P. 1
Halina.heitz.geliu.knyga.1995 CNN

Halina.heitz.geliu.knyga.1995 CNN

|Views: 1,264|Likes:

More info:

Published by: Lina Pivoravičiūtė on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2011

pdf

text

original

Holino Heitz

)

ei_L
Cn

l)

(-r\-l I

'l 9;\
Dougybe ilirrctrnrii r ir potorimg, koip ouginii nrniinrrcinq
KOm00tnes ge es

o
C.

c
>N

(n

l

=Y l

o_

GAMTA
ff"

635.9
15

ye$t^
I5

ia: H. Heitz. ZirnmetpJlanzen. Grife und Unzer Verlag GmbH, Miinchen, 1993

vokieiiq kalbos vertd G. Jonutiene,

J. Sartataviiiend,

V. Gerulaitiend, V. Banionyte, J. Tumantaite
O Grefe und Unzer
Verlag GmbH, 1995

Redaktord L. Petkeviditte

Moksline redaktord
tsBN 9986-44+30,6

-

gamtos mokslq dakard Z. Lazdauskaitd

o

UAB "Gamtan, 1995

Holino Heitz

Gelig knygE
D6lpuoSniq iiedg orbo lopq lobiousioi m6gslomos komborin6s 9616s. Kiek retesn6s bei nouiesn6s veisl6s. Koip ios priii0r6ti, komponuoliir derinti prie inleriero.
350 spolvotg nuotroukr,i ir 140 pieiinig.

Nuolroukg oulorioi Frydrichos STRAUSAS (Friedrich Strouss), l/toksos VETERVALDAS (Max Wetterwald), He rmonos EISENBEISAS (H e rm a nn Eisenbeissl i r kiti.

Pieiinioi U56s DORNER (Ushie Dorner).

uar GAMTA
1995

.

28 Sr.Sviesa 20 Nuo ko priklauso Sviesos kiekis 20 NemaZiiu svarbu ir iihuna 22' Kur geriau laikyti augalus Zl Kaip tinkamai derinti bei i5d6styti iinotind opie komborinius ougqlus ll -83 4 3 F linokile poiinti cugolus 12 saYo Gimtosios vietos ir klimato iuostos 12 -Tropikai (atogrqZos) 12 Subtrooikai (vidutin6s atogrqios) 13 ausilus Ba'idai augalams 23 Zl GraZus dekoratvviniai puodai PRAKTINIAI PATARMAI: botanika nuo Saknu iki Ziedu Apie k4 byloja iiv.matyti B lapu 26 faniUarini a.iai. hr deniu. tinl€ntys kar. ausa.iews # iedauiclio kanrbariniq dugalq.4tai ir saut6tai vietai 28 Kvapieii auealai 28 Sescii rir€sJtantvs ausalai 28 l9 Zi.6 I = lvodos Kos I l(aip rinklis. rruos Qautma lai$ty6 kalketu vatu- ./rantys augalai 30 Gausiaiiedis fultililis (Campanula isophtlla) . pirkli ir loikyti ougclus 20 Bene svarbiausia . 19istorijos '- iies iavadi"nini'd ddis 19 Sis tis is lamuariniq augalq Kiek augalui reikia Sviesos .mk so'do auialai-28 Ausalai vaikam.izda 16' Aueimo btdai ir syvenimo l{ ir Hti indai 23Kaip ir ka pirkti 2l Nlazi ir aiai:ti aueatai 25 Kambarini u augalq teikiama ' -' nauda 2l Ausalai kiekvienam gyvenimo t-6"e 15 Kziip augalai pdsitaiko 15 Ka apie augala pasako stiliui 25 Ka apie ausala pasako antroii -io ru- u.lai.

s 64 Augalus sarsdinaniios prieZiuros " khildos 17 Motio eun'uoliai vietoie Zemds 17 Bonsai. kilaip tarianl. kaip minkitinti uiaeni.s). sa chinensi.yUni tinkur'ttys augalai 18 Nuotraukoje (4 ir 5 puslapyje) nufo- ikus bedqi 50 Pirmoii pcgalbo Kad ausalas biitu sveikas 5ll Kaip iv. t""*' ( vasin I to - (Fortunella margantd) vabiai valgomi. tiklr oji lav anda (Iwandul a ans us t i /olia).rivalu Zinoti apie !15 daiiinima 56 Ko ieikia iuealu &usinimui 57 -dirva 57 Dausinimui iinkamu PRA]<TINIAI PATARIMAI: dau Svorbiousios ougrl{ ypalyb6s ir potorimoi koip iuos Driiiurefi 8l-229 itsargiai: nuodingi augalai 87 Zydintys auealai nuo Acalvpha tki Tintcicschla I Reti ivdintvs auealai 135 Stamdt zydintyi augalai 138 Lapiniai augalai nuo Acorus ir tisos 35 Ar reikia su augalu kalbetis? 39 kaiD DaruoSti Zeme ir teisineai ginimas ataueomis ir ausiriais 58 PR-AKTINIAI PATARIMAI dauginima-s s6klomis dar litaio 60 I Zcbrina l{0 ikf PRAKTINIAI PATARIMAI: periodinti augaluj 42 ir Reti lapiniai augalai 192 Paoariiai nl. saulutind daratdl| (Dorothe- onthw bellidifurnb eieveija (Echeveria Silokas (Serlarz rGis). A eoniun arbo r ewn' Atropurpur cun' v eisle.'taip dritinti orq 12 PRAKTINIAI PATARIMAI: kaip gendti ir formuoti lajas bei kitos s6liu prieZiuos S6jinukrl prieZiiira Ypatingas skyrius: 6l ttto Archontoohoenix iki ausalai i5 eezotiSku vaisiu saftu 53 " lkrshingtonia 204 Orchid6ios nuo Carlera iki Zy*opeialum 212 Reiosios orchidEios 220 Kaktusai nuo .. medliuose gyvenanti kaln4 orchidija i3 Wdurio Afrikos.AKTINIAI PATARIMAI.ds Drir. ka apie lieas ir kenkeius eali pisalTti iugalo lapi 5d' rnGrinas. oras bei io drdsme. vanduo. melsvoji pasiflora (Passiflora caerulea).epiftinc. tograjoti augalzi (i3 kairis i tu1ing): Viduriemio iiros soulg m6ltslon.cia armata). l>ugenvilija Jei sutriko auealo ev!'Ybin6 Jei atsirado kenkdiu 52 Jei bimete grybelis' 52 (B o ugainillca). kiniuis erSk6tis (Rosa chincnsis).1|*ot " ma Eaugin- .l(oip geriou priiiir6ti Douginli ougolus rc lcip iou konbcrinius ougclus 32 Ka darvti isisiius aueala 32 Siir da du'J. dirvoZemLs sud6tingc 55 Dausidmas auealo dalimis Dauiinima^s s6[lomis 55 Ka p.to Adiantutm iki Ptiris 194 PallmEs PRAKTIMAI PATARIMAI: kaiD laistvti.ikti negaliq 50 Kaip paiiam pasieaminti butinu i p*Stino prie:moiiq52 veikla 52 Lycaste skinneri .maias didelis oasautis 17 Kas Zinotina aoie bonsri Vordg rodykl6 zro Bolonikos ir sodininkystes lerrniny rodykl6 58 iohinioi: odresoi. C ham e lau c ium. f8 d.. paprastasis oleaadtas (Nerium oleander).4siro 'ph'vtum Thelocactus t22 S6ia'63 Dtgimo trulore 63 "gz6tiSt<rrs iki gudrybes'4{' ' Kaip toliau auqinti bei prDitueti ' aui!. tys kombarinioi ougolcl ' Va AntoJe eil|iet Citr ofortune lla miti. bugenvilijos PR. gelsvasis kalistemonas (Callist e mo n c i tr inus). literottro 238 prieZitua b"*.. Kinkano Vi&nHinis palnis lapai atrodo lvp iisksti rankos tpirStai. Siluma. zk^cija (A c.o. Pirmoje eil6je: kiniris erdkdtis (Ro. sikl4 galiti naujus aagalus- Ii j4 l.ika 32 s usi pazinicite su augalu 33 Vesetaciios ritmas ir io reikimd priZioiint arigah 33 Penkios bfltiniausios sqlygos gerai augti: Sviesa.s i eg at a' v eisl6. Adeniutn obesutn.

ir leidykla iiatne leidinyje atsako trumpai: titrk:fnos prieZiuros. O norint tinkalnaij.r-s pri2iurEti. privelu gerai iirnuryti kiekvienosju poreikius ir rnokdti ! juos at-siZvelgti. KaZin ar visi girddjote. kad vienierns augalarns butirrrs poilsis, o kitietns - ne? Arbe kad ii augalo fonnos bei lapq galirna sprgsti. kiek jern reikia iviesos bei vandens? Jei Zinosite, ii l'ur ki-

J / 4.1 f\ I- .L.

o reikia, kad J[sq gel6s

sraziai ve!€ht? I toki suddtingE klausim4 autore

Apie culorg

Halina Heic (l1alila H eitz), p\iLr kunbarinirl augaltl Zinove, 15 mehl vldovrvo "Marto sodo" kunbarfutitt

augalq s$riui. Berrdradarbiaudarna su botauikais, sodiuinkais bei iirntais tukstaniiq skaitytojq,ji ii tiesq gerai perkando kanbariliq augaltl prieZiuros paslaptis.

Autord ir leidykle d€koja fotografui

Frydriclrui Strausui lFricr/rich
Sfrarrss)

ui iavinga-s nuotraukas ir

Uiei Donrer (Usftie Dorner)
tarejarns:

uZ jos

aiikius ir raiikius pieiinius. Labai d€kingi esame ir visiems mlsq Pa-

Tinkqmo prieii0rq turi b0ti nuoiirdi ir protingu
l(onborinioi ougoloi, ncidoug priei 300 metrl otgobenli ii lolimg kroirq i Europq, kqdoise bwo brongls ir reli koip ouksos
or drusko. llors Siondien iie - gono iploslo nr0stp nomq puoimeno, bel neluritume pomiriri, iog benoi visg komborinirp ougolq gimtin6 - lropinds bei subtropin6s iolys, tod6l iiems reikolingos ypotingos gyvenimo sqlygos Kuo dougiou iinosite cpie ios, luo geresnis b[site 96lininkos.
u kita-s augala-s ir prie kokiq sqlygq jis btrvo ipratgs savo rdryndje, tikai nepmZrrdysite jo. DidZioji knygos dalis skirta augalq ypatumans bei rupybai, tad ir Pradedaltysis g6lilinka-s joje ra-s naudingq dalykq. Geriau juos supra-sti pad€s puikios spalvotos nuotraukos ir tiksliis rrurodytnri. kJp deralnai augiuti daugiau rei 30O kambarinirl augahp, tilkarnq ir bunri, ir istaigai, ir 2iernos sodui. Tai Inustl p negti ir Zilorni, taip pat neregdti, nuostalgs vierns baus groZio retieji augalai. AStunta-

Dal'tarei Zuzatai Ambetger-Ochsenbauer (Dr. Susanne AnbergerO c hs e n ba ue r), diplomuotai Zernds ukio sodininkystes ilZinierei, dekomtyvilliq augalq specialistei, buvusiai Miuncheno technikos ul versiteto dekoratyviliq augalq

katedros tnokslirei bendradarbei.

Ponui Frarrcui Bech ereriri (Franz Beclerer), kal'tusq specialistui. Ponui Erniliui Liukeliri (Entil Liic &ef , Vokietijos orchid€jr1 draugijos prezidentui. Profesotiui Vemeriui Rauchui (We r n e r Rn r h), lxvusiarn Heidelbergo Ruprechto - Klrlo universiteto sistemati ds botatrikos ir arrglq geografijos instituto vadovui.
Beie, nepamirikite kuo aticlZiau per-

skaityti skyrelio "Tai labai svarbu"
nurodymus P. 240.

me skyriuje, bendrojoje dalyje' glaustri pateiki:unos augilrtojui au-

d

rgos zinios. Praktiniq patarimq ptslapiuose rasite kiekvietrarn su-

prarrtarnq pieSiuiq apie persodilim4, laistyn4 bei oro dr€kiuirn4. Piesiniai pad€s i3rnokti greitai atpaiinti kenk6jus ir liga-s, tiksliai nurodys, kaip juos pa3alilti. Puikiose nuotraukose (daugelis jrl darytos specialiai iiarn leidiniui) aki diiug'rra sveiki ir graifls kambariliai augalai. Jose rasite gausybg idejq, kaip deriuti bei komPonuoti augalus, isradingiau juos isdestyti, srrmaliai panaudoti itvarus' lentyoeles ir kuo lvairiausius g6liapuodZius. Autor6 ir leidykla linki Jurns daug dZiaugsmo ir s6kn€s.

Bolro
Nuostah4 jos licdrl sktti su da r o povic ni oi s te r i I tts liedai. Hortcnzij os nft gsto kickrfigitesng ir nuoldt clragnq ia tg.

didiioii hodenziio

::i li: t'. .,.: ttj:t: . jr,:r

&
',*:

I

Ii

Picltl Atncrikos ki-

lgs nrcilcrtis

xtva

gin1tinajc \tut nkt|(s

ir iilto, ir

"jttlt<t.

l0

zlltoTrlrA
APIE

uAs

KAMBA. RI]IIUS
AUGAI.US

l:$rn
h .#

,t

Puikus ougolai neveio sovoime. iinir,r golino tikdtis s6km6s. Bene pogrindinr.i geros ougolrl prieiiuros posloptis - imituoli [iems iprostos gomtines sqlygos. Sios knygos puslopiuose atr[site viso, kos gali prcversli komborines gciles pom6gusiom g6lininkui.

Iik igiius buting

tl

nei daugelis mqno. prxtg gyventi drdgrnds pritvinkrrsiarne ore. Turint reikalirrgq Zinir. hrr lietus kait:rliojasi su sausra. Atogr4Zq kahll tniikuose rdaugusiq augalu poreikiai vel kitokie. priptr-sti prie tamsiq Zietnq ir sauso. Nuo neatrnenamq laikq juos ktnuoja be jokios atva* gos plieskialti kaitra dielros metu saul€s Iropikoi (ctogrqios) Atogr4ios plyti abipus Zemes pusiaujo.89).\-t (+ P. arba oiiaragio atogr4Zos baigiasi atitinkamai ties 23027'Siaurcs ir tiekpat pietq platumos. iviesos ir tarnsos tmkrnE iStisus rnetus rresikeidia. tarsi prisrrrirsta.taip atrodo rniisq karnbariniai augalai savo girntosiose vietose. nepris. Tacl karnbaryje tokie augalai tzrip pat tnegsta iviesq. ii kur ougqlss kilgs. d6l kLrriq Zernd bernilZ niel<tloinet neprad.ret ialti. aki verialti viksvuolds Zalrrrla. Dykunu-algaLri bette labiarrsiai prisitaikg iigyventi. Tod€l augtnetija dia labai veili. vijokliai. Zrnogaus iigio gyvatvo16 ii ryikiai raudonu puansetijrl (+ P. kur pudia rnlsouai bei pasatai. 223) . drFgnas ir vdsus krbryrrrl3iriose. tadiau prailnatn[rs didZialapiai augalai. Zinodomi. iilurnos ir iviesos kiekis dienq visuornet toks pat. l4l). AtnZinai Zaliuojantys rnedZiai. l3 ir 213). todCl iitisr. uuolat tvyro nepakeliarna tvalki iutra. Tokie aLrgalai yra pratg prie staigios drdgrn€s ir sausros kaitos. o ne kitoip. kod6l qlrodo toip. Zaliuoja iisid6stg keliais aukitais vienas virS kito. Tai augalai ii s:rvanq ir stepiq. ir tiesiogitius saules spindulius.s turi gyveuti ir klimoto iuoslos iiltai jukjie kilg ii iiltq kra-itrl. geriou suprssime io poreikius. dr6gnq.arydamos maZdaug 40 nuoSimdiq Zemes pamiriiaus. taip pat ii ten.rudioje dy- ms fikri luo ioniniLl ia. sud. lialos. tarpais rnatas sausringas s2rvanose bei stepgse. Todel atogrqZq augalai karnbaryje suukiai pakelia tiesioginius saulds spildlror4. tarpais lietiugas. ir vdsq. Nors jr1 tdvyneje Ziemos nebuta ir jierns nereikia Ziemos miego. ues tropilfllose diena nLrolat lygi uakdiai. Zaliuojandiuose abiptr-s prr-siaujo. . Gimtosiose vietose jie patiria ir lintis. koip iis sudorytos ir koip gyveno. Tod6l uirrot pykg ant savo Zaliqjq draugq. tai nebus ypatingai sunku. tadiau musq tarnsiuoju metu lail-u jie daug 16diau auga.99 %. eukaliptq. lluolatine (iki 50'C ieidlyje). Iirs ir saus4 iildorn4 Gimtosios vieios Karnbariniai augalai lealspanls ialiiui. nepriklausomai nlro rnetq laiko. Aiikumo delei aptarsirne svarbiau-sia-s klimato juosta-s neparniridzLrni. gaivrl ir vdsrl or4. negraZiai gelsta ir vystajrl lapai. kur Ziernos nebiina. Oro clr6gnuma-s api e 90 . kokoso palrn€s auksiuio srn€lio paphldirnyje (-+ P. verdiau pasisten- garntines s4lygos srDarkiai skiriasi dEl nevielodo oro drdgrrtuno ar !ilurnos bei kituliq kiekio. didingi kaltusai nuo kaitros virp. Zolilriai.205).nt palangds. sausi atiiaun:rs vesausrzr (valdeus per t2 . rtogr. Kilnip lariarrt. toddl pageidauja to paties ir stov6darni a. iildorno butrl oro. be paliovos pliarrpia srnarkios liutys. arba veZio.irlsta. kad. Nors ivairiq atogrqzrl sridirl sovo qugolus Boloniks ir ougolq istoriic ylr lobiou ioudinonli ir ponokonli. saleliq. tadiau du dalykai visur jose vienodi: . ir ruku-s. dZiulgliu rnilZinu galihnq stuomenis apsivijusios ryikia-spalvds orchid€jos ir brornelijos (+ P.urt Jusq meil6s ir at-sidavirno. o labai aukitai kalrruose . sausas ir karSta-s aukitikalliq prerijo:e.ft ligi f I slolnls pat Zernds lutisuI t \t saKtulnls iioje pladioje juostoje labai uevielodas: itin dr€gua-s ties ekvatoriruni. daZniausiai aukitesuiq medZirl parurksneje. Kli- jai. kuri4 iiek tiek aprnaliina Debent nakties sutemos. ir pietq.s rnetrr. Siauris. araukarijrl ir barnbukq giraites. kiek irnaDorna pana-iesllg ijq gnntaiq. besidriekiantys milZiniiki krurnai. paZerniui kite paziDtijrl b[d+ ir poreikius.stis rnfrstl g€liapuodZiuose. parnegilkite sLrhrti aplink4. legailestirrgi spilduliai.lz! tLrenliri lrrp sta atrlr:tliarne iiltuatnyje! Atogrqiq miikuose. kad dainai kelios jg gali kirstis arba d6l geograluiirl ypatrunq vienoje kurioje gali atsirasti kitos klirnato juostos Augalai ii tokir!t4irl!! 4]!ag!4tzas9. Taigi svediarns ii tolimq ir nuostabiq kra-itq sunku gerai jau. Lygplatus dirZas juosia jos apkunq Zemes "pilv4". limokite puiinti kutnoje (+ P.

Natrtuose Siq augalq nereikia vasar4 gausiai laistyti.Epirttui gJvena ant kitry augal4. Inusq gyvenarnq vrdutinio klirnato zonu. kad Sviesos ir Silumos buhl ir Svelnios iiemos.lcndrobis bci tilandsija gyvenaant tropirti4 nediig iala1. pakankamai kiaurus metus juos koje ir Kalifornijoje. o iiem? jie turi bnti kone visai sausi. Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose Kinijos vietovdse. Zem6 rebevalioja sugedi vandens. o kai kur Ziem4. Cia esti iiitos vasaros gausiau siai ir palygilti satsai. Augalams. jiems reikia daug saul6s. Subtropiniai augalai daZnai turi Saknyse.18"C. Ziem4 gausiau lyja VidurZemio juros baseine. kilu-siems i5 ka-itr. Jie mCgsta. vidutin6s ctogr{os) Tai yra klimato juosta ta4r atogrqiq rr DuosalKnuq. kriiuliq ir iviesos kiekis bei dienos trukme Drikalso nuo metq laiko. Plaiiaragis papartLr. Potcrirnosi Artimiau iusioaZinti su ivairiq klirnato juosq augmenija galirna Frankfurto oalmiu sode (+ Adresai. kai nakti gerokai atvesta: tada jie ilsisi. bet ir pereinam4sias bei ypating4sias sritis. stiebuose arba lapuose sukaupg vandens atsargq . P. metus Ligarinama daugiau nei Glyja). 238). o Ziem4 jie turi bnti vd- l3 . kur gausiau lyja va^sar4. . Siuo metq laiku reikia daug iilumos ir vandens. kil9 i5 kraitq.iitaip apsisaugo uuo perdiinvirno. Tod6l dykumq augalai ipratg tenkiltis vien ruko arba rasos dr6gme. C-ia savo akimis pamatysite ne tik pagrindines klirnato juosta-s. kur gau5iau lyja iiemE.t0 . bet neparazituoja juose. Be to. Suhropikoi (kitoip . Lietaus daZnai nebrma m6nesiq rndnesiais ir uet metais. Kai kur _lyja vasarq. Zvarbios naktys (temperatiira nulrinta kone iki mrlio). megsta. Cia vidrrtir16 ialdiausio mdnesio ternDerat[ra . Augalai. Pietq Afri- reikia laistvti ir Ziema. Augalams tokios s4lygos i5ties nelengvos. o kai prapliumpa lyti. Silurnos. vasarq JAV pietuose.

) . iki iiedu -. nuka44 zydinaiam augalui Ziedus. PavyzdZiui. Zydeti ir brandinti vaisius. jo brandumo iSraiSka. '' :: ' li. ' Uiri ienr6s esoniios ougolo dalys pagri. Salutiniai ugliai. 4 Svopinqs su iaknimis. Augalo g1'venimo pra-sme yra augti. Ziedas augalui tai vienas i5 svarbiausiq grr e nimo etapq. 2 S-akniestie bis su iaknimis.\ lil .I I I Apie ougolo gyvenino liklq F4 F g4 I I = @M @@ Poienin6s ougohp dolys f. svogunai. daZniausiai paskatirnme ji dar gausiau zydeti. Beje. tapai. daugintis ir pratEsti savo girning. Tai yra vienintele tikrcji kiekvienos l4stelqs.pieSirliai: PoZcmines augalq dalys) Sviesos nemato ir esri daZniausiai baltos arba rudos spa)vos. 3 Sakniapumbis su Saknimis. ziedai ir vaisiai. siurbia iS jo vandeni ir maistingEsias medZiagas. jis sukaupia visas jegas ir Zut but stengiasi iveikti I a kli[q. Sakniagumbiai -arba sakniastiebiai (. kitaip sakarnt. kr-rie tarsi poieminds asargq saugyklos kaupia augalui reikalinga vardeni ir maistingqsias mcd2iagas. Jei augalui bandoma trukdlti. kruios tiklas dauginimasis. Kai kurie augalai turi iakniastiebius arba pakitusius nglius (sakria gumbius arba svog[nus).'..t'' -. Nuo augalo ruSies ir augimo vietos priklauso jr1 forma ir issidestymas: pavirsiuje ar giliai.ndinis stieba. Visos pozemines ir vin Zemes esaniios augalo dalys jau milijonw metq gamtoje sklandziai ir uitilrintai dirba S1 darbq. - Botoniko nuo ioknv I Gyveninos po ieme PoZemhcs augalq dalys sakn\'s. kiekvienos dalelyes ir viso augalo glruenimo uZduotis.agrindind ir Soninds iaknys. Saknimis augalas lsitvirtina dirvoZemyje. . stipriai ar silpnai jos isi5aloija. Kitos polemines augalq dalr-s.

5 LiemeniLis. Jq u2duotis . Jie btna iSsisakojg ir neSakoti. DaZniausiai nSkiq spalrrl arba skanus vaisiai privilioja ivdris. Stiebai.'s. I3 esmds jie skirti tam. P.iSlaiL.vdintis lglis daZnai beveik liaujasi augti.1ts dR .]k' . liemenilis ir mezgini sudaro iiedo moteriSk4jq dali. SmithiAhtha). pavyzdiiui. bet jie visada lieka gyven. palep$k (Cytisus).yti lapus ir Ziedus. 5 Sluoteld tPhalaenoo sis. Jie gali iliauzti. I)ora. P. lapai.. gali sumenki ar net visai nunykti vin Temes esaniios augalo dalys.lJ Dciniousioi positoikoniftp iiedyng schemos: I SAalis (Penras. Cynurq. tai yra asimiliuoti. Medinillal.' P. BemaZ visos jos turi daZanaios medZiagos chlofofilo. sudaryta ii taurilapi4. dideli ir platns (. tieLri jiems maisting4sias mcdiiagas ir kiek lmanoma labiau pesukti 4 Purka. mos ir spalvos (.Demesio: jeigu per daug laistant ar penodinant pa2eidZiama dalis saknq. tad turi ryriSkq iiedadulkiq ir moteri5kq kiauSial4s- pieSinys: Ziedo sandara).imo Serdimi ir 2aliaisiais augalq plauiiais.r-\ 9A v AF \)6 /-JV Yb /.iK 9X . Crossandra. Oyveninos viri iern6t I Taureli. dal-".1tr . Augalas iinaudoja daug jegos brandindamas sdklas.69). Spathiphlllun). for- @WffiM I Varpelio formos iiedas. todel z. todel esti Zalios ir Sviesoje gali anglies dioksid4 ir vandenl pa- iledo scndoro ve6ti i angliavandenius.4 Keki (Cynbidiuni. Vrieseaj. vadinomq piestele. pavyzdiiui.pie5inys: [vairios 2ied4 formos) ir kvapai . 3 Varpa (AcalyDha. nuZydejusius 2iedus tuojau nuskinkite. kad apsivaistintq ar Lapai esti ivairiausio dyd2io. Juc I svles4. sudarytas iS voiniklapt4. galenis (Abutilon). 196) arba rankos storumo (agava). 6 Graiias (Chrysanthemum. I 43). 78). sausi lyg Siaudai ir sultirgi. !. pavyzdiiui. P. 2iedai ir vaisiai -auga Sviesoje. Yaisiaiitsellos atsiranda sekmingai apvaisinus 2iedus. Visos virS Zemds esaniios augalo dalys lgliai. Senecio)- Burbuoli t5 . 146). forma (-. Spalva. 2 Vainikelis. pawzd1iaL streptokarpas (Streptocarpus). PelarRonium Rrqndifiorumt. 6 Mezgine su seklapradiiu.1 lo c asia.AspqTa grc. Juk i3 esmds juose ryksta fu fotosinteze (. ir taip seklos nuke- iiq (- :CI . 3 Draqelio formos iiedns. 2 :ll XP (Anthurium. eschinantas (Aeschyrunthus)lvoirios iiedq furnos :aa bltq apvaisinami. Zydedamas augalas subrgsta ir pasiruoSia apvaisinimui.pieSinys: Lapq formos). pergamento plonumo (. daZnai labai graZls. 2 Piltuvo formos iiedas.tai prier ilas vabzdZiams. Jei nenorite savo kambarinio augalo dauginti.1 l_ liauja tolyn. P. Clivia. Jie gali bnti maZi i plonyiiai (. 3 Kuokeliai su dalkinimis ir koteLiais. sumedejg ir kieti. Visas jegas jis skiria brlsimiems vaisiams ir sekloms. Purka. kaip ir visos kitos augalq liudija neZabotq gamtos iSmong bei iSradingumq. plonyiiai ir visai stori.. vyniotis ar kabintis. ir k\cpavimas ( ' P. 4 Vamzdiio formos Ziedas.Lchystachys.' adijantas.-. ZicJai daZniausiai atspindi neilik6ti na gamtos kurybingum4. kurie daZniausiai apdulkina Ziedus.

l Astrid'... stygious. lisierrtine kiekvieneis rnetais.orniti1os. dviinediai arba daugiamediai. H oyo.rora. 5 Sc/lrri'l Srricqas ). elk\irld (. Gerai priziirimi tokie augalai ktnbaryje gali iibuti tnetq lnetlrsPrrskrrrrniai (. Po chiro). Tai rei-ikia: tokiLg augalq nereikia pefnetl. lrlmai ar rnedZiai). iankiagumbius arba svo- gyvella t tlip pat d i si a. SDaruto ni. arba pta<16ti daugirrti pa elns. es- (+ lenteld apadioje). Ficus lyrato.1cs.rprrs rne- Krrlrnai ir rnedriai (rrdkt rrria. ruAti tiesiri irrrkiryl. Kcip gincmosi nuo scusros' Kai kurie augalai turi poZernines vanderrs saugykJrs (zlcfi incncs. Chri satl thetatn veisles. o augti uZsikabirrus. Fi<us.1r. l(oip ginomosi nuo Der didelds koilros. Cycn u: n. ('Licpsningoji').a r d c t i a.n#*:iiiti. Si n n ingia. Gl o ri osa. arba lapLis peven€ i edatrs ar spyglius. C)pcrii-r) arba svog[urinds gdl6s (]lippcastru t) turi kiekvienrl vegetacijos period4 r ilirrrzti :rrbr pletoiis. iilieka Zoliliai ar_ ba sLrrneddja (puskrLuniai.chcvcria..!nrinf -sdUas.Apie kq byloio i5voizdo A Lr.S..tlalnZinri ZlliUojultys .po nretq ..t.. Tbtro. par. pavyzd2iLri_ hrDstrs (Ciss//-s) visai rnaZuiiai.toctel. Nordderni iiek r:rlirrt rnaiiau prara-sti drdgrnds.kerii (. perzyort uztnez:-lil vlrrsrrrs bei srrbriurdi_ rn ISpildg sirvo g. deugialdiu-s jq krrrrq lyg ierkina-s. orinds daknys (orchiddjos) arba plaukudiai (sanpaulijos).. ktd tureio pnk:rnklrn:ri laiko prie ios prisiderinti ir trip istobulir)ti gyvenirno rirnrq lr tnlkmg.i rnilijo_ nrs rnetrg brrvo prikau-styti prie hi rros nors vletos. Kiti iisiugdd rnilZiniikn iviesa Zerng 2 'Roso Perlc'('Pcrlint Foie.:elq jauni ir beveik nebraudina vaisiu.:1ly.ri regyverrr ilgri|rr. t6 .ne pd vienerius arba - Augalq zuniius esti labai ivairu-s. p. 1O 'Leopol. prie kuriu kiekvierrs ju saveip yi. nai Zerndje./i. C t prL'ss u s.4-s7. Gr cv i I lc<t. Ilclt4>erone) savo 2olilg dali. Za |cdrschia). Ar- ilrri. Koip ougolui priritoiko Kaip ginomosi nuo iviesos.g rts setace s. 'Eurato t'('Euratu Dtos').s).. kohunti. Augirno budoi ir gyvenimo lrukm6 olllgE get]etlog progrnrnil. Kalanchoe) arba stiebus (Bea ca r n ee. ' Iigi pat dienq galo iibuna palygirrti dvirneciiLi' arr5rl. kai k-une augalai arba iisiugde vaiko tunntys augalai (Alocdsio. reiki:r irrDr lstgytl ni Uil patn€gtos rrriies dvejrrs rnehrs iidygstu. Bet Stui iSlakus. pirvyzd2iuikorclilin:r t Cr vrlyiart. 8' De lVaele's Favorite.. Vierrarrrediai augalai kaip DrtLwal- gillrs.7'Flatncnco.. Sltpriuiarnir. scvo lirrtiridie lio grondilora arba dvirnediai kaip Ektotlt d[fi. Duv". Leptospenut t.rbriribotl g€liapuod2io erdv9. pl!\krrf I Jte nutnir. (' De nylinoji').ti. Jie atrodo nuolat egzeruplioriu.' Taj re_iikia: lie augalai pakelia oaug svtesos.rrylrlrrtr?/. kad gal6tq pa-siekti didZiuliq rnedZiq viriunes. arbi issieusino !odq pa:raiius lepus bei tarikius ierius (kaktusai ir karpaiolts. didgrng karrpiarrc irrs Iaprrs (C rossrt I o.yzdZiui. aE rv ..1. lr lDusu narnuose vienarnediai bei tartys med2irl padennds. kuri le_ nre. (. Myrtus).. 4 'Menoria Karl Glasen' ('Karlo Glasctlo atmi- I gaudandius lapus arba pavirto lia- Tai reiikia: iierns arqalarns reiKla orcgto oto. Volic.iking. 3 'Rosalie' ('Rozali'). Cra. Rt\' ( Karalit6 ). vtisl. Auginto budni: . Ixora..o arnZiu. Jie buua vieuarneiiai. Mcdiuill. 6 t1inas'). Catnpanula. 5rl g) \4lJrl brrrybiu prorivi.l vyniotis arba lipti.ssrr/a)._uzaug . rned2ini ir kLunai.slrgara) nereikalauja daug iviesos.. iriteke il.:ojr sLirr irgos .r'bn l. Jdtrop ha. stonLs. Tarn rikrrr s4lygq iivaizdq.iprnt9. Kai l-urie arogrqzrl miS- li plurksDas aUgal]i paliko ir isil<r-re atrt rned2ju iakt. kad galitrr hro i€krnirr_ chinaltas (.ja (Colututctt).ruealci eerli priziLuirni gilJ sulrrrki r"ikai" SarDlllgo amzlaus. Fatsia.. MilZiuiikus laprrs sluokslius. bLi 'rr:*g::.". pap:udiai) gali klesteti nebnri_ \L.' H o Ia Tai reiikia: iie augalai gerai pakeXoip ginornosi nuo iviesos Ko ya. kuri urnj rsta ir surnedi in.. Kiekvienas augala-s turi jo miiai btF iki kelirl -Inernl rlkiiio iiiux"nrv. Tai reiikia: rnedZirt qyventoici 1epifi tirrds orclriddjoi.rr dvejr. Visa tai brrtLra Zi[oti priZiurint ktunbarinius augalus ginu daugirris.4rl/huriun veislEs. kiti lyg tarturn va. savo fonnq ir !vairor'9. Ficus elestica\ \r litttos (Philodendron. gyve|arnostos vietos.).zdziui- vrzol t ltltglrlJr raL\dnvo kllo etikd_ iiiusirl iieiiirt ir krro iir:rclLrliausiri prisirnikydrvo. Gd lJcprro'dyje Jre naujus uglius i5leidZiandius Sakniastiebius. lra sausil orq. Vieui augahi turi pLrkuiius.'s lydi kuo ivniriatrsit! spalvtl lornu! iidots. Darrgi:rrnecili rrrg:rlli . dydi bei iSveizdrr. 9 'Stello Maus. olmosferos dr6gm9 rusiurbiq Zvyueliai (brornelija). sidabro ar nrelsvei 2clsvos spelvos pldvele nornis. t.

.

.

96). Juose atpaiistame ahadejq. P. Sie Zmonds uepais6 rrei tropiniq ligq. "Botalikos tdvu" vadinarnas Karlas fon Linejus 1753 rnetais savo veikale "Spccies Plantanar" lved6 dvilarg pavadinirnq sistetn4 (binadng nornerklathr4). 104).i3 Bahamq salrl atgabeDta Bleli.VidicZemio j ir o s b as einas. . i Europq b|o alvella Cocco. ir nu. Naujos kokios lors ruiies veislds gaula dar ir treiiq pavadinitnE. r l9). kurie leisdavosi i uzjnrius Zntbiit pargabenti to. kaip. o Nuo 1774 i5 Kapo Zern6s praddta gabenti vis daugiau kvapiqjq pelargoruJrl. G jq suiinome kilimo vietas ir augalq i5ores ar budingq bruoZrl ypatumus. alsiradusiq sulotyninus kuri nors vietir{ tenniu4. Stai kal(usq istorija pra-siddjo tik atradus Arnerikq. /yrala = lyros pavidalo - Ficzs riata.Tnioliklajarne iimtmede. Ii Vordo ddZes kilo anglq pamdgti kambariniai iiltnamiai. t9 . Pavyzdiiui: C I i vi a ui- l(q opie ngolq posoko onrroii io rGies porndinimo dolis ftispitla = Seriuotoji akalifa. P. pavyzdZiui: C anel I io j aponica 'Barbora CIark'. r 1690 didilal soduose atsirado alarrasas. tadiau kaip tikri pasaulio piliediai visi jie turi lyg kok[ tarptautin! pasq: bo talikos arba mokslini pavadinirnq. Itin sunki biidavo augalarns keliond I Europ4. Tenai nuo seno. Jierns buvo ne rnotais priesiskai usiteikg diabuviai ar praZutingos klirnatines s4lygos. aeranthos = atkjtai ore . bet ir atsitiktitriai nuotykiq ie5kotojai. Zinoma. kar.t) ir seras DZozefas Banksas (Joscpft Banfu) iS Naujosios Zelardijos atveZ6 araukarijq. Menesiq mdnesiais. 1733 Europoje praZydo pinnoji tropin6 orchiddja . ii didZiosios raidds raioma-s genties ir antra-sis. botanikoje ligi Siol tebevadinarnas Vordo ddZe. liavo tik apiplauku-s pa-saulio juras bei iityrus koDli||entus. Zrnouds kai kuriuos augalus lailTdavo savo blste. niniata = raudonai oraniind C/ivrn (+ klivija. verrecunda.iili. k-urie i Europ4 atke- Daugelis karnbariniq augalLl pa-s rnus atkeliavo der. Pagaliau augalg gydytojas ir gamtiniukas Natadelis Vordas (Nalhaniel WarQ visai atsitiltinai iSrado uZdarorn4 stiklili inda. Esti augalq vaxdq. Pasakojimus apiejq keliones ! rnumiausi4 nuotykiq romarq. pra-sid€jus ilgai atSiauriai Ziemai. L:ur! sudaro pinnasis. misionieriai ar tyrinetojai. i5 pradZiq tai nebuvo tolimqiq Siltq kaltq augalai. P. 1570 viena-s anellq vaistil nka-s kaip didZiausi4 botalikos retelyS pagarsino. P. Manoma. o menant astrollornines kai kuriq augalq kaila-s. 164). toddl vis geriau sek€si priiiudti augalus iS tolimqjrl uzjunq. loba.s = . lO3).lQ opie ougolq prsoko vordos {vaidose ialyse augalai ivairiai. infitndibuliformis = piltuvelio payi<lalo Crossandra (-+ krosanttt = daugiaZiedis polyanth las mi num /lr/t4rl.M edinilla (+ medinil6. Nuo tada uebeliko tokiq griozdiikq Sis tos komborinig ougolV isioliioc ii pavadinimq. 1698 Europoje jau buvo auginarna Aloe arborescens. Dil retesliq ruiiq negailestingai varzytasi. . - P. o vEliau ir visi rnodemieji Ziernos sodai bei vitrinos. kad Kristoforas Kolurnba-s pinna^sis atgabeno SunLu patiketi. 122). ko dar viena meilenio miis. Kadais jie labai ispudingai bei iSrai3kingai skarnba.dir. Llriame Zemd raldio islikti iruolii drdgna. Sis atr. (+ fika-s.as. rausvojo ciklameno. pavadinimas. Ypad Gsarniai apibndira augalq ruiies pavadinirnas. visai augalais nesidomintys pelejturai. vardatdviq arba pinnqjq apraiindtojrl vardus. bet . P. ii maZosios raidds ra-dorna-s ruiies prvadirrirnas. svyralti () jasminaitis. Cyclamen orbiculato folio infe me purpumscerre. GraikiSkq ir lotyniSkq elernentq turintys pavadinimai iiliko. nei gausyb€s kaujasiurbiq vabzdZiq. 134). . !iltlamiq bei oralierijq. tais net keliais vardais vadinarni. 1779 kapitonas Kukas (Jalres Cao. ka-s Europoje itin vertinarna. r 1644 ParyZiuje karaliikajame sodejau Zyddjo kalijos. l819 ii Brazitijos iEurop4 atvy- - Kinija.klas giltinA . iS tropinis Afrikos dracena bei Pietq Arnerikoje surinko v6liaujo vardu pavadintos l/lomanda sd.Billbergia (-+ bilbergija.. Tai apraSomasis Cycla- men purpurqscens. o isvertus ciklamenas su apskritais. purpurine apadia lapais. 1770 iveicarq botalika^s Frederika-s Alemana-s (Fredcrik Allanandl Sveiiqi ii viso posoulio 13 Pienl Auerikos kilu- sios begonijos bei difen- bachijos. magntfi. nuodingq gyvadiq ar pl6iriqjg Zveriq. P. P.ca = didngoji . kad ir lietas kraujas. aukojo ne tik sodininkai.n andsia (-+ tilandsija. (+ Acalypha - dra. 90). Elksints (priefoje kairije) viksvuoli (antroji eili ii . Ddl retq augalq savo sveikat4 ir net gyrybg sq lra-dtus galima skaityti kaip ido- Euo- pou neregdtq augalq i5 Naujojo pasaulio. . visai imanoma.urksdiausiai kambarini u-s augalus praddta auginti Skaldinavijoje. pavyzd. grauZiami kenkejg bei ligq jie vargais negalais gyvaliodavo nev€dilarnose medin€se ddZese. davalij os (p r i e lcyj e de 3i n ij e ) Lairis j deSing). rnatyt.siunte ja-s Lindjui. botalikai. Tuo metu radosi vis tobulesniq Sildymo sistemU. padejo tinkamai gabelti opius atogrEirl augalus. Kristoforo Kolurnbo "Sauta Marijos" atgabent4 Melocdct s- e 1620 i5 Kapo Zern€s (Pietq Afrika) atkeliavo rneilerris.

kiek jiems reikia Sviesos. Jeigu augal4 ketinato statyti re tiesiai prie lango. kur diena lygi nakdiai. . jeigu jo niekas neuZstoja. kiekjq proteviai gaudavo girntosiose vietose. Augalai geriau-siai vela tada. Taip pat nederdtq uZmirSti. reikia mintyse iSrinkti jam tinkam4 vietq. Apsiniaukruiornis Ziernos dienomis Sviesos intensyvurnas esti tik 40O . kur sau16 tiesiosiai nekeuta. Prie tq selygq jie pratinosi milijonw metq. derinti kuo ivoiriousiq spolvrl guotus bei ioluno olspolvius. Gamtoje augalai Svies4 papra-stai gauna i5 visq pusitl. kurioje poreikis Sviesai iSreiSkiamas taip: e Saul6je = augalas m€gsta kuo daugiau Sviesos. bet ir visai permatomos uZuolaidos bei Zaliuz€s. ypad jei prie5ai-s ji auga" sal7sim. kad augalas perkamas impulsyviai. duodami su pri€Zilros instrukcija. kad daugelis kambariniq augatq kilg i5 atogrqiq. pirkti ir loilryti uugolus Ko veilrri su komboriniois daugelis augalq normaliai gyvuoti gali tik esant l0 00O lx Sviesai. Sviesos inten-syv:umas 50OO lO 0OO lx. Sviesos irtensyvumas l0 000 20 0OO lx. sauletomis vasaros dienomis * net iki 9O 000 lx.porinkti ougolui tinkonqvietq.dainiausiai tik i5 vienos. proturtinfi scvo buiti egzoti5kois kvopois orbo pory5kinti interiero doiklrp groii.ura.25%. I'ru sautes spinduliai lcenta ryte arba vakare.50OO lx. 26-27). Rinkdamiesi ir pirkdami nezinomus augalus atkreipkite ddmesi iju lapus ir tikrumo delei pasiteimukite. Sviesoje = vieta prie pat lango.ivieso Sviesa augalq duona. Skaitg€s arba menin6 Liralika apiviestumo vienetq liuksq (lx) 20 0O0 ir oauslau. Siaurinis langas ketvirtarni aukiie. pavyzdiiui. bdel musq rudeni ir Ziem4 jierns labai stinga Sviesos. Pirmiau-sia prisitaiki lapai. Traukiantis tolyn nuo lango Sviesos intensyvumas maZeja mazdaug taip: . geriausiai Jam tll(s gyveu anl plerrnes Palan- tokioje kiemo vietoje. rytq arba va- 20 . kad Svies4 smarkiai filtruoja ne tik tankios. kur saul6jiap3vies i3 visq pusiq. DaZnai augalai par' kaitouas. . lJ m atstumu 50 .jei augal4 suman€t laikyti lauke. daug ar maZai augalui reikia Sviesos (-+ P. teikia daugiau Sviesos nei pietinis langas po balko nu pirmame aukite. kur Sviesos intensyvumas 2500 . ar toji vieta Bal6s atitikti jo gimtdU Yiehl sqlygas? . kad blsirnasis bendras Zmogaus ir augalo gyvenimas teiktq malonurn4jierns abiems.ft l-. varlinasi. Pagal lapus galima atspeti. oulohis? O Antroji mintis: kokio dydZio augalai tiktq mano butui bei ma:ro interjero stiliui? Bene svorbiousio . didelis 100O Ix. Pinnoji mintis: koki4 vietq (abai svarbu iviesa ir iiluma) ai galiu pasillyti savo iirinktajam. o Pusiau ieidlyje = vieta prie Siaurinio lango arba netoli largo. poSon6ie susikurri lopin6li rolimos iolies gomios.50O lx. o c2loratsttmtu-25-1O%. apEmus pasigdrejitno diiugesiui: koks jis graZus! Tadiau ii anksto ousprendus isigyti augal4. kai gauna tiek Sviesos. lluo ko priklouro iviesos kiekis Daugiau ar maZiau Sviesos i musq bustus pateDka priklausomai nuo to. Augalo gyvenimui butinas minimalus Sviesos kiekis 70O Kuip rinktis. o gi itoi kq: iio pol. Se5€tyje = vieta prie nedidelio - Siaurinio lango arba karnbaryje. lm atstumu augalai gauna 80-50%5viesos. Svorbiousio s6km6s prieloidr . o bute .f | r )- karq pus6je. pravartu reuinfuSti. i kuriq pusg iSeina lalgai _ir L:uriarne aukite esame isik[re.

lq:ontys i3 sartlis gcllontuno pa licdlity. Pachy'sta chys I u tea bdi Drigstd Svicsq. knd rikrieji iie- tl.liloki g616 su gehonomis iiedu ivok6mis. ne visi !. I atQ tiarjokitt butfut ne tiesiogittiu.s saults spindulius.ti tai naii balti karulioi. Bcje. .ito.

Oro dregnumas 60 %. Daugeliui augalq iiuo metq laiku kaip tik reikalingas L:uo drdgnesnis oras (-+ P. papildomai ap5viesti jo nereikia. Nepamir5kite: vieram dideliam augalui reikia tiek pat vietos. kurioje ketirrate ji leikyti. V6sioje.sykiais pri- (-+ lentel6 P. arba liduryje.s). miLna (Myrtus). ivairfrs papardiai. sparmanija (Sparmannia) a$a hovdja (Howcia) . Ji !sigijg tikrai nesigailesite. rytus . 43). sauletoje ar beut iviesioje vietoje. kipaisa:-s (C u p r e s su s). Asiivelgdarni ! tai aptarsine ivairaus pobudZio patalpas ir kokiems augalams jos labiausiai tikq.4.gerai prtiiudmos gali siekti lubas arba galingai i5sikeroti . C o e I o gy n c.s). kad nuo dirbtinio iildymo Iabai Lidzilva ora-s h Zemd.nuo jtl kt lanti Siluma taip pat jiems visai patinka. Va-sar4 jas lyg ir nestinga. 25). va-sar4 esanti 3e56lyje. va-sar4 5ilta.vidudieni.s). Visus rnetus 5iltoje. bet vdsioje vietoje. kur jis galEtq netrukdornai augti ir teikti juns L:uo daugiau pasigdr6jimo. kalnarutei (Asplenimt). citrinmedis (Ctrur). prierneldje arba negyvenarrarne Kombcrinioms cugoloms reikio vielos Nepamirikite. Dakties . daug iviesos. kaip. lvairios fiko rGys. Tad V6si vieta 5e56lyje. Soleirolio elksinei (Soleirolia). augalams normaliai tarpti svarbu Sviesa ir iilurna. Kai kurie augalai mdgsta Ziemoti Sviesioje. stalo papuo5imui. kurio vidutine temDeratiira lO . tadiau be tiesioginiq sau. cikas (Cyca. saul6toje arba iviesioje vietoje . Radiatoriai po langais ar Sildomos grindys. eia per dien4 augalai gauna keleq valandq saul€s: ties pietiniu langu . Sis iviesomatis purasus i fotoaparato eksponornetr4. brangq karnbarin! augal4 patikinkite liuksornetru vieg.re rnazesne kaio l5'C. pavyzdZiui. 22 gebetl. bet nepake- liantierns ryikios saulds augalams. kai ji kas nors uZstoja. kur temperatiira apie l5-2I"C ir niekad neuZkly.r vakarus atsigrgZusi patalpa arba Ziemos sodas. llemoiiou svorbu ir iiluno lsigydami naujq augal4 pagalvokite ir apie iilum4. Tokios s4lygos paprastai buna ant palang€s uuolat gyvenatnuose butuose ir iildomuose Ziemos soduose. Cia puikiai jaudiasi atograZLl galite irengti dAbtirli apivietimq.labai i-vGsios Lta putKlal Jauctarst vtsl mlsKo gy- patalpos. loloas s4lygas gallma sukurti geliq vitrinose arba Siltnamiuose.po ryir vakare. Pirkdami tokius augalus pagalvokite.nuo to ligi vakaro.kelet4 valandq buna daug iviesos.sta saul6s spilduliai. Saulg ar daug Sviesos mdgstandius augalus isigykite tik tada. rytinio bei vakarinio lango arbajei l(ur geriou loikyri ougolus Kaip jau kalbdjorne. Cia vela subtropiniai. Tokios vietos paprastai biina ties iiau- riniu lalgu. daugelis gesneridq bei ajeriniq ieimos augalq. pandnas (Pandarinkdamiesi bei pirkdami karnbarini augalq pagalvokite apie viet4. Augalq netrikdo. temoeratira niekad nelukrenta Zemlau Id-U.jei lckdiai sumaZinate <ildyrnq: tai dai- vyzdZiuirnargeris Bca u (C o I e us) att>a car nea. dia patiLtq gyventi Se5€lius m6gstantiems tropiniq bei subtropinirl kalnq giriose kilusiems augalarns: aspidistrai (. iylandiame vonios karnbaryje. kad per langq stiklus patalpa neprikaLstq per daug. Ziem4 Ziemos so<le vdsu: l0-15"C. ties bet kuriuo kitu langu.l5'C. Ziernq iiek nai atitinka jq gimqjq vietq s4lygas. Savo tdvyneje aukstais medZiais ar juka krumais augandios ruiys (Yacca). kuri ketinate pirlti. i 3iawg.Poiorinos: Pirkdarni didel!. azaliJos (Rhododendron l miSrunai. Kas Siek tiek nusirnano interiero davieno augalo esmirius bruoZus. Prie pietinio lango ryiki4 vidudienio saul9 gali i3kgsti tik tie augalai.spidisra). pavyzdZiui.prie lango maZai iildomarne miegarnajame. lpratg prie 5e36tiq arba Gsklaidytos Sviesos: papardiai. nebus visqlaik tokio pat dydZio. Vidutin6 dienos telnperatum 20oC ir daugiau. nuo gdliapuodZio. 36). tapipahnei (Mcpi. P.l6s spinduliq. Vidulzemio jtros pakrandiu ir tropiniU aukstikalniu augalai: galenis (Abuti lon). aI galesite irengti jiems tilkarn4 Ziemos bustA! tiek kebliau. deudrobis (Dendrob i u n r). Trumpam perkelus toki augal4 i tamsesng vietq. galiausiai nuo prieZiwos (+ Nuo ko priklauso augalo dydis. kad jie gali pabreZti.Sviesi vieta. anukarija (Arauca rlc). Blogai tik tai. misko gyventojai: rDaranta. ventojai. priedingai. o Ziernos sode . taip pat epifitinds orchiddjos. neaDeJorllrat lzvetgs KleK- l(oip tinkonoi derinti bei iid6s$i augqlus langa-s puikiausia vieta visiems SviesQ megshntiems. Tai Ziem4 iiek tiek iildoma. Silta. priklauso nuo genetil6s augimo prograrnos. Dregna. kad augalas. Kiek jis dar uiaugs. ties rytiniupietrl prieipiet. o kartais uet lemti bendr4 busto nuotaik4 bei stiliq. kurie savo t6vyneje auga po tokia pat ryikia saule. daZnai reikia iiiirdti. krc- . kaip ir vienarn baldui. o tiksliau . jei galite jiems pasiulyti viet4 tiesiai prie pietinio. ties vakariniu . nrr. brorrelijos bei tilandsijos. Siltoje vietoje ieidlyje. ret. tropin6s palm€s bei ajeriniq Seimos augaral. Ry tink ir vakarinis Rinkdamiesi ir pirkdami kambarinius augalus neparnirikite.ei (Hefura). pa- tiniam pteriui (Preris cretic a). gr ev ilEja (G r e v i I I c a). prie vienokio arba kitokio stiliaus deraldias formas bei spalvas lyKuose.

.4 ir indtt k>rttpttzicijo. Visada dera: balti bei naturalios rnolio spalvos prlodai Bcldoi ougolcms Jei g€l€s jau nebetelpa ant palanges ir latiiralios spalvos pirtinds. neparnirikite. paveikslq spalvas arba. Dekorotyvinioi puodoi ir kiti indoi GraZus dekoratyvilis puoda^s visada pabrdZia augalo Zavesi.1. Didelius augalus geriarrsiai. prieiingai. raltaioliq. P.stiikus spalviniu-s akcentus. metalo. kopdtdliq. . Kc rintis svt>gfi nini4 gtl iry derinys. 238). inkstpapartis (-) luotrauka P. pagalvokite apie specialius baldus augalarns. sielLl ar bnldq aprnuialq. sufonnuokite kolrtril. maZqjq ciklanenq arba ivairiq violetiniq bei roZiniq alspalvir+ streptokaq)q miiruuq. pagaminti ii molio. medzio. . Palmiq.l Siuo metu parduotuv6se gausu ivai- nui (Codiaeuut). Jei teDai jarn triiksta ivieSien4. ko (-+ Saltiniai. kad jis ruri bi:ti ber)r per pirito storumq didesnis uZ gdliapuodI ir privalo der€ti prie augalo savo spalva bei fonna. Labai graiiai atrodo augalai s[statyriarLsir. 128). Jeigu gyvenate seros statybos itin aukitarne bute. . porceliauo. itaisykite specialLl aplvietirnq. kaip chlorofita^s (--> nuotrauka P. 146). prie juodq b:rldq derindarni ryikiai raudonrn anturius. Jarn uiaugus tut6site puiki4 sienelg erdvds dalijimui. Zalurnynus galite sos. Kiti polorimoi . Pavy zdiini: krepielis arba dubuo su gent tuzinu saipaulijrl (-+ nuotrauka P. stiklo bei kitokirl medZiagr. bet kurioje vietoje gal6site kabinti puodus su g316mis. Ientyoefiq (+ nuotrauka P. Groteles galirna ika-sti didestrirune g€liapuodyje ialia augalo. 20O) arba tradiciniai kabinarni augalai graiiai atrodo alt keraminiq arba mediniq pa-sto\. Margalapiarns augalams ir nebeliko kitq jorns tinkrunq vietq aut komodq bei pa-stovr. pavyzdZiui. Didiialapiai augalai sudvehina AugalU spalvornis atkartokite uZuolaidq. papardiq arba !iulq para5iq augalq lapai itin dailiai atrodo apivietu-s juos i! priekio. raudomrs arba violetinius.gal. apZeldinkite vijokliniu augalu. P. r Kaimu ir VidurZemio jiira dvelkirurtys augalai storalapis (Cra-s- koto- - . Rinkdarniesi dekortyvini puodq. 238). . ti i pennatolnas stiklines lentynas.'r] (+ Saltiniai. Dailus augalas padarys daug patrauklesni net prieikarnbari. dorninuojardios lapq spalvos puodus.ii augalai graZiai atrodo sustatyti grupemis. pavyzdiiui. Dideli pavieniai svynntys augalai. matgeniui-(Co/eris) arba karaliSkajai begonijai (Bcgonia) parinkite vienaspalvius. Tokia konstrukcija padengg visa-s lubas. l5l). Vyniotis augalui geriausiai pad6s medinds grotel6s. Sie indai bina nuostabiausiq spalvq ir formU. Keletas patarimq: . MaZai patalpai parilkite tik vien4 augal4! ry5kius apmrd:rlq raitus ir gali biti puikus fonas srnrrl ki alapi arns.6 pinti ii vyteliq ar pla-sti- kabinti palubejey prie lubq pritvirtinp ske6ai ir isilgai sukryZiuotu-s bambuko strypu-s. stetyti po vieoq. o Maiesnie. ant kurios krenta tiesiogin6 iviesa. suoliukq staleliq.Zavinga lapini4 au.

atrturiai (A nt h u /aoar:ara) arba fi-totiiai (. kol jie neTy di. . Metrp ritmos .':. kvapiosios pelargonijos (Pc I ar go ti u n).. srrla) arba nedidelis citrinrnedis clera prie Inoliuirl. kuriuos paprastai silllo talnsiuose kanpuose :rr skersr'6jo peqrudiarnuose pa-sa-Zuoaugalai turi buti iiaugg tolygiai.l arba Koip ir kq pirkri Visuomet atitlZiai Ziurakite. sveikais ugliais ir sultirrgais nepakenktais lapais. Nepirkite irugalrl. Tokie augalai kaip ciklarnenas (C'-vr:loarcrr). jei jo g€liapuodyje Zerne visai 24 iidiiur'rsi .-. jukos (Irrcca). kur paZyrn€tas jo pavaclilitna-s ir arba ilptraukta pelesio.4. Nepirkite augalo.. o Zalsvai baltietns arba sidiibro Zaaglaonenrai Lapiniai augalai paprastai Zaliuoja iitisus rnetr:s. Kai kurie Zydi rndnesiu rndnesiiris iuba net ir visrB rnetus: saupaulijos (S. .. ] huro augalanls (lg- privalo turdti claug d:rr nepraZydrrsiq putnpunl. . .:'.Fi t tot tia) * tilrka rlyvuogitl arjiiros Zalulno spalvos indai.t i n t p d u I i a). kad augalai bunl sveiki ir stiprus.r-stai dideli. erikEtis (Ro-sa) arba sarrpaulijos (Sa it t pa u I i d) Zrv jllgai atrodo porceliatiuiuose gel iq raltais padabintuose puoduose ltrba derarDos sprlvos Iahlotuose r t t jais gali buti pakelktos iaknys. . o Zycliutys augalai Zydi tam tikrais laiko tarpais. kai tarpai tary lapU atrodo neipr. itit puikiai atrodo ryikitrose ruba lilksrnai iimargintuose puodeliuose. lyg padZinvuaugala-s . Lapioiai kepieliuose. Niekada rrepirkite aLrgalo. jei pa-stebesite geltonai rudur. Stebdkite. se isikurg prekeiviai. . kaip priiiurdti.'. skyrlarnariai). Puiku. kad augalai nebitq apipulti keuk6jq: gerai apZiurdkite uglirl viriin€les (arnarai) ir lapq apaai4 (voratinklines erkutes. akmeninir.. kuriuos galirna ir dirbtilai regLrliuoti.. Architektrl magiarnos pahnds. Ant Zied! tuoj pat pa-steb€site rnaZus pailgu-s tripsus. /.s ddrnes ant jo lapq arba pemelyg iistypusius uglius. a\rk\t osio s be g on ijos (BrSonin)..: . slals Prunpurars. $.:' :. Niekada nepirkite visiikai praiydusio.=. glazrlruotos keratnikos puochl.:. jei prie augalo yra kortel6. Abietn atve- nuodyrnai.- \ Augalai pagyvina dorlxt viclq ir geritu pt!lolpos o14.adratiuiuose arba apvaliuose rnetalinirrose illduoser Kakusai.a 't! 1 /f a. Zydilltis riun) at ba kalankds (Kaloaclroa).'1. :rba suuykusiais. fikai ir spannanijos (Spd n td iln i d) tln tikroje aplinkoje gali stoveti h.

iiloko. pabun. Pakabinami augalai: visi. anturis.s. storalapio. krlija. terna didieji fikai. palmis. augindarnijl koue artpiridio dydZio puodelyje ar terpdruni dirvoZe- Lavos dirvoZenyje laikouri augalai luolat gaula ii jo se parduotuvdse (+ Saltilliai. karpaiol6s. kaktusq. fl 3e- em. Pclcrimcs: Dairrai siulorna pirkti prie aktneus prilipdytrs tilandsijas. stiklo bei marnuro tirka ai3kiq grieZtq linijq arba lyg skulpturos atroddrtys augalai.ieimos augalais. mts. krrie auga iliauZdami. Benzolq bei trichloretileD4 geriausiai sugeria gerberos bei chrizartelnos. azalija. 39). puansetija. bilbergija arba kietus lapus turindiais augalais: pladiaragiu. karpaZoles. sukelia murns begalg kuo geriausiq surnaiina fonnaldehidq koncentracijq ore. Tikras tilardsijos gerb6jn-s pn^s rnu-s pirks ii sdklq arba vegetatyviniu brldu iiaugint4 rnin augimq. papardiai. 112). Augalai gana srnar- augilirno b[da-s prieitarauja tq augahl prigirndiai. hibiska-s. kaklusai. B rac hychil <m. rapipaln6. kruminernis begotijomis. spannanija. dipladenija (-> ruotrauka P. pasiflora. puansetija ir azalija. filodendra-s. molstera. per dier4 augalai pagarnina nemaZai rleguollles. 133). Ziedirtds bei kru. P. taip pat prie ivai- riq citrinmedZio rGiq. lvairaus starnbuno lavos sk:rldos galirnzr nusipirkti specialio- Negana to. paLn€rnis ir pasifloro- Suitrijearbasusippg kaudenat ivairios fi\ miys ( + pieSinys P. 30 .Moii ir dideli ougoloi At-siivelgdarni I rnadq ir vartotojrl poreikius selekcinirrkai bei sodinitkai pateikia vis lauja-s dekoratyviniq augalq veisles. Rhi ps al ido p s is. 2J8). azalijos. Bydertnejetio. eSeverijos. anturis. barnbuka-s. Azijos arrgalai: azalijos. luoskaudas bei rrlpesiius. spatifilis ( > nuotrauka P. Art Ianko besivyniojantys augalai: bugenvilija. 29) augalai deriuarni daZniausiai pagal jq iiorg.31). 128). raudonZiede kalalke. kamelijos.ji garuoja ir ! apliulq. bugervilijos.46). gebele ir sansevjera sruarkiai Maii Zydiltys ar€alai: cluiziurterna. Viduriemio iiros stilious boldqi ii pirijos tnedZio dera prie agavos. Zetniarr pateikiarne ivairiq dydZiq augalq s4ra-i4: ir ant aakq pritvirtint4 augal4 (-> nuotraukl P. raklaZol6mis. 101). Sitaip selekcijos. 238).'l h s ndinario. be to. o ne pagal ruSiq girninystg. drdgrn€s tiek.spatifilis. Prie ioponiiko stilious boldq p tinka grieZtos fonnos arba Rytq ria. "iirauda" vis naujrl spalvrl ir fonnq Ziedus bei lapus. kiai drdkila saus4 iildornq bustrl or4 ir sutraukia dulkes (kai jos nusdda ant lapq. 25 . katil€liais. J11 groZis peZadina rrunrr se tyrq dZiaugsrrr4. paldpitis. araukarija. aucelli: dracenc. raudoriiede kalalkd (-+ nuotrauka P. viksvinis ajera-s.ys/a- ctls (+ Drrotrauka P.bromelijomis. jasmilaitis (-+ uuotrauka P. Be to. M o n u> r di a. vyniodatniesi ar kabirxlarniesi (-+ luotr:ruka P. Dubenyse arba kituose pladiuose ilduose ( + nuotrauka P.iutiebtat clrrizarternos ( ) rluc' trauka P. elegantiikai omarneDtuoti arrgalai. pelijos. Srnulkesn6 infonnacija teikiarna vokiediq brornelijq draugijoje (-+ Adresai. 48). rnirtos. turglq arba pralc0zq st! Iiaus baldq ypad gerai tiuka ciklatneuai. ftka. Zydin. lnarantomis. Kcirniiko slilious bcldci (vadila- lgrotiiki boldci dera su visais tropir ais bei subtropiniais. I l2). Augoloi kiekvienqm gwenino stiliui Prie klcsikinio opstolymo. radermachera. bet ir "augina" augal4 iki jo miiai nebrldingo. pavyzdZiui: a-sparagas.keliu pareukarna-s notitnas dydis.stabdalrdia-s rnedZiagas. hibiskaus. S c hlunbe r ge r a.lne iiek tiek ardiau 2euris ir guntos. juka. sulnaZildarrri jarn skirtos Zernds kiekl. kurierns b[tinas labai dr€gnas oras (-+ nuotrauka P. kad kambariniai augalai pastebimai teigiarnai veikia Zmoniu sveikata bci nuotaikA. dracela. ikora ir kroton:r-s. gardenijn. visq pinna su ajeriniq ieitnos augalais fikais. diais gesneriniq medinil6mis.ja-s galirna tupurKti arba nuplauti). elksinds. alavijo. rnirta. priZiurichrni juos parniritarne ivairius srrkriti rnus. ceropegija. geben6s. P. 124) ir vailrole. Jie sugeria ii oro kenksrniugEsias rnediia!as. Nfustx Aa o niw n. pahnds ir pepero- Il€. rapipahne ir visi kambariniai bon-sai. alokazija.rnilds begonijos. bet dekoratyvaus auk!dio arba sustabdo jo augitn4. orchiddjornis. kad chlorofita-s. rnieji dvedi3ki arba pilti) dera su spalvingais Zydindiais augalais: ciklarnenais. 23. eriketis (-> luotrauka P. l06). a-spidistra. 128) ir Zernauge Komborinig ougolq leikiomo noudo Augalaiyra ue tik Zavinga-s rnisq jie dpesdiq bei triuso objekta-s Mui hoiliai mua. jukos (Ylcca). iefl era. stefanotis (-) nuotrauka P. Prie gricifo Alt D6(o bci iounotviiko stiliaus dera rySkiq kontiiPrie modernous dircino boldg i! plieno. kiek jiems reikia. pelargonijotnis. 2l). Tiriaut augahl poveiki dar bavietese paaiikdjo. azalijos. P. pahnes bei sarpaulijos. 120). toks jausrnq. P. 119). pasifl ora (-+ Duotrzruka P.oepariiai. morstera. trurnpakotis vltenis. papardiai. rneilenis. NASA atliki tyrirnai nustatd.rci. MiniatiLrriniuose iiltnarniuose laikorni tie mili augalai. Gloriosa (-+ nuotrauka P. Jie ne tik keidia Zyddjirno laik4. glok-sinijos. iventmedis.238). Iestudina (+ ry. araukarija. Zydindiornis begonijornis. azalija. Bolsai: ivairios fikrl mSys (+ luo<: tratka P. krotorra-s. kad tai veikiausiai nelegaliai ii girntqjq vietq atgaberti augalai (ii rniis yra saugorna). pavyzdZiLri. Bc to: Jie gerina orE. Sie augalai pdnzt-iit-s i bonstl tipo rniliatiuras srr specialie dr€kinirno sisSeltirriai.44). sartpaulija (-) nuotrauka P.

kaktusai. ParyzdZiui: asparagas. ceropegija (8).s. Margi lapai: megsta reryikiE Svies4 ir pu-siau ieidl!. ParyzdZiui: karaliikoji ir kitos lapin6s begonijos. skindapa-s. oZekiuis. Tarvturn olona vriko ol€vele aotraukti lapai rndgsta.Lapai . aralija. spannanija (4). lepakelrdia tiesiogitrds saulds. va-ikuold (2). PavyzdZiui: papardiai (7).la. kamelija. ParazdZiui: eieverija. kro- tonas. PavyzdZiui: rnonstera. mkiaZole. Pilkivai Zali lapai: m€gsta daug iviesos. raudonZied6 karpaZole. iksora. Polyscias. kad birtq daug iviesos. m6gsta ivelni4 ivies4 ir pusiau ieieli. kavanedis. dt ce:. iiloka-s (l). Par'yzdiiui: gebene (5). ParyzdZiui: Gre illea robrcta. neotegelija. palnds. Plunksuilki lapai: lepakeudia tiesioginds saul6s. bet Svies4 m6gsta labiau nei Zalialape-s rtiys. fi lodendra-s. kiek Sviesos reikia vienatn ar kitarn augalui. nidularijn-s. Iiirntis: difenbachija ir aglaonema labiau megsta pu-siau iei€li. hipocirta. bet be saul6s. ka4raZolds. Parryzdiiui: skeptok rpas.lrr o nan th e. iviesoje arba pusiau Seie- lyje. PaZvelgps i juos iimanautis Zrnogus iSsyk pa-sakys. kiptalta-s. aspidistra. PavyzdZiui: fika-s. raudorZiede kalank6. kalat€ja (C a I a t hca).ne tik puoirnena. 26 . mirta (3). Slcotelernis ausantvs miukiti laoai: mdgsta pusiau ie36li. atturis. chlor of itt-s. tilandsija. idafuiausiailrbklijapd be saulds. To I n i e a. sarsevjera. pipiras. Baltai arba gelsvai dryZuoti Zali lapai: tie^sioginiq saulds spildulitl repakendia. . pandana^s.motyti ii loprp Maii. C tenant he. stefalotis. Iiimtis: margeuis bei ire- zine m6gsta tiesioghg saulg. silgoni. tradeskant6. sanpaulija (9). Mdsingi arba i spyglius+ayldplapar: rndgsta ryiki4 ivies4 ir saules atokait4. Kiek ougolui reikio iviesos . gloksinija. Hlpoestes. plonydiai lapai: daug Didel saul€s. maranta (6).

.

Crjptocorync wendtii.) P. Po to jq galina vil sodinli i senqj.s al lcr nifu lius.4roclis hJpogaco). Jrnrrinurz Viksvarneldis. Gardenia (-+ P. kruierns augait \Tksta ka-s nors netikdta. 105). /ircca (-+ P. S rtolio gurwtolitl.jos I ketrrrias dalis iisiiakojgs lapas nul inksta su visu kotu. 210). Po to jis pailgina savo Ziedyuo kot4. Hoya bella. (+ P. Lapine pelargoflija. ryne pontederiilolia Kvopieii ougoloi Nynlthoco daubcnyana P'Lstij^. 199). 163). Hoya camosa ( + P. r93). Gardefija. Rornbinis latnst. (+ P.ssrr/a ririys (+ P. Laikykite iviesoje ir Siltai. Jautfllsis musekautas (. Kolanchoc ( + P.. Acorus grQ uncus ()P. Avortija. Emcmt (-s P.) ls (+ P P hi I otlc ndron sca ndc ns ce P. Cra. Laipiojantysis fi lodeudras. 12O). Howeio (--) P. l5l). Begonia (-+ P. Pli aenix cana- (+ ladiar agis. Jei trorite s:r. va-sario rndnesi pirsdkite valgotn:j! arachl (Zinorna.1IO). P I a ty P. 176). () P. 1ls). t47). Davalila. P al ar g Viksvinis ajer. Haelmntft Mikrolepijtr. 'P. 189). 155). 160.si. C y p e nts pu trri 1Ls. 177).Jalropho (--> P. 148). 133). Ecicveria miys (+ P.s-si/ora (+ P. Hiblskas. stil'Jo irtdq galino pri { pilti vandert! sulaikadiq udis (+ P.r-s. Duolat paliekite."ls (-+ P. . 161). Ciklunetas. oniu at Stefarotis. Hibrscrr. lll4i-rnoza (M itnoza pirrlica) krupteli vos palietu-s j4 pirStu arba Siek tiek () Cissus rfuinbifdio t P. riu n Iaftofa.s (+ P. ls2). neleisdatni iSdZiuti iemei. eperonija.r-s. 174). Davallia (-+ P. 198). HovEja.gsldttlie $ t i L-s v a n t I d ii u i. t42). 168). Dracacna rorginata (-+ P. 119). Alavija-s (alijoiius).2o2). Po derynirl savaidirl su. 203). l9O). Sveubu: visi 5ie Zahunynai labai mdgsta 5vies4! ir apie du ntnesius lailqkite bevcik sousr. (. v i kv o u p iei6li mcgdonrys kcmborinici ougoloi Adijantas. Tadiau karnbario s4lygonis !i augal4 priZiarati gaDa keblu (+ P. Pteris. r39).. krrrie apsivaisina parys. Pasiflora. VaiL-uold. Augoloi voikoms ddorniausi yra tie augalai. i decleiv4 paua-iiais Ziedais. 1t i/.o vaikatns parodyti toki neiprast4 vyksrnrl. P (+ P. Tolmdja. P elar gonila. Jis labai potikr posbviq dragmg lt.. 209). 102). Scnecio (+ P. I l3). CryptocoEchinodorus rniiritnai Vandens lelija.l(omborinici ougoloi. S p a t h i p hy lI u nt (-+ P. tinkontys koriloi soul6tai vieloi Adcniun ( + P.sypiun ha rba ceu nr) galirna pa-sdti ankstyv4 pavasarl kaip ir valgornqji arachi. Ilgalap6 gyvatbarzd€. Juka.s (+ P. pclkc. Sekla-s iilukitenkite ia mdos luobelis ir po tris sukiikite i vierrrl g€liapuodi. l9O). (+ P.1)io ncd nuscipulo). Ja-sminaitis. 1l l).siforlnuoj^ Zrlios dezutes. L:rrios netnrku-s su*sprogsta. P I e e tr o n t hu s Zil6. Ji pal\etus tnikliai uZclaro savo jautriais iepetdliais padengt4 sp4stq dangtell. Pre. Gebenkrurnis. P is t i a s t r d t io tc s Pelkiuiai augalai kresteldjus gdliapuod! ir labai greiPajucliuus dar smarkiau. 108. . S/cplrnolis (-+ P. Haworthia (. Vilnamedi (Gos. Begorija. te sndytq!). veiliosios firplrorbia ruiys (-+ P. didesnius patartina sodinti i giles- Iei ir obi.sininei kalijai. 193). Pa. C+ P. Cilrrrs (+ P. 196).4diarlllrl ruSys (-+ P. 124). Papirusas. Forhcdera Fatsija. ( Beaucarneo CJrto|tiu P. Kalalnk€. iiskleisclaruos baltos vatos (rnedviln6s) gurnul€1ius. Dr6grng mdgstartys kambariniai auralai Itin puoinioi ougoloi olrodo poludoriume (lotyni. Aconiun (-+ P. Cyperus papyrus. ricnsis (--> P. Bo u ga inv i I Ie a Pjautuvilis cirtornis. 144). 119). vaclinarna-s Zemes rieiutu (. Tolniea (-+ P.i kitdt e indc. Pachiro (-> P. 147). 113). 176). Jei noritc. Storalapis. tzri su-skleidZia lapus. Scir2tr. C y p e nt s hn sp a n. 142).*ki patus. P c pe r orrid ruiys (-+ P. Praeju-s maZdaug ieiierns nrduesiatns jis praZysta grietil6s geltonurno. M ic r o I epia P.9l). Bugerl illja. leukiajiZemyn ir kiia i Zerng. lspidisrra (-+ P. Val gorna-sis arachis. Dtacena. Zydi tik kelet4 valaudq ir po saviclulkos nuvysta. Aspidistra.1naDias r[iys. geguits pabaigoje jq iiii kitc ii poludariu lo n!gdliapuodi. knd abisiniti kalija sriydit4 dar knrtq. Pclargoniunt (+ P. Chlorophytut (+ P. 163). Ophiopog<tn jaburan (+ P. ku braldiua vaisiq (ii to kilgs ir augalo pavadinima-s).l (+ Brachychiton 149).. Raudtniuas. 133). 178). 192). lo7). ir viksvuol6s Cypcrrr. bala). 198).l vick!. iiemos sodo ougcloi Valdeniliai ir plaukiojantys aucala! Clnbiie da. Pdlorinrcs: MaZesnierns augalarns pakarrka 6 cm aukidio itrdo. Kurarinis fi trika-s. Citrimnedis. l8s).. (-+ P. Cyclarrcn (+ P. Pachfta.4/oc Chlorof itr-s (Zalioji forma). Eieverija. 28 atifrlitrs. KarpaZole.

.

Ltorunt) Dtigsta sauletq ietq. Nepamir3kiie pakabinami indai gdlEms neturi nupurkiti dmlglu vanderiiu. pastaiiuiionioie. mat budarni gana veSlus. eirai iibegti. grakidiai svyra liauni daigai arba ngliai. kioklio vanduo per kra-itus verZia-si sodri lapija. kai vanduo visiikai nuvarv6ies. Lyg kenta-rrtis Streptokarpas (StrepIocarpus s.sirinktq stovin- -slf luiiq vandeniui 30 . xerl relKla cuKart Det savatte. Ziedrl ir loprl pynet Augalai. P. vytriojasi. Kad juose ne. karo arba plinta pazemiui. Juos reikia stropiai lieti. Tik itai pakabinarnus augalus priZiureti. jie iSgarina daug varderLs ir aukitai kabodami daus greidiau iSdZiiista nei budarni api- puses.ilgi ir ploni Iyg sinlai. Ziemq lailcyfi vesiai! iioje. TodEl. Svarbu vandens pilti tiek. kiek augala-s gali i5garinti. Pakabinamus auRalus reikia bent jau karta per savaite nukabhrti ir. i dugnq pravartu-iberti apie poros celtimetrq molio granuliq sluoksni ir tik po to istatlri geliapuodi.kad nesugadintum€t baldq ir grindq. Zied4 zdls ID = Anl polongds neb6ro vieios? ougolq pokobinti. tis vaaduo. i viet4 augal4 kabinkite tik tada.I Nuo vnsario iki kovct jrts diiugins Mangi- d nio kalankes (Kalanc-hoe nanginii) le. 238). o misingi lapeliai rodo. pakabirrti puikiai veia i visas Osuotosios uolosh)lis ( S axifr a g a s t o lo ni"fer a) ugliai . kurie augdami kabinasi. nuta-ikyta kupliais iiedq purslais. Geriausia tarn tikslui naudoii angliikq iiltnaniq laisrytuvdli su ilqu (apie 6O crn) lenktu snapu (-+ Saltiniai. jeigu karnbaryje Silta. kad jan reikin visai nedaug vandens.nera paprasta.

Tinka menkai apiildomoms patal: vtms: Amoeloosis. M onstera. Hoya. BillberC er op e gi a. Zebrina. Dipladenia.be to. Setcrease a. trlorgano iilokas (Scjuolcais dar vadinamas beidiionis uodcga. P ep er o mia. C ltlorophy tun. P e largo nium odo r ati ssiruum. Episcia. Tr adescantia. Syngonium. Jasminum. S cir p us. Epipr emnunt. m€singos Senecio ru-6ys. C o lumn ea. Tolmiea. P hilo dendron.ir )re ougoror itin iounioi otrodo pokobimi Ypad veSli-s: .tuga iki 10 n ilgio. S c hlutnb er g er a mBrAr^i. N epenthas. geriau butq or4 drdkinti specialiu dr6kintuvu. Hy - pocyrta. Zinoma. begonijos ir.Ficus DumilaH edera. M6gstantys Silum4 ir labai dr€na g4 Ae schynanthus. Kadangi Siuos augalus pudkiant galima apgadinti baldus. gia. Fiats sagittata. aUIn mOrSOnLq Um) 3l . Skindapo (Epipremntnt pinn ltu ) ugliai ii. Saxifraga stolonifera. claugelis papardiq.4spatzg rts. C issns.

Cia jis praleidi. Palaukite beut por4 savaidiU. kol ateivis apsipras naujoje vietoje. kokion ougolui ko reikio. Tada rnaisting4sias medZiagas i3 naujo dirvoZetnlo jie ims siurbti kaip tik prieS prad€dami smarkiau augti.aturoje. . Tod6l naujai isigyt4 augd4patartina id pradZiq palaiLTti "neutralioje" vietoje . kuriarn noriai skirsite dali savo laisvalaikio.f loikrq luns prireiks: . Nelaukdarni. Persodildami Ziur6kite. ar bambukiuiq strypq vielos. iei nesulaukia ddrnesio.se. kol iiq augalq Saknys tvirtai su. gnaidaug l8oC tempe. mo- r tinkarno Sviestuvo (eigu augalas stovi per tamsioje vietoje) . Tadiau vien 'iaistyti ir trfsti. laikykite vien tuos.gdliq parduohrveje. iinoti. nedidelio grEbliuko bei kastuvdlio . stovejimo vieta ir valdens kokyb6. Parduotuvdje g6l6s daZnai laikornos vdsiau nei der6tq. kol pagaliau ant Jusq palang6s [gyja rarnybg. Staigi temperatunl kaita augalui sujis gali imti mesti Ziekelia 3ok4 du-s.jog 96liapuodis jam jau per ankitas. kurie Jurns Dainai dideliuose plokidiuose indlesg rnegstama susodinti kelis skirtingq rliiq augalus. Kiek sukr€timq teukajam patirti.ler. Kuip geriou priii0r6ti kqmbqrinius qugqlus [oboi svorbu iimokti teisingoi loisfri. o nuolatinis rnalomuna-s. 32 . Kaskart pergabentas i kita viet4jis turi priprasti pde naujos ap- Zirkliq r sodo Zirklirl r aitraus peilio r mediniq . erdvesni. iiltoje (apie 2O"C). ild4. durpiq. Nepersodinkite tik k+tnpirkto augeLs. Ziem4 neneskite jo tuoj pat i gerai prikn- linkos juk keidia-si apivietimas. lio. 8er ir Sito dor negono. trgiti. vandens minkitiuimo priemoniq r ivairiq riiiiq Zetnes. purnpurus arba lapus. kad lankyturn ji kasdieq . net jei matote. virves arba plaudq trintos medZio arglies pjr-rviq vie- toms dez infekuoti r tr4s{ oro drdgmd ir temperatua. dar geriau. o po to .ia nemaiai laiko laukdarnas pirkdjo.unios. Kq doryri isigiius ougolq ioliesiems ouginlinicms Pabandykirne kart4 pa-sijusti kambarinio augalo vietoje. Augalans. llenoioi reikimds tud ir J0sr1 polonkumos bei ioulrurnos sovo juk tiesq yra mieli augal4 yra ne ikyrus rupestis. kad naujasis gdliapuodis nebutq per didelis: augalai per dideliuose induose gauna per daug vandens. pavyzdiiui. renq kambari. Jeigu Zeme sausa. persodinti ir gendli. Orchiddjas i3 pradZiq reik€tr! tik apipurkiti. bet ne itin saul6toje vietoje. Stai. o sulaukgs vel leidZia-si keliou€u. po kurio laiko persodinkite juos po vien4 i atskirus puodrls arba i kit4. v€liau jis iS tos sodios terpds i5raunama^s 5i.sipins. be lo. L:urie ir pri- iilrimi ii priZiudti patinkam4 nevienodai. augalq dr6kinimo sistemos. uetjei naujokas mdgsta SilurnQ.avo sodas pageidauja. relkia Zmogaus rupesdio: jie kendia. Tokias kompozicijas geriausia laikTti Sviesioje. Patikirrkite g6liapuodi. kuri labai pravers atostogaujant ar idvykus. Paskui . laistltuvo su ilgu plonu snapu o purkltuvo vandetiui ir augalo ap- saugos bei stiprinirno priernondms purkiti o laistytuvo su o paprastq filtm ir koviuiniu automobiliu ga- beuarna-s iintus kilometrq. kol atsiduria rniisq globoje! Kuri laik4 rupestingai puoseldta-s sodininkystis ulryje. paliekite gausiai ir po pusvalaodzio ispilkite istekdjusi vanden!. ko gero. Tad jauskite augalruns simpatij4 arba.pusiau iei6lyje. Kalp u narn[uiuns gyvrulalns. ilgesio kupinos dienos didmenilds gdliq prekybos b.sako sena valstiediq i3mintis. T4 pat! galima teigti ir apie geles miisq ramuo. nepakanka. be ltarnpos atrnosferoje. Tai geriausia padaryti pava-sari. stambaus Zvyro ir kitq priedq o ivairiq geliapuodZig . Rudeni ir Zietn4 pirktus augalus penodinkite tik vasario pabaigoje.uAje. fikas ir ciklameuas tikrai daug geriau vesa ramioje.

kiosjam reikia iviesos. iiemos miegos Daugelis augalq. kalizija (Cal lisia repins). Pozymiai: nauji iigliai. nuolat drekhlP.erlera (Nerlera Bre radansis). viksvameldis (Scirpus cernu us).45). 36) ir koks jo vegetacijos ritrnas (desindje). ir 33 . Milsq augalai tarsi paburda ii miego. irarkite papildom4 P. Palygilkite duomenis su tomis sElygornis. Atidziai o p€rskaitykite. alsiradus uatnuose naujarn augintiniui.84-229). Pinnoje eil6je: ilgalapis inkstpapartis (Nephrolepis exaltata' Lirtda'). Ziernos miegu iSvis neuZrniega. guznalija (G ua na n ia).tntunl tenenrlt). Nagrilddami augalo apraiym4 ypad atkreipkite demes!. tropiniq ir subtropiniq platumq tolygaus rnq kambariniais augalais jie priversti kiek apsuusti d€l Stromanthc veisle 'Stipc stdr' ('DryZuotoj i ZvaigZdd'). ivelnusis adijantas (Adi. viksvuold (Cyperus). . granadil6 r.45). kr[ias ketinate sudaryti naujajam globotiniui. . vandens bei oro (-+ P. pinniausiai padarykite Stai k4: augalo apra-iyrne pa-salata apie jo prieZiur4 ka-s . kai irna ilgeti dienos.> P. Augalai.) kio ir trurnpesn6s dienos ruden! Ziemq. Susipoiinkite su ougolu Kartais augalai i5 tiesq stebina savo sugeb6jimr prisireil'7ti ir visai rreisi 2eid2iu jeigu tiks_liai nesileikote prieZiuros taisykliq. Jei reikia. povoizchtoti j4 ir 35 puslapyje. pavyzdZiui. il9alapis inkstpapartis (N e phr ol epis exa ltat a). Toddl. jie ve3a tik deranai priZiurimi. kiek ir ko. a$vietin4 kite orq (+ (. Tapg mtsq platu- (Peperonio obtusifolia). pagyvdjgs augrma-s. itin graiiai Vegetociios rilmos ir io reikim6 priiiurinl ougolq Augimo loikos Augalq vegetacija prildauso nuo iviesos. iilumos. ir apskitai jau susiklosdiusiais augalq prieZitlros iprodiais. srunaZ6ju-sio saulds spinduliq kie- Parneginkite netinkamas s4lyga-s pagerinti. I"' kairts j deiing: Visi nuostcbiousi iolumos cfspclvioi Antroje eileje: Viio kalattja (Colatheo veitchiana).Sios jnnntriarsiais rait(ris iglnrgifitos uaranlos laboi netigsta satso Sildonu! potalpq oro. pelargonija (Pe largoniun graveolcns). (. bukalapd peperornija klimato gyventojai.43). Zinoma. viksvuo16 (Cypcrrts). padarykite palatr gei ieiel! arbaj4 atitverkite (-+ P.

' .E .od \ :t lf.

.

Dideli. paiheti gali buti uZprogramuota-s ir karnbarinio augalo nr. Vanduo i5 Zem6s i3skalauja dmska-s. jis visai liaujasi) augti. pavyzdiiui. diltai bei esalt sarF sam orui. atidZiai deriuarni turi buti pra-sideda geguZ6s pabaigoje. vdsiai. kai jie smarkiai auga. Taip pat elgiasi lapus rnetaltys augalai (pavyz- penki pagrindiniai dalykai-palaiko ir keipia augalo gyvenim4. tuo daugiau jarn reikia vandels. lapq spalvai ir Ziedq kovirmri. gumbiq (rneileuiai. PriterndZius apivietirnrl augalo gyvybe vos msen^s. liuksq. &o\ \ yra uzsiauginti atsparau-s audinio ir kitais metais nezYdi. ato8r4zq 4 'Jury's Yellow' ('Gcltonoji') 5'C. iei6lyje arba dreglarne ore esa:rdius augahs. iiluna. ApiSlnatuota-s liuksolnetnl (-+ pieiinys P. daro viena-s kita. ne visada iis ramyb€s laikas sutarnpa su milsq rudeniu ar iiema.Tadiau poreikis "uZmigti". PavyzdZiui. Augalai. Gaudarnas ma- ivietirna-s tarptautindje vienetr. jie megsta ntolat Silte ir dr6gr4 or4. L-urie rrr. Eve' ('Sventoji leva') 3 'Inbricata Rubra' ('Raudonivyni') Antroii ougimo sqlygo - iilunro Silurna skatina augirn4. Beje.M. Augala-s nuolat gadna valrdelri. Pololinqs: Kuo Sildiau ir iviesiau laikomas augala^s. tai ir kitrrs augirn4 skatilaldius veiksuius reik6tq esti labai ivairi ir priklau-so nuojo Pclcrincs: surnaiinti. Tuomet suleteja gyvybidai procesai. VidutiniSkai per dienq augalui reikia apie 12-16 valandr.l sistemoje rnatuojalnas liuksais ir ga- li buti 100O liuksq Sviesos Ziau nei 7OO augalas sustoja augti bei lcrauti Ziedu-s.vonduo Vanduo . Jeigu augal4 laikome tamsiau. Sviesa lemia augimo kryp ti. kuria-s "sugeria" iaknys.vt {. augalas suglemba. Tad iilunos. taip pat stovindius dviesiai. kur bulra sausros. MaZiau liekite Ziernos rniego periodu. Jei vardens tnlksta arba per daug. jei Sviesos - <AA f@i. Visada svarbu. valdens ir h+irl jam reikia daugiau. Atogrqirl miiko augalams reikia nuolatiu6s iilumos.jei itaisysite tikrosios girntitr6s s41ygq. Polqrinos: Gausiau liekite augalus.WiIsotr' ('Vilsonas') 6 'Bob Hope' ('Pokitas') kalnq gyventojus ir Viduriemio juros rGis tamsiu rnetq laikq reikia laikyti vdsiai. dirvoZemis neturi buti vesesnis ui orq. Stai kalijai. \ . Jis tramportuoja maistiDg+sia^s rnedZiagas (taip pat trda-s) ir pripildo l+steles. ve3lus ir sultingi augalai iigarina jo daugiau nei rnaii kietalapiai.rn ltak4. B o u ga i nvil I c a gl a b r a). Tuomet jam reikalinga ir kitokia Plisatua. tad jiems reikia pabuti sausoje ir v€sioje prietemoje. 7 'Fred Sander' ('Fredas Sondcris') 8 'Ezo Nishiki' ('Ezo Niiiki') 9 Betty Sheffield Suprcne' ' ('Neprilypstano 'sui Sclila') ii 35 . kai Ziem4 nakdiai keliais laipsniais sumaZiuamas apiildyma-s.tai pagrindile augalo sudedarnoji dalis. Sviesos. kitiems atogrqiq bei vidutiniq atoglEz{ augaluns patinka. Ramybes buvyje daugelis augah. Zierna Siltai laikomi ir trgiiami kaktusai lesugeba Pirmoii butiniousin sqlygo iviesq Kaip tikjos ddka fotosiltezds budu augalas ga. netrpiti. Karitoje sauletoje vietoje it esant sau-satn otui jo iigantoja daug daugiau uei v€siame ir drdgnarne ie5€lyje. V6sos ir drdgrnes derirrys ji gali praZudyti. Be to. Zistantiems atogr4zrl miiko augalams labai patiks. Kartais ji reikia lailTti gana Zernoje temperaturoje ir visai nelaisfti. Jie labai priklauso vieua-s nuo kito.juo greidizru jis auga. vanduo. Comellio ioponico veisl6s 1'Itrn Kurnagai' 2 'St. Augalui reikalirga iviesos trukmd 0OO le tnaZiau kaip l0 Pqlorirnas: Ziemos miego nepripa- jiems papildom4 dirbtini apSvieti mQ. ruoiia-si naujarn suveSejirnui bei Ziedq krovirnui. Juo iviesesneje vietoje stovi augalas. nes rarnyb€s busenoje ir be Sviesos esaltis augalas rnaistiDgqjq medziagU suva{toti egali. maisti|gqjq medZiagq siurbirn4 ir lvairius au- galui naudingus procesus diwoZernyje. Jq dennei kaip tik ir skirti augalq apraiymuose pateikiarni prieZiuros rnodeliai (-+ P. todel dliui.84-229).rnilasi butinus angliavandenius. ciklarnenai ir daugelis gesneriliq).jas iigyvena kaip Ziernos rnieg4. Taip atsitinka su augalais. 45). augalas talsi uZrniega Zielnos miegu. pagelsta ir nelygu. Geriausiai augarna. oras ir iie maistingosios medZiagos Treiioii sqlygo . Poivrniai: augalas irna l€diau (arba nulrinta lapai. kilg ii tq kaitU.iies genuose. koks augalas ar rnetq laikas. V€sumoje stovindio augalo neliekite gausiai.uryksta ir vel atauga ii svogulq bei iaknia- Penkios b[tiniousios lqlygos geroi ougli Sviesa. daro !tak4 fonnai.

.

Kiminai ir osmunda yra saugomos ruiys. Lurios butinos augalo gyvenimui.t0). fo turddamas pakankamai augalas ilgai i3lieka sveikas. lapams formuoti. Pagrindin6s maistingosios medZiagpsi N . iSmetamosios dujos. kurie savo gimtin6je buvo ipratg i5garinti <laug vandens ar gauti jo tik i5 atmosferines dregmes gmpei (-> P. paruoitoje ii darbq iimanardio specialisto. taip oat vaisiams ir sEkloms brandinti. visada jq laikTkit6s ir geriau pasigaminkite silpnesni.lsu bute? Jis matuoia-uihigrom. apsiniaukruiomis ir lietingomis dienomis . gali prireikti kiminq (Sphagnun). Ziedus ar pumpruus. Kai kuriems ato. Graiiu vasaros metri esti 50 %.6O-aO %. molis. taip pat kamstinio qZuolo Ziev€s ir vytelig epifitams I I vandens. Patyrimas rodo. Kalis sutvirtina augalo audinius. Matavimo vienetai . 40) skirtoje Zem6je. Nepirkite pigios (pavyzdZiui. osmundos Saknq Zemg. {vairus priedai Zemei gerinti yra iie: rupios durpEs. cinka-s. dr6enumas Jr. Dor vienos polcrimcs: Niekada ne- kieki. Dauge- (Os.fosforas. varis. nors daugeliui musrl kambariniq augalq uZtenta 5O-8O %. pustas molis arba molio gurvuoliai. (g). Tadiau juos galirna skirtingai dozuoti. kokybiik4 ji . iiemos rnetu patalpose su centriniu skatinaldiose . Savo kambariniams augalams pa-sirinkite tik ger4. perlita-s. teikia jiems atsparuno ligorns ir kenkEjams. Ypad patogu naudoti srystas tr4sas. papardius) trglkite nesniu tiroalu. Ziev6s puvenos. Magnis yra labai 38 . molio gruvuoliq (+ P. nes Zem6 gd- liapuodyje turi ribotq kieki maistingqiq me(Eiagq. Pmagnis. kad geriausiai augalai auga specialioje tam tikai augalq pagrindiniq maisto medZiagq. Taigi tinkama dirva sulaiko kiek reikiant dregm6s ir gerai praleidZia orq. joje ndra visg reikalingq rnaistingqjq medZiagg. putplasdio dribsniai. Tvalkiame ore. Zydejim4 augalams. Zemg g€l€ms galima pa^siruoiti patierns ii lvairiq sudedamqiq daliq svarbi maisto medZiaga. Penklo ougimo sqlygo . Lriuos paprasdiausiai sukiBame i dirvoZe- ml. cigarediq dumai ir kiti oro tedalai taip pat kenkia augalui: jis net gali pradeti mesti lapus. Bet esant jo ped€kliui audiniai suglemba. Skersv6j is. kad ore butq pakankarnai dr6grn6s. iildymu 40-50 %.lervirroii sqlygo oros ir io dr69nG Orcs reikalingas augalui kvdpuoti. ypad svarbu.t . mla). Gerose tra-iose turi bnti ir keturiq 0ro ddgnri Tiems kambariniams arba nusipirkti jau paruoitq. kai augalai srlstatyti per tankiai.gramas mililitrap (rnl) ar Llbinis centimetras (cm") liui augalq pakanka 2 g (2 ml) tr4dq sutviltinti. chlorofi- lui gaminti. nei per stiprq tirpal4. boras. Azotas .. tur€tq biiti 5O-60 %. silp leiskite perdZiiiti durpiq Zemei! Durpds gerai sulaiko vandeni. manganas. Si prietaisq galite nusipirki sumontuot4 drauge su termometm ir barometru arba atskirai. Tad vietoje durpingos iemds galite isigyti maltq Zieviq ar pjuvenq Zernds.nesulaiko kiek reikiant vandens ir nepraleidZia oio. Tai geleZis. reikatingas ugliams. ir visq gyvybiSkai svarbiq mikroelementq.r. Apskitai oro dregnumas patalpoje. kurioje sveika gyventi ir Zmogui.visada daugiau fosforo ir kalio. arba augti vandens garq pritvinkusioje atogr4Zq miSko aplinkoje.juos daug labiau puola ken&6jai. Mg K leidZia augalui augti.azotas. AugimQ skatinandiose tr45ose turi leZymiai vyrauti azotas. paryzdZiui. ir gyvuliui. juo daugiau Silumos pakelia augatas. Pclcrincs: Juo dr6gnestris ora-s. Trqios esti lvairios sudEties ir ivairaus pavidalo. tadiau perdZilvnsios vandenl geria sunKlal. Traios dozuojamos lmgal augalo Saknq jautrwn4 druskotns. Koks oro Pololinrs: Durpynai spardiai nyksta. Fosforas biitina-s iaknims ir pumpurams augti. todel jq galima gauti tik iS senq alsargq arba naudoti ivaidus pakaitalu-s. hri4 augala-s laudoja visq pinna chlorofilo gamybai. ir augalui. Dirva turi btti pakaLnkarnai lengva ir po€ta. Dnukoms jautrius augalus reiSkia tA pati treirt (orchid6jas. Milabelementals vadinarne tas maisto medZiaga-s. kad iaknys neiimirktq ir kad prie jq gal6tq patekti oras. Atidziai perskaitykite gamintojo nurodymus. arba trEsq strypelius. Jame isitvirtina augalo iaknys. epifitai). bet tik labai maZais kiekiais. grEZq augalarns reiki a net 60-8O % oro dregnumo. . molibdenas. kurias laistydami pilarne i vande{. Be to. kalis. Augolus trg5ti bofino. augalas tampa neatspanrs ligoms. Mnsq dirbtinai Sildomq bustU ora-s jiems per sau-sas. Ziediniams augalams jo reikia daugiau nei lapiniams. Ii dirvoiemis ir trqSor dirvoZemio ausala-s siurbia malsting4sias medZialas. dalyvauja fotosintezdje. nepakaaka puvenq ir kitq augalo sveikatai butinq dalykq.

'h. .jog su savo augirrtiniais butina kalbetis. uors ititr spardiai augardius galima ir ka-s savaitg. . .i if. Tad Zrnogiikasis pasipitimas ii tiesu nieko verta-s. Augalus.fr. Geriau trgiti dajniau ir silpuesniu tirpalu. Arrglijoje sukurta-s itin jautnis aparatas... Svarbui trFsirna^s meat-stoja perso- dinirno! statyta. Tikai dar leirodyta. Polorimqi: Kambarinius augalus tuo rnetu. geriausia trgiti kas dvi savaites. ko lernatome. .:' . jog augalai "baugidiai" reaguoja !grdsmg (ugni. kad skiunbant karnerinei rnuzikai augalai veia geriau nei griaudZiant surkiajam rokui arba iiaip triukirnui.ri: M o iy t i s papa r i i rl a l vd :J tr (1 s d kvd r iu Dt e. Deglrdirne ar tecluriikai negalirne irodyti? Ar lelusiiypsosirne atlaidZiai rytoj. ko- galdius . kart4 per rn6rres! Zietn4. taiiau vis dar leaiiku. Tadiau ar tegali egzistuoti tai. negu retai ir stipriu tirpalLr.nepilkite tr4iq ant iidZiullsios Zernds ir sauldkaitoje.jau iiandien gali- gdlinilkg rn6g6jq. Pati gana daZnai pagaunu save kalbant su augalais sode arba narnuose. maistingosios rnineraliniq t14iq rnedZiagos lieka lepalaudojarnos ir ilgainiui ka-s 4 savaitds. prisirning iios dienos abejo- kios miiesjutirnilg sistern4 jie vis ddlto turi. kiLd ultragzrrsas skatina augirn4. Baldylnai su rnelo detektoriumi parod6. Po dirvos sluoksniu puklotas lavo. pjovinro irar <ius).*?\V. kiekjarn iiaip jau reiktrl. 39 . kai augala-s auga. pajegus pagauti vandels iitroikusio augalo skleidZiarnus pavojaus garsus. kad tai nieko nereiikia. o ldtai arro Ar reikio su ougolois kolberis? PaZlstu nerna-Zai Des? Siaip ar tajp. kzrijie auga. krie iisidestg visarne augale.jei augala-s negaulra tiek iviesos. hrrie tvirtila. Kai triksta !viesos.l-[:. o Trgiti rnaZiau. Todil noriu patarti: Snekdkites su savo augalais. Zirrgsnis po iingsnio atsiskleidZia ldorniausi dalykri. rus metrls. kad panaudojus alestezijq tnedis lengviau pakelia persodinim:1. Niekad. kol mes taip pa-sigaildtilai rnenkai paZistane gyvEiq garnll. I ultragars4 pana<fis I MlIz torrai atsirandajudalt rlaZyiiarns i kapiliarus pereinantierns vaudeos varnzdeliarns.^ pagrindas sulaikt drigti{ k ri laip pa- tirtLtt papariians. Jau nu- me iigirsti iatroikusio augalo !larnesi. netgi paglostykite kartkrrt6rn jq lapij11. Kodal taip yra? Tai dar neiiaiikintr. persldo . Trgiti tik tada. L:lrie buna allyvr-ls kiaF trgiti ir Zerng.

2 Pet ilgos iaknys pcurumpinomos. dumi q.autamos. Geras turi buti lengvas.4 F I = fu-. .H kiekis nuo 5 iki 6J). prisotintas maistingUiq medZiagq ir Siek tiek rugstus C. o dabartinije kalboie sali reikiti Eaitidmo terpg arba l. Kulturiniai durpiq substratai (IKS 1 arba TKS 2 ). Iq derdfq iimli o.4 GeliapuoQ lsdtyti i hfi inrfi ir pripilti drungno vandens. Kirlmriniai smulkintq iieviq o sub- Molio gurvuoliai . perlito grudeliai putplasaio dribsniai. nei molio. Substratas epifitams tinka laipiojaatiems bei orines laloris turin- papariia:rs. 7rm6 tba ubstra gil6m.io rubstrolus "pu[. talrtd' me iau yra Siek liek molto gurvuotul tr aprberldrtl4s Is vtrsaus. Jo burbulai buna Jis sukaupia . taiiau ir sugeriantis drcgmg.. i3 Substratas (srDsrratt s) lotyniikai reiikia pakloQ. trejopo dydiio. EA a l(oip poruoiri ienrg ir teisingoi penodinti ougolus Ne maiiau jiems patinka irgoskstqlis. Jie ypad iaviai atrodo pritvktinti prie rynuogienojo ar medZio kauueno. laidtrs c'rui ir nesulrantys molio trupiniai. T rGis daugiau pahgsta. pralaidus vandeniui. Jq suddtyje n€ra nei priemolio.nuPJ. isiwiitim. molis ir maistingosios mediiagos). Substratai kakusarm arba azah- skaldlq kriaukleliq. Maist4 jos siurbia tiesiai i5 vandens. pdplasdio guouldliq bei ivairiq mineraliniq medZiagiq (pemzos trupiniq. .Scltapuoctl. o Paprasdiausia arba standartind Zem6.tai Zirnio dydzio kaupiantys &Cgmg. puos. supuvustos. o Pustas molis vandenyje augartiems ausalams- O Sakn4 stariai isplaunami iemi7 likuiiai. J4 sudaro durpes. . daug drdgmes.1] Ntrlal Laibr1ii. tiems augalams b'romelijoms bei-orchid€joms. Tai [vairns stambiaplauiiq durpig smulkintos iicves. tie greitai ap raizgo jq sveikomis Sakninis ir Gleidiia daug naujq lgliq. .s l .s.1. lqs netui kada lailar paloisttti arfu tuolar jorns pritailryti ii'l g€liq porei-kiaru. DiclZiqja jq dali sudaro durpes. li visada geros kokybis. r Substratai orchiddjoms. stratai. jame gerai isiwirtina Saknys.J AuSalas Flalot tcl. sm€lis. . 1 IS iitoip gclimo ougolus cugirli vondenyie .i"aq. ir daugiau (IKS 2) patryStq substratr]. paparEio Osmundtt ialoq ir ruPitl ll Ftskui gnnnfu atiduotu auqato saKrut Lt. priemolis. idrudio gurvuoliq. Ji gali bn- ti ivairiq ruiiq.s niiinys hui maiiau tr4. ""galai jo sirubia maistingEsias EedZiasubstntas gas bei vandeni. Iavos skaldos bei perlito) miiiniair Substratas epifitams gaminamas G smuftinq kiminq (Sphaenum). Galima isigl'ti maiiau (IKS 1) ienr6r gniuiular torp rmlio gunuolirl Tiems. o durPiq rugstim. Jos su60 % samaainiq durpiq ir detis priemolio arba molio.5q. iiltas.I I - I Daugelis augalg mdgsta vadinam4j4 ZemC g6l6ms (ios pagrind4 sudaro durp€s.s noutralizuoti plideta kalkiq.. 40 % P rfiie.

visGkai nepalieiiamas. Tolimesn€ prieZi[ra: t aist)ai tik tiek kad iem6 neGdZi[tr. (J Koip reiringoi prilrirlinti orchirlGics 1 Orines orchidijos fulll.kitoiP ims pfiti! 3 Ne iin stipriai apvynioti perkirpta moteriska kojinz. kokianc jis buw ligi tol. . iikc' denti snsipynusias foftrlis.is ivynioti i jai skirtq sabstratq 2 Prispau. lf . butina ruDestingai iaplauti aaknis ( + pieiinys: O 5itaip gaLima augaius augi. Pasirodzius naujiems ngliarns.pihi pi to molio sluoksniu3 Uiberti Siek tiek iemiq Augalq sodinti per vi. molinis geliapuodis sudauZomas.l0 cm storio) molio gurvuoliq. Naujojo indo skers-rnuo h-r6tq bfiti bent pora centimetrq dide-snis nei senojo. Naujojo itrdo skylutg dugne pridengti puodo iuke auba ui- berti pirsto storumo (dideliuose induose . Jei jis itin tvirtai prilipgs. nesveikcs augalo Saloys.s. samanomis apriStq lazdq. geriau auga naujce Saknys. Smarkiau pastukseDus papaastai ishiDta. L:urie nemdgsta persodinimo (paimdms). Norint auginti augala be iemds arba hidroooniniu b-du. phtus krepiius arba riiami prie Zieviq.yti pil<avimo lazlele. Biliapuodi apversti.lG arba u. Prie5 persodinant molio indus pdvalu o Penrodhti reikia. 2 Zemes ifltcedenti pgaliu*r+ poiolbrti nzsveil<a-s bei perdiifrvusias Sahtis. kuriame jis 1silalnijgs. kiekvieoq gdlg priii[reti pagaljos prigimti. 44). Wflaliti Selalimis neaProizgytos Zeneq ncsvei- kas 2 SlcflutC dugne pridcnqfi i irs4 L4g. DaugeLi gdliq geriausia persodinti nnkstyvq pavasari (nuo vasario pabaigos) arba nuiyd6jus. Epifit. atsargiai iiinrijo tuini.kad laistymo vanduo gerai nutek6trl.duri. Pj[viq vietas biitina pabaEtyti mediio zrnglies milteiiais. l@d laist4nl vanduo netuAtq per ir34.zubt4 puodo &. perlito arba ivyro sluolisniu. pati lubuq sodinti tokitme pat indo aul<Sttje. o Saknys i6ke' denanos pagaliuku. medZiq kamienq a.l(oip teisingni persofinti ougolus . 4 Subertq stabstratq sipnai apkam. tik jokiu btdu ne sauldje. Labai svarbu. auSalui puodas per ankitas arba ii drenaZo skylut6s kySo Salorys.. Pzrskui giliapuodis apveriiamas.]. supulrsios a. iemd atsiduoda pelesiais. tokiama pat 0ukityie kaip ir pies tai. ir augalams. Trgsti tik pra€jus 6-8 savait€ms po persodidmo! Pakeisti virSutini Zemes sluoksni rek omenduojama tik dideliems augalnms. lberti iemi4 ir stipriai apspudytL paliel<amt I cm iki giliapuodZio irfous. (+ P.rba labai seniems augalams. VirSutinis iemes sluoksnis paialinamas.sti augal4 prie Zieves tuip. kuriq nebenorima persodilti i didesnius puodus.oti vandenyje). ir Siltai. visa Lemi apraizlyta <aknimis. kai: . Jei Zema silta.ri sodinami i skyl€tus indus. Pusiausvyros ddlei galima paSalinti ir senus Dglius. Snknis apipjauswti reikia tik tuo atveju. kuriq del vietos stokos nebenorima persodinti. tus pieSinys: Zemds gniuZulas tarp molio px-rrvr-roliq) augalo nd kiek nesnkeiia juk iemds gniuZLrlas. jeijos parudusios (kdrtais iki juodumo). o plastikinis ipjaunamas. Augalus pasodinus bndna sodriai palaistyti ir laikyti Sviesoje. mirkyti Seras dvi valandasl O oersodinama taio: Pora valandu prie5 tai augalai palaistomi.5 . Koktusl persodinimr 1 Iiimti iS indo ltalctu. tik patalpinamas i nauj4 papildom4 substraq. Patzriama nuoiauti ir uslius be laou jo turhys Augolq persodinilrur 1 Zemg pridengus delnu. j Indo dryn4 uZberti tvlru arba plstu moliu. stt isomis ZenGmis. lud ni laielb vandens ncSqletq Patekjis ti i jo serdi .

