P. 1
Halina.heitz.geliu.knyga.1995 CNN

Halina.heitz.geliu.knyga.1995 CNN

|Views: 1,373|Likes:

More info:

Published by: Lina Pivoravičiūtė on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

Holino Heitz

)

ei_L
Cn

l)

(-r\-l I

'l 9;\
Dougybe ilirrctrnrii r ir potorimg, koip ouginii nrniinrrcinq
KOm00tnes ge es

o
C.

c
>N

(n

l

=Y l

o_

GAMTA
ff"

635.9
15

ye$t^
I5

ia: H. Heitz. ZirnmetpJlanzen. Grife und Unzer Verlag GmbH, Miinchen, 1993

vokieiiq kalbos vertd G. Jonutiene,

J. Sartataviiiend,

V. Gerulaitiend, V. Banionyte, J. Tumantaite
O Grefe und Unzer
Verlag GmbH, 1995

Redaktord L. Petkeviditte

Moksline redaktord
tsBN 9986-44+30,6

-

gamtos mokslq dakard Z. Lazdauskaitd

o

UAB "Gamtan, 1995

Holino Heitz

Gelig knygE
D6lpuoSniq iiedg orbo lopq lobiousioi m6gslomos komborin6s 9616s. Kiek retesn6s bei nouiesn6s veisl6s. Koip ios priii0r6ti, komponuoliir derinti prie inleriero.
350 spolvotg nuotroukr,i ir 140 pieiinig.

Nuolroukg oulorioi Frydrichos STRAUSAS (Friedrich Strouss), l/toksos VETERVALDAS (Max Wetterwald), He rmonos EISENBEISAS (H e rm a nn Eisenbeissl i r kiti.

Pieiinioi U56s DORNER (Ushie Dorner).

uar GAMTA
1995

.

matyti B lapu 26 faniUarini a./rantys augalai 30 Gausiaiiedis fultililis (Campanula isophtlla) .mk so'do auialai-28 Ausalai vaikam. rruos Qautma lai$ty6 kalketu vatu- .Sviesa 20 Nuo ko priklauso Sviesos kiekis 20 NemaZiiu svarbu ir iihuna 22' Kur geriau laikyti augalus Zl Kaip tinkamai derinti bei i5d6styti iinotind opie komborinius ougqlus ll -83 4 3 F linokile poiinti cugolus 12 saYo Gimtosios vietos ir klimato iuostos 12 -Tropikai (atogrqZos) 12 Subtrooikai (vidutin6s atogrqios) 13 ausilus Ba'idai augalams 23 Zl GraZus dekoratvviniai puodai PRAKTINIAI PATARMAI: botanika nuo Saknu iki Ziedu Apie k4 byloja iiv. 19istorijos '- iies iavadi"nini'd ddis 19 Sis tis is lamuariniq augalq Kiek augalui reikia Sviesos . tinl€ntys kar.iews # iedauiclio kanrbariniq dugalq.izda 16' Aueimo btdai ir syvenimo l{ ir Hti indai 23Kaip ir ka pirkti 2l Nlazi ir aiai:ti aueatai 25 Kambarini u augalq teikiama ' -' nauda 2l Ausalai kiekvienam gyvenimo t-6"e 15 Kziip augalai pdsitaiko 15 Ka apie augala pasako stiliui 25 Ka apie ausala pasako antroii -io ru- u. hr deniu.lai.4tai ir saut6tai vietai 28 Kvapieii auealai 28 Sescii rir€sJtantvs ausalai 28 l9 Zi.iai.6 I = lvodos Kos I l(aip rinklis. pirkli ir loikyti ougclus 20 Bene svarbiausia . ausa. 28 Sr.

tys kombarinioi ougolcl ' Va AntoJe eil|iet Citr ofortune lla miti.'taip dritinti orq 12 PRAKTINIAI PATARIMAI: kaip gendti ir formuoti lajas bei kitos s6liu prieZiuos S6jinukrl prieZiiira Ypatingas skyrius: 6l ttto Archontoohoenix iki ausalai i5 eezotiSku vaisiu saftu 53 " lkrshingtonia 204 Orchid6ios nuo Carlera iki Zy*opeialum 212 Reiosios orchidEios 220 Kaktusai nuo . Pirmoje eil6je: kiniris erdkdtis (Ro.o.. t""*' ( vasin I to - (Fortunella margantd) vabiai valgomi.1|*ot " ma Eaugin- . Kinkano Vi&nHinis palnis lapai atrodo lvp iisksti rankos tpirStai.epiftinc.ikti negaliq 50 Kaip paiiam pasieaminti butinu i p*Stino prie:moiiq52 veikla 52 Lycaste skinneri . dirvoZemLs sud6tingc 55 Dausidmas auealo dalimis Dauiinima^s s6[lomis 55 Ka p.4siro 'ph'vtum Thelocactus t22 S6ia'63 Dtgimo trulore 63 "gz6tiSt<rrs iki gudrybes'4{' ' Kaip toliau auqinti bei prDitueti ' aui!. A eoniun arbo r ewn' Atropurpur cun' v eisle. gelsvasis kalistemonas (Callist e mo n c i tr inus). sa chinensi. medliuose gyvenanti kaln4 orchidija i3 Wdurio Afrikos. C ham e lau c ium..l(oip geriou priiiir6ti Douginli ougolus rc lcip iou konbcrinius ougclus 32 Ka darvti isisiius aueala 32 Siir da du'J. vanduo. paprastasis oleaadtas (Nerium oleander). f8 d. kilaip tarianl. l>ugenvilija Jei sutriko auealo ev!'Ybin6 Jei atsirado kenkdiu 52 Jei bimete grybelis' 52 (B o ugainillca).cia armata).s i eg at a' v eisl6. sikl4 galiti naujus aagalus- Ii j4 l.. oras bei io drdsme. bugenvilijos PR. literottro 238 prieZitua b"*.ds Drir. kiniuis erSk6tis (Rosa chincnsis). tograjoti augalzi (i3 kairis i tu1ing): Viduriemio iiros soulg m6ltslon.yUni tinkur'ttys augalai 18 Nuotraukoje (4 ir 5 puslapyje) nufo- ikus bedqi 50 Pirmoii pcgalbo Kad ausalas biitu sveikas 5ll Kaip iv.rivalu Zinoti apie !15 daiiinima 56 Ko ieikia iuealu &usinimui 57 -dirva 57 Dausinimui iinkamu PRA]<TINIAI PATARIMAI: dau Svorbiousios ougrl{ ypalyb6s ir potorimoi koip iuos Driiiurefi 8l-229 itsargiai: nuodingi augalai 87 Zydintys auealai nuo Acalvpha tki Tintcicschla I Reti ivdintvs auealai 135 Stamdt zydintyi augalai 138 Lapiniai augalai nuo Acorus ir tisos 35 Ar reikia su augalu kalbetis? 39 kaiD DaruoSti Zeme ir teisineai ginimas ataueomis ir ausiriais 58 PR-AKTINIAI PATARIMAI dauginima-s s6klomis dar litaio 60 I Zcbrina l{0 ikf PRAKTINIAI PATARIMAI: periodinti augaluj 42 ir Reti lapiniai augalai 192 Paoariiai nl.AKTINIAI PATARIMAI.to Adiantutm iki Ptiris 194 PallmEs PRAKTIMAI PATARIMAI: kaiD laistvti.maias didelis oasautis 17 Kas Zinotina aoie bonsri Vordg rodykl6 zro Bolonikos ir sodininkystes lerrniny rodykl6 58 iohinioi: odresoi.s 64 Augalus sarsdinaniios prieZiuros " khildos 17 Motio eun'uoliai vietoie Zemds 17 Bonsai. Adeniutn obesutn. tiklr oji lav anda (Iwandul a ans us t i /olia). kaip minkitinti uiaeni.s). zk^cija (A c. saulutind daratdl| (Dorothe- onthw bellidifurnb eieveija (Echeveria Silokas (Serlarz rGis). Siluma. ka apie lieas ir kenkeius eali pisalTti iugalo lapi 5d' rnGrinas.ika 32 s usi pazinicite su augalu 33 Vesetaciios ritmas ir io reikimd priZioiint arigah 33 Penkios bfltiniausios sqlygos gerai augti: Sviesa. melsvoji pasiflora (Passiflora caerulea).

ir leidykla iiatne leidinyje atsako trumpai: titrk:fnos prieZiuros. O norint tinkalnaij.r-s pri2iurEti. privelu gerai iirnuryti kiekvienosju poreikius ir rnokdti ! juos at-siZvelgti. KaZin ar visi girddjote. kad vienierns augalarns butirrrs poilsis, o kitietns - ne? Arbe kad ii augalo fonnos bei lapq galirna sprgsti. kiek jern reikia iviesos bei vandens? Jei Zinosite, ii l'ur ki-

J / 4.1 f\ I- .L.

o reikia, kad J[sq gel6s

sraziai ve!€ht? I toki suddtingE klausim4 autore

Apie culorg

Halina Heic (l1alila H eitz), p\iLr kunbarinirl augaltl Zinove, 15 mehl vldovrvo "Marto sodo" kunbarfutitt

augalq s$riui. Berrdradarbiaudarna su botauikais, sodiuinkais bei iirntais tukstaniiq skaitytojq,ji ii tiesq gerai perkando kanbariliq augaltl prieZiuros paslaptis.

Autord ir leidykle d€koja fotografui

Frydriclrui Strausui lFricr/rich
Sfrarrss)

ui iavinga-s nuotraukas ir

Uiei Donrer (Usftie Dorner)
tarejarns:

uZ jos

aiikius ir raiikius pieiinius. Labai d€kingi esame ir visiems mlsq Pa-

Tinkqmo prieii0rq turi b0ti nuoiirdi ir protingu
l(onborinioi ougoloi, ncidoug priei 300 metrl otgobenli ii lolimg kroirq i Europq, kqdoise bwo brongls ir reli koip ouksos
or drusko. llors Siondien iie - gono iploslo nr0stp nomq puoimeno, bel neluritume pomiriri, iog benoi visg komborinirp ougolq gimtin6 - lropinds bei subtropin6s iolys, tod6l iiems reikolingos ypotingos gyvenimo sqlygos Kuo dougiou iinosite cpie ios, luo geresnis b[site 96lininkos.
u kita-s augala-s ir prie kokiq sqlygq jis btrvo ipratgs savo rdryndje, tikai nepmZrrdysite jo. DidZioji knygos dalis skirta augalq ypatumans bei rupybai, tad ir Pradedaltysis g6lilinka-s joje ra-s naudingq dalykq. Geriau juos supra-sti pad€s puikios spalvotos nuotraukos ir tiksliis rrurodytnri. kJp deralnai augiuti daugiau rei 30O kambarinirl augahp, tilkarnq ir bunri, ir istaigai, ir 2iernos sodui. Tai Inustl p negti ir Zilorni, taip pat neregdti, nuostalgs vierns baus groZio retieji augalai. AStunta-

Dal'tarei Zuzatai Ambetger-Ochsenbauer (Dr. Susanne AnbergerO c hs e n ba ue r), diplomuotai Zernds ukio sodininkystes ilZinierei, dekomtyvilliq augalq specialistei, buvusiai Miuncheno technikos ul versiteto dekoratyviliq augalq

katedros tnokslirei bendradarbei.

Ponui Frarrcui Bech ereriri (Franz Beclerer), kal'tusq specialistui. Ponui Erniliui Liukeliri (Entil Liic &ef , Vokietijos orchid€jr1 draugijos prezidentui. Profesotiui Vemeriui Rauchui (We r n e r Rn r h), lxvusiarn Heidelbergo Ruprechto - Klrlo universiteto sistemati ds botatrikos ir arrglq geografijos instituto vadovui.
Beie, nepamirikite kuo aticlZiau per-

skaityti skyrelio "Tai labai svarbu"
nurodymus P. 240.

me skyriuje, bendrojoje dalyje' glaustri pateiki:unos augilrtojui au-

d

rgos zinios. Praktiniq patarimq ptslapiuose rasite kiekvietrarn su-

prarrtarnq pieSiuiq apie persodilim4, laistyn4 bei oro dr€kiuirn4. Piesiniai pad€s i3rnokti greitai atpaiinti kenk6jus ir liga-s, tiksliai nurodys, kaip juos pa3alilti. Puikiose nuotraukose (daugelis jrl darytos specialiai iiarn leidiniui) aki diiug'rra sveiki ir graifls kambariliai augalai. Jose rasite gausybg idejq, kaip deriuti bei komPonuoti augalus, isradingiau juos isdestyti, srrmaliai panaudoti itvarus' lentyoeles ir kuo lvairiausius g6liapuodZius. Autor6 ir leidykla linki Jurns daug dZiaugsmo ir s6kn€s.

Bolro
Nuostah4 jos licdrl sktti su da r o povic ni oi s te r i I tts liedai. Hortcnzij os nft gsto kickrfigitesng ir nuoldt clragnq ia tg.

didiioii hodenziio

::i li: t'. .,.: ttj:t: . jr,:r

&
',*:

I

Ii

Picltl Atncrikos ki-

lgs nrcilcrtis

xtva

gin1tinajc \tut nkt|(s

ir iilto, ir

"jttlt<t.

l0

zlltoTrlrA
APIE

uAs

KAMBA. RI]IIUS
AUGAI.US

l:$rn
h .#

,t

Puikus ougolai neveio sovoime. iinir,r golino tikdtis s6km6s. Bene pogrindinr.i geros ougolrl prieiiuros posloptis - imituoli [iems iprostos gomtines sqlygos. Sios knygos puslopiuose atr[site viso, kos gali prcversli komborines gciles pom6gusiom g6lininkui.

Iik igiius buting

tl

ir ruku-s. o ne kitoip.urt Jusq meil6s ir at-sidavirno. Zinodomi. nepris. parnegilkite sLrhrti aplink4. Siauris. AtnZinai Zaliuojantys rnedZiai. ir vdsq. sausi atiiaun:rs vesausrzr (valdeus per t2 .stis rnfrstl g€liapuodZiuose. 223) . verdiau pasisten- garntines s4lygos srDarkiai skiriasi dEl nevielodo oro drdgrrtuno ar !ilurnos bei kituliq kiekio. d6l kLrriq Zernd bernilZ niel<tloinet neprad. tarsi prisrrrirsta.arydamos maZdaug 40 nuoSimdiq Zemes pamiriiaus. geriou suprssime io poreikius.ft ligi f I slolnls pat Zernds lutisuI t \t saKtulnls iioje pladioje juostoje labai uevielodas: itin dr€gua-s ties ekvatoriruni.99 %. kad. araukarijrl ir barnbukq giraites. priptr-sti prie tamsiq Zietnq ir sauso.lz! tLrenliri lrrp sta atrlr:tliarne iiltuatnyje! Atogrqiq miikuose. Tacl karnbaryje tokie augalai tzrip pat tnegsta iviesq. ir pietq. Tod€l augtnetija dia labai veili. Iirs ir saus4 iildorn4 Gimtosios vieios Karnbariniai augalai lealspanls ialiiui. iildorno butrl oro. Aiikumo delei aptarsirne svarbiau-sia-s klimato juosta-s neparniridzLrni. legailestirrgi spilduliai. besidriekiantys milZiniiki krurnai. Zolilriai. ii kur ougqlss kilgs. tarpais lietiugas. Nors ivairiq atogrqzrl sridirl sovo qugolus Boloniks ir ougolq istoriic ylr lobiou ioudinonli ir ponokonli. Kilnip lariarrt. dr6gnq. arba oiiaragio atogr4Zos baigiasi atitinkamai ties 23027'Siaurcs ir tiekpat pietq platumos. todCl iitisr. paZerniui kite paziDtijrl b[d+ ir poreikius. Tokie aLrgalai yra pratg prie staigios drdgrn€s ir sausros kaitos. Zrnogaus iigio gyvatvo16 ii ryikiai raudonu puansetijrl (+ P. nepriklausomai nlro rnetq laiko. koip iis sudorytos ir koip gyveno. Turint reikalirrgq Zinir. l4l). kuri4 iiek tiek aprnaliina Debent nakties sutemos. lialos. Lygplatus dirZas juosia jos apkunq Zemes "pilv4". tai nebus ypatingai sunku. kiek irnaDorna pana-iesllg ijq gnntaiq. Zaliuojandiuose abiptr-s prr-siaujo. tarpais rnatas sausringas s2rvanose bei stepgse. Oro clr6gnuma-s api e 90 . be paliovos pliarrpia srnarkios liutys. Kli- jai. gaivrl ir vdsrl or4. iviesos ir tarnsos tmkrnE iStisus rnetus rresikeidia. ues tropilfllose diena nLrolat lygi uakdiai. Tai augalai ii s:rvanq ir stepiq. rtogr. taip pat ii ten. Nors jr1 tdvyneje Ziemos nebuta ir jierns nereikia Ziemos miego. eukaliptq. drFgnas ir vdsus krbryrrrl3iriose. ir tiesiogitius saules spindulius. kokoso palrn€s auksiuio srn€lio paphldirnyje (-+ P. vijokliai. Atogr4Zq kahll tniikuose rdaugusiq augalu poreikiai vel kitokie. sausas ir karSta-s aukitikalliq prerijo:e. tadiau du dalykai visur jose vienodi: .205). lluolatine (iki 50'C ieidlyje). hrr lietus kait:rliojasi su sausra. saleliq.\-t (+ P. limokite puiinti kutnoje (+ P. Dykunu-algaLri bette labiarrsiai prisitaikg iigyventi.rudioje dy- ms fikri luo ioniniLl ia. iilurnos ir iviesos kiekis dienq visuornet toks pat. toddl pageidauja to paties ir stov6darni a. uuolat tvyro nepakeliarna tvalki iutra. Taigi svediarns ii tolimq ir nuostabiq kra-itq sunku gerai jau.ret ialti. Nuo neatrnenamq laikq juos ktnuoja be jokios atva* gos plieskialti kaitra dielros metu saul€s Iropikoi (ctogrqios) Atogr4ios plyti abipus Zemes pusiaujo. l3 ir 213). nei daugelis mqno.89). tadiau musq tarnsiuoju metu lail-u jie daug 16diau auga. Zaliuoja iisid6stg keliais aukitais vienas virS kito. prxtg gyventi drdgrnds pritvinkrrsiarne ore. daZniausiai aukitesuiq medZirl parurksneje. kur pudia rnlsouai bei pasatai.irlsta. Tod6l uirrot pykg ant savo Zaliqjq draugq.s rnetrr. o labai aukitai kalrruose . kur Ziernos nebiina. Todel atogrqZq augalai karnbaryje suukiai pakelia tiesioginius saulds spildlror4. tadiau prailnatn[rs didZialapiai augalai. Gimtosiose vietose jie patiria ir lintis.nt palangds. aki verialti viksvuolds Zalrrrla. dZiulgliu rnilZinu galihnq stuomenis apsivijusios ryikia-spalvds orchid€jos ir brornelijos (+ P. kad dainai kelios jg gali kirstis arba d6l geograluiirl ypatrunq vienoje kurioje gali atsirasti kitos klirnato juostos Augalai ii tokir!t4irl!! 4]!ag!4tzas9. .s turi gyveuti ir klimoto iuoslos iiltai jukjie kilg ii iiltq kra-itrl. sud. arba veZio. kod6l qlrodo toip.taip atrodo rniisq karnbariniai augalai savo girntosiose vietose. negraZiai gelsta ir vystajrl lapai. didingi kaltusai nuo kaitros virp.

o kai prapliumpa lyti. 238). Potcrirnosi Artimiau iusioaZinti su ivairiq klirnato juosq augmenija galirna Frankfurto oalmiu sode (+ Adresai.iitaip apsisaugo uuo perdiinvirno. o Ziem4 jie turi bnti vd- l3 . jiems reikia daug saul6s. . stiebuose arba lapuose sukaupg vandens atsargq . kilu-siems i5 ka-itr. Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose Kinijos vietovdse. bet neparazituoja juose. C-ia savo akimis pamatysite ne tik pagrindines klirnato juosta-s. o kai kur Ziem4. Augalams tokios s4lygos i5ties nelengvos. Subtropiniai augalai daZnai turi Saknyse. Ziem4 gausiau lyja VidurZemio juros baseine. Cia esti iiitos vasaros gausiau siai ir palygilti satsai. Kai kur _lyja vasarq. kad Sviesos ir Silumos buhl ir Svelnios iiemos. kur gausiau lyja va^sar4. kriiuliq ir iviesos kiekis bei dienos trukme Drikalso nuo metq laiko. Be to. vidutin6s ctogr{os) Tai yra klimato juosta ta4r atogrqiq rr DuosalKnuq. Natrtuose Siq augalq nereikia vasar4 gausiai laistyti. kil9 i5 kraitq. P. kai nakti gerokai atvesta: tada jie ilsisi. Suhropikoi (kitoip . Pietq Afri- reikia laistvti ir Ziema.t0 . Silurnos.Epirttui gJvena ant kitry augal4. megsta.18"C. Tod6l dykumq augalai ipratg tenkiltis vien ruko arba rasos dr6gme. Zvarbios naktys (temperatiira nulrinta kone iki mrlio).lcndrobis bci tilandsija gyvenaant tropirti4 nediig iala1. bet ir pereinam4sias bei ypating4sias sritis. Siuo metq laiku reikia daug iilumos ir vandens. Jie mCgsta. pakankamai kiaurus metus juos koje ir Kalifornijoje. Lietaus daZnai nebrma m6nesiq rndnesiais ir uet metais. Inusq gyvenarnq vrdutinio klirnato zonu. Plaiiaragis papartLr. Zem6 rebevalioja sugedi vandens. Augalams. Cia vidrrtir16 ialdiausio mdnesio ternDerat[ra . Augalai. vasarq JAV pietuose. o iiem? jie turi bnti kone visai sausi. metus Ligarinama daugiau nei Glyja). kur gau5iau lyja iiemE.

Kitos polemines augalq dalr-s. Ziedas augalui tai vienas i5 svarbiausiq grr e nimo etapq. - Botoniko nuo ioknv I Gyveninos po ieme PoZemhcs augalq dalys sakn\'s. Tai yra vienintele tikrcji kiekvienos l4stelqs. daZniausiai paskatirnme ji dar gausiau zydeti. iki iiedu -. siurbia iS jo vandeni ir maistingEsias medZiagas. '' :: ' li. PavyzdZiui. 4 Svopinqs su iaknimis. stipriai ar silpnai jos isi5aloija.'. 3 Sakniapumbis su Saknimis.. kruios tiklas dauginimasis. Visos pozemines ir vin Zemes esaniios augalo dalys jau milijonw metq gamtoje sklandziai ir uitilrintai dirba S1 darbq.I I I Apie ougolo gyvenino liklq F4 F g4 I I = @M @@ Poienin6s ougohp dolys f. . kitaip sakarnt. Saknimis augalas lsitvirtina dirvoZemyje. nuka44 zydinaiam augalui Ziedus. tapai.pieSirliai: PoZcmines augalq dalys) Sviesos nemato ir esri daZniausiai baltos arba rudos spa)vos. svogunai. ' Uiri ienr6s esoniios ougolo dalys pagri. jo brandumo iSraiSka. Sakniagumbiai -arba sakniastiebiai (.) . 2 S-akniestie bis su iaknimis. Kai kurie augalai turi iakniastiebius arba pakitusius nglius (sakria gumbius arba svog[nus). Nuo augalo ruSies ir augimo vietos priklauso jr1 forma ir issidestymas: pavirsiuje ar giliai.\ lil . jis sukaupia visas jegas ir Zut but stengiasi iveikti I a kli[q. Beje. Zydeti ir brandinti vaisius.t'' -. Augalo g1'venimo pra-sme yra augti. Jei augalui bandoma trukdlti.agrindind ir Soninds iaknys. kiekvienos dalelyes ir viso augalo glruenimo uZduotis.ndinis stieba. kr-rie tarsi poieminds asargq saugyklos kaupia augalui reikalinga vardeni ir maistingqsias mcd2iagas. ziedai ir vaisiai. Salutiniai ugliai. daugintis ir pratEsti savo girning.

r-\ 9A v AF \)6 /-JV Yb /. lapai.' P. 3 Varpa (AcalyDha.vdintis lglis daZnai beveik liaujasi augti. I 43). 2iedai ir vaisiai -auga Sviesoje.4 Keki (Cynbidiuni. PelarRonium Rrqndifiorumt.pieSinys: Lapq formos). Visos virS Zemds esaniios augalo dalys lgliai. plonyiiai ir visai stori. Jie btna iSsisakojg ir neSakoti. 78). DaZniausiai nSkiq spalrrl arba skanus vaisiai privilioja ivdris. dideli ir platns (. sausi lyg Siaudai ir sultirgi. sumedejg ir kieti. 5 LiemeniLis. kurie daZniausiai apdulkina Ziedus. tad turi ryriSkq iiedadulkiq ir moteri5kq kiauSial4s- pieSinys: Ziedo sandara).Lchystachys. 196) arba rankos storumo (agava). Juc I svles4. P. bet jie visada lieka gyven. vadinomq piestele.1ts dR . Cynurq. tai yra asimiliuoti. Jei nenorite savo kambarinio augalo dauginti. mos ir spalvos (. vyniotis ar kabintis.. tieLri jiems maisting4sias mcdiiagas ir kiek lmanoma labiau pesukti 4 Purka. I)ora. Oyveninos viri iern6t I Taureli. kaip ir visos kitos augalq liudija neZabotq gamtos iSmong bei iSradingumq. liemenilis ir mezgini sudaro iiedo moteriSk4jq dali.' adijantas. SmithiAhtha). Senecio)- Burbuoli t5 . eschinantas (Aeschyrunthus)lvoirios iiedq furnos :aa bltq apvaisinami. !. todel z. daZnai labai graZls. kad apsivaistintq ar Lapai esti ivairiausio dyd2io. nuZydejusius 2iedus tuojau nuskinkite.]k' . 2 Piltuvo formos iiedas. todel esti Zalios ir Sviesoje gali anglies dioksid4 ir vandenl pa- iledo scndoro ve6ti i angliavandenius.1 lo c asia. Jie gali bnti maZi i plonyiiai (. pavyzdiiui.pie5inys: [vairios 2ied4 formos) ir kvapai . BemaZ visos jos turi daZanaios medZiagos chlofofilo. sudarytas iS voiniklapt4. 2 Vainikelis.iK 9X . I3 esmds jie skirti tam.lJ Dciniousioi positoikoniftp iiedyng schemos: I SAalis (Penras. Vrieseaj. Spalva. 146). 5 Sluoteld tPhalaenoo sis. Jq u2duotis . P. 2 :ll XP (Anthurium. for- @WffiM I Varpelio formos iiedas. Stiebai. P. 3 Kuokeliai su dalkinimis ir koteLiais. Spathiphlllun). forma (-.69). Augalas iinaudoja daug jegos brandindamas sdklas.imo Serdimi ir 2aliaisiais augalq plauiiais. P. galenis (Abutilon). Crossandra. pergamento plonumo (. palep$k (Cytisus). Clivia. Yaisiaiitsellos atsiranda sekmingai apvaisinus 2iedus.. 6 Graiias (Chrysanthemum.yti lapus ir Ziedus. pawzd1iaL streptokarpas (Streptocarpus). Jie gali iliauzti.AspqTa grc. ir k\cpavimas ( ' P. 3 Draqelio formos iiedns.1tr .-. 4 Vamzdiio formos Ziedas.tai prier ilas vabzdZiams. Juk i3 esmds juose ryksta fu fotosinteze (. 6 Mezgine su seklapradiiu. Medinillal.'s. gali sumenki ar net visai nunykti vin Temes esaniios augalo dalys. dal-". pavyzdiiui. Purka.1 l_ liauja tolyn. ir taip seklos nuke- iiq (- :CI . Zydedamas augalas subrgsta ir pasiruoSia apvaisinimui. Visas jegas jis skiria brlsimiems vaisiams ir sekloms. pavyzdiiui.Demesio: jeigu per daug laistant ar penodinant pa2eidZiama dalis saknq.iSlaiL. ZicJai daZniausiai atspindi neilik6ti na gamtos kurybingum4. sudaryta ii taurilapi4.

Koip ougolui priritoiko Kaip ginomosi nuo iviesos.rr dvejr. Jie atrodo nuolat egzeruplioriu. sidabro ar nrelsvei 2clsvos spelvos pldvele nornis.:elq jauni ir beveik nebraudina vaisiu. ktd tureio pnk:rnklrn:ri laiko prie ios prisiderinti ir trip istobulir)ti gyvenirno rirnrq lr tnlkmg.toctel. 9 'Stello Maus.ssrr/a). Kcip gincmosi nuo scusros' Kai kurie augalai turi poZernines vanderrs saugykJrs (zlcfi incncs. 4 'Menoria Karl Glasen' ('Karlo Glasctlo atmi- I gaudandius lapus arba pavirto lia- Tai reiikia: iierns arqalarns reiKla orcgto oto. 8' De lVaele's Favorite. Tai reiikia: rnedZirt qyventoici 1epifi tirrds orclriddjoi.rprrs rne- Krrlrnai ir rnedriai (rrdkt rrria. (.. bLi 'rr:*g::. iankiagumbius arba svo- gyvella t tlip pat d i si a. 'Eurato t'('Euratu Dtos'). C)pcrii-r) arba svog[urinds gdl6s (]lippcastru t) turi kiekvienrl vegetacijos period4 r ilirrrzti :rrbr pletoiis. es- (+ lenteld apadioje). stygious. savo fonnq ir !vairor'9.ri regyverrr ilgri|rr.iking. Tbtro.rrylrlrrtr?/.g rts setace s. Gd lJcprro'dyje Jre naujus uglius i5leidZiandius Sakniastiebius. scvo lirrtiridie lio grondilora arba dvirnediai kaip Ektotlt d[fi.t.slrgara) nereikalauja daug iviesos. l(oip ginomosi nuo Der didelds koilros. kad galitrr hro i€krnirr_ chinaltas (. Si n n ingia.... Gerai priziirimi tokie augalai ktnbaryje gali iibuti tnetq lnetlrsPrrskrrrrniai (. Fi<us. arba pta<16ti daugirrti pa elns. vtisl. t. arbi issieusino !odq pa:raiius lepus bei tarikius ierius (kaktusai ir karpaiolts. Ficus lyrato. Cycn u: n.. Augirno budoi ir gyvenimo lrukm6 olllgE get]etlog progrnrnil. Bet Stui iSlakus. Darrgi:rrnecili rrrg:rlli . elk\irld (. Duv".tlalnZinri ZlliUojultys . Rt\' ( Karalit6 ).). Ficus elestica\ \r litttos (Philodendron.chcvcria.1r. Cra. 5 Sc/lrri'l Srricqas ).rora.'s lydi kuo ivniriatrsit! spalvtl lornu! iidots. pavyzd2iLri_ hrDstrs (Ciss//-s) visai rnaZuiiai. Gr cv i I lc<t.r'bn l. t6 . Kalanchoe) arba stiebus (Bea ca r n ee. lr lDusu narnuose vienarnediai bei tartys med2irl padennds. Kiti iisiugdd rnilZiniikn iviesa Zerng 2 'Roso Perlc'('Pcrlint Foie. SDaruto ni.iprnt9. 3 'Rosalie' ('Rozali'). Vierrarrrediai augalai kaip DrtLwal- gillrs. 5rl g) \4lJrl brrrybiu prorivi. orinds daknys (orchiddjos) arba plaukudiai (sanpaulijos).1cs._uzaug . deugialdiu-s jq krrrrq lyg ierkina-s.o arnZiu. Mcdiuill. iilieka Zoliliai ar_ ba sLrrneddja (puskrLuniai.. (' De nylinoji'). olmosferos dr6gm9 rusiurbiq Zvyueliai (brornelija). iriteke il.' Taj re_iikia: lie augalai pakelia oaug svtesos. ' Iigi pat dienq galo iibuna palygirrti dvirneciiLi' arr5rl. 1O 'Leopol.:1ly.. C t prL'ss u s.l vyniotis arba lipti.S. Sltpriuiarnir. kai k-une augalai arba iisiugde vaiko tunntys augalai (Alocdsio...s). 6 t1inas').orniti1os../i. Tai rei-ikia: tokiLg augalq nereikia pefnetl. Catnpanula. kuri le_ nre. arba lapLis peven€ i edatrs ar spyglius.. p. Jdtrop ha.kerii (. Po chiro). lrlmai ar rnedZiai).ja (Colututctt). ruAti tiesiri irrrkiryl.4rl/huriun veislEs. Vieui augahi turi pLrkuiius. dydi bei iSveizdrr.po nretq . Ilclt4>erone) savo 2olilg dali.1.rbriribotl g€liapuod2io erdv9.n#*:iiiti. Ixora.4-s7.l Astrid'. stonLs. aE rv .' H o Ia Tai reiikia: iie augalai gerai pakeXoip ginornosi nuo iviesos Ko ya. perzyort uztnez:-lil vlrrsrrrs bei srrbriurdi_ rn ISpildg sirvo g. Kai l-urie arogrqzrl miS- li plurksDas aUgal]i paliko ir isil<r-re atrt rned2ju iakt. Volic. pirvyzd2iuikorclilin:r t Cr vrlyiart.!nrinf -sdUas. dviinediai arba daugiamediai. MilZiuiikus laprrs sluokslius. kohunti. rned2ini ir kLunai. pap:udiai) gali klesteti nebnri_ \L. Fatsia.zdziui- vrzol t ltltglrlJr raL\dnvo kllo etikd_ iiiusirl iieiiirt ir krro iir:rclLrliausiri prisirnikydrvo. Myrtus). Nordderni iiek r:rlirrt rnaiiau prara-sti drdgrnds.". Ar- ilrri.i rnilijo_ nrs rnetrg brrvo prikau-styti prie hi rros nors vletos.7'Flatncnco. prie kuriu kiekvierrs ju saveip yi. Visa tai brrtLra Zi[oti priZiurint ktunbarinius augalus ginu daugirris. H oyo. didgrng karrpiarrc irrs Iaprrs (C rossrt I o. Chri satl thetatn veisles. reiki:r irrDr lstgytl ni Uil patn€gtos rrriies dvejrrs rnehrs iidygstu.:ojr sLirr irgos .Apie kq byloio i5voizdo A Lr. pl!\krrf I Jte nutnir.ruealci eerli priziLuirni gilJ sulrrrki r"ikai" SarDlllgo amzlaus. kad gal6tq pa-siekti didZiuliq rnedZiq viriunes. Jie buua vieuarneiiai. lisierrtine kiekvieneis rnetais. kiti lyg tarturn va. Kiekvienas augala-s turi jo miiai btF iki kelirl -Inernl rlkiiio iiiux"nrv. lra sausil orq.yzdZiui. Za |cdrschia). par. Tarn rikrrr s4lygq iivaizdq.a r d c t i a. gyve|arnostos vietos.ne pd vienerius arba - Augalq zuniius esti labai ivairu-s. ('Licpsningoji'). kuri urnj rsta ir surnedi in.. nai Zerndje..ti. Auginto budni: . Gl o ri osa.. Leptospenut t. o augti uZsikabirrus...

.

.

pavadinimas.klas giltinA . . bet ir atsitiktitriai nuotykiq ie5kotojai.lQ opie ougolq prsoko vordos {vaidose ialyse augalai ivairiai. Kadais jie labai ispudingai bei iSrai3kingai skarnba. r 1690 didilal soduose atsirado alarrasas. k-urie i Europ4 atke- Daugelis karnbariniq augalLl pa-s rnus atkeliavo der. aeranthos = atkjtai ore . Pavyzdiiui: C I i vi a ui- l(q opie ngolq posoko onrroii io rGies porndinimo dolis ftispitla = Seriuotoji akalifa. botalikai.n andsia (-+ tilandsija. Ypad Gsarniai apibndira augalq ruiies pavadinirnas. 1570 viena-s anellq vaistil nka-s kaip didZiausi4 botalikos retelyS pagarsino. 96). Ii Vordo ddZes kilo anglq pamdgti kambariniai iiltnamiai. magntfi. ka-s Europoje itin vertinarna. botanikoje ligi Siol tebevadinarnas Vordo ddZe. o Nuo 1774 i5 Kapo Zern6s praddta gabenti vis daugiau kvapiqjq pelargoruJrl. Llriame Zemd raldio islikti iruolii drdgna. . purpurine apadia lapais. /yrala = lyros pavidalo - Ficzs riata.M edinilla (+ medinil6. grauZiami kenkejg bei ligq jie vargais negalais gyvaliodavo nev€dilarnose medin€se ddZese. davalij os (p r i e lcyj e de 3i n ij e ) Lairis j deSing). Pasakojimus apiejq keliones ! rnumiausi4 nuotykiq romarq. . L:ur! sudaro pinnasis.dir. misionieriai ar tyrinetojai. ii maZosios raidds ra-dorna-s ruiies prvadirrirnas. Kristoforo Kolurnbo "Sauta Marijos" atgabent4 Melocdct s- e 1620 i5 Kapo Zern€s (Pietq Afrika) atkeliavo rneilerris.iili. t9 .siunte ja-s Lindjui. ko dar viena meilenio miis. 1698 Europoje jau buvo auginarna Aloe arborescens. niniata = raudonai oraniind C/ivrn (+ klivija. pavyzdZiui: C anel I io j aponica 'Barbora CIark'. Menesiq mdnesiais. !iltlamiq bei oralierijq. "Botalikos tdvu" vadinarnas Karlas fon Linejus 1753 rnetais savo veikale "Spccies Plantanar" lved6 dvilarg pavadinirnq sistetn4 (binadng nornerklathr4). o vEliau ir visi rnodemieji Ziernos sodai bei vitrinos. pavyzd. Jierns buvo ne rnotais priesiskai usiteikg diabuviai ar praZutingos klirnatines s4lygos. 1733 Europoje praZydo pinnoji tropin6 orchiddja . Tenai nuo seno. Zrnouds kai kuriuos augalus lailTdavo savo blste. 1779 kapitonas Kukas (Jalres Cao. Manoma. ir nu.ca = didngoji . 122). Zinoma. kad ir lietas kraujas. Sis atr.. lO3). Elksints (priefoje kairije) viksvuoli (antroji eili ii .i3 Bahamq salrl atgabeDta Bleli. Sie Zmonds uepais6 rrei tropiniq ligq.Tnioliklajarne iimtmede. liavo tik apiplauku-s pa-saulio juras bei iityrus koDli||entus. toddl vis geriau sek€si priiiudti augalus iS tolimqjrl uzjunq. o isvertus ciklamenas su apskritais. 164). svyralti () jasminaitis. Tai apraSomasis Cycla- men purpurqscens. loba. Cyclamen orbiculato folio infe me purpumscerre. i5 pradZiq tai nebuvo tolimqiq Siltq kaltq augalai. P. 104). Esti augalq vaxdq. padejo tinkamai gabelti opius atogrEirl augalus. o menant astrollornines kai kuriq augalq kaila-s. visai augalais nesidomintys pelejturai. Ddl retq augalq savo sveikat4 ir net gyrybg sq lra-dtus galima skaityti kaip ido- Euo- pou neregdtq augalq i5 Naujojo pasaulio. P. P. verrecunda. 1770 iveicarq botalika^s Frederika-s Alemana-s (Fredcrik Allanandl Sveiiqi ii viso posoulio 13 Pienl Auerikos kilu- sios begonijos bei difen- bachijos. P.VidicZemio j ir o s b as einas. P. Nuo tada uebeliko tokiq griozdiikq Sis tos komborinig ougolV isioliioc ii pavadinimq. (+ fika-s. bet . r 1644 ParyZiuje karaliikajame sodejau Zyddjo kalijos. Naujos kokios lors ruiies veislds gaula dar ir treiiq pavadinitnE. rausvojo ciklameno. alsiradusiq sulotyninus kuri nors vietir{ tenniu4. pra-sid€jus ilgai atSiauriai Ziemai. tais net keliais vardais vadinarni. P. Juose atpaiistame ahadejq. rnatyt. kar. i Europq b|o alvella Cocco. nei gausyb€s kaujasiurbiq vabzdZiq.s = . Pagaliau augalg gydytojas ir gamtiniukas Natadelis Vordas (Nalhaniel WarQ visai atsitiltinai iSrado uZdarorn4 stiklili inda. kad Kristoforas Kolurnba-s pinna^sis atgabeno SunLu patiketi. G jq suiinome kilimo vietas ir augalq i5ores ar budingq bruoZrl ypatumus. . l819 ii Brazitijos iEurop4 atvy- - Kinija. - P. vardatdviq arba pinnqjq apraiindtojrl vardus. ii didZiosios raidds raioma-s genties ir antra-sis. kaip. P. r l9). iS tropinis Afrikos dracena bei Pietq Arnerikoje surinko v6liaujo vardu pavadintos l/lomanda sd. Tuo metu radosi vis tobulesniq Sildymo sistemU. 134).as.t) ir seras DZozefas Banksas (Joscpft Banfu) iS Naujosios Zelardijos atveZ6 araukarijq. Itin sunki biidavo augalarns keliond I Europ4. kurie leisdavosi i uzjnrius Zntbiit pargabenti to. tadiau kaip tikri pasaulio piliediai visi jie turi lyg kok[ tarptautin! pasq: bo talikos arba mokslini pavadinirnq. Stai kal(usq istorija pra-siddjo tik atradus Arnerikq. infitndibuliformis = piltuvelio payi<lalo Crossandra (-+ krosanttt = daugiaZiedis polyanth las mi num /lr/t4rl. visai imanoma. GraikiSkq ir lotyniSkq elernentq turintys pavadinimai iiliko. aukojo ne tik sodininkai.urksdiausiai kambarini u-s augalus praddta auginti Skaldinavijoje. (+ Acalypha - dra.Billbergia (-+ bilbergija. nuodingq gyvadiq ar pl6iriqjg Zveriq. 90). Dil retesliq ruiiq negailestingai varzytasi.

duodami su pri€Zilros instrukcija. oulohis? O Antroji mintis: kokio dydZio augalai tiktq mano butui bei ma:ro interjero stiliui? Bene svorbiousio . didelis 100O Ix.dainiausiai tik i5 vienos.25%. o c2loratsttmtu-25-1O%. Sviesos inten-syv:umas 50OO lO 0OO lx. kur diena lygi nakdiai. poSon6ie susikurri lopin6li rolimos iolies gomios. pavyzdiiui. . kur saul6jiap3vies i3 visq pusiq. kai gauna tiek Sviesos. Apsiniaukruiornis Ziernos dienomis Sviesos intensyvurnas esti tik 40O . jeigu jo niekas neuZstoja. kurioje poreikis Sviesai iSreiSkiamas taip: e Saul6je = augalas m€gsta kuo daugiau Sviesos. lluo ko priklouro iviesos kiekis Daugiau ar maZiau Sviesos i musq bustus pateDka priklausomai nuo to.50O lx. kad blsirnasis bendras Zmogaus ir augalo gyvenimas teiktq malonurn4jierns abiems. Rinkdamiesi ir pirkdami nezinomus augalus atkreipkite ddmesi iju lapus ir tikrumo delei pasiteimukite. pravartu reuinfuSti. Gamtoje augalai Svies4 papra-stai gauna i5 visq pusitl. kad Svies4 smarkiai filtruoja ne tik tankios. kur sau16 tiesiosiai nekeuta. geriausiai Jam tll(s gyveu anl plerrnes Palan- tokioje kiemo vietoje. kiek jiems reikia Sviesos. lJ m atstumu 50 . DaZnai augalai par' kaitouas. Taip pat nederdtq uZmirSti. i kuriq pusg iSeina lalgai _ir L:uriarne aukite esame isik[re. kiekjq proteviai gaudavo girntosiose vietose. lm atstumu augalai gauna 80-50%5viesos. Pinnoji mintis: koki4 vietq (abai svarbu iviesa ir iiluma) ai galiu pasillyti savo iirinktajam. . ypad jei prie5ai-s ji auga" sal7sim. Svorbiousio s6km6s prieloidr .jei augal4 suman€t laikyti lauke. sauletomis vasaros dienomis * net iki 9O 000 lx. kad augalas perkamas impulsyviai. I'ru sautes spinduliai lcenta ryte arba vakare. Jeigu augal4 ketinato statyti re tiesiai prie lango.f | r )- karq pus6je. o gi itoi kq: iio pol. 26-27). bet ir visai permatomos uZuolaidos bei Zaliuz€s. kad daugelis kambariniq augatq kilg i5 atogrqiq. pirkti ir loilryti uugolus Ko veilrri su komboriniois daugelis augalq normaliai gyvuoti gali tik esant l0 00O lx Sviesai. rytq arba va- 20 . proturtinfi scvo buiti egzoti5kois kvopois orbo pory5kinti interiero doiklrp groii. derinti kuo ivoiriousiq spolvrl guotus bei ioluno olspolvius. bdel musq rudeni ir Ziem4 jierns labai stinga Sviesos. ar toji vieta Bal6s atitikti jo gimtdU Yiehl sqlygas? .50OO lx. teikia daugiau Sviesos nei pietinis langas po balko nu pirmame aukite. Pirmiau-sia prisitaiki lapai. reikia mintyse iSrinkti jam tinkam4 vietq. Skaitg€s arba menin6 Liralika apiviestumo vienetq liuksq (lx) 20 0O0 ir oauslau. Siaurinis langas ketvirtarni aukiie.ft l-. kur Sviesos intensyvumas 2500 . Traukiantis tolyn nuo lango Sviesos intensyvumas maZeja mazdaug taip: . Augalai geriau-siai vela tada. apEmus pasigdrejitno diiugesiui: koks jis graZus! Tadiau ii anksto ousprendus isigyti augal4. Prie tq selygq jie pratinosi milijonw metq. Pagal lapus galima atspeti. Se5€tyje = vieta prie nedidelio - Siaurinio lango arba karnbaryje. o bute .ivieso Sviesa augalq duona. daug ar maZai augalui reikia Sviesos (-+ P. Sviesoje = vieta prie pat lango. o Pusiau ieidlyje = vieta prie Siaurinio lango arba netoli largo. varlinasi. Augalo gyvenimui butinas minimalus Sviesos kiekis 70O Kuip rinktis.ura. Sviesos irtensyvumas l0 000 20 0OO lx.porinkti ougolui tinkonqvietq.

. Bcje. I atQ tiarjokitt butfut ne tiesiogittiu. lq:ontys i3 sartlis gcllontuno pa licdlity. Pachy'sta chys I u tea bdi Drigstd Svicsq.ti tai naii balti karulioi.liloki g616 su gehonomis iiedu ivok6mis.ito. knd rikrieji iie- tl. ne visi !.s saults spindulius.

Vidulzemio jtros pakrandiu ir tropiniU aukstikalniu augalai: galenis (Abuti lon). ivairfrs papardiai. taip pat epifitinds orchiddjos. Visus rnetus 5iltoje. Soleirolio elksinei (Soleirolia). miLna (Myrtus).r vakarus atsigrgZusi patalpa arba Ziemos sodas.l6s spinduliq. Pirkdami tokius augalus pagalvokite. i 3iawg. tadiau be tiesioginiq sau. Cia puikiai jaudiasi atograZLl galite irengti dAbtirli apivietimq. sparmanija (Sparmannia) a$a hovdja (Howcia) . galiausiai nuo prieZiwos (+ Nuo ko priklauso augalo dydis. kai ji kas nors uZstoja. Ziernq iiek nai atitinka jq gimqjq vietq s4lygas. P. kaip. C o e I o gy n c. kad jie gali pabreZti. Blogai tik tai. papildomai ap5viesti jo nereikia. cikas (Cyca. priedingai. sauletoje ar beut iviesioje vietoje. Ziem4 Ziemos so<le vdsu: l0-15"C. nebus visqlaik tokio pat dydZio. prie vienokio arba kitokio stiliaus deraldias formas bei spalvas lyKuose. Dregna. jei galite jiems pasiulyti viet4 tiesiai prie pietinio.s). kur temperatiira apie l5-2I"C ir niekad neuZkly. V6sioje. o Ziernos sode .Poiorinos: Pirkdarni didel!. temoeratira niekad nelukrenta Zemlau Id-U. aI galesite irengti jiems tilkarn4 Ziemos bustA! tiek kebliau.sta saul6s spilduliai.labai i-vGsios Lta putKlal Jauctarst vtsl mlsKo gy- patalpos. ties rytiniupietrl prieipiet. iylandiame vonios karnbaryje. prierneldje arba negyvenarrarne Kombcrinioms cugoloms reikio vielos Nepamirikite. Cia vela subtropiniai. Vidutin6 dienos telnperatum 20oC ir daugiau. dia patiLtq gyventi Se5€lius m6gstantiems tropiniq bei subtropinirl kalnq giriose kilusiems augalarns: aspidistrai (. neaDeJorllrat lzvetgs KleK- l(oip tinkonoi derinti bei iid6s$i augqlus langa-s puikiausia vieta visiems SviesQ megshntiems. pa- tiniam pteriui (Preris cretic a). Nepamir5kite: vieram dideliam augalui reikia tiek pat vietos. kipaisa:-s (C u p r e s su s). Tokios vietos paprastai biina ties iiau- riniu lalgu.re rnazesne kaio l5'C. citrinmedis (Ctrur).s). deudrobis (Dendrob i u n r). lvairios fiko rGys. rytus . Kai kurie augalai mdgsta Ziemoti Sviesioje. ventojai. llemoiiou svorbu ir iiluno lsigydami naujq augal4 pagalvokite ir apie iilum4. eia per dien4 augalai gauna keleq valandq saul€s: ties pietiniu langu . kad augalas.prie lango maZai iildomarne miegarnajame. tapipahnei (Mcpi. augalams normaliai tarpti svarbu Sviesa ir iilurna. ties vakariniu . Tad V6si vieta 5e56lyje. kuri ketinate pirlti. Ji !sigijg tikrai nesigailesite. nrr. va-sar4 esanti 3e56lyje. 36). kad nuo dirbtinio iildymo Iabai Lidzilva ora-s h Zemd. stalo papuo5imui. bet vdsioje vietoje.s).ei (Hefura).gerai prtiiudmos gali siekti lubas arba galingai i5sikeroti . Prie pietinio lango ryiki4 vidudienio saul9 gali i3kgsti tik tie augalai. rytinio bei vakarinio lango arbajei l(ur geriou loikyri ougolus Kaip jau kalbdjorne. tropin6s palm€s bei ajeriniq Seimos augaral.Sviesi vieta. va-sar4 5ilta.vidudieni.nuo to ligi vakaro. Silta. Trumpam perkelus toki augal4 i tamsesng vietq. anukarija (Arauca rlc). Siltoje vietoje ieidlyje. bet nepake- liantierns ryikios saulds augalams. Savo tdvyneje aukstais medZiais ar juka krumais augandios ruiys (Yacca). ret. Dakties . 25). gr ev ilEja (G r e v i I I c a). priklauso nuo genetil6s augimo prograrnos.sykiais pri- (-+ lentel6 P. o kartais uet lemti bendr4 busto nuotaik4 bei stiliq.jei lckdiai sumaZinate <ildyrnq: tai dai- vyzdZiuirnargeris Bca u (C o I e us) att>a car nea. azaliJos (Rhododendron l miSrunai. Kas Siek tiek nusirnano interiero davieno augalo esmirius bruoZus. daug iviesos. ties bet kuriuo kitu langu. kurie savo t6vyneje auga po tokia pat ryikia saule. 43). Ry tink ir vakarinis Rinkdamiesi ir pirkdami kambarinius augalus neparnirikite. Sis iviesomatis purasus i fotoaparato eksponornetr4. Radiatoriai po langais ar Sildomos grindys.l5'C. kalnarutei (Asplenimt). pavyzdZiui.4.spidisra). 22 gebetl. brorrelijos bei tilandsijos. lpratg prie 5e36tiq arba Gsklaidytos Sviesos: papardiai. Oro dregnumas 60 %. misko gyventojai: rDaranta. Daugeliui augalq iiuo metq laiku kaip tik reikalingas L:uo drdgnesnis oras (-+ P. daugelis gesneridq bei ajeriniq ieimos augalq. saul6toje arba iviesioje vietoje . kad per langq stiklus patalpa neprikaLstq per daug. Kiek jis dar uiaugs. brangq karnbarin! augal4 patikinkite liuksornetru vieg. kaip ir vienarn baldui. Saulg ar daug Sviesos mdgstandius augalus isigykite tik tada.nuo jtl kt lanti Siluma taip pat jiems visai patinka. kurioje ketirrate ji leikyti. kurio vidutine temDeratiira lO . nuo gdliapuodZio. Tokios s4lygos paprastai buna ant palang€s uuolat gyvenatnuose butuose ir iildomuose Ziemos soduose. o tiksliau . pavyzdZiui.po ryir vakare. Va-sar4 jas lyg ir nestinga. loloas s4lygas gallma sukurti geliq vitrinose arba Siltnamiuose. krc- . Augalq netrikdo. pandnas (Pandarinkdamiesi bei pirkdami karnbarini augalq pagalvokite apie viet4. arba liduryje. Asiivelgdarni ! tai aptarsine ivairaus pobudZio patalpas ir kokiems augalams jos labiausiai tikq.kelet4 valandq buna daug iviesos. Tai Ziem4 iiek tiek iildoma. kur jis galEtq netrukdornai augti ir teikti juns L:uo daugiau pasigdr6jimo. daZnai reikia iiiirdti.

Sie indai bina nuostabiausiq spalvq ir formU. Keletas patarimq: . Dideli pavieniai svynntys augalai. kad jis ruri bi:ti ber)r per pirito storumq didesnis uZ gdliapuodI ir privalo der€ti prie augalo savo spalva bei fonna. l5l). pavyzdZiui. Jarn uiaugus tut6site puiki4 sienelg erdvds dalijimui. Jei teDai jarn triiksta ivieSien4. P. metalo.ii augalai graZiai atrodo sustatyti grupemis. raltaioliq. .stiikus spalviniu-s akcentus. Dailus augalas padarys daug patrauklesni net prieikarnbari. dorninuojardios lapq spalvos puodus. neparnirikite. Rinkdarniesi dekortyvini puodq. prieiingai. bet kurioje vietoje gal6site kabinti puodus su g316mis. 238). Palmiq.4 ir indtt k>rttpttzicijo. Vyniotis augalui geriausiai pad6s medinds grotel6s. o Maiesnie. Zalurnynus galite sos. P. 146). 238). 128).gal. stetyti po vieoq. Didiialapiai augalai sudvehina AugalU spalvornis atkartokite uZuolaidq. maZqjq ciklanenq arba ivairiq violetiniq bei roZiniq alspalvir+ streptokaq)q miiruuq.Zavinga lapini4 au. pavyzdiiui. Kiti polorimoi . pagalvokite apie specialius baldus augalarns. Kc rintis svt>gfi nini4 gtl iry derinys. sufonnuokite kolrtril. papardiq arba !iulq para5iq augalq lapai itin dailiai atrodo apivietu-s juos i! priekio. . Ientyoefiq (+ nuotrauka P. suoliukq staleliq. Didelius augalus geriarrsiai. kopdtdliq. Visada dera: balti bei naturalios rnolio spalvos prlodai Bcldoi ougolcms Jei g€l€s jau nebetelpa ant palanges ir latiiralios spalvos pirtinds. prie juodq b:rldq derindarni ryikiai raudonrn anturius. .6 pinti ii vyteliq ar pla-sti- kabinti palubejey prie lubq pritvirtinp ske6ai ir isilgai sukryZiuotu-s bambuko strypu-s. apZeldinkite vijokliniu augalu. . .'r] (+ Saltiniai. pagaminti ii molio. ti i pennatolnas stiklines lentynas. matgeniui-(Co/eris) arba karaliSkajai begonijai (Bcgonia) parinkite vienaspalvius. MaZai patalpai parilkite tik vien4 augal4! ry5kius apmrd:rlq raitus ir gali biti puikus fonas srnrrl ki alapi arns. porceliauo.1. Jeigu gyvenate seros statybos itin aukitarne bute. r Kaimu ir VidurZemio jiira dvelkirurtys augalai storalapis (Cra-s- koto- - . Labai graiiai atrodo augalai s[statyriarLsir. raudomrs arba violetinius. ant kurios krenta tiesiogin6 iviesa. Dekorotyvinioi puodoi ir kiti indoi GraZus dekoratyvilis puoda^s visada pabrdZia augalo Zavesi. Tokia konstrukcija padengg visa-s lubas. itaisykite specialLl aplvietirnq. stiklo bei kitokirl medZiagr. Margalapiarns augalams ir nebeliko kitq jorns tinkrunq vietq aut komodq bei pa-stovr. Pavy zdiini: krepielis arba dubuo su gent tuzinu saipaulijrl (-+ nuotrauka P. kaip chlorofita^s (--> nuotrauka P. Groteles galirna ika-sti didestrirune g€liapuodyje ialia augalo. 20O) arba tradiciniai kabinarni augalai graiiai atrodo alt keraminiq arba mediniq pa-sto\. inkstpapartis (-) luotrauka P. sielLl ar bnldq aprnuialq. ko (-+ Saltiniai. paveikslq spalvas arba. medzio.l Siuo metu parduotuv6se gausu ivai- nui (Codiaeuut).

fikai ir spannanijos (Spd n td iln i d) tln tikroje aplinkoje gali stoveti h. $. . Nepirkite irugalrl. Metrp ritmos .':. a\rk\t osio s be g on ijos (BrSonin). /.:. lyg padZinvuaugala-s . Abietn atve- nuodyrnai.. . Architektrl magiarnos pahnds. ] huro augalanls (lg- privalo turdti claug d:rr nepraZydrrsiq putnpunl. Kai kurie Zydi rndnesiu rndnesiiris iuba net ir visrB rnetus: saupaulijos (S.. kad augalai bunl sveiki ir stiprus. jei prie augalo yra kortel6.r-stai dideli. kai tarpai tary lapU atrodo neipr.: . kaip priiiurdti. jukos (Irrcca). Puiku.a 't! 1 /f a. kuriuos paprastai silllo talnsiuose kanpuose :rr skersr'6jo peqrudiarnuose pa-sa-Zuoaugalai turi buti iiaugg tolygiai. .s ddrnes ant jo lapq arba pemelyg iistypusius uglius. skyrlarnariai).-. atrturiai (A nt h u /aoar:ara) arba fi-totiiai (. akmeninir. . erikEtis (Ro-sa) arba sarrpaulijos (Sa it t pa u I i d) Zrv jllgai atrodo porceliatiuiuose gel iq raltais padabintuose puoduose ltrba derarDos sprlvos Iahlotuose r t t jais gali buti pakelktos iaknys.=. srrla) arba nedidelis citrinrnedis clera prie Inoliuirl. slals Prunpurars.'. . sveikais ugliais ir sultirrgais nepakenktais lapais. o Zalsvai baltietns arba sidiibro Zaaglaonenrai Lapiniai augalai paprastai Zaliuoja iitisus rnetr:s.4.Fi t tot tia) * tilrka rlyvuogitl arjiiros Zalulno spalvos indai.:'. kad augalai nebitq apipulti keuk6jq: gerai apZiurdkite uglirl viriin€les (arnarai) ir lapq apaai4 (voratinklines erkutes.- \ Augalai pagyvina dorlxt viclq ir geritu pt!lolpos o14. o Zycliutys augalai Zydi tam tikrais laiko tarpais.. glazrlruotos keratnikos puochl. Lapioiai kepieliuose. Ant Zied! tuoj pat pa-steb€site rnaZus pailgu-s tripsus. kol jie neTy di.:' :.l arba Koip ir kq pirkri Visuomet atitlZiai Ziurakite. :rba suuykusiais. jei pa-stebesite geltonai rudur. kuriuos galirna ir dirbtilai regLrliuoti. .adratiuiuose arba apvaliuose rnetalinirrose illduoser Kakusai.t i n t p d u I i a). Zydilltis riun) at ba kalankds (Kaloaclroa). jei jo g€liapuodyje Zerne visai 24 iidiiur'rsi . Tokie augalai kaip ciklarnenas (C'-vr:loarcrr). se isikurg prekeiviai. itit puikiai atrodo ryikitrose ruba lilksrnai iimargintuose puodeliuose...'1. Stebdkite. Nepirkite augalo. kur paZyrn€tas jo pavaclilitna-s ir arba ilptraukta pelesio.. Niekada rrepirkite aLrgalo. Niekada nepirkite visiikai praiydusio. kvapiosios pelargonijos (Pc I ar go ti u n).

kad kambariniai augalai pastebimai teigiarnai veikia Zmoniu sveikata bci nuotaikA. bet ir "augina" augal4 iki jo miiai nebrldingo. gebele ir sansevjera sruarkiai Maii Zydiltys ar€alai: cluiziurterna. Art Ianko besivyniojantys augalai: bugenvilija. jasmilaitis (-+ uuotrauka P. lnarantomis. azalijos. orchiddjornis. pasifl ora (-+ Duotrzruka P.oepariiai. juka. ikora ir kroton:r-s. rapipahne ir visi kambariniai bon-sai.rci. radermachera. dipladenija (-> ruotrauka P. rnirta. Zydin. Augoloi kiekvienqm gwenino stiliui Prie klcsikinio opstolymo.31). Ziedirtds bei kru. raudonZiede kalalke. a-spidistra. toks jausrnq. fl 3e- em. paLn€rnis ir pasifloro- Suitrijearbasusippg kaudenat ivairios fi\ miys ( + pieSinys P. pahnes bei sarpaulijos. araukarija. trurnpakotis vltenis. Augalai gana srnar- augilirno b[da-s prieitarauja tq augahl prigirndiai. mts. Iestudina (+ ry. Bc to: Jie gerina orE. sulnaZildarrri jarn skirtos Zernds kiekl. MiniatiLrriniuose iiltnarniuose laikorni tie mili augalai. Pakabinami augalai: visi. lvairaus starnbuno lavos sk:rldos galirnzr nusipirkti specialio- Negana to. stiklo bei marnuro tirka ai3kiq grieZtq linijq arba lyg skulpturos atroddrtys augalai. Dubenyse arba kituose pladiuose ilduose ( + nuotrauka P. Bolsai: ivairios fikrl mSys (+ luo<: tratka P. elksinds. elegantiikai omarneDtuoti arrgalai. kad chlorofita-s. pavyzdZiui: a-sparagas. anturis. kiek jiems reikia. Kcirniiko slilious bcldci (vadila- lgrotiiki boldci dera su visais tropir ais bei subtropiniais. 29) augalai deriuarni daZniausiai pagal jq iiorg. P. viksvinis ajera-s.ji garuoja ir ! apliulq.lne iiek tiek ardiau 2euris ir guntos. 23. Prie gricifo Alt D6(o bci iounotviiko stiliaus dera rySkiq kontiiPrie modernous dircino boldg i! plieno. M o n u> r di a. puansetija ir azalija. Azijos arrgalai: azalijos.Moii ir dideli ougoloi At-siivelgdarni I rnadq ir vartotojrl poreikius selekcinirrkai bei sodinitkai pateikia vis lauja-s dekoratyviniq augalq veisles. rnieji dvedi3ki arba pilti) dera su spalvingais Zydindiais augalais: ciklarnenais. Viduriemio iiros stilious boldqi ii pirijos tnedZio dera prie agavos. karpaZoles. pelijos. 39). 2l). 128) ir Zernauge Komborinig ougolq leikiomo noudo Augalaiyra ue tik Zavinga-s rnisq jie dpesdiq bei triuso objekta-s Mui hoiliai mua. Srnulkesn6 infonnacija teikiarna vokiediq brornelijq draugijoje (-+ Adresai. hibiskaus. vyniodatniesi ar kabirxlarniesi (-+ luotr:ruka P. papardiai. Tikras tilardsijos gerb6jn-s pn^s rnu-s pirks ii sdklq arba vegetatyviniu brldu iiaugint4 rnin augimq. krlija. pabun. geben6s.ja-s galirna tupurKti arba nuplauti). turglq arba pralc0zq st! Iiaus baldq ypad gerai tiuka ciklatneuai.iutiebtat clrrizarternos ( ) rluc' trauka P. J11 groZis peZadina rrunrr se tyrq dZiaugsrrr4. augindarnijl koue artpiridio dydZio puodelyje ar terpdruni dirvoZe- Lavos dirvoZenyje laikouri augalai luolat gaula ii jo se parduotuvdse (+ Saltilliai. P. taip pat prie ivai- riq citrinmedZio rGiq. diais gesneriniq medinil6mis. 48). bilbergija arba kietus lapus turindiais augalais: pladiaragiu. hibiska-s. aucelli: dracenc. 124) ir vailrole. krrie auga iliauZdami. visq pinna su ajeriniq ieitnos augalais fikais. alavijo. 101). P. azalija. Zydindiornis begonijornis. rapipaln6. sukelia murns begalg kuo geriausiq surnaiina fonnaldehidq koncentracijq ore. be to. iefl era.46). 128). iiloko. kamelijos. morstera. Zetniarr pateikiarne ivairiq dydZiq augalq s4ra-i4: ir ant aakq pritvirtint4 augal4 (-> nuotraukl P. Prie ioponiiko stilious boldq p tinka grieZtos fonnos arba Rytq ria. kurierns b[tinas labai dr€gnas oras (-+ nuotrauka P. Sie augalai pdnzt-iit-s i bonstl tipo rniliatiuras srr specialie dr€kinirno sisSeltirriai. 120). gardenijn. drdgrn€s tiek. NASA atliki tyrirnai nustatd. Rhi ps al ido p s is. 25 . Jie sugeria ii oro kenksrniugEsias rnediia!as. 119). pasiflora. dracela. glok-sinijos. Pclcrimcs: Dairrai siulorna pirkti prie aktneus prilipdytrs tilandsijas. krotorra-s. storalapio. jukos (Ylcca). kaklusai. bet dekoratyvaus auk!dio arba sustabdo jo augitn4. 30 . l06). eriketis (-> luotrauka P. kaktusq. barnbuka-s. 2J8). kad tai veikiausiai nelegaliai ii girntqjq vietq atgaberti augalai (ii rniis yra saugorna). 238). bugervilijos. palmis. terna didieji fikai. anturis. Tiriaut augahl poveiki dar bavietese paaiikdjo. Bydertnejetio. spannanija. ftka. eSeverijos. Nfustx Aa o niw n. kiai drdkila saus4 iildornq bustrl or4 ir sutraukia dulkes (kai jos nusdda ant lapq. karpaiol6s.stabdalrdia-s rnedZiagas. paldpitis. pahnds ir pepero- Il€. S c hlunbe r ge r a.bromelijomis. pavyzdZiLri. ceropegija. alokazija. molstera. azalijos. sartpaulija (-) nuotrauka P. Be to. azalija. katil€liais. 133). raudoriiede kalalkd (-+ nuotrauka P. papardiai. B rac hychil <m. rnirtos. stefanotis (-) nuotrauka P. P. 112).'l h s ndinario. rneilenis.ys/a- ctls (+ Drrotrauka P. araukarija. luoskaudas bei rrlpesiius. filodendra-s. Gloriosa (-+ nuotrauka P. iventmedis. Sitaip selekcijos.keliu pareukarna-s notitnas dydis. I l2). Jie ne tik keidia Zyddjirno laik4. "iirauda" vis naujrl spalvrl ir fonnq Ziedus bei lapus.rnilds begonijos.spatifilis.ieimos augalais. Benzolq bei trichloretileD4 geriausiai sugeria gerberos bei chrizartelnos.s. kruminernis begotijomis. o ne pagal ruSiq girninystg.238). puansetija.44). per dier4 augalai pagarnina nemaZai rleguollles. pelargonijotnis. priZiurichrni juos parniritarne ivairius srrkriti rnus. raklaZol6mis. spatifilis ( > nuotrauka P.

Mdsingi arba i spyglius+ayldplapar: rndgsta ryiki4 ivies4 ir saules atokait4. fi lodendra-s. bet Svies4 m6gsta labiau nei Zalialape-s rtiys. kro- tonas. nidularijn-s. ceropegija (8).Lapai . raudorZiede kalank6. ParyzdZiui: Gre illea robrcta. ka4raZolds. kaktusai. Tarvturn olona vriko ol€vele aotraukti lapai rndgsta.s. tradeskant6. C tenant he. . pandana^s. Baltai arba gelsvai dryZuoti Zali lapai: tie^sioginiq saulds spildulitl repakendia. kalat€ja (C a I a t hca). PaZvelgps i juos iimanautis Zrnogus iSsyk pa-sakys. iviesoje arba pusiau Seie- lyje. Parryzdiiui: skeptok rpas. skindapa-s. kiek Sviesos reikia vienatn ar kitarn augalui. iiloka-s (l). mkiaZole. Polyscias. Iiimtis: margeuis bei ire- zine m6gsta tiesioghg saulg. idafuiausiailrbklijapd be saulds. ParyzdZiui: asparagas. PavyzdZiui: fika-s. Margi lapai: megsta reryikiE Svies4 ir pu-siau ieidl!. aralija. sarsevjera. kavanedis. lepakelrdia tiesiogitrds saulds. ParyzdZiui: karaliikoji ir kitos lapin6s begonijos. oZekiuis. PavyzdZiui: rnonstera. bet be saul6s. plonydiai lapai: daug Didel saul€s. kad birtq daug iviesos. gloksinija. sanpaulija (9).motyti ii loprp Maii. iksora. maranta (6). neotegelija. Par'yzdiiui: gebene (5). kamelija. chlor of itt-s. Plunksuilki lapai: lepakeudia tiesioginds saul6s. hipocirta. mirta (3). Hlpoestes. Iiirntis: difenbachija ir aglaonema labiau megsta pu-siau iei€li.ne tik puoirnena. tilandsija. va-ikuold (2). kiptalta-s. palnds. m6gsta ivelni4 ivies4 ir pusiau ieieli.la. 26 . ParazdZiui: eieverija. aspidistra. silgoni. Pilkivai Zali lapai: m€gsta daug iviesos.lrr o nan th e. Slcotelernis ausantvs miukiti laoai: mdgsta pusiau ie36li. atturis. To I n i e a. stefalotis. dt ce:. spannanija (4). raudonZied6 karpaZole. Kiek ougolui reikio iviesos . PavyzdZiui: papardiai (7). pipiras.

.

C y p e nts pu trri 1Ls. Raudtniuas. () P. Laipiojantysis fi lodeudras. Tolmdja.s al lcr nifu lius. 161). vaclinarna-s Zemes rieiutu (. P I a ty P. Kalalnk€.. Tadiau karnbario s4lygonis !i augal4 priZiarati gaDa keblu (+ P. Vilnamedi (Gos. Ji pal\etus tnikliai uZclaro savo jautriais iepetdliais padengt4 sp4stq dangtell. 1ls). Jei trorite s:r. Kolanchoc ( + P. 108. 176). Howeio (--) P. /ircca (-+ P. ricnsis (--> P. HovEja. Ophiopog<tn jaburan (+ P.4diarlllrl ruSys (-+ P. Alavija-s (alijoiius). Tolniea (-+ P. 177).i kitdt e indc. eperonija.) ls (+ P P hi I otlc ndron sca ndc ns ce P. ryne pontederiilolia Kvopieii ougoloi Nynlthoco daubcnyana P'Lstij^. Bugerl illja. neleisdatni iSdZiuti iemei. Dracacna rorginata (-+ P. Jrnrrinurz Viksvarneldis. 148). t47). 199). S p a t h i p hy lI u nt (-+ P. v i kv o u p iei6li mcgdonrys kcmborinici ougoloi Adijantas. Hoya camosa ( + P. Praeju-s maZdaug ieiierns nrduesiatns jis praZysta grietil6s geltonurno. Papirusas. L:rrios netnrku-s su*sprogsta. Jei noritc. 174).Jalropho (--> P. Acorus grQ uncus ()P. Ciklunetas. bala). Hibrscrr. 147). 193). 28 atifrlitrs. 168). lll4i-rnoza (M itnoza pirrlica) krupteli vos palietu-s j4 pirStu arba Siek tiek () Cissus rfuinbifdio t P. Hoya bella. Cra. knd abisiniti kalija sriydit4 dar knrtq. ir viksvuol6s Cypcrrr. Ecicveria miys (+ P.r-s. 124). ls2).ssrr/a ririys (+ P. oniu at Stefarotis. 198). Chlorophytut (+ P.4/oc Chlorof itr-s (Zalioji forma). P is t i a s t r d t io tc s Pelkiuiai augalai kresteldjus gdliapuod! ir labai greiPajucliuus dar smarkiau.sypiun ha rba ceu nr) galirna pa-sdti ankstyv4 pavasarl kaip ir valgornqji arachi. Aspidistra. tinkontys koriloi soul6tai vieloi Adcniun ( + P. 163). Gebenkrurnis. Augoloi voikoms ddorniausi yra tie augalai. M ic r o I epia P. VaiL-uold. Kurarinis fi trika-s. C+ P.. 176). Haelmntft Mikrolepijtr. Davallia (-+ P. riu n Iaftofa.*ki patus. Ilgalap6 gyvatbarzd€. 210).jos I ketrrrias dalis iisiiakojgs lapas nul inksta su visu kotu. ku braldiua vaisiq (ii to kilgs ir augalo pavadinima-s).1naDias r[iys. veiliosios firplrorbia ruiys (-+ P. Pachiro (-> P. Laikykite iviesoje ir Siltai. (+ P. Zydi tik kelet4 valaudq ir po saviclulkos nuvysta. S rtolio gurwtolitl. r93). Citrimnedis. P elar gonila. (.s-si/ora (+ P. Sveubu: visi 5ie Zahunynai labai mdgsta 5vies4! ir apie du ntnesius lailqkite bevcik sousr. iiemos sodo ougcloi Valdeniliai ir plaukiojantys aucala! Clnbiie da. Crjptocorync wendtii. tzri su-skleidZia lapus. Pachfta. Lapine pelargoflija.) P. 198). P c pe r orrid ruiys (-+ P. 209)."ls (-+ P. Davalila.s (+ P. P al ar g Viksvinis ajer. 163).4roclis hJpogaco). lspidisrra (-+ P. (+ P.l(omborinici ougoloi. 160. va-sario rndnesi pirsdkite valgotn:j! arachl (Zinorna.9l). C y p e nt s hn sp a n. l5l). CryptocoEchinodorus rniiritnai Vandens lelija.1)io ncd nuscipulo). Pasiflora. Cilrrrs (+ P. Emcmt (-s P.l (+ Brachychiton 149). Duolat paliekite. Dtacena. 1l l). . P I e e tr o n t hu s Zil6.sininei kalijai.. r39).gsldttlie $ t i L-s v a n t I d ii u i. Ja-sminaitis. 'P. Sekla-s iilukitenkite ia mdos luobelis ir po tris sukiikite i vierrrl g€liapuodi. 144).l vick!. Cyperus papyrus. KarpaZole. Haworthia (. Cyclarrcn (+ P. Po to jis pailgina savo Ziedyuo kot4. Hiblskas. Gardenia (-+ P. l9O). Po derynirl savaidirl su.2o2). Avortija. 133). 119). geguits pabaigoje jq iiii kitc ii poludariu lo n!gdliapuodi. Begorija. Pa. 189).si.. Val gorna-sis arachis. 203). . Jis labai potikr posbviq dragmg lt. Pli aenix cana- (+ ladiar agis. 102). Aconiun (-+ P. Begonia (-+ P. stil'Jo irtdq galino pri { pilti vandert! sulaikadiq udis (+ P. l8s). Dr6grng mdgstartys kambariniai auralai Itin puoinioi ougoloi olrodo poludoriume (lotyni. Eieverija. Gardefija. 105). Pdlorinrcs: MaZesnierns augalarns pakarrka 6 cm aukidio itrdo. t42).o vaikatns parodyti toki neiprast4 vyksrnrl. P (+ P.r-s. (+ P. 119). 133). Rornbinis latnst. Storalapis. Scnecio (+ P. pclkc. Pclargoniunt (+ P. leukiajiZemyn ir kiia i Zerng. iiskleisclaruos baltos vatos (rnedviln6s) gurnul€1ius. 113). krrrie apsivaisina parys. Pre.siforlnuoj^ Zrlios dezutes. te sndytq!). I l3). l9O). 142). Pteris. 178). kruierns augait \Tksta ka-s nors netikdta. Jautfllsis musekautas (. 155). 1t i/. Bo u ga inv i I Ie a Pjautuvilis cirtornis. Juka. i decleiv4 paua-iiais Ziedais. (-+ P.1IO). lo7). 196).s (+ P. S/cplrnolis (-+ P. didesnius patartina sodinti i giles- Iei ir obi. Scir2tr. 12O). Po to jq galina vil sodinli i senqj.. 192). ( Beaucarneo CJrto|tiu P. Forhcdera Fatsija.

.

Ziedrl ir loprl pynet Augalai. kioklio vanduo per kra-itus verZia-si sodri lapija. eirai iibegti. nuta-ikyta kupliais iiedq purslais. 238). Geriausia tarn tikslui naudoii angliikq iiltnaniq laisrytuvdli su ilqu (apie 6O crn) lenktu snapu (-+ Saltiniai. kiek augala-s gali i5garinti. pakabirrti puikiai veia i visas Osuotosios uolosh)lis ( S axifr a g a s t o lo ni"fer a) ugliai .Ltorunt) Dtigsta sauletq ietq. mat budarni gana veSlus.ilgi ir ploni Iyg sinlai. jeigu karnbaryje Silta. Svarbu vandens pilti tiek. tis vaaduo. kai vanduo visiikai nuvarv6ies. pastaiiuiionioie. Lyg kenta-rrtis Streptokarpas (StrepIocarpus s. jie iSgarina daug varderLs ir aukitai kabodami daus greidiau iSdZiiista nei budarni api- puses. vytriojasi. Zied4 zdls ID = Anl polongds neb6ro vieios? ougolq pokobinti.nera paprasta. kad jan reikin visai nedaug vandens. i viet4 augal4 kabinkite tik tada. P. Pakabinamus auRalus reikia bent jau karta per savaite nukabhrti ir. karo arba plinta pazemiui. kurie augdami kabinasi. Tik itai pakabinarnus augalus priZiureti. xerl relKla cuKart Det savatte.sirinktq stovin- -slf luiiq vandeniui 30 . Kad juose ne. Nepamir3kiie pakabinami indai gdlEms neturi nupurkiti dmlglu vanderiiu. grakidiai svyra liauni daigai arba ngliai.I Nuo vnsario iki kovct jrts diiugins Mangi- d nio kalankes (Kalanc-hoe nanginii) le. i dugnq pravartu-iberti apie poros celtimetrq molio granuliq sluoksni ir tik po to istatlri geliapuodi. Ziemq lailcyfi vesiai! iioje.kad nesugadintum€t baldq ir grindq. TodEl. o misingi lapeliai rodo. Juos reikia stropiai lieti.

Kadangi Siuos augalus pudkiant galima apgadinti baldus. gia. Skindapo (Epipremntnt pinn ltu ) ugliai ii.be to. C ltlorophy tun. S c hlutnb er g er a mBrAr^i. C issns. Tinka menkai apiildomoms patal: vtms: Amoeloosis. Jasminum. N epenthas. Fiats sagittata. P ep er o mia.Ficus DumilaH edera.4spatzg rts. Tr adescantia. S cir p us. M onstera. Episcia. BillberC er op e gi a. Zinoma. C o lumn ea. Zebrina. Saxifraga stolonifera. trlorgano iilokas (Scjuolcais dar vadinamas beidiionis uodcga. M6gstantys Silum4 ir labai dr€na g4 Ae schynanthus.tuga iki 10 n ilgio. Hy - pocyrta. claugelis papardiq. P e largo nium odo r ati ssiruum. Setcrease a. Syngonium.ir )re ougoror itin iounioi otrodo pokobimi Ypad veSli-s: . Epipr emnunt. m€singos Senecio ru-6ys. Dipladenia. begonijos ir. geriau butq or4 drdkinti specialiu dr6kintuvu. P hilo dendron. Hoya. aUIn mOrSOnLq Um) 3l . Tolmiea.

renq kambari. nepakanka. Parduotuvdje g6l6s daZnai laikornos vdsiau nei der6tq. gnaidaug l8oC tempe. Orchiddjas i3 pradZiq reik€tr! tik apipurkiti.avo sodas pageidauja. virves arba plaudq trintos medZio arglies pjr-rviq vie- toms dez infekuoti r tr4s{ oro drdgmd ir temperatua. T4 pat! galima teigti ir apie geles miisq ramuo. Palaukite beut por4 savaidiU.pusiau iei6lyje. dar geriau. Tokias kompozicijas geriausia laikTti Sviesioje. Ziem4 neneskite jo tuoj pat i gerai prikn- linkos juk keidia-si apivietimas. kokion ougolui ko reikio. kad lankyturn ji kasdieq . o po to . kuri labai pravers atostogaujant ar idvykus. kol iiq augalq Saknys tvirtai su. net jei matote.gdliq parduohrveje. po kurio laiko persodinkite juos po vien4 i atskirus puodrls arba i kit4. vandens minkitiuimo priemoniq r ivairiq riiiiq Zetnes. trgiti. laistltuvo su ilgu plonu snapu o purkltuvo vandetiui ir augalo ap- saugos bei stiprinirno priernondms purkiti o laistytuvo su o paprastq filtm ir koviuiniu automobiliu ga- beuarna-s iintus kilometrq. mo- r tinkarno Sviestuvo (eigu augalas stovi per tamsioje vietoje) .jog 96liapuodis jam jau per ankitas. kurie Jurns Dainai dideliuose plokidiuose indlesg rnegstama susodinti kelis skirtingq rliiq augalus. fikas ir ciklameuas tikrai daug geriau vesa ramioje. stambaus Zvyro ir kitq priedq o ivairiq geliapuodZig . lio.sako sena valstiediq i3mintis. relkia Zmogaus rupesdio: jie kendia.aturoje. ko gero. nedidelio grEbliuko bei kastuvdlio . Persodildami Ziur6kite. kol atsiduria rniisq globoje! Kuri laik4 rupestingai puoseldta-s sodininkystis ulryje. be ltarnpos atrnosferoje. o nuolatinis rnalomuna-s. be lo. paliekite gausiai ir po pusvalaodzio ispilkite istekdjusi vanden!. Tod6l naujai isigyt4 augd4patartina id pradZiq palaiLTti "neutralioje" vietoje . iiltoje (apie 2O"C). pavyzdiiui. 8er ir Sito dor negono. llenoioi reikimds tud ir J0sr1 polonkumos bei ioulrurnos sovo juk tiesq yra mieli augal4 yra ne ikyrus rupestis. Kiek sukr€timq teukajam patirti. Kaskart pergabentas i kita viet4jis turi priprasti pde naujos ap- Zirkliq r sodo Zirklirl r aitraus peilio r mediniq . iei nesulaukia ddrnesio. kad naujasis gdliapuodis nebutq per didelis: augalai per dideliuose induose gauna per daug vandens. Tada rnaisting4sias medZiagas i3 naujo dirvoZetnlo jie ims siurbti kaip tik prieS prad€dami smarkiau augti. Cia jis praleidi. Kalp u narn[uiuns gyvrulalns. augalq dr6kinimo sistemos. kuriarn noriai skirsite dali savo laisvalaikio.uAje. stovejimo vieta ir valdens kokyb6. v€liau jis iS tos sodios terpds i5raunama^s 5i. persodinti ir gendli. ild4. iinoti. 32 . Patikirrkite g6liapuodi. laikykite vien tuos. Nelaukdarni.ler. Augalans. Tadiau vien 'iaistyti ir trfsti. L:urie ir pri- iilrimi ii priZiudti patinkam4 nevienodai. . Paskui . uetjei naujokas mdgsta SilurnQ. Stai. erdvesni.f loikrq luns prireiks: . kol ateivis apsipras naujoje vietoje. purnpurus arba lapus. Jeigu Zeme sausa. Tad jauskite augalruns simpatij4 arba. durpiq.unios. bet ne itin saul6toje vietoje. kol pagaliau ant Jusq palang6s [gyja rarnybg. ilgesio kupinos dienos didmenilds gdliq prekybos b. Staigi temperatunl kaita augalui sujis gali imti mesti Ziekelia 3ok4 du-s. Nepersodinkite tik k+tnpirkto augeLs. Rudeni ir Zietn4 pirktus augalus penodinkite tik vasario pabaigoje.sipins. ar bambukiuiq strypq vielos. Kq doryri isigiius ougolq ioliesiems ouginlinicms Pabandykirne kart4 pa-sijusti kambarinio augalo vietoje. o sulaukgs vel leidZia-si keliou€u. Tai geriausia padaryti pava-sari.se. Kuip geriou priii0r6ti kqmbqrinius qugqlus [oboi svorbu iimokti teisingoi loisfri.ia nemaiai laiko laukdarnas pirkdjo.

erlera (Nerlera Bre radansis). irarkite papildom4 P. pavyzdZiui. granadil6 r. pelargonija (Pe largoniun graveolcns).45). kiek ir ko. pinniausiai padarykite Stai k4: augalo apra-iyrne pa-salata apie jo prieZiur4 ka-s .45). pagyvdjgs augrma-s. guznalija (G ua na n ia). kai irna ilgeti dienos.) kio ir trurnpesn6s dienos ruden! Ziemq.84-229). Pinnoje eil6je: ilgalapis inkstpapartis (Nephrolepis exaltata' Lirtda'). Tapg mtsq platu- (Peperonio obtusifolia). srunaZ6ju-sio saulds spinduliq kie- Parneginkite netinkamas s4lyga-s pagerinti. Zinoma. nuolat drekhlP. povoizchtoti j4 ir 35 puslapyje. tropiniq ir subtropiniq platumq tolygaus rnq kambariniais augalais jie priversti kiek apsuusti d€l Stromanthc veisle 'Stipc stdr' ('DryZuotoj i ZvaigZdd'). Milsq augalai tarsi paburda ii miego. Ziernos miegu iSvis neuZrniega.> P. Palygilkite duomenis su tomis sElygornis. kalizija (Cal lisia repins). . Pozymiai: nauji iigliai. ir apskitai jau susiklosdiusiais augalq prieZitlros iprodiais. Toddl. ivelnusis adijantas (Adi. Atidziai o p€rskaitykite. . viksvuo16 (Cypcrrts). kiosjam reikia iviesos. bukalapd peperornija klimato gyventojai. alsiradus uatnuose naujarn augintiniui. itin graiiai Vegetociios rilmos ir io reikim6 priiiurinl ougolq Augimo loikos Augalq vegetacija prildauso nuo iviesos. il9alapis inkstpapartis (N e phr ol epis exa ltat a). iiemos miegos Daugelis augalq.tntunl tenenrlt). kr[ias ketinate sudaryti naujajam globotiniui. Jei reikia. (. I"' kairts j deiing: Visi nuostcbiousi iolumos cfspclvioi Antroje eileje: Viio kalattja (Colatheo veitchiana). Susipoiinkite su ougolu Kartais augalai i5 tiesq stebina savo sugeb6jimr prisireil'7ti ir visai rreisi 2eid2iu jeigu tiks_liai nesileikote prieZiuros taisykliq. Nagrilddami augalo apraiym4 ypad atkreipkite demes!. padarykite palatr gei ieiel! arbaj4 atitverkite (-+ P.43). ir 33 . viksvuold (Cyperus). a$vietin4 kite orq (+ (.Sios jnnntriarsiais rait(ris iglnrgifitos uaranlos laboi netigsta satso Sildonu! potalpq oro. 36) ir koks jo vegetacijos ritrnas (desindje). iilumos. viksvameldis (Scirpus cernu us). Augalai. jie ve3a tik deranai priZiurimi. vandens bei oro (-+ P.

od \ :t lf.' .E .

.

uryksta ir vel atauga ii svogulq bei iaknia- Penkios b[tiniousios lqlygos geroi ougli Sviesa. daro !tak4 fonnai. Eve' ('Sventoji leva') 3 'Inbricata Rubra' ('Raudonivyni') Antroii ougimo sqlygo - iilunro Silurna skatina augirn4. Visada svarbu. kitiems atogrqiq bei vidutiniq atoglEz{ augaluns patinka.tai pagrindile augalo sudedarnoji dalis. Vanduo i5 Zem6s i3skalauja dmska-s.vonduo Vanduo . tuo daugiau jarn reikia vandels. kilg ii tq kaitU. dirvoZemis neturi buti vesesnis ui orq. B o u ga i nvil I c a gl a b r a). Pololinqs: Kuo Sildiau ir iviesiau laikomas augala^s. iiluna. kai jie smarkiai auga. Beje. Augala-s nuolat gadna valrdelri. Ramybes buvyje daugelis augah. pagelsta ir nelygu. iei6lyje arba dreglarne ore esa:rdius augahs. \ . Augalui reikalirga iviesos trukmd 0OO le tnaZiau kaip l0 Pqlorirnas: Ziemos miego nepripa- jiems papildom4 dirbtini apSvieti mQ. PavyzdZiui. liuksq. koks augalas ar rnetq laikas.84-229).M. pavyzdiiui.rn ltak4. lapq spalvai ir Ziedq kovirmri. ciklarnenai ir daugelis gesneriliq). Taip atsitinka su augalais.WiIsotr' ('Vilsonas') 6 'Bob Hope' ('Pokitas') kalnq gyventojus ir Viduriemio juros rGis tamsiu rnetq laikq reikia laikyti vdsiai.jas iigyvena kaip Ziernos rnieg4. oras ir iie maistingosios medZiagos Treiioii sqlygo . Stai kalijai. Jie labai priklauso vieua-s nuo kito. jis visai liaujasi) augti. Sviesa lemia augimo kryp ti. diltai bei esalt sarF sam orui. Poivrniai: augalas irna l€diau (arba nulrinta lapai. paiheti gali buti uZprogramuota-s ir karnbarinio augalo nr. VidutiniSkai per dienq augalui reikia apie 12-16 valandr. Geriausiai augarna. maisti|gqjq medZiagq siurbirn4 ir lvairius au- galui naudingus procesus diwoZernyje. valdens ir h+irl jam reikia daugiau. 45). Zierna Siltai laikomi ir trgiiami kaktusai lesugeba Pirmoii butiniousin sqlygo iviesq Kaip tikjos ddka fotosiltezds budu augalas ga. Augalai.jei itaisysite tikrosios girntitr6s s41ygq. ne visada iis ramyb€s laikas sutarnpa su milsq rudeniu ar iiema.l sistemoje rnatuojalnas liuksais ir ga- li buti 100O liuksq Sviesos Ziau nei 7OO augalas sustoja augti bei lcrauti Ziedu-s. V€sumoje stovindio augalo neliekite gausiai. vanduo. Dideli. daro viena-s kita. augalas suglemba. tad jiems reikia pabuti sausoje ir v€sioje prietemoje.rnilasi butinus angliavandenius. atidZiai deriuarni turi buti pra-sideda geguZ6s pabaigoje. 7 'Fred Sander' ('Fredas Sondcris') 8 'Ezo Nishiki' ('Ezo Niiiki') 9 Betty Sheffield Suprcne' ' ('Neprilypstano 'sui Sclila') ii 35 . gumbiq (rneileuiai. Kartais ji reikia lailTti gana Zernoje temperaturoje ir visai nelaisfti. todel dliui. MaZiau liekite Ziernos rniego periodu. Karitoje sauletoje vietoje it esant sau-satn otui jo iigantoja daug daugiau uei v€siame ir drdgnarne ie5€lyje. Be to. &o\ \ yra uzsiauginti atsparau-s audinio ir kitais metais nezYdi. augalas talsi uZrniega Zielnos miegu. ApiSlnatuota-s liuksolnetnl (-+ pieiinys P. Taip pat elgiasi lapus rnetaltys augalai (pavyz- penki pagrindiniai dalykai-palaiko ir keipia augalo gyvenim4. Comellio ioponico veisl6s 1'Itrn Kurnagai' 2 'St. jie megsta ntolat Silte ir dr6gr4 or4. vdsiai. Sviesos. Gaudarnas ma- ivietirna-s tarptautindje vienetr. Jq dennei kaip tik ir skirti augalq apraiymuose pateikiarni prieZiuros rnodeliai (-+ P. Jei vardens tnlksta arba per daug. PriterndZius apivietirnrl augalo gyvybe vos msen^s. Juo iviesesneje vietoje stovi augalas. tai ir kitrrs augirn4 skatilaldius veiksuius reik6tq esti labai ivairi ir priklau-so nuojo Pclcrincs: surnaiinti. ruoiia-si naujarn suveSejirnui bei Ziedq krovirnui.Tadiau poreikis "uZmigti". kuria-s "sugeria" iaknys. nes rarnyb€s busenoje ir be Sviesos esaltis augalas rnaistiDgqjq medziagU suva{toti egali. ve3lus ir sultingi augalai iigarina jo daugiau nei rnaii kietalapiai. Tuomet suleteja gyvybidai procesai. kai Ziem4 nakdiai keliais laipsniais sumaZiuamas apiildyma-s. V6sos ir drdgrnes derirrys ji gali praZudyti.iies genuose. Tad iilunos. L-urie rrr.vt {. jei Sviesos - <AA f@i. Atogrqirl miiko augalams reikia nuolatiu6s iilumos.juo greidizru jis auga. ato8r4zq 4 'Jury's Yellow' ('Gcltonoji') 5'C. Jis tramportuoja maistiDg+sia^s rnedZiagas (taip pat trda-s) ir pripildo l+steles. netrpiti. taip pat stovindius dviesiai. kur bulra sausros. Jeigu augal4 laikome tamsiau. Tuomet jam reikalinga ir kitokia Plisatua. Polqrinos: Gausiau liekite augalus. Zistantiems atogr4zrl miiko augalams labai patiks.

.

visada daugiau fosforo ir kalio.t0). Koks oro Pololinrs: Durpynai spardiai nyksta. taip pat kamstinio qZuolo Ziev€s ir vytelig epifitams I I vandens. chlorofi- lui gaminti. juo daugiau Silumos pakelia augatas. Graiiu vasaros metri esti 50 %. Tai geleZis.lsu bute? Jis matuoia-uihigrom. kurias laistydami pilarne i vande{. apsiniaukruiomis ir lietingomis dienomis . Ypad patogu naudoti srystas tr4sas.gramas mililitrap (rnl) ar Llbinis centimetras (cm") liui augalq pakanka 2 g (2 ml) tr4dq sutviltinti. Ziediniams augalams jo reikia daugiau nei lapiniams. nei per stiprq tirpal4.azotas. ir visq gyvybiSkai svarbiq mikroelementq. taip oat vaisiams ir sEkloms brandinti. Gerose tra-iose turi bnti ir keturiq 0ro ddgnri Tiems kambariniams arba nusipirkti jau paruoitq. AugimQ skatinandiose tr45ose turi leZymiai vyrauti azotas. arba augti vandens garq pritvinkusioje atogr4Zq miSko aplinkoje. osmundos Saknq Zemg. Fosforas biitina-s iaknims ir pumpurams augti. todel jq galima gauti tik iS senq alsargq arba naudoti ivaidus pakaitalu-s.nesulaiko kiek reikiant vandens ir nepraleidZia oio. pustas molis arba molio gurvuoliai. (g). Dirva turi btti pakaLnkarnai lengva ir po€ta. Ii dirvoiemis ir trqSor dirvoZemio ausala-s siurbia malsting4sias medZialas. Tad vietoje durpingos iemds galite isigyti maltq Zieviq ar pjuvenq Zernds. epifitai). Zydejim4 augalams. kad geriausiai augalai auga specialioje tam tikai augalq pagrindiniq maisto medZiagq. Pclcrincs: Juo dr6gnestris ora-s. kai augalai srlstatyti per tankiai. iSmetamosios dujos. tur€tq biiti 5O-60 %. perlita-s. manganas. ir augalui. Milabelementals vadinarne tas maisto medZiaga-s.. joje ndra visg reikalingq rnaistingqjq medZiagg. varis. Kai kuriems ato.t . Kalis sutvirtina augalo audinius. dalyvauja fotosintezdje. kurioje sveika gyventi ir Zmogui. dr6enumas Jr. papardius) trglkite nesniu tiroalu. kad ore butq pakankarnai dr6grn6s. nors daugeliui musrl kambariniq augalq uZtenta 5O-8O %. cinka-s. boras. Trqios esti lvairios sudEties ir ivairaus pavidalo. reikatingas ugliams. Mg K leidZia augalui augti. iildymu 40-50 %. Lurios butinos augalo gyvenimui. visada jq laikTkit6s ir geriau pasigaminkite silpnesni. teikia jiems atsparuno ligorns ir kenkEjams. Pagrindin6s maistingosios medZiagpsi N . tadiau perdZilvnsios vandenl geria sunKlal. bet tik labai maZais kiekiais. Ziedus ar pumpruus. molibdenas.fosforas. kalis. Patyrimas rodo. Magnis yra labai 38 . Augolus trg5ti bofino. kokybiik4 ji . Atidziai perskaitykite gamintojo nurodymus.juos daug labiau puola ken&6jai. Azotas . Matavimo vienetai . Dor vienos polcrimcs: Niekada ne- kieki.lervirroii sqlygo oros ir io dr69nG Orcs reikalingas augalui kvdpuoti. lapams formuoti. gali prireikti kiminq (Sphagnun). Zemg g€l€ms galima pa^siruoiti patierns ii lvairiq sudedamqiq daliq svarbi maisto medZiaga. Jame isitvirtina augalo iaknys. Dnukoms jautrius augalus reiSkia tA pati treirt (orchid6jas. kad iaknys neiimirktq ir kad prie jq gal6tq patekti oras. grEZq augalarns reiki a net 60-8O % oro dregnumo.r. ir gyvuliui. hri4 augala-s laudoja visq pinna chlorofilo gamybai. cigarediq dumai ir kiti oro tedalai taip pat kenkia augalui: jis net gali pradeti mesti lapus. Savo kambariniams augalams pa-sirinkite tik ger4.6O-aO %. Skersv6j is. arba trEsq strypelius. Tadiau juos galirna skirtingai dozuoti. Tvalkiame ore. nes Zem6 gd- liapuodyje turi ribotq kieki maistingqiq me(Eiagq. putplasdio dribsniai. Be to. Ziev6s puvenos. ypad svarbu. . 40) skirtoje Zem6je. kurie savo gimtin6je buvo ipratg i5garinti <laug vandens ar gauti jo tik i5 atmosferines dregmes gmpei (-> P. Taigi tinkama dirva sulaiko kiek reikiant dregm6s ir gerai praleidZia orq. paruoitoje ii darbq iimanardio specialisto. iiemos rnetu patalpose su centriniu skatinaldiose . nepakaaka puvenq ir kitq augalo sveikatai butinq dalykq. Traios dozuojamos lmgal augalo Saknq jautrwn4 druskotns. paryzdZiui. silp leiskite perdZiiiti durpiq Zemei! Durpds gerai sulaiko vandeni. Si prietaisq galite nusipirki sumontuot4 drauge su termometm ir barometru arba atskirai. Kiminai ir osmunda yra saugomos ruiys. Pmagnis. Dauge- (Os. Nepirkite pigios (pavyzdZiui. augalas tampa neatspanrs ligoms. mla). Bet esant jo ped€kliui audiniai suglemba. molis. Penklo ougimo sqlygo . Mnsq dirbtinai Sildomq bustU ora-s jiems per sau-sas. Lriuos paprasdiausiai sukiBame i dirvoZe- ml. fo turddamas pakankamai augalas ilgai i3lieka sveikas. Apskitai oro dregnumas patalpoje. molio gruvuoliq (+ P. {vairus priedai Zemei gerinti yra iie: rupios durpEs.

Tad Zrnogiikasis pasipitimas ii tiesu nieko verta-s. ko lernatome. ko- galdius .nepilkite tr4iq ant iidZiullsios Zernds ir sauldkaitoje. Geriau trgiti dajniau ir silpuesniu tirpalu. Niekad. taiiau vis dar leaiiku. o Trgiti rnaZiau.ri: M o iy t i s papa r i i rl a l vd :J tr (1 s d kvd r iu Dt e. krie iisidestg visarne augale. I ultragars4 pana<fis I MlIz torrai atsirandajudalt rlaZyiiarns i kapiliarus pereinantierns vaudeos varnzdeliarns. maistingosios rnineraliniq t14iq rnedZiagos lieka lepalaudojarnos ir ilgainiui ka-s 4 savaitds.. Svarbui trFsirna^s meat-stoja perso- dinirno! statyta. Trgiti tik tada. Zirrgsnis po iingsnio atsiskleidZia ldorniausi dalykri.jog su savo augirrtiniais butina kalbetis. . .fr.*?\V. kad panaudojus alestezijq tnedis lengviau pakelia persodinim:1. Tadiau ar tegali egzistuoti tai. Tikai dar leirodyta. o ldtai arro Ar reikio su ougolois kolberis? PaZlstu nerna-Zai Des? Siaip ar tajp. . kzrijie auga. Jau nu- me iigirsti iatroikusio augalo !larnesi. Kodal taip yra? Tai dar neiiaiikintr.l-[:.^ pagrindas sulaikt drigti{ k ri laip pa- tirtLtt papariians.jei augala-s negaulra tiek iviesos. Deglrdirne ar tecluriikai negalirne irodyti? Ar lelusiiypsosirne atlaidZiai rytoj. . pajegus pagauti vandels iitroikusio augalo skleidZiarnus pavojaus garsus.:' . 39 . kad skiunbant karnerinei rnuzikai augalai veia geriau nei griaudZiant surkiajam rokui arba iiaip triukirnui. geriausia trgiti kas dvi savaites. prisirning iios dienos abejo- kios miiesjutirnilg sistern4 jie vis ddlto turi. kol mes taip pa-sigaildtilai rnenkai paZistane gyvEiq garnll. kart4 per rn6rres! Zietn4. kai augala-s auga. rus metrls. Augalus. 'h. uors ititr spardiai augardius galima ir ka-s savaitg. jog augalai "baugidiai" reaguoja !grdsmg (ugni. persldo . kiLd ultragzrrsas skatina augirn4. Pati gana daZnai pagaunu save kalbant su augalais sode arba narnuose. Arrglijoje sukurta-s itin jautnis aparatas. L:lrie buna allyvr-ls kiaF trgiti ir Zerng. pjovinro irar <ius).. Baldylnai su rnelo detektoriumi parod6.jau iiandien gali- gdlinilkg rn6g6jq. kad tai nieko nereiikia. Po dirvos sluoksniu puklotas lavo. negu retai ir stipriu tirpalLr. Todil noriu patarti: Snekdkites su savo augalais. kiekjarn iiaip jau reiktrl. hrrie tvirtila. Polorimqi: Kambarinius augalus tuo rnetu. Kai triksta !viesos. netgi paglostykite kartkrrt6rn jq lapij11.i if.

idrudio gurvuoliq.4 F I = fu-. Tai [vairns stambiaplauiiq durpig smulkintos iicves. . 1 IS iitoip gclimo ougolus cugirli vondenyie .5q.io rubstrolus "pu[. o dabartinije kalboie sali reikiti Eaitidmo terpg arba l.4 GeliapuoQ lsdtyti i hfi inrfi ir pripilti drungno vandens. Jq suddtyje n€ra nei priemolio.J AuSalas Flalot tcl. . .s noutralizuoti plideta kalkiq. tie greitai ap raizgo jq sveikomis Sakninis ir Gleidiia daug naujq lgliq. sm€lis.i"aq. Kirlmriniai smulkintq iieviq o sub- Molio gurvuoliai . Jo burbulai buna Jis sukaupia . li visada geros kokybis.. i3 Substratas (srDsrratt s) lotyniikai reiikia pakloQ. laidtrs c'rui ir nesulrantys molio trupiniai. Jie ypad iaviai atrodo pritvktinti prie rynuogienojo ar medZio kauueno. iiltas. Maist4 jos siurbia tiesiai i5 vandens.1..nuPJ.tai Zirnio dydzio kaupiantys &Cgmg. 7rm6 tba ubstra gil6m. puos. J4 sudaro durpes. ir daugiau (IKS 2) patryStq substratr].1] Ntrlal Laibr1ii. . 2 Pet ilgos iaknys pcurumpinomos. daug drdgmes. ""galai jo sirubia maistingEsias EedZiasubstntas gas bei vandeni. molis ir maistingosios mediiagos).H kiekis nuo 5 iki 6J). Substratai kakusarm arba azah- skaldlq kriaukleliq. priemolis. Ji gali bn- ti ivairiq ruiiq. talrtd' me iau yra Siek liek molto gurvuotul tr aprberldrtl4s Is vtrsaus. jame gerai isiwirtina Saknys. DiclZiqja jq dali sudaro durpes. Iq derdfq iimli o. perlito grudeliai putplasaio dribsniai. paparEio Osmundtt ialoq ir ruPitl ll Ftskui gnnnfu atiduotu auqato saKrut Lt. tiems augalams b'romelijoms bei-orchid€joms.s l . . Iavos skaldos bei perlito) miiiniair Substratas epifitams gaminamas G smuftinq kiminq (Sphaenum). supuvustos. 40 % P rfiie. taiiau ir sugeriantis drcgmg.autamos. r Substratai orchiddjoms. Substratas epifitams tinka laipiojaatiems bei orines laloris turin- papariia:rs. Jos su60 % samaainiq durpiq ir detis priemolio arba molio. trejopo dydiio.I I - I Daugelis augalg mdgsta vadinam4j4 ZemC g6l6ms (ios pagrind4 sudaro durp€s. o Pustas molis vandenyje augartiems ausalams- O Sakn4 stariai isplaunami iemi7 likuiiai. pralaidus vandeniui. T rGis daugiau pahgsta. prisotintas maistingUiq medZiagq ir Siek tiek rugstus C.s niiinys hui maiiau tr4.Scltapuoctl. EA a l(oip poruoiri ienrg ir teisingoi penodinti ougolus Ne maiiau jiems patinka irgoskstqlis. stratai. nei molio. Galima isigl'ti maiiau (IKS 1) ienr6r gniuiular torp rmlio gunuolirl Tiems. o Paprasdiausia arba standartind Zem6. Kulturiniai durpiq substratai (IKS 1 arba TKS 2 ). pdplasdio guouldliq bei ivairiq mineraliniq medZiagiq (pemzos trupiniq. isiwiitim. o durPiq rugstim. Geras turi buti lengvas. dumi q. lqs netui kada lailar paloisttti arfu tuolar jorns pritailryti ii'l g€liq porei-kiaru.s.

