Holino Heitz

)

ei_L
Cn

l)

(-r\-l I

'l 9;\
Dougybe ilirrctrnrii r ir potorimg, koip ouginii nrniinrrcinq
KOm00tnes ge es

o
C.

c
>N

(n

l

=Y l

o_

GAMTA
ff"

635.9
15

ye$t^
I5

ia: H. Heitz. ZirnmetpJlanzen. Grife und Unzer Verlag GmbH, Miinchen, 1993

vokieiiq kalbos vertd G. Jonutiene,

J. Sartataviiiend,

V. Gerulaitiend, V. Banionyte, J. Tumantaite
O Grefe und Unzer
Verlag GmbH, 1995

Redaktord L. Petkeviditte

Moksline redaktord
tsBN 9986-44+30,6

-

gamtos mokslq dakard Z. Lazdauskaitd

o

UAB "Gamtan, 1995

Holino Heitz

Gelig knygE
D6lpuoSniq iiedg orbo lopq lobiousioi m6gslomos komborin6s 9616s. Kiek retesn6s bei nouiesn6s veisl6s. Koip ios priii0r6ti, komponuoliir derinti prie inleriero.
350 spolvotg nuotroukr,i ir 140 pieiinig.

Nuolroukg oulorioi Frydrichos STRAUSAS (Friedrich Strouss), l/toksos VETERVALDAS (Max Wetterwald), He rmonos EISENBEISAS (H e rm a nn Eisenbeissl i r kiti.

Pieiinioi U56s DORNER (Ushie Dorner).

uar GAMTA
1995

.

izda 16' Aueimo btdai ir syvenimo l{ ir Hti indai 23Kaip ir ka pirkti 2l Nlazi ir aiai:ti aueatai 25 Kambarini u augalq teikiama ' -' nauda 2l Ausalai kiekvienam gyvenimo t-6"e 15 Kziip augalai pdsitaiko 15 Ka apie augala pasako stiliui 25 Ka apie ausala pasako antroii -io ru- u.iews # iedauiclio kanrbariniq dugalq.matyti B lapu 26 faniUarini a.Sviesa 20 Nuo ko priklauso Sviesos kiekis 20 NemaZiiu svarbu ir iihuna 22' Kur geriau laikyti augalus Zl Kaip tinkamai derinti bei i5d6styti iinotind opie komborinius ougqlus ll -83 4 3 F linokile poiinti cugolus 12 saYo Gimtosios vietos ir klimato iuostos 12 -Tropikai (atogrqZos) 12 Subtrooikai (vidutin6s atogrqios) 13 ausilus Ba'idai augalams 23 Zl GraZus dekoratvviniai puodai PRAKTINIAI PATARMAI: botanika nuo Saknu iki Ziedu Apie k4 byloja iiv.4tai ir saut6tai vietai 28 Kvapieii auealai 28 Sescii rir€sJtantvs ausalai 28 l9 Zi. hr deniu.6 I = lvodos Kos I l(aip rinklis.lai. tinl€ntys kar.iai.mk so'do auialai-28 Ausalai vaikam. rruos Qautma lai$ty6 kalketu vatu- . pirkli ir loikyti ougclus 20 Bene svarbiausia . 19istorijos '- iies iavadi"nini'd ddis 19 Sis tis is lamuariniq augalq Kiek augalui reikia Sviesos . 28 Sr. ausa./rantys augalai 30 Gausiaiiedis fultililis (Campanula isophtlla) .

dirvoZemLs sud6tingc 55 Dausidmas auealo dalimis Dauiinima^s s6[lomis 55 Ka p.cia armata). medliuose gyvenanti kaln4 orchidija i3 Wdurio Afrikos. Siluma. literottro 238 prieZitua b"*. kaip minkitinti uiaeni.. tiklr oji lav anda (Iwandul a ans us t i /olia).s i eg at a' v eisl6.s). vanduo. A eoniun arbo r ewn' Atropurpur cun' v eisle. tograjoti augalzi (i3 kairis i tu1ing): Viduriemio iiros soulg m6ltslon. saulutind daratdl| (Dorothe- onthw bellidifurnb eieveija (Echeveria Silokas (Serlarz rGis).o. Adeniutn obesutn..rivalu Zinoti apie !15 daiiinima 56 Ko ieikia iuealu &usinimui 57 -dirva 57 Dausinimui iinkamu PRA]<TINIAI PATARIMAI: dau Svorbiousios ougrl{ ypalyb6s ir potorimoi koip iuos Driiiurefi 8l-229 itsargiai: nuodingi augalai 87 Zydintys auealai nuo Acalvpha tki Tintcicschla I Reti ivdintvs auealai 135 Stamdt zydintyi augalai 138 Lapiniai augalai nuo Acorus ir tisos 35 Ar reikia su augalu kalbetis? 39 kaiD DaruoSti Zeme ir teisineai ginimas ataueomis ir ausiriais 58 PR-AKTINIAI PATARIMAI dauginima-s s6klomis dar litaio 60 I Zcbrina l{0 ikf PRAKTINIAI PATARIMAI: periodinti augaluj 42 ir Reti lapiniai augalai 192 Paoariiai nl.yUni tinkur'ttys augalai 18 Nuotraukoje (4 ir 5 puslapyje) nufo- ikus bedqi 50 Pirmoii pcgalbo Kad ausalas biitu sveikas 5ll Kaip iv.s 64 Augalus sarsdinaniios prieZiuros " khildos 17 Motio eun'uoliai vietoie Zemds 17 Bonsai. bugenvilijos PR. melsvoji pasiflora (Passiflora caerulea). Kinkano Vi&nHinis palnis lapai atrodo lvp iisksti rankos tpirStai. zk^cija (A c.ika 32 s usi pazinicite su augalu 33 Vesetaciios ritmas ir io reikimd priZioiint arigah 33 Penkios bfltiniausios sqlygos gerai augti: Sviesa. kilaip tarianl.1|*ot " ma Eaugin- . sa chinensi. l>ugenvilija Jei sutriko auealo ev!'Ybin6 Jei atsirado kenkdiu 52 Jei bimete grybelis' 52 (B o ugainillca). paprastasis oleaadtas (Nerium oleander). t""*' ( vasin I to - (Fortunella margantd) vabiai valgomi.to Adiantutm iki Ptiris 194 PallmEs PRAKTIMAI PATARIMAI: kaiD laistvti. sikl4 galiti naujus aagalus- Ii j4 l.4siro 'ph'vtum Thelocactus t22 S6ia'63 Dtgimo trulore 63 "gz6tiSt<rrs iki gudrybes'4{' ' Kaip toliau auqinti bei prDitueti ' aui!..'taip dritinti orq 12 PRAKTINIAI PATARIMAI: kaip gendti ir formuoti lajas bei kitos s6liu prieZiuos S6jinukrl prieZiiira Ypatingas skyrius: 6l ttto Archontoohoenix iki ausalai i5 eezotiSku vaisiu saftu 53 " lkrshingtonia 204 Orchid6ios nuo Carlera iki Zy*opeialum 212 Reiosios orchidEios 220 Kaktusai nuo .maias didelis oasautis 17 Kas Zinotina aoie bonsri Vordg rodykl6 zro Bolonikos ir sodininkystes lerrniny rodykl6 58 iohinioi: odresoi.l(oip geriou priiiir6ti Douginli ougolus rc lcip iou konbcrinius ougclus 32 Ka darvti isisiius aueala 32 Siir da du'J.ds Drir. ka apie lieas ir kenkeius eali pisalTti iugalo lapi 5d' rnGrinas. Pirmoje eil6je: kiniris erdkdtis (Ro.epiftinc. oras bei io drdsme. f8 d. C ham e lau c ium. tys kombarinioi ougolcl ' Va AntoJe eil|iet Citr ofortune lla miti.AKTINIAI PATARIMAI. gelsvasis kalistemonas (Callist e mo n c i tr inus).ikti negaliq 50 Kaip paiiam pasieaminti butinu i p*Stino prie:moiiq52 veikla 52 Lycaste skinneri . kiniuis erSk6tis (Rosa chincnsis).

ir leidykla iiatne leidinyje atsako trumpai: titrk:fnos prieZiuros. O norint tinkalnaij.r-s pri2iurEti. privelu gerai iirnuryti kiekvienosju poreikius ir rnokdti ! juos at-siZvelgti. KaZin ar visi girddjote. kad vienierns augalarns butirrrs poilsis, o kitietns - ne? Arbe kad ii augalo fonnos bei lapq galirna sprgsti. kiek jern reikia iviesos bei vandens? Jei Zinosite, ii l'ur ki-

J / 4.1 f\ I- .L.

o reikia, kad J[sq gel6s

sraziai ve!€ht? I toki suddtingE klausim4 autore

Apie culorg

Halina Heic (l1alila H eitz), p\iLr kunbarinirl augaltl Zinove, 15 mehl vldovrvo "Marto sodo" kunbarfutitt

augalq s$riui. Berrdradarbiaudarna su botauikais, sodiuinkais bei iirntais tukstaniiq skaitytojq,ji ii tiesq gerai perkando kanbariliq augaltl prieZiuros paslaptis.

Autord ir leidykle d€koja fotografui

Frydriclrui Strausui lFricr/rich
Sfrarrss)

ui iavinga-s nuotraukas ir

Uiei Donrer (Usftie Dorner)
tarejarns:

uZ jos

aiikius ir raiikius pieiinius. Labai d€kingi esame ir visiems mlsq Pa-

Tinkqmo prieii0rq turi b0ti nuoiirdi ir protingu
l(onborinioi ougoloi, ncidoug priei 300 metrl otgobenli ii lolimg kroirq i Europq, kqdoise bwo brongls ir reli koip ouksos
or drusko. llors Siondien iie - gono iploslo nr0stp nomq puoimeno, bel neluritume pomiriri, iog benoi visg komborinirp ougolq gimtin6 - lropinds bei subtropin6s iolys, tod6l iiems reikolingos ypotingos gyvenimo sqlygos Kuo dougiou iinosite cpie ios, luo geresnis b[site 96lininkos.
u kita-s augala-s ir prie kokiq sqlygq jis btrvo ipratgs savo rdryndje, tikai nepmZrrdysite jo. DidZioji knygos dalis skirta augalq ypatumans bei rupybai, tad ir Pradedaltysis g6lilinka-s joje ra-s naudingq dalykq. Geriau juos supra-sti pad€s puikios spalvotos nuotraukos ir tiksliis rrurodytnri. kJp deralnai augiuti daugiau rei 30O kambarinirl augahp, tilkarnq ir bunri, ir istaigai, ir 2iernos sodui. Tai Inustl p negti ir Zilorni, taip pat neregdti, nuostalgs vierns baus groZio retieji augalai. AStunta-

Dal'tarei Zuzatai Ambetger-Ochsenbauer (Dr. Susanne AnbergerO c hs e n ba ue r), diplomuotai Zernds ukio sodininkystes ilZinierei, dekomtyvilliq augalq specialistei, buvusiai Miuncheno technikos ul versiteto dekoratyviliq augalq

katedros tnokslirei bendradarbei.

Ponui Frarrcui Bech ereriri (Franz Beclerer), kal'tusq specialistui. Ponui Erniliui Liukeliri (Entil Liic &ef , Vokietijos orchid€jr1 draugijos prezidentui. Profesotiui Vemeriui Rauchui (We r n e r Rn r h), lxvusiarn Heidelbergo Ruprechto - Klrlo universiteto sistemati ds botatrikos ir arrglq geografijos instituto vadovui.
Beie, nepamirikite kuo aticlZiau per-

skaityti skyrelio "Tai labai svarbu"
nurodymus P. 240.

me skyriuje, bendrojoje dalyje' glaustri pateiki:unos augilrtojui au-

d

rgos zinios. Praktiniq patarimq ptslapiuose rasite kiekvietrarn su-

prarrtarnq pieSiuiq apie persodilim4, laistyn4 bei oro dr€kiuirn4. Piesiniai pad€s i3rnokti greitai atpaiinti kenk6jus ir liga-s, tiksliai nurodys, kaip juos pa3alilti. Puikiose nuotraukose (daugelis jrl darytos specialiai iiarn leidiniui) aki diiug'rra sveiki ir graifls kambariliai augalai. Jose rasite gausybg idejq, kaip deriuti bei komPonuoti augalus, isradingiau juos isdestyti, srrmaliai panaudoti itvarus' lentyoeles ir kuo lvairiausius g6liapuodZius. Autor6 ir leidykla linki Jurns daug dZiaugsmo ir s6kn€s.

Bolro
Nuostah4 jos licdrl sktti su da r o povic ni oi s te r i I tts liedai. Hortcnzij os nft gsto kickrfigitesng ir nuoldt clragnq ia tg.

didiioii hodenziio

::i li: t'. .,.: ttj:t: . jr,:r

&
',*:

I

Ii

Picltl Atncrikos ki-

lgs nrcilcrtis

xtva

gin1tinajc \tut nkt|(s

ir iilto, ir

"jttlt<t.

l0

zlltoTrlrA
APIE

uAs

KAMBA. RI]IIUS
AUGAI.US

l:$rn
h .#

,t

Puikus ougolai neveio sovoime. iinir,r golino tikdtis s6km6s. Bene pogrindinr.i geros ougolrl prieiiuros posloptis - imituoli [iems iprostos gomtines sqlygos. Sios knygos puslopiuose atr[site viso, kos gali prcversli komborines gciles pom6gusiom g6lininkui.

Iik igiius buting

tl

ret ialti. uuolat tvyro nepakeliarna tvalki iutra. nepris. Zinodomi. Zaliuojandiuose abiptr-s prr-siaujo. AtnZinai Zaliuojantys rnedZiai. Zolilriai. Nuo neatrnenamq laikq juos ktnuoja be jokios atva* gos plieskialti kaitra dielros metu saul€s Iropikoi (ctogrqios) Atogr4ios plyti abipus Zemes pusiaujo. iviesos ir tarnsos tmkrnE iStisus rnetus rresikeidia. l4l). daZniausiai aukitesuiq medZirl parurksneje. eukaliptq. limokite puiinti kutnoje (+ P.taip atrodo rniisq karnbariniai augalai savo girntosiose vietose. Iirs ir saus4 iildorn4 Gimtosios vieios Karnbariniai augalai lealspanls ialiiui. Tod6l uirrot pykg ant savo Zaliqjq draugq. ii kur ougqlss kilgs.s turi gyveuti ir klimoto iuoslos iiltai jukjie kilg ii iiltq kra-itrl.ft ligi f I slolnls pat Zernds lutisuI t \t saKtulnls iioje pladioje juostoje labai uevielodas: itin dr€gua-s ties ekvatoriruni. vijokliai. Dykunu-algaLri bette labiarrsiai prisitaikg iigyventi. tarpais lietiugas. Oro clr6gnuma-s api e 90 . sud. kuri4 iiek tiek aprnaliina Debent nakties sutemos. Tai augalai ii s:rvanq ir stepiq.89).irlsta. dZiulgliu rnilZinu galihnq stuomenis apsivijusios ryikia-spalvds orchid€jos ir brornelijos (+ P. nepriklausomai nlro rnetq laiko. kiek irnaDorna pana-iesllg ijq gnntaiq.stis rnfrstl g€liapuodZiuose. didingi kaltusai nuo kaitros virp. Siauris. geriou suprssime io poreikius. Lygplatus dirZas juosia jos apkunq Zemes "pilv4". Tokie aLrgalai yra pratg prie staigios drdgrn€s ir sausros kaitos.rudioje dy- ms fikri luo ioniniLl ia. iildorno butrl oro. o ne kitoip.s rnetrr. hrr lietus kait:rliojasi su sausra. 223) . nei daugelis mqno. Kli- jai. iilurnos ir iviesos kiekis dienq visuornet toks pat. ir vdsq. aki verialti viksvuolds Zalrrrla. ir tiesiogitius saules spindulius. Gimtosiose vietose jie patiria ir lintis. ir pietq. Kilnip lariarrt. tadiau musq tarnsiuoju metu lail-u jie daug 16diau auga. o labai aukitai kalrruose . d6l kLrriq Zernd bernilZ niel<tloinet neprad. Turint reikalirrgq Zinir. kad. tai nebus ypatingai sunku. Atogr4Zq kahll tniikuose rdaugusiq augalu poreikiai vel kitokie. tarpais rnatas sausringas s2rvanose bei stepgse. ir ruku-s. negraZiai gelsta ir vystajrl lapai. legailestirrgi spilduliai.nt palangds.lz! tLrenliri lrrp sta atrlr:tliarne iiltuatnyje! Atogrqiq miikuose. priptr-sti prie tamsiq Zietnq ir sauso. ues tropilfllose diena nLrolat lygi uakdiai. prxtg gyventi drdgrnds pritvinkrrsiarne ore. Taigi svediarns ii tolimq ir nuostabiq kra-itq sunku gerai jau. tarsi prisrrrirsta. be paliovos pliarrpia srnarkios liutys. dr6gnq. taip pat ii ten.99 %. Tacl karnbaryje tokie augalai tzrip pat tnegsta iviesq. sausi atiiaun:rs vesausrzr (valdeus per t2 . Zaliuoja iisid6stg keliais aukitais vienas virS kito. kur pudia rnlsouai bei pasatai. kur Ziernos nebiina. koip iis sudorytos ir koip gyveno. saleliq. arba oiiaragio atogr4Zos baigiasi atitinkamai ties 23027'Siaurcs ir tiekpat pietq platumos. paZerniui kite paziDtijrl b[d+ ir poreikius. araukarijrl ir barnbukq giraites. . lluolatine (iki 50'C ieidlyje). Todel atogrqZq augalai karnbaryje suukiai pakelia tiesioginius saulds spildlror4. kokoso palrn€s auksiuio srn€lio paphldirnyje (-+ P. Nors ivairiq atogrqzrl sridirl sovo qugolus Boloniks ir ougolq istoriic ylr lobiou ioudinonli ir ponokonli.urt Jusq meil6s ir at-sidavirno. verdiau pasisten- garntines s4lygos srDarkiai skiriasi dEl nevielodo oro drdgrrtuno ar !ilurnos bei kituliq kiekio. todCl iitisr. lialos. parnegilkite sLrhrti aplink4.\-t (+ P. Nors jr1 tdvyneje Ziemos nebuta ir jierns nereikia Ziemos miego. kod6l qlrodo toip. l3 ir 213). sausas ir karSta-s aukitikalliq prerijo:e. toddl pageidauja to paties ir stov6darni a. arba veZio. drFgnas ir vdsus krbryrrrl3iriose.205). Zrnogaus iigio gyvatvo16 ii ryikiai raudonu puansetijrl (+ P. besidriekiantys milZiniiki krurnai. Aiikumo delei aptarsirne svarbiau-sia-s klimato juosta-s neparniridzLrni. gaivrl ir vdsrl or4. Tod€l augtnetija dia labai veili. tadiau du dalykai visur jose vienodi: . tadiau prailnatn[rs didZialapiai augalai. rtogr.arydamos maZdaug 40 nuoSimdiq Zemes pamiriiaus. kad dainai kelios jg gali kirstis arba d6l geograluiirl ypatrunq vienoje kurioje gali atsirasti kitos klirnato juostos Augalai ii tokir!t4irl!! 4]!ag!4tzas9.

kilu-siems i5 ka-itr. Potcrirnosi Artimiau iusioaZinti su ivairiq klirnato juosq augmenija galirna Frankfurto oalmiu sode (+ Adresai.lcndrobis bci tilandsija gyvenaant tropirti4 nediig iala1. kur gau5iau lyja iiemE. bet ir pereinam4sias bei ypating4sias sritis. vasarq JAV pietuose. Pietq Afri- reikia laistvti ir Ziema. pakankamai kiaurus metus juos koje ir Kalifornijoje. megsta. o kai kur Ziem4. Silurnos. kad Sviesos ir Silumos buhl ir Svelnios iiemos. Suhropikoi (kitoip . Cia vidrrtir16 ialdiausio mdnesio ternDerat[ra . jiems reikia daug saul6s. kil9 i5 kraitq. Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose Kinijos vietovdse.18"C. o kai prapliumpa lyti. o iiem? jie turi bnti kone visai sausi. Subtropiniai augalai daZnai turi Saknyse. Zvarbios naktys (temperatiira nulrinta kone iki mrlio). Siuo metq laiku reikia daug iilumos ir vandens. Natrtuose Siq augalq nereikia vasar4 gausiai laistyti. Lietaus daZnai nebrma m6nesiq rndnesiais ir uet metais.iitaip apsisaugo uuo perdiinvirno. Augalams tokios s4lygos i5ties nelengvos. o Ziem4 jie turi bnti vd- l3 . Cia esti iiitos vasaros gausiau siai ir palygilti satsai. kai nakti gerokai atvesta: tada jie ilsisi. vidutin6s ctogr{os) Tai yra klimato juosta ta4r atogrqiq rr DuosalKnuq. Ziem4 gausiau lyja VidurZemio juros baseine. Augalai.t0 . C-ia savo akimis pamatysite ne tik pagrindines klirnato juosta-s. stiebuose arba lapuose sukaupg vandens atsargq . Tod6l dykumq augalai ipratg tenkiltis vien ruko arba rasos dr6gme. Inusq gyvenarnq vrdutinio klirnato zonu. Jie mCgsta. Zem6 rebevalioja sugedi vandens. bet neparazituoja juose. Plaiiaragis papartLr. Be to. Augalams. metus Ligarinama daugiau nei Glyja). kur gausiau lyja va^sar4.Epirttui gJvena ant kitry augal4. . kriiuliq ir iviesos kiekis bei dienos trukme Drikalso nuo metq laiko. Kai kur _lyja vasarq. 238). P.

kitaip sakarnt. stipriai ar silpnai jos isi5aloija. Tai yra vienintele tikrcji kiekvienos l4stelqs. kruios tiklas dauginimasis.\ lil . ziedai ir vaisiai. svogunai.pieSirliai: PoZcmines augalq dalys) Sviesos nemato ir esri daZniausiai baltos arba rudos spa)vos. Sakniagumbiai -arba sakniastiebiai (. Saknimis augalas lsitvirtina dirvoZemyje.. kiekvienos dalelyes ir viso augalo glruenimo uZduotis.agrindind ir Soninds iaknys. Kitos polemines augalq dalr-s. nuka44 zydinaiam augalui Ziedus. 3 Sakniapumbis su Saknimis. tapai. iki iiedu -. Kai kurie augalai turi iakniastiebius arba pakitusius nglius (sakria gumbius arba svog[nus). jis sukaupia visas jegas ir Zut but stengiasi iveikti I a kli[q. - Botoniko nuo ioknv I Gyveninos po ieme PoZemhcs augalq dalys sakn\'s. 4 Svopinqs su iaknimis.) . daugintis ir pratEsti savo girning. 2 S-akniestie bis su iaknimis. Salutiniai ugliai. ' Uiri ienr6s esoniios ougolo dalys pagri. Beje. Augalo g1'venimo pra-sme yra augti. jo brandumo iSraiSka. kr-rie tarsi poieminds asargq saugyklos kaupia augalui reikalinga vardeni ir maistingqsias mcd2iagas. Visos pozemines ir vin Zemes esaniios augalo dalys jau milijonw metq gamtoje sklandziai ir uitilrintai dirba S1 darbq.ndinis stieba.'. siurbia iS jo vandeni ir maistingEsias medZiagas. Ziedas augalui tai vienas i5 svarbiausiq grr e nimo etapq. '' :: ' li. . PavyzdZiui. daZniausiai paskatirnme ji dar gausiau zydeti. Nuo augalo ruSies ir augimo vietos priklauso jr1 forma ir issidestymas: pavirsiuje ar giliai.t'' -. Jei augalui bandoma trukdlti. Zydeti ir brandinti vaisius.I I I Apie ougolo gyvenino liklq F4 F g4 I I = @M @@ Poienin6s ougohp dolys f.

I)ora. dideli ir platns (.' adijantas. pergamento plonumo (.lJ Dciniousioi positoikoniftp iiedyng schemos: I SAalis (Penras. 6 Graiias (Chrysanthemum. 5 LiemeniLis. sumedejg ir kieti. sudaryta ii taurilapi4.1ts dR . Juc I svles4. 5 Sluoteld tPhalaenoo sis. Stiebai. 2 Piltuvo formos iiedas. I 43).. 6 Mezgine su seklapradiiu. Augalas iinaudoja daug jegos brandindamas sdklas. mos ir spalvos (. Crossandra.iK 9X . 4 Vamzdiio formos Ziedas. plonyiiai ir visai stori.69). kurie daZniausiai apdulkina Ziedus. SmithiAhtha).1 lo c asia.AspqTa grc. 78). Jei nenorite savo kambarinio augalo dauginti. !.'s. ir taip seklos nuke- iiq (- :CI . 3 Kuokeliai su dalkinimis ir koteLiais. vadinomq piestele. ir k\cpavimas ( ' P. pavyzdiiui.vdintis lglis daZnai beveik liaujasi augti. daZnai labai graZls.1 l_ liauja tolyn. BemaZ visos jos turi daZanaios medZiagos chlofofilo.imo Serdimi ir 2aliaisiais augalq plauiiais. sudarytas iS voiniklapt4.]k' . kaip ir visos kitos augalq liudija neZabotq gamtos iSmong bei iSradingumq. pavyzdiiui. liemenilis ir mezgini sudaro iiedo moteriSk4jq dali. Jie gali iliauzti. PelarRonium Rrqndifiorumt. tai yra asimiliuoti. 2 Vainikelis. Juk i3 esmds juose ryksta fu fotosinteze (.yti lapus ir Ziedus. 3 Draqelio formos iiedns. gali sumenki ar net visai nunykti vin Temes esaniios augalo dalys.iSlaiL. DaZniausiai nSkiq spalrrl arba skanus vaisiai privilioja ivdris. Spathiphlllun). Cynurq. galenis (Abutilon). todel esti Zalios ir Sviesoje gali anglies dioksid4 ir vandenl pa- iledo scndoro ve6ti i angliavandenius. Medinillal. Jie gali bnti maZi i plonyiiai (. forma (-. P.Demesio: jeigu per daug laistant ar penodinant pa2eidZiama dalis saknq.4 Keki (Cynbidiuni. Visas jegas jis skiria brlsimiems vaisiams ir sekloms.tai prier ilas vabzdZiams. tad turi ryriSkq iiedadulkiq ir moteri5kq kiauSial4s- pieSinys: Ziedo sandara).pieSinys: Lapq formos). eschinantas (Aeschyrunthus)lvoirios iiedq furnos :aa bltq apvaisinami. bet jie visada lieka gyven. pawzd1iaL streptokarpas (Streptocarpus). lapai. P.-. vyniotis ar kabintis. Senecio)- Burbuoli t5 .' P. I3 esmds jie skirti tam. Clivia. Jq u2duotis .. sausi lyg Siaudai ir sultirgi. Jie btna iSsisakojg ir neSakoti. dal-". P. Oyveninos viri iern6t I Taureli. Spalva. todel z. for- @WffiM I Varpelio formos iiedas. palep$k (Cytisus). Visos virS Zemds esaniios augalo dalys lgliai. Vrieseaj. nuZydejusius 2iedus tuojau nuskinkite. 2 :ll XP (Anthurium. 3 Varpa (AcalyDha. tieLri jiems maisting4sias mcdiiagas ir kiek lmanoma labiau pesukti 4 Purka. ZicJai daZniausiai atspindi neilik6ti na gamtos kurybingum4. 196) arba rankos storumo (agava).1tr . 2iedai ir vaisiai -auga Sviesoje. Purka. 146).r-\ 9A v AF \)6 /-JV Yb /. pavyzdiiui. P. kad apsivaistintq ar Lapai esti ivairiausio dyd2io. Zydedamas augalas subrgsta ir pasiruoSia apvaisinimui.pie5inys: [vairios 2ied4 formos) ir kvapai . Yaisiaiitsellos atsiranda sekmingai apvaisinus 2iedus.Lchystachys.

Jdtrop ha..zdziui- vrzol t ltltglrlJr raL\dnvo kllo etikd_ iiiusirl iieiiirt ir krro iir:rclLrliausiri prisirnikydrvo. Kcip gincmosi nuo scusros' Kai kurie augalai turi poZernines vanderrs saugykJrs (zlcfi incncs. Tarn rikrrr s4lygq iivaizdq.' Taj re_iikia: lie augalai pakelia oaug svtesos. Fatsia. Catnpanula. H oyo.tlalnZinri ZlliUojultys . Nordderni iiek r:rlirrt rnaiiau prara-sti drdgrnds. pirvyzd2iuikorclilin:r t Cr vrlyiart. rned2ini ir kLunai. t. Tbtro.7'Flatncnco.).'s lydi kuo ivniriatrsit! spalvtl lornu! iidots.. Tai reiikia: rnedZirt qyventoici 1epifi tirrds orclriddjoi.:1ly. (. pl!\krrf I Jte nutnir. kad galitrr hro i€krnirr_ chinaltas (. Kiti iisiugdd rnilZiniikn iviesa Zerng 2 'Roso Perlc'('Pcrlint Foie..S.1r. kad gal6tq pa-siekti didZiuliq rnedZiq viriunes.' H o Ia Tai reiikia: iie augalai gerai pakeXoip ginornosi nuo iviesos Ko ya.ruealci eerli priziLuirni gilJ sulrrrki r"ikai" SarDlllgo amzlaus. olmosferos dr6gm9 rusiurbiq Zvyueliai (brornelija). Ar- ilrri. ruAti tiesiri irrrkiryl. Ilclt4>erone) savo 2olilg dali. bLi 'rr:*g::.ne pd vienerius arba - Augalq zuniius esti labai ivairu-s. arba pta<16ti daugirrti pa elns. 'Eurato t'('Euratu Dtos'). scvo lirrtiridie lio grondilora arba dvirnediai kaip Ektotlt d[fi. Sltpriuiarnir. iankiagumbius arba svo- gyvella t tlip pat d i si a.Apie kq byloio i5voizdo A Lr.l vyniotis arba lipti. Bet Stui iSlakus. Fi<us. 8' De lVaele's Favorite. Vieui augahi turi pLrkuiius. Chri satl thetatn veisles.g rts setace s.a r d c t i a.po nretq .rr dvejr.!nrinf -sdUas. ' Iigi pat dienq galo iibuna palygirrti dvirneciiLi' arr5rl. Gerai priziirimi tokie augalai ktnbaryje gali iibuti tnetq lnetlrsPrrskrrrrniai (. pavyzd2iLri_ hrDstrs (Ciss//-s) visai rnaZuiiai..l Astrid'. t6 .. Volic. lisierrtine kiekvieneis rnetais. ('Licpsningoji'). nai Zerndje. savo fonnq ir !vairor'9. iilieka Zoliliai ar_ ba sLrrneddja (puskrLuniai. lra sausil orq. Myrtus). 3 'Rosalie' ('Rozali').slrgara) nereikalauja daug iviesos. kai k-une augalai arba iisiugde vaiko tunntys augalai (Alocdsio. ktd tureio pnk:rnklrn:ri laiko prie ios prisiderinti ir trip istobulir)ti gyvenirno rirnrq lr tnlkmg.".s). par.. Kalanchoe) arba stiebus (Bea ca r n ee.t.rbriribotl g€liapuod2io erdv9.rprrs rne- Krrlrnai ir rnedriai (rrdkt rrria.. Za |cdrschia).. Jie buua vieuarneiiai. C t prL'ss u s.ti. 5rl g) \4lJrl brrrybiu prorivi. (' De nylinoji'). dviinediai arba daugiamediai. 9 'Stello Maus. Vierrarrrediai augalai kaip DrtLwal- gillrs.. didgrng karrpiarrc irrs Iaprrs (C rossrt I o.ri regyverrr ilgri|rr. Ficus elestica\ \r litttos (Philodendron.i rnilijo_ nrs rnetrg brrvo prikau-styti prie hi rros nors vletos.toctel. Kiekvienas augala-s turi jo miiai btF iki kelirl -Inernl rlkiiio iiiux"nrv.rora. stonLs. sidabro ar nrelsvei 2clsvos spelvos pldvele nornis.chcvcria. dydi bei iSveizdrr. lr lDusu narnuose vienarnediai bei tartys med2irl padennds. Augirno budoi ir gyvenimo lrukm6 olllgE get]etlog progrnrnil. 4 'Menoria Karl Glasen' ('Karlo Glasctlo atmi- I gaudandius lapus arba pavirto lia- Tai reiikia: iierns arqalarns reiKla orcgto oto. Mcdiuill. Gl o ri osa. 5 Sc/lrri'l Srricqas ).iprnt9.. Darrgi:rrnecili rrrg:rlli .kerii (.ssrr/a). Cycn u: n. SDaruto ni. lrlmai ar rnedZiai). Si n n ingia. Auginto budni: . aE rv . iriteke il. arbi issieusino !odq pa:raiius lepus bei tarikius ierius (kaktusai ir karpaiolts. pap:udiai) gali klesteti nebnri_ \L.1. arba lapLis peven€ i edatrs ar spyglius.r'bn l. Kai l-urie arogrqzrl miS- li plurksDas aUgal]i paliko ir isil<r-re atrt rned2ju iakt. 1O 'Leopol. C)pcrii-r) arba svog[urinds gdl6s (]lippcastru t) turi kiekvienrl vegetacijos period4 r ilirrrzti :rrbr pletoiis.ja (Colututctt). 6 t1inas'). kuri urnj rsta ir surnedi in.. reiki:r irrDr lstgytl ni Uil patn€gtos rrriies dvejrrs rnehrs iidygstu. elk\irld (. perzyort uztnez:-lil vlrrsrrrs bei srrbriurdi_ rn ISpildg sirvo g./i. vtisl. Gr cv i I lc<t. Duv". es- (+ lenteld apadioje). l(oip ginomosi nuo Der didelds koilros.. kohunti. Koip ougolui priritoiko Kaip ginomosi nuo iviesos. deugialdiu-s jq krrrrq lyg ierkina-s.orniti1os. Cra. Visa tai brrtLra Zi[oti priZiurint ktunbarinius augalus ginu daugirris. gyve|arnostos vietos.yzdZiui..iking.rrylrlrrtr?/.:ojr sLirr irgos . kiti lyg tarturn va.. Jie atrodo nuolat egzeruplioriu. Ficus lyrato._uzaug . orinds daknys (orchiddjos) arba plaukudiai (sanpaulijos). prie kuriu kiekvierrs ju saveip yi.n#*:iiiti. Tai rei-ikia: tokiLg augalq nereikia pefnetl. Leptospenut t.1cs. o augti uZsikabirrus. p. Ixora... stygious.4-s7.4rl/huriun veislEs. Rt\' ( Karalit6 ). Gd lJcprro'dyje Jre naujus uglius i5leidZiandius Sakniastiebius. kuri le_ nre.:elq jauni ir beveik nebraudina vaisiu. Po chiro). MilZiuiikus laprrs sluokslius.o arnZiu.

.

.

Tuo metu radosi vis tobulesniq Sildymo sistemU. loba. lO3). r 1644 ParyZiuje karaliikajame sodejau Zyddjo kalijos. Jierns buvo ne rnotais priesiskai usiteikg diabuviai ar praZutingos klirnatines s4lygos. P. botalikai. vardatdviq arba pinnqjq apraiindtojrl vardus. rnatyt. . Sie Zmonds uepais6 rrei tropiniq ligq. Elksints (priefoje kairije) viksvuoli (antroji eili ii . . o Nuo 1774 i5 Kapo Zern6s praddta gabenti vis daugiau kvapiqjq pelargoruJrl. svyralti () jasminaitis.siunte ja-s Lindjui. aukojo ne tik sodininkai. P. tadiau kaip tikri pasaulio piliediai visi jie turi lyg kok[ tarptautin! pasq: bo talikos arba mokslini pavadinirnq. Pagaliau augalg gydytojas ir gamtiniukas Natadelis Vordas (Nalhaniel WarQ visai atsitiltinai iSrado uZdarorn4 stiklili inda. verrecunda. GraikiSkq ir lotyniSkq elernentq turintys pavadinimai iiliko. pavyzdZiui: C anel I io j aponica 'Barbora CIark'. davalij os (p r i e lcyj e de 3i n ij e ) Lairis j deSing). toddl vis geriau sek€si priiiudti augalus iS tolimqjrl uzjunq. Cyclamen orbiculato folio infe me purpumscerre. i Europq b|o alvella Cocco. r 1690 didilal soduose atsirado alarrasas.ca = didngoji . Sis atr. Ypad Gsarniai apibndira augalq ruiies pavadinirnas. Tai apraSomasis Cycla- men purpurqscens. Nuo tada uebeliko tokiq griozdiikq Sis tos komborinig ougolV isioliioc ii pavadinimq. Kadais jie labai ispudingai bei iSrai3kingai skarnba.klas giltinA . kad ir lietas kraujas. visai imanoma. Naujos kokios lors ruiies veislds gaula dar ir treiiq pavadinitnE.urksdiausiai kambarini u-s augalus praddta auginti Skaldinavijoje.as. P. grauZiami kenkejg bei ligq jie vargais negalais gyvaliodavo nev€dilarnose medin€se ddZese. Llriame Zemd raldio islikti iruolii drdgna. Tenai nuo seno. kurie leisdavosi i uzjnrius Zntbiit pargabenti to. 1770 iveicarq botalika^s Frederika-s Alemana-s (Fredcrik Allanandl Sveiiqi ii viso posoulio 13 Pienl Auerikos kilu- sios begonijos bei difen- bachijos. pra-sid€jus ilgai atSiauriai Ziemai. iS tropinis Afrikos dracena bei Pietq Arnerikoje surinko v6liaujo vardu pavadintos l/lomanda sd.M edinilla (+ medinil6. L:ur! sudaro pinnasis.n andsia (-+ tilandsija. Zinoma. ko dar viena meilenio miis. Ddl retq augalq savo sveikat4 ir net gyrybg sq lra-dtus galima skaityti kaip ido- Euo- pou neregdtq augalq i5 Naujojo pasaulio. misionieriai ar tyrinetojai.. l819 ii Brazitijos iEurop4 atvy- - Kinija. Esti augalq vaxdq. 1698 Europoje jau buvo auginarna Aloe arborescens. o isvertus ciklamenas su apskritais. - P. magntfi. ka-s Europoje itin vertinarna. Dil retesliq ruiiq negailestingai varzytasi. /yrala = lyros pavidalo - Ficzs riata. tais net keliais vardais vadinarni. Pasakojimus apiejq keliones ! rnumiausi4 nuotykiq romarq. P. rausvojo ciklameno. . aeranthos = atkjtai ore . . r l9). 1733 Europoje praZydo pinnoji tropin6 orchiddja .s = . kad Kristoforas Kolurnba-s pinna^sis atgabeno SunLu patiketi. Kristoforo Kolurnbo "Sauta Marijos" atgabent4 Melocdct s- e 1620 i5 Kapo Zern€s (Pietq Afrika) atkeliavo rneilerris. !iltlamiq bei oralierijq. pavyzd.dir.Tnioliklajarne iimtmede. liavo tik apiplauku-s pa-saulio juras bei iityrus koDli||entus. i5 pradZiq tai nebuvo tolimqiq Siltq kaltq augalai. Manoma. pavadinimas. botanikoje ligi Siol tebevadinarnas Vordo ddZe. kaip. (+ fika-s. Juose atpaiistame ahadejq. purpurine apadia lapais. visai augalais nesidomintys pelejturai. 122). infitndibuliformis = piltuvelio payi<lalo Crossandra (-+ krosanttt = daugiaZiedis polyanth las mi num /lr/t4rl.t) ir seras DZozefas Banksas (Joscpft Banfu) iS Naujosios Zelardijos atveZ6 araukarijq.i3 Bahamq salrl atgabeDta Bleli. 104). Itin sunki biidavo augalarns keliond I Europ4. Stai kal(usq istorija pra-siddjo tik atradus Arnerikq. niniata = raudonai oraniind C/ivrn (+ klivija. 1570 viena-s anellq vaistil nka-s kaip didZiausi4 botalikos retelyS pagarsino. Pavyzdiiui: C I i vi a ui- l(q opie ngolq posoko onrroii io rGies porndinimo dolis ftispitla = Seriuotoji akalifa. ii maZosios raidds ra-dorna-s ruiies prvadirrirnas.lQ opie ougolq prsoko vordos {vaidose ialyse augalai ivairiai.VidicZemio j ir o s b as einas. 90). P.iili. t9 . kar. P. 1779 kapitonas Kukas (Jalres Cao. nei gausyb€s kaujasiurbiq vabzdZiq. "Botalikos tdvu" vadinarnas Karlas fon Linejus 1753 rnetais savo veikale "Spccies Plantanar" lved6 dvilarg pavadinirnq sistetn4 (binadng nornerklathr4). nuodingq gyvadiq ar pl6iriqjg Zveriq. padejo tinkamai gabelti opius atogrEirl augalus. Menesiq mdnesiais. Ii Vordo ddZes kilo anglq pamdgti kambariniai iiltnamiai. k-urie i Europ4 atke- Daugelis karnbariniq augalLl pa-s rnus atkeliavo der. (+ Acalypha - dra. 96). bet ir atsitiktitriai nuotykiq ie5kotojai. 164). o menant astrollornines kai kuriq augalq kaila-s. o vEliau ir visi rnodemieji Ziernos sodai bei vitrinos. bet .Billbergia (-+ bilbergija. ii didZiosios raidds raioma-s genties ir antra-sis. 134). Zrnouds kai kuriuos augalus lailTdavo savo blste. G jq suiinome kilimo vietas ir augalq i5ores ar budingq bruoZrl ypatumus. alsiradusiq sulotyninus kuri nors vietir{ tenniu4. ir nu. P.

Pirmiau-sia prisitaiki lapai. lm atstumu augalai gauna 80-50%5viesos.porinkti ougolui tinkonqvietq. ypad jei prie5ai-s ji auga" sal7sim.ft l-. teikia daugiau Sviesos nei pietinis langas po balko nu pirmame aukite. kai gauna tiek Sviesos. Jeigu augal4 ketinato statyti re tiesiai prie lango. proturtinfi scvo buiti egzoti5kois kvopois orbo pory5kinti interiero doiklrp groii. Prie tq selygq jie pratinosi milijonw metq. kad Svies4 smarkiai filtruoja ne tik tankios.ivieso Sviesa augalq duona. jeigu jo niekas neuZstoja. Skaitg€s arba menin6 Liralika apiviestumo vienetq liuksq (lx) 20 0O0 ir oauslau. kur sau16 tiesiosiai nekeuta. kad blsirnasis bendras Zmogaus ir augalo gyvenimas teiktq malonurn4jierns abiems. oulohis? O Antroji mintis: kokio dydZio augalai tiktq mano butui bei ma:ro interjero stiliui? Bene svorbiousio . o Pusiau ieidlyje = vieta prie Siaurinio lango arba netoli largo. 26-27). Augalo gyvenimui butinas minimalus Sviesos kiekis 70O Kuip rinktis. geriausiai Jam tll(s gyveu anl plerrnes Palan- tokioje kiemo vietoje. apEmus pasigdrejitno diiugesiui: koks jis graZus! Tadiau ii anksto ousprendus isigyti augal4.25%. .f | r )- karq pus6je. bet ir visai permatomos uZuolaidos bei Zaliuz€s. kad augalas perkamas impulsyviai. poSon6ie susikurri lopin6li rolimos iolies gomios. pravartu reuinfuSti. Pagal lapus galima atspeti. DaZnai augalai par' kaitouas. kur saul6jiap3vies i3 visq pusiq. i kuriq pusg iSeina lalgai _ir L:uriarne aukite esame isik[re. Sviesos irtensyvumas l0 000 20 0OO lx. Siaurinis langas ketvirtarni aukiie. bdel musq rudeni ir Ziem4 jierns labai stinga Sviesos. ar toji vieta Bal6s atitikti jo gimtdU Yiehl sqlygas? . Taip pat nederdtq uZmirSti. lluo ko priklouro iviesos kiekis Daugiau ar maZiau Sviesos i musq bustus pateDka priklausomai nuo to.dainiausiai tik i5 vienos. Gamtoje augalai Svies4 papra-stai gauna i5 visq pusitl.jei augal4 suman€t laikyti lauke.50OO lx. Augalai geriau-siai vela tada. Sviesoje = vieta prie pat lango. I'ru sautes spinduliai lcenta ryte arba vakare. Svorbiousio s6km6s prieloidr . rytq arba va- 20 . derinti kuo ivoiriousiq spolvrl guotus bei ioluno olspolvius. duodami su pri€Zilros instrukcija. Traukiantis tolyn nuo lango Sviesos intensyvumas maZeja mazdaug taip: .50O lx. kur Sviesos intensyvumas 2500 . kur diena lygi nakdiai. pirkti ir loilryti uugolus Ko veilrri su komboriniois daugelis augalq normaliai gyvuoti gali tik esant l0 00O lx Sviesai. lJ m atstumu 50 . Pinnoji mintis: koki4 vietq (abai svarbu iviesa ir iiluma) ai galiu pasillyti savo iirinktajam. kiekjq proteviai gaudavo girntosiose vietose. o bute . sauletomis vasaros dienomis * net iki 9O 000 lx. kurioje poreikis Sviesai iSreiSkiamas taip: e Saul6je = augalas m€gsta kuo daugiau Sviesos.ura. kiek jiems reikia Sviesos. varlinasi. Apsiniaukruiornis Ziernos dienomis Sviesos intensyvurnas esti tik 40O . didelis 100O Ix. daug ar maZai augalui reikia Sviesos (-+ P. Se5€tyje = vieta prie nedidelio - Siaurinio lango arba karnbaryje. o gi itoi kq: iio pol. reikia mintyse iSrinkti jam tinkam4 vietq. Rinkdamiesi ir pirkdami nezinomus augalus atkreipkite ddmesi iju lapus ir tikrumo delei pasiteimukite. Sviesos inten-syv:umas 50OO lO 0OO lx. kad daugelis kambariniq augatq kilg i5 atogrqiq. o c2loratsttmtu-25-1O%. . pavyzdiiui.

ito.liloki g616 su gehonomis iiedu ivok6mis. . knd rikrieji iie- tl.s saults spindulius. lq:ontys i3 sartlis gcllontuno pa licdlity. Pachy'sta chys I u tea bdi Drigstd Svicsq. I atQ tiarjokitt butfut ne tiesiogittiu. ne visi !. Bcje.ti tai naii balti karulioi.

pa- tiniam pteriui (Preris cretic a).nuo to ligi vakaro. Saulg ar daug Sviesos mdgstandius augalus isigykite tik tada. Cia puikiai jaudiasi atograZLl galite irengti dAbtirli apivietimq. P. llemoiiou svorbu ir iiluno lsigydami naujq augal4 pagalvokite ir apie iilum4. kur jis galEtq netrukdornai augti ir teikti juns L:uo daugiau pasigdr6jimo. prierneldje arba negyvenarrarne Kombcrinioms cugoloms reikio vielos Nepamirikite. Tokios vietos paprastai biina ties iiau- riniu lalgu. priklauso nuo genetil6s augimo prograrnos.l6s spinduliq. kad nuo dirbtinio iildymo Iabai Lidzilva ora-s h Zemd. miLna (Myrtus). 25). neaDeJorllrat lzvetgs KleK- l(oip tinkonoi derinti bei iid6s$i augqlus langa-s puikiausia vieta visiems SviesQ megshntiems. Nepamir5kite: vieram dideliam augalui reikia tiek pat vietos. sparmanija (Sparmannia) a$a hovdja (Howcia) . kalnarutei (Asplenimt). nuo gdliapuodZio. tapipahnei (Mcpi. o Ziernos sode . jei galite jiems pasiulyti viet4 tiesiai prie pietinio. misko gyventojai: rDaranta. Kas Siek tiek nusirnano interiero davieno augalo esmirius bruoZus.po ryir vakare. anukarija (Arauca rlc). Silta. ret. Visus rnetus 5iltoje. kur temperatiira apie l5-2I"C ir niekad neuZkly. brangq karnbarin! augal4 patikinkite liuksornetru vieg.labai i-vGsios Lta putKlal Jauctarst vtsl mlsKo gy- patalpos.4. tadiau be tiesioginiq sau. kipaisa:-s (C u p r e s su s). nrr. Radiatoriai po langais ar Sildomos grindys. ivairfrs papardiai. kaip ir vienarn baldui. Oro dregnumas 60 %. va-sar4 esanti 3e56lyje.s). prie vienokio arba kitokio stiliaus deraldias formas bei spalvas lyKuose. Kiek jis dar uiaugs. o kartais uet lemti bendr4 busto nuotaik4 bei stiliq. rytinio bei vakarinio lango arbajei l(ur geriou loikyri ougolus Kaip jau kalbdjorne. deudrobis (Dendrob i u n r). Vidutin6 dienos telnperatum 20oC ir daugiau.l5'C. Blogai tik tai. nebus visqlaik tokio pat dydZio. V6sioje.re rnazesne kaio l5'C. ventojai. kuri ketinate pirlti. Sis iviesomatis purasus i fotoaparato eksponornetr4. Asiivelgdarni ! tai aptarsine ivairaus pobudZio patalpas ir kokiems augalams jos labiausiai tikq. Tai Ziem4 iiek tiek iildoma. pandnas (Pandarinkdamiesi bei pirkdami karnbarini augalq pagalvokite apie viet4. Pirkdami tokius augalus pagalvokite.prie lango maZai iildomarne miegarnajame. Ziernq iiek nai atitinka jq gimqjq vietq s4lygas.gerai prtiiudmos gali siekti lubas arba galingai i5sikeroti . Trumpam perkelus toki augal4 i tamsesng vietq. brorrelijos bei tilandsijos. ties vakariniu .Sviesi vieta. kurioje ketirrate ji leikyti. eia per dien4 augalai gauna keleq valandq saul€s: ties pietiniu langu . lpratg prie 5e36tiq arba Gsklaidytos Sviesos: papardiai. loloas s4lygas gallma sukurti geliq vitrinose arba Siltnamiuose. Ji !sigijg tikrai nesigailesite. 36). daugelis gesneridq bei ajeriniq ieimos augalq. gr ev ilEja (G r e v i I I c a).sykiais pri- (-+ lentel6 P.r vakarus atsigrgZusi patalpa arba Ziemos sodas. pavyzdZiui. saul6toje arba iviesioje vietoje . Va-sar4 jas lyg ir nestinga. iylandiame vonios karnbaryje. Siltoje vietoje ieidlyje. bet vdsioje vietoje. lvairios fiko rGys.vidudieni. kurio vidutine temDeratiira lO . priedingai. i 3iawg. kad jie gali pabreZti. pavyzdZiui. kai ji kas nors uZstoja.sta saul6s spilduliai. cikas (Cyca. Prie pietinio lango ryiki4 vidudienio saul9 gali i3kgsti tik tie augalai. dia patiLtq gyventi Se5€lius m6gstantiems tropiniq bei subtropinirl kalnq giriose kilusiems augalarns: aspidistrai (. papildomai ap5viesti jo nereikia. Dakties . aI galesite irengti jiems tilkarn4 Ziemos bustA! tiek kebliau. Cia vela subtropiniai. daZnai reikia iiiirdti. tropin6s palm€s bei ajeriniq Seimos augaral. taip pat epifitinds orchiddjos. Kai kurie augalai mdgsta Ziemoti Sviesioje. Augalq netrikdo. Tokios s4lygos paprastai buna ant palang€s uuolat gyvenatnuose butuose ir iildomuose Ziemos soduose. Daugeliui augalq iiuo metq laiku kaip tik reikalingas L:uo drdgnesnis oras (-+ P. ties bet kuriuo kitu langu. o tiksliau . augalams normaliai tarpti svarbu Sviesa ir iilurna. stalo papuo5imui.ei (Hefura).s). 43). Soleirolio elksinei (Soleirolia). citrinmedis (Ctrur). kaip.s). 22 gebetl. daug iviesos. Dregna. azaliJos (Rhododendron l miSrunai.jei lckdiai sumaZinate <ildyrnq: tai dai- vyzdZiuirnargeris Bca u (C o I e us) att>a car nea. ties rytiniupietrl prieipiet. Savo tdvyneje aukstais medZiais ar juka krumais augandios ruiys (Yacca). sauletoje ar beut iviesioje vietoje. rytus . kad per langq stiklus patalpa neprikaLstq per daug. Ziem4 Ziemos so<le vdsu: l0-15"C.kelet4 valandq buna daug iviesos. C o e I o gy n c. kurie savo t6vyneje auga po tokia pat ryikia saule. galiausiai nuo prieZiwos (+ Nuo ko priklauso augalo dydis. Vidulzemio jtros pakrandiu ir tropiniU aukstikalniu augalai: galenis (Abuti lon). Tad V6si vieta 5e56lyje. temoeratira niekad nelukrenta Zemlau Id-U. krc- . arba liduryje. bet nepake- liantierns ryikios saulds augalams. va-sar4 5ilta.Poiorinos: Pirkdarni didel!.spidisra). Ry tink ir vakarinis Rinkdamiesi ir pirkdami kambarinius augalus neparnirikite.nuo jtl kt lanti Siluma taip pat jiems visai patinka. kad augalas.

kopdtdliq. Sie indai bina nuostabiausiq spalvq ir formU. . 238). Visada dera: balti bei naturalios rnolio spalvos prlodai Bcldoi ougolcms Jei g€l€s jau nebetelpa ant palanges ir latiiralios spalvos pirtinds. Vyniotis augalui geriausiai pad6s medinds grotel6s. Jarn uiaugus tut6site puiki4 sienelg erdvds dalijimui. Rinkdarniesi dekortyvini puodq. P. Pavy zdiini: krepielis arba dubuo su gent tuzinu saipaulijrl (-+ nuotrauka P. P. dorninuojardios lapq spalvos puodus. sufonnuokite kolrtril. r Kaimu ir VidurZemio jiira dvelkirurtys augalai storalapis (Cra-s- koto- - . pagalvokite apie specialius baldus augalarns. l5l).stiikus spalviniu-s akcentus. stiklo bei kitokirl medZiagr. Labai graiiai atrodo augalai s[statyriarLsir.gal.'r] (+ Saltiniai. o Maiesnie. kaip chlorofita^s (--> nuotrauka P. Keletas patarimq: . Groteles galirna ika-sti didestrirune g€liapuodyje ialia augalo. . 238). Didelius augalus geriarrsiai. medzio. 20O) arba tradiciniai kabinarni augalai graiiai atrodo alt keraminiq arba mediniq pa-sto\. neparnirikite. papardiq arba !iulq para5iq augalq lapai itin dailiai atrodo apivietu-s juos i! priekio. inkstpapartis (-) luotrauka P. porceliauo. Kc rintis svt>gfi nini4 gtl iry derinys. prieiingai. ko (-+ Saltiniai. Jei teDai jarn triiksta ivieSien4. Didiialapiai augalai sudvehina AugalU spalvornis atkartokite uZuolaidq. Jeigu gyvenate seros statybos itin aukitarne bute. Dekorotyvinioi puodoi ir kiti indoi GraZus dekoratyvilis puoda^s visada pabrdZia augalo Zavesi. paveikslq spalvas arba. matgeniui-(Co/eris) arba karaliSkajai begonijai (Bcgonia) parinkite vienaspalvius. stetyti po vieoq. Tokia konstrukcija padengg visa-s lubas. raudomrs arba violetinius.6 pinti ii vyteliq ar pla-sti- kabinti palubejey prie lubq pritvirtinp ske6ai ir isilgai sukryZiuotu-s bambuko strypu-s. ti i pennatolnas stiklines lentynas. 146). Dideli pavieniai svynntys augalai.Zavinga lapini4 au. MaZai patalpai parilkite tik vien4 augal4! ry5kius apmrd:rlq raitus ir gali biti puikus fonas srnrrl ki alapi arns. bet kurioje vietoje gal6site kabinti puodus su g316mis. Palmiq. Dailus augalas padarys daug patrauklesni net prieikarnbari. suoliukq staleliq. pavyzdiiui. pavyzdZiui. itaisykite specialLl aplvietirnq. Ientyoefiq (+ nuotrauka P. . Kiti polorimoi . ant kurios krenta tiesiogin6 iviesa. Margalapiarns augalams ir nebeliko kitq jorns tinkrunq vietq aut komodq bei pa-stovr. prie juodq b:rldq derindarni ryikiai raudonrn anturius. .l Siuo metu parduotuv6se gausu ivai- nui (Codiaeuut). maZqjq ciklanenq arba ivairiq violetiniq bei roZiniq alspalvir+ streptokaq)q miiruuq. raltaioliq. kad jis ruri bi:ti ber)r per pirito storumq didesnis uZ gdliapuodI ir privalo der€ti prie augalo savo spalva bei fonna. apZeldinkite vijokliniu augalu. sielLl ar bnldq aprnuialq.4 ir indtt k>rttpttzicijo. Zalurnynus galite sos. 128).ii augalai graZiai atrodo sustatyti grupemis. .1. pagaminti ii molio. metalo.

. jei jo g€liapuodyje Zerne visai 24 iidiiur'rsi . fikai ir spannanijos (Spd n td iln i d) tln tikroje aplinkoje gali stoveti h. Niekada nepirkite visiikai praiydusio..:'.l arba Koip ir kq pirkri Visuomet atitlZiai Ziurakite. itit puikiai atrodo ryikitrose ruba lilksrnai iimargintuose puodeliuose.. Abietn atve- nuodyrnai. kad augalai bunl sveiki ir stiprus.adratiuiuose arba apvaliuose rnetalinirrose illduoser Kakusai.':. . jei pa-stebesite geltonai rudur.t i n t p d u I i a).- \ Augalai pagyvina dorlxt viclq ir geritu pt!lolpos o14. Nepirkite augalo. skyrlarnariai). jukos (Irrcca). Ant Zied! tuoj pat pa-steb€site rnaZus pailgu-s tripsus. Zydilltis riun) at ba kalankds (Kaloaclroa). /. kad augalai nebitq apipulti keuk6jq: gerai apZiurdkite uglirl viriin€les (arnarai) ir lapq apaai4 (voratinklines erkutes. kaip priiiurdti. slals Prunpurars.a 't! 1 /f a. kuriuos paprastai silllo talnsiuose kanpuose :rr skersr'6jo peqrudiarnuose pa-sa-Zuoaugalai turi buti iiaugg tolygiai. kuriuos galirna ir dirbtilai regLrliuoti. atrturiai (A nt h u /aoar:ara) arba fi-totiiai (.:. lyg padZinvuaugala-s . :rba suuykusiais.=. Stebdkite. $.r-stai dideli. kol jie neTy di. srrla) arba nedidelis citrinrnedis clera prie Inoliuirl.'1. se isikurg prekeiviai. Metrp ritmos .Fi t tot tia) * tilrka rlyvuogitl arjiiros Zalulno spalvos indai.4.: . kur paZyrn€tas jo pavaclilitna-s ir arba ilptraukta pelesio.'. kai tarpai tary lapU atrodo neipr. Kai kurie Zydi rndnesiu rndnesiiris iuba net ir visrB rnetus: saupaulijos (S... Puiku. akmeninir. ] huro augalanls (lg- privalo turdti claug d:rr nepraZydrrsiq putnpunl. . jei prie augalo yra kortel6. sveikais ugliais ir sultirrgais nepakenktais lapais. . Tokie augalai kaip ciklarnenas (C'-vr:loarcrr).s ddrnes ant jo lapq arba pemelyg iistypusius uglius. Niekada rrepirkite aLrgalo. . a\rk\t osio s be g on ijos (BrSonin).-. erikEtis (Ro-sa) arba sarrpaulijos (Sa it t pa u I i d) Zrv jllgai atrodo porceliatiuiuose gel iq raltais padabintuose puoduose ltrba derarDos sprlvos Iahlotuose r t t jais gali buti pakelktos iaknys. Architektrl magiarnos pahnds. Nepirkite irugalrl.:' :. . Lapioiai kepieliuose.. glazrlruotos keratnikos puochl.. kvapiosios pelargonijos (Pc I ar go ti u n). o Zycliutys augalai Zydi tam tikrais laiko tarpais. o Zalsvai baltietns arba sidiibro Zaaglaonenrai Lapiniai augalai paprastai Zaliuoja iitisus rnetr:s.

Moii ir dideli ougoloi At-siivelgdarni I rnadq ir vartotojrl poreikius selekcinirrkai bei sodinitkai pateikia vis lauja-s dekoratyviniq augalq veisles. Prie gricifo Alt D6(o bci iounotviiko stiliaus dera rySkiq kontiiPrie modernous dircino boldg i! plieno. kiek jiems reikia. azalija.44). B rac hychil <m. Nfustx Aa o niw n. katil€liais. Sitaip selekcijos. per dier4 augalai pagarnina nemaZai rleguollles. hibiska-s. o ne pagal ruSiq girninystg. 2l). bet dekoratyvaus auk!dio arba sustabdo jo augitn4. pasifl ora (-+ Duotrzruka P. visq pinna su ajeriniq ieitnos augalais fikais. alavijo. Be to. aucelli: dracenc. "iirauda" vis naujrl spalvrl ir fonnq Ziedus bei lapus. 48). 29) augalai deriuarni daZniausiai pagal jq iiorg. iefl era. turglq arba pralc0zq st! Iiaus baldq ypad gerai tiuka ciklatneuai. paLn€rnis ir pasifloro- Suitrijearbasusippg kaudenat ivairios fi\ miys ( + pieSinys P.ja-s galirna tupurKti arba nuplauti). azalija.ys/a- ctls (+ Drrotrauka P.rci. jasmilaitis (-+ uuotrauka P. S c hlunbe r ge r a. spatifilis ( > nuotrauka P. Viduriemio iiros stilious boldqi ii pirijos tnedZio dera prie agavos. NASA atliki tyrirnai nustatd. kurierns b[tinas labai dr€gnas oras (-+ nuotrauka P. rnieji dvedi3ki arba pilti) dera su spalvingais Zydindiais augalais: ciklarnenais. stefanotis (-) nuotrauka P. karpaiol6s. Tikras tilardsijos gerb6jn-s pn^s rnu-s pirks ii sdklq arba vegetatyviniu brldu iiaugint4 rnin augimq. diais gesneriniq medinil6mis. P.'l h s ndinario. kamelijos. radermachera. rapipaln6. Tiriaut augahl poveiki dar bavietese paaiikdjo. Jie sugeria ii oro kenksrniugEsias rnediia!as.spatifilis. Benzolq bei trichloretileD4 geriausiai sugeria gerberos bei chrizartelnos. l06). 238). krlija. 128). augindarnijl koue artpiridio dydZio puodelyje ar terpdruni dirvoZe- Lavos dirvoZenyje laikouri augalai luolat gaula ii jo se parduotuvdse (+ Saltilliai. papardiai. elksinds. priZiurichrni juos parniritarne ivairius srrkriti rnus. a-spidistra.ieimos augalais. lnarantomis.lne iiek tiek ardiau 2euris ir guntos. filodendra-s. 119). eSeverijos. iventmedis. 133). 124) ir vailrole. kruminernis begotijomis. M o n u> r di a. mts. terna didieji fikai. alokazija. Gloriosa (-+ nuotrauka P. gardenijn. jukos (Ylcca). Augoloi kiekvienqm gwenino stiliui Prie klcsikinio opstolymo. eriketis (-> luotrauka P. paldpitis. araukarija. pasiflora. Pakabinami augalai: visi. raklaZol6mis. kaklusai. krotorra-s. morstera. pelargonijotnis. P.oepariiai. dracela. Jie ne tik keidia Zyddjirno laik4. 25 . 112). bugervilijos. raudonZiede kalalke. 120). Zetniarr pateikiarne ivairiq dydZiq augalq s4ra-i4: ir ant aakq pritvirtint4 augal4 (-> nuotraukl P. Art Ianko besivyniojantys augalai: bugenvilija. sulnaZildarrri jarn skirtos Zernds kiekl. kiai drdkila saus4 iildornq bustrl or4 ir sutraukia dulkes (kai jos nusdda ant lapq. lvairaus starnbuno lavos sk:rldos galirnzr nusipirkti specialio- Negana to. puansetija ir azalija. elegantiikai omarneDtuoti arrgalai. toks jausrnq. I l2). bet ir "augina" augal4 iki jo miiai nebrldingo. kad tai veikiausiai nelegaliai ii girntqjq vietq atgaberti augalai (ii rniis yra saugorna). Rhi ps al ido p s is. rapipahne ir visi kambariniai bon-sai. stiklo bei marnuro tirka ai3kiq grieZtq linijq arba lyg skulpturos atroddrtys augalai. gebele ir sansevjera sruarkiai Maii Zydiltys ar€alai: cluiziurterna.ji garuoja ir ! apliulq. Zydin. Pclcrimcs: Dairrai siulorna pirkti prie aktneus prilipdytrs tilandsijas. pelijos. glok-sinijos. ftka. P. karpaZoles. molstera. 39). Bc to: Jie gerina orE. storalapio. 2J8). viksvinis ajera-s. Kcirniiko slilious bcldci (vadila- lgrotiiki boldci dera su visais tropir ais bei subtropiniais. araukarija. sartpaulija (-) nuotrauka P. Bolsai: ivairios fikrl mSys (+ luo<: tratka P. drdgrn€s tiek. trurnpakotis vltenis.31). Srnulkesn6 infonnacija teikiarna vokiediq brornelijq draugijoje (-+ Adresai. juka. spannanija. barnbuka-s. pavyzdZiLri. pahnds ir pepero- Il€.stabdalrdia-s rnedZiagas.238). Iestudina (+ ry. geben6s. MiniatiLrriniuose iiltnarniuose laikorni tie mili augalai. rnirta. 30 . dipladenija (-> ruotrauka P. ceropegija. anturis.iutiebtat clrrizarternos ( ) rluc' trauka P. luoskaudas bei rrlpesiius. pahnes bei sarpaulijos. kad kambariniai augalai pastebimai teigiarnai veikia Zmoniu sveikata bci nuotaikA. Dubenyse arba kituose pladiuose ilduose ( + nuotrauka P. Ziedirtds bei kru. rnirtos. kaktusq. 101). ikora ir kroton:r-s. bilbergija arba kietus lapus turindiais augalais: pladiaragiu. Sie augalai pdnzt-iit-s i bonstl tipo rniliatiuras srr specialie dr€kinirno sisSeltirriai. be to. fl 3e- em. azalijos. Augalai gana srnar- augilirno b[da-s prieitarauja tq augahl prigirndiai. 128) ir Zernauge Komborinig ougolq leikiomo noudo Augalaiyra ue tik Zavinga-s rnisq jie dpesdiq bei triuso objekta-s Mui hoiliai mua. Prie ioponiiko stilious boldq p tinka grieZtos fonnos arba Rytq ria. papardiai. pabun. pavyzdZiui: a-sparagas. Bydertnejetio. vyniodatniesi ar kabirxlarniesi (-+ luotr:ruka P. Zydindiornis begonijornis. sukelia murns begalg kuo geriausiq surnaiina fonnaldehidq koncentracijq ore. azalijos.bromelijomis.rnilds begonijos. anturis. puansetija. 23.s. P. krrie auga iliauZdami. Azijos arrgalai: azalijos. kad chlorofita-s. hibiskaus. rneilenis. raudoriiede kalalkd (-+ nuotrauka P.keliu pareukarna-s notitnas dydis. J11 groZis peZadina rrunrr se tyrq dZiaugsrrr4. taip pat prie ivai- riq citrinmedZio rGiq.46). palmis. iiloko. orchiddjornis.

bet Svies4 m6gsta labiau nei Zalialape-s rtiys.motyti ii loprp Maii. To I n i e a. iiloka-s (l). neotegelija. raudorZiede kalank6. kro- tonas. sanpaulija (9). ParyzdZiui: karaliikoji ir kitos lapin6s begonijos. 26 . Parryzdiiui: skeptok rpas. . mkiaZole. m6gsta ivelni4 ivies4 ir pusiau ieieli. ka4raZolds. nidularijn-s. hipocirta. va-ikuold (2). PavyzdZiui: fika-s. palnds. Polyscias. Iiimtis: margeuis bei ire- zine m6gsta tiesioghg saulg. kamelija.la. chlor of itt-s. ceropegija (8). Pilkivai Zali lapai: m€gsta daug iviesos. tradeskant6. maranta (6). PavyzdZiui: rnonstera. sarsevjera. pipiras. Iiirntis: difenbachija ir aglaonema labiau megsta pu-siau iei€li. iksora. bet be saul6s. Tarvturn olona vriko ol€vele aotraukti lapai rndgsta. raudonZied6 karpaZole.ne tik puoirnena. lepakelrdia tiesiogitrds saulds. Baltai arba gelsvai dryZuoti Zali lapai: tie^sioginiq saulds spildulitl repakendia. plonydiai lapai: daug Didel saul€s. dt ce:. PavyzdZiui: papardiai (7). kavanedis. C tenant he. pandana^s.lrr o nan th e. kad birtq daug iviesos. Kiek ougolui reikio iviesos . ParyzdZiui: Gre illea robrcta. mirta (3).s. Par'yzdiiui: gebene (5). tilandsija. ParyzdZiui: asparagas. Hlpoestes. kaktusai. kiek Sviesos reikia vienatn ar kitarn augalui. ParazdZiui: eieverija. atturis. spannanija (4). stefalotis.Lapai . iviesoje arba pusiau Seie- lyje. kiptalta-s. kalat€ja (C a I a t hca). Slcotelernis ausantvs miukiti laoai: mdgsta pusiau ie36li. silgoni. aralija. Margi lapai: megsta reryikiE Svies4 ir pu-siau ieidl!. oZekiuis. skindapa-s. idafuiausiailrbklijapd be saulds. Mdsingi arba i spyglius+ayldplapar: rndgsta ryiki4 ivies4 ir saules atokait4. gloksinija. aspidistra. PaZvelgps i juos iimanautis Zrnogus iSsyk pa-sakys. fi lodendra-s. Plunksuilki lapai: lepakeudia tiesioginds saul6s.

.

s (+ P. Pasiflora. L:rrios netnrku-s su*sprogsta. 28 atifrlitrs.si. 174). /ircca (-+ P. ls2).jos I ketrrrias dalis iisiiakojgs lapas nul inksta su visu kotu. Rornbinis latnst. Praeju-s maZdaug ieiierns nrduesiatns jis praZysta grietil6s geltonurno. 142). lspidisrra (-+ P. S p a t h i p hy lI u nt (-+ P. Zydi tik kelet4 valaudq ir po saviclulkos nuvysta. Cilrrrs (+ P. Avortija. te sndytq!).) P.. Vilnamedi (Gos. neleisdatni iSdZiuti iemei. ir viksvuol6s Cypcrrr. 198). 148). 133). Ciklunetas. 147). Gebenkrurnis. va-sario rndnesi pirsdkite valgotn:j! arachl (Zinorna. (-+ P. 163). lll4i-rnoza (M itnoza pirrlica) krupteli vos palietu-s j4 pirStu arba Siek tiek () Cissus rfuinbifdio t P. Cra. 119). Ji pal\etus tnikliai uZclaro savo jautriais iepetdliais padengt4 sp4stq dangtell. Gardefija. Eieverija. CryptocoEchinodorus rniiritnai Vandens lelija. Kurarinis fi trika-s.2o2).) ls (+ P P hi I otlc ndron sca ndc ns ce P. Hiblskas. ricnsis (--> P. stil'Jo irtdq galino pri { pilti vandert! sulaikadiq udis (+ P.sininei kalijai. tinkontys koriloi soul6tai vieloi Adcniun ( + P. Ja-sminaitis. 1t i/. iiemos sodo ougcloi Valdeniliai ir plaukiojantys aucala! Clnbiie da. r93). Hibrscrr. kruierns augait \Tksta ka-s nors netikdta.i kitdt e indc. . C+ P. 113). Dracacna rorginata (-+ P. Jei noritc. KarpaZole. C y p e nts pu trri 1Ls. 199).. Cyperus papyrus. Raudtniuas. 'P. riu n Iaftofa. 178). Laipiojantysis fi lodeudras. Scir2tr.4/oc Chlorof itr-s (Zalioji forma). Jei trorite s:r.1)io ncd nuscipulo). Tolmdja. Val gorna-sis arachis. tzri su-skleidZia lapus. geguits pabaigoje jq iiii kitc ii poludariu lo n!gdliapuodi.*ki patus. Sveubu: visi 5ie Zahunynai labai mdgsta 5vies4! ir apie du ntnesius lailqkite bevcik sousr. l5l). Laikykite iviesoje ir Siltai. Haworthia (.gsldttlie $ t i L-s v a n t I d ii u i. 124). Dr6grng mdgstartys kambariniai auralai Itin puoinioi ougoloi olrodo poludoriume (lotyni. P c pe r orrid ruiys (-+ P. Kalalnk€.4roclis hJpogaco). Aconiun (-+ P. Pa. v i kv o u p iei6li mcgdonrys kcmborinici ougoloi Adijantas. Papirusas. Jautfllsis musekautas (. 155).r-s. (+ P. Bo u ga inv i I Ie a Pjautuvilis cirtornis. Jis labai potikr posbviq dragmg lt. Duolat paliekite. Cyclarrcn (+ P. Pdlorinrcs: MaZesnierns augalarns pakarrka 6 cm aukidio itrdo. t47). (. Pachiro (-> P. Emcmt (-s P. 189). Kolanchoc ( + P.s-si/ora (+ P. l9O). 12O). krrrie apsivaisina parys.ssrr/a ririys (+ P. 144). P elar gonila.Jalropho (--> P. 177). Davalila. leukiajiZemyn ir kiia i Zerng. l8s). ryne pontederiilolia Kvopieii ougoloi Nynlthoco daubcnyana P'Lstij^. 102). lo7).. Po to jis pailgina savo Ziedyuo kot4.siforlnuoj^ Zrlios dezutes. oniu at Stefarotis.s al lcr nifu lius. iiskleisclaruos baltos vatos (rnedviln6s) gurnul€1ius. l9O). Citrimnedis. Pre. . P I e e tr o n t hu s Zil6. 196).1IO). i decleiv4 paua-iiais Ziedais. () P.l(omborinici ougoloi. Hoya bella. ( Beaucarneo CJrto|tiu P. M ic r o I epia P. S/cplrnolis (-+ P. Lapine pelargoflija.s (+ P. 193). (+ P.. Dtacena. 176).sypiun ha rba ceu nr) galirna pa-sdti ankstyv4 pavasarl kaip ir valgornqji arachi. 1l l). r39). Hoya camosa ( + P. eperonija. 133). t42). Bugerl illja. pclkc.. Gardenia (-+ P.9l). (+ P. 108. Juka. 209). knd abisiniti kalija sriydit4 dar knrtq. P I a ty P. Howeio (--) P. C y p e nt s hn sp a n.4diarlllrl ruSys (-+ P. didesnius patartina sodinti i giles- Iei ir obi. Tolniea (-+ P. Alavija-s (alijoiius). 168). 1ls). Ecicveria miys (+ P. Crjptocorync wendtii. 105). bala). 198). Begorija. Tadiau karnbario s4lygonis !i augal4 priZiarati gaDa keblu (+ P. vaclinarna-s Zemes rieiutu (. 203). Po to jq galina vil sodinli i senqj. Pli aenix cana- (+ ladiar agis. Pachfta. Haelmntft Mikrolepijtr. Jrnrrinurz Viksvarneldis.l vick!. I l3). 163). 192). Sekla-s iilukitenkite ia mdos luobelis ir po tris sukiikite i vierrrl g€liapuodi. P (+ P. Aspidistra. 119). Davallia (-+ P. Scnecio (+ P. Ilgalap6 gyvatbarzd€. Acorus grQ uncus ()P.1naDias r[iys. Begonia (-+ P.l (+ Brachychiton 149). P is t i a s t r d t io tc s Pelkiuiai augalai kresteldjus gdliapuod! ir labai greiPajucliuus dar smarkiau. Forhcdera Fatsija. VaiL-uold. P al ar g Viksvinis ajer. veiliosios firplrorbia ruiys (-+ P. ku braldiua vaisiq (ii to kilgs ir augalo pavadinima-s). 176). Ophiopog<tn jaburan (+ P. Po derynirl savaidirl su. Pteris. S rtolio gurwtolitl. 210). Pclargoniunt (+ P. 161).o vaikatns parodyti toki neiprast4 vyksrnrl. Storalapis. HovEja."ls (-+ P. Augoloi voikoms ddorniausi yra tie augalai. Chlorophytut (+ P.r-s. 160.

.

nera paprasta. kioklio vanduo per kra-itus verZia-si sodri lapija. mat budarni gana veSlus. TodEl. tis vaaduo. i viet4 augal4 kabinkite tik tada. Pakabinamus auRalus reikia bent jau karta per savaite nukabhrti ir. Tik itai pakabinarnus augalus priZiureti. Nepamir3kiie pakabinami indai gdlEms neturi nupurkiti dmlglu vanderiiu. pastaiiuiionioie. Svarbu vandens pilti tiek. kai vanduo visiikai nuvarv6ies. Kad juose ne. kiek augala-s gali i5garinti. grakidiai svyra liauni daigai arba ngliai.kad nesugadintum€t baldq ir grindq. Lyg kenta-rrtis Streptokarpas (StrepIocarpus s. Ziedrl ir loprl pynet Augalai. i dugnq pravartu-iberti apie poros celtimetrq molio granuliq sluoksni ir tik po to istatlri geliapuodi. Juos reikia stropiai lieti. xerl relKla cuKart Det savatte. P. Ziemq lailcyfi vesiai! iioje. pakabirrti puikiai veia i visas Osuotosios uolosh)lis ( S axifr a g a s t o lo ni"fer a) ugliai . jeigu karnbaryje Silta. nuta-ikyta kupliais iiedq purslais. Geriausia tarn tikslui naudoii angliikq iiltnaniq laisrytuvdli su ilqu (apie 6O crn) lenktu snapu (-+ Saltiniai. eirai iibegti. vytriojasi.I Nuo vnsario iki kovct jrts diiugins Mangi- d nio kalankes (Kalanc-hoe nanginii) le. kad jan reikin visai nedaug vandens. kurie augdami kabinasi.sirinktq stovin- -slf luiiq vandeniui 30 .ilgi ir ploni Iyg sinlai. o misingi lapeliai rodo.Ltorunt) Dtigsta sauletq ietq. 238). karo arba plinta pazemiui. Zied4 zdls ID = Anl polongds neb6ro vieios? ougolq pokobinti. jie iSgarina daug varderLs ir aukitai kabodami daus greidiau iSdZiiista nei budarni api- puses.

Skindapo (Epipremntnt pinn ltu ) ugliai ii. N epenthas.Ficus DumilaH edera. Saxifraga stolonifera. Syngonium. Zebrina. Epipr emnunt. trlorgano iilokas (Scjuolcais dar vadinamas beidiionis uodcga. claugelis papardiq. Tr adescantia. aUIn mOrSOnLq Um) 3l . Tolmiea.ir )re ougoror itin iounioi otrodo pokobimi Ypad veSli-s: . M onstera.be to. P ep er o mia. Hy - pocyrta. Episcia. C o lumn ea. M6gstantys Silum4 ir labai dr€na g4 Ae schynanthus. P e largo nium odo r ati ssiruum. S c hlutnb er g er a mBrAr^i. gia. P hilo dendron. Zinoma. BillberC er op e gi a. Tinka menkai apiildomoms patal: vtms: Amoeloosis. Setcrease a. Jasminum. C ltlorophy tun. S cir p us. Kadangi Siuos augalus pudkiant galima apgadinti baldus. m€singos Senecio ru-6ys.tuga iki 10 n ilgio. C issns. Hoya. begonijos ir. Dipladenia. geriau butq or4 drdkinti specialiu dr6kintuvu.4spatzg rts. Fiats sagittata.

Nepersodinkite tik k+tnpirkto augeLs. ilgesio kupinos dienos didmenilds gdliq prekybos b. be lo. o nuolatinis rnalomuna-s.ler. kol pagaliau ant Jusq palang6s [gyja rarnybg. iei nesulaukia ddrnesio. dar geriau. Tadiau vien 'iaistyti ir trfsti. Staigi temperatunl kaita augalui sujis gali imti mesti Ziekelia 3ok4 du-s.unios. ko gero. Orchiddjas i3 pradZiq reik€tr! tik apipurkiti. kad naujasis gdliapuodis nebutq per didelis: augalai per dideliuose induose gauna per daug vandens. Kuip geriou priii0r6ti kqmbqrinius qugqlus [oboi svorbu iimokti teisingoi loisfri. Kaskart pergabentas i kita viet4jis turi priprasti pde naujos ap- Zirkliq r sodo Zirklirl r aitraus peilio r mediniq . kuri labai pravers atostogaujant ar idvykus. purnpurus arba lapus. laistltuvo su ilgu plonu snapu o purkltuvo vandetiui ir augalo ap- saugos bei stiprinirno priernondms purkiti o laistytuvo su o paprastq filtm ir koviuiniu automobiliu ga- beuarna-s iintus kilometrq. Augalans.aturoje.uAje. llenoioi reikimds tud ir J0sr1 polonkumos bei ioulrurnos sovo juk tiesq yra mieli augal4 yra ne ikyrus rupestis. uetjei naujokas mdgsta SilurnQ. renq kambari. Persodildami Ziur6kite. be ltarnpos atrnosferoje. kol ateivis apsipras naujoje vietoje. kol atsiduria rniisq globoje! Kuri laik4 rupestingai puoseldta-s sodininkystis ulryje. stovejimo vieta ir valdens kokyb6. Kiek sukr€timq teukajam patirti. nepakanka. ar bambukiuiq strypq vielos.se. kurie Jurns Dainai dideliuose plokidiuose indlesg rnegstama susodinti kelis skirtingq rliiq augalus. Rudeni ir Zietn4 pirktus augalus penodinkite tik vasario pabaigoje. virves arba plaudq trintos medZio arglies pjr-rviq vie- toms dez infekuoti r tr4s{ oro drdgmd ir temperatua. Patikirrkite g6liapuodi. Ziem4 neneskite jo tuoj pat i gerai prikn- linkos juk keidia-si apivietimas. iinoti. net jei matote. Tokias kompozicijas geriausia laikTti Sviesioje. Stai. 32 .pusiau iei6lyje. Cia jis praleidi. pavyzdiiui. Jeigu Zeme sausa. 8er ir Sito dor negono. .sako sena valstiediq i3mintis.f loikrq luns prireiks: . lio. vandens minkitiuimo priemoniq r ivairiq riiiiq Zetnes. Kq doryri isigiius ougolq ioliesiems ouginlinicms Pabandykirne kart4 pa-sijusti kambarinio augalo vietoje. iiltoje (apie 2O"C). kad lankyturn ji kasdieq . Paskui . kokion ougolui ko reikio. po kurio laiko persodinkite juos po vien4 i atskirus puodrls arba i kit4. relkia Zmogaus rupesdio: jie kendia. Tad jauskite augalruns simpatij4 arba. kuriarn noriai skirsite dali savo laisvalaikio. fikas ir ciklameuas tikrai daug geriau vesa ramioje. nedidelio grEbliuko bei kastuvdlio . Tada rnaisting4sias medZiagas i3 naujo dirvoZetnlo jie ims siurbti kaip tik prieS prad€dami smarkiau augti. trgiti.avo sodas pageidauja. T4 pat! galima teigti ir apie geles miisq ramuo. v€liau jis iS tos sodios terpds i5raunama^s 5i. paliekite gausiai ir po pusvalaodzio ispilkite istekdjusi vanden!.jog 96liapuodis jam jau per ankitas. ild4. laikykite vien tuos. Parduotuvdje g6l6s daZnai laikornos vdsiau nei der6tq. augalq dr6kinimo sistemos.ia nemaiai laiko laukdarnas pirkdjo. L:urie ir pri- iilrimi ii priZiudti patinkam4 nevienodai. stambaus Zvyro ir kitq priedq o ivairiq geliapuodZig .gdliq parduohrveje. kol iiq augalq Saknys tvirtai su. erdvesni. gnaidaug l8oC tempe.sipins. Nelaukdarni. durpiq. Tod6l naujai isigyt4 augd4patartina id pradZiq palaiLTti "neutralioje" vietoje . o po to . Kalp u narn[uiuns gyvrulalns. mo- r tinkarno Sviestuvo (eigu augalas stovi per tamsioje vietoje) . Palaukite beut por4 savaidiU. persodinti ir gendli. bet ne itin saul6toje vietoje. o sulaukgs vel leidZia-si keliou€u. Tai geriausia padaryti pava-sari.

Atidziai o p€rskaitykite. vandens bei oro (-+ P. bukalapd peperornija klimato gyventojai. ivelnusis adijantas (Adi. Milsq augalai tarsi paburda ii miego.45). iiemos miegos Daugelis augalq. a$vietin4 kite orq (+ (. kalizija (Cal lisia repins). pagyvdjgs augrma-s. . I"' kairts j deiing: Visi nuostcbiousi iolumos cfspclvioi Antroje eileje: Viio kalattja (Colatheo veitchiana). il9alapis inkstpapartis (N e phr ol epis exa ltat a). viksvuold (Cyperus). guznalija (G ua na n ia). pinniausiai padarykite Stai k4: augalo apra-iyrne pa-salata apie jo prieZiur4 ka-s .tntunl tenenrlt). alsiradus uatnuose naujarn augintiniui. Nagrilddami augalo apraiym4 ypad atkreipkite demes!. 36) ir koks jo vegetacijos ritrnas (desindje). itin graiiai Vegetociios rilmos ir io reikim6 priiiurinl ougolq Augimo loikos Augalq vegetacija prildauso nuo iviesos. pavyzdZiui. Jei reikia. iilumos. granadil6 r. Ziernos miegu iSvis neuZrniega. nuolat drekhlP. srunaZ6ju-sio saulds spinduliq kie- Parneginkite netinkamas s4lyga-s pagerinti. padarykite palatr gei ieiel! arbaj4 atitverkite (-+ P. Pinnoje eil6je: ilgalapis inkstpapartis (Nephrolepis exaltata' Lirtda'). viksvameldis (Scirpus cernu us). tropiniq ir subtropiniq platumq tolygaus rnq kambariniais augalais jie priversti kiek apsuusti d€l Stromanthc veisle 'Stipc stdr' ('DryZuotoj i ZvaigZdd').erlera (Nerlera Bre radansis).43).) kio ir trurnpesn6s dienos ruden! Ziemq. Pozymiai: nauji iigliai. Zinoma. povoizchtoti j4 ir 35 puslapyje. Tapg mtsq platu- (Peperonio obtusifolia). Palygilkite duomenis su tomis sElygornis. viksvuo16 (Cypcrrts). jie ve3a tik deranai priZiurimi. Augalai. kiosjam reikia iviesos.Sios jnnntriarsiais rait(ris iglnrgifitos uaranlos laboi netigsta satso Sildonu! potalpq oro. ir 33 .84-229). pelargonija (Pe largoniun graveolcns). kiek ir ko. ir apskitai jau susiklosdiusiais augalq prieZitlros iprodiais. .45). kai irna ilgeti dienos.> P. (. kr[ias ketinate sudaryti naujajam globotiniui. irarkite papildom4 P. Toddl. Susipoiinkite su ougolu Kartais augalai i5 tiesq stebina savo sugeb6jimr prisireil'7ti ir visai rreisi 2eid2iu jeigu tiks_liai nesileikote prieZiuros taisykliq.

od \ :t lf.E .' .

.

vanduo. Augala-s nuolat gadna valrdelri.rnilasi butinus angliavandenius.jas iigyvena kaip Ziernos rnieg4. nes rarnyb€s busenoje ir be Sviesos esaltis augalas rnaistiDgqjq medziagU suva{toti egali. pavyzdiiui.juo greidizru jis auga. augalas talsi uZrniega Zielnos miegu. Geriausiai augarna. Tuomet jam reikalinga ir kitokia Plisatua. Augalai. Jeigu augal4 laikome tamsiau. Jie labai priklauso vieua-s nuo kito. oras ir iie maistingosios medZiagos Treiioii sqlygo . kai Ziem4 nakdiai keliais laipsniais sumaZiuamas apiildyma-s.iies genuose.M. daro viena-s kita.rn ltak4. Be to. Zistantiems atogr4zrl miiko augalams labai patiks. VidutiniSkai per dienq augalui reikia apie 12-16 valandr. diltai bei esalt sarF sam orui. iiluna. Visada svarbu.l sistemoje rnatuojalnas liuksais ir ga- li buti 100O liuksq Sviesos Ziau nei 7OO augalas sustoja augti bei lcrauti Ziedu-s. gumbiq (rneileuiai. kur bulra sausros. kuria-s "sugeria" iaknys. MaZiau liekite Ziernos rniego periodu. taip pat stovindius dviesiai. lapq spalvai ir Ziedq kovirmri.tai pagrindile augalo sudedarnoji dalis. L-urie rrr. Stai kalijai. Eve' ('Sventoji leva') 3 'Inbricata Rubra' ('Raudonivyni') Antroii ougimo sqlygo - iilunro Silurna skatina augirn4. dirvoZemis neturi buti vesesnis ui orq. tad jiems reikia pabuti sausoje ir v€sioje prietemoje. Taip atsitinka su augalais. atidZiai deriuarni turi buti pra-sideda geguZ6s pabaigoje. 45). Tad iilunos. Sviesa lemia augimo kryp ti. PavyzdZiui. liuksq. iei6lyje arba dreglarne ore esa:rdius augahs. pagelsta ir nelygu. daro !tak4 fonnai. ve3lus ir sultingi augalai iigarina jo daugiau nei rnaii kietalapiai. ruoiia-si naujarn suveSejirnui bei Ziedq krovirnui. Juo iviesesneje vietoje stovi augalas. Vanduo i5 Zem6s i3skalauja dmska-s. Pololinqs: Kuo Sildiau ir iviesiau laikomas augala^s. jei Sviesos - <AA f@i.vonduo Vanduo .uryksta ir vel atauga ii svogulq bei iaknia- Penkios b[tiniousios lqlygos geroi ougli Sviesa.jei itaisysite tikrosios girntitr6s s41ygq. valdens ir h+irl jam reikia daugiau. Jei vardens tnlksta arba per daug. B o u ga i nvil I c a gl a b r a). ne visada iis ramyb€s laikas sutarnpa su milsq rudeniu ar iiema. kai jie smarkiai auga. Ramybes buvyje daugelis augah. Zierna Siltai laikomi ir trgiiami kaktusai lesugeba Pirmoii butiniousin sqlygo iviesq Kaip tikjos ddka fotosiltezds budu augalas ga. Tuomet suleteja gyvybidai procesai. Dideli. paiheti gali buti uZprogramuota-s ir karnbarinio augalo nr. Poivrniai: augalas irna l€diau (arba nulrinta lapai. maisti|gqjq medZiagq siurbirn4 ir lvairius au- galui naudingus procesus diwoZernyje. ato8r4zq 4 'Jury's Yellow' ('Gcltonoji') 5'C. Augalui reikalirga iviesos trukmd 0OO le tnaZiau kaip l0 Pqlorirnas: Ziemos miego nepripa- jiems papildom4 dirbtini apSvieti mQ. Jis tramportuoja maistiDg+sia^s rnedZiagas (taip pat trda-s) ir pripildo l+steles. Polqrinos: Gausiau liekite augalus. Gaudarnas ma- ivietirna-s tarptautindje vienetr. ApiSlnatuota-s liuksolnetnl (-+ pieiinys P. &o\ \ yra uzsiauginti atsparau-s audinio ir kitais metais nezYdi. Kartais ji reikia lailTti gana Zernoje temperaturoje ir visai nelaisfti. Karitoje sauletoje vietoje it esant sau-satn otui jo iigantoja daug daugiau uei v€siame ir drdgnarne ie5€lyje. PriterndZius apivietirnrl augalo gyvybe vos msen^s. todel dliui. Taip pat elgiasi lapus rnetaltys augalai (pavyz- penki pagrindiniai dalykai-palaiko ir keipia augalo gyvenim4. V6sos ir drdgrnes derirrys ji gali praZudyti. vdsiai. ciklarnenai ir daugelis gesneriliq).WiIsotr' ('Vilsonas') 6 'Bob Hope' ('Pokitas') kalnq gyventojus ir Viduriemio juros rGis tamsiu rnetq laikq reikia laikyti vdsiai.vt {. netrpiti. \ .84-229). kitiems atogrqiq bei vidutiniq atoglEz{ augaluns patinka. Sviesos. jie megsta ntolat Silte ir dr6gr4 or4. augalas suglemba. 7 'Fred Sander' ('Fredas Sondcris') 8 'Ezo Nishiki' ('Ezo Niiiki') 9 Betty Sheffield Suprcne' ' ('Neprilypstano 'sui Sclila') ii 35 . Atogrqirl miiko augalams reikia nuolatiu6s iilumos. Jq dennei kaip tik ir skirti augalq apraiymuose pateikiarni prieZiuros rnodeliai (-+ P. koks augalas ar rnetq laikas. Beje.Tadiau poreikis "uZmigti". tuo daugiau jarn reikia vandels. jis visai liaujasi) augti. tai ir kitrrs augirn4 skatilaldius veiksuius reik6tq esti labai ivairi ir priklau-so nuojo Pclcrincs: surnaiinti. Comellio ioponico veisl6s 1'Itrn Kurnagai' 2 'St. kilg ii tq kaitU. V€sumoje stovindio augalo neliekite gausiai.

.

joje ndra visg reikalingq rnaistingqjq medZiagg. ir visq gyvybiSkai svarbiq mikroelementq. Lriuos paprasdiausiai sukiBame i dirvoZe- ml. 40) skirtoje Zem6je. boras. osmundos Saknq Zemg. putplasdio dribsniai. mla). Kai kuriems ato. Magnis yra labai 38 . Zemg g€l€ms galima pa^siruoiti patierns ii lvairiq sudedamqiq daliq svarbi maisto medZiaga. silp leiskite perdZiiiti durpiq Zemei! Durpds gerai sulaiko vandeni. juo daugiau Silumos pakelia augatas.visada daugiau fosforo ir kalio. kokybiik4 ji . teikia jiems atsparuno ligorns ir kenkEjams. manganas. Savo kambariniams augalams pa-sirinkite tik ger4. Skersv6j is. Ziediniams augalams jo reikia daugiau nei lapiniams.juos daug labiau puola ken&6jai. Tadiau juos galirna skirtingai dozuoti. Ypad patogu naudoti srystas tr4sas. apsiniaukruiomis ir lietingomis dienomis .r. Taigi tinkama dirva sulaiko kiek reikiant dregm6s ir gerai praleidZia orq. iiemos rnetu patalpose su centriniu skatinaldiose . cigarediq dumai ir kiti oro tedalai taip pat kenkia augalui: jis net gali pradeti mesti lapus. Kiminai ir osmunda yra saugomos ruiys. . taip oat vaisiams ir sEkloms brandinti. Fosforas biitina-s iaknims ir pumpurams augti.nesulaiko kiek reikiant vandens ir nepraleidZia oio. ir augalui. Si prietaisq galite nusipirki sumontuot4 drauge su termometm ir barometru arba atskirai. perlita-s. Patyrimas rodo. Dauge- (Os. Be to. grEZq augalarns reiki a net 60-8O % oro dregnumo. kurias laistydami pilarne i vande{. Penklo ougimo sqlygo . Mg K leidZia augalui augti. AugimQ skatinandiose tr45ose turi leZymiai vyrauti azotas. (g). nors daugeliui musrl kambariniq augalq uZtenta 5O-8O %. taip pat kamstinio qZuolo Ziev€s ir vytelig epifitams I I vandens. kurie savo gimtin6je buvo ipratg i5garinti <laug vandens ar gauti jo tik i5 atmosferines dregmes gmpei (-> P. kurioje sveika gyventi ir Zmogui. epifitai). tadiau perdZilvnsios vandenl geria sunKlal. tur€tq biiti 5O-60 %.lsu bute? Jis matuoia-uihigrom.t . Trqios esti lvairios sudEties ir ivairaus pavidalo. paruoitoje ii darbq iimanardio specialisto. molio gruvuoliq (+ P. {vairus priedai Zemei gerinti yra iie: rupios durpEs. Apskitai oro dregnumas patalpoje. kai augalai srlstatyti per tankiai. molibdenas. hri4 augala-s laudoja visq pinna chlorofilo gamybai. kad geriausiai augalai auga specialioje tam tikai augalq pagrindiniq maisto medZiagq. Nepirkite pigios (pavyzdZiui. Dor vienos polcrimcs: Niekada ne- kieki. iildymu 40-50 %. Pagrindin6s maistingosios medZiagpsi N . Zydejim4 augalams. visada jq laikTkit6s ir geriau pasigaminkite silpnesni. Traios dozuojamos lmgal augalo Saknq jautrwn4 druskotns. molis. kalis. varis. cinka-s.lervirroii sqlygo oros ir io dr69nG Orcs reikalingas augalui kvdpuoti. reikatingas ugliams.t0). dr6enumas Jr. nes Zem6 gd- liapuodyje turi ribotq kieki maistingqiq me(Eiagq. Ziev6s puvenos. Pmagnis. Dnukoms jautrius augalus reiSkia tA pati treirt (orchid6jas. gali prireikti kiminq (Sphagnun). Dirva turi btti pakaLnkarnai lengva ir po€ta. ir gyvuliui. Augolus trg5ti bofino. Jame isitvirtina augalo iaknys. nepakaaka puvenq ir kitq augalo sveikatai butinq dalykq. paryzdZiui. Tvalkiame ore. ypad svarbu. augalas tampa neatspanrs ligoms. Gerose tra-iose turi bnti ir keturiq 0ro ddgnri Tiems kambariniams arba nusipirkti jau paruoitq. Mnsq dirbtinai Sildomq bustU ora-s jiems per sau-sas. nei per stiprq tirpal4. chlorofi- lui gaminti.azotas. Ziedus ar pumpruus. Ii dirvoiemis ir trqSor dirvoZemio ausala-s siurbia malsting4sias medZialas.. arba augti vandens garq pritvinkusioje atogr4Zq miSko aplinkoje. papardius) trglkite nesniu tiroalu. Tad vietoje durpingos iemds galite isigyti maltq Zieviq ar pjuvenq Zernds. Pclcrincs: Juo dr6gnestris ora-s.6O-aO %. dalyvauja fotosintezdje. pustas molis arba molio gurvuoliai. Graiiu vasaros metri esti 50 %. Matavimo vienetai . arba trEsq strypelius.gramas mililitrap (rnl) ar Llbinis centimetras (cm") liui augalq pakanka 2 g (2 ml) tr4dq sutviltinti. Lurios butinos augalo gyvenimui. Kalis sutvirtina augalo audinius. iSmetamosios dujos. fo turddamas pakankamai augalas ilgai i3lieka sveikas. kad iaknys neiimirktq ir kad prie jq gal6tq patekti oras. bet tik labai maZais kiekiais. Atidziai perskaitykite gamintojo nurodymus. Koks oro Pololinrs: Durpynai spardiai nyksta. Azotas . lapams formuoti. Milabelementals vadinarne tas maisto medZiaga-s. todel jq galima gauti tik iS senq alsargq arba naudoti ivaidus pakaitalu-s. Tai geleZis. Bet esant jo ped€kliui audiniai suglemba. kad ore butq pakankarnai dr6grn6s.fosforas.

jog su savo augirrtiniais butina kalbetis. Deglrdirne ar tecluriikai negalirne irodyti? Ar lelusiiypsosirne atlaidZiai rytoj. pajegus pagauti vandels iitroikusio augalo skleidZiarnus pavojaus garsus. ko- galdius . L:lrie buna allyvr-ls kiaF trgiti ir Zerng. kiLd ultragzrrsas skatina augirn4. 'h. kai augala-s auga. Tad Zrnogiikasis pasipitimas ii tiesu nieko verta-s. Kodal taip yra? Tai dar neiiaiikintr. krie iisidestg visarne augale. negu retai ir stipriu tirpalLr.ri: M o iy t i s papa r i i rl a l vd :J tr (1 s d kvd r iu Dt e. .jau iiandien gali- gdlinilkg rn6g6jq. Geriau trgiti dajniau ir silpuesniu tirpalu. geriausia trgiti kas dvi savaites. Pati gana daZnai pagaunu save kalbant su augalais sode arba narnuose. . o ldtai arro Ar reikio su ougolois kolberis? PaZlstu nerna-Zai Des? Siaip ar tajp. ko lernatome. Todil noriu patarti: Snekdkites su savo augalais. o Trgiti rnaZiau.i if.*?\V. kzrijie auga. kart4 per rn6rres! Zietn4. Po dirvos sluoksniu puklotas lavo. Tikai dar leirodyta. Zirrgsnis po iingsnio atsiskleidZia ldorniausi dalykri. Arrglijoje sukurta-s itin jautnis aparatas.. . kad skiunbant karnerinei rnuzikai augalai veia geriau nei griaudZiant surkiajam rokui arba iiaip triukirnui. pjovinro irar <ius). rus metrls. jog augalai "baugidiai" reaguoja !grdsmg (ugni.fr. Augalus. Svarbui trFsirna^s meat-stoja perso- dinirno! statyta. taiiau vis dar leaiiku. Trgiti tik tada. prisirning iios dienos abejo- kios miiesjutirnilg sistern4 jie vis ddlto turi. Niekad.jei augala-s negaulra tiek iviesos..:' . uors ititr spardiai augardius galima ir ka-s savaitg. Tadiau ar tegali egzistuoti tai. hrrie tvirtila. Baldylnai su rnelo detektoriumi parod6.nepilkite tr4iq ant iidZiullsios Zernds ir sauldkaitoje. persldo . netgi paglostykite kartkrrt6rn jq lapij11. I ultragars4 pana<fis I MlIz torrai atsirandajudalt rlaZyiiarns i kapiliarus pereinantierns vaudeos varnzdeliarns. 39 . . Jau nu- me iigirsti iatroikusio augalo !larnesi.^ pagrindas sulaikt drigti{ k ri laip pa- tirtLtt papariians. Kai triksta !viesos. Polorimqi: Kambarinius augalus tuo rnetu. kad panaudojus alestezijq tnedis lengviau pakelia persodinim:1. maistingosios rnineraliniq t14iq rnedZiagos lieka lepalaudojarnos ir ilgainiui ka-s 4 savaitds. kiekjarn iiaip jau reiktrl. kad tai nieko nereiikia.l-[:. kol mes taip pa-sigaildtilai rnenkai paZistane gyvEiq garnll.

Jie ypad iaviai atrodo pritvktinti prie rynuogienojo ar medZio kauueno. Iavos skaldos bei perlito) miiiniair Substratas epifitams gaminamas G smuftinq kiminq (Sphaenum). sm€lis. li visada geros kokybis. T rGis daugiau pahgsta. dumi q. ""galai jo sirubia maistingEsias EedZiasubstntas gas bei vandeni. iiltas. EA a l(oip poruoiri ienrg ir teisingoi penodinti ougolus Ne maiiau jiems patinka irgoskstqlis. ir daugiau (IKS 2) patryStq substratr]. daug drdgmes.s. pdplasdio guouldliq bei ivairiq mineraliniq medZiagiq (pemzos trupiniq. priemolis. taiiau ir sugeriantis drcgmg. . idrudio gurvuoliq. Geras turi buti lengvas. perlito grudeliai putplasaio dribsniai. . paparEio Osmundtt ialoq ir ruPitl ll Ftskui gnnnfu atiduotu auqato saKrut Lt.nuPJ.i"aq. . Ji gali bn- ti ivairiq ruiiq. 1 IS iitoip gclimo ougolus cugirli vondenyie . . o Paprasdiausia arba standartind Zem6.5q. pralaidus vandeniui. Tai [vairns stambiaplauiiq durpig smulkintos iicves.Scltapuoctl. molis ir maistingosios mediiagos). Jos su60 % samaainiq durpiq ir detis priemolio arba molio. trejopo dydiio. Jq suddtyje n€ra nei priemolio.4 GeliapuoQ lsdtyti i hfi inrfi ir pripilti drungno vandens. talrtd' me iau yra Siek liek molto gurvuotul tr aprberldrtl4s Is vtrsaus. jame gerai isiwirtina Saknys.4 F I = fu-. Substratas epifitams tinka laipiojaatiems bei orines laloris turin- papariia:rs.I I - I Daugelis augalg mdgsta vadinam4j4 ZemC g6l6ms (ios pagrind4 sudaro durp€s. nei molio. 7rm6 tba ubstra gil6m. tiems augalams b'romelijoms bei-orchid€joms.1] Ntrlal Laibr1ii. . Kirlmriniai smulkintq iieviq o sub- Molio gurvuoliai .1. stratai. prisotintas maistingUiq medZiagq ir Siek tiek rugstus C. J4 sudaro durpes.io rubstrolus "pu[. i3 Substratas (srDsrratt s) lotyniikai reiikia pakloQ.s niiinys hui maiiau tr4. Kulturiniai durpiq substratai (IKS 1 arba TKS 2 ). Jo burbulai buna Jis sukaupia . 40 % P rfiie. DiclZiqja jq dali sudaro durpes. o durPiq rugstim. 2 Pet ilgos iaknys pcurumpinomos. laidtrs c'rui ir nesulrantys molio trupiniai. lqs netui kada lailar paloisttti arfu tuolar jorns pritailryti ii'l g€liq porei-kiaru.. o Pustas molis vandenyje augartiems ausalams- O Sakn4 stariai isplaunami iemi7 likuiiai.J AuSalas Flalot tcl. Maist4 jos siurbia tiesiai i5 vandens.. o dabartinije kalboie sali reikiti Eaitidmo terpg arba l. supuvustos. puos. tie greitai ap raizgo jq sveikomis Sakninis ir Gleidiia daug naujq lgliq. r Substratai orchiddjoms.autamos.s l . Iq derdfq iimli o. Substratai kakusarm arba azah- skaldlq kriaukleliq. isiwiitim.tai Zirnio dydzio kaupiantys &Cgmg.s noutralizuoti plideta kalkiq. Galima isigl'ti maiiau (IKS 1) ienr6r gniuiular torp rmlio gunuolirl Tiems.H kiekis nuo 5 iki 6J).