Toks dr6kinimas labai oatinka ir kabandioms g6l6ms. sodin"ms5 tik kai kurie ii apadi6. pravers laisSiaip jau geles geriausia laist*i iS virSaus: tuomct tolygiai suvil- r | 0 oukriniq tuisy|rlig fvairiems augalams vaadens reikia labai nevienodai .per Mlti Wk4binus &SiDtrrje lin4 vandeis.riose jos l(aupi. z rtanntarnc btstyuve.nelysu.burina palilai vanfun! kzli6its valan_ foip ninkilinornar yonduo 1 Durpimis. b'b ju6 re4 P.Mat jos apsirupit Daugeliui kit4 Eeliq toks l. iuinio 8 Augimo laikotarpiu laistyti ne per dainai. &6gnas. iioilti. Silumos.kokia jo pri. 6 DaZoiau rcikia laisg{i sausame. kad iiearuotq cb. vdsu. augalai gauna ma i Sviesos.s n4). Siltaac ore. tci turitc gilirg kuriq lapai jaubis drdgmei.loras ir nus6sh] k.aistyma. saul6t6e vieto€ bci molio induce laikomas piles. chlons bei kitos medzspos. . be to. 2 Daugelis augalq laistomi G viriaus. i". I nnrlini maiielj jberti I I sausa duroia ir pqlnlqh. PsrdZiiivusius h bbaniius augalus bei epifios geriausia palai$ni panardintus vandenyje (-+ pie3iniai kaireje). miiau bronclijoms jis patinka.ate.netenka. 5 Vaadentickio vandeniui visuomet Ieisti nusistovEti per nakti. 4 Kietelui nei l3' dll-u'and. bi indas-palenwiia"ar- vandeniui itin laid-Ziame subst. 7 Reiiau laistoma. 9 Rudeni.gi'nlis (--r SvarbiiGi& augalq hE F EE A = lhip loistyti.I I gomas dirvoiemis ir vienodai pasiskirsto vandcnyje esaodios tr4sos. o smulkiosioms Salorelems indo viduje . vesLius. esanii4 po lapais (wtdinam4 cister- ra vandeniu bei moistingomis Edijasomb iS tam tikr4 ti1eneli4. bet gausiai. Panardimrs geriausia &6kinti epifitus bci orchiddjas. turiniiane joniniflrry: pasali- . Nedideli vandens kiekiai sudr6kina tik paviniiu. kokio dr€gnlmo oras ii sumStai tO sv-arbiausiq taisylclig I Kai Zem6 paivies€ia Lba arsioia hffio - nuo kra5to. metq lailss. iviesiose. drcfog mdgstandius augalus. 3 Laistymui geriausiai tinka drungnas ir minldtas vaqduo (O-8. indai sintetiniai. laikomas po in&is ar krep6eliais nehuildioms palankamo dydiio pad6klu.otiekio ba augalas suglemba taiityt-i oats laikas.ai vandeni butina miokitinti (+ piesinys: Vandens minldtinimas).kes. h!. koip ninkflinri yondenl koip drdrinri oro r I yFtybes b patarimai. 8+229). kiekjis eauna Sviesos. dlft_ Vandens kietumq galima suzboti is vietiniu vandens tiekdiu. auealai ne- pricmo[o arba dupiq dirvoiemi. didiialapirs.jei oras labai 1 lromeliior geriouric loisryri por pihwdi kuri rudorc ip slondir lopcl reikit4 tibq Ltuj.ir iieT4 vandens augalagls telKla mazlau_ l0 Vandem pertckliu i5 padiklo ar virindo bffna viirrc:me mdgsta dregmes ir pasodinti daZniausiai I smilio dirvoZemi.t wlndans ars<Lf8ar5. 3 Pri&ijus slqst4 ar kietq cheminiv meA1iapa.. ctonls nusit$ovetL nanas kalkis. minkitinaniig vondeni. dtvoZo- rifi[- g/tuvas ilgu snapelirl mis.

vilnonius siu- dii- uto demblius (-+ pieiinysr Dr€kinimas atostogrl metu). 1 suvelt4 vilnq. t-abai svarbu purkiti giles tik minKtu vandetriu. miltonijq). Paorasdiausiai purKdarni vandeni ii pllk5fuyg tiesiog sudr6kinate or4 (-r Oro &dkioimas. Jei ketinate negriiti narno kiek ilgiau. 2 Dinos pairSiuie isdilioianas iiardyns d48lrcs Sakrs tr pnd"ngramas zcntc ntb. todrckinti netiesiogiai t(q doryli. P. lr-r-s. Apaiiniai d4piio galai nuleidiiami iind4 su vantkniu3 Auqalai gati siirbti iarulznj per nolio lazdclf E ialia rybarlo itulo kuriomis varduo i gdliapuodiius galetq a*eliauti G salimais stoviniiq indq su vandeniu (-+ Paprasiiausias dirbtinis dr6kinimas. Polodmtl3: Jei turite tik paprasiiausiq vandem purkituv4. Pakloq veltini. Jo galas rui sielai kriaukl€ ar in d4 iu vandeniu. ypai jei lapai itinjautr[s drEgmei (Pavyz- diiui..kurie sukaupia uecdaliu daugiau dregmes. dagti (-+ Paprasiiausias dirbtinis drekini- mas.i kzlet4 augal4 i! !. Daus labiau augalai megsta netiesioginloro drikinim4. mimozq. t Evaiiuojate vos kelioms dienoms.l<ri sDeciaiiai tani tikslii pa*amint4). TaiP imituojama iSkritusi rasa. pastatytijucs v6semeje vietoje arba karu su iemdmis isimus iS g6tapLroclzio patalpinti I didemi puod4 su molio .rle itraukiarnus stiklo pl.Toks irengimos.ar panaiiai). kambarinius fontanus. Jei koi iiisg ilgiou ndro ncmie uiter*a kiek gausiau palaistlti augalus. t 2 pieiiniai). gloksinijq.rlagtis. Dr6kinimcc closlog g Virruviie ant in<lu d2iowklos padiklo patiesri vandrniui laid4 dembli (galina nusiDi. Salia laikyti kuo daugiau didZialapiq bei pelkiniq augalq .. Daugeliui augalq tai gali net labai pakenkti. . l-3 pieSiniai).9 Pravartu qtkreiptt demcsl. pravartu irengti dirbtini drdkinimq. Beje. 4 pieiinys). 3 pieiinys). Paprasdiausia panaudoti &egmei laidiias medriiagas. begonijq. kurios labiausiai pasigenda' pavyzdiiui. streptokarpq. purldkite juo ne l(oip dr6kinti orq vienon ougolui duroiiis 1 t4 (iikq ap\crso Giliapuadi su auxala Rafutu bbtJti i ar-molio gun rmliais 2 | plaal Ukii. akvariumus.l(oip dr6kinti orq Daugeliui kambariniq augalq labiausiaj oras. Be parod.'tq Pavyzdiiu (-> Oro drdkinimas. Vasa14 d6l oro &€grnes maiiau rupesiiq' bet iiem4 iiltame kambaryje jis pati*a 60 -70 % &egnumo &rZniausiai bina per sausas (maiiau kaip 40 %).1trruoliais. 3 pieainys). kod cugoloi kiems augalams or4 vis dilto geriau neperdiiu' Poprosiiousios dirbtinic dr6kinimos I idata maiiatns siali i vazon4 per sl. Arba tiesiog sustatyti augalus i dubenis su nuolat drdgnomis durpemis. rrepwkiti iiedq bei augalq.uoito. smulkiais purslais. ar tas budas tihai tinkarnas ir kuriam laikui pakaks vandens atsargq. nei parys sveria (-+ pieiinys: Zemis pgriuiulas tarP molio gurvuoliq. o or4 aplinkjuos (--) Oro drikinimas.40). van I ptat4 plok'iAq ind4 jdiri.gili pagirtlyt.aip paiius augalus. l(oip poproiiousioi dr6kinti orq iSsyk koliems ougoloms titandsijos ir kiti epifitai.1. galima naudoti ir kitokias pnemonesi e Elektrinius oro drdkintuvus. Svarbu: pirrniausia iibandyti. k4rl dgmblys neknrotq nuo plovyKlos Ktctsto tr vanduo nelaiit\ ant grind\ r*tu {3 .groteles ir pripihi dens iki pal j+ Augaly saJorJs varutens n"steKl4 ta' iiaujuos Saubta nuokll AJIanl-ts garat. kutie stovi lsaulyJe. sm6liu arba ivyru.

foip toi:ingoi lormuori loior Augalai ilgais lanksdiais stiebais nornis apriiti kotai (+ pie5iniai: Samanomis aprGtos lazdos) labai tinka filodendrui h monsterai. Kiek nglio pjauti.). priklauso nuo augalo ririie's. Geidnt cendjimas. jie pradeda graZiai Sakatis. prieii[ros.or lcdor Ypat tinka augol.ams. r Veiliems augalams pasaliramas vicnas ii dviejq pr afii esaraiq ug- liu. iliiti ir juas nasipiai pririiti. 3 DaZruti getleti ionines iakas. Norint j[ atjarminti.tugalai jauninti arba pakeisti lzjosforn4 - norint juos p. kad flsifomuotq tanl&s vainikas. llgostiebioi ougaloi iupinloir konriemic Jaun4 Bendinmeno fhl dar nesumedijg kanienai supitwmi j graldry ilgastiebj medeti. nupjaujei name net du treidalius ugliq. tutintiems orines fubtis. 2 [smeigti fuolelj ir irwte pri*irtinti prie jo augal4 Medeliui i&aqus pagei. 3 pieii- l(oip gendti ir f'rornuoli loics bei kiios g6liq nys) nuka4)omos tik vir.z. gud41t'is lonkdioi 1 2 Sulenbi i3 vielos lank4 ir gr. Toks medelis uZauga per kokius penkeris metus. Sama- \ { 9omnmrir opriSl.5 cm :li'ri fumblio. .[-Tl I fpl h E Frl I I r I - I = l Er a F Apipiqusryrmt viriiinig poinlinirno: bei geetriims 1 Pjawnme daugmai 0. papurkiti vandeniu. Jo ngliei wirtirunni pie atranos. t{ Aukirorriebir 1 Nuolat folinti jaurul sipri4 medeli4 Sonines iakas. rwpjauti jam irinng.daujamo ad<3tio. jo Ugio ir Jnsq non| . plinta nuo apadios arba leidZia per ilgus uglius (afshmai t2rp lapq tuomet pasidaro nelprastai ilgi). D6l galimq nuostoliq geriausia vienu metu prad€ti jq auginti kelct4. 3 Genimi dauSiousiai senesni . jei norime suteikti augalui tam tikr4 (J foor4. Kaip uisiauginti augal4 itir auldtu dailiai atrodo pritviritnti prie lankolio (-+ pieiiniai: I-a*eliai). Nupjauti didesng uglig dali pravartu. Atsargiai apvyti lttnkeli frgliais augalas spardiai auga. Salinaot viriunilcs (-+ VirSUniu Pas^linimas.irm6les. 2 piesiny. 2 Nugrnibius jaunl a4ahl irifinlles.@r I zem?. ngliq vni Sun€les tiesiog nugnaibomos pirSl us. 2 Salia jos pasodinmas eugalas. . ta lazda I I ieng ikaxznn vnanomis aprii- stiebu (-+ pieiiniai: Autitastiebis).

2 pieSinys).ialinti . Tai labai atgaivina augalus. 3 labai palogu i langq atgr(Ztq indo so"n4 pa2enklinti. Augalus butina karF kartdmis nuprausti drungnu va. ruoielj. I pieSinysJ. biitinQs Sviestuv. maZdaug po keturiq m6nesiq ji praiYsta. ffi'K=--==ivieso 1 Jei gilins stinga iviesos.ildomieji dcmbliai arba elelariniai !.labai sva-rbu iuG pastatytl ta Obuoliu kvapas skatina Z\dati bromelijas. 6 Jeinoriie pasalinti parudl!. 2 pieiinys). 2 burbulai. lO Fotometas. langus ar pana. nes kitaip jos ima mesti iiedus). be kita ko. 2 pieiinys). 2 Liuksometru galima tiksliai nustatyti hiesos kieki.r net ir tamsiausiuose kampuose lailqti Svies4 mdgsuniius bei 2ydiniius augalus (-r Sviesa.nidu nuplauti drun- niu. t5 . iS dirvo- nemdgstaniius daino persodilimo (palmesl). 3 pieiinys).r. ? Zemis uerolovimas. kol nustos kilti oro ir panardinimas. 2 Nuolat nuskabvkite senus iiedus Prieiiiros gudryb6s ian issisttlaitlyti. 8 Panardinimas. I pieSinys). - Perplovimcs ir pomrdinimos I llita randens srovi per ilgesni bik4 ifplauna iemio trqsq bei drusk4 perteUirl. ir tu6. (--' hieZi[ros FudryL€s. Resykiais svei ka palaikyti geliapuodi su augalu po letai tekandio &ungno vandens srove ji isplauna nqsq bei drus\ penekliq ditvoiemyje. kuriq del vietos stokcs n(' benc. 5 C€iiaouodZio Zenklinimas Kai dil kokiq nors prieZasiiq (valydami dulkes. 4 Jei oalangds laltos. I pieiinys). plastikinis gaubtas neleidiia Zied4 reikia kuo greiiiau pa.r5 Siltas lietus. Kad oePadar)4umet klaidq pari*dami augalams viet4 geriausai ligyti fotometr4 (+ Sviesa.Lr. gardenijas. )ta augalq hormonas Bromeliias iis skatina krauti Ziedus. Prinok€ obuo- liai bei ivairiq citrinmediiq varsiai iaskiria nemaZai etileno (+ P.Dor t0 961i9 prieiiiros gudrYbig Karnbariniams augalams s4lySas dazoai galima pagerinti labai paPrastai. jas paprasdiausia paiiltinti putplasdio ploKtimis ba specialiais elekt-inia is Sildytuvais.iiai) perstumdome auealus. aza' lijas.rsi lapo gale. 9 Turint specialq Sviestuv4 galim. nes kitaip SvieZiai nukirptas galas d2ius toliau (-+ Augalq kosmetika. Po tokiq procedurq jie pe riau jauciasi ir lengviau kvipuoja. Jei tai neimanoma. Tai bus daug lengviau padaryti paienklinus g6liaPuod[ (-t hieiifiros gudrybes. kartais jl dar galima atgaivinti panardinus i vandeni t-+ Perplovimas ir panardinimas. 2 Per|ydeiusi "ousininas (-+ Prieiiuros gudrybds. I Triukas su obuoliais (-+ Prieiioros gudryb€s. Nuo pnkuot4 lap4 &tlkes geriausia valyti kosmetiniu Sepetiliu.iltlyluvai apsauSo dugal4 iaknis nuo vasos.rimaper"oclinti (J Perplovimas Perdiiiis uazono iemei geriausia galiapuodi Palai lqti ih kra\try parurdirus i vandenj. 1-2 savaitems patalpinus bromelijq su keliais obuoliais po lviesai laidiiu plastikiniu gaubtu. Jei ddl kokiq nors prieiasiiq Zemd gdliapuodyje perdziuvo ir augaJas ima vysti. 3. Sdklos brandinimas atima i5 augalo daugjdgq ir trukdo jam gausiai ir ilsal Lvdtri. ji nukirPdami palikite siaurq ru' dq ruo2eli. patartina ivelniu dregnu skudurdliu nuSluostyti dulkes nuo lapq r--+ Augalq kosmetika. 2 Nukarpant rudus galiuk s bitin palikti siaurq rud4 Augclq kosnetiko 1 Ploksiiaiapius pruvartu kuo dQi.4 piriinys) .nde- gnu vandeniu. 68). ku- ris. I pieiinys). I pieiinys).sikl4 arinn i3 augalo dnug jig4.4 Puipkrsiio plokstis. I paiia puse iSvies4llpai klivijas.

j uo s kia ne laistlti.r i. gipso arba cemento miiini pritvirtinta keratniniane inde . .iis tos m6g6iui: tilondsiic Imontri g tttbttot. siurbia drigng lapry tuvi liai s. bet di u p r ei kar t kar t inis ap ipur l<st i minkitu kannbario temperattiros vandenit.rka.tinkama vieta pilkosioms tilandsij o ttrs. G er iausia jas pririiti plonl Silki' n iq koj ini Kadangi |ic augalai ry a tkar pomis.

Molio gurvuoliuose sukauptq valF ders atsargq paprastai pakanka l-2 savaitdms. Saltas pagrindas. Tai n€ra visai paprasta. be to' jame augaldius augalus maZiau puola ligos bei keukdjai. Geriausia persodinti jaunus.pu. Kaip augilti hidroponiniu bndu auga14. kada reikis vdl laistyti. k4 tik sudyggs rnedelis. P. taigi yra nuolat lengvas ir punr^s. kai Zern6s gniuiulas uZima 1/3. iiedai ir vaisiai iiauga nonnalaus dydZio. ojq mai g6lei. Jel augala-s auga va0deniu uZpiltuose pusto molio Burvuoliuose. o Jarne ialqritns daug letrgviau gauti deguonies bei valdens.truo kovo iki mgs6jo. . augaliius Zem€ie. teisingai priZinrint. tai yra kinukarns" tropillius. ligi tol augu-si Zem6je? 4f . o Jis nesuyra ir nesutanheja.iq. langai geguiy. specialiai skirtus augalarns. Patartila naudoti tik tatn tikrus gdliapuodiius. o Skersv6jis arba nesandarus lar- tydia maZaugiu auginarna-s tnedis. kuriuos jie bemat mielai apraizgo iaknirnis (+ pieiinys P. be to. nepaisymas.i5 pradZiq Zem6je. Si lyg tais sumazinta gamtos dalele Zavi ne tik savo magija. bonsq tBryndje. . Geriausia. pakanka 4-6 rn6nesiarns (arba 2 mdnesiarns. P[sto inolio br. o atrodyti lyg pro j! bntu I-aistoma 5a1tu. kadaugi augalq Saknys nejudinamos. Boma-s gali buti vos penkerirl metrl amZiaus. . nuo dirbtinio Sildyrno (dujos i5 uesan- perdziivgs o ora-s. Jos nukloja dirvoZetni storu Zaliu kilirnu. o mo- uZgoZti uykta ir meta lapus. Tai ne jauuas.sq specialistai i5rilko geriausiai tarn tikslui tinkandius. 4O)' kad jie nepradetq puti. Deguonies trukumas blogai ve- kymo vietoje. auginarniems Tai daug papra-sdiau. Per dau8 perkaitinta palangd. e Sausas. nelieka vaudens pertekliau-s pad6kle. klevq arbc qZuolq. Jo salone gali aF dailuoti rniiko lopineli uolos viriun6je. 40). Po ilgu-s metus trukusiU baldyrnq bol. arba dr6gmes matuoklis. pritaikytq rnolio guwuolitl substratams. cigarediq dumai. sveikrs ir gerai rugaliius augelus. ora^s Nuodilgas ir uZuolaidos. *uzl -uu p". clideli ilclai. r Agresyvi pavasario saul6. taigi galime rarniai itsvaZiuoti trumpr! atostogrl. vandenyje. sugerialdiu sageretijos lapq burilarnesi .lapq kuZdejimu ko tyla kaip kad sageretijq guota-s kitarne puslapyje. Pctorimcs: Kadangi atsking rnolio gLrrvuoliq druskinguma-s labai nevierrodas. jei jos naudojarnos trgsti kitiems substraurmsr. Tuornet bolsq augintojarns kilo rnintis suk-urti prieiybg Siems "lau"natninuhs". rnedZiq grurntyrres d6l Sviesos. 238). Tit*arniausia-s laikas persodinitnui . Pradejrrs jtros gabenti i Europ4. Keista-s regisi Zydintis ir vaisius nokinartis bon^sas: nors jo lgis ir lapija rykitukiniai. augalai Zudavo. Molio gurvuolioi vietoie iem6s Molio gurvuoliai arba lvataus dYdiio pusto molio burbulai nuo seno naudojami auginant dugalus be dirvoZernio. parodo. .5 pII). beveik 20OO rnetq sie lykitukiniai rnedZiai yra meditacijos objektai. Kiekviena-s bonsas tartum seka saar rniivo sa1cn9 . Paunksng m€gsta nebelrt sa$anos. Ziernos rarnybis Atdari. o Silumos svyravirnai. 40). vandens lygro rooyKle. subtropitlius arba Vidur2erniojuros pakaniiq rnedZius bei krurnus. kui paprasdiausiai perkeliant juos ! geliaprrod! su molio gurvuoliais. I3 paddklo ar duben6lio po 96- skleidZiantis. arba o pasrniSriai . . Saltas tarpas tarp lango stiklo dhamose patalpose. Labai svarbu kruopiiiai pa-ialinti iS iaknq visu-s Zernig likudius (-+ pieSitiai P. kietu vatdetiu. . . Svarbu: naujasis inda^s privalo blti daug didesnis ir be skylutes dugne (-+ pieiinys P. tio guwuotiai 2/3 jo turio. bet ir galirnybe padiam t4 stebukl4 sukurti.ribulq bei rnolo gurvuoliq su ivairiomis priemaiSornis. o Paunksne saulg rndgstaltietns. o Tra!t1. .Augolus sorgdinrniios prieiiuros kloidos o Per Bonsoi - noios didelis posoulis iijaponq kalbos reikitq "medis dubelyje". o Per daug vandens Baltai laikoo l?". Sitaip persodinti ealima visus kambarinius auealus. . Rediau reikia persodinti augalus. Geriausias laikas persodinimui nuo kovo iki rugsdjo. reikalingg irankiq bei rakandq galima isigyti sodininkystes reikrnerq parduotuvese (-+ Adresai. baldq prieZinros priernoniq garai). kuria-s lairn6j u-sieji vdiliomis Sakotnis kone siekia Zemg. Taigi tokio perkelimo nepabugtq i! seneslri augalal. laparns praliusios de5imfinedig audros. Jis turi augalams patiitanti rugities kieki (tarp 6P ir 6. c Saule parmksnes gdl6ms. liapuodZiu laiku uei5pilarna-s valdens p€deklius. jei augalas auga kitame substrate. Japonijoje. dararu dujotiekio grba virykliq.tylu mGke. Jie augitti vien iS laukiniq medZiq . prieS naudojant juos reikia gerai i5mirlqti. Molio gurvuoliq substrato privalumai: . bet Bonsa-s iivertus maiai Sviesos per Siltoje lai- .

B rachy' chiton r pestris. P o lr s c i as fr u t i c o s a. taip pat mielai vasaroja lauke.Bonsqi .i Gunbuotas 60 cn aukitio Ficus rctusa egzemplorius- liltai laikomi Ziem4. Tropiniai medZiai bei krumai pratg prie visus mehu Silto bei dr6gno oro. Subtropikq mediiai bei krumai. kad jie Saknijasi labai maZame dirvos kielTje ir itin plolddiuose duben6liuose. Palm6s: rapipalnd ( Rhapis e:ccelsa bei Rhapis hwnilis). Geriausiai auga sauleje ir ne per hiko. Kilg i! subtropikU miSkq: kamelija r ophy s us (Canrcllia japonica). dr€gnai ir iviesiai.srs nacrocarpa). Kai lauiems reikia stebitinai nedaue iviesos.egzotiikg Bonsg dorytoi tinkontys ougoloi Kilg ii VidurZemio jlros giraidiq: kiparisas (Cnpres. P.edziagu j iems paprastai leikia tiek pat. Fictts buxifulia. Priei pinna-sias ruden-s Salnas turi buti iemelti i uamus ir Ziemoti Sviesioje bei v6sioje (maZclaug ro fikas (Fius benjani a). paprastoji mirta (Myrlw com Lu- mediig miniqti[ros iinolinq opie bonsg prieiiurq Xas Sviesos.siniie dis serisos (Serissa foetida) medelis- jau fodi.itin iiltai. Pietq Arikoje. antarld. Jie iitisus metus kambaryje . aus Weneri4 mehg amZigrautto medis (Punica granatwn) M qsliai pasvir gs gau. karpaZold (Er tpho r b ia balsantifera). BendZami- P. MidurZemio jnros pakandiq ar palaiaus klimato zonq pietvakariq Australij oje. Ficus nerifolia. 210). kilg ii vietoviq. seri' sa oj KilqisitogJgqruSh! (Serisv foetida). azdija (Rhod o den d r smnlkialapd guoba (Ulmus partifloro). .vandens. Kilg i5 stepiq giraiiiq: ldcniaz obaszlr. azalijl (Rh o do d e ndr o n s i msii). iefleta ( Brassqia a c t in o p lry lla). Cartnona miclla. Smulkialapi guoba (Ulnua parviflora) grakiiiai iilinkusiu ktmienu. o tik paslIi liekite augal% kitaip vanduo negalds dorai susigerti ir be naudos nutek6s Zemes kauburefiu' nuskalaudamas dirvos pavirBiq. iliau' Ziantysis fikas (Ficus punila). iei kartais uZmirstama juos palaistyti. l0"C) patalpoje. Bon- suformuoti galima nebent tik atZalas auginandios rapipalm6s s4 i! (-+ Svarbiausios augalq ypatyb€s.in:s lamstas (Citant ar c ti ca).84-229). . kiek iI to paties pavadinirno kambariniams augalarns (-> Svarbiausios augalq ypatybes. Ficus retusa. geriausia Somis bonsams. ris). kur drdg os kar5tos vasaros ir lietingos Svelnios iiemos. kiek Siltesneje (maZdaug 15'C) patalpoje. 43). sageretija (Sageretia thea).-kuriq buna g6liq Palmes netinka bonsq menui. Tod6l: . Patartina lrgsti da:nai ir po nespecialiomis tr4daug. kur iem6 iSdZirura greidiau ir rnaistingosios mediiagos sunaudojamos spardiau uei paprastame inde. Bonsg prieiiiros gudrybGs Auginant bet koki bons4 visq pirma reikia neuZmiriti.Silurnos ir maistingrdq . Pirma gerai papurldkite Zemg. med€jantis storalapis (C rassula ar bo rescers). Sausuiu stepiq lflrmai prisitaikg prie sausros period4 ir ne[sDeidZia. Cil€je ar Kalifomijoje kilg augalai m6gsta vasaroti lauke. japonine ap oni c ut n). tik jokiu bldu ne saulEje (-+ P. Rugs6jijas reikia ineiti vidun ir laiLTti tsviesioje.

P. P. kas nusipirko kambarini bons4 (-+ Adresai. Konsultuoic bonsg ldubai Tam. 238) ir nori gauti daugiau bei smu.lkesniq Ziniq apie 5iq kambariniq augalq prieZiurq. geriaruia keiptis i artimiausiq bonsq specialist4 arba bonsq klub4 (+ Adresai. Niekuomet netrgskite augalo. tekliumi dirvoZemyje. . 238).Marlaug 30 meq amijaus 45 cm aukiiio saSeretii\ parduotuvese. tq tik pe$oding afta nuPjaustg Saknis ir kai iis atrodo nesveikas. Vedantis vai.sius sizigis (Syqgint panicukzlunr . nes kitaip galima greit nudeginti iaknis druskq per- Euotas. kai jis Zydi (arba priei pat Zydejimd.

Ore esandias augalo dalis panar- neodloustos nuo ligg bei kenk6ig lciiou golirnl poddri l(od ougolos builq sveikos Kaip jau miu6jau. Pakankama erdv6. Paialinti apniklas ar ligotas augalo dalis.daugeliu atvejq paf. Izoliavimas. Asiuklio nuoviro tyre senov6je gydyta miltlig6 (-+ receptas P. Ugliq viriundles bei pumpums dainai ti.etinkamai priZiurima-s arba netinkamoje vietoje laikomas augalas tampa neatsparus ligoms bei kenk6jams (-+ lelltele P.anka visai paprastq priemoniq. Kalkiq bei druskq nuogulas luo keraminiq 96liapuodZiq ruopradZ kruopSdiai nuDlaukite. Ligotus augalus privalu laikyti atskirai.iie aliejai naikina bakterijas ir grybeli juose esantys hormonai skatina 96les gerai augti. Papra-sdiausios yra mechanines: . Naudoti I kart4 per savaitg. todel reikia atidiiai Ziur6- niqjq augaliniq aliejq tirpatu . P. Fitoseiliai prieS vorat'intlines er- vytis prieE baltasparng. kuriq bijo amarai ir baltaspam6. padedandiq uZkirsti keli4 ligorns arba anksti jas nustatyHigiena. nrokdti greil ir geroi noikinli kenk6ius. seleno ir panaiiai). . Bet yra ir kitq-priemoniq. Svariai uzlaikykite indus bei Zemes. bet jos. Stiprina augalus ir vadinamoji gydomoji Zeme (atrt peitio galiuko telpantis 2iupsnelis I I laistomojo vandens). r Cesnako labai bijo grybeliai. r Pld5riosios gumbinds vapsvelCs. lskus graudinguosius vabzdZius (-+ Saltiniai. viriuje suriSti taip.pertankiai reikia. kad neisiveistq drunbliai bei samanos. 52). stiprinti ougolus. supuvusius arba liguistai atrodaliius lapus bei Ziedus. 50) naikinamos voratinklin€s erkds. kad tarp Pirmoii pogolbq iStikus bedqi foks ougolos Ne visuomet bltina G karto sriebtis nuodtl . ne dinti i drungn4 vandoni su trupudiu skalbimo priemouiq. moiieliu tyrele Ii Kes. . kad iji nepatektq vandens. istatomi i permatom4 polietilenini maiSeli (stambesniems augalams tinla dideli mai!ai). kilus povoiui fuoi pot surosti ir poiclinti ligos prieiostis. apuinka amarai. At6jus laikui Ziedkodius nrpjaukite prie pat pagrindo. 52). Nurinkti. Pwyzdiiui. Tuo tikslu augalai gausiai paliejami. pasinaudokite padidinamuoju stiklu. Kuo anksdiau aptiksite lig4 ar kenkejus. i kuriuos alsakindjau 15 metq. silicio mgities bei mikroelementq (motibdeno. Ypad dregnu oru (-+ pieihys P. Arba piretrumo miltetiai. Bioteclniniai budai: o bei juostos vabzdZiarns gaudyti Geltoni klijais padengti lapeliai vi- lioja baltasparnes. Tadiau jie labai nuodingi. NeparnirS kite dirstelEti i lapq apadi4. o pjuvio viet? bttinai pabarstykite medzio anglies milteliais. vorotinkling erkg golimo benot nugolobyli kuriom loikui opriSus ougolq sondoriu polietileno .relhnnr) ga::Jdnmi apipurkikite augalus silpnu kvap- ji stiprina audinius. Daugiausia d6l to augalai ft setga. Zinau tai ii gausiq skaitytojq laiSkq. Yra nuo seno ZinomU kovos su kenkejais pdenelriq. 84-229) ir parinkite savo augalams pagal galimybes palankiausi4 viet4. . uZriSarni ir paliekamijuose kelioms die- noms. Kartkart€mii supurenkite Zemds pavir5ig. geriausia-s vaistas tinkama prieiiura. Jos suddtyje ym vertingU mineralq. kad nepateldq I Zaizd4. l(oip iveikri negoliq . PavyzdZiui: visad padeda. Jei negalite gerai iZiiir€ti. Priei tai geliapuodi ikiiti lpolietileno mai5elI ir ion ougti sveikam ir stiprion: vengli pdeiiuros kloidq. Amani bijo dilgdliq ekstraklo (-+ receptas P. kad neapk6stq KrIq. Jq lalsval patektq oras. 47). . Nepatingdkite protarpiais idemiai apZiureti auealus. . Tadiau 3i bnd4 pakelia ne 50 . . tuo lengviau bus juos iveikti. auksaakiai arba wdiai orieS amarus. kad laiku pastebetumdte kiekvien4 pfitim{. minuojandias museles ir kih$ skrajiinus kenkejus. nubrauldi arba duiu luplauti uZpuolikus vabzdZius. Todtsl tiksliai laikykites augalq prieZiuros utrodymq (-+ P. Typhlodronus tiliac prie5 voratinklines erkes bei triosus. Ne statykite augalq. Nuolat Salinkite sudZiivusius. deja. 238). skaistenio (f).

5 rnl preparato ir iivirkikite i l/2 I valderls. lsigykite vaistindje 1 rnl vienkartini ivirkit4. o Akaricidai naikina erkutes. jei visi augdai nys.. . tl . tys ilsekticidai gali buti purikiami ant augalo. vaikams ir nami- . ypad neuZrnirikite laikr pakartotinai lupurkiti augalq. Dabar galite purKti.. . Garntosarrgos sunetirnais uesi- priemonds arba tnuilo tirpalai ( + recepta-s P. uZrakintas. pilalni ar baNtomi ant dirvos arba isrneigiarni I ierng. taip pat nemeskite i buitines atlieka-s.. Aliejilds netuime. o nuneskite i tokom. l 4 l . niarns gyvuliams neprieiuarnose vietose. 52) uZkernia vabzdZitl kvdpavino organrLs arba suardo jq apsaugini sluoksni.: I Papaiioi ytikiai tinkn drigniens ir iiltietlts rollios kalttbdriaus. . Tiksliai laikf kitds naudojirnosi rurodyrnq. e Fungicidai raikina grybelitrs. itraukite 0. Reik6tg ntkreipti d6mesi i Sroi kq: . be to... - gali isimesti puvi- PolErincs: Karnbariniq augalq purikirnui uitenka apie l/2 I kokios nors priernonds. Dhbkite srr pirBtilimis ir jokiu bldu nelkvipkite nuodq patys.tgos prielnones lai$kite tik jorns skirtuose induose. Augalus purkikite tik lauke. . Augalq apsa'. Nenaikirkite likudiq (iiq prepara- trl veiksmingtunas ir be to greitai praeina). Verdiau nesinaudokite itin nuodilgais "T" arba "T+" pajenklintais preparatais. . taigi priernouiq priei virusines ligas . Geriausia naucloti griebirnasi tuornet. . kai lepadeda kitos prierno- l6s. naudokite aerozoliais. Panaiiai veikia ir vadilalna-sis lapq lakas.1 7" tirpal4. purikiarna-s kaip sLTstis arba dujos.J. kad sunaikiltrundte ir kit4 kenlidjq kartq. tik jrtosc paknnktrnai iviesu.s iiukilems skirtas surinkitno vieta-s. e Baktericidai pas mus draudiiami. Kenksrningus vabzdZius nuodijau- 0.

Rudys: apniltus lapus pa-ialinti. pavirinti. Laistant augalus. Saloru nematodai: ausala sunaikhti. 43). per daug azotingos tr4- Baltasoamiai: sumazinti temDeratl14 dZiai nepakelia v€sos. Jo galima isigyti ir valsta2oliq arba gdlininkq parduotuvdse. gurnbr5 koto ar kamiero pagrindo bei stiebo: neimanoma pagydyti. Tirpale pamirkytu teptuku patepti amaru kolouiia-s arba voratiukliu raizginiu-s. jiems patietns. 45). SukamitFjimas: sergandius lapus ialinti.gal rintrla vieta.rniltuotie ii auatai: augalus pastatyti i vesesng ir Sviesesng viet4. ne per daugiausiai laistyti. Atsaldyti. preparatai nuo voratinkliniq erkiq (pas mus vartojamas vadinarnasis karbofosas). Tiksliai pagal nurodyrnus pagarnintu tirpalu purkiti augalo lapus arba palaistyti virSuje). Orchid6ios - Zemg. pasiiviediant kiieniniu Zibintuv6liu. Puvinys prie Salcn1.42). Zi. vandeirs uepilti aDt lapq iSgaub. Vydiai. Laistant |eta-ikJti vandefts alrt lapU. Augalq laikTti Sildiau. Geltonosios lentelds arba smaigai. Pastatyti vediuamoje. groiios koip woion6 Sios puikios gilis gali augti ir ant palongis. purkiti uuo arnarq. nes kenkdjai greitai igyja jiems atsparumE. dmngnu vandeniu.ti vandens la-iai juos Saknu ken*6ius. skydarnoriru arba miltuotuosius slcydarnarius ir bolt Lspanfus). gal jarn stiuga Ziernos miego arbajis neturi s4lygq tinkarnai Ziemoti. daugeli sykiq apipurkiti dnurgnu valdeniu.lcris paSa- linti ivariu aitriu peiliu. augal4 pasoclinti i nauj4 Zemg. Naudoti specialius trematodrs. Augat4 pastatyti i Sviesesng vietA.-irioi u"+ti"ir gitoirosios lentelds arba srnaigai. Pl6Sriosios erkes. toh drAgua-s oras. tik svarbu nepamfudti apatinirl lapq pusiq! Augalus gleZnais lapals po 15 minudirl perlieti Svariu. sergandia-s ia. Kartais gali buti pakenltos Salorys. Vt. Suraikiuti suk€16jus (amanu. kad Zeme butrl toly- giai drdgra. Net ir atskiestas spiritas leugvai uZsidega! Koletnbolos: Ziern4 rnaiiarr Iaistyti. Suodlig6: pajuodusius laprrs paialinti. Pavasari veikia kaip uZdegamasis lgiis! Amarai: Amarai: dilgeliq ekshaktas cepta-s (-) re- Geleiies trukruna-s (plrl oroz6): priemon6s Siam trukurnui paSalinti parduodatnos parduotuvdse. Crysopa perla. ipjovirnq vietas pabarstyti mediio anglies milteliais. persodinti. paba$qai ipjovimq vietas mediio anglies milteOrchiddjU stiebai nestan!:nrsi patiais. 5l). Dideliq iiltnamiU lysvese pa-statyti masalq su alurni. Pl65riosios erkes. pask-ui augal4 persodiuti i nauj4 Zemp. persodinti. Vaistazoliq ar- skydomorig I valgomqji Saukit4 skysto kalio muilo arba indU ploviklio iitirpinti redideliame kietcyje lilto vandens.skdcrnariai. vydiai. saule augalams (-+ P. irsekticidai.l(oip poiion posigominli biilinq purikino priemoniq Dilgdlirl nuo Plorraodds erkds: auscla leihti v6siau ir sausiau. kel&tas Saknis paialilti.s arba iahria-stie- 500 g ivieZiq dilgdliq apie 12-24 vala:rdas mirkvti 5 [ vandens. nukrapityti amaq kolonijas ir ta^s vietas patepti spi- serganlapus Saliuti ir uaikinti. Sviesioje vietoje. palardinti ijoms uaikinti skirt4 priemong (galima lsigyti parduotuvdse). Ka tik nupilt4 ir neatskiestE antpilg ' ba g€lirrinkq parduotuvese galimaJo lsrgyn Jau pagamnro. Alsargiai: purskialt remlqti. leisti gerokai pradZirlti. Pavasari pakeisti Zemg. nukosti ir prie5 pudkiant atskiesti l:5. kurie stovi saul€kaitoje. kur ne tyti Sviesioje. Geltouosios lentelds arba srnaigai. Straubliukai: lervas ir vabalus geriau-siai galirna aptikti rnl1i. r[pintis. kad tirpalas mepakenktg pa-ialinti ir sunaikinti. paskui pusg valatrdos 5OO {pilti I I vandem ir I valgomeii Saukat4 teclmido spirito. Beje. perskalauti 96liapuodZio ierng (-+ P. Nuolat minkithti Iaistymo vandeni (-+ P. Purtdti piretnunu arba insekticidais.vnabLrdele: Da-ialirti grybetius. Tarp iali4 poporiio Iap4 aki veria Den drobiurn nobile ir Phalae- 52 . Kekerinis puvinys: sergiurdi a-s augalo clelis pa-ialinti.styti inselticidu. SliuZai: vakarais gyvius lurinlti.i dirvoZeml. preparatus patartina keisti. muilo tirpapfuetrurnu afta kitais inI augal4 i5kelti i.jlstekcarq co tbrro 'Plush' bet kclelas Odontoglossun veislitl. vm pradejusius juoduoti nuplauti dnulgnu vandeniu. KieLrlapiu-s augalus galirna tepti specialiaisiais aliejais a$a puldti aerozoliais lapq blizgesiui palaikyti. Augalas neZydi: ialinti prieZiiiros jarn neteisingai paklaidas .il nupurkiti drungnu vardeniu. insek- 3ie tropiniai atogrqiqvabz- ticidai.pavasar[ augal4 persodilti. Tuomet jas reikia pa. lieti tik ii apadios. Pakeuklos ialnys: augal4 iiirnti G g€liapuodZio. Asirklio nuovira-s (-+ receptas vfuiuje). rnaZdaug po dviejq savaidiq palai. fei sutriko ougolo gyvybin6 veiklo Jei sutrir r ka augimas: taisyliprieZiiiros klaidas ir p€meiti augalq ijarn tinkandi4 viet4. augal4 laikyti 5ildiau. dto bei muilo tirpalu (-+ recepta-s viriuje). Jei augalas €iauna per daug saul6s: Sos. Speciahrs fulgicidas. Siuo tirpalu galirna apipurkiti ir vis4 augalq. Lapq detnetlige: sergaudius lapus pa-ialiuti. Specialus fungicida-s. Salcrinds erkds: kenkdjq apnikta-s olnor{ iakris. Pel6siai: balt4jq sluoksni nuimti uuo dirvos paviriiaus. kelrk€jq apliktas da- ekstrokros Spidto ir muilo tirpolcs nuo poplosfviv bei nrilluolpiq lis paialinti ir sunaikinti. Jei isinel6 grybelis Tikroji ir netikroji rniltlig6: fei otsirodo kenk6irl Arnarai. Laou nemetodai: Dakelktus laD[s Asiikliq nuoviros nuo mihlig6s g Svieziai Duskintq arba 150 g dZioviltq diwiniq asilkliq maZdaug 24 valaldas mirkyti 5 I vandens. biu-s svogiinu. Geltonoii Zr. iits Specialus fungicidas. maZiau laistyti. Voratirtlines elkes: drEkinti or4 (-+ P. nopsis miirflnas.ialinti arba insekticidais naikilti Salinti d€metus laprs. Tripsa. augal4 persodinti i nauj4 :nis iikedenti ir nuvalyti. Gydym4 pakartoti kelet4 kartq. Augal4 pa-stabet ne sauldtoje vietoje.

.

i l.'"1.. PrieZastys: per kietas vaaduo. goli posokyli lopoi r":. lopl goloi Uorstinklirdr erk6: PoZyniai : voratinlliai Siltas oras. Sukcn3l5iimr PrieZastys: staigus tcmperahfos polgtis. sausa iem€. Prieiastis: pr sausas oras. r iviedor lopq d6rn6r PrieZasys: pcr saigi tEm- f|ihuotieii drydomorioi PoZymiai: i vat4 paDa5us dariniai. 43) L geriau laistyti. kenta lapai.. pakeoktos Salcrys.l nrsvos . Prieiastys: pr sausas oras. sas oras.ti.'''t Geltoni lopci PrieZastys: perlaistyta. per staigis drig- Ea a l(q opie ligos ir kenk6ius lufi lopq lcoitoi at/ Priciastys: per mazai arba per daug vaadens.t. PrieZastis: sausas oras. Amoroi Suriokg lopoi Prie-ia$ys: per sausas oras. tripai.. . jei . 1 i j peratiit6 kaita.i' 'a:v Prie liai. Pagalba: taiq.cn Iriproi Poiymiai: smulkiais taikeliais taikuoti. - Jit oras.. Pagalba: dr€kinti or4 (--) P. hieZa$ys: nudegimas nuo saules. -.r'i pokyiiai dirvoZcmyje. pagaryti 5e3ilyje. Pagalba: + P.. PoZyrniai: lipols h deformuoti lapai.li.nta Zem6. rei. 5{ .ti . Paga. Pagal- ba: ialinti prieiilros . '' d6'm6r ---. Lapq apadioje siurbimo vietos. t :'. Pagalba: Skydomorioi PoZymiai: rudi slgde- . rrlaisyti saul6!:. per maZa ivicsos. kanais ' Bbikir lpoi (drlomzi) Lapo gyslos dar ialios. Prieiastys: skersv6jis.. ... prieZiuros klaidas.t. keisti viet4. 52. . 52. laistant aptaikomi saul€je stoviniiq augalrl lapai.-. Pagalba: +P52.ti mes klaidas. . klaidas.kia pcrsodinti. stamantrus. atverti langai pavasarl per sau. truksta geleiies. jo kaitai ir gaiai bc Drickaiitrl . po kuriais tlno kenkdjai. pertrpita.-^. nt t...irAt: . PRrdr0R6 XtAtpOS! . Pagalba: . 52.E F { I = Sveikas lapas tvinas. Pagalba pakeisi augihimo vie*q gsesDe. varganai auga. rcxf. let sidabriniai lapai. nuali.ti prieZinros -r P. po lapais ir tarp jq.. . per Silta arba per ialta auginimo vieta.". 7. stis: per sausas riboti laistym4.J:' ..' .'. trdti. sausa Zemi. per daug vaadeus. :. 52. t'ft.' Sidchin6s augalams j<x Kai loriems biina ir raudom arba dos. P€r Saltas arba psr Siltas van&o.lbe pakeisti viet-q tais1.. per tamsi. P€alba: + P.I I I I Sveikor hpor tl. per sausas oras. .. . Pagalbe ialin- ti priefilrc klaidas.. | Rudi -'.i"::''' . trirksta azoto. Pagalba: i laistomqji vandeni imaGyti geleZies chelatq.:'i . PrieZastis: per sausas t p€r Pasalba: -+ P.

Pagalba: -> P. Loprl nemotodoi PoZymiai: panaiios i stikl4. deformuoti lapai. palatrkios s4lygos Sildiau nei 23"C. bortenzijas. PrieZastis: atsine5ta iB kihtr. per drdgnas oras. Pagalba: -+ P./- l(ekerinis pwinyr Pozyniai: nxvai pilkos apnaSos aDt lapq.. Iaikroii milrlig6 PoZymiai: baltos arba purvinai rudos milteliq pavidalo apnaios lapq apatinije pus6je. 52. Pa- gelbiti niekuo nebegalima. Pagelbeti niekuo nebegalima. -+ P. kotq arba Ziedq. lapai. liq sporos. Prieiastys: amarai ir skydamariai. Poiymiai: Sviesiai ft tamsiai nebegalima. Pozymiai: virSut! neje lapq puseje ir ant stiebq glidios. Pagalba: -+ P.p^ "s Plonoorl6s erk6s PoZymiai: susisukg. veliau ir kitur. 52. Pagelbdti niekuo nebegalima. Prieiastis: uikatas. uipurkitas vanduo. Bokterioz6 Ja serga begonijos ir ge- beues.Zkratas. Prieiastis: vCjo atDeStos grybe- flozoikos virusos I-abiausiai puola anturius.* i 1op9 d6nrddig6 PoZymiai: 5€n bei teq at- siradusic geltonos arba &^. veliau mduojandios ddmds tarp lapo gyslg kenta lapai.. purvinos apnalos ant lapr. BATTERUOS lankic s4lygos buti sausi. bjauriai susigarbiniavg lapai. 52. orchid6jas. - Pagalba. Pagalba: -+ P. kartais su s1nn1 telkiniais pakaidiuce. I-apq virSuje dBmes. Zali6 demes. sutrikgs augimas. vesi i. R-udys - PoZymiai: riicliiq spalvos dulkiq telkiniai apatin€je lapq pus6je. 52. nes di- fenbachijos ir kambari- kalijc.' t -. baltaspamiai. Prieiastys: Gorbcn6 Pirmiausia puola firJ<sijas ir pelargonijas. 52. . drep6. Prieiastis: infekcija.n- Ssodlig& Poiymiai: juosvm. gloksinijas. Poimiai: puvinys prie kamie no pagrindo. kanais tarsi sti*lines d€mes.e rud6 d6mis ant lapU. 52. Prieiastys: u. Pagalba: lapai Slapi nui ilopiosis pwirys Juo serga ciklamenai. 55 . Pagalba: + P. PagelGti nieL:uo 'i:.. " -*-) . PoZymiai: sunykg.. oras drCgnesnls noi 85%. . meileniru.

kurios iitylsta juos ipjovus ir gali suerzinti od4 bei gleivines (-+ perspejantys nurodymai atskiruose augalq apraiymuose). karpaioliniq) augall vietas palardinkite i valdeni . ir visuonel tureri poruoitq ioliq dovon6lg. kaip du laiai paua-ins i motinini Dougininos s6klonis Sis budas greita^s tik darrginant vienamedius augalu^s. ti- puikiai iuose puikiai juose viska-s prie pritaikyta tam tikslui. ir pagaliau . sanpaulijos. Kadangi jarn reikia suddtingq irengimq. Taip dauginant vanden^s I- kiatlsiai pastebejo. kad augalq syvai nepatektq i atviras Zaizdas. augal4. l(q privolu iinoti opie douginimq Kai kurie augalai turi uuodingqjrl medZiagq. 59). gaminamojo poZievinio audinio. augalas auga. mis. arba kai jis pats itr[ksta. z:a). 63-65). galima susiieisti. uglis stiebiasi. ka-s uors syki bard6 pats dauginti augalus.s6klo. galite s€ti iitisu-s metus ir daigeliu-s. Gumbai dalijami pasibaigu-s ramybes periodui. motininio augalo sarybes. bel ir noudingo: golimo uisiouginti rnAtionq g6lir. Palankiau-sia-s laika. Geriarxia dauginti pavasari arba jami augal6liai ankstyv4 vasar4 gaus daugiau Sviesos ir greidiau su- minkitim4. paskui uglis. kad iaizda uZsitraukq.s s6jai yra pavasaris. o kaiu su juo gali praddti formuotis ir Salcrys. i5auga saviti. be to.tikrieji lapai. kai i5 mikoskopiSkai maiq l4steliq audiniq i5auginami nauji augalai. lvairios augalo dalys Saknijamos vandenyje arba Zemdje (-> P.sipaZil- ti su begale riiiitl.ie. dauginarni tik nuZyddjg. todel dirbkite muvedami oir5tines. Ypoi idomu s6ti egzotiSkg voisiq s6klos. Pinniausia pradeda augti Sala s. sali iSleisti iaknis. susidaranti suZeistoje vietoje. Ne. kaip visai naujas individa-s. kol augalas subrgsta ir gali Zyd€ti. oahniu bei kaktusu sdklomis (-+ i.ikia pamhiti ir egzotiskq vaisiq seklq (-+ P. i. tiems ekspedmentuoti dauginima^s s€klomis teikia galirnybg srt. g€tnnrkui m6g6jui jis nerulKa. Tuomet augalai. nukarpomi jq vir5nniq auginiai. begonijos. aGL:u. lmrie per vieuerius metus iiauga ir praiysta. Kitus augalus galima dalinti persodinant. Suddtirgiausias yra rneristemilis vegetatyvinio dauginimo budas.tai stabdo syvq tek6jimq. Pavasa4genint kai kuduos augalus. Tuomet augalai auginasi vadinamqji katiq (tok[ audini. Nuo sEjos iki iyd€jimo praeina paprastai 8 -12 savaidiq. lotynGkai cal/as) . kaip kad ruo jq galima bltrl alskirti naujus uglius arba ataugas. Papr Papra-stai augalai dauginami dvejopai: auVesetatwiai arba rrelvtiikai galo dalimis. iiauga vis daugiau lapq.'utiiutui. paveldejg vienokias ar kitokias tCvinio bei Duuginti augalus ne tuip iqu sudetingq Douginli ougolus ne tik nolonu. parAzdZiui. Anl$tyvq vasarq motininiai augalai jau buna ganetinai stipms. lpjautas "l<raujuojaldiq" (pavyzdZiui. Dygdamos s6klos sukaupia daug vandens ir iSbrinksta. streptokarpai atba sansevjeros atauga net i5 lapq arba lapo daliq. Dirbdami ne- trinkite akirt ir stenkitds. Kai kuriq augalq s6klos dygsta m6tesiq rndnesiais fuahnas). po to pasimato paprastos sandaros sekla-skiltes. Jie labai tinka dauginimui. o paskui praeina uet keleri metai.. Kai kurie augalai. kurios lieka suvalgius Dougininor ougolo dolinis Sitaip galima palyginti greit iiauginti kuo daugiau Zydeti galindiq augalq. seklos kevalas sprogsta ir talsi Li miego pabunda augim4 skatinaldios tnedZiagos. Tam tikos par- duotuves ir sirmtimo finnos pastaruoju metu prekiauja kuo ivairiausiq Zydindiq ir neZydindiq augalu. 55 . iiauga augaleliai. S6klaskiltds nuvysta. Saknys gali imtirastis net suZeidus ar ipjovus augal4. - tvifies. augirti toliau dLbtin6je Sviesoje. Megstan- Generatyviai arba lvtiSkai . Saknijimasis vyksta taip: beveik visi augalai i5 brazdo. Pavasari Zydintys augalai. Jei turite specialq SviestuvE. Krumq auginiu-s galima pjauti dar ir va-sar4. iidygusius rudeni arba Ziem4.

Daugittimas - tarsi savotiikns inidinas. Neblogai tierns storus. . begofija (B e g o ni a)' krotonas (C o dia c tnt). zebita (Zebrina) i claugelis kitq augalq. 238). augalus iliauZiantysis fikas (Fictts puntilo). 238). kudq dia uesumin6si. sultingus stiebu-s (kaltu-sai). lapr. Nenaudoti statybinio smdlio! Vandenyje auginamrl augalq daigai laikorni smulkiai grud|tzne Q-4 mm dydZio grudeliai) kerarnzite arba plastiko gur"'uoliuose. kuris gerai praleidZia ir sugeria valrdenl oel yla purus. tai yra daugiamedia$s sausq vietq augalams. Vandenyje ialnijasi aglaonerna (A gl a oneua). Polys citrs. tinka ir durpiq puodetiai. ji sodinti galima tik pradjus dviem dienorn.kurios pelargotllos). Beje. turini tTOoC temperaturoje. Sukulentams. va(k:uold (H crya). mesingus. ihliniai irsrniq ir kitry augalo dali4 auginioi lengvai Soknij. P. Ko reikio ougolv dougininui Douginimui tinkcmo dirvs Kone visi augalai gerai dygsta ir iaknija-si nepertrgitarne diwoZemyje. Hypoe-stcs. Norint sunaikinti uZkratq bei grybeliq sporas. P. rupaus kvarcinio smelio ir trupudio smulkintrl durpiq. Kaktu-sarns naudojamas miSinys ii Saknijimosi miltelirl r MedZio anglies milteliq arba smulkiq gabaldliq trupintos petrEos. kuriems bitinas Siltas dirvoZemis) o Puodeliq i5 presuotrl durpirl arba plastmas6s a Lazdeles daryti duobutes sodiuukams o Etikediq augalarns suiym6ti o Vandeniui atsparaus pieituko uZ- raiall|s o Aitraus virtuvinio arba skutimosi peilio -. Gclirna padiarn pasigaminti rni5irri ii dviejtl italiq ueirgstq aurpiq ir vienos dalies kvarcinio sm6lio arba isigyti parduotuveje Zem€s. ala- r Zemds arba durpiq puodeliq sejai bei daigq auginimui o hrdo su gaubtu arba iildomos dau- ginirno lysvis (gali biiti nedidetis iiltlamis arba Sildymo padeklai augalams. sarrpaulija (Sa intpaulia). Auginimo rinkini su grotuotais g€liapuodZiais galima isigyti Lrm tikrose parduotuvese (-+ Kur isi8yti norimq augalq bei kitko. Svarbiausia s4lyga: jame ueturi biti 2alingq rnikoorganiztnq. tradeskantE (Tr a cl e s ca n t ia). P arba TKS l. O. pavyzdZiui.s (agava. mii'trii patartina po14 valandq palaill'ti orkaiGje vijas) arba irlctis (kai. labai patitrka kvarcinis sm€lis arba perlitas (-) Kur isigyti norirnrl augalq bei kitko. skindapa-s (Epiprcnnwt). kurie daZniausiai gaminarni ii Siek tiek patrgdq durpirl. margelis (Colea-s). specialiai paruostos auginimui arba s€jai.tsi vdndenfie. Kunems relKlx onrl ypac iaidaus dirvoZemio.

Svo. klivijos. h|o leryvlnr - Orchi&jos. kaktusai ir kiti sukulentai ivairiomis aBugouus. be vargo Saknijasi vos palietusios iemg. Aspleniwn bulbiferum. olilgonis Brmeliix savo atagas iileid. Nuo motininio augalo augalilis atskiriamas. r Meilenis . kalankc (Kalanc ho e pi rmala.svoglndliais (+ pielinys kaireje). sansevjeros. 1E9) ir Begonia hispida var. kurios Salclq neturi.I I I - I Augalai.Pra ysta slfttingu laiku po penodinimo relygu koha rniis. grmCliq ataugos tud blti uiaugusios bent iki ouses motiniaio svogrmo dyd'io.llaline (Aspleni um b ul bife r um). cutullfera Douginimr clougomis pasodirami i kita gdliapuodi. UZaugraias iki puscs motininio augalo dy&iqlrs gafima atskhti ir paso<tturi i kiQ gdliapuodi. Kuo.liog turi "t"la. Orchid6jq ataugos atskiriame su gabal6liu koto ir vieliniu gnybtu . Praiysta maidaug po l-3 meq rim svogunin€s gilCs. Dendrobium. . kai jau turi Saknis.. Tolmiea mcnziesii (-+ utaftauk' P. htrias nupjovtts gdi\na atojau pal soditui.iinys o Bromelijos * ataugomis i5 skrotcles (-+ piesinys kah6je). fui Kalon dai gr e mo ntiatm) arba ka. pavyzdtiur. pritvirtinami prie substraro. Jie aSkiriami. tzip pt augina ataqas. i5augina ataugas jau su Salqrimis joms pakliiiti i iem9. papardiai. uolaskdlds. paryzdiiui. lapo arba 5akjau su Saknimis. Jos isauga prie motininio augalo stiebo. ir paptasiiausiai sodinamas i gdliq :Zcmg arba pamerkiamas I vandeni.ie bei ouginiois prig/ja. vadinamas keikiais. Taip daugimsi: o Kalal*6 (Kalonchoe pinnata. kai uZauga iki 6 cm dydiio. Kala rchoe daigremonti{ut{t). ir ka! rije). mcilenis. iv I li q 1r \ rt I ! 3 Lapo auginiai su taoto cuutmL - mi atskii lapai 4 Begonij4 ir sanseujery lapo dalys Sawttsi itin gerai (-+ piesiniai . Vienos kitos be.gi'u savo Sa.l'. ataugomis G lapq (-+ pie. nq. Fdc pat mdfuin€s skotoles. Phal4enopsis arba. Bromclijq ske teliq ataugc privalo tureti piltuvdli.tai susiformavusic augalo kopijos. o Uolaskili Sinys kaireje . pavyzdiiui.palaipomis (-r picapalioje). Tos.tercikia F4 I = c ho e Ea A Dclgininos ivoirionis t- Svogtneliais daugipasi kai ku- jau Ataugos . GleidZiantys slrecialiai dauginimuisi skirtus visimo Dlslnrstt. Poloipor lmgvoi inloriiosi Chlorofiuts arba uoIaskib ottt ilBV ugliry Ltalgtna amuSas.

Kamieno auginiai . p<tlietileno maiieli nuinni- ('-) Dauginimrs skoteld rnis bei kamienais. apdtngti polretrleno sk. Pasiro diitts naujan ugliui. Jei lapq EI Lapg ouginici. peperomijas arba begonijas. G e I iapu od s i Li ianut i pc r nt a t.) sudaro lapas su koto dalimi. Auginys turetrl bnti 5 -10 cm ilgio ir tureti 2-4 laPq Poras. Kiekviena iS jq privalo turdti b€nt vien? akutg (augirno viet4).1 polictileno naiiclj taip. Tuomet sodinti.tsi . Apatiniai lapai Salinami. Begonijq lapai perplatt nami skersai. pieiinys 3. Tuomet auginrs dtsttlu' rio.' t. pieiiniai 2-4). Jiems priskiriami ir dracenq bei viksvuoliq skediai (-+ pieiinys P. lmelus tne(qto an- 'gliis guhulill. l. o lapo puseles i dirvoZemi ikiSti gulsdiai. pieiinys 2) vadinamos visos dan nesukietijusios. 2 Piavio vietit iancrlai ilakniirnrcsi hornorul3 iupint ikiiii i dtipns.iilnnmyje ir per lapus nciigaritn dauR vandens.apo augini ( r Auginiq nriys. Streptokarpo vidurirg gyslq gatima iipjauti. iji pravartu imesti gabaldli mediio an- glies ji dezilrfeLtoja vandeni. i t t arba" jei labai staaiuos 'bus.TDtis.5 cm Po laPo bambliu. lapus turiniios koto dalys arba lgliq galai. Pjauti tik aat- friukqs su polietileno nciieliu Jis padis augalui geriau idJ. piesinys 4) saknis leidZia ii vidurtnds gyslos. LipC€ablilai (. iSretinti gilininkui pravartu iinoti. bet letai leidZia iaknis. auginiai saknijami vatdenyje. imamos daugilimui. Dauginant skediais patartina pirmiarrsia padalinti dalimis. Jais geriausia dauginti sanpaulija:. Sumedijg auginiai ne taiP greitai puna. aae. akis blltina atsukti i Sviesa. Jas'iaknyti galima gulsdias arba starmenas topo ouginici.lirvq ir pirs!.tuojau pabarstyti medzio anglies milteliais. iakniioni vcndenyie 1 NupjauLi lgp4 s" kot* I sriklini ind4 Drtptllt van4etls tr. Dalirt auginiais (-+ Auginiq ruiys. piuvio vielas pabdrcNIi nc d. nes liesdamiesi su Zeme greitai puna. l:ad ntpatek4 ora-s. Dauginimos skrotel6mis ir komienois I l)racenos arba tukos viriining lap4 skrotalg nuplauti ir SaLzvti icucjc knip aupinius. pie3inys l) pjaunami nuo vieneriq metq neiydinciq ngtiq. Skiautiie prarfurr slllut! ir prn iq prakSli l'tpo Lot+ -2 | siiaknijusj ln i gel pasotlint i. riu peiliu ir pjuvio viet4 tu. po apuiia pakiri iilduno paklotq. Svarbu: augimo kryptis turi atitikti ankstesniAjA. Didclius ploEiiius dauginimo irulus galitna irgi apdengti polietileno p livele.nio augalo dalys.tai mesirgos ne per daug sumed6ju-sios kamieno dalys. lapo dalys iZemp ikiiamos pagal buvusiq arrgimo laypti.iihojc Be to. ptl\ukus i viriL auSimo akules sqndsrn! oM(ng' tt iolicrileno plcvclc.Auginiq riisYs. sumeddjusios arba pusiau sumeddjusios. irkniiomi diwoie I NuDiauu lapLt su katu. 2 kanicnq supjousryti gabalais. Det Serlarl. latl augalai g-eriau saknii. Abi auginiq rtliys priklausomai nuo augalo riSies yra Zolinds. zemcJ e r r n] d au o sc gc I op uoa zt u os c. Pasirodiius dnigui pltvclg nuinti . dmcenas arba Jukas.iio anilics niltcliais. Pjaunama rnaZdaug O. 3 Kamieno gabalilius posodinli sntnrcndi augimo kryptini arba 4 culsiius. 6O). filodendrus. ivairias iilokg ruiis.slal saKrujasi. Siuo budu tinka dauginti difenbachijas. Zoliniai augiruat Jaut aust.Douginimos ouginiois Auginiai yra motini.lts ncsmnrkiai apspawlyli aPlittkui 4 IJ2"nn)ii policriteno nniseli. Viriunds aueiniai () Auginiq ruSys.

niu- reikia prapliiti. Saloiagumbis pirmiausia padaigimmas. I 3 Gatulilius'guli. - s6llomis ir dor khoip Atlankomis dauci.fvs tokius ouidelius netiths pelrauga. kad maffqsi &igq augimo vietos.6 cm dy'dZio gabalelbis. pateikQ ant sekJq maiselio. Atlankos (-+ piesinys kair€je) .i@i iliffi i snguo ipn? augimo lzyptimi. do mas ant.ji lumniios). Sahiagumbio dalijima-s. smulkias scklas . Taip geriausia atjauninti augalus. leidiianiius daug susin arp tigj usi q ngliq.I I r E { v€lnsi Saloq gdutuh padalinti aitriu peilin. tuo didesod jq dalis sudygsta. Visuomet geriau paisyti patarimq.ldomis S i ktni n I ai s1!do i gi nt i DILt miSmnq galima iiauginti ii sEklg. Douginimr lopo dolimir Taip laug|nti galtfa begonijas. kad kiekvienoje dalyje liktq beot po 2 aloites (uglio prutrpurus). streptoLarpus bei san- Sveiks laps mpjauwuts mto. kurie Gleid2la ileirs trelius Gcbenes.siprans trotininio augalo. Saknq dalijimas. Sliauzianti. lapai apkarpomi paliekant 2/3 ilgio.futknq 6 nnptL Je gili- zuta nlretna afdvtr. maias. su Ze- Daugininoc s6Honir Daugeli kambariniq gdlirf rlSiq atlank4 gali- seklas durpirf puode- Douginims sd. tuomer supjaustomas dalimis taip. snsivijnsias Sahis nauj4 icm9. . kad liktq po vrcn4 aKutg. kurie saugo nuo dygimo. Vir5utini lapq skotcl6 nupjaunama su 5 cm ilgio kotu. reje). to- Svarbu: &ugiamcdiq ioliq poicmistiebo pjuvirt victrs tudbojau pabarstyti mcdiio anglics mlltcliais! Sakniastiebio dali iimas. Augalus atsargiai. Susi- Poprosiiousi douginimo bridoi Saknu dalijimas (-+ pieSinys kaireje). Kuo ivieiesods seklos. Dideles s6klas geriausia seti po vicn4 durpiq puodeliuose. Ten nurodoma. SeD4 i€m9 lruopsiiai iikratyti ir abi pnscs pasodinti I Ea E Douginirncs t- Skroteliu Saknijimas. Taip dauginarnos viksrruoles.tai truo motidiDio augalo atsktti vinitnis auginiai. Fjawo we@s afupw] apaztow t.nti salima ausalus. Jarmas uelis padeda- filLi. Sakniastiebis &lijamas taip. Vilsvuoliq skotelcs galima pamerkti i vanjie deni kad ir Zemyn galva vis tiek isiiaklys.dubeniliuce scjai.. ar ne (5viesoje dygstantys augalai). arjas tjq pradedaniiajam Iluose nesunlat net nut<a sok. E F= I - pami*yti. taigi juos atidar-'ti geriau prieS pat sej4.io. Skotelig Sakoijimas (+ pieSinys kai. kuri svyruoja nuo l8"C (Z€miausia) iki 25-28'C (auHdiausia). ar priei sej4 jas parnerlCi i drungn4 vandeai. senu|erts lwrsqe). Nurodoma optimali daiginimo temperatua. taiiau Wrsodinant ji i didesni g-d I i apuodi. ar s€klas apiberti iemdmis (tamsojc dygstantys augalai). bct ry*ingai atskirti. 2 Supjatstitnnts ilizrxzi 5'. Kai kurie sdklq prekijai laikojuos tam tilcuose maiieliuosc. Naujas uglis i5augs iS slaoteles vidurio.maZo gCliag"uo&. kotas ikGamas I vaadeni arba drigr4 smdli.

Dubens apaiioje twi boti keramzito atba kito6 drenaiui tid<arn6 medZiagc beot pir. J PrrcS suteda abu PJuwus &tf turft4 nuPlaun ote po Pton4 Sneztn4tl. 4 Po 6. Sis bu&s tinka fikams. - Perougusif ougolq diouninirnos ponoudoiorl comonds I Kami. reikia nepamiriti indq dainai vidinti. Sijiiit- j Daroma taipi pasiti i durpiq puodelius arba i dubeni sejai. fi lodendrarns. liekas: pavasaris. kurie sunl. zenc apltnEJl atsarSutr . bet ne sau$toje vietojc. bet he sauli toje vietoje.rrctq b[ti tik dusyk storesis ui paii4 €klq. 4 Dagas pasodrrulntos tkt pd lapq. Indas pastatomas iiltoje.-i'viesioje. dn-rngnu vandgniu.lji pridedama dri6n1 kimiii arba rupiit durpia. Zemes ant iioklodo pitarna tiek kad iki virsaus likq kokie 3 cm. monsteroms. kai jau turi dvi siUaskiltes ir du tibuosius lapus.elis ir1uje ulritumas. fatsijorns. Zmg apipurKti minkitu Seiinukq perrodinh s (pik oinr. kamrenas nupjaurutmas ir augalas paso ditamas 6t . itin svarbu tur6ti gerq poskiepi. fikarns pa. Poslcieois orapiaunanzc. %m9 Glyginti. Echinopsis. Palanl:us laibirzelis.iaknijamos lapus dar turiniios dalys. Ypai tinka Eriocereus jusbertii. virsutinb 2emes sluoksois u. apiberiana ieme ir apdcn- paubto susikaupusi rasa nuleluita kans auganl. Kad skiepas gerai prigyq.abai smulkias sdklas pric6 sejq pnvartu sumaiiyti su smultuomet jos geriau pasikiu sm6liu skirstys. pnspau4zamrrs gwnere. si0os sulygsta. kad durpds neifd1iur4'.s. 2 Po Dinvio . maiielis nuimama. kol iibrinksra.t) Sdiinukas persodinat rr's. I $ejinukis i#ruukianas - Ypolingoc olveiis: tcklus{ rkiepiiimos Kaktusai skiepijami ne daugnimo tikslais. Doudil. 2 Salau saliuLai truputj ji ve sudrelcq.mi ponou*ricrl somonos Taip dauginami augalai. kad i3 izmis ploruoju pilavimo lazlelis Salu p.pai. Sefleroms.nas iDiaunanas. lcotonams. 3 Maii. l(oip Yande ns per te Hirl"s nupilamas. 3 Storuoju pil<auimo laideles gdlu Wdaront duobtua SiliaPuodZio inneie. arba atjauDira mi labai dideli. Tarnsoje dygstaoiiq augahl seklas per sieteli apiberti iemdmis f iiek tiek Seklas ppausti gillr.. dracenoms. Piivio ieta pabargoma iaknijimosi hormonu. 4 Inda loilzli4 Ziedai fldefumi tiksliai ienas sat kitu ir skiepds l(oktusq skiq*iirnos I Hylocereus miEtrnal Palaokiausias laikas: ouo balaodiio iki sausio. Patogumo ddlei galima suletrkti perpus laKtq popieriaus ir juo berti seklas i din4. iiorm 2 | kiekvien4 durpi1 puodeli jspaudiiana siHa (maldaug i I cm g!' piama paubtu. kad ant 3 Kai -sal! ir daigeliai lj). antrauktt luos vts rcliau ien4 nuo kito ! neimy. Beje. piitvio lqoitai aplvrinani a-itriu peiliu 2 Sl<iepiglis nupjaunanas i|'pinio ieb di iat ilEPai a?liginqry! . seni ir apatinius lapus numeq augalai . Paskiep)'to l@ktuso iemd tui biti nuolat $iek tiek dreela jis hui blti laikomas iviesioje ir liltoje. kai aiglilas isleidLia lsknrs. o norint greidiau praiydiati litai augandius kaktusus (-+ pieSiniai: Kaktusq skiepijimas). Dubenl apdeogti gaubtu.. trarn tiliros Se le ni c e re us l*i Tri c ho c e re us tiAy s. kordiliaoms.idtu priwirtinanas polieiileno naiielis. polietilenu arba stiklu.i durpig puodelius I Durpia sbitulilbi sa/cdam i dideli pioLstb indq ir laistomi driignu vaideniu.rPsPawwnut.Sto storumo klodas.trtmqirnmi.iai prigyja is auginiq. Pohrirns$ l. padaryti vageles ir i jas paseti siklas.

/ \b Db.a. -"$ r . 7 '}- I]f LI .

lidio (Litchi chirerisi. 61). Jei uisiDezgavaisiai. nesjos tGdios. 64-65).kitas ii ietq. cyfomandr<x (Cy phonandra betace d e). kokoso bei imbiero vaisiai. Persodiltiems sdjinukalns reikia daug dviesos. . citrinq. guZ6s menRnlaJos ctcSancu4. Juk daugelis jq savo gimtin€je yra medZiai. S6io S6ti galima tuojau pat isdmus sdkIas arba po keliq dienq. laikomi isaulyje atogrQZq atveZarn i. Nuo tada privalu kasdien atidengti Baubtq kev€dinti ir grnlioms valandoms . guavos. rnaogostanai. palrndms) prireikia i5tisq rn6nesiq. pasifl oros (+ P. o Ziem4 . bandykite vdl Li 1rauJo.s).vesioje. frnikg (-+ P. Pirmiausia diwos paviriiuje pasirodo viena arba dvi (nelygu koks augalas) seklaskiltEs. I5 tropilil aukitikalnirl kilusios Anavietis (RirDris g/atrctr.Vieni augalai sudygstajau po kelirl dieng.Zo"e pitlt. kitiems (pavyzdiiui. apie lO"C patalpoje. tuomet jos nedygs. Andq aviediq (nuo sausio iki birZelio). iiedqi ir voisici Xoip ir ii kur gouti s6klrl Ii s6klos uiauginti egzotliki auga- priklauso nuo to. tadiau retas L:uris ii jq augitrarnas kaip karn- Dvgimo tmkmE labai skirtinga.t uui"iq seklos gali buti pa-ialu-sios. Nuplovg seklas uusausinkite milkitu popieriumi ir dar kelias valarrda-s padZiovinkite ore. Galima uZ claigeliq ji atspilrpastatyti balt4 plokie d6s Svies4. pavyzdZiui. Palmiq s6klorns sudygti reikia i5tisq m6nesiq. nuo birielio iki spalio h gmodZio m6nes!. iki gruodZio). Tuomet galima Sildornoje claigittisdti. granatq._ - Tre5li dar nergikia. Iitisus metus gausite trusipirlli: avokados (+ P..64-65). MedZiq s€klos VidutinC. pa-sifloros vaisiq girntile. negu augalo lapai. bi to. ii kuriq kilg ir musq kambariniai augalai. nesubrendg. dr€gmes ir Silumos iiau kaio 15"C. tod6l daiuai nepakanka patirties jq prieZinrai. .avokados ornericano). 65). ii jq galite iisiauginti [stabirl augalq.jq skonis pra-stesnis. taigi jos Siaip ar taip yra atliekos. figq. 64-65). Silurncs va-sar4. Tokius vaisius alskirsite lygiudami jq spalv4 su prinokusiq vaisiq spalva. 64). apelsinq. Krurnai ir rnedZiai.s) ir aloua esanclq malstmgqju meqaagq v|slskai oaka*s pirmosiomis savaitdrnis. Dygimo trukm6 labai ivairi. dr1 (Anono chcrimola). tod6l gdliapuod2iuose visq laikq lieka jauni. jei i5 karto nepasiseks. persernono (Dyospyros tzrli). Ne bet kada bigysite: ananasq (uuo rugs6jo iki gruodZio). rnanSo. Nors kaiais. kitaipjie isstyps- Ii ta ir nusilpsta. sulaukg tam tikro alt:iiaus. Juo didesn6s s6klos. - lios. Igzolikos dvelksnos ii turi buti -koks. fiuikq.s atogrQZos ir Vidurzemio (Per. I5 ten kilg augalai m6gsta va-sar4 buti lauke. kai kurie augalai.. Ananasq skroteles arba imbierq iakniastiebius geriausia sodinti pavasari (-+ P. pasifloros vaisitt (-+ P. kuriq ne kiekvienas turi. kada ir kokiq vaisiq alsimrda parduotuvese. -+ P. 53 . o i5 kitq vaisiq jas iiirnkite prieS valgydami. dirvg?:myje. 6465) ir cihusiniq (--> P. Nedygs ir suzeistos (plapjautos) s6klos.taip pat neprinolmsios ir nedaigios.rDoi kr uo D1tia i Dqrink- augal as t i k. . Kai kurios sdklos nedygsta visai. kad jos gerai sudygtq. Ypotingos skyrius: ougoloi ii egzotiikq voisirl s6klr1 Egzotiikq vaisiq kauliuk-us arba augalq dalis gaila Lirnesti. be to. iruqs+akanteq sal a paprastai dygsta lediau negu ioliniq augalq. Neuuleiskite ranlng. anauasai. tod€l apsi5arvuokite kantrybe ir lau- Neparnir5kite: . Jei m€gstate eksperirnelrtuoti. nes barinis augala-s. Tuomet sejinuk4 galima persodinti (-+ piediniai P. kite. guavq. SEklos tq vaisir!. pavy zdiini'. Taigi jiems reikia daug Sviene masos. granatq (nuo birielio iki gruodZio).Siern-s augalams reikia daug Sviesos. o rudeui ir Ziem4 jie m6gsta ve-s4. auga tuose padiuose ka-ituose. rambutano (nuo sausio iki vasario. apsipila iiedais. kokoso. kudos ahodo kitaip. juo ilgiau dygsta. paprastai jq skonis smarkiai skiriasi nuo lprasto. alonos (nuo rugs6jo iki va-sario. nes vaismediiai lai rela-s lflrris sukauna Ziedus ir su- dainiausiai buna skiepijami. Dar viena-s privalumasr s6klos i5 vaisiq yra labii SvieZios. Tik vienamedius greitai augaldiu-s augalus pirm4 kart4 galima Siek tiek pahgsti po 4 savaidiq. net ir augdami geliapuodZiuose arba kubiluose. lidio (nuo sau-sio iki kovo ir nuo ge- brandina vaisius. - Pashqi iSiuga abu pirmieji lapai arba lapq poros. geriausia mo lysv6je. Vienq vaisiq s€klos nevalgomos. papaJos. 64-65). guavos (nuo kovo iki liepos). tuinbary iena bcl G raiuolei palmei r eikia . subrauding mrlsq taip megstamus atveztinius vaisius.S6iinukq prieii[ru S6jinukams dygstant dirvoZemis privalo buti nuolat dreguas ir Siltas. o daugeliui tropiniq augalg tai butina s4lyga. kruie skinami pusiau sunokg . daigai plaZlq! Beje. o seklos dar Za- dinti daisu-s. mango.

Laistyti vidutiniSkai. 54 . vdliau . vasar4 Siltoje. v6sioje (10'C. Apiberti Fiuikq kauliukus i3 pirktq finikq 2 -3 dienas brankinti Siltame vandenyje. kas 14 dienq po truputi patrgs- istis. Pqssif loro edulis. S6klos sudygsta po 2-6 m€ue- - sirl.dYgsta tik iviesoje! Daigai pasirodo po 2-4 savaiiiq. bet ir neDerlieti. posifloro Sdklas nuplauti. Sviesioje vietoje. UZmauti polietileno maiieli. kinkonos Kauliukus s€ti i 3ildom4 daiginimo lysvg @G22'C). - nvokcda) Kur lailcyti ir kaip prDiurdti: jaunus augalus. Kur lail7ti ir kaip priZiur6ti: iStisus metus Siltoje. Nuo mgsejo laistyti maziau ine5ti vidun. Vasar4 Sausiai laistyti. vietoje.Koip toliqu ouginti bei priiitr6ti egzotiikus s6iinukus Iorlunello morgorito. omerikind pers6io (voisius Kauliuk4 nulupti ir pladiqja apatine puse ikiiti i dirva. drdgname ore.saul€tovretoJe. nuo Seguzes V]ouno Je geriausia lauke.taigp'uZiluelr: i3tisus metus Sviesioje. Perseo cmeritonc. 124). apdziovinti. (-) Kinknnas Phoenix doctylifero. olonu Zemds sluoksniu.I5 s6klq i3auginti augalai Zyd6s tik po 8 -lO metq. vasar4 iiltoje. P. Vanders negail6ti. Kur laikyti. augimo periodu - gausiai. pasdti Zemdmis uiberti nereikia . pastatyti iviesioje. Ziem4 v6sioje (apie l0"C) vietoje..Sviesioje. Kur lailcyti ir kaip prDiureti Passiflora. Kulai\:vIi rr-k3ip+lizi-UdA ti. dqtulinis tinikag Ccriro popryo. popoiinis mepopoio) lionmedis (voisius Seklas nuplauti ir paseti. Jaunus augalus kasmet pavasari persodittti i geliq Zemg su plastiko guntoliais.s metus Sviesioje. Ziemq vdsioje (mazdaug l5oC) vietoie. Sudygsta po keleto dienq. Zemd turi b0ti nuolat vidutinGkai drdena.

Saloriastiebis Ziemoja g€liapuodyje Karn biur o temperatdtoie... . Rudeni leisti nunylrti. . . atsuktomjs Pastatyti Sesilyje Siltoje vietoje.F lltll| -.'''' -<= -roI' Zingiber officinole. ' i viriq. o oavasari vel i<leidzia Iilius. {si!csa_. Siltoie vietoje. padeti plokidiai ant dirvos (sodinti tik i specialq dirvoieml) ir uiberti nedideliu iemds sluoksniu. pirmasis [glis pasirodys po 2 mdnesiq. Lullalq!. imbieros Saloiastiebi su aL-utem js.taJp+riajlrrlljt nuo pavasario iki rudens Sviesioje.'-. Zemd vis4 IaiQ turi biti Siek tiek drdg[a..

iolumo Vi-s daugiau kas jsirengia iiemos sodus.. Svar bu jr cngt i vtd i t r i trrc ld-ngclius ir p.us.al a i gauna dauStau swesos neSu ant polaltgcs. a u g. nuo vlQuQlcnLo kqitros. kuri os ap sd gohl augal. e ia. yPdi vasarq. Tai D1tlkt SVeIQtrne tr vteI1 koip niekos kitas puoiio nonus ' p o il sir ri.ttoqlas ?llt tzcs afDa littola fu|as. .

it'clPric. be kiq."troikusi kokoso pa| - siekiantis BendZaneno bei lilodcndras nije).nos kanpcljje. i-vi e s o s i.irris 7. 67 . yro ir d . . veili pasiflora ir nereiklfu aspi distrq Lvdrtatds.Antranre plone vaisius |edantis opelsinnedis.a1 I I I d I S ZI Cll O I S Z'tQl - t1 U S olcandras.kiane iolu- ! inn n lria is I ap ais (lei t- ui ktrs ( ka ir ij e ). lubas Siaue jau.lvirti storlapioi (prielqje).

Y} E J
\, I I I =

oY a C)
E
I

A
Akoriridos
Speciali priernotrE voratinklinerns ir kitokiorns erkerns naikilti, nors tilrka ir kitos vabzdZiq uaikirirno priemon6s (-+ Insekticidai). Tai daZuiau-siai bulla uruodyta aDt ipa-

ApnoSos
Tai kalkiq ir tr4sq dmskq uuos€dos molinio gdliapuodZio i3oreje. Jos su-sidaro laistalt kalkingu vandeniu arba per dainai trgiiant. Salinamos valdeniu praskiestu actu ir Sepe6lirr Saklins valyti,

Apvoisinimos
Vyriikos iiedadulk€s spennio susiliejirnas su rnoteri5ka kiau5ial4ste.

FE C)

Areol6s
Puhrotos pagalvCles ant kaktusrl
speuelig galq, iikilirnrl pavirlitl arba briaunq kra-(tq, i5 lariq auga spygliai ir daZniausiai Ziedai bei Dgliai. Kiekvieua kaltusq ru3is turi jai b[rding4 areoliq rait4.

E

kavirno.

Akiovimos

I =

6 E H = l- E YI h
I

Dauginimo birda-s, kuornet vedingo augalo skiepnglis arba akis sujrurgiami su kitu augalu. Abu taip suauga, kad poskiepis irna^si aprupinti valdeniu ir maistilgosiornis medZiagornis, o skiepuglis, arba akis, leidZia [glius. Ii karnbariniq arrgahl daZniau-siai akiuojarnos Cirr.ls ru5ys, L:uriq sdjinukai neretai surkiai pnzysta.

Asimiliociia
palla-ius) - suvienodirti, daryti pana-iiu, "priimti savin", suvirikinti. Botar koje tai reidkia svetimkuuitl pavertirn4 savomis rnedZiagomis. Alglies dvidegiuio a-sirniliacija dar vadinarna fotosinteze (--)), Jas metu susidaro aflgliavande[iai (i Zaliuojandiarne augale be Sviesos energijcxi neryksta). Asirniliuojant azot4 pagaminarnas baltyrnas.

Asimiliuoti ootydikai c.ssirri/is

=

Alkoloidoi
Azotifigos augalq rnediiagos, veikiandios irnogaus nervq sistem4, Alkaloidq turi: difenbachijos, kavamedZiai, arbatkrutniai, laurarnedZiai bei visi bulviniai. Kadais net labai maios alkaloidq dozds gali buti rnirtinos.

\r,

I =

Alougos
Jauni augaldliai, lmrie i5auga i5 stiebo, iileidZia ialaris k tuornet gali br-rti atskirti nuo motininio augalo ir

a C)
I =

funoroi
-+ Pinnoji pagalba iitikus bedai,

P.52,s4.

pasodinti. Tokias ataugas leidiia agavos, brornelijos, cl orofitai, pan-

dalai (-+ pieiiuys P. 58).

6

Anglies dvideginis (COz)
Be,spalv6s ir bekvap€s dujos, esan-

Allonko
Tai vienatnetls arba dvimetis augalo lglys, prilenkta-s prie Zernes, pritv ir:tiflta-s ir apiberta-s iemernis. Satqris susidaryti skatina ihukimai arba ipjovimai lenkirno vietoje.

dios ore ir diwoje. Fotosintez6s metu augalai i5 jq gamirra-si

algliavaldenius.

Apdulkinimas
Ziecladulkiq pemelirnas ant purkos,
Perneia vdja-s, vanduo, vabzdiiai,

Almoinu
Salrtrurnpa: var.=varicla.s. Vadinama dar veisle (-+),

paulddiai arba Zmogw, pavyzdZiui, teptuku.

Apipiouslymos
Butina priemond augalui formuoti, atnaujinti, paskatinti leisti uaujus uglius ir tankiau Sakotis (-+ P. 44).

Atromin6s Soknys
Tokios orin6s iakuys, Iauios susilietusios su Zeme ima Sakotis (pa-

vyzdiiui, monsteros).

Alronko
Tai augahl veislinhkystes s4voka, dar vadinarna selekcija. Jos metu atmetami tie augalai, kuriuose leaptinkarna ketintq sukurti arba su-stiprinti savybiq. Atnnka \yksta

ir garntoje.
58

Atiola Kitaip - nglys. Jq paprastai sudaro lglio a-iis, lapai ir vtSuninis purnpums

Auginioi
SodililLastdje taip vadinatnos auniu gali buti
galo dalys, kurios kiSarnos i Zetng arba valdeni, kad isiaak)ytrt. Augigabalas, lapas arjo dalis (-+ P. 58).

Bioterhninis kenkeirp noikinimos
Kerkdjq naikinirna-s ne ruodais, o
kitomis priernor6tnis, pavyzdZiui, geltonai nudaZytais, vandens pripildytais indais, geltolornis klijais i5teptomis lertelemis (uuo arnarq, balta-spamiq ir iieminiq uodetiq), viliojaldiornis rnedZiagornis ir masalais. Kartais kenk6ju,s galima paprasdiausiai nubraukti. nurilkti irba uuplauti valdeniu.

lglio viriln€, kamieno

Augolrl opsougos prienon6s
Chernikalai, kuriuos po kuopdtau-s patikinirno, retnicntis augalq apsaugos istatyrnu. leid2iam:r ttaudoti augalq ligoms gydyti ir kenkdjarns

Aukirus komienos

Augalui, kol jis iiauga rorirno aukidio, nuolat nupja[storni Soriniai ugliai (iakos) - taip stiprinarnas pagrindinis lglis (-+ pieiiniai

naikinti.

P.44).

Augohl opsougos iinybos
Oficialios'lstaigos, paga I augalq apsaugos istatyrn4 ikudos daugelyje Vokietiios miestu. Jos teikia iufor-

Arotos (ll)
trijq svarbiausiq maisto medZiagq,jo bula bernai vlsose
i5

Bonsos
MaZa-s,

Viela

nyldtukinis, gdliapuodyje

iiarrginta-s rnedis, japoml rnena-s arF

macij4 iodininkains megdjarns visais augalq apsaugos klausimais, dazrai rengia netnokamas kotsultacljas.

trAiose. Be azoto augalai uepasigarniutq baltyrnq, ueuZsiaugintq lapq bei atzalq.

Bi ti tokius medzius. Japoni3kai
Dor = puodas,.sai = rnedis.

Botoninis povodinimos
Tai mokslinis visame pasaulyje pripcZillta-s augalo pavadinirna-s, Botanini pavadio.irnq sudaro kelios dalys: l Geuties pavadilimas, pavyzcliiul, Fic us. 2. F.liies pavadiuinas, pavyzdiii elaslica. 3. Veislds
pavadinimas, paryzdiiui,' D ec orc'. Taigi visas augalo pavadinima-s yta Ficus clastica 'Dccora' .

Augolr; souno
Soditiukai papra-sdiausiai uZrnaula
ant gdliapuodZio polietilerro rnai3eli (-+ pieiinys P. 59) arba sandariai u2dengia stikline plokstele s€jinukq deZg. Tokia priernou6 sutnaZina garavim4, neleidZia atialti diwai, ora-s po stildu ar plEvele nuolat blua
drdgnas. Tai itin palalkiai veikia sodinukus ir pa-sdta-s seklas, au-

Boktedios
Tai vienal4sdiai seuiau-sieji gyviai. Jq esarna visur. Skaidydami organines rnedZiagas jie garnina kornpostq ir prisodrirra Zerng rnitrerali.rriq

Brinksroniir; durpir; puodelioi
Nuo vaudens isbrilkstaltys durpirl skituliai. Puikiai tinka s6jinukams ir augiliarns. Jaunus augalus vdliart galima su visu puodeliu persodinti ! didesni ind4 (-+ P. 61). Toks Ziedynas atitinka varp4 (-+ pie5irrys P. l5) sustorejusia aiitrti. Burbuol6rnis Zydi, paryzdZiui, ajerl al,

giuiai geriau iaknija-si, o s€klos
dygsta.

Augimo kugelioi
t Uglio virinniq, Satcrq galq ir prunpurq augirno ta-ikai.

Augimo nediiogos

+

rnedi,iagq. Kai Llrios jq rGys ititt svarbios augalq rnitybai, kitos sukelia sulkia-s ir daZniausiai neiSgydoaugalai d6l neaiSkitl mas liga-s prieZasdiq nususta arba ima pnti,

Burbuol6

Honnouai, SckrLijirnosi prepara-

tai.

Boltosis olieius
-+ Vasarinis alieju-s.

Augimo periodos
-+ Vegetacijos laikotarpis.

Bohospornioi
-+ Pinnoji pagalba LitiLLs b6dai,
P. 52, 55.

Augino reguliotodoi
MedZiagos, kurias Glaisto arba i5pur.ikia sodilirrkas, kad sustcbdyttl augirnq 'Lr paskatintq augti so[irrirrs uglius, Taip sufonnuojarni neiil isg, Sakoti, veSIus augalai. Vos tik augimo reguliatoriai liauuasi veikg, augalai v6l auga kaip buvg. Kai kurios 5iq medZiagq skatina arba paanJ<stina Zyd6jimq.

Bonblys
Sustordju-si stiebo dalis, prie kurios

laikosi lapai. Kai kuriq augalq (pavyzdZiui, gvazdikiniq) bambliai

itin sustordjg.

Biologinis kenk6iv noikinimos
Naudojarni uaudingi v alxdiiai, ivairus antpilai, augalq stipdnimo priemouds, pavyzdZiui, aromatiliai dezodorautai (-+ P. 50) arba augalq

nuovini.
69

Dozovimos

C
Chemile medZiaga, reikalilga ttn, kad diwoje geriau tirptq geleZies junginiai ir augalai galetq jucs lsisa-

do.si.s = daviuys. Teisinir tikslus augah; apsarrgos priernonitl, trEiq arba valrdets tatn tiL'ro kiekio skTrirnas.

Graikiikai
ga-s

Drenoios Doliiimos
Dauginirno buda-s, tinkantis augalams su daugeliu ugliq, pavyzdZiui, bromelijorns, elksinei, kalatejai, neretai pardalui. ArgliSkai, d r a in a g e = sausinirna-s, drdgm€s pertekliaus Salinima-s, Dregrnds pedeklius augalarns daZniausiai kenksminga-s, toddl ji bntina ialinti, ypad jei augalai pasodinti didesniuose g6liapuodZiuose arba kubiluose. Ant indo dugno priberiama Zvyro, smdlio, kerarnzito arba rupiq perlito gabaleliq. Kad dreuaZas esimaiiytq su Zeme, tarp drenazo ir substrato sluokniq
lklojarna-s kariinio arba palorlq sluoksr1is.

Chelolus

viuti. Sodiniukai m6g6jai uaudoja,

pavyzdZiui, geleZies chelatus. Rusvai ruudoni milteliai istirpinani laistomajame vardenyje ir juo laistoma gydant nuo chlorozes.

Douginimos
-+ Gereratyvinis dauginirna^s, Vegetatyvilis dauginirnas.

Chenrin6s ougohl opsougos

priernon6s
Kenl6jus naikinandios chemin6s medZiagos. Netir*amai arba neatsargiai naudojart pavojingos ir Zmogui, Jos buna daugiau arba rnaZiau uuodiugos, reta kuri visai nepavojinga, toddl paprastai paZymimos

Deguonis
Kvdpuodamas augala-s pa-siima deguon!, reikalhg4 suvi$kinti orgaliues rnedZiagas (-+ Disitniliacija).

Reta-s

Taip gaurmna energijos augirnui.
Ore

yn apie2l%

deguouies.

atitinkamais pavojiugumo simboliais (+ pie3iniai : Pavojaus sirnboliai). Tai iusekticidai (-+), fungicidai (-+), akaricidai (-+),

Dengionieii lopoi
Dengiarnieji lapai iSaugg aukidiau
nei

priemon€s nuo nematodq (+ Ligos ir kenk6jai, P. 54) bei SliuZq. Pagal naujEji augalq apsaugos istatym4, priimt4 1988 O7 01 Vokietijoje, augalq apsaugos priemooes, llet ir visai nekenksminga-s, leidZiarna pardavin6ti tik aprnokytieurs darbuotoJarns,

pakeidia Ziedlapius (puarsetija). Bet katais tai pakitg lapai, skirti

privilioti, todel btura rySkiq spalvrl ir
da.rns saugoti bei vabzdZiatns

tikieji.

Kartais jie skirti Zie-

Dr6gme kaupiasi,jei vartduo uegali ' Dutekdti ir tvenkia-si Zemeje. Kai valdeus perteklius iistumia i5 Zern6s deguoni, iaknys ima dusti ir puti. Todel butina pa^sinipiuti, kad valduo gerai nutekdtq (-+ DreuaZas).

Dr6gnds pedeklius kurls augala-s ji pakendia.

Dukterinioi svogun6lioi
Tarn tikri svoguldliai, iaaugantys
svogr-urq

puvenoms arba vandeniui rinkti, pavyzdZiui: rudi pladiaragio lapai.

lukitq

paZastyse, pavyz-

dZiui, meilenio (lli12 les).

eastrlt

veis-

Dirglumos
Daugelis augalq jarrtrus kuo ivairiausierns dirgikliarns: iviesai, Saldiui, !ilLunai, cherniudrns rnedZiagorns, lyt6jirnui ir, Zinoma, srtZeidirnarns. Akivaizdiiausiai reaguoja rnimoza (Mirtrcsa pudica). Jos plunksni5lo1 lapq koteliai turi sqnarius, kurie vien&s po kito, iki pat stiebo susilenkia vcs juos palietus. Daugelio augalq (pavyzdZiui, paprastojo ki3kiakopiisdio) lapai arba Ziedai Sviesoje pra-siskleidZia, o tamsoje susiskleidZia.

Durp6s
Kasatnos nu-sau^sinus pelkes, rnalarnos ir pahrojamos i rnaiSus. Naudojarnos sodo iemei gerilti ir g6liq Zernei ruosti. Pa-siaruoju lnefir vis dainiau vietoje drupiq naudojarna srnulkinta medZiq iievd.

Chloros (Cl)
Dujind medZiaga, lrnaiSorna I vandentiekio vaadeni dezinfekcijai. Augalams kentsminga. Chloras i5ganroja, jei vanduo pastatomas nakdiai nusistoveti. Kita vertus, ct ora-s vienas id rnikroelernentq,jo ym mineralinese trqsose.

Durpiq puodelioi
Gatninarni ii presuotrl durpiq. Puikiai tinka s6jinukans ir augiriarns. Jaunus augalus v€liau galima su visu puodeliu perkelti i didesui ittd4.

Chlorofilos zaI augatmlat

oarzal, oe Kunq nega-

moglobine atitinta magnis chlorofile.

li rykti fotosintezd (-+). Sardata panaii iZmogaus kaujo. Geleil he-

Dygimo tenrperoftiro
Diwos ir oro temperatura, kuriai
Kiekvienai rniiai ji gali bnti skirtinga. Vienq augalq sdklos geriau v€soje. dygsta Silumoje, kitrl
esant geriausiai sudygsta stsklos.

Dvimelis ougolos
Pinnaisiais rnetais iileidZia tik lapus, antraisiais Zydi, veda vai-

Chloroz6
P.52,54.
-> GeleUies arba magnio tr[kumas

sius, o paskui mirita, pavyzdZirri,
Emcurt afJine-

-

Disiniliotiio
Prieiingas asimiliacijai veiksrna-s

Cisternq
Bromelijq skrotelds darinys vandeniui ir maistingosioms medZiagorns rintrti (-+ Piltuvilis).

(-+), dar vadinarnas kvEpavirnu, Jam vykstant energija ne kaupiarna, kaip asimiliacijos metu, o atpalaiduojama,

70

Dvinomis
Jei vienos ruiies vyri3ki ir moteriiki Ziedai auga at.skirai ant skirtingq tos padios ru5ies augalq,jie vadina-

Irerinioi olieioi
Dainiausiai rnalolaus ir stipraus
kvapo lakicsios rnedZiagos, kaupiamos liaukq l4stel6se arba maZytese aliejq kaupyklose, pavyzdZiui, gardeuijq Ziedlapiuose, kvapiosios pelargouijos lapuose, irnbiero
Saknyse, cinamono Ziev6je,

Iiloklodiio
Graikiikai p&v//or =
lapa-s,

k/arlo-s = iaka. Augalo stieba-s), atliekanti lapo

pakit$i
fulkcijas

(plokidia, yliika) iaka (kartais ir
(vadinarniej i lapiniai arba epifitiEpiphylrriai atogrqiq kaku.sai

mi dvinardais. Toks yrc,p vyzdiiui, gluosnis, o i5 karnbaridq
g6liq -._ akalifa (.4calypha hispidn)

ir pahnes.

pipinl

/alrl ir kiti).

-

s€klose arba citrinq vaisiq Zievdje.

Botalikoje augalai su dvietn ii iono iiddstytomis skiltirnis (Dicotylerlozeae). Pagrindine ialois daZniausiai iSauga tiesi, lapai ivai-

Dviskiliioi

Iiloksero
Etilenos
Dujq buvio augalq honnona-s, kuri
i5skiria nokstantys vai^siai (pavyzdZiui, obuoliai, citnr-siniai). Bromelija-s skatina Zyddti, orchideja-s bei kiruoZes, prieiingai, mesti Ziedrr.s ir

Vabzdys kenkeja-s Phylloxera vos-

ratrir (-+ Pinnoji pagalba iStikus
b€dai, P. 52).

riq formq, juose
Eyslq'

-

visas raizgiuys

purnpruus.

Fosforos (P) Viena ii trijq pagrindilir1

augalq

rnaistingrjrl rnedZiagq. Fosfora-s

Itiolirriio
Praucuzi5kai c/iofu = iSblyakgs, sunykgs. Neuonnalus augalq augirna-s del Sviesos stokos ir Sihunos pertekliaus: stiebai ir lapkodiai iStista, lapuose rnaZa arba visai n€ra chlorofilo, audiniai rnenki, ddl to augalai btura gleZni, trapiis, greit liita arba isgula.

itir reikalinga-s formuojautis iaknims, Ziedalns ir vaisiarns, skatiua nokim4.

Fotoperiodiznos
Augahl priklausomyb6 nuo dienos ir uakties ilgurno santykio. G6lininkq naudojarna Ziedrl fonnavimuisi

valdyti, pavyzdZiui, cbrizaltetrrl ir

puarsetijq (+ Trutnpadieniai augalai, Ilgadieriai augalai).

Epidernis
Viso augalo kuno i5oriuis audiniq sluoksnis. Kai kuriq augalq epiderrnyje yra kalcio karbonato alba audiuius stiprinardiq silicio jurginiq.

Evoliueiio Lotyrilkai evohttio = iSsirutuliojimas. Pasaulio kitirnas, raida, l€ti ko-

Iolosinfezi
Orgauiniq jrurginiq susidaryma-s i5 neorgauiniq medZiagq d6l iviesos poveikio (graikiSkai photos = lviesa,.synlftesis = sujulgimas, sudaryma-s). Jos tnetu lapai per savo

Epifitoi
Taip vadinami augalai, krrie savo atogrqZq gimtineje apsigyve0a rnedZiq bei kmmq vainikuose arba Sakose (-+ pieiilys P. 4O). Daugelis jq (kai kurie papardiai, bromelijos, orchiddjos) i5leidZia orines Sakuis,

kabiriai kitirnai, rnokslas apie gamtos raidq. Augalai, kaip ir visos gyvos butybds, rutuliojosi ii paprustesniq i suddtingesrius ir tobulesll1us.

rnikroskopirf o dydZio Zioteles pairna ii oro anglies dvidegili ir Sviesos, chlorofilo bei vandeus pagalba pavertg j! angliavandeniais, iilaisvina deguoli. Be augalq ir jq gebeji-

jomis prisitvirtim ir pasiima mai-st4
bei dr6gmg, Lruriq negali pasiitnti ii Zem6s, Gyvenantys arrt kitq augalq

epifitai nera parazitai.

lpifitg koloniio
Di(btioai sukurtas irenginys kambariniams epifitams auginti. Tinka tikri medZiq kamienai arba Sakos, nendriq stiebai arba samanomis apriStos lazdos.

F
toseiociio
sujuostdjima-s. Anornali, Kitaip panaii - gaidZio skiauterg kaktusq i ir kitU sululentrl ugliq augimo forma. Uglys auga rangydarnasis, to-

rno rnudoti ivies4 kaip euergijos Saltini Zerndje negalirna butrl isi-

vaizduoti gyvyb6s (-+ Asimiliaci-

ju).

Fololropizmos
Graikiikai
p/zo1os =

iviesa,

,ropo.s = posirkis. Augalq judejima-s pagel iviesq. Ugliai papra.stai krypsta iviesos lilk, Saklys nereaguoja ! j4 arba lenkiasi jos.

Erkes
-+ Pirmoji pagalba iStikus b6dai,

d6l suformuoja parnekliil:us

Iungicidoi
Chernin6s priernones nuo grybiniq ligq (-+ Pinnoji pagalba Litikus bedai, P. 52,55).

dar rius.

P.52,54.

Ferlilus
LietuviSkai
vaisinga-s. Antonimas stellus (nevaisilgas), Ziedai su lyties organais (tai yra su

-

-

Fuzorioz6
Zerneje esandiq Ftsari&/z genties (lieliatrs) grybq sukeltos ligos ( -> Pinnoji pagalba iitikus bedai, P. s2).

piesteldmis ir kuokeliais) yra vaisiugi, Ziedai be 3ir1 organq - revaisingi, pavyzdZiui, padidid€jg kr.r-itiniai hortenzijos Ziedai.

7l

Gen6iimos
-+ P. 44.

Grridinimos
Atsargus augalo pratinirnas prie pakitusirl ternpemt[rros bei iviesos s4lygq. Dar vadinarna-s aklirnatizacija.

Genties pwodinimos
Pinnoji augalo botaninio pavadinimo dalis, visada ra-ioma didZiqja
raide. PavyzdZiui,,4 eschynant hus,

Gumbos

Goidiio skiquter6

Saintpaulia, Ficus.

+

Fasciacija.

0entis
Botanikoje - slsteminis vieDeta-s, jungiantis artirnas augalq ruiis.