5 . j Indo dryn4 uZberti tvlru arba plstu moliu. Pj[viq vietas biitina pabaEtyti mediio zrnglies milteiiais. auSalui puodas per ankitas arba ii drenaZo skylut6s kySo Salorys. tus pieSinys: Zemds gniuZulas tarp molio px-rrvr-roliq) augalo nd kiek nesnkeiia juk iemds gniuZLrlas. atsargiai iiinrijo tuini. Wflaliti Selalimis neaProizgytos Zeneq ncsvei- kas 2 SlcflutC dugne pridcnqfi i irs4 L4g. kuriq del vietos stokos nebenorima persodinti. Epifit. VirSutinis iemes sluoksnis paialinamas.].l0 cm storio) molio gurvuoliq. Norint auginti augala be iemds arba hidroooniniu b-du. Snknis apipjauswti reikia tik tuo atveju. visGkai nepalieiiamas. Prie5 persodinant molio indus pdvalu o Penrodhti reikia.is ivynioti i jai skirtq sabstratq 2 Prispau. 44). iemd atsiduoda pelesiais. geriau auga naujce Saknys. tik jokiu btdu ne sauldje. (J Koip reiringoi prilrirlinti orchirlGics 1 Orines orchidijos fulll. supulrsios a.rba labai seniems augalams. iikc' denti snsipynusias foftrlis.s. o plastikinis ipjaunamas. jeijos parudusios (kdrtais iki juodumo). perlito arba ivyro sluolisniu. kiekvieoq gdlg priii[reti pagaljos prigimti. molinis geliapuodis sudauZomas. o Saknys i6ke' denanos pagaliuku. 4 Subertq stabstratq sipnai apkam. Koktusl persodinimr 1 Iiimti iS indo ltalctu. (+ P. Labai svarbu. Biliapuodi apversti. Pasirodzius naujiems ngliarns. DaugeLi gdliq geriausia persodinti nnkstyvq pavasari (nuo vasario pabaigos) arba nuiyd6jus. kuriq nebenorima persodilti i didesnius puodus. Jei Zema silta. lud ni laielb vandens ncSqletq Patekjis ti i jo serdi .pihi pi to molio sluoksniu3 Uiberti Siek tiek iemiq Augalq sodinti per vi. 2 Zemes ifltcedenti pgaliu*r+ poiolbrti nzsveil<a-s bei perdiifrvusias Sahtis. Smarkiau pastukseDus papaastai ishiDta. .ri sodinami i skyl€tus indus.kitoiP ims pfiti! 3 Ne iin stipriai apvynioti perkirpta moteriska kojinz. ir Siltai. pati lubuq sodinti tokitme pat indo aul<Sttje. Patzriama nuoiauti ir uslius be laou jo turhys Augolq persodinilrur 1 Zemg pridengus delnu. lberti iemi4 ir stipriai apspudytL paliel<amt I cm iki giliapuodZio irfous.oti vandenyje). ir augalams. Tolimesn€ prieZi[ra: t aist)ai tik tiek kad iem6 neGdZi[tr. nesveikcs augalo Saloys. samanomis apriStq lazdq. stt isomis ZenGmis. l@d laist4nl vanduo netuAtq per ir34. Pzrskui giliapuodis apveriiamas. Naujojo itrdo skylutg dugne pridengti puodo iuke auba ui- berti pirsto storumo (dideliuose induose . butina ruDestingai iaplauti aaknis ( + pieiinys: O 5itaip gaLima augaius augi. medZiq kamienq a.kad laistymo vanduo gerai nutek6trl. tokiama pat 0ukityie kaip ir pies tai. Pusiausvyros ddlei galima paSalinti ir senus Dglius. visa Lemi apraizlyta <aknimis. Trgsti tik pra€jus 6-8 savait€ms po persodidmo! Pakeisti virSutini Zemes sluoksni rek omenduojama tik dideliems augalnms. kuriame jis 1silalnijgs. phtus krepiius arba riiami prie Zieviq.lG arba u. lf .duri.. kokianc jis buw ligi tol. Augalus pasodinus bndna sodriai palaistyti ir laikyti Sviesoje. tik patalpinamas i nauj4 papildom4 substraq. mirkyti Seras dvi valandasl O oersodinama taio: Pora valandu prie5 tai augalai palaistomi.l(oip teisingni persofinti ougolus .zubt4 puodo &.yti pil<avimo lazlele. Naujojo indo skers-rnuo h-r6tq bfiti bent pora centimetrq dide-snis nei senojo. L:urie nemdgsta persodinimo (paimdms).sti augal4 prie Zieves tuip. Jei jis itin tvirtai prilipgs. kai: .

esanii4 po lapais (wtdinam4 cister- ra vandeniu bei moistingomis Edijasomb iS tam tikr4 ti1eneli4. vdsu.loras ir nus6sh] k. 9 Rudeni. drcfog mdgstandius augalus.otiekio ba augalas suglemba taiityt-i oats laikas. bet gausiai. vesLius. h!.kes. pravers laisSiaip jau geles geriausia laist*i iS virSaus: tuomct tolygiai suvil- r | 0 oukriniq tuisy|rlig fvairiems augalams vaadens reikia labai nevienodai . kiekjis eauna Sviesos. chlons bei kitos medzspos.Mat jos apsirupit Daugeliui kit4 Eeliq toks l. turiniiane joniniflrry: pasali- . metq lailss. b'b ju6 re4 P. koip ninkflinri yondenl koip drdrinri oro r I yFtybes b patarimai. indai sintetiniai.jei oras labai 1 lromeliior geriouric loisryri por pihwdi kuri rudorc ip slondir lopcl reikit4 tibq Ltuj. 7 Reiiau laistoma. I nnrlini maiielj jberti I I sausa duroia ir pqlnlqh. Toks dr6kinimas labai oatinka ir kabandioms g6l6ms. dlft_ Vandens kietumq galima suzboti is vietiniu vandens tiekdiu. 8+229). tci turitc gilirg kuriq lapai jaubis drdgmei. didiialapirs. o smulkiosioms Salorelems indo viduje . 2 Daugelis augalq laistomi G viriaus.burina palilai vanfun! kzli6its valan_ foip ninkilinornar yonduo 1 Durpimis. miiau bronclijoms jis patinka. augalai gauna ma i Sviesos. laikomas po in&is ar krep6eliais nehuildioms palankamo dydiio pad6klu. Nedideli vandens kiekiai sudr6kina tik paviniiu. i". Silumos. iviesiose.aistyma.nelysu. iuinio 8 Augimo laikotarpiu laistyti ne per dainai. PsrdZiiivusius h bbaniius augalus bei epifios geriausia palai$ni panardintus vandenyje (-+ pie3iniai kaireje). kokio dr€gnlmo oras ii sumStai tO sv-arbiausiq taisylclig I Kai Zem6 paivies€ia Lba arsioia hffio - nuo kra5to.ai vandeni butina miokitinti (+ piesinys: Vandens minldtinimas).ir iieT4 vandens augalagls telKla mazlau_ l0 Vandem pertckliu i5 padiklo ar virindo bffna viirrc:me mdgsta dregmes ir pasodinti daZniausiai I smilio dirvoZemi. .. 3 Pri&ijus slqst4 ar kietq cheminiv meA1iapa.kokia jo pri. be to.netenka. 3 Laistymui geriausiai tinka drungnas ir minldtas vaqduo (O-8. ctonls nusit$ovetL nanas kalkis. dtvoZo- rifi[- g/tuvas ilgu snapelirl mis. 6 DaZoiau rcikia laisg{i sausame. sodin"ms5 tik kai kurie ii apadi6.ate. &6gnas.s n4). Panardimrs geriausia &6kinti epifitus bci orchiddjas. minkitinaniig vondeni. saul6t6e vieto€ bci molio induce laikomas piles.per Mlti Wk4binus &SiDtrrje lin4 vandeis. z rtanntarnc btstyuve. auealai ne- pricmo[o arba dupiq dirvoiemi.gi'nlis (--r SvarbiiGi& augalq hE F EE A = lhip loistyti. iioilti.t wlndans ars<Lf8ar5. 4 Kietelui nei l3' dll-u'and.I I gomas dirvoiemis ir vienodai pasiskirsto vandcnyje esaodios tr4sos. 5 Vaadentickio vandeniui visuomet Ieisti nusistovEti per nakti. Siltaac ore. bi indas-palenwiia"ar- vandeniui itin laid-Ziame subst. kad iiearuotq cb.riose jos l(aupi.

Polodmtl3: Jei turite tik paprasiiausiq vandem purkituv4. P. smulkiais purslais. Vasa14 d6l oro &€grnes maiiau rupesiiq' bet iiem4 iiltame kambaryje jis pati*a 60 -70 % &egnumo &rZniausiai bina per sausas (maiiau kaip 40 %). Dr6kinimcc closlog g Virruviie ant in<lu d2iowklos padiklo patiesri vandrniui laid4 dembli (galina nusiDi. 3 pieiinys). ypai jei lapai itinjautr[s drEgmei (Pavyz- diiui.9 Pravartu qtkreiptt demcsl. mimozq. kutie stovi lsaulyJe.i kzlet4 augal4 i! !. dagti (-+ Paprasiiausias dirbtinis drekini- mas.. Apaiiniai d4piio galai nuleidiiami iind4 su vantkniu3 Auqalai gati siirbti iarulznj per nolio lazdclf E ialia rybarlo itulo kuriomis varduo i gdliapuodiius galetq a*eliauti G salimais stoviniiq indq su vandeniu (-+ Paprasiiausias dirbtinis dr6kinimas. ar tas budas tihai tinkarnas ir kuriam laikui pakaks vandens atsargq. pravartu irengti dirbtini drdkinimq. o or4 aplinkjuos (--) Oro drikinimas.rlagtis.Toks irengimos.40).ar panaiiai). t 2 pieiiniai). pastatytijucs v6semeje vietoje arba karu su iemdmis isimus iS g6tapLroclzio patalpinti I didemi puod4 su molio . miltonijq). . lr-r-s. Be parod. l(oip poproiiousioi dr6kinti orq iSsyk koliems ougoloms titandsijos ir kiti epifitai. begonijq. Daugeliui augalq tai gali net labai pakenkti. t-abai svarbu purkiti giles tik minKtu vandetriu.l(oip dr6kinti orq Daugeliui kambariniq augalq labiausiaj oras.gili pagirtlyt. akvariumus. 3 pieainys). Arba tiesiog sustatyti augalus i dubenis su nuolat drdgnomis durpemis. Paorasdiausiai purKdarni vandeni ii pllk5fuyg tiesiog sudr6kinate or4 (-r Oro &dkioimas. todrckinti netiesiogiai t(q doryli. 4 pieiinys). Jo galas rui sielai kriaukl€ ar in d4 iu vandeniu.kurie sukaupia uecdaliu daugiau dregmes.1.uoito. Paprasdiausia panaudoti &egmei laidiias medriiagas. Jei koi iiisg ilgiou ndro ncmie uiter*a kiek gausiau palaistlti augalus.1trruoliais. t Evaiiuojate vos kelioms dienoms. van I ptat4 plok'iAq ind4 jdiri. Svarbu: pirrniausia iibandyti. streptokarpq. Pakloq veltini. TaiP imituojama iSkritusi rasa.'tq Pavyzdiiu (-> Oro drdkinimas. sm6liu arba ivyru. 1 suvelt4 vilnq. rrepwkiti iiedq bei augalq. kod cugoloi kiems augalams or4 vis dilto geriau neperdiiu' Poprosiiousios dirbtinic dr6kinimos I idata maiiatns siali i vazon4 per sl.groteles ir pripihi dens iki pal j+ Augaly saJorJs varutens n"steKl4 ta' iiaujuos Saubta nuokll AJIanl-ts garat. vilnonius siu- dii- uto demblius (-+ pieiinysr Dr€kinimas atostogrl metu). gloksinijq. nei parys sveria (-+ pieiinys: Zemis pgriuiulas tarP molio gurvuoliq. kurios labiausiai pasigenda' pavyzdiiui.aip paiius augalus.rle itraukiarnus stiklo pl.l<ri sDeciaiiai tani tikslii pa*amint4). 2 Dinos pairSiuie isdilioianas iiardyns d48lrcs Sakrs tr pnd"ngramas zcntc ntb. Daus labiau augalai megsta netiesioginloro drikinim4. k4rl dgmblys neknrotq nuo plovyKlos Ktctsto tr vanduo nelaiit\ ant grind\ r*tu {3 .. kambarinius fontanus. Jei ketinate negriiti narno kiek ilgiau. Beje. purldkite juo ne l(oip dr6kinti orq vienon ougolui duroiiis 1 t4 (iikq ap\crso Giliapuadi su auxala Rafutu bbtJti i ar-molio gun rmliais 2 | plaal Ukii. l-3 pieSiniai). galima naudoti ir kitokias pnemonesi e Elektrinius oro drdkintuvus. Salia laikyti kuo daugiau didZialapiq bei pelkiniq augalq .

Salinaot viriunilcs (-+ VirSUniu Pas^linimas. prieii[ros. Nupjauti didesng uglig dali pravartu. Norint j[ atjarminti. ngliq vni Sun€les tiesiog nugnaibomos pirSl us.z. 2 Nugrnibius jaunl a4ahl irifinlles. Sama- \ { 9omnmrir opriSl. papurkiti vandeniu.tugalai jauninti arba pakeisti lzjosforn4 - norint juos p. jo Ugio ir Jnsq non| . kad flsifomuotq tanl&s vainikas. ta lazda I I ieng ikaxznn vnanomis aprii- stiebu (-+ pieiiniai: Autitastiebis). foip toi:ingoi lormuori loior Augalai ilgais lanksdiais stiebais nornis apriiti kotai (+ pie5iniai: Samanomis aprGtos lazdos) labai tinka filodendrui h monsterai. llgostiebioi ougaloi iupinloir konriemic Jaun4 Bendinmeno fhl dar nesumedijg kanienai supitwmi j graldry ilgastiebj medeti. 2 Salia jos pasodinmas eugalas. jie pradeda graZiai Sakatis. 2 piesiny.ams. 3 DaZruti getleti ionines iakas. t{ Aukirorriebir 1 Nuolat folinti jaurul sipri4 medeli4 Sonines iakas. gud41t'is lonkdioi 1 2 Sulenbi i3 vielos lank4 ir gr.irm6les. nupjaujei name net du treidalius ugliq. 3 pieii- l(oip gendti ir f'rornuoli loics bei kiios g6liq nys) nuka4)omos tik vir.@r I zem?.or lcdor Ypat tinka augol.daujamo ad<3tio. Kiek nglio pjauti. . 2 [smeigti fuolelj ir irwte pri*irtinti prie jo augal4 Medeliui i&aqus pagei. priklauso nuo augalo ririie's. Kaip uisiauginti augal4 itir auldtu dailiai atrodo pritviritnti prie lankolio (-+ pieiiniai: I-a*eliai). Geidnt cendjimas. Toks medelis uZauga per kokius penkeris metus. tutintiems orines fubtis. D6l galimq nuostoliq geriausia vienu metu prad€ti jq auginti kelct4.). rwpjauti jam irinng. Jo ngliei wirtirunni pie atranos. jei norime suteikti augalui tam tikr4 (J foor4. Atsargiai apvyti lttnkeli frgliais augalas spardiai auga. 3 Genimi dauSiousiai senesni .5 cm :li'ri fumblio. iliiti ir juas nasipiai pririiti.[-Tl I fpl h E Frl I I r I - I = l Er a F Apipiqusryrmt viriiinig poinlinirno: bei geetriims 1 Pjawnme daugmai 0. r Veiliems augalams pasaliramas vicnas ii dviejq pr afii esaraiq ug- liu. . plinta nuo apadios arba leidZia per ilgus uglius (afshmai t2rp lapq tuomet pasidaro nelprastai ilgi).

iltlyluvai apsauSo dugal4 iaknis nuo vasos. lO Fotometas. 2 pieiinys).r net ir tamsiausiuose kampuose lailqti Svies4 mdgsuniius bei 2ydiniius augalus (-r Sviesa. ir tu6. ji nukirPdami palikite siaurq ru' dq ruo2eli.nidu nuplauti drun- niu.ialinti . Tai labai atgaivina augalus. - Perplovimcs ir pomrdinimos I llita randens srovi per ilgesni bik4 ifplauna iemio trqsq bei drusk4 perteUirl.rimaper"oclinti (J Perplovimas Perdiiiis uazono iemei geriausia galiapuodi Palai lqti ih kra\try parurdirus i vandenj. I paiia puse iSvies4llpai klivijas.4 Puipkrsiio plokstis.r.iiai) perstumdome auealus. plastikinis gaubtas neleidiia Zied4 reikia kuo greiiiau pa. 2 Nukarpant rudus galiuk s bitin palikti siaurq rud4 Augclq kosnetiko 1 Ploksiiaiapius pruvartu kuo dQi. 9 Turint specialq Sviestuv4 galim. I pieSinys). ? Zemis uerolovimas. ruoielj. ku- ris. kuriq del vietos stokcs n(' benc. ffi'K=--==ivieso 1 Jei gilins stinga iviesos.rsi lapo gale. 1-2 savaitems patalpinus bromelijq su keliais obuoliais po lviesai laidiiu plastikiniu gaubtu.sikl4 arinn i3 augalo dnug jig4. (--' hieZi[ros FudryL€s. be kita ko. kartais jl dar galima atgaivinti panardinus i vandeni t-+ Perplovimas ir panardinimas. Jei tai neimanoma.ildomieji dcmbliai arba elelariniai !.nde- gnu vandeniu. patartina ivelniu dregnu skudurdliu nuSluostyti dulkes nuo lapq r--+ Augalq kosmetika. Po tokiq procedurq jie pe riau jauciasi ir lengviau kvipuoja.r5 Siltas lietus. )ta augalq hormonas Bromeliias iis skatina krauti Ziedus. aza' lijas. I pieiinys). 2 Per|ydeiusi "ousininas (-+ Prieiiuros gudrybds. 2 burbulai.labai sva-rbu iuG pastatytl ta Obuoliu kvapas skatina Z\dati bromelijas. 3. 3 labai palogu i langq atgr(Ztq indo so"n4 pa2enklinti. jas paprasdiausia paiiltinti putplasdio ploKtimis ba specialiais elekt-inia is Sildytuvais. 4 Jei oalangds laltos. Prinok€ obuo- liai bei ivairiq citrinmediiq varsiai iaskiria nemaZai etileno (+ P. I pieSinysJ. Resykiais svei ka palaikyti geliapuodi su augalu po letai tekandio &ungno vandens srove ji isplauna nqsq bei drus\ penekliq ditvoiemyje. iS dirvo- nemdgstaniius daino persodilimo (palmesl). I Triukas su obuoliais (-+ Prieiioros gudryb€s. 68). 3 pieiinys). t5 .Dor t0 961i9 prieiiiros gudrYbig Karnbariniams augalams s4lySas dazoai galima pagerinti labai paPrastai. Sdklos brandinimas atima i5 augalo daugjdgq ir trukdo jam gausiai ir ilsal Lvdtri. biitinQs Sviestuv. 8 Panardinimas. Tai bus daug lengviau padaryti paienklinus g6liaPuod[ (-t hieiifiros gudrybes. kol nustos kilti oro ir panardinimas. nes kitaip SvieZiai nukirptas galas d2ius toliau (-+ Augalq kosmetika. I pieiinys). maZdaug po keturiq m6nesiq ji praiYsta. 2 Nuolat nuskabvkite senus iiedus Prieiiiros gudryb6s ian issisttlaitlyti. gardenijas.4 piriinys) . Nuo pnkuot4 lap4 &tlkes geriausia valyti kosmetiniu Sepetiliu. 5 C€iiaouodZio Zenklinimas Kai dil kokiq nors prieZasiiq (valydami dulkes. I pieiinys). 2 Liuksometru galima tiksliai nustatyti hiesos kieki. 2 pieiinys). Jei ddl kokiq nors prieiasiiq Zemd gdliapuodyje perdziuvo ir augaJas ima vysti. Augalus butina karF kartdmis nuprausti drungnu va. Kad oePadar)4umet klaidq pari*dami augalams viet4 geriausai ligyti fotometr4 (+ Sviesa.Lr. nes kitaip jos ima mesti iiedus). 2 pieSinys). langus ar pana. 6 Jeinoriie pasalinti parudl!.

j uo s kia ne laistlti. siurbia drigng lapry tuvi liai s. gipso arba cemento miiini pritvirtinta keratniniane inde .r i.iis tos m6g6iui: tilondsiic Imontri g tttbttot. .rka.tinkama vieta pilkosioms tilandsij o ttrs. bet di u p r ei kar t kar t inis ap ipur l<st i minkitu kannbario temperattiros vandenit. G er iausia jas pririiti plonl Silki' n iq koj ini Kadangi |ic augalai ry a tkar pomis.

tylu mGke. arba dr6gmes matuoklis. liapuodZiu laiku uei5pilarna-s valdens p€deklius. o Per daug vandens Baltai laikoo l?". teisingai priZinrint. Boma-s gali buti vos penkerirl metrl amZiaus.ribulq bei rnolo gurvuoliq su ivairiomis priemaiSornis. Keista-s regisi Zydintis ir vaisius nokinartis bon^sas: nors jo lgis ir lapija rykitukiniai. reikalingg irankiq bei rakandq galima isigyti sodininkystes reikrnerq parduotuvese (-+ Adresai.lapq kuZdejimu ko tyla kaip kad sageretijq guota-s kitarne puslapyje. . ojq mai g6lei. . Geriausias laikas persodinimui nuo kovo iki rugsdjo. ligi tol augu-si Zem6je? 4f . nelieka vaudens pertekliau-s pad6kle. Molio gurvuoliq substrato privalumai: . Rediau reikia persodinti augalus. P. Geriausia persodinti jaunus. o Jarne ialqritns daug letrgviau gauti deguonies bei valdens. . be to' jame augaldius augalus maZiau puola ligos bei keukdjai. Po ilgu-s metus trukusiU baldyrnq bol. Per dau8 perkaitinta palangd. Jo salone gali aF dailuoti rniiko lopineli uolos viriun6je. 40). o Tra!t1.i5 pradZiq Zem6je. bet Bonsa-s iivertus maiai Sviesos per Siltoje lai- . parodo. taigi yra nuolat lengvas ir punr^s. Si lyg tais sumazinta gamtos dalele Zavi ne tik savo magija.sq specialistai i5rilko geriausiai tarn tikslui tinkandius. c Saule parmksnes gdl6ms. vandenyje. Tai n€ra visai paprasta. dararu dujotiekio grba virykliq. Ziernos rarnybis Atdari. bet ir galirnybe padiam t4 stebukl4 sukurti. Sitaip persodinti ealima visus kambarinius auealus. Pctorimcs: Kadangi atsking rnolio gLrrvuoliq druskinguma-s labai nevierrodas. bonsq tBryndje. kada reikis vdl laistyti. kietu vatdetiu. prieS naudojant juos reikia gerai i5mirlqti. . Tai ne jauuas. Pradejrrs jtros gabenti i Europ4. r Agresyvi pavasario saul6. . kuriuos jie bemat mielai apraizgo iaknirnis (+ pieiinys P. Jel augala-s auga va0deniu uZpiltuose pusto molio Burvuoliuose. sugerialdiu sageretijos lapq burilarnesi . Svarbu: naujasis inda^s privalo blti daug didesnis ir be skylutes dugne (-+ pieiinys P. iiedai ir vaisiai iiauga nonnalaus dydZio. o atrodyti lyg pro j! bntu I-aistoma 5a1tu. Saltas pagrindas.pu. jei jos naudojarnos trgsti kitiems substraurmsr. augaliius Zem€ie. . 40). Deguonies trukumas blogai ve- kymo vietoje. langai geguiy. augalai Zudavo. Taigi tokio perkelimo nepabugtq i! seneslri augalal. Saltas tarpas tarp lango stiklo dhamose patalpose.iq. . rnedZiq grurntyrres d6l Sviesos. Paunksng m€gsta nebelrt sa$anos. k4 tik sudyggs rnedelis.5 pII). jei augalas auga kitame substrate.truo kovo iki mgs6jo. o Jis nesuyra ir nesutanheja. taigi galime rarniai itsvaZiuoti trumpr! atostogrl. Geriausia. sveikrs ir gerai rugaliius augelus. beveik 20OO rnetq sie lykitukiniai rnedZiai yra meditacijos objektai. specialiai skirtus augalarns. tio guwuotiai 2/3 jo turio. clideli ilclai. Jie augitti vien iS laukiniq medZiq . I3 paddklo ar duben6lio po 96- skleidZiantis. baldq prieZinros priernoniq garai). Kiekviena-s bonsas tartum seka saar rniivo sa1cn9 . kadaugi augalq Saknys nejudinamos. 4O)' kad jie nepradetq puti. pritaikytq rnolio guwuolitl substratams. Tuornet bolsq augintojarns kilo rnintis suk-urti prieiybg Siems "lau"natninuhs". Jis turi augalams patiitanti rugities kieki (tarp 6P ir 6. nuo dirbtinio Sildyrno (dujos i5 uesan- perdziivgs o ora-s. klevq arbc qZuolq. 238). vandens lygro rooyKle. arba o pasrniSriai . be to. laparns praliusios de5imfinedig audros. kui paprasdiausiai perkeliant juos ! geliaprrod! su molio gurvuoliais. P[sto inolio br. pakanka 4-6 rn6nesiarns (arba 2 mdnesiarns. Jos nukloja dirvoZetni storu Zaliu kilirnu. . subtropitlius arba Vidur2erniojuros pakaniiq rnedZius bei krurnus. o mo- uZgoZti uykta ir meta lapus. *uzl -uu p". Patartila naudoti tik tatn tikrus gdliapuodiius. auginarniems Tai daug papra-sdiau. o Silumos svyravirnai. nepaisymas. o Paunksne saulg rndgstaltietns. ora^s Nuodilgas ir uZuolaidos. Tit*arniausia-s laikas persodinitnui . o Skersv6jis arba nesandarus lar- tydia maZaugiu auginarna-s tnedis. Molio gurvuoliuose sukauptq valF ders atsargq paprastai pakanka l-2 savaitdms. Molio gurvuolioi vietoie iem6s Molio gurvuoliai arba lvataus dYdiio pusto molio burbulai nuo seno naudojami auginant dugalus be dirvoZernio. cigarediq dumai. . Kaip augilti hidroponiniu bndu auga14. kuria-s lairn6j u-sieji vdiliomis Sakotnis kone siekia Zemg. kai Zern6s gniuiulas uZima 1/3. tai yra kinukarns" tropillius.Augolus sorgdinrniios prieiiuros kloidos o Per Bonsoi - noios didelis posoulis iijaponq kalbos reikitq "medis dubelyje". Japonijoje. Labai svarbu kruopiiiai pa-ialinti iS iaknq visu-s Zernig likudius (-+ pieSitiai P. e Sausas.

Smulkialapi guoba (Ulnua parviflora) grakiiiai iilinkusiu ktmienu. l0"C) patalpoje. med€jantis storalapis (C rassula ar bo rescers). Rugs6jijas reikia ineiti vidun ir laiLTti tsviesioje. iefleta ( Brassqia a c t in o p lry lla). kad jie Saknijasi labai maZame dirvos kielTje ir itin plolddiuose duben6liuose. Geriausiai auga sauleje ir ne per hiko. BendZami- P. . 210). kur drdg os kar5tos vasaros ir lietingos Svelnios iiemos. dr€gnai ir iviesiai.vandens. iei kartais uZmirstama juos palaistyti. geriausia Somis bonsams.in:s lamstas (Citant ar c ti ca). Bon- suformuoti galima nebent tik atZalas auginandios rapipalm6s s4 i! (-+ Svarbiausios augalq ypatyb€s. Jie iitisus metus kambaryje . Kilg i5 stepiq giraiiiq: ldcniaz obaszlr.egzotiikg Bonsg dorytoi tinkontys ougoloi Kilg ii VidurZemio jlros giraidiq: kiparisas (Cnpres. antarld. Cil€je ar Kalifomijoje kilg augalai m6gsta vasaroti lauke. Kilg i! subtropikU miSkq: kamelija r ophy s us (Canrcllia japonica). Cartnona miclla. japonine ap oni c ut n). kilg ii vietoviq.edziagu j iems paprastai leikia tiek pat. paprastoji mirta (Myrlw com Lu- mediig miniqti[ros iinolinq opie bonsg prieiiurq Xas Sviesos. Bonsg prieiiiros gudrybGs Auginant bet koki bons4 visq pirma reikia neuZmiriti. ris).Silurnos ir maistingrdq . kiek iI to paties pavadinirno kambariniams augalarns (-> Svarbiausios augalq ypatybes. azdija (Rhod o den d r smnlkialapd guoba (Ulmus partifloro). MidurZemio jnros pakandiq ar palaiaus klimato zonq pietvakariq Australij oje. sageretija (Sageretia thea). aus Weneri4 mehg amZigrautto medis (Punica granatwn) M qsliai pasvir gs gau. o tik paslIi liekite augal% kitaip vanduo negalds dorai susigerti ir be naudos nutek6s Zemes kauburefiu' nuskalaudamas dirvos pavirBiq. seri' sa oj KilqisitogJgqruSh! (Serisv foetida). P o lr s c i as fr u t i c o s a.itin iiltai. Subtropikq mediiai bei krumai. iliau' Ziantysis fikas (Ficus punila). Sausuiu stepiq lflrmai prisitaikg prie sausros period4 ir ne[sDeidZia.84-229). Tod6l: . Priei pinna-sias ruden-s Salnas turi buti iemelti i uamus ir Ziemoti Sviesioje bei v6sioje (maZclaug ro fikas (Fius benjani a). tik jokiu bldu ne saulEje (-+ P. kur iem6 iSdZirura greidiau ir rnaistingosios mediiagos sunaudojamos spardiau uei paprastame inde. Pirma gerai papurldkite Zemg. Kai lauiems reikia stebitinai nedaue iviesos. Tropiniai medZiai bei krumai pratg prie visus mehu Silto bei dr6gno oro.srs nacrocarpa). Ficus retusa. taip pat mielai vasaroja lauke. 43). Ficus nerifolia. B rachy' chiton r pestris.Bonsqi .i Gunbuotas 60 cn aukitio Ficus rctusa egzemplorius- liltai laikomi Ziem4. kiek Siltesneje (maZdaug 15'C) patalpoje. azalijl (Rh o do d e ndr o n s i msii). Patartina lrgsti da:nai ir po nespecialiomis tr4daug.siniie dis serisos (Serissa foetida) medelis- jau fodi. P. Fictts buxifulia. Palm6s: rapipalnd ( Rhapis e:ccelsa bei Rhapis hwnilis). karpaZold (Er tpho r b ia balsantifera).-kuriq buna g6liq Palmes netinka bonsq menui. . Pietq Arikoje.

sius sizigis (Syqgint panicukzlunr . Niekuomet netrgskite augalo. kas nusipirko kambarini bons4 (-+ Adresai. Vedantis vai. kai jis Zydi (arba priei pat Zydejimd. 238). 238) ir nori gauti daugiau bei smu. Konsultuoic bonsg ldubai Tam. P. geriaruia keiptis i artimiausiq bonsq specialist4 arba bonsq klub4 (+ Adresai. . P. nes kitaip galima greit nudeginti iaknis druskq per- Euotas. tq tik pe$oding afta nuPjaustg Saknis ir kai iis atrodo nesveikas.Marlaug 30 meq amijaus 45 cm aukiiio saSeretii\ parduotuvese. tekliumi dirvoZemyje.lkesniq Ziniq apie 5iq kambariniq augalq prieZiurq.

Svariai uzlaikykite indus bei Zemes. Izoliavimas. 47).daugeliu atvejq paf. 50) naikinamos voratinklin€s erkds. Yra nuo seno ZinomU kovos su kenkejais pdenelriq. Tadiau jie labai nuodingi. Todtsl tiksliai laikykites augalq prieZiuros utrodymq (-+ P. lskus graudinguosius vabzdZius (-+ Saltiniai. At6jus laikui Ziedkodius nrpjaukite prie pat pagrindo.iie aliejai naikina bakterijas ir grybeli juose esantys hormonai skatina 96les gerai augti. Ore esandias augalo dalis panar- neodloustos nuo ligg bei kenk6ig lciiou golirnl poddri l(od ougolos builq sveikos Kaip jau miu6jau. 84-229) ir parinkite savo augalams pagal galimybes palankiausi4 viet4. Arba piretrumo miltetiai. kilus povoiui fuoi pot surosti ir poiclinti ligos prieiostis. Kalkiq bei druskq nuogulas luo keraminiq 96liapuodZiq ruopradZ kruopSdiai nuDlaukite. Ypad dregnu oru (-+ pieihys P. istatomi i permatom4 polietilenini maiSeli (stambesniems augalams tinla dideli mai!ai). supuvusius arba liguistai atrodaliius lapus bei Ziedus. Tadiau 3i bnd4 pakelia ne 50 . Jq lalsval patektq oras. silicio mgities bei mikroelementq (motibdeno. Pakankama erdv6. kuriq bijo amarai ir baltaspam6. Jei negalite gerai iZiiir€ti. ne dinti i drungn4 vandoni su trupudiu skalbimo priemouiq. Kartkart€mii supurenkite Zemds pavir5ig. Kuo anksdiau aptiksite lig4 ar kenkejus. Paialinti apniklas ar ligotas augalo dalis. kad iji nepatektq vandens. Fitoseiliai prieS vorat'intlines er- vytis prieE baltasparng.etinkamai priZiurima-s arba netinkamoje vietoje laikomas augalas tampa neatsparus ligoms bei kenk6jams (-+ lelltele P. Bet yra ir kitq-priemoniq. Nuolat Salinkite sudZiivusius. uZriSarni ir paliekamijuose kelioms die- noms. auksaakiai arba wdiai orieS amarus. Bioteclniniai budai: o bei juostos vabzdZiarns gaudyti Geltoni klijais padengti lapeliai vi- lioja baltasparnes. 52). tuo lengviau bus juos iveikti. Daugiausia d6l to augalai ft setga. . o pjuvio viet? bttinai pabarstykite medzio anglies milteliais. Stiprina augalus ir vadinamoji gydomoji Zeme (atrt peitio galiuko telpantis 2iupsnelis I I laistomojo vandens). skaistenio (f). kad neisiveistq drunbliai bei samanos. Ugliq viriundles bei pumpums dainai ti. pasinaudokite padidinamuoju stiklu. Nepatingdkite protarpiais idemiai apZiureti auealus. Naudoti I kart4 per savaitg. r Cesnako labai bijo grybeliai.pertankiai reikia. Ligotus augalus privalu laikyti atskirai. padedandiq uZkirsti keli4 ligorns arba anksti jas nustatyHigiena. stiprinti ougolus. NeparnirS kite dirstelEti i lapq apadi4. nubrauldi arba duiu luplauti uZpuolikus vabzdZius.relhnnr) ga::Jdnmi apipurkikite augalus silpnu kvap- ji stiprina audinius. deja. kad laiku pastebetumdte kiekvien4 pfitim{. Tuo tikslu augalai gausiai paliejami. Typhlodronus tiliac prie5 voratinklines erkes bei triosus. nrokdti greil ir geroi noikinli kenk6ius. . l(oip iveikri negoliq . vorotinkling erkg golimo benot nugolobyli kuriom loikui opriSus ougolq sondoriu polietileno . Zinau tai ii gausiq skaitytojq laiSkq. kad neapk6stq KrIq. P. minuojandias museles ir kih$ skrajiinus kenkejus. Pwyzdiiui. viriuje suriSti taip. kad nepateldq I Zaizd4. . Asiuklio nuoviro tyre senov6je gydyta miltlig6 (-+ receptas P. r Pld5riosios gumbinds vapsvelCs. kad tarp Pirmoii pogolbq iStikus bedqi foks ougolos Ne visuomet bltina G karto sriebtis nuodtl . seleno ir panaiiai). .anka visai paprastq priemoniq. PavyzdZiui: visad padeda. apuinka amarai. Jos suddtyje ym vertingU mineralq. bet jos. . Priei tai geliapuodi ikiiti lpolietileno mai5elI ir ion ougti sveikam ir stiprion: vengli pdeiiuros kloidq. Papra-sdiausios yra mechanines: . 238). moiieliu tyrele Ii Kes. Nurinkti. Ne statykite augalq. geriausia-s vaistas tinkama prieiiura. 52). i kuriuos alsakindjau 15 metq. . todel reikia atidiiai Ziur6- niqjq augaliniq aliejq tirpatu . Amani bijo dilgdliq ekstraklo (-+ receptas P.

purikiarna-s kaip sLTstis arba dujos. kai lepadeda kitos prierno- l6s. . . vaikams ir nami- . Nenaikirkite likudiq (iiq prepara- trl veiksmingtunas ir be to greitai praeina).J. Augalq apsa'. taip pat nemeskite i buitines atlieka-s. . Garntosarrgos sunetirnais uesi- priemonds arba tnuilo tirpalai ( + recepta-s P. Geriausia naucloti griebirnasi tuornet. Reik6tg ntkreipti d6mesi i Sroi kq: . be to. Dhbkite srr pirBtilimis ir jokiu bldu nelkvipkite nuodq patys. - gali isimesti puvi- PolErincs: Karnbariniq augalq purikirnui uitenka apie l/2 I kokios nors priernonds. 52) uZkernia vabzdZitl kvdpavino organrLs arba suardo jq apsaugini sluoksni. l 4 l . e Baktericidai pas mus draudiiami.. jei visi augdai nys. Panaiiai veikia ir vadilalna-sis lapq lakas. e Fungicidai raikina grybelitrs. Dabar galite purKti.tgos prielnones lai$kite tik jorns skirtuose induose.. kad sunaikiltrundte ir kit4 kenlidjq kartq. pilalni ar baNtomi ant dirvos arba isrneigiarni I ierng. . Kenksrningus vabzdZius nuodijau- 0. tys ilsekticidai gali buti purikiami ant augalo. taigi priernouiq priei virusines ligas .. Augalus purkikite tik lauke. tik jrtosc paknnktrnai iviesu. o Akaricidai naikina erkutes.1 7" tirpal4. Verdiau nesinaudokite itin nuodilgais "T" arba "T+" pajenklintais preparatais. Tiksliai laikf kitds naudojirnosi rurodyrnq.. niarns gyvuliams neprieiuarnose vietose. . itraukite 0. ..s iiukilems skirtas surinkitno vieta-s.: I Papaiioi ytikiai tinkn drigniens ir iiltietlts rollios kalttbdriaus. Aliejilds netuime. uZrakintas. o nuneskite i tokom. naudokite aerozoliais. ypad neuZrnirikite laikr pakartotinai lupurkiti augalq. lsigykite vaistindje 1 rnl vienkartini ivirkit4.5 rnl preparato ir iivirkikite i l/2 I valderls. tl .

Pavasari pakeisti Zemg. Vaistazoliq ar- skydomorig I valgomqji Saukit4 skysto kalio muilo arba indU ploviklio iitirpinti redideliame kietcyje lilto vandens. Jei isinel6 grybelis Tikroji ir netikroji rniltlig6: fei otsirodo kenk6irl Arnarai. ipjovirnq vietas pabarstyti mediio anglies milteliais. kad tirpalas mepakenktg pa-ialinti ir sunaikinti. palardinti ijoms uaikinti skirt4 priemong (galima lsigyti parduotuvdse). gal jarn stiuga Ziernos miego arbajis neturi s4lygq tinkarnai Ziemoti. rnaZdaug po dviejq savaidiq palai. Suodlig6: pajuodusius laprrs paialinti. paskui pusg valatrdos 5OO {pilti I I vandem ir I valgomeii Saukat4 teclmido spirito. Tripsa. vm pradejusius juoduoti nuplauti dnulgnu vandeniu. augal4 persodinti i nauj4 :nis iikedenti ir nuvalyti.lcris paSa- linti ivariu aitriu peiliu. Tiksliai pagal nurodyrnus pagarnintu tirpalu purkiti augalo lapus arba palaistyti virSuje). dmngnu vandeniu. Purtdti piretnunu arba insekticidais. kel&tas Saknis paialilti. Tarp iali4 poporiio Iap4 aki veria Den drobiurn nobile ir Phalae- 52 . Augal4 pa-stabet ne sauldtoje vietoje. Alsargiai: purskialt remlqti. Vydiai. Atsaldyti. biu-s svogiinu.i dirvoZeml. pasiiviediant kiieniniu Zibintuv6liu. Pl65riosios erkes. Lapq detnetlige: sergaudius lapus pa-ialiuti. skydarnoriru arba miltuotuosius slcydarnarius ir bolt Lspanfus). kad Zeme butrl toly- giai drdgra. leisti gerokai pradZirlti. Crysopa perla. Laou nemetodai: Dakelktus laD[s Asiikliq nuoviros nuo mihlig6s g Svieziai Duskintq arba 150 g dZioviltq diwiniq asilkliq maZdaug 24 valaldas mirkyti 5 I vandens. iits Specialus fungicidas. Tuomet jas reikia pa. Specialus fungicida-s. kelrk€jq apliktas da- ekstrokros Spidto ir muilo tirpolcs nuo poplosfviv bei nrilluolpiq lis paialinti ir sunaikinti.il nupurkiti drungnu vardeniu. Geltonosios lentelds arba smaigai. Beje. vandeirs uepilti aDt lapq iSgaub. jiems patietns. persodinti.gal rintrla vieta. persodinti. daugeli sykiq apipurkiti dnurgnu valdeniu. Pakeuklos ialnys: augal4 iiirnti G g€liapuodZio. Augalas neZydi: ialinti prieZiiiros jarn neteisingai paklaidas . Laistant |eta-ikJti vandefts alrt lapU. preparatus patartina keisti. 5l).skdcrnariai. Zi. vydiai. Asirklio nuovira-s (-+ receptas vfuiuje). Geltouosios lentelds arba srnaigai. Nuolat minkithti Iaistymo vandeni (-+ P. fei sutriko ougolo gyvybin6 veiklo Jei sutrir r ka augimas: taisyliprieZiiiros klaidas ir p€meiti augalq ijarn tinkandi4 viet4. Suraikiuti suk€16jus (amanu. muilo tirpapfuetrurnu afta kitais inI augal4 i5kelti i. r[pintis. Speciahrs fulgicidas. Sviesioje vietoje.styti inselticidu. Orchid6ios - Zemg. per daug azotingos tr4- Baltasoamiai: sumazinti temDeratl14 dZiai nepakelia v€sos. saule augalams (-+ P. kurie stovi saul€kaitoje. sergandia-s ia. 45). Kekerinis puvinys: sergiurdi a-s augalo clelis pa-ialinti. Tirpale pamirkytu teptuku patepti amaru kolouiia-s arba voratiukliu raizginiu-s.rniltuotie ii auatai: augalus pastatyti i vesesng ir Sviesesng viet4. Pel6siai: balt4jq sluoksni nuimti uuo dirvos paviriiaus. tik svarbu nepamfudti apatinirl lapq pusiq! Augalus gleZnais lapals po 15 minudirl perlieti Svariu. preparatai nuo voratinkliniq erkiq (pas mus vartojamas vadinarnasis karbofosas). Saloru nematodai: ausala sunaikhti. paba$qai ipjovimq vietas mediio anglies milteOrchiddjU stiebai nestan!:nrsi patiais. pask-ui augal4 persodiuti i nauj4 Zemp. Laistant augalus. nopsis miirflnas. lieti tik ii apadios. nukrapityti amaq kolonijas ir ta^s vietas patepti spi- serganlapus Saliuti ir uaikinti. augal4 pasoclinti i nauj4 Zemg.ialinti arba insekticidais naikilti Salinti d€metus laprs. Dideliq iiltnamiU lysvese pa-statyti masalq su alurni.jlstekcarq co tbrro 'Plush' bet kclelas Odontoglossun veislitl. Naudoti specialius trematodrs. irsekticidai.s arba iahria-stie- 500 g ivieZiq dilgdliq apie 12-24 vala:rdas mirkvti 5 [ vandens. kur ne tyti Sviesioje. SukamitFjimas: sergandius lapus ialinti.ti vandens la-iai juos Saknu ken*6ius. Vt. Geltonoii Zr. dto bei muilo tirpalu (-+ recepta-s viriuje). Augat4 pastatyti i Sviesesng vietA. purkiti uuo arnarq. Salcrinds erkds: kenkdjq apnikta-s olnor{ iakris. Augalq laikTti Sildiau. KieLrlapiu-s augalus galirna tepti specialiaisiais aliejais a$a puldti aerozoliais lapq blizgesiui palaikyti. augal4 laikyti 5ildiau. maZiau laistyti.pavasar[ augal4 persodilti. 43). Pavasari veikia kaip uZdegamasis lgiis! Amarai: Amarai: dilgeliq ekshaktas cepta-s (-) re- Geleiies trukruna-s (plrl oroz6): priemon6s Siam trukurnui paSalinti parduodatnos parduotuvdse. Kartais gali buti pakenltos Salorys. gurnbr5 koto ar kamiero pagrindo bei stiebo: neimanoma pagydyti. Voratirtlines elkes: drEkinti or4 (-+ P. perskalauti 96liapuodZio ierng (-+ P.vnabLrdele: Da-ialirti grybetius. Pl6Sriosios erkes. Gydym4 pakartoti kelet4 kartq. Pastatyti vediuamoje. toh drAgua-s oras. ne per daugiausiai laistyti. nes kenkdjai greitai igyja jiems atsparumE. Straubliukai: lervas ir vabalus geriau-siai galirna aptikti rnl1i. pavirinti. SliuZai: vakarais gyvius lurinlti. Siuo tirpalu galirna apipurkiti ir vis4 augalq.l(oip poiion posigominli biilinq purikino priemoniq Dilgdlirl nuo Plorraodds erkds: auscla leihti v6siau ir sausiau. Jo galima isigyti ir valsta2oliq arba gdlininkq parduotuvdse. Ka tik nupilt4 ir neatskiestE antpilg ' ba g€lirrinkq parduotuvese galimaJo lsrgyn Jau pagamnro. Puvinys prie Salcn1. groiios koip woion6 Sios puikios gilis gali augti ir ant palongis. Rudys: apniltus lapus pa-ialinti. Jei augalas €iauna per daug saul6s: Sos.-irioi u"+ti"ir gitoirosios lentelds arba srnaigai. insek- 3ie tropiniai atogrqiqvabz- ticidai. Net ir atskiestas spiritas leugvai uZsidega! Koletnbolos: Ziern4 rnaiiarr Iaistyti.42). nukosti ir prie5 pudkiant atskiesti l:5.

.

Amoroi Suriokg lopoi Prie-ia$ys: per sausas oras.ti prieZinros -r P.. jo kaitai ir gaiai bc Drickaiitrl . stis: per sausas riboti laistym4. per tamsi. po lapais ir tarp jq. P€r Saltas arba psr Siltas van&o.. goli posokyli lopoi r":. jei .t. keisti viet4.. PrieZastis: sausas oras. Pagalba: .irAt: . Pagalba: dr€kinti or4 (--) P. Sukcn3l5iimr PrieZastys: staigus tcmperahfos polgtis. per Silta arba per ialta auginimo vieta. -. t :'. 52.i' 'a:v Prie liai. per maZa ivicsos. po kuriais tlno kenkdjai. pertrpita. 52. .E F { I = Sveikas lapas tvinas. rei.. P€alba: + P. Pagalba: taiq. stamantrus. r iviedor lopq d6rn6r PrieZasys: pcr saigi tEm- f|ihuotieii drydomorioi PoZymiai: i vat4 paDa5us dariniai. laistant aptaikomi saul€je stoviniiq augalrl lapai. pakeoktos Salcrys. Lapq apadioje siurbimo vietos. let sidabriniai lapai.'. truksta geleiies.lbe pakeisti viet-q tais1. 1 i j peratiit6 kaita. PRrdr0R6 XtAtpOS! . 52.' Sidchin6s augalams j<x Kai loriems biina ir raudom arba dos. per daug vaadeus.". Pagalba: +P52. per staigis drig- Ea a l(q opie ligos ir kenk6ius lufi lopq lcoitoi at/ Priciastys: per mazai arba per daug vaadens... pagaryti 5e3ilyje. sausa Zemi.i l. 5{ .t. .nta Zem6. . rcxf. Paga. t'ft. PrieZastis: per sausas t p€r Pasalba: -+ P.r'i pokyiiai dirvoZcmyje. Pagal- ba: ialinti prieiilros . prieZiuros klaidas. | Rudi -'. nt t. hieZa$ys: nudegimas nuo saules. lopl goloi Uorstinklirdr erk6: PoZyniai : voratinlliai Siltas oras. sausa iem€. ..' . .ti mes klaidas. trdti. nuali. kanais ' Bbikir lpoi (drlomzi) Lapo gyslos dar ialios.kia pcrsodinti. Prieiastys: pr sausas oras. kenta lapai.ti. sas oras.. Pagalba: + P.-^. 7. varganai auga. trirksta azoto.ti .:'i .'"1... klaidas. Pagalba: i laistomqji vandeni imaGyti geleZies chelatq. atverti langai pavasarl per sau. PoZyrniai: lipols h deformuoti lapai. Pagalba: Skydomorioi PoZymiai: rudi slgde- .... PrieZastys: per kietas vaaduo. '' d6'm6r ---.. :. tripai. Pagalba pakeisi augihimo vie*q gsesDe. rrlaisyti saul6!:. Pagalbe ialin- ti priefilrc klaidas.. 43) L geriau laistyti. 52.I I I I Sveikor hpor tl.cn Iriproi Poiymiai: smulkiais taikeliais taikuoti.l nrsvos . . - Jit oras.-. Prieiastys: skersv6jis. Prieiastis: pr sausas oras. per sausas oras.li.J:' .i"::''' . .'''t Geltoni lopci PrieZastys: perlaistyta.

Prieiastys: Gorbcn6 Pirmiausia puola firJ<sijas ir pelargonijas. Zali6 demes.. per drdgnas oras. oras drCgnesnls noi 85%.Zkratas. - Pagalba. baltaspamiai. Prieiastis: infekcija. Pagalba: -+ P. drep6. Poimiai: puvinys prie kamie no pagrindo.. Pagalba: -+ P. PoZymiai: sunykg. 52. Pagelbdti niekuo nebegalima. sutrikgs augimas. R-udys - PoZymiai: riicliiq spalvos dulkiq telkiniai apatin€je lapq pus6je. I-apq virSuje dBmes. Pagalba: -> P. liq sporos. kotq arba Ziedq. bjauriai susigarbiniavg lapai. PrieZastis: atsine5ta iB kihtr. -+ P.. 52.n- Ssodlig& Poiymiai: juosvm. 52. kanais tarsi sti*lines d€mes. 52.p^ "s Plonoorl6s erk6s PoZymiai: susisukg. BATTERUOS lankic s4lygos buti sausi.' t -. " -*-) . Bokterioz6 Ja serga begonijos ir ge- beues. Prieiastis: uikatas.. Pozymiai: virSut! neje lapq puseje ir ant stiebq glidios. vesi i. 52./- l(ekerinis pwinyr Pozyniai: nxvai pilkos apnaSos aDt lapq. PagelGti nieL:uo 'i:. uipurkitas vanduo. Iaikroii milrlig6 PoZymiai: baltos arba purvinai rudos milteliq pavidalo apnaios lapq apatinije pus6je. Prieiastis: vCjo atDeStos grybe- flozoikos virusos I-abiausiai puola anturius. deformuoti lapai. . nes di- fenbachijos ir kambari- kalijc. Pagalba: -+ P. . Prieiastys: amarai ir skydamariai. orchid6jas. Pagelbeti niekuo nebegalima. Pagalba: + P. Prieiastys: u. Loprl nemotodoi PoZymiai: panaiios i stikl4. 52. veliau mduojandios ddmds tarp lapo gyslg kenta lapai.* i 1op9 d6nrddig6 PoZymiai: 5€n bei teq at- siradusic geltonos arba &^. Pagalba: lapai Slapi nui ilopiosis pwirys Juo serga ciklamenai. bortenzijas.e rud6 d6mis ant lapU. Poiymiai: Sviesiai ft tamsiai nebegalima. meileniru. purvinos apnalos ant lapr. lapai. Pa- gelbiti niekuo nebegalima. veliau ir kitur. palatrkios s4lygos Sildiau nei 23"C. 55 . gloksinijas. kartais su s1nn1 telkiniais pakaidiuce.

Pavasa4genint kai kuduos augalus. lvairios augalo dalys Saknijamos vandenyje arba Zemdje (-> P. karpaioliniq) augall vietas palardinkite i valdeni . Kai kurie augalai. - tvifies. kaip kad ruo jq galima bltrl alskirti naujus uglius arba ataugas. Saknys gali imtirastis net suZeidus ar ipjovus augal4. Ypoi idomu s6ti egzotiSkg voisiq s6klos. be to. oahniu bei kaktusu sdklomis (-+ i. kaip visai naujas individa-s. todel dirbkite muvedami oir5tines. g€tnnrkui m6g6jui jis nerulKa. tiems ekspedmentuoti dauginima^s s€klomis teikia galirnybg srt. lmrie per vieuerius metus iiauga ir praiysta.tai stabdo syvq tek6jimq. aGL:u. sali iSleisti iaknis. Krumq auginiu-s galima pjauti dar ir va-sar4. 55 . paskui uglis. galite s€ti iitisu-s metus ir daigeliu-s. bel ir noudingo: golimo uisiouginti rnAtionq g6lir. Jie labai tinka dauginimui. Ne. kad augalq syvai nepatektq i atviras Zaizdas. lotynGkai cal/as) . Tuomet augalai auginasi vadinamqji katiq (tok[ audini. i. kurios iitylsta juos ipjovus ir gali suerzinti od4 bei gleivines (-+ perspejantys nurodymai atskiruose augalq apraiymuose). po to pasimato paprastos sandaros sekla-skiltes. galima susiieisti. Papr Papra-stai augalai dauginami dvejopai: auVesetatwiai arba rrelvtiikai galo dalimis. o kaiu su juo gali praddti formuotis ir Salcrys. motininio augalo sarybes.ikia pamhiti ir egzotiskq vaisiq seklq (-+ P. i5auga saviti. Pavasari Zydintys augalai.tikrieji lapai. seklos kevalas sprogsta ir talsi Li miego pabunda augim4 skatinaldios tnedZiagos. parAzdZiui. l(q privolu iinoti opie douginimq Kai kurie augalai turi uuodingqjrl medZiagq. z:a). Kadangi jarn reikia suddtingq irengimq. Pinniausia pradeda augti Sala s. Dirbdami ne- trinkite akirt ir stenkitds. gaminamojo poZievinio audinio. dauginarni tik nuZyddjg.sipaZil- ti su begale riiiitl. augirti toliau dLbtin6je Sviesoje. Megstan- Generatyviai arba lvtiSkai . S6klaskiltds nuvysta. begonijos. arba kai jis pats itr[ksta. mis. sanpaulijos. Saknijimasis vyksta taip: beveik visi augalai i5 brazdo. augalas auga. kurios lieka suvalgius Dougininor ougolo dolinis Sitaip galima palyginti greit iiauginti kuo daugiau Zydeti galindiq augalq. Dygdamos s6klos sukaupia daug vandens ir iSbrinksta. augal4. iidygusius rudeni arba Ziem4. o paskui praeina uet keleri metai. Palankiau-sia-s laika. streptokarpai atba sansevjeros atauga net i5 lapq arba lapo daliq. kol augalas subrgsta ir gali Zyd€ti. Nuo sEjos iki iyd€jimo praeina paprastai 8 -12 savaidiq. kad iaizda uZsitraukq. Anl$tyvq vasarq motininiai augalai jau buna ganetinai stipms. uglis stiebiasi. susidaranti suZeistoje vietoje. iiauga vis daugiau lapq. ir visuonel tureri poruoitq ioliq dovon6lg.. iiauga augaleliai. Taip dauginant vanden^s I- kiatlsiai pastebejo. 63-65). Tam tikos par- duotuves ir sirmtimo finnos pastaruoju metu prekiauja kuo ivairiausiq Zydindiq ir neZydindiq augalu. kaip du laiai paua-ins i motinini Dougininos s6klonis Sis budas greita^s tik darrginant vienamedius augalu^s.s s6jai yra pavasaris. Jei turite specialq SviestuvE. ka-s uors syki bard6 pats dauginti augalus. Kitus augalus galima dalinti persodinant. Gumbai dalijami pasibaigu-s ramybes periodui. paveldejg vienokias ar kitokias tCvinio bei Duuginti augalus ne tuip iqu sudetingq Douginli ougolus ne tik nolonu. Suddtirgiausias yra rneristemilis vegetatyvinio dauginimo budas. Kai kuriq augalq s6klos dygsta m6tesiq rndnesiais fuahnas). kai i5 mikoskopiSkai maiq l4steliq audiniq i5auginami nauji augalai.ie.'utiiutui.s6klo. ti- puikiai iuose puikiai juose viska-s prie pritaikyta tam tikslui. lpjautas "l<raujuojaldiq" (pavyzdZiui. 59). nukarpomi jq vir5nniq auginiai. ir pagaliau . Tuomet augalai. Geriarxia dauginti pavasari arba jami augal6liai ankstyv4 vasar4 gaus daugiau Sviesos ir greidiau su- minkitim4.

ji sodinti galima tik pradjus dviem dienorn. Gclirna padiarn pasigaminti rni5irri ii dviejtl italiq ueirgstq aurpiq ir vienos dalies kvarcinio sm6lio arba isigyti parduotuveje Zem€s. tinka ir durpiq puodetiai. mii'trii patartina po14 valandq palaill'ti orkaiGje vijas) arba irlctis (kai. Kunems relKlx onrl ypac iaidaus dirvoZemio. sarrpaulija (Sa intpaulia). 238). . lapr. Sukulentams. P. Kaktu-sarns naudojamas miSinys ii Saknijimosi miltelirl r MedZio anglies milteliq arba smulkiq gabaldliq trupintos petrEos. rupaus kvarcinio smelio ir trupudio smulkintrl durpiq.Daugittimas - tarsi savotiikns inidinas. Beje.kurios pelargotllos). Hypoe-stcs. Ko reikio ougolv dougininui Douginimui tinkcmo dirvs Kone visi augalai gerai dygsta ir iaknija-si nepertrgitarne diwoZemyje. mesingus. zebita (Zebrina) i claugelis kitq augalq. tai yra daugiamedia$s sausq vietq augalams.s (agava. kuriems bitinas Siltas dirvoZemis) o Puodeliq i5 presuotrl durpirl arba plastmas6s a Lazdeles daryti duobutes sodiuukams o Etikediq augalarns suiym6ti o Vandeniui atsparaus pieituko uZ- raiall|s o Aitraus virtuvinio arba skutimosi peilio -.tsi vdndenfie. Svarbiausia s4lyga: jame ueturi biti 2alingq rnikoorganiztnq. margelis (Colea-s). Auginimo rinkini su grotuotais g€liapuodZiais galima isigyti Lrm tikrose parduotuvese (-+ Kur isi8yti norimq augalq bei kitko. sultingus stiebu-s (kaltu-sai). skindapa-s (Epiprcnnwt). kuris gerai praleidZia ir sugeria valrdenl oel yla purus. begofija (B e g o ni a)' krotonas (C o dia c tnt). Polys citrs. P. kudq dia uesumin6si. ihliniai irsrniq ir kitry augalo dali4 auginioi lengvai Soknij. P arba TKS l. O. va(k:uold (H crya). augalus iliauZiantysis fikas (Fictts puntilo). turini tTOoC temperaturoje. Nenaudoti statybinio smdlio! Vandenyje auginamrl augalq daigai laikorni smulkiai grud|tzne Q-4 mm dydZio grudeliai) kerarnzite arba plastiko gur"'uoliuose. Vandenyje ialnijasi aglaonerna (A gl a oneua). ala- r Zemds arba durpiq puodeliq sejai bei daigq auginimui o hrdo su gaubtu arba iildomos dau- ginirno lysvis (gali biiti nedidetis iiltlamis arba Sildymo padeklai augalams. Neblogai tierns storus. specialiai paruostos auginimui arba s€jai. kurie daZniausiai gaminarni ii Siek tiek patrgdq durpirl. 238). labai patitrka kvarcinis sm€lis arba perlitas (-) Kur isigyti norirnrl augalq bei kitko. Norint sunaikinti uZkratq bei grybeliq sporas. tradeskantE (Tr a cl e s ca n t ia). pavyzdZiui.

o Uolaskili Sinys kaireje . kai jau turi Saknis. pavyzdtiur. Vienos kitos be.llaline (Aspleni um b ul bife r um).liog turi "t"la. Jos isauga prie motininio augalo stiebo. ir paptasiiausiai sodinamas i gdliq :Zcmg arba pamerkiamas I vandeni.iinys o Bromelijos * ataugomis i5 skrotcles (-+ piesinys kah6je). fui Kalon dai gr e mo ntiatm) arba ka. grmCliq ataugos tud blti uiaugusios bent iki ouses motiniaio svogrmo dyd'io.palaipomis (-r picapalioje).l'. 1E9) ir Begonia hispida var. htrias nupjovtts gdi\na atojau pal soditui. Tolmiea mcnziesii (-+ utaftauk' P. Dendrobium.tercikia F4 I = c ho e Ea A Dclgininos ivoirionis t- Svogtneliais daugipasi kai ku- jau Ataugos . olilgonis Brmeliix savo atagas iileid. UZaugraias iki puscs motininio augalo dy&iqlrs gafima atskhti ir paso<tturi i kiQ gdliapuodi. Taip daugimsi: o Kalal*6 (Kalonchoe pinnata. uolaskdlds. Nuo motininio augalo augalilis atskiriamas. sansevjeros.Pra ysta slfttingu laiku po penodinimo relygu koha rniis. papardiai. h|o leryvlnr - Orchi&jos. Praiysta maidaug po l-3 meq rim svogunin€s gilCs. kaktusai ir kiti sukulentai ivairiomis aBugouus. pavyzdiiui. Aspleniwn bulbiferum. . Tos. i5augina ataugas jau su Salqrimis joms pakliiiti i iem9.svoglndliais (+ pielinys kaireje). Jie aSkiriami. GleidZiantys slrecialiai dauginimuisi skirtus visimo Dlslnrstt. Svo. tzip pt augina ataqas. Kuo. iv I li q 1r \ rt I ! 3 Lapo auginiai su taoto cuutmL - mi atskii lapai 4 Begonij4 ir sanseujery lapo dalys Sawttsi itin gerai (-+ piesiniai . r Meilenis . vadinamas keikiais. Fdc pat mdfuin€s skotoles. be vargo Saknijasi vos palietusios iemg. Kala rchoe daigremonti{ut{t). nq.. klivijos. mcilenis. Phal4enopsis arba. kalankc (Kalanc ho e pi rmala.tai susiformavusic augalo kopijos.I I I - I Augalai. paryzdiiui. Poloipor lmgvoi inloriiosi Chlorofiuts arba uoIaskib ottt ilBV ugliry Ltalgtna amuSas.gi'u savo Sa. cutullfera Douginimr clougomis pasodirami i kita gdliapuodi.ie bei ouginiois prig/ja. kai uZauga iki 6 cm dydiio. ir ka! rije). kurios Salclq neturi. lapo arba 5akjau su Saknimis. Orchid6jq ataugos atskiriame su gabal6liu koto ir vieliniu gnybtu . ataugomis G lapq (-+ pie. pritvirtinami prie substraro. Bromclijq ske teliq ataugc privalo tureti piltuvdli.

sumeddjusios arba pusiau sumeddjusios. aae. Auginys turetrl bnti 5 -10 cm ilgio ir tureti 2-4 laPq Poras. 3 Kamieno gabalilius posodinli sntnrcndi augimo kryptini arba 4 culsiius. bet letai leidZia iaknis. pieiinys 2) vadinamos visos dan nesukietijusios. G e I iapu od s i Li ianut i pc r nt a t. apdtngti polretrleno sk.nio augalo dalys. Apatiniai lapai Salinami.iio anilics niltcliais. l. ivairias iilokg ruiis.tai mesirgos ne per daug sumed6ju-sios kamieno dalys.lts ncsmnrkiai apspawlyli aPlittkui 4 IJ2"nn)ii policriteno nniseli. Kiekviena iS jq privalo turdti b€nt vien? akutg (augirno viet4). iSretinti gilininkui pravartu iinoti. Jiems priskiriami ir dracenq bei viksvuoliq skediai (-+ pieiinys P. Pasirodiius dnigui pltvclg nuinti .iihojc Be to. Siuo budu tinka dauginti difenbachijas. l:ad ntpatek4 ora-s. latl augalai g-eriau saknii.slal saKrujasi.apo augini ( r Auginiq nriys. lapus turiniios koto dalys arba lgliq galai. po apuiia pakiri iilduno paklotq. Tuomet auginrs dtsttlu' rio. zemcJ e r r n] d au o sc gc I op uoa zt u os c. Didclius ploEiiius dauginimo irulus galitna irgi apdengti polietileno p livele. o lapo puseles i dirvoZemi ikiSti gulsdiai.iilnnmyje ir per lapus nciigaritn dauR vandens. Sumedijg auginiai ne taiP greitai puna. Dalirt auginiais (-+ Auginiq ruiys.' t.1 polictileno naiiclj taip. Abi auginiq rtliys priklausomai nuo augalo riSies yra Zolinds. irkniiomi diwoie I NuDiauu lapLt su katu. pie3inys l) pjaunami nuo vieneriq metq neiydinciq ngtiq.tsi . Begonijq lapai perplatt nami skersai. iji pravartu imesti gabaldli mediio an- glies ji dezilrfeLtoja vandeni. piesinys 4) saknis leidZia ii vidurtnds gyslos. Jei lapq EI Lapg ouginici. 2 Piavio vietit iancrlai ilakniirnrcsi hornorul3 iupint ikiiii i dtipns. akis blltina atsukti i Sviesa. Viriunds aueiniai () Auginiq ruSys. imamos daugilimui.Douginimos ouginiois Auginiai yra motini. auginiai saknijami vatdenyje. Dauginant skediais patartina pirmiarrsia padalinti dalimis. riu peiliu ir pjuvio viet4 tu. Pjaunama rnaZdaug O. pieiinys 3. dmcenas arba Jukas. Pjauti tik aat- friukqs su polietileno nciieliu Jis padis augalui geriau idJ.lirvq ir pirs!. Streptokarpo vidurirg gyslq gatima iipjauti.) sudaro lapas su koto dalimi. 6O).Auginiq riisYs. peperomijas arba begonijas. i t t arba" jei labai staaiuos 'bus. nes liesdamiesi su Zeme greitai puna. Zoliniai augiruat Jaut aust. Svarbu: augimo kryptis turi atitikti ankstesniAjA. 2 kanicnq supjousryti gabalais.TDtis. Jas'iaknyti galima gulsdias arba starmenas topo ouginici. Skiautiie prarfurr slllut! ir prn iq prakSli l'tpo Lot+ -2 | siiaknijusj ln i gel pasotlint i. p<tlietileno maiieli nuinni- ('-) Dauginimrs skoteld rnis bei kamienais. Pasiro diitts naujan ugliui. Dauginimos skrotel6mis ir komienois I l)racenos arba tukos viriining lap4 skrotalg nuplauti ir SaLzvti icucjc knip aupinius. pieiiniai 2-4).tuojau pabarstyti medzio anglies milteliais. filodendrus. Jais geriausia dauginti sanpaulija:. Kamieno auginiai . lapo dalys iZemp ikiiamos pagal buvusiq arrgimo laypti. lmelus tne(qto an- 'gliis guhulill. Det Serlarl.5 cm Po laPo bambliu. piuvio vielas pabdrcNIi nc d. ptl\ukus i viriL auSimo akules sqndsrn! oM(ng' tt iolicrileno plcvclc. LipC€ablilai (. Tuomet sodinti. iakniioni vcndenyie 1 NupjauLi lgp4 s" kot* I sriklini ind4 Drtptllt van4etls tr.

Taip geriausia atjauninti augalus. arjas tjq pradedaniiajam Iluose nesunlat net nut<a sok. ar priei sej4 jas parnerlCi i drungn4 vandeai. kad maffqsi &igq augimo vietos. - s6llomis ir dor khoip Atlankomis dauci. streptoLarpus bei san- Sveiks laps mpjauwuts mto. Naujas uglis i5augs iS slaoteles vidurio. kad liktq po vrcn4 aKutg. Dideles s6klas geriausia seti po vicn4 durpiq puodeliuose. Kuo ivieiesods seklos. Visuomet geriau paisyti patarimq.ldomis S i ktni n I ai s1!do i gi nt i DILt miSmnq galima iiauginti ii sEklg. leidiianiius daug susin arp tigj usi q ngliq. Sliauzianti.dubeniliuce scjai.6 cm dy'dZio gabalelbis. taiiau Wrsodinant ji i didesni g-d I i apuodi. Vir5utini lapq skotcl6 nupjaunama su 5 cm ilgio kotu. lapai apkarpomi paliekant 2/3 ilgio.tai truo motidiDio augalo atsktti vinitnis auginiai. kurie saugo nuo dygimo. Douginimr lopo dolimir Taip laug|nti galtfa begonijas.I I r E { v€lnsi Saloq gdutuh padalinti aitriu peilin.siprans trotininio augalo.maZo gCliag"uo&. SeD4 i€m9 lruopsiiai iikratyti ir abi pnscs pasodinti I Ea E Douginirncs t- Skroteliu Saknijimas. Fjawo we@s afupw] apaztow t. Saloiagumbis pirmiausia padaigimmas. E F= I - pami*yti. Susi- Poprosiiousi douginimo bridoi Saknu dalijimas (-+ pieSinys kaireje). Kai kurie sdklq prekijai laikojuos tam tilcuose maiieliuosc. niu- reikia prapliiti. Jarmas uelis padeda- filLi. bct ry*ingai atskirti. . Sakniastiebis &lijamas taip. Ten nurodoma. to- Svarbu: &ugiamcdiq ioliq poicmistiebo pjuvirt victrs tudbojau pabarstyti mcdiio anglics mlltcliais! Sakniastiebio dali iimas. Vilsvuoliq skotelcs galima pamerkti i vanjie deni kad ir Zemyn galva vis tiek isiiaklys. Sahiagumbio dalijima-s. taigi juos atidar-'ti geriau prieS pat sej4. Skotelig Sakoijimas (+ pieSinys kai. snsivijnsias Sahis nauj4 icm9. 2 Supjatstitnnts ilizrxzi 5'. kuri svyruoja nuo l8"C (Z€miausia) iki 25-28'C (auHdiausia).fvs tokius ouidelius netiths pelrauga. Taip dauginarnos viksrruoles.ji lumniios). tuomer supjaustomas dalimis taip.io.i@i iliffi i snguo ipn? augimo lzyptimi. ar s€klas apiberti iemdmis (tamsojc dygstantys augalai). ar ne (5viesoje dygstantys augalai). Atlankos (-+ piesinys kair€je) . senu|erts lwrsqe). kad kiekvienoje dalyje liktq beot po 2 aloites (uglio prutrpurus). kurie Gleid2la ileirs trelius Gcbenes. maias.futknq 6 nnptL Je gili- zuta nlretna afdvtr.. pateikQ ant sekJq maiselio. reje). Nurodoma optimali daiginimo temperatua. kotas ikGamas I vaadeni arba drigr4 smdli. su Ze- Daugininoc s6Honir Daugeli kambariniq gdlirf rlSiq atlank4 gali- seklas durpirf puode- Douginims sd.nti salima ausalus. do mas ant. smulkias scklas . I 3 Gatulilius'guli. Augalus atsargiai. tuo didesod jq dalis sudygsta. Saknq dalijimas.

Patogumo ddlei galima suletrkti perpus laKtq popieriaus ir juo berti seklas i din4.rPsPawwnut. liekas: pavasaris. 4 Po 6. kai aiglilas isleidLia lsknrs. Beje. J PrrcS suteda abu PJuwus &tf turft4 nuPlaun ote po Pton4 Sneztn4tl. kamrenas nupjaurutmas ir augalas paso ditamas 6t . Tarnsoje dygstaoiiq augahl seklas per sieteli apiberti iemdmis f iiek tiek Seklas ppausti gillr. Zemes ant iioklodo pitarna tiek kad iki virsaus likq kokie 3 cm.nas iDiaunanas. Zmg apipurKti minkitu Seiinukq perrodinh s (pik oinr.rrctq b[ti tik dusyk storesis ui paii4 €klq.pai. antrauktt luos vts rcliau ien4 nuo kito ! neimy. pnspau4zamrrs gwnere. I $ejinukis i#ruukianas - Ypolingoc olveiis: tcklus{ rkiepiiimos Kaktusai skiepijami ne daugnimo tikslais. Sijiiit- j Daroma taipi pasiti i durpiq puodelius arba i dubeni sejai. Dubenl apdeogti gaubtu. dracenoms. Dubens apaiioje twi boti keramzito atba kito6 drenaiui tid<arn6 medZiagc beot pir. fi lodendrarns. trarn tiliros Se le ni c e re us l*i Tri c ho c e re us tiAy s. 3 Maii.Sto storumo klodas.lji pridedama dri6n1 kimiii arba rupiit durpia. Kad skiepas gerai prigyq. 3 Storuoju pil<auimo laideles gdlu Wdaront duobtua SiliaPuodZio inneie.elis ir1uje ulritumas. Echinopsis. o norint greidiau praiydiati litai augandius kaktusus (-+ pieSiniai: Kaktusq skiepijimas). padaryti vageles ir i jas paseti siklas. fikarns pa. arba atjauDira mi labai dideli.abai smulkias sdklas pric6 sejq pnvartu sumaiiyti su smultuomet jos geriau pasikiu sm6liu skirstys.. iiorm 2 | kiekvien4 durpi1 puodeli jspaudiiana siHa (maldaug i I cm g!' piama paubtu. apiberiana ieme ir apdcn- paubto susikaupusi rasa nuleluita kans auganl. kurie sunl. Sefleroms. kordiliaoms. 2 Po Dinvio . monsteroms. l(oip Yande ns per te Hirl"s nupilamas. kad durpds neifd1iur4'. kad i3 izmis ploruoju pilavimo lazlelis Salu p.s. Ypai tinka Eriocereus jusbertii. Doudil. kai jau turi dvi siUaskiltes ir du tibuosius lapus.-i'viesioje.idtu priwirtinanas polieiileno naiielis. Indas pastatomas iiltoje. lcotonams. Sis bu&s tinka fikams. zenc apltnEJl atsarSutr . 2 Salau saliuLai truputj ji ve sudrelcq. - Perougusif ougolq diouninirnos ponoudoiorl comonds I Kami. piitvio lqoitai aplvrinani a-itriu peiliu 2 Sl<iepiglis nupjaunanas i|'pinio ieb di iat ilEPai a?liginqry! . bet he sauli toje vietoje. %m9 Glyginti.iaknijamos lapus dar turiniios dalys. bet ne sau$toje vietojc.i durpig puodelius I Durpia sbitulilbi sa/cdam i dideli pioLstb indq ir laistomi driignu vaideniu. Poslcieois orapiaunanzc. si0os sulygsta. dn-rngnu vandgniu. maiielis nuimama.t) Sdiinukas persodinat rr's. seni ir apatinius lapus numeq augalai . kol iibrinksra. kad ant 3 Kai -sal! ir daigeliai lj).trtmqirnmi. Piivio ieta pabargoma iaknijimosi hormonu. 4 Inda loilzli4 Ziedai fldefumi tiksliai ienas sat kitu ir skiepds l(oktusq skiq*iirnos I Hylocereus miEtrnal Palaokiausias laikas: ouo balaodiio iki sausio. virsutinb 2emes sluoksois u.. Pohrirns$ l. Paskiep)'to l@ktuso iemd tui biti nuolat $iek tiek dreela jis hui blti laikomas iviesioje ir liltoje. itin svarbu tur6ti gerq poskiepi. fatsijorns.mi ponou*ricrl somonos Taip dauginami augalai. Palanl:us laibirzelis. 4 Dagas pasodrrulntos tkt pd lapq. polietilenu arba stiklu.iai prigyja is auginiq. reikia nepamiriti indq dainai vidinti.

-"$ r ./ \b Db.a. 7 '}- I]f LI .

S6io S6ti galima tuojau pat isdmus sdkIas arba po keliq dienq. pavy zdiini'. cyfomandr<x (Cy phonandra betace d e). o Ziem4 . I5 tropilil aukitikalnirl kilusios Anavietis (RirDris g/atrctr. kada ir kokiq vaisiq alsimrda parduotuvese. kitaipjie isstyps- Ii ta ir nusilpsta. mango. pa-sifloros vaisiq girntile. iiedqi ir voisici Xoip ir ii kur gouti s6klrl Ii s6klos uiauginti egzotliki auga- priklauso nuo to.S6iinukq prieii[ru S6jinukams dygstant dirvoZemis privalo buti nuolat dreguas ir Siltas. Nedygs ir suzeistos (plapjautos) s6klos.vesioje. frnikg (-+ P. Andq aviediq (nuo sausio iki birZelio). kudos ahodo kitaip. Tokius vaisius alskirsite lygiudami jq spalv4 su prinokusiq vaisiq spalva. tod6l daiuai nepakanka patirties jq prieZinrai. 64-65). Nuo tada privalu kasdien atidengti Baubtq kev€dinti ir grnlioms valandoms . pasifl oros (+ P. Igzolikos dvelksnos ii turi buti -koks. o seklos dar Za- dinti daisu-s.Zo"e pitlt. figq. Jei uisiDezgavaisiai. Tuomet sejinuk4 galima persodinti (-+ piediniai P. apsipila iiedais. 64-65). Taigi jiems reikia daug Sviene masos.s).rDoi kr uo D1tia i Dqrink- augal as t i k. Juk daugelis jq savo gimtin€je yra medZiai. kitiems (pavyzdiiui. tod6l gdliapuod2iuose visq laikq lieka jauni. auga tuose padiuose ka-ituose.s) ir aloua esanclq malstmgqju meqaagq v|slskai oaka*s pirmosiomis savaitdrnis. taigi jos Siaip ar taip yra atliekos. - Pashqi iSiuga abu pirmieji lapai arba lapq poros. tuinbary iena bcl G raiuolei palmei r eikia . iki gruodZio). kite. jei i5 karto nepasiseks. pavyzdZiui. geriausia mo lysv6je. guavos (nuo kovo iki liepos). MedZiq s€klos VidutinC. pasifloros vaisitt (-+ P. 6465) ir cihusiniq (--> P.Vieni augalai sudygstajau po kelirl dieng. kad jos gerai sudygtq. tadiau retas L:uris ii jq augitrarnas kaip karn- Dvgimo tmkmE labai skirtinga. Nuplovg seklas uusausinkite milkitu popieriumi ir dar kelias valarrda-s padZiovinkite ore. 64-65). be to.kitas ii ietq. nuo birielio iki spalio h gmodZio m6nes!. kokoso. Tuomet galima Sildornoje claigittisdti. Dar viena-s privalumasr s6klos i5 vaisiq yra labii SvieZios. Palmiq s6klorns sudygti reikia i5tisq m6nesiq. anauasai. . o i5 kitq vaisiq jas iiirnkite prieS valgydami. kai kurie augalai. Jei m€gstate eksperirnelrtuoti. I5 ten kilg augalai m6gsta va-sar4 buti lauke. daigai plaZlq! Beje. 61). nesubrendg. Nors kaiais.64-65). Ne bet kada bigysite: ananasq (uuo rugs6jo iki gruodZio).t uui"iq seklos gali buti pa-ialu-sios.s atogrQZos ir Vidurzemio (Per. nes vaismediiai lai rela-s lflrris sukauna Ziedus ir su- dainiausiai buna skiepijami. palrndms) prireikia i5tisq rn6nesiq. net ir augdami geliapuodZiuose arba kubiluose. dirvg?:myje. Juo didesn6s s6klos. lidio (nuo sau-sio iki kovo ir nuo ge- brandina vaisius. Silurncs va-sar4. .taip pat neprinolmsios ir nedaigios. apie lO"C patalpoje. granatq. persernono (Dyospyros tzrli). Ypotingos skyrius: ougoloi ii egzotiikq voisirl s6klr1 Egzotiikq vaisiq kauliuk-us arba augalq dalis gaila Lirnesti.avokados ornericano). guZ6s menRnlaJos ctcSancu4. laikomi isaulyje atogrQZq atveZarn i. juo ilgiau dygsta. tod€l apsi5arvuokite kantrybe ir lau- Neparnir5kite: . Neuuleiskite ranlng. lidio (Litchi chirerisi. negu augalo lapai. Galima uZ claigeliq ji atspilrpastatyti balt4 plokie d6s Svies4. Pirmiausia diwos paviriiuje pasirodo viena arba dvi (nelygu koks augalas) seklaskiltEs. nesjos tGdios. guavq. paprastai jq skonis smarkiai skiriasi nuo lprasto. SEklos tq vaisir!. o rudeui ir Ziem4 jie m6gsta ve-s4. iruqs+akanteq sal a paprastai dygsta lediau negu ioliniq augalq. papaJos. Tik vienamedius greitai augaldiu-s augalus pirm4 kart4 galima Siek tiek pahgsti po 4 savaidiq.jq skonis pra-stesnis. Persodiltiems sdjinukalns reikia daug dviesos. bi to. sulaukg tam tikro alt:iiaus. kokoso bei imbiero vaisiai.. rambutano (nuo sausio iki vasario. Vienq vaisiq s€klos nevalgomos. Ananasq skroteles arba imbierq iakniastiebius geriausia sodinti pavasari (-+ P. citrinq. subrauding mrlsq taip megstamus atveztinius vaisius. -+ P. 64). kuriq ne kiekvienas turi. ii jq galite iisiauginti [stabirl augalq. rnaogostanai. - lios. tuomet jos nedygs. ii kuriq kilg ir musq kambariniai augalai. Dygimo trukm6 labai ivairi. kruie skinami pusiau sunokg . 65). granatq (nuo birielio iki gruodZio). rnanSo. alonos (nuo rugs6jo iki va-sario. nes barinis augala-s. apelsinq. fiuikq.Siern-s augalams reikia daug Sviesos.. dr1 (Anono chcrimola). bandykite vdl Li 1rauJo. guavos. 53 . dr€gmes ir Silumos iiau kaio 15"C._ - Tre5li dar nergikia. o daugeliui tropiniq augalg tai butina s4lyga. . Krurnai ir rnedZiai. Kai kurios sdklos nedygsta visai. Iitisus metus gausite trusipirlli: avokados (+ P.

bet ir neDerlieti. pastatyti iviesioje. Vanders negail6ti. Zemd turi b0ti nuolat vidutinGkai drdena. omerikind pers6io (voisius Kauliuk4 nulupti ir pladiqja apatine puse ikiiti i dirva.saul€tovretoJe. apdziovinti. pasdti Zemdmis uiberti nereikia . dqtulinis tinikag Ccriro popryo. nuo Seguzes V]ouno Je geriausia lauke. augimo periodu - gausiai. Laistyti vidutiniSkai. Sviesioje vietoje. kinkonos Kauliukus s€ti i 3ildom4 daiginimo lysvg @G22'C). vasar4 iiltoje.taigp'uZiluelr: i3tisus metus Sviesioje. Kur lail7ti ir kaip priZiur6ti: iStisus metus Siltoje.Koip toliqu ouginti bei priiitr6ti egzotiikus s6iinukus Iorlunello morgorito. Ziem4 v6sioje (apie l0"C) vietoje. Pqssif loro edulis. P. vasar4 Siltoje. Perseo cmeritonc.dYgsta tik iviesoje! Daigai pasirodo po 2-4 savaiiiq. olonu Zemds sluoksniu. 124). v6sioje (10'C. Ziemq vdsioje (mazdaug l5oC) vietoie. posifloro Sdklas nuplauti. S6klos sudygsta po 2-6 m€ue- - sirl. - nvokcda) Kur lailcyti ir kaip prDiurdti: jaunus augalus. vdliau . Sudygsta po keleto dienq. Kulai\:vIi rr-k3ip+lizi-UdA ti. Nuo mgsejo laistyti maziau ine5ti vidun.s metus Sviesioje. kas 14 dienq po truputi patrgs- istis. Vasar4 Sausiai laistyti.I5 s6klq i3auginti augalai Zyd6s tik po 8 -lO metq. Kur lailcyti ir kaip prDiureti Passiflora. UZmauti polietileno maiieli. drdgname ore. 54 . (-) Kinknnas Phoenix doctylifero. Apiberti Fiuikq kauliukus i3 pirktq finikq 2 -3 dienas brankinti Siltame vandenyje.. Jaunus augalus kasmet pavasari persodittti i geliq Zemg su plastiko guntoliais. vietoje. Kur laikyti.Sviesioje. popoiinis mepopoio) lionmedis (voisius Seklas nuplauti ir paseti.

Zemd vis4 IaiQ turi biti Siek tiek drdg[a. atsuktomjs Pastatyti Sesilyje Siltoje vietoje.F lltll| -. pirmasis [glis pasirodys po 2 mdnesiq. imbieros Saloiastiebi su aL-utem js.taJp+riajlrrlljt nuo pavasario iki rudens Sviesioje. {si!csa_.'-. Saloriastiebis Ziemoja g€liapuodyje Karn biur o temperatdtoie.. o oavasari vel i<leidzia Iilius. Lullalq!. Rudeni leisti nunylrti. .. ' i viriq. Siltoie vietoje. .. padeti plokidiai ant dirvos (sodinti tik i specialq dirvoieml) ir uiberti nedideliu iemds sluoksniu.'''' -<= -roI' Zingiber officinole. .

iolumo Vi-s daugiau kas jsirengia iiemos sodus. yPdi vasarq.ttoqlas ?llt tzcs afDa littola fu|as. e ia. Tai D1tlkt SVeIQtrne tr vteI1 koip niekos kitas puoiio nonus ' p o il sir ri..us. . Svar bu jr cngt i vtd i t r i trrc ld-ngclius ir p. nuo vlQuQlcnLo kqitros.al a i gauna dauStau swesos neSu ant polaltgcs. kuri os ap sd gohl augal. a u g.

irris 7."troikusi kokoso pa| - siekiantis BendZaneno bei lilodcndras nije).nos kanpcljje. i-vi e s o s i. 67 . be kiq. veili pasiflora ir nereiklfu aspi distrq Lvdrtatds.kiane iolu- ! inn n lria is I ap ais (lei t- ui ktrs ( ka ir ij e ). lubas Siaue jau.it'clPric. .a1 I I I d I S ZI Cll O I S Z'tQl - t1 U S olcandras.lvirti storlapioi (prielqje). yro ir d .Antranre plone vaisius |edantis opelsinnedis.

Y} E J
\, I I I =

oY a C)
E
I

A
Akoriridos
Speciali priernotrE voratinklinerns ir kitokiorns erkerns naikilti, nors tilrka ir kitos vabzdZiq uaikirirno priemon6s (-+ Insekticidai). Tai daZuiau-siai bulla uruodyta aDt ipa-

ApnoSos
Tai kalkiq ir tr4sq dmskq uuos€dos molinio gdliapuodZio i3oreje. Jos su-sidaro laistalt kalkingu vandeniu arba per dainai trgiiant. Salinamos valdeniu praskiestu actu ir Sepe6lirr Saklins valyti,

Apvoisinimos
Vyriikos iiedadulk€s spennio susiliejirnas su rnoteri5ka kiau5ial4ste.

FE C)

Areol6s
Puhrotos pagalvCles ant kaktusrl
speuelig galq, iikilirnrl pavirlitl arba briaunq kra-(tq, i5 lariq auga spygliai ir daZniausiai Ziedai bei Dgliai. Kiekvieua kaltusq ru3is turi jai b[rding4 areoliq rait4.

E

kavirno.

Akiovimos

I =

6 E H = l- E YI h
I

Dauginimo birda-s, kuornet vedingo augalo skiepnglis arba akis sujrurgiami su kitu augalu. Abu taip suauga, kad poskiepis irna^si aprupinti valdeniu ir maistilgosiornis medZiagornis, o skiepuglis, arba akis, leidZia [glius. Ii karnbariniq arrgahl daZniau-siai akiuojarnos Cirr.ls ru5ys, L:uriq sdjinukai neretai surkiai pnzysta.

Asimiliociia
palla-ius) - suvienodirti, daryti pana-iiu, "priimti savin", suvirikinti. Botar koje tai reidkia svetimkuuitl pavertirn4 savomis rnedZiagomis. Alglies dvidegiuio a-sirniliacija dar vadinarna fotosinteze (--)), Jas metu susidaro aflgliavande[iai (i Zaliuojandiarne augale be Sviesos energijcxi neryksta). Asirniliuojant azot4 pagaminarnas baltyrnas.

Asimiliuoti ootydikai c.ssirri/is

=

Alkoloidoi
Azotifigos augalq rnediiagos, veikiandios irnogaus nervq sistem4, Alkaloidq turi: difenbachijos, kavamedZiai, arbatkrutniai, laurarnedZiai bei visi bulviniai. Kadais net labai maios alkaloidq dozds gali buti rnirtinos.

\r,

I =

Alougos
Jauni augaldliai, lmrie i5auga i5 stiebo, iileidZia ialaris k tuornet gali br-rti atskirti nuo motininio augalo ir

a C)
I =

funoroi
-+ Pinnoji pagalba iitikus bedai,

P.52,s4.

pasodinti. Tokias ataugas leidiia agavos, brornelijos, cl orofitai, pan-

dalai (-+ pieiiuys P. 58).

6

Anglies dvideginis (COz)
Be,spalv6s ir bekvap€s dujos, esan-

Allonko
Tai vienatnetls arba dvimetis augalo lglys, prilenkta-s prie Zernes, pritv ir:tiflta-s ir apiberta-s iemernis. Satqris susidaryti skatina ihukimai arba ipjovimai lenkirno vietoje.

dios ore ir diwoje. Fotosintez6s metu augalai i5 jq gamirra-si

algliavaldenius.

Apdulkinimas
Ziecladulkiq pemelirnas ant purkos,
Perneia vdja-s, vanduo, vabzdiiai,

Almoinu
Salrtrurnpa: var.=varicla.s. Vadinama dar veisle (-+),

paulddiai arba Zmogw, pavyzdZiui, teptuku.

Apipiouslymos
Butina priemond augalui formuoti, atnaujinti, paskatinti leisti uaujus uglius ir tankiau Sakotis (-+ P. 44).

Atromin6s Soknys
Tokios orin6s iakuys, Iauios susilietusios su Zeme ima Sakotis (pa-

vyzdiiui, monsteros).

Alronko
Tai augahl veislinhkystes s4voka, dar vadinarna selekcija. Jos metu atmetami tie augalai, kuriuose leaptinkarna ketintq sukurti arba su-stiprinti savybiq. Atnnka \yksta

ir garntoje.
58

Atiola Kitaip - nglys. Jq paprastai sudaro lglio a-iis, lapai ir vtSuninis purnpums

Auginioi
SodililLastdje taip vadinatnos auniu gali buti
galo dalys, kurios kiSarnos i Zetng arba valdeni, kad isiaak)ytrt. Augigabalas, lapas arjo dalis (-+ P. 58).

Bioterhninis kenkeirp noikinimos
Kerkdjq naikinirna-s ne ruodais, o
kitomis priernor6tnis, pavyzdZiui, geltonai nudaZytais, vandens pripildytais indais, geltolornis klijais i5teptomis lertelemis (uuo arnarq, balta-spamiq ir iieminiq uodetiq), viliojaldiornis rnedZiagornis ir masalais. Kartais kenk6ju,s galima paprasdiausiai nubraukti. nurilkti irba uuplauti valdeniu.

lglio viriln€, kamieno

Augolrl opsougos prienon6s
Chernikalai, kuriuos po kuopdtau-s patikinirno, retnicntis augalq apsaugos istatyrnu. leid2iam:r ttaudoti augalq ligoms gydyti ir kenkdjarns

Aukirus komienos

Augalui, kol jis iiauga rorirno aukidio, nuolat nupja[storni Soriniai ugliai (iakos) - taip stiprinarnas pagrindinis lglis (-+ pieiiniai

naikinti.

P.44).

Augohl opsougos iinybos
Oficialios'lstaigos, paga I augalq apsaugos istatyrn4 ikudos daugelyje Vokietiios miestu. Jos teikia iufor-

Arotos (ll)
trijq svarbiausiq maisto medZiagq,jo bula bernai vlsose
i5

Bonsos
MaZa-s,

Viela

nyldtukinis, gdliapuodyje

iiarrginta-s rnedis, japoml rnena-s arF

macij4 iodininkains megdjarns visais augalq apsaugos klausimais, dazrai rengia netnokamas kotsultacljas.

trAiose. Be azoto augalai uepasigarniutq baltyrnq, ueuZsiaugintq lapq bei atzalq.

Bi ti tokius medzius. Japoni3kai
Dor = puodas,.sai = rnedis.

Botoninis povodinimos
Tai mokslinis visame pasaulyje pripcZillta-s augalo pavadinirna-s, Botanini pavadio.irnq sudaro kelios dalys: l Geuties pavadilimas, pavyzcliiul, Fic us. 2. F.liies pavadiuinas, pavyzdiii elaslica. 3. Veislds
pavadinimas, paryzdiiui,' D ec orc'. Taigi visas augalo pavadinima-s yta Ficus clastica 'Dccora' .

Augolr; souno
Soditiukai papra-sdiausiai uZrnaula
ant gdliapuodZio polietilerro rnai3eli (-+ pieiinys P. 59) arba sandariai u2dengia stikline plokstele s€jinukq deZg. Tokia priernou6 sutnaZina garavim4, neleidZia atialti diwai, ora-s po stildu ar plEvele nuolat blua
drdgnas. Tai itin palalkiai veikia sodinukus ir pa-sdta-s seklas, au-

Boktedios
Tai vienal4sdiai seuiau-sieji gyviai. Jq esarna visur. Skaidydami organines rnedZiagas jie garnina kornpostq ir prisodrirra Zerng rnitrerali.rriq

Brinksroniir; durpir; puodelioi
Nuo vaudens isbrilkstaltys durpirl skituliai. Puikiai tinka s6jinukams ir augiliarns. Jaunus augalus vdliart galima su visu puodeliu persodinti ! didesni ind4 (-+ P. 61). Toks Ziedynas atitinka varp4 (-+ pie5irrys P. l5) sustorejusia aiitrti. Burbuol6rnis Zydi, paryzdZiui, ajerl al,

giuiai geriau iaknija-si, o s€klos
dygsta.

Augimo kugelioi
t Uglio virinniq, Satcrq galq ir prunpurq augirno ta-ikai.

Augimo nediiogos

+

rnedi,iagq. Kai Llrios jq rGys ititt svarbios augalq rnitybai, kitos sukelia sulkia-s ir daZniausiai neiSgydoaugalai d6l neaiSkitl mas liga-s prieZasdiq nususta arba ima pnti,

Burbuol6

Honnouai, SckrLijirnosi prepara-

tai.

Boltosis olieius
-+ Vasarinis alieju-s.

Augimo periodos
-+ Vegetacijos laikotarpis.

Bohospornioi
-+ Pinnoji pagalba LitiLLs b6dai,
P. 52, 55.

Augino reguliotodoi
MedZiagos, kurias Glaisto arba i5pur.ikia sodilirrkas, kad sustcbdyttl augirnq 'Lr paskatintq augti so[irrirrs uglius, Taip sufonnuojarni neiil isg, Sakoti, veSIus augalai. Vos tik augimo reguliatoriai liauuasi veikg, augalai v6l auga kaip buvg. Kai kurios 5iq medZiagq skatina arba paanJ<stina Zyd6jimq.

Bonblys
Sustordju-si stiebo dalis, prie kurios

laikosi lapai. Kai kuriq augalq (pavyzdZiui, gvazdikiniq) bambliai

itin sustordjg.

Biologinis kenk6iv noikinimos
Naudojarni uaudingi v alxdiiai, ivairus antpilai, augalq stipdnimo priemouds, pavyzdZiui, aromatiliai dezodorautai (-+ P. 50) arba augalq

nuovini.
69

Dozovimos

C
Chemile medZiaga, reikalilga ttn, kad diwoje geriau tirptq geleZies junginiai ir augalai galetq jucs lsisa-

do.si.s = daviuys. Teisinir tikslus augah; apsarrgos priernonitl, trEiq arba valrdets tatn tiL'ro kiekio skTrirnas.

Graikiikai
ga-s

Drenoios Doliiimos
Dauginirno buda-s, tinkantis augalams su daugeliu ugliq, pavyzdZiui, bromelijorns, elksinei, kalatejai, neretai pardalui. ArgliSkai, d r a in a g e = sausinirna-s, drdgm€s pertekliaus Salinima-s, Dregrnds pedeklius augalarns daZniausiai kenksminga-s, toddl ji bntina ialinti, ypad jei augalai pasodinti didesniuose g6liapuodZiuose arba kubiluose. Ant indo dugno priberiama Zvyro, smdlio, kerarnzito arba rupiq perlito gabaleliq. Kad dreuaZas esimaiiytq su Zeme, tarp drenazo ir substrato sluokniq
lklojarna-s kariinio arba palorlq sluoksr1is.

Chelolus

viuti. Sodiniukai m6g6jai uaudoja,

pavyzdZiui, geleZies chelatus. Rusvai ruudoni milteliai istirpinani laistomajame vardenyje ir juo laistoma gydant nuo chlorozes.

Douginimos
-+ Gereratyvinis dauginirna^s, Vegetatyvilis dauginirnas.

Chenrin6s ougohl opsougos

priernon6s
Kenl6jus naikinandios chemin6s medZiagos. Netir*amai arba neatsargiai naudojart pavojingos ir Zmogui, Jos buna daugiau arba rnaZiau uuodiugos, reta kuri visai nepavojinga, toddl paprastai paZymimos

Deguonis
Kvdpuodamas augala-s pa-siima deguon!, reikalhg4 suvi$kinti orgaliues rnedZiagas (-+ Disitniliacija).

Reta-s

Taip gaurmna energijos augirnui.
Ore

yn apie2l%

deguouies.

atitinkamais pavojiugumo simboliais (+ pie3iniai : Pavojaus sirnboliai). Tai iusekticidai (-+), fungicidai (-+), akaricidai (-+),

Dengionieii lopoi
Dengiarnieji lapai iSaugg aukidiau
nei

priemon€s nuo nematodq (+ Ligos ir kenk6jai, P. 54) bei SliuZq. Pagal naujEji augalq apsaugos istatym4, priimt4 1988 O7 01 Vokietijoje, augalq apsaugos priemooes, llet ir visai nekenksminga-s, leidZiarna pardavin6ti tik aprnokytieurs darbuotoJarns,

pakeidia Ziedlapius (puarsetija). Bet katais tai pakitg lapai, skirti

privilioti, todel btura rySkiq spalvrl ir
da.rns saugoti bei vabzdZiatns

tikieji.

Kartais jie skirti Zie-

Dr6gme kaupiasi,jei vartduo uegali ' Dutekdti ir tvenkia-si Zemeje. Kai valdeus perteklius iistumia i5 Zern6s deguoni, iaknys ima dusti ir puti. Todel butina pa^sinipiuti, kad valduo gerai nutekdtq (-+ DreuaZas).

Dr6gnds pedeklius kurls augala-s ji pakendia.

Dukterinioi svogun6lioi
Tarn tikri svoguldliai, iaaugantys
svogr-urq

puvenoms arba vandeniui rinkti, pavyzdZiui: rudi pladiaragio lapai.

lukitq

paZastyse, pavyz-

dZiui, meilenio (lli12 les).

eastrlt

veis-

Dirglumos
Daugelis augalq jarrtrus kuo ivairiausierns dirgikliarns: iviesai, Saldiui, !ilLunai, cherniudrns rnedZiagorns, lyt6jirnui ir, Zinoma, srtZeidirnarns. Akivaizdiiausiai reaguoja rnimoza (Mirtrcsa pudica). Jos plunksni5lo1 lapq koteliai turi sqnarius, kurie vien&s po kito, iki pat stiebo susilenkia vcs juos palietus. Daugelio augalq (pavyzdZiui, paprastojo ki3kiakopiisdio) lapai arba Ziedai Sviesoje pra-siskleidZia, o tamsoje susiskleidZia.

Durp6s
Kasatnos nu-sau^sinus pelkes, rnalarnos ir pahrojamos i rnaiSus. Naudojarnos sodo iemei gerilti ir g6liq Zernei ruosti. Pa-siaruoju lnefir vis dainiau vietoje drupiq naudojarna srnulkinta medZiq iievd.

Chloros (Cl)
Dujind medZiaga, lrnaiSorna I vandentiekio vaadeni dezinfekcijai. Augalams kentsminga. Chloras i5ganroja, jei vanduo pastatomas nakdiai nusistoveti. Kita vertus, ct ora-s vienas id rnikroelernentq,jo ym mineralinese trqsose.

Durpiq puodelioi
Gatninarni ii presuotrl durpiq. Puikiai tinka s6jinukans ir augiriarns. Jaunus augalus v€liau galima su visu puodeliu perkelti i didesui ittd4.

Chlorofilos zaI augatmlat

oarzal, oe Kunq nega-

moglobine atitinta magnis chlorofile.

li rykti fotosintezd (-+). Sardata panaii iZmogaus kaujo. Geleil he-

Dygimo tenrperoftiro
Diwos ir oro temperatura, kuriai
Kiekvienai rniiai ji gali bnti skirtinga. Vienq augalq sdklos geriau v€soje. dygsta Silumoje, kitrl
esant geriausiai sudygsta stsklos.

Dvimelis ougolos
Pinnaisiais rnetais iileidZia tik lapus, antraisiais Zydi, veda vai-

Chloroz6
P.52,54.
-> GeleUies arba magnio tr[kumas

sius, o paskui mirita, pavyzdZirri,
Emcurt afJine-

-

Disiniliotiio
Prieiingas asimiliacijai veiksrna-s

Cisternq
Bromelijq skrotelds darinys vandeniui ir maistingosioms medZiagorns rintrti (-+ Piltuvilis).

(-+), dar vadinarnas kvEpavirnu, Jam vykstant energija ne kaupiarna, kaip asimiliacijos metu, o atpalaiduojama,

70

Dvinomis
Jei vienos ruiies vyri3ki ir moteriiki Ziedai auga at.skirai ant skirtingq tos padios ru5ies augalq,jie vadina-

Irerinioi olieioi
Dainiausiai rnalolaus ir stipraus
kvapo lakicsios rnedZiagos, kaupiamos liaukq l4stel6se arba maZytese aliejq kaupyklose, pavyzdZiui, gardeuijq Ziedlapiuose, kvapiosios pelargouijos lapuose, irnbiero
Saknyse, cinamono Ziev6je,

Iiloklodiio
Graikiikai p&v//or =
lapa-s,

k/arlo-s = iaka. Augalo stieba-s), atliekanti lapo

pakit$i
fulkcijas

(plokidia, yliika) iaka (kartais ir
(vadinarniej i lapiniai arba epifitiEpiphylrriai atogrqiq kaku.sai

mi dvinardais. Toks yrc,p vyzdiiui, gluosnis, o i5 karnbaridq
g6liq -._ akalifa (.4calypha hispidn)

ir pahnes.

pipinl

/alrl ir kiti).

-

s€klose arba citrinq vaisiq Zievdje.

Botalikoje augalai su dvietn ii iono iiddstytomis skiltirnis (Dicotylerlozeae). Pagrindine ialois daZniausiai iSauga tiesi, lapai ivai-

Dviskiliioi

Iiloksero
Etilenos
Dujq buvio augalq honnona-s, kuri
i5skiria nokstantys vai^siai (pavyzdZiui, obuoliai, citnr-siniai). Bromelija-s skatina Zyddti, orchideja-s bei kiruoZes, prieiingai, mesti Ziedrr.s ir

Vabzdys kenkeja-s Phylloxera vos-

ratrir (-+ Pinnoji pagalba iStikus
b€dai, P. 52).

riq formq, juose
Eyslq'

-

visas raizgiuys

purnpruus.

Fosforos (P) Viena ii trijq pagrindilir1

augalq

rnaistingrjrl rnedZiagq. Fosfora-s

Itiolirriio
Praucuzi5kai c/iofu = iSblyakgs, sunykgs. Neuonnalus augalq augirna-s del Sviesos stokos ir Sihunos pertekliaus: stiebai ir lapkodiai iStista, lapuose rnaZa arba visai n€ra chlorofilo, audiniai rnenki, ddl to augalai btura gleZni, trapiis, greit liita arba isgula.

itir reikalinga-s formuojautis iaknims, Ziedalns ir vaisiarns, skatiua nokim4.

Fotoperiodiznos
Augahl priklausomyb6 nuo dienos ir uakties ilgurno santykio. G6lininkq naudojarna Ziedrl fonnavimuisi

valdyti, pavyzdZiui, cbrizaltetrrl ir

puarsetijq (+ Trutnpadieniai augalai, Ilgadieriai augalai).

Epidernis
Viso augalo kuno i5oriuis audiniq sluoksnis. Kai kuriq augalq epiderrnyje yra kalcio karbonato alba audiuius stiprinardiq silicio jurginiq.

Evoliueiio Lotyrilkai evohttio = iSsirutuliojimas. Pasaulio kitirnas, raida, l€ti ko-

Iolosinfezi
Orgauiniq jrurginiq susidaryma-s i5 neorgauiniq medZiagq d6l iviesos poveikio (graikiSkai photos = lviesa,.synlftesis = sujulgimas, sudaryma-s). Jos tnetu lapai per savo

Epifitoi
Taip vadinami augalai, krrie savo atogrqZq gimtineje apsigyve0a rnedZiq bei kmmq vainikuose arba Sakose (-+ pieiilys P. 4O). Daugelis jq (kai kurie papardiai, bromelijos, orchiddjos) i5leidZia orines Sakuis,

kabiriai kitirnai, rnokslas apie gamtos raidq. Augalai, kaip ir visos gyvos butybds, rutuliojosi ii paprustesniq i suddtingesrius ir tobulesll1us.

rnikroskopirf o dydZio Zioteles pairna ii oro anglies dvidegili ir Sviesos, chlorofilo bei vandeus pagalba pavertg j! angliavandeniais, iilaisvina deguoli. Be augalq ir jq gebeji-

jomis prisitvirtim ir pasiima mai-st4
bei dr6gmg, Lruriq negali pasiitnti ii Zem6s, Gyvenantys arrt kitq augalq

epifitai nera parazitai.

lpifitg koloniio
Di(btioai sukurtas irenginys kambariniams epifitams auginti. Tinka tikri medZiq kamienai arba Sakos, nendriq stiebai arba samanomis apriStos lazdos.

F
toseiociio
sujuostdjima-s. Anornali, Kitaip panaii - gaidZio skiauterg kaktusq i ir kitU sululentrl ugliq augimo forma. Uglys auga rangydarnasis, to-

rno rnudoti ivies4 kaip euergijos Saltini Zerndje negalirna butrl isi-

vaizduoti gyvyb6s (-+ Asimiliaci-

ju).

Fololropizmos
Graikiikai
p/zo1os =

iviesa,

,ropo.s = posirkis. Augalq judejima-s pagel iviesq. Ugliai papra.stai krypsta iviesos lilk, Saklys nereaguoja ! j4 arba lenkiasi jos.

Erkes
-+ Pirmoji pagalba iStikus b6dai,

d6l suformuoja parnekliil:us

Iungicidoi
Chernin6s priernones nuo grybiniq ligq (-+ Pinnoji pagalba Litikus bedai, P. 52,55).

dar rius.

P.52,54.

Ferlilus
LietuviSkai
vaisinga-s. Antonimas stellus (nevaisilgas), Ziedai su lyties organais (tai yra su

-

-

Fuzorioz6
Zerneje esandiq Ftsari&/z genties (lieliatrs) grybq sukeltos ligos ( -> Pinnoji pagalba iitikus bedai, P. s2).

piesteldmis ir kuokeliais) yra vaisiugi, Ziedai be 3ir1 organq - revaisingi, pavyzdZiui, padidid€jg kr.r-itiniai hortenzijos Ziedai.

7l

Gen6iimos
-+ P. 44.

Grridinimos
Atsargus augalo pratinirnas prie pakitusirl ternpemt[rros bei iviesos s4lygq. Dar vadinarna-s aklirnatizacija.

Genties pwodinimos
Pinnoji augalo botaninio pavadinimo dalis, visada ra-ioma didZiqja
raide. PavyzdZiui,,4 eschynant hus,

Gumbos

Goidiio skiquter6

Saintpaulia, Ficus.

+

Fasciacija.

0entis
Botanikoje - slsteminis vieDeta-s, jungiantis artirnas augalq ruiis.

+ Pieiinys P. 14. Srlstorejusi stiebo arba rnaZiau rn6singa uglio ar daknies dalis. B[na po Leme, pavyzdiiui, ciklamenq bei grunbinhl begouijq, arba vAi jos, paryzdZiui, ceropegijq. Gumbuose augalai kaupia maisto atsarga-s,

Gorinimos
-+ Transpiracija.