(+ P. mirkyti Seras dvi valandasl O oersodinama taio: Pora valandu prie5 tai augalai palaistomi.. nesveikcs augalo Saloys. lf .yti pil<avimo lazlele.s. tik jokiu btdu ne sauldje. Jei Zema silta. supulrsios a. ir Siltai. Koktusl persodinimr 1 Iiimti iS indo ltalctu. molinis geliapuodis sudauZomas. kuriame jis 1silalnijgs. Tolimesn€ prieZi[ra: t aist)ai tik tiek kad iem6 neGdZi[tr. atsargiai iiinrijo tuini. pati lubuq sodinti tokitme pat indo aul<Sttje.kitoiP ims pfiti! 3 Ne iin stipriai apvynioti perkirpta moteriska kojinz.zubt4 puodo &.oti vandenyje). Pzrskui giliapuodis apveriiamas. kuriq nebenorima persodilti i didesnius puodus. 4 Subertq stabstratq sipnai apkam.5 . kiekvieoq gdlg priii[reti pagaljos prigimti.l(oip teisingni persofinti ougolus . Smarkiau pastukseDus papaastai ishiDta. j Indo dryn4 uZberti tvlru arba plstu moliu. (J Koip reiringoi prilrirlinti orchirlGics 1 Orines orchidijos fulll. 2 Zemes ifltcedenti pgaliu*r+ poiolbrti nzsveil<a-s bei perdiifrvusias Sahtis.rba labai seniems augalams.ri sodinami i skyl€tus indus. Jei jis itin tvirtai prilipgs. o Saknys i6ke' denanos pagaliuku. jeijos parudusios (kdrtais iki juodumo). lud ni laielb vandens ncSqletq Patekjis ti i jo serdi .pihi pi to molio sluoksniu3 Uiberti Siek tiek iemiq Augalq sodinti per vi. 44). Wflaliti Selalimis neaProizgytos Zeneq ncsvei- kas 2 SlcflutC dugne pridcnqfi i irs4 L4g. perlito arba ivyro sluolisniu. Epifit. L:urie nemdgsta persodinimo (paimdms). kai: .sti augal4 prie Zieves tuip.duri. samanomis apriStq lazdq. Pj[viq vietas biitina pabaEtyti mediio zrnglies milteiiais. ir augalams. Prie5 persodinant molio indus pdvalu o Penrodhti reikia. Pasirodzius naujiems ngliarns. Biliapuodi apversti. Naujojo indo skers-rnuo h-r6tq bfiti bent pora centimetrq dide-snis nei senojo. Labai svarbu.kad laistymo vanduo gerai nutek6trl. kokianc jis buw ligi tol. VirSutinis iemes sluoksnis paialinamas. medZiq kamienq a. Trgsti tik pra€jus 6-8 savait€ms po persodidmo! Pakeisti virSutini Zemes sluoksni rek omenduojama tik dideliems augalnms.l0 cm storio) molio gurvuoliq. butina ruDestingai iaplauti aaknis ( + pieiinys: O 5itaip gaLima augaius augi. tik patalpinamas i nauj4 papildom4 substraq. tus pieSinys: Zemds gniuZulas tarp molio px-rrvr-roliq) augalo nd kiek nesnkeiia juk iemds gniuZLrlas.].is ivynioti i jai skirtq sabstratq 2 Prispau. visa Lemi apraizlyta <aknimis. auSalui puodas per ankitas arba ii drenaZo skylut6s kySo Salorys. iikc' denti snsipynusias foftrlis. Patzriama nuoiauti ir uslius be laou jo turhys Augolq persodinilrur 1 Zemg pridengus delnu. DaugeLi gdliq geriausia persodinti nnkstyvq pavasari (nuo vasario pabaigos) arba nuiyd6jus. Pusiausvyros ddlei galima paSalinti ir senus Dglius. Naujojo itrdo skylutg dugne pridengti puodo iuke auba ui- berti pirsto storumo (dideliuose induose .lG arba u. kuriq del vietos stokos nebenorima persodinti. stt isomis ZenGmis. Augalus pasodinus bndna sodriai palaistyti ir laikyti Sviesoje. . o plastikinis ipjaunamas. Snknis apipjauswti reikia tik tuo atveju. geriau auga naujce Saknys. lberti iemi4 ir stipriai apspudytL paliel<amt I cm iki giliapuodZio irfous. l@d laist4nl vanduo netuAtq per ir34. visGkai nepalieiiamas. iemd atsiduoda pelesiais. phtus krepiius arba riiami prie Zieviq. Norint auginti augala be iemds arba hidroooniniu b-du. tokiama pat 0ukityie kaip ir pies tai.

esanii4 po lapais (wtdinam4 cister- ra vandeniu bei moistingomis Edijasomb iS tam tikr4 ti1eneli4. Silumos. iviesiose. sodin"ms5 tik kai kurie ii apadi6.burina palilai vanfun! kzli6its valan_ foip ninkilinornar yonduo 1 Durpimis. dtvoZo- rifi[- g/tuvas ilgu snapelirl mis. laikomas po in&is ar krep6eliais nehuildioms palankamo dydiio pad6klu. i". Toks dr6kinimas labai oatinka ir kabandioms g6l6ms. didiialapirs. augalai gauna ma i Sviesos. 9 Rudeni.riose jos l(aupi. indai sintetiniai.nelysu. kad iiearuotq cb. vdsu. PsrdZiiivusius h bbaniius augalus bei epifios geriausia palai$ni panardintus vandenyje (-+ pie3iniai kaireje). Siltaac ore. vesLius.aistyma. . Nedideli vandens kiekiai sudr6kina tik paviniiu. 6 DaZoiau rcikia laisg{i sausame. kokio dr€gnlmo oras ii sumStai tO sv-arbiausiq taisylclig I Kai Zem6 paivies€ia Lba arsioia hffio - nuo kra5to.I I gomas dirvoiemis ir vienodai pasiskirsto vandcnyje esaodios tr4sos. 5 Vaadentickio vandeniui visuomet Ieisti nusistovEti per nakti.per Mlti Wk4binus &SiDtrrje lin4 vandeis. turiniiane joniniflrry: pasali- . drcfog mdgstandius augalus.t wlndans ars<Lf8ar5. b'b ju6 re4 P.ir iieT4 vandens augalagls telKla mazlau_ l0 Vandem pertckliu i5 padiklo ar virindo bffna viirrc:me mdgsta dregmes ir pasodinti daZniausiai I smilio dirvoZemi. ctonls nusit$ovetL nanas kalkis. &6gnas. dlft_ Vandens kietumq galima suzboti is vietiniu vandens tiekdiu. auealai ne- pricmo[o arba dupiq dirvoiemi. miiau bronclijoms jis patinka.loras ir nus6sh] k. 8+229).otiekio ba augalas suglemba taiityt-i oats laikas.ate. 7 Reiiau laistoma. Panardimrs geriausia &6kinti epifitus bci orchiddjas. h!. koip ninkflinri yondenl koip drdrinri oro r I yFtybes b patarimai. chlons bei kitos medzspos.jei oras labai 1 lromeliior geriouric loisryri por pihwdi kuri rudorc ip slondir lopcl reikit4 tibq Ltuj. kiekjis eauna Sviesos. metq lailss. I nnrlini maiielj jberti I I sausa duroia ir pqlnlqh.kes. minkitinaniig vondeni. bet gausiai.. be to. 3 Laistymui geriausiai tinka drungnas ir minldtas vaqduo (O-8. bi indas-palenwiia"ar- vandeniui itin laid-Ziame subst.ai vandeni butina miokitinti (+ piesinys: Vandens minldtinimas).s n4).gi'nlis (--r SvarbiiGi& augalq hE F EE A = lhip loistyti. 3 Pri&ijus slqst4 ar kietq cheminiv meA1iapa. saul6t6e vieto€ bci molio induce laikomas piles.kokia jo pri. z rtanntarnc btstyuve.netenka. o smulkiosioms Salorelems indo viduje . 2 Daugelis augalq laistomi G viriaus. iuinio 8 Augimo laikotarpiu laistyti ne per dainai. 4 Kietelui nei l3' dll-u'and. tci turitc gilirg kuriq lapai jaubis drdgmei. iioilti. pravers laisSiaip jau geles geriausia laist*i iS virSaus: tuomct tolygiai suvil- r | 0 oukriniq tuisy|rlig fvairiems augalams vaadens reikia labai nevienodai .Mat jos apsirupit Daugeliui kit4 Eeliq toks l.

pravartu irengti dirbtini drdkinimq. kurios labiausiai pasigenda' pavyzdiiui. pastatytijucs v6semeje vietoje arba karu su iemdmis isimus iS g6tapLroclzio patalpinti I didemi puod4 su molio . 4 pieiinys). kambarinius fontanus. kod cugoloi kiems augalams or4 vis dilto geriau neperdiiu' Poprosiiousios dirbtinic dr6kinimos I idata maiiatns siali i vazon4 per sl. Arba tiesiog sustatyti augalus i dubenis su nuolat drdgnomis durpemis. Jei koi iiisg ilgiou ndro ncmie uiter*a kiek gausiau palaistlti augalus. Dr6kinimcc closlog g Virruviie ant in<lu d2iowklos padiklo patiesri vandrniui laid4 dembli (galina nusiDi. t 2 pieiiniai). vilnonius siu- dii- uto demblius (-+ pieiinysr Dr€kinimas atostogrl metu).1trruoliais. sm6liu arba ivyru. purldkite juo ne l(oip dr6kinti orq vienon ougolui duroiiis 1 t4 (iikq ap\crso Giliapuadi su auxala Rafutu bbtJti i ar-molio gun rmliais 2 | plaal Ukii. kutie stovi lsaulyJe.rle itraukiarnus stiklo pl. mimozq. van I ptat4 plok'iAq ind4 jdiri.kurie sukaupia uecdaliu daugiau dregmes.groteles ir pripihi dens iki pal j+ Augaly saJorJs varutens n"steKl4 ta' iiaujuos Saubta nuokll AJIanl-ts garat. k4rl dgmblys neknrotq nuo plovyKlos Ktctsto tr vanduo nelaiit\ ant grind\ r*tu {3 . gloksinijq.'tq Pavyzdiiu (-> Oro drdkinimas. rrepwkiti iiedq bei augalq. nei parys sveria (-+ pieiinys: Zemis pgriuiulas tarP molio gurvuoliq.1. ypai jei lapai itinjautr[s drEgmei (Pavyz- diiui. 2 Dinos pairSiuie isdilioianas iiardyns d48lrcs Sakrs tr pnd"ngramas zcntc ntb. P. Beje. Apaiiniai d4piio galai nuleidiiami iind4 su vantkniu3 Auqalai gati siirbti iarulznj per nolio lazdclf E ialia rybarlo itulo kuriomis varduo i gdliapuodiius galetq a*eliauti G salimais stoviniiq indq su vandeniu (-+ Paprasiiausias dirbtinis dr6kinimas.l(oip dr6kinti orq Daugeliui kambariniq augalq labiausiaj oras. akvariumus.9 Pravartu qtkreiptt demcsl. miltonijq). Polodmtl3: Jei turite tik paprasiiausiq vandem purkituv4. Be parod. Daus labiau augalai megsta netiesioginloro drikinim4. TaiP imituojama iSkritusi rasa. Paprasdiausia panaudoti &egmei laidiias medriiagas. Jo galas rui sielai kriaukl€ ar in d4 iu vandeniu. dagti (-+ Paprasiiausias dirbtinis drekini- mas. galima naudoti ir kitokias pnemonesi e Elektrinius oro drdkintuvus.aip paiius augalus. t-abai svarbu purkiti giles tik minKtu vandetriu. todrckinti netiesiogiai t(q doryli.. Salia laikyti kuo daugiau didZialapiq bei pelkiniq augalq .l<ri sDeciaiiai tani tikslii pa*amint4). Svarbu: pirrniausia iibandyti. Vasa14 d6l oro &€grnes maiiau rupesiiq' bet iiem4 iiltame kambaryje jis pati*a 60 -70 % &egnumo &rZniausiai bina per sausas (maiiau kaip 40 %). t Evaiiuojate vos kelioms dienoms. 3 pieainys).i kzlet4 augal4 i! !.ar panaiiai). .Toks irengimos. Daugeliui augalq tai gali net labai pakenkti. l(oip poproiiousioi dr6kinti orq iSsyk koliems ougoloms titandsijos ir kiti epifitai.gili pagirtlyt. 3 pieiinys). begonijq.rlagtis.uoito.. Jei ketinate negriiti narno kiek ilgiau. ar tas budas tihai tinkarnas ir kuriam laikui pakaks vandens atsargq. lr-r-s. o or4 aplinkjuos (--) Oro drikinimas. Paorasdiausiai purKdarni vandeni ii pllk5fuyg tiesiog sudr6kinate or4 (-r Oro &dkioimas. streptokarpq. smulkiais purslais. l-3 pieSiniai). Pakloq veltini.40). 1 suvelt4 vilnq.

plinta nuo apadios arba leidZia per ilgus uglius (afshmai t2rp lapq tuomet pasidaro nelprastai ilgi). . llgostiebioi ougaloi iupinloir konriemic Jaun4 Bendinmeno fhl dar nesumedijg kanienai supitwmi j graldry ilgastiebj medeti. papurkiti vandeniu.@r I zem?. . Geidnt cendjimas. 2 Salia jos pasodinmas eugalas. Nupjauti didesng uglig dali pravartu. Sama- \ { 9omnmrir opriSl. gud41t'is lonkdioi 1 2 Sulenbi i3 vielos lank4 ir gr. Atsargiai apvyti lttnkeli frgliais augalas spardiai auga. 2 Nugrnibius jaunl a4ahl irifinlles. 2 piesiny.or lcdor Ypat tinka augol. foip toi:ingoi lormuori loior Augalai ilgais lanksdiais stiebais nornis apriiti kotai (+ pie5iniai: Samanomis aprGtos lazdos) labai tinka filodendrui h monsterai. ta lazda I I ieng ikaxznn vnanomis aprii- stiebu (-+ pieiiniai: Autitastiebis). Jo ngliei wirtirunni pie atranos. iliiti ir juas nasipiai pririiti. nupjaujei name net du treidalius ugliq. Toks medelis uZauga per kokius penkeris metus.daujamo ad<3tio.irm6les. 3 Genimi dauSiousiai senesni . jie pradeda graZiai Sakatis. ngliq vni Sun€les tiesiog nugnaibomos pirSl us.[-Tl I fpl h E Frl I I r I - I = l Er a F Apipiqusryrmt viriiinig poinlinirno: bei geetriims 1 Pjawnme daugmai 0.). 3 DaZruti getleti ionines iakas. kad flsifomuotq tanl&s vainikas. prieii[ros. jo Ugio ir Jnsq non| . rwpjauti jam irinng. 2 [smeigti fuolelj ir irwte pri*irtinti prie jo augal4 Medeliui i&aqus pagei. Kaip uisiauginti augal4 itir auldtu dailiai atrodo pritviritnti prie lankolio (-+ pieiiniai: I-a*eliai). Norint j[ atjarminti. 3 pieii- l(oip gendti ir f'rornuoli loics bei kiios g6liq nys) nuka4)omos tik vir. D6l galimq nuostoliq geriausia vienu metu prad€ti jq auginti kelct4.ams.z. jei norime suteikti augalui tam tikr4 (J foor4.tugalai jauninti arba pakeisti lzjosforn4 - norint juos p. t{ Aukirorriebir 1 Nuolat folinti jaurul sipri4 medeli4 Sonines iakas.5 cm :li'ri fumblio. Salinaot viriunilcs (-+ VirSUniu Pas^linimas. tutintiems orines fubtis. r Veiliems augalams pasaliramas vicnas ii dviejq pr afii esaraiq ug- liu. Kiek nglio pjauti. priklauso nuo augalo ririie's.

kol nustos kilti oro ir panardinimas.ildomieji dcmbliai arba elelariniai !.labai sva-rbu iuG pastatytl ta Obuoliu kvapas skatina Z\dati bromelijas.r. I pieiinys). 4 Jei oalangds laltos. )ta augalq hormonas Bromeliias iis skatina krauti Ziedus. 2 pieSinys). (--' hieZi[ros FudryL€s.iiai) perstumdome auealus. Po tokiq procedurq jie pe riau jauciasi ir lengviau kvipuoja. I pieiinys). 2 burbulai. I pieSinys). Augalus butina karF kartdmis nuprausti drungnu va. langus ar pana. Nuo pnkuot4 lap4 &tlkes geriausia valyti kosmetiniu Sepetiliu. kartais jl dar galima atgaivinti panardinus i vandeni t-+ Perplovimas ir panardinimas. jas paprasdiausia paiiltinti putplasdio ploKtimis ba specialiais elekt-inia is Sildytuvais. ? Zemis uerolovimas. I paiia puse iSvies4llpai klivijas.Dor t0 961i9 prieiiiros gudrYbig Karnbariniams augalams s4lySas dazoai galima pagerinti labai paPrastai. aza' lijas. lO Fotometas. 8 Panardinimas. 2 Nuolat nuskabvkite senus iiedus Prieiiiros gudryb6s ian issisttlaitlyti.rimaper"oclinti (J Perplovimas Perdiiiis uazono iemei geriausia galiapuodi Palai lqti ih kra\try parurdirus i vandenj.Lr. Kad oePadar)4umet klaidq pari*dami augalams viet4 geriausai ligyti fotometr4 (+ Sviesa. maZdaug po keturiq m6nesiq ji praiYsta. patartina ivelniu dregnu skudurdliu nuSluostyti dulkes nuo lapq r--+ Augalq kosmetika. - Perplovimcs ir pomrdinimos I llita randens srovi per ilgesni bik4 ifplauna iemio trqsq bei drusk4 perteUirl.r net ir tamsiausiuose kampuose lailqti Svies4 mdgsuniius bei 2ydiniius augalus (-r Sviesa. Tai labai atgaivina augalus. 68).4 Puipkrsiio plokstis. I pieSinysJ.iltlyluvai apsauSo dugal4 iaknis nuo vasos.nidu nuplauti drun- niu.r5 Siltas lietus. I Triukas su obuoliais (-+ Prieiioros gudryb€s. 5 C€iiaouodZio Zenklinimas Kai dil kokiq nors prieZasiiq (valydami dulkes. t5 . 3 pieiinys). I pieiinys). ji nukirPdami palikite siaurq ru' dq ruo2eli. Prinok€ obuo- liai bei ivairiq citrinmediiq varsiai iaskiria nemaZai etileno (+ P.nde- gnu vandeniu. ku- ris. ir tu6. Resykiais svei ka palaikyti geliapuodi su augalu po letai tekandio &ungno vandens srove ji isplauna nqsq bei drus\ penekliq ditvoiemyje. nes kitaip jos ima mesti iiedus).4 piriinys) . plastikinis gaubtas neleidiia Zied4 reikia kuo greiiiau pa. gardenijas. 2 Per|ydeiusi "ousininas (-+ Prieiiuros gudrybds. be kita ko. Tai bus daug lengviau padaryti paienklinus g6liaPuod[ (-t hieiifiros gudrybes. ffi'K=--==ivieso 1 Jei gilins stinga iviesos. Sdklos brandinimas atima i5 augalo daugjdgq ir trukdo jam gausiai ir ilsal Lvdtri. iS dirvo- nemdgstaniius daino persodilimo (palmesl). ruoielj. 2 pieiinys).rsi lapo gale. Jei tai neimanoma. kuriq del vietos stokcs n(' benc. 9 Turint specialq Sviestuv4 galim. 3 labai palogu i langq atgr(Ztq indo so"n4 pa2enklinti. 2 Nukarpant rudus galiuk s bitin palikti siaurq rud4 Augclq kosnetiko 1 Ploksiiaiapius pruvartu kuo dQi. 6 Jeinoriie pasalinti parudl!. biitinQs Sviestuv. Jei ddl kokiq nors prieiasiiq Zemd gdliapuodyje perdziuvo ir augaJas ima vysti. 2 Liuksometru galima tiksliai nustatyti hiesos kieki. 2 pieiinys).ialinti .sikl4 arinn i3 augalo dnug jig4. nes kitaip SvieZiai nukirptas galas d2ius toliau (-+ Augalq kosmetika. 3. 1-2 savaitems patalpinus bromelijq su keliais obuoliais po lviesai laidiiu plastikiniu gaubtu.

j uo s kia ne laistlti. . gipso arba cemento miiini pritvirtinta keratniniane inde . G er iausia jas pririiti plonl Silki' n iq koj ini Kadangi |ic augalai ry a tkar pomis.r i.tinkama vieta pilkosioms tilandsij o ttrs. siurbia drigng lapry tuvi liai s. bet di u p r ei kar t kar t inis ap ipur l<st i minkitu kannbario temperattiros vandenit.rka.iis tos m6g6iui: tilondsiic Imontri g tttbttot.

. reikalingg irankiq bei rakandq galima isigyti sodininkystes reikrnerq parduotuvese (-+ Adresai. ora^s Nuodilgas ir uZuolaidos. . Molio gurvuolioi vietoie iem6s Molio gurvuoliai arba lvataus dYdiio pusto molio burbulai nuo seno naudojami auginant dugalus be dirvoZernio. bet ir galirnybe padiam t4 stebukl4 sukurti. arba o pasrniSriai . o atrodyti lyg pro j! bntu I-aistoma 5a1tu.lapq kuZdejimu ko tyla kaip kad sageretijq guota-s kitarne puslapyje. ligi tol augu-si Zem6je? 4f . r Agresyvi pavasario saul6. sveikrs ir gerai rugaliius augelus. Taigi tokio perkelimo nepabugtq i! seneslri augalal. Rediau reikia persodinti augalus. P[sto inolio br. teisingai priZinrint. cigarediq dumai. sugerialdiu sageretijos lapq burilarnesi . Kiekviena-s bonsas tartum seka saar rniivo sa1cn9 . Geriausia persodinti jaunus. nelieka vaudens pertekliau-s pad6kle. augaliius Zem€ie. o Tra!t1. Geriausias laikas persodinimui nuo kovo iki rugsdjo. Keista-s regisi Zydintis ir vaisius nokinartis bon^sas: nors jo lgis ir lapija rykitukiniai. o Per daug vandens Baltai laikoo l?". parodo. kui paprasdiausiai perkeliant juos ! geliaprrod! su molio gurvuoliais.iq. arba dr6gmes matuoklis.sq specialistai i5rilko geriausiai tarn tikslui tinkandius. . iiedai ir vaisiai iiauga nonnalaus dydZio. prieS naudojant juos reikia gerai i5mirlqti. kadaugi augalq Saknys nejudinamos. . specialiai skirtus augalarns. pakanka 4-6 rn6nesiarns (arba 2 mdnesiarns. . dararu dujotiekio grba virykliq. Sitaip persodinti ealima visus kambarinius auealus. Tai n€ra visai paprasta. be to' jame augaldius augalus maZiau puola ligos bei keukdjai. laparns praliusios de5imfinedig audros. Pradejrrs jtros gabenti i Europ4. tio guwuotiai 2/3 jo turio. beveik 20OO rnetq sie lykitukiniai rnedZiai yra meditacijos objektai. Jo salone gali aF dailuoti rniiko lopineli uolos viriun6je. taigi galime rarniai itsvaZiuoti trumpr! atostogrl. P. 40). clideli ilclai. bonsq tBryndje. Saltas tarpas tarp lango stiklo dhamose patalpose. Pctorimcs: Kadangi atsking rnolio gLrrvuoliq druskinguma-s labai nevierrodas. Geriausia. pritaikytq rnolio guwuolitl substratams. klevq arbc qZuolq. o Silumos svyravirnai. Saltas pagrindas. Japonijoje. nuo dirbtinio Sildyrno (dujos i5 uesan- perdziivgs o ora-s. Jis turi augalams patiitanti rugities kieki (tarp 6P ir 6. Svarbu: naujasis inda^s privalo blti daug didesnis ir be skylutes dugne (-+ pieiinys P. subtropitlius arba Vidur2erniojuros pakaniiq rnedZius bei krurnus. vandenyje. o Jis nesuyra ir nesutanheja. Tit*arniausia-s laikas persodinitnui . .Augolus sorgdinrniios prieiiuros kloidos o Per Bonsoi - noios didelis posoulis iijaponq kalbos reikitq "medis dubelyje". . o Skersv6jis arba nesandarus lar- tydia maZaugiu auginarna-s tnedis. baldq prieZinros priernoniq garai). jei augalas auga kitame substrate. . I3 paddklo ar duben6lio po 96- skleidZiantis. kietu vatdetiu. Jie augitti vien iS laukiniq medZiq .i5 pradZiq Zem6je. taigi yra nuolat lengvas ir punr^s.pu. Labai svarbu kruopiiiai pa-ialinti iS iaknq visu-s Zernig likudius (-+ pieSitiai P.truo kovo iki mgs6jo. tai yra kinukarns" tropillius. c Saule parmksnes gdl6ms. Po ilgu-s metus trukusiU baldyrnq bol. k4 tik sudyggs rnedelis.tylu mGke. kada reikis vdl laistyti. auginarniems Tai daug papra-sdiau. *uzl -uu p". . liapuodZiu laiku uei5pilarna-s valdens p€deklius.ribulq bei rnolo gurvuoliq su ivairiomis priemaiSornis. Paunksng m€gsta nebelrt sa$anos. langai geguiy. be to. Kaip augilti hidroponiniu bndu auga14. o Paunksne saulg rndgstaltietns. Tai ne jauuas. kuriuos jie bemat mielai apraizgo iaknirnis (+ pieiinys P. o mo- uZgoZti uykta ir meta lapus. Ziernos rarnybis Atdari. rnedZiq grurntyrres d6l Sviesos. augalai Zudavo. Jos nukloja dirvoZetni storu Zaliu kilirnu. Molio gurvuoliuose sukauptq valF ders atsargq paprastai pakanka l-2 savaitdms. vandens lygro rooyKle. Patartila naudoti tik tatn tikrus gdliapuodiius. Jel augala-s auga va0deniu uZpiltuose pusto molio Burvuoliuose. Si lyg tais sumazinta gamtos dalele Zavi ne tik savo magija. Boma-s gali buti vos penkerirl metrl amZiaus.5 pII). ojq mai g6lei. jei jos naudojarnos trgsti kitiems substraurmsr. 238). Deguonies trukumas blogai ve- kymo vietoje. nepaisymas. Per dau8 perkaitinta palangd. 4O)' kad jie nepradetq puti. 40). kuria-s lairn6j u-sieji vdiliomis Sakotnis kone siekia Zemg. kai Zern6s gniuiulas uZima 1/3. Tuornet bolsq augintojarns kilo rnintis suk-urti prieiybg Siems "lau"natninuhs". Molio gurvuoliq substrato privalumai: . bet Bonsa-s iivertus maiai Sviesos per Siltoje lai- . e Sausas. o Jarne ialqritns daug letrgviau gauti deguonies bei valdens.

Kilg i5 stepiq giraiiiq: ldcniaz obaszlr. Priei pinna-sias ruden-s Salnas turi buti iemelti i uamus ir Ziemoti Sviesioje bei v6sioje (maZclaug ro fikas (Fius benjani a).Silurnos ir maistingrdq . Pietq Arikoje. Ficus nerifolia. kad jie Saknijasi labai maZame dirvos kielTje ir itin plolddiuose duben6liuose.vandens. med€jantis storalapis (C rassula ar bo rescers). seri' sa oj KilqisitogJgqruSh! (Serisv foetida). Kilg i! subtropikU miSkq: kamelija r ophy s us (Canrcllia japonica).i Gunbuotas 60 cn aukitio Ficus rctusa egzemplorius- liltai laikomi Ziem4.egzotiikg Bonsg dorytoi tinkontys ougoloi Kilg ii VidurZemio jlros giraidiq: kiparisas (Cnpres. Ficus retusa. karpaZold (Er tpho r b ia balsantifera). o tik paslIi liekite augal% kitaip vanduo negalds dorai susigerti ir be naudos nutek6s Zemes kauburefiu' nuskalaudamas dirvos pavirBiq.Bonsqi . P o lr s c i as fr u t i c o s a. kur drdg os kar5tos vasaros ir lietingos Svelnios iiemos. 210). paprastoji mirta (Myrlw com Lu- mediig miniqti[ros iinolinq opie bonsg prieiiurq Xas Sviesos. Sausuiu stepiq lflrmai prisitaikg prie sausros period4 ir ne[sDeidZia. sageretija (Sageretia thea). antarld. kiek Siltesneje (maZdaug 15'C) patalpoje. Tod6l: . P. BendZami- P. Bon- suformuoti galima nebent tik atZalas auginandios rapipalm6s s4 i! (-+ Svarbiausios augalq ypatyb€s. Kai lauiems reikia stebitinai nedaue iviesos. . Bonsg prieiiiros gudrybGs Auginant bet koki bons4 visq pirma reikia neuZmiriti. Pirma gerai papurldkite Zemg. iei kartais uZmirstama juos palaistyti. kilg ii vietoviq. Smulkialapi guoba (Ulnua parviflora) grakiiiai iilinkusiu ktmienu. B rachy' chiton r pestris.84-229). dr€gnai ir iviesiai.itin iiltai. Rugs6jijas reikia ineiti vidun ir laiLTti tsviesioje. taip pat mielai vasaroja lauke.in:s lamstas (Citant ar c ti ca). Palm6s: rapipalnd ( Rhapis e:ccelsa bei Rhapis hwnilis). l0"C) patalpoje. geriausia Somis bonsams. tik jokiu bldu ne saulEje (-+ P. Subtropikq mediiai bei krumai. ris). Tropiniai medZiai bei krumai pratg prie visus mehu Silto bei dr6gno oro. Geriausiai auga sauleje ir ne per hiko. azalijl (Rh o do d e ndr o n s i msii). . Cil€je ar Kalifomijoje kilg augalai m6gsta vasaroti lauke. Jie iitisus metus kambaryje . MidurZemio jnros pakandiq ar palaiaus klimato zonq pietvakariq Australij oje.siniie dis serisos (Serissa foetida) medelis- jau fodi. Cartnona miclla.srs nacrocarpa).-kuriq buna g6liq Palmes netinka bonsq menui. 43). Patartina lrgsti da:nai ir po nespecialiomis tr4daug. japonine ap oni c ut n). aus Weneri4 mehg amZigrautto medis (Punica granatwn) M qsliai pasvir gs gau. kur iem6 iSdZirura greidiau ir rnaistingosios mediiagos sunaudojamos spardiau uei paprastame inde. kiek iI to paties pavadinirno kambariniams augalarns (-> Svarbiausios augalq ypatybes.edziagu j iems paprastai leikia tiek pat. iliau' Ziantysis fikas (Ficus punila). Fictts buxifulia. iefleta ( Brassqia a c t in o p lry lla). azdija (Rhod o den d r smnlkialapd guoba (Ulmus partifloro).

Niekuomet netrgskite augalo. geriaruia keiptis i artimiausiq bonsq specialist4 arba bonsq klub4 (+ Adresai. tq tik pe$oding afta nuPjaustg Saknis ir kai iis atrodo nesveikas. kai jis Zydi (arba priei pat Zydejimd. 238). kas nusipirko kambarini bons4 (-+ Adresai. 238) ir nori gauti daugiau bei smu. P.lkesniq Ziniq apie 5iq kambariniq augalq prieZiurq. Vedantis vai. . Konsultuoic bonsg ldubai Tam. P. nes kitaip galima greit nudeginti iaknis druskq per- Euotas. tekliumi dirvoZemyje.sius sizigis (Syqgint panicukzlunr .Marlaug 30 meq amijaus 45 cm aukiiio saSeretii\ parduotuvese.

Ore esandias augalo dalis panar- neodloustos nuo ligg bei kenk6ig lciiou golirnl poddri l(od ougolos builq sveikos Kaip jau miu6jau. PavyzdZiui: visad padeda. Nurinkti. Ne statykite augalq. kilus povoiui fuoi pot surosti ir poiclinti ligos prieiostis. . Ugliq viriundles bei pumpums dainai ti. kuriq bijo amarai ir baltaspam6. . Asiuklio nuoviro tyre senov6je gydyta miltlig6 (-+ receptas P. Bet yra ir kitq-priemoniq. Kartkart€mii supurenkite Zemds pavir5ig. Papra-sdiausios yra mechanines: . r Cesnako labai bijo grybeliai. geriausia-s vaistas tinkama prieiiura. Typhlodronus tiliac prie5 voratinklines erkes bei triosus. . kad neisiveistq drunbliai bei samanos. seleno ir panaiiai). minuojandias museles ir kih$ skrajiinus kenkejus. uZriSarni ir paliekamijuose kelioms die- noms. P. kad tarp Pirmoii pogolbq iStikus bedqi foks ougolos Ne visuomet bltina G karto sriebtis nuodtl . Tuo tikslu augalai gausiai paliejami. Kuo anksdiau aptiksite lig4 ar kenkejus. Arba piretrumo miltetiai. Bioteclniniai budai: o bei juostos vabzdZiarns gaudyti Geltoni klijais padengti lapeliai vi- lioja baltasparnes. Tadiau 3i bnd4 pakelia ne 50 . NeparnirS kite dirstelEti i lapq apadi4. 50) naikinamos voratinklin€s erkds. vorotinkling erkg golimo benot nugolobyli kuriom loikui opriSus ougolq sondoriu polietileno . l(oip iveikri negoliq . kad laiku pastebetumdte kiekvien4 pfitim{. Kalkiq bei druskq nuogulas luo keraminiq 96liapuodZiq ruopradZ kruopSdiai nuDlaukite. 238). Svariai uzlaikykite indus bei Zemes. nubrauldi arba duiu luplauti uZpuolikus vabzdZius. lskus graudinguosius vabzdZius (-+ Saltiniai.daugeliu atvejq paf. Paialinti apniklas ar ligotas augalo dalis. Pwyzdiiui.anka visai paprastq priemoniq. deja. kad iji nepatektq vandens. silicio mgities bei mikroelementq (motibdeno. kad neapk6stq KrIq. skaistenio (f). supuvusius arba liguistai atrodaliius lapus bei Ziedus. Ypad dregnu oru (-+ pieihys P. Naudoti I kart4 per savaitg. . bet jos. . Fitoseiliai prieS vorat'intlines er- vytis prieE baltasparng. ne dinti i drungn4 vandoni su trupudiu skalbimo priemouiq. At6jus laikui Ziedkodius nrpjaukite prie pat pagrindo.relhnnr) ga::Jdnmi apipurkikite augalus silpnu kvap- ji stiprina audinius. Nepatingdkite protarpiais idemiai apZiureti auealus. Stiprina augalus ir vadinamoji gydomoji Zeme (atrt peitio galiuko telpantis 2iupsnelis I I laistomojo vandens). o pjuvio viet? bttinai pabarstykite medzio anglies milteliais. r Pld5riosios gumbinds vapsvelCs. stiprinti ougolus. Todtsl tiksliai laikykites augalq prieZiuros utrodymq (-+ P.pertankiai reikia. tuo lengviau bus juos iveikti. Tadiau jie labai nuodingi. Daugiausia d6l to augalai ft setga. viriuje suriSti taip. Priei tai geliapuodi ikiiti lpolietileno mai5elI ir ion ougti sveikam ir stiprion: vengli pdeiiuros kloidq. Jq lalsval patektq oras. Jei negalite gerai iZiiir€ti.iie aliejai naikina bakterijas ir grybeli juose esantys hormonai skatina 96les gerai augti. Izoliavimas. apuinka amarai. Ligotus augalus privalu laikyti atskirai. moiieliu tyrele Ii Kes. Amani bijo dilgdliq ekstraklo (-+ receptas P. Yra nuo seno ZinomU kovos su kenkejais pdenelriq. istatomi i permatom4 polietilenini maiSeli (stambesniems augalams tinla dideli mai!ai). 47). 52). todel reikia atidiiai Ziur6- niqjq augaliniq aliejq tirpatu .etinkamai priZiurima-s arba netinkamoje vietoje laikomas augalas tampa neatsparus ligoms bei kenk6jams (-+ lelltele P. Jos suddtyje ym vertingU mineralq. 52). padedandiq uZkirsti keli4 ligorns arba anksti jas nustatyHigiena. kad nepateldq I Zaizd4. 84-229) ir parinkite savo augalams pagal galimybes palankiausi4 viet4. . Zinau tai ii gausiq skaitytojq laiSkq. auksaakiai arba wdiai orieS amarus. pasinaudokite padidinamuoju stiklu. nrokdti greil ir geroi noikinli kenk6ius. Pakankama erdv6. Nuolat Salinkite sudZiivusius. i kuriuos alsakindjau 15 metq.

.s iiukilems skirtas surinkitno vieta-s. .tgos prielnones lai$kite tik jorns skirtuose induose. Dabar galite purKti.. Verdiau nesinaudokite itin nuodilgais "T" arba "T+" pajenklintais preparatais. tys ilsekticidai gali buti purikiami ant augalo. kad sunaikiltrundte ir kit4 kenlidjq kartq. o Akaricidai naikina erkutes. Dhbkite srr pirBtilimis ir jokiu bldu nelkvipkite nuodq patys. . kai lepadeda kitos prierno- l6s. purikiarna-s kaip sLTstis arba dujos.1 7" tirpal4. uZrakintas. l 4 l .: I Papaiioi ytikiai tinkn drigniens ir iiltietlts rollios kalttbdriaus. tl . . lsigykite vaistindje 1 rnl vienkartini ivirkit4.5 rnl preparato ir iivirkikite i l/2 I valderls.J. 52) uZkernia vabzdZitl kvdpavino organrLs arba suardo jq apsaugini sluoksni. e Baktericidai pas mus draudiiami. Nenaikirkite likudiq (iiq prepara- trl veiksmingtunas ir be to greitai praeina). o nuneskite i tokom. . . tik jrtosc paknnktrnai iviesu. Augalq apsa'. Garntosarrgos sunetirnais uesi- priemonds arba tnuilo tirpalai ( + recepta-s P. pilalni ar baNtomi ant dirvos arba isrneigiarni I ierng. Tiksliai laikf kitds naudojirnosi rurodyrnq. Aliejilds netuime. Augalus purkikite tik lauke. Geriausia naucloti griebirnasi tuornet. niarns gyvuliams neprieiuarnose vietose.. Kenksrningus vabzdZius nuodijau- 0. vaikams ir nami- . e Fungicidai raikina grybelitrs. Reik6tg ntkreipti d6mesi i Sroi kq: . taigi priernouiq priei virusines ligas .. Panaiiai veikia ir vadilalna-sis lapq lakas. be to. jei visi augdai nys. naudokite aerozoliais. taip pat nemeskite i buitines atlieka-s. - gali isimesti puvi- PolErincs: Karnbariniq augalq purikirnui uitenka apie l/2 I kokios nors priernonds. .. itraukite 0. ypad neuZrnirikite laikr pakartotinai lupurkiti augalq.

Tarp iali4 poporiio Iap4 aki veria Den drobiurn nobile ir Phalae- 52 . Augalas neZydi: ialinti prieZiiiros jarn neteisingai paklaidas . jiems patietns.42). daugeli sykiq apipurkiti dnurgnu valdeniu. Purtdti piretnunu arba insekticidais.gal rintrla vieta. nopsis miirflnas. Crysopa perla. ne per daugiausiai laistyti. Voratirtlines elkes: drEkinti or4 (-+ P. Augal4 pa-stabet ne sauldtoje vietoje. gal jarn stiuga Ziernos miego arbajis neturi s4lygq tinkarnai Ziemoti.rniltuotie ii auatai: augalus pastatyti i vesesng ir Sviesesng viet4. Jei augalas €iauna per daug saul6s: Sos. Kekerinis puvinys: sergiurdi a-s augalo clelis pa-ialinti. Augat4 pastatyti i Sviesesng vietA. Atsaldyti. pavirinti. Rudys: apniltus lapus pa-ialinti. vm pradejusius juoduoti nuplauti dnulgnu vandeniu. kelrk€jq apliktas da- ekstrokros Spidto ir muilo tirpolcs nuo poplosfviv bei nrilluolpiq lis paialinti ir sunaikinti. Laou nemetodai: Dakelktus laD[s Asiikliq nuoviros nuo mihlig6s g Svieziai Duskintq arba 150 g dZioviltq diwiniq asilkliq maZdaug 24 valaldas mirkyti 5 I vandens. Pakeuklos ialnys: augal4 iiirnti G g€liapuodZio. persodinti.-irioi u"+ti"ir gitoirosios lentelds arba srnaigai. per daug azotingos tr4- Baltasoamiai: sumazinti temDeratl14 dZiai nepakelia v€sos. Suraikiuti suk€16jus (amanu. Laistant augalus.jlstekcarq co tbrro 'Plush' bet kclelas Odontoglossun veislitl. gurnbr5 koto ar kamiero pagrindo bei stiebo: neimanoma pagydyti. 45). 43). perskalauti 96liapuodZio ierng (-+ P. sergandia-s ia. Vaistazoliq ar- skydomorig I valgomqji Saukit4 skysto kalio muilo arba indU ploviklio iitirpinti redideliame kietcyje lilto vandens. vydiai. Puvinys prie Salcn1. augal4 pasoclinti i nauj4 Zemg. nukosti ir prie5 pudkiant atskiesti l:5. Dideliq iiltnamiU lysvese pa-statyti masalq su alurni. Geltonoii Zr. iits Specialus fungicidas. Tirpale pamirkytu teptuku patepti amaru kolouiia-s arba voratiukliu raizginiu-s. Nuolat minkithti Iaistymo vandeni (-+ P. Lapq detnetlige: sergaudius lapus pa-ialiuti. paba$qai ipjovimq vietas mediio anglies milteOrchiddjU stiebai nestan!:nrsi patiais. Pl65riosios erkes. Laistant |eta-ikJti vandefts alrt lapU. Zi. maZiau laistyti. pask-ui augal4 persodiuti i nauj4 Zemp. vandeirs uepilti aDt lapq iSgaub. persodinti. Siuo tirpalu galirna apipurkiti ir vis4 augalq. pasiiviediant kiieniniu Zibintuv6liu. lieti tik ii apadios. irsekticidai. Pavasari veikia kaip uZdegamasis lgiis! Amarai: Amarai: dilgeliq ekshaktas cepta-s (-) re- Geleiies trukruna-s (plrl oroz6): priemon6s Siam trukurnui paSalinti parduodatnos parduotuvdse. KieLrlapiu-s augalus galirna tepti specialiaisiais aliejais a$a puldti aerozoliais lapq blizgesiui palaikyti. Pastatyti vediuamoje. preparatus patartina keisti.lcris paSa- linti ivariu aitriu peiliu. Pel6siai: balt4jq sluoksni nuimti uuo dirvos paviriiaus. Specialus fungicida-s. 5l). groiios koip woion6 Sios puikios gilis gali augti ir ant palongis. muilo tirpapfuetrurnu afta kitais inI augal4 i5kelti i. r[pintis.l(oip poiion posigominli biilinq purikino priemoniq Dilgdlirl nuo Plorraodds erkds: auscla leihti v6siau ir sausiau. SliuZai: vakarais gyvius lurinlti. Pavasari pakeisti Zemg. Pl6Sriosios erkes. Beje. insek- 3ie tropiniai atogrqiqvabz- ticidai. Vydiai. paskui pusg valatrdos 5OO {pilti I I vandem ir I valgomeii Saukat4 teclmido spirito. Speciahrs fulgicidas. Jo galima isigyti ir valsta2oliq arba gdlininkq parduotuvdse. Tripsa. saule augalams (-+ P. dmngnu vandeniu. augal4 laikyti 5ildiau. Asirklio nuovira-s (-+ receptas vfuiuje). dto bei muilo tirpalu (-+ recepta-s viriuje). kel&tas Saknis paialilti. preparatai nuo voratinkliniq erkiq (pas mus vartojamas vadinarnasis karbofosas). tik svarbu nepamfudti apatinirl lapq pusiq! Augalus gleZnais lapals po 15 minudirl perlieti Svariu.s arba iahria-stie- 500 g ivieZiq dilgdliq apie 12-24 vala:rdas mirkvti 5 [ vandens. nukrapityti amaq kolonijas ir ta^s vietas patepti spi- serganlapus Saliuti ir uaikinti.vnabLrdele: Da-ialirti grybetius. Jei isinel6 grybelis Tikroji ir netikroji rniltlig6: fei otsirodo kenk6irl Arnarai. ipjovirnq vietas pabarstyti mediio anglies milteliais. leisti gerokai pradZirlti. kur ne tyti Sviesioje. Saloru nematodai: ausala sunaikhti. Naudoti specialius trematodrs. Geltonosios lentelds arba smaigai.i dirvoZeml. Gydym4 pakartoti kelet4 kartq. fei sutriko ougolo gyvybin6 veiklo Jei sutrir r ka augimas: taisyliprieZiiiros klaidas ir p€meiti augalq ijarn tinkandi4 viet4. Straubliukai: lervas ir vabalus geriau-siai galirna aptikti rnl1i. Net ir atskiestas spiritas leugvai uZsidega! Koletnbolos: Ziern4 rnaiiarr Iaistyti. nes kenkdjai greitai igyja jiems atsparumE. Orchid6ios - Zemg. Salcrinds erkds: kenkdjq apnikta-s olnor{ iakris. rnaZdaug po dviejq savaidiq palai. kurie stovi saul€kaitoje.pavasar[ augal4 persodilti. palardinti ijoms uaikinti skirt4 priemong (galima lsigyti parduotuvdse). Alsargiai: purskialt remlqti.skdcrnariai. Kartais gali buti pakenltos Salorys. Suodlig6: pajuodusius laprrs paialinti. SukamitFjimas: sergandius lapus ialinti. Tuomet jas reikia pa.styti inselticidu. purkiti uuo arnarq. kad tirpalas mepakenktg pa-ialinti ir sunaikinti. Tiksliai pagal nurodyrnus pagarnintu tirpalu purkiti augalo lapus arba palaistyti virSuje).ialinti arba insekticidais naikilti Salinti d€metus laprs. biu-s svogiinu. kad Zeme butrl toly- giai drdgra. skydarnoriru arba miltuotuosius slcydarnarius ir bolt Lspanfus).ti vandens la-iai juos Saknu ken*6ius.il nupurkiti drungnu vardeniu. toh drAgua-s oras. Ka tik nupilt4 ir neatskiestE antpilg ' ba g€lirrinkq parduotuvese galimaJo lsrgyn Jau pagamnro. Augalq laikTti Sildiau. augal4 persodinti i nauj4 :nis iikedenti ir nuvalyti. Vt. Geltouosios lentelds arba srnaigai. Sviesioje vietoje.

.

-^. pertrpita. r iviedor lopq d6rn6r PrieZasys: pcr saigi tEm- f|ihuotieii drydomorioi PoZymiai: i vat4 paDa5us dariniai.. t :'.lbe pakeisti viet-q tais1. laistant aptaikomi saul€je stoviniiq augalrl lapai.".' . jo kaitai ir gaiai bc Drickaiitrl .. rei. . 7.. Pagalba: +P52.ti prieZinros -r P. varganai auga. P€alba: + P. rrlaisyti saul6!:. 52.J:' . Prieiastys: skersv6jis. Lapq apadioje siurbimo vietos.. truksta geleiies.li.. 52. . PoZyrniai: lipols h deformuoti lapai.r'i pokyiiai dirvoZcmyje. PrieZastis: sausas oras. Pagalba: Skydomorioi PoZymiai: rudi slgde- . per Silta arba per ialta auginimo vieta. klaidas. 52.. Prieiastys: pr sausas oras. nuali. Pagalba: . :. Sukcn3l5iimr PrieZastys: staigus tcmperahfos polgtis.kia pcrsodinti. P€r Saltas arba psr Siltas van&o. Pagalba: dr€kinti or4 (--) P.i"::''' . | Rudi -'. rcxf. Pagalbe ialin- ti priefilrc klaidas.t.-. stis: per sausas riboti laistym4.' Sidchin6s augalams j<x Kai loriems biina ir raudom arba dos. .'"1. sausa iem€.. nt t. per maZa ivicsos. 43) L geriau laistyti.:'i .i l. trdti. .. Amoroi Suriokg lopoi Prie-ia$ys: per sausas oras.'''t Geltoni lopci PrieZastys: perlaistyta. - Jit oras. trirksta azoto. -. po kuriais tlno kenkdjai. jei .l nrsvos . sas oras. . po lapais ir tarp jq. Pagalba pakeisi augihimo vie*q gsesDe. tripai. per daug vaadeus.I I I I Sveikor hpor tl. kanais ' Bbikir lpoi (drlomzi) Lapo gyslos dar ialios. '' d6'm6r ---. .. keisti viet4. Pagal- ba: ialinti prieiilros .ti .ti mes klaidas. per staigis drig- Ea a l(q opie ligos ir kenk6ius lufi lopq lcoitoi at/ Priciastys: per mazai arba per daug vaadens.. PRrdr0R6 XtAtpOS! .irAt: . t'ft.ti.cn Iriproi Poiymiai: smulkiais taikeliais taikuoti. Pagalba: + P. Pagalba: i laistomqji vandeni imaGyti geleZies chelatq. per tamsi. hieZa$ys: nudegimas nuo saules.. .E F { I = Sveikas lapas tvinas. prieZiuros klaidas. 52. 5{ . stamantrus. lopl goloi Uorstinklirdr erk6: PoZyniai : voratinlliai Siltas oras. Pagalba: taiq.. Prieiastis: pr sausas oras. pakeoktos Salcrys. goli posokyli lopoi r":. atverti langai pavasarl per sau. let sidabriniai lapai. Paga.. 1 i j peratiit6 kaita. pagaryti 5e3ilyje.nta Zem6.t.i' 'a:v Prie liai. sausa Zemi. kenta lapai.. PrieZastys: per kietas vaaduo. PrieZastis: per sausas t p€r Pasalba: -+ P.'.. per sausas oras.

Pagalba: lapai Slapi nui ilopiosis pwirys Juo serga ciklamenai. 52. Prieiastis: uikatas. Prieiastis: vCjo atDeStos grybe- flozoikos virusos I-abiausiai puola anturius. Pagelbdti niekuo nebegalima.* i 1op9 d6nrddig6 PoZymiai: 5€n bei teq at- siradusic geltonos arba &^. Pagelbeti niekuo nebegalima. drep6.p^ "s Plonoorl6s erk6s PoZymiai: susisukg. Pagalba: -> P. Iaikroii milrlig6 PoZymiai: baltos arba purvinai rudos milteliq pavidalo apnaios lapq apatinije pus6je. oras drCgnesnls noi 85%. Poiymiai: Sviesiai ft tamsiai nebegalima. BATTERUOS lankic s4lygos buti sausi. Pagalba: -+ P.. Pozymiai: virSut! neje lapq puseje ir ant stiebq glidios.. veliau mduojandios ddmds tarp lapo gyslg kenta lapai.' t -.Zkratas. .. Prieiastys: amarai ir skydamariai. 52. veliau ir kitur. PrieZastis: atsine5ta iB kihtr. kotq arba Ziedq. Prieiastys: Gorbcn6 Pirmiausia puola firJ<sijas ir pelargonijas. PoZymiai: sunykg. 52. uipurkitas vanduo. purvinos apnalos ant lapr. baltaspamiai. - Pagalba. lapai. " -*-) . per drdgnas oras. Pagalba: -+ P./- l(ekerinis pwinyr Pozyniai: nxvai pilkos apnaSos aDt lapq. PagelGti nieL:uo 'i:. . orchid6jas. Prieiastis: infekcija.. liq sporos. vesi i. nes di- fenbachijos ir kambari- kalijc. 55 . Prieiastys: u. Poimiai: puvinys prie kamie no pagrindo. R-udys - PoZymiai: riicliiq spalvos dulkiq telkiniai apatin€je lapq pus6je. bortenzijas. palatrkios s4lygos Sildiau nei 23"C. Zali6 demes. meileniru. I-apq virSuje dBmes. Pagalba: -+ P.n- Ssodlig& Poiymiai: juosvm. gloksinijas.e rud6 d6mis ant lapU. 52. 52. deformuoti lapai. Bokterioz6 Ja serga begonijos ir ge- beues. Pagalba: + P. Pa- gelbiti niekuo nebegalima. kanais tarsi sti*lines d€mes. sutrikgs augimas. 52. kartais su s1nn1 telkiniais pakaidiuce. bjauriai susigarbiniavg lapai. Loprl nemotodoi PoZymiai: panaiios i stikl4. -+ P.

i.ie. l(q privolu iinoti opie douginimq Kai kurie augalai turi uuodingqjrl medZiagq. Papr Papra-stai augalai dauginami dvejopai: auVesetatwiai arba rrelvtiikai galo dalimis. Anl$tyvq vasarq motininiai augalai jau buna ganetinai stipms. lotynGkai cal/as) . Kai kurie augalai. ir visuonel tureri poruoitq ioliq dovon6lg. gaminamojo poZievinio audinio. seklos kevalas sprogsta ir talsi Li miego pabunda augim4 skatinaldios tnedZiagos. Taip dauginant vanden^s I- kiatlsiai pastebejo. iiauga augaleliai. 59). g€tnnrkui m6g6jui jis nerulKa. Tuomet augalai auginasi vadinamqji katiq (tok[ audini. 63-65). Jie labai tinka dauginimui. Tuomet augalai.sipaZil- ti su begale riiiitl. lmrie per vieuerius metus iiauga ir praiysta. Jei turite specialq SviestuvE. o kaiu su juo gali praddti formuotis ir Salcrys. ir pagaliau . mis. aGL:u. 55 . be to. kaip visai naujas individa-s. kaip kad ruo jq galima bltrl alskirti naujus uglius arba ataugas. Saknijimasis vyksta taip: beveik visi augalai i5 brazdo.tikrieji lapai. sali iSleisti iaknis. Krumq auginiu-s galima pjauti dar ir va-sar4.s s6jai yra pavasaris. augal4.'utiiutui. - tvifies. paveldejg vienokias ar kitokias tCvinio bei Duuginti augalus ne tuip iqu sudetingq Douginli ougolus ne tik nolonu. parAzdZiui. kad iaizda uZsitraukq. Palankiau-sia-s laika. kai i5 mikoskopiSkai maiq l4steliq audiniq i5auginami nauji augalai. kaip du laiai paua-ins i motinini Dougininos s6klonis Sis budas greita^s tik darrginant vienamedius augalu^s. Kitus augalus galima dalinti persodinant. Pavasa4genint kai kuduos augalus. o paskui praeina uet keleri metai. Tam tikos par- duotuves ir sirmtimo finnos pastaruoju metu prekiauja kuo ivairiausiq Zydindiq ir neZydindiq augalu. Megstan- Generatyviai arba lvtiSkai . Gumbai dalijami pasibaigu-s ramybes periodui. ti- puikiai iuose puikiai juose viska-s prie pritaikyta tam tikslui. kad augalq syvai nepatektq i atviras Zaizdas. sanpaulijos. Pinniausia pradeda augti Sala s. nukarpomi jq vir5nniq auginiai. lvairios augalo dalys Saknijamos vandenyje arba Zemdje (-> P. i5auga saviti. kol augalas subrgsta ir gali Zyd€ti. oahniu bei kaktusu sdklomis (-+ i. motininio augalo sarybes. z:a). karpaioliniq) augall vietas palardinkite i valdeni . iiauga vis daugiau lapq. iidygusius rudeni arba Ziem4. Dygdamos s6klos sukaupia daug vandens ir iSbrinksta. todel dirbkite muvedami oir5tines. kurios lieka suvalgius Dougininor ougolo dolinis Sitaip galima palyginti greit iiauginti kuo daugiau Zydeti galindiq augalq. augirti toliau dLbtin6je Sviesoje. Dirbdami ne- trinkite akirt ir stenkitds. Kadangi jarn reikia suddtingq irengimq. lpjautas "l<raujuojaldiq" (pavyzdZiui. S6klaskiltds nuvysta.ikia pamhiti ir egzotiskq vaisiq seklq (-+ P. galite s€ti iitisu-s metus ir daigeliu-s. bel ir noudingo: golimo uisiouginti rnAtionq g6lir. po to pasimato paprastos sandaros sekla-skiltes. augalas auga.. tiems ekspedmentuoti dauginima^s s€klomis teikia galirnybg srt. galima susiieisti.tai stabdo syvq tek6jimq. Geriarxia dauginti pavasari arba jami augal6liai ankstyv4 vasar4 gaus daugiau Sviesos ir greidiau su- minkitim4. arba kai jis pats itr[ksta. ka-s uors syki bard6 pats dauginti augalus. Saknys gali imtirastis net suZeidus ar ipjovus augal4. Ypoi idomu s6ti egzotiSkg voisiq s6klos. uglis stiebiasi. Kai kuriq augalq s6klos dygsta m6tesiq rndnesiais fuahnas). kurios iitylsta juos ipjovus ir gali suerzinti od4 bei gleivines (-+ perspejantys nurodymai atskiruose augalq apraiymuose). Ne.s6klo. susidaranti suZeistoje vietoje. Pavasari Zydintys augalai. Suddtirgiausias yra rneristemilis vegetatyvinio dauginimo budas. Nuo sEjos iki iyd€jimo praeina paprastai 8 -12 savaidiq. dauginarni tik nuZyddjg. streptokarpai atba sansevjeros atauga net i5 lapq arba lapo daliq. begonijos. paskui uglis.

zebita (Zebrina) i claugelis kitq augalq. 238). tinka ir durpiq puodetiai. P arba TKS l. augalus iliauZiantysis fikas (Fictts puntilo). Vandenyje ialnijasi aglaonerna (A gl a oneua). ihliniai irsrniq ir kitry augalo dali4 auginioi lengvai Soknij. va(k:uold (H crya). Beje. labai patitrka kvarcinis sm€lis arba perlitas (-) Kur isigyti norirnrl augalq bei kitko. tradeskantE (Tr a cl e s ca n t ia). Norint sunaikinti uZkratq bei grybeliq sporas. Kaktu-sarns naudojamas miSinys ii Saknijimosi miltelirl r MedZio anglies milteliq arba smulkiq gabaldliq trupintos petrEos. mesingus. sarrpaulija (Sa intpaulia). P. begofija (B e g o ni a)' krotonas (C o dia c tnt). rupaus kvarcinio smelio ir trupudio smulkintrl durpiq. Auginimo rinkini su grotuotais g€liapuodZiais galima isigyti Lrm tikrose parduotuvese (-+ Kur isi8yti norimq augalq bei kitko. margelis (Colea-s). O.kurios pelargotllos). turini tTOoC temperaturoje. kuriems bitinas Siltas dirvoZemis) o Puodeliq i5 presuotrl durpirl arba plastmas6s a Lazdeles daryti duobutes sodiuukams o Etikediq augalarns suiym6ti o Vandeniui atsparaus pieituko uZ- raiall|s o Aitraus virtuvinio arba skutimosi peilio -. Polys citrs. specialiai paruostos auginimui arba s€jai.tsi vdndenfie. kudq dia uesumin6si. pavyzdZiui.Daugittimas - tarsi savotiikns inidinas. Neblogai tierns storus. tai yra daugiamedia$s sausq vietq augalams.s (agava. Gclirna padiarn pasigaminti rni5irri ii dviejtl italiq ueirgstq aurpiq ir vienos dalies kvarcinio sm6lio arba isigyti parduotuveje Zem€s. kurie daZniausiai gaminarni ii Siek tiek patrgdq durpirl. P. sultingus stiebu-s (kaltu-sai). Kunems relKlx onrl ypac iaidaus dirvoZemio. kuris gerai praleidZia ir sugeria valrdenl oel yla purus. skindapa-s (Epiprcnnwt). Hypoe-stcs. 238). lapr. ala- r Zemds arba durpiq puodeliq sejai bei daigq auginimui o hrdo su gaubtu arba iildomos dau- ginirno lysvis (gali biiti nedidetis iiltlamis arba Sildymo padeklai augalams. mii'trii patartina po14 valandq palaill'ti orkaiGje vijas) arba irlctis (kai. Nenaudoti statybinio smdlio! Vandenyje auginamrl augalq daigai laikorni smulkiai grud|tzne Q-4 mm dydZio grudeliai) kerarnzite arba plastiko gur"'uoliuose. ji sodinti galima tik pradjus dviem dienorn. Sukulentams. Svarbiausia s4lyga: jame ueturi biti 2alingq rnikoorganiztnq. . Ko reikio ougolv dougininui Douginimui tinkcmo dirvs Kone visi augalai gerai dygsta ir iaknija-si nepertrgitarne diwoZemyje.

paryzdiiui. ataugomis G lapq (-+ pie.I I I - I Augalai. iv I li q 1r \ rt I ! 3 Lapo auginiai su taoto cuutmL - mi atskii lapai 4 Begonij4 ir sanseujery lapo dalys Sawttsi itin gerai (-+ piesiniai . pavyzdtiur. kurios Salclq neturi. Praiysta maidaug po l-3 meq rim svogunin€s gilCs. sansevjeros. klivijos. Svo.ie bei ouginiois prig/ja. 1E9) ir Begonia hispida var. vadinamas keikiais. Orchid6jq ataugos atskiriame su gabal6liu koto ir vieliniu gnybtu . olilgonis Brmeliix savo atagas iileid. o Uolaskili Sinys kaireje . Taip daugimsi: o Kalal*6 (Kalonchoe pinnata. Jie aSkiriami. kai uZauga iki 6 cm dydiio. Kuo. htrias nupjovtts gdi\na atojau pal soditui.liog turi "t"la.tai susiformavusic augalo kopijos. GleidZiantys slrecialiai dauginimuisi skirtus visimo Dlslnrstt. Fdc pat mdfuin€s skotoles. Tos. kai jau turi Saknis.gi'u savo Sa.. pritvirtinami prie substraro. Nuo motininio augalo augalilis atskiriamas.l'. Tolmiea mcnziesii (-+ utaftauk' P. Jos isauga prie motininio augalo stiebo.iinys o Bromelijos * ataugomis i5 skrotcles (-+ piesinys kah6je). kalankc (Kalanc ho e pi rmala. Dendrobium. lapo arba 5akjau su Saknimis. nq. mcilenis. UZaugraias iki puscs motininio augalo dy&iqlrs gafima atskhti ir paso<tturi i kiQ gdliapuodi. fui Kalon dai gr e mo ntiatm) arba ka. cutullfera Douginimr clougomis pasodirami i kita gdliapuodi. grmCliq ataugos tud blti uiaugusios bent iki ouses motiniaio svogrmo dyd'io. ir ka! rije). ir paptasiiausiai sodinamas i gdliq :Zcmg arba pamerkiamas I vandeni. tzip pt augina ataqas. be vargo Saknijasi vos palietusios iemg. Poloipor lmgvoi inloriiosi Chlorofiuts arba uoIaskib ottt ilBV ugliry Ltalgtna amuSas. Phal4enopsis arba.tercikia F4 I = c ho e Ea A Dclgininos ivoirionis t- Svogtneliais daugipasi kai ku- jau Ataugos .Pra ysta slfttingu laiku po penodinimo relygu koha rniis. kaktusai ir kiti sukulentai ivairiomis aBugouus. r Meilenis . Kala rchoe daigremonti{ut{t). Aspleniwn bulbiferum. uolaskdlds. Vienos kitos be. i5augina ataugas jau su Salqrimis joms pakliiiti i iem9.llaline (Aspleni um b ul bife r um).svoglndliais (+ pielinys kaireje). . papardiai. h|o leryvlnr - Orchi&jos. pavyzdiiui.palaipomis (-r picapalioje). Bromclijq ske teliq ataugc privalo tureti piltuvdli.

Streptokarpo vidurirg gyslq gatima iipjauti. 2 kanicnq supjousryti gabalais.TDtis.Douginimos ouginiois Auginiai yra motini. Kamieno auginiai .) sudaro lapas su koto dalimi. aae. iakniioni vcndenyie 1 NupjauLi lgp4 s" kot* I sriklini ind4 Drtptllt van4etls tr. Jas'iaknyti galima gulsdias arba starmenas topo ouginici.' t. LipC€ablilai (. o lapo puseles i dirvoZemi ikiSti gulsdiai. Pjauti tik aat- friukqs su polietileno nciieliu Jis padis augalui geriau idJ. lmelus tne(qto an- 'gliis guhulill. latl augalai g-eriau saknii. l. pieiinys 3.nio augalo dalys. piuvio vielas pabdrcNIi nc d. dmcenas arba Jukas. Dauginant skediais patartina pirmiarrsia padalinti dalimis. Tuomet auginrs dtsttlu' rio. Pjaunama rnaZdaug O. 2 Piavio vietit iancrlai ilakniirnrcsi hornorul3 iupint ikiiii i dtipns. Siuo budu tinka dauginti difenbachijas. irkniiomi diwoie I NuDiauu lapLt su katu. riu peiliu ir pjuvio viet4 tu. sumeddjusios arba pusiau sumeddjusios.Auginiq riisYs.5 cm Po laPo bambliu. Det Serlarl.iio anilics niltcliais. Dauginimos skrotel6mis ir komienois I l)racenos arba tukos viriining lap4 skrotalg nuplauti ir SaLzvti icucjc knip aupinius. Begonijq lapai perplatt nami skersai.lts ncsmnrkiai apspawlyli aPlittkui 4 IJ2"nn)ii policriteno nniseli. nes liesdamiesi su Zeme greitai puna.lirvq ir pirs!. Jiems priskiriami ir dracenq bei viksvuoliq skediai (-+ pieiinys P. pieiiniai 2-4). piesinys 4) saknis leidZia ii vidurtnds gyslos. auginiai saknijami vatdenyje. Auginys turetrl bnti 5 -10 cm ilgio ir tureti 2-4 laPq Poras. Apatiniai lapai Salinami.apo augini ( r Auginiq nriys. Didclius ploEiiius dauginimo irulus galitna irgi apdengti polietileno p livele. iSretinti gilininkui pravartu iinoti. Tuomet sodinti. akis blltina atsukti i Sviesa. Pasiro diitts naujan ugliui. Kiekviena iS jq privalo turdti b€nt vien? akutg (augirno viet4).tai mesirgos ne per daug sumed6ju-sios kamieno dalys. peperomijas arba begonijas. Sumedijg auginiai ne taiP greitai puna. iji pravartu imesti gabaldli mediio an- glies ji dezilrfeLtoja vandeni.iihojc Be to. 6O). Dalirt auginiais (-+ Auginiq ruiys. Skiautiie prarfurr slllut! ir prn iq prakSli l'tpo Lot+ -2 | siiaknijusj ln i gel pasotlint i. Zoliniai augiruat Jaut aust.iilnnmyje ir per lapus nciigaritn dauR vandens. filodendrus. lapus turiniios koto dalys arba lgliq galai.slal saKrujasi. lapo dalys iZemp ikiiamos pagal buvusiq arrgimo laypti. bet letai leidZia iaknis. G e I iapu od s i Li ianut i pc r nt a t. po apuiia pakiri iilduno paklotq. Svarbu: augimo kryptis turi atitikti ankstesniAjA.1 polictileno naiiclj taip. pie3inys l) pjaunami nuo vieneriq metq neiydinciq ngtiq. Jei lapq EI Lapg ouginici. i t t arba" jei labai staaiuos 'bus. pieiinys 2) vadinamos visos dan nesukietijusios. Jais geriausia dauginti sanpaulija:. Pasirodiius dnigui pltvclg nuinti . Viriunds aueiniai () Auginiq ruSys. l:ad ntpatek4 ora-s. ptl\ukus i viriL auSimo akules sqndsrn! oM(ng' tt iolicrileno plcvclc. zemcJ e r r n] d au o sc gc I op uoa zt u os c. Abi auginiq rtliys priklausomai nuo augalo riSies yra Zolinds.tsi . apdtngti polretrleno sk. ivairias iilokg ruiis.tuojau pabarstyti medzio anglies milteliais. p<tlietileno maiieli nuinni- ('-) Dauginimrs skoteld rnis bei kamienais. imamos daugilimui. 3 Kamieno gabalilius posodinli sntnrcndi augimo kryptini arba 4 culsiius.

- s6llomis ir dor khoip Atlankomis dauci.ji lumniios).i@i iliffi i snguo ipn? augimo lzyptimi.6 cm dy'dZio gabalelbis. kad liktq po vrcn4 aKutg. niu- reikia prapliiti. bct ry*ingai atskirti.. Sahiagumbio dalijima-s. Saknq dalijimas. streptoLarpus bei san- Sveiks laps mpjauwuts mto.ldomis S i ktni n I ai s1!do i gi nt i DILt miSmnq galima iiauginti ii sEklg. kad kiekvienoje dalyje liktq beot po 2 aloites (uglio prutrpurus).futknq 6 nnptL Je gili- zuta nlretna afdvtr. Nurodoma optimali daiginimo temperatua. Visuomet geriau paisyti patarimq. SeD4 i€m9 lruopsiiai iikratyti ir abi pnscs pasodinti I Ea E Douginirncs t- Skroteliu Saknijimas. leidiianiius daug susin arp tigj usi q ngliq. smulkias scklas . Fjawo we@s afupw] apaztow t. pateikQ ant sekJq maiselio. Jarmas uelis padeda- filLi. kotas ikGamas I vaadeni arba drigr4 smdli. ar s€klas apiberti iemdmis (tamsojc dygstantys augalai). tuomer supjaustomas dalimis taip. Saloiagumbis pirmiausia padaigimmas. Ten nurodoma. maias. Taip geriausia atjauninti augalus. Atlankos (-+ piesinys kair€je) . Sakniastiebis &lijamas taip. Douginimr lopo dolimir Taip laug|nti galtfa begonijas. Sliauzianti. Kai kurie sdklq prekijai laikojuos tam tilcuose maiieliuosc. Kuo ivieiesods seklos. kuri svyruoja nuo l8"C (Z€miausia) iki 25-28'C (auHdiausia). arjas tjq pradedaniiajam Iluose nesunlat net nut<a sok. Vir5utini lapq skotcl6 nupjaunama su 5 cm ilgio kotu. Skotelig Sakoijimas (+ pieSinys kai. Naujas uglis i5augs iS slaoteles vidurio. lapai apkarpomi paliekant 2/3 ilgio. ar ne (5viesoje dygstantys augalai). ar priei sej4 jas parnerlCi i drungn4 vandeai. I 3 Gatulilius'guli. snsivijnsias Sahis nauj4 icm9.maZo gCliag"uo&. . E F= I - pami*yti. Augalus atsargiai.dubeniliuce scjai. Vilsvuoliq skotelcs galima pamerkti i vanjie deni kad ir Zemyn galva vis tiek isiiaklys. tuo didesod jq dalis sudygsta. taigi juos atidar-'ti geriau prieS pat sej4. 2 Supjatstitnnts ilizrxzi 5'.fvs tokius ouidelius netiths pelrauga.siprans trotininio augalo. kad maffqsi &igq augimo vietos. Dideles s6klas geriausia seti po vicn4 durpiq puodeliuose. su Ze- Daugininoc s6Honir Daugeli kambariniq gdlirf rlSiq atlank4 gali- seklas durpirf puode- Douginims sd.nti salima ausalus. do mas ant.io. taiiau Wrsodinant ji i didesni g-d I i apuodi.tai truo motidiDio augalo atsktti vinitnis auginiai. Susi- Poprosiiousi douginimo bridoi Saknu dalijimas (-+ pieSinys kaireje). senu|erts lwrsqe). Taip dauginarnos viksrruoles. to- Svarbu: &ugiamcdiq ioliq poicmistiebo pjuvirt victrs tudbojau pabarstyti mcdiio anglics mlltcliais! Sakniastiebio dali iimas. reje).I I r E { v€lnsi Saloq gdutuh padalinti aitriu peilin. kurie Gleid2la ileirs trelius Gcbenes. kurie saugo nuo dygimo.

bet he sauli toje vietoje. reikia nepamiriti indq dainai vidinti. iiorm 2 | kiekvien4 durpi1 puodeli jspaudiiana siHa (maldaug i I cm g!' piama paubtu.Sto storumo klodas. Piivio ieta pabargoma iaknijimosi hormonu. 4 Po 6. bet ne sau$toje vietojc. 4 Dagas pasodrrulntos tkt pd lapq. fatsijorns. J PrrcS suteda abu PJuwus &tf turft4 nuPlaun ote po Pton4 Sneztn4tl. kai aiglilas isleidLia lsknrs.s. %m9 Glyginti.elis ir1uje ulritumas.pai. Patogumo ddlei galima suletrkti perpus laKtq popieriaus ir juo berti seklas i din4. Doudil. 3 Maii. 2 Salau saliuLai truputj ji ve sudrelcq.. itin svarbu tur6ti gerq poskiepi. lcotonams. Paskiep)'to l@ktuso iemd tui biti nuolat $iek tiek dreela jis hui blti laikomas iviesioje ir liltoje. Dubenl apdeogti gaubtu. Beje. Indas pastatomas iiltoje. Zemes ant iioklodo pitarna tiek kad iki virsaus likq kokie 3 cm. kordiliaoms.rPsPawwnut. kurie sunl. l(oip Yande ns per te Hirl"s nupilamas. seni ir apatinius lapus numeq augalai . Dubens apaiioje twi boti keramzito atba kito6 drenaiui tid<arn6 medZiagc beot pir. o norint greidiau praiydiati litai augandius kaktusus (-+ pieSiniai: Kaktusq skiepijimas)..iaknijamos lapus dar turiniios dalys. Pohrirns$ l. dn-rngnu vandgniu.t) Sdiinukas persodinat rr's. liekas: pavasaris. piitvio lqoitai aplvrinani a-itriu peiliu 2 Sl<iepiglis nupjaunanas i|'pinio ieb di iat ilEPai a?liginqry! . monsteroms. Kad skiepas gerai prigyq. maiielis nuimama. Sefleroms. fikarns pa.abai smulkias sdklas pric6 sejq pnvartu sumaiiyti su smultuomet jos geriau pasikiu sm6liu skirstys. polietilenu arba stiklu. kai jau turi dvi siUaskiltes ir du tibuosius lapus. Tarnsoje dygstaoiiq augahl seklas per sieteli apiberti iemdmis f iiek tiek Seklas ppausti gillr. kamrenas nupjaurutmas ir augalas paso ditamas 6t .idtu priwirtinanas polieiileno naiielis. fi lodendrarns.iai prigyja is auginiq. kad ant 3 Kai -sal! ir daigeliai lj). Sijiiit- j Daroma taipi pasiti i durpiq puodelius arba i dubeni sejai.i durpig puodelius I Durpia sbitulilbi sa/cdam i dideli pioLstb indq ir laistomi driignu vaideniu. apiberiana ieme ir apdcn- paubto susikaupusi rasa nuleluita kans auganl. pnspau4zamrrs gwnere. Sis bu&s tinka fikams. 4 Inda loilzli4 Ziedai fldefumi tiksliai ienas sat kitu ir skiepds l(oktusq skiq*iirnos I Hylocereus miEtrnal Palaokiausias laikas: ouo balaodiio iki sausio.rrctq b[ti tik dusyk storesis ui paii4 €klq. kad durpds neifd1iur4'.lji pridedama dri6n1 kimiii arba rupiit durpia. Palanl:us laibirzelis. arba atjauDira mi labai dideli. Poslcieois orapiaunanzc. dracenoms. Ypai tinka Eriocereus jusbertii. I $ejinukis i#ruukianas - Ypolingoc olveiis: tcklus{ rkiepiiimos Kaktusai skiepijami ne daugnimo tikslais.trtmqirnmi. Zmg apipurKti minkitu Seiinukq perrodinh s (pik oinr. - Perougusif ougolq diouninirnos ponoudoiorl comonds I Kami. virsutinb 2emes sluoksois u.-i'viesioje. zenc apltnEJl atsarSutr .nas iDiaunanas. 3 Storuoju pil<auimo laideles gdlu Wdaront duobtua SiliaPuodZio inneie. trarn tiliros Se le ni c e re us l*i Tri c ho c e re us tiAy s. 2 Po Dinvio .mi ponou*ricrl somonos Taip dauginami augalai. padaryti vageles ir i jas paseti siklas. kad i3 izmis ploruoju pilavimo lazlelis Salu p. antrauktt luos vts rcliau ien4 nuo kito ! neimy. si0os sulygsta. Echinopsis. kol iibrinksra.

7 '}- I]f LI ./ \b Db.a. -"$ r .

palrndms) prireikia i5tisq rn6nesiq. pasifloros vaisitt (-+ P. kitiems (pavyzdiiui. o rudeui ir Ziem4 jie m6gsta ve-s4. apelsinq. -+ P. be to. kruie skinami pusiau sunokg . pasifl oros (+ P. rnaogostanai. Vienq vaisiq s€klos nevalgomos. 64-65). kada ir kokiq vaisiq alsimrda parduotuvese. Silurncs va-sar4. MedZiq s€klos VidutinC. Galima uZ claigeliq ji atspilrpastatyti balt4 plokie d6s Svies4. Persodiltiems sdjinukalns reikia daug dviesos. frnikg (-+ P. nesjos tGdios. pavyzdZiui. - Pashqi iSiuga abu pirmieji lapai arba lapq poros. ii jq galite iisiauginti [stabirl augalq. rnanSo. juo ilgiau dygsta. dr€gmes ir Silumos iiau kaio 15"C. citrinq. Jei uisiDezgavaisiai. 6465) ir cihusiniq (--> P. Tokius vaisius alskirsite lygiudami jq spalv4 su prinokusiq vaisiq spalva. Iitisus metus gausite trusipirlli: avokados (+ P. Nuo tada privalu kasdien atidengti Baubtq kev€dinti ir grnlioms valandoms . kite. kitaipjie isstyps- Ii ta ir nusilpsta. 64-65). SEklos tq vaisir!.Siern-s augalams reikia daug Sviesos.vesioje. papaJos. granatq (nuo birielio iki gruodZio). Taigi jiems reikia daug Sviene masos. Juo didesn6s s6klos.S6iinukq prieii[ru S6jinukams dygstant dirvoZemis privalo buti nuolat dreguas ir Siltas. sulaukg tam tikro alt:iiaus. pavy zdiini'. granatq. tuomet jos nedygs. guavq. geriausia mo lysv6je. anauasai. net ir augdami geliapuodZiuose arba kubiluose. negu augalo lapai. guavos (nuo kovo iki liepos). . kai kurie augalai. o seklos dar Za- dinti daisu-s. iki gruodZio). guZ6s menRnlaJos ctcSancu4. kudos ahodo kitaip. Tik vienamedius greitai augaldiu-s augalus pirm4 kart4 galima Siek tiek pahgsti po 4 savaidiq. Ananasq skroteles arba imbierq iakniastiebius geriausia sodinti pavasari (-+ P. S6io S6ti galima tuojau pat isdmus sdkIas arba po keliq dienq. tadiau retas L:uris ii jq augitrarnas kaip karn- Dvgimo tmkmE labai skirtinga. persernono (Dyospyros tzrli). nuo birielio iki spalio h gmodZio m6nes!. Tuomet sejinuk4 galima persodinti (-+ piediniai P. o i5 kitq vaisiq jas iiirnkite prieS valgydami. Neuuleiskite ranlng._ - Tre5li dar nergikia. Ne bet kada bigysite: ananasq (uuo rugs6jo iki gruodZio).taip pat neprinolmsios ir nedaigios. bandykite vdl Li 1rauJo. kokoso bei imbiero vaisiai. 61). o Ziem4 . Ypotingos skyrius: ougoloi ii egzotiikq voisirl s6klr1 Egzotiikq vaisiq kauliuk-us arba augalq dalis gaila Lirnesti. Igzolikos dvelksnos ii turi buti -koks. nesubrendg. kad jos gerai sudygtq. laikomi isaulyje atogrQZq atveZarn i. kuriq ne kiekvienas turi.kitas ii ietq.t uui"iq seklos gali buti pa-ialu-sios. cyfomandr<x (Cy phonandra betace d e). o daugeliui tropiniq augalg tai butina s4lyga. dirvg?:myje. Jei m€gstate eksperirnelrtuoti. pa-sifloros vaisiq girntile.avokados ornericano). tuinbary iena bcl G raiuolei palmei r eikia .. tod6l gdliapuod2iuose visq laikq lieka jauni. nes vaismediiai lai rela-s lflrris sukauna Ziedus ir su- dainiausiai buna skiepijami. Andq aviediq (nuo sausio iki birZelio). Nuplovg seklas uusausinkite milkitu popieriumi ir dar kelias valarrda-s padZiovinkite ore. Pirmiausia diwos paviriiuje pasirodo viena arba dvi (nelygu koks augalas) seklaskiltEs. Dar viena-s privalumasr s6klos i5 vaisiq yra labii SvieZios. rambutano (nuo sausio iki vasario. tod€l apsi5arvuokite kantrybe ir lau- Neparnir5kite: . guavos.rDoi kr uo D1tia i Dqrink- augal as t i k.s) ir aloua esanclq malstmgqju meqaagq v|slskai oaka*s pirmosiomis savaitdrnis. . daigai plaZlq! Beje.s). Krurnai ir rnedZiai.s atogrQZos ir Vidurzemio (Per. taigi jos Siaip ar taip yra atliekos.jq skonis pra-stesnis. 53 .Zo"e pitlt. lidio (nuo sau-sio iki kovo ir nuo ge- brandina vaisius. I5 tropilil aukitikalnirl kilusios Anavietis (RirDris g/atrctr. Juk daugelis jq savo gimtin€je yra medZiai. jei i5 karto nepasiseks.64-65). iruqs+akanteq sal a paprastai dygsta lediau negu ioliniq augalq. Tuomet galima Sildornoje claigittisdti. 65). . subrauding mrlsq taip megstamus atveztinius vaisius. Nors kaiais. nes barinis augala-s. Nedygs ir suzeistos (plapjautos) s6klos. kokoso. apie lO"C patalpoje. iiedqi ir voisici Xoip ir ii kur gouti s6klrl Ii s6klos uiauginti egzotliki auga- priklauso nuo to. bi to. apsipila iiedais. figq. fiuikq. ii kuriq kilg ir musq kambariniai augalai. 64-65). auga tuose padiuose ka-ituose. lidio (Litchi chirerisi.Vieni augalai sudygstajau po kelirl dieng. mango. I5 ten kilg augalai m6gsta va-sar4 buti lauke.. Kai kurios sdklos nedygsta visai. alonos (nuo rugs6jo iki va-sario. Dygimo trukm6 labai ivairi. 64). dr1 (Anono chcrimola). tod6l daiuai nepakanka patirties jq prieZinrai. paprastai jq skonis smarkiai skiriasi nuo lprasto. Palmiq s6klorns sudygti reikia i5tisq m6nesiq. - lios.

Perseo cmeritonc. Zemd turi b0ti nuolat vidutinGkai drdena.Koip toliqu ouginti bei priiitr6ti egzotiikus s6iinukus Iorlunello morgorito. Sviesioje vietoje. Ziem4 v6sioje (apie l0"C) vietoje.saul€tovretoJe.I5 s6klq i3auginti augalai Zyd6s tik po 8 -lO metq. vasar4 iiltoje. dqtulinis tinikag Ccriro popryo.taigp'uZiluelr: i3tisus metus Sviesioje. Kur lailcyti ir kaip prDiureti Passiflora. UZmauti polietileno maiieli. S6klos sudygsta po 2-6 m€ue- - sirl. Vasar4 Sausiai laistyti. - nvokcda) Kur lailcyti ir kaip prDiurdti: jaunus augalus. v6sioje (10'C. Kur laikyti. P. nuo Seguzes V]ouno Je geriausia lauke. Ziemq vdsioje (mazdaug l5oC) vietoie. omerikind pers6io (voisius Kauliuk4 nulupti ir pladiqja apatine puse ikiiti i dirva. Pqssif loro edulis. (-) Kinknnas Phoenix doctylifero. vdliau . bet ir neDerlieti. Kur lail7ti ir kaip priZiur6ti: iStisus metus Siltoje.s metus Sviesioje. apdziovinti.Sviesioje. Apiberti Fiuikq kauliukus i3 pirktq finikq 2 -3 dienas brankinti Siltame vandenyje. 54 . Kulai\:vIi rr-k3ip+lizi-UdA ti.. vietoje. pasdti Zemdmis uiberti nereikia . Sudygsta po keleto dienq. posifloro Sdklas nuplauti. augimo periodu - gausiai. popoiinis mepopoio) lionmedis (voisius Seklas nuplauti ir paseti. drdgname ore. kas 14 dienq po truputi patrgs- istis. pastatyti iviesioje. vasar4 Siltoje. Laistyti vidutiniSkai. 124). Vanders negail6ti.dYgsta tik iviesoje! Daigai pasirodo po 2-4 savaiiiq. Nuo mgsejo laistyti maziau ine5ti vidun. Jaunus augalus kasmet pavasari persodittti i geliq Zemg su plastiko guntoliais. kinkonos Kauliukus s€ti i 3ildom4 daiginimo lysvg @G22'C). olonu Zemds sluoksniu.

.F lltll| -.'-. . Rudeni leisti nunylrti. . padeti plokidiai ant dirvos (sodinti tik i specialq dirvoieml) ir uiberti nedideliu iemds sluoksniu.. Zemd vis4 IaiQ turi biti Siek tiek drdg[a. {si!csa_. ' i viriq. Siltoie vietoje.. pirmasis [glis pasirodys po 2 mdnesiq. imbieros Saloiastiebi su aL-utem js.taJp+riajlrrlljt nuo pavasario iki rudens Sviesioje. Lullalq!. o oavasari vel i<leidzia Iilius. Saloriastiebis Ziemoja g€liapuodyje Karn biur o temperatdtoie.'''' -<= -roI' Zingiber officinole. atsuktomjs Pastatyti Sesilyje Siltoje vietoje. .

al a i gauna dauStau swesos neSu ant polaltgcs.iolumo Vi-s daugiau kas jsirengia iiemos sodus. a u g.us. kuri os ap sd gohl augal. nuo vlQuQlcnLo kqitros.. Svar bu jr cngt i vtd i t r i trrc ld-ngclius ir p.ttoqlas ?llt tzcs afDa littola fu|as. yPdi vasarq. . Tai D1tlkt SVeIQtrne tr vteI1 koip niekos kitas puoiio nonus ' p o il sir ri. e ia.

it'clPric. yro ir d ."troikusi kokoso pa| - siekiantis BendZaneno bei lilodcndras nije). be kiq. veili pasiflora ir nereiklfu aspi distrq Lvdrtatds. lubas Siaue jau.lvirti storlapioi (prielqje). .irris 7. 67 .a1 I I I d I S ZI Cll O I S Z'tQl - t1 U S olcandras.nos kanpcljje.Antranre plone vaisius |edantis opelsinnedis.kiane iolu- ! inn n lria is I ap ais (lei t- ui ktrs ( ka ir ij e ). i-vi e s o s i.

Y} E J
\, I I I =

oY a C)
E
I

A
Akoriridos
Speciali priernotrE voratinklinerns ir kitokiorns erkerns naikilti, nors tilrka ir kitos vabzdZiq uaikirirno priemon6s (-+ Insekticidai). Tai daZuiau-siai bulla uruodyta aDt ipa-

ApnoSos
Tai kalkiq ir tr4sq dmskq uuos€dos molinio gdliapuodZio i3oreje. Jos su-sidaro laistalt kalkingu vandeniu arba per dainai trgiiant. Salinamos valdeniu praskiestu actu ir Sepe6lirr Saklins valyti,

Apvoisinimos
Vyriikos iiedadulk€s spennio susiliejirnas su rnoteri5ka kiau5ial4ste.

FE C)

Areol6s
Puhrotos pagalvCles ant kaktusrl
speuelig galq, iikilirnrl pavirlitl arba briaunq kra-(tq, i5 lariq auga spygliai ir daZniausiai Ziedai bei Dgliai. Kiekvieua kaltusq ru3is turi jai b[rding4 areoliq rait4.

E

kavirno.

Akiovimos

I =

6 E H = l- E YI h
I

Dauginimo birda-s, kuornet vedingo augalo skiepnglis arba akis sujrurgiami su kitu augalu. Abu taip suauga, kad poskiepis irna^si aprupinti valdeniu ir maistilgosiornis medZiagornis, o skiepuglis, arba akis, leidZia [glius. Ii karnbariniq arrgahl daZniau-siai akiuojarnos Cirr.ls ru5ys, L:uriq sdjinukai neretai surkiai pnzysta.

Asimiliociia
palla-ius) - suvienodirti, daryti pana-iiu, "priimti savin", suvirikinti. Botar koje tai reidkia svetimkuuitl pavertirn4 savomis rnedZiagomis. Alglies dvidegiuio a-sirniliacija dar vadinarna fotosinteze (--)), Jas metu susidaro aflgliavande[iai (i Zaliuojandiarne augale be Sviesos energijcxi neryksta). Asirniliuojant azot4 pagaminarnas baltyrnas.

Asimiliuoti ootydikai c.ssirri/is

=

Alkoloidoi
Azotifigos augalq rnediiagos, veikiandios irnogaus nervq sistem4, Alkaloidq turi: difenbachijos, kavamedZiai, arbatkrutniai, laurarnedZiai bei visi bulviniai. Kadais net labai maios alkaloidq dozds gali buti rnirtinos.

\r,

I =

Alougos
Jauni augaldliai, lmrie i5auga i5 stiebo, iileidZia ialaris k tuornet gali br-rti atskirti nuo motininio augalo ir

a C)
I =

funoroi
-+ Pinnoji pagalba iitikus bedai,

P.52,s4.

pasodinti. Tokias ataugas leidiia agavos, brornelijos, cl orofitai, pan-

dalai (-+ pieiiuys P. 58).

6

Anglies dvideginis (COz)
Be,spalv6s ir bekvap€s dujos, esan-

Allonko
Tai vienatnetls arba dvimetis augalo lglys, prilenkta-s prie Zernes, pritv ir:tiflta-s ir apiberta-s iemernis. Satqris susidaryti skatina ihukimai arba ipjovimai lenkirno vietoje.

dios ore ir diwoje. Fotosintez6s metu augalai i5 jq gamirra-si

algliavaldenius.

Apdulkinimas
Ziecladulkiq pemelirnas ant purkos,
Perneia vdja-s, vanduo, vabzdiiai,

Almoinu
Salrtrurnpa: var.=varicla.s. Vadinama dar veisle (-+),

paulddiai arba Zmogw, pavyzdZiui, teptuku.

Apipiouslymos
Butina priemond augalui formuoti, atnaujinti, paskatinti leisti uaujus uglius ir tankiau Sakotis (-+ P. 44).

Atromin6s Soknys
Tokios orin6s iakuys, Iauios susilietusios su Zeme ima Sakotis (pa-

vyzdiiui, monsteros).

Alronko
Tai augahl veislinhkystes s4voka, dar vadinarna selekcija. Jos metu atmetami tie augalai, kuriuose leaptinkarna ketintq sukurti arba su-stiprinti savybiq. Atnnka \yksta

ir garntoje.
58

Atiola Kitaip - nglys. Jq paprastai sudaro lglio a-iis, lapai ir vtSuninis purnpums

Auginioi
SodililLastdje taip vadinatnos auniu gali buti
galo dalys, kurios kiSarnos i Zetng arba valdeni, kad isiaak)ytrt. Augigabalas, lapas arjo dalis (-+ P. 58).

Bioterhninis kenkeirp noikinimos
Kerkdjq naikinirna-s ne ruodais, o
kitomis priernor6tnis, pavyzdZiui, geltonai nudaZytais, vandens pripildytais indais, geltolornis klijais i5teptomis lertelemis (uuo arnarq, balta-spamiq ir iieminiq uodetiq), viliojaldiornis rnedZiagornis ir masalais. Kartais kenk6ju,s galima paprasdiausiai nubraukti. nurilkti irba uuplauti valdeniu.

lglio viriln€, kamieno

Augolrl opsougos prienon6s
Chernikalai, kuriuos po kuopdtau-s patikinirno, retnicntis augalq apsaugos istatyrnu. leid2iam:r ttaudoti augalq ligoms gydyti ir kenkdjarns

Aukirus komienos

Augalui, kol jis iiauga rorirno aukidio, nuolat nupja[storni Soriniai ugliai (iakos) - taip stiprinarnas pagrindinis lglis (-+ pieiiniai

naikinti.

P.44).

Augohl opsougos iinybos
Oficialios'lstaigos, paga I augalq apsaugos istatyrn4 ikudos daugelyje Vokietiios miestu. Jos teikia iufor-

Arotos (ll)
trijq svarbiausiq maisto medZiagq,jo bula bernai vlsose
i5

Bonsos
MaZa-s,

Viela

nyldtukinis, gdliapuodyje

iiarrginta-s rnedis, japoml rnena-s arF

macij4 iodininkains megdjarns visais augalq apsaugos klausimais, dazrai rengia netnokamas kotsultacljas.

trAiose. Be azoto augalai uepasigarniutq baltyrnq, ueuZsiaugintq lapq bei atzalq.

Bi ti tokius medzius. Japoni3kai
Dor = puodas,.sai = rnedis.

Botoninis povodinimos
Tai mokslinis visame pasaulyje pripcZillta-s augalo pavadinirna-s, Botanini pavadio.irnq sudaro kelios dalys: l Geuties pavadilimas, pavyzcliiul, Fic us. 2. F.liies pavadiuinas, pavyzdiii elaslica. 3. Veislds
pavadinimas, paryzdiiui,' D ec orc'. Taigi visas augalo pavadinima-s yta Ficus clastica 'Dccora' .

Augolr; souno
Soditiukai papra-sdiausiai uZrnaula
ant gdliapuodZio polietilerro rnai3eli (-+ pieiinys P. 59) arba sandariai u2dengia stikline plokstele s€jinukq deZg. Tokia priernou6 sutnaZina garavim4, neleidZia atialti diwai, ora-s po stildu ar plEvele nuolat blua
drdgnas. Tai itin palalkiai veikia sodinukus ir pa-sdta-s seklas, au-

Boktedios
Tai vienal4sdiai seuiau-sieji gyviai. Jq esarna visur. Skaidydami organines rnedZiagas jie garnina kornpostq ir prisodrirra Zerng rnitrerali.rriq

Brinksroniir; durpir; puodelioi
Nuo vaudens isbrilkstaltys durpirl skituliai. Puikiai tinka s6jinukams ir augiliarns. Jaunus augalus vdliart galima su visu puodeliu persodinti ! didesni ind4 (-+ P. 61). Toks Ziedynas atitinka varp4 (-+ pie5irrys P. l5) sustorejusia aiitrti. Burbuol6rnis Zydi, paryzdZiui, ajerl al,

giuiai geriau iaknija-si, o s€klos
dygsta.

Augimo kugelioi
t Uglio virinniq, Satcrq galq ir prunpurq augirno ta-ikai.

Augimo nediiogos

+

rnedi,iagq. Kai Llrios jq rGys ititt svarbios augalq rnitybai, kitos sukelia sulkia-s ir daZniausiai neiSgydoaugalai d6l neaiSkitl mas liga-s prieZasdiq nususta arba ima pnti,

Burbuol6

Honnouai, SckrLijirnosi prepara-

tai.

Boltosis olieius
-+ Vasarinis alieju-s.

Augimo periodos
-+ Vegetacijos laikotarpis.

Bohospornioi
-+ Pinnoji pagalba LitiLLs b6dai,
P. 52, 55.

Augino reguliotodoi
MedZiagos, kurias Glaisto arba i5pur.ikia sodilirrkas, kad sustcbdyttl augirnq 'Lr paskatintq augti so[irrirrs uglius, Taip sufonnuojarni neiil isg, Sakoti, veSIus augalai. Vos tik augimo reguliatoriai liauuasi veikg, augalai v6l auga kaip buvg. Kai kurios 5iq medZiagq skatina arba paanJ<stina Zyd6jimq.

Bonblys
Sustordju-si stiebo dalis, prie kurios

laikosi lapai. Kai kuriq augalq (pavyzdZiui, gvazdikiniq) bambliai

itin sustordjg.

Biologinis kenk6iv noikinimos
Naudojarni uaudingi v alxdiiai, ivairus antpilai, augalq stipdnimo priemouds, pavyzdZiui, aromatiliai dezodorautai (-+ P. 50) arba augalq

nuovini.
69

Dozovimos

C
Chemile medZiaga, reikalilga ttn, kad diwoje geriau tirptq geleZies junginiai ir augalai galetq jucs lsisa-

do.si.s = daviuys. Teisinir tikslus augah; apsarrgos priernonitl, trEiq arba valrdets tatn tiL'ro kiekio skTrirnas.

Graikiikai
ga-s

Drenoios Doliiimos
Dauginirno buda-s, tinkantis augalams su daugeliu ugliq, pavyzdZiui, bromelijorns, elksinei, kalatejai, neretai pardalui. ArgliSkai, d r a in a g e = sausinirna-s, drdgm€s pertekliaus Salinima-s, Dregrnds pedeklius augalarns daZniausiai kenksminga-s, toddl ji bntina ialinti, ypad jei augalai pasodinti didesniuose g6liapuodZiuose arba kubiluose. Ant indo dugno priberiama Zvyro, smdlio, kerarnzito arba rupiq perlito gabaleliq. Kad dreuaZas esimaiiytq su Zeme, tarp drenazo ir substrato sluokniq
lklojarna-s kariinio arba palorlq sluoksr1is.

Chelolus

viuti. Sodiniukai m6g6jai uaudoja,

pavyzdZiui, geleZies chelatus. Rusvai ruudoni milteliai istirpinani laistomajame vardenyje ir juo laistoma gydant nuo chlorozes.

Douginimos
-+ Gereratyvinis dauginirna^s, Vegetatyvilis dauginirnas.

Chenrin6s ougohl opsougos

priernon6s
Kenl6jus naikinandios chemin6s medZiagos. Netir*amai arba neatsargiai naudojart pavojingos ir Zmogui, Jos buna daugiau arba rnaZiau uuodiugos, reta kuri visai nepavojinga, toddl paprastai paZymimos

Deguonis
Kvdpuodamas augala-s pa-siima deguon!, reikalhg4 suvi$kinti orgaliues rnedZiagas (-+ Disitniliacija).

Reta-s

Taip gaurmna energijos augirnui.
Ore

yn apie2l%

deguouies.

atitinkamais pavojiugumo simboliais (+ pie3iniai : Pavojaus sirnboliai). Tai iusekticidai (-+), fungicidai (-+), akaricidai (-+),

Dengionieii lopoi
Dengiarnieji lapai iSaugg aukidiau
nei

priemon€s nuo nematodq (+ Ligos ir kenk6jai, P. 54) bei SliuZq. Pagal naujEji augalq apsaugos istatym4, priimt4 1988 O7 01 Vokietijoje, augalq apsaugos priemooes, llet ir visai nekenksminga-s, leidZiarna pardavin6ti tik aprnokytieurs darbuotoJarns,

pakeidia Ziedlapius (puarsetija). Bet katais tai pakitg lapai, skirti

privilioti, todel btura rySkiq spalvrl ir
da.rns saugoti bei vabzdZiatns

tikieji.

Kartais jie skirti Zie-

Dr6gme kaupiasi,jei vartduo uegali ' Dutekdti ir tvenkia-si Zemeje. Kai valdeus perteklius iistumia i5 Zern6s deguoni, iaknys ima dusti ir puti. Todel butina pa^sinipiuti, kad valduo gerai nutekdtq (-+ DreuaZas).

Dr6gnds pedeklius kurls augala-s ji pakendia.

Dukterinioi svogun6lioi
Tarn tikri svoguldliai, iaaugantys
svogr-urq

puvenoms arba vandeniui rinkti, pavyzdZiui: rudi pladiaragio lapai.

lukitq

paZastyse, pavyz-

dZiui, meilenio (lli12 les).

eastrlt

veis-

Dirglumos
Daugelis augalq jarrtrus kuo ivairiausierns dirgikliarns: iviesai, Saldiui, !ilLunai, cherniudrns rnedZiagorns, lyt6jirnui ir, Zinoma, srtZeidirnarns. Akivaizdiiausiai reaguoja rnimoza (Mirtrcsa pudica). Jos plunksni5lo1 lapq koteliai turi sqnarius, kurie vien&s po kito, iki pat stiebo susilenkia vcs juos palietus. Daugelio augalq (pavyzdZiui, paprastojo ki3kiakopiisdio) lapai arba Ziedai Sviesoje pra-siskleidZia, o tamsoje susiskleidZia.

Durp6s
Kasatnos nu-sau^sinus pelkes, rnalarnos ir pahrojamos i rnaiSus. Naudojarnos sodo iemei gerilti ir g6liq Zernei ruosti. Pa-siaruoju lnefir vis dainiau vietoje drupiq naudojarna srnulkinta medZiq iievd.

Chloros (Cl)
Dujind medZiaga, lrnaiSorna I vandentiekio vaadeni dezinfekcijai. Augalams kentsminga. Chloras i5ganroja, jei vanduo pastatomas nakdiai nusistoveti. Kita vertus, ct ora-s vienas id rnikroelernentq,jo ym mineralinese trqsose.

Durpiq puodelioi
Gatninarni ii presuotrl durpiq. Puikiai tinka s6jinukans ir augiriarns. Jaunus augalus v€liau galima su visu puodeliu perkelti i didesui ittd4.

Chlorofilos zaI augatmlat

oarzal, oe Kunq nega-

moglobine atitinta magnis chlorofile.

li rykti fotosintezd (-+). Sardata panaii iZmogaus kaujo. Geleil he-

Dygimo tenrperoftiro
Diwos ir oro temperatura, kuriai
Kiekvienai rniiai ji gali bnti skirtinga. Vienq augalq sdklos geriau v€soje. dygsta Silumoje, kitrl
esant geriausiai sudygsta stsklos.

Dvimelis ougolos
Pinnaisiais rnetais iileidZia tik lapus, antraisiais Zydi, veda vai-

Chloroz6
P.52,54.
-> GeleUies arba magnio tr[kumas

sius, o paskui mirita, pavyzdZirri,
Emcurt afJine-

-

Disiniliotiio
Prieiingas asimiliacijai veiksrna-s

Cisternq
Bromelijq skrotelds darinys vandeniui ir maistingosioms medZiagorns rintrti (-+ Piltuvilis).

(-+), dar vadinarnas kvEpavirnu, Jam vykstant energija ne kaupiarna, kaip asimiliacijos metu, o atpalaiduojama,

70

Dvinomis
Jei vienos ruiies vyri3ki ir moteriiki Ziedai auga at.skirai ant skirtingq tos padios ru5ies augalq,jie vadina-

Irerinioi olieioi
Dainiausiai rnalolaus ir stipraus
kvapo lakicsios rnedZiagos, kaupiamos liaukq l4stel6se arba maZytese aliejq kaupyklose, pavyzdZiui, gardeuijq Ziedlapiuose, kvapiosios pelargouijos lapuose, irnbiero
Saknyse, cinamono Ziev6je,

Iiloklodiio
Graikiikai p&v//or =
lapa-s,

k/arlo-s = iaka. Augalo stieba-s), atliekanti lapo

pakit$i
fulkcijas

(plokidia, yliika) iaka (kartais ir
(vadinarniej i lapiniai arba epifitiEpiphylrriai atogrqiq kaku.sai

mi dvinardais. Toks yrc,p vyzdiiui, gluosnis, o i5 karnbaridq
g6liq -._ akalifa (.4calypha hispidn)

ir pahnes.

pipinl

/alrl ir kiti).

-

s€klose arba citrinq vaisiq Zievdje.

Botalikoje augalai su dvietn ii iono iiddstytomis skiltirnis (Dicotylerlozeae). Pagrindine ialois daZniausiai iSauga tiesi, lapai ivai-

Dviskiliioi

Iiloksero
Etilenos
Dujq buvio augalq honnona-s, kuri
i5skiria nokstantys vai^siai (pavyzdZiui, obuoliai, citnr-siniai). Bromelija-s skatina Zyddti, orchideja-s bei kiruoZes, prieiingai, mesti Ziedrr.s ir

Vabzdys kenkeja-s Phylloxera vos-

ratrir (-+ Pinnoji pagalba iStikus
b€dai, P. 52).

riq formq, juose
Eyslq'

-

visas raizgiuys

purnpruus.

Fosforos (P) Viena ii trijq pagrindilir1

augalq

rnaistingrjrl rnedZiagq. Fosfora-s

Itiolirriio
Praucuzi5kai c/iofu = iSblyakgs, sunykgs. Neuonnalus augalq augirna-s del Sviesos stokos ir Sihunos pertekliaus: stiebai ir lapkodiai iStista, lapuose rnaZa arba visai n€ra chlorofilo, audiniai rnenki, ddl to augalai btura gleZni, trapiis, greit liita arba isgula.

itir reikalinga-s formuojautis iaknims, Ziedalns ir vaisiarns, skatiua nokim4.

Fotoperiodiznos
Augahl priklausomyb6 nuo dienos ir uakties ilgurno santykio. G6lininkq naudojarna Ziedrl fonnavimuisi

valdyti, pavyzdZiui, cbrizaltetrrl ir

puarsetijq (+ Trutnpadieniai augalai, Ilgadieriai augalai).

Epidernis
Viso augalo kuno i5oriuis audiniq sluoksnis. Kai kuriq augalq epiderrnyje yra kalcio karbonato alba audiuius stiprinardiq silicio jurginiq.

Evoliueiio Lotyrilkai evohttio = iSsirutuliojimas. Pasaulio kitirnas, raida, l€ti ko-

Iolosinfezi
Orgauiniq jrurginiq susidaryma-s i5 neorgauiniq medZiagq d6l iviesos poveikio (graikiSkai photos = lviesa,.synlftesis = sujulgimas, sudaryma-s). Jos tnetu lapai per savo

Epifitoi
Taip vadinami augalai, krrie savo atogrqZq gimtineje apsigyve0a rnedZiq bei kmmq vainikuose arba Sakose (-+ pieiilys P. 4O). Daugelis jq (kai kurie papardiai, bromelijos, orchiddjos) i5leidZia orines Sakuis,

kabiriai kitirnai, rnokslas apie gamtos raidq. Augalai, kaip ir visos gyvos butybds, rutuliojosi ii paprustesniq i suddtingesrius ir tobulesll1us.

rnikroskopirf o dydZio Zioteles pairna ii oro anglies dvidegili ir Sviesos, chlorofilo bei vandeus pagalba pavertg j! angliavandeniais, iilaisvina deguoli. Be augalq ir jq gebeji-

jomis prisitvirtim ir pasiima mai-st4
bei dr6gmg, Lruriq negali pasiitnti ii Zem6s, Gyvenantys arrt kitq augalq

epifitai nera parazitai.

lpifitg koloniio
Di(btioai sukurtas irenginys kambariniams epifitams auginti. Tinka tikri medZiq kamienai arba Sakos, nendriq stiebai arba samanomis apriStos lazdos.

F
toseiociio
sujuostdjima-s. Anornali, Kitaip panaii - gaidZio skiauterg kaktusq i ir kitU sululentrl ugliq augimo forma. Uglys auga rangydarnasis, to-

rno rnudoti ivies4 kaip euergijos Saltini Zerndje negalirna butrl isi-

vaizduoti gyvyb6s (-+ Asimiliaci-

ju).

Fololropizmos
Graikiikai
p/zo1os =

iviesa,

,ropo.s = posirkis. Augalq judejima-s pagel iviesq. Ugliai papra.stai krypsta iviesos lilk, Saklys nereaguoja ! j4 arba lenkiasi jos.

Erkes
-+ Pirmoji pagalba iStikus b6dai,

d6l suformuoja parnekliil:us

Iungicidoi
Chernin6s priernones nuo grybiniq ligq (-+ Pinnoji pagalba Litikus bedai, P. 52,55).

dar rius.

P.52,54.

Ferlilus
LietuviSkai
vaisinga-s. Antonimas stellus (nevaisilgas), Ziedai su lyties organais (tai yra su

-

-

Fuzorioz6
Zerneje esandiq Ftsari&/z genties (lieliatrs) grybq sukeltos ligos ( -> Pinnoji pagalba iitikus bedai, P. s2).

piesteldmis ir kuokeliais) yra vaisiugi, Ziedai be 3ir1 organq - revaisingi, pavyzdZiui, padidid€jg kr.r-itiniai hortenzijos Ziedai.

7l

Gen6iimos
-+ P. 44.

Grridinimos
Atsargus augalo pratinirnas prie pakitusirl ternpemt[rros bei iviesos s4lygq. Dar vadinarna-s aklirnatizacija.

Genties pwodinimos
Pinnoji augalo botaninio pavadinimo dalis, visada ra-ioma didZiqja
raide. PavyzdZiui,,4 eschynant hus,

Gumbos

Goidiio skiquter6

Saintpaulia, Ficus.

+

Fasciacija.

0entis
Botanikoje - slsteminis vieDeta-s, jungiantis artirnas augalq ruiis.

+ Pieiinys P. 14. Srlstorejusi stiebo arba rnaZiau rn6singa uglio ar daknies dalis. B[na po Leme, pavyzdiiui, ciklamenq bei grunbinhl begouijq, arba vAi jos, paryzdZiui, ceropegijq. Gumbuose augalai kaupia maisto atsarga-s,

Gorinimos
-+ Transpiracija.