+ Pieiinys P. 14. Srlstorejusi stiebo arba rnaZiau rn6singa uglio ar daknies dalis. B[na po Leme, pavyzdiiui, ciklamenq bei grunbinhl begouijq, arba vAi jos, paryzdZiui, ceropegijq. Gumbuose augalai kaupia maisto atsarga-s,

Gorinimos
-+ Transpiracija.

Gorinimo v6so
Vdsa, atsirandalti garinirno, pavyzdiiui, lapq tran^spiracijos ( +) rnetu, bet gali kilti ir nuo drdgnos Zernds arba moliniq geliapuodZiq.

G6liopuodis oroliions
Tai Zemesnis uZ !prast4, bet to paties skersmens (dar vadirama-s trijrl ketvirdiq) g€liapuodis. Tinka auga-

3::::,:ry:':',1'.:lis j/zrL,ur, (zdutuuLr.
v

icklirnis'

pa-

Gegniikos
Taip vadinam&s netolygiai rned€jantis augalas ilgais, netaisyklingai augardiais igliais.

Gniuiulas
Saknq apraizgyta Zeme (kitaip daktrtl arba g€liapuodZio gniuZula-s) arba tarn tika-s presuotq durpiq kie-

H
Hobiros
Botaninis tennina-s augalo pavidalui, jo iivaizdai nusakyti (lotyniikai habitus),

Geleiis (Ie)
Svarbus mikroelemeuta-s, be hrio augalai nepasiga:niltq chlorofi Io ir

kis (durpiq gniuZula-s).

Gronuliolos
Lotytilkai granuluar = gmdelis.
Kokia nors grudeta rnedZiaga (tr4ios, diwoZernis, chemin6s medZiagos).

baltymq. Kalkiugose dirvose arba laistant kietu vaxdeniu geleiis jungiasi su kalkdmis ir augalai nebegali jos isisavinti. Tuomet pa-sireiikia jos trukumas (-+ Jei sutriko augalo gyvybiu6 veikla, P. 52). Augala-s gali tiesiogile ZodZio prasrne mirti badu, ues jam tmksta chlorofilui gaminti reikalingos geleiies.

llousloriios
Lotyniikai iaa.sror
= siurbejas. Pa-

Gryboi
Zernesuiqjq augalq skyriau-s auga-

lai, kuriq k[n4, neturilti chlorofilo,
sudaro gijq pavidalo hifai, mice-

razitiniq augalq i5augos, kr.riotnis jie prisitvinina prie arrgalo maitintojo ir siurbia iSjo sultis.

lis(+). Laikorni "iiukiliq rijikais",
mat gali suvir5kiuti celiuliozg ir ligninq. Jie gyvena puv€siuose, parazituoja (sukelia Zrnoniq, gyvnnq ir augalq liga-s) arba simbiotiikai gyvena su kitais augalais, pavyzdZiui, orchidejomis. Kai kurie jq tiekia svarbias Zrnon€rns rnedZiaga-s (peuicilin4) arba sukelia tarn tikrus procesus (paryzdZiui, rugirn4). Jierns gyvuoti reikalinga tarn tikra dregme ir temperatua, itin svarbi pH norma (-+), deguonies ir angliavandenilio koncentracija.

Hibridos
Augala-s, aLsiradgs sukryZrniuus e-

6ehonosios lentelds
Klijais apteptos ry5kiai geltouos

vielodo paveldimurno (skirtingq
veislirl, ruiiq arba gendiq) augalus. Lotytoi{kai hibrida = mi5nula-s.

jaldios vabzdiius (-+

spalvos plastma-sinds lentelds, vilioP.

5l).

Geniir; rniirunoi
Augalai, iiauginti sukryZminus skidingas gentis, ypad daZni tarp orchid6jq. Vengiant griozdiikq pavadinimq, daugiau negu trijq g:ndiq mEnurams DatenKirmas vlsal naujas pavadinimas. Pa*azdy s: Potina ra, kilgs ii Brassavola, Laelia, C a ttleya i S ophronitis.

Hidroponiko
Augalq auginirnas be Zetnds. Jie sodinami ! specialq grunt4, leidZiarili jierns isiSaknyti, pavyzdZiui, kerarnzit4, ir istatorni i ind4 su maitinarnuoju tirpalu.

llifsi
tlrklis. Siirli3kos l+stelds, sudaralrdios grybq vegetatyvi|9 dal!,j11 vaisiakiiniu-s.

Grybin6s ligos
-+ Pirmoji pagalba i5tikus bedai,
P. 52,55.

Graikiikai ftypfte = audinys, vora-

Generotndnis dougininls
Lotyniikai generare
ma-s

= gimdyti, gaminti, hlrti. Lytinis augalo daugiui-

sEklomis. Sdklose yra augalo embdonas, uZsirnezggs susijulgus lytinems lestelems. Taigi palikuonys nebitinai atrodo taip pat kaip motininis augalas. PrieSLrgyb€: vegetacinis daugiaimas (+).

Grynos

sn6lis

Higromelros
Kitaip

kiq, maiiomas i dirvoZemi, kad jis butq pralaidesnis vandeniui ir geriau pa-siskirstytq trdq druskos. Sis srndlis - svarbi sud€tind iemds s6jinukarns dalis. Karn barindm-s 96lems netinka spalvota-s arba statybinis smClis.

Up6s arba kvarcinis smdlis be kal-

- dregnernatis. Prietaisa-s oro dregnumui rnatuoti.

72

Honnonoi
Augalq gaminamos veikliosios mediiagos. Net labai maZi jq kiekiai stimuliuoja arba stabdo augalq augim4 bei raid4. Dar vadina$i fitohormona$.

Jonizuolos lroios
Ilgalaikes dirbtiniil sakl grudeliq pavidalo trqsos. iS l€to iiskidaDiios rnaistilgqsias rnedZiagas. Be to, iie

l(olis (K)
vybiikai svarbus: jo deka augalai tampa atsparils sausrai, Sahoms ir tarn tikroms grybelinems ligotns, Kalio yra visose pilnosiose trdose.
Kalio tr4iornis galima laistyti vistls
perZyddjusius augalus, kurie iki Ziemos turi sulnedeti.

Viena i5 trijq pagrindiuiq maistiugqjq medZiagq. Teigiarnai veikia l+steliU vandeis balans4 ir yra gy-

dirbtiniai sakai suri5a valdenyje
esandius

kietiltoius - cl ora bei kalkes ir ypad piverdia auginant
augalus hidropouiliu budu, kai reikia suminkitilti labai kiet4 valldentiekio vandeui.

Humusos ralti
Orgarind diwoiemio dalis, susidadel augalq ir gyvurrg liekaml biocheminio kitimo, kitaip tariant

- puvenos. Lotyniikai humus = md, dirvoZemis.

ie-

Jud6iinros pogol iviesq
-+ Fototropizma-s,

Kolius
Zaizdas uZtraukialtis audirys, lmr! uZaugila suZeista-s augalas. Tik jarn susidarius augLriai gali iileisti 5aknis. LotyuiSkai cal./as = stora oda, nuospauda.

fuodoii koield
Sejinukq ir auginiq liga, kuri4 sukelia, ypadjei tankiai snsodinta, dirvoZemyje esaltys grybeliai iaknq kenkdjai. D6l to augalai nuvlrsta.

l(onienos
Daugiametis, dainai sumed6jgs

ir

labai stolas, Sakotas arba reiakotas, Ziern4 neapmir5tantls lglis.

Augalai, kuriems reikia ilgq iviesos ir trumprl tamsos periodq, kad sulcautq Ziedus. Jierns prie5ingi tmmpadieniai augalai (-+).

llgodienioi ougolri

Konieno ruginys
Kamieno gabal6lis (parryzdZiui, difenbachijos, dracenos arba jukos), kuri galirna naudoti clauginimui (-> P. se).

llgoldk6s hqSos
Tokios tr4Sos (daiuiausiai grud6tos), kuriq maistingosios rnedZiagos labai pamaZu tirpsta diwoje, ilg4 laik4 po truputi maitindamos augal4.

Krpiliorinis efeklos
Koktusrp trqios
Maiai azoto turintis trqiq miiinys, tinkaltis kaktusams ir kitiems sukuleutmns, tikjokiu bldu ne epifitams. Galima isigyti gdliq parduotuvese,

Fizikiuis rei5kirrys, kuomet vanduo siaurais vamzdeliais "keliauja aukityn". Naudojamas dirbti am
augalq drdkinimui per atostogas (-+ pieiiniai P. 43).

Indq kulelioi
Augalo indai, kuriais vatrduo

irja-

Koupimo orgonoi
Orgallai, kaupiantys valderr^s

me iitirpusios maistingosios medZiagos keliauja aukityn, o

Kokifoboi
Augalai, kurie nem6gsta kalkiq, esaudiq vandenyje arba diwoZernyje (azalijos, kamelijos, apelsimnedziai).

ir

perdirbtos maistingosios medZia-

gos-Zemyn,iapadi4.

gurnrnaisto medZiagq atsargas bai, svoguneliai, tariatnieji -svogin6liai ir iaknia-stiebiai.

lnsektieidoi
Augalq apsaugos priernou€s, kuriomis naikinarni vabzdZiai.

l(eikioi
Sitaip vadilarnos orchid6jq ataugos.

Kolcis ((o)
Baltas metalas. Augalams - viena pagrindiniq maisto medZiagq. Stip rila audinius, sudaro s4lygas asimiliacijai (-+), suriSa augale atsirandandias riigstis.

l(ekerinis pwinyt
-+ Pirmoji p<t{{ pagalba iStik1's b6dai,

l(ek6
Tokia Ziedyno forma (-+ pie-iinys P. ls).

lfimbomosios Soknys

foulrumos druskons
Kai huie augalai itin jautnrs didelei tr4iq dmskq koncentracijai. Apraiymuose jie paiymeti t2ln tilau
Zentlu, Jiems reikia daugiausia puses arba ketvirdio nurodyto tr4.5q arba organiniq trq,5q kiekio.

SliauZiantys ir laipiojadys augalai jomis tvirtinasi prie medZiq karnienq, sienq bei atramU,

n

lfiminoi
Pelkiq samanos (Sphagunt squarroson i Sphagnun cuspidannl, arksiiau naudotos kaip dirvoZemio
orchi dejotns suddtin€ dalis, dabar

l(v6pwimos
Augala-s, kaip ir mes, dien4 nakt!

lopV d6nerlig6

kv6puoja visornis savo dalirnis. Ii oro jis pasisaviua deguoui, o iiski-

PS'5<

-+ Pinnoji pagalba iitikrr.s bedai,

baigia i5rykti. Galirna pakeisti per-

litu

(+)

arba stiklo vata.

ria valden! ir alglies dvidegini. Taip iilaisvinarna energija, sukaupta fotosfurtez€s rnetu. Tod6l kvepavirnas, kaip a-sirniliacijos prieiyb€,
vadila.rnas dar disimiliacija (-+).

lopr1 rnelimos
DaZnai augalai meta (daugiausiai apatinius) lapus del ueteisilgos pdeZiuros atba iviesos stokos, nors kai L-urierns tai bldiuga-s ruiies poZymis. Nurnetg apatinius lapus jie

Kolembolos
Y abzdliai C o I I e n
b o I a. Gy v etna tarp satnang Zoliq, ant ;ernds, valdens augalq, Kai kurios ruiys kenk6jai (-+ Pinnoji pagalba iStikus bdclai, P. 52).

sufonnuoja karniel4, pavyzdZiui, I)rocend t argindto atba Yucca.

loteksos
Loty[iikai Lrter = sk7stis, sultys.
Tai potkstis, baltos ar kitokios spalvos kiek nuodingas skystis, kurl iiskiria kai kurie augalai juos
suieidus, paryzdZiui, karpaZoliuiai.

Konloklinioi nuodoi
Augalq apsaugos priemon6. Kenkdjai Zusta prie jos prisilietg.

l(onleineris
Didelis platus
inda-s augalams,

dai-

niausiai pla^stmasinis, viertisomis arba grotuotomis sielrelemis.

Loikymos

l(rouiovimos
SuZeisti kai kurie augalai (fika-s, puarsetija, karpaZold) "kaujuoja" i3 jg teka syvai.

Daugeli augalq patartina Iai$ti SeS6lyje, ypad vidudien! bei pavasari, kai jie po tarnsau-s rnetq laiko dar nepripratg prie intensyvios iviesos. Prideugti galirna uZuolaidornis, ZaliuzEmis, plonu popierituni arba iei€ll metandiai^s kaimyniniais augalais.

iei6lyie

lqvos skoldo
Akyta mlkadnds kiftnes uoliena. Srnulki jos skalda rnaiiotna i dirvoZerni kaktusarns, kad jis brrtq pralaidesnis valder ui, lartdojama augilti augalus hidropouiniu (+) budu. Jos galirna isigyti sodinir*r! parduotuvdse.

l(rumos
Augalas suneddjusiais ugliais ir budingu iatcrijimusi beveik uuo pat
Zemds.

lionos
Dirvoje isiiaknijg augalai su lyrro
pavidalo sumedejusiais karnienai-s, kurie stiebiasi ! Svies4 lipdami, ralgydarniesi arba kopdarni auldtyn ir leisdami iaknis, Pavyzdiiai: rnonstera, fi lodendra-s, skindapas.

Loipioiontys ougoloi
Augalai, hrrie rsq galuose i5augila
apresorija^s, arba kibias Sahris, pa-

lGerofitoi
Daugiarnediai, atsparns karidiui ir sausrai augalai, gebaotys maZai iSgari[ti valderls arba kaupti jo alsarga-s savo audiniuose (kaktusai, agavos, alavijai, pluoitag€lds).

vyzdiiui, geber6.

loistymo kroifos
Gdliapuodiio nereikia prikauti Zerniq ligi pat viriarr-s, tuornet laistaDt valduo neb€gs per viriq, neiiplaus Zerniq ir tolygiai susigers i dirv4 (-+ Pieiinys P. 59).

lielwiikos povodininos
LietuviSkas, kartais liaudiika-s augatai sulielo pavadinirna-s. DaZnai
tuviDLl-s mokslillis pavadinirnas,

-

l(uokitin6s ioknys
Srnulkiausios iouinds iatoys. Kaip i5 dirvoZernio vauden! bei rnaisto rnedZiagas. Tod€l kuokitines Sahrys dar vadinarnos

tikjos ir siurbia

[opos
Svarbi augalo dalis, skirta mitybai (+ Fotosirtezd), be to, aprupina augal4 deguonirni (-+ Kvepavima-s), bei reguliuoja vandem apykait4 (-) Transpiracija). Lap4 sudaro lapo pagrindas, lapo kota-s ir lapo lakita-s.

pavyzdZiui, klivija (C/ivia). Tadiau daugelis augalq dar Deturi lietuviSko pavadinimo.

siurbiamosiomis.

l(utikul6
Lotyriikai cuticula = odeld. Plona
kutitro pl6vel€, detrgianti augalg lapq bei stiebq epiderml, daZniausiai atrodo kaip sidabro atspalvio apnaia ant kai kuriq augalq lapq arba stiebq, pavyzdZiui, sululentq (Co4,ledon, Se&tm) arba kallusq (Ccr e ur p e r uv ian us).

Lapai gali buti plokiti, ploni kaip popierius, stori, mesilgi, b€t buna ir spyglio formoa arba vamzdiniai.

Lipnios amarq bei skydamariq iislryros, aptilkamos ne tik ant lapq, bet ir art palangiq, grildq bei baldq. Lipdiu-s privilioja ne tik skruzdeles, bet ir riidis, kurios labai
apteriia lapus. Tudtuojau nuplauti! Augalai, kurie gyveua alt uohl ir alonerq (graikq kalbt lithos = akrnuo, pftlton = augalas).

lipiius

lopci su niiomis
-+ Dengiarnieji, gaubiarnieji lapai.

Litofitoi

Kutil:ul6 apsaugo

augalus nuo Sviesos pertekliau-s iSdZiuvimo (transpiracijos).

ir

lopo gyslos
Tai tokie kanale[ai, L-uriais i lap4
atiteka vanduo ir maisto medZiagos.

74

Ji galirna atpaZilti i3 statrneno pagrin- tiesioginiq saul6s spinduliq. Grybieoa. Mikoelemerrtai grybus + helos Augalas sl. po iiernos rniego. Ivyksta atsitiktirni arba paveiku^s augal4 ulhavioletiliais. Mediiogq opykoitr Asirniliacijos ir disimiliacijos (+) rnaisto tnevienovd ir visurna Mimikriio GraikiSkai ariarilos = rnigdZiojirna-s. Jq galirna isigyti sodo reikrneuq parduotuvdse. yra sveika-s ir spardiai auga. i5 kurios augalq iaknys gali uetrukdornai pa-siimti drEgrnes tiek. tlliirios hqSos Jose yra lvairiq orgalinig bei mine- raliniq rnaistingqjq medZiagq. [upo Vidurinysis. P. Ve istinilkystEje v6lyvio nuodais kolchicinu sukeliamas dirb- tirai. Nors jq reikia labai ledaug. kad padidintq maithimuisi reikalingus asimiliacijos plotus. o tik bespalvEs arba gelsvos l4steles. Prieiinga-s jarn Vienaa-iis augimo bldas. tiukamos ii karto vartoti augalams. Priedingos joms yra orgaliles tr4ios (+). gali sukelti ir virusai. 75 . Mutoeiio LotyniSkai aiatario = pa(si)keiti- Miltuotieii skydcmorioi -+ Pirmoji pagalba iitikus b€dai. gerai iaknijasi Sio rnedZio droZldse. tai visq pinna sunkieji metalai. Augdami tarnsoje jie vel sukaupia cblorofilo.staigus paveldima-s augalo genetines rned2iagos pakitirnas. Pavojus: jornis galima augalus pedrpiti. ttlikroklinrolos Vieuarn ar grupei augalq tarntyd sukurta geriausiai jierns tirrkurti aplilka. padedaDtis apsisaugoti nuo pdeiq. MargalapiSkum4 sukelia mutacija (-->). SviesiuosJplotuose n6ra chlorofilo. kuriomis ji trg- Mikroelemenloi ari&ro-s = maZa-s. vieutisa-s. dZiagq lsisavinimas. Margalapiai augalai paprastai m6gsta Svies4. Tai boras. augala-s atgi1o. ivairios dmskos. pavy z<Iiiu. kiek reikia. o tai tmnka ilgiau. kaita). Menlglioi Nauji ngliai . labiausiai atsikiigs orchidBjos Ziedo vainiklapis. jos negali jo asirniliuoti). - lllolininis ougolos Augalas. maisting4sias tnedZiagas pinniau- Meristemo Graiki5kai nrcristo-s = dalus. reutgeno bei radioaltyviaisiais spinduliais arba clrernikama-s. i3 tiesq panaius i lup4 "nusileidirno takas" vabzdZiarns. kalcis (Ca). kuri iiaipjau naudo jama langq r6mams garninti. 43). kuriq M Mognis (Mg) Svarbi augalq malsto rnedZiaga. ddl kurio atsiranda laujq savybig. Ji kuriarna Sildalt arba drekinant or4 bei dirvoZemi ir pana-iiai (-+ pieiiniai P. varis. fosfora-s @). Taip vadinami augalai su baltomis elementai. MorgolopiSkumos Lapai tuomet buna Zatsvai baltai arba Talsvai eeltonai d6mdti. Miltlig6 -+ Pinnoji pagalba Gtikr-s bddai. simpodinis (-+). koddl orchid6jos taip iEjirnas su aplinkos daikais arba kitais augalais. Inattgaras. Daugiausia yra ugliq ir ialcrq galuose. nuo kurio pjaunami auginiai.liuksomelros -+ Sviesomatis. kuriq reikia augalarns augti ir brgsti. Augalq gaminarnasis audilys (augirno kngelis. kad vegetacija v6l prasideda. pennaina. Minerolin6s trqios Neorgarinds trqios.52. tn-rkurnas gali sukelti ligas. <|ry iIigg. Biologijoje augalo supana- Lotyuiikai LrDelfu 4t. ant kurio iSauga ataugos. rnolibdenas. geleZis. kurie apdulkina Ziedus. sia isisavila mikroorganiTrnai ir pritaiko vadoti augalams.lme.Iki Siol uealiku. daugintis arba prisitaikyti prie aplirkos. MargalapiSkum4. Pagriudhds rnaistingosios mediiagos yra az ota-s (N). llliir0nos ivairiq augalq ruiiq. hifq (-r). bet daZniausiai nepakelia Graikiikai Monopodinis Graikiikai lroro-s = viena-s. cir*as ir kiti chemiuiai Morgolcpioi arba geltonornis d6rn6mis ar juostomis alt lapq (ose n6ra chlorofilo. brazda-s). rnaguis Tam Miirinai dar vadilami hibridais (-+). Meronlis Sodir rno rnedZiaga orchid6jorns.tai Zenklas. Augalas. virusinds ligos arba jis isvedamas specialiai. kalis (K). s4. ii k-urio susidaro pa-stovieji audiniai. arba moteriikosios lyties augala-s. Molio gurvuolioi Itin gerai vande{ sugedalrti medZiaga. garninaraa ii atogrqiq rnedZio Sliorea rnedieuos. araukarij os). butina chlorofi lui garniuti. pomiit5 atmainq arba veisliq kryZminilno rezultata-s. rezginys. pavyzdLili. vadinarna-s dar rnetabe lizrnu (graikiikai ltetabole = perrnai a. perdirbirnas ir pa-iali[irna-s. zryfte-s = (Mg) ir siera (S). dinio uglio. Biologijoje . Micelis Graikiikai = atauga. gauna maisting+sia-s me- dZiaga-s su tr4lomis. lais. Moistingosios nediiogos tikos mineralhds medZiagos. plouq giiq. bttini augalui. kuris gerai leidZia metuglius. ii kurio auga Soninds Sakos (pavyzdZiui.

Popedlopis Kitaip spatas (graikiikai spathc = me td). be to. stepukiniq. Karnbariniams ausalatns priklau-somai nuo jq kihnEs rcikta 50 -7O% oro dr€gm6s. llekroz6 Graiki3kai nelzos = mirgs. dar vadinami stolonais (-+). paveikus juos aulim4 tai. Cali pa-sheikiti suletejusiu augirnas.43) j! salirna drekinti. bulviniq Seimos augalai. Atkreipkite d€masi I isp€jardiuosius Zenklus prie kai kuriq augalq apra-(yrnq! niu Sildymu Sildorna-s ora-s visuomet per sausa-s. 0rgonin6s trqios Trq"ios ii augalinds ar gyvulinEs kilmEs medZiagq (mdila-s. nemis Salnimis (paryzdiiui.gyvo augalo audiniq arba organq iuvimas.ienos iu dalis. Jq nesulku pa-sigaminti patiems. anturio ir kitq ajeriniq paZiedlapis. //14 (tai reiskia: L4% azoto. lOO7o valdeus. iSarrgg i3 stiebo palapq skotelds. Svarbu: oriniq Sakng niekada nenupjauti! papad$. pavyzdZiui: 14+7+14 aria'14 Jos geba tiesiai i5 oro siurbti vande- ni.TVo fosforo. dainiausiai bnna ryikiq spalvr5 nes skirtas vabzdZiams privilioti. Vietind Zutis . 75 . prisodriutos trijq pagrindiniq rnaistingqjq medZiagq . kad augala-s gal6trl jas pasiirnti. ragq nuodroZos. ues ribotoje g6liapuodZio erdv6je mikroorganizmai gywoja labai menkai. turi isisavilrti dirvoje gyvenantys Pokenkimoi nuo druskg Atsiranda pedrgiu-s arba susikaupus trqiq druskonas "sernjane" substrate. llemotodoi GraikiSkai zcna Gilmininkas nermros) = siulas. Skaidiais i5reiSkiama kieh.uuo kuriq Ztnon€s arba gyvrurai mirita arba suserga. Patehrsios ant dirvos jos iSsiSakoja ir virsta tvirtomis atrami- igliai. per salsas ons. molsteros). laikatt itin maiame dirvos kiekyje. 52. srutos arba guanas).N (az oto). K (kalio). 238). i5reikitas procentais. O% visiskai sausa. kurie naikiua kerk6ius. Juose auginami atogrqZq.jos veikia i5 l€to.lluodingi ougoloi Juose yra nuodingrl medZiagrl. Jq lsigyti galirna specialiose paiduotuv6se (-+ Adresai. Poonkslinlos iyd6iirno loikos Kai kurias gdles (pirmiausia svogiinirres) galima praiydinti norirnu laiku pasitelkus dLbtili iildyrn4 ir apSvietimq. Orgarires tr$as pinniausia llykitukinioi orrgoloi Itin tnilcoorganizmai. Oronieriio Taip vadinarni botalikos sodu Siltnarniai.garq prisotinta-s rukas.25"C. todel tarp jq dainiausiai ailkiai matyti kuokeliai. Daueelis parazitai (+ Pirmojipagalba istikus bddai. vandens stoka arba perteklius. 14% kalio). stabdandiomis medZiacomis arba Poloipos Vird Zemes arba po . Da-Zrrai buna nuodingi Oro dr6gnunos Vandens molekuliu kiekis ore. uola-s6kle. Platus karnbari[€s kalijos. -+ Phmoji pagalba istiL:us bedai.55. P. is). ajeriniq. Poprosrieii iiedoi Turi daug maZiau Ziedlapiq negu piliavidudai. kur! gali sukelti [vairios prieZartys: nereisiugas tr€Simas. Juos i5augiua. lludegimos nuo soul6s P. bet galima ir isigyti parduotuvese. jie prazysta Kaledoms. P. Centri- lloudingieii vohrrliioi VabzdZiai. kraujo ilaikrosis skefis Tokia Ziedyno fonna P.52. isimesti chloroz€ (-+) arba Znti tam tikri audiniai. rnotjlrilio augalo arba 5a[<nq kaklelio. augalal. Kambarinems gdldms jos ne itin tiuka. maZo ugio augalai gali bnti iivesti atralkos bfldu arba iiausinti i! normaliq. 45. P. 55). inkstSouiniai grildo. mil- (+ pieiinys ilerikroii rniltlisd + Pinnoji pagalba iitikus bddai. Orines orchidejq Saknis dengia sidabrine odel€. ligos arba kenkeJar.eme esa[tys atograpZq augalq. 52. P (fosforo). {vairiornis priernoudrnis (-+ piein ai P. deguoni ir maistingqsias rnedZiagas. Pagalba: -+ P. hiaciutu. lool-us. pavyzdZiui.s alba tulpes jau vdlq rudeni prad6ju-s auginti Siltarne karnbaryje. Pavyzd2iui. 0rin6s Soknys Jas turi daugelis IIPK Tr45os. kuiuose vidutil€ tederatnrayra20 . araliniq. vadinarnieji oranZerijr. Apvaliosios kinn6l6s Nenrtodes. per stiprus saules spinduliai. Kadalgi tai trunka tam tik4 laik4.

14. bet nar. kai lapai idaugg re vienas prieiais kit4. Perlitos Vulkaninds kilm6s.sintetiniu Siq augalilig medZiagq pakaitalu. Beveik visi kambariniai augalii geriausiai auga. fles per skaldi ir sveik4 od4 beveik neveike. rasos valden[ bei maistingqsias medZiagas. P. 43). Pcvoious simbolioi Nruodo augalq apsaugos priernolirl nuodingrun4 ir pavoj ingum4: Persodinimos Taip vadilama-s augalo perkdlimas i didesni ind4 ir nauj4 dirvE (-> lE^lfn] lffillffit lnbai n P. pH rtonnq nesuoku Lotynilkai sekticidai su piretroidais .. Pinnoji pagalba: gdliaouodi su visu ausalu oarnerkti i iandlni 1-. r. Pralcuziikai piqler niai.rjausiq tyrirnq duomenimis ketrkia sveikatai. Jie neturi kuokeliq.neutrali. itmkimq Pilnosios trqios Tr$os. kieta. g_alinti sukaupti.. l5). srneigti.-f-0 pll normo I l*'_LllIl J-l--ll7vl l-"--ll--. o prcz lgiai. pieiitrys P.tik ngquB l*-. ldRrbllARth | 62 ll-r. neretai ir mikroelementq Prieiinioi lopoi Ii vieno stiebo barnblio prie5prieSiais iiaugg lapai. Prie6ingi jiems yra paprastieji Ziedai (+). auginiuose arba apdorojrrs vienaskilti augal4 att-. P.55.7 . P. pawzd2iui. Prisodrinimas Prietnotr6 padidirti oro dtegmunui augalo aplinkoje (-. gim4 bei iaknijirnqsi skatinandiornis priemondrnis. Elgtis atsargiai. Sios medZiagos buvo laikornos nenuodi. nustltyti irdikatoriq lazdeldtnis Piestel6 (q PlunksniSkos lopos Ji sudaro keleta-s porornis i5 abiejq lapkodio pusiq iiaugusiq lapeliq. (+ Pie5i Pilnovidurioi iiedoi Ziedci su daugeliu vainiklapiq.5 6J. uodin gas N uoding a s r: _-------'---- I po ten tia H Y dr o ge nii. auginant orchid6jas. o Pemzo Vulkaninds kihnds standi. (-)). detrs. lekelksrnilgq biterns. kai pH yra 5. Proiongus Lapq iisiddstyrna-s. ti. kitaip Jie sureuka lietau-s. Priddtin6s ioknys Jos iiauga ue iiaip sau. Daugelis augalq netrukns po to Zrrsta. Pikovinos 6l). I gatirna isigyti sodo reikrnenq arbe zoologijos parduotuvese).52. Sdjinukq isskirstyrnas po vienq. DaZnai naudojama drenaiui. jei pate*a i atvira-s Zaizda^s. Poruiis Augalai su Siek tiek uuo ruSies nukrypusiais poZytniais. Jos Prlmarslus I orrvozemL Saknys lerrgviau kv€puoja. sudaryta-s i5 kos (+ rnezgiDes. - Pirelrumos Skaistenis (loty nilkai pyra thrut4 grai{rikai py rcthron) . netrunija ir suri5a maZai rnaistiugqjq rnedZiagq. Kitaip Poruoila iemd Parduotuvdse parduodami prarnodniu budu pagarrinti Zernds mi^4iliai. Zenklais T+ arba T pazymetq priemonirl nepatatina naudoti kambariniq g6liq prieZinrai. pavyzdZiui. +2.daugiausia Zold arba puskrumis Ptrethru L Kai kuriq rr15iq lapuose ir Zieduose yra insekticidiniq medZiagq. prarnonir u budu apdorota uoliena. turi augalai. Pon-riirri prie jo botaninio pavadinirno papildornai pridedarna ssp. kuriose yra visq augalui reikalingq pagrindiniq maistingqjq medZiagq. dari iai.liemen6lio ir purpie5inys P. 52.s Moteri5kas Ziedo organa-s. kurie daZniausiai buna viltg vainiklapiais. (-+ DirvoZemis ir tr4Sos' P' 38)' Taip vadinami bromelijq skoteliq cistemos (-+). naudoiarnas orcbidejorns bei kakusatns daugirt- Pinrirovimos Yokrikai pinzieran = nugnybti gaskabymas. kad gericu augtq durti. Dar daugiau abejoniq kelia in- skirti !vairietns augalarns atitilkarnai pagal jq poreikius. Kaip ir keranzitai (-+) puikiai praleidZia or4 bei vandeui.Pcrozitui -+ Jei atsirado kenkejq. Nurodo va:rdeuilio jonq koncentracijq ir yra i3reiSkiama skaiiicis iki iki 7 7 ir daugiau 7.pieiirrys i'. Poviriin6s ioknys Jas Perdiiivgs gniuiulos Jei iaknq gniuZului truksta drdgmds.ugomis Zrnolems ir Zinduoliams. jis atioka nuo gdliapuodZio I<Ia-(to. Per krauj4 gali pasiekti Dervq sistem4. ypad susiZeidtr^s arba sergalt odos ligomis bei alergija! Purk6ti tik uisimovus piritines ir kai n6ra vejo.. Plonood6 erk6 -+ Pinnoji pagalba iitikrs bedai. gannireiskia nlgiiia-s. Sios Salinys i<eroja negitiai ir ! Sonu-s.41). neiSaugilartys gilyn siekialiios pagrindinds arba liemeniues Saknies. .= sub sp e ci es la-l--ll fulus Maiai nuodinsa. Piltw6lis - n . ar ipjovirnq vietose. darrgiau nes reakciias. bet hapi uoliena stambiomis Poromis. azalijos.

juose puikiai isitvinina augalq Salcrys. Ja-s turi. lus.uriq auga Ruiis 11g- liai.Punpuroi Augalq orgalai. Be kita ko.alres (kiLnininka-s rhaphidos) = adata. $ononomis opriito lqzdo Tai ii tiesq samanq Luokitais aprista lazda arba kota-s. (-)) - vls. Gaugg sul<ryininus tos paiios riiiies skirtingq veisliq auga- Gtaikilkai rhizotna = iaknis. Ji aptraukta gleivtstu arba lipniu sluoksdu. lapai. alsparumas. Col unmea. Lotyniikai Sqvidulko Rizomo Rizomos dar vadinarnos Saknia-stiebiais fu nuo Saknq skiriasi tuo. jos akimoju alsidaro ir kalcio oksalata^s iitrykita laukar. kurie Purko Viriutinioji piesteles dalis ir tikasis apvaisinimo organa-s. {gytas arba jau esartis atsparuma-s ligoms ir kenk€jarns (augalq) arba chernin6ms tnedZiagorns (vabz.spccics) priklauso augalai. nebeleidZia nei lapq. R63ies niSrunoi RGies misrtmai arba hibridai . RafidZiU turi daugelis ajeriliq. paZastinius . DaZnai tud maisto atsargq ir apsarrgini apvalkal4. galiuti dygti ir iiaugti nauju augalu. o viriutiuds lieka talkiai. kai to paties Ziedo iiedadulkes apdulkina purk4. I5 meristemi- Tai augalo botaninio pavadiuirno dalis. jie pasidaro kieti ir poringi. Jei u6ra pirkli puodtl palm6rns. Jq itin gausu augaudiose l4stel6se. paprastai nusakauti iivaizd4. krrornet augala-s lebeauga. raudo- aririata reiikia. Lurie metq rnetus gali iibiiti purnpuro btvyje ir tik susidarius tam tikorns sqlygoms issprogsta. P. Apdtlkinirnas. cleZniausi iiraunami. Net meukiausiai ja-s spustel€jus. ii (. 78 . Paveldirnos tik to paties auKitaip galo savybes.l). klriq esminiai poZymiai sutampa. liq. kad stipresuie- Puskr0nioi Augalai. naudojamas kaip atrarna augalarns su orinemis iakrrimis (pavyzdZi ui. Stenkites esuZeisti 3at<nq ir augalo! Sarnaml sluoksni paialinkite. 15). rudZiq spalvos). Virsururuus purnpurus Krauna vir3iines. pavyzdZiui. nes paln6s veikiarr leidZia iaknis aukityn ir Zemyu. kuriq apatin6s dalys sukietdja ir sumeddja. Salnarros trukdo orui patekti i dirva arba gali paken-Lti augalarns. to. Romyb6s periodos I-aikotarpis. Gaminarnas ii rinkirrio rnolio ir degamas 12OO'C tempenturoje. beveik netrglti ir lai- Iqti veses dje vietoje. 44). ircuchtas (vokiikai Inzuc ht). ivairios Geszeriaceae riiSys ir kalijos. virSun leid. puikiai praleidiia or4. Adatq pavidalo kalcio oksalato kristalai augalq lqsteldse. del retsykiais sakute atsargiai suju- Relinimos S6jinukai daiuiausiai sudygsta taip kad juos reikia retinti. Nuo seno resistenti. Rezistenriio Kitaip Pustos molis Kitaip niniu budu. Vienai n13iai (.lapai.ivaisa. o Zemyn iaknis. Tuo rnetu juos reikia sai- khgiau lieti. chlorofitai ir drace os.laprl paia-stys. kad kalbama apie geleZies rudZitl spalvos Rolid6s GraikiSkai rlla. Apvaisinta iiedirio augalo dalis. netruda. kad suformuoja ptunpurus ir Zvynelius. ii Ziedpurnpuriq bei lapq pumpurq iiauga Zied. Molio rutuliuktuose esautis vanduo iSgamoja. nepasidaro rugitrls ir nepLrna kaip Zem€. kad geriau prilipq Ziedadulk€s (-+ pie5inys. Poietnire gulsdia uglio dalis.ianti ugius. . ii nai mdas. Yra dar vadilarnieji miegaltys purnpurai (miegardios aLTs). Philodendron i Syngoniutn riEims).lZit. Daugelis karnbariniq augalq ilsisi rudeui ir Ziern4. Jie pluoiteliais guli vieni ialia kitq. pinniausia difenbachijos. galite naudoti tokius pat aukitus ir siaurus ko teinerius roZdms. dinkite viriutini Zernes sluoksni. teikiajiems reikalinga dr€gmg (--> pieiinys P. nedula. kai rnaZiau iviesos. Pentqs lanceoIata). nepakendia dregm6s prie stiebo.tai augalai. nei ug- Somonolinos DaZniausiai samanoti irna pemelyg sutarrkejusi arba per drdgna Zen6. Be to.pasiprieiinima-s. naudojama-s auginti gdles hidropo- - kerauzita-s.t nio audinio (-+) iSauga prid€tiniai v$rmo purnpurq purnpurai.Ls alga- Puodoi polnr6ms Tai aukitesli ir siauresni indai nei papra^stai.Itin daini msies rniSrunai tarp orchid€jq.ri bei. Patekgs i bumos gleiviup gali j4 ii€sti arba suerzinti. sierns liktq daugiau erdves. irtbry <lingas (angli5kai in bre cdin g). Zoliikos (pavyzdZiri. Selekeiio Lotyr ikai salecrio S6klo = atraolo (-+). Pelargoniun tulys.legu [ 6onus. PavyzdZiui: C livia nini. savybes arba kilng. niikai zi?iart..t . Ziedai arba ataugos.ata - Riiies pavadinimas klivij4 (oty= tamsrudis. sugeria uemaZai vanden-s.

Spiriro ir nuilo tirpolos Lotyniikai. Sporos nio. Tok ispiidis su-sidero toddl. Stomb0s komborinioi ougoloi irna^s Dviskildiai). kuriose brgsta sporos. I5 gemalo Salcries rystosi iaknys.1. molio gurvuoliai). Sporong6s Sporq kapsulds. turindiq laskiltg (-+ Vienaskildiai) ir tokiq. o pii. IS au- Soros Graikiikai soros = kmva. = iolinis ngti-s. Brgsta sporangese. viena ii pagrindiniq maistiugqjg medZiagq. kieuai.jei va-saroja lauke rarnioje ir sauletoje vietoje.sr. Padaryti sterilq. 15). Slolonor nrd palaipa (-+).r. IS jtl iisviedZiami. Silicis (Si) Cheminis elemeltas.reiikia t4 pat!.pdd4. Ugtis liaujasi auggs. i5 kurio sudaryta 8070 musq Zemds plutcs. sunyksta viriinilis pumpuras arba iB io susidaro Ziedas. amorio katcio sulfatai . P. 52) bei arbatos yra puiki priemoud augalarns stiprinti. garstydios).ar. Papardiq sporaugiq telkinys. J4 pravartu sterilizuoti. kuo- Sterilizuoti Cherninis elemeuta-s. Skobymos Mirk5tq ugio galiuhg uuglyb S6klos gemolos Naujas augala-s. kurioje ialotijasi augala-s. Parduotuvese parduodarna Zeme gAlerns bana ste- rili. Daugiaasis augimas. sunaikilti rnikobus arba jq sporas kurioje non medZiagoje. Kenkdjai. rnaguio. jq esartis gemalo pumpuras. Jierns reikia atitinkamai dideliq indq (kubilq) ir nernaiai erdvds. 138. Spyglioi ISsirutuliojo G lapq (kaktusai) prielapiq (robinijos). sudarytas i5 gernalo lapeliq ir stiebo augimo kngelio. s4. Naudojarna-s luo skydamariq recepta-s P. paragavg tokio augalo. Gdliq Zem6 sterilizuojarna chetnikalais arba kaithant specialiose kosneldse.[glys $keris Tokia Ziedyno forma (-+ pieiinys. salpaulijos. specialus jie rcus dydZio grupeldmis apatildje lapq dalyje. Sose ir trumpa. P. Tod6l asinkliq nuovirai (-+ receptas P. Kitaip - (-) Subslrqtos ir Lotyniskai sr/rsl. 44). Gemal4 sudnro Sakneld. 55). kurie iileidZia dvi s6klaskiltes (-+ dregrng. Vos iSrydg Sviesq jie ima gaminti chlorofilq Siurbiontieii ivynelioi Juos turi tilandsija.spacies = ruiis). nes dirvo-je buna apstu ivairiq ligq sukdl€jq. s6kla-skiltes ir tarp (+ pieiinys P. Daugelis jq mdgsta Ziemoti Skydomorioi iviesioje. Aukidiausiai esandiq lapq paZastiniai pumpurai tgsia uglio augimq. Skrotel6 Itilr tankus lapq issid6styrna-s. Kubiluose auginarni augalai dailiausiai kilg ii VidurZemio jtuos sridiq ir tik tuomet gerai auga.sirr. Kai kuriq ruiiq.s (kilpagrind4 rnininkas podos) . i5 gernalo pumpuro . Susidaro papardiuose. Augaluijos reikia galninti baltymams. Neblogai tinka vadinamasis titnagZemis. vitaminui B1 ir aitriems aliejarns (desuakai. Auga grup6mis (-+ Soras) apatindje papardio lapo pus6je. kahrarutds. Vienalqsiiai belyiiai rlaigq grudeliai be gemalo ir maitinalnojo audi- v) . Botauinis n-riies pavadinitna-s (loty- Speries dirvoiemis. Skotelemis auga bromelijos. eieverijos. 139).S6kloskiltes Pirmieji cugalo lapai. Sinpodinis GraikiSkai prieddelis sizr./o (kilmininka-s sto/o. kai tik subrgsta. nlikai . Augalai. 52. auga i3 vieno nglio aiies tasko. Prieiingasjam galqjo daugiausia turi a-siukliai bei viksvos. Silicio rugities jungirtiai sutvirtina augalq l4steliq sieneles ir padarojuos atsparius grybeliq L bclcerijq cntpuoliams. regis. Siera pateikiarna jiems h4- rnet visi lapai. vdsioje patalpoje (5 -lO'C). brura i3siddstg lvai- (+). kurie sautykiuai greitai uZauga.! kitaip nuo tada augala-s irna pals maitintis. bet ir Siaip kokia medZiaga (perlitas. atsiradgs i5 apvaisintos kiau-iialqst6s. kad uglio a-iis be galo kaip kalio.slrdcic. Jie gali siurbti ssp. Kai lanriuos galirna augilti ir karnbaryje (-+ P. Saitrurnpa. 52). tik vieD4 sekYra augalq. = pagrinda-s. k4 ir lietuviSkai s4-. prie!irtgas rnonopodiniam (-->).. prisodrintas silicio. Zt-rsta. nesullolflrsrc-s sporaltrges oengla gleives. - Stiebo puvinys DaZniau-siai susidaro ddl grybinds infekcijos (-+ Pinnoji pagalba i3tiL:us bedai. Tai gali blti ue tik diwoZernis. Tod6l vandeoiu ir rnaistingosiornis rned2iagornis Sie :rugalai aprupilarni juos apipurSkiartt ir pa- porrliis (+). kurie i augal4 prasiskverbia per Saknis arba lapus ir pasiskirsto visoje jo indq kuleliq sistemoje. Nevaisingas arba be bakterijq.52. Sistemin6 ougclg qpsougoc prienon6 Chemikalai. ftrrdina|t. Sierq (S) -: Pinnoji pagalba iitikrs b€dai' P. Augala-s labiau iakojasi ir tankiarr suauga. Prikleusotnri rrrro nlSies Slerilus Lotyniikai fertilus = -tlc rilir.

Jis kaupiasi l4steliq sienelese ir yra nepralaidus orui bei vandeniui. P. siurbti valdeni ir maistingq-sia-s medZiagas bei jas perduoti toliau. Pavyzdiiui. pavyzdZiui. jei jo pH rodiklis nuo 7. kiettr vandeniu ir uetilka beveik visiems kambariniams augalams. bambuko.bazinis. mdsingrts.augalq sistemiuis vienetas. Kai Llriq rniiq labai jautnrs ! fi- karns. niq demiq atsiralda pertrgius.fikas (Moraccae) lilkmediniq Seirnos. Sukulentoi Lotyniikai. Bene didZiausia augalq ieima . Antjo iiauga mdsingi jis itir kal- P. kada ir kiek sukaura Ziedq. kurio lglio a-iis itin sutrumpdjusi (-+ pieSinys. tad jierns daiginti reikalirgi tdrn tikri Sildomi dubeuys s6jai. paqzdZiui. DirvoZernis laikoma-s silpnai iarminiu. Pavyzdys: meilenis. kurie yra sustordjg ngliq tarpubarnbliai. S Sokniogumbioi Gumbais iSaugusios iaknys.gesneriniq (Gesneriaceae). l5). ilgiausi ir surned6jg. 69). Soknq gniuiulos -+ G iuzulas. vai isi5aknijandius uglius (-+ P. l4). tik negmiiai atrodo. giliq iakuijirnq-si. l4). kai iluore16 Sakotas Ziedyuas (-+ pieiilys Svog0nos Su-storejgs poZetniuis stiebas. Silro dirvo 20"C ir iiltesr6. storiausi. Sokniiimosi pleporotoi Honnodniai preparatai Qnilteliai. prieiilga-s rugitiliam arba rug5diam. Sokng nemotodoi Svyronlis ougolos Augalai su svyraldiais arba SliauZiardiais ngtals. Jis buua apvalus ir tuornet daZuiausiai augalui nekenkia. 43).rrie skatina au- DidZiqlq varpiniq augalq. P. Jos sudaro beveik lO % visq Ziediniq augalq. Paryzdiiui: uolaskele ir iliauZiautysis fikas.52. skirtos kaupti alsa{golns. tuidiaviduris (L-ukurirzrl ir cukaivendriq . Stiuioi -+ Pirmoji pagatba iitikrr-s b€dai. Svogun6lis Tai Zvynelio ar lapo paiastyje snsidargs pumpuras sultingais lapeliais.i lapo pagrindo arba apatiniq lapq. pelargonijorns ir peperornijorns (-+ Pirmoji pagalba iitihs bdclai. Daugiamediai sausringq vietoviq augalai. laikorna-s Sanniuiu. iviero Zrynai arba lukitai. leidZiautis Souinius leng- Suodlis6 p5?55 -+ Pinnoji pagalba iitikus b€dai.SukomiGiimos Suberilo (karndtiGs nedZiagos) susidarymrs. Soknys Daugeliui augalq iakuys reikalingos isitvirtinti dirvoje. Soknies koklelis Tarpine vieta tarp iaknies ir arrgalo nglio aiies.52. kada sudygstajo seklos arba ima kisti lapai. lapus (agava.54). + Pinnoji pagalba iitikus bedai. Seimo Botaaikoje . stiebai tvirdiarlsi. P. sudaryti i. oriu6s. 80 .1 iki 8. P. Klivijorns karniti- V ieimos povodinimcs Nurodo augalo priklausytn4 taln tikrai Seirnai. biidingas varpiniarns ir viksviuiarns augalarns. Bet yra dar. pavyzdLfui. Sviesomotis liuksornetra-s. Calima isigyti so- do arba foto reikrneuq parduotuvese (+ pieiinys P. dar vadinarnus SliauZiojaadiaisiais. orchid€jorns. turiDtys storus. taigi nuo jos priklawo. kallusarns. alavija-s) arba Saknis (kai kurios pelargonijos). Svogiinas skirta-s maisto atsargorns kaup- ti. Kai kuriens augalarns karndtiena gali tiesiog suveidti ddl per dr6gno oro ar dirvos arba ddl Sviesos stokos. Daugelis atogr4Zq augalq dygsta tik tokioje diwoje. Jie itil patraukliai atrodo kabandiuose gEliapuodZiuose. Nepainioti su orchid€jq tariamaisiais svogundliais (gumbais). salpaulija . lengvai nulsintantis. DiwoZemis Kitaip (-+) diukilgc-s . Sannioiu dirvoZernis pasidalo laistad ji kalkingu.snccalentus = sultinga-s. Sukarnitejg pavirSiai nebegali a-similiuoti (-+).su ierdimi) arba tribriauris ir uZpildyta-s ierdimi. sultiugus stiebus (kakusai). skystis arba pasta). Tokiu budu uglis sutvirteja. kurie gimtileje pratg prie iilumos ir vdsoje ima sirguliuoti. Itin daZnai sukarnit6jirnai Ziernos laiku alsiralda kai kurierns karpaioliliams augalarns. iliouiionris ougolos Augala-s. Lemes orchid6jq. jungiatrtis artitnas geutis Sviesoie dygstoniios s6klos Jorns sudygti reikalilga Sviesa. kaupti atsarga-s (-+ pieiinys P.jopH nonn:r gieu kaip 7. 55. Sumeddiinos Lignino (celiulioz6s) kaupirnas lqsteliq sieuel6se. kr. Pasitaiko ir begonijoms. bet iioudos Zolinis stiebas. Prietaisas Kitaip iviesai matuoti. su tam du neapibedi Zem6mis. Gerai tirka dirvai padengti. Ji butina fotosintezei. klumpelE yra geguZraibiniq (Or chidaceae) ieirnos. Jas geriau sdti ne per tankiai irjokiu bn- tikais gimilingais poZymiais. atrarnin€s ar kirnbarnosios Salcrys. kaip augala-s atrodo ir auga. Reikalinga augalarns.orchidejos. iorninis . 52.

Prekiaujarna TKS I. Lotyniikai prieiddlis /rans reiskia perkdlitn4 i kit4 viet?. Kasmet uZauBa naujas stangnn. nesla$. dar vadinarnas garinimu. vanzdZio arba piltuvdlio formos darinys. Uoiniklopioi -+ Pieiinys P. s2. kad sukautg Ziedus. Jei i5garintas vanduo nepakeidiamas kitu. Esant aukStesnei tomperatlrai augalai vandens iigarira daugiau. musekautas (-) P. Priedingi jietns ilgadieniai arrgalai svog[ndlis ir iSlei dZia vien4 arba daugiau lapq. gaubianti Tru16lopioi Apsauginis. kuriems tam tikru laikotarpiu reikia trurnpq dienq. augalas vysta. ca[ bnti mineralinds. Vieni Osai i5auga ii lglir1. vddinimq ir kitas priemones. Uobzdiio6diici VabzdZius ddantys augalai. vel lygiai taip pat bntq pastatyti kaip stovejo (-+ pi€sinys P. tengta paxa- Dvresos uyme Zym6 ant g6tiapuodZio sienos reikalinga tam. organiles bei miirios trqios.rn. bei TKS 2. Svarbiausios maitina$osios medZiagos: azota-s(l{).i3 lapq. forpubomblioi jusiq stiebo daliq.:us b€dai. Sdjinukai iki sudygstart turi blti uZdengti. Voisioi Susidaro sdkningai apvaisimrs Ziedus. skidi vandeniui bei rnalstingosiorns medZiagoms kaupti ir padedaltys orchid€joms iitverti sausrcs periodus. maZai patrgsta sodinimo ir daugilirno diwa. tokie kaip saula-iar6.P. D6l iviesos trularmo Zaliuosius augalus TKS Saltrumpa. 45. kuriern-s reikia Situmos ir labai dr6gno oro. pasiflora ir vynuoges. tai yra trurnpq Sviesos ir ilgq tarnsos periodg. kad augalai. numeta laprls. Tripsoi GraikiSikai tlrrips. Tra$piracij os metu aplink augalo lapus susidaro garinirno v€sa (+). Augalai ialina vandens garu-s daugiausia per poras (-+). kuokeliq bei vaislapiq gaubtas.. Trqios Maitinarnosios augalq medZiagos. lapq usus turi Zimiai ir vikiai. Y abzclZiai Thysa noptera. rei5f. k'v6puoju. Pav y z<lliai: ctrizaloterna. les tuomet sutriuka fotosintezE (+). pavyzdZiui. kad nepras iskverbtU Sviesa. darrgiau patrgita ir labiau tilkandia suaugu-siems augalarns iitilka etioliacija (+). Tai tam tikra-s gumbas. P.Sviesos trukumos Kenkia visiems augalarns.Ls. J4 galima akli- nai uZdaryti. paprastai Zalias vainiklapiq. nuprausus juos vonioje po duiu arba i5valius langus. lrengti joje oro drEkintur. s6klas. Ypad tinka atogr4Zq augalams. Stiebo sritys tary bamblirb sustorC- Tourel6 Varpo. ima kristi lapai. Ketk\a augalarns. bet (-)). fosfora-s @) ir kalis (K). \-/ 0sss Augalq kopirno viriun organ. platina - Toriomieii rvog0n6lici Sustorejg orchiddjq lgliai.iarti durpiq Zern9. M[sq platumose kambarin6s giles itin stokoja iviesos spalio-vasario md- persodillti. DaZtriausiai vaisiq sudaro labai iSaugusi rnezgind. Tanrsoie dygstonfios s6klos Dygsta tik visi5koje tamsoje. 15. 173) arba tukl6. :. kudas augalams pateikia Zrnogus. kiti . i5 kuriq auga laPas' frukumo ligos Jomis sruerga neteisingai arba nepakankamai trgSiami augalai (-+ Pinnoji pagalba i5til.54)- frumpodienioi ougoloi Augalai. Ugliq usus ilaugina. puausetija. iildym4. lyBus tariama-sis ligas (-+ Pinnoji pagalba iitikus be<lat. sudarytas ii taurelapiq. s4).52. Vandens garq ialiuimas i5 augalo.spiro iiai kaip iiltnarnis. Senasis susihaukia. fronspiroriic Uidorcs g6lig longos Itin plati tarpulange. ngliai iitista arba visai nustoja augti. Ji apsaugo augal4 nuo perkaitimo. jaunesniji dar apriipina maistu. margalapiai paialiuoja. Jie dar vadinami "mes€dZiais". mtulio. tl .

dygliais arba SliauZiojarnaisiais judesiais. Vondens ninkitinimos Veisl6 Iivestas augalo ruiies varialtlas. Naudojarna-s nuo skydamariq.Volymos Nuolatinis mirusiq augalo daliq ir nuvytusiq Ziedq Salinirna-s. yra palmes. kimbarnosiornis iaknirnis. Gerina augalo sveikat4. rai tinka dauginimui. lapq iraltose arba Ziedynuose. Tai maZi grunbeliai lapq paZastyse. daugiau kaip l3' dH . hau-storijomis (+).vidutinio kieturno. Taip atsiralda jau susiformavusios kai Lruiq rGirl (pavyzdZiui. Taip i5augintas naujas augala-s iioriSkai ir genetiikai toks pat kaip nanamis. atitinkaniiq kokius rrors poreikius. lapq iioteles uZsiveda. Vienononioi oro drdkintuvai. nutriiksta fotosinteze ir transpincija (+). mo tiksla-s. pasiteiraukite siurblin6je arba namq rodo nauji rlgliai. L:uriq seklos turi tik vieu4 seklaskiltg. Vegetacijos laikotarpio pradZi4 Vienoskiliioi Augalai. kai kuriq. Visiolioi Augalai. Galirna vadinti ir kambarinius SiltnanirLs. apivietimas ir v€di- Vegetocinis dougininos Nelytinis dauginimo b[das augalo dalimis. Vir rinos bldavo m6giarnos jau pradjusiame amZiuje. Vorpo Ziedyno forma (-+ piedinys P. Vieuaskildiq augalq grup6 vadinarna Mo no c o ty le d oneae. -+ 82 . Viroz6 -. sausarne ir liltame ole itin greitai plinta ligos ir kenk€jai. spygliais. kruie lipa i viriq per svetimu-s uglius. Saka-s. To- Vorqlinklin6 erk6 Pirmoji p<)<t pagalba iStikls b6dai. Vegetoeiios loikotorpis Musq kaStuose d6l rnetq laikq kaitos augalq vegetacijos laikotarpis prasidedc v€lyvq iiemq arba arrlstyv4 pavasar!. ar kopeteles specialiai tarn skirtais organais. kul auga karnbarinds gd- lds. ir motininis (-+ P. nuo 8 iki 12" dH . kad geles dar greidiau praiudo skersv6jls ir tiesioginis ialtas olas ! V6duokl6 Liaudilkas pahniq arba papardio Iapq pavadinimas. Be vatderrs augalai vysta. 42). pavy zdiiui. 15) Vosorinis olieius Taip vadinarnas specialus rniueralinis aliejaus produktas ftaltasls aliejus). taijis vie- ii aliurninio arba drdgmei atsparau-s rnedZio. kalarkes) ataugos.augalq lapus saugantis nuo pef(zluvtno. klrie kalendoriniais sejos metais Zydi. lo dH = tO me kalcio oksido litre vandens. rnedZiq karnienus. VeisiPa-starrgos valdyboje. pavyzdZiui. Kietesds negu l0'dH vanduo kambariniams ausala. Dvinarniq (+) augalq vyriSl:us ir rnoteriSkru Ziedus sukrarma skirtingi augalai. Augalai. vadinarni vdsiqjrl Ziemos sodq augalais. Veislis pcvrdinirnas ra-iomas viengubose kabut6se. Saknimis. plaukeliais kopimui. Veisimos kryZminalt ir atrankos budu iSauginti naujq veisliq. Nuob iki 8'dH vanduo rnilkita-s. veda vaisius ir tuomet Voiko sluoksnis Labai plona danga arba apnaias. Vitrinr Istiklinta deZe augalams. maistingqjq rnedZiagq gabenirno ir tirpdyrno priemon6. svarbus fotosidezds (+) veiksrys. augalq alsparuma-s ligoms ir klimato poveikiui. Jie savo lapij4 atuaujira re ii karto. todel vieni tos nriies augalai vadinami vyriikais. tod6l nem6gsta mlsq kalkingo vandens. lgiais ir lapais. 55). ypad Zie- Visimo pumpuroi Kitaip dar vadinalni gemaliuiais. Jei Dorite Zinoli vandens kielumq savo bute.labai kiet. kuriems reikia itin dr6gno oro. ngliq ir lapq usais. motedikais. be kita ko didesni ir pilnesui iiedai. 42). palm€s ir varpin6s Zo16s. nupjauramas nuo iiglio V6dininas Patalpa-s. Viru-sin6 liga (+ Pinnoji pagalba iitikus b6dai. Vonel6s Pirmosios pagalbos priemon6 visai i5dZiuvns ialcrq gniuiulrri (-+ pieiinys P. nima-s. Daugelis kambariuiq augalq kilg ii kitq augalijos zonq. P. bltina gerai v6dinti. Bet reikia neparnirsti. 56).rr vadilc:nas alrncirra. kios. Jos budavo dailiai mrliedinamos i5 ketaus (Vardo deZ6s). Vondens kielurnos Kalkiq kiekio vardenyje matavimo vieueta-s. R6mai paprastai garninarni Vienomeiioi ougoloi Augalai. o baigia-si kai dienos sutrurnp6ja. Vonduo Zmoniq.rrs tur6tq bnti minkitinamas (+ pieiiniai P. kablio formos Soniniais rlgliais. Viioklioi Taip vadinarni augalai. d. Jierns vandeni butina minkitilti (+ pie5iniai P. gyvunq ir augalq gyrybei bttinas elemonta-s. kiti Jei tas pats augala-s firri ir vyri5k-us. mftita. o palaipsniui ir ne kokiu nors vienu metq laiku. PieSiniai P. 42). kwiems butina vesiai Ziemoti. ir moteriSkns Ziedus.as. ardantis vaSkin! vabzdZiq apvalkal4 ir uZkemiartis jq kvepavimo organus. kai padaugdja Sviesos. palyzdZiui. Vdsus iiemos sodos Ziem4 ue Siltesnis kaip 2 -12'C iiltnarnis. Viliunes ouginys Auginys. viriunds (-+ piaiinys P. 58). kurie mdeni lapq reuruneta. naujos-Ziedq spalvos. pavyzdZiui. Slogiame. Ge- rn4. 42. C atr ryonul a Lsophylla ' Mayi' . Siuolaikhds vitdnos tobulesn6s: jose lrengtas iildyrnas.

52. Ypad tinka kambarin€ms gtsl6ms. pridedama kalkiq ir NeiisiSakojgs stiebas. esaniios dulkin6J€.i' . daugiausia apatineje lapo pus€je. kuri susideda iiedynkotis ii 60-80% sa- maliniq durpiq ir 2G40% podirvio rnolio. Dar senesni yra papardiai. kalija. iiedynos -+ Pieiiuiai P. tik kalk6s pH nonnai reguliuoti. kerp6s. Gamtininkai vadina juos gau bta-sd kl iais. balterijos. Sios abi Zem6s nr^iys naudojamos sEjinukams. Reikalirrgas auginalt oichid6jas.-. "P" ir "T".-t nems augaiarns.Z iqliovimos Margalapiai augalai d6l Sviesos stokos paZaliuoja.sodinti i dZius) pagal maistingqjq medZiagq kieki atitinka mazdaug TKS 2 ir naudojuna gildrns persodinti arba paiigejusiem. ien6 g6l6ns Zeme.s. grup6. maitirvurdiq rnedZiagq. Ziediniq ausalu mikrosporos. kad srrkrautq iiedus. kad pakaktq chloro- V iiediniqi ougoloi Tai tobuliausi augalai. iiorelcs Labai maZos lapo kiaurytnds. sodi- kiek! atitiu- nukq dauginimui. kartais ir lapai. allt L-urio auga Ziedai arba Ziedynai. pagal iieminiai uodelioi + Pinnoji pagalba iitikus P. grybai. 15.alq dalis. taigijame matornas dienos ir rlaldies ternDerat[ru skirtuma-s. fiksuojatrtis aulddiau-si4 ir Zemiausi4 telnPeratiirq. ginkrnedis. L:uriorns reikia Zernestres temperatuos nakti. sutvirtdjusiems sodinukams toliau auginti. PavyzdZiai: meilenis. samanos. maistilgqjq medZiag_q ka rnaZdaug TKS l. Senesni ir prirnityvesni yra plikasdkliai (cika-s. Per ja-s kv6puojarna.. zelne -. Patraukliausia 83 . skirta lytiam dauelmmuFl. pikavirnui ir kaip dirvoZernis dnrsku pedekliui iaut. iiedos -r daugelio auq. . iiedodulkes Ziedq dulke. Zeme P ("pikuoti") yra Siek tiek patrgita.q. Be to. bedai. sutelkta specialiatne uglyje. durnbtiai. I (voKlsKau g€liapuo. 15. vyksta dujq apykaita fotosintezes (+) metu. Daugelio iiedq filo a-sirniliacijai (-+). zledadulke yra vyrlsKoJl lytlne hstele. Pieiinys P. Getiq ietndje O u6ra rnineraliniq tr4i. garinarnas vanduo. Skiriamos ru3ys "O". spygliuodiai).s. tiksliau. . 'Topfen" iemiousios ir oukiiiousios lemperoftiros lermolnelros Matavirno prietaisas.

Ui rupestin- prie{iurqjis globdjq aibe aki apaovanoJa savo verianiiq Zied4.Pasiflora nuostobus gq -viok- lis. 8l .

ATYBES IR hrirlRin lMAl.SUARBIAUSIOS AUGA1U. orchid6ios ' ir koklusus 85 . iiedois ir nel voisiois iie teikio begde diiougsmo. kcips6kmingoi ouginti ir deromoi prEiuteri iydiniius ir lopinius ougolus. poporiius ir polnes. KAIP Augoloi ne tik puoiio nomus ioluno. Perskcitg Siuos puslopius suiinosite.

svarbaus iS savo patirties. Kalp rastr Do- rim4 augal4? Jie iid€styti ab6c€l6s tvarka pagal botarri i (lotylisldq) pavadlnrmr. augalai suke- iia lia galvos skau-smus. kad_al_ersjjas. dazniausiai aitriai kvepiartys. t^i. Kenkdjai A tigos.6r). Daugeli pra-stai veikia chernin6 medZiaga priminas. Manoma. kl- (--) renrete oeslneJe). kaip vadinasi apraSytajam augalur gunrn|llglauslq ruslq grupe. ParaSiai taip atsitinka tada. Dauginima-s. trgiirnas. galindiq pakenkti imonirl arba rarniniq gyvunq sveikatai nereikia pamir5ti. Zvdejimo laikas.0roiiousi komborinioi ougoloi ir koip iuos pdiiureri nius augalus. Atsargiai. kaip geriau Aproiymg prodiioie noudoiomi ienkloi ir Cia rasite aprasytus kone visus puikiausius ir populiariausius kalnbari- laikTti. O jei virSuje kaip botaninis varda-s pateikiamas ru5ies pavadinimas (parAzdiiui. Kitus istinka odos uidegimas vos prisilietus prie kai lruriq Ficzs bei Cilrz. kaip ir kiek laistyti.ra . patLsite. dygliais.re C O Mdgsta (net vidudienio) saulg.kad galetumete isigyti oorim4 g€lp tinkamu laiku ir panaliai. kiek geriau-sia lieti vandeus. kai kitos Sios genties riiiys kambaryje neaugrnamos. . kudo tud taurine rallaZole. Botaninis pavadirimas ra-5oma-s vil5 lietuviSkojo jis pripaZiltas visame pasaulyje. Nutoao *"ografing augalo Geriausiai auga. ko bijo bei kirn-s jq prieZiiiros ypatybes. :a-d jlgs. Zydiniiq augalq. ar tilka augioti valdenyje. Pateikiarni duornenys. luos pasirinlci. Jis Iabiausiai !prastas daugeliui gdliq rnegdjq. Be to. kiek ir kada jam reikia Sviesos bei Silumos. be to. Reikia daug valdens. Tinka aueilti valdeuvie. Ra5orna apie luodingu*s :rugalus arba tum. derinti ir laikyti. Autord pateikia k4 - tors Lietuviikas pavadinirna-s radomas dideldmis raiddmis ir yra serai iskaitomas viri uuotriukoi. suZinosite skyriuje "Pirmoji pagalba iitikus bedai" (+ P.. Zemd turi biiti tik vidutiuiikai dr6gna .tptariarnos keJios kambaryje auginti tinkamos ruiys.- paddkla-s 6< dh g Dahai apipurkiti. Jei augalas turi dar ir kitq pavadinimq. su2iuosite. Jei kambarinio augalo apraiymo viriuje yra botaninis genties pavadintnas GavyzdZiuj. del kuriq cugalas suserga arba lusilpsta. Patarirna-s. o M6gsta 3ei6li._ ar nuodinga-s yra kuris lors augatas. Jeigu pateiktas tik botanini. Augalq aprasyrnci iSddstyti ne bet kaip. kaip ir kiek trgsti. kad maZi vaikai kiSa visk4 i bum4. megsta paskanauti Zal6sir!. kaip geriausia dauginti apraiom4 auga lq.s ru5iq. sqlyBos. 50 55).reiar kia purkiti . Lieti saikingai turi lilci sausa-s.paddkle gali likti vos viena-s kitas vandens ilakelis. iis tcs opie knygos sondorq Sioje klygoje greitai ir nesunkiai susirasite iiliq apie kiekvien4 norirnq augalq. . o pagal tarn tikrq :ist:me. Seima. ypai jei turite ma2q vaikl arba naminiq gyvrmq. ktrrie turi od4 dirgirnndiq medZiagq. Augalo prieZiurai itin svarbls duomemys apie tai. Anlroiiirl pooiikinimoi Kad bntq lengviau susirasti norimE informacij4.kqs iinotinq opie koi kuriuos komborinius ougolus Zalumymrs rinktis reikia atsargiai. aptikg nurcdyrnq trgsti iiek tiek crbc truputi.Srnulkiau cpie daugilirnq rasite slgzriuje "Praktiuiai patarirnai" (P. Nurodo. lietuviiko vardo iiam augalui dar n6ra. Mirtinai nuodinjq iiuldtu gi pazymeti kaukole negalima liesti oda ar-gleivindmis. Kai kurie gali tureti nuodingq medZiagr!. bet ne saul6t4 viet4 netoli lango. Nuoclingas.s vardas. Ardisia ciezata). o katds bei daugelis kit4 naminiq gyvuoq taip pat iasite nurodym4 apie ffffi tai. a-itriais lapq krastais ar galais. kad padekle liktq nemaZai vandetu pertekliaus. riems augalas ypad ueatsparus. Kartcis zmonams trln tikri. Echcve ria).toddl jarn teikiama pirmenyb6. k4 jie rndgsta. Cdlir! Zemeu isimetg p_sGsiai (galveuis) iisekusiems. Kai kurie augalai itin daZnai sukelia alergijas. augalai gali suzeisti spygliais. jq pateikiarna keletas. vadinasi. tuomet apra5oma tik ii viena ruSis. Atscrgioi: augoloi . Kiti prieiinros ypatumai. Lnkite lik pusF ar rel treddali garnintojq rrurody- to tr+irl kiekio 1 I valdens. Kaip jarn pad6ti. Beje. Taip paZymdti augalai gali pakeulii jautresniems suaugusiems. gali sukelti lr lvalrus gmEazredzlat. vaikams ar net narniniarns gyviinalns. orchiddjg ir kaktusq apraiymuose j4 pamatysite pirmiausia . 58 . tuo labiau d€tis i bumE. svarbiausi duomenys t-uri pajuodintas antrastes. Miuirni tie. Vos dirstel€jg i Siuos Zenldus sui! uosite daug svarbiq dalykq lmr irp reikim6 Laistyma-s. Teikia smulkesug informacij4 apie kokia-s nors savitas augalo ypatybes.sunku palyginti Mdgsta iviesi4. vlsu prnna cluizanternos. Gerai auga ir paunksn6je. Medikai primygtinai per- 86 .rle. rnidixu atsparierns Zmondms gali rirntai pakenlti. Gausiai laistyti.

Starnbns iydintys augalai: P.l-.'kuriems paieidus od4. r.lr-'.22O Kdgls.l Gerai .\'::'. kad patalpose. 140 . Retosios orchidijos: P.i .:l:.l ir glikozidq.'1'. Abejotinais atveiais pasitarkite su savo gydytoju.193. Atscrgioi. lestel6se gausu vadinamqjq rafidZiq. Retos gel6s: P. .iia..P. Orchiddjos: P.:r':.:.219. Reti lapiniai augalai: P. 192 2O3. Siq augalU 87 .212 . : : -r priiiirimi lapiniai augalai groZiu ni lgiek nenusileidZia Zldintiems. 136 . adatu Davidalo kalcio oksalato kristalq.139. r':. Kur greiiiousioi kq rosile 135.. Papardiai: P. 138 . - miniq rnedZiagq.1' utt ut. Jq syvai itin aitxils.:. Lapiniai augalai: P. kuriose yra itin silpnq ligonirg kambariniq geliq laikyti nevendtq. po ja gali patekti kitos nuodingosios medziasos.137. 204 -2l l. nuodingo! Nuodingi gali blti 3iq Seimq augalai: Ajeriniai. A3hus svvai 6sdina oda.:)t3.222 Bulviniai pavojingi stipriai veikiandiais alkaloidais.KarpaZol iniai tud nuodingq balty- - 229. Zydintys augalai: P. sp6ja.u. 221. Steoukiniuose aotinkama net dveiof[iuoa.191. 88 klij'iniuose gali bnti sapouinq ir alkaloidq bei od4 dirginandig mediiagrl. 194 Palmds: P.: I :.

zYDrl{ilS A GAlAI iiedois. kiti. kuriq skoudu butq prorosli. diiuginu soldiiousiois kvupois orbo i5ougino groiius spolvingus voisius. nors ir kukliou iydi. 88 ii . Dougelis ig kosmet nouio proiysto ir lompo neolskiriomo nong dolimi.l.

Pasitelkusi spalvq. kad traukliausi4 prievilq ivairiern-s jq apdulkintojams. antmisiais metais ji Zydi kaip ir anksdiau. bet svarbiausias .ir naujq ar mazrau iprastq rniiq. Be to. Daugelis graiiq gdliq Zydiuti (brovali- ja.iio gelmise slypintis nbktaras.o Pastar)gomis iSlaikyti ru3i. 84' 85). 122) arba pasiflor4 @. Skirtilgos ruiys Zydi skirtiugu laiku. gardenijos. tin- iSaugilusios ZydEti pajigius palikuonis ios bemat Ziiva. Paukiiiai nielai jose apsigyvena ar bent nutupio ant jry Puansetij os giqtt osio se i e tose uiausa tokiai. Jei v6liau gdles iyd6jirno laikas dirbtinai nereguliuojama-s. nes yra viename_ t6s. karnelijos). garnLl nesuskaii iuojatnq dauBybg kuo Pametq kantriai ktu6 g6les nebepnzysta. Bet yra daugybd ruSiq. Ziedqiusidaryrn4 letnia daugelis dalykq. kurioms 2iema reikia pailsdti arba pabuti vesiai ai sausai. Mes tik mdgaujarn6s iiotnis. kalceoliarija) vadinamos se- zonindmis arba Kalddorns arba kitai kokiai iveDtei. tadiau ji galirna pakeisti ir pra- - yra gdtiq. kad jos kitais rnetais vel prazystq. aptiksite.Ziedus. Simtametis alavijas) . kaip kuri4 priZiureti. kad Ziedai pa-sirodo prieZiuros klaidq' o ne laiku . kol sukrauna pinnqji Zied4 ftambukai.gr4zq miikuose. gEliniukas turi mok€ti kaip galint geriau pamdgdZioti gdliq gimtrjq vietq sqlyga^s. kitais me- tas. Augalai krauna . tarp D::3.atsisphti trapia$ pavasarinirl raktaZoliq bei sanpaulijq Zavesiui.d6l kartais apnikus kenkdjams augalas rnegira prie5 Z0darnas kuo skubiau 9619 Motirros dienai. Taiiau Ziedo t4sa. chrizaotemos. kurierns prireikia deiirnttnediiar net viso Sirntmeiio. ciklamenai. kandiq etdvesnems pa- talpoms. kuo gausiau ir kuo ilgiau Zyddq. Jei Ziem4 joms pakaDka jq ir oro dregrnd. vieokartilemis gdlemis. DaZnai g6l6s ka^srnet ii naujo $auua Ziedus. pailsiti. bet norint sulaukti.'f#i. jie kuo graiiau. Jums pad6s pateikti g6liq apraiymai ir nurodymai. cirerarijos). formq bei dydiiq Ziedus ir iiedynus. tikras g nlos steDaueelis Ziedu prisiminti rnedinilg buktl. 89 . Yra ir tokiu augalu. bet ilgainiui darosi vis neiBvaizdesnds arba kambariuose be brangiai kaituojandiq priemouiq bupraitarni. hrr s4lygos iStisus metus tolydiios. tereikii @.:Hil*"r. Kai kurios (>ualsetiios. kaiphiisry Hevai. l'uria vis naujq atspalvitl.s iil akiab rnedii qi s pasirupinti palikuonimis. bet vai- tais jos Zydes be ypatingg priemo- siai-ojukjieyra liq. augatai Zydi ne rnutns. nors ir ilgametes. kuriq puoimrs ne Ziedai. Nutinka ir taip.. Zodiiu. tadiau yra iiitndig. Pirmieji "laukiniai" jr1 2iedai iisiskleidd drdsnuose ir kiaurus metus Siltuose at.Emcwn affine. Stai brornelijos Zydi tik vieDq kart4 Nusipirki jau praZydusiq gdliq n6ra srmku. Veislininkai nuolat keidia ir tobulina Zytlindius augahu.?:o' Clrrs AUgaILS. lienausuls puikaus mievilas kolibriui 'Ziedo . kelet4 stambiq. Ar lmzUlorna I I- l(os iinotino cpie iydintius Iinkcmo prieiiirc ougclus Daugelis mlsq kambariniq g6liq kilusios i5 atogr4Zq bei vidutiniq ato' gr4zq. kamelijg arba gardenijq elegancijai? Ziedais apsipylusios g6l€s kaip niekas kitas papuoi Jusrl namus.. azalijos. kad juos kQS OrS ApVdErnM. reikia nemaZai Zinoti apie jas ir denmai jomis pasiriipinti. kurios deramai priZiurimos vis labiau graZ6ja ir kasmet gausiai apsipila ZiecLais (klivijos. dainiausiai srnulkiems paukitukatns ir vabzdZiarns.Sviesa. Turedami tokia-s puikias s4lygas jie per daugybg rnetq iSsiaugiuo ruostabaus gro2io ir puikiausiq spalvu iiedus. kubiluose auginamq augalrt. Siuose puslapiuose rasite apraiyta-s kone visas puikiausias kambaxines geles.s ir dviesos. kvapq ir fonnq ivairovg. Nesrmku vdl praiydinti atogrqiq g6les i3 tq vietoviq.

randiq akalifg. atogr4il !aly.dnas vasar4 parduo- (ti*a Zemd gelens). (fle vdsiau l6'C). pavasari persodinti i didesri gdliapuodi lfiti prieiiiros ypolu- Gausiai Zydi[tis gesneriniq leimos augala-s. Zeme turi biiti Siltesne ne€$ 20"C. du. kad augalas galdq mrvys- nilgas sarpaulijai ir glokinijai. musvais. tir*anos au. tik dviflames flrsies moteriiki augalai. Trgati lluo tada. baltaspamiai.4lba' ('Baltoji') bei pataukliq svy. {siiaknijusiq jaunq augalq vir5nnes k_uo dainiau nugnaibyti. amami ir skydamariai.ro per ialto valdens arba surrr. tr?iimos: Jo= ilapg lapai diikai vadinami margqja dilgdle.. Vasakar*orezius.ldengta vel sudeti i geliapuodiius. Kartais buua pirkti veisliq su pieno baltumo iiedais '. Pa-skli vis maZiau laistyti. girni- iki liepos pabaigos. uZpilti 2 cm iernds sluoksiyd6iirno loikos: Nuo 1riu ir pa-statyti Sviesioje. Dcu ginimcs: Saloriastie- Geriousioi ougc: Nuo pavasario iki rudens iviesioje ir Siltoje (20 . #g Achinrcnas cs6' t i]rrtndi ildi gausiai ir iQai. Kenkdioi.lpaiia p. Kad gelai isisaknytq.nupjauti ir iki pavasario 8 lE nK K:fnbxryJe. rausvais plaukeliais. bet ne sauletoje. o ruo rugsejo visai liautis. toddl geriau naudoti Sildom4 dauginirno 1ysv9. liepos iki rugsdjo mdnesio. kultiirinemis veisldmis. violeti. iydriiimo loikos: Nuo balandZio iki spalio.reina loistymds.ian jrl )tp^i pries tai nupjaustyti riglius. d. labiau Sirdiskos fonnos. - Douginimcs: Pavasar! auginiais. Lapq virius rio menesl iakriastiebius Zalias. A c alyp h a pe d la.palikti gdliapuodyje (galinuoti iaknia-stiebiai ma iSimti ir suddti i 20"C paruL<is i mairls egles durpes arba snelD. Nuolat palieti Siltu vaudeSeimaz Gesneria. ha mi*una| liav Lcistymos. 43). aptunka voaatinklines erkes. mdi: Sudiiirvusia-s dalis Tri veisles. vardefliul Kol aucxlas xuir iydi. Kanais apliuka amarai ir virusai. Laukiniai akalifos kumai auga visose se. ligos: Nr. Geriousici cugc: Sviesioje. ora-s labai dlegl1as. geld vadinarna katds uodega ddl baltq. Naujus aglius taip pat pruvaftu dailiau nugnybti tuomet geld bus vesle$16. karnbario temperahlros vaiderliu lieti Saknq f$iuzul4 tieh kad bartrl dr6€Fas. tlgiti. ti. i uodeg4 pa- tik iydintjs baltais. Nuo lapkidio iki sausio laistyti negausiai. Vokiikai ii naiiq iiedq varpq. pav y zdiiui. pasirupinti. gelto[ais. kad oras gesneriniai.I Acalypha hispida Achirnenes J (D Akqlifo Achinen6 3 YI h a I = N Yra akalifos rllJitL c& iyditiiry babonis lied4 varponk. ieimtz Euphorbiaceae. P asld'bo:. ligos: Jei ziem4 orrs per sausas. Kambaryje augi arni Jei bitila. viriiuiq maze$i. trgiimas: MiJGtu. f6vyn6: Vidurio ir Pieq patalpoje buq drdgnas Amerika.moi: DaZnai apipurk(ti.Kili prieiilros ypotuuiais ir melynais iiedais. visus metus Siltoje vietoje. karpaioliniai. Nuo va$rio iki tugpjudio pabaigos kas savaitg ddmdmis. tai.25"C) vietoje. Vengti tiesioginas saulqsl kiu budu pelaistyti ialtu ga bio dalimis pavasar! arba virilniq auginiais 20'C Zemaje. Prekiaujama tik (-+ P. zvy. Pasloba: Auginami ir mat Ealalapiar A Wi I kes iana ca ly p l(enk6ioi. bet 11e sauletoje vietoje. 90 . Vengti skersvejo. Zeme privalo Alsorgioi: zlcafpla ru- b[ti nuolat iiek tiek dregna.ceae. kai sueha Seiios savaites sudygus iaknia-stiebiams iiq ir veisliq visos dalys nuodilgos. G lox ini a sJ lv a ti ca (arbl kitaip Seenallnia sy lra t i c a) piiittriana lygiai taip pat. Tdvyn€: Ato$qzq ialys.

Aech lea toJl Aechmea IuLgells (tun- kovo laistyti maZiau. Kenkdicl ligos: oet puvinio llba per zemos temiyddiimo loikos: Nuo peiat[. Parduoda. gyvetantys alrt Llistlti tik minKtu vandekinl augalq. Sud6ungar Kili prieiiiros ypotu- nqi: Karitomis dieromis augal4 daZnai apipurKti. Nuo balandZio iki spatuoialtYs iuose. Dcuginimqsl Ataugomis - - (--) piesinys P. Pqlorimcss Arialos praZysta tik gerai priziurimos irjau gaua didele-s. reikia ddkoti so- lfili prieii0ros ypol. Ae c h ne a gerdiai so ma.e. bet Desauletoje vietoje./ arda. Tevyn6: Arabijos pietus.rrre=ietigrlis) il r)uro- iyddiimo lcikos: Nuo balandZio iki tugpj[dio. kuri vadinasi ' Fri e der i ke' (' Fidenk€' ). geriau Sio augalo kiek vese$dje (apie 15'C) vietoje. Pavasari ir va-wr4 i laistomqji vandenl kzs 15 dienq imai- dinirkams.lio ialcrq ppiuZulas turi bfiti m:r-daiiiausiai rausvos tik vidutiGkai drdpas. iskiepijusiems gana 1epi4 ruii i tvirtesri iyti tr+sq gelerns. miltuotieji slrydamatiai. kad ilggaZiaiiedi augal4 galima isigyti ir auginti. zleorl spalva labai ivairi . sudaro piltuv'dli iI dainiausiai yra tankiai dygliuoti. Pjaustalt !aka-s.daug 150 ruSiq.nes.laxera tik po vien4 kart4. genejant Gericusioi ougo: va. 45).Adenium Aechmea Erhm6ia Adeniutn obesurn jskiepttas i oleandro u8li.nuo baltai Eusvos iki violetinds. #&tu A. Geriousici cugo: Sviesioje. reial). f6vyn6: Brazilija. puola slqdavisos laDu skoteles iisiaumariai. n'ds priHau' Vardas tikriausiai kilgs nuo Adero uostamie-saio iio iki kovo laistyti tik tielq kad lezuq ialalys. Nuo lapkriaio iki donai auksitiu iiedyru).niu.ta svi per. Jei namuose yra mar4 je. nuo lapkri- vis tiek spyriojasi.loistymcs. 58) arba sdjinukais. lrgiimos: augalai.puola voratiflkline. iiem4 tamsioje ir Zq vaikq arba naminiq g). Pastaruoju metu sukurta nedygliuota veisld. daug saules.iq. Ka-s dveji metai persodinti kilgs iS gr.s erkes. Daugiausia tai epifitui . Augimo laikoLrrpiu kas l4 dierq pakaitomis i laistom4ji vandeui imaiiyti gdliq ir kakusq rq. Jeigg Loistymcs.os gali imti ruduoti geguzes iki spalio. \. Kenija. iaknq kenk€jai figina tikp6 vienq iied4 ir loksercs (Phyl. UZ tai.rsari persodiiti i T Zemg su trupudiu molio. (di.v[[q. Tanzani. Be to. bromeliniai.tl\rt . Alsalgidiz Bal|d Adeniunt Uganda. (llesa. Silto. Jie Gsideste skoteie. Istisus metus 1le vasldtflx). Douginimass virinrds auginiais. Pakeli l cenhid iildym4. pav.. g c& il"" I t: t nto lot'"l. Vasarq gali. clnaceae.unci: Jei butina. do smailius dengiamuosius lapus. NuZyddjusias skoteles Salinti. taip pat kitos: dryiuopiltrvdli. lrgiirncs: Nuo balaodzio iki spalio laikyti drdgr4. ligos: Dainai pukiniai. Per daug stF stabardjusius Lrglius geriau nugendti.syvai labai nuodingi. (-+ pieiinys iemesnaje kaip 18"C tem- 9l . Arabijos pietvakariuose. pagelb6s obuoliai P. Seirnoz Brotne liacea. bet nepaiazi.ar skiepijant mautis pirstilabai sauldtoje. spalv os Ae chnea fas c i alaistaot vardori pilti i lapq td. bet tik i uZuo- vei4. gimhaiti oleandr4. ja. Ae c hnrea chanl i ni i (kot^lU spalvos Ziedais) arba Aechtirca n iniala (fiely nos ir mudouos spalvos iitedals).rikq kalbos. i T arba TKS 2 Zem9. ste.asisakyti.sa. larie pavasari skiepijami i tokio pat storio oleandnl uglius. Todel ir kamienas nevienodo stotio. Ptel<tarjana Adeniunr obesun ir Adeniun swazialn. ma iineSti I lauka kur ieimlz Apt Kenk6ioi. Tatiau lapai.rfiroje.

tadiau voratinldines erkes ir skydamariai rctai kada apnilrka. tad Si augal4 laistyti reikia saikingai.\Zial AIIa nnda at. l(enk6ioi. ligosl Kartais puola amarai. tadiau daugelis rusirl jau pava-sari parduodamos Zydindios. nartas stebina ryikirl Ziedq gausa. iiltoje (daugiau kaip 20'C) vietoje. Vdliau lieti ir purKti maiiau. bet nesau- ldtoje. tad karnbaryje jai nebereikia atranos vyniotis.po truputi kas 4 rodo erdviuose Siltnamiuose bei Ziemos soduose. Brazilija. je. kai dirvos m . per daug arba per mazai laistant lcenta pum- ir apipuddti. Dafuai ji parduodama dailiai apsivijusi la*eli. Geriousioi ougc: sauletoje. loislyncs. Tai skatina iedq krovima. Vbos A es c lt) nantrr. se. Galima isi.dlos kiti kmitai thLs radi. medyjg kudo laja re itin tanki. lcislyncs. <y nac eae. istisus metus Siltoje (ne vesesndje kaip 18"C) vietoje. Po Zydejimo rudeoi arba pava-sari pries persodinant uglius galima treadaliu patrumpinti Ziedai skleipasis al1t naujg uglir]. Borgy ti A es c hynanl h us s Pe . Persodinama vasario kovo malesiais arba po - ZydejimoiTiemdsbei perlito arba puQlasiio All.s rusys t velslds labai ispUdingi svymntys augalai. tad temperafira nakimis gali nukisti iki 15'C. Pakeitus viet4. ialsvai geltonais Zie. Prie bamblio tuomet susidaro Sak[Ys. Nuo kovo iki rugpj[aio pabaigos ka-s dvi savaites po trupudiuk4 trgsti.purar. itin Siltoje dirvo- iyd6iino loikos: vasara. Mesingi lapai kaupia vatdens at. trgiincs: Salorq gtiuiulq laikyti vos &dgn4. kad Zemd bittl luolat dr6gfla. Aeschynanthus Pdtcrimcs: vasar4 eschihilde br andii (tatdotats) tricolor nant4 galima pakabinti iki rugs6jo. Svarbu. ligos: oal maisto medzia!$ stokos geltonuoja lapai. las ilsisi.ans (atban' Himalajq iki Naujosios - - Gvin€jos.neo Kalimartaftitaip crbsas (ugtiniais no) sala Malajq salyne ir Lled^is). PrckjaijaJn^ A Llananda . svyruojant tempef at[rai. Aes chrnan nuo b. iydeiinro loikos: Nuo geguZds savaites.Aeschynanthus Allamanda cathartica Esrhinonlas c@6 ETF Gerai prizilrima-s e-schi. Tiesa. iiemq iis auga- Aiscrgiai: visos llla- mandz dalys nuodingos! 92 .25"C. taip Aesclrynarxthus p lcter-. jei aGqla iaknys (dina) .afiartica veislemlsi ' Hendersonii' (kone oianiiniai iiedai). Kili pr'reii0ros ypclu- giai laistonas radicans netolytnw mcstr lqpus. Aesclrynanthu-s Dcugininls: Dar nesumeddjusiais augiliais atkstyv4 vasar4. Va-sariSkas Pusi au pavCsis ir dr6€pa tvankuma jam labai patinka.ieimoz Gesneriaceae.12 cm ilgio ryskiai geltoni iiedq trimit^i. ieimaz Apo pukiniai. Vienas po kito artjq skleidZiasi 8 .vietoje . Tadiau labai blogai.denl. Ziem& jei auga labai iviesioje 'Scrortil' (geltoniiedd). lh]d Er. Uglius galima paprasiiausiai padeti ant dregnos ir Siltos Zemds. trgiimcs: Nuo balardzio iki spalio gausiai laistYi ir daZnai dribsniq miiini.sarga-s. fdwrG3 Pietq Amerikos Siaures rytai. Ziem4 4 savaites laikyti ve-sesnaje temperattuoje (apie 15"C) ir beveik sausai. ge$eriniai.T6vynd: Javos sala. Kiti prieiiiros ypctu- nqi: DaZnai apipurkiti.' Gr an difl o- #Sn'sbg ra' (citrininiai Ziedai) AIIal anda cathartica yra vijo klis. daugiausia l(enk6ini. Gericusici ougc: L<tisus metus Sviesioje. dak) . Vasar4 labai ggeitai augarti h$ti kas savaite.tmta da per tr\tr]tp4laik4 iileidZia daug ilgtt [gliq. - iki Kald- kovo memoi: Vasario nesi peNodinti i Zemg gelems su detlirgu moliu. prie dideliq lanpxl ir drdgouose iiltuose baseinuose. - - Dougirinos: virsnniq auginiais pavasari arlm rutemperath- i Aeschy anthr$ (rusvai raudonais Zied^is). jei karka iviesos dg.

ajeiniai. Jei iakrrl prith uri nt s cherzer ianu nt augo pihas puodas. bet ne-saul6toje. brolemis. lapai puoi. Nuo kovo iki rugpdjo trgsti kas savaitg. ima pulti voratinklines f6vyn6: vidurio ir Pietq erkes. kammrs tamsiai iali sn bado temperataircs vanderySkiomis baltomis gyslo. lapai susisuka. Gericusioi ougc: IsGus na lapai. AnthuriLt crys.iiem4 ne ve-sesndie tegu 20:e).-bet ne sauldtoje toje. Pavasari nugeniti il petsodinti i T.. skydamariai arba fu zariometus Siltoje ir labai Svie(lieliaosJ vie. Polorimrs: Kirais metais afelandra iydi tik tuomet. Piekiaujama. jei per ailtas arba per sausas oms. 43). oras labai dregnas.perlito grudeliais.Anthuriur Aphelandra Anturis Afelondro Anth rifin scherzerianu t. Nuo netil*amos piiezitros dememis nueiAmedka.andra squarrosa kilnsi c@6'dH Tilaa-sis anturio Ziedas tai ne spalvotasis papedlapis. ir trumpaamzi ai Sviesiai gel- dri$ra. Susisuka ir kellta lapai.zE. ligos: Amarai arba skydamariai. Nuo kovo iki nrgpj[dio ka-s 14 dienq tr9iti.pavasari ir vasar4 datrai apipurlciti. Dquginimos: vtustuiq augidais iiltoje dauginimo lysveje. Aphel.Laistyti tik lnhkitu. {spnding4 saulas geltonumo iiedo varpq tlrsi iyd6iimo lcikos: ztn*ar i Ln s c herzer i gaula per daug tiesiogires saules.s yra . be to. akantiniai. F us ar i un anufi mii- sausas oras arba augalas kankordil sudaro gana tvttos paziedes. mismnq. taigi siuos augalus fu kitu metu galima isigyti iydindius. genties ggybq sukeltos gos. Ziem4 pasirupinti. geriausiai tiesiai po Sviestu- 93 . Ji neauL<ta. Zemd ouolat nri biiti Sies augala. sioje. iiltoje vietoje G labai Sviesioje vietoje. tuiiau 1i nesu1rhr pakeisti. Siek tiek lfili prieii0ros ypotunoi: Dainai apipurkiti. negu ruro- Kiti p eziiiros ypatumai: burbuold.niu. Tinka TKS 2 arba T Zetnd su lapiais ir daZniausiai oralr. ir Gerirusioi ougo: Istisus metus Sviesioje. kai sausa-s oras. f6vynd: Vidurio ir Pieq Amerika. dyta pakelyje. isimeta amarai. galite auginti ir raudonai Zydiniias tri)is Ap h e latxdra sinclairi ana atba Aphelandra tetraqorur. jei ziemq 8 savaites iSbnna ve-sioje (10"C) mediiagq. pavamiirunais su kiek ma:esniais ivairiq spalnl paped. Jei tudte iiltnami arba sandaq geliq lang4. ligos: Jei per t abiausiai paplitps iios ru. Kenkdici.4r?.unai drdgnas dra sq arrosa tuvdse ra-site net kelet4 jos (+ P. l(enk6ici. antaip ant jrl atsira-s bjaurios rudos ddmesl Lcislymcs. formos lapai. TKS 2 arba fiinai iydi istisus tnetus. oras ptivalo p rduo. L1lios laikosi palyginti ilgai. ieimoz Acanthaceae. gdliq Zem?. li- Pclcrinoss Purkidami prideokite iiedus. iki Lcislymos. ieimaz Arace ae. Jokiu bfidu nelieti kalkin- Alsorgioi: Atturiuose yra gleivines dirginalairl paOeUe"tihsiradsd lar arba aaltu vandeniu. lrgiimos: 30 crn aukidio.11rrelan- mis. kad ieme bntq Silt!.inemis sukomis bur. iyd6iirno loikas: Nuo liepos iki spalio (lpielandra squarosa). tadiau perpus arba dviem treddaliais maZes- toni vamzdiniai iiedeliai. trgiimcs: Augimo laikotarpiu Zemd turi bDti tolygiai dregna .Dcuginimos: Dalimispatallinun labai graiios va-sarl arba sdjinukais.mri persodinti. o iijo kysanti pailga c&6'db - ii Brazilijos. - liais kiekiais. skersvdjis arba per vesu.bnti pakar*. hroiau nuDilti.

. Prekiaujama m4. rausvaiiedes sa-s').I Ardisia crelata Begonia elatior J Atdiziic Aukiroii begoniio t9 = YI h a = - N Ardiljos ttogos laikosi daugelj nittesirl. kartais m4 pzsirupilti.oras drdlnas. l-abiausiai tiktq rytinis Tai patrauklus visialis medelis ii Azijos. anlcsdiau vadinti je.daugiausia del pemelyg drdgno oro. nes kadaise Zydddavo Zie- goniniai.Dcuginimos: Sdklomis. Taivanis. iiem4 iiek tiek vdsesndje vieto94 ('Aftodites') veisles baltais. seklq. arn Atuk'tosios begonijos ltri{rfrnai . apninka tikieji t miltuotieji skydamatik Ardisia crenata. kitaip naujq iiedq ir uojSl uisimegs vos kele%s. mena . Kili pr'reii0ros ypctukas 'tusie' ('Sjnzi') i 'Gold- noi: PersodiDti nereikia.ijos Kenk6ioi.4/nu' su bumbulo viet tik kulhrriidmis veisldnis. Dainai apidis augalas (vivipams). 25"C. Koreja. Ypad !traiios veisl6s: '. Nuo Gamtoje Sis augalas isau. bet ne saul6toje. purkitil Pavasari pelsoKita ypatybd: mazgeliq dinti i T Zeme. kad jos Ziedai bufla kuo ivairiausiq spalvq ir be paliovos iydi beveik metus. Kambaryje paprdstai augiDama per sausas. Xili prieiirlros ypatujau esantys uogose. kad uZsimegztq kuo daugiau vaisiq. ddl to. irlsta. Tai viera populiariausiq Zydindiq gdliq.kovo iki rugpjudio ka-s saga iki I m auk<iio. Tdvynd: Pietq Amerika. betne sauldtoje. Vengti perlieti ir perdZiovirtil Trgsti pavidalo ugliniais fiedais. taaiau juos pjauti patartina tik 1tuo stipiiq ir visai sveikg augalq. mudonais arba mus- vais iiedais. 1*- d'rr ir Begottia x hienaLis. sininiai. iydeiimo lcikos: cegu. Kinija. Pdlqritttqs: Pries Zyddjiiis ir birZelis. Geriausiai dauginti iildomoje dauginimo lysveje. Iq]rios gausus pilnaviduriai Zie<lai panaius i kinroZes iiedus. vidutiniskai drdgna-s. iStisus metus iiltoje (rte maiiau kaip 18'C) vietoje. ardizija yra tikras gyvave. Gericusici cu gc: Istisus metus iviesioje ir iiltoje. Ziedus patartina dirbtinai apvaisinti Svelniu teptuku. Raudonos Zimio dydiio uogos lieka kyboti pus? metq.riai. matyt. taPastebdta.langa-s. kurios itin graziai atrodo kabanaiuose geliapuodiiuose.dailns geli4 kt ilmeuai. l(enk6ioi. Balti arba rausvi Sahrq gniuZulas turi blti Ziedai ne itin iivaizdns. kad daigeliai ii diau jie suukiai Saknija-si. Botavaitg truputi patrgsti. lrgiinos: uogos. krriose bakte. Seimaz B egoni aceae. mtt- bnil itin drelFas. jei Zemes iemperatiira per tedjos. srar' ('Aul(she Zvaigzdd'). Ziedilles begodjos papra-stai auginamos vie[erius metus. ligos: miltligd riuoji . Geriousioi ougo: Sviesioje. Tdvyttd: Japolija.ryikiai raudonos l!islymos. raudoDZiede 'Renaissance' ('RenesanlZyrioji Rygerio (Rjeger) 'SchwabenhnA ('Svabi ja'). Taigi nai: Zeme turi bnd Silta. Seimot Myr s i nace ae. Dougininos3 Vhilnes geauginiais balaurdZio guzes mdre-siais (galima - iiek tiek wy- tardios 'Ap hrodite' ir kitu netu). b[tinos ardizijai. loistyEas/ lrgiimds: Zeme turi biiti nuolat vieoodai dregm. arba auginiais. l4 dienq. formos sustordjimuose lapq l(Iaituose gyvena bak. Siaurds Indija. niSkai idornus daigeliai.jo puoS. ir ilgiau. rl@^R'dra a-l C@ Ziedindmis begonijomis niinai pirmiarsia vadinam1 Beqonia elatior miirunai. Itin mdgiamos nes nuzydejusios nevefi a toliau laikyti. kad ora-s iyrl6iirno loikos: neveik istisus metus. ligos: :ei oms sunaikintos.

akantiniai. o kjq isnbiai patraukliis l3pai. kambario temperahlr4). tik ij4 patartina imaisyti perlito grudq arba putplasaio dribsniq. Teiraukites asortirnento sqra. kad laja bnQ dailesnd. kad augQ graii laja. - lio. P. Geliousidi augd: Iitisus metus Sviesioje vietoje. fdvyn6: Meksika. Beqonia egregia. be- gooiniai. Nuo to augalas bus tik veilesnis ir graZesnis. ieimaz B eg o n i a c e az. Vielos labai gausiai Zydi . bet ne sauletoje vieto- Douginintcs: Pava-sari augiliais iiltoje lysvdje. taaiau balti tikrieji Ziedai iisilaiko vos kelet4 dienq. O iis graius puslirumis iS Melcsikos gali illus metus biti jiisq namq puosmelra. Jo l. trqiincsl ma turi bfiri visqlaik vienodai dregna. Koralinds begonijos (CoraLlina lljiatrr€j). - - ir tikji labiau bijo v€sos. lrgiimos: Vasar4 laistyti dainai ir gausiai.Va-sar4 joms pathka 20 . Begonia tuetaLlica. Vasaiq patarti- ml oiski ir iiek tiek pukroti. iis diiugins ius ne vienerius melus. va-sar4 iugendti.li kiausi- Kili prieiiuros yprtu- nci: Pavasari.22"C.siai augalas ima mesti lapus.iq ir tarp jq kyiandiq ilgq baltq tik- njq des Ziedq. pal f zecLll. Zos. nuo rugpjuiio reiiau. negu rlSys ir veisles pukuotais lapais. Ilgesnir:s uglius patartina nuolat lfiti prieiiuros ypctunoi! Nuo kovo iki bir. Ziem4 lairytas per Slapiai ir per tam. Nuo kovo ik mgpjuiio tresti kas savaitg. l(enkdici. ilimoz Acanthaceae. Vasar4 magsta Silum4.rndeii tuojau iipiltr). B egonia se r ratipet ala. . pavyzdiiui. TKS 2 arba Zeme azalijoms. ligos: amarai puola po iildymo periodo. 44) pameginlite ii- f6vyn6: Amerikos atogr4. Priq{ tai dviem reddaliais patrumpinti nglius. Begonia coccineai i\ Nuostabusis').ieisbina nevysdamos beveik iitisus metus. Rfiiys lygiais lapais megsta daugiau iviesos ir saules. - ninkystes lmorese (-> 95 .Begonia Beloperole guttata Kr0nin6 begoniio Beloperon6 Begonia li rmhxgheana Zjdi n o kDvo iki geg ias. kaupusi v. peNodintiiTarbagdliq Zemg. loistytnos. suda. B egonia limmillg hea. . iyd6iimo loikcs: lvairus nelygu kokia ri5is ir veisl€.'Comte de MiribeL' ('Grdfa. (+ P. jei reikia. jei reikia. Zie<lai pana-fis i apyniq varpa-s. Patolinos: Ii auginiq Beloperoni - lcboi gyvybingos puskrimis. puskrumiais arba krlmais. bet ne iemesne nei 15oC ternperatdra. Ziemq laikyti sausiau.iyti iS tams- m irgi kiek datuiau geneti. Be|operone bnna ir aukStaklnie i. daugelis jq daugiametes. . ligos: Jei ze- auginiai itin gerai ialcrijasi ir vandenyje.lp.tra. o rudeni ir iiem4 apie 12 -16"C (bet pakelia tea (') lu- nuotrauka P. 238). Nuo kovo iki rugpjndio trgiti ka-s 8 -14 die- Beloperon6 kartais auginama kaip vienmetis kambarinis ar balkoninis augalas. Pavasari priei peNodinant nupjauti [glius. ir kihis metq laikais galirna persodiiti. . Daugini[os! Vilslres Kenk6ici. Geriousici cugc: Lauke ir kambaryje labai Sviesioje. iyd6iino loikos: Pa. ir Zemdje. gausiai iydds. Ti*a T. siaugi'rti aukstakamieniq augalq. Palarinas: Krnminiq begolllq ruslLl f velsllq ym itin Zaviq.Sq gdliAdre-sai.e- geltoniq paiied. Yengllir - pedziuyitne-ir-drdsilis Dertekliaus foxd6kle susi- veisles. md perdZilvusi ar per puola miltdaug Slapia lig€.nugraibyti. . .praddti laisti la- Postobo: PaMiiai pdzi[r'tma tr Patahystachys je. C@ Krimines begolijos auga kerais. Populiariausios yra: o@ loistymcs.21). iiem4 kiek vesesfle. G-ali..

krDmis tamsiai Zaliais laZiem4 saikhgai (gresia pais.us.25'C temperaturoje sudygsta per 14 dierq.ugalas. ligos: tei oras per sausas. Ji iydi nepailsdama ir isaugina daugybg ataugq.btJviniai. Urusvaius. Bilbergijos slixoteles sudaro siauri ir ilgi taNi viksvos lapai. c@g IS visq 6 Zinomq rusiq be11e Tai vienas atspariausirl kambariniq augalq. persodinti i plokitesni ird4 (tinka T arba g6liq Zemd) . lrqiincs: 30 iki 50 ctn aukiiio pus. puola baltaspamiai. sudaryti iS violetiniq iiedq ir tamsiai rausvq papedlapiq. kaip kambarines rugpjfiti. bet ir labai atspar Lus a. tr?iimos: Vasar4 laistyti gausiai. miirunams ir kitoms r[-iims reikia iilu- f6vyn6: Amerikos atogqZos. - iie- ieima: Broneliaceae. B rowa lli a nto - dinga. tk Dcuginincs: Auginiais arba seklomis. Vasar4 laikyti Siltai (per 96 . T6vyn6: Pieq Brazilija. Gs vasarin6s sodo gelds. Pamcvaius. iyd6ir'mo lcikos: rei per. be to. Gerirusici augo: Sviesioje (ret saulEtoje).us krimas.fiausia ym B/o- - kiek ve- Ziernq jei laikoma vdsiai. 20 . bet ne sauletoje iki sausio. Iitisus metus pakelia kambario temper:ttu4. Ziem4 slau.'otr)dlll4 grandiflo r a ir Br ow allia rlscosa nuo lapkriiio - Geriousici cugc: t-abai Sviesioje.ril.l(enk6icl ligos: netai. rai tinka pmdedantiesiems gdlininkams. jos laiko. speciosa. populi. Kol augala-s auiitisus metus auga ir sklei. kas savaitg trgsti.bergia naans ilem4 gali stovdti ir vdsesndje patalpoje.jei iiltai daugiau. Brna misri:nq ir su ora11iirriais papedlapiais. Nuo geguZes iki rulpjiidio ka-s savaitg trgitr.6 sejinukus. icimaz Solannceae. Vasa{ paseti prie Sviesaus laluo ir s6klq neapiberti Zemamis. violetiniai ar balti paviefiai ijeAat. Patarimas: Bilbergija geZiemojaialtri vdlyvq vasar4.linkstantis). L< lapq pazastq puviflys). lieti maz^i. iydeiino lcikcs: t:rowallia speciosa iy<li titisus metus. Vasa14 tarp I I ir 15 valandos pridengti nuo saulds.I Billbergia nutals Browallia J Bilbersiio (9 3 F I = YI a N v-Ditbergija ne tik graz. I vien4 geliapuodi pasodinti 5 . dfiasi vis uauji melyni. ISjq ant ilgq kotq kyio 20'C). B. Kaip sodo gdles sejamos vasari.ds Argendn. vasaroti gali lauke.Va-sarq laistyti gausiai. jei iiltai mos pabaigoje. Tai loistymos. iriai. Browallia speciosa iydi iitisas metus. gana gerai pakelia saus4 iildomq patalpq or4 ir nereikalauja ypatingos prieziiiros. Browallia viscosa it Browallia lfili plieiirllos ypalu- n* nrci: Persodinti nereikia. kad i5augtq gra. Zydi priklausomai 1luo sd- - tretane- Browallia laikoma vienerius mefus. c@{ Laisfymas. u.. grandifora Dauginimos: atialomis. bromeliniai. s. Alsorgioi: Kaip ir visi bulv vietoje. - Kenk6ioi. - uuliukg Ziedynai (lotyniSkai zntares .a ! Iia rto - Kili prieiiiros ypctu- noi: Vasar4 dainai api- purksti ir. jei bntina. Sia.ga. Eeiai vedinamoje vietoje.

tyti vdsioje (10 .i priiiiirina kalteoliarUa apsipila gakrybe mie14 tarsi VelJk4 arg iiaiiied4. lyg namoje vietoje. calycina. il- nos. g Loisfymas. Jei turite vesq Silharni al- Douginimcs: Va-sar4 sdklomis. Balti. li iileidZia tvirtus. pnst4 apatini vainiklapi Loistyrnqs. f6vynd: Brazilija. pinarium4. IS jrl laistyti millKtu Silh vandeniu. Tq mi*iflLl. kude l1elir*g iakotis. kuo vdsasndje (15 . 97 . lrgiimos: uV^ ^iA\ C'dlceo16 lotyliiskai rei!kia 1naiq kurpaitg. iki geguiBs. ligos: Lapai laidiq m6lynumo Ziedais geltonuoja (chlorozd) ddl su baltl alote. nors ir vieni. . Rudeni ir Ziemq daigelians reikia papildomo apivietimo. i Salis augandius iglius.vienspalvi. Nuo kovo Geriousioi cugo: Labai tsviesioje. brunfelsija nuodinga. raudonos arba orallzifle-s spalvos."'' B t{elsia paucifloru var. ir iiem4 iydinti veisld lail(enk6ioi. calJcina. frgiinos: . Prigyja sunkiai. bet ne visai sauldtoje. Zememis neapiberti. galite auginti net i labai ret4 Calceolaria darwinii. Nuo lapkidio iki sausio augal4 pasta- Atsolgioi: Kaip ir visi bulviniai. btldens. dideli ir kiek mazesd (relygu ruSis) Ziedai laikosi relabai ilgai. Silto ir l(enk6ioi. ir kiti tera viemmeaiai augalai ir perzydejg ismetami .Brulfe lsia Calceolaria Brunfelsiic l(olceolioriio :. Trgiti kas savaitp. bet va[arba demet! ryAkiai geltoSrl. nes gyvuoja mefus. MaZdaug 500 ivatfu iio augalo ruiiq ir visos isvestos veisles tud para- lalxlq.tu" sausio ae. l6wr€: Pieq Amerika. baltaspaflriai ir amarai. Prekiaujama tik kultiirind- Seimo. iyd6iino loik*: Daugininos: Vbi[dq ar- tik vienerius ir so- viniai. c&6'db Brutfelsijq gerQ sudaro medeliq t populiariausia kambarind gdli yra Bnadelsia pauciflora var. apie 30 rusiq Zemangiq Gera. Nuo bangliq auginiais. 25"C sausio iki rugpj0dio. nedera painioti su puskrimiu C alc e olar ia integr i/olia. dells pertekliq po pusva- latrie parduodami pava-sari kaip kambariid gele.20'C) L gerai vddi- jo iki rugse- drdSmes negaileti ir iijq kas 14 dieml trgiti. Paskui liautis trgiti ir maZiau laistyti. duose. - jis S crop h^lariacebervidiniai. ivairiq atspalviq violetiuiai. geltoni. DaZnai apipurkiti. Labiau- llili prieii0ros ypofumoi: Augalui periyd6jus ankstlnr'4 vas. Iigos: odl per tvalkrus oro puola iydeiino loikcs: t. kuris daZniau auginamas balko[uose landiio ii paddklo iipilti. puola amarai. plati larpaite iSsiai tinkr langai i Siaurg. pusiau sauldtoje ir Siltoje vietoje. Grirusioi ougc: Sviesioje. gus Dglius patrumpinti Kiti prieiiriros ypotumci: PeNodhti nereikia.12'C) patalpoje tuomet gpusiau Zydds.f 4 pe1sodinti i P arba TKS I iemg. bet uitat nuolat skleidZiasi vis nauji. dvispalvi Laistyti gausiai. Yra iemdje. per kieto laistomojo val1Seimoz S o lanace ae. Daiginimo temperafira l8'C. mis veisldmis. Labai nemdgsta sauso iildomu kambariu oro.

pemelyg suddtintudtuojau netalriios pum. zalsvl uggeriausia tnediiaga. neleisime joms iyddiino loikos: Nuo k9sti staigiq temperatiros spalio iki kovo. Ii nepilnaCamellia j aponica veisliq gerai tinka viduti\ lfili prieiiiros ypclumoi! Ziem4lapus ir pumpurus ka. auginti kambaryje'. ' Appb Blossom' k'Maidzn's Pe6odi[a- - Blash'. jei lmanoma ne auki- tempemfircs vtiyti flepatartha.I Camellie Komeliio J 19 = YI I- a I = N N o seno oltgitana Camell. krrie augina ka. Nuo tada. Tai rte visai taip. ligos: Puola Pumpurams susikauti bi. Ddl per aukitos temperatiiros arba sukiojant jau sukromsi pumpurus augalq. iilei- - diia gxaKiiai svy'randius flglius irjau nuo spalio mtue-sio iydi. svyravimq ir nelaistysime ieirnaz Theaceae.siai fodi- 98 .F' - tl pJuflo menesl.8oC temperatii- -^. Be to. Pofcrinos: Kambaryje geriausiai tinka auginti Cane Lh a sos anqua't erslds. Jos auga ldtai. kad kystes lmones <laZuiausiai oras ten. Gericusici cugc: cerai ma visada po Zyddjimo.lf"H:111i nuolat tolygiai dregnas. nevajos del metlkiau. Camelliajaponica veislds 'Alba Simpl. Saknq Zula-s griu- Mdgdjai gali rinktis bet HLiffi. bet lapus. jokiu bidu repurkiti jie iisiskleidusiq Ziedq tadiau l1uo to ruduoja.ir kuo imantriausiais paraukimais sios prieZiiros klaidos .amarai. kur jos auga. lrgiimos: Siukstu nevartoti kalkifi go-vandeus.jie skiriasi dydiiu. ir purpurisukrauq pumpurq. ir kuo ivairiausiq ar ne?" kankina-si berausrq bei gelsvai roZines maZ visi. pilnumu ma. lcislyncs. Nuo gelxrzes ituesti i lauk4 ir pastatyti paurks- l5'C jo arba ddl neteisirlgos priezilros vasar4.25C). b0.pateikia nuo seno iSbandyt4' C hand..4polla' . apie katnelijas daug kalba. turi blti pertekliaus arba per kieto valldells kre0ta pumpruai. liai - roje. vdliausiai iki liepos pabaigos (geriausia i T iemg). vesioje ir Tikro iieuos sodo .diio ir gau. Saknijasi maidaug po 8 savaidiq. "Ar jai nubyrds pumpurai. t rct rnargi.et ' ('Bahoji pa- prustoji') aiedai da g Wesn| iviesioje patalpoje be tiesiogines saulds. be to. Beje.e1nes. Paskui laistyti r. kai ima leisti met[gius. Ziemoti me€lsta 6 . te$eje kaip l2'C. augalas meta (geriausia 20 . met Sios puikios gCles praZys nuostabiais Ziedais. veislg. Kenk6ici. ddl per sausos . mudonosios tina alrkita tempemfiru erkes. drdgmes neje. kasrnediniai.sdien apipurldtj.ia japonica veisle 'C h and le ri El ega ns (' C a n d le r io gr akii ioj i' ). atbatkalkingr vandeniu.aziau taip geriau krausis pumpurai. nestatysime Siq geliq arti radiatoriq.ga bltrljuos visus ii]vardillpurus. sodinirJei pasirupinsime.Latnctua miiritnas 'Barbara Dougininas: virsnniq Clark' yra istabaus dybe pumpurq augitriais rug. balti. vddinamoje. iki liepos pabaigos tr9sti azalijq trqsomis.I puos tcna .ler i Elegans' tg labai drdg9Es ir ve-sus. ir Svelmelijas irjau sulaukd niai raudoni.' Si Lver Waves' . a[traip jie |rukis.spalvos atspalviq. Mat niai. f6wri: Ryq Azija.jei per iilvri Ziernokad pumpurai subrgstq. ti ir apraiyti..

ld-:.w '-. ' ' 7. .-pr-eo>.F --&. .

Vaikus ypad vilioja vaisiai. Tdvynds Vidurzemiojitos prkrarltes. ilgiau ji- i Can pa. bet ne ilapiq. z3lrosios augalo dalys lruodinEos. t00 . ieimot C a nt pa n u la cca katil6liniai. ne aukitesneje kaip 20'C tenrperaturoiq. violetines. oral)Zi A\ arba gelto os spalvos. Ziem4 poilsiui p.nula pyronida lls. iit r -lraUIe- tinklines erke-s del per iilto Ziemojimo ir per sauso kambario oro. l1et sauletoje vietoje. auginamos ir priZiurimos panaiiai.pakelia net ir kalkiug4 laistom4ji varde1.r. ligos: VoraIs. kad iis augala-s pSpnKo\ gnnlnlrus. Jlose tik vieuerius par?iti. kuriq Zrnonas dar vadiJokr'ibo kopddiornis.rkaks vesios. l(ili prieii0ros ypclunci3 PeNodinti nereikia. nugendti. armzzrr. Ziern4 labai T:ir". bet va-sar4 saugoti Duo l:urie lengvai iaklijasi durpiq ir smdlio miiinyje. Gericusici ougo: Sviesioje. kurie teka pjaunant augiI1ius. lrgiimos: Nuo pavasario visQ lairlymas. kai vaisiai susinaukia. Atsolgioi: Kaip ir visi bulviuiai. ik rudens laikt laikyti tolygi. Augimo laikotarpiu trgiti kas savaitp.llors ir karhls. tnazri lieti.bit 1tr7 liai: Vir*tje: Conpan* Ia poscharslqona. Sis augala-s o tai retai pasitaiko . ve-siai trip jie gyvens. uenuodingi. Nuo geguies iki ru!:pjuiio kas 14 dierq taiiau vaisiai. Ziem4 pirktus augalus laikyti kaitrirl sirules spinduliLl. nuo per sauso ir tvankaus oro puola atnar:ri ir skydamariai. Daiinija: Campanulo isophylla Polcrimcsr Baltus syvus. sustabdyti galima panardinus augalq i dnrlgnq vandeni. lr Canpanula isolthylla. Pilkasis puvi1lys ir lapq ddmddige d61 iyddiimo loikcs: lavasaris ir vasara.l. o kad geriau bet p. e. Jq vaisiai buna bet gerai veclinruloje vietoje.ma isigyti saicilo. zyclncrus pavadilirlas nis ni!ies lnetus. KlrStomis dielrornis gausiai.ritrrls. Labiausiaipa plitusi ir l|agiantu katiLlb vcisL. Vasarq laikyti gerai vddinamoje parrlpoje. pavasari persodinti i nauj4 Zemg. 'Alha'. o&g Dekoratyvios vien. yra ivairaus stiprunro od4 Douginimas: Pavasari dirgiuauiio alkaloido kap(gal. per dideles drdgmds. Kili prieiilros ypotunai: Po iyddjimo ruder i Dauginimcs: Augitiais.n u I a gi/ls. kad juos norisi beo1at iispjautj. ligos: ter iil- * ui- ieino: So/anaceae. Kaip sako botmri. nas glwuoja iyd6iimo loikcs: Nuo kovo iki spalio. Daugelis neZino.]sollo*lo:. Lat gero. raudollos.sdklomis pclcuoruve-se/. - uZuovejoje apskiti.stogeje ir u:uovejo- megztqsi vaisiai - lauke. viniai. betjie tokie . T6vyn6: Rytq Azija ir tuo Vidurio iki Pietrl Amerikos. je.I Carnpanula Capsicun annuum Korilelis J 19 Vienumetd popdko 3 lI = YI a N Catnpanula isctphylLa 'Mayi'. Jis iSmet:lmas. hgSimar: Laikyti toly!:iai drdgnE. Geriousioi ougo: Itin Sviesioje. net sauletoje. Kenk6ioi.ri dregn4. fra it Canpa..rsia ruden! ir apie Kal6das. Grai us rirrur is la ugo paplto|ales. augalus laikyti labai Sviesioje vietoje. mazdaug 10"C.r1net6s paprikos parduodarnos daugiar. vietos. geriausia balkone.u. Tikasis jo groZis vaisiai. br:l- toje patalpoje. cilindriiki arba smailiahrgiai.'1. iis augalas yra vien:lmetis. @alta'AIba' bei meisvai violetitle'Mol'i' v c& eisl€). Kenkdici. vienarnet6 paprika yra nuoding:r. kurie simezga nuZydejus. rua loistymas. ir trapusis katildlis.

ligos: emarai ir voratilklin€s erkds. Siltuose kambaduose ilgai neiisilaiko. Nuo kovo iki -mgpjndio blua sniego baltumo.ri ir tik tjek. c@ Catharanth srose s- egzotiika-s musiskes nelsvai violetines iieme-s (/i?ca rarnor) pusbrolis. ieimlz C o np osi t ae. gtai. kitos . kuris iS tiesrl y. ramioje vietoje. parduodamas kaip viellanetis kambarinis augalas. Tadiau labai dideliq ialnq augalas b.s bemat bet velgti drdltmes pertek- laul kns Zietn4 saikilgai. f6vyn6: AtogrqZos.artemas bei per- iiemojusius arba jarunr-s augalu-s nuo pava-sario iki rudens ka-s savaitg D!uginit||os: Auginiais kovo mdDesi arba seklomis va-sario mduesi iildomoje daugirimo lysveje. kur vdsus. aukshes. Catraranth s roseus karnbary:e auginamasjau nuo 1757 metrl ir yra vis labiau megstamas. lcistymcs. dabar. iyddiino laikos: geguzqs Nuo Alscrgioi: Visos iio iki spalio. ndti.a keras. Kenk6ici. ojq viduriuka-s raudonas arba geltonas. Prekiaujama tik kultudndmis Seimoz Apoclnaceae. I vienq gdliapuodi susodhti po 3 daigus ir vierl kart4 Dugelldti. 2. Potorimoss Nepamirskigeld hbai jauhi au- reguliuotiZyddjim4 i!tisus mefus. citrinq geltonumo.Vasar4 mdgsl1 bnti Siltai. Prie-i Salnas .7 cm ilgio lapus puoSia balta vidurhe gysla. Mazdaug 3 cm dydzio Ziedli roziniai arba balti. lrgiimcs: Va^s:f4 Iaistyti gausiai. Vienos auga l4 dieDq trgiti.rugalir. o Siltoje rarnioje vietoje gali augti net sodo lysvdje. - t 0l . Naujai isigy&Ls chriz. iyd6iimo lcikos: enrciiau nuo liepos iki gruodZio. Nekaip auga ten. nedelis. anksdiau vadint!-s I/ir?cd Iosea. roiindq raudonos kaip vynas. lietin- rliimis. bronzines. Gericusioi augc: Sviesioje ir vdsioje vietoje.clnizlntemos m4 daug maZiau laistyti ret. kad iisisakohl. pukidai. JoS laistymos. T6vyn6: Kinija ir Japonija. Ziebrldlvoversu. TKS 2 arba gdliq Zemg. Jei vandeus per malzai. jei laikoma per iiltai minuojandios muselqs. kad visai nenudziuhl. Daugiausia Siq gdliq galima p. c@g Chrizantentos Egsta rXsq. iimokus Indijine chrizortiSartginto nesipersodintiiTarba TKS 2 iemg. - gas klimatas.lus prsodinti sode iaLiedilai.klip Kiti prieiiriros ypclutrulnpakfi ietrini ir vainiki. bet ne sauletoje vietoje. Chizdltemos gali Ziemoti ir taip: lugendtus augaivie-sioje. Douginimos: Pavasrri auginiais.Cathannthu-s roserls Chrysentlrernrrrn irrdicurn Indiiind chrizonteno Daagianrct^ wis!2s ilgahiui auga vis veiliaa. Atogrqiq kosmopolitas.ii ialiiui. krip kumai. . Gericusici ougc: Itin Sviesioje. Ankdiau. Kovo md- trgsti. gali neistverti. PerZiemojusius augalus ir padiq isaugintus daigus l'luo geguZds isneiti i laukq. purpurilas ir iviesiai violetines. Naujus Lrglius daug sykiq gendti. Ziemojimo tempekai kambariuose prie lango ratiira l1uo 3 iki 5'C. Jo tamiai Zalius.llllatyti apie Visus 5VellltloslUS 1r Vellllei. lliti prieii0ros ypotumci: Kiekvien4 pavasari persodinti i T. ligos: netai. - - buvo megsurmiarrsios karnbariuas geles. Kenkdioi. lrgiimos: Sakrq griuZulzrs nrri buti vos dregra-s. Ziem4 kiek vdsiau (apie l5"C). st - galo dalys nuodingos. su piluavidwiais ir nepilnaviduriais gaiiais. suglanba.mdi: Po 2ydejimo nugeuiai medeliai.5 .rpdengti egliq Sakelernis.

Xenk6ioi. V a rb enace a e. tr?iimo5: Nuo pavasario iki rudem laistyti gausiai. Aftikoje lailGiiais is). Kai visrl puodo Zerng ii- uiaugaltys Cif nrs ricrocarpa (arba kltarp Citrus j apon ica. dintiji! raujq Zemg ir pel. arba Citn$ i.rs trurelapiq. Vaisiai iisilaiko kelias savaites. vabzdziai. kas savaitg h?s- lfiti prieii0ros ypolubihl moiS Pasinrpirrti. miltuotieji skyda- kibiais stiebais uisliuogitr et i4 m aulciti. Pclarimos: Kadangi Svenhneclis visai :regali augti kambariuose su centriniu Sildymu. Europoje Sis augalas chemindmis slopinandiomis mediiagomis Douginimos: Auginiais geguZes mdnesi. Geltoni lapai (chlokaftais net me0qsius. ioze) ddl pemelyg kalkinSeimo: Raraceae. maiiyt4 su sodo mo1iu. perso- pravadr iiresti laukar i uzuovej4. hfiimos: Vafioti tik suminh<tllt4 GtaZ[s vaisiai. iyrl6iimo lcikas: Nuo kovo iki rugsdjo. Zinomiau. "Nekalta meile". lapai rrrreina ddtrdrnls. Vellgti kdllslgs YandelNl Ziem4 laistyti labai m. voratinklines erkes. ti kanebent I -2 ln aukidio te- Kiti prieiiiros ypclumoi: DaZnai apipurkiti. ii kuriq Llio ryikiai raudori iiecLri.I Citrus Clerode dnnn J dtrinmedis iventmedis (9 3 I = vl 1- a N #&n' citrsiniai Kairdje Cyt rolort uttella. IE4OO n' lqi5lymas. o dasi Douginimcs: Augidais iildornoje daugilimo lysvdje. Geriausiai ougo: Iitisus metus labai sviesioje ir oet Muldtoje vietoje.roride. iydeiimo lcikos: Ziedai ir vaisiai yisus metus ran- vie[u kartu. pavnsari persodirrti.Clerodetldru t . TKS 2 arba geliq zemg.'ijoklis. nttiniai. Vasarq jei pakalkamai iilta. ger. Prigyja itin sunkiai. Gedausia tai daryti vidudieni. go laistomojo vandens.ro. Geriousioi ougo: Labai iviesioje vietoje. rinmedZio negalite iineiti laukan. Kaip gaiima mr8e11eU. Augillti ant pala[gas arba patalpose.r1ai. Gal ddl baltq kaip sdeg.r Fott nella miirijr:'s C i t I oIo r t u n e I I a rrt it raizgo iaklys. nuostabiai kvepiantys Ziedai.ie. Jei reikia. Pavasari. Ziema mdgsta nuo 15 iki l8"C temperatur4. Netrukus jis iileidiia naujus uglius. dregname ore.vos drdg|a. fdvyn6: Pieq Azta. persodinti i T. o antjq sukrauna laujus Ziedus. balti. v er- tik Sildomoje dauginimo lysvdje. klr maza vietos. f6vyn6: Vakant Afiika. Pctorinos: Jei savo cit- Lvugiramas iemas i-r parduodan Ls kaip l<r[lnas.nai apipuk\ti. deiiije kit*uzas Svenlnedis - gaj s ). Pavyksta mariai. viszaliai odiiki blizgantys lapai del iiq ypatybiq auga)ai tapo itil1 mdgstamais kambari- Clerodendru r!!iq kambaryje auginamos - tik nedaugelis. ligos: skyaamariai. kad oras labai dre$ras.kalnbario temperaffiros sia vallde11i.nitis. Nuo kovo iki rugpjtdio kas savaitp truputi pafftr<ti. vadinana kinkanu. jam geriausia Zielnoti vesoje (12"C) ir kaupti jdgas kitai vasarai. Kamerunas. Tadiau tuomet jis numeia Iapus. Fonune I! a maiiau . toddl ziedldulke-s reikia teptuku pemesti ant purkos. jei per lalta. Kenk6ici.ri apgenejus. 102 . Nuo kovo iki las poetiskai va dindavo niais kubiluose arginamais augalais. Visus metus melsta b[ti Siltai. Zeme turi biti . j4 mDsq sene. Tai gajrs vijoklis. ligos: Del per sauso oro ima L_risti Ziedai ir prunpurai. hrris savo girntindje rugpjuiio ti.stltyti Silaiau. -^^ lqistynas.r. jo ieapvaisills ieimaz beniriai. da. bet ne saulekaitq. Nuo kovo mdne-sio ima skleistis Ziedai tankiais netikrais skedials ir q laaihl sodams suteikia kvap4 piauzianti vaizd4.

tik reijos Ziedu-s gofia lapai.)meti gdliapuodi. Jaunus augalus kasmet pexsodilrti i T zemg. krdulra ZiedyDkoti. Nuo kovo pos kas 14 iki liedieiq trgiti. ti. saus4). alsargiai atskirti.20'C). Vasaroti iis Palorinas: Jei jIsq kliviaugalas gali lauke. tuojau [upjauti . bet vetgti drdgmas pertek. ligos: Jei karnbaio ora-s per Musas ir nuo skersvdjo meta lapus. Venlrti kalkirgo vandens ir kalkingq tr+irl I Ziern4 laistyti tik tiek. Afrika.d vietos i vie. iydtiiimo lcikos: lvaiKlivija kasnet darosi vis Eraiesnd. pusiau [knnhgoje. pavyzcl i. amarililiai. Tik kraudarna iiedus apie menesi turi pabuti vdsiai.dio) arba nepakankawrai liau$ Nuo spalio mdnesio laistete augart . vesioje (ne Siltesreje oei 12'C) ir nesauldtoje vietoje. iyd6iimo lcikos: Nuo vasario iki geguze-s. Polllimo$ je. laistyti gausiau ir pastatyti Siltesneje vietoje. c@B'fu9 rus. Ge[ninkai mdgsta ivairias jo r[iis ir veisles. Nuo birzelio Douginimcs: Virsunes arba Soniniais auginiais. kad visai neiSdiiutq. gesreriniai . Vos Puikus svyra tis tik pumpurai iiauga iki 0. hgiirnos: Augimo laikotlrpiu Zemd turi buti tolygiai drdgna.dinasi.40 dienq palaiky- ta 15"c. C o lan n e a h i r t a. mdnesio kolumndjos gali iki vasario pabaigos duoti pailseti (laikyti 8 . Gericusioi ougo: Nuo spalio iki vasario pabaigos iviesioje. I03 . tinkamai l1audojartt Zem4 temjau per peratiir4 Kalddas. Ii svoghDo ji iileidZia kardo formos lapus. aprinka miltuotieji ir paprastieji skydamariai. Kenk6ici.5 cm. ka-skart apsipilaDtis nqsulaikotrais ugniaspalviq bei skaisdiai raudo1rl Ziedrl srautais. puksti. ligosr rei ziemq per dilta. l]fiinas: mariiausiai 15 qn auKVasar4 laistyti gausiai. Jas Dcuginimcs: tuputi trgs- (18 . PerZyddjusi4 apkarpyti ir sari (Ziedynkotis turi buti laislymds. 25'C Silumos dirvoje. - Loislymcs. Nuo lapq kuo dazDiau Geriousiai F !ugo: Ne per valyti dulkes dr6$ru vatos guiuiuleliu. kas savaitg po ieimoz Anaryllidaceae. augalos Iunnea tniirilnas 'Stavonger'. T6vytt6: Vidurio Kiti prieiiiros ypotumois Kai iileidZia lapus ir Amerika. Seimaz Gesneriaceae. Klivija auga drdgrose. fdwnd: Natalis.{dli Pavasar! arba va-sar4 atzalomis.Clivia Colutmrea Kliviio l(olunndio \r cP /I (U/\J Tai bene puikiausias svy- rantis augalas. Piflnuosius Ziedus sukmus po 3 6 metq. bet siltoje vietoje. per arksti praddjote gausiau laistyti pavapuse i ivias4 (+ P. nelygp miis ir veisld. Itenk6ici. Co Kiti prieiiuros ypotuItlci: Alsargai purk(ti kanbado temperatiros vandeniu * jokiu bidu ne saul6je ir ne alt iiedtl. 45). Colunr ea t i cr op h! I I a (keletzs jos veisliq rnargalapds) bei ruiiq miirunus ('Sfa- ranger').ilgq Ziedynkotl. daugiausia Kosta Rika. o pava-vr! . [ksmingose vietose tarp uolq aiba miskuose. Ziem4 Ziedus krauna 30 .iedynko- persodilti ! Zemus gdliapuodiius su T arba TKS 2 Zeme. seDes[ius geriau palikti ramybdje.iui. Co- humea gLoriosair jos veisl1' Purpurea' . PerZyd6jusius Ziedynkoiius tud- iviqsioje. ji negavo deramai q augalas bfiq vjs ta paiia pailsdti. Vos tik pasirodo iiedynkotis perkelti I Silt4 pusie.10'C temperafiroje ir beveik vasaroti pakabiltos rnedy- Atsoryiqi: Klivija turi nuodingq alkaloidq. vakia pa. Coltuvxea )c banksii. kad kilnojant i.

gali apnikti miltlige.) P.Ls tr. vel iipoprrliardjo. uuo pat iemds augantys IBli.rrio md- iydeiimo loikas: Nuo geguZ6s iki rugsejo. neti. mil- praznti ! P. t04 . TKS 2 arba gdlitl .isirfipinti. [esauldtoje. gelsvai roZiniai arba oranZiniai Ziedai grupuojasi va.iEd]ILPavasari persodinti T.I Cra-ssttla coccilea Crossandra infrurd ibu lifonnis J Rorhiio l(rosondro tD 3 F I = 6 a N . Xiti prieiiriros ypotumoi! Po Zydajimo rdnlros vlr1deoiu.ri ap. bet tik pa-stogeje. Vasaroti gali lauke. Rugsejo rndnesi inaiti vidur ir Ziemai pastatyti iviesioje bei vdsioje (apie tuotieji skydamariai. betpu.tr€-a. C/os Indijos. l(enkdioi. Ziem4 megsta Siltas (ne vesesne. kambario tempe- Sotis. Jei per dregras ora-s. Seimoz Aranthoct* . Nuo kovo iki vo inorjrgo bhdo. iStisus metus sioje (ypad Zjemd. l0"C) vietoje.rug l0 crn. Gericusici cugc: Sviesrau pavesDSole. Jaunus augalus dazlai ge- akarthiai. G6li- Lcislymcs. Pjnvio viet4 priei ikisant ietndn kelet4 dieDq apdZiovinti. l(enk6iai.rri buti labai iyd6iimo loikosr ceguZd ir birielis. per sausils orus arba salta ia per dragna Zeme. Geriousioi auga: I-abai iviesioje. l8l7 metais buvo atvezta miikitu. ziemq beveik sausa. lrgiimcs: Augirno ir iydejimo laikotarpiu laistyti gausiai - sandra i nfu ndi bttlifornti s. rugpjniio krs 14 dienq i laistom4ji varderi imaiiyti galiq tr4sq. Alrksiiau jos boturinis pa. larrie ger ai Saknijasi Sildomoje dauginirno lysveje. Piltuvelio fonnos geltoni.s kaip l8'C) patalpas. bet kai i Europ4 iS iiglius vienas ivedq sodininka-s SeStarne daiimtnetyje patrumpinti maZd. veislininkystes budu pa-ialino jos "tropinius kaprizus". ligos:.rLlgF kryzniikai isdestytais 2 cm ilgio lapais. drdgD. ligos: ler siltai ir per tamsiai laikomq augal4 puola amarai. trgiimos: vadinirnas buvo Roclca Vasaftl Zeme tud biiti vos coc. Ji gerokai stnulkesnd ir keslresne ui Dataraliai gamtoje augandias apie I m aukiiio savo seseris. kad Zemd br. Jos veis].e'Mana Wall &ed' megiama ir iiandien. Ceilotas. Tadiau islldiqkai$ls nemdgsta. ima lristi arba susisuka lapai. Douginimos: Vas. kol pasirodys ijedpumpuriai.---*-J Rochijas iiedai #& - I iepsnoj a li ii t! deg I t! G aN c&6'db iS i |isa me pa-so u lJj e ve is l i' M ona Wa!. todel pat rfiina auga14 daZnai trpipurkiti. Rochija yra puskimis ([ors tai ne iikart pastebima. Kifi prieiiiros ypotu- dre! mdi: Or. ploluodds erkds. re-s tik apatines jos dalys medeja). T6vyn6: Lrdija.iio iki vasario mdlesio leperlieti. Zrli. Jei Siltoje vietoje.l h ed'.voratir*linqs erkqs. Va. Crassulaceae. Demesior krosaoclra atvd- i ieimai sr:s iaklims (ypai dr6!tloje Zemeje) gali bemat storlapiniai. lapinds nematodos. Dcuginincs: Ugliq galais birZelio menesj srndletoje Zelndje. ne-si virSuuiLl auginiais. Silk. 155) gendiai.emg su perlito gnideliais.+marai. as. ruo spaninkamsji nepatiko ddl sa.Lcistymos. kad isaugq grazus krDnelis. ji uzauga 30-60 cm aukiiio ir iydi ry-ikiai raudonais Ziedais. Naujiems ugliams bus erdviau.rpomis allt ilee kotq. sauldtoje ir gerai vddinamoje vietoje. o Siuo metu ji priskiriama beveik 300 ruiiq vienijandiai storrlapiq Crdss/ld (. tdliq.lq T6vyn6: Pieq Afrika.r. hde iiauga iS laprl paza-s- bet iiukitu DesrFlaDillti Z.sar4 kas 4 savaitqs palaistyti kakusq hQ- Viena penkirsdei jmtiqs Sios genties risirl. ojuk kaip tik jie krauna traujus Ziedus.

vadinamieji Douginimas: Is sdklq sildomoje dauginimo lysvd- kvapieji ir nykSnkiniai ciklarnenai. Sauldkaitos uemegsta ir vdsiame miegadregmd puodeliams iidZiIti. vddilamoje. Geriousioi ougc: Suiese-sniais mdne-siais. kad sejiuukai iidygtLl ivie- majame jarriiasi geriau te. gumbai gludi tankesodje. bet ne Slapia. roZiniais arba gelsvai rausvais ir violetiniais Ziedais. sioje. apie Zemg reikia pasakyti. . Beje..tnos "balta su akule" (A veisles gausiai Zydi ir gerai laikosi. kasmetjq L{auginarDa apie 20 milijonq egzemplioriqr daugybe veisliq zu maiais arba dideliais.qirias kad nyk. lamenai labai jautriis drdg- didiiosios veisl6s ir yro be golo iovis.Sviasos.20'C) bet kuriuo metq laiku. Tai kalnq mii\ augalas. Depjauti jq. Ciklamenai itin rndgstamos gdlas. toddl gali uzsikre-sti Zeme. va-sarq bina gana sausos. Vokietijoje - mei! l-ristvti iemg.puvlllys. o ne ir Iapus iirauti vienu trokgumbq.6 apiberd zememis (tamsoje dyAs- 105 . ialiais arba margais lapais. bet De Ziais knlrneliais. Tokios |eis!as va. Tradi c i nd /-) ci klanr en 4 spalva. o neiistyptq. puola amarai. daugiausia lapq Zemdje. Ziemq geriausia lailAti apie 15"C.Cyclarnerr persicurn Ciklamenos \t. g3r Sildomose patalpose. ues mq kas savaitg Polorimqs: Senus Ziedus tigiti. Jauriems augaiydGir'mo lcikos: Nuo lams reikia labai daug rugsdjo iki balaudiio kad augtq graSeimaz P r in ulaceaz. lihNi dalis greitai pnva. Treddalis gumbo turi matytis. Trikio vietq rpiberti medzio arglies 1r1ilteliais. cik. jukjq groZis ii- ryikdja tik dauf:eli metq Trivynri: Rytine-s Viduriemio jiiros srilys.tukinds je (18 . kal- Lcistymcs. tik svarbu neleisti rnaiiesietr-s jr1 Gaivi vdsa ir saikinga . V.. pana- sauletoje. hgiimos: Zeme vasar4 turi bfiti vos dregru.Lsar4 pasbtyti lauke pusiau paunksndje. Vietos prie VldurZemio jIros. Toddl seti geriarusia vasario mdnesi. raudonais. nereikia imituoti. Dau- taidios l). Iigos: oel drdgrnes pertekliarrs gali paruduoti iaknys arba isime-sti gumbq puvinys. be to. tarystartis kalki|gose dirvose. lyg "vienkartiniai" augalai. voratinklhds bei plonaod6s erkes. geliui ciklamerai tdra proginiai. su lfili prieii0ros ypctumai: RudenipeNodinti i T.dino.juos auginant. kur auga laukiliai ciklamenq broliai. kingoje dirvoje. gali isiraesti pilka-sis ilykifukinidi riklomenoi kamborio femperolurq pokelia doug geriau negu iiq i ginllsia-s viet Ls. jei per dregnas oras. rak. o taioliriai. re per iiltoje vietoje. baltais. Veislininkai j. TKS 2 arba g€liq iemg. Sekl. kad s4lyg1. Tik jaunu-s sejinuL-us galima giliau susodintr. be to. iSti- sus metus gerai Xenk6ioi.itai ciklarnenq prieZiuros paslaptis. Prie-i ir per Zydejiteldjirnu. Jei augalas laikoma-s per iiltai. plunlcmiriais arba lygiais.

timo lysveje).li1ai apipurkiti. voratinkli- tds erk6s. Nuo kovo iki rugpj[- loislynos. apdr*a ballabai dr6gnas. Dougininos: Pavasari virinniq augiuiais 22"C Zern€je iyrGiimo laikos: Nuo rugsejo (iildomoje daugi- iki gpodZio. dirva-TKS2miiiuys dipladelijai reikia tvirtq su molinga sodo Zeme bei karteliq vyniojimuisi. Dipterakanto lahai grains lapei. itin veSliai Zydindi4'Rosea' (rcZind . bet re sauletoje. Kili prieii0ros ypotumci: D.bi:tq labaj dregnas. ligos: Ddl per portellac) roiiais Ziedais. kurios balti Zied. ddl dregmqs pertekliaus serga lapai ir iakflys. ISvardhhl nisiq lapai tarsi aksominiai. 4retn4 uz- sauso oro susisuka lapai. ZiemQ ant ialtus portellae (t\rb. bet oras isimeta sakml puvi[ys arba ggybelis. Alsorgioi: Visos dipladenijos dalys labai nuodingos. ieimoz Acanrhaceoe.Aelsvai rozhe) ir ne taip gausiai iydinii4 drdkirti or4. ste.14 dienq trtriti. Beje. ypad kai leidZir naulus uglrus.s. Gericusici ougc: Istisus metus labai iviesioje. trqsomis. persodilti I iernus dube- nis (tinka P.mci: Rtpintis. daliq auginiais iildomoje Seima:. Kasmet pava-sari gyslon. Geli0inkai negsia iv a]rirs D i p Ladeni a sa ndz dio ruolat laistyti ir ka-s 8 . pukiniai. Sie augalai tai Zemi. tuo kovo iki ngpjridio kas 2 ri it Dipladenia splendens lui pezydejus laistyti saikingiau: nuo rugs6jo spalio iki kovo gele turi pailseti. oro ir vesos augakthe: mal DmZxva. ima pr. fdvyrG: Brazilija.dauginimo lysvdje. ponl sykiq nugeneti. labai Siltoje vietoje. Apo clnaceae. miSrulus. miltuotieji akantiniai.43). skydamariai. jeijis sausr-s()P. ligos: Jei oras per sausas. Visai pavasari persodinti i T Zena'uja ytu Dipllldenia boli. anus (atba kitaip Ru e I I i a Kili prieiiuros ypoludevosraza) baltais bei vio. trgiirnos: t aistyti minKtu kambado temperdh:lrcs vande- niu. iyd6iimo loikos: Nuo Dcugininos: Pava-sari gegrZe. kad Zemd nuolat butq t06 . Auga- Ii 250 Sio augalo ruiiq kambaryje auginami tik I) ipte rac ant h us da|osi vidutiniikai drdgna. terka 15"C.I Dipladenia D i pteracalthus J Dipludeniio Diplerokontos rg = YI l- a = - N Bahaiedi D c&n'g ip I aden ia bo liviensis. Kai gerai isiSaknija. todel tinka papuoiti geliq vitrinq apadi4 arba auginti kabandiuose gdliapuodZiuose. iliauziantys puskrumiai. L_ur visus drd!3la. hetus bttq silta.li senesoiems tinka kiete$e turi oialrziDes Ziotis. tamsiai roiiliais arba baltais Ziedais. l(enk6ici. puola skydarnariai.Lstai augti. TKS I arba geliil . o Zetais iiedals ir l)iptcrucan. vie?xtis. Ords turi buti drdgn.is. Gericusioi cugc: Svie- laistymqs/ trf iimos3 Ja: kiu budu nevartoti ialto ir kieto vandentiekio vanderc. bet lresaulebje pusiau paunksrdje. kad geriau iakoq- Itivynd: Amerikos atogrqZos. per savaite-s po truputi trgsti. o& Dipladenija vis4 vasanl iydi purpuriniais. kad oras letiniais dryZiais iSrnargil. Nuo sauso taspamiai.s iki spalio.mg su perlito grideliais.r kltt\ip q akmeuinirl palangirl - ' Rubiniana' (roZine arba Jaunus augalus kiekvienq taudona) veislas. pavyzdZiui.emd su perlito gmdeliais). susisuka lapai.me iilt1l. jei Zemd per ialta ir per sioje.ia patiqsti Sildanti paklot4 arba neplou4 putplasdio plokitg. Xenk6ici. iivagoti iviesiomis Ruell.

Echeveria tseverrlo Echeveria clerenberg i i #& - iS Me ksi kos. ikisti ! smelio dirv4 ir leisti iaknytis (geriausiai prigyja 20"C iilumoJe). kad jai - Pqslaba: Lygiai taip pat pr iZii'lt jdr'a be G r a p I o p e t 4 I ul. c Echeveria iydeiimo loikas: t-auai budingi skotele isside-stg mesingi lapai. senesnius P zyol pava-s44. Beveik visoms joms spalvos skotele. kaip sako pavadinimas. I nupudtuoti.int 30 . Ziemq ndgsta iheds vesoje (5-10'C). Saugiausiai jaudia-si lauke. zydl svlesrar rJudonais. trgiimos: Va-sar4 laistyti maiai. k-urie rudeni skleidZiasi ant ilgU netik- bestiebdmis skrotel€mis. o ii tiesq . ismarginti violetiliais dryZiais. EcheNeriasetosa . nys ir miltliga. kitos . llun. Douginimos: Po zyddjimo iorrindmis skoteldmis arba lapq auginiais. Graziausiai eieverijos atrodo susodiltos grupdmis ivairiosjq ruiys ir veisles. Eche|eia agavoides lapq kraitai rudZiq raudograrius 'Red numo.50 c1n aukidio stleDq. Ec heve r ia deren berg ii reikia daug iviesos. baltai apiannojusiais Ziedais. kad augalas per iiltai Ziemoja.ialiais blizgandiais pais ir orarZiniais iiedais . Echereria pulvh@ta l^pai.s iiauga . Auginius atpjo\. Kili prieiiriros ypolumoi: Jaulus augalus ka-snet peiiodinti i Zem? kaktusrrns arba stafldarting tik Zetng. loislynos. toje . vasarQ liltoje vietoje. storlapiniai. Sildiau lailqti nebent iiemq Zydindias rirSis. o vietos it prieZilros joms reikia uedau8.s pertekliaus paprastli isineta Salorq puvi- Geriousici ougo: IsGus metus sauletoje. RudZiq spalvos iiedai iisiskleidZia vasarq. puola miltuotieji skydanariai. bet ivaidos rusys skirtirgai.kaip trumpastiebiai Sakoti puskrumiai arba krimai. Veis16 m4 neiydiniiq eSeverijq 'Raby' ('Rubinas') pa-si- Zymi rnudonals lapq kmstais. vidurio ir PieQ Amerika. Be to. saule- deliais.|s prazudo. suaugusi plok<diomis. Nuo kovo iki rugpjuiio augimo laikotarpiu ka-s savait9 palieti trupuiiu kaktusrl trqsq.. bet tamsioje vie- la. . sakrhiai amami (Saklq kerkejai filokseros) dainiausiai del to. Echeveria carnicoLor mdsos spalvos eSeverija. Tai reiikia. tuomet. tamsgeltoniais arba raudonais Zierlynais. Echeveria gibbiflora srn€lio bei purpurinds - jie pazaliuoja. Echewria put. Gantojejos auga Vidurio b Pietq Amerikoje daugiau kaip 100 ntiiq. itin Echeveria noclulosa. - fdvyn6: JAV pier[s. t mis. apaugg baltais plaukudiais. kribiitina. ivairus. atrodo tdge' ('RaudonkaiGs') veisles lapai.Seriuotoji eieverija. itin grazusjos lapai. Kai larios jq auga kaip bestiebiai kemi. { ionus leidZia tvirtus Ziendynkodius su orarriiniais. lelygu ruSis arba veisle. ktri iydi nuo geguids iki birZelio mdnesio tamsiai rcZiniq zvaigidiikq Ziedr! kuokiteliais. .Iiauga tik 20 cm aukiiio ir nuo kovo menesio Zydi rausvai rudais geltoDai apkra-{tuotais Zie- ieimaz Crassulaceae. Labiausiai mdlFtamo6 ir paplitusios yra: . tad galima auginti kaip svyranti augal4.us hnputi apdZiovilti.tila ijdi rtuo baLandiio iki birielio. - nl kekirl. Dregmd j. Kenkdio'r. Zemauges eieverijos labai dailios. Ziedus krauna priklausomai uuo dieros ilgumo bei Sihunos. Prekiaujama labai lvairiornis r0Si- rnaZydiai puskmniai dai- harnsii liomis skoteldmis suarF gusiais lapais. ligos: Nuo drdgme. lylt kaitoje. beveik visai nelaistyti. Zie- GmZiai kerojasi ir leidiia ataugas. t07 .

gaskare. o syvuose yra od4 ir gleivine-s dirginandiq medZiagrl.skaro kicijadiais. Seimcz Euphorbi a cea. luodingos. nei dviejq ruiirl mi5runai gekaitri saule. jie dainiau sergamildige.augarti pomiskyje.. Trl trinio Sildymo or. ius balti. nemeta lapq L megsta &egnesn? Zerng. kad neisdZiutq gniuZula-s. metr. lumo. kol dar neiileisti nauji ugliai. geltoui ir na L:uo lvairiausio raudo- Tdvyn6: Mardaga-skaras. Geriousioi augo: Istisus ialta. { spyglius galima susiZeisti. lrgiinos: Laistyti vidutiniikai.I Euphorbia milii J Roudoniied6 korpoiol6 rg 3 vl l- a I = N '"'''----"^dr Visie bia s gerai Karpaioliq yra per 2000 #&dhg iI llet mediius. Beje.kitos-iioles. Savo gimtine. botadkq vadinani - :. RaudonZied6 lusi baltai arba ruusvai ZykarpaZola nereiklus. nime . Xenk6iai.Liios i kak- tusus. per daug vandeus. kur l1ols uzuo- Ziedes karpaZoles dalys vdjoj ir isaulyje. senuosius privalu patrumpiiti arba visai lrugelr€ti. I diena apdziovilrti ir tuomet ikisti i durpiq ir srr6lio miiiul. teD kliudo rrei Musas lruo ce1r. kuriarn nemetus Zydinti ruiis. vidurio ir pietq Mada. roZiniai. kuriuos galima iilenkri larku ar dar kaip kitaip. ant gmnito ir 5re vaduamreJr zr. ruiiq.rs labai iviesioje. Pavasarl.isstumd gry4sias veisle-s. Nuo kovo iki nrgpj[dio laistyti gausiau ir kas 2 savaites i laistomqji vandeni irnaiSyti kaktusrl tr+\. kr-runus len1./prorgneiso kahrl jis auga gal llia lorri miirunai (pavadimetro aukidio kdiin:ds.e. pavasari. lfili pdeiiiros ypclunci: Jaunus augalus kas 2 metai pesodhti i iemg kaktusams su trupuiiu molio. Idtoje ir iiltoje vietoje. I! pinno Zvilgstio jos atrodo labai skirtilgos vielos pan.s RaudonZiedd karpaiolE iileidZia il$rs.""T'ilff::il"f'. sauina kristi lapai. Lcisfynos. ikaudiuklpa11aBendra visoms karpazo- nilii.vis. i-itisus mq bidiulis. Pjuvio vietas p.nardioti i drun!!4 vaDda{.ald. L{ Madaga. nuodingi aitris sywai ir vienalydiai (arba hermafroditiSki) netikri iiedai. Po Zyddjimo vien4 mdnesi laistyti tik tiek.l. VaAlscrgici: Visos raudorsar4 galima penodilti i sodo lysvg. kad liau- qsi tekdj? s)'vai. noIS iytl6iimo loikos: Nuo spalio iki kovo mdnesio. roZiniais.8or?a . ypai iiem.motininiq ruiiq pirmosios raides) iydi kol1e iStisus metus geltonais. dintt Euphorbia lophonepaliaujamai Zydintis na. Douginimos: Auginiais Ypai thka gen6- jimo atliekos! Panaudoti senesniq ngliq gabalilius.rai auga bei Zydi ir beveik je. ligos: tei per balti. pieStuko storio spygliuotus [glius. Naujos ri:iiys auga stahnenai ir yra Zeme-snes. iino M ruudonoji karyaiola - Euphor BaltaZiedis E phorbia milii tniirunas 'Maralhon' ('Marat on as'). t08 . karpaZoliniai.rs. raudonais ir violetinjais Zierlais.

l. Geriousici ougo: Istisus metus iiltoje lviesioje. hgiimcs: Pdei iydejimq Duo geguZe.Euphorbia pulcherrirna Puonsetiio Puatsetios Sali htili tE tik rauLlonos c&nudh Savo gimtinEje Meksikoje puansetijos keroja taip pat veiliai kaip pas mus seivamedis ir iiaugadaugiau nei 3 metnl aukiiio. gelsvai ro. Patrumpirlus pa-statYti 1 8-20oC temperah'tros pa- puoimela. iskaitart ir lempos aiba gatvis iibhto ivies4l Geriausia ka-snakt l2 -14 valandq augal4laikyti kibiru arba ddie. balti.tl:us vi6ta graziu Sakotu lalimeliu.s Kenk6ici. apvoZu-s "vierkartiniai" ir dideliais si i Sonus.bier).ma kaip svyrantis mo sezooui apie Kalddas. augal:r-s. kai rulaeDta tikieji zjedai (lle paziedlapiai). Auginius sodinti I maZus gdliapuodZius. talpoje ir lailTti beveik sausai. Pas mus tie Duostabiai dekoraryvis karpaioliniai augalai daZniausiai perkami kaip mariai. baltasp:rmiai.'Dororrca' ('Doroteja') kerojapaZiedlapiai lelygu ruiis Sviesos turi gauti tik l0 -12 valandrl. bet dozuojallt apivietim4 (trumpadienis augalas) ga- tik ginti ilgiau. Kaip ir giminingosios raudolriiedds karpazolds (-+ P. TKS 2 arba geliq Zemg. IS pradiiq atrodanti kaip Zo16 ilgainiui puansetija sumeddja ir lleh. Labiausiai aki traukia dideli nuo geguZds vidurio i T. PeNodinama iydeiimo lcikcs: Nuo laploidio iK sausio. svyraniias 5 cm. Labiausiai vertirrama-s puansettrl veislqs sukfre pasaulillio gaNo ir Loislymos. Veisles 'Regira' pa- balti.lr:. Polorimos: Kad susikrautq Ziedai ir nusispalvinq paziedlapiai. Syvai iS pjflvio vietos liausis tekdjg imetkus jq i dnnlgrq valdeni. f6vyn6r Meksikos ir vidurio Amerikos atogr4zos. ligos: Jei oras per saus:r-s. Dqugininos: virsfirirl auginiais vasarq. Jos - - Syki imkite ir reiimeskite Sio augalo apdl(s amarai. cizijoje sukufia veisle Ziedlapiai !fiti pr'reii0ros ypcturnqi: Auginant toliau. geltoni. - tuo- Vasaroti gali lamioje vietoje lauke.ji ir paprz$tie.i niai. li Zyded istisus metus. Imti liekala-s po gendjimo. tikieji puaisetijos Ziedai reisvaizdos. "Zy- iS jq iiaugiihis dailiais medeliais. Nuo birzelio iki spalio kas savaitg trgsti. 108). hekiaujama vienastiebdmis.' Gropa tn' ti lnazai. puansetta nuo rugsejo ndnesio apie 2 mdnesius abrikosq spalvos paZiedlapiais. bet nesaul6toje patalpoje. patrunpirti: kerais bei knimais augalrdias puansetijas l0 cm. Naujus Dglius gel1eti. Alsorgici: Sywai gali etzinti od4 arba gleivines. Zydijimo rnetu oras turi Tuometvel $arkillgai laistyti ir treiti. puola milfuotie. t09 . ieimoz Euphorbiaceae. Gro l ristyti. Hegas (Heggas). Sakotomis arba svyrandiomis puarsetijomis blti kiek vese$ s met Ziedai ilgiau laikosi. Pa-sodinus kietai apspaudyti Zeme. Po Zyddjimo nuo v. toiiniai ir ryikiai raudori paziedlapiai. Ji verta au- - netjeiji ryikiai roiiliai.Lsario iki geguzes laisty- dejimo" laikotarpiu (gruodzio menesD sie puikiis medeliai ir krimai tampa tikra terykidiq sodq (Gro) ir Gutbyras (Gxt Pr.ji skyda- iki lapkriiio gausiai veislirirlkai Ekd (Ecke). todel parduodakiekiais augiiani pardavi. karpazoliDiai. kad augalas graZiai Sakotqsi.

Seimcz Gentianaceae. ieinot Gentianaceae.t afJi n e iilnet]]]ma. Eusk.ulas isdziuvgs._18'C tempebarile. lfiti prieii0ros ypctunoi: Persodinti nereikia.llrr' (balta). Kovo pradZioje arba pailgi. Jei gliu. Pas mus l5-20 cm aukidio iakot ii loistymos. Vasario me[esi seti prie lango.l2 mdnesiq nuo sejos.I Eustorni grlndiflor rn Exacun affiue J tD D 6 h a I = N -=_="-4 Eustona grantlifonon . Taigijinudjo t4 pat!keli4 kaip ir gerbera: l1uo v. betne visiikai sauldtoje patrlpoje. iyd6iimo loikcs: Nuo liepos iki mgs6jo. Apiberti labai ploru Zemiq sluoks[iu. bet idomu.!d?4r6) buvo auginama viefl tik kaip skil]ama gele.s veislas. 15 .n a g|an- di! o ru nt (sytt. pavursari iyd€iino loikos: Nuo liepos iki nrrpiiiio. Sekll ieme reapibetti: dygsta tik iviasoje! Sejirlukus persodinti i at skints geliapuodZius. NeDrasK:l! I eJCSarS! )tiltires Meksikt. Sekla-s pa^sdti bir- mete. Gericusioi cugo: Labai iviesioje.rrl aJ'lirc kilusi ko&os salos Adeuo ii So. PerZyddjusi susodintipo tris i ll dyaugal4 galirna ismesti. llesaul€toje TAvy[6: Sokotros sa]a. kiauiinilki patalpoje. TKS 2 nrba gdliq ieme. i iildomzl dauginimo lysvg. Sejin0kai laikoni iviesioje vie- - liepos m€nesiais veislis:' At (tamsiai violetilre) ir''ll. hgiti.. Zelio diio.. kirs saZeme vaitF - didiiuli ku. gencijoniniai. motininis augalas Ziemojimui laikomas vesoje E Jei (maZdaug l5'C). N4egejams suddtirga. giniais arba seklomis. Jos lapai Dedideli.jam puikai tiks pavesind. Va-sar4 ka-s l4 dienq trgiti. Augala*s negsta gai\. auginti toliau. vidutiDdje kambario temperatiroje. Dcuginimos: Sdklomis.tI orq toddl v. vavt14 praZystantis kerriuiais.rzos iki gdliapuo- mefus. T6vyn6: Kolorad:rs. - I t0 . DabarpripaZistama. NuZyd6jusi rocoeruleuu' Dcuginimcs: Pavasarj au. E-Ya. Lis i ant h us nlJ. apie 90 cm auksdio augalas. lereikirringi. l0 . lrgiimos: trri brlti nuolat vidutiniikai drdgna. ligos: Ddi to. Zymiausios vidutiniikai drdgna.api4 iied4 puokltt. Jq lapai raturoje. Gericusioi cugc: t. - iavi ir nercikli kztnbario Eracum alfine /-\ A Ali]K*salan o& Laislymos. \acu. Tiuka T.Lsa(l jr iiltoje vietoje. nuo va$Ios iki nrdelrsji gausiai iydi kvapiais iviesiai violetiriais arba baltais Ziedais. Ziemoja l0"C melsvai Zali. lrgiimcs: r Vis4 vasar4 Zeme turi buti Zold augimrna kaip viena- tik dvejus rozidais ii violetiniais varpeliais. Svarbu: lapq skroteld turi susidaryti iki iiemos pradiios! Zyddti pradeda po galima nuojo nupjtllrti aul(enkdioi.abai Sviesioje. kad iis dvimetis. bemat lubyra Ziedai. nes gyvuoja tis augalas. Augim4 stabclniio- tnis medZiagomis buvo isaugintos Zemail ges kamtoje. je ir teD ilarko. ginius ir prigydiius juos kad augrlas vierametis. gali buti iavi ir uereikli kambario puoimera. jei auga kaip dvirnetik ten reuZlyja lienrs. dZio gdliapuodZius. gencijodlliai.balkolas arba terasa.

Kinija.15 -18'C. NLto kovo iki rugpjuiio kas savaitp po tmputi tigiti rekalkirgomis trqSomis. iyd6iimo loikos: Nuo liepos iki spalio.as labai ddglra-s (+ P. . rupintis. Gardenijoms bidinga ir viena. kad o. f6vyn6: Riukiu salos. blizgantys. kone sauldtoje vietoje. bet Zemd vis tiek turi buti lumq Zienq Silta. ir kita. pagelsta lapai. ligos: nel tem- perahfos wyravimrl t Si- lumos pertekliaus kel1ta pumpurai ir Ziedai. Auga keru.Gardeuia Gordeniic c&6'fu G ar deni a j as nr ino i dcs n jos pilmvidures veisles gali isaugti per I m aukidio ir iydi baltais. . lapai viszaliaj. Jei per vesu arba laistoma kietu vandeniu liaujasi augti. ponija. lfiti prieiitros ypctunci: Pashodzius pumpurdns.stos. gardZiai kvepianiiais Ziedais. Xenk6ioi. odidki. 43) ir daiuai apipurkiti. Seimaz Ru b i aceae. raudiJa- dai. Ziem4 lieti saikingai.Senesnius egzempliorius pries persodinant apgendti. Be to. Geriousiai auga: Labai iviesioje. loistynqs. ir paitgtju. Vasar4 mdgsta ii- . b[q Zvdifliio augalo [ebeDurkSti ! Vasario mdlre-si peFodintiiT. - Aromclos ir elegontiio jos vienodai tauriai atrodo ir bfidanos visoi naiutis. Dougininos: Pavasari ir vdlyvq vasar4 auginiais iildomoje dauginimo lysvdje. 5ah:aulpulu! Vasa4 ialorq gniuiulas turi buti tolygiai drdgras. h?5imas: Niekada nelaistyti kietu.emg.

ligos: emarai ir vorati0klines erkds.sioje k Siltoje vietoje. Itvirtinti kartelg vynioj. niai. Kili prieiiriros ypolucumbas Ziemoja g6liapuodyje (15"C). Afrika. Nepiazysta. Pa-skui lieti daug saikingiau ir leisti augalui palenppa ruvysti. lrgiincs: Nuo kovo iki rugpjndio laistyti l1uolat ir tp ka-s savai- tri<ti. Gericusici ougc: oygimo ir augimo metu labai Svie.imuisi. leliji l. . jei pavasa4 maZa Sviesos iriilumos. - itir puoirus iyddiinro loikos: Nuo birZelio iki rugpj[iio. Kovo mdnesl persodinti. Seimt: L i i a c e ae. Madagaskams. lgzotiiki iiedoi anl lcnkelio Po iientos poilsio Glor io sa p raZy s ta puikiau- staus ztcauns. Pdld ncs: Pirkdami a&reipkite ddmesi i tai. Kol zusikraus pumpuraL qazoar aPF purKti. fdvyn6: Azijos atogr4Zos.Gloriosa rothschildiana c&n'g Gloriosa vijokliois augalas su l0 cm skelsmens ugniniais iiedais. kad gumbai bnq be ialiq virSrmdliq (augimo kugeliq). Alscrgici: Gumbuose yra nuodingojo kolchicino. palieti ir daigirti 25 -30"C Zemd- ndi: je. Douginincs: Pava-sari io- niniais prmbais. loislyncs. bet kiekvienas jU privalo turdti nors vien4 augimo kfigeli. Kenkdiai.

Vasar4 mdgsvds4 (12 -15"C). Vokiiku pavadini"Kraujo g6les" vasatl rnu "kraujo g€ld" vadinamos taudomi Zydindios H a e mant h rls katharitxae ir Hae mnlhus Piltuvelio pavidalo killroias iiedai gali iSaugti iki cm dydZio. kad ords butq dreg[i]-s. Priq< tai per ilgus [glius gerokai patrumpinti. Nuo birie- l(enkdioi. iiem4 ta Silumq. atnaujhti ir daiginti augal4 kartkartemis palieti drungnu vandeniu. nanthus katharinae -firoH@e - I2 -14'C. iki piluaviduriai ir lepihravidudai. Zie- iillunos.Haemauthus Hibiscus rosa-sinensis Roudminos Kinroi6 lr*$rr. amariliniai fdvynds Pieq Afrika. - ne vesesnd negu l2"C Alsargidi: Visq arnarilidrl svollr.os . KinroZp reikia gerai rnaitinti.ternpemhrroF. pavasari persodint iTKS 2 arba gdliq - ieinaz A n aryI . Nuo tada.r---r' Ratd tin as.jo ge[{' lapus pasalinti. Jaunus augalus jeikasmet. patalpa. oratiiniai. z€lnet llelelsu vlsal tsdZiuti.. nultilorus tiiys. iyddlimo laikcs: riaath sm btflarus liepos mdnesi. Nuo rugsejo menesio laistyti maziau. Seimot Malvaceae. ligos: Jei oras apnilka amarai. "kraujo gdle. Douginincs: llaerrrozth - deiviniai.vaEa. senesuius gu tai bfitina. lcistymos.safltykinai sausa. atialonis. Vasario lndrasi virSutid ietnes sluoksni niais ir rySkiai raudolais margais lapais bei t. i da c e ae.jei rereikLrs kambariois aureikia. drdgmds arba ne[usvilhl atokaitoje. krilt:r pumpumi Haena iiai hus aLbiflas va-sar4 Zemd turi buti ri- ir Ziedai. bet ne sauldta vieta. kai truksta iviesos. peNodilrti.. storalapis l1a vidutilriikai dregna.s" Sviesioje. rytines Afrikos atogqzos. voratinklines erkes.mq. I. Grynoji nriis Zydi rausvai raudonais ziedais. saul6toje ir iiltoje vietoje. kitaipji neZydes. lizujasi aug- lio galimape6odinti i lysvp sode.:a:. T6vyn6: Azijos atogr4Zos. kad tr. pavasa4 iydi. de- noi: se Sildomosepatalpo- dazrri apipurliiti . miltuotieji skydamadai ir sausa. Haema. pabiti vesiau. balandzio ir geguids.rlli-siai roZiniais iiedais. skaisiiai roZiniai arba raudo:ri. Prie-i tai alsargiai pratinti prie saules. Pakeitus viet4. lrgiincs: lcislymos. esant vdsiai temper. Jei Ziem4 gaugau-siau iiem4 - l(enk6ici. sauldtoje vietoje.r\r1o mci3 SudZiilvnsius liepos iki spalio. us a Ib iJI o s (lav gfia'J]. rozi- rugpjldio vidurio kas savaie hg<ti dide$ds koncentmcijos tr:fomis.s per daug. Jie buna m4 rnaziau. lfili prieii0ros ypaluSvogims iiemoja Kiti prieiiulos ypqtu- "kauMllthus albillos .inuose yaa nuodinlq medZiagq. llaenran. geltoni. Zemg su molio priemaiia. kad galeq mo vietoje k:irt4 per meuesj. - svo€Nlrais.rtilai . lrgiimas: Iki rugsdjo meresio gausiai ir nuolat laistyti.rba pasiruphti. ligos: :ei drdgme. Siltoje. kai pasirodo nauji ngliai. Ypad pahaukli veisle'CooTreri' su mazesniais baltais. tikriausiai Pietq KiniJa. #&dH l5 gausiai laistyti ir kas sa- Baltaziedis. Gericusiai cugo: llema thus albiJlos liiisu'S metus iviesioje.lxlhtts ltutltiflorus- c&g Kan$aryje kintoie gali iiauSli iki 3 l aukiaio. iiltoje ir Sviesioje iiemoji- vait? tigsti. gelsvai roZiniai. flet sauldtoje vietoje. iyddiimo lcikcs: Nuo kovo iki spalio. o Ziee enthas albi|l. Gericusioi na !ug!r l-abai Douginimcs: Pusiau subrendusiais viriiniq auginiais geguZds rnene-si Siltoje zemdje. I l3 . "KEujo g6lems" tinka labai Sviesi.s. nurykti lapai. 14 Zydhtis tvidas Ka-s 4 savaites trtriti. galas.

ina-s suialiuos. Nuo . visuomet turi kuo ivairiausiq ir puikiausiq veisliq. pastaruoju metu Ym mo. Kai pasirodo uglis. Geliiinkyste-s ftumos.I Hippea-struln Meilenis J ID = 6 F I = a Veislis'liixie' iiedynkotis svog[reliu-s (-> Adresai. Papmstai Pries isdygstant lapams pasirodo Ziedyikotis. Dazler' ('Spindesys')' 'Picotee'('Dantyto. dilamieji T6vyn6: Arnetikos atogr4liai. Lapai hr. oranZiniais. kol svog.Fairjldnl' Sodirialis'). Hippeostrun bei Spte' sukauptrl naujrl jd!q. rau. dviiyddiimo loikas: Nuo spalviq. Apie Kale<la-s galirna isigyti dritrl meiledo svogi.5-6 savaites. Parduodama lresuskaidiuojamai daug veisliq. kai augalas laikoma-s pe.telia milrfinas. laistY- le itin giliai isigxauZ6 i au- ti gausiau. tai olandiiki vaveisles .vaditamqjq P/e-Pot melleniq (preparuotq svoghdorais Ziedais. Jei grybelis dar ria Gorelti'.P. kad puse svog!flo s4 tud baltos Kenkdici. Kartais Sitaip pasiseka svog[n4 iigelbdti. Douginimos: Svogunais. kurie Pr. roZhiais. pavyzdZiui. nA ' Dutch hclLe' ('ol^Dd\l nq. kad svogtulas lia. kiq Ziedq. fiai k t epianti 'App le Blosso ' ('Obelq Zydejimas'). iydindiq sniego baltu- )N #&tu9 - su trinis iicdtLis Apple Blossonr' (kaireie) i'Fa asticd' (dciinaie). augal4 gausiai t4 . bet Sie bndai la- graiuol6'). Zymiausios ieimoz Anarytlidaceae.ji') ir ' Eat ly Wh i te' ('Adcstyva baltoji').as t H ip p eastr ari sr. saliai ir per dra$1ai. Kiti prieiiuros ypclumoi: Sudziuvusius lapu-s Al5drgioi: Meileniai turi nuodingrl medZiaSl pa<alinti ir svogul4 palik- ti iketis l5"C durpese.s atogr4raudonai dryZuota veisl6 zos. gelsvai roiiliais. Nuo motirinio augalo at_ skjrti ne nazesdus kaip obuolio dydZio svollnus.Ladwig meile. tr?iimos: Is pradziq beveik nelaistyti. Itio didelg paklau. augala-s iiauga zeme-s is. ligos: oeguliai (meileniarns brldirrga grybelind liga) daZtiausiai plinta. auginandios gdliq I buti ir atvirlciiiai. ir Pats vis maZiau ir leisti lapams nudZiuti.T arba geliq Zeme) veisl6s: 'Md. laistyti ir iki rugpjnaio Pdslobo: Lygiai taip pat kas savaitg trpiti.amariliniai.' Ludwie's kySotrl v S Zemes. Ziedams nuvytus ZiedYllkoti rupjauti. tus baleto sijolelius. Galima dauginti augitiais is svoginq luKtq adra sajinukais. dryirotq ir kitosausio iki balaidZio.IZYSta Per diais.irr. Prekiaujama tik kultl' Fantastica' . Jo Ziedai mgpjrlaio mdnesio laistyti smulkesllj.rvsieti. tamsiai toi\rinemis veisldmis.ndlid. Jei karn per ilgu laukti. Biina ir baltq su raudonais pakra-<.ti taip. paketktas vietas galima iipjauti ir apibarstyti medzio anglies milteliais.pr''i!. 238). ugoine'Lzdwig's Go liath' (' Galijo- Geriousioi ougo: K4 tik bai suddtingi. pirktus arba perziemojusius svo!![us pasodinti i ta-s') arba ryikiai raudolla nemaz4 geliapuodi (tink1 ('Stebukltl '. baltai ir Zos bei vidutire. bet gali dilius. Visados populiari rozine arba balta ivel- toislymos. pana-iirl i apkastuo. be to.

[r]o dregloistynos. kurie skleidZiasi skeiiais nuo kovo iki birZelio mdnesio. plori jos oafrtalial veianti daugelyje !aliL1 nuo Vidurio Kinijos iki lat pukitil Per ilgus uglius i:rlilti. irstn u8liai.Hoya Voikuol6 Hq. ir kaip svyrantis augalas. osa.a rclld streliq pluostai atrodo lloya nulliflora iie<lai. apkib? baltais iiedyflais. Vidurio Kinija. ilol.rikeliai arlt lapll penelyg gerai hgiiama daugiau augina [glius bei lapus. palikitetrumpqji Ziedyr*oti ant jo susidaro trauji . Hold lirealis is Himalajq. matpakitus augalas dregname ir iiltame gdliq lange. Yra dar ir Hoy a be l l a v eisl6' Var i e gara' su gelsvai Zaliais margais lapais. daiiiai linksta Zemyn.au parduo- vaiklold daZnai inra mqsti Ziedus ir pumpurus. Virsar4 rnegsta ba ugliq augiriais iildoiilnm4 (18 -23"C).h lahai gatsiai ir ant karrelts. ninka amar.F t_) (tN H oy). Tarsi blizgaDdiq Australijos. Tuos augalus.d bella i). Pavavrri persodinti iT. Gausiausiai DUOr11gr klemaliniai. Ilgi. Austnlija.. Jei per tamsu arba pakeiAugimo laikotarpiu ka-s tus viet4 2 savaites trgiti. kai. kxrie atrodo per daug vesliis. Kenkdioi.ir Silurn4 iitisus metus. Abu Zydi vasarq. bet vidudienio sar.atnosa. Sis iyd6iimo loikos: Nuo geguZes Kili prieiiuros ypolusauso iki rugsejo. ligos: Jei augane apliok4 mdgsta llola l.slrp ruSiq kaip knmbarinius au. iietn4 ves4 (14 -18"C). je. . Attgllja) hercogo vyriausiasis eliptiskri lancetiikais lapais ir sagll lonnos baltai ialiais iiedais. iydindias vaikuoles madiau pas tuos gdliiinkus mdgdjus.moje daugilirno lysvdje. TKS 2 . Hoya.la. Geriousioi ougo: t bai iviasioje.. Balti ir stalrgris taisi vaS. kiniai ziedai turi raudon. ieimat moi: Abi rlsys llebijo iiklomq kanbariq puoSnus svyrantis augalas sodilliflkas.!rba g6liq Zemg. Eajq vijok. Jt1vi.iedrl skeiiai... Hoya bella geiausiai auga orchiddjq laepielyje arba kaip svyrantis ya ca rn t'ilffiiI"il?#l1l. frgiirnos: me. kai leidZia iglius. Sil€s.li.rs Ziemoja per siltai. Jie auga 0etikrdis sk6Eiais. betji ue iviasos spinduliq kypiiai tokia gaji irveili kaip grynoji rIiis.o iiedlapiai gelsvai Zali. iemesds ir smulkesds uZ duriukai tamsiai raudori. . Balti r.. kurie ja-s ne itin popsto ir niekada nejudina ii vietos. bet tuo metu. /-) \__/ <l-.s pertekliaus ir vdsos Vasarq laistyti vidutiDiSkenta Iapai. Taiiau .kaip lt Hola beLla. I t5 .. Tdvynd: Binna.tr* HH dama Ho'ua lacanosa su Del savo vardo ii geDtis turi buti ddkiiga Tomui Hojui ('Ih o n as l:tt- ris 1788-1809 metais bu- vo Nofiamberlando (N o r t h un fi e r land. ir FiriSta prie lankelio. Ziem:1 dar rnaZiau.l viduriuk4 ir salsvai kvepia. priZiurilna taip pat. As c I ep i a c!a c e a e. it maZiau Zydi.byra Ziedai. kilusi ii Malaizijos..tevijoklinis augalas. trgskite rediau arba visiikai lebetrgskite. aphal.jas reikia nuo- lUSral. Red. li{ krtunrl su mesingais Si ruiis. Ii 200 iiflonq mdgsta pusiau paunl(.rl6s Douginimcs3 Vi*arniq arnepakelia. - Potqrimos: Ruiiai Hola corrosa nuZydejus. sauldtoje vieto- or4.rt mdgst ulti iilun4 ugliai. lapais. Sa- galus imta auginti dau- vita ir taip p.

rozirius.hzs. Niekada n€vartoti kalkingo vandeml Vasar4 iki mgpjtrdio pabaigos i laistom4ji siplt9 jq vaidktapiai aro" do lyg pabudiavimui kaboti lletaDkios lajos medyje. lrgiinos: Pavasari. Tai vis patalpoje . Douginimcs: virsnniLl l(enk6ioi. Be parduontve-se galima ap- nci: al!fiu. karpyti iSleis daugiau naujq ngliq ir graiiau kerosis. veisles Seimaz Saxifragaceae.iive. kad n€isdzintq gniuzula-s. ligos:. KenkGioi.sneriniai. Nuo gruodZio iki vasario laikyti 12 -15'C iiuojanti bunytd". je sodo paunk$eje. augrruars.ilenp. laistomos aliurni. saulStoje (bet viduper sausas ir per iiltr-s. - tuometjis li ir liepq.r "be-sibu- Vokiikai loisfyncs. Melsvo atspalvio biina taudoros ir roZiles hortellzijos. iitin riigiii4 iarna genaiai N e n a t a. ninka voratinllinds erkes ne per iiltoje vietoje. tarpsllniirl dregnose atogr4zose. mellnas iyd6iimo lcikos: cetia- lfiti prieii0ros ypctu- Htpoclrta tlabra. r - T6vytGr Japonija. apdienio saulas nemdgsta).ds. Po iyddjimo augal4 Siek tiek ap- Ziem4 naiiiq. Va-sar4 gali 6 . bet taikliu vardr. vasa. ge. uolaskeliniai.r. tenzijos parduodalnos 11uo roiines ir raudonas veiskovo iki gegu.iausiai lauke. lrgiimos: Nuo pavasario iki ruders Zemd riliq iiedq vainika-s.ru!6tingumo. Cerai pavyksta tik vasar4. (Hldlan8ea . TdvyrG: Brazilija.tdliau nustyra- -^^ soje. Dduginimos: Datimis arba virSruriq auginiais apie 20"C Zefneje.rs. Kadangi hortenzijos meta iapus.n Abi iios geles istabiis svyrantys augalai. vesio- tai iiemojand 5i augalq apninka amarai. negu daugunaijo girni- .vandenl ka-s 14 diettl nio sulfatu arba kalio imaiiyti rododetdrq tt+irl. kur Ziedynq viduryje esaniirl neiivaizdZiq pavieniq Ziedq guotus supa didelirl ste- lcislyrnos. mqis NuZydEjusiq galimc puodziuose Zydhdios hor. dau ti11ka sausas or. Pavasa4 balt $.apgeneti. rodandiais. ligos: ro sit- Geriausici ougo: Svie- sioje. Hlporyfla glabla lakos . bet llales persodinti i vidutiDio turaliai ii ruiis Zydi birZe. vasarq ir rudeul laistyti gausiai. Didelius baltus. gefiq tikti ir paraiios iivaizdos HJpo.tus reiikia vandem siurbikdl) Ziemq Iaistyti tik tiek.2 Diliialapis hortcnzijos bina c@ ir elabai aukito ii8io. ber ne itilr saule- toje vietoje. kn ri pastaruoju metu priskil. Si gdld vadinama kiekjuokingu. kad Siam augaluige- turi blti vos dregna.lei oras ZytGiimo lcikos: Sis gerai perkrmas augalas parduodama-s Zydintis nuo velyvos vasaros iki pavasario. ieima'.8"C. rq ge.tai skatila del oraniiniq iiedq iSpumpurq k'ovirn4. Hipocirta yra Zemas puskrimis su odi5kais lapais. Ziem:t paka[ka 4 . Pastaruoju metu vel populiados veisles.bei amarai.I Hydrangea macrophylla Hypocyrta J 19 = Didiiolop6 hortenziio Hipotino YI h a I = N *\r-. Gesneriaceae. Nuo vasario vdl pastatyti i Siltesng ir iviesesn? viet4. raudonus arba melynus skdtinius iiedynus sudaro sunykg sterills pavierliai iiedai spalvingnis taurdlapiais. Nuo kovo iki rugpjiidio kas 2 savaitas po hupud hqsti. Zietnoti grli ir t. atkiStos luputes.beveik sausa.lm- @riousioi ougo: Labai Sviesioje.jrt a st igi I los d. (azalijr). Kili pr'reiiriros ypotuPava^sari persodinti i T arba gdliq iemg.

ir balhi raudonai dryzuohl.I5 Ceilono kilusi gel. riara Dcuginim!s: Viliruliq arlgitiais. I tnp a I i c rt s w a I I e rian a leriana' Be lizrl WeilJ'- laislymas. iliauzial1ti riiis gerai atrodais ir margalapd 'E-:ro- .karlt tamsesleje vietoje. vasarq pusiau pavesingoje. kgiina5: Vasar4 laistyti Duolat. ieimo. Indija. Labiav siai mdgstamos veislas: Virhtje : Inpotiens wal. Be to. tt7 . Parduodamos lds. S t a r b t ig ht' ('Svytinti Zvaigzdd'). Kenk6ioi. cEk Kas nemate sprigds mirsq miSkuose. Ziem4 rediau.Lnpatierrs Sprig6 Ryi*iaspalves sprr8ds itin graaiai atroda susturybs grape tis. Inpaticns wallcriana 'Oranga'.""tnl g. pa- iyd6iimo loikcs: visos sprige. I nry at i e ns w al- tik krltirinds veis- leliara pavasari dauginama ir sdklomis. Ge. gelsvai roZiniais. ligos: Per iil- s mine sprigd iS Afrikos atogrqiq yra jos giminaite. bet geriaurica'. Zyes' ('Sviesiaakd'). Siltoje vietoje. ugriniais iie- 'Ta go' puti stiebai. nes gali ru- rugpjirdio ar rugsejo kas savaite trF<ti. I nt p a t i e ns rt a I er i ard Ziemq megsb vesq L Zyle') arba vejslirl. zyol oallllls! Svelniai roZiniais.reikia ir iilumos apmaZintr. Si augal4lai- buna gausybes spalvq. yra Svelniai roiiliq su balta akute veisliq. larriq vyz<liiui. Tai viena mdgiamiausiq kamberinirl.- Apaiiojc: htpaticns wolleriata 'Bclizm Iachspastell'. le- . Pavamrl persodinti i gdliq ZemC. Naujoji Gvindja.sia vartoti tik pusp nurotonZiecle hn p ati ens repens dyto h+iq kiekio. balzamiliniai. balloro rr sooo te q.rola anarai ir voratinklinds erkds. Balsaniruceae. 'A ccetxt Bright Gericusici ougo: Sviesioje. ry5kiai raudonais ir aly\/idais Ziedais.' Naujosios Gvinejos mj-{runai labia! megstlr . kurios auga tik 15 cm aulciiio ir (r2 -15"C). kilg ii 1zrpat i etzs haw ker i.brcnzlnio ialumo lapais. tien t miirunai ii Naujosios Gvindjos. T6vyn63 Rytq Afrikos atogrqios. Geriau iiaknyti auginius irjuos laikyti per Ziem4 nes ilgainiui sprimat gds darosi neiSvaizdZios. o lnryat iens wal tai Ziemojanii4 sprigg labai pr. bei nykitukiniq'Daby' ('Ma- - galima nesunkiai isigyti kone visose seklq parduo- pav yz(liiui. vadinamos dar 'Neliesk mantrs' (1'?dtie olitdtxgere)? Balzado kabardiuose gdliapuodziuos€. Nuo kovo iki 'Belizz! Rotstern'.iitisus metus. lfiti prieiiiros ypotunoi: Sprige-s pravartu kartkartemis nugendti jos liilusios isstypti. lininkams patiko ir hrpa. Ceilonas.s iydi vasar4 ir ru<le:r\.

ligos: Jei gauna per daug saule-s. oraniiniais galiukais. pukuoti ir lipDirs. Jaunus augalus geneti.ora. susisuka lapq galiukai. patcillora grJoUglius nugrybti 2-3 kar.sio- - d. saikirgai sauletoje vietoje. kad labiau Sakotqsi. Staiga su. Ja@bintu po cifTora . perzydejusi4 (mdenj) apgendti. Iigos: Jei per sausas oras. Jacobinia carnea av ginama iiltosiose oranietijose. iyd6iimo loikos: Nuo geguZas iki mgsejo.I Ixora coccinea Jacobinia llaorq d rg = YI h a I = I{ Gelsvai orarriirris U Y>N\ Tai viszalis kima-s 5 -10 cm ilgio lapais. trumphti perpus ir pelsodinti i T Zemp. krumelis. Labai svarbu. augal4 apninka skydamariai. Jei reikia. Dcugininos: Pavasari virSnliq augiuiais 25'C Zemeje. apnilka vora- tintlinds erkes bei amarai. jei vanduo per kietas ar per Saltas arba per ialta dirva lapai blunka (chlorozd)./dcohinia carnea iieda1 tamsiai roiiniai ir raudo.sta ir kitokiq veisliq. ?cslaboa.siai oranZiniais su raudonais intarpais Ziedais. - lcistyrnos.Ls. vasarq itin mdgsta iilum4. Seimaz Rub i a c c a e. Ziem4 laistyti maZiau. Nuo kovo iki ru!!pjuiio kas 2 mvaites po truputi trgsti.s iksota pakeitus temp€radr4 ar viet4. nubyra lapai. Vasarq Zernd turi bnti tolygiai drdgna.. kad butq iilta zeme. Pei kelet4 metq gali uiaugti per I m ar. Geriousioi ougo: Jacob! /ri4 c4li?ea .ra iitisus metus iviesioje.i buI t8 . Oras tu. iiem4 Kenk6ioi. vasaral lauke.rkidio je. 4rell1+ rarsryrL mciiau. t:rtka Jaco b inia paucrr{. toddl gedau laikyti specialiame gdliq large. ugliq galuose skeiirl noi: Kambaryje iksorq kekdrnis iisiskieidiia rySkiai raudoni Ziedai.I a cob nea ini a ca r [e Zemesnp kaip l6'C girninaite Wh i tJie Ldia. Pastaruoju mehl iive. bet tesauldtoje vietoje. gniu- nen(i ir tinka laikyti kanbaryje. 5lo JUgrlo yru Jpre )u ruiit1. lrgiinos: Abi ruiys mdgsta vidutiZerng. Kenk6ioi. Nuo kovo ikj ru8pjndio trtriti kas 14 dienq.lacobinia canLed /-\ A Kiri plieiiiros ypotu- - atogrqal grua ola. lsozlurr. gimininga. l5'C patalpoje. ratdi- niai.nrima lygiai taip pat. tus. temperahlrq. dairai apipurk<ti. Jei oms per sausas. Jei per sausa Zeme.vdsesndse.. trgiirncs: Kaip ir kavos medis bei gardenij a. ieimaz Acanthaceoe. Sviesioje. pdz. Zydindiq tamsiai orariiniais. kuri em.laco binia nimo lysveje (20-22"C ).iitisus metus iviesioje. Vasian Ziemos sodui puik)ai./acoliria p4flciJq. Ziedai raudori. pailgomis arba apvaliomis Sluoteldmis. bet nesauldtoje vietoje. snsisuka lapai.ialto vaidens. viszalis. akartiniai. veilus.rug9 t$kiomis. rio drdgrumo Zulas niekada Laistymos. jiJabai_rcmeg= sta kieto ir . apie 30-60 cln auk<dio lfili prieii0ros ypotumdi: Pavasari auga14 pa- Geriausici cugc: Iltisus metus Siltoje. Gerai priZiurirna ikora gdliapuodyje iiauga iki I m aukiiio. TGvyn6: Lrdija. Vasar4 / |xora iirin. iydeiimo lcikcs: -racoDi Douginimcs: Zoliniais hia carnea fi\\o birielio auginiais iildomoje daugiikt rugpjnilo. gelsvai roiiniais ir ivie. . pavasari persodinti i T arba TKS 2 ZemQ. . T6vyn6: Brazilija.nuo dzio iki va-sario. nes iiedus iis augalas kfauoa antjaunq ugliq galq. ti labai dregnas. Ziem4 ve. labai drdglarne ore. Ziedai ir lapai gali iivis nukristi. drdlillame ore.

krrr dainos ir ilgos srusros. d.skleistis nauji Ziedai ir 1apai. l(enkGioi.llnas iios gimines k. ir Salru vandeniul Va- plisti amarai. a gdlds.emg.L] arba ilglirl auginiais 20oC dirvoje. Gvatemala.f4 kartil permdllesi laistymo val1augalas ypai tirka tiems.s aLsarg!. pravartu darZliau vediDti . ll9 .s garli sukelti galvos skausmus. graZiai suZaliuoja.Ja-srninutn J. jei prie.unedeju. - Ioistymos.rmbadnis sukraus Ziedus. bet tuo- kaip 16"C) vietoje. o pnvasari leisti uauj!rs. Jasntiunt ollicinale '. kurios sureukarnos nuo perzydejusill Ziedu. a t1t h ui I t. c iu I e.Dcuginimcs: Pava-sari ir vas. gerai vedinamoje ir ve. Kenk6ioi. kils nuolat parnirsta pahis. lrgiimos: Siuk<tu nelaistyti&lkir Lru - Alsorgici: Non pavadinina-< Jat rop h a.per al)ksti iml leisti ilg- Zeme eje jais. Ziem4 stengtis laikyti ltr pafianlhul Pclorimos: Zien4 laikorras per iiltei j:rsmiraitis lius. 'augalas yrt Jasninun olJi. bet pavasari gali skleistis ir krftu su Kiti prieii0ros ypclu- noi: iT Jei reikir. Vasar4 trgsti kas 14 dierq. roZiriais Ziedais Zydi Jast t t i t1 uDt po l). vdlpo truputi vis gausuomet turi pasinrosusi vandeu. Kri rudeni lapai s:lvilime nukrcnta. karpaZoliniai. Sis savotiikos iSvaizdos.rlen] lcistynos. ieimaz o[eo rrediniai. ziem4 Zeme turi biti vos dre-qna. je.q - sukulenta-s su butelio povidolo kantianu. Kai tik arrkstyv4 pavasari ima is rokiq kaitq. Ceilonas. e. ii- Dougininos: SvieZiomis seklonris. f6vyn6: Nikaragya. hrrioje iyddiirno loikos: Nuo kovo iki liepos.tr- -lotropha podagrica kilnsi beveik nebelaistyti. persodinri i T arba TKS 2. jis auga. Kosta Rika. Taigi iis siau laistyti. Geriausiai dygsta 20 -25"C temperatlroje. aiant.rtrophe podagricr Jcsninoitis .je ir liltoje (iiem4 ue ve-sesueje Kili prieiiriros ypatumci: Jei bhtina. tad vi. IraDas iki Ka-inryro.rlys nnodingos. verreiikja gydym4 (qr ldrlos=gydytoj:ls. y pad clicliiaiiedt jo ! eisli 'Gra nd iJla nnt' Nuo birielio iki rugsejo met kitlis nretajs vargr ar Labj.l14 pusiau sl. o& Jatropha #e. persodinti arba kaktusll Zerng. Seimoz Euphorbiaceae.kad iseiq silumos perteklius ft leg.dedn i0raiiyti kaknrsq tr4- q nuskabyti. Nrtxaip nesukraus Ziedq. Bet txnr Ziedus reikia n iitisus rnetrs labai iviesiosioje vietoje. sir4 laistyti gausiau. rropie=patiekalas). ligos: Retaj.rllsiai n1dgst. trgiimcs: Laistyti mazai.Vas./dsrri/ l'/ ollicinaLe ilen4 ga]. Jarulus augalus kelet l k. Jo lapai yra skydiSki. Atsargiai: Stiprus ja$nilaidio Ziedq kvtrpa. -ialima apgeneti. Todd] pava-sa. Geriausiai augo: Iitisus meflrs vtuleto. llieko piho. iio augalo visos d..ri patalp4. Iudija. aly't - fdwn6: Kinija. Laip I0'C temperaturoje. apie 20 cm skersmens. iio sukulelltas kil?s ii Vidurio Amerikos. ceo si:ris viriflr. bet llekautla Ziedq. 3'5 ski1iit1. ligos: Ziern4 lnikorr4 per iiltai augall puola amami.i tyti gelqs. laisv. 30-60 cm auki- srl. ieigu Jotropho podcarirc rudeni numefo lopus pdvosoli iie v6l otiels ii nouio. Ziedyn:ri geleiies nrdZiq spalvos ir dairai susidaro arksiiau uZ ilgakodius lapus.iirru gera kone istisus metus. nt- Gericusioi auga: Jasrrinunt oJficinale ir Jastni- rnasti lapus.-nuostabiai kt'ap us -*" Ur. Jei apaiioje numeta lapus.rbtinai apdulkiuti.

s. Kenk6ioi. raudouais Ian c h oe da gre o n ana (Ka. niltuotieji ir pa- - p6stieji amarai. kitoms rirsirns 10 -14"C). veZej4 iParyZiq. oranZi. Ziein4 Zeme turj buti beveik sausl. Geriousioi ougo: Sviesioje ir saul6toje. iyrGiino lcikos: ralarr choe blossfeldiana iki gegrde.dia .s rDiys savo gimtineje.s grupinis.mlmpaorenrsr augalir.i: Mada gaskaras. nuo loistymos. Siaurds Madaga-skaro kalluose. Kalanchaa b I ossk lii a nd kas 14 C'ie- storlapi . o geleiies rudZiq spalvos Ziedai skleidZiasi sausio mdnesi. gdld beveik iStisus rnetus parduodama iydinti. Ka-smet jq iiperka(Aloss/elo. Nuo kovo va-sario lanchoe ntangitii vasario iki kovo. Ziem4 vqsesneje yietoje.geltonais.\ini atro.li. Kalankg atrado pranclzas Perjd de la Bati (Perrier de la Batiie) i5 Madagaskaro Camtananos kahyno alsi- - Manginio knlanki (Kaldncho_e ma. sakofi4" kiles ii kinq kalbos. Gentyje e-sama milijonai. Ka lalc h oe h lossle kli at1 a meFsn Eil\t:m4 (zemiarlsia temperatiila nrl trpiti Edlir! tftliomis. 15"C. kur yra nors fuputis Zeme-s. roZiniais. mat bet krduo metu jQ galima apgauti sudarius ir Ka lattchoe tubiflara. Kambanuolat tobuliDa ii lengvai ryje da. 30 ir apadioje). jei 4 .6 savaites kasdien iviesoje pabina nuo 8 iki 10 valandq. lrgiimos: Vasar4 laistyti vidutilriikai. Laukil1e. Visos kalalrkes . ir nains knlankis gr.n-. ligos: Per iil- tai ir per drdgnai laikoinus augaius apninka miltligd. Tenji pirm4kart pratydo 1927 metais. Tcivy nr. kurios llukritusios lfili prieii0ros ypctumci3 Jei ieikia. auginama KalarpriZiurim4 augalq. RD- t20 . Be to. auga 30 cm aulcidio puskrumiais. Stnrr) Sr4ztausnl.lo sutnryro. trumpq dien\ r€gimyb9 tai skatiraj4 kauti Ziedus. vasar4 iiltoje. dais . -'Pi & Kalarkt dh b I sfekliana) . ir net violetiniais.lilclis. ii Beveik visos iios nliys a]1t lapq iiaugiir mazas ataugeles jau su iaknel€mis. iydi. - Kanuo ieimoz Crassulacea. persodinti i paprast4 A6liq zem?. iki rugpjuiio kas 4 savaites trgiti kaktusrl tr+<ornis.e.I Kalanchoe Kolonk6 J (9 = YI h a I = N lr .Kalanchoe ipinnata.traukos P. Neiprasta^s milsrl ausiai genties pavadinimas Kal!7nchoe. taigi choe natzgin ii. zledus ima krauti. atrodo kaboniia- rtc giliopuobje. Veislitinkai ma per 200 nliiq.t iKauiais.la nch oe os- iies pavadinima-s sietina-s Saknijasi visur. Dluginimcs: Pavasari arba vasar4 augiuiais arba ataugelelnis.ttti roZiniais varpeliais (+ uuoivairios jo veisles iydi kuo ivairiausiq spalvq Zie.vlena labiav su prekiautoju sdklornis ii siai megiarnq karnbariniq PoLsdamo Blosfeldu gdliq.

59)! patalpoje. kovo iki rugpjldio trgiti Beje. Gericusioi ouga: Istisus' metus lviesioje saul€toje.lial iyd6iimo lcikcs: t'luo kovo iki balandiio. Nuo birZelio ga- Geriousici cugc: Iitisus metus labai Sviesioje.Sinyje 4 -6 savaites. jau0i augalai. Vis. kad 30 cm aukidio kriimas. mudooius. Seimla M! rt a c e a e. tl?iinrqs: Palaikyti tolygiq dr6gmp. iilta arba oras slogus. t2l . letoje.rei per 'l erslts' Go ltl F ! rts h' ('Aukso sraukrs') ziedai i. brordgereti niai arba rausvi ir labai Daugininos: 2bliniais ivairiq formq.mfisq gdlidrkams dar naujovd. Kaip GarZdenis yra puikus svyrantis augalas. puola arnalai.auginiais (imti likuiius po siai siauri su dygia virSfl- LeptosPer uttt scoPari nr . mDiia^s Sakas su Kili prieii0ros ypclu- srnulkiais. lrgiimas: laistyti gausiai.liq medZiagrl. birZelis. Jei Va-sar4 gduzula-s sauMs.iakrijasi sm6lyje arba smdlio ir durpiq mi. Tai keras.si iiek tiek aplapai i^li. bet dazniau. Dcuginimcs: euginiais. iyddti ima dar visai kas 14 dienq. moi: Nuzyddjusi augalq sidabriniais plaukeliais ap. jis mdgstama yl1l Si. Auginiai . minkihr vandeniu. bet pastogaje ir uzuovejoje (rudeli.vo me1le.sari daznai aptinkama-s parduotuvese. Savo baisiai nefrdgsta kalkiql gimtineje ji auga ir kaip Ziem4 laistyti tik tiek. Nuo kaip 10 m auKdio medis. Naulandija. mtr tJ' niai. vasar4 Siltoje. Ziemq Siltesneje kaip 10'C vasar4 - ne (+ P. loistymos.sia-s 5a1nas. f€vyn6: Kanarysalos. prie Zemes iileidZia meddjandia-s.Leptosp€rmum scoparitun Lotus berthelotii Goridenis I GininJsti c@ s nirta - akjvaizdi.lliti prieiiriros ypctumos veislas krauna raudo. ypad iiemq. Jer gniuZulas sau-sas. tausvus bei talnsT Zemg. TKS 2 arba augusiais lapais. UZmauti folijos rnai6elius ieimaz Leguminosae. pava. sau- Itenk6iri. po iyddjimo. ligos: netai. bemat kenta lapai. IS 50 zinomq ruiiq gdlininkq labiausiai lcislyncs.mcis Pavasari persodllti i nus. Augalui reikia daug maistifl gr. Nuo vasario iki spalio trgiti ka-s 14 dielq. f6vy[6: Aushalija. MaZdaug g6liq Zerng. joji apipjaustymo I) pava-sari arba pusiau sumed6jusiais auginiais rugpjudio mdnesi. augalo spygliai lubyra. iie- mq vesioje (4 -10"C) vie- lima laikyti lauke. Pravartu iiek 3 cm ilgio ir dazniausiai tiek apkdpyti iakas. mat augi11ti kambaryje pradeta pirmiausia Australijoje.pemodinti I T. gulsdias arba svy- - zremq lleu lnazrsu. ankitiniai. Dabar siiilo. 3l ). toj". ir nei<dZiutq lgriuZulas. paprasfu s arba prie-i iiemojim4 arba kopileavidurius iiedus. Xenk6ioi. ligos: . kurie lengvai ialorijasi 20 -25"C dirvoje. iyd6iirno laikcs: ceguid. Gar=z"denio c@ ir gdliapuotlyje Zemi niekad net ri iidiiiti visi mirtiniai augalai. 20'C. - geltoni. iki 2 cm ilgio. j4eiti vidun). 1le. betjokiu bidu nePerlieti. priei pirmq. ryikiai raudolli iiedai skleidZiasi iakq galuose ( ) nuotrauka P.

.

labai siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje arba dr6gname ir iilttne gdliq lalae. kai lukdnta mis vaisiai. trgiimcs: Vasarq Zeme turi b[ti nuolnt dregua. siai rausvos. Zvaigidiikiems Ziedams. 123 . sumaiiyt4 su puplasdio dribsniais. ja galima ilgai dZiaugZe. lrgiinos: b[ti visQ Iaik. kurios uZsimezga nuzydajus neislfiii prieiiuros ypoluvaizdiems Zalsviems mais Augalui periydejus. iyddiirno loikos: nutor'disJiepa. liai rausvos spalvos. retkardiais ji apipurKti. Kenkdici. butina drekinti kamkrumis. Nuo kovo ikiru!:pjudio kas ketvirt4 savaitp po truputi paff ?Sti. apvalaili.jei reikia. kalkihgu vandeniu! Raflybes periodu vande0s reikia mazai. pava-sari persodirti i T Zemg. bet ne sauletoje. grakiiiai uusvi.leaza proGviq. jos nemegsh kieto. Ji iSvis. Dcuginincs: Kero dalitis. ieimo:. ii daugiamete iliau. Tdvyn6! Kalnuotos vidurio bei Pietq Amerikos sritys. Naujoji Zelandija ir Ta-smadja (sala Aushalijos pietrydiq pakaiteje). apie 40 cm ilPoslobo: Ka-s hrri Silt4 ir gio paZiedes. smarkiai ve-<eti ir nustelbiauogas. mazdaug 30 cln Dquginimos: virialles augiriais 25 -30"C zemeje. Nuo gana retai. su himis taurdlapiais ir trinis dulkinds lapeliais. kq sis augala-s loistymos.r-s daikras ji vietas ii Befioloni a houtd. DidesKili prieii0ros ypotunisjq pasirinkimas mdi: Medhilg patartina JAV. Uogos iisilaiko nuo ruppjndio iki Ziemos ir il- po to. Craziausia.ti. rusios iiedq kekes sudaryPolotinos: Sukrovusiai tos ii mazrl paviedt] ZieZiedus medililei reikia deliq. Bertolonijos - Zema- f6vyn6: Filipinai.niu. Filipinq atogrqzq miikuose savaime auga Jei reikia. i hges. melastomidai. gerai vddinamoje. Kambaryje dar auginama. bet 1re sauldtoje. bet lle vdsesndje kaip I2"C patal- - nlja.ius punpurams biitina lieti gausiau ir perkelti au. dio labai i5siiakojgs pusbe to. ii Pieq c&fr' - P o|nios nerleros uogos iisil4iko ntnesi! llianesius.' Puikioji' Dt4SnU|CO. Lusono sala.s reiikia "iemals". nors galq i iiltesrg vieLl. poje.Medinilla rnagnifica Nedera gralladensis Puikioii medinil6 o&n' 400 Sios Gronodin6 nederq Ii ge ties rusirl puikioji medidle yra graiiaLrsia. Galim. mat pzrdlugiDus Gericusioi ougo: Sviesioje. persodinti T ari ZiaDti Zold nera fumpaamba TKS 2 Zemg. ko gero. . puse papuoita sidabriikai ialiu pieiiniu. Amerikos. Seimaz Melastonataced". daugiaukaip2maukidio krima-s storomis kenrr- briaundmis iakomis ir talnsiai Zaliais. Virsutird lapr] bario or4 (-+ P. . dinilisgiminaites tolo. krriuos dengia Sviehlo daugiau ramybes. uuo rudeus iki pavasario lieti rnaZai. Jo tar-rsvai raudonos.Rlbiaceae.a turi biti daugiau nei 20'C. ne per iiltoje.oij:4 (lJert o ber- tania) sonerilg (Sonerila). ta c e a' A ry e nt ea').] jrl negalirna purkiti. MaZi Ziede- Sodiuti geriausia iT zerng.tai tunsgeltones bei raudolos iimio didu- turi tr4sq. ligos: ler siltai iiemojanii4 arba ddl skersvejo puola amarai. Bertolodjoms iitjsus metus oro bei dirvos temperatii. Beje. raudiniai. toddl vitrjrz! gali laikyti dvi me)'ra itil1 brangi. ligos: Menkai auga ddl per sauso oto ir laistoma per Sallu varde- ilgio lapais. iliauZianiios Zoles . giau. - l(enk6ioi. Medinild drdgpq geliq lang4 arba sunkiai daugiurma. tinka B e ft o I o ier']rer ap ieldl]i. platus. kurion gnlima inaiiyti puQlasdio dribsniq. sidabrdlape sokovo iki rulpjldio he-<ti neril€ (S o n e r i la n a r g ar i kart4 per savaiQ. Prigyja sLurkizri. 43). Nuskurd g augalai nupjauniuni iK sumedejusio kamie1ro. Zeme ttrd nia houllean!7 labai grazns lapai: pilkai ialsvj. { lilies relo groiio s6l6 Ne veltui jai duotas vardos. P6iro. Grailal kilmes pavadhimas netero. puoSliasias Zydintis augalas. Priiinrima taip. Sonerild kilusi ii Azi- mo uogos. Jokiu budu nelieti ialtlr.jos. &agfla. lapeliai irna itiu laislymos. zlemq I metlesrus (ramybe-s periodas) laikoma v€siau (16'C) sukrauna daugiau Ziedpumpuriq. Nerteaa iities uZauga tik keliq ceDtimetrq aukiiio ir plediasi kaip veja ar samanq kilimdlis. ialto val1de1N. kaip ir bertolo- Geriousici ougc: Iitisus metus iviesioje. papuoiti tamsiai raudonomis gyslomis ir taskais. Tai apie 30 qn aukiL1|o datuiau apipurkiti. stanlriais kaip oda. iyd6iirno lcikos: tavasaris.

Passrr4o- - - 124 .sodinti net lauke. mat tokioje temperanrroje rd ed Lisir Passilara tto/issi?la lengvai galima Passifora edu I is v asanl gali biiti lauke. Iorrio jo. Visos jos turi neipras. pirmaisiais metais - * i laikomi ir iiem4 iiltoje. flas. Sviesioje vietoje. Labiau Silufi4 megsta valgornoji (Passrr{ora e.aia. metus Sviesioje. XII anliepos. Beje. . augalas pradeda dregDame ir iiltame gelirl skursti. vidurine piestele pasifloriniai.I Passiflora Posifloro J tD = 6 tI = a PassiJl ora caentlza n i el.ga iilurnos ar naisto rnema visus metus laikyti diiagrl.]i'e (P as siJ'lora v i o lace a) bei. daznai prrduodami jau ir.rto btieho ri.kyZiaus vil ys. voratillkliras erk€s bei tripsai. menkai zydi. au- galai persodinami retai.ia u iienr oj a visoje./is apie 10'C.nuo geliuzes iki dios simboliu. . kekind (PassrJflrra raaemosa). . ziedo purka palFindo siDlai . todel geriausiai auga prie atlamos arba tvorelds.iki rugpjuiio arba mgsetos formos Ziedq. tarp jq flebepEeina or.sturiiiais augi{siiaknijp augiliai.ris [glius.iiltoje.jei tik rnokdsite apsaugotij4 nuo speigq. v iolej!. j4 galima pa. Sellesni jaunesd kr-smet.Seimo:.rs. Nuo kovo iki ntg- pjhiio rgiti vaiQ. Parstflo- kurio Kristus buvo pririitas ir nuplaktas mbu.Kenk6ioi. P dssi|lora race nrc. P assiJlo ra v io lacea diai ziedlapiai rugpjnti ir rugseji.9. tik tiek. ligos: Jei stinlora Etudraltg latis g Ii. sauldtoje. baltaspamiai . N c&# Passiflora violacea niqsla SiIu tq.au€dDti ant ldnko. trys Ziu. nseliai dmbas.r. P assiflo rac eae. - stulpas. augal4 patartira ap- karpyti ir palikti vos du ieliai .je p t^lpoJet P ass illor a kai passio kar. Pavasariji iileis naujus [glius. Ziem4 keturkampe pasiflora Iora caen ea k Passiflo(P as s iJ'lo r a q u a<lr a tz g u Iara edulis .f loislynos. P ass i|l o r a ! i o I acea ir ra violacea . Ten. siflard racemosa ir Passif. kur nors p. lieti gausiai. Ziem4 vadino Parsfl ora (lotydS. prieSingai motininiatns augalarLs.apie 15"C.je. PdJ P. P ass tJl ora cacruI" a. Nors pa-sifloros esama daugiau kaip 400 ruiiq.liLi. pries per- sodhant i gelems skirt4 Zemg.64-65).ie namo sie[os. Per 7an9e.nuo geguZes iki rugraioma: smailiis triskiausE)o. gerai vddinamoje.iaus botanikq raAtuose sa . t augalus pradeda pLrlti ketkdjai v oratinkline-s erkes.erskadiq vainikas.kempind. kambaryje daugiausia auginama mdlyroji pasifl ora. trgiimcs: Va-sar4 Polorimos: Nesijaudi1lkite. r'i^:-s22"C ie/. kart4 per sa- lfili prieii0ros ypaluItloi: Pava-sari. bet Sitaip auginant labai susispaudiia lapai. vasar4 vese$rdDel b jezuitai Si4 gal? pa. Passilora Endrangu dalys tapo Kristaus kanldris . floros rulys augalai. iiltoje ir blogai vddinamoje patrlpoje puola slfdamariai. Visos pasi.tai ietis. kur Ziemos nera Saltos. dauginti ir sekiomis (-) ramybes periodu geiau br?sta Ziedpumpuriai. caerulea Passifora ed* /oris gdld). iyd6iino loikos: p^'. TdvytG: Atogr4zq Amerika. i!leidZiartys apie - vijokliniai metro ilgio lglius. jei Passifl./a/rs).orc caeruled Ziem4 numeta lapus. prie Gericusioi ougo: visus Douginimcs: Kiek sumedejusiais vi. kad leperdiiutq Zetr6.

Lapai kiau. ae. tiah. Arobiios ir Abisiniios sodg lGti prieiiiros ypclu- sumaiiyq su sndliu.iiPaskutini kart4 peNodini.fines nuskabornos. nes veisles. ligos: Perlieiyd6iimo loikos: nugse. i rin rarai - - - gilama iiltiamiuose. roZines ir raudonos iki tamsiai violetines.iki arba pailgi. Trgiti po truputi.mEinyje.uZsistovejusio vandens niai. dio mdnesi durpiq -ir smdlio auKdio. plauktorus trgsti kas 14 dieml. tr. Jauniems augalams tfili prieiiuros ypolum!i: Pavasari persodfuti i auginiais Sildomoje lysvd- puoimenq d169mis p€deklius - liai susideda G dvideiimties maZdaug 3 cm ieimai Ge raniace putiniai.-tJ. Tai tiqsus arba Sliauziartis 5iq Kilimcndioro prieikolnig. gelsvai roiiniais ho tan$iai raudonais iiedais. fluo kieto ialto vanjis spalis. nromet jis lieka ne saulatoje. ir bbtikiais ar- sbgeje arba dengtame balkone. augalas persodi- noi: pusknunis. Pavietiai Ziede- T arba TKS 2 iemg. Zievesioje (12 -15'C) mq kuplus ir iakohs. Vasar4 mdgsh SilF vdsq m+ Zien4 C@ IS 50 ruSiq.kiek Siltesreje vietoje ir djs lina keisti palaikant vdl gausiai laistoma.jus. ilgio karq nuskabyti viriines.r daifliau apkarpyti. lcislynos.liams. Gali blti balti. tadiau vengti padekle uisililosio vandell. je. der^s arba ddl paddkle Seimaz Rubi ac eae. KaralGkoji pelargooija daZniausiai tetlri vien4 iigli. kol atsiras nauji pumpurai. geriausia tugpjfigalq. Tadiau ji ga. Taiiau )'t"a L iemesriq veisliq smulkes- Pavaslri lgliai nukerpami.sl Trgsiama k lrt4 per savaitg.s. virl6vyn63 Pietrl Afrika. f6vyn6: Atogr4zq AfriPohrimos: Pent4 pravarka.sar4 je patalpoje. iiauga iki 5 cm skersmens.Pelargoniurn graldifl orurn Penta-s larrceolata Didiioiied6 (koroliikoii) pelorsoniio Penlos D i dai aZi ed a pe lar gonij a Zydi iitisus et s. gelsvai rausvi ir rySkiai raudoni. Rudeniop lieti saikingiau. Persodinti du kartus. kol Geaidusioiougos Iitisus dar nepasirod€ Ziedpummetus labai iviasioje. trgiimos: Lieti vien minkstu k6rnbario telnperatiiros vandeniu. augalai peisodinami padidajus saloq friuzului. lsEalcij g jauri llenk6ici.ata atogrqzq kraituose mdgiama sodo gele. kad graziai iakotqdaug veikio koip nuodri. - tardirl atogrqzq Afrikoje bei Madagaskare. bina dailiai margi arba kuo ivairiausiq spahq nuo baltos. Ddl iviesos stokos. vamzdeliq.sra. Lcislynos.8A Kai kuriq karali5kqjq pelargonijq Ziedai susitelkg ankiais skeiiais. pas mus auga tik sukultirinIAs Pelxtas lanceol. bet geriau pa- iilto- ir pilkuoju peldsiu. gerai vedinamo- Arabija. bet prrriai. Itin iiltu oru ga- (r0-1s"c). pas mus daugiau kaip . kas 14 dienq. tl. Ziedynai susitelk9 Ziedkoiig galuose Sluorelemis. . ligos: Puola baltaspamiai ir amarai.sos kieki. Zydiidiq iStlsus metus. augala-s pastatomas birzelis. - 175 .t00 meq au- lima iinesti ilauk4. va. Geriousioi ougo: Iitisus metus labai Sviesioje ir sauldtoje. gerai vddinamoje. lrgiinas: Nuo kovo iki rulpjtdio lieti gausiai. jos stiebas sumeddja ir i5auga iki 40 cm Pentos Zldi roZiniais. toddl yra auginiais. pa-sirodZius jauniems [giyd6iimo lcikcs: nalrn. Parduodamos vien kulturi. gelsta Iapai. Nuo birZelio pelargonijas galima laikyti ir lauke. atitinkamq temperdtrr4 bei Dougirimos: virsmas auivie. lGnkdloi. Sviesiai Zali lapai dantytris pakra-iiiais daimi didesni uZ balkodniq pelargonijq. Vengti dregnes perteklalsl Perzydejusi laistyti reiiau. kambaryje uZaugantis iki 30-60 cm auGaio. savaine tarys- patalpoje. Douginitnqs: virsnnirl je. ddgmes pertekliaus bei nevedinto oro augala-s gali susirgti grybine infekcija si. Vos niais Ziedais bei lapais. m:udi.

pusiau riksrnirrgo- Euopa. Zydi baltos..padr6gna. . Ziern4 lieti dar ma- lfiti prieiiuros ypctunoi: Vrsar4 hro daz[iau tnnnpinti irglius. Zoli Zydi iStisus metus. Zydinti trFiti silpnu tr4iq tirpalu. Kambaryje dau. fdvynd: Siaures hrdijos kalnai. lrgiimosr Vasar4 laistyti saikingai ir kas 14 dielrq po tmputipa- . 500 riisiq. nuostabi dovana tdZola Paprdstoji rdk- pavasari. Ji Syvuoja kelet4 metq. Tiesiogi- Kenk6ioi. XIX iirntmede jis Kenk6ici. giausiai iilumos pageidau. je vietoje. ligos: oel netinkamos prieiiiros gelsta lapai. Karnbanuose auglllalnos : . loislymas. raktaioliniai. Ziedai kaunasi mimiG ii atogr4zll kaihl tik augalq kas 14 dienq likti.-bet ne saulBtoje vie. NuZyimula obconi c a pravartu persodinti i Dau<lejusit1 Pr prastoji raktazole. kos sod4 ir prr. drdgme-s. per. Gcriausiai augq! L-lbai iviesioje ir gerai vedinamoje patalpoje. Mdgdir pavasaris. neseniai aLsiradusi gdliq parduotuvese. Prirula nalacoidcs toje.1lq augalij4.rsparo Geor!:o augifiiais pavasari. lqemir'les.ydomus kambarius. Vasaq gali biti lauke. iyd6iinro loikos: iiema Seima: Prinulaceae. puq)urines. Dauddjgs ilmetama-s. deiiije Prhuda Sis puikts augala-s kas iienq apsipiLa saulas gelo u- . al1t naujLl rlgliLl. roZiies. lros. raudonos. Pritnula vtlgaris. rijos. ruduoja lalceys.Geriousioicugc: Sviegiausiai auginamos Sios: sioje. lfiti prieiiiros ypctunciS Periydejusi4 P/nrrji lo rlrlgarrs geriausia pa-sodiuti sode kiq pavasari ten vdl praZydds. dq saules spinduli! l6uyttdz Prinula wtlgaris Ya- tos rUiys Afiorgioi: Taurina raktakilusios iS Ki.r amarei. Taime!:sta ve-stt (10 -15"C) a. Zyddjimo menr ivelnioji rakrazold. loisfyncs. Prieiastys . raudonais aib.ris baltais. Zydi Zeme tu biiti nuolat stor.Fq. liriniai. Georg Carl Reinwardr) vardu. gelto- buvo pavadillta olatdrl bo. ordnzines.I Prirnula Reilwardtia indica Roktoiol6 J tD 3 6 l- a I = N Kairija Prinula nalacoidts. - iyd6iimo lcikos: urpkri- tis kova-s. Uzauga beveik mefto aukiaio pusKrumrs.ba tik bump4laik4 iilvienmetis augalas. ki- per kietas vanduo arba per sausa Zemd. Dcuginimcs: Daugiausia i4imaz Li nace a e. kary ir-Pietq nemegsta. Lurie tvirtq ilgq Ziedkodiq virshDdse telkia-si skddiais. lrgiimcs: iki 25 cm auL(iio.l l0 -12'C temperaturoje. Uzauga ja taurind raktaZold. bet padekle vatrderrs neturi c& Nauja kambarind gele.Dauginimasr Virinlrinirl taliko K.r iviqsiai violetiriais Ziedais. Prhtu a obconica tauriDe raktaiold. tr. vasar4 sdklomis. ii€m. . Taurine raktaJams nepatfflna. j4iemp. roiilriais.r(e k[yg4 apie Iudijos vandeuyno s.Zold jautriems imon€ms gali sukelti alergij4. ligos: eer Siitai ZiemojandiLrs augalus Dzakafioje ihrd botatipuol.per daug 5ihunos. kad augahs augtq kupius ir veslus. be to.A RakaZoliq esama apie tiktai klrlr[rines veislds. violetilds ir m€lynos spalvos Ziedais. Si musq melynojo lino gi- fgsti. zrelnq ilpslprlc ryskiai geltonais Ziedais. IsiiakKarlo Reinvarto (Caspor uija ir vesioje dirvoje.

pa-ialinami. be to.sii miErinai Kenk6ici. gali susiraukileti lapai. tadiau reikia vengti ir nuolatirio dregme-s pertekli aus. Rudeni ir iiem4 Rlododendron simsii yeisl|s laikomos 5-\2'C. azalija laistoma gausiai. ti:d6l dauginami tik specialir. Loistymos.ar4 Alscrgioi: Rododendrai gali tureti nuodingq me- - [kiuose. Dougininos: viriunirirl augidais 20 -25'C zemeje.balalrdzio menesi. Pasitarkite su artimiausiu bousq specialistu. vasarq praleidusios drdgloje sodo paunkndje. Bonsq megejarns patartina lanlGtant augal4 laikyti kamien4 abiem nyk#iais. Saklq gniuzulas nieklda neturi isdzilti.t- uelygu veisle. Jauni ugliai. formuojantis Ziedpunpuriarns kiek maiiau. bet ne sauletoje vietoje. C@ Ii viso ZirT oma daugiau nei 800 rododenrdo r[iiq.238). Vienintelis trukuma-s: azalijos Sakelds lengvai luZta. Vasarcs pradZioje tg- blogai auga kaip bonsai.Rhododendroo Aroliio. Rudeni tokia azalija atitblamai apdorojama h persodinama i borlsui skirt.? irE. - plot4. laistymo v. iyddlimo loikcs: ruroao fundron sin:. (+ Li- fundron sinsii tniiinai ir smulkiaZiedds japoniikosios azalijos (Riododendron obtnsunr var. iki Pclcrimos: Azalijos rre- rugpjliio kas 14 dienq i neturindirl kalkiq).rose sodirrinlrystes ii palprastos kanb. Tuomet subrcsta daugiau Ziedpumpuriq. Geriausiai tfi tiktq kambarinds azalijos. Nuo geguzds vidurio galima iineSti i laukq ir laikyi pusiau ieielyje. lius keleq sykiq patrumpinti.s skirt4 iem?. kokia forma azalijoms labiausiai tikq. japotxicuni. lsiiakrija sulkiai. fdryn6: Vidurio Kinija. Azalijai perZydejus. lrgiirnos: histoma tik mhkitu va1ldedu azalijos baisiai nemdgsta kalkiq.irinqs az. augal4 aplinkit voratinkli0es erkes ir miltuo- iydi vis4 Ziem4 iki pavasario Rh o do dendr ot t o bt usunt . Seirmz Er i c a c e a e. kas dveji metai pe6odinti i rododendram. Lauke gali apjxauZti straubliukai. gerai vedinamoje. arba nusipirkite Zinyn+ kur bus smulkiai paai5kinta. ligos: tei oras dZia!3l. Vas. kad augalas gaiiai Sakoqsi.ndeni ibe ama Siek tiek tr4irl (Siuldtu dai. bet kambaryje auginami trk clidiiaiiecliiai R h o da Jiems iSbrinlrs augala-s perkeliana-s i iiltasng viet4 (apie l8'C). Japonija. rododendros Azalia |is ohrct stebina iied4 gausa. iviesioje ar pusiau iksrningoje. PiLnavidurd Rhododendron si sii wisL. kaip 127 . per iiltas ir per sausas. Rhododendron obtusqttt 5oC patalpoje. eil. apgldbus kuo didesni jo Gericusiciougo: vdsioje.:rlijos sufonnuoti gfirZri nykiflrkini augal4 teratura. nors kartais galima pamatyti Zydhti ir per Kaledas. iiaugg nuo balandZio mdnesio arba iydejirno metu. lliti prieiiuros ypolunqil B[tim nuolat Salinti nuZydejusius Ziedkoiius. P. tieji srydamariai.

iydds. Ziem4 megsta ves. ieims'.ausa iki tiek. Kad rozirl megdjai galetq dZiaugtis jomis ne tik sode. Geineriaceae.43). be to. erikdti. Po to daugiau 1lebetrgsiama.I Rosa chinesis Saintpaulia jonarrtha d 19 = Kininis e-rikitis. Zydi beveik vis4 laik4 perhaukos trtnka vos keleta sxvaidiu.s. 2d- yios Seino: Rosaceae. hfiimos: nines tozes (R4r4 . Kenk6ioi. saulitoje. bet apsaugotoje nuo ('Maiasis kalalius' tunsv a).'Colirrl' ialiiq vietoje. Salpaulijq Zyrl6iirno lcikas: Iitisus metu-s . akutdmis.rrr trtiiiovidttriois iicdais- 128 .laislynas. kambarirriu veisliq. vieni nuostabiausiq-graiZaZiedZiq .' Bab! M as k at ar/e' ('Kaukdtoji maiyle' tamsgeltoDe). Iaikyti Sviesesndje.ru- RoZ6s 'Pi & Gericusioi cugo: Labai iviesioje.s. vasara voratinklin6s erkes. l(ili prieii0ros ypctundrs Ziem4 laikyti vesioje.jarns nepatartila. visomis roZens budirgomis spalvomis. minKtu Kainbano temperatl]ros vandeniu.rba giubanotais. T6vyn6: Tanzrnija.Potcrinost Tudtuojau ia- li*ite dus periydejusius Zietuomet gausiatu T6vyn6: Kinija. parduodamos tik kulhriies veisle. Pavxsari ir vasar4 Kenkdioi. kad subrFsq ir sumeddtq iakelds. pavasar! persodinti. Dougininos: Augidais. Jos u. mdgsta iiernoti vesioje vretoJe. Der e s0oletole vletoje.ti rtaiyas. gdlininkai sukure daugybF nykstuk r irl giau kaip l0'C). nr. v iolerirliq u m€llnU utspalviq bei dvispalviais Ziedais. nes Sakdeni numeta lapus ir Dijasi sunkiai. P3vasari augalq persodilrri i T arba TKS 2 2ern9. Itin megstanos veislesi 'Zwergkdnig' galq.lei oras per sausas.iaus! Per Saltu ar per iiltu vandeniu apta-ikyti lapai ir iiedai urieina ddmemis. visus menrs kambario temperanlroie (va-\1ra 20"C ir daugixu. visaimaZydiq. apkarpyti. Sanpa lijos bitxa itin SvelniL! spaLv!. 'M irina' ('Maiyle'). kiip l8"C).Nuo pavasario iki ruden^s Zeme turi bIti nuolat drdgsts) veislas. Dcuginimos: hp:ris siltesndje nei 20"C Zelne-je.nelygu amiius. rusr. paulijos aendiZ 8Ls.l (De dau- A rpEg e*lrc begrles veisliq ruiiiavidurjJis. bet luo tiesiogiDes saulds apsaugotoje vietoie.q ne Zemesneje skldamariai bei pilkrsis peldsis.' Z w e r g kij n i. banlnlotais . - raudona). baltq. liaus ir veso"s nipsai. kinin6 roi6.rtn?r. ligos: . miltlig3. pihaviduriais drba tuiiiaviduriais fi edais. ligos: amarai. Gericusioiougc: Sviesioje ar pusiax iiksmjngoJe. Geriau nelieti G vii. Vandens pertekliu iS padekjo tvrrkiilri ispilri . gesueridai. puola amarai bei milhrotieji skydnmariai. Nuo kovo iki liepos s pnu nEsrl 0rp3tu. $lto ('Kolibris' Labai nemegsta van- Kaip ir visos roZes. Dainai s€rga miltuge. lrgiimcs: Laistyti saikingai. Ziemq lristomr rik taudoniied). Patalpose su centririu iildymu b[tina drekiDti orA (-+ P. r. pilnaviduriais.40 cm aukidio if Zydi md. geraJ vealnamoJe putstpoje! vasar4 lauke. MdgdmaZylds iydi vasarq o ru. bet vis dar v€sioje vietoje. l(iti prieiiOros ypctu- k. kad neperdiiotq Ze25 . iyddiino loikos: irruduonlat.i n' g ('MeZoji karaliend'tarrs\ a).rudon q. Labiausic i paplirusios yra ki. pavyzdiiui.q. iviesioje. Sios seklomis. ddl dr€gmds pertek- pabaigos trgsiama ka-s 14 dieDq.rrt4 per sxvxitg trg(ri nql! dus Perzydejusius zie- reikia tuituojau iShaukti su visu Ziedkoiiu.stovintis virniiuo sinpaulijoms mirtilai keilcsmingas. lcislynrcs. rore mozyte l{oiloilin6 sonpouliio 6 l- a I = N Puikios kanbarhis roZes - didesnes ir vis. tie.

Seimaz lab i atae. biti Dcugirimos: Seklomis lapkidio-balandiio mdnesiais. pasejus geguzes menesi.yorllus sKettazrec. Parduodamos tik kultflrines veisles. z. laikomas tiesioginiuose saules spinduliuose. del to juos mdgstama lyginti su orchidejomis.jauni diiai. susidaryq t lkesnis krumelis. iei irengsire ioi (ypoi iiemq) popildomq opivielim+ lUlisrp Tdvyn6: Kosta Rika. TKS 2 arba gdliq ieme ir auginami vesioje bei Sviesioje vieto- medeti augala^s kambaryje iiauga iki puses metro Douginimas: Virstrniq auginiais arba stiebo dalimis 20-25"C Zemeje. lod6l ir kolpok6 bus doug groiesn6. kaip ir visi vienamediai augalai. puola voratinJdinds erkds.tc/rtellaria costaricana) y(n kalnltq augala-s. btl- - vioiai.I vien4 geliapuodi patartila sodiflti jq po kelet4.balti. ViriDtdliq skabyti teteikia! Mat iiedynai susidaro tik [glio gale. mojaper iiltoje ir sausoje lnpaiie. skeltaziedis gali apdegti. Svarbu: Zemd neturi buti vdsesnd - ui or4. Gericusioiougc Istisus - augalai suZydes tik va-sar4. rau-svi. atolrqiq kalpokd (. - Loislymos. ligos: Serga retai ir nesrxrkiai. tamsraudoniai arba violetiniai. lrqiimcs: Zemd turi nuolat dregla. priprdtgs prie gausios Sviercs. lrgiincs: Lieti saikingai. Kiti prieiiriros ypolumqi3 K6s dveii inetai rudeni gerokai apkarpius periodintiiTZemg. Dygsta Kaip ir Alpiq kalpok6 (Sane llaria alpi na) . Kenk6io'r. gelwi. gdl6s Zydes pavasari. kurl lengva iisiauginti ii sdklq (q visada b[na sdklq parduotuvese). Perzydejes skeltaZiedis ismetama-s. tuo kovo iki mgpj[dio kart4 per sa129 .Schizauthus WisetoneNis Scutellaria skelroiiedit Kolpok6 --rP-/ /-) V" \. Kalpoke c@ - tikxa kalnl gruZ ole. bet ne sauletoje. Siltoje ir gerai vddinamoje vietoje. JauDi augalai po kelis sodinami i 12 cm skersmens g6liapuodziu-s su T. Bnna skeltaZiediiq ir margais iedais. mudoni. Jauni au- Polclinos: Jeigu sdklas pasesite ruded. kroiluose tropinioi kolng ougoloi visuomef slokoio iviesos. vasar4 apie 20'C. t6 -18"C tempemttlroje. vasarq sukauna rySkias varpas su ugpiaspalviais trumpal[piais Ziedais. kad je. Trgiiama kart4 per savaitg. gerai vddilamoje ir vesio- - je (apie l0'C) patalpoje. Sis dailus. sodininkai apdoroja augirnq stabdandiomis priemolemis. balkolus ir palanges.bet geriau rudelri iisiauginti nauq augalq. oes yra vienametis augalas.rl . aukidio. metus labai iviesioje ir gemi v6dinamoje. Ziedai brma kuo lvairiausir. ieinaz So lanace ae. lcislymcs. Kad namuose ant palangqs per daug neisstyptq.l spal'. iyd6iimo laikos: ceguid liepa. k:urie praZys kitais metais. ligos: Jei iie- iyd€iimo loikas: Nuo liepos iki spalio.-/ (A Vic n a n e! i skel ! a Zi ed i ga I i nn pasiset i lar icn s. Geriousioi cugc: Zydintys augalai labai iviesioje. kiek linkgs su- vaitg trtriti silp1u trdq tirpalu. Iki pat rudens ii gausiaziedd gdle puoSia lysves.rs tai kupli Ziedq puoKte. rdje kaip 15'C patrlpoje. llenk6io'1.vietoje. ypad uZ lango stiHo. geltoni. T6vyn6: eild. iiemq ne ve-ses- galai Ziem4 sauldtoje. Europon jis buvo atveztas 1863 metais.

ligos: vpat puola amar. kitais meresiais kart{i per savaitg.I :.jei ketinxte augiausiai auAirratnos hrlhl. visiikai t r paiia lirkne: Sattecio stapeIii- - Kili prieiiriros ypotumoi! Pelsodiiti nereiki:t. prieiingai. bndingi graizaZiedZ. Kaip tik te- tui panatysite./o genties miirl.r) skiriasi tik storestriais lapais. ne per hlri Into musu -qebenes (Ilcdel.alns.io Ziedai oran- Ziriai. Be to.unoje. /ornrrs be galo p:urzGi i kri le. kad iiq gelg labai rnegstzi nilftti.li. - konvertai Screclo iiliiausioje (16 -18'C) vietoje.ias st rpelijas. (rneloltlo Jellecto cruelltlts d (D 3 vr rl h a I = I N C& Ii Cinerarijas labai ndgsta anarai.t.gal4 p.unguriu kvepiantys. Dcugininos: sdktonis liepos-nrgpjuiio tnene-si. T6vynr.rugalas perkamas tik Zydi1rlis ir tik del iiedq. IsiZiur6kjte ijas. kajp du Kenk6ici. Taiiau iios ieinos skiriasi ZiePclqrimos: Borarikos soiazdelirl. gr iaiiedliai. SiU angahl nereikja statyti labai arti vieno S. gerai vddin.rl? a/o!1o. Kitas tokios vienodos dos pavyzdys (botanikai il reiikili vadim gercija) .l r1e yra didiiausia ir m:f8iau. lles.rla. Kaip ir tikrosios gebenes. (-) P.rip puola amarai. grl ie ml runrliojirsi. Parduodamos nds veislds. augalni ii visiSkai skirtin. 43) tuomet cinerarija ilgiau . Zv:rigZdiiki Ziedai. Milyna su boltrt viduriu cinerarija. todel visuomet pravartu i gdliapuodzius su cireradjonlis prismai gstyti insekticidq gallna kiiio iki sarrsio kas 14 nusipirkti pavasari. bft1a daugybe Sdre.ydi. SteberiDa. o liaudyje papiitgs pavadirim:rs "glindd" rodo. Jq mi iviesioje ir vesioje vietoje (9-12"C).s. ues toliau auginti nevertn. o stapeli. dieurl. Perzyddjusios jimetanos.jq.1lia kito! lcislyrncs. dais. lrgiimcs: Lieti gausiai. daZniausiai kaktusq irsukulenhl skyriuose. Jauni augzrlai iiemq laiko- iyddiimo loiklsi ir balandis. j. Gericusioi cugc: Sviesioje.tik hromet. Kovas ai- duose.r ' t|Ie. gis. Vokiika-sis pavadinirnas "pelenq gele" (Aschenblune) siejamas su pilkaj Zalia laprl apatlne puse. TrFiti sia Sentis. kokia daugialypd !i gentis ir kaip maZri daugelis jos miirl Jerc. jos buu. pfiraiios iZil9. budilgi jq iiai r[tri- .rsidauginti: 11uo lap2000 -3000 graizaZiedZiq Seimos nriiq Ziles rines veisles. Mdgstr dregn4 or4. ttd iildomosepatalpose ji reikia drekirti t30 .r ir baltrnargas.i: Dregni ir vesus Kanarq salq kalnq miSkai. Karnbaryje dau. re. tik kultirri. ieimoz C onryo si t ae.

susisuka lapai. kadangi mro lapkridio iki vasario reikalingas dirbtinis apivietimas. Nuo per ialto val1deIls ima Ibkti stiebai bei plti Sakrlys.zl"oii. Ii abiejq Siq r[Siq. kudiau Zydi gana kukliais ir de nebeluiindjo kaip neiivaizdiiais Ziedais. Sausi lapai paialinami. Buvo sukurta ir di. lcislynos. Negalima drdkinti lapq! Gloksinijai a c ardinaus). Re c hsteinei lfili prieiiuros ypclumoi! Cloksinijq negalima purksti. Kabantys violeti- Sviesioje h dlelr)oje vietoje. bet tiesiogidq saulas spinduliq fu sauso oro nemdgsta. Seimtz Gesneriaceae. Past. kambario temperat[ros vandeniu. pasizymi nidai Eudonais alGomjikais lapais. augal4 apninka amarai .aiksdiau. geriau drekinti or4 (-+ P. taip pat iE Sinnihgia Euttata. ir dazniausiai Ziemodami Ziva. ir kvepianiiq. atveZta i Europ4 1m3 metais. tadiau parduo- t3l . ir blizganiiq kaip Silka-s. tarp jq ir garsioji raudoniied8'Sauldjq esarna apie 50 ivairiq lydis'. iimarghta js baltomis gys- dvispalviq.43). Pirkdami gloksinijas Zinrekite. Sviesioje vietoje. b[tina ZiUra tiDla ir mudodiedei kart4 per savaitg Kenk6ioi. Pirmosios didZiaZiedis veisles atsirado sukryZminus. ligos: . ir pilnavidwiq iiedq. rtJlrs. matnuzyddjusirl Siuolaikiniq gausiai Zydiniiq veislirl neverta toliau auginti. Ten damos vien veisles. kad jos tureQ kuo daugiau Ziedpumpudq.lei oras per sausas. Ieidiiama gumbams palenlya susitraukti. Pa-stlrosios ligos gali apnikti ir per giliai pasodiuus augalq i geliapuo- auga Pietq Brazilijos &dgruo- ir iydi violetiniais ir tam-smdlyniais maiais fiedq varpeliais. beje. periyddjus. Pavasari penodinami i SvieZi4 iemg ir laikomi iiltoje.tirning i a spe c iosa S innin- i gia regifla. Beje. Sinnhgia cardilalis (syn. Savaime gamtoje se uolq ilaituose - ji l6s radosi kaip iS gausybes lago. Tai pirmoji miiruruiiq.tirrir?gla mazesniais. trgiti.nd. Da. trgiincs: Lieti saikilgai. Bego metai. iimarght4 violetinCmis ddmCmis. rus dvi) turi gumbus. Sinnhgia helleri t Sinningia vi llosa brvo itd€iimo laikos: Kovas - rugpjntis. milKtu gloksinijos tika-sis protdvis Sinfiingia speciosa. labai pana-iiq i iisiskleidusias roZes. ir bar mosrl palanges puonaujos kuo ivairiausiq Siandios miirines spalvq bei aspalviq veis- KambarilAs gloksinij os giminaites gyvena Pietq ir Vidtuio Amerikoje. 1815 metais ji buvo atvezta i Anglij4. taminldasniais lapais. krdangi gumbai buna per mazi. kol iileis naujas atZa1as. Douginincs: Sdklomis. Ko[e visos (i$ky. T6vynd: hoteviai kilg i5 Bmzilijos. Jei ketharna au. ir aksomiSkrl. gesneridai. kultirifles Geriousioi ougo: Sittoje.Sinnirgia Glolsiniio Net ir ta"iiiavidares bndamos gloksinios atroda itit proitzios. lomis. kad isleishl kitais metais laujus iiglius.Poslcbc: Tokia pat priegal4 augirti toliau. gumbai apdZiovinami ir laikomi laltai senoje iemdje (15'C). dai Ziedai viduryje turi bly5kiai gelwq juost4. c6)" isvesta daugybe kitq miiriq veisliq. 5i ruiis lengviau iSaugina naujas atzalas. taiiau mdgdjams nepatartina.

'eudorafsiu. nrdeni ir Ziem4 tik tiek. tiek apkarpyti. Nukrigdliq Zemg.238) iiaugha ir kitoki! tds Palorimqs: celidnkys- dydZio vaisiai. o. z. Kenk6ioi.puoJa voratirkliids erkds viniai. Vaisiai laikosi nuo mgsdjo iki - vas.@ng L'aralini Lliauliauoe. ligos: Jei oras Silt.zrnr gentias r[Sys miisll kr.ris 3 cm skenimens melynai violetillrars zredJLs.I Solanln lfiouliouog6 J C' 3 h YI a I N Solanun nelottgena panaSi i baHaaanq. fdvyn6: Madeira.r iydi iki mdens. Sudygg jauni augalai bent dukart patmmpinami.temolil l0 .Dcuginincs: sdklomis. Urugvajus.fi gos iisilaiko nuo rudet1s peNodinti iT. Tinkamai priZinrirna-s bei rpSiamas gaii iileisti net metus) pavied. Solanwr laciniat l0 m ilgio figlius. orallzir1qs arba dairiau purl(rti.gosl ir baltasparniai. So|anu orariiniai.unas "ketgflros obuoliu" .lri ir va-s. i kiek didesri tus puosriems vaisiams gdliapuodi. gerai vddine m oje pa talpoje.r4 lieti gausiai. Gra. ibakJai^r4 Geriousioi ougc: Svie. iijq iiau. Brazili. ja.atio.l/asu rq 83Lr Drrrr rr rxuKe.a. o laj4 Gaila. Solanun ja\ntilloides greitai augantis vijoklinis augalas vesiam Ziernos sodui.uri btna ir talgi margintais lapais. Yo- nun nelonSienair Solarutn calt s i cas t ntnq k. kurie ptinokg pa-sidaro . t iiemoti.. kad leisdziltq zeme. res iiuos visZalius apgered.rl- idomirl SoldT?arl genties giiikai kalbandiose ialyse hrmrs. kitaip gaiyikiai mudotrosjos uoli apl kti amarail Pavas. prieii0ros ypctu- t Solanuu wendlandii. trgiimcs: Pavas. Sdkninr[iiq visos dalys uuodilgai apdulkinus. gabalardZio kiauSiiio t32 .Alscrgioi: Koralires Ziis violetidai Ziedai kiauiiauogas bei kinl iia iisiskleidiia pavasari ir k4 tik iivardytq So/ana.l-s il per sausas.'rnelyrruoju ourvrslleozru . sioje. ranfonnelii. sauletoje. krumelius galima auginti ir toliau reikia tik suda.Lsaros vidurio ikj vdlyvo tiai fonnuoti. Saknis iiek daugelis augalq iimeta.L<tuose augiuamos kaip karnbariniai augxlaii koralind kiauliarro5E . Nuo kovo iki rugpjiidio [giti kas 14 dienq. TKS 2 arba iki Zietnos vidurio. P. kad graZiai Sakotqsi. 5rs Prenl - ryti jiems tir*amas sqlygas 2d koralind kiauliauogd nelai lfili ntoi: Laikom4 Siltoje pakoma per daug iiltai. Jis laikonas graziausiu Sios Seimos laipiojmdiu augalrr.Solanun pse da capsicu t. Zalsvai balti Ziedai labai panains i bulviq. Zydi uuo Zientos pabaigos iki pat va-s. per himaz Solanaczae. Solanun aviculare. geltalpoje kiauliauogp reikia tollos. pakankamai erdviarre - rudeff.s. panaii vieuamete so/a Trys Sola. seklos i-6dZiovi- iytGiino lcikcs: CegubirZelis. Jei kietijoje vadin. jj galima labai ivai- Vaisiausminkft ima-spiuia- . gdliapuodyje galintis uZaugti iki 3 m auk<iio.15"C tenperahlroje. 6 cm sker$n ens violetiniai Ziedai dZiugina nuo v.i Solottun l. zydr nuo liepos iki spalio (gerai priZi[rirnas beveik istisus vad ruiirl: c loislymos. vq<lus atolll4zq puskriimis karpytals lapais. nkiai (+ Adresai. . Atnerikos k[ma-s spariiai auga. kai larr dar vadinamas "Kosta Rikosbulve" iilutnamdgis visialis vijoklinis augalas kablio pavidalo dygliais. linama.t.nuo rugpjndio iki mgsdjo blyikiui violetiniais Ziedais Zydlntis krimas ii Naujosios Zelardijos bei Australijos.ros baltai malyrzris Ziedais. Lapai uZauga iki 25 cm ilgio.bul- flamos ir pavaM4 pasejamos.

iitisirius blizganiius lapus. Lrpai tamsiai illi. o& .rusiai laistyti tninLitu kalmbario temperaturos vaDdelliu. Betji gali- Douginimat: Virinnirl auginiais arba stiebo dalimis. sarq slrsifon)luoja Detikrie. Veuesuela.rs 14 dienq patrgiti silpDu tr4\q tirpalu. iyd6iino loikcs: xovas Seimot Ascl cp iadaceae.r sniego liai. 50). Dcuginimos: Seklornis arba augalo dalimis persodi11ant. krj tnlksta ivjesos arba laistoma per kiehr vandeniLr. 45). pravartu itaisyti djrbtirli apivietim4 (-+ P.kristyti vos retsykiais. minkitu kxmbario ternperafitos viuldeniu. Nuo kovo iki rugpjhdio diiklis Ziedais. ivoigidiiki ir (-t P.rkeisti reguliuojant vo menesi j i pravartu persu put- - rugsdjis. bet ne sJLrletoje patrlpoje. trgiimcs: Nuo kovo iki rugpjiiio g. Kenkdioi. ir nazps. Va- tj perdZjuli i. karrbaryje daugi:rusiai auginami 30 40 cm. leisti jam vylliotis ant nedidelio lauko. Niekada neleis- didesDis bei aukStesds SpathQh)II nt v'a lisii.!rtys. intensyvurn4 ir temperatrlr4. Erdve-sni:rrle iiemos sode ge. Jie lrupjaun. popddiiolopis $lefonotis Spatiflis auga ir didelis. f r-iYyn6 : Mndagaskaras. loistymcs. iis augalas stebednai lengvai per sau-sas. Ii iios gelrtie-s miirl.rto!T4Zq Amerikoje.43). Ta- S/alr?r)l- l6'C. Ramybas periodu (nuo spalio iki sausio) laistyti dar rnaZiau. kartris iiauga vaisixi.lug vietos. apninka skyd. Xiti prieii0ros ypotu- moi: Vasar. Beje. saDgriis ir Zvilg.$iiq .dni pavars{ri ar vasar4 ir iSalnlijami iildomoje daugiuirno lys- kvopis koip iozmino iiedoi. Pakeitus vieq arba del skersv6jq pradeda kristi Ziedpumpuriai ir Zied:ri.Spathiphy llurn Stephilnolis fl oribunda Spotililis.ruL(dio bario temperaturoje (18 -25'C). ii kuriLr kartil per savaitg patrg\ti..rs hidroponiniu bldu. ldemaliniai. l(enk6ioi. jei reikia. be to.rmariai ir voratinkline-s erke-s. Vus:rrq laikomas 20 . iiem4 l2 -14'C. pavadiut^'Ma na Laa'.kad greiiiau subresh! hgGroiicusio iio augolo puoimena bolti skediai s. Celst4 lapaj.l daZtiai purkit. IJJ .rsari.rknimsl Rudeniop iietj saikill-qiau ji NLro spalio iki s:rusio baltumo v. loistymos.alius. TKS 2 zrrba geliq Zem9.xis Zvaigz. trgiimos: Pavasariir vasarq lieti saikilrgai. sus metus laikomas kan- Vi ieli (+ P. P$tarosios nliies iive-sta net kvepiatti veisle.Gkin. Tuomet ant geliapuodZio su papddZialapiu reikia 1-2 dienoms uzmauti Geriousioi cugc: Irin iviasioje ir luolat vddinanloje. alnarri bei skydam:riai. Sukrovusio peregirnq polietiletro mai- prisitaiko prie ivairaus iviesos inteDsy!'umo. ajeit iai. Spatifilis ypad tinka auginti llrl floti. Geriousioi ougo: Sviesioje ar pusiau iksningo- je vietoje. peisodiuti i T. T6vyn6: Kolumbija. Nuo kovo iki nrgpjndio k. Turi vis. ieima: A race ae. Tuomet Zydi Svie-sos l]et Ziem4. ialsvo papddlapio. ligos: tei ora". nariiq medZiagq.25'C.+0 Stefa11otis er epsta o&E'fu Savo tevyndje auga kaip k isti Iietos. prv. belapius uglius paflrmpinti. Vasario sodiiti i T Zemg pl:r-siio dribsniais. ko- Zyd6iimo loikcs: nirzelis ma p. rugsdjis. ligos: Per iil- tai iiemojanti ir nuo per sauso oro stefanoti apninka voratiDklil6s erkss.b nd n i kJek iiau jis labai nT egstur:rs ir kaip karnbarinis rugalas.iau :ruginti prie ahamines sieueles. Jie issidestg kuokiteliais aplirk vos ii Zenl6s kyianti stiebq. vesiau kaip Ziem4 r1e viszalis ltripiojantis lcultars su il-sais useliais. susidedaltis ii varpos pavidalo kremines spalvos burbuolds ir balto arba Kili prieii0ros ypotumqi: Siltomis diellornis spntifi ]i patartina purkiti arba drdkinri patrlpos on1 neturi d. K. sivaime aug. Vasarq susifonnuoja iiai ieimai budiugas iiedyna-s. Alsorgioi: Sis augal:rs turi od4 ir gleiviras dirgi- iiedpumpurius augalo nepatrrtina ju d il1ti.

pa vyzdZiui. pavasari 2 arba l(iti prieii0ros yporumoi: B[tinai drekirti sau- pilkq augalq. gesneriniai . Visus metus . Gericusioi cuga: ieimaz Il ro n e Li ac. galiriiais siurbd iS oro dregmg. Niekada netreiti sauso iaknq gniuZulol kai aDt medzirl. bet ne sauletoje vietoje. - e. Jei augalas laikomas pea drdgnai m per sausalJ parucluoJa lapq bromeliniai.epto. nupjautomis lapq dalimis). bet De suuletoje p3tdpoje. todel geriau pirkti tik gdlinifl kystas rlkiuose uZaugintas tilandsijas ( ) Adresai. Savailne auga daugiausia epifitii- palieti silpios koncentracijos tr. Jauni augalai isxrF ga ii iapo gyslqi Ru5ys dauginarnos sdklomis pavasari.ualrelygu aa. Ziedai illandsia daugiausiai 400) hrrinti broneliiirl Seilnos geDtis. 30). balti. (J Duotriruka geli! Zemp. liaudiikai vadinamonis "vaikuiiais". t t iS ru o. Nuo to rro ternperah:itos vandelaiko gelilinkai suknre niu. padergti sidabriikai pilkais ZvyneIiais. tankia.2 kartus per savaitg. trgiimosl kas atveid pifin. prie t. das h Birma. gelsvi. kingiau. P. bet geriausia pavasari. Kartais uZpuola miltuotieji itr paprastieji slf oairanar. ligosl.l gaUrn:r rr rsuKe)t zlemq vesroJe hlra. (10-15"C) vietoje.. Geriousiai dugo! Pilkosios tilandsijos iitisus metus Sviesioje. P.l.r priklijuonl prie akmeus ar medzio augalq. Daugeliui tilandsijq reikia palygilti maZai vietos. Tai nenatlralus auginirno b[d-as ir visiikai beprasmiika mada. bet iiem4lieti saikuriq 1luostj]biai grakshts. skfrus jas rcikia pririiti myl6tojJ\ netureftJ pritrrti. Tdvyn6: Arnerikos etogr4ios bei vidutines ato!trqios. At- biti ios Driva- Tailal. Dauginimcs: Miiruflai d:rrrgLrrmi LpJs lepo pusemlst lq dalllnrs rrlr:i strtmenai vidurirei gyslai 1 pesodilti iT. voratinklhes erkds bei tripsai.Laistoma mifl kitu kambakarp4 i Etrop4. - rugseJls. Pctqrinos: Vezarrt ii tdvy|es kotlteireriuose augalai labaiapgadhami. hriai tika-s zrugahl niu. Lapai isaloijarni apSildomoje clruginimo lysveje (3pie 20'cl istisus mefus. Nuo kovo iki rugpjhdio kas 14 dienr] ta$i orchiddjq.lbandiame gdliapuodyje.e nvresloje ar pusrau nlGmingoje.iali. sios tilandstos iltisus metus Siltoje ir iviqsioje. vasar4 sxuletoje ir Siltoje. bet Io Seimoz Gesneriaceae. trgiimos! Vasar4 kasdiel purkiti ith daitiai arrcdarltis k.l patalp! orQ. ne naiesries :iei puse motinit1io au8alo. dryZuoti ir l1et garbanoti. rausvi.lei oras per sausas. TKS s. Kai drdgna. SmuikiaZiedZiams miirDDams Ziem4 rLffa r li-u temperc- Kelkdici. - Kenk6iai. da is a pt i l':rl ( \. T6vyndt Pieq Afiika. Sviasiai mdlyrais Ziedeliais Zydiitis Streptocarpus stj-xo- 1824 metais vienas botani. Pasllruoju metu paplito metu smulkiaziedes nlsys! pasnruKr zleoes miys.di sh.rrio or. puola amarai.43). Zeme turi bnti nrrolrt daugybgjo veisliq.rDr3lrsrtr ullxa drefltrs rr iilurs geliq langas.I Streptocarpus Tillatrdsia Slreptokorpos d Tilondsiio (9 3 YI l- a I = N Strcptocerpus wetldlandii teturi vicnq Kvo l ) 11 io c&sb tr :i.liomis.Ziem4.ligosr setgn retai. raudoni. Tillandsia. Vasar4 kas 14 dienq i purikimo vandeni jos tr+irl.. Zalio- t34 .1 nF nk a 4)a s. Yra Zaliq ir loislymos.238).!anea a\ 'I . Douginimos: Aaugomis. Madagaskara-s. uolq ar kito pagrlrdo.kzunbario temperahlroj e. - iytldiimo loikos: sa4 arba vasxr4 nrsN.io apatiit puse rysndt raudona.lqistymcs.i i rit:is.r. Kai kur geliq parduotuvese pasirodo pririitq prie iakl arb.l sau- (--) P. Pilknjrl tilanclsijrl lapai siauri ir ioliski. mdlyni.]lltyi panroitq Sak1l. violetiniai.I . kur. iyrl6iimo loikcs: ceguze ru r. R< t\ <licliialsia -miiq (per ir lapq. iddti silpnos koucentraci- minkitu dnnrgnu vande- Kiti prieii0ros ypofumqi: Nuolat drekirti s4 kamb.

fl. Ja-s als.rdeniineiama ivjdq. iii- birie- loistymos.je su centriniu Sildymu).N q Aftika. Svarbu: Zeme tesne Puikioji ubisinin6 krlija id a?t h i op i. Douginincs: Ataugomis. ypai Silturne ir dregDarne geliq 1a0ge. Po to glriuzulas iipurtornas.a) kilusi iS Pietq Afrikos pelkq. Va- tm- raudonais skesiniais dryZiais. Jos auginamos specialiai puokitems. Seimai Broneliaceae.ritp patrgsti. lor iieTivyn6: Atogr4iq ir Pie. bet ne maZesnernis nei pusd tnotininio augalo. Iigos: rer sit- iierrojaniis kalijas iyddiimo lcikos: nazninusiai parduodarnos rniirunas fiyzijos. Kraulanii:1 uaujus Ziedus laistyti muoja maZdau{ pusmetrio aul<siio laprl skaoteles ir vienq ftudoll.Lstiebiu. lrgiimcs: Lieti saikhLai. Jq yra Betu labia. Kalija praiysra Ios PnstnatS s fa|tt)'nLs lct lr'attt. trgiimcs: Periyddjusi kalija du menesius (ge$rZes ir ialialapiq ir marga- vietoje. Gericusioi ougo: Sauldtoje ar pusi. 43). Seino:. o& ch . vandeni pilri i skrorelds piltuv61i ir Siek lio) l:rikoma visiiklri sausai (tuo rrehl blln.r daug dtegrl6s. Perzydejusios pamazu mmyksta. Va-vrq laikoma Tdvyn6: Brazilija. res periyd€j9s augal:rs nunyks. maZus gSliapuodiius su T Zemqs ir putplasiio dribs- niq miiiniu.. Kenk6ioi. viduryj€) dalimis. lygrrs lapai prisegti prie tiesiq stieb!. visai arba ii dalies nLrdZir'lnanti Zold su stipriu. Populiariausia veisld tllli br'lti - nei 18"C. Fryzija-s Xili prieiiiros ypctumci: D. ajeriniai.lloistymos.\:riesea Zaltedeschia tryriic Koliio os6'fu Kiunbarin€s fryzijos tai daugiausia miiniinds.1rar eaz. bromeliniai. liyzijq ataugos raldasi ir prigyja re taip le11gvai. Yra i. Adresai.r s. milnlniLl tmrsiai raudonais Ziedynais arba aug:rlq su ivairiilspalvdmis Zied! varpomis. Lapai marginti ryitinis rudai ii- tiek sar+ kas 14 dienrl po - aDt gDiuzulo. P. gautq sukryZninus Vriesea carrinald ir Vriesea psittacitxa.rZnai purkiti ir drekinti or4 reiiau.I ploksiiq varp4.r Zalialapi! puriparipiri. Tuo metu kalijai reiki. Beje. taip p.v. Nuo geguZds vidurio pastrtoma lauke. Nuo liepos iki prazystant kart4 per sa- () P. Douginimos: Pasitraigus ramybes periodui (liepos - iak|i:rstiebio prie specialiai tm pamoii tq iakq arba pasodilti iyd6iimo loikcs: Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pradZios.m4 ialdiq nebnnq. Soddai Zali.praZydusi:1 vel gausiai. Megsta iihm:1 ir dregr4 orQ.ru uksmingoje vietoje. kaip kihl bromeliniq ieimos augalq. t35 . ?38). galirna auginti sode.lusros jos tevyueje). minkstu karnbario temperatiiros vaudeDiu. Ji sufor- lapiq. laLrkir6je gamtoje tai mazdaug 80 cm aukiiio. Peruodinti nereikia.rrgiai at-skyrus prjriiti clil iios Z a n t a des c h i a l?otridnd gumbq ( e! ) iy . iydiniios iStisus metus. peniodiuarnas ir pamaZu vis daugiau 1:ristorras. je. ligos: eer ialtoje ar per salrsoje patalpoje (kambary. kalij. Kenk6ici. Ziem4 vesioje pa- Gericusici ougo: Sviesioje ir pusiau iksmingo- trinkl augirnas ir pakenkiani augalo lapai. mdsirgu iakui.e de s 'UEtilis kalavijas'.rt del dr6gmes pertekliaus su- aplinkr arnarai ir voratinkliles erkes. bet ne sauletoje iiltlti. Calina nusipirkti ir rarrs(Zd nt edes vaZiedes Zuntedd(hia reh n a n n i i bei geltolrrai Vriesea spl. Pqlorinos: Tel. tai galirna augirti pririius prie apifihms skirtq Sakq arba nedideliuose gdliapuodZiuose su itin puria Zeme. Ziedyurl sudrLro balta-s pap6dlapis (graikiikai rpatrd) ir geltona burbuold. talpoje.usiai nigstatn - Vriesca splcndeLr.

.ri reikia labai drdguo oro. KitU rhii!l jie gali buti ir kemines spalvos. pavasari persodirti i T Zeme.nel Tailandas. Laistvm:rs. ZJdBjimo laikas: Liepa Ss-na. i:rbieriniai. dedeiviniai. Geriausiai auga: Visu-s metus iviqsioje ir iiltoje patalpoje. Saknijasi sunkiai. Zydi nuo liepos iki spalio. f9. nuo kovo iki rulejhdio kart4 persavaiQ po truputi patigiti. iiem4 ne vdsesreje kaip l5'C.s spinduIiu neDrdrstu. yy. Laislvlnxs. Be Globha winitii yra d. rausva purk. Kiti DrieZiuros Zifrima ir ypatirgoji Goethea cauliflara. pladiais lancetiskais lapais ir nusvirusiomis iiedr] iluotelelrtis. Seima: Mall.qninea ii Bonreo.iti.rs netus 20 .reoq suoSro rt YI 1- purpurind taurele. %iiau gumbas neturi isdzioti. todelbutinaj4 daZnai purkiti. Daugipim. Pastaba: Taip patpri- Patarimasr Kurkum4 /?a) (Curc t a roscca- reikia priziiireti taip pat. a I = N I lH 0riginolus iydinfys ougoloi: iis tos noule'nro relenybiq megelomS. Tdvynd: Brazilija. l'lrios ryikiai raudomi iiedai auga tiesiai ii kamieno. lnsl GIobba narantina.30'C prialpoje.I { { - Pavonia multiflora Globba winitii I Povoniio v Globo Paiasus i imbier4 augalas gumbiihr iakni:rstiebiu. P u si a u i ro n ij o s isis kl ei d g s pa Zi e das p urpur i - ne tourele. bet tiesiogiriq saule. siek tiek trunsasnis vainikas. Dalg!tri[uq Cumbeliais arLJa senes[i! augalq dalimis. nuo kovo iki nrgpjndio kart4 oer srvaile necausiui ortre. rausva purLn ir nilyno dulki- t36 . zrrorTros rrilzdJug I uu Io\ llenues tlriiq.biri svissioje. atrosdn . Pava-sari patartilra persodinti lT iemg. 5i augalq nes!nku atpazintj iS ypatingq Ziedq. ypaturai: B[tina drekitti saus4 kambario or4l GruodZio-sausio menasi lapams leisti nuvysti. Eesimas: Lieti saikingai.r ir mdlyra dulkine. Geriausiai au€ra: - L.ar Glahba. E Zyddjimo laika-s: Nuo rudens iki pavasrrio. b4.aceae.l-sr Viriluriq augiuiais. perZyddjusirl apkarpyti. Globba b lbifemt ii Ramiojo varderyno pietilirl salq ki- Isztl$ malzls Krumelts. Zil gihe ru cea e. z. keliomis iijq galinra lrozdtis botanikos soduose. visr. treSimes: Saikinsai lieti minlL<tu vandedu. kaip ir glo- lapkitis. Kiti Drie2iuros vDrtumd: P:rvonii.

ro kovo iki iiltoje (ga- mgpjiriio Oxalis adenophylla kas savaitg po truputipatr?iti. It7 . euldtoje.rugpjntis. Geriarrsiai auga: Visus metus labni Svie-sioje.tithiantha. Kiti orieiiuros kinti saus4 ktmbario or4 (-+ P. trgiinasi Visus metus lieti saikingai.autra Ziedq. Ziem. Zvynuotq turi miDkitus.Ls. bet ne saul6toje. nuo kovo iki rugpjudio kas tris s3vaites Datreili. Kiti pdeiinros ypatumair Ruded augalas iumeta lapus. Matildos Smit (Mdtilda Srrui.anthos tnan3/rtJ galirr:r iisiauginti iS sekhl (-+ Adresrri.rr) vardu. Atrksdia-u buvo vadin:ana Naegelia ntul. pielusios aug. apie 1840 mens pavadinla anglq dailininkes.nim. he.irros Xiikiokop0stir Daugiametd Zoldpilkai Zaliais lapais.i"i"u*". 43). 59r. xesDeriuiai. k-urie vakare susiglaudZia lyg rniegui. kovo meuesi persodinti i T.18 .q sausai. DaZniausiai viermetis augalas. C. rudai iSmarghtus Iapus ir ugniaspalvius Ziedus. '\:ls$r: zyoeJ'mo iarKas: Fatandts. SuEsioie ir iihoie oarrlooie. o pasibaigus ramybes periodui vdl suZaliuoja. rflora. pavasa- ripersodilti i - P iemg ir palaistyti. Beje. Daui!. pava-safi persodin- ti i TKS 2 Zemg su molio prietnaiia. z. treiimas: Nuo kovo iki spalio saikiugai lieti minkitu vaDdeliu. I aisryrn asJgiimasi Augimo periodu lieti saikingai ir kartq per savaitg trpiti. Lllistvmil\. L. Dauginjmas: Dukteriniais gumbeliais.ristym.r-i"u. apgaubti polietilello maiieliu r-) P. . )91: zt Acanthaceaz.rs 14 dienq po truputi patrtriti. Aumlui ?vddjirno laikzrs: GeguZe .ribj Ziedynkoiiai. Patarima-s: Si g6le labai megsta Svies4. vasar4 . kiSkiakopustiniai.4 niqoi. Sgfut: Haenodoraceire.YceIIt! M{!Si uruocl vcsarl. Ziem4 vdsioje (10 -15'C) patalpoje.r1us. Ziem4laikyti kone visai -i. TKS 2 arba gdliq Zeme. P:rtf im&s: Na- ypatumai: Norint auginti toliau. Smilionlo S. Daurinima-q: nuose ii ialoiasiiebiq iisiauginti augal.l iak ia-stiebius sename geliapuodyje 1aikyti sausai ir ialtai (apie l2"C). akantiriai. Dcurinim.ri ne tokie lep0s kaip pirki. va-sar4 DerZvd€- jus voJe. Set sncria ct ae. Jei vasara lietirga ar npsiuiauktsi.rugsdjis. Be to. Tevvne: M"k ikr. k. Tevynd: Indija. - virinniq auginiais 20 . Kiti prie.aistymas.25"C dir- limn ir lauke).Jei reikia. Tevyrer Cile. Krimelis atsirraujjna ii Jos zvdeiiloqlaitasi Liepa tr't G e SahliastiebiU. y!4truli. Siuolaikilas veisles alsirado sukryimlnus Snithiatttha uLtiJlarc si S tithialltha zebrila. "l(engIros lelenc" Knllninis ilugalas siaurais pai)gais lapais.iinqsl Vasar4 lieti gausiai. lirrp kudrl vasarQ iistypsh I. bet visus metus vqsioje vietoje. RySkiai rausvi Ziedai uzauga ar)tmazdaug 5 cm ilgio stiebq. Sirri gelei gininirrgq. Ziem4laistyti rciiau. Geriausiai auga: Sviesioje.urdiomis mediiagornis. Kol suialiuos.23"C. apkibp :rksorrrinj:ris Zieclilts. Geriau-siai augat Sviesioje.lien4 ne vesesndje kaip 16'C patalpoje. Kadalgi Zydi Ziem4. nes gdlininkystes ikiuose apdorojama augirnQ staM.Eralthemrun pulchellurn Smithialtha At gozanthos flavidrrs Ironlemo Mazas krumelis tamsiai Zaliais lapais it sodriai melynomis varpornis. tlrrnsioje vietoje labai iitista. Tdvyner Pjetryiiq Aushalija. 5e1rna: Lrrdlidaced".238). P.rs: S€klornis arbl iakliastiebiq dalirnis. Iarrie uiaugo iilirlamyje.rs: Dalija11t sene-suius augalus arba sdklomis. l. Argentina. ji visai nesukr. KjlijrisZilrasJpalulljliiDre- nuo spalio jeisti nuvysti Iaparns. tilka iiemos sodui.

dedeiviniai. vasarq kiek daugiau. ne: K. alsiradg sukryZmin!r-\ ivairias rusis. Geriausiai auga: Vasar4 saul6toje.a: Leg t n inosae. o kartais ir d. Zydejimo laikas: Kovas . tresimes: Visus metus lieti vienodai saikingai. Jie rn6gsto grynq vototos olq o zlemo . nereikia minkitiflti laistymo vandens. I aistym. tresimas: Lieli srikll!ri. D€l dregnds pertekliaus pradeda kisti lapai! Nuo kovo iki mgpj[iio trgiti kas 14 dienq. trgiiuast Nuo kovo iki rugpjniio lieti gausiai. kaip ir katildliui (+ P.rke. a I = Puoin0s ivdinfys ouguloi. mirtiniai.iviasioje ir vdsioje (8 -10'C) patalpoje (Ziemodamas iiliiau ne-sukaus Ziedu).I Abutilon Cytisus x racenlosus Golenis J Pol6pitis VisZalis krlnas maiais tripiriiiais Japais ir ryikiai geltonornis iiedq kekemis. pavasari persodinti iT iemg. iiem4 kart4 per menesi. auga: - YI N onkilo onl polong6s. ankitbiai. Duo rugsejo (r. iviesioje vietoje lauke. - Chanelauciurn turcinatun Visialis kmmelis spygliikais lapais.* t38 . 100).: Pavasa4 nugeneti apie du neidalius ugliq ilgio ir penodinti ! T ietnp.rsi Zydinti palepiti geriau laikyti iviasioje ir v€sioje vietoje (tik ne sauldje). geguZd. maiais baltais arba tamsiai roiiniais Ziedais. Kiti prieziuros vp. taip pat ir Ah t ilon megapolanianlsx Ab !ilotl pictunt. Seirna: Ma[aceac.maZiau.mybes periodu) ivie- sioje ir vdsioje (10"C) patalpoje. nuZyddjusius Ziedus tudtuojau nupjauti.r- Patlrim. Nuo mgsdjo iki vaslrio laistyti tiek. ALsargiai: Pal6tritis gali turdti nuodingrl mediiagl. iviesioje ai pusiau uks- rugsejo vesioje -l4oc) patrlpoje. l. Parduodami veilis aukiti augalai. Kiti prieziiiraryp-a--[u!ai Jei reikia. Kiti prieiiuros ypNtumai: Jaunus nuZyddjusius augalus kasmet apgeneti ir peEodinti i T Zem9.rgilimas: Zoliuiais auginiais palvasari arba pusiau sumedejrrsi:ris rugpj[iio mdnesl.!r aukitesni. saulBtoje. ruo (12 . trFiti dukart per savaitg. iein'd Myrtaceae.rr. Zyddjimo laikas: V:rsaris Se. Td$'ne: Pietq ir Vidurio Amerika.mrru sulos.$. Laistvmcs. Geriausiai mingoje vietoje. nuo mgsdjo nrba spalio tD D l- Tai klmas ialiais arba Zrlsvais auksiikai ddmetais lapais.balandis.ve'ro Virsaril lar.rga: Vasar:1 iiltoje. Beje. ziemc dar maZiau. 3 E l6 = potolpq !uui. iiem4 . Tdvynd: Pietq Australija. Daulrinima-s: Zoliliais augiliais 25"C dirvoje. - -4K. Dar. kad lreiidziarq gniuZulas. - YI Iivy. Nuo kovo iki rugpjnaio trtriti kart4 per savaitg.misrunai. iiltoje ir gerai vedilamoje. kurie geraipriZiurimi spadiai pleiia-si i ioDrls ir gali uiaugti apie I m aukiiio. kuriens greil posidoro per Zvdeiimo laikrs: Iitisus nretus. Mxdeira.ristvmas. Parduodami augaIai . Ceriausihi ar. paldpiiiui.

niktaginiriai. prizi[rima Carnpalula poschzrs$ana Snulkioiiedis korilelis Maidaug l5 cm aukiiio.Bougainvillea Bugenviliio laipiojaurtis augalas ryikiomis (kemindmis. kad geriausiai tinka iiemos sodui.visai mazai.p. susitelkusiais mrrrpomis kekdmis. kruminiq ir aukitI'ilgiq bugenvilijq. Dauginima. labai iviesioje bei iilioje vietoje DlS] Vasar4lieti gausiai (beje. Daugi- ttrirti nimas: Suddtilgas. Tevvne: Brazilija. rozhemis.s pakaltes). Galirna rusipirki larl! dauginq gdliapuodyje. niai atrodo pakabinanntosc gdliaput dZiuose.rtalpoje.Kovo menqsi augalq nupjauti ir peNodinti i T arba TKS 2. tr€iimas: Nuo tada. ir spardiai augu7tl B o u g aix v i I I e a sp e. t21r- Callistemon citrinus Gelsvasis kolislemonos Visialis krumas pilkai Zaliais lancetiSkais lapais ir apie 10 cm ilgio Ziedq varpomis. Lapai iirdiiki. kai ima skleistis muji lapai.iviesioje ir vesioje (6 . tvmas. mttlniai. Tdvyndl Pietrydiq Australija. nuo rugsejo .rs: Vasar4 lieti DarZcliry LADTpA UtO gili mllkitu vandeniu ir kart4 per savaitg trtriti. itio ivie-sioje ir Siltoje. megsta kalkirgil laistymo valdeni).em? su nolio priemaiia.rtu1nai:. Seimar Carrrparzlaceac. Seima Nyctaginaceaz. iki spalio vir5[riq auginiais 20 . parduotuvese bauia i Bougaivillea glabra. Geriausiai auga: Vasar4 sauldtoje. Kiti prieiifiros ). nuo rugsejo .auga taip greit. Labai bijo vejrl. bet kartais 2ydi ir ilgiau. katileliniai.Metroisideros citri@ a$a Callistemon lanceolat s) tevyndje uZauga iki 3 m aukiiio. o pEdejus lsisti lapams iivis liautis. gausiai Zydiiti Sviqsiai rndlynais Ziedq virpeliais. DAUgi: pjmas: Va-sar4 sode iileistomis ataugolnf. Labai dailiai ahodo pakabinamuose gdliapuodZi ose. t a b i I is.. Tdvyne: DaLmatija (Adrijos jwo. l-aist]'inas. Zvdejimo laik. Ypad kinta i akis raudoni ilgi kuoleliai. Zyddjino laikas: Balatdis .emg. gelsvai rausvomis.stymas-ASt de (tenai pava-sarijis vdl suZaliuoja) arba laikyti per iiemq vasioje ir iviesioje patalpoje (laistyti labai retai). Geriausiai auga: Vasat4 sauletoje. lai. trFSim.birZelis. Auginama kambaryje stiebiasi auKtyn irgi palygiiti greitai. Dazriausiai kambaryje auginatraa Callistehron citr?rus ruiis (sinonimar . ti I T arba rododetdrarD-s skirt4.8'C) p. Be to. Kili prieiiiiros ypatumai: Pavasari pensodin- ltoscharslqana itin puoi. 1ruo lapkridio .liepa. Kiti priezi[ros Jpatumai: PerZyddjusi katileli geriausia pa-sodilti so- ki darZeliq gdld. t39 . iki rugpjndio gausiai lieti L kas savaitg hgiti. Tyddjimo laikas: BirZelis liepa. Sb! EL Myrtaceae. klminga. Naujoji Kaledo1lija.s: Nuo rugpjudio Pashba: Lygiai taip pat M etr oi s i deros exce lsa. ji s?yglius . tr$ti ka^s savaiQ. LeidZia atauga-s.25'C dirvoje. panaiiomis i iepetdli buteliams plauti. (galima ir lauke).rs: Birzelis . SaulAtomis dienomis apipurlciti. Rudeniop laisrytirediau. Geriausini aulai Pusiau paunksr6je. raudolomis arba violetinemis) paZiedemis.Sviesioje bei vdsioje (10-14"C) vietoje. I a.

LAPllllAl AUGAI.AI 'l il |-i" $ ru kiekvienome iiemos nes ioliq iq groiesn6s ir spolvingos iydiniios t40 .

ivit sos ga dylltvai. negu kuklu-s ir neiSvaiz- dus Ziedai. kadjq lapai daug iigarina vatrdens.riLri . vyrunediniq. jais kv6puojama. sukulentq ir uet vabzdZiaedZiq. margalapia0turi (-+ vir5uje). Skouingai parillors ir priderinus lapiuirs augalus. nes savo t6vynejejie yra didZiuliai rnedZiai.be galo svarbi arrgalo dalis: juose Wksta fotosirrtez6. bus apraSomi atskiruose slqzriuose. ir netgi vaiL-uoti.t pric ieDris. Ypad puo5nus yra dideli. tesubrendg Zydeti. kn-uniniLl arba pala-iir1 irnedZius. arba alokazij4 (-+ nue. Jie tiesiog yra senovi5kesrri gyvavo rnilijonus metq iki atsLandalt Zydintierrrs augalams. Paln6s ir papardiai. Yra tiesiai augaudiq. ypatingi. plaukuoti.. pallrisoruotaikq. difenbachija. Be to.auk<toji araukarija. Lapq dydis ivairuoja nuo plonydiq spygliU iki alto (tokio rmrzikos ilstrunento) dydZio. irnantriais retais augalais ir ldomiornis rinkos naujienomis. odiiki arba aksolniniai.amina kas. ar augalas serga. l6 ir 26). stambialapiai augalai. Ziurddarnas i Zali4 spalv4. kuri<ntis lyg stipriai"s l!nr'is prisiris. gebend. Zoliniq. visZaliq ir metandiq lapus. iliauZiaudiq ir laipiojandiq.sq sveika- ni f ' tai. Statistikos duomenirnis rn6gstarniawi "Zalieji" yra jtka (Yucca).191 susipaiitrsite su graiiausiornis ir popu- liariausiornis lapiniq augahl ru- iimis bei veisldrnis. Ii Iaprl dailai galima sprgsti. trauka kaireje).S tikrqjq visi lapiniai augalai taip pat Zydi ir veda vaisius. i atskira-s erd- Nereikia parnidti ir teigiarno lapiliq augah. aralitiq. Stebba dydZiq ir fonnq ivairovd. arji puola keukdjai. r4l . P. paryzdZiui sukulerrting Sen ecio ruii (+ P. Laistydami augal4 visada prisiminkite. Ji (-) nuotraukir P. Jie Kos iinotino opie lopinius gali karoti nuo kolonq ir pakylq. Daugelis vadinarnqjq lapiniq augalq pas rnu-s niekada leZydi. Zalios spalvos Zrnogui labiausiai reikia. brorneliniq. filodendras. Dideliu lapo paviriiu ui attgalas stcngiasi pagauti Atto dougiau Sviesos. epifitq. Kas Bendrieii lopinirl ougolq prieiiuros bruoioi Lapai . puoSne. 193). papartis ir kiparisa-s. Jie gali blti ploni arba rn€silniq gi. 142 . . Tiesa. Iiintys . gatirna pa-sitlyti ne tokius paplitusius augalus. iiurk{tirs. nes tai rmybes spalva. - juk musq akies lgiiu- neturi prisitailTti fu rieiingai kitorns spalvoms). padalyti didesni Lapiniai augalai kilg ii ivairiausiq ieirnu: ajeriniq. kabdti prie lubq. rnaranti- cugolous kamba{ ves arba buti gyva lalgo uiuolaida. latri vos prasiskverbia pro otogrqiy niika lapijq. o allcitarne g6liapuodyje lieka nuolat jauni. norsjie taip pat lapiniai.sni. Milliniiki orturitl lalni . kokia iSradinga yra garnta. kad veiliam lapuodiui reikia daugiau vandens flegu augalui su rnenka lapija. poveikio mtl. nesjis daugiau ieiko ko nors iSskifinio.jie pirmiausia parodo.itai ir spalvos rodo. Kas paivelggs i 3j rnilZinq etpaZintq savo snul kialapj. Kiti lapiniais vadinami todel. v€liau kai kuriuos ii jq sukurd g6lininkai.ftkg?'ftvynija Ficus benjauino sr(or tuojo ore sto- ros ioknis. fikas. dracena. begorrinirl. galirna labai papuosti patalpa^s. lamstas bei viksvuol€. kadangi botanikos ir prieZiruos pozituiu jie labai savlti. kiek arrgaJui reikia iviesos ir vandens (-+ P. 33). {spiidingi lapq ra.

o Ziemil.200 pavieDiq laprl ir driekiasi ant Uemds. storlapiniai. nuo seno Zinomam vaistiniarn augalui. tik tiek.m[srl kaihrose lietaus nerzio-s=amiinas.laponija. Priei sodiialrt pjuvio vieta apdZiovinti. Tdvynd: Krurarq salos. Tailandas.pava-sario iki rudens trFiti l(ili prieii0ros ypatunoi: Jei reikic. sausros metu panaudoja savo sultinguose lapuose susikaupusi4 rdukiletql Ziem.-. lrgiirnos: Vardels negaileti tai pelkirl-augal&s! Viksvilris aierirs piekada neturi iSdiillti. I ?8-179) ir gimini.-_-----. patrlpoje uiaugalti vos 10 cm aukiiio. o rudeni iitraukti.labiausiai patiktq pelketa sodo tveDkinio pakrante. ajeiniai. Kilija. fdomi ir Acotxiuor tab ilorne riiis. J Ge llonai \\. uIt . sauletoje vietoje. ieimaz Araceae. piklausaDtis t1ri (iki 0"C arba.l la. Tdvynd: . Ypai graii veisld 'P4sl. ibimaz Crossu!aceae. Marckas. kid lapai nuo sausros nesusi- sioje vietoje . Kambaryje. vasar4 lauke. drdgloje ir vd- kilmds vardas (aio.ltgc. bi diugi vyno raudoturro n i v eisl ei Kiti prieii0ros ypoturnoi3 Jei reiki. kur a(lga savaime. i laistyro vandeti ipylus kaktusarns skirtq f+srl.jokiu b[du sioje ar pusiau iksmingone sauldto- - je. m4 vesesndje M6gsta gryrq vasatos or4 Sviesioje.ls' (' MaZutdlis'). ne iiltesneje klip l6"C) patalpoje. giausiai apninka d61 drdgmes pertekliaus.30 cm Jos p)oiio lekitas Dcuginimos: Lapq skrotelemis arba alskirais lapais. Nuo kas 14 dienq.-. iiltoje ir sausoje Gericusici ougo: Sviesoje. Nuo geguZes ikirugsdjo lcistyncs. A rgent e osl r i at us' lapai v:rsari1. pana- lotydikas jo pavadinim. bet geriau pastogeje. Cdlinpuodigalima tiesiog ileisti i val1deri. Celiq parduotuvese biiia baltai ir geltouai dryZuotq veisliq maidaug 50 on ilgio srnailiais Iapa:Ls vyneje.s vandens arba Ziemos sodams. jei imanorna. ligos: rartais puola voratinldines erke. merkai je.stoma visai retai. Geriausiai gdliapuodi istatyti i vanders pripildyt4 pad€klq. Ziem4 l0-16'C patalpoje. mai kaip ft moD-stera (-) P. lrgiimos: Lieti maiai./. 172) arba filodendras (-+ P.":kror. pad€kle uisilikusio vandens ir per Silto Ziemojimo. Kenkdiai. Zis'). pavidalo skoteles suside- Aeotrittl tabuhlornE d^\rgharnas tik seklornis. . iie- 142 .I Acorus grarniteus Aeoliutn Viksvinis oierrs d (9 = I I a I = 44.' AI rc4t u r p u r u triiti kas 14 dienq. ilgalnikis) megstl. li4 ntdis jog iis sukulentrs puikiai p:rkelja sausr4.rs grantineus = loli. nes dairo Gericusioi ougo: Svie- vietoje ima dziuti.r. Gtai\ #& trl oli nt I ht t.rtis). tud iliauZianti Sakda-stiebi ir labai tinka maiienrs ir dideliem. jie paZF lirroja. kai trDkst r iviesos. da ii 100 . At \J Srs i <)aa iolg (apie tai sako ir paiiai Sei- Tai pelkiq augalas. pavasa4 persodinti i P (su rnolio ir sm€lio priemaiin) arba kaktusq Zern9. Lapai ilsidestg skroteldlrlis ant maZdaug I m aukiiio nuogrl stiebrl (Acon i utn d rhorcu rn). Dcugininos: Sakliastiebio dalirnis pava-sari. gerai vddinamoje. ltk drdgrrg./ dryirot a |eis li' Argcnteosti atus'.iem4 laikomas per au8a. Ziern4 kas 6 -8 savaitqs. /'leo7? lcislymos. Visos jos -' ('Sidabrajuostis') ir'lareolarregdfts' ('Auksadry.4conianr Zydi retai.. l(enk6ici. 15 . pavlsari pe*odintiiTKS2iemg. Indija.s Acorus calanus (baliuiam ajerui).ligos: Dau-.s bei tripsai. Tesako.

Kanbaryje angi]1a'J. parukndje. Ziem4 lre vdsesndje nei l7"c paunksndje ir pusiau Alsrrgioi: Alokazija turi ordq dirginarldirl medZiagq. fewn€! Pietrydirl Azija.ta7r Rettro' i ' Pseudobracteatarr'. Ii 70 iios genties ruiiq p. kiai).43). Amerikoje sukurta daug iio prasmatnaus lapuodio veisliq. l(enk6ici. - ne kraltai. pavasari. plat0s. Kas dveji metai vnwrio pabaigoje drAxl4persodhtiiTZemg. va-sagausiai ir rudeni (bet vardeN paddkle Siukitu nepaliktill. KiE' veislAs lapai tik fietotltis iali. Alakazija gnl4lango p o]nenl. TKS 2 arba gdliq Zemds bei putplasdio dribsuiq miiiniu. Alacasia sanderiatla tamsiai Zali metalu bliz- vienas gga-- . loislyrncs.s periodasl). Nuo kovo iki rugpjuiio kas 14 dielq po truputi plrtr9iti. gali atsisios veislds: 'Silver King' msti demiq.Aglaolerna Aloca-sia Agloonerno Alokoziio . Jei laistoma per kietu ar per Saltu vandedu. Kiti prieiiiros ypolunoi: Zeme turi biq nuo- lapiriq augalq. i 'S i lver kai reikia. lus kas pavz-sari. '.Ls mus parduodamos tik kelios. lfili prieiiiros ypafumoi: Oras privalo b[ti l:rbai drdgnas. z1g1a. Aglaoneha costalun iemesnio lgio. Ziem4 14 - t43 . Geriausioi ougc: Visus metus Siltoje (Ziemq augimas. auginiais Sildomoje dauginimo lysveje (prigyja sun- Saknyti Sildornoje dauginimo lysveje.A .nedaug (ramybe. o kai kuriq ruiiq l:rpai - ciaro rigSties. Pjnvio ptrviriiq pabarstyti rnedZio anglies miJteliais (apsaugo nuo infekcijos). ligos: Jei oras per sau-sas. pais. kadalgi lepios ir uiima daug vietos.\<_=_==3 'Silver opdH& ^ . fluo kovo iki rugpuiio kas 14 die- Alokazija Ziausiq conlnuttat n tiiis sidab- riikai ialiais dryZuotais. lat iilta. senus filpo truputipatrgsti.ri od4 ir gleivines dirgindje. paprasti il miltuotieji skydamariai. Bene visos jos labiau tinJ<a iiltnamiui arba uZdaram Dcuginimos: Sakniastiebio dalimis persodinnnt. l(enk6ioi.va-sari ir vasar4 onema coh|ttttdal nr Sali Queen' ('Sidabind karaliene'). stnnaiiyt l su putplasdio dribsDiais. ajeiniai. JauDus auga('Sidabrinis karalius'). tai laikant puva iakn jastie- vl- ieimoz Arace a. f6vyn6: Pietryiirl Azija. persodilti i Zemus indus su T. sutrinka gdliq langui.4locasia lowii iS Bortzunsiais xlyvmedZio Zalumo apie 40 cm ilgio lapais su baltomis pagrindilemis gyslomis. virinniq iyd€ti ir subrandinti raudonas uogas. ligos: rer biai. puola voratinklires erkes. trgiimos: Lieti tik minKtu drungnu vandeniu.a Agloonelr@ - iiek tiek maii. Geriousioi ougc: Sitt:ie (daugiau kaip 20"C). Beje.ru. Lieti mink<tu kambario tempemh-iros vatdelriu. lnbiausiai paplitut aprl nepurkiti. Dcuginincs: Kero clrlimls persodinant arba pa- gartys lapai papuoiti sidabriskai baltomis gyslomis bei tokios pat spalvos laaitais. Seimt: A race ae. . trqiimos: nuodingos. ajet'rriai. neo - (J gal4 dailiai smaildjartys lapai auga ant 50 cm aukidio stiebg. Jos stiebai prie pat Zemes iisliakoja kaip krimo. :1 /--\ o&g Sidabri5kas lapq pieiinys aglaonemos skiriamasis Zenklas. Nemazi. ruduoja lapq vase$Cje kaip 16'C) paAlscrgici: Aglaonema tutmksndje ir pusiau parnks. o patalpos oras ddmetais bei taskuotais Iadr6gna-s P. nandiq medziagq. uogos lcislynos.

Ziemos pz1 laik4 dailiai npraizgo vytell! puola vorati[klines tllka ivjesiam sodui per ffun.i ace ae.s - diau jo sultirnis Gvai gy- laistymo valdeni iberti truputi klktusams skiml i ldll?. bet apsaugot4 nuo iietaus viet4lauke.Ikiai apgelrejus persodilrti i T. kuriuosjis nr. Kitas gerai paZistamas ir nereiklus le uisiliklsio Vasar4 ka-s kambarids A I o e ar b vandensl 2 . A17U. Jo sultingq lapq sultys es4 graZinariios bei lygfuardios od4. meigiamos i smdlirg4 Zeme. pertvara-s ir koloDas. . deninumeta.erkes bei tripsai.icusioi ougc: Sviesioje. nuo kovo iki rugsejo trgsti kas 14 dienq. Vasar4 megst Vltenis 9' r c&dk Antpe lopsis tagstd ltlrxq tasaros orq lauke. pava-srri nis ir platqsnis. lrgiimcs: ltevipeduncu. gerai v6dinamoje patalpoje..rvaites . Numetusio lapus ar Zietr4 vasioje patalpoje laikomo augalo beveik visai nelieti. Iigos: Kartais apninla Sakr1q nemarodai ir miltuotieji amarai. - ki- jarti Kenkdici. uZauga daugiausia iki 30 cm aukiiio. edtd. panaits i vyunedzio. Vengti p. ldwnd: Aliik.blti giantys viena-s kit4.I Aloe Arnpelopsis brevipedunculata J Aloviios. jei gauna per maZaiiviesos ir iih:mos. augartis vijoklinis mas ypad l(enk6ioi. Jis auga aukiresrnoi: Jei reikia. 2ierrrl kaip galima iviesesneje.lrduonlvdse galima daZnai matyri ir stnulkialapp Sios nliies v eisl? A n pe lops i s br ev ipe dttn a ul a I a.3 s.rugarlas or es ce n s. Kili prieii0ros ypotunCl: Kas pavasarism. frgiimos: Nuo pavasario iki rudens lieti saikingai. pusiau rikrniDgoje. turi dairai peFodinti dygliuotu kaStu. tr+rl. ligos: Zienoper Siltoje patrlpoje kad ir pladiausins bei aul(<diausias sienas. Ziem4 vesioje (6 -10"C) Ge..rdak- ftturoje. Megsta Ziemoti 5 -12oC tempe- lcislymos. vien4 iisiiakojusi.Aloe firi€gatopatalpoje.r i n bwi xrl'fle3ans'. apdZiovinamos ir is- Aloe wrq . vlsarq Iauke. Dougininos: Solin6mis ataugomis. vasar4 Siltoje. T6vyn6: Rytq Kinija. lelijF Seiml: Viaceae. Si - iis rekomenduojrna Siandie[ kaip 'iaujas" kosmetinis augala-s. Kaip gydomasis augala-s inomas i Alae barbaden sis (syn. Gelitl p. bet te szruldtoje. vr r. toddl sodininkai danrai v aC'il4 Vi t i s h c t c r op hy I la ruri. TKS 2 arba g6liq Zemg. klrios atskiriamos. oliioiius Trunpokotis vytenis tD = I { I a I = d # Visur ltlagstal as . Douginimcs: Vrsar4 virSiniq arba daliq auginiais.vyrmediliai. Sis graZls spariiai i P iemesmiiiui su smdliu arba i molilg4 sodo Zetng. dydavo vaikams melytes Kiti prieii0ros ypotuant keliq.Vasaq lieti gausiai. Tai puihrs laipiojantis augalas raudonais irgliais ir Zaliais baltai arb:l r'ausvai margi tais lapais.abai Pieftt sauldtoje. Seimor Li l. Ziemq dar maziau. Raibasis alavijas (21loe va r?e8afa) mdgstamas visame pasaulyje.lyg ierpes den- Sio augalo lapai stebetinai sauldt4. t44 . botalirlis pavadinilnas yra lcistymos. iiem4 maziau. apaiiojeplik4 stieb4.r. m a. Baltri ddmdti. Geriausioi augqt l. lloN teisilgas ji saikingai liltoje. lneshgi trikampiai lapai. Lapai Zali. Zydi tik setesni lloe ruSiq augalai.

t45 . Pastatyta kambario kampeji uiaugs keiva! Vasarq ardukalrija laikoma 18 -22"C temperaturoje (jei imanoma pusiau paunksneje lauke). uZsios ananaso skbtelds l1ul1yksta. ligos: netai. l(enk6ioi. tikapdoroti specialiais honnolais ir labai iiltoje Zemeje. giriais (pjauti vidurhiu-s uglius). vasair rudenl saikingai. lrtiin.2s m4 De ve-sqsndje kaip colnosu"s var. irna byreti spyglili. Zie- il $nail[s - galima susiieistil - skitomis triliomis. vdri egah4s l8'C patalpoje. esaskotelp ir isalalyti sdklq majq ir su lygiais lapq kaitais. deluiandias Kifi prieiiOros ypotuvaisius. Kenkia drdgrrds perteklius dirvoje Ziern4 arba stoka augimo metu.tu k11nbado tempetaturos g4trs rausvai margintais valdeniu. Jas atskirri . Geriousici ougo: tabai iviesioje. trgiinos: Lieti tik labai minkitu vandeniu: pavasari. Kai kudos Anaxas b r acteat us v eisTes dzio. lsiSaklija sunkiai. aufeovarie. T6vyn6: Vidurio f Pietq Amerikos atogr4zos. putipatrtr<ti. bet ne saul6toje vietoje.llj) skoteles apie 20 cm tik tada. reikia nemazai vietos (apie 2 kv. zlzanas Va-sat4 lieti gausiai milhico losus var. iiltoje (daugiau kaip 20"C). Galima tiesiog nupjauti ananaso vaisiaus taip pat ryGtukines.Artana-s Araucaria heteroplrylla Anonosos Aroukoriio Ananasui rekia nenaZai vietos. Nuo kovo iki rugpj[iio po tru14 tlgliai. si4 bei Silt4 lcislyncs. gelsvai ir baltai loislymos. IS l8 iinomq ruSiq tik Si tinka augiDtj namuose. Tevyleje araukarija uzauga iki 60 m auliiiio. kai uzauga iki puses motininio augalo dyske6me0s. Nuo geguies iki rugtr-s. Ziem4 . kas 2 . susidedallKas dveji metai vasar4ji dias iS kone metro ilgio pruvartu peiiodinti i P.1s palyginti tud bromeliriams budingerai pakelia saus4 orq. araukrriliai. JKiti prieiiriros ypotumqi: Daznai purkiti. 2ymusis kapitonas Kuka-s (CookJ ir re maiian iy mus botanikas sera-s DZozefas Badcszr. c&tu Araukaria r-\ <7 m \--l @. - - Dcuginimos: cruocizio ir sausio meDesi vitSuniq au- I6vyn6ie Seimai Araucariaceae. sauletoje.je su smdlio priemai5a. bromelidai.daiginimui skirtoje iemdjusios ir vaisius uiaugitu. Ziem4 vesioje. samanq ir smdlio. drdkiDti pahlpos or4. molts ant viriaus polietilenini rnaiSeli (-+ P.lr niai lapai susitelkp patrgsti. gas skrcteles.4r?dn. I skrcteles. ligos: eer siltoje ir salFoje vietoje araukarijos i:rkos nulLlksta. toddl jiems TKS I arba geliq Zemg. Ziem4 dar maziau.s (Sir Josell Bdl1ts). KadaDgi apatineje augalo dalyje nebeiiauga Dauji oroukqriiq nuoldl glomon6ic goivus ir dr6gnos i0ros brizos. Kenkdic'r.("vaikuaiais"). Svarbu: perzyde. Galima Dusipirkti. U Araukarilos atraclelni - itin nAgsanos HS kanhlrhis tade!is. Pclorimas: Si4 puiki4 kambariu? eglut? geiiausia trgiti rodode drams Atscrgioi3 Lapq krairai labai aitrus Gericusioi cugo: Sviesioje.3 metii araukarij4 persodinti i iiek tiek nrgshl dirvoZenr i Zernes rniiiuj su tre6daliu mpaus smdlio arba irriiini iS lapirres Zemes. ialiai. bet l1e per Saliiausioje (maiiausiai 5"C) patalpoje.s: juostuotais lapais. ieimoz BronteLiaceae. rodril iq privolu kuo dainiqu purkffi.m). Tik nyKtu.59) ir pastadius i ivievieq. Visos iios veislqs Itloi: Analus. T6vynd: Norfolko vJos. tadiau atrodo vis vien labai grakiti.malap4is I Anallas bracteaZiau. dantyhl lapq. krrio ryikiai raudoni sdjo k3-s 14 dienq tuputi virir.Dougirimoss Araugomis kirio a aiaso (Al1anas na. stiebas palelgva pasidaro lluogas.

rugalq apsaugos prie- Alsorgioi: gosi Uogos nuodiri 13 irious i apa<iiq: Aspdrogus setacctas ' riiys ir veisl6s gus gtrs lvoirios Asporogus Pyranidalis'. miai. lrgiirnos: Vasar4 ie1ne turi butj l1uolat dregna. Asparagus A sp a r o1i u d e n s iJl o r us.trridaZlai arba puslar.1u.lellji- i'fin6. Svarbu: Smidrai itin jautrust. visus merus Silroje (20. bet ne sauldtoje ('Sprengeri' veisld mdgsta ir saules atokait4). Geriousici cugo: Labai iviesioje.. l(ili prieii0ros ypclumci: Per daug i(sikerojus iaknims persodinti i T. Douginimcs: Kero dali- nis inels arba sdklomis pavasaZetneje. Tikieji lapai daura giausia virtg i spyglius.25'C tamsojel). kovo-nrgpjaiio mdnesiais kart4 per Mvzrit9 patrgsti. Sdklas uZLrerti plonu ie- sluoksdu (dygsta l(enk6ici.filokladijos).Asparagus Smidros o &sb g riiill Zoies . TKS 2 arba gdliq Zemg su molio priemaiia. toislymas. Seim6: Li lia ceae. Ziema ne vdsesrdie kaip l0'C patalpoie. iien4 lieti maZiau. ri 20 . A-rpa / d - tlensiftorus 'Mc'teri'. labai iisiSaVisos 300 smidro kojp. . ligos: Ziemojantl iiltoje sausoje patalpoje smidr4 ap[inka amarai.Idlcatus. voratinklines erkes bei skydarnariai. Kas atrodo kaip "lapai" arba "dygliai". at iu. tetik netikrieji lapai (ioniniai rlgliai . a'. s . Asporad ct t ifo I il t s.C).

bet ne vesesoes kaip lo'C pat lpas.ts drenaZas! Dauginimas: sdklomis arba Soniniais ngliais. iinoma. Kilusi iS vqsiq.aknims. uZauga iki metro auKdio. l(enk6ioi ligos: Per silieimoz A gavaceae. vasarq aspidistra md&sta augti lauke. Ithr mdgsta ne per Sildiausias ir gerai vddinamas. pava-sari persodiiti i T arba TKS 2 zem9. plediasi i lonus auganiiaLs iakniastiebiais. tankiq Japorijos kahq miskq. loistymcs. ima f6vyn6: Meksika. ir gdliapuodyjie pasirodo. riuose arba istaigose. Margalapems veislems reikia daugiau iviesos ir Silu- Pctdtim!s: Margalapes eisles' Var i e gar a' get ia]o nelepinti tr+{omis . kai tnretiebio. Susisukp hrteldmis jie isauga tiesiog iS Sak- prieskamba- lliti prieii0ros ypcturnai! Labai iisipldtus . neuiauga tokiq mannesq. gruobldtas tarsi dramblio koja. puola skydamariai bei voratinklines erkes. leliji- latrdiio menesi. tuloys. Kai augalas Ziem4 laikomas per iiltei. Anglijoje a-spidistra labai taikliai vadinama "ketaus" gdle. Vengti iuolat imirklsios Zemqs. p[ti Geriousici cugc: Sviesioje at pusiau ukvningoje. Savo Gvyneje Meksikoje tai 8 -10 m Sis augalas auksdio iSsiiakojgs kri- #&db - lcistyncs. gemi lfili prieii0ros ypctunoi: Kas2 .Aspidistra elatior Beaucxnrea recrlrvatit Aukitoii ospidistro Alkitoji a4ridistra a ga ir tarpsta tisur. lrgiimas: Va-sar4 lieti saikingai. slypi vandells alsargos. bet [e iemesng kaip l0"C lemperatur+ pai paialiuoja.s4.80 cm ilgio ir 10 cm plodio. bet geriau pastogCje. laipthese. iiemq beveik sausa. gerai vddinamoje patalpoje. Nuo kovo iki rugpjndio trtrqti kas dvi savalle-s. ryikioje mules Sviesoje nudega lapai. mat dazni mnsq kmiq lietns Siam sausringq stepiq stipruo- la voratinklinds erkds bei skydamariai. lrgiinos: ZemC privalo b[ti vidutido dregrumo. - Kenkdioi. tvarkytrs galiapuodiio dirvos drenaZa-s. Beje. iki I m skersmens kamienas. Kao outq ger. 147 . be kita ko. vasar4 lauke. Neisvaizd[s pilkSvai violetiniai Ziedai guli ant iemes. zlureu.' Var i egata' veisles lapai geltoiai arba baltai dryZuoti.3 metus persodinti i T Zemes mi5ini. Visialiai lapai bnna apie 70 . je atrodo ispndingai. Jame.per gerai maitinamq augalq lav liui gali gerokai apgadinti sveikat4. Kambaryje jis. ligos: oet paddkle uisilikusio vandens arba jei blogai su- priiiurimas. kurios padeda iiam augalui iStverti ilgas ir varginandias sausras. matji tikrdi wirta vbais atZvilgiais ir gali augti net menkai apSvie-stose patalpose mos. Oeriousici cugc: Itin Sviesioje ir sauletoje. Japonija. iie- m4 iemd privalo ilgio nusvirusiais pilkai ialiais mas beveik 2 metrq bfti be- veik sausa.ji iiam augalui mirtinai oavoiingal Nuo gefxrzes iki spalio trgsti kart4 per 4 savaites. ypad vengti paddkle uisiliL:usio vandens. Ziemq mdlLsta ve. o9 Sustorajgs Beaucarnea stie bas kaapia vandenj. L1iiau pakeniia ir iiltesng temperarir4 bei saus4 kambario orq. bet. Seimar Li li ac eae. agav itai iiemojanti augal4 puoniai niai T6vynd: Kinija. Keisiiausia-s regisi jo apvalus ir storas. Douginimos: Sakniastiebio dalimis (geriausiai persodinallt) kovo ba- lapais. tik ne saul€loje vietoje.

gali keiptis i specialius begonijq gAlidnkystas Ikius (+ Adrasai. TKS 2 arba gdliq Zeme - didu.I Begoda Begoniio J 19 = I I a I = J 1: kair* i dzsing: Begonia @soniana 'lron Cross'. ijos ( B e o ni a r er) rr\ii^r. susisukgs lapo paggindas. skydi5ki. mindtos veisles itirr dailiai ahodo pakabiDamose g6liapuodziuose. karaliikqjq begonijq geliq beveik apskriti. ligos: Nematodai. visus metus Siltoje (ziem4 ne vesesndje kaip 16"C) patalpoje. BeSonia bowei nisriinai ir BeSonia 'Cleopatra' r-lln I I 9r"' l!. Lniz iild').lapai plastakos dydzio.sirals ne!:raziu Jei reikia.t-s- niana veislg 'lron Cross' 148 .rydkiai raudolra. Karaliikoji begonija i Europ4 atkeliavo subtropikai. P. lcistyncs.'?rurt' ('Viltis') begontrl gonijq ruSimis. jei nenugnybiami Ziedai. 1858 metais.daugiausia karaliikosios begor. bet lle sauldtoje. lapq. Pqtorimoss Karaliskqjq begonijq lapai ilgainiui sumazdja ir praialda iavesi. trgiimos: saikhgai lieti tik minkitu karnbario temperatflros vandeniu. zu Svies]Kllia'Cointesse Louise Erdody' ('Kunigaikitiene sia ieriuota apatile lapo aalirna p:rliktil Nuo kovo iki mgsejo kas 14 dienq po fuputi tr?Sti. Graiiausios ii jq yrai Begoni a i nver i ali s 'Specullrta' . I juodu "geleZinio kryiiaus" pieiiniu aDtjr]. tq Begonia boweribei Me. Gdliriukai veisld. Saklq arba iakl1i. su Sviesiai Zaliais lapais Siuo metu kambaryje auginamos lapinds begoti- ir ieimaz Be go n i ace ae. 238). Kas Doretq go11idai. tadiau paddkle vandens niekuomet ue tiebio dalimis Sildomoje dauginimo lysvdje (24'C).4diais.kutios poLymius dabartindse miirirrdse dar ir iiandiet galirna iisirinkti daugiau veisliq. Begonia rex labai lelgtai kyzminasi su kitomis r0Simis. tr: diau:regalima prrkiti laDu. apatild puse . Persodhant gniuzul4 geriau sumaii0ti. Begonia'Hali@' - raudonaijuodais la- - lfiti prieii0ros ypclunoir Nuolat drekinti patalpos or4 (+ P. Beje.virsutindje lapo puseje weri su kitomis lapiniq be.nal. tikroji miltlig6 ir iakml puvhys del blole laikymo sqlygq arba netinkarnos prieZiuros.Sidabriikais lapais iavi 'Sali'. i 'Bettiry ld' (' Betifla RotPitmosios imantriai prsf-.Begonia goegoensis pai tamsiai iali. gautrl sukryZrninus Begorra bo. Nuo tada ir irntos kurti laujos veislds. 43). Zeme nri b[ti nuolat siek tiek dreglra. Rudeni nulaitg lapai paprastai vdl adelia pavasari.lapai iali. kaip a. roiiniais perlais "vicross misdniq. fitasoparduotuvese bfina ddme- bei putplasiio dribsniais."r1- HS ('Gelezinis kryiius'). Ii kaialiikqjq folia var. ialos graZiai raudoni. Roths c hi pais. (enk6ioi. Douginimcs: Auginiais. Amerikos ir Afrikos fiopikai bei Jq esarna lepapra-stai daug.dgozia diade n. atpaiinti. juodai iSmarginti. B e g o lx i a h e r a c Le i - Gericusiai ougo: Sviesioje.otai . laantrosios lapq kaitai ir at. netaisyldingais nrdais pak|a. lles at. nigricarc begolijq veisliq aib€s iSsi.Lsari persodinti i negilq ind4 su T. pav. T6vyG: nzijos. be- jos . Be Erdo<li'). Begonia foliosa i paparti pamliais lapais. me$sia tr Begonia.

iiauga 15 cm ilgio atzalos. ka- kavmeditiai. ajettiai. Gerirusioi ougo: Sviesioje.. Rudeti jie nunyksta.s Sak1. Ii Lieti mazai. iki liepos ka. ieimo: Sterculia ceae. l(enk6ici. -ia. ligos: lei vegetacijos metu laikomas per sausane ore. Tevyneje. ir tik tqdo prdolyti iokniosriebi.Lstiebis. kol suioliuos nouii u9lioi. puoinus lapai. mes| Nuo kovo iki Kvynslende. kad Tdvyr6: Rytq Australija. 43). tausvomis arba raudonomis ddmdmis. kai. sauldtoje ir iiltoje (vasar4 18 .r atskirti ioniieirncz A r a c e ae. pams. Tame sustordjitne jis kaupia vandens alsarga-s. nes kitaip sunku ofpoiinti gumbuoie okules. arrgalui perZiemojus. Nuo kovo 10'C) patalpoje.li.> nuotrauka P. mojimo vieta per iillr ir trmsi. Geriousici cugc: Labai iiesioje.galima dauginti ir gumbo dalimis.s savaitg po ruputipatrgsti. pavasarl persodirti i T. iiauga rugsdjo kart4 per 4 savaites Siek o& gilti Kalodiio labdi graaiis raudon 1argidi lopai. lfiti prieii0ros ypotumci: Jei iakimsjau anlcita gdliapuodyje. lGnkdlci. per gausiai laistomas gali "apnifii". gausiai tlri padiai SeirDai. bet vdliau i6vis nebelaistyti. Brazilija. kaip k1- lcistymos. Ziem4 laikomi Dcugininosr Suaugus latik gumbai. tu du neDurkiti lJou! P.ruklaus augalo parduodarna-s daZliausiai tik grnnbuota. TKS 2 arba gdliq Zemg ir pastadius iviasioje bei Siltoje vietoje. gclimo ios ipiquri. Brachychiott pilJauso kavmedis il kolamedis.20'C. Verrsti oachiton rupestris bete labidekle uisilikusios dregausiai paplitgs. aplrinka amarai. g.Lrio menesi v61 pa-sodinti i T. ligosl -rei zie- Kaip rt Beaucantea (.tci1cft rlon liaudiikai vadil1ama-s butelmedZiu. pusiau nksmingoje. lcistynos.dim. tjekpaftgiti. 147). arba karpyti. rr. reikio poloukti.Brachychiton rupestris Caladiurn Kolodis IntetajCS Brachychiton tanpa . nudziitq lapai. Douginimas: Virsndq auginiais bei seklomis. Laptuns iisiskleidus iaikyti 22'C p. trgiimls: Jauniems kaladiiams nuo pavasario iki rugpjuiio vande[s negaileti. itin iiltoje (ne vesesneje kaip 20'C) patalpoje.iau tegu 11 Zhomq ruiiq Draciyonb[tu sausas. 3io nepaptastai patr. Nuo 1iepos gali buti ir lauke.26"C). Gumbus palikti Ziernoti seloje Zemdje arba iiimti ir suddti i du. nius grmbelius. iiem4 ne Zemesndje kaip Akorgioi: Augalas turi odq ir gleiving dirginau- iiq medZiajxl. (ili prieiiiros talpos ypotumci: Nuolat drekinti paorq tadjaujokiu b[r49 . nemegsta saules atokaitos. To paties augalo pilkai iali Iapai gali bnti arba lygiais Ioa-<tds. llorint kolodi pasidouginti. r)ors T6vyn6: {togrqfu Arneri.jei tik reuilyja lietus.pes (18'C).quubuotas lyg honsas.rtalpoje. TKS 2 arba geliq Zemg. daugiau kaip 3 m skelsmens butelio formos kamienu . didesniam ka. iimarsniego baltumo. ge. augal4 puola voratinklinds erkds ir skydamariai. prirnaiiius i j4 smdlio. ii kurio vasar4 iiauga 6 -15 m auk<dio medis su ispildin$. lrgiimcs: G6liq parduotuvese parduodamos krladZio veisles yrl Caladiun bicolor arba Coladiun schont f+ lrarStli miiriuai. Brac hj c hit olt r up estr is daznai parduodama-s kaip kambariuis bon-sis. o sausio arba vas. gerokai laistyti (oro ir Zemes temperat-ra 25 .

klemaliriai. sudarys puodni4 ir lengvai pdZiurim4 'hZuolaid4". 1lorc e-sama ir tokiq riiiq. gali apipulti vordtinklinds erkds bei skydamariai. Calathea p i ctu r at a' ArSetxt e a' pasiZymi sidabriskai baltais su Zliu pakraSiiu lapais.kambarius. Calat hea ze br i rn lapai iimargilti iviasiai eata' Kenk6ici. die[4 20"C. Itin g:nZiai atrodo kabaniiuot9 maZi. ligos: Jei oras per sausa-s. kurie suteikia Ziedui skdiio arbaiviastuvo form4. t50 .arginti iviesiais dvispalviais (baltais ir rausvais) bruhineliais. l(enk6ioi. Li . sumaisyt4 su puQlas- pasirodo apv!h-ls gumbeliai. hrrie. hroj iileidzia Saklis. MaZi Ziedeliai susideda iS mdsos spalvos lio. Jos lapai ovalis. sidabriskai iSmarghti lapai. pakabintrl virs lango iS pietrl puses. Ziem4 vese$eje (bet ne maziau kaip l2"C) patalpoje. nors pakeniia ialiais dryieliais. ant kuriq retais tarpais iisidAsiirdiski. fdvyndl Rodezija. TKS 2 arba gdliq Zem?. se g6liapuodZiuose. Pclclimos: Keletas c€ropeSijq. vitrina arba dregnas ir iiltrs SiltD. aio dribsniais.l g)nr'entojos md&sta- nii4. ma kaip kambarinis ruga. pinniausi'd Calat h ea ntakoyana.uidaras geliq langas. nakti ne vesesndje kaip l6oC. Jei Zeme per vdsi. Geriausioi auga: Labai iviesioje. loistymos. - t'iena ii daugelio iinon4 kalati- Cetopegija - labai p oin s ir hereiklus a {B galas. C al. Nuo kovo iki rugpjniio kart4 per 4 savaites po truputi patrgsti. Kitos veisle-s: Cala- palgi thea lancifolia 30 cm ilgiojos lapai prisitviding pde 10-30 cm ilgio lapkoiiq. Ji iSauga iki 30 cm aukS- iio. Kili prieiirlros ypctumoi: Kas2-3metuspavasarl persodinti I T. . tu ne tik graZius lapus. TKS 2 Zemg su treddaliu smd- spalvos. Seimot M aranr ac eae. Douginimcs: Sakniastiebio dalimis (patogiausia pelsod inant).rLrgina. ieimoz Asckpiadaceae. Dauginimos: Gumbeliais arba daliq auginiais. kurios gerai auga kambaryje. nuo kovo iki rugpjudio kas .vamzdelio ir penkiq juodai nrdq kampudiq.retli. lrqiimas: la-s. vasarq Siltoje. Va-sarzl lapq pazastyse gai. ligos: Retai.I Calatbea Ceropegia woodii Kolot6io (eropegiio J 19 = I I I = O. f dWnd: Atog-4.at h e a or n a t a' Rose o - Kiti prieii0ros ypctuncis Dazniau purkiti ir drdkinti kambario or4l Kasmet vasarq persodinti i T. sauletoje. bet ir Zydi koko geltonumo iiedais. ismarsiDti alyvmedZio Zalumo dememis. c&dh Gericusioi ougo: Visus metus iviesioje. susilietg su 2eme.lapai iirr.loistymas. ma. vesioje Ziemojimo vietoje .1 Amerika. miausia vietn .rmis (omnzerija).l. bet rre sauldtoje pusiau pauDksndje. drunguu mink-(tu valdeniu. o per tidnsioje vietoje nukeniia Iapq spalvos. rantiniai. Knpo ieme.rga maZclrug 2 m ilgio sillo plonumo iigliai.14 dienq po tnrputi patr?iti.Polqrimqs: Neseniai paplit:usi C ala! he a e r o cat a. ii kurio ar. liaujasi augti. Taisukulent$ Visus metus lieti saikinmdsilgais lapais ir gumbiniu ianizr-stiebiu. ketnines - ls tou zrnotnq rus l rrK ir nonnaliai iildomu-s Cerop<:g i a wood i i . Pjiviq vietas eS sodhant p vairikelio bltina apdziovinti. ligiimas: Lieti saikirrgai. suka-si lapai. J Calalhea zebrina jos c&fr'=dh Sios 4togr4zq drdgrqjq miSkr.

)rx irLjxlape bel pof uliilresu.r lr S:!r\' tN?5 :1:tl ..rtcllLl ku.'. 1e1iji- ieimc: trlroctzc. p)r. giLli pradeti pii- ti iaknlsl NLro kov. paruduojt lapq rllLi.r= ili W \ilsLrs urctus Zelre Loisfynos. Kai iakltirrs pasidaro pr:r ankitl gelirpuodrje.. per-re ) lodirlti i T. :ret kLrd(ro rneq leihr. li mofr6s clougos greif uicugo didelis . per ijltoje arbe per irrisio je vietojc pradeda .je..urL.1.:tlieti tl!l i-iti.r iki rLr[]rLraio k|rtll per sxvaile Xiti prieii0ros ypotumoi: Siltoje ir saLrsoje prrrrlpoje kar1Jis atipurkiti..jaLrdia!i lr uksi.r r.rrt. apnillka xmnrai. argii trrrli:rrir . !ilullr. bet nuo birZclio galintl iiueiti ] IrLrkrl ir laikytitcn vis4 va- -.l.r.l. is liu- i"7 lk iLl netnrkLrs inrr leisti illeLlilusiirs pxlxipls.. .rkitris.tiis gelirrpuodZiai. lrgiimqsr tufi Lru ti ruolet drdsrr.( -lllorophr tLrnt Chlorofitos .inriti Ii ougdlds C ltolorofirtl len. Kenk6iqi. ligos: t er silicje ir pcr s!Llsole patiilpo. lcleisri iidiiilti. Tai hbei geZicdeliLrs tLrs ir nerelklus au-gales. o ant jLr lirxurra DraZLrs baltus ir btundiull atlru!iLs.. 'l KS I arbr Iiu Zerrre.nr.gva nclttlh6 j! pri- ls kl)i p11l kds "v(l i ku- . b.riI!i.1. liaLrcliikai tlri. bet ir nc llirlidii . Tevyne: Irieht Afrik.uZir)eti lNpiri.rsli. aNlor.. SeLrieLtsia r. ''r aikuiius". Tinka dideli / )\ Douginimosl Atlu-qorris. I\'legsta kenLa- riL-. rr ir-go.l-itrl.jej per :raZai arba pcr chug lais :'. Geriousioi ougc: SaLrtciviLrsioie !ieto-ie.rr.

trgiimcs: Zemd tllri biti Duolat dregua. augirno periodu ka-s 14 diefu] po truputi pa- noma. jonai. Cissus oliniai. pasienius.rii.daug laistoma-s Ziem4. ljeti maziau. pertvaras. Kiti prieiiiros ypolulnoi: Jaulresnius augalus kiekvienq pavzrsari. jo lapai rombo formos.siiy mi ikarpytais.giau kaip 20"C. discolor t Cissus allnao- ieimaz Vt ac e ae. seresjei reikia.r iT. l(enk6ioi. Rausvi kvepiantys Ziedai panaius I didelius kamelijos Ziedus. pusiau rlksmingoje.lll. BirZelio menes! gnlirra ii- alxaratica i Cis- s tts r hon b ifo li a mi. 10"C.TKS 2 arb. Clssr. prireihrs pavasar! persodi11ti i T ierrg. trgiimcs: Lieti saikingai. personius dhti . GruZiausia veisld . bet re sauletoje vietoje. pripildytus geltonq kuokeliq. tadiair vdsoje. T6vyn6: Atogr4Zos.rias i kaudiukrnedZio ir gali ui. toje t'l pavBsi ar vidudienio saulds atokaitq.ru pladiai augilrti karnbuiuose pradeta neseniai. /-\(AR \J <l laistyrnos.]. GanT ii Australijos (laipiojantis augalas. vy nnte. Ziern4 apie neiti i lauk4.nnuoliuko dydiio. bet megstami d6l savo puoiniq lapq. Kaip sako ailSies pavadinim. tvirti. plikus u8lius nugenetl. Kiti prieii0ros ypotumci: DaZnai purkiti. Geriousici ougc: Sviesioje. gali isimesti miltligd bei kidiriai. Edliq Zem?.30 cm ilgio. bet De sauletoje.Cisuts atna1otica daususantarclica antrrkti.i.rs r h o n b ifo li a .30"C). Dougirimcs: Virstll1iLl auginiais Sildomoje dauginino lysvdje (25 . auga art uohl. minkStu kambado temperaturos vandelriu. Deja. visialiai pdeiilriai kiauiiniiki lapai standhs. Siltarne ir drdgname gelirl lange tinka auginti Cissgs ii- yra.Est^ l6-20"C. Crssres rlrscolor ir auginamos Sios rhiys: Crs. paka-idiai dantyti).Lar aliikasis lanstas. iiek tiek p. kartais musvai plaukuotais lapais ir uzaugamazesld. pusiau irlcsrnilgoje. Jrl vaisirl ddzutes turetq biitj Dazdaug golfo k. ligos: Ddl netinkamos vietos bei prieZiiros lapai nueina ddmdmis arba iivis ima kristi.epifitns. odiikj. ji - lcistymos. Geriousioi ougc: Sviesioje. bet tik De i 152 . t. Seimtz G rtt t iJe r a e. tos grybines ligos.I Cissus Clusia rosea lqmslos J (D = I I Kluziio a I = J Cissus alltafctica 'Ellen Danica'. Jei augalas per l(enkdioi.- hgiti. Nuo kovo iki rugpjhiio kas savaiQ patrgiti. lapai blizgantys. ligos: Retai.Crsstt s artarclic a' El I en D aix i ca' p. iali.ijd gi inixga nttstl j onaiclei. visus metus Siltoje (Ziem4ne vesesreje kaip l8oC) patalpoje.puolti. Tevyn6: Amerika. Abi ruiys gali bfiti augilarnos kaip vijokliai . Douginimos: Vilsnnirl bei daliliq auginiais Sildomoje dauginimo lysvdje. Dis lamstas Kambaryje daugiausiai Kluzija dar 1692 lnetais pateko i Europ{.s.rugti iki20 . ku- rio igliai uiluga daugiau kaip 3 rn ilgio. atogr4ios bei vidutil1qs atogr4Zos. kambaryje laikorni iie augalai Zydi be galo retai. Khrz. Sakos storos.

kai per lcislymos. daznai ant to paties augalo bina skirLinEu putplasiio d. dryiuotq. Ii kiq lapiniq augalq jis iisiskiia savo marpgrnu.Kiri prieiitje. Jar.ttralzus svyraltis augalas. Ekg liarls ir vesios temperatiros Zien4 (ji turi brlti ne Zemesrle o&fr' Kodonantd leidZia ilgus. Odiiki lapai gali b[ti dideli.30"C Zemdje. bet poromis) vas.luo ialios. Alsorgici: Augalas nuodingas. Nuo kovo iki rugpjrliio pabaigos kas 2 savaites it.ibsl1iais). Svarbu: 4ei ji turibnd iilta. mazi. Tai Silumamegis augalas giami i dregn4 dauginijarn reikia auk(tesnes mui skirt4 Zemg./'8. Ziem4 4 savaites laikom:Ls ve.lros pradzioje.dar fiaziau.uus augalus persodinti ka-smet. Tai ska. kovo mdflesi:ris viriiniq ir stiebo daiiq auginiais 25 . Spalvos . TKS I :rba gdliq Zemg su ffiiBxll.Ie sauletoje vietoje. senesniLrs . rai bei puola amarai. Dcugininos: Sausio f6vyne: Pietrt Azija. Kodonar)€ . nesumeddjusiais auginiais (maiiausiai su trimis lapq Geriousioi cugc: Visus metus labai iviqsioje. trgiimosl Pavasari kingai.Douginimos: Dnr ka. ros svyravimu. balti jo syvai dirgina od4 ir gleivi:tg. ir vasarq lieti sai- loistynos. t53 . odiski.. tiiaji krautipumpurus. dailiai ahodo kabanii:rme gdliapuodyje. geltonos. 4 Tdvyn6: Atogrqzq Atreri. Nuo kovo iki rugpj[dio karLt per savait? p. 43). taip pat drekinti patalpos or. Visus metus kotonas iaikomas iiltame ir kiek galima dregnesniame ore.augalus galima padalinti.rtrpiti. sDalw l3Du.ama riiis Codiaeul variegantm var. o geriausiai jaudiasi klifiatizuotame gdliq lange. * salose kotolras kaiLl!fe).ru-svus [glius. karpaioliniai. ligos: Per sausame ore puola skydarnariai ir voratinldines erkds.tus viet4. dio dribsDiais. Gericusioi ougc: Sviesioje. Kadatgi tik senesni lapai igyja savo galutinqs spalvas. Lapai prieiidai. .. rlro nrgsdjo iki kovo . kad [eiiteketr] baltos augalo sultys. Ddl Sviesos stygiaus pablykita rySkios laprl spalvos. juostuotq. greil sumeddjaldius r.kai reikia (i T.:.' ll lliti prieii0ros ypotumci3 Krotor4 butila laro dailiau purkiti. lygiakra!iiai arba ka. Didelius 20"c temperaturos. drdgme-s pertek- l(enk6ioi.i. L:uotq.. paplitgs krumas. Ddsirgi tai rodo ir ruiies pavadinimas Codanan t he classifo/id. l(L po truputi patri<ti.t (-) P. ligos: eakeivisai nelaistomas. Vier lteld kunbary augitl. pradeda kristi prunpuvisuomet vos dragnas."'pr. piatunt trli dlug veisliq. bet ne sauldtoje vieioje. ddl rcrnperaht. dirZiiki ir susisukg. gesreriniai. Pjrrvio viehs sodriai apiberti mediio alglies milteliais. iiJS'?#J J$ m6nasiarba fls Spalvrl riritai taip pat ivaibiDa ddmetr]) tai- ieimtz Gesneriaceae. oranZinds ir mudonos iki purpuriliq ir beveik juodai Zaliq atspalviq. Seirnaz Eup ho r b i ac eae. siau (apie l5'C) ir beveik Kenk6ioi..-- /i Kodonantei leikia labai drAgno oro. su rausvais brulc{ueliais vidheje pus6.Codiaerun Codoualthe cra-ssifolia lftolonos l(odonont6 h c& Molukl Spalvingiens lapans reikia daug '11 J:uiesos. trgiincs: daug ir per mazai laistoSalorq gniuZulas turi blti ma. Augalas nepakendia skeisvejrl. netinkarnai priiiiritt [ukrel1tzr lapai .pyti. lgliai p:rprastai isrneil. Trimito pavidalo -{' Ziedai balti.

gyslotlls.-10 lapq) ir sdebo dalilnis (su 3 . Cordlline a stralis ir Cordy lhte i ndivisa dau ginamos sdklomis (sausio irAfrika. visus metus iiltzrne ir dreltr1ame ore..lapai ilgakodiai. o stiebai Villtniq (lsiSaknija ir Gericusici cugo: Svie- ilgi ir svyrzotys.lti vesiau mariai bei tripsai. pdreihrs pavakai kuriq veisliq brlla rau. uZauga iki metro ilgio. - Xiti prieiiriros ypciumoi: Pavasari smarkiai apgendti ir persodirti arba gdliq Zem9. saikhgai. bet ne sauldtoje vietoje. Labiausiai paplitusios ruayst CordylhE Iruti@sa i jos veislas .:I. Labiauvasnrio mdtesi). Marge|is vielras grdZiausirl ir spalvirrgiausill kambariniq augahl. skydam4 lail. ligos: lei zieliai atrodo kabaniiuose mq orir-s pet sausas per gdliapuodZiuose. lo lapai je) arba seklomis (Sildoraudonai ir baltai marginti moje lysvdje).L<iiais.6 lapo randais). ir dinoZemyColeus punilus. Iancetiiki. Jauni bei apvedZioti Zaliais pakr. Ypad graZus smulkialapis lT Tdvyrdr Atogr. Seimc:.sa. Naujoji Zelardlja.d)1ine a slra. aeimaa Lab i at augalai daZDai genAjami. arba geliq Zem?. lapai daug sinuresni. Jo m6lyni neiivaizdhs Ziedai Siek tiek panails I ialavijo.ris (su 6. daugiausia miiliDai. Kiti prieii0ros ypctu- noi: Datuai purkiti. tudtuojau juos nu. Mdgs(5 -10'C). lrgiimos: C or dJ I i ne mehr-s lieti b sunazd- ja lapai. o&6'db neteks spalvin$rmo ir augalr-s ims skursti. tandius vdsiai iiemoti guldomos i dirvq ir isiiaknijusios padalijamos. trgiimos: janiius. Balta. Zie. Nuo kovo iki rugpjtiio po truputi tr9iiamos kas 14 dienq. Zietn+ ret i. uiauga iki 50 cm aukiiio. agavi. apkra-(tuofu s savo lapus. kremhe. kadangi nuo jo ima piti mesingos r54 . Parduotuvese blDa Duosta- #&db - Ki. tad jis labai daiKenkdici. kambado rempenltunl. jvaidais firudoDais alspalviais.lis ir Cord))line indi- Sio augalo iaklys! Kitos rhiys vasar4 laistornos sai- kingai. Toddl vos pasirodZius Ziedpumpuriams. C-ol. siai mdgsta uZdar4 geliq la]ng4.skabykite.1garaceae. Dduginimast donaidryZuod. Pctcrimos: Ziedq kovimas mafgeniui atima daug jdgrl.Douginimos: Viriinjq kinti saus4 patllpos or4 ui.se su centriniu iildymu austa saul6t4 viet. Cordj li ne o ustral is Xenkdioi.Ziemq kiek saikingiau.s. aleJu.sari persodilti P. fni i cosa v isus augalus jie paprastai apnhka per iiltoje patalpoje. kerius. del sioje. ialia. kad augtq veSI0s. cae. Kordilino. Ziem. Tai puskriimis briauDotais stiebais (kaip Nuo kovo iki nrgpjtdio trgiti kas 8 -14 dienrl. Ypad vengti padekle uZsi- likusio varders. TKS I i nnsq dilgild). Megsta - prieii0gu atveju lapai biausirl ir ivairiausirl spalvq misrilnU. (-+ P. dr8- dryiuofus. Aushalija. au€lilri. iakiys baitos ir apaiioje sustorejusios.voratiDklinqs erke. Parduodamos vie[ L:ultiirinds veislqs. apnhka voratilrldines erkes ir balhsparniai. Vasar4 gal4 clairai puola galima iineSti i Iauk4. platrls..l ne Zeme-sng kaip 8"C.ksetlesnis LardiIh1os stiebos stl. tausva ir violetine spalva Labtymos. Gericusioi ouga: Visus metus saul6toje patllpoje loislyncs. Vasar4 lieti gausiai (nuo sausros suglemba lapai)! iSdaiJina margenis liepsno. raudonnargiai.lzq Azija. 43). ligos: Patrlpott Cordylhre indivisa mtg. lipa- iiediiai.I Coleus lflorgenis Cordyline J 19 r I I = { Kordilino =t 4 J Saulitoje |ietoje ntaryenio lapai liepsnoja kaip ugttis. kurios pa- auginiais vandenyje. Tdtryl|d: Atogr4zq Azija iiltas..

gamtoje atgarlds Corynocarpus veda pailgus oranZinius kaulavaisius. bet ne vidurdie.isari arba vasrrq peNodilti i T. karpos = vaisius).T os ir kitos megsta iilumq (gali buti ir C/assala nliys.iekambaryje auginamos tik Silgu ntveju pradeda lris<1v i: C r ass u Ia a r bo r e sceru ir jjrl pana. Ant dirvos paviliious d6l svorio pcbericmc ivirgido or okmenukg. lauke gantys Zali. Abodo tvirti.ers). mdsingi. sauldtoje vietoje aflt riai ir Snknq nematodai. tvirLli stovindius geliapuodZius. Nuo kovo iki rugpjudio trySti kas 14 dieDr]. - botadnis ruSies pavadinima-s susijgs tikriausiai su lygiais. nuo tiesio- t55 . pavasari ir Ziem4 ruo 5 iki 10'C ielnaz Crassulaceae. P. Sis praimahus krhma-s ovaliikais tamsiai Zaliais dar maZiau.r. karie lengvai isiiakrija durpiq ir srndlio miiinyje (pj[vio vietls por4 dienq npdZiovitti).nai nugeleti. ieimt: C ory n o c arpaceae.Corynocarpus laevigatus Cta-ssula arborescens Storolopis o&g sia-s. storlapiniai. kad neapvintq. Gerai priZiirima-s storalapis gali sulaukti garbilgo amiiaus ir praiysti (retai jaunesnis nei l0 metq) haiais rausvais arba baltais Ziedais. Savaime. gumbuoti ir pakankamai sunkis. Alscrgici: Sio augalo sdklos labai mrodingos. Zieuzaugti Sakotos kaip kr[. l(enk6ioi. siVasnr4 kambaryje iaikodahiikai pilki arba Zvil. pavasari persodilti i T. abi gali iiek tiek gausiar. kad graZiai Sakotqsi. IS 4 ar 5 Sios genties ru5iq karnbaryje auginama tik viena Coryrocarpus laevigatus. ligos: Ziemojanti per iiltoje ii per sausoje vietoje. Jaullus augalus da. Jos lfiti prieiiuros ypcfu- nci: Jei reikia. Aukityn stiepiasi greitai.m4 Zena turi buti beveik mai arba drltais kaniesausa. taiiau vasq (apie lo"C).dssa/d fiisirl. prieiilgai. augiriais apie 20'C Zemdje.auga iki I m aultiiio ir suforrnuoja maZdaug tokio pat skersmens laj. lapais labai papuoi iviene itin iiltas patalpas. kuriq seklos Iabai nuodingos. l(enk6ioi. Megsta Gericusici cuga: Svie- lrtnq tai iiemojaurdius augalus puola miltuotieji skydama- vasarcs orq lauke. lauke iviesioje. Ziem4 C/. Vasar4 pat priZiriri.{i Crasvr.kttoka.' Crassul.siais ntris kaip mediiai (ypad kas menuo trgsti kaktu- - Senesniems sforolopioms - riiiis drro. trgiinos: Lieti saikingai. TKS 2 arba g6liq iemg su molio bei smdlio priernaiSa. vasat4 20"C. Geriousioi ougo: visus metus labai iviesioje. Gertie-s pavadinimas. Va-saros mene. Ziem4 laikant vesioje vietoje - sioje. nurodo Dcuginimcs: sausio vasario arba rugpjr. per trump4laik4 u. ligos: Per sil- patalpoje. lcistynos.a ovdla c&Bb 4UlOlnt oaugriru riiji tinka auginti kaip bonsq. Pas mus augalas neZydi. sams skifi omis tr+iomis.es. sunkius. Abiejq lapai loislyncs.m4 lieri saikingai.ldio - vaisiq fonn4 (graikiikai koryne .ti lapai ir iitjsta ilgliai.l. aplil1ka skydamariai bei voratinklines erk6s. Corynocarpus gerokai panaius i jlkq. trgiimcs: kiauiiniSki. geriausia i reikiu ploiig ir sunkirl 96liopuodiirl. Ddugininos: Virsurirl auginiais. T€vyn63 Pietu Afrika.Polclimos: Lygiai taip nio sauldkaitoje. --. palauger. Karrp JUU giu6s saulSs ir lietaus apsaugotoje vietoje). /a or?/(1. pav. Kiri prieiiiros ypofuirqi: Jei rcikia. rugsejo mdnesi stiebo daliq arba viriturir. pauaiiais i fiko lapais (lotyt ikai /aevigdlur = lygus). T6Wn63 Naujoji zelafl diJa. TKS 2 arba gelirl Zeme.

Mdgsa 5i1um4 (daugiau kaip 20"C. lsaulyje ir per sausame ore susisuka lapai. T6vytt6: Brazilija. (20 .dribsniais. ligos: Retai. Jei vieta per tamsi. La- t56 . bet tenjie daZniausiai iidZiIsta. CIne anthe luhbersiana Siek tiek maiesl1e. Ziem4 biausiai p. Xenkdici. be to. tadiau tiesioginiq saules spinduliq repakerdia.S y iiemq ne v6siau kaip l8"C). Zemeje. kad butq iilta jr Zeme. Cte aithe oppenheinianabei jos 15 tU SIOS AenUe. labai svarbu.caulis pilk. nuolat drdkinti patalpos or4 (_) P. Augirno periodu ka-s 14 dienq po huputi pa- tr+iti. ligos: Laikant Gericusioiougo: Itin iviesioje vietoje.' tevyDa sieji Brazilijos miikai. Atsorgioi: Kdptanlj-s hrri od4 dirginariiq medZiagl. Jei reikia. Iatx{hus a. jrl virSutin6 pusd den6ta arba C. Ziem4 saul6toje.mga-s.I { { Cryptanthus Ctelralrthe Kriplonlos J Ktenont6 r9 = I I I = I J Kripttintas. Visosjos uzauga beveik I m aukiaio ir tokio pat plodio. TKS 2 arba i tli arba rausvai dryZuotais !:e[q Zem? su putplasdio baluuotais lapais ir CrJ)/r. iinyksta grazus Iapq pieiinys.aikiikai tr1ttos = pasldptas. savaine augaliiq Brazilijos atogriq lnjikuose. manalne ore. labiausiai paplitusios kaip kambariniai augalai dvi: Ctena n the oppen h eiutidna i Ctenonthe hbbersiana.al ZvyDcuginincs: Ataugomis nuotais Zaliais.saros pradiioje persodinti i Zerres miiini su eidi\' Var i e g aI a' )t' Tr i - color' raudoni lapkodiai bei apathd lapo puse. tvirt. terariuma-s. Kartuis parduofuvese galima pamatyti ir ant S:rkrl augilamus L'riptantus. - tik 60 . lapiai tai ploksdios l(enk6idi. - putplasiio dribsdais. Geriousiai ougc: Sviesioje. Douginimasa Ctenanthe oppe n h e i nt i a. Pasl6pti pazied. o dd.4os = Ziedas. !siiakuija tik Siltoje Zemdje ir dr6g- brcmelidai. vitrina. kad ne- - sau- biausiai tinka g6liq langas. Xili prieiiuros ypolumoi: Nuolat dr6kilti pa- - nrsttl.ry'\tot^. La- trgsti. Ptieiingai legu kiti bromeliniq ieimos nariai. PuoiDDs )apai bhna iki l0 cm ilgio. Ctc na nth e oppenh eili <lq ^^R Kriptatto \-/ /1 mnrl -\2 ia nd' Vdriega ta. pusiau ilcsmirrgoje.drdgnas ir iiltas geliq l. lr?iimass Lieti mink(tu knmbario temperaturos va1lde11iu. tuo kovo iki nrgpjuiio kas 14 dienq po truputip. pava-sariarba vzr. Clenan the Iuhbcrciana kata -gale pasirodZiusiais lapo - les leidZia atZalas. Seimoz M ar ant ac eae.ti ja iia ienp po kojonis.rplitusios riiiys: kas 2 savaites.n a <lauEinatna stiebo dalimis.Laikom4 per sausame ote.l lapus purkiti kasdjeD. iidZiovinhl sausas oras. jis Laislymos. Ii iia augalo vardas: g.bi:ti puses motininio augalo dydZio. kuriq viduryje slepia. Seimoz Broneliaceae. Crypta hus bivit{atus bal. fr?iimas: Vis4 laikl lieti vielodai. pradnelimis. - gali apdki skydainariai arba iaknq nematodai . Zvaigides fonnos skoteles. regis. 43).20 crn ilgio lapais.pe$odinti T.80 cm.r- iaklijasi talpos orq. Jo lapai stori ir tvirti. rausvilis jos turi ("vaikudiais") arba rusvais 8 . vasar. Tinkznnitrusia vieta Siarn marantinirl Seinos augalui . iiltoje Tdvyn6: Brazilija. laislymas. si neiivaizdls balti Ziedai. kad Zema biltq nuolat drepna. lfili prieiiriros ypotumoi: Dazmi purkiti.22"C) vietoje. rantiniai.

pavasari arba rudeni persodinti i bai ilgai . pusiau nksrningoje vietoje.Kiti prieiiiros ypctu- KiparjsA rcatsparg Sal- leisti iemei visai iSdZi[ti. cil<- f 6vyn6: Pietryiiq Azija.aa rA) z-l(AR'1-. tr?iimass biiti nuolat drdgna. T lfiti prieiiiros ypdunoi: Ka-s2-5metuspersodinti ! T Zem9. Dygsta ilgai ir sunkiai. kiparisus karpyti biitina. ieinat niai. krriai bDllenk6isi. Douginimos: vasar4 vir- au giniais Sildomoje dauginimo lywdje (iakdisigy ti' G o ld c re s r' (' Atk. Ziemq laistoma maziau.kes. NeG- laklynos. ParduotuvC- iemp. Vasa14 megsta buti Siltai.. vasar'4 lauke. tadiau negalima Va-sar4 Zemd turi - 157 .kitaip kiparisas augs dar greidiau. Japonija. Douginimrs: Sdklomis 30"C Zem6je. bet ne saules atokaitoje. bet ne sauldtoje vietoje. Aisargiai: Is literaturos Zinomi gyr. sakartis') veislg. \t . Cy c adac e ae. kiek vo iki rugpjuaio kartq per savaitp truputi patrgsti. lrgiirnos: Vasar4 Zem6 turi blti nuolat dregna. nesjie auga labai spariiai ir nese daZniausiai rugsdjo trgiti daugiausiai diams spygliuoti medi iS kart4 per 4 savaites." vilFt \EH Tai vienas iS seniausiq augalq Zemdje. I jauru-s palmes jis panasus tik savo isore. parisidai. Ziem4 ialtesnd- je patalpoje laistyti mazai. fdrtyn6: Pieq Kalifornla. nes Kalifomijos. panains i vdduokles. tai pamego getninkai. Kenk6io'1. ligos: Zieme dingi aukaspalviai laikaot per Siltoje vietoje galima ilniq if :PYgliai' apninka voratbtlilds erSeimtz C up r es s ac e a e.uliq apsinuodijimo atvejai. sumaiiyt4 su smdliu. Beje. Ven!4i nuolatinio ddgmqs pertekliaus ! Nuo ko- moi: Jei reikia. toddl dideli egzemplioriai parduodami pagal centimetrus ir karuris gali kainuoti tiek pat. ld . Stai kbks gali isarEti ciL!1s. dr[to. iiltoie €triuZulo ir vengti paddkle uZsilikusio vandens! Nuo kovo iki dZiovinti dausiau. nedidelis automobilis. Ii tie-sq jis auga la- pyti ir sufonnuoti koki tik nori vaidk4. Labiausiai tikq neiildomas Ziemos sodas. iiem4 ves4 (12 -15"C).<aus kamie0o ir atrodo labai puosniis. pas mus grei. Parduodami ttk janD'i Cycas revo lura augalai (dainai kaip bonsai). Si visZali augal4 galima kar. graziai istista.. auga ii trumpo.jasi suokiai). Oeriousioi ouga: Sviesioje. ! ananaso vaisiq pana. Vasar4 megsta Silum4 (senesni egzem- laislynras. Gericusioi ougc: Sviesioje. o Ziem4 vesiai (5 -10'C). OdiSki lapai. ligosl Laikant Ziem4 per iiltoje ir pra.kas vieneri ar dveji metai susiformuoja naujas lapq vaiiikas.stai vCdimmoje patalpojq apninka paFastieji ir milhrotieji skydamariai.Cupressrs rnacroca4ra Cycas revoluta lfiporisos Cikos Kiparisas auga labai greirai. plioriai ga[ bnti ir lauke).

u sy"' Viksvuolds savaime auga drdgnoje pelkiq ierndje. CJperus graci lis. Clper s haspan atrodo kaip maZas papiruso krumelis (uzauga 30 -50 cm). io grakdi4 skrotelp. . kad gtiuZulas bltq nuolat drd$ias. (Cyperus esculenw) ir a Ib o st ri atus. Yra apie 600 vilcsvuoles ruiiq. Beje. tikftlabai egzotiikas augalas. . jq viriuje gos tokiems garsiems ir tanki skrotele ii 25 cm il.. gio lapq. Ziemq. iplySta lapai. ISirntis: Clyrezrs allosrriatas.Visos viksrruolds girnininbai briaunoti. Sios r[iies lapai kiek platesni.tiksvirdai. porrie s sp. toddl ir kambaryje bndamos megsta dregmg. kurirl viduryje iS. Seklomis dau gtfialJrl Cj p e n a I t e r Clpen$ papyrus Adresai. sauldtoje.s Pei salosas aiba vanduo per kieta-s ar r[gitus. CJpenls albostriatus stiebai Zemesfli. irgiimcs: Laikart iviesioje ir siltoje vietoje.naudingiems augalams. Cype i Cypents haspan. Visas riSis. uzauga gumai veisliq budingos skdiio pavidalo lapq skotelAs. UZter*a. ouosaikaus vidutinio klimato zollos. sudarybaltai marga veisld '/ane. Ziern4 augalas laikoma-s Siek tiek vesiau.s (Cy perus p a py - ro Zalias. .Do. Jos Dereikia laistyti is apadios. \ykitukinA vikvuole.emi.uZsiauginti G sdklq. Clp erus a b er ndo Ii us ri. f . Sdklq lercikia uzberti ZemAmis dygsta tik iviqsojel nifo tus loislymcs. per sausame ore dainiausiai apninka voratinklinds erk6s bei tripsai.nai gdliq parduotuvese siDlomas klai- nls).238). De. TdvytG: Atogr4Zos. Nuo balandZio iki rugpj[dio kas - (+ i Li us. Prideti iiek tiek molio ir srndlio! retai ir tik po truputl. cilis la b e L- liikq lapq it didelio Simtaziedzio skeiio. ii kuriq kaip kambariniai augalai labiausiai paplitusios Sios: Dduginimos: Kero dalimis arba "skediais" su 5 cm ilgio stiebais. P.platesni. lieti labai gausiai . TKS 2 arba gdliq . Daud it gn Cyp e r us ditlt ts tts vatdu. laikant augal4 12 -15"C temperaturoj e. Ji ga- Cyperus r us g ra- lirna nusipirkti jau uiaugint4 arba padiam ..2 savaiies po trupuE Pqlolintos: Vardels voneldje arba akvariume pasodhtus augalus trSti per daug trdiant baltas margumas iSnyksta ir augalas pasidaSu amiiuni t papitlrsf.t4 ii laisvai svyrandirl siu- Kenk6ioi. auga iki 1 m auk{dio. Lapai heddaliu pahumpinami ir liaknijami kambario tempentircs vandenyje (-) priesirys P. ruduoja lapq galai. . ^ Cyperus esculen- auKdio ir suformuoja CJper us ahenilo Ii us.rarlatlrs. butina drekinti or4 bei augal4 daZnai apipurkiti. vidutinqs atogrios. . s G r akil us C! pen$ all e nxifolirts stiebas. o lapai . MaZi fleryikr]s ske- tik 30 cm auKdio. - Satus'. ruo ge!$Zqs pabaigos galima iinesti i lauk4. Jei vilisvuole laikoma per ialtoje patalpoje. ligos: Jei ora. su Siurk<diais kaitais.s kitaip valduo pasidarys pet siltus. pavasari persodinti i T. laistyti I .padeklas turi bnd vis4 laik4 pilms. ieimot. patr*ti. Stie. Jei reikia. Jis uzauga daugiau llei 2 m sis papirusa-s Gericusioi ougc: Sviesioje.(iq. 60). Kili prieiiriros ypotumoi: Ziemq laikart viksuolg iiltoje sausoje patalpoje. Cyp erace ae. lifomis. iiskyrus Cyperus a/. Da.kaip valgomoji viknrol6 auga neryikDs rudi iiedai.Cyperus Vikswo16 . Cypen$ papJr s. tiiki iiedai iydi beveik visus metus. iS apadios rereikia ir kitrl nl. iStisus rnetus iiltoje vietoje.7 CJper s albostrialus nemdgsta storefi vanden e.

kbiausiai paplitusios veisles: VaMr4 . D i eJlen bac h i a bow. c&6'sh itin puoS- bene Difenbachija mdgst uniausia-s selekci-- i.k^ip sako irjos botaninis rusie-s ekgantissir0 pavadirrirna-s reikia kiek maiiau. per dr6gnoje ir vesioje pradeda kristi iapai. - Dcuginimos: Itir SvieZio- ieimot niai. grybines ligos ddl netinkamos laikymo vietos. vdliau . tripsai ir vietoje. Alsorgioit visos augalo dalys nuodingos. Ziemq dregme-s fcnbachia atroena' Tropic Snow' ('AtoEIqz\ sniegas') lfili prieiiiros ypdtumoi: Drdkhti patalpos .l ir gali uZaugti beveik iki 2 m auk\iio. ajeiniai. TKS 2 arba 96liq iemg. (60 o11l (-+ P. TKS 2 manni i' C am i lLa' (' Kami. sausame ore arba kai perdZi[sta gniuZulas mduoja lapq virSiinds. tadiau dizigoteka to nem€gsta. Vengti skersvdjqa temDemhrros svvrdvimu ! amami d€l per sauso oro. Per spar- iildomoje dauginimo lyska-itais.s gdliq lalga-s.ne maZiau kaip 8"C.lvinas mirtinai dzi^i. ligos: VoratinGeriousici ougo:5viesioje. kuriq lapai balti su Zaliais ba stiebo daliq auginiais pavieniq lapeliq prisegti kaip rankos piNtaiprie plono stiebo.Dizygotheca vit&ii 'Ca-stor'.Dieffenbachia Dyzygotheca Difenbarhiio Dizigoteko Viena c&fr'dbg rieltrpiti. maLan ges D i clfa n . Ir dregmds perteklius. visus metus pastovioje ieme-s ir oro temperat[roje (per 20"C). Paprastai jis turi tik vienq stieb. dirgina od4 ir gleiving.tamsiai iali ir iiek tiek platesni. Salorq puvinys d€l drdgmes pertekliaus. Nuo kovo iki rugpjtdio kas 14 die11q trgsti. araliva. Stiebo gabaSeimoz A raceae. bet fie saulebje vietoje. ligos: Per sausoje ir talrNioje vietoje puola voratinklines etkes ir skydamariai.rrllsioje patalpoje margi lapai pasidaro iali. Kas 2 metai paval. Labiausiai tiktq dregnas ir iiltr. lre5imass Laistyti minkitu kambario temperattros varde- Itizygothe. Visus metus mdgsta Silum4 . laistymas. iisiskida iS kitq veisle-s.nupjaunama-s (is vdl suZabac h i a n aat I at a v eislts liuos). 43) arba dnirai .sari persodinti iT. pusiau [ksmingoje klinis erkis. veje (25'C). Amerikos atogrqrzos. Jaunijie bnna rausvi ir itit ploni.s reiiau.kiek maZiau. nqs prad& kisti lapai! Kenkdioi./) cm llglo Sviesiai Zaliai iimargintais ngs belapis augalas lapais. Per t.dideliais cm ilgio) gelsvai baltais purkiti. Dauginama sunkiai. Dizygolheca prc4!i::gi.rtiros vaurdeniu. Gericusici cugc: Sviesioje. baltmargiais lapais. Ypai Dougininos: Virilnitl ar- ous auAalas. ii dalgclio tlifenhachijos veislitl. nepakendia tiasioginiq saules spinduliq. YcrlitiilersYqj!].ude- mis s6klomis arba virS[niqauginiais. liukai akute lviriq lygiagrediai dedami ant T6vyn6: Viduio ir Pietrl dirvos paviriiaus. Ziem4 nir*q argalas. ir oerdZir.eitchii 'CLnor' mhkitu kambado tempe- t59 . - loistyrnds. Ar a I i ac e ae.arba geliq Zel'g su putle J pla-siio dribsniais. iiaiauganiius galima nugeneti.apais. senesniu. upuE paka-s savaiQ po t Savairne auga kaip visZ:rliai krilmai arba maii me- DiLr. Palygiuti jauna veisl| . Xenk6ici. 7 -l I siaunl il8rl lfili prieii0ros ypctumoi: Kuo dainiau purkiti! Jaunus augalus kas 2 metus percodirti i T. Puoini ir gruk<ti l)izJsotheca eIcEanIissit a. ldvynd: Ramiojo nyno salos. lrgiimos: visus metus lieti gausiai. Pa-se.

.

. auga tankiais L-upliais kr:okftais. labiausiai - tika atolFiEil gratinkr iovi drcrenrl kompoririio gdliq Iangui. Margalapes veisles laikomos Sviesesndje patalpoje. Zuole. .na. bet De Muletoje vietoje. Druca. Gericusioi ougo: Sviesioje. gelsvai arba pilkai dryZuoti. nei stokos 'Victoria' ('Pergoli'). ddl drdgmes pertekliaus.1a) D r ac a e n a g o tls eJ! Xili prieiiriros ypctunois Daznai purkfti. pradeda p[ti iaknys. 2 Dracaena san<leriana 3 Drocaena suraiosa l(enk6icL ligos: Nuo sauso oro panlduoja lap! ka-itai. sai negiminingos. Ne- 'Florido Beauty' ('Floridos grafuoli') 4 Dracaena fragrans 'Massangeana' 5 Dracaena rlerentensis 'Warncc 7 kii' 6 Dracaena narginata 'Tricolor' ('Trispalvi' ) Drocda d congesta Dracaeno margineta sonderiana Dracaena l arginata bene populiariausia. Geliq parduotuvdse jq buna ivaidq rusir] iI veisliq: . trdiau su iia nugalq lein.a jos vi- tas. Visus metus Polqlinqs: Siukihr ne- I 9 Dracaena glauca Dracaenafragrans kvapioji dncena. Dracaena s rcul. a - baltos iI gunbuotos. ca) ir seklonis. gelsvai ir Zaliai dryzuoti.25"C. Tiesa. kartais Zali. o kordilinq sustordjusios. c&E'Eb Nors savaime augandios seuesues draceuos labai pala-iios i palmes. - I6I .L<iai). P. .Dracaena Drocenq . Madaga-skaras. Jos siauri ilgi lapai. tiikamai laistant dziusta lapq galai. - juka (Izcca). kaip ir lapai blyilors. kad garZiai blizgettl lapai l0 Drocacna gerokai platesui. pusiau lksmilgoje. Taip pat dainai augilama. l)racazna sanderiana tuojru pradeda kisti lapail Tr9siama nuo kovo iki mgpjudio krs dvi savaites.asa (syn. TKS 2 arba gdliq Zemp. Galima bet kada geudti. Azija ir Piehydiq Azijos saloc. loislymos.i*Dracaena surculosa 'Florida Beauty' auga kaip kri Ktapioj i Dracaena fragrarr' M assa n 3ea na'. Kitos rllsys (rr'lrcaena s /culosd bei Dta(aena drd- ieimo:. Graziausia veisle 'Song of hr drb' ('hdijos giesrnd'). dracena daZnai painiojama su kordiliia (+ Clordty'i@. lrgiirnos: Nepakeniia pei dragmds pertekliaus. Zaliai ir geltonai arba Zaliai ir bal- temperatira turi b[ti t8 .4gavaceae.ri stoviniio vatdefls padekle. Lapai c purKti dracenq jokiomis priemonemis (pavyzdZiui. 154).lapai Zali su kreminds spalvos pakaSdiais. it [)focaena dereJ e]Lsis lapai tnalyrai Zali su baltais pakaiiiais.olor' veis16) rausvai.drJ. agaviDiai. kadais ('?i. yp. ir pan. . Jos labai jaut- 11 Dracoena fragrart"^ tuijuostuoti. Labiausiai jos skiriasi iaklimis: dracenq ialorys oranZiikai geltonos ir lygios. puoln skydamariai ir voratinllines erkes. relexa . kzLs dveji rnetai persodinti i T. I Dracaena draco T6vyn€: Krurarq salos.. kad nepaZaliuotq p5aZas lapai. Dcuginincs: Margalapds veisles daugiuarnos tik virSrurirl arba stiebo daliq auginiais iiJdomoje darrgiruillro lysvdje (25"C). . atogr4iq ir pusiau atopgqZq Afr ika. Dracena vienas ii mdgstamiausirl ir daZniausiai auginarnq kambariniq augalq.

ldislynos. - ne Zemesng kaip Oiekinis (faorryrras ezropaea).liq Zemg. pusiau Ikmingoje. I gdliavis'). Mdgsta dinti.25'C). ligos: oet desni ir gali sutmkineti. Kartais 5is augala-s dar va. nuo kovo iki rugpjldio kart4 pe. Kenk6ici. ajet'. odiiki.gerokai di. tr?iinas: ogtu Skindapas Lieti saikingai.pas mus gerai iiromas ir vertinatnas sodo augalas. iiemai aLspai E/onyrras gelties niiis ieimtz Celastraceae. ' M ac r op hy I Ia' ('DidZialaKili prieiiiros ypctupis').noi: Jei reikia. Jro vlszalro Ktumo lapai iio l8'C. skietm ediniai . ivilgartys.puodiius sodinti po kelet4 graiiar.l(enkdici. Ziemq 16"c. va-sario - ne Siltesndje ovaliiki. lapai paZaliuoja ir sumatdja. Jaunq augalq lapai Sirdiiki. oras turi b[ti labai drcg[. ti. co& klmbado temperatlr4. mildige. Galima nu- Trivytr6: Saliamono salos Ramiajame vanderryre. Douginimos: virilniq argraZiai apmizgo siena-s ba stiebo daliq (privalo tubei pedvara-s. gara' ('Sidabramargis').l atiodys. bet tik rada iilieka ilgai graZios.1ulerm' ('Auksa-spalnijasi ir vandenyje. Zieln4 snuldtoje vietoje. Nuo kovo iki rugpjf- dveji rnetai persodinti i T. jei nuo gepgZds iine&mos i lauk4 visai vasarai. fdvynd: Japonija.nq. Parduodareti nors vien4 lap4) ma beveik viefl tik veisle augidais. lieriousioi ougo: Sviesioje. hrottynuts japonica ir veisle'Aureovarieqata' (fuiirdje). taip pat smulktalapd 't ebl€ ' M icrophy Ilz'.laikaft per tamsioje vietoje pradeda pnti Saknys ir dt Scindnpsas. senesdq . Itir daigalima liai atrodo pakabinamuo. trgiimas: Nuo kovo iki rugsejo lieti - ir nebetrgiti.' A r gen t e ovar ie. Labiausiai mdgltamos margalapds veislqsl ' Aure loislymcs.Epipremlurn piruraturn Euonymu. gdliapuodyje arba kubile . o iiem4laikomos labai vdsioje vieto- persodiDti i T. uiaugim iki nqi: Ka-s E ony Msjaponice. pavasari omar g i nat a' (' Avk. Rudeniop lieti maiiau Seimo: Araceaz. TKS 2 arba gdlirl Zemg. se geliapuodZiuose. Kordja. . Alsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagq.tik apie I m.1luo spalio iki kaip 10'C patalpoje (eiji ailte-sre. gelsvai iimargh.' F ramidata' ('Pia. Pclcritncs: Jei norite papuosti sienas ar pertvaras. - Beje.gausiai ir hgiti kas 14 diesakartls' ).fia| kinta lapai. 152 . pernelyg tamsioje patalpoje pailgeja tarpai tarp ugliq.drdgmes pertekliaus arba dinamas senuoju savo var. vasar4 megsta birti lauke. Visos jos parduodamos kaip kambariniai augalai.a). kartais ir daugritu. kerta lapai. o pas mus.s japonica Skindopos Joponinis oiekinis Labai puo|Nts ir nereikhs augalas. Cerdti betkada. kurie gerai iak'-. ligos: eer siltai Ziemojandius augalus puola skydamariai. kad neiiflyktq lapq margumas. savaite patr€sti. Riukiu salos. pusiau [ksmingoje arba uksmingoje vietoje. midhis').Tevynejejis uiauga iki 8 m auKiio. Douginincs: Nuo rugpj[dio iki spalio viri[niq augfuiais iildomoje dauginimo deZdje (20 . TKS 2 arba gel0 m ilgio uglius. iiek tiek dantyti. Kanbaryje arba vdsiame Ziemos sode tinkl augirrti tik japonine niiis Kiri prieiiEros ypctu- Geriousici ougc: Sviesioje. geriau auginti skindapq hidroponikos biidu tuomet nereikes augalo pelso- pjauti ar apgeneti.

rudenl ir Ziem4 dar maZiau (geriausia pilti \ andelli G apaaios).riai. Dazniau-siai su- ikah sq. apima ir belapius sukuleutus. ieimo: Dlal.nely$r ruiis. syvai turi od4 ir gleiving dirginaliiq medZiagq. lrgiimos: Pavasari ir vasar4 lieti nedaug. lcislyncs. i l(enk€icl ligos: netai. kuriq daugelis labai paMius i kaktusus. nas ym dirbtinai sukryimintas mismnas. 'Variegata' veide - japonind fatsija (Fa. hqhorbia Eup E up h trumpinti. Stiebai tiesns. Megsta kambado Silurn4 ir drdgnq orq. su ketvirtadaliu molilrgos sodo dirvos. nuodingos Zmoldms ir gyv[]lams. vasarq Siltoje. Vasar4 galima susiieisti. ugl ru-s Kewfradslru pa- tinkamos iios riiys: Eup hor b i a p se ado cactus. kad nepaialiuotg margi lapai. i\t ilgantys.tsra japonica). Dauginimas: Rugpjudio mdnesi subrendusiais viri[niq augi ais arba stie- llsdlgiai: Karpazoles idimaz Euphorbiaceae. Fats h eder a \i^rE mazdaug 1. Euphorbia tirucalli. iil- titi prieiiriros ypoluJei reikia. nkmingoje. Fatshedera o&6'db gau%s - parisio karalienA. iI skydam. kad jie nepatektq i akis arba i atSys baltnargiai. tikjai reikia kiek daugiau vandens. je. dirvoZdmyje arba samalose). sukyZ- . 163 .5 m aulddio. Geriousioi ougc: Sviesioje. lrgiimas: Nuo pavasario iki rudens lieti saikhgai.triskildiai arba penkiaskildiai. bet pastogdb i a t iruc aLIi t inka augti hidropo iniu bud .Euphorbia Falshedera lizei Korpoiol6 Gebenkr[mis \__--_-*iar4"/< E phorbia pseudocactus pana:i #@dbg KarpaZolidai. Euphor . - galima Neturi. Tr9sti ouo balandZio iki rugsdjo kaktusams skirtomis gerai arskiestornis toqaomis.i ac eae. o dienq patrg. TKS 2 arba g6liq Zemg). Dcuginincs: Seklomis arba stiebo daliq augitiais mifiras. Tai keistoki nereiklus kambariniai augalai. or b i a b als anifer a hor b i a grand i corni s. Nuo kodidmas rodo. ligos: rei ziemoja per Siltoje irsausoje vietoje. be toji ne taip spardiai auga i aukiti. kad augalas ia- erythraeae. ti) ir priei istneigiaut i iemg kiek apdZiovinti. Pjuvirl vietas butina palaikyti drur1811ame valde[yje (sustabdo syvq tekejim4 ir neleidZia audiniams sukib- nirus falsij4 (l"alsiaJaponica) s! Eehene (Hedera he lix). ketvirtoji pagal dyd! Zydindiq augalq Seima. puola voratinkli- laiM lauke. Tdvynd: Afrika. Ar a!. pavasarl mdit persodirti i kalrtusq Zemg tesleje - daugiau. Kenkdioi. atall- 6eriousici ougo: Sviesioje arba sauldtoje. koqsi. Ziemq 15 fdvyr6: \'r4L^izd4l Kai kurios ruspygliuotos -18"C patalpoje. iiem4 vdsioje patalpoje rnaZiau.daZnai apipurkiti. senesri augalai Siek tiek vesesnl (pakeniia iki l0'C). sodriai Zali. pusiau bo dalimis (lsiiaknija vandenyje. Botadnis iio augalo pava. kad nedlybl lietus.' Var i eqat a' ('Margute') veisles Kili prieiiuros ypolumoi: Jaulus augalus persodirti kiekvienq pavasari. kad tai ndra vo iki rugpjtdio ka-s 14 savarankiika geutis. lapai .iti. saugotis. senesnius kai labai iisikeroja iaknys (i T. Pqslcbc3 Panaiiai priziurima ir Siek tiek didesnd lrds erke-s - [cislynos.visada Sviesioje vietoje.

-:} I I .

auga ldtai. ligos: ler sausame ore puola skydamariai. mdgsta vesq.t ltlbai tvittus sryranii s r1gl. nis. voratinklin€s erkes. Ficus retusa. 4 m aukiiio i5si5akojgs krumn-s. bet oe sauldtoje. TKS 2 arba gdlitl Zem9. - - Ficus rubiginosa a\tg lCtai. lcistymcs. Ficus benghalensis 5 Ficrts punila'Sonny' 6 Ficus benjanina uiauga didelis.abiausiai 'l4zriepaplitusi veisld naiis i . c Ficus rubigitasa lfiti prieii0ros ypatumci: Dainai purKti. iilkmediniai. 3eimo: Moraceae. kartais isauga iki alto dy- . Ficus llrala. Tdvyr63 Atogqzos ir vidutiDe-s atogr4zos. Jlauzlojaitysls crts prunila t IrK&s t/- bahmargis sioje ir vesioje vietoje.urgis Jlkr. kingai. 'Etotica' odiikais lapais. prireikus pava-sari petsodinti i T. svarbu: silta ieme ir drdg- pera 'Parcelli'- fiail's ftls Oras. megstn iiemoti Svie- .Ereitai augahtis kimas su beveik trimkampiais. o )llumamegs f /c/ts dJ- bario temperatircs ar kek vesesndje) patalpoje. dideliais.smulkialapis F i c u s b enj am i na. visus metus iiltoje (kam- iiais i bukmediio lapais h vario raudonumo stiebais. Taip pat auga kaip bons. diio. Fic s btLrifolia . Genijimas ir karpy- 7 Ficus sagittata 8 Ficus benjantina 9 Ficl/'s lyrdta dai raudonais lapais. Kenkdioi. Jei patalpa per v6- si. Lapailyros pavidalo.odiwa-permirkusi. SiurGdiais lapais. jis uiauga iki pat lubrl. Ficus p ltlila leidai. Ficus dehoidea iemaiigis. Tinka auginti kaip bonsq. . Lapai paFicus benjanina. . Sata' ('Margute'). Paddkle jokiu 3 Ficus benghalensi.Ls. dailiais r. Savo tdvyn6je Australijoje auga kaip - t65 . trgiimos: Pavasari ir vasarq lieti sai- I Ficus deltoidea plaiiai i Sonus asikiSusiomis Sakomis ir trumpakodiais. rudeni ir iiemq dar maiiau. pana- Geriausioi auga3 Ltbai Sviesioje.s 4 Ficus puiila . iounioii likrl simin6: 2 Fiats elostica 'Doescheri' krumelis i5 Polinezijos. tripsai. baltai margais. Kaip ir sedai paZistamas stambialapis fi kas (Ficzs elaslica). Tiuka dideldtns aukitoms patalpoms. Nulinkusios iK iemes iakos iileidZia Sak- mas kai kurias riSis skatina Sakotis. F i cus sag i tt at a' Var i e I ata' graZiai ahodo pakabinamuose g€liapuodZiuose. l. paskui naujas atialas ir greitai uZirna didelius Zemes plotrls. baiguoti.i|s. Buna ivaidausirl ialialapiq bei margalapiq jo veisliq: metu fikq Slia Ziojart\sis bul!'. ima kristi lapai. Douginimcs: Stiebo arba lapq auginiais Sildomoje dauginimo ddiije (25 30"C) arba drCgnose samalose.Ficus Fikos c&6'db Labiausiai mdgstama Siuo riijs .t- nes pradeda kisti lapail Va-sar4 trg<ti kas I 4 dienq.

bet daZDiausiai niekada ueZydi. Rugpjuty galiaukidio. pmei1la m€nesirl meneieimoz P rot ea ce a e. sidabriikai Zaliais plunkrliikais lapais laKiti prieiiiros ypctubiar. ligos. akantiniai. pr ot€. mat G r av i I I e a r o rna apgered. Nedidelems oranZerijoms buvo sukur- Fi'or). bitina ruolat drekinti or4. Puola anarai il baltaspamiai. vitrilrose. Gericusioi cugo: Sviesioje.iki spalio krs savaitg patrtr{ti. kol jie gala-s - F rtor (Elizabet h Fi to n. isiiakuija. iiemq sauldtoje. tadiau !rcra.tuomet jis augs panasesvadinimas. orarZerijose arba iiltose Ziemos sodo lysve-se. rruo balrurdzio iki spalio kas 14 dierq po Kiti prieii0ros ypoiumci: Drekinti patalpos or4.ikos miskq.s argles Elizabeta ir M. l6vyn6: Australija.rga iki 2 m pjuver. Neteisilgai trgii. Geriousici cugc: Labai iviesioje. auginarn4 kambaryje augalq laro daZniau purKti. Ory. Jei reikia. davu-sios gld€datdslilapajl loi5tymas. nes prieSingu atveju negr. Pas mus Gelininkai profesionalai Sis puihs medis per 2 seja jas daugiausia iiiltas 3 metus uzar. Douginincs: Pavasari virsnniq augidais Sildomoje dauginimo lysv6je. Nuo skeNveiq tuoj Sis lengvai priiiurinu-s au. ieimorz Acathaceae. uzauga savo tevyneje Dcuginimcs: Itin iviezioAustralijoje iki 50 m auK. Deja.r panaSls i papati nemoi: Jei reikia. Ziemq vesioje (re iiltesDeje kaip Kenk6ici.4r8)ronezra' ('Sidabragysld') fitonija su sidabriikomis gyslomis ir'Pearc?l' su raudolomis gyslotnis. kambaryje jis ugliais.rri - puoittus kanhar is ntedzlis. augalas labiau iSsiSakojn. lcislynos. pusiau liai ir sraigds.r. llgiintrs: Nuolat lieti miflKtu kalnbado tenperatuos vandeniu.rnt paivieseja lapai. parkq puoimena. ligos: Siltramyje arba Ziemos sodo lysvdje labai puola vddard- f6vynri: luo Kolunbijos l5'C) patalpoje. res ir taip iio ir yra tikra giriq bei jau dygsta gana sulkiai. Jam prilygsta gal tik su-si auga14 pavasari galidy <lifu . nuo kovo mq iksmiigoje. pava-sari per- ji itin smulkiais sidabriSkai iata su veisld'Minrnla' liais lapeliais. Fitonijos proGviai kilp ii drdgnq atogrqZq Ame. pavaszLri gu iqzuol4 0otylriikai persodilti i T.rZiai iiqsIa iki Bolivijos. qZuoli.geliq Zemg. Dainai skabant virsine-s.mis sdklomis. Ziemaliiau. TKS 2 arba gdliq ieme bei putplasdio dribsnlars. gerai veiinamoje. Mary jam botanid vard4.siai. Abiejq veisliq lapai uiauga iki 7 cm ilgio ir gnii graziai uzdergti Zemg drdg1lame ir iiltane geljrl lange. Itir papliirsios veislds:'. KenkGici. bdel auginant ant palanges sodinti i negilius dubenis su T. toddl geriausia ma bandyti dauginti puaugilti erdviame zielnos siau sumeddjusiais iakq sode. jiniai. kaip sako nliies pa. stipd ir tvirta nis lknur4 negu i medi. lrgiinos: Vasar4 lieti gausi.Ls. kambario ii]umoje arba dar Siliiau (net . TKS 2 arba robasrls = 4Zuolo.r.I Fittoria veISchaffeltii Grevillea robusta Fironiio J 19 = I I I = Didiioii srevil6io I J Fitonijos veisld 'Arglroneura' su sidabriikt gyshl GreNillea rob6ta c@8'& JlO pUlKIUS slnulKrar0pro augalo krikitamote. - t55 . Pemelyg iitinis).iemq nepakelia Zemesnes kaip l8'C temperutiiros).Eg tikjokiu b[du ne sauldtoje vietoje.

namq ne ddl Ziedq. 43). Rytq Afrika. temperatnr4 (18 .kai puola amarai.::. Abi ruscanderr.rl virsuridai lap:ri. 157 . Pe6odinti nereikia. 43).i iis augalas ryikjq spah. se[as atsk. aukityr ir uzauga iki puldistymds. ieimot C on Z^LiedZial.. ZiemA ljeti ma- i lapq slcotel9.= :.:a:nii. Pmvatu nuolat geneti.20"C).ro pilamas ue vat1- Purpuridai phk-rroti ginu- iiai. voratinkline-s erkqs bei ::]! i'. t a-.. Guzrnauijas ga- lfiti prieiiiros ypotu- ros lapai suteikia iiam ato. : . ligos: lei per sausal"s. SaPer ttunsioje vietoje lapai vaime veii Javos kalnq praranda spalv4.:--:-j Eika geliq langas l(enk6ioi. Nauje-sne yra Glnzra po truputi.Dcuginimcs: Pavasari argina augal4. GraZiausia.rrikirno vardeoyje). -_:. - iio Ziau. ieimaz Il ro ntel i aceae. lrgiimdss sqs arba I m auk{iio.f io bas auga tie-sus. nuo kovo iki rugpjikas 14 dienq po trupu- tilis . ora-s puola skydanematodai.-1udingi. positae..Guznalia Gynura Guzmoniio Ginuro Vienas i3 daugybis guztnanAos miSrnn4. Iigos: DazrograZiq lapq. rudeui ir Zietnq atvezta i Belgij4 1880 memaziau. c&ndb Ispanq vaistilhkas Guzmana^s davd vard4 geo- Neprikb)gstaln i gin uros purpur iniai Llpa i.tista. miriai. Megsta kamb. pusiau iLsmilgojq . jrl arba gdliq Zemg. nelurint iiemoiimui tinkomos vielos geriqu nlnouiinli ougalq ouginiois rudeni. Galima daugirti ir sdklomis. V:rsar4 hBiti tais. Jai bfldinga maZdaug ti patr+iti (ff+. maZdaug Kai kurios iSjq tik aut dir- buvo sodinin\ patobulintos ir Siandien daug kur auginamos._ :_':.Sviasioje. o po dvemetq gedausiai pakeisti 1res jauou auginiu. n ilgartys paZiedlapiai.ti ir paso- 6eriorsioi cugc: Svie. Geriousioi ougc: Labai Jouni ginuros . abi itin puoiniai anodo kabandiose gdliapuodZiuose. bet. keras pasidaro nebepgaZus. pririSus nyksta. TKS 2 ( P. lipa vaslr4 gali b[ti ir iildiau.s ii Kili prieiiuros ypclumdi: Nuolat drekiDti or4 drt xugxlo vxndels neDurLiti! PavxsaripeNodirti iT. MaZus oraoziniu-s iiedelius. prieiilgai ginurai ii Javos. :::i netus Siltoje (dauiEip lO'C) patalpoje. o ddl l(enk6ici. k4 tu. vienijaniiai 100 rusiq. smarkiai dantyti. ii kurios vidu.a auginti g€liapuodyje --:a kaip epifitus. Uiaugusia-s belltjau pusds motillinio augalo dydiio ja-s atsargiai iys gana retos. j-( esmes augi. 50 cm skersmerc Zaliq la.Ls istirpinti Iaistymo arba pr. pakartojamo iavesio. nes perZyd6jusi nu- Rytq Afrikos atogrqzrl.i bnti drel3las. prskui.rl4 laistyti nura aura. Ziern4 saulStoje gr. stiebai iimiikuose.ntois Vasar4 kasdien ap! pq skroteld.purl(<ti fiiikitu kambario rio ilkyla ryikiai raudoni temperdtDrcs vandeDiu.lzq puskrumiui vietoje.reliliai. gyai. Tdvyn6: Vidurio ir Pietq a-:3iikn.'---. bet ir vasarqji turi bnti visq laik4pilna. c@tu loisiymas. trgiimas: Mir*Stls druDlllas dr. P.:< dinti i orchiddjq iemg. skleidZia nemalonq kvap4 ir tik var. Tdvynd: Java. bet nepakeniia vi(Glnura a rantiaca) nedudienio saulss atokaitos. iaklq pasirodandius vusar+ geriau nugnybti.nti aca brrvo gausiai.ba rudeli auginiais. kad labiau Sakotqsi. bet augqloi iienrojo lengvicu negu seni. Jos lapai violetiniai ir plaukuoti. lod ) Douginimos: Ataugornis ("vaikuiiais'). kas savaitg. taip pat [etiesiogiai drdPag s Ziedai nera tokie kinti patalpos or4 (-+ .Guzmania lingulata. jeigu i kt isikabiDa. GiPavasari h vas. Jie visai neiSvaizdns. kruie lengvai isiSakrija.:l: $kq. . li pradziq stie. l-abiausiai paplitusi vos.

pzrs%ruoju mehr tapg itin madingi. relaikyti ieme. Ypad vengti padCBeuzsilihsio-va!: dEELNuo kovo iki rug- slaotelg susitelkusiais lapals ir Haworthia glabrala. Kuo ialesni lapai.rba vasar4 persodiflti i T Zem€ su heddaliu molio ir tiek pat snalio.l Puoiniosios geDenes: ir iiliiau mdgsta bLrti. Galimr ir atlankomis (-+ pie.sreje kaip I 5'C temperat[roje). artikindje Graikijoje .paSvgsta Dionisui. Visos d. vasar4 ir rudeui saikilgai. ne Ji apraizgo visk4. - Alscrgioi: Uogos labai veisles niai. 60). Tdvyndje pet kariai]s Haworthia truncata vdsesrdje (10 . lq galima rasti kaltusq g6lininkystes ikiuose (-) Adresai. Ge- beng rcikia kasmet persokambariliq bei sodo auga. t4 kolekctonterlut. dera colchica. Ja-s nupjauti. krrriuos pavasari geriau nupjauti. Jie g:rli biiti balti. kas tik pasitaiko jos kelyje. lnlr fluolat tud sleptis 11uo saules kftrnuose alrba po uola. Parduodamos tik k-ultirine-s veisl€s. rudeni lieti mair Ziem4 tik retva-sar. o dabdrtiniais laikais tapo nci: Kambarius su centriniu Sildylnu biltina luolat drdkiDti (-+ P. Siandien sunku suskai. Jq gali tureti tik senesni augalai. balnnargiai. augantys lauke arba Ziemos sode. kremi- CS - - tikras perlas s htle Kenk6ici. labai skiriasi spalva bei margunu. visus metus iiltoje.rsaros or4 rdti. per tarnsjoje vietoje iiauga tpvi. t1?iimas: Pavasari let iki it lapq galq pasislepia Zendje. Pqslobd: Lygiai taip pat priziurimos pana-<iai atro- loistynas. apdiiovirti ir tik tada sodinti. Gebelaipiojantis augalas. 43). Kili prieii0ros ypclu- Geriousioi ougo:Sviesioje ir pusiau riLsmingo- noi: Kas dvejus lnetus pavasa{ .g6liq ietng. ataliT6vynd: Europa. Haworthia reinwardtii.t puoilliis ir De itin reikl[s vijokliai. silpri lgliai. kurie.li. kurios lapai tankiai nusagstyti baltais. sar4iiltoje.{inys P. daniios gastedjos (Gdsl" ria). Haworl hia Iinifoha.l5'C) vietoje. gartos kelet4. kardiais. 2 'Eva' 3 'Gold Child' 1'Ingrid' 4 'Gcrtrud Slauss' iiauginta'Gold Child'vcislis att aina (' A ul:-sittis vai kutis' ) ieimot Drat. Yis. kad uzaugtq veslesnis krlrnelis. nors tir*a ir kamba- do temperatiira (apie l8"C). bet ne saulebje.ts tri gebendms bndingus tr. ligos: netni. va- ka-s Nuo kovo iki rugpjDdio savaitp po truputipa- tr6ti. I vieKambaryje daZniausiai au. lnbai lnegsta !Fytik Zirln4 v. leliji- 5 Nescniai Danijoje T6W]G: Pieq Aftika.I Haworthia Hedera helix Avorliio J o&fr viel1u mdgstamiausiq Geben6 dbg Xiti prieiiuros ypotu- (9 3 I I I = Setoves Egipte gebeDd laikytll dievo Ozirio augalu. tik jos pakelia daugiau saules. Siauras Amerika. kad neuzlytq lietus. a J A|or(ija s\tkty ilr|'jdlns H e d e r a h e Lix ssp. iiemq dar maZiau.238). per iiltai Ziemojal1t apdr*a voratinklhes etkes. diuoti visas jos veisles ir atmainas. ieitnoz A rali a c eae. nuodi1lgos.dilti i T. Pir-s mus sodininkrl itin megiamos dvi tilysi H aw or t hi a fds c i a t a su skersai dryiuotals. l-uo margqsni tuo Sviesiall lir. o pati au8alq cl:r.skiaudius arba penkiaskiaudius lapus. panaiiais iperlus. je. Pavasa4. TKS 2 arba i lq. lqistym!s. Azija. Jie kilg iS karStos Pietrl Afrikos. i Zai. tuo daugiau parmkslds il vesos pakelia iis augalas. canariensis so He- auginiais (lengvai iaknijasi vardenyje arba Zemeje). Polclinos: Per iiltoje ir Avortijos iedidukai sukuleDtai. lrgiinas3 Lieti kambario temperahiros vandeniu. ligos: Jei oras pet sausas. puola slcydamariai. Ypad paplito sudnbialapd Douginimas: viriuniq baltrarge veide'Gloire de Marcngo' ('Mareirgo ilovd'). priklausornai nuo veisles. - geltoDmargiai arba papra-siiausiai Zali. Ziedai iikyla ant auldtq stiebq. L i ti ace ae. adiau jie visai neiSvaizdhs.nq g6liapuodi sodiuti po ghamos miirluds. - pjuiio kas 4 savaites h?iti kakusq trdomis. Kitos paplitusios r[!ys: Haworthia atten ata. Ziem4 kiek vesesneje pa- hlpoje (margalapiq veis- Dcuginimcs: Sdklomis ir ionindmis ataugomis apatinill lapq pair-styse. iiem4 7' Koraliaus i|rinkoji' 8'Calico' ('Kolenkoras') 6 Garbanotalapi veisli t68 . P. - Geriousioi ougo: Sviesioje. gumbur6liais.[ai purkiti. - Kenk6ici.

.

gryn4 or. Thkanaipriiifirina o@ Ii Sio grazaus Zemnugio atogrqZq kumo botnnilis varda-s kilgs loistyrncs.30'C iemdje. Nuo kovo iki rugpjniio kas savaitg riliirl tik 70 Sio . pas mus kaip vienamediai Kili prieiiuros ypalumoi: Persodinti neverta.1 kupst4? kal- bos (hjpo = po 1r hestenai = statyti). ii gaikl Ar norefumet turdti alrt sa. nuo kovo iki mgpjudio kas 14 dieml po tnrputi patrpsti. Labiausiai tinka uidaras gdliq langas. kad graZiai l(enk6ioi.smailiais ovaliikais lapais. trgiinos: Zeme istisus metus turi buti iiek tiek dre$ra. Savo tevytdje Madagaskare t ri 50 cm aukiiio knlnelis. TKS 2 arba geliq Zerng su buro\ metu .' A ureor et i- Dcuginimdsr Viriuniq auginiais (lengvai iaknijasi ir va. Kenkdioi. Visos veislas gd- Dqugininas: viriuliq je).loistyrnos. irsdklomis. gali bnti ir bahai dryZuoti.Vasar4 lieti gausjai.C h amaeranlhen urn. akantiniai. Jaunus augalus keletq sykiq apgendti. kad iis augalas labiausiai tinka uidengti Zemei. bet ne sauletoje.saikingai.'apskritris lapais bei lresine li7?r/" il .'qgiminingi Hlpoestes . Jos lapai ahodo lyg pamit$ti sultyse.I Hypoestes phyllostachya Iresile lrezin6 J 19 = I I I = I J Hlpoestes savo tdikltotais lapdis c@6' graZiai idengia ieDtC.ndenyje. kad graZiai Sakotqsi. Lapai nusdti dide-niais ir mazes0iais ruudol1ais ar rausvais taikais bei ddme- Tuometjums Jabiausiai tiks irezlle. kambnriniai ir sodo augalai: Iresine herbstii . ab\) t42O . - ke galima laikyti ir sauleje). Mdgsta iihunq.ses- n9 kaip 15'C patalpq. pavasari persodinti j T. Norfut augirti toliau. geriau ka$net uZsiauginti nauQ augalil. i. Seimaz Acaahaceae. Gericusioi cugc: Kuo Sviesesneje patalpoje (lau- kaip l8'C) ir drdgnoje paurlpoje. Pas mus jis labiau panaius i Zole negu i krum4 ir papmstai laikomas puQlasdio dribsdais.! iiem4 1re ve. Galbutjuo kaip tik norata pasakyti.-itnaz A nnrant h ace bumotiniai. Pctarimos: Ypad is?ndingai irezind atodo raudoname arbajuodame inde. Lai- kant ilgiau. r70 . Jaulus augalus daugeli sykiq gendti. Poslobor Lygiai taip pat Tdvyn6: Madagaskaras. kad buq iilt r ieme. kartais apninka amarai.4lta'('AuksadryZe') veislds tik stiebai ir gyslos yra raudoni. ApSviesta ii priesingos pusesji Svytes kaip stiklas burgundiiko vyno.rugalo dvi auginamos tr9iti. prtiirimas ir rausvamarGeliousiai ouga: l. bei sidabriSkai ialias iltisus metus iiltoje (vasa.abai gis Pseuderanthenu Sviesioje. Pravartu kalrtkariemis krimejis li apgereti . Galima dauginti kos pradeda skursti. tik vie1lerius metus. f6vyn6r Pietq Amerika. ligos: netai. Sul]kiai pakeniia sauvl cettrinio Sildyuro or4. o lapai iimarginti auksaspalviais dryiiais. mis.23"C. tankiu knlmu. trgiimos: vo palanges ryikiai raudo. iiell. kihr nq lap'.nuo to bus tik dar verilesds. lapai iSblunka ir krnmelis ddl Sviesos stoiakotqsi. liapuodyje uiauga lle aukitesnes kaip 30 dn ir per kelet4 menesiq v jNta ae. ir Zend- . gendiai. lfiti prieii0ros ypolunci: Nuolat drekiDti or4 ir ziureti. ligos: Retai. Tamsioje vietoje Lezind pasidarojuodai raudona.ne vds€snCje augitriais 25 .

TKS 2 . tr?iinos: Vasar4 lieti gausiai.bi:itinai su putplasdio dribsli. pava-sari persodiuti IT. Kita veisld'MdssarSd. TKS 2 arba gdliq Zen? .irmai kisti lapai.mas lreDerdZiovinti. tdvyne drdltriatogr4zq drdglloje pat rlpoje (labiausiai tl*a geliU laflgas). Leeaceae. Maranla ldislynos. . Seimora M ar antac.q miskai. iviesiu dantytu pieliniu pagal viduring persodinti iT. mis demdmis na' aroridnd' su tarnsio- ant palarges ka"sdiefl api- nioi polyginfi ant purLiti mink(tu vardeniu.!. liq lange. Ii 70 lfiti prieiiiros ypclumdis Kuo dazniau purkitl.r-iis i vynmeper sausas.i- . kurie Kenk6ioi. kero dalimis persodinimo metu arba viNfurirl auginiais. bet ne sauletoje. kad augalas jaudiasi gerai. nuo balandZio iki fltgpj[iio kas . jis buvo pamiritas ir tik d:rbar val pasircdd g6liq parduotuvese. sketiikais Ziedais. gleitci isiiqkniio Siltnomio sqlygomis. todel smagiausiai jaudia-si uidarame ge- rantiniai. Beje.llba geliq zemp. artima vynmediniq ieimai. visus metus labai Siltoje (ne per daug Sviesioje vietoje iibJunka lapai. Nuo kovo iki rugpjndio kas 14 drko Dzeimso Ly (Jalres lee) vardq. pdmaiiius putplasdio dribs11ill arba smdlio. Mara ra gendit\i priHnuso 23 ruiys. Kenkdioi.Leea quineensis Maranta Moronlo c& fpai 6ra:i roudonlaT. reiikiartis.Kiti prieiiuros ypolu- noi: Laikalrt kambaryje lUlcrontos cugi- Dcuginimos: Seklornis. labiausiai paplitusi .e az.s. miikai. bet ne sauldtoje. i4imo:. Kar. Yla daugjos veisliq. ligos: Laikart per vdsiai ima dii[ti lapq kraitai.s erkes. nakti marantos visuomet susuka lapus i tltele-s (rai bndinga visai msiai). tais augalas prazysta Pavylcstn sullkiai. Ziem4jokiu bndu ne vdses:reje kaip 16'C) patalpoje.ris! - - Dcugininos: Pavavrl. Susisukg lapai dienos metu rodo.eea corera4.14 ctieDrl po truputi patrgsti.stiebo dalinis iildomoje pd veisle 'rlr'gund)'. Visos marantos tinka atogrqZq augalq langLri papuosti. apatiudjq pusd rattdo:oa. ligos: Jei oras iiek tiek pan. 43). gysl4irraudonomis ionindmis gyslomis. ne-s priesin!$ a8eju pradeda vo iAnglij4 1880 metais ir gavo Zinomo ikotq sodi. Pa. tod6l iodinukus geriousio uidengti sliklu qrbo iviesq ploleidiioniiu poliefileniniu moiieliu.'Ker- le . l6rtyn6: Dregni Pienl Amerikos ato!r. M€gsta labai drelrl4 orq. T6Wn63 Pietq Azija. drdkinti karnbario oril (--> P. bet Ze- lcislymcs. - miiq.t r'.isla 'D rRtutdy . lrgiimos: vase$6je kaip 18"C) ir t7l .puola voratilklioes Pctolimos: 20'C. na.daugir1ilno lysveje. augardiq kaip mazi kumai Pietrl Azijos atolFqZq miSk:uose. o bidingas risies bruoias. Gericusici ougc: Sviesioje. kad augalas laikomals per sausame ore. Ilg4 laikrl dierq po truputi patrtriti. smaragdo Zalumo lapq. puola arnarai Si ieima iS tiqsq dzio ir voratilldine.su maZe-sniais IaPeliais. pavyzdZiui. istisus metus Siltoje (per Pclorimcs: Panasns i cukrq kistaleliai ant stiebo ir lapq ndra ligos poZymis. Lieti saikin gai. krtrioms bldingos gumbuotos Saknys bei virinniniai iiedynai. Tai vienintele ieimos gentis. yc!g!LJ!!: dens pertekliaus. iiem4 maZiau. Geriousioi ougo: Sviesioje. del per sauso oro erke.' Eryt hron eura' taip pat smardgdo Zalumo lapais.^ c&n'fu Marantinirl Seimos augalq Maranta Le aone ra'Kerchov'iona Sis grazus augala-s atkelia. Prireihrs pavaMri vGiniq augiliais arba 4rirneensis ir jos raudonla.s mus labiausiei paplrtnsi.

kad galetrl "kvepuoti". Ziedai burbuolas.s legendos bei istorijos. odiiki. Vaisiai nevalgomi. loistynos. blizgantys. Gerai po truputi patrg-iti. bet ne sauletoje vietoje. jarulus augalus kasmet. Sis paprotys priei 300 metq atqo ir pas mus. Gerioosioi ougo: Sviesioje. karpyti. Zydi vasaros viduryje daugybe mazq balrq ziedeliq. pusiau paunksndje. luo kovo ispndingas vybas. daznai purkiti.r'uoti labai ilgai.Lieti saikingai. apgaubtos baltnis pap€d1a- Kili prieii0ros ypotumci: Auga14 reikia nors relsykiais nuplauti. r7l . Sis ne daugiau kaip metro aukidio visialis kiilna-s pas mrls atkeliavo ii VidurZemio jhros pakraiiiq. se1lesd augalai ka-smet Zydi. tai sa.22"C). l6vytt6: Viduriernio rcs krastai. Graikai ir romenai turdjo paproti sktisdia. TKS 2 . todel tapo jaulrystes ir grozio sirnboliu. vesioje (apie I 0"C) patalpoje. ligos: :ei oras per sausas. trgiimos: Lieti viell minkitu vandeniu. ieimoz A gleiving dirginandiq me- r ace az.sar4 Kenk6ici. Auga kaip kTumas arba medelis !trakidiu aukitu stiebu. vasarq gausiai. Douginimcs: Pavasari arba vasar. tnirtjniai. va. senesn jus prireikus pavnsari persodllti i T. krd graiiai iakotq- T6vyti: Meksika. dydis ldistyncs. daznai apipurkiti. IsiiaknijrNius daug sykirl ger6ti. tnnsiai zali. j[- ir metts Geriousici ougo: Sviedrunariai. nuotakai uZddti mirtrl vainik4. Be Zalinlapes ruSies yra dar kiek maZesnio hgio veisle ' Bors i gia na' ir baltr]rarge Kenk6ioi. D6l to jam reikia tvirtos atramos. Oriniq iaknr] negalima paZeisti nei nupjautil - l!fos!p_yi4{e151 Nuo kovo iki rugpjriiio kn-s savaitp patrgiti. Vasar4 megsta biiti lauke. KaZkada buvo pN-ivgstas graikll deivei Afroditei. Prireikrrs atsargiai persodinti i T Zemg. Jauni lapai iirdiiki.l dar lesumedejusiais viriiiniri augiuiais. daug nugendjus nebesukrauua Zie- - dql Aborgici: Turi od4 ir 'Variegata'. Ziernq srikinrxi. Maii lapai sutrylrus skleidZia aitrq kvap4. ieimoz Mytaceaa . lrgiimds3 Apie mirt4 fluo sel1o kuriiunos ivairio. Bel iokiu budu neperdZiovirti !oiuZulo ir vengti paddkle uzsi- priiiurimas iis laipiojautis augalas iileidzia iki 5 m ilgio uglius ir daug oriuiq iaknq. Kiti prieii0ros ypclu- noi: Kambaryje l. sauldtoje.I Mou-stera deliciosa Myrtus comlnunis lluostobioii monrlero Poprostoii nirto J tD = I I a I = J * c&6'gb Graiiai karpyti lapai ir Motstcra dcliriasa rut i tvirtar orina :oknis. Nuolat geo6ti. auga ii kuriq retrukus s aranasu ii- violetir k:vepialtis vaisyMs. dZiagq. bet pe.rba geliq iem?. m6gsta dregn4. ddl kuriq monsteiki rugpjuiio kas 14 dienq ros itin megstanos. vdiiau giliai iskarpyti. ligos: Laikant netinkamoje vietoje uZpuola baltaspnmiai ir sky- iiem4 iiltoje. gerai vddinamoje. sioje. apuinka skydarnariai bei voratinklin€s erkds. Deramai prizihrina gali g). #&6' Mir(a labai egsta satlak! ietq laukc. iilsl or4 Zemg (iitisus 18 . ant LTrios galetq laikytis. ajeiniar.rikorn:l Douginimqs: virsnlriq auginiais Sildomoje daugi- - nimo lysveje arba samano- piais.

kai jos uZ- pi) dryiuoti la- tt Neoregelia concen- rrica violetiniais paZiedlapiais. iS kuriq ilgainiui iiauga trumpakodiai Ziedai.Xili nrois Daznai purkiti pati ti su nuodingomis iiskyaugal4. Naudoti vien tokius gdliapuodZius turi kvapiqjrl mediiagq. tad l. Dcuginimcs: Auginiais. Va-sar4 jis visada turi b0ti piha-s varde[s. Polorimds: Neisvaizdns iiedai tarp ryikiq paZiedlapiq Zydi humpai. dar geriau 0uolat drekirti kambaiio orq (-+ P. Jie lygiu sli- Au. Geriousioi ougo: Labai sviesioje. 'n' Geriousioi ougc: Labai Svie-sioje. c&n'& o@ loislymds. drekhti orq.Ls skysdio. trgiinas: Lieti vien mirkitu kambario temper. lrgiimos: Lieti vien minkitu vandeniu. Lapq galuose piltuvdlius. Augalo tevyndjejie visada iki tr€idalio pripildyti tam - tikri visus metus Siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje. Sl(roteles atskirieuros ir pasodhamos i durpiq bei putplas- suvirskinami. drdgnas ir liltas Silhamis. ypad iisiskiria Nepenrftes.4iiams. iiem4 siek tiek pdpildytn-s. kurie ilgus mdnesius nepraranda ryikiq iipilti ir pakeisti nauju. ligos: lei ora-s per sausas.noi: Daznai purksti.nuolat d. pilti daugiausia telas piltuveli. neleidZia jiems prilyti. Persodinant stengtis nepaZeisti Sakrq. vjsus metus siltoje (iemq ne vesesndje kaip 18'C) patalpoje. vitrila. bromeliniai. Kai jie sunyksta. mG- prieiiuros ypctudiiu kraitu nusl)'sta i skys. Filipinai. 1?4). vitri- tras. DirvoZemis hrri bDti lapiai. rinq ieimaz Bromeliaceae. tq laisvai augti. ii kuriq gerai Duteka v:ulduo. Bet labiausiai laeuta i akis spalvingi paZieddeliu-s - kabaltys +soteliq pavidalo daritiai visai re Ziedai. prireiromis ir tell lals pava. T6vyn6: Malaizijos salyna^s. l-abiausiai sios risysi Neoregelia caro I ina e rautlonais paliedlapiais (os veislei 'Trico- lfili prieii0ros ypatupaplitu.sari peFodinti i orchiddjrl iem9.6!Fas. P. kad nusvirg 4soteliai gald- - paprastose gefiLl arba krepSelius. Galima auginti t al1t dio dribsniq miiini. o pasikeiQ lapai tqiq.ltoros vandeDiu.4 savaites po truputi patrpiti. parains i N?dulari iled]us (-+ P. Neoregelijos auga dr6gnuose Rytq Brazilijos atogqiq mi3kuose. q-rcteliniai. auga iki puses motininio augalo dydZio. loirtynas. kurios privilioja vabzdZius. 238). l'-uriq bnna pasaulyje.Neoregelia Nepenthes lleoregeliio {solenis Neoregelia caloli tu1e su laudol1a is ltarted h pid is.rbiausiai tiktrl g6liq langas. bei sod ininkyses parduotuvdse. Seimoz Nepenthaceae. Austr-alija. lor' ('Trispalvd') b[dingi gelsvai balti Dcuginimas: seklornis arba naujornis skoteldrnis ataugomis. M adagaskaras. Ziem4 saul6toje. Jie parduodami pakabinamuose induose. tadiau patys paziedlapiai iSsilaiko mdnesiq m€ne-sius. tiko gal. dzi[sta lapq galai.g drns spqslai robz. Iigos: kada Sausose T6vyndr Brazilija. Grynqiq Sio augalo ruSiq galima gauti specialiuose sodininkystes ikiuose (-+ Adresai. 1ri dierq vandeiS skoteles piltuvdlio K. Visosjos tiuka papuosti dleln4 ir iilt4 gdliq lang4 arba erdvias sakq kaip epifitus. Augimo periodu ka-s 3 . patalpose augala-s gyvuoja neilgai. motinil]is augalas mirita.lstai vabzdziams. 173 . bet l1e sauletoje. l(enkdici. dai- Ii dausiai kaip epifitai. 43).Ls 14 sp. Skroteliq lapai sudaro di- isko- nedaugelio vatrzdZia€dZiq augalq. l[enk6io't. Augimo menr kas 14 dienq ilaistymo vandeni prid6ti iiek tiek . Augalui reikia labai dreg11o oro. Daigtelis spahq. Neigudusiam labai retai pavykta.

I

Nidulariurn

Pachira macrocarpa

lliduloriius

Porhiro

J

r9
= I I I =

e.
J
Nkl arius

c@6'

E iiores ialias,

itfuje

-

ryikiai raudonas.

Pachira

o&

-

ptiL,w ir neswxkiai priZitirh

as

a

galas.

Ytsos25 Nifulariot r'tsys yra epifitai ir auga Brazilijoje. Tik uedauge-

Loistymas, lr?iimos: Lieti minKtu karnbario

tempemtlros vandeniu. lis auginan, os kaip kamba- Skoteles piltuvelis vis4 riniai augalai. Viera iijq laik4 turi buti pilnas vaflde[s, Zemei taip patDerei- Nidulariunt fulgens, Kaip ir Neo|c8"lia, iis Kra lersu rsozlull, J l rlole bromelidll Seimos augavietoje lieti gausiau. Va-salas turi piltuvelio pavidalo paziedlapiq skotele, iS ku- rll kas s:rvaitg po truputi rios kaip i( lizdo ilgainiui patrgiti - atskiestomis
i5auga Zieda-s. Ii dia ir kilo Sio augalo pavadidma-s (lotyniskai i?id16 = lizdas) . Abi gentys ga[a panasios. Dar ilgai priei Zyddjim4 jos sukauna ryskiai raudonus paziedlapius. Ypad i neoregelijq panaEi N idular i un i rwo trzgiomis apipurldti lapus.

pladiu vainiku, Ryikiai raudoni, apie 35 cm ilgio iiedai, tarytum laloKtas ilgrl germaZa,s medelis

Savo tevylldje pachira

laistynos, h?iinas:
Visus metus lieti saikingai, nuo kovo iki rugpjudio ka-s savaitg po huputi
patresti.

ves

pluiksmlstyro tarp

odiikq, pailgrl, lyg rankos

lfiti prieii0ros ypclumci3 Drekinti (ypai ziem.!) patalpos orq

pi.itai po penkis ant lapkodio iisidesdiusiq lapq.

(-+

Kiti prieiiiros ypctumoi: Nuolat drekinti patalpos or4 kas dveji metai persodinti i P arba TKS I Zeng, sumaisyt4 su putplasdio dribsniais.

P.4J). PnrelKrs pxvas l Deja, pas mus Sis augalas augal4 apkalpyti ir personeZydi, tadiau vis vier yta dinti geliq temp. i labai puosnus ir lereik]us
kambarinis medelis. Beje, pachira gimininga baobabaljils Adansonia dieitatu bei Adansonia nndagascarren-sis. Kaip ir iie augalai, kamiene ji kaupia
vandens atsargas. IS dia

Douginincsl Sdklomis
arba

virinniq auginiais iildomoje (per 25'C) Zemeje.

Dcuginimos: sdklomis gabillber- arba ataugomis, kurias lima atskirti persodilant, 8 o i de s paZie.ll^piai gel toni, o Ziedynai ilsikiia iS jei jos pakankamai didece tii. NiA

aa

jos senasis pavadinimas Pachira aquali.a (loty-

Kenk6ici, ligos: Jei oras per sausas ar per iilt s (iiem.r, umai pradeda byIeti lapai.

slqoteles net apie 20 cm. Lapai iali, blizgartys, gali buti ir dryzuoti arba ddmdti. Seimtz BroneLiaceae,

les. Beje, paprastai

jos

niskaiagz=vanduo).
Dabar

-

prazystatikpo2-3metq.

ii ruiis vadinaha

Pachira macrocatpa.
Seimoz Bombacaceae.

Kenk6ici, ligos: Jei ora-s
per sausas, dzi[sta lap!] galai, ddl ialto diwoiemyje uisilikusio vandens puva Saknys,

Tdvyn6! Meksika, Kosta
Rika.

bromeliniai. I6vyrG: Brazilija.

Gericusiai qugd: sauldtoje, pusiau nkrningoje, Siltoje, Ziemq Siek tiek vesesneje (bet ne maziau

Gericusioi cugo: visus

Pclqrimos: Per hmsioje metus iviesioje, bet ne sauletoje vietoje, ne vese-s- vietoje kai kuriq veisliq gelsvai ir baltai dryZuoti ndje kaip l8"C patalpoje, be to, labai drell1ame ore. lapai gali pazaliuoti.

kaip l2"C) patalpoje.
MelFta labai drCgnq or4.

174

Pachypodirun

Pandanus

Pondonos

Na, ar

jis

ne

puikus?

+Sdsg
Prieiilgai kaktusarns ir
cla

Parulanui reikia da.ug erdvds.

ugeliui kinl suhrlentq,

getal pakelia centrinio iildymo orq. Siam augalui nebatiua zieXiti prieii0ros ypotumoti vdsioje vietoje, be noi:Kast-2tnetusperto,jis visai neblogai jausodinti ikaktusq Zeng, 1ydiasi tT amuose, Jr-ur nuolat giomis d.rlimis sumaiSyt4 pamirstama palieti geles. su molinga dario dirva. Parduotuvdse daz1liarlsiai
P ac hyp o di

un

beveik sausa. Nuo geguids iki rugpjniio kart4 per sav.ritg tresti kaktusams skirtomis h+iomis.

#&#
P an

Kq tik nupirkti, jauias

danus,, ei t c h ii arba Pandanus sanderi labai

Kiti prieii0ros ypotumoi: Jaunesllius augalus
kasmet,

pan.Gusidracena\()
P. 160), t riiru ilgairliui pasidaro iyrnu, kad diriliZuoti

senesnilrs

kai

Douginimos: sdklomis, ,/i/lrl Seall su siauais si- kuriq, deja, labai retai budrbriikai pilkais ir Paclrypadiull la erei sD plal(enkeioi, ligos: oel iiais Zaliais lapais. Tdvy- drdgn6s penekliaus Zieparduodami Pdcr)poneje abi nriys auga kaip 6 -10 m aukldio medZiai, kambaryje mazdaug po 10 metq pa-siekia vos metm4 ptlvaiaknys ir juoduoja lapai, per &ug ar per maZai

laisturtjie visai nu-

ro auKti. Kai uiauga iki 120 cm aukiiio, galima tikdtis laba; graZjrl baltq, ivaigZdiSkq Ziedq, ieimaz A pct <:ynace ae, stepukiniai.
Tr.ivy

kinta, Beje, bidingas rriiies bruoZa-s nuolat
mesti apatinius lapus, 2 3 Ziemos menesius augalo visai nelaistyti. PasirodZius pimriasiems naujiens lapeliams vd1 praddti pamazu lieti.

ki, baltai arba gelsvai dry- dZio srnelingos sodo Zeiiq augahl lapai iisideste sraigtiikri, o ii Dcuginimcs: Sonindrnis stiebo ima augti keistokos ataugomis, kai jos uiauga ataugos, hrios veliau sumazdaug 20 cm ir iileimedeja ir isitv irtin:r Zem6dZia iakneles. je. Sitaip pandaias per Kenkdioi, ligos: Retai. trump:1 1aik4 gerokai iSsipleiia ir i ploti, ir i auk-iti. Pciotimos3 Nevienodas Taigijam reikia daug erd- lapU pavirsiaus b:rltunas budingas nriiai. Galirra vds (be to, ijo smailius susizeisti i dygliuotus laaStdus lapq kra.ihrs galiprl kaitus, toddl persodima susipleiyti kojines). naDt plllvtu-tu suriiti ieimoz Pantlant:eae, viNuje lapLl skrotelgl pandaniniai.

reikia, persodintl iT, TKS ? arba gdliLl Zem9, pridejus neidali geliapuo-

Pondoncs cugo

loboi sporiioi ir per kelelq metv tompo fokio
skersmens, kcip

cutomobilio pcdongo.

ldvytG: Polinezij:r.
Geriousioi ougo: kbai iviesioje, sauletoje, Siltoje (iiem4 re vdsesneje kaip l8"C) patalpoje, tik nemegsta v,Lsaros vidudie-

kamieno bei Japq syvai lasrau kaip 18'C). Geraipa- bai nuodingi, be to, galiielia saus4, Silq or4 ma susizeisti i a-<trirls J!li.sto!eti.prie pat iildy- stiebo dyglius. Ka-s turi :.4 lreng llo. vai\ ir naminiq gyvuliq, loisiymas, lrgiimas: geriau iio augalo atsisaky\--rr4 Zeme turi buti nuo- ti. .,: i:ek trek crecna. 2iema

jnetus Sviesioje, sauletoje :: iiltoje patalpoje (ne ve-

nri: Madagaskara-s. Geriousioi cugc: Visus

Alsotgiaiz

P a

c hyp o

di un

r

nio karidio.

lcistymcs, lrgiimos:
Vasar4 lieti gausird, rudeni ir Ziem4 maiai, nuo

kovo iki rugpjriiio vaite trgiti.

ka-s sa-

I

Pelargonir.ulr

Pelorgoniio

J
LD
= I I I =

a
J
Pelargonijas butrl
(P e lar go
n

#&

Sios

pcLargonijos bepia

tikt

onet, kai braukonaperj4lapus.

galina

skirstyti i juostuorlsia-s
hnn iona le), didiia'iedes (P e la r gon n t gr a n hJq o r t,lt), sky C'a1^ -

ktmpilnl. Juosluotosios pel.rgollijos biina ir ]lukinds, ir valdinlrmosios kn:lmi1lds (larlthrjnes) veisles. Pastanljq lnpai daugiau ar lnaZ;au d.u)tyti, pasipuosg balt ri raudonais, baltai ialiris, tuliai juodais arba zaljai geltonais ftitais, P.rprasti, bet dailus Ziedai bi!1a balti, geltorrj, raudoni, baltai raudo arba rausvi ir Zydi vasar4. Kai
kr.rrios pel.rgonijq risys ir veisle-s (pavyzdziui, kvapiosios) auga gandtiDai auLitos (iki 150 cm), kitos ir vis:ri Zemutes.

c Pelargon iunr gibbosunt (muskuso kvapas).

lercn'),'Bird Dattcer'
('Sokejeld'),'1"/-cdk o/ Nrz-

. P(.largoniu

i

t Era.vao-

,Ilra' ('Gamtos uZgrida').

Lrrs (citrusll kvapas), . PclLtrgoniw oalorolis

ieimol
putiriai,

(;era

n ia c,ca

e, sra-

pes (P e I a.ryo

n

tunt)

i un t p c I t a-

ir kvapiq,sixs.

silrlar (cininr; kvapas). . P.. I argonitrtu querc ifolizrrr (kamparo kvapas). t Pclar9oniunt 'Prince of Orarg?' (apelsiml kvap.'s).

ldvynd:

Pietrt Aftika.

Tai tikos balkoniniq soapudiq saserys. Jq Zieclri srnulhls, lapq fonna jaudinandiai daili, jos gali kvepeti rozemis, apelsinais, obuoliais, citrino-

Gericusici ougc: saule-

je (10 - l2"C) patalpoje.
V,Lsar4

toje ir gerai vedinarnoje, ziemq sviesioje, vesio-

. Pclareoniutu
Ziq kvap.rs).

raclens

(ro- Nemegsta vdjo. loistymcs, lrgiimos:
nl!0juaio rpiti kls vrvaitg,

[ris, [rigdolais, puiirnis, lnebmis, muskafu ir netgi

. PclMBoniw

'Scorlct P"a' (apelsinq kvapas). . Pclargoniu tonrcnto-

-

lieli gausiai, Zie-mQ vos vos. Nuo kovo iki

Kveoiosios oehruoliios:

-

. .

.t?rl (rnetq \-vapas). Lapires pelargorijos
'

Kili prieii[ros ypotu-

Pelargottiurt
kvapas).

b

lo ttdtla

r

r/ianzrr (migdolq, ialavi-

jq

Vcislt 'Prince of Orarr ge' ('Apcli-in! princos ).

Pe!argot|iuitl r cilrosrll (cimrsllkvapas). . Pelargoniuttt cl ispun. . Pelargoniunt 'E!.r' (stlprus g€liq kvapas). o Pelargoniunr ,r frograns (citrusq pusq kvapas).

Nebijo sauso oro. Rudeni ir pavasari srnarkiai apkerpl'ti iiglius ir r|Ls'),'Dol\, Vardon' persodinti iT, TKS 2, dar('Doli Vardon'),'Mddzte Salleron' ('N4adam Sa- io arba gelirl iemg.
M a.st erp iece' ('SeC,ev -

mti:

Dcugirimos: Pavas.lri ir
rudeni gerai prigyja iake-

liq viriulds. Kenk6ici, ligos: arumi,
baltz*par-liai, 6gybq bakterijq sukelti negalavimai.

t

-

Alscrgioi:

Jei kas jauttus

(,'Raudonasis lcpfini-

Vcisli'Scarlet Pet'

Pelargoniun giblnsu

kvaprms, laikyti dru€( kvapiqjq pelargorijrl kambaryje Dep:rt rrtirra.

nt, kitaip

toJr PctdrSonua.

-

gurnbuo-

176

Peperomia

Peperomiio

Auginnt daugiou peperolttijL, ii i4 Sali asukurti puiki4 kontpo:icij4

csn'fu
ges keruZes peperomijas

cdlininkai megsta zemaidel - labiausiai, Zinorna, graziq lapq. Sioje daugiarneciq

.

P epe f oit I i a

c

aperf at a,

ioliniq

augalq geu-

kitaip - Iauk<ldtoji peperomija ( + nuotraukoje virSuje ii kaires ir apaiioje antra bei ketvirta iS kaires) .
'

tineje eil€je pirma iS kaires). Viena ii labiausiai

Geriausioi ouga3 Zalialapes n-riys pusiau apsvies-

tyje esama daugiau l1ei 1000 rusirl bei atnaiml. Peperomijrl stiebai stori,
lapai mdsi11gi, haskus

Lapai rauksleti,

Tricolor' ('Trispalves')

veisles

ir

sultingi, blizgauiiu "vai-

krasiiu. . Pepero tia clusiifolia
ypad isgrazeja suaugusi jos lapai tuomet pasidarc tamsiai mudoni.

-

drr ir baltu pa-

paplihrsirl ruiiq. Lapai iali, blizgautys, kartais baltai arba gelsvai pamargiflti. Populia ausios veislds 'Jeli' ('DZeli' ),' Gre en- gol d.' (' Zaliai auhha' ( ) mrohaukoje

labai toje, margalapes Sviesioje, visus ments iiltoje patalpoje, taiiau nei vienos, nei kitos uemegs-

-

ta

tiesiogilirl

saulds spin-

duliq. Rniys, auginandios
slon]sr mestlgus laprlsr
sauso

kiniu" pavidiuni.

apaiioje beiia is kaires), ' AIboDtur g i nat a' (' Baltmarg6'), ryKtukine 'Mi

iildomq patalp! oro

tebijo, o toms, Iau miuKtesniais, gleZnesliais lapais, reika drdgnc:ri".

Ivaidos peperomijq rlsys gali stiebtjs aukityn, svirti . Peperonia fraseri lapai zemyn arba sliauzti, daulabai malorriai kvepia. gelisjq leid2ia saknis ne. Peperot ia griseoargen butinai i zemg. Ziedri ted lapai tamsiai Zali, isvasmulkis, Deryshs, susigoti sidabmspalviais teikg kekdmis arba varpo- dryAais (J nuoha koje mis, vtsuje iS desinds). Stai kelios labiausiai pa. Peperonia incana,kiplitusios rusys b€i veisles: taip peperomi- pilkoji . Peperonia argyreia, kj- ja. Mdsingus lapus dengia taip sidabriid peperorySkesndje iviesoje neblomija.- Tamsialiai jos lapai gai matomi pilki pukudiai. iimatgilti sidabro atspal- . Peperomi' aculosa, vio dryiiais, stiebai kitaip - margoji peperotamsiai raudoni. Daugiia- mija. Apie 20 cn ilgio ma lapais, panaSiai kaip lanceto formos lapus per vadinamosios nailaitinds viduri puosia ryilirs dramsanpaulijos (Sainrpaalia blio kaulo spalvos dryzis. ionantha), Stiebai, Sakos bei lap! koc Peperontia arifolia lateliai nuseti tamsraudopai apvalaini, I gal4 staidais taikuiiais. smaildjafltys, taDsiai c Peperontia obtusilolia, -siai zalia virsutine jq puse gr:a- kitaip - bukalapd peperoZiai blizga. mija (-+ nuohaukoje apa-

-

/'ir@' ('Mazyle'), kuri4 dar ma4 eikia paralnstyti, kad kumelis birq graZesnis.

laislymcs, tleiimos:
Svarbu

nepelliqLiltaqr!

Ypai grazios svyrandirl

peperomijq mSys: . Peperonia rot ndifolia, tfifi prieii0ros ypotupekitaip noi! Svarbu, kad balal1- apskitalapd peromija. MaZi apslsiti la- dzio - spalio menesiais pukai auga allt plo[rl netfl.rktq drdgmes, ypad sinlislll kotelirl po kelis iS mir]kstalapdms rusins. vienos paZastelds. Pavasa4 ir vasar4 labai . Peperonia serpens, kj- megsta bi-rti prsodirtos i taip - svyral)aioji arba TKS 2 arba laping zemg. SliauZiojaniioji peperomi- Pavasari, kol dar neiisija, ir margalape jos veisld skleid6 lapai, peperomijas pravartu apkarpyti. 'Variegata' dat vadin-

neleisti aGalti saknims gali isimesti peldsis. Nuo balandZio iki spalio trpSti kas his savaites,

f

os Peperornia scandens

Dougininqsr vhslnir] arba lapq auginiais.

vardu. Dgliai ilgi, svyrantys, nuberti gausybe smulkiq sirdies fomos lapeliq.

ligos: Del neteisingos orieZiuros sali kisti. [ueiii dem€mis"arba srsisrkti
lapai, imti puti lapai stiebai.

idimaz P ip erac e ae, pipt riniai. T6vytG: Pieq Amerika.

ir

tn

lim.rausvasis filodendr€t (Philadendron erubes. juodais dryZiais. Platus. Solia . Kitos kumiDas ruiys Philodenah on tttat'tia- utn tr Philodendron i. . iiuo metu Ziromrl275)r P hi Lo d erul.l (' Raudo0.raus' voio lilodcndro Philo- dindron erube-scens vcisli 'Retl Eneral<l' ('Roudonasis snnrag das'). Dvi pagdtdines .ens) t laiplojantysis filodendras (P hi loden dron s c andens) ir . apvalaiti.r on bip etzntfo- . siq.Philodeudrott Iilodendros o@6'fu Staijau daugiau kaip 140 metq aki dziugha nepapm-stai dekorat)'vios Sios gellties augalq r!!ys.atkeliavo i EutoPq buvo pradetos augintr Patalpose apie 1850 metus Ziedai susitelkg burbuoleuoga. . mis. PhiLoderulton mel. filodetrdmms gana nelprastus lapus. iirdies arba ieties fonnos. Viena niLujausiq veisliq ' Ly n e I t e' (' LjJleta' ) trlt i nuostabius.' Burgutzdy' ('Burgurdija')./a'l lapai dideli. P oPl:liaian sios veisles yra 'Red Emew e ndlan tli /al. Sodrio lopiio kupc iie A d169ngirt orogrq' iy miikrl gyventoioi puoinus Philodendron t staliuko puikttoiqsi sellount.anocrrysz lapai iimarginti . Philodetxdron bilri natil. Vijoklinems nriims reikalilUa atrarna.Lsis sma- r^gdas').'Greelr El e- rall' ('Zalia-sis smarag- dos'). vaisius Stai kelios labiau-siai paplitusios rltsys bei veisles - (iS . lapai karpyti. c P hiLodendron se - PhiLodelxdron pedalu l v iena alspariausiri nl- lIount turi fvirt4 sumeddjusi stiebq. .

- l{enk6ici. apdul. nir. T. lqislynqs/ tr?iinoss lvelsta drdgn4 Zemg ir ne per sausq ot4. Kovo kinami vdjo arba rugpjudio meDesiais trgti pajudinus. tadiau tiesiogi- :: ' Linett'). apkarpyti Dldiq viriunes. TKS 2 arba laping -me. rudeni ir iiem4 Ziedai susitelkg Sluotelesaikingiau.' f6vyne3 Atogr4Zos. jei Zern6 per drdgna ir per ialta. Svarbu.:-.or4. voratil*li- niaiajfcdo Pilaa numm. Pilea cadierei gleinais st. Kovo rugpj[dio m6nesiais tgsti kas por4 savaiiiq. ieimaa tJrticoce ae.':. dil1!liniai. ypai kai pradeda leisti nglius. Pilea spmceam sLdabro dryZiais iimargioarba gelsvai laT nrtlai Douginimos: Viritniq atZalomis iitisus metus.t- lariifolia.ern naujauilodendro '. I5 kambadniq kas savaitp. tr?iimasl pailgais arba apskritais.us.Pilea Pil6io Sis vijokLitis/ltodendras labai atsparas ir nereikl. atialomis.tbo Joldu ':[du neblizcinti lepul Jau. apie 20 cm aukiiio megsta.l saules sphduliq 1)eTai giminGkas mnsq dilgdlei. seuo kamieto gabaliukais arba sdHotnis.Atsorgici: Turi gleiving dirginandiq medZiagq. re veses[dje kaip l8'C patalpoje. Vieta Labiotuiai paplitusitt pilijos veisli4 dierei' M inina' (' Maiy ld' ). lapu patartimis laprt paiEstyse. - Pilea ca- c@tu Geriousici cugc: Nelabai sauletoje ar net Dks- Dcuginimcs: viriunemis..rlas. isirneta nCs erkes. :us augalus persodinti jei iusmet. kad iemd neblq Saltesnd kaip oras. ima pnti Saknys. hl per aukitas. lbricusiei ougc visus metus Siltoje ir sviesioje pata. 179 . kad 0etrukdytrl (Pile a crassdo ha) wtslE augti jaunoms. sodinti ir apkarpyti senas storalapes pildjos atz. ieimcz A raceae. Pava-sari ir va-sar4 lieti Siek tiek dantytais lapais. Kad augalas neaug- - zauaE tE ars. l(enk6ici: Jei oras per sausas. riiSiq labiausiai paplituKiti prieiiriros ypclu- - - sios )ra Sios: Kiti prieiiuros ypctumoi: Patartina kuo dazniau purk<ti. lolinis augalas dailiais laislymds. ligos: Jei ora-s per sausas. ic. Pavasari pravartu perdabro spalvcs lapais.lpoje. Potcrimcs: apsilantg botanikos sode dar syki idamiai apZiDrekite iios gelties augalus. senesnius Geriausiai i lau=iliia. mingoje. ajeiniai. puola skydamariai bei tripsai. st i'.na nedrekinti. patartina Tdvyn6: Pietq Amerika. ndi: Megsh dregDesDi 'Moon Va ey' ('Mi]si. Daugelis jq imeteje atrodo visiikai kitaip negu jami. gar-rsiau. Pakabinamuose gdliapuodiiuose labai puo$- sldnis') juodomis glslomis iivagotais raukildtais lapus.

DaZrliau karpant ltlivtr. jei iS- Gericusici cu gc: Siltoje diilsur iema . ypda jo veisl. puola amarai Scimo. l. kais. kurie gausiai palaistyti lel1pni isiSakdja. c@6'db Sis dekoratyws augalas atrodo kaip marg. Galntoje tai bemaz ieiiq met1l auk!iio medls ar lciirnas apie 40 cm ilgio pladiais. fll salos. Kiti prieii0ros ypotunoi3 Lapus pat itina klo daz[iau fluplauti arba apipurk<ti.pagelsta ir kuo Svie-s€sldje patalpo. nyktag i nir iai.!im- be to.snd lZ or4. Labiatar (La liniai).ruzianiia"s atzalas. mis iivagotais ir nudonai apkaituotais lapais) ir P lectrant has co leoides. Kili pr'reiiiros ypolumci: Senesniq augahl persodinti neverta. (11edidr1- ties ratikles nriiq kamba- ryje auginana tikeri Si. o Plecicos s lO'C tais.rsiai Seimininkiq buvo lndgstama kamparu kvepiarti palalpole. IS bemaz pelrkiasde. tadiau yra gi- Neisle' Variegata' (' M argaA' ). ligos: netai. Musq s4lygomjs (kambaryje) ji iiauga daugiausiai apie I .bugenvilijorns (Bongenvi llea. lrgiimos3 Megsh drdgm?. Visus metus aplinkos bei dirvozemio temperah'lr. Kenkdioi. hFiti kas Tariiau dekorat''vesnes yra kitos msys: Plc. ne. . loislyma5.i" (M o t t e n kii tx iB\./is' ('Margutis') baltkrdsaiais lapais. Douginimos: Vdlq pavasaii arba vasar4 virsturiq ugliais. ir kita leidiia dailiai svyraniia*s arba Zeme ili. apvtrlainais. sFGtitt€ ( P i so dio mdnesiais n i a r n b a Mle .Ir viena.I Pisonia umbellifera Plactranthr. toddl vokiSkai dar vadinama "katrdZiq kar poq savaidiq.\i sauganti drabrriius tuo kardZiq.l re ve-ses- je. t80 . T. jei tiktai dirva ne ialte.arba paruduoja ir ima histi lapai. Bete labiar. blizgandiais.r turi btti ne maiesnd kaip l8'C. nes laldamos Saknys ima piiti. h?iimos: Dirva nrri buti nuolat rugpjndregoa.ars iledais (P I ec t ra n thus frut icosus) . J Bahai drliuota ske nes ratiklds (Pisonia unbeLlifera) Sryranti Pleclranth s coLeoides veislc 'Marginottrs .sjie ilgainiui urtstoja savo buwsio grozio. Nau- joji Zelandija. sauldtoje.r. atogr4Zq j[- Kenk6ioi. gerai vddinamoje. ia- cede). ivieszaiiais. TKS 2 arba laping Zemg.Ls Skefin6 rarikle Cimbiiedo J (D I I I = D O. Kovo krumine jo ruiis violetitll.abiausiai paplitusi j6 \eis]e 'Variesata' ('Margute'). stanldais lapaLs. c-#@ I Europ4 miningas Naujosios Cvilejos tropikuose kilusioms. nuojq gali iinyki lapq nargumas. taiiau tiesiogiDiq saules spinduliq nemegsta. f6vytt€: Pienl Amerika. Kovo rugpjidio meDesi tlgsti ka-s liek tiek palildyti tr beot paklotipo juo Silt4 dembll. Eer.polq savaidirt.25'c) Zetnd|e. Vasarq lieti regailht iiem4 daug naZi:ru. baltomis gysleld- virlines augala-s dailiau atrodo. Gericusici ougo: Sviesioje. Pava"sari neblogai persodinti i lauko.2 m auksiio. ligos: lei oras per sausas. Ziem. loistymas. Tamsai iali jos lapai iinarginti baltomis arba sidabrinemis ddmernis.' Margila- Seimat Nyctaginaceae.rlapis fikas (Ficrs).) bei Mirabi Lis jalapa."a/l- th s oefiendohlii ra). Dcugininros: viriuniq augitiais gausiai laistomoje paiildytoje (20 . Patartina puod4 su Zernemis iis atogr4zq au- gala-s atkeliavo l8l7 me- ndje kaip tranthus fr l5'C. l[paziedziai (llotre- bei skydamariai. nupjaustyti selas atzalas. T6Wrd3 Australija.

l gimiryst? su ialarrl ataugomis arba su- qu.rva-sari persot.s-(:ira fi I i c ifo l.fginti b. labai panaius i paparaio.20'c.i a. Rerai. daZniau purkiti lapus. T. kad oras patalpoje L). Vawroti gali ir lauke. TKS arba vaftotl$ pavadioim.nci: Kas p. tliiki.Pogonathenun paliceun Polyscias Pogonoleros Zend. kurictje auga pogonateras. ko Zerne.:aio menesiais trgiri i-: I . kurioje auga pogonatens. Gana patvarios ir plaiiai paplitusios yra Pollscias trgiti kts Xenkdioi ligos: iirl clvisavaites. privalo visuonrct hiiti Polyscias ba. :. loistymos.f4 si4 Zemg. A r al. turi liktil Kovo rugpjndio mene-siais pornd- dio knimas nazdaug 7 c1n ilgio siaruais smailiais lapais. o&6'Ek Kaip sakoma. SeDialu dhti i lauko.rtyti iin.i ac eae.meDouginimos: Pavasar! Da jo artim. ne vdsavr€je kaip l8 . ariai. lrgiimosr Zemei.r. Gericusioi ougo: oregnoje.{rt Dqs kn:rD14 i lnazqs- ieielis). .s Douginimcs: Atzalas sodinti i iildom4 ir rluolat drdgng tadiau reperilapu- sui ieimol niai. ardli- ji T6vyn6: Pietq Azija. iijo Bg-3:d1cs+ladu-llubll n€. t1e pl nks- c& drdEna. \13&sur drdgmg. t ris iim. kad jis mdgsta ieieli (graikiikai 2olv = daug. Plurksniikus arba smarkiai karpyft]s lapus hrri Po1-].tsc ias pa n i cu ldrd. kas porzl metq persodinti ine per dideiius indus su 1:ru- Nuostobgii Polyscios bcllouriono Seimat Cranineae (Pe aceae). o kfika amarai. ne per talnsiausioje. Lurkstus stieb:ri gali buti Daudojami pynimui. t8t . Kovo :i::. augalus aprlinbaltai apkm-ituoti. :: sJ vandeniu. Po l1s ci a-s gu i I foy le i 1r P ol. dalis.u Lcislymcs.ls 1980 lnetais. gi rodo ir kai kuriqjo nilapai.-l sar aite-s.:ima tiasiog ist. chanun paniceunt pi. skydan. Prigyja sunkiai. sauldtoje. iveis. Dar iis augalas megsta dregn4 ir Silt4 orq.rltomis vomtinklinas erkas.rhl dregnas.3i! Zt!a. 7?orelr arlatl .. varpiniai (migliniai). Geriousici cugo: Sviesioje.rs yra 15 . tik ne saulekaitoje.Slzc lapinp Zemg. tadiau v6rdelrs inde cukaivendre. bet ir nelabai sxulebje patalpoje.s. bei Polysrics fruliroso golimo ouginfi koip bon- Tdvynd: Pietryiiq Azija. patartina neleisti :rekad iidZi[ti..s. su Zaliais inksto formos Ial(enk6ici. taiiau Debijo ir sausemio oro.60 qn auki- skirst.vafdas t\rfi lemties ienkll Ii iio augalo pavadirlimo natyd. Beje. lfili prieiiiros ypotunoi: Ripintis. scia = Tai lrakitus Zalia-stiebis lfiti prieii0ros ypclubambukq gimiraitis. Ddl drdg:::es stokos Sis augala^s J. ne vesesneje kaip l5"C patalpoje. kurie kartais b[na per sausat. Pogonater. ligos: Jei oras pais.d{forridra riiies veisle. demernis arba gyslomis. lrgiimcs: Nuolat lieti minlcitu kambafi o temperatilros vandeDiu. tad vars. Polirlez\4.lfouriana rfi:ics ldpai apskriti.

jei pet liausjai Zeme laistoma. Vaslr4 zeme hlri bDti nuolat drdgna. Tik birzelio liepos mauesiais.abiausiai paplitusi Kenk6ioi. Svelnls. Hidroponiniu b[du augiflti. nesrius prireikrrs perso- iydi sieros geltour. Jei norite. Rdjus be Ziedq i5 pirmo kiek sausesne. Nereiklus.tik uzr. jei reikia. lrgiimos: pj[6io menesiais trgiti kas 3 savalites. m6nesiais Ra- Polorimqs: Liepos Seimt: Connelimceae. skydamariai.I Radennachera sinica Rhoeo spathacea R6ius J 19 =t I I I = a d \. Vasar4 megsta kuo dragl1e-s- ni or4. Gericusici ougc: Sviesioje. ziern4 vo puosniq p[uksniil:rl rugdar maiiau. Jis pavadintas rurghl gamtinirlko Rademacheri. Savo tdvyndje auga kaip viszalis maLas medelis it l(iti prieiiriros ypclumci: Dairliau purkiti.ugpjirdio m&lesiais trgsti - i prieiirltos ypafu- geljrrinhl numyl6ti- niu. l. ima plti Saknys. Sviesioje.5 m aukidio. ypai graiiai.r*sr_d C&B' Tai vienas Radermacheta epakeniia ciga. Pclc ne-s mcs: Isaugtrs ii !!lin- mgpjiiio - viet1o hglio rejus atrodo dennaaheru g lirrt\ Lriky- Tdvyn6: Vidruio Amerika. tlgiimos: Laistyti tik minlGhr.238). kad iis augalas graiiai iakoftlsi. P.reii4 dtlttul.lovdjoje ir ne saulekaitoje. bignonijiniai. o liaudyje ddl lapq. geriau ji paremti. ligos: Per iil- /iffara' ('Juostuotoji') - tai ziemoj. pana-iiq i uosio. ii naujesnirl loistymos. Taivaris. kaip l8"C patalpoje. zie1nq 15'C patalpoje. nuolat gerai vEdinamoje.4rl sixicnrr. mqi: Nuolal drekinti or4 (--> P. ligos: Jei oras per sausas! paruduoja if susiraito lapai. pranintas kambariniu uos1u. netinka. pavasarj auga14 penodinti i dldensi gdliapuodi su T. Laikom$ kambaryje neZydi. deliais varpelio pavidalo iiedris. jauDIrs augalus kasmeti o se- deliarns. pa-sirodZius maZiems Zie- .Laistyti saikiDgai. TKS 2 ftrba gelill Zeme.o (Raderm ac h er) v ^r{l!. erdviame gdliapuodyje uZauga iki 1. taiiau negali p:rknsti rukalq kvapo tudtuojau meta lapus. tiesioll prie stiebo. kad tai nei viena. bet ne sauletoje. kom elininiai. tampa aiikr. flei kita. hiFai. - Kenk6ici. Dougininos3 seklomis arba hgliais.rDq augal4 dazniausiai apninka amardi. bdel ioniatiirlas pataitifla ti. o Zi€m4 - t82 . AnlGdiao Sis augala-s buvo vadilarna-s Stereospcr . Geriousici cugc. kovo lapq per rumpQ laikq tapgs Zvilgsnio ahodo kaip dracena ar bromelija. kambario temperafiros va11de- du. Jos 30 cm ilgio laprl virsus Zatiai ir baltai dryZuotrls. o apaiia skaisdiai raudona. fdryn€: Pietvakrirt Kirija. Kovo kas savait€. ti lauke . ko gero. Kif kanbarini!l augalrl.prie pat jq alies. loislymas. ddl sa. visus metus ne veseslldje ieimaz Bignoniaceaa. Rhoeo spathacea vier nteld iios ieimos ' Douginimcs: Solinemis ir viri[niq atialomis bei seklomis (-+ Adrqsai.rtno di- dinti i T Zerng. vasarq siltoje. voratinklinds erkes. 43). balti iiedai issidast? luoto pavidalo paZiedlapiuose . veisle. c&db - Moeo spalhacea paaiedLapiai Iuoto pouic!aIo. nliis.

Ma. bet iiuo btdu padaugintos margalap€s nlSys iSleidZia kaidiais lapais. Austijoje.Rhoicissus capensis Saruevieria trifa-sciata Koplomstis Triiuosl6 sonseviero . Siardien tebera labai po Gcriausili auga: saulepuliad greidiausiai ddl toje.' Laar ent i i' (' l.jam uZterka vos 5"C . Ziemq dar maziau. kurie kartais taip smarkiai auga. Beje. galima apgeneti.Zalias atzalasl n6') .baltai moZuobis la. pavyz- remperafir4. Yengti padekle uailikusio r andens stiebius. l1?iinqss l-aistyti saikingai. idimaz v i r a c e a e. balko[us ir galerijas. o . bet ir - Kenk6ici. t83 . I5 70 iinomq Sio augalo rusiq soduose ft kambaryie augllaala Sansevieria rugpjuiio menesiais retsykiais patrtriti gelirl arba kaktusrl tr4somis. itin trereiklaus bodo ir tre. 14 dienrl. plodio Sirdislo1 blizganiiq lapq apadiq dengia rausvi plauL-udiai. )fa slxotelCnis augaodig.\rrentijaus') vek16 geltoogdliq Zeme. kad suskal- - permirk-u- do gdliapuodZius sansevjenl Ziedai nuostabiai kvapns. gerai vedinamoje (ziem4 6 -10'C) patalpoje. puikiai tinka neSildomiems Ziemos sodams. pusiau ukmirgoje. Nebijo kieto varldeirs. taiiau gerai pakelia ir kambario ir kitos grybi- Kiti prieii!ros ypctutr ifas cid a.'! o& Kapla stis a ga itin spariiai. pavasari persodinti i dide-sdus gdliaprrodZius su T. lrgiincs: ti 'uosves liezuviu". Tdvyn6: Vakanl Afrikos atogr4zos. fdYynd3 Kapo zeme (Pie- Dcuginincs: Stiebo arba virsudq auginiais. q Afrika). kurie padeda ('Auksini') ' ilver H a ln i i' ('Sidabi. mat kaplallNris luri sulthgus Sakniagumbius. agavi- veslus laipiojaltis augalas.moit Kasmet persodinti i negilius plaiius indus (ddl diai aukitl. pavyzdli. Oeriousioi cugc: Sviesioje. lfli prieii0ros ypclu- Vidurzemio juros kaituosejis sodria Zaluma apraizgo stogiles. Douginincs: Dalimis. miltlige nes ligos.Kenk6icL ligos: neurl. A ra a\*Etairgiq veislig meto ilgio sta. Jo 18 cm dai. biq liaudyje j4 imta vadinlcislymos. diiui. ligos: oet drdgmds pertekliaus gali ap kti vorati[klines erkes. todel ja1n rcikalingi tvidi pastoliai.sesn€je kaip l5'C) patalt)t kaip tik ddl Siq savypoje.Sonilremis atzalomis arba laprl augilliais.'Goldzn Hahnii' ldislymaJ.ui. visuomet sarsevjeros vard4 ji gavo pagal kunigaiKd fon Satr. Lieti saikingai. o sumed€j9 ugliai taip pat plaukuoti. pusiau irkmingoje.n augandiais iakniastiebirl) su T arba lapaiq yta iemq. Nemegsh tiesiogines saules. I San-\etj eros nepaprastai i Eg ir si zeme benat prazudo augal4l Geguzes rugpjiiio menesiais trpsti kas c&Ek ii Salsevjera i Europq atkel liavo ir buvo pradeta auginti kambaryje dar 1770 metais it' er nt i n gos. pais Sarsevjerm tui labai [ebe11t smarkiai perliejus. v ynrr'e diniai. Kovo san jet4 (von S ans ev ier io).. TKS 2 arba geliq Zerne. Jei per spariiai auga.leisti Zemei pradziarti. Kaplamstis yra gajus Seimo: Agalaceae. stiprius i! stangrius SaloliaPotorinos: visq msirl S - geltonai ir viel ralrl iveikti sausr4. todeljis moi: Lapus kuo daitiau atsargiai luplauti.visus metus Siltoje (11e veitikdtino aLsparumo.

vasaq pasirodo Ziedynai su maiais ivaigZdiikais Ziedais. JaLrne-snius augalus uolasekles palaipos dailiai svfa. laibus. bet Zieln. lai- t84 .l6'C). pravartn apkarpyti ir lru- kaip nulakuoti. Ziemq .nios lfifi prieii[ros ypotumoi: Lrikant iilre$r6je vietoje d. dabar vartojamas botlrinis pavadirli- t at[:aq. - i::Y#?.lr vienos. Nemessta tie-siocifles sautes rr ve-lo. nuo drdgrn€s pertekliaus piiva Saknys. svyranaius lglius. baltai ir ramvai lapais. tai laikant puola amaiai.m€nesiais trgiti kir-s 14 ginamos dvi nriys: Scftef a r bor i co I a ir Sc h eJn die1rq. pusiau frksmingoje.jei stovi ant Zemas naujesr:s. Dygsta ir vais dryZiais.l.s. dryinoqsias ne iemesneje knjp l8"C temperahrroje. o apatind violetinAs spalvos. k.rs / Jei nenorima. kad isaugtq veilus kmmelis.as iavia si4 s\. o .1f. vesioje. krenta lapri. l(enkdioi.ru purkiti. TKS 2 arba Edliq iemg. ligosl Per Kaip aranq ieferai (ScheJlero athoricol. gerai vddinamoje. gemi v6dinamoje. vi. uola-skdliniai. Stiebai au- prigyjr sunkiai. Siaure-_s va-sario) arba virlunir1 at- Rytq Australija. tunsiai Zalia su pilki- ialomis Sildomoje dauginimo lysveje. fias yra Brassaia actiroplyl/a. turi apie 30 cm ilgio kotus ir atrodo kls- met persodiuti iT. kad augalai uZnugq per dideli. Uolasakli vie . tik S ch efJl e r o a r h o r i co I a m:aZesni.lieti visai neSavo tevynejeji auga kaip krumas arba medis. ligos: Per siltai irper sar. Dcuginimos: Ataugomis. Apie 60 cm ilgio siilo plonumo palaipq galuose formuojasi ataugos maii nauji l2'C. Veisle margais ga iS 'Tricolor' ('Trispalvd') ialiai.nrgpjrrdio Kirmbaryje daZniausiai au. Jei temperalllra Zemasne nei skotelds. Nau- Grynos dsies pusiau apvalus sd inktiiki -iol1 uvrDeJa. loistymcs. Seimaz A gtybti virsrlnes.stri laikant Ziemq puola slldamadai. kurios daznai jau turi Sakflis. trgiimos: Laistyti saikingai.s.l vien4 geliapuodi patartina sodinti keli{Ls. ir nuo gruodZio iki - nr8sajo me- f6vyn6: Taivanis.:S. - Atsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagrl. (pavyzdiiui. l(enkdioi.lii"tiek dregra. MarAoji ru5is '1ii- color' turi buti laikoma iviesioje ir iiltoje patalpoje (ne vesiau kaip t5"C). Japonija. iiemos sode). iisuotosios kant v6siau. juos - tik esant reikalui. jos driekiasi paiemiui. Kovo . 4alralslts rusls iiem4 geriau lailcyti vdsiai (12 . Gericusioi cugo: Sviesioje. lsiiaknijinT ui ga1irna naudoti ir s. daug. kovo rulpjudio menesiais trtriti kas savaitg.rffsairz lapai didesd.sutind jq pu- lapai 1ta Gericusioi ougo: Sviesioje. plaukuoti.rZDi. tod6l giaZiausiai ahodo pakabinut. Kili prieiiiros ypctu- ndi: Pdreikus vii-saq persodinti igdliq Zemg. Vn-str4 galima laikyti ir lauke. Seimaz Saxifragaceae.dar maziau. Polcrimos: Jei gdliapuodis pa-statytas ar pakrbintas aul(itai. Dcuginimcs: Sdklomis (rugpjnaio re-siais raliaceae. senesDir. pusiau iiksmirgoje. iiem4 maiai iildomoje patrlpoje.a) EalinM sil- o&6'dh Jl e ra ardoti sa nnonis apriitq lazdq. ir kitos lapai yra piGteti.ruresni ir kaft1is b[na dryZuoti.man.yranii4 c&dh Sis dnugiametis augalas leidZia ilgps. si. Seflero Tdvyn6: Kinija. l0 l 8"C patalpoje.Srxifraga stolonifera Schefflera Usuotoii uolosk6l6 augaldliri. f e ra a ct i o phy Il a. arali- niai.

ieimrz crass aceae. Gericusioi cugo: Sviesioje.-# Ii e Si1tuose krd-ftuose. gaudamas pakalkamai Sviesos. Beje.ros palietr. mdgsta. niais. C yp e rc c e ae. buti Gericusici cugo: Sviesioje. Dauginimos: sdklomis arba kero dalimis (pelso- un. iiemq vdsioje (5 I0'C) patalpoje. Douginincs: Auginiais arba atskhais lapais. pilkim jo ugliaitarkiai ap. dirlti i T.Scrtrrr nrorgan ian iio. visus mehrs iiltoje patalpoje be tiesioginiq saulds spinduliq. o pavasari vel leidZia [glius. v il<s viniai./u ri kiekviel4 pava$ri persoI tt) . TKS 2 arba ga1iq Zelng su ketvirtadaliu 600 Sio auAlo rhsirl sieboldii labiau 06gsta ves4. ligos: Puvinys ddl drdgme-s pertekliaus. Detnesio: Sis augalas labai jautrus herbicidams. trgiimos: Lieti gausiai. sauldtoje. vandenyje. sierollii ruiis kiek plones.venamoje patalpoje l1uolat drekinti orq (-+ P. Nupjauta-s vietas i I ii- priei sodini- m{ kelet4 dienq l(enkdioi. lriSimos: Vasar4 laistyti negausiai. lynai ialiais. rausvai apvedZiotais lapeliais. Ziem4 tik karais padr6kinti. uzauga vos 20 cm auki- smdlio. ntogr4Zos ir viduti11qs ima dZiiti vGunes. kurie (kaip ir kitq nrsirD nukinta vos jr. Tiesiai auga S e dr n n$r o I c I u t t. Labai plaiiai notna ii Japonijos kilnsi Saldiams atspari Sedarr Kiti prieiiiros ypctumci: Prireikus persodinti i kaktusq iemg.padZiovinti.Jclmus cenluus Sedum Viksvomeldis iilokos Vietoje lapt! o&db - plotri tarsi nelio stiebai. Vasar4 ka-s 4 savai- iilokq. se. pusiau [kmingoje.tr+iomls. Tdvyn6: viduriemiojnros ka-iuri. 43). puola amami. pusiau apvaliais md- loislyncs. deugtais atrivaliais rne-siugais lapeliais. vasarq sil- toje. todel jis itin dailiai atrodo kabandiame g6liapuodyje. tadiau ne visa Sio augalo Zeme turi atogrqios. h+iq apnaiu paperteklius pakeiiia augalo iivaizdzl ir lapq spalv4. kad Daddkle roolat b[tu iiek tiek vandens.lapor. Seimo. Kiti prieii0ros ypolumoi: Sildomoje g). karnbaryje auginti pirmiausiai praddta. ligos: rei per sausas oftLs - Istisus netus plonqjo [gliq galuose kauna-si smulkis varpos pavidalo lrba dirva. f6vyri: Meksika. sedrn sieboklii . itir pahaukliai atrodanti kabaniiuose gdliapuodiiuose. storlapiniai. l<\trio lapai sauldje nusidazo raudonai.s. iiedai. Motgaro loislynas.ila. Morgano iiloko lahai keisti lapa| . 50 cm ir ilgesni augg dillti pavasari). Kenkdioi. Tik ieidlyje vikvaneldzio ngliai istista ir Svelniai nulinksta iernyn. Rudenl iis augalas nunyksta. Kovo rupgjuiio mdnesiais kas dvi savaites po truputi pa- trgiti.ldunuose arba vaDalens soduose. tes trSti kakhtsrl Pclcrimot: Viksvameldis puikiai tillka augiDti ter.

Ti ! i ac eae. Itin graziai ji atrodo geliapuodyje. iydi tik budani ta- ioliolcp6. ii abiejq pusiq apaugg smulkudiais plaukeliais lapai kabo atrt ilgq koq.s erpsai. bet suaug9. fdvynd: vidurzemio jalros kr. todel Zem€. ii neiydindiq didesui ir tvirtesni. jos iieclai. Dlugininos: Pavasari dauginimo lysv€je. dkleli karpJti jos l. tiek iiltoje. jei auga per mazame gdliapuodyje. todel jQ pravartu sodhti i Siek tiek di- a I = desni.L{t4i. Sveln s naii spornnni- iiio.cfrikin6 spormonllo na daug . las tarpsta net uolq bei dalinart ker4. kurioje ji auga.l5"C) patalpo- je.jei tik neis4la iakrys. vqsioje (fiem4 l0 . sierq plySiuose tarp Sali. lr?iimas: Lieti saikingai. geZemA. vdsestdje patalpoje tik Etsykiais sudrdkiiti. Taiiau oadekle uZsilikps vanduo taio pat prazhtinlG5t Va-sar4 laistyti daugiau. Ziemq iviesioje vietoje ka^s 2 mdnesius. turi biiti lt ol'at dregna. Sodiiti i T. Nebijo Saldio. J I6vynet Pietq Afika. senesnius Zem?. Kovo Geriousioi augc: Sviesioje. Kas turi kelet4 Sakeliq ii karto. kurios stebetinai greit i5leidZia iaklis. sumedejg"s krima-s. Del boikaus. tiksliau.prieiokiais. privalo niek:uomet neiidZiiiti. Gaudama-s per maiai Sviesos augalas nef3aZiai Kosikoje bei Sardinijoje iis gajus nedidukas. Jei laistoma nevienodai. Kai kurie (bet oe visi) augalai nuo ziemos vidurio iki pavasario iydi. PeNodinti neverta.40). tiek ir vdsesfld- siais trg"iti kas savaitg. nlat. reikalaujantis uemaiai erdvds ir iviesos. - Kiti prieii0ros ypotumoi: Dainiau purkiti. l(enk6ioi. nugeneti iki sumedejr:siq stiebq. nevedinto oro apniDka vomtiridile. Ii ugliq su Ziedais papiastai iiauga ke-snesni ir gausiau . ypad jei jis pakabifltas. persodiuti i gdliq - jei rei- Kai luneta lapus. tadiau neleisti ir visai i!dziuti. Potqrinos: Afrikine sparmanija leugvai apvirsL!. kaip greitai elksine plilta. o@fr' t Silblami. dilgdliniai. (i' = I I medzia$l t ik1lmo ir del Silumos pertekliaus. Minksti ir sveliis tarsi aksomas.tpdi iSgari- drignis. paZemiui basidriekiantis auga- Dcugirimos: Tiesiog sakelemis. ligos: Retai.oliniais ngliais iildomoje i$dqimaktisL Kovo rulpjldio mdnesiais trtriti kas 4 savaites. Geriousici cugc: Sviesioje.oitarpustary Zemes su iaklimis bei il1do sieneliq pripilti vanden! kaupiandiq molio Seimo.. lapai luoi nueina ddmemis arbzr kia. ligos: Meta pus ddl iviesos bei maisto Ji ouga greitai. t ir miltuotieji slqdamariai.I Soleirolia soleirolii Spannannia africana Elksin6 Alrikin6 spornoniio J c@db Tai !traius kambarinis medelis. hiioje a ga eLksine. bet tolygiai. rai vadinamoje. Seimc: Urricdcedc.TKs 2 arba geliq Zem? po gatvio plyteliq. - rugpj[dio mAle- - je patalpoje. bet ne sauletoje. Balti su raudonais ir geltonais kuokeliais Ziedai sukrauti sk8dio pavidalo Ziedynuose. Kenkdioi. loistynds. Ziem4 maziau (jei augala-s laikomas ve-soje). kad afrikin€ sparmalija iigarina daug dregrne-s. arba istista. lfiti prieiiiros ypclundi: Jaunus augalus kasmet. baltasparniai kes. Zydintys medeliai. lrgiimos: Dideli lapai rcdo. liepi- gurvuoliri (-) P. loistymcs. t85 . pusiau uksmhgoje.

.

Tetastigma priskiriama prie viszaliq lianq. TKS 2 arba ge- vielu lapu) liq Ze mg su puQla-sdio ar- iildomoje (25'C) daugiri- dribsniais. dZiagq. senus. Geriousici cugo: Ne itin iviesioje.4raceac. bet aot tvirtq stiebq. gleiving dirginattdiq meieimc:. ajeriliruns bldir gus iie- Dcuginimcs: viriiiDiq dzia apsukui Zeliandius mo lysvdje. f€vyn63 Vietnanas. Tdvyn6: Pietq Amerika. priklausomai nuo temperun'uos.pagaljuos ir galirna aLskirti ii augal4 nuo kai kuriq filodendry ( + P. o& lfiti prieii0ros ypotun!oi: Dazriau purkiti.Xenk6ici. gaspalviq veisliq daZnai Atsorgiai: Turi od4 ir bi1la paaduotuvdse. ypai paumdjus augirnui. 1ldje puseje tamsiai Zali. ligos: Jei oras tuiko StngoniuDt per sausa-s. Vdlesliame amZiuje. visus metus vienodai gausiai. lapai dantyti. fi em4 laistyti saikbgai. toje (ne vesesneje k. frgiimcs: Laistyti milrk<tu. Za- lialapqs iviesioje ir pusiau [kmingoje.5 geriausia atsargiai. Tai labai gajus vijokliuis k-rUma-s. kovo dio menesiais lfiti prieiiuros ypctunci3 KiekvieDq pavasari h$ti rugpj[krs 14 persodinti I T. t88 . [cislymos. Augdatvirtai priristi pde kopetema geliapuodyje tetrastigliq fia Zydi retai. v y ntrre- - diniai. neiivaizdiius Iglius apkarpyti. l?8). trgiimos: Vasarq vandens negaildti. giniais iildotnoje (25"C) Yra keletr-s Sio augalo rh. su-siskirstp po 3 . kamba- do tempera$tos vandeniu. TKS 2 arba dienq.1 gd. Megsta draglr4 or4 ir siltq zemg. Siq tadiau dairiausiai pa-sil(enk6ioi. Ji lei- Dougininros: Pavasarl ugliais (su maiiausiai viena akute ir dinti iT.todel jam reikia tvirtos atramos. ajeriliai. retkardiais uuvalyti dulkes Duo lapq.I Syngoniurn Tetra-stigrna voiuieriantun Singonis Tehosligmo d tD = I I I = I J c@6'db Singonio lapai iirnarginti baltais arba sidabriniais dryziais .dauginirno lysvdje. viriuti.rip l0'C patalpoje). Seimct V itac eae. singonis sukauna ialius ba stiebo daliq (privalo dus ryikiai raudonais patureti nors vien4 lap4) auZiedJapiais. tad juos kuoti. daZnai apninpodaphtLlutt jos marka skydamariai. Pclorimca3 Jaud ngliai rudai plauapatineje garetinai trapns. visus metus Siltoje (net Ziem4 lre vesesnaje kaip l8'C) patalpoje. jau subtendls Singonis - pt@StuLs rijoklis. Augino rnetu trgsti kas savaitg.'rit1ai Irett . Nebijo sauso Sildomq kambariq loislyncs. per mefus galin- gdliq zemg. tisuiaulti5-6m. ligos: Retai. [sus. prireikus perco- Tetrasliqt@ steh. pakankamai iil- Geriousici cugo: Margalape-s ruiys Sviesioje.

jaunq augalq vir. Tai itin gajus. t Zemeje. bet istabus augalas: ir iirdies formos plaukuotq lapq visimo pumpurus. Veisles gelsvai dryZuotais lapais. "Viita su viSdiukais". veilus ir ne. kai tik senas lapas patelka ant zemes. Zal i alap c@6'# i Trad es c anti a ftunti&txs is. [oislymcs. iiem4 saikingiau. mas rctiiraliai gamtoje. Seimaz Saxifragaceae. fdvynd3 Pieq Amerika.30 cm auki. ii kito . 189 . C o n m e I i nace a e. Persodinti rereikia. betjei Ziemq lailiarios yra jos veisle-s koma vesiai.apaiioje). Gericusioi qugo: Sviesioje. laistyti visai 'Roc. remq komelinhiai. kurie tudtuojau iileidiia ialois. balldiuose geUapuodziuoblogiausiu atveju . Kili prieii[ros ypctumargiitais Iapais ir 'iriicomci3 Kambado temperalor' ('Trispalve') . geriausiai kiekvienq pevasil4 lrbc vssJrq pasooulu jaulus augalelius (i T. Veriegata' ('MarguG') lapai iimdgirti kreminemis bei musvomis demdmis. Vasar4 lieti gausiai. turoje daZriau ?urkiti. . ii vieno galo loislymds. raudona apadia. "Jauilankdlase j isai stkrauna patariama iaikyti visioje (5 .niu lapu. treiimas: smailiais. ligos: Ziem4 atrodo kabardiame gdlialaikoma per Siltai kartais puodyje. dinami be arba su motinigiametis 25 . Itin popu. Douginimcs: Visus metus [gliais. Dau.l i nen' ' je. "Vaikelis ant keliq". va-sarq lauke ieielyje. pavyzdZiui: "Nugarinis". bet iemd lliti prieiitros ypctunoi: Persodinti Dereikia. bet lle sauletoje. Dcuginincs: Jaunaisaugaldliais (+ nuotrauka nyste senatvdje" arba Lruie i Zemg so"TukstanG motinq".t. Tai ne tik puoSnus. birZelio mdlesiais prasiskleidiia ialiai rudq bei oranZiniq Ziedynq kekes. Kovo rugpjldio mene. TKS 2 arba geliq Zeme).drdgDa. savo tevynajer geguzes Lapas su jaunu augaleliu. Ziem4 kiek vesesmos iios: ndje (bet fle Zemiau 10"C) c Trades cant ia a lb iflara sausoje patalpoje. maiais. iio Zolinis augalas puikiai llenk6ioi. kambarines geles augimsiltoje.iiures ir visqjq pluoit4 pa-sodiiti i pana.l0'C) vietoje. l(enk6ioi.puse. Ii 60 rusiq kaip siau iksmingoje vietoje. Geriau kasmet pasodhti jau- - nus uglius. lrgiimcs: turi biti dregm. ieimaz. zydi tik augdaima sirgti. juolab kadjie prigyja labai leDgvai. lapes rriiys bithai iviedailiausiai anodantis kasioje. ligos: Kartais. Del tos savybCs kituose kaituose sian augalui buvo duoti ivairls juokingi pavadinimai. Tr ades cant i a Jlu.siais trgsti kas 14 dienq.Gericusioi ougc: Margareiklus svyrartis augala-s. Kovo rulpjufordo sidabrind') bei 'lf aio mene-siais trtrsti kas 14 .apva. Apskabyti gemi vEdinemoje patalPoJe. [ors retai. sis'Variegata' labai i:i i Trodescanlia aIbirqora.Zemd turi b[ti nuolat lainais lapeliais. kurie loriai leidZia ialoris ir va[de[y- T6vyn6: Siaudnd Ramiojo vandenyno pakmnG. puola amaJai.avi'atd' ('Baltajuostd') sidabriniais dryiiais iStrispalviais bei 'zlareo dienq.ToLniea rnenziesii Tradescarrtia Tolm6io Trodeskont6 c@ ToLnija Ggsta gerai NAdinanns ir vesias patalpas.l's Silr"r' (' Roknedaug.atd' ('AuksajuosG') o Trades cant i a b lo s sfe ldiaaa lapai mesingi. pusiau uksmingoje. uolaskdliniai.vor.vien4 gdliapuodi. Ii jrl ilgainiui iiauga mafi augaliukai.

ilgr.10'C). Alsorgici: Lapq kaitai bei smaigaliai aitrus (ypai Y cca aloifolia) ti. Saknr. patalpoje . sauldtoje terasoje). ga- balais arba doninemis at- Kenk6ioi. Dcuginincs: Zalomis. Pclcrimos! Per auKtai isa[gusias jukas pavasa4 galima norimoje vietoje patrumpinti.t (50 -100 cm). galima nejuokais susiZeis- - Scul6s voikss Akj traukia veilus htcca aloifuIia laprl htokitdi. kieq ir smailiq laprl kuokitais. againiai.visai nedaug.saikingai. lfiti prieii0ros ypotulttoi3 Jei rcikia. TKS 2 arba gdliq zem9. ligos: Ztemq laikant per Siltai arba kai trulsta Sviesos. lrgiinas: Vasarq lauke lieti gausiai. l6vyn6! Meksika. vasarq siltoje aplinkoje (mieliausiai lanke. Vidurio t Siaures Amerika. iiemS priklausomai ouo temperatuios . tik ieuzmirSkite pjivio vietos pabarstyti mediio anglies milteliais. apatiniai lapai apmirsta ir laenta nuolat faip susidaro aukstas plikas kamienas. nols geIai pakelia ir kambario Silumq.irl gyventoja. Kovo nrlpjndio mdnesiais tl$<ti kas 3 savaites. . ima blaCti lapai.Yucca Juko #@tu Yucca aloifolia rto se'dg laikq yra mdgstama didefi q geliapuodi. tmukiarti aki tankiais pilkai zaliq. Beje. ieimaz Ag av ace ae. Gericusici ougo: Labai aviesioje ir sauletoje. loislyncs. Ziem4 megsta vqs4 (5 . peNodinti i T.

alas.puihs svyr.20'C) oe.la = 5h! augalui praZ[tirga ialta. &ignamg Siitame (18 . lpad veisld' M agn ift cr. puola voratinklirle-s erkds.' Meg$a visus metus biiti pesodiati i T Ze I9l . Tamsiose patalpcc gra. Rediau pasitaikanti yta Ze br hw ! o ccr.?ii turi odq bei gleiving dhgiftrlrdiq neiZiagrl. Ze br i na Kili prieiiiros ypotu- nci: Pavasari peFodinti T. 189) gimintitd.m' mg. l6vyni: vidwio Amerika.uliiuose geliapuodiiuose. bet ne saulCtoje vier toje. Visos tlys Ziiomos rflSys auginamos kambaryje. oiltil f.Xalthosorna lindetii Zebi:na lindeno ksonlosomo Zebrino Ksantosottos lapai o@ - reto &roZio.lugalas. auginamq kambaryje. i Seimaz Arace ae.. Dcuginincs: Snkriastiebiq dalimis. ne vesiau kaip l2'C. Ziem4 lieti saikinsai. Jos lapai minkiti. hgiirnos! Kovo siais iiek rugsejo mdnearri bfiti nuolat tiek dregna. drdlrra dirva . FIliudiats. luisfynos.ifi pdeiiiros ypctu!rdi: SiaE augalui feikalilga tret 70% oro dregl3e.rii De tokia t api ir neturi dryziq.iios spalvos nublunka. ligos: Jei ora-s per sausas./osa rir-iis. iti1r graziai atrodaltis kab. lrgiimcs: Lieti saikilgai. Loislymcs.juos apdrka bakerijos bei grybeliai. kovo rugpjndio me]resiais rgsti kas 14 dienq. Tr$ti iend par.gumbai tudtuojau ima p[ti. Senesni augalai sukrauna ajeriniams bfiding4 Ziedln4 sr balhr papedlapiu. bet daug geriau kas' met pasodintijaunus augalus.Lsiio dribsriais. Geriousioi ougc: Visus metus pusiau paunlctr€je arba Seddlyje. k*tip teigia jos zebrina alrodo dar graiiau. Alsotgiaiz /jrde. ballc{vi. sumaiiyt4 su smeliu arba putpl. Beie populiariausia yra dryZuota v eisld' Quair i co lor' (' Kearspalv e' ). daiuai naudojama apZeldinti geliq vit'inq arba Ziemos sodrl lysves. Geriousici ougo: Sviesioje. - botarinis pavadini- ('Didingoji').Kd metus arba lqs d ejus. ligos: Retai. mas (lotyniskai pcndr. Daddkle uisilihrsi vandenl nedelsiant ii- komelininiai. 143). () iiltai. kurie ir vandelyje lengvai iileidzia Salqds. tai pradeda leisti a5. apaugg l(enk6ioi.ultis . nebijo sauso oro. TKS 2 arba gdlirl iemg. Prigyj:r tik iildomoje daugirimo lysvdje. Kabaniiane gdliapuod e c@ Tai artima tradeskantes P. Be to. kas 14 dienq. Kadangi auga it keroja labai greitai. T€vyn6: Kolumbia. Scimaz commelinaceae. ajeinia. persodiuant. taaiau kitos ruiys ir veisles tokiomis savybdmis Douginimos: Ugliais.pr. Vandens ir tr+\q perteklius blogai veikia lapq spalvq. ksantosoma laikoroa vienu iS puoSniausiq lapiniq augalq. Xanthosona nusvirusi) . pasizymi retai. Kaip ir jos giminaiG alokazija (-) P. Zehrina pen&tLa. Smagiausiai Itsadosoma jaudiasi uidarame gCtq lange arta &egname Siltame SilbamyJe' Kenkdici.

l.Vcisle tuip pavadbtta dil ialiai tuotds). tr9si11ari Silumoje lieti daug. saulaiariniai Tsr vvne: Karoiina (JAV) Geriausiai augil. J CD Reiiou Apie nletro auk(dio gelton.rrlrui itirimuplet r privirsiLuni Testrr ditnria elcphantipcs n3z1i kuo skirisi :ilno Tesndinat itL sllvali.stuoto sticbo (lotJ- Bontbuso vulgaris 'Striqta'. Zali. Ziem4 laikart per iiltai ir per sausai gali uZpulti vorati|klines erkes D!ugiq!: loilsislu1kiai. <umedd- j9 gr.ri dryZuotirs. Jei iilta vasaru. Laistymas. Geriausiai auga: Vasar4 la_ bai sviesioje ir siltoje.. F H positoikonlyr.maZiau. Testrr d inari a Iesludinoriio taipiojantis pusiaukrlmis. v6l i5 nouio alrosti Seina: Gran ineae..:t. storirs (skersnuo 2 . Sis augalas labai jaufus ir retri kada namuose ilgiau iisilaiko Jam reikia dregnos. nuo birielio iki ruderrs galimr laikyti lauke. varpiniai.aistvmas. isiiaknijgs ir iileidg-s vis4 ]. trgiirnrs: Nuolat lieti lnidcitu vaDdelutl ir laikyti drdgrai (pelkiq gyventoja-sl) Tik vasar4 rebykiais Po truputi Patr9iti. Uisilihrsi vandeni ii padeklo 4 seni poiistomi. imonfr0s orbo keisti lopinioi ougoloi. Kjti prieziaros ypatumri : Kiel-vietuis rnetris persodiDti i irrd4 sr durpdmis.Ls. k:utiam vietoje iDr:l\ttl LiftrNu stjebu i(errl]J kietj. ikishs iZe- r3 J I m9. nemo$i cteiviai ii Tolimgirp Rylq.d. Sirdiiki arba inkstiiki rySkiai Zali Sio augalo lapai laikosi ant metro il$rmo iglirl. Pastab:r: Tinka augirrti hidropolliniu bildu.6 ctn) jo karnienas atrodo nupjaut.ioj".vdsesueje.I I I = I Barnbusa vulgaris'Striata' Dionaea muscipula Bombukos Joulrusis nusekoulos Mazas.s fonnos vabzdZiaedis augalas pailgais lapais. vesios. Ziemq iviesros pataipos. iiem4 . Seina: D roseraceae. slTotele. ju. Kiti priezifiros ypatumai: Kjekvienil pava-sari persodhti i T zemg.lstus. Tdvyrrd: Atogr4zos.Lius i sp.tpet l vsiliq irgliq. Lrrriq galai pafl. ziemq 5l0'C teDpera$roje. Vos palietusjie bemat susiglaudZia.1uns- 192 . uesioj". vesoje . ber ne ialtesleje kaip 5"C patalpoje. Dauqinimas: Sakel6mis arba lapq dalin-ris. tuituojau iipiltil Vasar4 trpiti kas 3 savaites. Sii. niikni stria tus -. Vasar4 laikyti lauke.Ls. g"rai vddharnoje patalpoje.

vasar4 kart4 per m&esi patrySti. Laistvmas.a: C omposit ae.trg<ima.o cirrifornis. plonais. kurie Siltoje dauginimosi lysvdje greitai iileidiia iaknis. hi : . Perilepta dyeriana Perilefia ga14 smaildjandiais. irjos jauni augalai biina gaZiq spalnl. kadjie bntq veslfls. r . Per ilgas ataugas pahumpinti. Sliauziantis augalas. akandliai. Kovo . TevyqBirma. tresimas: Siems augalams vasar4 reikia poilsio. Patalpos temperatira gali wyruoti nuo 5 iki 20oC. labai nemegsta tiesiogines saule. Seimat Lil iaceae. Laistvmas. Tdvyrq Japonija. pusiau ulsmingoje vietoje.s: Laistyti gausiai. T. Labai atsParus. dregnoje ir Siltoje patalpoje (iemq ne v6sesneje kaip 16'C). Siltoje (visus metus ne maZiau 18"C) patalpoje.Se]llna: Discoreaceae. Senecio rowleyanus Korolin6 iil6 Seima: Budd. Kiti p ezjnros ypatumai: Jei reikia. bet retai kasji augha. Jaunus augalus reikia vien4 arba du kartus apgen6ti. Geriausiai auga: Sviesioje. Senecio surilkami srlrantys herretruts augalai. iiem4 ir laikant vdsoje . Geriausiai auga: Visus metls Sviesioje. vatdeniu. Jis labai rlereiklus.spalio menesiais ttsti kas savait€.isrj/mas. flrgpjuiio m6resi. Sildomam orui purkSti.a: g4liPietvakariq Afrika. laistyti maZiau. 2eme_je. o apaiia .o Senec. Rudeni ir Ziem4 irgi geriau neperlieti. graZiai Sakohtsi. Jrl virsutine pus€ kole ligi kradhl yra metalinio su vjoletiriais atsvaitajs atspalvio. Tevvlle: Pietrl Buddleja indica Afrika. cinamonu kvepianiiais Ziedais. budl6jiniai. lrisfymas. Kiti prieiiuros vpatulsai. Senecio r.J Dau!:rirar: \ulauinrs lgiius prdZo! je ka:'. persodinti i kaktusrl ZemF su putplasdio ddbsniais arba kitomis korytomis medZiagomis. esant sausam. Kiti prieZiuros ypanunai. vasar4 po ttuputi trpsti kas 14 dienq. Geriausiai auga: Sauletoje ir Siltoje (Zia4 10 -12"C) patalpoje. trgsimas: l-aistyti retsykiais. pava-sari persodinti. [FSti kas 14 dieDr]. kas 4 savaites po truputi patrgsri. Tdryng-Madagaskaras. pavasari reikia apkarpyti iglius. Geriausiai auga: Sviesioje. Seima: A cant h aceae.rugpjuiio mdnesiais XiJ Frietinros )patumair Prireikus pava-rE:i persodind getapuodil neaukita.Siek tiek maZiau. tresimas: Saikingai lieti milkitu Zolinis knrmas elipsiikais. gal metro ilgumo ugliais. gra:djatiediiai. Zydi pava-sarl maiais. vasarq Siltoje.lzj aceae. Kiti prieziauos vpatumai: Jei reikia. i Pll-ba: 2 dienas lei-rti Lslrrlorlti smilingo- Panajiai pri2iarimi atc}J. sauldtoje.ur i kakusq Zemg.tdicans .raudo11a. dauginimas: Kadangi perilepta greitai auga Ophiopogon jabural llgolop6 gywrborzd6 Viszalis augalas Zaliais arba gelrorai dryZuotais lapais (veislt ' Variegatus') ir baltais bei violetioiais iiedais. kovo . i kul). P+gisiga$ P*iau sumeddjusla$ ugua6. Apgendjus iiglius ir nupurdius senas iemes kiekvienais metais pesodhti i T z"nP. laikyti beveik sausai. ivilganiiais tarnsialiais lapais. Settr. Daugitimas: Pavas"ri kero dalimis. Geriausiai augai Visus metus Sviesioje arba pusiau uksmingoje. taigi tuo metu beveik nelaistytl. Ziemq vdsesnd- je patalpoje. Daugilimas: Seklomis ir rlgliais (sutr- Budl6io Tai viszalis krimas apvaliai karpytais tamsiai zaliais lapais.s ir sauso oro.uljp pat ne per daZniarijiai t93 . bgsimas: Visus metus lieti vienodai ddgnai. Ziema laikant vdsesneje patalpoje. ant kuriq lyg perlai alt viflutes rikiuojasi Zimio fonnos mesingi lapai. lelijiniai. pries iileidziant daiglls. Laistymas.

poporiiq lopoi lyg0s.Vienr.niSko ougoloi. kiQ . . Dougolis poporiig . fie m6gslo dr6gnq org pusiou ir nuolor iiek tiek dr6gnqiemg.stondus ir blizgontys loryfum nelolinioi. . loiiou visi be golo groius ir grokiiioi suyronlys veilionis v6duokl6nis.korpyti or ponoiiis i ploniousirl n6rinirp skoros. o dor treiir.

Jie nemegsta tiesioginiq saulds spinduliq. betjis maiai tepasikeite. ir skleidZiasi vis naujos lapq v6duokl6s. papartainiq (Filicopsi- &) klases augalus. Anglijoje Viktorijos laikrl imones i4iF mdgo papardius. kad i5 ketaus ir stiklo gamindavo jiems puotsnias vitrinas. daugelis papardiq nemdgsta purikimo. ir pusiau paunksneje. vadinarnas polaiikiu. sidabriniai. pav y zdiiui.40O milijonq metq. stangrus kaip oda arba gleZni ir trapts. plunksni3ki.rs laskeliai. iiemos sode. drdg- prieiasdiq: 1 Skirtingai nuo kitrl kambariniq augalq. Jg gal6jai panatyti kone kiekvienoje svetaindje. birios krlvelFs arba ploni brukineliai. o tai reiikia. telr rerasite i papardius panaiaus ciko (Cycns). kuose. kad jiems labiausiai patilka drdgnas.jq kilirnui sustor6jrLs. dainiausiqi dideliry medii6 galima priri|ti prie medZio iievds gabalry . ramiai sau Zaliuojantis ant Jusq palanges. sios sporos yra srnulkios lyg pudra. paplitusiq visame moteriilor^s dauginimosi organus. kadjie galCtq taryti nuolat drCgname ore bei dirvoiemyje. nes savo kupliomis di<liiul€mis lapq v6duokl€rnis iigarina daug vandens. Nauji lapai randasi i3 augalo vidurio. Negana to. Irs. kaip irjo protdviai. kurioje or4 jiems drekinti reikia kitaip. klasei.yg taok-us skCdiai nuo saules ar kuplios v6duokliq puoklGs sie dosnia Zemds sodra tryk5tartys ialumos pa-saulyje.jg savyb6s ir groZis tiek saviti. kurietns swijungus iiauga jauuas papardiuka-s. yra tikras "dinozaura-s " augalq pasaulyje? Jo giminei apie 250 . taigi 5ie seuoliai dauginasi kitaip nei iiediliai augalai. Jie daugina-si panaiiai kaip grybai . ir giliame ieidlyje. Bet daugelis kitq kambariniq papardiq geriau-siai jaudiasi vonioje. Dar ir Siandien papariiai bene ndgstamiausi lapiniai augalai. Savaime suprantama. Pom6ginkite prisininli. nes nuo seno yra pmtusi prie sarlsringq vietovir+.tuotuet jie jausis kaip namuose. ir ahodo lyg pamaZu. Sporos iisid6sto apatineje suaugusig lapq pus6je ir atrodo kaip smullcl. kad papadis. ir atoBrqzq miS. Jei augalas jaudiasi gerai.iem6je) susidaro pinnilis Zelnuo. parduotuvdje. Paparniai neZydi. no ir iilto pagrindo (pavyztliitri. t ryriikus Papariirts. paludariume arba Siltnamvie. vesos. Jie patys. Motila garnta pirma suk-urd juos. nors jq amiius ir ndra labai rrio klirnato juostq. terariune. tod€l Zemg. - t95 . tarp aukitq senq medZiq. privalu rruolat laistfi minkitu drungnu vandeniu ir Ziureti. punr-s ir maistingas. padios notuS6les gamtc su meile nunertais lapg raltais. 2. Beje. kurie savo tdwnije at4ga ant kilry ougal4. nes jq lapus nuo perdZilvimo apsaugo vaikinis sluoksnis. Sioje knygoje jie buvo suraili i atskir4 skyriq ii esmes ddl dviejq StardZial apes nr-iys.tikoje papardiq karalysteje. jie kyla vienas paskui kit4. kad jais uet galima vaikSiioti. kad apiejuos stadiai bOtina kalbCti atskirai. pilki arba rausvi. Daugurnos rGiq lapai yra daugiau ar maZiau ploni. ant saules nutviekstq uolrl ir Iret vandens pavtiiuje. praimatnaus restorano ar vie5buiio sal6je. o tik pa-skui iirado Ziedus. JLs turi rinius papardius. ialtos iemds ir sausros. Tad jie auga. tad jas gali iiueiioti vdja-s. Praeit4 tsimtmeti buvo itin iavimasi Siais Gties puikiais augalais. Taigi tolimesniuose puslapiuose rasite apraayhls kamba- si liulini kalnIriiti isitlise platione atogrqhy ruediio tarpLia$e. ten pasis6ja ir auga kiti augalai . kad oras taip pat butq itin dregna-s. bet atkakliai i viriq keliami maZudiai susukti kurniteliai. iitaip susult4jaunqji lap4 ne taip lengvai apgrauiia Zv€rys. pjautuviSkasis cirtomis bei pladiaragis. Taip prie5 ger4 Simhaed rai6 vienas botanikas. apsilankgs drEgname atogrezq miSko . tikras kosmopolitas Siandien botanikam-s Zinomos apie 2OO Seimg ir 900O riSiq papartainiq. Jie gaf bnti Sviesiai arba tarnsiai Zali. Pluduriuojantys papardiai (Salthria) aptraukia vandenis Pietq Afrikoje tcip tankiai. puvenq apstus dirvozemis. jie nepriHauso tobulesni{ bei modernesnig iiediniq augal4 uoje ir iiltoje geliq vitrinoje. kuri pagal jo prigimt[ privalu patalpinti i kite botanikos sLariq. i3 padios Serdies. Ne itin lepi ir apskitalape pel6ja. kq iino- le opie poporti Ar Zinote. leidiia pails6ti akims ir clZiugina Sirdi m!slingais. o ilgainiui. Ant dr€g- - ilg*. Priuoku- Bendri poporiig prieiiwos bruoioi Daugelis karnbadniq papardiq yra Siltq kra-itq giriq gyventojai. Papardiai veii ir viduti- fontaDai atgaivina pavargusi keliaunink4 savo gyrTbes versmc. pakendia sau-s4 or4.kartais net mediiai ir krumai.sporomis.

augalas Zu- val Kovo Sis kiimu augantis papartis turi stargrius talryfum odidus lapus. o@ rugpjudio aristata nebijo sauso iildal L! pata. Poslobo: Jautrus cheminians vabzdiiq naikinimo preparatams. ir Sak- l(enk6ici. ivynais. Nebijo sauso Sildomll patalpq oro ieimtz A sp i & a c e a e. petsodinti i ba TKS P ar- I Zemg. adi- jantidai. Dougininos: sporomis 24 . pava-sari. ginti ir atZalomis. tad kambaryje auginamos tiktari nedauge- Adiantas krap s ir itin iwLnus. suserga suodlige. Ziem4 ne vqsesndje kaip l2'C. l(enk6ioi. A di antace ae. I6Wn6: Pietq Amerika. Gali. Tdvyn6: Atogrqil ialys.24'C).l!arl' ('Kvapdausiasis') '$ba' Fritz L h' ir Kiti prieiiiros ypotunoiS Bnthai drekiflti or4 cm ilgio. Naujoji Zelandija.rr rusitl nepakendia uei sauso Sildomq patalpq oro. be saulds. ttkrapapartifliai. raudonai rudais - - trtriti. nes kitaip ne- Vidurio ir Pietq Amerika.I Adialtum Anchuiodes Adiiontos I I E a E o&n'dk . Polifl ez jja. geriau skystomis r. fornis gi ploni ir stard[s kaip viela. Adijantui chamkerin- prideti durpiq). pusiau nksmhgoje be tiesiogines saulds vietoje. ieimoi.jei per iiltai iI pei sausai Zietnoja. darinai purkiti..na clanniastiebio dalirnis. t96 . puola voratinklines erke. dazniausiai art medziq kamierq. lrgiimcs: Zemd visus metus privalo Australija.26"C Zemdje (sdjos indus zu drcgromis dutp6mis pastatyti po lapq veduoklemjs) arba kero dalirnis.liomis. riai.l. ligos: oet iviasos stokos Drinkiteja stiebai. - loislymos. Jei Saknys gauta nors kart4 isdzinti. 43). lrfiirflos: Lieti viefl minKtu ir dnugru vandeniu. Labiausiai paplitusios ytu Adiantun raddialant po truputi trpsti. Lieti vie11 beleidiia atzahl. Geriousioi ougo: Pusiau par. tabiausiai pzrplihrsios iios genties riiys ym Arachniodes adi anti- jei reikia. dreguoje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip 20'C) patalpoje.'Fragrartissi. Ta. Vasar4 galima isnesti i lauka. visq pirma Amerika. knio veislas'Sc tullt Roseunt' ('Rozir s skyda-s') lapai smulkir-s ir rozirle.s bei skydarna- rai vddinamoje. maZiau.sar! persodinti i P arba TKS I Zeme (i labiau patr?St4 teixenntr. kovo rug)jfrdio menesiais ka-s savaitg po tnrputipa- talpoje melle-siais kas 2 savaites po trisjq plurksms. o vitrinoje ardar geriau ba uidarame galiq lange. ligos: Perlieta-s nebeisleidzia ataugtl. Siltoje pagausiau. noi: ('Fricas Lutas') bei tu ldiaa- ti (ypai kai butas iildomas). bnti dregna. ge- ft Arachniodcs arisratd. nei skersvajq.P4 ol Visos 200 minkitu. drunguu vande- tiu. pasidenggs ilgais.4 r/idrur. Geriousioi lugc: Sviesioje. iliauiiantis. jo veislas'f)ecorrnt' ('Puosnusis'). Art vieno stiebo bfina po dvi ir net lqislynos. ypai jos veisld ' Vari egatuhr' (' Mar E\ttis').s spalvos. k1ros kartais uzauga net 70 vdsesndje - lis.urksrdj e.s pat gali asitikti ir ddl per ialtos Zehds arba kieto vandens. tamsrudziai alba juodi stiebai. dregnoje. Sis papartis veSa arrt kitq augalq. dainiau pu*i- Kili pr'riiuros ypotuJei ziemoja iiltai. Jo Sakniastieb is yra storas. (r P. didesrius augalus pava. Dcuginimts: Dalirnis arba sporomis paiildytoje dauginirno lysvdje Q2 . iiltoje patalpoje.

Ba- lturdiio '197 .i:ucse autaniios )r.s. bakterines ligos.ri.. ir . daZniausirri jkyp:ri auganti ispuding.: :.rpLlskroteles : .rrrrJrrTJ artrnla r. Labai nemegst. bet Zema rugpjrtiio m6- niekad neturi iidziuti.... rrors kaj . Daugiru Silumos ir itiu drdguo oro reikia B iiems puikiems ougolqms luli br)ti toks.nnblry auginamq labiausiai plplitLrsi Nepurkiti.:. trpnitika vorartirklines erkes.. suteikiariia lapans bliz-qesi iij aucal||s jos nepa- loistymos.irr{ iildomrl patrl- moi: Sildornose prrrlpodailliau purkiti n1i[Li- ya IJLc. jei ora-s per sauvrs. p:rvasari persodinti P Zern? srr pLrtplasdio dnrrllru vandeniu.::k merro ilgunro plaiius Da paklotip:Fildq. drclgnos.lpus su talnloislymas. Laistyti mhkitu k nba- do temperatiLtos va[denju._ :: -a\ : . 43).i' . l-rlbai nelnegit l tarpdamas natura. Nuo ISlechnun gihbttnt -l t^l .rzr:. Saltas dirvozelnis jei per liau- Naujoji Kaledonija.::. laistyti minkiru..-::. TaYyne: lr:--::: . be to.r :.-. . geriau drekinti or4 (-) P. vasar4 dazltiau. i ganrtoje uZaugina betacljei pal.r:i. treiimos: . taii:ru ne vesesnirme llei l3'C ore. Jei reikia.: \::sureDkaliexrus ::::::. ig prot6virp gimluosiuose miikuose: ieiman lsLechnaceae.:. Kas por4 lech n ut n h ra-si I ien. D.i l. Ze les misku langeje.:rr.. purus ir opslus Puven{. i. leberinai llerai pa- Kiti prieiiuros ypotuse : kalrranlte. .Zemds. 3<riolsioi quga: P:ri. ino: :. ligos: Jei per Salta $arui lapai buna rudai raudonos spalvos) ir IJlechnun iltoarei.. :a:as kxrrrbarinAs veis- drdlgia.r-. lengvos. !e i.l skersvejq ir irltos dirvos.43).r.--i.ln1 t <!te tl Sis senllju o& nlsiai sutik dkis atitra Rtt. p:rvasari ir vasarq k:rd4 per savairp iiek riek patreiti.-{raZu (nerisesrrqjc-kaip I81c) p. i:-- Potorimos3 Jokiu budu rrepurkikite lizdines kaln. Pcldtinos: Rulis nar? slri( z?r/ iihcs.irlelis neZino. TKS 2 arb:r geliq Zerrg.htunt gibbttr '. l(enk6io'r. g\ sh per viduri.:r"nite-s (ls?1e -.::a-{1ril aplinka. .Aspleinirun nidu-s Bleclurum Lizdin6 kolnorut6 Unksmen6 (t* Liadin(:s kalndnitts la\! skrotela Btr tarsi pihu|ilis. Dirvoiemis :-:.:. : :. vesesnds uZ ot+. gali uZpulti 11ematod.:.:-::a kuLnirute l..l Srrkiri.:cc. \'anl tltL l]1e. LaZeme tud bliti nuolxt Tai vieuas puoiniaLrsirl ::prrtis kambaririu p:rpzrriiq praimat[iornis didZiu]enis t ZrliL1 1lesiais trgiti po truFuti kas 2 savzrites.rnge ialta. -::::::_:. tilkr l-: :.:iaijara patinka iilt:r :: . dribsniais. pusiau irksmiDgoje dideliuose induose bei lai- kyti Seselhgose terasose ir balkonuose.. uuksmeriniai.rtalpoje. Geriousioi ougc: Sviesioje. buti. Douginimos: Sporomis iiltoje daugiuimo lysvdje. koip tu viurdeniu arba drekinti or4 (--) P. :. lrgiimos. liiZi{lius l. /J/ecl augiDti fdvyni: Pietq Amerika.riltes priemone. ir per sarrsas orat. rxa Asl) |?n iu t idtts Dcuginimos: Spororris paijldytoje daugin jrrlo lysveje (20 . phurksnii\ Xili prieiiiros ypclu- lapq veduokldmis. ligos: Prastai v6dirr. - Ziem4 reiiau. m- duoja laprl lgastlli.s a Kenk6ic'r..: S:.::.: kal- jasi rugti.riis. .l lnetq vaMrQ persodilttj i T. Ii k.\.rnose patalpose puola skydamariai. Lrzdilrd . rliui sufonnuoja {al metro ilgio. -.: kaip brornelija.arrr' ( Grrba. .25'C) arba kero dalirnis. ilgai- naii i -: .rstiebi.::.

pavasari persodinti iTKS l arba P Zemg. hriie gana gieit isleidZia riglius dregname ir iiltame srndlio bei durpirl misinyje. bet ne sauletoje. todel ir kambaryje geriausiai jausis priri5tas prie kokio kamieto arba loislymcs. dalltyti. siam augahd tinka plok<ti. irj o ru- Kili prieiiriros ypclu- ir plunhdski.a- l(enk6ici. vasar4 kas 2 savaites ideti Siek tlek trq.je. C. Ziem4 ne Siltesleje kaip 10 . Jo pai graZiai blizga tarsi polimoti.lr vienos. Dcuginincs: Sporornis arba Salcriastiebiq gabalais. gerai vddinamoje patalpoje. Nuo geguies vidurio Eali vasaroti lauke. du. o sulkdamasis pro gdliapuopapariio dzio sieneles ivalldeni purkfti augal4. Subrendosios sporos nukelta ijq ir sudygsta. gemi apklotas egliiaKais ir senais Kiti prieii0ros yputuDazlliau purkiti ir. Per siltoje siei Zali. rc gelia- o@8 dh nuo aplillkos tempelafiros lieti saikingai arba gausiai (kartais panardirti i vande. Sausa- Loistytnos. ieimtz Aps idiaceae. 43). Polorimos: ItiD patraukli yrair Clrtal camoti 4dllrt nrsls (lapal panasus ipah[ts Caryota mitis veduokl9 (-+ P. Tuomet pripilti tq gdliapuodi mink. jei tik patalpos oras pakankamai dregnas ( in iaknis.14'C temperatnroje. aplinka skydamariai. jei rcikia. pakendiantis v6sias patalpas bei Ziemos sodus ir visiSkq paulksng. - + P. Yra dat vielra Sio puoinaus augalo prieZiuros gudrybd. Siek tiek panasus i builio. valijiniai. Jos lapai tamsiai Za1i. nci: snulhrs. negihrs geliapuodZiai ir iernes miiinys.I Cyrtomium falcatum Davallia PioutuviSkosis cidomis Dcvoliio IJ I E 4 L PjaunL'iskojo cirtol|io lapai blizga tarsi lakuoti. Bala0dzio .d) ir tr$ti kas 4 savaites. Jo md4 arba sidabro spalvos plaukuot4 Sakniastiebi galima apriiti aplink molinl gdliapuodi. gali ret Ziemo- 40 . Kraituose. ligos: me Sildonq patalprl ore Tritryni: Kalanl salos.rugpj[iio mdnesiais priklausomai 198 . ir per sausoje nci! Daidau purkti. o&6= tos lapai ne per tamsiau- Tai atsparus ir nereiklus augalas. kambario tempeEh'lros vande- i\eimo/. ligos: netai. smulkiai dantyti Dcuginimos: Kero dalimis arba sporomis. skrtas epifitams (galima llusipirkti parduotuvdse).sioje. trgiimas: Laistyti mir*stu. trgiimos: Nuolat lieti minKnr kambario tempemtaaos vafl deniu (Sakriastiebiai niekad neturi jsdZind). Zinoma. IS ti lauke. vdsioje. Irdi- ja. 20?)). Tdvytlds Rytrt Azrja. Beje.dralfa nrsiq laGeriousici ougc: S"iebiausiai paplitusios Daval. Gamtoje sis papartis auga ant medziq. Kenk6ioi. Da\. 49191 arariesil. Labiausiai paplitt:si veisl€ vadinasi 'Rocfifordianun' ir yra panaii i rapipalmg. smrlhis ir plunksniski. Pietq Afrika.to.sq iieves gabalo itin dr€glame g€liq lauge. tik- Iapapafihiai. Geriousiai ougo: Sviesioje paunksndje. Vanduo ganrodamas ddkins orE.dllia nariesii itin dailiai atrodo kabantia puot\. itit't !ia hulIatair Datallio drdEroje patalpoje. ir kisiau kaip 18"C. stand[s lyg odiniai lalapais. Sdjos indq su dregnomis durpdmis pastatyti po laprl vdduokle. kurio skylutd apaiioje yra uzkish. lau Ziemos Svelresnes. drungno vandens. D aval t i ace ae. vietoje gali apnikti skydamariai.

i illlrLrglrs. Sipapanj dar priei 100 metrl pinr4syk apra- siais krs ul savaites po hr- pLrtipatrgiti. --1e pauJpoje.Didytnochlaena f nurcatrrla N{icrolepie speluucae Mikrolepiia I \fr# I)id|no(hIaena lctui jd t:klsi Iiktui dt aqndtD( ir iilta Subrcndusi nikrolcptja.:51rn05. Sxkuiastiebis kajp ir davxlijos ( ) P. pusi:lr lia[jasi .LrLr.llrienil ir stebetinai vei:r urelro ilgutio laptl i.::::s Ziemil llali.. gegrZes-rugpjiriio mene- . laikant vesiau. dre-qnoir !ilbje pat rhoje (pavasari ir vasar4 20'C. )'paa . :: :::.iokiLr . to deL ) Ctuntoje iis keisurs ir idoprp. ligos: PerdZiir. :.l'iJLrsiri pr: ::. mal saLrso iildo- :i.irtis uZsiaullina puses metro aukiaio -:. lreaimos: t99 .-1lt srieb!.i. Ziemq. jei Kenkdioi.-:::.r.:r:. tik- vrN sakllims ir estDt srlrsan onri suglemba vedriokles. kiekvien4 pa\':rsari pedalyli kems ir persoclinti j P.. iick tiek plrukuoti.1-V. - Ii Kiti prieiiuros ypctumoi: Dairiilu purksti. Kenk6lci.lglLl botrllikN Torn. Dcuginimcs: Sporornis 20'C Zeureje arba kero da1imis. TKS I arba geliq Zemg.:-. Se '-'ri:rlpu oro visai imo: . Jos lapri Svieszaliai.. Tdvyne: Atogqzos.:. 11arlt levyner. Geriousici cugc: Visus rretus iviesioje.1is o&E' jaircikia laug vit. geriausia persodi- riai.:r:: ofa. trgiimo5: Lieti miuk(tu kambado ternperrthros v. : :' : . Inirlklti. )rlclys tun olrtr nuol. bel. 2iern4 ir rudenine maZiau kaip I6'C)..iirlr L. j j dreggos ::.l (+ P.ti l!bri Iengva. Lapai labai veiJris ir dide li.:iDe Pir- btdu ne sauletoje. !i. todel iigarina claug vanders ir reikalauja daug vietos. gali upnikti skydarn.. Jei xuga spxrdiai.lt dregnos.:: i.i1tu. kitlip rukris lapaj.2..ruganiiq virilur?). (kiekvjeuas iakniasriebis turi tureti aktyv jai .43). iisiauglna lahai ilgus lapus. ip!ktsti.arba kero drliuris.r- 45 Zinornu iios ieifios miiU k.r!r-gti.je : . Kiti prieii0ros ypatumdi: Nuoht drekiuti or. hislyti nrilZiau. . Douginimcs: Sporornis siaug. ir rrrioje. odiiki.. lqislymos..ja itin : : . il1y laikyti : . Gcliousioi ouga: Visus . :. 198) jrgi plaukrotls. ru!:pJUCrO rnellesrilrs po tnrpLrt! Patrgiti.). apvalaini . nukrerrta lapelirr i. Seimot Dcnnsr uetlt iaceae.ki[I.: :. drzriiaLr purksti. ligos: Jei oras Per srrrsiN.rll p.1 i.Aro$'qzos.rs Mir^s (Thontus Moar.: :: r:.i Laikosi m! rudai rau:r_. ie .tos. kas rretai pavasari persodinti I P arba TKS I Zemg.ll]der!u.1. ::i.riDbar)je augllana rier Microlepid spe/arcnt:.

200 . TKS I arba gd- megsfa drdgmes. P e lae a Kili prieiiriros ypolumci: Jokiu budu nepurldE-L Naujai isigytus arjau- faL al a ia nus augalus kiekvien4 pavasari peisodinti i plokSdius indus su P arba P i. kais lapais. p!q1ziu. Dcuginimcs: Sporomis. Birzelio meresi palaikyti po lietumi. ir pa p r astam e gi l i apu odllj e. TKS 1 Zeme (iinreti. kurias Kenk6ioi. dregml mis- ktl papardius. Esama ir disiai atzalomis arba dalidesniq. sag\ papardiu. seimos riiys daugiau pa- naiios i tolimesoius savo - giminaiiius. lbnk6ioi. visus metus dregnoje ir Azijos. Is tikndrl si Pe/aea ruiis is pirmo zvilgsl1io ret rlepanasi i paparti jos lapai neauga ve- sioje. tadiau Sakrys visuomet turi brJti drdgllos. Aus*alija. kiekvienais metais pavasari arba vasar4 persodinti i P.folia Pellaea atropurpurea Ziem4 laikyti 15"C temperaltlroj e. Gericusici cugo: Sviesioje.Nephropelis exaltata Pellaea llgolopis inkstpoportis Peleio Apslft lape felcjo dailiat atr. toddl ji labai graiiai atrodo pakabinamuose g6liapuodZiuose. rcdiau veisliq susiraiiiusiais. Kai kurios leidZia ilgas palaipas. Afrika.em'je). Kovo tugpjndio mdresiztis trgsti kas 2 savaites. kad gemi 0utek€trl laistymo vanduo). Nuo spalio lieti saikiflgiau.apninka amarai. vieoas liq Zemg.evaitg truputi patrgsti. lrgiincs: Visus metus lieti saikiugai. () t3siltoje (ziem4 ne vdse e- je kaip 18"C) patalpoje. kero dalirris. Seimtz S inopt e r i dac e ae.l ja0t kerus. ligos: Kartais galima pauaudoti daugini. Jos apie 20 cm ilgio lapai lukar9 zemy11. ligos: rartais puola skydamariai. bet ne labai sauldtovisus metus Siltoje patalpoie. megstamiausir. Aushalijos bei Naujosios Zelandijos ir P e llae a atrop urpur e a 1i Siauras Amerikos atslparus Ziemai uolq papartis 25 cm ilgio raudonai nrdais lapais. skydamadai. 6\a vandeuiu. voratinklhes erkes. Amerika. nes kitaip augalas geitai apmtsta. Norfolko salos. pusiau irksmingoj e. Pellae@ duokldmis ir gyvela taip negu daugelis jos miiko giminaiiirl: ne- ji ki.'! loistyrncs. vengti nesusigerusio vandens oaddkle po gelia- roiiq. Gericusici cugc: Svie. mui. inkstpapartiliai.l kambariDcugininos: Dainiauniq augalg. Madagaskaras. " button Jam" . negu i apskitalapg pelej4. lrgiinras: Kovo siais gausiai laistyti kambado temperathros l - rugpjidio md1re- Anglai apskitalapg peldjq (Pe I laea romnd ifo Li a) del jos apvaliq stalgriq ir blizgariirl lapelirl taikliai va- f 6vyn6: NaLrjoji Zelandija. i rot ndi- I lg a bp i s in kttp ap ar t i s tikras ialumos kriok- lls o&n'fu Labiausiai paplitgs iS 30 Sios Seirnos iS Kili prieiilros ypatumci3 Ziem4 purKti kasdiel. Tai Pellaea viridis ii Pietg Afrikos ir Madagaskaro su puses meno ilgio lapais.je . Tdvynd: atogr4zos. Seimora N eph ro Ie p i dac eae. o vesa palyginti sausose vietose. Kitos klmbarines Sios loislymcs.et\l Poslcbo: Itin jautrLrs in- sekticidams. ir mazesir. . kas s.dn ir lohoniiattte. sporomis (siltesreje nei banguotais arba plulksniS20"C i. Azija.

Zolinirl daugiamedi! augalq sodininkystds ukyje. pro- crincs: Persodinant 34imat P di ac e ae. Vien Anglijoje buvo su- loislymos.'Rdnosa C/rs lels negarsite gelirl paiduorarrz' ('Sakotoji looduotuvdje. iakDiastiebi reikia pritvirtirti apristi nestora izoliuota viela irjos galus ii- Poldrinos: Jei briedliemargute'). JAV.. ligos: oel per :i'-is'Mandaianwn' _Ci:rrcrrrrr' _:::Li. i :: : kur neuz:esio-Einiai saules \-aL:arE megsta narlki pro g€liapuodZio dreuaZo slqlg. G-iz::i-ri:i\e- 20t . i . kiekvienq pa- ririr. pavyzdZiui. Kai papartis itin smarkiai sulapoja. Parduotuveje bii1la Kiti prieiiriros ypotumoi: Apsildomame kimbarle daZniau purkiti pati augal4 ir drekhti or4 lfiti prieiiriros ypclunci: Dazrai purksti. Geriousici cugc: visrs metus uksmiugoje ir pusiau ul$mi11goje patalpoje (puikiai tiuka iiatuinis langas). ber ir neperlieti. Siarrdien vel tapo mabriedliele.':-:i dek leiiau augaDtis melsvai Zaliais p ol1. Tit/ynd: Pietq Amerika. ji').e daugiau itiesos. rytine-s aa & iki pat spalio mdgst! buti po atvift d. kad Sakiiastiebiai biitq kiek islirrdg iS Zemes. Douginimos: Rusi sporo- i TKS I iemg.l1a. ypai tinkanti neSildornam iiemos sodui.l ginti rraiai vandens. (/n) Sis lrr= o nri liq lange.. 3:eimat A sp I e n i ac e ae.1reolzrzrn' pladiais bal. toislymos. arba pana. jei reikia. ieikokite jos t6'). vasarq 15 . Siaures Afrika. Ziemq I 0'C temperahiroje. lrgaimos3 Zemd nrri bi-rti rluolat iiek tiek dregna. Japonija. l6vyni: Europa. i kiikio letendles pa[aiius Sakl1iastiebius ir melyDai Zalius lapus auko geltonurno sporomis lusdta apatile puse. Nuo geguzes vidurio - . :esioje. UZauga gana dide- vakarhds palarlge-s.rsioi ougo: veis. 43).l8'C. lis.-ais lapais. naril iilliai. kol augalas tvirrai isi5aklys. trgiinros: Vandens negaileti. veisles kero dalimis..'Crispa' sa ('Garband'). -:-. CeguZes spalio m6nesiais negausiai trgSti kas 14dienq.--::. kal. o l(enk6iai.'Rrzaro M arg i nat a' ('Sakotajr iilto il per sauso oro la skydamariai. Nors flebodis ki19s dra-qDq. Parduon)ve-se bina veislirl graZiai banguotais. greitai au:'. Gerio. pusiau pav6- Ziudti.:.-:i--::. Pcf lapais. silnt kaiq. briedlieles lapdi llusidaag tal\. l(enk6ici.Pblebodium aurerun Phyllitis scolopendrium Auksuotosis flebodis Poprostoii hiedliel6 \'**}r/ Phleboditnt aureunt Gar.ina pa. 2ien4 Zaliuojanti paparti itir megu lailqti kambaryje. lietoje. drekinti patalpos orq.iiais i peraZolg mis.r sreb€tiiai gemi prisitai:io prie apiildomq patalpq --ao. jo ii krrta nesuskaiiillojama da gybe lio augalo veisliq. iriai. atogqzq papartis plaLrlarotus.a'C.-.. Dougininosr Sporomis ir daiijart sakiastiebius. ligos: Retai. s'andis lapai isga.l: _.= ::3i1rai 2aliais lapais r.rib . teir nr.rngumi. Augimo laikotaryiu kas 14 dienq negausiai patrgiti. '_. MaZoji Azta. pavyzdiiui.i ?n3 !=^-re k. va-sari persodinti i P arba 'Clisadda' ('Kuoduoto- TKS I Zemg. bet neblogai jauiiasi ir ant iiaurires. pavasari persodinti P arba (+ P.i.! sio augalo veislir. pailgais. Seniau si europilri. ir _..

fitinis papartis turi kitus. srsiclaro rudai mybes 11er4 jis visai juodos plokidios sponl neblogai jaustqsi skiedrisad<aup6.vandeniu P. Sertviniai. visus metus l(enk6ici. Peru. f6vyn6: Australija.I Platyceriurn t I 4 E & vie- Plaiiaraeis nas nuostabiausi4 - svyanii4 auga14. bet klotas stogo deryes.Plat cerium bif rcatuttt' 'l. Dcuginimas: Sporomis (respecialistui suo*oka) arba kartais iiaugandiais Soniniais ngliajs. Uq. Siltoje (Ziem4 ne vesesn6- Balandiio mdnesiais i vanileni ddti tuputi tr4tU afta ui dengiamqjq lapq uZkiiti tltai- - ru$jndio diiq naikidmo pdemofldms. krie labiausiai paplitusios (ir prilaiko Sakotus sporenro.irgae: jie hput€li lveista Anglijoje 1808 meabilnoj9. soarkiai q uZdarame geliq Iange skfuiasi noo &iq papdaiq.visai kaip nat0raliomis s4jg pritlausonai nuo ld.tirpalu.Porsll'. Sis epi niame lcepielyje arba kabandiame gdliapuodyje. Jo qie meto ilgio lapai penains i Sakotus briedtio ant kurio jis gal€q augti ragus. kurie brandina spoms. Reiiau pasitaiko sutikti i5 Afrikos kilusi4 ru5i tinamajanc tirpale iinirkyQ iturpiq gabali uiien- aurodl'to tq$l kiekio. sodinti i rupiq. Juos pdvalu atsargiai nukapityti arba. s2). iini. gdliapuodyje. birirl durpiq. kwie taryo 202 . nevaisilgus lapug pana. o tie. 0ericusioi ougo: Sviesioje pusiau oksmingoje' nesauletoje. Siek tiek baoe$oti ir galuose lyg [kirpti. be to. ligos: rei oras Siltas ir pemelyg sausas. Jei tokios galiSics.ba'. Naujoji Gvindja. 1 litui vardels ka 1/4 ipakavimc lGli pdeli0ro: ypctumoi: Bfltinai drekinti orR Retenlbe angloense. PlatJcerhlm dZiui panadinti i vandeni )Ta itin jautus bet kokioms chemhems vabzvisq paparti. laioo. ilgio ir jauni btua plaukuoti.lygomis. iSauga daugiau kaip metro PlatJccril angolense pladiais vientisais spoms auginandiais lapais. nuplauti ('+ receptas ratlros vande. patalpiotas tvirtas kokio nors mediio kamiems.ir P Lotlceriaxn Srantikus duburius a$a nilas de iS Lusono salos lietaus vandeniui.(Filipinq salynas). darnariai.ni lieti i den. o hros. ouvalius spirito bei muilo loirlynos.bene lepiausios i3 visq) sius ir kaupia maisto me. - Plaryceritt tr laru oe. Be to. P Zemes ir putplasdio dribsniq mi- 3eimtz Potypodiaccae. Apatineje jrl puse.iluostyti. Madagaskans. Jq sterilus dengiamieji lapai yra Zali. tad s:udaro tam tais. giamdq lapq dilas arba kart4 p€t savaiq pusvalan. lapq apadias apninka sky- je kaip l6'C) patalpoje. Priri5lq egzeinplioriq nercikia persoditrti. hgSincs: dmnpxtu MinKtq kambario tempe. og diaragiui geriausiai patikPladiaragis atrodo itin keisrai ir.P laty c erium gen€ru pri' Sius i vi€n4 ant kitos suklauso apie I 7 ruSiq.

Apati. . vuoj'atttt' Vi ctor iae' . Jeiir Aushalijos. VidurZemio jiiros pakantes. drdgnoje. - Si- plitusios jo veisle-s: I 956 metais Belgijoje strkurta Zemyr. ir il. kad soduose itin dailiai atrodo apsaugotq spordlges.o- peFodinant kerc dalimis arba sporcmis. turi dvejopus lapus: Kili prieii0ros ypctunci3 Kartais purk{ti. pteris Iabai remegsta skersvdjo! Prsris . Gilininlq itin ndgianti o&n' Siq) tarpsta vier se ir vidutiDese galapiq. ir kita i petid.mgpjudio mdnesiais po huputi trgsti kas 14 dienq. k4 tik sudygusiu-s papardiukus bntina sodinti ! les panaiiais lapais). Jaulrus. trumpus. Si ruiis taip pat turi fertilius ir sterilius lapus. Visi Siek tiek dantyti. Pteris e sifonnis 'Evergemiensis' (knirdje) il' Pteris cretica 'Albolineata' (de!inije). ir mazq. iie papariiai auginami 96tai nevaisiugi lapai. Prerls gentis (apie 280 m- atogqio- nevaisingi lapai auga ant l5 cm ilgiojuodq kotq.4/8r l'aed'. tevaisingus. Kai kada lapai uzriedia kra-<tus. Beje.1./ f ?.langg ga)i laikyti ypad graii4 P teri s q uadr iaurit a nds vaisilgqjq pusas pakra-(diuose iisidesdiuruii arba jos veislg'. o veliau palinksta galais - lapai ii trurpq poze- tad labiausiai tinka iiltnarniai arba specialis paparty[ai. heris cretica gali ijemotj vesesoeje patalpoje (dryZuotosios veisle-s l(enkdioi. Tuo.ryiKai iali^ Pteris tre rt/z ii Naujosios Zelandijos met jie atrodo lygiis. Labai svarbu. kuriq susidaro tiek daug. Labiausiai paplitusi lios gel1. Jarn reikia itin dreggro oro jie :luga krumeliu minirl sakia-stiebiq pirmiausia stiebi. trgSimos: Laistyti rnhk<tu kambario temperatiros varlderiu. Jos pavadini: ma-s kilgs ii graikiiko ZodZio Pteron = sP tn s. iiem4 laikant vqsiau.]is Zavus mazalapis papartis. pusiau [ks- rb cretica taisingi i 203 . ziu iiilgai lapo) bei ' Ro''en''drba' Wi ns ett i i' (ir viena. vadina-si. Sios gerties papariiq yra ir dideliq. kadjie iki I metro aukSiio. kad oras biitq pakankamai dregn.rsi aukityn.liapuodZiuose (ue epifi tai). Potqlimos: Nelra. Jautrias er?l kuo maZe-snius geliapuo- ruils (Pter i s qua dri- diius.r^s! taip tik atjau0insite augal4. ir mar- - aurita tr Pteris i/orrr i.Turintys uzdar4 gdlirl pagesdus.rericd ir jos veisle-\ 7rbolineata' (srr blnlh! dtyties ruSis yra ieimot A c r o st i c h ace ae. puola amrrai ir skydamariai. vaisiugus. Balandiio . atogrq:ose. lieti maiiau. Va-sarq Zemd turi btti nuolat drdgna.Pteris Pleris 'i. Kai kuiios nrlys b^\t^juoste' Everg emensis' ir nuo 1890 metq gy- loistyncs. millgoje patalpoje. pavasari persodinti i P iemg. ligos: lei oras per sausa-s. F'teris etlsifo . Ple- Gericusioi ougo: 5iltoje. uzauga[ti !u iS tolo matyti. kad net pasis6ja gretimuose gdliapuodZiuose. Labiausiai pa- il Silunos. Erdviuos€ iiemos sios sporalgds.r) visus metus laikyti 20"C temperaturoie.iai atrodaniius senesnius lapus geriau nukirpti l6 -18"C. ialialapds l2"C). Daugininasr Pava-sari TdWn6: AtoSr4zq bei vidutiniq ahogr4Zrl kftitai.

PA1IUIES .

Veduokli6kUjrl ( Lv. 52). primityvesnitp augalq. Rr. Savo girntosiose vietose palm€s auga ivairiame dirvoZemyje sm€lyje. o patalpq oras sausas. kad vanduo nepateltq I palmds "Sirdi". Cia rasite iSvardytas kambariniq paLnirl ruiis. bruoisi )le putKus olqurgl augalal taoal megsta Svies4.1sys. irna nlduoti laprl galai. o lapq gyslos ilgos. o Plunksnidladq (chamedordja) lapai pailgi tarsi papardirl.rles spindu- Jq esti savanose. magnio bei silicio junginiq turindiose uolienose ir puvenq bei geleZies turtingame atogr4Zq giriq nudonajame dirvoZemyje. ir 3000 metnl auks- tyje Zaliuojaniiose kalnynu giriose. Lruias privaltt visus rnetus laikTti Siltoje patalpoje ir net vasarq neisnesti i lauk4 (iislTms l/asftingronia. Ji goli nuplaulai jura tukstatl iius kilo etr!! ir iSdygti t o I iu i a us i o se pa kr at1 t i se. step€se. Sis i svogiinq panasus sustorejgs uglis turi auginio krtgi. Veduokli5l'qjq palmirl dideli lapai iSgarina daug vandens. geriau pakelia saus4 orq. Gamtojejos veia ir drdgnuose bei rltksminguose atogrEZtl slenirl tankumynuose. visos kitos kambariles palmds. Palminirl Seirnai priklatuo apie apie 20O genditl. Veilns lapq kLrokstai dainiausiai i5sidestg tiesaus. lapq fonn4 palmes skhstotros i plunksni5kas ir veduokliSkas. ant kalkakmenio uolq. rapipaLng ir sabalpalng). 205 . dykumose ir jirq pakrant6se. kone lygiagredios. Svelnialapdms reikia dregnesnio. augdamos ribotoje gdlia- spinduliU. gydomasis Kokoso rieiutos . lieka nesubrendusios. Laistant reikia Ziiu€ti. tod6ljas reikia daZniau ir gausiau laistyti.? shitl gto n ia) palmitl lapai ar. puodZio erdvdje. Joms tinka paprasdiausios mineralinds bei silicio junginiq prisotintos asiuklin6s trEsos (-+ receptas P. Bendri polmirp prieiiuros je sistematikoje jos priskiriamos prie ankstyvesuiq. SiurkSdius lapus. brandinantys sik1os. i3 htriq randasi spah. beiakio kamieno vir5uje. durpZemis.toi didiiuli snkla. palme Zuva. Kos 300O iinolinr opie polmes rlriiq ir Tikai augdotttos natirqlionis sqlygonis palnts sukranta i burbuoles panaiius iicdyrtus. tadiarr bemaZ visi jo tiesiogiriq vidudienio saules bi- . nutviektose rySkirl sar.rga beveik apskrito- mis vdduokldmis. tadiau visos jos Siltqjq kaitq dulros. nepaprastai jautrios Saldiui. Be to.oti vaisiai. grqzq pakraniiq romantika dvelkiandius. TKS arba g€lir1 Zem€ su smelio bei molio priemaiia ir ypad speciali Zem6 palm6ms. huindios kietus. i5 krio randasi nauji lapai. I I e veltui patalpr! architektai taip megsta Siuos atG. didinjie go taurumo |rrpins augalus suivelnina modemi. Jei dirva perdZihvusi. ilgoiniui topusi neolskiriomo Jurg nomg dolini. palm€s labai nemegsta pad6kle uZsilikrusio vardens ir Saltos Zemes. Kambaryje Zydi nebent chamedoreja.l stiklo ir plieno konstmkcijq 3alt4 spindes!. Botanin6- liil. Jei jis pradeda puti. Jq sdklos yra vienaskiltds.Polm6s - lqi dolelyt6 pierV i[rg iavesio.

prr (-+ P. fdvyn6: Filiphai. Kartnis (bet labai retai) borrnikos sode galima j4 pamatyti suaugusi4 . Jei reiki4 penodinti i T. vi. 2 ar'm geliq Zem9.me iI iiltame geliq lalge arba iiltramyje. 208). ligos: Jei oras Siltas ir sausas.4.c hontophoenix pllmg galtma lengvai supainioti su tikq todzuojanti lqamtomeji T6vyl€r Rytq Australija. Savo tevyn6je !i palmd uZ. lpad kai prasideda Sildymo sezonas. ii kuriq veliau ra:rdasi raudonos uogos. liTiimot: Oras ir dirva hrri bnti nuolat drEgni. palminiai. Daug kas jas dar tebevadira seDes0iu p av a diniw S e afo r t h i a'at ba Ptychosperna.22 m auk{iio. skydamariai. toddl rudelli geriau pasrrtyti | lviesi4 laipting ar iiemos sodq. l(enk6ici. hov€ja (Howeia. c&n o@n' Vyrcsnio anlZious ar. Geriousiai cuga: visus metus Sviesioje. Orus ir Zemd tuti buti nuolat drdgni. c nninghd iana at$abe[. lrfiinas: auga iki 30 merq aukiLaistyti vienodai. asajos rniiinl. siai atpaiinti galima G to. plorri. Matnilctjaus saloje (Maskarerq salynas Indijos vandenyne) laislyma!. Terji iS. Gedcusici ougo: Svie.iildomoje &uginimo lysvdje. kadjos lapq galai atodo patalpoje. Persodinti retai. bet De sauletoje.iddj? tabako. Labai nemegsta lyg apkarpyti. po2-3rndnesiq. balariio. o veliau tampa Kiti lfili prieiiiros ypclumoi: Dazniau purkiti. ieimoz.siais po truputi trgsti kas iijos sejinLrkai su 2 .t.l4 dierq. ddl pavadiiimo j4 galima lergvai supainioti su A c ant h o p h o e ni. Be a. ka a!rodo \ isai ki@f. jeigu lailor neatsiduria drdgft. Ciabuviai jr. Sios nriiqs palmiq plur*suiiki lapai su amiiumi eilra plat)t. apninla voratinklines erkes bei iil- 11e-su- netgi . Piehydiq Azija. 206 .urt suolelio prie lango. Douginimas! sdklomis 25"C Zemdje. sauso Sildomq kambariq oro. pjau-sto h p.jusi areka subrandila vaisius (riesuhrs).D0ugirinta5! sdklomis ii Australtos. gambyro (toks kvapus augalq ek\tralftas) ir betelinio plpto (Piper batle) lapq.1 branduolius reoka. ieimoz Are caceae. gamhasi tam purkiti.4la. Pas mus paprdstai dZio rugpjniio mADepa. Ar c hont op h oe nix ta fiS auga 18 . bltinai iiltoje (daugiau kaip 20"C) patalpoje.s.ldislym.rduodami palygillti ma. Gamtoje petiydd. gr:'k(tis ir pluuksniSki. Ii pradZiq tie lapai prieiiOros ypotu- - b[o.sr.r stori. A recaceae. Geriau(iiem4 ne vdsesndje kaip 10"C) sus metus Siltoje pbne (Euterpe). -+ P . ligos: Jei oras per vesus at per sausa-si liaujasi augti. bet ne sauldtoje. Polori|rrds3 Paklojus t4 dembli Si palmd Sals l(enkdici. Sudygsta augalliia maiiau ZiI1oma tiiirni. palmi- Pqtorintos: Jau4 .209) atba C hrysalidocarsioje. 43) ir kuo dazniau nis palm€s ilgai negyvena. Sios lielcrakrmie- moi: Bfitillai &6kinti or4 (+ P.6 H J = Archontophoer x cunuingharniana Areca catechu Areko a Archotxlophoenix lialuviiko para<linino ko! kas neturi. pais. Paddkte vandens iiuKtu n@alikti! Nuo balandiio iki rugpj[dio kartkariemis po hupu- ti trdti.t levaldos mdlynumo Ziedais.

pusiau liksmhgoje vietoje. Ziern4 giflti plon. ios svorbiousios tikslos yro dougininrosis. trikst. Neseniai imta prdavlrelj Chanaedorea clzldrdalrrt ii Meksikos ir Havajrl. apnirka voratinklinds erkes. perdiiivus arba. be to dvinamd. Java. Auga tarsi kruna-s. iio. tankiai kiek vesesnj oq.fyje iiau. pdml .. kai sakDims tikai Siek tiek patrgili. ligos: lei oras per saus. o perliejus. gali praddti puti Sakrys. Sviesiai geltoni moteriiki Ziedri nepaprastai kvaprrns. prieiingai.Dcuginimos: seklornis niai. P. persodinti iT.Ls. Ar e cace a e. Padekle - JAV alrl('siiau). ligos: Jei ora-.r vietos. vyriiki . Vasar4 mes kamienas tiesus. Tinkamai priZiurima iydi ir kambaryje. Fili. taigi &lnsiai ialiq vaisiq neiiaugina . l(enkdioi.ru apkarpykite Ziedyru-s. o&6'dH liSios iities grakiiios paliiaurilis langas. todel l. - ie Graki iio. I naujo gdliapuodiio dugr4 pirmiausia negailint ipilti ivyro. puSlasiio dribsniq soduo. laisfymos. permirkus Zemej ilna ru- t$1fl. paly. kurios Zydi dar visai jautos. iios gentie-s rusiq tik Caryola t itis ^.bekvnpiai. Gvate- penlelyg lrusilptq. per sau-sas. fdvynd: Meksika. pinai. Jos lapai plunksniski.atzalomis. dkr. kol jie dar neiisiskleidd. klriais gtrlima dauginti.juos galirna pamatyti neberlt botanikos - kiek nereikia. Nuo biriieduotas. gali apdkti vomthlliDes eikes. Gamtoje grakidioji chanedoraja luga neizengiarnuose Meksikos ir Gvatemalos kal]lyllq giriq loistyrnos. arba smdlio. Ji vieua ii uedaugelio palmiq.rs.tiLNuo pavasario iki nrdeDs klls savaitg po tru- purirrgiti. tik ne i saulekait4. 9{ oliduodq s6klp brondinimuL ner. Lapai ryikiai zali.mdgsta 20'C.mynuose.l -{dliu lan-cas arba r:LnrLs. frgSimcs: Zemd privalo buti visuomet iiek tiek drdgna arba Dermirktu. verii.r. mala. r€ja Zydi per gausiai. ieimlz niai.iri.rbiausiai bet ne sauldtoje patalpoje.Jis lerrorite. Orir-s turi bfrti visuomet drd-cn.se. plunksniiki. Jei reiki. PersodiDti tik tuomet. gracirgai nusvir9. tai8i kitq. kdip ir visrl ougoly. Geriausioi ougo: visus metus iviasioje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip l8'C). 238). karnb. TKS 2 arba gdliq Zem9. Douginimcs: Sdklomis (-+ Adresai. lrgiimos: Zemd turi brlti lruolat dregna. kad ji perdZiutrl kui vrndeni tuituojau iipi.i T arba gdliq Zeng. Kambaryje neiydi. ypad pet tamsioje vietoje.Zelio rneresio galirna iigadaugiausiai2mauldllesti i laukq. Jos lapai tamsiai Kifi prieii0ros ypclumci: Dazniau apipurkiti. iilt- Geriousioi ougo: Sviesioje. 238) arbir f6vyn6: Birma. o pakri. Ti1)kamai prizi[rirnos iiauga iki 150 cm auKdio ir suformuoja tokio pat skersmen^s laj4. iSleidzia daug ugliq. palyginti ldtai. ieimaz A re cac eae. auKtesniq mediiq Seidlyje.Jgitl]n|l kambaryje (Europoje lluo 1850 metq. duoti viril'llr6s. (+ Adre-sai. atrodo tarsi negrabiai apkarpyti joks kitas augalas tokiq Deturi. rugsejo menesiais k1s 3 savaites kovo Pclm6 doug i6- lfili prieiiiros ypolunoi: Nuoltrt drdkinti orq (getiausitri kas dietq sukelti rukq).Caryota rnitis Chiunaedorea elegals l(oriiotu 6rokiiioii rhonedor6io c&n' IS 27 Karijotos lapai atrodo tarsi eeruhiai apkarp))ti kas daagiau tokiL! neturi. Polctimcs: Jei chamedokad augalas iali.i i c ha nedoreja iydi dar visai j au na. geriausia . llenkdici. Labiausiai tikq 207 . P.

KokospaLnei reikid daug Sviesos. bet ne sauldtoje. "+" Nuo kovo iki mgpjr:riio pradzios ka-s savaitg po c&6'db Pas mus parrduodarnos Tai bene labiausiai paplitusi kambarine palm6. Pas mus supuna ne taip greitai. esalt geroms sa. kuris teikj. Kas 2 . vimetus Siltoje (ne vesasneje kaip 16'C) pasr. k s savaitg - po truputi patreiti. ligos: Retai. BalandZio sejo mdnesiais Xiti prieiiuros ypctumqi: Butinai drekipti patalper er4. Beje. --> P. huis padeda riq<utui nudaZriau apipurkiti.1 --ts^ plunksriiki. galima netgi palikti iiek tiek vandeus 208 . A re t'ac' eae.ens panasi I hotiq. lietq. gelsta arba ruduoja lapai. Parduotuvese jq galim:r isigyti jvairaus arniirus ir dyd_Zio.. jei darosi sausir-s ir kietas. zydr rt duod:r vaisiq tik bhdama keletos menl. triksta Sviesos. Geriausici ougc: Sviesioje. Zavumu ji prilygsta hovejai (H aweia.rtalpoje. dar neatsiskyrg nuo riesuto. pauDk$dje. i\leidiia at- Douginimcss li sdkhl (kokoso rjeiutq).r jiems maisto me- po pleq ti iieiSli. Po lygiu iiotiniu rie. Douginimos: seklomis (-+ Adresai. Geriousiai ougo: Sviesioje. lometq. kasmet uZauga po 20 cm.6 H = Chrysalidocarpus httescens Cocos nucifera RieSulin6 kokospolm6 J e.^ -. trgiimos: zelne pn!irlo Dlth tlLiolJl rugdrd$ra. palml- - talpoje. Lapai i^ -. ziemQ kas dienrl apipurkiti.rpus lutes. De1 saLrso oro mduoj:r l:rpq galai. /-\ A tR \-/<l^L\Es Chnsalidoca. ygons. M6gsta ntal. l(enk6ici. Tdvyn6! Atolr4zos. klirnate. toddl gali tnrkdyti augd jauniens augalams.ls lepiam augalui pravartll irengti dirbtini apsvietim4 ir ka-sdier apipurksti minkstu. Dils. 209). tadiau vasa- iilta. l:dislynas. Miisrl orirs drclFas ir tvankus. Bute. 14 Senau p$mty- Loislymqs.3 metus persodirti i TKS 2. labai puoi. 238) arba kero dalinis. krnituose kokospa}nei bei iilumos (juk birZelio pradiios ii4 pnlmg galima laikyti lauieimot A rec accae.llne savo levyne-s i l. Pclcrimos: rrr. d:rugiausrll Kiilp Kr[mil.<uto kevalu yral lengv:rs. diiagas. Cr. lida car p us Zalas. pusiaujo). ilgainiui l(enk6ioi. pabnike. Kiti prieiiiros ypotu- l0 m auki6io. I\469sta saulekaitq. P. Siltoje (re vesesndje kaip l8'C) p. kaip dregname iilt.ro Va-sa14. plauSetas shroksnis.galima rediau percodinti. ligos: :ei oras per saus:Ls.rginatnos ko- rnrpurirrFiti. iilhr v:mdeniu tuometjis ilgiau gWe- ieiman nial. pahnirl arba geliq iem9. Apatiniai lapai nuolat dZiilsla ir kelrta taip susidaro kamienas. taiiau uuojos skiriasi iviesesDiris. lato drdgnesdame ore. toddl aughama kambaryje ji niekad nesubrgsta. tlraglllas ir Silutttos. kaip plaukti jhrd hrLstariirrs ki. Madagaskare ji iiauga iki ir kanbaryje ar. Jei Dutl lruollrt ji pakankiLmai pzrddk]e. puola amalar._lrQiimos: /-eme rrl dregna. dr€gmes ji kilusi Pclcrincs: Ziern4 iiam ii atogryZq abipus Zemes Tdvynd: Madagaskarns. kospallmes tai srnulkr-ts jaud augalai.1 sa moi: Nuolat drekinti orq. gelionri zaliais seuesl ais l:rpais ir vasaftl iisprogstana jais naujrl lapq verpstais.

to.43).l dazlliau apipurkiti.st ar ia n a_ Iorsteriand i Holnoreano . DaiuiaLrsiai jos auginamos kaip knlmas. Jei padekle Jieka to..ji geri:ru sodinti ididesSeimo:. naktimis g. pavasari ir vasar4 kas mdnesl po ka uuplauti dmuguu viurdeniu.4recaccae. kas laiko d:rugiau iepiq auga- Douginimos: Seklorris (30'C Zemdje).s iems gelininkams. Jei reikia. Mdgs- u (dienomis iki 25'C. Jei reikia.s apdulkdjusius palme. ligos: Jei orurs Geriousioi ougo: Svieper sausas.Lrb:r Zietnos sodus. tr?iinqsi Lieti s!ikin-sai. kadjai butrl lengviau kvepLroti. Jei per- noi: lapai pluDksniSki.eia lo r.s lapus rei- iiek tiek maZiau. Jei dirva per ruis mikocelis jausis iitiqs Salta. Be 180 cm. - dZiivu-si Zelne. uksl]lrn-{otl uZuovdjon. Iiauja-si augti. juolab kad retai krda Polqrimos: Kokosinis mik'rocelis ilgiau iigyvens uZaluga . Ziem4lnistyti vesiaLr). ruduoja lapq galai. I atl[vt\ augalLls sruku atskirti.1 pat rlpq or4.rli bhti Silurn:1 Pclctimos: loislyncs.30'C ierndje). Abiejq iiq paLniq wcia be Parduotuvdse dainiarsiai pilnatysite dvi jos {riisl 'rh le susikaupusi laistvtno o&B' tiktq ne Kokositlis nikracelis tgsta [aboi drc]n+ o] q. palmil]ral.}fi Hav. trgiimcs: biti nuolat MaZiausiai drdgra.rntie. ti p. Senasnlus augalus nLro geguZes pabaigos du kartus per nT enr. (+ pieii- pusto Douginimos: Sdklomis (25 .ra lorster iana avga spuiiau ir daugiau keroja i ploti. UzteDlcr Gericusici ouga: Sviesioje ir liltoje (ne vese-sneje kaip 20"C) patulpoje. Svarbu: i naLrjo geliapuodZio dugl]4 priberti senq l(enkdici. pusiau rikvrirrgoje. persodhti i T arba TKS 2 Zern9.Howeia Nlicrocoelurn rveddelizururn Hov6lo Kokosinis mikrorelis \-*. Lusiai Zali. rnolio bei durpiq nys P. lfili prieii0ros ypotumci: Ziem4 brltinaj daZ- loislymqs. krtrrietra-s viena-s. tmputipatrpiti. skaldos arba p[sto molio. Prdek- niau apipurkid.je. apninkr vomsioje. o tiems. i Siaureis ryhrs nuo Sidnio). kas2-3metuspeNodinti i T arba TKS 2 iemg su putplasdio dribsniais. ligos: Jei oras pet silusasr alplulKa votatitrklinas erkds.rukitesllis nei nuolat dr6l11aune ore.e i a be hnor iana arpstr letai ir labiau tista aukityn. Megsia ii1t4 dirv4. bet tuomet beveik liauja-si augti. geriau iine-iti i huk4. Saugoti nuo tiesioginiq saulds spinduliq. P la i iai i lsi ke roj s i Howe io Ot. v:!rdenj tuitLroiau iipiltil nrgsejo menesiais kas savaitg po tnrpu. tik velisrr juos galirnr rrp. 209 . mei gerai iidZiili. Ypai megsta minkitil geguies lietaus valldeut.mariai.. Kovo Si4 palmp nuginti geriau pr:rd ed. gemi ir gal6s ilgiau pa-silikti. o Hou.rtrgiti. pripildyl4 Seimo: zlrcraccac. lq ir turi geliq vitrirus su drekinarnu oru . Trivynri: AtogllZq BrazliJa. Zemd privalo ir visai ne- nesusigdnrsio valldens! daug ivie-sos. taiiau Zienl4 prdvaftu j.rZinti ii eugirno. tirkliles erkes bei skyd:rjokiu bidu nesruletoje vie. Horr. l(enkdioi. Tcivyn6: Lordo Hau salos (Australija. iuki!. paLnini puod4.. leisti Ze. Tenai kokosi- Kiti prieiiiros ypotuHovdja paly8inri Aerai p:rkelia sausil Sildomr.

Rhapis yra vienintele palmiq gentis. ir blldamas senesnis.chloroze. k-usi. Ziern4 riensrs) ir Robelenio fi1:.. Beje. prie-ii11veje). iiemos sodai.r galiq langai ir iilti - duose. Phoettix roebelcnii c&6'ds - ilin puoitxus kanlbdrinis a Ealas.YI E = Phoenix Rhapis Finikos Ropipolm6 J A. Maza[ge pa]rnd Rr. tadiau ne saul6toje. o issiskleidg turi baltas gyslas. - tedaug.rugpjudio menesiais po truputi Balandiio patrPiti. Ziemq vdsioje (5 -10"C) patalpoje. jei tik ten nem skersv6jo.jau iiq augalq lapai atrodo lyg apibaxstyti miltais. Megsta labai je vietoje lauke. R apis r/rrri.5 ar 2 rr. Nuo geguzes vidurio gali va-saroti pusiau pavesiigo- Geriausioi augo: tabai iviqsioje.nrrilis yra :rpie meffo aukiiio ir Iabiau tinka laikyti kambariuose. ama iiemos so- jaudiasi laiprirese. dazniau augir. Iapai ima ruduoti t dzinti. be Kenk6ioi.fukitos ilgi.lei oras per sausas ir per iiltas. oei patalpa sildoma kasdien). -> Duotrauka P. apl 1lka voratinklhes tiik. reikalauja daug Siluper saumos.4ris . Ii l3 Zinomq Procnli riiiiq kambaryje ar. apserga to. UZpuolus voiatillklinems erkems. kuri dideliame puode uzauga net iki 2 m aulc<dio. vasar4 Siltoje. T6vynd: Kinija. palmiT6vyn6: Laosas. "Lady Dcuginirnos: S6klomis arba ata[gomis. lrfiimos: Pava-sa4 ir vasar4 lieti gausiai. ligos: Jei vanduo per kiet -s. Dougininass li seklq Ziemos sodq puosmelra. tinkdti bonsrl darybai. Kenk6ioi. loistymo5. persodi11ti iT arba moliflg4 sodo Zemg su smeliu. -^--2. o Rlla lrrs ?. Jei oras s6-s.ja.rael. Geriousici ougc: Sviesioje. pusiau pave-singoje. erkes. Jei Salarys nebetelpa gdli:rpuodyje. Jei Zemd per lalta arba per kietas vanduo. vos uZauga 1. !$akitesni ir vesle$li nei R. Rapr)aLma C&B taryt nr dvelkiaToli aisiais ^)\tais. lflrios atskiiamos nuo molininio augalo ir pasodirumos. ieimoz Arecac.rcelsa. Jei reikia. visus metus iiltoje (ne vesesndje kaip dregnq or4.s lapai yra siaulesni. kad daugelis sodininkystes ukirt augina vien. Kiti prieiiiros ypotumci: Dainiau apipurkiti Gepries . palminlal.sd. Paln' icilna: A r e caceac. liekni. triiau ne pelmir- .4apis e. trgiimas: zeme turl DuLl lluoli]t dregna. todel joms reikia itin didelirl geliapuodZiq.kvienos. gzrli sutrikti augimas ir paruduoti lapai.Lsrl bei vdsiq ni).30 cm ploiio lapq ve- lfiti prieiiriros ypolumci3 Kuo daA au purkiti lapus. kallarjtris fiflikas (Proer?r-r . kaip amerikiediai jq vadina. (iildoDroje daugiDimo lysRobelenio firikrs. tadjam labiausiai pa. 64). Tai puiki ir prilimaffli ter.rginamos trys: datuli:ris fiDikrs (P h o e n i x dacty I ilar a.eae . persodinti i T zemg su puQlasdio dribsniais.arir- lqistymor. l5'C) patalpoje. hrikiai 2t0 .jie pagelsta. JAV rapipalme tokia m6giama. ligos: . rudais piaukais apaugg lapkoiiai laiko i!ke19 aulcityn apie 15 . gai.nrgpjDdio mdlesiais po tmputi tryiti. Japoni. duokles.ikut (P hoelxir roe bc le Pinnosios dvi auga paiygillti greitai.

jos v€-ia nuo Venesuelos (Vidurio Amerikoje. Loislyncs. Nuo gepgZis vidurio iineSti I lauk4. pahni- Tdvynd: Arizola. ligos: Laikant iviesioje vietoje pa-sitaiko retai. Ziem4 nedaug laistyti. Was h ilgt oni a ro b usta mci: Jaunus augalus ka-smet. - Atsolgioi: vaiingtonijq lapkodiai apaugg aibiais spygliais.4 rccaceae. Rusis vos 21']' Sabal thror aukiiio krimas.a1poje. jq buvo ir Ir. Lrbai remdgsta sauso Sildomr] patalpr] oro. i kuriuos galima susiZeisti. Ilgainiui ji Kiti prieiiiros ypctu- )r L1m tik4 trlmpa tokia dideld fu sto- r) gtiuZulas. saulet4 viet4 lauke. Seimaz Ar ec acaae. daugiau rugpjtiio mene-siais kas sav. paunrq esunr aple durio g. va-sar4 iiltoje. o kaZkadr.trpiti. kad jai reikia aukito b erdvaus Ziemos sodo. Seimc: . iis kilusi i5 Mel<sikos. o Dougininos: S6klomis. krllnais aug. SabaL Woshhxgtonid ntitlor r\ii galilna ii rtlifere Kalifomi.ritg po truputi patrtriti. fod6l Amerikoie ii vodinomo "cpolinio siiono pqlme" (Pelliroct polme). Dougininos: Seklornis iildomoje dauginimo lys- r. l(enkdioi. setlesllius rediau persodinti. ninor reikia doug iuiesos. ti kambaryje.uriiq ruiiq ir msiq su galingais iiarnbiai augardiais kamieMis. trgiinos: Vasar4 gausiai. persodirlti i T arba sodo Zeng su tinga. Ziem4 tik tiek kad reisdZiotr! Sakiul prlmrrl rusrs uK kas 14 dienq iiek tiek palaikq tit*a laiky. gerai vddharnoje. lrgiimos: Vasar4 gausiai. Meksikoje.jos. vavr4 iiltoje. GeguZe-s rlsys. Ziem4 vesioje (10'C) patalpoje. Abijos puikiai tinka Ziemos sodui. Cantoje jie b[Da apie meto skersmens ir 25 metrU aukidio. gali apnikti amarai ir paruduoti lapq galiukai. Balandzio rugpjtdio manesiais Ziemq resioje (10 -15"C) pa'.Sabal Washilgtonia Sobolpolm6 Voiingtonilo c& Jrl Palnei Sahal. Voiingtoniios komienq iuosic senv opoliniv lopq liekonos. Vasingtonioi reikia daug vietos. Siuo metu jq itin daug Kuboje. Kalifor. palmi- TdWn6: ka. Washitgtoniaflifera pilkai tali. kad praeidama-s denijq Meksika.rlijoje. Pietq Amerikoje) iki Antilq. kas negaleq jq uzkliudyti.trip. niai. mioceno laikais (tokia Zemes geologine. - lliti prieii0ros ypctumdi: Jei rcikia. Rniis Sabalpalnretto ii nunylorsiq senq lapkoiiq likriiq uZsiaugina graZq stiebq. Geriousioi ougc: Sviesioje.s istorijos epocha). merrrs (y lcislynos. o Kenk6ioi. taigi Siuos augalus reikia pastatyti kaip metro ploiio giliai ipiautais melsvai Zaliais lapais. Ji pletojasi labni greitai ir dideliame gdliapuodyje netrunka isaugti kokiq 2 m ploiio ir 3 m aukidio. Atolriq Ameri- Geriousici cugo: Visus pai Ziem4) labai s\ iesioje. ligos: Jei oras per sausas ir tvatkus.rlima iineiti i iilt4. Siai palmei tiri<a T arba molinga sodo :eme su smdliu.t- sm6liu. |lasiirgtifir- - plbaldyti daugilti irgliais. nuo geguZes vi- - 2 . C& purKr Yra bekamiedrl. totxia robusta lapal sini Zali ir Zvilga.

Dougelis ncuig veislig puikiousioi veio ir iydi ont poprosiiousios polongds. ORCHIDEIOS 212 .lle visoms orchiddioms butinos iiltnomis orbo gdlirl vitrino.

l0 ooo . kokiosji n-riies ir kaipjE priZiurdti vesiai. ir aprupintq augal4 maisto medZiagomis bei vandeniu. iislTrus arnZiDojo ialdio ir ledq surakinta-s poliariles sritis bei uegailestingai saulds i5deginta-s dyklunas. o tos. - Ankstyv4 va-sar4. Mer !r'ririos orclriddju nliys kilusios i( skirtirrg-u knitq. Jq spalva bei saldara iiaip jau gerokai skiria- - jq veisles daug lengviau priZiurdti. kai orchidejos spardiai auga. kur gamthes sqlygos labai nevielrodos. Beje. jorns reikalinga visi5ka ramybe. 238). Siuose puslapiuose kaip tik apie juos ir bus kalbarna.aug dZiaugsmo teikia Zydirrdios sanpaulijos bei klivijos :uba kiekvieuq kovo rn6nesi Ziedais apsipilali'ti C o el o gyn e. nauj4sia-s garsiqjq orchide- Ziedai pasirodo ugliq galuose arba ioluose. iikalotuose kalnq miilarose bei uoldtose Azijos ir Vidurio bei Pietq Arnerikosjrrq pakarrtdse. kurie kaupia vandeni ir maisto rnedZiaga-s. Orchid6jorns tada reikia daugiau iviesos ir rnaZiau vanden-s. 213 lstriiai . kai irna pdsitaikg prie mrr. pilkivai Zalia spalva rodo. kuriq lapai minkiti ir ivelnir-s. ir prisotinta-s oro. nei dauguma karnbario augalq. Lapar liuiji3kai gysloti ir daZniausiai bnla lygiais [<ra-itais. IpratusiU tenkiltis paurksne orchiddjq lapai tamsiai iali. o iiltq . niekad tetud jausti dr6gmes stygiaus. o paurksng ir iilum+ mdgstardios lepiosios ruiys daug il r Siltlri lrilryli. keleta-s ruaiq Zerndje. Jei kq nors vis d6lto dotnina retesuds ir auginti keblesn6s rliys. jorns reikia daugiau tnaisto rnedZiagq (tr4iq). o naujos atjalos asiralda prie pagrindo ionq ir auga i visa-s puses viri puodo kra-itq. o Sirnpodiniq riiiiLt (Cattlcya) angimo aiis statrnena.43). Augirno b[dai. taigi gelbsti Siuos puikius augalus uo sausros. v6sesnis oras nakti. Sie nuostabiai puo! u-s ir pra^imatn0s augalai nepalyginarnai geriau si. nei sar ds atokaitos. Ten daugelis jt1 veia alt rnedziq. tadiau naturaliai garntoje jos auga daugiausia atogrqiose iuba vesiuose. V6lyv4 va-sar4 ir rudeni. orchidejos auga ne g6liq Zemeje. vidutiniSkai ar leisti nauja-s atZalas. Bet jei pavyksta praZydirrti iviesarne ges Cynbid i u nL arba Paphiopedilwri tai jau !ventd. kad nakties temperatua rukistq iki 4 . k.alt uolq. Siaip jau orchiddjorns lcbiarrsiai rirrka specialus giliq langci :uba iiltrramiai. daug iviesos ruderri ir pakalkamai dregnas oras. Vesiq ka-itq orchidejas surkiausia. Orchid€jos auga dvejopai: o Monopodiniu budu (su viena Sakojirnosi aiimi) augarttios (Phal a e aopsi.lelygu kur auga. Or4 galima dr6kinti eleltriniu oro drdkintuvu arba kitomis priernon€mis (-> P. o kai iilurnos.s) turi nuo ialorq Orchitlijos dainiausiai ouga ant ueclfitq. Ki- taip. Taigi orchiddjoms reikia itil daug Sviesos ir kuo maiiau vandeLs. dainiau-siai turi kietus lapus.lengviausia laikyti kambaryje. ir lengva-s.30 O0O nLiiq ir daugiau trei 70 0OO veisliU. ue to. - Orchiddjq Ziedai yra nepapra-sto groZio ir steb6tinai ilgai nenuvysta. ra-s jas surnildta-s priede (-+ P. Jorns reikia specialaus orchid6jry kurios .jq ieirna didZiausia: 750 gen- bruoioi Pirkdarni orchid6j4 bttinai pasiteiraukite. Sirnpodin6s orchid6jos turi tam tikrus gumbus. Rudeni ir Ziern4 iie augalai ilsisi atogr€ose tuo metu b[na sausros. kurios uebijo nei Saldio.rlris bfltq ir punrs. . o naisto inasi puven4. Jq esama visarne Zernds rutulyje. Butina atsirninti: olchidejos standZials lapais ir storais gumbais ramyb6s periodu m€gsta pabnti sausos. joms reikia daugiau vanderls. drdgnuose. Kad. svarbu.rnaisiais arba netikraisiais svogDnais.6'C. Kos iinolino Bendd orrhid6iq pfieiiiros opie orrhid6ios Orchiddjos yrajauliausi Ziediniai aug:rlar zelnele. V€lyv4 Ziern4 ir pava-sari. kartais dar vadinarnru taria.srl s4lygq ir Zydi kur ka^s gausiau bei noriau negu lau- kilds n1iys. kad tai riliiai reikia kuo ryikesnio apivietirno. Orchiddjos.221). ii ougal4 aukityo kylanti pagrindini iigl! ir kraura Ziedus abipu-s jo. P. rn6gstandios ivies4 augirn-si iviesesnius lapus.gerai Zydetq. 22O milkitesrius. substrato ( ) Adrcsai. kai susidaro gumbai ir irna krautis Ziedpurnpuriai. vandens ir diq.

lapus. - - spalio 214 . lrgiincs: - - miiranas' C ulmi- hssq. Vasalaikant kaddja iileidZia tik 4 i laistymo vandeni kas. Balroj i Lae liocatt leJa lfili prieiiiros ypalutnoi: Gel]]zes mdnesiais lapus daznai miiranas gebon pentinu. iy- Geriausioi ougc: Labai Douginimas: Persodi- veisliq. 216). vasar4 Zydilieima:.rs! sparvlllgais Ziedais su asikiSusin tarsi lipa vienu Ziedlapiu. or chi ttace ae.F L] Kaflejos savo tdvyndje dainiausiai auga ant kiht augalq Sakq arba kamienll. kaip kaddjos. kart prideti orchidejq Kad kadeja lcistymcs. Ep i- cattleya. dainiausiai di Ziemq. Ziem4 dienomis no makities rudas atspalpakanta l8'C. kad iaknys ir ta ir maziau lieti. Ziedai b[na balti. Jie yra priZiurimi taip pat.). nant padalyti ppmbus.l substrat4. kurias langai.Pava-sari ir dia-s veisles persodinti po guimibiniai. Cdtleya bowringial@ subauna ii slkio daug iied4. Atkreipkite ddmes! i skruzddle. Vasar4 ir augimo paprastai labai masina lipmetu vis4 dien4 laikyti nus ir saldus orchidejq Zie25"C gerdi vadinamoje padrl nekhras. apninka skydaliq visai nepakeniia. ge .kas2-3metus augal4 persodinti i l&'Abna Wiebrann' ('Alma Vylonan') ar. Zyddjimo. C I. daugiarnsiq miSrunq (B r a s o b e Ii o c att ly e a. rauwi ir kuo ivairiausiq raudooq atspalviq.llelyliu veisla. Itin Daugiau Laelia negu Cattlaya . Svarbu: mldi oms jas lydi amarai. fu begg19 vertinami orchidejrl C att lzy a bel Lt e li a ri4ti nai (-+ P. ruded ir Ziem4 f6vyli: Vidurio ir Pieq Zydinaia-s kovo ir baAmerik4 Karibq juros salos. Specialiose parduotuvdse galima isigyti ir tikt4j4 Cattleya m{1. privalu slbretrdusi saikingiau. geltoni. Sviesioje vietoje.La. taiiau l(enkdici. Yp ai spalvingas Laeliocattle!@ Pqldlimas: Vasar4 lieti gausiau. Ziedpumpuriai iki praZystant bina apgaubti pap6dlapio.s. vasarq. ypad v ets- iyd6iimo loikos: tavasari. ni. nari RecitaL'. naktimis vis bei plauiai ant $rmbq 14'C iilumos. taigi tikq rytiniai ir vakaridai mariai. . DaZdausiai talpoje.eliocatt laya veis Ii' Creamton' (' Kreminis atspalvis' ). jie apsaugo nuo saulds. zydr drdelra. vadinami Laeliocatt leJ a. Potina| a atba S o p fu o I ae li o c at t Iy e a. iiem4 flgli patalpinti i vesi4 vietik tiek. iiai turi bnti keletu laipsriq msiai yra b0dingas Ziedyvisesnis. ligos: Jei oras tiesiogioig saules spirduper sausas.kt pvasti.'Mtu - Zydi und Morirz' ('Maksas ft Moricas') bei 'lryinter b luher' ('Ziemos pasaka') nauj4 orchiddjr. Beje.6 I I Cattleya C) rt l(oll6io H a C) TJ - 4 Cattlep bicolor kilusi ii Brazilijos. rudeni ir iiem4 apipurlGti. karkiekvienais metais vdl iytais net panardinti i vandedetq. Pet siltai gumbai neiidiiiittl. laldzio mdnesiais.

Daugelis cimbidZio rii5iq auga Zemdje . dar geriau . Senesnius tam m4 fodi nuo rudens ir ne tikrq veisliq cimbidiius (reiKa teirautis perkant) iki rugsdjo pabaigos galima laikyti lauke !vie- paivieseja arba juos iiberia gehoni ilakai.apie 80 cn.l iios lasl).' |t[a- -. ('Rausvasis boKtrs'). kad net Tailando atgabentos ry ii P inchess'. nes nuo virusiniq ligq kol kas nem jokiq vaishl.rq patalpq oro.Pi @ n' CimbidZio iiedai itin ilgai iibnna nuskinti. oranZiniai. Douginincs: Dalijant gumbus. Kas 2 metus po iyddjimo pemodinti i orchiddjq substrat4.a' tokia ivaigZd. dainiau purKti.'Lemfdrde Surprise' mingos. todel visai nekeista. Cimbidiio nriirunqi nuolroukoie: Virsuje kaireje: fisai ZaIias su dimAa IApa.E ) . . ratinklines erkes. Tdvyt!6: Atogrdrl Azija. kad jis rcuzkesh+ kitt. Isimetus Veiijo ivaigidyne). _reltooi. nuo rulpj[iio mdnesio naktimis megsta vesq. trgiimos: Nuo kovo iki rugs6jo pabai-eos lumos. Vasar4 laikyti Sihai. labai iviesioje ir sauldtoje patalpoje. ku- Gricusioi ougo: Visus rie Ziemos soduose uzauSa iki I meho aukiiio. rudi ir net ieli. o kambaryje . A paiioj e kairij e :'Si lvi a M iiller C itrone I Ia' (' Ge ls- nebetrdti.Cytnbidium Cimbidis Sis rutlasis miirinas iti higstamas gelinink!. gali apnikti vo.7?n4 \'onon'. kurie dainiausiai i{auga iS apvaliq pgmbq. balti.turi storas. l. Cinbidiio iiedai veria aki naostabiausiomis spalvomis.nelygu ruSis ir veisld. ' Ercalibur' .' Pink To\ver' so pasaulio furgus. l(enk6ioi." -ealsiai laisqti ir 215 . lfili prieii0ros ypctunoi: Nuolat drdkinti patalpq or4. voji Silvija Miuler'). bet ne vidudienio saules atokai- PItalinos: Cimbidziai. Valyvq rudeni ir Ziem4 lieti maziau. taigi tuo metu jiems dien4 reikia daug 5i- kurie Zydi rugsejo - toje.sunaikinti.ai. Itin populiar-rs yra C.abiausiai paplitusr:'s cimbidiio veisles Zyi: Ziem4 ir pava-sarlr metus gelai vddinanoje. iyd6iimo loikcs: tavasari. roZi.' De I Rey'. iiedus krauna geguids ir birZelio mdnesiais. lapai Apaiioje deiineje: popu Liarioj i'Star bright Capel la' ('Spindulingoji - rrrrdlaft miSrunai. 'Delight'('ZJ. ieimo. ve.'5hor* loislynos. sioje vietoje.(' Lemfiordo siurprizas' ria aki nuostabiomis spalvomis. vasarg rudeni ir iiem4 . ge- - kvapi veisld). Viiuje deiineje: kre inis spalvos miiriinas su agniaspalve lipa. bet ir graZios. mesingas iaknis bei standiius ir illus talsi dirZai lapus. sausio mdnesiais.yesys'- Zavus pakabinamas auga- jos ne tik stebetinai iswer. Ziedai bn:a kreminiai. . Toki augal4 reikia izoliuoti. lxrzraibiniai. Be to. kas 4 savaites trgiti orchidejq tr4somis. Dau-qelis jrl megsta Silutaip labai bijo sauso Sildo. Australija. tam tikram virusui. Ziedq kekes taip pat auga iS gumbq ir Zydi nepaprastai ilgai. ligos: Jei oras per sausas. or c hi dace az..-'Pamaiva').oflakti-pakankamai gaivios vdsos.' M i nne ke n' (' Meil]upuikios gCles uitvindo vi.e . 'Dag A-<. '. \'ioletiniai.Kapel.

lt Kenk6ioi. suplotr. nepake- iolet:lriai bei rausvi iiedai) ir lae Li a haryop hy I la (or aniiL ae I i a anc eps (v Kili prieii0ros ypalu- lianiios sauso gyvenamqjq bustq oro.siliiau kaip 25'C. skirq epifi tiniams augalams. lapai nusidazo musvai.rnt medzirD arba veia smdlingoje Zendje (pavyzdziui. Mihonialavs. Miltoniopsis Miltoniic.rs gumbus su vienu-trimis siaurais lap:ris.r komenduojalna vos prddejusiam orchiddjas au ginti ka*ta. ga alrt trunpudirl kotelirl T6vynr. itin !:aukilusios ii drdgnq ir vesiq Vasar4lieti ne siai. (didZiuliai violerirriai ir rausvi Ziedai). iias) taelra ruSis geriausu kitomis gelrtimis srulkiai arba visai tesikryirni. gausiatl gelininkui. Vasrr4 megsta brtti 1le Milto jos (Milrol?ld). bet perdziovirti irgi ikanotq miilcl..rksmingoje ginai miltorijas br.20 nrSiq.ri iid2irrves. ir.knd augalns neimtq vysti skleidii:^ Laelia p! Iila. Vasaq ir rudeti ly di Mi ltonia c I owes i i. lr vie[q.r. Douginimcs: Persodil1al. fiai lie<lai).r arba epifitai (savo tevyneje.siai ialius.udelli. iir purkitil Persoditlti iyddiimo loikos: lavasarl.balt raudonai margi arba rartsvi Ziedai auga iSjaunq Kiti prieii&ros ypctumoi: Nuolat gausiai drd- kiiti orq (-+ P.je. beje.nnos nailaitinemis milloislymos. Laelia lengviausiai kryZminasi . . miltoniopsis C) La.dir1ti i v. Dcuginimcs: Persodinant padalyti gumbus.styrnq iv deui iddt. paptasl^i re- Loistymos. - gumbr] dalimis 216 . Pavasari il 14 va-sa_ kas 3 savaites iiek tiek noi: Nuolat drekinti or{. ploksti. vasarq. Visais kituds meq laikais irgi leperlieti. t. lltlt t'|.1. Pavasari. S4lyriau iiek tiek r.'t Visos 50 l.Lsdiausio medZjo zieves gabalo.. nakimis b:ryje ir riiiys. ir kitq yra apie 15 . rudeni. trgiimos. kiirtais ir vislls lnetus.ti. au- ^) ieimoz Orchi gu da ceae. bet geba Zibuokle-s Ziedus. ziem4 rai tinkurdios auginti kamapie 20'C.rudona rdelia ne cill trabd ri na. bet geriausia nrdeni arba pava-sarj i orchidejq substrat4. zletn4 lrelr trK IreK! Krs treiiil lr. gumbq. Tos. Ort: hida ce ae. tdelia).Is tokiq yra ir ryikiai r.. iiek iiek orchi- Zraibiniai.ltrl galinei labai sauldtoje PaNiPoma padalinti i dvi gnrpe.i . veisld. DaZ ausja. ntri daugiausiai ivie.!ro reiiar. Jei vir-sar. ge. rude-ni ir ZieDelySu rus$ 1. dar vadi15 .eLt bei ieinaz ka. n. Epifitines (art kitq augalq augans\r C all lela () P . kai subsnrrrs jru ger.elia taut i o &B ni Brazi I ijos Btla. auga. lle nk6iai. kalp t LaeLia purpura ta. lrgiimos.i: Pieq Arnerika. ligosz L a e i a labai keniia Duo tvank. Ziem4 Zydi dejq tr4iq. Milronia speclabil is ir lvairiosjq veislis.s: je. labai alsivdrg. Rudeni riiiai laella c i i n a. 2l1) .liiau Siulcitu be skersvejo patrlpoie. kudos auga ant lereikia.24"C. ge- iar4 ir dienomis btltiia l8 .ti . Ji Zydi pava-sari. kas2-3metuspavasa4 persod tti inerrjq orclide- kitq augalq (epifit ri).f pana.. patresti.us L l6vyn6: Atogr4iq ArneriGeriousici ougo: Sviesioje. toutomis (Mrlroniopsis). laistyti arba relsykiais Pana.iq substrrLl.I m4 pr. ge- guZraibiniai. atogrqzq Amerikos giriose.6 I o rt E a r/ E - Laelia Miltonia. tnt'Jiu\ it'aitoit. va_ Miltonijos iiedai platus. ii pirmo Zvilgsnio Geriousici ougo: Visus kiek panails i naslai€s armetus iviasio. iyd6iino loikos: oazniausiai va-sar4 ir rudeu!. 43).:i. be! paties4cab-it!}s$'!e.b a r i n a' r eikia dangiau sau)es.sia pririSti prie kokio kamieno ar iakos. k. akneni- gerai ved jnamoje. RudeDi Zied s pra. Ziem4 ir naktirnis 4"C. pusiau irksmilgoj e. Ya\a(4Zydi Laelia crislra. Jei gauna per daug Sviesos. ligos: tit neteisingai priiiirrint. taaiau ii naujo lieti tik tada.18"C.?elid n:rsiq yr.

karinis arba iiaurilis.\'r a O Miltoniopsis). . Iki spalio mdnesio nis nuo kenksmingo drus. bdel mdgsta gaiq.Slaataugas (gmikiskai odolx kuotais bei .dantytas lie.saules atokaitoje . Ziem4 14 .24"C. po Zyddjimo persodinti nauj4 orchiddjq subshatA.:i:1e. kurie kartais prie graiiai Zydi didiiuliais pagdldo turi dailtyt. Keleta-s net pa- Margas taryt fir [eopardas niirinds. vertus pa. ()dotxto I la s s u n p u Isiei auKtyn. Ziem4 lieti tik tiek. vien4-his lapus. ge- guZraibiniai. - Douginimos: Pesodinant padalyti lgmbus. A:!. Vuylslekecro. .Ls iiedynais ddmetais. lapai darosi '. kad neiidzintq gumbai.ntitdd . pusiau pavesingoje toglassul| x On.r eplanti Odo nlo g I o ss unt dotlt o I loss un I rankuri Siandiel laikoma atskira gentimi Ros. Va-sar4 megsta 20 . ()dontog|ossL tiiis 1r povyzdiiui.s e. .. V ylstekeara (ii Odontoelosstitr x Cochlioda x . Orchiddjos mdgstr gaivq ankstyvos va-safos of4. baltai ir raub[na ploKti. tinka rltinis. bet nakdiai (ddl gali\ poveikio. nuo birZelio pakabinkiva.kalinga iiedlms krauti ir jauniems gumbams branchiddjoms tai apsaugos substnt4 ir iak. Polorimcs: Jei turite sodq. Netrul:rts pasiropurksti. banguoti. c Odantocidiun (ii Odon Geriousioi ougo: Svie- sioje.diiti.te Odolttoglossut i nakimis ve-sesng (18 . lrliimos: Augimo metu substrutas privalo b0ti nuolat Siek tiek dragna-s. de. mq ialdiD geriau ine-<ti i Kiti prieii0ros ypolumqi3 Nuolat &6kinti or4. patalpoje. kitaip subNuo rugsejo menqsio strata-s supus. L- t 0donloglossum yro dougelio kcmborinig orthid6jg prof6vir l(oi kurios ir1 vadinrmos visoi kitcis vordois. Viena ii secrellarr bei pakalDutemjs niausiai paplitusiq rusiq lr. o Ziem4 .20"C). loistynos.kas2-3metus dys Ziedpunpuriai. Gumbai dainai arba rausvai. 2tf . drdgr4 ir vesq or4.Jos sulautos specialiai bei vis) atsfuado del savitrl langdms ir itin gausiai Ziedq. va-sar4 nrdeni arba iiem4 nelygu riiSis ir -troglossrlr.Oncidiul ). dienos kariti ir v€sias naktis.glossa = lieniausiai rudai bei geltonai Zuvis). o prie pa.OdoDtoglossum hin nregstama VuJlstekeara Ca l)ria 'Plttsh' (PLittii- c&n' Siq orchiddj! esama gal 100 ru-iiq. Svarbu: Nepamiriti palaistyti. vidq ir pastatyti vdsioje vietoje. Toks keistas glassutrt x CochLioda x botaninjs pavadinimas (iS. ': t.ji reideniu su trupuiiu trqirl or.idi Dt).pietinis langas. l(enkdioi. Wilsotxara (iE Odonto kelia tumpalaikius Saldius.ls"C temperahr4.t: x Cocltlioda). Daugelis kilusios ii auKtikalniq giriq (auga maidaug 1500 3000 m aukityje). Kambaryje au ginri geriausiai tinka It ainos a do nt o g I o s s unt - veisles galima pastatyti pjudio mdnesiais kas 14 dienq lapus nupurksti van. birZelio rug- relabai tarkq medi.- (E Odontog f6vyn6: Vidurio ir Pienl Amerika.je auginti geriausiai tinka -elindo sukraura kekiq vidalo Ziedynus. Odont og loss ntr b i ct oniendaZriausiai auganiius tie.ainais (daztos = daotis.IS margqjq ruSiq kambarypa. iyd6iimo loikos: ravasari. ) pai geniiq mii- ieimcz O r ch i daceae. crispun. ligos: Jei oras per drdgna-s. augalq geriau inqiti pasbgell.vidurio galime laikyti lauke. isleidZia po donai margais) Ziedais.u.jei ilgjau nebum li€tausl Jei lietus ilgai uZsitgsia. Odotxonia (ii Odolrtog- Iossuttt x Millonia). i veisld.

balt1. Xili prieiiiros ypctu- - Slahrot4 arba dryzuo- pumpulal. Visus metus dien4 mdgsta kambario tempe. Sie augalai daug pa. o iilumameges 20'C patalpoje. nci: ieimaz Orchidace ae. tiniq atogr4.Laistyti tik tada. - T6vyn6: Atogr4zq ir viduprieziufos klaidas. substratas Kovo - - juo raibuold puikiau jauiiasi. Pqlqrinas: NuzyddjuKaribqjuros salos. augalu. geguZraibiniai. geguZraibiniai. iyd6iimo lcikcs: tavasari. dainai apipurkSti augalo lapus. o naki vesq. . lrgiimos: Beje. bet Ziemq ir pavasari purKti alsargiai. iyddiinro loikos: rauasari.Oncidirun c& Paphiopetlilum ffi' Roibuol6 Nuo lapkidio iki kovo laistyti tik tiek.*q Sviesioje. ce ausia tai padaryti o&n' iof edi hnr nt i iraruts nesunlat pri ii itrat i.kiekviena jos lapq slqoteld isaugina oesiais kas . rudeni mmybes laikui baigiantis (kovo menesi). kai ji gebuol6 auga kiek kitaip. Kenk6ioi. bet ne sauletoje patalpoje. sauldkaitoje. Pllorinosi be rcikalo Juo didqsris Loistynos.3 savaites naktimis laikyti ve-sioje. bet nomis sauletoje vietoje. Nemegsta tiesiogines saulas. Kiri prieiiiros ypctuapie \OO Ollcitli tlt genties ruiirl. I Zie- Igliai. Ddl drdgfnes dirvoje pertekliaus gali puti pumpurai. Jam perzydejus susidaro naujos skotelas. Geriausioi cugo: vasar4 laikyti 15'C.Dirva. lrgiimcs: spalio mdnesiais ir oras turi biiti nuolat Siek tiek dregni. kad grmbai ir lapai nenuvyshl. kaip elgtis su isigytuoju indq su orchiddjq subsnatu. ne taip bijo Muso btti saikingai dtegna. Rugsdjo menesl.a las. Lcislyncs. Ziemq Sviesioje.rksmhgoj e. Jei grunbamsjau per maZa vietos geliapuodyje. raibuolei baigus leisti naujas Dcugininos: Kero dalimis (persodinant). o kartais marg4 tq. pusiau r. l(enk6ici.2.dar maziau.q Amerika. rudeni nely!$ r[iis mq ir Zie- veisld. ligos: Puola tik darant labai dideles siomr\ ()ncidiu t kranrctianun b Oncidiunt 0eriousioi ougc: va. rckai pmdziivusi. meorchidejos mgsdjo BalandZio . au- a Paph f sl- ga14 peNodinti i erdvesni vi- suomet pasiteiraukite. rud4 arba dynkodiq nenupjauti kitais metais ant to paties stiebo susilaauna nauji purpurini. Seimoz orchidaceae. Joms reikia labai skirtiugos Pnezturos tld pirkda1ni mci! Nuolat &ekhti or4. iildomq patalpq oro. kai pradeda augti ialnys ir tauji mq nelygu rliis. Zaliq. Douginimqs3 Percodinant padalyti gumbus. ne. Ziem4 iilumos nemAgstuclas ms$ Z|atona apie 6o Paphiope. lapai keras.r oaujos los geitai pnva. Rai. o Zienei daugelio kitq gendirl mq . naki vdsesndje patalpoje. kurios Zydi tik kitais metais.e- gelto4. dar daugiau kuo ivairiausiq mituurq ir veisliq. ir Sakuys. tad geriau jo nedalyti! . Augimo metu kas 3 savaitas I vandeni iiuptelti iiek tiek orchidejq tr+iq. kurioje ialcrija-si tvareslli 11e!$ gryllos riSis augalas.savaites Siek 3 tik vien4 Zied4 tiek parrgsti. - ir Nuolat drdkinti patalpos or4. va-vr4. fdvyn6: Atolr4zq Azija. diedilrirl gentie-s rusiq. pusiau vesioje aplinkoje. privalo luolat sys. p api I io (P sy c ho ps is) ij. ligos: Kartais apninka voratir dines erkes arba skydamariai. Onicidium mErfiras rainais ir Svelniais tarsi tigro kailis Ziedais. Visq dien4 laikyti iiltoje. o perZyddjusi petsodinti. bet tik tuomeE jei substlatas sukietdj?s arba atsiduoda puvesiais. vasaq.atirq.

Phalaenopsis niiriinai i)tdi beteik visus teft$.sali isimesti ouvinvsl Va.3 kartus sukauti Ziedus.rudenl augalus 4 . Miirfinas 'Cossandra su purpurue l!7pa. per iiltai ir per tamsiai laikant apninka skydamariai. ligos: Per gau- - siai laistart gali isimesti grybelis. bet turi daug Geriousioi ougo: va-sar4 l(enk6ici. ni. Si Zatiai auksiri edq su krovd ntiiri|nas' Matnbo'. dynstiebio. vio formos ir palyginti Dieromis 20 . Kas por4 metrl geguZds menesipeNodinti i pulrl orchid6jq subsbr. karpomi viri tredio arba ketvifi o stiebo b3mblio. labiausiai igudusiems orchid6jq augintojams ypad ::nka spalvitrgi ir ne itin '. r asar% rudenl arba I::rq . Daugelis iios ieimos rtiiq bei miirunq tinka au(. Paldrimusa Phalaenop sis ant to paties stiebo gali net2 . rudi ir iali. ka-s tik gretimais pa..epils :. P h a laeno p s i s mi*r.31.6 savaisus metus. rausvi.: Zydi beveik inems.Visus rnetus laikyti iiltai. Yioletioiai. D or itae n opis Renant hopsi s). P h ala"nopsis riays mdgsta itjn dragn4 org o miSrunai labiau prisitaikg prie sausq iildomq patalpq.Phalaenopsis P halaenopsis o&6'Eb Sak- lapai paltgilti p Latils. z-" ibiniai. P h a I4e n o p s i s :nes\ralar o pusiau paunksueje.nelygu r[iis. kudos bemat apraizgo Sviesioie.22"C (va-saplatlrs.sar4 kas 14 dienq po truputi patresti.1 tnroje Ziedus.Dauginincs: Ataugonis. hrios susidarc ant iie- Hotuspokus' (' Iidaiga' ) il. naktimis ne vesiau kaip 18'C. Ph ' alaenopsis It i5 runas i::-=i Aurtlalija. spalvq bei margumo ir Zydi kone vi. trgiimcs: Visus metus lieti saikingai. Jie biura geltotes laikyti l6"C tempera- !!mbrl. Siulcitu nepazeisti iaknq! aii . vige- ieimot orchidaceaz.i- iyddiimo loikcs: rava- ln. - tai skrtha kauti jei baigiait jam zyddti iiedrystiebiai nu- loistymos. sitaiko. viduri . raudol . Iiimtis: ivairiq formq. TdYyn6i Indija. Niekad s c oltop s i s. ne per -. Silhamiuose dazniausiai puola iliuZai.it4.ak otais iiedais. Jo lapai yra lieiu. Pietq Azi. \Limnai Kiti prieiiuros ypotumoi: Dazniau apipurkiti lapns. Ziedai labai 14 ir iildiau). o ^tba pradedantiesiems. krenta ptunpurai. t:riieu iokiu biviskq. 2t9 . taiiau neleisti Zemei visiikai iidZinti. iiem4 nq.du ne saul6toje patalpoje.

nuo spalio menesio 12 . Kiti prieii[ros vDahrmai: Jaufiu [sliu oer daus oepurkiti. stangms tarytum odiniai. kad neperdintq gumbai. . jei tik naktimis joje ne iildiau kaip 16 . Nepalas. Indokinija. t rsiai ialiais lapais ir kiaGinio fomos gumbais. kasrnet apsipilantis auko geltonumo iiedq kekdmis. Tdvynd: Atogr4Zq Amerika. Geriausiai '!€!a: Visus metus Sviesioje ir gerai vddinamoje patalpoje. Rinktin6s. Dauginirnas: Kero dalimis. Ziem4 dienomis mdgsta 14"C. kas 2 savaites po truputi trgSti.nelygu veisld. Nuo spalio lieti maiiau. auga ant 30 cm ilgio stiebq. pasipnoig ispudingomis aukso geltonumo skiauteremis. Geriausiai auga: l-abai Sviesioje. Ziedai ilgais ir plonais lyg uodegdlds Ziedlapiais auga ant puses metro ilgio stiebq. 220 . l-aistvmas.18'C. Nepakelia tiesioginiq saules spindulirl. jei rudeni pab[na saulds atokaitoje. C) I - o F 4 Zvdljimo laikas: Nuo lapkidio iki kovo. Tdvyndr Himalajai. Nuo spalio iki balandZio laikyti beveik sausai.15'C patalpoje. irin lepios ir relos orrhid6ios i5 iiltrp ir dr6gnq otogrqig giriq bei v6siq - oukitikolniu miiky. niau Kiti Drie. Ziem4 tik tiek. tiesimas: Nuo balandZio iki rugsejo gausiai lieti minldtu vaadeniu ir kas 2 savaitqs Siek tiek patrFSti. Or chidace ae. vasar4 lauke. Zyddjimo laikas: Pavasari arba vasar4 . perzyddjusi augal4 persodinti i orchidejrl substmt4. geguimibiniai. Laistvmas. kad jie nepradeq pnti ! Jei reikia. paughioasr Gumbq dali- mis po Zyd6jimo.YI c) Ir H Coelogyne cristata Tai epifitin. a pusiau uksmingoje patalpoje. Nuo spalio iki kovo lieti tiktai tiek. Daugidmas: Gumbq dalimis. orchiddja 15 . Dendrobium densiflorum Dendrobis Tai epifitini orchiddjq gentis panasiais i bambuko gumbais.iiros vDatumai: Vasara daipurKti.treiimasr Pavasari ir vasar4 gausiai lieti ir kas 14 dienq po truputi trgsti. gepiraibiniai. Ziem4 Siai orchidejai patir*a oe Siltesne kaip l8"C temperatiira dierq ir l4"C temperatfrra nakti.esant per sausam orui gali apnikti skydanariai. Jos sv)'raltys sniego baltumo Ziedai. - geguZE. geguiraibiniai. Sbt T€yf nri Himalajai. Sejmu Or chidaceae. Zydejimo laikas: Kovas Dg Brassia vemrcosa Sios rfiSies orchidejq gumbai plokiti. lapai pailgi. Geriausiai auga: Visus metus Sviesioje. Patarimas: Coelogyne cristata iydi geriau. kad gumbai reGdziltq. nakimis 8"C. Laistvmas. bet ne sauldtoje. pava-sari ir vasar4 iiltoje. Seima: Orchidaceae. trFsimas: Nuo geguzds iki rugsdjo lieti saikingai. smailiais. Kiti priezitros ypatumai: Nuolat purki- fJ - ti YI YI H C) 4 .l)endrobium den\/ie/]as Eraziausiq dendrcsi|lorum biq. Birma.30 cm ilgio.

Ziedlapis). oaki oe v6sesneje kaip l6oc patalpoje. LaisDl: mas. j4 laikyti privalu tik vesiame Silhamyje! Ji twi mqsingq iakliastiebi L Zydi keistais Ziedais: jq vainiklapiai tad Si orchiddja kilusi iS flomm dar vadinama Cirrhopetahar . Keista-s gumbus. gerai vddinamoje. o iS taurelds iisirutuliojgs neiprastas darinys bimis vir![ndmis. Jos iiek tiek drdgpra. 43). Seima: ()rchidaceae. Kiti priezi[fos ypaturnai. pavasari persodinti i orchiddjq iemg. Dauginima-s: Gumbg dalimis (tud blti su latais). Vasar4 kas tris savaites po truputi patrpsti . Tdwn 6: Pietu Pietq Amerika.a/rar = gumbas. laislt mas. iS $rzraibiniai. Seima: Orc h i dac e ae. tr$irnas: Mdgsta nuolat drdgo4 aplink4. Zydi rySkias- jos pavadinimas kilgs iS gmikalbos ir skirtas pavadinti nedideli sustorejim4 prie 1[pos pagrindo. Geriausiai auga: Geriausiai auga: Sviesioje ir pusiau iksmingoje. Zvdejimo laikas: Birzelis. graiktEkai phyllon = lapas). Ji turi pailgijusius. Augimo hetu kas 14 dienq Siek riekpatrFti. beveik visai iSnykg. &dggi ir Silti atogrqiq miSkai. bet gedau palikti dideles grupes! b[s pailgdjg iiedai susiburg j pumpskri- timi Ziedyn4. Geriausiai auga: Sviesioje. ge- Bulbophyllum longifl onun Si epifitind orchiddja kilusi iS itin iilhl l(raitq. ge gt:ltaibiniai. Kasmet peNodinti po iyddjimo. pusiau ukmingoje. Ji turi storas Saknis ir du arba daugiau smailius. Jos nuosta- ypatrm4i-Jei reikia. ge goitaiblniai. T6wnd: Visuomet iali. - 221 . iliauiiandius Saloiastiebius ir briaunons g!mbus. kaip arklio ka- \ mantai prilaikand Ziedlapius Graikiikai: zygoz = kamant:i. Kiti prieiiDros pavadinimas kilgs Li lotyorl fu grailq kalbos (lotynGkai . petalan = Iapas. Paduotuvese bnna prynq ruSi q ir miSninq. Si orchiddja nemagsta Silumos wyravi- mq ir e'.vena Zemeje. kitaip ant lapq atsiras ddmes. Zvd€iimo laikas: Ziema. Se na: ()rc h idace oe. Dauginimas: Gumbq dalimis.C patalpoje. Dauginimas: Sakniastiebiq dalimis. dieFroje ir vdsioje aplinkoje. Nuolat drekinti patalpos ore bet paties augalo nepwkSti.ne: Pieq ir Vidurio Amerika.Zygopetalum 'Atur . gerai vedinamoje. lanceGkus lapus bei kiauSinio formos palviais graiiai margais Ziedais. iiem4 15 . Tdv). Laistymas. aukitikah q giriq. iiltoje.18. treiimas: Laistyti saikingai. Zyddjimo laikia: Pavasari ir vasarq flelygu rGis. Kiri prieziuros ypatul4aii Nuolat drdkinri oq (-+ P. nuo kovo iki rugsdjo kas 2 savaites po tuputi tresti.trpiimas: Zemd turi b[ti nuolat klriq isauga odiska-s lapas. dien4 20'C. Ma-sdevallia militaris BuLboplryllam longi . Geriausiai auga: Visus metus ivie-sioje.

nepoprosloi sunkirp ir sqlygrp sufornuoio r0siio iSore slypi begolinis ilgesys ir no- oliiouriq rios neiisokyto ivelnumo KAKTUSAI .per vienq nokti 5ie kuklis. neiivoizdus ougoloi ino ir opsipilo posokiSko groiio iiedois. kad po lo dygliuoto. Ber iloi .fie neuiina doug viefos ir nereikolouio ypolingo d6mesio. Tuomel supronli. i5 pirmo ivilgsnio regisi niOris. ne ilin sinpotingi.

{aLties karaliene) turi ilgus stiebus ir Sakojasi kaip kmmai. kurion ruoSiaGs sodinti kaLtus4. o karta is ir specialaus Siltuamio reikalaujandirr-s augalus.palangg arba vdsq.turirrris saul€t4 diq ruiiq. 2ernesudje kaip l0"C ternperatiroje. Ii pinno Zvilgsnio jie atrodo ne per labiausiai patrauklns. Tik nedaugelis epifi tiniq augalq (pa*ry zdiirti. kurir.rik arrodo visiskai kitaip. juo labiau. sodindama-s Siuos niaura-s dygliuodius galite nejuokais susiZeistil Kaktusui nieko bloga neatsitiks. d169m6). prieSingai nei dykumose gyveoantys broliai. Bene Iabiausiai Siais auealais imta Zavetis delyuiolil. surnaiinti garinimo paviriiq ir nuolat girrtis nuo mirtino ultraviolet! niq spindulig pertekliaus.geni praleisti va. Tai epifi tai. 1892 rnetais ikuda Vokieiiq kaktLrsrr mdsdiu tuaugija (+ Aciresai. o 2iern1. ir visaj nebenori. prisiglaudp tankiuose laiimynuose arba aukituose medZiuose.47). Jei jau ntrspreldete papuoiti savo namus diais Zaviais dyl-urmt asis$r€liais.. juo ataiaurestis attodo pats kaktusas. ir vidinis audinys. kiek uzilna viso hbo paddklas kavai ne5ioti. stonls dyglius bei sidabrrspalviu plaukepladiai po Zem€mis ilsikerojusias plok{dias Saknis.L. stulpeliniai.li i smdling4 dykumos Zemg . trigi nusi- laiktrr pirkus kakusq 2emes.3 metq arba tik iiaugg tam tikro dydiio. charalleristika-s rasite iau kitarne puslapyje.nelygu rGis: alksdiausiai po 2 .Eichroto eil6raidiu personaZo pavardg . k iiand. orq ir turdti pakankarnai druskq. kaip sarrpaulijos erba azalijos . spahrl netJuodl. . Dirva. rrai3u Iengviausiai priZiurirnq rii6iq.toks dail6s ii dizaino stilius). kudos tu.jei patalpa. bydennejerio laikais ( B iertr nn ei er. kuo skaitling_esndje bei margesndje draugijoje. Jie yra Zydirrtys augalai. Tokias isoidin gas. saulesjie ne iS tolo negali pakgsti. daugiau iimanymo.daugiausiai sava-nose ir saules kepinamose dykumose. laprls pavertd i dyglius ir uZsiaugino valkalu. pagal vokiediq poeto L. Be to. pravartu isi gyti apie pusg tuzino vienodai priZi[rirnq ivairiq rniiq. turi b[ti para.ien vienija daugiau kaip 860O uKnlJq nanq. Rudeni vandens kattusai pagei- dauja dar maZiau.te ap- Daugelis gannojc krinais kcrojankaUustl giliapuodfie rcisa ga vicniSo stulpo pavidalo. Jie raip pr-sikeit€ po milijonus metq trulnrsirl Z-tbiitiniq gnnntyniq su nepakel iamornis sausromis bei negailestiuga saul€s kaitra. Jei esate prityrgs gdlinirkas ar. Natlraliai garrrtoje jie auga nuo Kanarq iki Patagonijos . juos b[tina retsykiais pagirdyti. Beje. Kos iinotino lpie koktusur Kallusai Siaip jau yra "amerikiediai". krrr kaLtrLsai Ziernoja.nderri. lvairiai . iekvienes. Apie 1500 metus pirmieji kaktusai atkeliavo i Europa su Kristupo Kolumbo 'Santa Mariia". agurkq bei kepiniq Znypt€mis. P. medZiai arba milZini3kos Zvakidds. Beje. Apie 1700 m_ jau buvo skiriarni rutuliniai. kakusai "iirado" rutulio A stulpg form4. daug valrdens ir dr€gno oro. Manoma. Pinniausia lengvos maistingos. Beje. liq 'kailiuk4". DaZnai jauni kaktu-sai brura rutulio formos. kol runai suskurta vien4 po kito skleisti t:epaprasto ivelnumo ir trapuno bei nuostabiausio groZio iiedus juo mielesnius. Tiese. Priversti L-uo labiau Bendd koktusg plieiiuros bruoioi Kaktusai itil iStvenningi. S c hl um b e rg e r a arb a Rhipsalidopsi^s) |ui lapq pavidalo nglius. kaupiandius valdeni. ij4 . kaniting dang4. Tik labai nedaugelis 5it1 augalq prisitaik6 gyventi dregnose ir Siltose atogrEzose. kiek iiltesrrd. Kai k-urios'm-iys turi v€siai.tuojau srlsiurbia net pati menkiausi4 dirvon patekusi dragmds Slakeli. Visai ko kito reikia epifitiniams kaktusams. 283j (i. galite rinldis lepesnius. . KaLAsq Seima Cactace. Dauqelis fiiBiu 2ydi pavasari ir an ksty v q 1iedai buna kuo lvairiausiq"asar4. visi kaktusai yra suLrrlentai . Senov)s acteknms jis 27:t buvo a u koj imo altorius. kaltusq megeja-s. kad vanden! kaupia irjq Zieve. lapiniai ir opunciniai kaktusai. Nedidelei jq kolekcijai uZtektq tiek vielos. dar vadinamas lerdimi. pravartu dar imaiSyti sm€lio bei trupirrtos pernzos. nes kaktusai idorniausiai atrodo grup6mis.Zvo_icidis gati nn ponaryii'nc- ii4 ima 20O gendiq ir daugybg mkstan- Mekikos (Echinocactus ingens).labai mdsingi ir =sultingi augelai (lotyniSkai slccrrs sultys.tojo iirntrnedio pirmoje pusdje. jeigu j! paimsite rarkon miiv6damas pirStines arba suimsite DutplasdiJgabatiukais (+ pieSinjs P. Laipiojantys kaktusai Q.rteliliaus. iviesq but4. gali isigyti kaktu-sq ir diais dygliuotais keistuoliais gerdtis kasdien ii ani. Kaktusai itin Zaviis ddl savo oaslantingo ir stebetinai priestaringo bui do. Zyddti kaLtusai pradeda (beisu ir pagalvoti!) iskentg gyverimo dykumose nepriteklius. Galite praddti nuo J / a< |\ I. Tarnsiuoju metq leik-u jokiu budu negalirna trgiti. Gamtoje jisoi u1auga net sas i3 Sis tilainiikas rutulys tai kalau- oc n t t r Kr oJ c cly A1t mol c - tonos syorio. apsiiai puvenrl prisodrintos Zemds. lami6jg kaktusai dainiausiai atrodo kaip krumai.vDxi ddl dregmes p. bet yra rUiiq. bet galite pa-sirinkli ir epifitGkai gyvenandius lapinius atogr4Zq kafrtusus. kitos uesiaugina storus tarsi ropiq gumbru. kurios ii patjaunurn6s yra stulpo arba kilirndlio pavidalo. kad apie Saknis niekuomet netelKotq vindens perteklius: ii naujo lieti reikia tik tada. Taigi^jq perlieti nevalia! Svarbu. neiirnandlio rankose qali praZuri . kartais net atgra^sus dygliuoti pikdiumos ir galblt ii tiesU tokie yra. kai Zernd visi5kai iidZins- stor4 od4 su papildornu vaikirriu ap- ta.

nuolat perliejami. Ataugas leidzia bndamr vyresnro altlzraus.ltalpoje. lrgiinos: tvankaus prastai vedinaNuo gegui€s ikirugs€jo laistyti saikhgai. N. raudofla bei violetire). u r ugu a cy nse (krcnlft).ies kakhMi turi karpq pavidalo iiaugas ant briaulq.ria iiretinti (5 . Zie. mojariio visiai (vdsiau kaip 10"C) visai nelaisty. Rudenj. kartais plonqsnio. su raudoflu G. N. ue be l o t1n ianus (ugnine. nn lt ifla ntn (r.suhnanr .20 cm aukiiio bei 15 cm skersmeN. Be to. bet vasiq 4 Rebutia ritteri Rutulio fonnos arba iiek 5 Rebutia i uscula tiek pailgi.baldianun (r:i]ndorni violetind). sauldtoje ir iiltoje p.dio pavidalo kaktusai. Kiti prieiiiros ypotumci:K. kuriuos lengviousio priiiuriti YI F = \. Nuo spalio_pa. <"t tl 'Yi A Si os sinpath?us eaiukls es nka priverstii))(lati.ataugas leidzia prie pat pagrindo. iydati.a). G. storo paploiio. Nuo spalio mdnesio jiems reikia pa- iki rudens labai Sildomoje (28"C) dauginimo lysvdje. iki vasarcs.rzcrii (tarsv a).isrqlaikaslNuo pava-sario . kamai Ziemoti arba nuo laistyrnos.otbnis. aple I cm skersmens Ziedus krduna netoli viri[ne.udarc veihl atvai)nQ.mens) labai mielais ivaitusq tr+(ornis. I \t I . kad jie vi<1 laik4 Zydanl.rrrlosrlj (visi geltoni). Visos iios genties diys mdgiainos ir augiramos lSambaryje. Et e h ! i an yLG. Trejq meq arnPavasari val lieti tuputi gausiau. syk i laistymo v. Ym ruSiq su priti. cotlcinn s. Douginimcs: sdklomis Geriousioi ougo: Nuo pavasario ut (b^lt^ N otra viduriu). de nudat u nl (lrlemin€). pries pat Ziemojim4. an dr e ae (leltn:.l2'C) viet4 Nuo gep. kaktu. I G. si M a ltitli Ll ari a Eet:l.^. N. 3 koje: GJltutocoLtciLltr unlgu4! elxse col1c Zvdeiirno laikes: Nuo peva-sado 2 N oto c ac tus ilnus iviesioje.s bei Ziedq spalya: N. jam bus visai nqsu*u padaryti. 15 . kad vi- ns.aprictrs. vyinine. smeliu k pemzos fupifovynd: Vidurio ir Pietq Amerika.lvardytus kktusus gali tuituojau praded sehningai auginti kiekvien:rs. G.20 crr 6 Echinolossulacactus aukidio bei tokio pat sker7 Lobivia vatteri smens kaknrai kuo lvairiausio pavidalo dygliais. 224 . kelis- rinki ivie-siq. N. kiti vos keleto Zy<hi. bet trniiami. vos pa-sirodZius Ziam praZysta gana didenaujiems daigams kas 14 liais (apie 6 crn skesdienU trupuri patlgcti kak. dygliais.I Kohusoi. riq spalvq Ziedais.rusva. lVlommilloriq Liaudiika-s pavadinimas "l€rpuotarsis" rodo. MrurilarJ (tamsiai iaudo11a). -tik llolococfus Ihtamorkamb-aryje au.s vidwio galima iina*i i lauk4 saulqs atokaiton. iki vasaros. Vied uiauga Det 50 cm. kart:ris storesnio cilhdro pavidalo ir kuo ivairiausiai dygliuoti. kai Zemejau visiikai Rutulio arba storo paploiidZiivusi.s.rndeDi ipilti (ar iberti) daugiau fosforo turiniiq tr4iq jos skatina augalq krauti pumprmrs ir Tilkernos krmbarvie auginti rlsys bei Ziedq spalG. iia i. Jie brura rutulio. ligos: rattusai sulegaluoja per daug Ze.KenkGici. Kit4 syki iieti tik tada. nusvai oranzina). net ir labiausiai neprityrgs geliuinkas. ginti rui). G.Ls2-3metus t Seimc: Cactaceac. geriausia vasario pabaigoje. Sudygusius s€jirukrs ir persodiDti. bet kad iaknys kaip reikiaDt suGynrnorclycium drdktq. neturddami s4lygq tiusaugoti nuo lietnus. Mantnilla.ankstyvQ pavasad pelsodinti i kaktusq Zemg su siniai.auga 15 . Uibaigos laikyti sausai. Pavasa4yddjimo laikas: centiretrq auk<dio. Siltoje patalpoje retsygludusiais ir aLsikiiusiais kiais Siek tiek palieti. Datuiausiai leidZia gana daug atialq ir netrul'us s.

80 cm.. prazysta graz jajs gi ntj$:s_be-rzrcdqrltL geltonais Ziedais. aukitqsni nei 30 cm irne storeslri nei l0 cm. budama-s vos l5 im auki- lobivio Itill tanlciai briaLrnomis spariiai leidzia ataugas. margi. -^..j.ukus iu suZelia visa-s miSkas. L.. bet l<. Tinl<.3 Matttnti arta hocasana !I]tU rlivs lsr4sq c. galrntys papuoSti net paiiq m3zuustq pxlangg. P. Dazniausiai auga arba neje Meksikoje u2aura iki Sines pcsirodo ziedai 1. Sie luyk<ruk. toidel 2vdintis C/( is/o. nutabilis (t fi)s_ geltond).v. tr L." .. Prkc-sciu dytiesus fu flo ploni. Beje. P. lebei tankiais ir palyginti ne- Pusrutulio. 2 Echittocereus pectinatus T.Vis kitokt dygljuotunas.f4i . ii- rlsies. dalo kakrusu srvvbd wa tuudona).s ci. Bnda. Tirrkerros karnbsrvie auyAj v rsos. Geltona. plataus geliapuoozto. Ankstyvas pavasrris. toddl l1eh.aj(: I CleistocactrLs straussii spalvoq sfypeliq. backeberBiata (ot^nii.1-":. [rhinofossulocorfus Iiskhtind iirt rutuiio Davigilios.. L. Ziedai jq iiemuo drzriau- buna ivairaus dydZio ir spalvos nelygu rusis.5 m auksiio.4r+rJri+ be. sanpuitriflora Porodio (kraujo raudonumo) . Zyddiimo laika-s.. Dvcliai labai srnulkDs.eti VamzdZio pavidalo 9 on ilgio Zjedai auga nuo liemens j iorrus.i' - vagoti mtulio pavidalo arba liek tiek pall[esni kaktusai.efs (rEudona).p etxt land i i (balta. n t Sva$u: Lobi|ia r[Sims reikia gilaus.aip ir lap4 itairovd. geltona. l0 cm skersmens Ziedus krauD. Sivo tevyPana-ius i e2iuka auksi- t IS plrukeis pidengros pavieniui. tier]rr !_Sp4l: . Dyghuofumas pdklauso nuo dainiaisiai ne tyti.^f^^ k i c o I tL\ *. tc ucndlandiorun \oren|iO rArOdtA ntAlrotn 1 nil.i nd paties kaktuso nebema- -.fan at i n e ns k qgeltona). Zvd6iimo laikas: Pavasa- 225 .N nttu /. chrysacanthioi Zyddjimo laikas: Va-sara. r i ht i atxa I trausvaJ.l. Rrnsnnii !a: c.-yj. \. iki pat vasaros pradiios. 2 cm skersrnens Ziedai rySk.i raip gausiai 2ydi. Jre gaDa ifitist C le ist ocad us wendIandiorun xalj Zy]. (geltona). rausva ir u iole. 2iedu spilyz. maiiau kaip 6O cm skersmem... I jajcuana lskrisiiri briaunos. ta: P. - siai cpi€lgs plouais. Zydi trk isrugf 30 .L./drl. P. raudona). L. suploto rutulio cilildro formos nedidukai augalui (dauAirusiai 20 cm auKtio bei 8 cm ploiio).lmos k3mberyje rugintj nl<vs be.1!. L. ) L n t'! os < F^r.:izltai ta$i mgai.r.nnillar. :ellntanttlatta t 1 s t c ypri i ( lella:|ra Rti ola c ifio ra\v ioleridl .dcr?6 do tarrsi prismaigstyta^s trumpais dyglieis. bet kai L-urios ri:isys leidzia dauA atzalu.I Echnorotus r..ne). vir- - ri.as Zydi gara a1rksryvo amjau solidaus arnziaus ir ne ztaus.ne). rldassii (mudo\a).o ?Yrieii.no laikrs: Prvrs u4 rl(]vasal"C6pradiios. "1" . 7 Ma.us. krd per ziidus dazn. Rserilis ir jos veislds ars ot t er Erhiaorcrlus grusonii niais dygliris. dr2nai baolru.IS- iio.f:. Rebufiq Lab:ri mieli ir daugelio megst mi augaleliai. vidi- le*ti staxrdis ir (leislotqctus PaiJA.los liai sr. rc b a i o i des gindruiys ir Zjedq spal- an. Zyddjimp laikas: Nuo pava-sano rKr vasaros. diiugixa aki.r iS Sonu. mat di_ d:irusi iSjq retai krda uZauga daugiau nei 8 cm aukiiio ir tiek pat storio.r !"I9.

Dougininos: Ugliais. petsodinti i broGebonas Pqlqfmoss Nuo lapkddio iki kovo iiems auga- EpipltlU m mii- fino iied.nuo 5 iki 35 cm. pusiau [ksmiflgoje (galima ir sauldtoje) patal- I Didiiuliais raudo ais ui laroj ant is Epiph!llatu miiriinas.es puoiniq augalq veisliq. toddl itir gmziai atrodo kabaniiuose gEliapuodZiuose. Vasaroti galetq huke. puvenq laikotarpis. iydeiino loikc: Nuo gegui. Pjovio vietoms leisti ap- ozlutl. 226 . hgsti nuo kovo iki ruppjudio. 2 Babaliediiai Epiphlllun miitiinal plryllanthoides vi- 3 Nopahochia Didiiausias pasirinkimas bona specialiuGe sodinin- poje. mudooi. rausvi. maZyns (' Minli") . dai10 000 Siq nepapr2stai kysGs iikiuose (-+ Adrcsai.buvg vesiai.I Epiphyllum lopinioi koktusoi YI F = \t I !t I Lapiniai kah sai dauS ga. matyt. Tuo metu paarba durpiq turin6i4 iemg. Siuo pavadinimu. Pertemojg Siltai tiek daug Ziedq niekuomet nesukauna arba net vlsai nebeZydi. . - iki pat Pieq Amerikos ato€Fiq. Ziedq skersmuo ivairus . P. oraniiniai. kambario temperaturo6 vandeniu. iiem4 l(enk6iai.at. vis dainiau pasitaiko ir margq. Pats augalas gali uzaugti didelis (mefto ir ilgesniais lgliais) arba sai. violetiniai arba ivairiausiq atspalvirl. 238). C a c t ac e ae. Pastobo: Taip pat prizinrimi rausvaiiedZiai Nopal xoc hia p hy llant ho idzs. Nuo pava-sario iki rudens laikyti iiltai ir drdgname ote. fdvynd: Pietq Meksika Nuotraakaje: Mj \aw ii edais b esip dausiai nematomai dygliuotas iiglys. ligor: f artais vdsiau (10 -15' C). Menkas vidalo atZalas iSpjauti.Amerikoje iiuo metu augipo" (graiKikai el = ant narna daugiau kaip phylLrn = lapas). km svlrantys epifi tiniai augalai. kas laikoma lapu. Camtoje (ara$qicse) Epiphyl. Raa.donas Epiphyllum mi'fino Ziedas. noreta pasakyti. jei reikia. kad Sie augalai Ziedus kauna ant lapo. trgiinos: Visru metus saikingai lieti minKtu. tiesq tai. 0ericusioi cugc: Sviesioje. pavasari vdl ir plonas ieties pa. Jie buoa laeminiai. purpuriniai. kal<I\r- Ii ieimn siniai. pratruksta Zyddti. - iiedpumpurius apninka amarai bei skydamariai. geltod. iki liepos. lfiti prieiioros yporunoi: Kartais apipurKti. laos reikalingas ramybds melijq substrat4. Parduodamos tik kultorines veislds.usiaL Ad' jei gau@ vasaroti lauke. itio graziai atrodantys kabandiuose gdliapuodZiuose. o&n' Epiphytlum reiikla " afi la. Lcislynos. tera ploKiias. Marniera chrysocardium Ziedas.

Viena naujausiq veisliq puil-usis 'Go1l Clarzr'-('Auksaspalvis iavuolis'). ligos: pakei tus viet4. l(enk6ioi. apivietim4 arba iyd6iino loikos: rovas Dcugininos: A lomis. irgiimos: Augrmo mefu (vasariospalio mdnesiais) nuolat. persodinti i brome- iiedais. Siq abieiq msiq mi#[r€s Rhipsalidopsis x graeseri musvais bei violetiniais Ziedais.Rhipsalidopsis Velykinis koktusos Schlumbergera l(ol6dinis koktuscs c@n' trys c Tvirtas ir atryarus gaasiaiiedjs paikwlis. per Siltai alba per sausio 8 savaites laikyti tar$iai laikant krenta vesiau (10'C) tai skati. bet saikingai lieti mhKtu karnbaxio temperamros jo riiiysl 4-5 Rhipsa li dopsis gaertne- /i rySkiai raudorais cm ilgio Ziedais. Nuo rugpjiidio vis maiiau lieti ir trfsri. nesi. raudonais. lliti prieiiiros ypctulijq substrat4 arba Zemg. Praejus 4 savaitelns po iyddjimo praddti laistyti reiiau ir po nedaug. Oeriousici ougo: Visus pjautoms vietohs. Jq mGrunai lrm zavus. jei reikia. cgn'- Gamtoje (atogrqiose) Rhipsalidopsb paflttp kaip epifi tinis augalas. kartais net iki kovo tre- Dcuginincs: Lapq ataugomis (priei sodinant i dr6gn4 iemg pjnviq vietobs leisti apdZinti). Leidus apdzifti nu- - - lygu veisl6. Jei Zemd arba na il augal4 krauti dauotas pet sausi. kairt- l6vyn6: Brazfija. iydintis nuostabiais auksinio atspalvio loistynot frgiinrs: Vasar4 lieti nuolat. kad subrgshl ngfiai. irimaz siniai. lfiti prieiiuros ypatulncB DaZnicu purKti. Geriousici ouga: Sviesioje. su$neigti nglius i dregr4 lengv4 iemg. sumaisyt4 su smdliu bei rupiomis durpdmis. bet galima ir visus kaktu. - ?27 . Geriausia geguZes . Abi iios riSys yra epifitai auga arlt medziq Sem do Maro kalnyne prie Rio de Zaneiro (Brazilija).jus ima pfiti Saktrys. irna raukigiau Ziedpumpudq. Visos trys rDSys kas pavasa4 apsipila begale nuostabiq Ziedq. . zydr Daltatsr rausvais.ta dragn4 ory. l6tis lapai. ct ac e a e. iki liepos mdnesio galo trtsti kas 14 dierq.geguZd. - revienodai laist nt krenta pumpurai.22'C). putpuriniais bei violetiniais iiedais. Nuo lapkridio iki vesiai. maiai saulatoje patalpoje. vais Ziedais. m6gsta vasaros gaiv4 (iki rugs6jo mdnesio pabaigos). Vasar4 kartais fuputi patrgsri perkiabdaudais. Trumpdjaniios dienos paskatins augal4 kauti iiedus. Rugsdjo pabaigoje vdl ineSti i kambari ir pastatyti Siltai (18 . Tdvyr€! Brazilija. pusiau uksmingoje. SiurK- iiai apaugusiais nareliais ir kiek maiesniais raus- Kalddinis kaktusas ym ZySocactus tnancatus k S c hlum b erger a russe liaza miSinys. iyd6iimo lcikcs: c'nromddZio sausio menesiai. pusiau lGnkdioi. nmybes laikohrpiu (nuo lapkidio iki sausio) lieti visai maiai. Kambaryje auginamos lcislyncs. Per poje. kaktusq trdomis. KaLdinis kal'usas hegs. bet sa! kingai.pumpurai.1400 m auldtyje. ligos: redieDkmingoje ir Siltoje patal. metus Sviesioje.a ieimfit C siniai. tikjokiu bndu ne vidudienio saulekait4. t Rhipsalidopsis rosea vandeniu. 900 . nor: Dainiau purlGri. Cactaceae.metus.

.

ypad Ziemq. aigi yra praQ gauti itin daug iviesos bei ultravioletiniq sphdu- je vietoje. pri- tyrusiems geliq mdgdjams. karfrndles skleidiiasi ptrikieji Melocac ii . 13 Sulcorebatia Pqtarimos3 l1 lbnkdic'r.rs specialus iiltnamis. iiuimas Cephala. Strlcorebutia t Me- Geriousici ougc: Nuo pavasario iki mdens labai sauldtoje. i kuriq sodinsite. nuo spalio iki kovo I 2 3 4 5 6 7 I 9 I giau.' L_\ ^iis augalas buPirmtlsyk vo apra-iytils dar 1588 metais.rlkin lavos skalda.emg su pemzos tmpiniais. NeMudoti kaktusq Zemes su puveml priemaisomis. lfiti prieiiuros ypotumci: Vasarq ir ruded kartais apipurkiti. bet saugoti nuo liekus.hispil. vos pasirodZius Mios pikuobs naujoms atzaloms. Nuo spalio laikyti Sviesioje ir vdsioje (5 . jiems bntinas tam tik rs iviesos kie- ieino: siuiai. Tame plpsnyje brgskr iio augalo ldislymas. iis nugala-s labai m6gsta iilumq ir saules abkait4.tts Zydi nrJo pavasario iki velyvos vasaIOS.ocact sb eckii Wehlgartia nu. Beje. Neopofteria villosa Mamnillaria napina Manmtillaria laui Thel. kaktusq pu12 Mediolabivia jei per gausiai vioys schttiedcheniana l listoma. Aituiltus gyvenimo lnetus eidama. Svarbu. bet s.cgeguZis iki rugsdjo. fdvyn63 Vidurio ir Pietq Amerika.g6lininkoms lkktusoi lobicu potyrusiens Meloroclus #@n' Gretimoje lluotraukoje matote lepeslriu-s kaktusus. Siukitu lepaZeisti SaknLl kepurdle-s jau turintiems augaJams. h?iimos: Pavmar j. kaktuPatlrimqss Taip pat prisiniai. mpiu smdliu arba smr. Kad tie augalai Zyddtq. Kenk6ici. lauke. kad Zemd.3 metus persodinti. iviesioje ir Silto- diolobivia. bet Zelne privalo biti Siek tiek dregna. Douginimos: Sdklornis Q8"C iemt je). kis ir tilkamas klimat. tod6l puikiai jaudiasi ant pietine-s palangds tiesiai tynoshg & 0 Ast ro p hjtt!fi asterias Manrnti llaria yaquatsis skydamariai. Daugininqs: sdktomis smdlirgoje 28"C Zemeje.:t Astrophytum iiedpumpuriai. kalnq sridiq. tik iiem4 ji Geriousioi rugo: visus metus sauldtoje. iyd6iimo loikcs: ttuo i reus seni lis. kaktu- T6vyn6: Nuo pietifliq JAV sriiiq iki Pieq Amerikos. dr6grai ir per vdsiai ima pnd. Geriau maiiyti . miltuotieji virt celtrinio Sildymo radiatoriq. Caoaceae. ligos: Laikoma-s per - steinbachii iia iiva yti kaktusai iydds tik laikomi art sauldtos palangds. Va-sar4 galima laikyti lauke saulekaitoje. kas 2 . Theloca. kokio jolG ktrs kaktu-sa-s neturi.r perlitu.rugoti nuo lie- t!usl loistymos. Cephalocereussenilis Thelocact s bicolor Kiti prieiiriros ypcfumci: Visus metus dazniau apipurkiti. Vasarq kas 4 savaites patrFiti kaktusr.. ligos: voratinklilds erkds.i1= qF tRz -v. maiai puvenq turiniia Zeme. l5'C temperah'rroje). laistyti nuolat bet saikiluai flaujo lieti riktai Zemei t s iiedai. 5eirno: Caclaceae. Mat daugeliui iirl gan retq. Kas 2 . .rleishl vaDdeni ir turetq pakankamai dmskq.v! si!kai iidiiuvus. Taigi nuo tol Meloc4clrls pasiivelliia vien iyddjirnui.rs. lrgiim0s: Vasar4 lieti nuolat. smulkintr. gemi pr.3 mehrs persodtuti i plokiiius arba didelius puodus su labai smdlinga. labai galima laikyti kiek vdsiau (bet ue Zemesrdje kaip iviesioje ir iiltoje patalpoje.s Melocactl{s ljaltasi auginti Zali4 briauDot+ savo kin. Keletas geDdiq. labiau tinkandius iyd6iimo lcikcs: nnugiausia pava-sari ir vasarq. 229 .L ii jo virsilnaje susifomuoja keist!-s plaukuot!-s pDpsnys. bet Zaviq dygliuoiiq reikaling.l - saikir- Astrophttunr tr+ionis. pavyzd'ivi. Nuo geguZes pabaigos galima iiDeiti i sauldt4 ir Silt4 viet4 Iiq.l2oc) patrlpoje. ya lrrl7 i!.

168 arboreunt 4lS.83. 415 Baktericidai 5l Bakterija 55. 64 Avortija 26. 148 metallica95 144*. 26.144 228 Ananas 145* 145 bracleatus 1. 14 .manglcsii 137 Anona 63.197 .149 Begonia23. 7 4. 94* .22 145 12.20r Auldtastiebiai augalai J!. 9l .146 Asparaga-s 25.28. 68. 16.57.* . 68. Boras 38. 20.59. 91.88.90 Achimend 90*. 143 .aristata 196 Araucaria 16. . 173 Asparugus 25.95*.aeutifolius 146 . 74 Asotenis 173*.25 .26.eeitchiil4l Anturis 24. 140. 196*.18 -fotiosa goegoensis t46 Adiantun 2a.26.90 ta' 192*. 79 Atraflka 69. Cross' 148. 34/35.81. 192*.r206 Achimenes \6. \96 Adijantas 15. 68 143 7l . 90 Akaricida.58.variegata 25.gibbun 197197 .96 36. 79 ApMuga nuo gamvimo Apsauga nuo sau-sros 12 Apsaugos priemonds 51. 144*. Aklimatizuotis 32.nidt 197*. - Apipjaustyma-s 41. 5 - cunninghantiana2O6* r41*.speciosus 92.crystalliram 93 .143 Ajeras 25 206 Ardisia 16 Beaucamea 16. tabLlilo 78.rex 1.95 mesoniana 'lrotl Aspleniun 22 - - brevipedanculata .28." - landta 93* sincb. 192 Bambusa Anukatija r45 rulgark'Str ia- Aca thopheoni. 2a. .comosus 145 Andq aviete 63 228 148*. .8l Auksuotasis flebodis {". Alokazija 143*. 79.7 4 . 66 I 67 elatior 147*. 142*.n amuraria 197 AstfoPhytum asTerias veunr bulb(erun 58 .95 Bertelodio garzdenis 30 Benolania 123 houneana 123 nttatus 96*.commulatum 743 .70.89. 26 Asp i dist r d 22.ra 58 - imperialis 'Spea ata' 148 Aechmea9l* 1 chantinii 9l fasciata 9l .24. 148* boweri 148. 145* . 95* . 95*.93 tetragona 93 21. 143*. 196*. 22.38 Augimo vieta 12.hildebrandii92 radicans .pictun 138 Acacia amota Acalypha 15 .hi ht28. 68. 31 .thispida var.E J Y I ZvaigZdute pazymetuose puslapiuose ra-site augalq -rt gens 9l miniata9l Aeoniun23.gramineus 28. 144* .82. 737 myriostigma22S Ataugos 58. .28. 72. 69.tenerum 34135.92 143* . 93 Afrikind sparmanija 186*. 33.t47. 147 Asp idistr a 22. - diadena 148 egregia 95 148 1.24.57.26.43 Bambukas 12.setaceus 16. 19 Bletia Bon:sx 25 . 28.28. 26. 30 heracLeifoLia var.verrecutula.48 .90*. 41 AuKtoji aspidisha 147*. Avokada 63.142 Adansonia Akalifa 19.48.moofei 797 . 742. 25.196 sander iana 140. 168*.22 meqapota icuht 138 . 94 Areca catechu206* Areka 206*.madagascar Ad.45 caPncorne var.densillorus 146 .142* apraiymus. 56. 142 Azzlija22.43.22. nt- . - guttata 95* .143 Antpelopsis 3l - Linmingheana95. 36.147 22. 149*.tricolar 9292 Afelandra 93*. 70 2s.69. 45.94 Ardlztja 94* .92* Asimiliacija 69.144 . 80 Augimo s4lygos 22.83 Auginys 58.crenata 94*. 144 ALlamanda 19.26. 95.196 * radcliawnr 196 Alo. cucullife.arboresaens 19. 95 25. 90 - h ispida 83.{t Anubias 28 Apdulkinimas 69 Apelsinmedis 63 Ap he 201*. 143 . ?1. juodesniu Sriftu alspausd intuose spalvota-s nuotaukas atba pieSinius. 70 Bakteriozd 55 Balq augalai 28. L27 a C) tietwiiki ir botoninisi te 142 Aeschynanthus 15.73 brasilense . 52. 75 Adankos 58.76 Botanika 12. 95.44.57.51. 143*. 94. 60. 16 Beloperon6 Anigozatuhos .148 cleopatra 148 coccinea95 ougolv povodinimci bei koi kurios 3qvokos Acorus caLtnus 142 .serralipetala95 Begonija 18.di|itata 174 iensis 1.I92 Barometras 38 pentu a9O ArchontophoenL( 206*.90*.spicant 197 .asia 16.9l* obesum 4l5.costat ttt 143 Alavijas (alijo5iu-s) 25. nigricarx 148 hiemalb 94 . BilLbergia3l Bilbergija 25 BIe chrutm 197* 39.186 Agava 16.a antiforlrlis 196 . heterophylh 145*. 25.25.93* .barbadensis 144* 144*. 48149 .iriana 93 squarrosa93. 33.206 Asconopsis219 Aglaonena 24. 22 Auginima-s 32.92 . 52. 83 Aglaonema 24.83.66167. 81. 93 - fuvidus 137* . 146* .s 51.93*. 13.falcatus 146 .68. 28. Iowii 143 - cathar1ica92. 75. 57 . 91 swazicunr 9l . Akacija 4.148 BeLoperone 14.90*.8l Apvaisinimas 69 Arachis hlpoeaea2E Arachniodes 196* E Abutilan 15. 149 Anthuri m 15.

crassifolia 153* . Dipladcnia3l. 100 straussii 225.microphyla lO3 Corallina95 Cor d! Iine 16.acaulis s 156 bivittat Cryptocoryne - - veitchiana 34135 .26. 198*. 24. 180*. 71.l5l Chrysalidocarpus 206 154.fruticxa 154 154 indtuisa C o no c arp us laev ig at us ry australis 154 .201 Brornelija | 6. 154 154 .23. 71. 180 .195 ftaqilis IOO isoplryUa 6.fragrans lffi.pumihts 28 158 Cynomiun 28 - Dorot - veitchii 159. 105*. 25. 9l*. 36. i6.Bougainvillea 415. l5O*. 152.57. 89.159 he ant has be Llifor- mis4l5 Doritaenopsis 219 Codonanthe 151* . 1OO* . 139 spectabilis 139 Brachychiton 28 f uwstfis 48.150 Ceropegija 25. 138 Chelatas 71 103* Dalinti 68.43.5a. 153*.*.22.2l4x .25.59.bicolor 214 214 . 25.bowrinqiana senilis Cephalocereus 228.102 Cynbidiun 15.29.grandiflora 16. surcubsa 160. Cohnnea .158 allemifolius28.noduhsa 1O7 . 82.159 bowmannii 'Camilla' 159 maculata.nmeA:6 213.falcata155.25. 152* amazonica 152 antarctica 48.22 t4l. 159 Dieros ir nakties tempe- ornata 'Roseo lineato' l5O picturata 'Argentea' 150 Cimbiieda 28. t57 Curcuma roscoeana 136 Cycas 22. 101*. 64.28. 57 . 180 glabra 36. 158 28. 28.160. 161 15 x banksii 103 gloriosa lO3 Dauginimas 15. 28.56.226 231 .221 Burbuold 15.103 Clusia raea I52*. 149* .viscosa Brovalija 89.156 156 . 186*.57. 85.30.22.2o7* CaI haranthus roseus - albostri@tus 158. 80. C itrolortane 1<t tliscolar 152 .crbtata 220* .225*. s9. 96 .105 Cimbidis 215 . .104 155 . 135 Bro$laLlia 96* . t6l glauca 160 . 79.158. 81. 139* .68.28. 2A.wenAii23 Ctenafthe 26. 153 Coeloglne 22 . 42. 9/ Bud. 157*.pulvinata l0j .38. 158* Dirbtinis ap5vietimas 22.tOz lla mitis 213.225 .31.79. 52 - 18.42. 58. 70 Dizigoteka 159 Dizlgotheca 159* elagantissitua 159.69. 415. Dregrnd 33. 16l . 158 l0l*.155* Didziaiiede (karaliskoji) pelafgonija 125*. 73.70.31. 139. mm22l*. 130 Cissrc 16. raturq skLtumas 22.72 EpipnraUum n6'. 22. 161*.falcatum 198* CJtisr. 102*.elagans 207* Chamaeramhenum l'l0 ChameLaucium 415. \06* boliviensis 106.24. 59.56 Dirvos organizmai 36 Dirvos Siluma 22' 41. u.grcciLis 158158 .28 - revolua 157*. 139*.48.96 . 161 reiexa 16l sandEria a160 . 149 Brassaia actinophylla 48.97 Brunfelsija 9?*.155 . 26. 220 Denbdrobis 13. 4*. 3I comosam 151*.40. 7 CrasuLa 16. 7q 139*.34135.ovata 15.infundibulifornis 104*. pic- esculentqs . 16I .150* (*1triza'itEtna 25.papyrus 28.integrifolia 34135 Callisia repens C allistemon - Cinerarija 130*. 57 .81 8. 8l . - labbersiana 156 oppenheimiana 756. 125 Dicliioji gr ev ilija 22.33.16. 25. 220 D i dy mochloena t r uncatula 199* Didzialapd hortebzija I 16 - Du1kin615 Duryes 38.speciosa96. calyci- - uncinatum 138*. 159*.105 - .48. 70. 28.rhonbifolia 28. 10O poftetusch lagiatn 6 Citrusiniai - miclocarpa l0z vaisiai 63 Cleistocactus 225* laniceps 225 Cyclanen 16.61. 79.101 - crocata 150 Cik?622.69 Davallia 28.lO4*. 96 Br nlebia14. 88. 1.30.setosa lO7 Echinocactus Echereria 4J5. 159 Clivia 15. 98 sqsanqaa 98 Campanula 16. 106 devosianus 106 makoyanus 106 rt2 tuz* macrocarpa 48.coccirca lcd.103*.24. 2?n Coleus 22. . 150 Chamaedorea - calaractun 2Oj .215*.157 percicum lO5*. 1OO. 75.159 Dionaea muscipula 28.225 Echinopsis 61 Echmdja 28.lW citr inus 41 5. 208 Chrysamhemtn 15 Caladi m 14.caryotideuh 198 .mariesii 198.punila lU7 .75.28.grwonii223 ingens E c hino c e r e us p e ct inafias 77< EchiloJossubcactas Ca ellia98*. 139*. 80 l5l*. 157*.pomederiifolia 28 .28.wendlandiorum 225 Clerodeubum lA2*.101 Catt leya 7 .poftellae 16 Dipterdkantas I 06*.155 CotJlcdon 69 .ria . 45.74 cltlorcfrl?F 22.54.73.149*. 26.lutescehs 2O8* .marginata 28. 82 Dauginimasis iaknimis 56.19 Cit|. 161 - paacifiaru var. - 2U. 139 B u I b o p hy I I um long iJl o- Ceropegia 3l woodii 14.45.138 Cherimoja 63 .darwinii 97 97 .198 Davalija 19.s 15 x racemosus 138*.23.9.70.16l.26.208 Codiaeum 23.152 Cocolaba 19 Cocos 66167 - thot soniae 102 Carica papaya 64 Carmotw microphylb 48 Caryota nitis 198. 74.149 Calathea26.haspan .punitus 16. 28. 192" 2X*. lancifolia l5O makoyana 150 ts7 Ciklamenas 24. 58 densiJlorum 220* .215 Cyperus 16.41. 25.161 DrenaZas 41. 96*. @ngesta 160 16l . 166*. 106 EpicattleJa 214 EPifitai 13.lleja indica 193* Budl6ja 193 Bugetrvilija 4/5. 82.harmsii lO7 . 153 6.gibbilora 1O7 .156* 156 Cupressus 16. 7 5. 154*. Crossandra lo4 arborescens 48. 58.25. 60.151 Chlorophyun 74. 107* agavoides lO7 cornicobr 1Oj darenbergii 107 .. 139 - . 186 - C itrus 22. 198* Dftcen 80 Chlorofilas 15. 214 Brass o laelio c att leJa 2 14 Briedlield @aprastoji) 201). 66167 Dendrobium 13. 138 Drccaeha 761* . 26.zebrina 750 Calceola. . . 106 Dipterucanthus 106* .106 sanderi 106 splcndens 106 Dipladenija 25.104 Cryptanthas 156*. 30. 59.draco 160.229 Cereus peruvianus 69 - vartagetu tum 153 var.225 .. 26.hifta 103 . 106*. - r55*.16l.166 Diefenbachia 159*.99 -japonica37. 97 Elksine 19.deremensis l@.pyramidalis lN Capsic m annuum IOO*.97* na 97. 66 167.24.ntcifera2oS*. 72 Difenbachija 18. 75. 220*. 23. 184 Brassavola 76 Brassia 220* - poschars$ana lCF' 100. 75. 198 b llata 198 28.

strigillosa 116 Hypoestes26.'1 5.2o6.I'10* 28. 165 66167 lophogotu 1oB 165 elastica 16. 165 Eurdtomas 16 Figa 63 Goethea cauLiiora 136 Gosslp i unt h e r bac eurn 28 Gralciiioji chamedordja 205.ensis 164 benj an ina 48. 164.25.193 Ilgalapis inlGQapartis 23. 165*.178. 64.japonica 162*. 48. 179 Finikas 63.nolitangere . .urguayense Gynura 15.carnosazS.26P7.s 229 Ficus 16. - 111*.bulbifera 136 . 168 Gebenkrumis 29. 162* . 25. 166 Crrybiena 71 . trysil 108 dehoidea14. )2. 48. 135 runglctoal Jl. 168 Haraofl hia 28. 114 Hortenzija 8 grondicornis 163 164. 165 rctusa 48. 737 Erantema 137 Eriocercus jusbertii 6l a o 4 Eustoma grandiJlorwn 110*.18 Guava 63 Cuoba (smulkialapd) 30. 43.57.I75 115 .margarita 7.walleriana Indijind chrizaniema l0t*. 80.baldian m 224 bruchii224 . 110 Euterpe 206 Evoliucija 72 Exacunt 28 a1fine I lO* .207* .76 Gelezies stoka 52.belmoreatn 209.167*.6I jdponica 163 Fatsija 30 - - Ferocact .107 Eterinis aliejus 68 Etilenas 45. /z . 116* .5 . 210 Fitonija 24.26. 79.167 aurantiaca 167 scandens 167 Iksora 25.2a. 108*.200 Ilgastiebiai augalai 21.31. neriifolia 48 pthtilo 31. 768 .209 fors eriana HovEja22.l2l H .164.72. 165.I13 . 116 t79*. 55.H J Y I Epiprenuum3l.laatnosa115 Iinearis .$. 139 Cendjimds 44 Gerbera 25 Ginura 167*.28. 166*. 54 Gdliq langas 22 Gdliq temd 40 Celsvalsis kalistemonas 139*. lyrara 16. 7O.48. 163 .marantira 136 .163 erytraceae 763 - asperu 'ParceLli' 165 benghal.lizei 163*.reinv'ardlii 168 . 165 Globba 136*. 111*.11. 165 Filicopsida 195 Filodendras 178*.137 Episcia putcheLlum 1. 111 jasmircides 111 Gardenija 25. I l4*.115* Graptopetal 107 be lhotl GreiviLlea 16. t3t*. 209* 209 .26.136 .57 - - phyllastachya 170*.bella 28.2Ol FortunelLl japonica lo2 Guzrnanija 30. 166 Grybhes ligos 52. 69. 168* .166 l6*.101 Iresine 26. 109 splendens l0g tintcalli 163 . - tob sta 166* .l&.trun.hltharinae lI3.iniii 136*.209 Hola 16. 57. t65 blltifolia 48. 165 Gloriosa 16 rothschildiana 112* Gloxinia sylvatica9O niltt 14. 164 .. 138*.51 * pinnatun 162 31 .163 babanifera 48.repens ll7 Il7 . Gloksinija 25.118 Ilgalape gyvatbarzdd 28. 110 Gebent 22.22 Grevildja 16. 1ll GarZdenis 31. 167*.78 Flebodis (auksuotasls) T I T 2Ot*. 5'7. 131 Hipocirta26.mubifiorum 224 224 .3l he tit 163. 210*. ll8*. 164.atrosdttguinea 136 . 163*.ata 168 Hederc22. 136 Erikdtis 24 Eschinantas 15. 48 Guzmania 34135. .764 Hibiscus 2a rosa sineflsis II3* Hibiskas (kimoZe) 30. 45.glabrcta 168 Iintifolia .68 Eukalipta-s 12 Euolryntus euroPea 762 . 168*.116 Hippeastralia H ip pe Il4 as r unt lO 111. .22. 770 Fiziologiniai sunikimai 52.l70 . 193*.glabra 1. 123 Granatas 48 209".44. 163. 167 Globa 136*. 30.16. 16. 165 Howeia22. 115. 14l. 81.136 90.73 Inbieras 63 Impatie s 1I7* Galenis 22.hawkri 117117 .t 13*. 107*.muLtiflorus 168* . Fatshedera28 92 ESverija 25. 165". 166 Filtonia 24 verscharfekii 166* . 34135.26. 138 Gardznia 16. 28.12. 167 - Glhnocalj cium 224* . 108 pseudocact s 163 pulcherrina 109*.attenudla168 Iascidta 168 . 2oO" . /1.arulreae 224 .Euhliarun 224 .nultifiora 115 Hydrangea nacrophylla t Fikas 12. 167 Lingulata 167 Hylocere s 6l Hypo cJfia 31 .208.162 Euphotbia 163*.2a. 113 - Geleiis 38.28.206. 12l*. 3l Eranthenn l3T*.64 Fryzija 135*. 92*.1t3* - herbstii l7O. 28.denudatun 224 .albiflos 113113 . 207 Gmnadind nertera 30.16.163 Fatsia 16.716 .31* . 165 rubightosa 165 sagiuata 31. 166*. 141.

25.25. 36. . Kamienas 25.30.8I "Kengircs letena" 4lS elephantipes f37 Kerkdjai 171*.171 Neoporteria villosa22S manginii 30.28.225* 128*.172 .72.!23 .43.laquensis 228224. 55. Lapinis kaktusas 226 226*.76.121 Miltonia2S.52. -fulgerc 174 lapai 14.70.28.153 Kolumndja Kokospalmd 103 66/67' l8O . 174 Kamelija 25.120 Kvarcinis smdlis 57 Margenis 22.famatimensis 225 . 216 Lindeno ksantosoma 80 Leea quineercis 17\*.82.80.25.oleandzr 415 atl atica 174 .62.95 Kambarinis bonsas 25 pakabinami augalai 23. 137 ofrtcinalr l19. 50.774 Nertem 30.74.carolinae 173.spectabilis2l6 kaharutd 195.linfunii l1O hezin'26.59.43.120 Medejantis storalapis 48 Nepenthes 31.4.26.25.52*. daigremo tiana I2O Ktrokeliai 15 58.728 Kirminai 52. 174 . leuconeura 4'7. 137*. 156*.771 Milcolepija 28. 103 Kl. 11.L70 kora Yucca22.9isiymas 42.L23 34/35. 174*.76. 42.171 Miltligd 50.77 .103*.deliciosa 172*. 78.concentrica 173 Mwdevallia 221*. 193*. 47. 54 Nuodai 38 Nuodingi augalai 73 Nuostabioii monstera 25- 26.33.28.26.24.221 Neoregelija 26. Kar!Eiale25.12*.24. 42.66167 N 5a.pentlandii 225 rebutioides 225 2U Mimikrija 76 Mimosa pudica28. lneliocanlelaz| .putnila2l6 .55.50.45. Mikroelementai 28.anceps2l6 cinnabarinazl6 . 80.9 LaeliaT6'21'6* 227 t23t.'16 Oralis adercphylh 137*.77.193 Kalija 19.9T*.purpwa.74*. conciwtus 221 ottonis 224 rutilatLs 224 l4l.Koolin€ iild 28. 172*.173 226 KalankC24. r90*. 19.172 Oras 36.25. Nenera granadensis Kalpok6 129*. 211*.backebergiarc225 .harpoplrylla2l6 Mediohbieia22g Kainattte22 Pachtpodiuht 175*.innocentii 174 54.216*.16. 190* - alodolia 19O.napina228 Krotonas 23.221 Oiekinis 26 Oro dregnurnas 12.200* exabata Pachim 30.wrightianaz2s MitI^22.l7l 50.l4l num2o9* Nopakochia phlllnrthoi. 38.216 Miltoniopsis 216*.76. 22. I13*.76 scoparium l2l*.26J27.28. 77 .190 Kordilina 154 Kotelis 15 Kretinis pteris 22 Kriptantas 26.79. 33.26.42.129 .149 .papilio 218 Morgano iilokas 30 . 199 199*.26.71.25.123 Pachytachts lutea 21. l.120 19'34135'69' 1'16*.172 Nymphea datbenyana2S Kinind roid ftininis kdtis.119 192*.163*. 81.68.55' Jautusis musekautas - podagrica ll9 28. 104 laui228 .120. 73. l4l. 16.207 lantst^s 1.2U .72.paucilara Il8 Jaooninis oieKnis 162 Ja^sminaitis 19. l9J*.80 Pa1rna24.24.152 Mezgin615.41.71*.222 153*' 153 Kaladis 149*. 213. 82.crispa2l6 . 73 120*.98 t-lipiojaotis filodendms Melocactas 19. 16 Nerium 66167 174 .zt4 114 Nidularijus 174x.25.ll9* Kiparisas 22. . 208*. 154 Neoregeha 173*.6\. - coccinea 15. Odontonia2lT vatteri .hiopogon jaburan 28.54.ll9 . Krimas 16 .81 Olealldns 415.S . 79 Orchid€ja 16.44 Oncidium 218*.34/35. Nenatanttus 1\6 1. 119 Il8* 132 erimaiyld) 191*.191 Liuksometas 22.3l. l.173 Kalateja 26.75. Lizdine clowesii2l6 36.8l.69 5l Minuojandios museles MirabiLis jaLapa Odontioda 2I7 Odontocidium 217 Odonto7lass t 53. Kaktusas 12. 193 . 80 25.216 36.Pandanas 22.tubi1lora I2O Kvdpavimas 15' 69' 78 Marniera chrysocardium . roZd 197*.72.225 Kalanchoe 16.135 Kalizija 30 KalCdinis kaktusas Kalceoliarija89. 26.2t 6*.208 Kokosinis mikrocelis 209 ' Llcaste 7 1uka22.25.69 Mimoza Min-sai 25 30.l9O l9O Kad€ja 214 Kavamedis Kekd 15. NPK77 submammulosts224 uebelnannianus 221 83 Kerpds 70 Kiauliauog6 Jacobina 7l Jasminum28.197 Lobivia 224. 100 Lavendtla angustifolia Mikoklimatas 76 Katpa)nlintai 28.bocasana22S Kromndra 19.44. 135*. 138*.43. 174 Pachira 16.123*.lamerei 175 34135. 157 Kiskiakop[stis 137*.15.70.172 121* l2l Molis29.77.218 lcamerianutuzl.30. Kristalq susidarymas 156 Mamnillaria 7l .82 Katildlis 6.172*.schmiedcheniana22a 123 Meilenis 10.76.118 .70. 123*.16 ll8* 38.68 30 Metrosidercs eacelesa 174 Kanarinis frnikas 30 Palepads 15. 38. 176*. . 52.26. 8l.luzi)^ 152* 152 Jatropha. l0O*.33.216 Nudegimas sauleje 52. l7l.137 .8-.31. .1.150 Medinild 19.192 Jatrofa 30 canea 118.magnifca 123*.grand.229 Nidularium 173.l70*.26. 34135.30.80.45.176 - spelancae 199* dzs 226.e 217 Lotus benhetotii3\. Nephrolepis Medinilla 15.26.120 176 . Microcobum weddelie.28.apirespelargonijos19.26. Kvapiosios pelargonijos Maranta l7l* NaSlaitind sanpaulija Naudingieji 128 vabzdZiai 220. ' lr9*.billbergoides 114 Ka'ijot^207*.212. 71. 75. 56. 1.57. 25.zeilmanniana Ktemnte 156 Manginio kalanke 30 120* blossleldiana M Monsrera3l. Miltohija (miltoniopsis) 28.52. 53.flavescerc216 . 43.775 . 163 MicrclapiazS 28.pinnata 58. 114*.83.226 Notocactus224* r ?5r 17< - apricas 224 at3 .43.217 bictoniense2\ .jajoiana22s .22 Op connunis 48.28.pollahlhtht |19 Klivija . '76 Kiminai 40. 89. 183 I38 .mocrocarpa 1. KodonanG 153*.83.74 139 Kaplamstis 183*. Leptospahum 16 72.174*. 14.. 54.40.229*.25. Mamnta25.t 150*.61. Myrtus 16.83 26 16.38.ta216.25.

182* .vioLaceae 124. 180* Raudoniiede karpa.ole 26.lU Passillor a 28. 218 mela. 39. 89.25. t76 n 2 la". 108*.senilis 225 . 113*.obconica 126 . 78 Pisonia umbe!!ifera 180*. I Pandanus 22.japoniatm727 obtusun . 178*.canariercis 64. 126* .193 Perlitas 38. 75. ?9 .21o dactJliferd .2t9*.179 .22. 40. 726 Rambutirllas 63 Rapipalmd 22.nochrysunt .Suifoylei l8l . 61. taz - caerulea 415. Papfastoji b.I8l t8l -f licifolia 48 . 177 Pladiatagis 13. 195.21O Rhi psa li dop sis 227*.214 Pdemones priei kenkajus 50.1'16 grandiJlorum 15.sanguinJlora225 Pa-siflora 25.180 .44.203 . 782 . 7O.25.serpens 177 25.tre ul!:t203 70.wendlanclii 178 Phlebodium Prieiiuros klaidos 47.rosea 227 Rhododendron 22. cadierei 179.eolatu 7 3.pani.59. 28. 175*.210 Ph rodiklis 38. 63.31.80. 66167.wlgaris 126 Pseuderanthemult Pteridophyta \95 170 Papirusas 28. chtsiifolitt 111 fraser i 177 2to Raudminas 30.202 bilurcalufir .falcara20O 2oo .179 crassifolia 'Moon Val- 66167 .25. 48. 78.26. l8l* Phal@nopsis 12.ndrcn 16. 77. 81.177 . 78 Puikioji medinild 123 Punica granotum 4E Purka 15.53.200 Pelesiai 52 Pellaea 2oo* atopurpurea2OO 28.iede kalaflke 26 glabella 111 griseoargenlea 177 incana 177 mac lasa 777 obtusifoLia 34J35. 76.oeflendahlii l8O Ple#osios erkes 50. 200*. 51. r25*.41. 76.ulata ercelsa 48.125.48. 54 Primula 126*. 117*.126 nalacoidzs 126 . 125*.rctundifolia . 181 Pert$imas 54 Perzyddjimas 69 Poilsis 33.roebelenii 210. 227 gaertneri 227 x graeseri 221 - . 108 Rebutia 225* marsoneri22S Perilepta 193 Pe lcpta 193*.125 lan.76. 202*.iedliel6 20r*. 82 - 4eriana 193* .124 Pat4rimai 23 Pavojaus simboliai 73 Po. 158*.779.anqo lense 202. 25 .198 Pladialapis papartis l3 edtlis 64. r41. 180 Pistia stratiotes23 Pistija 30 PjautuvL(k lsis cirtomis 28.84185.125 gibbosun 176 Patuzitai 79 Parodia 225x chrysacanthion225 . 58.25. 36.frfiicosus l8O .viritlis20O Pentas 125 - .'onia 136 Papaja 64 Pap. 78 Pikuoti 57. l2'l* 48 .24.61. 58. 109*. 109 201 r25*. 51. Pa|onia lti|larc 136*. 72. 45 16.136 Pelargonija 19. 28. 172 - 176*.mutabilis 225 . 36. 124 nlollissitna 124 quadrangularis 124 racenosa 124 - argyreia 117 ariJolia 177 caperata 177 .2031203 . 158 Pelargoniun 24. 80 Persea americana64 Persemonas 63 Persodinimas 15.sinsii 17. 30. Puansetija 12.77a. 15. Pentas 15.28. Pilea 179*.ntinasa 225 muscula .219 P hylLil is s co Io pendr i u nl 201*. 175 * sanderil'15 .bafouriana l81. 181 P o go nat he rum pan i c eunt * a224 .titte 2U .210*. 202* .75.pedatu l'78 7'78 . 28. 2Io* l8l*. 127. ?0 .coleoitus ). 80 PurKti 43.25. 66167. U4 Potinaru76.oasil225 . 136 a o E 26J27 .attrs - bipennifolimt 178 bipinnatiJidun 178 entbescens 178.210 huthilis 48. n9x.grande 202 202 Plaukiojantys augalai 28 P laul:uotumas 16 Plectrcnthus 28. 82.225 Rdjus 182*. 182 ar dt i a indi ca 126*.69.Endriaurita 203 . 177*.graveolens34l3S .202 Platycerium 13.H J \.179 . 40. 39.201 Paprastoji mirta 172*. 194 PapedZialapis (spatifi lis) 133*. 30.201 Philod. 176*. 203* oetica 22. 7?. 39. 124. t95. \18.fntticosa la1 . 218 Raktainl.nniranana225 .127 Rhoeo spathacea 182*. 198*.spruceana 179 179 Pildja 119*.724 125 Peperontia 31.ofu)ralissinurt 3l Peldja 195. 38.scolopendriunt Phoenix2lO* aureunt2Ol* Reris 30.82.28.182 Raibuol6 72. .sinica 182*.r24*.179 .203 Pter is 28. 32. 218*.51. Re inw 126 Renafihopsis2l9 Retinimas 69 Rhapis 212.178 manidnum 178 hieZinra 32.202 Peperomija aLtI -fotutldIu 177 scadens . 113 Raudon.sellaun l'78.ensiformis 203. 30.26.ky' t19 num tulatiilolia .vio laciflora 2i25. 125* Pinija 25 Pipitas 26 Radernachera 25 .80. 133 P ap h i op e di lu Pavonija 136*. 52 Pogonateras l8l*. 171 Pirefumas 52. 63. 203*.scandens23.210 .178 . 28. 79 Polrscias 57.

'7'1.robu-la2Il Weingartia muhispina 224 WahingtoniaT. 141. 57.speciosa 13l 131. cuspidatumSO Canbria'Plush'53. 79. 2t l* Sabal2ll* ntinor . 63 SCja rLbrotinctunr 185 . 25.fantonnetii 132 . 63.albiflora 189 189 .93* . 80 Skindapas 25. Z 59. 63. 34/35.4. 144. 31.80.48.115 Velykids kaktusas 227 Z! go cactus t runcatas Zingiber ofrcinale 65 flocculosa 19l pendala l9L purpusii I9l ZZj 184* Schizanthus S ch|um actinophylla 184 arboricola 184. 734 Visimo pumpurai 58 Voratinklines erkes 24.29.' Solcirolia 16. 117 Stefanotis 25. 68. 45 .ellioftiana 135 . 185*. 36 S axiJr aga sto lanifera 30.786 Sonetil/1123 Sop hro lae lioc att ley a 21 4 Sophronitis 76 margar itaceae 723 lai 60. 58. '76. 185 Viksvinis ajeras 30.regina 13O . t4 .butckii 228 Tillandsia 134* Tilandsija 13. 68 Svolinnelis 70. 221 loo*. 22.8r Tamsoje dygstantys auga- na227 Scindapsus 162 Scirp s31 - cernuas 28. 80 S Unksmene 197*. 61.endii 132 .endl. 16. 186*. 30. 58.villosa pani ulatum 49 Sy4t gi um c Sul.183 Sansevjera 26. 26.144 Tulpes 82 Singonis 26. .130 59.ingia 16. Sphagnmt 38.28.|U 129* . 3t.rehma nii 135 Zebina 191*. 74. 158 Vilmmedis 30 Vinca minor lO1 rosea l0l v rlsunlq auglltal 5/. 134 Streptokarpas 23. t2a Salvinia \95 Samanos 50. 129 Skathd ratikld 180*. 55 Svyrantys augalai 23.24. 188*. )J Sluoteld 15.162*. 25. 184 Siloka^s 25.85 . 30.22. 19 l*. 134* .191 X - Oglis 14. 158*.jilifera2ll . io.133 Stephanotis23 . 184*.66l67 (cmer:rnja) JU! 28. s6. 75 Usuotoji uolaskdld 184*. 130*.costaricana 129 Sedun 415. 197 Uolaskel6 30. 129 t39 Solllnun 132* aviculare 732 . 133*.80 Vitis heterophllLt variagata 144 Vriesea 15.28.133 -fiotibunda walLisii 133 l33 - clanea 134 50. 77 S'anpaulija 16. S chlumbergeru 31. 185..128*.l3'1*. s7. 188 Thelocaaas 29 Zemds rieiutas 28 ^eme zemes stoKa tJ6 Zyddjimo laikas 89 ziedai 24. 70. 2l l Sagerctia49 2ll. 28.africana 186*. 185* - Ziemcx.sylvaticd lq2 192 Testudinarija 192*.75 Virusines ligos 51. 31.193 - bicolor 228 235 . 79.voinierianum 188* Tetrastigma 188*. 39. 18.135* carinala 135 psittacina 135 splendens 135. 16. 69.133 ToLneja 26.2O5.rowleyarus ). 189 Tr+ios 38. 75. 146 Snithianrha 15. 43. 24. sodas22. 63.61. 184*. 26. 142 Vikswoli 12. 15.Jluninensis Ttadeskante 26.28. 192 Tetrastigma 16 .40. 189*. 102*.corebutia229 steinbachii22S Suodlig6 52. 188* podophyllun 188 stLrornm 30. 133 Soralapls 24.28. 34135.90. 75. 180 Skiepijimas 82 Skydamadai 24.42. 57.54. t28*. 185 Slrauaantysrs lrKas J / Slruzal )2. 16.134 Wifieaia l\8 Wikonara 217 S bspeciesSo S ukarn-(tej ima-s 52. 133*.59.raaesaan a 189*a t.185 Sparnannia 14.2ll .palmeuo2Il SabalpaLne 2l I *.135 Sejinukai 63. 69. 46.soleirolii 186*. 36. 130* .lanciniatum 132 .72.71.melongena 132. Saloriastiebis 14. 26.100 Vijokliniai augalai 44 Viksvameldis 28. 183*.herreanas 793 .26Jn.185 . L29 alpina 129 .68. 6l . I Vaisiai 14. ZygopetaLm 22\* . 48 SmulkiaZiedis katildlis Sakrijimas 60 lza S arLs e v i e r i a t r ifas c i at a Salois 69. 48 RGis 68. 2 I 1 *. )) /J loetida 48.l.186 Spathiphyllun 15. . . 184 Zanedeschia 16.72.79.59 TrichocereLs6l TrijuosG sansevjera 183*. 184 Scheflera 25.6p7.blossfeLdianaI89.189 Tolimiea28. 42. Z 7l zle bergera russe li a- 40.Moicissus capensis 183*.69. 102 lt5*.radicatus 793 . 135 aethiopica 135 3l. - | 55)q 1 <5 . I J l. 55. 183*. 85*. 7l Tesrudina a 192* ebphafiipes . 29.29.60. I l7*. 57. 48. L91.jasminoides 132 . - Scutellaria 129* . 56. . 72 Seflera 25.lis (papddiialapis) Spatifi 25.186 Z e (karohe) 193*. 65. 30. 70 K[Stes mlsrunat Setcreasea3l Shorea'76 Sidabrinds ddmes 54 floribLnda 133* .789 .162 Skotela 79 Smi&as 146*.stapeliilorntis l. 189*.3l Sin cardinalis I31 guttata l3l t34*. 15.227* . skeltaziedis 129*..54.s Streptocarp 15. 48 t28x.791 Zebrina 135*.I3l*. 130 TKS 40.50. 79 svelnusN aouanlas Ju Sverbned js 25. 8l .2. . 2U VasL-uole 25. 26127.82 KUCyS )1.thea 48 Sagefetija 48 Saintpaulia 1.22 Viio kalateja 30 Viemmet€ paprika 12. 25. kinine rci. 183 Sausra 12. 66/67. 26127. 54 .sE&frosuflt 80 Sprigd 25. 189* - chinensis 415.23.3l menziesii .siebouni 1. 29.71 Sparmanja22.72 Valgomasis arachis 30 Vandens lelija 30 Va-iingtooija 7.76. 56. 127 Rombinis lamstas 30 Rosa 24 - morganiatlunt 31.188 Stngonium 31. 26. 34135.52.pseudDcapsicun 132 .132 . 183 RiesutinC kokospahe 208 Rochija 104 Rodemachera 25 Rododendms 127*.80 Vuyhtekara2lT 217 128 Rossioglass 2\7 RoZd 16 RoZd mazyld (kinrot6. 48. 72. 2s. 31. kininis elskdtis) 128 . 137 Smulkialapd guoba 30.52.59. 7l - Xanlhosoma 191*. 133*..61.80 U Inus Lin&znii 1 9l* pamifiora 48. 57. r37 Smitianta 137*.3O Serisa 48 Serissa citrdornis I93 . 69 S6kla 15. 79 Selenicereus 6l Senecio 15. 185*. 183 Trumpakotis vytenis 25.

HolzbriinnisEaRe 17.k. 162 d.... 182 d.. d. mein sch<jner GartedKdeg: P. vid. . Kai kurie augalai iiskiria ir tai pamideta oda dirgimnti skysti iiq agaiymuose. 126 v ..d. 48 d. 59 v. @ ftfe und Unzer Verlag GmbH. Photoplanr P.6. Reuter: P.a. 107 deSindje (d. 103 k. Gydrgy Jankovies: P. Wothe P. Ushie Domen visi likusieji pieSiniai.d. 183 104 145 156 d..vid.. 175 d. 189 v.223 d. 145 d.). a. 228.k. 219 a..k.. 227 k..2@ d'202 a. Ceristel Langer: P. 142 d. 1990 Lietuviiko leidimo teises *Gamta '. Heidelberg: P.215 k..136 d. Wetterwald: P.d.171 d.. 198. 122. 155. 124 d. 1s7 k.118. 197. r99. 1995 - UAB l6 k.. 165. Vilnius. 65 a. 106 k... 184 k.a..i Heitz: P.226 't . 136 v.a.....224. k. 24. 192v.r.. 190. vid. Sammer: P. RaufiP.. l2a k . 191 k. 153 d... 226. 7 vid..215 vid.48 k.v. .. kas skutdiiasi alergija" neturetq liesti 6iq augah.207 d... 152 d.. 224.. l8l k. d.. 110. 58 k. (4). 40 k' 42 k.. 157 d. I 17 a.. . a.... a. Kai kurie G jq nuodingi. 222... - . 149 d.. StrauB: visos likusios nuotraukos.60 k.. Riedmillen P.96 k. 214 v.. 221 k a. a...).l4l\.d.k.).. ll1..d.. 29.T..rid.a.k . 49 a.. 182 k. Sperlingr P. 129 d. 14 k..213 d. a.k. 113 k. 192 a.. 64 vid. Stork P.)i Becheren P. 141 d... 150 d.167. d. 8051 Haag a. Becker: U I v.. 175 k. 143 k.U 4 vid. 186 k..49 v. l8l d. 132 d.. 101 v..216 d.. 39.205 v.. 154..... 227 d. vznKarns pzrzymeD rgtuKote.21O. 150 k...173d. Be to. 189 d. d. 207 k.. 195 d.. 89.. 201.. 137 v.k..22o v. 229. Benary:. l lJrdyKla lr rologmlz|s fryoncnas J[!ausas ui param4 ddkingi: Be[edikt Wolf.1.208. a..216 k .iery. 12.. Busek: P. 6057 Svcrbiousi nurodynroi Sioje knygoje pasakojama kaip priziureti kambarinius augalus. 2l ^.205 a. l.\ l9l d.. 165. 163 d. 144 k..l. d.... BonsaiCentrum. 225. a. apaiioje (a. mein schdner Gartery'Stolk: P. 159 v.206k. 1. Augalg aprail'rno ivade (P. 158 k. 180..26 d. 185 k. 220 a... 6Q67.k.70. Posdach I107.). Mirtinai nuodingi ar tik sukeliantys regalav imus Die Pie56i Marlefle Gemke: P. 184 d. 2o3.. 106 d.l neuisimovg pirstiniq.163 v..2\4 v. 16r. 1. 5 |. 194..174..221 viritje (e .. 26. 56.a.. 188.. 53. 87) iSvardlti tie kambariniai augalai. d.. 134 a. P . Luckel: P.209. l3g Hansel-Genelett P...14 k.. 44 k"......214 a.YI c) Iologrofoi: Apel: P. 36. a. 93.91 d". t72.k. augalq apraiymuose Zodziu 'Atsargiai!" paiymimas pavojus sveikatai. U 1 a. GEO/George: P. 147 d. 153 k.i Pott P..2O2't.. k.92 d. 183 k...d. Tie. v d... kurie ypai nuodingi arba gali suzeisti ar sukelti kitokiq nemalotrumq.. 132 k. 193.2l.. 176 (4). 195 v. a. E 4 Miinchen.. T'FuSy... ... 16.212. Amper Baumarm Stofnbach fe.. 105 k.. 119 d.225..219 a.d. 166 d. 57... 218.. 148... vid.219. 223 ki Eisenbeiljr P. BAMBOO/Descat P.... 50. 7 k.v. 166 k.. 95 k. 168. kaireje (k. zlufelolq kad vaikai ar naminiai gyr'unai oeliestq augalq.v. 173 k. viduryje (vid. 179.213 k. 62.k.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->