Gorinimo v6so
Vdsa, atsirandalti garinirno, pavyzdiiui, lapq tran^spiracijos ( +) rnetu, bet gali kilti ir nuo drdgnos Zernds arba moliniq geliapuodZiq.

G6liopuodis oroliions
Tai Zemesnis uZ !prast4, bet to paties skersmens (dar vadirama-s trijrl ketvirdiq) g€liapuodis. Tinka auga-

3::::,:ry:':',1'.:lis j/zrL,ur, (zdutuuLr.
v

icklirnis'

pa-

Gegniikos
Taip vadinam&s netolygiai rned€jantis augalas ilgais, netaisyklingai augardiais igliais.

Gniuiulas
Saknq apraizgyta Zeme (kitaip daktrtl arba g€liapuodZio gniuZula-s) arba tarn tika-s presuotq durpiq kie-

H
Hobiros
Botaninis tennina-s augalo pavidalui, jo iivaizdai nusakyti (lotyniikai habitus),

Geleiis (Ie)
Svarbus mikroelemeuta-s, be hrio augalai nepasiga:niltq chlorofi Io ir

kis (durpiq gniuZula-s).

Gronuliolos
Lotytilkai granuluar = gmdelis.
Kokia nors grudeta rnedZiaga (tr4ios, diwoZernis, chemin6s medZiagos).

baltymq. Kalkiugose dirvose arba laistant kietu vaxdeniu geleiis jungiasi su kalkdmis ir augalai nebegali jos isisavinti. Tuomet pa-sireiikia jos trukumas (-+ Jei sutriko augalo gyvybiu6 veikla, P. 52). Augala-s gali tiesiogile ZodZio prasrne mirti badu, ues jam tmksta chlorofilui gaminti reikalingos geleiies.

llousloriios
Lotyniikai iaa.sror
= siurbejas. Pa-

Gryboi
Zernesuiqjq augalq skyriau-s auga-

lai, kuriq k[n4, neturilti chlorofilo,
sudaro gijq pavidalo hifai, mice-

razitiniq augalq i5augos, kr.riotnis jie prisitvinina prie arrgalo maitintojo ir siurbia iSjo sultis.

lis(+). Laikorni "iiukiliq rijikais",
mat gali suvir5kiuti celiuliozg ir ligninq. Jie gyvena puv€siuose, parazituoja (sukelia Zrnoniq, gyvnnq ir augalq liga-s) arba simbiotiikai gyvena su kitais augalais, pavyzdZiui, orchidejomis. Kai kurie jq tiekia svarbias Zrnon€rns rnedZiaga-s (peuicilin4) arba sukelia tarn tikrus procesus (paryzdZiui, rugirn4). Jierns gyvuoti reikalinga tarn tikra dregme ir temperatua, itin svarbi pH norma (-+), deguonies ir angliavandenilio koncentracija.

Hibridos
Augala-s, aLsiradgs sukryZrniuus e-

6ehonosios lentelds
Klijais apteptos ry5kiai geltouos

vielodo paveldimurno (skirtingq
veislirl, ruiiq arba gendiq) augalus. Lotytoi{kai hibrida = mi5nula-s.

jaldios vabzdiius (-+

spalvos plastma-sinds lentelds, vilioP.

5l).

Geniir; rniirunoi
Augalai, iiauginti sukryZminus skidingas gentis, ypad daZni tarp orchid6jq. Vengiant griozdiikq pavadinimq, daugiau negu trijq g:ndiq mEnurams DatenKirmas vlsal naujas pavadinimas. Pa*azdy s: Potina ra, kilgs ii Brassavola, Laelia, C a ttleya i S ophronitis.

Hidroponiko
Augalq auginirnas be Zetnds. Jie sodinami ! specialq grunt4, leidZiarili jierns isiSaknyti, pavyzdZiui, kerarnzit4, ir istatorni i ind4 su maitinarnuoju tirpalu.

llifsi
tlrklis. Siirli3kos l+stelds, sudaralrdios grybq vegetatyvi|9 dal!,j11 vaisiakiiniu-s.

Grybin6s ligos
-+ Pirmoji pagalba i5tikus bedai,
P. 52,55.

Graikiikai ftypfte = audinys, vora-

Generotndnis dougininls
Lotyniikai generare
ma-s

= gimdyti, gaminti, hlrti. Lytinis augalo daugiui-

sEklomis. Sdklose yra augalo embdonas, uZsirnezggs susijulgus lytinems lestelems. Taigi palikuonys nebitinai atrodo taip pat kaip motininis augalas. PrieSLrgyb€: vegetacinis daugiaimas (+).

Grynos

sn6lis

Higromelros
Kitaip

kiq, maiiomas i dirvoZemi, kad jis butq pralaidesnis vandeniui ir geriau pa-siskirstytq trdq druskos. Sis srndlis - svarbi sud€tind iemds s6jinukarns dalis. Karn barindm-s 96lems netinka spalvota-s arba statybinis smClis.

Up6s arba kvarcinis smdlis be kal-

- dregnernatis. Prietaisa-s oro dregnumui rnatuoti.

72

Honnonoi
Augalq gaminamos veikliosios mediiagos. Net labai maZi jq kiekiai stimuliuoja arba stabdo augalq augim4 bei raid4. Dar vadina$i fitohormona$.

Jonizuolos lroios
Ilgalaikes dirbtiniil sakl grudeliq pavidalo trqsos. iS l€to iiskidaDiios rnaistilgqsias rnedZiagas. Be to, iie

l(olis (K)
vybiikai svarbus: jo deka augalai tampa atsparils sausrai, Sahoms ir tarn tikroms grybelinems ligotns, Kalio yra visose pilnosiose trdose.
Kalio tr4iornis galima laistyti vistls
perZyddjusius augalus, kurie iki Ziemos turi sulnedeti.

Viena i5 trijq pagrindiuiq maistiugqjq medZiagq. Teigiarnai veikia l+steliU vandeis balans4 ir yra gy-

dirbtiniai sakai suri5a valdenyje
esandius

kietiltoius - cl ora bei kalkes ir ypad piverdia auginant
augalus hidropouiliu budu, kai reikia suminkitilti labai kiet4 valldentiekio vandeui.

Humusos ralti
Orgarind diwoiemio dalis, susidadel augalq ir gyvurrg liekaml biocheminio kitimo, kitaip tariant

- puvenos. Lotyniikai humus = md, dirvoZemis.

ie-

Jud6iinros pogol iviesq
-+ Fototropizma-s,

Kolius
Zaizdas uZtraukialtis audirys, lmr! uZaugila suZeista-s augalas. Tik jarn susidarius augLriai gali iileisti 5aknis. LotyuiSkai cal./as = stora oda, nuospauda.

fuodoii koield
Sejinukq ir auginiq liga, kuri4 sukelia, ypadjei tankiai snsodinta, dirvoZemyje esaltys grybeliai iaknq kenkdjai. D6l to augalai nuvlrsta.

l(onienos
Daugiametis, dainai sumed6jgs

ir

labai stolas, Sakotas arba reiakotas, Ziern4 neapmir5tantls lglis.

Augalai, kuriems reikia ilgq iviesos ir trumprl tamsos periodq, kad sulcautq Ziedus. Jierns prie5ingi tmmpadieniai augalai (-+).

llgodienioi ougolri

Konieno ruginys
Kamieno gabal6lis (parryzdZiui, difenbachijos, dracenos arba jukos), kuri galirna naudoti clauginimui (-> P. se).

llgoldk6s hqSos
Tokios tr4Sos (daiuiausiai grud6tos), kuriq maistingosios rnedZiagos labai pamaZu tirpsta diwoje, ilg4 laik4 po truputi maitindamos augal4.

Krpiliorinis efeklos
Koktusrp trqios
Maiai azoto turintis trqiq miiinys, tinkaltis kaktusams ir kitiems sukuleutmns, tikjokiu bldu ne epifitams. Galima isigyti gdliq parduotuvese,

Fizikiuis rei5kirrys, kuomet vanduo siaurais vamzdeliais "keliauja aukityn". Naudojamas dirbti am
augalq drdkinimui per atostogas (-+ pieiiniai P. 43).

Indq kulelioi
Augalo indai, kuriais vatrduo

irja-

Koupimo orgonoi
Orgallai, kaupiantys valderr^s

me iitirpusios maistingosios medZiagos keliauja aukityn, o

Kokifoboi
Augalai, kurie nem6gsta kalkiq, esaudiq vandenyje arba diwoZernyje (azalijos, kamelijos, apelsimnedziai).

ir

perdirbtos maistingosios medZia-

gos-Zemyn,iapadi4.

gurnrnaisto medZiagq atsargas bai, svoguneliai, tariatnieji -svogin6liai ir iaknia-stiebiai.

lnsektieidoi
Augalq apsaugos priernou€s, kuriomis naikinarni vabzdZiai.

l(eikioi
Sitaip vadilarnos orchid6jq ataugos.

Kolcis ((o)
Baltas metalas. Augalams - viena pagrindiniq maisto medZiagq. Stip rila audinius, sudaro s4lygas asimiliacijai (-+), suriSa augale atsirandandias riigstis.

l(ekerinis pwinyt
-+ Pirmoji p<t{{ pagalba iStik1's b6dai,

l(ek6
Tokia Ziedyno forma (-+ pie-iinys P. ls).

lfimbomosios Soknys

foulrumos druskons
Kai huie augalai itin jautnrs didelei tr4iq dmskq koncentracijai. Apraiymuose jie paiymeti t2ln tilau
Zentlu, Jiems reikia daugiausia puses arba ketvirdio nurodyto tr4.5q arba organiniq trq,5q kiekio.

SliauZiantys ir laipiojadys augalai jomis tvirtinasi prie medZiq karnienq, sienq bei atramU,

n

lfiminoi
Pelkiq samanos (Sphagunt squarroson i Sphagnun cuspidannl, arksiiau naudotos kaip dirvoZemio
orchi dejotns suddtin€ dalis, dabar

l(v6pwimos
Augala-s, kaip ir mes, dien4 nakt!

lopV d6nerlig6

kv6puoja visornis savo dalirnis. Ii oro jis pasisaviua deguoui, o iiski-

PS'5<

-+ Pinnoji pagalba iitikrr.s bedai,

baigia i5rykti. Galirna pakeisti per-

litu

(+)

arba stiklo vata.

ria valden! ir alglies dvidegini. Taip iilaisvinarna energija, sukaupta fotosfurtez€s rnetu. Tod6l kvepavirnas, kaip a-sirniliacijos prieiyb€,
vadila.rnas dar disimiliacija (-+).

lopr1 rnelimos
DaZnai augalai meta (daugiausiai apatinius) lapus del ueteisilgos pdeZiuros atba iviesos stokos, nors kai L-urierns tai bldiuga-s ruiies poZymis. Nurnetg apatinius lapus jie

Kolembolos
Y abzdliai C o I I e n
b o I a. Gy v etna tarp satnang Zoliq, ant ;ernds, valdens augalq, Kai kurios ruiys kenk6jai (-+ Pinnoji pagalba iStikus bdclai, P. 52).

sufonnuoja karniel4, pavyzdZiui, I)rocend t argindto atba Yucca.

loteksos
Loty[iikai Lrter = sk7stis, sultys.
Tai potkstis, baltos ar kitokios spalvos kiek nuodingas skystis, kurl iiskiria kai kurie augalai juos
suieidus, paryzdZiui, karpaZoliuiai.

Konloklinioi nuodoi
Augalq apsaugos priemon6. Kenkdjai Zusta prie jos prisilietg.

l(onleineris
Didelis platus
inda-s augalams,

dai-

niausiai pla^stmasinis, viertisomis arba grotuotomis sielrelemis.

Loikymos

l(rouiovimos
SuZeisti kai kurie augalai (fika-s, puarsetija, karpaZold) "kaujuoja" i3 jg teka syvai.

Daugeli augalq patartina Iai$ti SeS6lyje, ypad vidudien! bei pavasari, kai jie po tarnsau-s rnetq laiko dar nepripratg prie intensyvios iviesos. Prideugti galirna uZuolaidornis, ZaliuzEmis, plonu popierituni arba iei€ll metandiai^s kaimyniniais augalais.

iei6lyie

lqvos skoldo
Akyta mlkadnds kiftnes uoliena. Srnulki jos skalda rnaiiotna i dirvoZerni kaktusarns, kad jis brrtq pralaidesnis valder ui, lartdojama augilti augalus hidropouiniu (+) budu. Jos galirna isigyti sodinir*r! parduotuvdse.

l(rumos
Augalas suneddjusiais ugliais ir budingu iatcrijimusi beveik uuo pat
Zemds.

lionos
Dirvoje isiiaknijg augalai su lyrro
pavidalo sumedejusiais karnienai-s, kurie stiebiasi ! Svies4 lipdami, ralgydarniesi arba kopdarni auldtyn ir leisdami iaknis, Pavyzdiiai: rnonstera, fi lodendra-s, skindapas.

Loipioiontys ougoloi
Augalai, hrrie rsq galuose i5augila
apresorija^s, arba kibias Sahris, pa-

lGerofitoi
Daugiarnediai, atsparns karidiui ir sausrai augalai, gebaotys maZai iSgari[ti valderls arba kaupti jo alsarga-s savo audiniuose (kaktusai, agavos, alavijai, pluoitag€lds).

vyzdiiui, geber6.

loistymo kroifos
Gdliapuodiio nereikia prikauti Zerniq ligi pat viriarr-s, tuornet laistaDt valduo neb€gs per viriq, neiiplaus Zerniq ir tolygiai susigers i dirv4 (-+ Pieiinys P. 59).

lielwiikos povodininos
LietuviSkas, kartais liaudiika-s augatai sulielo pavadinirna-s. DaZnai
tuviDLl-s mokslillis pavadinirnas,

-

l(uokitin6s ioknys
Srnulkiausios iouinds iatoys. Kaip i5 dirvoZernio vauden! bei rnaisto rnedZiagas. Tod€l kuokitines Sahrys dar vadinarnos

tikjos ir siurbia

[opos
Svarbi augalo dalis, skirta mitybai (+ Fotosirtezd), be to, aprupina augal4 deguonirni (-+ Kvepavima-s), bei reguliuoja vandem apykait4 (-) Transpiracija). Lap4 sudaro lapo pagrindas, lapo kota-s ir lapo lakita-s.

pavyzdZiui, klivija (C/ivia). Tadiau daugelis augalq dar Deturi lietuviSko pavadinimo.

siurbiamosiomis.

l(utikul6
Lotyriikai cuticula = odeld. Plona
kutitro pl6vel€, detrgianti augalg lapq bei stiebq epiderml, daZniausiai atrodo kaip sidabro atspalvio apnaia ant kai kuriq augalq lapq arba stiebq, pavyzdZiui, sululentq (Co4,ledon, Se&tm) arba kallusq (Ccr e ur p e r uv ian us).

Lapai gali buti plokiti, ploni kaip popierius, stori, mesilgi, b€t buna ir spyglio formoa arba vamzdiniai.

Lipnios amarq bei skydamariq iislryros, aptilkamos ne tik ant lapq, bet ir art palangiq, grildq bei baldq. Lipdiu-s privilioja ne tik skruzdeles, bet ir riidis, kurios labai
apteriia lapus. Tudtuojau nuplauti! Augalai, kurie gyveua alt uohl ir alonerq (graikq kalbt lithos = akrnuo, pftlton = augalas).

lipiius

lopci su niiomis
-+ Dengiarnieji, gaubiarnieji lapai.

Litofitoi

Kutil:ul6 apsaugo

augalus nuo Sviesos pertekliau-s iSdZiuvimo (transpiracijos).

ir

lopo gyslos
Tai tokie kanale[ai, L-uriais i lap4
atiteka vanduo ir maisto medZiagos.

74

Augalas. tn-rkurnas gali sukelti ligas. fosfora-s @). perdirbirnas ir pa-iali[irna-s. Biologijoje augalo supana- Lotyuiikai LrDelfu 4t. Biologijoje . padedaDtis apsisaugoti nuo pdeiq. arba moteriikosios lyties augala-s. araukarij os). Inattgaras. o tai tmnka ilgiau. kuriomis ji trg- Mikroelemenloi ari&ro-s = maZa-s. varis. cir*as ir kiti chemiuiai Morgolcpioi arba geltonornis d6rn6mis ar juostomis alt lapq (ose n6ra chlorofilo. Grybieoa.Iki Siol uealiku. daugintis arba prisitaikyti prie aplirkos. P. zryfte-s = (Mg) ir siera (S).lme. bet daZniausiai nepakelia Graikiikai Monopodinis Graikiikai lroro-s = viena-s. tiukamos ii karto vartoti augalams. Margalapiai augalai paprastai m6gsta Svies4. Mediiogq opykoitr Asirniliacijos ir disimiliacijos (+) rnaisto tnevienovd ir visurna Mimikriio GraikiSkai ariarilos = rnigdZiojirna-s. Mutoeiio LotyniSkai aiatario = pa(si)keiti- Miltuotieii skydcmorioi -+ Pirmoji pagalba iitikus b€dai. simpodinis (-+). maisting4sias tnedZiagas pinniau- Meristemo Graiki5kai nrcristo-s = dalus. 43). Ve istinilkystEje v6lyvio nuodais kolchicinu sukeliamas dirb- tirai. Miltlig6 -+ Pinnoji pagalba Gtikr-s bddai. <|ry iIigg. ttlikroklinrolos Vieuarn ar grupei augalq tarntyd sukurta geriausiai jierns tirrkurti aplilka.staigus paveldima-s augalo genetines rned2iagos pakitirnas. Ji kuriarna Sildalt arba drekinant or4 bei dirvoZemi ir pana-iiai (-+ pieiiniai P. gerai iaknijasi Sio rnedZio droZldse. s4. pomiit5 atmainq arba veisliq kryZminilno rezultata-s. plouq giiq. i3 tiesq panaius i lup4 "nusileidirno takas" vabzdZiarns. kiek reikia. pavy z<Iiiu. Tai boras. ant kurio iSauga ataugos. SviesiuosJplotuose n6ra chlorofilo. Nors jq reikia labai ledaug. kuri iiaipjau naudo jama langq r6mams garninti. kalcis (Ca). Moistingosios nediiogos tikos mineralhds medZiagos. llliir0nos ivairiq augalq ruiiq. butina chlorofi lui garniuti. Ivyksta atsitiktirni arba paveiku^s augal4 ulhavioletiliais. gauna maisting+sia-s me- dZiaga-s su tr4lomis. nuo kurio pjaunami auginiai. ddl kurio atsiranda laujq savybig. yra sveika-s ir spardiai auga. Menlglioi Nauji ngliai . vieutisa-s. Priedingos joms yra orgaliles tr4ios (+). i5 kurios augalq iaknys gali uetrukdornai pa-siimti drEgrnes tiek. tai visq pinna sunkieji metalai. Mikoelemerrtai grybus + helos Augalas sl. po iiernos rniego. rezginys. kad padidintq maithimuisi reikalingus asimiliacijos plotus. Pavojus: jornis galima augalus pedrpiti. Meronlis Sodir rno rnedZiaga orchid6jorns. 75 . rnaguis Tam Miirinai dar vadilami hibridais (-+). Pagriudhds rnaistingosios mediiagos yra az ota-s (N). Augalq gaminarnasis audilys (augirno kngelis. geleZis. gali sukelti ir virusai. Ji galirna atpaZilti i3 statrneno pagrin- tiesioginiq saul6s spinduliq. o tik bespalvEs arba gelsvos l4steles. - lllolininis ougolos Augalas. bttini augalui. dZiagq lsisavinimas. tlliirios hqSos Jose yra lvairiq orgalinig bei mine- raliniq rnaistingqjq medZiagq. Daugiausia yra ugliq ir ialcrq galuose.tai Zenklas. kurie apdulkina Ziedus.liuksomelros -+ Sviesomatis. sia isisavila mikroorganiTrnai ir pritaiko vadoti augalams. Prieiinga-s jarn Vienaa-iis augimo bldas. kad vegetacija v6l prasideda. augala-s atgi1o. pavyzdLili. Taip vadinami augalai su baltomis elementai. MargalapiSkum4. Jq galirna isigyti sodo reikrneuq parduotuvdse. kaita). kuriq reikia augalarns augti ir brgsti. Molio gurvuolioi Itin gerai vande{ sugedalrti medZiaga. ivairios dmskos. ii kurio auga Soninds Sakos (pavyzdZiui. koddl orchid6jos taip iEjirnas su aplinkos daikais arba kitais augalais. ii k-urio susidaro pa-stovieji audiniai. rnolibdenas. hifq (-r). reutgeno bei radioaltyviaisiais spinduliais arba clrernikama-s. pennaina. MorgolopiSkumos Lapai tuomet buna Zatsvai baltai arba Talsvai eeltonai d6mdti. kuris gerai leidZia metuglius. dinio uglio. lais.52. Minerolin6s trqios Neorgarinds trqios. vadinarna-s dar rnetabe lizrnu (graikiikai ltetabole = perrnai a. kalis (K). labiausiai atsikiigs orchidBjos Ziedo vainiklapis. Augdami tarnsoje jie vel sukaupia cblorofilo. [upo Vidurinysis. kuriq M Mognis (Mg) Svarbi augalq malsto rnedZiaga. brazda-s). virusinds ligos arba jis isvedamas specialiai. MargalapiSkum4 sukelia mutacija (-->). Micelis Graikiikai = atauga. garninaraa ii atogrqiq rnedZio Sliorea rnedieuos. jos negali jo asirniliuoti).

{vairiornis priernoudrnis (-+ piein ai P. Platus karnbari[€s kalijos. araliniq. 14% kalio). bet galima ir isigyti parduotuvese. vandens stoka arba perteklius. Jq nesulku pa-sigaminti patiems. Poonkslinlos iyd6iirno loikos Kai kurias gdles (pirmiausia svogiinirres) galima praiydinti norirnu laiku pasitelkus dLbtili iildyrn4 ir apSvietimq. Oronieriio Taip vadinarni botalikos sodu Siltnarniai. Popedlopis Kitaip spatas (graikiikai spathc = me td).garq prisotinta-s rukas. ajeriniq. srutos arba guanas). kad augala-s gal6trl jas pasiirnti. Da-Zrrai buna nuodingi Oro dr6gnunos Vandens molekuliu kiekis ore. stepukiniq. per stiprus saules spinduliai.52. vadinarnieji oranZerijr.gyvo augalo audiniq arba organq iuvimas. Svarbu: oriniq Sakng niekada nenupjauti! papad$. 238). Skaidiais i5reiSkiama kieh. kurie naikiua kerk6ius. ues ribotoje g6liapuodZio erdv6je mikroorganizmai gywoja labai menkai. Kadalgi tai trunka tam tik4 laik4. P (fosforo). //14 (tai reiskia: L4% azoto. 0rgonin6s trqios Trq"ios ii augalinds ar gyvulinEs kilmEs medZiagq (mdila-s.43) j! salirna drekinti. stabdandiomis medZiacomis arba Poloipos Vird Zemes arba po . P.TVo fosforo. todel tarp jq dainiausiai ailkiai matyti kuokeliai. kraujo ilaikrosis skefis Tokia Ziedyno fonna P. anturio ir kitq ajeriniq paZiedlapis. i5reikitas procentais. Karnbariniams ausalatns priklau-somai nuo jq kihnEs rcikta 50 -7O% oro dr€gm6s. lOO7o valdeus. nemis Salnimis (paryzdiiui. kur! gali sukelti [vairios prieZartys: nereisiugas tr€Simas. dainiausiai bnna ryikiq spalvr5 nes skirtas vabzdZiams privilioti. Juos i5augiua. Poprosrieii iiedoi Turi daug maZiau Ziedlapiq negu piliavidudai. Patehrsios ant dirvos jos iSsiSakoja ir virsta tvirtomis atrami- igliai. P. Atkreipkite d€masi I isp€jardiuosius Zenklus prie kai kuriq augalq apra-(yrnq! niu Sildymu Sildorna-s ora-s visuomet per sausa-s. Apvaliosios kinn6l6s Nenrtodes. lludegimos nuo soul6s P.N (az oto). deguoni ir maistingqsias rnedZiagas.55. paveikus juos aulim4 tai. ragq nuodroZos. turi isisavilrti dirvoje gyvenantys Pokenkimoi nuo druskg Atsiranda pedrgiu-s arba susikaupus trqiq druskonas "sernjane" substrate. pavyzdZiui: 14+7+14 aria'14 Jos geba tiesiai i5 oro siurbti vande- ni. bulviniq Seimos augalai. molsteros). P. pavyzdZiui. uola-s6kle. 55).s alba tulpes jau vdlq rudeni prad6ju-s auginti Siltarne karnbaryje. be to. 75 . Orgarires tr$as pinniausia llykitukinioi orrgoloi Itin tnilcoorganizmai.eme esa[tys atograpZq augalq. Pavyzd2iui. llekroz6 Graiki3kai nelzos = mirgs. Pagalba: -+ P. isimesti chloroz€ (-+) arba Znti tam tikri audiniai. augalal. ligos arba kenkeJar. hiaciutu. Juose auginami atogrqZq. K (kalio). iSarrgg i3 stiebo palapq skotelds. is). inkstSouiniai grildo. O% visiskai sausa. Daueelis parazitai (+ Pirmojipagalba istikus bddai. Kambarinems gdldms jos ne itin tiuka.lluodingi ougoloi Juose yra nuodingrl medZiagrl.uuo kuriq Ztnon€s arba gyvrurai mirita arba suserga. maZo ugio augalai gali bnti iivesti atralkos bfldu arba iiausinti i! normaliq. dar vadinami stolonais (-+). prisodriutos trijq pagrindiniq rnaistingqjq medZiagq . 52.jos veikia i5 l€to. laikatt itin maiame dirvos kiekyje. rnotjlrilio augalo arba 5a[<nq kaklelio. per salsas ons. llemotodoi GraikiSkai zcna Gilmininkas nermros) = siulas. 45.25"C. -+ Phmoji pagalba istiL:us bedai. mil- (+ pieiinys ilerikroii rniltlisd + Pinnoji pagalba iitikus bddai. jie prazysta Kaledoms. Cali pa-sheikiti suletejusiu augirnas. 52.ienos iu dalis. kuiuose vidutil€ tederatnrayra20 . Centri- lloudingieii vohrrliioi VabzdZiai. lool-us. 0rin6s Soknys Jas turi daugelis IIPK Tr45os. Vietind Zutis . Orines orchidejq Saknis dengia sidabrine odel€. Jq lsigyti galirna specialiose paiduotuv6se (-+ Adresai.

- Pirelrumos Skaistenis (loty nilkai pyra thrut4 grai{rikai py rcthron) .55.s Moteri5kas Ziedo organa-s. gim4 bei iaknijirnqsi skatinandiornis priemondrnis. Jos Prlmarslus I orrvozemL Saknys lerrgviau kv€puoja. Sdjinukq isskirstyrnas po vienq. (+ Pie5i Pilnovidurioi iiedoi Ziedci su daugeliu vainiklapiq. Dar daugiau abejoniq kelia in- skirti !vairietns augalarns atitilkarnai pagal jq poreikius.neutrali. bet hapi uoliena stambiomis Poromis.52. darrgiau nes reakciias. prarnonir u budu apdorota uoliena. Daugelis augalq netrukns po to Zrrsta. Pralcuziikai piqler niai. pavyzdZiui. uodin gas N uoding a s r: _-------'---- I po ten tia H Y dr o ge nii. Beveik visi kambariniai augalii geriausiai auga. 52. o Pemzo Vulkaninds kihnds standi. sudaryta-s i5 kos (+ rnezgiDes.7 . Piltw6lis - n . ar ipjovirnq vietose.-f-0 pll normo I l*'_LllIl J-l--ll7vl l-"--ll--. bet nar. Prisodrinimas Prietnotr6 padidirti oro dtegmunui augalo aplinkoje (-. pieiitrys P. gannireiskia nlgiiia-s. netrunija ir suri5a maZai rnaistiugqjq rnedZiagq. Kitaip Poruoila iemd Parduotuvdse parduodami prarnodniu budu pagarrinti Zernds mi^4iliai. srneigti.5 6J.pieiirrys i'. +2. lekelksrnilgq biterns. neretai ir mikroelementq Prieiinioi lopoi Ii vieno stiebo barnblio prie5prieSiais iiaugg lapai. Pinnoji pagalba: gdliaouodi su visu ausalu oarnerkti i iandlni 1-. kuriose yra visq augalui reikalingq pagrindiniq maistingqjq medZiagq.= sub sp e ci es la-l--ll fulus Maiai nuodinsa. o prcz lgiai. Perlitos Vulkaninds kilm6s. (-)).tik ngquB l*-. Zenklais T+ arba T pazymetq priemonirl nepatatina naudoti kambariniq g6liq prieZinrai.Pcrozitui -+ Jei atsirado kenkejq. ypad susiZeidtr^s arba sergalt odos ligomis bei alergija! Purk6ti tik uisimovus piritines ir kai n6ra vejo. pH rtonnq nesuoku Lotynilkai sekticidai su piretroidais . Sios Salinys i<eroja negitiai ir ! Sonu-s. Pon-riirri prie jo botaninio pavadinirno papildornai pridedarna ssp. kai lapai idaugg re vienas prieiais kit4. DaZnai naudojama drenaiui. kitaip Jie sureuka lietau-s. Elgtis atsargiai. Pcvoious simbolioi Nruodo augalq apsaugos priernolirl nuodingrun4 ir pavoj ingum4: Persodinimos Taip vadilama-s augalo perkdlimas i didesni ind4 ir nauj4 dirvE (-> lE^lfn] lffillffit lnbai n P. r. P. 14. Priddtin6s ioknys Jos iiauga ue iiaip sau.41). jei pate*a i atvira-s Zaizda^s. kai pH yra 5. Poruiis Augalai su Siek tiek uuo ruSies nukrypusiais poZytniais.. Pikovinos 6l). l5). naudoiarnas orcbidejorns bei kakusatns daugirt- Pinrirovimos Yokrikai pinzieran = nugnybti gaskabymas. . ldRrbllARth | 62 ll-r. (-+ DirvoZemis ir tr4Sos' P' 38)' Taip vadinami bromelijq skoteliq cistemos (-+).ugomis Zrnolems ir Zinduoliams.liemen6lio ir purpie5inys P.sintetiniu Siq augalilig medZiagq pakaitalu. nustltyti irdikatoriq lazdeldtnis Piestel6 (q PlunksniSkos lopos Ji sudaro keleta-s porornis i5 abiejq lapkodio pusiq iiaugusiq lapeliq. Kaip ir keranzitai (-+) puikiai praleidZia or4 bei vandeui. ti. neiSaugilartys gilyn siekialiios pagrindinds arba liemeniues Saknies. I gatirna isigyti sodo reikrnenq arbe zoologijos parduotuvese). dari iai. Sios medZiagos buvo laikornos nenuodi. itmkimq Pilnosios trqios Tr$os. fles per skaldi ir sveik4 od4 beveik neveike. Proiongus Lapq iisiddstyrna-s. kad gericu augtq durti. Per krauj4 gali pasiekti Dervq sistem4. Plonood6 erk6 -+ Pinnoji pagalba iitikrs bedai. pawzd2iui. Jie neturi kuokeliq.rjausiq tyrirnq duomenimis ketrkia sveikatai. auginant orchid6jas.. rasos valden[ bei maistingqsias medZiagas.. P. Poviriin6s ioknys Jas Perdiiivgs gniuiulos Jei iaknq gniuZului truksta drdgmds. jis atioka nuo gdliapuodZio I<Ia-(to. 43). kieta. g_alinti sukaupti. Prie6ingi jiems yra paprastieji Ziedai (+). turi augalai. detrs.daugiausia Zold arba puskrumis Ptrethru L Kai kuriq rr15iq lapuose ir Zieduose yra insekticidiniq medZiagq. kurie daZniausiai buna viltg vainiklapiais. auginiuose arba apdorojrrs vienaskilti augal4 att-. Nurodo va:rdeuilio jonq koncentracijq ir yra i3reiSkiama skaiiicis iki iki 7 7 ir daugiau 7. P. azalijos.

kad stipresuie- Puskr0nioi Augalai. savybes arba kilng. {gytas arba jau esartis atsparuma-s ligoms ir kenk€jarns (augalq) arba chernin6ms tnedZiagorns (vabz. kurie Purko Viriutinioji piesteles dalis ir tikasis apvaisinimo organa-s. Molio rutuliuktuose esautis vanduo iSgamoja.lapai. Apvaisinta iiedirio augalo dalis. I5 meristemi- Tai augalo botaninio pavadiuirno dalis. 15). pavyzdZiui. naudojamas kaip atrarna augalarns su orinemis iakrrimis (pavyzdZi ui. niikai zi?iart. sierns liktq daugiau erdves. nebeleidZia nei lapq. del retsykiais sakute atsargiai suju- Relinimos S6jinukai daiuiausiai sudygsta taip kad juos reikia retinti. nei ug- Somonolinos DaZniausiai samanoti irna pemelyg sutarrkejusi arba per drdgna Zen6. Salnarros trukdo orui patekti i dirva arba gali paken-Lti augalarns. netruda. R63ies niSrunoi RGies misrtmai arba hibridai . rudZiq spalvos). Virsururuus purnpurus Krauna vir3iines. galiuti dygti ir iiaugti nauju augalu. kad kalbama apie geleZies rudZitl spalvos Rolid6s GraikiSkai rlla. 78 . o viriutiuds lieka talkiai. ivairios Geszeriaceae riiSys ir kalijos. sugeria uemaZai vanden-s.uriq auga Ruiis 11g- liai.t . kai to paties Ziedo iiedadulkes apdulkina purk4.spccics) priklauso augalai. pinniausia difenbachijos. teikiajiems reikalinga dr€gmg (--> pieiinys P. ii (. naudojama-s auginti gdles hidropo- - kerauzita-s. Adatq pavidalo kalcio oksalato kristalai augalq lqsteldse. Net meukiausiai ja-s spustel€jus. Rezistenriio Kitaip Pustos molis Kitaip niniu budu. 44). Pentqs lanceoIata). o Zemyn iaknis. virSun leid. lus. Jq itin gausu augaudiose l4stel6se. kuriq apatin6s dalys sukietdja ir sumeddja. jie pasidaro kieti ir poringi. Ji aptraukta gleivtstu arba lipniu sluoksdu.ivaisa. beveik netrglti ir lai- Iqti veses dje vietoje. Paveldirnos tik to paties auKitaip galo savybes.Ls alga- Puodoi polnr6ms Tai aukitesli ir siauresni indai nei papra^stai. kai rnaZiau iviesos. P. (-)) - vls.alres (kiLnininka-s rhaphidos) = adata. Lurie metq rnetus gali iibiiti purnpuro btvyje ir tik susidarius tam tikorns sqlygoms issprogsta. Jei u6ra pirkli puodtl palm6rns. Romyb6s periodos I-aikotarpis. Apdtlkinirnas. nedula. raudo- aririata reiikia. Yra dar vadilarnieji miegaltys purnpurai (miegardios aLTs). nepakendia dregm6s prie stiebo.ata - Riiies pavadinimas klivij4 (oty= tamsrudis. Ja-s turi. Daugelis karnbariniq augalq ilsisi rudeui ir Ziern4. Gaminarnas ii rinkirrio rnolio ir degamas 12OO'C tempenturoje. . Pelargoniun tulys. Selekeiio Lotyr ikai salecrio S6klo = atraolo (-+). Be to. dinkite viriutini Zernes sluoksni. Gaugg sul<ryininus tos paiios riiiies skirtingq veisliq auga- Gtaikilkai rhizotna = iaknis. galite naudoti tokius pat aukitus ir siaurus ko teinerius roZdms. Stenkites esuZeisti 3at<nq ir augalo! Sarnaml sluoksni paialinkite. Ziedai arba ataugos. paprastai nusakauti iivaizd4. Tuo rnetu juos reikia sai- khgiau lieti. to. lapai. Jie pluoiteliais guli vieni ialia kitq.ianti ugius. alsparumas. kad suformuoja ptunpurus ir Zvynelius. RafidZiU turi daugelis ajeriliq. ii Ziedpurnpuriq bei lapq pumpurq iiauga Zied. Vienai n13iai (. kad geriau prilipq Ziedadulk€s (-+ pie5inys. Poietnire gulsdia uglio dalis.ri bei. liq. Lotyniikai Sqvidulko Rizomo Rizomos dar vadinarnos Saknia-stiebiais fu nuo Saknq skiriasi tuo. Patekgs i bumos gleiviup gali j4 ii€sti arba suerzinti. cleZniausi iiraunami.lZit. puikiai praleidiia or4. Be kita ko.pasiprieiinima-s. Nuo seno resistenti. ii nai mdas. krrornet augala-s lebeauga. Col unmea. Zoliikos (pavyzdZiri.l). $ononomis opriito lqzdo Tai ii tiesq samanq Luokitais aprista lazda arba kota-s.t nio audinio (-+) iSauga prid€tiniai v$rmo purnpurq purnpurai.. nepasidaro rugitrls ir nepLrna kaip Zem€. ircuchtas (vokiikai Inzuc ht).tai augalai. nes paln6s veikiarr leidZia iaknis aukityn ir Zemyu. irtbry <lingas (angli5kai in bre cdin g).juose puikiai isitvinina augalq Salcrys. klriq esminiai poZymiai sutampa. paZastinius .Punpuroi Augalq orgalai. DaZnai tud maisto atsargq ir apsarrgini apvalkal4. jos akimoju alsidaro ir kalcio oksalata^s iitrykita laukar. Philodendron i Syngoniutn riEims). chlorofitai ir drace os. PavyzdZiui: C livia nini.laprl paia-stys.legu [ 6onus.Itin daini msies rniSrunai tarp orchid€jq.

= pagrinda-s. 52. kurie iileidZia dvi s6klaskiltes (-+ dregrng. Ugtis liaujasi auggs.[glys $keris Tokia Ziedyno forma (-+ pieiinys. k4 ir lietuviSkai s4-.. Augaluijos reikia galninti baltymams. atsiradgs i5 apvaisintos kiau-iialqst6s. IS jtl iisviedZiami. prisodrintas silicio. 139). kurie i augal4 prasiskverbia per Saknis arba lapus ir pasiskirsto visoje jo indq kuleliq sistemoje.spacies = ruiis). Saitrurnpa.sr. Jie gali siurbti ssp. kuo- Sterilizuoti Cherninis elemeuta-s. Prikleusotnri rrrro nlSies Slerilus Lotyniikai fertilus = -tlc rilir. turindiq laskiltg (-+ Vienaskildiai) ir tokiq. Aukidiausiai esandiq lapq paZastiniai pumpurai tgsia uglio augimq.! kitaip nuo tada augala-s irna pals maitintis. Daugelis jq mdgsta Ziemoti Skydomorioi iviesioje. kad uglio a-iis be galo kaip kalio. Tod6l asinkliq nuovirai (-+ receptas P. Spyglioi ISsirutuliojo G lapq (kaktusai) prielapiq (robinijos). Jierns reikia atitinkamai dideliq indq (kubilq) ir nernaiai erdvds. eieverijos.s (kilpagrind4 rnininkas podos) .sirr. Gemal4 sudnro Sakneld. P. Kai lanriuos galirna augilti ir karnbaryje (-+ P. brura i3siddstg lvai- (+). Vos iSrydg Sviesq jie ima gaminti chlorofilq Siurbiontieii ivynelioi Juos turi tilandsija. Silicis (Si) Cheminis elemeltas. Naudojarna-s luo skydamariq recepta-s P. Sporong6s Sporq kapsulds. Zt-rsta. Augalai. i5 kurio sudaryta 8070 musq Zemds plutcs.S6kloskiltes Pirmieji cugalo lapai. regis. 44). P. Sose ir trumpa. kurioje ialotijasi augala-s. paragavg tokio augalo. Papardiq sporaugiq telkinys. Tai gali blti ue tik diwoZernis.reiikia t4 pat!. nesullolflrsrc-s sporaltrges oengla gleives. nlikai . rnaguio.52. molio gurvuoliai)./o (kilmininka-s sto/o. jq esartis gemalo pumpuras.ar. viena ii pagrindiniq maistiugqjg medZiagq.r. tik vieD4 sekYra augalq. 52) bei arbatos yra puiki priemoud augalarns stiprinti. Sierq (S) -: Pinnoji pagalba iitikrs b€dai' P. nes dirvo-je buna apstu ivairiq ligq sukdl€jq. 15). o pii. Kubiluose auginarni augalai dailiausiai kilg ii VidurZemio jtuos sridiq ir tik tuomet gerai auga.pdd4. Sporos nio. Auga grup6mis (-+ Soras) apatindje papardio lapo pus6je. - Stiebo puvinys DaZniau-siai susidaro ddl grybinds infekcijos (-+ Pinnoji pagalba i3tiL:us bedai. I5 gemalo Salcries rystosi iaknys. Silicio rugities jungirtiai sutvirtina augalq l4steliq sieneles ir padarojuos atsparius grybeliq L bclcerijq cntpuoliams. Augala-s labiau iakojasi ir tankiarr suauga. Brgsta sporangese. Botauinis n-riies pavadinitna-s (loty- Speries dirvoiemis. kuriose brgsta sporos. Kitaip - (-) Subslrqtos ir Lotyniskai sr/rsl.slrdcic. kieuai. kai tik subrgsta. salpaulijos. Skotelemis auga bromelijos.jei va-saroja lauke rarnioje ir sauletoje vietoje. vdsioje patalpoje (5 -lO'C). specialus jie rcus dydZio grupeldmis apatildje lapq dalyje. 55). Padaryti sterilq. garstydios). = iolinis ngti-s. Kai kuriq ruiiq. IS au- Soros Graikiikai soros = kmva. bet ir Siaip kokia medZiaga (perlitas. kurie sautykiuai greitai uZauga. Vienalqsiiai belyiiai rlaigq grudeliai be gemalo ir maitinalnojo audi- v) . Parduotuvese parduodarna Zeme gAlerns bana ste- rili. ftrrdina|t. Skobymos Mirk5tq ugio galiuhg uuglyb S6klos gemolos Naujas augala-s. Prieiingasjam galqjo daugiausia turi a-siukliai bei viksvos. Spiriro ir nuilo tirpolos Lotyniikai. amorio katcio sulfatai . s4. 52). vitaminui B1 ir aitriems aliejarns (desuakai. Neblogai tinka vadinamasis titnagZemis. Sinpodinis GraikiSkai prieddelis sizr. Nevaisingas arba be bakterijq. auga i3 vieno nglio aiies tasko. sudarytas i5 gernalo lapeliq ir stiebo augimo kngelio. Kenkdjai. Susidaro papardiuose. J4 pravartu sterilizuoti. i5 gernalo pumpuro . Slolonor nrd palaipa (-+). Tok ispiidis su-sidero toddl. Stomb0s komborinioi ougoloi irna^s Dviskildiai). Tod6l vandeoiu ir rnaistingosiornis rned2iagornis Sie :rugalai aprupilarni juos apipurSkiartt ir pa- porrliis (+). Skrotel6 Itilr tankus lapq issid6styrna-s. kahrarutds. s6kla-skiltes ir tarp (+ pieiinys P. Gdliq Zem6 sterilizuojarna chetnikalais arba kaithant specialiose kosneldse. sunyksta viriinilis pumpuras arba iB io susidaro Ziedas. 138. Sistemin6 ougclg qpsougoc prienon6 Chemikalai. sunaikilti rnikobus arba jq sporas kurioje non medZiagoje. Daugiaasis augimas. prie!irtgas rnonopodiniam (-->). Siera pateikiarna jiems h4- rnet visi lapai.1.

Jas geriau sdti ne per tankiai irjokiu bn- tikais gimilingais poZymiais. jungiatrtis artitnas geutis Sviesoie dygstoniios s6klos Jorns sudygti reikalilga Sviesa. lapus (agava. pavyzdZiui. giliq iakuijirnq-si. Itin daZnai sukarnit6jirnai Ziernos laiku alsiralda kai kurierns karpaioliliams augalarns. bet iioudos Zolinis stiebas. Seimo Botaaikoje . turiDtys storus. Klivijorns karniti- V ieimos povodinimcs Nurodo augalo priklausytn4 taln tikrai Seirnai. Gerai tirka dirvai padengti. dar vadinarnus SliauZiojaadiaisiais. Svogiinas skirta-s maisto atsargorns kaup- ti.1 iki 8. l5). Pavyzdys: meilenis. pelargonijorns ir peperornijorns (-+ Pirmoji pagalba iitihs bdclai. storiausi. Silro dirvo 20"C ir iiltesr6.snccalentus = sultinga-s. kada sudygstajo seklos arba ima kisti lapai. Calima isigyti so- do arba foto reikrneuq parduotuvese (+ pieiinys P. iviero Zrynai arba lukitai. Soknies koklelis Tarpine vieta tarp iaknies ir arrgalo nglio aiies. 55. skystis arba pasta). l4). Jie itil patraukliai atrodo kabandiuose gEliapuodZiuose.fikas (Moraccae) lilkmediniq Seirnos. biidingas varpiniarns ir viksviuiarns augalarns. kallusarns. niq demiq atsiralda pertrgius. Paryzdiiui: uolaskele ir iliauZiautysis fikas. P. 43). Stiuioi -+ Pirmoji pagatba iitikrr-s b€dai. + Pinnoji pagalba iitikus bedai. kurio lglio a-iis itin sutrumpdjusi (-+ pieSinys.augalq sistemiuis vienetas. l4). Sumeddiinos Lignino (celiulioz6s) kaupirnas lqsteliq sieuel6se. siurbti valdeni ir maistingq-sia-s medZiagas bei jas perduoti toliau. klumpelE yra geguZraibiniq (Or chidaceae) ieirnos.rrie skatina au- DidZiqlq varpiniq augalq.jopH nonn:r gieu kaip 7. Ji butina fotosintezei. skirtos kaupti alsa{golns. atrarnin€s ar kirnbarnosios Salcrys.gesneriniq (Gesneriaceae).orchidejos. Pavyzdiiui. oriu6s.su ierdimi) arba tribriauris ir uZpildyta-s ierdimi. P. Sukarnitejg pavirSiai nebegali a-similiuoti (-+). Bet yra dar. Sannioiu dirvoZernis pasidalo laistad ji kalkingu. Svogun6lis Tai Zvynelio ar lapo paiastyje snsidargs pumpuras sultingais lapeliais. kr. jei jo pH rodiklis nuo 7. Kai Llriq rniiq labai jautnrs ! fi- karns. kiettr vandeniu ir uetilka beveik visiems kambariniams augalams. Bene didZiausia augalq ieima . Sviesomotis liuksornetra-s. stiebai tvirdiarlsi. lengvai nulsintantis. Lemes orchid6jq. P.bazinis. leidZiautis Souinius leng- Suodlis6 p5?55 -+ Pinnoji pagalba iitikus b€dai. Daugelis atogr4Zq augalq dygsta tik tokioje diwoje. Jis kaupiasi l4steliq sienelese ir yra nepralaidus orui bei vandeniui.52. kurie gimtileje pratg prie iilumos ir vdsoje ima sirguliuoti. kurie yra sustordjg ngliq tarpubarnbliai. Jis buua apvalus ir tuornet daZuiausiai augalui nekenkia. Antjo iiauga mdsingi jis itir kal- P.SukomiGiimos Suberilo (karndtiGs nedZiagos) susidarymrs. su tam du neapibedi Zem6mis. P. Soknq gniuiulos -+ G iuzulas. iorninis . DirvoZernis laikoma-s silpnai iarminiu. salpaulija . taigi nuo jos priklawo. 69). S Sokniogumbioi Gumbais iSaugusios iaknys.i lapo pagrindo arba apatiniq lapq. DiwoZemis Kitaip (-+) diukilgc-s . 52. 80 . tik negmiiai atrodo. kaip augala-s atrodo ir auga. Daugiamediai sausringq vietoviq augalai. paqzdZiui. Jos sudaro beveik lO % visq Ziediniq augalq. bambuko.54). iliouiionris ougolos Augala-s. vai isi5aknijandius uglius (-+ P. Prietaisas Kitaip iviesai matuoti. Sokniiimosi pleporotoi Honnodniai preparatai Qnilteliai. Kai kuriens augalarns karndtiena gali tiesiog suveidti ddl per dr6gno oro ar dirvos arba ddl Sviesos stokos.52. kai iluore16 Sakotas Ziedyuas (-+ pieiilys Svog0nos Su-storejgs poZetniuis stiebas. alavija-s) arba Saknis (kai kurios pelargonijos). mdsingrts. Pasitaiko ir begonijoms. sultiugus stiebus (kakusai). Sokng nemotodoi Svyronlis ougolos Augalai su svyraldiais arba SliauZiardiais ngtals. Sukulentoi Lotyniikai. tad jierns daiginti reikalirgi tdrn tikri Sildomi dubeuys s6jai. kada ir kiek sukaura Ziedq. tuidiaviduris (L-ukurirzrl ir cukaivendriq . pavyzdLfui. prieiilga-s rugitiliam arba rug5diam. kaupti atsarga-s (-+ pieiinys P. laikorna-s Sanniuiu. Reikalinga augalarns. Nepainioti su orchid€jq tariamaisiais svogundliais (gumbais). sudaryti i. Soknys Daugeliui augalq iakuys reikalingos isitvirtinti dirvoje. ilgiausi ir surned6jg. Tokiu budu uglis sutvirteja. orchid€jorns.

Ji apsaugo augal4 nuo perkaitimo. i5 kuriq auga laPas' frukumo ligos Jomis sruerga neteisingai arba nepakankamai trgSiami augalai (-+ Pinnoji pagalba i5til. Ketk\a augalarns.Sviesos trukumos Kenkia visiems augalarns. Prekiaujarna TKS I. 15. numeta laprls. pavyzdZiui. 45. sudarytas ii taurelapiq. kad augalai. Tai tam tikra-s gumbas. lapq usus turi Zimiai ir vikiai. Vandens garq ialiuimas i5 augalo. kiti .P. musekautas (-) P.i3 lapq. augalas vysta. les tuomet sutriuka fotosintezE (+). s2. kudas augalams pateikia Zrnogus. mtulio. ngliai iitista arba visai nustoja augti. kad sukautg Ziedus. lrengti joje oro drEkintur. 173) arba tukl6. tengta paxa- Dvresos uyme Zym6 ant g6tiapuodZio sienos reikalinga tam. dar vadinarnas garinimu. tokie kaip saula-iar6. darrgiau patrgita ir labiau tilkandia suaugu-siems augalarns iitilka etioliacija (+). organiles bei miirios trqios.spiro iiai kaip iiltnarnis.54)- frumpodienioi ougoloi Augalai. tl . Trqios Maitinarnosios augalq medZiagos. maZai patrgsta sodinimo ir daugilirno diwa. Voisioi Susidaro sdkningai apvaisimrs Ziedus. puausetija. fronspiroriic Uidorcs g6lig longos Itin plati tarpulange. M[sq platumose kambarin6s giles itin stokoja iviesos spalio-vasario md- persodillti. :.Ls. Ypad tinka atogr4Zq augalams. Sdjinukai iki sudygstart turi blti uZdengti. bet (-)).. Augalai ialina vandens garu-s daugiausia per poras (-+). nuprausus juos vonioje po duiu arba i5valius langus. tai yra trurnpq Sviesos ir ilgq tarnsos periodg. Pav y z<lliai: ctrizaloterna. bei TKS 2. Lotyniikai prieiddlis /rans reiskia perkdlitn4 i kit4 viet?. Vieni Osai i5auga ii lglir1.iarti durpiq Zern9. kuriems tam tikru laikotarpiu reikia trurnpq dienq. vanzdZio arba piltuvdlio formos darinys. nesla$.52. margalapiai paialiuoja. rei5f. ima kristi lapai. Senasis susihaukia. Kasmet uZauBa naujas stangnn. \-/ 0sss Augalq kopirno viriun organ. J4 galima akli- nai uZdaryti. Esant aukStesnei tomperatlrai augalai vandens iigarira daugiau. iildym4. P. DaZtriausiai vaisiq sudaro labai iSaugusi rnezgind. k'v6puoju. kuriern-s reikia Situmos ir labai dr6gno oro. skidi vandeniui bei rnalstingosiorns medZiagoms kaupti ir padedaltys orchid€joms iitverti sausrcs periodus. Uoiniklopioi -+ Pieiinys P. forpubomblioi jusiq stiebo daliq. s4). kad nepras iskverbtU Sviesa.rn. D6l iviesos trularmo Zaliuosius augalus TKS Saltrumpa. jaunesniji dar apriipina maistu. ca[ bnti mineralinds. Tripsoi GraikiSikai tlrrips. paprastai Zalias vainiklapiq. Svarbiausios maitina$osios medZiagos: azota-s(l{). vddinimq ir kitas priemones. vel lygiai taip pat bntq pastatyti kaip stovejo (-+ pi€sinys P. lyBus tariama-sis ligas (-+ Pinnoji pagalba iitikus be<lat. Ugliq usus ilaugina. platina - Toriomieii rvog0n6lici Sustorejg orchiddjq lgliai.:us b€dai. Stiebo sritys tary bamblirb sustorC- Tourel6 Varpo. Priedingi jietns ilgadieniai arrgalai svog[ndlis ir iSlei dZia vien4 arba daugiau lapq. pasiflora ir vynuoges. Y abzclZiai Thysa noptera. Jei i5garintas vanduo nepakeidiamas kitu. kuokeliq bei vaislapiq gaubtas. Jie dar vadinami "mes€dZiais". gaubianti Tru16lopioi Apsauginis. Tanrsoie dygstonfios s6klos Dygsta tik visi5koje tamsoje. Uobzdiio6diici VabzdZius ddantys augalai. fosfora-s @) ir kalis (K). s6klas. Tra$piracij os metu aplink augalo lapus susidaro garinirno v€sa (+).

R6mai paprastai garninarni Vienomeiioi ougoloi Augalai. ir motininis (-+ P. 55). tod6l nem6gsta mlsq kalkingo vandens. Ge- rn4. kwiems butina vesiai Ziemoti. Viioklioi Taip vadinarni augalai. yra palmes. pavyzdZiui. 58). pavy zdiiui. 42. Bet reikia neparnirsti. Daugelis kambariuiq augalq kilg ii kitq augalijos zonq. Vegetoeiios loikotorpis Musq kaStuose d6l rnetq laikq kaitos augalq vegetacijos laikotarpis prasidedc v€lyvq iiemq arba arrlstyv4 pavasar!. Kietesds negu l0'dH vanduo kambariniams ausala. o baigia-si kai dienos sutrurnp6ja. rnedZiq karnienus. kablio formos Soniniais rlgliais. 15) Vosorinis olieius Taip vadinarnas specialus rniueralinis aliejaus produktas ftaltasls aliejus). L:uriq seklos turi tik vieu4 seklaskiltg. Vdsus iiemos sodos Ziem4 ue Siltesnis kaip 2 -12'C iiltnarnis. ar kopeteles specialiai tarn skirtais organais.rr vadilc:nas alrncirra. Be vatderrs augalai vysta. d.labai kiet. 42). Saknimis. Vonduo Zmoniq. Viroz6 -. be kita ko didesni ir pilnesui iiedai. 42). ypad Zie- Visimo pumpuroi Kitaip dar vadinalni gemaliuiais. Visiolioi Augalai. Taip atsiralda jau susiformavusios kai Lruiq rGirl (pavyzdZiui. Saka-s. Vitrinr Istiklinta deZe augalams. ngliq ir lapq usais. viriunds (-+ piaiinys P.rrs tur6tq bnti minkitinamas (+ pieiiniai P. kruie lipa i viriq per svetimu-s uglius. lapq iioteles uZsiveda. dygliais arba SliauZiojarnaisiais judesiais. palm€s ir varpin6s Zo16s. Galirna vadinti ir kambarinius SiltnanirLs. veda vaisius ir tuomet Voiko sluoksnis Labai plona danga arba apnaias. P. Vondens ninkitinimos Veisl6 Iivestas augalo ruiies varialtlas.vidutinio kieturno. maistingqjq rnedZiagq gabenirno ir tirpdyrno priemon6. Jos budavo dailiai mrliedinamos i5 ketaus (Vardo deZ6s). kuriems reikia itin dr6gno oro. Augalai. Gerina augalo sveikat4. Veislis pcvrdinirnas ra-iomas viengubose kabut6se. Jei Dorite Zinoli vandens kielumq savo bute. nutriiksta fotosinteze ir transpincija (+). Naudojarna-s nuo skydamariq. Jie savo lapij4 atuaujira re ii karto. lo dH = tO me kalcio oksido litre vandens. Jierns vandeni butina minkitilti (+ pie5iniai P. lgiais ir lapais. o palaipsniui ir ne kokiu nors vienu metq laiku. kimbarnosiornis iaknirnis. Vienononioi oro drdkintuvai. Vonel6s Pirmosios pagalbos priemon6 visai i5dZiuvns ialcrq gniuiulrri (-+ pieiinys P. sausarne ir liltame ole itin greitai plinta ligos ir kenk€jai. pavyzdZiui. palyzdZiui. kios. VeisiPa-starrgos valdyboje. Viru-sin6 liga (+ Pinnoji pagalba iitikus b6dai. kalarkes) ataugos. Dvinarniq (+) augalq vyriSl:us ir rnoteriSkru Ziedus sukrarma skirtingi augalai. Vieuaskildiq augalq grup6 vadinarna Mo no c o ty le d oneae. nupjauramas nuo iiglio V6dininas Patalpa-s. bltina gerai v6dinti. kiti Jei tas pats augala-s firri ir vyri5k-us. Siuolaikhds vitdnos tobulesn6s: jose lrengtas iildyrnas. augalq alsparuma-s ligoms ir klimato poveikiui. Veisimos kryZminalt ir atrankos budu iSauginti naujq veisliq. -+ 82 . mo tiksla-s. kai kuriq. Taip i5augintas naujas augala-s iioriSkai ir genetiikai toks pat kaip nanamis.as. kad geles dar greidiau praiudo skersv6jls ir tiesioginis ialtas olas ! V6duokl6 Liaudilkas pahniq arba papardio Iapq pavadinimas. Slogiame. gyvunq ir augalq gyrybei bttinas elemonta-s. Vir rinos bldavo m6giarnos jau pradjusiame amZiuje.Volymos Nuolatinis mirusiq augalo daliq ir nuvytusiq Ziedq Salinirna-s. todel vieni tos nriies augalai vadinami vyriikais. spygliais. daugiau kaip l3' dH . kai padaugdja Sviesos. Nuob iki 8'dH vanduo rnilkita-s. kurie mdeni lapq reuruneta. mftita. C atr ryonul a Lsophylla ' Mayi' . ardantis vaSkin! vabzdZiq apvalkal4 ir uZkemiartis jq kvepavimo organus. lapq iraltose arba Ziedynuose. naujos-Ziedq spalvos. kul auga karnbarinds gd- lds. rai tinka dauginimui. ir moteriSkns Ziedus. vadinarni vdsiqjrl Ziemos sodq augalais. plaukeliais kopimui. pasiteiraukite siurblin6je arba namq rodo nauji rlgliai. hau-storijomis (+). Vegetacijos laikotarpio pradZi4 Vienoskiliioi Augalai. atitinkaniiq kokius rrors poreikius. Vorpo Ziedyno forma (-+ piedinys P. 56). Vondens kielurnos Kalkiq kiekio vardenyje matavimo vieueta-s. Tai maZi grunbeliai lapq paZastyse. nuo 8 iki 12" dH .augalq lapus saugantis nuo pef(zluvtno. klrie kalendoriniais sejos metais Zydi. apivietimas ir v€di- Vegetocinis dougininos Nelytinis dauginimo b[das augalo dalimis. taijis vie- ii aliurninio arba drdgmei atsparau-s rnedZio. To- Vorqlinklin6 erk6 Pirmoji p<)<t pagalba iStikls b6dai. PieSiniai P. 42). nima-s. svarbus fotosidezds (+) veiksrys. Viliunes ouginys Auginys. motedikais.

pridedama kalkiq ir NeiisiSakojgs stiebas. zledadulke yra vyrlsKoJl lytlne hstele. 15. ginkrnedis.52. skirta lytiam dauelmmuFl. taigijame matornas dienos ir rlaldies ternDerat[ru skirtuma-s. Daugelio iiedq filo a-sirniliacijai (-+). balterijos. 15. Reikalirrgas auginalt oichid6jas. I (voKlsKau g€liapuo. Dar senesni yra papardiai. maitirvurdiq rnedZiagq. sutvirtdjusiems sodinukams toliau auginti. Patraukliausia 83 . kad pakaktq chloro- V iiediniqi ougoloi Tai tobuliausi augalai. garinarnas vanduo. spygliuodiai). Ziediniq ausalu mikrosporos.i' . . sodi- kiek! atitiu- nukq dauginimui. Zeme P ("pikuoti") yra Siek tiek patrgita. maistilgqjq medZiag_q ka rnaZdaug TKS l. iiedynos -+ Pieiiuiai P. allt L-urio auga Ziedai arba Ziedynai. Ypad tinka kambarin€ms gtsl6ms. zelne -.. pagal iieminiai uodelioi + Pinnoji pagalba iitikus P. Getiq ietndje O u6ra rnineraliniq tr4i. L:uriorns reikia Zernestres temperatuos nakti. .-t nems augaiarns.s. tik kalk6s pH nonnai reguliuoti.sodinti i dZius) pagal maistingqjq medZiagq kieki atitinka mazdaug TKS 2 ir naudojuna gildrns persodinti arba paiigejusiem. Gamtininkai vadina juos gau bta-sd kl iais. kalija. fiksuojatrtis aulddiau-si4 ir Zemiausi4 telnPeratiirq. ien6 g6l6ns Zeme. bedai. pikavirnui ir kaip dirvoZernis dnrsku pedekliui iaut. 'Topfen" iemiousios ir oukiiiousios lemperoftiros lermolnelros Matavirno prietaisas. Be to. kuri susideda iiedynkotis ii 60-80% sa- maliniq durpiq ir 2G40% podirvio rnolio. sutelkta specialiatne uglyje. Senesni ir prirnityvesni yra plikasdkliai (cika-s. tiksliau. Pieiinys P.alq dalis. iiorelcs Labai maZos lapo kiaurytnds. Sios abi Zem6s nr^iys naudojamos sEjinukams. kartais ir lapai.s. daugiausia apatineje lapo pus€je. vyksta dujq apykaita fotosintezes (+) metu. iiedodulkes Ziedq dulke. grup6. "P" ir "T". esaniios dulkin6J€.q. Per ja-s kv6puojarna. kerp6s. Skiriamos ru3ys "O". grybai.Z iqliovimos Margalapiai augalai d6l Sviesos stokos paZaliuoja.-. kad srrkrautq iiedus. durnbtiai. samanos. iiedos -r daugelio auq. PavyzdZiai: meilenis.

Pasiflora nuostobus gq -viok- lis. Ui rupestin- prie{iurqjis globdjq aibe aki apaovanoJa savo verianiiq Zied4. 8l .

SUARBIAUSIOS AUGA1U. Perskcitg Siuos puslopius suiinosite. KAIP Augoloi ne tik puoiio nomus ioluno. kcips6kmingoi ouginti ir deromoi prEiuteri iydiniius ir lopinius ougolus. ATYBES IR hrirlRin lMAl. iiedois ir nel voisiois iie teikio begde diiougsmo. poporiius ir polnes. orchid6ios ' ir koklusus 85 .

o pagal tarn tikrq :ist:me. dazniausiai aitriai kvepiartys. Kartcis zmonams trln tikri. Augalq aprasyrnci iSddstyti ne bet kaip. . su2iuosite. Daugeli pra-stai veikia chernin6 medZiaga priminas. Taip paZymdti augalai gali pakeulii jautresniems suaugusiems. Miuirni tie. Echcve ria). Kai kurie gali tureti nuodingq medZiagr!. kaip geriau Aproiymg prodiioie noudoiomi ienkloi ir Cia rasite aprasytus kone visus puikiausius ir populiariausius kalnbari- laikTti. Botaninis pavadirimas ra-5oma-s vil5 lietuviSkojo jis pripaZiltas visame pasaulyje. bet ne saul6t4 viet4 netoli lango. sqlyBos. ktrrie turi od4 dirgirnndiq medZiagq. Nurodo. rnidixu atsparierns Zmondms gali rirntai pakenlti. Jei kambarinio augalo apraiymo viriuje yra botaninis genties pavadintnas GavyzdZiuj. luos pasirinlci. Ardisia ciezata). kaip geriausia dauginti apraiom4 auga lq. tuo labiau d€tis i bumE. kai kitos Sios genties riiiys kambaryje neaugrnamos. Ra5orna apie luodingu*s :rugalus arba tum.0roiiousi komborinioi ougoloi ir koip iuos pdiiureri nius augalus. Cdlir! Zemeu isimetg p_sGsiai (galveuis) iisekusiems. vlsu prnna cluizanternos. Augalo prieZiurai itin svarbls duomemys apie tai. trgiirnas. 50 55).ra . ParaSiai taip atsitinka tada. derinti ir laikyti. o M6gsta 3ei6li. :a-d jlgs. kiek geriau-sia lieti vandeus. megsta paskanauti Zal6sir!.tptariarnos keJios kambaryje auginti tinkamos ruiys.- paddkla-s 6< dh g Dahai apipurkiti. orchiddjg ir kaktusq apraiymuose j4 pamatysite pirmiausia . vadinasi. riems augalas ypad ueatsparus. Kaip jarn pad6ti. Tinka aueilti valdeuvie. ypai jei turite ma2q vaikl arba naminiq gyvrmq. svarbiausi duomenys t-uri pajuodintas antrastes.Srnulkiau cpie daugilirnq rasite slgzriuje "Praktiuiai patarirnai" (P. kaip vadinasi apraSytajam augalur gunrn|llglauslq ruslq grupe. kad padekle liktq nemaZai vandetu pertekliaus. Manoma. Anlroiiirl pooiikinimoi Kad bntq lengviau susirasti norimE informacij4. kiek ir kada jam reikia Sviesos bei Silumos. ar tilka augioti valdenyje.sunku palyginti Mdgsta iviesi4. galindiq pakenkti imonirl arba rarniniq gyvunq sveikatai nereikia pamir5ti. Jis Iabiausiai !prastas daugeliui gdliq rnegdjq. Autord pateikia k4 - tors Lietuviikas pavadinirna-s radomas dideldmis raiddmis ir yra serai iskaitomas viri uuotriukoi. kaip ir kiek laistyti. aptikg nurcdyrnq trgsti iiek tiek crbc truputi. Zvdejimo laikas. vaikams ar net narniniarns gyviinalns. Kalp rastr Do- rim4 augal4? Jie iid€styti ab6c€l6s tvarka pagal botarri i (lotylisldq) pavadlnrmr. kl- (--) renrete oeslneJe). del kuriq cugalas suserga arba lusilpsta. Be to. Atsargiai.reiar kia purkiti . Beje.kad galetumete isigyti oorim4 g€lp tinkamu laiku ir panaliai.paddkle gali likti vos viena-s kitas vandens ilakelis. O jei virSuje kaip botaninis varda-s pateikiamas ru5ies pavadinimas (parAzdiiui. Seima. Vos dirstel€jg i Siuos Zenldus sui! uosite daug svarbiq dalykq lmr irp reikim6 Laistyma-s. a-itriais lapq krastais ar galais. Pateikiarni duornenys. Kitus istinka odos uidegimas vos prisilietus prie kai lruriq Ficzs bei Cilrz. Kenkdjai A tigos. Lieti saikingai turi lilci sausa-s. Patarirna-s. tuomet apra5oma tik ii viena ruSis. . 58 . Zydiniiq augalq. Jei augalas turi dar ir kitq pavadinimq. Reikia daug valdens. Kiti prieiinros ypatumai. Mirtinai nuodinjq iiuldtu gi pazymeti kaukole negalima liesti oda ar-gleivindmis._ ar nuodinga-s yra kuris lors augatas.6r). Zemd turi biiti tik vidutiuiikai dr6gna .. iis tcs opie knygos sondorq Sioje klygoje greitai ir nesunkiai susirasite iiliq apie kiekvien4 norirnq augalq. be to. augalai suke- iia lia galvos skau-smus.re C O Mdgsta (net vidudienio) saulg. Gausiai laistyti. kaip ir kiek trgsti. t^i.toddl jarn teikiama pirmenyb6. ko bijo bei kirn-s jq prieZiiiros ypatybes. Jeigu pateiktas tik botanini. Nuoclingas. Medikai primygtinai per- 86 .s vardas. Lnkite lik pusF ar rel treddali garnintojq rrurody- to tr+irl kiekio 1 I valdens. patLsite. o katds bei daugelis kit4 naminiq gyvuoq taip pat iasite nurodym4 apie ffffi tai. Kai kurie augalai itin daZnai sukelia alergijas. lietuviiko vardo iiam augalui dar n6ra.rle. Teikia smulkesug informacij4 apie kokia-s nors savitas augalo ypatybes. Nutoao *"ografing augalo Geriausiai auga. kad maZi vaikai kiSa visk4 i bum4. gali sukelti lr lvalrus gmEazredzlat. svarbaus iS savo patirties. kad_al_ersjjas. augalai gali suzeisti spygliais. jq pateikiarna keletas. Dauginima-s.s ru5iq. suZinosite skyriuje "Pirmoji pagalba iitikus bedai" (+ P. k4 jie rndgsta. Gerai auga ir paunksn6je.kqs iinotinq opie koi kuriuos komborinius ougolus Zalumymrs rinktis reikia atsargiai. Atscrgioi: augoloi . kudo tud taurine rallaZole. dygliais.

204 -2l l. 138 . Retosios orchidijos: P.. 88 klij'iniuose gali bnti sapouinq ir alkaloidq bei od4 dirginandig mediiagrl. Steoukiniuose aotinkama net dveiof[iuoa. 194 Palmds: P. Siq augalU 87 .222 Bulviniai pavojingi stipriai veikiandiais alkaloidais.l ir glikozidq. : : -r priiiirimi lapiniai augalai groZiu ni lgiek nenusileidZia Zldintiems. 221. sp6ja.l Gerai .KarpaZol iniai tud nuodingq balty- - 229. - miniq rnedZiagq. Orchiddjos: P.'1'. Reti lapiniai augalai: P. r.:)t3.212 . Abejotinais atveiais pasitarkite su savo gydytoju.193. 140 .219. Atscrgioi.:l:. 136 .:r':.'kuriems paieidus od4. Papardiai: P. Kur greiiiousioi kq rosile 135.22O Kdgls. .: I :.P.lr-'.:.191. nuodingo! Nuodingi gali blti 3iq Seimq augalai: Ajeriniai. Retos gel6s: P. adatu Davidalo kalcio oksalato kristalq.137.. Zydintys augalai: P.l-. Jq syvai itin aitxils.139.iia.i . po ja gali patekti kitos nuodingosios medziasos.\'::'. kuriose yra itin silpnq ligonirg kambariniq geliq laikyti nevendtq. lestel6se gausu vadinamqjq rafidZiq.:. kad patalpose. r':.1' utt ut. A3hus svvai 6sdina oda. 192 2O3. Starnbns iydintys augalai: P. Lapiniai augalai: P.u.

Dougelis ig kosmet nouio proiysto ir lompo neolskiriomo nong dolimi. diiuginu soldiiousiois kvupois orbo i5ougino groiius spolvingus voisius. zYDrl{ilS A GAlAI iiedois. nors ir kukliou iydi. kiti. kuriq skoudu butq prorosli. 88 ii .l.

chrizaotemos. Taiiau Ziedo t4sa. Nutinka ir taip. 122) arba pasiflor4 @. 89 . kurioms 2iema reikia pailsdti arba pabuti vesiai ai sausai. cirerarijos). Kai kurios (>ualsetiios. garnLl nesuskaii iuojatnq dauBybg kuo Pametq kantriai ktu6 g6les nebepnzysta. Simtametis alavijas) . Jei v6liau gdles iyd6jirno laikas dirbtinai nereguliuojama-s. hrr s4lygos iStisus metus tolydiios. kitais me- tas. formq bei dydiiq Ziedus ir iiedynus. Zodiiu. tadiau ji galirna pakeisti ir pra- - yra gdtiq. gardenijos. bet norint sulaukti. Skirtilgos ruiys Zydi skirtiugu laiku. Ar lmzUlorna I I- l(os iinotino cpie iydintius Iinkcmo prieiiirc ougclus Daugelis mlsq kambariniq g6liq kilusios i5 atogr4Zq bei vidutiniq ato' gr4zq.ir naujq ar mazrau iprastq rniiq. tadiau yra iiitndig. kelet4 stambiq. Ziedqiusidaryrn4 letnia daugelis dalykq. kad Ziedai pa-sirodo prieZiuros klaidq' o ne laiku . kad jos kitais rnetais vel prazystq. kuo gausiau ir kuo ilgiau Zyddq. kol sukrauna pinnqji Zied4 ftambukai.s iil akiab rnedii qi s pasirupinti palikuonimis. Mes tik mdgaujarn6s iiotnis. Yra ir tokiu augalu. Augalai krauna . bet vai- tais jos Zydes be ypatingg priemo- siai-ojukjieyra liq. Pasitelkusi spalvq. 84' 85). kamelijg arba gardenijq elegancijai? Ziedais apsipylusios g6l€s kaip niekas kitas papuoi Jusrl namus. Stai brornelijos Zydi tik vieDq kart4 Nusipirki jau praZydusiq gdliq n6ra srmku. Daugelis graiiq gdliq Zydiuti (brovali- ja. azalijos. vieokartilemis gdlemis. nors ir ilgametes.. l'uria vis naujq atspalvitl. kalceoliarija) vadinamos se- zonindmis arba Kalddorns arba kitai kokiai iveDtei. Turedami tokia-s puikias s4lygas jie per daugybg rnetq iSsiaugiuo ruostabaus gro2io ir puikiausiq spalvu iiedus. Bet yra daugybd ruSiq. Jei Ziem4 joms pakaDka jq ir oro dregrnd. Paukiiiai nielai jose apsigyvena ar bent nutupio ant jry Puansetij os giqtt osio se i e tose uiausa tokiai. aptiksite. ciklamenai. Jums pad6s pateikti g6liq apraiymai ir nurodymai. jie kuo graiiau.o Pastar)gomis iSlaikyti ru3i. tikras g nlos steDaueelis Ziedu prisiminti rnedinilg buktl. kvapq ir fonnq ivairovg. lienausuls puikaus mievilas kolibriui 'Ziedo . Siuose puslapiuose rasite apraiyta-s kone visas puikiausias kambaxines geles. tin- iSaugilusios ZydEti pajigius palikuonis ios bemat Ziiva.atsisphti trapia$ pavasarinirl raktaZoliq bei sanpaulijq Zavesiui. kad juos kQS OrS ApVdErnM. Nesrmku vdl praiydinti atogrqiq g6les i3 tq vietoviq. Veislininkai nuolat keidia ir tobulina Zytlindius augahu. Pirmieji "laukiniai" jr1 2iedai iisiskleidd drdsnuose ir kiaurus metus Siltuose at. kurios deramai priZiurimos vis labiau graZ6ja ir kasmet gausiai apsipila ZiecLais (klivijos. Be to. karnelijos).gr4zq miikuose. tarp D::3. kad traukliausi4 prievilq ivairiern-s jq apdulkintojams.Emcwn affine.:Hil*"r. reikia nemaZai Zinoti apie jas ir denmai jomis pasiriipinti.Sviesa.s ir dviesos.?:o' Clrrs AUgaILS. nes yra viename_ t6s. kaiphiisry Hevai. antmisiais metais ji Zydi kaip ir anksdiau.Ziedus. dainiausiai srnulkiems paukitukatns ir vabzdZiarns. tereikii @.'f#i. bet ilgainiui darosi vis neiBvaizdesnds arba kambariuose be brangiai kaituojandiq priemouiq bupraitarni. kuriq puoimrs ne Ziedai. DaZnai g6l6s ka^srnet ii naujo $auua Ziedus. gEliniukas turi mok€ti kaip galint geriau pamdgdZioti gdliq gimtrjq vietq sqlyga^s. bet svarbiausias .. kubiluose auginamq augalrt. augatai Zydi ne rnutns. kurierns prireikia deiirnttnediiar net viso Sirntmeiio. kaip kuri4 priZiureti.iio gelmise slypintis nbktaras. pailsiti. kandiq etdvesnems pa- talpoms.d6l kartais apnikus kenkdjams augalas rnegira prie5 Z0darnas kuo skubiau 9619 Motirros dienai.

(fle vdsiau l6'C). violeti. i uodeg4 pa- tik iydintjs baltais. musvais. tlgiti. {siiaknijusiq jaunq augalq vir5nnes k_uo dainiau nugnaibyti.nupjauti ir iki pavasario 8 lE nK K:fnbxryJe. kad oras gesneriniai. trgiimas: MiJGtu. karnbario temperahlros vaiderliu lieti Saknq f$iuzul4 tieh kad bartrl dr6€Fas. viriiuiq maze$i. labiau Sirdiskos fonnos. Nuolat palieti Siltu vaudeSeimaz Gesneria. Kad gelai isisaknytq. karpaioliniai. vardefliul Kol aucxlas xuir iydi. liepos iki rugsdjo mdnesio. Prekiaujama tik (-+ P. 43). Zeme privalo Alsorgioi: zlcafpla ru- b[ti nuolat iiek tiek dregna. ligos: Jei ziem4 orrs per sausas. gelto[ais.ro per ialto valdens arba surrr. zvy. baltaspamiai.dnas vasar4 parduo- (ti*a Zemd gelens). Kartais buua pirkti veisliq su pieno baltumo iiedais '. tik dviflames flrsies moteriiki augalai.ldengta vel sudeti i geliapuodiius. d. Tdvyn€: Ato$qzq ialys. pavasari persodinti i didesri gdliapuodi lfiti prieiiiros ypolu- Gausiai Zydi[tis gesneriniq leimos augala-s. - Douginimcs: Pavasar! auginiais. bet ne sauletoje. G lox ini a sJ lv a ti ca (arbl kitaip Seenallnia sy lra t i c a) piiittriana lygiai taip pat.ceae. ti. Naujus aglius taip pat pruvaftu dailiau nugnybti tuomet geld bus vesle$16. Nuo lapkidio iki sausio laistyti negausiai. Kanais apliuka amarai ir virusai.. visus metus Siltoje vietoje.randiq akalifg. ieimtz Euphorbiaceae. Laukiniai akalifos kumai auga visose se. tr?iimos: Jo= ilapg lapai diikai vadinami margqja dilgdle. toddl geriau naudoti Sildom4 dauginirno 1ysv9. kai sueha Seiios savaites sudygus iaknia-stiebiams iiq ir veisliq visos dalys nuodilgos. A c alyp h a pe d la. girni- iki liepos pabaigos. atogr4il !aly. Vasakar*orezius. o ruo rugsejo visai liautis.ian jrl )tp^i pries tai nupjaustyti riglius. pav y zdiiui. Pa-skli vis maZiau laistyti. kultiirinemis veisldmis. ora-s labai dlegl1as.Kili prieiilros ypotuuiais ir melynais iiedais. Dcu ginimcs: Saloriastie- Geriousioi ougc: Nuo pavasario iki rudens iviesioje ir Siltoje (20 . aptunka voaatinklines erkes. f6vyn6: Vidurio ir Pieq patalpoje buq drdgnas Amerika. Vengti tiesioginas saulqsl kiu budu pelaistyti ialtu ga bio dalimis pavasar! arba virilniq auginiais 20'C Zemaje. geld vadinarna katds uodega ddl baltq. 90 . mdi: Sudiiirvusia-s dalis Tri veisles. du. ha mi*una| liav Lcistymos.palikti gdliapuodyje (galinuoti iaknia-stiebiai ma iSimti ir suddti i 20"C paruL<is i mairls egles durpes arba snelD.4lba' ('Baltoji') bei pataukliq svy. kad augalas galdq mrvys- nilgas sarpaulijai ir glokinijai. tir*anos au.lpaiia p. Zeme turi biiti Siltesne ne€$ 20"C. Vokiikai ii naiiq iiedq varpq. pasirupinti.25"C) vietoje. amami ir skydamariai. Kenkdioi.reina loistymds. iydriiimo loikos: Nuo balandZio iki spalio. bet 11e sauletoje vietoje. Lapq virius rio menesl iakriastiebius Zalias. uZpilti 2 cm iernds sluoksiyd6iirno loikos: Nuo 1riu ir pa-statyti Sviesioje.moi: DaZnai apipurk(ti. Pasloba: Auginami ir mat Ealalapiar A Wi I kes iana ca ly p l(enk6ioi. tai. Vengti skersvejo. #g Achinrcnas cs6' t i]rrtndi ildi gausiai ir iQai. Nuo va$rio iki tugpjudio pabaigos kas savaitg ddmdmis.I Acalypha hispida Achirnenes J (D Akqlifo Achinen6 3 YI h a I = N Yra akalifos rllJitL c& iyditiiry babonis lied4 varponk. Trgati lluo tada. Kambaryje augi arni Jei bitila. rausvais plaukeliais. ligos: Nr. P asld'bo:. Geriousici cugc: Sviesioje.

bromeliniai. taip pat kitos: dryiuopiltrvdli. Arabijos pietvakariuose. spalv os Ae chnea fas c i alaistaot vardori pilti i lapq td. \. pav. geriau Sio augalo kiek vese$dje (apie 15'C) vietoje. NuZyddjusias skoteles Salinti.tl\rt . lrgiirncs: Nuo balaodzio iki spalio laikyti drdgr4. (-+ pieiinys iemesnaje kaip 18"C tem- 9l . Istisus metus 1le vasldtflx). ma iineSti I lauka kur ieimlz Apt Kenk6ioi. nuo lapkri- vis tiek spyriojasi. daug saules. Ae c h ne a gerdiai so ma. Be to. gyvetantys alrt Llistlti tik minKtu vandekinl augalq.os gali imti ruduoti geguzes iki spalio.Adenium Aechmea Erhm6ia Adeniutn obesurn jskiepttas i oleandro u8li. Daugiausia tai epifitui . Silto. pagelb6s obuoliai P.laxera tik po vien4 kart4.iq. reikia ddkoti so- lfili prieii0ros ypol.rsari persodiiti i T Zemg su trupudiu molio. Douginimass virinrds auginiais. Augimo laikoLrrpiu kas l4 dierq pakaitomis i laistom4ji vandeui imaiiyti gdliq ir kakusq rq. n'ds priHau' Vardas tikriausiai kilgs nuo Adero uostamie-saio iio iki kovo laistyti tik tielq kad lezuq ialalys. Todel ir kamienas nevienodo stotio. Alsalgidiz Bal|d Adeniunt Uganda.daug 150 ruSiq. iiem4 tamsioje ir Zq vaikq arba naminiq g). iskiepijusiems gana 1epi4 ruii i tvirtesri iyti tr+sq gelerns. ligos: Dainai pukiniai. Nuo balandZio iki spatuoialtYs iuose. Kenkdicl ligos: oet puvinio llba per zemos temiyddiimo loikos: Nuo peiat[.v[[q. lrgiimos: augalai. Jei namuose yra mar4 je. i T arba TKS 2 Zem9.loistymcs. Parduoda.rrre=ietigrlis) il r)uro- iyddiimo lcikos: Nuo balandZio iki tugpj[dio./ arda. zleorl spalva labai ivairi .syvai labai nuodingi. Tatiau lapai.nes. miltuotieji slrydamatiai. puola slqdavisos laDu skoteles iisiaumariai. iaknq kenk€jai figina tikp6 vienq iied4 ir loksercs (Phyl.lio ialcrq ppiuZulas turi bfiti m:r-daiiiausiai rausvos tik vidutiGkai drdpas. sudaro piltuv'dli iI dainiausiai yra tankiai dygliuoti. do smailius dengiamuosius lapus. Kenija.rfiroje. Vasarq gali. larie pavasari skiepijami i tokio pat storio oleandnl uglius. ja. Ptel<tarjana Adeniunr obesun ir Adeniun swazialn. Dcuginimqsl Ataugomis - - (--) piesinys P. ste. kad ilggaZiaiiedi augal4 galima isigyti ir auginti. Pakeli l cenhid iildym4. Aech lea toJl Aechmea IuLgells (tun- kovo laistyti maZiau. Nuo lapkriaio iki donai auksitiu iiedyru). Pastaruoju metu sukurta nedygliuota veisld.sa. bet tik i uZuo- vei4. (di.e.puola voratiflkline.ta svi per.asisakyti. Tanzani. UZ tai. bet nepaiazi.s erkes. 58) arba sdjinukais. Pjaustalt !aka-s.nuo baltai Eusvos iki violetinds. Geriousici cugo: Sviesioje.ar skiepijant mautis pirstilabai sauldtoje. Jeigg Loistymcs. Ka-s dveji metai persodinti kilgs iS gr. Tevyn6: Arabijos pietus. (llesa. Pavasari ir va-wr4 i laistomqji vandenl kzs 15 dienq imai- dinirkams. bet Desauletoje vietoje.. reial). kuri vadinasi ' Fri e der i ke' (' Fidenk€' ). Pqlorimcss Arialos praZysta tik gerai priziurimos irjau gaua didele-s. 45). #&tu A. Jie Gsideste skoteie.niu.unci: Jei butina. f6vyn6: Brazilija. genejant Gericusioi ougo: va. Ae c hnrea chanl i ni i (kot^lU spalvos Ziedais) arba Aechtirca n iniala (fiely nos ir mudouos spalvos iitedals). g c& il"" I t: t nto lot'"l. clnaceae. Per daug stF stabardjusius Lrglius geriau nugendti.rikq kalbos. gimhaiti oleandr4. Seirnoz Brotne liacea. Sud6ungar Kili prieiiiros ypotu- nqi: Karitomis dieromis augal4 daZnai apipurKti.

trgiimcs: Nuo balardzio iki spalio gausiai laistYi ir daZnai dribsniq miiini. iiltoje (daugiau kaip 20'C) vietoje. Uglius galima paprasiiausiai padeti ant dregnos ir Siltos Zemds. Va-sariSkas Pusi au pavCsis ir dr6€pa tvankuma jam labai patinka. daugiausia l(enk6ini.sarga-s. fdwrG3 Pietq Amerikos Siaures rytai. ligos: oal maisto medzia!$ stokos geltonuoja lapai. Ziem& jei auga labai iviesioje 'Scrortil' (geltoniiedd). Tiesa.afiartica veislemlsi ' Hendersonii' (kone oianiiniai iiedai). Dafuai ji parduodama dailiai apsivijusi la*eli. Ziem4 4 savaites laikyti ve-sesnaje temperattuoje (apie 15"C) ir beveik sausai. Vasar4 labai ggeitai augarti h$ti kas savaite.ans (atban' Himalajq iki Naujosios - - Gvin€jos. Tai skatina iedq krovima. je. Kili pr'reii0ros ypclu- giai laistonas radicans netolytnw mcstr lqpus. Tadiau labai blogai. ieimaz Apo pukiniai. Aesclrynanthu-s Dcugininls: Dar nesumeddjusiais augiliais atkstyv4 vasar4.' Gr an difl o- #Sn'sbg ra' (citrininiai Ziedai) AIIal anda cathartica yra vijo klis. istisus metus Siltoje (ne vesesndje kaip 18"C) vietoje.vietoje . ialsvai geltonais Zie. kai dirvos m . PrckjaijaJn^ A Llananda . Aes chrnan nuo b. bet nesau- ldtoje.12 cm ilgio ryskiai geltoni iiedq trimit^i. - - Dougirinos: virsnniq auginiais pavasari arlm rutemperath- i Aeschy anthr$ (rusvai raudonais Zied^is). tad Si augal4 laistyti reikia saikingai. Vienas po kito artjq skleidZiasi 8 . iydeiinro loikos: Nuo geguZds savaites. jei karka iviesos dg. per daug arba per mazai laistant lcenta pum- ir apipuddti. Gericusici ougc: L<tisus metus Sviesioje. Vbos A es c lt) nantrr. Persodinama vasario kovo malesiais arba po - ZydejimoiTiemdsbei perlito arba puQlasiio All. Prie bamblio tuomet susidaro Sak[Ys.25"C.Aeschynanthus Allamanda cathartica Esrhinonlas c@6 ETF Gerai prizilrima-s e-schi. Geriousioi ougc: sauletoje. Kiti prieiiiros ypctu- nqi: DaZnai apipurkiti. Po Zydejimo rudeoi arba pava-sari pries persodinant uglius galima treadaliu patrumpinti Ziedai skleipasis al1t naujg uglir].po truputi kas 4 rodo erdviuose Siltnamiuose bei Ziemos soduose.ieimoz Gesneriaceae. tad karnbaryje jai nebereikia atranos vyniotis. jei aGqla iaknys (dina) .dlos kiti kmitai thLs radi. las ilsisi. prie dideliq lanpxl ir drdgouose iiltuose baseinuose. Pakeitus viet4. tad temperafira nakimis gali nukisti iki 15'C. lh]d Er. - iki Kald- kovo memoi: Vasario nesi peNodinti i Zemg gelems su detlirgu moliu. Borgy ti A es c hynanl h us s Pe .neo Kalimartaftitaip crbsas (ugtiniais no) sala Malajq salyne ir Lled^is).tmta da per tr\tr]tp4laik4 iileidZia daug ilgtt [gliq.purar. nartas stebina ryikirl Ziedq gausa.\Zial AIIa nnda at. tadiau voratinldines erkes ir skydamariai rctai kada apnilrka. trgiincs: Salorq gtiuiulq laikyti vos &dgn4. l(enk6ioi. Aeschynanthus Pdtcrimcs: vasar4 eschihilde br andii (tatdotats) tricolor nant4 galima pakabinti iki rugs6jo. svyruojant tempef at[rai. <y nac eae. loislyncs.s rusys t velslds labai ispUdingi svymntys augalai. ge$eriniai. tadiau daugelis rusirl jau pava-sari parduodamos Zydindios. itin Siltoje dirvo- iyd6iino loikos: vasara. Vdliau lieti ir purKti maiiau.denl. Brazilija. ligosl Kartais puola amarai. Mesingi lapai kaupia vatdens at. taip Aesclrynarxthus p lcter-. Nuo kovo iki rugpj[aio pabaigos ka-s dvi savaites po trupudiuk4 trgsti. lcislyncs. Svarbu.T6vynd: Javos sala. medyjg kudo laja re itin tanki. Galima isi. se. iiemq iis auga- Aiscrgiai: visos llla- mandz dalys nuodingos! 92 . kad Zemd bittl luolat dr6gfla. dak) .

4r?.unai drdgnas dra sq arrosa tuvdse ra-site net kelet4 jos (+ P. l(enk6ici. pavamiirunais su kiek ma:esniais ivairiq spalnl paped.perlito grudeliais.bnti pakar*. Siek tiek lfili prieii0ros ypotunoi: Dainai apipurkiti.zE.s yra . tuiiau 1i nesu1rhr pakeisti.-bet ne sauldtoje toje. trgiimcs: Augimo laikotarpiu Zemd turi bDti tolygiai dregna . akantiniai. Polorimrs: Kirais metais afelandra iydi tik tuomet. kai sausa-s oras. gdliq Zem?. li- Pclcrinoss Purkidami prideokite iiedus.pavasari ir vasar4 datrai apipurlciti. iiltoje vietoje G labai Sviesioje vietoje. Jei iakrrl prith uri nt s cherzer ianu nt augo pihas puodas.niu. ieimaz Arace ae. Susisuka ir kellta lapai. ajeiniai.Laistyti tik lnhkitu.iiem4 ne ve-sesndie tegu 20:e). jei per ailtas arba per sausas oms. Gericusioi ougc: IsGus na lapai. geriausiai tiesiai po Sviestu- 93 . Kenkdici.mri persodinti. oras ptivalo p rduo. genties ggybq sukeltos gos. F us ar i un anufi mii- sausas oras arba augalas kankordil sudaro gana tvttos paziedes. antaip ant jrl atsira-s bjaurios rudos ddmesl Lcislymcs. taigi siuos augalus fu kitu metu galima isigyti iydindius. hroiau nuDilti. kad ieme bntq Silt!. Nuo netil*amos piiezitros dememis nueiAmedka. dyta pakelyje.inemis sukomis bur. ir Gerirusioi ougo: Istisus metus Sviesioje. jei ziemq 8 savaites iSbnna ve-sioje (10"C) mediiagq. Pavasari nugeniti il petsodinti i T. galite auginti ir raudonai Zydiniias tri)is Ap h e latxdra sinclairi ana atba Aphelandra tetraqorur.andra squarrosa kilnsi c@6'dH Tilaa-sis anturio Ziedas tai ne spalvotasis papedlapis. ligos: Jei per t abiausiai paplitps iios ru. negu ruro- Kiti p eziiiros ypatumai: burbuold. Aphel. ima pulti voratinklines f6vyn6: vidurio ir Pietq erkes. Jokiu bfidu nelieti kalkin- Alsorgioi: Atturiuose yra gleivines dirginalairl paOeUe"tihsiradsd lar arba aaltu vandeniu. {spnding4 saulas geltonumo iiedo varpq tlrsi iyd6iimo lcikos: ztn*ar i Ln s c herzer i gaula per daug tiesiogires saules. formos lapai. be to.Dcuginimos: Dalimispatallinun labai graiios va-sarl arba sdjinukais. Zemd ouolat nri biiti Sies augala. Tinka TKS 2 arba T Zetnd su lapiais ir daZniausiai oralr. Ziem4 pasirupinti. 43). skydamariai arba fu zariometus Siltoje ir labai Svie(lieliaosJ vie. Nuo kovo iki rugpdjo trgsti kas savaitg. isimeta amarai. lapai susisuka.11rrelan- mis. skersvdjis arba per vesu. Ji neauL<ta. Nuo kovo iki nrgpj[dio ka-s 14 dienq tr9iti. Jei tudte iiltnami arba sandaq geliq lang4. Piekiaujama. mismnq. f6vynd: Vidurio ir Pieq Amerika. Dquginimos: vtustuiq augidais iiltoje dauginimo lysveje. sioje. lrgiimos: 30 crn aukidio. - liais kiekiais. AnthuriLt crys. iyd6iirno loikas: Nuo liepos iki spalio (lpielandra squarosa). brolemis. kammrs tamsiai iali sn bado temperataircs vanderySkiomis baltomis gyslo. ligos: Amarai arba skydamariai. bet ne-saul6toje. L1lios laikosi palyginti ilgai. ieimoz Acanthaceae. oras labai dregnas. tadiau perpus arba dviem treddaliais maZes- toni vamzdiniai iiedeliai.. lapai puoi.Anthuriur Aphelandra Anturis Afelondro Anth rifin scherzerianu t. ir trumpaamzi ai Sviesiai gel- dri$ra. iki Lcislymos. o iijo kysanti pailga c&6'db - ii Brazilijos. TKS 2 arba fiinai iydi istisus tnetus.

lrgiinos: uogos. Gericusici cu gc: Istisus metus iviesioje ir iiltoje. vidutiniskai drdgna-s. Tdvynd: Pietq Amerika. l(enk6ioi. kitaip naujq iiedq ir uojSl uisimegs vos kele%s. l-abiausiai tiktq rytinis Tai patrauklus visialis medelis ii Azijos. iiem4 iiek tiek vdsesndje vieto94 ('Aftodites') veisles baltais.oras drdlnas. Itin mdgiamos nes nuzydejusios nevefi a toliau laikyti. mtt- bnil itin drelFas. taaiau juos pjauti patartina tik 1tuo stipiiq ir visai sveikg augalq. nes kadaise Zydddavo Zie- goniniai. betne sauldtoje. Pdlqritttqs: Pries Zyddjiiis ir birZelis. Kili pr'reii0ros ypctukas 'tusie' ('Sjnzi') i 'Gold- noi: PersodiDti nereikia. Ziedilles begodjos papra-stai auginamos vie[erius metus. Dainai apidis augalas (vivipams). Seimaz B egoni aceae. Taigi nai: Zeme turi bnd Silta. . Botavaitg truputi patrgsti. Geriousioi ougo: Sviesioje. arn Atuk'tosios begonijos ltri{rfrnai . Vengti perlieti ir perdZiovirtil Trgsti pavidalo ugliniais fiedais. b[tinos ardizijai. kad daigeliai ii diau jie suukiai Saknija-si. kad jos Ziedai bufla kuo ivairiausiq spalvq ir be paliovos iydi beveik metus. Prekiaujama m4. ir ilgiau. kurios itin graziai atrodo kabanaiuose geliapuodiiuose.langa-s. Iq]rios gausus pilnaviduriai Zie<lai panaius i kinroZes iiedus. srar' ('Aul(she Zvaigzdd'). rl@^R'dra a-l C@ Ziedindmis begonijomis niinai pirmiarsia vadinam1 Beqonia elatior miirunai. kartais m4 pzsirupilti. Ziedus patartina dirbtinai apvaisinti Svelniu teptuku. krriose bakte.dailns geli4 kt ilmeuai. Koreja. Dougininos3 Vhilnes geauginiais balaurdZio guzes mdre-siais (galima - iiek tiek wy- tardios 'Ap hrodite' ir kitu netu). sininiai. Ypad !traiios veisl6s: '. raudoDZiede 'Renaissance' ('RenesanlZyrioji Rygerio (Rjeger) 'SchwabenhnA ('Svabi ja'). l4 dienq. arba auginiais.ryikiai raudonos l!islymos. rausvaiiedes sa-s'). irlsta. niSkai idornus daigeliai. purkitil Pavasari pelsoKita ypatybd: mazgeliq dinti i T Zeme. Seimot Myr s i nace ae. Kinija. Xili prieiirlros ypatujau esantys uogose. ddl to. formos sustordjimuose lapq l(Iaituose gyvena bak.riai. jei Zemes iemperatiira per tedjos. apninka tikieji t miltuotieji skydamatik Ardisia crenata. mena . anlcsdiau vadinti je. matyt. Raudonos Zimio dydiio uogos lieka kyboti pus? metq.jo puoS. 25"C. Tai viera populiariausiq Zydindiq gdliq. Kambaryje paprdstai augiDama per sausas. Geriausiai dauginti iildomoje dauginimo lysveje. seklq. kad uZsimegztq kuo daugiau vaisiq.4/nu' su bumbulo viet tik kulhrriidmis veisldnis. iStisus metus iiltoje (rte maiiau kaip 18'C) vietoje. Siaurds Indija.Dcuginimos: Sdklomis. Balti arba rausvi Sahrq gniuZulas turi blti Ziedai ne itin iivaizdns. ligos: :ei oms sunaikintos.kovo iki rugpjudio ka-s saga iki I m auk<iio. bet ne saul6toje. iydeiimo lcikos: cegu.daugiausia del pemelyg drdgno oro. 1*- d'rr ir Begottia x hienaLis. mudonais arba mus- vais iiedais. loistyEas/ lrgiimds: Zeme turi biiti nuolat vieoodai dregm. Nuo Gamtoje Sis augalas isau.I Ardisia crelata Begonia elatior J Atdiziic Aukiroii begoniio t9 = YI h a = - N Ardiljos ttogos laikosi daugelj nittesirl. taPastebdta. Tdvyttd: Japolija. kad ora-s iyrl6iirno loikos: neveik istisus metus.ijos Kenk6ioi. Taivanis. ardizija yra tikras gyvave. ligos: miltligd riuoji .

Zie<lai pana-fis i apyniq varpa-s. Geriousici cugc: Lauke ir kambaryje labai Sviesioje. Palarinas: Krnminiq begolllq ruslLl f velsllq ym itin Zaviq. ir Zemdje. o rudeni ir iiem4 apie 12 -16"C (bet pakelia tea (') lu- nuotrauka P. B egonia limmillg hea.iq ir tarp jq kyiandiq ilgq baltq tik- njq des Ziedq. ieimaz B eg o n i a c e az. Vielos labai gausiai Zydi . ligos: Jei ze- auginiai itin gerai ialcrijasi ir vandenyje. - lio. jei reikia. Pavasari priei peNodinant nupjauti [glius. nuo rugpjuiio reiiau.ieisbina nevysdamos beveik iitisus metus. Nuo kovo ik mgpjuiio tresti kas savaitg. kambario temperahlr4). gausiai iydds. ligos: amarai puola po iildymo periodo. iis diiugins ius ne vienerius melus. C@ Krimines begolijos auga kerais. be- gooiniai. Ti*a T. loistytnos. kad augQ graii laja. md perdZilvusi ar per puola miltdaug Slapia lig€. Rfiiys lygiais lapais megsta daugiau iviesos ir saules. iyd6iimo loikcs: lvairus nelygu kokia ri5is ir veisl€. Begonia tuetaLlica. . Zos. jei reikia. Nuo to augalas bus tik veilesnis ir graZesnis. TKS 2 arba Zeme azalijoms. peNodintiiTarbagdliq Zemg. pavyzdiiui. Ilgesnir:s uglius patartina nuolat lfiti prieiiuros ypctunoi! Nuo kovo iki bir.rndeii tuojau iipiltr). lrgiimos: Vasar4 laistyti dainai ir gausiai.. Nuo kovo iki rugpjndio trgiti ka-s 8 -14 die- Beloperon6 kartais auginama kaip vienmetis kambarinis ar balkoninis augalas. pal f zecLll. Teiraukites asortirnento sqra. Vasaiq patarti- ml oiski ir iiek tiek pukroti. Geliousidi augd: Iitisus metus Sviesioje vietoje. kaupusi v. G-ali. B egonia se r ratipet ala. (+ P. . .iyti iS tams- m irgi kiek datuiau geneti.lp. Be|operone bnna ir aukStaklnie i. taaiau balti tikrieji Ziedai iisilaiko vos kelet4 dienq. Vasar4 magsta Silum4. 238). daugelis jq daugiametes. - ninkystes lmorese (-> 95 . ir kihis metq laikais galirna persodiiti.21).22"C. Jo l. .tra. O iis graius puslirumis iS Melcsikos gali illus metus biti jiisq namq puosmelra. ilimoz Acanthaceae. Priq{ tai dviem reddaliais patrumpinti nglius.e- geltoniq paiied. Daugini[os! Vilslres Kenk6ici. akantiniai. o kjq isnbiai patraukliis l3pai.Va-sar4 joms pathka 20 . bet ne iemesne nei 15oC ternperatdra. . puskrumiais arba krlmais. trqiincsl ma turi bfiri visqlaik vienodai dregna. iyd6iino loikos: Pa. .siai augalas ima mesti lapus.praddti laisti la- Postobo: PaMiiai pdzi[r'tma tr Patahystachys je. - - ir tikji labiau bijo v€sos. fdvyn6: Meksika. va-sar4 iugendti. Yengllir - pedziuyitne-ir-drdsilis Dertekliaus foxd6kle susi- veisles.Begonia Beloperole guttata Kr0nin6 begoniio Beloperon6 Begonia li rmhxgheana Zjdi n o kDvo iki geg ias. Populiariausios yra: o@ loistymcs. Patolinos: Ii auginiq Beloperoni - lcboi gyvybingos puskrimis. bet ne sauletoje vieto- Douginintcs: Pava-sari augiliais iiltoje lysvdje. kad laja bnQ dailesnd.Sq gdliAdre-sai. tik ij4 patartina imaisyti perlito grudq arba putplasaio dribsniq. l(enkdici. negu rlSys ir veisles pukuotais lapais. Beqonia egregia. P. 44) pameginlite ii- f6vyn6: Amerikos atogr4.li kiausi- Kili prieiiuros yprtu- nci: Pavasari. siaugi'rti aukstakamieniq augalq. iiem4 kiek vesesfle.'Comte de MiribeL' ('Grdfa.nugraibyti. Koralinds begonijos (CoraLlina lljiatrr€j). Begonia coccineai i\ Nuostabusis'). Ziem4 lairytas per Slapiai ir per tam. Ziemq laikyti sausiau. suda.

iyd6ir'mo lcikos: rei per. Sia. Ziem4 slau. - Kenk6ioi. tk Dcuginincs: Auginiais arba seklomis. Vasar4 laikyti Siltai (per 96 . I vien4 geliapuodi pasodinti 5 . Ji iydi nepailsdama ir isaugina daugybg ataugq. iydeiino lcikcs: t:rowallia speciosa iy<li titisus metus. gana gerai pakelia saus4 iildomq patalpq or4 ir nereikalauja ypatingos prieziiiros. lieti maz^i. sudaryti iS violetiniq iiedq ir tamsiai rausvq papedlapiq. populi. grandifora Dauginimos: atialomis. Browallia speciosa iydi iitisas metus. iriai. Patarimas: Bilbergija geZiemojaialtri vdlyvq vasar4. Urusvaius..6 sejinukus. Vasa14 tarp I I ir 15 valandos pridengti nuo saulds. bet ne sauletoje iki sausio. bet ir labai atspar Lus a. lrqiincs: 30 iki 50 ctn aukiiio pus.I Billbergia nutals Browallia J Bilbersiio (9 3 F I = YI a N v-Ditbergija ne tik graz.ds Argendn. dfiasi vis uauji melyni.ugalas.ril. kaip kambarines rugpjfiti. vasaroti gali lauke. Brna misri:nq ir su ora11iirriais papedlapiais. B. Gerirusici augo: Sviesioje (ret saulEtoje).'otr)dlll4 grandiflo r a ir Br ow allia rlscosa nuo lapkriiio - Geriousici cugc: t-abai Sviesioje. be to.us.Va-sarq laistyti gausiai. tr?iimos: Vasar4 laistyti gausiai. B rowa lli a nto - dinga. - uuliukg Ziedynai (lotyniSkai zntares . Vasa{ paseti prie Sviesaus laluo ir s6klq neapiberti Zemamis.linkstantis). miirunams ir kitoms r[-iims reikia iilu- f6vyn6: Amerikos atogqZos. Iitisus metus pakelia kambario temper:ttu4. bromeliniai. violetiniai ar balti paviefiai ijeAat. jei iiltai mos pabaigoje. speciosa. puola baltaspamiai. Kol augala-s auiitisus metus auga ir sklei. jos laiko. jei bntina. c@{ Laisfymas. Alsorgioi: Kaip ir visi bulv vietoje.25'C temperaturoje sudygsta per 14 dierq. c@g IS visq 6 Zinomq rusiq be11e Tai vienas atspariausirl kambariniq augalq. Tai loistymos. Browallia viscosa it Browallia lfili plieiirllos ypalu- n* nrci: Persodinti nereikia. icimaz Solannceae. kad i5augtq gra. rai tinka pmdedantiesiems gdlininkams.a ! Iia rto - Kili prieiiiros ypctu- noi: Vasar4 dainai api- purksti ir. Kaip sodo gdles sejamos vasari.us krimas. - iie- ieima: Broneliaceae. ligos: tei oras per sausas.l(enk6icl ligos: netai. krDmis tamsiai Zaliais laZiem4 saikhgai (gresia pais.jei iiltai daugiau. 20 . L< lapq pazastq puviflys). ISjq ant ilgq kotq kyio 20'C). T6vyn6: Pieq Brazilija. Nuo geguZes iki rulpjiidio ka-s savaitg trgitr. Zydi priklausomai 1luo sd- - tretane- Browallia laikoma vienerius mefus.btJviniai. Pamcvaius. u. persodinti i plokitesni ird4 (tinka T arba g6liq Zemd) . kas savaitg trgsti.bergia naans ilem4 gali stovdti ir vdsesndje patalpoje. Gs vasarin6s sodo gelds.ga. s.fiausia ym B/o- - kiek ve- Ziernq jei laikoma vdsiai. Eeiai vedinamoje vietoje. Bilbergijos slixoteles sudaro siauri ir ilgi taNi viksvos lapai.

pusiau sauldtoje ir Siltoje vietoje. mis veisldmis. 25"C sausio iki rugpj0dio. Daiginimo temperafira l8'C. calycina. baltaspaflriai ir amarai. lrgiimos: uV^ ^iA\ C'dlceo16 lotyliiskai rei!kia 1naiq kurpaitg. Silto ir l(enk6ioi. ivairiq atspalviq violetiuiai. IS jrl laistyti millKtu Silh vandeniu. Balti. duose. 97 . calJcina. iyd6iino loik*: Daugininos: Vbi[dq ar- tik vienerius ir so- viniai. puola amarai. Nuo kovo Geriousioi cugo: Labai tsviesioje. i Salis augandius iglius. bet va[arba demet! ryAkiai geltoSrl. l6wr€: Pieq Amerika. bet ne visai sauldtoje. kuo vdsasndje (15 . pinarium4. per kieto laistomojo val1Seimoz S o lanace ae.vienspalvi. frgiinos: .12'C) patalpoje tuomet gpusiau Zydds. ir iiem4 iydinti veisld lail(enk6ioi. Trgiti kas savaitp. ir kiti tera viemmeaiai augalai ir perzydejg ismetami .tu" sausio ae. . galite auginti net i labai ret4 Calceolaria darwinii. Nuo bangliq auginiais. plati larpaite iSsiai tinkr langai i Siaurg. Labiau- llili prieii0ros ypofumoi: Augalui periyd6jus ankstlnr'4 vas. brunfelsija nuodinga.20'C) L gerai vddi- jo iki rugse- drdSmes negaileti ir iijq kas 14 dieml trgiti. lyg namoje vietoje. Iigos: odl per tvalkrus oro puola iydeiino loikcs: t. Nuo lapkidio iki sausio augal4 pasta- Atsolgioi: Kaip ir visi bulviniai. ligos: Lapai laidiq m6lynumo Ziedais geltonuoja (chlorozd) ddl su baltl alote. nedera painioti su puskrimiu C alc e olar ia integr i/olia. MaZdaug 500 ivatfu iio augalo ruiiq ir visos isvestos veisles tud para- lalxlq. iki geguiBs. g Loisfymas. il- nos. Zememis neapiberti. pnst4 apatini vainiklapi Loistyrnqs. Grirusioi ougc: Sviesioje. nes gyvuoja mefus. nors ir vieni. Labai nemdgsta sauso iildomu kambariu oro. f6vynd: Brazilija. apie 30 rusiq Zemangiq Gera. raudonos arba orallzifle-s spalvos.i priiiiirina kalteoliarUa apsipila gakrybe mie14 tarsi VelJk4 arg iiaiiied4. - jis S crop h^lariacebervidiniai. Prigyja sunkiai. geltoni. kude l1elir*g iakotis. Prekiaujama tik kultiirind- Seimo. dells pertekliq po pusva- latrie parduodami pava-sari kaip kambariid gele. gus Dglius patrumpinti Kiti prieiiriros ypotumci: PeNodhti nereikia. li iileidZia tvirtus. kuris daZniau auginamas balko[uose landiio ii paddklo iipilti.Brulfe lsia Calceolaria Brunfelsiic l(olceolioriio :. dvispalvi Laistyti gausiai. dideli ir kiek mazesd (relygu ruSis) Ziedai laikosi relabai ilgai. DaZnai apipurkiti. Jei turite vesq Silharni al- Douginimcs: Va-sar4 sdklomis. tyti vdsioje (10 . btldens. c&6'db Brutfelsijq gerQ sudaro medeliq t populiariausia kambarind gdli yra Bnadelsia pauciflora var."'' B t{elsia paucifloru var. bet uitat nuolat skleidZiasi vis nauji. Rudeni ir Ziemq daigelians reikia papildomo apivietimo. Tq mi*iflLl.f 4 pe1sodinti i P arba TKS I iemg. Yra iemdje. Paskui liautis trgiti ir maZiau laistyti.

. met Sios puikios gCles praZys nuostabiais Ziedais. ligos: Puola Pumpurams susikauti bi. lcislyncs. sodinirJei pasirupinsime. apie katnelijas daug kalba. Saknijasi maidaug po 8 savaidiq.jie skiriasi dydiiu. b0. Tai rte visai taip. ti ir apraiyti. ' Appb Blossom' k'Maidzn's Pe6odi[a- - Blash'. augalas meta (geriausia 20 . ir Svelmelijas irjau sulaukd niai raudoni.et ' ('Bahoji pa- prustoji') aiedai da g Wesn| iviesioje patalpoje be tiesiogines saulds. iilei- - diia gxaKiiai svy'randius flglius irjau nuo spalio mtue-sio iydi. Ii nepilnaCamellia j aponica veisliq gerai tinka viduti\ lfili prieiiiros ypclumoi! Ziem4lapus ir pumpurus ka. kad kystes lmones <laZuiausiai oras ten.Latnctua miiritnas 'Barbara Dougininas: virsnniq Clark' yra istabaus dybe pumpurq augitriais rug. kai ima leisti met[gius.siai fodi- 98 . Jos auga ldtai. Kenk6ici. Ddl per aukitos temperatiiros arba sukiojant jau sukromsi pumpurus augalq. Pofcrinos: Kambaryje geriausiai tinka auginti Cane Lh a sos anqua't erslds. kur jos auga. vesioje ir Tikro iieuos sodo . f6wri: Ryq Azija. Be to.4polla' .25C). Paskui laistyti r. ir kuo ivairiausiq ar ne?" kankina-si berausrq bei gelsvai roZines maZ visi. Saknq Zula-s griu- Mdgdjai gali rinktis bet HLiffi.I Camellie Komeliio J 19 = YI I- a I = N N o seno oltgitana Camell.sdien apipurldtj. Mat niai.amarai. Camelliajaponica veislds 'Alba Simpl. neleisime joms iyddiino loikos: Nuo k9sti staigiq temperatiros spalio iki kovo. drdgmes neje.ler i Elegans' tg labai drdg9Es ir ve-sus. vddinamoje..aziau taip geriau krausis pumpurai. krrie augina ka.spalvos atspalviq. "Ar jai nubyrds pumpurai.ga bltrljuos visus ii]vardillpurus. jei lmanoma ne auki- tempemfircs vtiyti flepatartha.diio ir gau.jei per iilvri Ziernokad pumpurai subrgstq. pilnumu ma. iki liepos pabaigos tr9sti azalijq trqsomis. Nuo gelxrzes ituesti i lauk4 ir pastatyti paurks- l5'C jo arba ddl neteisirlgos priezilros vasar4. svyravimq ir nelaistysime ieirnaz Theaceae. kasrnediniai.pemelyg suddtintudtuojau netalriios pum. t rct rnargi.ia japonica veisle 'C h and le ri El ega ns (' C a n d le r io gr akii ioj i' ). Ziemoti me€lsta 6 . turi blti pertekliaus arba per kieto valldells kre0ta pumpruai. zalsvl uggeriausia tnediiaga. te$eje kaip l2'C.pateikia nuo seno iSbandyt4' C hand.I puos tcna .' Si Lver Waves' . veislg. Gericusici cugc: cerai ma visada po Zyddjimo.ir kuo imantriausiais paraukimais sios prieZiiros klaidos . bet lapus. atbatkalkingr vandeniu. be to. mudonosios tina alrkita tempemfiru erkes. balti. nestatysime Siq geliq arti radiatoriq. Beje.F' - tl pJuflo menesl.lf"H:111i nuolat tolygiai dregnas. nevajos del metlkiau. auginti kambaryje'. ddl per sausos .e1nes. Nuo tada. lrgiimos: Siukstu nevartoti kalkifi go-vandeus. jokiu bidu repurkiti jie iisiskleidusiq Ziedq tadiau l1uo to ruduoja. a[traip jie |rukis. ir purpurisukrauq pumpurq. vdliausiai iki liepos pabaigos (geriausia i T iemg). liai - roje.8oC temperatii- -^.

' ' 7.w '-. . .ld-:.-pr-eo>.F --&.

kurie simezga nuZydejus. armzzrr. Pilkasis puvi1lys ir lapq ddmddige d61 iyddiimo loikcs: lavasaris ir vasara. @alta'AIba' bei meisvai violetitle'Mol'i' v c& eisl€).sdklomis pclcuoruve-se/.I Carnpanula Capsicun annuum Korilelis J 19 Vienumetd popdko 3 lI = YI a N Catnpanula isctphylLa 'Mayi'. fra it Canpa. e. KlrStomis dielrornis gausiai.u. Daiinija: Campanulo isophylla Polcrimcsr Baltus syvus.nula pyronida lls. lr Canpanula isolthylla. ik rudens laikt laikyti tolygi. nugendti. zyclncrus pavadilirlas nis ni!ies lnetus. kad iis augala-s pSpnKo\ gnnlnlrus. viniai. bet ne ilapiq.ma isigyti saicilo. t00 . Vasarq laikyti gerai vddinamoje parrlpoje.. - uZuovejoje apskiti. Vaikus ypad vilioja vaisiai.]sollo*lo:.llors ir karhls.ritrrls. vietos. kurie teka pjaunant augiI1ius. rua loistymas. sustabdyti galima panardinus augalq i dnrlgnq vandeni. ir trapusis katildlis. iis augalas yra vien:lmetis. Daugelis neZino. Ziem4 poilsiui p. oral)Zi A\ arba gelto os spalvos. kuriq Zrnonas dar vadiJokr'ibo kopddiornis. Gericusici ougo: Sviesioje. Kaip sako botmri. o kad geriau bet p.rsia ruden! ir apie Kal6das. iit r -lraUIe- tinklines erke-s del per iilto Ziemojimo ir per sauso kambario oro. per dideles drdgmds. Nuo geguies iki ru!:pjuiio kas 14 dierq taiiau vaisiai. z3lrosios augalo dalys lruodinEos. ve-siai trip jie gyvens.pakelia net ir kalkiug4 laistom4ji varde1. je. yra ivairaus stiprunro od4 Douginimas: Pavasari dirgiuauiio alkaloido kap(gal. tnazri lieti. hgSimar: Laikyti toly!:iai drdgnE. Jis iSmet:lmas.'1.r. Tdvynds Vidurzemiojitos prkrarltes. augalus laikyti labai Sviesioje vietoje. Geriousioi ougo: Itin Sviesioje. ilgiau ji- i Can pa.ri dregn4. Augimo laikotarpiu trgiti kas savaitp. Ziern4 labai T:ir". br:l- toje patalpoje. mazdaug 10"C. violetines. net sauletoje. Atsolgioi: Kaip ir visi bulviuiai. o&g Dekoratyvios vien.bit 1tr7 liai: Vir*tje: Conpan* Ia poscharslqona. Jlose tik vieuerius par?iti. bet va-sar4 saugoti Duo l:urie lengvai iaklijasi durpiq ir smdlio miiinyje. l1et sauletoje vietoje.rkaks vesios. Jq vaisiai buna bet gerai veclinruloje vietoje. Sis augala-s o tai retai pasitaiko . Labiausiaipa plitusi ir l|agiantu katiLlb vcisL. nuo per sauso ir tvankaus oro puola atnar:ri ir skydamariai. l(ili prieii0ros ypclunci3 PeNodinti nereikia. betjie tokie .r1net6s paprikos parduodarnos daugiar.stogeje ir u:uovejo- megztqsi vaisiai - lauke. T6vyn6: Rytq Azija ir tuo Vidurio iki Pietrl Amerikos. Kili prieiilros ypotunai: Po iyddjimo ruder i Dauginimcs: Augitiais. kai vaisiai susinaukia. auginamos ir priZiurimos panaiiai. 'Alha'. lrgiimos: Nuo pavasario visQ lairlymas. Grai us rirrur is la ugo paplto|ales. geriausia balkone. kad juos norisi beo1at iispjautj. ieimot C a nt pa n u la cca katil6liniai. vienarnet6 paprika yra nuoding:r. Tikasis jo groZis vaisiai. raudollos. Kenkdici.l. ligos: ter iil- * ui- ieino: So/anaceae. Kenk6ioi. uenuodingi. cilindriiki arba smailiahrgiai.n u I a gi/ls. nas glwuoja iyd6iimo loikcs: Nuo kovo iki spalio. Lat gero. ne aukitesneje kaip 20'C tenrperaturoiq. ligos: VoraIs. Ziem4 pirktus augalus laikyti kaitrirl sirules spinduliLl. pavasari persodinti i nauj4 Zemg.

lrgiimcs: Va^s:f4 Iaistyti gausiai.rugalir.a keras. ndti. Potorimoss Nepamirskigeld hbai jauhi au- reguliuotiZyddjim4 i!tisus mefus. Ankdiau.mdi: Po 2ydejimo nugeuiai medeliai. ligos: netai. suglanba. Chizdltemos gali Ziemoti ir taip: lugendtus augaivie-sioje. ligos: emarai ir voratilklin€s erkds. Mazdaug 3 cm dydzio Ziedli roziniai arba balti. Prie-i Salnas . . iimokus Indijine chrizortiSartginto nesipersodintiiTarba TKS 2 iemg.artemas bei per- iiemojusius arba jarunr-s augalu-s nuo pava-sario iki rudens ka-s savaitg D!uginit||os: Auginiais kovo mdDesi arba seklomis va-sario mduesi iildomoje daugirimo lysveje. kad iisisakohl. - t 0l . Tadiau labai dideliq ialnq augalas b. Gericusici ougc: Itin Sviesioje. citrinq geltonumo.clnizlntemos m4 daug maZiau laistyti ret. kuris iS tiesrl y. kur vdsus. f6vyn6: AtogrqZos. Siltuose kambaduose ilgai neiisilaiko. o Siltoje rarnioje vietoje gali augti net sodo lysvdje. Naujai isigy&Ls chriz. ramioje vietoje. 2. Ziebrldlvoversu. dabar. roiindq raudonos kaip vynas.klip Kiti prieiiriros ypclutrulnpakfi ietrini ir vainiki. - - buvo megsurmiarrsios karnbariuas geles. c@ Catharanth srose s- egzotiika-s musiskes nelsvai violetines iieme-s (/i?ca rarnor) pusbrolis. anksdiau vadint!-s I/ir?cd Iosea. krip kumai. Vienos auga l4 dieDq trgiti. - gas klimatas.7 cm ilgio lapus puoSia balta vidurhe gysla. bet ne sauletoje vietoje. PerZiemojusius augalus ir padiq isaugintus daigus l'luo geguZds isneiti i laukq. su piluavidwiais ir nepilnaviduriais gaiiais. Atogrqiq kosmopolitas. Kovo md- trgsti. lliti prieii0ros ypotumci: Kiekvien4 pavasari persodinti i T. Kenk6ici. iyd6iimo lcikos: enrciiau nuo liepos iki gruodZio. st - galo dalys nuodingos. Nekaip auga ten. Gericusioi augc: Sviesioje ir vdsioje vietoje. bronzines. Prekiaujama tik kultudndmis Seimoz Apoclnaceae. Jo tamiai Zalius. Ziemojimo tempekai kambariuose prie lango ratiira l1uo 3 iki 5'C. iyddiino laikos: geguzqs Nuo Alscrgioi: Visos iio iki spalio. JoS laistymos. ieimlz C o np osi t ae. nedelis. Jei vandeus per malzai.Vasar4 mdgsl1 bnti Siltai. Daugiausia Siq gdliq galima p. ojq viduriuka-s raudonas arba geltonas. I vienq gdliapuodi susodhti po 3 daigus ir vierl kart4 Dugelldti. gali neistverti. purpurilas ir iviesiai violetines. jei laikoma per iiltai minuojandios muselqs. pukidai. parduodamas kaip viellanetis kambarinis augalas. lcistymcs. kitos . gtai. lrgiimos: Sakrq griuZulzrs nrri buti vos dregra-s.lus prsodinti sode iaLiedilai.ii ialiiui. c@g Chrizantentos Egsta rXsq.Cathannthu-s roserls Chrysentlrernrrrn irrdicurn Indiiind chrizonteno Daagianrct^ wis!2s ilgahiui auga vis veiliaa. kad visai nenudziuhl.5 . Naujus Lrglius daug sykiq gendti. Catraranth s roseus karnbary:e auginamasjau nuo 1757 metrl ir yra vis labiau megstamas. Douginimos: Pavasrri auginiais.llllatyti apie Visus 5VellltloslUS 1r Vellllei.ri ir tik tjek. Nuo kovo iki -mgpjndio blua sniego baltumo. lietin- rliimis. T6vyn6: Kinija ir Japonija. Kenkdioi. Ziem4 kiek vdsiau (apie l5"C). aukshes.s bemat bet velgti drdltmes pertek- laul kns Zietn4 saikilgai.rpdengti egliq Sakelernis. TKS 2 arba gdliq Zemg.

Fonune I! a maiiau . Vasarq jei pakalkamai iilta. Kamerunas.'ijoklis. Tadiau tuomet jis numeia Iapus.nai apipuk\ti. persodinti i T. Kenk6ici.I Citrus Clerode dnnn J dtrinmedis iventmedis (9 3 I = vl 1- a N #&n' citrsiniai Kairdje Cyt rolort uttella. jei per lalta. Ziema mdgsta nuo 15 iki l8"C temperatur4. Vaisiai iisilaiko kelias savaites. kas savaitg h?s- lfiti prieii0ros ypolubihl moiS Pasinrpirrti. vabzdziai. 102 .ro. vadinana kinkanu. ligos: Del per sauso oro ima L_risti Ziedai ir prunpurai.stltyti Silaiau. Europoje Sis augalas chemindmis slopinandiomis mediiagomis Douginimos: Auginiais geguZes mdnesi. Nuo kovo iki rugpjtdio kas savaitp truputi pafftr<ti. Prigyja itin sunkiai. maiiyt4 su sodo mo1iu. ioze) ddl pemelyg kalkinSeimo: Raraceae. pavnsari persodirrti. viszaliai odiiki blizgantys lapai del iiq ypatybiq auga)ai tapo itil1 mdgstamais kambari- Clerodendru r!!iq kambaryje auginamos - tik nedaugelis. iyrl6iimo lcikas: Nuo kovo iki rugsdjo. bet ne saulekaitq. Pavasari. f6vyn6: Vakant Afiika. ger. j4 mDsq sene. tr?iimo5: Nuo pavasario iki rudem laistyti gausiai. iydeiimo lcikos: Ziedai ir vaisiai yisus metus ran- vie[u kartu. IE4OO n' lqi5lymas. rinmedZio negalite iineiti laukan. miltuotieji skyda- kibiais stiebais uisliuogitr et i4 m aulciti. da. Geriausiai ougo: Iitisus metus labai sviesioje ir oet Muldtoje vietoje. v er- tik Sildomoje dauginimo lysvdje. Xenk6ioi.rs trurelapiq. jam geriausia Zielnoti vesoje (12"C) ir kaupti jdgas kitai vasarai. klr maza vietos. V a rb enace a e. "Nekalta meile". Netrukus jis iileidiia naujus uglius. go laistomojo vandens. nuostabiai kvepiantys Ziedai. fdvyn6: Pieq Azta. toddl ziedldulke-s reikia teptuku pemesti ant purkos. hrris savo girntindje rugpjuiio ti.r Fott nella miirijr:'s C i t I oIo r t u n e I I a rrt it raizgo iaklys. o antjq sukrauna laujus Ziedus. Pclarimos: Kadangi Svenhneclis visai :regali augti kambariuose su centriniu Sildymu. o dasi Douginimcs: Augidais iildornoje daugilimo lysvdje. Pctorinos: Jei savo cit- Lvugiramas iemas i-r parduodan Ls kaip l<r[lnas.vos drdg|a. Vellgti kdllslgs YandelNl Ziem4 laistyti labai m. Tai gajrs vijoklis. kad oras labai dre$ras. nttiniai. dintiji! raujq Zemg ir pel. Kaip gaiima mr8e11eU. Visus metus melsta b[ti Siltai. Jei reikia. ti kanebent I -2 ln aukidio te- Kiti prieiiiros ypclumoi: DaZnai apipurkiti. Geltoni lapai (chlokaftais net me0qsius. ii kuriq Llio ryikiai raudori iiecLri.roride. lapai rrrreina ddtrdrnls. jo ieapvaisills ieimaz beniriai. arba Citn$ i. balti. dregname ore. voratinklines erkes. Kai visrl puodo Zerng ii- uiaugaltys Cif nrs ricrocarpa (arba kltarp Citrus j apon ica. Zeme turi biti . Geriousioi ougo: Labai iviesioje vietoje. perso- pravadr iiresti laukar i uzuovej4.r1ai.ri apgenejus. Zinomiau. Gal ddl baltq kaip sdeg. hfiimos: Vafioti tik suminh<tllt4 GtaZ[s vaisiai. Nuo kovo iki las poetiskai va dindavo niais kubiluose arginamais augalais. TKS 2 arba geliq zemg. Augillti ant pala[gas arba patalpose. Gedausia tai daryti vidudieni. Aftikoje lailGiiais is). Pavyksta mariai. Nuo kovo mdne-sio ima skleistis Ziedai tankiais netikrais skedials ir q laaihl sodams suteikia kvap4 piauzianti vaizd4.Clerodetldru t .ie. -^^ lqistynas.r. ligos: skyaamariai. deiiije kit*uzas Svenlnedis - gaj s ).nitis.kalnbario temperaffiros sia vallde11i.

ji negavo deramai q augalas bfiq vjs ta paiia pailsdti. l]fiinas: mariiausiai 15 qn auKVasar4 laistyti gausiai. o pava-vr! . kad kilnojant i.iedynko- persodilti ! Zemus gdliapuodiius su T arba TKS 2 Zeme. vesioje (ne Siltesreje oei 12'C) ir nesauldtoje vietoje. alsargiai atskirti.d vietos i vie. Venlrti kalkirgo vandens ir kalkingq tr+irl I Ziern4 laistyti tik tiek. I03 .ilgq Ziedynkotl. Ge[ninkai mdgsta ivairias jo r[iis ir veisles.dio) arba nepakankawrai liau$ Nuo spalio mdnesio laistete augart .10'C temperafiroje ir beveik vasaroti pakabiltos rnedy- Atsoryiqi: Klivija turi nuodingq alkaloidq.40 dienq palaiky- ta 15"c.)meti gdliapuodi. Gericusioi ougo: Nuo spalio iki vasario pabaigos iviesioje. [ksmingose vietose tarp uolq aiba miskuose. nelygp miis ir veisld. Co Kiti prieiiuros ypotuItlci: Alsargai purk(ti kanbado temperatiros vandeniu * jokiu bidu ne saul6je ir ne alt iiedtl.iui. mdnesio kolumndjos gali iki vasario pabaigos duoti pailseti (laikyti 8 . tuojau [upjauti . Polllimo$ je. kad visai neiSdiiutq.5 cm. augalos Iunnea tniirilnas 'Stavonger'. C o lan n e a h i r t a.dinasi. Nuo lapq kuo dazDiau Geriousiai F !ugo: Ne per valyti dulkes dr6$ru vatos guiuiuleliu. aprinka miltuotieji ir paprastieji skydamariai.{dli Pavasar! arba va-sar4 atzalomis. saus4). Nuo kovo pos kas 14 iki liedieiq trgiti. kas savaitg po ieimoz Anaryllidaceae. Vasaroti iis Palorinas: Jei jIsq kliviaugalas gali lauke. per arksti praddjote gausiau laistyti pavapuse i ivias4 (+ P. laistyti gausiau ir pastatyti Siltesneje vietoje. Coltuvxea )c banksii. Vos tik pasirodo iiedynkotis perkelti I Silt4 pusie. Vos Puikus svyra tis tik pumpurai iiauga iki 0. tik reijos Ziedu-s gofia lapai. Jas Dcuginimcs: tuputi trgs- (18 . c@B'fu9 rus. hgiirnos: Augimo laikotlrpiu Zemd turi buti tolygiai drdgna. 25'C Silumos dirvoje. Afrika. vakia pa. Jaunus augalus kasmet pexsodilrti i T zemg. daugiausia Kosta Rika. Kenk6ici. Ii svoghDo ji iileidZia kardo formos lapus. ka-skart apsipilaDtis nqsulaikotrais ugniaspalviq bei skaisdiai raudo1rl Ziedrl srautais. Colunr ea t i cr op h! I I a (keletzs jos veisliq rnargalapds) bei ruiiq miirunus ('Sfa- ranger'). - Loislymcs. PerZyd6jusius Ziedynkoiius tud- iviqsioje. 45). Klivija auga drdgrose. gesreriniai . iydtiiimo lcikos: lvaiKlivija kasnet darosi vis Eraiesnd. ligos: Jei karnbaio ora-s per Musas ir nuo skersvdjo meta lapus. Itenk6ici. Piflnuosius Ziedus sukmus po 3 6 metq. fdwnd: Natalis. ti. seDes[ius geriau palikti ramybdje. pavyzcl i. Nuo birzelio Douginimcs: Virsunes arba Soniniais auginiais. PerZyddjusi4 apkarpyti ir sari (Ziedynkotis turi buti laislymds. iyd6iimo lcikos: Nuo vasario iki geguze-s. bet vetgti drdgmas pertek. ligosr rei ziemq per dilta. Co- humea gLoriosair jos veisl1' Purpurea' . amarililiai. bet siltoje vietoje. T6vytt6: Vidurio Kiti prieiiiros ypotumois Kai iileidZia lapus ir Amerika.Clivia Colutmrea Kliviio l(olunndio \r cP /I (U/\J Tai bene puikiausias svy- rantis augalas. puksti. Tik kraudarna iiedus apie menesi turi pabuti vdsiai. tinkamai l1audojartt Zem4 temjau per peratiir4 Kalddas. pusiau [knnhgoje. Seimaz Gesneriaceae.20'C). Ziem4 Ziedus krauna 30 . krdulra ZiedyDkoti.

Piltuvelio fonnos geltoni. Silk. Rochija yra puskimis ([ors tai ne iikart pastebima. betpu. Alrksiiau jos boturinis pa.rLlgF kryzniikai isdestytais 2 cm ilgio lapais.rri buti labai iyd6iimo loikosr ceguZd ir birielis. TKS 2 arba gdlitl . Ceilotas.tr€-a. ziemq beveik sausa. Demesior krosaoclra atvd- i ieimai sr:s iaklims (ypai dr6!tloje Zemeje) gali bemat storlapiniai.rpomis allt ilee kotq.I Cra-ssttla coccilea Crossandra infrurd ibu lifonnis J Rorhiio l(rosondro tD 3 F I = 6 a N . sauldtoje ir gerai vddinamoje vietoje. as. uuo pat iemds augantys IBli.sar4 kas 4 savaitqs palaistyti kakusq hQ- Viena penkirsdei jmtiqs Sios genties risirl. Crassulaceae. Pjnvio viet4 priei ikisant ietndn kelet4 dieDq apdZiovinti. larrie ger ai Saknijasi Sildomoje dauginirno lysveje.voratir*linqs erkqs. drdgD. bet tik pa-stogeje. kad isaugq grazus krDnelis. Jaunus augalus dazlai ge- akarthiai. ploluodds erkds. Xiti prieiiriros ypotumoi! Po Zydajimo rdnlros vlr1deoiu. tdliq.r. kambario tempe- Sotis.rrio md- iydeiimo loikas: Nuo geguZ6s iki rugsejo. Kifi prieiiiros ypotu- dre! mdi: Or.l h ed'. ruo spaninkamsji nepatiko ddl sa.lq T6vyn6: Pieq Afrika. Zrli. Ji gerokai stnulkesnd ir keslresne ui Dataraliai gamtoje augandias apie I m aukiiio savo seseris. t04 . neti. per sausils orus arba salta ia per dragna Zeme. Jos veis]. C/os Indijos. lrgiimcs: Augirno ir iydejimo laikotarpiu laistyti gausiai - sandra i nfu ndi bttlifornti s. iStisus metus sioje (ypad Zjemd. todel pat rfiina auga14 daZnai trpipurkiti.rug l0 crn.Lcistymos. Nuo kovo iki vo inorjrgo bhdo. Geriousioi auga: I-abai iviesioje. ne-si virSuuiLl auginiais. Rugsejo rndnesi inaiti vidur ir Ziemai pastatyti iviesioje bei vdsioje (apie tuotieji skydamariai.s kaip l8'C) patalpas. Tadiau islldiqkai$ls nemdgsta. 155) gendiai. T6vyn6: Lrdija. Jei per dregras ora-s. [esauldtoje. Jei Siltoje vietoje.---*-J Rochijas iiedai #& - I iepsnoj a li ii t! deg I t! G aN c&6'db iS i |isa me pa-so u lJj e ve is l i' M ona Wa!. gali apnikti miltlige. Dcuginincs: Ugliq galais birZelio menesj srndletoje Zelndje. l(enkdioi. ji uzauga 30-60 cm aukiiio ir iydi ry-ikiai raudonais Ziedais. vel iipoprrliardjo. l(enk6iai. l0"C) vietoje.Ls tr.emg su perlito gnideliais. kol pasirodys ijedpumpuriai. mil- praznti ! P. Ziem4 megsta Siltas (ne vesesne.e'Mana Wall &ed' megiama ir iiandien. rugpjniio krs 14 dienq i laistom4ji varderi imaiiyti galiq tr4sq. trgiimos: vadinirnas buvo Roclca Vasaftl Zeme tud biiti vos coc. gelsvai roZiniai arba oranZiniai Ziedai grupuojasi va. G6li- Lcislymcs. ojuk kaip tik jie krauna traujus Ziedus.isirfipinti.iio iki vasario mdlesio leperlieti. veislininkystes budu pa-ialino jos "tropinius kaprizus".) P. lapinds nematodos. Naujiems ugliams bus erdviau. kad Zemd br. Seimoz Aranthoct* .ri ap. l8l7 metais buvo atvezta miikitu. Va. Vasaroti gali lauke. ligos:. hde iiauga iS laprl paza-s- bet iiukitu DesrFlaDillti Z.iEd]ILPavasari persodinti T. bet kai i Europ4 iS iiglius vienas ivedq sodininka-s SeStarne daiimtnetyje patrumpinti maZd. Gericusici cugc: Sviesrau pavesDSole. Douginimos: Vas. ligos: ler siltai ir per tamsiai laikomq augal4 puola amarai. re-s tik apatines jos dalys medeja). o Siuo metu ji priskiriama beveik 300 ruiiq vienijandiai storrlapiq Crdss/ld (. ima lristi arba susisuka lapai.+marai.

kasmetjq L{auginarDa apie 20 milijonq egzemplioriqr daugybe veisliq zu maiais arba dideliais.tnos "balta su akule" (A veisles gausiai Zydi ir gerai laikosi. rak. . kad s4lyg1. vadinamieji Douginimas: Is sdklq sildomoje dauginimo lysvd- kvapieji ir nykSnkiniai ciklarnenai. puola amarai. Ciklamenai itin rndgstamos gdlas.20'C) bet kuriuo metq laiku.qirias kad nyk. cik.tukinds je (18 . Prie-i ir per Zydejiteldjirnu. Tik jaunu-s sejinuL-us galima giliau susodintr. kad sejiuukai iidygtLl ivie- majame jarriiasi geriau te. kingoje dirvoje. Sekl.. g3r Sildomose patalpose. nereikia imituoti. gali isiraesti pilka-sis ilykifukinidi riklomenoi kamborio femperolurq pokelia doug geriau negu iiq i ginllsia-s viet Ls.6 apiberd zememis (tamsoje dyAs- 105 .juos auginant.puvlllys. V. lamenai labai jautriis drdg- didiiosios veisl6s ir yro be golo iovis. Toddl seti geriarusia vasario mdnesi.itai ciklarnenq prieZiuros paslaptis. baltais. Tradi c i nd /-) ci klanr en 4 spalva.Lsar4 pasbtyti lauke pusiau paunksndje. re per iiltoje vietoje. Ziemq geriausia lailAti apie 15"C. su lfili prieii0ros ypctumai: RudenipeNodinti i T. be to. Tokios |eis!as va. daugiausia lapq Zemdje. lyg "vienkartiniai" augalai. Depjauti jq. bet De Ziais knlrneliais. Tai kalnq mii\ augalas. kur auga laukiliai ciklamenq broliai. voratinklhds bei plonaod6s erkes. geliui ciklamerai tdra proginiai. o ne ir Iapus iirauti vienu trokgumbq. va-sarq bina gana sausos. Iigos: oel drdgrnes pertekliarrs gali paruduoti iaknys arba isime-sti gumbq puvinys. hgiimos: Zeme vasar4 turi bfiti vos dregru. TKS 2 arba g€liq iemg. gumbai gludi tankesodje. be to. Trikio vietq rpiberti medzio arglies 1r1ilteliais.. sioje.dino. jei per dregnas oras. kal- Lcistymcs.Sviasos. roZiniais arba gelsvai rausvais ir violetiniais Ziedais. Treddalis gumbo turi matytis. o taioliriai. jukjq groZis ii- ryikdja tik dauf:eli metq Trivynri: Rytine-s Viduriemio jiiros srilys. ialiais arba margais lapais. Jauriems augaiydGir'mo lcikos: Nuo lams reikia labai daug rugsdjo iki balaudiio kad augtq graSeimaz P r in ulaceaz. ues mq kas savaitg Polorimqs: Senus Ziedus tigiti. apie Zemg reikia pasakyti. Jei augalas laikoma-s per iiltai. tik svarbu neleisti rnaiiesietr-s jr1 Gaivi vdsa ir saikinga .Cyclarnerr persicurn Ciklamenos \t. bet ne Slapia. Veislininkai j. tarystartis kalki|gose dirvose. raudonais. pana- sauletoje. Beje. Dau- taidios l). vddilamoje. plunlcmiriais arba lygiais. iSti- sus metus gerai Xenk6ioi. Sauldkaitos uemegsta ir vdsiame miegadregmd puodeliams iidZiIti. toddl gali uzsikre-sti Zeme. o neiistyptq. Geriousioi ougc: Suiese-sniais mdne-siais. lihNi dalis greitai pnva. Vokietijoje - mei! l-ristvti iemg. Vietos prie VldurZemio jIros.

Gericusici ougc: Istisus metus labai iviesioje. o Zetais iiedals ir l)iptcrucan. Kai gerai isiSaknija. Visai pavasari persodinti i T Zena'uja ytu Dipllldenia boli. per savaite-s po truputi trgsti. ima pr.ia patiqsti Sildanti paklot4 arba neplou4 putplasdio plokitg.is. susisuka lapai. l(enk6ici. iivagoti iviesiomis Ruell. anus (atba kitaip Ru e I I i a Kili prieiiuros ypoludevosraza) baltais bei vio.me iilt1l. jeijis sausr-s()P. tamsiai roiiliais arba baltais Ziedais. itin veSliai Zydindi4'Rosea' (rcZind .li1ai apipurkiti.s. voratinkli- tds erk6s.I Dipladenia D i pteracalthus J Dipludeniio Diplerokontos rg = YI l- a = - N Bahaiedi D c&n'g ip I aden ia bo liviensis. kurios balti Zied. ste. Dougininos: Pavasari virinniq augiuiais 22"C Zern€je iyrGiimo laikos: Nuo rugsejo (iildomoje daugi- iki gpodZio. persodilti I iernus dube- nis (tinka P.r kltt\ip q akmeuinirl palangirl - ' Rubiniana' (roZine arba Jaunus augalus kiekvienq taudona) veislas. ypad kai leidZir naulus uglrus.s iki spalio. bet oras isimeta sakml puvi[ys arba ggybelis. Kasmet pava-sari gyslon. Auga- Ii 250 Sio augalo ruiiq kambaryje auginami tik I) ipte rac ant h us da|osi vidutiniikai drdgna. bet lresaulebje pusiau paunksrdje. kad geriau iakoq- Itivynd: Amerikos atogrqZos. ZiemQ ant ialtus portellae (t\rb. labai Siltoje vietoje. Ords turi buti drdgn. trqsomis.Lstai augti. Nuo kovo iki rugpj[- loislynos. timo lysveje). kad Zemd nuolat butq t06 . ligos: Ddl per portellac) roiiais Ziedais. oro ir vesos augakthe: mal DmZxva. tuo kovo iki ngpjridio kas 2 ri it Dipladenia splendens lui pezydejus laistyti saikingiau: nuo rugs6jo spalio iki kovo gele turi pailseti. apdr*a ballabai dr6gnas. jei Zemd per ialta ir per sioje. ponl sykiq nugeneti. Geli0inkai negsia iv a]rirs D i p Ladeni a sa ndz dio ruolat laistyti ir ka-s 8 .Aelsvai rozhe) ir ne taip gausiai iydinii4 drdkirti or4. bet re sauletoje.mg su perlito grideliais.mci: Rtpintis. daliq auginiais iildomoje Seima:. Sie augalai tai Zemi. kad oras letiniais dryZiais iSrnargil. Nuo sauso taspamiai. ISvardhhl nisiq lapai tarsi aksominiai. Kili prieii0ros ypotumci: D. Apo clnaceae. hetus bttq silta. 4retn4 uz- sauso oro susisuka lapai. puola skydarnariai. miltuotieji akantiniai. ddl dregmqs pertekliaus serga lapai ir iakflys.bi:tq labaj dregnas. TKS I arba geliil . pukiniai. o& Dipladenija vis4 vasanl iydi purpuriniais.43). terka 15"C. Dipterakanto lahai grains lapei. iliauziantys puskrumiai. Beje.14 dienq trtriti. fdvyrG: Brazilija. pavyzdZiui. Xenk6ici.emd su perlito gmdeliais). trgiirnos: t aistyti minKtu kambado temperdh:lrcs vande- niu. Gericusioi cugc: Svie- laistymqs/ trf iimos3 Ja: kiu budu nevartoti ialto ir kieto vandentiekio vanderc. Alsorgioi: Visos dipladenijos dalys labai nuodingos. iyd6iimo loikos: Nuo Dcugininos: Pava-sari gegrZe. skydamariai.dauginimo lysvdje. vie?xtis. L_ur visus drd!3la. ligos: Jei oras per sausas. todel tinka papuoiti geliq vitrinq apadi4 arba auginti kabandiuose gdliapuodZiuose. miSrulus.li senesoiems tinka kiete$e turi oialrziDes Ziotis. ieimoz Acanrhaceoe. dirva-TKS2miiiuys dipladelijai reikia tvirtq su molinga sodo Zeme bei karteliq vyniojimuisi.

kad jai - Pqslaba: Lygiai taip pat pr iZii'lt jdr'a be G r a p I o p e t 4 I ul. ktri iydi nuo geguids iki birZelio mdnesio tamsiai rcZiniq zvaigidiikq Ziedr! kuokiteliais. Kili prieiiriros ypolumoi: Jaulus augalus ka-snet peiiodinti i Zem? kaktusrrns arba stafldarting tik Zetng.Iiauga tik 20 cm aukiiio ir nuo kovo menesio Zydi rausvai rudais geltoDai apkra-{tuotais Zie- ieimaz Crassulaceae. Dregmd j. Gantojejos auga Vidurio b Pietq Amerikoje daugiau kaip 100 ntiiq. Labiausiai mdlFtamo6 ir paplitusios yra: . Echewria put. vidurio ir PieQ Amerika. Sildiau lailqti nebent iiemq Zydindias rirSis. trgiimos: Va-sar4 laistyti maiai. Beveik visoms joms spalvos skotele. o ii tiesq . kitos . Echeveria carnicoLor mdsos spalvos eSeverija.. RudZiq spalvos iiedai iisiskleidZia vasarq.s iiauga . Eche|eia agavoides lapq kraitai rudZiq raudograrius 'Red numo. apaugg baltais plaukudiais. - nl kekirl. tuomet. Saugiausiai jaudia-si lauke. Douginimos: Po zyddjimo iorrindmis skoteldmis arba lapq auginiais. kaip sako pavadinimas.kaip trumpastiebiai Sakoti puskrumiai arba krimai. loislynos. ismarginti violetiliais dryZiais. ikisti ! smelio dirv4 ir leisti iaknytis (geriausiai prigyja 20"C iilumoJe).us hnputi apdZiovilti.Echeveria tseverrlo Echeveria clerenberg i i #& - iS Me ksi kos.tila ijdi rtuo baLandiio iki birielio. kad augalas per iiltai Ziemoja. t07 . Zemauges eieverijos labai dailios. c Echeveria iydeiimo loikas: t-auai budingi skotele isside-stg mesingi lapai. nys ir miltliga. bet tamsioje vie- la.|s prazudo. vasarQ liltoje vietoje. Echereria pulvh@ta l^pai. llun. atrodo tdge' ('RaudonkaiGs') veisles lapai. Echeveria gibbiflora srn€lio bei purpurinds - jie pazaliuoja. Be to. tamsgeltoniais arba raudonais Zierlynais. { ionus leidZia tvirtus Ziendynkodius su orarriiniais. suaugusi plok<diomis. lylt kaitoje. I nupudtuoti.s pertekliaus paprastli isineta Salorq puvi- Geriousici ougo: IsGus metus sauletoje. - fdvyn6: JAV pier[s. kribiitina. Zie- GmZiai kerojasi ir leidiia ataugas. itin Echeveria noclulosa. Tai reiikia. . . t mis. bet ivaidos rusys skirtirgai. toje . o vietos it prieZilros joms reikia uedau8. Ec heve r ia deren berg ii reikia daug iviesos. Graziausiai eieverijos atrodo susodiltos grupdmis ivairiosjq ruiys ir veisles. Auginius atpjo\. Nuo kovo iki rugpjuiio augimo laikotarpiu ka-s savait9 palieti trupuiiu kaktusrl trqsq. tad galima auginti kaip svyranti augal4. Prekiaujama labai lvairiornis r0Si- rnaZydiai puskmniai dai- harnsii liomis skoteldmis suarF gusiais lapais. Kenkdio'r. Kai larios jq auga kaip bestiebiai kemi. baltai apiannojusiais Ziedais. beveik visai nelaistyti. Ziemq ndgsta iheds vesoje (5-10'C). sakrhiai amami (Saklq kerkejai filokseros) dainiausiai del to. lelygu ruSis arba veisle. Ziedus krauna priklausomai uuo dieros ilgumo bei Sihunos. ligos: Nuo drdgme. itin grazusjos lapai. zydl svlesrar rJudonais.int 30 . k-urie rudeni skleidZiasi ant ilgU netik- bestiebdmis skrotel€mis.ialiais blizgandiais pais ir orarZiniais iiedais . Veis16 m4 neiydiniiq eSeverijq 'Raby' ('Rubinas') pa-si- Zymi rnudonals lapq kmstais. puola miltuotieji skydanariai.50 c1n aukidio stleDq. saule- deliais. senesnius P zyol pava-s44.Seriuotoji eieverija. ivairus. storlapiniai. EcheNeriasetosa .

kad liau- qsi tekdj? s)'vai. nei dviejq ruiirl mi5runai gekaitri saule. lumo. nuodingi aitris sywai ir vienalydiai (arba hermafroditiSki) netikri iiedai. Po Zyddjimo vien4 mdnesi laistyti tik tiek. dintt Euphorbia lophonepaliaujamai Zydintis na. pavasari. iino M ruudonoji karyaiola - Euphor BaltaZiedis E phorbia milii tniirunas 'Maralhon' ('Marat on as').I Euphorbia milii J Roudoniied6 korpoiol6 rg 3 vl l- a I = N '"'''----"^dr Visie bia s gerai Karpaioliq yra per 2000 #&dhg iI llet mediius. Pavasarl.augarti pomiskyje. t08 . Naujos ri:iiys auga stahnenai ir yra Zeme-snes. jie dainiau sergamildige. teD kliudo rrei Musas lruo ce1r.rai auga bei Zydi ir beveik je. i-itisus mq bidiulis. kad neisdZiutq gniuZula-s.rs labai iviesioje. geltoui ir na L:uo lvairiausio raudo- Tdvyn6: Mardaga-skaras. vidurio ir pietq Mada. Trl trinio Sildymo or. gaskare. Nuo kovo iki nrgpj[dio laistyti gausiau ir kas 2 savaites i laistomqji vandeni irnaiSyti kaktusrl tr+\. luodingos. nemeta lapq L megsta &egnesn? Zerng. ruiiq. Xenk6iai. pieStuko storio spygliuotus [glius. ant gmnito ir 5re vaduamreJr zr. ius balti. Savo gimtine.kitos-iioles.rs. lfili pdeiiiros ypclunci: Jaunus augalus kas 2 metai pesodhti i iemg kaktusams su trupuiiu molio. Geriousioi augo: Istisus ialta. { spyglius galima susiZeisti.l. I diena apdziovilrti ir tuomet ikisti i durpiq ir srr6lio miiiul. raudonais ir violetinjais Zierlais. Lcisfynos. Douginimos: Auginiais Ypai thka gen6- jimo atliekos! Panaudoti senesniq ngliq gabalilius.motininiq ruiiq pirmosios raides) iydi kol1e iStisus metus geltonais.e. roZiniais. karpaZoliniai. I! pinno Zvilgstio jos atrodo labai skirtilgos vielos pan. ypai iiem. Idtoje ir iiltoje vietoje.vis. noIS iytl6iimo loikos: Nuo spalio iki kovo mdnesio.. o syvuose yra od4 ir gleivine-s dirginandiq medZiagrl. L{ Madaga.nardioti i drun!!4 vaDda{. sauina kristi lapai. lrgiinos: Laistyti vidutiniikai. kr-runus len1. kuriuos galima iilenkri larku ar dar kaip kitaip.isstumd gry4sias veisle-s./prorgneiso kahrl jis auga gal llia lorri miirunai (pavadimetro aukidio kdiin:ds. metr. RaudonZied6 lusi baltai arba ruusvai ZykarpaZola nereiklus. botadkq vadinani - :. Seimcz Euphorbi a cea.skaro kicijadiais.8or?a .Liios i kak- tusus. ikaudiuklpa11aBendra visoms karpazo- nilii.""T'ilff::il"f'. senuosius privalu patrumpiiti arba visai lrugelr€ti. per daug vandeus. nime . kol dar neiileisti nauji ugliai. VaAlscrgici: Visos raudorsar4 galima penodilti i sodo lysvg. Pjuvio vietas p. Beje. roZiniai. kuriarn nemetus Zydinti ruiis. kur l1ols uzuo- Ziedes karpaZoles dalys vdjoj ir isaulyje.s RaudonZiedd karpaiolE iileidZia il$rs.ald. ligos: tei per balti.

Gro l ristyti. Kaip ir giminingosios raudolriiedds karpazolds (-+ P. Syvai iS pjflvio vietos liausis tekdjg imetkus jq i dnnlgrq valdeni. IS pradiiq atrodanti kaip Zo16 ilgainiui puansetija sumeddja ir lleh.'Dororrca' ('Doroteja') kerojapaZiedlapiai lelygu ruiis Sviesos turi gauti tik l0 -12 valandrl. Labiausiai aki traukia dideli nuo geguZds vidurio i T. balti.i niai. bet nesaul6toje patalpoje.lr:. todel parduodakiekiais augiiani pardavi. hekiaujama vienastiebdmis. 108). apvoZu-s "vierkartiniai" ir dideliais si i Sonus. augal:r-s.Lsario iki geguzes laisty- dejimo" laikotarpiu (gruodzio menesD sie puikiis medeliai ir krimai tampa tikra terykidiq sodq (Gro) ir Gutbyras (Gxt Pr. Jos - - Syki imkite ir reiimeskite Sio augalo apdl(s amarai. Pa-sodinus kietai apspaudyti Zeme. Auginius sodinti I maZus gdliapuodZius. bet dozuojallt apivietim4 (trumpadienis augalas) ga- tik ginti ilgiau. f6vyn6r Meksikos ir vidurio Amerikos atogr4zos. Geriousici ougo: Istisus metus iiltoje lviesioje. hgiimcs: Pdei iydejimq Duo geguZe. toiiniai ir ryikiai raudori paziedlapiai. Alsorgici: Sywai gali etzinti od4 arba gleivines. Hegas (Heggas). PeNodinama iydeiimo lcikcs: Nuo laploidio iK sausio. ieimoz Euphorbiaceae. Naujus Dglius gel1eti. ligos: Jei oras per saus:r-s. TKS 2 arba geliq Zemg. "Zy- iS jq iiaugiihis dailiais medeliais.ma kaip svyrantis mo sezooui apie Kalddas. kai rulaeDta tikieji zjedai (lle paziedlapiai). Zydijimo rnetu oras turi Tuometvel $arkillgai laistyti ir treiti.' Gropa tn' ti lnazai. karpazoliDiai. Labiausiai vertirrama-s puansettrl veislqs sukfre pasaulillio gaNo ir Loislymos. patrunpirti: kerais bei knimais augalrdias puansetijas l0 cm. Po Zyddjimo nuo v. Nuo birzelio iki spalio kas savaitg trgsti.l. Imti liekala-s po gendjimo.s Kenk6ici. Patrumpirlus pa-statYti 1 8-20oC temperah'tros pa- puoimela.bier).ji skyda- iki lapkriiio gausiai veislirirlkai Ekd (Ecke). baltasp:rmiai. li Zyded istisus metus. Ji verta au- - netjeiji ryikiai roiiliai. talpoje ir lailTti beveik sausai.ji ir paprz$tie. iskaitart ir lempos aiba gatvis iibhto ivies4l Geriausia ka-snakt l2 -14 valandq augal4laikyti kibiru arba ddie. Veisles 'Regira' pa- balti. Polorimos: Kad susikrautq Ziedai ir nusispalvinq paziedlapiai. Dqugininos: virsfirirl auginiais vasarq. tikieji puaisetijos Ziedai reisvaizdos. Sakotomis arba svyrandiomis puarsetijomis blti kiek vese$ s met Ziedai ilgiau laikosi. - tuo- Vasaroti gali lamioje vietoje lauke. geltoni.tl:us vi6ta graziu Sakotu lalimeliu. Pas mus tie Duostabiai dekoraryvis karpaioliniai augalai daZniausiai perkami kaip mariai. t09 . gelsvai ro. cizijoje sukufia veisle Ziedlapiai !fiti pr'reii0ros ypcturnqi: Auginant toliau. kad augalas graZiai Sakotqsi.Euphorbia pulcherrirna Puonsetiio Puatsetios Sali htili tE tik rauLlonos c&nudh Savo gimtinEje Meksikoje puansetijos keroja taip pat veiliai kaip pas mus seivamedis ir iiaugadaugiau nei 3 metnl aukiiio. puansetta nuo rugsejo ndnesio apie 2 mdnesius abrikosq spalvos paZiedlapiais. puola milfuotie. svyraniias 5 cm.

ligos: Ddi to. lereikirringi. giniais arba seklomis. - iavi ir nercikli kztnbario Eracum alfine /-\ A Ali]K*salan o& Laislymos. kad iis dvimetis.api4 iied4 puokltt. Svarbu: lapq skroteld turi susidaryti iki iiemos pradiios! Zyddti pradeda po galima nuojo nupjtllrti aul(enkdioi. Sejin0kai laikoni iviesioje vie- - liepos m€nesiais veislis:' At (tamsiai violetilre) ir''ll. pavursari iyd€iino loikos: Nuo liepos iki nrrpiiiio. lfiti prieii0ros ypctunoi: Persodinti nereikia. T6vyn6: Kolorad:rs. i iildomzl dauginimo lysvg.s veislas. NeDrasK:l! I eJCSarS! )tiltires Meksikt._18'C tempebarile. betne visiikai sauldtoje patrlpoje. Kovo pradZioje arba pailgi.jam puikai tiks pavesind.l2 mdnesiq nuo sejos. Sekla-s pa^sdti bir- mete. kirs saZeme vaitF - didiiuli ku.balkolas arba terasa. Ziemoja l0"C melsvai Zali. Va-sar4 ka-s l4 dienq trgiti.llrr' (balta). Gericusioi cugo: Labai iviesioje. Lis i ant h us nlJ. Zelio diio. Sekll ieme reapibetti: dygsta tik iviasoje! Sejirlukus persodinti i at skints geliapuodZius. N4egejams suddtirga. bemat lubyra Ziedai..rzos iki gdliapuo- mefus.Lsa(l jr iiltoje vietoje.ulas isdziuvgs. llesaul€toje TAvy[6: Sokotros sa]a. Tiuka T. iyd6iimo loikcs: Nuo liepos iki mgs6jo. nuo va$Ios iki nrdelrsji gausiai iydi kvapiais iviesiai violetiriais arba baltais Ziedais. Jei gliu.. je ir teD ilarko. bet idomu.tI orq toddl v. E-Ya. Seimcz Gentianaceae. ieinot Gentianaceae. apie 90 cm auksdio augalas. Taigijinudjo t4 pat!keli4 kaip ir gerbera: l1uo v.I Eustorni grlndiflor rn Exacun affiue J tD D 6 h a I = N -=_="-4 Eustona grantlifonon . gali buti iavi ir uereikli kambario puoimera. Jq lapai raturoje.t afJi n e iilnet]]]ma. PerZyddjusi susodintipo tris i ll dyaugal4 galirna ismesti. lrgiimcs: r Vis4 vasar4 Zeme turi buti Zold augimrna kaip viena- tik dvejus rozidais ii violetiniais varpeliais. vavt14 praZystantis kerriuiais. l0 . gencijoniniai. kiauiinilki patalpoje. Apiberti labai ploru Zemiq sluoks[iu. auginti toliau. Zymiausios vidutiniikai drdgna.abai Sviesioje. TKS 2 nrba gdliq ieme.!d?4r6) buvo auginama viefl tik kaip skil]ama gele. Vasario me[esi seti prie lango. nes gyvuoja tis augalas. dZio gdliapuodZius. \acu. DabarpripaZistama. Gericusioi cugc: t.rrl aJ'lirc kilusi ko&os salos Adeuo ii So. Jos lapai Dedideli. NuZyd6jusi rocoeruleuu' Dcuginimcs: Pavasarj au. - I t0 . Pas mus l5-20 cm aukidio iakot ii loistymos. motininis augalas Ziemojimui laikomas vesoje E Jei (maZdaug l5'C). hgiti. gencijodlliai. jei auga kaip dvirnetik ten reuZlyja lienrs. Augim4 stabclniio- tnis medZiagomis buvo isaugintos Zemail ges kamtoje. vidutiDdje kambario temperatiroje. ginius ir prigydiius juos kad augrlas vierametis. lrgiimos: trri brlti nuolat vidutiniikai drdgna. Eusk.n a g|an- di! o ru nt (sytt. Dcuginimos: Sdklomis. 15 . Augala*s negsta gai\.

. Geriousiai auga: Labai iviesioje.Senesnius egzempliorius pries persodinant apgendti.as labai ddglra-s (+ P. Gardenijoms bidinga ir viena. Kinija. odidki. . 5ah:aulpulu! Vasa4 ialorq gniuiulas turi buti tolygiai drdgras. rupintis. Auga keru. lfiti prieiitros ypctunci: Pashodzius pumpurdns. lapai viszaliaj. kad o.stos. kone sauldtoje vietoje. bet Zemd vis tiek turi buti lumq Zienq Silta. - Aromclos ir elegontiio jos vienodai tauriai atrodo ir bfidanos visoi naiutis.emg. h?5imas: Niekada nelaistyti kietu. ligos: nel tem- perahfos wyravimrl t Si- lumos pertekliaus kel1ta pumpurai ir Ziedai. ponija. Be to. Ziem4 lieti saikingai. 43) ir daiuai apipurkiti. blizgantys. gardZiai kvepianiiais Ziedais. Dougininos: Pavasari ir vdlyvq vasar4 auginiais iildomoje dauginimo lysvdje. ir kita. Vasar4 mdgsta ii- . f6vyn6: Riukiu salos. Jei per vesu arba laistoma kietu vandeniu liaujasi augti. b[q Zvdifliio augalo [ebeDurkSti ! Vasario mdlre-si peFodintiiT. pagelsta lapai. raudiJa- dai. Xenk6ioi. Seimaz Ru b i aceae. NLto kovo iki rugpjuiio kas savaitp po tmputi tigiti rekalkirgomis trqSomis. ir paitgtju.15 -18'C. loistynqs.Gardeuia Gordeniic c&6'fu G ar deni a j as nr ino i dcs n jos pilmvidures veisles gali isaugti per I m aukidio ir iydi baltais. iyd6iimo loikos: Nuo liepos iki spalio.

fdvyn6: Azijos atogr4Zos. ligos: emarai ir vorati0klines erkds. Afrika. Madagaskams. Seimt: L i i a c e ae. Kenkdiai. Kovo mdnesl persodinti. Nepiazysta. Itvirtinti kartelg vynioj. niai. leliji l. Kili prieiiriros ypolucumbas Ziemoja g6liapuodyje (15"C). Kol zusikraus pumpuraL qazoar aPF purKti. lrgiincs: Nuo kovo iki rugpjndio laistyti l1uolat ir tp ka-s savai- tri<ti. kad gumbai bnq be ialiq virSrmdliq (augimo kugeliq). Alscrgici: Gumbuose yra nuodingojo kolchicino.sioje k Siltoje vietoje.Gloriosa rothschildiana c&n'g Gloriosa vijokliois augalas su l0 cm skelsmens ugniniais iiedais. jei pavasa4 maZa Sviesos iriilumos. bet kiekvienas jU privalo turdti nors vien4 augimo kfigeli. Pa-skui lieti daug saikingiau ir leisti augalui palenppa ruvysti. Douginincs: Pava-sari io- niniais prmbais. palieti ir daigirti 25 -30"C Zemd- ndi: je.imuisi. lgzotiiki iiedoi anl lcnkelio Po iientos poilsio Glor io sa p raZy s ta puikiau- staus ztcauns. - itir puoirus iyddiinro loikos: Nuo birZelio iki rugpj[iio. loislyncs. Pdld ncs: Pirkdami a&reipkite ddmesi i tai. Gericusici ougc: oygimo ir augimo metu labai Svie. .

lizujasi aug- lio galimape6odinti i lysvp sode.rba pasiruphti. kai truksta iviesos. i da c e ae. o Ziee enthas albi|l. lrgiimas: Iki rugsdjo meresio gausiai ir nuolat laistyti. rytines Afrikos atogqzos. z€lnet llelelsu vlsal tsdZiuti.safltykinai sausa.mq.ternpemhrroF. Douginincs: llaerrrozth - deiviniai. kad ords butq dreg[i]-s. ligos: Jei oras apnilka amarai. Zie- iillunos.inuose yaa nuodinlq medZiagq. lfili prieii0ros ypaluSvogims iiemoja Kiti prieiiulos ypqtu- "kauMllthus albillos . krilt:r pumpumi Haena iiai hus aLbiflas va-sar4 Zemd turi buti ri- ir Ziedai.jo ge[{' lapus pasalinti.vaEa. Gericusioi na !ug!r l-abai Douginimcs: Pusiau subrendusiais viriiniq auginiais geguZds rnene-si Siltoje zemdje. us a Ib iJI o s (lav gfia'J]. KinroZp reikia gerai rnaitinti. Nuo birie- l(enkdioi. "kraujo gdle. miltuotieji skydamadai ir sausa. Zemg su molio priemaiia. senesuius gu tai bfitina. de- noi: se Sildomosepatalpo- dazrri apipurliiti .rlli-siai roZiniais iiedais. Gericusiai cugo: llema thus albiJlos liiisu'S metus iviesioje.r\r1o mci3 SudZiilvnsius liepos iki spalio.r---r' Ratd tin as. lcistymos. nultilorus tiiys. tikriausiai Pietq KiniJa. atnaujhti ir daiginti augal4 kartkartemis palieti drungnu vandeniu. drdgmds arba ne[usvilhl atokaitoje. Vokiiku pavadini"Kraujo g6les" vasatl rnu "kraujo g€ld" vadinamos taudomi Zydindios H a e mant h rls katharitxae ir Hae mnlhus Piltuvelio pavidalo killroias iiedai gali iSaugti iki cm dydZio. atialonis. - svo€Nlrais. - ne vesesnd negu l2"C Alsargidi: Visq arnarilidrl svollr.lxlhtts ltutltiflorus- c&g Kan$aryje kintoie gali iiauSli iki 3 l aukiaio. Jie buna m4 rnaziau. Prie-i tai alsargiai pratinti prie saules. pavasari persodint iTKS 2 arba gdliq - ieinaz A n aryI . balandzio ir geguids.. oratiiniai.jei rereikLrs kambariois aureikia. nurykti lapai.s" Sviesioje.s per daug. kitaipji neZydes. iiem4 ta Silumq. lrgiincs: lcislymos. Seimot Malvaceae. bet ne sauldta vieta. Vasar4 mdgsvds4 (12 -15"C).:a:. pabiti vesiau. I l3 .. iki piluaviduriai ir lepihravidudai. voratinklines erkes. Jaunus augalus jeikasmet. galas. sauldtoje vietoje.Haemauthus Hibiscus rosa-sinensis Roudminos Kinroi6 lr*$rr. kai pasirodo nauji ngliai. Nuo rugsejo menesio laistyti maziau. kad galeq mo vietoje k:irt4 per meuesj. ligos: :ei drdgme. #&dH l5 gausiai laistyti ir kas sa- Baltaziedis. pavasa4 iydi. Pakeitus viet4. saul6toje ir iiltoje vietoje. llaenran. Grynoji nriis Zydi rausvai raudonais ziedais. T6vyn6: Azijos atogr4Zos.os . rozi- rugpjldio vidurio kas savaie hg<ti dide$ds koncentmcijos tr:fomis. I. Haema. 14 Zydhtis tvidas Ka-s 4 savaites trtriti. Siltoje. geltoni. nanthus katharinae -firoH@e - I2 -14'C. patalpa. Ypad pahaukli veisle'CooTreri' su mazesniais baltais. Priq< tai per ilgus [glius gerokai patrumpinti. amariliniai fdvynds Pieq Afrika. Jei Ziem4 gaugau-siau iiem4 - l(enk6ici. Vasario lndrasi virSutid ietnes sluoksni niais ir rySkiai raudolais margais lapais bei t. flet sauldtoje vietoje. iyddiimo lcikcs: Nuo kovo iki spalio. esant vdsiai temper. iyddlimo laikcs: riaath sm btflarus liepos mdnesi. peNodilrti. storalapis l1a vidutilriikai dregna. iiltoje ir Sviesioje iiemoji- vait? tigsti. Nuo tada. kad tr. "KEujo g6lems" tinka labai Sviesi.rtilai . gelsvai roZiniai. skaisiiai roZiniai arba raudo:ri.s.

Fairjldnl' Sodirialis'). rau. dilamieji T6vyn6: Arnetikos atogr4liai. be to.T arba geliq Zeme) veisl6s: 'Md. Ziedams nuvytus ZiedYllkoti rupjauti. Visados populiari rozine arba balta ivel- toislymos. bet Sie bndai la- graiuol6'). Dazler' ('Spindesys')' 'Picotee'('Dantyto.vaditamqjq P/e-Pot melleniq (preparuotq svoghdorais Ziedais. Apie Kale<la-s galirna isigyti dritrl meiledo svogi. Geliiinkyste-s ftumos. tus baleto sijolelius. saliai ir per dra$1ai. Kartais Sitaip pasiseka svog[n4 iigelbdti. ligos: oeguliai (meileniarns brldirrga grybelind liga) daZtiausiai plinta. nA ' Dutch hclLe' ('ol^Dd\l nq. Hippeostrun bei Spte' sukauptrl naujrl jd!q. Kai pasirodo uglis. dryirotq ir kitosausio iki balaidZio.as t H ip p eastr ari sr.P. Biina ir baltq su raudonais pakra-<. Douginimos: Svogunais. Galima dauginti augitiais is svoginq luKtq adra sajinukais. gelsvai roiiliais. pastaruoju metu Ym mo. tai olandiiki vaveisles . oranZiniais. Jo Ziedai mgpjrlaio mdnesio laistyti smulkesllj. Jei grybelis dar ria Gorelti'. baltai ir Zos bei vidutire. bet gali dilius. laistyti ir iki rugpjnaio Pdslobo: Lygiai taip pat kas savaitg trpiti.I Hippea-struln Meilenis J ID = 6 F I = a Veislis'liixie' iiedynkotis svog[reliu-s (-> Adresai.ina-s suialiuos. Itio didelg paklau. Zymiausios ieimoz Anarytlidaceae.Ladwig meile. auginandios gdliq I buti ir atvirlciiiai. kol svog. Jei karn per ilgu laukti. iydindiq sniego baltu- )N #&tu9 - su trinis iicdtLis Apple Blossonr' (kaireie) i'Fa asticd' (dciinaie). Lapai hr. fiai k t epianti 'App le Blosso ' ('Obelq Zydejimas'). Parduodama lresuskaidiuojamai daug veisliq.' Ludwie's kySotrl v S Zemes. kiq Ziedq. ugoine'Lzdwig's Go liath' (' Galijo- Geriousioi ougo: K4 tik bai suddtingi. dviiyddiimo loikas: Nuo spalviq.pr''i!. kurie Pr. tr?iimos: Is pradziq beveik nelaistyti.IZYSta Per diais. augala-s iiauga zeme-s is. kad svogtulas lia.ndlid.5-6 savaites.ji') ir ' Eat ly Wh i te' ('Adcstyva baltoji'). pirktus arba perziemojusius svo!![us pasodinti i ta-s') arba ryikiai raudolla nemaz4 geliapuodi (tink1 ('Stebukltl '.ti taip. augal4 gausiai t4 . visuomet turi kuo ivairiausiq ir puikiausiq veisliq. paketktas vietas galima iipjauti ir apibarstyti medzio anglies milteliais.telia milrfinas. laistY- le itin giliai isigxauZ6 i au- ti gausiau. Nuo . tamsiai toi\rinemis veisldmis. Prekiaujama tik kultl' Fantastica' .irr. roZhiais. kai augalas laikoma-s pe. Nuo motirinio augalo at_ skjrti ne nazesdus kaip obuolio dydZio svollnus. pana-iirl i apkastuo. Papmstai Pries isdygstant lapams pasirodo Ziedyikotis. pavyzdZiui.amariliniai. 238). kad puse svog!flo s4 tud baltos Kenkdici.s atogr4raudonai dryZuota veisl6 zos. Kiti prieiiuros ypclumoi: Sudziuvusius lapu-s Al5drgioi: Meileniai turi nuodingrl medZiaSl pa<alinti ir svogul4 palik- ti iketis l5"C durpese. ir Pats vis maZiau ir leisti lapams nudZiuti.rvsieti.

As c I ep i a c!a c e a e. Virsar4 rnegsta ba ugliq augiriais iildoiilnm4 (18 -23"C). kai.. Geriousioi ougo: t bai iviasioje. Hoya bella geiausiai auga orchiddjq laepielyje arba kaip svyrantis ya ca rn t'ilffiiI"il?#l1l.byra Ziedai.slrp ruSiq kaip knmbarinius au.. kiniai ziedai turi raudon. Ii 200 iiflonq mdgsta pusiau paunl(. kurie skleidZiasi skeiiais nuo kovo iki birZelio mdnesio.au parduo- vaiklold daZnai inra mqsti Ziedus ir pumpurus.o iiedlapiai gelsvai Zali. ligos: Jei augane apliok4 mdgsta llola l. . Yra dar ir Hoy a be l l a v eisl6' Var i e gara' su gelsvai Zaliais margais lapais.l viduriuk4 ir salsvai kvepia. aphal. TKS 2 .tr* HH dama Ho'ua lacanosa su Del savo vardo ii geDtis turi buti ddkiiga Tomui Hojui ('Ih o n as l:tt- ris 1788-1809 metais bu- vo Nofiamberlando (N o r t h un fi e r land. Sil€s. /-) \__/ <l-.!rba g6liq Zemg. - Potqrimos: Ruiiai Hola corrosa nuZydejus. Red.ir Silurn4 iitisus metus.rt mdgst ulti iilun4 ugliai. iietn4 ves4 (14 -18"C). ir kaip svyrantis augalas. je. matpakitus augalas dregname ir iiltame gdliq lange.F t_) (tN H oy). Kenkdioi. [r]o dregloistynos. Jie auga 0etikrdis sk6Eiais.li. daiiiai linksta Zemyn. Sa- galus imta auginti dau- vita ir taip p. Vidurio Kinija. Tuos augalus.moje daugilirno lysvdje. Pavavrri persodinti iT. bet vidudienio sar.rl6s Douginimcs3 Vi*arniq arnepakelia.atnosa. Tarsi blizgaDdiq Australijos. iemesds ir smulkesds uZ duriukai tamsiai raudori. Jt1vi. apkib? baltais iiedyflais.. Austnlija. Tdvynd: Binna. . palikitetrumpqji Ziedyr*oti ant jo susidaro trauji . I t5 .. osa.a rclld streliq pluostai atrodo lloya nulliflora iie<lai. Sis iyd6iimo loikos: Nuo geguZes Kili prieiiuros ypolusauso iki rugsejo.rikeliai arlt lapll penelyg gerai hgiiama daugiau augina [glius bei lapus. ninka amar.kaip lt Hola beLla. kai leidZia iglius. priZiurilna taip pat. ir FiriSta prie lankelio.d bella i). Balti ir stalrgris taisi vaS. ilol. Gausiausiai DUOr11gr klemaliniai. frgiirnos: me. Hold lirealis is Himalajq. Attgllja) hercogo vyriausiasis eliptiskri lancetiikais lapais ir sagll lonnos baltai ialiais iiedais.s pertekliaus ir vdsos Vasarq laistyti vidutiDiSkenta Iapai. li{ krtunrl su mesingais Si ruiis. sauldtoje vieto- or4.iedrl skeiiai. iydindias vaikuoles madiau pas tuos gdliiinkus mdgdjus. kilusi ii Malaizijos. trgskite rediau arba visiikai lebetrgskite. Ilgi..la. Jei per tamsu arba pakeiAugimo laikotarpiu ka-s tus viet4 2 savaites trgiti. plori jos oafrtalial veianti daugelyje !aliL1 nuo Vidurio Kinijos iki lat pukitil Per ilgus uglius i:rlilti.Hoya Voikuol6 Hq.jas reikia nuo- lUSral. lapais. kxrie atrodo per daug vesliis. it maZiau Zydi.tevijoklinis augalas. ieimat moi: Abi rlsys llebijo iiklomq kanbariq puoSnus svyrantis augalas sodilliflkas. Taiiau . Abu Zydi vasarq. Hoya. kurie ja-s ne itin popsto ir niekada nejudina ii vietos. Eajq vijok.. Ziem:1 dar rnaZiau. bet tuo metu.h lahai gatsiai ir ant karrelts. betji ue iviasos spinduliq kypiiai tokia gaji irveili kaip grynoji rIiis.. Balti r. irstn u8liai.rs Ziemoja per siltai.

Pavasa4 balt $. kn ri pastaruoju metu priskil. Pastaruoju metu vel populiados veisles.ru!6tingumo. Melsvo atspalvio biina taudoros ir roZiles hortellzijos. atkiStos luputes. ninka voratinllinds erkes ne per iiltoje vietoje. kad Siam augaluige- turi blti vos dregna. Nuo vasario vdl pastatyti i Siltesng ir iviesesn? viet4.r. saulStoje (bet viduper sausas ir per iiltr-s.bei amarai. negu daugunaijo girni- . Douginimcs: virsnniLl l(enk6ioi.ilenp.2 Diliialapis hortcnzijos bina c@ ir elabai aukito ii8io. Kadangi hortenzijos meta iapus. KenkGioi.I Hydrangea macrophylla Hypocyrta J 19 = Didiiolop6 hortenziio Hipotino YI h a I = N *\r-.beveik sausa. Tai vis patalpoje . uolaskeliniai. Cerai pavyksta tik vasar4. ge.rs.hzs.iive. Niekada n€vartoti kalkingo vandeml Vasar4 iki mgpjtrdio pabaigos i laistom4ji siplt9 jq vaidktapiai aro" do lyg pabudiavimui kaboti lletaDkios lajos medyje.iausiai lauke. Dduginimos: Datimis arba virSruriq auginiais apie 20"C Zefneje. bet llales persodinti i vidutiDio turaliai ii ruiis Zydi birZe. Ziem:t paka[ka 4 . iitin riigiii4 iarna genaiai N e n a t a. mellnas iyd6iimo lcikos: cetia- lfiti prieii0ros ypctu- Htpoclrta tlabra.n Abi iios geles istabiis svyrantys augalai. lrgiinos: Pavasari. vasarq ir rudeul laistyti gausiai. kur Ziedynq viduryje esaniirl neiivaizdZiq pavieniq Ziedq guotus supa didelirl ste- lcislyrnos.tdliau nustyra- -^^ soje.jrt a st igi I los d. lrgiimos: Nuo pavasario iki ruders Zemd riliq iiedq vainika-s.r "be-sibu- Vokiikai loisfyncs.lei oras ZytGiimo lcikos: Sis gerai perkrmas augalas parduodama-s Zydintis nuo velyvos vasaros iki pavasario. bet taikliu vardr.sneriniai. vesio- tai iiemojand 5i augalq apninka amarai. augrruars. Be parduontve-se galima ap- nci: al!fiu. karpyti iSleis daugiau naujq ngliq ir graiiau kerosis. dau ti11ka sausas or. je sodo paunk$eje. r - T6vytGr Japonija.tai skatila del oraniiniq iiedq iSpumpurq k'ovirn4. - tuometjis li ir liepq.8"C. laistomos aliurni. rozirius. mqis NuZydEjusiq galimc puodziuose Zydhdios hor. ber ne itilr saule- toje vietoje. Hipocirta yra Zemas puskrimis su odi5kais lapais. Kili pr'reiiriros ypotuPava^sari persodinti i T arba gdliq iemg. kad n€isdzintq gniuzula-s. Gesneriaceae. Hlporyfla glabla lakos . Nuo gruodZio iki vasario laikyti 12 -15'C iiuojanti bunytd".vandenl ka-s 14 diettl nio sulfatu arba kalio imaiiyti rododetdrq tt+irl.lm- @riousioi ougo: Labai Sviesioje. rodandiais. Si gdld vadinama kiekjuokingu. TdvyrG: Brazilija. Va-sar4 gali 6 .ds. rq ge. (Hldlan8ea . tarpsllniirl dregnose atogr4zose. Didelius baltus. ieima'. veisles Seimaz Saxifragaceae. Zietnoti grli ir t.apgeneti. vasa. ligos: ro sit- Geriausici ougo: Svie- sioje. Po iyddjimo augal4 Siek tiek ap- Ziem4 naiiiq. ligos:. raudonus arba melynus skdtinius iiedynus sudaro sunykg sterills pavierliai iiedai spalvingnis taurdlapiais. (azalijr). tenzijos parduodalnos 11uo roiines ir raudonas veiskovo iki gegu. apdienio saulas nemdgsta). Nuo kovo iki rugpjiidio kas 2 savaitas po hupud hqsti. gefiq tikti ir paraiios iivaizdos HJpo.tus reiikia vandem siurbikdl) Ziemq Iaistyti tik tiek.

T6vyn63 Rytq Afrikos atogrqios.reikia ir iilumos apmaZintr. riara Dcuginim!s: Viliruliq arlgitiais. I tnp a I i c rt s w a I I e rian a leriana' Be lizrl WeilJ'- laislymas. Siltoje vietoje. S t a r b t ig ht' ('Svytinti Zvaigzdd').' Naujosios Gvinejos mj-{runai labia! megstlr . I nt p a t i e ns rt a I er i ard Ziemq megsb vesq L Zyle') arba vejslirl. o lnryat iens wal tai Ziemojanii4 sprigg labai pr. le- . Labiav siai mdgstamos veislas: Virhtje : Inpotiens wal. Parduodamos lds.brcnzlnio ialumo lapais. Zyes' ('Sviesiaakd'). ry5kiai raudonais ir aly\/idais Ziedais. Balsaniruceae. Be to. zyol oallllls! Svelniai roZiniais. bei nykitukiniq'Daby' ('Ma- - galima nesunkiai isigyti kone visose seklq parduo- pav yz(liiui. lininkams patiko ir hrpa. Kenk6ioi. yra Svelniai roiiliq su balta akute veisliq.- Apaiiojc: htpaticns wolleriata 'Bclizm Iachspastell'. bet geriaurica'. I nry at i e ns w al- tik krltirinds veis- leliara pavasari dauginama ir sdklomis. Tai viena mdgiamiausiq kamberinirl.iitisus metus. Si augal4lai- buna gausybes spalvq. iliauzial1ti riiis gerai atrodais ir margalapd 'E-:ro- . tien t miirunai ii Naujosios Gvindjos.s iydi vasar4 ir ru<le:r\. Naujoji Gvindja. tt7 .Lnpatierrs Sprig6 Ryi*iaspalves sprr8ds itin graaiai atroda susturybs grape tis. Ceilonas. kgiina5: Vasar4 laistyti Duolat. balloro rr sooo te q. Pavamrl persodinti i gdliq ZemC. vadinamos dar 'Neliesk mantrs' (1'?dtie olitdtxgere)? Balzado kabardiuose gdliapuodziuos€. ligos: Per iil- s mine sprigd iS Afrikos atogrqiq yra jos giminaite.I5 Ceilono kilusi gel. Indija. kurios auga tik 15 cm aulciiio ir (r2 -15"C).sia vartoti tik pusp nurotonZiecle hn p ati ens repens dyto h+iq kiekio. nes gali ru- rugpjirdio ar rugsejo kas savaite trF<ti. vasarq pusiau pavesingoje. Ziem4 rediau. Inpaticns wallcriana 'Oranga'. pa- iyd6iimo loikcs: visos sprige. Geriau iiaknyti auginius irjuos laikyti per Ziem4 nes ilgainiui sprimat gds darosi neiSvaizdZios. balzamiliniai. gelsvai roZiniais. Ge. ir balhi raudonai dryzuohl. kilg ii 1zrpat i etzs haw ker i. lfiti prieiiiros ypotunoi: Sprige-s pravartu kartkartemis nugendti jos liilusios isstypti. cEk Kas nemate sprigds mirsq miSkuose.rola anarai ir voratinklinds erkds.""tnl g. Nuo kovo iki 'Belizz! Rotstern'. 'A ccetxt Bright Gericusici ougo: Sviesioje. ugriniais iie- 'Ta go' puti stiebai. ieimo.karlt tamsesleje vietoje. larriq vyz<liiui.

Vasian Ziemos sodui puik)ai.ra iitisus metus iviesioje. krumelis. apie 30-60 cln auk<dio lfili prieii0ros ypotumdi: Pavasari auga14 pa- Geriausici cugc: Iltisus metus Siltoje. nubyra lapai. jiJabai_rcmeg= sta kieto ir .vdsesndse. iyd6iimo loikos: Nuo geguZas iki mgsejo. Vasar4 / |xora iirin. t:rtka Jaco b inia paucrr{. rio drdgrumo Zulas niekada Laistymos. Ziedai ir lapai gali iivis nukristi. gniu- nen(i ir tinka laikyti kanbaryje. Nuo kovo iki ru!!pjuiio kas 2 mvaites po truputi trgsti.. iydeiimo lcikcs: -racoDi Douginimcs: Zoliniais hia carnea fi\\o birielio auginiais iildomoje daugiikt rugpjnilo. viszalis. bet nesauldtoje vietoje. Gerai priZiurirna ikora gdliapuodyje iiauga iki I m aukiiio. labai drdglarne ore. ligos: Jei gauna per daug saule-s.. augal4 apninka skydamariai.ialto vaidens. Iigos: Jei per sausas oras. susisuka lapq galiukai.Ls. T6vyn6: Brazilija. .i buI t8 .sio- - d. Staiga su. Zydindiq tamsiai orariiniais. Ziem4 ve. gelsvai roiiniais ir ivie.laco binia nimo lysveje (20-22"C ). oraniiniais galiukais. trumphti perpus ir pelsodinti i T Zemp.rug9 t$kiomis. nes iiedus iis augalas kfauoa antjaunq ugliq galq. dairai apipurk<ti. Jacobinia carnea av ginama iiltosiose oranietijose.lacobinia canLed /-\ A Kiri plieiiiros ypotu- - atogrqal grua ola. kuri em. Seimaz Rub i a c c a e. Dcugininos: Pavasari virSnliq augiuiais 25'C Zemeje.iitisus metus iviesioje. trgiirncs: Kaip ir kavos medis bei gardenij a. bet tesauldtoje vietoje. temperahlrq. Oras tu./dcohinia carnea iieda1 tamsiai roiiniai ir raudo. gimininga.I a cob nea ini a ca r [e Zemesnp kaip l6'C girninaite Wh i tJie Ldia. Jei per sausa Zeme. 4rell1+ rarsryrL mciiau. vasaral lauke.nuo dzio iki va-sario. lsozlurr.siai oranZiniais su raudonais intarpais Ziedais. TGvyn6: Lrdija. Ziem4 laistyti maZiau. tus. . vasarq itin mdgsta iilum4. ieimaz Acanthaceoe. saikirgai sauletoje vietoje. patcillora grJoUglius nugrybti 2-3 kar.I Ixora coccinea Jacobinia llaorq d rg = YI h a I = I{ Gelsvai orarriirris U Y>N\ Tai viszalis kima-s 5 -10 cm ilgio lapais. Jaunus augalus geneti. Ziedai raudori. Geriousioi ougo: Jacob! /ri4 c4li?ea . Jei oms per sausas.s iksota pakeitus temp€radr4 ar viet4. veilus. 5lo JUgrlo yru Jpre )u ruiit1.ora. ti labai dregnas. Sviesioje. toddl gedau laikyti specialiame gdliq large. apnilka vora- tintlinds erkes bei amarai. pavasari persodinti i T arba TKS 2 ZemQ. Nuo kovo ikj ru8pjndio trtriti kas 14 dienq. kad labiau Sakotqsi. ?cslaboa. Ja@bintu po cifTora . Jei reikia. lrgiinos: Abi ruiys mdgsta vidutiZerng. - lcistyrnos. ugliq galuose skeiirl noi: Kambaryje iksorq kekdrnis iisiskieidiia rySkiai raudoni Ziedai. jei vanduo per kietas ar per Saltas arba per ialta dirva lapai blunka (chlorozd). Vasarq Zernd turi bnti tolygiai drdgna. akartiniai. iiem4 Kenk6ioi. perzydejusi4 (mdenj) apgendti. pukuoti ir lipDirs.nrima lygiai taip pat. drdlillame ore. Labai svarbu. Pastaruoju mehl iive. Kenk6ioi. Pei kelet4 metq gali uiaugti per I m ar. snsisuka lapai./acoliria p4flciJq. l5'C patalpoje. pailgomis arba apvaliomis Sluoteldmis.sta ir kitokiq veisliq. ratdi- niai.rkidio je. kad butq iilta zeme. pdz.

l(enkGioi. Bet txnr Ziedus reikia n iitisus rnetrs labai iviesiosioje vietoje. f6vyn6: Nikaragya. -ialima apgeneti. ii- Dougininos: SvieZiomis seklonris. ieimaz o[eo rrediniai. verreiikja gydym4 (qr ldrlos=gydytoj:ls. Nrtxaip nesukraus Ziedq. persodinti arba kaktusll Zerng. ligos: Ziern4 lnikorr4 per iiltai augall puola amami. a t1t h ui I t. pravartu darZliau vediDti . iio augalo visos d. Iudija. Vasar4 trgsti kas 14 dierq.Vas.rmbadnis sukraus Ziedus. tad vi. Kai tik arrkstyv4 pavasari ima is rokiq kaitq.s aLsarg!.tr- -lotropha podagrica kilnsi beveik nebelaistyti.llnas iios gimines k. ir Salru vandeniul Va- plisti amarai.per al)ksti iml leisti ilg- Zeme eje jais. ziem4 Zeme turi biti vos dre-qna. Laip I0'C temperaturoje. Taigi iis siau laistyti. aiant. sir4 laistyti gausiau.rbtinai apdulkiuti.ri patalp4. 'augalas yrt Jasninun olJi. - Ioistymos. Jo lapai yra skydiSki.rlen] lcistynos. ieigu Jotropho podcarirc rudeni numefo lopus pdvosoli iie v6l otiels ii nouio. rropie=patiekalas). vdlpo truputi vis gausuomet turi pasinrosusi vandeu. 30-60 cm auki- srl. Kosta Rika. lrgiimos: Siuk<tu nelaistyti&lkir Lru - Alsorgici: Non pavadinina-< Jat rop h a.iirru gera kone istisus metus. hrrioje iyddiirno loikos: Nuo kovo iki liepos.s garli sukelti galvos skausmus. aly't - fdwn6: Kinija. Ziem4 stengtis laikyti ltr pafianlhul Pclorimos: Zien4 laikorras per iiltei j:rsmiraitis lius.q - sukulenta-s su butelio povidolo kantianu. Sis savotiikos iSvaizdos. karpaZoliniai.rllsiai n1dgst. graZiai suZaliuoja.Dcuginimcs: Pava-sari ir vas. o pnvasari leisti uauj!rs. je.rtrophe podagricr Jcsninoitis . IraDas iki Ka-inryro. Jarulus augalus kelet l k.rlys nnodingos.l14 pusiau sl. persodinri i T arba TKS 2./dsrri/ l'/ ollicinaLe ilen4 ga]. Gvatemala.unedeju. Jasntiunt ollicinale '. ceo si:ris viriflr. o& Jatropha #e. Kenk6ioi. d.skleistis nauji Ziedai ir 1apai.. kurios sureukarnos nuo perzydejusill Ziedu.je ir liltoje (iiem4 ue ve-sesueje Kili prieiiriros ypatumci: Jei bhtina. llieko piho. bet tuo- kaip 16"C) vietoje. bet llekautla Ziedq. ligos: Retaj. Ziedyn:ri geleiies nrdZiq spalvos ir dairai susidaro arksiiau uZ ilgakodius lapus. gerai vedinamoje ir ve. jis auga. iio sukulelltas kil?s ii Vidurio Amerikos.emg. Geriausiai dygsta 20 -25"C temperatlroje. nt- Gericusioi auga: Jasrrinunt oJficinale ir Jastni- rnasti lapus. Geriausiai augo: Iitisus meflrs vtuleto.i tyti gelqs. e. 3'5 ski1iit1. krrr dainos ir ilgos srusros. Jei apaiioje numeta lapus. laisv. a gdlds.kad iseiq silumos perteklius ft leg. ll9 . c iu I e. Kri rudeni lapai s:lvilime nukrcnta.L] arba ilglirl auginiais 20oC dirvoje.dedn i0raiiyti kaknrsq tr4- q nuskabyti.f4 kartil permdllesi laistymo val1augalas ypai tirka tiems. Seimoz Euphorbiaceae. Atsargiai: Stiprus ja$nilaidio Ziedq kvtrpa. y pad clicliiaiiedt jo ! eisli 'Gra nd iJla nnt' Nuo birielio iki rugsejo met kitlis nretajs vargr ar Labj. kils nuolat parnirsta pahis.-nuostabiai kt'ap us -*" Ur. bet pavasari gali skleistis ir krftu su Kiti prieii0ros ypclu- noi: iT Jei reikir. roZiriais Ziedais Zydi Jast t t i t1 uDt po l). Ceilonas. jei prie. Todd] pava-sa. apie 20 cm skersmens. trgiimcs: Laistyti mazai.Ja-srninutn J.

e. RD- t20 . ir net violetiniais. lrgiimos: Vasar4 laistyti vidutilriikai. 15"C. sakofi4" kiles ii kinq kalbos.ttti roZiniais varpeliais (+ uuoivairios jo veisles iydi kuo ivairiausiq spalvq Zie. Veislitinkai ma per 200 nliiq. Kalankg atrado pranclzas Perjd de la Bati (Perrier de la Batiie) i5 Madagaskaro Camtananos kahyno alsi- - Manginio knlanki (Kaldncho_e ma. - Kanuo ieimoz Crassulacea.i: Mada gaskaras. gdld beveik iStisus rnetus parduodama iydinti. 30 ir apadioje). dais . Laukil1e. iyrGiino lcikos: ralarr choe blossfeldiana iki gegrde. veZej4 iParyZiq.lo sutnryro.I Kalanchoe Kolonk6 J (9 = YI h a I = N lr . trumpq dien\ r€gimyb9 tai skatiraj4 kauti Ziedus. kitoms rirsirns 10 -14"C). Tcivy nr. Nuo kovo va-sario lanchoe ntangitii vasario iki kovo.s. kur yra nors fuputis Zeme-s.mlmpaorenrsr augalir. -'Pi & Kalarkt dh b I sfekliana) . jei 4 . iki rugpjuiio kas 4 savaites trgiti kaktusrl tr+<ornis. iydi. raudouais Ian c h oe da gre o n ana (Ka.s grupinis. Visos kalalrkes . Dluginimcs: Pavasari arba vasar4 augiuiais arba ataugelelnis. Kenk6ioi. Stnrr) Sr4ztausnl. mat bet krduo metu jQ galima apgauti sudarius ir Ka lattchoe tubiflara. niltuotieji ir pa- - p6stieji amarai. auginama KalarpriZiurim4 augalq.s rDiys savo gimtineje. Siaurds Madaga-skaro kalluose. Ka-smet jq iiperka(Aloss/elo. taigi choe natzgin ii. o geleiies rudZiq spalvos Ziedai skleidZiasi sausio mdnesi.la nch oe os- iies pavadinima-s sietina-s Saknijasi visur. auga 30 cm aulcidio puskrumiais. vasar4 iiltoje. ir nains knlankis gr.t iKauiais. persodinti i paprast4 A6liq zem?. kurios llukritusios lfili prieii0ros ypctumci3 Jei ieikia.\ini atro. Geriousioi ougo: Sviesioje ir saul6toje. roZiniais.lilclis.li. Tenji pirm4kart pratydo 1927 metais. Ziem4 vqsesneje yietoje. ligos: Per iil- tai ir per drdgnai laikoinus augaius apninka miltligd.traukos P. Neiprasta^s milsrl ausiai genties pavadinimas Kal!7nchoe.geltonais. Ka lalc h oe h lossle kli at1 a meFsn Eil\t:m4 (zemiarlsia temperatiila nrl trpiti Edlir! tftliomis. Kambanuolat tobuliDa ii lengvai ryje da.vlena labiav su prekiautoju sdklornis ii siai megiarnq karnbariniq PoLsdamo Blosfeldu gdliq. Kalanchaa b I ossk lii a nd kas 14 C'ie- storlapi . atrodo kaboniia- rtc giliopuobje. Gentyje e-sama milijonai. Be to.Kalanchoe ipinnata. oranZi. nuo loistymos. ii Beveik visos iios nliys a]1t lapq iiaugiir mazas ataugeles jau su iaknel€mis.dia .6 savaites kasdien iviesoje pabina nuo 8 iki 10 valandq. zledus ima krauti.n-. Ziein4 Zeme turj buti beveik sausl.

bemat kenta lapai.Sinyje 4 -6 savaites.vo me1le. toj". puola arnalai. Jer gniuZulas sau-sas. Dabar siiilo. TKS 2 arba augusiais lapais. Tai keras. birZelis. iie- mq vesioje (4 -10"C) vie- lima laikyti lauke. Augalui reikia daug maistifl gr. 59)! patalpoje. loistymos. vasar4 Siltoje. mudooius. ir nei<dZiutq lgriuZulas. moi: Nuzyddjusi augalq sidabriniais plaukeliais ap.iakrijasi sm6lyje arba smdlio ir durpiq mi.mcis Pavasari persodllti i nus. ankitiniai.lial iyd6iimo lcikcs: t'luo kovo iki balandiio. Pravartu iiek 3 cm ilgio ir dazniausiai tiek apkdpyti iakas. iyddti ima dar visai kas 14 dienq. MaZdaug g6liq Zerng.liq medZiagrl. bet dazniau. Gar=z"denio c@ ir gdliapuotlyje Zemi niekad net ri iidiiiti visi mirtiniai augalai.pemodinti I T. jau0i augalai. joji apipjaustymo I) pava-sari arba pusiau sumed6jusiais auginiais rugpjudio mdnesi.lliti prieiiriros ypctumos veislas krauna raudo. mDiia^s Sakas su Kili prieii0ros ypclu- srnulkiais. Nuo kaip 10 m auKdio medis. bet pastogaje ir uzuovejoje (rudeli. Vis. paprasfu s arba prie-i iiemojim4 arba kopileavidurius iiedus. f6vy[6: Aushalija. Dcuginimcs: euginiais. tausvus bei talnsT Zemg. Ziemq Siltesneje kaip 10'C vasar4 - ne (+ P. Naulandija.mfisq gdlidrkams dar naujovd. - geltoni. betjokiu bidu nePerlieti. UZmauti folijos rnai6elius ieimaz Leguminosae. gulsdias arba svy- - zremq lleu lnazrsu. Jei Va-sar4 gduzula-s sauMs. mtr tJ' niai. 20'C. ligos: . jis mdgstama yl1l Si. Xenk6ioi. Savo baisiai nefrdgsta kalkiql gimtineje ji auga ir kaip Ziem4 laistyti tik tiek.sari daznai aptinkama-s parduotuvese. ryikiai raudolli iiedai skleidZiasi iakq galuose ( ) nuotrauka P. Nuo birZelio ga- Geriousici cugc: Iitisus metus labai Sviesioje. mat augi11ti kambaryje pradeta pirmiausia Australijoje. tl?iinrqs: Palaikyti tolygiq dr6gmp. po iyddjimo. priei pirmq. j4eiti vidun). iilta arba oras slogus.auginiais (imti likuiius po siai siauri su dygia virSfl- LeptosPer uttt scoPari nr . minkihr vandeniu. ypad iiemq. augalo spygliai lubyra. Gericusioi ouga: Istisus' metus lviesioje saul€toje. iyd6iirno laikcs: ceguid. Auginiai . f€vyn6: Kanarysalos. IS 50 zinomq ruiiq gdlininkq labiausiai lcislyncs. kad 30 cm aukidio kriimas. Seimla M! rt a c e a e. letoje. kovo iki rugpjldio trgiti Beje. prie Zemes iileidZia meddjandia-s. 1le. sau- Itenk6iri. Kaip GarZdenis yra puikus svyrantis augalas.rei per 'l erslts' Go ltl F ! rts h' ('Aukso sraukrs') ziedai i.si iiek tiek aplapai i^li. lrgiimas: laistyti gausiai. t2l . 3l ). iki 2 cm ilgio. kurie lengvai ialorijasi 20 -25"C dirvoje.Leptosp€rmum scoparitun Lotus berthelotii Goridenis I GininJsti c@ s nirta - akjvaizdi. pava. ligos: netai.sia-s 5a1nas. brordgereti niai arba rausvi ir labai Daugininos: 2bliniais ivairiq formq. Nuo vasario iki spalio trgiti ka-s 14 dielq.

.

bet ne sauletoje. . kq sis augala-s loistymos.s reiikia "iemals". Lusono sala.ius punpurams biitina lieti gausiau ir perkelti au. kurion gnlima inaiiyti puQlasdio dribsniq. Zeme ttrd nia houllean!7 labai grazns lapai: pilkai ialsvj. Nuo gana retai. gerai vddinamoje. siai rausvos.Medinilla rnagnifica Nedera gralladensis Puikioii medinil6 o&n' 400 Sios Gronodin6 nederq Ii ge ties rusirl puikioji medidle yra graiiaLrsia. Amerikos. sumaiiyt4 su puplasdio dribsniais. pava-sari persodirti i T Zemg. - l(enk6ioi. ligos: Menkai auga ddl per sauso oto ir laistoma per Sallu varde- ilgio lapais.a turi biti daugiau nei 20'C. Nuskurd g augalai nupjauniuni iK sumedejusio kamie1ro. { lilies relo groiio s6l6 Ne veltui jai duotas vardos. poje. tinka B e ft o I o ier']rer ap ieldl]i. Galim. toddl vitrjrz! gali laikyti dvi me)'ra itil1 brangi. lrgiinos: b[ti visQ Iaik. DidesKili prieii0ros ypotunisjq pasirinkimas mdi: Medhilg patartina JAV. ja galima ilgai dZiaugZe. iliauZianiios Zoles .] jrl negalirna purkiti. Naujoji Zelandija ir Ta-smadja (sala Aushalijos pietrydiq pakaiteje). giau. labai siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje arba dr6gname ir iilttne gdliq lalae. ligos: ler siltai iiemojanii4 arba ddl skersvejo puola amarai.oij:4 (lJert o ber- tania) sonerilg (Sonerila). daugiaukaip2maukidio krima-s storomis kenrr- briaundmis iakomis ir talnsiai Zaliais.ti. trgiimcs: Vasarq Zeme turi b[ti nuolnt dregua.' Puikioji' Dt4SnU|CO. Zvaigidiikiems Ziedams. kai lukdnta mis vaisiai. kaip ir bertolo- Geriousici ougc: Iitisus metus iviesioje. Kenkdici. Bertolodjoms iitjsus metus oro bei dirvos temperatii. bet 1re sauldtoje. retkardiais ji apipurKti. uuo rudeus iki pavasario lieti rnaZai. Uogos iisilaiko nuo ruppjndio iki Ziemos ir il- po to. ii Pieq c&fr' - P o|nios nerleros uogos iisil4iko ntnesi! llianesius.niu. Virsutird lapr] bario or4 (-+ P. i hges. liai rausvos spalvos. &agfla. Nuo kovo ikiru!:pjudio kas ketvirt4 savaitp po truputi paff ?Sti. Sonerild kilusi ii Azi- mo uogos. kalkihgu vandeniu! Raflybes periodu vande0s reikia mazai. puoSliasias Zydintis augalas. Ji iSvis. 43).leaza proGviq.jei reikia. raudiniai. Craziausia. Jokiu budu nelieti ialtlr. butina drekinti kamkrumis. sidabrdlape sokovo iki rulpjldio he-<ti neril€ (S o n e r i la n a r g ar i kart4 per savaiQ. mazdaug 30 cln Dquginimos: virialles augiriais 25 -30"C zemeje. Beje. bet lle vdsesndje kaip I2"C patal- - nlja. kurios uZsimezga nuzydajus neislfiii prieiiuros ypoluvaizdiems Zalsviems mais Augalui periydejus. Priiinrima taip. Jo tar-rsvai raudonos. smarkiai ve-<eti ir nustelbiauogas. dinilisgiminaites tolo. Nerteaa iities uZauga tik keliq ceDtimetrq aukiiio ir plediasi kaip veja ar samanq kilimdlis. dio labai i5siiakojgs pusbe to. ko gero.r-s daikras ji vietas ii Befioloni a houtd. melastomidai. Tai apie 30 qn aukiL1|o datuiau apipurkiti.tai tunsgeltones bei raudolos iimio didu- turi tr4sq. ii daugiamete iliau. ieimo:. Tdvyn6! Kalnuotos vidurio bei Pietq Amerikos sritys. apvalaili. stanlriais kaip oda. grakiiiai uusvi. persodinti T ari ZiaDti Zold nera fumpaamba TKS 2 Zemg. su himis taurdlapiais ir trinis dulkinds lapeliais. Prigyja sLurkizri. Filipinq atogrqzq miikuose savaime auga Jei reikia. mat pzrdlugiDus Gericusioi ougo: Sviesioje. MaZi Ziede- Sodiuti geriausia iT zerng. P6iro. Bertolonijos - Zema- f6vyn6: Filipinai. nors galq i iiltesrg vieLl. ne per iiltoje.Rlbiaceae. Kambaryje dar auginama.jos. platus. apie 40 cm ilPoslobo: Ka-s hrri Silt4 ir gio paZiedes. lapeliai irna itiu laislymos. iyddiirno loikos: nutor'disJiepa. Grailal kilmes pavadhimas netero. Dcuginincs: Kero dalitis. puse papuoita sidabriikai ialiu pieiiniu. papuoiti tamsiai raudonomis gyslomis ir taskais. jos nemegsh kieto. krriuos dengia Sviehlo daugiau ramybes. zlemq I metlesrus (ramybe-s periodas) laikoma v€siau (16'C) sukrauna daugiau Ziedpumpuriq. iyd6iirno lcikos: tavasaris. ta c e a' A ry e nt ea'). Seimaz Melastonataced". 123 . . Medinild drdgpq geliq lang4 arba sunkiai daugiurma. ialto val1de1N. rusios iiedq kekes sudaryPolotinos: Sukrovusiai tos ii mazrl paviedt] ZieZiedus medililei reikia deliq.

todel geriausiai auga prie atlamos arba tvorelds.kyZiaus vil ys.nuo geliuzes iki dios simboliu. Pavasariji iileis naujus [glius. iiltoje ir blogai vddinamoje patrlpoje puola slfdamariai. gerai vddinamoje. Labiau Silufi4 megsta valgornoji (Passrr{ora e.ga iilurnos ar naisto rnema visus metus laikyti diiagrl./is apie 10'C. kur nors p. nseliai dmbas.sodinti net lauke.kempind.iki rugpjuiio arba mgsetos formos Ziedq. t augalus pradeda pLrlti ketkdjai v oratinkline-s erkes. P ass i|l o r a ! i o I acea ir ra violacea . prieSingai motininiatns augalarLs. Visos pasi. Ziem4 vadino Parsfl ora (lotydS. daznai prrduodami jau ir. vidurine piestele pasifloriniai.erskadiq vainikas. trys Ziu. v iolej!.je p t^lpoJet P ass illor a kai passio kar. TdvytG: Atogr4zq Amerika. bet Sitaip auginant labai susispaudiia lapai. flas.jei tik rnokdsite apsaugotij4 nuo speigq.rto btieho ri. Nuo kovo iki ntg- pjhiio rgiti vaiQ. prie Gericusioi ougo: visus Douginimcs: Kiek sumedejusiais vi.I Passiflora Posifloro J tD = 6 tI = a PassiJl ora caentlza n i el. Nors pa-sifloros esama daugiau kaip 400 ruiiq. Ziem4 keturkampe pasiflora Iora caen ea k Passiflo(P as s iJ'lo r a q u a<lr a tz g u Iara edulis .Kenk6ioi. XII anliepos. P assiflo rac eae. . P dssi|lora race nrc.aia. iyd6iino loikos: p^'. tarp jq flebepEeina or. kart4 per sa- lfili prieii0ros ypaluItloi: Pava-sari. vasar4 vese$rdDel b jezuitai Si4 gal? pa. voratillkliras erk€s bei tripsai.f loislynos.iaus botanikq raAtuose sa .ia u iienr oj a visoje./a/rs). Sviesioje vietoje. baltaspamiai . kekind (PassrJflrra raaemosa).apie 15"C. tik tiek. kur Ziemos nera Saltos. dauginti ir sekiomis (-) ramybes periodu geiau br?sta Ziedpumpuriai. PdJ P. menkai zydi. kambaryje daugiausia auginama mdlyroji pasifl ora. Iorrio jo. Sellesni jaunesd kr-smet. kad leperdiiutq Zetr6.Seimo:. N c&# Passiflora violacea niqsla SiIu tq. Visos jos turi neipras.r. . mat tokioje temperanrroje rd ed Lisir Passilara tto/issi?la lengvai galima Passifora edu I is v asanl gali biiti lauke.nuo geguZes iki rugraioma: smailiis triskiausE)o. j4 galima pa. pirmaisiais metais - * i laikomi ir iiem4 iiltoje.64-65).liLi. Passilora Endrangu dalys tapo Kristaus kanldris . augal4 patartira ap- karpyti ir palikti vos du ieliai . Beje. - stulpas.au€dDti ant ldnko.je. caerulea Passifora ed* /oris gdld). ligos: Jei stinlora Etudraltg latis g Ii. metus Sviesioje. r'i^:-s22"C ie/.]i'e (P as siJ'lora v i o lace a) bei. lieti gausiai. i!leidZiartys apie - vijokliniai metro ilgio lglius.orc caeruled Ziem4 numeta lapus. sauldtoje.sturiiiais augi{siiaknijp augiliai.rs. siflard racemosa ir Passif. ziedo purka palFindo siDlai .9. pries per- sodhant i gelems skirt4 Zemg. Ten. trgiimcs: Va-sar4 Polorimos: Nesijaudi1lkite. Parstflo- kurio Kristus buvo pririitas ir nuplaktas mbu. jei Passifl.iiltoje. . au- galai persodinami retai.ie namo sie[os. P assiJlo ra v io lacea diai ziedlapiai rugpjnti ir rugseji.tai ietis. floros rulys augalai. P ass tJl ora cacruI" a. augalas pradeda dregDame ir iiltame gelirl skursti. Per 7an9e.ris [glius. Passrr4o- - - 124 .

Ziedynai susitelk9 Ziedkoiig galuose Sluorelemis. augalas persodi- noi: pusknunis. lGnkdloi. trgiimos: Lieti vien minkstu k6rnbario telnperatiiros vandeniu.sra.iki arba pailgi. der^s arba ddl paddkle Seimaz Rubi ac eae. Vengti dregnes perteklalsl Perzydejusi laistyti reiiau. Trgiti po truputi. ae. Tadiau ji ga.kiek Siltesreje vietoje ir djs lina keisti palaikant vdl gausiai laistoma.-tJ. Rudeniop lieti saikingiau. - 175 .iiPaskutini kart4 peNodini. ddgmes pertekliaus bei nevedinto oro augala-s gali susirgti grybine infekcija si. lsEalcij g jauri llenk6ici.jus. kol atsiras nauji pumpurai. tadiau vengti padekle uisililosio vandell. toddl yra auginiais. Zydiidiq iStlsus metus.s. Geriousioi ougo: Iitisus metus labai Sviesioje ir sauldtoje. dio mdnesi durpiq -ir smdlio auKdio.mEinyje. geriausia tugpjfigalq. bet geriau pa- iilto- ir pilkuoju peldsiu. kol Geaidusioiougos Iitisus dar nepasirod€ Ziedpummetus labai iviasioje. Itin iiltu oru ga- (r0-1s"c). iiauga iki 5 cm skersmens. roZines ir raudonos iki tamsiai violetines. ilgio karq nuskabyti viriines.sos kieki.8A Kai kuriq karali5kqjq pelargonijq Ziedai susitelkg ankiais skeiiais. Persodinti du kartus. tl. virl6vyn63 Pietrl Afrika. Sviesiai Zali lapai dantytris pakra-iiiais daimi didesni uZ balkodniq pelargonijq. f6vyn6: Atogr4zq AfriPohrimos: Pent4 pravarka. lrgiinas: Nuo kovo iki rulpjtdio lieti gausiai. ligos: Puola baltaspamiai ir amarai. ir bbtikiais ar- sbgeje arba dengtame balkone. kambaryje uZaugantis iki 30-60 cm auGaio. bet prrriai. Nuo birZelio pelargonijas galima laikyti ir lauke. Lcislynos. Lapai kiau.sl Trgsiama k lrt4 per savaitg. augalai peisodinami padidajus saloq friuzului. kas 14 dienq.fines nuskabornos.uZsistovejusio vandens niai. Ddl iviesos stokos. plauktorus trgsti kas 14 dieml.r daifliau apkarpyti. Pavietiai Ziede- T arba TKS 2 iemg. je. gerai vddinamoje.liams. Vos niais Ziedais bei lapais. kad graziai iakotqdaug veikio koip nuodri. Jauniems augalams tfili prieiiuros ypolum!i: Pavasari persodfuti i auginiais Sildomoje lysvd- puoimenq d169mis p€deklius - liai susideda G dvideiimties maZdaug 3 cm ieimai Ge raniace putiniai. KaralGkoji pelargooija daZniausiai tetlri vien4 iigli. ligos: Perlieiyd6iimo loikos: nugse. nromet jis lieka ne saulatoje. pas mus daugiau kaip . jos stiebas sumeddja ir i5auga iki 40 cm Pentos Zldi roZiniais.ata atogrqzq kraituose mdgiama sodo gele. gelsvai roiiniais ho tan$iai raudonais iiedais. gerai vedinamo- Arabija. tr. Arobiios ir Abisiniios sodg lGti prieiiiros ypclu- sumaiiyq su sndliu. . lcislynos. fluo kieto ialto vanjis spalis. i rin rarai - - - gilama iiltiamiuose. Douginitnqs: virsnnirl je. gelsta Iapai. pas mus auga tik sukultirinIAs Pelxtas lanceol. vamzdeliq.t00 meq au- lima iinesti ilauk4. augala-s pastatomas birzelis. Taiiau )'t"a L iemesriq veisliq smulkes- Pavaslri lgliai nukerpami. m:udi. va.sar4 je patalpoje. nes veisles. tiah.Pelargoniurn graldifl orurn Penta-s larrceolata Didiioiied6 (koroliikoii) pelorsoniio Penlos D i dai aZi ed a pe lar gonij a Zydi iitisus et s. Tai tiqsus arba Sliauziartis 5iq Kilimcndioro prieikolnig. Vasar4 mdgsh SilF vdsq m+ Zien4 C@ IS 50 ruSiq. pa-sirodZius jauniems [giyd6iimo lcikcs: nalrn. Zievesioje (12 -15'C) mq kuplus ir iakohs. savaine tarys- patalpoje. bina dailiai margi arba kuo ivairiausiq spahq nuo baltos. gelsvai rausvi ir rySkiai raudoni. atitinkamq temperdtrr4 bei Dougirimos: virsmas auivie. Parduodamos vien kulturi. Gali blti balti. - tardirl atogrqzq Afrikoje bei Madagaskare.

per. Ji Syvuoja kelet4 metq. Tiesiogi- Kenk6ioi. - iyd6iimo lcikos: urpkri- tis kova-s.ydomus kambarius.-bet ne saulBtoje vie. Dauddjgs ilmetama-s. Prirula nalacoidcs toje.l l0 -12'C temperaturoje. Lurie tvirtq ilgq Ziedkodiq virshDdse telkia-si skddiais. lrgiimcs: iki 25 cm auL(iio. bet padekle vatrderrs neturi c& Nauja kambarind gele.ris baltais. zrelnq ilpslprlc ryskiai geltonais Ziedais. Vasaq gali biti lauke.Zold jautriems imon€ms gali sukelti alergij4. Ziern4 lieti dar ma- lfiti prieiiuros ypctunoi: Vrsar4 hro daz[iau tnnnpinti irglius. Zyddjimo menr ivelnioji rakrazold. . Prhtu a obconica tauriDe raktaiold. deiiije Prhuda Sis puikts augala-s kas iienq apsipiLa saulas gelo u- . pusiau riksrnirrgo- Euopa. 500 riisiq. roZiies.per daug 5ihunos. Ziedai kaunasi mimiG ii atogr4zll kaihl tik augalq kas 14 dienq likti. kad augahs augtq kupius ir veslus. ii€m. Karnbanuose auglllalnos : . puq)urines. Uzauga ja taurind raktaZold. Taime!:sta ve-stt (10 -15"C) a. kary ir-Pietq nemegsta. kos sod4 ir prr. Zydi baltos.Dauginimasr Virinlrinirl taliko K. dq saules spinduli! l6uyttdz Prinula wtlgaris Ya- tos rUiys Afiorgioi: Taurina raktakilusios iS Ki. rijos. XIX iirntmede jis Kenk6ici. gelto- buvo pavadillta olatdrl bo. Dcuginimcs: Daugiausia i4imaz Li nace a e. neseniai aLsiradusi gdliq parduotuvese. ruduoja lalceys. lros.I Prirnula Reilwardtia indica Roktoiol6 J tD 3 6 l- a I = N Kairija Prinula nalacoidts. raudonais aib.ba tik bump4laik4 iilvienmetis augalas. je vietoje. violetilds ir m€lynos spalvos Ziedais. j4iemp. Gcriausiai augq! L-lbai iviesioje ir gerai vedinamoje patalpoje. lrgiimosr Vasar4 laistyti saikingai ir kas 14 dielrq po tmputipa- . . Si musq melynojo lino gi- fgsti.1lq augalij4.r amarei. liriniai..r(e k[yg4 apie Iudijos vandeuyno s. IsiiakKarlo Reinvarto (Caspor uija ir vesioje dirvoje.Fq. lqemir'les. Zydinti trFiti silpnu tr4iq tirpalu. loislymas. Prieiastys . ordnzines. vasar4 sdklomis. roiilriais. ligos: eer Siitai ZiemojandiLrs augalus Dzakafioje ihrd botatipuol.Geriousioicugc: Sviegiausiai auginamos Sios: sioje. drdgme-s. Zydi Zeme tu biiti nuolat stor. raktaioliniai. NuZyimula obconi c a pravartu persodinti i Dau<lejusit1 Pr prastoji raktazole. nuostabi dovana tdZola Paprdstoji rdk- pavasari.padr6gna. be to. Pritnula vtlgaris. loisfyncs. Zoli Zydi iStisus metus. Georg Carl Reinwardr) vardu. giausiai iilumos pageidau.rsparo Geor!:o augifiiais pavasari.r iviqsiai violetiriais Ziedais. iyd6iinro loikos: iiema Seima: Prinulaceae. raudonos.A RakaZoliq esama apie tiktai klrlr[rines veislds. Taurine raktaJams nepatfflna. Uzauga beveik mefto aukiaio pusKrumrs. ligos: oel netinkamos prieiiiros gelsta lapai. Mdgdir pavasaris. al1t naujLl rlgliLl. ki- per kietas vanduo arba per sausa Zemd. fdvynd: Siaures hrdijos kalnai. tr. lfiti prieiiiros ypctunciS Periydejusi4 P/nrrji lo rlrlgarrs geriausia pa-sodiuti sode kiq pavasari ten vdl praZydds. Kambaryje dau.

tadiau reikia vengti ir nuolatirio dregme-s pertekli aus. kaip 127 . C@ Ii viso ZirT oma daugiau nei 800 rododenrdo r[iiq.ar4 Alscrgioi: Rododendrai gali tureti nuodingq me- - [kiuose. Rhododendron obtusqttt 5oC patalpoje. gerai vedinamoje.:rlijos sufonnuoti gfirZri nykiflrkini augal4 teratura. lius keleq sykiq patrumpinti. kokia forma azalijoms labiausiai tikq. japotxicuni. PiLnavidurd Rhododendron si sii wisL. kas dveji metai pe6odinti i rododendram. Rudeni tokia azalija atitblamai apdorojama h persodinama i borlsui skirt. Vas. (+ Li- fundron sinsii tniiinai ir smulkiaZiedds japoniikosios azalijos (Riododendron obtnsunr var. arba nusipirkite Zinyn+ kur bus smulkiai paai5kinta. vasarq praleidusios drdgloje sodo paunkndje. fdryn6: Vidurio Kinija. Lauke gali apjxauZti straubliukai. Loistymos. Rudeni ir iiem4 Rlododendron simsii yeisl|s laikomos 5-\2'C. laistymo v. kad augalas gaiiai Sakoqsi. Nuo geguzds vidurio galima iineSti i laukq ir laikyi pusiau ieielyje. iiaugg nuo balandZio mdnesio arba iydejirno metu. Dougininos: viriunirirl augidais 20 -25'C zemeje. per iiltas ir per sausas. Geriausiai tfi tiktq kambarinds azalijos. azalija laistoma gausiai. nors kartais galima pamatyti Zydhti ir per Kaledas.? irE. iyddlimo loikcs: ruroao fundron sin:.s skirt4 iem?.Rhododendroo Aroliio.balalrdzio menesi.ndeni ibe ama Siek tiek tr4irl (Siuldtu dai.rose sodirrinlrystes ii palprastos kanb. Vienintelis trukuma-s: azalijos Sakelds lengvai luZta. Saklq gniuzulas nieklda neturi isdzilti. bet kambaryje auginami trk clidiiaiiecliiai R h o da Jiems iSbrinlrs augala-s perkeliana-s i iiltasng viet4 (apie l8'C). augal4 aplinkit voratinkli0es erkes ir miltuo- iydi vis4 Ziem4 iki pavasario Rh o do dendr ot t o bt usunt . be to. apgldbus kuo didesni jo Gericusiciougo: vdsioje. rododendros Azalia |is ohrct stebina iied4 gausa. gali susiraukileti lapai. formuojantis Ziedpunpuriarns kiek maiiau. ligos: tei oras dZia!3l. lliti prieiiuros ypolunqil B[tim nuolat Salinti nuZydejusius Ziedkoiius. Seirmz Er i c a c e a e.sii miErinai Kenk6ici. eil. iviesioje ar pusiau iksrningoje. ti:d6l dauginami tik specialir.irinqs az. Jauni ugliai. lrgiirnos: histoma tik mhkitu va1ldedu azalijos baisiai nemdgsta kalkiq.t- uelygu veisle. Tuomet subrcsta daugiau Ziedpumpuriq. P. tieji srydamariai. Japonija.238). Azalijai perZydejus. bet ne sauletoje vietoje. lsiiakrija sulkiai. Vasarcs pradZioje tg- blogai auga kaip bonsai. - plot4. Pasitarkite su artimiausiu bousq specialistu. iki Pclcrimos: Azalijos rre- rugpjliio kas 14 dienq i neturindirl kalkiq). pa-ialinami. Bonsq megejarns patartina lanlGtant augal4 laikyti kamien4 abiem nyk#iais.

apkarpyti. 'M irina' ('Maiyle').nelygu amiius. visomis roZens budirgomis spalvomis. Patalpose su centririu iildymu b[tina drekiDti orA (-+ P. l(ili prieii0ros ypctundrs Ziem4 laikyti vesioje. iyddiino loikos: irruduonlat. lrgiimcs: Laistyti saikingai. banlnlotais . - raudona). rusr. ieims'. Pavxsari ir vasar4 Kenkdioi. v iolerirliq u m€llnU utspalviq bei dvispalviais Ziedais.rtn?r.40 cm aukidio if Zydi md. iviesioje.ru- RoZ6s 'Pi & Gericusioi cugo: Labai iviesioje. Vandens pertekliu iS padekjo tvrrkiilri ispilri . erikdti. pihaviduriais drba tuiiiaviduriais fi edais. be to. iydds. l(iti prieiiOros ypctu- k. Iaikyti Sviesesndje.jarns nepatartila. Po to daugiau 1lebetrgsiama.I Rosa chinesis Saintpaulia jonarrtha d 19 = Kininis e-rikitis. Zydi beveik vis4 laik4 perhaukos trtnka vos keleta sxvaidiu. nes Sakdeni numeta lapus ir Dijasi sunkiai. kad subrFsq ir sumeddtq iakelds. Gericusioiougc: Sviesioje ar pusiax iiksmjngoJe. P3vasari augalq persodilrri i T arba TKS 2 2ern9.iaus! Per Saltu ar per iiltu vandeniu apta-ikyti lapai ir iiedai urieina ddmemis. geraJ vealnamoJe putstpoje! vasar4 lauke. liaus ir veso"s nipsai. ligos: amarai. Kad rozirl megdjai galetq dZiaugtis jomis ne tik sode. kiip l8"C). Kenk6ioi.Nuo pavasario iki ruden^s Zeme turi bIti nuolat drdgsts) veislas. bet apsaugotoje nuo ('Maiasis kalalius' tunsv a). pilnaviduriais.ti rtaiyas. Geriau nelieti G vii.s. Itin megstanos veislesi 'Zwergkdnig' galq. puola amarai bei milhrotieji skydnmariai.'Colirrl' ialiiq vietoje.stovintis virniiuo sinpaulijoms mirtilai keilcsmingas. kinin6 roi6.rudon q. Ziemq lristomr rik taudoniied). kad neperdiiotq Ze25 .' Bab! M as k at ar/e' ('Kaukdtoji maiyle' tamsgeltoDe).rrt4 per sxvxitg trg(ri nql! dus Perzydejusius zie- reikia tuituojau iShaukti su visu Ziedkoiiu. Dougininos: Augidais. visus menrs kambario temperanlroie (va-\1ra 20"C ir daugixu. Nuo kovo iki liepos s pnu nEsrl 0rp3tu.s. r.rrr trtiiiovidttriois iicdais- 128 . akutdmis. mdgsta iiernoti vesioje vretoJe. 2d- yios Seino: Rosaceae.i n' g ('MeZoji karaliend'tarrs\ a). rore mozyte l{oiloilin6 sonpouliio 6 l- a I = N Puikios kanbarhis roZes - didesnes ir vis. bet vis dar v€sioje vietoje. gdlininkai sukure daugybF nykstuk r irl giau kaip l0'C). pavyzdiiui.ausa iki tiek. baltq. hfiimos: nines tozes (R4r4 . lcislynrcs. gesueridai. visaimaZydiq.laislynas. bet luo tiesiogiDes saulds apsaugotoje vietoie. Jos u. saulitoje. vieni nuostabiausiq-graiZaZiedZiq .lei oras per sausas. Sios seklomis. Ziem4 megsta ves. MdgdmaZylds iydi vasarq o ru.43). Dcuginimos: hp:ris siltesndje nei 20"C Zelne-je.' Z w e r g kij n i.Potcrinost Tudtuojau ia- li*ite dus periydejusius Zietuomet gausiatu T6vyn6: Kinija. Dainai s€rga miltuge. ddl dr€gmds pertek- pabaigos trgsiama ka-s 14 dieDq. paulijos aendiZ 8Ls. Salpaulijq Zyrl6iirno lcikas: Iitisus metu-s . Sanpa lijos bitxa itin SvelniL! spaLv!. kambarirriu veisliq. T6vyn6: Tanzrnija.q. parduodamos tik kulhriies veisle. tie. miltlig3. vasara voratinklin6s erkes. Geineriaceae.rba giubanotais. Der e s0oletole vletoje. ligos: . nr. $lto ('Kolibris' Labai nemegsta van- Kaip ir visos roZes.q ne Zemesneje skldamariai bei pilkrsis peldsis. minKtu Kainbano temperatl]ros vandeniu. pavasar! persodinti. Labiausic i paplirusios yra ki.l (De dau- A rpEg e*lrc begrles veisliq ruiiiavidurjJis.

tuo kovo iki mgpj[dio kart4 per sa129 .rl . rdje kaip 15'C patrlpoje. lod6l ir kolpok6 bus doug groiesn6. Ziedai brma kuo lvairiausir.I vien4 geliapuodi patartila sodiflti jq po kelet4. del to juos mdgstama lyginti su orchidejomis. z. Svarbu: Zemd neturi buti vdsesnd - ui or4. ypad uZ lango stiHo.yorllus sKettazrec. ligos: Serga retai ir nesrxrkiai. Kiti prieiiriros ypolumqi3 K6s dveii inetai rudeni gerokai apkarpius periodintiiTZemg. Iki pat rudens ii gausiaziedd gdle puoSia lysves. mudoni.bet geriau rudelri iisiauginti nauq augalq. T6vyn6: eild. kaip ir visi vienamediai augalai. Geriousioi cugc: Zydintys augalai labai iviesioje. kiek linkgs su- vaitg trtriti silp1u trdq tirpalu. balkolus ir palanges. pasejus geguzes menesi. llenk6io'1.l spal'. Europon jis buvo atveztas 1863 metais. - Loislymos. ligos: Jei iie- iyd€iimo loikas: Nuo liepos iki spalio. bet ne sauletoje. geltoni. gelwi. TKS 2 arba gdliq ieme ir auginami vesioje bei Sviesioje vieto- medeti augala^s kambaryje iiauga iki puses metro Douginimas: Virstrniq auginiais arba stiebo dalimis 20-25"C Zemeje. JauDi augalai po kelis sodinami i 12 cm skersmens g6liapuodziu-s su T.vietoje. vasarq sukauna rySkias varpas su ugpiaspalviais trumpal[piais Ziedais. btl- - vioiai. iiemq ne ve-ses- galai Ziem4 sauldtoje. rau-svi.-/ (A Vic n a n e! i skel ! a Zi ed i ga I i nn pasiset i lar icn s. atolrqiq kalpokd (. iei irengsire ioi (ypoi iiemq) popildomq opivielim+ lUlisrp Tdvyn6: Kosta Rika. Parduodamos tik kultflrines veisles. Sis dailus. ieinaz So lanace ae. biti Dcugirimos: Seklomis lapkidio-balandiio mdnesiais.balti. tamsraudoniai arba violetiniai. Siltoje ir gerai vddinamoje vietoje. Kad namuose ant palangqs per daug neisstyptq. Jauni au- Polclinos: Jeigu sdklas pasesite ruded. lrgiincs: Lieti saikingai. Kenk6io'r. Trgiiama kart4 per savaitg. lcislymcs. t6 -18"C tempemttlroje. Gericusioiougc Istisus - augalai suZydes tik va-sar4. gdl6s Zydes pavasari. laikomas tiesioginiuose saules spinduliuose. puola voratinJdinds erkds. mojaper iiltoje ir sausoje lnpaiie.Schizauthus WisetoneNis Scutellaria skelroiiedit Kolpok6 --rP-/ /-) V" \. Dygsta Kaip ir Alpiq kalpok6 (Sane llaria alpi na) . ViriDtdliq skabyti teteikia! Mat iiedynai susidaro tik [glio gale. sodininkai apdoroja augirnq stabdandiomis priemolemis.tc/rtellaria costaricana) y(n kalnltq augala-s. kroiluose tropinioi kolng ougoloi visuomef slokoio iviesos. kad je. Perzydejes skeltaZiedis ismetama-s. vasar4 apie 20'C.rs tai kupli Ziedq puoKte. gerai vddilamoje ir vesio- - je (apie l0'C) patalpoje. oes yra vienametis augalas. k:urie praZys kitais metais. Kalpoke c@ - tikxa kalnl gruZ ole.jauni diiai. priprdtgs prie gausios Sviercs. iyd6iimo laikos: ceguid liepa. Seimaz lab i atae. skeltaziedis gali apdegti. lrqiimcs: Zemd turi nuolat dregla. aukidio. kurl lengva iisiauginti ii sdklq (q visada b[na sdklq parduotuvese). metus labai iviesioje ir gemi v6dinamoje. susidaryq t lkesnis krumelis. Bnna skeltaZiediiq ir margais iedais.

grl ie ml runrliojirsi.rl? a/o!1o. augalni ii visiSkai skirtin. TrFiti sia Sentis. Vokiika-sis pavadinirnas "pelenq gele" (Aschenblune) siejamas su pilkaj Zalia laprl apatlne puse.li. kitais meresiais kart{i per savaitg.jei ketinxte augiausiai auAirratnos hrlhl. bft1a daugybe Sdre. Milyna su boltrt viduriu cinerarija.r ir baltrnargas. o stapeli. Karnbaryje dau.gal4 p.I :.rla.jq.s. gr iaiiedliai.io Ziedai oran- Ziriai. ttd iildomosepatalpose ji reikia drekirti t30 . dieurl. kad iiq gelg labai rnegstzi nilftti. pfiraiios iZil9. kokia daugialypd !i gentis ir kaip maZri daugelis jos miirl Jerc.ias st rpelijas.tik hromet./o genties miirl. Jauni augzrlai iiemq laiko- iyddiimo loiklsi ir balandis.r) skiriasi tik storestriais lapais. Zv:rigZdiiki Ziedai.ligos: vpat puola amar. kajp du Kenk6ici. Be to. Kaip tik te- tui panatysite. Kovas ai- duose. bndingi graizaZiedZ. Parduodamos nds veislds. jos buu. gerai vddin.i: Dregni ir vesus Kanarq salq kalnq miSkai. lles. prieiingai. todel visuomet pravartu i gdliapuodzius su cireradjonlis prismai gstyti insekticidq gallna kiiio iki sarrsio kas 14 nusipirkti pavasari. - konvertai Screclo iiliiausioje (16 -18'C) vietoje. re. (-) P. Perzyddjusios jimetanos.unoje.rugalas perkamas tik Zydi1rlis ir tik del iiedq. SteberiDa. ne per hlri Into musu -qebenes (Ilcdel. lrgiimcs: Lieti gausiai.r ' t|Ie. Kaip ir tikrosios gebenes. 43) tuomet cinerarija ilgiau .rip puola amarai. SiU angahl nereikja statyti labai arti vieno S.l r1e yra didiiausia ir m:f8iau. Jq mi iviesioje ir vesioje vietoje (9-12"C). (rneloltlo Jellecto cruelltlts d (D 3 vr rl h a I = I N C& Ii Cinerarijas labai ndgsta anarai.t. tik kultirri.unguriu kvepiantys. IsiZiur6kjte ijas. gis. Mdgstr dregn4 or4. T6vynr. dais. Gericusioi cugc: Sviesioje. Taiiau iios ieinos skiriasi ZiePclqrimos: Borarikos soiazdelirl.alns. ieimoz C onryo si t ae. /ornrrs be galo p:urzGi i kri le.rsidauginti: 11uo lap2000 -3000 graizaZiedZiq Seimos nriiq Ziles rines veisles. budilgi jq iiai r[tri- . ues toliau auginti nevertn. daZniausiai kaktusq irsukulenhl skyriuose. o liaudyje papiitgs pavadirim:rs "glindd" rodo. visiikai t r paiia lirkne: Sattecio stapeIii- - Kili prieiiriros ypotumoi! Pelsodiiti nereiki:t. Dcugininos: sdktonis liepos-nrgpjuiio tnene-si.ydi. Kitas tokios vienodos dos pavyzdys (botanikai il reiikili vadim gercija) . j.1lia kito! lcislyrncs.

Savaime gamtoje se uolq ilaituose - ji l6s radosi kaip iS gausybes lago. kadangi mro lapkridio iki vasario reikalingas dirbtinis apivietimas. Sausi lapai paialinami.Poslcbc: Tokia pat priegal4 augirti toliau. trgiincs: Lieti saikilgai.zl"oii. taiiau mdgdjams nepatartina. c6)" isvesta daugybe kitq miiriq veisliq. ir blizganiiq kaip Silka-s. Bego metai. Pirkdami gloksinijas Zinrekite. gumbai apdZiovinami ir laikomi laltai senoje iemdje (15'C). ir aksomiSkrl. lomis. Sviesioje vietoje. ligos: . 5i ruiis lengviau iSaugina naujas atzalas. Jei ketharna au. dai Ziedai viduryje turi bly5kiai gelwq juost4. rtJlrs. T6vynd: hoteviai kilg i5 Bmzilijos. bet tiesiogidq saulas spinduliq fu sauso oro nemdgsta. ir pilnavidwiq iiedq.lei oras per sausas. Sinnhgia helleri t Sinningia vi llosa brvo itd€iimo laikos: Kovas - rugpjntis. Douginincs: Sdklomis. ir kvepianiiq. taip pat iE Sinnihgia Euttata. periyddjus. Kabantys violeti- Sviesioje h dlelr)oje vietoje. matnuzyddjusirl Siuolaikiniq gausiai Zydiniiq veislirl neverta toliau auginti. Nuo per ialto val1deIls ima Ibkti stiebai bei plti Sakrlys. ir dazniausiai Ziemodami Ziva. kambario temperat[ros vandeniu. kol iileis naujas atZa1as. Past. rus dvi) turi gumbus. tadiau parduo- t3l . Ieidiiama gumbams palenlya susitraukti. trgiti. gesneridai. Ten damos vien veisles. iimarghta js baltomis gys- dvispalviq. kultirifles Geriousioi ougo: Sittoje. Da. kudiau Zydi gana kukliais ir de nebeluiindjo kaip neiivaizdiiais Ziedais. labai pana-iiq i iisiskleidusias roZes. Negalima drdkinti lapq! Gloksinijai a c ardinaus). kad jos tureQ kuo daugiau Ziedpumpudq.tirning i a spe c iosa S innin- i gia regifla.43). susisuka lapai. taminldasniais lapais. atveZta i Europ4 1m3 metais. Pirmosios didZiaZiedis veisles atsirado sukryZminus. 1815 metais ji buvo atvezta i Anglij4. Buvo sukurta ir di.aiksdiau. tarp jq ir garsioji raudoniied8'Sauldjq esarna apie 50 ivairiq lydis'. augal4 apninka amarai . geriau drekinti or4 (-+ P.tirrir?gla mazesniais. Ko[e visos (i$ky.nd.Sinnirgia Glolsiniio Net ir ta"iiiavidares bndamos gloksinios atroda itit proitzios. Ii abiejq Siq r[Siq. lcislynos. ir bar mosrl palanges puonaujos kuo ivairiausiq Siandios miirines spalvq bei aspalviq veis- KambarilAs gloksinij os giminaites gyvena Pietq ir Vidtuio Amerikoje. Pa-stlrosios ligos gali apnikti ir per giliai pasodiuus augalq i geliapuo- auga Pietq Brazilijos &dgruo- ir iydi violetiniais ir tam-smdlyniais maiais fiedq varpeliais. pasizymi nidai Eudonais alGomjikais lapais. Pavasari penodinami i SvieZi4 iemg ir laikomi iiltoje. kad isleishl kitais metais laujus iiglius. Beje. Seimtz Gesneriaceae. b[tina ZiUra tiDla ir mudodiedei kart4 per savaitg Kenk6ioi. Tai pirmoji miiruruiiq. Sinnhgia cardilalis (syn. krdangi gumbai buna per mazi. beje. milKtu gloksinijos tika-sis protdvis Sinfiingia speciosa. Re c hsteinei lfili prieiiuros ypclumoi! Cloksinijq negalima purksti. iimarght4 violetinCmis ddmCmis.

5rs Prenl - ryti jiems tir*amas sqlygas 2d koralind kiauliauogd nelai lfili ntoi: Laikom4 Siltoje pakoma per daug iiltai. kurie ptinokg pa-sidaro .a. ranfonnelii. Saknis iiek daugelis augalq iimeta.r iydi iki mdens. Gra..ros baltai malyrzris Ziedais. vq<lus atolll4zq puskriimis karpytals lapais. Jis laikonas graziausiu Sios Seimos laipiojmdiu augalrr. iijq iiau. tiek apkarpyti. pakankamai erdviarre - rudeff.lri ir va-s. 6 cm sker$n ens violetiniai Ziedai dZiugina nuo v.Solanun pse da capsicu t.rl- idomirl SoldT?arl genties giiikai kalbandiose ialyse hrmrs. Atnerikos k[ma-s spariiai auga. ja. nkiai (+ Adresai.'eudorafsiu.ris 3 cm skenimens melynai violetillrars zredJLs. krumelius galima auginti ir toliau reikia tik suda. o.@ng L'aralini Lliauliauoe. z.zrnr gentias r[Sys miisll kr. o laj4 Gaila. t iiemoti. per himaz Solanaczae. Vaisiai laikosi nuo mgsdjo iki - vas. kad graZiai Sakotqsi.t. kitaip gaiyikiai mudotrosjos uoli apl kti amarail Pavas.r4 lieti gausiai. seklos i-6dZiovi- iytGiino lcikcs: CegubirZelis.Alscrgioi: Koralires Ziis violetidai Ziedai kiauiiauogas bei kinl iia iisiskleidiia pavasari ir k4 tik iivardytq So/ana.L<tuose augiuamos kaip karnbariniai augxlaii koralind kiauliarro5E . Solanun aviculare.nuo rugpjndio iki mgsdjo blyikiui violetiniais Ziedais Zydlntis krimas ii Naujosios Zelardijos bei Australijos. Sudygg jauni augalai bent dukart patmmpinami. geltalpoje kiauliauogp reikia tollos. gabalardZio kiauSiiio t32 .uri btna ir talgi margintais lapais.unas "ketgflros obuoliu" . linama. Sdkninr[iiq visos dalys uuodilgai apdulkinus.temolil l0 . i kiek didesri tus puosriems vaisiams gdliapuodi. res iiuos visZalius apgered. sauletoje. kad leisdziltq zeme.s. Nukrigdliq Zemg.fi gos iisilaiko nuo rudet1s peNodinti iT.'rnelyrruoju ourvrslleozru . zydr nuo liepos iki spalio (gerai priZi[rirnas beveik istisus vad ruiirl: c loislymos.bul- flamos ir pavaM4 pasejamos.15"C tenperahlroje. Urugvajus.gosl ir baltasparniai. Lapai uZauga iki 25 cm ilgio. ligos: Jei oras Silt. Tinkamai priZinrirna-s bei rpSiamas gaii iileisti net metus) pavied.puoJa voratirkliids erkds viniai. nrdeni ir Ziem4 tik tiek. Jei kietijoje vadin. P. panaii vieuamete so/a Trys Sola. gdliapuodyje galintis uZaugti iki 3 m auk<iio.238) iiaugha ir kitoki! tds Palorimqs: celidnkys- dydZio vaisiai. Zalsvai balti Ziedai labai panains i bulviq. Solanwr laciniat l0 m ilgio figlius. Kenk6ioi. Yo- nun nelonSienair Solarutn calt s i cas t ntnq k. orallzir1qs arba dairiau purl(rti.l/asu rq 83Lr Drrrr rr rxuKe. sioje.l-s il per sausas. So|anu orariiniai. ibakJai^r4 Geriousioi ougc: Svie.i Solottun l. .I Solanln lfiouliouog6 J C' 3 h YI a I N Solanun nelottgena panaSi i baHaaanq.Dcuginincs: sdklomis. trgiimcs: Pavas. gerai vddine m oje pa talpoje. Zydi uuo Zientos pabaigos iki pat va-s. jj galima labai ivai- Vaisiausminkft ima-spiuia- .atio. kai larr dar vadinamas "Kosta Rikosbulve" iilutnamdgis visialis vijoklinis augalas kablio pavidalo dygliais.Lsaros vidurio ikj vdlyvo tiai fonnuoti. prieii0ros ypctu- t Solanuu wendlandii. fdvyn6: Madeira. Brazili. Nuo kovo iki rugpjiidio [giti kas 14 dienq. TKS 2 arba iki Zietnos vidurio. Solanun ja\ntilloides greitai augantis vijoklinis augalas vesiam Ziernos sodui.

45). minkitu kxmbario ternperafitos viuldeniu. Turi vis. apninka skyd. ialsvo papddlapio. popddiiolopis $lefonotis Spatiflis auga ir didelis. Erdve-sni:rrle iiemos sode ge. intensyvurn4 ir temperatrlr4. Xiti prieii0ros ypotu- moi: Vasar. Veuesuela.43).rmariai ir voratinkline-s erke-s.!rtys. iis augalas stebednai lengvai per sau-sas. Nuo kovo iki rugpjhdio diiklis Ziedais. Betji gali- Douginimat: Virinnirl auginiais arba stiebo dalimis.ruL(dio bario temperaturoje (18 -25'C). Dcuginimos: Seklornis arba augalo dalimis persodi11ant.rsari. ii kuriLr kartil per savaitg patrg\ti. trgiimcs: Nuo kovo iki rugpjiiio g. ieima: A race ae. jei reikia.rs 14 dienq patrgiti silpDu tr4\q tirpalu.Gkin. sus metus laikomas kan- Vi ieli (+ P. rugsdjis. Beje. prv. Geriousioi ougo: Sviesioje ar pusiau iksningo- je vietoje. Va- tj perdZjuli i.rusiai laistyti tninLitu kalmbario temperaturos vaDdelliu. iiem4 l2 -14'C. Tuomet ant geliapuodZio su papddZialapiu reikia 1-2 dienoms uzmauti Geriousioi cugc: Irin iviasioje ir luolat vddinanloje.dni pavars{ri ar vasar4 ir iSalnlijami iildomoje daugiuirno lys- kvopis koip iozmino iiedoi. krj tnlksta ivjesos arba laistoma per kiehr vandeniLr. leisti jam vylliotis ant nedidelio lauko.+0 Stefa11otis er epsta o&E'fu Savo tevyndje auga kaip k isti Iietos. Vasario sodiiti i T Zemg pl:r-siio dribsniais. Pakeitus vieq arba del skersv6jq pradeda kristi Ziedpumpuriai ir Zied:ri. nariiq medZiagq.xis Zvaigz. bet ne sJLrletoje patrlpoje. alnarri bei skydam:riai. Ii iios gelrtie-s miirl. K.alius. f r-iYyn6 : Mndagaskaras. TKS 2 zrrba geliq Zem9. Lrpai tamsiai illi. P$tarosios nliies iive-sta net kvepiatti veisle. ligos: Per iil- tai iiemojanti ir nuo per sauso oro stefanoti apninka voratiDklil6s erkss. l(enk6ioi. Tuomet Zydi Svie-sos l]et Ziem4.kristyti vos retsykiais. Sukrovusio peregirnq polietiletro mai- prisitaiko prie ivairaus iviesos inteDsy!'umo. Niekada neleis- didesDis bei aukStesds SpathQh)II nt v'a lisii. 50). Jie issidestg kuokiteliais aplirk vos ii Zenl6s kyianti stiebq. Kenkdioi. IJJ . Spatifilis ypad tinka auginti llrl floti. ldemaliniai. Ta- S/alr?r)l- l6'C. sarq slrsifon)luoja Detikrie. saDgriis ir Zvilg. Celst4 lapaj.lug vietos. Jie lrupjaun. ko- Zyd6iimo loikcs: nirzelis ma p.b nd n i kJek iiau jis labai nT egstur:rs ir kaip karnbarinis rugalas.Spathiphy llurn Stephilnolis fl oribunda Spotililis.rkeisti reguliuojant vo menesi j i pravartu persu put- - rugsdjis. karrbaryje daugi:rusiai auginami 30 40 cm.rs hidroponiniu bldu. Vus:rrq laikomas 20 . kartris iiauga vaisixi. Alsorgioi: Sis augal:rs turi od4 ir gleiviras dirgi- iiedpumpurius augalo nepatrrtina ju d il1ti. Ramybas periodu (nuo spalio iki sausio) laistyti dar rnaZiau.25'C. o& . loistymos. Vasarq susifonnuoja iiai ieimai budiugas iiedyna-s. pravartu itaisyti djrbtirli apivietim4 (-+ P. vesiau kaip Ziem4 r1e viszalis ltripiojantis lcultars su il-sais useliais.. belapius uglius paflrmpinti. ir nazps. peisodiuti i T.l daZtiai purkit. Nuo kovo iki nrgpjndio k. ligos: tei ora". iitisirius blizganiius lapus.iau :ruginti prie ahamines sieueles. trgiimos: Pavasariir vasarq lieti saikilrgai.kad greiiiau subresh! hgGroiicusio iio augolo puoimena bolti skediai s. loistymcs. ajeit iai.rto!T4Zq Amerikoje. susidedaltis ii varpos pavidalo kremines spalvos burbuolds ir balto arba Kili prieii0ros ypotumqi: Siltomis diellornis spntifi ]i patartina purkiti arba drdkinri patrlpos on1 neturi d. sivaime aug. iyd6iino loikcs: xovas Seimot Ascl cp iadaceae. T6vyn6: Kolumbija. ivoigidiiki ir (-t P.$iiq . be to.rknimsl Rudeniop iietj saikill-qiau ji NLro spalio iki s:rusio baltumo v. pavadiut^'Ma na Laa'.r sniego liai.

rrio or. iyrl6iimo loikcs: ceguze ru r.r priklijuonl prie akmeus ar medzio augalq.liomis. bet Io Seimoz Gesneriaceae. hriai tika-s zrugahl niu. tankia. pa vyzdZiui. Sviasiai mdlyrais Ziedeliais Zydiitis Streptocarpus stj-xo- 1824 metais vienas botani.lei oras per sausas. Nuo to rro ternperah:itos vandelaiko gelilinkai suknre niu. - Kenk6iai. Lapai isaloijarni apSildomoje clruginimo lysveje (3pie 20'cl istisus mefus. SmuikiaZiedZiams miirDDams Ziem4 rLffa r li-u temperc- Kelkdici. ne naiesries :iei puse motinit1io au8alo. Dauginimcs: Miiruflai d:rrrgLrrmi LpJs lepo pusemlst lq dalllnrs rrlr:i strtmenai vidurirei gyslai 1 pesodilti iT. Gericusioi cuga: ieimaz Il ro n e Li ac.lqistymcs. Tdvyn6: Arnerikos etogr4ios bei vidutines ato!trqios. R< t\ <licliialsia -miiq (per ir lapq. bet geriausia pavasari. Jei augalas laikomas pea drdgnai m per sausalJ parucluoJa lapq bromeliniai. prie t. iddti silpnos koucentraci- minkitu dnnrgnu vande- Kiti prieii0ros ypofumqi: Nuolat drekirti s4 kamb. rausvi. gesneriniai .I Streptocarpus Tillatrdsia Slreptokorpos d Tilondsiio (9 3 YI l- a I = N Strcptocerpus wetldlandii teturi vicnq Kvo l ) 11 io c&sb tr :i. das h Birma.ualrelygu aa. uolq ar kito pagrlrdo. trgiimos! Vasar4 kasdiel purkiti ith daitiai arrcdarltis k.r. vasar4 sxuletoje ir Siltoje. TKS s. liaudiikai vadinamonis "vaikuiiais". Vasar4 kas 14 dienq i purikimo vandeni jos tr+irl. balti. Ziedai illandsia daugiausiai 400) hrrinti broneliiirl Seilnos geDtis.lbandiame gdliapuodyje. Pilknjrl tilanclsijrl lapai siauri ir ioliski. puola amarai.43). Kai kur geliq parduotuvese pasirodo pririitq prie iakl arb. Tai nenatlralus auginirno b[d-as ir visiikai beprasmiika mada. Savailne auga daugiausia epifitii- palieti silpios koncentracijos tr. Jauni augalai isxrF ga ii iapo gyslqi Ru5ys dauginarnos sdklomis pavasari.io apatiit puse rysndt raudona.i i rit:is. pavasari 2 arba l(iti prieii0ros yporumoi: B[tinai drekirti sau- pilkq augalq. da is a pt i l':rl ( \. Zeme turi bnti nrrolrt daugybgjo veisliq.Ziem4.iali. mdlyni.. raudoni. Madagaskara-s. P. dryZuoti ir l1et garbanoti. Daugeliui tilandsijq reikia palygilti maZai vietos. Nuo kovo iki rugpjhdio kas 14 dienr] ta$i orchiddjq. 30).1 nF nk a 4)a s. Pasllruoju metu paplito metu smulkiaziedes nlsys! pasnruKr zleoes miys..l patalp! orQ. - rugseJls. Tillandsia.l sau- (--) P. - e. trgiimosl kas atveid pifin. P. bet iiem4lieti saikuriq 1luostj]biai grakshts. Yra Zaliq ir loislymos. At- biti ios Driva- Tailal. violetiniai.2 kartus per savaitg. sios tilandstos iltisus metus Siltoje ir iviqsioje. Visus metus . ligosl. padergti sidabriikai pilkais ZvyneIiais. Geriousiai dugo! Pilkosios tilandsijos iitisus metus Sviesioje. bet De suuletoje p3tdpoje.epto. gelsvi. - iytldiimo loikos: sa4 arba vasxr4 nrsN. Douginimos: Aaugomis. galiriiais siurbd iS oro dregmg.ligosr setgn retai.!anea a\ 'I .]lltyi panroitq Sak1l. t t iS ru o.Laistoma mifl kitu kambakarp4 i Etrop4.l gaUrn:r rr rsuKe)t zlemq vesroJe hlra. skfrus jas rcikia pririiti myl6tojJ\ netureftJ pritrrti. T6vyndt Pieq Afiika. todel geriau pirkti tik gdlinifl kystas rlkiuose uZaugintas tilandsijas ( ) Adresai. (10-15"C) vietoje. kingiau.e nvresloje ar pusrau nlGmingoje.238). Pctqrinos: Vezarrt ii tdvy|es kotlteireriuose augalai labaiapgadhami.rDr3lrsrtr ullxa drefltrs rr iilurs geliq langas.l. Zalio- t34 .di sh.kzunbario temperahlroj e. Niekada netreiti sauso iaknq gniuZulol kai aDt medzirl. voratinklhes erkds bei tripsai. Kai drdgna. Kartais uZpuola miltuotieji itr paprastieji slf oairanar. bet ne sauletoje vietoje. nupjautomis lapq dalimis). kur.I . (J Duotriruka geli! Zemp.

r daug dtegrl6s. Iigos: rer sit- iierrojaniis kalijas iyddiimo lcikos: nazninusiai parduodarnos rniirunas fiyzijos. P. Ji sufor- lapiq. Ziedyurl sudrLro balta-s pap6dlapis (graikiikai rpatrd) ir geltona burbuold.lusros jos tevyueje).praZydusi:1 vel gausiai.N q Aftika. lygrrs lapai prisegti prie tiesiq stieb!. Va-vrq laikoma Tdvyn6: Brazilija. maZus gSliapuodiius su T Zemqs ir putplasiio dribs- niq miiiniu.I ploksiiq varp4.ritp patrgsti.a) kilusi iS Pietq Afrikos pelkq. Perzydejusios pamazu mmyksta. Gericusioi ougo: Sauldtoje ar pusi. kalij. Kalija praiysra Ios PnstnatS s fa|tt)'nLs lct lr'attt. Va- tm- raudonais skesiniais dryZiais. Kenk6ioi. Tuo metu kalijai reiki. fl. Jos auginamos specialiai puokitems.rt del dr6gmes pertekliaus su- aplinkr arnarai ir voratinkliles erkes. laLrkir6je gamtoje tai mazdaug 80 cm aukiiio. Yra i.1rar eaz.r Zalialapi! puriparipiri.je su centriniu Sildymu). bet ne sauletoje iiltlti.usiai nigstatn - Vriesca splcndeLr. ajeriniai. Kraulanii:1 uaujus Ziedus laistyti muoja maZdau{ pusmetrio aul<siio laprl skaoteles ir vienq ftudoll. gautq sukryZninus Vriesea carrinald ir Vriesea psittacitxa. visai arba ii dalies nLrdZir'lnanti Zold su stipriu.Lstiebiu. ?38). trgiimcs: Periyddjusi kalija du menesius (ge$rZes ir ialialapiq ir marga- vietoje. Seimai Broneliaceae.rrgiai at-skyrus prjriiti clil iios Z a n t a des c h i a l?otridnd gumbq ( e! ) iy . talpoje. bet ne maZesnernis nei pusd tnotininio augalo. Megsta iihm:1 ir dregr4 orQ. lrgiimcs: Lieti saikhLai. je.\:riesea Zaltedeschia tryriic Koliio os6'fu Kiunbarin€s fryzijos tai daugiausia miiniinds. Nuo liepos iki prazystant kart4 per sa- () P. Populiariausia veisld tllli br'lti - nei 18"C.rdeniineiama ivjdq. peniodiuarnas ir pamaZu vis daugiau 1:ristorras. iydiniios iStisus metus. kaip kihl bromeliniq ieimos augalq.v. Peruodinti nereikia. Kenk6ici. Jq yra Betu labia. lor iieTivyn6: Atogr4iq ir Pie. milnlniLl tmrsiai raudonais Ziedynais arba aug:rlq su ivairiilspalvdmis Zied! varpomis.m4 ialdiq nebnnq. tai galirna augirti pririius prie apifihms skirtq Sakq arba nedideliuose gdliapuodZiuose su itin puria Zeme. res periyd€j9s augal:rs nunyks. vandeni pilri i skrorelds piltuv61i ir Siek lio) l:rikoma visiiklri sausai (tuo rrehl blln. Po to glriuzulas iipurtornas. taip p. Soddai Zali. Ziem4 vesioje pa- Gericusici ougo: Sviesioje ir pusiau iksmingo- trinkl augirnas ir pakenkiani augalo lapai.e de s 'UEtilis kalavijas'. mdsirgu iakui. liyzijq ataugos raldasi ir prigyja re taip le11gvai..rZnai purkiti ir drekinti or4 reiiau. t35 . ypai Silturne ir dregDarne geliq 1a0ge. Lapai marginti ryitinis rudai ii- tiek sar+ kas 14 dienrl po - aDt gDiuzulo.lloistymos. Pqlorinos: Tel. galirna auginti sode. Fryzija-s Xili prieiiiros ypctumci: D. Adresai.ru uksmingoje vietoje. o& ch . Douginimos: Pasitraigus ramybes periodui (liepos - iak|i:rstiebio prie specialiai tm pamoii tq iakq arba pasodilti iyd6iimo loikcs: Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pradZios. Seino:. ligos: eer ialtoje ar per salrsoje patalpoje (kambary. 43). Calina nusipirkti ir rarrs(Zd nt edes vaZiedes Zuntedd(hia reh n a n n i i bei geltolrrai Vriesea spl. Nuo geguZds vidurio pastrtoma lauke. iii- birie- loistymos. viduryj€) dalimis. Beje. Ja-s als. Svarbu: Zeme tesne Puikioji ubisinin6 krlija id a?t h i op i. Douginincs: Ataugomis. bromeliniai.r s. minkstu karnbario temperatiiros vaudeDiu.

%iiau gumbas neturi isdzioti.iti.biri svissioje. dedeiviniai. ypaturai: B[tina drekitti saus4 kambario or4l GruodZio-sausio menasi lapams leisti nuvysti. yy. Saknijasi sunkiai.I { { - Pavonia multiflora Globba winitii I Povoniio v Globo Paiasus i imbier4 augalas gumbiihr iakni:rstiebiu. rausva purk. rausva purLn ir nilyno dulki- t36 . 5i augalq nes!nku atpazintj iS ypatingq Ziedq.30'C prialpoje. Globba b lbifemt ii Ramiojo varderyno pietilirl salq ki- Isztl$ malzls Krumelts. Be Globha winitii yra d.r ir mdlyra dulkine. nuo kovo iki rulejhdio kart4 persavaiQ po truputi patigiti. Geriausiai au€ra: - L. Zil gihe ru cea e. Eesimas: Lieti saikingai. Pastaba: Taip patpri- Patarimasr Kurkum4 /?a) (Curc t a roscca- reikia priziiireti taip pat.l-sr Viriluriq augiuiais. l'lrios ryikiai raudomi iiedai auga tiesiai ii kamieno. keliomis iijq galinra lrozdtis botanikos soduose. perZyddjusirl apkarpyti.. todelbutinaj4 daZnai purkiti. iiem4 ne vdsesreje kaip l5'C. treSimes: Saikinsai lieti minlL<tu vandedu. atrosdn . Tdvynd: Brazilija. Zydi nuo liepos iki spalio. a I = N I lH 0riginolus iydinfys ougoloi: iis tos noule'nro relenybiq megelomS. lnsl GIobba narantina. kaip ir glo- lapkitis.reoq suoSro rt YI 1- purpurind taurele.s spinduIiu neDrdrstu. i:rbieriniai. Daugipim. Dalg!tri[uq Cumbeliais arLJa senes[i! augalq dalimis.ri reikia labai drdguo oro.rs netus 20 . Kiti DrieZiuros Zifrima ir ypatirgoji Goethea cauliflara. pladiais lancetiskais lapais ir nusvirusiomis iiedr] iluotelelrtis. Geriausiai auga: Visu-s metus iviqsioje ir iiltoje patalpoje. Seima: Mall.aceae. pavasari persodirti i T Zeme.ar Glahba. P u si a u i ro n ij o s isis kl ei d g s pa Zi e das p urpur i - ne tourele. Laistvm:rs. E Zyddjimo laika-s: Nuo rudens iki pavasrrio. Pava-sari patartilra persodinti lT iemg. siek tiek trunsasnis vainikas. nuo kovo iki nrgpjndio kart4 oer srvaile necausiui ortre. z. KitU rhii!l jie gali buti ir kemines spalvos.nel Tailandas. Laislvlnxs. Kiti Drie2iuros vDrtumd: P:rvonii. bet tiesiogiriq saule. zrrorTros rrilzdJug I uu Io\ llenues tlriiq. b4. f9.qninea ii Bonreo. ZJdBjimo laikas: Liepa Ss-na. visr.

Smilionlo S.i"i"u*".irros Xiikiokop0stir Daugiametd Zoldpilkai Zaliais lapais.ristym. kovo meuesi persodinti i T.iinqsl Vasar4 lieti gausiai. Ziem. 59r.Jei reikia.anthos tnan3/rtJ galirr:r iisiauginti iS sekhl (-+ Adresrri. It7 .ri ne tokie lep0s kaip pirki. pielusios aug. )91: zt Acanthaceaz. akantiriai. pavasa- ripersodilti i - P iemg ir palaistyti. 5e1rna: Lrrdlidaced".l iak ia-stiebius sename geliapuodyje 1aikyti sausai ir ialtai (apie l2"C). Siuolaikilas veisles alsirado sukryimlnus Snithiatttha uLtiJlarc si S tithialltha zebrila. 43). Dcurinim. Be to. Ziem4laistyti rciiau. KjlijrisZilrasJpalulljliiDre- nuo spalio jeisti nuvysti Iaparns. k-urie vakare susiglaudZia lyg rniegui.4 niqoi. Lllistvmil\. vasar4 . Daui!. Kadalgi Zydi Ziem4. pava-safi persodin- ti i TKS 2 Zemg su molio prietnaiia. Aumlui ?vddjirno laikzrs: GeguZe .lien4 ne vesesndje kaip 16'C patalpoje. Set sncria ct ae.238). Patarima-s: Si g6le labai megsta Svies4. Tevyrer Cile. Daurinima-q: nuose ii ialoiasiiebiq iisiauginti augal. C. treiimas: Nuo kovo iki spalio saikiugai lieti minkitu vaDdeliu. Iarrie uiaugo iilirlamyje. Argentina. Dauginjmas: Dukteriniais gumbeliais. RySkiai rausvi Ziedai uzauga ar)tmazdaug 5 cm ilgio stiebq.rs: S€klornis arbl iakliastiebiq dalirnis. Tevynd: Indija.r1us.YceIIt! M{!Si uruocl vcsarl. P:rtf im&s: Na- ypatumai: Norint auginti toliau. bet ne saul6toje.Eralthemrun pulchellurn Smithialtha At gozanthos flavidrrs Ironlemo Mazas krumelis tamsiai Zaliais lapais it sodriai melynomis varpornis. Zvynuotq turi miDkitus. Tdvyner Pjetryiiq Aushalija. rflora. ji visai nesukr. Atrksdia-u buvo vadin:ana Naegelia ntul.rs: Dalija11t sene-suius augalus arba sdklomis.aistymas. "l(engIros lelenc" Knllninis ilugalas siaurais pai)gais lapais. Matildos Smit (Mdtilda Srrui. kiSkiakopustiniai. euldtoje. k.q sausai. Ziem4 vdsioje (10 -15'C) patalpoje. xesDeriuiai. z.23"C.ribj Ziedynkoiiai. Kiti pdeiinros ypatumair Ruded augalas iumeta lapus. trgiinasi Visus metus lieti saikingai. TKS 2 arba gdliq Zeme. apkibp :rksorrrinj:ris Zieclilts. nuo kovo iki rugpjudio kas tris s3vaites Datreili.urdiomis mediiagornis. va-sar4 DerZvd€- jus voJe.nim.tithiantha. DaZniausiai viermetis augalas. nes gdlininkystes ikiuose apdorojama augirnQ staM. o pasibaigus ramybes periodui vdl suZaliuoja. L. Sgfut: Haenodoraceire. Krimelis atsirraujjna ii Jos zvdeiiloqlaitasi Liepa tr't G e SahliastiebiU. I aisryrn asJgiimasi Augimo periodu lieti saikingai ir kartq per savaitg trpiti. Jei vasara lietirga ar npsiuiauktsi. Ziem4laikyti kone visai -i.rs 14 dienq po truputi patrtriti. . y!4truli. tilka iiemos sodui. ro kovo iki iiltoje (ga- mgpjiriio Oxalis adenophylla kas savaitg po truputipatr?iti. apgaubti polietilello maiieliu r-) P. Kiti orieiiuros kinti saus4 ktmbario or4 (-+ P. Sirri gelei gininirrgq.Ls.rugsdjis.25"C dir- limn ir lauke). apie 1840 mens pavadinla anglq dailininkes.autra Ziedq. Geriarrsiai auga: Visus metus labni Svie-sioje. SuEsioie ir iihoie oarrlooie. Kiti prie. P. Geriausiai auga: Sviesioje. bet visus metus vqsioje vietoje. rudai iSmarghtus Iapus ir ugniaspalvius Ziedus. '\:ls$r: zyoeJ'mo iarKas: Fatandts. - virinniq auginiais 20 . Geriau-siai augat Sviesioje.r-i"u. Kol suialiuos. he. lirrp kudrl vasarQ iistypsh I. Beje. Tevvne: M"k ikr.18 . tlrrnsioje vietoje labai iitista. l.rugpjntis.rr) vardu.

saulBtoje. a I = Puoin0s ivdinfys ouguloi. trgiiuast Nuo kovo iki rugpjniio lieti gausiai. 3 E l6 = potolpq !uui. pavasari persodinti iT iemg. iviesioje ai pusiau uks- rugsejo vesioje -l4oc) patrlpoje. kad lreiidziarq gniuZulas. ruo (12 . paldpiiiui.rr. ziemc dar maZiau. Seirna: Ma[aceac. Nuo mgsdjo iki vaslrio laistyti tiek. - Chanelauciurn turcinatun Visialis kmmelis spygliikais lapais.!r aukitesni. Parduodami augaIai .rsi Zydinti palepiti geriau laikyti iviasioje ir v€sioje vietoje (tik ne sauldje). Geriausiai mingoje vietoje. Td$'ne: Pietq ir Vidurio Amerika. Beje. Kiti prieziiiraryp-a--[u!ai Jei reikia. Zyddjimo laikas: V:rsaris Se. Mxdeira.* t38 . ankitbiai. 100).a: Leg t n inosae. - -4K. Parduodami veilis aukiti augalai. kuriens greil posidoro per Zvdeiimo laikrs: Iitisus nretus. Kiti prieziuros vp. vasarq kiek daugiau.misrunai. Geriausiai auga: Vasar4 saul6toje.r- Patlrim. Nuo kovo iki rugpjnaio trtriti kart4 per savaitg. iein'd Myrtaceae. kurie geraipriZiurimi spadiai pleiia-si i ioDrls ir gali uiaugti apie I m aukiiio. nuZyddjusius Ziedus tudtuojau nupjauti. tresimes: Visus metus lieti vienodai saikingai.: Pavasa4 nugeneti apie du neidalius ugliq ilgio ir penodinti ! T ietnp.iviasioje ir vdsioje (8 -10'C) patalpoje (Ziemodamas iiliiau ne-sukaus Ziedu).ristvmas. auga: - YI N onkilo onl polong6s.rke.ve'ro Virsaril lar. I aistym. ne: K. iiltoje ir gerai vedilamoje. Daulrinima-s: Zoliliais augiliais 25"C dirvoje. o kartais ir d. dedeiviniai.mrru sulos. - YI Iivy. iviesioje vietoje lauke. Zydejimo laikas: Kovas . mirtiniai. Laistvmcs.rgilimas: Zoliuiais auginiais palvasari arba pusiau sumedejrrsi:ris rugpj[iio mdnesl. kaip ir katildliui (+ P.$. Jie rn6gsto grynq vototos olq o zlemo . alsiradg sukryZmin!r-\ ivairias rusis. geguZd. nuo mgsdjo nrba spalio tD D l- Tai klmas ialiais arba Zrlsvais auksiikai ddmetais lapais. Kiti prieiiuros ypNtumai: Jaunus nuZyddjusius augalus kasmet apgeneti ir peEodinti i T Zem9.balandis.I Abutilon Cytisus x racenlosus Golenis J Pol6pitis VisZalis krlnas maiais tripiriiiais Japais ir ryikiai geltonornis iiedq kekemis. nereikia minkitiflti laistymo vandens. trFiti dukart per savaitg. taip pat ir Ah t ilon megapolanianlsx Ab !ilotl pictunt. Tdvynd: Pietq Australija.mybes periodu) ivie- sioje ir vdsioje (10"C) patalpoje. iiem4 .rga: Vasar:1 iiltoje. maiais baltais arba tamsiai roiiniais Ziedais. Dar. D€l dregnds pertekliaus pradeda kisti lapai! Nuo kovo iki mgpj[iio trgiti kas 14 dienq. Duo rugsejo (r. tresimas: Lieli srikll!ri. iiem4 kart4 per menesi. l.maZiau. Ceriausihi ar. ALsargiai: Pal6tritis gali turdti nuodingrl mediiagl.

bet kartais 2ydi ir ilgiau.birZelis. nuo rugsejo . Rudeniop laisrytirediau. tr€iimas: Nuo tada. LeidZia atauga-s.rtalpoje.25'C dirvoje. ti I T arba rododetdrarD-s skirt4. Tdvyndl Pietrydiq Australija. iki rugpjndio gausiai lieti L kas savaitg hgiti.liepa.em? su nolio priemaiia. gelsvai rausvomis. klminga. SaulAtomis dienomis apipurlciti.rtu1nai:. DAUgi: pjmas: Va-sar4 sode iileistomis ataugolnf. Geriausiai auga: Vasar4 sauldtoje.8'C) p. Labai bijo vejrl. Kili prieiiiiros ypatumai: Pavasari pensodin- ltoscharslqana itin puoi.Metroisideros citri@ a$a Callistemon lanceolat s) tevyndje uZauga iki 3 m aukiiio. Labai dailiai ahodo pakabinamuose gdliapuodZi ose. niai atrodo pakabinanntosc gdliaput dZiuose. Zvdejimo laik. Tevvne: Brazilija. Seimar Carrrparzlaceac. t39 .. iki spalio vir5[riq auginiais 20 . Galirna rusipirki larl! dauginq gdliapuodyje. o pEdejus lsisti lapams iivis liautis.Bougainvillea Bugenviliio laipiojaurtis augalas ryikiomis (kemindmis. itio ivie-sioje ir Siltoje. rozhemis. tvmas.s: Nuo rugpjudio Pashba: Lygiai taip pat M etr oi s i deros exce lsa. Geriausiai auga: Vasat4 sauletoje. Ypad kinta i akis raudoni ilgi kuoleliai. Zyddjino laikas: Balatdis . raudolomis arba violetinemis) paZiedemis. Seima Nyctaginaceaz. Dazriausiai kambaryje auginatraa Callistehron citr?rus ruiis (sinonimar . megsta kalkirgil laistymo valdeni). Naujoji Kaledo1lija. Tyddjimo laikas: BirZelis liepa. Geriausini aulai Pusiau paunksr6je. nuo rugsejo .s pakaltes).Kovo menqsi augalq nupjauti ir peNodinti i T arba TKS 2. gausiai Zydiiti Sviqsiai rndlynais Ziedq virpeliais.auga taip greit. l-aist]'inas. kruminiq ir aukitI'ilgiq bugenvilijq.stymas-ASt de (tenai pava-sarijis vdl suZaliuoja) arba laikyti per iiemq vasioje ir iviesioje patalpoje (laistyti labai retai). kai ima skleistis muji lapai. panaiiomis i iepetdli buteliams plauti. t21r- Callistemon citrinus Gelsvasis kolislemonos Visialis krumas pilkai Zaliais lancetiSkais lapais ir apie 10 cm ilgio Ziedq varpomis. katileliniai. labai iviesioje bei iilioje vietoje DlS] Vasar4lieti gausiai (beje. prizi[rima Carnpalula poschzrs$ana Snulkioiiedis korilelis Maidaug l5 cm aukiiio. ji s?yglius .Sviesioje bei vdsioje (10-14"C) vietoje.emg.rs: Vasar4 lieti DarZcliry LADTpA UtO gili mllkitu vandeniu ir kart4 per savaitg trtriti. trFSim. Daugi- ttrirti nimas: Suddtilgas. (galima ir lauke). Lapai iirdiiki.rs: Birzelis . Tdvyne: DaLmatija (Adrijos jwo. 1ruo lapkridio . Kiti priezi[ros Jpatumai: PerZyddjusi katileli geriausia pa-sodilti so- ki darZeliq gdld. t a b i I is. Be to.visai mazai. kad geriausiai tinka iiemos sodui.p. ir spardiai augu7tl B o u g aix v i I I e a sp e.iviesioje ir vesioje (6 . tr$ti ka^s savaiQ. Sb! EL Myrtaceae. I a. Kiti prieiifiros ). niktaginiriai. parduotuvese bauia i Bougaivillea glabra. mttlniai. lai. Dauginima. Auginama kambaryje stiebiasi auKtyn irgi palygiiti greitai. susitelkusiais mrrrpomis kekdmis.

LAPllllAl AUGAI.AI 'l il |-i" $ ru kiekvienome iiemos nes ioliq iq groiesn6s ir spolvingos iydiniios t40 .

Lapq dydis ivairuoja nuo plonydiq spygliU iki alto (tokio rmrzikos ilstrunento) dydZio. . Laistydami augal4 visada prisiminkite. kuri<ntis lyg stipriai"s l!nr'is prisiris. Jie gali blti ploni arba rn€silniq gi. jais kv6puojama.t pric ieDris. gatirna pa-sitlyti ne tokius paplitusius augalus. Kiti lapiniais vadinami todel. Paln6s ir papardiai.riLri . norsjie taip pat lapiniai. Ii Iaprl dailai galima sprgsti. begorrinirl. Jie tiesiog yra senovi5kesrri gyvavo rnilijonus metq iki atsLandalt Zydintierrrs augalams. arba alokazij4 (-+ nue. vyrunediniq. ar augalas serga. 142 . Jie Kos iinotino opie lopinius gali karoti nuo kolonq ir pakylq. kokia iSradinga yra garnta. fikas. poveikio mtl. nes savo t6vynejejie yra didZiuliai rnedZiai.sni.jie pirmiausia parodo. gebend. P. r4l . ir netgi vaiL-uoti. kadangi botanikos ir prieZiruos pozituiu jie labai savlti. 193). nesjis daugiau ieiko ko nors iSskifinio.S tikrqjq visi lapiniai augalai taip pat Zydi ir veda vaisius. trauka kaireje). sukulentq ir uet vabzdZiaedZiq. kabdti prie lubq. arji puola keukdjai. v€liau kai kuriuos ii jq sukurd g6lininkai. tesubrendg Zydeti. Zoliniq.be galo svarbi arrgalo dalis: juose Wksta fotosirrtez6. kiek arrgaJui reikia iviesos ir vandens (-+ P. negu kuklu-s ir neiSvaiz- dus Ziedai. Stebba dydZiq ir fonnq ivairovd. Be to. kn-uniniLl arba pala-iir1 irnedZius. rnaranti- cugolous kamba{ ves arba buti gyva lalgo uiuolaida. papartis ir kiparisa-s.itai ir spalvos rodo. kadjq lapai daug iigarina vatrdens. stambialapiai augalai. i atskira-s erd- Nereikia parnidti ir teigiarno lapiliq augah.. odiiki arba aksolniniai.ftkg?'ftvynija Ficus benjauino sr(or tuojo ore sto- ros ioknis. plaukuoti. Tiesa.191 susipaiitrsite su graiiausiornis ir popu- liariausiornis lapiniq augahl ru- iimis bei veisldrnis. - juk musq akies lgiiu- neturi prisitailTti fu rieiingai kitorns spalvoms). brorneliniq. puoSne. lamstas bei viksvuol€. kad veiliam lapuodiui reikia daugiau vandens flegu augalui su rnenka lapija. filodendras. l6 ir 26). difenbachija. {spiidingi lapq ra. Milliniiki orturitl lalni . paryzdZiui sukulerrting Sen ecio ruii (+ P. Kas Bendrieii lopinirl ougolq prieiiuros bruoioi Lapai . Skouingai parillors ir priderinus lapiuirs augalus. Daugelis vadinarnqjq lapiniq augalq pas rnu-s niekada leZydi.auk<toji araukarija.ivit sos ga dylltvai. Iiintys .sq sveika- ni f ' tai. aralitiq. Ypad puo5nus yra dideli. iiurk{tirs. latri vos prasiskverbia pro otogrqiy niika lapijq. dracena. Ji (-) nuotraukir P. Ziurddarnas i Zali4 spalv4. visZaliq ir metandiq lapus. iliauZiaudiq ir laipiojandiq. Statistikos duomenirnis rn6gstarniawi "Zalieji" yra jtka (Yucca).amina kas. bus apraSomi atskiruose slqzriuose. epifitq. o allcitarne g6liapuodyje lieka nuolat jauni. galirna labai papuosti patalpa^s. nes tai rmybes spalva. Kas paivelggs i 3j rnilZinq etpaZintq savo snul kialapj. Zalios spalvos Zrnogui labiausiai reikia. Dideliu lapo paviriiu ui attgalas stcngiasi pagauti Atto dougiau Sviesos. irnantriais retais augalais ir ldomiornis rinkos naujienomis. 33). ypatingi. pallrisoruotaikq. Yra tiesiai augaudiq. padalyti didesni Lapiniai augalai kilg ii ivairiausiq ieirnu: ajeriniq. margalapia0turi (-+ vir5uje).

pad€kle uisilikusio vandens ir per Silto Ziemojimo.ltgc.pava-sario iki rudens trFiti l(ili prieii0ros ypatunoi: Jei reikic. da ii 100 . bi diugi vyno raudoturro n i v eisl ei Kiti prieii0ros ypoturnoi3 Jei reiki.ls' (' MaZutdlis').s Acorus calanus (baliuiam ajerui). I ?8-179) ir gimini.r.. Priei sodiialrt pjuvio vieta apdZiovinti. o rudeni iitraukti.s bei tripsai. pavidalo skoteles suside- Aeotrittl tabuhlornE d^\rgharnas tik seklornis. i laistyro vandeti ipylus kaktusarns skirtq f+srl. ltk drdgrrg. kai trDkst r iviesos. Indija. A rgent e osl r i at us' lapai v:rsari1./ dryirot a |eis li' Argcnteosti atus'. ne iiltesneje klip l6"C) patalpoje. Kenkdiai. At \J Srs i <)aa iolg (apie tai sako ir paiiai Sei- Tai pelkiq augalas. merkai je. mai kaip ft moD-stera (-) P. Lapai ilsidestg skroteldlrlis ant maZdaug I m aukiiio nuogrl stiebrl (Acon i utn d rhorcu rn). Marckas.200 pavieDiq laprl ir driekiasi ant Uemds. Tailandas.4conianr Zydi retai.s vandens arba Ziemos sodams. pavasa4 persodinti i P (su rnolio ir sm€lio priemaiin) arba kaktusq Zern9. .iem4 laikomas per au8a. sauletoje vietoje. ajeiniai. o Ziemil. Celiq parduotuvese biiia baltai ir geltouai dryZuotq veisliq maidaug 50 on ilgio srnailiais Iapa:Ls vyneje. bet geriau pastogeje. nuo seno Zinomam vaistiniarn augalui. 15 . J Ge llonai \\.' AI rc4t u r p u r u triiti kas 14 dienq. tud iliauZianti Sakda-stiebi ir labai tinka maiienrs ir dideliem.I Acorus grarniteus Aeoliutn Viksvinis oierrs d (9 = I I a I = 44. Zis').-_-----. Kilija. Ziem4 l0-16'C patalpoje. Ziern4 kas 6 -8 savaitqs. sausros metu panaudoja savo sultinguose lapuose susikaupusi4 rdukiletql Ziem. fdomi ir Acotxiuor tab ilorne riiis. jie paZF lirroja. Dcugininos: Sakliastiebio dalirnis pava-sari. 172) arba filodendras (-+ P. nes dairo Gericusioi ougo: Svie- vietoje ima dziuti.labiausiai patiktq pelketa sodo tveDkinio pakrante. Tdvynd: Krurarq salos.jokiu b[du sioje ar pusiau iksmingone sauldto- - je. vasar4 lauke. Nuo kas 14 dienq. Cdlinpuodigalima tiesiog ileisti i val1deri. Tdvynd: . ligos: rartais puola voratinldines erke.-. storlapiniai. Ypai graii veisld 'P4sl.l la. ieimaz Araceae. giausiai apninka d61 drdgmes pertekliaus. piklausaDtis t1ri (iki 0"C arba. gerai vddinamoje. Gtai\ #& trl oli nt I ht t. ibimaz Crossu!aceae.30 cm Jos p)oiio lekitas Dcuginimos: Lapq skrotelemis arba alskirais lapais. pana- lotydikas jo pavadinim. iie- 142 .m[srl kaihrose lietaus nerzio-s=amiinas. Geriausiai gdliapuodi istatyti i vanders pripildyt4 pad€klq.laponija. l(enk6ici. Kambaryje.-. kur a(lga savaime. ilgalnikis) megstl.rs grantineus = loli.rtis). drdgloje ir vd- kilmds vardas (aio. tik tiek. kid lapai nuo sausros nesusi- sioje vietoje . pavlsari pe*odintiiTKS2iemg. /'leo7? lcislymos.":kror. Visos jos -' ('Sidabrajuostis') ir'lareolarregdfts' ('Auksadry. lrgiirnos: Vardels negaileti tai pelkirl-augal&s! Viksvilris aierirs piekada neturi iSdiillti./. uIt . m4 vesesndje M6gsta gryrq vasatos or4 Sviesioje. patrlpoje uiaugalti vos 10 cm aukiiio. li4 ntdis jog iis sukulentrs puikiai p:rkelja sausr4.stoma visai retai. iiltoje ir sausoje Gericusici ougo: Sviesoje.ligos: Dau-. Nuo geguZes ikirugsdjo lcistyncs. lrgiimos: Lieti maiai. Tesako. jei imanorna.

pais. Ziem4 14 - t43 . o patalpos oras ddmetais bei taskuotais Iadr6gna-s P. paprasti il miltuotieji skydamariai. Beje. gali atsisios veislds: 'Silver King' msti demiq. fewn€! Pietrydirl Azija.A . ligos: rer biai. lnbiausiai paplitut aprl nepurkiti. trgiimos: Lieti tik minKtu drungnu vandeniu.s periodasl). parukndje. ajet'rriai. l(enk6ioi. Alacasia sanderiatla tamsiai Zali metalu bliz- vienas gga-- .a Agloonelr@ - iiek tiek maii. Bene visos jos labiau tinJ<a iiltnamiui arba uZdaram Dcuginimos: Sakniastiebio dalimis persodinnnt. Seimt: A race ae. lfili prieiiiros ypafumoi: Oras privalo b[ti l:rbai drdgnas.va-sari ir vasar4 onema coh|ttttdal nr Sali Queen' ('Sidabind karaliene'). auginiais Sildomoje dauginimo lysveje (prigyja sun- Saknyti Sildornoje dauginimo lysveje. Ii 70 iios genties ruiiq p. i 'S i lver kai reikia. TKS 2 arba gdliq Zemds bei putplasdio dribsuiq miiiniu.ri od4 ir gleivines dirgindje. z1g1a. lus kas pavz-sari. Jos stiebai prie pat Zemes iisliakoja kaip krimo. lat iilta. '. - ne kraltai. fluo kovo iki rugpuiio kas 14 die- Alokazija Ziausiq conlnuttat n tiiis sidab- riikai ialiais dryZuotais.Ls mus parduodamos tik kelios. Nemazi. ruduoja lapq vase$Cje kaip 16'C) paAlscrgici: Aglaonema tutmksndje ir pusiau parnks. Kanbaryje angi]1a'J. Kas dveji metai vnwrio pabaigoje drAxl4persodhtiiTZemg. o kai kuriq ruiiq l:rpai - ciaro rigSties.43). l(enk6ici. Lieti mink<tu kambario tempemh-iros vatdelriu. virinniq iyd€ti ir subrandinti raudonas uogas.ru. Nuo kovo iki rugpjuiio kas 14 dielq po truputi plrtr9iti.4locasia lowii iS Bortzunsiais xlyvmedZio Zalumo apie 40 cm ilgio lapais su baltomis pagrindilemis gyslomis. loislyrncs. Amerikoje sukurta daug iio prasmatnaus lapuodio veisliq. Ziem4 lre vdsesndje nei l7"c paunksndje ir pusiau Alsrrgioi: Alokazija turi ordq dirginarldirl medZiagq. senus filpo truputipatrgsti.ta7r Rettro' i ' Pseudobracteatarr'. va-sagausiai ir rudeni (bet vardeN paddkle Siukitu nepaliktill. neo - (J gal4 dailiai smaildjartys lapai auga ant 50 cm aukidio stiebg. . Pjnvio ptrviriiq pabarstyti rnedZio anglies miJteliais (apsaugo nuo infekcijos). stnnaiiyt l su putplasdio dribsDiais. f6vyn6: Pietryiirl Azija. sutrinka gdliq langui. persodilti i Zemus indus su T. Geriausioi ougc: Visus metus Siltoje (Ziemq augimas. Dcuginincs: Kero clrlimls persodinant arba pa- gartys lapai papuoiti sidabriskai baltomis gyslomis bei tokios pat spalvos laaitais. uogos lcislynos. Kiti prieiiiros ypolunoi: Zeme turi biq nuo- lapiriq augalq. Aglaoneha costalun iemesnio lgio.Aglaolerna Aloca-sia Agloonerno Alokoziio . ligos: Jei oras per sau-sas. nandiq medziagq. :1 /--\ o&g Sidabri5kas lapq pieiinys aglaonemos skiriamasis Zenklas. kadalgi lepios ir uiima daug vietos. trqiimos: nuodingos. KiE' veislAs lapai tik fietotltis iali. puola voratinklires erkes. Alakazija gnl4lango p o]nenl.\<_=_==3 'Silver opdH& ^ . pavasari. Geriousioi ougc: Sitt:ie (daugiau kaip 20"C). JauDus auga('Sidabrinis karalius'). plat0s. Jei laistoma per kietu ar per Saltu vandedu. ajeiniai. kiai). tai laikant puva iakn jastie- vl- ieimoz Arace a.nedaug (ramybe.

Raibasis alavijas (21loe va r?e8afa) mdgstamas visame pasaulyje. Numetusio lapus ar Zietr4 vasioje patalpoje laikomo augalo beveik visai nelieti. nuo kovo iki rugsejo trgsti kas 14 dienq. Megsta Ziemoti 5 -12oC tempe- lcislymos. vr r.blti giantys viena-s kit4. bet te szruldtoje. apdZiovinamos ir is- Aloe wrq . Lapai Zali. m a.r. Vasar4 megst Vltenis 9' r c&dk Antpe lopsis tagstd ltlrxq tasaros orq lauke. A17U.. pava-srri nis ir platqsnis. deninumeta. lneshgi trikampiai lapai. ldwnd: Aliik.erkes bei tripsai. frgiimos: Nuo pavasario iki rudens lieti saikingai. . Kili prieii0ros ypotunCl: Kas pavasarism.Ikiai apgelrejus persodilrti i T. meigiamos i smdlirg4 Zeme. Dougininos: Solin6mis ataugomis. vien4 iisiiakojusi. TKS 2 arba g6liq Zemg.Aloe firi€gatopatalpoje.s - diau jo sultirnis Gvai gy- laistymo valdeni iberti truputi klktusams skiml i ldll?. lelijF Seiml: Viaceae. turi dairai peFodinti dygliuotu kaStu. Geriausioi augqt l.rugarlas or es ce n s. Si - iis rekomenduojrna Siandie[ kaip 'iaujas" kosmetinis augala-s. pertvara-s ir koloDas. Zydi tik setesni lloe ruSiq augalai. augartis vijoklinis mas ypad l(enk6ioi.lyg ierpes den- Sio augalo lapai stebetinai sauldt4. Seimor Li l. Jis auga aukiresrnoi: Jei reikia. botalirlis pavadinilnas yra lcistymos. Ziem4 vesioje (6 -10"C) Ge. apaiiojeplik4 stieb4. 2ierrrl kaip galima iviesesneje. iiem4 maziau. Tai puihrs laipiojantis augalas raudonais irgliais ir Zaliais baltai arb:l r'ausvai margi tais lapais.Vasaq lieti gausiai. toddl sodininkai danrai v aC'il4 Vi t i s h c t c r op hy I la ruri. Baltri ddmdti. Vengti p.icusioi ougc: Sviesioje. Sis graZls spariiai i P iemesmiiiui su smdliu arba i molilg4 sodo Zetng. Douginimcs: Vrsar4 virSiniq arba daliq auginiais. Iigos: Kartais apninla Sakr1q nemarodai ir miltuotieji amarai. tr+rl. Gelitl p.i ace ae.lrduonlvdse galima daZnai matyri ir stnulkialapp Sios nliies v eisl? A n pe lops i s br ev ipe dttn a ul a I a. oliioiius Trunpokotis vytenis tD = I { I a I = d # Visur ltlagstal as . vlsarq Iauke. lloN teisilgas ji saikingai liltoje. Kitas gerai paZistamas ir nereiklus le uisiliklsio Vasar4 ka-s kambarids A I o e ar b vandensl 2 .. jei gauna per maZaiiviesos ir iih:mos. t44 . - ki- jarti Kenkdici. klrios atskiriamos. Jo sultingq lapq sultys es4 graZinariios bei lygfuardios od4.vyrmediliai. Ziemos pz1 laik4 dailiai npraizgo vytell! puola vorati[klines tllka ivjesiam sodui per ffun. gerai v6dinamoje patalpoje. pusiau rikrniDgoje. panaits i vyunedzio.rdak- ftturoje. ligos: Zienoper Siltoje patrlpoje kad ir pladiausins bei aul(<diausias sienas. dydavo vaikams melytes Kiti prieii0ros ypotuant keliq. bet apsaugot4 nuo iietaus viet4lauke.I Aloe Arnpelopsis brevipedunculata J Aloviios. kuriuosjis nr.rvaites . lrgiimcs: ltevipeduncu.r i n bwi xrl'fle3ans'. Ziemq dar maziau. uZauga daugiausia iki 30 cm aukiiio. edtd.abai Pieftt sauldtoje.3 s. T6vyn6: Rytq Kinija. Kaip gydomasis augala-s inomas i Alae barbaden sis (syn. vasar4 Siltoje.

reikia nemazai vietos (apie 2 kv.("vaikuaiais"). vdri egah4s l8'C patalpoje. trgiinos: Lieti tik labai minkitu vandeniu: pavasari.llj) skoteles apie 20 cm tik tada.59) ir pastadius i ivievieq. Geriousici ougo: tabai iviesioje. Kenkdic'r. Nuo kovo iki rugpj[iio po tru14 tlgliai. Galima tiesiog nupjauti ananaso vaisiaus taip pat ryGtukines. irna byreti spyglili. ligos: netai. stiebas palelgva pasidaro lluogas.1s palyginti tud bromeliriams budingerai pakelia saus4 orq. Tevyleje araukarija uzauga iki 60 m auliiiio. Pastatyta kambario kampeji uiaugs keiva! Vasarq ardukalrija laikoma 18 -22"C temperaturoje (jei imanoma pusiau paunksneje lauke). Pclorimas: Si4 puiki4 kambariu? eglut? geiiausia trgiti rodode drams Atscrgioi3 Lapq krairai labai aitrus Gericusioi cugo: Sviesioje. susidedallKas dveji metai vasar4ji dias iS kone metro ilgio pruvartu peiiodinti i P. I skrcteles. samanq ir smdlio. IS l8 iinomq ruSiq tik Si tinka augiDtj namuose. kas 2 . T6vyn6: Vidurio f Pietq Amerikos atogr4zos. Tik nyKtu. tikapdoroti specialiais honnolais ir labai iiltoje Zemeje. bromelidai. Jas atskirri . t45 . lrtiin. bet l1e per Saliiausioje (maiiausiai 5"C) patalpoje. kai uzauga iki puses motininio augalo dyske6me0s.lr niai lapai susitelkp patrgsti. aufeovarie. krrio ryikiai raudoni sdjo k3-s 14 dienq tuputi virir.Dougirimoss Araugomis kirio a aiaso (Al1anas na.2s m4 De ve-sqsndje kaip colnosu"s var.3 metii araukarij4 persodinti i iiek tiek nrgshl dirvoZenr i Zernes rniiiuj su tre6daliu mpaus smdlio arba irriiini iS lapirres Zemes. gelsvai ir baltai loislymos. Ziem4 vesioje.malap4is I Anallas bracteaZiau. lsiSaklija sunkiai. deluiandias Kifi prieiiOros ypotuvaisius. Kenkia drdgrrds perteklius dirvoje Ziern4 arba stoka augimo metu. c&tu Araukaria r-\ <7 m \--l @. toddl jiems TKS I arba geliq Zemg. sauletoje.daiginimui skirtoje iemdjusios ir vaisius uiaugitu. si4 bei Silt4 lcislyncs. Ziem4 . ligos: eer siltoje ir salFoje vietoje araukarijos i:rkos nulLlksta.s: juostuotais lapais. putipatrtr<ti. zlzanas Va-sat4 lieti gausiai milhico losus var. - - Dcuginimos: cruocizio ir sausio meDesi vitSuniq au- I6vyn6ie Seimai Araucariaceae. KadaDgi apatineje augalo dalyje nebeiiauga Dauji oroukqriiq nuoldl glomon6ic goivus ir dr6gnos i0ros brizos. tadiau atrodo vis vien labai grakiti. Visos iios veislqs Itloi: Analus. drdkiDti pahlpos or4. ialiai. JKiti prieiiriros ypotumqi: Daznai purkiti. uZsios ananaso skbtelds l1ul1yksta. gas skrcteles. molts ant viriaus polietilenini rnaiSeli (-+ P. vasair rudenl saikingai. araukrriliai. ieimoz BronteLiaceae. esaskotelp ir isalalyti sdklq majq ir su lygiais lapq kaitais.m). Galima Dusipirkti. l(enk6ioi.s (Sir Josell Bdl1ts). 2ymusis kapitonas Kuka-s (CookJ ir re maiian iy mus botanikas sera-s DZozefas Badcszr. Nuo geguies iki rugtr-s.tu k11nbado tempetaturos g4trs rausvai margintais valdeniu. dantyhl lapq.4r?dn. bet ne saul6toje vietoje. Kai kudos Anaxas b r acteat us v eisTes dzio. U Araukarilos atraclelni - itin nAgsanos HS kanhlrhis tade!is. Ziem4 dar maziau. T6vynd: Norfolko vJos. giriais (pjauti vidurhiu-s uglius). Zie- il $nail[s - galima susiieistil - skitomis triliomis. Svarbu: perzyde.je su smdlio priemai5a.Artana-s Araucaria heteroplrylla Anonosos Aroukoriio Ananasui rekia nenaZai vietos. rodril iq privolu kuo dainiqu purkffi. iiltoje (daugiau kaip 20"C).

filokladijos). s . Ziema ne vdsesrdie kaip l0'C patalpoie. Svarbu: Smidrai itin jautrust. Douginimcs: Kero dali- nis inels arba sdklomis pavasaZetneje. kovo-nrgpjaiio mdnesiais kart4 per Mvzrit9 patrgsti. iien4 lieti maZiau. at iu. Kas atrodo kaip "lapai" arba "dygliai". l(ili prieii0ros ypclumci: Per daug i(sikerojus iaknims persodinti i T. visus merus Silroje (20. tetik netikrieji lapai (ioniniai rlgliai .C).25'C tamsojel). lrgiirnos: Vasar4 ie1ne turi butj l1uolat dregna. Sdklas uZLrerti plonu ie- sluoksdu (dygsta l(enk6ici. Tikieji lapai daura giausia virtg i spyglius. Asparagus A sp a r o1i u d e n s iJl o r us. ligos: Ziemojantl iiltoje sausoje patalpoje smidr4 ap[inka amarai.Idlcatus..Asparagus Smidros o &sb g riiill Zoies .rugalq apsaugos prie- Alsorgioi: gosi Uogos nuodiri 13 irious i apa<iiq: Aspdrogus setacctas ' riiys ir veisl6s gus gtrs lvoirios Asporogus Pyranidalis'.1u. a'. bet ne sauldtoje ('Sprengeri' veisld mdgsta ir saules atokait4). Asporad ct t ifo I il t s. Geriousici cugo: Labai iviesioje. toislymas. TKS 2 arba gdliq Zemg su molio priemaiia. ri 20 . miai. labai iisiSaVisos 300 smidro kojp. . Seim6: Li lia ceae. A-rpa / d - tlensiftorus 'Mc'teri'.trridaZlai arba puslar. voratinklines erkes bei skydarnariai.lellji- i'fin6.

pava-sari persodiiti i T arba TKS 2 zem9. leliji- latrdiio menesi. lrgiinos: ZemC privalo b[ti vidutido dregrumo. Kambaryje jis. Ziemq mdlLsta ve. puola skydamariai bei voratinklines erkes.' Var i egata' veisles lapai geltoiai arba baltai dryZuoti. Margalapems veislems reikia daugiau iviesos ir Silu- Pctdtim!s: Margalapes eisles' Var i e gar a' get ia]o nelepinti tr+{omis . p[ti Geriousici cugc: Sviesioje at pusiau ukvningoje. iie- m4 iemd privalo ilgio nusvirusiais pilkai ialiais mas beveik 2 metrq bfti be- veik sausa.ts drenaZas! Dauginimas: sdklomis arba Soniniais ngliais. uZauga iki metro auKdio. gerai vddinamoje patalpoje.aknims. Oeriousici cugc: Itin Sviesioje ir sauletoje.s4. vasar4 lauke. gruobldtas tarsi dramblio koja. Anglijoje a-spidistra labai taikliai vadinama "ketaus" gdle. tankiq Japorijos kahq miskq. Jame. bet geriau pastogCje. gemi lfili prieii0ros ypctunoi: Kas2 . ima f6vyn6: Meksika. plediasi i lonus auganiiaLs iakniastiebiais. Savo Gvyneje Meksikoje tai 8 -10 m Sis augalas auksdio iSsiiakojgs kri- #&db - lcistyncs. Kai augalas Ziem4 laikomas per iiltei. ryikioje mules Sviesoje nudega lapai. iki I m skersmens kamienas. Seimar Li li ac eae. Japonija.Aspidistra elatior Beaucxnrea recrlrvatit Aukitoii ospidistro Alkitoji a4ridistra a ga ir tarpsta tisur. Visialiai lapai bnna apie 70 . tuloys. iiemq beveik sausa. loistymcs. ir gdliapuodyjie pasirodo. l(enk6ioi ligos: Per silieimoz A gavaceae. iinoma. laipthese. Susisukp hrteldmis jie isauga tiesiog iS Sak- prieskamba- lliti prieii0ros ypcturnai! Labai iisipldtus . neuiauga tokiq mannesq. tvarkytrs galiapuodiio dirvos drenaZa-s. je atrodo ispndingai. ligos: oet paddkle uisilikusio vandens arba jei blogai su- priiiurimas. o9 Sustorajgs Beaucarnea stie bas kaapia vandenj. vasarq aspidistra md&sta augti lauke. tik ne saul€loje vietoje. lrgiimas: Va-sar4 lieti saikingai. Kilusi iS vqsiq. - Kenkdioi. matji tikrdi wirta vbais atZvilgiais ir gali augti net menkai apSvie-stose patalpose mos. Kao outq ger.3 metus persodinti i T Zemes mi5ini.per gerai maitinamq augalq lav liui gali gerokai apgadinti sveikat4. be kita ko. zlureu. Douginimos: Sakniastiebio dalimis (geriausiai persodinallt) kovo ba- lapais. kurios padeda iiam augalui iStverti ilgas ir varginandias sausras. 147 . bet [e iemesng kaip l0"C lemperatur+ pai paialiuoja. Ithr mdgsta ne per Sildiausias ir gerai vddinamas. L1iiau pakeniia ir iiltesng temperarir4 bei saus4 kambario orq. ypad vengti paddkle uisiliL:usio vandens.ji iiam augalui mirtinai oavoiingal Nuo gefxrzes iki spalio trgsti kart4 per 4 savaites. kai tnretiebio. riuose arba istaigose. bet. Neisvaizd[s pilkSvai violetiniai Ziedai guli ant iemes. Nuo kovo iki rugpjndio trtrqti kas dvi savalle-s. Vengti iuolat imirklsios Zemqs. Keisiiausia-s regisi jo apvalus ir storas.80 cm ilgio ir 10 cm plodio. slypi vandells alsargos. agav itai iiemojanti augal4 puoniai niai T6vynd: Kinija. bet ne vesesoes kaip lo'C pat lpas. mat dazni mnsq kmiq lietns Siam sausringq stepiq stipruo- la voratinklinds erkds bei skydamariai. Beje.

tq Begonia boweribei Me.virsutindje lapo puseje weri su kitomis lapiniq be. zu Svies]Kllia'Cointesse Louise Erdody' ('Kunigaikitiene sia ieriuota apatile lapo aalirna p:rliktil Nuo kovo iki mgsejo kas 14 dienq po fuputi tr?Sti. lles at. 1858 metais.t-s- niana veislg 'lron Cross' 148 . ijos ( B e o ni a r er) rr\ii^r. B e g o lx i a h e r a c Le i - Gericusiai ougo: Sviesioje. Begonia foliosa i paparti pamliais lapais. Gdliriukai veisld. laantrosios lapq kaitai ir at.kutios poLymius dabartindse miirirrdse dar ir iiandiet galirna iisirinkti daugiau veisliq. Begonia rex labai lelgtai kyzminasi su kitomis r0Simis.lapai iali. skydi5ki. fitasoparduotuvese bfina ddme- bei putplasiio dribsniais. Saklq arba iakl1i. Kas Doretq go11idai. ialos graZiai raudoni. roiiniais perlais "vicross misdniq.daugiausia karaliikosios begor. jei nenugnybiami Ziedai.4diais. T6vyG: nzijos.'?rurt' ('Viltis') begontrl gonijq ruSimis. tadiau paddkle vandens niekuomet ue tiebio dalimis Sildomoje dauginimo lysvdje (24'C). Rudeni nulaitg lapai paprastai vdl adelia pavasari. gali keiptis i specialius begonijq gAlidnkystas Ikius (+ Adrasai. karaliikqjq begonijq geliq beveik apskriti. bet lle sauldtoje. Ii kaialiikqjq folia var."r1- HS ('Gelezinis kryiius'). Be Erdo<li'). Pqtorimoss Karaliskqjq begonijq lapai ilgainiui sumazdja ir praialda iavesi. 238). apatild puse . susisukgs lapo paggindas.otai . lcistyncs. visus metus Siltoje (ziem4 ne vesesndje kaip 16"C) patalpoje. be- jos . Zeme nri b[ti nuolat siek tiek dreglra. Lniz iild').sirals ne!:raziu Jei reikia. (enk6ioi. i 'Bettiry ld' (' Betifla RotPitmosios imantriai prsf-. Nuo tada ir irntos kurti laujos veislds. tikroji miltlig6 ir iakml puvhys del blole laikymo sqlygq arba netinkarnos prieZiuros.I Begoda Begoniio J 19 = I I a I = J 1: kair* i dzsing: Begonia @soniana 'lron Cross'. Roths c hi pais. P. su Sviesiai Zaliais lapais Siuo metu kambaryje auginamos lapinds begoti- ir ieimaz Be go n i ace ae. kaip a. lapq. gautrl sukryZrninus Begorra bo. Karaliikoji begonija i Europ4 atkeliavo subtropikai. Amerikos ir Afrikos fiopikai bei Jq esarna lepapra-stai daug. Graiiausios ii jq yrai Begoni a i nver i ali s 'Specullrta' . I juodu "geleZinio kryiiaus" pieiiniu aDtjr]. Beje. juodai iSmarginti. trgiimos: saikhgai lieti tik minkitu karnbario temperatflros vandeniu. tr: diau:regalima prrkiti laDu.Begonia goegoensis pai tamsiai iali. mindtos veisles itirr dailiai ahodo pakabiDamose g6liapuodziuose. netaisyldingais nrdais pak|a. nigricarc begolijq veisliq aib€s iSsi. 43). me$sia tr Begonia. pav. TKS 2 arba gdliq Zeme - didu. Persodhant gniuzul4 geriau sumaii0ti. Douginimcs: Auginiais.lapai plastakos dydzio.rydkiai raudolra. BeSonia bowei nisriinai ir BeSonia 'Cleopatra' r-lln I I 9r"' l!.Lsari persodinti i negilq ind4 su T. atpaiinti.dgozia diade n. ligos: Nematodai.nal.Sidabriikais lapais iavi 'Sali'. Begonia'Hali@' - raudonaijuodais la- - lfiti prieii0ros ypclunoir Nuolat drekinti patalpos or4 (+ P.

(ili prieiiiros talpos ypotumci: Nuolat drekinti paorq tadjaujokiu b[r49 . mojimo vieta per iillr ir trmsi. kaip k1- lcistymos. iiem4 ne Zemesndje kaip Akorgioi: Augalas turi odq ir gleiving dirginau- iiq medZiajxl.> nuotrauka P. ajettiai. Douginimas: Virsndq auginiais bei seklomis. pavasarl persodirti i T. r)ors T6vyn6: {togrqfu Arneri. o sausio arba vas. Ii Lieti mazai..jei tik reuilyja lietus. nemegsta saules atokaitos. Verrsti oachiton rupestris bete labidekle uisilikusios dregausiai paplitgs. To paties augalo pilkai iali Iapai gali bnti arba lygiais Ioa-<tds. puoinus lapai. sauldtoje ir iiltoje (vasar4 18 . Ziem4 laikomi Dcugininosr Suaugus latik gumbai. kad Tdvyr6: Rytq Australija. mes| Nuo kovo iki Kvynslende. ge. itin iiltoje (ne vesesneje kaip 20'C) patalpoje. Brachychiott pilJauso kavmedis il kolamedis. TKS 2 arba gdliq Zemg ir pastadius iviasioje bei Siltoje vietoje. Tevyneje. pams. daugiau kaip 3 m skelsmens butelio formos kamienu . lrgiimcs: G6liq parduotuvese parduodamos krladZio veisles yrl Caladiun bicolor arba Coladiun schont f+ lrarStli miiriuai.20'C. tausvomis arba raudonomis ddmdmis. gclimo ios ipiquri. gausiai tlri padiai SeirDai. Rudeti jie nunyksta. ligos: lei vegetacijos metu laikomas per sausane ore. l(enk6ici. tjekpaftgiti.dim. aplrinka amarai. ligosl -rei zie- Kaip rt Beaucantea (.ruklaus augalo parduodarna-s daZliausiai tik grnnbuota. 3io nepaptastai patr. ii kurio vasar4 iiauga 6 -15 m auk<dio medis su ispildin$.quubuotas lyg honsas. Nuo 1iepos gali buti ir lauke. Tame sustordjitne jis kaupia vandens alsarga-s.tci1cft rlon liaudiikai vadil1ama-s butelmedZiu.Lrio menesi v61 pa-sodinti i T. iki liepos ka. iimarsniego baltumo. tu du neDurkiti lJou! P. 147). Nuo kovo 10'C) patalpoje.r atskirti ioniieirncz A r a c e ae. rr. Laptuns iisiskleidus iaikyti 22'C p. g.26"C). Brac hj c hit olt r up estr is daznai parduodama-s kaip kambariuis bon-sis. llorint kolodi pasidouginti. trgiimls: Jauniems kaladiiams nuo pavasario iki rugpjuiio vande[s negaileti. per gausiai laistomas gali "apnifii".Brachychiton rupestris Caladiurn Kolodis IntetajCS Brachychiton tanpa . kol suioliuos nouii u9lioi.galima dauginti ir gumbo dalimis. arrgalui perZiemojus. ka- kavmeditiai.rtalpoje. didesniam ka. TKS 2 arba geliq Zemg. iiauga rugsdjo kart4 per 4 savaites Siek o& gilti Kalodiio labdi graaiis raudon 1argidi lopai. Brazilija. nius grmbelius. gerokai laistyti (oro ir Zemes temperat-ra 25 . iiauga 15 cm ilgio atzalos. nes kitaip sunku ofpoiinti gumbuoie okules. lfiti prieii0ros ypotumci: Jei iakimsjau anlcita gdliapuodyje. nudziitq lapai. ieimo: Sterculia ceae.Lstiebis. Gumbus palikti Ziernoti seloje Zemdje arba iiimti ir suddti i du.s Sak1. -ia.pes (18'C). arba karpyti. bet vdliau i6vis nebelaistyti.iau tegu 11 Zhomq ruiiq Draciyonb[tu sausas. lGnkdlci. augal4 puola voratinklinds erkds ir skydamariai. ir tik tqdo prdolyti iokniosriebi.li. prirnaiiius i j4 smdlio. pusiau nksmingoje. kai. lcistynos.s savaitg po ruputipatrgsti. reikio poloukti. 43). Gerirusioi ougo: Sviesioje. Geriousici cugc: Labai iiesioje.

kurios gerai auga kambaryje. tu ne tik graZius lapus. susilietg su 2eme. . nakti ne vesesndje kaip l6oC.at h e a or n a t a' Rose o - Kiti prieii0ros ypctuncis Dazniau purkiti ir drdkinti kambario or4l Kasmet vasarq persodinti i T. ligos: Jei oras per sausa-s.lapai iirr. MaZi Ziedeliai susideda iS mdsos spalvos lio. vitrina arba dregnas ir iiltrs SiltD. hrrie. ligos: Retai. pinniausi'd Calat h ea ntakoyana. l(enk6ioi. sauletoje. nors pakeniia ialiais dryieliais. Jei Zeme per vdsi. Itin g:nZiai atrodo kabaniiuot9 maZi. ligiimas: Lieti saikirrgai. ismarsiDti alyvmedZio Zalumo dememis. drunguu mink-(tu valdeniu. o per tidnsioje vietoje nukeniia Iapq spalvos. - t'iena ii daugelio iinon4 kalati- Cetopegija - labai p oin s ir hereiklus a {B galas.vamzdelio ir penkiq juodai nrdq kampudiq.14 dienq po tnrputi patr?iti. Va-sarzl lapq pazastyse gai. bet rre sauldtoje pusiau pauDksndje. Jos lapai ovalis. se g6liapuodZiuose. Calat hea ze br i rn lapai iimargilti iviasiai eata' Kenk6ici.1 Amerika. 1lorc e-sama ir tokiq riiiq. vesioje Ziemojimo vietoje . bet ir Zydi koko geltonumo iiedais. miausia vietn . Dauginimos: Gumbeliais arba daliq auginiais. C al. sidabriskai iSmarghti lapai. Pjiviq vietas eS sodhant p vairikelio bltina apdziovinti. Ji iSauga iki 30 cm aukS- iio. TKS 2 Zemg su treddaliu smd- spalvos. ma kaip kambarinis ruga. fdvyndl Rodezija.Polqrimqs: Neseniai paplit:usi C ala! he a e r o cat a. suka-si lapai. aio dribsniais. pakabintrl virs lango iS pietrl puses. Douginimcs: Sakniastiebio dalimis (patogiausia pelsod inant). ma. hroj iileidzia Saklis. Taisukulent$ Visus metus lieti saikinmdsilgais lapais ir gumbiniu ianizr-stiebiu. lrqiimas: la-s. Pclclimos: Keletas c€ropeSijq.uidaras geliq langas. die[4 20"C.l. ieimoz Asckpiadaceae.retli. Nuo kovo iki rugpjniio kart4 per 4 savaites po truputi patrgsti. liaujasi augti. Kitos veisle-s: Cala- palgi thea lancifolia 30 cm ilgiojos lapai prisitviding pde 10-30 cm ilgio lapkoiiq.kambarius. Calathea p i ctu r at a' ArSetxt e a' pasiZymi sidabriskai baltais su Zliu pakraSiiu lapais. Knpo ieme. Kili prieiirlros ypctumoi: Kas2-3metuspavasarl persodinti I T. sumaisyt4 su puQlas- pasirodo apv!h-ls gumbeliai. t50 . ii kurio ar.I Calatbea Ceropegia woodii Kolot6io (eropegiio J 19 = I I I = O. klemaliriai.loistymas.l g)nr'entojos md&sta- nii4. nuo kovo iki rugpjudio kas . kurie suteikia Ziedui skdiio arbaiviastuvo form4. sudarys puodni4 ir lengvai pdZiurim4 'hZuolaid4". J Calalhea zebrina jos c&fr'=dh Sios 4togr4zq drdgrqjq miSkr.rmis (omnzerija). vasarq Siltoje. Li .arginti iviesiais dvispalviais (baltais ir rausvais) bruhineliais. rantiniai. gali apipulti vordtinklinds erkds bei skydamariai.rga maZclrug 2 m ilgio sillo plonumo iigliai. f dWnd: Atog-4. ketnines - ls tou zrnotnq rus l rrK ir nonnaliai iildomu-s Cerop<:g i a wood i i . TKS 2 arba gdliq Zem?. loistymos. c&dh Gericusioi ougo: Visus metus iviesioje.rLrgina. ant kuriq retais tarpais iisidAsiirdiski. Geriausioi auga: Labai iviesioje. Ziem4 vese$eje (bet ne maziau kaip l2"C) patalpoje. Seimot M aranr ac eae.

. Geriousioi ougc: SaLrtciviLrsioie !ieto-ie. o ant jLr lirxurra DraZLrs baltus ir btundiull atlru!iLs. 'l KS I arbr Iiu Zerrre.r r. paruduojt lapq rllLi.riI!i. :ret kLrd(ro rneq leihr. lcleisri iidiiilti.r. I\'legsta kenLa- riL-. . Tinka dideli / )\ Douginimosl Atlu-qorris.. bet ir nc llirlidii .:tlieti tl!l i-iti.r iki rLr[]rLraio k|rtll per sxvaile Xiti prieii0ros ypotumoi: Siltoje ir saLrsoje prrrrlpoje kar1Jis atipurkiti. aNlor. Kenk6iqi. giLli pradeti pii- ti iaknlsl NLro kov.uZir)eti lNpiri.rrt.rr.gva nclttlh6 j! pri- ls kl)i p11l kds "v(l i ku- .je. per-re ) lodirlti i T. ligos: t er silicje ir pcr s!Llsole patiilpo. ''r aikuiius".l. !ilullr.rsli. lrgiimqsr tufi Lru ti ruolet drdsrr. per ijltoje arbe per irrisio je vietojc pradeda . b.1.l-itrl. argii trrrli:rrir .rkitris. 1e1iji- ieimc: trlroctzc. p)r. li mofr6s clougos greif uicugo didelis .l. Kai iakltirrs pasidaro pr:r ankitl gelirpuodrje..nr.jaLrdia!i lr uksi.'.1.r lr S:!r\' tN?5 :1:tl .inriti Ii ougdlds C ltolorofirtl len. is liu- i"7 lk iLl netnrkLrs inrr leisti illeLlilusiirs pxlxipls.rtcllLl ku. rr ir-go..r= ili W \ilsLrs urctus Zelre Loisfynos. bet nuo birZclio galintl iiueiti ] IrLrkrl ir laikytitcn vis4 va- -.( -lllorophr tLrnt Chlorofitos ..jej per :raZai arba pcr chug lais :'. SeLrieLtsia r..tiis gelirrpuodZiai..urL. liaLrcliikai tlri. Tevyne: Irieht Afrik. apnillka xmnrai. )rx irLjxlape bel pof uliilresu. Tai hbei geZicdeliLrs tLrs ir nerelklus au-gales.

Ziern4 apie neiti i lauk4. plikus u8lius nugenetl. BirZelio menes! gnlirra ii- alxaratica i Cis- s tts r hon b ifo li a mi. bet megstami d6l savo puoiniq lapq. visialiai pdeiilriai kiauiiniiki lapai standhs. jonai.Crsstt s artarclic a' El I en D aix i ca' p.30"C). gali isimesti miltligd bei kidiriai. trgiimcs: Zemd tllri biti Duolat dregua.rii. personius dhti . Geriousici ougc: Sviesioje.Lar aliikasis lanstas. pripildytus geltonq kuokeliq. pasienius. Kaip sako ailSies pavadinim. GanT ii Australijos (laipiojantis augalas. Dougirimcs: Virstll1iLl auginiais Sildomoje dauginino lysvdje (25 . Tevyn6: Amerika.lll. Rausvi kvepiantys Ziedai panaius I didelius kamelijos Ziedus. 10"C.puolti. Edliq Zem?. auga art uohl. Kiti prieii0ros ypotumci: DaZnai purkiti. Geriousioi ougc: Sviesioje. /-\(AR \J <l laistyrnos. Crssres rlrscolor ir auginamos Sios rhiys: Crs. bet De sauletoje.nnuoliuko dydiio. Deja. lapai blizgantys. Nuo kovo iki rugpjhiio kas savaiQ patrgiti. tadiair vdsoje. iali. GruZiausia veisld . iiek tiek p. pusiau rlksmingoje. Dis lamstas Kambaryje daugiausiai Kluzija dar 1692 lnetais pateko i Europ{.TKS 2 arb. toje t'l pavBsi ar vidudienio saulds atokaitq. kambaryje laikorni iie augalai Zydi be galo retai. tos grybines ligos. seresjei reikia. paka-idiai dantyti). Cissus oliniai. discolor t Cissus allnao- ieimaz Vt ac e ae. Sakos storos. Siltarne ir drdgname gelirl lange tinka auginti Cissgs ii- yra. kartais musvai plaukuotais lapais ir uzaugamazesld.rugti iki20 . vy nnte. ljeti maziau. visus metus Siltoje (Ziem4ne vesesreje kaip l8oC) patalpoje. Jei augalas per l(enkdioi.epifitns. Kiti prieiiiros ypolulnoi: Jaulresnius augalus kiekvienq pavzrsari.30 cm ilgio.ru pladiai augilrti karnbuiuose pradeta neseniai. minkStu kambado temperaturos vandelriu. ku- rio igliai uiluga daugiau kaip 3 rn ilgio. ligos: Ddl netinkamos vietos bei prieZiiros lapai nueina ddmdmis arba iivis ima kristi.siiy mi ikarpytais.r iT. t. augirno periodu ka-s 14 diefu] po truputi pa- noma.i. bet re sauletoje vietoje. bet tik De i 152 .rs r h o n b ifo li a . tvirti.Est^ l6-20"C. Clssr. odiikj. Khrz.giau kaip 20"C. l(enk6ioi. pertvaras. T6vyn6: Atogr4Zos. Douginimos: Vilsnnirl bei daliliq auginiais Sildomoje dauginimo lysvdje. Abi ruiys gali bfiti augilarnos kaip vijokliai .]. pusiau irlcsrnilgoje. atogr4ios bei vidutil1qs atogr4Zos.- hgiti.Cisuts atna1otica daususantarclica antrrkti. jo lapai rombo formos. Jrl vaisirl ddzutes turetq biitj Dazdaug golfo k.rias i kaudiukrnedZio ir gali ui.ijd gi inixga nttstl j onaiclei. prireihrs pavasar! persodi11ti i T ierrg. ji - lcistymos.s.daug laistoma-s Ziem4. ligos: Retai. trgiimcs: Lieti saikingai. Seimtz G rtt t iJe r a e.I Cissus Clusia rosea lqmslos J (D = I I Kluziio a I = J Cissus alltafctica 'Ellen Danica'.

Alsorgici: Augalas nuodingas. . piatunt trli dlug veisliq. Kadatgi tik senesni lapai igyja savo galutinqs spalvas. rai bei puola amarai.Kiri prieiitje. 4 Tdvyn6: Atogrqzq Atreri.augalus galima padalinti. ir vasarq lieti sai- loistynos. Seirnaz Eup ho r b i ac eae. Visus metus kotonas iaikomas iiltame ir kiek galima dregnesniame ore. ros svyravimu. Svarbu: 4ei ji turibnd iilta.ama riiis Codiaeul variegantm var. o geriausiai jaudiasi klifiatizuotame gdliq lange.:. ligos: eakeivisai nelaistomas. dio dribsDiais. Dcugininos: Sausio f6vyne: Pietrt Azija. odiski. karpaioliniai. su rausvais brulc{ueliais vidheje pus6.ibsl1iais).' ll lliti prieii0ros ypotumci3 Krotor4 butila laro dailiau purkiti. Ii kiq lapiniq augalq jis iisiskiia savo marpgrnu. Jar. bet poromis) vas. t53 .-- /i Kodonantei leikia labai drAgno oro. bet ne sauldtoje vieioje.kai reikia (i T.Codiaerun Codoualthe cra-ssifolia lftolonos l(odonont6 h c& Molukl Spalvingiens lapans reikia daug '11 J:uiesos. kai per lcislymos.i. lygiakra!iiai arba ka. trgiimosl Pavasari kingai. ddl rcrnperaht. Didelius 20"c temperaturos. sDalw l3Du. ligos: Per sausame ore puola skydarnariai ir voratinldines erkds. Ziem4 4 savaites laikom:Ls ve.t (-) P. drdgme-s pertek- l(enk6ioi. tiiaji krautipumpurus.. Ekg liarls ir vesios temperatiros Zien4 (ji turi brlti ne Zemesrle o&fr' Kodonantd leidZia ilgus.Douginimos: Dnr ka..dar fiaziau. dirZiiki ir susisukg. Tai ska. daznai ant to paties augalo bina skirLinEu putplasiio d. trgiincs: daug ir per mazai laistoSalorq gniuZulas turi blti ma. Augalas nepakendia skeisvejrl. dailiai ahodo kabanii:rme gdliapuodyje. Odiiki lapai gali b[ti dideli. Spalvos . iiJS'?#J J$ m6nasiarba fls Spalvrl riritai taip pat ivaibiDa ddmetr]) tai- ieimtz Gesneriaceae. * salose kotolras kaiLl!fe).. Ddsirgi tai rodo ir ruiies pavadinimas Codanan t he classifo/id. Ddl Sviesos stygiaus pablykita rySkios laprl spalvos. senesniLrs . nesumeddjusiais auginiais (maiiausiai su trimis lapq Geriousioi cugc: Visus metus labai iviqsioje. l(L po truputi patri<ti. geltonos.tus viet4. Gericusioi ougc: Sviesioje. gesreriniai. balti jo syvai dirgina od4 ir gleivi:tg.lros pradzioje. greil sumeddjaldius r. siau (apie l5'C) ir beveik Kenk6ioi. Kodonar)€ . mazi. netinkarnai priiiiritt [ukrel1tzr lapai . 43).rtrpiti. Trimito pavidalo -{' Ziedai balti.ttralzus svyraltis augalas..uus augalus persodinti ka-smet."'pr. juostuotq. Nuo kovo iki rugpjrliio pabaigos kas 2 savaites it. Lapai prieiidai. lgliai p:rprastai isrneil.pyti./'8. kad [eiiteketr] baltos augalo sultys.Ie sauletoje vietoje. paplitgs krumas. dryiuotq. Tai Silumamegis augalas giami i dregn4 dauginijarn reikia auk(tesnes mui skirt4 Zemg.luo ialios. TKS I :rba gdliq Zemg su ffiiBxll.ru-svus [glius. L:uotq. Pjrrvio viehs sodriai apiberti mediio alglies milteliais. kovo mdflesi:ris viriiniq ir stiebo daiiq auginiais 25 . taip pat drekinti patalpos or. pradeda kristi prunpuvisuomet vos dragnas.30"C Zemdje. oranZinds ir mudonos iki purpuriliq ir beveik juodai Zaliq atspalviq. Vier lteld kunbary augitl. Nuo kovo iki rugpj[dio karLt per savait? p. rlro nrgsdjo iki kovo .

ialia. Labiauvasnrio mdtesi). ligos: Patrlpott Cordylhre indivisa mtg. Jo m6lyni neiivaizdhs Ziedai Siek tiek panails I ialavijo.Douginimos: Viriinjq kinti saus4 patllpos or4 ui.s. o stiebai Villtniq (lsiSaknija ir Gericusici cugo: Svie- ilgi ir svyrzotys.lzq Azija. lapai daug sinuresni. Kiti prieii0ros ypctu- noi: Datuai purkiti.. kerius. bet ne sauldtoje vietoje. kremhe. Parduodamos vie[ L:ultiirinds veislqs.. au€lilri. platrls.I Coleus lflorgenis Cordyline J 19 r I I = { Kordilino =t 4 J Saulitoje |ietoje ntaryenio lapai liepsnoja kaip ugttis. lipa- iiediiai.l ne Zeme-sng kaip 8"C.:I.. uiauga iki 50 cm aukiiio. cae. visus metus iiltzrne ir dreltr1ame ore.lis ir Cord))line indi- Sio augalo iaklys! Kitos rhiys vasar4 laistornos sai- kingai.se su centriniu iildymu austa saul6t4 viet. ir dinoZemyColeus punilus. aeimaa Lab i at augalai daZDai genAjami. C-ol.sa. Kordilino. tandius vdsiai iiemoti guldomos i dirvq ir isiiaknijusios padalijamos. daugiausia miiliDai. jvaidais firudoDais alspalviais.1garaceae. iakiys baitos ir apaiioje sustorejusios.6 lapo randais). Megsta - prieii0gu atveju lapai biausirl ir ivairiausirl spalvq misrilnU. kambado rempenltunl.lti vesiau mariai bei tripsai. 43). Mdgs(5 -10'C). Nuo kovo iki rugpjtiio po truputi tr9iiamos kas 14 dienq. Balta.-10 lapq) ir sdebo dalilnis (su 3 .ksetlesnis LardiIh1os stiebos stl. pdreihrs pavakai kuriq veisliq brlla rau. kad augtq veSI0s. skydam4 lail. Jauni bei apvedZioti Zaliais pakr. Marge|is vielras grdZiausirl ir spalvirrgiausill kambariniq augahl. Toddl vos pasirodZius Ziedpumpuriams. siai mdgsta uZdar4 geliq la]ng4. lrgiimos: C or dJ I i ne mehr-s lieti b sunazd- ja lapai. apkra-(tuofu s savo lapus. Ypad graZus smulkialapis lT Tdvyrdr Atogr. arba geliq Zem?. Iancetiiki. (-+ P. Cordlline a stralis ir Cordy lhte i ndivisa dau ginamos sdklomis (sausio irAfrika. Ziem. del sioje. Labiausiai paplitusios ruayst CordylhE Iruti@sa i jos veislas .voratiDklinqs erke. kurios pa- auginiais vandenyje. tudtuojau juos nu. lo lapai je) arba seklomis (Sildoraudonai ir baltai marginti moje lysvdje). trgiimos: janiius. saikhgai. dr8- dryiuofus. apnhka voratilrldines erkes ir balhsparniai. Vasar4 gal4 clairai puola galima iineSti i Iauk4. Aushalija. ligos: lei zieliai atrodo kabaniiuose mq orir-s pet sausas per gdliapuodZiuose. Dduginimast donaidryZuod. Tdtryl|d: Atogr4zq Azija iiltas. agavi. Cordj li ne o ustral is Xenkdioi. Parduotuvese blDa Duosta- #&db - Ki. gyslotlls. Gericusioi ouga: Visus metus saul6toje patllpoje loislyncs. - Xiti prieiiriros ypciumoi: Pavasari smarkiai apgendti ir persodirti arba gdliq Zem9.lapai ilgakodiai. uZauga iki metro ilgio. Vasar4 lieti gausiai (nuo sausros suglemba lapai)! iSdaiJina margenis liepsno. Seimc:. Zie. TKS I i nnsq dilgild). kadangi nuo jo ima piti mesingos r54 .L<iiais. fni i cosa v isus augalus jie paprastai apnhka per iiltoje patalpoje.ris (su 6. tausva ir violetine spalva Labtymos.sari persodilti P.d)1ine a slra. tad jis labai daiKenkdici.Ziemq kiek saikingiau. Tai puskriimis briauDotais stiebais (kaip Nuo kovo iki nrgpjtdio trgiti kas 8 -14 dienrl. Ypad vengti padekle uZsi- likusio varders. Zietn+ ret i. Naujoji Zelardlja. Pctcrimos: Ziedq kovimas mafgeniui atima daug jdgrl.skabykite. raudonnargiai. aleJu. o&6'db neteks spalvin$rmo ir augalr-s ims skursti.

l(enk6ioi. Alscrgici: Sio augalo sdklos labai mrodingos. IS 4 ar 5 Sios genties ru5iq karnbaryje auginama tik viena Coryrocarpus laevigatus. Jaullus augalus da. storlapiniai. Va-saros mene. taiiau vasq (apie lo"C). Gertie-s pavadinimas.m4 Zena turi buti beveik mai arba drltais kaniesausa.Corynocarpus laevigatus Cta-ssula arborescens Storolopis o&g sia-s. mdsingi. Savaime. kad graZiai Sakotqsi. Sis praimahus krhma-s ovaliikais tamsiai Zaliais dar maZiau. TKS 2 arba gelirl Zeme. vasat4 20"C. ligos: Ziemojanti per iiltoje ii per sausoje vietoje. karie lengvai isiiakrija durpiq ir srndlio miiinyje (pj[vio vietls por4 dienq npdZiovitti).r. - botadnis ruSies pavadinima-s susijgs tikriausiai su lygiais. rugsejo mdnesi stiebo daliq arba viriturir. /a or?/(1. augiriais apie 20'C Zemdje. Ddugininos: Virsurirl auginiais. aplil1ka skydamariai bei voratinklines erk6s. Aukityn stiepiasi greitai. Abiejq lapai loislyncs.T os ir kitos megsta iilumq (gali buti ir C/assala nliys. trgiimcs: kiauiiniSki. pav. karpos = vaisius). Jos lfiti prieiiuros ypcfu- nci: Jei reikia. lauke iviesioje. geriausia i reikiu ploiig ir sunkirl 96liopuodiirl. tvirLli stovindius geliapuodZius. per trump4laik4 u. siVasnr4 kambaryje iaikodahiikai pilki arba Zvil.m4 lieri saikingai. Geriousioi ougo: visus metus labai iviesioje. bet ne vidurdie. nuo tiesio- t55 .l. Megsta Gericusici cuga: Svie- lrtnq tai iiemojaurdius augalus puola miltuotieji skydama- vasarcs orq lauke.kttoka. Gerai priZiirima-s storalapis gali sulaukti garbilgo amiiaus ir praiysti (retai jaunesnis nei l0 metq) haiais rausvais arba baltais Ziedais. gumbuoti ir pakankamai sunkis. pauaiiais i fiko lapais (lotyt ikai /aevigdlur = lygus).ers). Karrp JUU giu6s saulSs ir lietaus apsaugotoje vietoje).ti lapai ir iitjsta ilgliai. Nuo kovo iki rugpjudio trySti kas 14 dieDr]. trgiinos: Lieti saikingai. TKS 2 arba g6liq iemg su molio bei smdlio priernaiSa. pavasari ir Ziem4 ruo 5 iki 10'C ielnaz Crassulaceae.' Crassul.isari arba vasrrq peNodilti i T.{i Crasvr. Vasar4 pat priZiriri. sams skifi omis tr+iomis. l(enk6ioi. T6Wn63 Naujoji zelafl diJa. --. abi gali iiek tiek gausiar. lapais labai papuoi iviene itin iiltas patalpas. sauldtoje vietoje aflt riai ir Snknq nematodai.es. ieimt: C ory n o c arpaceae.auga iki I m aultiiio ir suforrnuoja maZdaug tokio pat skersmens laj.Polclimos: Lygiai taip nio sauldkaitoje. Ziem4 laikant vesioje vietoje - sioje. Ant dirvos paviliious d6l svorio pcbericmc ivirgido or okmenukg.siais ntris kaip mediiai (ypad kas menuo trgsti kaktu- - Senesniems sforolopioms - riiiis drro. Kiri prieiiiros ypofuirqi: Jei rcikia. gamtoje atgarlds Corynocarpus veda pailgus oranZinius kaulavaisius.dssa/d fiisirl. kad neapvintq. lauke gantys Zali. sunkius. Ziem4 C/. Abodo tvirti. prieiilgai.nai nugeleti. nurodo Dcuginimcs: sausio vasario arba rugpjr. palauger. Pas mus augalas neZydi.a ovdla c&Bb 4UlOlnt oaugriru riiji tinka auginti kaip bonsq. Zieuzaugti Sakotos kaip kr[.ldio - vaisiq fonn4 (graikiikai koryne .iekambaryje auginamos tik Silgu ntveju pradeda lris<1v i: C r ass u Ia a r bo r e sceru ir jjrl pana. pavasari persodilti i T. P. kuriq seklos Iabai nuodingos. Corynocarpus gerokai panaius i jlkq. ligos: Per sil- patalpoje. lcistynos. T€vyn63 Pietu Afrika.

20 crn ilgio lapais. - gali apdki skydainariai arba iaknq nematodai .drdgnas ir iiltas geliq l. bet tenjie daZniausiai iidZiIsta. Xili prieiiuros ypolumoi: Nuolat dr6kilti pa- - nrsttl. pusiau ilcsmirrgoje. Ctc na nth e oppenh eili <lq ^^R Kriptatto \-/ /1 mnrl -\2 ia nd' Vdriega ta. Visosjos uzauga beveik I m aukiaio ir tokio pat plodio. nuolat drdkinti patalpos or4 (_) P.' tevyDa sieji Brazilijos miikai.pe$odinti T. kad Zema biltq nuolat drepna. kad ne- - sau- biausiai tinka g6liq langas.S y iiemq ne v6siau kaip l8"C). si neiivaizdls balti Ziedai. Jo lapai stori ir tvirti. Zemeje.4os = Ziedas. Zvaigides fonnos skoteles.caulis pilk. kad butq iilta jr Zeme. jrl virSutin6 pusd den6ta arba C. terariuma-s. ligos: Laikant Gericusioiougo: Itin iviesioje vietoje. savaine augaliiq Brazilijos atogriq lnjikuose. tvirt. Clenan the Iuhbcrciana kata -gale pasirodZiusiais lapo - les leidZia atZalas. lr?iimass Lieti mink(tu knmbario temperaturos va1lde11iu. CIne anthe luhbersiana Siek tiek maiesl1e.al ZvyDcuginincs: Ataugomis nuotais Zaliais. Jei reikia.r- iaklijasi talpos orq. TKS 2 arba i tli arba rausvai dryZuotais !:e[q Zem? su putplasdio baluuotais lapais ir CrJ)/r. Pasl6pti pazied. be to. laislymas. Seimoz Broneliaceae. - tik 60 .aikiikai tr1ttos = pasldptas. lsaulyje ir per sausame ore susisuka lapai. Crypta hus bivit{atus bal. iidZiovinhl sausas oras. Cte aithe oppenheinianabei jos 15 tU SIOS AenUe. Jei vieta per tamsi. iinyksta grazus Iapq pieiinys.ry'\tot^. Ii iia augalo vardas: g. Kartuis parduofuvese galima pamatyti ir ant S:rkrl augilamus L'riptantus. vasar. (20 .I { { Cryptanthus Ctelralrthe Kriplonlos J Ktenont6 r9 = I I I = I J Kripttintas.mga-s. Atsorgioi: Kdptanlj-s hrri od4 dirginariiq medZiagl. lfili prieiiriros ypotumoi: Dazmi purkiti. labiausiai paplitusios kaip kambariniai augalai dvi: Ctena n the oppen h eiutidna i Ctenonthe hbbersiana. Seimoz M ar ant ac eae. fr?iimas: Vis4 laikl lieti vielodai. Ziem4 saul6toje.rplitusios riiiys: kas 2 savaites. La- t56 . Xenkdici. iiltoje Tdvyn6: Brazilija. Augirno periodu ka-s 14 dienq po huputi pa- tr+iti.saros pradiioje persodinti i Zerres miiini su eidi\' Var i e g aI a' )t' Tr i - color' raudoni lapkodiai bei apathd lapo puse. o dd. PuoiDDs )apai bhna iki l0 cm ilgio. tuo kovo iki nrgpjuiio kas 14 dienq po truputip. Ziem4 biausiai p. Douginimasa Ctenanthe oppe n h e i nt i a. rantiniai.80 cm. tadiau tiesioginiq saules spinduliq repakerdia.Laikom4 per sausame ote. regis. vitrina.ti ja iia ienp po kojonis. manalne ore. Tinkznnitrusia vieta Siarn marantinirl Seinos augalui . !siiakuija tik Siltoje Zemdje ir dr6g- brcmelidai. 43). Ptieiingai legu kiti bromeliniq ieimos nariai. rausvilis jos turi ("vaikudiais") arba rusvais 8 . ligos: Retai.dribsniais.22"C) vietoje. T6vytt6: Brazilija. La- trgsti. pradnelimis. pava-sariarba vzr. labai svarbu. lapiai tai ploksdios l(enk6idi. Iatx{hus a. kuriq viduryje slepia.n a <lauEinatna stiebo dalimis.bi:ti puses motininio augalo dydZio.l lapus purkiti kasdjeD. - putplasiio dribsdais. jis Laislymos. Geriousiai ougc: Sviesioje. Mdgsa 5i1um4 (daugiau kaip 20"C.

pusiau nksrningoje vietoje. Kenk6io'1. Ii tie-sq jis auga la- pyti ir sufonnuoti koki tik nori vaidk4.aa rA) z-l(AR'1-. Vasar4 megsta Silum4 (senesni egzem- laislynras. Ziem4 ialtesnd- je patalpoje laistyti mazai. NeG- laklynos. T lfiti prieiiiros ypdunoi: Ka-s2-5metuspersodinti ! T Zem9. tr?iimass biiti nuolat drdgna. I jauru-s palmes jis panasus tik savo isore. Parduodami ttk janD'i Cycas revo lura augalai (dainai kaip bonsai).kas vieneri ar dveji metai susiformuoja naujas lapq vaiiikas. Si visZali augal4 galima kar.stai vCdimmoje patalpojq apninka paFastieji ir milhrotieji skydamariai.<aus kamie0o ir atrodo labai puosniis.. kiek vo iki rugpjuaio kartq per savaitp truputi patrgsti. sakartis') veislg. ld . krriai bDllenk6isi. fdrtyn6: Pieq Kalifornla. Beje. panains i vdduokles.Kiti prieiiiros ypctu- KiparjsA rcatsparg Sal- leisti iemei visai iSdZi[ti. OdiSki lapai. nesjie auga labai spariiai ir nese daZniausiai rugsdjo trgiti daugiausiai diams spygliuoti medi iS kart4 per 4 savaites. Japonija. Cy c adac e ae. Oeriousioi ouga: Sviesioje. \t .uliq apsinuodijimo atvejai. nes Kalifomijos. pas mus grei. iiltoie €triuZulo ir vengti paddkle uZsilikusio vandens! Nuo kovo iki dZiovinti dausiau. ligos: Zieme dingi aukaspalviai laikaot per Siltoje vietoje galima ilniq if :PYgliai' apninka voratbtlilds erSeimtz C up r es s ac e a e. cil<- f 6vyn6: Pietryiiq Azija. kiparisus karpyti biitina. tai pamego getninkai. pavasari arba rudeni persodinti i bai ilgai . Gericusioi ougc: Sviesioje. Stai kbks gali isarEti ciL!1s. lrgiirnos: Vasar4 Zem6 turi blti nuolat dregna.kes.jasi suokiai). nedidelis automobilis. Vasa14 megsta buti Siltai. dr[to. parisidai. sumaiiyt4 su smdliu. vasar'4 lauke. Dygsta ilgai ir sunkiai. bet ne saules atokaitoje. graziai istista. plioriai ga[ bnti ir lauke). iiem4 ves4 (12 -15"C)..Cupressrs rnacroca4ra Cycas revoluta lfiporisos Cikos Kiparisas auga labai greirai. Douginimos: vasar4 vir- au giniais Sildomoje dauginimo lywdje (iakdisigy ti' G o ld c re s r' (' Atk. ligosl Laikant Ziem4 per iiltoje ir pra. Ven!4i nuolatinio ddgmqs pertekliaus ! Nuo ko- moi: Jei reikia. o Ziem4 vesiai (5 -10'C). bet ne sauldtoje vietoje. auga ii trumpo. Aisargiai: Is literaturos Zinomi gyr. ParduotuvC- iemp. toddl dideli egzemplioriai parduodami pagal centimetrus ir karuris gali kainuoti tiek pat. Douginimrs: Sdklomis 30"C Zem6je. ! ananaso vaisiq pana. tadiau negalima Va-sar4 Zemd turi - 157 . Ziemq laistoma maziau. ieinat niai. Labiausiai tikq neiildomas Ziemos sodas." vilFt \EH Tai vienas iS seniausiq augalq Zemdje.kitaip kiparisas augs dar greidiau.

Sios r[iies lapai kiek platesni.s (Cy perus p a py - ro Zalias. o lapai .platesni. laikant augal4 12 -15"C temperaturoj e. auga iki 1 m auk{dio. Visas riSis.t4 ii laisvai svyrandirl siu- Kenk6ioi. irgiimcs: Laikart iviesioje ir siltoje vietoje. ruduoja lapq galai. ISirntis: Clyrezrs allosrriatas. De. kurirl viduryje iS. - Satus'. f .7 CJper s albostrialus nemdgsta storefi vanden e. s G r akil us C! pen$ all e nxifolirts stiebas. iiskyrus Cyperus a/. iplySta lapai. Daud it gn Cyp e r us ditlt ts tts vatdu. lieti labai gausiai .naudingiems augalams. Sdklq lercikia uzberti ZemAmis dygsta tik iviqsojel nifo tus loislymcs. laistyti I . UZter*a.rarlatlrs. Ziemq. CJperus graci lis.emi. \ykitukinA vikvuole. uzauga gumai veisliq budingos skdiio pavidalo lapq skotelAs. ieimot. pavasari persodinti i T. butina drekinti or4 bei augal4 daZnai apipurkiti. toddl ir kambaryje bndamos megsta dregmg. Clp erus a b er ndo Ii us ri. .padeklas turi bnd vis4 laik4 pilms.. CJpenls albostriatus stiebai Zemesfli. TdvytG: Atogr4Zos. ^ Cyperus esculen- auKdio ir suformuoja CJper us ahenilo Ii us. porrie s sp. tikftlabai egzotiikas augalas. Jei reikia. Kili prieiiriros ypotumoi: Ziemq laikart viksuolg iiltoje sausoje patalpoje. tiiki iiedai iydi beveik visus metus. Jei vilisvuole laikoma per ialtoje patalpoje.tiksvirdai. sudarybaltai marga veisld '/ane. ruo ge!$Zqs pabaigos galima iinesti i lauk4.. Yra apie 600 vilcsvuoles ruiiq.uZsiauginti G sdklq. vidutinqs atogrios. Stie. Prideti iiek tiek molio ir srndlio! retai ir tik po truputl.nai gdliq parduotuvese siDlomas klai- nls). Clper s haspan atrodo kaip maZas papiruso krumelis (uzauga 30 -50 cm). Seklomis dau gtfialJrl Cj p e n a I t e r Clpen$ papyrus Adresai. kad gtiuZulas bltq nuolat drd$ias. Nuo balandZio iki rugpj[dio kas - (+ i Li us.s Pei salosas aiba vanduo per kieta-s ar r[gitus. (Cyperus esculenw) ir a Ib o st ri atus. . ligos: Jei ora. lifomis.238). . jq viriuje gos tokiems garsiems ir tanki skrotele ii 25 cm il. MaZi fleryikr]s ske- tik 30 cm auKdio. Ji ga- Cyperus r us g ra- lirna nusipirkti jau uiaugint4 arba padiam . io grakdi4 skrotelp. gio lapq. sauldtoje. . cilis la b e L- liikq lapq it didelio Simtaziedzio skeiio. Beje.Do. 60). Da. iStisus rnetus iiltoje vietoje. Cyp erace ae. Jis uzauga daugiau llei 2 m sis papirusa-s Gericusioi ougc: Sviesioje.s kitaip valduo pasidarys pet siltus. Cype i Cypents haspan.kaip valgomoji viknrol6 auga neryikDs rudi iiedai. Jos Dereikia laistyti is apadios. Cypen$ papJr s. u sy"' Viksvuolds savaime auga drdgnoje pelkiq ierndje. su Siurk<diais kaitais. P.2 savaiies po trupuE Pqlolintos: Vardels voneldje arba akvariume pasodhtus augalus trSti per daug trdiant baltas margumas iSnyksta ir augalas pasidaSu amiiuni t papitlrsf. per sausame ore dainiausiai apninka voratinklinds erk6s bei tripsai.(iq.Visos viksrruolds girnininbai briaunoti. patr*ti. Lapai heddaliu pahumpinami ir liaknijami kambario tempentircs vandenyje (-) priesirys P. . ouosaikaus vidutinio klimato zollos. Ziern4 augalas laikoma-s Siek tiek vesiau. TKS 2 arba gdliq . iS apadios rereikia ir kitrl nl.Cyperus Vikswo16 . ii kuriq kaip kambariniai augalai labiausiai paplitusios Sios: Dduginimos: Kero dalimis arba "skediais" su 5 cm ilgio stiebais.

43) arba dnirai . Labiausiai tiktq dregnas ir iiltr. liukai akute lviriq lygiagrediai dedami ant T6vyn6: Viduio ir Pietrl dirvos paviriiaus. bet fie saulebje vietoje. maLan ges D i clfa n . araliva. ajeiniai. TKS 2 arba 96liq iemg. Per t. ligos: Per sausoje ir talrNioje vietoje puola voratinklines etkes ir skydamariai. dirgina od4 ir gleiving. upuE paka-s savaiQ po t Savairne auga kaip visZ:rliai krilmai arba maii me- DiLr. Kas 2 metai paval. senesniu. laistymas. Salorq puvinys d€l drdgmes pertekliaus. nqs prad& kisti lapai! Kenkdioi.Dieffenbachia Dyzygotheca Difenbarhiio Dizigoteko Viena c&fr'dbg rieltrpiti. grybines ligos ddl netinkamos laikymo vietos. Ir dregmds perteklius.kiek maZiau. - loistyrnds. Alsorgioit visos augalo dalys nuodingos.l ir gali uZaugti beveik iki 2 m auk\iio. YcrlitiilersYqj!]. ir oerdZir. Ypai Dougininos: Virilnitl ar- ous auAalas. nepakendia tiasioginiq saules spinduliq.rtiros vaurdeniu.apais. iisiskida iS kitq veisle-s. Dauginama sunkiai. Xenk6ici. Vengti skersvdjqa temDemhrros svvrdvimu ! amami d€l per sauso oro. Ar a I i ac e ae. sausame ore arba kai perdZi[sta gniuZulas mduoja lapq virSiinds. Palygiuti jauna veisl| .eitchii 'CLnor' mhkitu kambado tempe- t59 .s reiiau. pusiau [ksmingoje klinis erkis. per dr6gnoje ir vesioje pradeda kristi iapai. Paprastai jis turi tik vienq stieb. iiaiauganiius galima nugeneti. 7 -l I siaunl il8rl lfili prieii0ros ypctumoi: Kuo dainiau purkiti! Jaunus augalus kas 2 metus percodirti i T.k^ip sako irjos botaninis rusie-s ekgantissir0 pavadirrirna-s reikia kiek maiiau. Nuo kovo iki rugpjtdio kas 14 die11q trgsti.tamsiai iali ir iiek tiek platesni. Gericusici cugc: Sviesioje. veje (25'C). ldvynd: Ramiojo nyno salos.Dizygotheca vit&ii 'Ca-stor'. baltmargiais lapais. (60 o11l (-+ P. Dizygolheca prc4!i::gi./) cm llglo Sviesiai Zaliai iimargintais ngs belapis augalas lapais.ne maZiau kaip 8"C.ude- mis s6klomis arba virS[niqauginiais. kuriq lapai balti su Zaliais ba stiebo daliq auginiais pavieniq lapeliq prisegti kaip rankos piNtaiprie plono stiebo.dideliais cm ilgio) gelsvai baltais purkiti.rrllsioje patalpoje margi lapai pasidaro iali.s gdliq lalga-s. tadiau dizigoteka to nem€gsta.arba geliq Zel'g su putle J pla-siio dribsniais. visus metus pastovioje ieme-s ir oro temperat[roje (per 20"C). Amerikos atogrqrzos. Visus metus mdgsta Silum4 . lre5imass Laistyti minkitu kambario temperattros varde- Itizygothe. c&6'sh itin puoS- bene Difenbachija mdgst uniausia-s selekci-- i. tripsai ir vietoje. TKS 2 manni i' C am i lLa' (' Kami.lvinas mirtinai dzi^i. Ziemq dregme-s fcnbachia atroena' Tropic Snow' ('AtoEIqz\ sniegas') lfili prieiiiros ypdtumoi: Drdkhti patalpos . kbiausiai paplitusios veisles: VaMr4 . Jaunijie bnna rausvi ir itit ploni. - Dcuginimos: Itir SvieZio- ieimot niai. D i eJlen bac h i a bow. vdliau . ligos: VoratinGeriousici ougo:5viesioje. lrgiimos: visus metus lieti gausiai. Puoini ir gruk<ti l)izJsotheca eIcEanIissit a.nupjaunama-s (is vdl suZabac h i a n aat I at a v eislts liuos).sari persodinti iT. Pa-se. Stiebo gabaSeimoz A raceae. Per spar- iildomoje dauginimo lyska-itais. ii dalgclio tlifenhachijos veislitl. Ziem4 nir*q argalas.

.

lapai Zali su kreminds spalvos pakaSdiais. yp. Geliq parduotuvdse jq buna ivaidq rusir] iI veisliq: . puoln skydamariai ir voratinllines erkes. Jos siauri ilgi lapai. Galima bet kada geudti. pradeda p[ti iaknys.olor' veis16) rausvai. I Dracaena draco T6vyn€: Krurarq salos. dracena daZnai painiojama su kordiliia (+ Clordty'i@. - juka (Izcca). Labiausiai jos skiriasi iaklimis: dracenq ialorys oranZiikai geltonos ir lygios. kad garZiai blizgettl lapai l0 Drocacna gerokai platesui. l)racazna sanderiana tuojru pradeda kisti lapail Tr9siama nuo kovo iki mgpjudio krs dvi savaites. Lapai c purKti dracenq jokiomis priemonemis (pavyzdZiui. Zuole. gelsvai arba pilkai dryZuoti. Dracena vienas ii mdgstamiausirl ir daZniausiai auginarnq kambariniq augalq. Ne- 'Florido Beauty' ('Floridos grafuoli') 4 Dracaena fragrans 'Massangeana' 5 Dracaena rlerentensis 'Warncc 7 kii' 6 Dracaena narginata 'Tricolor' ('Trispalvi' ) Drocda d congesta Dracaeno margineta sonderiana Dracaena l arginata bene populiariausia. P. bet De Muletoje vietoje. Azija ir Piehydiq Azijos saloc.. kad nepaZaliuotq p5aZas lapai. agaviDiai.i*Dracaena surculosa 'Florida Beauty' auga kaip kri Ktapioj i Dracaena fragrarr' M assa n 3ea na'. Dracaena s rcul. Tiesa. Druca.a jos vi- tas.L<iai).4gavaceae. kaip ir lapai blyilors.ri stoviniio vatdefls padekle. nei stokos 'Victoria' ('Pergoli'). Kitos rllsys (rr'lrcaena s /culosd bei Dta(aena drd- ieimo:. sai negiminingos. pusiau lksmilgoje. Taip pat dainai augilama. loislymos. a - baltos iI gunbuotos. . . ir pan. kartais Zali. labiausiai - tika atolFiEil gratinkr iovi drcrenrl kompoririio gdliq Iangui. TKS 2 arba gdliq Zemp.25"C. ca) ir seklonis.drJ. . Visus metus Polqlinqs: Siukihr ne- I 9 Dracaena glauca Dracaenafragrans kvapioji dncena. . auga tankiais L-upliais kr:okftais. atogr4iq ir pusiau atopgqZq Afr ika. .asa (syn. Graziausia veisle 'Song of hr drb' ('hdijos giesrnd'). Jos labai jaut- 11 Dracoena fragrart"^ tuijuostuoti. Madaga-skaras. o kordilinq sustordjusios. 2 Dracaena san<leriana 3 Drocaena suraiosa l(enk6icL ligos: Nuo sauso oro panlduoja lap! ka-itai. - I6I . it [)focaena dereJ e]Lsis lapai tnalyrai Zali su baltais pakaiiiais. 154). trdiau su iia nugalq lein. ddl drdgmes pertekliaus. Margalapes veisles laikomos Sviesesndje patalpoje. tiikamai laistant dziusta lapq galai. lrgiirnos: Nepakeniia pei dragmds pertekliaus.Dracaena Drocenq . Dcuginincs: Margalapds veisles daugiuarnos tik virSrurirl arba stiebo daliq auginiais iiJdomoje darrgiruillro lysvdje (25"C).na.1a) D r ac a e n a g o tls eJ! Xili prieiiriros ypctunois Daznai purkfti. Gericusioi ougo: Sviesioje. kadais ('?i. kzLs dveji rnetai persodinti i T. gelsvai ir Zaliai dryzuoti. relexa . c&E'Eb Nors savaime augandios seuesues draceuos labai pala-iios i palmes. Zaliai ir geltonai arba Zaliai ir bal- temperatira turi b[ti t8 .

kerta lapai. midhis'). lieriousioi ougo: Sviesioje. kurie gerai iak'-. Kenk6ici. Itir daigalima liai atrodo pakabinamuo.' A r gen t e ovar ie. kad neiiflyktq lapq margumas. co& klmbado temperatlr4. ivilgartys.l(enkdici.gerokai di. Mdgsta dinti. ligos: eer siltai Ziemojandius augalus puola skydamariai.liq Zemg. Pclcritncs: Jei norite papuosti sienas ar pertvaras.puodiius sodinti po kelet4 graiiar. pavasari omar g i nat a' (' Avk. o pas mus. skietm ediniai . pernelyg tamsioje patalpoje pailgeja tarpai tarp ugliq. Galima nu- Trivytr6: Saliamono salos Ramiajame vanderryre.' F ramidata' ('Pia.Tevynejejis uiauga iki 8 m auKiio.noi: Jei reikia. ligos: oet desni ir gali sutmkineti. taip pat smulktalapd 't ebl€ ' M icrophy Ilz'. savaite patr€sti. Douginincs: Nuo rugpj[dio iki spalio viri[niq augfuiais iildomoje dauginimo deZdje (20 .25'C). gdliapuodyje arba kubile . I gdliavis'). Ziemq 16"c. Douginimos: virilniq argraZiai apmizgo siena-s ba stiebo daliq (privalo tubei pedvara-s. se geliapuodZiuose. trgiimas: Nuo kovo iki rugsejo lieti - ir nebetrgiti. nuo kovo iki rugpjldio kart4 pe. bet tik rada iilieka ilgai graZios.tik apie I m. . ajet'. ti.nq. jei nuo gepgZds iine&mos i lauk4 visai vasarai. Zieln4 snuldtoje vietoje. gara' ('Sidabramargis'). geriau auginti skindapq hidroponikos biidu tuomet nereikes augalo pelso- pjauti ar apgeneti. oras turi b[ti labai drcg[. Alsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagq.l atiodys. - ne Zemesng kaip Oiekinis (faorryrras ezropaea). lapai paZaliuoja ir sumatdja.1ulerm' ('Auksa-spalnijasi ir vandenyje. mildige. Kordja. Cerdti betkada. pusiau [ksmingoje arba uksmingoje vietoje. Parduodareti nors vien4 lap4) ma beveik viefl tik veisle augidais. Kartais 5is augala-s dar va. fdvynd: Japonija. Jaunq augalq lapai Sirdiiki. va-sario - ne Siltesndje ovaliiki.drdgmes pertekliaus arba dinamas senuoju savo var.gausiai ir hgiti kas 14 diesakartls' ).pas mus gerai iiromas ir vertinatnas sodo augalas. kartais ir daugritu. Rudeniop lieti maiiau Seimo: Araceaz. ldislynos. Kanbaryje arba vdsiame Ziemos sode tinkl augirrti tik japonine niiis Kiri prieiiEros ypctu- Geriousici ougc: Sviesioje. vasar4 megsta birti lauke. gelsvai iimargh. o iiem4laikomos labai vdsioje vieto- persodiDti i T. Jro vlszalro Ktumo lapai iio l8'C. senesdq . TKS 2 arba gel0 m ilgio uglius.s japonica Skindopos Joponinis oiekinis Labai puo|Nts ir nereikhs augalas. hrottynuts japonica ir veisle'Aureovarieqata' (fuiirdje). pusiau Ikmingoje. ' M ac r op hy I Ia' ('DidZialaKili prieiiiros ypctupis'). Riukiu salos. TKS 2 arba gdlirl Zemg. iiek tiek dantyti. 152 . Labiausiai mdgltamos margalapds veislqsl ' Aure loislymcs.a). tr?iinas: ogtu Skindapas Lieti saikingai.laikaft per tamsioje vietoje pradeda pnti Saknys ir dt Scindnpsas.1luo spalio iki kaip 10'C patalpoje (eiji ailte-sre. Nuo kovo iki rugpjf- dveji rnetai persodinti i T. Visos jos parduodamos kaip kambariniai augalai. iiemai aLspai E/onyrras gelties niiis ieimtz Celastraceae.fia| kinta lapai. odiiki.Epipremlurn piruraturn Euonymu. uiaugim iki nqi: Ka-s E ony Msjaponice. - Beje.

Dcuginincs: Seklomis arba stiebo daliq augitiais mifiras. saugotis. pavasarl mdit persodirti i kalrtusq Zemg tesleje - daugiau.' Var i eqat a' ('Margute') veisles Kili prieiiuros ypolumoi: Jaulus augalus persodirti kiekvienq pavasari. sukyZ- . Tdvynd: Afrika. bet pastogdb i a t iruc aLIi t inka augti hidropo iniu bud . kad jie nepatektq i akis arba i atSys baltnargiai. kad augalas ia- erythraeae. i\t ilgantys. Pjuvirl vietas butina palaikyti drur1811ame valde[yje (sustabdo syvq tekejim4 ir neleidZia audiniams sukib- nirus falsij4 (l"alsiaJaponica) s! Eehene (Hedera he lix). Ar a!. Tr9sti ouo balandZio iki rugsdjo kaktusams skirtomis gerai arskiestornis toqaomis. Euphor . senesnius kai labai iisikeroja iaknys (i T. - galima Neturi. ugl ru-s Kewfradslru pa- tinkamos iios riiys: Eup hor b i a p se ado cactus. kuriq daugelis labai paMius i kaktusus. rudenl ir Ziem4 dar maZiau (geriausia pilti \ andelli G apaaios). Ziemq 15 fdvyr6: \'r4L^izd4l Kai kurios ruspygliuotos -18"C patalpoje.daZnai apipurkiti.tsra japonica).visada Sviesioje vietoje. iI skydam. nas ym dirbtinai sukryimintas mismnas. lcislyncs. kad nepaialiuotg margi lapai. o dienq patrg. Dazniau-siai su- ikah sq. je. kad tai ndra vo iki rugpjtdio ka-s 14 savarankiika geutis. lapai .triskildiai arba penkiaskildiai. su ketvirtadaliu molilrgos sodo dirvos. ieimo: Dlal. iiem4 vdsioje patalpoje rnaZiau. atall- 6eriousici ougo: Sviesioje arba sauldtoje.Euphorbia Falshedera lizei Korpoiol6 Gebenkr[mis \__--_-*iar4"/< E phorbia pseudocactus pana:i #@dbg KarpaZolidai. Vasar4 galima susiieisti. lrgiimos: Pavasari ir vasar4 lieti nedaug.5 m aulddio. Fats h eder a \i^rE mazdaug 1. lrgiimas: Nuo pavasario iki rudens lieti saikhgai. apima ir belapius sukuleutus. puola voratinkli- laiM lauke. sodriai Zali. ketvirtoji pagal dyd! Zydindiq augalq Seima.riai. i l(enk€icl ligos: netai. be toji ne taip spardiai auga i aukiti.nely$r ruiis. pusiau bo dalimis (lsiiaknija vandenyje. tikjai reikia kiek daugiau vandens. senesri augalai Siek tiek vesesnl (pakeniia iki l0'C). vasarq Siltoje. ligos: rei ziemoja per Siltoje irsausoje vietoje. Dauginimas: Rugpjudio mdnesi subrendusiais viri[niq augi ais arba stie- llsdlgiai: Karpazoles idimaz Euphorbiaceae. hqhorbia Eup E up h trumpinti. dirvoZdmyje arba samalose). iil- titi prieiiriros ypoluJei reikia. Euphorbia tirucalli. syvai turi od4 ir gleiving dirginaliiq medZiagq. Pqslcbc3 Panaiiai priziurima ir Siek tiek didesnd lrds erke-s - [cislynos. Nuo kodidmas rodo. ti) ir priei istneigiaut i iemg kiek apdZiovinti.i ac eae. Fatshedera o&6'db gau%s - parisio karalienA. Tai keistoki nereiklus kambariniai augalai. 163 . Stiebai tiesns. kad nedlybl lietus. nuodingos Zmoldms ir gyv[]lams. TKS 2 arba g6liq Zemg). koqsi. Megsta kambado Silurn4 ir drdgnq orq. or b i a b als anifer a hor b i a grand i corni s. Botadnis iio augalo pava. 'Variegata' veide - japonind fatsija (Fa. Geriousioi ougc: Sviesioje. nkmingoje.iti. Kenkdioi.

-:} I I .

SiurGdiais lapais. kingai. l. diio. Nulinkusios iK iemes iakos iileidZia Sak- mas kai kurias riSis skatina Sakotis. Taip pat auga kaip bons. Tiuka dideldtns aukitoms patalpoms. Lapai paFicus benjanina. baiguoti. Kenkdioi. 'Etotica' odiikais lapais. ligos: ler sausame ore puola skydamariai. Douginimcs: Stiebo arba lapq auginiais Sildomoje dauginimo ddiije (25 30"C) arba drCgnose samalose. Tinka auginti kaip bonsq. Tdvyr63 Atogqzos ir vidutiDe-s atogr4zos. nis.t- nes pradeda kisti lapail Va-sar4 trg<ti kas I 4 dienq. .smulkialapis F i c u s b enj am i na. Jei patalpa per v6- si. Ficus benghalensis 5 Ficrts punila'Sonny' 6 Ficus benjanina uiauga didelis. jis uiauga iki pat lubrl. TKS 2 arba gdlitl Zem9.Ficus Fikos c&6'db Labiausiai mdgstama Siuo riijs . prireikus pava-sari petsodinti i T. pana- Geriausioi auga3 Ltbai Sviesioje.Ereitai augahtis kimas su beveik trimkampiais. tripsai.i|s. svarbu: silta ieme ir drdg- pera 'Parcelli'- fiail's ftls Oras. Ficus llrala. visus metus iiltoje (kam- iiais i bukmediio lapais h vario raudonumo stiebais. megstn iiemoti Svie- . Jlauzlojaitysls crts prunila t IrK&s t/- bahmargis sioje ir vesioje vietoje. dideliais. bet oe sauldtoje. trgiimos: Pavasari ir vasarq lieti sai- I Ficus deltoidea plaiiai i Sonus asikiSusiomis Sakomis ir trumpakodiais. ima kristi lapai. Ficus dehoidea iemaiigis. F i cus sag i tt at a' Var i e I ata' graZiai ahodo pakabinamuose g€liapuodZiuose. Lapailyros pavidalo.odiwa-permirkusi. lcistymcs. Ficus p ltlila leidai. Savo tdvyn6je Australijoje auga kaip - t65 . - - Ficus rubiginosa a\tg lCtai. Sata' ('Margute').abiausiai 'l4zriepaplitusi veisld naiis i . Paddkle jokiu 3 Ficus benghalensi. kartais isauga iki alto dy- . iounioii likrl simin6: 2 Fiats elostica 'Doescheri' krumelis i5 Polinezijos.t ltlbai tvittus sryranii s r1gl. paskui naujas atialas ir greitai uZirna didelius Zemes plotrls. . auga ldtai. o )llumamegs f /c/ts dJ- bario temperatircs ar kek vesesndje) patalpoje. 3eimo: Moraceae.s 4 Ficus puiila . Buna ivaidausirl ialialapiq bei margalapiq jo veisliq: metu fikq Slia Ziojart\sis bul!'. Kaip ir sedai paZistamas stambialapis fi kas (Ficzs elaslica).urgis Jlkr. baltai margais. c Ficus rubigitasa lfiti prieii0ros ypatumci: Dainai purKti.Ls. Ficus retusa. dailiais r. mdgsta vesq. Fic s btLrifolia . rudeni ir iiemq dar maiiau. 4 m aukiiio i5si5akojgs krumn-s. iilkmediniai. voratinklin€s erkes. Genijimas ir karpy- 7 Ficus sagittata 8 Ficus benjantina 9 Ficl/'s lyrdta dai raudonais lapais.

jiniai. Deja. TKS 2 arba gdliq ieme bei putplasdio dribsnlars. TKS 2 arba robasrls = 4Zuolo. Jam prilygsta gal tik su-si auga14 pavasari galidy <lifu . augalas labiau iSsiSakojn. KenkGici. Nedidelems oranZerijoms buvo sukur- Fi'or).iemq nepakelia Zemesnes kaip l8'C temperutiiros). Jei reikia. tadiau !rcra. Fitonijos proGviai kilp ii drdgnq atogrqZq Ame.siai. res ir taip iio ir yra tikra giriq bei jau dygsta gana sulkiai. Dainai skabant virsine-s. auginarn4 kambaryje augalq laro daZniau purKti. nes prieSingu atveju negr. Pemelyg iitinis). Puola anarai il baltaspamiai. pavaszLri gu iqzuol4 0otylriikai persodilti i T. lrgiinos: Vasar4 lieti gausi. pusiau liai ir sraigds. kambario ii]umoje arba dar Siliiau (net . isiiakuija. vitrilrose. pr ot€. bet daZDiausiai niekada ueZydi.tuomet jis augs panasesvadinimas. mat G r av i I I e a r o rna apgered. orarZerijose arba iiltose Ziemos sodo lysve-se. Abiejq veisliq lapai uiauga iki 7 cm ilgio ir gnii graziai uzdergti Zemg drdg1lame ir iiltane geljrl lange. kol jie gala-s - F rtor (Elizabet h Fi to n. Ziemq vesioje (re iiltesDeje kaip Kenk6ici. parkq puoimena. kaip sako nliies pa. rruo balrurdzio iki spalio kas 14 dierq po Kiti prieii0ros ypoiumci: Drekinti patalpos or4.r. pava-sari per- ji itin smulkiais sidabriSkai iata su veisld'Minrnla' liais lapeliais. Itir papliirsios veislds:'.Eg tikjokiu b[du ne sauldtoje vietoje.geliq Zemg.r.rZiai iiqsIa iki Bolivijos. uzauga savo tevyneje Dcuginimcs: Itin iviezioAustralijoje iki 50 m auK. Neteisilgai trgii. Gericusioi cugo: Sviesioje. qZuoli.rnt paivieseja lapai.Ls. Douginincs: Pavasari virsnniq augidais Sildomoje dauginimo lysv6je. iiemq sauldtoje. ligos. Mary jam botanid vard4.iki spalio krs savaitg patrtr{ti. sidabriikai Zaliais plunkrliikais lapais laKiti prieiiiros ypctubiar. lcislynos.ikos miskq. Rugpjuty galiaukidio.rga iki 2 m pjuver. llgiintrs: Nuolat lieti miflKtu kalnbado tenperatuos vandeniu.4r8)ronezra' ('Sidabragysld') fitonija su sidabriikomis gyslomis ir'Pearc?l' su raudolomis gyslotnis. Ory. - t55 .I Fittoria veISchaffeltii Grevillea robusta Fironiio J 19 = I I I = Didiioii srevil6io I J Fitonijos veisld 'Arglroneura' su sidabriikt gyshl GreNillea rob6ta c@8'& JlO pUlKIUS slnulKrar0pro augalo krikitamote. kambaryje jis ugliais. bitina ruolat drekinti or4. ieimorz Acathaceae. Geriousici cugc: Labai iviesioje. ligos: Siltramyje arba Ziemos sodo lysvdje labai puola vddard- f6vynri: luo Kolunbijos l5'C) patalpoje. bdel auginant ant palanges sodinti i negilius dubenis su T. davu-sios gld€datdslilapajl loi5tymas. gerai veiinamoje. l6vyn6: Australija. nuo kovo mq iksmiigoje.mis sdklomis. akantiniai. Pas mus Gelininkai profesionalai Sis puihs medis per 2 seja jas daugiausia iiiltas 3 metus uzar. Ziemaliiau.r panaSls i papati nemoi: Jei reikia. toddl geriausia ma bandyti dauginti puaugilti erdviame zielnos siau sumeddjusiais iakq sode.s argles Elizabeta ir M.rri - puoittus kanhar is ntedzlis. stipd ir tvirta nis lknur4 negu i medi. pmei1la m€nesirl meneieimoz P rot ea ce a e. Nuo skeNveiq tuoj Sis lengvai priiiurinu-s au.

Uiaugusia-s belltjau pusds motillinio augalo dydiio ja-s atsargiai iys gana retos. ieimaz Il ro ntel i aceae.:< dinti i orchiddjq iemg. GraZiausia. abi itin puoiniai anodo kabandiose gdliapuodZiuose. nelurint iiemoiimui tinkomos vielos geriqu nlnouiinli ougalq ouginiois rudeni.::. c@tu loisiymas. bet. bet nepakeniia vi(Glnura a rantiaca) nedudienio saulss atokaitos.rrikirno vardeoyje). TKS 2 ( P. bet ir vasarqji turi bnti visq laik4pilna. j-( esmes augi. skleidZia nemalonq kvap4 ir tik var. n ilgartys paZiedlapiai.:l: $kq. Iigos: DazrograZiq lapq. taip pat [etiesiogiai drdPag s Ziedai nera tokie kinti patalpos or4 (-+ . voratinkline-s erkqs bei ::]! i'. jeigu i kt isikabiDa. maZdaug Kai kurios iSjq tik aut dir- buvo sodinin\ patobulintos ir Siandien daug kur auginamos. MaZus oraoziniu-s iiedelius.f io bas auga tie-sus. -_:. 157 . Abi ruscanderr. 50 cm skersmerc Zaliq la.:--:-j Eika geliq langas l(enk6ioi. Galima daugirti ir sdklomis.Dcuginimcs: Pavasari argina augal4.= :. Ziern4 saulStoje gr. prieiilgai ginurai ii Javos. smarkiai dantyti.i iis augalas ryikjq spah.-1udingi..ro pilamas ue vat1- Purpuridai phk-rroti ginu- iiai. rudeui ir Zietnq atvezta i Belgij4 1880 memaziau. pakartojamo iavesio. o ddl l(enk6ici. lipa vaslr4 gali b[ti ir iildiau. 43). Jos lapai violetiniai ir plaukuoti. keras pasidaro nebepgaZus. pusiau iLsmilgojq . - iio Ziau. kas savaitg. ZiemA ljeti ma- i lapq slcotel9. positae. li pradziq stie. l-abiausiai paplitusi vos. gyai. Tdvynd: Java. trgiimas: Mir*Stls druDlllas dr. bet augqloi iienrojo lengvicu negu seni. jrl arba gdliq Zemg. Guzrnauijas ga- lfiti prieiiiros ypotu- ros lapai suteikia iiam ato.reliliai. Pe6odinti nereikia.a auginti g€liapuodyje --:a kaip epifitus.Guzmania lingulata. temperatnr4 (18 . . nuo kovo iki rugpjikas 14 dienq po trupu- tilis . SaPer ttunsioje vietoje lapai vaime veii Javos kalnq praranda spalv4. V:rsar4 hBiti tais. P. c&ndb Ispanq vaistilhkas Guzmana^s davd vard4 geo- Neprikb)gstaln i gin uros purpur iniai Llpa i. pririSus nyksta. aukityr ir uzauga iki puldistymds.Guznalia Gynura Guzmoniio Ginuro Vienas i3 daugybis guztnanAos miSrnn4. namq ne ddl Ziedq. stiebai iimiikuose. t a-.'---.s ii Kili prieiiuros ypclumdi: Nuolat drekiDti or4 drt xugxlo vxndels neDurLiti! PavxsaripeNodirti iT.ba rudeli auginiais.. kad labiau Sakotqsi.nti aca brrvo gausiai.i bnti drel3las. GiPavasari h vas. :::i netus Siltoje (dauiEip lO'C) patalpoje.:a:nii.rl virsuridai lap:ri.purl(<ti fiiikitu kambario rio ilkyla ryikiai raudoni temperdtDrcs vandeDiu. Nauje-sne yra Glnzra po truputi..Ls istirpinti Iaistymo arba pr. Pmvatu nuolat geneti. o po dvemetq gedausiai pakeisti 1res jauou auginiu. Jai bfldinga maZdaug ti patr+iti (ff+. ii kurios vidu. k4 tu. lrgiimdss sqs arba I m auk{iio. iaklq pasirodandius vusar+ geriau nugnybti._ :_':. se[as atsk. miriai. Geriousioi ougc: Labai Jouni ginuros . ora-s puola skydanematodai. ieimot C on Z^LiedZial.tista. lod ) Douginimos: Ataugornis ("vaikuiiais'). Tdvyn6: Vidurio ir Pietq a-:3iikn.ti ir paso- 6eriorsioi cugc: Svie.ntois Vasar4 kasdien ap! pq skroteld. ligos: lei per sausal"s. prskui. kruie lengvai isiSakrija. nes perZyd6jusi nu- Rytq Afrikos atogrqzrl.lzq puskrumiui vietoje. Megsta kamb. Jie visai neiSvaizdns.20"C).Sviasioje.kai puola amarai. vienijaniiai 100 rusiq.rl4 laistyti nura aura. 43). Rytq Afrika. : .

paSvgsta Dionisui. Gebelaipiojantis augalas. Pir-s mus sodininkrl itin megiamos dvi tilysi H aw or t hi a fds c i a t a su skersai dryiuotals. gartos kelet4. Ziedai iikyla ant auldtq stiebq. i Zai. Pavasa4.sreje kaip I 5'C temperat[roje). va- ka-s Nuo kovo iki rugpjDdio savaitp po truputipa- tr6ti. 2 'Eva' 3 'Gold Child' 1'Ingrid' 4 'Gcrtrud Slauss' iiauginta'Gold Child'vcislis att aina (' A ul:-sittis vai kutis' ) ieimot Drat.l5'C) vietoje. o dabdrtiniais laikais tapo nci: Kambarius su centriniu Sildylnu biltina luolat drdkiDti (-+ P. je. gumbur6liais. dera colchica. Galimr ir atlankomis (-+ pie. Visos d. kurios lapai tankiai nusagstyti baltais. ligos: Jei oras pet sausas. rudeni lieti mair Ziem4 tik retva-sar. ligos: netni. TKS 2 arba i lq. augantys lauke arba Ziemos sode. silpri lgliai. apdiiovirti ir tik tada sodinti. Ziem4 kiek vesesneje pa- hlpoje (margalapiq veis- Dcuginimcs: Sdklomis ir ionindmis ataugomis apatinill lapq pair-styse. lq galima rasti kaltusq g6lininkystes ikiuose (-) Adresai. krrriuos pavasari geriau nupjauti. tik jos pakelia daugiau saules. Ja-s nupjauti.ts tri gebendms bndingus tr. Azija. Siandien sunku suskai. balnnargiai. lqistym!s. Jq gali tureti tik senesni augalai. L i ti ace ae. Kuo ialesni lapai. Yis. Haworthia reinwardtii. a J A|or(ija s\tkty ilr|'jdlns H e d e r a h e Lix ssp. iiem4 7' Koraliaus i|rinkoji' 8'Calico' ('Kolenkoras') 6 Garbanotalapi veisli t68 . labai skiriasi spalva bei margunu. - Alscrgioi: Uogos labai veisles niai.dilti i T. pzrs%ruoju mehr tapg itin madingi. 43). t1?iimas: Pavasari let iki it lapq galq pasislepia Zendje. lnlr fluolat tud sleptis 11uo saules kftrnuose alrba po uola. Kitos paplitusios r[!ys: Haworthia atten ata. 60). kurie. - Geriousioi ougo: Sviesioje. ne Ji apraizgo visk4. kad uzaugtq veslesnis krlrnelis. Ypad vengti padCBeuzsilihsio-va!: dEELNuo kovo iki rug- slaotelg susitelkusiais lapals ir Haworthia glabrala.l Puoiniosios geDenes: ir iiliiau mdgsta bLrti.li. nors tir*a ir kamba- do temperatiira (apie l8"C).skiaudius arba penkiaskiaudius lapus. Parduodamos tik k-ultirine-s veisl€s. Siauras Amerika. P.t puoilliis ir De itin reikl[s vijokliai.{inys P. kas tik pasitaiko jos kelyje. - Kenk6ici. I vieKambaryje daZniausiai au. panaiiais iperlus. kremi- CS - - tikras perlas s htle Kenk6ici. ieitnoz A rali a c eae. adiau jie visai neiSvaizdhs. Haworl hia Iinifoha.[ai purkiti. Polclinos: Per iiltoje ir Avortijos iedidukai sukuleDtai. diuoti visas jos veisles ir atmainas. sar4iiltoje. t4 kolekctonterlut.rba vasar4 persodiflti i T Zem€ su heddaliu molio ir tiek pat snalio. daniios gastedjos (Gdsl" ria). per iiltai Ziemojal1t apdr*a voratinklhes etkes. iiemq dar maZiau. visus metus iiltoje. leliji- 5 Nescniai Danijoje T6W]G: Pieq Aftika. canariensis so He- auginiais (lengvai iaknijasi vardenyje arba Zemeje). tuo daugiau parmkslds il vesos pakelia iis augalas. nuodi1lgos. Jie kilg iS karStos Pietrl Afrikos. - geltoDmargiai arba papra-siiausiai Zali. kad neuzlytq lietus. Ypad paplito sudnbialapd Douginimas: viriuniq baltrarge veide'Gloire de Marcngo' ('Mareirgo ilovd'). vasar4 ir rudeui saikilgai. Jie g:rli biiti balti. Tdvyndje pet kariai]s Haworthia truncata vdsesrdje (10 . priklausornai nuo veisles. Kili prieii0ros ypclu- Geriousioi ougo:Sviesioje ir pusiau riLsmingo- noi: Kas dvejus lnetus pavasa{ . puola slcydamariai. ataliT6vynd: Europa. - pjuiio kas 4 savaites h?iti kakusq trdomis.nq g6liapuodi sodiuti po ghamos miirluds.g6liq ietng. Pqslobd: Lygiai taip pat priziurimos pana-<iai atro- loistynas. l-uo margqsni tuo Sviesiall lir. lnbai lnegsta !Fytik Zirln4 v. Ge- beng rcikia kasmet persokambariliq bei sodo auga. relaikyti ieme. per tarnsjoje vietoje iiauga tpvi.238). lrgiinas3 Lieti kambario temperahiros vandeniu. bet ne saulebje. o pati au8alq cl:r. kardiais.I Haworthia Hedera helix Avorliio J o&fr viel1u mdgstamiausiq Geben6 dbg Xiti prieiiuros ypotu- (9 3 I I I = Setoves Egipte gebeDd laikytll dievo Ozirio augalu.rsaros or4 rdti. artikindje Graikijoje .

.

Lai- kant ilgiau.ne vds€snCje augitriais 25 .4lta'('AuksadryZe') veislds tik stiebai ir gyslos yra raudoni. Sul]kiai pakeniia sauvl cettrinio Sildyuro or4.saikingai. Kenkdioi. ab\) t42O . i. bei sidabriSkai ialias iltisus metus iiltoje (vasa.'qgiminingi Hlpoestes . Visos veislas gd- Dqugininas: viriuliq je). Galima dauginti kos pradeda skursti. iiell. Norfut augirti toliau.ndenyje. kad graZiai Sakotqsi. lapai iSblunka ir krnmelis ddl Sviesos stoiakotqsi. kihr nq lap'. Seimaz Acaahaceae. tik vie1lerius metus.'apskritris lapais bei lresine li7?r/" il . Pctarimos: Ypad is?ndingai irezind atodo raudoname arbajuodame inde. kartais apninka amarai. Labiausiai tinka uidaras gdliq langas. pas mus kaip vienamediai Kili prieiiuros ypalumoi: Persodinti neverta.' A ureor et i- Dcuginimdsr Viriuniq auginiais (lengvai iaknijasi ir va.C h amaeranlhen urn. kad buq iilt r ieme.! iiem4 1re ve. kad graZiai l(enk6ioi. bet ne sauletoje. Pravartu kalrtkariemis krimejis li apgereti . Lapai nusdti dide-niais ir mazes0iais ruudol1ais ar rausvais taikais bei ddme- Tuometjums Jabiausiai tiks irezlle. gali bnti ir bahai dryZuoti. Nuo kovo iki rugpjniio kas savaitg riliirl tik 70 Sio . Pas mus jis labiau panaius i Zole negu i krum4 ir papmstai laikomas puQlasdio dribsdais. nuo kovo iki mgpjudio kas 14 dieml po tnrputi patrpsti. Jaunus augalus keletq sykiq apgendti. kambnriniai ir sodo augalai: Iresine herbstii . lfiti prieii0ros ypolunci: Nuolat drekiDti or4 ir ziureti. Poslobor Lygiai taip pat Tdvyn6: Madagaskaras. liapuodyje uiauga lle aukitesnes kaip 30 dn ir per kelet4 menesiq v jNta ae. TKS 2 arba geliq Zerng su buro\ metu . Jos lapai ahodo lyg pamit$ti sultyse.30'C iemdje. gryn4 or. o lapai iimarginti auksaspalviais dryiiais. ApSviesta ii priesingos pusesji Svytes kaip stiklas burgundiiko vyno. ligos: netai.smailiais ovaliikais lapais.rugalo dvi auginamos tr9iti. mis. f6vyn6r Pietq Amerika. tankiu knlmu.loistyrnos. geriau ka$net uZsiauginti nauQ augalil.I Hypoestes phyllostachya Iresile lrezin6 J 19 = I I I = I J Hlpoestes savo tdikltotais lapdis c@6' graZiai idengia ieDtC. r70 .ses- n9 kaip 15'C patalpq. trgiinos: Zeme istisus metus turi buti iiek tiek dre$ra. Thkanaipriiifirina o@ Ii Sio grazaus Zemnugio atogrqZq kumo botnnilis varda-s kilgs loistyrncs. Gericusioi cugc: Kuo Sviesesneje patalpoje (lau- kaip l8'C) ir drdgnoje paurlpoje. irsdklomis. Tamsioje vietoje Lezind pasidarojuodai raudona. Mdgsta iihunq. gendiai.abai gis Pseuderanthenu Sviesioje. kad iis augalas labiausiai tinka uidengti Zemei. prtiirimas ir rausvamarGeliousiai ouga: l. - ke galima laikyti ir sauleje). pavasari persodinti j T. ligos: Retai. trgiimos: vo palanges ryikiai raudo.1 kupst4? kal- bos (hjpo = po 1r hestenai = statyti). Jaulus augalus daugeli sykiq gendti. akantiniai.Vasar4 lieti gausjai.-itnaz A nnrant h ace bumotiniai.23"C. Galbutjuo kaip tik norata pasakyti.nuo to bus tik dar verilesds. ir Zend- . ii gaikl Ar norefumet turdti alrt sa. Savo tevytdje Madagaskare t ri 50 cm aukiiio knlnelis.

t r'. iiem4 maZiau. Kita veisld'MdssarSd. pdmaiiius putplasdio dribs11ill arba smdlio. pavyzdZiui. reiikiartis. na.' Eryt hron eura' taip pat smardgdo Zalumo lapais. M€gsta labai drelrl4 orq. puola arnarai Si ieima iS tiqsq dzio ir voratilldine.r-iis i vynmeper sausas. labiausiai paplitusi .s erkes.irmai kisti lapai. Tai vienintele ieimos gentis. todel smagiausiai jaudia-si uidarame ge- rantiniai. jis buvo pamiritas ir tik d:rbar val pasircdd g6liq parduotuvese.^ c&n'fu Marantinirl Seimos augalq Maranta Le aone ra'Kerchov'iona Sis grazus augala-s atkelia. tod6l iodinukus geriousio uidengti sliklu qrbo iviesq ploleidiioniiu poliefileniniu moiieliu.puola voratilklioes Pctolimos: 20'C. miikai. ligos: Laikart per vdsiai ima dii[ti lapq kraitai. mis demdmis na' aroridnd' su tarnsio- ant palarges ka"sdiefl api- nioi polyginfi ant purLiti mink(tu vardeniu.Leea quineensis Maranta Moronlo c& fpai 6ra:i roudonlaT. yc!g!LJ!!: dens pertekliaus. Pa. bet ne sauletoje.llba geliq zemp. Geriousioi ougo: Sviesioje. - miiq. lrgiimos: vase$6je kaip 18"C) ir t7l .s mus labiausiei paplrtnsi. Maranla ldislynos. krtrioms bldingos gumbuotos Saknys bei virinniniai iiedynai. augardiq kaip mazi kumai Pietrl Azijos atolFqZq miSk:uose. apatiudjq pusd rattdo:oa. liq lange. gleitci isiiqkniio Siltnomio sqlygomis. pava-sari persodiuti IT. Mara ra gendit\i priHnuso 23 ruiys. Kar. Gericusici ougc: Sviesioje. smaragdo Zalumo lapq. visus metus labai Siltoje (ne per daug Sviesioje vietoje iibJunka lapai.ris! - - Dcugininos: Pavavrl. Prireihrs pavaMri vGiniq augiliais arba 4rirneensis ir jos raudonla. Lieti saikin gai. Nuo kovo iki rugpjndio kas 14 drko Dzeimso Ly (Jalres lee) vardq. artima vynmediniq ieimai.Kiti prieiiuros ypolu- noi: Laikalrt kambaryje lUlcrontos cugi- Dcuginimos: Seklornis.mas lreDerdZiovinti. nakti marantos visuomet susuka lapus i tltele-s (rai bndinga visai msiai). . i4imo:. ne-s priesin!$ a8eju pradeda vo iAnglij4 1880 metais ir gavo Zinomo ikotq sodi. o bidingas risies bruoias. gysl4irraudonomis ionindmis gyslomis. l6rtyn6: Dregni Pienl Amerikos ato!r.daugir1ilno lysveje. istisus metus Siltoje (per Pclorimcs: Panasns i cukrq kistaleliai ant stiebo ir lapq ndra ligos poZymis.'Ker- le . Visos marantos tinka atogrqZq augalq langLri papuosti. kad augalas laikomals per sausame ore. TKS 2 arba gdliq Zen? .14 ctieDrl po truputi patrgsti. sketiikais Ziedais.e az. TKS 2 . Seimora M ar antac. Ilg4 laikrl dierq po truputi patrtriti. Leeaceae.isla 'D rRtutdy . Susisukg lapai dienos metu rodo. drdkinti karnbario oril (--> P. bet ne sauldtoje. tr?iinos: Vasar4 lieti gausiai. kero dalimis persodinimo metu arba viNfurirl auginiais.s. Ziem4jokiu bndu ne vdses:reje kaip 16'C) patalpoje.stiebo dalinis iildomoje pd veisle 'rlr'gund)'. kad augalas jaudiasi gerai.!. tais augalas prazysta Pavylcstn sullkiai. iviesiu dantytu pieliniu pagal viduring persodinti iT. Yla daugjos veisliq. Ii 70 lfiti prieiiiros ypclumdis Kuo dazniau purkitl. del per sauso oro erke.q miskai.su maZe-sniais IaPeliais. kurie Kenk6ioi. bet Ze- lcislymcs. nuo balandZio iki fltgpj[iio kas . T6Wn63 Pietq Azija.i- . 43).eea corera4. tdvyne drdltriatogr4zq drdglloje pat rlpoje (labiausiai tl*a geliU laflgas). ligos: Jei oras iiek tiek pan.bi:itinai su putplasdio dribsli. Kenkdioi. Beje.

daznai purkiti. Oriniq iaknr] negalima paZeisti nei nupjautil - l!fos!p_yi4{e151 Nuo kovo iki rugpjriiio kn-s savaitp patrgiti. dZiagq. ant LTrios galetq laikytis. krd graiiai iakotq- T6vyti: Meksika. Douginimcs: Pavasari arba vasar.rikorn:l Douginimqs: virsnlriq auginiais Sildomoje daugi- - nimo lysveje arba samano- piais. va. senesn jus prireikus pavnsari persodllti i T. ajeiniar.22"C). ligos: Laikant netinkamoje vietoje uZpuola baltaspnmiai ir sky- iiem4 iiltoje. Sis ne daugiau kaip metro aukidio visialis kiilna-s pas mrls atkeliavo ii VidurZemio jhros pakraiiiq. apgaubtos baltnis pap€d1a- Kili prieii0ros ypotumci: Auga14 reikia nors relsykiais nuplauti. sauldtoje. Jauni lapai iirdiiki.sar4 Kenk6ici. iilsl or4 Zemg (iitisus 18 . Ziedai burbuolas. vdiiau giliai iskarpyti. Nuolat geo6ti. ddl kuriq monsteiki rugpjuiio kas 14 dienq ros itin megstanos. Ziernq srikinrxi. vasarq gausiai. Graikai ir romenai turdjo paproti sktisdia. gerai vddinamoje. Zydi vasaros viduryje daugybe mazq balrq ziedeliq. lrgiimds3 Apie mirt4 fluo sel1o kuriiunos ivairio. IsiiaknijrNius daug sykirl ger6ti. trgiimos: Lieti viell minkitu vandeniu. luo kovo ispndingas vybas.s legendos bei istorijos. tnnsiai zali.l dar lesumedejusiais viriiiniri augiuiais. j[- ir metts Geriousici ougo: Sviedrunariai. TKS 2 . karpyti. l6vytt6: Viduriernio rcs krastai. Gerioosioi ougo: Sviesioje. ieimoz A gleiving dirginandiq me- r ace az. pusiau paunksndje. Bel iokiu budu neperdZiovirti !oiuZulo ir vengti paddkle uzsi- priiiurimas iis laipiojautis augalas iileidzia iki 5 m ilgio uglius ir daug oriuiq iaknq. nuotakai uZddti mirtrl vainik4. tnirtjniai. odiiki. ieimoz Mytaceaa . vesioje (apie I 0"C) patalpoje. D6l to jam reikia tvirtos atramos.rba geliq iem?. Prireikrrs atsargiai persodinti i T Zemg. Be Zalinlapes ruSies yra dar kiek maZesnio hgio veisle ' Bors i gia na' ir baltr]rarge Kenk6ioi.I Mou-stera deliciosa Myrtus comlnunis lluostobioii monrlero Poprostoii nirto J tD = I I a I = J * c&6'gb Graiiai karpyti lapai ir Motstcra dcliriasa rut i tvirtar orina :oknis. Gerai po truputi patrg-iti. KaZkada buvo pN-ivgstas graikll deivei Afroditei. Sis paprotys priei 300 metq atqo ir pas mus. daug nugendjus nebesukrauua Zie- - dql Aborgici: Turi od4 ir 'Variegata'. bet ne sauletoje vietoje. blizgantys.r'uoti labai ilgai. auga ii kuriq retrukus s aranasu ii- violetir k:vepialtis vaisyMs. bet pe. #&6' Mir(a labai egsta satlak! ietq laukc.Lieti saikingai. jarulus augalus kasmet. Deramai prizihrina gali g). Kiti prieii0ros ypclu- noi: Kambaryje l. kad galetrl "kvepuoti". Vasar4 megsta biiti lauke. todel tapo jaulrystes ir grozio sirnboliu. tai sa. daznai apipurkiti. Auga kaip kTumas arba medelis !trakidiu aukitu stiebu. se1lesd augalai ka-smet Zydi. Maii lapai sutrylrus skleidZia aitrq kvap4. m6gsta dregn4. dydis ldistyncs. sioje. r7l . loistynos. ligos: :ei oras per sausas. apuinka skydarnariai bei voratinklin€s erkds. Vaisiai nevalgomi.

l(enkdici. ii kuriq gerai Duteka v:ulduo. Skroteliq lapai sudaro di- isko- nedaugelio vatrzdZia€dZiq augalq. q-rcteliniai. dar geriau 0uolat drekirti kambaiio orq (-+ P. pilti daugiausia telas piltuveli. kad nusvirg 4soteliai gald- - paprastose gefiLl arba krepSelius. Neigudusiam labai retai pavykta.4 savaites po truputi patrpiti.lstai vabzdziams.Ls 14 sp.sari peFodinti i orchiddjrl iem9. c&n'& o@ loislymds. 43). Galima auginti t al1t dio dribsniq miiini.ltoros vandeDiu. Geriousioi ougo: Labai sviesioje. Austr-alija. DirvoZemis hrri bDti lapiai. iiem4 siek tiek pdpildytn-s. Visosjos tiuka papuosti dleln4 ir iilt4 gdliq lang4 arba erdvias sakq kaip epifitus. kurios privilioja vabzdZius. Iigos: kada Sausose T6vyndr Brazilija. ypad iisiskiria Nepenrftes. o pasikeiQ lapai tqiq.Xili nrois Daznai purkiti pati ti su nuodingomis iiskyaugal4. T6vyn6: Malaizijos salyna^s. neleidZia jiems prilyti. lor' ('Trispalvd') b[dingi gelsvai balti Dcuginimas: seklornis arba naujornis skoteldrnis ataugomis. Kai jie sunyksta. Ziem4 saul6toje. Polorimds: Neisvaizdns iiedai tarp ryikiq paZiedlapiq Zydi humpai. 173 . auga iki puses motininio augalo dydZio. Dcuginimcs: Auginiais. vjsus metus siltoje (iemq ne vesesndje kaip 18'C) patalpoje. bet l1e sauletoje. vitrila.4iiams. patalpose augala-s gyvuoja neilgai. M adagaskaras. Augalo tevyndjejie visada iki tr€idalio pripildyti tam - tikri visus metus Siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje. drdgnas ir liltas Silhamis. l'-uriq bnna pasaulyje. trgiinas: Lieti vien mirkitu kambario temper. tq laisvai augti. motinil]is augalas mirita. Filipinai. tiko gal. Persodinant stengtis nepaZeisti Sakrq. Daigtelis spahq. 'n' Geriousioi ougc: Labai Svie-sioje. Naudoti vien tokius gdliapuodZius turi kvapiqjrl mediiagq.Neoregelia Nepenthes lleoregeliio {solenis Neoregelia caloli tu1e su laudol1a is ltarted h pid is. drekhti orq. Lapq galuose piltuvdlius. ligos: lei ora-s per sausas. P. tadiau patys paziedlapiai iSsilaiko mdnesiq m€ne-sius. Seimoz Nepenthaceae.g drns spqslai robz. 1ri dierq vandeiS skoteles piltuvdlio K. bei sod ininkyses parduotuvdse. Jie parduodami pakabinamuose induose. Jie lygiu sli- Au. 238). Va-sar4 jis visada turi b0ti piha-s varde[s. Sl(roteles atskirieuros ir pasodhamos i durpiq bei putplas- suvirskinami. l[enk6io't.Ls skysdio. dzi[sta lapq galai. Grynqiq Sio augalo ruSiq galima gauti specialiuose sodininkystes ikiuose (-+ Adresai.noi: Daznai purksti. Bet labiausiai laeuta i akis spalvingi paZieddeliu-s - kabaltys +soteliq pavidalo daritiai visai re Ziedai.nuolat d.rbiausiai tiktrl g6liq langas. lrgiimos: Lieti vien minkitu vandeniu. 1?4). Augalui reikia labai dreg11o oro. kai jos uZ- pi) dryiuoti la- tt Neoregelia concen- rrica violetiniais paZiedlapiais. tad l. prireiromis ir tell lals pava. loirtynas. l-abiausiai sios risysi Neoregelia caro I ina e rautlonais paliedlapiais (os veislei 'Trico- lfili prieii0ros ypatupaplitu. vitri- tras. dai- Ii dausiai kaip epifitai. bromeliniai. rinq ieimaz Bromeliaceae. Augimo periodu ka-s 3 . iS kuriq ilgainiui iiauga trumpakodiai Ziedai. Augimo menr kas 14 dienq ilaistymo vandeni prid6ti iiek tiek .6!Fas. kurie ilgus mdnesius nepraranda ryikiq iipilti ir pakeisti nauju. Neoregelijos auga dr6gnuose Rytq Brazilijos atogqiq mi3kuose. parains i N?dulari iled]us (-+ P. mG- prieiiuros ypctudiiu kraitu nusl)'sta i skys.

I

Nidulariurn

Pachira macrocarpa

lliduloriius

Porhiro

J

r9
= I I I =

e.
J
Nkl arius

c@6'

E iiores ialias,

itfuje

-

ryikiai raudonas.

Pachira

o&

-

ptiL,w ir neswxkiai priZitirh

as

a

galas.

Ytsos25 Nifulariot r'tsys yra epifitai ir auga Brazilijoje. Tik uedauge-

Loistymas, lr?iimos: Lieti minKtu karnbario

tempemtlros vandeniu. lis auginan, os kaip kamba- Skoteles piltuvelis vis4 riniai augalai. Viera iijq laik4 turi buti pilnas vaflde[s, Zemei taip patDerei- Nidulariunt fulgens, Kaip ir Neo|c8"lia, iis Kra lersu rsozlull, J l rlole bromelidll Seimos augavietoje lieti gausiau. Va-salas turi piltuvelio pavidalo paziedlapiq skotele, iS ku- rll kas s:rvaitg po truputi rios kaip i( lizdo ilgainiui patrgiti - atskiestomis
i5auga Zieda-s. Ii dia ir kilo Sio augalo pavadidma-s (lotyniskai i?id16 = lizdas) . Abi gentys ga[a panasios. Dar ilgai priei Zyddjim4 jos sukauna ryskiai raudonus paziedlapius. Ypad i neoregelijq panaEi N idular i un i rwo trzgiomis apipurldti lapus.

pladiu vainiku, Ryikiai raudoni, apie 35 cm ilgio iiedai, tarytum laloKtas ilgrl germaZa,s medelis

Savo tevylldje pachira

laistynos, h?iinas:
Visus metus lieti saikingai, nuo kovo iki rugpjudio ka-s savaitg po huputi
patresti.

ves

pluiksmlstyro tarp

odiikq, pailgrl, lyg rankos

lfiti prieii0ros ypclumci3 Drekinti (ypai ziem.!) patalpos orq

pi.itai po penkis ant lapkodio iisidesdiusiq lapq.

(-+

Kiti prieiiiros ypctumoi: Nuolat drekinti patalpos or4 kas dveji metai persodinti i P arba TKS I Zeng, sumaisyt4 su putplasdio dribsniais.

P.4J). PnrelKrs pxvas l Deja, pas mus Sis augalas augal4 apkalpyti ir personeZydi, tadiau vis vier yta dinti geliq temp. i labai puosnus ir lereik]us
kambarinis medelis. Beje, pachira gimininga baobabaljils Adansonia dieitatu bei Adansonia nndagascarren-sis. Kaip ir iie augalai, kamiene ji kaupia
vandens atsargas. IS dia

Douginincsl Sdklomis
arba

virinniq auginiais iildomoje (per 25'C) Zemeje.

Dcuginimos: sdklomis gabillber- arba ataugomis, kurias lima atskirti persodilant, 8 o i de s paZie.ll^piai gel toni, o Ziedynai ilsikiia iS jei jos pakankamai didece tii. NiA

aa

jos senasis pavadinimas Pachira aquali.a (loty-

Kenk6ici, ligos: Jei oras per sausas ar per iilt s (iiem.r, umai pradeda byIeti lapai.

slqoteles net apie 20 cm. Lapai iali, blizgartys, gali buti ir dryzuoti arba ddmdti. Seimtz BroneLiaceae,

les. Beje, paprastai

jos

niskaiagz=vanduo).
Dabar

-

prazystatikpo2-3metq.

ii ruiis vadinaha

Pachira macrocatpa.
Seimoz Bombacaceae.

Kenk6ici, ligos: Jei ora-s
per sausas, dzi[sta lap!] galai, ddl ialto diwoiemyje uisilikusio vandens puva Saknys,

Tdvyn6! Meksika, Kosta
Rika.

bromeliniai. I6vyrG: Brazilija.

Gericusiai qugd: sauldtoje, pusiau nkrningoje, Siltoje, Ziemq Siek tiek vesesneje (bet ne maziau

Gericusioi cugo: visus

Pclqrimos: Per hmsioje metus iviesioje, bet ne sauletoje vietoje, ne vese-s- vietoje kai kuriq veisliq gelsvai ir baltai dryZuoti ndje kaip l8"C patalpoje, be to, labai drell1ame ore. lapai gali pazaliuoti.

kaip l2"C) patalpoje.
MelFta labai drCgnq or4.

174

Pachypodirun

Pandanus

Pondonos

Na, ar

jis

ne

puikus?

+Sdsg
Prieiilgai kaktusarns ir
cla

Parulanui reikia da.ug erdvds.

ugeliui kinl suhrlentq,

getal pakelia centrinio iildymo orq. Siam augalui nebatiua zieXiti prieii0ros ypotumoti vdsioje vietoje, be noi:Kast-2tnetusperto,jis visai neblogai jausodinti ikaktusq Zeng, 1ydiasi tT amuose, Jr-ur nuolat giomis d.rlimis sumaiSyt4 pamirstama palieti geles. su molinga dario dirva. Parduotuvdse daz1liarlsiai
P ac hyp o di

un

beveik sausa. Nuo geguids iki rugpjniio kart4 per sav.ritg tresti kaktusams skirtomis h+iomis.

#&#
P an

Kq tik nupirkti, jauias

danus,, ei t c h ii arba Pandanus sanderi labai

Kiti prieii0ros ypotumoi: Jaunesllius augalus
kasmet,

pan.Gusidracena\()
P. 160), t riiru ilgairliui pasidaro iyrnu, kad diriliZuoti

senesnilrs

kai

Douginimos: sdklomis, ,/i/lrl Seall su siauais si- kuriq, deja, labai retai budrbriikai pilkais ir Paclrypadiull la erei sD plal(enkeioi, ligos: oel iiais Zaliais lapais. Tdvy- drdgn6s penekliaus Zieparduodami Pdcr)poneje abi nriys auga kaip 6 -10 m aukldio medZiai, kambaryje mazdaug po 10 metq pa-siekia vos metm4 ptlvaiaknys ir juoduoja lapai, per &ug ar per maZai

laisturtjie visai nu-

ro auKti. Kai uiauga iki 120 cm aukiiio, galima tikdtis laba; graZjrl baltq, ivaigZdiSkq Ziedq, ieimaz A pct <:ynace ae, stepukiniai.
Tr.ivy

kinta, Beje, bidingas rriiies bruoZa-s nuolat
mesti apatinius lapus, 2 3 Ziemos menesius augalo visai nelaistyti. PasirodZius pimriasiems naujiens lapeliams vd1 praddti pamazu lieti.

ki, baltai arba gelsvai dry- dZio srnelingos sodo Zeiiq augahl lapai iisideste sraigtiikri, o ii Dcuginimcs: Sonindrnis stiebo ima augti keistokos ataugomis, kai jos uiauga ataugos, hrios veliau sumazdaug 20 cm ir iileimedeja ir isitv irtin:r Zem6dZia iakneles. je. Sitaip pandaias per Kenkdioi, ligos: Retai. trump:1 1aik4 gerokai iSsipleiia ir i ploti, ir i auk-iti. Pciotimos3 Nevienodas Taigijam reikia daug erd- lapU pavirsiaus b:rltunas budingas nriiai. Galirra vds (be to, ijo smailius susizeisti i dygliuotus laaStdus lapq kra.ihrs galiprl kaitus, toddl persodima susipleiyti kojines). naDt plllvtu-tu suriiti ieimoz Pantlant:eae, viNuje lapLl skrotelgl pandaniniai.

reikia, persodintl iT, TKS ? arba gdliLl Zem9, pridejus neidali geliapuo-

Pondoncs cugo

loboi sporiioi ir per kelelq metv tompo fokio
skersmens, kcip

cutomobilio pcdongo.

ldvytG: Polinezij:r.
Geriousioi ougo: kbai iviesioje, sauletoje, Siltoje (iiem4 re vdsesneje kaip l8"C) patalpoje, tik nemegsta v,Lsaros vidudie-

kamieno bei Japq syvai lasrau kaip 18'C). Geraipa- bai nuodingi, be to, galiielia saus4, Silq or4 ma susizeisti i a-<trirls J!li.sto!eti.prie pat iildy- stiebo dyglius. Ka-s turi :.4 lreng llo. vai\ ir naminiq gyvuliq, loisiymas, lrgiimas: geriau iio augalo atsisaky\--rr4 Zeme turi buti nuo- ti. .,: i:ek trek crecna. 2iema

jnetus Sviesioje, sauletoje :: iiltoje patalpoje (ne ve-

nri: Madagaskara-s. Geriousioi cugc: Visus

Alsotgiaiz

P a

c hyp o

di un

r

nio karidio.

lcistymcs, lrgiimos:
Vasar4 lieti gausird, rudeni ir Ziem4 maiai, nuo

kovo iki rugpjriiio vaite trgiti.

ka-s sa-

I

Pelargonir.ulr

Pelorgoniio

J
LD
= I I I =

a
J
Pelargonijas butrl
(P e lar go
n

#&

Sios

pcLargonijos bepia

tikt

onet, kai braukonaperj4lapus.

galina

skirstyti i juostuorlsia-s
hnn iona le), didiia'iedes (P e la r gon n t gr a n hJq o r t,lt), sky C'a1^ -

ktmpilnl. Juosluotosios pel.rgollijos biina ir ]lukinds, ir valdinlrmosios kn:lmi1lds (larlthrjnes) veisles. Pastanljq lnpai daugiau ar lnaZ;au d.u)tyti, pasipuosg balt ri raudonais, baltai ialiris, tuliai juodais arba zaljai geltonais ftitais, P.rprasti, bet dailus Ziedai bi!1a balti, geltorrj, raudoni, baltai raudo arba rausvi ir Zydi vasar4. Kai
kr.rrios pel.rgonijq risys ir veisle-s (pavyzdziui, kvapiosios) auga gandtiDai auLitos (iki 150 cm), kitos ir vis:ri Zemutes.

c Pelargon iunr gibbosunt (muskuso kvapas).

lercn'),'Bird Dattcer'
('Sokejeld'),'1"/-cdk o/ Nrz-

. P(.largoniu

i

t Era.vao-

,Ilra' ('Gamtos uZgrida').

Lrrs (citrusll kvapas), . PclLtrgoniw oalorolis

ieimol
putiriai,

(;era

n ia c,ca

e, sra-

pes (P e I a.ryo

n

tunt)

i un t p c I t a-

ir kvapiq,sixs.

silrlar (cininr; kvapas). . P.. I argonitrtu querc ifolizrrr (kamparo kvapas). t Pclar9oniunt 'Prince of Orarg?' (apelsiml kvap.'s).

ldvynd:

Pietrt Aftika.

Tai tikos balkoniniq soapudiq saserys. Jq Zieclri srnulhls, lapq fonna jaudinandiai daili, jos gali kvepeti rozemis, apelsinais, obuoliais, citrino-

Gericusici ougc: saule-

je (10 - l2"C) patalpoje.
V,Lsar4

toje ir gerai vedinarnoje, ziemq sviesioje, vesio-

. Pclareoniutu
Ziq kvap.rs).

raclens

(ro- Nemegsta vdjo. loistymcs, lrgiimos:
nl!0juaio rpiti kls vrvaitg,

[ris, [rigdolais, puiirnis, lnebmis, muskafu ir netgi

. PclMBoniw

'Scorlct P"a' (apelsinq kvapas). . Pclargoniu tonrcnto-

-

lieli gausiai, Zie-mQ vos vos. Nuo kovo iki

Kveoiosios oehruoliios:

-

. .

.t?rl (rnetq \-vapas). Lapires pelargorijos
'

Kili prieii[ros ypotu-

Pelargottiurt
kvapas).

b

lo ttdtla

r

r/ianzrr (migdolq, ialavi-

jq

Vcislt 'Prince of Orarr ge' ('Apcli-in! princos ).

Pe!argot|iuitl r cilrosrll (cimrsllkvapas). . Pelargoniuttt cl ispun. . Pelargoniunt 'E!.r' (stlprus g€liq kvapas). o Pelargoniunr ,r frograns (citrusq pusq kvapas).

Nebijo sauso oro. Rudeni ir pavasari srnarkiai apkerpl'ti iiglius ir r|Ls'),'Dol\, Vardon' persodinti iT, TKS 2, dar('Doli Vardon'),'Mddzte Salleron' ('N4adam Sa- io arba gelirl iemg.
M a.st erp iece' ('SeC,ev -

mti:

Dcugirimos: Pavas.lri ir
rudeni gerai prigyja iake-

liq viriulds. Kenk6ici, ligos: arumi,
baltz*par-liai, 6gybq bakterijq sukelti negalavimai.

t

-

Alscrgioi:

Jei kas jauttus

(,'Raudonasis lcpfini-

Vcisli'Scarlet Pet'

Pelargoniun giblnsu

kvaprms, laikyti dru€( kvapiqjq pelargorijrl kambaryje Dep:rt rrtirra.

nt, kitaip

toJr PctdrSonua.

-

gurnbuo-

176

Peperomia

Peperomiio

Auginnt daugiou peperolttijL, ii i4 Sali asukurti puiki4 kontpo:icij4

csn'fu
ges keruZes peperomijas

cdlininkai megsta zemaidel - labiausiai, Zinorna, graziq lapq. Sioje daugiarneciq

.

P epe f oit I i a

c

aperf at a,

ioliniq

augalq geu-

kitaip - Iauk<ldtoji peperomija ( + nuotraukoje virSuje ii kaires ir apaiioje antra bei ketvirta iS kaires) .
'

tineje eil€je pirma iS kaires). Viena ii labiausiai

Geriausioi ouga3 Zalialapes n-riys pusiau apsvies-

tyje esama daugiau l1ei 1000 rusirl bei atnaiml. Peperomijrl stiebai stori,
lapai mdsi11gi, haskus

Lapai rauksleti,

Tricolor' ('Trispalves')

veisles

ir

sultingi, blizgauiiu "vai-

krasiiu. . Pepero tia clusiifolia
ypad isgrazeja suaugusi jos lapai tuomet pasidarc tamsiai mudoni.

-

drr ir baltu pa-

paplihrsirl ruiiq. Lapai iali, blizgautys, kartais baltai arba gelsvai pamargiflti. Populia ausios veislds 'Jeli' ('DZeli' ),' Gre en- gol d.' (' Zaliai auhha' ( ) mrohaukoje

labai toje, margalapes Sviesioje, visus ments iiltoje patalpoje, taiiau nei vienos, nei kitos uemegs-

-

ta

tiesiogilirl

saulds spin-

duliq. Rniys, auginandios
slon]sr mestlgus laprlsr
sauso

kiniu" pavidiuni.

apaiioje beiia is kaires), ' AIboDtur g i nat a' (' Baltmarg6'), ryKtukine 'Mi

iildomq patalp! oro

tebijo, o toms, Iau miuKtesniais, gleZnesliais lapais, reika drdgnc:ri".

Ivaidos peperomijq rlsys gali stiebtjs aukityn, svirti . Peperonia fraseri lapai zemyn arba sliauzti, daulabai malorriai kvepia. gelisjq leid2ia saknis ne. Peperot ia griseoargen butinai i zemg. Ziedri ted lapai tamsiai Zali, isvasmulkis, Deryshs, susigoti sidabmspalviais teikg kekdmis arba varpo- dryAais (J nuoha koje mis, vtsuje iS desinds). Stai kelios labiausiai pa. Peperonia incana,kiplitusios rusys b€i veisles: taip peperomi- pilkoji . Peperonia argyreia, kj- ja. Mdsingus lapus dengia taip sidabriid peperorySkesndje iviesoje neblomija.- Tamsialiai jos lapai gai matomi pilki pukudiai. iimatgilti sidabro atspal- . Peperomi' aculosa, vio dryiiais, stiebai kitaip - margoji peperotamsiai raudoni. Daugiia- mija. Apie 20 cn ilgio ma lapais, panaSiai kaip lanceto formos lapus per vadinamosios nailaitinds viduri puosia ryilirs dramsanpaulijos (Sainrpaalia blio kaulo spalvos dryzis. ionantha), Stiebai, Sakos bei lap! koc Peperontia arifolia lateliai nuseti tamsraudopai apvalaini, I gal4 staidais taikuiiais. smaildjafltys, taDsiai c Peperontia obtusilolia, -siai zalia virsutine jq puse gr:a- kitaip - bukalapd peperoZiai blizga. mija (-+ nuohaukoje apa-

-

/'ir@' ('Mazyle'), kuri4 dar ma4 eikia paralnstyti, kad kumelis birq graZesnis.

laislymcs, tleiimos:
Svarbu

nepelliqLiltaqr!

Ypai grazios svyrandirl

peperomijq mSys: . Peperonia rot ndifolia, tfifi prieii0ros ypotupekitaip noi! Svarbu, kad balal1- apskitalapd peromija. MaZi apslsiti la- dzio - spalio menesiais pukai auga allt plo[rl netfl.rktq drdgmes, ypad sinlislll kotelirl po kelis iS mir]kstalapdms rusins. vienos paZastelds. Pavasa4 ir vasar4 labai . Peperonia serpens, kj- megsta bi-rti prsodirtos i taip - svyral)aioji arba TKS 2 arba laping zemg. SliauZiojaniioji peperomi- Pavasari, kol dar neiisija, ir margalape jos veisld skleid6 lapai, peperomijas pravartu apkarpyti. 'Variegata' dat vadin-

neleisti aGalti saknims gali isimesti peldsis. Nuo balandZio iki spalio trpSti kas his savaites,

f

os Peperornia scandens

Dougininqsr vhslnir] arba lapq auginiais.

vardu. Dgliai ilgi, svyrantys, nuberti gausybe smulkiq sirdies fomos lapeliq.

ligos: Del neteisingos orieZiuros sali kisti. [ueiii dem€mis"arba srsisrkti
lapai, imti puti lapai stiebai.

idimaz P ip erac e ae, pipt riniai. T6vytG: Pieq Amerika.

ir

tn

Sodrio lopiio kupc iie A d169ngirt orogrq' iy miikrl gyventoioi puoinus Philodendron t staliuko puikttoiqsi sellount. lim.Lsis sma- r^gdas').anocrrysz lapai iimarginti . . apvalaiti. Viena niLujausiq veisliq ' Ly n e I t e' (' LjJleta' ) trlt i nuostabius. c P hiLodendron se - PhiLodelxdron pedalu l v iena alspariausiri nl- lIount turi fvirt4 sumeddjusi stiebq.'Greelr El e- rall' ('Zalia-sis smarag- dos'). iiuo metu Ziromrl275)r P hi Lo d erul. Vijoklinems nriims reikalilUa atrarna. mis. .' Burgutzdy' ('Burgurdija'). P oPl:liaian sios veisles yra 'Red Emew e ndlan tli /al.atkeliavo i EutoPq buvo pradetos augintr Patalpose apie 1850 metus Ziedai susitelkg burbuoleuoga. lapai karpyti.Philodeudrott Iilodendros o@6'fu Staijau daugiau kaip 140 metq aki dziugha nepapm-stai dekorat)'vios Sios gellties augalq r!!ys. PhiLoderulton mel. Dvi pagdtdines . vaisius Stai kelios labiau-siai paplitusios rltsys bei veisles - (iS . Solia . Platus./a'l lapai dideli. juodais dryZiais.raus' voio lilodcndro Philo- dindron erube-scens vcisli 'Retl Eneral<l' ('Roudonasis snnrag das'). .ens) t laiplojantysis filodendras (P hi loden dron s c andens) ir . Philodetxdron bilri natil.r on bip etzntfo- . Kitos kumiDas ruiys Philodenah on tttat'tia- utn tr Philodendron i.rausvasis filodendr€t (Philadendron erubes. iirdies arba ieties fonnos. filodetrdmms gana nelprastus lapus. siq.l (' Raudo0.

tadiau tiesiogi- :: ' Linett').lpoje. :us augalus persodinti jei iusmet.Atsorgici: Turi gleiving dirginandiq medZiagq. atialomis. isirneta nCs erkes. kad 0etrukdytrl (Pile a crassdo ha) wtslE augti jaunoms. lapu patartimis laprt paiEstyse. kad iemd neblq Saltesnd kaip oras.' f6vyne3 Atogr4Zos.:-. T. ndi: Megsh dregDesDi 'Moon Va ey' ('Mi]si.tbo Joldu ':[du neblizcinti lepul Jau. rudeni ir iiem4 Ziedai susitelkg Sluotelesaikingiau. puola skydamariai bei tripsai.':. ieimcz A raceae. ajeiniai.na nedrekinti. ypai kai pradeda leisti nglius. seuo kamieto gabaliukais arba sdHotnis.Pilea Pil6io Sis vijokLitis/ltodendras labai atsparas ir nereikl. Kovo kinami vdjo arba rugpjudio meDesiais trgti pajudinus. sodinti ir apkarpyti senas storalapes pildjos atz. jei Zern6 per drdgna ir per ialta. 179 . ieimaa tJrticoce ae. tr?iimasl pailgais arba apskritais. TKS 2 arba laping -me. Pilea cadierei gleinais st. st i'. patartina Tdvyn6: Pietq Amerika. gar-rsiau. - Pilea ca- c@tu Geriousici cugc: Nelabai sauletoje ar net Dks- Dcuginimcs: viriunemis.t- lariifolia.ern naujauilodendro '. Pilea spmceam sLdabro dryZiais iimargioarba gelsvai laT nrtlai Douginimos: Viritniq atZalomis iitisus metus. riiSiq labiausiai paplituKiti prieiiriros ypclu- - - sios )ra Sios: Kiti prieiiuros ypctumoi: Patartina kuo dazniau purk<ti.or4. lbricusiei ougc visus metus Siltoje ir sviesioje pata. senesnius Geriausiai i lau=iliia. lqislynqs/ tr?iinoss lvelsta drdgn4 Zemg ir ne per sausq ot4. ic. re veses[dje kaip l8'C patalpoje. Pava-sari ir va-sar4 lieti Siek tiek dantytais lapais. nir.l saules sphduliq 1)eTai giminGkas mnsq dilgdlei. Svarbu. apdul. mingoje. I5 kambadniq kas savaitp. Pakabinamuose gdliapuodiiuose labai puo$- sldnis') juodomis glslomis iivagotais raukildtais lapus. Kovo rugpj[dio m6nesiais tgsti kas por4 savaiiiq. Potcrimcs: apsilantg botanikos sode dar syki idamiai apZiDrekite iios gelties augalus. Kad augalas neaug- - zauaE tE ars.us. Pavasari pravartu perdabro spalvcs lapais. Daugelis jq imeteje atrodo visiikai kitaip negu jami..rlas. hl per aukitas. lolinis augalas dailiais laislymds. voratil*li- niaiajfcdo Pilaa numm. - l{enk6ici. apkarpyti Dldiq viriunes. apie 20 cm aukiiio megsta. Vieta Labiotuiai paplitusitt pilijos veisli4 dierei' M inina' (' Maiy ld' ). ima pnti Saknys. dil1!liniai. ligos: Jei ora-s per sausas. l(enk6ici: Jei oras per sausas.

kurie gausiai palaistyti lel1pni isiSakdja. ligos: netai.Ls Skefin6 rarikle Cimbiiedo J (D I I I = D O. tadiau yra gi- Neisle' Variegata' (' M argaA' ). taiiau tiesiogiDiq saules spinduliq nemegsta. ir kita leidiia dailiai svyraniia*s arba Zeme ili. Eer. Kovo krumine jo ruiis violetitll. h?iimos: Dirva nrri buti nuolat rugpjndregoa. f6vytt€: Pienl Amerika. DaZrliau karpant ltlivtr. Musq s4lygomjs (kambaryje) ji iiauga daugiausiai apie I . Vasarq lieti regailht iiem4 daug naZi:ru. Galntoje tai bemaz ieiiq met1l auk!iio medls ar lciirnas apie 40 cm ilgio pladiais.sjie ilgainiui urtstoja savo buwsio grozio.rlapis fikas (Ficrs). gerai vddinamoje. fll salos. Ziem. IS bemaz pelrkiasde. jei iS- Gericusici cu gc: Siltoje diilsur iema .i" (M o t t e n kii tx iB\. Douginimos: Vdlq pavasaii arba vasar4 virsturiq ugliais. Tamsai iali jos lapai iinarginti baltomis arba sidabrinemis ddmernis. Gericusici ougo: Sviesioje.!im- be to. hFiti kas Tariiau dekorat''vesnes yra kitos msys: Plc. (11edidr1- ties ratikles nriiq kamba- ryje auginana tikeri Si. baltomis gysleld- virlines augala-s dailiau atrodo. Dcugininros: viriuniq augitiais gausiai laistomoje paiildytoje (20 . ypda jo veisl.r turi btti ne maiesnd kaip l8'C. kais.abiausiai paplitusi j6 \eis]e 'Variesata' ('Margute'). c-#@ I Europ4 miningas Naujosios Cvilejos tropikuose kilusioms.polq savaidirt./is' ('Margutis') baltkrdsaiais lapais. t80 .bugenvilijorns (Bongenvi llea. ligos: lei oras per sausas.\i sauganti drabrriius tuo kardZiq. atogr4Zq j[- Kenk6ioi. lrgiimos3 Megsh drdgm?. Patartina puod4 su Zernemis iis atogr4zq au- gala-s atkeliavo l8l7 me- ndje kaip tranthus fr l5'C.25'c) Zetnd|e. ia- cede). o Plecicos s lO'C tais.I Pisonia umbellifera Plactranthr. J Bahai drliuota ske nes ratiklds (Pisonia unbeLlifera) Sryranti Pleclranth s coLeoides veislc 'Marginottrs .ars iledais (P I ec t ra n thus frut icosus) . l[paziedziai (llotre- bei skydamariai. TKS 2 arba laping Zemg. Nau- joji Zelandija. puola amarai Scimo. jei tiktai dirva ne ialte. ne.r. blizgandiais. mis iivagotais ir nudonai apkaituotais lapais) ir P lectrant has co leoides. nes laldamos Saknys ima piiti. Bete labiar.rsiai Seimininkiq buvo lndgstama kamparu kvepiarti palalpole. nupjaustyti selas atzalas. toddl vokiSkai dar vadinama "katrdZiq kar poq savaidiq.snd lZ or4. ivieszaiiais. nuojq gali iinyki lapq nargumas.2 m auksiio. Kovo rugpjidio meDesi tlgsti ka-s liek tiek palildyti tr beot paklotipo juo Silt4 dembll. loislyma5. l. sFGtitt€ ( P i so dio mdnesiais n i a r n b a Mle . Kenkdioi."a/l- th s oefiendohlii ra).) bei Mirabi Lis jalapa. nyktag i nir iai. loistymas. T6Wrd3 Australija. apvtrlainais.arba paruduoja ir ima histi lapai.l re ve-ses- je. Kiti prieii0ros ypotunoi3 Lapus pat itina klo daz[iau fluplauti arba apipurk<ti. sauldtoje. stanldais lapaLs. Kili pr'reiiiros ypolumci: Senesniq augahl persodinti neverta.pagelsta ir kuo Svie-s€sldje patalpo.' Margila- Seimat Nyctaginaceae.Ir viena.ruzianiia"s atzalas. . T. Visus metus aplinkos bei dirvozemio temperah'lr. c@6'db Sis dekoratyws augalas atrodo kaip marg. Labiatar (La liniai). Pava"sari neblogai persodinti i lauko.

7?orelr arlatl ..s Douginimcs: Atzalas sodinti i iildom4 ir rluolat drdgng tadiau reperilapu- sui ieimol niai. dalis. A r al. tad vars.u Lcislymcs. kurie kartais b[na per sausat.vafdas t\rfi lemties ienkll Ii iio augalo pavadirlimo natyd. taiiau Debijo ir sausemio oro.lfouriana rfi:ics ldpai apskriti. lfili prieiiiros ypotunoi: Ripintis.:aio menesiais trgiri i-: I . labai panaius i paparaio. SeDialu dhti i lauko.f4 si4 Zemg.nci: Kas p.i ac eae. skydan. Geriousici cugo: Sviesioje. varpiniai (migliniai). bei Polysrics fruliroso golimo ouginfi koip bon- Tdvynd: Pietryiiq Azija. ardli- ji T6vyn6: Pietq Azija.s. kurioje auga pogonatens. turi liktil Kovo rugpjndio mene-siais pornd- dio knimas nazdaug 7 c1n ilgio siaruais smailiais lapais.fginti b. loistymos. ne per talnsiausioje. Polirlez\4. Gana patvarios ir plaiiai paplitusios yra Pollscias trgiti kts Xenkdioi ligos: iirl clvisavaites. demernis arba gyslomis. o&6'Ek Kaip sakoma. patartina neleisti :rekad iidZi[ti. .20'c. TKS arba vaftotl$ pavadioim. iveis.Pogonathenun paliceun Polyscias Pogonoleros Zend. :. sauldtoje. Gericusioi ougo: oregnoje.d{forridra riiies veisle.meDouginimos: Pavasar! Da jo artim.i a. t ris iim. :: sJ vandeniu.rs yra 15 . Plurksniikus arba smarkiai karpyft]s lapus hrri Po1-]. o kfika amarai. Vawroti gali ir lauke.rtyti iin. t1e pl nks- c& drdEna. lrgiimcs: Nuolat lieti minlcitu kambafi o temperatilros vandeDiu. Beje. Po l1s ci a-s gu i I foy le i 1r P ol.tsc ias pa n i cu ldrd.{rt Dqs kn:rD14 i lnazqs- ieielis). \13&sur drdgmg. Kovo :i::. kurictje auga pogonateras. Dar iis augalas megsta dregn4 ir Silt4 orq.. t8t . kas porzl metq persodinti ine per dideiius indus su 1:ru- Nuostobgii Polyscios bcllouriono Seimat Cranineae (Pe aceae). ariai. lrgiimosr Zemei.:ima tiasiog ist. tliiki. kad jis mdgsta ieieli (graikiikai 2olv = daug. Pogonater. scia = Tai lrakitus Zalia-stiebis lfiti prieii0ros ypclubambukq gimiraitis.r.Slzc lapinp Zemg. Lurkstus stieb:ri gali buti Daudojami pynimui. ko Zerne.3i! Zt!a.l gimiryst? su ialarrl ataugomis arba su- qu. Ddl drdg:::es stokos Sis augala^s J.60 qn auki- skirst. tik ne saulekaitoje. Prigyja sunkiai. tadiau v6rdelrs inde cukaivendre.rva-sari persot.s-(:ira fi I i c ifo l.rltomis vomtinklinas erkas.ls 1980 lnetais. su Zaliais inksto formos Ial(enk6ici. bet ir nelabai sxulebje patalpoje. T. ne vdsavr€je kaip l8 . chanun paniceunt pi. kad oras patalpoje L). ligos: Jei oras pais. augalus aprlinbaltai apkm-ituoti. daZniau purkiti lapus.s.rhl dregnas.-l sar aite-s. iijo Bg-3:d1cs+ladu-llubll n€. Rerai. privalo visuonrct hiiti Polyscias ba. ne vesesneje kaip l5"C patalpoje. gi rodo ir kai kuriqjo nilapai.

tiesioll prie stiebo. bignonijiniai.rDq augal4 dazniausiai apninka amardi. TKS 2 ftrba gelill Zeme. o Zi€m4 - t82 . kambario temperafiros va11de- du. hiFai. bet ne sauletoje. loislymas. netinka. deliais varpelio pavidalo iiedris.reii4 dtlttul. veisle.lovdjoje ir ne saulekaitoje. Jei norite. Jis pavadintas rurghl gamtinirlko Rademacheri. kovo lapq per rumpQ laikq tapgs Zvilgsnio ahodo kaip dracena ar bromelija. Vaslr4 zeme hlri bDti nuolat drdgna. Geriousici cugc. ko gero. ima plti Saknys. pavasarj auga14 penodinti i dldensi gdliapuodi su T. o apaiia skaisdiai raudona. nliis. tampa aiikr.abiausiai paplitusi Kenk6ioi. flei kita.prie pat jq alies. Rhoeo spathacea vier nteld iios ieimos ' Douginimcs: Solinemis ir viri[niq atialomis bei seklomis (-+ Adrqsai. 43). AnlGdiao Sis augala-s buvo vadilarna-s Stereospcr . Jos 30 cm ilgio laprl virsus Zatiai ir baltai dryZuotrls. - Kenk6ici.4rl sixicnrr. kad iis augalas graiiai iakoftlsi.Laistyti saikiDgai. fdryn€: Pietvakrirt Kirija. ti lauke . Rdjus be Ziedq i5 pirmo kiek sausesne. ddl sa. tlgiimos: Laistyti tik minlGhr. zie1nq 15'C patalpoje. m6nesiais Ra- Polorimqs: Liepos Seimt: Connelimceae.5 m aukidio. pana-iiq i uosio. kom elininiai.ugpjirdio m&lesiais trgsti - i prieiirltos ypafu- geljrrinhl numyl6ti- niu. geriau ji paremti. kad tai nei viena. mqi: Nuolal drekinti or4 (--> P. Pclc ne-s mcs: Isaugtrs ii !!lin- mgpjiiio - viet1o hglio rejus atrodo dennaaheru g lirrt\ Lriky- Tdvyn6: Vidruio Amerika. ziern4 vo puosniq p[uksniil:rl rugdar maiiau.rtno di- dinti i T Zerng. Kovo kas savait€.I Radennachera sinica Rhoeo spathacea R6ius J 19 =t I I I = a d \. Gericusici ougc: Sviesioje. lrgiimos: pj[6io menesiais trgiti kas 3 savalites. ypai graiiai. Svelnls.tik uzr.jei pet liausjai Zeme laistoma. ligos: Jei oras per sausas! paruduoja if susiraito lapai. Savo tdvyndje auga kaip viszalis maLas medelis it l(iti prieiiriros ypclumci: Dairliau purkiti. visus metus ne veseslldje ieimaz Bignoniaceaa. l. erdviame gdliapuodyje uZauga iki 1. c&db - Moeo spalhacea paaiedLapiai Iuoto pouic!aIo. voratinklinds erkes. pranintas kambariniu uos1u. bdel ioniatiirlas pataitifla ti. ii naujesnirl loistymos. jei reikia. Sviesioje. Taivaris. jauDIrs augalus kasmeti o se- deliarns.238). nuolat gerai vEdinamoje. taiiau negali p:rknsti rukalq kvapo tudtuojau meta lapus. kaip l8"C patalpoje. P. Laikom$ kambaryje neZydi. skydamariai. Tik birzelio liepos mauesiais. ligos: Per iil- /iffara' ('Juostuotoji') - tai ziemoj. nesrius prireikrrs perso- iydi sieros geltour.o (Raderm ac h er) v ^r{l!. balti iiedai issidast? luoto pavidalo paZiedlapiuose . Vasar4 megsta kuo dragl1e-s- ni or4. vasarq siltoje. Kif kanbarini!l augalrl. Nereiklus.r*sr_d C&B' Tai vienas Radermacheta epakeniia ciga. o liaudyje ddl lapq. pa-sirodZius maZiems Zie- . Dougininos3 seklomis arba hgliais. Hidroponiniu b[du augiflti.

kurie padeda ('Auksini') ' ilver H a ln i i' ('Sidabi.Rhoicissus capensis Saruevieria trifa-sciata Koplomstis Triiuosl6 sonseviero . fdYynd3 Kapo zeme (Pie- Dcuginincs: Stiebo arba virsudq auginiais. todeljis moi: Lapus kuo daitiau atsargiai luplauti. diiui. bet ir - Kenk6ici. Oeriousioi cugc: Sviesioje. Kovo san jet4 (von S ans ev ier io).Kenk6icL ligos: neurl. ligos: oet drdgmds pertekliaus gali ap kti vorati[klines erkes.Zalias atzalasl n6') . Nebijo kieto varldeirs. todel ja1n rcikalingi tvidi pastoliai. mat kaplallNris luri sulthgus Sakniagumbius. taiiau gerai pakelia ir kambario ir kitos grybi- Kiti prieii!ros ypctutr ifas cid a.. Lieti saikingai. Nemegsh tiesiogines saules. o .' Laar ent i i' (' l. stiprius i! stangrius SaloliaPotorinos: visq msirl S - geltonai ir viel ralrl iveikti sausr4. pais Sarsevjerm tui labai [ebe11t smarkiai perliejus. Jei per spariiai auga.moit Kasmet persodinti i negilius plaiius indus (ddl diai aukitl. Yengti padekle uailikusio r andens stiebius.\rrentijaus') vek16 geltoogdliq Zeme.baltai moZuobis la. kurie kartais taip smarkiai auga. t83 . plodio Sirdislo1 blizganiiq lapq apadiq dengia rausvi plauL-udiai. Beje. TKS 2 arba geliq Zerne. pavyzdli.n augandiais iakniastiebirl) su T arba lapaiq yta iemq. kad suskal- - permirk-u- do gdliapuodZius sansevjenl Ziedai nuostabiai kvapns. q Afrika). gerai vedinamoje (ziem4 6 -10'C) patalpoje. puikiai tinka neSildomiems Ziemos sodams. galima apgeneti. Ma. miltlige nes ligos. bet iiuo btdu padaugintos margalap€s nlSys iSleidZia kaidiais lapais. pusiau irkmingoje. visuomet sarsevjeros vard4 ji gavo pagal kunigaiKd fon Satr. Siardien tebera labai po Gcriausili auga: saulepuliad greidiausiai ddl toje. pusiau ukmirgoje. I5 70 iinomq Sio augalo rusiq soduose ft kambaryie augllaala Sansevieria rugpjuiio menesiais retsykiais patrtriti gelirl arba kaktusrl tr4somis.Sonilremis atzalomis arba laprl augilliais. pavasari persodinti i dide-sdus gdliaprrodZius su T. lrgiincs: ti 'uosves liezuviu". Kaplamstis yra gajus Seimo: Agalaceae.'! o& Kapla stis a ga itin spariiai. agavi- veslus laipiojaltis augalas. Jo 18 cm dai. lfli prieii0ros ypclu- Vidurzemio juros kaituosejis sodria Zaluma apraizgo stogiles.'Goldzn Hahnii' ldislymaJ. biq liaudyje j4 imta vadinlcislymos. idimaz v i r a c e a e. l1?iinqss l-aistyti saikingai. v ynrr'e diniai. I San-\etj eros nepaprastai i Eg ir si zeme benat prazudo augal4l Geguzes rugpjiiio menesiais trpsti kas c&Ek ii Salsevjera i Europq atkel liavo ir buvo pradeta auginti kambaryje dar 1770 metais it' er nt i n gos. )fa slxotelCnis augaodig. balko[us ir galerijas. Ziemq dar maziau.sesn€je kaip l5'C) patalt)t kaip tik ddl Siq savypoje. o sumed€j9 ugliai taip pat plaukuoti.jam uZterka vos 5"C . pavyz- remperafir4. Douginincs: Dalimis. Tdvyn6: Vakanl Afrikos atogr4zos.visus metus Siltoje (11e veitikdtino aLsparumo. Austijoje.ui. 14 dienrl. A ra a\*Etairgiq veislig meto ilgio sta. itin trereiklaus bodo ir tre.leisti Zemei pradziarti.

krenta lapri. Seimaz A gtybti virsrlnes. TKS 2 arba Edliq iemg. iiemos sode). senesDir. pusiau iiksmirgoje. vi. vesioje.s. tai laikant puola amaiai. si. tunsiai Zalia su pilki- ialomis Sildomoje dauginimo lysveje. plaukuoti. Dcuginimcs: Sdklomis (rugpjnaio re-siais raliaceae. laibus. pusiau frksmingoje. dryinoqsias ne iemesneje knjp l8"C temperahrroje.1f. JaLrne-snius augalus uolasekles palaipos dailiai svfa. lai- t84 . uola-skdliniai.:S.nrgpjrrdio Kirmbaryje daZniausiai au. kad augalai uZnugq per dideli.Srxifraga stolonifera Schefflera Usuotoii uolosk6l6 augaldliri. pravartn apkarpyti ir lru- kaip nulakuoti. loistymcs. svyranaius lglius. l(enkdioi. o . gemi v6dinamoje. lsiiaknijinT ui ga1irna naudoti ir s. Seimaz Saxifragaceae.rs / Jei nenorima. Nemessta tie-siocifles sautes rr ve-lo.a) EalinM sil- o&6'dh Jl e ra ardoti sa nnonis apriitq lazdq. kad isaugtq veilus kmmelis. baltai ir ramvai lapais. tod6l giaZiausiai ahodo pakabinut. Vn-str4 galima laikyti ir lauke. Nau- Grynos dsies pusiau apvalus sd inktiiki -iol1 uvrDeJa. Kili prieiiiros ypctu- ndi: Pdreikus vii-saq persodinti igdliq Zemg.as iavia si4 s\.sutind jq pu- lapai 1ta Gericusioi ougo: Sviesioje. kurios daznai jau turi Sakflis. ligos: Per siltai irper sar.l. arali- niai. Uolasakli vie . bet Zieln. Polcrimos: Jei gdliapuodis pa-statytas ar pakrbintas aul(itai. Veisle margais ga iS 'Tricolor' ('Trispalvd') ialiai.ru purkiti. Dygsta ir vais dryZiais.lieti visai neSavo tevynejeji auga kaip krumas arba medis.rffsairz lapai didesd. o apatind violetinAs spalvos. Stiebai au- prigyjr sunkiai. Japonija.lr vienos. Jei temperalllra Zemasne nei skotelds. vasaq pasirodo Ziedynai su maiais ivaigZdiikais Ziedais.lii"tiek dregra. Kovo . l(enkdioi.jei stovi ant Zemas naujesr:s.s. - i::Y#?. dabar vartojamas botlrinis pavadirli- t at[:aq. trgiimos: Laistyti saikingai. l0 l 8"C patalpoje. Gericusioi cugo: Sviesioje. (pavyzdiiui. ir nuo gruodZio iki - nr8sajo me- f6vyn6: Taivanis. Dcuginimos: Ataugomis. tik S ch efJl e r o a r h o r i co I a m:aZesni. k. - Atsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagrl. nuo drdgrn€s pertekliaus piiva Saknys. 4alralslts rusls iiem4 geriau lailcyti vdsiai (12 . turi apie 30 cm ilgio kotus ir atrodo kls- met persodiuti iT.dar maziau. f e ra a ct i o phy Il a.nios lfifi prieii[ros ypotumoi: Lrikant iilre$r6je vietoje d. gerai vddinamoje. kovo rulpjudio menesiais trtriti kas savaitg. MarAoji ru5is '1ii- color' turi buti laikoma iviesioje ir iiltoje patalpoje (ne vesiau kaip t5"C). fias yra Brassaia actiroplyl/a. iisuotosios kant v6siau. ir kitos lapai yra piGteti.m€nesiais trgiti kir-s 14 ginamos dvi nriys: Scftef a r bor i co I a ir Sc h eJn die1rq.man. daug.stri laikant Ziemq puola slldamadai.l vien4 geliapuodi patartina sodinti keli{Ls. Siaure-_s va-sario) arba virlunir1 at- Rytq Australija. juos - tik esant reikalui.rZDi. jos driekiasi paiemiui. Ziemq .ruresni ir kaft1is b[na dryZuoti. Seflero Tdvyn6: Kinija. Apie 60 cm ilgio siilo plonumo palaipq galuose formuojasi ataugos maii nauji l2'C.yranii4 c&dh Sis dnugiametis augalas leidZia ilgps.l6'C). iiem4 maiai iildomoje patrlpoje. ligosl Per Kaip aranq ieferai (ScheJlero athoricol.

Labai plaiiai notna ii Japonijos kilnsi Saldiams atspari Sedarr Kiti prieiiiros ypctumci: Prireikus persodinti i kaktusq iemg. uzauga vos 20 cm auki- smdlio. gaudamas pakalkamai Sviesos. Beje. sauldtoje. Douginincs: Auginiais arba atskhais lapais. Motgaro loislynas.ros palietr. Detnesio: Sis augalas labai jautrus herbicidams. vandenyje. lynai ialiais. iiemq vdsioje (5 I0'C) patalpoje. trgiimos: Lieti gausiai.padZiovinti. tadiau ne visa Sio augalo Zeme turi atogrqios. Tiesiai auga S e dr n n$r o I c I u t t.ldunuose arba vaDalens soduose.s.venamoje patalpoje l1uolat drekinti orq (-+ P. Seimo. niais. ligos: Puvinys ddl drdgme-s pertekliaus. tes trSti kakhtsrl Pclcrimot: Viksvameldis puikiai tillka augiDti ter. 50 cm ir ilgesni augg dillti pavasari).Scrtrrr nrorgan ian iio. vasarq sil- toje. Morgano iiloko lahai keisti lapa| . kad Daddkle roolat b[tu iiek tiek vandens. Ziem4 tik karais padr6kinti. sedrn sieboklii . kurie (kaip ir kitq nrsirD nukinta vos jr. visus mehrs iiltoje patalpoje be tiesioginiq saulds spinduliq. karnbaryje auginti pirmiausiai praddta. Tdvyn6: viduriemiojnros ka-iuri. iiedai. Vasar4 ka-s 4 savai- iilokq. pusiau apvaliais md- loislyncs. Tik ieidlyje vikvaneldzio ngliai istista ir Svelniai nulinksta iernyn. storlapiniai. Gericusioi cugo: Sviesioje. rausvai apvedZiotais lapeliais. 43). TKS 2 arba ga1iq Zelng su ketvirtadaliu 600 Sio auAlo rhsirl sieboldii labiau 06gsta ves4.Jclmus cenluus Sedum Viksvomeldis iilokos Vietoje lapt! o&db - plotri tarsi nelio stiebai. pilkim jo ugliaitarkiai ap.-# Ii e Si1tuose krd-ftuose. lriSimos: Vasar4 laistyti negausiai. C yp e rc c e ae. mdgsta.lapor./u ri kiekviel4 pava$ri persoI tt) .tr+iomls. v il<s viniai. ntogr4Zos ir viduti11qs ima dZiiti vGunes. ieimrz crass aceae. f6vyri: Meksika. Rudenl iis augalas nunyksta. pusiau [kmingoje. dirlti i T. buti Gericusici cugo: Sviesioje. todel jis itin dailiai atrodo kabandiame g6liapuodyje. deugtais atrivaliais rne-siugais lapeliais. itir pahaukliai atrodanti kabaniiuose gdliapuodiiuose. puola amami. h+iq apnaiu paperteklius pakeiiia augalo iivaizdzl ir lapq spalv4. l<\trio lapai sauldje nusidazo raudonai. se. Kovo rupgjuiio mdnesiais kas dvi savaites po truputi pa- trgiti. Kiti prieii0ros ypolumoi: Sildomoje g). ligos: rei per sausas oftLs - Istisus netus plonqjo [gliq galuose kauna-si smulkis varpos pavidalo lrba dirva. sierollii ruiis kiek plones.ila. Dauginimos: sdklomis arba kero dalimis (pelso- un. Kenkdioi. Nupjauta-s vietas i I ii- priei sodini- m{ kelet4 dienq l(enkdioi. o pavasari vel leidZia [glius.

ligos: Retai. hiioje a ga eLksine.s erpsai. paZemiui basidriekiantis auga- Dcugirimos: Tiesiog sakelemis. iydi tik budani ta- ioliolcp6. todel Zem€. tadiau neleisti ir visai i!dziuti. kaip greitai elksine plilta. todel jQ pravartu sodhti i Siek tiek di- a I = desni. Seimc: Urricdcedc. - Kiti prieii0ros ypotumoi: Dainiau purkiti. Ii ugliq su Ziedais papiastai iiauga ke-snesni ir gausiau . nlat. Nebijo Saldio. tiek ir vdsesfld- siais trg"iti kas savaitg. tiek iiltoje. J I6vynet Pietq Afika. nevedinto oro apniDka vomtiridile.oitarpustary Zemes su iaklimis bei il1do sieneliq pripilti vanden! kaupiandiq molio Seimo. senesnius Zem?.oliniais ngliais iildomoje i$dqimaktisL Kovo rulpjldio mdnesiais trtriti kas 4 savaites. Kai kurie (bet oe visi) augalai nuo ziemos vidurio iki pavasario iydi. Gaudama-s per maiai Sviesos augalas nef3aZiai Kosikoje bei Sardinijoje iis gajus nedidukas. turi biiti lt ol'at dregna. Kas turi kelet4 Sakeliq ii karto. jei auga per mazame gdliapuodyje. Jei laistoma nevienodai. las tarpsta net uolq bei dalinart ker4. sumedejg"s krima-s. Del boikaus. l(enk6ioi. liepi- gurvuoliri (-) P. - rugpj[dio mAle- - je patalpoje. Geriousici cugc: Sviesioje. bet tolygiai. Kenkdioi.. lrgiimos: Dideli lapai rcdo.prieiokiais. loistynds. dkleli karpJti jos l.40). ypad jei jis pakabifltas. geZemA.l5"C) patalpo- je. Zydintys medeliai. kad afrikin€ sparmalija iigarina daug dregrne-s. kurioje ji auga. fdvynd: vidurzemio jalros kr. Kovo Geriousioi augc: Sviesioje. persodiuti i gdliq - jei rei- Kai luneta lapus. pusiau uksmhgoje. reikalaujantis uemaiai erdvds ir iviesos. nugeneti iki sumedejr:siq stiebq. o@fr' t Silblami. tiksliau. Ziem4 maziau (jei augala-s laikomas ve-soje).L{t4i. privalo niek:uomet neiidZiiiti. lapai luoi nueina ddmemis arbzr kia. Sveln s naii spornnni- iiio. Ti ! i ac eae.I Soleirolia soleirolii Spannannia africana Elksin6 Alrikin6 spornoniio J c@db Tai !traius kambarinis medelis. arba istista. dilgdliniai. baltasparniai kes. PeNodinti neverta.jei tik neis4la iakrys.tpdi iSgari- drignis. ii abiejq pusiq apaugg smulkudiais plaukeliais lapai kabo atrt ilgq koq. sierq plySiuose tarp Sali. vqsioje (fiem4 l0 . Sodiiti i T. rai vadinamoje. (i' = I I medzia$l t ik1lmo ir del Silumos pertekliaus. Itin graziai ji atrodo geliapuodyje. Potqrinos: Afrikine sparmanija leugvai apvirsL!. vdsestdje patalpoje tik Etsykiais sudrdkiiti. Taiiau oadekle uZsilikps vanduo taio pat prazhtinlG5t Va-sar4 laistyti daugiau. Balti su raudonais ir geltonais kuokeliais Ziedai sukrauti sk8dio pavidalo Ziedynuose. lr?iimas: Lieti saikingai. ligos: Meta pus ddl iviesos bei maisto Ji ouga greitai. t85 . ii neiydindiq didesui ir tvirtesni. kurios stebetinai greit i5leidZia iaklis. lfiti prieiiiros ypclundi: Jaunus augalus kasmet. Ziemq iviesioje vietoje ka^s 2 mdnesius. bet ne sauletoje. Dlugininos: Pavasari dauginimo lysv€je. Minksti ir sveliis tarsi aksomas. loistymcs. jos iieclai.cfrikin6 spormonllo na daug .TKs 2 arba geliq Zem? po gatvio plyteliq. bet suaug9. t ir miltuotieji slqdamariai.

.

Nebijo sauso Sildomq kambariq loislyncs. viriuti. l?8).I Syngoniurn Tetra-stigrna voiuieriantun Singonis Tehosligmo d tD = I I I = I J c@6'db Singonio lapai iirnarginti baltais arba sidabriniais dryziais .pagaljuos ir galirna aLskirti ii augal4 nuo kai kuriq filodendry ( + P. retkardiais uuvalyti dulkes Duo lapq. dZiagq. Tdvyn6: Pietq Amerika. [cislymos. giniais iildotnoje (25"C) Yra keletr-s Sio augalo rh. priklausomai nuo temperun'uos. kovo dio menesiais lfiti prieiiuros ypctunci3 KiekvieDq pavasari h$ti rugpj[krs 14 persodinti I T.rip l0'C patalpoje). Augdatvirtai priristi pde kopetema geliapuodyje tetrastigliq fia Zydi retai. t88 . daZnai apninpodaphtLlutt jos marka skydamariai. singonis sukauna ialius ba stiebo daliq (privalo dus ryikiai raudonais patureti nors vien4 lap4) auZiedJapiais.todel jam reikia tvirtos atramos. Seimct V itac eae. su-siskirstp po 3 . visus metus vienodai gausiai. trgiimos: Vasarq vandens negaildti. Vdlesliame amZiuje. Tai labai gajus vijokliuis k-rUma-s. Siq tadiau dairiausiai pa-sil(enk6ioi. Augino rnetu trgsti kas savaitg. Tetastigma priskiriama prie viszaliq lianq. visus metus Siltoje (net Ziem4 lre vesesnaje kaip l8'C) patalpoje. ajeriliruns bldir gus iie- Dcuginimcs: viriiiDiq dzia apsukui Zeliandius mo lysvdje. Za- lialapqs iviesioje ir pusiau [kmingoje. fi em4 laistyti saikbgai. ypai paumdjus augirnui. o& lfiti prieii0ros ypotun!oi: Dazriau purkiti. per mefus galin- gdliq zemg. TKS 2 arba ge- vielu lapu) liq Ze mg su puQla-sdio ar- iildomoje (25'C) daugiri- dribsniais. ligos: Retai. kamba- do tempera$tos vandeniu.1 gd. [sus. f€vyn63 Vietnanas. 1ldje puseje tamsiai Zali.dauginirno lysvdje.Xenk6ici. toje (ne vesesneje k. pakankamai iil- Geriousici cugo: Margalape-s ruiys Sviesioje. ajeriliai. v y ntrre- - diniai. jau subtendls Singonis - pt@StuLs rijoklis. neiivaizdiius Iglius apkarpyti. ligos: Jei oras tuiko StngoniuDt per sausa-s. Ji lei- Dougininros: Pavasarl ugliais (su maiiausiai viena akute ir dinti iT. prireikus perco- Tetrasliqt@ steh. bet aot tvirtq stiebq. senus. frgiimcs: Laistyti milrk<tu. tad juos kuoti.'rit1ai Irett . Pclorimca3 Jaud ngliai rudai plauapatineje garetinai trapns. lapai dantyti.4raceac. TKS 2 arba dienq. gleiving dirginattdiq meieimc:. tisuiaulti5-6m.5 geriausia atsargiai. gaspalviq veisliq daZnai Atsorgiai: Turi od4 ir bi1la paaduotuvdse. Geriousici cugo: Ne itin iviesioje. Megsta draglr4 or4 ir siltq zemg.

iio Zolinis augalas puikiai llenk6ioi. Ii 60 rusiq kaip siau iksmingoje vietoje. turoje daZriau ?urkiti.Zemd turi b[ti nuolat lainais lapeliais. . juolab kadjie prigyja labai leDgvai.drdgDa. birZelio mdlesiais prasiskleidiia ialiai rudq bei oranZiniq Ziedynq kekes. geriausiai kiekvienq pevasil4 lrbc vssJrq pasooulu jaulus augalelius (i T. 189 . TKS 2 arba geliq Zeme).t. Tai itin gajus. Persodinti rereikia. mas rctiiraliai gamtoje. ii vieno galo loislymds. ligos: Kartais.apaiioje). betjei Ziemq lailiarios yra jos veisle-s koma vesiai. bet lle sauletoje. Itin popu. bet iemd lliti prieiitros ypctunoi: Persodinti Dereikia.vor. Ii jrl ilgainiui iiauga mafi augaliukai. balldiuose geUapuodziuoblogiausiu atveju . Apskabyti gemi vEdinemoje patalPoJe. jaunq augalq vir. ligos: Ziem4 atrodo kabardiame gdlialaikoma per Siltai kartais puodyje.atd' ('AuksajuosG') o Trades cant i a b lo s sfe ldiaaa lapai mesingi. va-sarq lauke ieielyje.l's Silr"r' (' Roknedaug. kurie tudtuojau iileidiia ialois. sis'Variegata' labai i:i i Trodescanlia aIbirqora.l i nen' ' je. maiais. Zal i alap c@6'# i Trad es c anti a ftunti&txs is. ieimaz. "Vaikelis ant keliq". Dau. Kovo rugpjldio mene. savo tevynajer geguzes Lapas su jaunu augaleliu. "Jauilankdlase j isai stkrauna patariama iaikyti visioje (5 . puola amaJai. ii kito . Ziem4 kiek vesesmos iios: ndje (bet fle Zemiau 10"C) c Trades cant ia a lb iflara sausoje patalpoje.ToLniea rnenziesii Tradescarrtia Tolm6io Trodeskont6 c@ ToLnija Ggsta gerai NAdinanns ir vesias patalpas. lapes rriiys bithai iviedailiausiai anodantis kasioje. pavyzdZiui: "Nugarinis". raudona apadia. Kili prieii[ros ypctumargiitais Iapais ir 'iriicomci3 Kambado temperalor' ('Trispalve') . Vasar4 lieti gausiai. zydi tik augdaima sirgti. Seimaz Saxifragaceae. iiem4 saikingiau. C o n m e I i nace a e. bet istabus augalas: ir iirdies formos plaukuotq lapq visimo pumpurus. veilus ir ne. kai tik senas lapas patelka ant zemes. Del tos savybCs kituose kaituose sian augalui buvo duoti ivairls juokingi pavadinimai. Tr ades cant i a Jlu. [oislymcs. Dcuginincs: Jaunaisaugaldliais (+ nuotrauka nyste senatvdje" arba Lruie i Zemg so"TukstanG motinq". pusiau uksmingoje. t Zemeje.Gericusioi ougc: Margareiklus svyrartis augala-s. treiimas: smailiais.apva. Tai ne tik puoSnus. kambarines geles augimsiltoje.iiures ir visqjq pluoit4 pa-sodiiti i pana.niu lapu. kurie loriai leidZia ialoris ir va[de[y- T6vyn6: Siaudnd Ramiojo vandenyno pakmnG. fdvynd3 Pieq Amerika.30 cm auki.vien4 gdliapuodi. [ors retai. laistyti visai 'Roc. Veisles gelsvai dryZuotais lapais.siais trgsti kas 14 dienq.puse. lrgiimcs: turi biti dregm. "Viita su viSdiukais". dinami be arba su motinigiametis 25 . Geriau kasmet pasodhti jau- - nus uglius. remq komelinhiai. Veriegata' ('MarguG') lapai iimdgirti kreminemis bei musvomis demdmis. Kovo rulpjufordo sidabrind') bei 'lf aio mene-siais trtrsti kas 14 .l0'C) vietoje. uolaskdliniai. l(enk6ioi. Douginimcs: Visus metus [gliais. Gericusioi qugo: Sviesioje.avi'atd' ('Baltajuostd') sidabriniais dryiiais iStrispalviais bei 'zlareo dienq.

patalpoje . ligos: Ztemq laikant per Siltai arba kai trulsta Sviesos. vasarq siltoje aplinkoje (mieliausiai lanke. lrgiinas: Vasarq lauke lieti gausiai. Kovo nrlpjndio mdnesiais tl$<ti kas 3 savaites. Gericusici ougo: Labai aviesioje ir sauletoje. tik ieuzmirSkite pjivio vietos pabarstyti mediio anglies milteliais.irl gyventoja. Beje. galima nejuokais susiZeis- - Scul6s voikss Akj traukia veilus htcca aloifuIia laprl htokitdi. nols geIai pakelia ir kambario Silumq. ilgr. iiemS priklausomai ouo temperatuios . apatiniai lapai apmirsta ir laenta nuolat faip susidaro aukstas plikas kamienas. Saknr.t (50 -100 cm). sauldtoje terasoje).visai nedaug.saikingai. lfiti prieii0ros ypotulttoi3 Jei rcikia. ima blaCti lapai. kieq ir smailiq laprl kuokitais. TKS 2 arba gdliq zem9. Vidurio t Siaures Amerika. Pclcrimos! Per auKtai isa[gusias jukas pavasa4 galima norimoje vietoje patrumpinti. againiai. Alsorgici: Lapq kaitai bei smaigaliai aitrus (ypai Y cca aloifolia) ti. l6vyn6! Meksika. ieimaz Ag av ace ae. ga- balais arba doninemis at- Kenk6ioi. tmukiarti aki tankiais pilkai zaliq. Dcuginincs: Zalomis.10'C). Ziem4 megsta vqs4 (5 . loislyncs. peNodinti i T. .Yucca Juko #@tu Yucca aloifolia rto se'dg laikq yra mdgstama didefi q geliapuodi.

Senesni augalai sukrauna ajeriniams bfiding4 Ziedln4 sr balhr papedlapiu.ifi pdeiiiros ypctu!rdi: SiaE augalui feikalilga tret 70% oro dregl3e. 189) gimintitd.ultis . Rediau pasitaikanti yta Ze br hw ! o ccr. iti1r graziai atrodaltis kab.uliiuose geliapuodiiuose./osa rir-iis. Daddkle uisilihrsi vandenl nedelsiant ii- komelininiai. hgiirnos! Kovo siais iiek rugsejo mdnearri bfiti nuolat tiek dregna. ligos: Retai.la = 5h! augalui praZ[tirga ialta. Tamsiose patalpcc gra. T€vyn6: Kolumbia. lrgiimcs: Lieti saikilgai. Kadangi auga it keroja labai greitai. Vandens ir tr+\q perteklius blogai veikia lapq spalvq.pr. ajeinia. ne vesiau kaip l2'C.Lsiio dribsriais. luisfynos.juos apdrka bakerijos bei grybeliai.. lpad veisld' M agn ift cr. () iiltai.rii De tokia t api ir neturi dryziq. kas 14 dienq. auginamq kambaryje. - botarinis pavadini- ('Didingoji'). sumaiiyt4 su smeliu arba putpl. Ze br i na Kili prieiiiros ypotu- nci: Pavasari peFodinti T. Tr$ti iend par. Kabaniiane gdliapuod e c@ Tai artima tradeskantes P. Beie populiariausia yra dryZuota v eisld' Quair i co lor' (' Kearspalv e' ). Alsotgiaiz /jrde. drdlrra dirva . bet daug geriau kas' met pasodintijaunus augalus. TKS 2 arba gdlirl iemg. Xanthosona nusvirusi) . Ziem4 lieti saikinsai. oiltil f. l6vyni: vidwio Amerika. FIliudiats. puola voratinklirle-s erkds. daiuai naudojama apZeldinti geliq vit'inq arba Ziemos sodrl lysves. ballc{vi. Dcuginincs: Snkriastiebiq dalimis.alas.puihs svyr. persodiuant.gumbai tudtuojau ima p[ti. apaugg l(enk6ioi. mas (lotyniskai pcndr. pasizymi retai. i Seimaz Arace ae. nebijo sauso oro. taaiau kitos ruiys ir veisles tokiomis savybdmis Douginimos: Ugliais.Kd metus arba lqs d ejus. Loislymcs. ligos: Jei ora-s per sausas. Geriousici ougo: Sviesioje. bet ne saulCtoje vier toje. Be to. 143). &ignamg Siitame (18 . Scimaz commelinaceae.m' mg. kurie ir vandelyje lengvai iileidzia Salqds. ksantosoma laikoroa vienu iS puoSniausiq lapiniq augalq.?ii turi odq bei gleiving dhgiftrlrdiq neiZiagrl.Xalthosorna lindetii Zebi:na lindeno ksonlosomo Zebrino Ksantosottos lapai o@ - reto &roZio. tai pradeda leisti a5. kovo rugpjndio me]resiais rgsti kas 14 dienq. Smagiausiai Itsadosoma jaudiasi uidarame gCtq lange arta &egname Siltame SilbamyJe' Kenkdici. Visos tlys Ziiomos rflSys auginamos kambaryje.20'C) oe. Zehrina pen&tLa. Geriousioi ougc: Visus metus pusiau paunlctr€je arba Seddlyje.' Meg$a visus metus biiti pesodiati i T Ze I9l . Prigyj:r tik iildomoje daugirimo lysvdje. k*tip teigia jos zebrina alrodo dar graiiau.iios spalvos nublunka.lugalas. Jos lapai minkiti. Kaip ir jos giminaiG alokazija (-) P.

Sii. Sis augalas labai jaufus ir retri kada namuose ilgiau iisilaiko Jam reikia dregnos. vesoje . varpiniai.ioj". g"rai vddharnoje patalpoje. storirs (skersnuo 2 . Testrr d inari a Iesludinoriio taipiojantis pusiaukrlmis. v6l i5 nouio alrosti Seina: Gran ineae. Kjti prieziaros ypatumri : Kiel-vietuis rnetris persodiDti i irrd4 sr durpdmis. Lrrriq galai pafl.Lius i sp.Ls. tr9si11ari Silumoje lieti daug. Zali. Laistymas.Vcisle tuip pavadbtta dil ialiai tuotds).Ls. trgiirnrs: Nuolat lieti lnidcitu vaDdelutl ir laikyti drdgrai (pelkiq gyventoja-sl) Tik vasar4 rebykiais Po truputi Patr9iti. nuo birielio iki ruderrs galimr laikyti lauke.tpet l vsiliq irgliq.lstus. Vos palietusjie bemat susiglaudZia.:t.maZiau.. Dauqinimas: Sakel6mis arba lapq dalin-ris. J CD Reiiou Apie nletro auk(dio gelton. ju. Kiti priezifiros ypatumai: Kjekvienil pava-sari persodhti i T zemg. Vasar4 laikyti lauke.d. <umedd- j9 gr. ziemq 5l0'C teDpera$roje.ri dryZuotirs. tuituojau iipiltil Vasar4 trpiti kas 3 savaites.s fonnos vabzdZiaedis augalas pailgais lapais. Uisilihrsi vandeni ii padeklo 4 seni poiistomi. Jei iilta vasaru. F H positoikonlyr.rrlrui itirimuplet r privirsiLuni Testrr ditnria elcphantipcs n3z1i kuo skirisi :ilno Tesndinat itL sllvali. uesioj".vdsesueje. vesios. isiiaknijgs ir iileidg-s vis4 ]. Ziem4 laikart per iiltai ir per sausai gali uZpulti vorati|klines erkes D!ugiq!: loilsislu1kiai.. Geriausiai auga: Vasar4 la_ bai sviesioje ir siltoje.I I I = I Barnbusa vulgaris'Striata' Dionaea muscipula Bombukos Joulrusis nusekoulos Mazas. k:utiam vietoje iDr:l\ttl LiftrNu stjebu i(errl]J kietj. l. Pastab:r: Tinka augirrti hidropolliniu bildu. Ziemq iviesros pataipos. ber ne ialtesleje kaip 5"C patalpoje. imonfr0s orbo keisti lopinioi ougoloi. nemo$i cteiviai ii Tolimgirp Rylq. ikishs iZe- r3 J I m9. Seina: D roseraceae.6 ctn) jo karnienas atrodo nupjaut. saulaiariniai Tsr vvne: Karoiina (JAV) Geriausiai augil. iiem4 . niikni stria tus -.stuoto sticbo (lotJ- Bontbuso vulgaris 'Striqta'. Sirdiiki arba inkstiiki rySkiai Zali Sio augalo lapai laikosi ant metro il$rmo iglirl. slTotele. Tdvyrrd: Atogr4zos.aistvmas.1uns- 192 .

Senecio r.rugpjuiio mdnesiais XiJ Frietinros )patumair Prireikus pava-rE:i persodind getapuodil neaukita.raudo11a.o Senec. irjos jauni augalai biina gaZiq spalnl. T. TevyqBirma. Seimat Lil iaceae. Geriausiai auga: Sauletoje ir Siltoje (Zia4 10 -12"C) patalpoje. plonais. vasar4 po ttuputi trpsti kas 14 dienq. vasar4 kart4 per m&esi patrySti. Tevvlle: Pietrl Buddleja indica Afrika. Seima: A cant h aceae. Senecio rowleyanus Korolin6 iil6 Seima: Budd. Sildomam orui purkSti. 2eme_je. Kovo . Zydi pava-sarl maiais. kas 4 savaites po truputi patrgsri.s: Laistyti gausiai.a: C omposit ae. o apaiia . esant sausam. Labai atsParus. graZiai Sakohtsi.ur i kakusq Zemg. bgsimas: Visus metus lieti vienodai ddgnai. Kiti prieziauos vpatumai: Jei reikia. akandliai. taigi tuo metu beveik nelaistytl. Apgendjus iiglius ir nupurdius senas iemes kiekvienais metais pesodhti i T z"nP. Settr. ivilganiiais tarnsialiais lapais. Geriausiai auga: Sviesioje. kadjie bntq veslfls. laikyti beveik sausai. laistyti maZiau. Daugitimas: Pavas"ri kero dalimis. dregnoje ir Siltoje patalpoje (iemq ne v6sesneje kaip 16'C).s ir sauso oro.spalio menesiais ttsti kas savait€. tresimas: Siems augalams vasar4 reikia poilsio. Kiti prieZiuros ypanunai. Jis labai rlereiklus. flrgpjuiio m6resi. [FSti kas 14 dieDr]. Tdvyrq Japonija. vatdeniu. Kiti p ezjnros ypatumai: Jei reikia. trgsimas: l-aistyti retsykiais. kurie Siltoje dauginimosi lysvdje greitai iileidiia iaknis. Laistvmas.Siek tiek maZiau. i Pll-ba: 2 dienas lei-rti Lslrrlorlti smilingo- Panajiai pri2iarimi atc}J. lelijiniai. persodinti i kaktusrl ZemF su putplasdio ddbsniais arba kitomis korytomis medZiagomis. Geriausiai augai Visus metus Sviesioje arba pusiau uksmingoje. Jaunus augalus reikia vien4 arba du kartus apgen6ti. gra:djatiediiai.J Dau!:rirar: \ulauinrs lgiius prdZo! je ka:'.a: g4liPietvakariq Afrika. i kul). kovo . Geriausiai auga: Sviesioje. Jrl virsutine pus€ kole ligi kradhl yra metalinio su vjoletiriais atsvaitajs atspalvio. Laistvmas.isrj/mas. pavasari reikia apkarpyti iglius.o cirrifornis. Kiti prieiiuros vpatulsai. Ziemq vdsesnd- je patalpoje. ant kuriq lyg perlai alt viflutes rikiuojasi Zimio fonnos mesingi lapai. Per ilgas ataugas pahumpinti. r .tdicans . pries iileidziant daiglls. Daugilimas: Seklomis ir rlgliais (sutr- Budl6io Tai viszalis krimas apvaliai karpytais tamsiai zaliais lapais. Geriausiai auga: Visus metls Sviesioje.trg<ima. bet retai kasji augha.lzj aceae. Siltoje (visus metus ne maZiau 18"C) patalpoje. Rudeni ir Ziem4 irgi geriau neperlieti. lrisfymas. Senecio surilkami srlrantys herretruts augalai.uljp pat ne per daZniarijiai t93 . P+gisiga$ P*iau sumeddjusla$ ugua6. Patalpos temperatira gali wyruoti nuo 5 iki 20oC. Sliauziantis augalas. dauginimas: Kadangi perilepta greitai auga Ophiopogon jabural llgolop6 gywrborzd6 Viszalis augalas Zaliais arba gelrorai dryZuotais lapais (veislt ' Variegatus') ir baltais bei violetioiais iiedais. sauldtoje. pusiau ulsmingoje vietoje. tresimas: Saikingai lieti milkitu Zolinis knrmas elipsiikais. Laistymas. pava-sari persodinti. budl6jiniai. cinamonu kvepianiiais Ziedais. Tdryng-Madagaskaras. iiem4 ir laikant vdsoje . Ziema laikant vdsesneje patalpoje. Perilepta dyeriana Perilefia ga14 smaildjandiais. gal metro ilgumo ugliais. hi : . labai nemegsta tiesiogines saule. vasarq Siltoje.Se]llna: Discoreaceae.

korpyti or ponoiiis i ploniousirl n6rinirp skoros.niSko ougoloi. fie m6gslo dr6gnq org pusiou ir nuolor iiek tiek dr6gnqiemg. Dougolis poporiig . . poporiiq lopoi lyg0s. .stondus ir blizgontys loryfum nelolinioi. loiiou visi be golo groius ir grokiiioi suyronlys veilionis v6duokl6nis. kiQ .Vienr. o dor treiir.

Daugurnos rGiq lapai yra daugiau ar maZiau ploni. Taip prie5 ger4 Simhaed rai6 vienas botanikas. leidiia pails6ti akims ir clZiugina Sirdi m!slingais. i3 padios Serdies. vesos. kadjie galCtq taryti nuolat drCgname ore bei dirvoiemyje. plunksni3ki. Priuoku- Bendri poporiig prieiiwos bruoioi Daugelis karnbadniq papardiq yra Siltq kra-itq giriq gyventojai. 2. Nauji lapai randasi i3 augalo vidurio. Jie gaf bnti Sviesiai arba tarnsiai Zali. Pom6ginkite prisininli. kuose. Beje. paplitusiq visame moteriilor^s dauginimosi organus. birios krlvelFs arba ploni brukineliai. sios sporos yra srnulkios lyg pudra. jie kyla vienas paskui kit4. Jie patys. kuri pagal jo prigimt[ privalu patalpinti i kite botanikos sLariq. kaip irjo protdviai. o tai reiikia.sporomis. ten pasis6ja ir auga kiti augalai .yg taok-us skCdiai nuo saules ar kuplios v6duokliq puoklGs sie dosnia Zemds sodra tryk5tartys ialumos pa-saulyje. kurietns swijungus iiauga jauuas papardiuka-s. o tik pa-skui iirado Ziedus. daugelis papardiq nemdgsta purikimo. - t95 . nes jq lapus nuo perdZilvimo apsaugo vaikinis sluoksnis. nes savo kupliomis di<liiul€mis lapq v6duokl€rnis iigarina daug vandens. JLs turi rinius papardius. Ne itin lepi ir apskitalape pel6ja.rs laskeliai. pjautuviSkasis cirtomis bei pladiaragis. Anglijoje Viktorijos laikrl imones i4iF mdgo papardius. padios notuS6les gamtc su meile nunertais lapg raltais. t ryriikus Papariirts. Irs. pav y zdiiui. kq iino- le opie poporti Ar Zinote. ir giliame ieidlyje. Negana to. betjis maiai tepasikeite. Praeit4 tsimtmeti buvo itin iavimasi Siais Gties puikiais augalais. ir ahodo lyg pamaZu. nes nuo seno yra pmtusi prie sarlsringq vietovir+. parduotuvdje.tikoje papardiq karalysteje. Sporos iisid6sto apatineje suaugusig lapq pus6je ir atrodo kaip smullcl. puvenq apstus dirvozemis. kad papadis.tuotuet jie jausis kaip namuose.iem6je) susidaro pinnilis Zelnuo. yra tikras "dinozaura-s " augalq pasaulyje? Jo giminei apie 250 . tikras kosmopolitas Siandien botanikam-s Zinomos apie 2OO Seimg ir 900O riSiq papartainiq. ialtos iemds ir sausros. drdg- prieiasdiq: 1 Skirtingai nuo kitrl kambariniq augalq. Motila garnta pirma suk-urd juos. klasei. sidabriniai. tarp aukitq senq medZiq. nors jq amiius ir ndra labai rrio klirnato juostq. punr-s ir maistingas. ir atoBrqzq miS. Jei augalas jaudiasi gerai. papartainiq (Filicopsi- &) klases augalus. pakendia sau-s4 or4. Bet daugelis kitq kambariniq papardiq geriau-siai jaudiasi vonioje. tod€l Zemg. ramiai sau Zaliuojantis ant Jusq palanges. dainiausiqi dideliry medii6 galima priri|ti prie medZio iievds gabalry . terariune. bet atkakliai i viriq keliami maZudiai susukti kurniteliai. kad i5 ketaus ir stiklo gamindavo jiems puotsnias vitrinas. Ant dr€g- - ilg*. telr rerasite i papardius panaiaus ciko (Cycns). pilki arba rausvi. o ilgainiui. iitaip susult4jaunqji lap4 ne taip lengvai apgrauiia Zv€rys. stangrus kaip oda arba gleZni ir trapts.40O milijonq metq. ant saules nutviekstq uolrl ir Iret vandens pavtiiuje.jq kilirnui sustor6jrLs. privalu rruolat laistfi minkitu drungnu vandeniu ir Ziureti. kad oras taip pat butq itin dregna-s. Jie daugina-si panaiiai kaip grybai . kad apiejuos stadiai bOtina kalbCti atskirai. jie nepriHauso tobulesni{ bei modernesnig iiediniq augal4 uoje ir iiltoje geliq vitrinoje. Tad jie auga. ir pusiau paunksneje. Savaime suprantama. taigi 5ie seuoliai dauginasi kitaip nei iiediliai augalai. tad jas gali iiueiioti vdja-s.kartais net mediiai ir krumai. kurie savo tdwnije at4ga ant kilry ougal4. Jie nemegsta tiesioginiq saulds spinduliq. kurioje or4 jiems drekinti reikia kitaip. Dar ir Siandien papariiai bene ndgstamiausi lapiniai augalai. praimatnaus restorano ar vie5buiio sal6je. Paparniai neZydi. vadinarnas polaiikiu. kad jais uet galima vaikSiioti. iiemos sode. paludariume arba Siltnamvie. Taigi tolimesniuose puslapiuose rasite apraayhls kamba- si liulini kalnIriiti isitlise platione atogrqhy ruediio tarpLia$e. ir skleidZiasi vis naujos lapq v6duokl6s. kad jiems labiausiai patilka drdgnas. no ir iilto pagrindo (pavyztliitri. Sioje knygoje jie buvo suraili i atskir4 skyriq ii esmes ddl dviejq StardZial apes nr-iys. Pluduriuojantys papardiai (Salthria) aptraukia vandenis Pietq Afrikoje tcip tankiai.jg savyb6s ir groZis tiek saviti. apsilankgs drEgname atogrezq miSko . Papardiai veii ir viduti- fontaDai atgaivina pavargusi keliaunink4 savo gyrTbes versmc. Jg gal6jai panatyti kone kiekvienoje svetaindje.

A di antace ae. dregnoje.urksrdj e. Dcuginimts: Dalirnis arba sporomis paiildytoje dauginirno lysvdje Q2 . I6Wn6: Pietq Amerika. nei skersvajq.s bei skydarna- rai vddinamoje. jo veislas'f)ecorrnt' ('Puosnusis').sar! persodinti i P arba TKS I Zeme (i labiau patr?St4 teixenntr. nes kitaip ne- Vidurio ir Pietq Amerika. 43). l(enk6ioi. Jei Saknys gauta nors kart4 isdzinti. suserga suodlige. dreguoje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip 20'C) patalpoje.jei per iiltai iI pei sausai Zietnoja. Dougininos: sporomis 24 . ligos: Perlieta-s nebeisleidzia ataugtl. pasidenggs ilgais. Nebijo sauso Sildomll patalpq oro ieimtz A sp i & a c e a e. Siltoje pagausiau. visq pirma Amerika. t96 . adi- jantidai. Lieti vie11 beleidiia atzahl. bnti dregna. lrfiirflos: Lieti viefl minKtu ir dnugru vandeniu.l. Art vieno stiebo bfina po dvi ir net lqislynos.I Adialtum Anchuiodes Adiiontos I I E a E o&n'dk . dainiau pu*i- Kili pr'riiuros ypotuJei ziemoja iiltai. tabiausiai pzrplihrsios iios genties riiys ym Arachniodes adi anti- jei reikia. Ta.24'C). ir Sak- l(enk6ici. petsodinti i ba TKS P ar- I Zemg. raudonai rudais - - trtriti.s pat gali asitikti ir ddl per ialtos Zehds arba kieto vandens. riai.liomis. lrgiimcs: Zemd visus metus privalo Australija. Naujoji Zelandija. o vitrinoje ardar geriau ba uidarame galiq lange. Sis papartis veSa arrt kitq augalq. iliauiiantis.l!arl' ('Kvapdausiasis') '$ba' Fritz L h' ir Kiti prieiiiros ypotunoiS Bnthai drekiflti or4 cm ilgio.'Fragrartissi. ivynais.P4 ol Visos 200 minkitu. tad kambaryje auginamos tiktari nedauge- Adiantas krap s ir itin iwLnus.4 r/idrur. Polifl ez jja. Poslobo: Jautrus cheminians vabzdiiq naikinimo preparatams. kovo rug)jfrdio menesiais ka-s savaitg po tnrputipa- talpoje melle-siais kas 2 savaites po trisjq plurksms. ypai jos veisld ' Vari egatuhr' (' Mar E\ttis'). knio veislas'Sc tullt Roseunt' ('Rozir s skyda-s') lapai smulkir-s ir rozirle. o@ rugpjudio aristata nebijo sauso iildal L! pata. pusiau nksmhgoje be tiesiogines saulds vietoje. didesrius augalus pava. fornis gi ploni ir stard[s kaip viela. darinai purkiti. tamsrudziai alba juodi stiebai.26"C Zemdje (sdjos indus zu drcgromis dutp6mis pastatyti po lapq veduoklemjs) arba kero dalirnis. Gali. - loislymos. be saulds. Vasar4 galima isnesti i lauka. drunguu vande- tiu. k1ros kartais uzauga net 70 vdsesndje - lis. Adijantui chamkerin- prideti durpiq). ligos: oet iviasos stokos Drinkiteja stiebai. puola voratinklines erke. augalas Zu- val Kovo Sis kiimu augantis papartis turi stargrius talryfum odidus lapus.rr rusitl nepakendia uei sauso Sildomq patalpq oro. ginti ir atZalomis. ieimoi. ttkrapapartifliai. (r P. iiltoje patalpoje. Jo Sakniastieb is yra storas. Geriousioi ougo: Pusiau par. Tdvyn6: Atogrqil ialys. Labiausiai paplitusios ytu Adiantun raddialant po truputi trpsti. Ziem4 ne vqsesndje kaip l2'C. geriau skystomis r.s spalvos.na clanniastiebio dalirnis. noi: ('Fricas Lutas') bei tu ldiaa- ti (ypai kai butas iildomas). Geriousioi lugc: Sviesioje.. pava-sari. ge- ft Arachniodcs arisratd. dazniausiai art medziq kamierq. maZiau.

.:iaijara patinka iilt:r :: .:._ :: -a\ : . lrgiimos.. i.ln1 t <!te tl Sis senllju o& nlsiai sutik dkis atitra Rtt. m- duoja laprl lgastlli..l lnetq vaMrQ persodilttj i T. bakterines ligos.rrrrJrrTJ artrnla r.\. uuksmeriniai. ig prot6virp gimluosiuose miikuose: ieiman lsLechnaceae. laistyti minkiru. daZniausirri jkyp:ri auganti ispuding.::. 43). -. pusiau irksmiDgoje dideliuose induose bei lai- kyti Seselhgose terasose ir balkonuose..::a-{1ril aplinka. :a:as kxrrrbarinAs veis- drdlgia. g\ sh per viduri. vesesnds uZ ot+. :.rnose patalpose puola skydamariai.-::. Laistyti mhkitu k nba- do temperatiLtos va[denju.. Kas por4 lech n ut n h ra-si I ien.::.irlelis neZino. . Lrzdilrd .Zemds.. jei ora-s per sauvrs.rpLlskroteles : .rnge ialta. Dirvoiemis :-:.irr{ iildomrl patrl- moi: Sildornose prrrlpodailliau purkiti n1i[Li- ya IJLc. .::k merro ilgunro plaiius Da paklotip:Fildq. Ba- lturdiio '197 . taii:ru ne vesesnirme llei l3'C ore. purus ir opslus Puven{.r-.:. ligos: Jei per Salta $arui lapai buna rudai raudonos spalvos) ir IJlechnun iltoarei. i ganrtoje uZaugina betacljei pal.r :.rzr:.i l. liiZi{lius l. Jei reikia. p:rvasari persodinti P Zern? srr pLrtplasdio dnrrllru vandeniu.-.r.rtalpoje.l Srrkiri. lengvos. l(enk6io'r. Douginimos: Sporomis iiltoje daugiuimo lysvdje. D.: kaip brornelija. tilkr l-: :.. LaZeme tud bliti nuolxt Tai vieuas puoiniaLrsirl ::prrtis kambaririu p:rpzrriiq praimat[iornis didZiu]enis t ZrliL1 1lesiais trgiti po truFuti kas 2 savzrites.:-::a kuLnirute l. - Ziem4 reiiau. be to. treiimos: . rrors kaj . ino: :. Ze les misku langeje.-{raZu (nerisesrrqjc-kaip I81c) p. p:rvasari ir vasarq k:rd4 per savairp iiek riek patreiti. Ii k. . koip tu viurdeniu arba drekinti or4 (--) P. leberinai llerai pa- Kiti prieiiuros ypotuse : kalrranlte.. drclgnos.s. trpnitika vorartirklines erkes.: kal- jasi rugti. . Geriousioi ougc: Sviesioje. Daugiru Silumos ir itiu drdguo oro reikia B iiems puikiems ougolqms luli br)ti toks. !e i. : :. rxa Asl) |?n iu t idtts Dcuginimos: Spororris paijldytoje daugin jrrlo lysveje (20 . geriau drekinti or4 (-) P. bet Zema rugpjrtiio m6- niekad neturi iidziuti.r:i. ilgai- naii i -: .i:ucse autaniios )r.:.:cc. Saltas dirvozelnis jei per liau- Naujoji Kaledonija.i' .l skersvejq ir irltos dirvos.Aspleinirun nidu-s Bleclurum Lizdin6 kolnorut6 Unksmen6 (t* Liadin(:s kalndnitts la\! skrotela Btr tarsi pihu|ilis.arrr' ( Grrba.43).:rr. rliui sufonnuoja {al metro ilgio.. Nuo ISlechnun gihbttnt -l t^l .:r"nite-s (ls?1e -.--i.: S:.rstiebi. TKS 2 arb:r geliq Zerrg. \'anl tltL l]1e.: \::sureDkaliexrus ::::::. /J/ecl augiDti fdvyni: Pietq Amerika.riis. ligos: Prastai v6dirr.htunt gibbttr '. . ir .:.. 3<riolsioi quga: P:ri.s a Kenk6ic'r. l-rlbai nelnegit l tarpdamas natura. Pcldtinos: Rulis nar? slri( z?r/ iihcs. TaYyne: lr:--::: .25'C) arba kero dalirnis. suteikiariia lapans bliz-qesi iij aucal||s jos nepa- loistymos. gali uZpulti 11ematod. -::::::_:.::. buti. dribsniais. vasar4 dazltiau.ri. ir per sarrsas orat.lpus su talnloislymas. Labai nemegst.. phurksnii\ Xili prieiiiros ypclu- lapq veduokldmis.: :. i:-- Potorimos3 Jokiu budu rrepurkikite lizdines kaln.nnblry auginamq labiausiai plplitLrsi Nepurkiti.riltes priemone.

rugpj[iio mdnesiais priklausomai 198 . D aval t i ace ae.lr vienos.sq iieves gabalo itin dr€glame g€liq lauge. Zinoma. IS ti lauke. Jos lapai tamsiai Za1i. negihrs geliapuodZiai ir iernes miiinys. jei tik patalpos oras pakankamai dregnas ( in iaknis. vasar4 kas 2 savaites ideti Siek tlek trq. Ziem4 ne Siltesleje kaip 10 .je. gerai vddinamoje patalpoje. Sausa- Loistytnos. nci: snulhrs. drungno vandens. pakendiantis v6sias patalpas bei Ziemos sodus ir visiSkq paulksng. lau Ziemos Svelresnes. pavasari persodinti iTKS l arba P Zemg. 20?)).a- l(enk6ici. Subrendosios sporos nukelta ijq ir sudygsta. ieimtz Aps idiaceae. Tdvytlds Rytrt Azrja. Jo md4 arba sidabro spalvos plaukuot4 Sakniastiebi galima apriiti aplink molinl gdliapuodi. ligos: me Sildonq patalprl ore Tritryni: Kalanl salos. smulkiai dantyti Dcuginimos: Kero dalimis arba sporomis. kambario tempeEh'lros vande- i\eimo/. Labiausiai paplitt:si veisl€ vadinasi 'Rocfifordianun' ir yra panaii i rapipalmg. irj o ru- Kili prieiiriros ypclu- ir plunhdski. C. - + P. tik- Iapapafihiai. o sulkdamasis pro gdliapuopapariio dzio sieneles ivalldeni purkfti augal4. Da\.to. gemi apklotas egliiaKais ir senais Kiti prieii0ros yputuDazlliau purkiti ir. skrtas epifitams (galima llusipirkti parduotuvdse). 43). aplinka skydamariai. ir kisiau kaip 18"C. Polorimos: ItiD patraukli yrair Clrtal camoti 4dllrt nrsls (lapal panasus ipah[ts Caryota mitis veduokl9 (-+ P. Vanduo ganrodamas ddkins orE. vietoje gali apnikti skydamariai. vdsioje.sioje. jei rcikia. Beje. ir per sausoje nci! Daidau purkti. gali ret Ziemo- 40 .14'C temperatnroje. Pietq Afrika. stand[s lyg odiniai lalapais.dllia nariesii itin dailiai atrodo kabantia puot\. Kraituose. rc gelia- o@8 dh nuo aplillkos tempelafiros lieti saikingai arba gausiai (kartais panardirti i vande. siam augahd tinka plok<ti. Geriousiai ougo: Sviesioje paunksndje. Gamtoje sis papartis auga ant medziq. Tuomet pripilti tq gdliapuodi mink. Siek tiek panasus i builio. Nuo geguies vidurio Eali vasaroti lauke. trgiimas: Laistyti mir*stu. Yra dat vielra Sio puoinaus augalo prieZiuros gudrybd. Jo pai graZiai blizga tarsi polimoti. 49191 arariesil. Kenk6ioi. trgiimos: Nuolat lieti minKnr kambario tempemtaaos vafl deniu (Sakriastiebiai niekad neturi jsdZind). Dcuginincs: Sporornis arba Salcriastiebiq gabalais. dalltyti. itit't !ia hulIatair Datallio drdEroje patalpoje. du.d) ir tr$ti kas 4 savaites. Per siltoje siei Zali. o&6= tos lapai ne per tamsiau- Tai atsparus ir nereiklus augalas. hriie gana gieit isleidZia riglius dregname ir iiltame srndlio bei durpirl misinyje. Bala0dzio . smrlhis ir plunksniski.dralfa nrsiq laGeriousici ougc: S"iebiausiai paplitusios Daval. bet ne sauletoje. Irdi- ja. valijiniai. Sdjos indq su dregnomis durpdmis pastatyti po laprl vdduokle.I Cyrtomium falcatum Davallia PioutuviSkosis cidomis Dcvoliio IJ I E 4 L PjaunL'iskojo cirtol|io lapai blizga tarsi lakuoti. kurio skylutd apaiioje yra uzkish. todel ir kambaryje geriausiai jausis priri5tas prie kokio kamieto arba loislymcs. ligos: netai.

:: i.r- 45 Zinornu iios ieifios miiU k.ja itin : : . lreaimos: t99 . dre-qnoir !ilbje pat rhoje (pavasari ir vasar4 20'C.l (+ P.: :: r:.rs Mir^s (Thontus Moar. Jos lapri Svieszaliai. Jei xuga spxrdiai. bel. drzriiaLr purksti. nukrerrta lapelirr i.i.1is o&E' jaircikia laug vit.rll p.::::s Ziemil llali.riDbar)je augllana rier Microlepid spe/arcnt:.:r:. - Ii Kiti prieiiuros ypctumoi: Dairiilu purksti. ::i. Kenk6lci.-:::. :: :::.:iDe Pir- btdu ne sauletoje.arba kero drliuris. . gali upnikti skydarn. kiekvien4 pa\':rsari pedalyli kems ir persoclinti j P.1. Sipapanj dar priei 100 metrl pinr4syk apra- siais krs ul savaites po hr- pLrtipatrgiti. 2iern4 ir rudenine maZiau kaip I6'C). :. ligos: Jei oras Per srrrsiN. Geriousici cugc: Visus rretus iviesioje.je : .). TKS I arba geliq Zemg.tos.lglLl botrllikN Torn.r.. ru!:pJUCrO rnellesrilrs po tnrpLrt! Patrgiti. Dcuginimcs: Sporornis 20'C Zeureje arba kero da1imis. 198) jrgi plaukrotls. jei Kenkdioi..llrienil ir stebetinai vei:r urelro ilgutio laptl i. Kiti prieii0ros ypatumdi: Nuoht drekiuti or. tik- vrN sakllims ir estDt srlrsan onri suglemba vedriokles. :.-1lt srieb!. Sxkuiastiebis kajp ir davxlijos ( ) P.i illlrLrglrs.irtis uZsiaullina puses metro aukiaio -:. trgiimo5: Lieti miuk(tu kambado ternperrthros v.iirlr L.1-V. Lapai labai veiJris ir dide li.ll]der!u.:-. to deL ) Ctuntoje iis keisurs ir idoprp. j j dreggos ::. Tdvyne: Atogqzos. kitlip rukris lapaj. geriausia persodi- riai. Se '-'ri:rlpu oro visai imo: . il1y laikyti : . kas rretai pavasari persodinti I P arba TKS I Zemg. ligos: PerdZiir. )'paa .Didytnochlaena f nurcatrrla N{icrolepie speluucae Mikrolepiia I \fr# I)id|no(hIaena lctui jd t:klsi Iiktui dt aqndtD( ir iilta Subrcndusi nikrolcptja. Seimot Dcnnsr uetlt iaceae. )rlclys tun olrtr nuol. laikant vesiau..r!r-gti. pusi:lr lia[jasi . ir rrrioje. todel iigarina claug vanders ir reikalauja daug vietos. --1e pauJpoje.. mal saLrso iildo- :i. ip!ktsti.LrLr.. : :' : . odiiki.2. iisiauglna lahai ilgus lapus.:r:: ofa.iokiLr . Gcliousioi ouga: Visus .: :. iick tiek plrukuoti. 11arlt levyner..1 i.i1tu.Aro$'qzos.:..l'iJLrsiri pr: ::. Douginimcs: Sporornis siaug.i Laikosi m! rudai rau:r_.lt dregnos.. lqislymos. Ziemq.:51rn05. apvalaini . (kiekvjeuas iakniasriebis turi tureti aktyv jai .ruganiiq virilur?). !i. hislyti nrilZiau.ti l!bri Iengva. gegrZes-rugpjiriio mene- . ie .ki[I. Inirlklti.43).

sag\ papardiu.apninka amarai. ligos: Kartais galima pauaudoti daugini. kurias Kenk6ioi. lrgiincs: Visus metus lieti saikiugai. Birzelio meresi palaikyti po lietumi.l ja0t kerus. kiekvienais metais pavasari arba vasar4 persodinti i P. Afrika. Esama ir disiai atzalomis arba dalidesniq. Nuo spalio lieti saikiflgiau. lrgiinras: Kovo siais gausiai laistyti kambado temperathros l - rugpjidio md1re- Anglai apskitalapg peldjq (Pe I laea romnd ifo Li a) del jos apvaliq stalgriq ir blizgariirl lapelirl taikliai va- f 6vyn6: NaLrjoji Zelandija.l kambariDcugininos: Dainiauniq augalg.em'je). toddl ji labai graiiai atrodo pakabinamuose g6liapuodZiuose. Azija. Seimtz S inopt e r i dac e ae. Aushalijos bei Naujosios Zelandijos ir P e llae a atrop urpur e a 1i Siauras Amerikos atslparus Ziemai uolq papartis 25 cm ilgio raudonai nrdais lapais. ir pa p r astam e gi l i apu odllj e. sporomis (siltesreje nei banguotais arba plulksniS20"C i. Tai Pellaea viridis ii Pietg Afrikos ir Madagaskaro su puses meno ilgio lapais. Kovo tugpjndio mdresiztis trgsti kas 2 savaites. Jos apie 20 cm ilgio lapai lukar9 zemy11. kad gemi 0utek€trl laistymo vanduo). P e lae a Kili prieiiriros ypolumci: Jokiu budu nepurldE-L Naujai isigytus arjau- faL al a ia nus augalus kiekvien4 pavasari peisodinti i plokSdius indus su P arba P i. Dcuginimcs: Sporomis. seimos riiys daugiau pa- naiios i tolimesoius savo - giminaiiius. 200 . () t3siltoje (ziem4 ne vdse e- je kaip 18"C) patalpoje. ir mazesir. Tdvynd: atogr4zos. negu i apskitalapg pelej4. Amerika. visus metus dregnoje ir Azijos. kas s. vengti nesusigerusio vandens oaddkle po gelia- roiiq. Norfolko salos. voratinklhes erkes.je . Kitos klmbarines Sios loislymcs. Gericusici cugo: Sviesioje. pusiau irksmingoj e. Pellae@ duokldmis ir gyvela taip negu daugelis jos miiko giminaiiirl: ne- ji ki.et\l Poslcbo: Itin jautrLrs in- sekticidams. 6\a vandeuiu. ligos: rartais puola skydamariai. TKS 1 Zeme (iinreti. Aus*alija. kero dalirris. mui. tadiau Sakrys visuomet turi brJti drdgllos. dregml mis- ktl papardius. kais lapais. nes kitaip augalas geitai apmtsta. Kai kurios leidZia ilgas palaipas. i rot ndi- I lg a bp i s in kttp ap ar t i s tikras ialumos kriok- lls o&n'fu Labiausiai paplitgs iS 30 Sios Seirnos iS Kili prieiilros ypatumci3 Ziem4 purKti kasdiel. Madagaskaras. o vesa palyginti sausose vietose. megstamiausir. " button Jam" .folia Pellaea atropurpurea Ziem4 laikyti 15"C temperaltlroj e.dn ir lohoniiattte. inkstpapartiliai. vieoas liq Zemg. Gericusici cugc: Svie.Nephropelis exaltata Pellaea llgolopis inkstpoportis Peleio Apslft lape felcjo dailiat atr. Is tikndrl si Pe/aea ruiis is pirmo zvilgsl1io ret rlepanasi i paparti jos lapai neauga ve- sioje. lbnk6ioi.'! loistyrncs. p!q1ziu.evaitg truputi patrgsti. TKS I arba gd- megsfa drdgmes. rcdiau veisliq susiraiiiusiais. bet ne labai sauldtovisus metus Siltoje patalpoie. Seimora N eph ro Ie p i dac eae. . skydamadai.

ina pa.:. 3:eimat A sp I e n i ac e ae. pusiau pav6- Ziudti. briedlieles lapdi llusidaag tal\. ieikokite jos t6'). Douginimos: Rusi sporo- i TKS I iemg.. i :: : kur neuz:esio-Einiai saules \-aL:arE megsta narlki pro g€liapuodZio dreuaZo slqlg.':-:i dek leiiau augaDtis melsvai Zaliais p ol1. s'andis lapai isga.'Crispa' sa ('Garband'). iriai. iakDiastiebi reikia pritvirtirti apristi nestora izoliuota viela irjos galus ii- Poldrinos: Jei briedliemargute'). kal. naril iilliai. ypai tinkanti neSildornam iiemos sodui.. ber ir neperlieti. lis.--::. lrgaimos3 Zemd nrri bi-rti rluolat iiek tiek dregna.1reolzrzrn' pladiais bal.a'C. Kai papartis itin smarkiai sulapoja. JAV. pro- crincs: Persodinant 34imat P di ac e ae..rib . Nuo geguzes vidurio - . Pcf lapais. veisles kero dalimis. Parduotuveje bii1la Kiti prieiiriros ypotumoi: Apsildomame kimbarle daZniau purkiti pati augal4 ir drekhti or4 lfiti prieiiriros ypclunci: Dazrai purksti.i. bet neblogai jauiiasi ir ant iiaurires. 43). lietoje.l ginti rraiai vandens.'Rdnosa C/rs lels negarsite gelirl paiduorarrz' ('Sakotoji looduotuvdje. Japonija. kiekvienq pa- ririr. drekinti patalpos orq.e daugiau itiesos.-ais lapais. CeguZes spalio m6nesiais negausiai trgSti kas 14dienq. teir nr. kad Sakiiastiebiai biitq kiek islirrdg iS Zemes. -:-. Augimo laikotaryiu kas 14 dienq negausiai patrgiti. pailgais. l(enk6ici. ji').'Rrzaro M arg i nat a' ('Sakotajr iilto il per sauso oro la skydamariai.! sio augalo veislir. arba pana. Nors flebodis ki19s dra-qDq. '_. :esioje. Dougininosr Sporomis ir daiijart sakiastiebius. Ziemq I 0'C temperahiroje. kol augalas tvirrai isi5aklys. trgiinros: Vandens negaileti. pavyzdZiui. va-sari persodinti i P arba 'Clisadda' ('Kuoduoto- TKS I Zemg. pavasari persodinti P arba (+ P. ligos: oel per :i'-is'Mandaianwn' _Ci:rrcrrrrr' _:::Li. Tit/ynd: Pietq Amerika.l: _. i kiikio letendles pa[aiius Sakl1iastiebius ir melyDai Zalius lapus auko geltonurno sporomis lusdta apatile puse. o l(enk6iai.= ::3i1rai 2aliais lapais r. silnt kaiq. Siarrdien vel tapo mabriedliele. jei reikia. vasarq 15 .rsioi ougo: veis. Parduon)ve-se bina veislirl graZiai banguotais.Zolinirl daugiamedi! augalq sodininkystds ukyje. (/n) Sis lrr= o nri liq lange. 2ien4 Zaliuojanti paparti itir megu lailqti kambaryje. Vien Anglijoje buvo su- loislymos. G-iz::i-ri:i\e- 20t . ir _. Siaures Afrika.. greitai au:'.Pblebodium aurerun Phyllitis scolopendrium Auksuotosis flebodis Poprostoii hiedliel6 \'**}r/ Phleboditnt aureunt Gar. atogqzq papartis plaLrlarotus. jo ii krrta nesuskaiiillojama da gybe lio augalo veisliq. MaZoji Azta. Geriousici cugc: visrs metus uksmiugoje ir pusiau ul$mi11goje patalpoje (puikiai tiuka iiatuinis langas). Seniau si europilri.rngumi.i ?n3 !=^-re k.l8'C. UZauga gana dide- vakarhds palarlge-s. rytine-s aa & iki pat spalio mdgst! buti po atvift d.iiais i peraZolg mis..r sreb€tiiai gemi prisitai:io prie apiildomq patalpq --ao. i . Gerio. ligos: Retai. toislymos. l6vyni: Europa. pavyzdiiui.-.l1a.-:i--::.

krie labiausiai paplitusios (ir prilaiko Sakotus sporenro.visai kaip nat0raliomis s4jg pritlausonai nuo ld. Dcuginimas: Sporomis (respecialistui suo*oka) arba kartais iiaugandiais Soniniais ngliajs. 1 litui vardels ka 1/4 ipakavimc lGli pdeli0ro: ypctumoi: Bfltinai drekinti orR Retenlbe angloense. PlatJcerhlm dZiui panadinti i vandeni )Ta itin jautus bet kokioms chemhems vabzvisq paparti. Siltoje (Ziem4 ne vesesn6- Balandiio mdnesiais i vanileni ddti tuputi tr4tU afta ui dengiamqjq lapq uZkiiti tltai- - ru$jndio diiq naikidmo pdemofldms. Jo qie meto ilgio lapai penains i Sakotus briedtio ant kurio jis gal€q augti ragus. nuplauti ('+ receptas ratlros vande.ba'. visus metus l(enk6ici.vandeniu P. 0ericusioi ougo: Sviesioje pusiau oksmingoje' nesauletoje.irgae: jie hput€li lveista Anglijoje 1808 meabilnoj9. Peru. s2). o hros. ligos: rei oras Siltas ir pemelyg sausas.(Filipinq salynas).lygomis. Juos pdvalu atsargiai nukapityti arba. Uq. gdliapuodyje.bene lepiausios i3 visq) sius ir kaupia maisto me. - Plaryceritt tr laru oe. be to. Naujoji Gvindja. ilgio ir jauni btua plaukuoti. Apatineje jrl puse.Porsll'. bet klotas stogo deryes. iSauga daugiau kaip metro PlatJccril angolense pladiais vientisais spoms auginandiais lapais. Madagaskans. Jei tokios galiSics.I Platyceriurn t I 4 E & vie- Plaiiaraeis nas nuostabiausi4 - svyanii4 auga14.tirpalu. tad s:udaro tam tais. f6vyn6: Australija. sodinti i rupiq. og diaragiui geriausiai patikPladiaragis atrodo itin keisrai ir. kwie taryo 202 . Sis epi niame lcepielyje arba kabandiame gdliapuodyje. nevaisilgus lapug pana. Sertviniai. giamdq lapq dilas arba kart4 p€t savaiq pusvalan. soarkiai q uZdarame geliq Iange skfuiasi noo &iq papdaiq. kurie brandina spoms. P Zemes ir putplasdio dribsniq mi- 3eimtz Potypodiaccae. iini. hgSincs: dmnpxtu MinKtq kambario tempe. laioo. Jq sterilus dengiamieji lapai yra Zali. fitinis papartis turi kitus.ni lieti i den. Siek tiek baoe$oti ir galuose lyg [kirpti.ir P Lotlceriaxn Srantikus duburius a$a nilas de iS Lusono salos lietaus vandeniui.Plat cerium bif rcatuttt' 'l. Priri5lq egzeinplioriq nercikia persoditrti. ouvalius spirito bei muilo loirlynos. patalpiotas tvirtas kokio nors mediio kamiems. lapq apadias apninka sky- je kaip l6'C) patalpoje. srsiclaro rudai mybes 11er4 jis visai juodos plokidios sponl neblogai jaustqsi skiedrisad<aup6. Reiiau pasitaiko sutikti i5 Afrikos kilusi4 ru5i tinamajanc tirpale iinirkyQ iturpiq gabali uiien- aurodl'to tq$l kiekio.iluostyti. Be to. darnariai.P laty c erium gen€ru pri' Sius i vi€n4 ant kitos suklauso apie I 7 ruSiq. o tie. birirl durpiq.

mgpjudio mdnesiais po huputi trgsti kas 14 dienq. ir il. Beje. o veliau palinksta galais - lapai ii trurpq poze- tad labiausiai tinka iiltnarniai arba specialis paparty[ai. lieti maiiau. Pteris e sifonnis 'Evergemiensis' (knirdje) il' Pteris cretica 'Albolineata' (de!inije).Turintys uzdar4 gdlirl pagesdus. Si ruiis taip pat turi fertilius ir sterilius lapus. VidurZemio jiiros pakantes. heris cretica gali ijemotj vesesoeje patalpoje (dryZuotosios veisle-s l(enkdioi. millgoje patalpoje. trgSimos: Laistyti rnhk<tu kambario temperatiros varlderiu. vadina-si. Kai kuiios nrlys b^\t^juoste' Everg emensis' ir nuo 1890 metq gy- loistyncs. . pteris Iabai remegsta skersvdjo! Prsris . pavasari persodinti i P iemg. kad net pasis6ja gretimuose gdliapuodZiuose. iiem4 laikant vqsiau.liapuodZiuose (ue epifi tai). ir mazq. Jarn reikia itin dreggro oro jie :luga krumeliu minirl sakia-stiebiq pirmiausia stiebi. atogrq:ose. Balandiio . Daugininasr Pava-sari TdWn6: AtoSr4zq bei vidutiniq ahogr4Zrl kftitai.langg ga)i laikyti ypad graii4 P teri s q uadr iaurit a nds vaisilgqjq pusas pakra-(diuose iisidesdiuruii arba jos veislg'. kad soduose itin dailiai atrodo apsaugotq spordlges. k4 tik sudygusiu-s papardiukus bntina sodinti ! les panaiiais lapais). puola amrrai ir skydamariai.Pteris Pleris 'i.r) visus metus laikyti 20"C temperaturoie.rsi aukityn. pusiau [ks- rb cretica taisingi i 203 . iie papariiai auginami 96tai nevaisiugi lapai. Visi Siek tiek dantyti. kuriq susidaro tiek daug.r^s! taip tik atjau0insite augal4. ialialapds l2"C).iai atrodaniius senesnius lapus geriau nukirpti l6 -18"C. Jos pavadini: ma-s kilgs ii graikiiko ZodZio Pteron = sP tn s. uzauga[ti !u iS tolo matyti. Gilininlq itin ndgianti o&n' Siq) tarpsta vier se ir vidutiDese galapiq. ir mar- - aurita tr Pteris i/orrr i. vaisiugus. Labiausiai pa- il Silunos. ligos: lei oras per sausa-s. Potqlimos: Nelra. ir kita i petid. turi dvejopus lapus: Kili prieii0ros ypctunci3 Kartais purk{ti. Labai svarbu. kad oras biitq pakankamai dregn.]is Zavus mazalapis papartis.o- peFodinant kerc dalimis arba sporcmis.1. - Si- plitusios jo veisle-s: I 956 metais Belgijoje strkurta Zemyr. Prerls gentis (apie 280 m- atogqio- nevaisingi lapai auga ant l5 cm ilgiojuodq kotq. Va-sarq Zemd turi btti nuolat drdgna.4/8r l'aed'. tevaisingus. kadjie iki I metro aukSiio. Ple- Gericusioi ougo: 5iltoje. ziu iiilgai lapo) bei ' Ro''en''drba' Wi ns ett i i' (ir viena. drdgnoje.ryiKai iali^ Pteris tre rt/z ii Naujosios Zelandijos met jie atrodo lygiis. vuoj'atttt' Vi ctor iae' . Sios gerties papariiq yra ir dideliq. Labiausiai paplitusi lios gel1. F'teris etlsifo . Erdviuos€ iiemos sios sporalgds. Jaulrus. Apati. Jautrias er?l kuo maZe-snius geliapuo- ruils (Pter i s qua dri- diius./ f ?. Jeiir Aushalijos.rericd ir jos veisle-\ 7rbolineata' (srr blnlh! dtyties ruSis yra ieimot A c r o st i c h ace ae. Tuo. trumpus. Kai kada lapai uzriedia kra-<tus.

PA1IUIES .

o patalpq oras sausas. geriau pakelia saus4 orq. Laistant reikia Ziiu€ti. bruoisi )le putKus olqurgl augalal taoal megsta Svies4. dykumose ir jirq pakrant6se.Polm6s - lqi dolelyt6 pierV i[rg iavesio. kone lygiagredios.toi didiiuli snkla. huindios kietus. kad vanduo nepateltq I palmds "Sirdi". Veduokli5l'qjq palmirl dideli lapai iSgarina daug vandens. puodZio erdvdje. gydomasis Kokoso rieiutos . tod6ljas reikia daZniau ir gausiau laistyti. beiakio kamieno vir5uje. i3 htriq randasi spah. lieka nesubrendusios. tadiarr bemaZ visi jo tiesiogiriq vidudienio saules bi- . palme Zuva. ilgoiniui topusi neolskiriomo Jurg nomg dolini. brandinantys sik1os. Kos 300O iinolinr opie polmes rlriiq ir Tikai augdotttos natirqlionis sqlygonis palnts sukranta i burbuoles panaiius iicdyrtus. Sis i svogiinq panasus sustorejgs uglis turi auginio krtgi. I I e veltui patalpr! architektai taip megsta Siuos atG. o lapq gyslos ilgos. palm€s labai nemegsta pad6kle uZsilikrusio vardens ir Saltos Zemes. step€se. Svelnialapdms reikia dregnesnio. magnio bei silicio junginiq turindiose uolienose ir puvenq bei geleZies turtingame atogr4Zq giriq nudonajame dirvoZemyje. 52). Cia rasite iSvardytas kambariniq paLnirl ruiis. Veilns lapq kLrokstai dainiausiai i5sidestg tiesaus. Jei jis pradeda puti.l stiklo ir plieno konstmkcijq 3alt4 spindes!. nepaprastai jautrios Saldiui. primityvesnitp augalq.rga beveik apskrito- mis vdduokldmis. nutviektose rySkirl sar. SiurkSdius lapus. didinjie go taurumo |rrpins augalus suivelnina modemi. grqzq pakraniiq romantika dvelkiandius.? shitl gto n ia) palmitl lapai ar. ant kalkakmenio uolq. Botanin6- liil.oti vaisiai. Bendri polmirp prieiiuros je sistematikoje jos priskiriamos prie ankstyvesuiq. Kambaryje Zydi nebent chamedoreja. Palminirl Seirnai priklatuo apie apie 20O genditl. Lruias privaltt visus rnetus laikTti Siltoje patalpoje ir net vasarq neisnesti i lauk4 (iislTms l/asftingronia. Savo girntosiose vietose palm€s auga ivairiame dirvoZemyje sm€lyje. TKS arba g€lir1 Zem€ su smelio bei molio priemaiia ir ypad speciali Zem6 palm6ms. augdamos ribotoje gdlia- spinduliU. 205 . Be to. irna nlduoti laprl galai. rapipaLng ir sabalpalng). o Plunksnidladq (chamedordja) lapai pailgi tarsi papardirl. Jei dirva perdZihvusi. tadiau visos jos Siltqjq kaitq dulros. Jq sdklos yra vienaskiltds. ir 3000 metnl auks- tyje Zaliuojaniiose kalnynu giriose. Ji goli nuplaulai jura tukstatl iius kilo etr!! ir iSdygti t o I iu i a us i o se pa kr at1 t i se. Veduokli6kUjrl ( Lv. Joms tinka paprasdiausios mineralinds bei silicio junginiq prisotintos asiuklin6s trEsos (-+ receptas P. visos kitos kambariles palmds. Rr.1sys. Gamtojejos veia ir drdgnuose bei rltksminguose atogrEZtl slenirl tankumynuose. lapq fonn4 palmes skhstotros i plunksni5kas ir veduokliSkas.rles spindu- Jq esti savanose. durpZemis. i5 krio randasi nauji lapai.

toddl rudelli geriau pasrrtyti | lviesi4 laipting ar iiemos sodq. Piehydiq Azija. sauso Sildomq kambariq oro. ligos: Jei oras Siltas ir sausas.4la.t. Matnilctjaus saloje (Maskarerq salynas Indijos vandenyne) laislyma!. 206 . jeigu lailor neatsiduria drdgft.siais po truputi trgsti kas iijos sejinLrkai su 2 .urt suolelio prie lango. Labai nemegsta lyg apkarpyti. Paddkte vandens iiuKtu n@alikti! Nuo balandiio iki rugpj[dio kartkariemis po hupu- ti trdti. Gedcusici ougo: Svie. bet De sauletoje. skydamariai. Ar c hont op h oe nix ta fiS auga 18 . Geriau(iiem4 ne vdsesndje kaip 10"C) sus metus Siltoje pbne (Euterpe). 2 ar'm geliq Zem9. pais. Sios nriiqs palmiq plur*suiiki lapai su amiiumi eilra plat)t. Gamtoje petiydd. kadjos lapq galai atodo patalpoje.D0ugirinta5! sdklomis ii Australtos. siai atpaiinti galima G to.209) atba C hrysalidocarsioje. 208). palminiai. Polori|rrds3 Paklojus t4 dembli Si palmd Sals l(enkdici.rduodami palygillti ma. bet ne sauldtoje. Be a. gamhasi tam purkiti.1 branduolius reoka. Daug kas jas dar tebevadira seDes0iu p av a diniw S e afo r t h i a'at ba Ptychosperna.iildomoje &uginimo lysvdje. ieimoz. A recaceae. palmi- Pqtorintos: Jau4 . lpad kai prasideda Sildymo sezonas. plorri. asajos rniiinl. l(enk6ici.t levaldos mdlynumo Ziedais. Ciabuviai jr.sr. lrfiinas: auga iki 30 merq aukiLaistyti vienodai.me iI iiltame geliq lalge arba iiltramyje. gr:'k(tis ir pluuksniSki. Persodinti retai. c&n o@n' Vyrcsnio anlZious ar. hov€ja (Howeia.6 H J = Archontophoer x cunuingharniana Areca catechu Areko a Archotxlophoenix lialuviiko para<linino ko! kas neturi. Sios lielcrakrmie- moi: Bfitillai &6kinti or4 (+ P. Kartnis (bet labai retai) borrnikos sode galima j4 pamatyti suaugusi4 . 43) ir kuo dazniau nis palm€s ilgai negyvena. bltinai iiltoje (daugiau kaip 20"C) patalpoje.4. apninla voratinklines erkes bei iil- 11e-su- netgi .s. Ii pradZiq tie lapai prieiiOros ypotu- - b[o. vi. pjau-sto h p. Savo tevyn6je !i palmd uZ.22 m auk{iio.r stori. Douginimas! sdklomis 25"C Zemdje. c nninghd iana at$abe[. Terji iS. liTiimot: Oras ir dirva hrri bnti nuolat drEgni. ddl pavadiiimo j4 galima lergvai supainioti su A c ant h o p h o e ni. po2-3rndnesiq. -+ P .l4 dierq.ldislym.prr (-+ P. fdvyn6: Filiphai.iddj? tabako.jusi areka subrandila vaisius (riesuhrs). balariio. Pas mus paprdstai dZio rugpjniio mADepa.c hontophoenix pllmg galtma lengvai supainioti su tikq todzuojanti lqamtomeji T6vyl€r Rytq Australija. Orus ir Zemd tuti buti nuolat drdgni. Geriousiai cuga: visus metus Sviesioje. Sudygsta augalliia maiiau ZiI1oma tiiirni. ligos: Jei oras per vesus at per sausa-si liaujasi augti. gambyro (toks kvapus augalq ek\tralftas) ir betelinio plpto (Piper batle) lapq. o veliau tampa Kiti lfili prieiiiros ypclumoi: Dazniau purkiti. Jei reiki4 penodinti i T. ieimoz Are caceae. ii kuriq veliau ra:rdasi raudonos uogos. ka a!rodo \ isai ki@f.

frgSimcs: Zemd privalo buti visuomet iiek tiek drdgna arba Dermirktu.Jis lerrorite. tai8i kitq. kurios Zydi dar visai jautos.. kdip ir visrl ougoly. Jos lapai tamsiai Kifi prieii0ros ypclumci: Dazniau apipurkiti. - ie Graki iio. Padekle - JAV alrl('siiau).atzalomis. apnirka voratinklinds erkes. Nuo biriieduotas. Ziern4 giflti plon. Java.Jgitl]n|l kambaryje (Europoje lluo 1850 metq. Jos lapai plunksniski.i i c ha nedoreja iydi dar visai j au na. trikst. puSlasiio dribsniq soduo. ligos: Jei ora-. gali apdkti vomthlliDes eikes. Gvate- penlelyg lrusilptq. Neseniai imta prdavlrelj Chanaedorea clzldrdalrrt ii Meksikos ir Havajrl. Orir-s turi bfrti visuomet drd-cn. lrgiimos: Zemd turi brlti lruolat dregna.se. Ji vieua ii uedaugelio palmiq. verii. (+ Adre-sai. 9{ oliduodq s6klp brondinimuL ner. fdvynd: Meksika. iSleidzia daug ugliq. Kambaryje neiydi.juos galirna pamatyti neberlt botanikos - kiek nereikia.iri. Geriausioi ougo: visus metus iviasioje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip l8'C). l(enkdioi. Douginimcs: Sdklomis (-+ Adresai. be to dvinamd. kad ji perdZiutrl kui vrndeni tuituojau iipi.mynuose. duoti viril'llr6s. auKtesniq mediiq Seidlyje. kol jie dar neiisiskleidd. Jei reiki. persodinti iT. iios gentie-s rusiq tik Caryola t itis ^. pdml . todel l. PersodiDti tik tuomet. geriausia . prieiingai. vyriiki . ieimlz niai. arba smdlio. pinai. Ti1)kamai prizi[rirnos iiauga iki 150 cm auKdio ir suformuoja tokio pat skersmen^s laj4. o pakri. Auga tarsi kruna-s. atrodo tarsi negrabiai apkarpyti joks kitas augalas tokiq Deturi.i T arba gdliq Zeng. permirkus Zemej ilna ru- t$1fl. Labiausiai tikq 207 . per sau-sas.tiLNuo pavasario iki nrdeDs klls savaitg po tru- purirrgiti. iilt- Geriousioi ougo: Sviesioje.r vietos. gali praddti puti Sakrys.bekvnpiai. ligos: lei oras per saus. P. kai sakDims tikai Siek tiek patrgili.Zelio rneresio galirna iigadaugiausiai2mauldllesti i laukq. tik ne i saulekait4. r€ja Zydi per gausiai. Fili. rugsejo menesiais k1s 3 savaites kovo Pclm6 doug i6- lfili prieiiiros ypolunoi: Nuoltrt drdkinti orq (getiausitri kas dietq sukelti rukq). karnb. Vasar4 mes kamienas tiesus. 238) arbir f6vyn6: Birma. gracirgai nusvir9. TKS 2 arba gdliq Zem9. Sviesiai geltoni moteriiki Ziedri nepaprastai kvaprrns. I naujo gdliapuodiio dugr4 pirmiausia negailint ipilti ivyro.Dcuginimos: seklornis niai.Caryota rnitis Chiunaedorea elegals l(oriiotu 6rokiiioii rhonedor6io c&n' IS 27 Karijotos lapai atrodo tarsi eeruhiai apkarp))ti kas daagiau tokiL! neturi. Polctimcs: Jei chamedokad augalas iali.l -{dliu lan-cas arba r:LnrLs. ieimaz A re cac eae.ru apkarpykite Ziedyru-s. Gamtoje grakidioji chanedoraja luga neizengiarnuose Meksikos ir Gvatemalos kal]lyllq giriq loistyrnos. perdiiivus arba. plunksniiki.rbiausiai bet ne sauldtoje patalpoje. klriais gtrlima dauginti. pusiau liksmhgoje vietoje.r. paly. iio. Ar e cace a e.rs.Ls. Lapai ryikiai zali. o&6'dH liSios iities grakiiios paliiaurilis langas. Tinkamai priZiurima iydi ir kambaryje.mdgsta 20'C. ypad pet tamsioje vietoje. tankiai kiek vesesnj oq. palyginti ldtai. taigi &lnsiai ialiq vaisiq neiiaugina . llenkdici. ios svorbiousios tikslos yro dougininrosis. mala. dkr. laisfymos. P. o perliejus.fyje iiau. 238).

_lrQiimos: /-eme rrl dregna. kaip plaukti jhrd hrLstariirrs ki. huis padeda riq<utui nudaZriau apipurkiti.3 metus persodirti i TKS 2. klirnate. ygons. Pclcrimos: rrr. pahnirl arba geliq iem9. zydr rt duod:r vaisiq tik bhdama keletos menl.1 sa moi: Nuolat drekinti orq. pabnike. Apatiniai lapai nuolat dZiilsla ir kelrta taip susidaro kamienas. Kas 2 . tadiau vasa- iilta.ls lepiam augalui pravartll irengti dirbtini apsvietim4 ir ka-sdier apipurksti minkstu. Madagaskare ji iiauga iki ir kanbaryje ar. jei darosi sausir-s ir kietas. labai puoi. Tdvyn6! Atolr4zos. A re t'ac' eae. Jei Dutl lruollrt ji pakankiLmai pzrddk]e. Parduotuvese jq galim:r isigyti jvairaus arniirus ir dyd_Zio. kasmet uZauga po 20 cm. 209). ziemQ kas dienrl apipurkiti.1 --ts^ plunksriiki. plauSetas shroksnis. i\leidiia at- Douginimcss li sdkhl (kokoso rjeiutq). Pas mus supuna ne taip greitai. l:dislynas. Beje. esalt geroms sa. lietq. taiiau uuojos skiriasi iviesesDiris. Po lygiu iiotiniu rie. gelsta arba ruduoja lapai. bet ne sauldtoje.rginatnos ko- rnrpurirrFiti. triksta Sviesos. lometq. 14 Senau p$mty- Loislymqs. k s savaitg - po truputi patreiti.^ -. lida car p us Zalas. kaip dregname iilt.<uto kevalu yral lengv:rs. toddl gali tnrkdyti augd jauniens augalams. lato drdgnesdame ore. Geriausici ougc: Sviesioje.rtalpoje. iilhr v:mdeniu tuometjis ilgiau gWe- ieiman nial. Lapai i^ -. diiagas. Douginimos: seklomis (-+ Adresai. pauDk$dje. Kiti prieiiiros ypotu- l0 m auki6io.rpus lutes. ilgainiui l(enk6ioi.llne savo levyne-s i l.6 H = Chrysalidocarpus httescens Cocos nucifera RieSulin6 kokospolm6 J e. Miisrl orirs drclFas ir tvankus. toddl aughama kambaryje ji niekad nesubrgsta.. puola amalar. Siltoje (re vesesndje kaip l8'C) p.r jiems maisto me- po pleq ti iieiSli. d:rugiausrll Kiilp Kr[mil. I\469sta saulekaitq.galima rediau percodinti. kuris teikj. Dils. BalandZio sejo mdnesiais Xiti prieiiuros ypctumqi: Butinai drekipti patalper er4. ligos: :ei oras per saus:Ls. galima netgi palikti iiek tiek vandeus 208 . Cr.ro Va-sa14. gelionri zaliais seuesl ais l:rpais ir vasaftl iisprogstana jais naujrl lapq verpstais. 238) arba kero dalinis. De1 saLrso oro mduoj:r l:rpq galai.ens panasi I hotiq. krnituose kokospa}nei bei iilumos (juk birZelio pradiios ii4 pnlmg galima laikyti lauieimot A rec accae. KokospaLnei reikid daug Sviesos. pusiaujo). M6gsta ntal. "+" Nuo kovo iki mgpjr:riio pradzios ka-s savaitg po c&6'db Pas mus parrduodarnos Tai bene labiausiai paplitusi kambarine palm6. --> P. Geriousiai ougo: Sviesioje. vimetus Siltoje (ne vesasneje kaip 16'C) pasr. kospallmes tai srnulkr-ts jaud augalai. dr€gmes ji kilusi Pclcrincs: Ziern4 iiam ii atogryZq abipus Zemes Tdvynd: Madagaskarns. trgiimos: zelne pn!irlo Dlth tlLiolJl rugdrd$ra. P. palml- - talpoje. ligos: Retai. Zavumu ji prilygsta hovejai (H aweia. l(enk6ici. dar neatsiskyrg nuo riesuto. /-\ A tR \-/<l^L\Es Chnsalidoca. Bute. tlraglllas ir Silutttos.

lfili prieii0ros ypotumci: Ziem4 brltinaj daZ- loislymqs. Ypai megsta minkitil geguies lietaus valldeut. mei gerai iidZiili. Prdek- niau apipurkid. Jei reikia. persodhti i T arba TKS 2 Zern9. Be 180 cm. I atl[vt\ augalLls sruku atskirti. v:!rdenj tuitLroiau iipiltil nrgsejo menesiais kas savaitg po tnrpu. uksl]lrn-{otl uZuovdjon. tirkliles erkes bei skyd:rjokiu bidu nesruletoje vie. Zemd privalo ir visai ne- nesusigdnrsio valldens! daug ivie-sos.st ar ia n a_ Iorsteriand i Holnoreano . P la i iai i lsi ke roj s i Howe io Ot.rZinti ii eugirno.rukitesllis nei nuolat dr6l11aune ore. paLnini puod4. ti p. tr?iinqsi Lieti s!ikin-sai. ligos: Jei orurs Geriousioi ougo: Svieper sausas. leisti Ze. o tiems. palmil]ral.rtrgiti. Jei per- noi: lapai pluDksniSki.rli bhti Silurn:1 Pclctimos: loislyncs. taiiau Zienl4 prdvaftu j.s lapus rei- iiek tiek maZiau. bet tuomet beveik liauja-si augti. tmputipatrpiti. to. rnolio bei durpiq nys P. kadjai butrl lengviau kvepLroti. 209 .l dazlliau apipurkiti. Senasnlus augalus nLro geguZes pabaigos du kartus per nT enr. pavasari ir vasar4 kas mdnesl po ka uuplauti dmuguu viurdeniu. Ziem4lnistyti vesiaLr). naktimis g.}fi Hav. Horr.. (+ pieii- pusto Douginimos: Sdklomis (25 . Tenai kokosi- Kiti prieiiiros ypotuHovdja paly8inri Aerai p:rkelia sausil Sildomr. skaldos arba p[sto molio. iuki!. Jei reikia. o Hou. Saugoti nuo tiesioginiq saulds spinduliq.. gemi ir gal6s ilgiau pa-silikti. l(enkdioi. krtrrietra-s viena-s.43). kas2-3metuspeNodinti i T arba TKS 2 iemg su putplasdio dribsniais. Abiejq iiq paLniq wcia be Parduotuvdse dainiarsiai pilnatysite dvi jos {riisl 'rh le susikaupusi laistvtno o&B' tiktq ne Kokositlis nikracelis tgsta [aboi drc]n+ o] q. Jei padekle Jieka to.s apdulkdjusius palme.4recaccae. ligos: Jei oras pet silusasr alplulKa votatitrklinas erkds. pusiau rikvrirrgoje. UzteDlcr Gericusici ouga: Sviesioje ir liltoje (ne vese-sneje kaip 20"C) patulpoje. lq ir turi geliq vitrirus su drekinarnu oru . trgiimcs: biti nuolat MaZiausiai drdgra.1 pat rlpq or4. apninkr vomsioje.eia lo r. Lusiai Zali. Jei dirva per ruis mikocelis jausis iitiqs Salta.Howeia Nlicrocoelurn rveddelizururn Hov6lo Kokosinis mikrorelis \-*.rntie. Tcivyn6: Lordo Hau salos (Australija. Trivynri: AtogllZq BrazliJa.30'C ierndje).s iems gelininkams.mariai. - dZiivu-si Zelne.ji geri:ru sodinti ididesSeimo:.. Iiauja-si augti. ruduoja lapq galai. pripildyl4 Seimo: zlrcraccac.e i a be hnor iana arpstr letai ir labiau tista aukityn.je.Lrb:r Zietnos sodus. i Siaureis ryhrs nuo Sidnio). Kovo Si4 palmp nuginti geriau pr:rd ed. kas laiko d:rugiau iepiq auga- Douginimos: Seklorris (30'C Zemdje).ra lorster iana avga spuiiau ir daugiau keroja i ploti. tik velisrr juos galirnr rrp. geriau iine-iti i huk4. Mdgs- u (dienomis iki 25'C. DaiuiaLrsiai jos auginamos kaip knlmas. juolab kad retai krda Polqrimos: Kokosinis mik'rocelis ilgiau iigyvens uZaluga . Megsia ii1t4 dirv4. Svarbu: i naLrjo geliapuodZio dugl]4 priberti senq l(enkdici.

rael. Rapr)aLma C&B taryt nr dvelkiaToli aisiais ^)\tais.ja. persodinti i T zemg su puQlasdio dribsniais.rcelsa. Jei Salarys nebetelpa gdli:rpuodyje. todel joms reikia itin didelirl geliapuodZiq. lrfiimos: Pava-sa4 ir vasar4 lieti gausiai. tinkdti bonsrl darybai. !$akitesni ir vesle$li nei R. kuri dideliame puode uzauga net iki 2 m aulc<dio. erkes.4apis e. persodi11ti iT arba moliflg4 sodo Zemg su smeliu. Japoni. palminlal. jei tik ten nem skersv6jo. Jei Zemd per lalta arba per kietas vanduo. pusiau pave-singoje. o Rlla lrrs ?. gzrli sutrikti augimas ir paruduoti lapai. palmiT6vyn6: Laosas. oei patalpa sildoma kasdien). Tai puiki ir prilimaffli ter.arir- lqistymor. Kenk6ioi.ikut (P hoelxir roe bc le Pinnosios dvi auga paiygillti greitai. ligos: . Jei reikia. trgiimas: zeme turl DuLl lluoli]t dregna. "Lady Dcuginirnos: S6klomis arba ata[gomis. liekni.Lsrl bei vdsiq ni). 64).r galiq langai ir iilti - duose. hrikiai 2t0 . triiau ne pelmir- . o issiskleidg turi baltas gyslas. rudais piaukais apaugg lapkoiiai laiko i!ke19 aulcityn apie 15 .sd.nrrilis yra :rpie meffo aukiiio ir Iabiau tinka laikyti kambariuose. vos uZauga 1. UZpuolus voiatillklinems erkems. Beje.kvienos. Megsta labai je vietoje lauke. visus metus iiltoje (ne vesesndje kaip dregnq or4. ieimoz Arecac. l5'C) patalpoje. Phoettix roebelcnii c&6'ds - ilin puoitxus kanlbdrinis a Ealas.lei oras per sausas ir per iiltas. -^--2. kaip amerikiediai jq vadina. iiemos sodai.chloroze.fukitos ilgi. ir blldamas senesnis. Jei oras s6-s. apserga to.. Iapai ima ruduoti t dzinti. Ziemq vdsioje (5 -10"C) patalpoje. duokles. tadiau ne saul6toje. Maza[ge pa]rnd Rr. loistymo5.4ris . ligos: Jei vanduo per kiet -s.YI E = Phoenix Rhapis Finikos Ropipolm6 J A. apl 1lka voratinklhes tiik. Ii l3 Zinomq Procnli riiiiq kambaryje ar. Paln' icilna: A r e caceac. prie-ii11veje). kallarjtris fiflikas (Proer?r-r .s lapai yra siaulesni. k-usi. be Kenk6ioi.5 ar 2 rr. JAV rapipalme tokia m6giama. - tedaug. Ziern4 riensrs) ir Robelenio fi1:. Geriousici ougc: Sviesioje.nrgpjDdio mdlesiais po tmputi tryiti. Dougininass li seklq Ziemos sodq puosmelra. reikalauja daug Siluper saumos. tadjam labiausiai pa.rginamos trys: datuli:ris fiDikrs (P h o e n i x dacty I ilar a. Rhapis yra vienintele palmiq gentis. dazniau augir. (iildoDroje daugiDimo lysRobelenio firikrs. Nuo geguzes vidurio gali va-saroti pusiau pavesiigo- Geriausioi augo: tabai iviqsioje.eae . gai.rugpjudio menesiais po truputi Balandiio patrPiti. -> Duotrauka P. Kiti prieiiiros ypotumci: Dainiau apipurkiti Gepries . kad daugelis sodininkystes ukirt augina vien. R apis r/rrri. vasar4 Siltoje. T6vynd: Kinija. lflrios atskiiamos nuo molininio augalo ir pasodirumos. ama iiemos so- jaudiasi laiprirese.30 cm ploiio lapq ve- lfiti prieiiriros ypolumci3 Kuo daA au purkiti lapus.jau iiq augalq lapai atrodo lyg apibaxstyti miltais.jie pagelsta.

totxia robusta lapal sini Zali ir Zvilga. l(enkdioi. persodirlti i T arba sodo Zeng su tinga. gali apnikti amarai ir paruduoti lapq galiukai. jos v€-ia nuo Venesuelos (Vidurio Amerikoje. niai.jos. Nuo gepgZis vidurio iineSti I lauk4. C& purKr Yra bekamiedrl. kas negaleq jq uzkliudyti.4 rccaceae. Abijos puikiai tinka Ziemos sodui. kad praeidama-s denijq Meksika. Loislyncs. gerai vddharnoje. Lrbai remdgsta sauso Sildomr] patalpr] oro.trip. Rusis vos 21']' Sabal thror aukiiio krimas. Meksikoje. saulet4 viet4 lauke. merrrs (y lcislynos. taigi Siuos augalus reikia pastatyti kaip metro ploiio giliai ipiautais melsvai Zaliais lapais. - lliti prieii0ros ypctumdi: Jei rcikia. ligos: Laikant iviesioje vietoje pa-sitaiko retai. o kaZkadr. Balandzio rugpjtdio manesiais Ziemq resioje (10 -15"C) pa'. pahni- Tdvynd: Arizola.rlijoje. setlesllius rediau persodinti. Ilgainiui ji Kiti prieiiiros ypctu- )r L1m tik4 trlmpa tokia dideld fu sto- r) gtiuZulas. iis kilusi i5 Mel<sikos.uriiq ruiiq ir msiq su galingais iiarnbiai augardiais kamieMis. lrgiimos: Vasar4 gausiai. kad jai reikia aukito b erdvaus Ziemos sodo. Ziem4 nedaug laistyti. daugiau rugpjtiio mene-siais kas sav.ritg po truputi patrtriti. o Kenk6ioi. Was h ilgt oni a ro b usta mci: Jaunus augalus ka-smet. palmi- TdWn6: ka. o Dougininos: S6klomis. ninor reikia doug iuiesos. Ji pletojasi labni greitai ir dideliame gdliapuodyje netrunka isaugti kokiq 2 m ploiio ir 3 m aukidio. Ziem4 vesioje (10'C) patalpoje.a1poje. Seimc: . Pietq Amerikoje) iki Antilq. GeguZe-s rlsys. Ziem4 tik tiek kad reisdZiotr! Sakiul prlmrrl rusrs uK kas 14 dienq iiek tiek palaikq tit*a laiky. mioceno laikais (tokia Zemes geologine. i kuriuos galima susiZeisti.t- sm6liu. - Atsolgioi: vaiingtonijq lapkodiai apaugg aibiais spygliais. Kalifor. jq buvo ir Ir. fod6l Amerikoie ii vodinomo "cpolinio siiono pqlme" (Pelliroct polme). paunrq esunr aple durio g. va-sar4 iiltoje. ligos: Jei oras per sausas ir tvatkus. Seimaz Ar ec acaae. Vasingtonioi reikia daug vietos. Dougininos: Seklornis iildomoje dauginimo lys- r. vavr4 iiltoje. trgiinos: Vasar4 gausiai.s istorijos epocha). Atolriq Ameri- Geriousici cugo: Visus pai Ziem4) labai s\ iesioje. |lasiirgtifir- - plbaldyti daugilti irgliais. krllnais aug. ti kambaryje. SabaL Woshhxgtonid ntitlor r\ii galilna ii rtlifere Kalifomi. Geriousioi ougc: Sviesioje.trpiti. Washitgtoniaflifera pilkai tali.Sabal Washilgtonia Sobolpolm6 Voiingtonilo c& Jrl Palnei Sahal. Rniis Sabalpalnretto ii nunylorsiq senq lapkoiiq likriiq uZsiaugina graZq stiebq. Cantoje jie b[Da apie meto skersmens ir 25 metrU aukidio. Voiingtoniios komienq iuosic senv opoliniv lopq liekonos. nuo geguZes vi- - 2 . Siuo metu jq itin daug Kuboje. Siai palmei tiri<a T arba molinga sodo :eme su smdliu.rlima iineiti i iilt4.

Dougelis ncuig veislig puikiousioi veio ir iydi ont poprosiiousios polongds. ORCHIDEIOS 212 .lle visoms orchiddioms butinos iiltnomis orbo gdlirl vitrino.

. Lapar liuiji3kai gysloti ir daZniausiai bnla lygiais [<ra-itais. - Ankstyv4 va-sar4. iislTrus arnZiDojo ialdio ir ledq surakinta-s poliariles sritis bei uegailestingai saulds i5deginta-s dyklunas. ir aprupintq augal4 maisto medZiagomis bei vandeniu. Butina atsirninti: olchidejos standZials lapais ir storais gumbais ramyb6s periodu m€gsta pabnti sausos.30 O0O nLiiq ir daugiau trei 70 0OO veisliU. kad nakties temperatua rukistq iki 4 . Sirnpodin6s orchid6jos turi tam tikrus gumbus. niekad tetud jausti dr6gmes stygiaus. o paurksng ir iilum+ mdgstardios lepiosios ruiys daug il r Siltlri lrilryli. V€lyv4 Ziern4 ir pava-sari. tadiau naturaliai garntoje jos auga daugiausia atogrqiose iuba vesiuose. ir prisotinta-s oro. 238). o iiltq .aug dZiaugsmo teikia Zydirrdios sanpaulijos bei klivijos :uba kiekvieuq kovo rn6nesi Ziedais apsipilali'ti C o el o gyn e. iikalotuose kalnq miilarose bei uoldtose Azijos ir Vidurio bei Pietq Arnerikosjrrq pakarrtdse. Or4 galima dr6kinti eleltriniu oro drdkintuvu arba kitomis priernon€mis (-> P. Siaip jau orchiddjorns lcbiarrsiai rirrka specialus giliq langci :uba iiltrramiai.lelygu kur auga. joms reikia daugiau vanderls. kartais dar vadinarnru taria. kur gamthes sqlygos labai nevielrodos. Jq spalva bei saldara iiaip jau gerokai skiria- - jq veisles daug lengviau priZiurdti. Vesiq ka-itq orchidejas surkiausia. Beje. Jei kq nors vis d6lto dotnina retesuds ir auginti keblesn6s rliys. kai irna pdsitaikg prie mrr. kurie kaupia vandeni ir maisto rnedZiaga-s. kokiosji n-riies ir kaipjE priZiurdti vesiai. drdgnuose.gerai Zydetq.alt uolq. P. o kai iilurnos. pilkivai Zalia spalva rodo. 22O milkitesrius. k. rn6gstandios ivies4 augirn-si iviesesnius lapus. ii ougal4 aukityo kylanti pagrindini iigl! ir kraura Ziedus abipu-s jo. nei dauguma karnbario augalq. keleta-s ruaiq Zerndje. Sie nuostabiai puo! u-s ir pra^imatn0s augalai nepalyginarnai geriau si. Mer !r'ririos orclriddju nliys kilusios i( skirtirrg-u knitq. dainiau-siai turi kietus lapus. svarbu. daug iviesos ruderri ir pakalkamai dregnas oras.srl s4lygq ir Zydi kur ka^s gausiau bei noriau negu lau- kilds n1iys. Orchid€jos auga dvejopai: o Monopodiniu budu (su viena Sakojirnosi aiimi) augarttios (Phal a e aopsi. Augirno b[dai.rlris bfltq ir punrs. Taigi orchiddjoms reikia itil daug Sviesos ir kuo maiiau vandeLs. o Sirnpodiniq riiiiLt (Cattlcya) angimo aiis statrnena. kuriq lapai minkiti ir ivelnir-s. vandens ir diq. jorns reikalinga visi5ka ramybe. Orchiddjos. kad tai riliiai reikia kuo ryikesnio apivietirno. kurios uebijo nei Saldio.43). Jq esama visarne Zernds rutulyje. nei sar ds atokaitos. vidutiniSkai ar leisti nauja-s atZalas. l0 ooo . jorns reikia daugiau tnaisto rnedZiagq (tr4iq).lengviausia laikyti kambaryje. Ten daugelis jt1 veia alt rnedziq. IpratusiU tenkiltis paurksne orchiddjq lapai tamsiai iali. nauj4sia-s garsiqjq orchide- Ziedai pasirodo ugliq galuose arba ioluose. V6lyv4 va-sar4 ir rudeni. Rudeni ir Ziern4 iie augalai ilsisi atogr€ose tuo metu b[na sausros.rnaisiais arba netikraisiais svogDnais.6'C. Ki- taip. ra-s jas surnildta-s priede (-+ P.s) turi nuo ialorq Orchitlijos dainiausiai ouga ant ueclfitq. substrato ( ) Adrcsai. Bet jei pavyksta praZydirrti iviesarne ges Cynbid i u nL arba Paphiopedilwri tai jau !ventd. Jorns reikia specialaus orchid6jry kurios .jq ieirna didZiausia: 750 gen- bruoioi Pirkdarni orchid6j4 bttinai pasiteiraukite. o naujos atjalos asiralda prie pagrindo ionq ir auga i visa-s puses viri puodo kra-itq. ir lengva-s. orchidejos auga ne g6liq Zemeje. Orchid6jorns tada reikia daugiau iviesos ir rnaZiau vanden-s. Kos iinolino Bendd orrhid6iq pfieiiiros opie orrhid6ios Orchiddjos yrajauliausi Ziediniai aug:rlar zelnele. o tos. 213 lstriiai .221). ue to. kai susidaro gumbai ir irna krautis Ziedpurnpuriai. taigi gelbsti Siuos puikius augalus uo sausros. kai orchidejos spardiai auga. - Orchiddjq Ziedai yra nepapra-sto groZio ir steb6tinai ilgai nenuvysta. Kad. o naisto inasi puven4. Siuose puslapiuose kaip tik apie juos ir bus kalbarna. v6sesnis oras nakti.

iy- Geriausioi ougc: Labai Douginimas: Persodi- veisliq. Ziem4 dienomis no makities rudas atspalpakanta l8'C. 216). DaZdausiai talpoje. vasar4 Zydilieima:.La. ruded ir Ziem4 f6vyli: Vidurio ir Pieq Zydinaia-s kovo ir baAmerik4 Karibq juros salos. dainiausiai di Ziemq. Yp ai spalvingas Laeliocattle!@ Pqldlimas: Vasar4 lieti gausiau. zydr drdelra. iiem4 flgli patalpinti i vesi4 vietik tiek. Ziedpumpuriai iki praZystant bina apgaubti pap6dlapio. Vasalaikant kaddja iileidZia tik 4 i laistymo vandeni kas. geltoni. Cdtleya bowringial@ subauna ii slkio daug iied4.llelyliu veisla. Vasar4 ir augimo paprastai labai masina lipmetu vis4 dien4 laikyti nus ir saldus orchidejq Zie25"C gerdi vadinamoje padrl nekhras.s. kart prideti orchidejq Kad kadeja lcistymcs. rudeni ir iiem4 apipurlGti. - - spalio 214 .Pava-sari ir dia-s veisles persodinti po guimibiniai. laldzio mdnesiais. fu begg19 vertinami orchidejrl C att lzy a bel Lt e li a ri4ti nai (-+ P. ge .l substrat4. privalu slbretrdusi saikingiau.kt pvasti. Balroj i Lae liocatt leJa lfili prieiiiros ypalutnoi: Gel]]zes mdnesiais lapus daznai miiranas gebon pentinu. Atkreipkite ddmes! i skruzddle. Beje. vasarq. Itin Daugiau Laelia negu Cattlaya . Sviesioje vietoje.lapus. C I. Jie yra priZiurimi taip pat. rauwi ir kuo ivairiausiq raudooq atspalviq.F L] Kaflejos savo tdvyndje dainiausiai auga ant kiht augalq Sakq arba kamienll. apninka skydaliq visai nepakeniia. Ep i- cattleya. Potina| a atba S o p fu o I ae li o c at t Iy e a. iiai turi bnti keletu laipsriq msiai yra b0dingas Ziedyvisesnis. Pet siltai gumbai neiidiiiittl.'Mtu - Zydi und Morirz' ('Maksas ft Moricas') bei 'lryinter b luher' ('Ziemos pasaka') nauj4 orchiddjr. naktimis vis bei plauiai ant $rmbq 14'C iilumos. nari RecitaL'.kas2-3metus augal4 persodinti i l&'Abna Wiebrann' ('Alma Vylonan') ar. ligos: Jei oras tiesiogioig saules spirduper sausas. vadinami Laeliocatt leJ a. jie apsaugo nuo saulds. Specialiose parduotuvdse galima isigyti ir tikt4j4 Cattleya m{1. taigi tikq rytiniai ir vakaridai mariai. kaip kaddjos. nant padalyti ppmbus. ypad v ets- iyd6iimo loikos: tavasari.eliocatt laya veis Ii' Creamton' (' Kreminis atspalvis' ).rs! sparvlllgais Ziedais su asikiSusin tarsi lipa vienu Ziedlapiu.6 I I Cattleya C) rt l(oll6io H a C) TJ - 4 Cattlep bicolor kilusi ii Brazilijos. Ziedai b[na balti. Svarbu: mldi oms jas lydi amarai. lrgiincs: - - miiranas' C ulmi- hssq.). ni. . daugiarnsiq miSrunq (B r a s o b e Ii o c att ly e a. or chi ttace ae. Zyddjimo. karkiekvienais metais vdl iytais net panardinti i vandedetq. taiiau l(enkdici. kurias langai. kad iaknys ir ta ir maziau lieti.

roZi. ve. rudi ir net ieli. tam tikram virusui. 'Dag A-<. kurie dainiausiai i{auga iS apvaliq pgmbq.' |t[a- -. kad net Tailando atgabentos ry ii P inchess'. bet ne vidudienio saules atokai- PItalinos: Cimbidziai. sioje vietoje.. 'Delight'('ZJ. Valyvq rudeni ir Ziem4 lieti maziau.Pi @ n' CimbidZio iiedai itin ilgai iibnna nuskinti.7?n4 \'onon'. Douginincs: Dalijant gumbus. iiedus krauna geguids ir birZelio mdnesiais. .E ) . lxrzraibiniai. ieimo. Be to.e . ligos: Jei oras per sausas.'Lemfdrde Surprise' mingos. Daugelis cimbidZio rii5iq auga Zemdje . Kas 2 metus po iyddjimo pemodinti i orchiddjq substrat4.Cytnbidium Cimbidis Sis rutlasis miirinas iti higstamas gelinink!.'5hor* loislynos. vasarg rudeni ir iiem4 . Tdvyt!6: Atogrdrl Azija.a' tokia ivaigZd.turi storas. gali apnikti vo.l iios lasl). _reltooi.apie 80 cn.(' Lemfiordo siurprizas' ria aki nuostabiomis spalvomis. Ziedq kekes taip pat auga iS gumbq ir Zydi nepaprastai ilgai.oflakti-pakankamai gaivios vdsos. dainiau purKti. o kambaryje . or c hi dace az.' Pink To\ver' so pasaulio furgus. lfili prieii0ros ypctunoi: Nuolat drdkinti patalpq or4. l(enk6ioi. ge- - kvapi veisld). sausio mdnesiais. kad jis rcuzkesh+ kitt.nelygu ruSis ir veisld.' De I Rey'. nes nuo virusiniq ligq kol kas nem jokiq vaishl. Ziedai bn:a kreminiai. Australija. todel visai nekeista. ('Rausvasis boKtrs')." -ealsiai laisqti ir 215 . Viiuje deiineje: kre inis spalvos miiriinas su agniaspalve lipa. Cinbidiio iiedai veria aki naostabiausiomis spalvomis. '.abiausiai paplitusr:'s cimbidiio veisles Zyi: Ziem4 ir pava-sarlr metus gelai vddinanoje. bet ir graZios. Vasar4 laikyti Sihai. labai iviesioje ir sauldtoje patalpoje. balti. A paiioj e kairij e :'Si lvi a M iiller C itrone I Ia' (' Ge ls- nebetrdti. lapai Apaiioje deiineje: popu Liarioj i'Star bright Capel la' ('Spindulingoji - rrrrdlaft miSrunai. Itin populiar-rs yra C.Kapel.sunaikinti. nuo rulpj[iio mdnesio naktimis megsta vesq. Cimbidiio nriirunqi nuolroukoie: Virsuje kaireje: fisai ZaIias su dimAa IApa. ' Ercalibur' . taigi tuo metu jiems dien4 reikia daug 5i- kurie Zydi rugsejo - toje. dar geriau . iyd6iimo loikcs: tavasari. trgiimos: Nuo kovo iki rugs6jo pabai-eos lumos. voji Silvija Miuler').rq patalpq oro. \'ioletiniai. mesingas iaknis bei standiius ir illus talsi dirZai lapus.' M i nne ke n' (' Meil]upuikios gCles uitvindo vi. l. .yesys'- Zavus pakabinamas auga- jos ne tik stebetinai iswer. kas 4 savaites trgiti orchidejq tr4somis. Dau-qelis jrl megsta Silutaip labai bijo sauso Sildo. ratinklines erkes. oranZiniai.ai.-'Pamaiva'). Senesnius tam m4 fodi nuo rudens ir ne tikrq veisliq cimbidiius (reiKa teirautis perkant) iki rugsdjo pabaigos galima laikyti lauke !vie- paivieseja arba juos iiberia gehoni ilakai. Isimetus Veiijo ivaigidyne). ku- Gricusioi ougo: Visus rie Ziemos soduose uzauSa iki I meho aukiiio. Toki augal4 reikia izoliuoti.

Epifitines (art kitq augalq augans\r C all lela () P . skirq epifi tiniams augalams. trgiimos.:i. lrgiimos.siliiau kaip 25'C. be! paties4cab-it!}s$'!e. auga. kas2-3metuspavasa4 persod tti inerrjq orclide- kitq augalq (epifit ri).eLt bei ieinaz ka. 43). iiek iiek orchi- Zraibiniai...ri iid2irrves. RudeDi Zied s pra. kalp t LaeLia purpura ta.balt raudonai margi arba rartsvi Ziedai auga iSjaunq Kiti prieii&ros ypctumoi: Nuolat gausiai drd- kiiti orq (-+ P. beje. nakimis b:ryje ir riiiys. Milronia speclabil is ir lvairiosjq veislis. zletn4 lrelr trK IreK! Krs treiiil lr. rude-ni ir ZieDelySu rus$ 1. Ziem4 Zydi dejq tr4iq. kai subsnrrrs jru ger. Visais kituds meq laikais irgi leperlieti. ligosz L a e i a labai keniia Duo tvank. iyd6iino loikos: oazniausiai va-sar4 ir rudeu!.r komenduojalna vos prddejusiam orchiddjas au ginti ka*ta. vasarq. Jei vir-sar. ga alrt trunpudirl kotelirl T6vynr.ltrl galinei labai sauldtoje PaNiPoma padalinti i dvi gnrpe.knd augalns neimtq vysti skleidii:^ Laelia p! Iila. Pavasari. akneni- gerai ved jnamoje. ir kitq yra apie 15 . Ji Zydi pava-sari. S4lyriau iiek tiek r. au- ^) ieimoz Orchi gu da ceae.styrnq iv deui iddt. Vasaq ir rudeti ly di Mi ltonia c I owes i i.elia taut i o &B ni Brazi I ijos Btla. gumbq. Laelia lengviausiai kryZminasi .Is tokiq yra ir ryikiai r. tnt'Jiu\ it'aitoit.b a r i n a' r eikia dangiau sau)es. 2l1) . lle nk6iai. Tos. Ziem4 ir naktirnis 4"C.Lsdiausio medZjo zieves gabalo.f pana.siai ialius. ir. fiai lie<lai).iq substrrLl. patresti.?elid n:rsiq yr.i: Pieq Arnerika. ntri daugiausiai ivie. toutomis (Mrlroniopsis). ge- guZraibiniai.24"C. miltoniopsis C) La.rs gumbus su vienu-trimis siaurais lap:ris.liiau Siulcitu be skersvejo patrlpoie. iir purkitil Persoditlti iyddiimo loikos: lavasarl. Mihonialavs.lt Kenk6ioi. kiirtais ir vislls lnetus. lapai nusidazo musvai.rksmingoje ginai miltorijas br. k.s: je. dar vadi15 . DaZ ausja.i . Ya\a(4Zydi Laelia crislra. iias) taelra ruSis geriausu kitomis gelrtimis srulkiai arba visai tesikryirni.1. suplotr.'t Visos 50 l. ge. Miltoniopsis Miltoniic. - gumbr] dalimis 216 .sia pririSti prie kokio kamieno ar iakos. taaiau ii naujo lieti tik tada.18"C. lr vie[q. gausiatl gelininkui. Jei gauna per daug Sviesos. lltlt t'|..6 I o rt E a r/ E - Laelia Miltonia. tdelia). Ort: hida ce ae. va_ Miltonijos iiedai platus. bet perdziovirti irgi ikanotq miilcl. rudeni.I m4 pr. labai alsivdrg. Dcuginimcs: Persodinant padalyti gumbus.us L l6vyn6: Atogr4iq ArneriGeriousici ougo: Sviesioje. ge- iar4 ir dienomis btltiia l8 . atogrqzq Amerikos giriose. bet geba Zibuokle-s Ziedus. Douginimcs: Persodil1al. Pavasari il 14 va-sa_ kas 3 savaites iiek tiek noi: Nuolat drekinti or{. ploksti. pusiau irksmilgoj e.ti .ti.nnos nailaitinemis milloislymos.r arba epifitai (savo tevyneje.. .dir1ti i v. veisld. t. ziem4 rai tinkurdios auginti kamapie 20'C.rudona rdelia ne cill trabd ri na. kudos auga ant lereikia.r. itin !:aukilusios ii drdgnq ir vesiq Vasar4lieti ne siai. bet geriausia nrdeni arba pava-sarj i orchidejq substrat4.je.rnt medzirD arba veia smdlingoje Zendje (pavyzdziui. (didZiuliai violerirriai ir rausvi Ziedai).20 nrSiq. n.!ro reiiar. paptasl^i re- Loistymos. ligos: tit neteisingai priiiirrint. nepake- iolet:lriai bei rausvi iiedai) ir lae Li a haryop hy I la (or aniiL ae I i a anc eps (v Kili prieii0ros ypalu- lianiios sauso gyvenamqjq bustq oro. ii pirmo Zvilgsnio Geriousici ougo: Visus kiek panails i naslai€s armetus iviasio. Rudeni riiiai laella c i i n a. laistyti arba relsykiais Pana. Vasrr4 megsta brtti 1le Milto jos (Milrol?ld).udelli.

po Zyddjimo persodinti nauj4 orchiddjq subshatA. Odotxonia (ii Odolrtog- Iossuttt x Millonia).Ls iiedynais ddmetais. Vuylslekecro. banguoti.Oncidiul ). bet nakdiai (ddl gali\ poveikio. - Douginimos: Pesodinant padalyti lgmbus. Va-sar4 megsta 20 .idi Dt). Ziem4 lieti tik tiek.je auginti geriausiai tinka -elindo sukraura kekiq vidalo Ziedynus. L- t 0donloglossum yro dougelio kcmborinig orthid6jg prof6vir l(oi kurios ir1 vadinrmos visoi kitcis vordois. Polorimcs: Jei turite sodq. patalpoje.jei ilgjau nebum li€tausl Jei lietus ilgai uZsitgsia. ge- guZraibiniai. de. lapai darosi '.r eplanti Odo nlo g I o ss unt dotlt o I loss un I rankuri Siandiel laikoma atskira gentimi Ros.20"C). o Ziem4 .OdoDtoglossum hin nregstama VuJlstekeara Ca l)ria 'Plttsh' (PLittii- c&n' Siq orchiddj! esama gal 100 ru-iiq. Odont og loss ntr b i ct oniendaZriausiai auganiius tie. ()dontog|ossL tiiis 1r povyzdiiui. iyd6iimo loikos: ravasari. ': t. pusiau pavesingoje toglassul| x On.ntitdd . nuo birZelio pakabinkiva. drdgr4 ir vesq or4. va-sar4 nrdeni arba iiem4 nelygu riiSis ir -troglossrlr. birZelio rug- relabai tarkq medi. . Netrul:rts pasiropurksti.kas2-3metus dys Ziedpunpuriai. V ylstekeara (ii Odontoelosstitr x Cochlioda x .Slaataugas (gmikiskai odolx kuotais bei . c Odantocidiun (ii Odon Geriousioi ougo: Svie- sioje.glossa = lieniausiai rudai bei geltonai Zuvis). bdel mdgsta gaiq.saules atokaitoje . ligos: Jei oras per drdgna-s. .- (E Odontog f6vyn6: Vidurio ir Pienl Amerika. Svarbu: Nepamiriti palaistyti. i veisld.t: x Cocltlioda).te Odolttoglossut i nakimis ve-sesng (18 . ()dotxto I la s s u n p u Isiei auKtyn. l(enkdioi.. kitaip subNuo rugsejo menqsio strata-s supus. isleidZia po donai margais) Ziedais. mq ialdiD geriau ine-<ti i Kiti prieii0ros ypolumqi3 Nuolat &6kinti or4. vidq ir pastatyti vdsioje vietoje. 2tf .ainais (daztos = daotis. o prie pa. Kambaryje au ginri geriausiai tinka It ainos a do nt o g I o s s unt - veisles galima pastatyti pjudio mdnesiais kas 14 dienq lapus nupurksti van.vidurio galime laikyti lauke.ji reideniu su trupuiiu trqirl or.pietinis langas.24"C. tinka rltinis. Wilsotxara (iE Odonto kelia tumpalaikius Saldius. vien4-his lapus. Gumbai dainai arba rausvai.IS margqjq ruSiq kambarypa. loistynos. baltai ir raub[na ploKti. kurie kartais prie graiiai Zydi didiiuliais pagdldo turi dailtyt. Iki spalio mdnesio nis nuo kenksmingo drus.diiti.u.kalinga iiedlms krauti ir jauniems gumbams branchiddjoms tai apsaugos substnt4 ir iak. Ziem4 14 .ls"C temperahr4.Jos sulautos specialiai bei vis) atsfuado del savitrl langdms ir itin gausiai Ziedq. A:!. Orchiddjos mdgstr gaivq ankstyvos va-safos of4. karinis arba iiaurilis. Viena ii secrellarr bei pakalDutemjs niausiai paplitusiq rusiq lr. dienos kariti ir v€sias naktis. Toks keistas glassutrt x CochLioda x botaninjs pavadinimas (iS. crispun.dantytas lie. Keleta-s net pa- Margas taryt fir [eopardas niirinds.:i:1e. ) pai geniiq mii- ieimcz O r ch i daceae. Daugelis kilusios ii auKtikalniq giriq (auga maidaug 1500 3000 m aukityje). augalq geriau inqiti pasbgell.\'r a O Miltoniopsis). kad neiidzintq gumbai. lrliimos: Augimo metu substrutas privalo b0ti nuolat Siek tiek dragna-s.s e. . vertus pa.

Nemegsta tiesiogines saulas.*q Sviesioje. Kenk6ioi. lrgiimcs: spalio mdnesiais ir oras turi biiti nuolat Siek tiek dregni. o Zienei daugelio kitq gendirl mq . geguZraibiniai. bet nomis sauletoje vietoje. vasaq. Seimoz orchidaceae. - ir Nuolat drdkinti patalpos or4. o naki vesq. rudeni mmybes laikui baigiantis (kovo menesi). Visq dien4 laikyti iiltoje. Jam perzydejus susidaro naujos skotelas. ligos: Puola tik darant labai dideles siomr\ ()ncidiu t kranrctianun b Oncidiunt 0eriousioi ougc: va. lrgiimos: Beje. o perZyddjusi petsodinti.a las. . raibuolei baigus leisti naujas Dcugininos: Kero dalimis (persodinant). Ddl drdgfnes dirvoje pertekliaus gali puti pumpurai. kurioje ialcrija-si tvareslli 11e!$ gryllos riSis augalas.2. kaip elgtis su isigytuoju indq su orchiddjq subsnatu. rckai pmdziivusi. bet tik tuomeE jei substlatas sukietdj?s arba atsiduoda puvesiais.atirq. Sie augalai daug pa. kurios Zydi tik kitais metais. - T6vyn6: Atogr4zq ir viduprieziufos klaidas.kiekviena jos lapq slqoteld isaugina oesiais kas . dainai apipurkSti augalo lapus.rksmhgoj e. pusiau vesioje aplinkoje. ne taip bijo Muso btti saikingai dtegna. I Zie- Igliai. kai pradeda augti ialnys ir tauji mq nelygu rliis.balt1. dar daugiau kuo ivairiausiq mituurq ir veisliq. Rugsdjo menesl. Zaliq. geguZraibiniai. kai ji gebuol6 auga kiek kitaip. Visus metus dien4 mdgsta kambario tempe. augalu. o iilumameges 20'C patalpoje. Joms reikia labai skirtiugos Pnezturos tld pirkda1ni mci! Nuolat &ekhti or4. Lcislyncs. rud4 arba dynkodiq nenupjauti kitais metais ant to paties stiebo susilaauna nauji purpurini. naki vdsesndje patalpoje.dar maziau. ligos: Kartais apninka voratir dines erkes arba skydamariai. Ziem4 iilumos nemAgstuclas ms$ Z|atona apie 6o Paphiope.q Amerika.savaites Siek 3 tik vien4 Zied4 tiek parrgsti. ce ausia tai padaryti o&n' iof edi hnr nt i iraruts nesunlat pri ii itrat i. Xili prieiiiros ypctu- - Slahrot4 arba dryzuo- pumpulal. iyddiinro loikos: rauasari.Laistyti tik tada. iildomq patalpq oro. lapai keras. tad geriau jo nedalyti! . Augimo metu kas 3 savaitas I vandeni iiuptelti iiek tiek orchidejq tr+iq.e- gelto4. sauldkaitoje. rudeni nely!$ r[iis mq ir Zie- veisld. privalo luolat sys. Douginimqs3 Percodinant padalyti gumbus. Ziemq Sviesioje. p api I io (P sy c ho ps is) ij.Dirva. Pllorinosi be rcikalo Juo didqsris Loistynos. Geriausioi cugo: vasar4 laikyti 15'C. Pqlqrinas: NuzyddjuKaribqjuros salos. iyd6iimo lcikcs: tavasari. Rai. ne. tiniq atogr4. pusiau r. l(enk6ici. Jei grunbamsjau per maZa vietos geliapuodyje. kad grmbai ir lapai nenuvyshl.r oaujos los geitai pnva. nci: ieimaz Orchidace ae. meorchidejos mgsdjo BalandZio . bet ne sauletoje patalpoje. Kiri prieiiiros ypctuapie \OO Ollcitli tlt genties ruiirl. Onicidium mErfiras rainais ir Svelniais tarsi tigro kailis Ziedais. va-vr4. au- a Paph f sl- ga14 peNodinti i erdvesni vi- suomet pasiteiraukite.3 savaites naktimis laikyti ve-sioje. fdvyn6: Atolr4zq Azija. ir Sakuys.Oncidirun c& Paphiopetlilum ffi' Roibuol6 Nuo lapkidio iki kovo laistyti tik tiek. bet Ziemq ir pavasari purKti alsargiai. o kartais marg4 tq. substratas Kovo - - juo raibuold puikiau jauiiasi. diedilrirl gentie-s rusiq.

i- iyddiimo loikcs: rava- ln.6 savaisus metus.Phalaenopsis P halaenopsis o&6'Eb Sak- lapai paltgilti p Latils. Ziedai labai 14 ir iildiau). TdYyn6i Indija. P h ala"nopsis riays mdgsta itjn dragn4 org o miSrunai labiau prisitaikg prie sausq iildomq patalpq.it4. D or itae n opis Renant hopsi s).3 kartus sukauti Ziedus. \Limnai Kiti prieiiuros ypotumoi: Dazniau apipurkiti lapns. krenta ptunpurai.du ne saul6toje patalpoje. P h a laeno p s i s mi*r. karpomi viri tredio arba ketvifi o stiebo b3mblio.ak otais iiedais. ligos: Per gau- - siai laistart gali isimesti grybelis. ka-s tik gretimais pa. Yioletioiai. sitaiko. bet turi daug Geriousioi ougo: va-sar4 l(enk6ici. Iiimtis: ivairiq formq. viduri .Dauginincs: Ataugonis. Si Zatiai auksiri edq su krovd ntiiri|nas' Matnbo'. Niekad s c oltop s i s. Jie biura geltotes laikyti l6"C tempera- !!mbrl.. labiausiai igudusiems orchid6jq augintojams ypad ::nka spalvitrgi ir ne itin '.sar4 kas 14 dienq po truputi patresti.rudenl augalus 4 . spalvq bei margumo ir Zydi kone vi. o ^tba pradedantiesiems. taiiau neleisti Zemei visiikai iidZinti. P h a I4e n o p s i s :nes\ralar o pusiau paunksueje.22"C (va-saplatlrs. vige- ieimot orchidaceaz. trgiimcs: Visus metus lieti saikingai. 2t9 . vio formos ir palyginti Dieromis 20 . t:riieu iokiu biviskq. Daugelis iios ieimos rtiiq bei miirunq tinka au(. Kas por4 metrl geguZds menesipeNodinti i pulrl orchid6jq subsbr. iiem4 nq. Jo lapai yra lieiu. per iiltai ir per tamsiai laikant apninka skydamariai. Paldrimusa Phalaenop sis ant to paties stiebo gali net2 .nelygu r[iis. Pietq Azi. dynstiebio. ne per -. ni.sali isimesti ouvinvsl Va.1 tnroje Ziedus. hrios susidarc ant iie- Hotuspokus' (' Iidaiga' ) il. kudos bemat apraizgo Sviesioie. z-" ibiniai. r asar% rudenl arba I::rq . Silhamiuose dazniausiai puola iliuZai. naktimis ne vesiau kaip 18'C. Phalaenopsis niiriinai i)tdi beteik visus teft$. rudi ir iali. rausvi. raudol . Miirfinas 'Cossandra su purpurue l!7pa.Visus rnetus laikyti iiltai.31.: Zydi beveik inems. - tai skrtha kauti jei baigiait jam zyddti iiedrystiebiai nu- loistymos.epils :. Ph ' alaenopsis It i5 runas i::-=i Aurtlalija. Siulcitu nepazeisti iaknq! aii .

perzyddjusi augal4 persodinti i orchidejrl substmt4. Laistvmas. pava-sari ir vasar4 iiltoje. Rinktin6s. Kiti priezitros ypatumai: Nuolat purki- fJ - ti YI YI H C) 4 . orchiddja 15 . Patarimas: Coelogyne cristata iydi geriau.30 cm ilgio. Tdvyndr Himalajai. gepiraibiniai. Nuo spalio iki kovo lieti tiktai tiek. Birma.iiros vDatumai: Vasara daipurKti.nelygu veisld. geguiraibiniai. Daugidmas: Gumbq dalimis. tiesimas: Nuo balandZio iki rugsejo gausiai lieti minldtu vaadeniu ir kas 2 savaitqs Siek tiek patrFSti. Nepalas. kad jie nepradeq pnti ! Jei reikia. Zydejimo laikas: Kovas Dg Brassia vemrcosa Sios rfiSies orchidejq gumbai plokiti. auga ant 30 cm ilgio stiebq. nakimis 8"C. Dendrobium densiflorum Dendrobis Tai epifitini orchiddjq gentis panasiais i bambuko gumbais. irin lepios ir relos orrhid6ios i5 iiltrp ir dr6gnq otogrqig giriq bei v6siq - oukitikolniu miiky. Ziedai ilgais ir plonais lyg uodegdlds Ziedlapiais auga ant puses metro ilgio stiebq. stangms tarytum odiniai. Or chidace ae. Geriausiai auga: l-abai Sviesioje. geguimibiniai.18'C. nuo spalio menesio 12 . Tdvynd: Atogr4Zq Amerika.l)endrobium den\/ie/]as Eraziausiq dendrcsi|lorum biq.esant per sausam orui gali apnikti skydanariai. Dauginirnas: Kero dalimis. Jos sv)'raltys sniego baltumo Ziedai. kas 2 savaites po truputi trgSti. - geguZE. l-aistvmas. Sbt T€yf nri Himalajai. Ziem4 Siai orchidejai patir*a oe Siltesne kaip l8"C temperatiira dierq ir l4"C temperatfrra nakti. t rsiai ialiais lapais ir kiaGinio fomos gumbais. C) I - o F 4 Zvdljimo laikas: Nuo lapkidio iki kovo. Seima: Orchidaceae. Ziem4 dienomis mdgsta 14"C. Kiti prieii[ros vDahrmai: Jaufiu [sliu oer daus oepurkiti. kasrnet apsipilantis auko geltonumo iiedq kekdmis. Zyddjimo laikas: Pavasari arba vasar4 . jei rudeni pab[na saulds atokaitoje. trFsimas: Nuo geguzds iki rugsdjo lieti saikingai. Nepakelia tiesioginiq saules spindulirl. Nuo spalio lieti maiiau. pasipnoig ispudingomis aukso geltonumo skiauteremis.15'C patalpoje. vasar4 lauke. kad neperdintq gumbai. lapai pailgi. Sejmu Or chidaceae. Laistvmas.YI c) Ir H Coelogyne cristata Tai epifitin. Geriausiai '!€!a: Visus metus Sviesioje ir gerai vddinamoje patalpoje. jei tik naktimis joje ne iildiau kaip 16 . a pusiau uksmingoje patalpoje. Nuo spalio iki balandZio laikyti beveik sausai. Ziem4 tik tiek.treiimasr Pavasari ir vasar4 gausiai lieti ir kas 14 dienq po truputi trgsti. smailiais. 220 . . paughioasr Gumbq dali- mis po Zyd6jimo. niau Kiti Drie. Geriausiai auga: Visus metus Sviesioje. kad gumbai reGdziltq. Indokinija. bet ne sauldtoje.

Jos nuosta- ypatrm4i-Jei reikia. ge- Bulbophyllum longifl onun Si epifitind orchiddja kilusi iS itin iilhl l(raitq. Jos iiek tiek drdgpra. petalan = Iapas. Keista-s gumbus. nuo kovo iki rugsdjo kas 2 savaites po tuputi tresti. Se na: ()rc h idace oe. Zydi rySkias- jos pavadinimas kilgs iS gmikalbos ir skirtas pavadinti nedideli sustorejim4 prie 1[pos pagrindo. tr$irnas: Mdgsta nuolat drdgo4 aplink4. Geriausiai auga: Geriausiai auga: Sviesioje ir pusiau iksmingoje. Dauginimas: Gumbq dalimis. Zvd€iimo laikas: Ziema. Vasar4 kas tris savaites po truputi patrpsti . Si orchiddja nemagsta Silumos wyravi- mq ir e'. treiimas: Laistyti saikingai. dien4 20'C. bet gedau palikti dideles grupes! b[s pailgdjg iiedai susiburg j pumpskri- timi Ziedyn4. o iS taurelds iisirutuliojgs neiprastas darinys bimis vir![ndmis. Seima: ()rchidaceae. Paduotuvese bnna prynq ruSi q ir miSninq. Zvdejimo laikas: Birzelis. Geriausiai auga: Sviesioje. Kiri prieziuros ypatul4aii Nuolat drdkinri oq (-+ P. graiktEkai phyllon = lapas). ge gt:ltaibiniai.18. Laistymas. Kiti priezi[fos ypaturnai.Zygopetalum 'Atur . gerai vedinamoje. Nuolat drekinti patalpos ore bet paties augalo nepwkSti. Ji turi storas Saknis ir du arba daugiau smailius. aukitikah q giriq. ge goitaiblniai. Tdv). Kasmet peNodinti po iyddjimo.trpiimas: Zemd turi b[ti nuolat klriq isauga odiska-s lapas. beveik visai iSnykg. Ji turi pailgijusius. laislt mas. Dauginima-s: Gumbg dalimis (tud blti su latais). Ma-sdevallia militaris BuLboplryllam longi . kitaip ant lapq atsiras ddmes. Geriausiai auga: Visus metus ivie-sioje. - 221 . pavasari persodinti i orchiddjq iemg. lanceGkus lapus bei kiauSinio formos palviais graiiai margais Ziedais. Zyddjimo laikia: Pavasari ir vasarq flelygu rGis. dieFroje ir vdsioje aplinkoje.vena Zemeje. Seima: Orc h i dac e ae.C patalpoje.ne: Pieq ir Vidurio Amerika. &dggi ir Silti atogrqiq miSkai. Tdwn 6: Pietu Pietq Amerika. j4 laikyti privalu tik vesiame Silhamyje! Ji twi mqsingq iakliastiebi L Zydi keistais Ziedais: jq vainiklapiai tad Si orchiddja kilusi iS flomm dar vadinama Cirrhopetahar . gerai vddinamoje.a/rar = gumbas. Kiti prieiiDros pavadinimas kilgs Li lotyorl fu grailq kalbos (lotynGkai . iiem4 15 . Dauginimas: Sakniastiebiq dalimis. 43). LaisDl: mas. iS $rzraibiniai. oaki oe v6sesneje kaip l6oc patalpoje. Augimo hetu kas 14 dienq Siek riekpatrFti. kaip arklio ka- \ mantai prilaikand Ziedlapius Graikiikai: zygoz = kamant:i. pusiau ukmingoje. iliauiiandius Saloiastiebius ir briaunons g!mbus. Ziedlapis). T6wnd: Visuomet iali. iiltoje.

i5 pirmo ivilgsnio regisi niOris.fie neuiina doug viefos ir nereikolouio ypolingo d6mesio. ne ilin sinpotingi.per vienq nokti 5ie kuklis. nepoprosloi sunkirp ir sqlygrp sufornuoio r0siio iSore slypi begolinis ilgesys ir no- oliiouriq rios neiisokyto ivelnumo KAKTUSAI . kad po lo dygliuoto. Tuomel supronli. neiivoizdus ougoloi ino ir opsipilo posokiSko groiio iiedois. Ber iloi .

47). lvairiai . o karta is ir specialaus Siltuamio reikalaujandirr-s augalus. pravartu isi gyti apie pusg tuzino vienodai priZi[rirnq ivairiq rniiq. S c hl um b e rg e r a arb a Rhipsalidopsi^s) |ui lapq pavidalo nglius. Gamtoje jisoi u1auga net sas i3 Sis tilainiikas rutulys tai kalau- oc n t t r Kr oJ c cly A1t mol c - tonos syorio. k iiand. kaltusq megeja-s. Tai epifi tai. o 2iern1. Dirva. Rudeni vandens kattusai pagei- dauja dar maZiau. kakusai "iirado" rutulio A stulpg form4. bydennejerio laikais ( B iertr nn ei er. Apie 1500 metus pirmieji kaktusai atkeliavo i Europa su Kristupo Kolumbo 'Santa Mariia". gali isigyti kaktu-sq ir diais dygliuotais keistuoliais gerdtis kasdien ii ani. Zyddti kaLtusai pradeda (beisu ir pagalvoti!) iskentg gyverimo dykumose nepriteklius. Priversti L-uo labiau Bendd koktusg plieiiuros bruoioi Kaktusai itil iStvenningi. Kaktusai itin Zaviis ddl savo oaslantingo ir stebetinai priestaringo bui do. medZiai arba milZini3kos Zvakidds. prisiglaudp tankiuose laiimynuose arba aukituose medZiuose. Tokias isoidin gas. Bene Iabiausiai Siais auealais imta Zavetis delyuiolil. spahrl netJuodl. neiirnandlio rankose qali praZuri . apsiiai puvenrl prisodrintos Zemds. stulpeliniai. laprls pavertd i dyglius ir uZsiaugino valkalu. pagal vokiediq poeto L. Tik labai nedaugelis 5it1 augalq prisitaik6 gyventi dregnose ir Siltose atogrEzose.rik arrodo visiskai kitaip. saulesjie ne iS tolo negali pakgsti.turirrris saul€t4 diq ruiiq. daug valrdens ir dr€gno oro. dar vadinamas lerdimi. kad apie Saknis niekuomet netelKotq vindens perteklius: ii naujo lieti reikia tik tada.Zvo_icidis gati nn ponaryii'nc- ii4 ima 20O gendiq ir daugybg mkstan- Mekikos (Echinocactus ingens). KaLAsq Seima Cactace. . lami6jg kaktusai dainiausiai atrodo kaip krumai. Visai ko kito reikia epifitiniams kaktusams. kitos uesiaugina storus tarsi ropiq gumbru. kudos tu. kartais net atgra^sus dygliuoti pikdiumos ir galblt ii tiesU tokie yra.jei patalpa. ir visaj nebenori.{aLties karaliene) turi ilgus stiebus ir Sakojasi kaip kmmai. DaZnai jauni kaktu-sai brura rutulio formos. bet galite pa-sirinkli ir epifitGkai gyvenandius lapinius atogr4Zq kafrtusus. iekvienes. Beje. Kos iinotino lpie koktusur Kallusai Siaip jau yra "amerikiediai". Dauqelis fiiBiu 2ydi pavasari ir an ksty v q 1iedai buna kuo lvairiausiq"asar4. kiek uzilna viso hbo paddklas kavai ne5ioti. Tarnsiuoju metq leik-u jokiu budu negalirna trgiti. stonls dyglius bei sidabrrspalviu plaukepladiai po Zem€mis ilsikerojusias plok{dias Saknis. ir vidinis audinys. iviesq but4. 1892 rnetais ikuda Vokieiiq kaktLrsrr mdsdiu tuaugija (+ Aciresai. kol runai suskurta vien4 po kito skleisti t:epaprasto ivelnumo ir trapuno bei nuostabiausio groZio iiedus juo mielesnius. Taigi^jq perlieti nevalia! Svarbu. kurir. Jie raip pr-sikeit€ po milijonus metq trulnrsirl Z-tbiitiniq gnnntyniq su nepakel iamornis sausromis bei negailestiuga saul€s kaitra.nelygu rGis: alksdiausiai po 2 . 283j (i. nes kaktusai idorniausiai atrodo grup6mis. kurion ruoSiaGs sodinti kaLtus4. Pinniausia lengvos maistingos. kad vanden! kaupia irjq Zieve.palangg arba vdsq. prieSingai nei dykumose gyveoantys broliai. lapiniai ir opunciniai kaktusai. Manoma. Nedidelei jq kolekcijai uZtektq tiek vielos.3 metq arba tik iiaugg tam tikro dydiio. kaupiandius valdeni. Kai k-urios'm-iys turi v€siai. Beje.tojo iirntrnedio pirmoje pusdje. Ii pinno Zvilgsnio jie atrodo ne per labiausiai patrauklns. Natlraliai garrrtoje jie auga nuo Kanarq iki Patagonijos . kai Zernd visi5kai iidZins- stor4 od4 su papildornu vaikirriu ap- ta. trigi nusi- laiktrr pirkus kakusq 2emes.daugiausiai sava-nose ir saules kepinamose dykumose. krrr kaLtrLsai Ziernoja.geni praleisti va.. charalleristika-s rasite iau kitarne puslapyje. jeigu j! paimsite rarkon miiv6damas pirStines arba suimsite DutplasdiJgabatiukais (+ pieSinjs P.nderri. P. d169m6). kaip sarrpaulijos erba azalijos . juo ataiaurestis attodo pats kaktusas. surnaiinti garinimo paviriiq ir nuolat girrtis nuo mirtino ultraviolet! niq spindulig pertekliaus.li i smdling4 dykumos Zemg . Apie 1700 m_ jau buvo skiriarni rutuliniai. Galite praddti nuo J / a< |\ I. . galite rinldis lepesnius. bet yra rUiiq.tuojau srlsiurbia net pati menkiausi4 dirvon patekusi dragmds Slakeli. daugiau iimanymo. Jie yra Zydirrtys augalai. Senov)s acteknms jis 27:t buvo a u koj imo altorius. agurkq bei kepiniq Znypt€mis. Laipiojantys kaktusai Q.L. Jei jau ntrspreldete papuoiti savo namus diais Zaviais dyl-urmt asis$r€liais. rrai3u Iengviausiai priZiurirnq rii6iq. juos b[tina retsykiais pagirdyti. Tiese.toks dail6s ii dizaino stilius). visi kaktusai yra suLrrlentai . kiek iiltesrrd. 2ernesudje kaip l0"C ternperatiroje. Tik nedaugelis epifi tiniq augalq (pa*ry zdiirti.ien vienija daugiau kaip 860O uKnlJq nanq. orq ir turdti pakankarnai druskq.labai mdsingi ir =sultingi augelai (lotyniSkai slccrrs sultys. Be to.vDxi ddl dregmes p. turi b[ti para. kurios ii patjaunurn6s yra stulpo arba kilirndlio pavidalo. kuo skaitling_esndje bei margesndje draugijoje. liq 'kailiuk4". juo labiau.rteliliaus. Beje. Jei esate prityrgs gdlinirkas ar. pravartu dar imaiSyti sm€lio bei trupirrtos pernzos.te ap- Daugelis gannojc krinais kcrojankaUustl giliapuodfie rcisa ga vicniSo stulpo pavidalo.Eichroto eil6raidiu personaZo pavardg . kaniting dang4. ij4 . sodindama-s Siuos niaura-s dygliuodius galite nejuokais susiZeistil Kaktusui nieko bloga neatsitiks.

iydati. kelis- rinki ivie-siq. 3 koje: GJltutocoLtciLltr unlgu4! elxse col1c Zvdeiirno laikes: Nuo peva-sado 2 N oto c ac tus ilnus iviesioje. Sudygusius s€jirukrs ir persodiDti.otbnis.rusva. bet trniiami. G. an dr e ae (leltn:. Ym ruSiq su priti. iki vasarcs.s. Kiti prieiiiros ypotumci:K. bet vasiq 4 Rebutia ritteri Rutulio fonnos arba iiek 5 Rebutia i uscula tiek pailgi. G. Pavasa4yddjimo laikas: centiretrq auk<dio. 224 . bet kad iaknys kaip reikiaDt suGynrnorclycium drdktq.ataugas leidzia prie pat pagrindo.KenkGici. kamai Ziemoti arba nuo laistyrnos. Be to. lrgiinos: tvankaus prastai vedinaNuo gegui€s ikirugs€jo laistyti saikhgai. kiti vos keleto Zy<hi. kaktu. ligos: rattusai sulegaluoja per daug Ze. Nuo spalio_pa. nn lt ifla ntn (r. su raudoflu G.ies kakhMi turi karpq pavidalo iiaugas ant briaulq. kad vi- ns. iia i.^. vyinine. net ir labiausiai neprityrgs geliuinkas. <"t tl 'Yi A Si os sinpath?us eaiukls es nka priverstii))(lati.Ls2-3metus t Seimc: Cactaceac.s vidwio galima iina*i i lauk4 saulqs atokaiton.a). Datuiausiai leidZia gana daug atialq ir netrul'us s.isrqlaikaslNuo pava-sario . I \t I . I G.s bei Ziedq spalya: N. Visos iios genties diys mdgiainos ir augiramos lSambaryje.mens) labai mielais ivaitusq tr+(ornis. kart:ris storesnio cilhdro pavidalo ir kuo ivairiausiai dygliuoti. mojariio visiai (vdsiau kaip 10"C) visai nelaisty. syk i laistymo v. iki vasaros. geriausia vasario pabaigoje. riq spalvq Ziedais. ginti rui).auga 15 . raudofla bei violetire). G. kai Zemejau visiikai Rutulio arba storo paploiidZiivusi. nusvai oranzina). kad jie vi<1 laik4 Zydanl. kartais plonqsnio. cotlcinn s. storo paploiio. Nuo spalio mdnesio jiems reikia pa- iki rudens labai Sildomoje (28"C) dauginimo lysvdje. MrurilarJ (tamsiai iaudo11a).ria iiretinti (5 .rzcrii (tarsv a). lVlommilloriq Liaudiika-s pavadinimas "l€rpuotarsis" rodo.ankstyvQ pavasad pelsodinti i kaktusq Zemg su siniai.lvardytus kktusus gali tuituojau praded sehningai auginti kiekvien:rs.udarc veihl atvai)nQ.dio pavidalo kaktusai. Vied uiauga Det 50 cm. N.I Kohusoi.aprictrs. Mantnilla.20 cm aukiiio bei 15 cm skersmeN. nuolat perliejami. Zie. de nudat u nl (lrlemin€). N. sauldtoje ir iiltoje p. smeliu k pemzos fupifovynd: Vidurio ir Pietq Amerika. Douginimcs: sdklomis Geriousioi ougo: Nuo pavasario ut (b^lt^ N otra viduriu). Ataugas leidzia bndamr vyresnro altlzraus. pries pat Ziemojim4. vos pa-sirodZius Ziam praZysta gana didenaujiems daigams kas 14 liais (apie 6 crn skesdienU trupuri patlgcti kak.suhnanr . neturddami s4lygq tiusaugoti nuo lietnus.ltalpoje. Kit4 syki iieti tik tada.l2'C) viet4 Nuo gep. u r ugu a cy nse (krcnlft). N. dygliais. aple I cm skersmens Ziedus krduna netoli viri[ne. -tik llolococfus Ihtamorkamb-aryje au. kuriuos lengviousio priiiuriti YI F = \. 15 . Rudenj.baldianun (r:i]ndorni violetind). jam bus visai nqsu*u padaryti.rndeDi ipilti (ar iberti) daugiau fosforo turiniiq tr4iq jos skatina augalq krauti pumprmrs ir Tilkernos krmbarvie auginti rlsys bei Ziedq spalG. si M a ltitli Ll ari a Eet:l. Et e h ! i an yLG. Siltoje patalpoje retsygludusiais ir aLsikiiusiais kiais Siek tiek palieti. Jie brura rutulio.20 crr 6 Echinolossulacactus aukidio bei tokio pat sker7 Lobivia vatteri smens kaknrai kuo lvairiausio pavidalo dygliais. Uibaigos laikyti sausai. N. Trejq meq arnPavasari val lieti tuputi gausiau.rrrlosrlj (visi geltoni). ue be l o t1n ianus (ugnine.

P.Vis kitokt dygljuotunas. Rserilis ir jos veislds ars ot t er Erhiaorcrlus grusonii niais dygliris.r. budama-s vos l5 im auki- lobivio Itill tanlciai briaLrnomis spariiai leidzia ataugas.lmos k3mberyje rugintj nl<vs be.80 cm. maiiau kaip 6O cm skersmem. rldassii (mudo\a). ) L n t'! os < F^r.p etxt land i i (balta.. P. L. rc b a i o i des gindruiys ir Zjedq spal- an.^f^^ k i c o I tL\ *. Sivo tevyPana-ius i e2iuka auksi- t IS plrukeis pidengros pavieniui..I Echnorotus r.l. raudona).IS- iio.as Zydi gara a1rksryvo amjau solidaus arnziaus ir ne ztaus. aukitqsni nei 30 cm irne storeslri nei l0 cm.:izltai ta$i mgai. -^. Geltona. Jre gaDa ifitist C le ist ocad us wendIandiorun xalj Zy].us. Zvd6iimo laikas: Pavasa- 225 ..efs (rEudona). "1" . Sie luyk<ruk.dcr?6 do tarrsi prismaigstyta^s trumpais dyglieis.r iS Sonu. toddl l1eh. 2 Echittocereus pectinatus T. Beje. Dyghuofumas pdklauso nuo dainiaisiai ne tyti. backeberBiata (ot^nii. krd per ziidus dazn. Zyddiimo laika-s. iki pat vasaros pradiios. Ziedai jq iiemuo drzriau- buna ivairaus dydZio ir spalvos nelygu rusis. n t Sva$u: Lobi|ia r[Sims reikia gilaus. Zyddjimp laikas: Nuo pava-sano rKr vasaros.. lebei tankiais ir palyginti ne- Pusrutulio. Tinl<. Dazniausiai auga arba neje Meksikoje u2aura iki Sines pcsirodo ziedai 1. dalo kakrusu srvvbd wa tuudona).L.r !"I9. - siai cpi€lgs plouais. 2 cm skersrnens Ziedai rySk.nnillar. rausva ir u iole.s ci..i' - vagoti mtulio pavidalo arba liek tiek pall[esni kaktusai. plataus geliapuoozto.1-":.4r+rJri+ be.. ii- rlsies. Dvcliai labai srnulkDs. I jajcuana lskrisiiri briaunos.i raip gausiai 2ydi.eti VamzdZio pavidalo 9 on ilgio Zjedai auga nuo liemens j iorrus. bet kai L-urios ri:isys leidzia dauA atzalu. \. Bnda. ta: P.ne). nutabilis (t fi)s_ geltond). 2iedu spilyz. diiugixa aki. tr L. tc ucndlandiorun \oren|iO rArOdtA ntAlrotn 1 nil.. tier]rr !_Sp4l: . Rebufiq Lab:ri mieli ir daugelio megst mi augaleliai. l0 cm skersmens Ziedus krauD.no laikrs: Prvrs u4 rl(]vasal"C6pradiios.3 Matttnti arta hocasana !I]tU rlivs lsr4sq c./drl. Tirrkerros karnbsrvie auyAj v rsos. Rrnsnnii !a: c.ukus iu suZelia visa-s miSkas.1!. bet l<.5 m auksiio. L.fan at i n e ns k qgeltona)..j. (geltona). L.v.los liai sr.i nd paties kaktuso nebema- -. Prkc-sciu dytiesus fu flo ploni. Zydi trk isrugf 30 . :ellntanttlatta t 1 s t c ypri i ( lella:|ra Rti ola c ifio ra\v ioleridl . chrysacanthioi Zyddjimo laikas: Va-sara. suploto rutulio cilildro formos nedidukai augalui (dauAirusiai 20 cm auKtio bei 8 cm ploiio). sanpuitriflora Porodio (kraujo raudonumo) . geltona. prazysta graz jajs gi ntj$:s_be-rzrcdqrltL geltonais Ziedais. vidi- le*ti staxrdis ir (leislotqctus PaiJA. [rhinofossulocorfus Iiskhtind iirt rutuiio Davigilios. P.-yj.ne).aip ir lap4 itairovd. vir- - ri. margi.f4i . r i ht i atxa I trausvaJ.. 7 Ma.f:. L.N nttu /. mat di_ d:irusi iSjq retai krda uZauga daugiau nei 8 cm aukiiio ir tiek pat storio.o ?Yrieii. galrntys papuoSti net paiiq m3zuustq pxlangg. dr2nai baolru. toidel 2vdintis C/( is/o.aj(: I CleistocactrLs straussii spalvoq sfypeliq." . Ankstyvas pavasrris.

Tuo metu paarba durpiq turin6i4 iemg. purpuriniai. itio graziai atrodantys kabandiuose gdliapuodZiuose.Amerikoje iiuo metu augipo" (graiKikai el = ant narna daugiau kaip phylLrn = lapas). oraniiniai. toddl itir gmziai atrodo kabaniiuose gEliapuodZiuose. geltod. iiem4 l(enk6iai. C a c t ac e ae. kad Sie augalai Ziedus kauna ant lapo. km svlrantys epifi tiniai augalai. matyt. Dougininos: Ugliais.es puoiniq augalq veisliq. . laos reikalingas ramybds melijq substrat4.at. 226 . - iiedpumpurius apninka amarai bei skydamariai. ligor: f artais vdsiau (10 -15' C). pratruksta Zyddti.I Epiphyllum lopinioi koktusoi YI F = \t I !t I Lapiniai kah sai dauS ga. o&n' Epiphytlum reiikla " afi la. dai10 000 Siq nepapr2stai kysGs iikiuose (-+ Adrcsai. kas laikoma lapu. tiesq tai. puvenq laikotarpis. Raa. P. mudooi. Marniera chrysocardium Ziedas. Menkas vidalo atZalas iSpjauti. violetiniai arba ivairiausiq atspalvirl. iydeiino loikc: Nuo gegui. Camtoje (ara$qicse) Epiphyl. - iki pat Pieq Amerikos ato€Fiq. Pertemojg Siltai tiek daug Ziedq niekuomet nesukauna arba net vlsai nebeZydi. iki liepos. Vasaroti galetq huke. 2 Babaliediiai Epiphlllun miitiinal plryllanthoides vi- 3 Nopahochia Didiiausias pasirinkimas bona specialiuGe sodinin- poje.donas Epiphyllum mi'fino Ziedas. tera ploKiias. pusiau [ksmiflgoje (galima ir sauldtoje) patal- I Didiiuliais raudo ais ui laroj ant is Epiph!llatu miiriinas. vis dainiau pasitaiko ir margq. rausvi. Siuo pavadinimu. Lcislynos. Ziedq skersmuo ivairus .usiaL Ad' jei gau@ vasaroti lauke. jei reikia. pavasari vdl ir plonas ieties pa. trgiinos: Visru metus saikingai lieti minKtu. kal<I\r- Ii ieimn siniai. Pastobo: Taip pat prizinrimi rausvaiiedZiai Nopal xoc hia p hy llant ho idzs. petsodinti i broGebonas Pqlqfmoss Nuo lapkddio iki kovo iiems auga- EpipltlU m mii- fino iied. hgsti nuo kovo iki ruppjudio. Parduodamos tik kultorines veislds. Nuo pava-sario iki rudens laikyti iiltai ir drdgname ote. lfiti prieiioros yporunoi: Kartais apipurKti. Pats augalas gali uzaugti didelis (mefto ir ilgesniais lgliais) arba sai.buvg vesiai. maZyns (' Minli") . fdvynd: Pietq Meksika Nuotraakaje: Mj \aw ii edais b esip dausiai nematomai dygliuotas iiglys. noreta pasakyti. 238). 0ericusioi cugc: Sviesioje.nuo 5 iki 35 cm. kambario temperaturo6 vandeniu. Pjovio vietoms leisti ap- ozlutl. Jie buoa laeminiai.

Geriousici ouga: Sviesioje. nesi. kairt- l6vyn6: Brazfija. maiai saulatoje patalpoje. jei reikia. iki liepos mdnesio galo trtsti kas 14 dierq. Abi iios riSys yra epifitai auga arlt medziq Sem do Maro kalnyne prie Rio de Zaneiro (Brazilija). vais Ziedais. pusiau lGnkdioi. tikjokiu bndu ne vidudienio saulekait4. nor: Dainiau purlGri. irna raukigiau Ziedpumpudq. Tdvyr€! Brazilija. Trumpdjaniios dienos paskatins augal4 kauti iiedus. irimaz siniai. Per poje. . metus Sviesioje.a ieimfit C siniai. l6tis lapai. bet galima ir visus kaktu. iydintis nuostabiais auksinio atspalvio loistynot frgiinrs: Vasar4 lieti nuolat. Rugsdjo pabaigoje vdl ineSti i kambari ir pastatyti Siltai (18 . lliti prieiiiros ypctulijq substrat4 arba Zemg. persodinti i brome- iiedais. Geriausia geguZes . kaktusq trdomis. Cactaceae. lfiti prieiiuros ypatulncB DaZnicu purKti. - revienodai laist nt krenta pumpurai.Rhipsalidopsis Velykinis koktusos Schlumbergera l(ol6dinis koktuscs c@n' trys c Tvirtas ir atryarus gaasiaiiedjs paikwlis.geguZd. Siq abieiq msiq mi#[r€s Rhipsalidopsis x graeseri musvais bei violetiniais Ziedais. su$neigti nglius i dregr4 lengv4 iemg.22'C). nmybes laikohrpiu (nuo lapkidio iki sausio) lieti visai maiai. l(enk6ioi. Oeriousici ougo: Visus pjautoms vietohs. zydr Daltatsr rausvais. iyd6iimo lcikcs: c'nromddZio sausio menesiai.jus ima pfiti Saktrys. ligos: pakei tus viet4. m6gsta vasaros gaiv4 (iki rugs6jo mdnesio pabaigos). kad subrgshl ngfiai. bet sa! kingai. Viena naujausiq veisliq puil-usis 'Go1l Clarzr'-('Auksaspalvis iavuolis'). t Rhipsalidopsis rosea vandeniu. Jq mGrunai lrm zavus. raudonais. SiurK- iiai apaugusiais nareliais ir kiek maiesniais raus- Kalddinis kaktusas ym ZySocactus tnancatus k S c hlum b erger a russe liaza miSinys. pusiau uksmingoje. bet saikingai lieti mhKtu karnbaxio temperamros jo riiiysl 4-5 Rhipsa li dopsis gaertne- /i rySkiai raudorais cm ilgio Ziedais. Leidus apdzifti nu- - - lygu veisl6.metus. Visos trys rDSys kas pavasa4 apsipila begale nuostabiq Ziedq.1400 m auldtyje. irgiimos: Augrmo mefu (vasariospalio mdnesiais) nuolat. Nuo rugpjiidio vis maiiau lieti ir trfsri. ct ac e a e.ta dragn4 ory. Praejus 4 savaitelns po iyddjimo praddti laistyti reiiau ir po nedaug. putpuriniais bei violetiniais iiedais. - ?27 . ligos: redieDkmingoje ir Siltoje patal. Nuo lapkridio iki vesiai. 900 . cgn'- Gamtoje (atogrqiose) Rhipsalidopsb paflttp kaip epifi tinis augalas. apivietim4 arba iyd6iino loikos: rovas Dcugininos: A lomis.pumpurai. Vasar4 kartais fuputi patrgsri perkiabdaudais. per Siltai alba per sausio 8 savaites laikyti tar$iai laikant krenta vesiau (10'C) tai skati. Jei Zemd arba na il augal4 krauti dauotas pet sausi. KaLdinis kal'usas hegs. kartais net iki kovo tre- Dcuginincs: Lapq ataugomis (priei sodinant i dr6gn4 iemg pjnviq vietobs leisti apdZinti). sumaisyt4 su smdliu bei rupiomis durpdmis. Kambaryje auginamos lcislyncs.

.

iiuimas Cephala. iviesioje ir Silto- diolobivia. karfrndles skleidiiasi ptrikieji Melocac ii . kaktu- T6vyn6: Nuo pietifliq JAV sriiiq iki Pieq Amerikos. pri- tyrusiems geliq mdgdjams. bet Zelne privalo biti Siek tiek dregna. h?iimos: Pavmar j. maiai puvenq turiniia Zeme.' L_\ ^iis augalas buPirmtlsyk vo apra-iytils dar 1588 metais. bet s. Svarbu. Keletas geDdiq.l - saikir- Astrophttunr tr+ionis. mpiu smdliu arba smr. lrgiim0s: Vasar4 lieti nuolat.tts Zydi nrJo pavasario iki velyvos vasaIOS. labiau tinkandius iyd6iimo lcikcs: nnugiausia pava-sari ir vasarq. NeMudoti kaktusq Zemes su puveml priemaisomis. kokio jolG ktrs kaktu-sa-s neturi.s Melocactl{s ljaltasi auginti Zali4 briauDot+ savo kin.rs specialus iiltnamis. gemi pr. labai galima laikyti kiek vdsiau (bet ue Zemesrdje kaip iviesioje ir iiltoje patalpoje. Strlcorebutia t Me- Geriousici ougc: Nuo pavasario iki mdens labai sauldtoje.rleishl vaDdeni ir turetq pakankamai dmskq. vos pasirodZius Mios pikuobs naujoms atzaloms. Caoaceae. laistyti nuolat bet saikiluai flaujo lieti riktai Zemei t s iiedai. Beje. Geriau maiiyti . Va-sar4 galima laikyti lauke saulekaitoje. iis nugala-s labai m6gsta iilumq ir saules abkait4.:t Astrophytum iiedpumpuriai.r perlitu. l5'C temperah'rroje). tod6l puikiai jaudiasi ant pietine-s palangds tiesiai tynoshg & 0 Ast ro p hjtt!fi asterias Manrnti llaria yaquatsis skydamariai.hispil. Nuo geguZes pabaigos galima iiDeiti i sauldt4 ir Silt4 viet4 Iiq. ligos: Laikoma-s per - steinbachii iia iiva yti kaktusai iydds tik laikomi art sauldtos palangds. dr6grai ir per vdsiai ima pnd. Cephalocereussenilis Thelocact s bicolor Kiti prieiiriros ypcfumci: Visus metus dazniau apipurkiti. kaktuPatlrimqss Taip pat prisiniai. i kuriq sodinsite. miltuotieji virt celtrinio Sildymo radiatoriq.3 mehrs persodtuti i plokiiius arba didelius puodus su labai smdlinga.ocact sb eckii Wehlgartia nu. iyd6iimo loikcs: ttuo i reus seni lis. Aituiltus gyvenimo lnetus eidama. Mat daugeliui iirl gan retq.rugoti nuo lie- t!usl loistymos. Theloca. kad Zemd. bet saugoti nuo liekus. Daugininqs: sdktomis smdlirgoje 28"C Zemeje. aigi yra praQ gauti itin daug iviesos bei ultravioletiniq sphdu- je vietoje. Taigi nuo tol Meloc4clrls pasiivelliia vien iyddjirnui.rs. ligos: voratinklilds erkds. pavyzd'ivi. kalnq sridiq. Neopofteria villosa Mamnillaria napina Manmtillaria laui Thel. kis ir tilkamas klimat.. 229 . Siukitu lepaZeisti SaknLl kepurdle-s jau turintiems augaJams. ya lrrl7 i!. 13 Sulcorebatia Pqtarimos3 l1 lbnkdic'r. Tame plpsnyje brgskr iio augalo ldislymas. lfiti prieiiuros ypotumci: Vasarq ir ruded kartais apipurkiti.3 metus persodinti. smulkintr.rlkin lavos skalda.cgeguZis iki rugsdjo.g6lininkoms lkktusoi lobicu potyrusiens Meloroclus #@n' Gretimoje lluotraukoje matote lepeslriu-s kaktusus. ypad Ziemq. Vasarq kas 4 savaites patrFiti kaktusr.v! si!kai iidiiuvus. Nuo spalio laikyti Sviesioje ir vdsioje (5 . tik iiem4 ji Geriousioi rugo: visus metus sauldtoje. Kenk6ici.l2oc) patrlpoje. bet Zaviq dygliuoiiq reikaling.i1= qF tRz -v. Kas 2 . jiems bntinas tam tik rs iviesos kie- ieino: siuiai. Kad tie augalai Zyddtq. .L ii jo virsilnaje susifomuoja keist!-s plaukuot!-s pDpsnys.emg su pemzos tmpiniais. kaktusq pu12 Mediolabivia jei per gausiai vioys schttiedcheniana l listoma. Douginimos: Sdklornis Q8"C iemt je). lauke. kas 2 . 5eirno: Caclaceae. fdvyn63 Vidurio ir Pietq Amerika. nuo spalio iki kovo I 2 3 4 5 6 7 I 9 I giau.

tricolar 9292 Afelandra 93*. 95* .aeutifolius 146 .I92 Barometras 38 pentu a9O ArchontophoenL( 206*. 140. 81.madagascar Ad. 415 Baktericidai 5l Bakterija 55. 26 Asp i dist r d 22. Akacija 4. 34/35. 196*.28. tabLlilo 78.81. 143*.ra 58 - imperialis 'Spea ata' 148 Aechmea9l* 1 chantinii 9l fasciata 9l .90 ta' 192*.nidt 197*.96 36. 25.88. ?1. Avokada 63. 91 swazicunr 9l .n amuraria 197 AstfoPhytum asTerias veunr bulb(erun 58 .83.92 .26.variegata 25.hildebrandii92 radicans . .comosus 145 Andq aviete 63 228 148*. 144 ALlamanda 19. 145* .speciosus 92.142 Adansonia Akalifa 19. .26. 68.20r Auldtastiebiai augalai J!. 5 - cunninghantiana2O6* r41*. 148* boweri 148. 90 Akaricida.82. 22 Auginima-s 32.gibbun 197197 . 68.93*.crenata 94*.barbadensis 144* 144*. 20. Iowii 143 - cathar1ica92.143 Antpelopsis 3l - Linmingheana95.asia 16.44.186 Agava 16. 91. - diadena 148 egregia 95 148 1. 70 2s.di|itata 174 iensis 1. 168*.hi ht28.48. 95. 52. 22.arboresaens 19. - guttata 95* .gramineus 28. 146* .E J Y I ZvaigZdute pazymetuose puslapiuose ra-site augalq -rt gens 9l miniata9l Aeoniun23. 16 Beloperon6 Anigozatuhos . . 144* .48 .66167. Alokazija 143*.57. 28.89. 25. 90 - h ispida 83.densillorus 146 .28. 30 heracLeifoLia var.22 meqapota icuht 138 . 57 . 36.90*.22 145 12. 147 Asp idistr a 22. \96 Adijantas 15.25 .43.68. 83 Aglaonema 24.148 BeLoperone 14. cucullife.eeitchiil4l Anturis 24. 95.{t Anubias 28 Apdulkinimas 69 Apelsinmedis 63 Ap he 201*.t47.24.51. 142*.38 Augimo vieta 12. 75 Adankos 58.144 228 Ananas 145* 145 bracleatus 1. 94. 192*.142* apraiymus.r206 Achimenes \6. 68.serralipetala95 Begonija 18.28.manglcsii 137 Anona 63. 66 I 67 elatior 147*. 144*.70.90 Achimend 90*. 31 .144 . nigricarx 148 hiemalb 94 .93 tetragona 93 21. 64 Avortija 26.thispida var.58. 173 Asparugus 25." - landta 93* sincb. Aklimatizuotis 32. 72. 148 metallica95 144*. 41 AuKtoji aspidisha 147*.45 caPncorne var. BilLbergia3l Bilbergija 25 BIe chrutm 197* 39. 94* . - Apipjaustyma-s 41. 19 Bletia Bon:sx 25 .moofei 797 . 56.crystalliram 93 . 80 Augimo s4lygos 22. 143 . 93 Afrikind sparmanija 186*. 68 143 7l . 26. 142 Azzlija22.falcatus 146 . 196*. 737 myriostigma22S Ataugos 58. 75. 48149 . 14 . nt- . 149 Anthuri m 15. 149*.pictun 138 Acacia amota Acalypha 15 . 13.94 Ardlztja 94* . 79.57. 26. 79 Atraflka 69.196 sander iana 140.143 Ajeras 25 206 Ardisia 16 Beaucamea 16. 16.8l Apvaisinimas 69 Arachis hlpoeaea2E Arachniodes 196* E Abutilan 15.59. 45.57. 143*. 168 arboreunt 4lS.69.7 4 .spicant 197 .146 Asparaga-s 25.149 Begonia23.aristata 196 Araucaria 16.25.147 22.92 143* .28. 143 . heterophylh 145*.92* Asimiliacija 69. 79 ApMuga nuo gamvimo Apsauga nuo sau-sros 12 Apsaugos priemonds 51.costat ttt 143 Alavijas (alijo5iu-s) 25.a antiforlrlis 196 .196 * radcliawnr 196 Alo.90*.26.tenerum 34135.24.73 brasilense .197 .93* . 742.9l* obesum 4l5. 2a.95*. 95 25. Boras 38.22. 52. 33.commulatum 743 .s 51.83 Auginys 58.95 mesoniana 'lrotl Aspleniun 22 - - brevipedanculata .setaceus 16.95 Bertelodio garzdenis 30 Benolania 123 houneana 123 nttatus 96*. 33. 70 Bakteriozd 55 Balq augalai 28. Cross' 148.148 cleopatra 148 coccinea95 ougolv povodinimci bei koi kurios 3qvokos Acorus caLtnus 142 .26. 74 Asotenis 173*. 192 Bambusa Anukatija r45 rulgark'Str ia- Aca thopheoni.rex 1. 94 Areca catechu206* Areka 206*.verrecutula.18 -fotiosa goegoensis t46 Adiantun 2a. juodesniu Sriftu alspausd intuose spalvota-s nuotaukas atba pieSinius.8l Auksuotasis flebodis {".iriana 93 squarrosa93.43 Bambukas 12. 60. .* . 9l . 95*. 93 - fuvidus 137* .83.90*. 69. 7 4. 28.206 Asconopsis219 Aglaonena 24.76 Botanika 12. L27 a C) tietwiiki ir botoninisi te 142 Aeschynanthus 15.

159 Dieros ir nakties tempe- ornata 'Roseo lineato' l5O picturata 'Argentea' 150 Cimbiieda 28.45.punila lU7 .28.69 Davallia 28.105 Cimbidis 215 .42.33. 158 28. 82 Dauginimasis iaknimis 56. 66167 Dendrobium 13.l5l Chrysalidocarpus 206 154.104 Cryptanthas 156*.159 Dionaea muscipula 28.harmsii lO7 .155* Didziaiiede (karaliskoji) pelafgonija 125*. 1.23.s 15 x racemosus 138*.229 Cereus peruvianus 69 - vartagetu tum 153 var. 9l*. 23. 149 Brassaia actinophylla 48. 154*. 16l .pomederiifolia 28 .159 he ant has be Llifor- mis4l5 Doritaenopsis 219 Codonanthe 151* . . 25.mariesii 198. 157*.draco 160.19 Cit|.nmeA:6 213. 161*. 105*.deremensis l@.ntcifera2oS*. raturq skLtumas 22. t6l glauca 160 . 139 spectabilis 139 Brachychiton 28 f uwstfis 48.43. 180 glabra 36.156 156 . t57 Curcuma roscoeana 136 Cycas 22.ovata 15. 152. 106*. 89. 220 D i dy mochloena t r uncatula 199* Didzialapd hortebzija I 16 - Du1kin615 Duryes 38.wenAii23 Ctenafthe 26. @ngesta 160 16l . 26. lancifolia l5O makoyana 150 ts7 Ciklamenas 24.158.23. 180 . 59. 153 6.fruticxa 154 154 indtuisa C o no c arp us laev ig at us ry australis 154 .103 Clusia raea I52*.*. 26.16l. 139*. 45.26. 153*.161 DrenaZas 41.9. 159 Clivia 15. 22.pumihts 28 158 Cynomiun 28 - Dorot - veitchii 159. 415.falcata155. 70 Dizigoteka 159 Dizlgotheca 159* elagantissitua 159. 25.2l4x . mm22l*. 139*.201 Brornelija | 6. 81. 71.crbtata 220* .24.. 7 5.microphyla lO3 Corallina95 Cor d! Iine 16.rhonbifolia 28. 2A. 96*.31. 58.lleja indica 193* Budl6ja 193 Bugetrvilija 4/5. 57 . 96 Br nlebia14. Dipladcnia3l.34135.30.157 percicum lO5*.25. - r55*.195 ftaqilis IOO isoplryUa 6. 96 .41.150 Ceropegija 25. 158 l0l*.gibbilora 1O7 . u. . 130 Cissrc 16.225 . 125 Dicliioji gr ev ilija 22.integrifolia 34135 Callisia repens C allistemon - Cinerarija 130*.221 Burbuold 15.69.225*. 1OO. 153 Coeloglne 22 .54. 74. 79. 139 - . Dregrnd 33.57. 80 l5l*.156* 156 Cupressus 16. 139. 73.30.zebrina 750 Calceola. 36.22.lO4*.lutescehs 2O8* .215 Cyperus 16. 75.ria . 106 devosianus 106 makoyanus 106 rt2 tuz* macrocarpa 48. 106 Dipterucanthus 106* . 16I .48. 26.72 EpipnraUum n6'. 186 - C itrus 22. 9/ Bud. 70.28. 161 - paacifiaru var. 98 sqsanqaa 98 Campanula 16. 97 Elksine 19.61.40.22 t4l. 166*. 42.198 Davalija 19.acaulis s 156 bivittat Cryptocoryne - - veitchiana 34135 . 102*.56 Dirvos organizmai 36 Dirvos Siluma 22' 41.24.crassifolia 153* .darwinii 97 97 .grcciLis 158158 . \06* boliviensis 106. 79.159 bowmannii 'Camilla' 159 maculata. 1OO* .31. 139 B u I b o p hy I I um long iJl o- Ceropegia 3l woodii 14. 58 densiJlorum 220* .99 -japonica37. 192" 2X*.bicolor 214 214 .149 Calathea26. - labbersiana 156 oppenheimiana 756.haspan .5a.24. 150 Chamaedorea - calaractun 2Oj . i6.grandiflora 16.101 Catt leya 7 . 25.28. 8l .68. 161 reiexa 16l sandEria a160 .160. 82.150* (*1triza'itEtna 25.57.infundibulifornis 104*.tOz lla mitis 213.2o7* CaI haranthus roseus - albostri@tus 158. 7q 139*. 107* agavoides lO7 cornicobr 1Oj darenbergii 107 .81 8.bowrinqiana senilis Cephalocereus 228.punitus 16.falcatum 198* CJtisr. 82.elagans 207* Chamaeramhenum l'l0 ChameLaucium 415.hifta 103 . Crossandra lo4 arborescens 48.73. 24. 184 Brassavola 76 Brassia 220* - poschars$ana lCF' 100.79.marginata 28. 52 - 18.viscosa Brovalija 89.coccirca lcd.25. 60. 220*.speciosa96. 159*. 152* amazonica 152 antarctica 48.155 . 58. 198 b llata 198 28. - 2U.29. 25.38.59. 198*. Cohnnea . 30. 214 Brass o laelio c att leJa 2 14 Briedlield @aprastoji) 201). 138 Drccaeha 761* .poftellae 16 Dipterdkantas I 06*.75.26.22.74 cltlorcfrl?F 22. 149* .pulvinata l0j .Bougainvillea 415. 71.48.102 Cynbidiun 15. 135 Bro$laLlia 96* .101 - crocata 150 Cik?622. 180*. 88. 57 . 138 Chelatas 71 103* Dalinti 68. 75.152 Cocolaba 19 Cocos 66167 - thot soniae 102 Carica papaya 64 Carmotw microphylb 48 Caryota nitis 198.16l.151 Chlorophyun 74.70.104 155 . 198* Dftcen 80 Chlorofilas 15.papyrus 28. 220 Denbdrobis 13.103*. 10O poftetusch lagiatn 6 Citrusiniai - miclocarpa l0z vaisiai 63 Cleistocactus 225* laniceps 225 Cyclanen 16. 85.wendlandiorum 225 Clerodeubum lA2*. 28.16.166 Diefenbachia 159*. C itrolortane 1<t tliscolar 152 . 154 154 . . 158* Dirbtinis ap5vietimas 22. 72 Difenbachija 18.226 231 . 59. 2?n Coleus 22.149*.25. 26. 101*. 64.28.97 Brunfelsija 9?*.setosa lO7 Echinocactus Echereria 4J5. 208 Chrysamhemtn 15 Caladi m 14. calyci- - uncinatum 138*.pyramidalis lN Capsic m annuum IOO*. 80.138 Cherimoja 63 . 66 167.225 . 3I comosam 151*. 75.215*.70. s9. 186*.grwonii223 ingens E c hino c e r e us p e ct inafias 77< EchiloJossubcactas Ca ellia98*. 161 15 x banksii 103 gloriosa lO3 Dauginimas 15. surcubsa 160.158 allemifolius28. 139* . 28. 157*. 7 CrasuLa 16.caryotideuh 198 . 4*.225 Echinopsis 61 Echmdja 28.96 . l5O*.noduhsa 1O7 . 28. pic- esculentqs .56.28 - revolua 157*.105 - .155 CotJlcdon 69 . . 100 straussii 225. 106 EpicattleJa 214 EPifitai 13.. 28.lW citr inus 41 5.106 sanderi 106 splcndens 106 Dipladenija 25.fragrans lffi.208 Codiaeum 23.97* na 97.

80. 115.164. 165. 168 Gebenkrumis 29.18 Guava 63 Cuoba (smulkialapd) 30.16. 167 - Glhnocalj cium 224* . 165 Filicopsida 195 Filodendras 178*.s 229 Ficus 16.57. 45. 14l. 111 jasmircides 111 Gardenija 25. 92*.lizei 163*. 12l*. )2.1t3* - herbstii l7O.107 Eterinis aliejus 68 Etilenas 45.72.101 Iresine 26. 7O.166 l6*.26P7.carnosazS.bulbifera 136 .belmoreatn 209. 48.78 Flebodis (auksuotasls) T I T 2Ot*.atrosdttguinea 136 . 1ll GarZdenis 31. 116 t79*.6I jdponica 163 Fatsija 30 - - Ferocact .206.193 Ilgalapis inlGQapartis 23.73 Inbieras 63 Impatie s 1I7* Galenis 22.64 Fryzija 135*. 164 .163 erytraceae 763 - asperu 'ParceLli' 165 benghal. 166 Crrybiena 71 . 57.strigillosa 116 Hypoestes26. 109 splendens l0g tintcalli 163 . 209* 209 .bella 28. 34135.716 . 166*.attenudla168 Iascidta 168 . 167 Lingulata 167 Hylocere s 6l Hypo cJfia 31 .l2l H .5 .trun.baldian m 224 bruchii224 . 131 Hipocirta26.136 90. .I'10* 28. neriifolia 48 pthtilo 31.albiflos 113113 .28.115* Graptopetal 107 be lhotl GreiviLlea 16.16. 43. 168* .I75 115 . t3t*.ata 168 Hederc22. 164.118 Ilgalape gyvatbarzdd 28.denudatun 224 . lyrara 16. 163 .31. Fatshedera28 92 ESverija 25. 168 Haraofl hia 28. 165*.hltharinae lI3.l&.22 Grevildja 16. 167*.26.28. 79.. 2oO" . 116* . 113 - Geleiis 38. 123 Granatas 48 209".japonica 162*. /z .51 * pinnatun 162 31 .116 Hippeastralia H ip pe Il4 as r unt lO 111. 48 Guzmania 34135. 164.reinv'ardlii 168 . 141.H J Y I Epiprenuum3l. 167 Globa 136*.48.I13 . . 107*.iniii 136*. 166 Filtonia 24 verscharfekii 166* . 165 Howeia22. 165 rctusa 48. 768 . 179 Finikas 63. 25.12. t65 blltifolia 48. Gloksinija 25. 165 66167 lophogotu 1oB 165 elastica 16.l70 .laatnosa115 Iinearis .walleriana Indijind chrizaniema l0t*.163 babanifera 48. 48. 207 Gmnadind nertera 30. 135 runglctoal Jl. 165 Gloriosa 16 rothschildiana 112* Gloxinia sylvatica9O niltt 14. 136 Erikdtis 24 Eschinantas 15. trysil 108 dehoidea14.'1 5. - tob sta 166* .11. 108 pseudocact s 163 pulcherrina 109*. 110 Euterpe 206 Evoliucija 72 Exacunt 28 a1fine I lO* . 165 Globba 136*.repens ll7 Il7 . 16. I l4*. 168*.26.68 Eukalipta-s 12 Euolryntus euroPea 762 . 28.$. 30.2o6.167 aurantiaca 167 scandens 167 Iksora 25. 55.t 13*.167*.26.arulreae 224 .178.25. 165 Eurdtomas 16 Figa 63 Goethea cauLiiora 136 Gosslp i unt h e r bac eurn 28 Gralciiioji chamedordja 205. 28. 138*.glabrcta 168 Iintifolia . 165".57 - - phyllastachya 170*. 193*. ll8*.22. 162* . 138 Gardznia 16.urguayense Gynura 15. 81.137 Episcia putcheLlum 1. 139 Cendjimds 44 Gerbera 25 Ginura 167*. 110 Gebent 22. .44.2a. 5'7. 163*.Euhliarun 224 .209 fors eriana HovEja22. - 111*.2Ol FortunelLl japonica lo2 Guzrnanija 30. 108*.glabra 1. 111*.nolitangere . 737 Erantema 137 Eriocercus jusbertii 6l a o 4 Eustoma grandiJlorwn 110*.207* . 64. 210*. 54 Gdliq langas 22 Gdliq temd 40 Celsvalsis kalistemonas 139*.hawkri 117117 .209 Hola 16.200 Ilgastiebiai augalai 21. 165 rubightosa 165 sagiuata 31.marantira 136 .163 Fatsia 16.162 Euphotbia 163*.3l he tit 163. 114 Hortenzija 8 grondicornis 163 164.136 .muLtiflorus 168* .margarita 7. 163. 166*. 166 Grybhes ligos 52. 210 Fitonija 24.764 Hibiscus 2a rosa sineflsis II3* Hibiskas (kimoZe) 30.2a. /1.mubifiorum 224 224 .31* . 3l Eranthenn l3T*.nultifiora 115 Hydrangea nacrophylla t Fikas 12. 69.ensis 164 benj an ina 48.76 Gelezies stoka 52. 770 Fiziologiniai sunikimai 52.208.

80.69 5l Minuojandios museles MirabiLis jaLapa Odontioda 2I7 Odontocidium 217 Odonto7lass t 53.ll9 .120 Kvarcinis smdlis 57 Margenis 22. l7l. 34135.80. l4l.'16 Oralis adercphylh 137*.57.171 Neoporteria villosa22S manginii 30. 25.217 bictoniense2\ .L23 34/35.purpwa. 33. daigremo tiana I2O Ktrokeliai 15 58. 100 Lavendtla angustifolia Mikoklimatas 76 Katpa)nlintai 28.e 217 Lotus benhetotii3\. 137*.172 . 82.69 Mimoza Min-sai 25 30.backebergiarc225 . 53.197 Lobivia 224.74*.71*. Nenera granadensis Kalpok6 129*. 81. 11. 38.728 Kirminai 52.120 19'34135'69' 1'16*.L70 kora Yucca22. lneliocanlelaz| .95 Kambarinis bonsas 25 pakabinami augalai 23.172 121* l2l Molis29.30. Miltohija (miltoniopsis) 28.77. 154 Neoregeha 173*. 208*.76.26. 172*.226 Notocactus224* r ?5r 17< - apricas 224 at3 .2t 6*.15. 42.24. 174*.28.28.59. 213.harpoplrylla2l6 Mediohbieia22g Kainattte22 Pachtpodiuht 175*. 183 I38 . 42.laquensis 228224.1.45.74.zt4 114 Nidularijus 174x.jajoiana22s .43.221 Neoregelija 26. 26. Kaktusas 12.famatimensis 225 . 56.26. 75.31. 114*.12*.24.33.l9O l9O Kad€ja 214 Kavamedis Kekd 15.30.229*.t 150*. 8l.3l.grand. .25. 54 Nuodai 38 Nuodingi augalai 73 Nuostabioii monstera 25- 26. 89.billbergoides 114 Ka'ijot^207*.222 153*' 153 Kaladis 149*. Microcobum weddelie.2U .171 Miltligd 50.83 26 16.spectabilis2l6 kaharutd 195. roZd 197*.34/35.luzi)^ 152* 152 Jatropha.52. 193 .!23 .61. 176*.52*.54.172 Oras 36.172 Nymphea datbenyana2S Kinind roid ftininis kdtis. 79 Orchid€ja 16.26. 174 .26.Koolin€ iild 28. KodonanG 153*. '76 Kiminai 40.129 . 193*.70.tubi1lora I2O Kvdpavimas 15' 69' 78 Marniera chrysocardium .74 139 Kaplamstis 183*.82 Katildlis 6.76 scoparium l2l*.43. l.41.173 226 KalankC24. I13*.l4l num2o9* Nopakochia phlllnrthoi.apirespelargonijos19.163*.212.50.76. 137 ofrtcinalr l19.190 Kordilina 154 Kotelis 15 Kretinis pteris 22 Kriptantas 26.putnila2l6 .83.103*. 22.774 Nertem 30.25.28.l70*.216 36.lamerei 175 34135.25.120 176 .200* exabata Pachim 30.123*.55' Jautusis musekautas - podagrica ll9 28. Odontonia2lT vatteri .9 LaeliaT6'21'6* 227 t23t.anceps2l6 cinnabarinazl6 .77. 103 Kl. l9J*.149 . Nephrolepis Medinilla 15. r90*.44 Oncidium 218*. ' lr9*.150 Medinild 19.75.121 Miltonia2S.33.25..magnifca 123*.30.deliciosa 172*.concentrica 173 Mwdevallia 221*.216 Nudegimas sauleje 52. 157 Kiskiakop[stis 137*.ta216.76.135 Kalizija 30 KalCdinis kaktusas Kalceoliarija89.26J27.80.174*.9T*.6\. 199 199*. 78.22 Op connunis 48.42.napina228 Krotonas 23.68.26.38. l. 52.173 Kalateja 26. .66167 N 5a.191 Liuksometas 22.8l. 216 Lindeno ksantosoma 80 Leea quineercis 17\*.120 Medejantis storalapis 48 Nepenthes 31.zeilmanniana Ktemnte 156 Manginio kalanke 30 120* blossleldiana M Monsrera3l. 16. 156*.bocasana22S Kromndra 19.775 . 14. 119 Il8* 132 erimaiyld) 191*.mocrocarpa 1.16.9isiymas 42.52. - coccinea 15.120. 211*. 16 Nerium 66167 174 . 190* - alodolia 19O.43.208 Kokosinis mikrocelis 209 ' Llcaste 7 1uka22.pinnata 58. Mikroelementai 28.71.ll9* Kiparisas 22.oleandzr 415 atl atica 174 .25.pollahlhtht |19 Klivija .216*.26.152 Mezgin615.25.26.papilio 218 Morgano iilokas 30 .221 Oiekinis 26 Oro dregnurnas 12. 50.45. Kamienas 25.70.55. Leptospahum 16 72. leuconeura 4'7. -fulgerc 174 lapai 14.28.153 Kolumndja Kokospalmd 103 66/67' l8O .123 Pachytachts lutea 21. 36. 55.62.192 Jatrofa 30 canea 118.771 Milcolepija 28.229 Nidularium 173. 80 25.l7l 50. 174 Kamelija 25. Mamnta25.76.193 Kalija 19. Krimas 16 .176 - spelancae 199* dzs 226. Kvapiosios pelargonijos Maranta l7l* NaSlaitind sanpaulija Naudingieji 128 vabzdZiai 220. 163 MicrclapiazS 28.16 ll8* 38. 43. 1.S . 38. 19.flavescerc216 .4.carolinae 173.innocentii 174 54.pentlandii 225 rebutioides 225 2U Mimikrija 76 Mimosa pudica28.40. 138*.68 30 Metrosidercs eacelesa 174 Kanarinis frnikas 30 Palepads 15. 73.137 . Kristalq susidarymas 156 Mamnillaria 7l .Pandanas 22.77 .43.25.216 Miltoniopsis 216*.70. 123*. Nenatanttus 1\6 1.72.25. conciwtus 221 ottonis 224 rutilatLs 224 l4l. 135*.8-.119 192*. 54.225 Kalanchoe 16. 25.118 .28.26.81 Olealldns 415.paucilara Il8 Jaooninis oieKnis 162 Ja^sminaitis 19.44.crispa2l6 .linfunii l1O hezin'26.98 t-lipiojaotis filodendms Melocactas 19.72. .72. l0O*.82. . 47.79.83.wrightianaz2s MitI^22. Myrtus 16. 77 .207 lantst^s 1. 73 120*.25. NPK77 submammulosts224 uebelnannianus 221 83 Kerpds 70 Kiauliauog6 Jacobina 7l Jasminum28.80 Pa1rna24.hiopogon jaburan 28. 174 Pachira 16. Lapinis kaktusas 226 226*.218 lcamerianutuzl.8I "Kengircs letena" 4lS elephantipes f37 Kerkdjai 171*.172*. Kar!Eiale25. Lizdine clowesii2l6 36. 104 laui228 .28.24.225* 128*. 71.schmiedcheniana22a 123 Meilenis 10.

chtsiifolitt 111 fraser i 177 2to Raudminas 30.26.202 bilurcalufir .viritlis20O Pentas 125 - .H J \.182 Raibuol6 72. t95. 76.61. 61.wlgaris 126 Pseuderanthemult Pteridophyta \95 170 Papirusas 28. 30. 72.tre ul!:t203 70. 203* oetica 22.126 nalacoidzs 126 .pani. 108*.sinica 182*.21O Rhi psa li dop sis 227*.53.75. 2Io* l8l*.lU Passillor a 28.200 Pelesiai 52 Pellaea 2oo* atopurpurea2OO 28.179 .69. 172 - 176*. 171 Pirefumas 52. 218 mela. 79 Polrscias 57.grande 202 202 Plaukiojantys augalai 28 P laul:uotumas 16 Plectrcnthus 28. I Pandanus 22. 77. 113*. cadierei 179. Papfastoji b. 54 Primula 126*.28.76.r24*. 7?.sinsii 17. r41. r25*. 175*. Re inw 126 Renafihopsis2l9 Retinimas 69 Rhapis 212. n9x. l2'l* 48 . 40. 48.'onia 136 Papaja 64 Pap.frfiicosus l8O .2t9*.210 Ph rodiklis 38. 78 Pikuoti 57. 133 P ap h i op e di lu Pavonija 136*. 81. 51.41.scolopendriunt Phoenix2lO* aureunt2Ol* Reris 30.22.sellaun l'78.2031203 . ?9 . 194 PapedZialapis (spatifi lis) 133*.nniranana225 . 63.44. 39.iedliel6 20r*. 227 gaertneri 227 x graeseri 221 - . 40.spruceana 179 179 Pildja 119*.sanguinJlora225 Pa-siflora 25.125. 75.I8l t8l -f licifolia 48 . 25 .127 Rhoeo spathacea 182*.serpens 177 25.oeflendahlii l8O Ple#osios erkes 50.25. 58.193 Perlitas 38. 113 Raudon.210 . 58.21o dactJliferd .178 manidnum 178 hieZinra 32. 28. 127. 125*. 158*.179 crassifolia 'Moon Val- 66167 . l8l* Phal@nopsis 12. 782 .fntticosa la1 .ensiformis 203.779. 198*.25.24.ofu)ralissinurt 3l Peldja 195.vio laciflora 2i25. 38.179 . 181 P o go nat he rum pan i c eunt * a224 .mutabilis 225 . Pa|onia lti|larc 136*. 202* . 177*.80. 195.177 .202 Platycerium 13. 181 Pert$imas 54 Perzyddjimas 69 Poilsis 33.203 . 82 - 4eriana 193* . 28. U4 Potinaru76. 182* . 125* Pinija 25 Pipitas 26 Radernachera 25 .136 Pelargonija 19.214 Pdemones priei kenkajus 50.coleoitus ). Pilea 179*.180 .26.roebelenii 210.rctundifolia .31.25. 80 PurKti 43.falcara20O 2oo .201 Paprastoji mirta 172*. 176*. \18. 36.vioLaceae 124.eolatu 7 3. 726 Rambutirllas 63 Rapipalmd 22. 124 nlollissitna 124 quadrangularis 124 racenosa 124 - argyreia 117 ariJolia 177 caperata 177 .225 Rdjus 182*.25.graveolens34l3S .203 Pter is 28. 51.rosea 227 Rhododendron 22. 180 Pistia stratiotes23 Pistija 30 PjautuvL(k lsis cirtomis 28. 109 201 r25*.titte 2U . 178*.125 gibbosun 176 Patuzitai 79 Parodia 225x chrysacanthion225 . 202*. 39.48.202 Peperomija aLtI -fotutldIu 177 scadens .bafouriana l81. 200*.28. 82.obconica 126 . 78 Puikioji medinild 123 Punica granotum 4E Purka 15.ndrcn 16.179 .ole 26.219 P hylLil is s co Io pendr i u nl 201*. 15.1'16 grandiJlorum 15. 126* .198 Pladialapis papartis l3 edtlis 64. 78 Pisonia umbe!!ifera 180*.77a.wendlanclii 178 Phlebodium Prieiiuros klaidos 47.178 .pedatu l'78 7'78 .210*.201 Philod.iede kalaflke 26 glabella 111 griseoargenlea 177 incana 177 mac lasa 777 obtusifoLia 34J35. 108 Rebutia 225* marsoneri22S Perilepta 193 Pe lcpta 193*. 218*.125 lan. 175 * sanderil'15 . 39. 136 a o E 26J27 .scandens23. 63. ?0 .japoniatm727 obtusun . 218 Raktainl. 158 Pelargoniun 24. Pentas 15. t76 n 2 la".210 huthilis 48. taz - caerulea 415. 89.59. 30.anqo lense 202.724 125 Peperontia 31. 28.51. 32. .25.ntinasa 225 muscula .canariercis 64. 203*. 78. 28.ulata ercelsa 48. Puansetija 12.82. 180* Raudoniiede karpa.senilis 225 . 7O.Endriaurita 203 . 117*.attrs - bipennifolimt 178 bipinnatiJidun 178 entbescens 178. 177 Pladiatagis 13. 76. 52 Pogonateras l8l*.oasil225 . 45 16.Suifoylei l8l .nochrysunt . 36.ky' t19 num tulatiilolia . 109*. 80 Persea americana64 Persemonas 63 Persodinimas 15. 66167.84185.80. 66167. 124. 30.124 Pat4rimai 23 Pavojaus simboliai 73 Po. 182 ar dt i a indi ca 126*.

75. 7l - Xanlhosoma 191*. 29.54.128*. 25. 130 TKS 40.lanciniatum 132 . 63.jilifera2ll .africana 186*. 48. 2 I 1 *.2.|U 129* . 65.2ll . 58. 42. I J l. 185 Slrauaantysrs lrKas J / Slruzal )2.4.75 Virusines ligos 51. 189 Tr+ios 38.22.61.133 Stephanotis23 .regina 13O . 129 t39 Solllnun 132* aviculare 732 . 133*. 68. 43. 57. 22. 102 lt5*.butckii 228 Tillandsia 134* Tilandsija 13. L29 alpina 129 . 70. 55 Svyrantys augalai 23.fantonnetii 132 .72. 185*. 34135. 34135. 75 Usuotoji uolaskdld 184*. 63 SCja rLbrotinctunr 185 .siebouni 1. 188 Thelocaaas 29 Zemds rieiutas 28 ^eme zemes stoKa tJ6 Zyddjimo laikas 89 ziedai 24.speciosa 13l 131. 3t. 144. 79 Selenicereus 6l Senecio 15.42.28. 30. .endl.'7'1.71.3l Sin cardinalis I31 guttata l3l t34*. 74. t4 . 129 Skathd ratikld 180*. 2l l Sagerctia49 2ll.134 Wifieaia l\8 Wikonara 217 S bspeciesSo S ukarn-(tej ima-s 52. Z 7l zle bergera russe li a- 40.52. 30. 70 K[Stes mlsrunat Setcreasea3l Shorea'76 Sidabrinds ddmes 54 floribLnda 133* . 48 SmulkiaZiedis katildlis Sakrijimas 60 lza S arLs e v i e r i a t r ifas c i at a Salois 69. 184 Scheflera 25.l. 221 loo*.48. 69.23.791 Zebrina 135*. 142 Vikswoli 12. 117 Stefanotis 25. 183*. 25. 18. 79.l3'1*. 26.76. 36 S axiJr aga sto lanifera 30. 36.61. 75. 134* .189 Tolimiea28. 183 Sausra 12.786 Sonetil/1123 Sop hro lae lioc att ley a 21 4 Sophronitis 76 margar itaceae 723 lai 60. 25.radicatus 793 . 15.789 .24.191 X - Oglis 14. .185 Sparnannia 14.133 -fiotibunda walLisii 133 l33 - clanea 134 50. 46. - | 55)q 1 <5 . 80 S Unksmene 197*. 184*. 30.jasminoides 132 . t2a Salvinia \95 Samanos 50. 31. 734 Visimo pumpurai 58 Voratinklines erkes 24. 197 Uolaskel6 30.132 . 19 l*. 72. 69.palmeuo2Il SabalpaLne 2l I *. S chlumbergeru 31. 137 Smulkialapd guoba 30.71 Sparmanja22. 54 . 180 Skiepijimas 82 Skydamadai 24.' Solcirolia 16.28.melongena 132.52. 16. 39.2O5. . 185* - Ziemcx.186 Z e (karohe) 193*.lis (papddiialapis) Spatifi 25. cuspidatumSO Canbria'Plush'53. 189*. 183 RiesutinC kokospahe 208 Rochija 104 Rodemachera 25 Rododendms 127*. 29. 28. 79.6p7. s7. 63. 2s. 31. 45 .50.59 TrichocereLs6l TrijuosG sansevjera 183*. I Vaisiai 14. 63.herreanas 793 . 8l . 133 Soralapls 24. 66/67.rehma nii 135 Zebina 191*.133 ToLneja 26.pseudDcapsicun 132 . 26.185 . 135 aethiopica 135 3l.130 59. 183 Trumpakotis vytenis 25. 26127.voinierianum 188* Tetrastigma 188*.sE&frosuflt 80 Sprigd 25.72 Valgomasis arachis 30 Vandens lelija 30 Va-iingtooija 7.66l67 (cmer:rnja) JU! 28.54. 133*. 7l Tesrudina a 192* ebphafiipes . I l7*. 57. 61. 134 Streptokarpas 23. 15. Sphagnmt 38. 146 Snithianrha 15. 57.costaricana 129 Sedun 415.40. 133*. 26127. t28*.I3l*.69.stapeliilorntis l. 185*.22 Viio kalateja 30 Viemmet€ paprika 12. 48. s6. 79 svelnusN aouanlas Ju Sverbned js 25.72. . kininis elskdtis) 128 .villosa pani ulatum 49 Sy4t gi um c Sul. 188*. 48 t28x. 26. '76.82 KUCyS )1. . 31. 127 Rombinis lamstas 30 Rosa 24 - morganiatlunt 31. 102*. 184 Zanedeschia 16.93* . 184 Siloka^s 25. )) /J loetida 48. 57. )J Sluoteld 15.100 Vijokliniai augalai 44 Viksvameldis 28. 68 Svolinnelis 70.8r Tamsoje dygstantys auga- na227 Scindapsus 162 Scirp s31 - cernuas 28.28. Saloriastiebis 14.endii 132 . 158 Vilmmedis 30 Vinca minor lO1 rosea l0l v rlsunlq auglltal 5/.162 Skotela 79 Smi&as 146*. 26. - Scutellaria 129* . 24. 80 Skindapas 25. 192 Tetrastigma 16 . 141. 189* - chinensis 415.227* . 69 S6kla 15. 186*.sylvaticd lq2 192 Testudinarija 192*. 158*.193 - bicolor 228 235 .59.85 . 85*.3l menziesii . L91.60. kinine rci.80 U Inus Lin&znii 1 9l* pamifiora 48. 55.29.26Jn. 185 Viksvinis ajeras 30.29. 188* podophyllun 188 stLrornm 30.corebutia229 steinbachii22S Suodlig6 52.thea 48 Sagefetija 48 Saintpaulia 1.blossfeLdianaI89.28.80 Vitis heterophllLt variagata 144 Vriesea 15.rowleyarus ).Moicissus capensis 183*.ingia 16. 77 S'anpaulija 16. 184*. 183*.79. ZygopetaLm 22\* . io. 16.raaesaan a 189*a t. 2U VasL-uole 25. 130* .115 Velykids kaktusas 227 Z! go cactus t runcatas Zingiber ofrcinale 65 flocculosa 19l pendala l9L purpusii I9l ZZj 184* Schizanthus S ch|um actinophylla 184 arboricola 184. 2t l* Sabal2ll* ntinor .. 58. 56.robu-la2Il Weingartia muhispina 224 WahingtoniaT.80 Vuyhtekara2lT 217 128 Rossioglass 2\7 RoZd 16 RoZd mazyld (kinrot6. sodas22.ellioftiana 135 . 6l .162*.68. 56.. 72 Seflera 25.188 Stngonium 31. 34/35. skeltaziedis 129*.albiflora 189 189 . Z 59.s Streptocarp 15.3O Serisa 48 Serissa citrdornis I93 . 48 RGis 68.183 Sansevjera 26.135* carinala 135 psittacina 135 splendens 135. 189*.Jluninensis Ttadeskante 26..90.80. 16.59.144 Tulpes 82 Singonis 26.186 Spathiphyllun 15.soleirolii 186*. r37 Smitianta 137*.135 Sejinukai 63. 185. 130*.

153 k. 58 k.. RaufiP.. Kai kurie G jq nuodingi. mein schdner Gartery'Stolk: P.).. Ceristel Langer: P.. l8l k.91 d". @ ftfe und Unzer Verlag GmbH.YI c) Iologrofoi: Apel: P.2O2't. 57. 154.213 d.60 k. Mirtinai nuodingi ar tik sukeliantys regalav imus Die Pie56i Marlefle Gemke: P. 175 k.a.209. Sperlingr P.. 7 k. Reuter: P. Heidelberg: P. 126 v ..96 k.212. 225.92 d. 192v.2\4 v. 6057 Svcrbiousi nurodynroi Sioje knygoje pasakojama kaip priziureti kambarinius augalus.48 k.. Be to.). vid. 16.. viduryje (vid. 44 k". Augalg aprail'rno ivade (P. 16r. a.d.163 v. 2l ^.. I 17 a. l2a k ..225. t72. HolzbriinnisEaRe 17. . augalq apraiymuose Zodziu 'Atsargiai!" paiymimas pavojus sveikatai....k. 113 k.a. 150 k. 175 d. 193... Luckel: P.. 166 d. a.. 224. apaiioje (a.. kaireje (k.. 1995 - UAB l6 k. 132 d... 1s7 k.. 188. 110. 7 vid..\ l9l d. 150 d.k. 152 d..221 viritje (e . 190. Benary:.. Tie. d. a.i Pott P.. 184 d. d. r99.)i Becheren P. 1. 141 d. 2o3.r... Becker: U I v. 182 d. Amper Baumarm Stofnbach fe. 105 k. U 1 a. 189 v. 56. a.l neuisimovg pirstiniq. 89..vid. 134 a.. l3g Hansel-Genelett P. a. 8051 Haag a... kurie ypai nuodingi arba gali suzeisti ar sukelti kitokiq nemalotrumq.22o v. 228. StrauB: visos likusios nuotraukos. 106 d.k. Riedmillen P. Busek: P. l. 159 v... 103 k. 107 deSindje (d.k. a. 214 v. 219 a.. 95 k.... 50.k.21O...a. 101 v.174. 227 d. k. 137 v. zlufelolq kad vaikai ar naminiai gyr'unai oeliestq augalq.U 4 vid..k .215 k.. 195 d. 166 k. 182 k.167. 62. Vilnius. 132 k. 24. 165..14 k..205 a.224.l4l\... ll1.171 d.. Wetterwald: P. E 4 Miinchen.118.. 119 d..216 d. 195 v.. 223 ki Eisenbeiljr P. 153 d. 226. 157 d. 168.. 148... 39.. 162 d. .219 a..k. 64 vid...207 d. vznKarns pzrzymeD rgtuKote. Ushie Domen visi likusieji pieSiniai..26 d.. 183 k... 220 a.d.214 a. l8l d...T. 53.k. Kai kurie augalai iiskiria ir tai pamideta oda dirgimnti skysti iiq agaiymuose.208..216 k . a. Stork P..d..226 't . mein sch<jner GartedKdeg: P. kas skutdiiasi alergija" neturetq liesti 6iq augah.. 1990 Lietuviiko leidimo teises *Gamta '.6. 158 k... 144 k. 147 d. vid.. a.219... 227 k. 207 k.1. Wothe P.2l. 198. 222.. 145 d.. (4).. 218. 5 |.d. vid. 184 k. 6Q67.. 180. 40 k' 42 k.136 d.2@ d'202 a. 229. k.a..70. Gydrgy Jankovies: P.. 191 k.173d....).206k. . 1... 36.. 221 k a.d.k. 93.. 165. 173 k.. 176 (4).. 59 v.. 149 d... Posdach I107.. 186 k.. 65 a. 142 d.. 129 d. 192 a. GEO/George: P. 12.. .i Heitz: P.49 v. 14 k.. d....223 d.205 v. l lJrdyKla lr rologmlz|s fryoncnas J[!ausas ui param4 ddkingi: Be[edikt Wolf. 189 d.. 183 104 145 156 d.. d. 87) iSvardlti tie kambariniai augalai. 26.. 122. 29.. 49 a..iery. 143 k.a. d.. P .. 136 v.. 106 k.d... 201...v. T'FuSy. Sammer: P. 185 k.. - .v.).213 k....k...215 vid. a.. BAMBOO/Descat P. 179. v d. 194.d.rid. d. BonsaiCentrum. 155. 163 d. Photoplanr P.. 48 d. 124 d.v..l.. 197.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->