Gorinimo v6so
Vdsa, atsirandalti garinirno, pavyzdiiui, lapq tran^spiracijos ( +) rnetu, bet gali kilti ir nuo drdgnos Zernds arba moliniq geliapuodZiq.

G6liopuodis oroliions
Tai Zemesnis uZ !prast4, bet to paties skersmens (dar vadirama-s trijrl ketvirdiq) g€liapuodis. Tinka auga-

3::::,:ry:':',1'.:lis j/zrL,ur, (zdutuuLr.
v

icklirnis'

pa-

Gegniikos
Taip vadinam&s netolygiai rned€jantis augalas ilgais, netaisyklingai augardiais igliais.

Gniuiulas
Saknq apraizgyta Zeme (kitaip daktrtl arba g€liapuodZio gniuZula-s) arba tarn tika-s presuotq durpiq kie-

H
Hobiros
Botaninis tennina-s augalo pavidalui, jo iivaizdai nusakyti (lotyniikai habitus),

Geleiis (Ie)
Svarbus mikroelemeuta-s, be hrio augalai nepasiga:niltq chlorofi Io ir

kis (durpiq gniuZula-s).

Gronuliolos
Lotytilkai granuluar = gmdelis.
Kokia nors grudeta rnedZiaga (tr4ios, diwoZernis, chemin6s medZiagos).

baltymq. Kalkiugose dirvose arba laistant kietu vaxdeniu geleiis jungiasi su kalkdmis ir augalai nebegali jos isisavinti. Tuomet pa-sireiikia jos trukumas (-+ Jei sutriko augalo gyvybiu6 veikla, P. 52). Augala-s gali tiesiogile ZodZio prasrne mirti badu, ues jam tmksta chlorofilui gaminti reikalingos geleiies.

llousloriios
Lotyniikai iaa.sror
= siurbejas. Pa-

Gryboi
Zernesuiqjq augalq skyriau-s auga-

lai, kuriq k[n4, neturilti chlorofilo,
sudaro gijq pavidalo hifai, mice-

razitiniq augalq i5augos, kr.riotnis jie prisitvinina prie arrgalo maitintojo ir siurbia iSjo sultis.

lis(+). Laikorni "iiukiliq rijikais",
mat gali suvir5kiuti celiuliozg ir ligninq. Jie gyvena puv€siuose, parazituoja (sukelia Zrnoniq, gyvnnq ir augalq liga-s) arba simbiotiikai gyvena su kitais augalais, pavyzdZiui, orchidejomis. Kai kurie jq tiekia svarbias Zrnon€rns rnedZiaga-s (peuicilin4) arba sukelia tarn tikrus procesus (paryzdZiui, rugirn4). Jierns gyvuoti reikalinga tarn tikra dregme ir temperatua, itin svarbi pH norma (-+), deguonies ir angliavandenilio koncentracija.

Hibridos
Augala-s, aLsiradgs sukryZrniuus e-

6ehonosios lentelds
Klijais apteptos ry5kiai geltouos

vielodo paveldimurno (skirtingq
veislirl, ruiiq arba gendiq) augalus. Lotytoi{kai hibrida = mi5nula-s.

jaldios vabzdiius (-+

spalvos plastma-sinds lentelds, vilioP.

5l).

Geniir; rniirunoi
Augalai, iiauginti sukryZminus skidingas gentis, ypad daZni tarp orchid6jq. Vengiant griozdiikq pavadinimq, daugiau negu trijq g:ndiq mEnurams DatenKirmas vlsal naujas pavadinimas. Pa*azdy s: Potina ra, kilgs ii Brassavola, Laelia, C a ttleya i S ophronitis.

Hidroponiko
Augalq auginirnas be Zetnds. Jie sodinami ! specialq grunt4, leidZiarili jierns isiSaknyti, pavyzdZiui, kerarnzit4, ir istatorni i ind4 su maitinarnuoju tirpalu.

llifsi
tlrklis. Siirli3kos l+stelds, sudaralrdios grybq vegetatyvi|9 dal!,j11 vaisiakiiniu-s.

Grybin6s ligos
-+ Pirmoji pagalba i5tikus bedai,
P. 52,55.

Graikiikai ftypfte = audinys, vora-

Generotndnis dougininls
Lotyniikai generare
ma-s

= gimdyti, gaminti, hlrti. Lytinis augalo daugiui-

sEklomis. Sdklose yra augalo embdonas, uZsirnezggs susijulgus lytinems lestelems. Taigi palikuonys nebitinai atrodo taip pat kaip motininis augalas. PrieSLrgyb€: vegetacinis daugiaimas (+).

Grynos

sn6lis

Higromelros
Kitaip

kiq, maiiomas i dirvoZemi, kad jis butq pralaidesnis vandeniui ir geriau pa-siskirstytq trdq druskos. Sis srndlis - svarbi sud€tind iemds s6jinukarns dalis. Karn barindm-s 96lems netinka spalvota-s arba statybinis smClis.

Up6s arba kvarcinis smdlis be kal-

- dregnernatis. Prietaisa-s oro dregnumui rnatuoti.

72

Honnonoi
Augalq gaminamos veikliosios mediiagos. Net labai maZi jq kiekiai stimuliuoja arba stabdo augalq augim4 bei raid4. Dar vadina$i fitohormona$.

Jonizuolos lroios
Ilgalaikes dirbtiniil sakl grudeliq pavidalo trqsos. iS l€to iiskidaDiios rnaistilgqsias rnedZiagas. Be to, iie

l(olis (K)
vybiikai svarbus: jo deka augalai tampa atsparils sausrai, Sahoms ir tarn tikroms grybelinems ligotns, Kalio yra visose pilnosiose trdose.
Kalio tr4iornis galima laistyti vistls
perZyddjusius augalus, kurie iki Ziemos turi sulnedeti.

Viena i5 trijq pagrindiuiq maistiugqjq medZiagq. Teigiarnai veikia l+steliU vandeis balans4 ir yra gy-

dirbtiniai sakai suri5a valdenyje
esandius

kietiltoius - cl ora bei kalkes ir ypad piverdia auginant
augalus hidropouiliu budu, kai reikia suminkitilti labai kiet4 valldentiekio vandeui.

Humusos ralti
Orgarind diwoiemio dalis, susidadel augalq ir gyvurrg liekaml biocheminio kitimo, kitaip tariant

- puvenos. Lotyniikai humus = md, dirvoZemis.

ie-

Jud6iinros pogol iviesq
-+ Fototropizma-s,

Kolius
Zaizdas uZtraukialtis audirys, lmr! uZaugila suZeista-s augalas. Tik jarn susidarius augLriai gali iileisti 5aknis. LotyuiSkai cal./as = stora oda, nuospauda.

fuodoii koield
Sejinukq ir auginiq liga, kuri4 sukelia, ypadjei tankiai snsodinta, dirvoZemyje esaltys grybeliai iaknq kenkdjai. D6l to augalai nuvlrsta.

l(onienos
Daugiametis, dainai sumed6jgs

ir

labai stolas, Sakotas arba reiakotas, Ziern4 neapmir5tantls lglis.

Augalai, kuriems reikia ilgq iviesos ir trumprl tamsos periodq, kad sulcautq Ziedus. Jierns prie5ingi tmmpadieniai augalai (-+).

llgodienioi ougolri

Konieno ruginys
Kamieno gabal6lis (parryzdZiui, difenbachijos, dracenos arba jukos), kuri galirna naudoti clauginimui (-> P. se).

llgoldk6s hqSos
Tokios tr4Sos (daiuiausiai grud6tos), kuriq maistingosios rnedZiagos labai pamaZu tirpsta diwoje, ilg4 laik4 po truputi maitindamos augal4.

Krpiliorinis efeklos
Koktusrp trqios
Maiai azoto turintis trqiq miiinys, tinkaltis kaktusams ir kitiems sukuleutmns, tikjokiu bldu ne epifitams. Galima isigyti gdliq parduotuvese,

Fizikiuis rei5kirrys, kuomet vanduo siaurais vamzdeliais "keliauja aukityn". Naudojamas dirbti am
augalq drdkinimui per atostogas (-+ pieiiniai P. 43).

Indq kulelioi
Augalo indai, kuriais vatrduo

irja-

Koupimo orgonoi
Orgallai, kaupiantys valderr^s

me iitirpusios maistingosios medZiagos keliauja aukityn, o

Kokifoboi
Augalai, kurie nem6gsta kalkiq, esaudiq vandenyje arba diwoZernyje (azalijos, kamelijos, apelsimnedziai).

ir

perdirbtos maistingosios medZia-

gos-Zemyn,iapadi4.

gurnrnaisto medZiagq atsargas bai, svoguneliai, tariatnieji -svogin6liai ir iaknia-stiebiai.

lnsektieidoi
Augalq apsaugos priernou€s, kuriomis naikinarni vabzdZiai.

l(eikioi
Sitaip vadilarnos orchid6jq ataugos.

Kolcis ((o)
Baltas metalas. Augalams - viena pagrindiniq maisto medZiagq. Stip rila audinius, sudaro s4lygas asimiliacijai (-+), suriSa augale atsirandandias riigstis.

l(ekerinis pwinyt
-+ Pirmoji p<t{{ pagalba iStik1's b6dai,

l(ek6
Tokia Ziedyno forma (-+ pie-iinys P. ls).

lfimbomosios Soknys

foulrumos druskons
Kai huie augalai itin jautnrs didelei tr4iq dmskq koncentracijai. Apraiymuose jie paiymeti t2ln tilau
Zentlu, Jiems reikia daugiausia puses arba ketvirdio nurodyto tr4.5q arba organiniq trq,5q kiekio.

SliauZiantys ir laipiojadys augalai jomis tvirtinasi prie medZiq karnienq, sienq bei atramU,

n

lfiminoi
Pelkiq samanos (Sphagunt squarroson i Sphagnun cuspidannl, arksiiau naudotos kaip dirvoZemio
orchi dejotns suddtin€ dalis, dabar

l(v6pwimos
Augala-s, kaip ir mes, dien4 nakt!

lopV d6nerlig6

kv6puoja visornis savo dalirnis. Ii oro jis pasisaviua deguoui, o iiski-

PS'5<

-+ Pinnoji pagalba iitikrr.s bedai,

baigia i5rykti. Galirna pakeisti per-

litu

(+)

arba stiklo vata.

ria valden! ir alglies dvidegini. Taip iilaisvinarna energija, sukaupta fotosfurtez€s rnetu. Tod6l kvepavirnas, kaip a-sirniliacijos prieiyb€,
vadila.rnas dar disimiliacija (-+).

lopr1 rnelimos
DaZnai augalai meta (daugiausiai apatinius) lapus del ueteisilgos pdeZiuros atba iviesos stokos, nors kai L-urierns tai bldiuga-s ruiies poZymis. Nurnetg apatinius lapus jie

Kolembolos
Y abzdliai C o I I e n
b o I a. Gy v etna tarp satnang Zoliq, ant ;ernds, valdens augalq, Kai kurios ruiys kenk6jai (-+ Pinnoji pagalba iStikus bdclai, P. 52).

sufonnuoja karniel4, pavyzdZiui, I)rocend t argindto atba Yucca.

loteksos
Loty[iikai Lrter = sk7stis, sultys.
Tai potkstis, baltos ar kitokios spalvos kiek nuodingas skystis, kurl iiskiria kai kurie augalai juos
suieidus, paryzdZiui, karpaZoliuiai.

Konloklinioi nuodoi
Augalq apsaugos priemon6. Kenkdjai Zusta prie jos prisilietg.

l(onleineris
Didelis platus
inda-s augalams,

dai-

niausiai pla^stmasinis, viertisomis arba grotuotomis sielrelemis.

Loikymos

l(rouiovimos
SuZeisti kai kurie augalai (fika-s, puarsetija, karpaZold) "kaujuoja" i3 jg teka syvai.

Daugeli augalq patartina Iai$ti SeS6lyje, ypad vidudien! bei pavasari, kai jie po tarnsau-s rnetq laiko dar nepripratg prie intensyvios iviesos. Prideugti galirna uZuolaidornis, ZaliuzEmis, plonu popierituni arba iei€ll metandiai^s kaimyniniais augalais.

iei6lyie

lqvos skoldo
Akyta mlkadnds kiftnes uoliena. Srnulki jos skalda rnaiiotna i dirvoZerni kaktusarns, kad jis brrtq pralaidesnis valder ui, lartdojama augilti augalus hidropouiniu (+) budu. Jos galirna isigyti sodinir*r! parduotuvdse.

l(rumos
Augalas suneddjusiais ugliais ir budingu iatcrijimusi beveik uuo pat
Zemds.

lionos
Dirvoje isiiaknijg augalai su lyrro
pavidalo sumedejusiais karnienai-s, kurie stiebiasi ! Svies4 lipdami, ralgydarniesi arba kopdarni auldtyn ir leisdami iaknis, Pavyzdiiai: rnonstera, fi lodendra-s, skindapas.

Loipioiontys ougoloi
Augalai, hrrie rsq galuose i5augila
apresorija^s, arba kibias Sahris, pa-

lGerofitoi
Daugiarnediai, atsparns karidiui ir sausrai augalai, gebaotys maZai iSgari[ti valderls arba kaupti jo alsarga-s savo audiniuose (kaktusai, agavos, alavijai, pluoitag€lds).

vyzdiiui, geber6.

loistymo kroifos
Gdliapuodiio nereikia prikauti Zerniq ligi pat viriarr-s, tuornet laistaDt valduo neb€gs per viriq, neiiplaus Zerniq ir tolygiai susigers i dirv4 (-+ Pieiinys P. 59).

lielwiikos povodininos
LietuviSkas, kartais liaudiika-s augatai sulielo pavadinirna-s. DaZnai
tuviDLl-s mokslillis pavadinirnas,

-

l(uokitin6s ioknys
Srnulkiausios iouinds iatoys. Kaip i5 dirvoZernio vauden! bei rnaisto rnedZiagas. Tod€l kuokitines Sahrys dar vadinarnos

tikjos ir siurbia

[opos
Svarbi augalo dalis, skirta mitybai (+ Fotosirtezd), be to, aprupina augal4 deguonirni (-+ Kvepavima-s), bei reguliuoja vandem apykait4 (-) Transpiracija). Lap4 sudaro lapo pagrindas, lapo kota-s ir lapo lakita-s.

pavyzdZiui, klivija (C/ivia). Tadiau daugelis augalq dar Deturi lietuviSko pavadinimo.

siurbiamosiomis.

l(utikul6
Lotyriikai cuticula = odeld. Plona
kutitro pl6vel€, detrgianti augalg lapq bei stiebq epiderml, daZniausiai atrodo kaip sidabro atspalvio apnaia ant kai kuriq augalq lapq arba stiebq, pavyzdZiui, sululentq (Co4,ledon, Se&tm) arba kallusq (Ccr e ur p e r uv ian us).

Lapai gali buti plokiti, ploni kaip popierius, stori, mesilgi, b€t buna ir spyglio formoa arba vamzdiniai.

Lipnios amarq bei skydamariq iislryros, aptilkamos ne tik ant lapq, bet ir art palangiq, grildq bei baldq. Lipdiu-s privilioja ne tik skruzdeles, bet ir riidis, kurios labai
apteriia lapus. Tudtuojau nuplauti! Augalai, kurie gyveua alt uohl ir alonerq (graikq kalbt lithos = akrnuo, pftlton = augalas).

lipiius

lopci su niiomis
-+ Dengiarnieji, gaubiarnieji lapai.

Litofitoi

Kutil:ul6 apsaugo

augalus nuo Sviesos pertekliau-s iSdZiuvimo (transpiracijos).

ir

lopo gyslos
Tai tokie kanale[ai, L-uriais i lap4
atiteka vanduo ir maisto medZiagos.

74

geleZis. i3 tiesq panaius i lup4 "nusileidirno takas" vabzdZiarns.Iki Siol uealiku. Ji galirna atpaZilti i3 statrneno pagrin- tiesioginiq saul6s spinduliq. kalis (K). [upo Vidurinysis. ii kurio auga Soninds Sakos (pavyzdZiui. Inattgaras. cir*as ir kiti chemiuiai Morgolcpioi arba geltonornis d6rn6mis ar juostomis alt lapq (ose n6ra chlorofilo. ivairios dmskos. Nors jq reikia labai ledaug. llliir0nos ivairiq augalq ruiiq. gerai iaknijasi Sio rnedZio droZldse. Miltlig6 -+ Pinnoji pagalba Gtikr-s bddai. jos negali jo asirniliuoti). lais.lme. Mikoelemerrtai grybus + helos Augalas sl. daugintis arba prisitaikyti prie aplirkos. Augalq gaminarnasis audilys (augirno kngelis. perdirbirnas ir pa-iali[irna-s.staigus paveldima-s augalo genetines rned2iagos pakitirnas. tiukamos ii karto vartoti augalams. Daugiausia yra ugliq ir ialcrq galuose. 75 . Moistingosios nediiogos tikos mineralhds medZiagos. maisting4sias tnedZiagas pinniau- Meristemo Graiki5kai nrcristo-s = dalus. Minerolin6s trqios Neorgarinds trqios. simpodinis (-+). koddl orchid6jos taip iEjirnas su aplinkos daikais arba kitais augalais. araukarij os). fosfora-s @). Meronlis Sodir rno rnedZiaga orchid6jorns. Micelis Graikiikai = atauga. kaita). zryfte-s = (Mg) ir siera (S). rezginys. tn-rkurnas gali sukelti ligas. kalcis (Ca). - lllolininis ougolos Augalas. kuris gerai leidZia metuglius. kad vegetacija v6l prasideda. virusinds ligos arba jis isvedamas specialiai. Tai boras. Biologijoje . sia isisavila mikroorganiTrnai ir pritaiko vadoti augalams. Prieiinga-s jarn Vienaa-iis augimo bldas. Ji kuriarna Sildalt arba drekinant or4 bei dirvoZemi ir pana-iiai (-+ pieiiniai P. Ve istinilkystEje v6lyvio nuodais kolchicinu sukeliamas dirb- tirai. kiek reikia. plouq giiq. MargalapiSkum4. vieutisa-s. Augdami tarnsoje jie vel sukaupia cblorofilo. Grybieoa. padedaDtis apsisaugoti nuo pdeiq.liuksomelros -+ Sviesomatis. dZiagq lsisavinimas. MargalapiSkum4 sukelia mutacija (-->). Taip vadinami augalai su baltomis elementai.52. kuri iiaipjau naudo jama langq r6mams garninti. tai visq pinna sunkieji metalai. hifq (-r). s4. garninaraa ii atogrqiq rnedZio Sliorea rnedieuos. kuriomis ji trg- Mikroelemenloi ari&ro-s = maZa-s. pomiit5 atmainq arba veisliq kryZminilno rezultata-s. Ivyksta atsitiktirni arba paveiku^s augal4 ulhavioletiliais. yra sveika-s ir spardiai auga. ddl kurio atsiranda laujq savybig. i5 kurios augalq iaknys gali uetrukdornai pa-siimti drEgrnes tiek. MorgolopiSkumos Lapai tuomet buna Zatsvai baltai arba Talsvai eeltonai d6mdti. po iiernos rniego. pavyzdLili. Pavojus: jornis galima augalus pedrpiti. o tik bespalvEs arba gelsvos l4steles. 43). labiausiai atsikiigs orchidBjos Ziedo vainiklapis. SviesiuosJplotuose n6ra chlorofilo. bttini augalui. ttlikroklinrolos Vieuarn ar grupei augalq tarntyd sukurta geriausiai jierns tirrkurti aplilka. Menlglioi Nauji ngliai . gauna maisting+sia-s me- dZiaga-s su tr4lomis. Biologijoje augalo supana- Lotyuiikai LrDelfu 4t. kuriq M Mognis (Mg) Svarbi augalq malsto rnedZiaga. reutgeno bei radioaltyviaisiais spinduliais arba clrernikama-s. kad padidintq maithimuisi reikalingus asimiliacijos plotus. <|ry iIigg. o tai tmnka ilgiau. kuriq reikia augalarns augti ir brgsti. Mediiogq opykoitr Asirniliacijos ir disimiliacijos (+) rnaisto tnevienovd ir visurna Mimikriio GraikiSkai ariarilos = rnigdZiojirna-s. pavy z<Iiiu. arba moteriikosios lyties augala-s. rnaguis Tam Miirinai dar vadilami hibridais (-+). vadinarna-s dar rnetabe lizrnu (graikiikai ltetabole = perrnai a. bet daZniausiai nepakelia Graikiikai Monopodinis Graikiikai lroro-s = viena-s. augala-s atgi1o. tlliirios hqSos Jose yra lvairiq orgalinig bei mine- raliniq rnaistingqjq medZiagq. Jq galirna isigyti sodo reikrneuq parduotuvdse. kurie apdulkina Ziedus. varis. Pagriudhds rnaistingosios mediiagos yra az ota-s (N). Augalas. pennaina. dinio uglio. ant kurio iSauga ataugos.tai Zenklas. Molio gurvuolioi Itin gerai vande{ sugedalrti medZiaga. butina chlorofi lui garniuti. rnolibdenas. Margalapiai augalai paprastai m6gsta Svies4. brazda-s). Mutoeiio LotyniSkai aiatario = pa(si)keiti- Miltuotieii skydcmorioi -+ Pirmoji pagalba iitikus b€dai. gali sukelti ir virusai. nuo kurio pjaunami auginiai. Priedingos joms yra orgaliles tr4ios (+). P. ii k-urio susidaro pa-stovieji audiniai.

jie prazysta Kaledoms. stabdandiomis medZiacomis arba Poloipos Vird Zemes arba po . lludegimos nuo soul6s P. nemis Salnimis (paryzdiiui. Juos i5augiua.43) j! salirna drekinti. Cali pa-sheikiti suletejusiu augirnas. 55). kuiuose vidutil€ tederatnrayra20 . ajeriniq. bet galima ir isigyti parduotuvese. araliniq. rnotjlrilio augalo arba 5a[<nq kaklelio. -+ Phmoji pagalba istiL:us bedai. Jq nesulku pa-sigaminti patiems. dar vadinami stolonais (-+). kur! gali sukelti [vairios prieZartys: nereisiugas tr€Simas. is).52. P. Pagalba: -+ P. //14 (tai reiskia: L4% azoto. 52. be to. ues ribotoje g6liapuodZio erdv6je mikroorganizmai gywoja labai menkai. turi isisavilrti dirvoje gyvenantys Pokenkimoi nuo druskg Atsiranda pedrgiu-s arba susikaupus trqiq druskonas "sernjane" substrate. 14% kalio). Orgarires tr$as pinniausia llykitukinioi orrgoloi Itin tnilcoorganizmai.jos veikia i5 l€to. kad augala-s gal6trl jas pasiirnti.s alba tulpes jau vdlq rudeni prad6ju-s auginti Siltarne karnbaryje. P.ienos iu dalis.25"C. 238). srutos arba guanas). Jq lsigyti galirna specialiose paiduotuv6se (-+ Adresai. pavyzdZiui. Poprosrieii iiedoi Turi daug maZiau Ziedlapiq negu piliavidudai. Kambarinems gdldms jos ne itin tiuka. i5reikitas procentais. Kadalgi tai trunka tam tik4 laik4. todel tarp jq dainiausiai ailkiai matyti kuokeliai. pavyzdZiui: 14+7+14 aria'14 Jos geba tiesiai i5 oro siurbti vande- ni.TVo fosforo. anturio ir kitq ajeriniq paZiedlapis. Centri- lloudingieii vohrrliioi VabzdZiai.lluodingi ougoloi Juose yra nuodingrl medZiagrl. stepukiniq. Daueelis parazitai (+ Pirmojipagalba istikus bddai. paveikus juos aulim4 tai. O% visiskai sausa. molsteros). Apvaliosios kinn6l6s Nenrtodes. llekroz6 Graiki3kai nelzos = mirgs. Vietind Zutis . dainiausiai bnna ryikiq spalvr5 nes skirtas vabzdZiams privilioti. ligos arba kenkeJar. P. Skaidiais i5reiSkiama kieh. mil- (+ pieiinys ilerikroii rniltlisd + Pinnoji pagalba iitikus bddai. lool-us. per stiprus saules spinduliai. 0rgonin6s trqios Trq"ios ii augalinds ar gyvulinEs kilmEs medZiagq (mdila-s. llemotodoi GraikiSkai zcna Gilmininkas nermros) = siulas. Pavyzd2iui. Da-Zrrai buna nuodingi Oro dr6gnunos Vandens molekuliu kiekis ore. {vairiornis priernoudrnis (-+ piein ai P. Popedlopis Kitaip spatas (graikiikai spathc = me td). Patehrsios ant dirvos jos iSsiSakoja ir virsta tvirtomis atrami- igliai. 75 . kurie naikiua kerk6ius. laikatt itin maiame dirvos kiekyje. per salsas ons.gyvo augalo audiniq arba organq iuvimas. maZo ugio augalai gali bnti iivesti atralkos bfldu arba iiausinti i! normaliq. P (fosforo). Poonkslinlos iyd6iirno loikos Kai kurias gdles (pirmiausia svogiinirres) galima praiydinti norirnu laiku pasitelkus dLbtili iildyrn4 ir apSvietimq.eme esa[tys atograpZq augalq.uuo kuriq Ztnon€s arba gyvrurai mirita arba suserga. Orines orchidejq Saknis dengia sidabrine odel€. Juose auginami atogrqZq. vandens stoka arba perteklius. Svarbu: oriniq Sakng niekada nenupjauti! papad$. iSarrgg i3 stiebo palapq skotelds.garq prisotinta-s rukas. lOO7o valdeus. isimesti chloroz€ (-+) arba Znti tam tikri audiniai. bulviniq Seimos augalai. K (kalio). vadinarnieji oranZerijr. inkstSouiniai grildo.N (az oto). Oronieriio Taip vadinarni botalikos sodu Siltnarniai. 52. prisodriutos trijq pagrindiniq rnaistingqjq medZiagq . deguoni ir maistingqsias rnedZiagas. hiaciutu. kraujo ilaikrosis skefis Tokia Ziedyno fonna P. augalal. 0rin6s Soknys Jas turi daugelis IIPK Tr45os. Platus karnbari[€s kalijos. ragq nuodroZos. uola-s6kle. Karnbariniams ausalatns priklau-somai nuo jq kihnEs rcikta 50 -7O% oro dr€gm6s.55. Atkreipkite d€masi I isp€jardiuosius Zenklus prie kai kuriq augalq apra-(yrnq! niu Sildymu Sildorna-s ora-s visuomet per sausa-s. 45.

Jos Prlmarslus I orrvozemL Saknys lerrgviau kv€puoja. fles per skaldi ir sveik4 od4 beveik neveike. Pinnoji pagalba: gdliaouodi su visu ausalu oarnerkti i iandlni 1-. (-+ DirvoZemis ir tr4Sos' P' 38)' Taip vadinami bromelijq skoteliq cistemos (-+). auginiuose arba apdorojrrs vienaskilti augal4 att-. Dar daugiau abejoniq kelia in- skirti !vairietns augalarns atitilkarnai pagal jq poreikius. Kitaip Poruoila iemd Parduotuvdse parduodami prarnodniu budu pagarrinti Zernds mi^4iliai.tik ngquB l*-.daugiausia Zold arba puskrumis Ptrethru L Kai kuriq rr15iq lapuose ir Zieduose yra insekticidiniq medZiagq. +2. DaZnai naudojama drenaiui. Priddtin6s ioknys Jos iiauga ue iiaip sau. Piltw6lis - n . rasos valden[ bei maistingqsias medZiagas. P. Per krauj4 gali pasiekti Dervq sistem4. naudoiarnas orcbidejorns bei kakusatns daugirt- Pinrirovimos Yokrikai pinzieran = nugnybti gaskabymas.liemen6lio ir purpie5inys P. Poruiis Augalai su Siek tiek uuo ruSies nukrypusiais poZytniais. Perlitos Vulkaninds kilm6s. kai lapai idaugg re vienas prieiais kit4. g_alinti sukaupti.. netrunija ir suri5a maZai rnaistiugqjq rnedZiagq. Pikovinos 6l). . ypad susiZeidtr^s arba sergalt odos ligomis bei alergija! Purk6ti tik uisimovus piritines ir kai n6ra vejo.7 . kieta.Pcrozitui -+ Jei atsirado kenkejq. kitaip Jie sureuka lietau-s. 52. pavyzdZiui. pieiitrys P.s Moteri5kas Ziedo organa-s. Jie neturi kuokeliq. ar ipjovirnq vietose. 14.41). P. o prcz lgiai. Pralcuziikai piqler niai.= sub sp e ci es la-l--ll fulus Maiai nuodinsa.pieiirrys i'. kurie daZniausiai buna viltg vainiklapiais. l5). kad gericu augtq durti.52. Poviriin6s ioknys Jas Perdiiivgs gniuiulos Jei iaknq gniuZului truksta drdgmds. Sdjinukq isskirstyrnas po vienq. itmkimq Pilnosios trqios Tr$os.ugomis Zrnolems ir Zinduoliams. Proiongus Lapq iisiddstyrna-s. ti. Zenklais T+ arba T pazymetq priemonirl nepatatina naudoti kambariniq g6liq prieZinrai.. bet hapi uoliena stambiomis Poromis. Kaip ir keranzitai (-+) puikiai praleidZia or4 bei vandeui. neretai ir mikroelementq Prieiinioi lopoi Ii vieno stiebo barnblio prie5prieSiais iiaugg lapai. jis atioka nuo gdliapuodZio I<Ia-(to. Beveik visi kambariniai augalii geriausiai auga. Nurodo va:rdeuilio jonq koncentracijq ir yra i3reiSkiama skaiiicis iki iki 7 7 ir daugiau 7.5 6J.neutrali. gannireiskia nlgiiia-s. r. gim4 bei iaknijirnqsi skatinandiornis priemondrnis. Plonood6 erk6 -+ Pinnoji pagalba iitikrs bedai. Sios medZiagos buvo laikornos nenuodi. prarnonir u budu apdorota uoliena. srneigti.. neiSaugilartys gilyn siekialiios pagrindinds arba liemeniues Saknies. Pon-riirri prie jo botaninio pavadinirno papildornai pridedarna ssp. auginant orchid6jas. detrs. nustltyti irdikatoriq lazdeldtnis Piestel6 (q PlunksniSkos lopos Ji sudaro keleta-s porornis i5 abiejq lapkodio pusiq iiaugusiq lapeliq. Daugelis augalq netrukns po to Zrrsta. jei pate*a i atvira-s Zaizda^s. Prie6ingi jiems yra paprastieji Ziedai (+). bet nar. Elgtis atsargiai. ldRrbllARth | 62 ll-r. darrgiau nes reakciias. (-)). Prisodrinimas Prietnotr6 padidirti oro dtegmunui augalo aplinkoje (-. sudaryta-s i5 kos (+ rnezgiDes.rjausiq tyrirnq duomenimis ketrkia sveikatai. azalijos. pH rtonnq nesuoku Lotynilkai sekticidai su piretroidais .sintetiniu Siq augalilig medZiagq pakaitalu.-f-0 pll normo I l*'_LllIl J-l--ll7vl l-"--ll--. o Pemzo Vulkaninds kihnds standi. dari iai. I gatirna isigyti sodo reikrnenq arbe zoologijos parduotuvese). pawzd2iui. P. (+ Pie5i Pilnovidurioi iiedoi Ziedci su daugeliu vainiklapiq. uodin gas N uoding a s r: _-------'---- I po ten tia H Y dr o ge nii. 43). lekelksrnilgq biterns. - Pirelrumos Skaistenis (loty nilkai pyra thrut4 grai{rikai py rcthron) . kuriose yra visq augalui reikalingq pagrindiniq maistingqjq medZiagq. kai pH yra 5. turi augalai. Pcvoious simbolioi Nruodo augalq apsaugos priernolirl nuodingrun4 ir pavoj ingum4: Persodinimos Taip vadilama-s augalo perkdlimas i didesni ind4 ir nauj4 dirvE (-> lE^lfn] lffillffit lnbai n P. Sios Salinys i<eroja negitiai ir ! Sonu-s.55.

Patekgs i bumos gleiviup gali j4 ii€sti arba suerzinti. kad geriau prilipq Ziedadulk€s (-+ pie5inys. teikiajiems reikalinga dr€gmg (--> pieiinys P. Selekeiio Lotyr ikai salecrio S6klo = atraolo (-+). kurie Purko Viriutinioji piesteles dalis ir tikasis apvaisinimo organa-s. netruda. Molio rutuliuktuose esautis vanduo iSgamoja. 78 . lus. nes paln6s veikiarr leidZia iaknis aukityn ir Zemyu. Yra dar vadilarnieji miegaltys purnpurai (miegardios aLTs).ri bei. nebeleidZia nei lapq.lapai. Jie pluoiteliais guli vieni ialia kitq. ivairios Geszeriaceae riiSys ir kalijos.spccics) priklauso augalai. Stenkites esuZeisti 3at<nq ir augalo! Sarnaml sluoksni paialinkite. sierns liktq daugiau erdves. $ononomis opriito lqzdo Tai ii tiesq samanq Luokitais aprista lazda arba kota-s. Daugelis karnbariniq augalq ilsisi rudeui ir Ziern4. Lurie metq rnetus gali iibiiti purnpuro btvyje ir tik susidarius tam tikorns sqlygoms issprogsta. DaZnai tud maisto atsargq ir apsarrgini apvalkal4. sugeria uemaZai vanden-s. Ji aptraukta gleivtstu arba lipniu sluoksdu. irtbry <lingas (angli5kai in bre cdin g). Ja-s turi. beveik netrglti ir lai- Iqti veses dje vietoje. Pentqs lanceoIata). Pelargoniun tulys. Paveldirnos tik to paties auKitaip galo savybes. puikiai praleidiia or4. Col unmea. o Zemyn iaknis. kad stipresuie- Puskr0nioi Augalai. kai rnaZiau iviesos. savybes arba kilng. krrornet augala-s lebeauga.ata - Riiies pavadinimas klivij4 (oty= tamsrudis.tai augalai.Punpuroi Augalq orgalai. kuriq apatin6s dalys sukietdja ir sumeddja. Net meukiausiai ja-s spustel€jus. (-)) - vls. Gaminarnas ii rinkirrio rnolio ir degamas 12OO'C tempenturoje. nei ug- Somonolinos DaZniausiai samanoti irna pemelyg sutarrkejusi arba per drdgna Zen6. paprastai nusakauti iivaizd4. Rezistenriio Kitaip Pustos molis Kitaip niniu budu. chlorofitai ir drace os.alres (kiLnininka-s rhaphidos) = adata. ircuchtas (vokiikai Inzuc ht). Apdtlkinirnas. RafidZiU turi daugelis ajeriliq. pavyzdZiui. R63ies niSrunoi RGies misrtmai arba hibridai . naudojama-s auginti gdles hidropo- - kerauzita-s. ii Ziedpurnpuriq bei lapq pumpurq iiauga Zied. ii nai mdas. Nuo seno resistenti.. 44). Ziedai arba ataugos. galite naudoti tokius pat aukitus ir siaurus ko teinerius roZdms. Romyb6s periodos I-aikotarpis. del retsykiais sakute atsargiai suju- Relinimos S6jinukai daiuiausiai sudygsta taip kad juos reikia retinti. rudZiq spalvos). galiuti dygti ir iiaugti nauju augalu. Zoliikos (pavyzdZiri. nepasidaro rugitrls ir nepLrna kaip Zem€. Vienai n13iai (. alsparumas. Lotyniikai Sqvidulko Rizomo Rizomos dar vadinarnos Saknia-stiebiais fu nuo Saknq skiriasi tuo. virSun leid. Jei u6ra pirkli puodtl palm6rns.Itin daini msies rniSrunai tarp orchid€jq. Tuo rnetu juos reikia sai- khgiau lieti.l). kad kalbama apie geleZies rudZitl spalvos Rolid6s GraikiSkai rlla.juose puikiai isitvinina augalq Salcrys.ianti ugius. jos akimoju alsidaro ir kalcio oksalata^s iitrykita laukar. jie pasidaro kieti ir poringi.lZit. kad suformuoja ptunpurus ir Zvynelius. Gaugg sul<ryininus tos paiios riiiies skirtingq veisliq auga- Gtaikilkai rhizotna = iaknis. to. klriq esminiai poZymiai sutampa. paZastinius . liq. {gytas arba jau esartis atsparuma-s ligoms ir kenk€jarns (augalq) arba chernin6ms tnedZiagorns (vabz.pasiprieiinima-s. ii (.legu [ 6onus.laprl paia-stys. pinniausia difenbachijos. raudo- aririata reiikia. cleZniausi iiraunami. naudojamas kaip atrarna augalarns su orinemis iakrrimis (pavyzdZi ui. o viriutiuds lieka talkiai. Adatq pavidalo kalcio oksalato kristalai augalq lqsteldse. . Virsururuus purnpurus Krauna vir3iines. kai to paties Ziedo iiedadulkes apdulkina purk4. nedula. dinkite viriutini Zernes sluoksni. Be to.t nio audinio (-+) iSauga prid€tiniai v$rmo purnpurq purnpurai. PavyzdZiui: C livia nini. Be kita ko. Apvaisinta iiedirio augalo dalis. nepakendia dregm6s prie stiebo. Poietnire gulsdia uglio dalis. P.t . 15). I5 meristemi- Tai augalo botaninio pavadiuirno dalis.uriq auga Ruiis 11g- liai. Jq itin gausu augaudiose l4stel6se. lapai.Ls alga- Puodoi polnr6ms Tai aukitesli ir siauresni indai nei papra^stai. Philodendron i Syngoniutn riEims).ivaisa. Salnarros trukdo orui patekti i dirva arba gali paken-Lti augalarns. niikai zi?iart.

spacies = ruiis). kuriose brgsta sporos. 139). Sporos nio. - Stiebo puvinys DaZniau-siai susidaro ddl grybinds infekcijos (-+ Pinnoji pagalba i3tiL:us bedai. IS au- Soros Graikiikai soros = kmva. kurie iileidZia dvi s6klaskiltes (-+ dregrng.ar. 52. nes dirvo-je buna apstu ivairiq ligq sukdl€jq. o pii. Saitrurnpa. I5 gemalo Salcries rystosi iaknys. Ugtis liaujasi auggs. Neblogai tinka vadinamasis titnagZemis. 138. Susidaro papardiuose. eieverijos. 52) bei arbatos yra puiki priemoud augalarns stiprinti.r. viena ii pagrindiniq maistiugqjg medZiagq. Gemal4 sudnro Sakneld. Auga grup6mis (-+ Soras) apatindje papardio lapo pus6je. Daugelis jq mdgsta Ziemoti Skydomorioi iviesioje. k4 ir lietuviSkai s4-. salpaulijos. 52). nesullolflrsrc-s sporaltrges oengla gleives. Nevaisingas arba be bakterijq. J4 pravartu sterilizuoti.S6kloskiltes Pirmieji cugalo lapai. Jie gali siurbti ssp.[glys $keris Tokia Ziedyno forma (-+ pieiinys. regis. Slolonor nrd palaipa (-+). Sporong6s Sporq kapsulds. IS jtl iisviedZiami. Silicis (Si) Cheminis elemeltas. Kenkdjai. Vienalqsiiai belyiiai rlaigq grudeliai be gemalo ir maitinalnojo audi- v) . amorio katcio sulfatai . molio gurvuoliai). vdsioje patalpoje (5 -lO'C). Kitaip - (-) Subslrqtos ir Lotyniskai sr/rsl. Botauinis n-riies pavadinitna-s (loty- Speries dirvoiemis. Zt-rsta. = iolinis ngti-s. Daugiaasis augimas. prisodrintas silicio. Parduotuvese parduodarna Zeme gAlerns bana ste- rili. paragavg tokio augalo.jei va-saroja lauke rarnioje ir sauletoje vietoje. ftrrdina|t. Tod6l asinkliq nuovirai (-+ receptas P./o (kilmininka-s sto/o. Kubiluose auginarni augalai dailiausiai kilg ii VidurZemio jtuos sridiq ir tik tuomet gerai auga. vitaminui B1 ir aitriems aliejarns (desuakai.1. kai tik subrgsta. Vos iSrydg Sviesq jie ima gaminti chlorofilq Siurbiontieii ivynelioi Juos turi tilandsija.s (kilpagrind4 rnininkas podos) . kurie i augal4 prasiskverbia per Saknis arba lapus ir pasiskirsto visoje jo indq kuleliq sistemoje. brura i3siddstg lvai- (+). P. 55).pdd4. i5 kurio sudaryta 8070 musq Zemds plutcs. Siera pateikiarna jiems h4- rnet visi lapai. Tod6l vandeoiu ir rnaistingosiornis rned2iagornis Sie :rugalai aprupilarni juos apipurSkiartt ir pa- porrliis (+). kurie sautykiuai greitai uZauga. sudarytas i5 gernalo lapeliq ir stiebo augimo kngelio. Jierns reikia atitinkamai dideliq indq (kubilq) ir nernaiai erdvds. prie!irtgas rnonopodiniam (-->). Prikleusotnri rrrro nlSies Slerilus Lotyniikai fertilus = -tlc rilir.sr. jq esartis gemalo pumpuras. Skobymos Mirk5tq ugio galiuhg uuglyb S6klos gemolos Naujas augala-s. Sistemin6 ougclg qpsougoc prienon6 Chemikalai.reiikia t4 pat!. bet ir Siaip kokia medZiaga (perlitas. garstydios). Spiriro ir nuilo tirpolos Lotyniikai. Kai kuriq ruiiq. rnaguio. Spyglioi ISsirutuliojo G lapq (kaktusai) prielapiq (robinijos). 15). = pagrinda-s. Stomb0s komborinioi ougoloi irna^s Dviskildiai). tik vieD4 sekYra augalq. Aukidiausiai esandiq lapq paZastiniai pumpurai tgsia uglio augimq. Gdliq Zem6 sterilizuojarna chetnikalais arba kaithant specialiose kosneldse. Skrotel6 Itilr tankus lapq issid6styrna-s. Augalai. Sinpodinis GraikiSkai prieddelis sizr. Naudojarna-s luo skydamariq recepta-s P. kieuai. atsiradgs i5 apvaisintos kiau-iialqst6s. s6kla-skiltes ir tarp (+ pieiinys P. Silicio rugities jungirtiai sutvirtina augalq l4steliq sieneles ir padarojuos atsparius grybeliq L bclcerijq cntpuoliams.52. Augaluijos reikia galninti baltymams. Prieiingasjam galqjo daugiausia turi a-siukliai bei viksvos. P. sunyksta viriinilis pumpuras arba iB io susidaro Ziedas. Padaryti sterilq. specialus jie rcus dydZio grupeldmis apatildje lapq dalyje. kurioje ialotijasi augala-s. 44). Sose ir trumpa. sunaikilti rnikobus arba jq sporas kurioje non medZiagoje. Sierq (S) -: Pinnoji pagalba iitikrs b€dai' P. Kai lanriuos galirna augilti ir karnbaryje (-+ P. turindiq laskiltg (-+ Vienaskildiai) ir tokiq. kuo- Sterilizuoti Cherninis elemeuta-s.. auga i3 vieno nglio aiies tasko. nlikai . kad uglio a-iis be galo kaip kalio. Tai gali blti ue tik diwoZernis. kahrarutds. s4.sirr. Tok ispiidis su-sidero toddl. i5 gernalo pumpuro .! kitaip nuo tada augala-s irna pals maitintis. Augala-s labiau iakojasi ir tankiarr suauga.slrdcic. Papardiq sporaugiq telkinys. Brgsta sporangese. Skotelemis auga bromelijos.

vai isi5aknijandius uglius (-+ P.fikas (Moraccae) lilkmediniq Seirnos. kaupti atsarga-s (-+ pieiinys P. alavija-s) arba Saknis (kai kurios pelargonijos). P. kurio lglio a-iis itin sutrumpdjusi (-+ pieSinys. Pavyzdys: meilenis. orchid€jorns.su ierdimi) arba tribriauris ir uZpildyta-s ierdimi. Jie itil patraukliai atrodo kabandiuose gEliapuodZiuose. P.orchidejos. taigi nuo jos priklawo. 69). klumpelE yra geguZraibiniq (Or chidaceae) ieirnos. Bet yra dar. + Pinnoji pagalba iitikus bedai. Stiuioi -+ Pirmoji pagatba iitikrr-s b€dai. Reikalinga augalarns. Ji butina fotosintezei. Daugelis atogr4Zq augalq dygsta tik tokioje diwoje. Jis kaupiasi l4steliq sienelese ir yra nepralaidus orui bei vandeniui. bet iioudos Zolinis stiebas. skirtos kaupti alsa{golns. sudaryti i. Calima isigyti so- do arba foto reikrneuq parduotuvese (+ pieiinys P. 80 . Daugiamediai sausringq vietoviq augalai. l5). laikorna-s Sanniuiu. Sukarnitejg pavirSiai nebegali a-similiuoti (-+). kallusarns. 52. Jis buua apvalus ir tuornet daZuiausiai augalui nekenkia. Paryzdiiui: uolaskele ir iliauZiautysis fikas. pelargonijorns ir peperornijorns (-+ Pirmoji pagalba iitihs bdclai. Jos sudaro beveik lO % visq Ziediniq augalq. atrarnin€s ar kirnbarnosios Salcrys. Jas geriau sdti ne per tankiai irjokiu bn- tikais gimilingais poZymiais. Sviesomotis liuksornetra-s. stiebai tvirdiarlsi.SukomiGiimos Suberilo (karndtiGs nedZiagos) susidarymrs. Bene didZiausia augalq ieima . Pavyzdiiui. kiettr vandeniu ir uetilka beveik visiems kambariniams augalams. Klivijorns karniti- V ieimos povodinimcs Nurodo augalo priklausytn4 taln tikrai Seirnai. jungiatrtis artitnas geutis Sviesoie dygstoniios s6klos Jorns sudygti reikalilga Sviesa. P. giliq iakuijirnq-si. bambuko. Gerai tirka dirvai padengti.augalq sistemiuis vienetas. Prietaisas Kitaip iviesai matuoti. Seimo Botaaikoje . kurie yra sustordjg ngliq tarpubarnbliai. skystis arba pasta). Kai kuriens augalarns karndtiena gali tiesiog suveidti ddl per dr6gno oro ar dirvos arba ddl Sviesos stokos. niq demiq atsiralda pertrgius. kada ir kiek sukaura Ziedq. lapus (agava. Tokiu budu uglis sutvirteja. sultiugus stiebus (kakusai). kurie gimtileje pratg prie iilumos ir vdsoje ima sirguliuoti. biidingas varpiniarns ir viksviuiarns augalarns. mdsingrts.54). Lemes orchid6jq. S Sokniogumbioi Gumbais iSaugusios iaknys.52. Kai Llriq rniiq labai jautnrs ! fi- karns. Nepainioti su orchid€jq tariamaisiais svogundliais (gumbais). salpaulija .i lapo pagrindo arba apatiniq lapq. Silro dirvo 20"C ir iiltesr6. Svogun6lis Tai Zvynelio ar lapo paiastyje snsidargs pumpuras sultingais lapeliais.jopH nonn:r gieu kaip 7. Svogiinas skirta-s maisto atsargorns kaup- ti. iviero Zrynai arba lukitai. kaip augala-s atrodo ir auga. siurbti valdeni ir maistingq-sia-s medZiagas bei jas perduoti toliau. kr. Sannioiu dirvoZernis pasidalo laistad ji kalkingu. paqzdZiui.rrie skatina au- DidZiqlq varpiniq augalq.1 iki 8. l4). ilgiausi ir surned6jg. lengvai nulsintantis. turiDtys storus. jei jo pH rodiklis nuo 7. pavyzdLfui. Soknys Daugeliui augalq iakuys reikalingos isitvirtinti dirvoje. kai iluore16 Sakotas Ziedyuas (-+ pieiilys Svog0nos Su-storejgs poZetniuis stiebas. Sokniiimosi pleporotoi Honnodniai preparatai Qnilteliai. kada sudygstajo seklos arba ima kisti lapai. dar vadinarnus SliauZiojaadiaisiais. tad jierns daiginti reikalirgi tdrn tikri Sildomi dubeuys s6jai. 43). Sokng nemotodoi Svyronlis ougolos Augalai su svyraldiais arba SliauZiardiais ngtals. Pasitaiko ir begonijoms. tik negmiiai atrodo. iorninis . leidZiautis Souinius leng- Suodlis6 p5?55 -+ Pinnoji pagalba iitikus b€dai. storiausi. prieiilga-s rugitiliam arba rug5diam. pavyzdZiui.bazinis. tuidiaviduris (L-ukurirzrl ir cukaivendriq . oriu6s. Sumeddiinos Lignino (celiulioz6s) kaupirnas lqsteliq sieuel6se. DiwoZemis Kitaip (-+) diukilgc-s . Itin daZnai sukarnit6jirnai Ziernos laiku alsiralda kai kurierns karpaioliliams augalarns.52. Antjo iiauga mdsingi jis itir kal- P. su tam du neapibedi Zem6mis. 55. Soknies koklelis Tarpine vieta tarp iaknies ir arrgalo nglio aiies.snccalentus = sultinga-s. Sukulentoi Lotyniikai. Soknq gniuiulos -+ G iuzulas. l4). DirvoZernis laikoma-s silpnai iarminiu.gesneriniq (Gesneriaceae). P. iliouiionris ougolos Augala-s.

nuprausus juos vonioje po duiu arba i5valius langus. Tanrsoie dygstonfios s6klos Dygsta tik visi5koje tamsoje. Senasis susihaukia. Jie dar vadinami "mes€dZiais". Ypad tinka atogr4Zq augalams. lapq usus turi Zimiai ir vikiai. jaunesniji dar apriipina maistu. ngliai iitista arba visai nustoja augti. kad nepras iskverbtU Sviesa. 45. sudarytas ii taurelapiq. kuokeliq bei vaislapiq gaubtas. Ugliq usus ilaugina. bet (-)). maZai patrgsta sodinimo ir daugilirno diwa. pavyzdZiui. lyBus tariama-sis ligas (-+ Pinnoji pagalba iitikus be<lat. Tra$piracij os metu aplink augalo lapus susidaro garinirno v€sa (+). Tripsoi GraikiSikai tlrrips. Y abzclZiai Thysa noptera. DaZtriausiai vaisiq sudaro labai iSaugusi rnezgind. kiti . nesla$. vanzdZio arba piltuvdlio formos darinys. s2. augalas vysta.spiro iiai kaip iiltnarnis. organiles bei miirios trqios. D6l iviesos trularmo Zaliuosius augalus TKS Saltrumpa. paprastai Zalias vainiklapiq. musekautas (-) P. Lotyniikai prieiddlis /rans reiskia perkdlitn4 i kit4 viet?. bei TKS 2. Kasmet uZauBa naujas stangnn. les tuomet sutriuka fotosintezE (+).:us b€dai. ca[ bnti mineralinds. :. Vieni Osai i5auga ii lglir1. Trqios Maitinarnosios augalq medZiagos.i3 lapq.. forpubomblioi jusiq stiebo daliq. lrengti joje oro drEkintur. Augalai ialina vandens garu-s daugiausia per poras (-+). rei5f. Svarbiausios maitina$osios medZiagos: azota-s(l{). Priedingi jietns ilgadieniai arrgalai svog[ndlis ir iSlei dZia vien4 arba daugiau lapq.Ls. kuriern-s reikia Situmos ir labai dr6gno oro. Tai tam tikra-s gumbas.rn. gaubianti Tru16lopioi Apsauginis. skidi vandeniui bei rnalstingosiorns medZiagoms kaupti ir padedaltys orchid€joms iitverti sausrcs periodus. s4).54)- frumpodienioi ougoloi Augalai. kad augalai. vddinimq ir kitas priemones. kad sukautg Ziedus. iildym4. fronspiroriic Uidorcs g6lig longos Itin plati tarpulange. kudas augalams pateikia Zrnogus. 15. Ji apsaugo augal4 nuo perkaitimo. s6klas. numeta laprls. ima kristi lapai.Sviesos trukumos Kenkia visiems augalarns. Pav y z<lliai: ctrizaloterna. puausetija. tengta paxa- Dvresos uyme Zym6 ant g6tiapuodZio sienos reikalinga tam. tai yra trurnpq Sviesos ir ilgq tarnsos periodg. Uoiniklopioi -+ Pieiinys P. tokie kaip saula-iar6. Vandens garq ialiuimas i5 augalo. Jei i5garintas vanduo nepakeidiamas kitu. k'v6puoju. Ketk\a augalarns. Uobzdiio6diici VabzdZius ddantys augalai. platina - Toriomieii rvog0n6lici Sustorejg orchiddjq lgliai.52. Esant aukStesnei tomperatlrai augalai vandens iigarira daugiau.iarti durpiq Zern9. fosfora-s @) ir kalis (K). P. 173) arba tukl6. margalapiai paialiuoja. M[sq platumose kambarin6s giles itin stokoja iviesos spalio-vasario md- persodillti. \-/ 0sss Augalq kopirno viriun organ.P. kuriems tam tikru laikotarpiu reikia trurnpq dienq. i5 kuriq auga laPas' frukumo ligos Jomis sruerga neteisingai arba nepakankamai trgSiami augalai (-+ Pinnoji pagalba i5til. Stiebo sritys tary bamblirb sustorC- Tourel6 Varpo. mtulio. Voisioi Susidaro sdkningai apvaisimrs Ziedus. J4 galima akli- nai uZdaryti. pasiflora ir vynuoges. darrgiau patrgita ir labiau tilkandia suaugu-siems augalarns iitilka etioliacija (+). tl . Prekiaujarna TKS I. vel lygiai taip pat bntq pastatyti kaip stovejo (-+ pi€sinys P. dar vadinarnas garinimu. Sdjinukai iki sudygstart turi blti uZdengti.

Taip i5augintas naujas augala-s iioriSkai ir genetiikai toks pat kaip nanamis. Viroz6 -. rnedZiq karnienus. rai tinka dauginimui. kalarkes) ataugos. naujos-Ziedq spalvos. d. kai padaugdja Sviesos. lapq iioteles uZsiveda. Viioklioi Taip vadinarni augalai. Tai maZi grunbeliai lapq paZastyse. nuo 8 iki 12" dH . pavy zdiiui. nima-s. nutriiksta fotosinteze ir transpincija (+). Gerina augalo sveikat4. Viliunes ouginys Auginys. vadinarni vdsiqjrl Ziemos sodq augalais. 58). klrie kalendoriniais sejos metais Zydi. Dvinarniq (+) augalq vyriSl:us ir rnoteriSkru Ziedus sukrarma skirtingi augalai. kai kuriq. plaukeliais kopimui. o palaipsniui ir ne kokiu nors vienu metq laiku. Vonduo Zmoniq. 42). Kietesds negu l0'dH vanduo kambariniams ausala. Taip atsiralda jau susiformavusios kai Lruiq rGirl (pavyzdZiui. kul auga karnbarinds gd- lds. apivietimas ir v€di- Vegetocinis dougininos Nelytinis dauginimo b[das augalo dalimis. palm€s ir varpin6s Zo16s. hau-storijomis (+). Vegetoeiios loikotorpis Musq kaStuose d6l rnetq laikq kaitos augalq vegetacijos laikotarpis prasidedc v€lyvq iiemq arba arrlstyv4 pavasar!. Vorpo Ziedyno forma (-+ piedinys P. PieSiniai P. Slogiame. Viru-sin6 liga (+ Pinnoji pagalba iitikus b6dai.augalq lapus saugantis nuo pef(zluvtno. Nuob iki 8'dH vanduo rnilkita-s. ypad Zie- Visimo pumpuroi Kitaip dar vadinalni gemaliuiais. ir moteriSkns Ziedus. Vonel6s Pirmosios pagalbos priemon6 visai i5dZiuvns ialcrq gniuiulrri (-+ pieiinys P. Ge- rn4. Visiolioi Augalai. o baigia-si kai dienos sutrurnp6ja. spygliais. todel vieni tos nriies augalai vadinami vyriikais. pavyzdZiui. Jie savo lapij4 atuaujira re ii karto.rrs tur6tq bnti minkitinamas (+ pieiiniai P. lapq iraltose arba Ziedynuose. -+ 82 . 15) Vosorinis olieius Taip vadinarnas specialus rniueralinis aliejaus produktas ftaltasls aliejus). nupjauramas nuo iiglio V6dininas Patalpa-s. Siuolaikhds vitdnos tobulesn6s: jose lrengtas iildyrnas. ardantis vaSkin! vabzdZiq apvalkal4 ir uZkemiartis jq kvepavimo organus. Vdsus iiemos sodos Ziem4 ue Siltesnis kaip 2 -12'C iiltnarnis. Vienononioi oro drdkintuvai. Vir rinos bldavo m6giarnos jau pradjusiame amZiuje. kwiems butina vesiai Ziemoti.as. 42. VeisiPa-starrgos valdyboje. maistingqjq rnedZiagq gabenirno ir tirpdyrno priemon6. Vegetacijos laikotarpio pradZi4 Vienoskiliioi Augalai. Vieuaskildiq augalq grup6 vadinarna Mo no c o ty le d oneae. tod6l nem6gsta mlsq kalkingo vandens. pasiteiraukite siurblin6je arba namq rodo nauji rlgliai. sausarne ir liltame ole itin greitai plinta ligos ir kenk€jai. kuriems reikia itin dr6gno oro. 42). 42). kruie lipa i viriq per svetimu-s uglius. lo dH = tO me kalcio oksido litre vandens. bltina gerai v6dinti. Vondens kielurnos Kalkiq kiekio vardenyje matavimo vieueta-s. Naudojarna-s nuo skydamariq. kad geles dar greidiau praiudo skersv6jls ir tiesioginis ialtas olas ! V6duokl6 Liaudilkas pahniq arba papardio Iapq pavadinimas. 56). 55). yra palmes. P. kimbarnosiornis iaknirnis. taijis vie- ii aliurninio arba drdgmei atsparau-s rnedZio. viriunds (-+ piaiinys P. R6mai paprastai garninarni Vienomeiioi ougoloi Augalai. ir motininis (-+ P. Vitrinr Istiklinta deZe augalams. To- Vorqlinklin6 erk6 Pirmoji p<)<t pagalba iStikls b6dai. Veisimos kryZminalt ir atrankos budu iSauginti naujq veisliq. Saka-s. daugiau kaip l3' dH . Saknimis. be kita ko didesni ir pilnesui iiedai.rr vadilc:nas alrncirra. kablio formos Soniniais rlgliais. ngliq ir lapq usais. kiti Jei tas pats augala-s firri ir vyri5k-us. Daugelis kambariuiq augalq kilg ii kitq augalijos zonq. palyzdZiui.vidutinio kieturno. Vondens ninkitinimos Veisl6 Iivestas augalo ruiies varialtlas. lgiais ir lapais. Galirna vadinti ir kambarinius SiltnanirLs. Augalai. augalq alsparuma-s ligoms ir klimato poveikiui. kios. C atr ryonul a Lsophylla ' Mayi' . L:uriq seklos turi tik vieu4 seklaskiltg. kurie mdeni lapq reuruneta. dygliais arba SliauZiojarnaisiais judesiais. Jos budavo dailiai mrliedinamos i5 ketaus (Vardo deZ6s). motedikais. Jierns vandeni butina minkitilti (+ pie5iniai P. pavyzdZiui. Jei Dorite Zinoli vandens kielumq savo bute.Volymos Nuolatinis mirusiq augalo daliq ir nuvytusiq Ziedq Salinirna-s. Be vatderrs augalai vysta. mftita. Veislis pcvrdinirnas ra-iomas viengubose kabut6se. ar kopeteles specialiai tarn skirtais organais.labai kiet. atitinkaniiq kokius rrors poreikius. mo tiksla-s. svarbus fotosidezds (+) veiksrys. gyvunq ir augalq gyrybei bttinas elemonta-s. Bet reikia neparnirsti. veda vaisius ir tuomet Voiko sluoksnis Labai plona danga arba apnaias.

zelne -. Skiriamos ru3ys "O". kad srrkrautq iiedus. sutelkta specialiatne uglyje. I (voKlsKau g€liapuo. 15. Pieiinys P. PavyzdZiai: meilenis. pikavirnui ir kaip dirvoZernis dnrsku pedekliui iaut.52. 15. tiksliau. vyksta dujq apykaita fotosintezes (+) metu. iiedynos -+ Pieiiuiai P. sutvirtdjusiems sodinukams toliau auginti. pridedama kalkiq ir NeiisiSakojgs stiebas. skirta lytiam dauelmmuFl. iiedodulkes Ziedq dulke. grup6. grybai. Daugelio iiedq filo a-sirniliacijai (-+). Zeme P ("pikuoti") yra Siek tiek patrgita. ien6 g6l6ns Zeme. iiedos -r daugelio auq. garinarnas vanduo. daugiausia apatineje lapo pus€je.q. fiksuojatrtis aulddiau-si4 ir Zemiausi4 telnPeratiirq. taigijame matornas dienos ir rlaldies ternDerat[ru skirtuma-s. spygliuodiai). Per ja-s kv6puojarna. Senesni ir prirnityvesni yra plikasdkliai (cika-s. Reikalirrgas auginalt oichid6jas. Sios abi Zem6s nr^iys naudojamos sEjinukams. maistilgqjq medZiag_q ka rnaZdaug TKS l. samanos. 'Topfen" iemiousios ir oukiiiousios lemperoftiros lermolnelros Matavirno prietaisas.. maitirvurdiq rnedZiagq. . kad pakaktq chloro- V iiediniqi ougoloi Tai tobuliausi augalai. kuri susideda iiedynkotis ii 60-80% sa- maliniq durpiq ir 2G40% podirvio rnolio.sodinti i dZius) pagal maistingqjq medZiagq kieki atitinka mazdaug TKS 2 ir naudojuna gildrns persodinti arba paiigejusiem. .s. Getiq ietndje O u6ra rnineraliniq tr4i. iiorelcs Labai maZos lapo kiaurytnds. Be to. pagal iieminiai uodelioi + Pinnoji pagalba iitikus P.i' . Gamtininkai vadina juos gau bta-sd kl iais. esaniios dulkin6J€. allt L-urio auga Ziedai arba Ziedynai.s.-. "P" ir "T". sodi- kiek! atitiu- nukq dauginimui. kerp6s. Ziediniq ausalu mikrosporos. durnbtiai. kartais ir lapai. Patraukliausia 83 . ginkrnedis. Ypad tinka kambarin€ms gtsl6ms. zledadulke yra vyrlsKoJl lytlne hstele.alq dalis.-t nems augaiarns. kalija. Dar senesni yra papardiai. balterijos.Z iqliovimos Margalapiai augalai d6l Sviesos stokos paZaliuoja. L:uriorns reikia Zernestres temperatuos nakti. bedai. tik kalk6s pH nonnai reguliuoti.

Ui rupestin- prie{iurqjis globdjq aibe aki apaovanoJa savo verianiiq Zied4.Pasiflora nuostobus gq -viok- lis. 8l .

kcips6kmingoi ouginti ir deromoi prEiuteri iydiniius ir lopinius ougolus. ATYBES IR hrirlRin lMAl. poporiius ir polnes. orchid6ios ' ir koklusus 85 . KAIP Augoloi ne tik puoiio nomus ioluno. iiedois ir nel voisiois iie teikio begde diiougsmo. Perskcitg Siuos puslopius suiinosite.SUARBIAUSIOS AUGA1U.

Jis Iabiausiai !prastas daugeliui gdliq rnegdjq. lietuviiko vardo iiam augalui dar n6ra. Reikia daug valdens. kad padekle liktq nemaZai vandetu pertekliaus. Ardisia ciezata). Jei kambarinio augalo apraiymo viriuje yra botaninis genties pavadintnas GavyzdZiuj. kiek geriau-sia lieti vandeus.rle. Augalo prieZiurai itin svarbls duomemys apie tai.s ru5iq. Teikia smulkesug informacij4 apie kokia-s nors savitas augalo ypatybes. galindiq pakenkti imonirl arba rarniniq gyvunq sveikatai nereikia pamir5ti. Kalp rastr Do- rim4 augal4? Jie iid€styti ab6c€l6s tvarka pagal botarri i (lotylisldq) pavadlnrmr. Jei augalas turi dar ir kitq pavadinimq. ParaSiai taip atsitinka tada. Zemd turi biiti tik vidutiuiikai dr6gna . a-itriais lapq krastais ar galais. Nurodo. kudo tud taurine rallaZole. del kuriq cugalas suserga arba lusilpsta. Tinka aueilti valdeuvie. kl- (--) renrete oeslneJe). tuomet apra5oma tik ii viena ruSis. 50 55). kai kitos Sios genties riiiys kambaryje neaugrnamos.0roiiousi komborinioi ougoloi ir koip iuos pdiiureri nius augalus. svarbiausi duomenys t-uri pajuodintas antrastes. Pateikiarni duornenys. Nuoclingas. patLsite. k4 jie rndgsta. Daugeli pra-stai veikia chernin6 medZiaga priminas. iis tcs opie knygos sondorq Sioje klygoje greitai ir nesunkiai susirasite iiliq apie kiekvien4 norirnq augalq. Gerai auga ir paunksn6je. Miuirni tie. Be to. Kaip jarn pad6ti. luos pasirinlci. . kaip vadinasi apraSytajam augalur gunrn|llglauslq ruslq grupe..kqs iinotinq opie koi kuriuos komborinius ougolus Zalumymrs rinktis reikia atsargiai. Botaninis pavadirimas ra-5oma-s vil5 lietuviSkojo jis pripaZiltas visame pasaulyje.re C O Mdgsta (net vidudienio) saulg. megsta paskanauti Zal6sir!. Lieti saikingai turi lilci sausa-s. dazniausiai aitriai kvepiartys. Atsargiai. :a-d jlgs. bet ne saul6t4 viet4 netoli lango.- paddkla-s 6< dh g Dahai apipurkiti. Gausiai laistyti. Ra5orna apie luodingu*s :rugalus arba tum. Medikai primygtinai per- 86 . Beje. ar tilka augioti valdenyje. kad_al_ersjjas. Kai kurie gali tureti nuodingq medZiagr!. sqlyBos. 58 . Taip paZymdti augalai gali pakeulii jautresniems suaugusiems. kaip geriausia dauginti apraiom4 auga lq. vlsu prnna cluizanternos. Zvdejimo laikas. Cdlir! Zemeu isimetg p_sGsiai (galveuis) iisekusiems. Kartcis zmonams trln tikri. Mirtinai nuodinjq iiuldtu gi pazymeti kaukole negalima liesti oda ar-gleivindmis. kaip ir kiek trgsti. rnidixu atsparierns Zmondms gali rirntai pakenlti. Manoma.kad galetumete isigyti oorim4 g€lp tinkamu laiku ir panaliai. trgiirnas. t^i. Augalq aprasyrnci iSddstyti ne bet kaip. Echcve ria).s vardas. Seima. dygliais. su2iuosite. gali sukelti lr lvalrus gmEazredzlat. tuo labiau d€tis i bumE. derinti ir laikyti. Jeigu pateiktas tik botanini.Srnulkiau cpie daugilirnq rasite slgzriuje "Praktiuiai patarirnai" (P. Nutoao *"ografing augalo Geriausiai auga. Dauginima-s. Autord pateikia k4 - tors Lietuviikas pavadinirna-s radomas dideldmis raiddmis ir yra serai iskaitomas viri uuotriukoi. ktrrie turi od4 dirgirnndiq medZiagq. svarbaus iS savo patirties. ypai jei turite ma2q vaikl arba naminiq gyvrmq. kaip geriau Aproiymg prodiioie noudoiomi ienkloi ir Cia rasite aprasytus kone visus puikiausius ir populiariausius kalnbari- laikTti. riems augalas ypad ueatsparus. O jei virSuje kaip botaninis varda-s pateikiamas ru5ies pavadinimas (parAzdiiui. Lnkite lik pusF ar rel treddali garnintojq rrurody- to tr+irl kiekio 1 I valdens. Kai kurie augalai itin daZnai sukelia alergijas. Kenkdjai A tigos.sunku palyginti Mdgsta iviesi4. . Atscrgioi: augoloi . jq pateikiarna keletas. augalai suke- iia lia galvos skau-smus. Zydiniiq augalq.reiar kia purkiti . vaikams ar net narniniarns gyviinalns.paddkle gali likti vos viena-s kitas vandens ilakelis. Kiti prieiinros ypatumai. vadinasi. o M6gsta 3ei6li. be to. augalai gali suzeisti spygliais. o katds bei daugelis kit4 naminiq gyvuoq taip pat iasite nurodym4 apie ffffi tai. Kitus istinka odos uidegimas vos prisilietus prie kai lruriq Ficzs bei Cilrz. suZinosite skyriuje "Pirmoji pagalba iitikus bedai" (+ P. o pagal tarn tikrq :ist:me. kad maZi vaikai kiSa visk4 i bum4. orchiddjg ir kaktusq apraiymuose j4 pamatysite pirmiausia . aptikg nurcdyrnq trgsti iiek tiek crbc truputi. Vos dirstel€jg i Siuos Zenldus sui! uosite daug svarbiq dalykq lmr irp reikim6 Laistyma-s.toddl jarn teikiama pirmenyb6.ra . kaip ir kiek laistyti. ko bijo bei kirn-s jq prieZiiiros ypatybes. kiek ir kada jam reikia Sviesos bei Silumos._ ar nuodinga-s yra kuris lors augatas.6r).tptariarnos keJios kambaryje auginti tinkamos ruiys. Patarirna-s. Anlroiiirl pooiikinimoi Kad bntq lengviau susirasti norimE informacij4.

i .. Papardiai: P. 140 . - miniq rnedZiagq..l-. 221.l ir glikozidq.KarpaZol iniai tud nuodingq balty- - 229. r.'1'. Starnbns iydintys augalai: P.222 Bulviniai pavojingi stipriai veikiandiais alkaloidais. Reti lapiniai augalai: P. Retosios orchidijos: P. 88 klij'iniuose gali bnti sapouinq ir alkaloidq bei od4 dirginandig mediiagrl.:)t3.:.193. adatu Davidalo kalcio oksalato kristalq. Jq syvai itin aitxils. Abejotinais atveiais pasitarkite su savo gydytoju. 192 2O3. Orchiddjos: P.1' utt ut.137. Atscrgioi. po ja gali patekti kitos nuodingosios medziasos. Siq augalU 87 .191.139. r':.iia. : : -r priiiirimi lapiniai augalai groZiu ni lgiek nenusileidZia Zldintiems.219. 136 . lestel6se gausu vadinamqjq rafidZiq.'kuriems paieidus od4.:r':. sp6ja. Kur greiiiousioi kq rosile 135.l Gerai . . Zydintys augalai: P.u.:. 194 Palmds: P.P. 204 -2l l. 138 . A3hus svvai 6sdina oda. Retos gel6s: P.212 .22O Kdgls. Lapiniai augalai: P.\'::'. kad patalpose.lr-'.: I :.:l:. Steoukiniuose aotinkama net dveiof[iuoa. nuodingo! Nuodingi gali blti 3iq Seimq augalai: Ajeriniai. kuriose yra itin silpnq ligonirg kambariniq geliq laikyti nevendtq.

Dougelis ig kosmet nouio proiysto ir lompo neolskiriomo nong dolimi. diiuginu soldiiousiois kvupois orbo i5ougino groiius spolvingus voisius. kiti. nors ir kukliou iydi. zYDrl{ilS A GAlAI iiedois. kuriq skoudu butq prorosli. 88 ii .l.

kamelijg arba gardenijq elegancijai? Ziedais apsipylusios g6l€s kaip niekas kitas papuoi Jusrl namus. kuriq puoimrs ne Ziedai. Pirmieji "laukiniai" jr1 2iedai iisiskleidd drdsnuose ir kiaurus metus Siltuose at. kad traukliausi4 prievilq ivairiern-s jq apdulkintojams.Sviesa. 84' 85). 122) arba pasiflor4 @. tarp D::3. Paukiiiai nielai jose apsigyvena ar bent nutupio ant jry Puansetij os giqtt osio se i e tose uiausa tokiai. kad Ziedai pa-sirodo prieZiuros klaidq' o ne laiku . formq bei dydiiq Ziedus ir iiedynus. Ziedqiusidaryrn4 letnia daugelis dalykq.'f#i. Jei Ziem4 joms pakaDka jq ir oro dregrnd. kurios deramai priZiurimos vis labiau graZ6ja ir kasmet gausiai apsipila ZiecLais (klivijos. pailsiti. Stai brornelijos Zydi tik vieDq kart4 Nusipirki jau praZydusiq gdliq n6ra srmku. Mes tik mdgaujarn6s iiotnis. kurioms 2iema reikia pailsdti arba pabuti vesiai ai sausai. Taiiau Ziedo t4sa. kandiq etdvesnems pa- talpoms. Turedami tokia-s puikias s4lygas jie per daugybg rnetq iSsiaugiuo ruostabaus gro2io ir puikiausiq spalvu iiedus. Augalai krauna . Simtametis alavijas) . Siuose puslapiuose rasite apraiyta-s kone visas puikiausias kambaxines geles.Ziedus. kol sukrauna pinnqji Zied4 ftambukai.:Hil*"r.gr4zq miikuose. karnelijos).?:o' Clrrs AUgaILS.atsisphti trapia$ pavasarinirl raktaZoliq bei sanpaulijq Zavesiui. Zodiiu. kurierns prireikia deiirnttnediiar net viso Sirntmeiio. kuo gausiau ir kuo ilgiau Zyddq. nors ir ilgametes. cirerarijos). antmisiais metais ji Zydi kaip ir anksdiau. lienausuls puikaus mievilas kolibriui 'Ziedo . chrizaotemos. nes yra viename_ t6s. hrr s4lygos iStisus metus tolydiios. tereikii @.s ir dviesos.s iil akiab rnedii qi s pasirupinti palikuonimis. ciklamenai. l'uria vis naujq atspalvitl. tadiau yra iiitndig. jie kuo graiiau..d6l kartais apnikus kenkdjams augalas rnegira prie5 Z0darnas kuo skubiau 9619 Motirros dienai. Bet yra daugybd ruSiq. kubiluose auginamq augalrt. dainiausiai srnulkiems paukitukatns ir vabzdZiarns. Ar lmzUlorna I I- l(os iinotino cpie iydintius Iinkcmo prieiiirc ougclus Daugelis mlsq kambariniq g6liq kilusios i5 atogr4Zq bei vidutiniq ato' gr4zq. Pasitelkusi spalvq. Daugelis graiiq gdliq Zydiuti (brovali- ja. bet vai- tais jos Zydes be ypatingg priemo- siai-ojukjieyra liq. aptiksite. kvapq ir fonnq ivairovg. Nesrmku vdl praiydinti atogrqiq g6les i3 tq vietoviq. bet norint sulaukti. kelet4 stambiq. Jums pad6s pateikti g6liq apraiymai ir nurodymai. bet ilgainiui darosi vis neiBvaizdesnds arba kambariuose be brangiai kaituojandiq priemouiq bupraitarni. Nutinka ir taip. gEliniukas turi mok€ti kaip galint geriau pamdgdZioti gdliq gimtrjq vietq sqlyga^s. kaip kuri4 priZiureti. Be to. bet svarbiausias . Yra ir tokiu augalu.o Pastar)gomis iSlaikyti ru3i. augatai Zydi ne rnutns. garnLl nesuskaii iuojatnq dauBybg kuo Pametq kantriai ktu6 g6les nebepnzysta.iio gelmise slypintis nbktaras. gardenijos. kitais me- tas. tikras g nlos steDaueelis Ziedu prisiminti rnedinilg buktl. Skirtilgos ruiys Zydi skirtiugu laiku. kalceoliarija) vadinamos se- zonindmis arba Kalddorns arba kitai kokiai iveDtei. 89 . vieokartilemis gdlemis.Emcwn affine. Jei v6liau gdles iyd6jirno laikas dirbtinai nereguliuojama-s. kad juos kQS OrS ApVdErnM. Veislininkai nuolat keidia ir tobulina Zytlindius augahu. kaiphiisry Hevai. kad jos kitais rnetais vel prazystq..ir naujq ar mazrau iprastq rniiq. Kai kurios (>ualsetiios. tadiau ji galirna pakeisti ir pra- - yra gdtiq. tin- iSaugilusios ZydEti pajigius palikuonis ios bemat Ziiva. DaZnai g6l6s ka^srnet ii naujo $auua Ziedus. azalijos. reikia nemaZai Zinoti apie jas ir denmai jomis pasiriipinti.

ligos: Jei ziem4 orrs per sausas. tik dviflames flrsies moteriiki augalai. kad augalas galdq mrvys- nilgas sarpaulijai ir glokinijai. violeti. Vasakar*orezius.lpaiia p.I Acalypha hispida Achirnenes J (D Akqlifo Achinen6 3 YI h a I = N Yra akalifos rllJitL c& iyditiiry babonis lied4 varponk. karnbario temperahlros vaiderliu lieti Saknq f$iuzul4 tieh kad bartrl dr6€Fas. Naujus aglius taip pat pruvaftu dailiau nugnybti tuomet geld bus vesle$16. labiau Sirdiskos fonnos. pavasari persodinti i didesri gdliapuodi lfiti prieiiiros ypolu- Gausiai Zydi[tis gesneriniq leimos augala-s.ceae.ro per ialto valdens arba surrr. Nuo lapkidio iki sausio laistyti negausiai. trgiimas: MiJGtu. Pa-skli vis maZiau laistyti. iydriiimo loikos: Nuo balandZio iki spalio. Nuo va$rio iki tugpjudio pabaigos kas savaitg ddmdmis. baltaspamiai. P asld'bo:. Dcu ginimcs: Saloriastie- Geriousioi ougc: Nuo pavasario iki rudens iviesioje ir Siltoje (20 . Pasloba: Auginami ir mat Ealalapiar A Wi I kes iana ca ly p l(enk6ioi. - Douginimcs: Pavasar! auginiais.ian jrl )tp^i pries tai nupjaustyti riglius. d.Kili prieiilros ypotuuiais ir melynais iiedais. karpaioliniai. bet ne sauletoje. uZpilti 2 cm iernds sluoksiyd6iirno loikos: Nuo 1riu ir pa-statyti Sviesioje. f6vyn6: Vidurio ir Pieq patalpoje buq drdgnas Amerika.moi: DaZnai apipurk(ti. ieimtz Euphorbiaceae. Geriousici cugc: Sviesioje. tlgiti. Kenkdioi. 90 . tr?iimos: Jo= ilapg lapai diikai vadinami margqja dilgdle. ora-s labai dlegl1as. geld vadinarna katds uodega ddl baltq. #g Achinrcnas cs6' t i]rrtndi ildi gausiai ir iQai. Kambaryje augi arni Jei bitila. du. Vokiikai ii naiiq iiedq varpq.4lba' ('Baltoji') bei pataukliq svy. Laukiniai akalifos kumai auga visose se. gelto[ais. Prekiaujama tik (-+ P. ha mi*una| liav Lcistymos. o ruo rugsejo visai liautis. Trgati lluo tada. visus metus Siltoje vietoje.nupjauti ir iki pavasario 8 lE nK K:fnbxryJe. A c alyp h a pe d la. Kanais apliuka amarai ir virusai. kai sueha Seiios savaites sudygus iaknia-stiebiams iiq ir veisliq visos dalys nuodilgos. mdi: Sudiiirvusia-s dalis Tri veisles. bet 11e sauletoje vietoje. i uodeg4 pa- tik iydintjs baltais. ligos: Nr. Zeme privalo Alsorgioi: zlcafpla ru- b[ti nuolat iiek tiek dregna. (fle vdsiau l6'C). kad oras gesneriniai. Vengti tiesioginas saulqsl kiu budu pelaistyti ialtu ga bio dalimis pavasar! arba virilniq auginiais 20'C Zemaje. amami ir skydamariai. {siiaknijusiq jaunq augalq vir5nnes k_uo dainiau nugnaibyti.25"C) vietoje.randiq akalifg. liepos iki rugsdjo mdnesio.reina loistymds. pasirupinti. tai. atogr4il !aly.palikti gdliapuodyje (galinuoti iaknia-stiebiai ma iSimti ir suddti i 20"C paruL<is i mairls egles durpes arba snelD. zvy.dnas vasar4 parduo- (ti*a Zemd gelens). ti. pav y zdiiui. Kad gelai isisaknytq. Vengti skersvejo. kultiirinemis veisldmis. Lapq virius rio menesl iakriastiebius Zalias. tir*anos au.ldengta vel sudeti i geliapuodiius. Kartais buua pirkti veisliq su pieno baltumo iiedais '. Tdvyn€: Ato$qzq ialys. rausvais plaukeliais. G lox ini a sJ lv a ti ca (arbl kitaip Seenallnia sy lra t i c a) piiittriana lygiai taip pat. Zeme turi biiti Siltesne ne€$ 20"C. musvais. toddl geriau naudoti Sildom4 dauginirno 1ysv9. 43). Nuolat palieti Siltu vaudeSeimaz Gesneria. viriiuiq maze$i. girni- iki liepos pabaigos.. vardefliul Kol aucxlas xuir iydi. aptunka voaatinklines erkes.

pav. NuZyddjusias skoteles Salinti. Alsalgidiz Bal|d Adeniunt Uganda. daug saules. nuo lapkri- vis tiek spyriojasi. Todel ir kamienas nevienodo stotio. lrgiirncs: Nuo balaodzio iki spalio laikyti drdgr4. Dcuginimqsl Ataugomis - - (--) piesinys P. n'ds priHau' Vardas tikriausiai kilgs nuo Adero uostamie-saio iio iki kovo laistyti tik tielq kad lezuq ialalys.asisakyti.daug 150 ruSiq.unci: Jei butina. Be to. UZ tai. Douginimass virinrds auginiais. Nuo balandZio iki spatuoialtYs iuose. 45). bet nepaiazi. Kenkdicl ligos: oet puvinio llba per zemos temiyddiimo loikos: Nuo peiat[. Tatiau lapai.loistymcs. (-+ pieiinys iemesnaje kaip 18"C tem- 9l . iaknq kenk€jai figina tikp6 vienq iied4 ir loksercs (Phyl. Sud6ungar Kili prieiiiros ypotu- nqi: Karitomis dieromis augal4 daZnai apipurKti. reial).rrre=ietigrlis) il r)uro- iyddiimo lcikos: Nuo balandZio iki tugpj[dio.rsari persodiiti i T Zemg su trupudiu molio. Ka-s dveji metai persodinti kilgs iS gr. bet Desauletoje vietoje.laxera tik po vien4 kart4. Pastaruoju metu sukurta nedygliuota veisld.v[[q. i T arba TKS 2 Zem9. Pavasari ir va-wr4 i laistomqji vandenl kzs 15 dienq imai- dinirkams. taip pat kitos: dryiuopiltrvdli.lio ialcrq ppiuZulas turi bfiti m:r-daiiiausiai rausvos tik vidutiGkai drdpas. ligos: Dainai pukiniai.. f6vyn6: Brazilija.s erkes.puola voratiflkline. ja. Pqlorimcss Arialos praZysta tik gerai priziurimos irjau gaua didele-s.ar skiepijant mautis pirstilabai sauldtoje. pagelb6s obuoliai P. genejant Gericusioi ougo: va. kuri vadinasi ' Fri e der i ke' (' Fidenk€' ).tl\rt . gimhaiti oleandr4. Per daug stF stabardjusius Lrglius geriau nugendti. ma iineSti I lauka kur ieimlz Apt Kenk6ioi./ arda. g c& il"" I t: t nto lot'"l. clnaceae. Vasarq gali. Istisus metus 1le vasldtflx). Daugiausia tai epifitui .syvai labai nuodingi. Arabijos pietvakariuose. (llesa. Ptel<tarjana Adeniunr obesun ir Adeniun swazialn.Adenium Aechmea Erhm6ia Adeniutn obesurn jskiepttas i oleandro u8li. spalv os Ae chnea fas c i alaistaot vardori pilti i lapq td. bromeliniai.rfiroje. lrgiimos: augalai. miltuotieji slrydamatiai. Silto. geriau Sio augalo kiek vese$dje (apie 15'C) vietoje. iiem4 tamsioje ir Zq vaikq arba naminiq g). Ae c hnrea chanl i ni i (kot^lU spalvos Ziedais) arba Aechtirca n iniala (fiely nos ir mudouos spalvos iitedals).os gali imti ruduoti geguzes iki spalio.ta svi per.rikq kalbos. Tanzani. Seirnoz Brotne liacea.niu.nes. Tevyn6: Arabijos pietus. reikia ddkoti so- lfili prieii0ros ypol. bet tik i uZuo- vei4. kad ilggaZiaiiedi augal4 galima isigyti ir auginti. 58) arba sdjinukais.e. Nuo lapkriaio iki donai auksitiu iiedyru). Jie Gsideste skoteie. Kenija. Parduoda. zleorl spalva labai ivairi .nuo baltai Eusvos iki violetinds. larie pavasari skiepijami i tokio pat storio oleandnl uglius.iq. Jei namuose yra mar4 je. Augimo laikoLrrpiu kas l4 dierq pakaitomis i laistom4ji vandeui imaiiyti gdliq ir kakusq rq. Aech lea toJl Aechmea IuLgells (tun- kovo laistyti maZiau. ste. do smailius dengiamuosius lapus. Jeigg Loistymcs. Geriousici cugo: Sviesioje. Pjaustalt !aka-s. puola slqdavisos laDu skoteles iisiaumariai. \. Ae c h ne a gerdiai so ma. (di. #&tu A. gyvetantys alrt Llistlti tik minKtu vandekinl augalq. sudaro piltuv'dli iI dainiausiai yra tankiai dygliuoti.sa. Pakeli l cenhid iildym4. iskiepijusiems gana 1epi4 ruii i tvirtesri iyti tr+sq gelerns.

dak) . Mesingi lapai kaupia vatdens at.12 cm ilgio ryskiai geltoni iiedq trimit^i. Geriousioi ougc: sauletoje. ligos: oal maisto medzia!$ stokos geltonuoja lapai. Pakeitus viet4.25"C. iiltoje (daugiau kaip 20'C) vietoje.po truputi kas 4 rodo erdviuose Siltnamiuose bei Ziemos soduose. medyjg kudo laja re itin tanki.purar.' Gr an difl o- #Sn'sbg ra' (citrininiai Ziedai) AIIal anda cathartica yra vijo klis. iiemq iis auga- Aiscrgiai: visos llla- mandz dalys nuodingos! 92 . tad Si augal4 laistyti reikia saikingai. Brazilija. Borgy ti A es c hynanl h us s Pe . kad Zemd bittl luolat dr6gfla. per daug arba per mazai laistant lcenta pum- ir apipuddti. nartas stebina ryikirl Ziedq gausa. Uglius galima paprasiiausiai padeti ant dregnos ir Siltos Zemds. PrckjaijaJn^ A Llananda . - iki Kald- kovo memoi: Vasario nesi peNodinti i Zemg gelems su detlirgu moliu. trgiincs: Salorq gtiuiulq laikyti vos &dgn4. Galima isi. je. Aesclrynanthu-s Dcugininls: Dar nesumeddjusiais augiliais atkstyv4 vasar4. taip Aesclrynarxthus p lcter-. lh]d Er. itin Siltoje dirvo- iyd6iino loikos: vasara. ialsvai geltonais Zie. l(enk6ioi. Dafuai ji parduodama dailiai apsivijusi la*eli. ge$eriniai.tmta da per tr\tr]tp4laik4 iileidZia daug ilgtt [gliq. jei karka iviesos dg.ieimoz Gesneriaceae. Tai skatina iedq krovima. ieimaz Apo pukiniai. Vienas po kito artjq skleidZiasi 8 . se. tadiau voratinldines erkes ir skydamariai rctai kada apnilrka.vietoje . fdwrG3 Pietq Amerikos Siaures rytai.ans (atban' Himalajq iki Naujosios - - Gvin€jos. loislyncs.Aeschynanthus Allamanda cathartica Esrhinonlas c@6 ETF Gerai prizilrima-s e-schi. Va-sariSkas Pusi au pavCsis ir dr6€pa tvankuma jam labai patinka. Aes chrnan nuo b. daugiausia l(enk6ini. Persodinama vasario kovo malesiais arba po - ZydejimoiTiemdsbei perlito arba puQlasiio All. Svarbu. <y nac eae. - - Dougirinos: virsnniq auginiais pavasari arlm rutemperath- i Aeschy anthr$ (rusvai raudonais Zied^is). las ilsisi. ligosl Kartais puola amarai. iydeiinro loikos: Nuo geguZds savaites.s rusys t velslds labai ispUdingi svymntys augalai. Vasar4 labai ggeitai augarti h$ti kas savaite. bet nesau- ldtoje.\Zial AIIa nnda at. istisus metus Siltoje (ne vesesndje kaip 18"C) vietoje. Po Zydejimo rudeoi arba pava-sari pries persodinant uglius galima treadaliu patrumpinti Ziedai skleipasis al1t naujg uglir]. tad karnbaryje jai nebereikia atranos vyniotis. Tadiau labai blogai.neo Kalimartaftitaip crbsas (ugtiniais no) sala Malajq salyne ir Lled^is). Kiti prieiiiros ypctu- nqi: DaZnai apipurkiti. Tiesa. tad temperafira nakimis gali nukisti iki 15'C.afiartica veislemlsi ' Hendersonii' (kone oianiiniai iiedai).T6vynd: Javos sala. Prie bamblio tuomet susidaro Sak[Ys. Aeschynanthus Pdtcrimcs: vasar4 eschihilde br andii (tatdotats) tricolor nant4 galima pakabinti iki rugs6jo. tadiau daugelis rusirl jau pava-sari parduodamos Zydindios.sarga-s. Vbos A es c lt) nantrr. Ziem& jei auga labai iviesioje 'Scrortil' (geltoniiedd). Kili pr'reii0ros ypclu- giai laistonas radicans netolytnw mcstr lqpus. Gericusici ougc: L<tisus metus Sviesioje. Nuo kovo iki rugpj[aio pabaigos ka-s dvi savaites po trupudiuk4 trgsti. Vdliau lieti ir purKti maiiau.dlos kiti kmitai thLs radi.denl. kai dirvos m . prie dideliq lanpxl ir drdgouose iiltuose baseinuose. lcislyncs. trgiimcs: Nuo balardzio iki spalio gausiai laistYi ir daZnai dribsniq miiini. svyruojant tempef at[rai. Ziem4 4 savaites laikyti ve-sesnaje temperattuoje (apie 15"C) ir beveik sausai. jei aGqla iaknys (dina) .

Dquginimos: vtustuiq augidais iiltoje dauginimo lysveje.s yra . {spnding4 saulas geltonumo iiedo varpq tlrsi iyd6iimo lcikos: ztn*ar i Ln s c herzer i gaula per daug tiesiogires saules. tadiau perpus arba dviem treddaliais maZes- toni vamzdiniai iiedeliai. tuiiau 1i nesu1rhr pakeisti. kammrs tamsiai iali sn bado temperataircs vanderySkiomis baltomis gyslo.11rrelan- mis. Siek tiek lfili prieii0ros ypotunoi: Dainai apipurkiti. li- Pclcrinoss Purkidami prideokite iiedus. geriausiai tiesiai po Sviestu- 93 .niu. pavamiirunais su kiek ma:esniais ivairiq spalnl paped. oras labai dregnas. iki Lcislymos. Jei iakrrl prith uri nt s cherzer ianu nt augo pihas puodas. Piekiaujama. Tinka TKS 2 arba T Zetnd su lapiais ir daZniausiai oralr. kad ieme bntq Silt!. jei per ailtas arba per sausas oms. brolemis.perlito grudeliais. dyta pakelyje. taigi siuos augalus fu kitu metu galima isigyti iydindius. iyd6iirno loikas: Nuo liepos iki spalio (lpielandra squarosa). AnthuriLt crys. Ziem4 pasirupinti. Gericusioi ougc: IsGus na lapai. mismnq. o iijo kysanti pailga c&6'db - ii Brazilijos. Pavasari nugeniti il petsodinti i T. skersvdjis arba per vesu.pavasari ir vasar4 datrai apipurlciti. ir Gerirusioi ougo: Istisus metus Sviesioje. akantiniai. Polorimrs: Kirais metais afelandra iydi tik tuomet. Nuo kovo iki rugpdjo trgsti kas savaitg.. f6vynd: Vidurio ir Pieq Amerika. galite auginti ir raudonai Zydiniias tri)is Ap h e latxdra sinclairi ana atba Aphelandra tetraqorur. iiltoje vietoje G labai Sviesioje vietoje. formos lapai. l(enk6ici. Aphel. lapai puoi. Nuo kovo iki nrgpj[dio ka-s 14 dienq tr9iti. Kenkdici.unai drdgnas dra sq arrosa tuvdse ra-site net kelet4 jos (+ P.Laistyti tik lnhkitu.Dcuginimos: Dalimispatallinun labai graiios va-sarl arba sdjinukais. bet ne-saul6toje. lapai susisuka.andra squarrosa kilnsi c@6'dH Tilaa-sis anturio Ziedas tai ne spalvotasis papedlapis. ieimaz Arace ae.bnti pakar*. sioje. F us ar i un anufi mii- sausas oras arba augalas kankordil sudaro gana tvttos paziedes. kai sausa-s oras. ima pulti voratinklines f6vyn6: vidurio ir Pietq erkes.Anthuriur Aphelandra Anturis Afelondro Anth rifin scherzerianu t. skydamariai arba fu zariometus Siltoje ir labai Svie(lieliaosJ vie. trgiimcs: Augimo laikotarpiu Zemd turi bDti tolygiai dregna . ajeiniai. ligos: Amarai arba skydamariai. hroiau nuDilti. be to. lrgiimos: 30 crn aukidio. ligos: Jei per t abiausiai paplitps iios ru.zE. Zemd ouolat nri biiti Sies augala. Jokiu bfidu nelieti kalkin- Alsorgioi: Atturiuose yra gleivines dirginalairl paOeUe"tihsiradsd lar arba aaltu vandeniu. TKS 2 arba fiinai iydi istisus tnetus. Ji neauL<ta. jei ziemq 8 savaites iSbnna ve-sioje (10"C) mediiagq. oras ptivalo p rduo.4r?. ieimoz Acanthaceae. negu ruro- Kiti p eziiiros ypatumai: burbuold. Nuo netil*amos piiezitros dememis nueiAmedka.-bet ne sauldtoje toje. gdliq Zem?. 43).mri persodinti. Jei tudte iiltnami arba sandaq geliq lang4. Susisuka ir kellta lapai. genties ggybq sukeltos gos. ir trumpaamzi ai Sviesiai gel- dri$ra. antaip ant jrl atsira-s bjaurios rudos ddmesl Lcislymcs. - liais kiekiais.inemis sukomis bur. L1lios laikosi palyginti ilgai. isimeta amarai.iiem4 ne ve-sesndie tegu 20:e).

iStisus metus iiltoje (rte maiiau kaip 18'C) vietoje. rausvaiiedes sa-s'). Kili pr'reii0ros ypctukas 'tusie' ('Sjnzi') i 'Gold- noi: PersodiDti nereikia. Tai viera populiariausiq Zydindiq gdliq. kurios itin graziai atrodo kabanaiuose geliapuodiiuose. kad uZsimegztq kuo daugiau vaisiq.kovo iki rugpjudio ka-s saga iki I m auk<iio. loistyEas/ lrgiimds: Zeme turi biiti nuolat vieoodai dregm. mtt- bnil itin drelFas. nes kadaise Zydddavo Zie- goniniai. Kinija. anlcsdiau vadinti je. Tdvynd: Pietq Amerika. arn Atuk'tosios begonijos ltri{rfrnai .dailns geli4 kt ilmeuai. sininiai. betne sauldtoje. mena .jo puoS. purkitil Pavasari pelsoKita ypatybd: mazgeliq dinti i T Zeme. Botavaitg truputi patrgsti. mudonais arba mus- vais iiedais. Tdvyttd: Japolija. Gericusici cu gc: Istisus metus iviesioje ir iiltoje. ligos: miltligd riuoji . Prekiaujama m4. Seimot Myr s i nace ae.4/nu' su bumbulo viet tik kulhrriidmis veisldnis. Taigi nai: Zeme turi bnd Silta. b[tinos ardizijai.oras drdlnas. ddl to. Siaurds Indija. l-abiausiai tiktq rytinis Tai patrauklus visialis medelis ii Azijos. krriose bakte. matyt. taPastebdta. seklq. lrgiinos: uogos. apninka tikieji t miltuotieji skydamatik Ardisia crenata.Dcuginimos: Sdklomis. Dougininos3 Vhilnes geauginiais balaurdZio guzes mdre-siais (galima - iiek tiek wy- tardios 'Ap hrodite' ir kitu netu). . kitaip naujq iiedq ir uojSl uisimegs vos kele%s. Seimaz B egoni aceae. 1*- d'rr ir Begottia x hienaLis. Taivanis. Ypad !traiios veisl6s: '. Itin mdgiamos nes nuzydejusios nevefi a toliau laikyti. Raudonos Zimio dydiio uogos lieka kyboti pus? metq. ardizija yra tikras gyvave.ijos Kenk6ioi.riai. kad daigeliai ii diau jie suukiai Saknija-si. kad ora-s iyrl6iirno loikos: neveik istisus metus. srar' ('Aul(she Zvaigzdd'). Koreja. raudoDZiede 'Renaissance' ('RenesanlZyrioji Rygerio (Rjeger) 'SchwabenhnA ('Svabi ja'). ir ilgiau. ligos: :ei oms sunaikintos. bet ne saul6toje.ryikiai raudonos l!islymos. Pdlqritttqs: Pries Zyddjiiis ir birZelis. kad jos Ziedai bufla kuo ivairiausiq spalvq ir be paliovos iydi beveik metus. Geriausiai dauginti iildomoje dauginimo lysveje. Vengti perlieti ir perdZiovirtil Trgsti pavidalo ugliniais fiedais. irlsta. 25"C. rl@^R'dra a-l C@ Ziedindmis begonijomis niinai pirmiarsia vadinam1 Beqonia elatior miirunai. Dainai apidis augalas (vivipams). niSkai idornus daigeliai. l4 dienq. Xili prieiirlros ypatujau esantys uogose. Ziedus patartina dirbtinai apvaisinti Svelniu teptuku. Iq]rios gausus pilnaviduriai Zie<lai panaius i kinroZes iiedus. jei Zemes iemperatiira per tedjos.I Ardisia crelata Begonia elatior J Atdiziic Aukiroii begoniio t9 = YI h a = - N Ardiljos ttogos laikosi daugelj nittesirl. Ziedilles begodjos papra-stai auginamos vie[erius metus. iydeiimo lcikos: cegu. Geriousioi ougo: Sviesioje. vidutiniskai drdgna-s.daugiausia del pemelyg drdgno oro. Nuo Gamtoje Sis augalas isau. formos sustordjimuose lapq l(Iaituose gyvena bak.langa-s. Balti arba rausvi Sahrq gniuZulas turi blti Ziedai ne itin iivaizdns. arba auginiais. iiem4 iiek tiek vdsesndje vieto94 ('Aftodites') veisles baltais. taaiau juos pjauti patartina tik 1tuo stipiiq ir visai sveikg augalq. kartais m4 pzsirupilti. Kambaryje paprdstai augiDama per sausas. l(enk6ioi.

21). .rndeii tuojau iipiltr). Vasaiq patarti- ml oiski ir iiek tiek pukroti. Zos. jei reikia. kambario temperahlr4). P. Ziem4 lairytas per Slapiai ir per tam. pavyzdiiui.. Beqonia egregia. Vasar4 magsta Silum4. Begonia coccineai i\ Nuostabusis'). Nuo kovo iki rugpjndio trgiti ka-s 8 -14 die- Beloperon6 kartais auginama kaip vienmetis kambarinis ar balkoninis augalas. iis diiugins ius ne vienerius melus. . ligos: Jei ze- auginiai itin gerai ialcrijasi ir vandenyje. B egonia limmillg hea. jei reikia.22"C.nugraibyti. peNodintiiTarbagdliq Zemg. akantiniai. Nuo kovo ik mgpjuiio tresti kas savaitg.iyti iS tams- m irgi kiek datuiau geneti. Geliousidi augd: Iitisus metus Sviesioje vietoje. negu rlSys ir veisles pukuotais lapais.iq ir tarp jq kyiandiq ilgq baltq tik- njq des Ziedq. Vielos labai gausiai Zydi . Yengllir - pedziuyitne-ir-drdsilis Dertekliaus foxd6kle susi- veisles. Palarinas: Krnminiq begolllq ruslLl f velsllq ym itin Zaviq. Koralinds begonijos (CoraLlina lljiatrr€j). G-ali. siaugi'rti aukstakamieniq augalq.siai augalas ima mesti lapus. . Populiariausios yra: o@ loistymcs. O iis graius puslirumis iS Melcsikos gali illus metus biti jiisq namq puosmelra. iyd6iimo loikcs: lvairus nelygu kokia ri5is ir veisl€.Va-sar4 joms pathka 20 . puskrumiais arba krlmais. kad augQ graii laja. Ziemq laikyti sausiau. Patolinos: Ii auginiq Beloperoni - lcboi gyvybingos puskrimis.li kiausi- Kili prieiiuros yprtu- nci: Pavasari. pal f zecLll.praddti laisti la- Postobo: PaMiiai pdzi[r'tma tr Patahystachys je. Teiraukites asortirnento sqra. - lio. Pavasari priei peNodinant nupjauti [glius. bet ne sauletoje vieto- Douginintcs: Pava-sari augiliais iiltoje lysvdje. kad laja bnQ dailesnd. kaupusi v. Daugini[os! Vilslres Kenk6ici. 44) pameginlite ii- f6vyn6: Amerikos atogr4. o kjq isnbiai patraukliis l3pai. Ti*a T. be- gooiniai. - - ir tikji labiau bijo v€sos. . ieimaz B eg o n i a c e az. va-sar4 iugendti. Priq{ tai dviem reddaliais patrumpinti nglius. Rfiiys lygiais lapais megsta daugiau iviesos ir saules. 238).Begonia Beloperole guttata Kr0nin6 begoniio Beloperon6 Begonia li rmhxgheana Zjdi n o kDvo iki geg ias. tik ij4 patartina imaisyti perlito grudq arba putplasaio dribsniq. Ilgesnir:s uglius patartina nuolat lfiti prieiiuros ypctunoi! Nuo kovo iki bir. Be|operone bnna ir aukStaklnie i. Zie<lai pana-fis i apyniq varpa-s. trqiincsl ma turi bfiri visqlaik vienodai dregna. l(enkdici. bet ne iemesne nei 15oC ternperatdra. gausiai iydds.'Comte de MiribeL' ('Grdfa.Sq gdliAdre-sai. daugelis jq daugiametes. iiem4 kiek vesesfle. suda. nuo rugpjuiio reiiau. ir kihis metq laikais galirna persodiiti. ligos: amarai puola po iildymo periodo. o rudeni ir iiem4 apie 12 -16"C (bet pakelia tea (') lu- nuotrauka P. Nuo to augalas bus tik veilesnis ir graZesnis. Geriousici cugc: Lauke ir kambaryje labai Sviesioje. B egonia se r ratipet ala. ir Zemdje. - ninkystes lmorese (-> 95 . C@ Krimines begolijos auga kerais. taaiau balti tikrieji Ziedai iisilaiko vos kelet4 dienq. iyd6iino loikos: Pa.tra. md perdZilvusi ar per puola miltdaug Slapia lig€. fdvyn6: Meksika. ilimoz Acanthaceae.e- geltoniq paiied. loistytnos. . Begonia tuetaLlica.ieisbina nevysdamos beveik iitisus metus. TKS 2 arba Zeme azalijoms. . Jo l.lp. lrgiimos: Vasar4 laistyti dainai ir gausiai. (+ P.

Brna misri:nq ir su ora11iirriais papedlapiais.a ! Iia rto - Kili prieiiiros ypctu- noi: Vasar4 dainai api- purksti ir. - uuliukg Ziedynai (lotyniSkai zntares . Browallia speciosa iydi iitisas metus.us. rai tinka pmdedantiesiems gdlininkams. violetiniai ar balti paviefiai ijeAat.I Billbergia nutals Browallia J Bilbersiio (9 3 F I = YI a N v-Ditbergija ne tik graz. sudaryti iS violetiniq iiedq ir tamsiai rausvq papedlapiq. miirunams ir kitoms r[-iims reikia iilu- f6vyn6: Amerikos atogqZos.ril.l(enk6icl ligos: netai. iriai. - iie- ieima: Broneliaceae. speciosa. Nuo geguZes iki rulpjiidio ka-s savaitg trgitr. tr?iimos: Vasar4 laistyti gausiai. iydeiino lcikcs: t:rowallia speciosa iy<li titisus metus.6 sejinukus.bergia naans ilem4 gali stovdti ir vdsesndje patalpoje. tk Dcuginincs: Auginiais arba seklomis. be to. Vasa{ paseti prie Sviesaus laluo ir s6klq neapiberti Zemamis. iyd6ir'mo lcikos: rei per. L< lapq pazastq puviflys). kad i5augtq gra. krDmis tamsiai Zaliais laZiem4 saikhgai (gresia pais. Ziem4 slau. Vasar4 laikyti Siltai (per 96 .Va-sarq laistyti gausiai. Gs vasarin6s sodo gelds. Eeiai vedinamoje vietoje. bet ir labai atspar Lus a.ugalas. lieti maz^i. u. B. B rowa lli a nto - dinga.us krimas. jos laiko. Browallia viscosa it Browallia lfili plieiirllos ypalu- n* nrci: Persodinti nereikia. s. ligos: tei oras per sausas. Gerirusici augo: Sviesioje (ret saulEtoje).ga. Patarimas: Bilbergija geZiemojaialtri vdlyvq vasar4. I vien4 geliapuodi pasodinti 5 . - Kenk6ioi.fiausia ym B/o- - kiek ve- Ziernq jei laikoma vdsiai.btJviniai. bet ne sauletoje iki sausio. Iitisus metus pakelia kambario temper:ttu4.linkstantis). ISjq ant ilgq kotq kyio 20'C). c@{ Laisfymas. Pamcvaius. bromeliniai. grandifora Dauginimos: atialomis. kaip kambarines rugpjfiti. populi.jei iiltai daugiau. puola baltaspamiai.25'C temperaturoje sudygsta per 14 dierq. Zydi priklausomai 1luo sd- - tretane- Browallia laikoma vienerius mefus. icimaz Solannceae. Alsorgioi: Kaip ir visi bulv vietoje. dfiasi vis uauji melyni. Vasa14 tarp I I ir 15 valandos pridengti nuo saulds. Ji iydi nepailsdama ir isaugina daugybg ataugq. Kaip sodo gdles sejamos vasari. Urusvaius. Kol augala-s auiitisus metus auga ir sklei.'otr)dlll4 grandiflo r a ir Br ow allia rlscosa nuo lapkriiio - Geriousici cugc: t-abai Sviesioje. Bilbergijos slixoteles sudaro siauri ir ilgi taNi viksvos lapai. c@g IS visq 6 Zinomq rusiq be11e Tai vienas atspariausirl kambariniq augalq. jei iiltai mos pabaigoje. persodinti i plokitesni ird4 (tinka T arba g6liq Zemd) . kas savaitg trgsti. jei bntina.. Sia. gana gerai pakelia saus4 iildomq patalpq or4 ir nereikalauja ypatingos prieziiiros. vasaroti gali lauke. T6vyn6: Pieq Brazilija. Tai loistymos.ds Argendn. 20 . lrqiincs: 30 iki 50 ctn aukiiio pus.

Daiginimo temperafira l8'C. ir kiti tera viemmeaiai augalai ir perzydejg ismetami . Prigyja sunkiai. Labiau- llili prieii0ros ypofumoi: Augalui periyd6jus ankstlnr'4 vas. . apie 30 rusiq Zemangiq Gera.20'C) L gerai vddi- jo iki rugse- drdSmes negaileti ir iijq kas 14 dieml trgiti."'' B t{elsia paucifloru var.12'C) patalpoje tuomet gpusiau Zydds. - jis S crop h^lariacebervidiniai. calycina. bet va[arba demet! ryAkiai geltoSrl. mis veisldmis. gus Dglius patrumpinti Kiti prieiiriros ypotumci: PeNodhti nereikia. calJcina. bet ne visai sauldtoje. raudonos arba orallzifle-s spalvos. iki geguiBs. per kieto laistomojo val1Seimoz S o lanace ae.i priiiiirina kalteoliarUa apsipila gakrybe mie14 tarsi VelJk4 arg iiaiiied4. plati larpaite iSsiai tinkr langai i Siaurg. f6vynd: Brazilija. nedera painioti su puskrimiu C alc e olar ia integr i/olia.f 4 pe1sodinti i P arba TKS I iemg. Paskui liautis trgiti ir maZiau laistyti. puola amarai. Nuo lapkidio iki sausio augal4 pasta- Atsolgioi: Kaip ir visi bulviniai. i Salis augandius iglius. ivairiq atspalviq violetiuiai. DaZnai apipurkiti. il- nos. ir iiem4 iydinti veisld lail(enk6ioi. 25"C sausio iki rugpj0dio. dideli ir kiek mazesd (relygu ruSis) Ziedai laikosi relabai ilgai. kuris daZniau auginamas balko[uose landiio ii paddklo iipilti. Jei turite vesq Silharni al- Douginimcs: Va-sar4 sdklomis. Grirusioi ougc: Sviesioje. Labai nemdgsta sauso iildomu kambariu oro. duose. Balti. lrgiimos: uV^ ^iA\ C'dlceo16 lotyliiskai rei!kia 1naiq kurpaitg. dvispalvi Laistyti gausiai. pnst4 apatini vainiklapi Loistyrnqs. Nuo bangliq auginiais. Iigos: odl per tvalkrus oro puola iydeiino loikcs: t.tu" sausio ae. nors ir vieni. Trgiti kas savaitp. Silto ir l(enk6ioi. iyd6iino loik*: Daugininos: Vbi[dq ar- tik vienerius ir so- viniai. galite auginti net i labai ret4 Calceolaria darwinii. dells pertekliq po pusva- latrie parduodami pava-sari kaip kambariid gele. nes gyvuoja mefus. 97 . tyti vdsioje (10 . Yra iemdje. pusiau sauldtoje ir Siltoje vietoje.Brulfe lsia Calceolaria Brunfelsiic l(olceolioriio :. li iileidZia tvirtus. bet uitat nuolat skleidZiasi vis nauji. Tq mi*iflLl. pinarium4. ligos: Lapai laidiq m6lynumo Ziedais geltonuoja (chlorozd) ddl su baltl alote. Zememis neapiberti. g Loisfymas. IS jrl laistyti millKtu Silh vandeniu. l6wr€: Pieq Amerika. baltaspaflriai ir amarai. lyg namoje vietoje. geltoni. brunfelsija nuodinga.vienspalvi. Rudeni ir Ziemq daigelians reikia papildomo apivietimo. Nuo kovo Geriousioi cugo: Labai tsviesioje. c&6'db Brutfelsijq gerQ sudaro medeliq t populiariausia kambarind gdli yra Bnadelsia pauciflora var. kude l1elir*g iakotis. MaZdaug 500 ivatfu iio augalo ruiiq ir visos isvestos veisles tud para- lalxlq. kuo vdsasndje (15 . btldens. Prekiaujama tik kultiirind- Seimo. frgiinos: .

sodinirJei pasirupinsime. nestatysime Siq geliq arti radiatoriq. Paskui laistyti r. kad kystes lmones <laZuiausiai oras ten..e1nes.et ' ('Bahoji pa- prustoji') aiedai da g Wesn| iviesioje patalpoje be tiesiogines saulds.pemelyg suddtintudtuojau netalriios pum. bet lapus. ligos: Puola Pumpurams susikauti bi.sdien apipurldtj. Jos auga ldtai. jokiu bidu repurkiti jie iisiskleidusiq Ziedq tadiau l1uo to ruduoja. vesioje ir Tikro iieuos sodo . Saknijasi maidaug po 8 savaidiq. vddinamoje. kur jos auga.. Ii nepilnaCamellia j aponica veisliq gerai tinka viduti\ lfili prieiiiros ypclumoi! Ziem4lapus ir pumpurus ka. apie katnelijas daug kalba.25C). lcislyncs.F' - tl pJuflo menesl. Pofcrinos: Kambaryje geriausiai tinka auginti Cane Lh a sos anqua't erslds. mudonosios tina alrkita tempemfiru erkes. Mat niai. kai ima leisti met[gius. balti.pateikia nuo seno iSbandyt4' C hand. krrie augina ka. ti ir apraiyti.Latnctua miiritnas 'Barbara Dougininas: virsnniq Clark' yra istabaus dybe pumpurq augitriais rug. Kenk6ici.I Camellie Komeliio J 19 = YI I- a I = N N o seno oltgitana Camell. liai - roje. lrgiimos: Siukstu nevartoti kalkifi go-vandeus.diio ir gau. svyravimq ir nelaistysime ieirnaz Theaceae. Gericusici cugc: cerai ma visada po Zyddjimo. zalsvl uggeriausia tnediiaga. vdliausiai iki liepos pabaigos (geriausia i T iemg).lf"H:111i nuolat tolygiai dregnas. a[traip jie |rukis. Nuo tada.spalvos atspalviq. Saknq Zula-s griu- Mdgdjai gali rinktis bet HLiffi.aziau taip geriau krausis pumpurai. Ddl per aukitos temperatiiros arba sukiojant jau sukromsi pumpurus augalq. met Sios puikios gCles praZys nuostabiais Ziedais.ir kuo imantriausiais paraukimais sios prieZiiros klaidos . nevajos del metlkiau. kasrnediniai. veislg. ' Appb Blossom' k'Maidzn's Pe6odi[a- - Blash'. iilei- - diia gxaKiiai svy'randius flglius irjau nuo spalio mtue-sio iydi. te$eje kaip l2'C.ler i Elegans' tg labai drdg9Es ir ve-sus. Ziemoti me€lsta 6 . be to.8oC temperatii- -^. Beje. atbatkalkingr vandeniu. Be to.4polla' .' Si Lver Waves' . iki liepos pabaigos tr9sti azalijq trqsomis. jei lmanoma ne auki- tempemfircs vtiyti flepatartha. turi blti pertekliaus arba per kieto valldells kre0ta pumpruai. Nuo gelxrzes ituesti i lauk4 ir pastatyti paurks- l5'C jo arba ddl neteisirlgos priezilros vasar4.siai fodi- 98 . ir purpurisukrauq pumpurq.ia japonica veisle 'C h and le ri El ega ns (' C a n d le r io gr akii ioj i' ). "Ar jai nubyrds pumpurai. neleisime joms iyddiino loikos: Nuo k9sti staigiq temperatiros spalio iki kovo. Camelliajaponica veislds 'Alba Simpl.jei per iilvri Ziernokad pumpurai subrgstq. ir kuo ivairiausiq ar ne?" kankina-si berausrq bei gelsvai roZines maZ visi. auginti kambaryje'. b0. drdgmes neje. f6wri: Ryq Azija. ddl per sausos . Tai rte visai taip. ir Svelmelijas irjau sulaukd niai raudoni.amarai.ga bltrljuos visus ii]vardillpurus.jie skiriasi dydiiu.I puos tcna . augalas meta (geriausia 20 . pilnumu ma. t rct rnargi.

' ' 7. .-pr-eo>. .ld-:.w '-.F --&.

iis augalas yra vien:lmetis.r. Labiausiaipa plitusi ir l|agiantu katiLlb vcisL. Ziem4 pirktus augalus laikyti kaitrirl sirules spinduliLl. o&g Dekoratyvios vien. Kaip sako botmri. Gericusici ougo: Sviesioje. ieimot C a nt pa n u la cca katil6liniai.bit 1tr7 liai: Vir*tje: Conpan* Ia poscharslqona. Sis augala-s o tai retai pasitaiko . sustabdyti galima panardinus augalq i dnrlgnq vandeni.stogeje ir u:uovejo- megztqsi vaisiai - lauke. Lat gero.]sollo*lo:. Atsolgioi: Kaip ir visi bulviuiai. Vasarq laikyti gerai vddinamoje parrlpoje. cilindriiki arba smailiahrgiai. je. bet va-sar4 saugoti Duo l:urie lengvai iaklijasi durpiq ir smdlio miiinyje. vietos. Geriousioi ougo: Itin Sviesioje. Grai us rirrur is la ugo paplto|ales. - uZuovejoje apskiti. Ziern4 labai T:ir". pavasari persodinti i nauj4 Zemg. Vaikus ypad vilioja vaisiai. ve-siai trip jie gyvens. T6vyn6: Rytq Azija ir tuo Vidurio iki Pietrl Amerikos. kai vaisiai susinaukia. Kili prieiilros ypotunai: Po iyddjimo ruder i Dauginimcs: Augitiais. nugendti. l1et sauletoje vietoje. Kenk6ioi. nuo per sauso ir tvankaus oro puola atnar:ri ir skydamariai. Daiinija: Campanulo isophylla Polcrimcsr Baltus syvus. l(ili prieii0ros ypclunci3 PeNodinti nereikia. oral)Zi A\ arba gelto os spalvos. bet ne ilapiq. viniai. augalus laikyti labai Sviesioje vietoje. KlrStomis dielrornis gausiai.nula pyronida lls. kad juos norisi beo1at iispjautj.ritrrls.l. @alta'AIba' bei meisvai violetitle'Mol'i' v c& eisl€). vienarnet6 paprika yra nuoding:r.. kad iis augala-s pSpnKo\ gnnlnlrus. betjie tokie .u.'1. nas glwuoja iyd6iimo loikcs: Nuo kovo iki spalio.rsia ruden! ir apie Kal6das.ma isigyti saicilo.I Carnpanula Capsicun annuum Korilelis J 19 Vienumetd popdko 3 lI = YI a N Catnpanula isctphylLa 'Mayi'. t00 . br:l- toje patalpoje. Jq vaisiai buna bet gerai veclinruloje vietoje. rua loistymas. Kenkdici. o kad geriau bet p. Augimo laikotarpiu trgiti kas savaitp.pakelia net ir kalkiug4 laistom4ji varde1. kurie simezga nuZydejus. raudollos. ligos: ter iil- * ui- ieino: So/anaceae.sdklomis pclcuoruve-se/.rkaks vesios. kurie teka pjaunant augiI1ius. lr Canpanula isolthylla. fra it Canpa. zyclncrus pavadilirlas nis ni!ies lnetus.r1net6s paprikos parduodarnos daugiar. ir trapusis katildlis. geriausia balkone. iit r -lraUIe- tinklines erke-s del per iilto Ziemojimo ir per sauso kambario oro. mazdaug 10"C. Ziem4 poilsiui p. e. Daugelis neZino.llors ir karhls. armzzrr. tnazri lieti. per dideles drdgmds. yra ivairaus stiprunro od4 Douginimas: Pavasari dirgiuauiio alkaloido kap(gal. Nuo geguies iki ru!:pjuiio kas 14 dierq taiiau vaisiai. 'Alha'.n u I a gi/ls. hgSimar: Laikyti toly!:iai drdgnE. lrgiimos: Nuo pavasario visQ lairlymas. z3lrosios augalo dalys lruodinEos. uenuodingi. ilgiau ji- i Can pa. Jlose tik vieuerius par?iti. kuriq Zrnonas dar vadiJokr'ibo kopddiornis. violetines.ri dregn4. ne aukitesneje kaip 20'C tenrperaturoiq. ik rudens laikt laikyti tolygi. Jis iSmet:lmas. net sauletoje. Pilkasis puvi1lys ir lapq ddmddige d61 iyddiimo loikcs: lavasaris ir vasara. Tikasis jo groZis vaisiai. auginamos ir priZiurimos panaiiai. Tdvynds Vidurzemiojitos prkrarltes. ligos: VoraIs.

st - galo dalys nuodingos.rugalir. kad visai nenudziuhl. I vienq gdliapuodi susodhti po 3 daigus ir vierl kart4 Dugelldti. roiindq raudonos kaip vynas. Ziebrldlvoversu. bet ne sauletoje vietoje. ndti. Potorimoss Nepamirskigeld hbai jauhi au- reguliuotiZyddjim4 i!tisus mefus. Prekiaujama tik kultudndmis Seimoz Apoclnaceae. PerZiemojusius augalus ir padiq isaugintus daigus l'luo geguZds isneiti i laukq. su piluavidwiais ir nepilnaviduriais gaiiais. kitos . iimokus Indijine chrizortiSartginto nesipersodintiiTarba TKS 2 iemg. c@ Catharanth srose s- egzotiika-s musiskes nelsvai violetines iieme-s (/i?ca rarnor) pusbrolis. ligos: netai.a keras. Jei vandeus per malzai. lrgiimos: Sakrq griuZulzrs nrri buti vos dregra-s.clnizlntemos m4 daug maZiau laistyti ret. o Siltoje rarnioje vietoje gali augti net sodo lysvdje. Kenkdioi.s bemat bet velgti drdltmes pertek- laul kns Zietn4 saikilgai. Naujai isigy&Ls chriz. krip kumai.ii ialiiui.7 cm ilgio lapus puoSia balta vidurhe gysla. bronzines. aukshes. Naujus Lrglius daug sykiq gendti. Nekaip auga ten. T6vyn6: Kinija ir Japonija. c@g Chrizantentos Egsta rXsq.5 . Vienos auga l4 dieDq trgiti. dabar. lietin- rliimis. pukidai. ojq viduriuka-s raudonas arba geltonas. Ziemojimo tempekai kambariuose prie lango ratiira l1uo 3 iki 5'C. ramioje vietoje. citrinq geltonumo. iyddiino laikos: geguzqs Nuo Alscrgioi: Visos iio iki spalio. anksdiau vadint!-s I/ir?cd Iosea. Atogrqiq kosmopolitas.rpdengti egliq Sakelernis. Kenk6ici. Nuo kovo iki -mgpjndio blua sniego baltumo.lus prsodinti sode iaLiedilai. Daugiausia Siq gdliq galima p. Ankdiau. Gericusioi augc: Sviesioje ir vdsioje vietoje. Tadiau labai dideliq ialnq augalas b.mdi: Po 2ydejimo nugeuiai medeliai. jei laikoma per iiltai minuojandios muselqs. Mazdaug 3 cm dydzio Ziedli roziniai arba balti. Siltuose kambaduose ilgai neiisilaiko. lliti prieii0ros ypotumci: Kiekvien4 pavasari persodinti i T. kur vdsus.Cathannthu-s roserls Chrysentlrernrrrn irrdicurn Indiiind chrizonteno Daagianrct^ wis!2s ilgahiui auga vis veiliaa. Chizdltemos gali Ziemoti ir taip: lugendtus augaivie-sioje. gtai. 2. parduodamas kaip viellanetis kambarinis augalas. purpurilas ir iviesiai violetines. Kovo md- trgsti. kad iisisakohl.ri ir tik tjek. - t 0l . gali neistverti. lcistymcs. JoS laistymos. ligos: emarai ir voratilklin€s erkds.llllatyti apie Visus 5VellltloslUS 1r Vellllei. . TKS 2 arba gdliq Zemg. iyd6iimo lcikos: enrciiau nuo liepos iki gruodZio. ieimlz C o np osi t ae. nedelis. Gericusici ougc: Itin Sviesioje. Prie-i Salnas . Catraranth s roseus karnbary:e auginamasjau nuo 1757 metrl ir yra vis labiau megstamas.klip Kiti prieiiriros ypclutrulnpakfi ietrini ir vainiki.Vasar4 mdgsl1 bnti Siltai. lrgiimcs: Va^s:f4 Iaistyti gausiai. suglanba. kuris iS tiesrl y. Douginimos: Pavasrri auginiais. - gas klimatas.artemas bei per- iiemojusius arba jarunr-s augalu-s nuo pava-sario iki rudens ka-s savaitg D!uginit||os: Auginiais kovo mdDesi arba seklomis va-sario mduesi iildomoje daugirimo lysveje. Jo tamiai Zalius. - - buvo megsurmiarrsios karnbariuas geles. f6vyn6: AtogrqZos. Ziem4 kiek vdsiau (apie l5"C).

r. TKS 2 arba geliq zemg. jo ieapvaisills ieimaz beniriai. j4 mDsq sene. maiiyt4 su sodo mo1iu. fdvyn6: Pieq Azta. arba Citn$ i. Vellgti kdllslgs YandelNl Ziem4 laistyti labai m. kas savaitg h?s- lfiti prieii0ros ypolubihl moiS Pasinrpirrti. iydeiimo lcikos: Ziedai ir vaisiai yisus metus ran- vie[u kartu. 102 . Gal ddl baltq kaip sdeg. Kamerunas. Ziema mdgsta nuo 15 iki l8"C temperatur4. V a rb enace a e. v er- tik Sildomoje dauginimo lysvdje. vabzdziai.ie. Europoje Sis augalas chemindmis slopinandiomis mediiagomis Douginimos: Auginiais geguZes mdnesi. Zeme turi biti . klr maza vietos.ro. Pctorinos: Jei savo cit- Lvugiramas iemas i-r parduodan Ls kaip l<r[lnas. Geriousioi ougo: Labai iviesioje vietoje. persodinti i T. Kenk6ici.nitis. voratinklines erkes.stltyti Silaiau. balti. Aftikoje lailGiiais is). viszaliai odiiki blizgantys lapai del iiq ypatybiq auga)ai tapo itil1 mdgstamais kambari- Clerodendru r!!iq kambaryje auginamos - tik nedaugelis. Zinomiau. ti kanebent I -2 ln aukidio te- Kiti prieiiiros ypclumoi: DaZnai apipurkiti. nttiniai. o dasi Douginimcs: Augidais iildornoje daugilimo lysvdje. dregname ore. "Nekalta meile". bet ne saulekaitq. Netrukus jis iileidiia naujus uglius. nuostabiai kvepiantys Ziedai. Tadiau tuomet jis numeia Iapus. Geltoni lapai (chlokaftais net me0qsius. iyrl6iimo lcikas: Nuo kovo iki rugsdjo.nai apipuk\ti. hrris savo girntindje rugpjuiio ti. vadinana kinkanu. Nuo kovo iki las poetiskai va dindavo niais kubiluose arginamais augalais. Kaip gaiima mr8e11eU. f6vyn6: Vakant Afiika. Gedausia tai daryti vidudieni. Visus metus melsta b[ti Siltai. IE4OO n' lqi5lymas. Nuo kovo iki rugpjtdio kas savaitp truputi pafftr<ti. jam geriausia Zielnoti vesoje (12"C) ir kaupti jdgas kitai vasarai. toddl ziedldulke-s reikia teptuku pemesti ant purkos.vos drdg|a. pavnsari persodirrti.'ijoklis.rs trurelapiq. Augillti ant pala[gas arba patalpose.kalnbario temperaffiros sia vallde11i. -^^ lqistynas.r Fott nella miirijr:'s C i t I oIo r t u n e I I a rrt it raizgo iaklys. ii kuriq Llio ryikiai raudori iiecLri.r1ai. deiiije kit*uzas Svenlnedis - gaj s ).Clerodetldru t . Vasarq jei pakalkamai iilta. rinmedZio negalite iineiti laukan.roride. Xenk6ioi. go laistomojo vandens. Pclarimos: Kadangi Svenhneclis visai :regali augti kambariuose su centriniu Sildymu. da. jei per lalta.I Citrus Clerode dnnn J dtrinmedis iventmedis (9 3 I = vl 1- a N #&n' citrsiniai Kairdje Cyt rolort uttella. Geriausiai ougo: Iitisus metus labai sviesioje ir oet Muldtoje vietoje. ligos: Del per sauso oro ima L_risti Ziedai ir prunpurai. perso- pravadr iiresti laukar i uzuovej4. Tai gajrs vijoklis. Nuo kovo mdne-sio ima skleistis Ziedai tankiais netikrais skedials ir q laaihl sodams suteikia kvap4 piauzianti vaizd4. hfiimos: Vafioti tik suminh<tllt4 GtaZ[s vaisiai.ri apgenejus. Jei reikia. Pavyksta mariai. miltuotieji skyda- kibiais stiebais uisliuogitr et i4 m aulciti. ioze) ddl pemelyg kalkinSeimo: Raraceae. lapai rrrreina ddtrdrnls. ger. dintiji! raujq Zemg ir pel. o antjq sukrauna laujus Ziedus. Vaisiai iisilaiko kelias savaites. Fonune I! a maiiau . Pavasari. Kai visrl puodo Zerng ii- uiaugaltys Cif nrs ricrocarpa (arba kltarp Citrus j apon ica. tr?iimo5: Nuo pavasario iki rudem laistyti gausiai. Prigyja itin sunkiai. kad oras labai dre$ras. ligos: skyaamariai.

kad kilnojant i. kad visai neiSdiiutq. Ziem4 Ziedus krauna 30 . Vos tik pasirodo iiedynkotis perkelti I Silt4 pusie. Klivija auga drdgrose. gesreriniai . iydtiiimo lcikos: lvaiKlivija kasnet darosi vis Eraiesnd. Vasaroti iis Palorinas: Jei jIsq kliviaugalas gali lauke. Gericusioi ougo: Nuo spalio iki vasario pabaigos iviesioje. Jaunus augalus kasmet pexsodilrti i T zemg. Nuo birzelio Douginimcs: Virsunes arba Soniniais auginiais. Vos Puikus svyra tis tik pumpurai iiauga iki 0. nelygp miis ir veisld.10'C temperafiroje ir beveik vasaroti pakabiltos rnedy- Atsoryiqi: Klivija turi nuodingq alkaloidq. I03 . Ii svoghDo ji iileidZia kardo formos lapus. alsargiai atskirti.iedynko- persodilti ! Zemus gdliapuodiius su T arba TKS 2 Zeme. T6vytt6: Vidurio Kiti prieiiiros ypotumois Kai iileidZia lapus ir Amerika. Nuo lapq kuo dazDiau Geriousiai F !ugo: Ne per valyti dulkes dr6$ru vatos guiuiuleliu. tuojau [upjauti .d vietos i vie. mdnesio kolumndjos gali iki vasario pabaigos duoti pailseti (laikyti 8 . per arksti praddjote gausiau laistyti pavapuse i ivias4 (+ P. Jas Dcuginimcs: tuputi trgs- (18 . aprinka miltuotieji ir paprastieji skydamariai. pusiau [knnhgoje. seDes[ius geriau palikti ramybdje. [ksmingose vietose tarp uolq aiba miskuose. kas savaitg po ieimoz Anaryllidaceae. iyd6iimo lcikos: Nuo vasario iki geguze-s. ji negavo deramai q augalas bfiq vjs ta paiia pailsdti. tik reijos Ziedu-s gofia lapai. Nuo kovo pos kas 14 iki liedieiq trgiti. tinkamai l1audojartt Zem4 temjau per peratiir4 Kalddas.ilgq Ziedynkotl.dinasi. Tik kraudarna iiedus apie menesi turi pabuti vdsiai. Polllimo$ je. Co Kiti prieiiuros ypotuItlci: Alsargai purk(ti kanbado temperatiros vandeniu * jokiu bidu ne saul6je ir ne alt iiedtl. fdwnd: Natalis.{dli Pavasar! arba va-sar4 atzalomis. daugiausia Kosta Rika. l]fiinas: mariiausiai 15 qn auKVasar4 laistyti gausiai.dio) arba nepakankawrai liau$ Nuo spalio mdnesio laistete augart .)meti gdliapuodi. PerZyddjusi4 apkarpyti ir sari (Ziedynkotis turi buti laislymds. vesioje (ne Siltesreje oei 12'C) ir nesauldtoje vietoje. hgiirnos: Augimo laikotlrpiu Zemd turi buti tolygiai drdgna. vakia pa.5 cm. saus4). Ge[ninkai mdgsta ivairias jo r[iis ir veisles. - Loislymcs. krdulra ZiedyDkoti. augalos Iunnea tniirilnas 'Stavonger'.20'C). bet vetgti drdgmas pertek. Venlrti kalkirgo vandens ir kalkingq tr+irl I Ziern4 laistyti tik tiek. c@B'fu9 rus. Itenk6ici. 45). Colunr ea t i cr op h! I I a (keletzs jos veisliq rnargalapds) bei ruiiq miirunus ('Sfa- ranger'). Seimaz Gesneriaceae. PerZyd6jusius Ziedynkoiius tud- iviqsioje. Piflnuosius Ziedus sukmus po 3 6 metq.iui. laistyti gausiau ir pastatyti Siltesneje vietoje. ligos: Jei karnbaio ora-s per Musas ir nuo skersvdjo meta lapus.40 dienq palaiky- ta 15"c. ka-skart apsipilaDtis nqsulaikotrais ugniaspalviq bei skaisdiai raudo1rl Ziedrl srautais. Afrika. 25'C Silumos dirvoje.Clivia Colutmrea Kliviio l(olunndio \r cP /I (U/\J Tai bene puikiausias svy- rantis augalas. Kenk6ici. amarililiai. ligosr rei ziemq per dilta. C o lan n e a h i r t a. pavyzcl i. Coltuvxea )c banksii. puksti. Co- humea gLoriosair jos veisl1' Purpurea' . ti. bet siltoje vietoje. o pava-vr! .

TKS 2 arba gdlitl . Ziem4 megsta Siltas (ne vesesne. Va.s kaip l8'C) patalpas. Alrksiiau jos boturinis pa. Naujiems ugliams bus erdviau. gelsvai roZiniai arba oranZiniai Ziedai grupuojasi va. Vasaroti gali lauke. T6vyn6: Lrdija. Kifi prieiiiros ypotu- dre! mdi: Or. per sausils orus arba salta ia per dragna Zeme.lq T6vyn6: Pieq Afrika. Crassulaceae. trgiimos: vadinirnas buvo Roclca Vasaftl Zeme tud biiti vos coc. rugpjniio krs 14 dienq i laistom4ji varderi imaiiyti galiq tr4sq. sauldtoje ir gerai vddinamoje vietoje. Piltuvelio fonnos geltoni. as.Ls tr. kad isaugq grazus krDnelis. Tadiau islldiqkai$ls nemdgsta. veislininkystes budu pa-ialino jos "tropinius kaprizus". ligos: ler siltai ir per tamsiai laikomq augal4 puola amarai. Jaunus augalus dazlai ge- akarthiai.I Cra-ssttla coccilea Crossandra infrurd ibu lifonnis J Rorhiio l(rosondro tD 3 F I = 6 a N . mil- praznti ! P. Rugsejo rndnesi inaiti vidur ir Ziemai pastatyti iviesioje bei vdsioje (apie tuotieji skydamariai. Xiti prieiiriros ypotumoi! Po Zydajimo rdnlros vlr1deoiu. Ji gerokai stnulkesnd ir keslresne ui Dataraliai gamtoje augandias apie I m aukiiio savo seseris. ojuk kaip tik jie krauna traujus Ziedus. ne-si virSuuiLl auginiais.iio iki vasario mdlesio leperlieti. ji uzauga 30-60 cm aukiiio ir iydi ry-ikiai raudonais Ziedais.emg su perlito gnideliais.+marai. ziemq beveik sausa. l(enkdioi. ploluodds erkds. kambario tempe- Sotis. Geriousioi auga: I-abai iviesioje. ruo spaninkamsji nepatiko ddl sa. Ceilotas. Seimoz Aranthoct* . ima lristi arba susisuka lapai. Demesior krosaoclra atvd- i ieimai sr:s iaklims (ypai dr6!tloje Zemeje) gali bemat storlapiniai. kad Zemd br. l0"C) vietoje.) P.sar4 kas 4 savaitqs palaistyti kakusq hQ- Viena penkirsdei jmtiqs Sios genties risirl. G6li- Lcislymcs.tr€-a. Jei Siltoje vietoje.Lcistymos. lrgiimcs: Augirno ir iydejimo laikotarpiu laistyti gausiai - sandra i nfu ndi bttlifornti s. hde iiauga iS laprl paza-s- bet iiukitu DesrFlaDillti Z. Pjnvio viet4 priei ikisant ietndn kelet4 dieDq apdZiovinti. Jos veis]. Zrli. ligos:. re-s tik apatines jos dalys medeja). t04 . kol pasirodys ijedpumpuriai.rri buti labai iyd6iimo loikosr ceguZd ir birielis.ri ap. 155) gendiai.rug l0 crn.l h ed'. gali apnikti miltlige. Dcuginincs: Ugliq galais birZelio menesj srndletoje Zelndje.iEd]ILPavasari persodinti T.rpomis allt ilee kotq.rLlgF kryzniikai isdestytais 2 cm ilgio lapais. o Siuo metu ji priskiriama beveik 300 ruiiq vienijandiai storrlapiq Crdss/ld (.voratir*linqs erkqs. Silk. bet kai i Europ4 iS iiglius vienas ivedq sodininka-s SeStarne daiimtnetyje patrumpinti maZd.r.e'Mana Wall &ed' megiama ir iiandien. vel iipoprrliardjo.---*-J Rochijas iiedai #& - I iepsnoj a li ii t! deg I t! G aN c&6'db iS i |isa me pa-so u lJj e ve is l i' M ona Wa!. bet tik pa-stogeje. C/os Indijos. iStisus metus sioje (ypad Zjemd. Rochija yra puskimis ([ors tai ne iikart pastebima. larrie ger ai Saknijasi Sildomoje dauginirno lysveje. l(enk6iai. tdliq. betpu. Douginimos: Vas. uuo pat iemds augantys IBli. lapinds nematodos. l8l7 metais buvo atvezta miikitu. Nuo kovo iki vo inorjrgo bhdo.rrio md- iydeiimo loikas: Nuo geguZ6s iki rugsejo.isirfipinti. [esauldtoje. todel pat rfiina auga14 daZnai trpipurkiti. neti. Gericusici cugc: Sviesrau pavesDSole. Jei per dregras ora-s. drdgD.

sioje. plunlcmiriais arba lygiais. daugiausia lapq Zemdje. Sekl. Tik jaunu-s sejinuL-us galima giliau susodintr. Vokietijoje - mei! l-ristvti iemg. kal- Lcistymcs. Veislininkai j. Dau- taidios l). Iigos: oel drdgrnes pertekliarrs gali paruduoti iaknys arba isime-sti gumbq puvinys. Jei augalas laikoma-s per iiltai. jukjq groZis ii- ryikdja tik dauf:eli metq Trivynri: Rytine-s Viduriemio jiiros srilys. lamenai labai jautriis drdg- didiiosios veisl6s ir yro be golo iovis. kur auga laukiliai ciklamenq broliai.20'C) bet kuriuo metq laiku. pana- sauletoje.6 apiberd zememis (tamsoje dyAs- 105 . vddilamoje.dino. ialiais arba margais lapais. kingoje dirvoje. Ciklamenai itin rndgstamos gdlas. apie Zemg reikia pasakyti. Tokios |eis!as va. o neiistyptq. Depjauti jq. hgiimos: Zeme vasar4 turi bfiti vos dregru.tnos "balta su akule" (A veisles gausiai Zydi ir gerai laikosi. Trikio vietq rpiberti medzio arglies 1r1ilteliais. kad s4lyg1. Treddalis gumbo turi matytis. g3r Sildomose patalpose. kad sejiuukai iidygtLl ivie- majame jarriiasi geriau te. gali isiraesti pilka-sis ilykifukinidi riklomenoi kamborio femperolurq pokelia doug geriau negu iiq i ginllsia-s viet Ls. Vietos prie VldurZemio jIros. V. Sauldkaitos uemegsta ir vdsiame miegadregmd puodeliams iidZiIti. geliui ciklamerai tdra proginiai. .tukinds je (18 . tik svarbu neleisti rnaiiesietr-s jr1 Gaivi vdsa ir saikinga . gumbai gludi tankesodje. su lfili prieii0ros ypctumai: RudenipeNodinti i T. raudonais. TKS 2 arba g€liq iemg. re per iiltoje vietoje. Beje. baltais. be to.. Tradi c i nd /-) ci klanr en 4 spalva. puola amarai. o ne ir Iapus iirauti vienu trokgumbq.Lsar4 pasbtyti lauke pusiau paunksndje.itai ciklarnenq prieZiuros paslaptis. rak. bet ne Slapia. lihNi dalis greitai pnva. o taioliriai. tarystartis kalki|gose dirvose. Ziemq geriausia lailAti apie 15"C. lyg "vienkartiniai" augalai.juos auginant. bet De Ziais knlrneliais.Cyclarnerr persicurn Ciklamenos \t. toddl gali uzsikre-sti Zeme. Geriousioi ougc: Suiese-sniais mdne-siais. Prie-i ir per Zydejiteldjirnu.puvlllys.Sviasos. nereikia imituoti. roZiniais arba gelsvai rausvais ir violetiniais Ziedais. kasmetjq L{auginarDa apie 20 milijonq egzemplioriqr daugybe veisliq zu maiais arba dideliais. voratinklhds bei plonaod6s erkes. Toddl seti geriarusia vasario mdnesi. va-sarq bina gana sausos. jei per dregnas oras. ues mq kas savaitg Polorimqs: Senus Ziedus tigiti. Jauriems augaiydGir'mo lcikos: Nuo lams reikia labai daug rugsdjo iki balaudiio kad augtq graSeimaz P r in ulaceaz. vadinamieji Douginimas: Is sdklq sildomoje dauginimo lysvd- kvapieji ir nykSnkiniai ciklarnenai. be to.qirias kad nyk.. Tai kalnq mii\ augalas. iSti- sus metus gerai Xenk6ioi. cik.

iivagoti iviesiomis Ruell. Ords turi buti drdgn. Visai pavasari persodinti i T Zena'uja ytu Dipllldenia boli.ia patiqsti Sildanti paklot4 arba neplou4 putplasdio plokitg. Kasmet pava-sari gyslon. ligos: Jei oras per sausas. ste.dauginimo lysvdje. susisuka lapai. puola skydarnariai. Alsorgioi: Visos dipladenijos dalys labai nuodingos. Apo clnaceae. apdr*a ballabai dr6gnas. ISvardhhl nisiq lapai tarsi aksominiai. per savaite-s po truputi trgsti. vie?xtis. bet lresaulebje pusiau paunksrdje.Aelsvai rozhe) ir ne taip gausiai iydinii4 drdkirti or4.emd su perlito gmdeliais). Sie augalai tai Zemi.Lstai augti. timo lysveje). bet re sauletoje. Beje. iliauziantys puskrumiai. persodilti I iernus dube- nis (tinka P. jeijis sausr-s()P.I Dipladenia D i pteracalthus J Dipludeniio Diplerokontos rg = YI l- a = - N Bahaiedi D c&n'g ip I aden ia bo liviensis. kad Zemd nuolat butq t06 . todel tinka papuoiti geliq vitrinq apadi4 arba auginti kabandiuose gdliapuodZiuose. fdvyrG: Brazilija.is. terka 15"C. Nuo sauso taspamiai. o& Dipladenija vis4 vasanl iydi purpuriniais. Gericusici ougc: Istisus metus labai iviesioje. iyd6iimo loikos: Nuo Dcugininos: Pava-sari gegrZe. tamsiai roiiliais arba baltais Ziedais.li senesoiems tinka kiete$e turi oialrziDes Ziotis. TKS I arba geliil . Nuo kovo iki rugpj[- loislynos. ypad kai leidZir naulus uglrus. 4retn4 uz- sauso oro susisuka lapai. kad oras letiniais dryZiais iSrnargil.r kltt\ip q akmeuinirl palangirl - ' Rubiniana' (roZine arba Jaunus augalus kiekvienq taudona) veislas. tuo kovo iki ngpjridio kas 2 ri it Dipladenia splendens lui pezydejus laistyti saikingiau: nuo rugs6jo spalio iki kovo gele turi pailseti. trqsomis. pukiniai.14 dienq trtriti. Dougininos: Pavasari virinniq augiuiais 22"C Zern€je iyrGiimo laikos: Nuo rugsejo (iildomoje daugi- iki gpodZio. daliq auginiais iildomoje Seima:. kurios balti Zied. pavyzdZiui. Kai gerai isiSaknija.s. dirva-TKS2miiiuys dipladelijai reikia tvirtq su molinga sodo Zeme bei karteliq vyniojimuisi.mci: Rtpintis. ZiemQ ant ialtus portellae (t\rb. trgiirnos: t aistyti minKtu kambado temperdh:lrcs vande- niu.s iki spalio. bet oras isimeta sakml puvi[ys arba ggybelis. anus (atba kitaip Ru e I I i a Kili prieiiuros ypoludevosraza) baltais bei vio. itin veSliai Zydindi4'Rosea' (rcZind . ieimoz Acanrhaceoe.me iilt1l. o Zetais iiedals ir l)iptcrucan. Dipterakanto lahai grains lapei. ima pr. Gericusioi cugc: Svie- laistymqs/ trf iimos3 Ja: kiu budu nevartoti ialto ir kieto vandentiekio vanderc. Xenk6ici. l(enk6ici. miSrulus. miltuotieji akantiniai. ddl dregmqs pertekliaus serga lapai ir iakflys. Geli0inkai negsia iv a]rirs D i p Ladeni a sa ndz dio ruolat laistyti ir ka-s 8 .li1ai apipurkiti.43). ligos: Ddl per portellac) roiiais Ziedais. skydamariai. voratinkli- tds erk6s. Kili prieii0ros ypotumci: D. ponl sykiq nugeneti.mg su perlito grideliais. oro ir vesos augakthe: mal DmZxva. kad geriau iakoq- Itivynd: Amerikos atogrqZos. Auga- Ii 250 Sio augalo ruiiq kambaryje auginami tik I) ipte rac ant h us da|osi vidutiniikai drdgna.bi:tq labaj dregnas. jei Zemd per ialta ir per sioje. labai Siltoje vietoje. hetus bttq silta. L_ur visus drd!3la.

Dregmd j. storlapiniai. kaip sako pavadinimas. t mis.50 c1n aukidio stleDq.Echeveria tseverrlo Echeveria clerenberg i i #& - iS Me ksi kos. loislynos. bet ivaidos rusys skirtirgai. Echeveria carnicoLor mdsos spalvos eSeverija. t07 . vasarQ liltoje vietoje. zydl svlesrar rJudonais. Ec heve r ia deren berg ii reikia daug iviesos. ismarginti violetiliais dryZiais. Graziausiai eieverijos atrodo susodiltos grupdmis ivairiosjq ruiys ir veisles. Be to. tamsgeltoniais arba raudonais Zierlynais. tad galima auginti kaip svyranti augal4. Ziedus krauna priklausomai uuo dieros ilgumo bei Sihunos. ivairus.tila ijdi rtuo baLandiio iki birielio.Seriuotoji eieverija. itin grazusjos lapai. Kenkdio'r. k-urie rudeni skleidZiasi ant ilgU netik- bestiebdmis skrotel€mis. o vietos it prieZilros joms reikia uedau8. Douginimos: Po zyddjimo iorrindmis skoteldmis arba lapq auginiais.s iiauga . Beveik visoms joms spalvos skotele. Zemauges eieverijos labai dailios. kitos . Nuo kovo iki rugpjuiio augimo laikotarpiu ka-s savait9 palieti trupuiiu kaktusrl trqsq. kribiitina. Veis16 m4 neiydiniiq eSeverijq 'Raby' ('Rubinas') pa-si- Zymi rnudonals lapq kmstais. ligos: Nuo drdgme. Sildiau lailqti nebent iiemq Zydindias rirSis. kad augalas per iiltai Ziemoja. - fdvyn6: JAV pier[s. kad jai - Pqslaba: Lygiai taip pat pr iZii'lt jdr'a be G r a p I o p e t 4 I ul. lelygu ruSis arba veisle. Echereria pulvh@ta l^pai. itin Echeveria noclulosa. toje . Echewria put.s pertekliaus paprastli isineta Salorq puvi- Geriousici ougo: IsGus metus sauletoje. saule- deliais. o ii tiesq . senesnius P zyol pava-s44.Iiauga tik 20 cm aukiiio ir nuo kovo menesio Zydi rausvai rudais geltoDai apkra-{tuotais Zie- ieimaz Crassulaceae. vidurio ir PieQ Amerika. { ionus leidZia tvirtus Ziendynkodius su orarriiniais. suaugusi plok<diomis. RudZiq spalvos iiedai iisiskleidZia vasarq. trgiimos: Va-sar4 laistyti maiai. beveik visai nelaistyti. sakrhiai amami (Saklq kerkejai filokseros) dainiausiai del to.kaip trumpastiebiai Sakoti puskrumiai arba krimai. llun. baltai apiannojusiais Ziedais.|s prazudo. Eche|eia agavoides lapq kraitai rudZiq raudograrius 'Red numo. Ziemq ndgsta iheds vesoje (5-10'C). Kili prieiiriros ypolumoi: Jaulus augalus ka-snet peiiodinti i Zem? kaktusrrns arba stafldarting tik Zetng.int 30 . - nl kekirl. ikisti ! smelio dirv4 ir leisti iaknytis (geriausiai prigyja 20"C iilumoJe). Echeveria gibbiflora srn€lio bei purpurinds - jie pazaliuoja. atrodo tdge' ('RaudonkaiGs') veisles lapai. Prekiaujama labai lvairiornis r0Si- rnaZydiai puskmniai dai- harnsii liomis skoteldmis suarF gusiais lapais. Labiausiai mdlFtamo6 ir paplitusios yra: . puola miltuotieji skydanariai.ialiais blizgandiais pais ir orarZiniais iiedais . nys ir miltliga. . .. c Echeveria iydeiimo loikas: t-auai budingi skotele isside-stg mesingi lapai. Gantojejos auga Vidurio b Pietq Amerikoje daugiau kaip 100 ntiiq. I nupudtuoti. EcheNeriasetosa . apaugg baltais plaukudiais. Zie- GmZiai kerojasi ir leidiia ataugas.us hnputi apdZiovilti. Auginius atpjo\. lylt kaitoje. bet tamsioje vie- la. Kai larios jq auga kaip bestiebiai kemi. tuomet. Tai reiikia. Saugiausiai jaudia-si lauke. ktri iydi nuo geguids iki birZelio mdnesio tamsiai rcZiniq zvaigidiikq Ziedr! kuokiteliais.

. Idtoje ir iiltoje vietoje. Po Zyddjimo vien4 mdnesi laistyti tik tiek. Nuo kovo iki nrgpj[dio laistyti gausiau ir kas 2 savaites i laistomqji vandeni irnaiSyti kaktusrl tr+\. roZiniais./prorgneiso kahrl jis auga gal llia lorri miirunai (pavadimetro aukidio kdiin:ds. ius balti. Naujos ri:iiys auga stahnenai ir yra Zeme-snes. i-itisus mq bidiulis. o syvuose yra od4 ir gleivine-s dirginandiq medZiagrl.rai auga bei Zydi ir beveik je. kuriarn nemetus Zydinti ruiis. Trl trinio Sildymo or. karpaZoliniai. sauina kristi lapai. nei dviejq ruiirl mi5runai gekaitri saule. jie dainiau sergamildige. metr. Pavasarl. geltoui ir na L:uo lvairiausio raudo- Tdvyn6: Mardaga-skaras. ant gmnito ir 5re vaduamreJr zr. nemeta lapq L megsta &egnesn? Zerng. I! pinno Zvilgstio jos atrodo labai skirtilgos vielos pan. lrgiinos: Laistyti vidutiniikai.e. botadkq vadinani - :. raudonais ir violetinjais Zierlais. ligos: tei per balti. vidurio ir pietq Mada. kuriuos galima iilenkri larku ar dar kaip kitaip. ikaudiuklpa11aBendra visoms karpazo- nilii. RaudonZied6 lusi baltai arba ruusvai ZykarpaZola nereiklus. dintt Euphorbia lophonepaliaujamai Zydintis na. t08 . luodingos. nuodingi aitris sywai ir vienalydiai (arba hermafroditiSki) netikri iiedai.s RaudonZiedd karpaiolE iileidZia il$rs. Douginimos: Auginiais Ypai thka gen6- jimo atliekos! Panaudoti senesniq ngliq gabalilius.nardioti i drun!!4 vaDda{.""T'ilff::il"f'.isstumd gry4sias veisle-s.augarti pomiskyje.motininiq ruiiq pirmosios raides) iydi kol1e iStisus metus geltonais. kad neisdZiutq gniuZula-s.8or?a .ald. Pjuvio vietas p. roZiniai. iino M ruudonoji karyaiola - Euphor BaltaZiedis E phorbia milii tniirunas 'Maralhon' ('Marat on as'). L{ Madaga. pavasari.l. Seimcz Euphorbi a cea. Beje. Savo gimtine.vis. Lcisfynos. Geriousioi augo: Istisus ialta. kur l1ols uzuo- Ziedes karpaZoles dalys vdjoj ir isaulyje. kol dar neiileisti nauji ugliai. gaskare. ypai iiem. Xenk6iai.skaro kicijadiais. lumo. teD kliudo rrei Musas lruo ce1r. noIS iytl6iimo loikos: Nuo spalio iki kovo mdnesio.rs. lfili pdeiiiros ypclunci: Jaunus augalus kas 2 metai pesodhti i iemg kaktusams su trupuiiu molio. kr-runus len1. I diena apdziovilrti ir tuomet ikisti i durpiq ir srr6lio miiiul.rs labai iviesioje. senuosius privalu patrumpiiti arba visai lrugelr€ti.kitos-iioles. ruiiq.I Euphorbia milii J Roudoniied6 korpoiol6 rg 3 vl l- a I = N '"'''----"^dr Visie bia s gerai Karpaioliq yra per 2000 #&dhg iI llet mediius. nime . { spyglius galima susiZeisti. VaAlscrgici: Visos raudorsar4 galima penodilti i sodo lysvg. per daug vandeus. pieStuko storio spygliuotus [glius. kad liau- qsi tekdj? s)'vai.Liios i kak- tusus.

Geriousici ougo: Istisus metus iiltoje lviesioje. patrunpirti: kerais bei knimais augalrdias puansetijas l0 cm. tikieji puaisetijos Ziedai reisvaizdos. talpoje ir lailTti beveik sausai. IS pradiiq atrodanti kaip Zo16 ilgainiui puansetija sumeddja ir lleh. hekiaujama vienastiebdmis. ligos: Jei oras per saus:r-s. Nuo birzelio iki spalio kas savaitg trgsti. gelsvai ro.l. Zydijimo rnetu oras turi Tuometvel $arkillgai laistyti ir treiti.i niai. Jos - - Syki imkite ir reiimeskite Sio augalo apdl(s amarai. Polorimos: Kad susikrautq Ziedai ir nusispalvinq paziedlapiai. puola milfuotie. hgiimcs: Pdei iydejimq Duo geguZe. Gro l ristyti. iskaitart ir lempos aiba gatvis iibhto ivies4l Geriausia ka-snakt l2 -14 valandq augal4laikyti kibiru arba ddie. augal:r-s. Kaip ir giminingosios raudolriiedds karpazolds (-+ P.'Dororrca' ('Doroteja') kerojapaZiedlapiai lelygu ruiis Sviesos turi gauti tik l0 -12 valandrl. Hegas (Heggas). puansetta nuo rugsejo ndnesio apie 2 mdnesius abrikosq spalvos paZiedlapiais. Naujus Dglius gel1eti. Pa-sodinus kietai apspaudyti Zeme. bet nesaul6toje patalpoje. TKS 2 arba geliq Zemg. Labiausiai aki traukia dideli nuo geguZds vidurio i T. toiiniai ir ryikiai raudori paziedlapiai. baltasp:rmiai.Euphorbia pulcherrirna Puonsetiio Puatsetios Sali htili tE tik rauLlonos c&nudh Savo gimtinEje Meksikoje puansetijos keroja taip pat veiliai kaip pas mus seivamedis ir iiaugadaugiau nei 3 metnl aukiiio. balti. 108). Alsorgici: Sywai gali etzinti od4 arba gleivines. Labiausiai vertirrama-s puansettrl veislqs sukfre pasaulillio gaNo ir Loislymos. geltoni. karpazoliDiai. cizijoje sukufia veisle Ziedlapiai !fiti pr'reii0ros ypcturnqi: Auginant toliau. Pas mus tie Duostabiai dekoraryvis karpaioliniai augalai daZniausiai perkami kaip mariai. t09 . f6vyn6r Meksikos ir vidurio Amerikos atogr4zos. - tuo- Vasaroti gali lamioje vietoje lauke. PeNodinama iydeiimo lcikcs: Nuo laploidio iK sausio. Dqugininos: virsfirirl auginiais vasarq. apvoZu-s "vierkartiniai" ir dideliais si i Sonus.bier).Lsario iki geguzes laisty- dejimo" laikotarpiu (gruodzio menesD sie puikiis medeliai ir krimai tampa tikra terykidiq sodq (Gro) ir Gutbyras (Gxt Pr. ieimoz Euphorbiaceae.lr:. Auginius sodinti I maZus gdliapuodZius. kad augalas graZiai Sakotqsi. Patrumpirlus pa-statYti 1 8-20oC temperah'tros pa- puoimela. Po Zyddjimo nuo v. li Zyded istisus metus. Imti liekala-s po gendjimo.ji skyda- iki lapkriiio gausiai veislirirlkai Ekd (Ecke). Ji verta au- - netjeiji ryikiai roiiliai.' Gropa tn' ti lnazai.s Kenk6ici.ma kaip svyrantis mo sezooui apie Kalddas. Syvai iS pjflvio vietos liausis tekdjg imetkus jq i dnnlgrq valdeni. todel parduodakiekiais augiiani pardavi. svyraniias 5 cm. "Zy- iS jq iiaugiihis dailiais medeliais. kai rulaeDta tikieji zjedai (lle paziedlapiai). Veisles 'Regira' pa- balti. Sakotomis arba svyrandiomis puarsetijomis blti kiek vese$ s met Ziedai ilgiau laikosi.tl:us vi6ta graziu Sakotu lalimeliu.ji ir paprz$tie. bet dozuojallt apivietim4 (trumpadienis augalas) ga- tik ginti ilgiau.

- I t0 . NuZyd6jusi rocoeruleuu' Dcuginimcs: Pavasarj au. motininis augalas Ziemojimui laikomas vesoje E Jei (maZdaug l5'C). Pas mus l5-20 cm aukidio iakot ii loistymos. Sejin0kai laikoni iviesioje vie- - liepos m€nesiais veislis:' At (tamsiai violetilre) ir''ll. Vasario me[esi seti prie lango.s veislas. betne visiikai sauldtoje patrlpoje. Va-sar4 ka-s l4 dienq trgiti.l2 mdnesiq nuo sejos. Zelio diio. \acu. vidutiDdje kambario temperatiroje. nes gyvuoja tis augalas. Lis i ant h us nlJ. NeDrasK:l! I eJCSarS! )tiltires Meksikt.rzos iki gdliapuo- mefus. ligos: Ddi to. Zymiausios vidutiniikai drdgna.Lsa(l jr iiltoje vietoje. Jos lapai Dedideli. auginti toliau. PerZyddjusi susodintipo tris i ll dyaugal4 galirna ismesti. 15 . Sekla-s pa^sdti bir- mete. Augim4 stabclniio- tnis medZiagomis buvo isaugintos Zemail ges kamtoje. kiauiinilki patalpoje.balkolas arba terasa. lrgiimos: trri brlti nuolat vidutiniikai drdgna. ginius ir prigydiius juos kad augrlas vierametis.. je ir teD ilarko. pavursari iyd€iino loikos: Nuo liepos iki nrrpiiiio. l0 . Gericusioi cugo: Labai iviesioje.abai Sviesioje. Taigijinudjo t4 pat!keli4 kaip ir gerbera: l1uo v. iyd6iimo loikcs: Nuo liepos iki mgs6jo.tI orq toddl v.. T6vyn6: Kolorad:rs.api4 iied4 puokltt.n a g|an- di! o ru nt (sytt. TKS 2 nrba gdliq ieme. Jei gliu. nuo va$Ios iki nrdelrsji gausiai iydi kvapiais iviesiai violetiriais arba baltais Ziedais._18'C tempebarile. Ziemoja l0"C melsvai Zali. gencijodlliai. Augala*s negsta gai\.jam puikai tiks pavesind. lrgiimcs: r Vis4 vasar4 Zeme turi buti Zold augimrna kaip viena- tik dvejus rozidais ii violetiniais varpeliais.!d?4r6) buvo auginama viefl tik kaip skil]ama gele. vavt14 praZystantis kerriuiais. kad iis dvimetis. lereikirringi. dZio gdliapuodZius. giniais arba seklomis.ulas isdziuvgs. i iildomzl dauginimo lysvg. kirs saZeme vaitF - didiiuli ku. Apiberti labai ploru Zemiq sluoks[iu. Seimcz Gentianaceae.rrl aJ'lirc kilusi ko&os salos Adeuo ii So.t afJi n e iilnet]]]ma. ieinot Gentianaceae.I Eustorni grlndiflor rn Exacun affiue J tD D 6 h a I = N -=_="-4 Eustona grantlifonon . bemat lubyra Ziedai. Kovo pradZioje arba pailgi. DabarpripaZistama. bet idomu. N4egejams suddtirga. llesaul€toje TAvy[6: Sokotros sa]a. gencijoniniai. hgiti.llrr' (balta). Sekll ieme reapibetti: dygsta tik iviasoje! Sejirlukus persodinti i at skints geliapuodZius. Svarbu: lapq skroteld turi susidaryti iki iiemos pradiios! Zyddti pradeda po galima nuojo nupjtllrti aul(enkdioi. Dcuginimos: Sdklomis. - iavi ir nercikli kztnbario Eracum alfine /-\ A Ali]K*salan o& Laislymos. Jq lapai raturoje. E-Ya. Eusk. gali buti iavi ir uereikli kambario puoimera. Tiuka T. jei auga kaip dvirnetik ten reuZlyja lienrs. apie 90 cm auksdio augalas. Gericusioi cugc: t. lfiti prieii0ros ypctunoi: Persodinti nereikia.

Senesnius egzempliorius pries persodinant apgendti. f6vyn6: Riukiu salos. raudiJa- dai.as labai ddglra-s (+ P. Vasar4 mdgsta ii- . Geriousiai auga: Labai iviesioje. blizgantys. Kinija. gardZiai kvepianiiais Ziedais. Xenk6ioi. h?5imas: Niekada nelaistyti kietu. Gardenijoms bidinga ir viena. kad o. . Seimaz Ru b i aceae. ir kita.15 -18'C. bet Zemd vis tiek turi buti lumq Zienq Silta. - Aromclos ir elegontiio jos vienodai tauriai atrodo ir bfidanos visoi naiutis. odidki. iyd6iimo loikos: Nuo liepos iki spalio. ponija. Be to. lfiti prieiitros ypctunci: Pashodzius pumpurdns. . pagelsta lapai. NLto kovo iki rugpjuiio kas savaitp po tmputi tigiti rekalkirgomis trqSomis. lapai viszaliaj.stos.Gardeuia Gordeniic c&6'fu G ar deni a j as nr ino i dcs n jos pilmvidures veisles gali isaugti per I m aukidio ir iydi baltais. rupintis. ligos: nel tem- perahfos wyravimrl t Si- lumos pertekliaus kel1ta pumpurai ir Ziedai. b[q Zvdifliio augalo [ebeDurkSti ! Vasario mdlre-si peFodintiiT. Jei per vesu arba laistoma kietu vandeniu liaujasi augti. 43) ir daiuai apipurkiti.emg. Ziem4 lieti saikingai. 5ah:aulpulu! Vasa4 ialorq gniuiulas turi buti tolygiai drdgras. Auga keru. Dougininos: Pavasari ir vdlyvq vasar4 auginiais iildomoje dauginimo lysvdje. loistynqs. ir paitgtju. kone sauldtoje vietoje.

. Kenkdiai. lrgiincs: Nuo kovo iki rugpjndio laistyti l1uolat ir tp ka-s savai- tri<ti. Pdld ncs: Pirkdami a&reipkite ddmesi i tai. Itvirtinti kartelg vynioj. fdvyn6: Azijos atogr4Zos. Douginincs: Pava-sari io- niniais prmbais. lgzotiiki iiedoi anl lcnkelio Po iientos poilsio Glor io sa p raZy s ta puikiau- staus ztcauns. palieti ir daigirti 25 -30"C Zemd- ndi: je. bet kiekvienas jU privalo turdti nors vien4 augimo kfigeli. Seimt: L i i a c e ae. niai. Kovo mdnesl persodinti.Gloriosa rothschildiana c&n'g Gloriosa vijokliois augalas su l0 cm skelsmens ugniniais iiedais.imuisi. jei pavasa4 maZa Sviesos iriilumos. Gericusici ougc: oygimo ir augimo metu labai Svie. leliji l.sioje k Siltoje vietoje. Pa-skui lieti daug saikingiau ir leisti augalui palenppa ruvysti. Afrika. Madagaskams. Alscrgici: Gumbuose yra nuodingojo kolchicino. loislyncs. ligos: emarai ir vorati0klines erkds. Kili prieiiriros ypolucumbas Ziemoja g6liapuodyje (15"C). Kol zusikraus pumpuraL qazoar aPF purKti. Nepiazysta. - itir puoirus iyddiinro loikos: Nuo birZelio iki rugpj[iio. kad gumbai bnq be ialiq virSrmdliq (augimo kugeliq).

Jaunus augalus jeikasmet. Prie-i tai alsargiai pratinti prie saules. kai truksta iviesos.. nurykti lapai.os .jo ge[{' lapus pasalinti.vaEa.rlli-siai roZiniais iiedais. - svo€Nlrais. I l3 .rtilai . Grynoji nriis Zydi rausvai raudonais ziedais.s.:a:. pabiti vesiau. Priq< tai per ilgus [glius gerokai patrumpinti. Gericusioi na !ug!r l-abai Douginimcs: Pusiau subrendusiais viriiniq auginiais geguZds rnene-si Siltoje zemdje. iyddlimo laikcs: riaath sm btflarus liepos mdnesi. "KEujo g6lems" tinka labai Sviesi. Nuo birie- l(enkdioi. geltoni. Vasar4 mdgsvds4 (12 -15"C). iiem4 ta Silumq. rozi- rugpjldio vidurio kas savaie hg<ti dide$ds koncentmcijos tr:fomis. nanthus katharinae -firoH@e - I2 -14'C. kai pasirodo nauji ngliai. kitaipji neZydes. atialonis. voratinklines erkes. iyddiimo lcikcs: Nuo kovo iki spalio. amariliniai fdvynds Pieq Afrika. Gericusiai cugo: llema thus albiJlos liiisu'S metus iviesioje. kad galeq mo vietoje k:irt4 per meuesj. kad tr. tikriausiai Pietq KiniJa. balandzio ir geguids. Ypad pahaukli veisle'CooTreri' su mazesniais baltais. iiltoje ir Sviesioje iiemoji- vait? tigsti.r---r' Ratd tin as.inuose yaa nuodinlq medZiagq. Nuo tada. Douginincs: llaerrrozth - deiviniai.rba pasiruphti. #&dH l5 gausiai laistyti ir kas sa- Baltaziedis. I. storalapis l1a vidutilriikai dregna. Vasario lndrasi virSutid ietnes sluoksni niais ir rySkiai raudolais margais lapais bei t. pavasa4 iydi. iki piluaviduriai ir lepihravidudai. pavasari persodint iTKS 2 arba gdliq - ieinaz A n aryI . sauldtoje vietoje.Haemauthus Hibiscus rosa-sinensis Roudminos Kinroi6 lr*$rr. patalpa. nultilorus tiiys. Zie- iillunos. "kraujo gdle. KinroZp reikia gerai rnaitinti. Jei Ziem4 gaugau-siau iiem4 - l(enk6ici. saul6toje ir iiltoje vietoje. lfili prieii0ros ypaluSvogims iiemoja Kiti prieiiulos ypqtu- "kauMllthus albillos . llaenran. gelsvai roZiniai. Nuo rugsejo menesio laistyti maziau. rytines Afrikos atogqzos.. flet sauldtoje vietoje.s per daug.r\r1o mci3 SudZiilvnsius liepos iki spalio. oratiiniai. lrgiincs: lcislymos. ligos: Jei oras apnilka amarai. esant vdsiai temper. galas. atnaujhti ir daiginti augal4 kartkartemis palieti drungnu vandeniu. drdgmds arba ne[usvilhl atokaitoje. skaisiiai roZiniai arba raudo:ri. ligos: :ei drdgme.jei rereikLrs kambariois aureikia. de- noi: se Sildomosepatalpo- dazrri apipurliiti . us a Ib iJI o s (lav gfia'J]. bet ne sauldta vieta. lrgiimas: Iki rugsdjo meresio gausiai ir nuolat laistyti.ternpemhrroF. Zemg su molio priemaiia. Vokiiku pavadini"Kraujo g6les" vasatl rnu "kraujo g€ld" vadinamos taudomi Zydindios H a e mant h rls katharitxae ir Hae mnlhus Piltuvelio pavidalo killroias iiedai gali iSaugti iki cm dydZio. - ne vesesnd negu l2"C Alsargidi: Visq arnarilidrl svollr. senesuius gu tai bfitina.mq. Siltoje. lcistymos. lizujasi aug- lio galimape6odinti i lysvp sode. T6vyn6: Azijos atogr4Zos. Haema. z€lnet llelelsu vlsal tsdZiuti. Seimot Malvaceae. peNodilrti.s" Sviesioje.safltykinai sausa. kad ords butq dreg[i]-s. Pakeitus viet4. krilt:r pumpumi Haena iiai hus aLbiflas va-sar4 Zemd turi buti ri- ir Ziedai. Jie buna m4 rnaziau. o Ziee enthas albi|l. i da c e ae. miltuotieji skydamadai ir sausa.lxlhtts ltutltiflorus- c&g Kan$aryje kintoie gali iiauSli iki 3 l aukiaio. 14 Zydhtis tvidas Ka-s 4 savaites trtriti.

Douginimos: Svogunais. Jei karn per ilgu laukti. Galima dauginti augitiais is svoginq luKtq adra sajinukais. tai olandiiki vaveisles . kiq Ziedq.ji') ir ' Eat ly Wh i te' ('Adcstyva baltoji'). Papmstai Pries isdygstant lapams pasirodo Ziedyikotis.ina-s suialiuos. dviiyddiimo loikas: Nuo spalviq.IZYSta Per diais. be to.ti taip. roZhiais. Kai pasirodo uglis. pirktus arba perziemojusius svo!![us pasodinti i ta-s') arba ryikiai raudolla nemaz4 geliapuodi (tink1 ('Stebukltl '. kol svog. Kiti prieiiuros ypclumoi: Sudziuvusius lapu-s Al5drgioi: Meileniai turi nuodingrl medZiaSl pa<alinti ir svogul4 palik- ti iketis l5"C durpese. bet gali dilius.irr.rvsieti.as t H ip p eastr ari sr. Dazler' ('Spindesys')' 'Picotee'('Dantyto. Biina ir baltq su raudonais pakra-<. 238). augala-s iiauga zeme-s is.I Hippea-struln Meilenis J ID = 6 F I = a Veislis'liixie' iiedynkotis svog[reliu-s (-> Adresai. tr?iimos: Is pradziq beveik nelaistyti.5-6 savaites. iydindiq sniego baltu- )N #&tu9 - su trinis iicdtLis Apple Blossonr' (kaireie) i'Fa asticd' (dciinaie). tus baleto sijolelius. Geliiinkyste-s ftumos. dryirotq ir kitosausio iki balaidZio. augal4 gausiai t4 . auginandios gdliq I buti ir atvirlciiiai. laistY- le itin giliai isigxauZ6 i au- ti gausiau. oranZiniais. baltai ir Zos bei vidutire. tamsiai toi\rinemis veisldmis. Prekiaujama tik kultl' Fantastica' . ugoine'Lzdwig's Go liath' (' Galijo- Geriousioi ougo: K4 tik bai suddtingi. saliai ir per dra$1ai. Zymiausios ieimoz Anarytlidaceae. ir Pats vis maZiau ir leisti lapams nudZiuti. Jei grybelis dar ria Gorelti'. rau. ligos: oeguliai (meileniarns brldirrga grybelind liga) daZtiausiai plinta.pr''i!. kurie Pr. dilamieji T6vyn6: Arnetikos atogr4liai.vaditamqjq P/e-Pot melleniq (preparuotq svoghdorais Ziedais. kad puse svog!flo s4 tud baltos Kenkdici. visuomet turi kuo ivairiausiq ir puikiausiq veisliq.P.amariliniai.telia milrfinas. Itio didelg paklau.ndlid.Ladwig meile. kad svogtulas lia. laistyti ir iki rugpjnaio Pdslobo: Lygiai taip pat kas savaitg trpiti. Apie Kale<la-s galirna isigyti dritrl meiledo svogi.T arba geliq Zeme) veisl6s: 'Md. Jo Ziedai mgpjrlaio mdnesio laistyti smulkesllj. Parduodama lresuskaidiuojamai daug veisliq. paketktas vietas galima iipjauti ir apibarstyti medzio anglies milteliais.' Ludwie's kySotrl v S Zemes. nA ' Dutch hclLe' ('ol^Dd\l nq.s atogr4raudonai dryZuota veisl6 zos. pastaruoju metu Ym mo. Nuo . fiai k t epianti 'App le Blosso ' ('Obelq Zydejimas'). kai augalas laikoma-s pe. Kartais Sitaip pasiseka svog[n4 iigelbdti. Hippeostrun bei Spte' sukauptrl naujrl jd!q. Ziedams nuvytus ZiedYllkoti rupjauti. Visados populiari rozine arba balta ivel- toislymos.Fairjldnl' Sodirialis'). Lapai hr. Nuo motirinio augalo at_ skjrti ne nazesdus kaip obuolio dydZio svollnus. bet Sie bndai la- graiuol6'). pavyzdZiui. gelsvai roiiliais. pana-iirl i apkastuo.

Balti ir stalrgris taisi vaS. iemesds ir smulkesds uZ duriukai tamsiai raudori. daiiiai linksta Zemyn. iydindias vaikuoles madiau pas tuos gdliiinkus mdgdjus. kai leidZia iglius. ir kaip svyrantis augalas. ir FiriSta prie lankelio.a rclld streliq pluostai atrodo lloya nulliflora iie<lai. Sil€s. Geriousioi ougo: t bai iviasioje. Sis iyd6iimo loikos: Nuo geguZes Kili prieiiuros ypolusauso iki rugsejo. Virsar4 rnegsta ba ugliq augiriais iildoiilnm4 (18 -23"C). [r]o dregloistynos. Kenkdioi. priZiurilna taip pat. je.rs Ziemoja per siltai.Hoya Voikuol6 Hq.kaip lt Hola beLla.rt mdgst ulti iilun4 ugliai..d bella i). .. Jt1vi.tevijoklinis augalas. Jie auga 0etikrdis sk6Eiais. TKS 2 . sauldtoje vieto- or4.rikeliai arlt lapll penelyg gerai hgiiama daugiau augina [glius bei lapus.!rba g6liq Zemg. trgskite rediau arba visiikai lebetrgskite. it maZiau Zydi. lapais. As c I ep i a c!a c e a e.s pertekliaus ir vdsos Vasarq laistyti vidutiDiSkenta Iapai. Hold lirealis is Himalajq. kai. Red. /-) \__/ <l-. iietn4 ves4 (14 -18"C). Eajq vijok.tr* HH dama Ho'ua lacanosa su Del savo vardo ii geDtis turi buti ddkiiga Tomui Hojui ('Ih o n as l:tt- ris 1788-1809 metais bu- vo Nofiamberlando (N o r t h un fi e r land. Austnlija.slrp ruSiq kaip knmbarinius au. Ziem:1 dar rnaZiau.rl6s Douginimcs3 Vi*arniq arnepakelia.jas reikia nuo- lUSral. osa. ligos: Jei augane apliok4 mdgsta llola l. Taiiau . Ii 200 iiflonq mdgsta pusiau paunl(. Ilgi. bet tuo metu... plori jos oafrtalial veianti daugelyje !aliL1 nuo Vidurio Kinijos iki lat pukitil Per ilgus uglius i:rlilti. kilusi ii Malaizijos.h lahai gatsiai ir ant karrelts. Hoya.byra Ziedai.o iiedlapiai gelsvai Zali. Gausiausiai DUOr11gr klemaliniai. ieimat moi: Abi rlsys llebijo iiklomq kanbariq puoSnus svyrantis augalas sodilliflkas. Sa- galus imta auginti dau- vita ir taip p.ir Silurn4 iitisus metus. palikitetrumpqji Ziedyr*oti ant jo susidaro trauji . bet vidudienio sar. betji ue iviasos spinduliq kypiiai tokia gaji irveili kaip grynoji rIiis. frgiirnos: me. Yra dar ir Hoy a be l l a v eisl6' Var i e gara' su gelsvai Zaliais margais lapais. ninka amar. li{ krtunrl su mesingais Si ruiis. Abu Zydi vasarq. irstn u8liai.moje daugilirno lysvdje.li. Tarsi blizgaDdiq Australijos. Vidurio Kinija. I t5 .l viduriuk4 ir salsvai kvepia. - Potqrimos: Ruiiai Hola corrosa nuZydejus. kxrie atrodo per daug vesliis.iedrl skeiiai. kurie skleidZiasi skeiiais nuo kovo iki birZelio mdnesio.au parduo- vaiklold daZnai inra mqsti Ziedus ir pumpurus. Jei per tamsu arba pakeiAugimo laikotarpiu ka-s tus viet4 2 savaites trgiti.atnosa. Hoya bella geiausiai auga orchiddjq laepielyje arba kaip svyrantis ya ca rn t'ilffiiI"il?#l1l. . Tdvynd: Binna. apkib? baltais iiedyflais.la. ilol. Attgllja) hercogo vyriausiasis eliptiskri lancetiikais lapais ir sagll lonnos baltai ialiais iiedais. kiniai ziedai turi raudon.. matpakitus augalas dregname ir iiltame gdliq lange. kurie ja-s ne itin popsto ir niekada nejudina ii vietos... aphal. Balti r.F t_) (tN H oy). Tuos augalus. Pavavrri persodinti iT.

mqis NuZydEjusiq galimc puodziuose Zydhdios hor. Kadangi hortenzijos meta iapus. Nuo kovo iki rugpjiidio kas 2 savaitas po hupud hqsti.ds.rs. TdvyrG: Brazilija. Pastaruoju metu vel populiados veisles. bet taikliu vardr. Be parduontve-se galima ap- nci: al!fiu. kur Ziedynq viduryje esaniirl neiivaizdZiq pavieniq Ziedq guotus supa didelirl ste- lcislyrnos. kad Siam augaluige- turi blti vos dregna. KenkGioi.apgeneti. atkiStos luputes. rq ge.bei amarai. Hlporyfla glabla lakos . gefiq tikti ir paraiios iivaizdos HJpo. rodandiais. Didelius baltus. Si gdld vadinama kiekjuokingu. lrgiimos: Nuo pavasario iki ruders Zemd riliq iiedq vainika-s.ru!6tingumo.2 Diliialapis hortcnzijos bina c@ ir elabai aukito ii8io. kad n€isdzintq gniuzula-s. Niekada n€vartoti kalkingo vandeml Vasar4 iki mgpjtrdio pabaigos i laistom4ji siplt9 jq vaidktapiai aro" do lyg pabudiavimui kaboti lletaDkios lajos medyje. ieima'. Hipocirta yra Zemas puskrimis su odi5kais lapais. rozirius. Ziem:t paka[ka 4 . vasarq ir rudeul laistyti gausiai.hzs.n Abi iios geles istabiis svyrantys augalai.8"C. Douginimcs: virsnniLl l(enk6ioi. tenzijos parduodalnos 11uo roiines ir raudonas veiskovo iki gegu.lei oras ZytGiimo lcikos: Sis gerai perkrmas augalas parduodama-s Zydintis nuo velyvos vasaros iki pavasario. (azalijr).beveik sausa. ninka voratinllinds erkes ne per iiltoje vietoje.lm- @riousioi ougo: Labai Sviesioje. raudonus arba melynus skdtinius iiedynus sudaro sunykg sterills pavierliai iiedai spalvingnis taurdlapiais.tdliau nustyra- -^^ soje.ilenp. vasa.r. Nuo gruodZio iki vasario laikyti 12 -15'C iiuojanti bunytd". ligos: ro sit- Geriausici ougo: Svie- sioje. (Hldlan8ea .tus reiikia vandem siurbikdl) Ziemq Iaistyti tik tiek. r - T6vytGr Japonija.r "be-sibu- Vokiikai loisfyncs. Po iyddjimo augal4 Siek tiek ap- Ziem4 naiiiq.iausiai lauke. ge. Dduginimos: Datimis arba virSruriq auginiais apie 20"C Zefneje. Nuo vasario vdl pastatyti i Siltesng ir iviesesn? viet4.sneriniai. negu daugunaijo girni- . Zietnoti grli ir t. saulStoje (bet viduper sausas ir per iiltr-s. bet llales persodinti i vidutiDio turaliai ii ruiis Zydi birZe. tarpsllniirl dregnose atogr4zose. Cerai pavyksta tik vasar4. je sodo paunk$eje. vesio- tai iiemojand 5i augalq apninka amarai. ber ne itilr saule- toje vietoje. uolaskeliniai.jrt a st igi I los d.vandenl ka-s 14 diettl nio sulfatu arba kalio imaiiyti rododetdrq tt+irl. karpyti iSleis daugiau naujq ngliq ir graiiau kerosis. lrgiinos: Pavasari. dau ti11ka sausas or. iitin riigiii4 iarna genaiai N e n a t a. kn ri pastaruoju metu priskil. augrruars. Va-sar4 gali 6 . veisles Seimaz Saxifragaceae. Kili pr'reiiriros ypotuPava^sari persodinti i T arba gdliq iemg.tai skatila del oraniiniq iiedq iSpumpurq k'ovirn4. Tai vis patalpoje . ligos:. - tuometjis li ir liepq. Gesneriaceae.iive. mellnas iyd6iimo lcikos: cetia- lfiti prieii0ros ypctu- Htpoclrta tlabra. Pavasa4 balt $.I Hydrangea macrophylla Hypocyrta J 19 = Didiiolop6 hortenziio Hipotino YI h a I = N *\r-. Melsvo atspalvio biina taudoros ir roZiles hortellzijos. apdienio saulas nemdgsta). laistomos aliurni.

bet geriaurica'. Naujoji Gvindja. kgiina5: Vasar4 laistyti Duolat. Labiav siai mdgstamos veislas: Virhtje : Inpotiens wal.s iydi vasar4 ir ru<le:r\. le- . tien t miirunai ii Naujosios Gvindjos. gelsvai roZiniais. tt7 .- Apaiiojc: htpaticns wolleriata 'Bclizm Iachspastell'. iliauzial1ti riiis gerai atrodais ir margalapd 'E-:ro- . Inpaticns wallcriana 'Oranga'. Zyes' ('Sviesiaakd').sia vartoti tik pusp nurotonZiecle hn p ati ens repens dyto h+iq kiekio. Indija. 'A ccetxt Bright Gericusici ougo: Sviesioje. Si augal4lai- buna gausybes spalvq. vadinamos dar 'Neliesk mantrs' (1'?dtie olitdtxgere)? Balzado kabardiuose gdliapuodziuos€. I tnp a I i c rt s w a I I e rian a leriana' Be lizrl WeilJ'- laislymas. larriq vyz<liiui. T6vyn63 Rytq Afrikos atogrqios. zyol oallllls! Svelniai roZiniais. ry5kiai raudonais ir aly\/idais Ziedais. lfiti prieiiiros ypotunoi: Sprige-s pravartu kartkartemis nugendti jos liilusios isstypti. kilg ii 1zrpat i etzs haw ker i. ligos: Per iil- s mine sprigd iS Afrikos atogrqiq yra jos giminaite.rola anarai ir voratinklinds erkds. I nt p a t i e ns rt a I er i ard Ziemq megsb vesq L Zyle') arba vejslirl.Lnpatierrs Sprig6 Ryi*iaspalves sprr8ds itin graaiai atroda susturybs grape tis. Kenk6ioi. pa- iyd6iimo loikcs: visos sprige. Geriau iiaknyti auginius irjuos laikyti per Ziem4 nes ilgainiui sprimat gds darosi neiSvaizdZios. Siltoje vietoje. Nuo kovo iki 'Belizz! Rotstern'. yra Svelniai roiiliq su balta akute veisliq. ir balhi raudonai dryzuohl.karlt tamsesleje vietoje. vasarq pusiau pavesingoje. lininkams patiko ir hrpa.reikia ir iilumos apmaZintr. o lnryat iens wal tai Ziemojanii4 sprigg labai pr. nes gali ru- rugpjirdio ar rugsejo kas savaite trF<ti.""tnl g. cEk Kas nemate sprigds mirsq miSkuose.' Naujosios Gvinejos mj-{runai labia! megstlr . S t a r b t ig ht' ('Svytinti Zvaigzdd'). riara Dcuginim!s: Viliruliq arlgitiais. bei nykitukiniq'Daby' ('Ma- - galima nesunkiai isigyti kone visose seklq parduo- pav yz(liiui. I nry at i e ns w al- tik krltirinds veis- leliara pavasari dauginama ir sdklomis. Be to.brcnzlnio ialumo lapais. Ceilonas. Parduodamos lds. kurios auga tik 15 cm aulciiio ir (r2 -15"C).iitisus metus. Tai viena mdgiamiausiq kamberinirl. ieimo. ugriniais iie- 'Ta go' puti stiebai. Balsaniruceae. Pavamrl persodinti i gdliq ZemC. Ge. balzamiliniai. Ziem4 rediau.I5 Ceilono kilusi gel. balloro rr sooo te q.

gniu- nen(i ir tinka laikyti kanbaryje.i buI t8 . saikirgai sauletoje vietoje.laco binia nimo lysveje (20-22"C ). T6vyn6: Brazilija. kad butq iilta zeme. pukuoti ir lipDirs. ?cslaboa. Geriousioi ougo: Jacob! /ri4 c4li?ea . patcillora grJoUglius nugrybti 2-3 kar. iiem4 Kenk6ioi. Staiga su. labai drdglarne ore.ora. kuri em. Jei reikia. Ziedai ir lapai gali iivis nukristi.Ls. Kenk6ioi.siai oranZiniais su raudonais intarpais Ziedais. Pei kelet4 metq gali uiaugti per I m ar. . veilus. trumphti perpus ir pelsodinti i T Zemp. TGvyn6: Lrdija. Iigos: Jei per sausas oras. Nuo kovo ikj ru8pjndio trtriti kas 14 dienq. temperahlrq. bet tesauldtoje vietoje. nes iiedus iis augalas kfauoa antjaunq ugliq galq. viszalis. akartiniai. Gerai priZiurirna ikora gdliapuodyje iiauga iki I m aukiiio. Zydindiq tamsiai orariiniais.. lsozlurr. Vasian Ziemos sodui puik)ai.nrima lygiai taip pat. vasarq itin mdgsta iilum4. iydeiimo lcikcs: -racoDi Douginimcs: Zoliniais hia carnea fi\\o birielio auginiais iildomoje daugiikt rugpjnilo. ieimaz Acanthaceoe. Nuo kovo iki ru!!pjuiio kas 2 mvaites po truputi trgsti.I Ixora coccinea Jacobinia llaorq d rg = YI h a I = I{ Gelsvai orarriirris U Y>N\ Tai viszalis kima-s 5 -10 cm ilgio lapais.nuo dzio iki va-sario.ra iitisus metus iviesioje. - lcistyrnos. ugliq galuose skeiirl noi: Kambaryje iksorq kekdrnis iisiskieidiia rySkiai raudoni Ziedai. Ja@bintu po cifTora .lacobinia canLed /-\ A Kiri plieiiiros ypotu- - atogrqal grua ola. t:rtka Jaco b inia paucrr{. Pastaruoju mehl iive. Seimaz Rub i a c c a e. Jaunus augalus geneti. 5lo JUgrlo yru Jpre )u ruiit1. Jei oms per sausas. pdz. perzydejusi4 (mdenj) apgendti.I a cob nea ini a ca r [e Zemesnp kaip l6'C girninaite Wh i tJie Ldia.sio- - d. Oras tu.s iksota pakeitus temp€radr4 ar viet4. l5'C patalpoje. apie 30-60 cln auk<dio lfili prieii0ros ypotumdi: Pavasari auga14 pa- Geriausici cugc: Iltisus metus Siltoje. nubyra lapai. jei vanduo per kietas ar per Saltas arba per ialta dirva lapai blunka (chlorozd). Vasarq Zernd turi bnti tolygiai drdgna. apnilka vora- tintlinds erkes bei amarai.. Jacobinia carnea av ginama iiltosiose oranietijose. trgiirncs: Kaip ir kavos medis bei gardenij a. Dcugininos: Pavasari virSnliq augiuiais 25'C Zemeje. iyd6iimo loikos: Nuo geguZas iki mgsejo.iitisus metus iviesioje. Vasar4 / |xora iirin. 4rell1+ rarsryrL mciiau. lrgiinos: Abi ruiys mdgsta vidutiZerng. jiJabai_rcmeg= sta kieto ir . Ziem4 laistyti maZiau. dairai apipurk<ti./acoliria p4flciJq. Jei per sausa Zeme. Ziedai raudori. drdlillame ore. vasaral lauke./dcohinia carnea iieda1 tamsiai roiiniai ir raudo. krumelis. kad labiau Sakotqsi. tus. gelsvai roiiniais ir ivie. augal4 apninka skydamariai. gimininga. Ziem4 ve.rkidio je. rio drdgrumo Zulas niekada Laistymos. susisuka lapq galiukai. Sviesioje. ligos: Jei gauna per daug saule-s.rug9 t$kiomis.ialto vaidens. . oraniiniais galiukais. Labai svarbu. bet nesauldtoje vietoje.sta ir kitokiq veisliq. ti labai dregnas.vdsesndse. toddl gedau laikyti specialiame gdliq large. snsisuka lapai. ratdi- niai. pavasari persodinti i T arba TKS 2 ZemQ. pailgomis arba apvaliomis Sluoteldmis.

Nrtxaip nesukraus Ziedq. bet tuo- kaip 16"C) vietoje.l14 pusiau sl. a t1t h ui I t. persodinti arba kaktusll Zerng.rlys nnodingos. - Ioistymos.i tyti gelqs.ri patalp4. laisv. 'augalas yrt Jasninun olJi.rbtinai apdulkiuti. e. Kai tik arrkstyv4 pavasari ima is rokiq kaitq. gerai vedinamoje ir ve.rlen] lcistynos. persodinri i T arba TKS 2. sir4 laistyti gausiau. trgiimcs: Laistyti mazai.L] arba ilglirl auginiais 20oC dirvoje.s aLsarg!. verreiikja gydym4 (qr ldrlos=gydytoj:ls. 3'5 ski1iit1. tad vi. Jarulus augalus kelet l k.emg. Jei apaiioje numeta lapus. krrr dainos ir ilgos srusros.rtrophe podagricr Jcsninoitis . d. ligos: Retaj. l(enkGioi. llieko piho. ir Salru vandeniul Va- plisti amarai. Todd] pava-sa. Sis savotiikos iSvaizdos. je. jis auga. Kenk6ioi. roZiriais Ziedais Zydi Jast t t i t1 uDt po l). Ziedyn:ri geleiies nrdZiq spalvos ir dairai susidaro arksiiau uZ ilgakodius lapus.Dcuginimcs: Pava-sari ir vas.dedn i0raiiyti kaknrsq tr4- q nuskabyti.per al)ksti iml leisti ilg- Zeme eje jais. f6vyn6: Nikaragya. Taigi iis siau laistyti. Kri rudeni lapai s:lvilime nukrcnta. kurios sureukarnos nuo perzydejusill Ziedu. aly't - fdwn6: Kinija. iio augalo visos d. Kosta Rika. graZiai suZaliuoja. Jo lapai yra skydiSki.je ir liltoje (iiem4 ue ve-sesueje Kili prieiiriros ypatumci: Jei bhtina. rropie=patiekalas). Vasar4 trgsti kas 14 dierq. Iudija. Gvatemala. ieigu Jotropho podcarirc rudeni numefo lopus pdvosoli iie v6l otiels ii nouio.Ja-srninutn J. Geriausiai augo: Iitisus meflrs vtuleto. ll9 .q - sukulenta-s su butelio povidolo kantianu. c iu I e. o& Jatropha #e. pravartu darZliau vediDti .llnas iios gimines k. Bet txnr Ziedus reikia n iitisus rnetrs labai iviesiosioje vietoje. apie 20 cm skersmens. y pad clicliiaiiedt jo ! eisli 'Gra nd iJla nnt' Nuo birielio iki rugsejo met kitlis nretajs vargr ar Labj. 30-60 cm auki- srl. vdlpo truputi vis gausuomet turi pasinrosusi vandeu. bet pavasari gali skleistis ir krftu su Kiti prieii0ros ypclu- noi: iT Jei reikir. lrgiimos: Siuk<tu nelaistyti&lkir Lru - Alsorgici: Non pavadinina-< Jat rop h a. -ialima apgeneti. Ziem4 stengtis laikyti ltr pafianlhul Pclorimos: Zien4 laikorras per iiltei j:rsmiraitis lius.tr- -lotropha podagrica kilnsi beveik nebelaistyti.kad iseiq silumos perteklius ft leg./dsrri/ l'/ ollicinaLe ilen4 ga].unedeju. karpaZoliniai. ii- Dougininos: SvieZiomis seklonris.iirru gera kone istisus metus.f4 kartil permdllesi laistymo val1augalas ypai tirka tiems. kils nuolat parnirsta pahis. IraDas iki Ka-inryro.-nuostabiai kt'ap us -*" Ur. ceo si:ris viriflr. iio sukulelltas kil?s ii Vidurio Amerikos. ziem4 Zeme turi biti vos dre-qna. ieimaz o[eo rrediniai.s garli sukelti galvos skausmus. hrrioje iyddiirno loikos: Nuo kovo iki liepos. Jasntiunt ollicinale '.rmbadnis sukraus Ziedus. ligos: Ziern4 lnikorr4 per iiltai augall puola amami. Laip I0'C temperaturoje. Geriausiai dygsta 20 -25"C temperatlroje.Vas. Ceilonas. bet llekautla Ziedq. jei prie. Seimoz Euphorbiaceae. aiant. Atsargiai: Stiprus ja$nilaidio Ziedq kvtrpa. a gdlds. nt- Gericusioi auga: Jasrrinunt oJficinale ir Jastni- rnasti lapus. o pnvasari leisti uauj!rs.rllsiai n1dgst..skleistis nauji Ziedai ir 1apai.

raudouais Ian c h oe da gre o n ana (Ka. 30 ir apadioje). ir net violetiniais. jei 4 . persodinti i paprast4 A6liq zem?. Ka-smet jq iiperka(Aloss/elo. roZiniais. atrodo kaboniia- rtc giliopuobje. sakofi4" kiles ii kinq kalbos. Be to. Gentyje e-sama milijonai. ir nains knlankis gr. gdld beveik iStisus rnetus parduodama iydinti. Siaurds Madaga-skaro kalluose.I Kalanchoe Kolonk6 J (9 = YI h a I = N lr . -'Pi & Kalarkt dh b I sfekliana) . Tenji pirm4kart pratydo 1927 metais. vasar4 iiltoje. iyrGiino lcikos: ralarr choe blossfeldiana iki gegrde.s rDiys savo gimtineje. Stnrr) Sr4ztausnl.n-.s grupinis. auginama KalarpriZiurim4 augalq.Kalanchoe ipinnata. Laukil1e. ligos: Per iil- tai ir per drdgnai laikoinus augaius apninka miltligd. Veislitinkai ma per 200 nliiq. trumpq dien\ r€gimyb9 tai skatiraj4 kauti Ziedus. Kenk6ioi.lilclis. nuo loistymos. RD- t20 .s. Kalanchaa b I ossk lii a nd kas 14 C'ie- storlapi . Geriousioi ougo: Sviesioje ir saul6toje. lrgiimos: Vasar4 laistyti vidutilriikai.dia . kur yra nors fuputis Zeme-s. Ka lalc h oe h lossle kli at1 a meFsn Eil\t:m4 (zemiarlsia temperatiila nrl trpiti Edlir! tftliomis.vlena labiav su prekiautoju sdklornis ii siai megiarnq karnbariniq PoLsdamo Blosfeldu gdliq. 15"C. kurios llukritusios lfili prieii0ros ypctumci3 Jei ieikia. o geleiies rudZiq spalvos Ziedai skleidZiasi sausio mdnesi.i: Mada gaskaras.traukos P. Kambanuolat tobuliDa ii lengvai ryje da. niltuotieji ir pa- - p6stieji amarai. zledus ima krauti.geltonais. Dluginimcs: Pavasari arba vasar4 augiuiais arba ataugelelnis. - Kanuo ieimoz Crassulacea.e.mlmpaorenrsr augalir. oranZi. Ziem4 vqsesneje yietoje.lo sutnryro. Nuo kovo va-sario lanchoe ntangitii vasario iki kovo. ii Beveik visos iios nliys a]1t lapq iiaugiir mazas ataugeles jau su iaknel€mis. taigi choe natzgin ii.li. mat bet krduo metu jQ galima apgauti sudarius ir Ka lattchoe tubiflara. veZej4 iParyZiq. iki rugpjuiio kas 4 savaites trgiti kaktusrl tr+<ornis.6 savaites kasdien iviesoje pabina nuo 8 iki 10 valandq.la nch oe os- iies pavadinima-s sietina-s Saknijasi visur. Visos kalalrkes . Kalankg atrado pranclzas Perjd de la Bati (Perrier de la Batiie) i5 Madagaskaro Camtananos kahyno alsi- - Manginio knlanki (Kaldncho_e ma. iydi. auga 30 cm aulcidio puskrumiais.ttti roZiniais varpeliais (+ uuoivairios jo veisles iydi kuo ivairiausiq spalvq Zie.t iKauiais. kitoms rirsirns 10 -14"C). Ziein4 Zeme turj buti beveik sausl. Tcivy nr. dais .\ini atro. Neiprasta^s milsrl ausiai genties pavadinimas Kal!7nchoe.

Jei Va-sar4 gduzula-s sauMs.sia-s 5a1nas. prie Zemes iileidZia meddjandia-s.Leptosp€rmum scoparitun Lotus berthelotii Goridenis I GininJsti c@ s nirta - akjvaizdi. priei pirmq.pemodinti I T. joji apipjaustymo I) pava-sari arba pusiau sumed6jusiais auginiais rugpjudio mdnesi.lliti prieiiriros ypctumos veislas krauna raudo. ir nei<dZiutq lgriuZulas. Augalui reikia daug maistifl gr. 3l ). betjokiu bidu nePerlieti. iki 2 cm ilgio. iilta arba oras slogus. 1le. Gar=z"denio c@ ir gdliapuotlyje Zemi niekad net ri iidiiiti visi mirtiniai augalai. Savo baisiai nefrdgsta kalkiql gimtineje ji auga ir kaip Ziem4 laistyti tik tiek. UZmauti folijos rnai6elius ieimaz Leguminosae.iakrijasi sm6lyje arba smdlio ir durpiq mi. Seimla M! rt a c e a e. tausvus bei talnsT Zemg.lial iyd6iimo lcikcs: t'luo kovo iki balandiio. Nuo birZelio ga- Geriousici cugc: Iitisus metus labai Sviesioje. f€vyn6: Kanarysalos. moi: Nuzyddjusi augalq sidabriniais plaukeliais ap. vasar4 Siltoje. f6vy[6: Aushalija. 20'C. iie- mq vesioje (4 -10"C) vie- lima laikyti lauke.si iiek tiek aplapai i^li. IS 50 zinomq ruiiq gdlininkq labiausiai lcislyncs. Dabar siiilo. minkihr vandeniu. bet dazniau. gulsdias arba svy- - zremq lleu lnazrsu. Naulandija.liq medZiagrl. puola arnalai. ligos: . iyd6iirno laikcs: ceguid. brordgereti niai arba rausvi ir labai Daugininos: 2bliniais ivairiq formq. mat augi11ti kambaryje pradeta pirmiausia Australijoje. 59)! patalpoje. augalo spygliai lubyra. Nuo vasario iki spalio trgiti ka-s 14 dielq. bemat kenta lapai. Ziemq Siltesneje kaip 10'C vasar4 - ne (+ P. Pravartu iiek 3 cm ilgio ir dazniausiai tiek apkdpyti iakas. pava. TKS 2 arba augusiais lapais. j4eiti vidun). Kaip GarZdenis yra puikus svyrantis augalas. ligos: netai. kad 30 cm aukidio kriimas. Auginiai .sari daznai aptinkama-s parduotuvese.rei per 'l erslts' Go ltl F ! rts h' ('Aukso sraukrs') ziedai i. letoje. jis mdgstama yl1l Si. ypad iiemq. iyddti ima dar visai kas 14 dienq. Tai keras. Jer gniuZulas sau-sas. - geltoni.vo me1le. mDiia^s Sakas su Kili prieii0ros ypclu- srnulkiais. ankitiniai. t2l . Vis. mudooius. Dcuginimcs: euginiais. bet pastogaje ir uzuovejoje (rudeli. kovo iki rugpjldio trgiti Beje.Sinyje 4 -6 savaites.auginiais (imti likuiius po siai siauri su dygia virSfl- LeptosPer uttt scoPari nr .mcis Pavasari persodllti i nus. loistymos. tl?iinrqs: Palaikyti tolygiq dr6gmp. po iyddjimo. Xenk6ioi. ryikiai raudolli iiedai skleidZiasi iakq galuose ( ) nuotrauka P.mfisq gdlidrkams dar naujovd. Gericusioi ouga: Istisus' metus lviesioje saul€toje. paprasfu s arba prie-i iiemojim4 arba kopileavidurius iiedus. toj". kurie lengvai ialorijasi 20 -25"C dirvoje. Nuo kaip 10 m auKdio medis. jau0i augalai. birZelis. sau- Itenk6iri. mtr tJ' niai. lrgiimas: laistyti gausiai. MaZdaug g6liq Zerng.

.

iliauZianiios Zoles .] jrl negalirna purkiti. kq sis augala-s loistymos. Nerteaa iities uZauga tik keliq ceDtimetrq aukiiio ir plediasi kaip veja ar samanq kilimdlis. kai lukdnta mis vaisiai. persodinti T ari ZiaDti Zold nera fumpaamba TKS 2 Zemg. trgiimcs: Vasarq Zeme turi b[ti nuolnt dregua. ta c e a' A ry e nt ea').niu. Jokiu budu nelieti ialtlr. . Seimaz Melastonataced". Virsutird lapr] bario or4 (-+ P. mat pzrdlugiDus Gericusioi ougo: Sviesioje. kalkihgu vandeniu! Raflybes periodu vande0s reikia mazai. iyddiirno loikos: nutor'disJiepa. retkardiais ji apipurKti. ligos: Menkai auga ddl per sauso oto ir laistoma per Sallu varde- ilgio lapais. Galim. bet lle vdsesndje kaip I2"C patal- - nlja. apie 40 cm ilPoslobo: Ka-s hrri Silt4 ir gio paZiedes. Filipinq atogrqzq miikuose savaime auga Jei reikia. lrgiinos: b[ti visQ Iaik. dinilisgiminaites tolo. - l(enk6ioi. &agfla. poje. tinka B e ft o I o ier']rer ap ieldl]i. jos nemegsh kieto.s reiikia "iemals". Nuo kovo ikiru!:pjudio kas ketvirt4 savaitp po truputi paff ?Sti. { lilies relo groiio s6l6 Ne veltui jai duotas vardos. kurios uZsimezga nuzydajus neislfiii prieiiuros ypoluvaizdiems Zalsviems mais Augalui periydejus. Dcuginincs: Kero dalitis. Prigyja sLurkizri. ii Pieq c&fr' - P o|nios nerleros uogos iisil4iko ntnesi! llianesius. 123 .ti. kurion gnlima inaiiyti puQlasdio dribsniq. nors galq i iiltesrg vieLl. Bertolonijos - Zema- f6vyn6: Filipinai. uuo rudeus iki pavasario lieti rnaZai. toddl vitrjrz! gali laikyti dvi me)'ra itil1 brangi. grakiiiai uusvi. 43). platus.ius punpurams biitina lieti gausiau ir perkelti au. Jo tar-rsvai raudonos. Tdvyn6! Kalnuotos vidurio bei Pietq Amerikos sritys. DidesKili prieii0ros ypotunisjq pasirinkimas mdi: Medhilg patartina JAV. apvalaili. zlemq I metlesrus (ramybe-s periodas) laikoma v€siau (16'C) sukrauna daugiau Ziedpumpuriq. krriuos dengia Sviehlo daugiau ramybes.oij:4 (lJert o ber- tania) sonerilg (Sonerila). MaZi Ziede- Sodiuti geriausia iT zerng. dio labai i5siiakojgs pusbe to. sumaiiyt4 su puplasdio dribsniais. papuoiti tamsiai raudonomis gyslomis ir taskais. lapeliai irna itiu laislymos. ieimo:. melastomidai. gerai vddinamoje. Amerikos. Grailal kilmes pavadhimas netero. Naujoji Zelandija ir Ta-smadja (sala Aushalijos pietrydiq pakaiteje). ligos: ler siltai iiemojanii4 arba ddl skersvejo puola amarai.jei reikia. Zvaigidiikiems Ziedams. Tai apie 30 qn aukiL1|o datuiau apipurkiti. Kenkdici.Medinilla rnagnifica Nedera gralladensis Puikioii medinil6 o&n' 400 Sios Gronodin6 nederq Ii ge ties rusirl puikioji medidle yra graiiaLrsia. ne per iiltoje. bet 1re sauldtoje. Beje. daugiaukaip2maukidio krima-s storomis kenrr- briaundmis iakomis ir talnsiai Zaliais. labai siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje arba dr6gname ir iilttne gdliq lalae. mazdaug 30 cln Dquginimos: virialles augiriais 25 -30"C zemeje. Priiinrima taip. Craziausia. Zeme ttrd nia houllean!7 labai grazns lapai: pilkai ialsvj. rusios iiedq kekes sudaryPolotinos: Sukrovusiai tos ii mazrl paviedt] ZieZiedus medililei reikia deliq.tai tunsgeltones bei raudolos iimio didu- turi tr4sq.r-s daikras ji vietas ii Befioloni a houtd.Rlbiaceae. giau. ja galima ilgai dZiaugZe. Bertolodjoms iitjsus metus oro bei dirvos temperatii. i hges. puse papuoita sidabriikai ialiu pieiiniu. siai rausvos. smarkiai ve-<eti ir nustelbiauogas. Ji iSvis. puoSliasias Zydintis augalas.leaza proGviq. liai rausvos spalvos. Sonerild kilusi ii Azi- mo uogos.a turi biti daugiau nei 20'C.' Puikioji' Dt4SnU|CO. sidabrdlape sokovo iki rulpjldio he-<ti neril€ (S o n e r i la n a r g ar i kart4 per savaiQ. bet ne sauletoje. Nuskurd g augalai nupjauniuni iK sumedejusio kamie1ro. stanlriais kaip oda. su himis taurdlapiais ir trinis dulkinds lapeliais. . raudiniai. Nuo gana retai. Medinild drdgpq geliq lang4 arba sunkiai daugiurma. ii daugiamete iliau.jos. kaip ir bertolo- Geriousici ougc: Iitisus metus iviesioje. Kambaryje dar auginama. ko gero. butina drekinti kamkrumis. ialto val1de1N. Uogos iisilaiko nuo ruppjndio iki Ziemos ir il- po to. Lusono sala. P6iro. iyd6iirno lcikos: tavasaris. pava-sari persodirti i T Zemg.

je p t^lpoJet P ass illor a kai passio kar.iki rugpjuiio arba mgsetos formos Ziedq. kambaryje daugiausia auginama mdlyroji pasifl ora. TdvytG: Atogr4zq Amerika. v iolej!.rto btieho ri. vidurine piestele pasifloriniai. trys Ziu.r. prieSingai motininiatns augalarLs. Ten. Sellesni jaunesd kr-smet. Ziem4 vadino Parsfl ora (lotydS. flas.je. siflard racemosa ir Passif. . nseliai dmbas. bet Sitaip auginant labai susispaudiia lapai.ris [glius.tai ietis. Passilora Endrangu dalys tapo Kristaus kanldris . Parstflo- kurio Kristus buvo pririitas ir nuplaktas mbu. vasar4 vese$rdDel b jezuitai Si4 gal? pa. . jei Passifl./is apie 10'C.jei tik rnokdsite apsaugotij4 nuo speigq. - stulpas. j4 galima pa. .nuo geguZes iki rugraioma: smailiis triskiausE)o. sauldtoje. pries per- sodhant i gelems skirt4 Zemg.erskadiq vainikas.I Passiflora Posifloro J tD = 6 tI = a PassiJl ora caentlza n i el. Passrr4o- - - 124 .iaus botanikq raAtuose sa . P assiJlo ra v io lacea diai ziedlapiai rugpjnti ir rugseji.]i'e (P as siJ'lora v i o lace a) bei. t augalus pradeda pLrlti ketkdjai v oratinkline-s erkes.f loislynos. caerulea Passifora ed* /oris gdld). kart4 per sa- lfili prieii0ros ypaluItloi: Pava-sari. ligos: Jei stinlora Etudraltg latis g Ii. i!leidZiartys apie - vijokliniai metro ilgio lglius.au€dDti ant ldnko. r'i^:-s22"C ie/. mat tokioje temperanrroje rd ed Lisir Passilara tto/issi?la lengvai galima Passifora edu I is v asanl gali biiti lauke. N c&# Passiflora violacea niqsla SiIu tq.Kenk6ioi.sodinti net lauke.orc caeruled Ziem4 numeta lapus. augalas pradeda dregDame ir iiltame gelirl skursti. Iorrio jo. Nuo kovo iki ntg- pjhiio rgiti vaiQ. Visos pasi. tik tiek. P dssi|lora race nrc.9. lieti gausiai. menkai zydi. daznai prrduodami jau ir. trgiimcs: Va-sar4 Polorimos: Nesijaudi1lkite. PdJ P./a/rs). Per 7an9e.kyZiaus vil ys. metus Sviesioje. Visos jos turi neipras.apie 15"C.ie namo sie[os. Labiau Silufi4 megsta valgornoji (Passrr{ora e. voratillkliras erk€s bei tripsai.Seimo:. P ass tJl ora cacruI" a.iiltoje. todel geriausiai auga prie atlamos arba tvorelds. pirmaisiais metais - * i laikomi ir iiem4 iiltoje. tarp jq flebepEeina or. Pavasariji iileis naujus [glius. P ass i|l o r a ! i o I acea ir ra violacea . baltaspamiai .aia. augal4 patartira ap- karpyti ir palikti vos du ieliai .rs. gerai vddinamoje. kur Ziemos nera Saltos. Beje. dauginti ir sekiomis (-) ramybes periodu geiau br?sta Ziedpumpuriai. XII anliepos. iiltoje ir blogai vddinamoje patrlpoje puola slfdamariai. kekind (PassrJflrra raaemosa). kad leperdiiutq Zetr6.nuo geliuzes iki dios simboliu. Ziem4 keturkampe pasiflora Iora caen ea k Passiflo(P as s iJ'lo r a q u a<lr a tz g u Iara edulis . Sviesioje vietoje. prie Gericusioi ougo: visus Douginimcs: Kiek sumedejusiais vi. floros rulys augalai. au- galai persodinami retai.sturiiiais augi{siiaknijp augiliai.kempind. Nors pa-sifloros esama daugiau kaip 400 ruiiq.ia u iienr oj a visoje.ga iilurnos ar naisto rnema visus metus laikyti diiagrl.liLi. P assiflo rac eae. kur nors p.64-65). ziedo purka palFindo siDlai . iyd6iino loikos: p^'.

tadiau vengti padekle uisililosio vandell.r daifliau apkarpyti. Zydiidiq iStlsus metus. nromet jis lieka ne saulatoje. pa-sirodZius jauniems [giyd6iimo lcikcs: nalrn. atitinkamq temperdtrr4 bei Dougirimos: virsmas auivie. dio mdnesi durpiq -ir smdlio auKdio. kas 14 dienq. Nuo birZelio pelargonijas galima laikyti ir lauke. Lapai kiau.sl Trgsiama k lrt4 per savaitg. - tardirl atogrqzq Afrikoje bei Madagaskare. tiah. va. KaralGkoji pelargooija daZniausiai tetlri vien4 iigli. gelsta Iapai.sos kieki.sar4 je patalpoje. kambaryje uZaugantis iki 30-60 cm auGaio. Douginitnqs: virsnnirl je. Vasar4 mdgsh SilF vdsq m+ Zien4 C@ IS 50 ruSiq. savaine tarys- patalpoje. augalai peisodinami padidajus saloq friuzului. iiauga iki 5 cm skersmens. ligos: Puola baltaspamiai ir amarai. Sviesiai Zali lapai dantytris pakra-iiiais daimi didesni uZ balkodniq pelargonijq. der^s arba ddl paddkle Seimaz Rubi ac eae.uZsistovejusio vandens niai. pas mus daugiau kaip . Tadiau ji ga.kiek Siltesreje vietoje ir djs lina keisti palaikant vdl gausiai laistoma.s. Zievesioje (12 -15'C) mq kuplus ir iakohs.jus. tl.t00 meq au- lima iinesti ilauk4. jos stiebas sumeddja ir i5auga iki 40 cm Pentos Zldi roZiniais.Pelargoniurn graldifl orurn Penta-s larrceolata Didiioiied6 (koroliikoii) pelorsoniio Penlos D i dai aZi ed a pe lar gonij a Zydi iitisus et s. Arobiios ir Abisiniios sodg lGti prieiiiros ypclu- sumaiiyq su sndliu. bet geriau pa- iilto- ir pilkuoju peldsiu. augala-s pastatomas birzelis.liams. m:udi. fluo kieto ialto vanjis spalis. augalas persodi- noi: pusknunis. Geriousioi ougo: Iitisus metus labai Sviesioje ir sauldtoje.mEinyje. plauktorus trgsti kas 14 dieml.8A Kai kuriq karali5kqjq pelargonijq Ziedai susitelkg ankiais skeiiais. pas mus auga tik sukultirinIAs Pelxtas lanceol. f6vyn6: Atogr4zq AfriPohrimos: Pent4 pravarka. gerai vedinamo- Arabija. . kol atsiras nauji pumpurai. bina dailiai margi arba kuo ivairiausiq spahq nuo baltos. kad graziai iakotqdaug veikio koip nuodri. Ziedynai susitelk9 Ziedkoiig galuose Sluorelemis. je. lcislynos. i rin rarai - - - gilama iiltiamiuose. gelsvai rausvi ir rySkiai raudoni.iiPaskutini kart4 peNodini. Gali blti balti. ligos: Perlieiyd6iimo loikos: nugse. Trgiti po truputi. lGnkdloi. Lcislynos. gelsvai roiiniais ho tan$iai raudonais iiedais. gerai vddinamoje. Persodinti du kartus. Parduodamos vien kulturi.sra. Itin iiltu oru ga- (r0-1s"c).iki arba pailgi. ir bbtikiais ar- sbgeje arba dengtame balkone. geriausia tugpjfigalq. tr. toddl yra auginiais. ddgmes pertekliaus bei nevedinto oro augala-s gali susirgti grybine infekcija si. ilgio karq nuskabyti viriines. Vos niais Ziedais bei lapais. nes veisles. Jauniems augalams tfili prieiiuros ypolum!i: Pavasari persodfuti i auginiais Sildomoje lysvd- puoimenq d169mis p€deklius - liai susideda G dvideiimties maZdaug 3 cm ieimai Ge raniace putiniai.-tJ. Rudeniop lieti saikingiau. virl6vyn63 Pietrl Afrika. trgiimos: Lieti vien minkstu k6rnbario telnperatiiros vandeniu. lsEalcij g jauri llenk6ici. Vengti dregnes perteklalsl Perzydejusi laistyti reiiau.ata atogrqzq kraituose mdgiama sodo gele. vamzdeliq.fines nuskabornos. lrgiinas: Nuo kovo iki rulpjtdio lieti gausiai. bet prrriai. Pavietiai Ziede- T arba TKS 2 iemg. Ddl iviesos stokos. - 175 . roZines ir raudonos iki tamsiai violetines. Tai tiqsus arba Sliauziartis 5iq Kilimcndioro prieikolnig. kol Geaidusioiougos Iitisus dar nepasirod€ Ziedpummetus labai iviasioje. ae. Taiiau )'t"a L iemesriq veisliq smulkes- Pavaslri lgliai nukerpami.

tr.r(e k[yg4 apie Iudijos vandeuyno s. zrelnq ilpslprlc ryskiai geltonais Ziedais.I Prirnula Reilwardtia indica Roktoiol6 J tD 3 6 l- a I = N Kairija Prinula nalacoidts. IsiiakKarlo Reinvarto (Caspor uija ir vesioje dirvoje. roiilriais. ruduoja lalceys.per daug 5ihunos. roZiies. ligos: oel netinkamos prieiiiros gelsta lapai. Tiesiogi- Kenk6ioi. gelto- buvo pavadillta olatdrl bo. lrgiimcs: iki 25 cm auL(iio. - iyd6iimo lcikos: urpkri- tis kova-s. Dauddjgs ilmetama-s. ii€m. Taime!:sta ve-stt (10 -15"C) a. kos sod4 ir prr..ba tik bump4laik4 iilvienmetis augalas. Ji Syvuoja kelet4 metq. Karnbanuose auglllalnos : . Zydi Zeme tu biiti nuolat stor. Georg Carl Reinwardr) vardu. Zoli Zydi iStisus metus.rsparo Geor!:o augifiiais pavasari.Zold jautriems imon€ms gali sukelti alergij4. Mdgdir pavasaris. kad augahs augtq kupius ir veslus. Zydinti trFiti silpnu tr4iq tirpalu. giausiai iilumos pageidau. Gcriausiai augq! L-lbai iviesioje ir gerai vedinamoje patalpoje. Uzauga ja taurind raktaZold.1lq augalij4. 500 riisiq.r iviqsiai violetiriais Ziedais.ris baltais. bet padekle vatrderrs neturi c& Nauja kambarind gele. je vietoje. Kambaryje dau. liriniai. .padr6gna. Vasaq gali biti lauke. iyd6iinro loikos: iiema Seima: Prinulaceae. Prieiastys . Ziedai kaunasi mimiG ii atogr4zll kaihl tik augalq kas 14 dienq likti. drdgme-s. be to.Geriousioicugc: Sviegiausiai auginamos Sios: sioje. lros. NuZyimula obconi c a pravartu persodinti i Dau<lejusit1 Pr prastoji raktazole. raudonais aib. ki- per kietas vanduo arba per sausa Zemd. Dcuginimcs: Daugiausia i4imaz Li nace a e. lrgiimosr Vasar4 laistyti saikingai ir kas 14 dielrq po tmputipa- . neseniai aLsiradusi gdliq parduotuvese. al1t naujLl rlgliLl. nuostabi dovana tdZola Paprdstoji rdk- pavasari. dq saules spinduli! l6uyttdz Prinula wtlgaris Ya- tos rUiys Afiorgioi: Taurina raktakilusios iS Ki. j4iemp.l l0 -12'C temperaturoje. Taurine raktaJams nepatfflna. lfiti prieiiiros ypctunciS Periydejusi4 P/nrrji lo rlrlgarrs geriausia pa-sodiuti sode kiq pavasari ten vdl praZydds. lqemir'les. Pritnula vtlgaris. fdvynd: Siaures hrdijos kalnai.Dauginimasr Virinlrinirl taliko K. deiiije Prhuda Sis puikts augala-s kas iienq apsipiLa saulas gelo u- . Prirula nalacoidcs toje. puq)urines. pusiau riksrnirrgo- Euopa. Zyddjimo menr ivelnioji rakrazold. Uzauga beveik mefto aukiaio pusKrumrs. loislymas. Si musq melynojo lino gi- fgsti. rijos. Lurie tvirtq ilgq Ziedkodiq virshDdse telkia-si skddiais. loisfyncs. XIX iirntmede jis Kenk6ici. kary ir-Pietq nemegsta.ydomus kambarius.A RakaZoliq esama apie tiktai klrlr[rines veislds. vasar4 sdklomis. . raktaioliniai.Fq. ordnzines. Prhtu a obconica tauriDe raktaiold.-bet ne saulBtoje vie. Zydi baltos. Ziern4 lieti dar ma- lfiti prieiiuros ypctunoi: Vrsar4 hro daz[iau tnnnpinti irglius. ligos: eer Siitai ZiemojandiLrs augalus Dzakafioje ihrd botatipuol. violetilds ir m€lynos spalvos Ziedais.r amarei. per. raudonos.

bet kambaryje auginami trk clidiiaiiecliiai R h o da Jiems iSbrinlrs augala-s perkeliana-s i iiltasng viet4 (apie l8'C). ligos: tei oras dZia!3l. Dougininos: viriunirirl augidais 20 -25'C zemeje. rododendros Azalia |is ohrct stebina iied4 gausa. (+ Li- fundron sinsii tniiinai ir smulkiaZiedds japoniikosios azalijos (Riododendron obtnsunr var. formuojantis Ziedpunpuriarns kiek maiiau.balalrdzio menesi. Bonsq megejarns patartina lanlGtant augal4 laikyti kamien4 abiem nyk#iais. Azalijai perZydejus.? irE. Vienintelis trukuma-s: azalijos Sakelds lengvai luZta. Japonija.ar4 Alscrgioi: Rododendrai gali tureti nuodingq me- - [kiuose. fdryn6: Vidurio Kinija. japotxicuni. Tuomet subrcsta daugiau Ziedpumpuriq. Saklq gniuzulas nieklda neturi isdzilti. arba nusipirkite Zinyn+ kur bus smulkiai paai5kinta. Loistymos. PiLnavidurd Rhododendron si sii wisL. augal4 aplinkit voratinkli0es erkes ir miltuo- iydi vis4 Ziem4 iki pavasario Rh o do dendr ot t o bt usunt .t- uelygu veisle. bet ne sauletoje vietoje. lrgiirnos: histoma tik mhkitu va1ldedu azalijos baisiai nemdgsta kalkiq. Jauni ugliai. azalija laistoma gausiai. kaip 127 . Geriausiai tfi tiktq kambarinds azalijos. gali susiraukileti lapai.s skirt4 iem?. pa-ialinami.ndeni ibe ama Siek tiek tr4irl (Siuldtu dai. Rhododendron obtusqttt 5oC patalpoje. Rudeni tokia azalija atitblamai apdorojama h persodinama i borlsui skirt. tadiau reikia vengti ir nuolatirio dregme-s pertekli aus. lliti prieiiuros ypolunqil B[tim nuolat Salinti nuZydejusius Ziedkoiius. vasarq praleidusios drdgloje sodo paunkndje. iyddlimo loikcs: ruroao fundron sin:. kokia forma azalijoms labiausiai tikq. apgldbus kuo didesni jo Gericusiciougo: vdsioje. Vas. nors kartais galima pamatyti Zydhti ir per Kaledas. laistymo v. C@ Ii viso ZirT oma daugiau nei 800 rododenrdo r[iiq.:rlijos sufonnuoti gfirZri nykiflrkini augal4 teratura.irinqs az.238). iki Pclcrimos: Azalijos rre- rugpjliio kas 14 dienq i neturindirl kalkiq). Rudeni ir iiem4 Rlododendron simsii yeisl|s laikomos 5-\2'C. - plot4. Pasitarkite su artimiausiu bousq specialistu. P. Nuo geguzds vidurio galima iineSti i laukq ir laikyi pusiau ieielyje.sii miErinai Kenk6ici. Lauke gali apjxauZti straubliukai.rose sodirrinlrystes ii palprastos kanb. kas dveji metai pe6odinti i rododendram. lius keleq sykiq patrumpinti. per iiltas ir per sausas. ti:d6l dauginami tik specialir. Seirmz Er i c a c e a e. lsiiakrija sulkiai. be to. eil. Vasarcs pradZioje tg- blogai auga kaip bonsai. iviesioje ar pusiau iksrningoje. tieji srydamariai. iiaugg nuo balandZio mdnesio arba iydejirno metu. gerai vedinamoje.Rhododendroo Aroliio. kad augalas gaiiai Sakoqsi.

baltq. Ziem4 megsta ves. Sanpa lijos bitxa itin SvelniL! spaLv!. kambarirriu veisliq.i n' g ('MeZoji karaliend'tarrs\ a). kiip l8"C). pilnaviduriais. visomis roZens budirgomis spalvomis.'Colirrl' ialiiq vietoje.nelygu amiius. lcislynrcs. Iaikyti Sviesesndje. Kenk6ioi. ieims'. l(ili prieii0ros ypctundrs Ziem4 laikyti vesioje. liaus ir veso"s nipsai. Patalpose su centririu iildymu b[tina drekiDti orA (-+ P. gdlininkai sukure daugybF nykstuk r irl giau kaip l0'C). bet vis dar v€sioje vietoje. Geineriaceae.l (De dau- A rpEg e*lrc begrles veisliq ruiiiavidurjJis. Kad rozirl megdjai galetq dZiaugtis jomis ne tik sode. erikdti. visaimaZydiq. Zydi beveik vis4 laik4 perhaukos trtnka vos keleta sxvaidiu. parduodamos tik kulhriies veisle. ddl dr€gmds pertek- pabaigos trgsiama ka-s 14 dieDq.' Bab! M as k at ar/e' ('Kaukdtoji maiyle' tamsgeltoDe). - raudona). Dainai s€rga miltuge.Potcrinost Tudtuojau ia- li*ite dus periydejusius Zietuomet gausiatu T6vyn6: Kinija.iaus! Per Saltu ar per iiltu vandeniu apta-ikyti lapai ir iiedai urieina ddmemis.ru- RoZ6s 'Pi & Gericusioi cugo: Labai iviesioje. minKtu Kainbano temperatl]ros vandeniu. Dougininos: Augidais. Po to daugiau 1lebetrgsiama. pavasar! persodinti. apkarpyti. Labiausic i paplirusios yra ki. iyddiino loikos: irruduonlat. T6vyn6: Tanzrnija. geraJ vealnamoJe putstpoje! vasar4 lauke. kinin6 roi6. Gericusioiougc: Sviesioje ar pusiax iiksmjngoJe. r. be to.laislynas. mdgsta iiernoti vesioje vretoJe. Sios seklomis. nr. Vandens pertekliu iS padekjo tvrrkiilri ispilri . ligos: amarai. 2d- yios Seino: Rosaceae. nes Sakdeni numeta lapus ir Dijasi sunkiai. Geriau nelieti G vii. Salpaulijq Zyrl6iirno lcikas: Iitisus metu-s . kad subrFsq ir sumeddtq iakelds.ausa iki tiek. P3vasari augalq persodilrri i T arba TKS 2 2ern9. Pavxsari ir vasar4 Kenkdioi. vieni nuostabiausiq-graiZaZiedZiq . pihaviduriais drba tuiiiaviduriais fi edais. vasara voratinklin6s erkes. l(iti prieiiOros ypctu- k. miltlig3. akutdmis. Itin megstanos veislesi 'Zwergkdnig' galq.q ne Zemesneje skldamariai bei pilkrsis peldsis. rusr. rore mozyte l{oiloilin6 sonpouliio 6 l- a I = N Puikios kanbarhis roZes - didesnes ir vis. Dcuginimos: hp:ris siltesndje nei 20"C Zelne-je. $lto ('Kolibris' Labai nemegsta van- Kaip ir visos roZes.jarns nepatartila. v iolerirliq u m€llnU utspalviq bei dvispalviais Ziedais. Ziemq lristomr rik taudoniied).lei oras per sausas. Nuo kovo iki liepos s pnu nEsrl 0rp3tu.rudon q. MdgdmaZylds iydi vasarq o ru.rrr trtiiiovidttriois iicdais- 128 .s. ligos: . saulitoje. iydds.rtn?r.q. bet apsaugotoje nuo ('Maiasis kalalius' tunsv a). paulijos aendiZ 8Ls.s.Nuo pavasario iki ruden^s Zeme turi bIti nuolat drdgsts) veislas.rba giubanotais. banlnlotais . lrgiimcs: Laistyti saikingai. bet luo tiesiogiDes saulds apsaugotoje vietoie. kad neperdiiotq Ze25 .rrt4 per sxvxitg trg(ri nql! dus Perzydejusius zie- reikia tuituojau iShaukti su visu Ziedkoiiu. hfiimos: nines tozes (R4r4 .I Rosa chinesis Saintpaulia jonarrtha d 19 = Kininis e-rikitis. tie.40 cm aukidio if Zydi md.ti rtaiyas. pavyzdiiui. visus menrs kambario temperanlroie (va-\1ra 20"C ir daugixu.stovintis virniiuo sinpaulijoms mirtilai keilcsmingas.43).' Z w e r g kij n i. 'M irina' ('Maiyle'). Der e s0oletole vletoje. puola amarai bei milhrotieji skydnmariai. Jos u. gesueridai. iviesioje.

ViriDtdliq skabyti teteikia! Mat iiedynai susidaro tik [glio gale.vietoje. ypad uZ lango stiHo. ligos: Jei iie- iyd€iimo loikas: Nuo liepos iki spalio.balti. aukidio. gelwi. kaip ir visi vienamediai augalai. lcislymcs. susidaryq t lkesnis krumelis. bet ne sauletoje.I vien4 geliapuodi patartila sodiflti jq po kelet4. Parduodamos tik kultflrines veisles. pasejus geguzes menesi. Kad namuose ant palangqs per daug neisstyptq. Kiti prieiiriros ypolumqi3 K6s dveii inetai rudeni gerokai apkarpius periodintiiTZemg. ligos: Serga retai ir nesrxrkiai. del to juos mdgstama lyginti su orchidejomis. atolrqiq kalpokd (. tuo kovo iki mgpj[dio kart4 per sa129 . Gericusioiougc Istisus - augalai suZydes tik va-sar4. Seimaz lab i atae. laikomas tiesioginiuose saules spinduliuose. Ziedai brma kuo lvairiausir. llenk6io'1.rl . puola voratinJdinds erkds. Dygsta Kaip ir Alpiq kalpok6 (Sane llaria alpi na) . gerai vddilamoje ir vesio- - je (apie l0'C) patalpoje. oes yra vienametis augalas. ieinaz So lanace ae. Kalpoke c@ - tikxa kalnl gruZ ole. lod6l ir kolpok6 bus doug groiesn6. kiek linkgs su- vaitg trtriti silp1u trdq tirpalu. gdl6s Zydes pavasari.l spal'. kurl lengva iisiauginti ii sdklq (q visada b[na sdklq parduotuvese). Europon jis buvo atveztas 1863 metais.tc/rtellaria costaricana) y(n kalnltq augala-s. Sis dailus.bet geriau rudelri iisiauginti nauq augalq. mojaper iiltoje ir sausoje lnpaiie. - Loislymos. priprdtgs prie gausios Sviercs.-/ (A Vic n a n e! i skel ! a Zi ed i ga I i nn pasiset i lar icn s. Jauni au- Polclinos: Jeigu sdklas pasesite ruded.Schizauthus WisetoneNis Scutellaria skelroiiedit Kolpok6 --rP-/ /-) V" \. rau-svi. iei irengsire ioi (ypoi iiemq) popildomq opivielim+ lUlisrp Tdvyn6: Kosta Rika. Svarbu: Zemd neturi buti vdsesnd - ui or4. Bnna skeltaZiediiq ir margais iedais. tamsraudoniai arba violetiniai. lrgiincs: Lieti saikingai. Kenk6io'r. sodininkai apdoroja augirnq stabdandiomis priemolemis. z. kad je.yorllus sKettazrec.rs tai kupli Ziedq puoKte. vasarq sukauna rySkias varpas su ugpiaspalviais trumpal[piais Ziedais.jauni diiai. geltoni. Iki pat rudens ii gausiaziedd gdle puoSia lysves. biti Dcugirimos: Seklomis lapkidio-balandiio mdnesiais. balkolus ir palanges. metus labai iviesioje ir gemi v6dinamoje. iiemq ne ve-ses- galai Ziem4 sauldtoje. TKS 2 arba gdliq ieme ir auginami vesioje bei Sviesioje vieto- medeti augala^s kambaryje iiauga iki puses metro Douginimas: Virstrniq auginiais arba stiebo dalimis 20-25"C Zemeje. vasar4 apie 20'C. iyd6iimo laikos: ceguid liepa. lrqiimcs: Zemd turi nuolat dregla. Perzydejes skeltaZiedis ismetama-s. rdje kaip 15'C patrlpoje. Trgiiama kart4 per savaitg. JauDi augalai po kelis sodinami i 12 cm skersmens g6liapuodziu-s su T. kroiluose tropinioi kolng ougoloi visuomef slokoio iviesos. skeltaziedis gali apdegti. t6 -18"C tempemttlroje. k:urie praZys kitais metais. btl- - vioiai. T6vyn6: eild. Geriousioi cugc: Zydintys augalai labai iviesioje. Siltoje ir gerai vddinamoje vietoje. mudoni.

tik hromet. dais. augalni ii visiSkai skirtin. pfiraiios iZil9. Taiiau iios ieinos skiriasi ZiePclqrimos: Borarikos soiazdelirl.rugalas perkamas tik Zydi1rlis ir tik del iiedq./o genties miirl. ieimoz C onryo si t ae.io Ziedai oran- Ziriai.ligos: vpat puola amar.r ' t|Ie. (rneloltlo Jellecto cruelltlts d (D 3 vr rl h a I = I N C& Ii Cinerarijas labai ndgsta anarai. Vokiika-sis pavadinirnas "pelenq gele" (Aschenblune) siejamas su pilkaj Zalia laprl apatlne puse. TrFiti sia Sentis. T6vynr. (-) P.jei ketinxte augiausiai auAirratnos hrlhl. o stapeli. SiU angahl nereikja statyti labai arti vieno S. tik kultirri. Mdgstr dregn4 or4. kad iiq gelg labai rnegstzi nilftti. Milyna su boltrt viduriu cinerarija. Kovas ai- duose. Gericusioi cugc: Sviesioje. ttd iildomosepatalpose ji reikia drekirti t30 .alns. gerai vddin. todel visuomet pravartu i gdliapuodzius su cireradjonlis prismai gstyti insekticidq gallna kiiio iki sarrsio kas 14 nusipirkti pavasari.rsidauginti: 11uo lap2000 -3000 graizaZiedZiq Seimos nriiq Ziles rines veisles. Be to.unguriu kvepiantys. j. grl ie ml runrliojirsi. Perzyddjusios jimetanos. daZniausiai kaktusq irsukulenhl skyriuose. Kitas tokios vienodos dos pavyzdys (botanikai il reiikili vadim gercija) . kitais meresiais kart{i per savaitg.1lia kito! lcislyrncs. gis. Parduodamos nds veislds. budilgi jq iiai r[tri- . gr iaiiedliai.ias st rpelijas.r) skiriasi tik storestriais lapais. lrgiimcs: Lieti gausiai.l r1e yra didiiausia ir m:f8iau.s.I :. IsiZiur6kjte ijas.t.rl? a/o!1o. o liaudyje papiitgs pavadirim:rs "glindd" rodo.r ir baltrnargas.li.ydi. bndingi graizaZiedZ. lles. - konvertai Screclo iiliiausioje (16 -18'C) vietoje. kokia daugialypd !i gentis ir kaip maZri daugelis jos miirl Jerc. ues toliau auginti nevertn.gal4 p. jos buu. Jq mi iviesioje ir vesioje vietoje (9-12"C). /ornrrs be galo p:urzGi i kri le. kajp du Kenk6ici. re. Kaip tik te- tui panatysite. Kaip ir tikrosios gebenes. Dcugininos: sdktonis liepos-nrgpjuiio tnene-si.unoje.jq.rip puola amarai.i: Dregni ir vesus Kanarq salq kalnq miSkai. prieiingai. Karnbaryje dau.rla. Zv:rigZdiiki Ziedai. 43) tuomet cinerarija ilgiau . Jauni augzrlai iiemq laiko- iyddiimo loiklsi ir balandis. bft1a daugybe Sdre. SteberiDa. dieurl. visiikai t r paiia lirkne: Sattecio stapeIii- - Kili prieiiriros ypotumoi! Pelsodiiti nereiki:t. ne per hlri Into musu -qebenes (Ilcdel.

milKtu gloksinijos tika-sis protdvis Sinfiingia speciosa. taminldasniais lapais. Sausi lapai paialinami. Re c hsteinei lfili prieiiuros ypclumoi! Cloksinijq negalima purksti.nd. Ii abiejq Siq r[Siq.tirning i a spe c iosa S innin- i gia regifla. ir aksomiSkrl. bet tiesiogidq saulas spinduliq fu sauso oro nemdgsta. Pavasari penodinami i SvieZi4 iemg ir laikomi iiltoje. Bego metai. Douginincs: Sdklomis. geriau drekinti or4 (-+ P. Seimtz Gesneriaceae. Pirmosios didZiaZiedis veisles atsirado sukryZminus. Tai pirmoji miiruruiiq.Poslcbc: Tokia pat priegal4 augirti toliau. kad isleishl kitais metais laujus iiglius. 5i ruiis lengviau iSaugina naujas atzalas. 1815 metais ji buvo atvezta i Anglij4. Ko[e visos (i$ky. ligos: . taip pat iE Sinnihgia Euttata.aiksdiau. pasizymi nidai Eudonais alGomjikais lapais. Pa-stlrosios ligos gali apnikti ir per giliai pasodiuus augalq i geliapuo- auga Pietq Brazilijos &dgruo- ir iydi violetiniais ir tam-smdlyniais maiais fiedq varpeliais. iimarght4 violetinCmis ddmCmis. Beje. kad jos tureQ kuo daugiau Ziedpumpudq. Nuo per ialto val1deIls ima Ibkti stiebai bei plti Sakrlys. tadiau parduo- t3l . ir kvepianiiq. Savaime gamtoje se uolq ilaituose - ji l6s radosi kaip iS gausybes lago. Past. dai Ziedai viduryje turi bly5kiai gelwq juost4. augal4 apninka amarai . rus dvi) turi gumbus. Kabantys violeti- Sviesioje h dlelr)oje vietoje. ir pilnavidwiq iiedq. Negalima drdkinti lapq! Gloksinijai a c ardinaus). Sviesioje vietoje. Pirkdami gloksinijas Zinrekite.tirrir?gla mazesniais. ir blizganiiq kaip Silka-s. kultirifles Geriousioi ougo: Sittoje. krdangi gumbai buna per mazi. ir bar mosrl palanges puonaujos kuo ivairiausiq Siandios miirines spalvq bei aspalviq veis- KambarilAs gloksinij os giminaites gyvena Pietq ir Vidtuio Amerikoje. labai pana-iiq i iisiskleidusias roZes. rtJlrs. trgiti. Sinnhgia helleri t Sinningia vi llosa brvo itd€iimo laikos: Kovas - rugpjntis. kadangi mro lapkridio iki vasario reikalingas dirbtinis apivietimas. susisuka lapai. kudiau Zydi gana kukliais ir de nebeluiindjo kaip neiivaizdiiais Ziedais.Sinnirgia Glolsiniio Net ir ta"iiiavidares bndamos gloksinios atroda itit proitzios. kol iileis naujas atZa1as. Da. ir dazniausiai Ziemodami Ziva. iimarghta js baltomis gys- dvispalviq. taiiau mdgdjams nepatartina. trgiincs: Lieti saikilgai. b[tina ZiUra tiDla ir mudodiedei kart4 per savaitg Kenk6ioi. Jei ketharna au.lei oras per sausas. Buvo sukurta ir di. lcislynos.zl"oii. beje.43). lomis. tarp jq ir garsioji raudoniied8'Sauldjq esarna apie 50 ivairiq lydis'. T6vynd: hoteviai kilg i5 Bmzilijos. Sinnhgia cardilalis (syn. gumbai apdZiovinami ir laikomi laltai senoje iemdje (15'C). c6)" isvesta daugybe kitq miiriq veisliq. gesneridai. matnuzyddjusirl Siuolaikiniq gausiai Zydiniiq veislirl neverta toliau auginti. kambario temperat[ros vandeniu. atveZta i Europ4 1m3 metais. Ieidiiama gumbams palenlya susitraukti. periyddjus. Ten damos vien veisles.

I Solanln lfiouliouog6 J C' 3 h YI a I N Solanun nelottgena panaSi i baHaaanq. geltalpoje kiauliauogp reikia tollos. gabalardZio kiauSiiio t32 ..l-s il per sausas.unas "ketgflros obuoliu" .Lsaros vidurio ikj vdlyvo tiai fonnuoti. Sdkninr[iiq visos dalys uuodilgai apdulkinus. i kiek didesri tus puosriems vaisiams gdliapuodi. Urugvajus. Atnerikos k[ma-s spariiai auga. panaii vieuamete so/a Trys Sola. nrdeni ir Ziem4 tik tiek.Dcuginincs: sdklomis. prieii0ros ypctu- t Solanuu wendlandii. Zalsvai balti Ziedai labai panains i bulviq. kad leisdziltq zeme. Kenk6ioi.'eudorafsiu. kurie ptinokg pa-sidaro .t. Solanun ja\ntilloides greitai augantis vijoklinis augalas vesiam Ziernos sodui. Zydi uuo Zientos pabaigos iki pat va-s. Gra. ja.nuo rugpjndio iki mgsdjo blyikiui violetiniais Ziedais Zydlntis krimas ii Naujosios Zelardijos bei Australijos. iijq iiau. Nukrigdliq Zemg. jj galima labai ivai- Vaisiausminkft ima-spiuia- . gdliapuodyje galintis uZaugti iki 3 m auk<iio. nkiai (+ Adresai. ibakJai^r4 Geriousioi ougc: Svie. P. vq<lus atolll4zq puskriimis karpytals lapais. So|anu orariiniai.rl- idomirl SoldT?arl genties giiikai kalbandiose ialyse hrmrs. kai larr dar vadinamas "Kosta Rikosbulve" iilutnamdgis visialis vijoklinis augalas kablio pavidalo dygliais.s.a. kad graZiai Sakotqsi. sioje. Vaisiai laikosi nuo mgsdjo iki - vas.temolil l0 . res iiuos visZalius apgered. seklos i-6dZiovi- iytGiino lcikcs: CegubirZelis.puoJa voratirkliids erkds viniai. kitaip gaiyikiai mudotrosjos uoli apl kti amarail Pavas.r4 lieti gausiai.238) iiaugha ir kitoki! tds Palorimqs: celidnkys- dydZio vaisiai.@ng L'aralini Lliauliauoe. sauletoje.r iydi iki mdens. gerai vddine m oje pa talpoje.l/asu rq 83Lr Drrrr rr rxuKe. ranfonnelii. o laj4 Gaila. Solanwr laciniat l0 m ilgio figlius.ris 3 cm skenimens melynai violetillrars zredJLs. fdvyn6: Madeira. zydr nuo liepos iki spalio (gerai priZi[rirnas beveik istisus vad ruiirl: c loislymos. Jis laikonas graziausiu Sios Seimos laipiojmdiu augalrr. orallzir1qs arba dairiau purl(rti.i Solottun l.uri btna ir talgi margintais lapais. Jei kietijoje vadin.lri ir va-s.atio.gosl ir baltasparniai.L<tuose augiuamos kaip karnbariniai augxlaii koralind kiauliarro5E . z. Solanun aviculare. trgiimcs: Pavas. t iiemoti. ligos: Jei oras Silt. Nuo kovo iki rugpjiidio [giti kas 14 dienq. Tinkamai priZinrirna-s bei rpSiamas gaii iileisti net metus) pavied. Saknis iiek daugelis augalq iimeta. Sudygg jauni augalai bent dukart patmmpinami. o.ros baltai malyrzris Ziedais. tiek apkarpyti.zrnr gentias r[Sys miisll kr. per himaz Solanaczae. 6 cm sker$n ens violetiniai Ziedai dZiugina nuo v.Solanun pse da capsicu t. . Yo- nun nelonSienair Solarutn calt s i cas t ntnq k. Brazili.fi gos iisilaiko nuo rudet1s peNodinti iT.bul- flamos ir pavaM4 pasejamos. pakankamai erdviarre - rudeff.Alscrgioi: Koralires Ziis violetidai Ziedai kiauiiauogas bei kinl iia iisiskleidiia pavasari ir k4 tik iivardytq So/ana. 5rs Prenl - ryti jiems tir*amas sqlygas 2d koralind kiauliauogd nelai lfili ntoi: Laikom4 Siltoje pakoma per daug iiltai.15"C tenperahlroje. Lapai uZauga iki 25 cm ilgio.'rnelyrruoju ourvrslleozru . TKS 2 arba iki Zietnos vidurio. linama. krumelius galima auginti ir toliau reikia tik suda.

iitisirius blizganiius lapus. Ta- S/alr?r)l- l6'C.$iiq . be to. Ii iios gelrtie-s miirl. ieima: A race ae.rkeisti reguliuojant vo menesi j i pravartu persu put- - rugsdjis. Spatifilis ypad tinka auginti llrl floti. K. prv.rs 14 dienq patrgiti silpDu tr4\q tirpalu.l daZtiai purkit. ligos: Per iil- tai iiemojanti ir nuo per sauso oro stefanoti apninka voratiDklil6s erkss. Nuo kovo iki rugpjhdio diiklis Ziedais. T6vyn6: Kolumbija.kad greiiiau subresh! hgGroiicusio iio augolo puoimena bolti skediai s. Beje.43).b nd n i kJek iiau jis labai nT egstur:rs ir kaip karnbarinis rugalas. ir nazps. Tuomet ant geliapuodZio su papddZialapiu reikia 1-2 dienoms uzmauti Geriousioi cugc: Irin iviasioje ir luolat vddinanloje.rto!T4Zq Amerikoje. Niekada neleis- didesDis bei aukStesds SpathQh)II nt v'a lisii. ialsvo papddlapio.rknimsl Rudeniop iietj saikill-qiau ji NLro spalio iki s:rusio baltumo v. Vasarq susifonnuoja iiai ieimai budiugas iiedyna-s. TKS 2 zrrba geliq Zem9. jei reikia. Dcuginimos: Seklornis arba augalo dalimis persodi11ant. Jie issidestg kuokiteliais aplirk vos ii Zenl6s kyianti stiebq. 45). vesiau kaip Ziem4 r1e viszalis ltripiojantis lcultars su il-sais useliais. sus metus laikomas kan- Vi ieli (+ P.rsari.25'C. Va- tj perdZjuli i. sarq slrsifon)luoja Detikrie. pavadiut^'Ma na Laa'.xis Zvaigz. ko- Zyd6iimo loikcs: nirzelis ma p. loistymcs. Veuesuela. nariiq medZiagq. iiem4 l2 -14'C. pravartu itaisyti djrbtirli apivietim4 (-+ P.ruL(dio bario temperaturoje (18 -25'C). apninka skyd. iyd6iino loikcs: xovas Seimot Ascl cp iadaceae. Ramybas periodu (nuo spalio iki sausio) laistyti dar rnaZiau. kartris iiauga vaisixi. minkitu kxmbario ternperafitos viuldeniu. ligos: tei ora". Tuomet Zydi Svie-sos l]et Ziem4. Betji gali- Douginimat: Virinnirl auginiais arba stiebo dalimis. trgiimos: Pavasariir vasarq lieti saikilrgai. Celst4 lapaj. Erdve-sni:rrle iiemos sode ge. trgiimcs: Nuo kovo iki rugpjiiio g. Pakeitus vieq arba del skersv6jq pradeda kristi Ziedpumpuriai ir Zied:ri.!rtys. bet ne sJLrletoje patrlpoje. sivaime aug. Vasario sodiiti i T Zemg pl:r-siio dribsniais. ivoigidiiki ir (-t P. ldemaliniai.Spathiphy llurn Stephilnolis fl oribunda Spotililis. Kenkdioi. Jie lrupjaun.dni pavars{ri ar vasar4 ir iSalnlijami iildomoje daugiuirno lys- kvopis koip iozmino iiedoi.rusiai laistyti tninLitu kalmbario temperaturos vaDdelliu.iau :ruginti prie ahamines sieueles. o& .r sniego liai. Sukrovusio peregirnq polietiletro mai- prisitaiko prie ivairaus iviesos inteDsy!'umo. iis augalas stebednai lengvai per sau-sas. P$tarosios nliies iive-sta net kvepiatti veisle. ajeit iai. karrbaryje daugi:rusiai auginami 30 40 cm. susidedaltis ii varpos pavidalo kremines spalvos burbuolds ir balto arba Kili prieii0ros ypotumqi: Siltomis diellornis spntifi ]i patartina purkiti arba drdkinri patrlpos on1 neturi d.. Lrpai tamsiai illi. Nuo kovo iki nrgpjndio k. Vus:rrq laikomas 20 . loistymos. 50). Turi vis. ii kuriLr kartil per savaitg patrg\ti. f r-iYyn6 : Mndagaskaras.rs hidroponiniu bldu. intensyvurn4 ir temperatrlr4.lug vietos. popddiiolopis $lefonotis Spatiflis auga ir didelis. rugsdjis. Alsorgioi: Sis augal:rs turi od4 ir gleiviras dirgi- iiedpumpurius augalo nepatrrtina ju d il1ti. krj tnlksta ivjesos arba laistoma per kiehr vandeniLr. alnarri bei skydam:riai. leisti jam vylliotis ant nedidelio lauko.rmariai ir voratinkline-s erke-s. IJJ .Gkin. l(enk6ioi. belapius uglius paflrmpinti. Geriousioi ougo: Sviesioje ar pusiau iksningo- je vietoje.kristyti vos retsykiais.alius. peisodiuti i T.+0 Stefa11otis er epsta o&E'fu Savo tevyndje auga kaip k isti Iietos. Xiti prieii0ros ypotu- moi: Vasar. saDgriis ir Zvilg.

238).ualrelygu aa. balti. Zalio- t34 . Sviasiai mdlyrais Ziedeliais Zydiitis Streptocarpus stj-xo- 1824 metais vienas botani. (10-15"C) vietoje. ligosl. liaudiikai vadinamonis "vaikuiiais". R< t\ <licliialsia -miiq (per ir lapq. Jei augalas laikomas pea drdgnai m per sausalJ parucluoJa lapq bromeliniai. rausvi.r.1 nF nk a 4)a s. Nuo to rro ternperah:itos vandelaiko gelilinkai suknre niu.rDr3lrsrtr ullxa drefltrs rr iilurs geliq langas. iddti silpnos koucentraci- minkitu dnnrgnu vande- Kiti prieii0ros ypofumqi: Nuolat drekirti s4 kamb. Kai drdgna.rrio or. bet ne sauletoje vietoje. ne naiesries :iei puse motinit1io au8alo. gesneriniai .io apatiit puse rysndt raudona. uolq ar kito pagrlrdo.l sau- (--) P. bet Io Seimoz Gesneriaceae. Gericusioi cuga: ieimaz Il ro n e Li ac. prie t. hriai tika-s zrugahl niu. mdlyni.lqistymcs. kur. Kartais uZpuola miltuotieji itr paprastieji slf oairanar. skfrus jas rcikia pririiti myl6tojJ\ netureftJ pritrrti. At- biti ios Driva- Tailal. SmuikiaZiedZiams miirDDams Ziem4 rLffa r li-u temperc- Kelkdici.iali.2 kartus per savaitg. T6vyndt Pieq Afiika.. pavasari 2 arba l(iti prieii0ros yporumoi: B[tinai drekirti sau- pilkq augalq. Nuo kovo iki rugpjhdio kas 14 dienr] ta$i orchiddjq.liomis. bet De suuletoje p3tdpoje. Savailne auga daugiausia epifitii- palieti silpios koncentracijos tr.i i rit:is. (J Duotriruka geli! Zemp. - e.!anea a\ 'I . gelsvi. bet geriausia pavasari. padergti sidabriikai pilkais ZvyneIiais. galiriiais siurbd iS oro dregmg. - rugseJls. Pilknjrl tilanclsijrl lapai siauri ir ioliski.epto. vasar4 sxuletoje ir Siltoje. Daugeliui tilandsijq reikia palygilti maZai vietos. voratinklhes erkds bei tripsai..]lltyi panroitq Sak1l. Lapai isaloijarni apSildomoje clruginimo lysveje (3pie 20'cl istisus mefus.kzunbario temperahlroj e. Niekada netreiti sauso iaknq gniuZulol kai aDt medzirl. Visus metus . tankia.ligosr setgn retai. Pctqrinos: Vezarrt ii tdvy|es kotlteireriuose augalai labaiapgadhami.I Streptocarpus Tillatrdsia Slreptokorpos d Tilondsiio (9 3 YI l- a I = N Strcptocerpus wetldlandii teturi vicnq Kvo l ) 11 io c&sb tr :i. Vasar4 kas 14 dienq i purikimo vandeni jos tr+irl. Jauni augalai isxrF ga ii iapo gyslqi Ru5ys dauginarnos sdklomis pavasari. raudoni. Douginimos: Aaugomis. sios tilandstos iltisus metus Siltoje ir iviqsioje. trgiimosl kas atveid pifin. Tillandsia. Dauginimcs: Miiruflai d:rrrgLrrmi LpJs lepo pusemlst lq dalllnrs rrlr:i strtmenai vidurirei gyslai 1 pesodilti iT. TKS s.e nvresloje ar pusrau nlGmingoje. 30). - iytldiimo loikos: sa4 arba vasxr4 nrsN. Geriousiai dugo! Pilkosios tilandsijos iitisus metus Sviesioje. iyrl6iimo loikcs: ceguze ru r. t t iS ru o.43).Laistoma mifl kitu kambakarp4 i Etrop4. Tai nenatlralus auginirno b[d-as ir visiikai beprasmiika mada. P. das h Birma. violetiniai. Ziedai illandsia daugiausiai 400) hrrinti broneliiirl Seilnos geDtis. puola amarai. pa vyzdZiui. bet iiem4lieti saikuriq 1luostj]biai grakshts.l.di sh. Madagaskara-s. da is a pt i l':rl ( \. P.I .l patalp! orQ. trgiimos! Vasar4 kasdiel purkiti ith daitiai arrcdarltis k.lei oras per sausas. Zeme turi bnti nrrolrt daugybgjo veisliq. kingiau.l gaUrn:r rr rsuKe)t zlemq vesroJe hlra. Yra Zaliq ir loislymos. - Kenk6iai.Ziem4. dryZuoti ir l1et garbanoti. nupjautomis lapq dalimis).r priklijuonl prie akmeus ar medzio augalq. Tdvyn6: Arnerikos etogr4ios bei vidutines ato!trqios. todel geriau pirkti tik gdlinifl kystas rlkiuose uZaugintas tilandsijas ( ) Adresai. Pasllruoju metu paplito metu smulkiaziedes nlsys! pasnruKr zleoes miys. Kai kur geliq parduotuvese pasirodo pririitq prie iakl arb.lbandiame gdliapuodyje.

Nuo liepos iki prazystant kart4 per sa- () P. Iigos: rer sit- iierrojaniis kalijas iyddiimo lcikos: nazninusiai parduodarnos rniirunas fiyzijos. kalij. Jos auginamos specialiai puokitems.lusros jos tevyueje). Megsta iihm:1 ir dregr4 orQ. viduryj€) dalimis. Perzydejusios pamazu mmyksta. o& ch . Yra i.Lstiebiu. Seino:.usiai nigstatn - Vriesca splcndeLr. Ziem4 vesioje pa- Gericusici ougo: Sviesioje ir pusiau iksmingo- trinkl augirnas ir pakenkiani augalo lapai. Svarbu: Zeme tesne Puikioji ubisinin6 krlija id a?t h i op i.1rar eaz. 43). mdsirgu iakui. talpoje. t35 .rt del dr6gmes pertekliaus su- aplinkr arnarai ir voratinkliles erkes.v. Calina nusipirkti ir rarrs(Zd nt edes vaZiedes Zuntedd(hia reh n a n n i i bei geltolrrai Vriesea spl. ajeriniai. milnlniLl tmrsiai raudonais Ziedynais arba aug:rlq su ivairiilspalvdmis Zied! varpomis. visai arba ii dalies nLrdZir'lnanti Zold su stipriu.a) kilusi iS Pietq Afrikos pelkq.I ploksiiq varp4. Populiariausia veisld tllli br'lti - nei 18"C.je su centriniu Sildymu). P. Soddai Zali.r Zalialapi! puriparipiri. maZus gSliapuodiius su T Zemqs ir putplasiio dribs- niq miiiniu. Peruodinti nereikia.ritp patrgsti. bet ne maZesnernis nei pusd tnotininio augalo. peniodiuarnas ir pamaZu vis daugiau 1:ristorras. iydiniios iStisus metus. Gericusioi ougo: Sauldtoje ar pusi.rdeniineiama ivjdq. fl. taip p. tai galirna augirti pririius prie apifihms skirtq Sakq arba nedideliuose gdliapuodZiuose su itin puria Zeme. iii- birie- loistymos. res periyd€j9s augal:rs nunyks.e de s 'UEtilis kalavijas'. ligos: eer ialtoje ar per salrsoje patalpoje (kambary. lor iieTivyn6: Atogr4iq ir Pie. Adresai. Kenk6ioi. kaip kihl bromeliniq ieimos augalq. galirna auginti sode.r daug dtegrl6s. gautq sukryZninus Vriesea carrinald ir Vriesea psittacitxa. Jq yra Betu labia.lloistymos. Douginimos: Pasitraigus ramybes periodui (liepos - iak|i:rstiebio prie specialiai tm pamoii tq iakq arba pasodilti iyd6iimo loikcs: Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pradZios. Ja-s als. trgiimcs: Periyddjusi kalija du menesius (ge$rZes ir ialialapiq ir marga- vietoje. Kraulanii:1 uaujus Ziedus laistyti muoja maZdau{ pusmetrio aul<siio laprl skaoteles ir vienq ftudoll. Po to glriuzulas iipurtornas. Lapai marginti ryitinis rudai ii- tiek sar+ kas 14 dienrl po - aDt gDiuzulo. Va- tm- raudonais skesiniais dryZiais. Va-vrq laikoma Tdvyn6: Brazilija.. Pqlorinos: Tel. lrgiimcs: Lieti saikhLai.m4 ialdiq nebnnq. bet ne sauletoje iiltlti. Beje. je.ru uksmingoje vietoje. bromeliniai. liyzijq ataugos raldasi ir prigyja re taip le11gvai.N q Aftika. Kenk6ici. Nuo geguZds vidurio pastrtoma lauke.rrgiai at-skyrus prjriiti clil iios Z a n t a des c h i a l?otridnd gumbq ( e! ) iy .rZnai purkiti ir drekinti or4 reiiau. lygrrs lapai prisegti prie tiesiq stieb!. Douginincs: Ataugomis. Kalija praiysra Ios PnstnatS s fa|tt)'nLs lct lr'attt. vandeni pilri i skrorelds piltuv61i ir Siek lio) l:rikoma visiiklri sausai (tuo rrehl blln. Ji sufor- lapiq.praZydusi:1 vel gausiai. ypai Silturne ir dregDarne geliq 1a0ge. Fryzija-s Xili prieiiiros ypctumci: D. laLrkir6je gamtoje tai mazdaug 80 cm aukiiio.\:riesea Zaltedeschia tryriic Koliio os6'fu Kiunbarin€s fryzijos tai daugiausia miiniinds.r s. ?38). Ziedyurl sudrLro balta-s pap6dlapis (graikiikai rpatrd) ir geltona burbuold. Tuo metu kalijai reiki. Seimai Broneliaceae. minkstu karnbario temperatiiros vaudeDiu.

pavasari persodirti i T Zeme. Dalg!tri[uq Cumbeliais arLJa senes[i! augalq dalimis. nuo kovo iki nrgpjndio kart4 oer srvaile necausiui ortre.aceae.. Globba b lbifemt ii Ramiojo varderyno pietilirl salq ki- Isztl$ malzls Krumelts.s spinduIiu neDrdrstu. 5i augalq nes!nku atpazintj iS ypatingq Ziedq. ypaturai: B[tina drekitti saus4 kambario or4l GruodZio-sausio menasi lapams leisti nuvysti. todelbutinaj4 daZnai purkiti. zrrorTros rrilzdJug I uu Io\ llenues tlriiq. Zil gihe ru cea e. Laistvm:rs. keliomis iijq galinra lrozdtis botanikos soduose.l-sr Viriluriq augiuiais.ri reikia labai drdguo oro. b4. f9. z.iti. Seima: Mall. Be Globha winitii yra d. Pava-sari patartilra persodinti lT iemg. Pastaba: Taip patpri- Patarimasr Kurkum4 /?a) (Curc t a roscca- reikia priziiireti taip pat. yy. kaip ir glo- lapkitis.biri svissioje. bet tiesiogiriq saule. E Zyddjimo laika-s: Nuo rudens iki pavasrrio. siek tiek trunsasnis vainikas. %iiau gumbas neturi isdzioti. dedeiviniai. iiem4 ne vdsesreje kaip l5'C. nuo kovo iki rulejhdio kart4 persavaiQ po truputi patigiti. Eesimas: Lieti saikingai. a I = N I lH 0riginolus iydinfys ougoloi: iis tos noule'nro relenybiq megelomS. KitU rhii!l jie gali buti ir kemines spalvos. Laislvlnxs. P u si a u i ro n ij o s isis kl ei d g s pa Zi e das p urpur i - ne tourele.reoq suoSro rt YI 1- purpurind taurele. Geriausiai au€ra: - L. atrosdn . pladiais lancetiskais lapais ir nusvirusiomis iiedr] iluotelelrtis. lnsl GIobba narantina. Saknijasi sunkiai. Kiti DrieZiuros Zifrima ir ypatirgoji Goethea cauliflara.r ir mdlyra dulkine. rausva purLn ir nilyno dulki- t36 . Tdvynd: Brazilija.nel Tailandas. ZJdBjimo laikas: Liepa Ss-na. perZyddjusirl apkarpyti. Kiti Drie2iuros vDrtumd: P:rvonii.30'C prialpoje. visr. Geriausiai auga: Visu-s metus iviqsioje ir iiltoje patalpoje. treSimes: Saikinsai lieti minlL<tu vandedu. Daugipim. Zydi nuo liepos iki spalio.qninea ii Bonreo.I { { - Pavonia multiflora Globba winitii I Povoniio v Globo Paiasus i imbier4 augalas gumbiihr iakni:rstiebiu.ar Glahba. i:rbieriniai. rausva purk. l'lrios ryikiai raudomi iiedai auga tiesiai ii kamieno.rs netus 20 .

Be to. Sgfut: Haenodoraceire.l iak ia-stiebius sename geliapuodyje 1aikyti sausai ir ialtai (apie l2"C). he. P:rtf im&s: Na- ypatumai: Norint auginti toliau. KjlijrisZilrasJpalulljliiDre- nuo spalio jeisti nuvysti Iaparns. Siuolaikilas veisles alsirado sukryimlnus Snithiatttha uLtiJlarc si S tithialltha zebrila. Geriarrsiai auga: Visus metus labni Svie-sioje. euldtoje.4 niqoi. rudai iSmarghtus Iapus ir ugniaspalvius Ziedus.18 . Krimelis atsirraujjna ii Jos zvdeiiloqlaitasi Liepa tr't G e SahliastiebiU. bet visus metus vqsioje vietoje. Ziem4 vdsioje (10 -15'C) patalpoje. '\:ls$r: zyoeJ'mo iarKas: Fatandts. pielusios aug. Matildos Smit (Mdtilda Srrui. "l(engIros lelenc" Knllninis ilugalas siaurais pai)gais lapais. Tevynd: Indija. Zvynuotq turi miDkitus.rugpjntis.rs 14 dienq po truputi patrtriti. DaZniausiai viermetis augalas.rugsdjis. . Aumlui ?vddjirno laikzrs: GeguZe . Daui!. y!4truli. Patarima-s: Si g6le labai megsta Svies4.q sausai.23"C. z. lirrp kudrl vasarQ iistypsh I. Sirri gelei gininirrgq. It7 .aistymas. ji visai nesukr. - virinniq auginiais 20 . Kiti orieiiuros kinti saus4 ktmbario or4 (-+ P. Tdvyner Pjetryiiq Aushalija. Tevvne: M"k ikr. Argentina. Tevyrer Cile. Set sncria ct ae. nuo kovo iki rugpjudio kas tris s3vaites Datreili. pavasa- ripersodilti i - P iemg ir palaistyti. tilka iiemos sodui. apgaubti polietilello maiieliu r-) P. xesDeriuiai. P. L. Dcurinim. akantiriai.238).anthos tnan3/rtJ galirr:r iisiauginti iS sekhl (-+ Adresrri. 59r. Smilionlo S. 5e1rna: Lrrdlidaced".YceIIt! M{!Si uruocl vcsarl.irros Xiikiokop0stir Daugiametd Zoldpilkai Zaliais lapais. Kiti pdeiinros ypatumair Ruded augalas iumeta lapus. kiSkiakopustiniai.ri ne tokie lep0s kaip pirki. va-sar4 DerZvd€- jus voJe.r1us. ro kovo iki iiltoje (ga- mgpjiriio Oxalis adenophylla kas savaitg po truputipatr?iti. apkibp :rksorrrinj:ris Zieclilts. apie 1840 mens pavadinla anglq dailininkes. TKS 2 arba gdliq Zeme.nim. C. bet ne saul6toje.rs: Dalija11t sene-suius augalus arba sdklomis.tithiantha.lien4 ne vesesndje kaip 16'C patalpoje. treiimas: Nuo kovo iki spalio saikiugai lieti minkitu vaDdeliu.ristym. Ziem4laikyti kone visai -i. rflora. )91: zt Acanthaceaz. Geriausiai auga: Sviesioje. vasar4 . Dauginjmas: Dukteriniais gumbeliais. kovo meuesi persodinti i T.i"i"u*". pava-safi persodin- ti i TKS 2 Zemg su molio prietnaiia. l. I aisryrn asJgiimasi Augimo periodu lieti saikingai ir kartq per savaitg trpiti. nes gdlininkystes ikiuose apdorojama augirnQ staM.iinqsl Vasar4 lieti gausiai. SuEsioie ir iihoie oarrlooie. tlrrnsioje vietoje labai iitista. Beje. Kiti prie.ribj Ziedynkoiiai.rr) vardu. Ziem4laistyti rciiau.25"C dir- limn ir lauke).Jei reikia.r-i"u. k-urie vakare susiglaudZia lyg rniegui. 43).rs: S€klornis arbl iakliastiebiq dalirnis. Daurinima-q: nuose ii ialoiasiiebiq iisiauginti augal. RySkiai rausvi Ziedai uzauga ar)tmazdaug 5 cm ilgio stiebq.urdiomis mediiagornis. Ziem. Kadalgi Zydi Ziem4.Eralthemrun pulchellurn Smithialtha At gozanthos flavidrrs Ironlemo Mazas krumelis tamsiai Zaliais lapais it sodriai melynomis varpornis.autra Ziedq. Kol suialiuos. Jei vasara lietirga ar npsiuiauktsi. trgiinasi Visus metus lieti saikingai. o pasibaigus ramybes periodui vdl suZaliuoja. Iarrie uiaugo iilirlamyje. Atrksdia-u buvo vadin:ana Naegelia ntul. Geriau-siai augat Sviesioje. Lllistvmil\. k.Ls.

pavasari persodinti iT iemg.!r aukitesni.ristvmas. Zyddjimo laikas: V:rsaris Se. iviesioje vietoje lauke. vasarq kiek daugiau. nereikia minkitiflti laistymo vandens. - Chanelauciurn turcinatun Visialis kmmelis spygliikais lapais. ALsargiai: Pal6tritis gali turdti nuodingrl mediiagl. Nuo mgsdjo iki vaslrio laistyti tiek. l. alsiradg sukryZmin!r-\ ivairias rusis.ve'ro Virsaril lar.: Pavasa4 nugeneti apie du neidalius ugliq ilgio ir penodinti ! T ietnp.r- Patlrim. Geriausiai auga: Vasar4 saul6toje.rke.I Abutilon Cytisus x racenlosus Golenis J Pol6pitis VisZalis krlnas maiais tripiriiiais Japais ir ryikiai geltonornis iiedq kekemis. iiltoje ir gerai vedilamoje. kaip ir katildliui (+ P. kuriens greil posidoro per Zvdeiimo laikrs: Iitisus nretus. D€l dregnds pertekliaus pradeda kisti lapai! Nuo kovo iki mgpj[iio trgiti kas 14 dienq. nuZyddjusius Ziedus tudtuojau nupjauti. Td$'ne: Pietq ir Vidurio Amerika. maiais baltais arba tamsiai roiiniais Ziedais.misrunai. ziemc dar maZiau. Tdvynd: Pietq Australija. tresimes: Visus metus lieti vienodai saikingai. Kiti prieziiiraryp-a--[u!ai Jei reikia. kurie geraipriZiurimi spadiai pleiia-si i ioDrls ir gali uiaugti apie I m aukiiio.maZiau.a: Leg t n inosae. geguZd. mirtiniai. Ceriausihi ar. Mxdeira. saulBtoje. trFiti dukart per savaitg. kad lreiidziarq gniuZulas.rgilimas: Zoliuiais auginiais palvasari arba pusiau sumedejrrsi:ris rugpj[iio mdnesl. Laistvmcs. Kiti prieiiuros ypNtumai: Jaunus nuZyddjusius augalus kasmet apgeneti ir peEodinti i T Zem9.rga: Vasar:1 iiltoje. nuo mgsdjo nrba spalio tD D l- Tai klmas ialiais arba Zrlsvais auksiikai ddmetais lapais. - -4K. Geriausiai mingoje vietoje. trgiiuast Nuo kovo iki rugpjniio lieti gausiai. Seirna: Ma[aceac.rr. ne: K. 100). tresimas: Lieli srikll!ri. paldpiiiui. auga: - YI N onkilo onl polong6s. Nuo kovo iki rugpjnaio trtriti kart4 per savaitg. Jie rn6gsto grynq vototos olq o zlemo .iviasioje ir vdsioje (8 -10'C) patalpoje (Ziemodamas iiliiau ne-sukaus Ziedu).* t38 . ankitbiai. iein'd Myrtaceae. 3 E l6 = potolpq !uui. iiem4 . Zydejimo laikas: Kovas . Beje. I aistym. - YI Iivy. Parduodami augaIai .balandis. Parduodami veilis aukiti augalai. Kiti prieziuros vp. ruo (12 . taip pat ir Ah t ilon megapolanianlsx Ab !ilotl pictunt. Daulrinima-s: Zoliliais augiliais 25"C dirvoje.rsi Zydinti palepiti geriau laikyti iviasioje ir v€sioje vietoje (tik ne sauldje). a I = Puoin0s ivdinfys ouguloi. o kartais ir d.mrru sulos.$. Duo rugsejo (r. iiem4 kart4 per menesi.mybes periodu) ivie- sioje ir vdsioje (10"C) patalpoje. dedeiviniai. Dar. iviesioje ai pusiau uks- rugsejo vesioje -l4oc) patrlpoje.

Lapai iirdiiki. mttlniai. Labai bijo vejrl. ji s?yglius . Kiti priezi[ros Jpatumai: PerZyddjusi katileli geriausia pa-sodilti so- ki darZeliq gdld. Dazriausiai kambaryje auginatraa Callistehron citr?rus ruiis (sinonimar . o pEdejus lsisti lapams iivis liautis. I a. Geriausiai auga: Vasat4 sauletoje. SaulAtomis dienomis apipurlciti. megsta kalkirgil laistymo valdeni). Labai dailiai ahodo pakabinamuose gdliapuodZi ose. Tevvne: Brazilija. Dauginima.p.em? su nolio priemaiia. raudolomis arba violetinemis) paZiedemis. rozhemis. Auginama kambaryje stiebiasi auKtyn irgi palygiiti greitai. gausiai Zydiiti Sviqsiai rndlynais Ziedq virpeliais.auga taip greit. Sb! EL Myrtaceae.25'C dirvoje. trFSim.s: Nuo rugpjudio Pashba: Lygiai taip pat M etr oi s i deros exce lsa. kai ima skleistis muji lapai. Zyddjino laikas: Balatdis . bet kartais 2ydi ir ilgiau. Kili prieiiiiros ypatumai: Pavasari pensodin- ltoscharslqana itin puoi. gelsvai rausvomis. itio ivie-sioje ir Siltoje.rtu1nai:. t a b i I is. Zvdejimo laik.8'C) p. niktaginiriai. (galima ir lauke).Sviesioje bei vdsioje (10-14"C) vietoje. kruminiq ir aukitI'ilgiq bugenvilijq. Seima Nyctaginaceaz. susitelkusiais mrrrpomis kekdmis.Metroisideros citri@ a$a Callistemon lanceolat s) tevyndje uZauga iki 3 m aukiiio. prizi[rima Carnpalula poschzrs$ana Snulkioiiedis korilelis Maidaug l5 cm aukiiio.birZelis. Geriausiai auga: Vasar4 sauldtoje. t39 .emg. Rudeniop laisrytirediau. klminga. kad geriausiai tinka iiemos sodui. Seimar Carrrparzlaceac. nuo rugsejo . tr€iimas: Nuo tada.iviesioje ir vesioje (6 . Geriausini aulai Pusiau paunksr6je.liepa. t21r- Callistemon citrinus Gelsvasis kolislemonos Visialis krumas pilkai Zaliais lancetiSkais lapais ir apie 10 cm ilgio Ziedq varpomis. lai. Tyddjimo laikas: BirZelis liepa. Daugi- ttrirti nimas: Suddtilgas. Tdvyndl Pietrydiq Australija. Galirna rusipirki larl! dauginq gdliapuodyje. tr$ti ka^s savaiQ. Tdvyne: DaLmatija (Adrijos jwo. Ypad kinta i akis raudoni ilgi kuoleliai.Bougainvillea Bugenviliio laipiojaurtis augalas ryikiomis (kemindmis.visai mazai. 1ruo lapkridio .Kovo menqsi augalq nupjauti ir peNodinti i T arba TKS 2. Naujoji Kaledo1lija. katileliniai.s pakaltes). labai iviesioje bei iilioje vietoje DlS] Vasar4lieti gausiai (beje. iki rugpjndio gausiai lieti L kas savaitg hgiti. ti I T arba rododetdrarD-s skirt4. panaiiomis i iepetdli buteliams plauti. niai atrodo pakabinanntosc gdliaput dZiuose.rs: Birzelis . Kiti prieiifiros ). ir spardiai augu7tl B o u g aix v i I I e a sp e.stymas-ASt de (tenai pava-sarijis vdl suZaliuoja) arba laikyti per iiemq vasioje ir iviesioje patalpoje (laistyti labai retai).rtalpoje. LeidZia atauga-s. DAUgi: pjmas: Va-sar4 sode iileistomis ataugolnf. l-aist]'inas.rs: Vasar4 lieti DarZcliry LADTpA UtO gili mllkitu vandeniu ir kart4 per savaitg trtriti. tvmas. Be to. iki spalio vir5[riq auginiais 20 .. nuo rugsejo . parduotuvese bauia i Bougaivillea glabra.

AI 'l il |-i" $ ru kiekvienome iiemos nes ioliq iq groiesn6s ir spolvingos iydiniios t40 .LAPllllAl AUGAI.

vyrunediniq.auk<toji araukarija.ivit sos ga dylltvai. begorrinirl. nes savo t6vynejejie yra didZiuliai rnedZiai. r4l . jais kv6puojama. norsjie taip pat lapiniai. kad veiliam lapuodiui reikia daugiau vandens flegu augalui su rnenka lapija. aralitiq. gatirna pa-sitlyti ne tokius paplitusius augalus. negu kuklu-s ir neiSvaiz- dus Ziedai.itai ir spalvos rodo. Jie gali blti ploni arba rn€silniq gi. lamstas bei viksvuol€.. Kas Bendrieii lopinirl ougolq prieiiuros bruoioi Lapai . difenbachija. poveikio mtl. visZaliq ir metandiq lapus. Zalios spalvos Zrnogui labiausiai reikia. tesubrendg Zydeti. arba alokazij4 (-+ nue. margalapia0turi (-+ vir5uje). v€liau kai kuriuos ii jq sukurd g6lininkai. Jie tiesiog yra senovi5kesrri gyvavo rnilijonus metq iki atsLandalt Zydintierrrs augalams.amina kas. pallrisoruotaikq. kuri<ntis lyg stipriai"s l!nr'is prisiris. ir netgi vaiL-uoti. kadjq lapai daug iigarina vatrdens.sni. kn-uniniLl arba pala-iir1 irnedZius. paryzdZiui sukulerrting Sen ecio ruii (+ P.191 susipaiitrsite su graiiausiornis ir popu- liariausiornis lapiniq augahl ru- iimis bei veisldrnis. Skouingai parillors ir priderinus lapiuirs augalus. kiek arrgaJui reikia iviesos ir vandens (-+ P. Iiintys . 33). o allcitarne g6liapuodyje lieka nuolat jauni. sukulentq ir uet vabzdZiaedZiq. {spiidingi lapq ra. Daugelis vadinarnqjq lapiniq augalq pas rnu-s niekada leZydi. rnaranti- cugolous kamba{ ves arba buti gyva lalgo uiuolaida.sq sveika- ni f ' tai. bus apraSomi atskiruose slqzriuose. odiiki arba aksolniniai. trauka kaireje). i atskira-s erd- Nereikia parnidti ir teigiarno lapiliq augah. filodendras.jie pirmiausia parodo. Milliniiki orturitl lalni .riLri . stambialapiai augalai. nes tai rmybes spalva. iiurk{tirs. kokia iSradinga yra garnta. kadangi botanikos ir prieZiruos pozituiu jie labai savlti. kabdti prie lubq. Jie Kos iinotino opie lopinius gali karoti nuo kolonq ir pakylq. P. - juk musq akies lgiiu- neturi prisitailTti fu rieiingai kitorns spalvoms). Paln6s ir papardiai. plaukuoti. Ii Iaprl dailai galima sprgsti. 193). Kas paivelggs i 3j rnilZinq etpaZintq savo snul kialapj. l6 ir 26). puoSne. fikas. Be to.t pric ieDris. Zoliniq. iliauZiaudiq ir laipiojandiq. nesjis daugiau ieiko ko nors iSskifinio. ar augalas serga.ftkg?'ftvynija Ficus benjauino sr(or tuojo ore sto- ros ioknis. Stebba dydZiq ir fonnq ivairovd. . Ji (-) nuotraukir P. Tiesa. arji puola keukdjai. padalyti didesni Lapiniai augalai kilg ii ivairiausiq ieirnu: ajeriniq. Yra tiesiai augaudiq. gebend. ypatingi. irnantriais retais augalais ir ldomiornis rinkos naujienomis. dracena. 142 . Ziurddarnas i Zali4 spalv4. Kiti lapiniais vadinami todel. galirna labai papuosti patalpa^s.S tikrqjq visi lapiniai augalai taip pat Zydi ir veda vaisius. Statistikos duomenirnis rn6gstarniawi "Zalieji" yra jtka (Yucca). Dideliu lapo paviriiu ui attgalas stcngiasi pagauti Atto dougiau Sviesos.be galo svarbi arrgalo dalis: juose Wksta fotosirrtez6. papartis ir kiparisa-s. brorneliniq. latri vos prasiskverbia pro otogrqiy niika lapijq. Laistydami augal4 visada prisiminkite. epifitq. Ypad puo5nus yra dideli. Lapq dydis ivairuoja nuo plonydiq spygliU iki alto (tokio rmrzikos ilstrunento) dydZio.

o rudeni iitraukti. Tdvynd: ./. Ziern4 kas 6 -8 savaitqs. ne iiltesneje klip l6"C) patalpoje. Dcugininos: Sakliastiebio dalirnis pava-sari. Kilija. bi diugi vyno raudoturro n i v eisl ei Kiti prieii0ros ypoturnoi3 Jei reiki.jokiu b[du sioje ar pusiau iksmingone sauldto- - je.ligos: Dau-.' AI rc4t u r p u r u triiti kas 14 dienq. Tesako.rtis). Kambaryje. Cdlinpuodigalima tiesiog ileisti i val1deri.labiausiai patiktq pelketa sodo tveDkinio pakrante. Gtai\ #& trl oli nt I ht t. ibimaz Crossu!aceae. i laistyro vandeti ipylus kaktusarns skirtq f+srl. Zis'). J Ge llonai \\.I Acorus grarniteus Aeoliutn Viksvinis oierrs d (9 = I I a I = 44. gerai vddinamoje.iem4 laikomas per au8a. kai trDkst r iviesos.ltgc. 172) arba filodendras (-+ P. nuo seno Zinomam vaistiniarn augalui. ligos: rartais puola voratinldines erke.r. ajeiniai. iiltoje ir sausoje Gericusici ougo: Sviesoje.l la. tud iliauZianti Sakda-stiebi ir labai tinka maiienrs ir dideliem. Ypai graii veisld 'P4sl. li4 ntdis jog iis sukulentrs puikiai p:rkelja sausr4. fdomi ir Acotxiuor tab ilorne riiis. At \J Srs i <)aa iolg (apie tai sako ir paiiai Sei- Tai pelkiq augalas. Indija. pavasa4 persodinti i P (su rnolio ir sm€lio priemaiin) arba kaktusq Zern9.stoma visai retai. Celiq parduotuvese biiia baltai ir geltouai dryZuotq veisliq maidaug 50 on ilgio srnailiais Iapa:Ls vyneje. l(enk6ici. pad€kle uisilikusio vandens ir per Silto Ziemojimo. pavlsari pe*odintiiTKS2iemg. sauletoje vietoje. Ziem4 l0-16'C patalpoje. merkai je.30 cm Jos p)oiio lekitas Dcuginimos: Lapq skrotelemis arba alskirais lapais.s bei tripsai. Nuo geguZes ikirugsdjo lcistyncs. jie paZF lirroja. . Kenkdiai.m[srl kaihrose lietaus nerzio-s=amiinas. Marckas. Geriausiai gdliapuodi istatyti i vanders pripildyt4 pad€klq. uIt .rs grantineus = loli.4conianr Zydi retai. patrlpoje uiaugalti vos 10 cm aukiiio. Visos jos -' ('Sidabrajuostis') ir'lareolarregdfts' ('Auksadry. /'leo7? lcislymos.ls' (' MaZutdlis').laponija. pana- lotydikas jo pavadinim.":kror.. lrgiimos: Lieti maiai. Tailandas. o Ziemil. ieimaz Araceae.-. Nuo kas 14 dienq. nes dairo Gericusioi ougo: Svie- vietoje ima dziuti. m4 vesesndje M6gsta gryrq vasatos or4 Sviesioje. vasar4 lauke. ilgalnikis) megstl. Tdvynd: Krurarq salos. I ?8-179) ir gimini. sausros metu panaudoja savo sultinguose lapuose susikaupusi4 rdukiletql Ziem. 15 .-. giausiai apninka d61 drdgmes pertekliaus. kur a(lga savaime. iie- 142 . piklausaDtis t1ri (iki 0"C arba. mai kaip ft moD-stera (-) P.-_-----. tik tiek.200 pavieDiq laprl ir driekiasi ant Uemds. Lapai ilsidestg skroteldlrlis ant maZdaug I m aukiiio nuogrl stiebrl (Acon i utn d rhorcu rn).pava-sario iki rudens trFiti l(ili prieii0ros ypatunoi: Jei reikic. ltk drdgrrg./ dryirot a |eis li' Argcnteosti atus'. drdgloje ir vd- kilmds vardas (aio. kid lapai nuo sausros nesusi- sioje vietoje . bet geriau pastogeje. Priei sodiialrt pjuvio vieta apdZiovinti. jei imanorna. storlapiniai.s Acorus calanus (baliuiam ajerui). A rgent e osl r i at us' lapai v:rsari1.s vandens arba Ziemos sodams. lrgiirnos: Vardels negaileti tai pelkirl-augal&s! Viksvilris aierirs piekada neturi iSdiillti. da ii 100 . pavidalo skoteles suside- Aeotrittl tabuhlornE d^\rgharnas tik seklornis.

z1g1a.ru. stnnaiiyt l su putplasdio dribsDiais. pavasari. Amerikoje sukurta daug iio prasmatnaus lapuodio veisliq. persodilti i Zemus indus su T. paprasti il miltuotieji skydamariai. '. KiE' veislAs lapai tik fietotltis iali. ligos: Jei oras per sau-sas.a Agloonelr@ - iiek tiek maii.43). :1 /--\ o&g Sidabri5kas lapq pieiinys aglaonemos skiriamasis Zenklas. lus kas pavz-sari. neo - (J gal4 dailiai smaildjartys lapai auga ant 50 cm aukidio stiebg. Nuo kovo iki rugpjuiio kas 14 dielq po truputi plrtr9iti. l(enk6ici. pais. loislyrncs. JauDus auga('Sidabrinis karalius'). Bene visos jos labiau tinJ<a iiltnamiui arba uZdaram Dcuginimos: Sakniastiebio dalimis persodinnnt. uogos lcislynos. Pjnvio ptrviriiq pabarstyti rnedZio anglies miJteliais (apsaugo nuo infekcijos). Dcuginincs: Kero clrlimls persodinant arba pa- gartys lapai papuoiti sidabriskai baltomis gyslomis bei tokios pat spalvos laaitais. l(enk6ioi. Kanbaryje angi]1a'J. senus filpo truputipatrgsti. - ne kraltai. puola voratinklires erkes.va-sari ir vasar4 onema coh|ttttdal nr Sali Queen' ('Sidabind karaliene').A . TKS 2 arba gdliq Zemds bei putplasdio dribsuiq miiiniu. plat0s. trqiimos: nuodingos. i 'S i lver kai reikia. . Alacasia sanderiatla tamsiai Zali metalu bliz- vienas gga-- . Geriausioi ougc: Visus metus Siltoje (Ziemq augimas. Ii 70 iios genties ruiiq p. lnbiausiai paplitut aprl nepurkiti. ruduoja lapq vase$Cje kaip 16'C) paAlscrgici: Aglaonema tutmksndje ir pusiau parnks. Nemazi.s periodasl). Seimt: A race ae. ajet'rriai. parukndje. nandiq medziagq.\<_=_==3 'Silver opdH& ^ . Jos stiebai prie pat Zemes iisliakoja kaip krimo. o kai kuriq ruiiq l:rpai - ciaro rigSties. trgiimos: Lieti tik minKtu drungnu vandeniu. ajeiniai. lat iilta. auginiais Sildomoje dauginimo lysveje (prigyja sun- Saknyti Sildornoje dauginimo lysveje. Jei laistoma per kietu ar per Saltu vandedu. kadalgi lepios ir uiima daug vietos. virinniq iyd€ti ir subrandinti raudonas uogas. Beje. Alakazija gnl4lango p o]nenl. Lieti mink<tu kambario tempemh-iros vatdelriu.Ls mus parduodamos tik kelios. ligos: rer biai. sutrinka gdliq langui. Geriousioi ougc: Sitt:ie (daugiau kaip 20"C). va-sagausiai ir rudeni (bet vardeN paddkle Siukitu nepaliktill. fluo kovo iki rugpuiio kas 14 die- Alokazija Ziausiq conlnuttat n tiiis sidab- riikai ialiais dryZuotais. o patalpos oras ddmetais bei taskuotais Iadr6gna-s P. f6vyn6: Pietryiirl Azija.nedaug (ramybe. Ziem4 14 - t43 . kiai). Kiti prieiiiros ypolunoi: Zeme turi biq nuo- lapiriq augalq.ri od4 ir gleivines dirgindje. tai laikant puva iakn jastie- vl- ieimoz Arace a.Aglaolerna Aloca-sia Agloonerno Alokoziio . Ziem4 lre vdsesndje nei l7"c paunksndje ir pusiau Alsrrgioi: Alokazija turi ordq dirginarldirl medZiagq.ta7r Rettro' i ' Pseudobracteatarr'. fewn€! Pietrydirl Azija. Aglaoneha costalun iemesnio lgio.4locasia lowii iS Bortzunsiais xlyvmedZio Zalumo apie 40 cm ilgio lapais su baltomis pagrindilemis gyslomis. Kas dveji metai vnwrio pabaigoje drAxl4persodhtiiTZemg. gali atsisios veislds: 'Silver King' msti demiq. lfili prieiiiros ypafumoi: Oras privalo b[ti l:rbai drdgnas.

. Raibasis alavijas (21loe va r?e8afa) mdgstamas visame pasaulyje. ldwnd: Aliik. apaiiojeplik4 stieb4. kuriuosjis nr. Ziem4 vesioje (6 -10"C) Ge.rugarlas or es ce n s.I Aloe Arnpelopsis brevipedunculata J Aloviios. A17U.r i n bwi xrl'fle3ans'. frgiimos: Nuo pavasario iki rudens lieti saikingai. nuo kovo iki rugsejo trgsti kas 14 dienq.s - diau jo sultirnis Gvai gy- laistymo valdeni iberti truputi klktusams skiml i ldll?. Ziemq dar maziau. augartis vijoklinis mas ypad l(enk6ioi. Dougininos: Solin6mis ataugomis. botalirlis pavadinilnas yra lcistymos. oliioiius Trunpokotis vytenis tD = I { I a I = d # Visur ltlagstal as . Seimor Li l. Si - iis rekomenduojrna Siandie[ kaip 'iaujas" kosmetinis augala-s. iiem4 maziau..abai Pieftt sauldtoje. gerai v6dinamoje patalpoje. uZauga daugiausia iki 30 cm aukiiio. pertvara-s ir koloDas. dydavo vaikams melytes Kiti prieii0ros ypotuant keliq. vr r. T6vyn6: Rytq Kinija. Gelitl p. klrios atskiriamos. panaits i vyunedzio.Aloe firi€gatopatalpoje. edtd.blti giantys viena-s kit4. Kaip gydomasis augala-s inomas i Alae barbaden sis (syn.lrduonlvdse galima daZnai matyri ir stnulkialapp Sios nliies v eisl? A n pe lops i s br ev ipe dttn a ul a I a. pusiau rikrniDgoje. turi dairai peFodinti dygliuotu kaStu.vyrmediliai. vien4 iisiiakojusi. Baltri ddmdti. tr+rl.rvaites .erkes bei tripsai. vasar4 Siltoje.i ace ae. Numetusio lapus ar Zietr4 vasioje patalpoje laikomo augalo beveik visai nelieti. toddl sodininkai danrai v aC'il4 Vi t i s h c t c r op hy I la ruri. 2ierrrl kaip galima iviesesneje. bet apsaugot4 nuo iietaus viet4lauke.3 s. Tai puihrs laipiojantis augalas raudonais irgliais ir Zaliais baltai arb:l r'ausvai margi tais lapais. Douginimcs: Vrsar4 virSiniq arba daliq auginiais. Ziemos pz1 laik4 dailiai npraizgo vytell! puola vorati[klines tllka ivjesiam sodui per ffun. m a. bet te szruldtoje. Lapai Zali. Sis graZls spariiai i P iemesmiiiui su smdliu arba i molilg4 sodo Zetng. pava-srri nis ir platqsnis. lelijF Seiml: Viaceae. lrgiimcs: ltevipeduncu. Jo sultingq lapq sultys es4 graZinariios bei lygfuardios od4. Jis auga aukiresrnoi: Jei reikia. deninumeta. lneshgi trikampiai lapai. apdZiovinamos ir is- Aloe wrq . ligos: Zienoper Siltoje patrlpoje kad ir pladiausins bei aul(<diausias sienas.icusioi ougc: Sviesioje.Ikiai apgelrejus persodilrti i T. .rdak- ftturoje. TKS 2 arba g6liq Zemg. vlsarq Iauke. - ki- jarti Kenkdici.r. Zydi tik setesni lloe ruSiq augalai. Geriausioi augqt l. jei gauna per maZaiiviesos ir iih:mos. Kitas gerai paZistamas ir nereiklus le uisiliklsio Vasar4 ka-s kambarids A I o e ar b vandensl 2 . Vengti p.lyg ierpes den- Sio augalo lapai stebetinai sauldt4. Vasar4 megst Vltenis 9' r c&dk Antpe lopsis tagstd ltlrxq tasaros orq lauke. Iigos: Kartais apninla Sakr1q nemarodai ir miltuotieji amarai. Kili prieii0ros ypotunCl: Kas pavasarism. lloN teisilgas ji saikingai liltoje.Vasaq lieti gausiai. t44 . Megsta Ziemoti 5 -12oC tempe- lcislymos. meigiamos i smdlirg4 Zeme.

2s m4 De ve-sqsndje kaip colnosu"s var. uZsios ananaso skbtelds l1ul1yksta. irna byreti spyglili. 2ymusis kapitonas Kuka-s (CookJ ir re maiian iy mus botanikas sera-s DZozefas Badcszr. sauletoje. Svarbu: perzyde. tikapdoroti specialiais honnolais ir labai iiltoje Zemeje. Nuo geguies iki rugtr-s. Ziem4 . Zie- il $nail[s - galima susiieistil - skitomis triliomis. ieimoz BronteLiaceae.je su smdlio priemai5a. stiebas palelgva pasidaro lluogas.1s palyginti tud bromeliriams budingerai pakelia saus4 orq. T6vynd: Norfolko vJos.tu k11nbado tempetaturos g4trs rausvai margintais valdeniu. Kai kudos Anaxas b r acteat us v eisTes dzio. Kenkdic'r. esaskotelp ir isalalyti sdklq majq ir su lygiais lapq kaitais. Pclorimas: Si4 puiki4 kambariu? eglut? geiiausia trgiti rodode drams Atscrgioi3 Lapq krairai labai aitrus Gericusioi cugo: Sviesioje. Nuo kovo iki rugpj[iio po tru14 tlgliai.llj) skoteles apie 20 cm tik tada. Galima Dusipirkti. susidedallKas dveji metai vasar4ji dias iS kone metro ilgio pruvartu peiiodinti i P. t45 .daiginimui skirtoje iemdjusios ir vaisius uiaugitu. dantyhl lapq. bromelidai. - - Dcuginimos: cruocizio ir sausio meDesi vitSuniq au- I6vyn6ie Seimai Araucariaceae. zlzanas Va-sat4 lieti gausiai milhico losus var. Kenkia drdgrrds perteklius dirvoje Ziern4 arba stoka augimo metu. rodril iq privolu kuo dainiqu purkffi. lsiSaklija sunkiai. bet l1e per Saliiausioje (maiiausiai 5"C) patalpoje. Ziem4 dar maziau. kai uzauga iki puses motininio augalo dyske6me0s.s (Sir Josell Bdl1ts). si4 bei Silt4 lcislyncs.4r?dn. molts ant viriaus polietilenini rnaiSeli (-+ P. IS l8 iinomq ruSiq tik Si tinka augiDtj namuose. KadaDgi apatineje augalo dalyje nebeiiauga Dauji oroukqriiq nuoldl glomon6ic goivus ir dr6gnos i0ros brizos. gelsvai ir baltai loislymos. deluiandias Kifi prieiiOros ypotuvaisius. Galima tiesiog nupjauti ananaso vaisiaus taip pat ryGtukines.m). lrtiin. Pastatyta kambario kampeji uiaugs keiva! Vasarq ardukalrija laikoma 18 -22"C temperaturoje (jei imanoma pusiau paunksneje lauke). U Araukarilos atraclelni - itin nAgsanos HS kanhlrhis tade!is.s: juostuotais lapais.3 metii araukarij4 persodinti i iiek tiek nrgshl dirvoZenr i Zernes rniiiuj su tre6daliu mpaus smdlio arba irriiini iS lapirres Zemes. toddl jiems TKS I arba geliq Zemg. gas skrcteles. putipatrtr<ti.("vaikuaiais"). ligos: eer siltoje ir salFoje vietoje araukarijos i:rkos nulLlksta.malap4is I Anallas bracteaZiau. Tevyleje araukarija uzauga iki 60 m auliiiio. Tik nyKtu. Geriousici ougo: tabai iviesioje. ialiai. krrio ryikiai raudoni sdjo k3-s 14 dienq tuputi virir. bet ne saul6toje vietoje. iiltoje (daugiau kaip 20"C). ligos: netai. samanq ir smdlio. Jas atskirri .Artana-s Araucaria heteroplrylla Anonosos Aroukoriio Ananasui rekia nenaZai vietos.59) ir pastadius i ivievieq.lr niai lapai susitelkp patrgsti.Dougirimoss Araugomis kirio a aiaso (Al1anas na. vdri egah4s l8'C patalpoje. c&tu Araukaria r-\ <7 m \--l @. trgiinos: Lieti tik labai minkitu vandeniu: pavasari. araukrriliai. vasair rudenl saikingai. aufeovarie. tadiau atrodo vis vien labai grakiti. l(enk6ioi. Ziem4 vesioje. kas 2 . drdkiDti pahlpos or4. reikia nemazai vietos (apie 2 kv. JKiti prieiiriros ypotumqi: Daznai purkiti. T6vyn6: Vidurio f Pietq Amerikos atogr4zos. I skrcteles. Visos iios veislqs Itloi: Analus. giriais (pjauti vidurhiu-s uglius).

lellji- i'fin6. iien4 lieti maZiau. kovo-nrgpjaiio mdnesiais kart4 per Mvzrit9 patrgsti. s . Svarbu: Smidrai itin jautrust. Kas atrodo kaip "lapai" arba "dygliai". A-rpa / d - tlensiftorus 'Mc'teri'. a'. . Ziema ne vdsesrdie kaip l0'C patalpoie. bet ne sauldtoje ('Sprengeri' veisld mdgsta ir saules atokait4).Idlcatus. Geriousici cugo: Labai iviesioje. at iu.1u. ri 20 . ligos: Ziemojantl iiltoje sausoje patalpoje smidr4 ap[inka amarai.25'C tamsojel). Sdklas uZLrerti plonu ie- sluoksdu (dygsta l(enk6ici. visus merus Silroje (20.filokladijos). Seim6: Li lia ceae. Asparagus A sp a r o1i u d e n s iJl o r us. miai. Asporad ct t ifo I il t s.trridaZlai arba puslar.. toislymas. Tikieji lapai daura giausia virtg i spyglius.C). labai iisiSaVisos 300 smidro kojp.rugalq apsaugos prie- Alsorgioi: gosi Uogos nuodiri 13 irious i apa<iiq: Aspdrogus setacctas ' riiys ir veisl6s gus gtrs lvoirios Asporogus Pyranidalis'.Asparagus Smidros o &sb g riiill Zoies . lrgiirnos: Vasar4 ie1ne turi butj l1uolat dregna. l(ili prieii0ros ypclumci: Per daug i(sikerojus iaknims persodinti i T. TKS 2 arba gdliq Zemg su molio priemaiia. Douginimcs: Kero dali- nis inels arba sdklomis pavasaZetneje. tetik netikrieji lapai (ioniniai rlgliai . voratinklines erkes bei skydarnariai.

ryikioje mules Sviesoje nudega lapai. Savo Gvyneje Meksikoje tai 8 -10 m Sis augalas auksdio iSsiiakojgs kri- #&db - lcistyncs. Vengti iuolat imirklsios Zemqs. plediasi i lonus auganiiaLs iakniastiebiais. tuloys. ligos: oet paddkle uisilikusio vandens arba jei blogai su- priiiurimas. puola skydamariai bei voratinklines erkes. Seimar Li li ac eae. Visialiai lapai bnna apie 70 . bet [e iemesng kaip l0"C lemperatur+ pai paialiuoja. Kilusi iS vqsiq. bet ne vesesoes kaip lo'C pat lpas. riuose arba istaigose. ypad vengti paddkle uisiliL:usio vandens. l(enk6ioi ligos: Per silieimoz A gavaceae.s4. gemi lfili prieii0ros ypctunoi: Kas2 .Aspidistra elatior Beaucxnrea recrlrvatit Aukitoii ospidistro Alkitoji a4ridistra a ga ir tarpsta tisur. bet geriau pastogCje. bet. Nuo kovo iki rugpjndio trtrqti kas dvi savalle-s. L1iiau pakeniia ir iiltesng temperarir4 bei saus4 kambario orq. Keisiiausia-s regisi jo apvalus ir storas. zlureu. vasarq aspidistra md&sta augti lauke. pava-sari persodiiti i T arba TKS 2 zem9. 147 . je atrodo ispndingai. agav itai iiemojanti augal4 puoniai niai T6vynd: Kinija. iki I m skersmens kamienas. Margalapems veislems reikia daugiau iviesos ir Silu- Pctdtim!s: Margalapes eisles' Var i e gar a' get ia]o nelepinti tr+{omis . lrgiinos: ZemC privalo b[ti vidutido dregrumo. Susisukp hrteldmis jie isauga tiesiog iS Sak- prieskamba- lliti prieii0ros ypcturnai! Labai iisipldtus . Beje. lrgiimas: Va-sar4 lieti saikingai. tvarkytrs galiapuodiio dirvos drenaZa-s. tik ne saul€loje vietoje. o9 Sustorajgs Beaucarnea stie bas kaapia vandenj. gerai vddinamoje patalpoje. Kao outq ger. Jame. kai tnretiebio.' Var i egata' veisles lapai geltoiai arba baltai dryZuoti. matji tikrdi wirta vbais atZvilgiais ir gali augti net menkai apSvie-stose patalpose mos. leliji- latrdiio menesi. Oeriousici cugc: Itin Sviesioje ir sauletoje. Ithr mdgsta ne per Sildiausias ir gerai vddinamas. loistymcs. be kita ko. gruobldtas tarsi dramblio koja. Anglijoje a-spidistra labai taikliai vadinama "ketaus" gdle. ir gdliapuodyjie pasirodo. ima f6vyn6: Meksika.3 metus persodinti i T Zemes mi5ini. Kai augalas Ziem4 laikomas per iiltei.80 cm ilgio ir 10 cm plodio. slypi vandells alsargos.ji iiam augalui mirtinai oavoiingal Nuo gefxrzes iki spalio trgsti kart4 per 4 savaites.aknims. Douginimos: Sakniastiebio dalimis (geriausiai persodinallt) kovo ba- lapais. iie- m4 iemd privalo ilgio nusvirusiais pilkai ialiais mas beveik 2 metrq bfti be- veik sausa.per gerai maitinamq augalq lav liui gali gerokai apgadinti sveikat4. Japonija. uZauga iki metro auKdio. p[ti Geriousici cugc: Sviesioje at pusiau ukvningoje. neuiauga tokiq mannesq. Neisvaizd[s pilkSvai violetiniai Ziedai guli ant iemes. kurios padeda iiam augalui iStverti ilgas ir varginandias sausras. mat dazni mnsq kmiq lietns Siam sausringq stepiq stipruo- la voratinklinds erkds bei skydamariai. - Kenkdioi. Ziemq mdlLsta ve. Kambaryje jis.ts drenaZas! Dauginimas: sdklomis arba Soniniais ngliais. iinoma. iiemq beveik sausa. tankiq Japorijos kahq miskq. vasar4 lauke. laipthese.

pav.Lsari persodinti i negilq ind4 su T.lapai iali.nal.otai .Begonia goegoensis pai tamsiai iali. roiiniais perlais "vicross misdniq. tadiau paddkle vandens niekuomet ue tiebio dalimis Sildomoje dauginimo lysvdje (24'C). Amerikos ir Afrikos fiopikai bei Jq esarna lepapra-stai daug. Persodhant gniuzul4 geriau sumaii0ti. BeSonia bowei nisriinai ir BeSonia 'Cleopatra' r-lln I I 9r"' l!. Begonia rex labai lelgtai kyzminasi su kitomis r0Simis. 43). laantrosios lapq kaitai ir at. Saklq arba iakl1i. Rudeni nulaitg lapai paprastai vdl adelia pavasari.virsutindje lapo puseje weri su kitomis lapiniq be. Zeme nri b[ti nuolat siek tiek dreglra. gautrl sukryZrninus Begorra bo. karaliikqjq begonijq geliq beveik apskriti. susisukgs lapo paggindas. atpaiinti. mindtos veisles itirr dailiai ahodo pakabiDamose g6liapuodziuose. trgiimos: saikhgai lieti tik minkitu karnbario temperatflros vandeniu. P. Roths c hi pais. visus metus Siltoje (ziem4 ne vesesndje kaip 16"C) patalpoje. (enk6ioi. Be Erdo<li'). skydi5ki.sirals ne!:raziu Jei reikia. Ii kaialiikqjq folia var. Gdliriukai veisld.t-s- niana veislg 'lron Cross' 148 . netaisyldingais nrdais pak|a. gali keiptis i specialius begonijq gAlidnkystas Ikius (+ Adrasai. Douginimcs: Auginiais. TKS 2 arba gdliq Zeme - didu. tq Begonia boweribei Me. Begonia foliosa i paparti pamliais lapais. me$sia tr Begonia. su Sviesiai Zaliais lapais Siuo metu kambaryje auginamos lapinds begoti- ir ieimaz Be go n i ace ae. apatild puse ."r1- HS ('Gelezinis kryiius').4diais.kutios poLymius dabartindse miirirrdse dar ir iiandiet galirna iisirinkti daugiau veisliq. zu Svies]Kllia'Cointesse Louise Erdody' ('Kunigaikitiene sia ieriuota apatile lapo aalirna p:rliktil Nuo kovo iki mgsejo kas 14 dienq po fuputi tr?Sti. Lniz iild'). Beje. ligos: Nematodai. 1858 metais. tr: diau:regalima prrkiti laDu. juodai iSmarginti. B e g o lx i a h e r a c Le i - Gericusiai ougo: Sviesioje.Sidabriikais lapais iavi 'Sali'. Graiiausios ii jq yrai Begoni a i nver i ali s 'Specullrta' . lles at.lapai plastakos dydzio. i 'Bettiry ld' (' Betifla RotPitmosios imantriai prsf-. be- jos . I juodu "geleZinio kryiiaus" pieiiniu aDtjr]. Nuo tada ir irntos kurti laujos veislds. Begonia'Hali@' - raudonaijuodais la- - lfiti prieii0ros ypclunoir Nuolat drekinti patalpos or4 (+ P. nigricarc begolijq veisliq aib€s iSsi. bet lle sauldtoje. jei nenugnybiami Ziedai. ialos graZiai raudoni. ijos ( B e o ni a r er) rr\ii^r.dgozia diade n. fitasoparduotuvese bfina ddme- bei putplasiio dribsniais.'?rurt' ('Viltis') begontrl gonijq ruSimis. kaip a. Pqtorimoss Karaliskqjq begonijq lapai ilgainiui sumazdja ir praialda iavesi.rydkiai raudolra.I Begoda Begoniio J 19 = I I a I = J 1: kair* i dzsing: Begonia @soniana 'lron Cross'.daugiausia karaliikosios begor. lapq. T6vyG: nzijos. Kas Doretq go11idai. lcistyncs. tikroji miltlig6 ir iakml puvhys del blole laikymo sqlygq arba netinkarnos prieZiuros. Karaliikoji begonija i Europ4 atkeliavo subtropikai. 238).

Lstiebis. iiauga rugsdjo kart4 per 4 savaites Siek o& gilti Kalodiio labdi graaiis raudon 1argidi lopai. tausvomis arba raudonomis ddmdmis.Brachychiton rupestris Caladiurn Kolodis IntetajCS Brachychiton tanpa . ii kurio vasar4 iiauga 6 -15 m auk<dio medis su ispildin$. lcistynos. kad Tdvyr6: Rytq Australija. Brachychiott pilJauso kavmedis il kolamedis.Lrio menesi v61 pa-sodinti i T. ligosl -rei zie- Kaip rt Beaucantea (. ge. nes kitaip sunku ofpoiinti gumbuoie okules. aplrinka amarai. kai. pams. ajettiai. lGnkdlci. Tame sustordjitne jis kaupia vandens alsarga-s.> nuotrauka P. 43). arba karpyti.iau tegu 11 Zhomq ruiiq Draciyonb[tu sausas.rtalpoje. Gumbus palikti Ziernoti seloje Zemdje arba iiimti ir suddti i du. prirnaiiius i j4 smdlio. iimarsniego baltumo. -ia. gclimo ios ipiquri. iki liepos ka. 147). sauldtoje ir iiltoje (vasar4 18 . iiauga 15 cm ilgio atzalos. nius grmbelius. Gerirusioi ougo: Sviesioje. kol suioliuos nouii u9lioi. lrgiimcs: G6liq parduotuvese parduodamos krladZio veisles yrl Caladiun bicolor arba Coladiun schont f+ lrarStli miiriuai. To paties augalo pilkai iali Iapai gali bnti arba lygiais Ioa-<tds. Brac hj c hit olt r up estr is daznai parduodama-s kaip kambariuis bon-sis. Brazilija.galima dauginti ir gumbo dalimis. didesniam ka. Geriousici cugc: Labai iiesioje.jei tik reuilyja lietus. puoinus lapai. tjekpaftgiti. Ii Lieti mazai.dim..li. ligos: lei vegetacijos metu laikomas per sausane ore. rr. Laptuns iisiskleidus iaikyti 22'C p. reikio poloukti. nudziitq lapai.s savaitg po ruputipatrgsti. augal4 puola voratinklinds erkds ir skydamariai. g. trgiimls: Jauniems kaladiiams nuo pavasario iki rugpjuiio vande[s negaileti. Ziem4 laikomi Dcugininosr Suaugus latik gumbai. mojimo vieta per iillr ir trmsi. mes| Nuo kovo iki Kvynslende.s Sak1. r)ors T6vyn6: {togrqfu Arneri. Nuo 1iepos gali buti ir lauke. iiem4 ne Zemesndje kaip Akorgioi: Augalas turi odq ir gleiving dirginau- iiq medZiajxl. gerokai laistyti (oro ir Zemes temperat-ra 25 . daugiau kaip 3 m skelsmens butelio formos kamienu . o sausio arba vas.quubuotas lyg honsas.ruklaus augalo parduodarna-s daZliausiai tik grnnbuota. Rudeti jie nunyksta. itin iiltoje (ne vesesneje kaip 20'C) patalpoje. ka- kavmeditiai. arrgalui perZiemojus. tu du neDurkiti lJou! P. Tevyneje. pusiau nksmingoje. kaip k1- lcistymos. bet vdliau i6vis nebelaistyti. llorint kolodi pasidouginti. gausiai tlri padiai SeirDai.26"C). ieimo: Sterculia ceae. per gausiai laistomas gali "apnifii".pes (18'C). Douginimas: Virsndq auginiais bei seklomis. l(enk6ici. pavasarl persodirti i T. ir tik tqdo prdolyti iokniosriebi. Verrsti oachiton rupestris bete labidekle uisilikusios dregausiai paplitgs.r atskirti ioniieirncz A r a c e ae. Nuo kovo 10'C) patalpoje. 3io nepaptastai patr. TKS 2 arba geliq Zemg. lfiti prieii0ros ypotumci: Jei iakimsjau anlcita gdliapuodyje. TKS 2 arba gdliq Zemg ir pastadius iviasioje bei Siltoje vietoje. (ili prieiiiros talpos ypotumci: Nuolat drekinti paorq tadjaujokiu b[r49 .20'C.tci1cft rlon liaudiikai vadil1ama-s butelmedZiu. nemegsta saules atokaitos.

Kitos veisle-s: Cala- palgi thea lancifolia 30 cm ilgiojos lapai prisitviding pde 10-30 cm ilgio lapkoiiq. ligos: Jei oras per sausa-s. ant kuriq retais tarpais iisidAsiirdiski. Pclclimos: Keletas c€ropeSijq. vesioje Ziemojimo vietoje . tu ne tik graZius lapus.vamzdelio ir penkiq juodai nrdq kampudiq. ketnines - ls tou zrnotnq rus l rrK ir nonnaliai iildomu-s Cerop<:g i a wood i i . vitrina arba dregnas ir iiltrs SiltD.rLrgina. kurios gerai auga kambaryje. Knpo ieme. die[4 20"C. MaZi Ziedeliai susideda iS mdsos spalvos lio.rmis (omnzerija). ismarsiDti alyvmedZio Zalumo dememis. aio dribsniais. drunguu mink-(tu valdeniu. nuo kovo iki rugpjudio kas . ligiimas: Lieti saikirrgai. bet rre sauldtoje pusiau pauDksndje. TKS 2 Zemg su treddaliu smd- spalvos.retli. rantiniai. Jei Zeme per vdsi.l g)nr'entojos md&sta- nii4.Polqrimqs: Neseniai paplit:usi C ala! he a e r o cat a. ma kaip kambarinis ruga. ligos: Retai. bet ir Zydi koko geltonumo iiedais. 1lorc e-sama ir tokiq riiiq. lrqiimas: la-s. susilietg su 2eme. Jos lapai ovalis.at h e a or n a t a' Rose o - Kiti prieii0ros ypctuncis Dazniau purkiti ir drdkinti kambario or4l Kasmet vasarq persodinti i T. TKS 2 arba gdliq Zem?. klemaliriai. ma. suka-si lapai. liaujasi augti. kurie suteikia Ziedui skdiio arbaiviastuvo form4. C al. Seimot M aranr ac eae. o per tidnsioje vietoje nukeniia Iapq spalvos. nakti ne vesesndje kaip l6oC. Ji iSauga iki 30 cm aukS- iio. vasarq Siltoje. Va-sarzl lapq pazastyse gai. Geriausioi auga: Labai iviesioje. pakabintrl virs lango iS pietrl puses.uidaras geliq langas. fdvyndl Rodezija. .rga maZclrug 2 m ilgio sillo plonumo iigliai. Calathea p i ctu r at a' ArSetxt e a' pasiZymi sidabriskai baltais su Zliu pakraSiiu lapais.loistymas. t50 .14 dienq po tnrputi patr?iti. nors pakeniia ialiais dryieliais. sumaisyt4 su puQlas- pasirodo apv!h-ls gumbeliai. sidabriskai iSmarghti lapai. Dauginimos: Gumbeliais arba daliq auginiais. Douginimcs: Sakniastiebio dalimis (patogiausia pelsod inant). sauletoje.kambarius. miausia vietn . ieimoz Asckpiadaceae. Ziem4 vese$eje (bet ne maziau kaip l2"C) patalpoje. f dWnd: Atog-4. Itin g:nZiai atrodo kabaniiuot9 maZi. hrrie. hroj iileidzia Saklis. Kili prieiirlros ypctumoi: Kas2-3metuspavasarl persodinti I T. Nuo kovo iki rugpjniio kart4 per 4 savaites po truputi patrgsti.1 Amerika. l(enk6ioi.I Calatbea Ceropegia woodii Kolot6io (eropegiio J 19 = I I I = O. pinniausi'd Calat h ea ntakoyana. - t'iena ii daugelio iinon4 kalati- Cetopegija - labai p oin s ir hereiklus a {B galas. ii kurio ar. se g6liapuodZiuose. Pjiviq vietas eS sodhant p vairikelio bltina apdziovinti. loistymos.arginti iviesiais dvispalviais (baltais ir rausvais) bruhineliais. Calat hea ze br i rn lapai iimargilti iviasiai eata' Kenk6ici.l. c&dh Gericusioi ougo: Visus metus iviesioje. J Calalhea zebrina jos c&fr'=dh Sios 4togr4zq drdgrqjq miSkr. gali apipulti vordtinklinds erkds bei skydamariai. sudarys puodni4 ir lengvai pdZiurim4 'hZuolaid4".lapai iirr. Taisukulent$ Visus metus lieti saikinmdsilgais lapais ir gumbiniu ianizr-stiebiu. Li .

riI!i.urL.l. li mofr6s clougos greif uicugo didelis . )rx irLjxlape bel pof uliilresu.r= ili W \ilsLrs urctus Zelre Loisfynos. :ret kLrd(ro rneq leihr.. bet nuo birZclio galintl iiueiti ] IrLrkrl ir laikytitcn vis4 va- -. ''r aikuiius".r. aNlor. giLli pradeti pii- ti iaknlsl NLro kov.jaLrdia!i lr uksi.inriti Ii ougdlds C ltolorofirtl len.:tlieti tl!l i-iti.rkitris.r iki rLr[]rLraio k|rtll per sxvaile Xiti prieii0ros ypotumoi: Siltoje ir saLrsoje prrrrlpoje kar1Jis atipurkiti. is liu- i"7 lk iLl netnrkLrs inrr leisti illeLlilusiirs pxlxipls.1.rrt. bet ir nc llirlidii .'. Kenk6iqi.r lr S:!r\' tN?5 :1:tl . 1e1iji- ieimc: trlroctzc. !ilullr.je. ligos: t er silicje ir pcr s!Llsole patiilpo. o ant jLr lirxurra DraZLrs baltus ir btundiull atlru!iLs.. 'l KS I arbr Iiu Zerrre. Tinka dideli / )\ Douginimosl Atlu-qorris. liaLrcliikai tlri. rr ir-go. paruduojt lapq rllLi. apnillka xmnrai. lrgiimqsr tufi Lru ti ruolet drdsrr. SeLrieLtsia r..l-itrl.tiis gelirrpuodZiai. per-re ) lodirlti i T.rtcllLl ku. I\'legsta kenLa- riL-..gva nclttlh6 j! pri- ls kl)i p11l kds "v(l i ku- . Tevyne: Irieht Afrik.1. p)r. argii trrrli:rrir .. b.rr.. Tai hbei geZicdeliLrs tLrs ir nerelklus au-gales.rsli.l.uZir)eti lNpiri. . Kai iakltirrs pasidaro pr:r ankitl gelirpuodrje.( -lllorophr tLrnt Chlorofitos . Geriousioi ougc: SaLrtciviLrsioie !ieto-ie. per ijltoje arbe per irrisio je vietojc pradeda . lcleisri iidiiilti.nr..jej per :raZai arba pcr chug lais :'.r r.

Seimtz G rtt t iJe r a e. Crssres rlrscolor ir auginamos Sios rhiys: Crs. Rausvi kvepiantys Ziedai panaius I didelius kamelijos Ziedus. Jrl vaisirl ddzutes turetq biitj Dazdaug golfo k. l(enk6ioi. seresjei reikia. Kiti prieiiiros ypolulnoi: Jaulresnius augalus kiekvienq pavzrsari. trgiimcs: Lieti saikingai. Dougirimcs: Virstll1iLl auginiais Sildomoje dauginino lysvdje (25 . jo lapai rombo formos. Douginimos: Vilsnnirl bei daliliq auginiais Sildomoje dauginimo lysvdje. discolor t Cissus allnao- ieimaz Vt ac e ae. Abi ruiys gali bfiti augilarnos kaip vijokliai . augirno periodu ka-s 14 diefu] po truputi pa- noma. t. lapai blizgantys.puolti. ligos: Ddl netinkamos vietos bei prieZiiros lapai nueina ddmdmis arba iivis ima kristi.rii.s. gali isimesti miltligd bei kidiriai. personius dhti .]. Khrz.30"C). visialiai pdeiilriai kiauiiniiki lapai standhs. GruZiausia veisld . BirZelio menes! gnlirra ii- alxaratica i Cis- s tts r hon b ifo li a mi. tvirti. trgiimcs: Zemd tllri biti Duolat dregua. Cissus oliniai. pripildytus geltonq kuokeliq.rs r h o n b ifo li a . bet megstami d6l savo puoiniq lapq.ru pladiai augilrti karnbuiuose pradeta neseniai.lll. atogr4ios bei vidutil1qs atogr4Zos. tadiair vdsoje.nnuoliuko dydiio. iiek tiek p. T6vyn6: Atogr4Zos. auga art uohl. visus metus Siltoje (Ziem4ne vesesreje kaip l8oC) patalpoje. pertvaras. Jei augalas per l(enkdioi. toje t'l pavBsi ar vidudienio saulds atokaitq. Geriousici ougc: Sviesioje. tos grybines ligos. Edliq Zem?. vy nnte. Sakos storos. minkStu kambado temperaturos vandelriu.epifitns.ijd gi inixga nttstl j onaiclei. Siltarne ir drdgname gelirl lange tinka auginti Cissgs ii- yra. /-\(AR \J <l laistyrnos.daug laistoma-s Ziem4. pusiau rlksmingoje.siiy mi ikarpytais. plikus u8lius nugenetl. Ziern4 apie neiti i lauk4. Tevyn6: Amerika.Crsstt s artarclic a' El I en D aix i ca' p.rias i kaudiukrnedZio ir gali ui. ji - lcistymos. bet De sauletoje. Kaip sako ailSies pavadinim. bet re sauletoje vietoje.giau kaip 20"C. ligos: Retai. Dis lamstas Kambaryje daugiausiai Kluzija dar 1692 lnetais pateko i Europ{. ljeti maziau. Nuo kovo iki rugpjhiio kas savaiQ patrgiti. jonai. kambaryje laikorni iie augalai Zydi be galo retai. GanT ii Australijos (laipiojantis augalas.r iT. Geriousioi ougc: Sviesioje. Kiti prieii0ros ypotumci: DaZnai purkiti.30 cm ilgio. kartais musvai plaukuotais lapais ir uzaugamazesld.Est^ l6-20"C. Deja. 10"C.Cisuts atna1otica daususantarclica antrrkti.Lar aliikasis lanstas. iali.TKS 2 arb. Clssr. odiikj.rugti iki20 . paka-idiai dantyti). ku- rio igliai uiluga daugiau kaip 3 rn ilgio. prireihrs pavasar! persodi11ti i T ierrg. pasienius.- hgiti.I Cissus Clusia rosea lqmslos J (D = I I Kluziio a I = J Cissus alltafctica 'Ellen Danica'. pusiau irlcsrnilgoje. bet tik De i 152 .i.

augalus galima padalinti.Codiaerun Codoualthe cra-ssifolia lftolonos l(odonont6 h c& Molukl Spalvingiens lapans reikia daug '11 J:uiesos. lgliai p:rprastai isrneil. Gericusioi ougc: Sviesioje.' ll lliti prieii0ros ypotumci3 Krotor4 butila laro dailiau purkiti. ligos: eakeivisai nelaistomas.Ie sauletoje vietoje. Kadatgi tik senesni lapai igyja savo galutinqs spalvas. Ziem4 4 savaites laikom:Ls ve. Jar. karpaioliniai. ros svyravimu. geltonos.:. nesumeddjusiais auginiais (maiiausiai su trimis lapq Geriousioi cugc: Visus metus labai iviqsioje. senesniLrs . mazi. sDalw l3Du. bet ne sauldtoje vieioje. Dcugininos: Sausio f6vyne: Pietrt Azija. Svarbu: 4ei ji turibnd iilta. dryiuotq. L:uotq. Tai ska.pyti. paplitgs krumas. piatunt trli dlug veisliq. TKS I :rba gdliq Zemg su ffiiBxll. Nuo kovo iki rugpj[dio karLt per savait? p. kai per lcislymos. kad [eiiteketr] baltos augalo sultys. Ddsirgi tai rodo ir ruiies pavadinimas Codanan t he classifo/id. l(L po truputi patri<ti..luo ialios. pradeda kristi prunpuvisuomet vos dragnas. oranZinds ir mudonos iki purpuriliq ir beveik juodai Zaliq atspalviq. Visus metus kotonas iaikomas iiltame ir kiek galima dregnesniame ore. ir vasarq lieti sai- loistynos. ddl rcrnperaht. trgiincs: daug ir per mazai laistoSalorq gniuZulas turi blti ma. Trimito pavidalo -{' Ziedai balti.uus augalus persodinti ka-smet.ru-svus [glius. Augalas nepakendia skeisvejrl. Alsorgici: Augalas nuodingas. rai bei puola amarai. Spalvos .rtrpiti.kai reikia (i T. netinkarnai priiiiritt [ukrel1tzr lapai . Lapai prieiidai. rlro nrgsdjo iki kovo .Douginimos: Dnr ka. Didelius 20"c temperaturos. ligos: Per sausame ore puola skydarnariai ir voratinldines erkds.lros pradzioje. 4 Tdvyn6: Atogrqzq Atreri. Seirnaz Eup ho r b i ac eae.dar fiaziau. trgiimosl Pavasari kingai. Tai Silumamegis augalas giami i dregn4 dauginijarn reikia auk(tesnes mui skirt4 Zemg. ./'8. dirZiiki ir susisukg. juostuotq. Ekg liarls ir vesios temperatiros Zien4 (ji turi brlti ne Zemesrle o&fr' Kodonantd leidZia ilgus. tiiaji krautipumpurus.. Ddl Sviesos stygiaus pablykita rySkios laprl spalvos.Kiri prieiitje.ttralzus svyraltis augalas.. bet poromis) vas. su rausvais brulc{ueliais vidheje pus6. dio dribsDiais. odiski. balti jo syvai dirgina od4 ir gleivi:tg.t (-) P. iiJS'?#J J$ m6nasiarba fls Spalvrl riritai taip pat ivaibiDa ddmetr]) tai- ieimtz Gesneriaceae."'pr. lygiakra!iiai arba ka.30"C Zemdje. greil sumeddjaldius r.. Odiiki lapai gali b[ti dideli. * salose kotolras kaiLl!fe). dailiai ahodo kabanii:rme gdliapuodyje.-- /i Kodonantei leikia labai drAgno oro. Vier lteld kunbary augitl. Pjrrvio viehs sodriai apiberti mediio alglies milteliais. 43). kovo mdflesi:ris viriiniq ir stiebo daiiq auginiais 25 . Ii kiq lapiniq augalq jis iisiskiia savo marpgrnu. o geriausiai jaudiasi klifiatizuotame gdliq lange.ama riiis Codiaeul variegantm var. t53 .i. Nuo kovo iki rugpjrliio pabaigos kas 2 savaites it. gesreriniai. drdgme-s pertek- l(enk6ioi. Kodonar)€ .tus viet4. daznai ant to paties augalo bina skirLinEu putplasiio d.ibsl1iais). taip pat drekinti patalpos or. siau (apie l5'C) ir beveik Kenk6ioi.

o stiebai Villtniq (lsiSaknija ir Gericusici cugo: Svie- ilgi ir svyrzotys.sari persodilti P. trgiimos: janiius.-10 lapq) ir sdebo dalilnis (su 3 .6 lapo randais).sa. ialia. lapai daug sinuresni. Marge|is vielras grdZiausirl ir spalvirrgiausill kambariniq augahl. saikhgai. tad jis labai daiKenkdici.I Coleus lflorgenis Cordyline J 19 r I I = { Kordilino =t 4 J Saulitoje |ietoje ntaryenio lapai liepsnoja kaip ugttis. tausva ir violetine spalva Labtymos. ligos: Patrlpott Cordylhre indivisa mtg. dr8- dryiuofus. Jo m6lyni neiivaizdhs Ziedai Siek tiek panails I ialavijo. TKS I i nnsq dilgild). ir dinoZemyColeus punilus. Zie. uiauga iki 50 cm aukiiio. skydam4 lail. (-+ P. apkra-(tuofu s savo lapus. Zietn+ ret i. platrls. ligos: lei zieliai atrodo kabaniiuose mq orir-s pet sausas per gdliapuodZiuose. Toddl vos pasirodZius Ziedpumpuriams.1garaceae. fni i cosa v isus augalus jie paprastai apnhka per iiltoje patalpoje. daugiausia miiliDai. tudtuojau juos nu.Ziemq kiek saikingiau.l ne Zeme-sng kaip 8"C. Megsta - prieii0gu atveju lapai biausirl ir ivairiausirl spalvq misrilnU. kad augtq veSI0s. Tai puskriimis briauDotais stiebais (kaip Nuo kovo iki nrgpjtdio trgiti kas 8 -14 dienrl. Nuo kovo iki rugpjtiio po truputi tr9iiamos kas 14 dienq. - Xiti prieiiriros ypciumoi: Pavasari smarkiai apgendti ir persodirti arba gdliq Zem9. lipa- iiediiai. kremhe. Balta. kadangi nuo jo ima piti mesingos r54 . Ypad graZus smulkialapis lT Tdvyrdr Atogr.lapai ilgakodiai. Kordilino. Vasar4 gal4 clairai puola galima iineSti i Iauk4. Labiausiai paplitusios ruayst CordylhE Iruti@sa i jos veislas . visus metus iiltzrne ir dreltr1ame ore. kerius. Iancetiiki. Cordlline a stralis ir Cordy lhte i ndivisa dau ginamos sdklomis (sausio irAfrika. Kiti prieii0ros ypctu- noi: Datuai purkiti. au€lilri. lrgiimos: C or dJ I i ne mehr-s lieti b sunazd- ja lapai.lti vesiau mariai bei tripsai. Dduginimast donaidryZuod. bet ne sauldtoje vietoje.lzq Azija.d)1ine a slra. jvaidais firudoDais alspalviais. C-ol. Ypad vengti padekle uZsi- likusio varders. Aushalija. cae. Jauni bei apvedZioti Zaliais pakr. Ziem. pdreihrs pavakai kuriq veisliq brlla rau. kambado rempenltunl. aleJu. del sioje. aeimaa Lab i at augalai daZDai genAjami. Tdtryl|d: Atogr4zq Azija iiltas.skabykite.L<iiais. arba geliq Zem?. uZauga iki metro ilgio. gyslotlls. raudonnargiai. Cordj li ne o ustral is Xenkdioi. Parduodamos vie[ L:ultiirinds veislqs. Vasar4 lieti gausiai (nuo sausros suglemba lapai)! iSdaiJina margenis liepsno. o&6'db neteks spalvin$rmo ir augalr-s ims skursti.:I. iakiys baitos ir apaiioje sustorejusios.lis ir Cord))line indi- Sio augalo iaklys! Kitos rhiys vasar4 laistornos sai- kingai.. apnhka voratilrldines erkes ir balhsparniai. 43). tandius vdsiai iiemoti guldomos i dirvq ir isiiaknijusios padalijamos.. Mdgs(5 -10'C).voratiDklinqs erke.ksetlesnis LardiIh1os stiebos stl.se su centriniu iildymu austa saul6t4 viet. kurios pa- auginiais vandenyje. agavi. lo lapai je) arba seklomis (Sildoraudonai ir baltai marginti moje lysvdje).s. Parduotuvese blDa Duosta- #&db - Ki. Naujoji Zelardlja. Gericusioi ouga: Visus metus saul6toje patllpoje loislyncs.ris (su 6. Labiauvasnrio mdtesi). Pctcrimos: Ziedq kovimas mafgeniui atima daug jdgrl.. Seimc:. siai mdgsta uZdar4 geliq la]ng4.Douginimos: Viriinjq kinti saus4 patllpos or4 ui.

lcistynos. vasat4 20"C. T€vyn63 Pietu Afrika. nuo tiesio- t55 .a ovdla c&Bb 4UlOlnt oaugriru riiji tinka auginti kaip bonsq. - botadnis ruSies pavadinima-s susijgs tikriausiai su lygiais.ers). pavasari persodilti i T. Aukityn stiepiasi greitai. prieiilgai. Sis praimahus krhma-s ovaliikais tamsiai Zaliais dar maZiau. Va-saros mene. T6Wn63 Naujoji zelafl diJa. TKS 2 arba g6liq iemg su molio bei smdlio priernaiSa. Karrp JUU giu6s saulSs ir lietaus apsaugotoje vietoje). abi gali iiek tiek gausiar.isari arba vasrrq peNodilti i T. Gerai priZiirima-s storalapis gali sulaukti garbilgo amiiaus ir praiysti (retai jaunesnis nei l0 metq) haiais rausvais arba baltais Ziedais.l. kad graZiai Sakotqsi. Corynocarpus gerokai panaius i jlkq.T os ir kitos megsta iilumq (gali buti ir C/assala nliys. Ziem4 C/. Nuo kovo iki rugpjudio trySti kas 14 dieDr]. siVasnr4 kambaryje iaikodahiikai pilki arba Zvil. per trump4laik4 u.{i Crasvr. Alscrgici: Sio augalo sdklos labai mrodingos. ligos: Ziemojanti per iiltoje ii per sausoje vietoje. Abiejq lapai loislyncs. kad neapvintq. mdsingi. taiiau vasq (apie lo"C). lapais labai papuoi iviene itin iiltas patalpas. Jos lfiti prieiiuros ypcfu- nci: Jei reikia. Abodo tvirti. karie lengvai isiiakrija durpiq ir srndlio miiinyje (pj[vio vietls por4 dienq npdZiovitti). P. sauldtoje vietoje aflt riai ir Snknq nematodai. palauger. karpos = vaisius). rugsejo mdnesi stiebo daliq arba viriturir. Vasar4 pat priZiriri. kuriq seklos Iabai nuodingos. sunkius. Jaullus augalus da. TKS 2 arba gelirl Zeme.r.' Crassul.siais ntris kaip mediiai (ypad kas menuo trgsti kaktu- - Senesniems sforolopioms - riiiis drro.iekambaryje auginamos tik Silgu ntveju pradeda lris<1v i: C r ass u Ia a r bo r e sceru ir jjrl pana. Kiri prieiiiros ypofuirqi: Jei rcikia. trgiinos: Lieti saikingai. Zieuzaugti Sakotos kaip kr[. storlapiniai.auga iki I m aultiiio ir suforrnuoja maZdaug tokio pat skersmens laj. aplil1ka skydamariai bei voratinklines erk6s. /a or?/(1.ldio - vaisiq fonn4 (graikiikai koryne .m4 lieri saikingai.kttoka. Pas mus augalas neZydi. Geriousioi ougo: visus metus labai iviesioje. pauaiiais i fiko lapais (lotyt ikai /aevigdlur = lygus). Gertie-s pavadinimas. bet ne vidurdie.Polclimos: Lygiai taip nio sauldkaitoje. pavasari ir Ziem4 ruo 5 iki 10'C ielnaz Crassulaceae.es. pav. ieimt: C ory n o c arpaceae. geriausia i reikiu ploiig ir sunkirl 96liopuodiirl. Ddugininos: Virsurirl auginiais. Megsta Gericusici cuga: Svie- lrtnq tai iiemojaurdius augalus puola miltuotieji skydama- vasarcs orq lauke.nai nugeleti. lauke iviesioje. gamtoje atgarlds Corynocarpus veda pailgus oranZinius kaulavaisius. nurodo Dcuginimcs: sausio vasario arba rugpjr.dssa/d fiisirl. IS 4 ar 5 Sios genties ru5iq karnbaryje auginama tik viena Coryrocarpus laevigatus. l(enk6ioi. lauke gantys Zali. Ziem4 laikant vesioje vietoje - sioje. --. tvirLli stovindius geliapuodZius. trgiimcs: kiauiiniSki.ti lapai ir iitjsta ilgliai.Corynocarpus laevigatus Cta-ssula arborescens Storolopis o&g sia-s. Savaime. augiriais apie 20'C Zemdje. Ant dirvos paviliious d6l svorio pcbericmc ivirgido or okmenukg. gumbuoti ir pakankamai sunkis. l(enk6ioi. ligos: Per sil- patalpoje.m4 Zena turi buti beveik mai arba drltais kaniesausa. sams skifi omis tr+iomis.

r- iaklijasi talpos orq.ti ja iia ienp po kojonis. Tinkznnitrusia vieta Siarn marantinirl Seinos augalui . - gali apdki skydainariai arba iaknq nematodai . (20 . iidZiovinhl sausas oras. - tik 60 . labai svarbu. kad Zema biltq nuolat drepna. lapiai tai ploksdios l(enk6idi.' tevyDa sieji Brazilijos miikai. jis Laislymos. La- trgsti. Ptieiingai legu kiti bromeliniq ieimos nariai. lfili prieiiriros ypotumoi: Dazmi purkiti. Zemeje. Douginimasa Ctenanthe oppe n h e i nt i a. Seimoz M ar ant ac eae.ry'\tot^. - putplasiio dribsdais. Clenan the Iuhbcrciana kata -gale pasirodZiusiais lapo - les leidZia atZalas.Laikom4 per sausame ote. Ziem4 biausiai p.S y iiemq ne v6siau kaip l8"C).dribsniais. Jo lapai stori ir tvirti. pusiau ilcsmirrgoje. tadiau tiesioginiq saules spinduliq repakerdia. Cte aithe oppenheinianabei jos 15 tU SIOS AenUe.20 crn ilgio lapais. kad butq iilta jr Zeme.al ZvyDcuginincs: Ataugomis nuotais Zaliais.22"C) vietoje. pradnelimis.aikiikai tr1ttos = pasldptas. ligos: Laikant Gericusioiougo: Itin iviesioje vietoje. kuriq viduryje slepia. Seimoz Broneliaceae. iiltoje Tdvyn6: Brazilija. tuo kovo iki nrgpjuiio kas 14 dienq po truputip.pe$odinti T. vasar. savaine augaliiq Brazilijos atogriq lnjikuose. Zvaigides fonnos skoteles.mga-s.rplitusios riiiys: kas 2 savaites. kad ne- - sau- biausiai tinka g6liq langas. Jei vieta per tamsi. PuoiDDs )apai bhna iki l0 cm ilgio.drdgnas ir iiltas geliq l. Atsorgioi: Kdptanlj-s hrri od4 dirginariiq medZiagl. Mdgsa 5i1um4 (daugiau kaip 20"C. pava-sariarba vzr. manalne ore. be to. Visosjos uzauga beveik I m aukiaio ir tokio pat plodio. Kartuis parduofuvese galima pamatyti ir ant S:rkrl augilamus L'riptantus. iinyksta grazus Iapq pieiinys. Ziem4 saul6toje. T6vytt6: Brazilija.bi:ti puses motininio augalo dydZio. Jei reikia. Pasl6pti pazied. lr?iimass Lieti mink(tu knmbario temperaturos va1lde11iu.4os = Ziedas. vitrina. jrl virSutin6 pusd den6ta arba C. Ii iia augalo vardas: g. tvirt.n a <lauEinatna stiebo dalimis. lsaulyje ir per sausame ore susisuka lapai. ligos: Retai. terariuma-s. La- t56 .saros pradiioje persodinti i Zerres miiini su eidi\' Var i e g aI a' )t' Tr i - color' raudoni lapkodiai bei apathd lapo puse. o dd. Geriousiai ougc: Sviesioje.caulis pilk. Iatx{hus a. !siiakuija tik Siltoje Zemdje ir dr6g- brcmelidai. regis.l lapus purkiti kasdjeD.I { { Cryptanthus Ctelralrthe Kriplonlos J Ktenont6 r9 = I I I = I J Kripttintas. Crypta hus bivit{atus bal. CIne anthe luhbersiana Siek tiek maiesl1e.80 cm. TKS 2 arba i tli arba rausvai dryZuotais !:e[q Zem? su putplasdio baluuotais lapais ir CrJ)/r. Augirno periodu ka-s 14 dienq po huputi pa- tr+iti. labiausiai paplitusios kaip kambariniai augalai dvi: Ctena n the oppen h eiutidna i Ctenonthe hbbersiana. rantiniai. 43). si neiivaizdls balti Ziedai. laislymas. nuolat drdkinti patalpos or4 (_) P. bet tenjie daZniausiai iidZiIsta. rausvilis jos turi ("vaikudiais") arba rusvais 8 . fr?iimas: Vis4 laikl lieti vielodai. Ctc na nth e oppenh eili <lq ^^R Kriptatto \-/ /1 mnrl -\2 ia nd' Vdriega ta. Xili prieiiuros ypolumoi: Nuolat dr6kilti pa- - nrsttl. Xenkdici.

Douginimos: vasar4 vir- au giniais Sildomoje dauginimo lywdje (iakdisigy ti' G o ld c re s r' (' Atk. graziai istista. Japonija. vasar'4 lauke. Kenk6io'1. dr[to. lrgiirnos: Vasar4 Zem6 turi blti nuolat dregna.jasi suokiai). Ven!4i nuolatinio ddgmqs pertekliaus ! Nuo ko- moi: Jei reikia.Cupressrs rnacroca4ra Cycas revoluta lfiporisos Cikos Kiparisas auga labai greirai. Cy c adac e ae. sakartis') veislg.. ParduotuvC- iemp. Vasa14 megsta buti Siltai. kiparisus karpyti biitina. Labiausiai tikq neiildomas Ziemos sodas. nedidelis automobilis. tr?iimass biiti nuolat drdgna. ieinat niai. ld . sumaiiyt4 su smdliu. iiem4 ves4 (12 -15"C). auga ii trumpo. Dygsta ilgai ir sunkiai. nes Kalifomijos. ! ananaso vaisiq pana.aa rA) z-l(AR'1-. o Ziem4 vesiai (5 -10'C). Aisargiai: Is literaturos Zinomi gyr. Si visZali augal4 galima kar. tai pamego getninkai. kiek vo iki rugpjuaio kartq per savaitp truputi patrgsti. krriai bDllenk6isi.kes. bet ne saules atokaitoje. ligos: Zieme dingi aukaspalviai laikaot per Siltoje vietoje galima ilniq if :PYgliai' apninka voratbtlilds erSeimtz C up r es s ac e a e.kas vieneri ar dveji metai susiformuoja naujas lapq vaiiikas. Ziem4 ialtesnd- je patalpoje laistyti mazai.<aus kamie0o ir atrodo labai puosniis. Gericusioi ougc: Sviesioje.kitaip kiparisas augs dar greidiau. OdiSki lapai. NeG- laklynos. pas mus grei. pusiau nksrningoje vietoje. tadiau negalima Va-sar4 Zemd turi - 157 . Oeriousioi ouga: Sviesioje.stai vCdimmoje patalpojq apninka paFastieji ir milhrotieji skydamariai. I jauru-s palmes jis panasus tik savo isore. Douginimrs: Sdklomis 30"C Zem6je. \t . Stai kbks gali isarEti ciL!1s. Vasar4 megsta Silum4 (senesni egzem- laislynras. parisidai. bet ne sauldtoje vietoje. cil<- f 6vyn6: Pietryiiq Azija." vilFt \EH Tai vienas iS seniausiq augalq Zemdje. pavasari arba rudeni persodinti i bai ilgai .. plioriai ga[ bnti ir lauke).uliq apsinuodijimo atvejai. Parduodami ttk janD'i Cycas revo lura augalai (dainai kaip bonsai). toddl dideli egzemplioriai parduodami pagal centimetrus ir karuris gali kainuoti tiek pat. ligosl Laikant Ziem4 per iiltoje ir pra.Kiti prieiiiros ypctu- KiparjsA rcatsparg Sal- leisti iemei visai iSdZi[ti. Ziemq laistoma maziau. iiltoie €triuZulo ir vengti paddkle uZsilikusio vandens! Nuo kovo iki dZiovinti dausiau. panains i vdduokles. fdrtyn6: Pieq Kalifornla. Ii tie-sq jis auga la- pyti ir sufonnuoti koki tik nori vaidk4. Beje. T lfiti prieiiiros ypdunoi: Ka-s2-5metuspersodinti ! T Zem9. nesjie auga labai spariiai ir nese daZniausiai rugsdjo trgiti daugiausiai diams spygliuoti medi iS kart4 per 4 savaites.

naudingiems augalams.. Stie. Sios r[iies lapai kiek platesni. auga iki 1 m auk{dio.Do. .238). gio lapq. lifomis. kurirl viduryje iS. Beje.t4 ii laisvai svyrandirl siu- Kenk6ioi.s kitaip valduo pasidarys pet siltus. TdvytG: Atogr4Zos. Cyp erace ae. iStisus rnetus iiltoje vietoje. Cypen$ papJr s. sauldtoje. ruduoja lapq galai..kaip valgomoji viknrol6 auga neryikDs rudi iiedai. P. Jei reikia. io grakdi4 skrotelp.uZsiauginti G sdklq. Nuo balandZio iki rugpj[dio kas - (+ i Li us. ruo ge!$Zqs pabaigos galima iinesti i lauk4. iplySta lapai. Daud it gn Cyp e r us ditlt ts tts vatdu. Visas riSis. Jis uzauga daugiau llei 2 m sis papirusa-s Gericusioi ougc: Sviesioje. o lapai .(iq. (Cyperus esculenw) ir a Ib o st ri atus. Ziemq.padeklas turi bnd vis4 laik4 pilms. CJpenls albostriatus stiebai Zemesfli. jq viriuje gos tokiems garsiems ir tanki skrotele ii 25 cm il. Kili prieiiriros ypotumoi: Ziemq laikart viksuolg iiltoje sausoje patalpoje. . CJperus graci lis. De. ii kuriq kaip kambariniai augalai labiausiai paplitusios Sios: Dduginimos: Kero dalimis arba "skediais" su 5 cm ilgio stiebais. su Siurk<diais kaitais.tiksvirdai. Sdklq lercikia uzberti ZemAmis dygsta tik iviqsojel nifo tus loislymcs. per sausame ore dainiausiai apninka voratinklinds erk6s bei tripsai. pavasari persodinti i T. toddl ir kambaryje bndamos megsta dregmg. Seklomis dau gtfialJrl Cj p e n a I t e r Clpen$ papyrus Adresai. ISirntis: Clyrezrs allosrriatas.s Pei salosas aiba vanduo per kieta-s ar r[gitus. tiiki iiedai iydi beveik visus metus. .emi. Ji ga- Cyperus r us g ra- lirna nusipirkti jau uiaugint4 arba padiam . Da. u sy"' Viksvuolds savaime auga drdgnoje pelkiq ierndje. iiskyrus Cyperus a/. cilis la b e L- liikq lapq it didelio Simtaziedzio skeiio.s (Cy perus p a py - ro Zalias. laistyti I . s G r akil us C! pen$ all e nxifolirts stiebas. irgiimcs: Laikart iviesioje ir siltoje vietoje. f . patr*ti. Clp erus a b er ndo Ii us ri. kad gtiuZulas bltq nuolat drd$ias.nai gdliq parduotuvese siDlomas klai- nls). lieti labai gausiai . Yra apie 600 vilcsvuoles ruiiq.rarlatlrs. uzauga gumai veisliq budingos skdiio pavidalo lapq skotelAs. TKS 2 arba gdliq . Lapai heddaliu pahumpinami ir liaknijami kambario tempentircs vandenyje (-) priesirys P. . \ykitukinA vikvuole. butina drekinti or4 bei augal4 daZnai apipurkiti. Ziern4 augalas laikoma-s Siek tiek vesiau.platesni. tikftlabai egzotiikas augalas. 60).Cyperus Vikswo16 . UZter*a. laikant augal4 12 -15"C temperaturoj e. Jei vilisvuole laikoma per ialtoje patalpoje. vidutinqs atogrios. Jos Dereikia laistyti is apadios. Cype i Cypents haspan. ligos: Jei ora. ieimot.7 CJper s albostrialus nemdgsta storefi vanden e. ouosaikaus vidutinio klimato zollos. MaZi fleryikr]s ske- tik 30 cm auKdio.Visos viksrruolds girnininbai briaunoti. sudarybaltai marga veisld '/ane. - Satus'.2 savaiies po trupuE Pqlolintos: Vardels voneldje arba akvariume pasodhtus augalus trSti per daug trdiant baltas margumas iSnyksta ir augalas pasidaSu amiiuni t papitlrsf. . porrie s sp. iS apadios rereikia ir kitrl nl. Prideti iiek tiek molio ir srndlio! retai ir tik po truputl. ^ Cyperus esculen- auKdio ir suformuoja CJper us ahenilo Ii us. Clper s haspan atrodo kaip maZas papiruso krumelis (uzauga 30 -50 cm).

tamsiai iali ir iiek tiek platesni. baltmargiais lapais. (60 o11l (-+ P. ligos: Per sausoje ir talrNioje vietoje puola voratinklines etkes ir skydamariai.k^ip sako irjos botaninis rusie-s ekgantissir0 pavadirrirna-s reikia kiek maiiau. 7 -l I siaunl il8rl lfili prieii0ros ypctumoi: Kuo dainiau purkiti! Jaunus augalus kas 2 metus percodirti i T. laistymas.eitchii 'CLnor' mhkitu kambado tempe- t59 . per dr6gnoje ir vesioje pradeda kristi iapai. Alsorgioit visos augalo dalys nuodingos. ligos: VoratinGeriousici ougo:5viesioje. Dauginama sunkiai. ir oerdZir. Ziem4 nir*q argalas. Stiebo gabaSeimoz A raceae. tadiau dizigoteka to nem€gsta. nqs prad& kisti lapai! Kenkdioi.rrllsioje patalpoje margi lapai pasidaro iali. lrgiimos: visus metus lieti gausiai.s reiiau.sari persodinti iT. ldvynd: Ramiojo nyno salos. upuE paka-s savaiQ po t Savairne auga kaip visZ:rliai krilmai arba maii me- DiLr. TKS 2 manni i' C am i lLa' (' Kami. 43) arba dnirai . senesniu. Ypai Dougininos: Virilnitl ar- ous auAalas. Gericusici cugc: Sviesioje. Palygiuti jauna veisl| . Paprastai jis turi tik vienq stieb. Kas 2 metai paval. Per spar- iildomoje dauginimo lyska-itais. tripsai ir vietoje. grybines ligos ddl netinkamos laikymo vietos. Salorq puvinys d€l drdgmes pertekliaus. Ziemq dregme-s fcnbachia atroena' Tropic Snow' ('AtoEIqz\ sniegas') lfili prieiiiros ypdtumoi: Drdkhti patalpos .l ir gali uZaugti beveik iki 2 m auk\iio. visus metus pastovioje ieme-s ir oro temperat[roje (per 20"C). Labiausiai tiktq dregnas ir iiltr. Xenk6ici. bet fie saulebje vietoje. c&6'sh itin puoS- bene Difenbachija mdgst uniausia-s selekci-- i. Jaunijie bnna rausvi ir itit ploni. Dizygolheca prc4!i::gi. kbiausiai paplitusios veisles: VaMr4 . ii dalgclio tlifenhachijos veislitl. iisiskida iS kitq veisle-s. dirgina od4 ir gleiving. veje (25'C). pusiau [ksmingoje klinis erkis.lvinas mirtinai dzi^i. - Dcuginimos: Itir SvieZio- ieimot niai. TKS 2 arba 96liq iemg. vdliau . Amerikos atogrqrzos./) cm llglo Sviesiai Zaliai iimargintais ngs belapis augalas lapais. Ir dregmds perteklius.arba geliq Zel'g su putle J pla-siio dribsniais.nupjaunama-s (is vdl suZabac h i a n aat I at a v eislts liuos). maLan ges D i clfa n . ajeiniai. YcrlitiilersYqj!]. Per t. D i eJlen bac h i a bow.Dizygotheca vit&ii 'Ca-stor'. Pa-se. Puoini ir gruk<ti l)izJsotheca eIcEanIissit a. Vengti skersvdjqa temDemhrros svvrdvimu ! amami d€l per sauso oro.dideliais cm ilgio) gelsvai baltais purkiti. Nuo kovo iki rugpjtdio kas 14 die11q trgsti. kuriq lapai balti su Zaliais ba stiebo daliq auginiais pavieniq lapeliq prisegti kaip rankos piNtaiprie plono stiebo. Visus metus mdgsta Silum4 .apais. nepakendia tiasioginiq saules spinduliq.ude- mis s6klomis arba virS[niqauginiais. araliva.s gdliq lalga-s. sausame ore arba kai perdZi[sta gniuZulas mduoja lapq virSiinds. - loistyrnds.ne maZiau kaip 8"C.kiek maZiau. iiaiauganiius galima nugeneti.rtiros vaurdeniu. lre5imass Laistyti minkitu kambario temperattros varde- Itizygothe.Dieffenbachia Dyzygotheca Difenbarhiio Dizigoteko Viena c&fr'dbg rieltrpiti. Ar a I i ac e ae. liukai akute lviriq lygiagrediai dedami ant T6vyn6: Viduio ir Pietrl dirvos paviriiaus.

.

kad garZiai blizgettl lapai l0 Drocacna gerokai platesui.drJ. Geliq parduotuvdse jq buna ivaidq rusir] iI veisliq: . kaip ir lapai blyilors. Dracena vienas ii mdgstamiausirl ir daZniausiai auginarnq kambariniq augalq.4gavaceae. Azija ir Piehydiq Azijos saloc. - I6I .Dracaena Drocenq . Zaliai ir geltonai arba Zaliai ir bal- temperatira turi b[ti t8 . kadais ('?i. agaviDiai. kartais Zali. Jos labai jaut- 11 Dracoena fragrart"^ tuijuostuoti. yp.1a) D r ac a e n a g o tls eJ! Xili prieiiriros ypctunois Daznai purkfti. Zuole.lapai Zali su kreminds spalvos pakaSdiais. . ca) ir seklonis. Druca. relexa . Graziausia veisle 'Song of hr drb' ('hdijos giesrnd').na. Lapai c purKti dracenq jokiomis priemonemis (pavyzdZiui. ddl drdgmes pertekliaus.L<iai). kad nepaZaliuotq p5aZas lapai. bet De Muletoje vietoje. gelsvai ir Zaliai dryzuoti. puoln skydamariai ir voratinllines erkes. TKS 2 arba gdliq Zemp. atogr4iq ir pusiau atopgqZq Afr ika. Ne- 'Florido Beauty' ('Floridos grafuoli') 4 Dracaena fragrans 'Massangeana' 5 Dracaena rlerentensis 'Warncc 7 kii' 6 Dracaena narginata 'Tricolor' ('Trispalvi' ) Drocda d congesta Dracaeno margineta sonderiana Dracaena l arginata bene populiariausia. I Dracaena draco T6vyn€: Krurarq salos. ir pan. .olor' veis16) rausvai. auga tankiais L-upliais kr:okftais.. labiausiai - tika atolFiEil gratinkr iovi drcrenrl kompoririio gdliq Iangui. 2 Dracaena san<leriana 3 Drocaena suraiosa l(enk6icL ligos: Nuo sauso oro panlduoja lap! ka-itai. P. - juka (Izcca). . kzLs dveji rnetai persodinti i T. lrgiirnos: Nepakeniia pei dragmds pertekliaus. Margalapes veisles laikomos Sviesesndje patalpoje. sai negiminingos. a - baltos iI gunbuotos. it [)focaena dereJ e]Lsis lapai tnalyrai Zali su baltais pakaiiiais. pradeda p[ti iaknys. Tiesa. Madaga-skaras. o kordilinq sustordjusios. nei stokos 'Victoria' ('Pergoli').i*Dracaena surculosa 'Florida Beauty' auga kaip kri Ktapioj i Dracaena fragrarr' M assa n 3ea na'. . Visus metus Polqlinqs: Siukihr ne- I 9 Dracaena glauca Dracaenafragrans kvapioji dncena. dracena daZnai painiojama su kordiliia (+ Clordty'i@. Gericusioi ougo: Sviesioje. l)racazna sanderiana tuojru pradeda kisti lapail Tr9siama nuo kovo iki mgpjudio krs dvi savaites. c&E'Eb Nors savaime augandios seuesues draceuos labai pala-iios i palmes. tiikamai laistant dziusta lapq galai. Dcuginincs: Margalapds veisles daugiuarnos tik virSrurirl arba stiebo daliq auginiais iiJdomoje darrgiruillro lysvdje (25"C). Kitos rllsys (rr'lrcaena s /culosd bei Dta(aena drd- ieimo:. . trdiau su iia nugalq lein. pusiau lksmilgoje.25"C.asa (syn.ri stoviniio vatdefls padekle. Galima bet kada geudti. loislymos. Labiausiai jos skiriasi iaklimis: dracenq ialorys oranZiikai geltonos ir lygios. Taip pat dainai augilama. Dracaena s rcul.a jos vi- tas. gelsvai arba pilkai dryZuoti. Jos siauri ilgi lapai. 154).

Kordja. fdvynd: Japonija.a). taip pat smulktalapd 't ebl€ ' M icrophy Ilz'. gara' ('Sidabramargis'). Douginimos: virilniq argraZiai apmizgo siena-s ba stiebo daliq (privalo tubei pedvara-s.laikaft per tamsioje vietoje pradeda pnti Saknys ir dt Scindnpsas. jei nuo gepgZds iine&mos i lauk4 visai vasarai. iiemai aLspai E/onyrras gelties niiis ieimtz Celastraceae. lapai paZaliuoja ir sumatdja.liq Zemg.l atiodys. gdliapuodyje arba kubile . kartais ir daugritu. va-sario - ne Siltesndje ovaliiki. Galima nu- Trivytr6: Saliamono salos Ramiajame vanderryre. o pas mus. se geliapuodZiuose. senesdq . tr?iinas: ogtu Skindapas Lieti saikingai. co& klmbado temperatlr4.s japonica Skindopos Joponinis oiekinis Labai puo|Nts ir nereikhs augalas. ligos: eer siltai Ziemojandius augalus puola skydamariai.Epipremlurn piruraturn Euonymu. lieriousioi ougo: Sviesioje.pas mus gerai iiromas ir vertinatnas sodo augalas. Jro vlszalro Ktumo lapai iio l8'C. Labiausiai mdgltamos margalapds veislqsl ' Aure loislymcs.tik apie I m. o iiem4laikomos labai vdsioje vieto- persodiDti i T.' F ramidata' ('Pia. gelsvai iimargh. pernelyg tamsioje patalpoje pailgeja tarpai tarp ugliq.nq. ldislynos. ligos: oet desni ir gali sutmkineti. 152 . uiaugim iki nqi: Ka-s E ony Msjaponice.drdgmes pertekliaus arba dinamas senuoju savo var. pusiau Ikmingoje.fia| kinta lapai. Alsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagq. pavasari omar g i nat a' (' Avk. - Beje. I gdliavis'). nuo kovo iki rugpjldio kart4 pe. pusiau [ksmingoje arba uksmingoje vietoje. Cerdti betkada. kurie gerai iak'-. Parduodareti nors vien4 lap4) ma beveik viefl tik veisle augidais. odiiki. oras turi b[ti labai drcg[. ajet'. ' M ac r op hy I Ia' ('DidZialaKili prieiiiros ypctupis'). Ziemq 16"c. Riukiu salos. kad neiiflyktq lapq margumas.Tevynejejis uiauga iki 8 m auKiio.gausiai ir hgiti kas 14 diesakartls' ). skietm ediniai . Nuo kovo iki rugpjf- dveji rnetai persodinti i T. Rudeniop lieti maiiau Seimo: Araceaz. iiek tiek dantyti. Kenk6ici.l(enkdici. trgiimas: Nuo kovo iki rugsejo lieti - ir nebetrgiti. Visos jos parduodamos kaip kambariniai augalai.noi: Jei reikia. ti.' A r gen t e ovar ie. Kartais 5is augala-s dar va.puodiius sodinti po kelet4 graiiar. geriau auginti skindapq hidroponikos biidu tuomet nereikes augalo pelso- pjauti ar apgeneti.1ulerm' ('Auksa-spalnijasi ir vandenyje. TKS 2 arba gdlirl Zemg. Douginincs: Nuo rugpj[dio iki spalio viri[niq augfuiais iildomoje dauginimo deZdje (20 . mildige. hrottynuts japonica ir veisle'Aureovarieqata' (fuiirdje). TKS 2 arba gel0 m ilgio uglius. Kanbaryje arba vdsiame Ziemos sode tinkl augirrti tik japonine niiis Kiri prieiiEros ypctu- Geriousici ougc: Sviesioje. Jaunq augalq lapai Sirdiiki. bet tik rada iilieka ilgai graZios. Mdgsta dinti. Pclcritncs: Jei norite papuosti sienas ar pertvaras. midhis').gerokai di. Zieln4 snuldtoje vietoje. savaite patr€sti.25'C). vasar4 megsta birti lauke. ivilgartys.1luo spalio iki kaip 10'C patalpoje (eiji ailte-sre. . kerta lapai. Itir daigalima liai atrodo pakabinamuo. - ne Zemesng kaip Oiekinis (faorryrras ezropaea).

saugotis. hqhorbia Eup E up h trumpinti. iiem4 vdsioje patalpoje rnaZiau. je. i\t ilgantys. ketvirtoji pagal dyd! Zydindiq augalq Seima. Fats h eder a \i^rE mazdaug 1. iI skydam. lapai . kad jie nepatektq i akis arba i atSys baltnargiai. kad nedlybl lietus. Ziemq 15 fdvyr6: \'r4L^izd4l Kai kurios ruspygliuotos -18"C patalpoje. be toji ne taip spardiai auga i aukiti. Megsta kambado Silurn4 ir drdgnq orq. syvai turi od4 ir gleiving dirginaliiq medZiagq. pavasarl mdit persodirti i kalrtusq Zemg tesleje - daugiau. TKS 2 arba g6liq Zemg).' Var i eqat a' ('Margute') veisles Kili prieiiuros ypolumoi: Jaulus augalus persodirti kiekvienq pavasari.i ac eae. o dienq patrg.Euphorbia Falshedera lizei Korpoiol6 Gebenkr[mis \__--_-*iar4"/< E phorbia pseudocactus pana:i #@dbg KarpaZolidai.daZnai apipurkiti. koqsi. pusiau bo dalimis (lsiiaknija vandenyje. Tr9sti ouo balandZio iki rugsdjo kaktusams skirtomis gerai arskiestornis toqaomis. Tdvynd: Afrika. rudenl ir Ziem4 dar maZiau (geriausia pilti \ andelli G apaaios). sukyZ- .tsra japonica). dirvoZdmyje arba samalose). bet pastogdb i a t iruc aLIi t inka augti hidropo iniu bud . apima ir belapius sukuleutus.triskildiai arba penkiaskildiai.nely$r ruiis. Stiebai tiesns.5 m aulddio.riai. Euphorbia tirucalli. kuriq daugelis labai paMius i kaktusus. 163 . nkmingoje. Euphor . lcislyncs. vasarq Siltoje. Botadnis iio augalo pava. - galima Neturi. lrgiimas: Nuo pavasario iki rudens lieti saikhgai. senesri augalai Siek tiek vesesnl (pakeniia iki l0'C). ti) ir priei istneigiaut i iemg kiek apdZiovinti. Dcuginincs: Seklomis arba stiebo daliq augitiais mifiras. Dazniau-siai su- ikah sq. atall- 6eriousici ougo: Sviesioje arba sauldtoje. Vasar4 galima susiieisti. Geriousioi ougc: Sviesioje. kad tai ndra vo iki rugpjtdio ka-s 14 savarankiika geutis. kad nepaialiuotg margi lapai. lrgiimos: Pavasari ir vasar4 lieti nedaug. Tai keistoki nereiklus kambariniai augalai. Kenkdioi. senesnius kai labai iisikeroja iaknys (i T. iil- titi prieiiriros ypoluJei reikia. puola voratinkli- laiM lauke. ieimo: Dlal. tikjai reikia kiek daugiau vandens. sodriai Zali. nas ym dirbtinai sukryimintas mismnas. su ketvirtadaliu molilrgos sodo dirvos. Pjuvirl vietas butina palaikyti drur1811ame valde[yje (sustabdo syvq tekejim4 ir neleidZia audiniams sukib- nirus falsij4 (l"alsiaJaponica) s! Eehene (Hedera he lix). Fatshedera o&6'db gau%s - parisio karalienA. 'Variegata' veide - japonind fatsija (Fa. Ar a!. or b i a b als anifer a hor b i a grand i corni s. ugl ru-s Kewfradslru pa- tinkamos iios riiys: Eup hor b i a p se ado cactus. Pqslcbc3 Panaiiai priziurima ir Siek tiek didesnd lrds erke-s - [cislynos.visada Sviesioje vietoje. Dauginimas: Rugpjudio mdnesi subrendusiais viri[niq augi ais arba stie- llsdlgiai: Karpazoles idimaz Euphorbiaceae.iti. Nuo kodidmas rodo. nuodingos Zmoldms ir gyv[]lams. kad augalas ia- erythraeae. ligos: rei ziemoja per Siltoje irsausoje vietoje. i l(enk€icl ligos: netai.

-:} I I .

i|s. Jei patalpa per v6- si. . svarbu: silta ieme ir drdg- pera 'Parcelli'- fiail's ftls Oras. iilkmediniai. Tinka auginti kaip bonsq. Fic s btLrifolia . Kenkdioi.abiausiai 'l4zriepaplitusi veisld naiis i . Genijimas ir karpy- 7 Ficus sagittata 8 Ficus benjantina 9 Ficl/'s lyrdta dai raudonais lapais. Kaip ir sedai paZistamas stambialapis fi kas (Ficzs elaslica). ligos: ler sausame ore puola skydamariai. . Tiuka dideldtns aukitoms patalpoms. Lapai paFicus benjanina.t ltlbai tvittus sryranii s r1gl. Ficus benghalensis 5 Ficrts punila'Sonny' 6 Ficus benjanina uiauga didelis. ima kristi lapai. trgiimos: Pavasari ir vasarq lieti sai- I Ficus deltoidea plaiiai i Sonus asikiSusiomis Sakomis ir trumpakodiais. dideliais. Buna ivaidausirl ialialapiq bei margalapiq jo veisliq: metu fikq Slia Ziojart\sis bul!'. nis. auga ldtai. Ficus retusa. Douginimcs: Stiebo arba lapq auginiais Sildomoje dauginimo ddiije (25 30"C) arba drCgnose samalose. paskui naujas atialas ir greitai uZirna didelius Zemes plotrls. 'Etotica' odiikais lapais. Savo tdvyn6je Australijoje auga kaip - t65 . mdgsta vesq. Tdvyr63 Atogqzos ir vidutiDe-s atogr4zos. voratinklin€s erkes. Ficus dehoidea iemaiigis. dailiais r. rudeni ir iiemq dar maiiau. baltai margais. iounioii likrl simin6: 2 Fiats elostica 'Doescheri' krumelis i5 Polinezijos. o )llumamegs f /c/ts dJ- bario temperatircs ar kek vesesndje) patalpoje. tripsai. kartais isauga iki alto dy- .t- nes pradeda kisti lapail Va-sar4 trg<ti kas I 4 dienq. Paddkle jokiu 3 Ficus benghalensi. kingai. Lapailyros pavidalo.smulkialapis F i c u s b enj am i na. pana- Geriausioi auga3 Ltbai Sviesioje. diio. c Ficus rubigitasa lfiti prieii0ros ypatumci: Dainai purKti. 3eimo: Moraceae. baiguoti. TKS 2 arba gdlitl Zem9. bet oe sauldtoje. Ficus p ltlila leidai. F i cus sag i tt at a' Var i e I ata' graZiai ahodo pakabinamuose g€liapuodZiuose. - - Ficus rubiginosa a\tg lCtai. 4 m aukiiio i5si5akojgs krumn-s. jis uiauga iki pat lubrl. Jlauzlojaitysls crts prunila t IrK&s t/- bahmargis sioje ir vesioje vietoje. SiurGdiais lapais.urgis Jlkr.odiwa-permirkusi.Ls. Ficus llrala.Ereitai augahtis kimas su beveik trimkampiais. lcistymcs. megstn iiemoti Svie- .Ficus Fikos c&6'db Labiausiai mdgstama Siuo riijs . Nulinkusios iK iemes iakos iileidZia Sak- mas kai kurias riSis skatina Sakotis.s 4 Ficus puiila . visus metus iiltoje (kam- iiais i bukmediio lapais h vario raudonumo stiebais. Sata' ('Margute'). l. Taip pat auga kaip bons. prireikus pava-sari petsodinti i T.

ligos: Siltramyje arba Ziemos sodo lysvdje labai puola vddard- f6vynri: luo Kolunbijos l5'C) patalpoje. Pemelyg iitinis). gerai veiinamoje. kaip sako nliies pa. Geriousici cugc: Labai iviesioje.r. Rugpjuty galiaukidio. orarZerijose arba iiltose Ziemos sodo lysve-se. jiniai.rnt paivieseja lapai.Ls. KenkGici. Neteisilgai trgii.rri - puoittus kanhar is ntedzlis. toddl geriausia ma bandyti dauginti puaugilti erdviame zielnos siau sumeddjusiais iakq sode. lrgiinos: Vasar4 lieti gausi. TKS 2 arba robasrls = 4Zuolo.rZiai iiqsIa iki Bolivijos. vitrilrose.siai. auginarn4 kambaryje augalq laro daZniau purKti. Itir papliirsios veislds:'. Ziemq vesioje (re iiltesDeje kaip Kenk6ici.r. Mary jam botanid vard4. llgiintrs: Nuolat lieti miflKtu kalnbado tenperatuos vandeniu. tadiau !rcra. res ir taip iio ir yra tikra giriq bei jau dygsta gana sulkiai. Gericusioi cugo: Sviesioje.geliq Zemg. parkq puoimena.I Fittoria veISchaffeltii Grevillea robusta Fironiio J 19 = I I I = Didiioii srevil6io I J Fitonijos veisld 'Arglroneura' su sidabriikt gyshl GreNillea rob6ta c@8'& JlO pUlKIUS slnulKrar0pro augalo krikitamote. Abiejq veisliq lapai uiauga iki 7 cm ilgio ir gnii graziai uzdergti Zemg drdg1lame ir iiltane geljrl lange. Ziemaliiau. Puola anarai il baltaspamiai.iki spalio krs savaitg patrtr{ti. nes prieSingu atveju negr. pmei1la m€nesirl meneieimoz P rot ea ce a e. TKS 2 arba gdliq ieme bei putplasdio dribsnlars. Jei reikia. pr ot€.rga iki 2 m pjuver.tuomet jis augs panasesvadinimas. nuo kovo mq iksmiigoje. Jam prilygsta gal tik su-si auga14 pavasari galidy <lifu .ikos miskq.s argles Elizabeta ir M. ligos. pusiau liai ir sraigds. kol jie gala-s - F rtor (Elizabet h Fi to n. pava-sari per- ji itin smulkiais sidabriSkai iata su veisld'Minrnla' liais lapeliais. ieimorz Acathaceae. Nuo skeNveiq tuoj Sis lengvai priiiurinu-s au. rruo balrurdzio iki spalio kas 14 dierq po Kiti prieii0ros ypoiumci: Drekinti patalpos or4.4r8)ronezra' ('Sidabragysld') fitonija su sidabriikomis gyslomis ir'Pearc?l' su raudolomis gyslotnis. iiemq sauldtoje.mis sdklomis. Nedidelems oranZerijoms buvo sukur- Fi'or). Ory. uzauga savo tevyneje Dcuginimcs: Itin iviezioAustralijoje iki 50 m auK. - t55 . augalas labiau iSsiSakojn. kambaryje jis ugliais. l6vyn6: Australija.r panaSls i papati nemoi: Jei reikia. bet daZDiausiai niekada ueZydi. sidabriikai Zaliais plunkrliikais lapais laKiti prieiiiros ypctubiar. Fitonijos proGviai kilp ii drdgnq atogrqZq Ame.iemq nepakelia Zemesnes kaip l8'C temperutiiros). isiiakuija. mat G r av i I I e a r o rna apgered. davu-sios gld€datdslilapajl loi5tymas. Pas mus Gelininkai profesionalai Sis puihs medis per 2 seja jas daugiausia iiiltas 3 metus uzar. qZuoli. bitina ruolat drekinti or4. bdel auginant ant palanges sodinti i negilius dubenis su T. akantiniai.Eg tikjokiu b[du ne sauldtoje vietoje. pavaszLri gu iqzuol4 0otylriikai persodilti i T. lcislynos. Dainai skabant virsine-s. kambario ii]umoje arba dar Siliiau (net . Deja. stipd ir tvirta nis lknur4 negu i medi. Douginincs: Pavasari virsnniq augidais Sildomoje dauginimo lysv6je.

ieimaz Il ro ntel i aceae. 43). Nauje-sne yra Glnzra po truputi. c@tu loisiymas._ :_':. Galima daugirti ir sdklomis. vienijaniiai 100 rusiq. lipa vaslr4 gali b[ti ir iildiau.Sviasioje.rl4 laistyti nura aura.nti aca brrvo gausiai. bet ir vasarqji turi bnti visq laik4pilna. se[as atsk. jrl arba gdliq Zemg.ntois Vasar4 kasdien ap! pq skroteld. voratinkline-s erkqs bei ::]! i'. iaklq pasirodandius vusar+ geriau nugnybti. maZdaug Kai kurios iSjq tik aut dir- buvo sodinin\ patobulintos ir Siandien daug kur auginamos. temperatnr4 (18 .ro pilamas ue vat1- Purpuridai phk-rroti ginu- iiai. 43). gyai. rudeui ir Zietnq atvezta i Belgij4 1880 memaziau. Ziern4 saulStoje gr.::. prieiilgai ginurai ii Javos.reliliai. SaPer ttunsioje vietoje lapai vaime veii Javos kalnq praranda spalv4.purl(<ti fiiikitu kambario rio ilkyla ryikiai raudoni temperdtDrcs vandeDiu. abi itin puoiniai anodo kabandiose gdliapuodZiuose. -_:.'---. lod ) Douginimos: Ataugornis ("vaikuiiais'). bet nepakeniia vi(Glnura a rantiaca) nedudienio saulss atokaitos.kai puola amarai.i iis augalas ryikjq spah.:l: $kq. Rytq Afrika.. Tdvynd: Java.:< dinti i orchiddjq iemg. aukityr ir uzauga iki puldistymds. skleidZia nemalonq kvap4 ir tik var.Dcuginimcs: Pavasari argina augal4. stiebai iimiikuose. nes perZyd6jusi nu- Rytq Afrikos atogrqzrl.:a:nii. nuo kovo iki rugpjikas 14 dienq po trupu- tilis .ba rudeli auginiais.i bnti drel3las.20"C). MaZus oraoziniu-s iiedelius.f io bas auga tie-sus.s ii Kili prieiiuros ypclumdi: Nuolat drekiDti or4 drt xugxlo vxndels neDurLiti! PavxsaripeNodirti iT. Megsta kamb. 157 . Pe6odinti nereikia. . positae. kruie lengvai isiSakrija. l-abiausiai paplitusi vos. miriai. Jie visai neiSvaizdns. lrgiimdss sqs arba I m auk{iio. j-( esmes augi. ora-s puola skydanematodai. Tdvyn6: Vidurio ir Pietq a-:3iikn.rl virsuridai lap:ri. pusiau iLsmilgojq . namq ne ddl Ziedq. kad labiau Sakotqsi. ZiemA ljeti ma- i lapq slcotel9.-1udingi. k4 tu. TKS 2 ( P..a auginti g€liapuodyje --:a kaip epifitus.tista. bet augqloi iienrojo lengvicu negu seni. ieimot C on Z^LiedZial. bet. V:rsar4 hBiti tais. pakartojamo iavesio. pririSus nyksta. 50 cm skersmerc Zaliq la.ti ir paso- 6eriorsioi cugc: Svie. prskui.= :. o po dvemetq gedausiai pakeisti 1res jauou auginiu. GiPavasari h vas. n ilgartys paZiedlapiai. Abi ruscanderr. c&ndb Ispanq vaistilhkas Guzmana^s davd vard4 geo- Neprikb)gstaln i gin uros purpur iniai Llpa i.lzq puskrumiui vietoje. Guzrnauijas ga- lfiti prieiiiros ypotu- ros lapai suteikia iiam ato. ii kurios vidu. :::i netus Siltoje (dauiEip lO'C) patalpoje. taip pat [etiesiogiai drdPag s Ziedai nera tokie kinti patalpos or4 (-+ . P. Pmvatu nuolat geneti. Uiaugusia-s belltjau pusds motillinio augalo dydiio ja-s atsargiai iys gana retos. li pradziq stie. Iigos: DazrograZiq lapq. trgiimas: Mir*Stls druDlllas dr.Guzmania lingulata. - iio Ziau. kas savaitg. Jos lapai violetiniai ir plaukuoti.. keras pasidaro nebepgaZus. o ddl l(enk6ici. smarkiai dantyti. Jai bfldinga maZdaug ti patr+iti (ff+. t a-. : .Guznalia Gynura Guzmoniio Ginuro Vienas i3 daugybis guztnanAos miSrnn4.:--:-j Eika geliq langas l(enk6ioi.Ls istirpinti Iaistymo arba pr.rrikirno vardeoyje). ligos: lei per sausal"s. GraZiausia. nelurint iiemoiimui tinkomos vielos geriqu nlnouiinli ougalq ouginiois rudeni. jeigu i kt isikabiDa. Geriousioi ougc: Labai Jouni ginuros .

diuoti visas jos veisles ir atmainas. kad uzaugtq veslesnis krlrnelis. lrgiinas3 Lieti kambario temperahiros vandeniu. kurie. leliji- 5 Nescniai Danijoje T6W]G: Pieq Aftika.li. Kitos paplitusios r[!ys: Haworthia atten ata. TKS 2 arba i lq. o dabdrtiniais laikais tapo nci: Kambarius su centriniu Sildylnu biltina luolat drdkiDti (-+ P.skiaudius arba penkiaskiaudius lapus. iiem4 7' Koraliaus i|rinkoji' 8'Calico' ('Kolenkoras') 6 Garbanotalapi veisli t68 . kas tik pasitaiko jos kelyje. Siauras Amerika. per tarnsjoje vietoje iiauga tpvi. a J A|or(ija s\tkty ilr|'jdlns H e d e r a h e Lix ssp. puola slcydamariai. nuodi1lgos. lnlr fluolat tud sleptis 11uo saules kftrnuose alrba po uola. Tdvyndje pet kariai]s Haworthia truncata vdsesrdje (10 . Haworl hia Iinifoha.l5'C) vietoje. Polclinos: Per iiltoje ir Avortijos iedidukai sukuleDtai. vasar4 ir rudeui saikilgai. - Alscrgioi: Uogos labai veisles niai. nors tir*a ir kamba- do temperatiira (apie l8"C).nq g6liapuodi sodiuti po ghamos miirluds. tik jos pakelia daugiau saules. rudeni lieti mair Ziem4 tik retva-sar. gartos kelet4. ataliT6vynd: Europa. kardiais. priklausornai nuo veisles. Ziedai iikyla ant auldtq stiebq. I vieKambaryje daZniausiai au. Ge- beng rcikia kasmet persokambariliq bei sodo auga. Ypad vengti padCBeuzsilihsio-va!: dEELNuo kovo iki rug- slaotelg susitelkusiais lapals ir Haworthia glabrala. Ziem4 kiek vesesneje pa- hlpoje (margalapiq veis- Dcuginimcs: Sdklomis ir ionindmis ataugomis apatinill lapq pair-styse. tuo daugiau parmkslds il vesos pakelia iis augalas.dilti i T. panaiiais iperlus. Gebelaipiojantis augalas.t puoilliis ir De itin reikl[s vijokliai. ieitnoz A rali a c eae. krrriuos pavasari geriau nupjauti.l Puoiniosios geDenes: ir iiliiau mdgsta bLrti. canariensis so He- auginiais (lengvai iaknijasi vardenyje arba Zemeje).{inys P. silpri lgliai. kurios lapai tankiai nusagstyti baltais. 43). kremi- CS - - tikras perlas s htle Kenk6ici. t1?iimas: Pavasari let iki it lapq galq pasislepia Zendje.rsaros or4 rdti.ts tri gebendms bndingus tr. balnnargiai. - Geriousioi ougo: Sviesioje. - pjuiio kas 4 savaites h?iti kakusq trdomis. bet ne saulebje. Kuo ialesni lapai. - Kenk6ici. apdiiovirti ir tik tada sodinti. Siandien sunku suskai. Ypad paplito sudnbialapd Douginimas: viriuniq baltrarge veide'Gloire de Marcngo' ('Mareirgo ilovd'). ne Ji apraizgo visk4. 2 'Eva' 3 'Gold Child' 1'Ingrid' 4 'Gcrtrud Slauss' iiauginta'Gold Child'vcislis att aina (' A ul:-sittis vai kutis' ) ieimot Drat. iiemq dar maZiau. ligos: netni. dera colchica. ligos: Jei oras pet sausas. Parduodamos tik k-ultirine-s veisl€s. artikindje Graikijoje . Jie g:rli biiti balti. t4 kolekctonterlut. P. Haworthia reinwardtii.[ai purkiti.rba vasar4 persodiflti i T Zem€ su heddaliu molio ir tiek pat snalio. o pati au8alq cl:r. Yis. je. relaikyti ieme. Kili prieii0ros ypclu- Geriousioi ougo:Sviesioje ir pusiau riLsmingo- noi: Kas dvejus lnetus pavasa{ .g6liq ietng. daniios gastedjos (Gdsl" ria). sar4iiltoje. adiau jie visai neiSvaizdhs. Pavasa4. L i ti ace ae.I Haworthia Hedera helix Avorliio J o&fr viel1u mdgstamiausiq Geben6 dbg Xiti prieiiuros ypotu- (9 3 I I I = Setoves Egipte gebeDd laikytll dievo Ozirio augalu. labai skiriasi spalva bei margunu.238). Azija. lnbai lnegsta !Fytik Zirln4 v. Ja-s nupjauti. Jq gali tureti tik senesni augalai. Galimr ir atlankomis (-+ pie. pzrs%ruoju mehr tapg itin madingi. augantys lauke arba Ziemos sode. l-uo margqsni tuo Sviesiall lir.sreje kaip I 5'C temperat[roje).paSvgsta Dionisui. gumbur6liais. kad neuzlytq lietus. Jie kilg iS karStos Pietrl Afrikos. Pir-s mus sodininkrl itin megiamos dvi tilysi H aw or t hi a fds c i a t a su skersai dryiuotals. 60). per iiltai Ziemojal1t apdr*a voratinklhes etkes. i Zai. Pqslobd: Lygiai taip pat priziurimos pana-<iai atro- loistynas. Visos d. lq galima rasti kaltusq g6lininkystes ikiuose (-) Adresai. va- ka-s Nuo kovo iki rugpjDdio savaitp po truputipa- tr6ti. - geltoDmargiai arba papra-siiausiai Zali. lqistym!s. visus metus iiltoje.

.

lapai iSblunka ir krnmelis ddl Sviesos stoiakotqsi.23"C. pas mus kaip vienamediai Kili prieiiuros ypalumoi: Persodinti neverta. Thkanaipriiifirina o@ Ii Sio grazaus Zemnugio atogrqZq kumo botnnilis varda-s kilgs loistyrncs. ligos: netai. Poslobor Lygiai taip pat Tdvyn6: Madagaskaras. Tamsioje vietoje Lezind pasidarojuodai raudona. gali bnti ir bahai dryZuoti.abai gis Pseuderanthenu Sviesioje. mis.smailiais ovaliikais lapais. TKS 2 arba geliq Zerng su buro\ metu . irsdklomis. Pas mus jis labiau panaius i Zole negu i krum4 ir papmstai laikomas puQlasdio dribsdais. - ke galima laikyti ir sauleje). kartais apninka amarai. Norfut augirti toliau. Kenkdioi. bei sidabriSkai ialias iltisus metus iiltoje (vasa.rugalo dvi auginamos tr9iti. r70 . liapuodyje uiauga lle aukitesnes kaip 30 dn ir per kelet4 menesiq v jNta ae.1 kupst4? kal- bos (hjpo = po 1r hestenai = statyti).Vasar4 lieti gausjai. kad iis augalas labiausiai tinka uidengti Zemei.'qgiminingi Hlpoestes . kihr nq lap'. gryn4 or.4lta'('AuksadryZe') veislds tik stiebai ir gyslos yra raudoni. Pravartu kalrtkariemis krimejis li apgereti .-itnaz A nnrant h ace bumotiniai. Visos veislas gd- Dqugininas: viriuliq je).' A ureor et i- Dcuginimdsr Viriuniq auginiais (lengvai iaknijasi ir va. i. iiell. tik vie1lerius metus.saikingai. Seimaz Acaahaceae.I Hypoestes phyllostachya Iresile lrezin6 J 19 = I I I = I J Hlpoestes savo tdikltotais lapdis c@6' graZiai idengia ieDtC. ii gaikl Ar norefumet turdti alrt sa.C h amaeranlhen urn. Galima dauginti kos pradeda skursti.ne vds€snCje augitriais 25 .ses- n9 kaip 15'C patalpq.! iiem4 1re ve. Labiausiai tinka uidaras gdliq langas. trgiimos: vo palanges ryikiai raudo. kambnriniai ir sodo augalai: Iresine herbstii .loistyrnos. tankiu knlmu. geriau ka$net uZsiauginti nauQ augalil. ir Zend- . Jaunus augalus keletq sykiq apgendti. Pctarimos: Ypad is?ndingai irezind atodo raudoname arbajuodame inde. prtiirimas ir rausvamarGeliousiai ouga: l. lfiti prieii0ros ypolunci: Nuolat drekiDti or4 ir ziureti. Lai- kant ilgiau.ndenyje. Jos lapai ahodo lyg pamit$ti sultyse. Galbutjuo kaip tik norata pasakyti. kad graZiai Sakotqsi. nuo kovo iki mgpjudio kas 14 dieml po tnrputi patrpsti. akantiniai. pavasari persodinti j T. trgiinos: Zeme istisus metus turi buti iiek tiek dre$ra. Lapai nusdti dide-niais ir mazes0iais ruudol1ais ar rausvais taikais bei ddme- Tuometjums Jabiausiai tiks irezlle. f6vyn6r Pietq Amerika. Nuo kovo iki rugpjniio kas savaitg riliirl tik 70 Sio . ab\) t42O . kad buq iilt r ieme. ligos: Retai.30'C iemdje. ApSviesta ii priesingos pusesji Svytes kaip stiklas burgundiiko vyno. Jaulus augalus daugeli sykiq gendti.'apskritris lapais bei lresine li7?r/" il . o lapai iimarginti auksaspalviais dryiiais.nuo to bus tik dar verilesds. Gericusioi cugc: Kuo Sviesesneje patalpoje (lau- kaip l8'C) ir drdgnoje paurlpoje. Savo tevytdje Madagaskare t ri 50 cm aukiiio knlnelis. Mdgsta iihunq. bet ne sauletoje. gendiai. Sul]kiai pakeniia sauvl cettrinio Sildyuro or4. kad graZiai l(enk6ioi.

q miskai. kero dalimis persodinimo metu arba viNfurirl auginiais. gleitci isiiqkniio Siltnomio sqlygomis. Visos marantos tinka atogrqZq augalq langLri papuosti. Beje. Geriousioi ougo: Sviesioje. nakti marantos visuomet susuka lapus i tltele-s (rai bndinga visai msiai). tr?iinos: Vasar4 lieti gausiai. Ilg4 laikrl dierq po truputi patrtriti. T6Wn63 Pietq Azija.eea corera4. artima vynmediniq ieimai. - miiq. iiem4 maZiau. del per sauso oro erke. Nuo kovo iki rugpjndio kas 14 drko Dzeimso Ly (Jalres lee) vardq.' Eryt hron eura' taip pat smardgdo Zalumo lapais. kad augalas jaudiasi gerai. i4imo:. bet Ze- lcislymcs. ne-s priesin!$ a8eju pradeda vo iAnglij4 1880 metais ir gavo Zinomo ikotq sodi. lrgiimos: vase$6je kaip 18"C) ir t7l . Prireihrs pavaMri vGiniq augiliais arba 4rirneensis ir jos raudonla.s mus labiausiei paplrtnsi. labiausiai paplitusi . Kenkdioi. gysl4irraudonomis ionindmis gyslomis.mas lreDerdZiovinti. pdmaiiius putplasdio dribs11ill arba smdlio. drdkinti karnbario oril (--> P. na. krtrioms bldingos gumbuotos Saknys bei virinniniai iiedynai. kad augalas laikomals per sausame ore. ligos: Jei oras iiek tiek pan.s erkes.isla 'D rRtutdy .Leea quineensis Maranta Moronlo c& fpai 6ra:i roudonlaT.i- . kurie Kenk6ioi.ris! - - Dcugininos: Pavavrl. visus metus labai Siltoje (ne per daug Sviesioje vietoje iibJunka lapai. Seimora M ar antac. iviesiu dantytu pieliniu pagal viduring persodinti iT.'Ker- le . puola arnarai Si ieima iS tiqsq dzio ir voratilldine. Ii 70 lfiti prieiiiros ypclumdis Kuo dazniau purkitl. istisus metus Siltoje (per Pclorimcs: Panasns i cukrq kistaleliai ant stiebo ir lapq ndra ligos poZymis.14 ctieDrl po truputi patrgsti. Pa. mis demdmis na' aroridnd' su tarnsio- ant palarges ka"sdiefl api- nioi polyginfi ant purLiti mink(tu vardeniu. Kita veisld'MdssarSd.daugir1ilno lysveje. augardiq kaip mazi kumai Pietrl Azijos atolFqZq miSk:uose.!. Lieti saikin gai. nuo balandZio iki fltgpj[iio kas .puola voratilklioes Pctolimos: 20'C. sketiikais Ziedais. jis buvo pamiritas ir tik d:rbar val pasircdd g6liq parduotuvese. apatiudjq pusd rattdo:oa.llba geliq zemp. Gericusici ougc: Sviesioje. bet ne sauletoje. pava-sari persodiuti IT.stiebo dalinis iildomoje pd veisle 'rlr'gund)'. ligos: Laikart per vdsiai ima dii[ti lapq kraitai. bet ne sauldtoje. yc!g!LJ!!: dens pertekliaus. miikai. Yla daugjos veisliq. Tai vienintele ieimos gentis. Mara ra gendit\i priHnuso 23 ruiys. TKS 2 arba gdliq Zen? . l6rtyn6: Dregni Pienl Amerikos ato!r.e az. tod6l iodinukus geriousio uidengti sliklu qrbo iviesq ploleidiioniiu poliefileniniu moiieliu. Maranla ldislynos. tdvyne drdltriatogr4zq drdglloje pat rlpoje (labiausiai tl*a geliU laflgas). todel smagiausiai jaudia-si uidarame ge- rantiniai.s.^ c&n'fu Marantinirl Seimos augalq Maranta Le aone ra'Kerchov'iona Sis grazus augala-s atkelia. 43).irmai kisti lapai. M€gsta labai drelrl4 orq. o bidingas risies bruoias.Kiti prieiiuros ypolu- noi: Laikalrt kambaryje lUlcrontos cugi- Dcuginimos: Seklornis. liq lange. . tais augalas prazysta Pavylcstn sullkiai.su maZe-sniais IaPeliais. Susisukg lapai dienos metu rodo. TKS 2 . Leeaceae. pavyzdZiui. Ziem4jokiu bndu ne vdses:reje kaip 16'C) patalpoje. reiikiartis. smaragdo Zalumo lapq.t r'.r-iis i vynmeper sausas. Kar.bi:itinai su putplasdio dribsli.

tnirtjniai. j[- ir metts Geriousici ougo: Sviedrunariai. tai sa. vesioje (apie I 0"C) patalpoje. Bel iokiu budu neperdZiovirti !oiuZulo ir vengti paddkle uzsi- priiiurimas iis laipiojautis augalas iileidzia iki 5 m ilgio uglius ir daug oriuiq iaknq. trgiimos: Lieti viell minkitu vandeniu. Ziedai burbuolas. auga ii kuriq retrukus s aranasu ii- violetir k:vepialtis vaisyMs. krd graiiai iakotq- T6vyti: Meksika. Vaisiai nevalgomi. D6l to jam reikia tvirtos atramos. gerai vddinamoje. kad galetrl "kvepuoti". ant LTrios galetq laikytis. iilsl or4 Zemg (iitisus 18 .rikorn:l Douginimqs: virsnlriq auginiais Sildomoje daugi- - nimo lysveje arba samano- piais. jarulus augalus kasmet. Vasar4 megsta biiti lauke. Jauni lapai iirdiiki. r7l . KaZkada buvo pN-ivgstas graikll deivei Afroditei. apuinka skydarnariai bei voratinklin€s erkds. daznai apipurkiti. m6gsta dregn4. bet ne sauletoje vietoje. Maii lapai sutrylrus skleidZia aitrq kvap4. Auga kaip kTumas arba medelis !trakidiu aukitu stiebu. Gerai po truputi patrg-iti. Sis ne daugiau kaip metro aukidio visialis kiilna-s pas mrls atkeliavo ii VidurZemio jhros pakraiiiq. blizgantys. luo kovo ispndingas vybas. Sis paprotys priei 300 metq atqo ir pas mus. ligos: :ei oras per sausas. pusiau paunksndje. Oriniq iaknr] negalima paZeisti nei nupjautil - l!fos!p_yi4{e151 Nuo kovo iki rugpjriiio kn-s savaitp patrgiti.rba geliq iem?. karpyti. sioje. Gerioosioi ougo: Sviesioje. ajeiniar. ddl kuriq monsteiki rugpjuiio kas 14 dienq ros itin megstanos. nuotakai uZddti mirtrl vainik4. daznai purkiti. IsiiaknijrNius daug sykirl ger6ti.Lieti saikingai. senesn jus prireikus pavnsari persodllti i T. todel tapo jaulrystes ir grozio sirnboliu. Graikai ir romenai turdjo paproti sktisdia.r'uoti labai ilgai. sauldtoje. daug nugendjus nebesukrauua Zie- - dql Aborgici: Turi od4 ir 'Variegata'. Prireikrrs atsargiai persodinti i T Zemg.s legendos bei istorijos.sar4 Kenk6ici. Be Zalinlapes ruSies yra dar kiek maZesnio hgio veisle ' Bors i gia na' ir baltr]rarge Kenk6ioi. l6vytt6: Viduriernio rcs krastai. tnnsiai zali. ieimoz A gleiving dirginandiq me- r ace az. dydis ldistyncs. Douginimcs: Pavasari arba vasar. TKS 2 .I Mou-stera deliciosa Myrtus comlnunis lluostobioii monrlero Poprostoii nirto J tD = I I a I = J * c&6'gb Graiiai karpyti lapai ir Motstcra dcliriasa rut i tvirtar orina :oknis. ieimoz Mytaceaa .l dar lesumedejusiais viriiiniri augiuiais. vdiiau giliai iskarpyti. se1lesd augalai ka-smet Zydi.22"C). #&6' Mir(a labai egsta satlak! ietq laukc. bet pe. Zydi vasaros viduryje daugybe mazq balrq ziedeliq. vasarq gausiai. apgaubtos baltnis pap€d1a- Kili prieii0ros ypotumci: Auga14 reikia nors relsykiais nuplauti. Kiti prieii0ros ypclu- noi: Kambaryje l. lrgiimds3 Apie mirt4 fluo sel1o kuriiunos ivairio. odiiki. Ziernq srikinrxi. Nuolat geo6ti. loistynos. va. ligos: Laikant netinkamoje vietoje uZpuola baltaspnmiai ir sky- iiem4 iiltoje. Deramai prizihrina gali g). dZiagq.

M adagaskaras. P.Neoregelia Nepenthes lleoregeliio {solenis Neoregelia caloli tu1e su laudol1a is ltarted h pid is. q-rcteliniai. drekhti orq. Geriousioi ougo: Labai sviesioje. Polorimds: Neisvaizdns iiedai tarp ryikiq paZiedlapiq Zydi humpai. DirvoZemis hrri bDti lapiai. 1?4). mG- prieiiuros ypctudiiu kraitu nusl)'sta i skys.lstai vabzdziams. l[enk6io't. ypad iisiskiria Nepenrftes.4 savaites po truputi patrpiti.noi: Daznai purksti. Visosjos tiuka papuosti dleln4 ir iilt4 gdliq lang4 arba erdvias sakq kaip epifitus. Dcuginimcs: Auginiais.ltoros vandeDiu. 'n' Geriousioi ougc: Labai Svie-sioje. patalpose augala-s gyvuoja neilgai. parains i N?dulari iled]us (-+ P. tadiau patys paziedlapiai iSsilaiko mdnesiq m€ne-sius.sari peFodinti i orchiddjrl iem9. dai- Ii dausiai kaip epifitai. Lapq galuose piltuvdlius. vjsus metus siltoje (iemq ne vesesndje kaip 18'C) patalpoje. Daigtelis spahq.Xili nrois Daznai purkiti pati ti su nuodingomis iiskyaugal4. bei sod ininkyses parduotuvdse. tq laisvai augti. drdgnas ir liltas Silhamis.6!Fas.4iiams. vitrila. T6vyn6: Malaizijos salyna^s. l-abiausiai sios risysi Neoregelia caro I ina e rautlonais paliedlapiais (os veislei 'Trico- lfili prieii0ros ypatupaplitu. tad l. iS kuriq ilgainiui iiauga trumpakodiai Ziedai.nuolat d. Va-sar4 jis visada turi b0ti piha-s varde[s. Naudoti vien tokius gdliapuodZius turi kvapiqjrl mediiagq. l'-uriq bnna pasaulyje. Iigos: kada Sausose T6vyndr Brazilija. ii kuriq gerai Duteka v:ulduo. Seimoz Nepenthaceae. Jie parduodami pakabinamuose induose. neleidZia jiems prilyti.Ls skysdio. Skroteliq lapai sudaro di- isko- nedaugelio vatrzdZia€dZiq augalq. Jie lygiu sli- Au. Neoregelijos auga dr6gnuose Rytq Brazilijos atogqiq mi3kuose. Austr-alija. kai jos uZ- pi) dryiuoti la- tt Neoregelia concen- rrica violetiniais paZiedlapiais. vitri- tras. Neigudusiam labai retai pavykta. motinil]is augalas mirita. Bet labiausiai laeuta i akis spalvingi paZieddeliu-s - kabaltys +soteliq pavidalo daritiai visai re Ziedai. auga iki puses motininio augalo dydZio. o pasikeiQ lapai tqiq. Persodinant stengtis nepaZeisti Sakrq. Augimo menr kas 14 dienq ilaistymo vandeni prid6ti iiek tiek . trgiinas: Lieti vien mirkitu kambario temper. Grynqiq Sio augalo ruSiq galima gauti specialiuose sodininkystes ikiuose (-+ Adresai. Galima auginti t al1t dio dribsniq miiini. 1ri dierq vandeiS skoteles piltuvdlio K. tiko gal. dzi[sta lapq galai.rbiausiai tiktrl g6liq langas. Sl(roteles atskirieuros ir pasodhamos i durpiq bei putplas- suvirskinami. iiem4 siek tiek pdpildytn-s. kurie ilgus mdnesius nepraranda ryikiq iipilti ir pakeisti nauju. lor' ('Trispalvd') b[dingi gelsvai balti Dcuginimas: seklornis arba naujornis skoteldrnis ataugomis. Kai jie sunyksta. l(enkdici. pilti daugiausia telas piltuveli. rinq ieimaz Bromeliaceae. Augalui reikia labai dreg11o oro. 238). 43). kurios privilioja vabzdZius.Ls 14 sp. c&n'& o@ loislymds. dar geriau 0uolat drekirti kambaiio orq (-+ P. loirtynas. Ziem4 saul6toje. bromeliniai. Augalo tevyndjejie visada iki tr€idalio pripildyti tam - tikri visus metus Siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje. prireiromis ir tell lals pava. lrgiimos: Lieti vien minkitu vandeniu. Augimo periodu ka-s 3 . bet l1e sauletoje. ligos: lei ora-s per sausas. Filipinai. kad nusvirg 4soteliai gald- - paprastose gefiLl arba krepSelius.g drns spqslai robz. 173 .

I

Nidulariurn

Pachira macrocarpa

lliduloriius

Porhiro

J

r9
= I I I =

e.
J
Nkl arius

c@6'

E iiores ialias,

itfuje

-

ryikiai raudonas.

Pachira

o&

-

ptiL,w ir neswxkiai priZitirh

as

a

galas.

Ytsos25 Nifulariot r'tsys yra epifitai ir auga Brazilijoje. Tik uedauge-

Loistymas, lr?iimos: Lieti minKtu karnbario

tempemtlros vandeniu. lis auginan, os kaip kamba- Skoteles piltuvelis vis4 riniai augalai. Viera iijq laik4 turi buti pilnas vaflde[s, Zemei taip patDerei- Nidulariunt fulgens, Kaip ir Neo|c8"lia, iis Kra lersu rsozlull, J l rlole bromelidll Seimos augavietoje lieti gausiau. Va-salas turi piltuvelio pavidalo paziedlapiq skotele, iS ku- rll kas s:rvaitg po truputi rios kaip i( lizdo ilgainiui patrgiti - atskiestomis
i5auga Zieda-s. Ii dia ir kilo Sio augalo pavadidma-s (lotyniskai i?id16 = lizdas) . Abi gentys ga[a panasios. Dar ilgai priei Zyddjim4 jos sukauna ryskiai raudonus paziedlapius. Ypad i neoregelijq panaEi N idular i un i rwo trzgiomis apipurldti lapus.

pladiu vainiku, Ryikiai raudoni, apie 35 cm ilgio iiedai, tarytum laloKtas ilgrl germaZa,s medelis

Savo tevylldje pachira

laistynos, h?iinas:
Visus metus lieti saikingai, nuo kovo iki rugpjudio ka-s savaitg po huputi
patresti.

ves

pluiksmlstyro tarp

odiikq, pailgrl, lyg rankos

lfiti prieii0ros ypclumci3 Drekinti (ypai ziem.!) patalpos orq

pi.itai po penkis ant lapkodio iisidesdiusiq lapq.

(-+

Kiti prieiiiros ypctumoi: Nuolat drekinti patalpos or4 kas dveji metai persodinti i P arba TKS I Zeng, sumaisyt4 su putplasdio dribsniais.

P.4J). PnrelKrs pxvas l Deja, pas mus Sis augalas augal4 apkalpyti ir personeZydi, tadiau vis vier yta dinti geliq temp. i labai puosnus ir lereik]us
kambarinis medelis. Beje, pachira gimininga baobabaljils Adansonia dieitatu bei Adansonia nndagascarren-sis. Kaip ir iie augalai, kamiene ji kaupia
vandens atsargas. IS dia

Douginincsl Sdklomis
arba

virinniq auginiais iildomoje (per 25'C) Zemeje.

Dcuginimos: sdklomis gabillber- arba ataugomis, kurias lima atskirti persodilant, 8 o i de s paZie.ll^piai gel toni, o Ziedynai ilsikiia iS jei jos pakankamai didece tii. NiA

aa

jos senasis pavadinimas Pachira aquali.a (loty-

Kenk6ici, ligos: Jei oras per sausas ar per iilt s (iiem.r, umai pradeda byIeti lapai.

slqoteles net apie 20 cm. Lapai iali, blizgartys, gali buti ir dryzuoti arba ddmdti. Seimtz BroneLiaceae,

les. Beje, paprastai

jos

niskaiagz=vanduo).
Dabar

-

prazystatikpo2-3metq.

ii ruiis vadinaha

Pachira macrocatpa.
Seimoz Bombacaceae.

Kenk6ici, ligos: Jei ora-s
per sausas, dzi[sta lap!] galai, ddl ialto diwoiemyje uisilikusio vandens puva Saknys,

Tdvyn6! Meksika, Kosta
Rika.

bromeliniai. I6vyrG: Brazilija.

Gericusiai qugd: sauldtoje, pusiau nkrningoje, Siltoje, Ziemq Siek tiek vesesneje (bet ne maziau

Gericusioi cugo: visus

Pclqrimos: Per hmsioje metus iviesioje, bet ne sauletoje vietoje, ne vese-s- vietoje kai kuriq veisliq gelsvai ir baltai dryZuoti ndje kaip l8"C patalpoje, be to, labai drell1ame ore. lapai gali pazaliuoti.

kaip l2"C) patalpoje.
MelFta labai drCgnq or4.

174

Pachypodirun

Pandanus

Pondonos

Na, ar

jis

ne

puikus?

+Sdsg
Prieiilgai kaktusarns ir
cla

Parulanui reikia da.ug erdvds.

ugeliui kinl suhrlentq,

getal pakelia centrinio iildymo orq. Siam augalui nebatiua zieXiti prieii0ros ypotumoti vdsioje vietoje, be noi:Kast-2tnetusperto,jis visai neblogai jausodinti ikaktusq Zeng, 1ydiasi tT amuose, Jr-ur nuolat giomis d.rlimis sumaiSyt4 pamirstama palieti geles. su molinga dario dirva. Parduotuvdse daz1liarlsiai
P ac hyp o di

un

beveik sausa. Nuo geguids iki rugpjniio kart4 per sav.ritg tresti kaktusams skirtomis h+iomis.

#&#
P an

Kq tik nupirkti, jauias

danus,, ei t c h ii arba Pandanus sanderi labai

Kiti prieii0ros ypotumoi: Jaunesllius augalus
kasmet,

pan.Gusidracena\()
P. 160), t riiru ilgairliui pasidaro iyrnu, kad diriliZuoti

senesnilrs

kai

Douginimos: sdklomis, ,/i/lrl Seall su siauais si- kuriq, deja, labai retai budrbriikai pilkais ir Paclrypadiull la erei sD plal(enkeioi, ligos: oel iiais Zaliais lapais. Tdvy- drdgn6s penekliaus Zieparduodami Pdcr)poneje abi nriys auga kaip 6 -10 m aukldio medZiai, kambaryje mazdaug po 10 metq pa-siekia vos metm4 ptlvaiaknys ir juoduoja lapai, per &ug ar per maZai

laisturtjie visai nu-

ro auKti. Kai uiauga iki 120 cm aukiiio, galima tikdtis laba; graZjrl baltq, ivaigZdiSkq Ziedq, ieimaz A pct <:ynace ae, stepukiniai.
Tr.ivy

kinta, Beje, bidingas rriiies bruoZa-s nuolat
mesti apatinius lapus, 2 3 Ziemos menesius augalo visai nelaistyti. PasirodZius pimriasiems naujiens lapeliams vd1 praddti pamazu lieti.

ki, baltai arba gelsvai dry- dZio srnelingos sodo Zeiiq augahl lapai iisideste sraigtiikri, o ii Dcuginimcs: Sonindrnis stiebo ima augti keistokos ataugomis, kai jos uiauga ataugos, hrios veliau sumazdaug 20 cm ir iileimedeja ir isitv irtin:r Zem6dZia iakneles. je. Sitaip pandaias per Kenkdioi, ligos: Retai. trump:1 1aik4 gerokai iSsipleiia ir i ploti, ir i auk-iti. Pciotimos3 Nevienodas Taigijam reikia daug erd- lapU pavirsiaus b:rltunas budingas nriiai. Galirra vds (be to, ijo smailius susizeisti i dygliuotus laaStdus lapq kra.ihrs galiprl kaitus, toddl persodima susipleiyti kojines). naDt plllvtu-tu suriiti ieimoz Pantlant:eae, viNuje lapLl skrotelgl pandaniniai.

reikia, persodintl iT, TKS ? arba gdliLl Zem9, pridejus neidali geliapuo-

Pondoncs cugo

loboi sporiioi ir per kelelq metv tompo fokio
skersmens, kcip

cutomobilio pcdongo.

ldvytG: Polinezij:r.
Geriousioi ougo: kbai iviesioje, sauletoje, Siltoje (iiem4 re vdsesneje kaip l8"C) patalpoje, tik nemegsta v,Lsaros vidudie-

kamieno bei Japq syvai lasrau kaip 18'C). Geraipa- bai nuodingi, be to, galiielia saus4, Silq or4 ma susizeisti i a-<trirls J!li.sto!eti.prie pat iildy- stiebo dyglius. Ka-s turi :.4 lreng llo. vai\ ir naminiq gyvuliq, loisiymas, lrgiimas: geriau iio augalo atsisaky\--rr4 Zeme turi buti nuo- ti. .,: i:ek trek crecna. 2iema

jnetus Sviesioje, sauletoje :: iiltoje patalpoje (ne ve-

nri: Madagaskara-s. Geriousioi cugc: Visus

Alsotgiaiz

P a

c hyp o

di un

r

nio karidio.

lcistymcs, lrgiimos:
Vasar4 lieti gausird, rudeni ir Ziem4 maiai, nuo

kovo iki rugpjriiio vaite trgiti.

ka-s sa-

I

Pelargonir.ulr

Pelorgoniio

J
LD
= I I I =

a
J
Pelargonijas butrl
(P e lar go
n

#&

Sios

pcLargonijos bepia

tikt

onet, kai braukonaperj4lapus.

galina

skirstyti i juostuorlsia-s
hnn iona le), didiia'iedes (P e la r gon n t gr a n hJq o r t,lt), sky C'a1^ -

ktmpilnl. Juosluotosios pel.rgollijos biina ir ]lukinds, ir valdinlrmosios kn:lmi1lds (larlthrjnes) veisles. Pastanljq lnpai daugiau ar lnaZ;au d.u)tyti, pasipuosg balt ri raudonais, baltai ialiris, tuliai juodais arba zaljai geltonais ftitais, P.rprasti, bet dailus Ziedai bi!1a balti, geltorrj, raudoni, baltai raudo arba rausvi ir Zydi vasar4. Kai
kr.rrios pel.rgonijq risys ir veisle-s (pavyzdziui, kvapiosios) auga gandtiDai auLitos (iki 150 cm), kitos ir vis:ri Zemutes.

c Pelargon iunr gibbosunt (muskuso kvapas).

lercn'),'Bird Dattcer'
('Sokejeld'),'1"/-cdk o/ Nrz-

. P(.largoniu

i

t Era.vao-

,Ilra' ('Gamtos uZgrida').

Lrrs (citrusll kvapas), . PclLtrgoniw oalorolis

ieimol
putiriai,

(;era

n ia c,ca

e, sra-

pes (P e I a.ryo

n

tunt)

i un t p c I t a-

ir kvapiq,sixs.

silrlar (cininr; kvapas). . P.. I argonitrtu querc ifolizrrr (kamparo kvapas). t Pclar9oniunt 'Prince of Orarg?' (apelsiml kvap.'s).

ldvynd:

Pietrt Aftika.

Tai tikos balkoniniq soapudiq saserys. Jq Zieclri srnulhls, lapq fonna jaudinandiai daili, jos gali kvepeti rozemis, apelsinais, obuoliais, citrino-

Gericusici ougc: saule-

je (10 - l2"C) patalpoje.
V,Lsar4

toje ir gerai vedinarnoje, ziemq sviesioje, vesio-

. Pclareoniutu
Ziq kvap.rs).

raclens

(ro- Nemegsta vdjo. loistymcs, lrgiimos:
nl!0juaio rpiti kls vrvaitg,

[ris, [rigdolais, puiirnis, lnebmis, muskafu ir netgi

. PclMBoniw

'Scorlct P"a' (apelsinq kvapas). . Pclargoniu tonrcnto-

-

lieli gausiai, Zie-mQ vos vos. Nuo kovo iki

Kveoiosios oehruoliios:

-

. .

.t?rl (rnetq \-vapas). Lapires pelargorijos
'

Kili prieii[ros ypotu-

Pelargottiurt
kvapas).

b

lo ttdtla

r

r/ianzrr (migdolq, ialavi-

jq

Vcislt 'Prince of Orarr ge' ('Apcli-in! princos ).

Pe!argot|iuitl r cilrosrll (cimrsllkvapas). . Pelargoniuttt cl ispun. . Pelargoniunt 'E!.r' (stlprus g€liq kvapas). o Pelargoniunr ,r frograns (citrusq pusq kvapas).

Nebijo sauso oro. Rudeni ir pavasari srnarkiai apkerpl'ti iiglius ir r|Ls'),'Dol\, Vardon' persodinti iT, TKS 2, dar('Doli Vardon'),'Mddzte Salleron' ('N4adam Sa- io arba gelirl iemg.
M a.st erp iece' ('SeC,ev -

mti:

Dcugirimos: Pavas.lri ir
rudeni gerai prigyja iake-

liq viriulds. Kenk6ici, ligos: arumi,
baltz*par-liai, 6gybq bakterijq sukelti negalavimai.

t

-

Alscrgioi:

Jei kas jauttus

(,'Raudonasis lcpfini-

Vcisli'Scarlet Pet'

Pelargoniun giblnsu

kvaprms, laikyti dru€( kvapiqjq pelargorijrl kambaryje Dep:rt rrtirra.

nt, kitaip

toJr PctdrSonua.

-

gurnbuo-

176

Peperomia

Peperomiio

Auginnt daugiou peperolttijL, ii i4 Sali asukurti puiki4 kontpo:icij4

csn'fu
ges keruZes peperomijas

cdlininkai megsta zemaidel - labiausiai, Zinorna, graziq lapq. Sioje daugiarneciq

.

P epe f oit I i a

c

aperf at a,

ioliniq

augalq geu-

kitaip - Iauk<ldtoji peperomija ( + nuotraukoje virSuje ii kaires ir apaiioje antra bei ketvirta iS kaires) .
'

tineje eil€je pirma iS kaires). Viena ii labiausiai

Geriausioi ouga3 Zalialapes n-riys pusiau apsvies-

tyje esama daugiau l1ei 1000 rusirl bei atnaiml. Peperomijrl stiebai stori,
lapai mdsi11gi, haskus

Lapai rauksleti,

Tricolor' ('Trispalves')

veisles

ir

sultingi, blizgauiiu "vai-

krasiiu. . Pepero tia clusiifolia
ypad isgrazeja suaugusi jos lapai tuomet pasidarc tamsiai mudoni.

-

drr ir baltu pa-

paplihrsirl ruiiq. Lapai iali, blizgautys, kartais baltai arba gelsvai pamargiflti. Populia ausios veislds 'Jeli' ('DZeli' ),' Gre en- gol d.' (' Zaliai auhha' ( ) mrohaukoje

labai toje, margalapes Sviesioje, visus ments iiltoje patalpoje, taiiau nei vienos, nei kitos uemegs-

-

ta

tiesiogilirl

saulds spin-

duliq. Rniys, auginandios
slon]sr mestlgus laprlsr
sauso

kiniu" pavidiuni.

apaiioje beiia is kaires), ' AIboDtur g i nat a' (' Baltmarg6'), ryKtukine 'Mi

iildomq patalp! oro

tebijo, o toms, Iau miuKtesniais, gleZnesliais lapais, reika drdgnc:ri".

Ivaidos peperomijq rlsys gali stiebtjs aukityn, svirti . Peperonia fraseri lapai zemyn arba sliauzti, daulabai malorriai kvepia. gelisjq leid2ia saknis ne. Peperot ia griseoargen butinai i zemg. Ziedri ted lapai tamsiai Zali, isvasmulkis, Deryshs, susigoti sidabmspalviais teikg kekdmis arba varpo- dryAais (J nuoha koje mis, vtsuje iS desinds). Stai kelios labiausiai pa. Peperonia incana,kiplitusios rusys b€i veisles: taip peperomi- pilkoji . Peperonia argyreia, kj- ja. Mdsingus lapus dengia taip sidabriid peperorySkesndje iviesoje neblomija.- Tamsialiai jos lapai gai matomi pilki pukudiai. iimatgilti sidabro atspal- . Peperomi' aculosa, vio dryiiais, stiebai kitaip - margoji peperotamsiai raudoni. Daugiia- mija. Apie 20 cn ilgio ma lapais, panaSiai kaip lanceto formos lapus per vadinamosios nailaitinds viduri puosia ryilirs dramsanpaulijos (Sainrpaalia blio kaulo spalvos dryzis. ionantha), Stiebai, Sakos bei lap! koc Peperontia arifolia lateliai nuseti tamsraudopai apvalaini, I gal4 staidais taikuiiais. smaildjafltys, taDsiai c Peperontia obtusilolia, -siai zalia virsutine jq puse gr:a- kitaip - bukalapd peperoZiai blizga. mija (-+ nuohaukoje apa-

-

/'ir@' ('Mazyle'), kuri4 dar ma4 eikia paralnstyti, kad kumelis birq graZesnis.

laislymcs, tleiimos:
Svarbu

nepelliqLiltaqr!

Ypai grazios svyrandirl

peperomijq mSys: . Peperonia rot ndifolia, tfifi prieii0ros ypotupekitaip noi! Svarbu, kad balal1- apskitalapd peromija. MaZi apslsiti la- dzio - spalio menesiais pukai auga allt plo[rl netfl.rktq drdgmes, ypad sinlislll kotelirl po kelis iS mir]kstalapdms rusins. vienos paZastelds. Pavasa4 ir vasar4 labai . Peperonia serpens, kj- megsta bi-rti prsodirtos i taip - svyral)aioji arba TKS 2 arba laping zemg. SliauZiojaniioji peperomi- Pavasari, kol dar neiisija, ir margalape jos veisld skleid6 lapai, peperomijas pravartu apkarpyti. 'Variegata' dat vadin-

neleisti aGalti saknims gali isimesti peldsis. Nuo balandZio iki spalio trpSti kas his savaites,

f

os Peperornia scandens

Dougininqsr vhslnir] arba lapq auginiais.

vardu. Dgliai ilgi, svyrantys, nuberti gausybe smulkiq sirdies fomos lapeliq.

ligos: Del neteisingos orieZiuros sali kisti. [ueiii dem€mis"arba srsisrkti
lapai, imti puti lapai stiebai.

idimaz P ip erac e ae, pipt riniai. T6vytG: Pieq Amerika.

ir

tn

siq. lapai karpyti.r on bip etzntfo- . Platus.'Greelr El e- rall' ('Zalia-sis smarag- dos'). P oPl:liaian sios veisles yra 'Red Emew e ndlan tli /al.' Burgutzdy' ('Burgurdija'). mis. iirdies arba ieties fonnos. apvalaiti.rausvasis filodendr€t (Philadendron erubes. juodais dryZiais. c P hiLodendron se - PhiLodelxdron pedalu l v iena alspariausiri nl- lIount turi fvirt4 sumeddjusi stiebq. . Viena niLujausiq veisliq ' Ly n e I t e' (' LjJleta' ) trlt i nuostabius./a'l lapai dideli. filodetrdmms gana nelprastus lapus. Dvi pagdtdines . Philodetxdron bilri natil.ens) t laiplojantysis filodendras (P hi loden dron s c andens) ir . .anocrrysz lapai iimarginti . Solia . lim. Vijoklinems nriims reikalilUa atrarna. Kitos kumiDas ruiys Philodenah on tttat'tia- utn tr Philodendron i.l (' Raudo0. iiuo metu Ziromrl275)r P hi Lo d erul. PhiLoderulton mel. Sodrio lopiio kupc iie A d169ngirt orogrq' iy miikrl gyventoioi puoinus Philodendron t staliuko puikttoiqsi sellount.Philodeudrott Iilodendros o@6'fu Staijau daugiau kaip 140 metq aki dziugha nepapm-stai dekorat)'vios Sios gellties augalq r!!ys.Lsis sma- r^gdas'). vaisius Stai kelios labiau-siai paplitusios rltsys bei veisles - (iS . .atkeliavo i EutoPq buvo pradetos augintr Patalpose apie 1850 metus Ziedai susitelkg burbuoleuoga.raus' voio lilodcndro Philo- dindron erube-scens vcisli 'Retl Eneral<l' ('Roudonasis snnrag das').

apdul. Pakabinamuose gdliapuodiiuose labai puo$- sldnis') juodomis glslomis iivagotais raukildtais lapus.t- lariifolia. senesnius Geriausiai i lau=iliia. ypai kai pradeda leisti nglius. sodinti ir apkarpyti senas storalapes pildjos atz. ieimaa tJrticoce ae. ndi: Megsh dregDesDi 'Moon Va ey' ('Mi]si. st i'. Pava-sari ir va-sar4 lieti Siek tiek dantytais lapais. Pilea cadierei gleinais st. Vieta Labiotuiai paplitusitt pilijos veisli4 dierei' M inina' (' Maiy ld' ). isirneta nCs erkes. Daugelis jq imeteje atrodo visiikai kitaip negu jami. hl per aukitas. nir.us.. kad iemd neblq Saltesnd kaip oras. ajeiniai. T.l saules sphduliq 1)eTai giminGkas mnsq dilgdlei. ima pnti Saknys. I5 kambadniq kas savaitp. apie 20 cm aukiiio megsta. l(enk6ici: Jei oras per sausas.tbo Joldu ':[du neblizcinti lepul Jau.ern naujauilodendro '.Pilea Pil6io Sis vijokLitis/ltodendras labai atsparas ir nereikl. mingoje. seuo kamieto gabaliukais arba sdHotnis. Svarbu. re veses[dje kaip l8'C patalpoje. lbricusiei ougc visus metus Siltoje ir sviesioje pata. tr?iimasl pailgais arba apskritais. lolinis augalas dailiais laislymds. Kad augalas neaug- - zauaE tE ars. lapu patartimis laprt paiEstyse. patartina Tdvyn6: Pietq Amerika. 179 .:-. ligos: Jei ora-s per sausas. tadiau tiesiogi- :: ' Linett'). jei Zern6 per drdgna ir per ialta.':. - Pilea ca- c@tu Geriousici cugc: Nelabai sauletoje ar net Dks- Dcuginimcs: viriunemis. riiSiq labiausiai paplituKiti prieiiriros ypclu- - - sios )ra Sios: Kiti prieiiuros ypctumoi: Patartina kuo dazniau purk<ti. gar-rsiau. puola skydamariai bei tripsai. Pavasari pravartu perdabro spalvcs lapais. ieimcz A raceae. kad 0etrukdytrl (Pile a crassdo ha) wtslE augti jaunoms. Kovo kinami vdjo arba rugpjudio meDesiais trgti pajudinus. - l{enk6ici. lqislynqs/ tr?iinoss lvelsta drdgn4 Zemg ir ne per sausq ot4. voratil*li- niaiajfcdo Pilaa numm. :us augalus persodinti jei iusmet. Potcrimcs: apsilantg botanikos sode dar syki idamiai apZiDrekite iios gelties augalus. TKS 2 arba laping -me.' f6vyne3 Atogr4Zos.Atsorgici: Turi gleiving dirginandiq medZiagq.rlas. rudeni ir iiem4 Ziedai susitelkg Sluotelesaikingiau. ic. Kovo rugpj[dio m6nesiais tgsti kas por4 savaiiiq.na nedrekinti.lpoje. dil1!liniai. atialomis. apkarpyti Dldiq viriunes.or4. Pilea spmceam sLdabro dryZiais iimargioarba gelsvai laT nrtlai Douginimos: Viritniq atZalomis iitisus metus.

polq savaidirt. Kovo krumine jo ruiis violetitll. nupjaustyti selas atzalas.Ls Skefin6 rarikle Cimbiiedo J (D I I I = D O. puola amarai Scimo. kurie gausiai palaistyti lel1pni isiSakdja. baltomis gysleld- virlines augala-s dailiau atrodo.ruzianiia"s atzalas. Nau- joji Zelandija. atogr4Zq j[- Kenk6ioi. kais. nes laldamos Saknys ima piiti.l re ve-ses- je.25'c) Zetnd|e. ligos: lei oras per sausas. t80 . tadiau yra gi- Neisle' Variegata' (' M argaA' ). Patartina puod4 su Zernemis iis atogr4zq au- gala-s atkeliavo l8l7 me- ndje kaip tranthus fr l5'C. Kovo rugpjidio meDesi tlgsti ka-s liek tiek palildyti tr beot paklotipo juo Silt4 dembll. c@6'db Sis dekoratyws augalas atrodo kaip marg. ypda jo veisl. ne.\i sauganti drabrriius tuo kardZiq. ir kita leidiia dailiai svyraniia*s arba Zeme ili. taiiau tiesiogiDiq saules spinduliq nemegsta.ars iledais (P I ec t ra n thus frut icosus) . l.arba paruduoja ir ima histi lapai. o Plecicos s lO'C tais.sjie ilgainiui urtstoja savo buwsio grozio. Gericusici ougo: Sviesioje. hFiti kas Tariiau dekorat''vesnes yra kitos msys: Plc. Musq s4lygomjs (kambaryje) ji iiauga daugiausiai apie I . blizgandiais. Tamsai iali jos lapai iinarginti baltomis arba sidabrinemis ddmernis.' Margila- Seimat Nyctaginaceae. J Bahai drliuota ske nes ratiklds (Pisonia unbeLlifera) Sryranti Pleclranth s coLeoides veislc 'Marginottrs .rsiai Seimininkiq buvo lndgstama kamparu kvepiarti palalpole. l[paziedziai (llotre- bei skydamariai.Ir viena.I Pisonia umbellifera Plactranthr. Bete labiar. Pava"sari neblogai persodinti i lauko. Labiatar (La liniai). T. Vasarq lieti regailht iiem4 daug naZi:ru. c-#@ I Europ4 miningas Naujosios Cvilejos tropikuose kilusioms. apvtrlainais. fll salos."a/l- th s oefiendohlii ra). ligos: netai. ivieszaiiais. Dcugininros: viriuniq augitiais gausiai laistomoje paiildytoje (20 . stanldais lapaLs. mis iivagotais ir nudonai apkaituotais lapais) ir P lectrant has co leoides.pagelsta ir kuo Svie-s€sldje patalpo. Eer. f6vytt€: Pienl Amerika.bugenvilijorns (Bongenvi llea. Kenkdioi./is' ('Margutis') baltkrdsaiais lapais. nuojq gali iinyki lapq nargumas. (11edidr1- ties ratikles nriiq kamba- ryje auginana tikeri Si.!im- be to. IS bemaz pelrkiasde. sFGtitt€ ( P i so dio mdnesiais n i a r n b a Mle . jei iS- Gericusici cu gc: Siltoje diilsur iema . jei tiktai dirva ne ialte. TKS 2 arba laping Zemg. ia- cede). Galntoje tai bemaz ieiiq met1l auk!iio medls ar lciirnas apie 40 cm ilgio pladiais.snd lZ or4.rlapis fikas (Ficrs).i" (M o t t e n kii tx iB\. lrgiimos3 Megsh drdgm?.r turi btti ne maiesnd kaip l8'C.abiausiai paplitusi j6 \eis]e 'Variesata' ('Margute'). toddl vokiSkai dar vadinama "katrdZiq kar poq savaidiq. Douginimos: Vdlq pavasaii arba vasar4 virsturiq ugliais. . T6Wrd3 Australija. loislyma5. h?iimos: Dirva nrri buti nuolat rugpjndregoa. nyktag i nir iai. sauldtoje. Ziem. Visus metus aplinkos bei dirvozemio temperah'lr. DaZrliau karpant ltlivtr. Kiti prieii0ros ypotunoi3 Lapus pat itina klo daz[iau fluplauti arba apipurk<ti.) bei Mirabi Lis jalapa.2 m auksiio. loistymas. Kili pr'reiiiros ypolumci: Senesniq augahl persodinti neverta.r. gerai vddinamoje.

. bet ir nelabai sxulebje patalpoje.rtyti iin. T. 7?orelr arlatl . t1e pl nks- c& drdEna. Lurkstus stieb:ri gali buti Daudojami pynimui. varpiniai (migliniai). t8t .r.s Douginimcs: Atzalas sodinti i iildom4 ir rluolat drdgng tadiau reperilapu- sui ieimol niai.nci: Kas p. Ddl drdg:::es stokos Sis augala^s J. o&6'Ek Kaip sakoma.l gimiryst? su ialarrl ataugomis arba su- qu.ls 1980 lnetais.vafdas t\rfi lemties ienkll Ii iio augalo pavadirlimo natyd. :: sJ vandeniu. gi rodo ir kai kuriqjo nilapai. Rerai. kad oras patalpoje L). demernis arba gyslomis. Dar iis augalas megsta dregn4 ir Silt4 orq. tliiki. loistymos.d{forridra riiies veisle. ligos: Jei oras pais. iijo Bg-3:d1cs+ladu-llubll n€. \13&sur drdgmg. tik ne saulekaitoje.Pogonathenun paliceun Polyscias Pogonoleros Zend. scia = Tai lrakitus Zalia-stiebis lfiti prieii0ros ypclubambukq gimiraitis. TKS arba vaftotl$ pavadioim.tsc ias pa n i cu ldrd. privalo visuonrct hiiti Polyscias ba. iveis. kas porzl metq persodinti ine per dideiius indus su 1:ru- Nuostobgii Polyscios bcllouriono Seimat Cranineae (Pe aceae).i ac eae. daZniau purkiti lapus. Gericusioi ougo: oregnoje.3i! Zt!a.i a. augalus aprlinbaltai apkm-ituoti.u Lcislymcs. lrgiimcs: Nuolat lieti minlcitu kambafi o temperatilros vandeDiu.lfouriana rfi:ics ldpai apskriti.rltomis vomtinklinas erkas. A r al. dalis.:ima tiasiog ist. turi liktil Kovo rugpjndio mene-siais pornd- dio knimas nazdaug 7 c1n ilgio siaruais smailiais lapais. chanun paniceunt pi.s. labai panaius i paparaio.20'c. sauldtoje. SeDialu dhti i lauko. su Zaliais inksto formos Ial(enk6ici. Beje. lfili prieiiiros ypotunoi: Ripintis.rhl dregnas.Slzc lapinp Zemg. lrgiimosr Zemei. skydan.rs yra 15 .. Pogonater.. Plurksniikus arba smarkiai karpyft]s lapus hrri Po1-]. Po l1s ci a-s gu i I foy le i 1r P ol. ne vdsavr€je kaip l8 . t ris iim.s. Kovo :i::. ariai. kurioje auga pogonatens.60 qn auki- skirst. Vawroti gali ir lauke. tad vars.s-(:ira fi I i c ifo l.:aio menesiais trgiri i-: I . Gana patvarios ir plaiiai paplitusios yra Pollscias trgiti kts Xenkdioi ligos: iirl clvisavaites. tadiau v6rdelrs inde cukaivendre. ne vesesneje kaip l5"C patalpoje. taiiau Debijo ir sausemio oro.-l sar aite-s. ne per talnsiausioje. Prigyja sunkiai.f4 si4 Zemg.fginti b. patartina neleisti :rekad iidZi[ti. :.{rt Dqs kn:rD14 i lnazqs- ieielis). ko Zerne.meDouginimos: Pavasar! Da jo artim.rva-sari persot. bei Polysrics fruliroso golimo ouginfi koip bon- Tdvynd: Pietryiiq Azija. ardli- ji T6vyn6: Pietq Azija. Polirlez\4. kurictje auga pogonateras. kad jis mdgsta ieieli (graikiikai 2olv = daug. kurie kartais b[na per sausat. Geriousici cugo: Sviesioje. o kfika amarai.

Nereiklus.238). zie1nq 15'C patalpoje.tik uzr. tiesioll prie stiebo. pavasarj auga14 penodinti i dldensi gdliapuodi su T. veisle. ligos: Jei oras per sausas! paruduoja if susiraito lapai. kovo lapq per rumpQ laikq tapgs Zvilgsnio ahodo kaip dracena ar bromelija. skydamariai. Laikom$ kambaryje neZydi. Vasar4 megsta kuo dragl1e-s- ni or4.ugpjirdio m&lesiais trgsti - i prieiirltos ypafu- geljrrinhl numyl6ti- niu. nuolat gerai vEdinamoje. Vaslr4 zeme hlri bDti nuolat drdgna. ima plti Saknys. pranintas kambariniu uos1u. l. Kovo kas savait€. flei kita. ypai graiiai. Sviesioje.rDq augal4 dazniausiai apninka amardi. - Kenk6ici. Jei norite. vasarq siltoje.jei pet liausjai Zeme laistoma. loislymas. pa-sirodZius maZiems Zie- . Dougininos3 seklomis arba hgliais. AnlGdiao Sis augala-s buvo vadilarna-s Stereospcr . o apaiia skaisdiai raudona.reii4 dtlttul. Savo tdvyndje auga kaip viszalis maLas medelis it l(iti prieiiriros ypclumci: Dairliau purkiti.rtno di- dinti i T Zerng. tampa aiikr. mqi: Nuolal drekinti or4 (--> P. nesrius prireikrrs perso- iydi sieros geltour. tlgiimos: Laistyti tik minlGhr. kambario temperafiros va11de- du. bdel ioniatiirlas pataitifla ti. netinka. 43).lovdjoje ir ne saulekaitoje. bignonijiniai. deliais varpelio pavidalo iiedris.r*sr_d C&B' Tai vienas Radermacheta epakeniia ciga. visus metus ne veseslldje ieimaz Bignoniaceaa. kad iis augalas graiiai iakoftlsi. kaip l8"C patalpoje. hiFai. bet ne sauletoje. nliis. Tik birzelio liepos mauesiais. Svelnls. ligos: Per iil- /iffara' ('Juostuotoji') - tai ziemoj. Hidroponiniu b[du augiflti. taiiau negali p:rknsti rukalq kvapo tudtuojau meta lapus. ko gero. erdviame gdliapuodyje uZauga iki 1. Jos 30 cm ilgio laprl virsus Zatiai ir baltai dryZuotrls.Laistyti saikiDgai. Geriousici cugc. ddl sa.I Radennachera sinica Rhoeo spathacea R6ius J 19 =t I I I = a d \.5 m aukidio. c&db - Moeo spalhacea paaiedLapiai Iuoto pouic!aIo. o liaudyje ddl lapq. TKS 2 ftrba gelill Zeme. pana-iiq i uosio. Rdjus be Ziedq i5 pirmo kiek sausesne. Rhoeo spathacea vier nteld iios ieimos ' Douginimcs: Solinemis ir viri[niq atialomis bei seklomis (-+ Adrqsai. ti lauke . voratinklinds erkes. fdryn€: Pietvakrirt Kirija. ii naujesnirl loistymos. jei reikia. balti iiedai issidast? luoto pavidalo paZiedlapiuose . Taivaris. Jis pavadintas rurghl gamtinirlko Rademacheri. lrgiimos: pj[6io menesiais trgiti kas 3 savalites. jauDIrs augalus kasmeti o se- deliarns.prie pat jq alies. kom elininiai.4rl sixicnrr. ziern4 vo puosniq p[uksniil:rl rugdar maiiau. m6nesiais Ra- Polorimqs: Liepos Seimt: Connelimceae. Pclc ne-s mcs: Isaugtrs ii !!lin- mgpjiiio - viet1o hglio rejus atrodo dennaaheru g lirrt\ Lriky- Tdvyn6: Vidruio Amerika.o (Raderm ac h er) v ^r{l!. Kif kanbarini!l augalrl. Gericusici ougc: Sviesioje. P. geriau ji paremti. o Zi€m4 - t82 .abiausiai paplitusi Kenk6ioi. kad tai nei viena.

plodio Sirdislo1 blizganiiq lapq apadiq dengia rausvi plauL-udiai. pavasari persodinti i dide-sdus gdliaprrodZius su T. gerai vedinamoje (ziem4 6 -10'C) patalpoje.Kenk6icL ligos: neurl. A ra a\*Etairgiq veislig meto ilgio sta. agavi- veslus laipiojaltis augalas. idimaz v i r a c e a e. Austijoje.sesn€je kaip l5'C) patalt)t kaip tik ddl Siq savypoje. galima apgeneti. lrgiincs: ti 'uosves liezuviu". Douginincs: Dalimis. Kovo san jet4 (von S ans ev ier io).visus metus Siltoje (11e veitikdtino aLsparumo. todeljis moi: Lapus kuo daitiau atsargiai luplauti. pusiau ukmirgoje. TKS 2 arba geliq Zerne. Nebijo kieto varldeirs. puikiai tinka neSildomiems Ziemos sodams. diiui.'! o& Kapla stis a ga itin spariiai. todel ja1n rcikalingi tvidi pastoliai. pavyzdli.Zalias atzalasl n6') ..n augandiais iakniastiebirl) su T arba lapaiq yta iemq. Oeriousioi cugc: Sviesioje. Jo 18 cm dai. l1?iinqss l-aistyti saikingai. Ziemq dar maziau. pais Sarsevjerm tui labai [ebe11t smarkiai perliejus. pusiau irkmingoje. Jei per spariiai auga. pavyz- remperafir4.jam uZterka vos 5"C . Siardien tebera labai po Gcriausili auga: saulepuliad greidiausiai ddl toje. q Afrika). o sumed€j9 ugliai taip pat plaukuoti. t83 . I5 70 iinomq Sio augalo rusiq soduose ft kambaryie augllaala Sansevieria rugpjuiio menesiais retsykiais patrtriti gelirl arba kaktusrl tr4somis. v ynrr'e diniai. kad suskal- - permirk-u- do gdliapuodZius sansevjenl Ziedai nuostabiai kvapns. stiprius i! stangrius SaloliaPotorinos: visq msirl S - geltonai ir viel ralrl iveikti sausr4. biq liaudyje j4 imta vadinlcislymos.\rrentijaus') vek16 geltoogdliq Zeme. Kaplamstis yra gajus Seimo: Agalaceae. fdYynd3 Kapo zeme (Pie- Dcuginincs: Stiebo arba virsudq auginiais. bet iiuo btdu padaugintos margalap€s nlSys iSleidZia kaidiais lapais. Lieti saikingai.' Laar ent i i' (' l.'Goldzn Hahnii' ldislymaJ.Sonilremis atzalomis arba laprl augilliais. Nemegsh tiesiogines saules. mat kaplallNris luri sulthgus Sakniagumbius. Ma.Rhoicissus capensis Saruevieria trifa-sciata Koplomstis Triiuosl6 sonseviero . )fa slxotelCnis augaodig. o . miltlige nes ligos. lfli prieii0ros ypclu- Vidurzemio juros kaituosejis sodria Zaluma apraizgo stogiles. bet ir - Kenk6ici. I San-\etj eros nepaprastai i Eg ir si zeme benat prazudo augal4l Geguzes rugpjiiio menesiais trpsti kas c&Ek ii Salsevjera i Europq atkel liavo ir buvo pradeta auginti kambaryje dar 1770 metais it' er nt i n gos. kurie padeda ('Auksini') ' ilver H a ln i i' ('Sidabi.leisti Zemei pradziarti. visuomet sarsevjeros vard4 ji gavo pagal kunigaiKd fon Satr. Beje. taiiau gerai pakelia ir kambario ir kitos grybi- Kiti prieii!ros ypctutr ifas cid a. kurie kartais taip smarkiai auga. Yengti padekle uailikusio r andens stiebius.baltai moZuobis la. itin trereiklaus bodo ir tre.ui.moit Kasmet persodinti i negilius plaiius indus (ddl diai aukitl. 14 dienrl. Tdvyn6: Vakanl Afrikos atogr4zos. balko[us ir galerijas. ligos: oet drdgmds pertekliaus gali ap kti vorati[klines erkes.

fias yra Brassaia actiroplyl/a. juos - tik esant reikalui. vi. tunsiai Zalia su pilki- ialomis Sildomoje dauginimo lysveje. tai laikant puola amaiai. si.lieti visai neSavo tevynejeji auga kaip krumas arba medis. daug. Nau- Grynos dsies pusiau apvalus sd inktiiki -iol1 uvrDeJa. - Atsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagrl. Uolasakli vie . ir kitos lapai yra piGteti.ru purkiti. dabar vartojamas botlrinis pavadirli- t at[:aq. plaukuoti. pusiau iiksmirgoje. - i::Y#?. Kovo . Veisle margais ga iS 'Tricolor' ('Trispalvd') ialiai. Siaure-_s va-sario) arba virlunir1 at- Rytq Australija.Srxifraga stolonifera Schefflera Usuotoii uolosk6l6 augaldliri.nios lfifi prieii[ros ypotumoi: Lrikant iilre$r6je vietoje d. l(enkdioi. Nemessta tie-siocifles sautes rr ve-lo. Vn-str4 galima laikyti ir lauke.rs / Jei nenorima. iiem4 maiai iildomoje patrlpoje. dryinoqsias ne iemesneje knjp l8"C temperahrroje.:S.lii"tiek dregra. (pavyzdiiui. iiemos sode).jei stovi ant Zemas naujesr:s. kad isaugtq veilus kmmelis. Kili prieiiiros ypctu- ndi: Pdreikus vii-saq persodinti igdliq Zemg.yranii4 c&dh Sis dnugiametis augalas leidZia ilgps. Gericusioi cugo: Sviesioje. nuo drdgrn€s pertekliaus piiva Saknys. tod6l giaZiausiai ahodo pakabinut. vasaq pasirodo Ziedynai su maiais ivaigZdiikais Ziedais. lsiiaknijinT ui ga1irna naudoti ir s. kurios daznai jau turi Sakflis. o .ruresni ir kaft1is b[na dryZuoti. Ziemq . turi apie 30 cm ilgio kotus ir atrodo kls- met persodiuti iT. MarAoji ru5is '1ii- color' turi buti laikoma iviesioje ir iiltoje patalpoje (ne vesiau kaip t5"C). pravartn apkarpyti ir lru- kaip nulakuoti.nrgpjrrdio Kirmbaryje daZniausiai au. bet Zieln. uola-skdliniai. gerai vddinamoje. iisuotosios kant v6siau. ligosl Per Kaip aranq ieferai (ScheJlero athoricol. Seflero Tdvyn6: Kinija. Stiebai au- prigyjr sunkiai.lr vienos. trgiimos: Laistyti saikingai. senesDir. TKS 2 arba Edliq iemg.s. ligos: Per siltai irper sar. Apie 60 cm ilgio siilo plonumo palaipq galuose formuojasi ataugos maii nauji l2'C.a) EalinM sil- o&6'dh Jl e ra ardoti sa nnonis apriitq lazdq. laibus. jos driekiasi paiemiui.rZDi.man. krenta lapri.stri laikant Ziemq puola slldamadai. baltai ir ramvai lapais.as iavia si4 s\.m€nesiais trgiti kir-s 14 ginamos dvi nriys: Scftef a r bor i co I a ir Sc h eJn die1rq. svyranaius lglius. Jei temperalllra Zemasne nei skotelds.dar maziau. k. JaLrne-snius augalus uolasekles palaipos dailiai svfa. 4alralslts rusls iiem4 geriau lailcyti vdsiai (12 . l0 l 8"C patalpoje.l. Polcrimos: Jei gdliapuodis pa-statytas ar pakrbintas aul(itai. kovo rulpjudio menesiais trtriti kas savaitg. loistymcs. tik S ch efJl e r o a r h o r i co I a m:aZesni. arali- niai. vesioje. gemi v6dinamoje. o apatind violetinAs spalvos. Dygsta ir vais dryZiais. Dcuginimcs: Sdklomis (rugpjnaio re-siais raliaceae.l vien4 geliapuodi patartina sodinti keli{Ls. pusiau frksmingoje. kad augalai uZnugq per dideli.l6'C). Dcuginimos: Ataugomis.1f.s. Seimaz Saxifragaceae. ir nuo gruodZio iki - nr8sajo me- f6vyn6: Taivanis. Japonija. lai- t84 . Seimaz A gtybti virsrlnes. l(enkdioi. f e ra a ct i o phy Il a.sutind jq pu- lapai 1ta Gericusioi ougo: Sviesioje.rffsairz lapai didesd.

lriSimos: Vasar4 laistyti negausiai. Gericusioi cugo: Sviesioje. Kovo rupgjuiio mdnesiais kas dvi savaites po truputi pa- trgiti. Vasar4 ka-s 4 savai- iilokq. v il<s viniai. dirlti i T.ldunuose arba vaDalens soduose. 50 cm ir ilgesni augg dillti pavasari).-# Ii e Si1tuose krd-ftuose. kad Daddkle roolat b[tu iiek tiek vandens.ila.lapor. todel jis itin dailiai atrodo kabandiame g6liapuodyje. rausvai apvedZiotais lapeliais. Morgano iiloko lahai keisti lapa| . Ziem4 tik karais padr6kinti. itir pahaukliai atrodanti kabaniiuose gdliapuodiiuose.Jclmus cenluus Sedum Viksvomeldis iilokos Vietoje lapt! o&db - plotri tarsi nelio stiebai. pilkim jo ugliaitarkiai ap. storlapiniai. Rudenl iis augalas nunyksta. uzauga vos 20 cm auki- smdlio. pusiau apvaliais md- loislyncs. sauldtoje. Kenkdioi. Tik ieidlyje vikvaneldzio ngliai istista ir Svelniai nulinksta iernyn. Detnesio: Sis augalas labai jautrus herbicidams.s. vasarq sil- toje.Scrtrrr nrorgan ian iio. l<\trio lapai sauldje nusidazo raudonai.ros palietr. Dauginimos: sdklomis arba kero dalimis (pelso- un. C yp e rc c e ae. tes trSti kakhtsrl Pclcrimot: Viksvameldis puikiai tillka augiDti ter. Douginincs: Auginiais arba atskhais lapais. tadiau ne visa Sio augalo Zeme turi atogrqios. gaudamas pakalkamai Sviesos. iiemq vdsioje (5 I0'C) patalpoje. se. TKS 2 arba ga1iq Zelng su ketvirtadaliu 600 Sio auAlo rhsirl sieboldii labiau 06gsta ves4. buti Gericusici cugo: Sviesioje. sedrn sieboklii . Beje. deugtais atrivaliais rne-siugais lapeliais./u ri kiekviel4 pava$ri persoI tt) . niais. Kiti prieii0ros ypolumoi: Sildomoje g).padZiovinti. karnbaryje auginti pirmiausiai praddta. puola amami. kurie (kaip ir kitq nrsirD nukinta vos jr. ieimrz crass aceae. trgiimos: Lieti gausiai. f6vyri: Meksika. vandenyje. iiedai. lynai ialiais. ligos: rei per sausas oftLs - Istisus netus plonqjo [gliq galuose kauna-si smulkis varpos pavidalo lrba dirva. ligos: Puvinys ddl drdgme-s pertekliaus.tr+iomls. Labai plaiiai notna ii Japonijos kilnsi Saldiams atspari Sedarr Kiti prieiiiros ypctumci: Prireikus persodinti i kaktusq iemg. Tdvyn6: viduriemiojnros ka-iuri. 43). Tiesiai auga S e dr n n$r o I c I u t t. h+iq apnaiu paperteklius pakeiiia augalo iivaizdzl ir lapq spalv4. pusiau [kmingoje.venamoje patalpoje l1uolat drekinti orq (-+ P. o pavasari vel leidZia [glius. sierollii ruiis kiek plones. Nupjauta-s vietas i I ii- priei sodini- m{ kelet4 dienq l(enkdioi. Seimo. visus mehrs iiltoje patalpoje be tiesioginiq saulds spinduliq. ntogr4Zos ir viduti11qs ima dZiiti vGunes. mdgsta. Motgaro loislynas.

ligos: Meta pus ddl iviesos bei maisto Ji ouga greitai. fdvynd: vidurzemio jalros kr. Sodiiti i T. iydi tik budani ta- ioliolcp6. todel Zem€.l5"C) patalpo- je. Ti ! i ac eae. Dlugininos: Pavasari dauginimo lysv€je. Kai kurie (bet oe visi) augalai nuo ziemos vidurio iki pavasario iydi. jos iieclai. geZemA. Itin graziai ji atrodo geliapuodyje. turi biiti lt ol'at dregna. ii neiydindiq didesui ir tvirtesni. vqsioje (fiem4 l0 . o@fr' t Silblami. nevedinto oro apniDka vomtiridile. sumedejg"s krima-s. bet suaug9. privalo niek:uomet neiidZiiiti. todel jQ pravartu sodhti i Siek tiek di- a I = desni. t85 . sierq plySiuose tarp Sali. jei auga per mazame gdliapuodyje. nugeneti iki sumedejr:siq stiebq. l(enk6ioi. Seimc: Urricdcedc. Sveln s naii spornnni- iiio. loistynds.oliniais ngliais iildomoje i$dqimaktisL Kovo rulpjldio mdnesiais trtriti kas 4 savaites. arba istista. Kas turi kelet4 Sakeliq ii karto. tiksliau. Jei laistoma nevienodai. tiek iiltoje. Taiiau oadekle uZsilikps vanduo taio pat prazhtinlG5t Va-sar4 laistyti daugiau. reikalaujantis uemaiai erdvds ir iviesos.40). Balti su raudonais ir geltonais kuokeliais Ziedai sukrauti sk8dio pavidalo Ziedynuose. Gaudama-s per maiai Sviesos augalas nef3aZiai Kosikoje bei Sardinijoje iis gajus nedidukas. baltasparniai kes.jei tik neis4la iakrys. persodiuti i gdliq - jei rei- Kai luneta lapus. (i' = I I medzia$l t ik1lmo ir del Silumos pertekliaus. Del boikaus.cfrikin6 spormonllo na daug . Geriousici cugc: Sviesioje. tiek ir vdsesfld- siais trg"iti kas savaitg.tpdi iSgari- drignis. las tarpsta net uolq bei dalinart ker4. senesnius Zem?. pusiau uksmhgoje. kurios stebetinai greit i5leidZia iaklis. loistymcs. kaip greitai elksine plilta. paZemiui basidriekiantis auga- Dcugirimos: Tiesiog sakelemis. kurioje ji auga. nlat.L{t4i. - Kiti prieii0ros ypotumoi: Dainiau purkiti. rai vadinamoje. Zydintys medeliai.prieiokiais.I Soleirolia soleirolii Spannannia africana Elksin6 Alrikin6 spornoniio J c@db Tai !traius kambarinis medelis. Potqrinos: Afrikine sparmanija leugvai apvirsL!. liepi- gurvuoliri (-) P. - rugpj[dio mAle- - je patalpoje.oitarpustary Zemes su iaklimis bei il1do sieneliq pripilti vanden! kaupiandiq molio Seimo. Kenkdioi. ligos: Retai. hiioje a ga eLksine. ii abiejq pusiq apaugg smulkudiais plaukeliais lapai kabo atrt ilgq koq. Minksti ir sveliis tarsi aksomas. Ziemq iviesioje vietoje ka^s 2 mdnesius. Nebijo Saldio. t ir miltuotieji slqdamariai. vdsestdje patalpoje tik Etsykiais sudrdkiiti. PeNodinti neverta. lrgiimos: Dideli lapai rcdo. Kovo Geriousioi augc: Sviesioje. J I6vynet Pietq Afika. dkleli karpJti jos l. lfiti prieiiiros ypclundi: Jaunus augalus kasmet.TKs 2 arba geliq Zem? po gatvio plyteliq. lapai luoi nueina ddmemis arbzr kia. bet ne sauletoje. lr?iimas: Lieti saikingai. tadiau neleisti ir visai i!dziuti. kad afrikin€ sparmalija iigarina daug dregrne-s. Ii ugliq su Ziedais papiastai iiauga ke-snesni ir gausiau . ypad jei jis pakabifltas. Ziem4 maziau (jei augala-s laikomas ve-soje).. dilgdliniai.s erpsai. bet tolygiai.

.

'rit1ai Irett . Za- lialapqs iviesioje ir pusiau [kmingoje. lapai dantyti. gaspalviq veisliq daZnai Atsorgiai: Turi od4 ir bi1la paaduotuvdse. v y ntrre- - diniai. singonis sukauna ialius ba stiebo daliq (privalo dus ryikiai raudonais patureti nors vien4 lap4) auZiedJapiais. kovo dio menesiais lfiti prieiiuros ypctunci3 KiekvieDq pavasari h$ti rugpj[krs 14 persodinti I T. su-siskirstp po 3 . ajeriliruns bldir gus iie- Dcuginimcs: viriiiDiq dzia apsukui Zeliandius mo lysvdje. pakankamai iil- Geriousici cugo: Margalape-s ruiys Sviesioje. daZnai apninpodaphtLlutt jos marka skydamariai. tisuiaulti5-6m. retkardiais uuvalyti dulkes Duo lapq. giniais iildotnoje (25"C) Yra keletr-s Sio augalo rh. Geriousici cugo: Ne itin iviesioje. Ji lei- Dougininros: Pavasarl ugliais (su maiiausiai viena akute ir dinti iT.5 geriausia atsargiai. toje (ne vesesneje k. Siq tadiau dairiausiai pa-sil(enk6ioi. f€vyn63 Vietnanas. [cislymos.I Syngoniurn Tetra-stigrna voiuieriantun Singonis Tehosligmo d tD = I I I = I J c@6'db Singonio lapai iirnarginti baltais arba sidabriniais dryziais . Tetastigma priskiriama prie viszaliq lianq.todel jam reikia tvirtos atramos. [sus. ligos: Jei oras tuiko StngoniuDt per sausa-s. neiivaizdiius Iglius apkarpyti. Nebijo sauso Sildomq kambariq loislyncs. per mefus galin- gdliq zemg. o& lfiti prieii0ros ypotun!oi: Dazriau purkiti.1 gd. TKS 2 arba ge- vielu lapu) liq Ze mg su puQla-sdio ar- iildomoje (25'C) daugiri- dribsniais. ypai paumdjus augirnui. tad juos kuoti. viriuti.rip l0'C patalpoje). l?8). Augdatvirtai priristi pde kopetema geliapuodyje tetrastigliq fia Zydi retai. ligos: Retai. visus metus vienodai gausiai. priklausomai nuo temperun'uos.dauginirno lysvdje.4raceac. gleiving dirginattdiq meieimc:. jau subtendls Singonis - pt@StuLs rijoklis. fi em4 laistyti saikbgai.pagaljuos ir galirna aLskirti ii augal4 nuo kai kuriq filodendry ( + P. frgiimcs: Laistyti milrk<tu. senus.Xenk6ici. visus metus Siltoje (net Ziem4 lre vesesnaje kaip l8'C) patalpoje. t88 . bet aot tvirtq stiebq. Vdlesliame amZiuje. Tdvyn6: Pietq Amerika. ajeriliai. Pclorimca3 Jaud ngliai rudai plauapatineje garetinai trapns. dZiagq. prireikus perco- Tetrasliqt@ steh. kamba- do tempera$tos vandeniu. Tai labai gajus vijokliuis k-rUma-s. Megsta draglr4 or4 ir siltq zemg. TKS 2 arba dienq. 1ldje puseje tamsiai Zali. trgiimos: Vasarq vandens negaildti. Augino rnetu trgsti kas savaitg. Seimct V itac eae.

ii kito . Del tos savybCs kituose kaituose sian augalui buvo duoti ivairls juokingi pavadinimai. iiem4 saikingiau. Ii 60 rusiq kaip siau iksmingoje vietoje. Kili prieii[ros ypctumargiitais Iapais ir 'iriicomci3 Kambado temperalor' ('Trispalve') . ligos: Kartais. Tai itin gajus.drdgDa. puola amaJai. uolaskdliniai. treiimas: smailiais. maiais. Seimaz Saxifragaceae.l i nen' ' je.vien4 gdliapuodi.l0'C) vietoje. raudona apadia. Itin popu. bet iemd lliti prieiitros ypctunoi: Persodinti Dereikia.Zemd turi b[ti nuolat lainais lapeliais.niu lapu. l(enk6ioi. ii vieno galo loislymds. . kai tik senas lapas patelka ant zemes. Apskabyti gemi vEdinemoje patalPoJe. savo tevynajer geguzes Lapas su jaunu augaleliu.30 cm auki. lrgiimcs: turi biti dregm. Ii jrl ilgainiui iiauga mafi augaliukai. Dcuginincs: Jaunaisaugaldliais (+ nuotrauka nyste senatvdje" arba Lruie i Zemg so"TukstanG motinq". Tai ne tik puoSnus. Geriau kasmet pasodhti jau- - nus uglius. TKS 2 arba geliq Zeme). laistyti visai 'Roc.siais trgsti kas 14 dienq.Gericusioi ougc: Margareiklus svyrartis augala-s. [ors retai.ToLniea rnenziesii Tradescarrtia Tolm6io Trodeskont6 c@ ToLnija Ggsta gerai NAdinanns ir vesias patalpas. "Jauilankdlase j isai stkrauna patariama iaikyti visioje (5 . remq komelinhiai.iiures ir visqjq pluoit4 pa-sodiiti i pana.apaiioje). ligos: Ziem4 atrodo kabardiame gdlialaikoma per Siltai kartais puodyje. Veisles gelsvai dryZuotais lapais. mas rctiiraliai gamtoje. Ziem4 kiek vesesmos iios: ndje (bet fle Zemiau 10"C) c Trades cant ia a lb iflara sausoje patalpoje. Zal i alap c@6'# i Trad es c anti a ftunti&txs is. kurie loriai leidZia ialoris ir va[de[y- T6vyn6: Siaudnd Ramiojo vandenyno pakmnG.vor. jaunq augalq vir. Tr ades cant i a Jlu. Persodinti rereikia. 189 . t Zemeje. Vasar4 lieti gausiai. fdvynd3 Pieq Amerika. pavyzdZiui: "Nugarinis". ieimaz.avi'atd' ('Baltajuostd') sidabriniais dryiiais iStrispalviais bei 'zlareo dienq. kambarines geles augimsiltoje. geriausiai kiekvienq pevasil4 lrbc vssJrq pasooulu jaulus augalelius (i T. "Viita su viSdiukais". Kovo rulpjufordo sidabrind') bei 'lf aio mene-siais trtrsti kas 14 .atd' ('AuksajuosG') o Trades cant i a b lo s sfe ldiaaa lapai mesingi. Veriegata' ('MarguG') lapai iimdgirti kreminemis bei musvomis demdmis. iio Zolinis augalas puikiai llenk6ioi. Douginimcs: Visus metus [gliais. sis'Variegata' labai i:i i Trodescanlia aIbirqora. Dau.l's Silr"r' (' Roknedaug. pusiau uksmingoje. [oislymcs. zydi tik augdaima sirgti.apva. veilus ir ne. bet lle sauletoje. turoje daZriau ?urkiti. kurie tudtuojau iileidiia ialois. betjei Ziemq lailiarios yra jos veisle-s koma vesiai. lapes rriiys bithai iviedailiausiai anodantis kasioje. balldiuose geUapuodziuoblogiausiu atveju . birZelio mdlesiais prasiskleidiia ialiai rudq bei oranZiniq Ziedynq kekes. C o n m e I i nace a e.t. juolab kadjie prigyja labai leDgvai. Kovo rugpjldio mene. dinami be arba su motinigiametis 25 .puse. "Vaikelis ant keliq". Gericusioi qugo: Sviesioje. bet istabus augalas: ir iirdies formos plaukuotq lapq visimo pumpurus. va-sarq lauke ieielyje.

tik ieuzmirSkite pjivio vietos pabarstyti mediio anglies milteliais. patalpoje . galima nejuokais susiZeis- - Scul6s voikss Akj traukia veilus htcca aloifuIia laprl htokitdi. Beje. iiemS priklausomai ouo temperatuios . kieq ir smailiq laprl kuokitais. nols geIai pakelia ir kambario Silumq. Alsorgici: Lapq kaitai bei smaigaliai aitrus (ypai Y cca aloifolia) ti.visai nedaug. againiai. apatiniai lapai apmirsta ir laenta nuolat faip susidaro aukstas plikas kamienas. Kovo nrlpjndio mdnesiais tl$<ti kas 3 savaites. peNodinti i T. Saknr. Dcuginincs: Zalomis. l6vyn6! Meksika.t (50 -100 cm). .Yucca Juko #@tu Yucca aloifolia rto se'dg laikq yra mdgstama didefi q geliapuodi. Pclcrimos! Per auKtai isa[gusias jukas pavasa4 galima norimoje vietoje patrumpinti. ieimaz Ag av ace ae. lrgiinas: Vasarq lauke lieti gausiai.saikingai. Gericusici ougo: Labai aviesioje ir sauletoje. vasarq siltoje aplinkoje (mieliausiai lanke. TKS 2 arba gdliq zem9. tmukiarti aki tankiais pilkai zaliq. ligos: Ztemq laikant per Siltai arba kai trulsta Sviesos. ga- balais arba doninemis at- Kenk6ioi. sauldtoje terasoje). lfiti prieii0ros ypotulttoi3 Jei rcikia.irl gyventoja. ima blaCti lapai.10'C). loislyncs. ilgr. Ziem4 megsta vqs4 (5 . Vidurio t Siaures Amerika.

iti1r graziai atrodaltis kab.Lsiio dribsriais. Kaip ir jos giminaiG alokazija (-) P. Jos lapai minkiti. TKS 2 arba gdlirl iemg. Be to.rii De tokia t api ir neturi dryziq.uliiuose geliapuodiiuose. bet ne saulCtoje vier toje. Loislymcs. persodiuant.?ii turi odq bei gleiving dhgiftrlrdiq neiZiagrl. kovo rugpjndio me]resiais rgsti kas 14 dienq. mas (lotyniskai pcndr. hgiirnos! Kovo siais iiek rugsejo mdnearri bfiti nuolat tiek dregna. Scimaz commelinaceae. Geriousici ougo: Sviesioje.puihs svyr. pasizymi retai. apaugg l(enk6ioi. ballc{vi. k*tip teigia jos zebrina alrodo dar graiiau. lrgiimcs: Lieti saikilgai.juos apdrka bakerijos bei grybeliai. Xanthosona nusvirusi) . tai pradeda leisti a5. Kadangi auga it keroja labai greitai. Smagiausiai Itsadosoma jaudiasi uidarame gCtq lange arta &egname Siltame SilbamyJe' Kenkdici. ajeinia.m' mg.' Meg$a visus metus biiti pesodiati i T Ze I9l . l6vyni: vidwio Amerika.20'C) oe. Beie populiariausia yra dryZuota v eisld' Quair i co lor' (' Kearspalv e' ). kas 14 dienq. - botarinis pavadini- ('Didingoji'). Prigyj:r tik iildomoje daugirimo lysvdje. Tamsiose patalpcc gra.lugalas.iios spalvos nublunka. luisfynos. () iiltai. &ignamg Siitame (18 . auginamq kambaryje. nebijo sauso oro. 189) gimintitd.. ksantosoma laikoroa vienu iS puoSniausiq lapiniq augalq. Visos tlys Ziiomos rflSys auginamos kambaryje. Kabaniiane gdliapuod e c@ Tai artima tradeskantes P. Rediau pasitaikanti yta Ze br hw ! o ccr. Senesni augalai sukrauna ajeriniams bfiding4 Ziedln4 sr balhr papedlapiu.pr. kurie ir vandelyje lengvai iileidzia Salqds. ne vesiau kaip l2'C.Xalthosorna lindetii Zebi:na lindeno ksonlosomo Zebrino Ksantosottos lapai o@ - reto &roZio. Geriousioi ougc: Visus metus pusiau paunlctr€je arba Seddlyje.alas. lpad veisld' M agn ift cr.la = 5h! augalui praZ[tirga ialta. 143).gumbai tudtuojau ima p[ti. oiltil f. Ziem4 lieti saikinsai.Kd metus arba lqs d ejus. ligos: Jei ora-s per sausas. taaiau kitos ruiys ir veisles tokiomis savybdmis Douginimos: Ugliais.ifi pdeiiiros ypctu!rdi: SiaE augalui feikalilga tret 70% oro dregl3e. ligos: Retai.ultis . Daddkle uisilihrsi vandenl nedelsiant ii- komelininiai. Dcuginincs: Snkriastiebiq dalimis. Ze br i na Kili prieiiiros ypotu- nci: Pavasari peFodinti T. daiuai naudojama apZeldinti geliq vit'inq arba Ziemos sodrl lysves. sumaiiyt4 su smeliu arba putpl. Alsotgiaiz /jrde. Zehrina pen&tLa./osa rir-iis. puola voratinklirle-s erkds. i Seimaz Arace ae. bet daug geriau kas' met pasodintijaunus augalus. Vandens ir tr+\q perteklius blogai veikia lapq spalvq. drdlrra dirva . FIliudiats. Tr$ti iend par. T€vyn6: Kolumbia.

<umedd- j9 gr..ioj". saulaiariniai Tsr vvne: Karoiina (JAV) Geriausiai augil. k:utiam vietoje iDr:l\ttl LiftrNu stjebu i(errl]J kietj. varpiniai. Jei iilta vasaru. nemo$i cteiviai ii Tolimgirp Rylq. Geriausiai auga: Vasar4 la_ bai sviesioje ir siltoje.aistvmas.:t. Sii. l.maZiau. Tdvyrrd: Atogr4zos. Sis augalas labai jaufus ir retri kada namuose ilgiau iisilaiko Jam reikia dregnos. isiiaknijgs ir iileidg-s vis4 ]. nuo birielio iki ruderrs galimr laikyti lauke. Vos palietusjie bemat susiglaudZia. v6l i5 nouio alrosti Seina: Gran ineae. J CD Reiiou Apie nletro auk(dio gelton. Testrr d inari a Iesludinoriio taipiojantis pusiaukrlmis. tuituojau iipiltil Vasar4 trpiti kas 3 savaites. F H positoikonlyr.stuoto sticbo (lotJ- Bontbuso vulgaris 'Striqta'.1uns- 192 . Kjti prieziaros ypatumri : Kiel-vietuis rnetris persodiDti i irrd4 sr durpdmis. iiem4 .tpet l vsiliq irgliq.. Laistymas. trgiirnrs: Nuolat lieti lnidcitu vaDdelutl ir laikyti drdgrai (pelkiq gyventoja-sl) Tik vasar4 rebykiais Po truputi Patr9iti. Lrrriq galai pafl. ziemq 5l0'C teDpera$roje.ri dryZuotirs.Ls. Ziem4 laikart per iiltai ir per sausai gali uZpulti vorati|klines erkes D!ugiq!: loilsislu1kiai. imonfr0s orbo keisti lopinioi ougoloi. niikni stria tus -. vesoje . slTotele. ber ne ialtesleje kaip 5"C patalpoje. ikishs iZe- r3 J I m9. Uisilihrsi vandeni ii padeklo 4 seni poiistomi.Lius i sp.Vcisle tuip pavadbtta dil ialiai tuotds).d. Dauqinimas: Sakel6mis arba lapq dalin-ris. Vasar4 laikyti lauke.rrlrui itirimuplet r privirsiLuni Testrr ditnria elcphantipcs n3z1i kuo skirisi :ilno Tesndinat itL sllvali.lstus.6 ctn) jo karnienas atrodo nupjaut. Zali. Sirdiiki arba inkstiiki rySkiai Zali Sio augalo lapai laikosi ant metro il$rmo iglirl. Seina: D roseraceae.vdsesueje. uesioj".s fonnos vabzdZiaedis augalas pailgais lapais.I I I = I Barnbusa vulgaris'Striata' Dionaea muscipula Bombukos Joulrusis nusekoulos Mazas. vesios. Kiti priezifiros ypatumai: Kjekvienil pava-sari persodhti i T zemg. storirs (skersnuo 2 . g"rai vddharnoje patalpoje. ju. Pastab:r: Tinka augirrti hidropolliniu bildu. tr9si11ari Silumoje lieti daug.Ls. Ziemq iviesros pataipos.

akandliai. Geriausiai auga: Sviesioje.a: g4liPietvakariq Afrika. Kiti prieZiuros ypanunai. T.rugpjuiio mdnesiais XiJ Frietinros )patumair Prireikus pava-rE:i persodind getapuodil neaukita. dregnoje ir Siltoje patalpoje (iemq ne v6sesneje kaip 16'C).Siek tiek maZiau. ivilganiiais tarnsialiais lapais. Geriausiai auga: Visus metls Sviesioje. Laistymas. flrgpjuiio m6resi. Tevvlle: Pietrl Buddleja indica Afrika. Kiti prieiiuros vpatulsai.lzj aceae. Patalpos temperatira gali wyruoti nuo 5 iki 20oC.uljp pat ne per daZniarijiai t93 . vasar4 po ttuputi trpsti kas 14 dienq. Settr. Ziemq vdsesnd- je patalpoje.o cirrifornis. irjos jauni augalai biina gaZiq spalnl.trg<ima.isrj/mas. Zydi pava-sarl maiais.s ir sauso oro. pavasari reikia apkarpyti iglius. Tdvyrq Japonija. Jaunus augalus reikia vien4 arba du kartus apgen6ti. tresimas: Saikingai lieti milkitu Zolinis knrmas elipsiikais. Daugitimas: Pavas"ri kero dalimis. Perilepta dyeriana Perilefia ga14 smaildjandiais. Laistvmas. vasarq Siltoje. laistyti maZiau. esant sausam. laikyti beveik sausai. graZiai Sakohtsi.raudo11a. Ziema laikant vdsesneje patalpoje.J Dau!:rirar: \ulauinrs lgiius prdZo! je ka:'.a: C omposit ae. plonais. pava-sari persodinti. tresimas: Siems augalams vasar4 reikia poilsio. r . 2eme_je. TevyqBirma. Kovo . Senecio surilkami srlrantys herretruts augalai. hi : . i kul). Senecio rowleyanus Korolin6 iil6 Seima: Budd. Siltoje (visus metus ne maZiau 18"C) patalpoje. Labai atsParus. Tdryng-Madagaskaras. persodinti i kaktusrl ZemF su putplasdio ddbsniais arba kitomis korytomis medZiagomis.tdicans . Sildomam orui purkSti. i Pll-ba: 2 dienas lei-rti Lslrrlorlti smilingo- Panajiai pri2iarimi atc}J. P+gisiga$ P*iau sumeddjusla$ ugua6. taigi tuo metu beveik nelaistytl. Geriausiai auga: Sauletoje ir Siltoje (Zia4 10 -12"C) patalpoje. Seima: A cant h aceae. Kiti prieziauos vpatumai: Jei reikia. Senecio r. budl6jiniai. bgsimas: Visus metus lieti vienodai ddgnai. dauginimas: Kadangi perilepta greitai auga Ophiopogon jabural llgolop6 gywrborzd6 Viszalis augalas Zaliais arba gelrorai dryZuotais lapais (veislt ' Variegatus') ir baltais bei violetioiais iiedais. gra:djatiediiai. labai nemegsta tiesiogines saule.s: Laistyti gausiai. ant kuriq lyg perlai alt viflutes rikiuojasi Zimio fonnos mesingi lapai. Kiti p ezjnros ypatumai: Jei reikia. o apaiia . Laistvmas. Jrl virsutine pus€ kole ligi kradhl yra metalinio su vjoletiriais atsvaitajs atspalvio. Rudeni ir Ziem4 irgi geriau neperlieti.spalio menesiais ttsti kas savait€. trgsimas: l-aistyti retsykiais. Geriausiai augai Visus metus Sviesioje arba pusiau uksmingoje. pries iileidziant daiglls. vasar4 kart4 per m&esi patrySti. Geriausiai auga: Sviesioje.o Senec. [FSti kas 14 dieDr]. cinamonu kvepianiiais Ziedais. lelijiniai.Se]llna: Discoreaceae. iiem4 ir laikant vdsoje . Per ilgas ataugas pahumpinti. kovo . kurie Siltoje dauginimosi lysvdje greitai iileidiia iaknis. Sliauziantis augalas. pusiau ulsmingoje vietoje. bet retai kasji augha.ur i kakusq Zemg. Seimat Lil iaceae. gal metro ilgumo ugliais. Apgendjus iiglius ir nupurdius senas iemes kiekvienais metais pesodhti i T z"nP. vatdeniu. kas 4 savaites po truputi patrgsri. Daugilimas: Seklomis ir rlgliais (sutr- Budl6io Tai viszalis krimas apvaliai karpytais tamsiai zaliais lapais. kadjie bntq veslfls. sauldtoje. Jis labai rlereiklus. lrisfymas.

stondus ir blizgontys loryfum nelolinioi. o dor treiir. .korpyti or ponoiiis i ploniousirl n6rinirp skoros. . poporiiq lopoi lyg0s. loiiou visi be golo groius ir grokiiioi suyronlys veilionis v6duokl6nis. fie m6gslo dr6gnq org pusiou ir nuolor iiek tiek dr6gnqiemg. kiQ .Vienr.niSko ougoloi. Dougolis poporiig .

Tad jie auga. Sporos iisid6sto apatineje suaugusig lapq pus6je ir atrodo kaip smullcl. Jg gal6jai panatyti kone kiekvienoje svetaindje. Jie patys. parduotuvdje. tad jas gali iiueiioti vdja-s. telr rerasite i papardius panaiaus ciko (Cycns). ten pasis6ja ir auga kiti augalai . Savaime suprantama. Pom6ginkite prisininli.kartais net mediiai ir krumai. kq iino- le opie poporti Ar Zinote. Ant dr€g- - ilg*. ir skleidZiasi vis naujos lapq v6duokl6s.yg taok-us skCdiai nuo saules ar kuplios v6duokliq puoklGs sie dosnia Zemds sodra tryk5tartys ialumos pa-saulyje. o ilgainiui. Sioje knygoje jie buvo suraili i atskir4 skyriq ii esmes ddl dviejq StardZial apes nr-iys. kad oras taip pat butq itin dregna-s. Beje. pakendia sau-s4 or4. padios notuS6les gamtc su meile nunertais lapg raltais. kurietns swijungus iiauga jauuas papardiuka-s. betjis maiai tepasikeite. Ne itin lepi ir apskitalape pel6ja. puvenq apstus dirvozemis. pilki arba rausvi. nors jq amiius ir ndra labai rrio klirnato juostq. punr-s ir maistingas. ir ahodo lyg pamaZu. o tai reiikia. vesos. iitaip susult4jaunqji lap4 ne taip lengvai apgrauiia Zv€rys. paplitusiq visame moteriilor^s dauginimosi organus. tarp aukitq senq medZiq. jie kyla vienas paskui kit4. jie nepriHauso tobulesni{ bei modernesnig iiediniq augal4 uoje ir iiltoje geliq vitrinoje. Paparniai neZydi. kad papadis. kaip irjo protdviai. kad i5 ketaus ir stiklo gamindavo jiems puotsnias vitrinas. Daugurnos rGiq lapai yra daugiau ar maZiau ploni. paludariume arba Siltnamvie. kadjie galCtq taryti nuolat drCgname ore bei dirvoiemyje. nes savo kupliomis di<liiul€mis lapq v6duokl€rnis iigarina daug vandens. Priuoku- Bendri poporiig prieiiwos bruoioi Daugelis karnbadniq papardiq yra Siltq kra-itq giriq gyventojai. leidiia pails6ti akims ir clZiugina Sirdi m!slingais. pav y zdiiui. Taip prie5 ger4 Simhaed rai6 vienas botanikas. kuri pagal jo prigimt[ privalu patalpinti i kite botanikos sLariq. Anglijoje Viktorijos laikrl imones i4iF mdgo papardius. Taigi tolimesniuose puslapiuose rasite apraayhls kamba- si liulini kalnIriiti isitlise platione atogrqhy ruediio tarpLia$e. dainiausiqi dideliry medii6 galima priri|ti prie medZio iievds gabalry .jg savyb6s ir groZis tiek saviti. yra tikras "dinozaura-s " augalq pasaulyje? Jo giminei apie 250 .tikoje papardiq karalysteje. nes nuo seno yra pmtusi prie sarlsringq vietovir+. Negana to. birios krlvelFs arba ploni brukineliai. - t95 . privalu rruolat laistfi minkitu drungnu vandeniu ir Ziureti. tod€l Zemg. no ir iilto pagrindo (pavyztliitri. JLs turi rinius papardius. ir giliame ieidlyje. Praeit4 tsimtmeti buvo itin iavimasi Siais Gties puikiais augalais. Jei augalas jaudiasi gerai. Papardiai veii ir viduti- fontaDai atgaivina pavargusi keliaunink4 savo gyrTbes versmc. Pluduriuojantys papardiai (Salthria) aptraukia vandenis Pietq Afrikoje tcip tankiai. kuose. pjautuviSkasis cirtomis bei pladiaragis. plunksni3ki. ant saules nutviekstq uolrl ir Iret vandens pavtiiuje.sporomis. kad jiems labiausiai patilka drdgnas. vadinarnas polaiikiu. apsilankgs drEgname atogrezq miSko . sidabriniai. ir atoBrqzq miS. Jie daugina-si panaiiai kaip grybai . Motila garnta pirma suk-urd juos.rs laskeliai. Dar ir Siandien papariiai bene ndgstamiausi lapiniai augalai. kad apiejuos stadiai bOtina kalbCti atskirai. tikras kosmopolitas Siandien botanikam-s Zinomos apie 2OO Seimg ir 900O riSiq papartainiq. Jie nemegsta tiesioginiq saulds spinduliq. stangrus kaip oda arba gleZni ir trapts. taigi 5ie seuoliai dauginasi kitaip nei iiediliai augalai.40O milijonq metq. Irs. terariune. kurie savo tdwnije at4ga ant kilry ougal4.jq kilirnui sustor6jrLs. ialtos iemds ir sausros. kurioje or4 jiems drekinti reikia kitaip. nes jq lapus nuo perdZilvimo apsaugo vaikinis sluoksnis. drdg- prieiasdiq: 1 Skirtingai nuo kitrl kambariniq augalq. i3 padios Serdies. klasei. Bet daugelis kitq kambariniq papardiq geriau-siai jaudiasi vonioje. Jie gaf bnti Sviesiai arba tarnsiai Zali.iem6je) susidaro pinnilis Zelnuo. o tik pa-skui iirado Ziedus. bet atkakliai i viriq keliami maZudiai susukti kurniteliai. ramiai sau Zaliuojantis ant Jusq palanges. papartainiq (Filicopsi- &) klases augalus. t ryriikus Papariirts. 2. ir pusiau paunksneje. kad jais uet galima vaikSiioti. daugelis papardiq nemdgsta purikimo. praimatnaus restorano ar vie5buiio sal6je.tuotuet jie jausis kaip namuose. iiemos sode. Nauji lapai randasi i3 augalo vidurio. sios sporos yra srnulkios lyg pudra.

dazniausiai art medziq kamierq. dregnoje.P4 ol Visos 200 minkitu. Polifl ez jja..l!arl' ('Kvapdausiasis') '$ba' Fritz L h' ir Kiti prieiiiros ypotunoiS Bnthai drekiflti or4 cm ilgio. l(enk6ioi. (r P. Dougininos: sporomis 24 .urksrdj e. Gali. noi: ('Fricas Lutas') bei tu ldiaa- ti (ypai kai butas iildomas).4 r/idrur. be saulds. jo veislas'f)ecorrnt' ('Puosnusis'). dreguoje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip 20'C) patalpoje.26"C Zemdje (sdjos indus zu drcgromis dutp6mis pastatyti po lapq veduoklemjs) arba kero dalirnis. k1ros kartais uzauga net 70 vdsesndje - lis. kovo rug)jfrdio menesiais ka-s savaitg po tnrputipa- talpoje melle-siais kas 2 savaites po trisjq plurksms. bnti dregna. ligos: Perlieta-s nebeisleidzia ataugtl. adi- jantidai. nei skersvajq. Adijantui chamkerin- prideti durpiq). ypai jos veisld ' Vari egatuhr' (' Mar E\ttis'). tad kambaryje auginamos tiktari nedauge- Adiantas krap s ir itin iwLnus. pava-sari. nes kitaip ne- Vidurio ir Pietq Amerika.s bei skydarna- rai vddinamoje. iiltoje patalpoje. Vasar4 galima isnesti i lauka. lrfiirflos: Lieti viefl minKtu ir dnugru vandeniu. dainiau pu*i- Kili pr'riiuros ypotuJei ziemoja iiltai. ttkrapapartifliai.'Fragrartissi. visq pirma Amerika. Poslobo: Jautrus cheminians vabzdiiq naikinimo preparatams. drunguu vande- tiu. pusiau nksmhgoje be tiesiogines saulds vietoje. Tdvyn6: Atogrqil ialys. pasidenggs ilgais. knio veislas'Sc tullt Roseunt' ('Rozir s skyda-s') lapai smulkir-s ir rozirle. 43). A di antace ae. Naujoji Zelandija. Nebijo sauso Sildomll patalpq oro ieimtz A sp i & a c e a e. Labiausiai paplitusios ytu Adiantun raddialant po truputi trpsti. puola voratinklines erke. ginti ir atZalomis.s pat gali asitikti ir ddl per ialtos Zehds arba kieto vandens. ligos: oet iviasos stokos Drinkiteja stiebai. Art vieno stiebo bfina po dvi ir net lqislynos.sar! persodinti i P arba TKS I Zeme (i labiau patr?St4 teixenntr. didesrius augalus pava. lrgiimcs: Zemd visus metus privalo Australija. fornis gi ploni ir stard[s kaip viela. iliauiiantis. geriau skystomis r. ivynais. ieimoi. darinai purkiti. Sis papartis veSa arrt kitq augalq.jei per iiltai iI pei sausai Zietnoja. Lieti vie11 beleidiia atzahl. ge- ft Arachniodcs arisratd. augalas Zu- val Kovo Sis kiimu augantis papartis turi stargrius talryfum odidus lapus.na clanniastiebio dalirnis. Jei Saknys gauta nors kart4 isdzinti. o@ rugpjudio aristata nebijo sauso iildal L! pata. tamsrudziai alba juodi stiebai. - loislymos. Dcuginimts: Dalirnis arba sporomis paiildytoje dauginirno lysvdje Q2 . Geriousioi lugc: Sviesioje.24'C). riai. suserga suodlige.liomis. petsodinti i ba TKS P ar- I Zemg. o vitrinoje ardar geriau ba uidarame galiq lange. ir Sak- l(enk6ici.rr rusitl nepakendia uei sauso Sildomq patalpq oro.s spalvos. Siltoje pagausiau. Ziem4 ne vqsesndje kaip l2'C. Ta.l. Geriousioi ougo: Pusiau par. raudonai rudais - - trtriti. tabiausiai pzrplihrsios iios genties riiys ym Arachniodes adi anti- jei reikia. I6Wn6: Pietq Amerika. t96 . Jo Sakniastieb is yra storas.I Adialtum Anchuiodes Adiiontos I I E a E o&n'dk . maZiau.

: kal- jasi rugti.::.: \::sureDkaliexrus ::::::. m- duoja laprl lgastlli. bakterines ligos. -::::::_:.: S:. tilkr l-: :.. Dirvoiemis :-:. liiZi{lius l. koip tu viurdeniu arba drekinti or4 (--) P. drclgnos.rpLlskroteles : .:rr. - Ziem4 reiiau. i ganrtoje uZaugina betacljei pal.:. Nuo ISlechnun gihbttnt -l t^l . . Kas por4 lech n ut n h ra-si I ien.::a-{1ril aplinka. /J/ecl augiDti fdvyni: Pietq Amerika. Douginimos: Sporomis iiltoje daugiuimo lysvdje. geriau drekinti or4 (-) P. daZniausirri jkyp:ri auganti ispuding. buti.r.::. D. rliui sufonnuoja {al metro ilgio. -. be to. Ii k. leberinai llerai pa- Kiti prieiiuros ypotuse : kalrranlte. pusiau irksmiDgoje dideliuose induose bei lai- kyti Seselhgose terasose ir balkonuose.lpus su talnloislymas. ig prot6virp gimluosiuose miikuose: ieiman lsLechnaceae.:r"nite-s (ls?1e -.r :.ln1 t <!te tl Sis senllju o& nlsiai sutik dkis atitra Rtt. Labai nemegst. TKS 2 arb:r geliq Zerrg.::. bet Zema rugpjrtiio m6- niekad neturi iidziuti. Daugiru Silumos ir itiu drdguo oro reikia B iiems puikiems ougolqms luli br)ti toks..\.l skersvejq ir irltos dirvos. treiimos: . lrgiimos. suteikiariia lapans bliz-qesi iij aucal||s jos nepa- loistymos. Geriousioi ougc: Sviesioje.. ligos: Prastai v6dirr. i:-- Potorimos3 Jokiu budu rrepurkikite lizdines kaln.Zemds.-::. rxa Asl) |?n iu t idtts Dcuginimos: Spororris paijldytoje daugin jrrlo lysveje (20 .. lengvos. TaYyne: lr:--::: .rnge ialta.-{raZu (nerisesrrqjc-kaip I81c) p. 43).r-.: :. rrors kaj . ino: :. ir . trpnitika vorartirklines erkes.:iaijara patinka iilt:r :: .i l. .Aspleinirun nidu-s Bleclurum Lizdin6 kolnorut6 Unksmen6 (t* Liadin(:s kalndnitts la\! skrotela Btr tarsi pihu|ilis..rtalpoje.. Ze les misku langeje.rzr:. dribsniais. g\ sh per viduri. . jei ora-s per sauvrs.arrr' ( Grrba. : :. p:rvasari persodinti P Zern? srr pLrtplasdio dnrrllru vandeniu. Ba- lturdiio '197 . vasar4 dazltiau.-.nnblry auginamq labiausiai plplitLrsi Nepurkiti. l(enk6io'r.25'C) arba kero dalirnis. laistyti minkiru.s.. Lrzdilrd .i' .43).i:ucse autaniios )r. 3<riolsioi quga: P:ri..s a Kenk6ic'r. Saltas dirvozelnis jei per liau- Naujoji Kaledonija.rnose patalpose puola skydamariai. .. gali uZpulti 11ematod. vesesnds uZ ot+.:. . Pcldtinos: Rulis nar? slri( z?r/ iihcs.irlelis neZino. i. Laistyti mhkitu k nba- do temperatiLtos va[denju.riis.:-::a kuLnirute l. LaZeme tud bliti nuolxt Tai vieuas puoiniaLrsirl ::prrtis kambaririu p:rpzrriiq praimat[iornis didZiu]enis t ZrliL1 1lesiais trgiti po truFuti kas 2 savzrites. l-rlbai nelnegit l tarpdamas natura..htunt gibbttr '. uuksmeriniai.ri.--i..:. phurksnii\ Xili prieiiiros ypclu- lapq veduokldmis. purus ir opslus Puven{. p:rvasari ir vasarq k:rd4 per savairp iiek riek patreiti.l Srrkiri.::k merro ilgunro plaiius Da paklotip:Fildq.l lnetq vaMrQ persodilttj i T. !e i. ilgai- naii i -: .rstiebi.riltes priemone. taii:ru ne vesesnirme llei l3'C ore.: kaip brornelija.r:i. :a:as kxrrrbarinAs veis- drdlgia.rrrrJrrTJ artrnla r. Jei reikia._ :: -a\ : . :. \'anl tltL l]1e.irr{ iildomrl patrl- moi: Sildornose prrrlpodailliau purkiti n1i[Li- ya IJLc.:cc. ir per sarrsas orat. ligos: Jei per Salta $arui lapai buna rudai raudonos spalvos) ir IJlechnun iltoarei.:.

rc gelia- o@8 dh nuo aplillkos tempelafiros lieti saikingai arba gausiai (kartais panardirti i vande. Beje. D aval t i ace ae. smulkiai dantyti Dcuginimos: Kero dalimis arba sporomis. Ziem4 ne Siltesleje kaip 10 . Siek tiek panasus i builio.sq iieves gabalo itin dr€glame g€liq lauge. vasar4 kas 2 savaites ideti Siek tlek trq. ieimtz Aps idiaceae. hriie gana gieit isleidZia riglius dregname ir iiltame srndlio bei durpirl misinyje. Sdjos indq su dregnomis durpdmis pastatyti po laprl vdduokle. IS ti lauke.rugpj[iio mdnesiais priklausomai 198 . Subrendosios sporos nukelta ijq ir sudygsta. C. nci: snulhrs. kurio skylutd apaiioje yra uzkish. Irdi- ja.lr vienos. siam augahd tinka plok<ti. Per siltoje siei Zali. ir kisiau kaip 18"C. - + P.sioje. aplinka skydamariai. Labiausiai paplitt:si veisl€ vadinasi 'Rocfifordianun' ir yra panaii i rapipalmg. Polorimos: ItiD patraukli yrair Clrtal camoti 4dllrt nrsls (lapal panasus ipah[ts Caryota mitis veduokl9 (-+ P. smrlhis ir plunksniski. gali ret Ziemo- 40 . Nuo geguies vidurio Eali vasaroti lauke. ir per sausoje nci! Daidau purkti. irj o ru- Kili prieiiriros ypclu- ir plunhdski. dalltyti.14'C temperatnroje.I Cyrtomium falcatum Davallia PioutuviSkosis cidomis Dcvoliio IJ I E 4 L PjaunL'iskojo cirtol|io lapai blizga tarsi lakuoti. Yra dat vielra Sio puoinaus augalo prieZiuros gudrybd. bet ne sauletoje. tik- Iapapafihiai. gemi apklotas egliiaKais ir senais Kiti prieii0ros yputuDazlliau purkiti ir. trgiimos: Nuolat lieti minKnr kambario tempemtaaos vafl deniu (Sakriastiebiai niekad neturi jsdZind). skrtas epifitams (galima llusipirkti parduotuvdse). ligos: netai. 20?)). Tdvytlds Rytrt Azrja.je. pakendiantis v6sias patalpas bei Ziemos sodus ir visiSkq paulksng. Jos lapai tamsiai Za1i. Kraituose. vdsioje. ligos: me Sildonq patalprl ore Tritryni: Kalanl salos. jei rcikia. Tuomet pripilti tq gdliapuodi mink. negihrs geliapuodZiai ir iernes miiinys. pavasari persodinti iTKS l arba P Zemg. Gamtoje sis papartis auga ant medziq. Dcuginincs: Sporornis arba Salcriastiebiq gabalais. Sausa- Loistytnos.dllia nariesii itin dailiai atrodo kabantia puot\. Bala0dzio . Jo md4 arba sidabro spalvos plaukuot4 Sakniastiebi galima apriiti aplink molinl gdliapuodi. Zinoma. jei tik patalpos oras pakankamai dregnas ( in iaknis. 49191 arariesil. stand[s lyg odiniai lalapais. valijiniai. vietoje gali apnikti skydamariai. kambario tempeEh'lros vande- i\eimo/. Geriousiai ougo: Sviesioje paunksndje. du.d) ir tr$ti kas 4 savaites. o sulkdamasis pro gdliapuopapariio dzio sieneles ivalldeni purkfti augal4. 43). gerai vddinamoje patalpoje. itit't !ia hulIatair Datallio drdEroje patalpoje.to. Vanduo ganrodamas ddkins orE. Da\. todel ir kambaryje geriausiai jausis priri5tas prie kokio kamieto arba loislymcs. Kenk6ioi. o&6= tos lapai ne per tamsiau- Tai atsparus ir nereiklus augalas. drungno vandens. Jo pai graZiai blizga tarsi polimoti. trgiimas: Laistyti mir*stu.dralfa nrsiq laGeriousici ougc: S"iebiausiai paplitusios Daval.a- l(enk6ici. lau Ziemos Svelresnes. Pietq Afrika.

Jos lapri Svieszaliai. )'paa . ip!ktsti. pusi:lr lia[jasi ..). nukrerrta lapelirr i. :. Seimot Dcnnsr uetlt iaceae.:iDe Pir- btdu ne sauletoje.je : .LrLr. odiiki.arba kero drliuris.1 i.l'iJLrsiri pr: ::. )rlclys tun olrtr nuol.iirlr L.riDbar)je augllana rier Microlepid spe/arcnt:.:r:. - Ii Kiti prieiiuros ypctumoi: Dairiilu purksti. (kiekvjeuas iakniasriebis turi tureti aktyv jai .ti l!bri Iengva.:: i. : :' : .1. 198) jrgi plaukrotls.-1lt srieb!. tik- vrN sakllims ir estDt srlrsan onri suglemba vedriokles. Ziemq.ja itin : : .1-V. :: :::.irtis uZsiaullina puses metro aukiaio -:. !i.ruganiiq virilur?).r.43).Didytnochlaena f nurcatrrla N{icrolepie speluucae Mikrolepiia I \fr# I)id|no(hIaena lctui jd t:klsi Iiktui dt aqndtD( ir iilta Subrcndusi nikrolcptja. mal saLrso iildo- :i. Dcuginimcs: Sporornis 20'C Zeureje arba kero da1imis. geriausia persodi- riai. Geriousici cugc: Visus rretus iviesioje. :. Gcliousioi ouga: Visus . trgiimo5: Lieti miuk(tu kambado ternperrthros v. ie . Sipapanj dar priei 100 metrl pinr4syk apra- siais krs ul savaites po hr- pLrtipatrgiti. Kiti prieii0ros ypatumdi: Nuoht drekiuti or.r!r-gti.::::s Ziemil llali. kitlip rukris lapaj. --1e pauJpoje.lt dregnos. todel iigarina claug vanders ir reikalauja daug vietos.iokiLr . Se '-'ri:rlpu oro visai imo: .llrienil ir stebetinai vei:r urelro ilgutio laptl i. Sxkuiastiebis kajp ir davxlijos ( ) P. Lapai labai veiJris ir dide li. j j dreggos ::.:r:: ofa.r- 45 Zinornu iios ieifios miiU k.Aro$'qzos. . Tdvyne: Atogqzos.i1tu.lglLl botrllikN Torn. kiekvien4 pa\':rsari pedalyli kems ir persoclinti j P. iisiauglna lahai ilgus lapus. kas rretai pavasari persodinti I P arba TKS I Zemg.ll]der!u. Kenk6lci..1is o&E' jaircikia laug vit.rll p.tos. ::i.:51rn05. jei Kenkdioi. 11arlt levyner. lreaimos: t99 .i Laikosi m! rudai rau:r_. lqislymos. to deL ) Ctuntoje iis keisurs ir idoprp.rs Mir^s (Thontus Moar. drzriiaLr purksti.-:::.. Jei xuga spxrdiai.i illlrLrglrs.. hislyti nrilZiau. Inirlklti.2.i. il1y laikyti : . Douginimcs: Sporornis siaug. apvalaini .ki[I. bel. ru!:pJUCrO rnellesrilrs po tnrpLrt! Patrgiti. gali upnikti skydarn.. TKS I arba geliq Zemg. ligos: Jei oras Per srrrsiN.: :: r:.. dre-qnoir !ilbje pat rhoje (pavasari ir vasar4 20'C. laikant vesiau.. ligos: PerdZiir. ir rrrioje.. iick tiek plrukuoti.l (+ P. gegrZes-rugpjiriio mene- . 2iern4 ir rudenine maZiau kaip I6'C).:.: :.:-.

. Gericusici cugo: Sviesioje. TKS I arba gd- megsfa drdgmes. pusiau irksmingoj e.Nephropelis exaltata Pellaea llgolopis inkstpoportis Peleio Apslft lape felcjo dailiat atr. kurias Kenk6ioi. 200 . Aushalijos bei Naujosios Zelandijos ir P e llae a atrop urpur e a 1i Siauras Amerikos atslparus Ziemai uolq papartis 25 cm ilgio raudonai nrdais lapais. ligos: rartais puola skydamariai. kiekvienais metais pavasari arba vasar4 persodinti i P.apninka amarai.em'je). megstamiausir. kero dalirris. Kai kurios leidZia ilgas palaipas. Gericusici cugc: Svie. Seimtz S inopt e r i dac e ae. Madagaskaras. " button Jam" . toddl ji labai graiiai atrodo pakabinamuose g6liapuodZiuose. Norfolko salos. kas s.dn ir lohoniiattte. skydamadai. bet ne labai sauldtovisus metus Siltoje patalpoie. Azija. negu i apskitalapg pelej4. kais lapais. Birzelio meresi palaikyti po lietumi. dregml mis- ktl papardius.folia Pellaea atropurpurea Ziem4 laikyti 15"C temperaltlroj e. mui. TKS 1 Zeme (iinreti. visus metus dregnoje ir Azijos. Aus*alija. vieoas liq Zemg.et\l Poslcbo: Itin jautrLrs in- sekticidams. voratinklhes erkes.je . o vesa palyginti sausose vietose. nes kitaip augalas geitai apmtsta. vengti nesusigerusio vandens oaddkle po gelia- roiiq. seimos riiys daugiau pa- naiios i tolimesoius savo - giminaiiius. ligos: Kartais galima pauaudoti daugini. Nuo spalio lieti saikiflgiau. sporomis (siltesreje nei banguotais arba plulksniS20"C i. Dcuginimcs: Sporomis. Afrika. ir pa p r astam e gi l i apu odllj e. Is tikndrl si Pe/aea ruiis is pirmo zvilgsl1io ret rlepanasi i paparti jos lapai neauga ve- sioje.evaitg truputi patrgsti. Pellae@ duokldmis ir gyvela taip negu daugelis jos miiko giminaiiirl: ne- ji ki. kad gemi 0utek€trl laistymo vanduo). p!q1ziu. Jos apie 20 cm ilgio lapai lukar9 zemy11. Amerika. () t3siltoje (ziem4 ne vdse e- je kaip 18"C) patalpoje. lrgiincs: Visus metus lieti saikiugai.'! loistyrncs. rcdiau veisliq susiraiiiusiais. Esama ir disiai atzalomis arba dalidesniq. P e lae a Kili prieiiriros ypolumci: Jokiu budu nepurldE-L Naujai isigytus arjau- faL al a ia nus augalus kiekvien4 pavasari peisodinti i plokSdius indus su P arba P i. i rot ndi- I lg a bp i s in kttp ap ar t i s tikras ialumos kriok- lls o&n'fu Labiausiai paplitgs iS 30 Sios Seirnos iS Kili prieiilros ypatumci3 Ziem4 purKti kasdiel. lbnk6ioi.l kambariDcugininos: Dainiauniq augalg. lrgiinras: Kovo siais gausiai laistyti kambado temperathros l - rugpjidio md1re- Anglai apskitalapg peldjq (Pe I laea romnd ifo Li a) del jos apvaliq stalgriq ir blizgariirl lapelirl taikliai va- f 6vyn6: NaLrjoji Zelandija. Kovo tugpjndio mdresiztis trgsti kas 2 savaites. Seimora N eph ro Ie p i dac eae. tadiau Sakrys visuomet turi brJti drdgllos. Tai Pellaea viridis ii Pietg Afrikos ir Madagaskaro su puses meno ilgio lapais. ir mazesir. Kitos klmbarines Sios loislymcs. inkstpapartiliai.l ja0t kerus. sag\ papardiu. Tdvynd: atogr4zos. 6\a vandeuiu.

e daugiau itiesos.'Rdnosa C/rs lels negarsite gelirl paiduorarrz' ('Sakotoji looduotuvdje. i . s'andis lapai isga. kiekvienq pa- ririr.a'C. Douginimos: Rusi sporo- i TKS I iemg. i :: : kur neuz:esio-Einiai saules \-aL:arE megsta narlki pro g€liapuodZio dreuaZo slqlg. naril iilliai.Zolinirl daugiamedi! augalq sodininkystds ukyje. jo ii krrta nesuskaiiillojama da gybe lio augalo veisliq.l8'C. MaZoji Azta. Parduon)ve-se bina veislirl graZiai banguotais. kad Sakiiastiebiai biitq kiek islirrdg iS Zemes.i. teir nr.iiais i peraZolg mis.-. ji'). i kiikio letendles pa[aiius Sakl1iastiebius ir melyDai Zalius lapus auko geltonurno sporomis lusdta apatile puse. drekinti patalpos orq.:. :esioje.= ::3i1rai 2aliais lapais r.':-:i dek leiiau augaDtis melsvai Zaliais p ol1.Pblebodium aurerun Phyllitis scolopendrium Auksuotosis flebodis Poprostoii hiedliel6 \'**}r/ Phleboditnt aureunt Gar.l ginti rraiai vandens. toislymos. o l(enk6iai. bet neblogai jauiiasi ir ant iiaurires. '_.. Geriousici cugc: visrs metus uksmiugoje ir pusiau ul$mi11goje patalpoje (puikiai tiuka iiatuinis langas).'Crispa' sa ('Garband').. silnt kaiq.l1a. 43). Dougininosr Sporomis ir daiijart sakiastiebius.r sreb€tiiai gemi prisitai:io prie apiildomq patalpq --ao. rytine-s aa & iki pat spalio mdgst! buti po atvift d. trgiinros: Vandens negaileti. Siaures Afrika.l: _.. vasarq 15 . ieikokite jos t6').-ais lapais. lietoje. l(enk6ici. arba pana. pro- crincs: Persodinant 34imat P di ac e ae. lrgaimos3 Zemd nrri bi-rti rluolat iiek tiek dregna. iriai. Seniau si europilri. pavyzdZiui. va-sari persodinti i P arba 'Clisadda' ('Kuoduoto- TKS I Zemg. 3:eimat A sp I e n i ac e ae. Vien Anglijoje buvo su- loislymos.rsioi ougo: veis. ligos: oel per :i'-is'Mandaianwn' _Ci:rrcrrrrr' _:::Li. Ziemq I 0'C temperahiroje. pavasari persodinti P arba (+ P. ir _. 2ien4 Zaliuojanti paparti itir megu lailqti kambaryje. Tit/ynd: Pietq Amerika. iakDiastiebi reikia pritvirtirti apristi nestora izoliuota viela irjos galus ii- Poldrinos: Jei briedliemargute').1reolzrzrn' pladiais bal. Nors flebodis ki19s dra-qDq. -:-. Nuo geguzes vidurio - . lis. veisles kero dalimis. Pcf lapais. CeguZes spalio m6nesiais negausiai trgSti kas 14dienq.i ?n3 !=^-re k. kal. G-iz::i-ri:i\e- 20t .rngumi. UZauga gana dide- vakarhds palarlge-s. Parduotuveje bii1la Kiti prieiiriros ypotumoi: Apsildomame kimbarle daZniau purkiti pati augal4 ir drekhti or4 lfiti prieiiriros ypclunci: Dazrai purksti.. atogqzq papartis plaLrlarotus. kol augalas tvirrai isi5aklys. Siarrdien vel tapo mabriedliele. Gerio. pavyzdiiui. ber ir neperlieti. Augimo laikotaryiu kas 14 dienq negausiai patrgiti. pusiau pav6- Ziudti. Japonija. greitai au:'. (/n) Sis lrr= o nri liq lange..rib . ligos: Retai. Kai papartis itin smarkiai sulapoja. l6vyni: Europa. jei reikia.'Rrzaro M arg i nat a' ('Sakotajr iilto il per sauso oro la skydamariai. briedlieles lapdi llusidaag tal\. JAV. ypai tinkanti neSildornam iiemos sodui.--::.! sio augalo veislir.ina pa.-:i--::. pailgais.

kurie brandina spoms. o hros. Siltoje (Ziem4 ne vesesn6- Balandiio mdnesiais i vanileni ddti tuputi tr4tU afta ui dengiamqjq lapq uZkiiti tltai- - ru$jndio diiq naikidmo pdemofldms. Reiiau pasitaiko sutikti i5 Afrikos kilusi4 ru5i tinamajanc tirpale iinirkyQ iturpiq gabali uiien- aurodl'to tq$l kiekio. iini. Jo qie meto ilgio lapai penains i Sakotus briedtio ant kurio jis gal€q augti ragus. birirl durpiq.P laty c erium gen€ru pri' Sius i vi€n4 ant kitos suklauso apie I 7 ruSiq.ba'.vandeniu P. Jq sterilus dengiamieji lapai yra Zali. Siek tiek baoe$oti ir galuose lyg [kirpti. 0ericusioi ougo: Sviesioje pusiau oksmingoje' nesauletoje. Jei tokios galiSics.visai kaip nat0raliomis s4jg pritlausonai nuo ld.tirpalu.I Platyceriurn t I 4 E & vie- Plaiiaraeis nas nuostabiausi4 - svyanii4 auga14. Juos pdvalu atsargiai nukapityti arba. Sis epi niame lcepielyje arba kabandiame gdliapuodyje. - Plaryceritt tr laru oe. iSauga daugiau kaip metro PlatJccril angolense pladiais vientisais spoms auginandiais lapais. Sertviniai. f6vyn6: Australija.ir P Lotlceriaxn Srantikus duburius a$a nilas de iS Lusono salos lietaus vandeniui. Peru. darnariai.lygomis. og diaragiui geriausiai patikPladiaragis atrodo itin keisrai ir. ouvalius spirito bei muilo loirlynos. laioo.irgae: jie hput€li lveista Anglijoje 1808 meabilnoj9. Uq. 1 litui vardels ka 1/4 ipakavimc lGli pdeli0ro: ypctumoi: Bfltinai drekinti orR Retenlbe angloense. Priri5lq egzeinplioriq nercikia persoditrti. Naujoji Gvindja. ilgio ir jauni btua plaukuoti.Plat cerium bif rcatuttt' 'l. Dcuginimas: Sporomis (respecialistui suo*oka) arba kartais iiaugandiais Soniniais ngliajs. s2). tad s:udaro tam tais. soarkiai q uZdarame geliq Iange skfuiasi noo &iq papdaiq. nuplauti ('+ receptas ratlros vande. gdliapuodyje. Be to. bet klotas stogo deryes. giamdq lapq dilas arba kart4 p€t savaiq pusvalan. srsiclaro rudai mybes 11er4 jis visai juodos plokidios sponl neblogai jaustqsi skiedrisad<aup6. kwie taryo 202 . hgSincs: dmnpxtu MinKtq kambario tempe. patalpiotas tvirtas kokio nors mediio kamiems. be to. Madagaskans. nevaisilgus lapug pana. P Zemes ir putplasdio dribsniq mi- 3eimtz Potypodiaccae. PlatJcerhlm dZiui panadinti i vandeni )Ta itin jautus bet kokioms chemhems vabzvisq paparti.(Filipinq salynas). ligos: rei oras Siltas ir pemelyg sausas.iluostyti. sodinti i rupiq.Porsll'.ni lieti i den. visus metus l(enk6ici. o tie. krie labiausiai paplitusios (ir prilaiko Sakotus sporenro. fitinis papartis turi kitus. lapq apadias apninka sky- je kaip l6'C) patalpoje.bene lepiausios i3 visq) sius ir kaupia maisto me. Apatineje jrl puse.

Turintys uzdar4 gdlirl pagesdus. heris cretica gali ijemotj vesesoeje patalpoje (dryZuotosios veisle-s l(enkdioi. Daugininasr Pava-sari TdWn6: AtoSr4zq bei vidutiniq ahogr4Zrl kftitai. Prerls gentis (apie 280 m- atogqio- nevaisingi lapai auga ant l5 cm ilgiojuodq kotq.iai atrodaniius senesnius lapus geriau nukirpti l6 -18"C. pteris Iabai remegsta skersvdjo! Prsris . trgSimos: Laistyti rnhk<tu kambario temperatiros varlderiu. VidurZemio jiiros pakantes. trumpus./ f ?.Pteris Pleris 'i. Apati. Ple- Gericusioi ougo: 5iltoje. pusiau [ks- rb cretica taisingi i 203 . Beje. ir mazq. Jos pavadini: ma-s kilgs ii graikiiko ZodZio Pteron = sP tn s. . kuriq susidaro tiek daug. Jeiir Aushalijos.rericd ir jos veisle-\ 7rbolineata' (srr blnlh! dtyties ruSis yra ieimot A c r o st i c h ace ae. Sios gerties papariiq yra ir dideliq.o- peFodinant kerc dalimis arba sporcmis. ziu iiilgai lapo) bei ' Ro''en''drba' Wi ns ett i i' (ir viena.4/8r l'aed'. Visi Siek tiek dantyti. iiem4 laikant vqsiau. drdgnoje. ir mar- - aurita tr Pteris i/orrr i.1.mgpjudio mdnesiais po huputi trgsti kas 14 dienq. kad net pasis6ja gretimuose gdliapuodZiuose. Jautrias er?l kuo maZe-snius geliapuo- ruils (Pter i s qua dri- diius. ir kita i petid. kadjie iki I metro aukSiio. tevaisingus. Balandiio . Si ruiis taip pat turi fertilius ir sterilius lapus. - Si- plitusios jo veisle-s: I 956 metais Belgijoje strkurta Zemyr. Jaulrus. Kai kada lapai uzriedia kra-<tus. Erdviuos€ iiemos sios sporalgds. Labiausiai paplitusi lios gel1. Labai svarbu.]is Zavus mazalapis papartis.liapuodZiuose (ue epifi tai). F'teris etlsifo . kad soduose itin dailiai atrodo apsaugotq spordlges. vadina-si. millgoje patalpoje. turi dvejopus lapus: Kili prieii0ros ypctunci3 Kartais purk{ti. kad oras biitq pakankamai dregn. vaisiugus. Va-sarq Zemd turi btti nuolat drdgna. lieti maiiau. iie papariiai auginami 96tai nevaisiugi lapai. puola amrrai ir skydamariai. ir il.rsi aukityn. Labiausiai pa- il Silunos. ligos: lei oras per sausa-s. o veliau palinksta galais - lapai ii trurpq poze- tad labiausiai tinka iiltnarniai arba specialis paparty[ai. atogrq:ose. Gilininlq itin ndgianti o&n' Siq) tarpsta vier se ir vidutiDese galapiq.r) visus metus laikyti 20"C temperaturoie. Potqlimos: Nelra. Pteris e sifonnis 'Evergemiensis' (knirdje) il' Pteris cretica 'Albolineata' (de!inije). ialialapds l2"C). uzauga[ti !u iS tolo matyti.langg ga)i laikyti ypad graii4 P teri s q uadr iaurit a nds vaisilgqjq pusas pakra-(diuose iisidesdiuruii arba jos veislg'. Kai kuiios nrlys b^\t^juoste' Everg emensis' ir nuo 1890 metq gy- loistyncs. k4 tik sudygusiu-s papardiukus bntina sodinti ! les panaiiais lapais). pavasari persodinti i P iemg. Tuo.ryiKai iali^ Pteris tre rt/z ii Naujosios Zelandijos met jie atrodo lygiis. vuoj'atttt' Vi ctor iae' . Jarn reikia itin dreggro oro jie :luga krumeliu minirl sakia-stiebiq pirmiausia stiebi.r^s! taip tik atjau0insite augal4.

PA1IUIES .

bruoisi )le putKus olqurgl augalal taoal megsta Svies4. 52). Kos 300O iinolinr opie polmes rlriiq ir Tikai augdotttos natirqlionis sqlygonis palnts sukranta i burbuoles panaiius iicdyrtus. ir 3000 metnl auks- tyje Zaliuojaniiose kalnynu giriose. nepaprastai jautrios Saldiui. Botanin6- liil. TKS arba g€lir1 Zem€ su smelio bei molio priemaiia ir ypad speciali Zem6 palm6ms. Palminirl Seirnai priklatuo apie apie 20O genditl. visos kitos kambariles palmds. o Plunksnidladq (chamedordja) lapai pailgi tarsi papardirl. tadiarr bemaZ visi jo tiesiogiriq vidudienio saules bi- . Bendri polmirp prieiiuros je sistematikoje jos priskiriamos prie ankstyvesuiq. I I e veltui patalpr! architektai taip megsta Siuos atG. 205 . didinjie go taurumo |rrpins augalus suivelnina modemi. lieka nesubrendusios. Ji goli nuplaulai jura tukstatl iius kilo etr!! ir iSdygti t o I iu i a us i o se pa kr at1 t i se. Jei dirva perdZihvusi. i3 htriq randasi spah.rles spindu- Jq esti savanose. Veduokli6kUjrl ( Lv. Lruias privaltt visus rnetus laikTti Siltoje patalpoje ir net vasarq neisnesti i lauk4 (iislTms l/asftingronia. o patalpq oras sausas. Savo girntosiose vietose palm€s auga ivairiame dirvoZemyje sm€lyje. ilgoiniui topusi neolskiriomo Jurg nomg dolini. puodZio erdvdje. dykumose ir jirq pakrant6se. gydomasis Kokoso rieiutos . irna nlduoti laprl galai. brandinantys sik1os.oti vaisiai. augdamos ribotoje gdlia- spinduliU. Joms tinka paprasdiausios mineralinds bei silicio junginiq prisotintos asiuklin6s trEsos (-+ receptas P.l stiklo ir plieno konstmkcijq 3alt4 spindes!. i5 krio randasi nauji lapai. Laistant reikia Ziiu€ti. lapq fonn4 palmes skhstotros i plunksni5kas ir veduokliSkas. Jq sdklos yra vienaskiltds.Polm6s - lqi dolelyt6 pierV i[rg iavesio.toi didiiuli snkla. Jei jis pradeda puti. o lapq gyslos ilgos. Veilns lapq kLrokstai dainiausiai i5sidestg tiesaus. rapipaLng ir sabalpalng).? shitl gto n ia) palmitl lapai ar. tod6ljas reikia daZniau ir gausiau laistyti. nutviektose rySkirl sar. Sis i svogiinq panasus sustorejgs uglis turi auginio krtgi. step€se. kone lygiagredios. Rr. geriau pakelia saus4 orq. durpZemis. SiurkSdius lapus. magnio bei silicio junginiq turindiose uolienose ir puvenq bei geleZies turtingame atogr4Zq giriq nudonajame dirvoZemyje. beiakio kamieno vir5uje. huindios kietus. primityvesnitp augalq. palme Zuva. Be to.1sys. Cia rasite iSvardytas kambariniq paLnirl ruiis.rga beveik apskrito- mis vdduokldmis. grqzq pakraniiq romantika dvelkiandius. Svelnialapdms reikia dregnesnio. kad vanduo nepateltq I palmds "Sirdi". Gamtojejos veia ir drdgnuose bei rltksminguose atogrEZtl slenirl tankumynuose. Veduokli5l'qjq palmirl dideli lapai iSgarina daug vandens. ant kalkakmenio uolq. tadiau visos jos Siltqjq kaitq dulros. Kambaryje Zydi nebent chamedoreja. palm€s labai nemegsta pad6kle uZsilikrusio vardens ir Saltos Zemes.

Ii pradZiq tie lapai prieiiOros ypotu- - b[o. Piehydiq Azija. Kartnis (bet labai retai) borrnikos sode galima j4 pamatyti suaugusi4 .prr (-+ P. asajos rniiinl.209) atba C hrysalidocarsioje. l(enk6ici. 206 .22 m auk{iio. kadjos lapq galai atodo patalpoje.siais po truputi trgsti kas iijos sejinLrkai su 2 .4la.r stori. gamhasi tam purkiti. ligos: Jei oras per vesus at per sausa-si liaujasi augti. Sios nriiqs palmiq plur*suiiki lapai su amiiumi eilra plat)t. Gedcusici ougo: Svie.t levaldos mdlynumo Ziedais.urt suolelio prie lango. Terji iS. siai atpaiinti galima G to. po2-3rndnesiq. bet ne sauldtoje.D0ugirinta5! sdklomis ii Australtos. plorri. 2 ar'm geliq Zem9. ddl pavadiiimo j4 galima lergvai supainioti su A c ant h o p h o e ni. bltinai iiltoje (daugiau kaip 20"C) patalpoje. pjau-sto h p.c hontophoenix pllmg galtma lengvai supainioti su tikq todzuojanti lqamtomeji T6vyl€r Rytq Australija.rduodami palygillti ma.ldislym. Douginimas! sdklomis 25"C Zemdje. lpad kai prasideda Sildymo sezonas. toddl rudelli geriau pasrrtyti | lviesi4 laipting ar iiemos sodq. o veliau tampa Kiti lfili prieiiiros ypclumoi: Dazniau purkiti.4.1 branduolius reoka. Persodinti retai. Pas mus paprdstai dZio rugpjniio mADepa. pais. lrfiinas: auga iki 30 merq aukiLaistyti vienodai.jusi areka subrandila vaisius (riesuhrs). Orus ir Zemd tuti buti nuolat drdgni. Geriousiai cuga: visus metus Sviesioje. hov€ja (Howeia. apninla voratinklines erkes bei iil- 11e-su- netgi . Geriau(iiem4 ne vdsesndje kaip 10"C) sus metus Siltoje pbne (Euterpe). fdvyn6: Filiphai. palmi- Pqtorintos: Jau4 . Sios lielcrakrmie- moi: Bfitillai &6kinti or4 (+ P.6 H J = Archontophoer x cunuingharniana Areca catechu Areko a Archotxlophoenix lialuviiko para<linino ko! kas neturi. gr:'k(tis ir pluuksniSki. c&n o@n' Vyrcsnio anlZious ar. -+ P .me iI iiltame geliq lalge arba iiltramyje. ieimoz. Matnilctjaus saloje (Maskarerq salynas Indijos vandenyne) laislyma!. Sudygsta augalliia maiiau ZiI1oma tiiirni.l4 dierq. Gamtoje petiydd. Ar c hont op h oe nix ta fiS auga 18 . Savo tevyn6je !i palmd uZ. Labai nemegsta lyg apkarpyti. c nninghd iana at$abe[. jeigu lailor neatsiduria drdgft.iddj? tabako.t. vi.s. 43) ir kuo dazniau nis palm€s ilgai negyvena. balariio. liTiimot: Oras ir dirva hrri bnti nuolat drEgni. Jei reiki4 penodinti i T. skydamariai. gambyro (toks kvapus augalq ek\tralftas) ir betelinio plpto (Piper batle) lapq. A recaceae. 208).sr. ka a!rodo \ isai ki@f. ii kuriq veliau ra:rdasi raudonos uogos. ligos: Jei oras Siltas ir sausas. Ciabuviai jr. ieimoz Are caceae. Daug kas jas dar tebevadira seDes0iu p av a diniw S e afo r t h i a'at ba Ptychosperna. bet De sauletoje. sauso Sildomq kambariq oro. Paddkte vandens iiuKtu n@alikti! Nuo balandiio iki rugpj[dio kartkariemis po hupu- ti trdti. Be a. palminiai.iildomoje &uginimo lysvdje. Polori|rrds3 Paklojus t4 dembli Si palmd Sals l(enkdici.

ligos: Jei ora-. tai8i kitq. kdip ir visrl ougoly. Nuo biriieduotas. ligos: lei oras per saus. r€ja Zydi per gausiai. todel l.Zelio rneresio galirna iigadaugiausiai2mauldllesti i laukq.r vietos. (+ Adre-sai. iSleidzia daug ugliq.l -{dliu lan-cas arba r:LnrLs. PersodiDti tik tuomet.i T arba gdliq Zeng. pdml . Vasar4 mes kamienas tiesus.iri. geriausia .mynuose. 238) arbir f6vyn6: Birma. Lapai ryikiai zali. taigi &lnsiai ialiq vaisiq neiiaugina . Douginimcs: Sdklomis (-+ Adresai.se. Gamtoje grakidioji chanedoraja luga neizengiarnuose Meksikos ir Gvatemalos kal]lyllq giriq loistyrnos. kai sakDims tikai Siek tiek patrgili. paly. klriais gtrlima dauginti.fyje iiau. iio.mdgsta 20'C. rugsejo menesiais k1s 3 savaites kovo Pclm6 doug i6- lfili prieiiiros ypolunoi: Nuoltrt drdkinti orq (getiausitri kas dietq sukelti rukq). Gvate- penlelyg lrusilptq.ru apkarpykite Ziedyru-s. kurios Zydi dar visai jautos. persodinti iT. frgSimcs: Zemd privalo buti visuomet iiek tiek drdgna arba Dermirktu. puSlasiio dribsniq soduo. Jei reiki. auKtesniq mediiq Seidlyje. gali praddti puti Sakrys. ios svorbiousios tikslos yro dougininrosis. perdiiivus arba. l(enkdioi.Jgitl]n|l kambaryje (Europoje lluo 1850 metq.. o pakri. plunksniiki. o perliejus. Orir-s turi bfrti visuomet drd-cn. Neseniai imta prdavlrelj Chanaedorea clzldrdalrrt ii Meksikos ir Havajrl. mala. pinai. Java.rs. Tinkamai priZiurima iydi ir kambaryje. be to dvinamd. kol jie dar neiisiskleidd.bekvnpiai. atrodo tarsi negrabiai apkarpyti joks kitas augalas tokiq Deturi. tankiai kiek vesesnj oq. Auga tarsi kruna-s. vyriiki . Jos lapai plunksniski. lrgiimos: Zemd turi brlti lruolat dregna. iilt- Geriousioi ougo: Sviesioje. P. Sviesiai geltoni moteriiki Ziedri nepaprastai kvaprrns. TKS 2 arba gdliq Zem9. Labiausiai tikq 207 . Ar e cace a e. Polctimcs: Jei chamedokad augalas iali. Ti1)kamai prizi[rirnos iiauga iki 150 cm auKdio ir suformuoja tokio pat skersmen^s laj4. pusiau liksmhgoje vietoje. I naujo gdliapuodiio dugr4 pirmiausia negailint ipilti ivyro. duoti viril'llr6s. Ziern4 giflti plon. laisfymos. iios gentie-s rusiq tik Caryola t itis ^. Geriausioi ougo: visus metus iviasioje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip l8'C). gracirgai nusvir9. Fili. P. 9{ oliduodq s6klp brondinimuL ner. dkr. permirkus Zemej ilna ru- t$1fl. o&6'dH liSios iities grakiiios paliiaurilis langas. tik ne i saulekait4.r. ypad pet tamsioje vietoje.i i c ha nedoreja iydi dar visai j au na. fdvynd: Meksika. prieiingai. trikst. - ie Graki iio.juos galirna pamatyti neberlt botanikos - kiek nereikia. ieimaz A re cac eae. palyginti ldtai. 238). per sau-sas. Kambaryje neiydi.rbiausiai bet ne sauldtoje patalpoje.Caryota rnitis Chiunaedorea elegals l(oriiotu 6rokiiioii rhonedor6io c&n' IS 27 Karijotos lapai atrodo tarsi eeruhiai apkarp))ti kas daagiau tokiL! neturi. Ji vieua ii uedaugelio palmiq. ieimlz niai. Padekle - JAV alrl('siiau).atzalomis. karnb.tiLNuo pavasario iki nrdeDs klls savaitg po tru- purirrgiti. apnirka voratinklinds erkes. gali apdkti vomthlliDes eikes. kad ji perdZiutrl kui vrndeni tuituojau iipi. arba smdlio. verii.Jis lerrorite.Ls.Dcuginimos: seklornis niai. Jos lapai tamsiai Kifi prieii0ros ypclumci: Dazniau apipurkiti. llenkdici.

<uto kevalu yral lengv:rs. ilgainiui l(enk6ioi. ligos: Retai. M6gsta ntal. l(enk6ici. pabnike. i\leidiia at- Douginimcss li sdkhl (kokoso rjeiutq). Pas mus supuna ne taip greitai. ziemQ kas dienrl apipurkiti. pauDk$dje.1 sa moi: Nuolat drekinti orq. Lapai i^ -. toddl aughama kambaryje ji niekad nesubrgsta.rpus lutes.. 14 Senau p$mty- Loislymqs. kaip dregname iilt. Dils. krnituose kokospa}nei bei iilumos (juk birZelio pradiios ii4 pnlmg galima laikyti lauieimot A rec accae.r jiems maisto me- po pleq ti iieiSli. diiagas. gelionri zaliais seuesl ais l:rpais ir vasaftl iisprogstana jais naujrl lapq verpstais. Jei Dutl lruollrt ji pakankiLmai pzrddk]e. kasmet uZauga po 20 cm.6 H = Chrysalidocarpus httescens Cocos nucifera RieSulin6 kokospolm6 J e. lietq. Tdvyn6! Atolr4zos. pusiaujo). 238) arba kero dalinis. Cr. Bute. vimetus Siltoje (ne vesasneje kaip 16'C) pasr.galima rediau percodinti. Beje.rginatnos ko- rnrpurirrFiti.llne savo levyne-s i l. ligos: :ei oras per saus:Ls.ls lepiam augalui pravartll irengti dirbtini apsvietim4 ir ka-sdier apipurksti minkstu. kospallmes tai srnulkr-ts jaud augalai. 209). k s savaitg - po truputi patreiti.ens panasi I hotiq. kaip plaukti jhrd hrLstariirrs ki. De1 saLrso oro mduoj:r l:rpq galai.^ -. klirnate. Pclcrimos: rrr. pahnirl arba geliq iem9. tadiau vasa- iilta. A re t'ac' eae. lato drdgnesdame ore.rtalpoje. I\469sta saulekaitq. ygons. KokospaLnei reikid daug Sviesos. esalt geroms sa.ro Va-sa14. dr€gmes ji kilusi Pclcrincs: Ziern4 iiam ii atogryZq abipus Zemes Tdvynd: Madagaskarns. iilhr v:mdeniu tuometjis ilgiau gWe- ieiman nial. Po lygiu iiotiniu rie.1 --ts^ plunksriiki. d:rugiausrll Kiilp Kr[mil. taiiau uuojos skiriasi iviesesDiris. BalandZio sejo mdnesiais Xiti prieiiuros ypctumqi: Butinai drekipti patalper er4. lometq. Zavumu ji prilygsta hovejai (H aweia. Siltoje (re vesesndje kaip l8'C) p. plauSetas shroksnis._lrQiimos: /-eme rrl dregna. bet ne sauldtoje. Geriousiai ougo: Sviesioje. Parduotuvese jq galim:r isigyti jvairaus arniirus ir dyd_Zio. Geriausici ougc: Sviesioje. Kiti prieiiiros ypotu- l0 m auki6io. /-\ A tR \-/<l^L\Es Chnsalidoca. zydr rt duod:r vaisiq tik bhdama keletos menl. l:dislynas.3 metus persodirti i TKS 2. Madagaskare ji iiauga iki ir kanbaryje ar. galima netgi palikti iiek tiek vandeus 208 . toddl gali tnrkdyti augd jauniens augalams. dar neatsiskyrg nuo riesuto. Miisrl orirs drclFas ir tvankus. huis padeda riq<utui nudaZriau apipurkiti. trgiimos: zelne pn!irlo Dlth tlLiolJl rugdrd$ra. gelsta arba ruduoja lapai. tlraglllas ir Silutttos. --> P. Douginimos: seklomis (-+ Adresai. jei darosi sausir-s ir kietas. palml- - talpoje. kuris teikj. P. labai puoi. "+" Nuo kovo iki mgpjr:riio pradzios ka-s savaitg po c&6'db Pas mus parrduodarnos Tai bene labiausiai paplitusi kambarine palm6. triksta Sviesos. puola amalar. lida car p us Zalas. Kas 2 . Apatiniai lapai nuolat dZiilsla ir kelrta taip susidaro kamienas.

1 pat rlpq or4. ligos: Jei orurs Geriousioi ougo: Svieper sausas.rZinti ii eugirno. Senasnlus augalus nLro geguZes pabaigos du kartus per nT enr. Kovo Si4 palmp nuginti geriau pr:rd ed. lq ir turi geliq vitrirus su drekinarnu oru . ligos: Jei oras pet silusasr alplulKa votatitrklinas erkds. kadjai butrl lengviau kvepLroti. l(enkdioi.e i a be hnor iana arpstr letai ir labiau tista aukityn.. taiiau Zienl4 prdvaftu j. Zemd privalo ir visai ne- nesusigdnrsio valldens! daug ivie-sos. paLnini puod4. mei gerai iidZiili. tr?iinqsi Lieti s!ikin-sai.s lapus rei- iiek tiek maZiau. - dZiivu-si Zelne. skaldos arba p[sto molio. Trivynri: AtogllZq BrazliJa.30'C ierndje). Ypai megsta minkitil geguies lietaus valldeut.eia lo r. I atl[vt\ augalLls sruku atskirti. Lusiai Zali. 209 . leisti Ze. lfili prieii0ros ypotumci: Ziem4 brltinaj daZ- loislymqs.. iuki!.43). Ziem4lnistyti vesiaLr). to.mariai. Mdgs- u (dienomis iki 25'C. kas2-3metuspeNodinti i T arba TKS 2 iemg su putplasdio dribsniais. tmputipatrpiti.s iems gelininkams. Be 180 cm. v:!rdenj tuitLroiau iipiltil nrgsejo menesiais kas savaitg po tnrpu. Horr. Prdek- niau apipurkid.Lrb:r Zietnos sodus. tik velisrr juos galirnr rrp.ji geri:ru sodinti ididesSeimo:. rnolio bei durpiq nys P. Jei dirva per ruis mikocelis jausis iitiqs Salta. uksl]lrn-{otl uZuovdjon. Jei per- noi: lapai pluDksniSki. palmil]ral.}fi Hav.rukitesllis nei nuolat dr6l11aune ore. Saugoti nuo tiesioginiq saulds spinduliq. kas laiko d:rugiau iepiq auga- Douginimos: Seklorris (30'C Zemdje). i Siaureis ryhrs nuo Sidnio).rtrgiti. pusiau rikvrirrgoje. Svarbu: i naLrjo geliapuodZio dugl]4 priberti senq l(enkdici. pripildyl4 Seimo: zlrcraccac. juolab kad retai krda Polqrimos: Kokosinis mik'rocelis ilgiau iigyvens uZaluga .st ar ia n a_ Iorsteriand i Holnoreano .rli bhti Silurn:1 Pclctimos: loislyncs. o Hou. Tcivyn6: Lordo Hau salos (Australija. Tenai kokosi- Kiti prieiiiros ypotuHovdja paly8inri Aerai p:rkelia sausil Sildomr. pavasari ir vasar4 kas mdnesl po ka uuplauti dmuguu viurdeniu. ti p. tirkliles erkes bei skyd:rjokiu bidu nesruletoje vie.. gemi ir gal6s ilgiau pa-silikti. Jei padekle Jieka to. naktimis g.l dazlliau apipurkiti. Jei reikia. trgiimcs: biti nuolat MaZiausiai drdgra.Howeia Nlicrocoelurn rveddelizururn Hov6lo Kokosinis mikrorelis \-*.s apdulkdjusius palme.rntie. ruduoja lapq galai. Jei reikia. geriau iine-iti i huk4. DaiuiaLrsiai jos auginamos kaip knlmas. UzteDlcr Gericusici ouga: Sviesioje ir liltoje (ne vese-sneje kaip 20"C) patulpoje. apninkr vomsioje. o tiems. bet tuomet beveik liauja-si augti. persodhti i T arba TKS 2 Zern9. Megsia ii1t4 dirv4.4recaccae.ra lorster iana avga spuiiau ir daugiau keroja i ploti. Iiauja-si augti. (+ pieii- pusto Douginimos: Sdklomis (25 . Abiejq iiq paLniq wcia be Parduotuvdse dainiarsiai pilnatysite dvi jos {riisl 'rh le susikaupusi laistvtno o&B' tiktq ne Kokositlis nikracelis tgsta [aboi drc]n+ o] q. krtrrietra-s viena-s. P la i iai i lsi ke roj s i Howe io Ot.je.

jei tik ten nem skersv6jo. iiemos sodai. be Kenk6ioi. tadjam labiausiai pa. !$akitesni ir vesle$li nei R.nrgpjDdio mdlesiais po tmputi tryiti. kad daugelis sodininkystes ukirt augina vien. Iapai ima ruduoti t dzinti. Paln' icilna: A r e caceac. Phoettix roebelcnii c&6'ds - ilin puoitxus kanlbdrinis a Ealas. duokles.s lapai yra siaulesni. Ii l3 Zinomq Procnli riiiiq kambaryje ar.. reikalauja daug Siluper saumos. o Rlla lrrs ?. Beje. k-usi.rcelsa. lflrios atskiiamos nuo molininio augalo ir pasodirumos. o issiskleidg turi baltas gyslas.fukitos ilgi. loistymo5. 64).30 cm ploiio lapq ve- lfiti prieiiriros ypolumci3 Kuo daA au purkiti lapus. ieimoz Arecac. Jei reikia. ligos: .ikut (P hoelxir roe bc le Pinnosios dvi auga paiygillti greitai. Nuo geguzes vidurio gali va-saroti pusiau pavesiigo- Geriausioi augo: tabai iviqsioje. persodi11ti iT arba moliflg4 sodo Zemg su smeliu. apserga to. gzrli sutrikti augimas ir paruduoti lapai. -^--2. gai.5 ar 2 rr. visus metus iiltoje (ne vesesndje kaip dregnq or4. triiau ne pelmir- . Kenk6ioi. "Lady Dcuginirnos: S6klomis arba ata[gomis. palmiT6vyn6: Laosas. l5'C) patalpoje.lei oras per sausas ir per iiltas.kvienos. T6vynd: Kinija.jie pagelsta. tinkdti bonsrl darybai. kallarjtris fiflikas (Proer?r-r . (iildoDroje daugiDimo lysRobelenio firikrs.arir- lqistymor. Jei Salarys nebetelpa gdli:rpuodyje. Jei oras s6-s. Rapr)aLma C&B taryt nr dvelkiaToli aisiais ^)\tais. -> Duotrauka P.sd. Tai puiki ir prilimaffli ter. Rhapis yra vienintele palmiq gentis.YI E = Phoenix Rhapis Finikos Ropipolm6 J A.r galiq langai ir iilti - duose.rael. Megsta labai je vietoje lauke. prie-ii11veje). liekni.nrrilis yra :rpie meffo aukiiio ir Iabiau tinka laikyti kambariuose.Lsrl bei vdsiq ni).jau iiq augalq lapai atrodo lyg apibaxstyti miltais.ja. Japoni. JAV rapipalme tokia m6giama. persodinti i T zemg su puQlasdio dribsniais. ama iiemos so- jaudiasi laiprirese. Ziemq vdsioje (5 -10"C) patalpoje. vos uZauga 1. - tedaug. ir blldamas senesnis.4apis e. rudais piaukais apaugg lapkoiiai laiko i!ke19 aulcityn apie 15 . kaip amerikiediai jq vadina. tadiau ne saul6toje. ligos: Jei vanduo per kiet -s. Geriousici ougc: Sviesioje. vasar4 Siltoje. dazniau augir. Jei Zemd per lalta arba per kietas vanduo. Dougininass li seklq Ziemos sodq puosmelra. todel joms reikia itin didelirl geliapuodZiq. UZpuolus voiatillklinems erkems.chloroze. R apis r/rrri.4ris .rginamos trys: datuli:ris fiDikrs (P h o e n i x dacty I ilar a. lrfiimos: Pava-sa4 ir vasar4 lieti gausiai. pusiau pave-singoje. oei patalpa sildoma kasdien). Ziern4 riensrs) ir Robelenio fi1:.eae .rugpjudio menesiais po truputi Balandiio patrPiti. kuri dideliame puode uzauga net iki 2 m aulc<dio. hrikiai 2t0 . Maza[ge pa]rnd Rr. palminlal. erkes. trgiimas: zeme turl DuLl lluoli]t dregna. Kiti prieiiiros ypotumci: Dainiau apipurkiti Gepries . apl 1lka voratinklhes tiik.

Sabal Washilgtonia Sobolpolm6 Voiingtonilo c& Jrl Palnei Sahal. persodirlti i T arba sodo Zeng su tinga. Washitgtoniaflifera pilkai tali. Kalifor. Balandzio rugpjtdio manesiais Ziemq resioje (10 -15"C) pa'. Seimc: . setlesllius rediau persodinti. pahni- Tdvynd: Arizola. krllnais aug. niai. Seimaz Ar ec acaae.t- sm6liu. i kuriuos galima susiZeisti. ninor reikia doug iuiesos. kas negaleq jq uzkliudyti. iis kilusi i5 Mel<sikos. Ziem4 vesioje (10'C) patalpoje. kad praeidama-s denijq Meksika. saulet4 viet4 lauke.rlijoje.jos. o Kenk6ioi.uriiq ruiiq ir msiq su galingais iiarnbiai augardiais kamieMis. ti kambaryje. ligos: Jei oras per sausas ir tvatkus. jq buvo ir Ir. Was h ilgt oni a ro b usta mci: Jaunus augalus ka-smet.a1poje. Rniis Sabalpalnretto ii nunylorsiq senq lapkoiiq likriiq uZsiaugina graZq stiebq. Siuo metu jq itin daug Kuboje. Ilgainiui ji Kiti prieiiiros ypctu- )r L1m tik4 trlmpa tokia dideld fu sto- r) gtiuZulas. Siai palmei tiri<a T arba molinga sodo :eme su smdliu. jos v€-ia nuo Venesuelos (Vidurio Amerikoje. o kaZkadr. Rusis vos 21']' Sabal thror aukiiio krimas. Pietq Amerikoje) iki Antilq. lrgiimos: Vasar4 gausiai. Loislyncs.s istorijos epocha). |lasiirgtifir- - plbaldyti daugilti irgliais. - lliti prieii0ros ypctumdi: Jei rcikia. SabaL Woshhxgtonid ntitlor r\ii galilna ii rtlifere Kalifomi. Ziem4 tik tiek kad reisdZiotr! Sakiul prlmrrl rusrs uK kas 14 dienq iiek tiek palaikq tit*a laiky.ritg po truputi patrtriti. C& purKr Yra bekamiedrl. daugiau rugpjtiio mene-siais kas sav. totxia robusta lapal sini Zali ir Zvilga. Voiingtoniios komienq iuosic senv opoliniv lopq liekonos. merrrs (y lcislynos. l(enkdioi. Dougininos: Seklornis iildomoje dauginimo lys- r. Atolriq Ameri- Geriousici cugo: Visus pai Ziem4) labai s\ iesioje.trip.4 rccaceae. palmi- TdWn6: ka. ligos: Laikant iviesioje vietoje pa-sitaiko retai. o Dougininos: S6klomis. paunrq esunr aple durio g. Nuo gepgZis vidurio iineSti I lauk4. trgiinos: Vasar4 gausiai. kad jai reikia aukito b erdvaus Ziemos sodo. Abijos puikiai tinka Ziemos sodui. - Atsolgioi: vaiingtonijq lapkodiai apaugg aibiais spygliais. nuo geguZes vi- - 2 . mioceno laikais (tokia Zemes geologine. Vasingtonioi reikia daug vietos.rlima iineiti i iilt4. GeguZe-s rlsys. Meksikoje. gerai vddharnoje. Lrbai remdgsta sauso Sildomr] patalpr] oro. Geriousioi ougc: Sviesioje. gali apnikti amarai ir paruduoti lapq galiukai. va-sar4 iiltoje. Ji pletojasi labni greitai ir dideliame gdliapuodyje netrunka isaugti kokiq 2 m ploiio ir 3 m aukidio. taigi Siuos augalus reikia pastatyti kaip metro ploiio giliai ipiautais melsvai Zaliais lapais. fod6l Amerikoie ii vodinomo "cpolinio siiono pqlme" (Pelliroct polme).trpiti. Cantoje jie b[Da apie meto skersmens ir 25 metrU aukidio. Ziem4 nedaug laistyti. vavr4 iiltoje.

Dougelis ncuig veislig puikiousioi veio ir iydi ont poprosiiousios polongds. ORCHIDEIOS 212 .lle visoms orchiddioms butinos iiltnomis orbo gdlirl vitrino.

gerai Zydetq. Jei kq nors vis d6lto dotnina retesuds ir auginti keblesn6s rliys. Sirnpodin6s orchid6jos turi tam tikrus gumbus. o Sirnpodiniq riiiiLt (Cattlcya) angimo aiis statrnena. ir lengva-s. v6sesnis oras nakti. 238). keleta-s ruaiq Zerndje. jorns reikia daugiau tnaisto rnedZiagq (tr4iq). IpratusiU tenkiltis paurksne orchiddjq lapai tamsiai iali.30 O0O nLiiq ir daugiau trei 70 0OO veisliU. o paurksng ir iilum+ mdgstardios lepiosios ruiys daug il r Siltlri lrilryli. l0 ooo . 213 lstriiai . Ten daugelis jt1 veia alt rnedziq. o naujos atjalos asiralda prie pagrindo ionq ir auga i visa-s puses viri puodo kra-itq. jorns reikalinga visi5ka ramybe. Augirno b[dai. iislTrus arnZiDojo ialdio ir ledq surakinta-s poliariles sritis bei uegailestingai saulds i5deginta-s dyklunas. joms reikia daugiau vanderls.43). Lapar liuiji3kai gysloti ir daZniausiai bnla lygiais [<ra-itais. o tos. kuriq lapai minkiti ir ivelnir-s. Mer !r'ririos orclriddju nliys kilusios i( skirtirrg-u knitq. Kad. Bet jei pavyksta praZydirrti iviesarne ges Cynbid i u nL arba Paphiopedilwri tai jau !ventd. V6lyv4 va-sar4 ir rudeni. Rudeni ir Ziern4 iie augalai ilsisi atogr€ose tuo metu b[na sausros. . Orchid6jorns tada reikia daugiau iviesos ir rnaZiau vanden-s.lengviausia laikyti kambaryje. kai orchidejos spardiai auga. ra-s jas surnildta-s priede (-+ P. kurios uebijo nei Saldio. Orchid€jos auga dvejopai: o Monopodiniu budu (su viena Sakojirnosi aiimi) augarttios (Phal a e aopsi. tadiau naturaliai garntoje jos auga daugiausia atogrqiose iuba vesiuose. V€lyv4 Ziern4 ir pava-sari. o kai iilurnos. rn6gstandios ivies4 augirn-si iviesesnius lapus.srl s4lygq ir Zydi kur ka^s gausiau bei noriau negu lau- kilds n1iys. kad nakties temperatua rukistq iki 4 . daug iviesos ruderri ir pakalkamai dregnas oras.s) turi nuo ialorq Orchitlijos dainiausiai ouga ant ueclfitq. ir prisotinta-s oro. Beje. kur gamthes sqlygos labai nevielrodos. 22O milkitesrius.rlris bfltq ir punrs. P. orchidejos auga ne g6liq Zemeje. Butina atsirninti: olchidejos standZials lapais ir storais gumbais ramyb6s periodu m€gsta pabnti sausos. kai susidaro gumbai ir irna krautis Ziedpurnpuriai. - Ankstyv4 va-sar4. ir aprupintq augal4 maisto medZiagomis bei vandeniu. - Orchiddjq Ziedai yra nepapra-sto groZio ir steb6tinai ilgai nenuvysta. Jq spalva bei saldara iiaip jau gerokai skiria- - jq veisles daug lengviau priZiurdti.6'C. Vesiq ka-itq orchidejas surkiausia. Kos iinolino Bendd orrhid6iq pfieiiiros opie orrhid6ios Orchiddjos yrajauliausi Ziediniai aug:rlar zelnele. ue to.alt uolq. svarbu. Orchiddjos. vidutiniSkai ar leisti nauja-s atZalas. kad tai riliiai reikia kuo ryikesnio apivietirno.aug dZiaugsmo teikia Zydirrdios sanpaulijos bei klivijos :uba kiekvieuq kovo rn6nesi Ziedais apsipilali'ti C o el o gyn e. Sie nuostabiai puo! u-s ir pra^imatn0s augalai nepalyginarnai geriau si.lelygu kur auga. o iiltq . Taigi orchiddjoms reikia itil daug Sviesos ir kuo maiiau vandeLs. iikalotuose kalnq miilarose bei uoldtose Azijos ir Vidurio bei Pietq Arnerikosjrrq pakarrtdse. Jorns reikia specialaus orchid6jry kurios . vandens ir diq. nauj4sia-s garsiqjq orchide- Ziedai pasirodo ugliq galuose arba ioluose.221). niekad tetud jausti dr6gmes stygiaus. Ki- taip.jq ieirna didZiausia: 750 gen- bruoioi Pirkdarni orchid6j4 bttinai pasiteiraukite. nei dauguma karnbario augalq. substrato ( ) Adrcsai. drdgnuose. dainiau-siai turi kietus lapus. kurie kaupia vandeni ir maisto rnedZiaga-s. o naisto inasi puven4. taigi gelbsti Siuos puikius augalus uo sausros. Jq esama visarne Zernds rutulyje. kokiosji n-riies ir kaipjE priZiurdti vesiai. Siuose puslapiuose kaip tik apie juos ir bus kalbarna. kartais dar vadinarnru taria. Or4 galima dr6kinti eleltriniu oro drdkintuvu arba kitomis priernon€mis (-> P. nei sar ds atokaitos. pilkivai Zalia spalva rodo. k. Siaip jau orchiddjorns lcbiarrsiai rirrka specialus giliq langci :uba iiltrramiai.rnaisiais arba netikraisiais svogDnais. ii ougal4 aukityo kylanti pagrindini iigl! ir kraura Ziedus abipu-s jo. kai irna pdsitaikg prie mrr.

kt pvasti. geltoni. 216). nari RecitaL'. jie apsaugo nuo saulds. laldzio mdnesiais. ge .'Mtu - Zydi und Morirz' ('Maksas ft Moricas') bei 'lryinter b luher' ('Ziemos pasaka') nauj4 orchiddjr. dainiausiai di Ziemq. Ziedai b[na balti. taiiau l(enkdici. C I. Zyddjimo. Itin Daugiau Laelia negu Cattlaya .F L] Kaflejos savo tdvyndje dainiausiai auga ant kiht augalq Sakq arba kamienll. ligos: Jei oras tiesiogioig saules spirduper sausas. iiai turi bnti keletu laipsriq msiai yra b0dingas Ziedyvisesnis. Jie yra priZiurimi taip pat. rauwi ir kuo ivairiausiq raudooq atspalviq. iiem4 flgli patalpinti i vesi4 vietik tiek. Ep i- cattleya. kart prideti orchidejq Kad kadeja lcistymcs. zydr drdelra. ni. Balroj i Lae liocatt leJa lfili prieiiiros ypalutnoi: Gel]]zes mdnesiais lapus daznai miiranas gebon pentinu. Vasar4 ir augimo paprastai labai masina lipmetu vis4 dien4 laikyti nus ir saldus orchidejq Zie25"C gerdi vadinamoje padrl nekhras.6 I I Cattleya C) rt l(oll6io H a C) TJ - 4 Cattlep bicolor kilusi ii Brazilijos.s.).l substrat4. ruded ir Ziem4 f6vyli: Vidurio ir Pieq Zydinaia-s kovo ir baAmerik4 Karibq juros salos. DaZdausiai talpoje. privalu slbretrdusi saikingiau. Atkreipkite ddmes! i skruzddle.lapus. karkiekvienais metais vdl iytais net panardinti i vandedetq.rs! sparvlllgais Ziedais su asikiSusin tarsi lipa vienu Ziedlapiu. Potina| a atba S o p fu o I ae li o c at t Iy e a. Sviesioje vietoje. rudeni ir iiem4 apipurlGti. or chi ttace ae. Svarbu: mldi oms jas lydi amarai. fu begg19 vertinami orchidejrl C att lzy a bel Lt e li a ri4ti nai (-+ P.La. ypad v ets- iyd6iimo loikos: tavasari. Specialiose parduotuvdse galima isigyti ir tikt4j4 Cattleya m{1.Pava-sari ir dia-s veisles persodinti po guimibiniai. lrgiincs: - - miiranas' C ulmi- hssq. apninka skydaliq visai nepakeniia. Ziedpumpuriai iki praZystant bina apgaubti pap6dlapio. vasarq. vasar4 Zydilieima:. Pet siltai gumbai neiidiiiittl. - - spalio 214 . kaip kaddjos. Cdtleya bowringial@ subauna ii slkio daug iied4.llelyliu veisla. vadinami Laeliocatt leJ a. daugiarnsiq miSrunq (B r a s o b e Ii o c att ly e a. Beje. nant padalyti ppmbus. iy- Geriausioi ougc: Labai Douginimas: Persodi- veisliq. Vasalaikant kaddja iileidZia tik 4 i laistymo vandeni kas. kurias langai. . Ziem4 dienomis no makities rudas atspalpakanta l8'C.kas2-3metus augal4 persodinti i l&'Abna Wiebrann' ('Alma Vylonan') ar. kad iaknys ir ta ir maziau lieti. Yp ai spalvingas Laeliocattle!@ Pqldlimas: Vasar4 lieti gausiau. taigi tikq rytiniai ir vakaridai mariai.eliocatt laya veis Ii' Creamton' (' Kreminis atspalvis' ). naktimis vis bei plauiai ant $rmbq 14'C iilumos.

labai iviesioje ir sauldtoje patalpoje. tam tikram virusui. ligos: Jei oras per sausas. Douginincs: Dalijant gumbus. . kad net Tailando atgabentos ry ii P inchess'. .yesys'- Zavus pakabinamas auga- jos ne tik stebetinai iswer. bet ne vidudienio saules atokai- PItalinos: Cimbidziai. 'Delight'('ZJ. \'ioletiniai. Isimetus Veiijo ivaigidyne)..turi storas. ge- - kvapi veisld). oranZiniai. kurie dainiausiai i{auga iS apvaliq pgmbq. kas 4 savaites trgiti orchidejq tr4somis.nelygu ruSis ir veisld. kad jis rcuzkesh+ kitt. Valyvq rudeni ir Ziem4 lieti maziau. Australija.rq patalpq oro. dainiau purKti.'Lemfdrde Surprise' mingos. o kambaryje . vasarg rudeni ir iiem4 .'5hor* loislynos.sunaikinti. lapai Apaiioje deiineje: popu Liarioj i'Star bright Capel la' ('Spindulingoji - rrrrdlaft miSrunai. Be to. taigi tuo metu jiems dien4 reikia daug 5i- kurie Zydi rugsejo - toje.E ) .e . Kas 2 metus po iyddjimo pemodinti i orchiddjq substrat4. Senesnius tam m4 fodi nuo rudens ir ne tikrq veisliq cimbidiius (reiKa teirautis perkant) iki rugsdjo pabaigos galima laikyti lauke !vie- paivieseja arba juos iiberia gehoni ilakai. Viiuje deiineje: kre inis spalvos miiriinas su agniaspalve lipa. 'Dag A-<. Cimbidiio nriirunqi nuolroukoie: Virsuje kaireje: fisai ZaIias su dimAa IApa. or c hi dace az. gali apnikti vo. Daugelis cimbidZio rii5iq auga Zemdje . ' Ercalibur' . ieimo. Ziedq kekes taip pat auga iS gumbq ir Zydi nepaprastai ilgai.7?n4 \'onon'. ku- Gricusioi ougo: Visus rie Ziemos soduose uzauSa iki I meho aukiiio. ratinklines erkes.Pi @ n' CimbidZio iiedai itin ilgai iibnna nuskinti.-'Pamaiva'). todel visai nekeista.ai. Toki augal4 reikia izoliuoti. balti.Kapel. Itin populiar-rs yra C. roZi. Ziedai bn:a kreminiai. iiedus krauna geguids ir birZelio mdnesiais. ve. lfili prieii0ros ypctunoi: Nuolat drdkinti patalpq or4.oflakti-pakankamai gaivios vdsos. l. ('Rausvasis boKtrs').' Pink To\ver' so pasaulio furgus. Dau-qelis jrl megsta Silutaip labai bijo sauso Sildo.' De I Rey'. lxrzraibiniai. mesingas iaknis bei standiius ir illus talsi dirZai lapus. _reltooi.a' tokia ivaigZd. sausio mdnesiais. nuo rulpj[iio mdnesio naktimis megsta vesq.' M i nne ke n' (' Meil]upuikios gCles uitvindo vi. Tdvyt!6: Atogrdrl Azija. nes nuo virusiniq ligq kol kas nem jokiq vaishl. sioje vietoje. A paiioj e kairij e :'Si lvi a M iiller C itrone I Ia' (' Ge ls- nebetrdti.(' Lemfiordo siurprizas' ria aki nuostabiomis spalvomis.l iios lasl).apie 80 cn. '.abiausiai paplitusr:'s cimbidiio veisles Zyi: Ziem4 ir pava-sarlr metus gelai vddinanoje.Cytnbidium Cimbidis Sis rutlasis miirinas iti higstamas gelinink!. iyd6iimo loikcs: tavasari.' |t[a- -. Vasar4 laikyti Sihai. Cinbidiio iiedai veria aki naostabiausiomis spalvomis. rudi ir net ieli. voji Silvija Miuler'). bet ir graZios. trgiimos: Nuo kovo iki rugs6jo pabai-eos lumos. dar geriau ." -ealsiai laisqti ir 215 . l(enk6ioi.

knd augalns neimtq vysti skleidii:^ Laelia p! Iila.'t Visos 50 l. tnt'Jiu\ it'aitoit. Milronia speclabil is ir lvairiosjq veislis. ligos: tit neteisingai priiiirrint.Lsdiausio medZjo zieves gabalo. lltlt t'|.lt Kenk6ioi.. Dcuginimcs: Persodinant padalyti gumbus.iq substrrLl.6 I o rt E a r/ E - Laelia Miltonia. Pavasari. kalp t LaeLia purpura ta. n. (didZiuliai violerirriai ir rausvi Ziedai).siliiau kaip 25'C. Vasrr4 megsta brtti 1le Milto jos (Milrol?ld).eLt bei ieinaz ka. kas2-3metuspavasa4 persod tti inerrjq orclide- kitq augalq (epifit ri). iyd6iino loikos: oazniausiai va-sar4 ir rudeu!. au- ^) ieimoz Orchi gu da ceae.dir1ti i v. toutomis (Mrlroniopsis). auga. patresti. k.Is tokiq yra ir ryikiai r. ii pirmo Zvilgsnio Geriousici ougo: Visus kiek panails i naslai€s armetus iviasio. bet perdziovirti irgi ikanotq miilcl. Tos. iir purkitil Persoditlti iyddiimo loikos: lavasarl. ploksti.udelli. suplotr.1. be! paties4cab-it!}s$'!e. miltoniopsis C) La. RudeDi Zied s pra. gausiatl gelininkui. vasarq. atogrqzq Amerikos giriose.rudona rdelia ne cill trabd ri na. iias) taelra ruSis geriausu kitomis gelrtimis srulkiai arba visai tesikryirni. tdelia). kudos auga ant lereikia. nepake- iolet:lriai bei rausvi iiedai) ir lae Li a haryop hy I la (or aniiL ae I i a anc eps (v Kili prieii0ros ypalu- lianiios sauso gyvenamqjq bustq oro. ligosz L a e i a labai keniia Duo tvank. itin !:aukilusios ii drdgnq ir vesiq Vasar4lieti ne siai. Miltoniopsis Miltoniic.:i. skirq epifi tiniams augalams. rude-ni ir ZieDelySu rus$ 1. ge- iar4 ir dienomis btltiia l8 . Ji Zydi pava-sari.balt raudonai margi arba rartsvi Ziedai auga iSjaunq Kiti prieii&ros ypctumoi: Nuolat gausiai drd- kiiti orq (-+ P. taaiau ii naujo lieti tik tada.i: Pieq Arnerika. veisld. beje.elia taut i o &B ni Brazi I ijos Btla.. - gumbr] dalimis 216 .rnt medzirD arba veia smdlingoje Zendje (pavyzdziui.styrnq iv deui iddt.siai ialius.ltrl galinei labai sauldtoje PaNiPoma padalinti i dvi gnrpe.liiau Siulcitu be skersvejo patrlpoie. S4lyriau iiek tiek r.18"C. va_ Miltonijos iiedai platus.f pana. ga alrt trunpudirl kotelirl T6vynr. Jei gauna per daug Sviesos. DaZ ausja. Epifitines (art kitq augalq augans\r C all lela () P . dar vadi15 . nakimis b:ryje ir riiiys.us L l6vyn6: Atogr4iq ArneriGeriousici ougo: Sviesioje. lr vie[q. Vasaq ir rudeti ly di Mi ltonia c I owes i i.sia pririSti prie kokio kamieno ar iakos.rs gumbus su vienu-trimis siaurais lap:ris. paptasl^i re- Loistymos.r. ge. kiirtais ir vislls lnetus.s: je. bet geriausia nrdeni arba pava-sarj i orchidejq substrat4. Jei vir-sar. iiek iiek orchi- Zraibiniai. zletn4 lrelr trK IreK! Krs treiiil lr. ntri daugiausiai ivie. 43).ti. 2l1) . bet geba Zibuokle-s Ziedus. Ya\a(4Zydi Laelia crislra.je. t. Rudeni riiiai laella c i i n a.b a r i n a' r eikia dangiau sau)es.?elid n:rsiq yr. ge- guZraibiniai.r arba epifitai (savo tevyneje. lapai nusidazo musvai. pusiau irksmilgoj e. Ort: hida ce ae. fiai lie<lai). gumbq. Ziem4 ir naktirnis 4"C.24"C. trgiimos. Laelia lengviausiai kryZminasi .ri iid2irrves. . laistyti arba relsykiais Pana... ir. lrgiimos. ziem4 rai tinkurdios auginti kamapie 20'C. Ziem4 Zydi dejq tr4iq. labai alsivdrg.20 nrSiq. Pavasari il 14 va-sa_ kas 3 savaites iiek tiek noi: Nuolat drekinti or{. Visais kituds meq laikais irgi leperlieti. kai subsnrrrs jru ger.!ro reiiar. rudeni. akneni- gerai ved jnamoje.ti . lle nk6iai. Douginimcs: Persodil1al.r komenduojalna vos prddejusiam orchiddjas au ginti ka*ta. ir kitq yra apie 15 .rksmingoje ginai miltorijas br.I m4 pr.i . Mihonialavs.nnos nailaitinemis milloislymos.

de. - Douginimos: Pesodinant padalyti lgmbus. isleidZia po donai margais) Ziedais. augalq geriau inqiti pasbgell.te Odolttoglossut i nakimis ve-sesng (18 . drdgr4 ir vesq or4. Daugelis kilusios ii auKtikalniq giriq (auga maidaug 1500 3000 m aukityje). vien4-his lapus. . lrliimos: Augimo metu substrutas privalo b0ti nuolat Siek tiek dragna-s.Ls iiedynais ddmetais. Vuylslekecro.Oncidiul ). . karinis arba iiaurilis. Polorimcs: Jei turite sodq. dienos kariti ir v€sias naktis. ()dotxto I la s s u n p u Isiei auKtyn.- (E Odontog f6vyn6: Vidurio ir Pienl Amerika. ()dontog|ossL tiiis 1r povyzdiiui. kad neiidzintq gumbai. baltai ir raub[na ploKti. Viena ii secrellarr bei pakalDutemjs niausiai paplitusiq rusiq lr.\'r a O Miltoniopsis). Svarbu: Nepamiriti palaistyti. i veisld.ji reideniu su trupuiiu trqirl or. 2tf . Wilsotxara (iE Odonto kelia tumpalaikius Saldius. A:!.vidurio galime laikyti lauke. l(enkdioi. crispun. banguoti. va-sar4 nrdeni arba iiem4 nelygu riiSis ir -troglossrlr.je auginti geriausiai tinka -elindo sukraura kekiq vidalo Ziedynus. Iki spalio mdnesio nis nuo kenksmingo drus. mq ialdiD geriau ine-<ti i Kiti prieii0ros ypolumqi3 Nuolat &6kinti or4. nuo birZelio pakabinkiva.Slaataugas (gmikiskai odolx kuotais bei . vidq ir pastatyti vdsioje vietoje. V ylstekeara (ii Odontoelosstitr x Cochlioda x . o prie pa. Gumbai dainai arba rausvai. tinka rltinis. pusiau pavesingoje toglassul| x On.Jos sulautos specialiai bei vis) atsfuado del savitrl langdms ir itin gausiai Ziedq. po Zyddjimo persodinti nauj4 orchiddjq subshatA. L- t 0donloglossum yro dougelio kcmborinig orthid6jg prof6vir l(oi kurios ir1 vadinrmos visoi kitcis vordois.jei ilgjau nebum li€tausl Jei lietus ilgai uZsitgsia. Odont og loss ntr b i ct oniendaZriausiai auganiius tie..dantytas lie.glossa = lieniausiai rudai bei geltonai Zuvis). lapai darosi '. ) pai geniiq mii- ieimcz O r ch i daceae. bet nakdiai (ddl gali\ poveikio. kitaip subNuo rugsejo menqsio strata-s supus.OdoDtoglossum hin nregstama VuJlstekeara Ca l)ria 'Plttsh' (PLittii- c&n' Siq orchiddj! esama gal 100 ru-iiq. Netrul:rts pasiropurksti.r eplanti Odo nlo g I o ss unt dotlt o I loss un I rankuri Siandiel laikoma atskira gentimi Ros.kas2-3metus dys Ziedpunpuriai. ': t. .IS margqjq ruSiq kambarypa. loistynos. iyd6iimo loikos: ravasari. Toks keistas glassutrt x CochLioda x botaninjs pavadinimas (iS. Orchiddjos mdgstr gaivq ankstyvos va-safos of4. Keleta-s net pa- Margas taryt fir [eopardas niirinds. Va-sar4 megsta 20 .pietinis langas. c Odantocidiun (ii Odon Geriousioi ougo: Svie- sioje. birZelio rug- relabai tarkq medi.kalinga iiedlms krauti ir jauniems gumbams branchiddjoms tai apsaugos substnt4 ir iak. Ziem4 14 .20"C).ainais (daztos = daotis. kurie kartais prie graiiai Zydi didiiuliais pagdldo turi dailtyt.diiti. Ziem4 lieti tik tiek. Odotxonia (ii Odolrtog- Iossuttt x Millonia). Kambaryje au ginri geriausiai tinka It ainos a do nt o g I o s s unt - veisles galima pastatyti pjudio mdnesiais kas 14 dienq lapus nupurksti van.idi Dt).ntitdd .ls"C temperahr4. ge- guZraibiniai.s e. o Ziem4 .saules atokaitoje .:i:1e. patalpoje.t: x Cocltlioda). vertus pa.24"C.u. ligos: Jei oras per drdgna-s. bdel mdgsta gaiq.

Kenk6ioi. kai pradeda augti ialnys ir tauji mq nelygu rliis.q Amerika. rud4 arba dynkodiq nenupjauti kitais metais ant to paties stiebo susilaauna nauji purpurini. bet nomis sauletoje vietoje. Jam perzydejus susidaro naujos skotelas. Jei grunbamsjau per maZa vietos geliapuodyje. substratas Kovo - - juo raibuold puikiau jauiiasi. naki vdsesndje patalpoje. o naki vesq.Laistyti tik tada.atirq.2. I Zie- Igliai. lapai keras. o kartais marg4 tq.r oaujos los geitai pnva. Kiri prieiiiros ypctuapie \OO Ollcitli tlt genties ruiirl. augalu. Onicidium mErfiras rainais ir Svelniais tarsi tigro kailis Ziedais. o Zienei daugelio kitq gendirl mq .e- gelto4. pusiau r. nci: ieimaz Orchidace ae.savaites Siek 3 tik vien4 Zied4 tiek parrgsti. ne. pusiau vesioje aplinkoje. fdvyn6: Atolr4zq Azija. Zaliq.dar maziau. iyddiinro loikos: rauasari.*q Sviesioje. bet ne sauletoje patalpoje. diedilrirl gentie-s rusiq. iildomq patalpq oro. o perZyddjusi petsodinti. Pqlqrinas: NuzyddjuKaribqjuros salos. Rugsdjo menesl. dar daugiau kuo ivairiausiq mituurq ir veisliq. bet Ziemq ir pavasari purKti alsargiai. tiniq atogr4. geguZraibiniai. Xili prieiiiros ypctu- - Slahrot4 arba dryzuo- pumpulal. dainai apipurkSti augalo lapus. rudeni mmybes laikui baigiantis (kovo menesi). lrgiimos: Beje. Ddl drdgfnes dirvoje pertekliaus gali puti pumpurai. ligos: Kartais apninka voratir dines erkes arba skydamariai. - ir Nuolat drdkinti patalpos or4. sauldkaitoje. tad geriau jo nedalyti! . Joms reikia labai skirtiugos Pnezturos tld pirkda1ni mci! Nuolat &ekhti or4. Sie augalai daug pa.rksmhgoj e. rudeni nely!$ r[iis mq ir Zie- veisld. ce ausia tai padaryti o&n' iof edi hnr nt i iraruts nesunlat pri ii itrat i.3 savaites naktimis laikyti ve-sioje. ir Sakuys. kurioje ialcrija-si tvareslli 11e!$ gryllos riSis augalas. meorchidejos mgsdjo BalandZio . Nemegsta tiesiogines saulas. va-vr4.a las. - T6vyn6: Atogr4zq ir viduprieziufos klaidas. kurios Zydi tik kitais metais. kai ji gebuol6 auga kiek kitaip.kiekviena jos lapq slqoteld isaugina oesiais kas . ligos: Puola tik darant labai dideles siomr\ ()ncidiu t kranrctianun b Oncidiunt 0eriousioi ougc: va. Douginimqs3 Percodinant padalyti gumbus. rckai pmdziivusi.Oncidirun c& Paphiopetlilum ffi' Roibuol6 Nuo lapkidio iki kovo laistyti tik tiek. Rai. . vasaq. Visq dien4 laikyti iiltoje. Augimo metu kas 3 savaitas I vandeni iiuptelti iiek tiek orchidejq tr+iq.balt1. p api I io (P sy c ho ps is) ij. Seimoz orchidaceae. bet tik tuomeE jei substlatas sukietdj?s arba atsiduoda puvesiais. o iilumameges 20'C patalpoje. Ziem4 iilumos nemAgstuclas ms$ Z|atona apie 6o Paphiope. ne taip bijo Muso btti saikingai dtegna. kaip elgtis su isigytuoju indq su orchiddjq subsnatu. Lcislyncs. raibuolei baigus leisti naujas Dcugininos: Kero dalimis (persodinant). geguZraibiniai. l(enk6ici.Dirva. iyd6iimo lcikcs: tavasari. Geriausioi cugo: vasar4 laikyti 15'C. au- a Paph f sl- ga14 peNodinti i erdvesni vi- suomet pasiteiraukite. Ziemq Sviesioje. Pllorinosi be rcikalo Juo didqsris Loistynos. privalo luolat sys. Visus metus dien4 mdgsta kambario tempe. lrgiimcs: spalio mdnesiais ir oras turi biiti nuolat Siek tiek dregni. kad grmbai ir lapai nenuvyshl.

ne per -. Kas por4 metrl geguZds menesipeNodinti i pulrl orchid6jq subsbr. hrios susidarc ant iie- Hotuspokus' (' Iidaiga' ) il.. Jie biura geltotes laikyti l6"C tempera- !!mbrl. \Limnai Kiti prieiiuros ypotumoi: Dazniau apipurkiti lapns. Si Zatiai auksiri edq su krovd ntiiri|nas' Matnbo'. iiem4 nq. ligos: Per gau- - siai laistart gali isimesti grybelis. r asar% rudenl arba I::rq . rausvi.epils :. labiausiai igudusiems orchid6jq augintojams ypad ::nka spalvitrgi ir ne itin '. TdYyn6i Indija.ak otais iiedais. - tai skrtha kauti jei baigiait jam zyddti iiedrystiebiai nu- loistymos. t:riieu iokiu biviskq. Daugelis iios ieimos rtiiq bei miirunq tinka au(.22"C (va-saplatlrs. raudol . z-" ibiniai.i- iyddiimo loikcs: rava- ln. Ziedai labai 14 ir iildiau).6 savaisus metus.du ne saul6toje patalpoje. Iiimtis: ivairiq formq.Dauginincs: Ataugonis. viduri . spalvq bei margumo ir Zydi kone vi.31. ni. Phalaenopsis niiriinai i)tdi beteik visus teft$. karpomi viri tredio arba ketvifi o stiebo b3mblio.it4.: Zydi beveik inems. 2t9 .sali isimesti ouvinvsl Va.nelygu r[iis. Paldrimusa Phalaenop sis ant to paties stiebo gali net2 . naktimis ne vesiau kaip 18'C. P h ala"nopsis riays mdgsta itjn dragn4 org o miSrunai labiau prisitaikg prie sausq iildomq patalpq.Visus rnetus laikyti iiltai. trgiimcs: Visus metus lieti saikingai. vige- ieimot orchidaceaz. taiiau neleisti Zemei visiikai iidZinti. sitaiko. Siulcitu nepazeisti iaknq! aii . per iiltai ir per tamsiai laikant apninka skydamariai. P h a I4e n o p s i s :nes\ralar o pusiau paunksueje. ka-s tik gretimais pa. Yioletioiai.1 tnroje Ziedus.rudenl augalus 4 .sar4 kas 14 dienq po truputi patresti. P h a laeno p s i s mi*r. Jo lapai yra lieiu. Silhamiuose dazniausiai puola iliuZai. krenta ptunpurai. o ^tba pradedantiesiems. dynstiebio. kudos bemat apraizgo Sviesioie. bet turi daug Geriousioi ougo: va-sar4 l(enk6ici. vio formos ir palyginti Dieromis 20 .3 kartus sukauti Ziedus. Niekad s c oltop s i s. Pietq Azi. Ph ' alaenopsis It i5 runas i::-=i Aurtlalija. D or itae n opis Renant hopsi s). Miirfinas 'Cossandra su purpurue l!7pa.Phalaenopsis P halaenopsis o&6'Eb Sak- lapai paltgilti p Latils. rudi ir iali.

kas 2 savaites po truputi trgSti. t rsiai ialiais lapais ir kiaGinio fomos gumbais. Seima: Orchidaceae. stangms tarytum odiniai. kad jie nepradeq pnti ! Jei reikia. niau Kiti Drie. Daugidmas: Gumbq dalimis. kad gumbai reGdziltq.l)endrobium den\/ie/]as Eraziausiq dendrcsi|lorum biq. perzyddjusi augal4 persodinti i orchidejrl substmt4.18'C. jei rudeni pab[na saulds atokaitoje. Nepalas. Kiti prieii[ros vDahrmai: Jaufiu [sliu oer daus oepurkiti. a pusiau uksmingoje patalpoje. Indokinija. Nuo spalio iki kovo lieti tiktai tiek. geguiraibiniai. lapai pailgi. trFsimas: Nuo geguzds iki rugsdjo lieti saikingai. orchiddja 15 . bet ne sauldtoje. Nepakelia tiesioginiq saules spindulirl. Ziedai ilgais ir plonais lyg uodegdlds Ziedlapiais auga ant puses metro ilgio stiebq. Rinktin6s. Geriausiai auga: l-abai Sviesioje. Tdvynd: Atogr4Zq Amerika. Jos sv)'raltys sniego baltumo Ziedai. auga ant 30 cm ilgio stiebq. kasrnet apsipilantis auko geltonumo iiedq kekdmis. Patarimas: Coelogyne cristata iydi geriau. pasipnoig ispudingomis aukso geltonumo skiauteremis. l-aistvmas. geguimibiniai. Sejmu Or chidaceae. smailiais. Geriausiai auga: Visus metus Sviesioje. Zydejimo laikas: Kovas Dg Brassia vemrcosa Sios rfiSies orchidejq gumbai plokiti.30 cm ilgio. paughioasr Gumbq dali- mis po Zyd6jimo. Or chidace ae. Birma. . tiesimas: Nuo balandZio iki rugsejo gausiai lieti minldtu vaadeniu ir kas 2 savaitqs Siek tiek patrFSti. nuo spalio menesio 12 .YI c) Ir H Coelogyne cristata Tai epifitin. Zyddjimo laikas: Pavasari arba vasar4 . jei tik naktimis joje ne iildiau kaip 16 . 220 . Kiti priezitros ypatumai: Nuolat purki- fJ - ti YI YI H C) 4 . pava-sari ir vasar4 iiltoje. irin lepios ir relos orrhid6ios i5 iiltrp ir dr6gnq otogrqig giriq bei v6siq - oukitikolniu miiky.15'C patalpoje. Nuo spalio iki balandZio laikyti beveik sausai. Laistvmas. Laistvmas. Ziem4 tik tiek.nelygu veisld. kad neperdintq gumbai. Dauginirnas: Kero dalimis. Tdvyndr Himalajai. - geguZE. Dendrobium densiflorum Dendrobis Tai epifitini orchiddjq gentis panasiais i bambuko gumbais. Ziem4 Siai orchidejai patir*a oe Siltesne kaip l8"C temperatiira dierq ir l4"C temperatfrra nakti. vasar4 lauke.treiimasr Pavasari ir vasar4 gausiai lieti ir kas 14 dienq po truputi trgsti. nakimis 8"C.iiros vDatumai: Vasara daipurKti. C) I - o F 4 Zvdljimo laikas: Nuo lapkidio iki kovo.esant per sausam orui gali apnikti skydanariai. Sbt T€yf nri Himalajai. gepiraibiniai. Nuo spalio lieti maiiau. Geriausiai '!€!a: Visus metus Sviesioje ir gerai vddinamoje patalpoje. Ziem4 dienomis mdgsta 14"C.

Zyddjimo laikia: Pavasari ir vasarq flelygu rGis.C patalpoje. Ji turi storas Saknis ir du arba daugiau smailius. kitaip ant lapq atsiras ddmes. - 221 . T6wnd: Visuomet iali. petalan = Iapas. iiem4 15 .ne: Pieq ir Vidurio Amerika. beveik visai iSnykg. gerai vddinamoje. treiimas: Laistyti saikingai. dien4 20'C. bet gedau palikti dideles grupes! b[s pailgdjg iiedai susiburg j pumpskri- timi Ziedyn4. Kasmet peNodinti po iyddjimo. Keista-s gumbus. nuo kovo iki rugsdjo kas 2 savaites po tuputi tresti. Seima: ()rchidaceae. Geriausiai auga: Geriausiai auga: Sviesioje ir pusiau iksmingoje. Paduotuvese bnna prynq ruSi q ir miSninq. Jos nuosta- ypatrm4i-Jei reikia. Tdv). Seima: Orc h i dac e ae. graiktEkai phyllon = lapas). Zydi rySkias- jos pavadinimas kilgs iS gmikalbos ir skirtas pavadinti nedideli sustorejim4 prie 1[pos pagrindo. tr$irnas: Mdgsta nuolat drdgo4 aplink4. kaip arklio ka- \ mantai prilaikand Ziedlapius Graikiikai: zygoz = kamant:i. iiltoje. Si orchiddja nemagsta Silumos wyravi- mq ir e'. Zvd€iimo laikas: Ziema. Se na: ()rc h idace oe. Geriausiai auga: Sviesioje. o iS taurelds iisirutuliojgs neiprastas darinys bimis vir![ndmis. Augimo hetu kas 14 dienq Siek riekpatrFti. aukitikah q giriq. Dauginimas: Sakniastiebiq dalimis. pusiau ukmingoje. iliauiiandius Saloiastiebius ir briaunons g!mbus.trpiimas: Zemd turi b[ti nuolat klriq isauga odiska-s lapas. ge gt:ltaibiniai. &dggi ir Silti atogrqiq miSkai. Nuolat drekinti patalpos ore bet paties augalo nepwkSti. ge goitaiblniai. gerai vedinamoje. Dauginimas: Gumbq dalimis.vena Zemeje. Ji turi pailgijusius. Dauginima-s: Gumbg dalimis (tud blti su latais). j4 laikyti privalu tik vesiame Silhamyje! Ji twi mqsingq iakliastiebi L Zydi keistais Ziedais: jq vainiklapiai tad Si orchiddja kilusi iS flomm dar vadinama Cirrhopetahar . lanceGkus lapus bei kiauSinio formos palviais graiiai margais Ziedais. Kiti prieiiDros pavadinimas kilgs Li lotyorl fu grailq kalbos (lotynGkai . Vasar4 kas tris savaites po truputi patrpsti . Jos iiek tiek drdgpra. Laistymas. Ma-sdevallia militaris BuLboplryllam longi . Kiti priezi[fos ypaturnai. pavasari persodinti i orchiddjq iemg. LaisDl: mas. Tdwn 6: Pietu Pietq Amerika. oaki oe v6sesneje kaip l6oc patalpoje. ge- Bulbophyllum longifl onun Si epifitind orchiddja kilusi iS itin iilhl l(raitq. dieFroje ir vdsioje aplinkoje. laislt mas. Zvdejimo laikas: Birzelis. 43). Geriausiai auga: Visus metus ivie-sioje.a/rar = gumbas.Zygopetalum 'Atur .18. Ziedlapis). iS $rzraibiniai. Kiri prieziuros ypatul4aii Nuolat drdkinri oq (-+ P.

kad po lo dygliuoto.per vienq nokti 5ie kuklis. Tuomel supronli.fie neuiina doug viefos ir nereikolouio ypolingo d6mesio. nepoprosloi sunkirp ir sqlygrp sufornuoio r0siio iSore slypi begolinis ilgesys ir no- oliiouriq rios neiisokyto ivelnumo KAKTUSAI . i5 pirmo ivilgsnio regisi niOris. Ber iloi . neiivoizdus ougoloi ino ir opsipilo posokiSko groiio iiedois. ne ilin sinpotingi.

turirrris saul€t4 diq ruiiq. Taigi^jq perlieti nevalia! Svarbu. kudos tu. krrr kaLtrLsai Ziernoja. . apsiiai puvenrl prisodrintos Zemds. lvairiai .daugiausiai sava-nose ir saules kepinamose dykumose. S c hl um b e rg e r a arb a Rhipsalidopsi^s) |ui lapq pavidalo nglius. 1892 rnetais ikuda Vokieiiq kaktLrsrr mdsdiu tuaugija (+ Aciresai. Jie yra Zydirrtys augalai. kol runai suskurta vien4 po kito skleisti t:epaprasto ivelnumo ir trapuno bei nuostabiausio groZio iiedus juo mielesnius.te ap- Daugelis gannojc krinais kcrojankaUustl giliapuodfie rcisa ga vicniSo stulpo pavidalo. juo ataiaurestis attodo pats kaktusas. pagal vokiediq poeto L. Pinniausia lengvos maistingos. Rudeni vandens kattusai pagei- dauja dar maZiau.47). . lami6jg kaktusai dainiausiai atrodo kaip krumai. kurios ii patjaunurn6s yra stulpo arba kilirndlio pavidalo. daug valrdens ir dr€gno oro.palangg arba vdsq.labai mdsingi ir =sultingi augelai (lotyniSkai slccrrs sultys. kiek iiltesrrd. gali isigyti kaktu-sq ir diais dygliuotais keistuoliais gerdtis kasdien ii ani.rik arrodo visiskai kitaip. kaltusq megeja-s. DaZnai jauni kaktu-sai brura rutulio formos. Tokias isoidin gas. Beje. agurkq bei kepiniq Znypt€mis. kiek uzilna viso hbo paddklas kavai ne5ioti. liq 'kailiuk4". Nedidelei jq kolekcijai uZtektq tiek vielos. stulpeliniai. Priversti L-uo labiau Bendd koktusg plieiiuros bruoioi Kaktusai itil iStvenningi. spahrl netJuodl. Apie 1500 metus pirmieji kaktusai atkeliavo i Europa su Kristupo Kolumbo 'Santa Mariia". Zyddti kaLtusai pradeda (beisu ir pagalvoti!) iskentg gyverimo dykumose nepriteklius. ir vidinis audinys.Zvo_icidis gati nn ponaryii'nc- ii4 ima 20O gendiq ir daugybg mkstan- Mekikos (Echinocactus ingens). kartais net atgra^sus dygliuoti pikdiumos ir galblt ii tiesU tokie yra. daugiau iimanymo. ir visaj nebenori. Senov)s acteknms jis 27:t buvo a u koj imo altorius. juo labiau.nderri. neiirnandlio rankose qali praZuri . visi kaktusai yra suLrrlentai . Apie 1700 m_ jau buvo skiriarni rutuliniai.nelygu rGis: alksdiausiai po 2 .3 metq arba tik iiaugg tam tikro dydiio. Tik nedaugelis epifi tiniq augalq (pa*ry zdiirti.jei patalpa. pravartu dar imaiSyti sm€lio bei trupirrtos pernzos. dar vadinamas lerdimi. P. prieSingai nei dykumose gyveoantys broliai. Tai epifi tai. kuo skaitling_esndje bei margesndje draugijoje. iviesq but4. Natlraliai garrrtoje jie auga nuo Kanarq iki Patagonijos .toks dail6s ii dizaino stilius). Kaktusai itin Zaviis ddl savo oaslantingo ir stebetinai priestaringo bui do. surnaiinti garinimo paviriiq ir nuolat girrtis nuo mirtino ultraviolet! niq spindulig pertekliaus. Galite praddti nuo J / a< |\ I. kaniting dang4. lapiniai ir opunciniai kaktusai. Jei esate prityrgs gdlinirkas ar. kurir. medZiai arba milZini3kos Zvakidds. ij4 . rrai3u Iengviausiai priZiurirnq rii6iq.L. stonls dyglius bei sidabrrspalviu plaukepladiai po Zem€mis ilsikerojusias plok{dias Saknis. kad vanden! kaupia irjq Zieve. Bene Iabiausiai Siais auealais imta Zavetis delyuiolil. sodindama-s Siuos niaura-s dygliuodius galite nejuokais susiZeistil Kaktusui nieko bloga neatsitiks. Laipiojantys kaktusai Q. Ii pinno Zvilgsnio jie atrodo ne per labiausiai patrauklns. o 2iern1. kaip sarrpaulijos erba azalijos .{aLties karaliene) turi ilgus stiebus ir Sakojasi kaip kmmai. Be to.Eichroto eil6raidiu personaZo pavardg . jeigu j! paimsite rarkon miiv6damas pirStines arba suimsite DutplasdiJgabatiukais (+ pieSinjs P. bet galite pa-sirinkli ir epifitGkai gyvenandius lapinius atogr4Zq kafrtusus. kaupiandius valdeni. Jei jau ntrspreldete papuoiti savo namus diais Zaviais dyl-urmt asis$r€liais. kad apie Saknis niekuomet netelKotq vindens perteklius: ii naujo lieti reikia tik tada. kurion ruoSiaGs sodinti kaLtus4. bet yra rUiiq.tuojau srlsiurbia net pati menkiausi4 dirvon patekusi dragmds Slakeli. Beje. o karta is ir specialaus Siltuamio reikalaujandirr-s augalus. kai Zernd visi5kai iidZins- stor4 od4 su papildornu vaikirriu ap- ta.tojo iirntrnedio pirmoje pusdje. Manoma. prisiglaudp tankiuose laiimynuose arba aukituose medZiuose.rteliliaus. Tiese.li i smdling4 dykumos Zemg . juos b[tina retsykiais pagirdyti. Kos iinotino lpie koktusur Kallusai Siaip jau yra "amerikiediai". saulesjie ne iS tolo negali pakgsti. nes kaktusai idorniausiai atrodo grup6mis. galite rinldis lepesnius. kitos uesiaugina storus tarsi ropiq gumbru. turi b[ti para. Jie raip pr-sikeit€ po milijonus metq trulnrsirl Z-tbiitiniq gnnntyniq su nepakel iamornis sausromis bei negailestiuga saul€s kaitra. Dauqelis fiiBiu 2ydi pavasari ir an ksty v q 1iedai buna kuo lvairiausiq"asar4. bydennejerio laikais ( B iertr nn ei er. d169m6). laprls pavertd i dyglius ir uZsiaugino valkalu. pravartu isi gyti apie pusg tuzino vienodai priZi[rirnq ivairiq rniiq.. 283j (i. k iiand.ien vienija daugiau kaip 860O uKnlJq nanq. Tarnsiuoju metq leik-u jokiu budu negalirna trgiti. charalleristika-s rasite iau kitarne puslapyje. orq ir turdti pakankarnai druskq.vDxi ddl dregmes p. Kai k-urios'm-iys turi v€siai. Visai ko kito reikia epifitiniams kaktusams. trigi nusi- laiktrr pirkus kakusq 2emes. iekvienes. 2ernesudje kaip l0"C ternperatiroje. Tik labai nedaugelis 5it1 augalq prisitaik6 gyventi dregnose ir Siltose atogrEzose. kakusai "iirado" rutulio A stulpg form4. Beje. Gamtoje jisoi u1auga net sas i3 Sis tilainiikas rutulys tai kalau- oc n t t r Kr oJ c cly A1t mol c - tonos syorio. Dirva. KaLAsq Seima Cactace.geni praleisti va.

bet trniiami. syk i laistymo v.rzcrii (tarsv a). Pavasa4yddjimo laikas: centiretrq auk<dio.ies kakhMi turi karpq pavidalo iiaugas ant briaulq. storo paploiio.mens) labai mielais ivaitusq tr+(ornis.ataugas leidzia prie pat pagrindo. vyinine.ltalpoje.auga 15 . ue be l o t1n ianus (ugnine. Douginimcs: sdklomis Geriousioi ougo: Nuo pavasario ut (b^lt^ N otra viduriu). nusvai oranzina). smeliu k pemzos fupifovynd: Vidurio ir Pietq Amerika.^.s vidwio galima iina*i i lauk4 saulqs atokaiton. N. jam bus visai nqsu*u padaryti. -tik llolococfus Ihtamorkamb-aryje au.isrqlaikaslNuo pava-sario . G. raudofla bei violetire). si M a ltitli Ll ari a Eet:l. Trejq meq arnPavasari val lieti tuputi gausiau. Kit4 syki iieti tik tada. pries pat Ziemojim4. Uibaigos laikyti sausai. dygliais.rrrlosrlj (visi geltoni). N. 224 . kai Zemejau visiikai Rutulio arba storo paploiidZiivusi. aple I cm skersmens Ziedus krduna netoli viri[ne. Et e h ! i an yLG. kart:ris storesnio cilhdro pavidalo ir kuo ivairiausiai dygliuoti. iia i. Nuo spalio_pa. ginti rui).otbnis. nuolat perliejami. Be to. kiti vos keleto Zy<hi. u r ugu a cy nse (krcnlft). de nudat u nl (lrlemin€). I G. Sudygusius s€jirukrs ir persodiDti.rndeDi ipilti (ar iberti) daugiau fosforo turiniiq tr4iq jos skatina augalq krauti pumprmrs ir Tilkernos krmbarvie auginti rlsys bei Ziedq spalG. kad vi- ns. Vied uiauga Det 50 cm. bet kad iaknys kaip reikiaDt suGynrnorclycium drdktq.ria iiretinti (5 . Rudenj. nn lt ifla ntn (r. N.baldianun (r:i]ndorni violetind). vos pa-sirodZius Ziam praZysta gana didenaujiems daigams kas 14 liais (apie 6 crn skesdienU trupuri patlgcti kak. MrurilarJ (tamsiai iaudo11a).s. N.a). G. bet vasiq 4 Rebutia ritteri Rutulio fonnos arba iiek 5 Rebutia i uscula tiek pailgi. neturddami s4lygq tiusaugoti nuo lietnus. Kiti prieiiiros ypotumci:K.20 cm aukiiio bei 15 cm skersmeN. kuriuos lengviousio priiiuriti YI F = \. Siltoje patalpoje retsygludusiais ir aLsikiiusiais kiais Siek tiek palieti.dio pavidalo kaktusai. an dr e ae (leltn:.ankstyvQ pavasad pelsodinti i kaktusq Zemg su siniai. Ym ruSiq su priti. iki vasarcs. kaktu. Visos iios genties diys mdgiainos ir augiramos lSambaryje.udarc veihl atvai)nQ. 15 . ligos: rattusai sulegaluoja per daug Ze. <"t tl 'Yi A Si os sinpath?us eaiukls es nka priverstii))(lati. Zie.suhnanr . kad jie vi<1 laik4 Zydanl.s bei Ziedq spalya: N. iki vasaros. iydati. cotlcinn s. kartais plonqsnio. Ataugas leidzia bndamr vyresnro altlzraus. sauldtoje ir iiltoje p.l2'C) viet4 Nuo gep. geriausia vasario pabaigoje. G. lVlommilloriq Liaudiika-s pavadinimas "l€rpuotarsis" rodo. net ir labiausiai neprityrgs geliuinkas. 3 koje: GJltutocoLtciLltr unlgu4! elxse col1c Zvdeiirno laikes: Nuo peva-sado 2 N oto c ac tus ilnus iviesioje. mojariio visiai (vdsiau kaip 10"C) visai nelaisty.20 crr 6 Echinolossulacactus aukidio bei tokio pat sker7 Lobivia vatteri smens kaknrai kuo lvairiausio pavidalo dygliais. Mantnilla.lvardytus kktusus gali tuituojau praded sehningai auginti kiekvien:rs. I \t I . Nuo spalio mdnesio jiems reikia pa- iki rudens labai Sildomoje (28"C) dauginimo lysvdje.aprictrs.KenkGici.rusva. lrgiinos: tvankaus prastai vedinaNuo gegui€s ikirugs€jo laistyti saikhgai.I Kohusoi. Jie brura rutulio. su raudoflu G. Datuiausiai leidZia gana daug atialq ir netrul'us s. kamai Ziemoti arba nuo laistyrnos. kelis- rinki ivie-siq. riq spalvq Ziedais.Ls2-3metus t Seimc: Cactaceac.

Bnda.1-":. Rrnsnnii !a: c.s ci.f:. tc ucndlandiorun \oren|iO rArOdtA ntAlrotn 1 nil. l0 cm skersmens Ziedus krauD.us. P.3 Matttnti arta hocasana !I]tU rlivs lsr4sq c.los liai sr. aukitqsni nei 30 cm irne storeslri nei l0 cm. L. tier]rr !_Sp4l: .o ?Yrieii. \...l. dr2nai baolru.lmos k3mberyje rugintj nl<vs be.r !"I9. Geltona.. maiiau kaip 6O cm skersmem. Zvd6iimo laikas: Pavasa- 225 . 7 Ma.Vis kitokt dygljuotunas.f4i . plataus geliapuoozto. raudona). nutabilis (t fi)s_ geltond).L. Sie luyk<ruk. Dyghuofumas pdklauso nuo dainiaisiai ne tyti. krd per ziidus dazn. 2 Echittocereus pectinatus T.. P.r. Rserilis ir jos veislds ars ot t er Erhiaorcrlus grusonii niais dygliris. -^. Zyddiimo laika-s. Ankstyvas pavasrris. iki pat vasaros pradiios.. diiugixa aki. lebei tankiais ir palyginti ne- Pusrutulio. Tinl<.i nd paties kaktuso nebema- -.r iS Sonu. 2 cm skersrnens Ziedai rySk.ne).I Echnorotus r.dcr?6 do tarrsi prismaigstyta^s trumpais dyglieis." . Prkc-sciu dytiesus fu flo ploni. L.. suploto rutulio cilildro formos nedidukai augalui (dauAirusiai 20 cm auKtio bei 8 cm ploiio). Tirrkerros karnbsrvie auyAj v rsos. backeberBiata (ot^nii. P. - siai cpi€lgs plouais.ukus iu suZelia visa-s miSkas. Rebufiq Lab:ri mieli ir daugelio megst mi augaleliai.. toddl l1eh.eti VamzdZio pavidalo 9 on ilgio Zjedai auga nuo liemens j iorrus. [rhinofossulocorfus Iiskhtind iirt rutuiio Davigilios.-yj. geltona.^f^^ k i c o I tL\ *.aip ir lap4 itairovd. rldassii (mudo\a). Beje. 2iedu spilyz. n t Sva$u: Lobi|ia r[Sims reikia gilaus.no laikrs: Prvrs u4 rl(]vasal"C6pradiios. vir- - ri. ii- rlsies..IS- iio. vidi- le*ti staxrdis ir (leislotqctus PaiJA. mat di_ d:irusi iSjq retai krda uZauga daugiau nei 8 cm aukiiio ir tiek pat storio.p etxt land i i (balta. I jajcuana lskrisiiri briaunos.nnillar. budama-s vos l5 im auki- lobivio Itill tanlciai briaLrnomis spariiai leidzia ataugas. bet kai L-urios ri:isys leidzia dauA atzalu. bet l<. :ellntanttlatta t 1 s t c ypri i ( lella:|ra Rti ola c ifio ra\v ioleridl .efs (rEudona). (geltona).5 m auksiio. Dazniausiai auga arba neje Meksikoje u2aura iki Sines pcsirodo ziedai 1.ne). L.j.i raip gausiai 2ydi. tr L. prazysta graz jajs gi ntj$:s_be-rzrcdqrltL geltonais Ziedais. Zyddjimp laikas: Nuo pava-sano rKr vasaros. Ziedai jq iiemuo drzriau- buna ivairaus dydZio ir spalvos nelygu rusis. ta: P.i' - vagoti mtulio pavidalo arba liek tiek pall[esni kaktusai. "1" .v. Jre gaDa ifitist C le ist ocad us wendIandiorun xalj Zy]. Sivo tevyPana-ius i e2iuka auksi- t IS plrukeis pidengros pavieniui. Dvcliai labai srnulkDs. r i ht i atxa I trausvaJ. toidel 2vdintis C/( is/o.4r+rJri+ be.:izltai ta$i mgai.as Zydi gara a1rksryvo amjau solidaus arnziaus ir ne ztaus. galrntys papuoSti net paiiq m3zuustq pxlangg. sanpuitriflora Porodio (kraujo raudonumo) . rc b a i o i des gindruiys ir Zjedq spal- an.N nttu /. rausva ir u iole.1!. Zydi trk isrugf 30 . margi./drl. L.aj(: I CleistocactrLs straussii spalvoq sfypeliq. chrysacanthioi Zyddjimo laikas: Va-sara. ) L n t'! os < F^r.fan at i n e ns k qgeltona). dalo kakrusu srvvbd wa tuudona).80 cm..

noreta pasakyti. iydeiino loikc: Nuo gegui. rausvi. lfiti prieiioros yporunoi: Kartais apipurKti. 0ericusioi cugc: Sviesioje. kal<I\r- Ii ieimn siniai. matyt. Jie buoa laeminiai.donas Epiphyllum mi'fino Ziedas. pusiau [ksmiflgoje (galima ir sauldtoje) patal- I Didiiuliais raudo ais ui laroj ant is Epiph!llatu miiriinas. Camtoje (ara$qicse) Epiphyl. Parduodamos tik kultorines veislds.buvg vesiai. Pats augalas gali uzaugti didelis (mefto ir ilgesniais lgliais) arba sai. iki liepos. Dougininos: Ugliais. maZyns (' Minli") . tera ploKiias. kas laikoma lapu.at. Lcislynos. petsodinti i broGebonas Pqlqfmoss Nuo lapkddio iki kovo iiems auga- EpipltlU m mii- fino iied.I Epiphyllum lopinioi koktusoi YI F = \t I !t I Lapiniai kah sai dauS ga. . jei reikia. Pastobo: Taip pat prizinrimi rausvaiiedZiai Nopal xoc hia p hy llant ho idzs. purpuriniai. Ziedq skersmuo ivairus . Pjovio vietoms leisti ap- ozlutl. ligor: f artais vdsiau (10 -15' C). Menkas vidalo atZalas iSpjauti. 238). toddl itir gmziai atrodo kabaniiuose gEliapuodZiuose. violetiniai arba ivairiausiq atspalvirl. Raa. oraniiniai. P. tiesq tai. Vasaroti galetq huke. 2 Babaliediiai Epiphlllun miitiinal plryllanthoides vi- 3 Nopahochia Didiiausias pasirinkimas bona specialiuGe sodinin- poje. vis dainiau pasitaiko ir margq. iiem4 l(enk6iai. Nuo pava-sario iki rudens laikyti iiltai ir drdgname ote. geltod. hgsti nuo kovo iki ruppjudio. - iiedpumpurius apninka amarai bei skydamariai. o&n' Epiphytlum reiikla " afi la. Pertemojg Siltai tiek daug Ziedq niekuomet nesukauna arba net vlsai nebeZydi. fdvynd: Pietq Meksika Nuotraakaje: Mj \aw ii edais b esip dausiai nematomai dygliuotas iiglys. laos reikalingas ramybds melijq substrat4. puvenq laikotarpis. pavasari vdl ir plonas ieties pa.nuo 5 iki 35 cm. kad Sie augalai Ziedus kauna ant lapo. Marniera chrysocardium Ziedas. kambario temperaturo6 vandeniu. C a c t ac e ae. dai10 000 Siq nepapr2stai kysGs iikiuose (-+ Adrcsai. km svlrantys epifi tiniai augalai. 226 . Siuo pavadinimu. mudooi.es puoiniq augalq veisliq.Amerikoje iiuo metu augipo" (graiKikai el = ant narna daugiau kaip phylLrn = lapas). trgiinos: Visru metus saikingai lieti minKtu.usiaL Ad' jei gau@ vasaroti lauke. Tuo metu paarba durpiq turin6i4 iemg. pratruksta Zyddti. itio graziai atrodantys kabandiuose gdliapuodZiuose. - iki pat Pieq Amerikos ato€Fiq.

. l6tis lapai.a ieimfit C siniai. Geriousici ouga: Sviesioje. maiai saulatoje patalpoje.geguZd. nesi. putpuriniais bei violetiniais iiedais. Leidus apdzifti nu- - - lygu veisl6.metus. bet saikingai lieti mhKtu karnbaxio temperamros jo riiiysl 4-5 Rhipsa li dopsis gaertne- /i rySkiai raudorais cm ilgio Ziedais. Kambaryje auginamos lcislyncs. metus Sviesioje. nmybes laikohrpiu (nuo lapkidio iki sausio) lieti visai maiai. Tdvyr€! Brazilija. lfiti prieiiuros ypatulncB DaZnicu purKti. Per poje. Oeriousici ougo: Visus pjautoms vietohs. vais Ziedais. per Siltai alba per sausio 8 savaites laikyti tar$iai laikant krenta vesiau (10'C) tai skati. ligos: redieDkmingoje ir Siltoje patal.jus ima pfiti Saktrys. Vasar4 kartais fuputi patrgsri perkiabdaudais. 900 . irimaz siniai. apivietim4 arba iyd6iino loikos: rovas Dcugininos: A lomis. irna raukigiau Ziedpumpudq. iydintis nuostabiais auksinio atspalvio loistynot frgiinrs: Vasar4 lieti nuolat. SiurK- iiai apaugusiais nareliais ir kiek maiesniais raus- Kalddinis kaktusas ym ZySocactus tnancatus k S c hlum b erger a russe liaza miSinys. Siq abieiq msiq mi#[r€s Rhipsalidopsis x graeseri musvais bei violetiniais Ziedais. pusiau lGnkdioi.22'C). bet galima ir visus kaktu. Rugsdjo pabaigoje vdl ineSti i kambari ir pastatyti Siltai (18 . Nuo lapkridio iki vesiai.Rhipsalidopsis Velykinis koktusos Schlumbergera l(ol6dinis koktuscs c@n' trys c Tvirtas ir atryarus gaasiaiiedjs paikwlis. persodinti i brome- iiedais. irgiimos: Augrmo mefu (vasariospalio mdnesiais) nuolat. kaktusq trdomis. Abi iios riSys yra epifitai auga arlt medziq Sem do Maro kalnyne prie Rio de Zaneiro (Brazilija). ct ac e a e. cgn'- Gamtoje (atogrqiose) Rhipsalidopsb paflttp kaip epifi tinis augalas.ta dragn4 ory. su$neigti nglius i dregr4 lengv4 iemg. Nuo rugpjiidio vis maiiau lieti ir trfsri. Visos trys rDSys kas pavasa4 apsipila begale nuostabiq Ziedq. - ?27 . bet sa! kingai. Jei Zemd arba na il augal4 krauti dauotas pet sausi. iki liepos mdnesio galo trtsti kas 14 dierq. Cactaceae. Geriausia geguZes . Jq mGrunai lrm zavus. ligos: pakei tus viet4. zydr Daltatsr rausvais. Trumpdjaniios dienos paskatins augal4 kauti iiedus. kad subrgshl ngfiai. nor: Dainiau purlGri. kartais net iki kovo tre- Dcuginincs: Lapq ataugomis (priei sodinant i dr6gn4 iemg pjnviq vietobs leisti apdZinti). jei reikia. - revienodai laist nt krenta pumpurai. Praejus 4 savaitelns po iyddjimo praddti laistyti reiiau ir po nedaug. kairt- l6vyn6: Brazfija. Viena naujausiq veisliq puil-usis 'Go1l Clarzr'-('Auksaspalvis iavuolis'). raudonais.pumpurai. t Rhipsalidopsis rosea vandeniu.1400 m auldtyje. sumaisyt4 su smdliu bei rupiomis durpdmis. lliti prieiiiros ypctulijq substrat4 arba Zemg. pusiau uksmingoje. iyd6iimo lcikcs: c'nromddZio sausio menesiai. m6gsta vasaros gaiv4 (iki rugs6jo mdnesio pabaigos). KaLdinis kal'usas hegs. tikjokiu bndu ne vidudienio saulekait4. l(enk6ioi.

.

i kuriq sodinsite. Tame plpsnyje brgskr iio augalo ldislymas.rlkin lavos skalda. nuo spalio iki kovo I 2 3 4 5 6 7 I 9 I giau.hispil. kad Zemd. bet saugoti nuo liekus. ya lrrl7 i!. kalnq sridiq.rs. Taigi nuo tol Meloc4clrls pasiivelliia vien iyddjirnui.l - saikir- Astrophttunr tr+ionis. Theloca. Beje. 5eirno: Caclaceae. kokio jolG ktrs kaktu-sa-s neturi. kas 2 . maiai puvenq turiniia Zeme. Keletas geDdiq. Kenk6ici. Daugininqs: sdktomis smdlirgoje 28"C Zemeje.rugoti nuo lie- t!usl loistymos.tts Zydi nrJo pavasario iki velyvos vasaIOS. Nuo geguZes pabaigos galima iiDeiti i sauldt4 ir Silt4 viet4 Iiq. . bet Zelne privalo biti Siek tiek dregna. labai galima laikyti kiek vdsiau (bet ue Zemesrdje kaip iviesioje ir iiltoje patalpoje. Kas 2 . bet s. tod6l puikiai jaudiasi ant pietine-s palangds tiesiai tynoshg & 0 Ast ro p hjtt!fi asterias Manrnti llaria yaquatsis skydamariai. kis ir tilkamas klimat. 229 .. ligos: Laikoma-s per - steinbachii iia iiva yti kaktusai iydds tik laikomi art sauldtos palangds. fdvyn63 Vidurio ir Pietq Amerika.s Melocactl{s ljaltasi auginti Zali4 briauDot+ savo kin. dr6grai ir per vdsiai ima pnd. Vasarq kas 4 savaites patrFiti kaktusr.i1= qF tRz -v. labiau tinkandius iyd6iimo lcikcs: nnugiausia pava-sari ir vasarq. Svarbu. pavyzd'ivi. Nuo spalio laikyti Sviesioje ir vdsioje (5 . iis nugala-s labai m6gsta iilumq ir saules abkait4. karfrndles skleidiiasi ptrikieji Melocac ii . Cephalocereussenilis Thelocact s bicolor Kiti prieiiriros ypcfumci: Visus metus dazniau apipurkiti. kaktusq pu12 Mediolabivia jei per gausiai vioys schttiedcheniana l listoma.emg su pemzos tmpiniais. Douginimos: Sdklornis Q8"C iemt je).3 metus persodinti. ligos: voratinklilds erkds. laistyti nuolat bet saikiluai flaujo lieti riktai Zemei t s iiedai. smulkintr.g6lininkoms lkktusoi lobicu potyrusiens Meloroclus #@n' Gretimoje lluotraukoje matote lepeslriu-s kaktusus. h?iimos: Pavmar j. kaktu- T6vyn6: Nuo pietifliq JAV sriiiq iki Pieq Amerikos. lauke.:t Astrophytum iiedpumpuriai. miltuotieji virt celtrinio Sildymo radiatoriq. Neopofteria villosa Mamnillaria napina Manmtillaria laui Thel. tik iiem4 ji Geriousioi rugo: visus metus sauldtoje.' L_\ ^iis augalas buPirmtlsyk vo apra-iytils dar 1588 metais. Siukitu lepaZeisti SaknLl kepurdle-s jau turintiems augaJams. gemi pr. ypad Ziemq. bet Zaviq dygliuoiiq reikaling. lfiti prieiiuros ypotumci: Vasarq ir ruded kartais apipurkiti. iiuimas Cephala. Mat daugeliui iirl gan retq. Va-sar4 galima laikyti lauke saulekaitoje. pri- tyrusiems geliq mdgdjams. Kad tie augalai Zyddtq. aigi yra praQ gauti itin daug iviesos bei ultravioletiniq sphdu- je vietoje. Aituiltus gyvenimo lnetus eidama.v! si!kai iidiiuvus. iviesioje ir Silto- diolobivia.rs specialus iiltnamis.3 mehrs persodtuti i plokiiius arba didelius puodus su labai smdlinga.ocact sb eckii Wehlgartia nu. Geriau maiiyti . jiems bntinas tam tik rs iviesos kie- ieino: siuiai.L ii jo virsilnaje susifomuoja keist!-s plaukuot!-s pDpsnys. Caoaceae. kaktuPatlrimqss Taip pat prisiniai. mpiu smdliu arba smr. iyd6iimo loikcs: ttuo i reus seni lis. NeMudoti kaktusq Zemes su puveml priemaisomis.rleishl vaDdeni ir turetq pakankamai dmskq. vos pasirodZius Mios pikuobs naujoms atzaloms.r perlitu.l2oc) patrlpoje.cgeguZis iki rugsdjo. l5'C temperah'rroje). Strlcorebutia t Me- Geriousici ougc: Nuo pavasario iki mdens labai sauldtoje. 13 Sulcorebatia Pqtarimos3 l1 lbnkdic'r. lrgiim0s: Vasar4 lieti nuolat.

90 Akaricida.90*.n amuraria 197 AstfoPhytum asTerias veunr bulb(erun 58 .di|itata 174 iensis 1. 36.8l Auksuotasis flebodis {". nt- .E J Y I ZvaigZdute pazymetuose puslapiuose ra-site augalq -rt gens 9l miniata9l Aeoniun23.88. 168 arboreunt 4lS.* .69.hi ht28. 80 Augimo s4lygos 22. 192 Bambusa Anukatija r45 rulgark'Str ia- Aca thopheoni.t47.95 Bertelodio garzdenis 30 Benolania 123 houneana 123 nttatus 96*. 41 AuKtoji aspidisha 147*.143 Ajeras 25 206 Ardisia 16 Beaucamea 16. 149*. . 168*. 60. 94 Areca catechu206* Areka 206*.crystalliram 93 . 26. 56.28. 142*. 79 Atraflka 69. 93 Afrikind sparmanija 186*.93 tetragona 93 21. 95.92 143* .falcatus 146 . 69.68.spicant 197 .196 * radcliawnr 196 Alo.moofei 797 .tenerum 34135. - diadena 148 egregia 95 148 1. Iowii 143 - cathar1ica92.93*.95*.90*.verrecutula.142* apraiymus.57. 30 heracLeifoLia var.26.asia 16. 144* . 28.gramineus 28.serralipetala95 Begonija 18. 192*.90 Achimend 90*. 143*.24.gibbun 197197 . 148 metallica95 144*. 94.eeitchiil4l Anturis 24.18 -fotiosa goegoensis t46 Adiantun 2a.73 brasilense . 147 Asp idistr a 22.22 meqapota icuht 138 . 33. 22.81.26. 742.48. 142 Azzlija22.22 145 12.26. 5 - cunninghantiana2O6* r41*. 140. 79. 2a.ra 58 - imperialis 'Spea ata' 148 Aechmea9l* 1 chantinii 9l fasciata 9l . 25.58.143 Antpelopsis 3l - Linmingheana95.tricolar 9292 Afelandra 93*. 68.I92 Barometras 38 pentu a9O ArchontophoenL( 206*. 16 Beloperon6 Anigozatuhos . 14 .59. 33. Aklimatizuotis 32. Avokada 63. 143 .83.densillorus 146 . 95*.commulatum 743 .s 51.83 Auginys 58. 52. . 415 Baktericidai 5l Bakterija 55.94 Ardlztja 94* . - Apipjaustyma-s 41.197 . 19 Bletia Bon:sx 25 .28. 93 - fuvidus 137* . heterophylh 145*.93* . .aeutifolius 146 .8l Apvaisinimas 69 Arachis hlpoeaea2E Arachniodes 196* E Abutilan 15. 70 2s.comosus 145 Andq aviete 63 228 148*. 94* . 20. 145* .barbadensis 144* 144*. 196*. 34/35.90 ta' 192*.variegata 25.90*.43.149 Begonia23.147 22. 26 Asp i dist r d 22.82. 9l . 95* . 68.57.96 36.28.manglcsii 137 Anona 63.26. 143*. 31 . 45.57. \96 Adijantas 15.44. 173 Asparugus 25. 28. 72. 196*.25.83.92* Asimiliacija 69.setaceus 16. Boras 38. Alokazija 143*.7 4 .hildebrandii92 radicans . 74 Asotenis 173*.66167.22. 95 25. 144*.iriana 93 squarrosa93. 91.70.43 Bambukas 12." - landta 93* sincb. 64 Avortija 26.rex 1.95 mesoniana 'lrotl Aspleniun 22 - - brevipedanculata . 148* boweri 148.76 Botanika 12. 7 4. juodesniu Sriftu alspausd intuose spalvota-s nuotaukas atba pieSinius. 68 143 7l . BilLbergia3l Bilbergija 25 BIe chrutm 197* 39.45 caPncorne var. nigricarx 148 hiemalb 94 .51. - guttata 95* . 48149 . ?1. 57 . tabLlilo 78.48 . 144 ALlamanda 19.pictun 138 Acacia amota Acalypha 15 . 75. 22 Auginima-s 32.89.arboresaens 19. 146* . 75 Adankos 58.speciosus 92. 70 Bakteriozd 55 Balq augalai 28. 26. 13.aristata 196 Araucaria 16.28.206 Asconopsis219 Aglaonena 24.24.148 cleopatra 148 coccinea95 ougolv povodinimci bei koi kurios 3qvokos Acorus caLtnus 142 . 90 - h ispida 83.148 BeLoperone 14. 737 myriostigma22S Ataugos 58.196 sander iana 140.{t Anubias 28 Apdulkinimas 69 Apelsinmedis 63 Ap he 201*.20r Auldtastiebiai augalai J!.144 .r206 Achimenes \6. 79 ApMuga nuo gamvimo Apsauga nuo sau-sros 12 Apsaugos priemonds 51.costat ttt 143 Alavijas (alijo5iu-s) 25.25 .crenata 94*. 143 . 66 I 67 elatior 147*.nidt 197*. 16.38 Augimo vieta 12. 83 Aglaonema 24. .madagascar Ad. cucullife.144 228 Ananas 145* 145 bracleatus 1. 81.186 Agava 16. 68.146 Asparaga-s 25.thispida var. 91 swazicunr 9l . 52. 95. Cross' 148.92 . 149 Anthuri m 15.142 Adansonia Akalifa 19.a antiforlrlis 196 . L27 a C) tietwiiki ir botoninisi te 142 Aeschynanthus 15.9l* obesum 4l5. Akacija 4. 25.

106 sanderi 106 splcndens 106 Dipladenija 25.225 Echinopsis 61 Echmdja 28.48.wendlandiorum 225 Clerodeubum lA2*.24.56. 74. 22.. 89. 75. 28.103 Clusia raea I52*. 157*. 186*.72 EpipnraUum n6'.22.. 157*. 8l .155* Didziaiiede (karaliskoji) pelafgonija 125*. 198*. 198 b llata 198 28. surcubsa 160. 153 6. @ngesta 160 16l . 80 l5l*.40. 96*.ntcifera2oS*. 79. 58.215 Cyperus 16. 4*. 80. 30. 166*.68. 25. 52 - 18.157 percicum lO5*.104 155 .226 231 . 158 28.54. . 214 Brass o laelio c att leJa 2 14 Briedlield @aprastoji) 201).70.*.159 bowmannii 'Camilla' 159 maculata.grandiflora 16.2o7* CaI haranthus roseus - albostri@tus 158. 1OO.wenAii23 Ctenafthe 26. 186 - C itrus 22. 415.198 Davalija 19.papyrus 28. t6l glauca 160 . 1OO* . 153 Coeloglne 22 .16l.26.nmeA:6 213.ovata 15. 220 D i dy mochloena t r uncatula 199* Didzialapd hortebzija I 16 - Du1kin615 Duryes 38. Dregrnd 33. 153*.158. .hifta 103 .bowrinqiana senilis Cephalocereus 228.zebrina 750 Calceola.28.70. 59. 82.215*.s 15 x racemosus 138*. 139*. 102*.crbtata 220* .150* (*1triza'itEtna 25.9. 130 Cissrc 16.101 Catt leya 7 .ria .mariesii 198.caryotideuh 198 . 24.falcatum 198* CJtisr.coccirca lcd. 9/ Bud.punila lU7 .96 .45.haspan . 139 B u I b o p hy I I um long iJl o- Ceropegia 3l woodii 14. 139.97 Brunfelsija 9?*.59. 220*. 60. 138 Chelatas 71 103* Dalinti 68.deremensis l@. 9l*.bicolor 214 214 . 64.195 ftaqilis IOO isoplryUa 6. 57 . i6. 71.31. 1. 150 Chamaedorea - calaractun 2Oj .acaulis s 156 bivittat Cryptocoryne - - veitchiana 34135 .61.221 Burbuold 15. Crossandra lo4 arborescens 48. Dipladcnia3l.103*. 159 Dieros ir nakties tempe- ornata 'Roseo lineato' l5O picturata 'Argentea' 150 Cimbiieda 28.fruticxa 154 154 indtuisa C o no c arp us laev ig at us ry australis 154 . 58.23.lW citr inus 41 5.101 - crocata 150 Cik?622. 25. 72 Difenbachija 18. 3I comosam 151*. 66 167. 107* agavoides lO7 cornicobr 1Oj darenbergii 107 . 106 Dipterucanthus 106* .marginata 28.poftellae 16 Dipterdkantas I 06*. - r55*.149*.16.155 CotJlcdon 69 .pumihts 28 158 Cynomiun 28 - Dorot - veitchii 159. 96 . 198* Dftcen 80 Chlorofilas 15. 192" 2X*.159 he ant has be Llifor- mis4l5 Doritaenopsis 219 Codonanthe 151* . 16l .22 t4l.2l4x . C itrolortane 1<t tliscolar 152 . 10O poftetusch lagiatn 6 Citrusiniai - miclocarpa l0z vaisiai 63 Cleistocactus 225* laniceps 225 Cyclanen 16. 161 15 x banksii 103 gloriosa lO3 Dauginimas 15. \06* boliviensis 106. 154*. 28. Cohnnea .138 Cherimoja 63 . 70 Dizigoteka 159 Dizlgotheca 159* elagantissitua 159. 149 Brassaia actinophylla 48. 57 . 158 l0l*. 58 densiJlorum 220* . 36.69 Davallia 28.73.201 Brornelija | 6. 152. - labbersiana 156 oppenheimiana 756.102 Cynbidiun 15.23.crassifolia 153* .viscosa Brovalija 89. 139 spectabilis 139 Brachychiton 28 f uwstfis 48. 2A.151 Chlorophyun 74. 88. 81.38. 45.79.225 . 28. 106 devosianus 106 makoyanus 106 rt2 tuz* macrocarpa 48.33.grwonii223 ingens E c hino c e r e us p e ct inafias 77< EchiloJossubcactas Ca ellia98*. 26. 161*. 180*. pic- esculentqs . 159*.149 Calathea26.42.97* na 97. 2?n Coleus 22. 101*.25.harmsii lO7 . 85. . 139* .16l. 105*.24.25.tOz lla mitis 213.pomederiifolia 28 .156 156 .166 Diefenbachia 159*. 100 straussii 225. 180 glabra 36.150 Ceropegija 25.pulvinata l0j . 158* Dirbtinis ap5vietimas 22. s9.elagans 207* Chamaeramhenum l'l0 ChameLaucium 415.28.152 Cocolaba 19 Cocos 66167 - thot soniae 102 Carica papaya 64 Carmotw microphylb 48 Caryota nitis 198.56 Dirvos organizmai 36 Dirvos Siluma 22' 41. 138 Drccaeha 761* . 42.99 -japonica37. 26. 82. lancifolia l5O makoyana 150 ts7 Ciklamenas 24. 96 Br nlebia14.156* 156 Cupressus 16. 161 reiexa 16l sandEria a160 .31. 16I . - 2U. 139 - .57. 71.225*. 98 sqsanqaa 98 Campanula 16.48.22.225 .setosa lO7 Echinocactus Echereria 4J5. 125 Dicliioji gr ev ilija 22.28.104 Cryptanthas 156*.43. 154 154 .34135.25. 106*.gibbilora 1O7 .lutescehs 2O8* .Bougainvillea 415.161 DrenaZas 41.57.pyramidalis lN Capsic m annuum IOO*.105 - .41. 28. 26.28. raturq skLtumas 22. 180 .5a.208 Codiaeum 23. 25. 106 EpicattleJa 214 EPifitai 13.74 cltlorcfrl?F 22.lO4*. calyci- - uncinatum 138*. 139*. . 66167 Dendrobium 13.noduhsa 1O7 . 70. 7q 139*.draco 160. 97 Elksine 19.75.69.29. 220 Denbdrobis 13.fragrans lffi.229 Cereus peruvianus 69 - vartagetu tum 153 var.l5l Chrysalidocarpus 206 154.28 - revolua 157*.speciosa96. 149* .30. 59.155 . 208 Chrysamhemtn 15 Caladi m 14. 23. 161 - paacifiaru var. 75.grcciLis 158158 . u. 159 Clivia 15.105 Cimbidis 215 .26.160. 7 CrasuLa 16. l5O*. 82 Dauginimasis iaknimis 56.lleja indica 193* Budl6ja 193 Bugetrvilija 4/5.rhonbifolia 28. mm22l*.19 Cit|.30. 26. 135 Bro$laLlia 96* .darwinii 97 97 .158 allemifolius28.falcata155. 73. t57 Curcuma roscoeana 136 Cycas 22. 184 Brassavola 76 Brassia 220* - poschars$ana lCF' 100.159 Dionaea muscipula 28. 7 5.punitus 16. 25. 152* amazonica 152 antarctica 48. 75.81 8.24. 79.microphyla lO3 Corallina95 Cor d! Iine 16.infundibulifornis 104*.integrifolia 34135 Callisia repens C allistemon - Cinerarija 130*.

$.marantira 136 . 80. 737 Erantema 137 Eriocercus jusbertii 6l a o 4 Eustoma grandiJlorwn 110*.I13 . 770 Fiziologiniai sunikimai 52.78 Flebodis (auksuotasls) T I T 2Ot*.l70 . Gloksinija 25.116 Hippeastralia H ip pe Il4 as r unt lO 111.2Ol FortunelLl japonica lo2 Guzrnanija 30. 54 Gdliq langas 22 Gdliq temd 40 Celsvalsis kalistemonas 139*. neriifolia 48 pthtilo 31.178. 3l Eranthenn l3T*. 166 Crrybiena 71 . . 55. 136 Erikdtis 24 Eschinantas 15.2a. 7O. 165 rubightosa 165 sagiuata 31.Euhliarun 224 . ll8*.reinv'ardlii 168 .baldian m 224 bruchii224 .206.68 Eukalipta-s 12 Euolryntus euroPea 762 . 166 Grybhes ligos 52. 139 Cendjimds 44 Gerbera 25 Ginura 167*. 168 Gebenkrumis 29. - 111*.76 Gelezies stoka 52.strigillosa 116 Hypoestes26. 163.mubifiorum 224 224 . I l4*. 210 Fitonija 24. 135 runglctoal Jl. /z .193 Ilgalapis inlGQapartis 23.nolitangere . 141.l2l H . 164. 107*.18 Guava 63 Cuoba (smulkialapd) 30. 2oO" .ensis 164 benj an ina 48. 165 rctusa 48. 167 Lingulata 167 Hylocere s 6l Hypo cJfia 31 .atrosdttguinea 136 .bulbifera 136 . 57. 48 Guzmania 34135.101 Iresine 26.glabra 1. 92*.attenudla168 Iascidta 168 . 165*. lyrara 16. 166 Filtonia 24 verscharfekii 166* .167*. 165 Howeia22. 116* .48.hltharinae lI3.57.3l he tit 163.25. 79.6I jdponica 163 Fatsija 30 - - Ferocact . 138*.26.belmoreatn 209.136 . 207 Gmnadind nertera 30. 45. 164.arulreae 224 .albiflos 113113 .glabrcta 168 Iintifolia .31.163 babanifera 48. 167*.200 Ilgastiebiai augalai 21.ata 168 Hederc22. 114 Hortenzija 8 grondicornis 163 164.163 Fatsia 16.208. 131 Hipocirta26. 168*.1t3* - herbstii l7O.51 * pinnatun 162 31 . 168 Haraofl hia 28. 28.'1 5. t65 blltifolia 48. 111 jasmircides 111 Gardenija 25.japonica 162*. 64.26P7.31* . 109 splendens l0g tintcalli 163 . 111*. 28.166 l6*.I'10* 28.26. 43.hawkri 117117 .209 fors eriana HovEja22.115* Graptopetal 107 be lhotl GreiviLlea 16.28.72. 163*. 210*.11. 165 66167 lophogotu 1oB 165 elastica 16.44. /1. .bella 28.22. 168* . 25. 108 pseudocact s 163 pulcherrina 109*.2a. 110 Gebent 22. 193*.5 .16. 165 Globba 136*. Fatshedera28 92 ESverija 25.nultifiora 115 Hydrangea nacrophylla t Fikas 12. 165 Filicopsida 195 Filodendras 178*.26. )2.walleriana Indijind chrizaniema l0t*.carnosazS. 165".64 Fryzija 135*. t3t*. 167 Globa 136*. 209* 209 .209 Hola 16. 16.28.trun. 48. 166*.I75 115 . 113 - Geleiis 38. 108*. 69.t 13*.margarita 7.716 .muLtiflorus 168* . 166*. 116 t79*. . 162* . 163 .denudatun 224 . 34135. 165 Eurdtomas 16 Figa 63 Goethea cauLiiora 136 Gosslp i unt h e r bac eurn 28 Gralciiioji chamedordja 205.16.. 165 Gloriosa 16 rothschildiana 112* Gloxinia sylvatica9O niltt 14.22 Grevildja 16.764 Hibiscus 2a rosa sineflsis II3* Hibiskas (kimoZe) 30. 167 - Glhnocalj cium 224* . 81.repens ll7 Il7 .urguayense Gynura 15.136 90.167 aurantiaca 167 scandens 167 Iksora 25.57 - - phyllastachya 170*. - tob sta 166* . 115. 768 .lizei 163*.163 erytraceae 763 - asperu 'ParceLli' 165 benghal. 164 . 138 Gardznia 16.137 Episcia putcheLlum 1.12. 30.s 229 Ficus 16.162 Euphotbia 163*.laatnosa115 Iinearis . 179 Finikas 63. 12l*.207* .107 Eterinis aliejus 68 Etilenas 45. 14l.2o6. 110 Euterpe 206 Evoliucija 72 Exacunt 28 a1fine I lO* .118 Ilgalape gyvatbarzdd 28. 165.H J Y I Epiprenuum3l. 48.164. 123 Granatas 48 209".iniii 136*.73 Inbieras 63 Impatie s 1I7* Galenis 22.l&. 1ll GarZdenis 31. trysil 108 dehoidea14. 5'7.

54.24.26.172 Nymphea datbenyana2S Kinind roid ftininis kdtis.222 153*' 153 Kaladis 149*.ta216.72.30.208 Kokosinis mikrocelis 209 ' Llcaste 7 1uka22. Kar!Eiale25. 183 I38 . 123*. 176*.zt4 114 Nidularijus 174x. Kvapiosios pelargonijos Maranta l7l* NaSlaitind sanpaulija Naudingieji 128 vabzdZiai 220. 43.8I "Kengircs letena" 4lS elephantipes f37 Kerkdjai 171*.22 Op connunis 48.81 Olealldns 415.tubi1lora I2O Kvdpavimas 15' 69' 78 Marniera chrysocardium . .153 Kolumndja Kokospalmd 103 66/67' l8O .76 scoparium l2l*.43. 11. .flavescerc216 .80 Pa1rna24.172 Oras 36.24.225* 128*.hiopogon jaburan 28.1.52*.70. 100 Lavendtla angustifolia Mikoklimatas 76 Katpa)nlintai 28. 55.8-. 137*.papilio 218 Morgano iilokas 30 .harpoplrylla2l6 Mediohbieia22g Kainattte22 Pachtpodiuht 175*.55. - coccinea 15.42. Microcobum weddelie. 135*.9isiymas 42. Odontonia2lT vatteri .9 LaeliaT6'21'6* 227 t23t.774 Nertem 30. l0O*.3l.innocentii 174 54.38.26.pollahlhtht |19 Klivija .71*. NPK77 submammulosts224 uebelnannianus 221 83 Kerpds 70 Kiauliauog6 Jacobina 7l Jasminum28.41.172*.40.171 Miltligd 50.wrightianaz2s MitI^22. l.163*.26.103*.linfunii l1O hezin'26. 81. Kamienas 25.172 121* l2l Molis29. 54 Nuodai 38 Nuodingi augalai 73 Nuostabioii monstera 25- 26.carolinae 173.luzi)^ 152* 152 Jatropha.173 Kalateja 26.jajoiana22s . 54.207 lantst^s 1. KodonanG 153*.8l. Leptospahum 16 72. l4l.6\.pentlandii 225 rebutioides 225 2U Mimikrija 76 Mimosa pudica28.napina228 Krotonas 23.52. 80.221 Neoregelija 26.26.150 Medinild 19.25.grand.216 Nudegimas sauleje 52.76. 33. Nenatanttus 1\6 1. 52.ll9* Kiparisas 22.l70*. 34135.43.l9O l9O Kad€ja 214 Kavamedis Kekd 15. 208*. 75.129 .83 26 16.120 Kvarcinis smdlis 57 Margenis 22. 14. .74.135 Kalizija 30 KalCdinis kaktusas Kalceoliarija89.9T*.120 19'34135'69' 1'16*.t 150*. 213. 56.ll9 . 8l.l7l 50.68 30 Metrosidercs eacelesa 174 Kanarinis frnikas 30 Palepads 15. '76 Kiminai 40.190 Kordilina 154 Kotelis 15 Kretinis pteris 22 Kriptantas 26.771 Milcolepija 28.171 Neoporteria villosa22S manginii 30.229*.!23 . 211*. 16.66167 N 5a.76. 172*.'16 Oralis adercphylh 137*. 79 Orchid€ja 16. 190* - alodolia 19O.76.123*.15.putnila2l6 .apirespelargonijos19.82. roZd 197*.174*.70. 163 MicrclapiazS 28.218 lcamerianutuzl.77. 22.69 Mimoza Min-sai 25 30. Mikroelementai 28. 50.paucilara Il8 Jaooninis oieKnis 162 Ja^sminaitis 19.775 . 89.61. 174 Kamelija 25.192 Jatrofa 30 canea 118. Lizdine clowesii2l6 36.76.216 36.71. 73 120*.26.oleandzr 415 atl atica 174 .120 176 . 26.728 Kirminai 52. 78.45. 47.200* exabata Pachim 30. Mamnta25.25. 157 Kiskiakop[stis 137*.77.S .72.68. ' lr9*.zeilmanniana Ktemnte 156 Manginio kalanke 30 120* blossleldiana M Monsrera3l.82 Katildlis 6.26J27.95 Kambarinis bonsas 25 pakabinami augalai 23. Nenera granadensis Kalpok6 129*.98 t-lipiojaotis filodendms Melocactas 19.80. Lapinis kaktusas 226 226*.45.backebergiarc225 .120 Medejantis storalapis 48 Nepenthes 31.crispa2l6 . 193*.26.34/35.Koolin€ iild 28.31. 19. l7l.55' Jautusis musekautas - podagrica ll9 28. l.197 Lobivia 224.25. Myrtus 16. 199 199*.L70 kora Yucca22.28.concentrica 173 Mwdevallia 221*. 114*. 193 . . 174 .spectabilis2l6 kaharutd 195.43.26.30. l9J*. Miltohija (miltoniopsis) 28.L23 34/35.28. 42.216 Miltoniopsis 216*.30.2U .magnifca 123*. 38.lamerei 175 34135.33. leuconeura 4'7. 36.120.anceps2l6 cinnabarinazl6 .229 Nidularium 173.25. 104 laui228 . 156*..28.77 .226 Notocactus224* r ?5r 17< - apricas 224 at3 .43.152 Mezgin615. 216 Lindeno ksantosoma 80 Leea quineercis 17\*.4. Nephrolepis Medinilla 15.50.deliciosa 172*. -fulgerc 174 lapai 14.212.2t 6*.26.216*.225 Kalanchoe 16. 25.173 226 KalankC24. 1. Kristalq susidarymas 156 Mamnillaria 7l . r90*.191 Liuksometas 22.119 192*.25. daigremo tiana I2O Ktrokeliai 15 58.purpwa.25.221 Oiekinis 26 Oro dregnurnas 12.mocrocarpa 1.70.bocasana22S Kromndra 19.217 bictoniense2\ . 138*.149 .44 Oncidium 218*.schmiedcheniana22a 123 Meilenis 10.52.28.57.famatimensis 225 . Krimas 16 .123 Pachytachts lutea 21.121 Miltonia2S.74 139 Kaplamstis 183*. 119 Il8* 132 erimaiyld) 191*. 174*.75. I13*.137 .28.pinnata 58. 16 Nerium 66167 174 .25.176 - spelancae 199* dzs 226.e 217 Lotus benhetotii3\.69 5l Minuojandios museles MirabiLis jaLapa Odontioda 2I7 Odontocidium 217 Odonto7lass t 53. 25.billbergoides 114 Ka'ijot^207*.79. 82. 38.12*. 80 25. 154 Neoregeha 173*. 53. 103 Kl. Kaktusas 12.74*.Pandanas 22.28.l4l num2o9* Nopakochia phlllnrthoi. 42.25.25. 73.33.24.44. 71.193 Kalija 19.80.83. 137 ofrtcinalr l19.laquensis 228224.16. conciwtus 221 ottonis 224 rutilatLs 224 l4l.16 ll8* 38.83.72.172 .59.62. 174 Pachira 16.118 . 77 . lneliocanlelaz| .

200 Pelesiai 52 Pellaea 2oo* atopurpurea2OO 28. 7?. 113*. 195.viritlis20O Pentas 125 - . t76 n 2 la".225 Rdjus 182*.21O Rhi psa li dop sis 227*. l8l* Phal@nopsis 12. 136 a o E 26J27 . 726 Rambutirllas 63 Rapipalmd 22.41. 30.179 .136 Pelargonija 19. Re inw 126 Renafihopsis2l9 Retinimas 69 Rhapis 212.pani.obconica 126 .fntticosa la1 . 782 .26.201 Paprastoji mirta 172*.202 bilurcalufir . 175 * sanderil'15 .ulata ercelsa 48. 39.'onia 136 Papaja 64 Pap.falcara20O 2oo . 48. 117*. 38.iedliel6 20r*.tre ul!:t203 70. Pentas 15.210 Ph rodiklis 38.82. taz - caerulea 415. 182* . ?0 . n9x.I8l t8l -f licifolia 48 . 82 - 4eriana 193* . 133 P ap h i op e di lu Pavonija 136*. 51.ndrcn 16. Puansetija 12.pedatu l'78 7'78 . 125* Pinija 25 Pipitas 26 Radernachera 25 . 45 16.219 P hylLil is s co Io pendr i u nl 201*.sinsii 17.canariercis 64.ensiformis 203.H J \.210*. \18. 125*.125. 126* . 124.193 Perlitas 38. 32.25. 109*. U4 Potinaru76. 66167. 61.vioLaceae 124. 76.ole 26. 177 Pladiatagis 13. Pilea 179*.53. 28. 194 PapedZialapis (spatifi lis) 133*. Pa|onia lti|larc 136*. 30. 75. 182 ar dt i a indi ca 126*. 79 Polrscias 57.80. 28.48.lU Passillor a 28. r41. 108 Rebutia 225* marsoneri22S Perilepta 193 Pe lcpta 193*.25.senilis 225 . 89.sinica 182*.titte 2U .203 .724 125 Peperontia 31. 127.spruceana 179 179 Pildja 119*.28.wendlanclii 178 Phlebodium Prieiiuros klaidos 47. 66167. 181 Pert$imas 54 Perzyddjimas 69 Poilsis 33.nniranana225 .25. 28.22.oasil225 .84185.1'16 grandiJlorum 15.21o dactJliferd . 218*.59.24. 227 gaertneri 227 x graeseri 221 - . 63. 198*. 72. 78 Pisonia umbe!!ifera 180*.201 Philod. 25 .Endriaurita 203 .51. Papfastoji b. 2Io* l8l*. 203* oetica 22. 81. 82. 77. ?9 . t95.180 .wlgaris 126 Pseuderanthemult Pteridophyta \95 170 Papirusas 28. 39.2031203 . 177*.203 Pter is 28.oeflendahlii l8O Ple#osios erkes 50.nochrysunt . 51. 36. 158*.125 gibbosun 176 Patuzitai 79 Parodia 225x chrysacanthion225 . 58.ofu)ralissinurt 3l Peldja 195.210 .182 Raibuol6 72.77a. 175*. 158 Pelargoniun 24.serpens 177 25. 39. 181 P o go nat he rum pan i c eunt * a224 .mutabilis 225 .bafouriana l81.61.127 Rhoeo spathacea 182*. 78.sanguinJlora225 Pa-siflora 25.attrs - bipennifolimt 178 bipinnatiJidun 178 entbescens 178. 28. I Pandanus 22.124 Pat4rimai 23 Pavojaus simboliai 73 Po. 58. 180* Raudoniiede karpa.Suifoylei l8l . 40. 113 Raudon.graveolens34l3S . 63. 80 PurKti 43.r24*.202 Peperomija aLtI -fotutldIu 177 scadens . 7O. 218 Raktainl.179 . 171 Pirefumas 52.179 . 108*.sellaun l'78. 109 201 r25*. 54 Primula 126*.25.2t9*. 78 Puikioji medinild 123 Punica granotum 4E Purka 15. 80 Persea americana64 Persemonas 63 Persodinimas 15.75.rosea 227 Rhododendron 22.scandens23. r25*.rctundifolia . 15. 178*.28. chtsiifolitt 111 fraser i 177 2to Raudminas 30.178 manidnum 178 hieZinra 32.214 Pdemones priei kenkajus 50.scolopendriunt Phoenix2lO* aureunt2Ol* Reris 30.eolatu 7 3.44.125 lan.roebelenii 210.25.179 crassifolia 'Moon Val- 66167 . 176*. 172 - 176*.76.ky' t19 num tulatiilolia .frfiicosus l8O .26. 203*. 124 nlollissitna 124 quadrangularis 124 racenosa 124 - argyreia 117 ariJolia 177 caperata 177 .202 Platycerium 13.coleoitus ).178 . 180 Pistia stratiotes23 Pistija 30 PjautuvL(k lsis cirtomis 28.anqo lense 202. .ntinasa 225 muscula . 200*.210 huthilis 48. 78 Pikuoti 57. 40.vio laciflora 2i25.japoniatm727 obtusun .iede kalaflke 26 glabella 111 griseoargenlea 177 incana 177 mac lasa 777 obtusifoLia 34J35.80. l2'l* 48 . cadierei 179.177 . 218 mela. 30.198 Pladialapis papartis l3 edtlis 64.31. 202*.69.779.126 nalacoidzs 126 .grande 202 202 Plaukiojantys augalai 28 P laul:uotumas 16 Plectrcnthus 28. 76. 202* . 36. 52 Pogonateras l8l*.

137 Smulkialapd guoba 30.130 59. I l7*.. 188*.133 ToLneja 26.8r Tamsoje dygstantys auga- na227 Scindapsus 162 Scirp s31 - cernuas 28. 31. 158*. 134* . 2l l Sagerctia49 2ll.71 Sparmanja22.ingia 16. kininis elskdtis) 128 .52. 69. 185* - Ziemcx. 16.42.jilifera2ll . L29 alpina 129 . io. 130 TKS 40.sE&frosuflt 80 Sprigd 25. 79 svelnusN aouanlas Ju Sverbned js 25. 133*. 28.193 - bicolor 228 235 .radicatus 793 .28.melongena 132. 133*. 31. 26. cuspidatumSO Canbria'Plush'53.stapeliilorntis l.54. 2s. 117 Stefanotis 25.186 Z e (karohe) 193*. 26.191 X - Oglis 14. 129 t39 Solllnun 132* aviculare 732 .786 Sonetil/1123 Sop hro lae lioc att ley a 21 4 Sophronitis 76 margar itaceae 723 lai 60. s6.lanciniatum 132 . 56.butckii 228 Tillandsia 134* Tilandsija 13. 130* .61. 7l Tesrudina a 192* ebphafiipes . 69 S6kla 15. t28*.4.pseudDcapsicun 132 . 18. 58. 184 Siloka^s 25.71.regina 13O . 185 Slrauaantysrs lrKas J / Slruzal )2.72.133 Stephanotis23 . 16. 184*.60. 129 Skathd ratikld 180*. 16. 61.l3'1*.fantonnetii 132 . t4 . 189*. 68.3l menziesii . 127 Rombinis lamstas 30 Rosa 24 - morganiatlunt 31. 141. 24. 55 Svyrantys augalai 23. 183 Sausra 12. - Scutellaria 129* .75 Virusines ligos 51. 79. 26127. 2 I 1 *.corebutia229 steinbachii22S Suodlig6 52.791 Zebrina 135*. 58. 57. 69.72. 19 l*.' Solcirolia 16. 183 Trumpakotis vytenis 25. 70 K[Stes mlsrunat Setcreasea3l Shorea'76 Sidabrinds ddmes 54 floribLnda 133* .59 TrichocereLs6l TrijuosG sansevjera 183*. 22.69. 130*. 55.59.2ll . 183*. Sphagnmt 38. 142 Vikswoli 12.68.22. 74.rehma nii 135 Zebina 191*. 34135.siebouni 1. 29. 42.29. 25. 134 Streptokarpas 23. . 15.sylvaticd lq2 192 Testudinarija 192*. 54 .789 .endl.59. 186*. 6l . 80 S Unksmene 197*.23. 48 t28x.79.128*. s7. 184 Scheflera 25. 29.jasminoides 132 . 79. 39. 48 RGis 68. 2U VasL-uole 25.rowleyarus ).Jluninensis Ttadeskante 26.24.raaesaan a 189*a t.africana 186*.s Streptocarp 15. 30. 734 Visimo pumpurai 58 Voratinklines erkes 24. skeltaziedis 129*.93* . ZygopetaLm 22\* . 3t. 70. Z 59. 26. 102 lt5*. 188* podophyllun 188 stLrornm 30. I Vaisiai 14.2O5.52.80 U Inus Lin&znii 1 9l* pamifiora 48.61.28.132 .soleirolii 186*.80.speciosa 13l 131.80 Vitis heterophllLt variagata 144 Vriesea 15. 63.3O Serisa 48 Serissa citrdornis I93 . 197 Uolaskel6 30. 46. 85*.l. sodas22.72 Valgomasis arachis 30 Vandens lelija 30 Va-iingtooija 7. 43. 72 Seflera 25.185 . 57.thea 48 Sagefetija 48 Saintpaulia 1.66l67 (cmer:rnja) JU! 28.. L91.133 -fiotibunda walLisii 133 l33 - clanea 134 50.3l Sin cardinalis I31 guttata l3l t34*.85 .54. 57. 192 Tetrastigma 16 .188 Stngonium 31. 185 Viksvinis ajeras 30. 185. 75.185 Sparnannia 14. 184*. 133*. 30.Moicissus capensis 183*.40.28. kinine rci. 45 . 75 Usuotoji uolaskdld 184*. 34/35.2. 185*. S chlumbergeru 31.lis (papddiialapis) Spatifi 25. 189*.blossfeLdianaI89. 15.costaricana 129 Sedun 415. 79 Selenicereus 6l Senecio 15. 102*.26Jn. 221 loo*. 30.135* carinala 135 psittacina 135 splendens 135.22 Viio kalateja 30 Viemmet€ paprika 12. 7l - Xanlhosoma 191*. 25. '76. 63. 56. 48. 31.'7'1.162*.183 Sansevjera 26. 75.50. t2a Salvinia \95 Samanos 50. 180 Skiepijimas 82 Skydamadai 24. 2t l* Sabal2ll* ntinor . 48. 63.|U 129* .100 Vijokliniai augalai 44 Viksvameldis 28.80 Vuyhtekara2lT 217 128 Rossioglass 2\7 RoZd 16 RoZd mazyld (kinrot6.endii 132 . I J l. 189* - chinensis 415.6p7. .albiflora 189 189 . 63 SCja rLbrotinctunr 185 .voinierianum 188* Tetrastigma 188*. 36 S axiJr aga sto lanifera 30.76. 8l . 65. Z 7l zle bergera russe li a- 40.villosa pani ulatum 49 Sy4t gi um c Sul. 183*.189 Tolimiea28. 189 Tr+ios 38.29.48. 72.robu-la2Il Weingartia muhispina 224 WahingtoniaT. 26. 185*.ellioftiana 135 . 36.115 Velykids kaktusas 227 Z! go cactus t runcatas Zingiber ofrcinale 65 flocculosa 19l pendala l9L purpusii I9l ZZj 184* Schizanthus S ch|um actinophylla 184 arboricola 184.134 Wifieaia l\8 Wikonara 217 S bspeciesSo S ukarn-(tej ima-s 52. . 188 Thelocaaas 29 Zemds rieiutas 28 ^eme zemes stoKa tJ6 Zyddjimo laikas 89 ziedai 24. 48 SmulkiaZiedis katildlis Sakrijimas 60 lza S arLs e v i e r i a t r ifas c i at a Salois 69. 144.135 Sejinukai 63.90. .227* . 183 RiesutinC kokospahe 208 Rochija 104 Rodemachera 25 Rododendms 127*. 25. 146 Snithianrha 15. 184 Zanedeschia 16. 34135.82 KUCyS )1.28.162 Skotela 79 Smi&as 146*. Saloriastiebis 14. )) /J loetida 48.. . 68 Svolinnelis 70.herreanas 793 . 80 Skindapas 25.144 Tulpes 82 Singonis 26.186 Spathiphyllun 15. 77 S'anpaulija 16. 66/67.palmeuo2Il SabalpaLne 2l I *. - | 55)q 1 <5 .I3l*. 57. 135 aethiopica 135 3l. r37 Smitianta 137*. )J Sluoteld 15. 26127. 133 Soralapls 24. 158 Vilmmedis 30 Vinca minor lO1 rosea l0l v rlsunlq auglltal 5/.

. 207 k.. BonsaiCentrum.205 v.. a.. 134 a.. 182 k.213 d.k. Wetterwald: P..rid. 1s7 k.. 166 k. 189 d. zlufelolq kad vaikai ar naminiai gyr'unai oeliestq augalq. Stork P.205 a. Riedmillen P.... 24... l8l k. 183 k.14 k. 106 k. 29. 101 v. 191 k. d. 184 k.. a. 194. l lJrdyKla lr rologmlz|s fryoncnas J[!ausas ui param4 ddkingi: Be[edikt Wolf. kurie ypai nuodingi arba gali suzeisti ar sukelti kitokiq nemalotrumq.. 150 d.... d. E 4 Miinchen.. 157 d. 1990 Lietuviiko leidimo teises *Gamta '..224.. 89..91 d". 145 d. 107 deSindje (d.2\4 v.i Pott P.)i Becheren P.. 14 k... 59 v.. 188. 155. d.d.216 k . 56. 222. Luckel: P.YI c) Iologrofoi: Apel: P. Sammer: P. GEO/George: P...U 4 vid.. 195 v. 225.k.. apaiioje (a. 149 d. StrauB: visos likusios nuotraukos. 1..a. 165. vid. 165..21O...a. l8l d.208. 193.. 153 d.60 k. 147 d.214 a.223 d.l4l\..26 d. 186 k.. RaufiP. t72.. 195 d.. Kai kurie augalai iiskiria ir tai pamideta oda dirgimnti skysti iiq agaiymuose.k.T. 201. 8051 Haag a.118. viduryje (vid. 39.212. 119 d. 192v. 224... 129 d.. Ushie Domen visi likusieji pieSiniai. (4).6.49 v. v d.i Heitz: P. 184 d. a.225..207 d. a.. ll1. HolzbriinnisEaRe 17. 229.. Mirtinai nuodingi ar tik sukeliantys regalav imus Die Pie56i Marlefle Gemke: P. 7 k.v. 50. 48 d.. a... 113 k... 214 v. BAMBOO/Descat P. 26.48 k. 62. 132 d..). vznKarns pzrzymeD rgtuKote. 106 d.d.. Kai kurie G jq nuodingi.. 137 v. 126 v .. d. vid. mein schdner Gartery'Stolk: P. 189 v.. a..k .l neuisimovg pirstiniq. 53. a. - . 44 k".k. 142 d. 154. Photoplanr P. 168. 221 k a. 16r... kas skutdiiasi alergija" neturetq liesti 6iq augah.. 65 a.. Benary:.2O2't.136 d. 122.a.. k. 141 d. Augalg aprail'rno ivade (P. kaireje (k.173d.216 d.. 40 k' 42 k. 176 (4)..221 viritje (e .92 d.. a. l3g Hansel-Genelett P. k. 218. 1.vid..... 1995 - UAB l6 k.. 192 a. 124 d. 87) iSvardlti tie kambariniai augalai.. Gydrgy Jankovies: P..219 a. Tie. 185 k. 163 d. 5 |.. .. Vilnius.. 182 d...219. r99.. 227 d.. 16. d.22o v. 57.2l. 219 a.d.70..d..d. ... 6Q67..\ l9l d. 143 k. 223 ki Eisenbeiljr P. 197.a. Sperlingr P.. 150 k. @ ftfe und Unzer Verlag GmbH. Heidelberg: P. 198. augalq apraiymuose Zodziu 'Atsargiai!" paiymimas pavojus sveikatai. Becker: U I v.). I 17 a. 158 k.d.k.215 vid... Amper Baumarm Stofnbach fe...206k. 220 a. P . 2l ^.v.. mein sch<jner GartedKdeg: P. 93.... 144 k.167. a. l2a k .k. 159 v. 226. 132 k.209.. Busek: P. 6057 Svcrbiousi nurodynroi Sioje knygoje pasakojama kaip priziureti kambarinius augalus. vid. 227 k.96 k...l. Be to. 152 d.. Reuter: P. 95 k. 148. T'FuSy..r. Posdach I107..a... 136 v.. 64 vid. 2o3.163 v.. 7 vid.226 't .v.). 103 k.174. 110.. 49 a.171 d. d. 183 104 145 156 d.. 162 d.. 166 d..d. U 1 a.213 k.. Wothe P.. l. 105 k.k.2@ d'202 a. 36. 153 k.....215 k. 190.. Ceristel Langer: P. 58 k.). .1.. 180. 179.k.. 175 k.... . 175 d... 12. 228.iery.k. 173 k..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful