 2oo* atopurpurea2OO 28.125 gibbosun 176 Patuzitai 79 Parodia 225x chrysacanthion225 .sinsii 17. 30.724 125 Peperontia 31. 39. 178*.ulata ercelsa 48. Puansetija 12.ky' t19 num tulatiilolia .136 Pelargonija 19. 181 Pert$imas 54 Perzyddjimas 69 Poilsis 33. 136 a o E 26J27 . 158*.Suifoylei l8l .178 manidnum 178 hieZinra 32. 75.21o dactJliferd .202 Platycerium 13.219 P hylLil is s co Io pendr i u nl 201*. 28.coleoitus ).22.oasil225 . 182 ar dt i a indi ca 126*.51.oeflendahlii l8O Ple#osios erkes 50. 28. 28. 218*.

189 Tolimiea28.Moicissus capensis 183*.|U 129* .183 Sansevjera 26.130 59.8r Tamsoje dygstantys auga- na227 Scindapsus 162 Scirp s31 - cernuas 28. 192 Tetrastigma 16 . 185* - Ziemcx.palmeuo2Il SabalpaLne 2l I *. 79.fantonnetii 132 .soleirolii 186*.162*. .144 Tulpes 82 Singonis 26. 63.' Solcirolia 16. 15. .l3'1*.. 70.butckii 228 Tillandsia 134* Tilandsija 13. 130* .ingia 16. 66/67. 69. 180 Skiepijimas 82 Skydamadai 24. 133*.sylvaticd lq2 192 Testudinarija 192*. 56. 26127. 184*. 19 l*. 141.52. 48.3O Serisa 48 Serissa citrdornis I93 . t2a Salvinia \95 Samanos 50. 34135.26Jn. 183*. 16. 63. 189*. 63 SCja rLbrotinctunr 185 . 75.54.28. 70 K[Stes mlsrunat Setcreasea3l Shorea'76 Sidabrinds ddmes 54 floribLnda 133* . 25. 130*.corebutia229 steinbachii22S Suodlig6 52. 6l .ellioftiana 135 . 137 Smulkialapd guoba 30. 31. - | 55)q 1 <5 . 26. 186*. S chlumbergeru 31. r37 Smitianta 137*. 3t. 8l .radicatus 793 . 36 S axiJr aga sto lanifera 30.2O5. 79. 75. 146 Snithianrha 15. 142 Vikswoli 12. 31. 2t l* Sabal2ll* ntinor . 85*. 48 RGis 68.72. 24. 26. L91. 58.59.s Streptocarp 15. 183 Trumpakotis vytenis 25.lis (papddiialapis) Spatifi 25. 2 I 1 *. 197 Uolaskel6 30.52. Saloriastiebis 14. ZygopetaLm 22\* . 183 Sausra 12. 80 S Unksmene 197*. 77 S'anpaulija 16.61.82 KUCyS )1. 68 Svolinnelis 70. 56.135 Sejinukai 63.191 X - Oglis 14. 69 S6kla 15. 7l - Xanlhosoma 191*. 102 lt5*. 42. 29. 184*.54. t4 .pseudDcapsicun 132 . 189* - chinensis 415.50. 102*.72. 184 Scheflera 25.herreanas 793 .132 . 30. 185. 135 aethiopica 135 3l. 133*.185 . 133*.133 -fiotibunda walLisii 133 l33 - clanea 134 50. 34/35. 127 Rombinis lamstas 30 Rosa 24 - morganiatlunt 31.africana 186*. 7l Tesrudina a 192* ebphafiipes . 734 Visimo pumpurai 58 Voratinklines erkes 24. 63.80. 221 loo*.22.128*.2ll . 189*.59 TrichocereLs6l TrijuosG sansevjera 183*.66l67 (cmer:rnja) JU! 28.61. 72. 46.28. 79 svelnusN aouanlas Ju Sverbned js 25.79. 18... 184 Zanedeschia 16.133 ToLneja 26.rehma nii 135 Zebina 191*. 26. 75 Usuotoji uolaskdld 184*.135* carinala 135 psittacina 135 splendens 135. Z 59. 55.71 Sparmanja22. 26127. 188*. kininis elskdtis) 128 .3l Sin cardinalis I31 guttata l3l t34*.I3l*. 129 Skathd ratikld 180*.24.jilifera2ll .71.90. 25.blossfeLdianaI89.42.endii 132 . 57.siebouni 1.stapeliilorntis l. skeltaziedis 129*. 55 Svyrantys augalai 23.133 Stephanotis23 . 57. 2s. . 48 SmulkiaZiedis katildlis Sakrijimas 60 lza S arLs e v i e r i a t r ifas c i at a Salois 69. 26.28. 133 Soralapls 24. .186 Spathiphyllun 15. 48.72 Valgomasis arachis 30 Vandens lelija 30 Va-iingtooija 7. 80 Skindapas 25. 117 Stefanotis 25.60.59. 68. 54 .80 Vitis heterophllLt variagata 144 Vriesea 15.melongena 132. 74. 16.75 Virusines ligos 51.93* . sodas22. 134* . 184 Siloka^s 25. 188* podophyllun 188 stLrornm 30.789 .48. 134 Streptokarpas 23.80 Vuyhtekara2lT 217 128 Rossioglass 2\7 RoZd 16 RoZd mazyld (kinrot6. 72 Seflera 25. )J Sluoteld 15.68. L29 alpina 129 .791 Zebrina 135*. 188 Thelocaaas 29 Zemds rieiutas 28 ^eme zemes stoKa tJ6 Zyddjimo laikas 89 ziedai 24.6p7. Z 7l zle bergera russe li a- 40. 36.robu-la2Il Weingartia muhispina 224 WahingtoniaT.29.162 Skotela 79 Smi&as 146*.costaricana 129 Sedun 415.villosa pani ulatum 49 Sy4t gi um c Sul.28.lanciniatum 132 . io. 185*.186 Z e (karohe) 193*. t28*.29. 144.endl. 185 Slrauaantysrs lrKas J / Slruzal )2.80 U Inus Lin&znii 1 9l* pamifiora 48. 57.'7'1. I J l. 15. 29. 189 Tr+ios 38. 31. 43. 183 RiesutinC kokospahe 208 Rochija 104 Rodemachera 25 Rododendms 127*. 2l l Sagerctia49 2ll.227* . 130 TKS 40. 185*. cuspidatumSO Canbria'Plush'53.69.23. 57.100 Vijokliniai augalai 44 Viksvameldis 28. 65.786 Sonetil/1123 Sop hro lae lioc att ley a 21 4 Sophronitis 76 margar itaceae 723 lai 60. I Vaisiai 14.193 - bicolor 228 235 . Sphagnmt 38. 183*. 34135. '76. )) /J loetida 48.speciosa 13l 131.sE&frosuflt 80 Sprigd 25. 2U VasL-uole 25.134 Wifieaia l\8 Wikonara 217 S bspeciesSo S ukarn-(tej ima-s 52.3l menziesii . 25.voinierianum 188* Tetrastigma 188*.rowleyarus ). 28. 22. 30.76. 79 Selenicereus 6l Senecio 15.albiflora 189 189 .22 Viio kalateja 30 Viemmet€ paprika 12.thea 48 Sagefetija 48 Saintpaulia 1.regina 13O . 48 t28x. 45 . 185 Viksvinis ajeras 30.2. 61. - Scutellaria 129* . 58.185 Sparnannia 14. 30.raaesaan a 189*a t.188 Stngonium 31. 129 t39 Solllnun 132* aviculare 732 .4. . I l7*. 39. 158*.40.85 .l. s6. 69. kinine rci. 158 Vilmmedis 30 Vinca minor lO1 rosea l0l v rlsunlq auglltal 5/.Jluninensis Ttadeskante 26. 16.115 Velykids kaktusas 227 Z! go cactus t runcatas Zingiber ofrcinale 65 flocculosa 19l pendala l9L purpusii I9l ZZj 184* Schizanthus S ch|um actinophylla 184 arboricola 184.jasminoides 132 . s7.

197. 1990 Lietuviiko leidimo teises *Gamta '. 57. 62. BAMBOO/Descat P...216 k . 220 a. Heidelberg: P. 227 k.96 k.. 186 k. 87) iSvardlti tie kambariniai augalai. 150 k... a. 194.206k. U 1 a. 49 a. 185 k..215 vid. Benary:.. 50. 150 d. 26.. 148..k.209.. mein sch<jner GartedKdeg: P. 6057 Svcrbiousi nurodynroi Sioje knygoje pasakojama kaip priziureti kambarinius augalus. l.167.)i Becheren P.... 134 a.. Reuter: P.91 d". a. l lJrdyKla lr rologmlz|s fryoncnas J[!ausas ui param4 ddkingi: Be[edikt Wolf.2l.1...k. Photoplanr P.. Stork P.. a.14 k. 16.k. a. 126 v . Becker: U I v.207 d. Luckel: P.. Sammer: P.. 159 v..171 d.vid..a. 136 v. Sperlingr P. 48 d.k . mein schdner Gartery'Stolk: P.. d.219 a.. 165. HolzbriinnisEaRe 17. 59 v..213 k. 222. 189 d.208. 195 d.216 d..k. 218.. Kai kurie augalai iiskiria ir tai pamideta oda dirgimnti skysti iiq agaiymuose. k.l. 56. 165. vid.r.. 179.a. Ceristel Langer: P. 1995 - UAB l6 k.. 149 d. 193.223 d. Posdach I107. 162 d...219..48 k.a. StrauB: visos likusios nuotraukos.k..70.. Kai kurie G jq nuodingi. 93. 163 d. 175 k.d.d. 192 a.. 137 v.. 192v.205 a. 184 k.. 201. 1s7 k. 12. 223 ki Eisenbeiljr P. 155.v. 106 d. 122.k. Tie.. Wetterwald: P. kaireje (k... RaufiP.215 k.60 k.. 224...T. Mirtinai nuodingi ar tik sukeliantys regalav imus Die Pie56i Marlefle Gemke: P.d.118.. 225.a.. d.d.U 4 vid. 24.. 154.2O2't.163 v. 144 k. 29. d. d. a. 58 k. . 132 k.. Ushie Domen visi likusieji pieSiniai. 191 k..k. T'FuSy. 141 d.. 152 d. 1.k... Amper Baumarm Stofnbach fe.205 v. 40 k' 42 k..21O.. Wothe P.92 d....49 v. - . 157 d. d. augalq apraiymuose Zodziu 'Atsargiai!" paiymimas pavojus sveikatai. 168. (4). 228... 103 k. l2a k ..v. 147 d...l4l\. .. vid.2@ d'202 a. v d.. 166 k. 16r. a.. 65 a. 182 d.22o v. 39.. 53. 44 k". ll1. 175 d.213 d.iery. . d... vid.. 142 d. 64 vid.a..... 7 vid.... apaiioje (a. Riedmillen P.. 14 k. GEO/George: P.212.. l3g Hansel-Genelett P. 189 v... k. E 4 Miinchen.. 226.. I 17 a.174.. zlufelolq kad vaikai ar naminiai gyr'unai oeliestq augalq. 190.. 166 d. l8l k. Be to. 124 d. a. 6Q67.214 a.136 d. 188. P .). 214 v.....i Heitz: P. 145 d.. 8051 Haag a. 113 k. 132 d.\ l9l d.2\4 v.. 106 k. 105 k. r99.l neuisimovg pirstiniq. 183 104 145 156 d.k.. 183 k. 95 k.rid.d.. Busek: P.173d. Vilnius. 2o3. BonsaiCentrum..... 227 d. 176 (4).i Pott P.6.. viduryje (vid. a. 5 |.224. 89.225.. 153 k.v. 180. kurie ypai nuodingi arba gali suzeisti ar sukelti kitokiq nemalotrumq. 129 d. 2l ^. . 182 k. l8l d. 221 k a. vznKarns pzrzymeD rgtuKote.). 207 k. 143 k. 7 k.). 229..d..... 184 d. t72.26 d. 101 v.. kas skutdiiasi alergija" neturetq liesti 6iq augah..226 't . 195 v.YI c) Iologrofoi: Apel: P.... 1. @ ftfe und Unzer Verlag GmbH.. 158 k...d. 219 a. 36. Gydrgy Jankovies: P..221 viritje (e .. a. 173 k. 153 d.. 198. 107 deSindje (d. Augalg aprail'rno ivade (P... 110. 119 d.)......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful