Holino Heitz

)

ei_L
Cn

l)

(-r\-l I

'l 9;\
Dougybe ilirrctrnrii r ir potorimg, koip ouginii nrniinrrcinq
KOm00tnes ge es

o
C.

c
>N

(n

l

=Y l

o_

GAMTA
ff"

635.9
15

ye$t^
I5

ia: H. Heitz. ZirnmetpJlanzen. Grife und Unzer Verlag GmbH, Miinchen, 1993

vokieiiq kalbos vertd G. Jonutiene,

J. Sartataviiiend,

V. Gerulaitiend, V. Banionyte, J. Tumantaite
O Grefe und Unzer
Verlag GmbH, 1995

Redaktord L. Petkeviditte

Moksline redaktord
tsBN 9986-44+30,6

-

gamtos mokslq dakard Z. Lazdauskaitd

o

UAB "Gamtan, 1995

Holino Heitz

Gelig knygE
D6lpuoSniq iiedg orbo lopq lobiousioi m6gslomos komborin6s 9616s. Kiek retesn6s bei nouiesn6s veisl6s. Koip ios priii0r6ti, komponuoliir derinti prie inleriero.
350 spolvotg nuotroukr,i ir 140 pieiinig.

Nuolroukg oulorioi Frydrichos STRAUSAS (Friedrich Strouss), l/toksos VETERVALDAS (Max Wetterwald), He rmonos EISENBEISAS (H e rm a nn Eisenbeissl i r kiti.

Pieiinioi U56s DORNER (Ushie Dorner).

uar GAMTA
1995

.

lai.Sviesa 20 Nuo ko priklauso Sviesos kiekis 20 NemaZiiu svarbu ir iihuna 22' Kur geriau laikyti augalus Zl Kaip tinkamai derinti bei i5d6styti iinotind opie komborinius ougqlus ll -83 4 3 F linokile poiinti cugolus 12 saYo Gimtosios vietos ir klimato iuostos 12 -Tropikai (atogrqZos) 12 Subtrooikai (vidutin6s atogrqios) 13 ausilus Ba'idai augalams 23 Zl GraZus dekoratvviniai puodai PRAKTINIAI PATARMAI: botanika nuo Saknu iki Ziedu Apie k4 byloja iiv./rantys augalai 30 Gausiaiiedis fultililis (Campanula isophtlla) . hr deniu.mk so'do auialai-28 Ausalai vaikam. 19istorijos '- iies iavadi"nini'd ddis 19 Sis tis is lamuariniq augalq Kiek augalui reikia Sviesos .6 I = lvodos Kos I l(aip rinklis.matyti B lapu 26 faniUarini a. pirkli ir loikyti ougclus 20 Bene svarbiausia .4tai ir saut6tai vietai 28 Kvapieii auealai 28 Sescii rir€sJtantvs ausalai 28 l9 Zi. rruos Qautma lai$ty6 kalketu vatu- . 28 Sr.izda 16' Aueimo btdai ir syvenimo l{ ir Hti indai 23Kaip ir ka pirkti 2l Nlazi ir aiai:ti aueatai 25 Kambarini u augalq teikiama ' -' nauda 2l Ausalai kiekvienam gyvenimo t-6"e 15 Kziip augalai pdsitaiko 15 Ka apie augala pasako stiliui 25 Ka apie ausala pasako antroii -io ru- u. ausa.iai.iews # iedauiclio kanrbariniq dugalq. tinl€ntys kar.

epiftinc. bugenvilijos PR.ikti negaliq 50 Kaip paiiam pasieaminti butinu i p*Stino prie:moiiq52 veikla 52 Lycaste skinneri . gelsvasis kalistemonas (Callist e mo n c i tr inus). tograjoti augalzi (i3 kairis i tu1ing): Viduriemio iiros soulg m6ltslon.1|*ot " ma Eaugin- . Siluma. dirvoZemLs sud6tingc 55 Dausidmas auealo dalimis Dauiinima^s s6[lomis 55 Ka p. kilaip tarianl.to Adiantutm iki Ptiris 194 PallmEs PRAKTIMAI PATARIMAI: kaiD laistvti.s 64 Augalus sarsdinaniios prieZiuros " khildos 17 Motio eun'uoliai vietoie Zemds 17 Bonsai. zk^cija (A c. l>ugenvilija Jei sutriko auealo ev!'Ybin6 Jei atsirado kenkdiu 52 Jei bimete grybelis' 52 (B o ugainillca).s). tys kombarinioi ougolcl ' Va AntoJe eil|iet Citr ofortune lla miti. literottro 238 prieZitua b"*. ka apie lieas ir kenkeius eali pisalTti iugalo lapi 5d' rnGrinas.. Adeniutn obesutn. sa chinensi.s i eg at a' v eisl6.4siro 'ph'vtum Thelocactus t22 S6ia'63 Dtgimo trulore 63 "gz6tiSt<rrs iki gudrybes'4{' ' Kaip toliau auqinti bei prDitueti ' aui!. paprastasis oleaadtas (Nerium oleander).ika 32 s usi pazinicite su augalu 33 Vesetaciios ritmas ir io reikimd priZioiint arigah 33 Penkios bfltiniausios sqlygos gerai augti: Sviesa. vanduo. tiklr oji lav anda (Iwandul a ans us t i /olia). oras bei io drdsme.l(oip geriou priiiir6ti Douginli ougolus rc lcip iou konbcrinius ougclus 32 Ka darvti isisiius aueala 32 Siir da du'J. A eoniun arbo r ewn' Atropurpur cun' v eisle.yUni tinkur'ttys augalai 18 Nuotraukoje (4 ir 5 puslapyje) nufo- ikus bedqi 50 Pirmoii pcgalbo Kad ausalas biitu sveikas 5ll Kaip iv. kaip minkitinti uiaeni.rivalu Zinoti apie !15 daiiinima 56 Ko ieikia iuealu &usinimui 57 -dirva 57 Dausinimui iinkamu PRA]<TINIAI PATARIMAI: dau Svorbiousios ougrl{ ypalyb6s ir potorimoi koip iuos Driiiurefi 8l-229 itsargiai: nuodingi augalai 87 Zydintys auealai nuo Acalvpha tki Tintcicschla I Reti ivdintvs auealai 135 Stamdt zydintyi augalai 138 Lapiniai augalai nuo Acorus ir tisos 35 Ar reikia su augalu kalbetis? 39 kaiD DaruoSti Zeme ir teisineai ginimas ataueomis ir ausiriais 58 PR-AKTINIAI PATARIMAI dauginima-s s6klomis dar litaio 60 I Zcbrina l{0 ikf PRAKTINIAI PATARIMAI: periodinti augaluj 42 ir Reti lapiniai augalai 192 Paoariiai nl.ds Drir. medliuose gyvenanti kaln4 orchidija i3 Wdurio Afrikos. f8 d. melsvoji pasiflora (Passiflora caerulea). C ham e lau c ium.'taip dritinti orq 12 PRAKTINIAI PATARIMAI: kaip gendti ir formuoti lajas bei kitos s6liu prieZiuos S6jinukrl prieZiiira Ypatingas skyrius: 6l ttto Archontoohoenix iki ausalai i5 eezotiSku vaisiu saftu 53 " lkrshingtonia 204 Orchid6ios nuo Carlera iki Zy*opeialum 212 Reiosios orchidEios 220 Kaktusai nuo . Pirmoje eil6je: kiniris erdkdtis (Ro..o.maias didelis oasautis 17 Kas Zinotina aoie bonsri Vordg rodykl6 zro Bolonikos ir sodininkystes lerrniny rodykl6 58 iohinioi: odresoi..AKTINIAI PATARIMAI. sikl4 galiti naujus aagalus- Ii j4 l. saulutind daratdl| (Dorothe- onthw bellidifurnb eieveija (Echeveria Silokas (Serlarz rGis).cia armata). Kinkano Vi&nHinis palnis lapai atrodo lvp iisksti rankos tpirStai. kiniuis erSk6tis (Rosa chincnsis). t""*' ( vasin I to - (Fortunella margantd) vabiai valgomi.

ir leidykla iiatne leidinyje atsako trumpai: titrk:fnos prieZiuros. O norint tinkalnaij.r-s pri2iurEti. privelu gerai iirnuryti kiekvienosju poreikius ir rnokdti ! juos at-siZvelgti. KaZin ar visi girddjote. kad vienierns augalarns butirrrs poilsis, o kitietns - ne? Arbe kad ii augalo fonnos bei lapq galirna sprgsti. kiek jern reikia iviesos bei vandens? Jei Zinosite, ii l'ur ki-

J / 4.1 f\ I- .L.

o reikia, kad J[sq gel6s

sraziai ve!€ht? I toki suddtingE klausim4 autore

Apie culorg

Halina Heic (l1alila H eitz), p\iLr kunbarinirl augaltl Zinove, 15 mehl vldovrvo "Marto sodo" kunbarfutitt

augalq s$riui. Berrdradarbiaudarna su botauikais, sodiuinkais bei iirntais tukstaniiq skaitytojq,ji ii tiesq gerai perkando kanbariliq augaltl prieZiuros paslaptis.

Autord ir leidykle d€koja fotografui

Frydriclrui Strausui lFricr/rich
Sfrarrss)

ui iavinga-s nuotraukas ir

Uiei Donrer (Usftie Dorner)
tarejarns:

uZ jos

aiikius ir raiikius pieiinius. Labai d€kingi esame ir visiems mlsq Pa-

Tinkqmo prieii0rq turi b0ti nuoiirdi ir protingu
l(onborinioi ougoloi, ncidoug priei 300 metrl otgobenli ii lolimg kroirq i Europq, kqdoise bwo brongls ir reli koip ouksos
or drusko. llors Siondien iie - gono iploslo nr0stp nomq puoimeno, bel neluritume pomiriri, iog benoi visg komborinirp ougolq gimtin6 - lropinds bei subtropin6s iolys, tod6l iiems reikolingos ypotingos gyvenimo sqlygos Kuo dougiou iinosite cpie ios, luo geresnis b[site 96lininkos.
u kita-s augala-s ir prie kokiq sqlygq jis btrvo ipratgs savo rdryndje, tikai nepmZrrdysite jo. DidZioji knygos dalis skirta augalq ypatumans bei rupybai, tad ir Pradedaltysis g6lilinka-s joje ra-s naudingq dalykq. Geriau juos supra-sti pad€s puikios spalvotos nuotraukos ir tiksliis rrurodytnri. kJp deralnai augiuti daugiau rei 30O kambarinirl augahp, tilkarnq ir bunri, ir istaigai, ir 2iernos sodui. Tai Inustl p negti ir Zilorni, taip pat neregdti, nuostalgs vierns baus groZio retieji augalai. AStunta-

Dal'tarei Zuzatai Ambetger-Ochsenbauer (Dr. Susanne AnbergerO c hs e n ba ue r), diplomuotai Zernds ukio sodininkystes ilZinierei, dekomtyvilliq augalq specialistei, buvusiai Miuncheno technikos ul versiteto dekoratyviliq augalq

katedros tnokslirei bendradarbei.

Ponui Frarrcui Bech ereriri (Franz Beclerer), kal'tusq specialistui. Ponui Erniliui Liukeliri (Entil Liic &ef , Vokietijos orchid€jr1 draugijos prezidentui. Profesotiui Vemeriui Rauchui (We r n e r Rn r h), lxvusiarn Heidelbergo Ruprechto - Klrlo universiteto sistemati ds botatrikos ir arrglq geografijos instituto vadovui.
Beie, nepamirikite kuo aticlZiau per-

skaityti skyrelio "Tai labai svarbu"
nurodymus P. 240.

me skyriuje, bendrojoje dalyje' glaustri pateiki:unos augilrtojui au-

d

rgos zinios. Praktiniq patarimq ptslapiuose rasite kiekvietrarn su-

prarrtarnq pieSiuiq apie persodilim4, laistyn4 bei oro dr€kiuirn4. Piesiniai pad€s i3rnokti greitai atpaiinti kenk6jus ir liga-s, tiksliai nurodys, kaip juos pa3alilti. Puikiose nuotraukose (daugelis jrl darytos specialiai iiarn leidiniui) aki diiug'rra sveiki ir graifls kambariliai augalai. Jose rasite gausybg idejq, kaip deriuti bei komPonuoti augalus, isradingiau juos isdestyti, srrmaliai panaudoti itvarus' lentyoeles ir kuo lvairiausius g6liapuodZius. Autor6 ir leidykla linki Jurns daug dZiaugsmo ir s6kn€s.

Bolro
Nuostah4 jos licdrl sktti su da r o povic ni oi s te r i I tts liedai. Hortcnzij os nft gsto kickrfigitesng ir nuoldt clragnq ia tg.

didiioii hodenziio

::i li: t'. .,.: ttj:t: . jr,:r

&
',*:

I

Ii

Picltl Atncrikos ki-

lgs nrcilcrtis

xtva

gin1tinajc \tut nkt|(s

ir iilto, ir

"jttlt<t.

l0

zlltoTrlrA
APIE

uAs

KAMBA. RI]IIUS
AUGAI.US

l:$rn
h .#

,t

Puikus ougolai neveio sovoime. iinir,r golino tikdtis s6km6s. Bene pogrindinr.i geros ougolrl prieiiuros posloptis - imituoli [iems iprostos gomtines sqlygos. Sios knygos puslopiuose atr[site viso, kos gali prcversli komborines gciles pom6gusiom g6lininkui.

Iik igiius buting

tl

gaivrl ir vdsrl or4. tarpais rnatas sausringas s2rvanose bei stepgse. o labai aukitai kalrruose . Tacl karnbaryje tokie augalai tzrip pat tnegsta iviesq.rudioje dy- ms fikri luo ioniniLl ia. nepris. Taigi svediarns ii tolimq ir nuostabiq kra-itq sunku gerai jau. Zolilriai. Kilnip lariarrt. Nuo neatrnenamq laikq juos ktnuoja be jokios atva* gos plieskialti kaitra dielros metu saul€s Iropikoi (ctogrqios) Atogr4ios plyti abipus Zemes pusiaujo. kokoso palrn€s auksiuio srn€lio paphldirnyje (-+ P. Oro clr6gnuma-s api e 90 . tadiau prailnatn[rs didZialapiai augalai. aki verialti viksvuolds Zalrrrla. kur Ziernos nebiina. uuolat tvyro nepakeliarna tvalki iutra. tadiau du dalykai visur jose vienodi: .lz! tLrenliri lrrp sta atrlr:tliarne iiltuatnyje! Atogrqiq miikuose. taip pat ii ten. lialos. iildorno butrl oro. parnegilkite sLrhrti aplink4. priptr-sti prie tamsiq Zietnq ir sauso. Tod6l uirrot pykg ant savo Zaliqjq draugq. araukarijrl ir barnbukq giraites. eukaliptq. legailestirrgi spilduliai. koip iis sudorytos ir koip gyveno. tarsi prisrrrirsta. Siauris. geriou suprssime io poreikius. dZiulgliu rnilZinu galihnq stuomenis apsivijusios ryikia-spalvds orchid€jos ir brornelijos (+ P. arba veZio.nt palangds.s rnetrr. Nors ivairiq atogrqzrl sridirl sovo qugolus Boloniks ir ougolq istoriic ylr lobiou ioudinonli ir ponokonli.205). sausas ir karSta-s aukitikalliq prerijo:e. tadiau musq tarnsiuoju metu lail-u jie daug 16diau auga. d6l kLrriq Zernd bernilZ niel<tloinet neprad. ues tropilfllose diena nLrolat lygi uakdiai. drFgnas ir vdsus krbryrrrl3iriose. ir pietq. Todel atogrqZq augalai karnbaryje suukiai pakelia tiesioginius saulds spildlror4. didingi kaltusai nuo kaitros virp. Kli- jai. tarpais lietiugas.ft ligi f I slolnls pat Zernds lutisuI t \t saKtulnls iioje pladioje juostoje labai uevielodas: itin dr€gua-s ties ekvatoriruni. Zaliuoja iisid6stg keliais aukitais vienas virS kito. kiek irnaDorna pana-iesllg ijq gnntaiq.arydamos maZdaug 40 nuoSimdiq Zemes pamiriiaus. Tod€l augtnetija dia labai veili. besidriekiantys milZiniiki krurnai.99 %. hrr lietus kait:rliojasi su sausra. negraZiai gelsta ir vystajrl lapai. l4l). . kur pudia rnlsouai bei pasatai. todCl iitisr. Tai augalai ii s:rvanq ir stepiq. toddl pageidauja to paties ir stov6darni a. ir ruku-s. Nors jr1 tdvyneje Ziemos nebuta ir jierns nereikia Ziemos miego. lluolatine (iki 50'C ieidlyje). iviesos ir tarnsos tmkrnE iStisus rnetus rresikeidia. verdiau pasisten- garntines s4lygos srDarkiai skiriasi dEl nevielodo oro drdgrrtuno ar !ilurnos bei kituliq kiekio. paZerniui kite paziDtijrl b[d+ ir poreikius. be paliovos pliarrpia srnarkios liutys. nepriklausomai nlro rnetq laiko. tai nebus ypatingai sunku. 223) .irlsta. dr6gnq. arba oiiaragio atogr4Zos baigiasi atitinkamai ties 23027'Siaurcs ir tiekpat pietq platumos. Zaliuojandiuose abiptr-s prr-siaujo. kod6l qlrodo toip. l3 ir 213). Lygplatus dirZas juosia jos apkunq Zemes "pilv4". Tokie aLrgalai yra pratg prie staigios drdgrn€s ir sausros kaitos. Iirs ir saus4 iildorn4 Gimtosios vieios Karnbariniai augalai lealspanls ialiiui. o ne kitoip. Turint reikalirrgq Zinir. kad dainai kelios jg gali kirstis arba d6l geograluiirl ypatrunq vienoje kurioje gali atsirasti kitos klirnato juostos Augalai ii tokir!t4irl!! 4]!ag!4tzas9. vijokliai. ir tiesiogitius saules spindulius. daZniausiai aukitesuiq medZirl parurksneje. Aiikumo delei aptarsirne svarbiau-sia-s klimato juosta-s neparniridzLrni.89). Zinodomi. kuri4 iiek tiek aprnaliina Debent nakties sutemos. rtogr. limokite puiinti kutnoje (+ P.urt Jusq meil6s ir at-sidavirno.s turi gyveuti ir klimoto iuoslos iiltai jukjie kilg ii iiltq kra-itrl. Atogr4Zq kahll tniikuose rdaugusiq augalu poreikiai vel kitokie. nei daugelis mqno. AtnZinai Zaliuojantys rnedZiai.ret ialti. saleliq. Dykunu-algaLri bette labiarrsiai prisitaikg iigyventi. ii kur ougqlss kilgs. iilurnos ir iviesos kiekis dienq visuornet toks pat. prxtg gyventi drdgrnds pritvinkrrsiarne ore. Gimtosiose vietose jie patiria ir lintis. kad.taip atrodo rniisq karnbariniai augalai savo girntosiose vietose.\-t (+ P. sud. ir vdsq.stis rnfrstl g€liapuodZiuose. Zrnogaus iigio gyvatvo16 ii ryikiai raudonu puansetijrl (+ P. sausi atiiaun:rs vesausrzr (valdeus per t2 .

Be to. vidutin6s ctogr{os) Tai yra klimato juosta ta4r atogrqiq rr DuosalKnuq. o kai kur Ziem4. C-ia savo akimis pamatysite ne tik pagrindines klirnato juosta-s. megsta. Silurnos.lcndrobis bci tilandsija gyvenaant tropirti4 nediig iala1. kai nakti gerokai atvesta: tada jie ilsisi. Ziem4 gausiau lyja VidurZemio juros baseine. vasarq JAV pietuose. Tod6l dykumq augalai ipratg tenkiltis vien ruko arba rasos dr6gme. o Ziem4 jie turi bnti vd- l3 . metus Ligarinama daugiau nei Glyja).iitaip apsisaugo uuo perdiinvirno. o kai prapliumpa lyti. kad Sviesos ir Silumos buhl ir Svelnios iiemos. bet neparazituoja juose. jiems reikia daug saul6s. Lietaus daZnai nebrma m6nesiq rndnesiais ir uet metais. Cia esti iiitos vasaros gausiau siai ir palygilti satsai. Plaiiaragis papartLr. kil9 i5 kraitq. o iiem? jie turi bnti kone visai sausi. Siuo metq laiku reikia daug iilumos ir vandens. Cia vidrrtir16 ialdiausio mdnesio ternDerat[ra .t0 . pakankamai kiaurus metus juos koje ir Kalifornijoje. 238). Subtropiniai augalai daZnai turi Saknyse.18"C.Epirttui gJvena ant kitry augal4. Zvarbios naktys (temperatiira nulrinta kone iki mrlio). P. . Kai kur _lyja vasarq. kur gau5iau lyja iiemE. kriiuliq ir iviesos kiekis bei dienos trukme Drikalso nuo metq laiko. Augalams tokios s4lygos i5ties nelengvos. kur gausiau lyja va^sar4. Augalai. Augalams. stiebuose arba lapuose sukaupg vandens atsargq . Pietq Afri- reikia laistvti ir Ziema. bet ir pereinam4sias bei ypating4sias sritis. kilu-siems i5 ka-itr. Potcrirnosi Artimiau iusioaZinti su ivairiq klirnato juosq augmenija galirna Frankfurto oalmiu sode (+ Adresai. Zem6 rebevalioja sugedi vandens. Jie mCgsta. Inusq gyvenarnq vrdutinio klirnato zonu. Suhropikoi (kitoip . Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose Kinijos vietovdse. Natrtuose Siq augalq nereikia vasar4 gausiai laistyti.

nuka44 zydinaiam augalui Ziedus.\ lil . Beje. . PavyzdZiui. Salutiniai ugliai. ' Uiri ienr6s esoniios ougolo dalys pagri. 2 S-akniestie bis su iaknimis. kr-rie tarsi poieminds asargq saugyklos kaupia augalui reikalinga vardeni ir maistingqsias mcd2iagas.) . kiekvienos dalelyes ir viso augalo glruenimo uZduotis. 4 Svopinqs su iaknimis.ndinis stieba.t'' -. tapai. ziedai ir vaisiai. daZniausiai paskatirnme ji dar gausiau zydeti. Sakniagumbiai -arba sakniastiebiai (. daugintis ir pratEsti savo girning. 3 Sakniapumbis su Saknimis. svogunai. Tai yra vienintele tikrcji kiekvienos l4stelqs. Kai kurie augalai turi iakniastiebius arba pakitusius nglius (sakria gumbius arba svog[nus). Visos pozemines ir vin Zemes esaniios augalo dalys jau milijonw metq gamtoje sklandziai ir uitilrintai dirba S1 darbq. jis sukaupia visas jegas ir Zut but stengiasi iveikti I a kli[q.I I I Apie ougolo gyvenino liklq F4 F g4 I I = @M @@ Poienin6s ougohp dolys f..'. - Botoniko nuo ioknv I Gyveninos po ieme PoZemhcs augalq dalys sakn\'s. iki iiedu -. Saknimis augalas lsitvirtina dirvoZemyje.agrindind ir Soninds iaknys. stipriai ar silpnai jos isi5aloija. Augalo g1'venimo pra-sme yra augti. Zydeti ir brandinti vaisius. Kitos polemines augalq dalr-s. siurbia iS jo vandeni ir maistingEsias medZiagas. Ziedas augalui tai vienas i5 svarbiausiq grr e nimo etapq. jo brandumo iSraiSka. '' :: ' li.pieSirliai: PoZcmines augalq dalys) Sviesos nemato ir esri daZniausiai baltos arba rudos spa)vos. Jei augalui bandoma trukdlti. kitaip sakarnt. kruios tiklas dauginimasis. Nuo augalo ruSies ir augimo vietos priklauso jr1 forma ir issidestymas: pavirsiuje ar giliai.

vadinomq piestele. sudaryta ii taurilapi4. Stiebai.vdintis lglis daZnai beveik liaujasi augti.1tr .r-\ 9A v AF \)6 /-JV Yb /. Crossandra. kad apsivaistintq ar Lapai esti ivairiausio dyd2io. 2iedai ir vaisiai -auga Sviesoje. pawzd1iaL streptokarpas (Streptocarpus). forma (-. I3 esmds jie skirti tam. kaip ir visos kitos augalq liudija neZabotq gamtos iSmong bei iSradingumq.4 Keki (Cynbidiuni. ir taip seklos nuke- iiq (- :CI . Purka. Jie btna iSsisakojg ir neSakoti. Juk i3 esmds juose ryksta fu fotosinteze (. for- @WffiM I Varpelio formos iiedas. kurie daZniausiai apdulkina Ziedus.AspqTa grc. tieLri jiems maisting4sias mcdiiagas ir kiek lmanoma labiau pesukti 4 Purka. lapai. liemenilis ir mezgini sudaro iiedo moteriSk4jq dali.yti lapus ir Ziedus.1 lo c asia.69).iSlaiL. Augalas iinaudoja daug jegos brandindamas sdklas. dideli ir platns (. P. Spalva. Jq u2duotis . ZicJai daZniausiai atspindi neilik6ti na gamtos kurybingum4. 196) arba rankos storumo (agava). 2 Piltuvo formos iiedas. ir k\cpavimas ( ' P. P. I)ora. pavyzdiiui.pieSinys: Lapq formos).-. 6 Graiias (Chrysanthemum.1ts dR . Yaisiaiitsellos atsiranda sekmingai apvaisinus 2iedus. sausi lyg Siaudai ir sultirgi. Visas jegas jis skiria brlsimiems vaisiams ir sekloms. dal-". 5 LiemeniLis. pavyzdiiui. !. Clivia. Cynurq. 2 :ll XP (Anthurium. Juc I svles4.lJ Dciniousioi positoikoniftp iiedyng schemos: I SAalis (Penras. tai yra asimiliuoti. sudarytas iS voiniklapt4. 4 Vamzdiio formos Ziedas. BemaZ visos jos turi daZanaios medZiagos chlofofilo. nuZydejusius 2iedus tuojau nuskinkite.' P. 2 Vainikelis.]k' .. P. todel z. Vrieseaj.. plonyiiai ir visai stori. 3 Varpa (AcalyDha. 146). pergamento plonumo (. Jei nenorite savo kambarinio augalo dauginti. Oyveninos viri iern6t I Taureli.tai prier ilas vabzdZiams. Jie gali iliauzti. 78). mos ir spalvos (.'s. Medinillal. P. Senecio)- Burbuoli t5 . pavyzdiiui. 3 Kuokeliai su dalkinimis ir koteLiais.Demesio: jeigu per daug laistant ar penodinant pa2eidZiama dalis saknq. 3 Draqelio formos iiedns. eschinantas (Aeschyrunthus)lvoirios iiedq furnos :aa bltq apvaisinami. PelarRonium Rrqndifiorumt. tad turi ryriSkq iiedadulkiq ir moteri5kq kiauSial4s- pieSinys: Ziedo sandara). 5 Sluoteld tPhalaenoo sis. DaZniausiai nSkiq spalrrl arba skanus vaisiai privilioja ivdris. vyniotis ar kabintis.' adijantas. palep$k (Cytisus). Zydedamas augalas subrgsta ir pasiruoSia apvaisinimui. bet jie visada lieka gyven. daZnai labai graZls. 6 Mezgine su seklapradiiu. Jie gali bnti maZi i plonyiiai (. gali sumenki ar net visai nunykti vin Temes esaniios augalo dalys.Lchystachys.pie5inys: [vairios 2ied4 formos) ir kvapai .iK 9X . I 43). Visos virS Zemds esaniios augalo dalys lgliai. sumedejg ir kieti. SmithiAhtha). Spathiphlllun). galenis (Abutilon).imo Serdimi ir 2aliaisiais augalq plauiiais. todel esti Zalios ir Sviesoje gali anglies dioksid4 ir vandenl pa- iledo scndoro ve6ti i angliavandenius.1 l_ liauja tolyn.

'Eurato t'('Euratu Dtos'). SDaruto ni. Koip ougolui priritoiko Kaip ginomosi nuo iviesos. stygious. Darrgi:rrnecili rrrg:rlli . Tbtro. arba lapLis peven€ i edatrs ar spyglius. kai k-une augalai arba iisiugde vaiko tunntys augalai (Alocdsio. sidabro ar nrelsvei 2clsvos spelvos pldvele nornis. dviinediai arba daugiamediai. ruAti tiesiri irrrkiryl. lisierrtine kiekvieneis rnetais.rr dvejr.rprrs rne- Krrlrnai ir rnedriai (rrdkt rrria.. Jie buua vieuarneiiai.o arnZiu. 5 Sc/lrri'l Srricqas ). iriteke il.zdziui- vrzol t ltltglrlJr raL\dnvo kllo etikd_ iiiusirl iieiiirt ir krro iir:rclLrliausiri prisirnikydrvo. l(oip ginomosi nuo Der didelds koilros.' H o Ia Tai reiikia: iie augalai gerai pakeXoip ginornosi nuo iviesos Ko ya. H oyo. Fatsia. MilZiuiikus laprrs sluokslius. didgrng karrpiarrc irrs Iaprrs (C rossrt I o... pirvyzd2iuikorclilin:r t Cr vrlyiart.ruealci eerli priziLuirni gilJ sulrrrki r"ikai" SarDlllgo amzlaus.r'bn l.toctel. bLi 'rr:*g::. Mcdiuill. nai Zerndje. orinds daknys (orchiddjos) arba plaukudiai (sanpaulijos).' Taj re_iikia: lie augalai pakelia oaug svtesos. Rt\' ( Karalit6 ).t. pap:udiai) gali klesteti nebnri_ \L..l vyniotis arba lipti. 8' De lVaele's Favorite.s).ne pd vienerius arba - Augalq zuniius esti labai ivairu-s. Kiti iisiugdd rnilZiniikn iviesa Zerng 2 'Roso Perlc'('Pcrlint Foie.ti.7'Flatncnco. reiki:r irrDr lstgytl ni Uil patn€gtos rrriies dvejrrs rnehrs iidygstu.iprnt9. (' De nylinoji'). lra sausil orq. Gr cv i I lc<t. Volic.yzdZiui.. Za |cdrschia). perzyort uztnez:-lil vlrrsrrrs bei srrbriurdi_ rn ISpildg sirvo g. 9 'Stello Maus.). es- (+ lenteld apadioje).i rnilijo_ nrs rnetrg brrvo prikau-styti prie hi rros nors vletos. vtisl. Gd lJcprro'dyje Jre naujus uglius i5leidZiandius Sakniastiebius. ' Iigi pat dienq galo iibuna palygirrti dvirneciiLi' arr5rl./i. elk\irld (.ri regyverrr ilgri|rr. dydi bei iSveizdrr. kohunti. gyve|arnostos vietos. arba pta<16ti daugirrti pa elns. kiti lyg tarturn va. Cra. Auginto budni: . Tarn rikrrr s4lygq iivaizdq.iking. Ilclt4>erone) savo 2olilg dali. aE rv .. 1O 'Leopol.g rts setace s.. 4 'Menoria Karl Glasen' ('Karlo Glasctlo atmi- I gaudandius lapus arba pavirto lia- Tai reiikia: iierns arqalarns reiKla orcgto oto. ktd tureio pnk:rnklrn:ri laiko prie ios prisiderinti ir trip istobulir)ti gyvenirno rirnrq lr tnlkmg.. 6 t1inas'). 3 'Rosalie' ('Rozali'). Ar- ilrri.po nretq .slrgara) nereikalauja daug iviesos.. iilieka Zoliliai ar_ ba sLrrneddja (puskrLuniai. Leptospenut t.S. Vieui augahi turi pLrkuiius. Duv".rbriribotl g€liapuod2io erdv9.kerii (.rora. Kai l-urie arogrqzrl miS- li plurksDas aUgal]i paliko ir isil<r-re atrt rned2ju iakt. p.l Astrid'. Ixora. t.1... t6 . rned2ini ir kLunai. scvo lirrtiridie lio grondilora arba dvirnediai kaip Ektotlt d[fi. Po chiro). Tai rei-ikia: tokiLg augalq nereikia pefnetl.4-s7. 5rl g) \4lJrl brrrybiu prorivi. ('Licpsningoji').rrylrlrrtr?/.tlalnZinri ZlliUojultys . par. Fi<us. Myrtus).'s lydi kuo ivniriatrsit! spalvtl lornu! iidots.1r.a r d c t i a. Gerai priziirimi tokie augalai ktnbaryje gali iibuti tnetq lnetlrsPrrskrrrrniai (. iankiagumbius arba svo- gyvella t tlip pat d i si a.orniti1os. lrlmai ar rnedZiai). olmosferos dr6gm9 rusiurbiq Zvyueliai (brornelija). Chri satl thetatn veisles. Cycn u: n. Catnpanula.:ojr sLirr irgos . Tai reiikia: rnedZirt qyventoici 1epifi tirrds orclriddjoi. prie kuriu kiekvierrs ju saveip yi. C t prL'ss u s. kad gal6tq pa-siekti didZiuliq rnedZiq viriunes..1cs.:elq jauni ir beveik nebraudina vaisiu. Jdtrop ha. Ficus elestica\ \r litttos (Philodendron. Ficus lyrato. Nordderni iiek r:rlirrt rnaiiau prara-sti drdgrnds. savo fonnq ir !vairor'9. Kalanchoe) arba stiebus (Bea ca r n ee.:1ly. kuri le_ nre.Apie kq byloio i5voizdo A Lr. C)pcrii-r) arba svog[urinds gdl6s (]lippcastru t) turi kiekvienrl vegetacijos period4 r ilirrrzti :rrbr pletoiis.n#*:iiiti.!nrinf -sdUas. arbi issieusino !odq pa:raiius lepus bei tarikius ierius (kaktusai ir karpaiolts. pavyzd2iLri_ hrDstrs (Ciss//-s) visai rnaZuiiai. Kcip gincmosi nuo scusros' Kai kurie augalai turi poZernines vanderrs saugykJrs (zlcfi incncs.". Kiekvienas augala-s turi jo miiai btF iki kelirl -Inernl rlkiiio iiiux"nrv.ja (Colututctt)._uzaug . kad galitrr hro i€krnirr_ chinaltas (.. Bet Stui iSlakus. Gl o ri osa. pl!\krrf I Jte nutnir. lr lDusu narnuose vienarnediai bei tartys med2irl padennds..chcvcria. kuri urnj rsta ir surnedi in. (.ssrr/a). Si n n ingia. Augirno budoi ir gyvenimo lrukm6 olllgE get]etlog progrnrnil. Visa tai brrtLra Zi[oti priZiurint ktunbarinius augalus ginu daugirris.4rl/huriun veislEs. deugialdiu-s jq krrrrq lyg ierkina-s.. stonLs. o augti uZsikabirrus. Sltpriuiarnir. Jie atrodo nuolat egzeruplioriu. Vierrarrrediai augalai kaip DrtLwal- gillrs..

.

.

nei gausyb€s kaujasiurbiq vabzdZiq. aeranthos = atkjtai ore . 96).ca = didngoji . pavyzd. vardatdviq arba pinnqjq apraiindtojrl vardus. Sis atr. verrecunda. GraikiSkq ir lotyniSkq elernentq turintys pavadinimai iiliko. Menesiq mdnesiais. - P. Manoma.lQ opie ougolq prsoko vordos {vaidose ialyse augalai ivairiai. kad ir lietas kraujas. i5 pradZiq tai nebuvo tolimqiq Siltq kaltq augalai. Pagaliau augalg gydytojas ir gamtiniukas Natadelis Vordas (Nalhaniel WarQ visai atsitiltinai iSrado uZdarorn4 stiklili inda.s = . !iltlamiq bei oralierijq. Sie Zmonds uepais6 rrei tropiniq ligq. G jq suiinome kilimo vietas ir augalq i5ores ar budingq bruoZrl ypatumus. Stai kal(usq istorija pra-siddjo tik atradus Arnerikq. ko dar viena meilenio miis. svyralti () jasminaitis. botalikai. r 1644 ParyZiuje karaliikajame sodejau Zyddjo kalijos. 104). o Nuo 1774 i5 Kapo Zern6s praddta gabenti vis daugiau kvapiqjq pelargoruJrl. aukojo ne tik sodininkai. Juose atpaiistame ahadejq. Elksints (priefoje kairije) viksvuoli (antroji eili ii . bet . tadiau kaip tikri pasaulio piliediai visi jie turi lyg kok[ tarptautin! pasq: bo talikos arba mokslini pavadinirnq. o menant astrollornines kai kuriq augalq kaila-s. toddl vis geriau sek€si priiiudti augalus iS tolimqjrl uzjunq. o vEliau ir visi rnodemieji Ziernos sodai bei vitrinos. pavyzdZiui: C anel I io j aponica 'Barbora CIark'.n andsia (-+ tilandsija. i Europq b|o alvella Cocco.siunte ja-s Lindjui. kaip. kad Kristoforas Kolurnba-s pinna^sis atgabeno SunLu patiketi. Ddl retq augalq savo sveikat4 ir net gyrybg sq lra-dtus galima skaityti kaip ido- Euo- pou neregdtq augalq i5 Naujojo pasaulio. P. Kadais jie labai ispudingai bei iSrai3kingai skarnba. 1698 Europoje jau buvo auginarna Aloe arborescens. . Ii Vordo ddZes kilo anglq pamdgti kambariniai iiltnamiai. loba. r l9). liavo tik apiplauku-s pa-saulio juras bei iityrus koDli||entus. o isvertus ciklamenas su apskritais. (+ fika-s.VidicZemio j ir o s b as einas. P. misionieriai ar tyrinetojai. pavadinimas. P. . kar. visai augalais nesidomintys pelejturai. lO3). Zrnouds kai kuriuos augalus lailTdavo savo blste.as. Llriame Zemd raldio islikti iruolii drdgna. Ypad Gsarniai apibndira augalq ruiies pavadinirnas. P. Tai apraSomasis Cycla- men purpurqscens. . 1779 kapitonas Kukas (Jalres Cao. r 1690 didilal soduose atsirado alarrasas. infitndibuliformis = piltuvelio payi<lalo Crossandra (-+ krosanttt = daugiaZiedis polyanth las mi num /lr/t4rl. Itin sunki biidavo augalarns keliond I Europ4. alsiradusiq sulotyninus kuri nors vietir{ tenniu4. kurie leisdavosi i uzjnrius Zntbiit pargabenti to. ii didZiosios raidds raioma-s genties ir antra-sis. 1570 viena-s anellq vaistil nka-s kaip didZiausi4 botalikos retelyS pagarsino. .. L:ur! sudaro pinnasis. padejo tinkamai gabelti opius atogrEirl augalus. Tenai nuo seno. Nuo tada uebeliko tokiq griozdiikq Sis tos komborinig ougolV isioliioc ii pavadinimq. purpurine apadia lapais. visai imanoma. 1733 Europoje praZydo pinnoji tropin6 orchiddja . (+ Acalypha - dra. Naujos kokios lors ruiies veislds gaula dar ir treiiq pavadinitnE. Tuo metu radosi vis tobulesniq Sildymo sistemU.Tnioliklajarne iimtmede.urksdiausiai kambarini u-s augalus praddta auginti Skaldinavijoje. iS tropinis Afrikos dracena bei Pietq Arnerikoje surinko v6liaujo vardu pavadintos l/lomanda sd. k-urie i Europ4 atke- Daugelis karnbariniq augalLl pa-s rnus atkeliavo der. P.klas giltinA . rnatyt.iili. 1770 iveicarq botalika^s Frederika-s Alemana-s (Fredcrik Allanandl Sveiiqi ii viso posoulio 13 Pienl Auerikos kilu- sios begonijos bei difen- bachijos. 122). t9 . P. Cyclamen orbiculato folio infe me purpumscerre. nuodingq gyvadiq ar pl6iriqjg Zveriq. tais net keliais vardais vadinarni. ka-s Europoje itin vertinarna. Dil retesliq ruiiq negailestingai varzytasi. bet ir atsitiktitriai nuotykiq ie5kotojai.dir. ir nu. Kristoforo Kolurnbo "Sauta Marijos" atgabent4 Melocdct s- e 1620 i5 Kapo Zern€s (Pietq Afrika) atkeliavo rneilerris. pra-sid€jus ilgai atSiauriai Ziemai. grauZiami kenkejg bei ligq jie vargais negalais gyvaliodavo nev€dilarnose medin€se ddZese. magntfi. botanikoje ligi Siol tebevadinarnas Vordo ddZe. davalij os (p r i e lcyj e de 3i n ij e ) Lairis j deSing). l819 ii Brazitijos iEurop4 atvy- - Kinija. Jierns buvo ne rnotais priesiskai usiteikg diabuviai ar praZutingos klirnatines s4lygos. P. 164).t) ir seras DZozefas Banksas (Joscpft Banfu) iS Naujosios Zelardijos atveZ6 araukarijq. 90). Pasakojimus apiejq keliones ! rnumiausi4 nuotykiq romarq. /yrala = lyros pavidalo - Ficzs riata. ii maZosios raidds ra-dorna-s ruiies prvadirrirnas. rausvojo ciklameno. 134). Pavyzdiiui: C I i vi a ui- l(q opie ngolq posoko onrroii io rGies porndinimo dolis ftispitla = Seriuotoji akalifa. niniata = raudonai oraniind C/ivrn (+ klivija.M edinilla (+ medinil6. Esti augalq vaxdq. "Botalikos tdvu" vadinarnas Karlas fon Linejus 1753 rnetais savo veikale "Spccies Plantanar" lved6 dvilarg pavadinirnq sistetn4 (binadng nornerklathr4). Zinoma.Billbergia (-+ bilbergija.i3 Bahamq salrl atgabeDta Bleli.

geriausiai Jam tll(s gyveu anl plerrnes Palan- tokioje kiemo vietoje. Apsiniaukruiornis Ziernos dienomis Sviesos intensyvurnas esti tik 40O . kad blsirnasis bendras Zmogaus ir augalo gyvenimas teiktq malonurn4jierns abiems. ar toji vieta Bal6s atitikti jo gimtdU Yiehl sqlygas? . o bute . Svorbiousio s6km6s prieloidr .f | r )- karq pus6je.25%. kad augalas perkamas impulsyviai. Pinnoji mintis: koki4 vietq (abai svarbu iviesa ir iiluma) ai galiu pasillyti savo iirinktajam. daug ar maZai augalui reikia Sviesos (-+ P. varlinasi. Sviesos irtensyvumas l0 000 20 0OO lx.ura. Pirmiau-sia prisitaiki lapai. sauletomis vasaros dienomis * net iki 9O 000 lx. . kur saul6jiap3vies i3 visq pusiq. . Taip pat nederdtq uZmirSti. bdel musq rudeni ir Ziem4 jierns labai stinga Sviesos. didelis 100O Ix. lJ m atstumu 50 . oulohis? O Antroji mintis: kokio dydZio augalai tiktq mano butui bei ma:ro interjero stiliui? Bene svorbiousio . o gi itoi kq: iio pol. i kuriq pusg iSeina lalgai _ir L:uriarne aukite esame isik[re. o c2loratsttmtu-25-1O%.ivieso Sviesa augalq duona. Augalai geriau-siai vela tada. Skaitg€s arba menin6 Liralika apiviestumo vienetq liuksq (lx) 20 0O0 ir oauslau. pravartu reuinfuSti. kiekjq proteviai gaudavo girntosiose vietose.ft l-. rytq arba va- 20 . kur sau16 tiesiosiai nekeuta. kad Svies4 smarkiai filtruoja ne tik tankios. kur diena lygi nakdiai. teikia daugiau Sviesos nei pietinis langas po balko nu pirmame aukite.jei augal4 suman€t laikyti lauke. reikia mintyse iSrinkti jam tinkam4 vietq. Traukiantis tolyn nuo lango Sviesos intensyvumas maZeja mazdaug taip: . Sviesoje = vieta prie pat lango. poSon6ie susikurri lopin6li rolimos iolies gomios. ypad jei prie5ai-s ji auga" sal7sim. Rinkdamiesi ir pirkdami nezinomus augalus atkreipkite ddmesi iju lapus ir tikrumo delei pasiteimukite.50OO lx. Se5€tyje = vieta prie nedidelio - Siaurinio lango arba karnbaryje.50O lx. Siaurinis langas ketvirtarni aukiie. Gamtoje augalai Svies4 papra-stai gauna i5 visq pusitl. proturtinfi scvo buiti egzoti5kois kvopois orbo pory5kinti interiero doiklrp groii. 26-27). kiek jiems reikia Sviesos. bet ir visai permatomos uZuolaidos bei Zaliuz€s. kai gauna tiek Sviesos. apEmus pasigdrejitno diiugesiui: koks jis graZus! Tadiau ii anksto ousprendus isigyti augal4. Sviesos inten-syv:umas 50OO lO 0OO lx. jeigu jo niekas neuZstoja. I'ru sautes spinduliai lcenta ryte arba vakare. lm atstumu augalai gauna 80-50%5viesos. DaZnai augalai par' kaitouas. o Pusiau ieidlyje = vieta prie Siaurinio lango arba netoli largo. Prie tq selygq jie pratinosi milijonw metq. Jeigu augal4 ketinato statyti re tiesiai prie lango.porinkti ougolui tinkonqvietq. kur Sviesos intensyvumas 2500 . kad daugelis kambariniq augatq kilg i5 atogrqiq. pirkti ir loilryti uugolus Ko veilrri su komboriniois daugelis augalq normaliai gyvuoti gali tik esant l0 00O lx Sviesai.dainiausiai tik i5 vienos. kurioje poreikis Sviesai iSreiSkiamas taip: e Saul6je = augalas m€gsta kuo daugiau Sviesos. lluo ko priklouro iviesos kiekis Daugiau ar maZiau Sviesos i musq bustus pateDka priklausomai nuo to. Pagal lapus galima atspeti. pavyzdiiui. derinti kuo ivoiriousiq spolvrl guotus bei ioluno olspolvius. Augalo gyvenimui butinas minimalus Sviesos kiekis 70O Kuip rinktis. duodami su pri€Zilros instrukcija.

Pachy'sta chys I u tea bdi Drigstd Svicsq.ito. I atQ tiarjokitt butfut ne tiesiogittiu. lq:ontys i3 sartlis gcllontuno pa licdlity. Bcje.ti tai naii balti karulioi. ne visi !.liloki g616 su gehonomis iiedu ivok6mis.s saults spindulius. knd rikrieji iie- tl. .

va-sar4 5ilta. bet nepake- liantierns ryikios saulds augalams. ret. nuo gdliapuodZio. P. loloas s4lygas gallma sukurti geliq vitrinose arba Siltnamiuose. ventojai. kai ji kas nors uZstoja. kad nuo dirbtinio iildymo Iabai Lidzilva ora-s h Zemd.sta saul6s spilduliai. kad augalas. 43).jei lckdiai sumaZinate <ildyrnq: tai dai- vyzdZiuirnargeris Bca u (C o I e us) att>a car nea. 36). Kiek jis dar uiaugs. Kai kurie augalai mdgsta Ziemoti Sviesioje.Poiorinos: Pirkdarni didel!.4. C o e I o gy n c. kalnarutei (Asplenimt).nuo jtl kt lanti Siluma taip pat jiems visai patinka. Radiatoriai po langais ar Sildomos grindys. o kartais uet lemti bendr4 busto nuotaik4 bei stiliq. o Ziernos sode . iylandiame vonios karnbaryje. bet vdsioje vietoje. Daugeliui augalq iiuo metq laiku kaip tik reikalingas L:uo drdgnesnis oras (-+ P. sparmanija (Sparmannia) a$a hovdja (Howcia) .s). 22 gebetl. lpratg prie 5e36tiq arba Gsklaidytos Sviesos: papardiai. jei galite jiems pasiulyti viet4 tiesiai prie pietinio. taip pat epifitinds orchiddjos. Sis iviesomatis purasus i fotoaparato eksponornetr4. kurioje ketirrate ji leikyti. kur jis galEtq netrukdornai augti ir teikti juns L:uo daugiau pasigdr6jimo. V6sioje. Cia puikiai jaudiasi atograZLl galite irengti dAbtirli apivietimq. miLna (Myrtus). papildomai ap5viesti jo nereikia. neaDeJorllrat lzvetgs KleK- l(oip tinkonoi derinti bei iid6s$i augqlus langa-s puikiausia vieta visiems SviesQ megshntiems. ties vakariniu . Trumpam perkelus toki augal4 i tamsesng vietq. lvairios fiko rGys. Tokios vietos paprastai biina ties iiau- riniu lalgu. Vidulzemio jtros pakrandiu ir tropiniU aukstikalniu augalai: galenis (Abuti lon). Tokios s4lygos paprastai buna ant palang€s uuolat gyvenatnuose butuose ir iildomuose Ziemos soduose. priedingai. llemoiiou svorbu ir iiluno lsigydami naujq augal4 pagalvokite ir apie iilum4.r vakarus atsigrgZusi patalpa arba Ziemos sodas. kaip.gerai prtiiudmos gali siekti lubas arba galingai i5sikeroti . anukarija (Arauca rlc). gr ev ilEja (G r e v i I I c a). Augalq netrikdo. misko gyventojai: rDaranta. Va-sar4 jas lyg ir nestinga. kur temperatiira apie l5-2I"C ir niekad neuZkly.kelet4 valandq buna daug iviesos. daZnai reikia iiiirdti. kad jie gali pabreZti. o tiksliau . azaliJos (Rhododendron l miSrunai. Tai Ziem4 iiek tiek iildoma. tadiau be tiesioginiq sau. brangq karnbarin! augal4 patikinkite liuksornetru vieg. augalams normaliai tarpti svarbu Sviesa ir iilurna. Kas Siek tiek nusirnano interiero davieno augalo esmirius bruoZus. Savo tdvyneje aukstais medZiais ar juka krumais augandios ruiys (Yacca). krc- . Oro dregnumas 60 %. kipaisa:-s (C u p r e s su s). daug iviesos. Prie pietinio lango ryiki4 vidudienio saul9 gali i3kgsti tik tie augalai.l5'C. nrr. deudrobis (Dendrob i u n r).spidisra). eia per dien4 augalai gauna keleq valandq saul€s: ties pietiniu langu . kuri ketinate pirlti. priklauso nuo genetil6s augimo prograrnos. cikas (Cyca. sauletoje ar beut iviesioje vietoje. temoeratira niekad nelukrenta Zemlau Id-U. daugelis gesneridq bei ajeriniq ieimos augalq. Ry tink ir vakarinis Rinkdamiesi ir pirkdami kambarinius augalus neparnirikite. pavyzdZiui. Nepamir5kite: vieram dideliam augalui reikia tiek pat vietos. Blogai tik tai.vidudieni. Cia vela subtropiniai. tapipahnei (Mcpi. Siltoje vietoje ieidlyje.s). va-sar4 esanti 3e56lyje.re rnazesne kaio l5'C. kurio vidutine temDeratiira lO . arba liduryje. 25). Vidutin6 dienos telnperatum 20oC ir daugiau. Ziem4 Ziemos so<le vdsu: l0-15"C.l6s spinduliq.ei (Hefura). brorrelijos bei tilandsijos. aI galesite irengti jiems tilkarn4 Ziemos bustA! tiek kebliau. Ji !sigijg tikrai nesigailesite.labai i-vGsios Lta putKlal Jauctarst vtsl mlsKo gy- patalpos. Ziernq iiek nai atitinka jq gimqjq vietq s4lygas. Saulg ar daug Sviesos mdgstandius augalus isigykite tik tada. Dregna. pandnas (Pandarinkdamiesi bei pirkdami karnbarini augalq pagalvokite apie viet4. Visus rnetus 5iltoje. prierneldje arba negyvenarrarne Kombcrinioms cugoloms reikio vielos Nepamirikite. kad per langq stiklus patalpa neprikaLstq per daug.s). Tad V6si vieta 5e56lyje. Silta. kurie savo t6vyneje auga po tokia pat ryikia saule. Pirkdami tokius augalus pagalvokite. tropin6s palm€s bei ajeriniq Seimos augaral. ties bet kuriuo kitu langu. galiausiai nuo prieZiwos (+ Nuo ko priklauso augalo dydis.prie lango maZai iildomarne miegarnajame. pa- tiniam pteriui (Preris cretic a). rytus . Dakties . i 3iawg. prie vienokio arba kitokio stiliaus deraldias formas bei spalvas lyKuose. rytinio bei vakarinio lango arbajei l(ur geriou loikyri ougolus Kaip jau kalbdjorne.Sviesi vieta. stalo papuo5imui. nebus visqlaik tokio pat dydZio. ivairfrs papardiai. dia patiLtq gyventi Se5€lius m6gstantiems tropiniq bei subtropinirl kalnq giriose kilusiems augalarns: aspidistrai (.sykiais pri- (-+ lentel6 P. saul6toje arba iviesioje vietoje . citrinmedis (Ctrur).nuo to ligi vakaro. Soleirolio elksinei (Soleirolia). Asiivelgdarni ! tai aptarsine ivairaus pobudZio patalpas ir kokiems augalams jos labiausiai tikq. kaip ir vienarn baldui. pavyzdZiui.po ryir vakare. ties rytiniupietrl prieipiet.

Zalurnynus galite sos. Palmiq. raudomrs arba violetinius. prie juodq b:rldq derindarni ryikiai raudonrn anturius.4 ir indtt k>rttpttzicijo. 146). matgeniui-(Co/eris) arba karaliSkajai begonijai (Bcgonia) parinkite vienaspalvius. medzio. 238).gal. kad jis ruri bi:ti ber)r per pirito storumq didesnis uZ gdliapuodI ir privalo der€ti prie augalo savo spalva bei fonna. Jarn uiaugus tut6site puiki4 sienelg erdvds dalijimui. suoliukq staleliq. Dekorotyvinioi puodoi ir kiti indoi GraZus dekoratyvilis puoda^s visada pabrdZia augalo Zavesi. P. itaisykite specialLl aplvietirnq.ii augalai graZiai atrodo sustatyti grupemis. Dideli pavieniai svynntys augalai.6 pinti ii vyteliq ar pla-sti- kabinti palubejey prie lubq pritvirtinp ske6ai ir isilgai sukryZiuotu-s bambuko strypu-s. kaip chlorofita^s (--> nuotrauka P. papardiq arba !iulq para5iq augalq lapai itin dailiai atrodo apivietu-s juos i! priekio. . Rinkdarniesi dekortyvini puodq. ant kurios krenta tiesiogin6 iviesa. P. Sie indai bina nuostabiausiq spalvq ir formU.l Siuo metu parduotuv6se gausu ivai- nui (Codiaeuut). 20O) arba tradiciniai kabinarni augalai graiiai atrodo alt keraminiq arba mediniq pa-sto\. prieiingai.1. apZeldinkite vijokliniu augalu. kopdtdliq. Groteles galirna ika-sti didestrirune g€liapuodyje ialia augalo. Didelius augalus geriarrsiai. . Tokia konstrukcija padengg visa-s lubas. o Maiesnie. Margalapiarns augalams ir nebeliko kitq jorns tinkrunq vietq aut komodq bei pa-stovr. .stiikus spalviniu-s akcentus. MaZai patalpai parilkite tik vien4 augal4! ry5kius apmrd:rlq raitus ir gali biti puikus fonas srnrrl ki alapi arns. paveikslq spalvas arba. Labai graiiai atrodo augalai s[statyriarLsir. 238). pavyzdiiui. ti i pennatolnas stiklines lentynas.'r] (+ Saltiniai. Kiti polorimoi . stiklo bei kitokirl medZiagr. Visada dera: balti bei naturalios rnolio spalvos prlodai Bcldoi ougolcms Jei g€l€s jau nebetelpa ant palanges ir latiiralios spalvos pirtinds. raltaioliq. sufonnuokite kolrtril. bet kurioje vietoje gal6site kabinti puodus su g316mis. . stetyti po vieoq. pagalvokite apie specialius baldus augalarns. Vyniotis augalui geriausiai pad6s medinds grotel6s. inkstpapartis (-) luotrauka P. l5l). pagaminti ii molio. ko (-+ Saltiniai. porceliauo. Keletas patarimq: . pavyzdZiui. Jeigu gyvenate seros statybos itin aukitarne bute. Pavy zdiini: krepielis arba dubuo su gent tuzinu saipaulijrl (-+ nuotrauka P. neparnirikite. Ientyoefiq (+ nuotrauka P. . Kc rintis svt>gfi nini4 gtl iry derinys. dorninuojardios lapq spalvos puodus. Didiialapiai augalai sudvehina AugalU spalvornis atkartokite uZuolaidq. metalo. maZqjq ciklanenq arba ivairiq violetiniq bei roZiniq alspalvir+ streptokaq)q miiruuq.Zavinga lapini4 au. Dailus augalas padarys daug patrauklesni net prieikarnbari. r Kaimu ir VidurZemio jiira dvelkirurtys augalai storalapis (Cra-s- koto- - . Jei teDai jarn triiksta ivieSien4. sielLl ar bnldq aprnuialq. 128).

] huro augalanls (lg- privalo turdti claug d:rr nepraZydrrsiq putnpunl. a\rk\t osio s be g on ijos (BrSonin). Nepirkite irugalrl. Ant Zied! tuoj pat pa-steb€site rnaZus pailgu-s tripsus.adratiuiuose arba apvaliuose rnetalinirrose illduoser Kakusai. . Tokie augalai kaip ciklarnenas (C'-vr:loarcrr). Kai kurie Zydi rndnesiu rndnesiiris iuba net ir visrB rnetus: saupaulijos (S. jei jo g€liapuodyje Zerne visai 24 iidiiur'rsi . se isikurg prekeiviai. o Zycliutys augalai Zydi tam tikrais laiko tarpais. fikai ir spannanijos (Spd n td iln i d) tln tikroje aplinkoje gali stoveti h. Architektrl magiarnos pahnds.Fi t tot tia) * tilrka rlyvuogitl arjiiros Zalulno spalvos indai.. sveikais ugliais ir sultirrgais nepakenktais lapais. jei prie augalo yra kortel6. Niekada nepirkite visiikai praiydusio.t i n t p d u I i a).'1.:' :. lyg padZinvuaugala-s . kai tarpai tary lapU atrodo neipr.. jei pa-stebesite geltonai rudur. kad augalai nebitq apipulti keuk6jq: gerai apZiurdkite uglirl viriin€les (arnarai) ir lapq apaai4 (voratinklines erkutes. akmeninir.. erikEtis (Ro-sa) arba sarrpaulijos (Sa it t pa u I i d) Zrv jllgai atrodo porceliatiuiuose gel iq raltais padabintuose puoduose ltrba derarDos sprlvos Iahlotuose r t t jais gali buti pakelktos iaknys. Metrp ritmos . skyrlarnariai). jukos (Irrcca). itit puikiai atrodo ryikitrose ruba lilksrnai iimargintuose puodeliuose.a 't! 1 /f a.-. Stebdkite.s ddrnes ant jo lapq arba pemelyg iistypusius uglius.:. glazrlruotos keratnikos puochl. slals Prunpurars. .r-stai dideli.. kad augalai bunl sveiki ir stiprus. kol jie neTy di. kaip priiiurdti. kuriuos paprastai silllo talnsiuose kanpuose :rr skersr'6jo peqrudiarnuose pa-sa-Zuoaugalai turi buti iiaugg tolygiai.l arba Koip ir kq pirkri Visuomet atitlZiai Ziurakite. kuriuos galirna ir dirbtilai regLrliuoti.. kur paZyrn€tas jo pavaclilitna-s ir arba ilptraukta pelesio. . :rba suuykusiais. .:'.. Nepirkite augalo. Abietn atve- nuodyrnai. atrturiai (A nt h u /aoar:ara) arba fi-totiiai (. Zydilltis riun) at ba kalankds (Kaloaclroa).=.4. srrla) arba nedidelis citrinrnedis clera prie Inoliuirl. Lapioiai kepieliuose.'.- \ Augalai pagyvina dorlxt viclq ir geritu pt!lolpos o14. $. Niekada rrepirkite aLrgalo.':.: . . . kvapiosios pelargonijos (Pc I ar go ti u n). Puiku. o Zalsvai baltietns arba sidiibro Zaaglaonenrai Lapiniai augalai paprastai Zaliuoja iitisus rnetr:s. /.

P.bromelijomis. J11 groZis peZadina rrunrr se tyrq dZiaugsrrr4. spatifilis ( > nuotrauka P. toks jausrnq. Prie gricifo Alt D6(o bci iounotviiko stiliaus dera rySkiq kontiiPrie modernous dircino boldg i! plieno. pahnes bei sarpaulijos. Zydindiornis begonijornis. aucelli: dracenc. katil€liais.44).46). Be to. terna didieji fikai. 128) ir Zernauge Komborinig ougolq leikiomo noudo Augalaiyra ue tik Zavinga-s rnisq jie dpesdiq bei triuso objekta-s Mui hoiliai mua.rnilds begonijos. dipladenija (-> ruotrauka P. araukarija. pelargonijotnis. 238). kiek jiems reikia. bilbergija arba kietus lapus turindiais augalais: pladiaragiu. jukos (Ylcca).rci. Gloriosa (-+ nuotrauka P. kad chlorofita-s. azalija. Rhi ps al ido p s is. puansetija. 124) ir vailrole. ikora ir kroton:r-s. vyniodatniesi ar kabirxlarniesi (-+ luotr:ruka P. pelijos. karpaZoles.238).spatifilis. trurnpakotis vltenis. kad kambariniai augalai pastebimai teigiarnai veikia Zmoniu sveikata bci nuotaikA. rneilenis. kiai drdkila saus4 iildornq bustrl or4 ir sutraukia dulkes (kai jos nusdda ant lapq. 120). P. kaktusq. azalija. radermachera. rnirta. l06). 128). geben6s. iventmedis. hibiska-s. alavijo. azalijos. luoskaudas bei rrlpesiius. papardiai. orchiddjornis. elegantiikai omarneDtuoti arrgalai. iefl era. azalijos.31). araukarija.'l h s ndinario. lvairaus starnbuno lavos sk:rldos galirnzr nusipirkti specialio- Negana to. raudoriiede kalalkd (-+ nuotrauka P. Dubenyse arba kituose pladiuose ilduose ( + nuotrauka P. Zydin. pabun. juka. ftka.ji garuoja ir ! apliulq. gardenijn. taip pat prie ivai- riq citrinmedZio rGiq. alokazija. sukelia murns begalg kuo geriausiq surnaiina fonnaldehidq koncentracijq ore. Viduriemio iiros stilious boldqi ii pirijos tnedZio dera prie agavos. pavyzdZiui: a-sparagas. paldpitis. rnirtos. Sitaip selekcijos. Jie sugeria ii oro kenksrniugEsias rnediia!as. pasiflora.oepariiai. 2J8). S c hlunbe r ge r a.ieimos augalais. per dier4 augalai pagarnina nemaZai rleguollles. Tiriaut augahl poveiki dar bavietese paaiikdjo. 29) augalai deriuarni daZniausiai pagal jq iiorg. sartpaulija (-) nuotrauka P. kaklusai. Bc to: Jie gerina orE. lnarantomis. 119). rapipahne ir visi kambariniai bon-sai. fl 3e- em. stiklo bei marnuro tirka ai3kiq grieZtq linijq arba lyg skulpturos atroddrtys augalai. gebele ir sansevjera sruarkiai Maii Zydiltys ar€alai: cluiziurterna. P. M o n u> r di a. bugervilijos. hibiskaus. Tikras tilardsijos gerb6jn-s pn^s rnu-s pirks ii sdklq arba vegetatyviniu brldu iiaugint4 rnin augimq. I l2).Moii ir dideli ougoloi At-siivelgdarni I rnadq ir vartotojrl poreikius selekcinirrkai bei sodinitkai pateikia vis lauja-s dekoratyviniq augalq veisles.ys/a- ctls (+ Drrotrauka P. augindarnijl koue artpiridio dydZio puodelyje ar terpdruni dirvoZe- Lavos dirvoZenyje laikouri augalai luolat gaula ii jo se parduotuvdse (+ Saltilliai. puansetija ir azalija. 112). stefanotis (-) nuotrauka P. 101). eSeverijos.ja-s galirna tupurKti arba nuplauti). Jie ne tik keidia Zyddjirno laik4. Bolsai: ivairios fikrl mSys (+ luo<: tratka P. kurierns b[tinas labai dr€gnas oras (-+ nuotrauka P. Ziedirtds bei kru. eriketis (-> luotrauka P. krlija. "iirauda" vis naujrl spalvrl ir fonnq Ziedus bei lapus. Kcirniiko slilious bcldci (vadila- lgrotiiki boldci dera su visais tropir ais bei subtropiniais. kad tai veikiausiai nelegaliai ii girntqjq vietq atgaberti augalai (ii rniis yra saugorna). pavyzdZiLri. raudonZiede kalalke. Sie augalai pdnzt-iit-s i bonstl tipo rniliatiuras srr specialie dr€kinirno sisSeltirriai. B rac hychil <m. Augalai gana srnar- augilirno b[da-s prieitarauja tq augahl prigirndiai. palmis. molstera. Zetniarr pateikiarne ivairiq dydZiq augalq s4ra-i4: ir ant aakq pritvirtint4 augal4 (-> nuotraukl P. 2l). kruminernis begotijomis.keliu pareukarna-s notitnas dydis. 25 . Pclcrimcs: Dairrai siulorna pirkti prie aktneus prilipdytrs tilandsijas. bet ir "augina" augal4 iki jo miiai nebrldingo. 30 . jasmilaitis (-+ uuotrauka P. P.stabdalrdia-s rnedZiagas. 133). a-spidistra. spannanija. Nfustx Aa o niw n. krrie auga iliauZdami. Prie ioponiiko stilious boldq p tinka grieZtos fonnos arba Rytq ria. barnbuka-s. 48). glok-sinijos. iiloko. sulnaZildarrri jarn skirtos Zernds kiekl. Benzolq bei trichloretileD4 geriausiai sugeria gerberos bei chrizartelnos. filodendra-s. visq pinna su ajeriniq ieitnos augalais fikais. anturis. NASA atliki tyrirnai nustatd. karpaiol6s. 39). priZiurichrni juos parniritarne ivairius srrkriti rnus. viksvinis ajera-s. elksinds. Srnulkesn6 infonnacija teikiarna vokiediq brornelijq draugijoje (-+ Adresai. turglq arba pralc0zq st! Iiaus baldq ypad gerai tiuka ciklatneuai.s. bet dekoratyvaus auk!dio arba sustabdo jo augitn4. Bydertnejetio. pahnds ir pepero- Il€. anturis.iutiebtat clrrizarternos ( ) rluc' trauka P. Azijos arrgalai: azalijos. storalapio. o ne pagal ruSiq girninystg. paLn€rnis ir pasifloro- Suitrijearbasusippg kaudenat ivairios fi\ miys ( + pieSinys P. morstera. kamelijos. diais gesneriniq medinil6mis. be to. Pakabinami augalai: visi. MiniatiLrriniuose iiltnarniuose laikorni tie mili augalai. dracela. rapipaln6. Iestudina (+ ry. 23. mts.lne iiek tiek ardiau 2euris ir guntos. drdgrn€s tiek. pasifl ora (-+ Duotrzruka P. krotorra-s. papardiai. Augoloi kiekvienqm gwenino stiliui Prie klcsikinio opstolymo. Art Ianko besivyniojantys augalai: bugenvilija. rnieji dvedi3ki arba pilti) dera su spalvingais Zydindiais augalais: ciklarnenais. ceropegija. raklaZol6mis.

kad birtq daug iviesos. spannanija (4).lrr o nan th e. Hlpoestes. PavyzdZiui: fika-s. va-ikuold (2). iviesoje arba pusiau Seie- lyje. To I n i e a. Parryzdiiui: skeptok rpas. C tenant he. atturis. Par'yzdiiui: gebene (5). kiptalta-s. aralija. plonydiai lapai: daug Didel saul€s.s. idafuiausiailrbklijapd be saulds. PavyzdZiui: papardiai (7).motyti ii loprp Maii. Plunksuilki lapai: lepakeudia tiesioginds saul6s. oZekiuis.ne tik puoirnena. ceropegija (8). palnds. maranta (6). Polyscias. Kiek ougolui reikio iviesos . Iiimtis: margeuis bei ire- zine m6gsta tiesioghg saulg. ParyzdZiui: karaliikoji ir kitos lapin6s begonijos. kavanedis. Margi lapai: megsta reryikiE Svies4 ir pu-siau ieidl!. pandana^s. nidularijn-s. Iiirntis: difenbachija ir aglaonema labiau megsta pu-siau iei€li.Lapai . neotegelija. ka4raZolds. Mdsingi arba i spyglius+ayldplapar: rndgsta ryiki4 ivies4 ir saules atokait4. silgoni. kro- tonas. tradeskant6. kiek Sviesos reikia vienatn ar kitarn augalui. Baltai arba gelsvai dryZuoti Zali lapai: tie^sioginiq saulds spildulitl repakendia. stefalotis. iiloka-s (l). aspidistra. ParyzdZiui: Gre illea robrcta. PavyzdZiui: rnonstera. sarsevjera. Tarvturn olona vriko ol€vele aotraukti lapai rndgsta. kamelija. tilandsija. gloksinija. PaZvelgps i juos iimanautis Zrnogus iSsyk pa-sakys. Pilkivai Zali lapai: m€gsta daug iviesos. mkiaZole. .la. raudorZiede kalank6. chlor of itt-s. Slcotelernis ausantvs miukiti laoai: mdgsta pusiau ie36li. bet Svies4 m6gsta labiau nei Zalialape-s rtiys. kalat€ja (C a I a t hca). fi lodendra-s. mirta (3). sanpaulija (9). hipocirta. raudonZied6 karpaZole. kaktusai. 26 . lepakelrdia tiesiogitrds saulds. m6gsta ivelni4 ivies4 ir pusiau ieieli. ParazdZiui: eieverija. dt ce:. skindapa-s. iksora. ParyzdZiui: asparagas. bet be saul6s. pipiras.

.

s al lcr nifu lius. 148). VaiL-uold. iiskleisclaruos baltos vatos (rnedviln6s) gurnul€1ius. ryne pontederiilolia Kvopieii ougoloi Nynlthoco daubcnyana P'Lstij^. Dr6grng mdgstartys kambariniai auralai Itin puoinioi ougoloi olrodo poludoriume (lotyni. 124). neleisdatni iSdZiuti iemei. Hiblskas.l vick!. Gardenia (-+ P. 192). ls2). Haelmntft Mikrolepijtr.r-s. lo7). Bo u ga inv i I Ie a Pjautuvilis cirtornis. 163). Cyclarrcn (+ P. P elar gonila. kruierns augait \Tksta ka-s nors netikdta. Vilnamedi (Gos. 144).gsldttlie $ t i L-s v a n t I d ii u i.9l).) P.s-si/ora (+ P. S/cplrnolis (-+ P. Begonia (-+ P. Pli aenix cana- (+ ladiar agis. 161). P is t i a s t r d t io tc s Pelkiuiai augalai kresteldjus gdliapuod! ir labai greiPajucliuus dar smarkiau. Ophiopog<tn jaburan (+ P. ( Beaucarneo CJrto|tiu P.*ki patus. vaclinarna-s Zemes rieiutu (. Scnecio (+ P. oniu at Stefarotis. Aspidistra. 209). KarpaZole.l(omborinici ougoloi."ls (-+ P. krrrie apsivaisina parys. HovEja..Jalropho (--> P. lspidisrra (-+ P.o vaikatns parodyti toki neiprast4 vyksrnrl. 168). r93). 203).siforlnuoj^ Zrlios dezutes. 178). Crjptocorync wendtii. Augoloi voikoms ddorniausi yra tie augalai. 193). leukiajiZemyn ir kiia i Zerng. r39). Kolanchoc ( + P. t42)..1naDias r[iys. Jautfllsis musekautas (. Hibrscrr. Citrimnedis. P I e e tr o n t hu s Zil6. 'P. 119). ricnsis (--> P. CryptocoEchinodorus rniiritnai Vandens lelija. 198). () P.jos I ketrrrias dalis iisiiakojgs lapas nul inksta su visu kotu. P I a ty P.s (+ P.2o2). (+ P. 12O). Tolniea (-+ P. Pclargoniunt (+ P.r-s. Juka. Duolat paliekite. L:rrios netnrku-s su*sprogsta.i kitdt e indc. Gardefija. Aconiun (-+ P.si. veiliosios firplrorbia ruiys (-+ P. Gebenkrurnis.1IO). iiemos sodo ougcloi Valdeniliai ir plaukiojantys aucala! Clnbiie da. v i kv o u p iei6li mcgdonrys kcmborinici ougoloi Adijantas. Pachfta. (+ P. Ilgalap6 gyvatbarzd€. 174). Jis labai potikr posbviq dragmg lt.) ls (+ P P hi I otlc ndron sca ndc ns ce P. Acorus grQ uncus ()P. Sekla-s iilukitenkite ia mdos luobelis ir po tris sukiikite i vierrrl g€liapuodi. 210). Kurarinis fi trika-s. . Raudtniuas. Laikykite iviesoje ir Siltai. eperonija.. Eieverija. M ic r o I epia P. 196). 142). Tadiau karnbario s4lygonis !i augal4 priZiarati gaDa keblu (+ P. Praeju-s maZdaug ieiierns nrduesiatns jis praZysta grietil6s geltonurno. (-+ P. tinkontys koriloi soul6tai vieloi Adcniun ( + P. lll4i-rnoza (M itnoza pirrlica) krupteli vos palietu-s j4 pirStu arba Siek tiek () Cissus rfuinbifdio t P. Ecicveria miys (+ P. Pdlorinrcs: MaZesnierns augalarns pakarrka 6 cm aukidio itrdo. Pachiro (-> P. l8s). Emcmt (-s P. l5l). P c pe r orrid ruiys (-+ P. Dracacna rorginata (-+ P. 199). pclkc. Tolmdja. 163). va-sario rndnesi pirsdkite valgotn:j! arachl (Zinorna. 176). 108. Ji pal\etus tnikliai uZclaro savo jautriais iepetdliais padengt4 sp4stq dangtell. t47). Davalila. l9O). Lapine pelargoflija. Ciklunetas. I l3). Storalapis.s (+ P. C y p e nt s hn sp a n. P (+ P. 198). ku braldiua vaisiq (ii to kilgs ir augalo pavadinima-s). Dtacena. 1t i/. riu n Iaftofa. Kalalnk€. C+ P. Chlorophytut (+ P. te sndytq!).4diarlllrl ruSys (-+ P. Zydi tik kelet4 valaudq ir po saviclulkos nuvysta. Papirusas. Cyperus papyrus. Bugerl illja. Forhcdera Fatsija. tzri su-skleidZia lapus. Rornbinis latnst.ssrr/a ririys (+ P. 176). 177). S p a t h i p hy lI u nt (-+ P. Val gorna-sis arachis. Begorija.1)io ncd nuscipulo). Scir2tr. 113). Howeio (--) P. 160. Po to jq galina vil sodinli i senqj. 155). 133). 28 atifrlitrs. Pre. Cra. Sveubu: visi 5ie Zahunynai labai mdgsta 5vies4! ir apie du ntnesius lailqkite bevcik sousr..4/oc Chlorof itr-s (Zalioji forma). 133).. geguits pabaigoje jq iiii kitc ii poludariu lo n!gdliapuodi. Laipiojantysis fi lodeudras. /ircca (-+ P. Davallia (-+ P. . S rtolio gurwtolitl. 105). Po to jis pailgina savo Ziedyuo kot4. Alavija-s (alijoiius). Haworthia (. Ja-sminaitis. i decleiv4 paua-iiais Ziedais. knd abisiniti kalija sriydit4 dar knrtq. Pasiflora. stil'Jo irtdq galino pri { pilti vandert! sulaikadiq udis (+ P.4roclis hJpogaco). (. bala). l9O). 102). 147). C y p e nts pu trri 1Ls.sypiun ha rba ceu nr) galirna pa-sdti ankstyv4 pavasarl kaip ir valgornqji arachi. Po derynirl savaidirl su. Hoya bella. 189). Hoya camosa ( + P. Jei trorite s:r. Pa. P al ar g Viksvinis ajer. ir viksvuol6s Cypcrrr. didesnius patartina sodinti i giles- Iei ir obi. (+ P.sininei kalijai. Avortija. Jrnrrinurz Viksvarneldis. 1ls). 119).l (+ Brachychiton 149). Cilrrrs (+ P. 1l l). Pteris. Jei noritc.

.

Ziemq lailcyfi vesiai! iioje. pakabirrti puikiai veia i visas Osuotosios uolosh)lis ( S axifr a g a s t o lo ni"fer a) ugliai . kurie augdami kabinasi. nuta-ikyta kupliais iiedq purslais. kiek augala-s gali i5garinti. kai vanduo visiikai nuvarv6ies. eirai iibegti. kioklio vanduo per kra-itus verZia-si sodri lapija.Ltorunt) Dtigsta sauletq ietq. Nepamir3kiie pakabinami indai gdlEms neturi nupurkiti dmlglu vanderiiu. karo arba plinta pazemiui. mat budarni gana veSlus. jie iSgarina daug varderLs ir aukitai kabodami daus greidiau iSdZiiista nei budarni api- puses.kad nesugadintum€t baldq ir grindq. Juos reikia stropiai lieti. P. o misingi lapeliai rodo. Tik itai pakabinarnus augalus priZiureti. tis vaaduo. i viet4 augal4 kabinkite tik tada. vytriojasi.nera paprasta. Kad juose ne. pastaiiuiionioie. TodEl. grakidiai svyra liauni daigai arba ngliai. Zied4 zdls ID = Anl polongds neb6ro vieios? ougolq pokobinti. Svarbu vandens pilti tiek. Geriausia tarn tikslui naudoii angliikq iiltnaniq laisrytuvdli su ilqu (apie 6O crn) lenktu snapu (-+ Saltiniai. i dugnq pravartu-iberti apie poros celtimetrq molio granuliq sluoksni ir tik po to istatlri geliapuodi. Lyg kenta-rrtis Streptokarpas (StrepIocarpus s. xerl relKla cuKart Det savatte. kad jan reikin visai nedaug vandens.I Nuo vnsario iki kovct jrts diiugins Mangi- d nio kalankes (Kalanc-hoe nanginii) le. jeigu karnbaryje Silta. 238).ilgi ir ploni Iyg sinlai. Ziedrl ir loprl pynet Augalai.sirinktq stovin- -slf luiiq vandeniui 30 . Pakabinamus auRalus reikia bent jau karta per savaite nukabhrti ir.

M6gstantys Silum4 ir labai dr€na g4 Ae schynanthus. Tinka menkai apiildomoms patal: vtms: Amoeloosis. claugelis papardiq. Dipladenia. S c hlutnb er g er a mBrAr^i. P e largo nium odo r ati ssiruum. C o lumn ea.Ficus DumilaH edera. Tr adescantia. M onstera. S cir p us. C issns. geriau butq or4 drdkinti specialiu dr6kintuvu.ir )re ougoror itin iounioi otrodo pokobimi Ypad veSli-s: . Episcia. Hoya. BillberC er op e gi a. gia. Setcrease a. P ep er o mia. trlorgano iilokas (Scjuolcais dar vadinamas beidiionis uodcga. Fiats sagittata.tuga iki 10 n ilgio. Tolmiea. N epenthas. Saxifraga stolonifera. Epipr emnunt. Hy - pocyrta. begonijos ir.4spatzg rts. Skindapo (Epipremntnt pinn ltu ) ugliai ii. m€singos Senecio ru-6ys. P hilo dendron. C ltlorophy tun. aUIn mOrSOnLq Um) 3l . Zebrina. Kadangi Siuos augalus pudkiant galima apgadinti baldus.be to. Jasminum. Zinoma. Syngonium.

renq kambari. bet ne itin saul6toje vietoje. Tada rnaisting4sias medZiagas i3 naujo dirvoZetnlo jie ims siurbti kaip tik prieS prad€dami smarkiau augti.sako sena valstiediq i3mintis. o sulaukgs vel leidZia-si keliou€u. vandens minkitiuimo priemoniq r ivairiq riiiiq Zetnes. relkia Zmogaus rupesdio: jie kendia.uAje.ler. Nelaukdarni. Nepersodinkite tik k+tnpirkto augeLs. erdvesni. kuriarn noriai skirsite dali savo laisvalaikio. uetjei naujokas mdgsta SilurnQ. Tokias kompozicijas geriausia laikTti Sviesioje. 32 . Cia jis praleidi. be lo. augalq dr6kinimo sistemos. kad naujasis gdliapuodis nebutq per didelis: augalai per dideliuose induose gauna per daug vandens. Patikirrkite g6liapuodi.pusiau iei6lyje. pavyzdiiui. kurie Jurns Dainai dideliuose plokidiuose indlesg rnegstama susodinti kelis skirtingq rliiq augalus. o nuolatinis rnalomuna-s. paliekite gausiai ir po pusvalaodzio ispilkite istekdjusi vanden!.ia nemaiai laiko laukdarnas pirkdjo. Kaskart pergabentas i kita viet4jis turi priprasti pde naujos ap- Zirkliq r sodo Zirklirl r aitraus peilio r mediniq . kuri labai pravers atostogaujant ar idvykus. . Parduotuvdje g6l6s daZnai laikornos vdsiau nei der6tq. laikykite vien tuos.sipins. kad lankyturn ji kasdieq . Ziem4 neneskite jo tuoj pat i gerai prikn- linkos juk keidia-si apivietimas. nepakanka.gdliq parduohrveje. kol iiq augalq Saknys tvirtai su. laistltuvo su ilgu plonu snapu o purkltuvo vandetiui ir augalo ap- saugos bei stiprinirno priernondms purkiti o laistytuvo su o paprastq filtm ir koviuiniu automobiliu ga- beuarna-s iintus kilometrq. Augalans. virves arba plaudq trintos medZio arglies pjr-rviq vie- toms dez infekuoti r tr4s{ oro drdgmd ir temperatua. Tad jauskite augalruns simpatij4 arba. iinoti. ilgesio kupinos dienos didmenilds gdliq prekybos b. po kurio laiko persodinkite juos po vien4 i atskirus puodrls arba i kit4. kol atsiduria rniisq globoje! Kuri laik4 rupestingai puoseldta-s sodininkystis ulryje. dar geriau. Rudeni ir Zietn4 pirktus augalus penodinkite tik vasario pabaigoje. be ltarnpos atrnosferoje. Jeigu Zeme sausa.avo sodas pageidauja. fikas ir ciklameuas tikrai daug geriau vesa ramioje. purnpurus arba lapus. Kq doryri isigiius ougolq ioliesiems ouginlinicms Pabandykirne kart4 pa-sijusti kambarinio augalo vietoje. Kuip geriou priii0r6ti kqmbqrinius qugqlus [oboi svorbu iimokti teisingoi loisfri. Tadiau vien 'iaistyti ir trfsti. Tai geriausia padaryti pava-sari. ar bambukiuiq strypq vielos. Tod6l naujai isigyt4 augd4patartina id pradZiq palaiLTti "neutralioje" vietoje . trgiti. nedidelio grEbliuko bei kastuvdlio . kol ateivis apsipras naujoje vietoje. Staigi temperatunl kaita augalui sujis gali imti mesti Ziekelia 3ok4 du-s. Stai.f loikrq luns prireiks: . iiltoje (apie 2O"C).se.unios. Paskui . iei nesulaukia ddrnesio. lio. durpiq. Kiek sukr€timq teukajam patirti. kol pagaliau ant Jusq palang6s [gyja rarnybg. stambaus Zvyro ir kitq priedq o ivairiq geliapuodZig . ko gero. 8er ir Sito dor negono. o po to . kokion ougolui ko reikio. Persodildami Ziur6kite. ild4. Orchiddjas i3 pradZiq reik€tr! tik apipurkiti. Kalp u narn[uiuns gyvrulalns.aturoje. v€liau jis iS tos sodios terpds i5raunama^s 5i. net jei matote. llenoioi reikimds tud ir J0sr1 polonkumos bei ioulrurnos sovo juk tiesq yra mieli augal4 yra ne ikyrus rupestis. mo- r tinkarno Sviestuvo (eigu augalas stovi per tamsioje vietoje) . persodinti ir gendli. gnaidaug l8oC tempe. Palaukite beut por4 savaidiU. T4 pat! galima teigti ir apie geles miisq ramuo. stovejimo vieta ir valdens kokyb6. L:urie ir pri- iilrimi ii priZiudti patinkam4 nevienodai.jog 96liapuodis jam jau per ankitas.

kr[ias ketinate sudaryti naujajam globotiniui. kiek ir ko. kiosjam reikia iviesos.) kio ir trurnpesn6s dienos ruden! Ziemq. Pozymiai: nauji iigliai. Toddl.Sios jnnntriarsiais rait(ris iglnrgifitos uaranlos laboi netigsta satso Sildonu! potalpq oro. Augalai. Palygilkite duomenis su tomis sElygornis. iiemos miegos Daugelis augalq. . a$vietin4 kite orq (+ (. jie ve3a tik deranai priZiurimi. ir 33 . Jei reikia. Susipoiinkite su ougolu Kartais augalai i5 tiesq stebina savo sugeb6jimr prisireil'7ti ir visai rreisi 2eid2iu jeigu tiks_liai nesileikote prieZiuros taisykliq.> P.45). ir apskitai jau susiklosdiusiais augalq prieZitlros iprodiais. bukalapd peperornija klimato gyventojai. granadil6 r. srunaZ6ju-sio saulds spinduliq kie- Parneginkite netinkamas s4lyga-s pagerinti. Atidziai o p€rskaitykite. povoizchtoti j4 ir 35 puslapyje. Tapg mtsq platu- (Peperonio obtusifolia). padarykite palatr gei ieiel! arbaj4 atitverkite (-+ P. Zinoma. il9alapis inkstpapartis (N e phr ol epis exa ltat a). . pavyzdZiui. Nagrilddami augalo apraiym4 ypad atkreipkite demes!. guznalija (G ua na n ia). Ziernos miegu iSvis neuZrniega.tntunl tenenrlt).45). iilumos. Pinnoje eil6je: ilgalapis inkstpapartis (Nephrolepis exaltata' Lirtda'). pelargonija (Pe largoniun graveolcns). tropiniq ir subtropiniq platumq tolygaus rnq kambariniais augalais jie priversti kiek apsuusti d€l Stromanthc veisle 'Stipc stdr' ('DryZuotoj i ZvaigZdd'). vandens bei oro (-+ P. Milsq augalai tarsi paburda ii miego. irarkite papildom4 P. ivelnusis adijantas (Adi. nuolat drekhlP. pagyvdjgs augrma-s. kalizija (Cal lisia repins). pinniausiai padarykite Stai k4: augalo apra-iyrne pa-salata apie jo prieZiur4 ka-s . kai irna ilgeti dienos.43). alsiradus uatnuose naujarn augintiniui. viksvameldis (Scirpus cernu us). I"' kairts j deiing: Visi nuostcbiousi iolumos cfspclvioi Antroje eileje: Viio kalattja (Colatheo veitchiana). viksvuo16 (Cypcrrts). (. 36) ir koks jo vegetacijos ritrnas (desindje). itin graiiai Vegetociios rilmos ir io reikim6 priiiurinl ougolq Augimo loikos Augalq vegetacija prildauso nuo iviesos.84-229).erlera (Nerlera Bre radansis). viksvuold (Cyperus).

' .E .od \ :t lf.

.

vdsiai.jei itaisysite tikrosios girntitr6s s41ygq. Vanduo i5 Zem6s i3skalauja dmska-s. diltai bei esalt sarF sam orui. nes rarnyb€s busenoje ir be Sviesos esaltis augalas rnaistiDgqjq medziagU suva{toti egali. 7 'Fred Sander' ('Fredas Sondcris') 8 'Ezo Nishiki' ('Ezo Niiiki') 9 Betty Sheffield Suprcne' ' ('Neprilypstano 'sui Sclila') ii 35 . Be to. Visada svarbu. Augala-s nuolat gadna valrdelri.rn ltak4. PriterndZius apivietirnrl augalo gyvybe vos msen^s. ato8r4zq 4 'Jury's Yellow' ('Gcltonoji') 5'C. Juo iviesesneje vietoje stovi augalas. Ramybes buvyje daugelis augah. atidZiai deriuarni turi buti pra-sideda geguZ6s pabaigoje.rnilasi butinus angliavandenius.jas iigyvena kaip Ziernos rnieg4. Tuomet suleteja gyvybidai procesai. dirvoZemis neturi buti vesesnis ui orq. Poivrniai: augalas irna l€diau (arba nulrinta lapai. B o u ga i nvil I c a gl a b r a). &o\ \ yra uzsiauginti atsparau-s audinio ir kitais metais nezYdi. Geriausiai augarna. kilg ii tq kaitU. VidutiniSkai per dienq augalui reikia apie 12-16 valandr. oras ir iie maistingosios medZiagos Treiioii sqlygo . Jei vardens tnlksta arba per daug. Sviesa lemia augimo kryp ti. Tuomet jam reikalinga ir kitokia Plisatua. Comellio ioponico veisl6s 1'Itrn Kurnagai' 2 'St. Pololinqs: Kuo Sildiau ir iviesiau laikomas augala^s. tai ir kitrrs augirn4 skatilaldius veiksuius reik6tq esti labai ivairi ir priklau-so nuojo Pclcrincs: surnaiinti. Dideli. ApiSlnatuota-s liuksolnetnl (-+ pieiinys P. Gaudarnas ma- ivietirna-s tarptautindje vienetr. PavyzdZiui. kai Ziem4 nakdiai keliais laipsniais sumaZiuamas apiildyma-s. 45). valdens ir h+irl jam reikia daugiau. netrpiti. Zierna Siltai laikomi ir trgiiami kaktusai lesugeba Pirmoii butiniousin sqlygo iviesq Kaip tikjos ddka fotosiltezds budu augalas ga. Polqrinos: Gausiau liekite augalus. kur bulra sausros. Taip pat elgiasi lapus rnetaltys augalai (pavyz- penki pagrindiniai dalykai-palaiko ir keipia augalo gyvenim4. maisti|gqjq medZiagq siurbirn4 ir lvairius au- galui naudingus procesus diwoZernyje. kai jie smarkiai auga. V6sos ir drdgrnes derirrys ji gali praZudyti. Karitoje sauletoje vietoje it esant sau-satn otui jo iigantoja daug daugiau uei v€siame ir drdgnarne ie5€lyje. Kartais ji reikia lailTti gana Zernoje temperaturoje ir visai nelaisfti. gumbiq (rneileuiai. iiluna. Jq dennei kaip tik ir skirti augalq apraiymuose pateikiarni prieZiuros rnodeliai (-+ P. V€sumoje stovindio augalo neliekite gausiai. Zistantiems atogr4zrl miiko augalams labai patiks.WiIsotr' ('Vilsonas') 6 'Bob Hope' ('Pokitas') kalnq gyventojus ir Viduriemio juros rGis tamsiu rnetq laikq reikia laikyti vdsiai.iies genuose. \ .vt {. daro viena-s kita. ciklarnenai ir daugelis gesneriliq). MaZiau liekite Ziernos rniego periodu.l sistemoje rnatuojalnas liuksais ir ga- li buti 100O liuksq Sviesos Ziau nei 7OO augalas sustoja augti bei lcrauti Ziedu-s. kuria-s "sugeria" iaknys.84-229).tai pagrindile augalo sudedarnoji dalis. daro !tak4 fonnai.uryksta ir vel atauga ii svogulq bei iaknia- Penkios b[tiniousios lqlygos geroi ougli Sviesa.vonduo Vanduo . liuksq. lapq spalvai ir Ziedq kovirmri. jis visai liaujasi) augti. tuo daugiau jarn reikia vandels. Beje. ruoiia-si naujarn suveSejirnui bei Ziedq krovirnui. pavyzdiiui. Taip atsitinka su augalais. Jie labai priklauso vieua-s nuo kito. vanduo. L-urie rrr. taip pat stovindius dviesiai.juo greidizru jis auga.Tadiau poreikis "uZmigti". kitiems atogrqiq bei vidutiniq atoglEz{ augaluns patinka. Augalai. augalas talsi uZrniega Zielnos miegu. ne visada iis ramyb€s laikas sutarnpa su milsq rudeniu ar iiema. pagelsta ir nelygu. Sviesos. Eve' ('Sventoji leva') 3 'Inbricata Rubra' ('Raudonivyni') Antroii ougimo sqlygo - iilunro Silurna skatina augirn4. Augalui reikalirga iviesos trukmd 0OO le tnaZiau kaip l0 Pqlorirnas: Ziemos miego nepripa- jiems papildom4 dirbtini apSvieti mQ. ve3lus ir sultingi augalai iigarina jo daugiau nei rnaii kietalapiai. tad jiems reikia pabuti sausoje ir v€sioje prietemoje. Stai kalijai. Tad iilunos. jie megsta ntolat Silte ir dr6gr4 or4.M. todel dliui. paiheti gali buti uZprogramuota-s ir karnbarinio augalo nr. koks augalas ar rnetq laikas. Jeigu augal4 laikome tamsiau. Jis tramportuoja maistiDg+sia^s rnedZiagas (taip pat trda-s) ir pripildo l+steles. jei Sviesos - <AA f@i. Atogrqirl miiko augalams reikia nuolatiu6s iilumos. iei6lyje arba dreglarne ore esa:rdius augahs. augalas suglemba.

.

Dor vienos polcrimcs: Niekada ne- kieki. Matavimo vienetai . cigarediq dumai ir kiti oro tedalai taip pat kenkia augalui: jis net gali pradeti mesti lapus. {vairus priedai Zemei gerinti yra iie: rupios durpEs. Pclcrincs: Juo dr6gnestris ora-s. nei per stiprq tirpal4. iildymu 40-50 %.juos daug labiau puola ken&6jai. Mnsq dirbtinai Sildomq bustU ora-s jiems per sau-sas. fo turddamas pakankamai augalas ilgai i3lieka sveikas. AugimQ skatinandiose tr45ose turi leZymiai vyrauti azotas. gali prireikti kiminq (Sphagnun). Magnis yra labai 38 . Kalis sutvirtina augalo audinius. taip pat kamstinio qZuolo Ziev€s ir vytelig epifitams I I vandens. ir visq gyvybiSkai svarbiq mikroelementq.visada daugiau fosforo ir kalio. Patyrimas rodo. iiemos rnetu patalpose su centriniu skatinaldiose . Koks oro Pololinrs: Durpynai spardiai nyksta. kokybiik4 ji . Zydejim4 augalams. boras. tur€tq biiti 5O-60 %. kai augalai srlstatyti per tankiai.6O-aO %.lervirroii sqlygo oros ir io dr69nG Orcs reikalingas augalui kvdpuoti. kalis. kurie savo gimtin6je buvo ipratg i5garinti <laug vandens ar gauti jo tik i5 atmosferines dregmes gmpei (-> P. tadiau perdZilvnsios vandenl geria sunKlal. Taigi tinkama dirva sulaiko kiek reikiant dregm6s ir gerai praleidZia orq. epifitai). taip oat vaisiams ir sEkloms brandinti. nors daugeliui musrl kambariniq augalq uZtenta 5O-8O %. molibdenas. kad ore butq pakankarnai dr6grn6s.. kurioje sveika gyventi ir Zmogui. Savo kambariniams augalams pa-sirinkite tik ger4. dr6enumas Jr. apsiniaukruiomis ir lietingomis dienomis . lapams formuoti.nesulaiko kiek reikiant vandens ir nepraleidZia oio. paruoitoje ii darbq iimanardio specialisto. nepakaaka puvenq ir kitq augalo sveikatai butinq dalykq. Pagrindin6s maistingosios medZiagpsi N . reikatingas ugliams. Fosforas biitina-s iaknims ir pumpurams augti. pustas molis arba molio gurvuoliai.t . (g). todel jq galima gauti tik iS senq alsargq arba naudoti ivaidus pakaitalu-s. Skersv6j is. arba trEsq strypelius. molis. . mla).t0).azotas. Dauge- (Os. Pmagnis. Ziediniams augalams jo reikia daugiau nei lapiniams. Traios dozuojamos lmgal augalo Saknq jautrwn4 druskotns. ypad svarbu. Tadiau juos galirna skirtingai dozuoti. visada jq laikTkit6s ir geriau pasigaminkite silpnesni. molio gruvuoliq (+ P. Penklo ougimo sqlygo . Azotas . varis. Gerose tra-iose turi bnti ir keturiq 0ro ddgnri Tiems kambariniams arba nusipirkti jau paruoitq. Ii dirvoiemis ir trqSor dirvoZemio ausala-s siurbia malsting4sias medZialas. paryzdZiui. iSmetamosios dujos. kad iaknys neiimirktq ir kad prie jq gal6tq patekti oras. Nepirkite pigios (pavyzdZiui. dalyvauja fotosintezdje. grEZq augalarns reiki a net 60-8O % oro dregnumo. Lurios butinos augalo gyvenimui. Bet esant jo ped€kliui audiniai suglemba.lsu bute? Jis matuoia-uihigrom. osmundos Saknq Zemg. kurias laistydami pilarne i vande{. Apskitai oro dregnumas patalpoje. papardius) trglkite nesniu tiroalu. putplasdio dribsniai. Jame isitvirtina augalo iaknys. Mg K leidZia augalui augti. Si prietaisq galite nusipirki sumontuot4 drauge su termometm ir barometru arba atskirai. Kiminai ir osmunda yra saugomos ruiys. augalas tampa neatspanrs ligoms. teikia jiems atsparuno ligorns ir kenkEjams. Tad vietoje durpingos iemds galite isigyti maltq Zieviq ar pjuvenq Zernds. hri4 augala-s laudoja visq pinna chlorofilo gamybai. nes Zem6 gd- liapuodyje turi ribotq kieki maistingqiq me(Eiagq. ir gyvuliui. Zemg g€l€ms galima pa^siruoiti patierns ii lvairiq sudedamqiq daliq svarbi maisto medZiaga. Tvalkiame ore. chlorofi- lui gaminti.r. Ypad patogu naudoti srystas tr4sas. Dirva turi btti pakaLnkarnai lengva ir po€ta. arba augti vandens garq pritvinkusioje atogr4Zq miSko aplinkoje. Dnukoms jautrius augalus reiSkia tA pati treirt (orchid6jas. Tai geleZis. 40) skirtoje Zem6je. ir augalui. Lriuos paprasdiausiai sukiBame i dirvoZe- ml. Be to. Trqios esti lvairios sudEties ir ivairaus pavidalo. cinka-s.fosforas. joje ndra visg reikalingq rnaistingqjq medZiagg. perlita-s. Graiiu vasaros metri esti 50 %. manganas.gramas mililitrap (rnl) ar Llbinis centimetras (cm") liui augalq pakanka 2 g (2 ml) tr4dq sutviltinti. Ziev6s puvenos. Atidziai perskaitykite gamintojo nurodymus. kad geriausiai augalai auga specialioje tam tikai augalq pagrindiniq maisto medZiagq. Augolus trg5ti bofino. Kai kuriems ato. Ziedus ar pumpruus. silp leiskite perdZiiiti durpiq Zemei! Durpds gerai sulaiko vandeni. juo daugiau Silumos pakelia augatas. Milabelementals vadinarne tas maisto medZiaga-s. bet tik labai maZais kiekiais.

39 . geriausia trgiti kas dvi savaites. .^ pagrindas sulaikt drigti{ k ri laip pa- tirtLtt papariians. Po dirvos sluoksniu puklotas lavo. Geriau trgiti dajniau ir silpuesniu tirpalu. kad panaudojus alestezijq tnedis lengviau pakelia persodinim:1. kad tai nieko nereiikia.nepilkite tr4iq ant iidZiullsios Zernds ir sauldkaitoje.fr. Polorimqi: Kambarinius augalus tuo rnetu. hrrie tvirtila.*?\V. kol mes taip pa-sigaildtilai rnenkai paZistane gyvEiq garnll. Baldylnai su rnelo detektoriumi parod6.jei augala-s negaulra tiek iviesos. ko lernatome. jog augalai "baugidiai" reaguoja !grdsmg (ugni.. . Trgiti tik tada. kart4 per rn6rres! Zietn4. Zirrgsnis po iingsnio atsiskleidZia ldorniausi dalykri. Tad Zrnogiikasis pasipitimas ii tiesu nieko verta-s. Todil noriu patarti: Snekdkites su savo augalais. krie iisidestg visarne augale.ri: M o iy t i s papa r i i rl a l vd :J tr (1 s d kvd r iu Dt e. kzrijie auga. Kai triksta !viesos. prisirning iios dienos abejo- kios miiesjutirnilg sistern4 jie vis ddlto turi. pajegus pagauti vandels iitroikusio augalo skleidZiarnus pavojaus garsus. taiiau vis dar leaiiku. uors ititr spardiai augardius galima ir ka-s savaitg. Pati gana daZnai pagaunu save kalbant su augalais sode arba narnuose.i if.. Arrglijoje sukurta-s itin jautnis aparatas.jog su savo augirrtiniais butina kalbetis. Kodal taip yra? Tai dar neiiaiikintr.jau iiandien gali- gdlinilkg rn6g6jq. kiekjarn iiaip jau reiktrl. 'h. pjovinro irar <ius). I ultragars4 pana<fis I MlIz torrai atsirandajudalt rlaZyiiarns i kapiliarus pereinantierns vaudeos varnzdeliarns. netgi paglostykite kartkrrt6rn jq lapij11.l-[:. rus metrls. kad skiunbant karnerinei rnuzikai augalai veia geriau nei griaudZiant surkiajam rokui arba iiaip triukirnui. persldo . . Svarbui trFsirna^s meat-stoja perso- dinirno! statyta. ko- galdius . o ldtai arro Ar reikio su ougolois kolberis? PaZlstu nerna-Zai Des? Siaip ar tajp. kiLd ultragzrrsas skatina augirn4. Jau nu- me iigirsti iatroikusio augalo !larnesi.:' . o Trgiti rnaZiau. Tadiau ar tegali egzistuoti tai. Augalus. Deglrdirne ar tecluriikai negalirne irodyti? Ar lelusiiypsosirne atlaidZiai rytoj. kai augala-s auga. maistingosios rnineraliniq t14iq rnedZiagos lieka lepalaudojarnos ir ilgainiui ka-s 4 savaitds. Niekad. L:lrie buna allyvr-ls kiaF trgiti ir Zerng. . negu retai ir stipriu tirpalLr. Tikai dar leirodyta.

T rGis daugiau pahgsta.. Kulturiniai durpiq substratai (IKS 1 arba TKS 2 ). o durPiq rugstim.4 F I = fu-.tai Zirnio dydzio kaupiantys &Cgmg.s noutralizuoti plideta kalkiq. o Pustas molis vandenyje augartiems ausalams- O Sakn4 stariai isplaunami iemi7 likuiiai. EA a l(oip poruoiri ienrg ir teisingoi penodinti ougolus Ne maiiau jiems patinka irgoskstqlis. Iq derdfq iimli o. iiltas.nuPJ. molis ir maistingosios mediiagos). .. .s l . o dabartinije kalboie sali reikiti Eaitidmo terpg arba l. perlito grudeliai putplasaio dribsniai. ir daugiau (IKS 2) patryStq substratr]. tiems augalams b'romelijoms bei-orchid€joms.H kiekis nuo 5 iki 6J). trejopo dydiio. ""galai jo sirubia maistingEsias EedZiasubstntas gas bei vandeni. Ji gali bn- ti ivairiq ruiiq. stratai. i3 Substratas (srDsrratt s) lotyniikai reiikia pakloQ. Iavos skaldos bei perlito) miiiniair Substratas epifitams gaminamas G smuftinq kiminq (Sphaenum).I I - I Daugelis augalg mdgsta vadinam4j4 ZemC g6l6ms (ios pagrind4 sudaro durp€s.s niiinys hui maiiau tr4. Jos su60 % samaainiq durpiq ir detis priemolio arba molio. Jq suddtyje n€ra nei priemolio. supuvustos. . o Paprasdiausia arba standartind Zem6. Galima isigl'ti maiiau (IKS 1) ienr6r gniuiular torp rmlio gunuolirl Tiems. talrtd' me iau yra Siek liek molto gurvuotul tr aprberldrtl4s Is vtrsaus. 1 IS iitoip gclimo ougolus cugirli vondenyie . dumi q. laidtrs c'rui ir nesulrantys molio trupiniai.s. Substratas epifitams tinka laipiojaatiems bei orines laloris turin- papariia:rs. 40 % P rfiie. paparEio Osmundtt ialoq ir ruPitl ll Ftskui gnnnfu atiduotu auqato saKrut Lt. daug drdgmes. sm€lis. jame gerai isiwirtina Saknys. tie greitai ap raizgo jq sveikomis Sakninis ir Gleidiia daug naujq lgliq. li visada geros kokybis. 7rm6 tba ubstra gil6m. nei molio.4 GeliapuoQ lsdtyti i hfi inrfi ir pripilti drungno vandens. pdplasdio guouldliq bei ivairiq mineraliniq medZiagiq (pemzos trupiniq. Tai [vairns stambiaplauiiq durpig smulkintos iicves. r Substratai orchiddjoms.1. priemolis. Jo burbulai buna Jis sukaupia . . prisotintas maistingUiq medZiagq ir Siek tiek rugstus C. taiiau ir sugeriantis drcgmg.i"aq. pralaidus vandeniui.1] Ntrlal Laibr1ii. puos. Substratai kakusarm arba azah- skaldlq kriaukleliq.5q.Scltapuoctl. DiclZiqja jq dali sudaro durpes. 2 Pet ilgos iaknys pcurumpinomos. Maist4 jos siurbia tiesiai i5 vandens. Geras turi buti lengvas. Jie ypad iaviai atrodo pritvktinti prie rynuogienojo ar medZio kauueno.autamos. Kirlmriniai smulkintq iieviq o sub- Molio gurvuoliai . lqs netui kada lailar paloisttti arfu tuolar jorns pritailryti ii'l g€liq porei-kiaru.io rubstrolus "pu[. idrudio gurvuoliq. J4 sudaro durpes. . isiwiitim.J AuSalas Flalot tcl.

Biliapuodi apversti. L:urie nemdgsta persodinimo (paimdms). visGkai nepalieiiamas. DaugeLi gdliq geriausia persodinti nnkstyvq pavasari (nuo vasario pabaigos) arba nuiyd6jus.lG arba u. Pzrskui giliapuodis apveriiamas.l0 cm storio) molio gurvuoliq. lberti iemi4 ir stipriai apspudytL paliel<amt I cm iki giliapuodZio irfous. ir augalams. 44). Epifit. Pusiausvyros ddlei galima paSalinti ir senus Dglius. stt isomis ZenGmis. 2 Zemes ifltcedenti pgaliu*r+ poiolbrti nzsveil<a-s bei perdiifrvusias Sahtis. l@d laist4nl vanduo netuAtq per ir34. o Saknys i6ke' denanos pagaliuku. Prie5 persodinant molio indus pdvalu o Penrodhti reikia. Naujojo itrdo skylutg dugne pridengti puodo iuke auba ui- berti pirsto storumo (dideliuose induose .oti vandenyje). ir Siltai. samanomis apriStq lazdq. tik patalpinamas i nauj4 papildom4 substraq.duri. phtus krepiius arba riiami prie Zieviq. kuriq nebenorima persodilti i didesnius puodus. tokiama pat 0ukityie kaip ir pies tai. auSalui puodas per ankitas arba ii drenaZo skylut6s kySo Salorys.sti augal4 prie Zieves tuip. Smarkiau pastukseDus papaastai ishiDta.rba labai seniems augalams. butina ruDestingai iaplauti aaknis ( + pieiinys: O 5itaip gaLima augaius augi. pati lubuq sodinti tokitme pat indo aul<Sttje. Labai svarbu. 4 Subertq stabstratq sipnai apkam.zubt4 puodo &. Norint auginti augala be iemds arba hidroooniniu b-du.. Pasirodzius naujiems ngliarns. Jei Zema silta. kuriame jis 1silalnijgs. visa Lemi apraizlyta <aknimis. medZiq kamienq a. (+ P. Pj[viq vietas biitina pabaEtyti mediio zrnglies milteiiais. iemd atsiduoda pelesiais. molinis geliapuodis sudauZomas. supulrsios a. kai: . lud ni laielb vandens ncSqletq Patekjis ti i jo serdi . tus pieSinys: Zemds gniuZulas tarp molio px-rrvr-roliq) augalo nd kiek nesnkeiia juk iemds gniuZLrlas. geriau auga naujce Saknys.l(oip teisingni persofinti ougolus .s.is ivynioti i jai skirtq sabstratq 2 Prispau. kuriq del vietos stokos nebenorima persodinti. jeijos parudusios (kdrtais iki juodumo). . (J Koip reiringoi prilrirlinti orchirlGics 1 Orines orchidijos fulll. Naujojo indo skers-rnuo h-r6tq bfiti bent pora centimetrq dide-snis nei senojo. j Indo dryn4 uZberti tvlru arba plstu moliu. Trgsti tik pra€jus 6-8 savait€ms po persodidmo! Pakeisti virSutini Zemes sluoksni rek omenduojama tik dideliems augalnms.kitoiP ims pfiti! 3 Ne iin stipriai apvynioti perkirpta moteriska kojinz. Tolimesn€ prieZi[ra: t aist)ai tik tiek kad iem6 neGdZi[tr. VirSutinis iemes sluoksnis paialinamas. Jei jis itin tvirtai prilipgs. Snknis apipjauswti reikia tik tuo atveju. Koktusl persodinimr 1 Iiimti iS indo ltalctu. mirkyti Seras dvi valandasl O oersodinama taio: Pora valandu prie5 tai augalai palaistomi. atsargiai iiinrijo tuini. kokianc jis buw ligi tol. Patzriama nuoiauti ir uslius be laou jo turhys Augolq persodinilrur 1 Zemg pridengus delnu. lf . tik jokiu btdu ne sauldje.yti pil<avimo lazlele.kad laistymo vanduo gerai nutek6trl.pihi pi to molio sluoksniu3 Uiberti Siek tiek iemiq Augalq sodinti per vi. perlito arba ivyro sluolisniu.ri sodinami i skyl€tus indus. Augalus pasodinus bndna sodriai palaistyti ir laikyti Sviesoje. Wflaliti Selalimis neaProizgytos Zeneq ncsvei- kas 2 SlcflutC dugne pridcnqfi i irs4 L4g. nesveikcs augalo Saloys.5 . o plastikinis ipjaunamas.]. kiekvieoq gdlg priii[reti pagaljos prigimti. iikc' denti snsipynusias foftrlis.

dlft_ Vandens kietumq galima suzboti is vietiniu vandens tiekdiu. Nedideli vandens kiekiai sudr6kina tik paviniiu. 8+229). 2 Daugelis augalq laistomi G viriaus.netenka.ir iieT4 vandens augalagls telKla mazlau_ l0 Vandem pertckliu i5 padiklo ar virindo bffna viirrc:me mdgsta dregmes ir pasodinti daZniausiai I smilio dirvoZemi.kes. bi indas-palenwiia"ar- vandeniui itin laid-Ziame subst.otiekio ba augalas suglemba taiityt-i oats laikas. bet gausiai.per Mlti Wk4binus &SiDtrrje lin4 vandeis. laikomas po in&is ar krep6eliais nehuildioms palankamo dydiio pad6klu. kad iiearuotq cb. o smulkiosioms Salorelems indo viduje . z rtanntarnc btstyuve. 6 DaZoiau rcikia laisg{i sausame. vesLius. vdsu. 4 Kietelui nei l3' dll-u'and. indai sintetiniai. metq lailss. Toks dr6kinimas labai oatinka ir kabandioms g6l6ms. &6gnas.Mat jos apsirupit Daugeliui kit4 Eeliq toks l. 3 Pri&ijus slqst4 ar kietq cheminiv meA1iapa. Panardimrs geriausia &6kinti epifitus bci orchiddjas. drcfog mdgstandius augalus. auealai ne- pricmo[o arba dupiq dirvoiemi.jei oras labai 1 lromeliior geriouric loisryri por pihwdi kuri rudorc ip slondir lopcl reikit4 tibq Ltuj. ctonls nusit$ovetL nanas kalkis. 9 Rudeni. Silumos. h!. pravers laisSiaip jau geles geriausia laist*i iS virSaus: tuomct tolygiai suvil- r | 0 oukriniq tuisy|rlig fvairiems augalams vaadens reikia labai nevienodai . iviesiose. esanii4 po lapais (wtdinam4 cister- ra vandeniu bei moistingomis Edijasomb iS tam tikr4 ti1eneli4. saul6t6e vieto€ bci molio induce laikomas piles. 5 Vaadentickio vandeniui visuomet Ieisti nusistovEti per nakti. kiekjis eauna Sviesos.ate. koip ninkflinri yondenl koip drdrinri oro r I yFtybes b patarimai. 7 Reiiau laistoma. PsrdZiiivusius h bbaniius augalus bei epifios geriausia palai$ni panardintus vandenyje (-+ pie3iniai kaireje). miiau bronclijoms jis patinka. minkitinaniig vondeni. be to.t wlndans ars<Lf8ar5.. 3 Laistymui geriausiai tinka drungnas ir minldtas vaqduo (O-8. turiniiane joniniflrry: pasali- .s n4). sodin"ms5 tik kai kurie ii apadi6. iioilti. tci turitc gilirg kuriq lapai jaubis drdgmei.riose jos l(aupi.nelysu. iuinio 8 Augimo laikotarpiu laistyti ne per dainai. kokio dr€gnlmo oras ii sumStai tO sv-arbiausiq taisylclig I Kai Zem6 paivies€ia Lba arsioia hffio - nuo kra5to. didiialapirs. augalai gauna ma i Sviesos.burina palilai vanfun! kzli6its valan_ foip ninkilinornar yonduo 1 Durpimis.kokia jo pri.ai vandeni butina miokitinti (+ piesinys: Vandens minldtinimas).gi'nlis (--r SvarbiiGi& augalq hE F EE A = lhip loistyti. Siltaac ore.I I gomas dirvoiemis ir vienodai pasiskirsto vandcnyje esaodios tr4sos. chlons bei kitos medzspos. b'b ju6 re4 P.aistyma. dtvoZo- rifi[- g/tuvas ilgu snapelirl mis.loras ir nus6sh] k. i". . I nnrlini maiielj jberti I I sausa duroia ir pqlnlqh.

mimozq. sm6liu arba ivyru. galima naudoti ir kitokias pnemonesi e Elektrinius oro drdkintuvus.ar panaiiai). lr-r-s. ar tas budas tihai tinkarnas ir kuriam laikui pakaks vandens atsargq. Arba tiesiog sustatyti augalus i dubenis su nuolat drdgnomis durpemis. Dr6kinimcc closlog g Virruviie ant in<lu d2iowklos padiklo patiesri vandrniui laid4 dembli (galina nusiDi. t-abai svarbu purkiti giles tik minKtu vandetriu.rle itraukiarnus stiklo pl. todrckinti netiesiogiai t(q doryli. miltonijq). kurios labiausiai pasigenda' pavyzdiiui. t 2 pieiiniai). dagti (-+ Paprasiiausias dirbtinis drekini- mas. nei parys sveria (-+ pieiinys: Zemis pgriuiulas tarP molio gurvuoliq. 3 pieainys). kutie stovi lsaulyJe. van I ptat4 plok'iAq ind4 jdiri. Be parod. pravartu irengti dirbtini drdkinimq. Svarbu: pirrniausia iibandyti. k4rl dgmblys neknrotq nuo plovyKlos Ktctsto tr vanduo nelaiit\ ant grind\ r*tu {3 . Daugeliui augalq tai gali net labai pakenkti. Paorasdiausiai purKdarni vandeni ii pllk5fuyg tiesiog sudr6kinate or4 (-r Oro &dkioimas.1trruoliais.. 2 Dinos pairSiuie isdilioianas iiardyns d48lrcs Sakrs tr pnd"ngramas zcntc ntb. 3 pieiinys).kurie sukaupia uecdaliu daugiau dregmes. purldkite juo ne l(oip dr6kinti orq vienon ougolui duroiiis 1 t4 (iikq ap\crso Giliapuadi su auxala Rafutu bbtJti i ar-molio gun rmliais 2 | plaal Ukii. ypai jei lapai itinjautr[s drEgmei (Pavyz- diiui.gili pagirtlyt. streptokarpq.1.9 Pravartu qtkreiptt demcsl.Toks irengimos. kod cugoloi kiems augalams or4 vis dilto geriau neperdiiu' Poprosiiousios dirbtinic dr6kinimos I idata maiiatns siali i vazon4 per sl. 1 suvelt4 vilnq. Vasa14 d6l oro &€grnes maiiau rupesiiq' bet iiem4 iiltame kambaryje jis pati*a 60 -70 % &egnumo &rZniausiai bina per sausas (maiiau kaip 40 %). . Daus labiau augalai megsta netiesioginloro drikinim4. o or4 aplinkjuos (--) Oro drikinimas. begonijq. gloksinijq. pastatytijucs v6semeje vietoje arba karu su iemdmis isimus iS g6tapLroclzio patalpinti I didemi puod4 su molio . Apaiiniai d4piio galai nuleidiiami iind4 su vantkniu3 Auqalai gati siirbti iarulznj per nolio lazdclf E ialia rybarlo itulo kuriomis varduo i gdliapuodiius galetq a*eliauti G salimais stoviniiq indq su vandeniu (-+ Paprasiiausias dirbtinis dr6kinimas.i kzlet4 augal4 i! !. rrepwkiti iiedq bei augalq.'tq Pavyzdiiu (-> Oro drdkinimas.. TaiP imituojama iSkritusi rasa. Paprasdiausia panaudoti &egmei laidiias medriiagas.l<ri sDeciaiiai tani tikslii pa*amint4).aip paiius augalus. Jo galas rui sielai kriaukl€ ar in d4 iu vandeniu. Salia laikyti kuo daugiau didZialapiq bei pelkiniq augalq . Pakloq veltini. l(oip poproiiousioi dr6kinti orq iSsyk koliems ougoloms titandsijos ir kiti epifitai.uoito. Beje.rlagtis. smulkiais purslais.40).l(oip dr6kinti orq Daugeliui kambariniq augalq labiausiaj oras. Polodmtl3: Jei turite tik paprasiiausiq vandem purkituv4. l-3 pieSiniai). akvariumus. vilnonius siu- dii- uto demblius (-+ pieiinysr Dr€kinimas atostogrl metu).groteles ir pripihi dens iki pal j+ Augaly saJorJs varutens n"steKl4 ta' iiaujuos Saubta nuokll AJIanl-ts garat. Jei koi iiisg ilgiou ndro ncmie uiter*a kiek gausiau palaistlti augalus. Jei ketinate negriiti narno kiek ilgiau. 4 pieiinys). kambarinius fontanus. P. t Evaiiuojate vos kelioms dienoms.

Norint j[ atjarminti.ams. Kiek nglio pjauti. Atsargiai apvyti lttnkeli frgliais augalas spardiai auga. Salinaot viriunilcs (-+ VirSUniu Pas^linimas. 2 Salia jos pasodinmas eugalas. jie pradeda graZiai Sakatis.tugalai jauninti arba pakeisti lzjosforn4 - norint juos p. plinta nuo apadios arba leidZia per ilgus uglius (afshmai t2rp lapq tuomet pasidaro nelprastai ilgi).daujamo ad<3tio.or lcdor Ypat tinka augol. jo Ugio ir Jnsq non| . papurkiti vandeniu. Sama- \ { 9omnmrir opriSl. .[-Tl I fpl h E Frl I I r I - I = l Er a F Apipiqusryrmt viriiinig poinlinirno: bei geetriims 1 Pjawnme daugmai 0. Nupjauti didesng uglig dali pravartu. kad flsifomuotq tanl&s vainikas.). t{ Aukirorriebir 1 Nuolat folinti jaurul sipri4 medeli4 Sonines iakas.5 cm :li'ri fumblio. 2 piesiny. Geidnt cendjimas. r Veiliems augalams pasaliramas vicnas ii dviejq pr afii esaraiq ug- liu.@r I zem?. nupjaujei name net du treidalius ugliq. Toks medelis uZauga per kokius penkeris metus. 2 [smeigti fuolelj ir irwte pri*irtinti prie jo augal4 Medeliui i&aqus pagei. 3 DaZruti getleti ionines iakas. tutintiems orines fubtis. 3 pieii- l(oip gendti ir f'rornuoli loics bei kiios g6liq nys) nuka4)omos tik vir. rwpjauti jam irinng. 2 Nugrnibius jaunl a4ahl irifinlles. prieii[ros. . ta lazda I I ieng ikaxznn vnanomis aprii- stiebu (-+ pieiiniai: Autitastiebis). Jo ngliei wirtirunni pie atranos.irm6les.z. foip toi:ingoi lormuori loior Augalai ilgais lanksdiais stiebais nornis apriiti kotai (+ pie5iniai: Samanomis aprGtos lazdos) labai tinka filodendrui h monsterai. D6l galimq nuostoliq geriausia vienu metu prad€ti jq auginti kelct4. priklauso nuo augalo ririie's. ngliq vni Sun€les tiesiog nugnaibomos pirSl us. Kaip uisiauginti augal4 itir auldtu dailiai atrodo pritviritnti prie lankolio (-+ pieiiniai: I-a*eliai). iliiti ir juas nasipiai pririiti. llgostiebioi ougaloi iupinloir konriemic Jaun4 Bendinmeno fhl dar nesumedijg kanienai supitwmi j graldry ilgastiebj medeti. 3 Genimi dauSiousiai senesni . gud41t'is lonkdioi 1 2 Sulenbi i3 vielos lank4 ir gr. jei norime suteikti augalui tam tikr4 (J foor4.

gardenijas. I pieSinys).iiai) perstumdome auealus. 2 Liuksometru galima tiksliai nustatyti hiesos kieki. t5 . kartais jl dar galima atgaivinti panardinus i vandeni t-+ Perplovimas ir panardinimas. Augalus butina karF kartdmis nuprausti drungnu va.rimaper"oclinti (J Perplovimas Perdiiiis uazono iemei geriausia galiapuodi Palai lqti ih kra\try parurdirus i vandenj. Po tokiq procedurq jie pe riau jauciasi ir lengviau kvipuoja. (--' hieZi[ros FudryL€s. 9 Turint specialq Sviestuv4 galim.Dor t0 961i9 prieiiiros gudrYbig Karnbariniams augalams s4lySas dazoai galima pagerinti labai paPrastai. 2 Nuolat nuskabvkite senus iiedus Prieiiiros gudryb6s ian issisttlaitlyti. jas paprasdiausia paiiltinti putplasdio ploKtimis ba specialiais elekt-inia is Sildytuvais. ir tu6. ? Zemis uerolovimas. )ta augalq hormonas Bromeliias iis skatina krauti Ziedus. kol nustos kilti oro ir panardinimas. 8 Panardinimas.sikl4 arinn i3 augalo dnug jig4. 2 pieiinys). nes kitaip SvieZiai nukirptas galas d2ius toliau (-+ Augalq kosmetika. Resykiais svei ka palaikyti geliapuodi su augalu po letai tekandio &ungno vandens srove ji isplauna nqsq bei drus\ penekliq ditvoiemyje.r5 Siltas lietus. Jei ddl kokiq nors prieiasiiq Zemd gdliapuodyje perdziuvo ir augaJas ima vysti. Jei tai neimanoma.Lr. 3 labai palogu i langq atgr(Ztq indo so"n4 pa2enklinti. patartina ivelniu dregnu skudurdliu nuSluostyti dulkes nuo lapq r--+ Augalq kosmetika. lO Fotometas. kuriq del vietos stokcs n(' benc.iltlyluvai apsauSo dugal4 iaknis nuo vasos. ffi'K=--==ivieso 1 Jei gilins stinga iviesos.r. Tai bus daug lengviau padaryti paienklinus g6liaPuod[ (-t hieiifiros gudrybes.ialinti .4 piriinys) . 4 Jei oalangds laltos. be kita ko. Kad oePadar)4umet klaidq pari*dami augalams viet4 geriausai ligyti fotometr4 (+ Sviesa. I Triukas su obuoliais (-+ Prieiioros gudryb€s. I pieiinys).ildomieji dcmbliai arba elelariniai !. biitinQs Sviestuv. ku- ris. ji nukirPdami palikite siaurq ru' dq ruo2eli. Prinok€ obuo- liai bei ivairiq citrinmediiq varsiai iaskiria nemaZai etileno (+ P.labai sva-rbu iuG pastatytl ta Obuoliu kvapas skatina Z\dati bromelijas.4 Puipkrsiio plokstis. Tai labai atgaivina augalus. plastikinis gaubtas neleidiia Zied4 reikia kuo greiiiau pa. I pieSinysJ.nidu nuplauti drun- niu. maZdaug po keturiq m6nesiq ji praiYsta. 5 C€iiaouodZio Zenklinimas Kai dil kokiq nors prieZasiiq (valydami dulkes. nes kitaip jos ima mesti iiedus). I pieiinys). 2 Per|ydeiusi "ousininas (-+ Prieiiuros gudrybds.nde- gnu vandeniu. iS dirvo- nemdgstaniius daino persodilimo (palmesl). 2 pieiinys). Nuo pnkuot4 lap4 &tlkes geriausia valyti kosmetiniu Sepetiliu.rsi lapo gale. 1-2 savaitems patalpinus bromelijq su keliais obuoliais po lviesai laidiiu plastikiniu gaubtu. langus ar pana. I paiia puse iSvies4llpai klivijas. ruoielj. 6 Jeinoriie pasalinti parudl!. 3. 2 pieSinys). 2 Nukarpant rudus galiuk s bitin palikti siaurq rud4 Augclq kosnetiko 1 Ploksiiaiapius pruvartu kuo dQi. aza' lijas. - Perplovimcs ir pomrdinimos I llita randens srovi per ilgesni bik4 ifplauna iemio trqsq bei drusk4 perteUirl. 68).r net ir tamsiausiuose kampuose lailqti Svies4 mdgsuniius bei 2ydiniius augalus (-r Sviesa. Sdklos brandinimas atima i5 augalo daugjdgq ir trukdo jam gausiai ir ilsal Lvdtri. 3 pieiinys). I pieiinys). 2 burbulai.

j uo s kia ne laistlti.tinkama vieta pilkosioms tilandsij o ttrs. .r i. bet di u p r ei kar t kar t inis ap ipur l<st i minkitu kannbario temperattiros vandenit. siurbia drigng lapry tuvi liai s. G er iausia jas pririiti plonl Silki' n iq koj ini Kadangi |ic augalai ry a tkar pomis. gipso arba cemento miiini pritvirtinta keratniniane inde .iis tos m6g6iui: tilondsiic Imontri g tttbttot.rka.

ora^s Nuodilgas ir uZuolaidos. Per dau8 perkaitinta palangd.tylu mGke. nelieka vaudens pertekliau-s pad6kle. Pradejrrs jtros gabenti i Europ4. kada reikis vdl laistyti. nuo dirbtinio Sildyrno (dujos i5 uesan- perdziivgs o ora-s. Tai n€ra visai paprasta. I3 paddklo ar duben6lio po 96- skleidZiantis. auginarniems Tai daug papra-sdiau. o Per daug vandens Baltai laikoo l?". laparns praliusios de5imfinedig audros. ojq mai g6lei. Geriausias laikas persodinimui nuo kovo iki rugsdjo. 4O)' kad jie nepradetq puti. Sitaip persodinti ealima visus kambarinius auealus. bet ir galirnybe padiam t4 stebukl4 sukurti. k4 tik sudyggs rnedelis. baldq prieZinros priernoniq garai). subtropitlius arba Vidur2erniojuros pakaniiq rnedZius bei krurnus. o Jarne ialqritns daug letrgviau gauti deguonies bei valdens.5 pII). bet Bonsa-s iivertus maiai Sviesos per Siltoje lai- . dararu dujotiekio grba virykliq. beveik 20OO rnetq sie lykitukiniai rnedZiai yra meditacijos objektai. Ziernos rarnybis Atdari. Kiekviena-s bonsas tartum seka saar rniivo sa1cn9 . arba dr6gmes matuoklis. . bonsq tBryndje. vandens lygro rooyKle. Saltas pagrindas. ligi tol augu-si Zem6je? 4f . o Paunksne saulg rndgstaltietns. Molio gurvuoliq substrato privalumai: .pu. c Saule parmksnes gdl6ms. augaliius Zem€ie. . Labai svarbu kruopiiiai pa-ialinti iS iaknq visu-s Zernig likudius (-+ pieSitiai P. kadaugi augalq Saknys nejudinamos. klevq arbc qZuolq. cigarediq dumai. Jos nukloja dirvoZetni storu Zaliu kilirnu. be to. specialiai skirtus augalarns. . P. 238). Tuornet bolsq augintojarns kilo rnintis suk-urti prieiybg Siems "lau"natninuhs". Tit*arniausia-s laikas persodinitnui . Rediau reikia persodinti augalus. 40). . kai Zern6s gniuiulas uZima 1/3. iiedai ir vaisiai iiauga nonnalaus dydZio. o Silumos svyravirnai. kietu vatdetiu. Jel augala-s auga va0deniu uZpiltuose pusto molio Burvuoliuose. Boma-s gali buti vos penkerirl metrl amZiaus. Si lyg tais sumazinta gamtos dalele Zavi ne tik savo magija. tai yra kinukarns" tropillius.lapq kuZdejimu ko tyla kaip kad sageretijq guota-s kitarne puslapyje.sq specialistai i5rilko geriausiai tarn tikslui tinkandius. o Skersv6jis arba nesandarus lar- tydia maZaugiu auginarna-s tnedis. taigi galime rarniai itsvaZiuoti trumpr! atostogrl. liapuodZiu laiku uei5pilarna-s valdens p€deklius. sugerialdiu sageretijos lapq burilarnesi .truo kovo iki mgs6jo. nepaisymas. tio guwuotiai 2/3 jo turio. *uzl -uu p". . Pctorimcs: Kadangi atsking rnolio gLrrvuoliq druskinguma-s labai nevierrodas. P[sto inolio br. Molio gurvuoliuose sukauptq valF ders atsargq paprastai pakanka l-2 savaitdms. augalai Zudavo. Deguonies trukumas blogai ve- kymo vietoje. Geriausia persodinti jaunus. Po ilgu-s metus trukusiU baldyrnq bol. Keista-s regisi Zydintis ir vaisius nokinartis bon^sas: nors jo lgis ir lapija rykitukiniai. Jie augitti vien iS laukiniq medZiq . Geriausia. r Agresyvi pavasario saul6. rnedZiq grurntyrres d6l Sviesos. arba o pasrniSriai . clideli ilclai. vandenyje. o mo- uZgoZti uykta ir meta lapus.iq. e Sausas. langai geguiy.ribulq bei rnolo gurvuoliq su ivairiomis priemaiSornis. o Jis nesuyra ir nesutanheja. prieS naudojant juos reikia gerai i5mirlqti. Svarbu: naujasis inda^s privalo blti daug didesnis ir be skylutes dugne (-+ pieiinys P. Taigi tokio perkelimo nepabugtq i! seneslri augalal. Patartila naudoti tik tatn tikrus gdliapuodiius.i5 pradZiq Zem6je. Tai ne jauuas. parodo. kuriuos jie bemat mielai apraizgo iaknirnis (+ pieiinys P. Japonijoje.Augolus sorgdinrniios prieiiuros kloidos o Per Bonsoi - noios didelis posoulis iijaponq kalbos reikitq "medis dubelyje". kuria-s lairn6j u-sieji vdiliomis Sakotnis kone siekia Zemg. . o Tra!t1. . 40). pritaikytq rnolio guwuolitl substratams. taigi yra nuolat lengvas ir punr^s. Paunksng m€gsta nebelrt sa$anos. Saltas tarpas tarp lango stiklo dhamose patalpose. pakanka 4-6 rn6nesiarns (arba 2 mdnesiarns. Kaip augilti hidroponiniu bndu auga14. o atrodyti lyg pro j! bntu I-aistoma 5a1tu. . Jo salone gali aF dailuoti rniiko lopineli uolos viriun6je. Molio gurvuolioi vietoie iem6s Molio gurvuoliai arba lvataus dYdiio pusto molio burbulai nuo seno naudojami auginant dugalus be dirvoZernio. jei jos naudojarnos trgsti kitiems substraurmsr. be to' jame augaldius augalus maZiau puola ligos bei keukdjai. . Jis turi augalams patiitanti rugities kieki (tarp 6P ir 6. teisingai priZinrint. reikalingg irankiq bei rakandq galima isigyti sodininkystes reikrnerq parduotuvese (-+ Adresai. kui paprasdiausiai perkeliant juos ! geliaprrod! su molio gurvuoliais. sveikrs ir gerai rugaliius augelus. jei augalas auga kitame substrate.

kad jie Saknijasi labai maZame dirvos kielTje ir itin plolddiuose duben6liuose. kur drdg os kar5tos vasaros ir lietingos Svelnios iiemos. Pirma gerai papurldkite Zemg.edziagu j iems paprastai leikia tiek pat. geriausia Somis bonsams. antarld.84-229). B rachy' chiton r pestris.Bonsqi . iei kartais uZmirstama juos palaistyti. Bon- suformuoti galima nebent tik atZalas auginandios rapipalm6s s4 i! (-+ Svarbiausios augalq ypatyb€s. Bonsg prieiiiros gudrybGs Auginant bet koki bons4 visq pirma reikia neuZmiriti. kilg ii vietoviq. Cartnona miclla. Kilg i! subtropikU miSkq: kamelija r ophy s us (Canrcllia japonica). . Jie iitisus metus kambaryje . Subtropikq mediiai bei krumai. japonine ap oni c ut n). Sausuiu stepiq lflrmai prisitaikg prie sausros period4 ir ne[sDeidZia. paprastoji mirta (Myrlw com Lu- mediig miniqti[ros iinolinq opie bonsg prieiiurq Xas Sviesos. Tropiniai medZiai bei krumai pratg prie visus mehu Silto bei dr6gno oro.i Gunbuotas 60 cn aukitio Ficus rctusa egzemplorius- liltai laikomi Ziem4. iefleta ( Brassqia a c t in o p lry lla). BendZami- P. sageretija (Sageretia thea). Tod6l: . P. kur iem6 iSdZirura greidiau ir rnaistingosios mediiagos sunaudojamos spardiau uei paprastame inde. aus Weneri4 mehg amZigrautto medis (Punica granatwn) M qsliai pasvir gs gau.siniie dis serisos (Serissa foetida) medelis- jau fodi. Priei pinna-sias ruden-s Salnas turi buti iemelti i uamus ir Ziemoti Sviesioje bei v6sioje (maZclaug ro fikas (Fius benjani a). tik jokiu bldu ne saulEje (-+ P.itin iiltai. med€jantis storalapis (C rassula ar bo rescers). dr€gnai ir iviesiai. Patartina lrgsti da:nai ir po nespecialiomis tr4daug. 43). l0"C) patalpoje.-kuriq buna g6liq Palmes netinka bonsq menui. taip pat mielai vasaroja lauke. 210). P o lr s c i as fr u t i c o s a. azalijl (Rh o do d e ndr o n s i msii). Smulkialapi guoba (Ulnua parviflora) grakiiiai iilinkusiu ktmienu. Geriausiai auga sauleje ir ne per hiko. Kai lauiems reikia stebitinai nedaue iviesos. Rugs6jijas reikia ineiti vidun ir laiLTti tsviesioje.Silurnos ir maistingrdq . seri' sa oj KilqisitogJgqruSh! (Serisv foetida). karpaZold (Er tpho r b ia balsantifera). iliau' Ziantysis fikas (Ficus punila). ris). . Fictts buxifulia. Kilg i5 stepiq giraiiiq: ldcniaz obaszlr.srs nacrocarpa). Cil€je ar Kalifomijoje kilg augalai m6gsta vasaroti lauke. Palm6s: rapipalnd ( Rhapis e:ccelsa bei Rhapis hwnilis). o tik paslIi liekite augal% kitaip vanduo negalds dorai susigerti ir be naudos nutek6s Zemes kauburefiu' nuskalaudamas dirvos pavirBiq. Pietq Arikoje. kiek Siltesneje (maZdaug 15'C) patalpoje.egzotiikg Bonsg dorytoi tinkontys ougoloi Kilg ii VidurZemio jlros giraidiq: kiparisas (Cnpres. azdija (Rhod o den d r smnlkialapd guoba (Ulmus partifloro). Ficus retusa.vandens. MidurZemio jnros pakandiq ar palaiaus klimato zonq pietvakariq Australij oje.in:s lamstas (Citant ar c ti ca). kiek iI to paties pavadinirno kambariniams augalarns (-> Svarbiausios augalq ypatybes. Ficus nerifolia.

.sius sizigis (Syqgint panicukzlunr . kas nusipirko kambarini bons4 (-+ Adresai.Marlaug 30 meq amijaus 45 cm aukiiio saSeretii\ parduotuvese.lkesniq Ziniq apie 5iq kambariniq augalq prieZiurq. Vedantis vai. tq tik pe$oding afta nuPjaustg Saknis ir kai iis atrodo nesveikas. 238). P. 238) ir nori gauti daugiau bei smu. Niekuomet netrgskite augalo. nes kitaip galima greit nudeginti iaknis druskq per- Euotas. geriaruia keiptis i artimiausiq bonsq specialist4 arba bonsq klub4 (+ Adresai. kai jis Zydi (arba priei pat Zydejimd. Konsultuoic bonsg ldubai Tam. tekliumi dirvoZemyje. P.

Svariai uzlaikykite indus bei Zemes. Nuolat Salinkite sudZiivusius. nrokdti greil ir geroi noikinli kenk6ius. kad neapk6stq KrIq. bet jos. . geriausia-s vaistas tinkama prieiiura. Papra-sdiausios yra mechanines: . 52). Kartkart€mii supurenkite Zemds pavir5ig. Arba piretrumo miltetiai. Daugiausia d6l to augalai ft setga. Paialinti apniklas ar ligotas augalo dalis. supuvusius arba liguistai atrodaliius lapus bei Ziedus. Nurinkti. padedandiq uZkirsti keli4 ligorns arba anksti jas nustatyHigiena. seleno ir panaiiai).etinkamai priZiurima-s arba netinkamoje vietoje laikomas augalas tampa neatsparus ligoms bei kenk6jams (-+ lelltele P. 47). l(oip iveikri negoliq . moiieliu tyrele Ii Kes. At6jus laikui Ziedkodius nrpjaukite prie pat pagrindo. viriuje suriSti taip. 238). r Pld5riosios gumbinds vapsvelCs. i kuriuos alsakindjau 15 metq.daugeliu atvejq paf. kad neisiveistq drunbliai bei samanos. vorotinkling erkg golimo benot nugolobyli kuriom loikui opriSus ougolq sondoriu polietileno . uZriSarni ir paliekamijuose kelioms die- noms. skaistenio (f). nubrauldi arba duiu luplauti uZpuolikus vabzdZius. Ypad dregnu oru (-+ pieihys P. Jos suddtyje ym vertingU mineralq. NeparnirS kite dirstelEti i lapq apadi4. kuriq bijo amarai ir baltaspam6.relhnnr) ga::Jdnmi apipurkikite augalus silpnu kvap- ji stiprina audinius. 84-229) ir parinkite savo augalams pagal galimybes palankiausi4 viet4. Fitoseiliai prieS vorat'intlines er- vytis prieE baltasparng. kad iji nepatektq vandens.pertankiai reikia. stiprinti ougolus. Yra nuo seno ZinomU kovos su kenkejais pdenelriq. Kalkiq bei druskq nuogulas luo keraminiq 96liapuodZiq ruopradZ kruopSdiai nuDlaukite. minuojandias museles ir kih$ skrajiinus kenkejus. Tadiau 3i bnd4 pakelia ne 50 . P. Pakankama erdv6. Todtsl tiksliai laikykites augalq prieZiuros utrodymq (-+ P. . apuinka amarai. . Ugliq viriundles bei pumpums dainai ti. kad laiku pastebetumdte kiekvien4 pfitim{. Jq lalsval patektq oras. lskus graudinguosius vabzdZius (-+ Saltiniai. Asiuklio nuoviro tyre senov6je gydyta miltlig6 (-+ receptas P. Nepatingdkite protarpiais idemiai apZiureti auealus. 52). Ne statykite augalq. Naudoti I kart4 per savaitg. Priei tai geliapuodi ikiiti lpolietileno mai5elI ir ion ougti sveikam ir stiprion: vengli pdeiiuros kloidq. kad nepateldq I Zaizd4. Stiprina augalus ir vadinamoji gydomoji Zeme (atrt peitio galiuko telpantis 2iupsnelis I I laistomojo vandens).anka visai paprastq priemoniq. deja. Ore esandias augalo dalis panar- neodloustos nuo ligg bei kenk6ig lciiou golirnl poddri l(od ougolos builq sveikos Kaip jau miu6jau. auksaakiai arba wdiai orieS amarus. Tuo tikslu augalai gausiai paliejami. pasinaudokite padidinamuoju stiklu. Jei negalite gerai iZiiir€ti. . PavyzdZiui: visad padeda. istatomi i permatom4 polietilenini maiSeli (stambesniems augalams tinla dideli mai!ai). o pjuvio viet? bttinai pabarstykite medzio anglies milteliais. tuo lengviau bus juos iveikti. kilus povoiui fuoi pot surosti ir poiclinti ligos prieiostis. Tadiau jie labai nuodingi. . silicio mgities bei mikroelementq (motibdeno.iie aliejai naikina bakterijas ir grybeli juose esantys hormonai skatina 96les gerai augti. ne dinti i drungn4 vandoni su trupudiu skalbimo priemouiq. Typhlodronus tiliac prie5 voratinklines erkes bei triosus. r Cesnako labai bijo grybeliai. Bet yra ir kitq-priemoniq. Pwyzdiiui. Kuo anksdiau aptiksite lig4 ar kenkejus. Bioteclniniai budai: o bei juostos vabzdZiarns gaudyti Geltoni klijais padengti lapeliai vi- lioja baltasparnes. Izoliavimas. Amani bijo dilgdliq ekstraklo (-+ receptas P. . kad tarp Pirmoii pogolbq iStikus bedqi foks ougolos Ne visuomet bltina G karto sriebtis nuodtl . Zinau tai ii gausiq skaitytojq laiSkq. 50) naikinamos voratinklin€s erkds. todel reikia atidiiai Ziur6- niqjq augaliniq aliejq tirpatu . Ligotus augalus privalu laikyti atskirai.

Reik6tg ntkreipti d6mesi i Sroi kq: . - gali isimesti puvi- PolErincs: Karnbariniq augalq purikirnui uitenka apie l/2 I kokios nors priernonds. Augalq apsa'. e Fungicidai raikina grybelitrs. ypad neuZrnirikite laikr pakartotinai lupurkiti augalq. l 4 l .tgos prielnones lai$kite tik jorns skirtuose induose. Dabar galite purKti.. pilalni ar baNtomi ant dirvos arba isrneigiarni I ierng. Dhbkite srr pirBtilimis ir jokiu bldu nelkvipkite nuodq patys.. purikiarna-s kaip sLTstis arba dujos.J. . . vaikams ir nami- . Geriausia naucloti griebirnasi tuornet. tl . niarns gyvuliams neprieiuarnose vietose. e Baktericidai pas mus draudiiami.1 7" tirpal4. uZrakintas. Kenksrningus vabzdZius nuodijau- 0. .. 52) uZkernia vabzdZitl kvdpavino organrLs arba suardo jq apsaugini sluoksni. o Akaricidai naikina erkutes. be to. lsigykite vaistindje 1 rnl vienkartini ivirkit4. Augalus purkikite tik lauke. Tiksliai laikf kitds naudojirnosi rurodyrnq. jei visi augdai nys. itraukite 0. kad sunaikiltrundte ir kit4 kenlidjq kartq. taip pat nemeskite i buitines atlieka-s. naudokite aerozoliais. kai lepadeda kitos prierno- l6s.5 rnl preparato ir iivirkikite i l/2 I valderls.: I Papaiioi ytikiai tinkn drigniens ir iiltietlts rollios kalttbdriaus. tik jrtosc paknnktrnai iviesu... Garntosarrgos sunetirnais uesi- priemonds arba tnuilo tirpalai ( + recepta-s P. . taigi priernouiq priei virusines ligas . tys ilsekticidai gali buti purikiami ant augalo. Verdiau nesinaudokite itin nuodilgais "T" arba "T+" pajenklintais preparatais. . Panaiiai veikia ir vadilalna-sis lapq lakas. Nenaikirkite likudiq (iiq prepara- trl veiksmingtunas ir be to greitai praeina). o nuneskite i tokom. Aliejilds netuime. .s iiukilems skirtas surinkitno vieta-s.

Tarp iali4 poporiio Iap4 aki veria Den drobiurn nobile ir Phalae- 52 . ne per daugiausiai laistyti. Tirpale pamirkytu teptuku patepti amaru kolouiia-s arba voratiukliu raizginiu-s.ti vandens la-iai juos Saknu ken*6ius. Net ir atskiestas spiritas leugvai uZsidega! Koletnbolos: Ziern4 rnaiiarr Iaistyti. saule augalams (-+ P. kel&tas Saknis paialilti. Laistant |eta-ikJti vandefts alrt lapU. pask-ui augal4 persodiuti i nauj4 Zemp.pavasar[ augal4 persodilti. Siuo tirpalu galirna apipurkiti ir vis4 augalq. paskui pusg valatrdos 5OO {pilti I I vandem ir I valgomeii Saukat4 teclmido spirito. vydiai. preparatai nuo voratinkliniq erkiq (pas mus vartojamas vadinarnasis karbofosas). nes kenkdjai greitai igyja jiems atsparumE. perskalauti 96liapuodZio ierng (-+ P.42). nukosti ir prie5 pudkiant atskiesti l:5. Asirklio nuovira-s (-+ receptas vfuiuje). augal4 pasoclinti i nauj4 Zemg. Pakeuklos ialnys: augal4 iiirnti G g€liapuodZio. Geltouosios lentelds arba srnaigai. Laistant augalus. vandeirs uepilti aDt lapq iSgaub. SukamitFjimas: sergandius lapus ialinti.styti inselticidu. gurnbr5 koto ar kamiero pagrindo bei stiebo: neimanoma pagydyti. Orchid6ios - Zemg. Puvinys prie Salcn1. Sviesioje vietoje. irsekticidai. Ka tik nupilt4 ir neatskiestE antpilg ' ba g€lirrinkq parduotuvese galimaJo lsrgyn Jau pagamnro. Jei augalas €iauna per daug saul6s: Sos. Augat4 pastatyti i Sviesesng vietA.i dirvoZeml. Voratirtlines elkes: drEkinti or4 (-+ P.s arba iahria-stie- 500 g ivieZiq dilgdliq apie 12-24 vala:rdas mirkvti 5 [ vandens. kad Zeme butrl toly- giai drdgra. dmngnu vandeniu. persodinti. kur ne tyti Sviesioje. biu-s svogiinu. gal jarn stiuga Ziernos miego arbajis neturi s4lygq tinkarnai Ziemoti. Zi. Lapq detnetlige: sergaudius lapus pa-ialiuti. Speciahrs fulgicidas. palardinti ijoms uaikinti skirt4 priemong (galima lsigyti parduotuvdse). toh drAgua-s oras. Augal4 pa-stabet ne sauldtoje vietoje. r[pintis. Pl6Sriosios erkes. kelrk€jq apliktas da- ekstrokros Spidto ir muilo tirpolcs nuo poplosfviv bei nrilluolpiq lis paialinti ir sunaikinti. Augalq laikTti Sildiau. tik svarbu nepamfudti apatinirl lapq pusiq! Augalus gleZnais lapals po 15 minudirl perlieti Svariu. Pl65riosios erkes. maZiau laistyti. groiios koip woion6 Sios puikios gilis gali augti ir ant palongis. 43). rnaZdaug po dviejq savaidiq palai. Pel6siai: balt4jq sluoksni nuimti uuo dirvos paviriiaus. Augalas neZydi: ialinti prieZiiiros jarn neteisingai paklaidas . vm pradejusius juoduoti nuplauti dnulgnu vandeniu. skydarnoriru arba miltuotuosius slcydarnarius ir bolt Lspanfus). insek- 3ie tropiniai atogrqiqvabz- ticidai. Rudys: apniltus lapus pa-ialinti. Vt. Pavasari pakeisti Zemg. nopsis miirflnas. sergandia-s ia. 45). Kartais gali buti pakenltos Salorys. lieti tik ii apadios. Alsargiai: purskialt remlqti. Jei isinel6 grybelis Tikroji ir netikroji rniltlig6: fei otsirodo kenk6irl Arnarai. SliuZai: vakarais gyvius lurinlti. iits Specialus fungicidas. Kekerinis puvinys: sergiurdi a-s augalo clelis pa-ialinti. Tiksliai pagal nurodyrnus pagarnintu tirpalu purkiti augalo lapus arba palaistyti virSuje). pasiiviediant kiieniniu Zibintuv6liu. daugeli sykiq apipurkiti dnurgnu valdeniu. Specialus fungicida-s. Atsaldyti. Dideliq iiltnamiU lysvese pa-statyti masalq su alurni. Suodlig6: pajuodusius laprrs paialinti. pavirinti. Vydiai. Tripsa. kad tirpalas mepakenktg pa-ialinti ir sunaikinti. Suraikiuti suk€16jus (amanu.gal rintrla vieta.vnabLrdele: Da-ialirti grybetius. Pastatyti vediuamoje. leisti gerokai pradZirlti. preparatus patartina keisti. nukrapityti amaq kolonijas ir ta^s vietas patepti spi- serganlapus Saliuti ir uaikinti.l(oip poiion posigominli biilinq purikino priemoniq Dilgdlirl nuo Plorraodds erkds: auscla leihti v6siau ir sausiau. Laou nemetodai: Dakelktus laD[s Asiikliq nuoviros nuo mihlig6s g Svieziai Duskintq arba 150 g dZioviltq diwiniq asilkliq maZdaug 24 valaldas mirkyti 5 I vandens. Jo galima isigyti ir valsta2oliq arba gdlininkq parduotuvdse. KieLrlapiu-s augalus galirna tepti specialiaisiais aliejais a$a puldti aerozoliais lapq blizgesiui palaikyti.skdcrnariai. augal4 persodinti i nauj4 :nis iikedenti ir nuvalyti. jiems patietns.rniltuotie ii auatai: augalus pastatyti i vesesng ir Sviesesng viet4. fei sutriko ougolo gyvybin6 veiklo Jei sutrir r ka augimas: taisyliprieZiiiros klaidas ir p€meiti augalq ijarn tinkandi4 viet4.jlstekcarq co tbrro 'Plush' bet kclelas Odontoglossun veislitl. Straubliukai: lervas ir vabalus geriau-siai galirna aptikti rnl1i. Crysopa perla. muilo tirpapfuetrurnu afta kitais inI augal4 i5kelti i. Tuomet jas reikia pa. Nuolat minkithti Iaistymo vandeni (-+ P. Naudoti specialius trematodrs. Beje. augal4 laikyti 5ildiau. purkiti uuo arnarq.lcris paSa- linti ivariu aitriu peiliu. dto bei muilo tirpalu (-+ recepta-s viriuje). Saloru nematodai: ausala sunaikhti.-irioi u"+ti"ir gitoirosios lentelds arba srnaigai.ialinti arba insekticidais naikilti Salinti d€metus laprs. Salcrinds erkds: kenkdjq apnikta-s olnor{ iakris. Gydym4 pakartoti kelet4 kartq. 5l). paba$qai ipjovimq vietas mediio anglies milteOrchiddjU stiebai nestan!:nrsi patiais. Geltonosios lentelds arba smaigai. ipjovirnq vietas pabarstyti mediio anglies milteliais. kurie stovi saul€kaitoje. per daug azotingos tr4- Baltasoamiai: sumazinti temDeratl14 dZiai nepakelia v€sos. Pavasari veikia kaip uZdegamasis lgiis! Amarai: Amarai: dilgeliq ekshaktas cepta-s (-) re- Geleiies trukruna-s (plrl oroz6): priemon6s Siam trukurnui paSalinti parduodatnos parduotuvdse. persodinti.il nupurkiti drungnu vardeniu. Purtdti piretnunu arba insekticidais. Geltonoii Zr. Vaistazoliq ar- skydomorig I valgomqji Saukit4 skysto kalio muilo arba indU ploviklio iitirpinti redideliame kietcyje lilto vandens.

.

-.r'i pokyiiai dirvoZcmyje.i"::''' . pakeoktos Salcrys. pertrpita.lbe pakeisti viet-q tais1.. Pagal- ba: ialinti prieiilros . stis: per sausas riboti laistym4. sas oras. PrieZastis: per sausas t p€r Pasalba: -+ P. :. nt t.. . laistant aptaikomi saul€je stoviniiq augalrl lapai. rcxf. Prieiastys: pr sausas oras. hieZa$ys: nudegimas nuo saules. trirksta azoto. Prieiastys: skersv6jis.. r iviedor lopq d6rn6r PrieZasys: pcr saigi tEm- f|ihuotieii drydomorioi PoZymiai: i vat4 paDa5us dariniai.'"1. jei . Pagalba pakeisi augihimo vie*q gsesDe. 1 i j peratiit6 kaita... 52. Pagalba: +P52.. atverti langai pavasarl per sau. truksta geleiies.". Pagalbe ialin- ti priefilrc klaidas.. '' d6'm6r ---. PRrdr0R6 XtAtpOS! . Pagalba: . PrieZastis: sausas oras. let sidabriniai lapai. | Rudi -'. goli posokyli lopoi r":.. sausa Zemi. rrlaisyti saul6!:.cn Iriproi Poiymiai: smulkiais taikeliais taikuoti.J:' .I I I I Sveikor hpor tl.l nrsvos . per sausas oras. sausa iem€. . Pagalba: taiq..ti. 7. pagaryti 5e3ilyje. per staigis drig- Ea a l(q opie ligos ir kenk6ius lufi lopq lcoitoi at/ Priciastys: per mazai arba per daug vaadens.i' 'a:v Prie liai.. - Jit oras. 43) L geriau laistyti. . 5{ .-^. kanais ' Bbikir lpoi (drlomzi) Lapo gyslos dar ialios. klaidas.'..nta Zem6. Pagalba: + P.t. PrieZastys: per kietas vaaduo. P€r Saltas arba psr Siltas van&o.. nuali. jo kaitai ir gaiai bc Drickaiitrl . rei. prieZiuros klaidas. Pagalba: Skydomorioi PoZymiai: rudi slgde- . Paga.. Sukcn3l5iimr PrieZastys: staigus tcmperahfos polgtis.i l.E F { I = Sveikas lapas tvinas. keisti viet4. Lapq apadioje siurbimo vietos. 52. 52. kenta lapai..ti mes klaidas.t.' .ti prieZinros -r P.kia pcrsodinti. lopl goloi Uorstinklirdr erk6: PoZyniai : voratinlliai Siltas oras.ti . Prieiastis: pr sausas oras.li.. P€alba: + P. Pagalba: dr€kinti or4 (--) P. Pagalba: i laistomqji vandeni imaGyti geleZies chelatq. po lapais ir tarp jq.'''t Geltoni lopci PrieZastys: perlaistyta. per maZa ivicsos. PoZyrniai: lipols h deformuoti lapai. tripai.irAt: . trdti. 52. Amoroi Suriokg lopoi Prie-ia$ys: per sausas oras. varganai auga. per daug vaadeus. stamantrus. t :'. per tamsi. po kuriais tlno kenkdjai. . . t'ft.:'i . .' Sidchin6s augalams j<x Kai loriems biina ir raudom arba dos. per Silta arba per ialta auginimo vieta. -. .

/- l(ekerinis pwinyr Pozyniai: nxvai pilkos apnaSos aDt lapq. Pagalba: -+ P. I-apq virSuje dBmes. gloksinijas. Bokterioz6 Ja serga begonijos ir ge- beues. uipurkitas vanduo. drep6. kartais su s1nn1 telkiniais pakaidiuce. 52. Prieiastys: u.n- Ssodlig& Poiymiai: juosvm. Zali6 demes.' t -. 52. Iaikroii milrlig6 PoZymiai: baltos arba purvinai rudos milteliq pavidalo apnaios lapq apatinije pus6je. Pagelbeti niekuo nebegalima.. Pagalba: lapai Slapi nui ilopiosis pwirys Juo serga ciklamenai. Pa- gelbiti niekuo nebegalima. . " -*-) . Pagelbdti niekuo nebegalima. palatrkios s4lygos Sildiau nei 23"C.e rud6 d6mis ant lapU. 55 . veliau ir kitur. Prieiastis: infekcija. meileniru. PagelGti nieL:uo 'i:. veliau mduojandios ddmds tarp lapo gyslg kenta lapai. 52. kanais tarsi sti*lines d€mes. PrieZastis: atsine5ta iB kihtr. vesi i. Loprl nemotodoi PoZymiai: panaiios i stikl4. - Pagalba. BATTERUOS lankic s4lygos buti sausi. 52. Prieiastys: amarai ir skydamariai. purvinos apnalos ant lapr. orchid6jas.p^ "s Plonoorl6s erk6s PoZymiai: susisukg. baltaspamiai.Zkratas.. -+ P. Prieiastis: vCjo atDeStos grybe- flozoikos virusos I-abiausiai puola anturius. Pagalba: -> P. Prieiastys: Gorbcn6 Pirmiausia puola firJ<sijas ir pelargonijas. . kotq arba Ziedq. oras drCgnesnls noi 85%. Pagalba: -+ P. per drdgnas oras. Prieiastis: uikatas. bortenzijas. 52.* i 1op9 d6nrddig6 PoZymiai: 5€n bei teq at- siradusic geltonos arba &^. lapai. sutrikgs augimas. Pagalba: + P. 52. liq sporos. nes di- fenbachijos ir kambari- kalijc. Poiymiai: Sviesiai ft tamsiai nebegalima. deformuoti lapai. Pozymiai: virSut! neje lapq puseje ir ant stiebq glidios. Pagalba: -+ P. Poimiai: puvinys prie kamie no pagrindo. PoZymiai: sunykg.. R-udys - PoZymiai: riicliiq spalvos dulkiq telkiniai apatin€je lapq pus6je.. bjauriai susigarbiniavg lapai.

Taip dauginant vanden^s I- kiatlsiai pastebejo. gaminamojo poZievinio audinio. kol augalas subrgsta ir gali Zyd€ti. Kai kurie augalai. Megstan- Generatyviai arba lvtiSkai . i. ka-s uors syki bard6 pats dauginti augalus. oahniu bei kaktusu sdklomis (-+ i. Dirbdami ne- trinkite akirt ir stenkitds. ti- puikiai iuose puikiai juose viska-s prie pritaikyta tam tikslui. bel ir noudingo: golimo uisiouginti rnAtionq g6lir. kai i5 mikoskopiSkai maiq l4steliq audiniq i5auginami nauji augalai. augal4. Ne. Pinniausia pradeda augti Sala s. Jie labai tinka dauginimui. begonijos. be to. Palankiau-sia-s laika. kurios iitylsta juos ipjovus ir gali suerzinti od4 bei gleivines (-+ perspejantys nurodymai atskiruose augalq apraiymuose). Tuomet augalai auginasi vadinamqji katiq (tok[ audini. lmrie per vieuerius metus iiauga ir praiysta. o paskui praeina uet keleri metai. tiems ekspedmentuoti dauginima^s s€klomis teikia galirnybg srt. lpjautas "l<raujuojaldiq" (pavyzdZiui. Anl$tyvq vasarq motininiai augalai jau buna ganetinai stipms. kad augalq syvai nepatektq i atviras Zaizdas.. - tvifies. Ypoi idomu s6ti egzotiSkg voisiq s6klos. lotynGkai cal/as) . iiauga augaleliai. Suddtirgiausias yra rneristemilis vegetatyvinio dauginimo budas.'utiiutui. nukarpomi jq vir5nniq auginiai. Kadangi jarn reikia suddtingq irengimq. iiauga vis daugiau lapq. augirti toliau dLbtin6je Sviesoje. Kai kuriq augalq s6klos dygsta m6tesiq rndnesiais fuahnas). sali iSleisti iaknis. 55 .tikrieji lapai. Saknys gali imtirastis net suZeidus ar ipjovus augal4. S6klaskiltds nuvysta. susidaranti suZeistoje vietoje. augalas auga. 59). 63-65). karpaioliniq) augall vietas palardinkite i valdeni .sipaZil- ti su begale riiiitl. dauginarni tik nuZyddjg. Dygdamos s6klos sukaupia daug vandens ir iSbrinksta. Geriarxia dauginti pavasari arba jami augal6liai ankstyv4 vasar4 gaus daugiau Sviesos ir greidiau su- minkitim4. Krumq auginiu-s galima pjauti dar ir va-sar4.ikia pamhiti ir egzotiskq vaisiq seklq (-+ P. Pavasari Zydintys augalai. Tam tikos par- duotuves ir sirmtimo finnos pastaruoju metu prekiauja kuo ivairiausiq Zydindiq ir neZydindiq augalu. z:a). kaip visai naujas individa-s. Saknijimasis vyksta taip: beveik visi augalai i5 brazdo. galima susiieisti. streptokarpai atba sansevjeros atauga net i5 lapq arba lapo daliq. mis. uglis stiebiasi. Jei turite specialq SviestuvE. Nuo sEjos iki iyd€jimo praeina paprastai 8 -12 savaidiq. paskui uglis. ir pagaliau . sanpaulijos. aGL:u. o kaiu su juo gali praddti formuotis ir Salcrys. Pavasa4genint kai kuduos augalus. paveldejg vienokias ar kitokias tCvinio bei Duuginti augalus ne tuip iqu sudetingq Douginli ougolus ne tik nolonu. seklos kevalas sprogsta ir talsi Li miego pabunda augim4 skatinaldios tnedZiagos.ie. Tuomet augalai. todel dirbkite muvedami oir5tines. kurios lieka suvalgius Dougininor ougolo dolinis Sitaip galima palyginti greit iiauginti kuo daugiau Zydeti galindiq augalq. l(q privolu iinoti opie douginimq Kai kurie augalai turi uuodingqjrl medZiagq. arba kai jis pats itr[ksta. lvairios augalo dalys Saknijamos vandenyje arba Zemdje (-> P.tai stabdo syvq tek6jimq. i5auga saviti.s s6jai yra pavasaris. galite s€ti iitisu-s metus ir daigeliu-s. g€tnnrkui m6g6jui jis nerulKa. kaip kad ruo jq galima bltrl alskirti naujus uglius arba ataugas.s6klo. iidygusius rudeni arba Ziem4. kad iaizda uZsitraukq. kaip du laiai paua-ins i motinini Dougininos s6klonis Sis budas greita^s tik darrginant vienamedius augalu^s. Gumbai dalijami pasibaigu-s ramybes periodui. Papr Papra-stai augalai dauginami dvejopai: auVesetatwiai arba rrelvtiikai galo dalimis. motininio augalo sarybes. Kitus augalus galima dalinti persodinant. parAzdZiui. po to pasimato paprastos sandaros sekla-skiltes. ir visuonel tureri poruoitq ioliq dovon6lg.

s (agava. tai yra daugiamedia$s sausq vietq augalams. margelis (Colea-s). ala- r Zemds arba durpiq puodeliq sejai bei daigq auginimui o hrdo su gaubtu arba iildomos dau- ginirno lysvis (gali biiti nedidetis iiltlamis arba Sildymo padeklai augalams. Polys citrs. Auginimo rinkini su grotuotais g€liapuodZiais galima isigyti Lrm tikrose parduotuvese (-+ Kur isi8yti norimq augalq bei kitko. skindapa-s (Epiprcnnwt). ji sodinti galima tik pradjus dviem dienorn. Vandenyje ialnijasi aglaonerna (A gl a oneua). P arba TKS l. labai patitrka kvarcinis sm€lis arba perlitas (-) Kur isigyti norirnrl augalq bei kitko. tinka ir durpiq puodetiai. Norint sunaikinti uZkratq bei grybeliq sporas. Svarbiausia s4lyga: jame ueturi biti 2alingq rnikoorganiztnq. kurie daZniausiai gaminarni ii Siek tiek patrgdq durpirl. Neblogai tierns storus. specialiai paruostos auginimui arba s€jai. zebita (Zebrina) i claugelis kitq augalq. Kaktu-sarns naudojamas miSinys ii Saknijimosi miltelirl r MedZio anglies milteliq arba smulkiq gabaldliq trupintos petrEos. va(k:uold (H crya). tradeskantE (Tr a cl e s ca n t ia). pavyzdZiui. augalus iliauZiantysis fikas (Fictts puntilo). P. sarrpaulija (Sa intpaulia). Ko reikio ougolv dougininui Douginimui tinkcmo dirvs Kone visi augalai gerai dygsta ir iaknija-si nepertrgitarne diwoZemyje. . begofija (B e g o ni a)' krotonas (C o dia c tnt). Beje.kurios pelargotllos). O. rupaus kvarcinio smelio ir trupudio smulkintrl durpiq. turini tTOoC temperaturoje. 238). 238). Gclirna padiarn pasigaminti rni5irri ii dviejtl italiq ueirgstq aurpiq ir vienos dalies kvarcinio sm6lio arba isigyti parduotuveje Zem€s.Daugittimas - tarsi savotiikns inidinas. kudq dia uesumin6si. P. mii'trii patartina po14 valandq palaill'ti orkaiGje vijas) arba irlctis (kai. sultingus stiebu-s (kaltu-sai). Hypoe-stcs.tsi vdndenfie. kuris gerai praleidZia ir sugeria valrdenl oel yla purus. mesingus. Nenaudoti statybinio smdlio! Vandenyje auginamrl augalq daigai laikorni smulkiai grud|tzne Q-4 mm dydZio grudeliai) kerarnzite arba plastiko gur"'uoliuose. Kunems relKlx onrl ypac iaidaus dirvoZemio. Sukulentams. lapr. kuriems bitinas Siltas dirvoZemis) o Puodeliq i5 presuotrl durpirl arba plastmas6s a Lazdeles daryti duobutes sodiuukams o Etikediq augalarns suiym6ti o Vandeniui atsparaus pieituko uZ- raiall|s o Aitraus virtuvinio arba skutimosi peilio -. ihliniai irsrniq ir kitry augalo dali4 auginioi lengvai Soknij.

ir ka! rije).gi'u savo Sa. ataugomis G lapq (-+ pie. Vienos kitos be. Praiysta maidaug po l-3 meq rim svogunin€s gilCs. Poloipor lmgvoi inloriiosi Chlorofiuts arba uoIaskib ottt ilBV ugliry Ltalgtna amuSas. . h|o leryvlnr - Orchi&jos. be vargo Saknijasi vos palietusios iemg. Fdc pat mdfuin€s skotoles. kurios Salclq neturi. papardiai. pavyzdtiur.I I I - I Augalai. kai uZauga iki 6 cm dydiio. mcilenis. vadinamas keikiais. fui Kalon dai gr e mo ntiatm) arba ka.tercikia F4 I = c ho e Ea A Dclgininos ivoirionis t- Svogtneliais daugipasi kai ku- jau Ataugos . kalankc (Kalanc ho e pi rmala. Tolmiea mcnziesii (-+ utaftauk' P.palaipomis (-r picapalioje). Jie aSkiriami.l'. tzip pt augina ataqas. ir paptasiiausiai sodinamas i gdliq :Zcmg arba pamerkiamas I vandeni. cutullfera Douginimr clougomis pasodirami i kita gdliapuodi.ie bei ouginiois prig/ja. i5augina ataugas jau su Salqrimis joms pakliiiti i iem9. lapo arba 5akjau su Saknimis. olilgonis Brmeliix savo atagas iileid. klivijos. Aspleniwn bulbiferum. Phal4enopsis arba. 1E9) ir Begonia hispida var. Dendrobium. Nuo motininio augalo augalilis atskiriamas. htrias nupjovtts gdi\na atojau pal soditui. Bromclijq ske teliq ataugc privalo tureti piltuvdli.llaline (Aspleni um b ul bife r um).. Tos. iv I li q 1r \ rt I ! 3 Lapo auginiai su taoto cuutmL - mi atskii lapai 4 Begonij4 ir sanseujery lapo dalys Sawttsi itin gerai (-+ piesiniai . Kuo. Jos isauga prie motininio augalo stiebo. GleidZiantys slrecialiai dauginimuisi skirtus visimo Dlslnrstt. Orchid6jq ataugos atskiriame su gabal6liu koto ir vieliniu gnybtu . uolaskdlds.tai susiformavusic augalo kopijos. Taip daugimsi: o Kalal*6 (Kalonchoe pinnata. Svo.Pra ysta slfttingu laiku po penodinimo relygu koha rniis. paryzdiiui. kaktusai ir kiti sukulentai ivairiomis aBugouus. Kala rchoe daigremonti{ut{t).iinys o Bromelijos * ataugomis i5 skrotcles (-+ piesinys kah6je). o Uolaskili Sinys kaireje . sansevjeros. UZaugraias iki puscs motininio augalo dy&iqlrs gafima atskhti ir paso<tturi i kiQ gdliapuodi. grmCliq ataugos tud blti uiaugusios bent iki ouses motiniaio svogrmo dyd'io. pavyzdiiui. kai jau turi Saknis. r Meilenis . pritvirtinami prie substraro.svoglndliais (+ pielinys kaireje).liog turi "t"la. nq.

auginiai saknijami vatdenyje.tai mesirgos ne per daug sumed6ju-sios kamieno dalys. Tuomet sodinti. apdtngti polretrleno sk.nio augalo dalys. Pasirodiius dnigui pltvclg nuinti . Dauginant skediais patartina pirmiarrsia padalinti dalimis.tuojau pabarstyti medzio anglies milteliais. lapo dalys iZemp ikiiamos pagal buvusiq arrgimo laypti. nes liesdamiesi su Zeme greitai puna. irkniiomi diwoie I NuDiauu lapLt su katu. imamos daugilimui. Sumedijg auginiai ne taiP greitai puna. Kiekviena iS jq privalo turdti b€nt vien? akutg (augirno viet4). iji pravartu imesti gabaldli mediio an- glies ji dezilrfeLtoja vandeni. i t t arba" jei labai staaiuos 'bus. akis blltina atsukti i Sviesa. Pasiro diitts naujan ugliui. 2 kanicnq supjousryti gabalais. pie3inys l) pjaunami nuo vieneriq metq neiydinciq ngtiq. LipC€ablilai (. pieiiniai 2-4). Tuomet auginrs dtsttlu' rio. dmcenas arba Jukas.tsi . Jas'iaknyti galima gulsdias arba starmenas topo ouginici. pieiinys 3. Dalirt auginiais (-+ Auginiq ruiys.lts ncsmnrkiai apspawlyli aPlittkui 4 IJ2"nn)ii policriteno nniseli. Pjauti tik aat- friukqs su polietileno nciieliu Jis padis augalui geriau idJ. Svarbu: augimo kryptis turi atitikti ankstesniAjA. Kamieno auginiai . Viriunds aueiniai () Auginiq ruSys.1 polictileno naiiclj taip. Skiautiie prarfurr slllut! ir prn iq prakSli l'tpo Lot+ -2 | siiaknijusj ln i gel pasotlint i. G e I iapu od s i Li ianut i pc r nt a t. piuvio vielas pabdrcNIi nc d.slal saKrujasi. Dauginimos skrotel6mis ir komienois I l)racenos arba tukos viriining lap4 skrotalg nuplauti ir SaLzvti icucjc knip aupinius. lapus turiniios koto dalys arba lgliq galai.apo augini ( r Auginiq nriys. latl augalai g-eriau saknii. sumeddjusios arba pusiau sumeddjusios. Zoliniai augiruat Jaut aust. Apatiniai lapai Salinami. Jais geriausia dauginti sanpaulija:. ivairias iilokg ruiis. l:ad ntpatek4 ora-s. po apuiia pakiri iilduno paklotq. iSretinti gilininkui pravartu iinoti. Didclius ploEiiius dauginimo irulus galitna irgi apdengti polietileno p livele. riu peiliu ir pjuvio viet4 tu.Douginimos ouginiois Auginiai yra motini. Streptokarpo vidurirg gyslq gatima iipjauti. ptl\ukus i viriL auSimo akules sqndsrn! oM(ng' tt iolicrileno plcvclc. pieiinys 2) vadinamos visos dan nesukietijusios. filodendrus.iio anilics niltcliais. 6O). Auginys turetrl bnti 5 -10 cm ilgio ir tureti 2-4 laPq Poras. l.TDtis.lirvq ir pirs!. bet letai leidZia iaknis.' t. Begonijq lapai perplatt nami skersai.) sudaro lapas su koto dalimi. Det Serlarl. Jei lapq EI Lapg ouginici. zemcJ e r r n] d au o sc gc I op uoa zt u os c. piesinys 4) saknis leidZia ii vidurtnds gyslos. o lapo puseles i dirvoZemi ikiSti gulsdiai. 3 Kamieno gabalilius posodinli sntnrcndi augimo kryptini arba 4 culsiius. p<tlietileno maiieli nuinni- ('-) Dauginimrs skoteld rnis bei kamienais. Pjaunama rnaZdaug O. aae.Auginiq riisYs. peperomijas arba begonijas.5 cm Po laPo bambliu. Siuo budu tinka dauginti difenbachijas. Abi auginiq rtliys priklausomai nuo augalo riSies yra Zolinds.iihojc Be to. 2 Piavio vietit iancrlai ilakniirnrcsi hornorul3 iupint ikiiii i dtipns. lmelus tne(qto an- 'gliis guhulill. iakniioni vcndenyie 1 NupjauLi lgp4 s" kot* I sriklini ind4 Drtptllt van4etls tr.iilnnmyje ir per lapus nciigaritn dauR vandens. Jiems priskiriami ir dracenq bei viksvuoliq skediai (-+ pieiinys P.

Sakniastiebis &lijamas taip. E F= I - pami*yti.dubeniliuce scjai. Douginimr lopo dolimir Taip laug|nti galtfa begonijas. streptoLarpus bei san- Sveiks laps mpjauwuts mto.ldomis S i ktni n I ai s1!do i gi nt i DILt miSmnq galima iiauginti ii sEklg. snsivijnsias Sahis nauj4 icm9. ar priei sej4 jas parnerlCi i drungn4 vandeai. kuri svyruoja nuo l8"C (Z€miausia) iki 25-28'C (auHdiausia). 2 Supjatstitnnts ilizrxzi 5'.tai truo motidiDio augalo atsktti vinitnis auginiai. Kuo ivieiesods seklos.ji lumniios). Sliauzianti.. kurie Gleid2la ileirs trelius Gcbenes. lapai apkarpomi paliekant 2/3 ilgio. Naujas uglis i5augs iS slaoteles vidurio. pateikQ ant sekJq maiselio. senu|erts lwrsqe). su Ze- Daugininoc s6Honir Daugeli kambariniq gdlirf rlSiq atlank4 gali- seklas durpirf puode- Douginims sd.nti salima ausalus. Atlankos (-+ piesinys kair€je) . Sahiagumbio dalijima-s. kotas ikGamas I vaadeni arba drigr4 smdli.fvs tokius ouidelius netiths pelrauga. Dideles s6klas geriausia seti po vicn4 durpiq puodeliuose. leidiianiius daug susin arp tigj usi q ngliq. taiiau Wrsodinant ji i didesni g-d I i apuodi.maZo gCliag"uo&. bct ry*ingai atskirti. Vir5utini lapq skotcl6 nupjaunama su 5 cm ilgio kotu. Fjawo we@s afupw] apaztow t. kad kiekvienoje dalyje liktq beot po 2 aloites (uglio prutrpurus). Jarmas uelis padeda- filLi. Saloiagumbis pirmiausia padaigimmas. . kad maffqsi &igq augimo vietos. Taip geriausia atjauninti augalus. Taip dauginarnos viksrruoles. taigi juos atidar-'ti geriau prieS pat sej4. Skotelig Sakoijimas (+ pieSinys kai. maias. Saknq dalijimas. tuo didesod jq dalis sudygsta. Kai kurie sdklq prekijai laikojuos tam tilcuose maiieliuosc. - s6llomis ir dor khoip Atlankomis dauci. smulkias scklas . to- Svarbu: &ugiamcdiq ioliq poicmistiebo pjuvirt victrs tudbojau pabarstyti mcdiio anglics mlltcliais! Sakniastiebio dali iimas. Susi- Poprosiiousi douginimo bridoi Saknu dalijimas (-+ pieSinys kaireje).futknq 6 nnptL Je gili- zuta nlretna afdvtr. ar s€klas apiberti iemdmis (tamsojc dygstantys augalai). Visuomet geriau paisyti patarimq.i@i iliffi i snguo ipn? augimo lzyptimi. arjas tjq pradedaniiajam Iluose nesunlat net nut<a sok. do mas ant. tuomer supjaustomas dalimis taip.siprans trotininio augalo.6 cm dy'dZio gabalelbis. Ten nurodoma. Augalus atsargiai. niu- reikia prapliiti.I I r E { v€lnsi Saloq gdutuh padalinti aitriu peilin.io. kad liktq po vrcn4 aKutg. reje). kurie saugo nuo dygimo. ar ne (5viesoje dygstantys augalai). Vilsvuoliq skotelcs galima pamerkti i vanjie deni kad ir Zemyn galva vis tiek isiiaklys. Nurodoma optimali daiginimo temperatua. SeD4 i€m9 lruopsiiai iikratyti ir abi pnscs pasodinti I Ea E Douginirncs t- Skroteliu Saknijimas. I 3 Gatulilius'guli.

lji pridedama dri6n1 kimiii arba rupiit durpia. fi lodendrarns.idtu priwirtinanas polieiileno naiielis. arba atjauDira mi labai dideli. %m9 Glyginti. 3 Storuoju pil<auimo laideles gdlu Wdaront duobtua SiliaPuodZio inneie. Patogumo ddlei galima suletrkti perpus laKtq popieriaus ir juo berti seklas i din4. bet he sauli toje vietoje. Dubens apaiioje twi boti keramzito atba kito6 drenaiui tid<arn6 medZiagc beot pir.abai smulkias sdklas pric6 sejq pnvartu sumaiiyti su smultuomet jos geriau pasikiu sm6liu skirstys. Indas pastatomas iiltoje.nas iDiaunanas. Palanl:us laibirzelis. bet ne sau$toje vietojc. monsteroms. Paskiep)'to l@ktuso iemd tui biti nuolat $iek tiek dreela jis hui blti laikomas iviesioje ir liltoje. reikia nepamiriti indq dainai vidinti.. maiielis nuimama. pnspau4zamrrs gwnere.t) Sdiinukas persodinat rr's. kad i3 izmis ploruoju pilavimo lazlelis Salu p. Sefleroms. 4 Inda loilzli4 Ziedai fldefumi tiksliai ienas sat kitu ir skiepds l(oktusq skiq*iirnos I Hylocereus miEtrnal Palaokiausias laikas: ouo balaodiio iki sausio.elis ir1uje ulritumas. Dubenl apdeogti gaubtu. 3 Maii. lcotonams. Zemes ant iioklodo pitarna tiek kad iki virsaus likq kokie 3 cm. kai jau turi dvi siUaskiltes ir du tibuosius lapus. fikarns pa. o norint greidiau praiydiati litai augandius kaktusus (-+ pieSiniai: Kaktusq skiepijimas).. Sis bu&s tinka fikams. dracenoms. kad ant 3 Kai -sal! ir daigeliai lj). itin svarbu tur6ti gerq poskiepi. Kad skiepas gerai prigyq.trtmqirnmi.mi ponou*ricrl somonos Taip dauginami augalai. I $ejinukis i#ruukianas - Ypolingoc olveiis: tcklus{ rkiepiiimos Kaktusai skiepijami ne daugnimo tikslais. fatsijorns. apiberiana ieme ir apdcn- paubto susikaupusi rasa nuleluita kans auganl. polietilenu arba stiklu. zenc apltnEJl atsarSutr . piitvio lqoitai aplvrinani a-itriu peiliu 2 Sl<iepiglis nupjaunanas i|'pinio ieb di iat ilEPai a?liginqry! . kad durpds neifd1iur4'. Piivio ieta pabargoma iaknijimosi hormonu. virsutinb 2emes sluoksois u. 2 Salau saliuLai truputj ji ve sudrelcq.iai prigyja is auginiq. Pohrirns$ l.iaknijamos lapus dar turiniios dalys.Sto storumo klodas. antrauktt luos vts rcliau ien4 nuo kito ! neimy. Doudil. padaryti vageles ir i jas paseti siklas. 4 Dagas pasodrrulntos tkt pd lapq.rrctq b[ti tik dusyk storesis ui paii4 €klq. Echinopsis. seni ir apatinius lapus numeq augalai . kol iibrinksra. dn-rngnu vandgniu.rPsPawwnut. - Perougusif ougolq diouninirnos ponoudoiorl comonds I Kami. liekas: pavasaris. iiorm 2 | kiekvien4 durpi1 puodeli jspaudiiana siHa (maldaug i I cm g!' piama paubtu. l(oip Yande ns per te Hirl"s nupilamas. kordiliaoms. si0os sulygsta. Ypai tinka Eriocereus jusbertii. Tarnsoje dygstaoiiq augahl seklas per sieteli apiberti iemdmis f iiek tiek Seklas ppausti gillr. trarn tiliros Se le ni c e re us l*i Tri c ho c e re us tiAy s. 2 Po Dinvio . J PrrcS suteda abu PJuwus &tf turft4 nuPlaun ote po Pton4 Sneztn4tl.pai. kai aiglilas isleidLia lsknrs. Poslcieois orapiaunanzc. Beje. Sijiiit- j Daroma taipi pasiti i durpiq puodelius arba i dubeni sejai. kamrenas nupjaurutmas ir augalas paso ditamas 6t .-i'viesioje.s. kurie sunl.i durpig puodelius I Durpia sbitulilbi sa/cdam i dideli pioLstb indq ir laistomi driignu vaideniu. Zmg apipurKti minkitu Seiinukq perrodinh s (pik oinr. 4 Po 6.

a. -"$ r . 7 '}- I]f LI ./ \b Db.

jq skonis pra-stesnis. granatq. Tuomet galima Sildornoje claigittisdti. laikomi isaulyje atogrQZq atveZarn i. subrauding mrlsq taip megstamus atveztinius vaisius. be to. -+ P. apsipila iiedais. guavos (nuo kovo iki liepos). Vienq vaisiq s€klos nevalgomos. 64-65). anauasai. Jei m€gstate eksperirnelrtuoti. Nuplovg seklas uusausinkite milkitu popieriumi ir dar kelias valarrda-s padZiovinkite ore. juo ilgiau dygsta. alonos (nuo rugs6jo iki va-sario. kudos ahodo kitaip. MedZiq s€klos VidutinC.t uui"iq seklos gali buti pa-ialu-sios. jei i5 karto nepasiseks.S6iinukq prieii[ru S6jinukams dygstant dirvoZemis privalo buti nuolat dreguas ir Siltas. Dar viena-s privalumasr s6klos i5 vaisiq yra labii SvieZios. Nuo tada privalu kasdien atidengti Baubtq kev€dinti ir grnlioms valandoms . mango. iki gruodZio). rnanSo.. 53 .taip pat neprinolmsios ir nedaigios. granatq (nuo birielio iki gruodZio).s). iruqs+akanteq sal a paprastai dygsta lediau negu ioliniq augalq. negu augalo lapai. o i5 kitq vaisiq jas iiirnkite prieS valgydami.64-65). papaJos. Neuuleiskite ranlng. tuinbary iena bcl G raiuolei palmei r eikia . kitiems (pavyzdiiui.s atogrQZos ir Vidurzemio (Per. o Ziem4 . S6io S6ti galima tuojau pat isdmus sdkIas arba po keliq dienq. palrndms) prireikia i5tisq rn6nesiq.s) ir aloua esanclq malstmgqju meqaagq v|slskai oaka*s pirmosiomis savaitdrnis. kruie skinami pusiau sunokg . rambutano (nuo sausio iki vasario. Nedygs ir suzeistos (plapjautos) s6klos. Taigi jiems reikia daug Sviene masos. cyfomandr<x (Cy phonandra betace d e). I5 tropilil aukitikalnirl kilusios Anavietis (RirDris g/atrctr. tod6l daiuai nepakanka patirties jq prieZinrai. pa-sifloros vaisiq girntile. Igzolikos dvelksnos ii turi buti -koks. Persodiltiems sdjinukalns reikia daug dviesos. rnaogostanai. Jei uisiDezgavaisiai. citrinq. 6465) ir cihusiniq (--> P.Vieni augalai sudygstajau po kelirl dieng. fiuikq. bandykite vdl Li 1rauJo. kada ir kokiq vaisiq alsimrda parduotuvese. lidio (Litchi chirerisi. Tuomet sejinuk4 galima persodinti (-+ piediniai P. o rudeui ir Ziem4 jie m6gsta ve-s4. apie lO"C patalpoje. dirvg?:myje. bi to. kuriq ne kiekvienas turi. o seklos dar Za- dinti daisu-s. geriausia mo lysv6je. nuo birielio iki spalio h gmodZio m6nes!. kokoso. paprastai jq skonis smarkiai skiriasi nuo lprasto. 64). Ypotingos skyrius: ougoloi ii egzotiikq voisirl s6klr1 Egzotiikq vaisiq kauliuk-us arba augalq dalis gaila Lirnesti. tod6l gdliapuod2iuose visq laikq lieka jauni. Dygimo trukm6 labai ivairi. apelsinq. 65). Tik vienamedius greitai augaldiu-s augalus pirm4 kart4 galima Siek tiek pahgsti po 4 savaidiq. . persernono (Dyospyros tzrli). nesubrendg. frnikg (-+ P. tod€l apsi5arvuokite kantrybe ir lau- Neparnir5kite: . dr1 (Anono chcrimola). pasifl oros (+ P. Palmiq s6klorns sudygti reikia i5tisq m6nesiq. Andq aviediq (nuo sausio iki birZelio). 64-65). . - Pashqi iSiuga abu pirmieji lapai arba lapq poros. Pirmiausia diwos paviriiuje pasirodo viena arba dvi (nelygu koks augalas) seklaskiltEs. guavq. figq. Juo didesn6s s6klos. guavos. nes barinis augala-s. kai kurie augalai. I5 ten kilg augalai m6gsta va-sar4 buti lauke. Iitisus metus gausite trusipirlli: avokados (+ P. nesjos tGdios. net ir augdami geliapuodZiuose arba kubiluose. . tadiau retas L:uris ii jq augitrarnas kaip karn- Dvgimo tmkmE labai skirtinga. 61). Kai kurios sdklos nedygsta visai. dr€gmes ir Silumos iiau kaio 15"C. kokoso bei imbiero vaisiai. sulaukg tam tikro alt:iiaus.vesioje. guZ6s menRnlaJos ctcSancu4. Ne bet kada bigysite: ananasq (uuo rugs6jo iki gruodZio). SEklos tq vaisir!. iiedqi ir voisici Xoip ir ii kur gouti s6klrl Ii s6klos uiauginti egzotliki auga- priklauso nuo to. pasifloros vaisitt (-+ P. kitaipjie isstyps- Ii ta ir nusilpsta. daigai plaZlq! Beje. kite. ii jq galite iisiauginti [stabirl augalq. auga tuose padiuose ka-ituose.kitas ii ietq. taigi jos Siaip ar taip yra atliekos. Galima uZ claigeliq ji atspilrpastatyti balt4 plokie d6s Svies4. Silurncs va-sar4. ii kuriq kilg ir musq kambariniai augalai.avokados ornericano). Krurnai ir rnedZiai.. o daugeliui tropiniq augalg tai butina s4lyga. 64-65).rDoi kr uo D1tia i Dqrink- augal as t i k. tuomet jos nedygs.Zo"e pitlt.Siern-s augalams reikia daug Sviesos. Tokius vaisius alskirsite lygiudami jq spalv4 su prinokusiq vaisiq spalva._ - Tre5li dar nergikia. lidio (nuo sau-sio iki kovo ir nuo ge- brandina vaisius. pavyzdZiui. Juk daugelis jq savo gimtin€je yra medZiai. pavy zdiini'. nes vaismediiai lai rela-s lflrris sukauna Ziedus ir su- dainiausiai buna skiepijami. - lios. Ananasq skroteles arba imbierq iakniastiebius geriausia sodinti pavasari (-+ P. Nors kaiais. kad jos gerai sudygtq.

S6klos sudygsta po 2-6 m€ue- - sirl.s metus Sviesioje. drdgname ore. v6sioje (10'C. bet ir neDerlieti. nuo Seguzes V]ouno Je geriausia lauke. Ziemq vdsioje (mazdaug l5oC) vietoie. vasar4 iiltoje. Jaunus augalus kasmet pavasari persodittti i geliq Zemg su plastiko guntoliais. Sviesioje vietoje. Pqssif loro edulis. Nuo mgsejo laistyti maziau ine5ti vidun. vdliau .Sviesioje. Kulai\:vIi rr-k3ip+lizi-UdA ti. kas 14 dienq po truputi patrgs- istis. 54 . Kur lail7ti ir kaip priZiur6ti: iStisus metus Siltoje. apdziovinti.Koip toliqu ouginti bei priiitr6ti egzotiikus s6iinukus Iorlunello morgorito. Kur laikyti.dYgsta tik iviesoje! Daigai pasirodo po 2-4 savaiiiq. popoiinis mepopoio) lionmedis (voisius Seklas nuplauti ir paseti. olonu Zemds sluoksniu. 124). vasar4 Siltoje. Ziem4 v6sioje (apie l0"C) vietoje. posifloro Sdklas nuplauti. vietoje. UZmauti polietileno maiieli.saul€tovretoJe. pasdti Zemdmis uiberti nereikia . Sudygsta po keleto dienq. Vanders negail6ti.I5 s6klq i3auginti augalai Zyd6s tik po 8 -lO metq. omerikind pers6io (voisius Kauliuk4 nulupti ir pladiqja apatine puse ikiiti i dirva. augimo periodu - gausiai. P.. kinkonos Kauliukus s€ti i 3ildom4 daiginimo lysvg @G22'C). Kur lailcyti ir kaip prDiureti Passiflora.taigp'uZiluelr: i3tisus metus Sviesioje. pastatyti iviesioje. Vasar4 Sausiai laistyti. (-) Kinknnas Phoenix doctylifero. Apiberti Fiuikq kauliukus i3 pirktq finikq 2 -3 dienas brankinti Siltame vandenyje. Laistyti vidutiniSkai. Perseo cmeritonc. - nvokcda) Kur lailcyti ir kaip prDiurdti: jaunus augalus. Zemd turi b0ti nuolat vidutinGkai drdena. dqtulinis tinikag Ccriro popryo.

Lullalq!. {si!csa_.. . Zemd vis4 IaiQ turi biti Siek tiek drdg[a.taJp+riajlrrlljt nuo pavasario iki rudens Sviesioje. Siltoie vietoje. Saloriastiebis Ziemoja g€liapuodyje Karn biur o temperatdtoie. ..'-. imbieros Saloiastiebi su aL-utem js. o oavasari vel i<leidzia Iilius. Rudeni leisti nunylrti. ' i viriq. ..'''' -<= -roI' Zingiber officinole. pirmasis [glis pasirodys po 2 mdnesiq. padeti plokidiai ant dirvos (sodinti tik i specialq dirvoieml) ir uiberti nedideliu iemds sluoksniu. atsuktomjs Pastatyti Sesilyje Siltoje vietoje.F lltll| -.

Svar bu jr cngt i vtd i t r i trrc ld-ngclius ir p. kuri os ap sd gohl augal.al a i gauna dauStau swesos neSu ant polaltgcs. nuo vlQuQlcnLo kqitros. e ia. yPdi vasarq.ttoqlas ?llt tzcs afDa littola fu|as. . a u g.us.iolumo Vi-s daugiau kas jsirengia iiemos sodus.. Tai D1tlkt SVeIQtrne tr vteI1 koip niekos kitas puoiio nonus ' p o il sir ri.

Antranre plone vaisius |edantis opelsinnedis.irris 7. lubas Siaue jau.lvirti storlapioi (prielqje).it'clPric. veili pasiflora ir nereiklfu aspi distrq Lvdrtatds.a1 I I I d I S ZI Cll O I S Z'tQl - t1 U S olcandras. 67 .kiane iolu- ! inn n lria is I ap ais (lei t- ui ktrs ( ka ir ij e ). i-vi e s o s i. .nos kanpcljje."troikusi kokoso pa| - siekiantis BendZaneno bei lilodcndras nije). yro ir d . be kiq.

Y} E J
\, I I I =

oY a C)
E
I

A
Akoriridos
Speciali priernotrE voratinklinerns ir kitokiorns erkerns naikilti, nors tilrka ir kitos vabzdZiq uaikirirno priemon6s (-+ Insekticidai). Tai daZuiau-siai bulla uruodyta aDt ipa-

ApnoSos
Tai kalkiq ir tr4sq dmskq uuos€dos molinio gdliapuodZio i3oreje. Jos su-sidaro laistalt kalkingu vandeniu arba per dainai trgiiant. Salinamos valdeniu praskiestu actu ir Sepe6lirr Saklins valyti,

Apvoisinimos
Vyriikos iiedadulk€s spennio susiliejirnas su rnoteri5ka kiau5ial4ste.

FE C)

Areol6s
Puhrotos pagalvCles ant kaktusrl
speuelig galq, iikilirnrl pavirlitl arba briaunq kra-(tq, i5 lariq auga spygliai ir daZniausiai Ziedai bei Dgliai. Kiekvieua kaltusq ru3is turi jai b[rding4 areoliq rait4.

E

kavirno.

Akiovimos

I =

6 E H = l- E YI h
I

Dauginimo birda-s, kuornet vedingo augalo skiepnglis arba akis sujrurgiami su kitu augalu. Abu taip suauga, kad poskiepis irna^si aprupinti valdeniu ir maistilgosiornis medZiagornis, o skiepuglis, arba akis, leidZia [glius. Ii karnbariniq arrgahl daZniau-siai akiuojarnos Cirr.ls ru5ys, L:uriq sdjinukai neretai surkiai pnzysta.

Asimiliociia
palla-ius) - suvienodirti, daryti pana-iiu, "priimti savin", suvirikinti. Botar koje tai reidkia svetimkuuitl pavertirn4 savomis rnedZiagomis. Alglies dvidegiuio a-sirniliacija dar vadinarna fotosinteze (--)), Jas metu susidaro aflgliavande[iai (i Zaliuojandiarne augale be Sviesos energijcxi neryksta). Asirniliuojant azot4 pagaminarnas baltyrnas.

Asimiliuoti ootydikai c.ssirri/is

=

Alkoloidoi
Azotifigos augalq rnediiagos, veikiandios irnogaus nervq sistem4, Alkaloidq turi: difenbachijos, kavamedZiai, arbatkrutniai, laurarnedZiai bei visi bulviniai. Kadais net labai maios alkaloidq dozds gali buti rnirtinos.

\r,

I =

Alougos
Jauni augaldliai, lmrie i5auga i5 stiebo, iileidZia ialaris k tuornet gali br-rti atskirti nuo motininio augalo ir

a C)
I =

funoroi
-+ Pinnoji pagalba iitikus bedai,

P.52,s4.

pasodinti. Tokias ataugas leidiia agavos, brornelijos, cl orofitai, pan-

dalai (-+ pieiiuys P. 58).

6

Anglies dvideginis (COz)
Be,spalv6s ir bekvap€s dujos, esan-

Allonko
Tai vienatnetls arba dvimetis augalo lglys, prilenkta-s prie Zernes, pritv ir:tiflta-s ir apiberta-s iemernis. Satqris susidaryti skatina ihukimai arba ipjovimai lenkirno vietoje.

dios ore ir diwoje. Fotosintez6s metu augalai i5 jq gamirra-si

algliavaldenius.

Apdulkinimas
Ziecladulkiq pemelirnas ant purkos,
Perneia vdja-s, vanduo, vabzdiiai,

Almoinu
Salrtrurnpa: var.=varicla.s. Vadinama dar veisle (-+),

paulddiai arba Zmogw, pavyzdZiui, teptuku.

Apipiouslymos
Butina priemond augalui formuoti, atnaujinti, paskatinti leisti uaujus uglius ir tankiau Sakotis (-+ P. 44).

Atromin6s Soknys
Tokios orin6s iakuys, Iauios susilietusios su Zeme ima Sakotis (pa-

vyzdiiui, monsteros).

Alronko
Tai augahl veislinhkystes s4voka, dar vadinarna selekcija. Jos metu atmetami tie augalai, kuriuose leaptinkarna ketintq sukurti arba su-stiprinti savybiq. Atnnka \yksta

ir garntoje.
58

Atiola Kitaip - nglys. Jq paprastai sudaro lglio a-iis, lapai ir vtSuninis purnpums

Auginioi
SodililLastdje taip vadinatnos auniu gali buti
galo dalys, kurios kiSarnos i Zetng arba valdeni, kad isiaak)ytrt. Augigabalas, lapas arjo dalis (-+ P. 58).

Bioterhninis kenkeirp noikinimos
Kerkdjq naikinirna-s ne ruodais, o
kitomis priernor6tnis, pavyzdZiui, geltonai nudaZytais, vandens pripildytais indais, geltolornis klijais i5teptomis lertelemis (uuo arnarq, balta-spamiq ir iieminiq uodetiq), viliojaldiornis rnedZiagornis ir masalais. Kartais kenk6ju,s galima paprasdiausiai nubraukti. nurilkti irba uuplauti valdeniu.

lglio viriln€, kamieno

Augolrl opsougos prienon6s
Chernikalai, kuriuos po kuopdtau-s patikinirno, retnicntis augalq apsaugos istatyrnu. leid2iam:r ttaudoti augalq ligoms gydyti ir kenkdjarns

Aukirus komienos

Augalui, kol jis iiauga rorirno aukidio, nuolat nupja[storni Soriniai ugliai (iakos) - taip stiprinarnas pagrindinis lglis (-+ pieiiniai

naikinti.

P.44).

Augohl opsougos iinybos
Oficialios'lstaigos, paga I augalq apsaugos istatyrn4 ikudos daugelyje Vokietiios miestu. Jos teikia iufor-

Arotos (ll)
trijq svarbiausiq maisto medZiagq,jo bula bernai vlsose
i5

Bonsos
MaZa-s,

Viela

nyldtukinis, gdliapuodyje

iiarrginta-s rnedis, japoml rnena-s arF

macij4 iodininkains megdjarns visais augalq apsaugos klausimais, dazrai rengia netnokamas kotsultacljas.

trAiose. Be azoto augalai uepasigarniutq baltyrnq, ueuZsiaugintq lapq bei atzalq.

Bi ti tokius medzius. Japoni3kai
Dor = puodas,.sai = rnedis.

Botoninis povodinimos
Tai mokslinis visame pasaulyje pripcZillta-s augalo pavadinirna-s, Botanini pavadio.irnq sudaro kelios dalys: l Geuties pavadilimas, pavyzcliiul, Fic us. 2. F.liies pavadiuinas, pavyzdiii elaslica. 3. Veislds
pavadinimas, paryzdiiui,' D ec orc'. Taigi visas augalo pavadinima-s yta Ficus clastica 'Dccora' .

Augolr; souno
Soditiukai papra-sdiausiai uZrnaula
ant gdliapuodZio polietilerro rnai3eli (-+ pieiinys P. 59) arba sandariai u2dengia stikline plokstele s€jinukq deZg. Tokia priernou6 sutnaZina garavim4, neleidZia atialti diwai, ora-s po stildu ar plEvele nuolat blua
drdgnas. Tai itin palalkiai veikia sodinukus ir pa-sdta-s seklas, au-

Boktedios
Tai vienal4sdiai seuiau-sieji gyviai. Jq esarna visur. Skaidydami organines rnedZiagas jie garnina kornpostq ir prisodrirra Zerng rnitrerali.rriq

Brinksroniir; durpir; puodelioi
Nuo vaudens isbrilkstaltys durpirl skituliai. Puikiai tinka s6jinukams ir augiliarns. Jaunus augalus vdliart galima su visu puodeliu persodinti ! didesni ind4 (-+ P. 61). Toks Ziedynas atitinka varp4 (-+ pie5irrys P. l5) sustorejusia aiitrti. Burbuol6rnis Zydi, paryzdZiui, ajerl al,

giuiai geriau iaknija-si, o s€klos
dygsta.

Augimo kugelioi
t Uglio virinniq, Satcrq galq ir prunpurq augirno ta-ikai.

Augimo nediiogos

+

rnedi,iagq. Kai Llrios jq rGys ititt svarbios augalq rnitybai, kitos sukelia sulkia-s ir daZniausiai neiSgydoaugalai d6l neaiSkitl mas liga-s prieZasdiq nususta arba ima pnti,

Burbuol6

Honnouai, SckrLijirnosi prepara-

tai.

Boltosis olieius
-+ Vasarinis alieju-s.

Augimo periodos
-+ Vegetacijos laikotarpis.

Bohospornioi
-+ Pinnoji pagalba LitiLLs b6dai,
P. 52, 55.

Augino reguliotodoi
MedZiagos, kurias Glaisto arba i5pur.ikia sodilirrkas, kad sustcbdyttl augirnq 'Lr paskatintq augti so[irrirrs uglius, Taip sufonnuojarni neiil isg, Sakoti, veSIus augalai. Vos tik augimo reguliatoriai liauuasi veikg, augalai v6l auga kaip buvg. Kai kurios 5iq medZiagq skatina arba paanJ<stina Zyd6jimq.

Bonblys
Sustordju-si stiebo dalis, prie kurios

laikosi lapai. Kai kuriq augalq (pavyzdZiui, gvazdikiniq) bambliai

itin sustordjg.

Biologinis kenk6iv noikinimos
Naudojarni uaudingi v alxdiiai, ivairus antpilai, augalq stipdnimo priemouds, pavyzdZiui, aromatiliai dezodorautai (-+ P. 50) arba augalq

nuovini.
69

Dozovimos

C
Chemile medZiaga, reikalilga ttn, kad diwoje geriau tirptq geleZies junginiai ir augalai galetq jucs lsisa-

do.si.s = daviuys. Teisinir tikslus augah; apsarrgos priernonitl, trEiq arba valrdets tatn tiL'ro kiekio skTrirnas.

Graikiikai
ga-s

Drenoios Doliiimos
Dauginirno buda-s, tinkantis augalams su daugeliu ugliq, pavyzdZiui, bromelijorns, elksinei, kalatejai, neretai pardalui. ArgliSkai, d r a in a g e = sausinirna-s, drdgm€s pertekliaus Salinima-s, Dregrnds pedeklius augalarns daZniausiai kenksminga-s, toddl ji bntina ialinti, ypad jei augalai pasodinti didesniuose g6liapuodZiuose arba kubiluose. Ant indo dugno priberiama Zvyro, smdlio, kerarnzito arba rupiq perlito gabaleliq. Kad dreuaZas esimaiiytq su Zeme, tarp drenazo ir substrato sluokniq
lklojarna-s kariinio arba palorlq sluoksr1is.

Chelolus

viuti. Sodiniukai m6g6jai uaudoja,

pavyzdZiui, geleZies chelatus. Rusvai ruudoni milteliai istirpinani laistomajame vardenyje ir juo laistoma gydant nuo chlorozes.

Douginimos
-+ Gereratyvinis dauginirna^s, Vegetatyvilis dauginirnas.

Chenrin6s ougohl opsougos

priernon6s
Kenl6jus naikinandios chemin6s medZiagos. Netir*amai arba neatsargiai naudojart pavojingos ir Zmogui, Jos buna daugiau arba rnaZiau uuodiugos, reta kuri visai nepavojinga, toddl paprastai paZymimos

Deguonis
Kvdpuodamas augala-s pa-siima deguon!, reikalhg4 suvi$kinti orgaliues rnedZiagas (-+ Disitniliacija).

Reta-s

Taip gaurmna energijos augirnui.
Ore

yn apie2l%

deguouies.

atitinkamais pavojiugumo simboliais (+ pie3iniai : Pavojaus sirnboliai). Tai iusekticidai (-+), fungicidai (-+), akaricidai (-+),

Dengionieii lopoi
Dengiarnieji lapai iSaugg aukidiau
nei

priemon€s nuo nematodq (+ Ligos ir kenk6jai, P. 54) bei SliuZq. Pagal naujEji augalq apsaugos istatym4, priimt4 1988 O7 01 Vokietijoje, augalq apsaugos priemooes, llet ir visai nekenksminga-s, leidZiarna pardavin6ti tik aprnokytieurs darbuotoJarns,

pakeidia Ziedlapius (puarsetija). Bet katais tai pakitg lapai, skirti

privilioti, todel btura rySkiq spalvrl ir
da.rns saugoti bei vabzdZiatns

tikieji.

Kartais jie skirti Zie-

Dr6gme kaupiasi,jei vartduo uegali ' Dutekdti ir tvenkia-si Zemeje. Kai valdeus perteklius iistumia i5 Zern6s deguoni, iaknys ima dusti ir puti. Todel butina pa^sinipiuti, kad valduo gerai nutekdtq (-+ DreuaZas).

Dr6gnds pedeklius kurls augala-s ji pakendia.

Dukterinioi svogun6lioi
Tarn tikri svoguldliai, iaaugantys
svogr-urq

puvenoms arba vandeniui rinkti, pavyzdZiui: rudi pladiaragio lapai.

lukitq

paZastyse, pavyz-

dZiui, meilenio (lli12 les).

eastrlt

veis-

Dirglumos
Daugelis augalq jarrtrus kuo ivairiausierns dirgikliarns: iviesai, Saldiui, !ilLunai, cherniudrns rnedZiagorns, lyt6jirnui ir, Zinoma, srtZeidirnarns. Akivaizdiiausiai reaguoja rnimoza (Mirtrcsa pudica). Jos plunksni5lo1 lapq koteliai turi sqnarius, kurie vien&s po kito, iki pat stiebo susilenkia vcs juos palietus. Daugelio augalq (pavyzdZiui, paprastojo ki3kiakopiisdio) lapai arba Ziedai Sviesoje pra-siskleidZia, o tamsoje susiskleidZia.

Durp6s
Kasatnos nu-sau^sinus pelkes, rnalarnos ir pahrojamos i rnaiSus. Naudojarnos sodo iemei gerilti ir g6liq Zernei ruosti. Pa-siaruoju lnefir vis dainiau vietoje drupiq naudojarna srnulkinta medZiq iievd.

Chloros (Cl)
Dujind medZiaga, lrnaiSorna I vandentiekio vaadeni dezinfekcijai. Augalams kentsminga. Chloras i5ganroja, jei vanduo pastatomas nakdiai nusistoveti. Kita vertus, ct ora-s vienas id rnikroelernentq,jo ym mineralinese trqsose.

Durpiq puodelioi
Gatninarni ii presuotrl durpiq. Puikiai tinka s6jinukans ir augiriarns. Jaunus augalus v€liau galima su visu puodeliu perkelti i didesui ittd4.

Chlorofilos zaI augatmlat

oarzal, oe Kunq nega-

moglobine atitinta magnis chlorofile.

li rykti fotosintezd (-+). Sardata panaii iZmogaus kaujo. Geleil he-

Dygimo tenrperoftiro
Diwos ir oro temperatura, kuriai
Kiekvienai rniiai ji gali bnti skirtinga. Vienq augalq sdklos geriau v€soje. dygsta Silumoje, kitrl
esant geriausiai sudygsta stsklos.

Dvimelis ougolos
Pinnaisiais rnetais iileidZia tik lapus, antraisiais Zydi, veda vai-

Chloroz6
P.52,54.
-> GeleUies arba magnio tr[kumas

sius, o paskui mirita, pavyzdZirri,
Emcurt afJine-

-

Disiniliotiio
Prieiingas asimiliacijai veiksrna-s

Cisternq
Bromelijq skrotelds darinys vandeniui ir maistingosioms medZiagorns rintrti (-+ Piltuvilis).

(-+), dar vadinarnas kvEpavirnu, Jam vykstant energija ne kaupiarna, kaip asimiliacijos metu, o atpalaiduojama,

70

Dvinomis
Jei vienos ruiies vyri3ki ir moteriiki Ziedai auga at.skirai ant skirtingq tos padios ru5ies augalq,jie vadina-

Irerinioi olieioi
Dainiausiai rnalolaus ir stipraus
kvapo lakicsios rnedZiagos, kaupiamos liaukq l4stel6se arba maZytese aliejq kaupyklose, pavyzdZiui, gardeuijq Ziedlapiuose, kvapiosios pelargouijos lapuose, irnbiero
Saknyse, cinamono Ziev6je,

Iiloklodiio
Graikiikai p&v//or =
lapa-s,

k/arlo-s = iaka. Augalo stieba-s), atliekanti lapo

pakit$i
fulkcijas

(plokidia, yliika) iaka (kartais ir
(vadinarniej i lapiniai arba epifitiEpiphylrriai atogrqiq kaku.sai

mi dvinardais. Toks yrc,p vyzdiiui, gluosnis, o i5 karnbaridq
g6liq -._ akalifa (.4calypha hispidn)

ir pahnes.

pipinl

/alrl ir kiti).

-

s€klose arba citrinq vaisiq Zievdje.

Botalikoje augalai su dvietn ii iono iiddstytomis skiltirnis (Dicotylerlozeae). Pagrindine ialois daZniausiai iSauga tiesi, lapai ivai-

Dviskiliioi

Iiloksero
Etilenos
Dujq buvio augalq honnona-s, kuri
i5skiria nokstantys vai^siai (pavyzdZiui, obuoliai, citnr-siniai). Bromelija-s skatina Zyddti, orchideja-s bei kiruoZes, prieiingai, mesti Ziedrr.s ir

Vabzdys kenkeja-s Phylloxera vos-

ratrir (-+ Pinnoji pagalba iStikus
b€dai, P. 52).

riq formq, juose
Eyslq'

-

visas raizgiuys

purnpruus.

Fosforos (P) Viena ii trijq pagrindilir1

augalq

rnaistingrjrl rnedZiagq. Fosfora-s

Itiolirriio
Praucuzi5kai c/iofu = iSblyakgs, sunykgs. Neuonnalus augalq augirna-s del Sviesos stokos ir Sihunos pertekliaus: stiebai ir lapkodiai iStista, lapuose rnaZa arba visai n€ra chlorofilo, audiniai rnenki, ddl to augalai btura gleZni, trapiis, greit liita arba isgula.

itir reikalinga-s formuojautis iaknims, Ziedalns ir vaisiarns, skatiua nokim4.

Fotoperiodiznos
Augahl priklausomyb6 nuo dienos ir uakties ilgurno santykio. G6lininkq naudojarna Ziedrl fonnavimuisi

valdyti, pavyzdZiui, cbrizaltetrrl ir

puarsetijq (+ Trutnpadieniai augalai, Ilgadieriai augalai).

Epidernis
Viso augalo kuno i5oriuis audiniq sluoksnis. Kai kuriq augalq epiderrnyje yra kalcio karbonato alba audiuius stiprinardiq silicio jurginiq.

Evoliueiio Lotyrilkai evohttio = iSsirutuliojimas. Pasaulio kitirnas, raida, l€ti ko-

Iolosinfezi
Orgauiniq jrurginiq susidaryma-s i5 neorgauiniq medZiagq d6l iviesos poveikio (graikiSkai photos = lviesa,.synlftesis = sujulgimas, sudaryma-s). Jos tnetu lapai per savo

Epifitoi
Taip vadinami augalai, krrie savo atogrqZq gimtineje apsigyve0a rnedZiq bei kmmq vainikuose arba Sakose (-+ pieiilys P. 4O). Daugelis jq (kai kurie papardiai, bromelijos, orchiddjos) i5leidZia orines Sakuis,

kabiriai kitirnai, rnokslas apie gamtos raidq. Augalai, kaip ir visos gyvos butybds, rutuliojosi ii paprustesniq i suddtingesrius ir tobulesll1us.

rnikroskopirf o dydZio Zioteles pairna ii oro anglies dvidegili ir Sviesos, chlorofilo bei vandeus pagalba pavertg j! angliavandeniais, iilaisvina deguoli. Be augalq ir jq gebeji-

jomis prisitvirtim ir pasiima mai-st4
bei dr6gmg, Lruriq negali pasiitnti ii Zem6s, Gyvenantys arrt kitq augalq

epifitai nera parazitai.

lpifitg koloniio
Di(btioai sukurtas irenginys kambariniams epifitams auginti. Tinka tikri medZiq kamienai arba Sakos, nendriq stiebai arba samanomis apriStos lazdos.

F
toseiociio
sujuostdjima-s. Anornali, Kitaip panaii - gaidZio skiauterg kaktusq i ir kitU sululentrl ugliq augimo forma. Uglys auga rangydarnasis, to-

rno rnudoti ivies4 kaip euergijos Saltini Zerndje negalirna butrl isi-

vaizduoti gyvyb6s (-+ Asimiliaci-

ju).

Fololropizmos
Graikiikai
p/zo1os =

iviesa,

,ropo.s = posirkis. Augalq judejima-s pagel iviesq. Ugliai papra.stai krypsta iviesos lilk, Saklys nereaguoja ! j4 arba lenkiasi jos.

Erkes
-+ Pirmoji pagalba iStikus b6dai,

d6l suformuoja parnekliil:us

Iungicidoi
Chernin6s priernones nuo grybiniq ligq (-+ Pinnoji pagalba Litikus bedai, P. 52,55).

dar rius.

P.52,54.

Ferlilus
LietuviSkai
vaisinga-s. Antonimas stellus (nevaisilgas), Ziedai su lyties organais (tai yra su

-

-

Fuzorioz6
Zerneje esandiq Ftsari&/z genties (lieliatrs) grybq sukeltos ligos ( -> Pinnoji pagalba iitikus bedai, P. s2).

piesteldmis ir kuokeliais) yra vaisiugi, Ziedai be 3ir1 organq - revaisingi, pavyzdZiui, padidid€jg kr.r-itiniai hortenzijos Ziedai.

7l

Gen6iimos
-+ P. 44.

Grridinimos
Atsargus augalo pratinirnas prie pakitusirl ternpemt[rros bei iviesos s4lygq. Dar vadinarna-s aklirnatizacija.

Genties pwodinimos
Pinnoji augalo botaninio pavadinimo dalis, visada ra-ioma didZiqja
raide. PavyzdZiui,,4 eschynant hus,

Gumbos

Goidiio skiquter6

Saintpaulia, Ficus.

+

Fasciacija.

0entis
Botanikoje - slsteminis vieDeta-s, jungiantis artirnas augalq ruiis.

+ Pieiinys P. 14. Srlstorejusi stiebo arba rnaZiau rn6singa uglio ar daknies dalis. B[na po Leme, pavyzdiiui, ciklamenq bei grunbinhl begouijq, arba vAi jos, paryzdZiui, ceropegijq. Gumbuose augalai kaupia maisto atsarga-s,

Gorinimos
-+ Transpiracija.

Gorinimo v6so
Vdsa, atsirandalti garinirno, pavyzdiiui, lapq tran^spiracijos ( +) rnetu, bet gali kilti ir nuo drdgnos Zernds arba moliniq geliapuodZiq.

G6liopuodis oroliions
Tai Zemesnis uZ !prast4, bet to paties skersmens (dar vadirama-s trijrl ketvirdiq) g€liapuodis. Tinka auga-

3::::,:ry:':',1'.:lis j/zrL,ur, (zdutuuLr.
v

icklirnis'

pa-

Gegniikos
Taip vadinam&s netolygiai rned€jantis augalas ilgais, netaisyklingai augardiais igliais.

Gniuiulas
Saknq apraizgyta Zeme (kitaip daktrtl arba g€liapuodZio gniuZula-s) arba tarn tika-s presuotq durpiq kie-

H
Hobiros
Botaninis tennina-s augalo pavidalui, jo iivaizdai nusakyti (lotyniikai habitus),

Geleiis (Ie)
Svarbus mikroelemeuta-s, be hrio augalai nepasiga:niltq chlorofi Io ir

kis (durpiq gniuZula-s).

Gronuliolos
Lotytilkai granuluar = gmdelis.
Kokia nors grudeta rnedZiaga (tr4ios, diwoZernis, chemin6s medZiagos).

baltymq. Kalkiugose dirvose arba laistant kietu vaxdeniu geleiis jungiasi su kalkdmis ir augalai nebegali jos isisavinti. Tuomet pa-sireiikia jos trukumas (-+ Jei sutriko augalo gyvybiu6 veikla, P. 52). Augala-s gali tiesiogile ZodZio prasrne mirti badu, ues jam tmksta chlorofilui gaminti reikalingos geleiies.

llousloriios
Lotyniikai iaa.sror
= siurbejas. Pa-

Gryboi
Zernesuiqjq augalq skyriau-s auga-

lai, kuriq k[n4, neturilti chlorofilo,
sudaro gijq pavidalo hifai, mice-

razitiniq augalq i5augos, kr.riotnis jie prisitvinina prie arrgalo maitintojo ir siurbia iSjo sultis.

lis(+). Laikorni "iiukiliq rijikais",
mat gali suvir5kiuti celiuliozg ir ligninq. Jie gyvena puv€siuose, parazituoja (sukelia Zrnoniq, gyvnnq ir augalq liga-s) arba simbiotiikai gyvena su kitais augalais, pavyzdZiui, orchidejomis. Kai kurie jq tiekia svarbias Zrnon€rns rnedZiaga-s (peuicilin4) arba sukelia tarn tikrus procesus (paryzdZiui, rugirn4). Jierns gyvuoti reikalinga tarn tikra dregme ir temperatua, itin svarbi pH norma (-+), deguonies ir angliavandenilio koncentracija.

Hibridos
Augala-s, aLsiradgs sukryZrniuus e-

6ehonosios lentelds
Klijais apteptos ry5kiai geltouos

vielodo paveldimurno (skirtingq
veislirl, ruiiq arba gendiq) augalus. Lotytoi{kai hibrida = mi5nula-s.

jaldios vabzdiius (-+

spalvos plastma-sinds lentelds, vilioP.

5l).

Geniir; rniirunoi
Augalai, iiauginti sukryZminus skidingas gentis, ypad daZni tarp orchid6jq. Vengiant griozdiikq pavadinimq, daugiau negu trijq g:ndiq mEnurams DatenKirmas vlsal naujas pavadinimas. Pa*azdy s: Potina ra, kilgs ii Brassavola, Laelia, C a ttleya i S ophronitis.

Hidroponiko
Augalq auginirnas be Zetnds. Jie sodinami ! specialq grunt4, leidZiarili jierns isiSaknyti, pavyzdZiui, kerarnzit4, ir istatorni i ind4 su maitinarnuoju tirpalu.

llifsi
tlrklis. Siirli3kos l+stelds, sudaralrdios grybq vegetatyvi|9 dal!,j11 vaisiakiiniu-s.

Grybin6s ligos
-+ Pirmoji pagalba i5tikus bedai,
P. 52,55.

Graikiikai ftypfte = audinys, vora-

Generotndnis dougininls
Lotyniikai generare
ma-s

= gimdyti, gaminti, hlrti. Lytinis augalo daugiui-

sEklomis. Sdklose yra augalo embdonas, uZsirnezggs susijulgus lytinems lestelems. Taigi palikuonys nebitinai atrodo taip pat kaip motininis augalas. PrieSLrgyb€: vegetacinis daugiaimas (+).

Grynos

sn6lis

Higromelros
Kitaip

kiq, maiiomas i dirvoZemi, kad jis butq pralaidesnis vandeniui ir geriau pa-siskirstytq trdq druskos. Sis srndlis - svarbi sud€tind iemds s6jinukarns dalis. Karn barindm-s 96lems netinka spalvota-s arba statybinis smClis.

Up6s arba kvarcinis smdlis be kal-

- dregnernatis. Prietaisa-s oro dregnumui rnatuoti.

72

Honnonoi
Augalq gaminamos veikliosios mediiagos. Net labai maZi jq kiekiai stimuliuoja arba stabdo augalq augim4 bei raid4. Dar vadina$i fitohormona$.

Jonizuolos lroios
Ilgalaikes dirbtiniil sakl grudeliq pavidalo trqsos. iS l€to iiskidaDiios rnaistilgqsias rnedZiagas. Be to, iie

l(olis (K)
vybiikai svarbus: jo deka augalai tampa atsparils sausrai, Sahoms ir tarn tikroms grybelinems ligotns, Kalio yra visose pilnosiose trdose.
Kalio tr4iornis galima laistyti vistls
perZyddjusius augalus, kurie iki Ziemos turi sulnedeti.

Viena i5 trijq pagrindiuiq maistiugqjq medZiagq. Teigiarnai veikia l+steliU vandeis balans4 ir yra gy-

dirbtiniai sakai suri5a valdenyje
esandius

kietiltoius - cl ora bei kalkes ir ypad piverdia auginant
augalus hidropouiliu budu, kai reikia suminkitilti labai kiet4 valldentiekio vandeui.

Humusos ralti
Orgarind diwoiemio dalis, susidadel augalq ir gyvurrg liekaml biocheminio kitimo, kitaip tariant

- puvenos. Lotyniikai humus = md, dirvoZemis.

ie-

Jud6iinros pogol iviesq
-+ Fototropizma-s,

Kolius
Zaizdas uZtraukialtis audirys, lmr! uZaugila suZeista-s augalas. Tik jarn susidarius augLriai gali iileisti 5aknis. LotyuiSkai cal./as = stora oda, nuospauda.

fuodoii koield
Sejinukq ir auginiq liga, kuri4 sukelia, ypadjei tankiai snsodinta, dirvoZemyje esaltys grybeliai iaknq kenkdjai. D6l to augalai nuvlrsta.

l(onienos
Daugiametis, dainai sumed6jgs

ir

labai stolas, Sakotas arba reiakotas, Ziern4 neapmir5tantls lglis.

Augalai, kuriems reikia ilgq iviesos ir trumprl tamsos periodq, kad sulcautq Ziedus. Jierns prie5ingi tmmpadieniai augalai (-+).

llgodienioi ougolri

Konieno ruginys
Kamieno gabal6lis (parryzdZiui, difenbachijos, dracenos arba jukos), kuri galirna naudoti clauginimui (-> P. se).

llgoldk6s hqSos
Tokios tr4Sos (daiuiausiai grud6tos), kuriq maistingosios rnedZiagos labai pamaZu tirpsta diwoje, ilg4 laik4 po truputi maitindamos augal4.

Krpiliorinis efeklos
Koktusrp trqios
Maiai azoto turintis trqiq miiinys, tinkaltis kaktusams ir kitiems sukuleutmns, tikjokiu bldu ne epifitams. Galima isigyti gdliq parduotuvese,

Fizikiuis rei5kirrys, kuomet vanduo siaurais vamzdeliais "keliauja aukityn". Naudojamas dirbti am
augalq drdkinimui per atostogas (-+ pieiiniai P. 43).

Indq kulelioi
Augalo indai, kuriais vatrduo

irja-

Koupimo orgonoi
Orgallai, kaupiantys valderr^s

me iitirpusios maistingosios medZiagos keliauja aukityn, o

Kokifoboi
Augalai, kurie nem6gsta kalkiq, esaudiq vandenyje arba diwoZernyje (azalijos, kamelijos, apelsimnedziai).

ir

perdirbtos maistingosios medZia-

gos-Zemyn,iapadi4.

gurnrnaisto medZiagq atsargas bai, svoguneliai, tariatnieji -svogin6liai ir iaknia-stiebiai.

lnsektieidoi
Augalq apsaugos priernou€s, kuriomis naikinarni vabzdZiai.

l(eikioi
Sitaip vadilarnos orchid6jq ataugos.

Kolcis ((o)
Baltas metalas. Augalams - viena pagrindiniq maisto medZiagq. Stip rila audinius, sudaro s4lygas asimiliacijai (-+), suriSa augale atsirandandias riigstis.

l(ekerinis pwinyt
-+ Pirmoji p<t{{ pagalba iStik1's b6dai,

l(ek6
Tokia Ziedyno forma (-+ pie-iinys P. ls).

lfimbomosios Soknys

foulrumos druskons
Kai huie augalai itin jautnrs didelei tr4iq dmskq koncentracijai. Apraiymuose jie paiymeti t2ln tilau
Zentlu, Jiems reikia daugiausia puses arba ketvirdio nurodyto tr4.5q arba organiniq trq,5q kiekio.

SliauZiantys ir laipiojadys augalai jomis tvirtinasi prie medZiq karnienq, sienq bei atramU,

n

lfiminoi
Pelkiq samanos (Sphagunt squarroson i Sphagnun cuspidannl, arksiiau naudotos kaip dirvoZemio
orchi dejotns suddtin€ dalis, dabar

l(v6pwimos
Augala-s, kaip ir mes, dien4 nakt!

lopV d6nerlig6

kv6puoja visornis savo dalirnis. Ii oro jis pasisaviua deguoui, o iiski-

PS'5<

-+ Pinnoji pagalba iitikrr.s bedai,

baigia i5rykti. Galirna pakeisti per-

litu

(+)

arba stiklo vata.

ria valden! ir alglies dvidegini. Taip iilaisvinarna energija, sukaupta fotosfurtez€s rnetu. Tod6l kvepavirnas, kaip a-sirniliacijos prieiyb€,
vadila.rnas dar disimiliacija (-+).

lopr1 rnelimos
DaZnai augalai meta (daugiausiai apatinius) lapus del ueteisilgos pdeZiuros atba iviesos stokos, nors kai L-urierns tai bldiuga-s ruiies poZymis. Nurnetg apatinius lapus jie

Kolembolos
Y abzdliai C o I I e n
b o I a. Gy v etna tarp satnang Zoliq, ant ;ernds, valdens augalq, Kai kurios ruiys kenk6jai (-+ Pinnoji pagalba iStikus bdclai, P. 52).

sufonnuoja karniel4, pavyzdZiui, I)rocend t argindto atba Yucca.

loteksos
Loty[iikai Lrter = sk7stis, sultys.
Tai potkstis, baltos ar kitokios spalvos kiek nuodingas skystis, kurl iiskiria kai kurie augalai juos
suieidus, paryzdZiui, karpaZoliuiai.

Konloklinioi nuodoi
Augalq apsaugos priemon6. Kenkdjai Zusta prie jos prisilietg.

l(onleineris
Didelis platus
inda-s augalams,

dai-

niausiai pla^stmasinis, viertisomis arba grotuotomis sielrelemis.

Loikymos

l(rouiovimos
SuZeisti kai kurie augalai (fika-s, puarsetija, karpaZold) "kaujuoja" i3 jg teka syvai.

Daugeli augalq patartina Iai$ti SeS6lyje, ypad vidudien! bei pavasari, kai jie po tarnsau-s rnetq laiko dar nepripratg prie intensyvios iviesos. Prideugti galirna uZuolaidornis, ZaliuzEmis, plonu popierituni arba iei€ll metandiai^s kaimyniniais augalais.

iei6lyie

lqvos skoldo
Akyta mlkadnds kiftnes uoliena. Srnulki jos skalda rnaiiotna i dirvoZerni kaktusarns, kad jis brrtq pralaidesnis valder ui, lartdojama augilti augalus hidropouiniu (+) budu. Jos galirna isigyti sodinir*r! parduotuvdse.

l(rumos
Augalas suneddjusiais ugliais ir budingu iatcrijimusi beveik uuo pat
Zemds.

lionos
Dirvoje isiiaknijg augalai su lyrro
pavidalo sumedejusiais karnienai-s, kurie stiebiasi ! Svies4 lipdami, ralgydarniesi arba kopdarni auldtyn ir leisdami iaknis, Pavyzdiiai: rnonstera, fi lodendra-s, skindapas.

Loipioiontys ougoloi
Augalai, hrrie rsq galuose i5augila
apresorija^s, arba kibias Sahris, pa-

lGerofitoi
Daugiarnediai, atsparns karidiui ir sausrai augalai, gebaotys maZai iSgari[ti valderls arba kaupti jo alsarga-s savo audiniuose (kaktusai, agavos, alavijai, pluoitag€lds).

vyzdiiui, geber6.

loistymo kroifos
Gdliapuodiio nereikia prikauti Zerniq ligi pat viriarr-s, tuornet laistaDt valduo neb€gs per viriq, neiiplaus Zerniq ir tolygiai susigers i dirv4 (-+ Pieiinys P. 59).

lielwiikos povodininos
LietuviSkas, kartais liaudiika-s augatai sulielo pavadinirna-s. DaZnai
tuviDLl-s mokslillis pavadinirnas,

-

l(uokitin6s ioknys
Srnulkiausios iouinds iatoys. Kaip i5 dirvoZernio vauden! bei rnaisto rnedZiagas. Tod€l kuokitines Sahrys dar vadinarnos

tikjos ir siurbia

[opos
Svarbi augalo dalis, skirta mitybai (+ Fotosirtezd), be to, aprupina augal4 deguonirni (-+ Kvepavima-s), bei reguliuoja vandem apykait4 (-) Transpiracija). Lap4 sudaro lapo pagrindas, lapo kota-s ir lapo lakita-s.

pavyzdZiui, klivija (C/ivia). Tadiau daugelis augalq dar Deturi lietuviSko pavadinimo.

siurbiamosiomis.

l(utikul6
Lotyriikai cuticula = odeld. Plona
kutitro pl6vel€, detrgianti augalg lapq bei stiebq epiderml, daZniausiai atrodo kaip sidabro atspalvio apnaia ant kai kuriq augalq lapq arba stiebq, pavyzdZiui, sululentq (Co4,ledon, Se&tm) arba kallusq (Ccr e ur p e r uv ian us).

Lapai gali buti plokiti, ploni kaip popierius, stori, mesilgi, b€t buna ir spyglio formoa arba vamzdiniai.

Lipnios amarq bei skydamariq iislryros, aptilkamos ne tik ant lapq, bet ir art palangiq, grildq bei baldq. Lipdiu-s privilioja ne tik skruzdeles, bet ir riidis, kurios labai
apteriia lapus. Tudtuojau nuplauti! Augalai, kurie gyveua alt uohl ir alonerq (graikq kalbt lithos = akrnuo, pftlton = augalas).

lipiius

lopci su niiomis
-+ Dengiarnieji, gaubiarnieji lapai.

Litofitoi

Kutil:ul6 apsaugo

augalus nuo Sviesos pertekliau-s iSdZiuvimo (transpiracijos).

ir

lopo gyslos
Tai tokie kanale[ai, L-uriais i lap4
atiteka vanduo ir maisto medZiagos.

74

rnaguis Tam Miirinai dar vadilami hibridais (-+). Ji galirna atpaZilti i3 statrneno pagrin- tiesioginiq saul6s spinduliq. brazda-s). Ivyksta atsitiktirni arba paveiku^s augal4 ulhavioletiliais. kad vegetacija v6l prasideda. kaita). pavyzdLili. sia isisavila mikroorganiTrnai ir pritaiko vadoti augalams. Moistingosios nediiogos tikos mineralhds medZiagos. araukarij os). Minerolin6s trqios Neorgarinds trqios. Daugiausia yra ugliq ir ialcrq galuose. ddl kurio atsiranda laujq savybig. Biologijoje augalo supana- Lotyuiikai LrDelfu 4t. o tik bespalvEs arba gelsvos l4steles. MargalapiSkum4 sukelia mutacija (-->). Inattgaras. ivairios dmskos. tlliirios hqSos Jose yra lvairiq orgalinig bei mine- raliniq rnaistingqjq medZiagq. Augalas. Menlglioi Nauji ngliai . varis. maisting4sias tnedZiagas pinniau- Meristemo Graiki5kai nrcristo-s = dalus. plouq giiq. kalis (K). kuri iiaipjau naudo jama langq r6mams garninti. bet daZniausiai nepakelia Graikiikai Monopodinis Graikiikai lroro-s = viena-s. yra sveika-s ir spardiai auga. Ve istinilkystEje v6lyvio nuodais kolchicinu sukeliamas dirb- tirai. garninaraa ii atogrqiq rnedZio Sliorea rnedieuos. Pagriudhds rnaistingosios mediiagos yra az ota-s (N). i5 kurios augalq iaknys gali uetrukdornai pa-siimti drEgrnes tiek. vadinarna-s dar rnetabe lizrnu (graikiikai ltetabole = perrnai a. Nors jq reikia labai ledaug. butina chlorofi lui garniuti. tai visq pinna sunkieji metalai. kurie apdulkina Ziedus. po iiernos rniego. tn-rkurnas gali sukelti ligas. Meronlis Sodir rno rnedZiaga orchid6jorns. Augalq gaminarnasis audilys (augirno kngelis. rezginys. bttini augalui. Mediiogq opykoitr Asirniliacijos ir disimiliacijos (+) rnaisto tnevienovd ir visurna Mimikriio GraikiSkai ariarilos = rnigdZiojirna-s. kuriq M Mognis (Mg) Svarbi augalq malsto rnedZiaga. kuriomis ji trg- Mikroelemenloi ari&ro-s = maZa-s. labiausiai atsikiigs orchidBjos Ziedo vainiklapis. Micelis Graikiikai = atauga. kuriq reikia augalarns augti ir brgsti. P. augala-s atgi1o. Molio gurvuolioi Itin gerai vande{ sugedalrti medZiaga. ii kurio auga Soninds Sakos (pavyzdZiui. kiek reikia. Prieiinga-s jarn Vienaa-iis augimo bldas. ii k-urio susidaro pa-stovieji audiniai. simpodinis (-+). tiukamos ii karto vartoti augalams. jos negali jo asirniliuoti). cir*as ir kiti chemiuiai Morgolcpioi arba geltonornis d6rn6mis ar juostomis alt lapq (ose n6ra chlorofilo. <|ry iIigg. ttlikroklinrolos Vieuarn ar grupei augalq tarntyd sukurta geriausiai jierns tirrkurti aplilka. koddl orchid6jos taip iEjirnas su aplinkos daikais arba kitais augalais. MargalapiSkum4. vieutisa-s. perdirbirnas ir pa-iali[irna-s. dinio uglio.52. Tai boras. kad padidintq maithimuisi reikalingus asimiliacijos plotus. Pavojus: jornis galima augalus pedrpiti.lme. llliir0nos ivairiq augalq ruiiq. kuris gerai leidZia metuglius. kalcis (Ca). pennaina. i3 tiesq panaius i lup4 "nusileidirno takas" vabzdZiarns. Taip vadinami augalai su baltomis elementai. MorgolopiSkumos Lapai tuomet buna Zatsvai baltai arba Talsvai eeltonai d6mdti. Margalapiai augalai paprastai m6gsta Svies4. ant kurio iSauga ataugos. Miltlig6 -+ Pinnoji pagalba Gtikr-s bddai. 75 . s4. rnolibdenas. reutgeno bei radioaltyviaisiais spinduliais arba clrernikama-s. lais. hifq (-r).liuksomelros -+ Sviesomatis. pomiit5 atmainq arba veisliq kryZminilno rezultata-s. - lllolininis ougolos Augalas. 43). dZiagq lsisavinimas. Grybieoa. fosfora-s @). padedaDtis apsisaugoti nuo pdeiq.tai Zenklas. daugintis arba prisitaikyti prie aplirkos. Priedingos joms yra orgaliles tr4ios (+). gauna maisting+sia-s me- dZiaga-s su tr4lomis. Jq galirna isigyti sodo reikrneuq parduotuvdse. Augdami tarnsoje jie vel sukaupia cblorofilo. virusinds ligos arba jis isvedamas specialiai. Mikoelemerrtai grybus + helos Augalas sl. SviesiuosJplotuose n6ra chlorofilo. Mutoeiio LotyniSkai aiatario = pa(si)keiti- Miltuotieii skydcmorioi -+ Pirmoji pagalba iitikus b€dai. [upo Vidurinysis.Iki Siol uealiku. zryfte-s = (Mg) ir siera (S). Biologijoje . geleZis. o tai tmnka ilgiau. gali sukelti ir virusai. arba moteriikosios lyties augala-s. gerai iaknijasi Sio rnedZio droZldse. pavy z<Iiiu. Ji kuriarna Sildalt arba drekinant or4 bei dirvoZemi ir pana-iiai (-+ pieiiniai P. nuo kurio pjaunami auginiai.staigus paveldima-s augalo genetines rned2iagos pakitirnas.

maZo ugio augalai gali bnti iivesti atralkos bfldu arba iiausinti i! normaliq.lluodingi ougoloi Juose yra nuodingrl medZiagrl. Vietind Zutis . paveikus juos aulim4 tai. bet galima ir isigyti parduotuvese. Atkreipkite d€masi I isp€jardiuosius Zenklus prie kai kuriq augalq apra-(yrnq! niu Sildymu Sildorna-s ora-s visuomet per sausa-s.uuo kuriq Ztnon€s arba gyvrurai mirita arba suserga. P. -+ Phmoji pagalba istiL:us bedai. Pavyzd2iui. P (fosforo). Juos i5augiua. O% visiskai sausa. 238). pavyzdZiui: 14+7+14 aria'14 Jos geba tiesiai i5 oro siurbti vande- ni. kur! gali sukelti [vairios prieZartys: nereisiugas tr€Simas. P. kurie naikiua kerk6ius. ragq nuodroZos. Oronieriio Taip vadinarni botalikos sodu Siltnarniai. augalal. todel tarp jq dainiausiai ailkiai matyti kuokeliai. nemis Salnimis (paryzdiiui. hiaciutu. stepukiniq. uola-s6kle. Skaidiais i5reiSkiama kieh. Poprosrieii iiedoi Turi daug maZiau Ziedlapiq negu piliavidudai. isimesti chloroz€ (-+) arba Znti tam tikri audiniai. araliniq. kad augala-s gal6trl jas pasiirnti.gyvo augalo audiniq arba organq iuvimas. Poonkslinlos iyd6iirno loikos Kai kurias gdles (pirmiausia svogiinirres) galima praiydinti norirnu laiku pasitelkus dLbtili iildyrn4 ir apSvietimq. 0rgonin6s trqios Trq"ios ii augalinds ar gyvulinEs kilmEs medZiagq (mdila-s. inkstSouiniai grildo. laikatt itin maiame dirvos kiekyje. is). stabdandiomis medZiacomis arba Poloipos Vird Zemes arba po . lludegimos nuo soul6s P. llekroz6 Graiki3kai nelzos = mirgs. 75 .eme esa[tys atograpZq augalq. Orgarires tr$as pinniausia llykitukinioi orrgoloi Itin tnilcoorganizmai. Juose auginami atogrqZq. 52.55. Apvaliosios kinn6l6s Nenrtodes. {vairiornis priernoudrnis (-+ piein ai P. i5reikitas procentais. 45. Pagalba: -+ P. //14 (tai reiskia: L4% azoto.43) j! salirna drekinti. deguoni ir maistingqsias rnedZiagas. Kambarinems gdldms jos ne itin tiuka.s alba tulpes jau vdlq rudeni prad6ju-s auginti Siltarne karnbaryje.TVo fosforo. per stiprus saules spinduliai. pavyzdZiui. prisodriutos trijq pagrindiniq rnaistingqjq medZiagq . jie prazysta Kaledoms. Karnbariniams ausalatns priklau-somai nuo jq kihnEs rcikta 50 -7O% oro dr€gm6s. lOO7o valdeus.ienos iu dalis. Popedlopis Kitaip spatas (graikiikai spathc = me td). per salsas ons. 14% kalio). lool-us. anturio ir kitq ajeriniq paZiedlapis. turi isisavilrti dirvoje gyvenantys Pokenkimoi nuo druskg Atsiranda pedrgiu-s arba susikaupus trqiq druskonas "sernjane" substrate. Svarbu: oriniq Sakng niekada nenupjauti! papad$. Patehrsios ant dirvos jos iSsiSakoja ir virsta tvirtomis atrami- igliai. ues ribotoje g6liapuodZio erdv6je mikroorganizmai gywoja labai menkai. Kadalgi tai trunka tam tik4 laik4.jos veikia i5 l€to. be to. Platus karnbari[€s kalijos. bulviniq Seimos augalai. mil- (+ pieiinys ilerikroii rniltlisd + Pinnoji pagalba iitikus bddai. Jq nesulku pa-sigaminti patiems.52. Orines orchidejq Saknis dengia sidabrine odel€.N (az oto). molsteros). vandens stoka arba perteklius. llemotodoi GraikiSkai zcna Gilmininkas nermros) = siulas. kuiuose vidutil€ tederatnrayra20 . rnotjlrilio augalo arba 5a[<nq kaklelio. K (kalio).garq prisotinta-s rukas. srutos arba guanas). Centri- lloudingieii vohrrliioi VabzdZiai. Daueelis parazitai (+ Pirmojipagalba istikus bddai. kraujo ilaikrosis skefis Tokia Ziedyno fonna P. vadinarnieji oranZerijr. 55). ligos arba kenkeJar. ajeriniq. iSarrgg i3 stiebo palapq skotelds. Da-Zrrai buna nuodingi Oro dr6gnunos Vandens molekuliu kiekis ore. dar vadinami stolonais (-+).25"C. P. 52. dainiausiai bnna ryikiq spalvr5 nes skirtas vabzdZiams privilioti. Cali pa-sheikiti suletejusiu augirnas. Jq lsigyti galirna specialiose paiduotuv6se (-+ Adresai. 0rin6s Soknys Jas turi daugelis IIPK Tr45os.

o Pemzo Vulkaninds kihnds standi. Piltw6lis - n .5 6J. P. sudaryta-s i5 kos (+ rnezgiDes. Pcvoious simbolioi Nruodo augalq apsaugos priernolirl nuodingrun4 ir pavoj ingum4: Persodinimos Taip vadilama-s augalo perkdlimas i didesni ind4 ir nauj4 dirvE (-> lE^lfn] lffillffit lnbai n P. srneigti. 43). kai pH yra 5. Per krauj4 gali pasiekti Dervq sistem4. jis atioka nuo gdliapuodZio I<Ia-(to. kurie daZniausiai buna viltg vainiklapiais. Elgtis atsargiai. kai lapai idaugg re vienas prieiais kit4.pieiirrys i'. auginiuose arba apdorojrrs vienaskilti augal4 att-. Kaip ir keranzitai (-+) puikiai praleidZia or4 bei vandeui. ar ipjovirnq vietose.liemen6lio ir purpie5inys P. 14. bet nar. l5). neiSaugilartys gilyn siekialiios pagrindinds arba liemeniues Saknies.41).7 . kad gericu augtq durti. Beveik visi kambariniai augalii geriausiai auga. kuriose yra visq augalui reikalingq pagrindiniq maistingqjq medZiagq. Dar daugiau abejoniq kelia in- skirti !vairietns augalarns atitilkarnai pagal jq poreikius. Prie6ingi jiems yra paprastieji Ziedai (+). Proiongus Lapq iisiddstyrna-s. Priddtin6s ioknys Jos iiauga ue iiaip sau. Pikovinos 6l).Pcrozitui -+ Jei atsirado kenkejq. ldRrbllARth | 62 ll-r. naudoiarnas orcbidejorns bei kakusatns daugirt- Pinrirovimos Yokrikai pinzieran = nugnybti gaskabymas. netrunija ir suri5a maZai rnaistiugqjq rnedZiagq. (-+ DirvoZemis ir tr4Sos' P' 38)' Taip vadinami bromelijq skoteliq cistemos (-+). Daugelis augalq netrukns po to Zrrsta. (-)). (+ Pie5i Pilnovidurioi iiedoi Ziedci su daugeliu vainiklapiq. r.tik ngquB l*-. . Pralcuziikai piqler niai. ti. Nurodo va:rdeuilio jonq koncentracijq ir yra i3reiSkiama skaiiicis iki iki 7 7 ir daugiau 7. fles per skaldi ir sveik4 od4 beveik neveike. Sios Salinys i<eroja negitiai ir ! Sonu-s. 52.neutrali.. dari iai. P. Kitaip Poruoila iemd Parduotuvdse parduodami prarnodniu budu pagarrinti Zernds mi^4iliai. prarnonir u budu apdorota uoliena. Jie neturi kuokeliq. azalijos. lekelksrnilgq biterns.52.s Moteri5kas Ziedo organa-s. turi augalai. Plonood6 erk6 -+ Pinnoji pagalba iitikrs bedai. o prcz lgiai. darrgiau nes reakciias. Perlitos Vulkaninds kilm6s.-f-0 pll normo I l*'_LllIl J-l--ll7vl l-"--ll--. pavyzdZiui. rasos valden[ bei maistingqsias medZiagas. pH rtonnq nesuoku Lotynilkai sekticidai su piretroidais ... Sios medZiagos buvo laikornos nenuodi. Poviriin6s ioknys Jas Perdiiivgs gniuiulos Jei iaknq gniuZului truksta drdgmds. uodin gas N uoding a s r: _-------'---- I po ten tia H Y dr o ge nii. detrs. - Pirelrumos Skaistenis (loty nilkai pyra thrut4 grai{rikai py rcthron) . auginant orchid6jas. gim4 bei iaknijirnqsi skatinandiornis priemondrnis. pawzd2iui. Zenklais T+ arba T pazymetq priemonirl nepatatina naudoti kambariniq g6liq prieZinrai. P.daugiausia Zold arba puskrumis Ptrethru L Kai kuriq rr15iq lapuose ir Zieduose yra insekticidiniq medZiagq. ypad susiZeidtr^s arba sergalt odos ligomis bei alergija! Purk6ti tik uisimovus piritines ir kai n6ra vejo. Poruiis Augalai su Siek tiek uuo ruSies nukrypusiais poZytniais. Prisodrinimas Prietnotr6 padidirti oro dtegmunui augalo aplinkoje (-. bet hapi uoliena stambiomis Poromis. itmkimq Pilnosios trqios Tr$os. kitaip Jie sureuka lietau-s.sintetiniu Siq augalilig medZiagq pakaitalu. Jos Prlmarslus I orrvozemL Saknys lerrgviau kv€puoja. DaZnai naudojama drenaiui. neretai ir mikroelementq Prieiinioi lopoi Ii vieno stiebo barnblio prie5prieSiais iiaugg lapai. Sdjinukq isskirstyrnas po vienq. nustltyti irdikatoriq lazdeldtnis Piestel6 (q PlunksniSkos lopos Ji sudaro keleta-s porornis i5 abiejq lapkodio pusiq iiaugusiq lapeliq. +2. I gatirna isigyti sodo reikrnenq arbe zoologijos parduotuvese). gannireiskia nlgiiia-s. pieiitrys P. Pon-riirri prie jo botaninio pavadinirno papildornai pridedarna ssp.55. jei pate*a i atvira-s Zaizda^s. g_alinti sukaupti.= sub sp e ci es la-l--ll fulus Maiai nuodinsa.rjausiq tyrirnq duomenimis ketrkia sveikatai.ugomis Zrnolems ir Zinduoliams. kieta. Pinnoji pagalba: gdliaouodi su visu ausalu oarnerkti i iandlni 1-.

pavyzdZiui. Zoliikos (pavyzdZiri. $ononomis opriito lqzdo Tai ii tiesq samanq Luokitais aprista lazda arba kota-s. nebeleidZia nei lapq. Gaugg sul<ryininus tos paiios riiiies skirtingq veisliq auga- Gtaikilkai rhizotna = iaknis. ircuchtas (vokiikai Inzuc ht). Paveldirnos tik to paties auKitaip galo savybes. kad suformuoja ptunpurus ir Zvynelius.legu [ 6onus. o Zemyn iaknis.ata - Riiies pavadinimas klivij4 (oty= tamsrudis. (-)) - vls. Selekeiio Lotyr ikai salecrio S6klo = atraolo (-+). ii (. sierns liktq daugiau erdves.l).. to. kad geriau prilipq Ziedadulk€s (-+ pie5inys. ivairios Geszeriaceae riiSys ir kalijos.laprl paia-stys. lapai. kai to paties Ziedo iiedadulkes apdulkina purk4. Yra dar vadilarnieji miegaltys purnpurai (miegardios aLTs). 15). raudo- aririata reiikia. 44). beveik netrglti ir lai- Iqti veses dje vietoje.uriq auga Ruiis 11g- liai.Punpuroi Augalq orgalai. Tuo rnetu juos reikia sai- khgiau lieti. Apdtlkinirnas. Lotyniikai Sqvidulko Rizomo Rizomos dar vadinarnos Saknia-stiebiais fu nuo Saknq skiriasi tuo. o viriutiuds lieka talkiai. kuriq apatin6s dalys sukietdja ir sumeddja. Virsururuus purnpurus Krauna vir3iines. {gytas arba jau esartis atsparuma-s ligoms ir kenk€jarns (augalq) arba chernin6ms tnedZiagorns (vabz. Lurie metq rnetus gali iibiiti purnpuro btvyje ir tik susidarius tam tikorns sqlygoms issprogsta. paprastai nusakauti iivaizd4.pasiprieiinima-s.Ls alga- Puodoi polnr6ms Tai aukitesli ir siauresni indai nei papra^stai. Stenkites esuZeisti 3at<nq ir augalo! Sarnaml sluoksni paialinkite. naudojama-s auginti gdles hidropo- - kerauzita-s. chlorofitai ir drace os. Net meukiausiai ja-s spustel€jus. RafidZiU turi daugelis ajeriliq. Gaminarnas ii rinkirrio rnolio ir degamas 12OO'C tempenturoje. jos akimoju alsidaro ir kalcio oksalata^s iitrykita laukar. DaZnai tud maisto atsargq ir apsarrgini apvalkal4. Nuo seno resistenti. sugeria uemaZai vanden-s. Adatq pavidalo kalcio oksalato kristalai augalq lqsteldse.Itin daini msies rniSrunai tarp orchid€jq. niikai zi?iart. Poietnire gulsdia uglio dalis. netruda. teikiajiems reikalinga dr€gmg (--> pieiinys P. dinkite viriutini Zernes sluoksni. klriq esminiai poZymiai sutampa. I5 meristemi- Tai augalo botaninio pavadiuirno dalis. kad kalbama apie geleZies rudZitl spalvos Rolid6s GraikiSkai rlla. nepakendia dregm6s prie stiebo. Philodendron i Syngoniutn riEims).ivaisa. Col unmea. irtbry <lingas (angli5kai in bre cdin g). ii Ziedpurnpuriq bei lapq pumpurq iiauga Zied. Jei u6ra pirkli puodtl palm6rns. Jie pluoiteliais guli vieni ialia kitq. Be kita ko. galite naudoti tokius pat aukitus ir siaurus ko teinerius roZdms. pinniausia difenbachijos. krrornet augala-s lebeauga. Ziedai arba ataugos. Rezistenriio Kitaip Pustos molis Kitaip niniu budu. puikiai praleidiia or4. cleZniausi iiraunami. ii nai mdas.lapai.alres (kiLnininka-s rhaphidos) = adata.lZit. del retsykiais sakute atsargiai suju- Relinimos S6jinukai daiuiausiai sudygsta taip kad juos reikia retinti. rudZiq spalvos). 78 . naudojamas kaip atrarna augalarns su orinemis iakrrimis (pavyzdZi ui. savybes arba kilng. Ja-s turi. PavyzdZiui: C livia nini. Pentqs lanceoIata).tai augalai.t . nepasidaro rugitrls ir nepLrna kaip Zem€. kad stipresuie- Puskr0nioi Augalai. Pelargoniun tulys. Apvaisinta iiedirio augalo dalis.juose puikiai isitvinina augalq Salcrys. Vienai n13iai (. . nes paln6s veikiarr leidZia iaknis aukityn ir Zemyu. nedula.spccics) priklauso augalai. kai rnaZiau iviesos. galiuti dygti ir iiaugti nauju augalu. Ji aptraukta gleivtstu arba lipniu sluoksdu. alsparumas. Be to. R63ies niSrunoi RGies misrtmai arba hibridai . nei ug- Somonolinos DaZniausiai samanoti irna pemelyg sutarrkejusi arba per drdgna Zen6. Patekgs i bumos gleiviup gali j4 ii€sti arba suerzinti. jie pasidaro kieti ir poringi.ianti ugius. Molio rutuliuktuose esautis vanduo iSgamoja. liq. virSun leid. Romyb6s periodos I-aikotarpis. Jq itin gausu augaudiose l4stel6se. lus. Daugelis karnbariniq augalq ilsisi rudeui ir Ziern4.t nio audinio (-+) iSauga prid€tiniai v$rmo purnpurq purnpurai. kurie Purko Viriutinioji piesteles dalis ir tikasis apvaisinimo organa-s. P.ri bei. paZastinius . Salnarros trukdo orui patekti i dirva arba gali paken-Lti augalarns.

kurie iileidZia dvi s6klaskiltes (-+ dregrng. - Stiebo puvinys DaZniau-siai susidaro ddl grybinds infekcijos (-+ Pinnoji pagalba i3tiL:us bedai. s6kla-skiltes ir tarp (+ pieiinys P. kurioje ialotijasi augala-s. Kai kuriq ruiiq. Parduotuvese parduodarna Zeme gAlerns bana ste- rili. vitaminui B1 ir aitriems aliejarns (desuakai. Spiriro ir nuilo tirpolos Lotyniikai. kuriose brgsta sporos. turindiq laskiltg (-+ Vienaskildiai) ir tokiq. kuo- Sterilizuoti Cherninis elemeuta-s.r. Slolonor nrd palaipa (-+). Padaryti sterilq. = iolinis ngti-s. i5 kurio sudaryta 8070 musq Zemds plutcs. Skobymos Mirk5tq ugio galiuhg uuglyb S6klos gemolos Naujas augala-s. Jie gali siurbti ssp. = pagrinda-s. Saitrurnpa. Kitaip - (-) Subslrqtos ir Lotyniskai sr/rsl. Vienalqsiiai belyiiai rlaigq grudeliai be gemalo ir maitinalnojo audi- v) . P. Zt-rsta.1. 139). sunyksta viriinilis pumpuras arba iB io susidaro Ziedas. Tai gali blti ue tik diwoZernis. 44). s4. Augalai. Aukidiausiai esandiq lapq paZastiniai pumpurai tgsia uglio augimq. specialus jie rcus dydZio grupeldmis apatildje lapq dalyje..slrdcic. Botauinis n-riies pavadinitna-s (loty- Speries dirvoiemis. Stomb0s komborinioi ougoloi irna^s Dviskildiai).sr. ftrrdina|t. Silicis (Si) Cheminis elemeltas. auga i3 vieno nglio aiies tasko. Daugiaasis augimas.sirr. brura i3siddstg lvai- (+). Kubiluose auginarni augalai dailiausiai kilg ii VidurZemio jtuos sridiq ir tik tuomet gerai auga. Sistemin6 ougclg qpsougoc prienon6 Chemikalai. Sporong6s Sporq kapsulds.jei va-saroja lauke rarnioje ir sauletoje vietoje. Spyglioi ISsirutuliojo G lapq (kaktusai) prielapiq (robinijos). Jierns reikia atitinkamai dideliq indq (kubilq) ir nernaiai erdvds. bet ir Siaip kokia medZiaga (perlitas. Naudojarna-s luo skydamariq recepta-s P. Kenkdjai. Nevaisingas arba be bakterijq. jq esartis gemalo pumpuras. viena ii pagrindiniq maistiugqjg medZiagq./o (kilmininka-s sto/o. nlikai . Sose ir trumpa. Prieiingasjam galqjo daugiausia turi a-siukliai bei viksvos. Ugtis liaujasi auggs. 138. Silicio rugities jungirtiai sutvirtina augalq l4steliq sieneles ir padarojuos atsparius grybeliq L bclcerijq cntpuoliams. Augaluijos reikia galninti baltymams. Brgsta sporangese. Sierq (S) -: Pinnoji pagalba iitikrs b€dai' P. Tod6l vandeoiu ir rnaistingosiornis rned2iagornis Sie :rugalai aprupilarni juos apipurSkiartt ir pa- porrliis (+). 55). Gdliq Zem6 sterilizuojarna chetnikalais arba kaithant specialiose kosneldse. o pii. 15). P. rnaguio. IS au- Soros Graikiikai soros = kmva. kieuai. Siera pateikiarna jiems h4- rnet visi lapai. i5 gernalo pumpuro . Augala-s labiau iakojasi ir tankiarr suauga. sudarytas i5 gernalo lapeliq ir stiebo augimo kngelio. kurie i augal4 prasiskverbia per Saknis arba lapus ir pasiskirsto visoje jo indq kuleliq sistemoje. tik vieD4 sekYra augalq. Susidaro papardiuose. nesullolflrsrc-s sporaltrges oengla gleives. Gemal4 sudnro Sakneld. eieverijos. kad uglio a-iis be galo kaip kalio. Sporos nio. J4 pravartu sterilizuoti. sunaikilti rnikobus arba jq sporas kurioje non medZiagoje. Auga grup6mis (-+ Soras) apatindje papardio lapo pus6je. Neblogai tinka vadinamasis titnagZemis. I5 gemalo Salcries rystosi iaknys. atsiradgs i5 apvaisintos kiau-iialqst6s. Sinpodinis GraikiSkai prieddelis sizr. Daugelis jq mdgsta Ziemoti Skydomorioi iviesioje. amorio katcio sulfatai . k4 ir lietuviSkai s4-. Tod6l asinkliq nuovirai (-+ receptas P.s (kilpagrind4 rnininkas podos) . Prikleusotnri rrrro nlSies Slerilus Lotyniikai fertilus = -tlc rilir. Skrotel6 Itilr tankus lapq issid6styrna-s. regis. kurie sautykiuai greitai uZauga. IS jtl iisviedZiami.52.spacies = ruiis). 52. Papardiq sporaugiq telkinys. Vos iSrydg Sviesq jie ima gaminti chlorofilq Siurbiontieii ivynelioi Juos turi tilandsija. Kai lanriuos galirna augilti ir karnbaryje (-+ P. prisodrintas silicio. 52).reiikia t4 pat!.ar.pdd4. kai tik subrgsta.! kitaip nuo tada augala-s irna pals maitintis. kahrarutds. 52) bei arbatos yra puiki priemoud augalarns stiprinti. molio gurvuoliai). Skotelemis auga bromelijos.[glys $keris Tokia Ziedyno forma (-+ pieiinys. vdsioje patalpoje (5 -lO'C). paragavg tokio augalo. Tok ispiidis su-sidero toddl. nes dirvo-je buna apstu ivairiq ligq sukdl€jq. salpaulijos. prie!irtgas rnonopodiniam (-->). garstydios).S6kloskiltes Pirmieji cugalo lapai.

69). Soknq gniuiulos -+ G iuzulas. l4). kallusarns.i lapo pagrindo arba apatiniq lapq. niq demiq atsiralda pertrgius.rrie skatina au- DidZiqlq varpiniq augalq. giliq iakuijirnq-si. kada sudygstajo seklos arba ima kisti lapai.augalq sistemiuis vienetas. prieiilga-s rugitiliam arba rug5diam. Sokng nemotodoi Svyronlis ougolos Augalai su svyraldiais arba SliauZiardiais ngtals. kr.snccalentus = sultinga-s. l5). Itin daZnai sukarnit6jirnai Ziernos laiku alsiralda kai kurierns karpaioliliams augalarns. oriu6s. skirtos kaupti alsa{golns. paqzdZiui. Daugelis atogr4Zq augalq dygsta tik tokioje diwoje. Paryzdiiui: uolaskele ir iliauZiautysis fikas. Soknys Daugeliui augalq iakuys reikalingos isitvirtinti dirvoje. biidingas varpiniarns ir viksviuiarns augalarns. storiausi. pavyzdLfui. Jos sudaro beveik lO % visq Ziediniq augalq. skystis arba pasta). Jie itil patraukliai atrodo kabandiuose gEliapuodZiuose. salpaulija . Calima isigyti so- do arba foto reikrneuq parduotuvese (+ pieiinys P. Silro dirvo 20"C ir iiltesr6. bambuko. bet iioudos Zolinis stiebas.54). iorninis . P. kai iluore16 Sakotas Ziedyuas (-+ pieiilys Svog0nos Su-storejgs poZetniuis stiebas. taigi nuo jos priklawo.su ierdimi) arba tribriauris ir uZpildyta-s ierdimi. kaupti atsarga-s (-+ pieiinys P. kurio lglio a-iis itin sutrumpdjusi (-+ pieSinys.1 iki 8.SukomiGiimos Suberilo (karndtiGs nedZiagos) susidarymrs. 80 . tik negmiiai atrodo. sultiugus stiebus (kakusai). ilgiausi ir surned6jg. DirvoZernis laikoma-s silpnai iarminiu. kada ir kiek sukaura Ziedq. Sukulentoi Lotyniikai.fikas (Moraccae) lilkmediniq Seirnos. Soknies koklelis Tarpine vieta tarp iaknies ir arrgalo nglio aiies. tad jierns daiginti reikalirgi tdrn tikri Sildomi dubeuys s6jai. jungiatrtis artitnas geutis Sviesoie dygstoniios s6klos Jorns sudygti reikalilga Sviesa. dar vadinarnus SliauZiojaadiaisiais. alavija-s) arba Saknis (kai kurios pelargonijos). Lemes orchid6jq. stiebai tvirdiarlsi. Nepainioti su orchid€jq tariamaisiais svogundliais (gumbais). kaip augala-s atrodo ir auga. Bene didZiausia augalq ieima . kurie yra sustordjg ngliq tarpubarnbliai. Sokniiimosi pleporotoi Honnodniai preparatai Qnilteliai. Sannioiu dirvoZernis pasidalo laistad ji kalkingu. P. sudaryti i. Kai kuriens augalarns karndtiena gali tiesiog suveidti ddl per dr6gno oro ar dirvos arba ddl Sviesos stokos. kiettr vandeniu ir uetilka beveik visiems kambariniams augalams. Kai Llriq rniiq labai jautnrs ! fi- karns. DiwoZemis Kitaip (-+) diukilgc-s . 52. Jas geriau sdti ne per tankiai irjokiu bn- tikais gimilingais poZymiais. orchid€jorns. Sviesomotis liuksornetra-s.jopH nonn:r gieu kaip 7.gesneriniq (Gesneriaceae). S Sokniogumbioi Gumbais iSaugusios iaknys. siurbti valdeni ir maistingq-sia-s medZiagas bei jas perduoti toliau. Klivijorns karniti- V ieimos povodinimcs Nurodo augalo priklausytn4 taln tikrai Seirnai. vai isi5aknijandius uglius (-+ P. Sumeddiinos Lignino (celiulioz6s) kaupirnas lqsteliq sieuel6se. mdsingrts. P.bazinis. Gerai tirka dirvai padengti. Bet yra dar. Tokiu budu uglis sutvirteja. + Pinnoji pagalba iitikus bedai. Antjo iiauga mdsingi jis itir kal- P.orchidejos. klumpelE yra geguZraibiniq (Or chidaceae) ieirnos. pelargonijorns ir peperornijorns (-+ Pirmoji pagalba iitihs bdclai. Daugiamediai sausringq vietoviq augalai. Jis kaupiasi l4steliq sienelese ir yra nepralaidus orui bei vandeniui. 43). leidZiautis Souinius leng- Suodlis6 p5?55 -+ Pinnoji pagalba iitikus b€dai. atrarnin€s ar kirnbarnosios Salcrys. Pavyzdys: meilenis. Pavyzdiiui. Reikalinga augalarns. Sukarnitejg pavirSiai nebegali a-similiuoti (-+). iliouiionris ougolos Augala-s. turiDtys storus. P. su tam du neapibedi Zem6mis. Svogun6lis Tai Zvynelio ar lapo paiastyje snsidargs pumpuras sultingais lapeliais. l4). laikorna-s Sanniuiu. jei jo pH rodiklis nuo 7.52. pavyzdZiui. Svogiinas skirta-s maisto atsargorns kaup- ti. Jis buua apvalus ir tuornet daZuiausiai augalui nekenkia. Prietaisas Kitaip iviesai matuoti. Stiuioi -+ Pirmoji pagatba iitikrr-s b€dai. Pasitaiko ir begonijoms. lengvai nulsintantis. 55. Seimo Botaaikoje . tuidiaviduris (L-ukurirzrl ir cukaivendriq .52. Ji butina fotosintezei. iviero Zrynai arba lukitai. lapus (agava. kurie gimtileje pratg prie iilumos ir vdsoje ima sirguliuoti.

fronspiroriic Uidorcs g6lig longos Itin plati tarpulange. nesla$. maZai patrgsta sodinimo ir daugilirno diwa. platina - Toriomieii rvog0n6lici Sustorejg orchiddjq lgliai. ca[ bnti mineralinds. :.P. darrgiau patrgita ir labiau tilkandia suaugu-siems augalarns iitilka etioliacija (+). forpubomblioi jusiq stiebo daliq. tai yra trurnpq Sviesos ir ilgq tarnsos periodg. musekautas (-) P. pavyzdZiui. P. 173) arba tukl6. gaubianti Tru16lopioi Apsauginis. s6klas. Jie dar vadinami "mes€dZiais". tokie kaip saula-iar6. ngliai iitista arba visai nustoja augti. vddinimq ir kitas priemones. Tanrsoie dygstonfios s6klos Dygsta tik visi5koje tamsoje. Ji apsaugo augal4 nuo perkaitimo. kad augalai. kuriems tam tikru laikotarpiu reikia trurnpq dienq.. Jei i5garintas vanduo nepakeidiamas kitu.spiro iiai kaip iiltnarnis. kad sukautg Ziedus. sudarytas ii taurelapiq. lapq usus turi Zimiai ir vikiai. Prekiaujarna TKS I. fosfora-s @) ir kalis (K). dar vadinarnas garinimu.i3 lapq. Ypad tinka atogr4Zq augalams. Uoiniklopioi -+ Pieiinys P. puausetija. Priedingi jietns ilgadieniai arrgalai svog[ndlis ir iSlei dZia vien4 arba daugiau lapq. organiles bei miirios trqios. M[sq platumose kambarin6s giles itin stokoja iviesos spalio-vasario md- persodillti.:us b€dai. les tuomet sutriuka fotosintezE (+). numeta laprls. pasiflora ir vynuoges. Lotyniikai prieiddlis /rans reiskia perkdlitn4 i kit4 viet?. tengta paxa- Dvresos uyme Zym6 ant g6tiapuodZio sienos reikalinga tam. lyBus tariama-sis ligas (-+ Pinnoji pagalba iitikus be<lat.54)- frumpodienioi ougoloi Augalai. DaZtriausiai vaisiq sudaro labai iSaugusi rnezgind. Svarbiausios maitina$osios medZiagos: azota-s(l{). kiti . skidi vandeniui bei rnalstingosiorns medZiagoms kaupti ir padedaltys orchid€joms iitverti sausrcs periodus. kad nepras iskverbtU Sviesa. Vandens garq ialiuimas i5 augalo. kudas augalams pateikia Zrnogus.Ls. Ugliq usus ilaugina.52. lrengti joje oro drEkintur. 45. J4 galima akli- nai uZdaryti. Senasis susihaukia. margalapiai paialiuoja. Kasmet uZauBa naujas stangnn. vanzdZio arba piltuvdlio formos darinys. Augalai ialina vandens garu-s daugiausia per poras (-+). Stiebo sritys tary bamblirb sustorC- Tourel6 Varpo. Tripsoi GraikiSikai tlrrips. augalas vysta. k'v6puoju. s2. Ketk\a augalarns. ima kristi lapai. Tai tam tikra-s gumbas. paprastai Zalias vainiklapiq. 15. Voisioi Susidaro sdkningai apvaisimrs Ziedus. nuprausus juos vonioje po duiu arba i5valius langus. vel lygiai taip pat bntq pastatyti kaip stovejo (-+ pi€sinys P. Tra$piracij os metu aplink augalo lapus susidaro garinirno v€sa (+). mtulio. \-/ 0sss Augalq kopirno viriun organ. jaunesniji dar apriipina maistu. rei5f. Sdjinukai iki sudygstart turi blti uZdengti. iildym4. s4). tl . bei TKS 2.iarti durpiq Zern9. Trqios Maitinarnosios augalq medZiagos. Y abzclZiai Thysa noptera.rn. bet (-)). Pav y z<lliai: ctrizaloterna. Uobzdiio6diici VabzdZius ddantys augalai. D6l iviesos trularmo Zaliuosius augalus TKS Saltrumpa. Esant aukStesnei tomperatlrai augalai vandens iigarira daugiau. Vieni Osai i5auga ii lglir1.Sviesos trukumos Kenkia visiems augalarns. kuokeliq bei vaislapiq gaubtas. kuriern-s reikia Situmos ir labai dr6gno oro. i5 kuriq auga laPas' frukumo ligos Jomis sruerga neteisingai arba nepakankamai trgSiami augalai (-+ Pinnoji pagalba i5til.

o palaipsniui ir ne kokiu nors vienu metq laiku. P. Dvinarniq (+) augalq vyriSl:us ir rnoteriSkru Ziedus sukrarma skirtingi augalai. Jie savo lapij4 atuaujira re ii karto. veda vaisius ir tuomet Voiko sluoksnis Labai plona danga arba apnaias. hau-storijomis (+). kios. R6mai paprastai garninarni Vienomeiioi ougoloi Augalai. Visiolioi Augalai. Gerina augalo sveikat4. palm€s ir varpin6s Zo16s. kwiems butina vesiai Ziemoti. be kita ko didesni ir pilnesui iiedai. bltina gerai v6dinti. apivietimas ir v€di- Vegetocinis dougininos Nelytinis dauginimo b[das augalo dalimis. Be vatderrs augalai vysta. Ge- rn4. kuriems reikia itin dr6gno oro. atitinkaniiq kokius rrors poreikius. Vonduo Zmoniq. ypad Zie- Visimo pumpuroi Kitaip dar vadinalni gemaliuiais. taijis vie- ii aliurninio arba drdgmei atsparau-s rnedZio. To- Vorqlinklin6 erk6 Pirmoji p<)<t pagalba iStikls b6dai. Kietesds negu l0'dH vanduo kambariniams ausala. dygliais arba SliauZiojarnaisiais judesiais. tod6l nem6gsta mlsq kalkingo vandens. Taip i5augintas naujas augala-s iioriSkai ir genetiikai toks pat kaip nanamis. Saka-s. plaukeliais kopimui. lo dH = tO me kalcio oksido litre vandens. Vorpo Ziedyno forma (-+ piedinys P. nima-s.augalq lapus saugantis nuo pef(zluvtno. spygliais. Vegetoeiios loikotorpis Musq kaStuose d6l rnetq laikq kaitos augalq vegetacijos laikotarpis prasidedc v€lyvq iiemq arba arrlstyv4 pavasar!. Vieuaskildiq augalq grup6 vadinarna Mo no c o ty le d oneae. Vienononioi oro drdkintuvai. Jos budavo dailiai mrliedinamos i5 ketaus (Vardo deZ6s). kurie mdeni lapq reuruneta. Viru-sin6 liga (+ Pinnoji pagalba iitikus b6dai. rai tinka dauginimui. Vitrinr Istiklinta deZe augalams. kai padaugdja Sviesos. kai kuriq. 42. lapq iioteles uZsiveda.as. Jierns vandeni butina minkitilti (+ pie5iniai P. Jei Dorite Zinoli vandens kielumq savo bute. 55).rrs tur6tq bnti minkitinamas (+ pieiiniai P. kad geles dar greidiau praiudo skersv6jls ir tiesioginis ialtas olas ! V6duokl6 Liaudilkas pahniq arba papardio Iapq pavadinimas. lgiais ir lapais. pavyzdZiui. -+ 82 . Taip atsiralda jau susiformavusios kai Lruiq rGirl (pavyzdZiui. Naudojarna-s nuo skydamariq. mo tiksla-s. ir moteriSkns Ziedus. Augalai. 15) Vosorinis olieius Taip vadinarnas specialus rniueralinis aliejaus produktas ftaltasls aliejus). 58). nuo 8 iki 12" dH . kiti Jei tas pats augala-s firri ir vyri5k-us. Slogiame.vidutinio kieturno. Veisimos kryZminalt ir atrankos budu iSauginti naujq veisliq. klrie kalendoriniais sejos metais Zydi. viriunds (-+ piaiinys P. kablio formos Soniniais rlgliais. pavy zdiiui. 42). motedikais. lapq iraltose arba Ziedynuose. Viroz6 -. nutriiksta fotosinteze ir transpincija (+). kul auga karnbarinds gd- lds. d. Siuolaikhds vitdnos tobulesn6s: jose lrengtas iildyrnas. sausarne ir liltame ole itin greitai plinta ligos ir kenk€jai. gyvunq ir augalq gyrybei bttinas elemonta-s. pavyzdZiui.labai kiet. palyzdZiui. maistingqjq rnedZiagq gabenirno ir tirpdyrno priemon6. daugiau kaip l3' dH . Vegetacijos laikotarpio pradZi4 Vienoskiliioi Augalai. Bet reikia neparnirsti. nupjauramas nuo iiglio V6dininas Patalpa-s. rnedZiq karnienus. mftita. 42). Tai maZi grunbeliai lapq paZastyse. ar kopeteles specialiai tarn skirtais organais. pasiteiraukite siurblin6je arba namq rodo nauji rlgliai. Veislis pcvrdinirnas ra-iomas viengubose kabut6se. kimbarnosiornis iaknirnis. C atr ryonul a Lsophylla ' Mayi' . naujos-Ziedq spalvos. yra palmes. kruie lipa i viriq per svetimu-s uglius. kalarkes) ataugos. augalq alsparuma-s ligoms ir klimato poveikiui. 42). Galirna vadinti ir kambarinius SiltnanirLs. Vir rinos bldavo m6giarnos jau pradjusiame amZiuje. Viliunes ouginys Auginys. Daugelis kambariuiq augalq kilg ii kitq augalijos zonq. todel vieni tos nriies augalai vadinami vyriikais. ir motininis (-+ P. svarbus fotosidezds (+) veiksrys.rr vadilc:nas alrncirra. Vondens kielurnos Kalkiq kiekio vardenyje matavimo vieueta-s. Viioklioi Taip vadinarni augalai. vadinarni vdsiqjrl Ziemos sodq augalais. Vondens ninkitinimos Veisl6 Iivestas augalo ruiies varialtlas. VeisiPa-starrgos valdyboje. Vdsus iiemos sodos Ziem4 ue Siltesnis kaip 2 -12'C iiltnarnis. PieSiniai P. ardantis vaSkin! vabzdZiq apvalkal4 ir uZkemiartis jq kvepavimo organus. L:uriq seklos turi tik vieu4 seklaskiltg. 56). Vonel6s Pirmosios pagalbos priemon6 visai i5dZiuvns ialcrq gniuiulrri (-+ pieiinys P. o baigia-si kai dienos sutrurnp6ja. Saknimis. ngliq ir lapq usais. Nuob iki 8'dH vanduo rnilkita-s.Volymos Nuolatinis mirusiq augalo daliq ir nuvytusiq Ziedq Salinirna-s.

Gamtininkai vadina juos gau bta-sd kl iais. maitirvurdiq rnedZiagq. . Reikalirrgas auginalt oichid6jas. ien6 g6l6ns Zeme. iiedynos -+ Pieiiuiai P. Getiq ietndje O u6ra rnineraliniq tr4i. fiksuojatrtis aulddiau-si4 ir Zemiausi4 telnPeratiirq. maistilgqjq medZiag_q ka rnaZdaug TKS l. I (voKlsKau g€liapuo. zledadulke yra vyrlsKoJl lytlne hstele. durnbtiai. spygliuodiai).sodinti i dZius) pagal maistingqjq medZiagq kieki atitinka mazdaug TKS 2 ir naudojuna gildrns persodinti arba paiigejusiem. bedai. L:uriorns reikia Zernestres temperatuos nakti. PavyzdZiai: meilenis. "P" ir "T". tiksliau. kartais ir lapai. Daugelio iiedq filo a-sirniliacijai (-+). ginkrnedis.Z iqliovimos Margalapiai augalai d6l Sviesos stokos paZaliuoja. Sios abi Zem6s nr^iys naudojamos sEjinukams. iiedos -r daugelio auq. Senesni ir prirnityvesni yra plikasdkliai (cika-s. iiedodulkes Ziedq dulke. 'Topfen" iemiousios ir oukiiiousios lemperoftiros lermolnelros Matavirno prietaisas. samanos. pagal iieminiai uodelioi + Pinnoji pagalba iitikus P.s.q.s. 15. grybai.52. Per ja-s kv6puojarna. Be to. Dar senesni yra papardiai. Pieiinys P. Ypad tinka kambarin€ms gtsl6ms. kuri susideda iiedynkotis ii 60-80% sa- maliniq durpiq ir 2G40% podirvio rnolio. Ziediniq ausalu mikrosporos. 15. kalija. grup6. sutvirtdjusiems sodinukams toliau auginti. tik kalk6s pH nonnai reguliuoti. allt L-urio auga Ziedai arba Ziedynai.-t nems augaiarns.. esaniios dulkin6J€. kerp6s. pridedama kalkiq ir NeiisiSakojgs stiebas. vyksta dujq apykaita fotosintezes (+) metu. kad pakaktq chloro- V iiediniqi ougoloi Tai tobuliausi augalai. garinarnas vanduo. daugiausia apatineje lapo pus€je. balterijos. Patraukliausia 83 . sutelkta specialiatne uglyje.i' . pikavirnui ir kaip dirvoZernis dnrsku pedekliui iaut. . sodi- kiek! atitiu- nukq dauginimui. taigijame matornas dienos ir rlaldies ternDerat[ru skirtuma-s.alq dalis. Skiriamos ru3ys "O". zelne -. Zeme P ("pikuoti") yra Siek tiek patrgita.-. iiorelcs Labai maZos lapo kiaurytnds. kad srrkrautq iiedus. skirta lytiam dauelmmuFl.

8l .Pasiflora nuostobus gq -viok- lis. Ui rupestin- prie{iurqjis globdjq aibe aki apaovanoJa savo verianiiq Zied4.

kcips6kmingoi ouginti ir deromoi prEiuteri iydiniius ir lopinius ougolus. KAIP Augoloi ne tik puoiio nomus ioluno. iiedois ir nel voisiois iie teikio begde diiougsmo. poporiius ir polnes.SUARBIAUSIOS AUGA1U. ATYBES IR hrirlRin lMAl. orchid6ios ' ir koklusus 85 . Perskcitg Siuos puslopius suiinosite.

kad padekle liktq nemaZai vandetu pertekliaus. t^i. Medikai primygtinai per- 86 . Kiti prieiinros ypatumai. Kenkdjai A tigos. Anlroiiirl pooiikinimoi Kad bntq lengviau susirasti norimE informacij4. Miuirni tie. o katds bei daugelis kit4 naminiq gyvuoq taip pat iasite nurodym4 apie ffffi tai. kaip ir kiek trgsti. Nutoao *"ografing augalo Geriausiai auga. Patarirna-s. kl- (--) renrete oeslneJe). Zydiniiq augalq.kqs iinotinq opie koi kuriuos komborinius ougolus Zalumymrs rinktis reikia atsargiai. Pateikiarni duornenys. Kitus istinka odos uidegimas vos prisilietus prie kai lruriq Ficzs bei Cilrz. kad_al_ersjjas. Ardisia ciezata). .s ru5iq.. kaip ir kiek laistyti._ ar nuodinga-s yra kuris lors augatas. ko bijo bei kirn-s jq prieZiiiros ypatybes. 50 55). Taip paZymdti augalai gali pakeulii jautresniems suaugusiems. riems augalas ypad ueatsparus. Nurodo. bet ne saul6t4 viet4 netoli lango. Be to. kai kitos Sios genties riiiys kambaryje neaugrnamos. Gausiai laistyti. Vos dirstel€jg i Siuos Zenldus sui! uosite daug svarbiq dalykq lmr irp reikim6 Laistyma-s.Srnulkiau cpie daugilirnq rasite slgzriuje "Praktiuiai patarirnai" (P. gali sukelti lr lvalrus gmEazredzlat. Gerai auga ir paunksn6je. Kalp rastr Do- rim4 augal4? Jie iid€styti ab6c€l6s tvarka pagal botarri i (lotylisldq) pavadlnrmr. Augalq aprasyrnci iSddstyti ne bet kaip. Manoma.rle. Atsargiai. suZinosite skyriuje "Pirmoji pagalba iitikus bedai" (+ P. Teikia smulkesug informacij4 apie kokia-s nors savitas augalo ypatybes.kad galetumete isigyti oorim4 g€lp tinkamu laiku ir panaliai. Cdlir! Zemeu isimetg p_sGsiai (galveuis) iisekusiems. svarbaus iS savo patirties. dazniausiai aitriai kvepiartys. Kai kurie augalai itin daZnai sukelia alergijas. Botaninis pavadirimas ra-5oma-s vil5 lietuviSkojo jis pripaZiltas visame pasaulyje.sunku palyginti Mdgsta iviesi4. Zvdejimo laikas.tptariarnos keJios kambaryje auginti tinkamos ruiys. Lieti saikingai turi lilci sausa-s. patLsite. Autord pateikia k4 - tors Lietuviikas pavadinirna-s radomas dideldmis raiddmis ir yra serai iskaitomas viri uuotriukoi. tuomet apra5oma tik ii viena ruSis. luos pasirinlci.s vardas. ParaSiai taip atsitinka tada. 58 . jq pateikiarna keletas. Jis Iabiausiai !prastas daugeliui gdliq rnegdjq. Kai kurie gali tureti nuodingq medZiagr!. a-itriais lapq krastais ar galais.ra .6r). . Zemd turi biiti tik vidutiuiikai dr6gna . su2iuosite. Echcve ria). o pagal tarn tikrq :ist:me. O jei virSuje kaip botaninis varda-s pateikiamas ru5ies pavadinimas (parAzdiiui. vlsu prnna cluizanternos. Nuoclingas. ar tilka augioti valdenyje. rnidixu atsparierns Zmondms gali rirntai pakenlti. orchiddjg ir kaktusq apraiymuose j4 pamatysite pirmiausia . del kuriq cugalas suserga arba lusilpsta. Jei augalas turi dar ir kitq pavadinimq. derinti ir laikyti. kaip vadinasi apraSytajam augalur gunrn|llglauslq ruslq grupe. o M6gsta 3ei6li.- paddkla-s 6< dh g Dahai apipurkiti. megsta paskanauti Zal6sir!. kudo tud taurine rallaZole. Reikia daug valdens. sqlyBos. kiek geriau-sia lieti vandeus. Lnkite lik pusF ar rel treddali garnintojq rrurody- to tr+irl kiekio 1 I valdens.reiar kia purkiti . Beje. vadinasi.0roiiousi komborinioi ougoloi ir koip iuos pdiiureri nius augalus. Augalo prieZiurai itin svarbls duomemys apie tai. be to. ypai jei turite ma2q vaikl arba naminiq gyvrmq. kad maZi vaikai kiSa visk4 i bum4. tuo labiau d€tis i bumE. Kartcis zmonams trln tikri. kaip geriau Aproiymg prodiioie noudoiomi ienkloi ir Cia rasite aprasytus kone visus puikiausius ir populiariausius kalnbari- laikTti.paddkle gali likti vos viena-s kitas vandens ilakelis. kiek ir kada jam reikia Sviesos bei Silumos. aptikg nurcdyrnq trgsti iiek tiek crbc truputi. Kaip jarn pad6ti. Jei kambarinio augalo apraiymo viriuje yra botaninis genties pavadintnas GavyzdZiuj. iis tcs opie knygos sondorq Sioje klygoje greitai ir nesunkiai susirasite iiliq apie kiekvien4 norirnq augalq. svarbiausi duomenys t-uri pajuodintas antrastes. trgiirnas. Tinka aueilti valdeuvie. kaip geriausia dauginti apraiom4 auga lq. :a-d jlgs. Seima.re C O Mdgsta (net vidudienio) saulg. augalai gali suzeisti spygliais. Dauginima-s. dygliais. k4 jie rndgsta. vaikams ar net narniniarns gyviinalns. Jeigu pateiktas tik botanini. galindiq pakenkti imonirl arba rarniniq gyvunq sveikatai nereikia pamir5ti. lietuviiko vardo iiam augalui dar n6ra. Ra5orna apie luodingu*s :rugalus arba tum. Atscrgioi: augoloi . ktrrie turi od4 dirgirnndiq medZiagq. Daugeli pra-stai veikia chernin6 medZiaga priminas. augalai suke- iia lia galvos skau-smus. Mirtinai nuodinjq iiuldtu gi pazymeti kaukole negalima liesti oda ar-gleivindmis.toddl jarn teikiama pirmenyb6.

:)t3.:. po ja gali patekti kitos nuodingosios medziasos. Jq syvai itin aitxils. kuriose yra itin silpnq ligonirg kambariniq geliq laikyti nevendtq.KarpaZol iniai tud nuodingq balty- - 229.\'::'. Atscrgioi. Siq augalU 87 .193.:l:. 204 -2l l. - miniq rnedZiagq.137. lestel6se gausu vadinamqjq rafidZiq. sp6ja.l ir glikozidq. Retosios orchidijos: P.:r':. nuodingo! Nuodingi gali blti 3iq Seimq augalai: Ajeriniai.iia.P. Reti lapiniai augalai: P. r':. Starnbns iydintys augalai: P. Orchiddjos: P.'1'. . 136 .1' utt ut.l Gerai . Kur greiiiousioi kq rosile 135. 194 Palmds: P.22O Kdgls. Steoukiniuose aotinkama net dveiof[iuoa.212 . Papardiai: P.. Zydintys augalai: P.lr-'. r.. : : -r priiiirimi lapiniai augalai groZiu ni lgiek nenusileidZia Zldintiems.191. kad patalpose. 192 2O3.222 Bulviniai pavojingi stipriai veikiandiais alkaloidais.u. Lapiniai augalai: P. 221. 140 .: I :. Retos gel6s: P. adatu Davidalo kalcio oksalato kristalq.139. 88 klij'iniuose gali bnti sapouinq ir alkaloidq bei od4 dirginandig mediiagrl.l-.219. A3hus svvai 6sdina oda. Abejotinais atveiais pasitarkite su savo gydytoju. 138 .'kuriems paieidus od4.:.i .

diiuginu soldiiousiois kvupois orbo i5ougino groiius spolvingus voisius. Dougelis ig kosmet nouio proiysto ir lompo neolskiriomo nong dolimi. kuriq skoudu butq prorosli. 88 ii . kiti. nors ir kukliou iydi. zYDrl{ilS A GAlAI iiedois.l.

?:o' Clrrs AUgaILS. Turedami tokia-s puikias s4lygas jie per daugybg rnetq iSsiaugiuo ruostabaus gro2io ir puikiausiq spalvu iiedus.o Pastar)gomis iSlaikyti ru3i. Bet yra daugybd ruSiq.ir naujq ar mazrau iprastq rniiq. kvapq ir fonnq ivairovg.d6l kartais apnikus kenkdjams augalas rnegira prie5 Z0darnas kuo skubiau 9619 Motirros dienai. Veislininkai nuolat keidia ir tobulina Zytlindius augahu. ciklamenai. vieokartilemis gdlemis. tikras g nlos steDaueelis Ziedu prisiminti rnedinilg buktl.gr4zq miikuose. Jei v6liau gdles iyd6jirno laikas dirbtinai nereguliuojama-s. Pasitelkusi spalvq. cirerarijos). Daugelis graiiq gdliq Zydiuti (brovali- ja. Ziedqiusidaryrn4 letnia daugelis dalykq. kurierns prireikia deiirnttnediiar net viso Sirntmeiio.s ir dviesos.. Mes tik mdgaujarn6s iiotnis. Skirtilgos ruiys Zydi skirtiugu laiku. aptiksite. Jums pad6s pateikti g6liq apraiymai ir nurodymai. lienausuls puikaus mievilas kolibriui 'Ziedo . tereikii @. kurioms 2iema reikia pailsdti arba pabuti vesiai ai sausai. kad juos kQS OrS ApVdErnM.s iil akiab rnedii qi s pasirupinti palikuonimis. tarp D::3. Nutinka ir taip. kad Ziedai pa-sirodo prieZiuros klaidq' o ne laiku . nors ir ilgametes. Pirmieji "laukiniai" jr1 2iedai iisiskleidd drdsnuose ir kiaurus metus Siltuose at. gardenijos. kad jos kitais rnetais vel prazystq. antmisiais metais ji Zydi kaip ir anksdiau. kuriq puoimrs ne Ziedai. kelet4 stambiq. chrizaotemos. kurios deramai priZiurimos vis labiau graZ6ja ir kasmet gausiai apsipila ZiecLais (klivijos. Taiiau Ziedo t4sa. reikia nemaZai Zinoti apie jas ir denmai jomis pasiriipinti.iio gelmise slypintis nbktaras. kubiluose auginamq augalrt.. formq bei dydiiq Ziedus ir iiedynus. Paukiiiai nielai jose apsigyvena ar bent nutupio ant jry Puansetij os giqtt osio se i e tose uiausa tokiai. Be to. bet ilgainiui darosi vis neiBvaizdesnds arba kambariuose be brangiai kaituojandiq priemouiq bupraitarni. kalceoliarija) vadinamos se- zonindmis arba Kalddorns arba kitai kokiai iveDtei. hrr s4lygos iStisus metus tolydiios. karnelijos). Stai brornelijos Zydi tik vieDq kart4 Nusipirki jau praZydusiq gdliq n6ra srmku. gEliniukas turi mok€ti kaip galint geriau pamdgdZioti gdliq gimtrjq vietq sqlyga^s. bet norint sulaukti.:Hil*"r. nes yra viename_ t6s. Ar lmzUlorna I I- l(os iinotino cpie iydintius Iinkcmo prieiiirc ougclus Daugelis mlsq kambariniq g6liq kilusios i5 atogr4Zq bei vidutiniq ato' gr4zq. l'uria vis naujq atspalvitl. dainiausiai srnulkiems paukitukatns ir vabzdZiarns. Yra ir tokiu augalu. tadiau yra iiitndig. kitais me- tas. bet vai- tais jos Zydes be ypatingg priemo- siai-ojukjieyra liq.Sviesa. Simtametis alavijas) .Ziedus. kad traukliausi4 prievilq ivairiern-s jq apdulkintojams. tin- iSaugilusios ZydEti pajigius palikuonis ios bemat Ziiva. kaiphiisry Hevai. kandiq etdvesnems pa- talpoms. Siuose puslapiuose rasite apraiyta-s kone visas puikiausias kambaxines geles. kol sukrauna pinnqji Zied4 ftambukai.Emcwn affine. Kai kurios (>ualsetiios. kaip kuri4 priZiureti. 89 .'f#i. tadiau ji galirna pakeisti ir pra- - yra gdtiq. Zodiiu. kamelijg arba gardenijq elegancijai? Ziedais apsipylusios g6l€s kaip niekas kitas papuoi Jusrl namus. jie kuo graiiau. Augalai krauna . 122) arba pasiflor4 @. Jei Ziem4 joms pakaDka jq ir oro dregrnd. Nesrmku vdl praiydinti atogrqiq g6les i3 tq vietoviq. kuo gausiau ir kuo ilgiau Zyddq. augatai Zydi ne rnutns. azalijos. bet svarbiausias . 84' 85).atsisphti trapia$ pavasarinirl raktaZoliq bei sanpaulijq Zavesiui. pailsiti. garnLl nesuskaii iuojatnq dauBybg kuo Pametq kantriai ktu6 g6les nebepnzysta. DaZnai g6l6s ka^srnet ii naujo $auua Ziedus.

Naujus aglius taip pat pruvaftu dailiau nugnybti tuomet geld bus vesle$16. 43). {siiaknijusiq jaunq augalq vir5nnes k_uo dainiau nugnaibyti. Vokiikai ii naiiq iiedq varpq.moi: DaZnai apipurk(ti. tai. Kambaryje augi arni Jei bitila. Dcu ginimcs: Saloriastie- Geriousioi ougc: Nuo pavasario iki rudens iviesioje ir Siltoje (20 . labiau Sirdiskos fonnos. Geriousici cugc: Sviesioje. kad augalas galdq mrvys- nilgas sarpaulijai ir glokinijai. tlgiti. ieimtz Euphorbiaceae.reina loistymds. baltaspamiai. Nuo va$rio iki tugpjudio pabaigos kas savaitg ddmdmis. tr?iimos: Jo= ilapg lapai diikai vadinami margqja dilgdle. trgiimas: MiJGtu. P asld'bo:. Kanais apliuka amarai ir virusai. Kenkdioi. girni- iki liepos pabaigos. mdi: Sudiiirvusia-s dalis Tri veisles. karpaioliniai. uZpilti 2 cm iernds sluoksiyd6iirno loikos: Nuo 1riu ir pa-statyti Sviesioje.ldengta vel sudeti i geliapuodiius. Vengti tiesioginas saulqsl kiu budu pelaistyti ialtu ga bio dalimis pavasar! arba virilniq auginiais 20'C Zemaje. ti. pavasari persodinti i didesri gdliapuodi lfiti prieiiiros ypolu- Gausiai Zydi[tis gesneriniq leimos augala-s.4lba' ('Baltoji') bei pataukliq svy.I Acalypha hispida Achirnenes J (D Akqlifo Achinen6 3 YI h a I = N Yra akalifos rllJitL c& iyditiiry babonis lied4 varponk. iydriiimo loikos: Nuo balandZio iki spalio. ha mi*una| liav Lcistymos. G lox ini a sJ lv a ti ca (arbl kitaip Seenallnia sy lra t i c a) piiittriana lygiai taip pat..ro per ialto valdens arba surrr. amami ir skydamariai. pav y zdiiui. pasirupinti. ligos: Jei ziem4 orrs per sausas. Tdvyn€: Ato$qzq ialys. bet 11e sauletoje vietoje. f6vyn6: Vidurio ir Pieq patalpoje buq drdgnas Amerika.ceae. Prekiaujama tik (-+ P. tir*anos au. Vengti skersvejo. geld vadinarna katds uodega ddl baltq. A c alyp h a pe d la. o ruo rugsejo visai liautis. i uodeg4 pa- tik iydintjs baltais. toddl geriau naudoti Sildom4 dauginirno 1ysv9. - Douginimcs: Pavasar! auginiais. karnbario temperahlros vaiderliu lieti Saknq f$iuzul4 tieh kad bartrl dr6€Fas. Pa-skli vis maZiau laistyti. Kad gelai isisaknytq. musvais. kai sueha Seiios savaites sudygus iaknia-stiebiams iiq ir veisliq visos dalys nuodilgos. (fle vdsiau l6'C). Zeme turi biiti Siltesne ne€$ 20"C. tik dviflames flrsies moteriiki augalai. viriiuiq maze$i. violeti. Nuolat palieti Siltu vaudeSeimaz Gesneria. ligos: Nr. aptunka voaatinklines erkes. Nuo lapkidio iki sausio laistyti negausiai. kultiirinemis veisldmis. atogr4il !aly.randiq akalifg.ian jrl )tp^i pries tai nupjaustyti riglius. Lapq virius rio menesl iakriastiebius Zalias.dnas vasar4 parduo- (ti*a Zemd gelens). Vasakar*orezius. Kartais buua pirkti veisliq su pieno baltumo iiedais '. Zeme privalo Alsorgioi: zlcafpla ru- b[ti nuolat iiek tiek dregna. #g Achinrcnas cs6' t i]rrtndi ildi gausiai ir iQai. liepos iki rugsdjo mdnesio. vardefliul Kol aucxlas xuir iydi.palikti gdliapuodyje (galinuoti iaknia-stiebiai ma iSimti ir suddti i 20"C paruL<is i mairls egles durpes arba snelD. zvy. gelto[ais. bet ne sauletoje. Trgati lluo tada. du.nupjauti ir iki pavasario 8 lE nK K:fnbxryJe. 90 . kad oras gesneriniai. visus metus Siltoje vietoje. ora-s labai dlegl1as.Kili prieiilros ypotuuiais ir melynais iiedais. d. Laukiniai akalifos kumai auga visose se. Pasloba: Auginami ir mat Ealalapiar A Wi I kes iana ca ly p l(enk6ioi.25"C) vietoje. rausvais plaukeliais.lpaiia p.

ste. g c& il"" I t: t nto lot'"l. zleorl spalva labai ivairi . kuri vadinasi ' Fri e der i ke' (' Fidenk€' ). Pastaruoju metu sukurta nedygliuota veisld. Nuo balandZio iki spatuoialtYs iuose. spalv os Ae chnea fas c i alaistaot vardori pilti i lapq td. 58) arba sdjinukais. Pjaustalt !aka-s. Sud6ungar Kili prieiiiros ypotu- nqi: Karitomis dieromis augal4 daZnai apipurKti.nes. do smailius dengiamuosius lapus. clnaceae. Geriousici cugo: Sviesioje. pagelb6s obuoliai P. Ae c hnrea chanl i ni i (kot^lU spalvos Ziedais) arba Aechtirca n iniala (fiely nos ir mudouos spalvos iitedals).iq. sudaro piltuv'dli iI dainiausiai yra tankiai dygliuoti. Jei namuose yra mar4 je.ar skiepijant mautis pirstilabai sauldtoje. lrgiimos: augalai. reial).laxera tik po vien4 kart4. n'ds priHau' Vardas tikriausiai kilgs nuo Adero uostamie-saio iio iki kovo laistyti tik tielq kad lezuq ialalys. #&tu A. Ptel<tarjana Adeniunr obesun ir Adeniun swazialn.unci: Jei butina.e. gimhaiti oleandr4. gyvetantys alrt Llistlti tik minKtu vandekinl augalq.asisakyti. Silto. bromeliniai. Daugiausia tai epifitui . iskiepijusiems gana 1epi4 ruii i tvirtesri iyti tr+sq gelerns. (llesa. Pakeli l cenhid iildym4.rfiroje. Jie Gsideste skoteie. ma iineSti I lauka kur ieimlz Apt Kenk6ioi. Per daug stF stabardjusius Lrglius geriau nugendti. Todel ir kamienas nevienodo stotio. bet nepaiazi. Tevyn6: Arabijos pietus. reikia ddkoti so- lfili prieii0ros ypol. daug saules. puola slqdavisos laDu skoteles iisiaumariai../ arda. Augimo laikoLrrpiu kas l4 dierq pakaitomis i laistom4ji vandeui imaiiyti gdliq ir kakusq rq. Arabijos pietvakariuose. Kenija.s erkes. iiem4 tamsioje ir Zq vaikq arba naminiq g). ligos: Dainai pukiniai. ja.v[[q.Adenium Aechmea Erhm6ia Adeniutn obesurn jskiepttas i oleandro u8li. taip pat kitos: dryiuopiltrvdli. (di.sa.rrre=ietigrlis) il r)uro- iyddiimo lcikos: Nuo balandZio iki tugpj[dio. Jeigg Loistymcs. Ka-s dveji metai persodinti kilgs iS gr. Nuo lapkriaio iki donai auksitiu iiedyru). NuZyddjusias skoteles Salinti.tl\rt . UZ tai. genejant Gericusioi ougo: va. Vasarq gali. Kenkdicl ligos: oet puvinio llba per zemos temiyddiimo loikos: Nuo peiat[. Be to.loistymcs. Istisus metus 1le vasldtflx). kad ilggaZiaiiedi augal4 galima isigyti ir auginti.puola voratiflkline. 45). Seirnoz Brotne liacea. nuo lapkri- vis tiek spyriojasi.niu. larie pavasari skiepijami i tokio pat storio oleandnl uglius. Parduoda. (-+ pieiinys iemesnaje kaip 18"C tem- 9l .os gali imti ruduoti geguzes iki spalio. bet tik i uZuo- vei4. iaknq kenk€jai figina tikp6 vienq iied4 ir loksercs (Phyl.rikq kalbos. geriau Sio augalo kiek vese$dje (apie 15'C) vietoje. Tanzani. miltuotieji slrydamatiai. Tatiau lapai. Pavasari ir va-wr4 i laistomqji vandenl kzs 15 dienq imai- dinirkams. Douginimass virinrds auginiais. f6vyn6: Brazilija.syvai labai nuodingi.rsari persodiiti i T Zemg su trupudiu molio. i T arba TKS 2 Zem9. Pqlorimcss Arialos praZysta tik gerai priziurimos irjau gaua didele-s. pav. lrgiirncs: Nuo balaodzio iki spalio laikyti drdgr4.lio ialcrq ppiuZulas turi bfiti m:r-daiiiausiai rausvos tik vidutiGkai drdpas.ta svi per. Dcuginimqsl Ataugomis - - (--) piesinys P. Aech lea toJl Aechmea IuLgells (tun- kovo laistyti maZiau.nuo baltai Eusvos iki violetinds.daug 150 ruSiq. Alsalgidiz Bal|d Adeniunt Uganda. \. bet Desauletoje vietoje. Ae c h ne a gerdiai so ma.

je.ieimoz Gesneriaceae. l(enk6ioi. <y nac eae. Brazilija. istisus metus Siltoje (ne vesesndje kaip 18"C) vietoje. Geriousioi ougc: sauletoje.ans (atban' Himalajq iki Naujosios - - Gvin€jos. Nuo kovo iki rugpj[aio pabaigos ka-s dvi savaites po trupudiuk4 trgsti. se.s rusys t velslds labai ispUdingi svymntys augalai. per daug arba per mazai laistant lcenta pum- ir apipuddti.neo Kalimartaftitaip crbsas (ugtiniais no) sala Malajq salyne ir Lled^is). tad temperafira nakimis gali nukisti iki 15'C. iydeiinro loikos: Nuo geguZds savaites. Kiti prieiiiros ypctu- nqi: DaZnai apipurkiti.denl. ieimaz Apo pukiniai. Tai skatina iedq krovima. Galima isi.12 cm ilgio ryskiai geltoni iiedq trimit^i. tadiau voratinldines erkes ir skydamariai rctai kada apnilrka.Aeschynanthus Allamanda cathartica Esrhinonlas c@6 ETF Gerai prizilrima-s e-schi.vietoje . Aeschynanthus Pdtcrimcs: vasar4 eschihilde br andii (tatdotats) tricolor nant4 galima pakabinti iki rugs6jo. Tadiau labai blogai. PrckjaijaJn^ A Llananda . lh]d Er.25"C.purar. kad Zemd bittl luolat dr6gfla. nartas stebina ryikirl Ziedq gausa. Gericusici ougc: L<tisus metus Sviesioje. ligosl Kartais puola amarai. Kili pr'reii0ros ypclu- giai laistonas radicans netolytnw mcstr lqpus.T6vynd: Javos sala. bet nesau- ldtoje. las ilsisi. Uglius galima paprasiiausiai padeti ant dregnos ir Siltos Zemds. Ziem4 4 savaites laikyti ve-sesnaje temperattuoje (apie 15"C) ir beveik sausai.afiartica veislemlsi ' Hendersonii' (kone oianiiniai iiedai). jei aGqla iaknys (dina) .sarga-s.tmta da per tr\tr]tp4laik4 iileidZia daug ilgtt [gliq. trgiimcs: Nuo balardzio iki spalio gausiai laistYi ir daZnai dribsniq miiini. fdwrG3 Pietq Amerikos Siaures rytai. Vienas po kito artjq skleidZiasi 8 . Aes chrnan nuo b. svyruojant tempef at[rai. iiemq iis auga- Aiscrgiai: visos llla- mandz dalys nuodingos! 92 .' Gr an difl o- #Sn'sbg ra' (citrininiai Ziedai) AIIal anda cathartica yra vijo klis. daugiausia l(enk6ini. Svarbu.dlos kiti kmitai thLs radi. Persodinama vasario kovo malesiais arba po - ZydejimoiTiemdsbei perlito arba puQlasiio All. Dafuai ji parduodama dailiai apsivijusi la*eli. dak) . Va-sariSkas Pusi au pavCsis ir dr6€pa tvankuma jam labai patinka. ge$eriniai. kai dirvos m . prie dideliq lanpxl ir drdgouose iiltuose baseinuose. - iki Kald- kovo memoi: Vasario nesi peNodinti i Zemg gelems su detlirgu moliu. tad karnbaryje jai nebereikia atranos vyniotis. Vbos A es c lt) nantrr. iiltoje (daugiau kaip 20'C) vietoje. medyjg kudo laja re itin tanki. Po Zydejimo rudeoi arba pava-sari pries persodinant uglius galima treadaliu patrumpinti Ziedai skleipasis al1t naujg uglir]. Mesingi lapai kaupia vatdens at. Aesclrynanthu-s Dcugininls: Dar nesumeddjusiais augiliais atkstyv4 vasar4. jei karka iviesos dg. Prie bamblio tuomet susidaro Sak[Ys. ligos: oal maisto medzia!$ stokos geltonuoja lapai. ialsvai geltonais Zie. itin Siltoje dirvo- iyd6iino loikos: vasara.\Zial AIIa nnda at. taip Aesclrynarxthus p lcter-. Ziem& jei auga labai iviesioje 'Scrortil' (geltoniiedd). Vasar4 labai ggeitai augarti h$ti kas savaite. tad Si augal4 laistyti reikia saikingai. Vdliau lieti ir purKti maiiau. tadiau daugelis rusirl jau pava-sari parduodamos Zydindios. trgiincs: Salorq gtiuiulq laikyti vos &dgn4. Borgy ti A es c hynanl h us s Pe . Tiesa.po truputi kas 4 rodo erdviuose Siltnamiuose bei Ziemos soduose. - - Dougirinos: virsnniq auginiais pavasari arlm rutemperath- i Aeschy anthr$ (rusvai raudonais Zied^is). Pakeitus viet4. lcislyncs. loislyncs.

antaip ant jrl atsira-s bjaurios rudos ddmesl Lcislymcs. iki Lcislymos. Jei tudte iiltnami arba sandaq geliq lang4.inemis sukomis bur. L1lios laikosi palyginti ilgai. f6vynd: Vidurio ir Pieq Amerika. Nuo kovo iki nrgpj[dio ka-s 14 dienq tr9iti. bet ne-saul6toje. dyta pakelyje. akantiniai. Piekiaujama. formos lapai. AnthuriLt crys. l(enk6ici. galite auginti ir raudonai Zydiniias tri)is Ap h e latxdra sinclairi ana atba Aphelandra tetraqorur. tuiiau 1i nesu1rhr pakeisti. iiltoje vietoje G labai Sviesioje vietoje. brolemis. ieimaz Arace ae. Jei iakrrl prith uri nt s cherzer ianu nt augo pihas puodas. jei ziemq 8 savaites iSbnna ve-sioje (10"C) mediiagq. Aphel. TKS 2 arba fiinai iydi istisus tnetus.-bet ne sauldtoje toje. o iijo kysanti pailga c&6'db - ii Brazilijos. oras labai dregnas. Polorimrs: Kirais metais afelandra iydi tik tuomet. Gericusioi ougc: IsGus na lapai.iiem4 ne ve-sesndie tegu 20:e).s yra . lapai susisuka. - liais kiekiais. Kenkdici. isimeta amarai. geriausiai tiesiai po Sviestu- 93 . ir Gerirusioi ougo: Istisus metus Sviesioje. lrgiimos: 30 crn aukidio. kammrs tamsiai iali sn bado temperataircs vanderySkiomis baltomis gyslo. lapai puoi. Jokiu bfidu nelieti kalkin- Alsorgioi: Atturiuose yra gleivines dirginalairl paOeUe"tihsiradsd lar arba aaltu vandeniu.11rrelan- mis. genties ggybq sukeltos gos. Nuo kovo iki rugpdjo trgsti kas savaitg.bnti pakar*. Siek tiek lfili prieii0ros ypotunoi: Dainai apipurkiti. gdliq Zem?.Anthuriur Aphelandra Anturis Afelondro Anth rifin scherzerianu t. sioje. pavamiirunais su kiek ma:esniais ivairiq spalnl paped.unai drdgnas dra sq arrosa tuvdse ra-site net kelet4 jos (+ P. ir trumpaamzi ai Sviesiai gel- dri$ra. ieimoz Acanthaceae. be to. kai sausa-s oras. 43). Tinka TKS 2 arba T Zetnd su lapiais ir daZniausiai oralr. Susisuka ir kellta lapai.zE. taigi siuos augalus fu kitu metu galima isigyti iydindius. Ziem4 pasirupinti..andra squarrosa kilnsi c@6'dH Tilaa-sis anturio Ziedas tai ne spalvotasis papedlapis. skersvdjis arba per vesu. ajeiniai.pavasari ir vasar4 datrai apipurlciti. negu ruro- Kiti p eziiiros ypatumai: burbuold. hroiau nuDilti. kad ieme bntq Silt!. ligos: Jei per t abiausiai paplitps iios ru. {spnding4 saulas geltonumo iiedo varpq tlrsi iyd6iimo lcikos: ztn*ar i Ln s c herzer i gaula per daug tiesiogires saules. Nuo netil*amos piiezitros dememis nueiAmedka.4r?. Pavasari nugeniti il petsodinti i T. F us ar i un anufi mii- sausas oras arba augalas kankordil sudaro gana tvttos paziedes. Dquginimos: vtustuiq augidais iiltoje dauginimo lysveje. Ji neauL<ta. ligos: Amarai arba skydamariai.Dcuginimos: Dalimispatallinun labai graiios va-sarl arba sdjinukais. iyd6iirno loikas: Nuo liepos iki spalio (lpielandra squarosa).perlito grudeliais. trgiimcs: Augimo laikotarpiu Zemd turi bDti tolygiai dregna . skydamariai arba fu zariometus Siltoje ir labai Svie(lieliaosJ vie.mri persodinti.niu. li- Pclcrinoss Purkidami prideokite iiedus. jei per ailtas arba per sausas oms.Laistyti tik lnhkitu. mismnq. ima pulti voratinklines f6vyn6: vidurio ir Pietq erkes. Zemd ouolat nri biiti Sies augala. oras ptivalo p rduo. tadiau perpus arba dviem treddaliais maZes- toni vamzdiniai iiedeliai.

ligos: miltligd riuoji . kitaip naujq iiedq ir uojSl uisimegs vos kele%s.ijos Kenk6ioi.dailns geli4 kt ilmeuai.langa-s. ligos: :ei oms sunaikintos. loistyEas/ lrgiimds: Zeme turi biiti nuolat vieoodai dregm. taaiau juos pjauti patartina tik 1tuo stipiiq ir visai sveikg augalq. betne sauldtoje. niSkai idornus daigeliai. Balti arba rausvi Sahrq gniuZulas turi blti Ziedai ne itin iivaizdns. Dainai apidis augalas (vivipams). seklq.I Ardisia crelata Begonia elatior J Atdiziic Aukiroii begoniio t9 = YI h a = - N Ardiljos ttogos laikosi daugelj nittesirl. nes kadaise Zydddavo Zie- goniniai. Dougininos3 Vhilnes geauginiais balaurdZio guzes mdre-siais (galima - iiek tiek wy- tardios 'Ap hrodite' ir kitu netu). Vengti perlieti ir perdZiovirtil Trgsti pavidalo ugliniais fiedais. Geriausiai dauginti iildomoje dauginimo lysveje. krriose bakte. jei Zemes iemperatiira per tedjos. ir ilgiau. 1*- d'rr ir Begottia x hienaLis. arba auginiais. Gericusici cu gc: Istisus metus iviesioje ir iiltoje. Ziedus patartina dirbtinai apvaisinti Svelniu teptuku. anlcsdiau vadinti je. . l-abiausiai tiktq rytinis Tai patrauklus visialis medelis ii Azijos. kad uZsimegztq kuo daugiau vaisiq.daugiausia del pemelyg drdgno oro. Tdvynd: Pietq Amerika. Tdvyttd: Japolija. Tai viera populiariausiq Zydindiq gdliq. lrgiinos: uogos. purkitil Pavasari pelsoKita ypatybd: mazgeliq dinti i T Zeme. mudonais arba mus- vais iiedais.oras drdlnas. kad daigeliai ii diau jie suukiai Saknija-si. Taigi nai: Zeme turi bnd Silta. raudoDZiede 'Renaissance' ('RenesanlZyrioji Rygerio (Rjeger) 'SchwabenhnA ('Svabi ja'). kurios itin graziai atrodo kabanaiuose geliapuodiiuose. Seimot Myr s i nace ae. iStisus metus iiltoje (rte maiiau kaip 18'C) vietoje. bet ne saul6toje. formos sustordjimuose lapq l(Iaituose gyvena bak. Kambaryje paprdstai augiDama per sausas. Geriousioi ougo: Sviesioje. arn Atuk'tosios begonijos ltri{rfrnai . mena . Botavaitg truputi patrgsti. Kinija.jo puoS. l(enk6ioi.riai. srar' ('Aul(she Zvaigzdd'). Kili pr'reii0ros ypctukas 'tusie' ('Sjnzi') i 'Gold- noi: PersodiDti nereikia. Nuo Gamtoje Sis augalas isau. ardizija yra tikras gyvave. Xili prieiirlros ypatujau esantys uogose. Prekiaujama m4. b[tinos ardizijai. ddl to. mtt- bnil itin drelFas. Ypad !traiios veisl6s: '. Siaurds Indija. rausvaiiedes sa-s'). sininiai. Seimaz B egoni aceae.kovo iki rugpjudio ka-s saga iki I m auk<iio. 25"C. Taivanis. vidutiniskai drdgna-s. iydeiimo lcikos: cegu. apninka tikieji t miltuotieji skydamatik Ardisia crenata.ryikiai raudonos l!islymos. kartais m4 pzsirupilti. rl@^R'dra a-l C@ Ziedindmis begonijomis niinai pirmiarsia vadinam1 Beqonia elatior miirunai. Raudonos Zimio dydiio uogos lieka kyboti pus? metq.Dcuginimos: Sdklomis. matyt. iiem4 iiek tiek vdsesndje vieto94 ('Aftodites') veisles baltais. Pdlqritttqs: Pries Zyddjiiis ir birZelis. Ziedilles begodjos papra-stai auginamos vie[erius metus. kad ora-s iyrl6iirno loikos: neveik istisus metus.4/nu' su bumbulo viet tik kulhrriidmis veisldnis. l4 dienq. kad jos Ziedai bufla kuo ivairiausiq spalvq ir be paliovos iydi beveik metus. Itin mdgiamos nes nuzydejusios nevefi a toliau laikyti. taPastebdta. irlsta. Koreja. Iq]rios gausus pilnaviduriai Zie<lai panaius i kinroZes iiedus.

ieisbina nevysdamos beveik iitisus metus. trqiincsl ma turi bfiri visqlaik vienodai dregna. C@ Krimines begolijos auga kerais. Vasar4 magsta Silum4. daugelis jq daugiametes. tik ij4 patartina imaisyti perlito grudq arba putplasaio dribsniq. siaugi'rti aukstakamieniq augalq. o rudeni ir iiem4 apie 12 -16"C (bet pakelia tea (') lu- nuotrauka P. pavyzdiiui. .Va-sar4 joms pathka 20 . peNodintiiTarbagdliq Zemg. kad laja bnQ dailesnd. va-sar4 iugendti. Nuo kovo ik mgpjuiio tresti kas savaitg. . puskrumiais arba krlmais. bet ne sauletoje vieto- Douginintcs: Pava-sari augiliais iiltoje lysvdje. ir Zemdje. l(enkdici. 44) pameginlite ii- f6vyn6: Amerikos atogr4. negu rlSys ir veisles pukuotais lapais. jei reikia.praddti laisti la- Postobo: PaMiiai pdzi[r'tma tr Patahystachys je. Yengllir - pedziuyitne-ir-drdsilis Dertekliaus foxd6kle susi- veisles. suda. Ziem4 lairytas per Slapiai ir per tam. Be|operone bnna ir aukStaklnie i. B egonia limmillg hea. iyd6iino loikos: Pa. Populiariausios yra: o@ loistymcs. .e- geltoniq paiied. ligos: amarai puola po iildymo periodo. 238). Teiraukites asortirnento sqra. Beqonia egregia. Begonia coccineai i\ Nuostabusis'). TKS 2 arba Zeme azalijoms. Begonia tuetaLlica. akantiniai. ilimoz Acanthaceae. jei reikia. Koralinds begonijos (CoraLlina lljiatrr€j). kad augQ graii laja. . pal f zecLll. . Ziemq laikyti sausiau. Geriousici cugc: Lauke ir kambaryje labai Sviesioje. gausiai iydds. Vielos labai gausiai Zydi . fdvyn6: Meksika. kaupusi v. - lio. ieimaz B eg o n i a c e az. Geliousidi augd: Iitisus metus Sviesioje vietoje. - ninkystes lmorese (-> 95 . nuo rugpjuiio reiiau. Pavasari priei peNodinant nupjauti [glius. (+ P.'Comte de MiribeL' ('Grdfa. - - ir tikji labiau bijo v€sos. iyd6iimo loikcs: lvairus nelygu kokia ri5is ir veisl€.nugraibyti.21).li kiausi- Kili prieiiuros yprtu- nci: Pavasari. Ti*a T.iq ir tarp jq kyiandiq ilgq baltq tik- njq des Ziedq.siai augalas ima mesti lapus.. Nuo kovo iki rugpjndio trgiti ka-s 8 -14 die- Beloperon6 kartais auginama kaip vienmetis kambarinis ar balkoninis augalas. ir kihis metq laikais galirna persodiiti. Daugini[os! Vilslres Kenk6ici. be- gooiniai. ligos: Jei ze- auginiai itin gerai ialcrijasi ir vandenyje. Nuo to augalas bus tik veilesnis ir graZesnis. o kjq isnbiai patraukliis l3pai. . Jo l. loistytnos. G-ali. Rfiiys lygiais lapais megsta daugiau iviesos ir saules.Begonia Beloperole guttata Kr0nin6 begoniio Beloperon6 Begonia li rmhxgheana Zjdi n o kDvo iki geg ias. Priq{ tai dviem reddaliais patrumpinti nglius. iiem4 kiek vesesfle. taaiau balti tikrieji Ziedai iisilaiko vos kelet4 dienq. kambario temperahlr4). Zos. iis diiugins ius ne vienerius melus. B egonia se r ratipet ala. O iis graius puslirumis iS Melcsikos gali illus metus biti jiisq namq puosmelra. md perdZilvusi ar per puola miltdaug Slapia lig€.rndeii tuojau iipiltr). lrgiimos: Vasar4 laistyti dainai ir gausiai. Ilgesnir:s uglius patartina nuolat lfiti prieiiuros ypctunoi! Nuo kovo iki bir. Vasaiq patarti- ml oiski ir iiek tiek pukroti. bet ne iemesne nei 15oC ternperatdra.22"C.tra. Patolinos: Ii auginiq Beloperoni - lcboi gyvybingos puskrimis. P. Palarinas: Krnminiq begolllq ruslLl f velsllq ym itin Zaviq. Zie<lai pana-fis i apyniq varpa-s.lp.Sq gdliAdre-sai.iyti iS tams- m irgi kiek datuiau geneti.

violetiniai ar balti paviefiai ijeAat.a ! Iia rto - Kili prieiiiros ypctu- noi: Vasar4 dainai api- purksti ir. Eeiai vedinamoje vietoje. Vasar4 laikyti Siltai (per 96 .linkstantis). kas savaitg trgsti. jei iiltai mos pabaigoje.ril. Browallia viscosa it Browallia lfili plieiirllos ypalu- n* nrci: Persodinti nereikia. miirunams ir kitoms r[-iims reikia iilu- f6vyn6: Amerikos atogqZos. Vasa{ paseti prie Sviesaus laluo ir s6klq neapiberti Zemamis. iydeiino lcikcs: t:rowallia speciosa iy<li titisus metus.Va-sarq laistyti gausiai. bromeliniai. B. gana gerai pakelia saus4 iildomq patalpq or4 ir nereikalauja ypatingos prieziiiros. - uuliukg Ziedynai (lotyniSkai zntares . kaip kambarines rugpjfiti.. 20 . dfiasi vis uauji melyni. Brna misri:nq ir su ora11iirriais papedlapiais.us krimas. jei bntina.I Billbergia nutals Browallia J Bilbersiio (9 3 F I = YI a N v-Ditbergija ne tik graz. Vasa14 tarp I I ir 15 valandos pridengti nuo saulds. Pamcvaius. vasaroti gali lauke. jos laiko. u. lieti maz^i. Kaip sodo gdles sejamos vasari. c@{ Laisfymas.25'C temperaturoje sudygsta per 14 dierq.ds Argendn. Bilbergijos slixoteles sudaro siauri ir ilgi taNi viksvos lapai. sudaryti iS violetiniq iiedq ir tamsiai rausvq papedlapiq. Alsorgioi: Kaip ir visi bulv vietoje.btJviniai. L< lapq pazastq puviflys). Gerirusici augo: Sviesioje (ret saulEtoje). Iitisus metus pakelia kambario temper:ttu4. tk Dcuginincs: Auginiais arba seklomis. Gs vasarin6s sodo gelds. grandifora Dauginimos: atialomis. Patarimas: Bilbergija geZiemojaialtri vdlyvq vasar4. speciosa. kad i5augtq gra.'otr)dlll4 grandiflo r a ir Br ow allia rlscosa nuo lapkriiio - Geriousici cugc: t-abai Sviesioje.ga. populi. tr?iimos: Vasar4 laistyti gausiai.jei iiltai daugiau. Sia. T6vyn6: Pieq Brazilija. I vien4 geliapuodi pasodinti 5 . Browallia speciosa iydi iitisas metus. krDmis tamsiai Zaliais laZiem4 saikhgai (gresia pais. rai tinka pmdedantiesiems gdlininkams. puola baltaspamiai.bergia naans ilem4 gali stovdti ir vdsesndje patalpoje. B rowa lli a nto - dinga.6 sejinukus. - iie- ieima: Broneliaceae. Ziem4 slau. Zydi priklausomai 1luo sd- - tretane- Browallia laikoma vienerius mefus. - Kenk6ioi.fiausia ym B/o- - kiek ve- Ziernq jei laikoma vdsiai. ISjq ant ilgq kotq kyio 20'C). iriai. c@g IS visq 6 Zinomq rusiq be11e Tai vienas atspariausirl kambariniq augalq. bet ir labai atspar Lus a. Tai loistymos.ugalas. s. bet ne sauletoje iki sausio. Urusvaius.us. be to.l(enk6icl ligos: netai. Nuo geguZes iki rulpjiidio ka-s savaitg trgitr. ligos: tei oras per sausas. persodinti i plokitesni ird4 (tinka T arba g6liq Zemd) . icimaz Solannceae. Kol augala-s auiitisus metus auga ir sklei. lrqiincs: 30 iki 50 ctn aukiiio pus. Ji iydi nepailsdama ir isaugina daugybg ataugq. iyd6ir'mo lcikos: rei per.

Labiau- llili prieii0ros ypofumoi: Augalui periyd6jus ankstlnr'4 vas. mis veisldmis. per kieto laistomojo val1Seimoz S o lanace ae. Paskui liautis trgiti ir maZiau laistyti. Grirusioi ougc: Sviesioje. Trgiti kas savaitp. bet uitat nuolat skleidZiasi vis nauji. ir kiti tera viemmeaiai augalai ir perzydejg ismetami . brunfelsija nuodinga. dells pertekliq po pusva- latrie parduodami pava-sari kaip kambariid gele. Iigos: odl per tvalkrus oro puola iydeiino loikcs: t.f 4 pe1sodinti i P arba TKS I iemg."'' B t{elsia paucifloru var. i Salis augandius iglius. calJcina. Silto ir l(enk6ioi. calycina. 25"C sausio iki rugpj0dio. ligos: Lapai laidiq m6lynumo Ziedais geltonuoja (chlorozd) ddl su baltl alote. gus Dglius patrumpinti Kiti prieiiriros ypotumci: PeNodhti nereikia. nors ir vieni. MaZdaug 500 ivatfu iio augalo ruiiq ir visos isvestos veisles tud para- lalxlq. iyd6iino loik*: Daugininos: Vbi[dq ar- tik vienerius ir so- viniai. ivairiq atspalviq violetiuiai.Brulfe lsia Calceolaria Brunfelsiic l(olceolioriio :. 97 . pnst4 apatini vainiklapi Loistyrnqs.tu" sausio ae. pusiau sauldtoje ir Siltoje vietoje. apie 30 rusiq Zemangiq Gera. raudonos arba orallzifle-s spalvos. galite auginti net i labai ret4 Calceolaria darwinii. frgiinos: . . lrgiimos: uV^ ^iA\ C'dlceo16 lotyliiskai rei!kia 1naiq kurpaitg. Jei turite vesq Silharni al- Douginimcs: Va-sar4 sdklomis. Balti. btldens. plati larpaite iSsiai tinkr langai i Siaurg. bet ne visai sauldtoje. duose. kude l1elir*g iakotis. pinarium4. - jis S crop h^lariacebervidiniai. kuo vdsasndje (15 . baltaspaflriai ir amarai. ir iiem4 iydinti veisld lail(enk6ioi. Rudeni ir Ziemq daigelians reikia papildomo apivietimo. lyg namoje vietoje. Nuo kovo Geriousioi cugo: Labai tsviesioje. Yra iemdje. Prekiaujama tik kultiirind- Seimo. Prigyja sunkiai. Zememis neapiberti. Daiginimo temperafira l8'C. li iileidZia tvirtus. Labai nemdgsta sauso iildomu kambariu oro. puola amarai. kuris daZniau auginamas balko[uose landiio ii paddklo iipilti. f6vynd: Brazilija.i priiiiirina kalteoliarUa apsipila gakrybe mie14 tarsi VelJk4 arg iiaiiied4. dvispalvi Laistyti gausiai. tyti vdsioje (10 .12'C) patalpoje tuomet gpusiau Zydds.vienspalvi. nedera painioti su puskrimiu C alc e olar ia integr i/olia. Tq mi*iflLl. iki geguiBs. il- nos. IS jrl laistyti millKtu Silh vandeniu. Nuo bangliq auginiais.20'C) L gerai vddi- jo iki rugse- drdSmes negaileti ir iijq kas 14 dieml trgiti. g Loisfymas. geltoni. Nuo lapkidio iki sausio augal4 pasta- Atsolgioi: Kaip ir visi bulviniai. dideli ir kiek mazesd (relygu ruSis) Ziedai laikosi relabai ilgai. nes gyvuoja mefus. bet va[arba demet! ryAkiai geltoSrl. DaZnai apipurkiti. l6wr€: Pieq Amerika. c&6'db Brutfelsijq gerQ sudaro medeliq t populiariausia kambarind gdli yra Bnadelsia pauciflora var.

lf"H:111i nuolat tolygiai dregnas. ddl per sausos .aziau taip geriau krausis pumpurai. svyravimq ir nelaistysime ieirnaz Theaceae. f6wri: Ryq Azija. bet lapus.jei per iilvri Ziernokad pumpurai subrgstq. auginti kambaryje'. Paskui laistyti r. Camelliajaponica veislds 'Alba Simpl.Latnctua miiritnas 'Barbara Dougininas: virsnniq Clark' yra istabaus dybe pumpurq augitriais rug.pemelyg suddtintudtuojau netalriios pum.I Camellie Komeliio J 19 = YI I- a I = N N o seno oltgitana Camell. sodinirJei pasirupinsime. Saknq Zula-s griu- Mdgdjai gali rinktis bet HLiffi. t rct rnargi. iilei- - diia gxaKiiai svy'randius flglius irjau nuo spalio mtue-sio iydi. jei lmanoma ne auki- tempemfircs vtiyti flepatartha. kur jos auga. b0. augalas meta (geriausia 20 . Gericusici cugc: cerai ma visada po Zyddjimo. Ziemoti me€lsta 6 .diio ir gau. Beje.jie skiriasi dydiiu.ler i Elegans' tg labai drdg9Es ir ve-sus. Kenk6ici. vdliausiai iki liepos pabaigos (geriausia i T iemg). pilnumu ma. ' Appb Blossom' k'Maidzn's Pe6odi[a- - Blash'. Be to. Ddl per aukitos temperatiiros arba sukiojant jau sukromsi pumpurus augalq. iki liepos pabaigos tr9sti azalijq trqsomis. krrie augina ka. Pofcrinos: Kambaryje geriausiai tinka auginti Cane Lh a sos anqua't erslds. met Sios puikios gCles praZys nuostabiais Ziedais.siai fodi- 98 .25C).8oC temperatii- -^.sdien apipurldtj. lrgiimos: Siukstu nevartoti kalkifi go-vandeus. a[traip jie |rukis.. apie katnelijas daug kalba. Nuo tada. Nuo gelxrzes ituesti i lauk4 ir pastatyti paurks- l5'C jo arba ddl neteisirlgos priezilros vasar4. vddinamoje. mudonosios tina alrkita tempemfiru erkes. atbatkalkingr vandeniu. balti. turi blti pertekliaus arba per kieto valldells kre0ta pumpruai. be to. te$eje kaip l2'C. kad kystes lmones <laZuiausiai oras ten. zalsvl uggeriausia tnediiaga. ir Svelmelijas irjau sulaukd niai raudoni. "Ar jai nubyrds pumpurai.I puos tcna .pateikia nuo seno iSbandyt4' C hand. vesioje ir Tikro iieuos sodo .ga bltrljuos visus ii]vardillpurus..amarai. veislg. kasrnediniai.et ' ('Bahoji pa- prustoji') aiedai da g Wesn| iviesioje patalpoje be tiesiogines saulds.F' - tl pJuflo menesl. ti ir apraiyti.ia japonica veisle 'C h and le ri El ega ns (' C a n d le r io gr akii ioj i' ). jokiu bidu repurkiti jie iisiskleidusiq Ziedq tadiau l1uo to ruduoja. ir purpurisukrauq pumpurq. neleisime joms iyddiino loikos: Nuo k9sti staigiq temperatiros spalio iki kovo. ir kuo ivairiausiq ar ne?" kankina-si berausrq bei gelsvai roZines maZ visi. Jos auga ldtai.4polla' . Mat niai.' Si Lver Waves' . Ii nepilnaCamellia j aponica veisliq gerai tinka viduti\ lfili prieiiiros ypclumoi! Ziem4lapus ir pumpurus ka. nestatysime Siq geliq arti radiatoriq.e1nes. Tai rte visai taip. drdgmes neje.spalvos atspalviq. nevajos del metlkiau. ligos: Puola Pumpurams susikauti bi. Saknijasi maidaug po 8 savaidiq. kai ima leisti met[gius. liai - roje. lcislyncs.ir kuo imantriausiais paraukimais sios prieZiiros klaidos .

' ' 7. .F --&. .w '-.-pr-eo>.ld-:.

Jis iSmet:lmas. iis augalas yra vien:lmetis. Pilkasis puvi1lys ir lapq ddmddige d61 iyddiimo loikcs: lavasaris ir vasara.bit 1tr7 liai: Vir*tje: Conpan* Ia poscharslqona. Vaikus ypad vilioja vaisiai.rkaks vesios. kurie simezga nuZydejus.llors ir karhls. Tdvynds Vidurzemiojitos prkrarltes. Ziem4 poilsiui p.u. iit r -lraUIe- tinklines erke-s del per iilto Ziemojimo ir per sauso kambario oro. vietos. rua loistymas. Kili prieiilros ypotunai: Po iyddjimo ruder i Dauginimcs: Augitiais. Ziem4 pirktus augalus laikyti kaitrirl sirules spinduliLl. o kad geriau bet p. Kaip sako botmri. Nuo geguies iki ru!:pjuiio kas 14 dierq taiiau vaisiai. ne aukitesneje kaip 20'C tenrperaturoiq.nula pyronida lls. kurie teka pjaunant augiI1ius. T6vyn6: Rytq Azija ir tuo Vidurio iki Pietrl Amerikos.'1. betjie tokie . ir trapusis katildlis. Labiausiaipa plitusi ir l|agiantu katiLlb vcisL. Gericusici ougo: Sviesioje. l1et sauletoje vietoje. Sis augala-s o tai retai pasitaiko . tnazri lieti. ligos: ter iil- * ui- ieino: So/anaceae. Daiinija: Campanulo isophylla Polcrimcsr Baltus syvus. Lat gero.I Carnpanula Capsicun annuum Korilelis J 19 Vienumetd popdko 3 lI = YI a N Catnpanula isctphylLa 'Mayi'. Augimo laikotarpiu trgiti kas savaitp.l. Vasarq laikyti gerai vddinamoje parrlpoje. e. nuo per sauso ir tvankaus oro puola atnar:ri ir skydamariai. yra ivairaus stiprunro od4 Douginimas: Pavasari dirgiuauiio alkaloido kap(gal. per dideles drdgmds. @alta'AIba' bei meisvai violetitle'Mol'i' v c& eisl€). kad juos norisi beo1at iispjautj. hgSimar: Laikyti toly!:iai drdgnE. net sauletoje. ligos: VoraIs. nas glwuoja iyd6iimo loikcs: Nuo kovo iki spalio. Daugelis neZino. Jq vaisiai buna bet gerai veclinruloje vietoje. cilindriiki arba smailiahrgiai. auginamos ir priZiurimos panaiiai.sdklomis pclcuoruve-se/. t00 . uenuodingi. 'Alha'. Tikasis jo groZis vaisiai. je. nugendti. violetines. l(ili prieii0ros ypclunci3 PeNodinti nereikia. Grai us rirrur is la ugo paplto|ales. augalus laikyti labai Sviesioje vietoje. ilgiau ji- i Can pa.pakelia net ir kalkiug4 laistom4ji varde1.n u I a gi/ls.r. bet ne ilapiq. lrgiimos: Nuo pavasario visQ lairlymas.ma isigyti saicilo. ik rudens laikt laikyti tolygi. ve-siai trip jie gyvens. bet va-sar4 saugoti Duo l:urie lengvai iaklijasi durpiq ir smdlio miiinyje. kai vaisiai susinaukia. o&g Dekoratyvios vien. lr Canpanula isolthylla. Ziern4 labai T:ir". armzzrr. raudollos. Atsolgioi: Kaip ir visi bulviuiai. fra it Canpa. Jlose tik vieuerius par?iti. KlrStomis dielrornis gausiai. br:l- toje patalpoje. geriausia balkone. zyclncrus pavadilirlas nis ni!ies lnetus..rsia ruden! ir apie Kal6das.r1net6s paprikos parduodarnos daugiar. vienarnet6 paprika yra nuoding:r. ieimot C a nt pa n u la cca katil6liniai. Kenk6ioi. sustabdyti galima panardinus augalq i dnrlgnq vandeni. mazdaug 10"C. - uZuovejoje apskiti. Geriousioi ougo: Itin Sviesioje.]sollo*lo:. pavasari persodinti i nauj4 Zemg.ritrrls. z3lrosios augalo dalys lruodinEos. kuriq Zrnonas dar vadiJokr'ibo kopddiornis. oral)Zi A\ arba gelto os spalvos. kad iis augala-s pSpnKo\ gnnlnlrus.stogeje ir u:uovejo- megztqsi vaisiai - lauke. viniai. Kenkdici.ri dregn4.

lrgiimcs: Va^s:f4 Iaistyti gausiai. dabar. Kovo md- trgsti. parduodamas kaip viellanetis kambarinis augalas. anksdiau vadint!-s I/ir?cd Iosea. kad iisisakohl. Gericusici ougc: Itin Sviesioje.artemas bei per- iiemojusius arba jarunr-s augalu-s nuo pava-sario iki rudens ka-s savaitg D!uginit||os: Auginiais kovo mdDesi arba seklomis va-sario mduesi iildomoje daugirimo lysveje. iimokus Indijine chrizortiSartginto nesipersodintiiTarba TKS 2 iemg. Nekaip auga ten. lrgiimos: Sakrq griuZulzrs nrri buti vos dregra-s. bet ne sauletoje vietoje. Mazdaug 3 cm dydzio Ziedli roziniai arba balti. Potorimoss Nepamirskigeld hbai jauhi au- reguliuotiZyddjim4 i!tisus mefus. Naujus Lrglius daug sykiq gendti. lietin- rliimis. Gericusioi augc: Sviesioje ir vdsioje vietoje.Cathannthu-s roserls Chrysentlrernrrrn irrdicurn Indiiind chrizonteno Daagianrct^ wis!2s ilgahiui auga vis veiliaa. o Siltoje rarnioje vietoje gali augti net sodo lysvdje. gali neistverti. I vienq gdliapuodi susodhti po 3 daigus ir vierl kart4 Dugelldti. Nuo kovo iki -mgpjndio blua sniego baltumo. kad visai nenudziuhl.7 cm ilgio lapus puoSia balta vidurhe gysla. krip kumai.clnizlntemos m4 daug maZiau laistyti ret. su piluavidwiais ir nepilnaviduriais gaiiais. Ankdiau. st - galo dalys nuodingos. Chizdltemos gali Ziemoti ir taip: lugendtus augaivie-sioje. Kenk6ici. - gas klimatas. kuris iS tiesrl y. lliti prieii0ros ypotumci: Kiekvien4 pavasari persodinti i T. lcistymcs. - - buvo megsurmiarrsios karnbariuas geles. - t 0l .llllatyti apie Visus 5VellltloslUS 1r Vellllei. Jo tamiai Zalius. Ziemojimo tempekai kambariuose prie lango ratiira l1uo 3 iki 5'C. Tadiau labai dideliq ialnq augalas b. JoS laistymos. Daugiausia Siq gdliq galima p. Douginimos: Pavasrri auginiais.ii ialiiui. . Vienos auga l4 dieDq trgiti.klip Kiti prieiiriros ypclutrulnpakfi ietrini ir vainiki.rugalir. kitos . jei laikoma per iiltai minuojandios muselqs. ligos: emarai ir voratilklin€s erkds. Kenkdioi. aukshes. nedelis. citrinq geltonumo. Siltuose kambaduose ilgai neiisilaiko.Vasar4 mdgsl1 bnti Siltai. Prie-i Salnas .a keras. ieimlz C o np osi t ae. ojq viduriuka-s raudonas arba geltonas. Prekiaujama tik kultudndmis Seimoz Apoclnaceae. iyddiino laikos: geguzqs Nuo Alscrgioi: Visos iio iki spalio. 2. bronzines.rpdengti egliq Sakelernis. PerZiemojusius augalus ir padiq isaugintus daigus l'luo geguZds isneiti i laukq. ndti.mdi: Po 2ydejimo nugeuiai medeliai. suglanba.lus prsodinti sode iaLiedilai. pukidai. iyd6iimo lcikos: enrciiau nuo liepos iki gruodZio. c@ Catharanth srose s- egzotiika-s musiskes nelsvai violetines iieme-s (/i?ca rarnor) pusbrolis. Ziebrldlvoversu. f6vyn6: AtogrqZos. gtai. T6vyn6: Kinija ir Japonija. Catraranth s roseus karnbary:e auginamasjau nuo 1757 metrl ir yra vis labiau megstamas. kur vdsus.5 . Jei vandeus per malzai. Naujai isigy&Ls chriz.s bemat bet velgti drdltmes pertek- laul kns Zietn4 saikilgai.ri ir tik tjek. ramioje vietoje. purpurilas ir iviesiai violetines. c@g Chrizantentos Egsta rXsq. Ziem4 kiek vdsiau (apie l5"C). Atogrqiq kosmopolitas. TKS 2 arba gdliq Zemg. ligos: netai. roiindq raudonos kaip vynas.

Fonune I! a maiiau . ti kanebent I -2 ln aukidio te- Kiti prieiiiros ypclumoi: DaZnai apipurkiti.kalnbario temperaffiros sia vallde11i.roride. Geriausiai ougo: Iitisus metus labai sviesioje ir oet Muldtoje vietoje. nttiniai.r. Zinomiau. vadinana kinkanu. lapai rrrreina ddtrdrnls. Kamerunas. ligos: Del per sauso oro ima L_risti Ziedai ir prunpurai. Gedausia tai daryti vidudieni. 102 . Kenk6ici. toddl ziedldulke-s reikia teptuku pemesti ant purkos. kas savaitg h?s- lfiti prieii0ros ypolubihl moiS Pasinrpirrti. Europoje Sis augalas chemindmis slopinandiomis mediiagomis Douginimos: Auginiais geguZes mdnesi. Visus metus melsta b[ti Siltai. f6vyn6: Vakant Afiika. hrris savo girntindje rugpjuiio ti. pavnsari persodirrti. Kaip gaiima mr8e11eU. Jei reikia. da. Pclarimos: Kadangi Svenhneclis visai :regali augti kambariuose su centriniu Sildymu. dintiji! raujq Zemg ir pel. IE4OO n' lqi5lymas.vos drdg|a.nai apipuk\ti. hfiimos: Vafioti tik suminh<tllt4 GtaZ[s vaisiai. balti. V a rb enace a e.rs trurelapiq. Vasarq jei pakalkamai iilta.r Fott nella miirijr:'s C i t I oIo r t u n e I I a rrt it raizgo iaklys. Xenk6ioi.nitis. jo ieapvaisills ieimaz beniriai. vabzdziai. ligos: skyaamariai. Ziema mdgsta nuo 15 iki l8"C temperatur4.I Citrus Clerode dnnn J dtrinmedis iventmedis (9 3 I = vl 1- a N #&n' citrsiniai Kairdje Cyt rolort uttella. Geriousioi ougo: Labai iviesioje vietoje.ri apgenejus. jam geriausia Zielnoti vesoje (12"C) ir kaupti jdgas kitai vasarai. iyrl6iimo lcikas: Nuo kovo iki rugsdjo. iydeiimo lcikos: Ziedai ir vaisiai yisus metus ran- vie[u kartu. nuostabiai kvepiantys Ziedai. Nuo kovo iki rugpjtdio kas savaitp truputi pafftr<ti. Augillti ant pala[gas arba patalpose. ioze) ddl pemelyg kalkinSeimo: Raraceae. Zeme turi biti . "Nekalta meile". o antjq sukrauna laujus Ziedus. Geltoni lapai (chlokaftais net me0qsius. go laistomojo vandens. miltuotieji skyda- kibiais stiebais uisliuogitr et i4 m aulciti. o dasi Douginimcs: Augidais iildornoje daugilimo lysvdje.ro. arba Citn$ i.Clerodetldru t . Gal ddl baltq kaip sdeg. Nuo kovo mdne-sio ima skleistis Ziedai tankiais netikrais skedials ir q laaihl sodams suteikia kvap4 piauzianti vaizd4. persodinti i T. Pavasari. Tai gajrs vijoklis.'ijoklis. Vaisiai iisilaiko kelias savaites. tr?iimo5: Nuo pavasario iki rudem laistyti gausiai. j4 mDsq sene.ie. Tadiau tuomet jis numeia Iapus. Vellgti kdllslgs YandelNl Ziem4 laistyti labai m.r1ai. Pctorinos: Jei savo cit- Lvugiramas iemas i-r parduodan Ls kaip l<r[lnas. klr maza vietos.stltyti Silaiau. TKS 2 arba geliq zemg. -^^ lqistynas. perso- pravadr iiresti laukar i uzuovej4. voratinklines erkes. bet ne saulekaitq. maiiyt4 su sodo mo1iu. ii kuriq Llio ryikiai raudori iiecLri. Aftikoje lailGiiais is). jei per lalta. kad oras labai dre$ras. Kai visrl puodo Zerng ii- uiaugaltys Cif nrs ricrocarpa (arba kltarp Citrus j apon ica. dregname ore. Prigyja itin sunkiai. viszaliai odiiki blizgantys lapai del iiq ypatybiq auga)ai tapo itil1 mdgstamais kambari- Clerodendru r!!iq kambaryje auginamos - tik nedaugelis. deiiije kit*uzas Svenlnedis - gaj s ). Nuo kovo iki las poetiskai va dindavo niais kubiluose arginamais augalais. ger. rinmedZio negalite iineiti laukan. fdvyn6: Pieq Azta. Pavyksta mariai. Netrukus jis iileidiia naujus uglius. v er- tik Sildomoje dauginimo lysvdje.

dinasi. Jas Dcuginimcs: tuputi trgs- (18 . Jaunus augalus kasmet pexsodilrti i T zemg. ka-skart apsipilaDtis nqsulaikotrais ugniaspalviq bei skaisdiai raudo1rl Ziedrl srautais. ti. Gericusioi ougo: Nuo spalio iki vasario pabaigos iviesioje. Kenk6ici. Vos tik pasirodo iiedynkotis perkelti I Silt4 pusie. tik reijos Ziedu-s gofia lapai. iydtiiimo lcikos: lvaiKlivija kasnet darosi vis Eraiesnd.5 cm. kad kilnojant i. - Loislymcs. vesioje (ne Siltesreje oei 12'C) ir nesauldtoje vietoje.20'C). Ge[ninkai mdgsta ivairias jo r[iis ir veisles. daugiausia Kosta Rika. pavyzcl i. Nuo birzelio Douginimcs: Virsunes arba Soniniais auginiais. aprinka miltuotieji ir paprastieji skydamariai. Ziem4 Ziedus krauna 30 . kas savaitg po ieimoz Anaryllidaceae. C o lan n e a h i r t a. Piflnuosius Ziedus sukmus po 3 6 metq. Ii svoghDo ji iileidZia kardo formos lapus. puksti. amarililiai. seDes[ius geriau palikti ramybdje.Clivia Colutmrea Kliviio l(olunndio \r cP /I (U/\J Tai bene puikiausias svy- rantis augalas. Itenk6ici. I03 .)meti gdliapuodi. iyd6iimo lcikos: Nuo vasario iki geguze-s. PerZyd6jusius Ziedynkoiius tud- iviqsioje. Colunr ea t i cr op h! I I a (keletzs jos veisliq rnargalapds) bei ruiiq miirunus ('Sfa- ranger'). c@B'fu9 rus. fdwnd: Natalis. [ksmingose vietose tarp uolq aiba miskuose. augalos Iunnea tniirilnas 'Stavonger'. 25'C Silumos dirvoje. kad visai neiSdiiutq. laistyti gausiau ir pastatyti Siltesneje vietoje. per arksti praddjote gausiau laistyti pavapuse i ivias4 (+ P. tuojau [upjauti . hgiirnos: Augimo laikotlrpiu Zemd turi buti tolygiai drdgna. Klivija auga drdgrose.d vietos i vie. ji negavo deramai q augalas bfiq vjs ta paiia pailsdti. nelygp miis ir veisld. mdnesio kolumndjos gali iki vasario pabaigos duoti pailseti (laikyti 8 . alsargiai atskirti. 45).ilgq Ziedynkotl. PerZyddjusi4 apkarpyti ir sari (Ziedynkotis turi buti laislymds. ligosr rei ziemq per dilta.10'C temperafiroje ir beveik vasaroti pakabiltos rnedy- Atsoryiqi: Klivija turi nuodingq alkaloidq.40 dienq palaiky- ta 15"c. krdulra ZiedyDkoti. vakia pa. l]fiinas: mariiausiai 15 qn auKVasar4 laistyti gausiai. saus4). Co- humea gLoriosair jos veisl1' Purpurea' . Polllimo$ je. Afrika. Vasaroti iis Palorinas: Jei jIsq kliviaugalas gali lauke. Seimaz Gesneriaceae.{dli Pavasar! arba va-sar4 atzalomis. Vos Puikus svyra tis tik pumpurai iiauga iki 0. Nuo kovo pos kas 14 iki liedieiq trgiti. Nuo lapq kuo dazDiau Geriousiai F !ugo: Ne per valyti dulkes dr6$ru vatos guiuiuleliu. Venlrti kalkirgo vandens ir kalkingq tr+irl I Ziern4 laistyti tik tiek. bet vetgti drdgmas pertek.iedynko- persodilti ! Zemus gdliapuodiius su T arba TKS 2 Zeme. Coltuvxea )c banksii. pusiau [knnhgoje. o pava-vr! . tinkamai l1audojartt Zem4 temjau per peratiir4 Kalddas. ligos: Jei karnbaio ora-s per Musas ir nuo skersvdjo meta lapus. Co Kiti prieiiuros ypotuItlci: Alsargai purk(ti kanbado temperatiros vandeniu * jokiu bidu ne saul6je ir ne alt iiedtl. Tik kraudarna iiedus apie menesi turi pabuti vdsiai.iui. gesreriniai .dio) arba nepakankawrai liau$ Nuo spalio mdnesio laistete augart . bet siltoje vietoje. T6vytt6: Vidurio Kiti prieiiiros ypotumois Kai iileidZia lapus ir Amerika.

155) gendiai. Alrksiiau jos boturinis pa. l(enk6iai. Gericusici cugc: Sviesrau pavesDSole. Ziem4 megsta Siltas (ne vesesne. sauldtoje ir gerai vddinamoje vietoje. tdliq. kad Zemd br. larrie ger ai Saknijasi Sildomoje dauginirno lysveje. trgiimos: vadinirnas buvo Roclca Vasaftl Zeme tud biiti vos coc. ruo spaninkamsji nepatiko ddl sa. gelsvai roZiniai arba oranZiniai Ziedai grupuojasi va. Rugsejo rndnesi inaiti vidur ir Ziemai pastatyti iviesioje bei vdsioje (apie tuotieji skydamariai.e'Mana Wall &ed' megiama ir iiandien. o Siuo metu ji priskiriama beveik 300 ruiiq vienijandiai storrlapiq Crdss/ld (. Va. Demesior krosaoclra atvd- i ieimai sr:s iaklims (ypai dr6!tloje Zemeje) gali bemat storlapiniai. ji uzauga 30-60 cm aukiiio ir iydi ry-ikiai raudonais Ziedais. ploluodds erkds.s kaip l8'C) patalpas. betpu. bet tik pa-stogeje.lq T6vyn6: Pieq Afrika. C/os Indijos. ziemq beveik sausa. t04 . todel pat rfiina auga14 daZnai trpipurkiti. Jaunus augalus dazlai ge- akarthiai.I Cra-ssttla coccilea Crossandra infrurd ibu lifonnis J Rorhiio l(rosondro tD 3 F I = 6 a N . l8l7 metais buvo atvezta miikitu. ojuk kaip tik jie krauna traujus Ziedus. uuo pat iemds augantys IBli. iStisus metus sioje (ypad Zjemd. Kifi prieiiiros ypotu- dre! mdi: Or. Ceilotas. gali apnikti miltlige.iio iki vasario mdlesio leperlieti. ima lristi arba susisuka lapai. lapinds nematodos. Jos veis]. TKS 2 arba gdlitl . Zrli. ne-si virSuuiLl auginiais. re-s tik apatines jos dalys medeja). vel iipoprrliardjo. Vasaroti gali lauke.iEd]ILPavasari persodinti T.Lcistymos. Geriousioi auga: I-abai iviesioje.rrio md- iydeiimo loikas: Nuo geguZ6s iki rugsejo. Crassulaceae.Ls tr. G6li- Lcislymcs.) P. kol pasirodys ijedpumpuriai. neti. bet kai i Europ4 iS iiglius vienas ivedq sodininka-s SeStarne daiimtnetyje patrumpinti maZd. Douginimos: Vas. ligos: ler siltai ir per tamsiai laikomq augal4 puola amarai. T6vyn6: Lrdija. l(enkdioi. mil- praznti ! P. Ji gerokai stnulkesnd ir keslresne ui Dataraliai gamtoje augandias apie I m aukiiio savo seseris. ligos:.---*-J Rochijas iiedai #& - I iepsnoj a li ii t! deg I t! G aN c&6'db iS i |isa me pa-so u lJj e ve is l i' M ona Wa!. Naujiems ugliams bus erdviau. Silk.rri buti labai iyd6iimo loikosr ceguZd ir birielis. per sausils orus arba salta ia per dragna Zeme. as.sar4 kas 4 savaitqs palaistyti kakusq hQ- Viena penkirsdei jmtiqs Sios genties risirl.emg su perlito gnideliais. Xiti prieiiriros ypotumoi! Po Zydajimo rdnlros vlr1deoiu. kambario tempe- Sotis. kad isaugq grazus krDnelis. Rochija yra puskimis ([ors tai ne iikart pastebima.rpomis allt ilee kotq. Tadiau islldiqkai$ls nemdgsta.isirfipinti.rLlgF kryzniikai isdestytais 2 cm ilgio lapais. rugpjniio krs 14 dienq i laistom4ji varderi imaiiyti galiq tr4sq.l h ed'.r. l0"C) vietoje. hde iiauga iS laprl paza-s- bet iiukitu DesrFlaDillti Z. Pjnvio viet4 priei ikisant ietndn kelet4 dieDq apdZiovinti. lrgiimcs: Augirno ir iydejimo laikotarpiu laistyti gausiai - sandra i nfu ndi bttlifornti s. Dcuginincs: Ugliq galais birZelio menesj srndletoje Zelndje. Jei per dregras ora-s.voratir*linqs erkqs.tr€-a. Jei Siltoje vietoje. [esauldtoje. veislininkystes budu pa-ialino jos "tropinius kaprizus". Nuo kovo iki vo inorjrgo bhdo. Seimoz Aranthoct* .+marai.rug l0 crn. drdgD. Piltuvelio fonnos geltoni.ri ap.

kur auga laukiliai ciklamenq broliai.. Tradi c i nd /-) ci klanr en 4 spalva. Toddl seti geriarusia vasario mdnesi. Tai kalnq mii\ augalas.20'C) bet kuriuo metq laiku.tukinds je (18 . Geriousioi ougc: Suiese-sniais mdne-siais. . su lfili prieii0ros ypctumai: RudenipeNodinti i T. sioje. Ciklamenai itin rndgstamos gdlas.puvlllys. Jei augalas laikoma-s per iiltai. cik. puola amarai. Veislininkai j. TKS 2 arba g€liq iemg. voratinklhds bei plonaod6s erkes. apie Zemg reikia pasakyti. toddl gali uzsikre-sti Zeme. lyg "vienkartiniai" augalai. Treddalis gumbo turi matytis.itai ciklarnenq prieZiuros paslaptis. jei per dregnas oras. Vietos prie VldurZemio jIros. kingoje dirvoje.Lsar4 pasbtyti lauke pusiau paunksndje. nereikia imituoti. gali isiraesti pilka-sis ilykifukinidi riklomenoi kamborio femperolurq pokelia doug geriau negu iiq i ginllsia-s viet Ls. rak. pana- sauletoje. vddilamoje. Tokios |eis!as va. kasmetjq L{auginarDa apie 20 milijonq egzemplioriqr daugybe veisliq zu maiais arba dideliais. o taioliriai. tik svarbu neleisti rnaiiesietr-s jr1 Gaivi vdsa ir saikinga .juos auginant.Cyclarnerr persicurn Ciklamenos \t. ues mq kas savaitg Polorimqs: Senus Ziedus tigiti. tarystartis kalki|gose dirvose. kad sejiuukai iidygtLl ivie- majame jarriiasi geriau te. g3r Sildomose patalpose. kal- Lcistymcs.tnos "balta su akule" (A veisles gausiai Zydi ir gerai laikosi.Sviasos. Vokietijoje - mei! l-ristvti iemg.dino. baltais. Beje. lihNi dalis greitai pnva. bet ne Slapia. iSti- sus metus gerai Xenk6ioi. Iigos: oel drdgrnes pertekliarrs gali paruduoti iaknys arba isime-sti gumbq puvinys. hgiimos: Zeme vasar4 turi bfiti vos dregru. Dau- taidios l). Sekl. be to. Prie-i ir per Zydejiteldjirnu. geliui ciklamerai tdra proginiai. V. gumbai gludi tankesodje. Jauriems augaiydGir'mo lcikos: Nuo lams reikia labai daug rugsdjo iki balaudiio kad augtq graSeimaz P r in ulaceaz. ialiais arba margais lapais. be to. Ziemq geriausia lailAti apie 15"C. Depjauti jq.. lamenai labai jautriis drdg- didiiosios veisl6s ir yro be golo iovis. plunlcmiriais arba lygiais. Tik jaunu-s sejinuL-us galima giliau susodintr.qirias kad nyk. kad s4lyg1. o neiistyptq. vadinamieji Douginimas: Is sdklq sildomoje dauginimo lysvd- kvapieji ir nykSnkiniai ciklarnenai. o ne ir Iapus iirauti vienu trokgumbq. va-sarq bina gana sausos. bet De Ziais knlrneliais. daugiausia lapq Zemdje.6 apiberd zememis (tamsoje dyAs- 105 . re per iiltoje vietoje. Sauldkaitos uemegsta ir vdsiame miegadregmd puodeliams iidZiIti. jukjq groZis ii- ryikdja tik dauf:eli metq Trivynri: Rytine-s Viduriemio jiiros srilys. Trikio vietq rpiberti medzio arglies 1r1ilteliais. raudonais. roZiniais arba gelsvai rausvais ir violetiniais Ziedais.

ISvardhhl nisiq lapai tarsi aksominiai.li1ai apipurkiti.li senesoiems tinka kiete$e turi oialrziDes Ziotis. l(enk6ici. Sie augalai tai Zemi.is. hetus bttq silta.mci: Rtpintis.s. voratinkli- tds erk6s. miltuotieji akantiniai. kad Zemd nuolat butq t06 . iyd6iimo loikos: Nuo Dcugininos: Pava-sari gegrZe. jei Zemd per ialta ir per sioje. TKS I arba geliil . Geli0inkai negsia iv a]rirs D i p Ladeni a sa ndz dio ruolat laistyti ir ka-s 8 . kad oras letiniais dryZiais iSrnargil. fdvyrG: Brazilija. skydamariai. o Zetais iiedals ir l)iptcrucan. apdr*a ballabai dr6gnas. tuo kovo iki ngpjridio kas 2 ri it Dipladenia splendens lui pezydejus laistyti saikingiau: nuo rugs6jo spalio iki kovo gele turi pailseti.43). persodilti I iernus dube- nis (tinka P. timo lysveje).mg su perlito grideliais. Dougininos: Pavasari virinniq augiuiais 22"C Zern€je iyrGiimo laikos: Nuo rugsejo (iildomoje daugi- iki gpodZio. Nuo sauso taspamiai. Alsorgioi: Visos dipladenijos dalys labai nuodingos. Nuo kovo iki rugpj[- loislynos. o& Dipladenija vis4 vasanl iydi purpuriniais.14 dienq trtriti. trqsomis.emd su perlito gmdeliais). daliq auginiais iildomoje Seima:. terka 15"C.I Dipladenia D i pteracalthus J Dipludeniio Diplerokontos rg = YI l- a = - N Bahaiedi D c&n'g ip I aden ia bo liviensis. ponl sykiq nugeneti. L_ur visus drd!3la. jeijis sausr-s()P. ypad kai leidZir naulus uglrus. itin veSliai Zydindi4'Rosea' (rcZind . Kai gerai isiSaknija. trgiirnos: t aistyti minKtu kambado temperdh:lrcs vande- niu. tamsiai roiiliais arba baltais Ziedais.dauginimo lysvdje. miSrulus. ddl dregmqs pertekliaus serga lapai ir iakflys. per savaite-s po truputi trgsti. todel tinka papuoiti geliq vitrinq apadi4 arba auginti kabandiuose gdliapuodZiuose. Gericusici ougc: Istisus metus labai iviesioje. pavyzdZiui. pukiniai. ste. dirva-TKS2miiiuys dipladelijai reikia tvirtq su molinga sodo Zeme bei karteliq vyniojimuisi. ieimoz Acanrhaceoe. bet re sauletoje. Apo clnaceae. labai Siltoje vietoje. Dipterakanto lahai grains lapei. susisuka lapai.ia patiqsti Sildanti paklot4 arba neplou4 putplasdio plokitg. ligos: Ddl per portellac) roiiais Ziedais. bet oras isimeta sakml puvi[ys arba ggybelis. ligos: Jei oras per sausas. 4retn4 uz- sauso oro susisuka lapai. ZiemQ ant ialtus portellae (t\rb. ima pr. Auga- Ii 250 Sio augalo ruiiq kambaryje auginami tik I) ipte rac ant h us da|osi vidutiniikai drdgna. Ords turi buti drdgn. puola skydarnariai.Lstai augti.Aelsvai rozhe) ir ne taip gausiai iydinii4 drdkirti or4. iivagoti iviesiomis Ruell. Kili prieii0ros ypotumci: D. Gericusioi cugc: Svie- laistymqs/ trf iimos3 Ja: kiu budu nevartoti ialto ir kieto vandentiekio vanderc. Visai pavasari persodinti i T Zena'uja ytu Dipllldenia boli. kurios balti Zied.bi:tq labaj dregnas. anus (atba kitaip Ru e I I i a Kili prieiiuros ypoludevosraza) baltais bei vio. iliauziantys puskrumiai. vie?xtis. Beje. Xenk6ici.me iilt1l. oro ir vesos augakthe: mal DmZxva.s iki spalio.r kltt\ip q akmeuinirl palangirl - ' Rubiniana' (roZine arba Jaunus augalus kiekvienq taudona) veislas. bet lresaulebje pusiau paunksrdje. kad geriau iakoq- Itivynd: Amerikos atogrqZos. Kasmet pava-sari gyslon.

tila ijdi rtuo baLandiio iki birielio. Prekiaujama labai lvairiornis r0Si- rnaZydiai puskmniai dai- harnsii liomis skoteldmis suarF gusiais lapais. o vietos it prieZilros joms reikia uedau8. Tai reiikia. vidurio ir PieQ Amerika. ktri iydi nuo geguids iki birZelio mdnesio tamsiai rcZiniq zvaigidiikq Ziedr! kuokiteliais. llun. kaip sako pavadinimas. tuomet. Zemauges eieverijos labai dailios.Seriuotoji eieverija. baltai apiannojusiais Ziedais. t mis. ligos: Nuo drdgme. lylt kaitoje. tad galima auginti kaip svyranti augal4. kribiitina. Zie- GmZiai kerojasi ir leidiia ataugas. c Echeveria iydeiimo loikas: t-auai budingi skotele isside-stg mesingi lapai. ismarginti violetiliais dryZiais. o ii tiesq . kad augalas per iiltai Ziemoja. bet ivaidos rusys skirtirgai. Nuo kovo iki rugpjuiio augimo laikotarpiu ka-s savait9 palieti trupuiiu kaktusrl trqsq. { ionus leidZia tvirtus Ziendynkodius su orarriiniais. kitos . puola miltuotieji skydanariai. senesnius P zyol pava-s44. Ziedus krauna priklausomai uuo dieros ilgumo bei Sihunos. k-urie rudeni skleidZiasi ant ilgU netik- bestiebdmis skrotel€mis. Dregmd j. zydl svlesrar rJudonais. beveik visai nelaistyti. bet tamsioje vie- la. toje . suaugusi plok<diomis. Echeveria gibbiflora srn€lio bei purpurinds - jie pazaliuoja. nys ir miltliga. Ec heve r ia deren berg ii reikia daug iviesos. itin Echeveria noclulosa. Veis16 m4 neiydiniiq eSeverijq 'Raby' ('Rubinas') pa-si- Zymi rnudonals lapq kmstais. Be to. - fdvyn6: JAV pier[s. - nl kekirl.|s prazudo.. storlapiniai.50 c1n aukidio stleDq. lelygu ruSis arba veisle.s iiauga . EcheNeriasetosa . Sildiau lailqti nebent iiemq Zydindias rirSis.kaip trumpastiebiai Sakoti puskrumiai arba krimai. Kenkdio'r. t07 . itin grazusjos lapai. sakrhiai amami (Saklq kerkejai filokseros) dainiausiai del to. loislynos. .int 30 . Gantojejos auga Vidurio b Pietq Amerikoje daugiau kaip 100 ntiiq. apaugg baltais plaukudiais. Echereria pulvh@ta l^pai. I nupudtuoti. RudZiq spalvos iiedai iisiskleidZia vasarq. kad jai - Pqslaba: Lygiai taip pat pr iZii'lt jdr'a be G r a p I o p e t 4 I ul. Beveik visoms joms spalvos skotele.s pertekliaus paprastli isineta Salorq puvi- Geriousici ougo: IsGus metus sauletoje. vasarQ liltoje vietoje. tamsgeltoniais arba raudonais Zierlynais. Echewria put.us hnputi apdZiovilti. . saule- deliais.ialiais blizgandiais pais ir orarZiniais iiedais . ivairus. Kai larios jq auga kaip bestiebiai kemi. Saugiausiai jaudia-si lauke. ikisti ! smelio dirv4 ir leisti iaknytis (geriausiai prigyja 20"C iilumoJe). Ziemq ndgsta iheds vesoje (5-10'C). Echeveria carnicoLor mdsos spalvos eSeverija. Kili prieiiriros ypolumoi: Jaulus augalus ka-snet peiiodinti i Zem? kaktusrrns arba stafldarting tik Zetng.Iiauga tik 20 cm aukiiio ir nuo kovo menesio Zydi rausvai rudais geltoDai apkra-{tuotais Zie- ieimaz Crassulaceae. Auginius atpjo\. Douginimos: Po zyddjimo iorrindmis skoteldmis arba lapq auginiais. trgiimos: Va-sar4 laistyti maiai. Eche|eia agavoides lapq kraitai rudZiq raudograrius 'Red numo. atrodo tdge' ('RaudonkaiGs') veisles lapai. Graziausiai eieverijos atrodo susodiltos grupdmis ivairiosjq ruiys ir veisles.Echeveria tseverrlo Echeveria clerenberg i i #& - iS Me ksi kos. Labiausiai mdlFtamo6 ir paplitusios yra: .

pavasari. lrgiinos: Laistyti vidutiniikai.kitos-iioles. nei dviejq ruiirl mi5runai gekaitri saule. Naujos ri:iiys auga stahnenai ir yra Zeme-snes. kuriarn nemetus Zydinti ruiis. I! pinno Zvilgstio jos atrodo labai skirtilgos vielos pan.vis.""T'ilff::il"f'.rai auga bei Zydi ir beveik je. iino M ruudonoji karyaiola - Euphor BaltaZiedis E phorbia milii tniirunas 'Maralhon' ('Marat on as'). geltoui ir na L:uo lvairiausio raudo- Tdvyn6: Mardaga-skaras. senuosius privalu patrumpiiti arba visai lrugelr€ti. RaudonZied6 lusi baltai arba ruusvai ZykarpaZola nereiklus.isstumd gry4sias veisle-s. pieStuko storio spygliuotus [glius. t08 . ligos: tei per balti. i-itisus mq bidiulis. per daug vandeus. kur l1ols uzuo- Ziedes karpaZoles dalys vdjoj ir isaulyje. nemeta lapq L megsta &egnesn? Zerng.rs labai iviesioje. { spyglius galima susiZeisti.I Euphorbia milii J Roudoniied6 korpoiol6 rg 3 vl l- a I = N '"'''----"^dr Visie bia s gerai Karpaioliq yra per 2000 #&dhg iI llet mediius. nime . o syvuose yra od4 ir gleivine-s dirginandiq medZiagrl.nardioti i drun!!4 vaDda{. dintt Euphorbia lophonepaliaujamai Zydintis na. nuodingi aitris sywai ir vienalydiai (arba hermafroditiSki) netikri iiedai. roZiniais. kad neisdZiutq gniuZula-s.skaro kicijadiais.augarti pomiskyje. Pjuvio vietas p. ypai iiem. sauina kristi lapai. VaAlscrgici: Visos raudorsar4 galima penodilti i sodo lysvg./prorgneiso kahrl jis auga gal llia lorri miirunai (pavadimetro aukidio kdiin:ds. ant gmnito ir 5re vaduamreJr zr.8or?a . Trl trinio Sildymo or. ius balti. metr. Savo gimtine.ald. Xenk6iai. raudonais ir violetinjais Zierlais.l. Seimcz Euphorbi a cea.s RaudonZiedd karpaiolE iileidZia il$rs. luodingos. lfili pdeiiiros ypclunci: Jaunus augalus kas 2 metai pesodhti i iemg kaktusams su trupuiiu molio. Beje. kuriuos galima iilenkri larku ar dar kaip kitaip. gaskare. lumo. roZiniai. Lcisfynos. ruiiq. Geriousioi augo: Istisus ialta. kol dar neiileisti nauji ugliai. L{ Madaga.. teD kliudo rrei Musas lruo ce1r. karpaZoliniai. Po Zyddjimo vien4 mdnesi laistyti tik tiek.rs. noIS iytl6iimo loikos: Nuo spalio iki kovo mdnesio. Nuo kovo iki nrgpj[dio laistyti gausiau ir kas 2 savaites i laistomqji vandeni irnaiSyti kaktusrl tr+\.motininiq ruiiq pirmosios raides) iydi kol1e iStisus metus geltonais. Idtoje ir iiltoje vietoje. Pavasarl. ikaudiuklpa11aBendra visoms karpazo- nilii.Liios i kak- tusus. jie dainiau sergamildige. botadkq vadinani - :. vidurio ir pietq Mada. I diena apdziovilrti ir tuomet ikisti i durpiq ir srr6lio miiiul. kad liau- qsi tekdj? s)'vai.e. kr-runus len1. Douginimos: Auginiais Ypai thka gen6- jimo atliekos! Panaudoti senesniq ngliq gabalilius.

f6vyn6r Meksikos ir vidurio Amerikos atogr4zos. Dqugininos: virsfirirl auginiais vasarq. Naujus Dglius gel1eti. patrunpirti: kerais bei knimais augalrdias puansetijas l0 cm.lr:. apvoZu-s "vierkartiniai" ir dideliais si i Sonus. Geriousici ougo: Istisus metus iiltoje lviesioje. TKS 2 arba geliq Zemg. kai rulaeDta tikieji zjedai (lle paziedlapiai). bet dozuojallt apivietim4 (trumpadienis augalas) ga- tik ginti ilgiau.Lsario iki geguzes laisty- dejimo" laikotarpiu (gruodzio menesD sie puikiis medeliai ir krimai tampa tikra terykidiq sodq (Gro) ir Gutbyras (Gxt Pr. Patrumpirlus pa-statYti 1 8-20oC temperah'tros pa- puoimela.ji skyda- iki lapkriiio gausiai veislirirlkai Ekd (Ecke). hgiimcs: Pdei iydejimq Duo geguZe. Gro l ristyti.ji ir paprz$tie. Auginius sodinti I maZus gdliapuodZius. puansetta nuo rugsejo ndnesio apie 2 mdnesius abrikosq spalvos paZiedlapiais. ligos: Jei oras per saus:r-s. puola milfuotie. Pa-sodinus kietai apspaudyti Zeme. 108).s Kenk6ici.ma kaip svyrantis mo sezooui apie Kalddas. talpoje ir lailTti beveik sausai. augal:r-s. Ji verta au- - netjeiji ryikiai roiiliai. Imti liekala-s po gendjimo. ieimoz Euphorbiaceae. toiiniai ir ryikiai raudori paziedlapiai. "Zy- iS jq iiaugiihis dailiais medeliais. karpazoliDiai. Alsorgici: Sywai gali etzinti od4 arba gleivines. Labiausiai vertirrama-s puansettrl veislqs sukfre pasaulillio gaNo ir Loislymos. svyraniias 5 cm. Hegas (Heggas). Veisles 'Regira' pa- balti.Euphorbia pulcherrirna Puonsetiio Puatsetios Sali htili tE tik rauLlonos c&nudh Savo gimtinEje Meksikoje puansetijos keroja taip pat veiliai kaip pas mus seivamedis ir iiaugadaugiau nei 3 metnl aukiiio. Polorimos: Kad susikrautq Ziedai ir nusispalvinq paziedlapiai. Sakotomis arba svyrandiomis puarsetijomis blti kiek vese$ s met Ziedai ilgiau laikosi. PeNodinama iydeiimo lcikcs: Nuo laploidio iK sausio. Po Zyddjimo nuo v. Pas mus tie Duostabiai dekoraryvis karpaioliniai augalai daZniausiai perkami kaip mariai.tl:us vi6ta graziu Sakotu lalimeliu. kad augalas graZiai Sakotqsi. Jos - - Syki imkite ir reiimeskite Sio augalo apdl(s amarai.i niai. Nuo birzelio iki spalio kas savaitg trgsti. iskaitart ir lempos aiba gatvis iibhto ivies4l Geriausia ka-snakt l2 -14 valandq augal4laikyti kibiru arba ddie. Labiausiai aki traukia dideli nuo geguZds vidurio i T.' Gropa tn' ti lnazai. baltasp:rmiai. bet nesaul6toje patalpoje. balti. gelsvai ro. Kaip ir giminingosios raudolriiedds karpazolds (-+ P. Syvai iS pjflvio vietos liausis tekdjg imetkus jq i dnnlgrq valdeni. todel parduodakiekiais augiiani pardavi.bier). - tuo- Vasaroti gali lamioje vietoje lauke. Zydijimo rnetu oras turi Tuometvel $arkillgai laistyti ir treiti. geltoni. IS pradiiq atrodanti kaip Zo16 ilgainiui puansetija sumeddja ir lleh.l. cizijoje sukufia veisle Ziedlapiai !fiti pr'reii0ros ypcturnqi: Auginant toliau. tikieji puaisetijos Ziedai reisvaizdos. hekiaujama vienastiebdmis. t09 .'Dororrca' ('Doroteja') kerojapaZiedlapiai lelygu ruiis Sviesos turi gauti tik l0 -12 valandrl. li Zyded istisus metus.

Gericusioi cugo: Labai iviesioje.n a g|an- di! o ru nt (sytt. nes gyvuoja tis augalas. TKS 2 nrba gdliq ieme. iyd6iimo loikcs: Nuo liepos iki mgs6jo.rrl aJ'lirc kilusi ko&os salos Adeuo ii So. Taigijinudjo t4 pat!keli4 kaip ir gerbera: l1uo v. kiauiinilki patalpoje. Tiuka T. Pas mus l5-20 cm aukidio iakot ii loistymos. DabarpripaZistama. lrgiimos: trri brlti nuolat vidutiniikai drdgna. Kovo pradZioje arba pailgi.api4 iied4 puokltt. NuZyd6jusi rocoeruleuu' Dcuginimcs: Pavasarj au. bet idomu. jei auga kaip dvirnetik ten reuZlyja lienrs. Jos lapai Dedideli. dZio gdliapuodZius. gali buti iavi ir uereikli kambario puoimera. 15 .I Eustorni grlndiflor rn Exacun affiue J tD D 6 h a I = N -=_="-4 Eustona grantlifonon . Zelio diio.Lsa(l jr iiltoje vietoje. T6vyn6: Kolorad:rs. ieinot Gentianaceae. Gericusioi cugc: t. betne visiikai sauldtoje patrlpoje. \acu. Sekll ieme reapibetti: dygsta tik iviasoje! Sejirlukus persodinti i at skints geliapuodZius. Svarbu: lapq skroteld turi susidaryti iki iiemos pradiios! Zyddti pradeda po galima nuojo nupjtllrti aul(enkdioi. N4egejams suddtirga. Zymiausios vidutiniikai drdgna.llrr' (balta).. - iavi ir nercikli kztnbario Eracum alfine /-\ A Ali]K*salan o& Laislymos. l0 . motininis augalas Ziemojimui laikomas vesoje E Jei (maZdaug l5'C).s veislas. giniais arba seklomis. hgiti.abai Sviesioje. lfiti prieii0ros ypctunoi: Persodinti nereikia.l2 mdnesiq nuo sejos.jam puikai tiks pavesind. lrgiimcs: r Vis4 vasar4 Zeme turi buti Zold augimrna kaip viena- tik dvejus rozidais ii violetiniais varpeliais. kad iis dvimetis. Lis i ant h us nlJ.tI orq toddl v. Jq lapai raturoje. pavursari iyd€iino loikos: Nuo liepos iki nrrpiiiio. vidutiDdje kambario temperatiroje.!d?4r6) buvo auginama viefl tik kaip skil]ama gele. Sejin0kai laikoni iviesioje vie- - liepos m€nesiais veislis:' At (tamsiai violetilre) ir''ll. ligos: Ddi to. Dcuginimos: Sdklomis. bemat lubyra Ziedai.t afJi n e iilnet]]]ma.. Augim4 stabclniio- tnis medZiagomis buvo isaugintos Zemail ges kamtoje. Ziemoja l0"C melsvai Zali. je ir teD ilarko. Sekla-s pa^sdti bir- mete. auginti toliau. Jei gliu. gencijodlliai.ulas isdziuvgs. Va-sar4 ka-s l4 dienq trgiti.balkolas arba terasa. E-Ya. lereikirringi. kirs saZeme vaitF - didiiuli ku. Vasario me[esi seti prie lango. Augala*s negsta gai\. PerZyddjusi susodintipo tris i ll dyaugal4 galirna ismesti._18'C tempebarile. Apiberti labai ploru Zemiq sluoks[iu. NeDrasK:l! I eJCSarS! )tiltires Meksikt. ginius ir prigydiius juos kad augrlas vierametis.rzos iki gdliapuo- mefus. gencijoniniai. Seimcz Gentianaceae. Eusk. llesaul€toje TAvy[6: Sokotros sa]a. vavt14 praZystantis kerriuiais. apie 90 cm auksdio augalas. - I t0 . i iildomzl dauginimo lysvg. nuo va$Ios iki nrdelrsji gausiai iydi kvapiais iviesiai violetiriais arba baltais Ziedais.

kone sauldtoje vietoje. Jei per vesu arba laistoma kietu vandeniu liaujasi augti. gardZiai kvepianiiais Ziedais.Senesnius egzempliorius pries persodinant apgendti. b[q Zvdifliio augalo [ebeDurkSti ! Vasario mdlre-si peFodintiiT. Dougininos: Pavasari ir vdlyvq vasar4 auginiais iildomoje dauginimo lysvdje.emg. Geriousiai auga: Labai iviesioje. . Seimaz Ru b i aceae. Auga keru. odidki. blizgantys.as labai ddglra-s (+ P. . pagelsta lapai. 5ah:aulpulu! Vasa4 ialorq gniuiulas turi buti tolygiai drdgras. lfiti prieiitros ypctunci: Pashodzius pumpurdns. h?5imas: Niekada nelaistyti kietu. kad o. ir kita. Gardenijoms bidinga ir viena. ponija. loistynqs. - Aromclos ir elegontiio jos vienodai tauriai atrodo ir bfidanos visoi naiutis. raudiJa- dai. iyd6iimo loikos: Nuo liepos iki spalio. f6vyn6: Riukiu salos. NLto kovo iki rugpjuiio kas savaitp po tmputi tigiti rekalkirgomis trqSomis.Gardeuia Gordeniic c&6'fu G ar deni a j as nr ino i dcs n jos pilmvidures veisles gali isaugti per I m aukidio ir iydi baltais. 43) ir daiuai apipurkiti. Ziem4 lieti saikingai.stos. Xenk6ioi. ir paitgtju. ligos: nel tem- perahfos wyravimrl t Si- lumos pertekliaus kel1ta pumpurai ir Ziedai.15 -18'C. lapai viszaliaj. rupintis. Vasar4 mdgsta ii- . Be to. Kinija. bet Zemd vis tiek turi buti lumq Zienq Silta.

palieti ir daigirti 25 -30"C Zemd- ndi: je. lgzotiiki iiedoi anl lcnkelio Po iientos poilsio Glor io sa p raZy s ta puikiau- staus ztcauns. Pdld ncs: Pirkdami a&reipkite ddmesi i tai. Kili prieiiriros ypolucumbas Ziemoja g6liapuodyje (15"C). leliji l. Pa-skui lieti daug saikingiau ir leisti augalui palenppa ruvysti. niai. Seimt: L i i a c e ae. - itir puoirus iyddiinro loikos: Nuo birZelio iki rugpj[iio. Kovo mdnesl persodinti. Madagaskams. Gericusici ougc: oygimo ir augimo metu labai Svie.imuisi.Gloriosa rothschildiana c&n'g Gloriosa vijokliois augalas su l0 cm skelsmens ugniniais iiedais. Kenkdiai. bet kiekvienas jU privalo turdti nors vien4 augimo kfigeli. lrgiincs: Nuo kovo iki rugpjndio laistyti l1uolat ir tp ka-s savai- tri<ti. jei pavasa4 maZa Sviesos iriilumos. loislyncs. Itvirtinti kartelg vynioj. Alscrgici: Gumbuose yra nuodingojo kolchicino. kad gumbai bnq be ialiq virSrmdliq (augimo kugeliq). ligos: emarai ir vorati0klines erkds. . Afrika. Kol zusikraus pumpuraL qazoar aPF purKti. fdvyn6: Azijos atogr4Zos. Douginincs: Pava-sari io- niniais prmbais.sioje k Siltoje vietoje. Nepiazysta.

esant vdsiai temper. krilt:r pumpumi Haena iiai hus aLbiflas va-sar4 Zemd turi buti ri- ir Ziedai.. z€lnet llelelsu vlsal tsdZiuti. pavasa4 iydi.mq. voratinklines erkes. kai truksta iviesos. lcistymos. Priq< tai per ilgus [glius gerokai patrumpinti. de- noi: se Sildomosepatalpo- dazrri apipurliiti . Zie- iillunos. lrgiincs: lcislymos. 14 Zydhtis tvidas Ka-s 4 savaites trtriti. i da c e ae. patalpa. kad tr. tikriausiai Pietq KiniJa.. pabiti vesiau. senesuius gu tai bfitina. iyddlimo laikcs: riaath sm btflarus liepos mdnesi. rytines Afrikos atogqzos. Prie-i tai alsargiai pratinti prie saules. kad ords butq dreg[i]-s.ternpemhrroF. I. saul6toje ir iiltoje vietoje. "KEujo g6lems" tinka labai Sviesi. iiltoje ir Sviesioje iiemoji- vait? tigsti. llaenran. Jei Ziem4 gaugau-siau iiem4 - l(enk6ici. o Ziee enthas albi|l. iyddiimo lcikcs: Nuo kovo iki spalio.rba pasiruphti.s. bet ne sauldta vieta. atnaujhti ir daiginti augal4 kartkartemis palieti drungnu vandeniu. T6vyn6: Azijos atogr4Zos. Pakeitus viet4. Vasario lndrasi virSutid ietnes sluoksni niais ir rySkiai raudolais margais lapais bei t.s per daug.jo ge[{' lapus pasalinti. atialonis.r---r' Ratd tin as.safltykinai sausa. amariliniai fdvynds Pieq Afrika. KinroZp reikia gerai rnaitinti. Gericusioi na !ug!r l-abai Douginimcs: Pusiau subrendusiais viriiniq auginiais geguZds rnene-si Siltoje zemdje.:a:. Siltoje. - ne vesesnd negu l2"C Alsargidi: Visq arnarilidrl svollr. ligos: :ei drdgme. nultilorus tiiys. lfili prieii0ros ypaluSvogims iiemoja Kiti prieiiulos ypqtu- "kauMllthus albillos . rozi- rugpjldio vidurio kas savaie hg<ti dide$ds koncentmcijos tr:fomis. iiem4 ta Silumq. iki piluaviduriai ir lepihravidudai. Grynoji nriis Zydi rausvai raudonais ziedais. Zemg su molio priemaiia. Haema. geltoni. peNodilrti. Nuo birie- l(enkdioi. balandzio ir geguids. Douginincs: llaerrrozth - deiviniai.inuose yaa nuodinlq medZiagq. lrgiimas: Iki rugsdjo meresio gausiai ir nuolat laistyti. nanthus katharinae -firoH@e - I2 -14'C. Vokiiku pavadini"Kraujo g6les" vasatl rnu "kraujo g€ld" vadinamos taudomi Zydindios H a e mant h rls katharitxae ir Hae mnlhus Piltuvelio pavidalo killroias iiedai gali iSaugti iki cm dydZio.jei rereikLrs kambariois aureikia. Ypad pahaukli veisle'CooTreri' su mazesniais baltais. Vasar4 mdgsvds4 (12 -15"C). kitaipji neZydes. kad galeq mo vietoje k:irt4 per meuesj. Seimot Malvaceae.os . miltuotieji skydamadai ir sausa. Gericusiai cugo: llema thus albiJlos liiisu'S metus iviesioje. Nuo rugsejo menesio laistyti maziau. oratiiniai. drdgmds arba ne[usvilhl atokaitoje.Haemauthus Hibiscus rosa-sinensis Roudminos Kinroi6 lr*$rr. pavasari persodint iTKS 2 arba gdliq - ieinaz A n aryI . storalapis l1a vidutilriikai dregna. us a Ib iJI o s (lav gfia'J].lxlhtts ltutltiflorus- c&g Kan$aryje kintoie gali iiauSli iki 3 l aukiaio. sauldtoje vietoje. nurykti lapai. gelsvai roZiniai. #&dH l5 gausiai laistyti ir kas sa- Baltaziedis.r\r1o mci3 SudZiilvnsius liepos iki spalio. Jie buna m4 rnaziau. I l3 .vaEa. flet sauldtoje vietoje. kai pasirodo nauji ngliai.rtilai .s" Sviesioje. - svo€Nlrais. Jaunus augalus jeikasmet. Nuo tada. galas. ligos: Jei oras apnilka amarai. skaisiiai roZiniai arba raudo:ri. "kraujo gdle.rlli-siai roZiniais iiedais. lizujasi aug- lio galimape6odinti i lysvp sode.

kad svogtulas lia. kai augalas laikoma-s pe.Fairjldnl' Sodirialis'). Nuo . tr?iimos: Is pradziq beveik nelaistyti. Jei grybelis dar ria Gorelti'. roZhiais. Apie Kale<la-s galirna isigyti dritrl meiledo svogi. Zymiausios ieimoz Anarytlidaceae. baltai ir Zos bei vidutire. Douginimos: Svogunais.Ladwig meile. visuomet turi kuo ivairiausiq ir puikiausiq veisliq.5-6 savaites. auginandios gdliq I buti ir atvirlciiiai. be to.I Hippea-struln Meilenis J ID = 6 F I = a Veislis'liixie' iiedynkotis svog[reliu-s (-> Adresai.pr''i!. Jei karn per ilgu laukti.ina-s suialiuos. Dazler' ('Spindesys')' 'Picotee'('Dantyto. tamsiai toi\rinemis veisldmis. pastaruoju metu Ym mo. Itio didelg paklau. kol svog. Prekiaujama tik kultl' Fantastica' . Jo Ziedai mgpjrlaio mdnesio laistyti smulkesllj. Papmstai Pries isdygstant lapams pasirodo Ziedyikotis. rau. kurie Pr. dilamieji T6vyn6: Arnetikos atogr4liai.telia milrfinas. Lapai hr. laistY- le itin giliai isigxauZ6 i au- ti gausiau. Kai pasirodo uglis. tai olandiiki vaveisles . Geliiinkyste-s ftumos.as t H ip p eastr ari sr. Galima dauginti augitiais is svoginq luKtq adra sajinukais.vaditamqjq P/e-Pot melleniq (preparuotq svoghdorais Ziedais. Biina ir baltq su raudonais pakra-<. gelsvai roiiliais.ti taip. oranZiniais. laistyti ir iki rugpjnaio Pdslobo: Lygiai taip pat kas savaitg trpiti. ir Pats vis maZiau ir leisti lapams nudZiuti. pavyzdZiui. bet gali dilius. saliai ir per dra$1ai.ji') ir ' Eat ly Wh i te' ('Adcstyva baltoji').T arba geliq Zeme) veisl6s: 'Md.s atogr4raudonai dryZuota veisl6 zos. paketktas vietas galima iipjauti ir apibarstyti medzio anglies milteliais. kiq Ziedq. Parduodama lresuskaidiuojamai daug veisliq. dviiyddiimo loikas: Nuo spalviq. Visados populiari rozine arba balta ivel- toislymos. augala-s iiauga zeme-s is. Kartais Sitaip pasiseka svog[n4 iigelbdti. fiai k t epianti 'App le Blosso ' ('Obelq Zydejimas').irr.rvsieti. ugoine'Lzdwig's Go liath' (' Galijo- Geriousioi ougo: K4 tik bai suddtingi. augal4 gausiai t4 . iydindiq sniego baltu- )N #&tu9 - su trinis iicdtLis Apple Blossonr' (kaireie) i'Fa asticd' (dciinaie). pana-iirl i apkastuo.ndlid. ligos: oeguliai (meileniarns brldirrga grybelind liga) daZtiausiai plinta. Hippeostrun bei Spte' sukauptrl naujrl jd!q.' Ludwie's kySotrl v S Zemes. dryirotq ir kitosausio iki balaidZio. Kiti prieiiuros ypclumoi: Sudziuvusius lapu-s Al5drgioi: Meileniai turi nuodingrl medZiaSl pa<alinti ir svogul4 palik- ti iketis l5"C durpese. nA ' Dutch hclLe' ('ol^Dd\l nq. 238). tus baleto sijolelius.IZYSta Per diais. bet Sie bndai la- graiuol6').amariliniai. Nuo motirinio augalo at_ skjrti ne nazesdus kaip obuolio dydZio svollnus. Ziedams nuvytus ZiedYllkoti rupjauti. kad puse svog!flo s4 tud baltos Kenkdici.P. pirktus arba perziemojusius svo!![us pasodinti i ta-s') arba ryikiai raudolla nemaz4 geliapuodi (tink1 ('Stebukltl '.

s pertekliaus ir vdsos Vasarq laistyti vidutiDiSkenta Iapai. frgiirnos: me. Geriousioi ougo: t bai iviasioje. Austnlija. matpakitus augalas dregname ir iiltame gdliq lange.a rclld streliq pluostai atrodo lloya nulliflora iie<lai. Sis iyd6iimo loikos: Nuo geguZes Kili prieiiuros ypolusauso iki rugsejo. [r]o dregloistynos. Ziem:1 dar rnaZiau.. Hoya. /-) \__/ <l-. bet vidudienio sar. Attgllja) hercogo vyriausiasis eliptiskri lancetiikais lapais ir sagll lonnos baltai ialiais iiedais.o iiedlapiai gelsvai Zali.d bella i). Jt1vi.ir Silurn4 iitisus metus. Sil€s. Jei per tamsu arba pakeiAugimo laikotarpiu ka-s tus viet4 2 savaites trgiti. Ii 200 iiflonq mdgsta pusiau paunl(. ligos: Jei augane apliok4 mdgsta llola l.. kiniai ziedai turi raudon. irstn u8liai. ieimat moi: Abi rlsys llebijo iiklomq kanbariq puoSnus svyrantis augalas sodilliflkas. Jie auga 0etikrdis sk6Eiais.F t_) (tN H oy). Hold lirealis is Himalajq. Gausiausiai DUOr11gr klemaliniai. li{ krtunrl su mesingais Si ruiis. Sa- galus imta auginti dau- vita ir taip p.atnosa. Tarsi blizgaDdiq Australijos..slrp ruSiq kaip knmbarinius au.. - Potqrimos: Ruiiai Hola corrosa nuZydejus. kxrie atrodo per daug vesliis. Abu Zydi vasarq. Yra dar ir Hoy a be l l a v eisl6' Var i e gara' su gelsvai Zaliais margais lapais. it maZiau Zydi.moje daugilirno lysvdje.l viduriuk4 ir salsvai kvepia. bet tuo metu. Balti ir stalrgris taisi vaS. Ilgi. kai. je.au parduo- vaiklold daZnai inra mqsti Ziedus ir pumpurus. Tuos augalus. kurie skleidZiasi skeiiais nuo kovo iki birZelio mdnesio. . kai leidZia iglius.kaip lt Hola beLla. kurie ja-s ne itin popsto ir niekada nejudina ii vietos.!rba g6liq Zemg. palikitetrumpqji Ziedyr*oti ant jo susidaro trauji . ir kaip svyrantis augalas. Virsar4 rnegsta ba ugliq augiriais iildoiilnm4 (18 -23"C). priZiurilna taip pat.rs Ziemoja per siltai..tr* HH dama Ho'ua lacanosa su Del savo vardo ii geDtis turi buti ddkiiga Tomui Hojui ('Ih o n as l:tt- ris 1788-1809 metais bu- vo Nofiamberlando (N o r t h un fi e r land. osa. Vidurio Kinija. lapais. ninka amar. Taiiau . daiiiai linksta Zemyn.la.byra Ziedai. betji ue iviasos spinduliq kypiiai tokia gaji irveili kaip grynoji rIiis.h lahai gatsiai ir ant karrelts. ir FiriSta prie lankelio. ilol.rt mdgst ulti iilun4 ugliai. iydindias vaikuoles madiau pas tuos gdliiinkus mdgdjus.rl6s Douginimcs3 Vi*arniq arnepakelia. . Eajq vijok. trgskite rediau arba visiikai lebetrgskite. Balti r. iemesds ir smulkesds uZ duriukai tamsiai raudori. Kenkdioi.li. Hoya bella geiausiai auga orchiddjq laepielyje arba kaip svyrantis ya ca rn t'ilffiiI"il?#l1l.. Tdvynd: Binna. iietn4 ves4 (14 -18"C).jas reikia nuo- lUSral. As c I ep i a c!a c e a e. Pavavrri persodinti iT. kilusi ii Malaizijos. TKS 2 . Red.tevijoklinis augalas. sauldtoje vieto- or4. aphal.iedrl skeiiai.rikeliai arlt lapll penelyg gerai hgiiama daugiau augina [glius bei lapus. I t5 .. apkib? baltais iiedyflais. plori jos oafrtalial veianti daugelyje !aliL1 nuo Vidurio Kinijos iki lat pukitil Per ilgus uglius i:rlilti.Hoya Voikuol6 Hq.

laistomos aliurni. Hipocirta yra Zemas puskrimis su odi5kais lapais. negu daugunaijo girni- . vasa. veisles Seimaz Saxifragaceae. Nuo kovo iki rugpjiidio kas 2 savaitas po hupud hqsti. Kili pr'reiiriros ypotuPava^sari persodinti i T arba gdliq iemg. raudonus arba melynus skdtinius iiedynus sudaro sunykg sterills pavierliai iiedai spalvingnis taurdlapiais. ninka voratinllinds erkes ne per iiltoje vietoje. (Hldlan8ea . Ziem:t paka[ka 4 . mqis NuZydEjusiq galimc puodziuose Zydhdios hor. r - T6vytGr Japonija.apgeneti. Niekada n€vartoti kalkingo vandeml Vasar4 iki mgpjtrdio pabaigos i laistom4ji siplt9 jq vaidktapiai aro" do lyg pabudiavimui kaboti lletaDkios lajos medyje.sneriniai. Tai vis patalpoje .tai skatila del oraniiniq iiedq iSpumpurq k'ovirn4. rozirius.n Abi iios geles istabiis svyrantys augalai. kad Siam augaluige- turi blti vos dregna.jrt a st igi I los d.I Hydrangea macrophylla Hypocyrta J 19 = Didiiolop6 hortenziio Hipotino YI h a I = N *\r-. bet taikliu vardr.iausiai lauke. kn ri pastaruoju metu priskil. Po iyddjimo augal4 Siek tiek ap- Ziem4 naiiiq. Va-sar4 gali 6 . Gesneriaceae.2 Diliialapis hortcnzijos bina c@ ir elabai aukito ii8io.iive. Douginimcs: virsnniLl l(enk6ioi. tarpsllniirl dregnose atogr4zose. ber ne itilr saule- toje vietoje. rq ge.ilenp. vesio- tai iiemojand 5i augalq apninka amarai. Be parduontve-se galima ap- nci: al!fiu. - tuometjis li ir liepq. Pastaruoju metu vel populiados veisles. lrgiinos: Pavasari. vasarq ir rudeul laistyti gausiai. ieima'. Cerai pavyksta tik vasar4. Didelius baltus. atkiStos luputes.vandenl ka-s 14 diettl nio sulfatu arba kalio imaiiyti rododetdrq tt+irl. Nuo gruodZio iki vasario laikyti 12 -15'C iiuojanti bunytd". ligos:. Si gdld vadinama kiekjuokingu.lei oras ZytGiimo lcikos: Sis gerai perkrmas augalas parduodama-s Zydintis nuo velyvos vasaros iki pavasario.lm- @riousioi ougo: Labai Sviesioje. Kadangi hortenzijos meta iapus. je sodo paunk$eje. Melsvo atspalvio biina taudoros ir roZiles hortellzijos. mellnas iyd6iimo lcikos: cetia- lfiti prieii0ros ypctu- Htpoclrta tlabra.bei amarai. bet llales persodinti i vidutiDio turaliai ii ruiis Zydi birZe. kad n€isdzintq gniuzula-s.hzs.tus reiikia vandem siurbikdl) Ziemq Iaistyti tik tiek.tdliau nustyra- -^^ soje. augrruars.ru!6tingumo. ge. KenkGioi. (azalijr). ligos: ro sit- Geriausici ougo: Svie- sioje. Hlporyfla glabla lakos . dau ti11ka sausas or. iitin riigiii4 iarna genaiai N e n a t a. karpyti iSleis daugiau naujq ngliq ir graiiau kerosis.8"C. Pavasa4 balt $.beveik sausa. uolaskeliniai. saulStoje (bet viduper sausas ir per iiltr-s. tenzijos parduodalnos 11uo roiines ir raudonas veiskovo iki gegu. TdvyrG: Brazilija. rodandiais.rs. apdienio saulas nemdgsta). Nuo vasario vdl pastatyti i Siltesng ir iviesesn? viet4.ds. Dduginimos: Datimis arba virSruriq auginiais apie 20"C Zefneje.r.r "be-sibu- Vokiikai loisfyncs. kur Ziedynq viduryje esaniirl neiivaizdZiq pavieniq Ziedq guotus supa didelirl ste- lcislyrnos. gefiq tikti ir paraiios iivaizdos HJpo. Zietnoti grli ir t. lrgiimos: Nuo pavasario iki ruders Zemd riliq iiedq vainika-s.

ligos: Per iil- s mine sprigd iS Afrikos atogrqiq yra jos giminaite. yra Svelniai roiiliq su balta akute veisliq.- Apaiiojc: htpaticns wolleriata 'Bclizm Iachspastell'.""tnl g. Labiav siai mdgstamos veislas: Virhtje : Inpotiens wal. S t a r b t ig ht' ('Svytinti Zvaigzdd'). tien t miirunai ii Naujosios Gvindjos. bet geriaurica'. Geriau iiaknyti auginius irjuos laikyti per Ziem4 nes ilgainiui sprimat gds darosi neiSvaizdZios. Indija. lininkams patiko ir hrpa. vasarq pusiau pavesingoje. kurios auga tik 15 cm aulciiio ir (r2 -15"C). Tai viena mdgiamiausiq kamberinirl. ugriniais iie- 'Ta go' puti stiebai.reikia ir iilumos apmaZintr. I nry at i e ns w al- tik krltirinds veis- leliara pavasari dauginama ir sdklomis. Kenk6ioi. T6vyn63 Rytq Afrikos atogrqios. cEk Kas nemate sprigds mirsq miSkuose. vadinamos dar 'Neliesk mantrs' (1'?dtie olitdtxgere)? Balzado kabardiuose gdliapuodziuos€. 'A ccetxt Bright Gericusici ougo: Sviesioje. Ziem4 rediau. gelsvai roZiniais. kilg ii 1zrpat i etzs haw ker i. le- . larriq vyz<liiui. Ceilonas. balloro rr sooo te q. Naujoji Gvindja. iliauzial1ti riiis gerai atrodais ir margalapd 'E-:ro- .Lnpatierrs Sprig6 Ryi*iaspalves sprr8ds itin graaiai atroda susturybs grape tis. ieimo. Inpaticns wallcriana 'Oranga'. Be to. Balsaniruceae. Parduodamos lds. I tnp a I i c rt s w a I I e rian a leriana' Be lizrl WeilJ'- laislymas. balzamiliniai. pa- iyd6iimo loikcs: visos sprige.sia vartoti tik pusp nurotonZiecle hn p ati ens repens dyto h+iq kiekio. Nuo kovo iki 'Belizz! Rotstern'. Ge. ir balhi raudonai dryzuohl.s iydi vasar4 ir ru<le:r\. Zyes' ('Sviesiaakd'). bei nykitukiniq'Daby' ('Ma- - galima nesunkiai isigyti kone visose seklq parduo- pav yz(liiui. riara Dcuginim!s: Viliruliq arlgitiais.brcnzlnio ialumo lapais.' Naujosios Gvinejos mj-{runai labia! megstlr . zyol oallllls! Svelniai roZiniais.iitisus metus. tt7 . kgiina5: Vasar4 laistyti Duolat. lfiti prieiiiros ypotunoi: Sprige-s pravartu kartkartemis nugendti jos liilusios isstypti.rola anarai ir voratinklinds erkds. I nt p a t i e ns rt a I er i ard Ziemq megsb vesq L Zyle') arba vejslirl. o lnryat iens wal tai Ziemojanii4 sprigg labai pr. Siltoje vietoje. Pavamrl persodinti i gdliq ZemC. ry5kiai raudonais ir aly\/idais Ziedais.karlt tamsesleje vietoje.I5 Ceilono kilusi gel. nes gali ru- rugpjirdio ar rugsejo kas savaite trF<ti. Si augal4lai- buna gausybes spalvq.

jiJabai_rcmeg= sta kieto ir .laco binia nimo lysveje (20-22"C ). vasaral lauke. perzydejusi4 (mdenj) apgendti.nuo dzio iki va-sario. gelsvai roiiniais ir ivie.ra iitisus metus iviesioje. krumelis. .. Zydindiq tamsiai orariiniais. Ja@bintu po cifTora . apie 30-60 cln auk<dio lfili prieii0ros ypotumdi: Pavasari auga14 pa- Geriausici cugc: Iltisus metus Siltoje.ora. Jei per sausa Zeme.Ls. Nuo kovo ikj ru8pjndio trtriti kas 14 dienq. augal4 apninka skydamariai. dairai apipurk<ti.I Ixora coccinea Jacobinia llaorq d rg = YI h a I = I{ Gelsvai orarriirris U Y>N\ Tai viszalis kima-s 5 -10 cm ilgio lapais. Gerai priZiurirna ikora gdliapuodyje iiauga iki I m aukiiio. Ziedai raudori. TGvyn6: Lrdija. Dcugininos: Pavasari virSnliq augiuiais 25'C Zemeje. viszalis. jei vanduo per kietas ar per Saltas arba per ialta dirva lapai blunka (chlorozd). Pei kelet4 metq gali uiaugti per I m ar. Vasar4 / |xora iirin. lsozlurr. oraniiniais galiukais. T6vyn6: Brazilija. vasarq itin mdgsta iilum4. Staiga su. patcillora grJoUglius nugrybti 2-3 kar. Seimaz Rub i a c c a e. Sviesioje. pavasari persodinti i T arba TKS 2 ZemQ.rug9 t$kiomis. drdlillame ore. - lcistyrnos. Oras tu. snsisuka lapai.ialto vaidens. .sta ir kitokiq veisliq. veilus. tus. Nuo kovo iki ru!!pjuiio kas 2 mvaites po truputi trgsti. toddl gedau laikyti specialiame gdliq large. Jei reikia. apnilka vora- tintlinds erkes bei amarai. ieimaz Acanthaceoe. ligos: Jei gauna per daug saule-s. ti labai dregnas./acoliria p4flciJq. ?cslaboa. ratdi- niai. kad labiau Sakotqsi. trgiirncs: Kaip ir kavos medis bei gardenij a. nes iiedus iis augalas kfauoa antjaunq ugliq galq. l5'C patalpoje.iitisus metus iviesioje.s iksota pakeitus temp€radr4 ar viet4.vdsesndse.nrima lygiai taip pat.siai oranZiniais su raudonais intarpais Ziedais. Geriousioi ougo: Jacob! /ri4 c4li?ea . temperahlrq. Labai svarbu. labai drdglarne ore. gniu- nen(i ir tinka laikyti kanbaryje. rio drdgrumo Zulas niekada Laistymos. Ziem4 ve. t:rtka Jaco b inia paucrr{.lacobinia canLed /-\ A Kiri plieiiiros ypotu- - atogrqal grua ola. Kenk6ioi. Iigos: Jei per sausas oras. iydeiimo lcikcs: -racoDi Douginimcs: Zoliniais hia carnea fi\\o birielio auginiais iildomoje daugiikt rugpjnilo. bet tesauldtoje vietoje.I a cob nea ini a ca r [e Zemesnp kaip l6'C girninaite Wh i tJie Ldia. kad butq iilta zeme. pailgomis arba apvaliomis Sluoteldmis. Jaunus augalus geneti. kuri em. Vasarq Zernd turi bnti tolygiai drdgna. gimininga. Ziem4 laistyti maZiau.rkidio je. pdz. Vasian Ziemos sodui puik)ai.i buI t8 ./dcohinia carnea iieda1 tamsiai roiiniai ir raudo.. bet nesauldtoje vietoje. Pastaruoju mehl iive. susisuka lapq galiukai. iyd6iimo loikos: Nuo geguZas iki mgsejo. akartiniai. saikirgai sauletoje vietoje. 4rell1+ rarsryrL mciiau. trumphti perpus ir pelsodinti i T Zemp. Ziedai ir lapai gali iivis nukristi. iiem4 Kenk6ioi.sio- - d. Jei oms per sausas. pukuoti ir lipDirs. Jacobinia carnea av ginama iiltosiose oranietijose. 5lo JUgrlo yru Jpre )u ruiit1. lrgiinos: Abi ruiys mdgsta vidutiZerng. ugliq galuose skeiirl noi: Kambaryje iksorq kekdrnis iisiskieidiia rySkiai raudoni Ziedai. nubyra lapai.

f6vyn6: Nikaragya. ligos: Ziern4 lnikorr4 per iiltai augall puola amami. tad vi.llnas iios gimines k. o& Jatropha #e. kurios sureukarnos nuo perzydejusill Ziedu.L] arba ilglirl auginiais 20oC dirvoje. 'augalas yrt Jasninun olJi. ii- Dougininos: SvieZiomis seklonris. y pad clicliiaiiedt jo ! eisli 'Gra nd iJla nnt' Nuo birielio iki rugsejo met kitlis nretajs vargr ar Labj.Ja-srninutn J. c iu I e. Kenk6ioi.ri patalp4.l14 pusiau sl.je ir liltoje (iiem4 ue ve-sesueje Kili prieiiriros ypatumci: Jei bhtina.dedn i0raiiyti kaknrsq tr4- q nuskabyti.s garli sukelti galvos skausmus. Geriausiai augo: Iitisus meflrs vtuleto.per al)ksti iml leisti ilg- Zeme eje jais. jei prie. vdlpo truputi vis gausuomet turi pasinrosusi vandeu. persodinti arba kaktusll Zerng. aly't - fdwn6: Kinija. bet pavasari gali skleistis ir krftu su Kiti prieii0ros ypclu- noi: iT Jei reikir.kad iseiq silumos perteklius ft leg. Taigi iis siau laistyti. Geriausiai dygsta 20 -25"C temperatlroje. Atsargiai: Stiprus ja$nilaidio Ziedq kvtrpa. aiant. l(enkGioi.skleistis nauji Ziedai ir 1apai. Kri rudeni lapai s:lvilime nukrcnta.tr- -lotropha podagrica kilnsi beveik nebelaistyti.Dcuginimcs: Pava-sari ir vas. d. lrgiimos: Siuk<tu nelaistyti&lkir Lru - Alsorgici: Non pavadinina-< Jat rop h a.q - sukulenta-s su butelio povidolo kantianu. persodinri i T arba TKS 2.rlen] lcistynos.f4 kartil permdllesi laistymo val1augalas ypai tirka tiems. Jei apaiioje numeta lapus. graZiai suZaliuoja. jis auga. krrr dainos ir ilgos srusros. Ziem4 stengtis laikyti ltr pafianlhul Pclorimos: Zien4 laikorras per iiltei j:rsmiraitis lius.i tyti gelqs. trgiimcs: Laistyti mazai. pravartu darZliau vediDti . nt- Gericusioi auga: Jasrrinunt oJficinale ir Jastni- rnasti lapus. a gdlds.-nuostabiai kt'ap us -*" Ur. verreiikja gydym4 (qr ldrlos=gydytoj:ls. ll9 . o pnvasari leisti uauj!rs. ieimaz o[eo rrediniai. Iudija. 3'5 ski1iit1. llieko piho.iirru gera kone istisus metus.. hrrioje iyddiirno loikos: Nuo kovo iki liepos.unedeju. Ceilonas. rropie=patiekalas). Jo lapai yra skydiSki. Jarulus augalus kelet l k. e. Sis savotiikos iSvaizdos. ir Salru vandeniul Va- plisti amarai. - Ioistymos.rlys nnodingos. apie 20 cm skersmens. Seimoz Euphorbiaceae. a t1t h ui I t./dsrri/ l'/ ollicinaLe ilen4 ga]. Gvatemala.rmbadnis sukraus Ziedus. kils nuolat parnirsta pahis. iio augalo visos d. Nrtxaip nesukraus Ziedq. Kai tik arrkstyv4 pavasari ima is rokiq kaitq. bet llekautla Ziedq.rbtinai apdulkiuti. gerai vedinamoje ir ve. bet tuo- kaip 16"C) vietoje. ieigu Jotropho podcarirc rudeni numefo lopus pdvosoli iie v6l otiels ii nouio. Kosta Rika. ceo si:ris viriflr. karpaZoliniai.emg. ligos: Retaj. je. Vasar4 trgsti kas 14 dierq.s aLsarg!. iio sukulelltas kil?s ii Vidurio Amerikos. IraDas iki Ka-inryro. Todd] pava-sa. Ziedyn:ri geleiies nrdZiq spalvos ir dairai susidaro arksiiau uZ ilgakodius lapus. Jasntiunt ollicinale '. roZiriais Ziedais Zydi Jast t t i t1 uDt po l). Bet txnr Ziedus reikia n iitisus rnetrs labai iviesiosioje vietoje. sir4 laistyti gausiau. 30-60 cm auki- srl.Vas.rllsiai n1dgst. Laip I0'C temperaturoje. -ialima apgeneti. ziem4 Zeme turi biti vos dre-qna. laisv.rtrophe podagricr Jcsninoitis .

auga 30 cm aulcidio puskrumiais. gdld beveik iStisus rnetus parduodama iydinti. Stnrr) Sr4ztausnl. iki rugpjuiio kas 4 savaites trgiti kaktusrl tr+<ornis. jei 4 . vasar4 iiltoje.e. Ka-smet jq iiperka(Aloss/elo. kur yra nors fuputis Zeme-s. Laukil1e. kitoms rirsirns 10 -14"C).lilclis. ir net violetiniais. Veislitinkai ma per 200 nliiq. Siaurds Madaga-skaro kalluose. Kambanuolat tobuliDa ii lengvai ryje da. Gentyje e-sama milijonai. -'Pi & Kalarkt dh b I sfekliana) .li.i: Mada gaskaras. nuo loistymos. iyrGiino lcikos: ralarr choe blossfeldiana iki gegrde.s.s grupinis. zledus ima krauti. trumpq dien\ r€gimyb9 tai skatiraj4 kauti Ziedus. Kalankg atrado pranclzas Perjd de la Bati (Perrier de la Batiie) i5 Madagaskaro Camtananos kahyno alsi- - Manginio knlanki (Kaldncho_e ma. Ziem4 vqsesneje yietoje. lrgiimos: Vasar4 laistyti vidutilriikai.geltonais.t iKauiais. atrodo kaboniia- rtc giliopuobje.vlena labiav su prekiautoju sdklornis ii siai megiarnq karnbariniq PoLsdamo Blosfeldu gdliq. o geleiies rudZiq spalvos Ziedai skleidZiasi sausio mdnesi. Kenk6ioi. Nuo kovo va-sario lanchoe ntangitii vasario iki kovo.\ini atro.traukos P. 30 ir apadioje). iydi. veZej4 iParyZiq. Kalanchaa b I ossk lii a nd kas 14 C'ie- storlapi . mat bet krduo metu jQ galima apgauti sudarius ir Ka lattchoe tubiflara. niltuotieji ir pa- - p6stieji amarai.I Kalanchoe Kolonk6 J (9 = YI h a I = N lr .Kalanchoe ipinnata. Ka lalc h oe h lossle kli at1 a meFsn Eil\t:m4 (zemiarlsia temperatiila nrl trpiti Edlir! tftliomis.dia . sakofi4" kiles ii kinq kalbos. Geriousioi ougo: Sviesioje ir saul6toje. auginama KalarpriZiurim4 augalq. oranZi. roZiniais.ttti roZiniais varpeliais (+ uuoivairios jo veisles iydi kuo ivairiausiq spalvq Zie. 15"C. - Kanuo ieimoz Crassulacea.6 savaites kasdien iviesoje pabina nuo 8 iki 10 valandq.n-. Visos kalalrkes .la nch oe os- iies pavadinima-s sietina-s Saknijasi visur. ii Beveik visos iios nliys a]1t lapq iiaugiir mazas ataugeles jau su iaknel€mis.s rDiys savo gimtineje.mlmpaorenrsr augalir. Be to. taigi choe natzgin ii. raudouais Ian c h oe da gre o n ana (Ka. Tenji pirm4kart pratydo 1927 metais. ligos: Per iil- tai ir per drdgnai laikoinus augaius apninka miltligd. RD- t20 . Ziein4 Zeme turj buti beveik sausl. ir nains knlankis gr. Dluginimcs: Pavasari arba vasar4 augiuiais arba ataugelelnis. Neiprasta^s milsrl ausiai genties pavadinimas Kal!7nchoe. Tcivy nr.lo sutnryro. dais . persodinti i paprast4 A6liq zem?. kurios llukritusios lfili prieii0ros ypctumci3 Jei ieikia.

tausvus bei talnsT Zemg.vo me1le. iyddti ima dar visai kas 14 dienq.iakrijasi sm6lyje arba smdlio ir durpiq mi. Gar=z"denio c@ ir gdliapuotlyje Zemi niekad net ri iidiiiti visi mirtiniai augalai. birZelis. 20'C. iyd6iirno laikcs: ceguid. Gericusioi ouga: Istisus' metus lviesioje saul€toje. kad 30 cm aukidio kriimas. sau- Itenk6iri. augalo spygliai lubyra. Naulandija. toj". brordgereti niai arba rausvi ir labai Daugininos: 2bliniais ivairiq formq.lliti prieiiriros ypctumos veislas krauna raudo. Jer gniuZulas sau-sas. UZmauti folijos rnai6elius ieimaz Leguminosae. ligos: . 59)! patalpoje. Tai keras. pava. Dabar siiilo. mudooius. f€vyn6: Kanarysalos. bemat kenta lapai. Pravartu iiek 3 cm ilgio ir dazniausiai tiek apkdpyti iakas. Dcuginimcs: euginiais. Seimla M! rt a c e a e. tl?iinrqs: Palaikyti tolygiq dr6gmp.si iiek tiek aplapai i^li. Ziemq Siltesneje kaip 10'C vasar4 - ne (+ P. IS 50 zinomq ruiiq gdlininkq labiausiai lcislyncs.mfisq gdlidrkams dar naujovd. kurie lengvai ialorijasi 20 -25"C dirvoje.sia-s 5a1nas. Augalui reikia daug maistifl gr. Vis. iki 2 cm ilgio. - geltoni. vasar4 Siltoje. po iyddjimo. ligos: netai. mDiia^s Sakas su Kili prieii0ros ypclu- srnulkiais. kovo iki rugpjldio trgiti Beje. Auginiai .lial iyd6iimo lcikcs: t'luo kovo iki balandiio. 3l ). joji apipjaustymo I) pava-sari arba pusiau sumed6jusiais auginiais rugpjudio mdnesi. Jei Va-sar4 gduzula-s sauMs. minkihr vandeniu. iie- mq vesioje (4 -10"C) vie- lima laikyti lauke. iilta arba oras slogus. betjokiu bidu nePerlieti. Nuo vasario iki spalio trgiti ka-s 14 dielq. moi: Nuzyddjusi augalq sidabriniais plaukeliais ap. lrgiimas: laistyti gausiai. bet dazniau. bet pastogaje ir uzuovejoje (rudeli.Leptosp€rmum scoparitun Lotus berthelotii Goridenis I GininJsti c@ s nirta - akjvaizdi. loistymos. TKS 2 arba augusiais lapais. Nuo birZelio ga- Geriousici cugc: Iitisus metus labai Sviesioje. Kaip GarZdenis yra puikus svyrantis augalas. jis mdgstama yl1l Si.pemodinti I T. letoje. jau0i augalai. gulsdias arba svy- - zremq lleu lnazrsu. j4eiti vidun). mtr tJ' niai.auginiais (imti likuiius po siai siauri su dygia virSfl- LeptosPer uttt scoPari nr . ypad iiemq. priei pirmq.Sinyje 4 -6 savaites. puola arnalai. prie Zemes iileidZia meddjandia-s. Nuo kaip 10 m auKdio medis. ir nei<dZiutq lgriuZulas. Savo baisiai nefrdgsta kalkiql gimtineje ji auga ir kaip Ziem4 laistyti tik tiek. 1le. f6vy[6: Aushalija.mcis Pavasari persodllti i nus. mat augi11ti kambaryje pradeta pirmiausia Australijoje. paprasfu s arba prie-i iiemojim4 arba kopileavidurius iiedus. MaZdaug g6liq Zerng.liq medZiagrl. Xenk6ioi. ankitiniai. ryikiai raudolli iiedai skleidZiasi iakq galuose ( ) nuotrauka P.sari daznai aptinkama-s parduotuvese.rei per 'l erslts' Go ltl F ! rts h' ('Aukso sraukrs') ziedai i. t2l .

.

ligos: Menkai auga ddl per sauso oto ir laistoma per Sallu varde- ilgio lapais. ieimo:. iyd6iirno lcikos: tavasaris. daugiaukaip2maukidio krima-s storomis kenrr- briaundmis iakomis ir talnsiai Zaliais. kurion gnlima inaiiyti puQlasdio dribsniq. butina drekinti kamkrumis. dinilisgiminaites tolo. P6iro. MaZi Ziede- Sodiuti geriausia iT zerng. ligos: ler siltai iiemojanii4 arba ddl skersvejo puola amarai. Nerteaa iities uZauga tik keliq ceDtimetrq aukiiio ir plediasi kaip veja ar samanq kilimdlis.jei reikia. Zvaigidiikiems Ziedams. bet 1re sauldtoje. Nuskurd g augalai nupjauniuni iK sumedejusio kamie1ro. kurios uZsimezga nuzydajus neislfiii prieiiuros ypoluvaizdiems Zalsviems mais Augalui periydejus. kq sis augala-s loistymos.jos. ko gero. poje. puoSliasias Zydintis augalas. ja galima ilgai dZiaugZe. Craziausia. labai siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje arba dr6gname ir iilttne gdliq lalae. iliauZianiios Zoles .Rlbiaceae. Medinild drdgpq geliq lang4 arba sunkiai daugiurma. smarkiai ve-<eti ir nustelbiauogas. Zeme ttrd nia houllean!7 labai grazns lapai: pilkai ialsvj. Nuo kovo ikiru!:pjudio kas ketvirt4 savaitp po truputi paff ?Sti. kai lukdnta mis vaisiai. Tai apie 30 qn aukiL1|o datuiau apipurkiti. retkardiais ji apipurKti. Sonerild kilusi ii Azi- mo uogos. 123 . DidesKili prieii0ros ypotunisjq pasirinkimas mdi: Medhilg patartina JAV. Galim. lapeliai irna itiu laislymos. i hges. Virsutird lapr] bario or4 (-+ P. papuoiti tamsiai raudonomis gyslomis ir taskais. giau. sidabrdlape sokovo iki rulpjldio he-<ti neril€ (S o n e r i la n a r g ar i kart4 per savaiQ. gerai vddinamoje. Grailal kilmes pavadhimas netero. apvalaili. trgiimcs: Vasarq Zeme turi b[ti nuolnt dregua.' Puikioji' Dt4SnU|CO. &agfla. mat pzrdlugiDus Gericusioi ougo: Sviesioje. Tdvyn6! Kalnuotos vidurio bei Pietq Amerikos sritys.Medinilla rnagnifica Nedera gralladensis Puikioii medinil6 o&n' 400 Sios Gronodin6 nederq Ii ge ties rusirl puikioji medidle yra graiiaLrsia. iyddiirno loikos: nutor'disJiepa. Priiinrima taip. Nuo gana retai. . tinka B e ft o I o ier']rer ap ieldl]i. lrgiinos: b[ti visQ Iaik.a turi biti daugiau nei 20'C. ii Pieq c&fr' - P o|nios nerleros uogos iisil4iko ntnesi! llianesius. Filipinq atogrqzq miikuose savaime auga Jei reikia. mazdaug 30 cln Dquginimos: virialles augiriais 25 -30"C zemeje. kalkihgu vandeniu! Raflybes periodu vande0s reikia mazai. siai rausvos.oij:4 (lJert o ber- tania) sonerilg (Sonerila). apie 40 cm ilPoslobo: Ka-s hrri Silt4 ir gio paZiedes. puse papuoita sidabriikai ialiu pieiiniu.niu. Beje. liai rausvos spalvos. Bertolodjoms iitjsus metus oro bei dirvos temperatii. Ji iSvis. stanlriais kaip oda. krriuos dengia Sviehlo daugiau ramybes. Kenkdici. zlemq I metlesrus (ramybe-s periodas) laikoma v€siau (16'C) sukrauna daugiau Ziedpumpuriq. raudiniai. Jokiu budu nelieti ialtlr.r-s daikras ji vietas ii Befioloni a houtd.tai tunsgeltones bei raudolos iimio didu- turi tr4sq. persodinti T ari ZiaDti Zold nera fumpaamba TKS 2 Zemg.leaza proGviq. Amerikos. - l(enk6ioi. ialto val1de1N. kaip ir bertolo- Geriousici ougc: Iitisus metus iviesioje. toddl vitrjrz! gali laikyti dvi me)'ra itil1 brangi. dio labai i5siiakojgs pusbe to. . Prigyja sLurkizri.ti. rusios iiedq kekes sudaryPolotinos: Sukrovusiai tos ii mazrl paviedt] ZieZiedus medililei reikia deliq. Dcuginincs: Kero dalitis. Seimaz Melastonataced". Uogos iisilaiko nuo ruppjndio iki Ziemos ir il- po to. pava-sari persodirti i T Zemg. { lilies relo groiio s6l6 Ne veltui jai duotas vardos. Jo tar-rsvai raudonos. su himis taurdlapiais ir trinis dulkinds lapeliais. Kambaryje dar auginama.] jrl negalirna purkiti. Lusono sala.ius punpurams biitina lieti gausiau ir perkelti au.s reiikia "iemals". grakiiiai uusvi. 43). bet ne sauletoje. Bertolonijos - Zema- f6vyn6: Filipinai. nors galq i iiltesrg vieLl. ta c e a' A ry e nt ea'). sumaiiyt4 su puplasdio dribsniais. bet lle vdsesndje kaip I2"C patal- - nlja. ne per iiltoje. uuo rudeus iki pavasario lieti rnaZai. Naujoji Zelandija ir Ta-smadja (sala Aushalijos pietrydiq pakaiteje). jos nemegsh kieto. melastomidai. platus. ii daugiamete iliau.

metus Sviesioje. Beje. P assiJlo ra v io lacea diai ziedlapiai rugpjnti ir rugseji. siflard racemosa ir Passif. menkai zydi. kad leperdiiutq Zetr6. iiltoje ir blogai vddinamoje patrlpoje puola slfdamariai./a/rs). flas. vasar4 vese$rdDel b jezuitai Si4 gal? pa.kempind.aia. P ass i|l o r a ! i o I acea ir ra violacea .r.ia u iienr oj a visoje. au- galai persodinami retai. P dssi|lora race nrc. mat tokioje temperanrroje rd ed Lisir Passilara tto/issi?la lengvai galima Passifora edu I is v asanl gali biiti lauke. - stulpas. . r'i^:-s22"C ie/. P ass tJl ora cacruI" a. gerai vddinamoje. jei Passifl.Kenk6ioi.ga iilurnos ar naisto rnema visus metus laikyti diiagrl. Nors pa-sifloros esama daugiau kaip 400 ruiiq. Nuo kovo iki ntg- pjhiio rgiti vaiQ. pirmaisiais metais - * i laikomi ir iiem4 iiltoje. N c&# Passiflora violacea niqsla SiIu tq. Visos jos turi neipras. . trgiimcs: Va-sar4 Polorimos: Nesijaudi1lkite.sodinti net lauke. voratillkliras erk€s bei tripsai.rto btieho ri. ziedo purka palFindo siDlai .kyZiaus vil ys. Labiau Silufi4 megsta valgornoji (Passrr{ora e. pries per- sodhant i gelems skirt4 Zemg. augal4 patartira ap- karpyti ir palikti vos du ieliai . ligos: Jei stinlora Etudraltg latis g Ii.apie 15"C. Sellesni jaunesd kr-smet. todel geriausiai auga prie atlamos arba tvorelds.jei tik rnokdsite apsaugotij4 nuo speigq. iyd6iino loikos: p^'. prieSingai motininiatns augalarLs. Sviesioje vietoje. kur Ziemos nera Saltos. baltaspamiai . bet Sitaip auginant labai susispaudiia lapai.sturiiiais augi{siiaknijp augiliai. . Passilora Endrangu dalys tapo Kristaus kanldris . t augalus pradeda pLrlti ketkdjai v oratinkline-s erkes. floros rulys augalai. Ziem4 vadino Parsfl ora (lotydS.je p t^lpoJet P ass illor a kai passio kar. kur nors p. TdvytG: Atogr4zq Amerika.tai ietis.je. dauginti ir sekiomis (-) ramybes periodu geiau br?sta Ziedpumpuriai.Seimo:.orc caeruled Ziem4 numeta lapus.ie namo sie[os. kekind (PassrJflrra raaemosa).erskadiq vainikas.9. kambaryje daugiausia auginama mdlyroji pasifl ora. tarp jq flebepEeina or. Ten. i!leidZiartys apie - vijokliniai metro ilgio lglius.au€dDti ant ldnko.f loislynos.liLi. prie Gericusioi ougo: visus Douginimcs: Kiek sumedejusiais vi. Ziem4 keturkampe pasiflora Iora caen ea k Passiflo(P as s iJ'lo r a q u a<lr a tz g u Iara edulis .nuo geliuzes iki dios simboliu. P assiflo rac eae. Pavasariji iileis naujus [glius. PdJ P. XII anliepos. Iorrio jo.iaus botanikq raAtuose sa ./is apie 10'C. daznai prrduodami jau ir.rs. nseliai dmbas. vidurine piestele pasifloriniai. sauldtoje.iiltoje. trys Ziu. Passrr4o- - - 124 . Visos pasi. tik tiek. caerulea Passifora ed* /oris gdld). augalas pradeda dregDame ir iiltame gelirl skursti. v iolej!.]i'e (P as siJ'lora v i o lace a) bei.64-65). j4 galima pa.nuo geguZes iki rugraioma: smailiis triskiausE)o. kart4 per sa- lfili prieii0ros ypaluItloi: Pava-sari.I Passiflora Posifloro J tD = 6 tI = a PassiJl ora caentlza n i el.iki rugpjuiio arba mgsetos formos Ziedq. Parstflo- kurio Kristus buvo pririitas ir nuplaktas mbu.ris [glius. lieti gausiai. Per 7an9e.

iiauga iki 5 cm skersmens. kambaryje uZaugantis iki 30-60 cm auGaio.Pelargoniurn graldifl orurn Penta-s larrceolata Didiioiied6 (koroliikoii) pelorsoniio Penlos D i dai aZi ed a pe lar gonij a Zydi iitisus et s.sra. - tardirl atogrqzq Afrikoje bei Madagaskare. lcislynos. kol atsiras nauji pumpurai. pas mus daugiau kaip . Pavietiai Ziede- T arba TKS 2 iemg.jus. pas mus auga tik sukultirinIAs Pelxtas lanceol. Trgiti po truputi. lsEalcij g jauri llenk6ici. ligos: Perlieiyd6iimo loikos: nugse. nromet jis lieka ne saulatoje. je. bina dailiai margi arba kuo ivairiausiq spahq nuo baltos. augala-s pastatomas birzelis. geriausia tugpjfigalq. ilgio karq nuskabyti viriines.kiek Siltesreje vietoje ir djs lina keisti palaikant vdl gausiai laistoma. tiah. Vos niais Ziedais bei lapais. Arobiios ir Abisiniios sodg lGti prieiiiros ypclu- sumaiiyq su sndliu.s.t00 meq au- lima iinesti ilauk4. augalai peisodinami padidajus saloq friuzului. Tai tiqsus arba Sliauziartis 5iq Kilimcndioro prieikolnig.ata atogrqzq kraituose mdgiama sodo gele. Gali blti balti.-tJ. bet geriau pa- iilto- ir pilkuoju peldsiu. augalas persodi- noi: pusknunis. lGnkdloi. gelsta Iapai. Vasar4 mdgsh SilF vdsq m+ Zien4 C@ IS 50 ruSiq. ir bbtikiais ar- sbgeje arba dengtame balkone. kas 14 dienq. ligos: Puola baltaspamiai ir amarai.r daifliau apkarpyti. dio mdnesi durpiq -ir smdlio auKdio. Lapai kiau.sos kieki. tr. tadiau vengti padekle uisililosio vandell. nes veisles. toddl yra auginiais. Vengti dregnes perteklalsl Perzydejusi laistyti reiiau. kad graziai iakotqdaug veikio koip nuodri. pa-sirodZius jauniems [giyd6iimo lcikcs: nalrn. savaine tarys- patalpoje. tl. Zievesioje (12 -15'C) mq kuplus ir iakohs.8A Kai kuriq karali5kqjq pelargonijq Ziedai susitelkg ankiais skeiiais. Jauniems augalams tfili prieiiuros ypolum!i: Pavasari persodfuti i auginiais Sildomoje lysvd- puoimenq d169mis p€deklius - liai susideda G dvideiimties maZdaug 3 cm ieimai Ge raniace putiniai.liams. Persodinti du kartus. fluo kieto ialto vanjis spalis. i rin rarai - - - gilama iiltiamiuose. Parduodamos vien kulturi. jos stiebas sumeddja ir i5auga iki 40 cm Pentos Zldi roZiniais. . kol Geaidusioiougos Iitisus dar nepasirod€ Ziedpummetus labai iviasioje. va. Ddl iviesos stokos. virl6vyn63 Pietrl Afrika. gerai vddinamoje. Sviesiai Zali lapai dantytris pakra-iiiais daimi didesni uZ balkodniq pelargonijq. ae. lrgiinas: Nuo kovo iki rulpjtdio lieti gausiai. atitinkamq temperdtrr4 bei Dougirimos: virsmas auivie. - 175 . gelsvai roiiniais ho tan$iai raudonais iiedais. Taiiau )'t"a L iemesriq veisliq smulkes- Pavaslri lgliai nukerpami. roZines ir raudonos iki tamsiai violetines. Nuo birZelio pelargonijas galima laikyti ir lauke. m:udi.iki arba pailgi. Lcislynos. Itin iiltu oru ga- (r0-1s"c). Rudeniop lieti saikingiau. Douginitnqs: virsnnirl je.sar4 je patalpoje. plauktorus trgsti kas 14 dieml.fines nuskabornos. Zydiidiq iStlsus metus. ddgmes pertekliaus bei nevedinto oro augala-s gali susirgti grybine infekcija si. der^s arba ddl paddkle Seimaz Rubi ac eae.sl Trgsiama k lrt4 per savaitg.mEinyje.uZsistovejusio vandens niai. Tadiau ji ga.iiPaskutini kart4 peNodini. gelsvai rausvi ir rySkiai raudoni. vamzdeliq. bet prrriai. Geriousioi ougo: Iitisus metus labai Sviesioje ir sauldtoje. trgiimos: Lieti vien minkstu k6rnbario telnperatiiros vandeniu. f6vyn6: Atogr4zq AfriPohrimos: Pent4 pravarka. gerai vedinamo- Arabija. KaralGkoji pelargooija daZniausiai tetlri vien4 iigli. Ziedynai susitelk9 Ziedkoiig galuose Sluorelemis.

Zold jautriems imon€ms gali sukelti alergij4.-bet ne saulBtoje vie.per daug 5ihunos. Pritnula vtlgaris. Prirula nalacoidcs toje. roiilriais. Zoli Zydi iStisus metus. zrelnq ilpslprlc ryskiai geltonais Ziedais. Vasaq gali biti lauke. raudonos. kos sod4 ir prr.padr6gna. roZiies. nuostabi dovana tdZola Paprdstoji rdk- pavasari. . deiiije Prhuda Sis puikts augala-s kas iienq apsipiLa saulas gelo u- . lrgiimcs: iki 25 cm auL(iio. je vietoje. neseniai aLsiradusi gdliq parduotuvese. NuZyimula obconi c a pravartu persodinti i Dau<lejusit1 Pr prastoji raktazole. Prieiastys . ligos: eer Siitai ZiemojandiLrs augalus Dzakafioje ihrd botatipuol. Ziern4 lieti dar ma- lfiti prieiiuros ypctunoi: Vrsar4 hro daz[iau tnnnpinti irglius.l l0 -12'C temperaturoje. liriniai. Zydi Zeme tu biiti nuolat stor.r(e k[yg4 apie Iudijos vandeuyno s..r iviqsiai violetiriais Ziedais. tr. loislymas. al1t naujLl rlgliLl.Fq. IsiiakKarlo Reinvarto (Caspor uija ir vesioje dirvoje. bet padekle vatrderrs neturi c& Nauja kambarind gele. Gcriausiai augq! L-lbai iviesioje ir gerai vedinamoje patalpoje.I Prirnula Reilwardtia indica Roktoiol6 J tD 3 6 l- a I = N Kairija Prinula nalacoidts. ligos: oel netinkamos prieiiiros gelsta lapai. fdvynd: Siaures hrdijos kalnai. gelto- buvo pavadillta olatdrl bo. per. Georg Carl Reinwardr) vardu. Taime!:sta ve-stt (10 -15"C) a. . j4iemp. iyd6iinro loikos: iiema Seima: Prinulaceae.1lq augalij4.r amarei. ii€m.A RakaZoliq esama apie tiktai klrlr[rines veislds. ordnzines.Geriousioicugc: Sviegiausiai auginamos Sios: sioje. Si musq melynojo lino gi- fgsti.ydomus kambarius.ba tik bump4laik4 iilvienmetis augalas. 500 riisiq. Taurine raktaJams nepatfflna. Mdgdir pavasaris. giausiai iilumos pageidau. Uzauga ja taurind raktaZold. Zyddjimo menr ivelnioji rakrazold.Dauginimasr Virinlrinirl taliko K. Uzauga beveik mefto aukiaio pusKrumrs. kary ir-Pietq nemegsta. be to. XIX iirntmede jis Kenk6ici. loisfyncs. vasar4 sdklomis. lros. rijos. Zydi baltos. dq saules spinduli! l6uyttdz Prinula wtlgaris Ya- tos rUiys Afiorgioi: Taurina raktakilusios iS Ki. raudonais aib. lqemir'les. ki- per kietas vanduo arba per sausa Zemd. Dcuginimcs: Daugiausia i4imaz Li nace a e. kad augahs augtq kupius ir veslus. Karnbanuose auglllalnos : . lrgiimosr Vasar4 laistyti saikingai ir kas 14 dielrq po tmputipa- . violetilds ir m€lynos spalvos Ziedais. lfiti prieiiiros ypctunciS Periydejusi4 P/nrrji lo rlrlgarrs geriausia pa-sodiuti sode kiq pavasari ten vdl praZydds. Tiesiogi- Kenk6ioi. - iyd6iimo lcikos: urpkri- tis kova-s.ris baltais. pusiau riksrnirrgo- Euopa. raktaioliniai.rsparo Geor!:o augifiiais pavasari. puq)urines. Zydinti trFiti silpnu tr4iq tirpalu. ruduoja lalceys. Dauddjgs ilmetama-s. drdgme-s. Prhtu a obconica tauriDe raktaiold. Lurie tvirtq ilgq Ziedkodiq virshDdse telkia-si skddiais. Ziedai kaunasi mimiG ii atogr4zll kaihl tik augalq kas 14 dienq likti. Kambaryje dau. Ji Syvuoja kelet4 metq.

azalija laistoma gausiai. Jauni ugliai. tadiau reikia vengti ir nuolatirio dregme-s pertekli aus. fdryn6: Vidurio Kinija. Nuo geguzds vidurio galima iineSti i laukq ir laikyi pusiau ieielyje. gali susiraukileti lapai. Seirmz Er i c a c e a e. Vas. vasarq praleidusios drdgloje sodo paunkndje. laistymo v.rose sodirrinlrystes ii palprastos kanb. kokia forma azalijoms labiausiai tikq.s skirt4 iem?. Loistymos.irinqs az.ar4 Alscrgioi: Rododendrai gali tureti nuodingq me- - [kiuose. kad augalas gaiiai Sakoqsi. lliti prieiiuros ypolunqil B[tim nuolat Salinti nuZydejusius Ziedkoiius. lsiiakrija sulkiai.sii miErinai Kenk6ici.:rlijos sufonnuoti gfirZri nykiflrkini augal4 teratura. Rudeni tokia azalija atitblamai apdorojama h persodinama i borlsui skirt. Geriausiai tfi tiktq kambarinds azalijos. Tuomet subrcsta daugiau Ziedpumpuriq. kaip 127 . augal4 aplinkit voratinkli0es erkes ir miltuo- iydi vis4 Ziem4 iki pavasario Rh o do dendr ot t o bt usunt .ndeni ibe ama Siek tiek tr4irl (Siuldtu dai. Lauke gali apjxauZti straubliukai. lrgiirnos: histoma tik mhkitu va1ldedu azalijos baisiai nemdgsta kalkiq. apgldbus kuo didesni jo Gericusiciougo: vdsioje.? irE. Rhododendron obtusqttt 5oC patalpoje. - plot4. iki Pclcrimos: Azalijos rre- rugpjliio kas 14 dienq i neturindirl kalkiq). iyddlimo loikcs: ruroao fundron sin:. P.t- uelygu veisle. Pasitarkite su artimiausiu bousq specialistu. C@ Ii viso ZirT oma daugiau nei 800 rododenrdo r[iiq. PiLnavidurd Rhododendron si sii wisL. Rudeni ir iiem4 Rlododendron simsii yeisl|s laikomos 5-\2'C. pa-ialinami. iviesioje ar pusiau iksrningoje. Japonija.balalrdzio menesi. gerai vedinamoje. Vasarcs pradZioje tg- blogai auga kaip bonsai. Saklq gniuzulas nieklda neturi isdzilti. be to. Dougininos: viriunirirl augidais 20 -25'C zemeje. bet kambaryje auginami trk clidiiaiiecliiai R h o da Jiems iSbrinlrs augala-s perkeliana-s i iiltasng viet4 (apie l8'C). bet ne sauletoje vietoje. formuojantis Ziedpunpuriarns kiek maiiau. kas dveji metai pe6odinti i rododendram. Azalijai perZydejus. japotxicuni. ti:d6l dauginami tik specialir.238). tieji srydamariai. Bonsq megejarns patartina lanlGtant augal4 laikyti kamien4 abiem nyk#iais. rododendros Azalia |is ohrct stebina iied4 gausa. arba nusipirkite Zinyn+ kur bus smulkiai paai5kinta. Vienintelis trukuma-s: azalijos Sakelds lengvai luZta. lius keleq sykiq patrumpinti.Rhododendroo Aroliio. eil. iiaugg nuo balandZio mdnesio arba iydejirno metu. per iiltas ir per sausas. (+ Li- fundron sinsii tniiinai ir smulkiaZiedds japoniikosios azalijos (Riododendron obtnsunr var. ligos: tei oras dZia!3l. nors kartais galima pamatyti Zydhti ir per Kaledas.

gdlininkai sukure daugybF nykstuk r irl giau kaip l0'C). P3vasari augalq persodilrri i T arba TKS 2 2ern9. erikdti. kad subrFsq ir sumeddtq iakelds. Patalpose su centririu iildymu b[tina drekiDti orA (-+ P. Zydi beveik vis4 laik4 perhaukos trtnka vos keleta sxvaidiu. 2d- yios Seino: Rosaceae. iviesioje. Labiausic i paplirusios yra ki. gesueridai.q. kad neperdiiotq Ze25 .i n' g ('MeZoji karaliend'tarrs\ a). tie. Dainai s€rga miltuge. iydds. visomis roZens budirgomis spalvomis.Potcrinost Tudtuojau ia- li*ite dus periydejusius Zietuomet gausiatu T6vyn6: Kinija.jarns nepatartila. rusr. ligos: amarai. Jos u. visaimaZydiq. - raudona). $lto ('Kolibris' Labai nemegsta van- Kaip ir visos roZes.rba giubanotais.ti rtaiyas. nr.40 cm aukidio if Zydi md. Pavxsari ir vasar4 Kenkdioi.'Colirrl' ialiiq vietoje. Dougininos: Augidais. Iaikyti Sviesesndje. Nuo kovo iki liepos s pnu nEsrl 0rp3tu. pilnaviduriais. Po to daugiau 1lebetrgsiama. vieni nuostabiausiq-graiZaZiedZiq . ddl dr€gmds pertek- pabaigos trgsiama ka-s 14 dieDq. r. l(iti prieiiOros ypctu- k. mdgsta iiernoti vesioje vretoJe. banlnlotais . akutdmis. ligos: .rrt4 per sxvxitg trg(ri nql! dus Perzydejusius zie- reikia tuituojau iShaukti su visu Ziedkoiiu. Sanpa lijos bitxa itin SvelniL! spaLv!. liaus ir veso"s nipsai. baltq. Geriau nelieti G vii. Sios seklomis.q ne Zemesneje skldamariai bei pilkrsis peldsis. kambarirriu veisliq.43).l (De dau- A rpEg e*lrc begrles veisliq ruiiiavidurjJis.stovintis virniiuo sinpaulijoms mirtilai keilcsmingas. Salpaulijq Zyrl6iirno lcikas: Iitisus metu-s . iyddiino loikos: irruduonlat. rore mozyte l{oiloilin6 sonpouliio 6 l- a I = N Puikios kanbarhis roZes - didesnes ir vis. hfiimos: nines tozes (R4r4 . pavasar! persodinti. geraJ vealnamoJe putstpoje! vasar4 lauke. pihaviduriais drba tuiiiaviduriais fi edais.' Bab! M as k at ar/e' ('Kaukdtoji maiyle' tamsgeltoDe). be to.' Z w e r g kij n i. Gericusioiougc: Sviesioje ar pusiax iiksmjngoJe. puola amarai bei milhrotieji skydnmariai. ieims'.Nuo pavasario iki ruden^s Zeme turi bIti nuolat drdgsts) veislas. Kenk6ioi. Itin megstanos veislesi 'Zwergkdnig' galq.rtn?r. v iolerirliq u m€llnU utspalviq bei dvispalviais Ziedais.s.nelygu amiius. Vandens pertekliu iS padekjo tvrrkiilri ispilri .iaus! Per Saltu ar per iiltu vandeniu apta-ikyti lapai ir iiedai urieina ddmemis. nes Sakdeni numeta lapus ir Dijasi sunkiai.I Rosa chinesis Saintpaulia jonarrtha d 19 = Kininis e-rikitis. Kad rozirl megdjai galetq dZiaugtis jomis ne tik sode. pavyzdiiui.ausa iki tiek. bet luo tiesiogiDes saulds apsaugotoje vietoie.lei oras per sausas. Ziem4 megsta ves. visus menrs kambario temperanlroie (va-\1ra 20"C ir daugixu. parduodamos tik kulhriies veisle. paulijos aendiZ 8Ls. minKtu Kainbano temperatl]ros vandeniu. MdgdmaZylds iydi vasarq o ru. bet apsaugotoje nuo ('Maiasis kalalius' tunsv a). Dcuginimos: hp:ris siltesndje nei 20"C Zelne-je. Ziemq lristomr rik taudoniied).s.laislynas. Geineriaceae. lcislynrcs. kinin6 roi6. T6vyn6: Tanzrnija.ru- RoZ6s 'Pi & Gericusioi cugo: Labai iviesioje. l(ili prieii0ros ypctundrs Ziem4 laikyti vesioje.rrr trtiiiovidttriois iicdais- 128 . 'M irina' ('Maiyle'). vasara voratinklin6s erkes. lrgiimcs: Laistyti saikingai. apkarpyti. Der e s0oletole vletoje.rudon q. saulitoje. kiip l8"C). bet vis dar v€sioje vietoje. miltlig3.

Schizauthus WisetoneNis Scutellaria skelroiiedit Kolpok6 --rP-/ /-) V" \. lrqiimcs: Zemd turi nuolat dregla. Perzydejes skeltaZiedis ismetama-s.balti. mudoni. iiemq ne ve-ses- galai Ziem4 sauldtoje. Trgiiama kart4 per savaitg. aukidio. k:urie praZys kitais metais. gerai vddilamoje ir vesio- - je (apie l0'C) patalpoje. vasarq sukauna rySkias varpas su ugpiaspalviais trumpal[piais Ziedais. geltoni. atolrqiq kalpokd (. rdje kaip 15'C patrlpoje. Seimaz lab i atae. Kad namuose ant palangqs per daug neisstyptq. pasejus geguzes menesi. sodininkai apdoroja augirnq stabdandiomis priemolemis. gdl6s Zydes pavasari. Ziedai brma kuo lvairiausir. lrgiincs: Lieti saikingai. Jauni au- Polclinos: Jeigu sdklas pasesite ruded. z.yorllus sKettazrec. mojaper iiltoje ir sausoje lnpaiie. rau-svi. kiek linkgs su- vaitg trtriti silp1u trdq tirpalu. priprdtgs prie gausios Sviercs. Svarbu: Zemd neturi buti vdsesnd - ui or4. JauDi augalai po kelis sodinami i 12 cm skersmens g6liapuodziu-s su T. iei irengsire ioi (ypoi iiemq) popildomq opivielim+ lUlisrp Tdvyn6: Kosta Rika. llenk6io'1. kaip ir visi vienamediai augalai. Sis dailus. tuo kovo iki mgpj[dio kart4 per sa129 . ypad uZ lango stiHo. laikomas tiesioginiuose saules spinduliuose. ligos: Jei iie- iyd€iimo loikas: Nuo liepos iki spalio. lod6l ir kolpok6 bus doug groiesn6.I vien4 geliapuodi patartila sodiflti jq po kelet4.vietoje. Kalpoke c@ - tikxa kalnl gruZ ole. ligos: Serga retai ir nesrxrkiai. ieinaz So lanace ae. puola voratinJdinds erkds. Bnna skeltaZiediiq ir margais iedais. Parduodamos tik kultflrines veisles. gelwi. Kiti prieiiriros ypolumqi3 K6s dveii inetai rudeni gerokai apkarpius periodintiiTZemg. Europon jis buvo atveztas 1863 metais. Kenk6io'r. biti Dcugirimos: Seklomis lapkidio-balandiio mdnesiais. iyd6iimo laikos: ceguid liepa. tamsraudoniai arba violetiniai. TKS 2 arba gdliq ieme ir auginami vesioje bei Sviesioje vieto- medeti augala^s kambaryje iiauga iki puses metro Douginimas: Virstrniq auginiais arba stiebo dalimis 20-25"C Zemeje. Gericusioiougc Istisus - augalai suZydes tik va-sar4.l spal'.rl .bet geriau rudelri iisiauginti nauq augalq. susidaryq t lkesnis krumelis. bet ne sauletoje. - Loislymos. Siltoje ir gerai vddinamoje vietoje. ViriDtdliq skabyti teteikia! Mat iiedynai susidaro tik [glio gale.-/ (A Vic n a n e! i skel ! a Zi ed i ga I i nn pasiset i lar icn s. t6 -18"C tempemttlroje. kroiluose tropinioi kolng ougoloi visuomef slokoio iviesos. metus labai iviesioje ir gemi v6dinamoje. lcislymcs. kurl lengva iisiauginti ii sdklq (q visada b[na sdklq parduotuvese). del to juos mdgstama lyginti su orchidejomis. skeltaziedis gali apdegti.tc/rtellaria costaricana) y(n kalnltq augala-s. btl- - vioiai. Geriousioi cugc: Zydintys augalai labai iviesioje. oes yra vienametis augalas. T6vyn6: eild. vasar4 apie 20'C. balkolus ir palanges. Dygsta Kaip ir Alpiq kalpok6 (Sane llaria alpi na) . kad je.jauni diiai.rs tai kupli Ziedq puoKte. Iki pat rudens ii gausiaziedd gdle puoSia lysves.

ne per hlri Into musu -qebenes (Ilcdel./o genties miirl. T6vynr.i: Dregni ir vesus Kanarq salq kalnq miSkai.jei ketinxte augiausiai auAirratnos hrlhl.ydi. Vokiika-sis pavadinirnas "pelenq gele" (Aschenblune) siejamas su pilkaj Zalia laprl apatlne puse. ues toliau auginti nevertn.s. Kaip tik te- tui panatysite.unoje. kokia daugialypd !i gentis ir kaip maZri daugelis jos miirl Jerc. lrgiimcs: Lieti gausiai. Kaip ir tikrosios gebenes.rsidauginti: 11uo lap2000 -3000 graizaZiedZiq Seimos nriiq Ziles rines veisles. (-) P. Parduodamos nds veislds. daZniausiai kaktusq irsukulenhl skyriuose. /ornrrs be galo p:urzGi i kri le. jos buu.t. tik kultirri. Mdgstr dregn4 or4. o stapeli. (rneloltlo Jellecto cruelltlts d (D 3 vr rl h a I = I N C& Ii Cinerarijas labai ndgsta anarai. Be to. gr iaiiedliai. gerai vddin. gis.tik hromet.1lia kito! lcislyrncs. dieurl. Kitas tokios vienodos dos pavyzdys (botanikai il reiikili vadim gercija) .io Ziedai oran- Ziriai. SiU angahl nereikja statyti labai arti vieno S.rip puola amarai. IsiZiur6kjte ijas.r) skiriasi tik storestriais lapais. Taiiau iios ieinos skiriasi ZiePclqrimos: Borarikos soiazdelirl. grl ie ml runrliojirsi. 43) tuomet cinerarija ilgiau .rla.rl? a/o!1o. Gericusioi cugc: Sviesioje. budilgi jq iiai r[tri- . lles. Kovas ai- duose. Jq mi iviesioje ir vesioje vietoje (9-12"C).li. bft1a daugybe Sdre. bndingi graizaZiedZ.alns. todel visuomet pravartu i gdliapuodzius su cireradjonlis prismai gstyti insekticidq gallna kiiio iki sarrsio kas 14 nusipirkti pavasari. dais. SteberiDa. Karnbaryje dau. kitais meresiais kart{i per savaitg.jq.rugalas perkamas tik Zydi1rlis ir tik del iiedq. kajp du Kenk6ici. prieiingai.r ' t|Ie. re. TrFiti sia Sentis. Jauni augzrlai iiemq laiko- iyddiimo loiklsi ir balandis. ieimoz C onryo si t ae. ttd iildomosepatalpose ji reikia drekirti t30 . j. Perzyddjusios jimetanos. visiikai t r paiia lirkne: Sattecio stapeIii- - Kili prieiiriros ypotumoi! Pelsodiiti nereiki:t. Zv:rigZdiiki Ziedai. - konvertai Screclo iiliiausioje (16 -18'C) vietoje.ias st rpelijas.l r1e yra didiiausia ir m:f8iau. augalni ii visiSkai skirtin. Dcugininos: sdktonis liepos-nrgpjuiio tnene-si. Milyna su boltrt viduriu cinerarija.ligos: vpat puola amar. kad iiq gelg labai rnegstzi nilftti. pfiraiios iZil9.I :.gal4 p.r ir baltrnargas.unguriu kvepiantys. o liaudyje papiitgs pavadirim:rs "glindd" rodo.

Ieidiiama gumbams palenlya susitraukti. kad isleishl kitais metais laujus iiglius. lcislynos. labai pana-iiq i iisiskleidusias roZes. ir bar mosrl palanges puonaujos kuo ivairiausiq Siandios miirines spalvq bei aspalviq veis- KambarilAs gloksinij os giminaites gyvena Pietq ir Vidtuio Amerikoje. Ten damos vien veisles. krdangi gumbai buna per mazi. matnuzyddjusirl Siuolaikiniq gausiai Zydiniiq veislirl neverta toliau auginti. ligos: . Bego metai. trgiincs: Lieti saikilgai. 1815 metais ji buvo atvezta i Anglij4. iimarght4 violetinCmis ddmCmis. periyddjus. rtJlrs. Buvo sukurta ir di. Sinnhgia cardilalis (syn. Sausi lapai paialinami.Sinnirgia Glolsiniio Net ir ta"iiiavidares bndamos gloksinios atroda itit proitzios. kad jos tureQ kuo daugiau Ziedpumpudq. kol iileis naujas atZa1as. taip pat iE Sinnihgia Euttata. ir pilnavidwiq iiedq. tadiau parduo- t3l . T6vynd: hoteviai kilg i5 Bmzilijos. iimarghta js baltomis gys- dvispalviq. Beje.Poslcbc: Tokia pat priegal4 augirti toliau. Pirmosios didZiaZiedis veisles atsirado sukryZminus. Nuo per ialto val1deIls ima Ibkti stiebai bei plti Sakrlys. Past. Tai pirmoji miiruruiiq. b[tina ZiUra tiDla ir mudodiedei kart4 per savaitg Kenk6ioi. ir dazniausiai Ziemodami Ziva. 5i ruiis lengviau iSaugina naujas atzalas. Seimtz Gesneriaceae. Sinnhgia helleri t Sinningia vi llosa brvo itd€iimo laikos: Kovas - rugpjntis. gumbai apdZiovinami ir laikomi laltai senoje iemdje (15'C). dai Ziedai viduryje turi bly5kiai gelwq juost4. taiiau mdgdjams nepatartina.43). Pavasari penodinami i SvieZi4 iemg ir laikomi iiltoje. Da. Kabantys violeti- Sviesioje h dlelr)oje vietoje. rus dvi) turi gumbus. Re c hsteinei lfili prieiiuros ypclumoi! Cloksinijq negalima purksti. taminldasniais lapais. atveZta i Europ4 1m3 metais. geriau drekinti or4 (-+ P.tirning i a spe c iosa S innin- i gia regifla.tirrir?gla mazesniais. beje. pasizymi nidai Eudonais alGomjikais lapais. lomis. Jei ketharna au. ir aksomiSkrl. trgiti. Ii abiejq Siq r[Siq. bet tiesiogidq saulas spinduliq fu sauso oro nemdgsta. c6)" isvesta daugybe kitq miiriq veisliq. Douginincs: Sdklomis.aiksdiau. augal4 apninka amarai .lei oras per sausas. susisuka lapai. Pirkdami gloksinijas Zinrekite. ir kvepianiiq. Ko[e visos (i$ky.zl"oii. Sviesioje vietoje. kambario temperat[ros vandeniu. kudiau Zydi gana kukliais ir de nebeluiindjo kaip neiivaizdiiais Ziedais. tarp jq ir garsioji raudoniied8'Sauldjq esarna apie 50 ivairiq lydis'. kadangi mro lapkridio iki vasario reikalingas dirbtinis apivietimas. kultirifles Geriousioi ougo: Sittoje. milKtu gloksinijos tika-sis protdvis Sinfiingia speciosa. Negalima drdkinti lapq! Gloksinijai a c ardinaus). ir blizganiiq kaip Silka-s. gesneridai.nd. Savaime gamtoje se uolq ilaituose - ji l6s radosi kaip iS gausybes lago. Pa-stlrosios ligos gali apnikti ir per giliai pasodiuus augalq i geliapuo- auga Pietq Brazilijos &dgruo- ir iydi violetiniais ir tam-smdlyniais maiais fiedq varpeliais.

nkiai (+ Adresai.uri btna ir talgi margintais lapais. Atnerikos k[ma-s spariiai auga. TKS 2 arba iki Zietnos vidurio. iijq iiau. P.l-s il per sausas.t.puoJa voratirkliids erkds viniai. Kenk6ioi.gosl ir baltasparniai. zydr nuo liepos iki spalio (gerai priZi[rirnas beveik istisus vad ruiirl: c loislymos. gerai vddine m oje pa talpoje. ranfonnelii. kad leisdziltq zeme.Dcuginincs: sdklomis.fi gos iisilaiko nuo rudet1s peNodinti iT. gabalardZio kiauSiiio t32 . o laj4 Gaila. vq<lus atolll4zq puskriimis karpytals lapais. i kiek didesri tus puosriems vaisiams gdliapuodi.. seklos i-6dZiovi- iytGiino lcikcs: CegubirZelis.@ng L'aralini Lliauliauoe. o. Sdkninr[iiq visos dalys uuodilgai apdulkinus.nuo rugpjndio iki mgsdjo blyikiui violetiniais Ziedais Zydlntis krimas ii Naujosios Zelardijos bei Australijos. Yo- nun nelonSienair Solarutn calt s i cas t ntnq k. sauletoje.'rnelyrruoju ourvrslleozru . kurie ptinokg pa-sidaro .i Solottun l. kitaip gaiyikiai mudotrosjos uoli apl kti amarail Pavas. linama. krumelius galima auginti ir toliau reikia tik suda. res iiuos visZalius apgered.r iydi iki mdens. sioje. . ja. Jis laikonas graziausiu Sios Seimos laipiojmdiu augalrr. Zalsvai balti Ziedai labai panains i bulviq.s.L<tuose augiuamos kaip karnbariniai augxlaii koralind kiauliarro5E .unas "ketgflros obuoliu" . Gra. Solanun aviculare. trgiimcs: Pavas. per himaz Solanaczae. ligos: Jei oras Silt. z.ros baltai malyrzris Ziedais.l/asu rq 83Lr Drrrr rr rxuKe.a. gdliapuodyje galintis uZaugti iki 3 m auk<iio. Nukrigdliq Zemg. Tinkamai priZinrirna-s bei rpSiamas gaii iileisti net metus) pavied. kad graZiai Sakotqsi. pakankamai erdviarre - rudeff.r4 lieti gausiai.I Solanln lfiouliouog6 J C' 3 h YI a I N Solanun nelottgena panaSi i baHaaanq. Lapai uZauga iki 25 cm ilgio. jj galima labai ivai- Vaisiausminkft ima-spiuia- .Solanun pse da capsicu t.rl- idomirl SoldT?arl genties giiikai kalbandiose ialyse hrmrs.temolil l0 .atio.lri ir va-s. fdvyn6: Madeira. 6 cm sker$n ens violetiniai Ziedai dZiugina nuo v. Brazili.Lsaros vidurio ikj vdlyvo tiai fonnuoti. tiek apkarpyti. geltalpoje kiauliauogp reikia tollos.bul- flamos ir pavaM4 pasejamos. orallzir1qs arba dairiau purl(rti. Solanun ja\ntilloides greitai augantis vijoklinis augalas vesiam Ziernos sodui. Sudygg jauni augalai bent dukart patmmpinami. panaii vieuamete so/a Trys Sola.ris 3 cm skenimens melynai violetillrars zredJLs.zrnr gentias r[Sys miisll kr. Nuo kovo iki rugpjiidio [giti kas 14 dienq. nrdeni ir Ziem4 tik tiek.'eudorafsiu. Vaisiai laikosi nuo mgsdjo iki - vas. So|anu orariiniai.238) iiaugha ir kitoki! tds Palorimqs: celidnkys- dydZio vaisiai. Zydi uuo Zientos pabaigos iki pat va-s. Solanwr laciniat l0 m ilgio figlius. kai larr dar vadinamas "Kosta Rikosbulve" iilutnamdgis visialis vijoklinis augalas kablio pavidalo dygliais.15"C tenperahlroje. Saknis iiek daugelis augalq iimeta. 5rs Prenl - ryti jiems tir*amas sqlygas 2d koralind kiauliauogd nelai lfili ntoi: Laikom4 Siltoje pakoma per daug iiltai. ibakJai^r4 Geriousioi ougc: Svie. Urugvajus. Jei kietijoje vadin.Alscrgioi: Koralires Ziis violetidai Ziedai kiauiiauogas bei kinl iia iisiskleidiia pavasari ir k4 tik iivardytq So/ana. prieii0ros ypctu- t Solanuu wendlandii. t iiemoti.

Lrpai tamsiai illi. TKS 2 zrrba geliq Zem9. ialsvo papddlapio. jei reikia. Jie lrupjaun. Dcuginimos: Seklornis arba augalo dalimis persodi11ant.xis Zvaigz. iyd6iino loikcs: xovas Seimot Ascl cp iadaceae.rs hidroponiniu bldu.rto!T4Zq Amerikoje.rs 14 dienq patrgiti silpDu tr4\q tirpalu. Spatifilis ypad tinka auginti llrl floti. Niekada neleis- didesDis bei aukStesds SpathQh)II nt v'a lisii. Jie issidestg kuokiteliais aplirk vos ii Zenl6s kyianti stiebq. minkitu kxmbario ternperafitos viuldeniu.r sniego liai.Gkin.l daZtiai purkit. loistymcs. be to. intensyvurn4 ir temperatrlr4. popddiiolopis $lefonotis Spatiflis auga ir didelis. rugsdjis.alius. Kenkdioi. saDgriis ir Zvilg. Ramybas periodu (nuo spalio iki sausio) laistyti dar rnaZiau. susidedaltis ii varpos pavidalo kremines spalvos burbuolds ir balto arba Kili prieii0ros ypotumqi: Siltomis diellornis spntifi ]i patartina purkiti arba drdkinri patrlpos on1 neturi d. karrbaryje daugi:rusiai auginami 30 40 cm. Vus:rrq laikomas 20 . Geriousioi ougo: Sviesioje ar pusiau iksningo- je vietoje. 45).. K. Va- tj perdZjuli i.iau :ruginti prie ahamines sieueles. P$tarosios nliies iive-sta net kvepiatti veisle. Veuesuela. vesiau kaip Ziem4 r1e viszalis ltripiojantis lcultars su il-sais useliais. f r-iYyn6 : Mndagaskaras. trgiimcs: Nuo kovo iki rugpjiiio g. Nuo kovo iki rugpjhdio diiklis Ziedais. Alsorgioi: Sis augal:rs turi od4 ir gleiviras dirgi- iiedpumpurius augalo nepatrrtina ju d il1ti. Tuomet Zydi Svie-sos l]et Ziem4.ruL(dio bario temperaturoje (18 -25'C).!rtys. IJJ . Tuomet ant geliapuodZio su papddZialapiu reikia 1-2 dienoms uzmauti Geriousioi cugc: Irin iviasioje ir luolat vddinanloje. ajeit iai. belapius uglius paflrmpinti. Sukrovusio peregirnq polietiletro mai- prisitaiko prie ivairaus iviesos inteDsy!'umo. o& . ldemaliniai. prv. Xiti prieii0ros ypotu- moi: Vasar. loistymos. Pakeitus vieq arba del skersv6jq pradeda kristi Ziedpumpuriai ir Zied:ri. sarq slrsifon)luoja Detikrie. kartris iiauga vaisixi.rsari.+0 Stefa11otis er epsta o&E'fu Savo tevyndje auga kaip k isti Iietos.rkeisti reguliuojant vo menesi j i pravartu persu put- - rugsdjis. ir nazps.Spathiphy llurn Stephilnolis fl oribunda Spotililis.kristyti vos retsykiais. alnarri bei skydam:riai. iis augalas stebednai lengvai per sau-sas. pravartu itaisyti djrbtirli apivietim4 (-+ P. l(enk6ioi. Ii iios gelrtie-s miirl. Ta- S/alr?r)l- l6'C. apninka skyd. Celst4 lapaj. Vasarq susifonnuoja iiai ieimai budiugas iiedyna-s. ligos: tei ora". leisti jam vylliotis ant nedidelio lauko.b nd n i kJek iiau jis labai nT egstur:rs ir kaip karnbarinis rugalas.$iiq . ligos: Per iil- tai iiemojanti ir nuo per sauso oro stefanoti apninka voratiDklil6s erkss.kad greiiiau subresh! hgGroiicusio iio augolo puoimena bolti skediai s. krj tnlksta ivjesos arba laistoma per kiehr vandeniLr. ieima: A race ae. nariiq medZiagq. sus metus laikomas kan- Vi ieli (+ P.rmariai ir voratinkline-s erke-s. bet ne sJLrletoje patrlpoje. Betji gali- Douginimat: Virinnirl auginiais arba stiebo dalimis. 50). sivaime aug.25'C. Beje. Nuo kovo iki nrgpjndio k. ivoigidiiki ir (-t P.lug vietos. Vasario sodiiti i T Zemg pl:r-siio dribsniais.rusiai laistyti tninLitu kalmbario temperaturos vaDdelliu. ko- Zyd6iimo loikcs: nirzelis ma p. T6vyn6: Kolumbija. pavadiut^'Ma na Laa'. iiem4 l2 -14'C. ii kuriLr kartil per savaitg patrg\ti. Erdve-sni:rrle iiemos sode ge. peisodiuti i T. Turi vis. iitisirius blizganiius lapus.dni pavars{ri ar vasar4 ir iSalnlijami iildomoje daugiuirno lys- kvopis koip iozmino iiedoi. trgiimos: Pavasariir vasarq lieti saikilrgai.43).rknimsl Rudeniop iietj saikill-qiau ji NLro spalio iki s:rusio baltumo v.

vasar4 sxuletoje ir Siltoje. das h Birma. P.kzunbario temperahlroj e.epto. trgiimos! Vasar4 kasdiel purkiti ith daitiai arrcdarltis k.i i rit:is. ligosl. nupjautomis lapq dalimis). todel geriau pirkti tik gdlinifl kystas rlkiuose uZaugintas tilandsijas ( ) Adresai.ligosr setgn retai.. da is a pt i l':rl ( \. Ziedai illandsia daugiausiai 400) hrrinti broneliiirl Seilnos geDtis.]lltyi panroitq Sak1l. Sviasiai mdlyrais Ziedeliais Zydiitis Streptocarpus stj-xo- 1824 metais vienas botani. skfrus jas rcikia pririiti myl6tojJ\ netureftJ pritrrti. - e. bet Io Seimoz Gesneriaceae. bet De suuletoje p3tdpoje. Tdvyn6: Arnerikos etogr4ios bei vidutines ato!trqios. bet ne sauletoje vietoje.e nvresloje ar pusrau nlGmingoje. t t iS ru o.lqistymcs. - iytldiimo loikos: sa4 arba vasxr4 nrsN. - rugseJls. At- biti ios Driva- Tailal.2 kartus per savaitg. bet geriausia pavasari.. hriai tika-s zrugahl niu. Nuo to rro ternperah:itos vandelaiko gelilinkai suknre niu. Jauni augalai isxrF ga ii iapo gyslqi Ru5ys dauginarnos sdklomis pavasari. uolq ar kito pagrlrdo. voratinklhes erkds bei tripsai. Kai drdgna. Lapai isaloijarni apSildomoje clruginimo lysveje (3pie 20'cl istisus mefus. bet iiem4lieti saikuriq 1luostj]biai grakshts. Yra Zaliq ir loislymos. rausvi.liomis. Douginimos: Aaugomis.l gaUrn:r rr rsuKe)t zlemq vesroJe hlra. iddti silpnos koucentraci- minkitu dnnrgnu vande- Kiti prieii0ros ypofumqi: Nuolat drekirti s4 kamb.1 nF nk a 4)a s. Tillandsia. Tai nenatlralus auginirno b[d-as ir visiikai beprasmiika mada. Savailne auga daugiausia epifitii- palieti silpios koncentracijos tr.rDr3lrsrtr ullxa drefltrs rr iilurs geliq langas.r. P.iali. Zeme turi bnti nrrolrt daugybgjo veisliq. liaudiikai vadinamonis "vaikuiiais". Zalio- t34 . padergti sidabriikai pilkais ZvyneIiais. 30).l. balti.!anea a\ 'I . Pilknjrl tilanclsijrl lapai siauri ir ioliski.43). pa vyzdZiui. gesneriniai .l patalp! orQ. gelsvi. violetiniai. tankia. Jei augalas laikomas pea drdgnai m per sausalJ parucluoJa lapq bromeliniai. mdlyni.I . Pctqrinos: Vezarrt ii tdvy|es kotlteireriuose augalai labaiapgadhami.l sau- (--) P. Nuo kovo iki rugpjhdio kas 14 dienr] ta$i orchiddjq. Vasar4 kas 14 dienq i purikimo vandeni jos tr+irl.lei oras per sausas.Ziem4.r priklijuonl prie akmeus ar medzio augalq. raudoni. Daugeliui tilandsijq reikia palygilti maZai vietos. R< t\ <licliialsia -miiq (per ir lapq. sios tilandstos iltisus metus Siltoje ir iviqsioje. Kai kur geliq parduotuvese pasirodo pririitq prie iakl arb.io apatiit puse rysndt raudona.I Streptocarpus Tillatrdsia Slreptokorpos d Tilondsiio (9 3 YI l- a I = N Strcptocerpus wetldlandii teturi vicnq Kvo l ) 11 io c&sb tr :i. Dauginimcs: Miiruflai d:rrrgLrrmi LpJs lepo pusemlst lq dalllnrs rrlr:i strtmenai vidurirei gyslai 1 pesodilti iT. trgiimosl kas atveid pifin.ualrelygu aa. Geriousiai dugo! Pilkosios tilandsijos iitisus metus Sviesioje.lbandiame gdliapuodyje. ne naiesries :iei puse motinit1io au8alo.di sh.Laistoma mifl kitu kambakarp4 i Etrop4. puola amarai. Gericusioi cuga: ieimaz Il ro n e Li ac. Kartais uZpuola miltuotieji itr paprastieji slf oairanar. galiriiais siurbd iS oro dregmg. Madagaskara-s. kur. SmuikiaZiedZiams miirDDams Ziem4 rLffa r li-u temperc- Kelkdici. (10-15"C) vietoje. - Kenk6iai. Pasllruoju metu paplito metu smulkiaziedes nlsys! pasnruKr zleoes miys. Visus metus . T6vyndt Pieq Afiika. (J Duotriruka geli! Zemp. kingiau. dryZuoti ir l1et garbanoti. pavasari 2 arba l(iti prieii0ros yporumoi: B[tinai drekirti sau- pilkq augalq. iyrl6iimo loikcs: ceguze ru r. TKS s. Niekada netreiti sauso iaknq gniuZulol kai aDt medzirl.238).rrio or. prie t.

Lstiebiu. Nuo liepos iki prazystant kart4 per sa- () P. ajeriniai.rt del dr6gmes pertekliaus su- aplinkr arnarai ir voratinkliles erkes. bromeliniai.a) kilusi iS Pietq Afrikos pelkq. minkstu karnbario temperatiiros vaudeDiu. Jos auginamos specialiai puokitems. o& ch .v. gautq sukryZninus Vriesea carrinald ir Vriesea psittacitxa. je. Fryzija-s Xili prieiiiros ypctumci: D. Megsta iihm:1 ir dregr4 orQ. Adresai. Kenk6ioi. viduryj€) dalimis.. res periyd€j9s augal:rs nunyks. Ziedyurl sudrLro balta-s pap6dlapis (graikiikai rpatrd) ir geltona burbuold. laLrkir6je gamtoje tai mazdaug 80 cm aukiiio. talpoje.r s.usiai nigstatn - Vriesca splcndeLr. Ja-s als.m4 ialdiq nebnnq. Gericusioi ougo: Sauldtoje ar pusi. ligos: eer ialtoje ar per salrsoje patalpoje (kambary. kalij. Jq yra Betu labia. Nuo geguZds vidurio pastrtoma lauke. Va-vrq laikoma Tdvyn6: Brazilija. Peruodinti nereikia. Ziem4 vesioje pa- Gericusici ougo: Sviesioje ir pusiau iksmingo- trinkl augirnas ir pakenkiani augalo lapai.r daug dtegrl6s. Tuo metu kalijai reiki. iii- birie- loistymos. Calina nusipirkti ir rarrs(Zd nt edes vaZiedes Zuntedd(hia reh n a n n i i bei geltolrrai Vriesea spl. P.I ploksiiq varp4. 43).ritp patrgsti. Kenk6ici. Svarbu: Zeme tesne Puikioji ubisinin6 krlija id a?t h i op i. Perzydejusios pamazu mmyksta. Po to glriuzulas iipurtornas. ypai Silturne ir dregDarne geliq 1a0ge. Va- tm- raudonais skesiniais dryZiais. liyzijq ataugos raldasi ir prigyja re taip le11gvai. taip p. tai galirna augirti pririius prie apifihms skirtq Sakq arba nedideliuose gdliapuodZiuose su itin puria Zeme.je su centriniu Sildymu). Kraulanii:1 uaujus Ziedus laistyti muoja maZdau{ pusmetrio aul<siio laprl skaoteles ir vienq ftudoll. lygrrs lapai prisegti prie tiesiq stieb!. milnlniLl tmrsiai raudonais Ziedynais arba aug:rlq su ivairiilspalvdmis Zied! varpomis.rrgiai at-skyrus prjriiti clil iios Z a n t a des c h i a l?otridnd gumbq ( e! ) iy . Douginimos: Pasitraigus ramybes periodui (liepos - iak|i:rstiebio prie specialiai tm pamoii tq iakq arba pasodilti iyd6iimo loikcs: Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pradZios. Beje. Pqlorinos: Tel. maZus gSliapuodiius su T Zemqs ir putplasiio dribs- niq miiiniu. bet ne maZesnernis nei pusd tnotininio augalo.lusros jos tevyueje). Soddai Zali.\:riesea Zaltedeschia tryriic Koliio os6'fu Kiunbarin€s fryzijos tai daugiausia miiniinds. Populiariausia veisld tllli br'lti - nei 18"C. mdsirgu iakui. ?38). Seino:. Seimai Broneliaceae. Ji sufor- lapiq. visai arba ii dalies nLrdZir'lnanti Zold su stipriu. kaip kihl bromeliniq ieimos augalq.lloistymos. bet ne sauletoje iiltlti.rZnai purkiti ir drekinti or4 reiiau.praZydusi:1 vel gausiai. fl. galirna auginti sode. iydiniios iStisus metus.rdeniineiama ivjdq.N q Aftika. vandeni pilri i skrorelds piltuv61i ir Siek lio) l:rikoma visiiklri sausai (tuo rrehl blln. lor iieTivyn6: Atogr4iq ir Pie. Iigos: rer sit- iierrojaniis kalijas iyddiimo lcikos: nazninusiai parduodarnos rniirunas fiyzijos.r Zalialapi! puriparipiri.ru uksmingoje vietoje.e de s 'UEtilis kalavijas'. t35 . Lapai marginti ryitinis rudai ii- tiek sar+ kas 14 dienrl po - aDt gDiuzulo. trgiimcs: Periyddjusi kalija du menesius (ge$rZes ir ialialapiq ir marga- vietoje.1rar eaz. Douginincs: Ataugomis. peniodiuarnas ir pamaZu vis daugiau 1:ristorras. lrgiimcs: Lieti saikhLai. Yra i. Kalija praiysra Ios PnstnatS s fa|tt)'nLs lct lr'attt.

keliomis iijq galinra lrozdtis botanikos soduose. f9. dedeiviniai. Daugipim.r ir mdlyra dulkine. kaip ir glo- lapkitis. P u si a u i ro n ij o s isis kl ei d g s pa Zi e das p urpur i - ne tourele. z.biri svissioje. Pava-sari patartilra persodinti lT iemg. Geriausiai au€ra: - L. Laistvm:rs. pavasari persodirti i T Zeme. Geriausiai auga: Visu-s metus iviqsioje ir iiltoje patalpoje. 5i augalq nes!nku atpazintj iS ypatingq Ziedq. KitU rhii!l jie gali buti ir kemines spalvos.aceae. Globba b lbifemt ii Ramiojo varderyno pietilirl salq ki- Isztl$ malzls Krumelts.qninea ii Bonreo.ri reikia labai drdguo oro.ar Glahba. l'lrios ryikiai raudomi iiedai auga tiesiai ii kamieno. Dalg!tri[uq Cumbeliais arLJa senes[i! augalq dalimis. Zil gihe ru cea e. bet tiesiogiriq saule. rausva purk. Pastaba: Taip patpri- Patarimasr Kurkum4 /?a) (Curc t a roscca- reikia priziiireti taip pat. Kiti Drie2iuros vDrtumd: P:rvonii.s spinduIiu neDrdrstu. pladiais lancetiskais lapais ir nusvirusiomis iiedr] iluotelelrtis. %iiau gumbas neturi isdzioti. treSimes: Saikinsai lieti minlL<tu vandedu. visr.iti. todelbutinaj4 daZnai purkiti. atrosdn . Saknijasi sunkiai. a I = N I lH 0riginolus iydinfys ougoloi: iis tos noule'nro relenybiq megelomS.reoq suoSro rt YI 1- purpurind taurele.l-sr Viriluriq augiuiais. Laislvlnxs.. Be Globha winitii yra d. rausva purLn ir nilyno dulki- t36 . nuo kovo iki nrgpjndio kart4 oer srvaile necausiui ortre. ZJdBjimo laikas: Liepa Ss-na. E Zyddjimo laika-s: Nuo rudens iki pavasrrio. iiem4 ne vdsesreje kaip l5'C. Eesimas: Lieti saikingai. Kiti DrieZiuros Zifrima ir ypatirgoji Goethea cauliflara.nel Tailandas. yy. lnsl GIobba narantina.rs netus 20 . Tdvynd: Brazilija. perZyddjusirl apkarpyti. Seima: Mall.I { { - Pavonia multiflora Globba winitii I Povoniio v Globo Paiasus i imbier4 augalas gumbiihr iakni:rstiebiu.30'C prialpoje. ypaturai: B[tina drekitti saus4 kambario or4l GruodZio-sausio menasi lapams leisti nuvysti. Zydi nuo liepos iki spalio. i:rbieriniai. b4. zrrorTros rrilzdJug I uu Io\ llenues tlriiq. siek tiek trunsasnis vainikas. nuo kovo iki rulejhdio kart4 persavaiQ po truputi patigiti.

Siuolaikilas veisles alsirado sukryimlnus Snithiatttha uLtiJlarc si S tithialltha zebrila. Kiti orieiiuros kinti saus4 ktmbario or4 (-+ P. Tevyrer Cile.rs: S€klornis arbl iakliastiebiq dalirnis.tithiantha. RySkiai rausvi Ziedai uzauga ar)tmazdaug 5 cm ilgio stiebq.aistymas. 43). - virinniq auginiais 20 . Sgfut: Haenodoraceire. trgiinasi Visus metus lieti saikingai. It7 . z. l.Ls. Beje. rflora. apkibp :rksorrrinj:ris Zieclilts. o pasibaigus ramybes periodui vdl suZaliuoja. Ziem.autra Ziedq. Set sncria ct ae.ristym. Tevvne: M"k ikr. Geriau-siai augat Sviesioje. rudai iSmarghtus Iapus ir ugniaspalvius Ziedus. Dauginjmas: Dukteriniais gumbeliais.rugsdjis.urdiomis mediiagornis. Ziem4laistyti rciiau. Patarima-s: Si g6le labai megsta Svies4. Iarrie uiaugo iilirlamyje.i"i"u*". ji visai nesukr. kiSkiakopustiniai. bet ne saul6toje.ri ne tokie lep0s kaip pirki. Atrksdia-u buvo vadin:ana Naegelia ntul.238). xesDeriuiai. DaZniausiai viermetis augalas. k-urie vakare susiglaudZia lyg rniegui. Geriarrsiai auga: Visus metus labni Svie-sioje. Dcurinim.23"C.YceIIt! M{!Si uruocl vcsarl. pielusios aug.Jei reikia. Tevynd: Indija.rs: Dalija11t sene-suius augalus arba sdklomis. I aisryrn asJgiimasi Augimo periodu lieti saikingai ir kartq per savaitg trpiti. lirrp kudrl vasarQ iistypsh I. Kadalgi Zydi Ziem4.lien4 ne vesesndje kaip 16'C patalpoje. Ziem4 vdsioje (10 -15'C) patalpoje. tilka iiemos sodui. TKS 2 arba gdliq Zeme. Ziem4laikyti kone visai -i. apie 1840 mens pavadinla anglq dailininkes. P. he. euldtoje. k.rugpjntis. kovo meuesi persodinti i T.4 niqoi. Daurinima-q: nuose ii ialoiasiiebiq iisiauginti augal. Sirri gelei gininirrgq. C. treiimas: Nuo kovo iki spalio saikiugai lieti minkitu vaDdeliu.irros Xiikiokop0stir Daugiametd Zoldpilkai Zaliais lapais. Lllistvmil\.Eralthemrun pulchellurn Smithialtha At gozanthos flavidrrs Ironlemo Mazas krumelis tamsiai Zaliais lapais it sodriai melynomis varpornis. Kiti pdeiinros ypatumair Ruded augalas iumeta lapus. "l(engIros lelenc" Knllninis ilugalas siaurais pai)gais lapais. '\:ls$r: zyoeJ'mo iarKas: Fatandts. 59r.ribj Ziedynkoiiai. SuEsioie ir iihoie oarrlooie. akantiriai. nuo kovo iki rugpjudio kas tris s3vaites Datreili. .l iak ia-stiebius sename geliapuodyje 1aikyti sausai ir ialtai (apie l2"C).r1us. pavasa- ripersodilti i - P iemg ir palaistyti. nes gdlininkystes ikiuose apdorojama augirnQ staM. 5e1rna: Lrrdlidaced". Kiti prie. Zvynuotq turi miDkitus.25"C dir- limn ir lauke). Aumlui ?vddjirno laikzrs: GeguZe . )91: zt Acanthaceaz. va-sar4 DerZvd€- jus voJe. Daui!. P:rtf im&s: Na- ypatumai: Norint auginti toliau.18 .rs 14 dienq po truputi patrtriti.rr) vardu. L. tlrrnsioje vietoje labai iitista. Kol suialiuos.q sausai.nim.anthos tnan3/rtJ galirr:r iisiauginti iS sekhl (-+ Adresrri. Be to. Geriausiai auga: Sviesioje. ro kovo iki iiltoje (ga- mgpjiriio Oxalis adenophylla kas savaitg po truputipatr?iti. Krimelis atsirraujjna ii Jos zvdeiiloqlaitasi Liepa tr't G e SahliastiebiU. y!4truli. KjlijrisZilrasJpalulljliiDre- nuo spalio jeisti nuvysti Iaparns. Jei vasara lietirga ar npsiuiauktsi.r-i"u. Matildos Smit (Mdtilda Srrui. Argentina. pava-safi persodin- ti i TKS 2 Zemg su molio prietnaiia.iinqsl Vasar4 lieti gausiai. Smilionlo S. bet visus metus vqsioje vietoje. apgaubti polietilello maiieliu r-) P. Tdvyner Pjetryiiq Aushalija. vasar4 .

Beje. kuriens greil posidoro per Zvdeiimo laikrs: Iitisus nretus. mirtiniai. taip pat ir Ah t ilon megapolanianlsx Ab !ilotl pictunt. Kiti prieziiiraryp-a--[u!ai Jei reikia. auga: - YI N onkilo onl polong6s. tresimes: Visus metus lieti vienodai saikingai. Parduodami augaIai . pavasari persodinti iT iemg. 100). Dar. kad lreiidziarq gniuZulas.rr. geguZd. Duo rugsejo (r. nuZyddjusius Ziedus tudtuojau nupjauti. iiem4 kart4 per menesi.!r aukitesni. Kiti prieiiuros ypNtumai: Jaunus nuZyddjusius augalus kasmet apgeneti ir peEodinti i T Zem9.I Abutilon Cytisus x racenlosus Golenis J Pol6pitis VisZalis krlnas maiais tripiriiiais Japais ir ryikiai geltonornis iiedq kekemis. - Chanelauciurn turcinatun Visialis kmmelis spygliikais lapais. Jie rn6gsto grynq vototos olq o zlemo .$. Geriausiai mingoje vietoje. tresimas: Lieli srikll!ri. D€l dregnds pertekliaus pradeda kisti lapai! Nuo kovo iki mgpj[iio trgiti kas 14 dienq. iviesioje vietoje lauke. ruo (12 . Tdvynd: Pietq Australija. Geriausiai auga: Vasar4 saul6toje. 3 E l6 = potolpq !uui.maZiau.* t38 . - -4K. a I = Puoin0s ivdinfys ouguloi. iviesioje ai pusiau uks- rugsejo vesioje -l4oc) patrlpoje.ristvmas. nuo mgsdjo nrba spalio tD D l- Tai klmas ialiais arba Zrlsvais auksiikai ddmetais lapais.a: Leg t n inosae. - YI Iivy. nereikia minkitiflti laistymo vandens. alsiradg sukryZmin!r-\ ivairias rusis. I aistym.rga: Vasar:1 iiltoje. ankitbiai.mybes periodu) ivie- sioje ir vdsioje (10"C) patalpoje. Parduodami veilis aukiti augalai.misrunai. trgiiuast Nuo kovo iki rugpjniio lieti gausiai. kurie geraipriZiurimi spadiai pleiia-si i ioDrls ir gali uiaugti apie I m aukiiio. ziemc dar maZiau.rke. Mxdeira. iiltoje ir gerai vedilamoje. Td$'ne: Pietq ir Vidurio Amerika. Nuo kovo iki rugpjnaio trtriti kart4 per savaitg.rsi Zydinti palepiti geriau laikyti iviasioje ir v€sioje vietoje (tik ne sauldje). Daulrinima-s: Zoliliais augiliais 25"C dirvoje. Ceriausihi ar.iviasioje ir vdsioje (8 -10'C) patalpoje (Ziemodamas iiliiau ne-sukaus Ziedu). o kartais ir d.rgilimas: Zoliuiais auginiais palvasari arba pusiau sumedejrrsi:ris rugpj[iio mdnesl. dedeiviniai. Zydejimo laikas: Kovas .: Pavasa4 nugeneti apie du neidalius ugliq ilgio ir penodinti ! T ietnp.ve'ro Virsaril lar.r- Patlrim. l. trFiti dukart per savaitg. iein'd Myrtaceae. kaip ir katildliui (+ P. Laistvmcs.balandis. vasarq kiek daugiau. iiem4 . Seirna: Ma[aceac. ne: K. saulBtoje. maiais baltais arba tamsiai roiiniais Ziedais. Kiti prieziuros vp. Zyddjimo laikas: V:rsaris Se.mrru sulos. Nuo mgsdjo iki vaslrio laistyti tiek. ALsargiai: Pal6tritis gali turdti nuodingrl mediiagl. paldpiiiui.

trFSim. t39 .iviesioje ir vesioje (6 . 1ruo lapkridio . niai atrodo pakabinanntosc gdliaput dZiuose. Zyddjino laikas: Balatdis .p. I a. gelsvai rausvomis.s: Nuo rugpjudio Pashba: Lygiai taip pat M etr oi s i deros exce lsa. susitelkusiais mrrrpomis kekdmis. t a b i I is. tr$ti ka^s savaiQ. t21r- Callistemon citrinus Gelsvasis kolislemonos Visialis krumas pilkai Zaliais lancetiSkais lapais ir apie 10 cm ilgio Ziedq varpomis. ti I T arba rododetdrarD-s skirt4. mttlniai. Kiti priezi[ros Jpatumai: PerZyddjusi katileli geriausia pa-sodilti so- ki darZeliq gdld.rtalpoje. niktaginiriai. katileliniai. bet kartais 2ydi ir ilgiau.8'C) p.em? su nolio priemaiia. nuo rugsejo . iki rugpjndio gausiai lieti L kas savaitg hgiti.Sviesioje bei vdsioje (10-14"C) vietoje. Dauginima. Labai bijo vejrl.emg.s pakaltes). itio ivie-sioje ir Siltoje. gausiai Zydiiti Sviqsiai rndlynais Ziedq virpeliais. Daugi- ttrirti nimas: Suddtilgas. Ypad kinta i akis raudoni ilgi kuoleliai.birZelis.stymas-ASt de (tenai pava-sarijis vdl suZaliuoja) arba laikyti per iiemq vasioje ir iviesioje patalpoje (laistyti labai retai).rs: Vasar4 lieti DarZcliry LADTpA UtO gili mllkitu vandeniu ir kart4 per savaitg trtriti. Tyddjimo laikas: BirZelis liepa. megsta kalkirgil laistymo valdeni). panaiiomis i iepetdli buteliams plauti. SaulAtomis dienomis apipurlciti. parduotuvese bauia i Bougaivillea glabra. labai iviesioje bei iilioje vietoje DlS] Vasar4lieti gausiai (beje. rozhemis. Tdvyne: DaLmatija (Adrijos jwo. raudolomis arba violetinemis) paZiedemis. kad geriausiai tinka iiemos sodui.Bougainvillea Bugenviliio laipiojaurtis augalas ryikiomis (kemindmis. Geriausini aulai Pusiau paunksr6je.rtu1nai:.rs: Birzelis . tvmas. ir spardiai augu7tl B o u g aix v i I I e a sp e.. kruminiq ir aukitI'ilgiq bugenvilijq. Geriausiai auga: Vasar4 sauldtoje. (galima ir lauke). Seimar Carrrparzlaceac. Geriausiai auga: Vasat4 sauletoje. Be to. DAUgi: pjmas: Va-sar4 sode iileistomis ataugolnf.liepa. Lapai iirdiiki. Tevvne: Brazilija. lai. Seima Nyctaginaceaz. Tdvyndl Pietrydiq Australija. Kiti prieiifiros ).25'C dirvoje. kai ima skleistis muji lapai. Galirna rusipirki larl! dauginq gdliapuodyje. Kili prieiiiiros ypatumai: Pavasari pensodin- ltoscharslqana itin puoi. nuo rugsejo . Rudeniop laisrytirediau. ji s?yglius .Kovo menqsi augalq nupjauti ir peNodinti i T arba TKS 2. tr€iimas: Nuo tada. iki spalio vir5[riq auginiais 20 . o pEdejus lsisti lapams iivis liautis. prizi[rima Carnpalula poschzrs$ana Snulkioiiedis korilelis Maidaug l5 cm aukiiio.Metroisideros citri@ a$a Callistemon lanceolat s) tevyndje uZauga iki 3 m aukiiio. l-aist]'inas. Naujoji Kaledo1lija. Labai dailiai ahodo pakabinamuose gdliapuodZi ose. Zvdejimo laik.auga taip greit. klminga. LeidZia atauga-s. Sb! EL Myrtaceae.visai mazai. Dazriausiai kambaryje auginatraa Callistehron citr?rus ruiis (sinonimar . Auginama kambaryje stiebiasi auKtyn irgi palygiiti greitai.

AI 'l il |-i" $ ru kiekvienome iiemos nes ioliq iq groiesn6s ir spolvingos iydiniios t40 .LAPllllAl AUGAI.

odiiki arba aksolniniai. Skouingai parillors ir priderinus lapiuirs augalus. kuri<ntis lyg stipriai"s l!nr'is prisiris. Jie gali blti ploni arba rn€silniq gi. visZaliq ir metandiq lapus. kokia iSradinga yra garnta. norsjie taip pat lapiniai. Iiintys . puoSne. gatirna pa-sitlyti ne tokius paplitusius augalus. stambialapiai augalai. lamstas bei viksvuol€. Milliniiki orturitl lalni . trauka kaireje).191 susipaiitrsite su graiiausiornis ir popu- liariausiornis lapiniq augahl ru- iimis bei veisldrnis. Kas Bendrieii lopinirl ougolq prieiiuros bruoioi Lapai . l6 ir 26). jais kv6puojama. Kiti lapiniais vadinami todel. 33). aralitiq. kiek arrgaJui reikia iviesos ir vandens (-+ P. kn-uniniLl arba pala-iir1 irnedZius.ftkg?'ftvynija Ficus benjauino sr(or tuojo ore sto- ros ioknis. iiurk{tirs.ivit sos ga dylltvai. vyrunediniq. sukulentq ir uet vabzdZiaedZiq. kadjq lapai daug iigarina vatrdens. Laistydami augal4 visada prisiminkite. tesubrendg Zydeti.sni. Tiesa. brorneliniq. arji puola keukdjai. negu kuklu-s ir neiSvaiz- dus Ziedai. Yra tiesiai augaudiq. {spiidingi lapq ra.riLri . Kas paivelggs i 3j rnilZinq etpaZintq savo snul kialapj. r4l . Lapq dydis ivairuoja nuo plonydiq spygliU iki alto (tokio rmrzikos ilstrunento) dydZio. arba alokazij4 (-+ nue.auk<toji araukarija. . begorrinirl. Ii Iaprl dailai galima sprgsti. 193). ypatingi. i atskira-s erd- Nereikia parnidti ir teigiarno lapiliq augah.S tikrqjq visi lapiniai augalai taip pat Zydi ir veda vaisius. padalyti didesni Lapiniai augalai kilg ii ivairiausiq ieirnu: ajeriniq. rnaranti- cugolous kamba{ ves arba buti gyva lalgo uiuolaida.itai ir spalvos rodo.. difenbachija. Daugelis vadinarnqjq lapiniq augalq pas rnu-s niekada leZydi. 142 . nes tai rmybes spalva.jie pirmiausia parodo. ar augalas serga. Ypad puo5nus yra dideli. P. Zalios spalvos Zrnogui labiausiai reikia. pallrisoruotaikq. v€liau kai kuriuos ii jq sukurd g6lininkai. Statistikos duomenirnis rn6gstarniawi "Zalieji" yra jtka (Yucca). margalapia0turi (-+ vir5uje).t pric ieDris. filodendras. irnantriais retais augalais ir ldomiornis rinkos naujienomis. plaukuoti. latri vos prasiskverbia pro otogrqiy niika lapijq. paryzdZiui sukulerrting Sen ecio ruii (+ P.sq sveika- ni f ' tai. epifitq. nes savo t6vynejejie yra didZiuliai rnedZiai. nesjis daugiau ieiko ko nors iSskifinio. - juk musq akies lgiiu- neturi prisitailTti fu rieiingai kitorns spalvoms). ir netgi vaiL-uoti. Stebba dydZiq ir fonnq ivairovd. fikas. Dideliu lapo paviriiu ui attgalas stcngiasi pagauti Atto dougiau Sviesos.amina kas. Be to. kabdti prie lubq. poveikio mtl. Ji (-) nuotraukir P. kadangi botanikos ir prieZiruos pozituiu jie labai savlti. Jie Kos iinotino opie lopinius gali karoti nuo kolonq ir pakylq. papartis ir kiparisa-s. gebend. Jie tiesiog yra senovi5kesrri gyvavo rnilijonus metq iki atsLandalt Zydintierrrs augalams. Zoliniq. Paln6s ir papardiai. iliauZiaudiq ir laipiojandiq. kad veiliam lapuodiui reikia daugiau vandens flegu augalui su rnenka lapija. o allcitarne g6liapuodyje lieka nuolat jauni. bus apraSomi atskiruose slqzriuose. Ziurddarnas i Zali4 spalv4. galirna labai papuosti patalpa^s.be galo svarbi arrgalo dalis: juose Wksta fotosirrtez6. dracena.

Tesako. o rudeni iitraukti.iem4 laikomas per au8a. Tdvynd: Krurarq salos. i laistyro vandeti ipylus kaktusarns skirtq f+srl. nuo seno Zinomam vaistiniarn augalui.":kror. iiltoje ir sausoje Gericusici ougo: Sviesoje.rtis). piklausaDtis t1ri (iki 0"C arba. lrgiirnos: Vardels negaileti tai pelkirl-augal&s! Viksvilris aierirs piekada neturi iSdiillti. I ?8-179) ir gimini.' AI rc4t u r p u r u triiti kas 14 dienq. Kambaryje.I Acorus grarniteus Aeoliutn Viksvinis oierrs d (9 = I I a I = 44. Celiq parduotuvese biiia baltai ir geltouai dryZuotq veisliq maidaug 50 on ilgio srnailiais Iapa:Ls vyneje.r./ dryirot a |eis li' Argcnteosti atus'. Dcugininos: Sakliastiebio dalirnis pava-sari. tik tiek. J Ge llonai \\.. ltk drdgrrg.ls' (' MaZutdlis'). m4 vesesndje M6gsta gryrq vasatos or4 Sviesioje. 172) arba filodendras (-+ P.rs grantineus = loli. storlapiniai. gerai vddinamoje. ibimaz Crossu!aceae. Nuo kas 14 dienq. kur a(lga savaime. jei imanorna. vasar4 lauke. pavasa4 persodinti i P (su rnolio ir sm€lio priemaiin) arba kaktusq Zern9. Visos jos -' ('Sidabrajuostis') ir'lareolarregdfts' ('Auksadry.pava-sario iki rudens trFiti l(ili prieii0ros ypatunoi: Jei reikic. l(enk6ici. drdgloje ir vd- kilmds vardas (aio. jie paZF lirroja. giausiai apninka d61 drdgmes pertekliaus.s bei tripsai. Cdlinpuodigalima tiesiog ileisti i val1deri. mai kaip ft moD-stera (-) P. Zis').s vandens arba Ziemos sodams. Lapai ilsidestg skroteldlrlis ant maZdaug I m aukiiio nuogrl stiebrl (Acon i utn d rhorcu rn). ilgalnikis) megstl. Tdvynd: .labiausiai patiktq pelketa sodo tveDkinio pakrante. o Ziemil. kai trDkst r iviesos. uIt . bet geriau pastogeje. ligos: rartais puola voratinldines erke. Ziem4 l0-16'C patalpoje. .s Acorus calanus (baliuiam ajerui). /'leo7? lcislymos. Ypai graii veisld 'P4sl. Priei sodiialrt pjuvio vieta apdZiovinti. nes dairo Gericusioi ougo: Svie- vietoje ima dziuti. sausros metu panaudoja savo sultinguose lapuose susikaupusi4 rdukiletql Ziem. li4 ntdis jog iis sukulentrs puikiai p:rkelja sausr4.200 pavieDiq laprl ir driekiasi ant Uemds.4conianr Zydi retai.ltgc.-./. 15 . At \J Srs i <)aa iolg (apie tai sako ir paiiai Sei- Tai pelkiq augalas. Kilija. bi diugi vyno raudoturro n i v eisl ei Kiti prieii0ros ypoturnoi3 Jei reiki. pavlsari pe*odintiiTKS2iemg. lrgiimos: Lieti maiai. pad€kle uisilikusio vandens ir per Silto Ziemojimo. Nuo geguZes ikirugsdjo lcistyncs. Gtai\ #& trl oli nt I ht t. A rgent e osl r i at us' lapai v:rsari1. tud iliauZianti Sakda-stiebi ir labai tinka maiienrs ir dideliem.-_-----.laponija. Ziern4 kas 6 -8 savaitqs. pana- lotydikas jo pavadinim. kid lapai nuo sausros nesusi- sioje vietoje . Tailandas. iie- 142 . Indija.jokiu b[du sioje ar pusiau iksmingone sauldto- - je. Geriausiai gdliapuodi istatyti i vanders pripildyt4 pad€klq.stoma visai retai.30 cm Jos p)oiio lekitas Dcuginimos: Lapq skrotelemis arba alskirais lapais.l la. Kenkdiai. patrlpoje uiaugalti vos 10 cm aukiiio.m[srl kaihrose lietaus nerzio-s=amiinas. merkai je. ne iiltesneje klip l6"C) patalpoje.ligos: Dau-. da ii 100 .-. Marckas. ajeiniai. ieimaz Araceae. pavidalo skoteles suside- Aeotrittl tabuhlornE d^\rgharnas tik seklornis. fdomi ir Acotxiuor tab ilorne riiis. sauletoje vietoje.

Dcuginincs: Kero clrlimls persodinant arba pa- gartys lapai papuoiti sidabriskai baltomis gyslomis bei tokios pat spalvos laaitais. Jei laistoma per kietu ar per Saltu vandedu. persodilti i Zemus indus su T. lus kas pavz-sari. Seimt: A race ae. f6vyn6: Pietryiirl Azija. Nemazi. gali atsisios veislds: 'Silver King' msti demiq. Jos stiebai prie pat Zemes iisliakoja kaip krimo. Beje.a Agloonelr@ - iiek tiek maii. uogos lcislynos. trgiimos: Lieti tik minKtu drungnu vandeniu. stnnaiiyt l su putplasdio dribsDiais. pais. '.ta7r Rettro' i ' Pseudobracteatarr'.Aglaolerna Aloca-sia Agloonerno Alokoziio . o patalpos oras ddmetais bei taskuotais Iadr6gna-s P. Geriausioi ougc: Visus metus Siltoje (Ziemq augimas. nandiq medziagq. ligos: rer biai. trqiimos: nuodingos. auginiais Sildomoje dauginimo lysveje (prigyja sun- Saknyti Sildornoje dauginimo lysveje. Alakazija gnl4lango p o]nenl.4locasia lowii iS Bortzunsiais xlyvmedZio Zalumo apie 40 cm ilgio lapais su baltomis pagrindilemis gyslomis. ligos: Jei oras per sau-sas. Ziem4 lre vdsesndje nei l7"c paunksndje ir pusiau Alsrrgioi: Alokazija turi ordq dirginarldirl medZiagq. l(enk6ioi. Nuo kovo iki rugpjuiio kas 14 dielq po truputi plrtr9iti. kiai). Kanbaryje angi]1a'J.Ls mus parduodamos tik kelios.nedaug (ramybe. Amerikoje sukurta daug iio prasmatnaus lapuodio veisliq. Kas dveji metai vnwrio pabaigoje drAxl4persodhtiiTZemg. ajet'rriai. neo - (J gal4 dailiai smaildjartys lapai auga ant 50 cm aukidio stiebg. i 'S i lver kai reikia. parukndje. kadalgi lepios ir uiima daug vietos.s periodasl).ri od4 ir gleivines dirgindje. Alacasia sanderiatla tamsiai Zali metalu bliz- vienas gga-- . JauDus auga('Sidabrinis karalius'). lat iilta. lfili prieiiiros ypafumoi: Oras privalo b[ti l:rbai drdgnas. puola voratinklires erkes. fewn€! Pietrydirl Azija. o kai kuriq ruiiq l:rpai - ciaro rigSties. plat0s. KiE' veislAs lapai tik fietotltis iali. Aglaoneha costalun iemesnio lgio. :1 /--\ o&g Sidabri5kas lapq pieiinys aglaonemos skiriamasis Zenklas.\<_=_==3 'Silver opdH& ^ . virinniq iyd€ti ir subrandinti raudonas uogas. Pjnvio ptrviriiq pabarstyti rnedZio anglies miJteliais (apsaugo nuo infekcijos).ru. tai laikant puva iakn jastie- vl- ieimoz Arace a. . paprasti il miltuotieji skydamariai. Lieti mink<tu kambario tempemh-iros vatdelriu. Geriousioi ougc: Sitt:ie (daugiau kaip 20"C). fluo kovo iki rugpuiio kas 14 die- Alokazija Ziausiq conlnuttat n tiiis sidab- riikai ialiais dryZuotais. ruduoja lapq vase$Cje kaip 16'C) paAlscrgici: Aglaonema tutmksndje ir pusiau parnks.43). va-sagausiai ir rudeni (bet vardeN paddkle Siukitu nepaliktill.A . z1g1a. lnbiausiai paplitut aprl nepurkiti. pavasari. - ne kraltai. Kiti prieiiiros ypolunoi: Zeme turi biq nuo- lapiriq augalq. Bene visos jos labiau tinJ<a iiltnamiui arba uZdaram Dcuginimos: Sakniastiebio dalimis persodinnnt. ajeiniai. sutrinka gdliq langui. l(enk6ici. Ziem4 14 - t43 . loislyrncs.va-sari ir vasar4 onema coh|ttttdal nr Sali Queen' ('Sidabind karaliene'). TKS 2 arba gdliq Zemds bei putplasdio dribsuiq miiiniu. Ii 70 iios genties ruiiq p. senus filpo truputipatrgsti.

vr r.abai Pieftt sauldtoje. Jis auga aukiresrnoi: Jei reikia.r.Vasaq lieti gausiai. ligos: Zienoper Siltoje patrlpoje kad ir pladiausins bei aul(<diausias sienas. Douginimcs: Vrsar4 virSiniq arba daliq auginiais. t44 . Numetusio lapus ar Zietr4 vasioje patalpoje laikomo augalo beveik visai nelieti. klrios atskiriamos. bet te szruldtoje. apdZiovinamos ir is- Aloe wrq . vasar4 Siltoje. edtd. lloN teisilgas ji saikingai liltoje. ldwnd: Aliik.rugarlas or es ce n s.I Aloe Arnpelopsis brevipedunculata J Aloviios. panaits i vyunedzio.rdak- ftturoje. jei gauna per maZaiiviesos ir iih:mos.erkes bei tripsai. Lapai Zali.rvaites . turi dairai peFodinti dygliuotu kaStu. nuo kovo iki rugsejo trgsti kas 14 dienq. iiem4 maziau. Seimor Li l. lneshgi trikampiai lapai. frgiimos: Nuo pavasario iki rudens lieti saikingai. vlsarq Iauke. - ki- jarti Kenkdici. Geriausioi augqt l. A17U.s - diau jo sultirnis Gvai gy- laistymo valdeni iberti truputi klktusams skiml i ldll?. Megsta Ziemoti 5 -12oC tempe- lcislymos. Ziemq dar maziau. Iigos: Kartais apninla Sakr1q nemarodai ir miltuotieji amarai.vyrmediliai. apaiiojeplik4 stieb4. lrgiimcs: ltevipeduncu.blti giantys viena-s kit4.i ace ae. Vasar4 megst Vltenis 9' r c&dk Antpe lopsis tagstd ltlrxq tasaros orq lauke.Ikiai apgelrejus persodilrti i T. Tai puihrs laipiojantis augalas raudonais irgliais ir Zaliais baltai arb:l r'ausvai margi tais lapais. Dougininos: Solin6mis ataugomis. meigiamos i smdlirg4 Zeme. Sis graZls spariiai i P iemesmiiiui su smdliu arba i molilg4 sodo Zetng. Ziem4 vesioje (6 -10"C) Ge. oliioiius Trunpokotis vytenis tD = I { I a I = d # Visur ltlagstal as . 2ierrrl kaip galima iviesesneje. Jo sultingq lapq sultys es4 graZinariios bei lygfuardios od4. T6vyn6: Rytq Kinija. m a. vien4 iisiiakojusi. dydavo vaikams melytes Kiti prieii0ros ypotuant keliq. Kili prieii0ros ypotunCl: Kas pavasarism. pusiau rikrniDgoje. Baltri ddmdti. augartis vijoklinis mas ypad l(enk6ioi.icusioi ougc: Sviesioje. pertvara-s ir koloDas.lyg ierpes den- Sio augalo lapai stebetinai sauldt4. Zydi tik setesni lloe ruSiq augalai. TKS 2 arba g6liq Zemg. botalirlis pavadinilnas yra lcistymos.r i n bwi xrl'fle3ans'. tr+rl. uZauga daugiausia iki 30 cm aukiiio. toddl sodininkai danrai v aC'il4 Vi t i s h c t c r op hy I la ruri. deninumeta. bet apsaugot4 nuo iietaus viet4lauke. Vengti p. Ziemos pz1 laik4 dailiai npraizgo vytell! puola vorati[klines tllka ivjesiam sodui per ffun. kuriuosjis nr. Raibasis alavijas (21loe va r?e8afa) mdgstamas visame pasaulyje. gerai v6dinamoje patalpoje. Gelitl p. Kitas gerai paZistamas ir nereiklus le uisiliklsio Vasar4 ka-s kambarids A I o e ar b vandensl 2 .3 s. . pava-srri nis ir platqsnis. Kaip gydomasis augala-s inomas i Alae barbaden sis (syn..lrduonlvdse galima daZnai matyri ir stnulkialapp Sios nliies v eisl? A n pe lops i s br ev ipe dttn a ul a I a..Aloe firi€gatopatalpoje. lelijF Seiml: Viaceae. Si - iis rekomenduojrna Siandie[ kaip 'iaujas" kosmetinis augala-s.

drdkiDti pahlpos or4. esaskotelp ir isalalyti sdklq majq ir su lygiais lapq kaitais. vasair rudenl saikingai.daiginimui skirtoje iemdjusios ir vaisius uiaugitu. lsiSaklija sunkiai. Pastatyta kambario kampeji uiaugs keiva! Vasarq ardukalrija laikoma 18 -22"C temperaturoje (jei imanoma pusiau paunksneje lauke). Geriousici ougo: tabai iviesioje. ieimoz BronteLiaceae. sauletoje. T6vyn6: Vidurio f Pietq Amerikos atogr4zos. gas skrcteles.59) ir pastadius i ivievieq.lr niai lapai susitelkp patrgsti. - - Dcuginimos: cruocizio ir sausio meDesi vitSuniq au- I6vyn6ie Seimai Araucariaceae. zlzanas Va-sat4 lieti gausiai milhico losus var. si4 bei Silt4 lcislyncs.llj) skoteles apie 20 cm tik tada. Galima tiesiog nupjauti ananaso vaisiaus taip pat ryGtukines. araukrriliai. lrtiin.3 metii araukarij4 persodinti i iiek tiek nrgshl dirvoZenr i Zernes rniiiuj su tre6daliu mpaus smdlio arba irriiini iS lapirres Zemes. bromelidai.Artana-s Araucaria heteroplrylla Anonosos Aroukoriio Ananasui rekia nenaZai vietos. ialiai. reikia nemazai vietos (apie 2 kv. Zie- il $nail[s - galima susiieistil - skitomis triliomis. KadaDgi apatineje augalo dalyje nebeiiauga Dauji oroukqriiq nuoldl glomon6ic goivus ir dr6gnos i0ros brizos.s (Sir Josell Bdl1ts). bet l1e per Saliiausioje (maiiausiai 5"C) patalpoje.2s m4 De ve-sqsndje kaip colnosu"s var. Nuo geguies iki rugtr-s. rodril iq privolu kuo dainiqu purkffi. t45 . kas 2 .je su smdlio priemai5a.m). tikapdoroti specialiais honnolais ir labai iiltoje Zemeje. putipatrtr<ti. stiebas palelgva pasidaro lluogas. krrio ryikiai raudoni sdjo k3-s 14 dienq tuputi virir. aufeovarie. JKiti prieiiriros ypotumqi: Daznai purkiti. dantyhl lapq. Tevyleje araukarija uzauga iki 60 m auliiiio. giriais (pjauti vidurhiu-s uglius). tadiau atrodo vis vien labai grakiti. Nuo kovo iki rugpj[iio po tru14 tlgliai. Tik nyKtu. Ziem4 vesioje. deluiandias Kifi prieiiOros ypotuvaisius.Dougirimoss Araugomis kirio a aiaso (Al1anas na. bet ne saul6toje vietoje. ligos: netai. Kai kudos Anaxas b r acteat us v eisTes dzio. l(enk6ioi.s: juostuotais lapais. I skrcteles. toddl jiems TKS I arba geliq Zemg. Galima Dusipirkti.malap4is I Anallas bracteaZiau. T6vynd: Norfolko vJos. c&tu Araukaria r-\ <7 m \--l @. U Araukarilos atraclelni - itin nAgsanos HS kanhlrhis tade!is.4r?dn. samanq ir smdlio. 2ymusis kapitonas Kuka-s (CookJ ir re maiian iy mus botanikas sera-s DZozefas Badcszr. gelsvai ir baltai loislymos. uZsios ananaso skbtelds l1ul1yksta. Pclorimas: Si4 puiki4 kambariu? eglut? geiiausia trgiti rodode drams Atscrgioi3 Lapq krairai labai aitrus Gericusioi cugo: Sviesioje. Jas atskirri .("vaikuaiais"). ligos: eer siltoje ir salFoje vietoje araukarijos i:rkos nulLlksta. susidedallKas dveji metai vasar4ji dias iS kone metro ilgio pruvartu peiiodinti i P. IS l8 iinomq ruSiq tik Si tinka augiDtj namuose. Ziem4 .1s palyginti tud bromeliriams budingerai pakelia saus4 orq.tu k11nbado tempetaturos g4trs rausvai margintais valdeniu. Kenkia drdgrrds perteklius dirvoje Ziern4 arba stoka augimo metu. Visos iios veislqs Itloi: Analus. irna byreti spyglili. Kenkdic'r. Ziem4 dar maziau. Svarbu: perzyde. molts ant viriaus polietilenini rnaiSeli (-+ P. kai uzauga iki puses motininio augalo dyske6me0s. iiltoje (daugiau kaip 20"C). vdri egah4s l8'C patalpoje. trgiinos: Lieti tik labai minkitu vandeniu: pavasari.

filokladijos). s . tetik netikrieji lapai (ioniniai rlgliai . ri 20 .trridaZlai arba puslar. a'.25'C tamsojel). Kas atrodo kaip "lapai" arba "dygliai". Asparagus A sp a r o1i u d e n s iJl o r us.Asparagus Smidros o &sb g riiill Zoies . Asporad ct t ifo I il t s. lrgiirnos: Vasar4 ie1ne turi butj l1uolat dregna.rugalq apsaugos prie- Alsorgioi: gosi Uogos nuodiri 13 irious i apa<iiq: Aspdrogus setacctas ' riiys ir veisl6s gus gtrs lvoirios Asporogus Pyranidalis'.Idlcatus.. iien4 lieti maZiau. Ziema ne vdsesrdie kaip l0'C patalpoie. bet ne sauldtoje ('Sprengeri' veisld mdgsta ir saules atokait4). l(ili prieii0ros ypclumci: Per daug i(sikerojus iaknims persodinti i T. Geriousici cugo: Labai iviesioje.1u. A-rpa / d - tlensiftorus 'Mc'teri'.C). . toislymas.lellji- i'fin6. Douginimcs: Kero dali- nis inels arba sdklomis pavasaZetneje. visus merus Silroje (20. Tikieji lapai daura giausia virtg i spyglius. labai iisiSaVisos 300 smidro kojp. voratinklines erkes bei skydarnariai. Seim6: Li lia ceae. Sdklas uZLrerti plonu ie- sluoksdu (dygsta l(enk6ici. Svarbu: Smidrai itin jautrust. miai. at iu. ligos: Ziemojantl iiltoje sausoje patalpoje smidr4 ap[inka amarai. kovo-nrgpjaiio mdnesiais kart4 per Mvzrit9 patrgsti. TKS 2 arba gdliq Zemg su molio priemaiia.

p[ti Geriousici cugc: Sviesioje at pusiau ukvningoje.s4. riuose arba istaigose. Kilusi iS vqsiq. ryikioje mules Sviesoje nudega lapai. Visialiai lapai bnna apie 70 . agav itai iiemojanti augal4 puoniai niai T6vynd: Kinija.' Var i egata' veisles lapai geltoiai arba baltai dryZuoti. ligos: oet paddkle uisilikusio vandens arba jei blogai su- priiiurimas. ir gdliapuodyjie pasirodo.ji iiam augalui mirtinai oavoiingal Nuo gefxrzes iki spalio trgsti kart4 per 4 savaites. plediasi i lonus auganiiaLs iakniastiebiais. Kao outq ger. l(enk6ioi ligos: Per silieimoz A gavaceae. tik ne saul€loje vietoje. Nuo kovo iki rugpjndio trtrqti kas dvi savalle-s. Savo Gvyneje Meksikoje tai 8 -10 m Sis augalas auksdio iSsiiakojgs kri- #&db - lcistyncs. iki I m skersmens kamienas. lrgiimas: Va-sar4 lieti saikingai. vasar4 lauke. vasarq aspidistra md&sta augti lauke. iiemq beveik sausa. 147 . Kai augalas Ziem4 laikomas per iiltei. Anglijoje a-spidistra labai taikliai vadinama "ketaus" gdle. ima f6vyn6: Meksika. kai tnretiebio. pava-sari persodiiti i T arba TKS 2 zem9. be kita ko. neuiauga tokiq mannesq. Oeriousici cugc: Itin Sviesioje ir sauletoje.per gerai maitinamq augalq lav liui gali gerokai apgadinti sveikat4. loistymcs. ypad vengti paddkle uisiliL:usio vandens. bet ne vesesoes kaip lo'C pat lpas. bet geriau pastogCje. Douginimos: Sakniastiebio dalimis (geriausiai persodinallt) kovo ba- lapais.3 metus persodinti i T Zemes mi5ini. puola skydamariai bei voratinklines erkes. Susisukp hrteldmis jie isauga tiesiog iS Sak- prieskamba- lliti prieii0ros ypcturnai! Labai iisipldtus . Japonija. iie- m4 iemd privalo ilgio nusvirusiais pilkai ialiais mas beveik 2 metrq bfti be- veik sausa. iinoma. mat dazni mnsq kmiq lietns Siam sausringq stepiq stipruo- la voratinklinds erkds bei skydamariai. je atrodo ispndingai. matji tikrdi wirta vbais atZvilgiais ir gali augti net menkai apSvie-stose patalpose mos. gemi lfili prieii0ros ypctunoi: Kas2 . laipthese. Seimar Li li ac eae. Keisiiausia-s regisi jo apvalus ir storas. slypi vandells alsargos. leliji- latrdiio menesi. tankiq Japorijos kahq miskq. Kambaryje jis. kurios padeda iiam augalui iStverti ilgas ir varginandias sausras. gruobldtas tarsi dramblio koja. Vengti iuolat imirklsios Zemqs. lrgiinos: ZemC privalo b[ti vidutido dregrumo. - Kenkdioi.Aspidistra elatior Beaucxnrea recrlrvatit Aukitoii ospidistro Alkitoji a4ridistra a ga ir tarpsta tisur. Ziemq mdlLsta ve. tuloys. zlureu. tvarkytrs galiapuodiio dirvos drenaZa-s. uZauga iki metro auKdio. bet [e iemesng kaip l0"C lemperatur+ pai paialiuoja. Margalapems veislems reikia daugiau iviesos ir Silu- Pctdtim!s: Margalapes eisles' Var i e gar a' get ia]o nelepinti tr+{omis . bet.aknims. Beje. gerai vddinamoje patalpoje. Jame. Ithr mdgsta ne per Sildiausias ir gerai vddinamas.80 cm ilgio ir 10 cm plodio.ts drenaZas! Dauginimas: sdklomis arba Soniniais ngliais. L1iiau pakeniia ir iiltesng temperarir4 bei saus4 kambario orq. o9 Sustorajgs Beaucarnea stie bas kaapia vandenj. Neisvaizd[s pilkSvai violetiniai Ziedai guli ant iemes.

lapai iali. Beje. gali keiptis i specialius begonijq gAlidnkystas Ikius (+ Adrasai.I Begoda Begoniio J 19 = I I a I = J 1: kair* i dzsing: Begonia @soniana 'lron Cross'.kutios poLymius dabartindse miirirrdse dar ir iiandiet galirna iisirinkti daugiau veisliq. juodai iSmarginti. I juodu "geleZinio kryiiaus" pieiiniu aDtjr].Begonia goegoensis pai tamsiai iali. i 'Bettiry ld' (' Betifla RotPitmosios imantriai prsf-. bet lle sauldtoje.t-s- niana veislg 'lron Cross' 148 . Amerikos ir Afrikos fiopikai bei Jq esarna lepapra-stai daug.rydkiai raudolra. pav.dgozia diade n.virsutindje lapo puseje weri su kitomis lapiniq be. Saklq arba iakl1i. lapq. Begonia foliosa i paparti pamliais lapais. ligos: Nematodai.sirals ne!:raziu Jei reikia. 238). B e g o lx i a h e r a c Le i - Gericusiai ougo: Sviesioje. gautrl sukryZrninus Begorra bo. nigricarc begolijq veisliq aib€s iSsi. tikroji miltlig6 ir iakml puvhys del blole laikymo sqlygq arba netinkarnos prieZiuros. Pqtorimoss Karaliskqjq begonijq lapai ilgainiui sumazdja ir praialda iavesi.nal. netaisyldingais nrdais pak|a. T6vyG: nzijos. atpaiinti. apatild puse ."r1- HS ('Gelezinis kryiius'). be- jos . Gdliriukai veisld. Roths c hi pais. tadiau paddkle vandens niekuomet ue tiebio dalimis Sildomoje dauginimo lysvdje (24'C). roiiniais perlais "vicross misdniq. Nuo tada ir irntos kurti laujos veislds. Be Erdo<li'). trgiimos: saikhgai lieti tik minkitu karnbario temperatflros vandeniu. tr: diau:regalima prrkiti laDu. visus metus Siltoje (ziem4 ne vesesndje kaip 16"C) patalpoje. susisukgs lapo paggindas. su Sviesiai Zaliais lapais Siuo metu kambaryje auginamos lapinds begoti- ir ieimaz Be go n i ace ae. Douginimcs: Auginiais. lcistyncs. kaip a. mindtos veisles itirr dailiai ahodo pakabiDamose g6liapuodziuose.'?rurt' ('Viltis') begontrl gonijq ruSimis. lles at. ijos ( B e o ni a r er) rr\ii^r. Begonia rex labai lelgtai kyzminasi su kitomis r0Simis. P. Zeme nri b[ti nuolat siek tiek dreglra. 1858 metais. Lniz iild').daugiausia karaliikosios begor. Persodhant gniuzul4 geriau sumaii0ti. zu Svies]Kllia'Cointesse Louise Erdody' ('Kunigaikitiene sia ieriuota apatile lapo aalirna p:rliktil Nuo kovo iki mgsejo kas 14 dienq po fuputi tr?Sti. Begonia'Hali@' - raudonaijuodais la- - lfiti prieii0ros ypclunoir Nuolat drekinti patalpos or4 (+ P.Lsari persodinti i negilq ind4 su T. TKS 2 arba gdliq Zeme - didu. karaliikqjq begonijq geliq beveik apskriti. 43).lapai plastakos dydzio. (enk6ioi. ialos graZiai raudoni.otai . Kas Doretq go11idai. skydi5ki. laantrosios lapq kaitai ir at. Rudeni nulaitg lapai paprastai vdl adelia pavasari. jei nenugnybiami Ziedai. Graiiausios ii jq yrai Begoni a i nver i ali s 'Specullrta' . tq Begonia boweribei Me. BeSonia bowei nisriinai ir BeSonia 'Cleopatra' r-lln I I 9r"' l!. Karaliikoji begonija i Europ4 atkeliavo subtropikai.Sidabriikais lapais iavi 'Sali'. me$sia tr Begonia. Ii kaialiikqjq folia var. fitasoparduotuvese bfina ddme- bei putplasiio dribsniais.4diais.

43).li. ii kurio vasar4 iiauga 6 -15 m auk<dio medis su ispildin$. tausvomis arba raudonomis ddmdmis. per gausiai laistomas gali "apnifii". arrgalui perZiemojus. pusiau nksmingoje. ieimo: Sterculia ceae. Brazilija.tci1cft rlon liaudiikai vadil1ama-s butelmedZiu. r)ors T6vyn6: {togrqfu Arneri. TKS 2 arba gdliq Zemg ir pastadius iviasioje bei Siltoje vietoje. (ili prieiiiros talpos ypotumci: Nuolat drekinti paorq tadjaujokiu b[r49 . prirnaiiius i j4 smdlio. lrgiimcs: G6liq parduotuvese parduodamos krladZio veisles yrl Caladiun bicolor arba Coladiun schont f+ lrarStli miiriuai. nes kitaip sunku ofpoiinti gumbuoie okules. gerokai laistyti (oro ir Zemes temperat-ra 25 .quubuotas lyg honsas. kaip k1- lcistymos. ligos: lei vegetacijos metu laikomas per sausane ore. Rudeti jie nunyksta. augal4 puola voratinklinds erkds ir skydamariai.jei tik reuilyja lietus. gausiai tlri padiai SeirDai. 3io nepaptastai patr.ruklaus augalo parduodarna-s daZliausiai tik grnnbuota.galima dauginti ir gumbo dalimis. Gerirusioi ougo: Sviesioje. puoinus lapai. Tame sustordjitne jis kaupia vandens alsarga-s. ge. mojimo vieta per iillr ir trmsi. Geriousici cugc: Labai iiesioje. tjekpaftgiti. itin iiltoje (ne vesesneje kaip 20'C) patalpoje.Lstiebis. l(enk6ici. TKS 2 arba geliq Zemg.dim. sauldtoje ir iiltoje (vasar4 18 . iiem4 ne Zemesndje kaip Akorgioi: Augalas turi odq ir gleiving dirginau- iiq medZiajxl.r atskirti ioniieirncz A r a c e ae.20'C. kai. gclimo ios ipiquri. daugiau kaip 3 m skelsmens butelio formos kamienu . kol suioliuos nouii u9lioi. Laptuns iisiskleidus iaikyti 22'C p. iimarsniego baltumo. ka- kavmeditiai. Ziem4 laikomi Dcugininosr Suaugus latik gumbai. lcistynos. Douginimas: Virsndq auginiais bei seklomis. aplrinka amarai. ajettiai. iiauga rugsdjo kart4 per 4 savaites Siek o& gilti Kalodiio labdi graaiis raudon 1argidi lopai. mes| Nuo kovo iki Kvynslende. lfiti prieii0ros ypotumci: Jei iakimsjau anlcita gdliapuodyje. nemegsta saules atokaitos.iau tegu 11 Zhomq ruiiq Draciyonb[tu sausas. Ii Lieti mazai. Brachychiott pilJauso kavmedis il kolamedis. o sausio arba vas. lGnkdlci.s savaitg po ruputipatrgsti. g. Tevyneje. didesniam ka.pes (18'C). Nuo kovo 10'C) patalpoje. nudziitq lapai. Nuo 1iepos gali buti ir lauke. bet vdliau i6vis nebelaistyti. ligosl -rei zie- Kaip rt Beaucantea (.s Sak1. nius grmbelius. reikio poloukti. pams.Lrio menesi v61 pa-sodinti i T. Brac hj c hit olt r up estr is daznai parduodama-s kaip kambariuis bon-sis. ir tik tqdo prdolyti iokniosriebi. kad Tdvyr6: Rytq Australija. Verrsti oachiton rupestris bete labidekle uisilikusios dregausiai paplitgs.> nuotrauka P. arba karpyti. To paties augalo pilkai iali Iapai gali bnti arba lygiais Ioa-<tds. iiauga 15 cm ilgio atzalos. -ia. iki liepos ka..26"C). llorint kolodi pasidouginti. trgiimls: Jauniems kaladiiams nuo pavasario iki rugpjuiio vande[s negaileti. rr. tu du neDurkiti lJou! P. pavasarl persodirti i T. Gumbus palikti Ziernoti seloje Zemdje arba iiimti ir suddti i du.Brachychiton rupestris Caladiurn Kolodis IntetajCS Brachychiton tanpa . 147).rtalpoje.

fdvyndl Rodezija. sidabriskai iSmarghti lapai. Jos lapai ovalis. aio dribsniais. vitrina arba dregnas ir iiltrs SiltD. bet rre sauldtoje pusiau pauDksndje. Calathea p i ctu r at a' ArSetxt e a' pasiZymi sidabriskai baltais su Zliu pakraSiiu lapais.rmis (omnzerija). bet ir Zydi koko geltonumo iiedais. ieimoz Asckpiadaceae. drunguu mink-(tu valdeniu. hroj iileidzia Saklis. miausia vietn .14 dienq po tnrputi patr?iti. kurie suteikia Ziedui skdiio arbaiviastuvo form4.l. ii kurio ar.at h e a or n a t a' Rose o - Kiti prieii0ros ypctuncis Dazniau purkiti ir drdkinti kambario or4l Kasmet vasarq persodinti i T. pakabintrl virs lango iS pietrl puses.loistymas. klemaliriai.rLrgina.Polqrimqs: Neseniai paplit:usi C ala! he a e r o cat a. sauletoje. l(enk6ioi. - t'iena ii daugelio iinon4 kalati- Cetopegija - labai p oin s ir hereiklus a {B galas. suka-si lapai. lrqiimas: la-s. ligiimas: Lieti saikirrgai. Douginimcs: Sakniastiebio dalimis (patogiausia pelsod inant). J Calalhea zebrina jos c&fr'=dh Sios 4togr4zq drdgrqjq miSkr. Va-sarzl lapq pazastyse gai. MaZi Ziedeliai susideda iS mdsos spalvos lio. Taisukulent$ Visus metus lieti saikinmdsilgais lapais ir gumbiniu ianizr-stiebiu. sumaisyt4 su puQlas- pasirodo apv!h-ls gumbeliai. Pjiviq vietas eS sodhant p vairikelio bltina apdziovinti. f dWnd: Atog-4.I Calatbea Ceropegia woodii Kolot6io (eropegiio J 19 = I I I = O. . nuo kovo iki rugpjudio kas .vamzdelio ir penkiq juodai nrdq kampudiq. sudarys puodni4 ir lengvai pdZiurim4 'hZuolaid4". C al.arginti iviesiais dvispalviais (baltais ir rausvais) bruhineliais. Dauginimos: Gumbeliais arba daliq auginiais. TKS 2 Zemg su treddaliu smd- spalvos. Seimot M aranr ac eae. susilietg su 2eme. c&dh Gericusioi ougo: Visus metus iviesioje. Li . rantiniai. Nuo kovo iki rugpjniio kart4 per 4 savaites po truputi patrgsti. Jei Zeme per vdsi. Calat hea ze br i rn lapai iimargilti iviasiai eata' Kenk6ici. ant kuriq retais tarpais iisidAsiirdiski. gali apipulti vordtinklinds erkds bei skydamariai. Itin g:nZiai atrodo kabaniiuot9 maZi. Ziem4 vese$eje (bet ne maziau kaip l2"C) patalpoje. vesioje Ziemojimo vietoje . ma.1 Amerika. kurios gerai auga kambaryje.l g)nr'entojos md&sta- nii4. liaujasi augti. ligos: Jei oras per sausa-s. ma kaip kambarinis ruga. vasarq Siltoje. Kitos veisle-s: Cala- palgi thea lancifolia 30 cm ilgiojos lapai prisitviding pde 10-30 cm ilgio lapkoiiq. Ji iSauga iki 30 cm aukS- iio. nakti ne vesesndje kaip l6oC. ismarsiDti alyvmedZio Zalumo dememis. 1lorc e-sama ir tokiq riiiq. die[4 20"C. ketnines - ls tou zrnotnq rus l rrK ir nonnaliai iildomu-s Cerop<:g i a wood i i . Kili prieiirlros ypctumoi: Kas2-3metuspavasarl persodinti I T.rga maZclrug 2 m ilgio sillo plonumo iigliai.retli. loistymos. pinniausi'd Calat h ea ntakoyana. Knpo ieme. Geriausioi auga: Labai iviesioje.lapai iirr. se g6liapuodZiuose. t50 . Pclclimos: Keletas c€ropeSijq. hrrie. TKS 2 arba gdliq Zem?. o per tidnsioje vietoje nukeniia Iapq spalvos.kambarius.uidaras geliq langas. ligos: Retai. nors pakeniia ialiais dryieliais. tu ne tik graZius lapus.

apnillka xmnrai.r= ili W \ilsLrs urctus Zelre Loisfynos. argii trrrli:rrir .1. ligos: t er silicje ir pcr s!Llsole patiilpo.1. 1e1iji- ieimc: trlroctzc. . Kenk6iqi. is liu- i"7 lk iLl netnrkLrs inrr leisti illeLlilusiirs pxlxipls. I\'legsta kenLa- riL-. giLli pradeti pii- ti iaknlsl NLro kov.r.rrt.:tlieti tl!l i-iti.l..l-itrl.urL. rr ir-go. liaLrcliikai tlri.rr..gva nclttlh6 j! pri- ls kl)i p11l kds "v(l i ku- .rtcllLl ku.rkitris...( -lllorophr tLrnt Chlorofitos .r r. SeLrieLtsia r.jej per :raZai arba pcr chug lais :'. bet ir nc llirlidii .r lr S:!r\' tN?5 :1:tl .inriti Ii ougdlds C ltolorofirtl len.nr.riI!i..tiis gelirrpuodZiai. :ret kLrd(ro rneq leihr. li mofr6s clougos greif uicugo didelis . b. Tinka dideli / )\ Douginimosl Atlu-qorris. 'l KS I arbr Iiu Zerrre.'. lrgiimqsr tufi Lru ti ruolet drdsrr. per-re ) lodirlti i T. Geriousioi ougc: SaLrtciviLrsioie !ieto-ie.jaLrdia!i lr uksi. lcleisri iidiiilti.r iki rLr[]rLraio k|rtll per sxvaile Xiti prieii0ros ypotumoi: Siltoje ir saLrsoje prrrrlpoje kar1Jis atipurkiti. bet nuo birZclio galintl iiueiti ] IrLrkrl ir laikytitcn vis4 va- -. !ilullr. )rx irLjxlape bel pof uliilresu.je. per ijltoje arbe per irrisio je vietojc pradeda . aNlor. paruduojt lapq rllLi.l. o ant jLr lirxurra DraZLrs baltus ir btundiull atlru!iLs.uZir)eti lNpiri. ''r aikuiius"..rsli. Kai iakltirrs pasidaro pr:r ankitl gelirpuodrje. Tevyne: Irieht Afrik. Tai hbei geZicdeliLrs tLrs ir nerelklus au-gales.. p)r.

TKS 2 arb. vy nnte. ku- rio igliai uiluga daugiau kaip 3 rn ilgio.s.30 cm ilgio. Tevyn6: Amerika. /-\(AR \J <l laistyrnos. odiikj. gali isimesti miltligd bei kidiriai. jo lapai rombo formos. iiek tiek p.lll. tos grybines ligos. Jrl vaisirl ddzutes turetq biitj Dazdaug golfo k. lapai blizgantys. Dis lamstas Kambaryje daugiausiai Kluzija dar 1692 lnetais pateko i Europ{. Seimtz G rtt t iJe r a e.].30"C). Abi ruiys gali bfiti augilarnos kaip vijokliai . personius dhti . ji - lcistymos. plikus u8lius nugenetl. Dougirimcs: Virstll1iLl auginiais Sildomoje dauginino lysvdje (25 . paka-idiai dantyti). l(enk6ioi.epifitns. Sakos storos.Crsstt s artarclic a' El I en D aix i ca' p. pusiau rlksmingoje.ru pladiai augilrti karnbuiuose pradeta neseniai. Ziern4 apie neiti i lauk4. BirZelio menes! gnlirra ii- alxaratica i Cis- s tts r hon b ifo li a mi. pertvaras.nnuoliuko dydiio. Clssr. Crssres rlrscolor ir auginamos Sios rhiys: Crs. toje t'l pavBsi ar vidudienio saulds atokaitq. trgiimcs: Zemd tllri biti Duolat dregua. bet De sauletoje.rii. Khrz.giau kaip 20"C.i. bet megstami d6l savo puoiniq lapq. GruZiausia veisld .Lar aliikasis lanstas. pusiau irlcsrnilgoje. tvirti.r iT.I Cissus Clusia rosea lqmslos J (D = I I Kluziio a I = J Cissus alltafctica 'Ellen Danica'. auga art uohl. Kaip sako ailSies pavadinim.rugti iki20 . GanT ii Australijos (laipiojantis augalas.rs r h o n b ifo li a .ijd gi inixga nttstl j onaiclei. ljeti maziau. ligos: Retai. 10"C. pripildytus geltonq kuokeliq. visus metus Siltoje (Ziem4ne vesesreje kaip l8oC) patalpoje. trgiimcs: Lieti saikingai. Kiti prieiiiros ypolulnoi: Jaulresnius augalus kiekvienq pavzrsari. T6vyn6: Atogr4Zos. Geriousioi ougc: Sviesioje.Cisuts atna1otica daususantarclica antrrkti. Edliq Zem?. Siltarne ir drdgname gelirl lange tinka auginti Cissgs ii- yra. ligos: Ddl netinkamos vietos bei prieZiiros lapai nueina ddmdmis arba iivis ima kristi. kartais musvai plaukuotais lapais ir uzaugamazesld. t. atogr4ios bei vidutil1qs atogr4Zos. minkStu kambado temperaturos vandelriu.Est^ l6-20"C. Cissus oliniai. kambaryje laikorni iie augalai Zydi be galo retai. Kiti prieii0ros ypotumci: DaZnai purkiti. jonai. Douginimos: Vilsnnirl bei daliliq auginiais Sildomoje dauginimo lysvdje. Rausvi kvepiantys Ziedai panaius I didelius kamelijos Ziedus.rias i kaudiukrnedZio ir gali ui. discolor t Cissus allnao- ieimaz Vt ac e ae. pasienius. prireihrs pavasar! persodi11ti i T ierrg. bet tik De i 152 . Jei augalas per l(enkdioi. Geriousici ougc: Sviesioje. seresjei reikia.- hgiti.siiy mi ikarpytais. Deja. iali. bet re sauletoje vietoje.daug laistoma-s Ziem4.puolti. tadiair vdsoje. visialiai pdeiilriai kiauiiniiki lapai standhs. Nuo kovo iki rugpjhiio kas savaiQ patrgiti. augirno periodu ka-s 14 diefu] po truputi pa- noma.

ama riiis Codiaeul variegantm var. bet poromis) vas. Ddsirgi tai rodo ir ruiies pavadinimas Codanan t he classifo/id.rtrpiti. su rausvais brulc{ueliais vidheje pus6.pyti. o geriausiai jaudiasi klifiatizuotame gdliq lange. tiiaji krautipumpurus.uus augalus persodinti ka-smet. Gericusioi ougc: Sviesioje. rlro nrgsdjo iki kovo . dio dribsDiais. pradeda kristi prunpuvisuomet vos dragnas. Augalas nepakendia skeisvejrl. sDalw l3Du... gesreriniai.luo ialios.t (-) P. Spalvos . Seirnaz Eup ho r b i ac eae.' ll lliti prieii0ros ypotumci3 Krotor4 butila laro dailiau purkiti. siau (apie l5'C) ir beveik Kenk6ioi. piatunt trli dlug veisliq./'8. * salose kotolras kaiLl!fe). Tai Silumamegis augalas giami i dregn4 dauginijarn reikia auk(tesnes mui skirt4 Zemg.Ie sauletoje vietoje. Kadatgi tik senesni lapai igyja savo galutinqs spalvas. taip pat drekinti patalpos or. senesniLrs . lygiakra!iiai arba ka. Nuo kovo iki rugpj[dio karLt per savait? p.ibsl1iais). ros svyravimu.:. greil sumeddjaldius r. nesumeddjusiais auginiais (maiiausiai su trimis lapq Geriousioi cugc: Visus metus labai iviqsioje. kovo mdflesi:ris viriiniq ir stiebo daiiq auginiais 25 . kad [eiiteketr] baltos augalo sultys.dar fiaziau. Lapai prieiidai."'pr. Visus metus kotonas iaikomas iiltame ir kiek galima dregnesniame ore. Pjrrvio viehs sodriai apiberti mediio alglies milteliais.Douginimos: Dnr ka. Vier lteld kunbary augitl. lgliai p:rprastai isrneil. Odiiki lapai gali b[ti dideli. l(L po truputi patri<ti.ru-svus [glius.kai reikia (i T. Tai ska. L:uotq. trgiimosl Pavasari kingai.tus viet4. kai per lcislymos. netinkarnai priiiiritt [ukrel1tzr lapai . dirZiiki ir susisukg. Ii kiq lapiniq augalq jis iisiskiia savo marpgrnu. Nuo kovo iki rugpjrliio pabaigos kas 2 savaites it.i. TKS I :rba gdliq Zemg su ffiiBxll. Ziem4 4 savaites laikom:Ls ve.30"C Zemdje. balti jo syvai dirgina od4 ir gleivi:tg. geltonos. mazi. 4 Tdvyn6: Atogrqzq Atreri. Jar. t53 . Ekg liarls ir vesios temperatiros Zien4 (ji turi brlti ne Zemesrle o&fr' Kodonantd leidZia ilgus.-- /i Kodonantei leikia labai drAgno oro.lros pradzioje. Didelius 20"c temperaturos.. iiJS'?#J J$ m6nasiarba fls Spalvrl riritai taip pat ivaibiDa ddmetr]) tai- ieimtz Gesneriaceae. Svarbu: 4ei ji turibnd iilta. paplitgs krumas. juostuotq. dryiuotq.Codiaerun Codoualthe cra-ssifolia lftolonos l(odonont6 h c& Molukl Spalvingiens lapans reikia daug '11 J:uiesos. bet ne sauldtoje vieioje. ir vasarq lieti sai- loistynos. karpaioliniai.. oranZinds ir mudonos iki purpuriliq ir beveik juodai Zaliq atspalviq. drdgme-s pertek- l(enk6ioi.ttralzus svyraltis augalas. trgiincs: daug ir per mazai laistoSalorq gniuZulas turi blti ma. dailiai ahodo kabanii:rme gdliapuodyje.Kiri prieiitje.augalus galima padalinti. Alsorgici: Augalas nuodingas. Dcugininos: Sausio f6vyne: Pietrt Azija. Trimito pavidalo -{' Ziedai balti. ligos: Per sausame ore puola skydarnariai ir voratinldines erkds. Ddl Sviesos stygiaus pablykita rySkios laprl spalvos. ligos: eakeivisai nelaistomas. Kodonar)€ . . rai bei puola amarai. odiski. ddl rcrnperaht. daznai ant to paties augalo bina skirLinEu putplasiio d. 43).

tandius vdsiai iiemoti guldomos i dirvq ir isiiaknijusios padalijamos. (-+ P.d)1ine a slra. lipa- iiediiai. bet ne sauldtoje vietoje. lo lapai je) arba seklomis (Sildoraudonai ir baltai marginti moje lysvdje). fni i cosa v isus augalus jie paprastai apnhka per iiltoje patalpoje. Ypad graZus smulkialapis lT Tdvyrdr Atogr. Gericusioi ouga: Visus metus saul6toje patllpoje loislyncs. arba geliq Zem?. uiauga iki 50 cm aukiiio. Ziem.L<iiais. Tai puskriimis briauDotais stiebais (kaip Nuo kovo iki nrgpjtdio trgiti kas 8 -14 dienrl. 43).lzq Azija. Marge|is vielras grdZiausirl ir spalvirrgiausill kambariniq augahl. kad augtq veSI0s.s. jvaidais firudoDais alspalviais. Tdtryl|d: Atogr4zq Azija iiltas. Zie. o&6'db neteks spalvin$rmo ir augalr-s ims skursti. Zietn+ ret i. apkra-(tuofu s savo lapus. Ypad vengti padekle uZsi- likusio varders. apnhka voratilrldines erkes ir balhsparniai. gyslotlls. raudonnargiai. trgiimos: janiius.Douginimos: Viriinjq kinti saus4 patllpos or4 ui. Seimc:. tausva ir violetine spalva Labtymos. kremhe. platrls. ligos: lei zieliai atrodo kabaniiuose mq orir-s pet sausas per gdliapuodZiuose.sari persodilti P. kadangi nuo jo ima piti mesingos r54 . Kiti prieii0ros ypctu- noi: Datuai purkiti. Mdgs(5 -10'C). skydam4 lail.-10 lapq) ir sdebo dalilnis (su 3 .. Parduotuvese blDa Duosta- #&db - Ki. kambado rempenltunl. tudtuojau juos nu. Dduginimast donaidryZuod. visus metus iiltzrne ir dreltr1ame ore.lis ir Cord))line indi- Sio augalo iaklys! Kitos rhiys vasar4 laistornos sai- kingai. Jauni bei apvedZioti Zaliais pakr.. siai mdgsta uZdar4 geliq la]ng4. au€lilri.voratiDklinqs erke. daugiausia miiliDai. Vasar4 gal4 clairai puola galima iineSti i Iauk4. Kordilino. saikhgai. Pctcrimos: Ziedq kovimas mafgeniui atima daug jdgrl. Labiauvasnrio mdtesi). Labiausiai paplitusios ruayst CordylhE Iruti@sa i jos veislas .I Coleus lflorgenis Cordyline J 19 r I I = { Kordilino =t 4 J Saulitoje |ietoje ntaryenio lapai liepsnoja kaip ugttis.ris (su 6. ir dinoZemyColeus punilus. - Xiti prieiiriros ypciumoi: Pavasari smarkiai apgendti ir persodirti arba gdliq Zem9. del sioje. aeimaa Lab i at augalai daZDai genAjami. Aushalija.:I. tad jis labai daiKenkdici. ligos: Patrlpott Cordylhre indivisa mtg.se su centriniu iildymu austa saul6t4 viet. Jo m6lyni neiivaizdhs Ziedai Siek tiek panails I ialavijo. Toddl vos pasirodZius Ziedpumpuriams.lti vesiau mariai bei tripsai. kerius. pdreihrs pavakai kuriq veisliq brlla rau. lrgiimos: C or dJ I i ne mehr-s lieti b sunazd- ja lapai. iakiys baitos ir apaiioje sustorejusios. Megsta - prieii0gu atveju lapai biausirl ir ivairiausirl spalvq misrilnU. Naujoji Zelardlja. Nuo kovo iki rugpjtiio po truputi tr9iiamos kas 14 dienq.6 lapo randais). Balta. C-ol. aleJu. Cordlline a stralis ir Cordy lhte i ndivisa dau ginamos sdklomis (sausio irAfrika. Vasar4 lieti gausiai (nuo sausros suglemba lapai)! iSdaiJina margenis liepsno. cae.skabykite.. uZauga iki metro ilgio. Cordj li ne o ustral is Xenkdioi. TKS I i nnsq dilgild). dr8- dryiuofus.ksetlesnis LardiIh1os stiebos stl.Ziemq kiek saikingiau.l ne Zeme-sng kaip 8"C. agavi. Parduodamos vie[ L:ultiirinds veislqs. ialia. lapai daug sinuresni.sa. Iancetiiki. kurios pa- auginiais vandenyje. o stiebai Villtniq (lsiSaknija ir Gericusici cugo: Svie- ilgi ir svyrzotys.lapai ilgakodiai.1garaceae.

Kiri prieiiiros ypofuirqi: Jei rcikia. TKS 2 arba gelirl Zeme. pavasari persodilti i T. prieiilgai. lcistynos. pavasari ir Ziem4 ruo 5 iki 10'C ielnaz Crassulaceae. Pas mus augalas neZydi. Savaime. Ant dirvos paviliious d6l svorio pcbericmc ivirgido or okmenukg. Gertie-s pavadinimas. lauke gantys Zali.es. Jos lfiti prieiiuros ypcfu- nci: Jei reikia. vasat4 20"C. Sis praimahus krhma-s ovaliikais tamsiai Zaliais dar maZiau. taiiau vasq (apie lo"C). Corynocarpus gerokai panaius i jlkq. T€vyn63 Pietu Afrika. Zieuzaugti Sakotos kaip kr[. TKS 2 arba g6liq iemg su molio bei smdlio priernaiSa.' Crassul. ieimt: C ory n o c arpaceae.r. T6Wn63 Naujoji zelafl diJa. storlapiniai.T os ir kitos megsta iilumq (gali buti ir C/assala nliys. kad graZiai Sakotqsi.auga iki I m aultiiio ir suforrnuoja maZdaug tokio pat skersmens laj. sams skifi omis tr+iomis. ligos: Ziemojanti per iiltoje ii per sausoje vietoje. nuo tiesio- t55 . augiriais apie 20'C Zemdje. Jaullus augalus da. Karrp JUU giu6s saulSs ir lietaus apsaugotoje vietoje). - botadnis ruSies pavadinima-s susijgs tikriausiai su lygiais. aplil1ka skydamariai bei voratinklines erk6s. palauger.iekambaryje auginamos tik Silgu ntveju pradeda lris<1v i: C r ass u Ia a r bo r e sceru ir jjrl pana. sauldtoje vietoje aflt riai ir Snknq nematodai. gamtoje atgarlds Corynocarpus veda pailgus oranZinius kaulavaisius. Geriousioi ougo: visus metus labai iviesioje. Aukityn stiepiasi greitai. gumbuoti ir pakankamai sunkis.Corynocarpus laevigatus Cta-ssula arborescens Storolopis o&g sia-s. ligos: Per sil- patalpoje. sunkius. siVasnr4 kambaryje iaikodahiikai pilki arba Zvil. geriausia i reikiu ploiig ir sunkirl 96liopuodiirl. kuriq seklos Iabai nuodingos.l. rugsejo mdnesi stiebo daliq arba viriturir.a ovdla c&Bb 4UlOlnt oaugriru riiji tinka auginti kaip bonsq. l(enk6ioi. --.m4 lieri saikingai.Polclimos: Lygiai taip nio sauldkaitoje. Ddugininos: Virsurirl auginiais.ldio - vaisiq fonn4 (graikiikai koryne . Megsta Gericusici cuga: Svie- lrtnq tai iiemojaurdius augalus puola miltuotieji skydama- vasarcs orq lauke. Ziem4 C/.siais ntris kaip mediiai (ypad kas menuo trgsti kaktu- - Senesniems sforolopioms - riiiis drro. kad neapvintq. karie lengvai isiiakrija durpiq ir srndlio miiinyje (pj[vio vietls por4 dienq npdZiovitti). Abiejq lapai loislyncs. karpos = vaisius).m4 Zena turi buti beveik mai arba drltais kaniesausa. mdsingi. Abodo tvirti. Nuo kovo iki rugpjudio trySti kas 14 dieDr]. tvirLli stovindius geliapuodZius. IS 4 ar 5 Sios genties ru5iq karnbaryje auginama tik viena Coryrocarpus laevigatus. Ziem4 laikant vesioje vietoje - sioje.kttoka. pav. per trump4laik4 u. Gerai priZiirima-s storalapis gali sulaukti garbilgo amiiaus ir praiysti (retai jaunesnis nei l0 metq) haiais rausvais arba baltais Ziedais.ti lapai ir iitjsta ilgliai.nai nugeleti. P. lauke iviesioje. lapais labai papuoi iviene itin iiltas patalpas.ers). pauaiiais i fiko lapais (lotyt ikai /aevigdlur = lygus). Alscrgici: Sio augalo sdklos labai mrodingos.isari arba vasrrq peNodilti i T. Va-saros mene.{i Crasvr. bet ne vidurdie. abi gali iiek tiek gausiar.dssa/d fiisirl. nurodo Dcuginimcs: sausio vasario arba rugpjr. l(enk6ioi. trgiimcs: kiauiiniSki. Vasar4 pat priZiriri. trgiinos: Lieti saikingai. /a or?/(1.

rausvilis jos turi ("vaikudiais") arba rusvais 8 .saros pradiioje persodinti i Zerres miiini su eidi\' Var i e g aI a' )t' Tr i - color' raudoni lapkodiai bei apathd lapo puse. o dd. Xenkdici. - gali apdki skydainariai arba iaknq nematodai . vasar. savaine augaliiq Brazilijos atogriq lnjikuose.ti ja iia ienp po kojonis. nuolat drdkinti patalpos or4 (_) P. 43). Ctc na nth e oppenh eili <lq ^^R Kriptatto \-/ /1 mnrl -\2 ia nd' Vdriega ta.drdgnas ir iiltas geliq l. !siiakuija tik Siltoje Zemdje ir dr6g- brcmelidai.n a <lauEinatna stiebo dalimis.bi:ti puses motininio augalo dydZio. Xili prieiiuros ypolumoi: Nuolat dr6kilti pa- - nrsttl. lfili prieiiriros ypotumoi: Dazmi purkiti. CIne anthe luhbersiana Siek tiek maiesl1e. labai svarbu. pava-sariarba vzr. rantiniai. pusiau ilcsmirrgoje. vitrina. jis Laislymos. lsaulyje ir per sausame ore susisuka lapai. Ptieiingai legu kiti bromeliniq ieimos nariai. kad ne- - sau- biausiai tinka g6liq langas.I { { Cryptanthus Ctelralrthe Kriplonlos J Ktenont6 r9 = I I I = I J Kripttintas. Tinkznnitrusia vieta Siarn marantinirl Seinos augalui . tvirt. fr?iimas: Vis4 laikl lieti vielodai.rplitusios riiiys: kas 2 savaites.' tevyDa sieji Brazilijos miikai. Jo lapai stori ir tvirti. Douginimasa Ctenanthe oppe n h e i nt i a. Crypta hus bivit{atus bal. iiltoje Tdvyn6: Brazilija.pe$odinti T. tadiau tiesioginiq saules spinduliq repakerdia. Augirno periodu ka-s 14 dienq po huputi pa- tr+iti. Seimoz Broneliaceae.20 crn ilgio lapais. Zemeje.4os = Ziedas. terariuma-s. Seimoz M ar ant ac eae. Ziem4 saul6toje. kad Zema biltq nuolat drepna. Cte aithe oppenheinianabei jos 15 tU SIOS AenUe. La- t56 . Iatx{hus a.caulis pilk.dribsniais.80 cm. (20 . Jei reikia. kad butq iilta jr Zeme.S y iiemq ne v6siau kaip l8"C). jrl virSutin6 pusd den6ta arba C.al ZvyDcuginincs: Ataugomis nuotais Zaliais. PuoiDDs )apai bhna iki l0 cm ilgio. - tik 60 .22"C) vietoje. si neiivaizdls balti Ziedai. lr?iimass Lieti mink(tu knmbario temperaturos va1lde11iu.Laikom4 per sausame ote. Pasl6pti pazied. labiausiai paplitusios kaip kambariniai augalai dvi: Ctena n the oppen h eiutidna i Ctenonthe hbbersiana. be to. TKS 2 arba i tli arba rausvai dryZuotais !:e[q Zem? su putplasdio baluuotais lapais ir CrJ)/r.ry'\tot^. Zvaigides fonnos skoteles. lapiai tai ploksdios l(enk6idi. Mdgsa 5i1um4 (daugiau kaip 20"C. ligos: Laikant Gericusioiougo: Itin iviesioje vietoje. La- trgsti.aikiikai tr1ttos = pasldptas. T6vytt6: Brazilija. regis. laislymas. Geriousiai ougc: Sviesioje. iidZiovinhl sausas oras.l lapus purkiti kasdjeD. pradnelimis. Ii iia augalo vardas: g. Ziem4 biausiai p. Visosjos uzauga beveik I m aukiaio ir tokio pat plodio. kuriq viduryje slepia. Clenan the Iuhbcrciana kata -gale pasirodZiusiais lapo - les leidZia atZalas. manalne ore. - putplasiio dribsdais. ligos: Retai. iinyksta grazus Iapq pieiinys. Atsorgioi: Kdptanlj-s hrri od4 dirginariiq medZiagl. Kartuis parduofuvese galima pamatyti ir ant S:rkrl augilamus L'riptantus. Jei vieta per tamsi. bet tenjie daZniausiai iidZiIsta. tuo kovo iki nrgpjuiio kas 14 dienq po truputip.r- iaklijasi talpos orq.mga-s.

ParduotuvC- iemp. tai pamego getninkai. Douginimos: vasar4 vir- au giniais Sildomoje dauginimo lywdje (iakdisigy ti' G o ld c re s r' (' Atk.aa rA) z-l(AR'1-. toddl dideli egzemplioriai parduodami pagal centimetrus ir karuris gali kainuoti tiek pat.uliq apsinuodijimo atvejai. iiltoie €triuZulo ir vengti paddkle uZsilikusio vandens! Nuo kovo iki dZiovinti dausiau. panains i vdduokles. Parduodami ttk janD'i Cycas revo lura augalai (dainai kaip bonsai). Dygsta ilgai ir sunkiai. Stai kbks gali isarEti ciL!1s. Oeriousioi ouga: Sviesioje.. Kenk6io'1. kiparisus karpyti biitina.<aus kamie0o ir atrodo labai puosniis. pavasari arba rudeni persodinti i bai ilgai . bet ne saules atokaitoje. pas mus grei. Gericusioi ougc: Sviesioje. fdrtyn6: Pieq Kalifornla. NeG- laklynos.kas vieneri ar dveji metai susiformuoja naujas lapq vaiiikas. I jauru-s palmes jis panasus tik savo isore. \t . Vasa14 megsta buti Siltai. o Ziem4 vesiai (5 -10'C). ligos: Zieme dingi aukaspalviai laikaot per Siltoje vietoje galima ilniq if :PYgliai' apninka voratbtlilds erSeimtz C up r es s ac e a e. Douginimrs: Sdklomis 30"C Zem6je. ieinat niai. dr[to. Si visZali augal4 galima kar. nesjie auga labai spariiai ir nese daZniausiai rugsdjo trgiti daugiausiai diams spygliuoti medi iS kart4 per 4 savaites. parisidai. Ven!4i nuolatinio ddgmqs pertekliaus ! Nuo ko- moi: Jei reikia. nes Kalifomijos. Japonija. Labiausiai tikq neiildomas Ziemos sodas. Aisargiai: Is literaturos Zinomi gyr. sakartis') veislg. OdiSki lapai. cil<- f 6vyn6: Pietryiiq Azija. pusiau nksrningoje vietoje.Kiti prieiiiros ypctu- KiparjsA rcatsparg Sal- leisti iemei visai iSdZi[ti.kes. bet ne sauldtoje vietoje. krriai bDllenk6isi. Ziemq laistoma maziau. Ii tie-sq jis auga la- pyti ir sufonnuoti koki tik nori vaidk4. Cy c adac e ae. nedidelis automobilis. iiem4 ves4 (12 -15"C). Beje. ld . ! ananaso vaisiq pana.stai vCdimmoje patalpojq apninka paFastieji ir milhrotieji skydamariai. sumaiiyt4 su smdliu. ligosl Laikant Ziem4 per iiltoje ir pra.kitaip kiparisas augs dar greidiau.jasi suokiai). graziai istista. plioriai ga[ bnti ir lauke).Cupressrs rnacroca4ra Cycas revoluta lfiporisos Cikos Kiparisas auga labai greirai. vasar'4 lauke. lrgiirnos: Vasar4 Zem6 turi blti nuolat dregna. kiek vo iki rugpjuaio kartq per savaitp truputi patrgsti. auga ii trumpo. tadiau negalima Va-sar4 Zemd turi - 157 . tr?iimass biiti nuolat drdgna. Vasar4 megsta Silum4 (senesni egzem- laislynras. Ziem4 ialtesnd- je patalpoje laistyti mazai.." vilFt \EH Tai vienas iS seniausiq augalq Zemdje. T lfiti prieiiiros ypdunoi: Ka-s2-5metuspersodinti ! T Zem9.

iS apadios rereikia ir kitrl nl.238). per sausame ore dainiausiai apninka voratinklinds erk6s bei tripsai. CJpenls albostriatus stiebai Zemesfli. tikftlabai egzotiikas augalas. s G r akil us C! pen$ all e nxifolirts stiebas. patr*ti.naudingiems augalams. ISirntis: Clyrezrs allosrriatas. Seklomis dau gtfialJrl Cj p e n a I t e r Clpen$ papyrus Adresai.rarlatlrs. CJperus graci lis. o lapai . Cypen$ papJr s. gio lapq. cilis la b e L- liikq lapq it didelio Simtaziedzio skeiio. jq viriuje gos tokiems garsiems ir tanki skrotele ii 25 cm il. Jei reikia. Ziemq. io grakdi4 skrotelp. . laikant augal4 12 -15"C temperaturoj e. Ziern4 augalas laikoma-s Siek tiek vesiau. TdvytG: Atogr4Zos. auga iki 1 m auk{dio. porrie s sp. Cype i Cypents haspan. butina drekinti or4 bei augal4 daZnai apipurkiti.Cyperus Vikswo16 . - Satus'.s Pei salosas aiba vanduo per kieta-s ar r[gitus. Yra apie 600 vilcsvuoles ruiiq. laistyti I . ruduoja lapq galai.2 savaiies po trupuE Pqlolintos: Vardels voneldje arba akvariume pasodhtus augalus trSti per daug trdiant baltas margumas iSnyksta ir augalas pasidaSu amiiuni t papitlrsf.uZsiauginti G sdklq. 60). iiskyrus Cyperus a/.padeklas turi bnd vis4 laik4 pilms. ii kuriq kaip kambariniai augalai labiausiai paplitusios Sios: Dduginimos: Kero dalimis arba "skediais" su 5 cm ilgio stiebais. Jis uzauga daugiau llei 2 m sis papirusa-s Gericusioi ougc: Sviesioje. \ykitukinA vikvuole. P. ruo ge!$Zqs pabaigos galima iinesti i lauk4. MaZi fleryikr]s ske- tik 30 cm auKdio. De. Da. Sdklq lercikia uzberti ZemAmis dygsta tik iviqsojel nifo tus loislymcs.7 CJper s albostrialus nemdgsta storefi vanden e. ligos: Jei ora. Stie.kaip valgomoji viknrol6 auga neryikDs rudi iiedai. UZter*a. lifomis. tiiki iiedai iydi beveik visus metus. Jos Dereikia laistyti is apadios.(iq. . Clper s haspan atrodo kaip maZas papiruso krumelis (uzauga 30 -50 cm). su Siurk<diais kaitais. lieti labai gausiai .s kitaip valduo pasidarys pet siltus. TKS 2 arba gdliq .Visos viksrruolds girnininbai briaunoti. ^ Cyperus esculen- auKdio ir suformuoja CJper us ahenilo Ii us. . iStisus rnetus iiltoje vietoje. Beje. (Cyperus esculenw) ir a Ib o st ri atus.tiksvirdai. Visas riSis. u sy"' Viksvuolds savaime auga drdgnoje pelkiq ierndje. irgiimcs: Laikart iviesioje ir siltoje vietoje. Kili prieiiriros ypotumoi: Ziemq laikart viksuolg iiltoje sausoje patalpoje. sudarybaltai marga veisld '/ane. Nuo balandZio iki rugpj[dio kas - (+ i Li us. Prideti iiek tiek molio ir srndlio! retai ir tik po truputl. Clp erus a b er ndo Ii us ri.nai gdliq parduotuvese siDlomas klai- nls). sauldtoje. uzauga gumai veisliq budingos skdiio pavidalo lapq skotelAs. kurirl viduryje iS. toddl ir kambaryje bndamos megsta dregmg. iplySta lapai. Jei vilisvuole laikoma per ialtoje patalpoje. . Daud it gn Cyp e r us ditlt ts tts vatdu..Do.t4 ii laisvai svyrandirl siu- Kenk6ioi. Lapai heddaliu pahumpinami ir liaknijami kambario tempentircs vandenyje (-) priesirys P.platesni.s (Cy perus p a py - ro Zalias.. kad gtiuZulas bltq nuolat drd$ias. ieimot.emi. pavasari persodinti i T. vidutinqs atogrios. f . Cyp erace ae. Ji ga- Cyperus r us g ra- lirna nusipirkti jau uiaugint4 arba padiam . . Sios r[iies lapai kiek platesni. ouosaikaus vidutinio klimato zollos.

Dieffenbachia Dyzygotheca Difenbarhiio Dizigoteko Viena c&fr'dbg rieltrpiti. Ziemq dregme-s fcnbachia atroena' Tropic Snow' ('AtoEIqz\ sniegas') lfili prieiiiros ypdtumoi: Drdkhti patalpos . Stiebo gabaSeimoz A raceae. per dr6gnoje ir vesioje pradeda kristi iapai. ir oerdZir. lrgiimos: visus metus lieti gausiai. sausame ore arba kai perdZi[sta gniuZulas mduoja lapq virSiinds. Salorq puvinys d€l drdgmes pertekliaus. Gericusici cugc: Sviesioje.dideliais cm ilgio) gelsvai baltais purkiti. Xenk6ici. iisiskida iS kitq veisle-s. ii dalgclio tlifenhachijos veislitl. visus metus pastovioje ieme-s ir oro temperat[roje (per 20"C). Dauginama sunkiai. Puoini ir gruk<ti l)izJsotheca eIcEanIissit a. senesniu. Paprastai jis turi tik vienq stieb. lre5imass Laistyti minkitu kambario temperattros varde- Itizygothe. YcrlitiilersYqj!]. Jaunijie bnna rausvi ir itit ploni./) cm llglo Sviesiai Zaliai iimargintais ngs belapis augalas lapais.l ir gali uZaugti beveik iki 2 m auk\iio. Ir dregmds perteklius. bet fie saulebje vietoje. kuriq lapai balti su Zaliais ba stiebo daliq auginiais pavieniq lapeliq prisegti kaip rankos piNtaiprie plono stiebo.eitchii 'CLnor' mhkitu kambado tempe- t59 . dirgina od4 ir gleiving. Kas 2 metai paval. pusiau [ksmingoje klinis erkis.s gdliq lalga-s. Nuo kovo iki rugpjtdio kas 14 die11q trgsti.Dizygotheca vit&ii 'Ca-stor'. Dizygolheca prc4!i::gi. Amerikos atogrqrzos. Per t. TKS 2 manni i' C am i lLa' (' Kami. Ar a I i ac e ae.ne maZiau kaip 8"C. ligos: Per sausoje ir talrNioje vietoje puola voratinklines etkes ir skydamariai. grybines ligos ddl netinkamos laikymo vietos. veje (25'C). laistymas. Labiausiai tiktq dregnas ir iiltr.rtiros vaurdeniu.s reiiau.apais. kbiausiai paplitusios veisles: VaMr4 . (60 o11l (-+ P. iiaiauganiius galima nugeneti. Alsorgioit visos augalo dalys nuodingos. D i eJlen bac h i a bow. tadiau dizigoteka to nem€gsta. ligos: VoratinGeriousici ougo:5viesioje. Ziem4 nir*q argalas. maLan ges D i clfa n . Visus metus mdgsta Silum4 .rrllsioje patalpoje margi lapai pasidaro iali. liukai akute lviriq lygiagrediai dedami ant T6vyn6: Viduio ir Pietrl dirvos paviriiaus. upuE paka-s savaiQ po t Savairne auga kaip visZ:rliai krilmai arba maii me- DiLr. TKS 2 arba 96liq iemg.tamsiai iali ir iiek tiek platesni. ajeiniai. tripsai ir vietoje. nqs prad& kisti lapai! Kenkdioi. - Dcuginimos: Itir SvieZio- ieimot niai. nepakendia tiasioginiq saules spinduliq. vdliau . 43) arba dnirai .k^ip sako irjos botaninis rusie-s ekgantissir0 pavadirrirna-s reikia kiek maiiau. araliva.arba geliq Zel'g su putle J pla-siio dribsniais.kiek maZiau. Palygiuti jauna veisl| . baltmargiais lapais. Ypai Dougininos: Virilnitl ar- ous auAalas.lvinas mirtinai dzi^i. Per spar- iildomoje dauginimo lyska-itais. Vengti skersvdjqa temDemhrros svvrdvimu ! amami d€l per sauso oro. c&6'sh itin puoS- bene Difenbachija mdgst uniausia-s selekci-- i. ldvynd: Ramiojo nyno salos.sari persodinti iT. 7 -l I siaunl il8rl lfili prieii0ros ypctumoi: Kuo dainiau purkiti! Jaunus augalus kas 2 metus percodirti i T. Pa-se. - loistyrnds.nupjaunama-s (is vdl suZabac h i a n aat I at a v eislts liuos).ude- mis s6klomis arba virS[niqauginiais.

.

labiausiai - tika atolFiEil gratinkr iovi drcrenrl kompoririio gdliq Iangui. P. Madaga-skaras. 154). agaviDiai. kzLs dveji rnetai persodinti i T. . nei stokos 'Victoria' ('Pergoli'). ddl drdgmes pertekliaus. a - baltos iI gunbuotos. o kordilinq sustordjusios. Dracena vienas ii mdgstamiausirl ir daZniausiai auginarnq kambariniq augalq. tiikamai laistant dziusta lapq galai. Visus metus Polqlinqs: Siukihr ne- I 9 Dracaena glauca Dracaenafragrans kvapioji dncena. yp. Ne- 'Florido Beauty' ('Floridos grafuoli') 4 Dracaena fragrans 'Massangeana' 5 Dracaena rlerentensis 'Warncc 7 kii' 6 Dracaena narginata 'Tricolor' ('Trispalvi' ) Drocda d congesta Dracaeno margineta sonderiana Dracaena l arginata bene populiariausia. Galima bet kada geudti. 2 Dracaena san<leriana 3 Drocaena suraiosa l(enk6icL ligos: Nuo sauso oro panlduoja lap! ka-itai. Kitos rllsys (rr'lrcaena s /culosd bei Dta(aena drd- ieimo:. . I Dracaena draco T6vyn€: Krurarq salos. ca) ir seklonis. Druca.drJ. Taip pat dainai augilama.na. l)racazna sanderiana tuojru pradeda kisti lapail Tr9siama nuo kovo iki mgpjudio krs dvi savaites. TKS 2 arba gdliq Zemp. Jos siauri ilgi lapai. . Gericusioi ougo: Sviesioje. Jos labai jaut- 11 Dracoena fragrart"^ tuijuostuoti.Dracaena Drocenq . Dracaena s rcul.i*Dracaena surculosa 'Florida Beauty' auga kaip kri Ktapioj i Dracaena fragrarr' M assa n 3ea na'.lapai Zali su kreminds spalvos pakaSdiais. pusiau lksmilgoje. atogr4iq ir pusiau atopgqZq Afr ika.4gavaceae. gelsvai arba pilkai dryZuoti.ri stoviniio vatdefls padekle. gelsvai ir Zaliai dryzuoti. - juka (Izcca). . Dcuginincs: Margalapds veisles daugiuarnos tik virSrurirl arba stiebo daliq auginiais iiJdomoje darrgiruillro lysvdje (25"C).olor' veis16) rausvai. auga tankiais L-upliais kr:okftais.1a) D r ac a e n a g o tls eJ! Xili prieiiriros ypctunois Daznai purkfti.L<iai). kad garZiai blizgettl lapai l0 Drocacna gerokai platesui. Zaliai ir geltonai arba Zaliai ir bal- temperatira turi b[ti t8 . trdiau su iia nugalq lein. Labiausiai jos skiriasi iaklimis: dracenq ialorys oranZiikai geltonos ir lygios.25"C. ir pan. Zuole. pradeda p[ti iaknys. lrgiirnos: Nepakeniia pei dragmds pertekliaus.asa (syn. - I6I . puoln skydamariai ir voratinllines erkes. Margalapes veisles laikomos Sviesesndje patalpoje. Azija ir Piehydiq Azijos saloc. kaip ir lapai blyilors. loislymos. kad nepaZaliuotq p5aZas lapai. sai negiminingos. Tiesa.a jos vi- tas. kadais ('?i. c&E'Eb Nors savaime augandios seuesues draceuos labai pala-iios i palmes. . kartais Zali. Lapai c purKti dracenq jokiomis priemonemis (pavyzdZiui. bet De Muletoje vietoje.. relexa . Graziausia veisle 'Song of hr drb' ('hdijos giesrnd'). it [)focaena dereJ e]Lsis lapai tnalyrai Zali su baltais pakaiiiais. Geliq parduotuvdse jq buna ivaidq rusir] iI veisliq: . dracena daZnai painiojama su kordiliia (+ Clordty'i@.

senesdq .fia| kinta lapai. kurie gerai iak'-. Rudeniop lieti maiiau Seimo: Araceaz. lieriousioi ougo: Sviesioje. pavasari omar g i nat a' (' Avk. Kartais 5is augala-s dar va. Jaunq augalq lapai Sirdiiki. tr?iinas: ogtu Skindapas Lieti saikingai.' A r gen t e ovar ie. Kanbaryje arba vdsiame Ziemos sode tinkl augirrti tik japonine niiis Kiri prieiiEros ypctu- Geriousici ougc: Sviesioje. Mdgsta dinti. skietm ediniai . iiemai aLspai E/onyrras gelties niiis ieimtz Celastraceae. iiek tiek dantyti.noi: Jei reikia. Jro vlszalro Ktumo lapai iio l8'C.1luo spalio iki kaip 10'C patalpoje (eiji ailte-sre. va-sario - ne Siltesndje ovaliiki. fdvynd: Japonija. Douginincs: Nuo rugpj[dio iki spalio viri[niq augfuiais iildomoje dauginimo deZdje (20 . pernelyg tamsioje patalpoje pailgeja tarpai tarp ugliq.a). jei nuo gepgZds iine&mos i lauk4 visai vasarai. o iiem4laikomos labai vdsioje vieto- persodiDti i T. mildige.1ulerm' ('Auksa-spalnijasi ir vandenyje. Ziemq 16"c.tik apie I m. - Beje. I gdliavis').s japonica Skindopos Joponinis oiekinis Labai puo|Nts ir nereikhs augalas.pas mus gerai iiromas ir vertinatnas sodo augalas. kerta lapai.l atiodys. ligos: eer siltai Ziemojandius augalus puola skydamariai. Kenk6ici. savaite patr€sti. gelsvai iimargh. vasar4 megsta birti lauke.drdgmes pertekliaus arba dinamas senuoju savo var. Visos jos parduodamos kaip kambariniai augalai.l(enkdici. trgiimas: Nuo kovo iki rugsejo lieti - ir nebetrgiti. se geliapuodZiuose. Parduodareti nors vien4 lap4) ma beveik viefl tik veisle augidais.Tevynejejis uiauga iki 8 m auKiio. lapai paZaliuoja ir sumatdja. uiaugim iki nqi: Ka-s E ony Msjaponice. kad neiiflyktq lapq margumas. Douginimos: virilniq argraZiai apmizgo siena-s ba stiebo daliq (privalo tubei pedvara-s. gara' ('Sidabramargis'). ldislynos. TKS 2 arba gdlirl Zemg. o pas mus. geriau auginti skindapq hidroponikos biidu tuomet nereikes augalo pelso- pjauti ar apgeneti. ivilgartys. co& klmbado temperatlr4. ligos: oet desni ir gali sutmkineti. Nuo kovo iki rugpjf- dveji rnetai persodinti i T.puodiius sodinti po kelet4 graiiar. Riukiu salos. nuo kovo iki rugpjldio kart4 pe. pusiau [ksmingoje arba uksmingoje vietoje. oras turi b[ti labai drcg[. Cerdti betkada. midhis'). Kordja.nq. kartais ir daugritu. Labiausiai mdgltamos margalapds veislqsl ' Aure loislymcs. - ne Zemesng kaip Oiekinis (faorryrras ezropaea).Epipremlurn piruraturn Euonymu. TKS 2 arba gel0 m ilgio uglius. odiiki. gdliapuodyje arba kubile . Alsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagq. Galima nu- Trivytr6: Saliamono salos Ramiajame vanderryre. Itir daigalima liai atrodo pakabinamuo.25'C).laikaft per tamsioje vietoje pradeda pnti Saknys ir dt Scindnpsas. . taip pat smulktalapd 't ebl€ ' M icrophy Ilz'. Zieln4 snuldtoje vietoje. bet tik rada iilieka ilgai graZios. hrottynuts japonica ir veisle'Aureovarieqata' (fuiirdje).' F ramidata' ('Pia. ' M ac r op hy I Ia' ('DidZialaKili prieiiiros ypctupis').liq Zemg. Pclcritncs: Jei norite papuosti sienas ar pertvaras. 152 . ti.gausiai ir hgiti kas 14 diesakartls' ). pusiau Ikmingoje. ajet'.gerokai di.

vasarq Siltoje. hqhorbia Eup E up h trumpinti. puola voratinkli- laiM lauke. lrgiimos: Pavasari ir vasar4 lieti nedaug. Euphorbia tirucalli. atall- 6eriousici ougo: Sviesioje arba sauldtoje.5 m aulddio. Geriousioi ougc: Sviesioje. iiem4 vdsioje patalpoje rnaZiau. kad nepaialiuotg margi lapai. 'Variegata' veide - japonind fatsija (Fa. tikjai reikia kiek daugiau vandens. Fatshedera o&6'db gau%s - parisio karalienA. Tdvynd: Afrika.visada Sviesioje vietoje. Kenkdioi.iti. kad augalas ia- erythraeae. Dauginimas: Rugpjudio mdnesi subrendusiais viri[niq augi ais arba stie- llsdlgiai: Karpazoles idimaz Euphorbiaceae. pusiau bo dalimis (lsiiaknija vandenyje. Tr9sti ouo balandZio iki rugsdjo kaktusams skirtomis gerai arskiestornis toqaomis. nuodingos Zmoldms ir gyv[]lams. kad nedlybl lietus. kad tai ndra vo iki rugpjtdio ka-s 14 savarankiika geutis. Megsta kambado Silurn4 ir drdgnq orq.daZnai apipurkiti. Botadnis iio augalo pava. su ketvirtadaliu molilrgos sodo dirvos. ieimo: Dlal. nkmingoje.Euphorbia Falshedera lizei Korpoiol6 Gebenkr[mis \__--_-*iar4"/< E phorbia pseudocactus pana:i #@dbg KarpaZolidai. Dcuginincs: Seklomis arba stiebo daliq augitiais mifiras. ketvirtoji pagal dyd! Zydindiq augalq Seima. iI skydam. Fats h eder a \i^rE mazdaug 1. - galima Neturi. kad jie nepatektq i akis arba i atSys baltnargiai. Ar a!. lcislyncs. sukyZ- .triskildiai arba penkiaskildiai. Vasar4 galima susiieisti. senesri augalai Siek tiek vesesnl (pakeniia iki l0'C). iil- titi prieiiriros ypoluJei reikia. 163 . Ziemq 15 fdvyr6: \'r4L^izd4l Kai kurios ruspygliuotos -18"C patalpoje.' Var i eqat a' ('Margute') veisles Kili prieiiuros ypolumoi: Jaulus augalus persodirti kiekvienq pavasari. nas ym dirbtinai sukryimintas mismnas.i ac eae. i l(enk€icl ligos: netai.nely$r ruiis. o dienq patrg. be toji ne taip spardiai auga i aukiti. syvai turi od4 ir gleiving dirginaliiq medZiagq. rudenl ir Ziem4 dar maZiau (geriausia pilti \ andelli G apaaios). Tai keistoki nereiklus kambariniai augalai. saugotis. bet pastogdb i a t iruc aLIi t inka augti hidropo iniu bud . dirvoZdmyje arba samalose). TKS 2 arba g6liq Zemg). Nuo kodidmas rodo. je. i\t ilgantys. sodriai Zali. lrgiimas: Nuo pavasario iki rudens lieti saikhgai.tsra japonica). lapai . Stiebai tiesns. apima ir belapius sukuleutus. pavasarl mdit persodirti i kalrtusq Zemg tesleje - daugiau. koqsi. Dazniau-siai su- ikah sq. Pqslcbc3 Panaiiai priziurima ir Siek tiek didesnd lrds erke-s - [cislynos. ugl ru-s Kewfradslru pa- tinkamos iios riiys: Eup hor b i a p se ado cactus. ti) ir priei istneigiaut i iemg kiek apdZiovinti.riai. Pjuvirl vietas butina palaikyti drur1811ame valde[yje (sustabdo syvq tekejim4 ir neleidZia audiniams sukib- nirus falsij4 (l"alsiaJaponica) s! Eehene (Hedera he lix). Euphor . ligos: rei ziemoja per Siltoje irsausoje vietoje. kuriq daugelis labai paMius i kaktusus. senesnius kai labai iisikeroja iaknys (i T. or b i a b als anifer a hor b i a grand i corni s.

-:} I I .

Kaip ir sedai paZistamas stambialapis fi kas (Ficzs elaslica).Ls. Lapai paFicus benjanina. trgiimos: Pavasari ir vasarq lieti sai- I Ficus deltoidea plaiiai i Sonus asikiSusiomis Sakomis ir trumpakodiais. Nulinkusios iK iemes iakos iileidZia Sak- mas kai kurias riSis skatina Sakotis.i|s. Jlauzlojaitysls crts prunila t IrK&s t/- bahmargis sioje ir vesioje vietoje. iounioii likrl simin6: 2 Fiats elostica 'Doescheri' krumelis i5 Polinezijos. Jei patalpa per v6- si. Ficus benghalensis 5 Ficrts punila'Sonny' 6 Ficus benjanina uiauga didelis. ima kristi lapai. SiurGdiais lapais.t- nes pradeda kisti lapail Va-sar4 trg<ti kas I 4 dienq.Ficus Fikos c&6'db Labiausiai mdgstama Siuo riijs . nis. . jis uiauga iki pat lubrl. Tinka auginti kaip bonsq. l. o )llumamegs f /c/ts dJ- bario temperatircs ar kek vesesndje) patalpoje.s 4 Ficus puiila . TKS 2 arba gdlitl Zem9.Ereitai augahtis kimas su beveik trimkampiais.odiwa-permirkusi. bet oe sauldtoje. 3eimo: Moraceae. visus metus iiltoje (kam- iiais i bukmediio lapais h vario raudonumo stiebais. 'Etotica' odiikais lapais. megstn iiemoti Svie- . Savo tdvyn6je Australijoje auga kaip - t65 . Tdvyr63 Atogqzos ir vidutiDe-s atogr4zos. Taip pat auga kaip bons. lcistymcs. .t ltlbai tvittus sryranii s r1gl. prireikus pava-sari petsodinti i T. Ficus p ltlila leidai. auga ldtai. baltai margais. Ficus retusa. Douginimcs: Stiebo arba lapq auginiais Sildomoje dauginimo ddiije (25 30"C) arba drCgnose samalose. c Ficus rubigitasa lfiti prieii0ros ypatumci: Dainai purKti. tripsai. 4 m aukiiio i5si5akojgs krumn-s. dailiais r. rudeni ir iiemq dar maiiau.urgis Jlkr. baiguoti. Ficus dehoidea iemaiigis. Sata' ('Margute'). Fic s btLrifolia . mdgsta vesq. F i cus sag i tt at a' Var i e I ata' graZiai ahodo pakabinamuose g€liapuodZiuose. kartais isauga iki alto dy- . dideliais. diio. Genijimas ir karpy- 7 Ficus sagittata 8 Ficus benjantina 9 Ficl/'s lyrdta dai raudonais lapais. paskui naujas atialas ir greitai uZirna didelius Zemes plotrls. kingai. Kenkdioi.abiausiai 'l4zriepaplitusi veisld naiis i . pana- Geriausioi auga3 Ltbai Sviesioje. Tiuka dideldtns aukitoms patalpoms. voratinklin€s erkes. svarbu: silta ieme ir drdg- pera 'Parcelli'- fiail's ftls Oras. Paddkle jokiu 3 Ficus benghalensi. iilkmediniai.smulkialapis F i c u s b enj am i na. Buna ivaidausirl ialialapiq bei margalapiq jo veisliq: metu fikq Slia Ziojart\sis bul!'. ligos: ler sausame ore puola skydamariai. - - Ficus rubiginosa a\tg lCtai. Ficus llrala. Lapailyros pavidalo.

rnt paivieseja lapai.r panaSls i papati nemoi: Jei reikia.Eg tikjokiu b[du ne sauldtoje vietoje. res ir taip iio ir yra tikra giriq bei jau dygsta gana sulkiai. lrgiinos: Vasar4 lieti gausi. qZuoli. Pas mus Gelininkai profesionalai Sis puihs medis per 2 seja jas daugiausia iiiltas 3 metus uzar. bet daZDiausiai niekada ueZydi. pr ot€.I Fittoria veISchaffeltii Grevillea robusta Fironiio J 19 = I I I = Didiioii srevil6io I J Fitonijos veisld 'Arglroneura' su sidabriikt gyshl GreNillea rob6ta c@8'& JlO pUlKIUS slnulKrar0pro augalo krikitamote. ieimorz Acathaceae. toddl geriausia ma bandyti dauginti puaugilti erdviame zielnos siau sumeddjusiais iakq sode. parkq puoimena. vitrilrose. Deja. Jam prilygsta gal tik su-si auga14 pavasari galidy <lifu .r. gerai veiinamoje. Ory. Nuo skeNveiq tuoj Sis lengvai priiiurinu-s au. Jei reikia. - t55 . ligos. ligos: Siltramyje arba Ziemos sodo lysvdje labai puola vddard- f6vynri: luo Kolunbijos l5'C) patalpoje. mat G r av i I I e a r o rna apgered. isiiakuija.rga iki 2 m pjuver. Pemelyg iitinis). Neteisilgai trgii. Douginincs: Pavasari virsnniq augidais Sildomoje dauginimo lysv6je.r. nes prieSingu atveju negr. kaip sako nliies pa. Geriousici cugc: Labai iviesioje. Abiejq veisliq lapai uiauga iki 7 cm ilgio ir gnii graziai uzdergti Zemg drdg1lame ir iiltane geljrl lange. Fitonijos proGviai kilp ii drdgnq atogrqZq Ame. pavaszLri gu iqzuol4 0otylriikai persodilti i T. Gericusioi cugo: Sviesioje. sidabriikai Zaliais plunkrliikais lapais laKiti prieiiiros ypctubiar. nuo kovo mq iksmiigoje.siai. kol jie gala-s - F rtor (Elizabet h Fi to n. davu-sios gld€datdslilapajl loi5tymas. Puola anarai il baltaspamiai. auginarn4 kambaryje augalq laro daZniau purKti.tuomet jis augs panasesvadinimas.Ls. llgiintrs: Nuolat lieti miflKtu kalnbado tenperatuos vandeniu. Mary jam botanid vard4. KenkGici. Rugpjuty galiaukidio. kambario ii]umoje arba dar Siliiau (net . Ziemaliiau. TKS 2 arba robasrls = 4Zuolo. uzauga savo tevyneje Dcuginimcs: Itin iviezioAustralijoje iki 50 m auK. akantiniai. kambaryje jis ugliais. augalas labiau iSsiSakojn. bdel auginant ant palanges sodinti i negilius dubenis su T. jiniai. pmei1la m€nesirl meneieimoz P rot ea ce a e.ikos miskq. pusiau liai ir sraigds.rZiai iiqsIa iki Bolivijos. tadiau !rcra. rruo balrurdzio iki spalio kas 14 dierq po Kiti prieii0ros ypoiumci: Drekinti patalpos or4.4r8)ronezra' ('Sidabragysld') fitonija su sidabriikomis gyslomis ir'Pearc?l' su raudolomis gyslotnis. l6vyn6: Australija. TKS 2 arba gdliq ieme bei putplasdio dribsnlars. lcislynos. Ziemq vesioje (re iiltesDeje kaip Kenk6ici.mis sdklomis. Itir papliirsios veislds:'. Dainai skabant virsine-s.iemq nepakelia Zemesnes kaip l8'C temperutiiros). pava-sari per- ji itin smulkiais sidabriSkai iata su veisld'Minrnla' liais lapeliais. Nedidelems oranZerijoms buvo sukur- Fi'or). orarZerijose arba iiltose Ziemos sodo lysve-se. stipd ir tvirta nis lknur4 negu i medi.geliq Zemg.s argles Elizabeta ir M.rri - puoittus kanhar is ntedzlis. iiemq sauldtoje. bitina ruolat drekinti or4.iki spalio krs savaitg patrtr{ti.

Tdvyn6: Vidurio ir Pietq a-:3iikn.rl4 laistyti nura aura. GraZiausia.a auginti g€liapuodyje --:a kaip epifitus. bet augqloi iienrojo lengvicu negu seni. Jie visai neiSvaizdns. taip pat [etiesiogiai drdPag s Ziedai nera tokie kinti patalpos or4 (-+ .. Rytq Afrika. n ilgartys paZiedlapiai. k4 tu.kai puola amarai. bet ir vasarqji turi bnti visq laik4pilna. ieimaz Il ro ntel i aceae. namq ne ddl Ziedq. 50 cm skersmerc Zaliq la. MaZus oraoziniu-s iiedelius.i bnti drel3las. - iio Ziau. j-( esmes augi. skleidZia nemalonq kvap4 ir tik var. positae. o po dvemetq gedausiai pakeisti 1res jauou auginiu. nes perZyd6jusi nu- Rytq Afrikos atogrqzrl.s ii Kili prieiiuros ypclumdi: Nuolat drekiDti or4 drt xugxlo vxndels neDurLiti! PavxsaripeNodirti iT. Nauje-sne yra Glnzra po truputi.. prskui. stiebai iimiikuose. prieiilgai ginurai ii Javos. lipa vaslr4 gali b[ti ir iildiau.purl(<ti fiiikitu kambario rio ilkyla ryikiai raudoni temperdtDrcs vandeDiu. t a-. miriai.Guznalia Gynura Guzmoniio Ginuro Vienas i3 daugybis guztnanAos miSrnn4. c&ndb Ispanq vaistilhkas Guzmana^s davd vard4 geo- Neprikb)gstaln i gin uros purpur iniai Llpa i.reliliai. kruie lengvai isiSakrija. c@tu loisiymas.:a:nii.f io bas auga tie-sus. voratinkline-s erkqs bei ::]! i'. SaPer ttunsioje vietoje lapai vaime veii Javos kalnq praranda spalv4. 43). Uiaugusia-s belltjau pusds motillinio augalo dydiio ja-s atsargiai iys gana retos. lod ) Douginimos: Ataugornis ("vaikuiiais'). V:rsar4 hBiti tais.:l: $kq. Guzrnauijas ga- lfiti prieiiiros ypotu- ros lapai suteikia iiam ato. se[as atsk. jrl arba gdliq Zemg. smarkiai dantyti. jeigu i kt isikabiDa. GiPavasari h vas.ba rudeli auginiais. Jai bfldinga maZdaug ti patr+iti (ff+. 157 . pririSus nyksta. Jos lapai violetiniai ir plaukuoti. -_:. bet nepakeniia vi(Glnura a rantiaca) nedudienio saulss atokaitos. ZiemA ljeti ma- i lapq slcotel9. maZdaug Kai kurios iSjq tik aut dir- buvo sodinin\ patobulintos ir Siandien daug kur auginamos.ti ir paso- 6eriorsioi cugc: Svie. li pradziq stie. nelurint iiemoiimui tinkomos vielos geriqu nlnouiinli ougalq ouginiois rudeni. : .'---. abi itin puoiniai anodo kabandiose gdliapuodZiuose. 43). Megsta kamb. Tdvynd: Java. pakartojamo iavesio.lzq puskrumiui vietoje. Galima daugirti ir sdklomis. gyai._ :_':. temperatnr4 (18 . ligos: lei per sausal"s. bet. o ddl l(enk6ici. Abi ruscanderr.:--:-j Eika geliq langas l(enk6ioi.-1udingi. nuo kovo iki rugpjikas 14 dienq po trupu- tilis . rudeui ir Zietnq atvezta i Belgij4 1880 memaziau. kad labiau Sakotqsi. iaklq pasirodandius vusar+ geriau nugnybti.ro pilamas ue vat1- Purpuridai phk-rroti ginu- iiai.tista.20"C). . ora-s puola skydanematodai.. keras pasidaro nebepgaZus. pusiau iLsmilgojq .::.rrikirno vardeoyje).ntois Vasar4 kasdien ap! pq skroteld. trgiimas: Mir*Stls druDlllas dr. Ziern4 saulStoje gr. Pmvatu nuolat geneti.Guzmania lingulata.i iis augalas ryikjq spah.Ls istirpinti Iaistymo arba pr. ieimot C on Z^LiedZial. TKS 2 ( P. lrgiimdss sqs arba I m auk{iio. P. ii kurios vidu. Geriousioi ougc: Labai Jouni ginuros . Pe6odinti nereikia. Iigos: DazrograZiq lapq.Dcuginimcs: Pavasari argina augal4. kas savaitg. :::i netus Siltoje (dauiEip lO'C) patalpoje.:< dinti i orchiddjq iemg. vienijaniiai 100 rusiq. l-abiausiai paplitusi vos.= :.Sviasioje.nti aca brrvo gausiai.rl virsuridai lap:ri. aukityr ir uzauga iki puldistymds.

t1?iimas: Pavasari let iki it lapq galq pasislepia Zendje. Yis. Pqslobd: Lygiai taip pat priziurimos pana-<iai atro- loistynas. P. leliji- 5 Nescniai Danijoje T6W]G: Pieq Aftika. ne Ji apraizgo visk4. visus metus iiltoje. Pir-s mus sodininkrl itin megiamos dvi tilysi H aw or t hi a fds c i a t a su skersai dryiuotals. - Kenk6ici. Haworthia reinwardtii. ligos: netni. sar4iiltoje. augantys lauke arba Ziemos sode. tuo daugiau parmkslds il vesos pakelia iis augalas. 2 'Eva' 3 'Gold Child' 1'Ingrid' 4 'Gcrtrud Slauss' iiauginta'Gold Child'vcislis att aina (' A ul:-sittis vai kutis' ) ieimot Drat. adiau jie visai neiSvaizdhs.li.nq g6liapuodi sodiuti po ghamos miirluds. gartos kelet4. canariensis so He- auginiais (lengvai iaknijasi vardenyje arba Zemeje). lrgiinas3 Lieti kambario temperahiros vandeniu. lnbai lnegsta !Fytik Zirln4 v. dera colchica. Ypad vengti padCBeuzsilihsio-va!: dEELNuo kovo iki rug- slaotelg susitelkusiais lapals ir Haworthia glabrala. krrriuos pavasari geriau nupjauti. o dabdrtiniais laikais tapo nci: Kambarius su centriniu Sildylnu biltina luolat drdkiDti (-+ P. iiem4 7' Koraliaus i|rinkoji' 8'Calico' ('Kolenkoras') 6 Garbanotalapi veisli t68 . bet ne saulebje.I Haworthia Hedera helix Avorliio J o&fr viel1u mdgstamiausiq Geben6 dbg Xiti prieiiuros ypotu- (9 3 I I I = Setoves Egipte gebeDd laikytll dievo Ozirio augalu. vasar4 ir rudeui saikilgai. kurios lapai tankiai nusagstyti baltais. Jie g:rli biiti balti. Siauras Amerika.dilti i T. Parduodamos tik k-ultirine-s veisl€s. o pati au8alq cl:r. puola slcydamariai. kas tik pasitaiko jos kelyje. I vieKambaryje daZniausiai au. ligos: Jei oras pet sausas. daniios gastedjos (Gdsl" ria). balnnargiai. Gebelaipiojantis augalas. va- ka-s Nuo kovo iki rugpjDdio savaitp po truputipa- tr6ti. Jq gali tureti tik senesni augalai. gumbur6liais. nuodi1lgos. Tdvyndje pet kariai]s Haworthia truncata vdsesrdje (10 . a J A|or(ija s\tkty ilr|'jdlns H e d e r a h e Lix ssp. - Geriousioi ougo: Sviesioje.paSvgsta Dionisui. diuoti visas jos veisles ir atmainas. priklausornai nuo veisles. ieitnoz A rali a c eae.rba vasar4 persodiflti i T Zem€ su heddaliu molio ir tiek pat snalio. t4 kolekctonterlut. Jie kilg iS karStos Pietrl Afrikos. lq galima rasti kaltusq g6lininkystes ikiuose (-) Adresai. i Zai. Azija. Ja-s nupjauti. relaikyti ieme. Siandien sunku suskai. Ge- beng rcikia kasmet persokambariliq bei sodo auga. - geltoDmargiai arba papra-siiausiai Zali. kad neuzlytq lietus. 60). kad uzaugtq veslesnis krlrnelis. Haworl hia Iinifoha. Ziedai iikyla ant auldtq stiebq. ataliT6vynd: Europa. je. per iiltai Ziemojal1t apdr*a voratinklhes etkes. Polclinos: Per iiltoje ir Avortijos iedidukai sukuleDtai. kardiais. - pjuiio kas 4 savaites h?iti kakusq trdomis. Kili prieii0ros ypclu- Geriousioi ougo:Sviesioje ir pusiau riLsmingo- noi: Kas dvejus lnetus pavasa{ .l Puoiniosios geDenes: ir iiliiau mdgsta bLrti.t puoilliis ir De itin reikl[s vijokliai. kurie. Pavasa4. nors tir*a ir kamba- do temperatiira (apie l8"C). kremi- CS - - tikras perlas s htle Kenk6ici. Visos d.g6liq ietng. Kuo ialesni lapai. Kitos paplitusios r[!ys: Haworthia atten ata. labai skiriasi spalva bei margunu. iiemq dar maZiau. l-uo margqsni tuo Sviesiall lir. tik jos pakelia daugiau saules. panaiiais iperlus.238).[ai purkiti. - Alscrgioi: Uogos labai veisles niai. pzrs%ruoju mehr tapg itin madingi. 43). lqistym!s. silpri lgliai. Ypad paplito sudnbialapd Douginimas: viriuniq baltrarge veide'Gloire de Marcngo' ('Mareirgo ilovd').{inys P.rsaros or4 rdti. apdiiovirti ir tik tada sodinti. per tarnsjoje vietoje iiauga tpvi. lnlr fluolat tud sleptis 11uo saules kftrnuose alrba po uola.l5'C) vietoje. TKS 2 arba i lq. L i ti ace ae. artikindje Graikijoje .sreje kaip I 5'C temperat[roje). rudeni lieti mair Ziem4 tik retva-sar.skiaudius arba penkiaskiaudius lapus. Galimr ir atlankomis (-+ pie. Ziem4 kiek vesesneje pa- hlpoje (margalapiq veis- Dcuginimcs: Sdklomis ir ionindmis ataugomis apatinill lapq pair-styse.ts tri gebendms bndingus tr.

.

Gericusioi cugc: Kuo Sviesesneje patalpoje (lau- kaip l8'C) ir drdgnoje paurlpoje. tik vie1lerius metus. Tamsioje vietoje Lezind pasidarojuodai raudona. trgiimos: vo palanges ryikiai raudo. trgiinos: Zeme istisus metus turi buti iiek tiek dre$ra. Thkanaipriiifirina o@ Ii Sio grazaus Zemnugio atogrqZq kumo botnnilis varda-s kilgs loistyrncs.rugalo dvi auginamos tr9iti. gryn4 or. Mdgsta iihunq. kad iis augalas labiausiai tinka uidengti Zemei.'qgiminingi Hlpoestes . Poslobor Lygiai taip pat Tdvyn6: Madagaskaras. akantiniai. Norfut augirti toliau. bet ne sauletoje. gali bnti ir bahai dryZuoti. Pravartu kalrtkariemis krimejis li apgereti . Lai- kant ilgiau. Kenkdioi.-itnaz A nnrant h ace bumotiniai. Lapai nusdti dide-niais ir mazes0iais ruudol1ais ar rausvais taikais bei ddme- Tuometjums Jabiausiai tiks irezlle. Seimaz Acaahaceae. kambnriniai ir sodo augalai: Iresine herbstii .saikingai. tankiu knlmu.23"C.30'C iemdje. kad graZiai Sakotqsi. pavasari persodinti j T.1 kupst4? kal- bos (hjpo = po 1r hestenai = statyti).Vasar4 lieti gausjai.4lta'('AuksadryZe') veislds tik stiebai ir gyslos yra raudoni. Pas mus jis labiau panaius i Zole negu i krum4 ir papmstai laikomas puQlasdio dribsdais. r70 . lfiti prieii0ros ypolunci: Nuolat drekiDti or4 ir ziureti. i. kad buq iilt r ieme. kartais apninka amarai. kihr nq lap'.! iiem4 1re ve.' A ureor et i- Dcuginimdsr Viriuniq auginiais (lengvai iaknijasi ir va. Pctarimos: Ypad is?ndingai irezind atodo raudoname arbajuodame inde. ab\) t42O . Galima dauginti kos pradeda skursti. lapai iSblunka ir krnmelis ddl Sviesos stoiakotqsi. Labiausiai tinka uidaras gdliq langas. ligos: netai. Visos veislas gd- Dqugininas: viriuliq je).loistyrnos.ne vds€snCje augitriais 25 . Sul]kiai pakeniia sauvl cettrinio Sildyuro or4. ir Zend- . Jaunus augalus keletq sykiq apgendti. Jaulus augalus daugeli sykiq gendti. TKS 2 arba geliq Zerng su buro\ metu . liapuodyje uiauga lle aukitesnes kaip 30 dn ir per kelet4 menesiq v jNta ae.'apskritris lapais bei lresine li7?r/" il . irsdklomis.ndenyje. prtiirimas ir rausvamarGeliousiai ouga: l. ii gaikl Ar norefumet turdti alrt sa. - ke galima laikyti ir sauleje). pas mus kaip vienamediai Kili prieiiuros ypalumoi: Persodinti neverta. Jos lapai ahodo lyg pamit$ti sultyse. gendiai. Galbutjuo kaip tik norata pasakyti. ligos: Retai.smailiais ovaliikais lapais. ApSviesta ii priesingos pusesji Svytes kaip stiklas burgundiiko vyno.abai gis Pseuderanthenu Sviesioje. iiell. Nuo kovo iki rugpjniio kas savaitg riliirl tik 70 Sio .ses- n9 kaip 15'C patalpq. f6vyn6r Pietq Amerika. o lapai iimarginti auksaspalviais dryiiais. mis.nuo to bus tik dar verilesds.I Hypoestes phyllostachya Iresile lrezin6 J 19 = I I I = I J Hlpoestes savo tdikltotais lapdis c@6' graZiai idengia ieDtC. nuo kovo iki mgpjudio kas 14 dieml po tnrputi patrpsti. Savo tevytdje Madagaskare t ri 50 cm aukiiio knlnelis.C h amaeranlhen urn. geriau ka$net uZsiauginti nauQ augalil. kad graZiai l(enk6ioi. bei sidabriSkai ialias iltisus metus iiltoje (vasa.

T6Wn63 Pietq Azija. Mara ra gendit\i priHnuso 23 ruiys. Geriousioi ougo: Sviesioje. todel smagiausiai jaudia-si uidarame ge- rantiniai. istisus metus Siltoje (per Pclorimcs: Panasns i cukrq kistaleliai ant stiebo ir lapq ndra ligos poZymis. artima vynmediniq ieimai. o bidingas risies bruoias. miikai. kad augalas jaudiasi gerai. krtrioms bldingos gumbuotos Saknys bei virinniniai iiedynai. kad augalas laikomals per sausame ore. bet Ze- lcislymcs. na. Leeaceae.'Ker- le . reiikiartis. pava-sari persodiuti IT. pavyzdZiui. Kenkdioi.!. TKS 2 .puola voratilklioes Pctolimos: 20'C. Kita veisld'MdssarSd.r-iis i vynmeper sausas.bi:itinai su putplasdio dribsli.llba geliq zemp. .i- . liq lange.s. gysl4irraudonomis ionindmis gyslomis. ligos: Laikart per vdsiai ima dii[ti lapq kraitai. tais augalas prazysta Pavylcstn sullkiai. Seimora M ar antac. Yla daugjos veisliq. ligos: Jei oras iiek tiek pan. Susisukg lapai dienos metu rodo. tod6l iodinukus geriousio uidengti sliklu qrbo iviesq ploleidiioniiu poliefileniniu moiieliu.s erkes. Beje. mis demdmis na' aroridnd' su tarnsio- ant palarges ka"sdiefl api- nioi polyginfi ant purLiti mink(tu vardeniu. nakti marantos visuomet susuka lapus i tltele-s (rai bndinga visai msiai). bet ne sauldtoje. TKS 2 arba gdliq Zen? .Leea quineensis Maranta Moronlo c& fpai 6ra:i roudonlaT. 43).stiebo dalinis iildomoje pd veisle 'rlr'gund)'.q miskai. ne-s priesin!$ a8eju pradeda vo iAnglij4 1880 metais ir gavo Zinomo ikotq sodi. M€gsta labai drelrl4 orq. - miiq. iviesiu dantytu pieliniu pagal viduring persodinti iT. Nuo kovo iki rugpjndio kas 14 drko Dzeimso Ly (Jalres lee) vardq.Kiti prieiiuros ypolu- noi: Laikalrt kambaryje lUlcrontos cugi- Dcuginimos: Seklornis. Ziem4jokiu bndu ne vdses:reje kaip 16'C) patalpoje. l6rtyn6: Dregni Pienl Amerikos ato!r. Tai vienintele ieimos gentis. pdmaiiius putplasdio dribs11ill arba smdlio. smaragdo Zalumo lapq. Kar. tr?iinos: Vasar4 lieti gausiai. Pa.irmai kisti lapai. visus metus labai Siltoje (ne per daug Sviesioje vietoje iibJunka lapai.daugir1ilno lysveje. i4imo:.t r'. Ilg4 laikrl dierq po truputi patrtriti. lrgiimos: vase$6je kaip 18"C) ir t7l . nuo balandZio iki fltgpj[iio kas .mas lreDerdZiovinti. apatiudjq pusd rattdo:oa.eea corera4.' Eryt hron eura' taip pat smardgdo Zalumo lapais. Lieti saikin gai. yc!g!LJ!!: dens pertekliaus.^ c&n'fu Marantinirl Seimos augalq Maranta Le aone ra'Kerchov'iona Sis grazus augala-s atkelia. sketiikais Ziedais.14 ctieDrl po truputi patrgsti. Visos marantos tinka atogrqZq augalq langLri papuosti. iiem4 maZiau.s mus labiausiei paplrtnsi.su maZe-sniais IaPeliais. Gericusici ougc: Sviesioje. kero dalimis persodinimo metu arba viNfurirl auginiais. augardiq kaip mazi kumai Pietrl Azijos atolFqZq miSk:uose. del per sauso oro erke.e az. labiausiai paplitusi . jis buvo pamiritas ir tik d:rbar val pasircdd g6liq parduotuvese. Ii 70 lfiti prieiiiros ypclumdis Kuo dazniau purkitl. tdvyne drdltriatogr4zq drdglloje pat rlpoje (labiausiai tl*a geliU laflgas). gleitci isiiqkniio Siltnomio sqlygomis. drdkinti karnbario oril (--> P. bet ne sauletoje. puola arnarai Si ieima iS tiqsq dzio ir voratilldine. Prireihrs pavaMri vGiniq augiliais arba 4rirneensis ir jos raudonla.ris! - - Dcugininos: Pavavrl. Maranla ldislynos. kurie Kenk6ioi.isla 'D rRtutdy .

j[- ir metts Geriousici ougo: Sviedrunariai. pusiau paunksndje. auga ii kuriq retrukus s aranasu ii- violetir k:vepialtis vaisyMs. sioje. bet pe. TKS 2 . Jauni lapai iirdiiki. vasarq gausiai. Oriniq iaknr] negalima paZeisti nei nupjautil - l!fos!p_yi4{e151 Nuo kovo iki rugpjriiio kn-s savaitp patrgiti. m6gsta dregn4. ligos: Laikant netinkamoje vietoje uZpuola baltaspnmiai ir sky- iiem4 iiltoje.r'uoti labai ilgai.Lieti saikingai. sauldtoje. ieimoz A gleiving dirginandiq me- r ace az. vesioje (apie I 0"C) patalpoje. vdiiau giliai iskarpyti. daug nugendjus nebesukrauua Zie- - dql Aborgici: Turi od4 ir 'Variegata'.rba geliq iem?. luo kovo ispndingas vybas. se1lesd augalai ka-smet Zydi. apuinka skydarnariai bei voratinklin€s erkds. IsiiaknijrNius daug sykirl ger6ti. trgiimos: Lieti viell minkitu vandeniu. ieimoz Mytaceaa . daznai purkiti. lrgiimds3 Apie mirt4 fluo sel1o kuriiunos ivairio.rikorn:l Douginimqs: virsnlriq auginiais Sildomoje daugi- - nimo lysveje arba samano- piais. Deramai prizihrina gali g). odiiki. ajeiniar. loistynos. Be Zalinlapes ruSies yra dar kiek maZesnio hgio veisle ' Bors i gia na' ir baltr]rarge Kenk6ioi. Zydi vasaros viduryje daugybe mazq balrq ziedeliq. Vaisiai nevalgomi. tai sa. nuotakai uZddti mirtrl vainik4. l6vytt6: Viduriernio rcs krastai. todel tapo jaulrystes ir grozio sirnboliu. ligos: :ei oras per sausas. bet ne sauletoje vietoje. Sis ne daugiau kaip metro aukidio visialis kiilna-s pas mrls atkeliavo ii VidurZemio jhros pakraiiiq.I Mou-stera deliciosa Myrtus comlnunis lluostobioii monrlero Poprostoii nirto J tD = I I a I = J * c&6'gb Graiiai karpyti lapai ir Motstcra dcliriasa rut i tvirtar orina :oknis. ddl kuriq monsteiki rugpjuiio kas 14 dienq ros itin megstanos.22"C). senesn jus prireikus pavnsari persodllti i T.sar4 Kenk6ici. tnirtjniai. #&6' Mir(a labai egsta satlak! ietq laukc. krd graiiai iakotq- T6vyti: Meksika. karpyti. iilsl or4 Zemg (iitisus 18 .l dar lesumedejusiais viriiiniri augiuiais. Douginimcs: Pavasari arba vasar. kad galetrl "kvepuoti". blizgantys. KaZkada buvo pN-ivgstas graikll deivei Afroditei. Gerai po truputi patrg-iti. Ziernq srikinrxi. Prireikrrs atsargiai persodinti i T Zemg. D6l to jam reikia tvirtos atramos. ant LTrios galetq laikytis. Maii lapai sutrylrus skleidZia aitrq kvap4. gerai vddinamoje. Vasar4 megsta biiti lauke. dZiagq. va. r7l . Gerioosioi ougo: Sviesioje. Graikai ir romenai turdjo paproti sktisdia. Ziedai burbuolas. apgaubtos baltnis pap€d1a- Kili prieii0ros ypotumci: Auga14 reikia nors relsykiais nuplauti. Auga kaip kTumas arba medelis !trakidiu aukitu stiebu. Bel iokiu budu neperdZiovirti !oiuZulo ir vengti paddkle uzsi- priiiurimas iis laipiojautis augalas iileidzia iki 5 m ilgio uglius ir daug oriuiq iaknq. jarulus augalus kasmet. dydis ldistyncs. tnnsiai zali.s legendos bei istorijos. Nuolat geo6ti. Kiti prieii0ros ypclu- noi: Kambaryje l. Sis paprotys priei 300 metq atqo ir pas mus. daznai apipurkiti.

ii kuriq gerai Duteka v:ulduo. 'n' Geriousioi ougc: Labai Svie-sioje. Galima auginti t al1t dio dribsniq miiini. kai jos uZ- pi) dryiuoti la- tt Neoregelia concen- rrica violetiniais paZiedlapiais.6!Fas.Xili nrois Daznai purkiti pati ti su nuodingomis iiskyaugal4. o pasikeiQ lapai tqiq. Augalo tevyndjejie visada iki tr€idalio pripildyti tam - tikri visus metus Siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje. loirtynas. Lapq galuose piltuvdlius. l(enkdici. Seimoz Nepenthaceae. lrgiimos: Lieti vien minkitu vandeniu. vjsus metus siltoje (iemq ne vesesndje kaip 18'C) patalpoje. neleidZia jiems prilyti.ltoros vandeDiu. vitri- tras. lor' ('Trispalvd') b[dingi gelsvai balti Dcuginimas: seklornis arba naujornis skoteldrnis ataugomis.nuolat d. iiem4 siek tiek pdpildytn-s. M adagaskaras. drekhti orq. Daigtelis spahq. Geriousioi ougo: Labai sviesioje. auga iki puses motininio augalo dydZio. Kai jie sunyksta. T6vyn6: Malaizijos salyna^s. patalpose augala-s gyvuoja neilgai. rinq ieimaz Bromeliaceae. Neoregelijos auga dr6gnuose Rytq Brazilijos atogqiq mi3kuose.rbiausiai tiktrl g6liq langas. Ziem4 saul6toje. Polorimds: Neisvaizdns iiedai tarp ryikiq paZiedlapiq Zydi humpai. pilti daugiausia telas piltuveli. Grynqiq Sio augalo ruSiq galima gauti specialiuose sodininkystes ikiuose (-+ Adresai. Persodinant stengtis nepaZeisti Sakrq. motinil]is augalas mirita. tq laisvai augti. iS kuriq ilgainiui iiauga trumpakodiai Ziedai. dai- Ii dausiai kaip epifitai. kurie ilgus mdnesius nepraranda ryikiq iipilti ir pakeisti nauju. kurios privilioja vabzdZius. mG- prieiiuros ypctudiiu kraitu nusl)'sta i skys. tiko gal. drdgnas ir liltas Silhamis. 238).sari peFodinti i orchiddjrl iem9.Ls skysdio.4iiams. ypad iisiskiria Nepenrftes.Ls 14 sp. 1ri dierq vandeiS skoteles piltuvdlio K. Austr-alija. 1?4). bet l1e sauletoje. bei sod ininkyses parduotuvdse. Filipinai. vitrila.lstai vabzdziams. kad nusvirg 4soteliai gald- - paprastose gefiLl arba krepSelius. Naudoti vien tokius gdliapuodZius turi kvapiqjrl mediiagq. Jie lygiu sli- Au. Skroteliq lapai sudaro di- isko- nedaugelio vatrzdZia€dZiq augalq. Bet labiausiai laeuta i akis spalvingi paZieddeliu-s - kabaltys +soteliq pavidalo daritiai visai re Ziedai. tad l. l'-uriq bnna pasaulyje. Dcuginimcs: Auginiais.g drns spqslai robz. dar geriau 0uolat drekirti kambaiio orq (-+ P. Visosjos tiuka papuosti dleln4 ir iilt4 gdliq lang4 arba erdvias sakq kaip epifitus. q-rcteliniai. trgiinas: Lieti vien mirkitu kambario temper. parains i N?dulari iled]us (-+ P.noi: Daznai purksti. DirvoZemis hrri bDti lapiai.4 savaites po truputi patrpiti. Va-sar4 jis visada turi b0ti piha-s varde[s. dzi[sta lapq galai. 173 . Augimo menr kas 14 dienq ilaistymo vandeni prid6ti iiek tiek . Jie parduodami pakabinamuose induose. 43). prireiromis ir tell lals pava. l[enk6io't. Iigos: kada Sausose T6vyndr Brazilija. Augimo periodu ka-s 3 . Augalui reikia labai dreg11o oro. P. l-abiausiai sios risysi Neoregelia caro I ina e rautlonais paliedlapiais (os veislei 'Trico- lfili prieii0ros ypatupaplitu. ligos: lei ora-s per sausas. c&n'& o@ loislymds. Sl(roteles atskirieuros ir pasodhamos i durpiq bei putplas- suvirskinami. tadiau patys paziedlapiai iSsilaiko mdnesiq m€ne-sius. bromeliniai.Neoregelia Nepenthes lleoregeliio {solenis Neoregelia caloli tu1e su laudol1a is ltarted h pid is. Neigudusiam labai retai pavykta.

I

Nidulariurn

Pachira macrocarpa

lliduloriius

Porhiro

J

r9
= I I I =

e.
J
Nkl arius

c@6'

E iiores ialias,

itfuje

-

ryikiai raudonas.

Pachira

o&

-

ptiL,w ir neswxkiai priZitirh

as

a

galas.

Ytsos25 Nifulariot r'tsys yra epifitai ir auga Brazilijoje. Tik uedauge-

Loistymas, lr?iimos: Lieti minKtu karnbario

tempemtlros vandeniu. lis auginan, os kaip kamba- Skoteles piltuvelis vis4 riniai augalai. Viera iijq laik4 turi buti pilnas vaflde[s, Zemei taip patDerei- Nidulariunt fulgens, Kaip ir Neo|c8"lia, iis Kra lersu rsozlull, J l rlole bromelidll Seimos augavietoje lieti gausiau. Va-salas turi piltuvelio pavidalo paziedlapiq skotele, iS ku- rll kas s:rvaitg po truputi rios kaip i( lizdo ilgainiui patrgiti - atskiestomis
i5auga Zieda-s. Ii dia ir kilo Sio augalo pavadidma-s (lotyniskai i?id16 = lizdas) . Abi gentys ga[a panasios. Dar ilgai priei Zyddjim4 jos sukauna ryskiai raudonus paziedlapius. Ypad i neoregelijq panaEi N idular i un i rwo trzgiomis apipurldti lapus.

pladiu vainiku, Ryikiai raudoni, apie 35 cm ilgio iiedai, tarytum laloKtas ilgrl germaZa,s medelis

Savo tevylldje pachira

laistynos, h?iinas:
Visus metus lieti saikingai, nuo kovo iki rugpjudio ka-s savaitg po huputi
patresti.

ves

pluiksmlstyro tarp

odiikq, pailgrl, lyg rankos

lfiti prieii0ros ypclumci3 Drekinti (ypai ziem.!) patalpos orq

pi.itai po penkis ant lapkodio iisidesdiusiq lapq.

(-+

Kiti prieiiiros ypctumoi: Nuolat drekinti patalpos or4 kas dveji metai persodinti i P arba TKS I Zeng, sumaisyt4 su putplasdio dribsniais.

P.4J). PnrelKrs pxvas l Deja, pas mus Sis augalas augal4 apkalpyti ir personeZydi, tadiau vis vier yta dinti geliq temp. i labai puosnus ir lereik]us
kambarinis medelis. Beje, pachira gimininga baobabaljils Adansonia dieitatu bei Adansonia nndagascarren-sis. Kaip ir iie augalai, kamiene ji kaupia
vandens atsargas. IS dia

Douginincsl Sdklomis
arba

virinniq auginiais iildomoje (per 25'C) Zemeje.

Dcuginimos: sdklomis gabillber- arba ataugomis, kurias lima atskirti persodilant, 8 o i de s paZie.ll^piai gel toni, o Ziedynai ilsikiia iS jei jos pakankamai didece tii. NiA

aa

jos senasis pavadinimas Pachira aquali.a (loty-

Kenk6ici, ligos: Jei oras per sausas ar per iilt s (iiem.r, umai pradeda byIeti lapai.

slqoteles net apie 20 cm. Lapai iali, blizgartys, gali buti ir dryzuoti arba ddmdti. Seimtz BroneLiaceae,

les. Beje, paprastai

jos

niskaiagz=vanduo).
Dabar

-

prazystatikpo2-3metq.

ii ruiis vadinaha

Pachira macrocatpa.
Seimoz Bombacaceae.

Kenk6ici, ligos: Jei ora-s
per sausas, dzi[sta lap!] galai, ddl ialto diwoiemyje uisilikusio vandens puva Saknys,

Tdvyn6! Meksika, Kosta
Rika.

bromeliniai. I6vyrG: Brazilija.

Gericusiai qugd: sauldtoje, pusiau nkrningoje, Siltoje, Ziemq Siek tiek vesesneje (bet ne maziau

Gericusioi cugo: visus

Pclqrimos: Per hmsioje metus iviesioje, bet ne sauletoje vietoje, ne vese-s- vietoje kai kuriq veisliq gelsvai ir baltai dryZuoti ndje kaip l8"C patalpoje, be to, labai drell1ame ore. lapai gali pazaliuoti.

kaip l2"C) patalpoje.
MelFta labai drCgnq or4.

174

Pachypodirun

Pandanus

Pondonos

Na, ar

jis

ne

puikus?

+Sdsg
Prieiilgai kaktusarns ir
cla

Parulanui reikia da.ug erdvds.

ugeliui kinl suhrlentq,

getal pakelia centrinio iildymo orq. Siam augalui nebatiua zieXiti prieii0ros ypotumoti vdsioje vietoje, be noi:Kast-2tnetusperto,jis visai neblogai jausodinti ikaktusq Zeng, 1ydiasi tT amuose, Jr-ur nuolat giomis d.rlimis sumaiSyt4 pamirstama palieti geles. su molinga dario dirva. Parduotuvdse daz1liarlsiai
P ac hyp o di

un

beveik sausa. Nuo geguids iki rugpjniio kart4 per sav.ritg tresti kaktusams skirtomis h+iomis.

#&#
P an

Kq tik nupirkti, jauias

danus,, ei t c h ii arba Pandanus sanderi labai

Kiti prieii0ros ypotumoi: Jaunesllius augalus
kasmet,

pan.Gusidracena\()
P. 160), t riiru ilgairliui pasidaro iyrnu, kad diriliZuoti

senesnilrs

kai

Douginimos: sdklomis, ,/i/lrl Seall su siauais si- kuriq, deja, labai retai budrbriikai pilkais ir Paclrypadiull la erei sD plal(enkeioi, ligos: oel iiais Zaliais lapais. Tdvy- drdgn6s penekliaus Zieparduodami Pdcr)poneje abi nriys auga kaip 6 -10 m aukldio medZiai, kambaryje mazdaug po 10 metq pa-siekia vos metm4 ptlvaiaknys ir juoduoja lapai, per &ug ar per maZai

laisturtjie visai nu-

ro auKti. Kai uiauga iki 120 cm aukiiio, galima tikdtis laba; graZjrl baltq, ivaigZdiSkq Ziedq, ieimaz A pct <:ynace ae, stepukiniai.
Tr.ivy

kinta, Beje, bidingas rriiies bruoZa-s nuolat
mesti apatinius lapus, 2 3 Ziemos menesius augalo visai nelaistyti. PasirodZius pimriasiems naujiens lapeliams vd1 praddti pamazu lieti.

ki, baltai arba gelsvai dry- dZio srnelingos sodo Zeiiq augahl lapai iisideste sraigtiikri, o ii Dcuginimcs: Sonindrnis stiebo ima augti keistokos ataugomis, kai jos uiauga ataugos, hrios veliau sumazdaug 20 cm ir iileimedeja ir isitv irtin:r Zem6dZia iakneles. je. Sitaip pandaias per Kenkdioi, ligos: Retai. trump:1 1aik4 gerokai iSsipleiia ir i ploti, ir i auk-iti. Pciotimos3 Nevienodas Taigijam reikia daug erd- lapU pavirsiaus b:rltunas budingas nriiai. Galirra vds (be to, ijo smailius susizeisti i dygliuotus laaStdus lapq kra.ihrs galiprl kaitus, toddl persodima susipleiyti kojines). naDt plllvtu-tu suriiti ieimoz Pantlant:eae, viNuje lapLl skrotelgl pandaniniai.

reikia, persodintl iT, TKS ? arba gdliLl Zem9, pridejus neidali geliapuo-

Pondoncs cugo

loboi sporiioi ir per kelelq metv tompo fokio
skersmens, kcip

cutomobilio pcdongo.

ldvytG: Polinezij:r.
Geriousioi ougo: kbai iviesioje, sauletoje, Siltoje (iiem4 re vdsesneje kaip l8"C) patalpoje, tik nemegsta v,Lsaros vidudie-

kamieno bei Japq syvai lasrau kaip 18'C). Geraipa- bai nuodingi, be to, galiielia saus4, Silq or4 ma susizeisti i a-<trirls J!li.sto!eti.prie pat iildy- stiebo dyglius. Ka-s turi :.4 lreng llo. vai\ ir naminiq gyvuliq, loisiymas, lrgiimas: geriau iio augalo atsisaky\--rr4 Zeme turi buti nuo- ti. .,: i:ek trek crecna. 2iema

jnetus Sviesioje, sauletoje :: iiltoje patalpoje (ne ve-

nri: Madagaskara-s. Geriousioi cugc: Visus

Alsotgiaiz

P a

c hyp o

di un

r

nio karidio.

lcistymcs, lrgiimos:
Vasar4 lieti gausird, rudeni ir Ziem4 maiai, nuo

kovo iki rugpjriiio vaite trgiti.

ka-s sa-

I

Pelargonir.ulr

Pelorgoniio

J
LD
= I I I =

a
J
Pelargonijas butrl
(P e lar go
n

#&

Sios

pcLargonijos bepia

tikt

onet, kai braukonaperj4lapus.

galina

skirstyti i juostuorlsia-s
hnn iona le), didiia'iedes (P e la r gon n t gr a n hJq o r t,lt), sky C'a1^ -

ktmpilnl. Juosluotosios pel.rgollijos biina ir ]lukinds, ir valdinlrmosios kn:lmi1lds (larlthrjnes) veisles. Pastanljq lnpai daugiau ar lnaZ;au d.u)tyti, pasipuosg balt ri raudonais, baltai ialiris, tuliai juodais arba zaljai geltonais ftitais, P.rprasti, bet dailus Ziedai bi!1a balti, geltorrj, raudoni, baltai raudo arba rausvi ir Zydi vasar4. Kai
kr.rrios pel.rgonijq risys ir veisle-s (pavyzdziui, kvapiosios) auga gandtiDai auLitos (iki 150 cm), kitos ir vis:ri Zemutes.

c Pelargon iunr gibbosunt (muskuso kvapas).

lercn'),'Bird Dattcer'
('Sokejeld'),'1"/-cdk o/ Nrz-

. P(.largoniu

i

t Era.vao-

,Ilra' ('Gamtos uZgrida').

Lrrs (citrusll kvapas), . PclLtrgoniw oalorolis

ieimol
putiriai,

(;era

n ia c,ca

e, sra-

pes (P e I a.ryo

n

tunt)

i un t p c I t a-

ir kvapiq,sixs.

silrlar (cininr; kvapas). . P.. I argonitrtu querc ifolizrrr (kamparo kvapas). t Pclar9oniunt 'Prince of Orarg?' (apelsiml kvap.'s).

ldvynd:

Pietrt Aftika.

Tai tikos balkoniniq soapudiq saserys. Jq Zieclri srnulhls, lapq fonna jaudinandiai daili, jos gali kvepeti rozemis, apelsinais, obuoliais, citrino-

Gericusici ougc: saule-

je (10 - l2"C) patalpoje.
V,Lsar4

toje ir gerai vedinarnoje, ziemq sviesioje, vesio-

. Pclareoniutu
Ziq kvap.rs).

raclens

(ro- Nemegsta vdjo. loistymcs, lrgiimos:
nl!0juaio rpiti kls vrvaitg,

[ris, [rigdolais, puiirnis, lnebmis, muskafu ir netgi

. PclMBoniw

'Scorlct P"a' (apelsinq kvapas). . Pclargoniu tonrcnto-

-

lieli gausiai, Zie-mQ vos vos. Nuo kovo iki

Kveoiosios oehruoliios:

-

. .

.t?rl (rnetq \-vapas). Lapires pelargorijos
'

Kili prieii[ros ypotu-

Pelargottiurt
kvapas).

b

lo ttdtla

r

r/ianzrr (migdolq, ialavi-

jq

Vcislt 'Prince of Orarr ge' ('Apcli-in! princos ).

Pe!argot|iuitl r cilrosrll (cimrsllkvapas). . Pelargoniuttt cl ispun. . Pelargoniunt 'E!.r' (stlprus g€liq kvapas). o Pelargoniunr ,r frograns (citrusq pusq kvapas).

Nebijo sauso oro. Rudeni ir pavasari srnarkiai apkerpl'ti iiglius ir r|Ls'),'Dol\, Vardon' persodinti iT, TKS 2, dar('Doli Vardon'),'Mddzte Salleron' ('N4adam Sa- io arba gelirl iemg.
M a.st erp iece' ('SeC,ev -

mti:

Dcugirimos: Pavas.lri ir
rudeni gerai prigyja iake-

liq viriulds. Kenk6ici, ligos: arumi,
baltz*par-liai, 6gybq bakterijq sukelti negalavimai.

t

-

Alscrgioi:

Jei kas jauttus

(,'Raudonasis lcpfini-

Vcisli'Scarlet Pet'

Pelargoniun giblnsu

kvaprms, laikyti dru€( kvapiqjq pelargorijrl kambaryje Dep:rt rrtirra.

nt, kitaip

toJr PctdrSonua.

-

gurnbuo-

176

Peperomia

Peperomiio

Auginnt daugiou peperolttijL, ii i4 Sali asukurti puiki4 kontpo:icij4

csn'fu
ges keruZes peperomijas

cdlininkai megsta zemaidel - labiausiai, Zinorna, graziq lapq. Sioje daugiarneciq

.

P epe f oit I i a

c

aperf at a,

ioliniq

augalq geu-

kitaip - Iauk<ldtoji peperomija ( + nuotraukoje virSuje ii kaires ir apaiioje antra bei ketvirta iS kaires) .
'

tineje eil€je pirma iS kaires). Viena ii labiausiai

Geriausioi ouga3 Zalialapes n-riys pusiau apsvies-

tyje esama daugiau l1ei 1000 rusirl bei atnaiml. Peperomijrl stiebai stori,
lapai mdsi11gi, haskus

Lapai rauksleti,

Tricolor' ('Trispalves')

veisles

ir

sultingi, blizgauiiu "vai-

krasiiu. . Pepero tia clusiifolia
ypad isgrazeja suaugusi jos lapai tuomet pasidarc tamsiai mudoni.

-

drr ir baltu pa-

paplihrsirl ruiiq. Lapai iali, blizgautys, kartais baltai arba gelsvai pamargiflti. Populia ausios veislds 'Jeli' ('DZeli' ),' Gre en- gol d.' (' Zaliai auhha' ( ) mrohaukoje

labai toje, margalapes Sviesioje, visus ments iiltoje patalpoje, taiiau nei vienos, nei kitos uemegs-

-

ta

tiesiogilirl

saulds spin-

duliq. Rniys, auginandios
slon]sr mestlgus laprlsr
sauso

kiniu" pavidiuni.

apaiioje beiia is kaires), ' AIboDtur g i nat a' (' Baltmarg6'), ryKtukine 'Mi

iildomq patalp! oro

tebijo, o toms, Iau miuKtesniais, gleZnesliais lapais, reika drdgnc:ri".

Ivaidos peperomijq rlsys gali stiebtjs aukityn, svirti . Peperonia fraseri lapai zemyn arba sliauzti, daulabai malorriai kvepia. gelisjq leid2ia saknis ne. Peperot ia griseoargen butinai i zemg. Ziedri ted lapai tamsiai Zali, isvasmulkis, Deryshs, susigoti sidabmspalviais teikg kekdmis arba varpo- dryAais (J nuoha koje mis, vtsuje iS desinds). Stai kelios labiausiai pa. Peperonia incana,kiplitusios rusys b€i veisles: taip peperomi- pilkoji . Peperonia argyreia, kj- ja. Mdsingus lapus dengia taip sidabriid peperorySkesndje iviesoje neblomija.- Tamsialiai jos lapai gai matomi pilki pukudiai. iimatgilti sidabro atspal- . Peperomi' aculosa, vio dryiiais, stiebai kitaip - margoji peperotamsiai raudoni. Daugiia- mija. Apie 20 cn ilgio ma lapais, panaSiai kaip lanceto formos lapus per vadinamosios nailaitinds viduri puosia ryilirs dramsanpaulijos (Sainrpaalia blio kaulo spalvos dryzis. ionantha), Stiebai, Sakos bei lap! koc Peperontia arifolia lateliai nuseti tamsraudopai apvalaini, I gal4 staidais taikuiiais. smaildjafltys, taDsiai c Peperontia obtusilolia, -siai zalia virsutine jq puse gr:a- kitaip - bukalapd peperoZiai blizga. mija (-+ nuohaukoje apa-

-

/'ir@' ('Mazyle'), kuri4 dar ma4 eikia paralnstyti, kad kumelis birq graZesnis.

laislymcs, tleiimos:
Svarbu

nepelliqLiltaqr!

Ypai grazios svyrandirl

peperomijq mSys: . Peperonia rot ndifolia, tfifi prieii0ros ypotupekitaip noi! Svarbu, kad balal1- apskitalapd peromija. MaZi apslsiti la- dzio - spalio menesiais pukai auga allt plo[rl netfl.rktq drdgmes, ypad sinlislll kotelirl po kelis iS mir]kstalapdms rusins. vienos paZastelds. Pavasa4 ir vasar4 labai . Peperonia serpens, kj- megsta bi-rti prsodirtos i taip - svyral)aioji arba TKS 2 arba laping zemg. SliauZiojaniioji peperomi- Pavasari, kol dar neiisija, ir margalape jos veisld skleid6 lapai, peperomijas pravartu apkarpyti. 'Variegata' dat vadin-

neleisti aGalti saknims gali isimesti peldsis. Nuo balandZio iki spalio trpSti kas his savaites,

f

os Peperornia scandens

Dougininqsr vhslnir] arba lapq auginiais.

vardu. Dgliai ilgi, svyrantys, nuberti gausybe smulkiq sirdies fomos lapeliq.

ligos: Del neteisingos orieZiuros sali kisti. [ueiii dem€mis"arba srsisrkti
lapai, imti puti lapai stiebai.

idimaz P ip erac e ae, pipt riniai. T6vytG: Pieq Amerika.

ir

tn

r on bip etzntfo- . c P hiLodendron se - PhiLodelxdron pedalu l v iena alspariausiri nl- lIount turi fvirt4 sumeddjusi stiebq. P oPl:liaian sios veisles yra 'Red Emew e ndlan tli /al. Platus. juodais dryZiais. Viena niLujausiq veisliq ' Ly n e I t e' (' LjJleta' ) trlt i nuostabius. Vijoklinems nriims reikalilUa atrarna. .raus' voio lilodcndro Philo- dindron erube-scens vcisli 'Retl Eneral<l' ('Roudonasis snnrag das'). PhiLoderulton mel. Solia .rausvasis filodendr€t (Philadendron erubes. filodetrdmms gana nelprastus lapus. .Lsis sma- r^gdas').ens) t laiplojantysis filodendras (P hi loden dron s c andens) ir .' Burgutzdy' ('Burgurdija'). Philodetxdron bilri natil. iiuo metu Ziromrl275)r P hi Lo d erul. .anocrrysz lapai iimarginti . siq. apvalaiti. mis. Kitos kumiDas ruiys Philodenah on tttat'tia- utn tr Philodendron i.'Greelr El e- rall' ('Zalia-sis smarag- dos'). iirdies arba ieties fonnos. vaisius Stai kelios labiau-siai paplitusios rltsys bei veisles - (iS . Dvi pagdtdines .atkeliavo i EutoPq buvo pradetos augintr Patalpose apie 1850 metus Ziedai susitelkg burbuoleuoga.l (' Raudo0./a'l lapai dideli.Philodeudrott Iilodendros o@6'fu Staijau daugiau kaip 140 metq aki dziugha nepapm-stai dekorat)'vios Sios gellties augalq r!!ys. lim. lapai karpyti. Sodrio lopiio kupc iie A d169ngirt orogrq' iy miikrl gyventoioi puoinus Philodendron t staliuko puikttoiqsi sellount.

kad 0etrukdytrl (Pile a crassdo ha) wtslE augti jaunoms. l(enk6ici: Jei oras per sausas.us.tbo Joldu ':[du neblizcinti lepul Jau. ic. - Pilea ca- c@tu Geriousici cugc: Nelabai sauletoje ar net Dks- Dcuginimcs: viriunemis.t- lariifolia. lbricusiei ougc visus metus Siltoje ir sviesioje pata. Kovo kinami vdjo arba rugpjudio meDesiais trgti pajudinus.na nedrekinti. kad iemd neblq Saltesnd kaip oras. lolinis augalas dailiais laislymds.ern naujauilodendro '. Svarbu. Pava-sari ir va-sar4 lieti Siek tiek dantytais lapais. isirneta nCs erkes. Potcrimcs: apsilantg botanikos sode dar syki idamiai apZiDrekite iios gelties augalus. ndi: Megsh dregDesDi 'Moon Va ey' ('Mi]si.' f6vyne3 Atogr4Zos. atialomis. sodinti ir apkarpyti senas storalapes pildjos atz. voratil*li- niaiajfcdo Pilaa numm. I5 kambadniq kas savaitp. Kovo rugpj[dio m6nesiais tgsti kas por4 savaiiiq. Kad augalas neaug- - zauaE tE ars. puola skydamariai bei tripsai. seuo kamieto gabaliukais arba sdHotnis.lpoje. 179 . st i'. tr?iimasl pailgais arba apskritais. Pilea spmceam sLdabro dryZiais iimargioarba gelsvai laT nrtlai Douginimos: Viritniq atZalomis iitisus metus. gar-rsiau. lapu patartimis laprt paiEstyse.Atsorgici: Turi gleiving dirginandiq medZiagq. apie 20 cm aukiiio megsta. rudeni ir iiem4 Ziedai susitelkg Sluotelesaikingiau. Pavasari pravartu perdabro spalvcs lapais.:-. Daugelis jq imeteje atrodo visiikai kitaip negu jami. ypai kai pradeda leisti nglius.or4. dil1!liniai. - l{enk6ici. mingoje. ajeiniai. tadiau tiesiogi- :: ' Linett'). nir. jei Zern6 per drdgna ir per ialta.l saules sphduliq 1)eTai giminGkas mnsq dilgdlei.':.Pilea Pil6io Sis vijokLitis/ltodendras labai atsparas ir nereikl. lqislynqs/ tr?iinoss lvelsta drdgn4 Zemg ir ne per sausq ot4. TKS 2 arba laping -me. ligos: Jei ora-s per sausas. apkarpyti Dldiq viriunes. riiSiq labiausiai paplituKiti prieiiriros ypclu- - - sios )ra Sios: Kiti prieiiuros ypctumoi: Patartina kuo dazniau purk<ti. re veses[dje kaip l8'C patalpoje. patartina Tdvyn6: Pietq Amerika. :us augalus persodinti jei iusmet. hl per aukitas. ima pnti Saknys. ieimcz A raceae. T. Pakabinamuose gdliapuodiiuose labai puo$- sldnis') juodomis glslomis iivagotais raukildtais lapus.. apdul. ieimaa tJrticoce ae. Pilea cadierei gleinais st. Vieta Labiotuiai paplitusitt pilijos veisli4 dierei' M inina' (' Maiy ld' ).rlas. senesnius Geriausiai i lau=iliia.

gerai vddinamoje. jei tiktai dirva ne ialte.' Margila- Seimat Nyctaginaceae."a/l- th s oefiendohlii ra). atogr4Zq j[- Kenk6ioi.Ir viena. c@6'db Sis dekoratyws augalas atrodo kaip marg. ia- cede).l re ve-ses- je. fll salos. Tamsai iali jos lapai iinarginti baltomis arba sidabrinemis ddmernis. loistymas.snd lZ or4. Kili pr'reiiiros ypolumci: Senesniq augahl persodinti neverta. ypda jo veisl. Eer. Ziem.) bei Mirabi Lis jalapa. Douginimos: Vdlq pavasaii arba vasar4 virsturiq ugliais. t80 .polq savaidirt. l[paziedziai (llotre- bei skydamariai. h?iimos: Dirva nrri buti nuolat rugpjndregoa.!im- be to. nes laldamos Saknys ima piiti. J Bahai drliuota ske nes ratiklds (Pisonia unbeLlifera) Sryranti Pleclranth s coLeoides veislc 'Marginottrs .sjie ilgainiui urtstoja savo buwsio grozio. Kenkdioi. TKS 2 arba laping Zemg. (11edidr1- ties ratikles nriiq kamba- ryje auginana tikeri Si. sFGtitt€ ( P i so dio mdnesiais n i a r n b a Mle . ligos: lei oras per sausas.25'c) Zetnd|e. Labiatar (La liniai). stanldais lapaLs. Musq s4lygomjs (kambaryje) ji iiauga daugiausiai apie I . puola amarai Scimo. hFiti kas Tariiau dekorat''vesnes yra kitos msys: Plc. lrgiimos3 Megsh drdgm?. f6vytt€: Pienl Amerika. tadiau yra gi- Neisle' Variegata' (' M argaA' ).ruzianiia"s atzalas.arba paruduoja ir ima histi lapai. o Plecicos s lO'C tais. baltomis gysleld- virlines augala-s dailiau atrodo. apvtrlainais. c-#@ I Europ4 miningas Naujosios Cvilejos tropikuose kilusioms.\i sauganti drabrriius tuo kardZiq.i" (M o t t e n kii tx iB\. mis iivagotais ir nudonai apkaituotais lapais) ir P lectrant has co leoides. sauldtoje.Ls Skefin6 rarikle Cimbiiedo J (D I I I = D O.rlapis fikas (Ficrs).ars iledais (P I ec t ra n thus frut icosus) . T. jei iS- Gericusici cu gc: Siltoje diilsur iema . Kovo krumine jo ruiis violetitll. Patartina puod4 su Zernemis iis atogr4zq au- gala-s atkeliavo l8l7 me- ndje kaip tranthus fr l5'C. . taiiau tiesiogiDiq saules spinduliq nemegsta. Pava"sari neblogai persodinti i lauko. Dcugininros: viriuniq augitiais gausiai laistomoje paiildytoje (20 . Visus metus aplinkos bei dirvozemio temperah'lr.I Pisonia umbellifera Plactranthr. loislyma5.r turi btti ne maiesnd kaip l8'C. ne. l. DaZrliau karpant ltlivtr. blizgandiais. Galntoje tai bemaz ieiiq met1l auk!iio medls ar lciirnas apie 40 cm ilgio pladiais.r. toddl vokiSkai dar vadinama "katrdZiq kar poq savaidiq. kurie gausiai palaistyti lel1pni isiSakdja. Bete labiar.pagelsta ir kuo Svie-s€sldje patalpo./is' ('Margutis') baltkrdsaiais lapais.2 m auksiio. ir kita leidiia dailiai svyraniia*s arba Zeme ili. IS bemaz pelrkiasde. kais. ligos: netai. Nau- joji Zelandija. Kovo rugpjidio meDesi tlgsti ka-s liek tiek palildyti tr beot paklotipo juo Silt4 dembll.bugenvilijorns (Bongenvi llea. Vasarq lieti regailht iiem4 daug naZi:ru. nuojq gali iinyki lapq nargumas. Kiti prieii0ros ypotunoi3 Lapus pat itina klo daz[iau fluplauti arba apipurk<ti. T6Wrd3 Australija. nyktag i nir iai. Gericusici ougo: Sviesioje. ivieszaiiais.rsiai Seimininkiq buvo lndgstama kamparu kvepiarti palalpole.abiausiai paplitusi j6 \eis]e 'Variesata' ('Margute'). nupjaustyti selas atzalas.

A r al. Dar iis augalas megsta dregn4 ir Silt4 orq.r. ariai. Polirlez\4. iijo Bg-3:d1cs+ladu-llubll n€.tsc ias pa n i cu ldrd.s-(:ira fi I i c ifo l.l gimiryst? su ialarrl ataugomis arba su- qu. augalus aprlinbaltai apkm-ituoti. kad jis mdgsta ieieli (graikiikai 2olv = daug. o&6'Ek Kaip sakoma. lrgiimcs: Nuolat lieti minlcitu kambafi o temperatilros vandeDiu. T.u Lcislymcs.meDouginimos: Pavasar! Da jo artim. t ris iim. Gana patvarios ir plaiiai paplitusios yra Pollscias trgiti kts Xenkdioi ligos: iirl clvisavaites. :: sJ vandeniu.{rt Dqs kn:rD14 i lnazqs- ieielis). patartina neleisti :rekad iidZi[ti.3i! Zt!a. iveis. Pogonater. dalis. varpiniai (migliniai). ligos: Jei oras pais. skydan. Geriousici cugo: Sviesioje. 7?orelr arlatl .60 qn auki- skirst. Plurksniikus arba smarkiai karpyft]s lapus hrri Po1-]. daZniau purkiti lapus. tad vars. Kovo :i::. sauldtoje. privalo visuonrct hiiti Polyscias ba. bei Polysrics fruliroso golimo ouginfi koip bon- Tdvynd: Pietryiiq Azija. gi rodo ir kai kuriqjo nilapai.rva-sari persot. chanun paniceunt pi. Vawroti gali ir lauke.nci: Kas p.Pogonathenun paliceun Polyscias Pogonoleros Zend. o kfika amarai. . ne per talnsiausioje.-l sar aite-s. loistymos.rltomis vomtinklinas erkas.Slzc lapinp Zemg.lfouriana rfi:ics ldpai apskriti.s. ko Zerne. Gericusioi ougo: oregnoje. Prigyja sunkiai. su Zaliais inksto formos Ial(enk6ici.vafdas t\rfi lemties ienkll Ii iio augalo pavadirlimo natyd. tliiki. TKS arba vaftotl$ pavadioim. kurioje auga pogonatens.rhl dregnas. labai panaius i paparaio. kas porzl metq persodinti ine per dideiius indus su 1:ru- Nuostobgii Polyscios bcllouriono Seimat Cranineae (Pe aceae).rs yra 15 . bet ir nelabai sxulebje patalpoje. Po l1s ci a-s gu i I foy le i 1r P ol. lfili prieiiiros ypotunoi: Ripintis. Lurkstus stieb:ri gali buti Daudojami pynimui.i a.s. Rerai. ardli- ji T6vyn6: Pietq Azija.rtyti iin. demernis arba gyslomis.. :. ne vesesneje kaip l5"C patalpoje.fginti b. t1e pl nks- c& drdEna. turi liktil Kovo rugpjndio mene-siais pornd- dio knimas nazdaug 7 c1n ilgio siaruais smailiais lapais. lrgiimosr Zemei.i ac eae.d{forridra riiies veisle. kad oras patalpoje L). Ddl drdg:::es stokos Sis augala^s J.20'c.:aio menesiais trgiri i-: I .. kurie kartais b[na per sausat. ne vdsavr€je kaip l8 . scia = Tai lrakitus Zalia-stiebis lfiti prieii0ros ypclubambukq gimiraitis. SeDialu dhti i lauko.s Douginimcs: Atzalas sodinti i iildom4 ir rluolat drdgng tadiau reperilapu- sui ieimol niai.f4 si4 Zemg. taiiau Debijo ir sausemio oro.:ima tiasiog ist. Beje. tadiau v6rdelrs inde cukaivendre. tik ne saulekaitoje. kurictje auga pogonateras.ls 1980 lnetais. \13&sur drdgmg. t8t .

Geriousici cugc. ko gero. pranintas kambariniu uos1u. jauDIrs augalus kasmeti o se- deliarns. veisle. bdel ioniatiirlas pataitifla ti. kad tai nei viena. zie1nq 15'C patalpoje. Svelnls. Vaslr4 zeme hlri bDti nuolat drdgna.abiausiai paplitusi Kenk6ioi. m6nesiais Ra- Polorimqs: Liepos Seimt: Connelimceae.ugpjirdio m&lesiais trgsti - i prieiirltos ypafu- geljrrinhl numyl6ti- niu. 43). deliais varpelio pavidalo iiedris. balti iiedai issidast? luoto pavidalo paZiedlapiuose .r*sr_d C&B' Tai vienas Radermacheta epakeniia ciga. TKS 2 ftrba gelill Zeme. nuolat gerai vEdinamoje. tlgiimos: Laistyti tik minlGhr. ii naujesnirl loistymos. Laikom$ kambaryje neZydi. erdviame gdliapuodyje uZauga iki 1. c&db - Moeo spalhacea paaiedLapiai Iuoto pouic!aIo. nliis. tampa aiikr. ti lauke .rtno di- dinti i T Zerng. Rhoeo spathacea vier nteld iios ieimos ' Douginimcs: Solinemis ir viri[niq atialomis bei seklomis (-+ Adrqsai.238). Kovo kas savait€.jei pet liausjai Zeme laistoma. Gericusici ougc: Sviesioje.I Radennachera sinica Rhoeo spathacea R6ius J 19 =t I I I = a d \. Jei norite. Savo tdvyndje auga kaip viszalis maLas medelis it l(iti prieiiriros ypclumci: Dairliau purkiti. geriau ji paremti. Nereiklus. skydamariai. kaip l8"C patalpoje. bet ne sauletoje. pavasarj auga14 penodinti i dldensi gdliapuodi su T. Sviesioje. flei kita. P. kom elininiai. Dougininos3 seklomis arba hgliais.tik uzr.Laistyti saikiDgai.5 m aukidio. ziern4 vo puosniq p[uksniil:rl rugdar maiiau.4rl sixicnrr. visus metus ne veseslldje ieimaz Bignoniaceaa. Pclc ne-s mcs: Isaugtrs ii !!lin- mgpjiiio - viet1o hglio rejus atrodo dennaaheru g lirrt\ Lriky- Tdvyn6: Vidruio Amerika. vasarq siltoje. bignonijiniai. kad iis augalas graiiai iakoftlsi. Hidroponiniu b[du augiflti. taiiau negali p:rknsti rukalq kvapo tudtuojau meta lapus. Taivaris. pana-iiq i uosio. o apaiia skaisdiai raudona. kambario temperafiros va11de- du. pa-sirodZius maZiems Zie- . mqi: Nuolal drekinti or4 (--> P.prie pat jq alies. Vasar4 megsta kuo dragl1e-s- ni or4. loislymas. ypai graiiai. o Zi€m4 - t82 . l. jei reikia. ima plti Saknys.rDq augal4 dazniausiai apninka amardi. netinka. voratinklinds erkes. Kif kanbarini!l augalrl. Jis pavadintas rurghl gamtinirlko Rademacheri. ddl sa. AnlGdiao Sis augala-s buvo vadilarna-s Stereospcr . ligos: Jei oras per sausas! paruduoja if susiraito lapai.lovdjoje ir ne saulekaitoje. - Kenk6ici. fdryn€: Pietvakrirt Kirija. Jos 30 cm ilgio laprl virsus Zatiai ir baltai dryZuotrls. Rdjus be Ziedq i5 pirmo kiek sausesne. kovo lapq per rumpQ laikq tapgs Zvilgsnio ahodo kaip dracena ar bromelija.reii4 dtlttul. hiFai. lrgiimos: pj[6io menesiais trgiti kas 3 savalites. Tik birzelio liepos mauesiais. nesrius prireikrrs perso- iydi sieros geltour. tiesioll prie stiebo.o (Raderm ac h er) v ^r{l!. o liaudyje ddl lapq. ligos: Per iil- /iffara' ('Juostuotoji') - tai ziemoj.

itin trereiklaus bodo ir tre. idimaz v i r a c e a e.jam uZterka vos 5"C . todel ja1n rcikalingi tvidi pastoliai. Yengti padekle uailikusio r andens stiebius.'! o& Kapla stis a ga itin spariiai. todeljis moi: Lapus kuo daitiau atsargiai luplauti. Austijoje. kurie kartais taip smarkiai auga. pavyz- remperafir4. Siardien tebera labai po Gcriausili auga: saulepuliad greidiausiai ddl toje. Oeriousioi cugc: Sviesioje.baltai moZuobis la. )fa slxotelCnis augaodig. Lieti saikingai. Tdvyn6: Vakanl Afrikos atogr4zos. mat kaplallNris luri sulthgus Sakniagumbius. pavyzdli. visuomet sarsevjeros vard4 ji gavo pagal kunigaiKd fon Satr. gerai vedinamoje (ziem4 6 -10'C) patalpoje. A ra a\*Etairgiq veislig meto ilgio sta. t83 . bet iiuo btdu padaugintos margalap€s nlSys iSleidZia kaidiais lapais. lrgiincs: ti 'uosves liezuviu". biq liaudyje j4 imta vadinlcislymos.\rrentijaus') vek16 geltoogdliq Zeme.ui. kurie padeda ('Auksini') ' ilver H a ln i i' ('Sidabi.Sonilremis atzalomis arba laprl augilliais.Zalias atzalasl n6') . pavasari persodinti i dide-sdus gdliaprrodZius su T. o sumed€j9 ugliai taip pat plaukuoti. Ziemq dar maziau. miltlige nes ligos. balko[us ir galerijas.sesn€je kaip l5'C) patalt)t kaip tik ddl Siq savypoje. I5 70 iinomq Sio augalo rusiq soduose ft kambaryie augllaala Sansevieria rugpjuiio menesiais retsykiais patrtriti gelirl arba kaktusrl tr4somis. pais Sarsevjerm tui labai [ebe11t smarkiai perliejus.moit Kasmet persodinti i negilius plaiius indus (ddl diai aukitl. ligos: oet drdgmds pertekliaus gali ap kti vorati[klines erkes. plodio Sirdislo1 blizganiiq lapq apadiq dengia rausvi plauL-udiai.n augandiais iakniastiebirl) su T arba lapaiq yta iemq. agavi- veslus laipiojaltis augalas. Kovo san jet4 (von S ans ev ier io). stiprius i! stangrius SaloliaPotorinos: visq msirl S - geltonai ir viel ralrl iveikti sausr4.' Laar ent i i' (' l. v ynrr'e diniai. bet ir - Kenk6ici. 14 dienrl. pusiau ukmirgoje. galima apgeneti. Douginincs: Dalimis. I San-\etj eros nepaprastai i Eg ir si zeme benat prazudo augal4l Geguzes rugpjiiio menesiais trpsti kas c&Ek ii Salsevjera i Europq atkel liavo ir buvo pradeta auginti kambaryje dar 1770 metais it' er nt i n gos. Kaplamstis yra gajus Seimo: Agalaceae. puikiai tinka neSildomiems Ziemos sodams. Jo 18 cm dai. kad suskal- - permirk-u- do gdliapuodZius sansevjenl Ziedai nuostabiai kvapns. diiui. lfli prieii0ros ypclu- Vidurzemio juros kaituosejis sodria Zaluma apraizgo stogiles. l1?iinqss l-aistyti saikingai.Kenk6icL ligos: neurl. TKS 2 arba geliq Zerne. Ma. q Afrika).leisti Zemei pradziarti. Nebijo kieto varldeirs.. Nemegsh tiesiogines saules. o . pusiau irkmingoje. taiiau gerai pakelia ir kambario ir kitos grybi- Kiti prieii!ros ypctutr ifas cid a. Jei per spariiai auga.visus metus Siltoje (11e veitikdtino aLsparumo.Rhoicissus capensis Saruevieria trifa-sciata Koplomstis Triiuosl6 sonseviero . Beje. fdYynd3 Kapo zeme (Pie- Dcuginincs: Stiebo arba virsudq auginiais.'Goldzn Hahnii' ldislymaJ.

stri laikant Ziemq puola slldamadai. dabar vartojamas botlrinis pavadirli- t at[:aq. kovo rulpjudio menesiais trtriti kas savaitg. trgiimos: Laistyti saikingai. TKS 2 arba Edliq iemg. MarAoji ru5is '1ii- color' turi buti laikoma iviesioje ir iiltoje patalpoje (ne vesiau kaip t5"C). iiem4 maiai iildomoje patrlpoje. vasaq pasirodo Ziedynai su maiais ivaigZdiikais Ziedais.man. Apie 60 cm ilgio siilo plonumo palaipq galuose formuojasi ataugos maii nauji l2'C. lsiiaknijinT ui ga1irna naudoti ir s. Seimaz A gtybti virsrlnes. kurios daznai jau turi Sakflis. o apatind violetinAs spalvos.lr vienos. baltai ir ramvai lapais. Gericusioi cugo: Sviesioje. ligos: Per siltai irper sar.l vien4 geliapuodi patartina sodinti keli{Ls. tik S ch efJl e r o a r h o r i co I a m:aZesni. Siaure-_s va-sario) arba virlunir1 at- Rytq Australija.yranii4 c&dh Sis dnugiametis augalas leidZia ilgps. Seflero Tdvyn6: Kinija. gemi v6dinamoje.Srxifraga stolonifera Schefflera Usuotoii uolosk6l6 augaldliri. fias yra Brassaia actiroplyl/a. Dcuginimcs: Sdklomis (rugpjnaio re-siais raliaceae. Kili prieiiiros ypctu- ndi: Pdreikus vii-saq persodinti igdliq Zemg. turi apie 30 cm ilgio kotus ir atrodo kls- met persodiuti iT.rs / Jei nenorima. - i::Y#?. nuo drdgrn€s pertekliaus piiva Saknys.lii"tiek dregra. vesioje. Nemessta tie-siocifles sautes rr ve-lo. Jei temperalllra Zemasne nei skotelds. svyranaius lglius. pusiau iiksmirgoje. ligosl Per Kaip aranq ieferai (ScheJlero athoricol. iiemos sode).s. krenta lapri. gerai vddinamoje. l(enkdioi. o .nios lfifi prieii[ros ypotumoi: Lrikant iilre$r6je vietoje d. ir nuo gruodZio iki - nr8sajo me- f6vyn6: Taivanis. Dcuginimos: Ataugomis. pusiau frksmingoje. loistymcs. jos driekiasi paiemiui. si. l0 l 8"C patalpoje. vi.jei stovi ant Zemas naujesr:s.rZDi. plaukuoti.ruresni ir kaft1is b[na dryZuoti. tunsiai Zalia su pilki- ialomis Sildomoje dauginimo lysveje. kad augalai uZnugq per dideli. Stiebai au- prigyjr sunkiai.:S. Veisle margais ga iS 'Tricolor' ('Trispalvd') ialiai. k. pravartn apkarpyti ir lru- kaip nulakuoti.m€nesiais trgiti kir-s 14 ginamos dvi nriys: Scftef a r bor i co I a ir Sc h eJn die1rq. arali- niai. lai- t84 . (pavyzdiiui.sutind jq pu- lapai 1ta Gericusioi ougo: Sviesioje. kad isaugtq veilus kmmelis.ru purkiti.1f. dryinoqsias ne iemesneje knjp l8"C temperahrroje.lieti visai neSavo tevynejeji auga kaip krumas arba medis. tai laikant puola amaiai. Ziemq . Uolasakli vie . bet Zieln. uola-skdliniai.rffsairz lapai didesd.nrgpjrrdio Kirmbaryje daZniausiai au. Kovo . Polcrimos: Jei gdliapuodis pa-statytas ar pakrbintas aul(itai. ir kitos lapai yra piGteti.l. Japonija. l(enkdioi. tod6l giaZiausiai ahodo pakabinut.as iavia si4 s\. daug. f e ra a ct i o phy Il a. juos - tik esant reikalui.a) EalinM sil- o&6'dh Jl e ra ardoti sa nnonis apriitq lazdq. Vn-str4 galima laikyti ir lauke. - Atsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagrl. 4alralslts rusls iiem4 geriau lailcyti vdsiai (12 . Seimaz Saxifragaceae. Dygsta ir vais dryZiais. senesDir. iisuotosios kant v6siau.s. Nau- Grynos dsies pusiau apvalus sd inktiiki -iol1 uvrDeJa.l6'C).dar maziau. JaLrne-snius augalus uolasekles palaipos dailiai svfa. laibus.

tadiau ne visa Sio augalo Zeme turi atogrqios. l<\trio lapai sauldje nusidazo raudonai. iiedai. Tdvyn6: viduriemiojnros ka-iuri. kad Daddkle roolat b[tu iiek tiek vandens. niais. karnbaryje auginti pirmiausiai praddta. sierollii ruiis kiek plones. Kovo rupgjuiio mdnesiais kas dvi savaites po truputi pa- trgiti.s. h+iq apnaiu paperteklius pakeiiia augalo iivaizdzl ir lapq spalv4. Labai plaiiai notna ii Japonijos kilnsi Saldiams atspari Sedarr Kiti prieiiiros ypctumci: Prireikus persodinti i kaktusq iemg.ros palietr. ntogr4Zos ir viduti11qs ima dZiiti vGunes. deugtais atrivaliais rne-siugais lapeliais. kurie (kaip ir kitq nrsirD nukinta vos jr. vasarq sil- toje. f6vyri: Meksika. 43). ligos: rei per sausas oftLs - Istisus netus plonqjo [gliq galuose kauna-si smulkis varpos pavidalo lrba dirva. Tiesiai auga S e dr n n$r o I c I u t t. Rudenl iis augalas nunyksta. tes trSti kakhtsrl Pclcrimot: Viksvameldis puikiai tillka augiDti ter.venamoje patalpoje l1uolat drekinti orq (-+ P. lriSimos: Vasar4 laistyti negausiai. puola amami./u ri kiekviel4 pava$ri persoI tt) . iiemq vdsioje (5 I0'C) patalpoje. sauldtoje. Kenkdioi. gaudamas pakalkamai Sviesos.ila. todel jis itin dailiai atrodo kabandiame g6liapuodyje. Nupjauta-s vietas i I ii- priei sodini- m{ kelet4 dienq l(enkdioi. ligos: Puvinys ddl drdgme-s pertekliaus. visus mehrs iiltoje patalpoje be tiesioginiq saulds spinduliq. Ziem4 tik karais padr6kinti.-# Ii e Si1tuose krd-ftuose. vandenyje. pusiau apvaliais md- loislyncs. Detnesio: Sis augalas labai jautrus herbicidams. Vasar4 ka-s 4 savai- iilokq.lapor. ieimrz crass aceae. Seimo. pilkim jo ugliaitarkiai ap. o pavasari vel leidZia [glius. rausvai apvedZiotais lapeliais. mdgsta. Beje. Dauginimos: sdklomis arba kero dalimis (pelso- un.padZiovinti.Scrtrrr nrorgan ian iio. C yp e rc c e ae. Gericusioi cugo: Sviesioje. buti Gericusici cugo: Sviesioje. TKS 2 arba ga1iq Zelng su ketvirtadaliu 600 Sio auAlo rhsirl sieboldii labiau 06gsta ves4. sedrn sieboklii . 50 cm ir ilgesni augg dillti pavasari).Jclmus cenluus Sedum Viksvomeldis iilokos Vietoje lapt! o&db - plotri tarsi nelio stiebai. v il<s viniai. storlapiniai. itir pahaukliai atrodanti kabaniiuose gdliapuodiiuose. dirlti i T. pusiau [kmingoje. lynai ialiais. Douginincs: Auginiais arba atskhais lapais. Morgano iiloko lahai keisti lapa| .ldunuose arba vaDalens soduose. Tik ieidlyje vikvaneldzio ngliai istista ir Svelniai nulinksta iernyn. se. Kiti prieii0ros ypolumoi: Sildomoje g). uzauga vos 20 cm auki- smdlio. Motgaro loislynas. trgiimos: Lieti gausiai.tr+iomls.

tadiau neleisti ir visai i!dziuti.40). tiksliau. iydi tik budani ta- ioliolcp6. todel jQ pravartu sodhti i Siek tiek di- a I = desni. privalo niek:uomet neiidZiiiti. las tarpsta net uolq bei dalinart ker4. Ti ! i ac eae. loistymcs.L{t4i. fdvynd: vidurzemio jalros kr.cfrikin6 spormonllo na daug . Gaudama-s per maiai Sviesos augalas nef3aZiai Kosikoje bei Sardinijoje iis gajus nedidukas. sumedejg"s krima-s. rai vadinamoje. tiek iiltoje. o@fr' t Silblami. bet tolygiai. persodiuti i gdliq - jei rei- Kai luneta lapus. kurioje ji auga. ii neiydindiq didesui ir tvirtesni. Kai kurie (bet oe visi) augalai nuo ziemos vidurio iki pavasario iydi.s erpsai. Ziem4 maziau (jei augala-s laikomas ve-soje). ypad jei jis pakabifltas. senesnius Zem?. Kas turi kelet4 Sakeliq ii karto. todel Zem€. - rugpj[dio mAle- - je patalpoje. sierq plySiuose tarp Sali. baltasparniai kes. bet suaug9. lfiti prieiiiros ypclundi: Jaunus augalus kasmet. arba istista. pusiau uksmhgoje. loistynds. liepi- gurvuoliri (-) P. Minksti ir sveliis tarsi aksomas. geZemA. - Kiti prieii0ros ypotumoi: Dainiau purkiti. nevedinto oro apniDka vomtiridile. bet ne sauletoje. Taiiau oadekle uZsilikps vanduo taio pat prazhtinlG5t Va-sar4 laistyti daugiau. kad afrikin€ sparmalija iigarina daug dregrne-s. Potqrinos: Afrikine sparmanija leugvai apvirsL!. ii abiejq pusiq apaugg smulkudiais plaukeliais lapai kabo atrt ilgq koq.tpdi iSgari- drignis. Geriousici cugc: Sviesioje. ligos: Meta pus ddl iviesos bei maisto Ji ouga greitai. vqsioje (fiem4 l0 . dkleli karpJti jos l. lapai luoi nueina ddmemis arbzr kia.jei tik neis4la iakrys. Itin graziai ji atrodo geliapuodyje.l5"C) patalpo- je. hiioje a ga eLksine. Ii ugliq su Ziedais papiastai iiauga ke-snesni ir gausiau .oitarpustary Zemes su iaklimis bei il1do sieneliq pripilti vanden! kaupiandiq molio Seimo. jei auga per mazame gdliapuodyje.. Nebijo Saldio.oliniais ngliais iildomoje i$dqimaktisL Kovo rulpjldio mdnesiais trtriti kas 4 savaites. (i' = I I medzia$l t ik1lmo ir del Silumos pertekliaus. Del boikaus. Zydintys medeliai.prieiokiais.TKs 2 arba geliq Zem? po gatvio plyteliq. Jei laistoma nevienodai. Sveln s naii spornnni- iiio. Kovo Geriousioi augc: Sviesioje. nlat. vdsestdje patalpoje tik Etsykiais sudrdkiiti. paZemiui basidriekiantis auga- Dcugirimos: Tiesiog sakelemis. J I6vynet Pietq Afika. lr?iimas: Lieti saikingai.I Soleirolia soleirolii Spannannia africana Elksin6 Alrikin6 spornoniio J c@db Tai !traius kambarinis medelis. dilgdliniai. nugeneti iki sumedejr:siq stiebq. t85 . Ziemq iviesioje vietoje ka^s 2 mdnesius. jos iieclai. kurios stebetinai greit i5leidZia iaklis. tiek ir vdsesfld- siais trg"iti kas savaitg. turi biiti lt ol'at dregna. lrgiimos: Dideli lapai rcdo. Sodiiti i T. Seimc: Urricdcedc. PeNodinti neverta. kaip greitai elksine plilta. Balti su raudonais ir geltonais kuokeliais Ziedai sukrauti sk8dio pavidalo Ziedynuose. ligos: Retai. t ir miltuotieji slqdamariai. reikalaujantis uemaiai erdvds ir iviesos. Kenkdioi. Dlugininos: Pavasari dauginimo lysv€je. l(enk6ioi.

.

TKS 2 arba dienq. [sus. Augino rnetu trgsti kas savaitg. su-siskirstp po 3 .Xenk6ici. f€vyn63 Vietnanas. Siq tadiau dairiausiai pa-sil(enk6ioi. prireikus perco- Tetrasliqt@ steh. bet aot tvirtq stiebq. toje (ne vesesneje k. per mefus galin- gdliq zemg. lapai dantyti. kovo dio menesiais lfiti prieiiuros ypctunci3 KiekvieDq pavasari h$ti rugpj[krs 14 persodinti I T. viriuti. Tai labai gajus vijokliuis k-rUma-s.5 geriausia atsargiai.pagaljuos ir galirna aLskirti ii augal4 nuo kai kuriq filodendry ( + P. tad juos kuoti. Pclorimca3 Jaud ngliai rudai plauapatineje garetinai trapns. Megsta draglr4 or4 ir siltq zemg.4raceac.'rit1ai Irett .I Syngoniurn Tetra-stigrna voiuieriantun Singonis Tehosligmo d tD = I I I = I J c@6'db Singonio lapai iirnarginti baltais arba sidabriniais dryziais . Seimct V itac eae.1 gd. visus metus vienodai gausiai. gaspalviq veisliq daZnai Atsorgiai: Turi od4 ir bi1la paaduotuvdse. singonis sukauna ialius ba stiebo daliq (privalo dus ryikiai raudonais patureti nors vien4 lap4) auZiedJapiais. daZnai apninpodaphtLlutt jos marka skydamariai. tisuiaulti5-6m. ajeriliai. [cislymos. priklausomai nuo temperun'uos.dauginirno lysvdje. v y ntrre- - diniai. pakankamai iil- Geriousici cugo: Margalape-s ruiys Sviesioje. senus. Nebijo sauso Sildomq kambariq loislyncs. Augdatvirtai priristi pde kopetema geliapuodyje tetrastigliq fia Zydi retai. o& lfiti prieii0ros ypotun!oi: Dazriau purkiti. Tdvyn6: Pietq Amerika.rip l0'C patalpoje). ligos: Retai. ligos: Jei oras tuiko StngoniuDt per sausa-s. 1ldje puseje tamsiai Zali. trgiimos: Vasarq vandens negaildti. jau subtendls Singonis - pt@StuLs rijoklis. ajeriliruns bldir gus iie- Dcuginimcs: viriiiDiq dzia apsukui Zeliandius mo lysvdje. TKS 2 arba ge- vielu lapu) liq Ze mg su puQla-sdio ar- iildomoje (25'C) daugiri- dribsniais.todel jam reikia tvirtos atramos. gleiving dirginattdiq meieimc:. fi em4 laistyti saikbgai. neiivaizdiius Iglius apkarpyti. visus metus Siltoje (net Ziem4 lre vesesnaje kaip l8'C) patalpoje. Ji lei- Dougininros: Pavasarl ugliais (su maiiausiai viena akute ir dinti iT. frgiimcs: Laistyti milrk<tu. giniais iildotnoje (25"C) Yra keletr-s Sio augalo rh. l?8). Tetastigma priskiriama prie viszaliq lianq. ypai paumdjus augirnui. t88 . Za- lialapqs iviesioje ir pusiau [kmingoje. Vdlesliame amZiuje. retkardiais uuvalyti dulkes Duo lapq. kamba- do tempera$tos vandeniu. dZiagq. Geriousici cugo: Ne itin iviesioje.

l0'C) vietoje. Del tos savybCs kituose kaituose sian augalui buvo duoti ivairls juokingi pavadinimai. juolab kadjie prigyja labai leDgvai.vien4 gdliapuodi. Apskabyti gemi vEdinemoje patalPoJe. bet lle sauletoje. laistyti visai 'Roc. Ziem4 kiek vesesmos iios: ndje (bet fle Zemiau 10"C) c Trades cant ia a lb iflara sausoje patalpoje.ToLniea rnenziesii Tradescarrtia Tolm6io Trodeskont6 c@ ToLnija Ggsta gerai NAdinanns ir vesias patalpas. .Gericusioi ougc: Margareiklus svyrartis augala-s. lapes rriiys bithai iviedailiausiai anodantis kasioje. 189 . iiem4 saikingiau.vor. puola amaJai. pavyzdZiui: "Nugarinis". Tr ades cant i a Jlu. Douginimcs: Visus metus [gliais. Zal i alap c@6'# i Trad es c anti a ftunti&txs is. l(enk6ioi. maiais. raudona apadia. Ii jrl ilgainiui iiauga mafi augaliukai. veilus ir ne. Itin popu. uolaskdliniai. savo tevynajer geguzes Lapas su jaunu augaleliu. bet istabus augalas: ir iirdies formos plaukuotq lapq visimo pumpurus. "Jauilankdlase j isai stkrauna patariama iaikyti visioje (5 . "Viita su viSdiukais".niu lapu. dinami be arba su motinigiametis 25 . ligos: Ziem4 atrodo kabardiame gdlialaikoma per Siltai kartais puodyje. jaunq augalq vir. kurie loriai leidZia ialoris ir va[de[y- T6vyn6: Siaudnd Ramiojo vandenyno pakmnG. Tai itin gajus.t. Ii 60 rusiq kaip siau iksmingoje vietoje. [ors retai. kambarines geles augimsiltoje. [oislymcs. betjei Ziemq lailiarios yra jos veisle-s koma vesiai. Vasar4 lieti gausiai.drdgDa. C o n m e I i nace a e.iiures ir visqjq pluoit4 pa-sodiiti i pana. Geriau kasmet pasodhti jau- - nus uglius. va-sarq lauke ieielyje. TKS 2 arba geliq Zeme). kai tik senas lapas patelka ant zemes. iio Zolinis augalas puikiai llenk6ioi. Persodinti rereikia. turoje daZriau ?urkiti.siais trgsti kas 14 dienq.apaiioje). Kovo rugpjldio mene. Gericusioi qugo: Sviesioje. t Zemeje. Dau. Veisles gelsvai dryZuotais lapais. Kovo rulpjufordo sidabrind') bei 'lf aio mene-siais trtrsti kas 14 . balldiuose geUapuodziuoblogiausiu atveju . treiimas: smailiais. "Vaikelis ant keliq".atd' ('AuksajuosG') o Trades cant i a b lo s sfe ldiaaa lapai mesingi. zydi tik augdaima sirgti. Kili prieii[ros ypctumargiitais Iapais ir 'iriicomci3 Kambado temperalor' ('Trispalve') . ieimaz. kurie tudtuojau iileidiia ialois. bet iemd lliti prieiitros ypctunoi: Persodinti Dereikia. ii vieno galo loislymds. Dcuginincs: Jaunaisaugaldliais (+ nuotrauka nyste senatvdje" arba Lruie i Zemg so"TukstanG motinq". fdvynd3 Pieq Amerika. geriausiai kiekvienq pevasil4 lrbc vssJrq pasooulu jaulus augalelius (i T. pusiau uksmingoje.Zemd turi b[ti nuolat lainais lapeliais. birZelio mdlesiais prasiskleidiia ialiai rudq bei oranZiniq Ziedynq kekes. Seimaz Saxifragaceae.30 cm auki.apva. Veriegata' ('MarguG') lapai iimdgirti kreminemis bei musvomis demdmis.l i nen' ' je. ii kito .avi'atd' ('Baltajuostd') sidabriniais dryiiais iStrispalviais bei 'zlareo dienq.puse. sis'Variegata' labai i:i i Trodescanlia aIbirqora. remq komelinhiai. mas rctiiraliai gamtoje.l's Silr"r' (' Roknedaug. Tai ne tik puoSnus. lrgiimcs: turi biti dregm. ligos: Kartais.

tmukiarti aki tankiais pilkai zaliq. againiai. l6vyn6! Meksika. Dcuginincs: Zalomis. TKS 2 arba gdliq zem9.Yucca Juko #@tu Yucca aloifolia rto se'dg laikq yra mdgstama didefi q geliapuodi. lfiti prieii0ros ypotulttoi3 Jei rcikia. sauldtoje terasoje).t (50 -100 cm). Pclcrimos! Per auKtai isa[gusias jukas pavasa4 galima norimoje vietoje patrumpinti. loislyncs. iiemS priklausomai ouo temperatuios . apatiniai lapai apmirsta ir laenta nuolat faip susidaro aukstas plikas kamienas.10'C). tik ieuzmirSkite pjivio vietos pabarstyti mediio anglies milteliais. ieimaz Ag av ace ae. galima nejuokais susiZeis- - Scul6s voikss Akj traukia veilus htcca aloifuIia laprl htokitdi. ga- balais arba doninemis at- Kenk6ioi. nols geIai pakelia ir kambario Silumq. ligos: Ztemq laikant per Siltai arba kai trulsta Sviesos. peNodinti i T. ima blaCti lapai. patalpoje . Ziem4 megsta vqs4 (5 .visai nedaug. lrgiinas: Vasarq lauke lieti gausiai.saikingai. Saknr.irl gyventoja. Beje. Gericusici ougo: Labai aviesioje ir sauletoje. vasarq siltoje aplinkoje (mieliausiai lanke. . Alsorgici: Lapq kaitai bei smaigaliai aitrus (ypai Y cca aloifolia) ti. Kovo nrlpjndio mdnesiais tl$<ti kas 3 savaites. Vidurio t Siaures Amerika. kieq ir smailiq laprl kuokitais. ilgr.

Dcuginincs: Snkriastiebiq dalimis. Zehrina pen&tLa. Kaip ir jos giminaiG alokazija (-) P. kas 14 dienq. Alsotgiaiz /jrde. daiuai naudojama apZeldinti geliq vit'inq arba Ziemos sodrl lysves.puihs svyr. lpad veisld' M agn ift cr. Geriousioi ougc: Visus metus pusiau paunlctr€je arba Seddlyje. 189) gimintitd. Senesni augalai sukrauna ajeriniams bfiding4 Ziedln4 sr balhr papedlapiu. Be to. puola voratinklirle-s erkds.juos apdrka bakerijos bei grybeliai. Rediau pasitaikanti yta Ze br hw ! o ccr. luisfynos. Geriousici ougo: Sviesioje. k*tip teigia jos zebrina alrodo dar graiiau. () iiltai.lugalas. kovo rugpjndio me]resiais rgsti kas 14 dienq.ultis .pr. oiltil f. persodiuant. pasizymi retai. tai pradeda leisti a5. lrgiimcs: Lieti saikilgai. hgiirnos! Kovo siais iiek rugsejo mdnearri bfiti nuolat tiek dregna. sumaiiyt4 su smeliu arba putpl. ajeinia.Xalthosorna lindetii Zebi:na lindeno ksonlosomo Zebrino Ksantosottos lapai o@ - reto &roZio. Xanthosona nusvirusi) . Vandens ir tr+\q perteklius blogai veikia lapq spalvq. Smagiausiai Itsadosoma jaudiasi uidarame gCtq lange arta &egname Siltame SilbamyJe' Kenkdici. drdlrra dirva .rii De tokia t api ir neturi dryziq. apaugg l(enk6ioi.20'C) oe. nebijo sauso oro. Ze br i na Kili prieiiiros ypotu- nci: Pavasari peFodinti T. ligos: Jei ora-s per sausas. - botarinis pavadini- ('Didingoji').ifi pdeiiiros ypctu!rdi: SiaE augalui feikalilga tret 70% oro dregl3e. ksantosoma laikoroa vienu iS puoSniausiq lapiniq augalq.m' mg. Ziem4 lieti saikinsai. &ignamg Siitame (18 . Beie populiariausia yra dryZuota v eisld' Quair i co lor' (' Kearspalv e' ). ballc{vi..Lsiio dribsriais. l6vyni: vidwio Amerika.la = 5h! augalui praZ[tirga ialta. ne vesiau kaip l2'C. Tamsiose patalpcc gra. Jos lapai minkiti. Kadangi auga it keroja labai greitai. Visos tlys Ziiomos rflSys auginamos kambaryje. mas (lotyniskai pcndr.Kd metus arba lqs d ejus.iios spalvos nublunka. TKS 2 arba gdlirl iemg.alas.' Meg$a visus metus biiti pesodiati i T Ze I9l . bet daug geriau kas' met pasodintijaunus augalus. Kabaniiane gdliapuod e c@ Tai artima tradeskantes P. taaiau kitos ruiys ir veisles tokiomis savybdmis Douginimos: Ugliais. Daddkle uisilihrsi vandenl nedelsiant ii- komelininiai. Tr$ti iend par. Prigyj:r tik iildomoje daugirimo lysvdje.uliiuose geliapuodiiuose. auginamq kambaryje. i Seimaz Arace ae. kurie ir vandelyje lengvai iileidzia Salqds. 143)./osa rir-iis.gumbai tudtuojau ima p[ti. Scimaz commelinaceae.?ii turi odq bei gleiving dhgiftrlrdiq neiZiagrl. iti1r graziai atrodaltis kab. T€vyn6: Kolumbia. ligos: Retai. FIliudiats. Loislymcs. bet ne saulCtoje vier toje.

g"rai vddharnoje patalpoje. Laistymas. Geriausiai auga: Vasar4 la_ bai sviesioje ir siltoje.maZiau. trgiirnrs: Nuolat lieti lnidcitu vaDdelutl ir laikyti drdgrai (pelkiq gyventoja-sl) Tik vasar4 rebykiais Po truputi Patr9iti.stuoto sticbo (lotJ- Bontbuso vulgaris 'Striqta'. nemo$i cteiviai ii Tolimgirp Rylq. Kiti priezifiros ypatumai: Kjekvienil pava-sari persodhti i T zemg. l. ikishs iZe- r3 J I m9.I I I = I Barnbusa vulgaris'Striata' Dionaea muscipula Bombukos Joulrusis nusekoulos Mazas.Ls. Vos palietusjie bemat susiglaudZia. vesios. ziemq 5l0'C teDpera$roje. Sis augalas labai jaufus ir retri kada namuose ilgiau iisilaiko Jam reikia dregnos. Ziemq iviesros pataipos. Testrr d inari a Iesludinoriio taipiojantis pusiaukrlmis. ber ne ialtesleje kaip 5"C patalpoje.tpet l vsiliq irgliq. Dauqinimas: Sakel6mis arba lapq dalin-ris. v6l i5 nouio alrosti Seina: Gran ineae.. Pastab:r: Tinka augirrti hidropolliniu bildu.Ls.1uns- 192 . J CD Reiiou Apie nletro auk(dio gelton. slTotele.Lius i sp.lstus. nuo birielio iki ruderrs galimr laikyti lauke. Kjti prieziaros ypatumri : Kiel-vietuis rnetris persodiDti i irrd4 sr durpdmis. <umedd- j9 gr. Lrrriq galai pafl.ri dryZuotirs. Ziem4 laikart per iiltai ir per sausai gali uZpulti vorati|klines erkes D!ugiq!: loilsislu1kiai.vdsesueje. saulaiariniai Tsr vvne: Karoiina (JAV) Geriausiai augil. F H positoikonlyr. Zali.aistvmas. Sii. k:utiam vietoje iDr:l\ttl LiftrNu stjebu i(errl]J kietj.ioj". Sirdiiki arba inkstiiki rySkiai Zali Sio augalo lapai laikosi ant metro il$rmo iglirl. isiiaknijgs ir iileidg-s vis4 ].6 ctn) jo karnienas atrodo nupjaut. Uisilihrsi vandeni ii padeklo 4 seni poiistomi. niikni stria tus -. iiem4 .d. Vasar4 laikyti lauke. tuituojau iipiltil Vasar4 trpiti kas 3 savaites. tr9si11ari Silumoje lieti daug. Tdvyrrd: Atogr4zos.s fonnos vabzdZiaedis augalas pailgais lapais.rrlrui itirimuplet r privirsiLuni Testrr ditnria elcphantipcs n3z1i kuo skirisi :ilno Tesndinat itL sllvali. Jei iilta vasaru.:t.Vcisle tuip pavadbtta dil ialiai tuotds). Seina: D roseraceae. vesoje . imonfr0s orbo keisti lopinioi ougoloi. varpiniai.. uesioj". ju. storirs (skersnuo 2 .

dregnoje ir Siltoje patalpoje (iemq ne v6sesneje kaip 16'C). Jis labai rlereiklus. Daugilimas: Seklomis ir rlgliais (sutr- Budl6io Tai viszalis krimas apvaliai karpytais tamsiai zaliais lapais. i kul). Patalpos temperatira gali wyruoti nuo 5 iki 20oC. bgsimas: Visus metus lieti vienodai ddgnai. Labai atsParus. cinamonu kvepianiiais Ziedais. persodinti i kaktusrl ZemF su putplasdio ddbsniais arba kitomis korytomis medZiagomis. kas 4 savaites po truputi patrgsri. Seimat Lil iaceae. Perilepta dyeriana Perilefia ga14 smaildjandiais. kadjie bntq veslfls. Settr. Tdvyrq Japonija. flrgpjuiio m6resi.J Dau!:rirar: \ulauinrs lgiius prdZo! je ka:'. taigi tuo metu beveik nelaistytl. graZiai Sakohtsi. plonais. dauginimas: Kadangi perilepta greitai auga Ophiopogon jabural llgolop6 gywrborzd6 Viszalis augalas Zaliais arba gelrorai dryZuotais lapais (veislt ' Variegatus') ir baltais bei violetioiais iiedais. lelijiniai. hi : . kurie Siltoje dauginimosi lysvdje greitai iileidiia iaknis. Geriausiai auga: Sviesioje. pava-sari persodinti. Laistvmas. pries iileidziant daiglls. T. Ziema laikant vdsesneje patalpoje.trg<ima. gal metro ilgumo ugliais.ur i kakusq Zemg.Siek tiek maZiau. laikyti beveik sausai. [FSti kas 14 dieDr].spalio menesiais ttsti kas savait€. trgsimas: l-aistyti retsykiais. Seima: A cant h aceae. Senecio r. Geriausiai auga: Sviesioje. sauldtoje. bet retai kasji augha.a: C omposit ae.rugpjuiio mdnesiais XiJ Frietinros )patumair Prireikus pava-rE:i persodind getapuodil neaukita. Senecio rowleyanus Korolin6 iil6 Seima: Budd.raudo11a. vasar4 po ttuputi trpsti kas 14 dienq. Jaunus augalus reikia vien4 arba du kartus apgen6ti. Geriausiai augai Visus metus Sviesioje arba pusiau uksmingoje. budl6jiniai.isrj/mas.s: Laistyti gausiai. vatdeniu. Kiti prieZiuros ypanunai. ivilganiiais tarnsialiais lapais. Sliauziantis augalas. Sildomam orui purkSti. Senecio surilkami srlrantys herretruts augalai. ant kuriq lyg perlai alt viflutes rikiuojasi Zimio fonnos mesingi lapai. tresimas: Saikingai lieti milkitu Zolinis knrmas elipsiikais. pusiau ulsmingoje vietoje. kovo . akandliai.uljp pat ne per daZniarijiai t93 . Laistvmas. Kiti prieiiuros vpatulsai. Tevvlle: Pietrl Buddleja indica Afrika. 2eme_je. lrisfymas. Geriausiai auga: Sauletoje ir Siltoje (Zia4 10 -12"C) patalpoje.s ir sauso oro. gra:djatiediiai. Geriausiai auga: Visus metls Sviesioje. Jrl virsutine pus€ kole ligi kradhl yra metalinio su vjoletiriais atsvaitajs atspalvio. P+gisiga$ P*iau sumeddjusla$ ugua6. iiem4 ir laikant vdsoje .o cirrifornis. tresimas: Siems augalams vasar4 reikia poilsio.Se]llna: Discoreaceae. Siltoje (visus metus ne maZiau 18"C) patalpoje.lzj aceae. labai nemegsta tiesiogines saule. i Pll-ba: 2 dienas lei-rti Lslrrlorlti smilingo- Panajiai pri2iarimi atc}J. vasar4 kart4 per m&esi patrySti. Kiti p ezjnros ypatumai: Jei reikia. Zydi pava-sarl maiais. Kovo . pavasari reikia apkarpyti iglius. Laistymas. Daugitimas: Pavas"ri kero dalimis. esant sausam. o apaiia . vasarq Siltoje.a: g4liPietvakariq Afrika. Tdryng-Madagaskaras. Kiti prieziauos vpatumai: Jei reikia.tdicans . Apgendjus iiglius ir nupurdius senas iemes kiekvienais metais pesodhti i T z"nP. Per ilgas ataugas pahumpinti.o Senec. Rudeni ir Ziem4 irgi geriau neperlieti. irjos jauni augalai biina gaZiq spalnl. laistyti maZiau. TevyqBirma. r . Ziemq vdsesnd- je patalpoje.

fie m6gslo dr6gnq org pusiou ir nuolor iiek tiek dr6gnqiemg. .niSko ougoloi.korpyti or ponoiiis i ploniousirl n6rinirp skoros. loiiou visi be golo groius ir grokiiioi suyronlys veilionis v6duokl6nis. poporiiq lopoi lyg0s. o dor treiir. kiQ .stondus ir blizgontys loryfum nelolinioi. .Vienr. Dougolis poporiig .

iem6je) susidaro pinnilis Zelnuo. iitaip susult4jaunqji lap4 ne taip lengvai apgrauiia Zv€rys. kurioje or4 jiems drekinti reikia kitaip. ir skleidZiasi vis naujos lapq v6duokl6s. nes nuo seno yra pmtusi prie sarlsringq vietovir+. paludariume arba Siltnamvie. o ilgainiui. no ir iilto pagrindo (pavyztliitri. sidabriniai. ant saules nutviekstq uolrl ir Iret vandens pavtiiuje. Praeit4 tsimtmeti buvo itin iavimasi Siais Gties puikiais augalais. Pom6ginkite prisininli. Nauji lapai randasi i3 augalo vidurio. stangrus kaip oda arba gleZni ir trapts. Negana to. kuose. sios sporos yra srnulkios lyg pudra. vadinarnas polaiikiu. Taip prie5 ger4 Simhaed rai6 vienas botanikas. Jei augalas jaudiasi gerai. t ryriikus Papariirts. pakendia sau-s4 or4. puvenq apstus dirvozemis. privalu rruolat laistfi minkitu drungnu vandeniu ir Ziureti. Papardiai veii ir viduti- fontaDai atgaivina pavargusi keliaunink4 savo gyrTbes versmc. jie kyla vienas paskui kit4.kartais net mediiai ir krumai. birios krlvelFs arba ploni brukineliai. Motila garnta pirma suk-urd juos. Pluduriuojantys papardiai (Salthria) aptraukia vandenis Pietq Afrikoje tcip tankiai. pav y zdiiui. Savaime suprantama. kadjie galCtq taryti nuolat drCgname ore bei dirvoiemyje. apsilankgs drEgname atogrezq miSko . tod€l Zemg. Sioje knygoje jie buvo suraili i atskir4 skyriq ii esmes ddl dviejq StardZial apes nr-iys. kurie savo tdwnije at4ga ant kilry ougal4. Jie patys. nors jq amiius ir ndra labai rrio klirnato juostq. tikras kosmopolitas Siandien botanikam-s Zinomos apie 2OO Seimg ir 900O riSiq papartainiq. ramiai sau Zaliuojantis ant Jusq palanges. Ant dr€g- - ilg*. klasei. tad jas gali iiueiioti vdja-s.jq kilirnui sustor6jrLs. - t95 . parduotuvdje.rs laskeliai. Jg gal6jai panatyti kone kiekvienoje svetaindje. Priuoku- Bendri poporiig prieiiwos bruoioi Daugelis karnbadniq papardiq yra Siltq kra-itq giriq gyventojai. Jie nemegsta tiesioginiq saulds spinduliq. Sporos iisid6sto apatineje suaugusig lapq pus6je ir atrodo kaip smullcl. terariune. kq iino- le opie poporti Ar Zinote. Ne itin lepi ir apskitalape pel6ja. Jie daugina-si panaiiai kaip grybai . i3 padios Serdies. o tik pa-skui iirado Ziedus. plunksni3ki. kaip irjo protdviai. kuri pagal jo prigimt[ privalu patalpinti i kite botanikos sLariq. pjautuviSkasis cirtomis bei pladiaragis.tikoje papardiq karalysteje. padios notuS6les gamtc su meile nunertais lapg raltais. bet atkakliai i viriq keliami maZudiai susukti kurniteliai. telr rerasite i papardius panaiaus ciko (Cycns). kad apiejuos stadiai bOtina kalbCti atskirai. taigi 5ie seuoliai dauginasi kitaip nei iiediliai augalai. ir atoBrqzq miS. 2. iiemos sode. nes jq lapus nuo perdZilvimo apsaugo vaikinis sluoksnis. kad i5 ketaus ir stiklo gamindavo jiems puotsnias vitrinas. Dar ir Siandien papariiai bene ndgstamiausi lapiniai augalai. Tad jie auga. ir giliame ieidlyje. jie nepriHauso tobulesni{ bei modernesnig iiediniq augal4 uoje ir iiltoje geliq vitrinoje. yra tikras "dinozaura-s " augalq pasaulyje? Jo giminei apie 250 . leidiia pails6ti akims ir clZiugina Sirdi m!slingais. kad jais uet galima vaikSiioti. JLs turi rinius papardius. Taigi tolimesniuose puslapiuose rasite apraayhls kamba- si liulini kalnIriiti isitlise platione atogrqhy ruediio tarpLia$e. Beje.yg taok-us skCdiai nuo saules ar kuplios v6duokliq puoklGs sie dosnia Zemds sodra tryk5tartys ialumos pa-saulyje. Daugurnos rGiq lapai yra daugiau ar maZiau ploni. pilki arba rausvi. nes savo kupliomis di<liiul€mis lapq v6duokl€rnis iigarina daug vandens. papartainiq (Filicopsi- &) klases augalus. praimatnaus restorano ar vie5buiio sal6je. Anglijoje Viktorijos laikrl imones i4iF mdgo papardius. ir pusiau paunksneje.40O milijonq metq. vesos. o tai reiikia.tuotuet jie jausis kaip namuose.sporomis. daugelis papardiq nemdgsta purikimo. ialtos iemds ir sausros. punr-s ir maistingas. Bet daugelis kitq kambariniq papardiq geriau-siai jaudiasi vonioje. Irs. Jie gaf bnti Sviesiai arba tarnsiai Zali. kurietns swijungus iiauga jauuas papardiuka-s. drdg- prieiasdiq: 1 Skirtingai nuo kitrl kambariniq augalq. ten pasis6ja ir auga kiti augalai . Paparniai neZydi. tarp aukitq senq medZiq. kad papadis. betjis maiai tepasikeite. kad oras taip pat butq itin dregna-s. paplitusiq visame moteriilor^s dauginimosi organus. ir ahodo lyg pamaZu. kad jiems labiausiai patilka drdgnas. dainiausiqi dideliry medii6 galima priri|ti prie medZio iievds gabalry .jg savyb6s ir groZis tiek saviti.

nei skersvajq.24'C). adi- jantidai. lrgiimcs: Zemd visus metus privalo Australija. Geriousioi ougo: Pusiau par. Lieti vie11 beleidiia atzahl. bnti dregna. (r P. pusiau nksmhgoje be tiesiogines saulds vietoje.na clanniastiebio dalirnis. dazniausiai art medziq kamierq. Gali. Labiausiai paplitusios ytu Adiantun raddialant po truputi trpsti.s spalvos. lrfiirflos: Lieti viefl minKtu ir dnugru vandeniu. Vasar4 galima isnesti i lauka.I Adialtum Anchuiodes Adiiontos I I E a E o&n'dk . darinai purkiti. drunguu vande- tiu. Ziem4 ne vqsesndje kaip l2'C. l(enk6ioi. ginti ir atZalomis. Poslobo: Jautrus cheminians vabzdiiq naikinimo preparatams. Dcuginimts: Dalirnis arba sporomis paiildytoje dauginirno lysvdje Q2 .rr rusitl nepakendia uei sauso Sildomq patalpq oro.l. fornis gi ploni ir stard[s kaip viela. didesrius augalus pava. Adijantui chamkerin- prideti durpiq). Dougininos: sporomis 24 . tad kambaryje auginamos tiktari nedauge- Adiantas krap s ir itin iwLnus. k1ros kartais uzauga net 70 vdsesndje - lis. 43). Tdvyn6: Atogrqil ialys. geriau skystomis r. Geriousioi lugc: Sviesioje.4 r/idrur. augalas Zu- val Kovo Sis kiimu augantis papartis turi stargrius talryfum odidus lapus. pasidenggs ilgais. iliauiiantis. ge- ft Arachniodcs arisratd. kovo rug)jfrdio menesiais ka-s savaitg po tnrputipa- talpoje melle-siais kas 2 savaites po trisjq plurksms. iiltoje patalpoje. ypai jos veisld ' Vari egatuhr' (' Mar E\ttis'). maZiau. knio veislas'Sc tullt Roseunt' ('Rozir s skyda-s') lapai smulkir-s ir rozirle. Art vieno stiebo bfina po dvi ir net lqislynos. dregnoje. jo veislas'f)ecorrnt' ('Puosnusis'). dreguoje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip 20'C) patalpoje. - loislymos. ttkrapapartifliai. tabiausiai pzrplihrsios iios genties riiys ym Arachniodes adi anti- jei reikia. petsodinti i ba TKS P ar- I Zemg. o vitrinoje ardar geriau ba uidarame galiq lange. ligos: Perlieta-s nebeisleidzia ataugtl.s pat gali asitikti ir ddl per ialtos Zehds arba kieto vandens. visq pirma Amerika. Naujoji Zelandija.urksrdj e.s bei skydarna- rai vddinamoje. Sis papartis veSa arrt kitq augalq. Nebijo sauso Sildomll patalpq oro ieimtz A sp i & a c e a e. Ta.liomis. suserga suodlige. Polifl ez jja.26"C Zemdje (sdjos indus zu drcgromis dutp6mis pastatyti po lapq veduoklemjs) arba kero dalirnis. I6Wn6: Pietq Amerika. Jei Saknys gauta nors kart4 isdzinti.sar! persodinti i P arba TKS I Zeme (i labiau patr?St4 teixenntr. pava-sari.l!arl' ('Kvapdausiasis') '$ba' Fritz L h' ir Kiti prieiiiros ypotunoiS Bnthai drekiflti or4 cm ilgio. ieimoi. o@ rugpjudio aristata nebijo sauso iildal L! pata.P4 ol Visos 200 minkitu.jei per iiltai iI pei sausai Zietnoja. dainiau pu*i- Kili pr'riiuros ypotuJei ziemoja iiltai. A di antace ae. tamsrudziai alba juodi stiebai. raudonai rudais - - trtriti. t96 . be saulds. ivynais. ligos: oet iviasos stokos Drinkiteja stiebai.'Fragrartissi. puola voratinklines erke. noi: ('Fricas Lutas') bei tu ldiaa- ti (ypai kai butas iildomas). Jo Sakniastieb is yra storas. ir Sak- l(enk6ici. riai.. nes kitaip ne- Vidurio ir Pietq Amerika. Siltoje pagausiau.

riis.: \::sureDkaliexrus ::::::. Dirvoiemis :-:.s a Kenk6ic'r. suteikiariia lapans bliz-qesi iij aucal||s jos nepa- loistymos.htunt gibbttr '. Nuo ISlechnun gihbttnt -l t^l . ino: :. :. !e i. LaZeme tud bliti nuolxt Tai vieuas puoiniaLrsirl ::prrtis kambaririu p:rpzrriiq praimat[iornis didZiu]enis t ZrliL1 1lesiais trgiti po truFuti kas 2 savzrites. Ii k. Kas por4 lech n ut n h ra-si I ien.::.riltes priemone. tilkr l-: :.43). .arrr' ( Grrba. drclgnos.::. i ganrtoje uZaugina betacljei pal.. Saltas dirvozelnis jei per liau- Naujoji Kaledonija.rstiebi..irr{ iildomrl patrl- moi: Sildornose prrrlpodailliau purkiti n1i[Li- ya IJLc. treiimos: .rpLlskroteles : . lrgiimos. -. Labai nemegst. jei ora-s per sauvrs..ln1 t <!te tl Sis senllju o& nlsiai sutik dkis atitra Rtt. vesesnds uZ ot+. ligos: Prastai v6dirr. be to. Ba- lturdiio '197 . laistyti minkiru. p:rvasari ir vasarq k:rd4 per savairp iiek riek patreiti.Zemds.:rr.nnblry auginamq labiausiai plplitLrsi Nepurkiti. Ze les misku langeje.i l.r:i. l-rlbai nelnegit l tarpdamas natura. ilgai- naii i -: . - Ziem4 reiiau. p:rvasari persodinti P Zern? srr pLrtplasdio dnrrllru vandeniu.l lnetq vaMrQ persodilttj i T. bet Zema rugpjrtiio m6- niekad neturi iidziuti.lpus su talnloislymas.l skersvejq ir irltos dirvos._ :: -a\ : . pusiau irksmiDgoje dideliuose induose bei lai- kyti Seselhgose terasose ir balkonuose. i:-- Potorimos3 Jokiu budu rrepurkikite lizdines kaln. . rliui sufonnuoja {al metro ilgio.l Srrkiri. Laistyti mhkitu k nba- do temperatiLtos va[denju. 3<riolsioi quga: P:ri. TKS 2 arb:r geliq Zerrg.ri. l(enk6io'r. ligos: Jei per Salta $arui lapai buna rudai raudonos spalvos) ir IJlechnun iltoarei. gali uZpulti 11ematod.rzr:.:. rxa Asl) |?n iu t idtts Dcuginimos: Spororris paijldytoje daugin jrrlo lysveje (20 . phurksnii\ Xili prieiiiros ypclu- lapq veduokldmis.s.. koip tu viurdeniu arba drekinti or4 (--) P. m- duoja laprl lgastlli. /J/ecl augiDti fdvyni: Pietq Amerika. g\ sh per viduri. bakterines ligos.. liiZi{lius l.::a-{1ril aplinka. TaYyne: lr:--::: .r-. purus ir opslus Puven{.:. trpnitika vorartirklines erkes. . i.::. -::::::_:.. rrors kaj .: kal- jasi rugti.: :.:... . Jei reikia.: S:. leberinai llerai pa- Kiti prieiiuros ypotuse : kalrranlte.i:ucse autaniios )r.--i.irlelis neZino. . ir .:iaijara patinka iilt:r :: . ir per sarrsas orat. Pcldtinos: Rulis nar? slri( z?r/ iihcs. lengvos.:cc.rrrrJrrTJ artrnla r..\. dribsniais. buti.rnose patalpose puola skydamariai. ig prot6virp gimluosiuose miikuose: ieiman lsLechnaceae.-{raZu (nerisesrrqjc-kaip I81c) p.. daZniausirri jkyp:ri auganti ispuding.25'C) arba kero dalirnis..:-::a kuLnirute l. \'anl tltL l]1e.::k merro ilgunro plaiius Da paklotip:Fildq. : :. Geriousioi ougc: Sviesioje. Daugiru Silumos ir itiu drdguo oro reikia B iiems puikiems ougolqms luli br)ti toks.r.:. taii:ru ne vesesnirme llei l3'C ore. D.rnge ialta.i' . :a:as kxrrrbarinAs veis- drdlgia.Aspleinirun nidu-s Bleclurum Lizdin6 kolnorut6 Unksmen6 (t* Liadin(:s kalndnitts la\! skrotela Btr tarsi pihu|ilis. Douginimos: Sporomis iiltoje daugiuimo lysvdje. vasar4 dazltiau.-.-::.: kaip brornelija. geriau drekinti or4 (-) P.:r"nite-s (ls?1e -. Lrzdilrd . uuksmeriniai. 43).rtalpoje.r :.

I Cyrtomium falcatum Davallia PioutuviSkosis cidomis Dcvoliio IJ I E 4 L PjaunL'iskojo cirtol|io lapai blizga tarsi lakuoti. stand[s lyg odiniai lalapais.dralfa nrsiq laGeriousici ougc: S"iebiausiai paplitusios Daval. Kenk6ioi. smrlhis ir plunksniski. IS ti lauke. Polorimos: ItiD patraukli yrair Clrtal camoti 4dllrt nrsls (lapal panasus ipah[ts Caryota mitis veduokl9 (-+ P. Jo md4 arba sidabro spalvos plaukuot4 Sakniastiebi galima apriiti aplink molinl gdliapuodi. Tdvytlds Rytrt Azrja. Labiausiai paplitt:si veisl€ vadinasi 'Rocfifordianun' ir yra panaii i rapipalmg. Sausa- Loistytnos. Siek tiek panasus i builio. ligos: netai. Tuomet pripilti tq gdliapuodi mink. kambario tempeEh'lros vande- i\eimo/. Irdi- ja. C. 49191 arariesil. 43). tik- Iapapafihiai. valijiniai. Kraituose. Zinoma. o sulkdamasis pro gdliapuopapariio dzio sieneles ivalldeni purkfti augal4. Dcuginincs: Sporornis arba Salcriastiebiq gabalais. Per siltoje siei Zali. ligos: me Sildonq patalprl ore Tritryni: Kalanl salos. aplinka skydamariai. Sdjos indq su dregnomis durpdmis pastatyti po laprl vdduokle. negihrs geliapuodZiai ir iernes miiinys. bet ne sauletoje. Geriousiai ougo: Sviesioje paunksndje. pakendiantis v6sias patalpas bei Ziemos sodus ir visiSkq paulksng. dalltyti. hriie gana gieit isleidZia riglius dregname ir iiltame srndlio bei durpirl misinyje. 20?)). ir kisiau kaip 18"C. du. Bala0dzio . Yra dat vielra Sio puoinaus augalo prieZiuros gudrybd. vasar4 kas 2 savaites ideti Siek tlek trq. pavasari persodinti iTKS l arba P Zemg.a- l(enk6ici. vietoje gali apnikti skydamariai. drungno vandens. Beje.lr vienos. Pietq Afrika.14'C temperatnroje. rc gelia- o@8 dh nuo aplillkos tempelafiros lieti saikingai arba gausiai (kartais panardirti i vande. ir per sausoje nci! Daidau purkti. nci: snulhrs. trgiimas: Laistyti mir*stu.je. Ziem4 ne Siltesleje kaip 10 .sioje.sq iieves gabalo itin dr€glame g€liq lauge. kurio skylutd apaiioje yra uzkish. gerai vddinamoje patalpoje. Jo pai graZiai blizga tarsi polimoti. vdsioje. smulkiai dantyti Dcuginimos: Kero dalimis arba sporomis. o&6= tos lapai ne per tamsiau- Tai atsparus ir nereiklus augalas. gemi apklotas egliiaKais ir senais Kiti prieii0ros yputuDazlliau purkiti ir. trgiimos: Nuolat lieti minKnr kambario tempemtaaos vafl deniu (Sakriastiebiai niekad neturi jsdZind). Vanduo ganrodamas ddkins orE. Da\. Jos lapai tamsiai Za1i. jei tik patalpos oras pakankamai dregnas ( in iaknis. D aval t i ace ae.rugpj[iio mdnesiais priklausomai 198 . Nuo geguies vidurio Eali vasaroti lauke. todel ir kambaryje geriausiai jausis priri5tas prie kokio kamieto arba loislymcs.to.d) ir tr$ti kas 4 savaites. irj o ru- Kili prieiiriros ypclu- ir plunhdski. gali ret Ziemo- 40 . jei rcikia.dllia nariesii itin dailiai atrodo kabantia puot\. Gamtoje sis papartis auga ant medziq. siam augahd tinka plok<ti. skrtas epifitams (galima llusipirkti parduotuvdse). lau Ziemos Svelresnes. itit't !ia hulIatair Datallio drdEroje patalpoje. - + P. Subrendosios sporos nukelta ijq ir sudygsta. ieimtz Aps idiaceae.

pusi:lr lia[jasi .43). iick tiek plrukuoti.iirlr L..ruganiiq virilur?). lreaimos: t99 . Gcliousioi ouga: Visus . 2iern4 ir rudenine maZiau kaip I6'C).ki[I. :: :::.:: i. iisiauglna lahai ilgus lapus. :. TKS I arba geliq Zemg.. bel.lt dregnos. ip!ktsti. j j dreggos ::.. Kenk6lci. Douginimcs: Sporornis siaug. jei Kenkdioi. ligos: Jei oras Per srrrsiN. hislyti nrilZiau. ie . kas rretai pavasari persodinti I P arba TKS I Zemg.irtis uZsiaullina puses metro aukiaio -:.Didytnochlaena f nurcatrrla N{icrolepie speluucae Mikrolepiia I \fr# I)id|no(hIaena lctui jd t:klsi Iiktui dt aqndtD( ir iilta Subrcndusi nikrolcptja.llrienil ir stebetinai vei:r urelro ilgutio laptl i.: :: r:.ll]der!u.. Sipapanj dar priei 100 metrl pinr4syk apra- siais krs ul savaites po hr- pLrtipatrgiti. apvalaini . Lapai labai veiJris ir dide li.arba kero drliuris. Sxkuiastiebis kajp ir davxlijos ( ) P. .ja itin : : . trgiimo5: Lieti miuk(tu kambado ternperrthros v. !i. to deL ) Ctuntoje iis keisurs ir idoprp. Inirlklti.i illlrLrglrs.:51rn05. laikant vesiau.r- 45 Zinornu iios ieifios miiU k. kiekvien4 pa\':rsari pedalyli kems ir persoclinti j P. drzriiaLr purksti.-:::.:. )'paa .)...1is o&E' jaircikia laug vit.1-V.tos. :.::::s Ziemil llali. Jos lapri Svieszaliai. ::i. ru!:pJUCrO rnellesrilrs po tnrpLrt! Patrgiti. Seimot Dcnnsr uetlt iaceae. Kiti prieii0ros ypatumdi: Nuoht drekiuti or.i1tu. il1y laikyti : . kitlip rukris lapaj.lglLl botrllikN Torn. odiiki. : :' : .iokiLr .r. - Ii Kiti prieiiuros ypctumoi: Dairiilu purksti. tik- vrN sakllims ir estDt srlrsan onri suglemba vedriokles. Se '-'ri:rlpu oro visai imo: . ligos: PerdZiir. geriausia persodi- riai. (kiekvjeuas iakniasriebis turi tureti aktyv jai .je : . 198) jrgi plaukrotls.l (+ P.:iDe Pir- btdu ne sauletoje.ti l!bri Iengva. dre-qnoir !ilbje pat rhoje (pavasari ir vasar4 20'C.rs Mir^s (Thontus Moar. Geriousici cugc: Visus rretus iviesioje.l'iJLrsiri pr: ::.i. Tdvyne: Atogqzos. ir rrrioje.: :. )rlclys tun olrtr nuol.2. gali upnikti skydarn.LrLr. mal saLrso iildo- :i.:r:: ofa.r!r-gti. lqislymos. todel iigarina claug vanders ir reikalauja daug vietos.rll p. Dcuginimcs: Sporornis 20'C Zeureje arba kero da1imis.:r:...i Laikosi m! rudai rau:r_. --1e pauJpoje.1 i.Aro$'qzos. Jei xuga spxrdiai. 11arlt levyner. gegrZes-rugpjiriio mene- .:-. nukrerrta lapelirr i.riDbar)je augllana rier Microlepid spe/arcnt:.1.-1lt srieb!. Ziemq.

Kovo tugpjndio mdresiztis trgsti kas 2 savaites. p!q1ziu. Amerika. Birzelio meresi palaikyti po lietumi.evaitg truputi patrgsti. Tdvynd: atogr4zos. Gericusici cugc: Svie. tadiau Sakrys visuomet turi brJti drdgllos. Jos apie 20 cm ilgio lapai lukar9 zemy11. () t3siltoje (ziem4 ne vdse e- je kaip 18"C) patalpoje. negu i apskitalapg pelej4. pusiau irksmingoj e. Norfolko salos. Dcuginimcs: Sporomis. 6\a vandeuiu. TKS 1 Zeme (iinreti. kas s. lrgiincs: Visus metus lieti saikiugai. inkstpapartiliai. Gericusici cugo: Sviesioje. sporomis (siltesreje nei banguotais arba plulksniS20"C i. sag\ papardiu. kero dalirris.l kambariDcugininos: Dainiauniq augalg. rcdiau veisliq susiraiiiusiais.em'je). Is tikndrl si Pe/aea ruiis is pirmo zvilgsl1io ret rlepanasi i paparti jos lapai neauga ve- sioje. vengti nesusigerusio vandens oaddkle po gelia- roiiq. Pellae@ duokldmis ir gyvela taip negu daugelis jos miiko giminaiiirl: ne- ji ki. ligos: Kartais galima pauaudoti daugini. voratinklhes erkes.l ja0t kerus.dn ir lohoniiattte. Seimora N eph ro Ie p i dac eae. ir pa p r astam e gi l i apu odllj e. Kitos klmbarines Sios loislymcs. nes kitaip augalas geitai apmtsta. dregml mis- ktl papardius. kurias Kenk6ioi.folia Pellaea atropurpurea Ziem4 laikyti 15"C temperaltlroj e. Aushalijos bei Naujosios Zelandijos ir P e llae a atrop urpur e a 1i Siauras Amerikos atslparus Ziemai uolq papartis 25 cm ilgio raudonai nrdais lapais. i rot ndi- I lg a bp i s in kttp ap ar t i s tikras ialumos kriok- lls o&n'fu Labiausiai paplitgs iS 30 Sios Seirnos iS Kili prieiilros ypatumci3 Ziem4 purKti kasdiel. Madagaskaras. P e lae a Kili prieiiriros ypolumci: Jokiu budu nepurldE-L Naujai isigytus arjau- faL al a ia nus augalus kiekvien4 pavasari peisodinti i plokSdius indus su P arba P i. megstamiausir. kiekvienais metais pavasari arba vasar4 persodinti i P. TKS I arba gd- megsfa drdgmes. Afrika. kais lapais. ligos: rartais puola skydamariai. visus metus dregnoje ir Azijos. lbnk6ioi. Tai Pellaea viridis ii Pietg Afrikos ir Madagaskaro su puses meno ilgio lapais. 200 .'! loistyrncs. Nuo spalio lieti saikiflgiau. seimos riiys daugiau pa- naiios i tolimesoius savo - giminaiiius. Esama ir disiai atzalomis arba dalidesniq.je . toddl ji labai graiiai atrodo pakabinamuose g6liapuodZiuose. vieoas liq Zemg. Aus*alija.Nephropelis exaltata Pellaea llgolopis inkstpoportis Peleio Apslft lape felcjo dailiat atr. Azija. bet ne labai sauldtovisus metus Siltoje patalpoie. kad gemi 0utek€trl laistymo vanduo). " button Jam" . Kai kurios leidZia ilgas palaipas. . skydamadai. ir mazesir.apninka amarai.et\l Poslcbo: Itin jautrLrs in- sekticidams. mui. lrgiinras: Kovo siais gausiai laistyti kambado temperathros l - rugpjidio md1re- Anglai apskitalapg peldjq (Pe I laea romnd ifo Li a) del jos apvaliq stalgriq ir blizgariirl lapelirl taikliai va- f 6vyn6: NaLrjoji Zelandija. o vesa palyginti sausose vietose. Seimtz S inopt e r i dac e ae.

pavyzdiiui. '_. ypai tinkanti neSildornam iiemos sodui. briedlieles lapdi llusidaag tal\. Tit/ynd: Pietq Amerika.i ?n3 !=^-re k. veisles kero dalimis. ligos: oel per :i'-is'Mandaianwn' _Ci:rrcrrrrr' _:::Li. Vien Anglijoje buvo su- loislymos. Gerio. pusiau pav6- Ziudti. 43).Zolinirl daugiamedi! augalq sodininkystds ukyje. UZauga gana dide- vakarhds palarlge-s. Douginimos: Rusi sporo- i TKS I iemg.Pblebodium aurerun Phyllitis scolopendrium Auksuotosis flebodis Poprostoii hiedliel6 \'**}r/ Phleboditnt aureunt Gar. MaZoji Azta. kiekvienq pa- ririr. Dougininosr Sporomis ir daiijart sakiastiebius. pavasari persodinti P arba (+ P. Nuo geguzes vidurio - .. Parduotuveje bii1la Kiti prieiiriros ypotumoi: Apsildomame kimbarle daZniau purkiti pati augal4 ir drekhti or4 lfiti prieiiriros ypclunci: Dazrai purksti. CeguZes spalio m6nesiais negausiai trgSti kas 14dienq. Siaures Afrika. Parduon)ve-se bina veislirl graZiai banguotais.a'C. ir _.'Crispa' sa ('Garband'). l(enk6ici. (/n) Sis lrr= o nri liq lange. s'andis lapai isga.l1a. lietoje. pailgais. Pcf lapais. kal. atogqzq papartis plaLrlarotus.'Rrzaro M arg i nat a' ('Sakotajr iilto il per sauso oro la skydamariai. -:-.. kad Sakiiastiebiai biitq kiek islirrdg iS Zemes. naril iilliai. teir nr.l8'C. ber ir neperlieti. 3:eimat A sp I e n i ac e ae.. jei reikia.ina pa.l ginti rraiai vandens.-:i--::.':-:i dek leiiau augaDtis melsvai Zaliais p ol1.-.r sreb€tiiai gemi prisitai:io prie apiildomq patalpq --ao. silnt kaiq. lis. Ziemq I 0'C temperahiroje. 2ien4 Zaliuojanti paparti itir megu lailqti kambaryje.i. Japonija. bet neblogai jauiiasi ir ant iiaurires. JAV. pro- crincs: Persodinant 34imat P di ac e ae. G-iz::i-ri:i\e- 20t ..rsioi ougo: veis. pavyzdZiui. trgiinros: Vandens negaileti.-ais lapais. :esioje. Siarrdien vel tapo mabriedliele. l6vyni: Europa. Nors flebodis ki19s dra-qDq. Seniau si europilri.--::.1reolzrzrn' pladiais bal.rngumi.. jo ii krrta nesuskaiiillojama da gybe lio augalo veisliq.'Rdnosa C/rs lels negarsite gelirl paiduorarrz' ('Sakotoji looduotuvdje.e daugiau itiesos. toislymos. greitai au:'. lrgaimos3 Zemd nrri bi-rti rluolat iiek tiek dregna.:. i :: : kur neuz:esio-Einiai saules \-aL:arE megsta narlki pro g€liapuodZio dreuaZo slqlg. Geriousici cugc: visrs metus uksmiugoje ir pusiau ul$mi11goje patalpoje (puikiai tiuka iiatuinis langas). rytine-s aa & iki pat spalio mdgst! buti po atvift d.iiais i peraZolg mis. arba pana.rib . vasarq 15 . drekinti patalpos orq. Kai papartis itin smarkiai sulapoja. kol augalas tvirrai isi5aklys. o l(enk6iai. ji'). ligos: Retai. i .l: _. iakDiastiebi reikia pritvirtirti apristi nestora izoliuota viela irjos galus ii- Poldrinos: Jei briedliemargute'). ieikokite jos t6'). i kiikio letendles pa[aiius Sakl1iastiebius ir melyDai Zalius lapus auko geltonurno sporomis lusdta apatile puse.! sio augalo veislir. va-sari persodinti i P arba 'Clisadda' ('Kuoduoto- TKS I Zemg.= ::3i1rai 2aliais lapais r. iriai. Augimo laikotaryiu kas 14 dienq negausiai patrgiti.

Sis epi niame lcepielyje arba kabandiame gdliapuodyje. Siek tiek baoe$oti ir galuose lyg [kirpti. Priri5lq egzeinplioriq nercikia persoditrti. Madagaskans. Jq sterilus dengiamieji lapai yra Zali. 1 litui vardels ka 1/4 ipakavimc lGli pdeli0ro: ypctumoi: Bfltinai drekinti orR Retenlbe angloense. srsiclaro rudai mybes 11er4 jis visai juodos plokidios sponl neblogai jaustqsi skiedrisad<aup6. Jei tokios galiSics.iluostyti.visai kaip nat0raliomis s4jg pritlausonai nuo ld. giamdq lapq dilas arba kart4 p€t savaiq pusvalan.P laty c erium gen€ru pri' Sius i vi€n4 ant kitos suklauso apie I 7 ruSiq. iini. nuplauti ('+ receptas ratlros vande. sodinti i rupiq.Porsll'. ligos: rei oras Siltas ir pemelyg sausas.lygomis.ir P Lotlceriaxn Srantikus duburius a$a nilas de iS Lusono salos lietaus vandeniui. PlatJcerhlm dZiui panadinti i vandeni )Ta itin jautus bet kokioms chemhems vabzvisq paparti. og diaragiui geriausiai patikPladiaragis atrodo itin keisrai ir.vandeniu P.irgae: jie hput€li lveista Anglijoje 1808 meabilnoj9. be to.(Filipinq salynas). kwie taryo 202 . Peru. hgSincs: dmnpxtu MinKtq kambario tempe. soarkiai q uZdarame geliq Iange skfuiasi noo &iq papdaiq. Uq.tirpalu. s2). Apatineje jrl puse. Naujoji Gvindja. patalpiotas tvirtas kokio nors mediio kamiems. ilgio ir jauni btua plaukuoti. darnariai. nevaisilgus lapug pana. lapq apadias apninka sky- je kaip l6'C) patalpoje. Siltoje (Ziem4 ne vesesn6- Balandiio mdnesiais i vanileni ddti tuputi tr4tU afta ui dengiamqjq lapq uZkiiti tltai- - ru$jndio diiq naikidmo pdemofldms. Reiiau pasitaiko sutikti i5 Afrikos kilusi4 ru5i tinamajanc tirpale iinirkyQ iturpiq gabali uiien- aurodl'to tq$l kiekio. o tie. - Plaryceritt tr laru oe. Sertviniai. P Zemes ir putplasdio dribsniq mi- 3eimtz Potypodiaccae. krie labiausiai paplitusios (ir prilaiko Sakotus sporenro. gdliapuodyje. f6vyn6: Australija. Be to. Juos pdvalu atsargiai nukapityti arba. fitinis papartis turi kitus. kurie brandina spoms.bene lepiausios i3 visq) sius ir kaupia maisto me. visus metus l(enk6ici. birirl durpiq.I Platyceriurn t I 4 E & vie- Plaiiaraeis nas nuostabiausi4 - svyanii4 auga14. tad s:udaro tam tais.ba'. o hros. iSauga daugiau kaip metro PlatJccril angolense pladiais vientisais spoms auginandiais lapais. bet klotas stogo deryes.ni lieti i den. 0ericusioi ougo: Sviesioje pusiau oksmingoje' nesauletoje. ouvalius spirito bei muilo loirlynos. Jo qie meto ilgio lapai penains i Sakotus briedtio ant kurio jis gal€q augti ragus. Dcuginimas: Sporomis (respecialistui suo*oka) arba kartais iiaugandiais Soniniais ngliajs. laioo.Plat cerium bif rcatuttt' 'l.

puola amrrai ir skydamariai.mgpjudio mdnesiais po huputi trgsti kas 14 dienq. Erdviuos€ iiemos sios sporalgds./ f ?.Pteris Pleris 'i. kad soduose itin dailiai atrodo apsaugotq spordlges.o- peFodinant kerc dalimis arba sporcmis. kad oras biitq pakankamai dregn. vadina-si.rericd ir jos veisle-\ 7rbolineata' (srr blnlh! dtyties ruSis yra ieimot A c r o st i c h ace ae. trgSimos: Laistyti rnhk<tu kambario temperatiros varlderiu.iai atrodaniius senesnius lapus geriau nukirpti l6 -18"C. - Si- plitusios jo veisle-s: I 956 metais Belgijoje strkurta Zemyr. .1. Jarn reikia itin dreggro oro jie :luga krumeliu minirl sakia-stiebiq pirmiausia stiebi. Jeiir Aushalijos. Kai kada lapai uzriedia kra-<tus. Kai kuiios nrlys b^\t^juoste' Everg emensis' ir nuo 1890 metq gy- loistyncs. Si ruiis taip pat turi fertilius ir sterilius lapus.4/8r l'aed'. ziu iiilgai lapo) bei ' Ro''en''drba' Wi ns ett i i' (ir viena.langg ga)i laikyti ypad graii4 P teri s q uadr iaurit a nds vaisilgqjq pusas pakra-(diuose iisidesdiuruii arba jos veislg'. ir mar- - aurita tr Pteris i/orrr i. Potqlimos: Nelra. ialialapds l2"C).r) visus metus laikyti 20"C temperaturoie. k4 tik sudygusiu-s papardiukus bntina sodinti ! les panaiiais lapais). pusiau [ks- rb cretica taisingi i 203 . Daugininasr Pava-sari TdWn6: AtoSr4zq bei vidutiniq ahogr4Zrl kftitai. vuoj'atttt' Vi ctor iae' . Gilininlq itin ndgianti o&n' Siq) tarpsta vier se ir vidutiDese galapiq. ir kita i petid. uzauga[ti !u iS tolo matyti. Pteris e sifonnis 'Evergemiensis' (knirdje) il' Pteris cretica 'Albolineata' (de!inije). Tuo. ligos: lei oras per sausa-s.]is Zavus mazalapis papartis. Jos pavadini: ma-s kilgs ii graikiiko ZodZio Pteron = sP tn s. atogrq:ose. Labiausiai paplitusi lios gel1. iiem4 laikant vqsiau. kad net pasis6ja gretimuose gdliapuodZiuose. millgoje patalpoje. drdgnoje. Apati. heris cretica gali ijemotj vesesoeje patalpoje (dryZuotosios veisle-s l(enkdioi.Turintys uzdar4 gdlirl pagesdus. Labiausiai pa- il Silunos. trumpus. VidurZemio jiiros pakantes.r^s! taip tik atjau0insite augal4. ir il. tevaisingus. Jautrias er?l kuo maZe-snius geliapuo- ruils (Pter i s qua dri- diius. F'teris etlsifo .liapuodZiuose (ue epifi tai).rsi aukityn. Visi Siek tiek dantyti. Labai svarbu. Prerls gentis (apie 280 m- atogqio- nevaisingi lapai auga ant l5 cm ilgiojuodq kotq. pteris Iabai remegsta skersvdjo! Prsris . Balandiio . o veliau palinksta galais - lapai ii trurpq poze- tad labiausiai tinka iiltnarniai arba specialis paparty[ai. vaisiugus. iie papariiai auginami 96tai nevaisiugi lapai.ryiKai iali^ Pteris tre rt/z ii Naujosios Zelandijos met jie atrodo lygiis. lieti maiiau. Sios gerties papariiq yra ir dideliq. Va-sarq Zemd turi btti nuolat drdgna. Ple- Gericusioi ougo: 5iltoje. kuriq susidaro tiek daug. turi dvejopus lapus: Kili prieii0ros ypctunci3 Kartais purk{ti. pavasari persodinti i P iemg. Beje. Jaulrus. ir mazq. kadjie iki I metro aukSiio.

PA1IUIES .

Jei jis pradeda puti. Be to.1sys. magnio bei silicio junginiq turindiose uolienose ir puvenq bei geleZies turtingame atogr4Zq giriq nudonajame dirvoZemyje.? shitl gto n ia) palmitl lapai ar. Savo girntosiose vietose palm€s auga ivairiame dirvoZemyje sm€lyje. i3 htriq randasi spah. Kos 300O iinolinr opie polmes rlriiq ir Tikai augdotttos natirqlionis sqlygonis palnts sukranta i burbuoles panaiius iicdyrtus. SiurkSdius lapus. ilgoiniui topusi neolskiriomo Jurg nomg dolini. Gamtojejos veia ir drdgnuose bei rltksminguose atogrEZtl slenirl tankumynuose. primityvesnitp augalq. step€se. Botanin6- liil. lieka nesubrendusios. ir 3000 metnl auks- tyje Zaliuojaniiose kalnynu giriose. o patalpq oras sausas. Laistant reikia Ziiu€ti. gydomasis Kokoso rieiutos . palme Zuva. i5 krio randasi nauji lapai. 205 . Jq sdklos yra vienaskiltds.Polm6s - lqi dolelyt6 pierV i[rg iavesio. augdamos ribotoje gdlia- spinduliU. I I e veltui patalpr! architektai taip megsta Siuos atG. kad vanduo nepateltq I palmds "Sirdi". dykumose ir jirq pakrant6se. rapipaLng ir sabalpalng). durpZemis. didinjie go taurumo |rrpins augalus suivelnina modemi.l stiklo ir plieno konstmkcijq 3alt4 spindes!. brandinantys sik1os. Lruias privaltt visus rnetus laikTti Siltoje patalpoje ir net vasarq neisnesti i lauk4 (iislTms l/asftingronia. huindios kietus. geriau pakelia saus4 orq. Veduokli5l'qjq palmirl dideli lapai iSgarina daug vandens. Palminirl Seirnai priklatuo apie apie 20O genditl.rles spindu- Jq esti savanose. Ji goli nuplaulai jura tukstatl iius kilo etr!! ir iSdygti t o I iu i a us i o se pa kr at1 t i se. o Plunksnidladq (chamedordja) lapai pailgi tarsi papardirl. puodZio erdvdje.toi didiiuli snkla. TKS arba g€lir1 Zem€ su smelio bei molio priemaiia ir ypad speciali Zem6 palm6ms. palm€s labai nemegsta pad6kle uZsilikrusio vardens ir Saltos Zemes.oti vaisiai. grqzq pakraniiq romantika dvelkiandius. nepaprastai jautrios Saldiui. ant kalkakmenio uolq. kone lygiagredios. tod6ljas reikia daZniau ir gausiau laistyti. tadiau visos jos Siltqjq kaitq dulros. Kambaryje Zydi nebent chamedoreja. Jei dirva perdZihvusi. tadiarr bemaZ visi jo tiesiogiriq vidudienio saules bi- . Rr. Veduokli6kUjrl ( Lv. Cia rasite iSvardytas kambariniq paLnirl ruiis. bruoisi )le putKus olqurgl augalal taoal megsta Svies4. o lapq gyslos ilgos. visos kitos kambariles palmds. Svelnialapdms reikia dregnesnio. Joms tinka paprasdiausios mineralinds bei silicio junginiq prisotintos asiuklin6s trEsos (-+ receptas P. lapq fonn4 palmes skhstotros i plunksni5kas ir veduokliSkas. Sis i svogiinq panasus sustorejgs uglis turi auginio krtgi. irna nlduoti laprl galai. 52). nutviektose rySkirl sar. Bendri polmirp prieiiuros je sistematikoje jos priskiriamos prie ankstyvesuiq. Veilns lapq kLrokstai dainiausiai i5sidestg tiesaus.rga beveik apskrito- mis vdduokldmis. beiakio kamieno vir5uje.

ieimoz. Polori|rrds3 Paklojus t4 dembli Si palmd Sals l(enkdici. lrfiinas: auga iki 30 merq aukiLaistyti vienodai. Douginimas! sdklomis 25"C Zemdje.siais po truputi trgsti kas iijos sejinLrkai su 2 .6 H J = Archontophoer x cunuingharniana Areca catechu Areko a Archotxlophoenix lialuviiko para<linino ko! kas neturi. apninla voratinklines erkes bei iil- 11e-su- netgi . siai atpaiinti galima G to. Persodinti retai. c nninghd iana at$abe[.iddj? tabako. gr:'k(tis ir pluuksniSki. Piehydiq Azija. fdvyn6: Filiphai. pais. hov€ja (Howeia. 206 .1 branduolius reoka. ddl pavadiiimo j4 galima lergvai supainioti su A c ant h o p h o e ni. Orus ir Zemd tuti buti nuolat drdgni. vi. ligos: Jei oras per vesus at per sausa-si liaujasi augti. Savo tevyn6je !i palmd uZ. skydamariai.rduodami palygillti ma. bet ne sauldtoje.22 m auk{iio. bet De sauletoje. palminiai. gambyro (toks kvapus augalq ek\tralftas) ir betelinio plpto (Piper batle) lapq. Gedcusici ougo: Svie.4.me iI iiltame geliq lalge arba iiltramyje. ligos: Jei oras Siltas ir sausas. bltinai iiltoje (daugiau kaip 20"C) patalpoje. -+ P . Daug kas jas dar tebevadira seDes0iu p av a diniw S e afo r t h i a'at ba Ptychosperna. palmi- Pqtorintos: Jau4 .c hontophoenix pllmg galtma lengvai supainioti su tikq todzuojanti lqamtomeji T6vyl€r Rytq Australija. 2 ar'm geliq Zem9.t. ii kuriq veliau ra:rdasi raudonos uogos. asajos rniiinl. Sios nriiqs palmiq plur*suiiki lapai su amiiumi eilra plat)t. 43) ir kuo dazniau nis palm€s ilgai negyvena.4la. plorri. Geriousiai cuga: visus metus Sviesioje. 208). kadjos lapq galai atodo patalpoje.s.209) atba C hrysalidocarsioje. o veliau tampa Kiti lfili prieiiiros ypclumoi: Dazniau purkiti.l4 dierq. c&n o@n' Vyrcsnio anlZious ar. Ar c hont op h oe nix ta fiS auga 18 . liTiimot: Oras ir dirva hrri bnti nuolat drEgni.jusi areka subrandila vaisius (riesuhrs). Jei reiki4 penodinti i T.prr (-+ P.urt suolelio prie lango. Sios lielcrakrmie- moi: Bfitillai &6kinti or4 (+ P.sr.iildomoje &uginimo lysvdje. Geriau(iiem4 ne vdsesndje kaip 10"C) sus metus Siltoje pbne (Euterpe). ka a!rodo \ isai ki@f. Pas mus paprdstai dZio rugpjniio mADepa. Terji iS.D0ugirinta5! sdklomis ii Australtos. l(enk6ici. Sudygsta augalliia maiiau ZiI1oma tiiirni. ieimoz Are caceae. toddl rudelli geriau pasrrtyti | lviesi4 laipting ar iiemos sodq. Labai nemegsta lyg apkarpyti. Kartnis (bet labai retai) borrnikos sode galima j4 pamatyti suaugusi4 .ldislym.t levaldos mdlynumo Ziedais. Paddkte vandens iiuKtu n@alikti! Nuo balandiio iki rugpj[dio kartkariemis po hupu- ti trdti. gamhasi tam purkiti. jeigu lailor neatsiduria drdgft. Be a. Ciabuviai jr. Matnilctjaus saloje (Maskarerq salynas Indijos vandenyne) laislyma!.r stori. lpad kai prasideda Sildymo sezonas. sauso Sildomq kambariq oro. balariio. Ii pradZiq tie lapai prieiiOros ypotu- - b[o. po2-3rndnesiq. A recaceae. pjau-sto h p. Gamtoje petiydd.

ieimlz niai. kol jie dar neiisiskleidd. iio.r vietos. Geriausioi ougo: visus metus iviasioje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip l8'C). pinai. vyriiki .Zelio rneresio galirna iigadaugiausiai2mauldllesti i laukq. apnirka voratinklinds erkes. Nuo biriieduotas. Vasar4 mes kamienas tiesus. ios svorbiousios tikslos yro dougininrosis.l -{dliu lan-cas arba r:LnrLs. atrodo tarsi negrabiai apkarpyti joks kitas augalas tokiq Deturi. kad ji perdZiutrl kui vrndeni tuituojau iipi. Ar e cace a e.Caryota rnitis Chiunaedorea elegals l(oriiotu 6rokiiioii rhonedor6io c&n' IS 27 Karijotos lapai atrodo tarsi eeruhiai apkarp))ti kas daagiau tokiL! neturi. prieiingai. gali praddti puti Sakrys. - ie Graki iio. Lapai ryikiai zali. ligos: Jei ora-.atzalomis. Kambaryje neiydi. plunksniiki.i T arba gdliq Zeng. pusiau liksmhgoje vietoje. permirkus Zemej ilna ru- t$1fl. dkr.rs. tankiai kiek vesesnj oq. ieimaz A re cac eae.rbiausiai bet ne sauldtoje patalpoje. tai8i kitq. taigi &lnsiai ialiq vaisiq neiiaugina .mynuose.juos galirna pamatyti neberlt botanikos - kiek nereikia. persodinti iT. Jos lapai plunksniski. tik ne i saulekait4. Padekle - JAV alrl('siiau). Sviesiai geltoni moteriiki Ziedri nepaprastai kvaprrns.tiLNuo pavasario iki nrdeDs klls savaitg po tru- purirrgiti.se.Dcuginimos: seklornis niai.mdgsta 20'C. todel l..bekvnpiai. Ziern4 giflti plon. ypad pet tamsioje vietoje. paly. rugsejo menesiais k1s 3 savaites kovo Pclm6 doug i6- lfili prieiiiros ypolunoi: Nuoltrt drdkinti orq (getiausitri kas dietq sukelti rukq). kai sakDims tikai Siek tiek patrgili. P.Ls.Jgitl]n|l kambaryje (Europoje lluo 1850 metq. o perliejus. pdml . verii. lrgiimos: Zemd turi brlti lruolat dregna. duoti viril'llr6s. Neseniai imta prdavlrelj Chanaedorea clzldrdalrrt ii Meksikos ir Havajrl. Java. llenkdici. r€ja Zydi per gausiai.iri. iSleidzia daug ugliq.ru apkarpykite Ziedyru-s. 9{ oliduodq s6klp brondinimuL ner.fyje iiau. gali apdkti vomthlliDes eikes. trikst. I naujo gdliapuodiio dugr4 pirmiausia negailint ipilti ivyro. o&6'dH liSios iities grakiiios paliiaurilis langas. Labiausiai tikq 207 . frgSimcs: Zemd privalo buti visuomet iiek tiek drdgna arba Dermirktu. PersodiDti tik tuomet. fdvynd: Meksika. Gvate- penlelyg lrusilptq. klriais gtrlima dauginti. iilt- Geriousioi ougo: Sviesioje. Jos lapai tamsiai Kifi prieii0ros ypclumci: Dazniau apipurkiti. puSlasiio dribsniq soduo. palyginti ldtai. l(enkdioi. (+ Adre-sai. TKS 2 arba gdliq Zem9. be to dvinamd. perdiiivus arba. Tinkamai priZiurima iydi ir kambaryje. arba smdlio. P.r. kdip ir visrl ougoly. Douginimcs: Sdklomis (-+ Adresai. iios gentie-s rusiq tik Caryola t itis ^. Fili. o pakri. Ji vieua ii uedaugelio palmiq. mala. gracirgai nusvir9. laisfymos. Jei reiki. auKtesniq mediiq Seidlyje. 238) arbir f6vyn6: Birma. Orir-s turi bfrti visuomet drd-cn. Gamtoje grakidioji chanedoraja luga neizengiarnuose Meksikos ir Gvatemalos kal]lyllq giriq loistyrnos. Polctimcs: Jei chamedokad augalas iali. 238). karnb.Jis lerrorite. Auga tarsi kruna-s. Ti1)kamai prizi[rirnos iiauga iki 150 cm auKdio ir suformuoja tokio pat skersmen^s laj4. kurios Zydi dar visai jautos. ligos: lei oras per saus.i i c ha nedoreja iydi dar visai j au na. per sau-sas. geriausia .

ligos: :ei oras per saus:Ls. Parduotuvese jq galim:r isigyti jvairaus arniirus ir dyd_Zio. huis padeda riq<utui nudaZriau apipurkiti. ilgainiui l(enk6ioi. Tdvyn6! Atolr4zos.3 metus persodirti i TKS 2. M6gsta ntal. kaip dregname iilt. vimetus Siltoje (ne vesasneje kaip 16'C) pasr._lrQiimos: /-eme rrl dregna. I\469sta saulekaitq. taiiau uuojos skiriasi iviesesDiris. gelionri zaliais seuesl ais l:rpais ir vasaftl iisprogstana jais naujrl lapq verpstais.. ligos: Retai. l:dislynas. l(enk6ici. P. tadiau vasa- iilta. gelsta arba ruduoja lapai. triksta Sviesos. pahnirl arba geliq iem9. 238) arba kero dalinis. plauSetas shroksnis. 209). pabnike. Dils.6 H = Chrysalidocarpus httescens Cocos nucifera RieSulin6 kokospolm6 J e. De1 saLrso oro mduoj:r l:rpq galai.r jiems maisto me- po pleq ti iieiSli. k s savaitg - po truputi patreiti. Apatiniai lapai nuolat dZiilsla ir kelrta taip susidaro kamienas. toddl gali tnrkdyti augd jauniens augalams. tlraglllas ir Silutttos. lometq.ls lepiam augalui pravartll irengti dirbtini apsvietim4 ir ka-sdier apipurksti minkstu. --> P. "+" Nuo kovo iki mgpjr:riio pradzios ka-s savaitg po c&6'db Pas mus parrduodarnos Tai bene labiausiai paplitusi kambarine palm6.^ -. ygons.ro Va-sa14. Madagaskare ji iiauga iki ir kanbaryje ar. Kiti prieiiiros ypotu- l0 m auki6io. toddl aughama kambaryje ji niekad nesubrgsta. Beje.<uto kevalu yral lengv:rs. kaip plaukti jhrd hrLstariirrs ki.galima rediau percodinti. jei darosi sausir-s ir kietas. dar neatsiskyrg nuo riesuto. dr€gmes ji kilusi Pclcrincs: Ziern4 iiam ii atogryZq abipus Zemes Tdvynd: Madagaskarns. zydr rt duod:r vaisiq tik bhdama keletos menl. d:rugiausrll Kiilp Kr[mil.1 --ts^ plunksriiki. A re t'ac' eae. kospallmes tai srnulkr-ts jaud augalai. Siltoje (re vesesndje kaip l8'C) p.llne savo levyne-s i l. i\leidiia at- Douginimcss li sdkhl (kokoso rjeiutq). trgiimos: zelne pn!irlo Dlth tlLiolJl rugdrd$ra. lida car p us Zalas. Pclcrimos: rrr. lato drdgnesdame ore.ens panasi I hotiq. KokospaLnei reikid daug Sviesos. labai puoi. esalt geroms sa. Cr. palml- - talpoje. puola amalar. pauDk$dje. kasmet uZauga po 20 cm. Miisrl orirs drclFas ir tvankus. Douginimos: seklomis (-+ Adresai. Geriausici ougc: Sviesioje. pusiaujo). lietq. Jei Dutl lruollrt ji pakankiLmai pzrddk]e. ziemQ kas dienrl apipurkiti.rtalpoje. bet ne sauldtoje.1 sa moi: Nuolat drekinti orq. Lapai i^ -. Zavumu ji prilygsta hovejai (H aweia. iilhr v:mdeniu tuometjis ilgiau gWe- ieiman nial. 14 Senau p$mty- Loislymqs. Geriousiai ougo: Sviesioje.rginatnos ko- rnrpurirrFiti. krnituose kokospa}nei bei iilumos (juk birZelio pradiios ii4 pnlmg galima laikyti lauieimot A rec accae. kuris teikj. diiagas. Bute. Kas 2 . /-\ A tR \-/<l^L\Es Chnsalidoca. Po lygiu iiotiniu rie.rpus lutes. galima netgi palikti iiek tiek vandeus 208 . klirnate. BalandZio sejo mdnesiais Xiti prieiiuros ypctumqi: Butinai drekipti patalper er4. Pas mus supuna ne taip greitai.

lq ir turi geliq vitrirus su drekinarnu oru . mei gerai iidZiili. Prdek- niau apipurkid.mariai.rntie. Ziem4lnistyti vesiaLr).rZinti ii eugirno. iuki!. 209 . ruduoja lapq galai. pusiau rikvrirrgoje. l(enkdioi. skaldos arba p[sto molio. UzteDlcr Gericusici ouga: Sviesioje ir liltoje (ne vese-sneje kaip 20"C) patulpoje.rtrgiti. apninkr vomsioje. krtrrietra-s viena-s. Jei padekle Jieka to. pripildyl4 Seimo: zlrcraccac. Jei reikia.1 pat rlpq or4. Megsia ii1t4 dirv4.43).s lapus rei- iiek tiek maZiau.}fi Hav. palmil]ral. trgiimcs: biti nuolat MaZiausiai drdgra..s iems gelininkams. tmputipatrpiti. Abiejq iiq paLniq wcia be Parduotuvdse dainiarsiai pilnatysite dvi jos {riisl 'rh le susikaupusi laistvtno o&B' tiktq ne Kokositlis nikracelis tgsta [aboi drc]n+ o] q. kadjai butrl lengviau kvepLroti. taiiau Zienl4 prdvaftu j. Mdgs- u (dienomis iki 25'C. i Siaureis ryhrs nuo Sidnio).l dazlliau apipurkiti. - dZiivu-si Zelne. o tiems. Horr. Iiauja-si augti. Kovo Si4 palmp nuginti geriau pr:rd ed. tirkliles erkes bei skyd:rjokiu bidu nesruletoje vie. Jei per- noi: lapai pluDksniSki. DaiuiaLrsiai jos auginamos kaip knlmas. naktimis g. gemi ir gal6s ilgiau pa-silikti. pavasari ir vasar4 kas mdnesl po ka uuplauti dmuguu viurdeniu.st ar ia n a_ Iorsteriand i Holnoreano . Jei dirva per ruis mikocelis jausis iitiqs Salta.Lrb:r Zietnos sodus. ligos: Jei orurs Geriousioi ougo: Svieper sausas. v:!rdenj tuitLroiau iipiltil nrgsejo menesiais kas savaitg po tnrpu.je. ti p.. rnolio bei durpiq nys P.ra lorster iana avga spuiiau ir daugiau keroja i ploti. Senasnlus augalus nLro geguZes pabaigos du kartus per nT enr. to. geriau iine-iti i huk4. leisti Ze.ji geri:ru sodinti ididesSeimo:. o Hou. Saugoti nuo tiesioginiq saulds spinduliq.s apdulkdjusius palme. paLnini puod4. I atl[vt\ augalLls sruku atskirti. tik velisrr juos galirnr rrp.eia lo r. P la i iai i lsi ke roj s i Howe io Ot. Lusiai Zali. (+ pieii- pusto Douginimos: Sdklomis (25 . kas2-3metuspeNodinti i T arba TKS 2 iemg su putplasdio dribsniais. kas laiko d:rugiau iepiq auga- Douginimos: Seklorris (30'C Zemdje). Be 180 cm. bet tuomet beveik liauja-si augti.. Jei reikia. Tenai kokosi- Kiti prieiiiros ypotuHovdja paly8inri Aerai p:rkelia sausil Sildomr. Zemd privalo ir visai ne- nesusigdnrsio valldens! daug ivie-sos. Ypai megsta minkitil geguies lietaus valldeut.rukitesllis nei nuolat dr6l11aune ore. Trivynri: AtogllZq BrazliJa.e i a be hnor iana arpstr letai ir labiau tista aukityn. tr?iinqsi Lieti s!ikin-sai. persodhti i T arba TKS 2 Zern9. ligos: Jei oras pet silusasr alplulKa votatitrklinas erkds.4recaccae.Howeia Nlicrocoelurn rveddelizururn Hov6lo Kokosinis mikrorelis \-*. lfili prieii0ros ypotumci: Ziem4 brltinaj daZ- loislymqs. uksl]lrn-{otl uZuovdjon. juolab kad retai krda Polqrimos: Kokosinis mik'rocelis ilgiau iigyvens uZaluga . Tcivyn6: Lordo Hau salos (Australija.30'C ierndje). Svarbu: i naLrjo geliapuodZio dugl]4 priberti senq l(enkdici.rli bhti Silurn:1 Pclctimos: loislyncs.

apl 1lka voratinklhes tiik. UZpuolus voiatillklinems erkems.30 cm ploiio lapq ve- lfiti prieiiriros ypolumci3 Kuo daA au purkiti lapus. tadiau ne saul6toje.jau iiq augalq lapai atrodo lyg apibaxstyti miltais. prie-ii11veje).rcelsa. Kenk6ioi. rudais piaukais apaugg lapkoiiai laiko i!ke19 aulcityn apie 15 . gzrli sutrikti augimas ir paruduoti lapai. Tai puiki ir prilimaffli ter.chloroze. Ziern4 riensrs) ir Robelenio fi1:. -^--2.nrrilis yra :rpie meffo aukiiio ir Iabiau tinka laikyti kambariuose. Geriousici ougc: Sviesioje. Rapr)aLma C&B taryt nr dvelkiaToli aisiais ^)\tais. Jei reikia.arir- lqistymor. Jei Zemd per lalta arba per kietas vanduo. vos uZauga 1. trgiimas: zeme turl DuLl lluoli]t dregna. iiemos sodai. vasar4 Siltoje. tadjam labiausiai pa. lrfiimos: Pava-sa4 ir vasar4 lieti gausiai. Nuo geguzes vidurio gali va-saroti pusiau pavesiigo- Geriausioi augo: tabai iviqsioje.ja. ligos: . ir blldamas senesnis. triiau ne pelmir- .eae . kaip amerikiediai jq vadina. dazniau augir. oei patalpa sildoma kasdien).Lsrl bei vdsiq ni).. Ii l3 Zinomq Procnli riiiiq kambaryje ar. o issiskleidg turi baltas gyslas. kuri dideliame puode uzauga net iki 2 m aulc<dio. JAV rapipalme tokia m6giama.4apis e.ikut (P hoelxir roe bc le Pinnosios dvi auga paiygillti greitai. Dougininass li seklq Ziemos sodq puosmelra. ieimoz Arecac. hrikiai 2t0 .YI E = Phoenix Rhapis Finikos Ropipolm6 J A.4ris . - tedaug. -> Duotrauka P. apserga to. todel joms reikia itin didelirl geliapuodZiq.fukitos ilgi. (iildoDroje daugiDimo lysRobelenio firikrs.nrgpjDdio mdlesiais po tmputi tryiti. be Kenk6ioi. persodi11ti iT arba moliflg4 sodo Zemg su smeliu. Rhapis yra vienintele palmiq gentis. persodinti i T zemg su puQlasdio dribsniais. tinkdti bonsrl darybai. Japoni.rginamos trys: datuli:ris fiDikrs (P h o e n i x dacty I ilar a.rael. Jei Salarys nebetelpa gdli:rpuodyje. palmiT6vyn6: Laosas.lei oras per sausas ir per iiltas. Maza[ge pa]rnd Rr.s lapai yra siaulesni.5 ar 2 rr.jie pagelsta. Beje. !$akitesni ir vesle$li nei R. Ziemq vdsioje (5 -10"C) patalpoje. gai. k-usi. R apis r/rrri. loistymo5. palminlal.r galiq langai ir iilti - duose. lflrios atskiiamos nuo molininio augalo ir pasodirumos. 64). jei tik ten nem skersv6jo. duokles. Megsta labai je vietoje lauke. reikalauja daug Siluper saumos. Jei oras s6-s. ligos: Jei vanduo per kiet -s. Iapai ima ruduoti t dzinti. erkes. kallarjtris fiflikas (Proer?r-r . l5'C) patalpoje. T6vynd: Kinija.rugpjudio menesiais po truputi Balandiio patrPiti. o Rlla lrrs ?.sd. kad daugelis sodininkystes ukirt augina vien. pusiau pave-singoje. Paln' icilna: A r e caceac. liekni. visus metus iiltoje (ne vesesndje kaip dregnq or4. ama iiemos so- jaudiasi laiprirese. Kiti prieiiiros ypotumci: Dainiau apipurkiti Gepries . Phoettix roebelcnii c&6'ds - ilin puoitxus kanlbdrinis a Ealas. "Lady Dcuginirnos: S6klomis arba ata[gomis.kvienos.

ligos: Laikant iviesioje vietoje pa-sitaiko retai. Meksikoje. Balandzio rugpjtdio manesiais Ziemq resioje (10 -15"C) pa'. Cantoje jie b[Da apie meto skersmens ir 25 metrU aukidio.Sabal Washilgtonia Sobolpolm6 Voiingtonilo c& Jrl Palnei Sahal. persodirlti i T arba sodo Zeng su tinga.rlima iineiti i iilt4.trip. Voiingtoniios komienq iuosic senv opoliniv lopq liekonos.t- sm6liu.uriiq ruiiq ir msiq su galingais iiarnbiai augardiais kamieMis. GeguZe-s rlsys. Vasingtonioi reikia daug vietos.4 rccaceae. krllnais aug. ninor reikia doug iuiesos. gali apnikti amarai ir paruduoti lapq galiukai. iis kilusi i5 Mel<sikos. Ji pletojasi labni greitai ir dideliame gdliapuodyje netrunka isaugti kokiq 2 m ploiio ir 3 m aukidio. nuo geguZes vi- - 2 . i kuriuos galima susiZeisti. merrrs (y lcislynos. gerai vddharnoje. o kaZkadr. Rniis Sabalpalnretto ii nunylorsiq senq lapkoiiq likriiq uZsiaugina graZq stiebq. Siuo metu jq itin daug Kuboje. Seimaz Ar ec acaae. Nuo gepgZis vidurio iineSti I lauk4. Ziem4 tik tiek kad reisdZiotr! Sakiul prlmrrl rusrs uK kas 14 dienq iiek tiek palaikq tit*a laiky. Pietq Amerikoje) iki Antilq. - lliti prieii0ros ypctumdi: Jei rcikia.rlijoje. Washitgtoniaflifera pilkai tali. kad praeidama-s denijq Meksika. trgiinos: Vasar4 gausiai. Kalifor. kad jai reikia aukito b erdvaus Ziemos sodo. Rusis vos 21']' Sabal thror aukiiio krimas. daugiau rugpjtiio mene-siais kas sav. ligos: Jei oras per sausas ir tvatkus. Abijos puikiai tinka Ziemos sodui.s istorijos epocha). Ziem4 vesioje (10'C) patalpoje. pahni- Tdvynd: Arizola. fod6l Amerikoie ii vodinomo "cpolinio siiono pqlme" (Pelliroct polme). setlesllius rediau persodinti.jos. SabaL Woshhxgtonid ntitlor r\ii galilna ii rtlifere Kalifomi. l(enkdioi. - Atsolgioi: vaiingtonijq lapkodiai apaugg aibiais spygliais. o Dougininos: S6klomis.ritg po truputi patrtriti. jos v€-ia nuo Venesuelos (Vidurio Amerikoje. lrgiimos: Vasar4 gausiai. Loislyncs. C& purKr Yra bekamiedrl. Ilgainiui ji Kiti prieiiiros ypctu- )r L1m tik4 trlmpa tokia dideld fu sto- r) gtiuZulas. Atolriq Ameri- Geriousici cugo: Visus pai Ziem4) labai s\ iesioje. kas negaleq jq uzkliudyti. vavr4 iiltoje. ti kambaryje.a1poje. Seimc: . Geriousioi ougc: Sviesioje. va-sar4 iiltoje. Dougininos: Seklornis iildomoje dauginimo lys- r. paunrq esunr aple durio g. Lrbai remdgsta sauso Sildomr] patalpr] oro. Siai palmei tiri<a T arba molinga sodo :eme su smdliu. saulet4 viet4 lauke. jq buvo ir Ir. mioceno laikais (tokia Zemes geologine.trpiti. |lasiirgtifir- - plbaldyti daugilti irgliais. o Kenk6ioi. totxia robusta lapal sini Zali ir Zvilga. Was h ilgt oni a ro b usta mci: Jaunus augalus ka-smet. taigi Siuos augalus reikia pastatyti kaip metro ploiio giliai ipiautais melsvai Zaliais lapais. Ziem4 nedaug laistyti. palmi- TdWn6: ka. niai.

Dougelis ncuig veislig puikiousioi veio ir iydi ont poprosiiousios polongds.lle visoms orchiddioms butinos iiltnomis orbo gdlirl vitrino. ORCHIDEIOS 212 .

IpratusiU tenkiltis paurksne orchiddjq lapai tamsiai iali. orchidejos auga ne g6liq Zemeje. ir aprupintq augal4 maisto medZiagomis bei vandeniu. ir prisotinta-s oro. iikalotuose kalnq miilarose bei uoldtose Azijos ir Vidurio bei Pietq Arnerikosjrrq pakarrtdse.alt uolq. ir lengva-s.lelygu kur auga. v6sesnis oras nakti. Augirno b[dai. nei dauguma karnbario augalq.jq ieirna didZiausia: 750 gen- bruoioi Pirkdarni orchid6j4 bttinai pasiteiraukite. Orchid€jos auga dvejopai: o Monopodiniu budu (su viena Sakojirnosi aiimi) augarttios (Phal a e aopsi. Beje.aug dZiaugsmo teikia Zydirrdios sanpaulijos bei klivijos :uba kiekvieuq kovo rn6nesi Ziedais apsipilali'ti C o el o gyn e. keleta-s ruaiq Zerndje. 213 lstriiai . V6lyv4 va-sar4 ir rudeni. nauj4sia-s garsiqjq orchide- Ziedai pasirodo ugliq galuose arba ioluose. - Ankstyv4 va-sar4. kurie kaupia vandeni ir maisto rnedZiaga-s. joms reikia daugiau vanderls.lengviausia laikyti kambaryje. kai irna pdsitaikg prie mrr. taigi gelbsti Siuos puikius augalus uo sausros. Lapar liuiji3kai gysloti ir daZniausiai bnla lygiais [<ra-itais. svarbu. 238). Bet jei pavyksta praZydirrti iviesarne ges Cynbid i u nL arba Paphiopedilwri tai jau !ventd.6'C. nei sar ds atokaitos. kokiosji n-riies ir kaipjE priZiurdti vesiai. Orchid6jorns tada reikia daugiau iviesos ir rnaZiau vanden-s.221). drdgnuose. iislTrus arnZiDojo ialdio ir ledq surakinta-s poliariles sritis bei uegailestingai saulds i5deginta-s dyklunas. Siuose puslapiuose kaip tik apie juos ir bus kalbarna. substrato ( ) Adrcsai. daug iviesos ruderri ir pakalkamai dregnas oras. o tos. o naisto inasi puven4.srl s4lygq ir Zydi kur ka^s gausiau bei noriau negu lau- kilds n1iys. k. vandens ir diq. P.rnaisiais arba netikraisiais svogDnais. Taigi orchiddjoms reikia itil daug Sviesos ir kuo maiiau vandeLs. rn6gstandios ivies4 augirn-si iviesesnius lapus. kartais dar vadinarnru taria. ue to.s) turi nuo ialorq Orchitlijos dainiausiai ouga ant ueclfitq.30 O0O nLiiq ir daugiau trei 70 0OO veisliU. o naujos atjalos asiralda prie pagrindo ionq ir auga i visa-s puses viri puodo kra-itq. kai orchidejos spardiai auga. Ten daugelis jt1 veia alt rnedziq. kur gamthes sqlygos labai nevielrodos. Siaip jau orchiddjorns lcbiarrsiai rirrka specialus giliq langci :uba iiltrramiai. 22O milkitesrius. Jq spalva bei saldara iiaip jau gerokai skiria- - jq veisles daug lengviau priZiurdti. kurios uebijo nei Saldio. tadiau naturaliai garntoje jos auga daugiausia atogrqiose iuba vesiuose. Butina atsirninti: olchidejos standZials lapais ir storais gumbais ramyb6s periodu m€gsta pabnti sausos. . - Orchiddjq Ziedai yra nepapra-sto groZio ir steb6tinai ilgai nenuvysta. niekad tetud jausti dr6gmes stygiaus.43). Sirnpodin6s orchid6jos turi tam tikrus gumbus. l0 ooo . Kos iinolino Bendd orrhid6iq pfieiiiros opie orrhid6ios Orchiddjos yrajauliausi Ziediniai aug:rlar zelnele. Sie nuostabiai puo! u-s ir pra^imatn0s augalai nepalyginarnai geriau si. ii ougal4 aukityo kylanti pagrindini iigl! ir kraura Ziedus abipu-s jo. Mer !r'ririos orclriddju nliys kilusios i( skirtirrg-u knitq.rlris bfltq ir punrs. jorns reikia daugiau tnaisto rnedZiagq (tr4iq). o kai iilurnos. o iiltq . Orchiddjos. kuriq lapai minkiti ir ivelnir-s. Vesiq ka-itq orchidejas surkiausia. Kad. o Sirnpodiniq riiiiLt (Cattlcya) angimo aiis statrnena. Jq esama visarne Zernds rutulyje. kad nakties temperatua rukistq iki 4 . vidutiniSkai ar leisti nauja-s atZalas. dainiau-siai turi kietus lapus. pilkivai Zalia spalva rodo. V€lyv4 Ziern4 ir pava-sari. jorns reikalinga visi5ka ramybe. Or4 galima dr6kinti eleltriniu oro drdkintuvu arba kitomis priernon€mis (-> P. Ki- taip. Rudeni ir Ziern4 iie augalai ilsisi atogr€ose tuo metu b[na sausros. Jorns reikia specialaus orchid6jry kurios . ra-s jas surnildta-s priede (-+ P. kai susidaro gumbai ir irna krautis Ziedpurnpuriai.gerai Zydetq. kad tai riliiai reikia kuo ryikesnio apivietirno. Jei kq nors vis d6lto dotnina retesuds ir auginti keblesn6s rliys. o paurksng ir iilum+ mdgstardios lepiosios ruiys daug il r Siltlri lrilryli.

ypad v ets- iyd6iimo loikos: tavasari. ruded ir Ziem4 f6vyli: Vidurio ir Pieq Zydinaia-s kovo ir baAmerik4 Karibq juros salos. kurias langai. Ziedai b[na balti. kad iaknys ir ta ir maziau lieti. Beje. karkiekvienais metais vdl iytais net panardinti i vandedetq.lapus. Vasar4 ir augimo paprastai labai masina lipmetu vis4 dien4 laikyti nus ir saldus orchidejq Zie25"C gerdi vadinamoje padrl nekhras. laldzio mdnesiais. Atkreipkite ddmes! i skruzddle. fu begg19 vertinami orchidejrl C att lzy a bel Lt e li a ri4ti nai (-+ P. 216). Jie yra priZiurimi taip pat.kt pvasti.eliocatt laya veis Ii' Creamton' (' Kreminis atspalvis' ). Itin Daugiau Laelia negu Cattlaya .s.La. jie apsaugo nuo saulds.l substrat4.rs! sparvlllgais Ziedais su asikiSusin tarsi lipa vienu Ziedlapiu. daugiarnsiq miSrunq (B r a s o b e Ii o c att ly e a. Yp ai spalvingas Laeliocattle!@ Pqldlimas: Vasar4 lieti gausiau. Cdtleya bowringial@ subauna ii slkio daug iied4. DaZdausiai talpoje.llelyliu veisla. zydr drdelra. rauwi ir kuo ivairiausiq raudooq atspalviq. lrgiincs: - - miiranas' C ulmi- hssq. or chi ttace ae. taigi tikq rytiniai ir vakaridai mariai. vadinami Laeliocatt leJ a.6 I I Cattleya C) rt l(oll6io H a C) TJ - 4 Cattlep bicolor kilusi ii Brazilijos. - - spalio 214 . C I. privalu slbretrdusi saikingiau. ge . Specialiose parduotuvdse galima isigyti ir tikt4j4 Cattleya m{1. Svarbu: mldi oms jas lydi amarai. dainiausiai di Ziemq. geltoni. kart prideti orchidejq Kad kadeja lcistymcs. ligos: Jei oras tiesiogioig saules spirduper sausas. Vasalaikant kaddja iileidZia tik 4 i laistymo vandeni kas. Pet siltai gumbai neiidiiiittl. Ziem4 dienomis no makities rudas atspalpakanta l8'C. Potina| a atba S o p fu o I ae li o c at t Iy e a. Ziedpumpuriai iki praZystant bina apgaubti pap6dlapio. ni. rudeni ir iiem4 apipurlGti. kaip kaddjos.'Mtu - Zydi und Morirz' ('Maksas ft Moricas') bei 'lryinter b luher' ('Ziemos pasaka') nauj4 orchiddjr. vasar4 Zydilieima:.kas2-3metus augal4 persodinti i l&'Abna Wiebrann' ('Alma Vylonan') ar. iiem4 flgli patalpinti i vesi4 vietik tiek. naktimis vis bei plauiai ant $rmbq 14'C iilumos.F L] Kaflejos savo tdvyndje dainiausiai auga ant kiht augalq Sakq arba kamienll. Ep i- cattleya. iy- Geriausioi ougc: Labai Douginimas: Persodi- veisliq. nari RecitaL'. vasarq. taiiau l(enkdici. Zyddjimo. apninka skydaliq visai nepakeniia. nant padalyti ppmbus. . iiai turi bnti keletu laipsriq msiai yra b0dingas Ziedyvisesnis. Balroj i Lae liocatt leJa lfili prieiiiros ypalutnoi: Gel]]zes mdnesiais lapus daznai miiranas gebon pentinu. Sviesioje vietoje.).Pava-sari ir dia-s veisles persodinti po guimibiniai.

'. Valyvq rudeni ir Ziem4 lieti maziau. ' Ercalibur' . labai iviesioje ir sauldtoje patalpoje. A paiioj e kairij e :'Si lvi a M iiller C itrone I Ia' (' Ge ls- nebetrdti. nes nuo virusiniq ligq kol kas nem jokiq vaishl.' Pink To\ver' so pasaulio furgus. ratinklines erkes. 'Dag A-<. nuo rulpj[iio mdnesio naktimis megsta vesq.(' Lemfiordo siurprizas' ria aki nuostabiomis spalvomis. ('Rausvasis boKtrs').'Lemfdrde Surprise' mingos. . Be to.-'Pamaiva').'5hor* loislynos. sausio mdnesiais. ve. iiedus krauna geguids ir birZelio mdnesiais. rudi ir net ieli. Viiuje deiineje: kre inis spalvos miiriinas su agniaspalve lipa. voji Silvija Miuler'). Kas 2 metus po iyddjimo pemodinti i orchiddjq substrat4. 'Delight'('ZJ.l iios lasl).' |t[a- -. or c hi dace az. Itin populiar-rs yra C. l(enk6ioi.yesys'- Zavus pakabinamas auga- jos ne tik stebetinai iswer. lfili prieii0ros ypctunoi: Nuolat drdkinti patalpq or4. _reltooi. ieimo. Cinbidiio iiedai veria aki naostabiausiomis spalvomis. mesingas iaknis bei standiius ir illus talsi dirZai lapus. o kambaryje . roZi. Ziedq kekes taip pat auga iS gumbq ir Zydi nepaprastai ilgai.nelygu ruSis ir veisld.apie 80 cn. oranZiniai. . Australija. Tdvyt!6: Atogrdrl Azija. Isimetus Veiijo ivaigidyne).7?n4 \'onon'. vasarg rudeni ir iiem4 . Senesnius tam m4 fodi nuo rudens ir ne tikrq veisliq cimbidiius (reiKa teirautis perkant) iki rugsdjo pabaigos galima laikyti lauke !vie- paivieseja arba juos iiberia gehoni ilakai.Cytnbidium Cimbidis Sis rutlasis miirinas iti higstamas gelinink!. ligos: Jei oras per sausas.abiausiai paplitusr:'s cimbidiio veisles Zyi: Ziem4 ir pava-sarlr metus gelai vddinanoje. ge- - kvapi veisld). bet ir graZios. Toki augal4 reikia izoliuoti. lapai Apaiioje deiineje: popu Liarioj i'Star bright Capel la' ('Spindulingoji - rrrrdlaft miSrunai.Pi @ n' CimbidZio iiedai itin ilgai iibnna nuskinti. kurie dainiausiai i{auga iS apvaliq pgmbq.E ) . \'ioletiniai.a' tokia ivaigZd. Cimbidiio nriirunqi nuolroukoie: Virsuje kaireje: fisai ZaIias su dimAa IApa.rq patalpq oro. Vasar4 laikyti Sihai. Daugelis cimbidZio rii5iq auga Zemdje .' De I Rey'. balti. bet ne vidudienio saules atokai- PItalinos: Cimbidziai.turi storas. kad net Tailando atgabentos ry ii P inchess'. dainiau purKti. ku- Gricusioi ougo: Visus rie Ziemos soduose uzauSa iki I meho aukiiio. dar geriau . Ziedai bn:a kreminiai. iyd6iimo loikcs: tavasari. tam tikram virusui. gali apnikti vo. kas 4 savaites trgiti orchidejq tr4somis.Kapel." -ealsiai laisqti ir 215 .' M i nne ke n' (' Meil]upuikios gCles uitvindo vi.ai.sunaikinti. sioje vietoje. trgiimos: Nuo kovo iki rugs6jo pabai-eos lumos. l. kad jis rcuzkesh+ kitt. Douginincs: Dalijant gumbus..oflakti-pakankamai gaivios vdsos. todel visai nekeista. lxrzraibiniai. Dau-qelis jrl megsta Silutaip labai bijo sauso Sildo.e . taigi tuo metu jiems dien4 reikia daug 5i- kurie Zydi rugsejo - toje.

Jei vir-sar.i: Pieq Arnerika. iyd6iino loikos: oazniausiai va-sar4 ir rudeu!. skirq epifi tiniams augalams. Mihonialavs. suplotr. tdelia). Rudeni riiiai laella c i i n a. iir purkitil Persoditlti iyddiimo loikos: lavasarl. S4lyriau iiek tiek r. lltlt t'|.1. itin !:aukilusios ii drdgnq ir vesiq Vasar4lieti ne siai. Jei gauna per daug Sviesos. ploksti.!ro reiiar. ge. bet geba Zibuokle-s Ziedus.18"C. auga..i . Douginimcs: Persodil1al. nakimis b:ryje ir riiiys. 2l1) .b a r i n a' r eikia dangiau sau)es. Ort: hida ce ae. laistyti arba relsykiais Pana. Laelia lengviausiai kryZminasi .dir1ti i v.ti. veisld. . ga alrt trunpudirl kotelirl T6vynr.Lsdiausio medZjo zieves gabalo.:i. Vasaq ir rudeti ly di Mi ltonia c I owes i i.styrnq iv deui iddt.r komenduojalna vos prddejusiam orchiddjas au ginti ka*ta. Pavasari. bet perdziovirti irgi ikanotq miilcl.. iiek iiek orchi- Zraibiniai. Ziem4 ir naktirnis 4"C. Epifitines (art kitq augalq augans\r C all lela () P . kas2-3metuspavasa4 persod tti inerrjq orclide- kitq augalq (epifit ri). kai subsnrrrs jru ger. paptasl^i re- Loistymos.balt raudonai margi arba rartsvi Ziedai auga iSjaunq Kiti prieii&ros ypctumoi: Nuolat gausiai drd- kiiti orq (-+ P. dar vadi15 . nepake- iolet:lriai bei rausvi iiedai) ir lae Li a haryop hy I la (or aniiL ae I i a anc eps (v Kili prieii0ros ypalu- lianiios sauso gyvenamqjq bustq oro.knd augalns neimtq vysti skleidii:^ Laelia p! Iila. iias) taelra ruSis geriausu kitomis gelrtimis srulkiai arba visai tesikryirni. kalp t LaeLia purpura ta. bet geriausia nrdeni arba pava-sarj i orchidejq substrat4.liiau Siulcitu be skersvejo patrlpoie. t. k. Ya\a(4Zydi Laelia crislra. ir.siliiau kaip 25'C. ligos: tit neteisingai priiiirrint. pusiau irksmilgoj e. ge- iar4 ir dienomis btltiia l8 . akneni- gerai ved jnamoje. Miltoniopsis Miltoniic.rnt medzirD arba veia smdlingoje Zendje (pavyzdziui.iq substrrLl.. trgiimos.rksmingoje ginai miltorijas br. Dcuginimcs: Persodinant padalyti gumbus.I m4 pr.siai ialius.eLt bei ieinaz ka. - gumbr] dalimis 216 .Is tokiq yra ir ryikiai r.udelli. toutomis (Mrlroniopsis).r arba epifitai (savo tevyneje. Vasrr4 megsta brtti 1le Milto jos (Milrol?ld). va_ Miltonijos iiedai platus.nnos nailaitinemis milloislymos. n.je. kiirtais ir vislls lnetus. labai alsivdrg.f pana. atogrqzq Amerikos giriose. RudeDi Zied s pra. lr vie[q. ir kitq yra apie 15 .ti . rudeni.rudona rdelia ne cill trabd ri na. miltoniopsis C) La.. taaiau ii naujo lieti tik tada. au- ^) ieimoz Orchi gu da ceae. ii pirmo Zvilgsnio Geriousici ougo: Visus kiek panails i naslai€s armetus iviasio. gausiatl gelininkui. be! paties4cab-it!}s$'!e.us L l6vyn6: Atogr4iq ArneriGeriousici ougo: Sviesioje. vasarq.lt Kenk6ioi. DaZ ausja. ligosz L a e i a labai keniia Duo tvank.'t Visos 50 l.ltrl galinei labai sauldtoje PaNiPoma padalinti i dvi gnrpe.elia taut i o &B ni Brazi I ijos Btla. Ziem4 Zydi dejq tr4iq.6 I o rt E a r/ E - Laelia Miltonia. fiai lie<lai).s: je. Ji Zydi pava-sari. Tos. tnt'Jiu\ it'aitoit.?elid n:rsiq yr. zletn4 lrelr trK IreK! Krs treiiil lr. (didZiuliai violerirriai ir rausvi Ziedai). patresti.sia pririSti prie kokio kamieno ar iakos. ziem4 rai tinkurdios auginti kamapie 20'C. ge- guZraibiniai. ntri daugiausiai ivie. 43). rude-ni ir ZieDelySu rus$ 1. gumbq. Milronia speclabil is ir lvairiosjq veislis. Visais kituds meq laikais irgi leperlieti. kudos auga ant lereikia. lapai nusidazo musvai.rs gumbus su vienu-trimis siaurais lap:ris. Pavasari il 14 va-sa_ kas 3 savaites iiek tiek noi: Nuolat drekinti or{.ri iid2irrves. beje. lle nk6iai.24"C.20 nrSiq. lrgiimos.r.

kas2-3metus dys Ziedpunpuriai. Wilsotxara (iE Odonto kelia tumpalaikius Saldius. mq ialdiD geriau ine-<ti i Kiti prieii0ros ypolumqi3 Nuolat &6kinti or4. lrliimos: Augimo metu substrutas privalo b0ti nuolat Siek tiek dragna-s. karinis arba iiaurilis. Keleta-s net pa- Margas taryt fir [eopardas niirinds.r eplanti Odo nlo g I o ss unt dotlt o I loss un I rankuri Siandiel laikoma atskira gentimi Ros. drdgr4 ir vesq or4.- (E Odontog f6vyn6: Vidurio ir Pienl Amerika.u. - Douginimos: Pesodinant padalyti lgmbus.ls"C temperahr4.OdoDtoglossum hin nregstama VuJlstekeara Ca l)ria 'Plttsh' (PLittii- c&n' Siq orchiddj! esama gal 100 ru-iiq.ntitdd .:i:1e. nuo birZelio pakabinkiva. banguoti. crispun. Gumbai dainai arba rausvai.Slaataugas (gmikiskai odolx kuotais bei . Toks keistas glassutrt x CochLioda x botaninjs pavadinimas (iS.ji reideniu su trupuiiu trqirl or. kurie kartais prie graiiai Zydi didiiuliais pagdldo turi dailtyt. Odont og loss ntr b i ct oniendaZriausiai auganiius tie.pietinis langas. V ylstekeara (ii Odontoelosstitr x Cochlioda x . i veisld. dienos kariti ir v€sias naktis. ()dontog|ossL tiiis 1r povyzdiiui.Oncidiul ).te Odolttoglossut i nakimis ve-sesng (18 . po Zyddjimo persodinti nauj4 orchiddjq subshatA.ainais (daztos = daotis. kitaip subNuo rugsejo menqsio strata-s supus.Jos sulautos specialiai bei vis) atsfuado del savitrl langdms ir itin gausiai Ziedq. ) pai geniiq mii- ieimcz O r ch i daceae. birZelio rug- relabai tarkq medi. Ziem4 14 . L- t 0donloglossum yro dougelio kcmborinig orthid6jg prof6vir l(oi kurios ir1 vadinrmos visoi kitcis vordois. vertus pa. kad neiidzintq gumbai. Viena ii secrellarr bei pakalDutemjs niausiai paplitusiq rusiq lr. Polorimcs: Jei turite sodq. o prie pa. A:!. bet nakdiai (ddl gali\ poveikio.dantytas lie. Ziem4 lieti tik tiek. tinka rltinis. pusiau pavesingoje toglassul| x On.glossa = lieniausiai rudai bei geltonai Zuvis).24"C. vidq ir pastatyti vdsioje vietoje. l(enkdioi. ge- guZraibiniai.diiti.idi Dt). o Ziem4 .vidurio galime laikyti lauke. ()dotxto I la s s u n p u Isiei auKtyn. .jei ilgjau nebum li€tausl Jei lietus ilgai uZsitgsia. Netrul:rts pasiropurksti. ligos: Jei oras per drdgna-s. iyd6iimo loikos: ravasari.20"C). Daugelis kilusios ii auKtikalniq giriq (auga maidaug 1500 3000 m aukityje).je auginti geriausiai tinka -elindo sukraura kekiq vidalo Ziedynus. .s e. lapai darosi '.kalinga iiedlms krauti ir jauniems gumbams branchiddjoms tai apsaugos substnt4 ir iak. va-sar4 nrdeni arba iiem4 nelygu riiSis ir -troglossrlr. Odotxonia (ii Odolrtog- Iossuttt x Millonia). Orchiddjos mdgstr gaivq ankstyvos va-safos of4.IS margqjq ruSiq kambarypa. de. isleidZia po donai margais) Ziedais. 2tf . vien4-his lapus.saules atokaitoje . c Odantocidiun (ii Odon Geriousioi ougo: Svie- sioje. ': t. bdel mdgsta gaiq. patalpoje. .Ls iiedynais ddmetais. Vuylslekecro. Svarbu: Nepamiriti palaistyti. augalq geriau inqiti pasbgell.\'r a O Miltoniopsis). Kambaryje au ginri geriausiai tinka It ainos a do nt o g I o s s unt - veisles galima pastatyti pjudio mdnesiais kas 14 dienq lapus nupurksti van. Iki spalio mdnesio nis nuo kenksmingo drus. loistynos.. baltai ir raub[na ploKti. Va-sar4 megsta 20 .t: x Cocltlioda).

ne taip bijo Muso btti saikingai dtegna.e- gelto4. Ddl drdgfnes dirvoje pertekliaus gali puti pumpurai. rckai pmdziivusi. rudeni nely!$ r[iis mq ir Zie- veisld. Rai. Visus metus dien4 mdgsta kambario tempe. Nemegsta tiesiogines saulas. lrgiimcs: spalio mdnesiais ir oras turi biiti nuolat Siek tiek dregni. - ir Nuolat drdkinti patalpos or4. Pqlqrinas: NuzyddjuKaribqjuros salos. o Zienei daugelio kitq gendirl mq . pusiau r. ir Sakuys. au- a Paph f sl- ga14 peNodinti i erdvesni vi- suomet pasiteiraukite. Ziem4 iilumos nemAgstuclas ms$ Z|atona apie 6o Paphiope. o naki vesq.atirq. Jei grunbamsjau per maZa vietos geliapuodyje. privalo luolat sys.kiekviena jos lapq slqoteld isaugina oesiais kas .q Amerika. dar daugiau kuo ivairiausiq mituurq ir veisliq. o perZyddjusi petsodinti. kai ji gebuol6 auga kiek kitaip.balt1. o iilumameges 20'C patalpoje. Rugsdjo menesl. ne. Onicidium mErfiras rainais ir Svelniais tarsi tigro kailis Ziedais.2. iyd6iimo lcikcs: tavasari. bet ne sauletoje patalpoje.Laistyti tik tada. Pllorinosi be rcikalo Juo didqsris Loistynos. lapai keras.*q Sviesioje.Oncidirun c& Paphiopetlilum ffi' Roibuol6 Nuo lapkidio iki kovo laistyti tik tiek. Kiri prieiiiros ypctuapie \OO Ollcitli tlt genties ruiirl. p api I io (P sy c ho ps is) ij.savaites Siek 3 tik vien4 Zied4 tiek parrgsti. bet Ziemq ir pavasari purKti alsargiai. dainai apipurkSti augalo lapus. ligos: Kartais apninka voratir dines erkes arba skydamariai. tiniq atogr4. nci: ieimaz Orchidace ae. Zaliq. vasaq. Geriausioi cugo: vasar4 laikyti 15'C. geguZraibiniai.3 savaites naktimis laikyti ve-sioje. kaip elgtis su isigytuoju indq su orchiddjq subsnatu.a las. raibuolei baigus leisti naujas Dcugininos: Kero dalimis (persodinant). iildomq patalpq oro. Xili prieiiiros ypctu- - Slahrot4 arba dryzuo- pumpulal.dar maziau. ligos: Puola tik darant labai dideles siomr\ ()ncidiu t kranrctianun b Oncidiunt 0eriousioi ougc: va. Ziemq Sviesioje. Visq dien4 laikyti iiltoje. Kenk6ioi. va-vr4. substratas Kovo - - juo raibuold puikiau jauiiasi. Joms reikia labai skirtiugos Pnezturos tld pirkda1ni mci! Nuolat &ekhti or4. o kartais marg4 tq. sauldkaitoje. kurioje ialcrija-si tvareslli 11e!$ gryllos riSis augalas. lrgiimos: Beje. Sie augalai daug pa. bet nomis sauletoje vietoje. iyddiinro loikos: rauasari. diedilrirl gentie-s rusiq. kai pradeda augti ialnys ir tauji mq nelygu rliis. naki vdsesndje patalpoje. tad geriau jo nedalyti! . pusiau vesioje aplinkoje. meorchidejos mgsdjo BalandZio . Seimoz orchidaceae.Dirva. Lcislyncs. geguZraibiniai. fdvyn6: Atolr4zq Azija. Augimo metu kas 3 savaitas I vandeni iiuptelti iiek tiek orchidejq tr+iq. l(enk6ici. Douginimqs3 Percodinant padalyti gumbus. I Zie- Igliai.rksmhgoj e. bet tik tuomeE jei substlatas sukietdj?s arba atsiduoda puvesiais. kad grmbai ir lapai nenuvyshl. augalu. kurios Zydi tik kitais metais.r oaujos los geitai pnva. ce ausia tai padaryti o&n' iof edi hnr nt i iraruts nesunlat pri ii itrat i. . rudeni mmybes laikui baigiantis (kovo menesi). Jam perzydejus susidaro naujos skotelas. - T6vyn6: Atogr4zq ir viduprieziufos klaidas. rud4 arba dynkodiq nenupjauti kitais metais ant to paties stiebo susilaauna nauji purpurini.

rudi ir iali. sitaiko.31. rausvi. z-" ibiniai. P h a laeno p s i s mi*r. naktimis ne vesiau kaip 18'C. TdYyn6i Indija. Silhamiuose dazniausiai puola iliuZai. o ^tba pradedantiesiems.Visus rnetus laikyti iiltai.it4.rudenl augalus 4 . vio formos ir palyginti Dieromis 20 . ni. Pietq Azi. P h ala"nopsis riays mdgsta itjn dragn4 org o miSrunai labiau prisitaikg prie sausq iildomq patalpq. iiem4 nq. kudos bemat apraizgo Sviesioie. trgiimcs: Visus metus lieti saikingai. ne per -.Phalaenopsis P halaenopsis o&6'Eb Sak- lapai paltgilti p Latils. Ziedai labai 14 ir iildiau).nelygu r[iis. Siulcitu nepazeisti iaknq! aii . Daugelis iios ieimos rtiiq bei miirunq tinka au(. Kas por4 metrl geguZds menesipeNodinti i pulrl orchid6jq subsbr. r asar% rudenl arba I::rq .3 kartus sukauti Ziedus.epils :. Yioletioiai. Jie biura geltotes laikyti l6"C tempera- !!mbrl. Si Zatiai auksiri edq su krovd ntiiri|nas' Matnbo'. Ph ' alaenopsis It i5 runas i::-=i Aurtlalija. D or itae n opis Renant hopsi s). raudol . Jo lapai yra lieiu. hrios susidarc ant iie- Hotuspokus' (' Iidaiga' ) il.sali isimesti ouvinvsl Va.22"C (va-saplatlrs. ligos: Per gau- - siai laistart gali isimesti grybelis.ak otais iiedais. P h a I4e n o p s i s :nes\ralar o pusiau paunksueje.i- iyddiimo loikcs: rava- ln. t:riieu iokiu biviskq. Phalaenopsis niiriinai i)tdi beteik visus teft$.1 tnroje Ziedus.. vige- ieimot orchidaceaz. bet turi daug Geriousioi ougo: va-sar4 l(enk6ici. labiausiai igudusiems orchid6jq augintojams ypad ::nka spalvitrgi ir ne itin '. \Limnai Kiti prieiiuros ypotumoi: Dazniau apipurkiti lapns. karpomi viri tredio arba ketvifi o stiebo b3mblio.sar4 kas 14 dienq po truputi patresti. - tai skrtha kauti jei baigiait jam zyddti iiedrystiebiai nu- loistymos. per iiltai ir per tamsiai laikant apninka skydamariai.6 savaisus metus. Iiimtis: ivairiq formq. dynstiebio. Miirfinas 'Cossandra su purpurue l!7pa.: Zydi beveik inems. spalvq bei margumo ir Zydi kone vi.Dauginincs: Ataugonis. krenta ptunpurai.du ne saul6toje patalpoje. ka-s tik gretimais pa. viduri . Niekad s c oltop s i s. taiiau neleisti Zemei visiikai iidZinti. 2t9 . Paldrimusa Phalaenop sis ant to paties stiebo gali net2 .

Zydejimo laikas: Kovas Dg Brassia vemrcosa Sios rfiSies orchidejq gumbai plokiti. kasrnet apsipilantis auko geltonumo iiedq kekdmis.nelygu veisld. Birma. Ziem4 Siai orchidejai patir*a oe Siltesne kaip l8"C temperatiira dierq ir l4"C temperatfrra nakti. Nepakelia tiesioginiq saules spindulirl.treiimasr Pavasari ir vasar4 gausiai lieti ir kas 14 dienq po truputi trgsti.esant per sausam orui gali apnikti skydanariai. Rinktin6s. Daugidmas: Gumbq dalimis. paughioasr Gumbq dali- mis po Zyd6jimo. 220 . pava-sari ir vasar4 iiltoje. jei rudeni pab[na saulds atokaitoje. Laistvmas. Sbt T€yf nri Himalajai.YI c) Ir H Coelogyne cristata Tai epifitin. Dauginirnas: Kero dalimis. Seima: Orchidaceae. Ziedai ilgais ir plonais lyg uodegdlds Ziedlapiais auga ant puses metro ilgio stiebq. Ziem4 dienomis mdgsta 14"C. vasar4 lauke.15'C patalpoje.iiros vDatumai: Vasara daipurKti. kad gumbai reGdziltq. Dendrobium densiflorum Dendrobis Tai epifitini orchiddjq gentis panasiais i bambuko gumbais. perzyddjusi augal4 persodinti i orchidejrl substmt4. Tdvyndr Himalajai. Tdvynd: Atogr4Zq Amerika. auga ant 30 cm ilgio stiebq. Ziem4 tik tiek. Kiti priezitros ypatumai: Nuolat purki- fJ - ti YI YI H C) 4 . Nuo spalio iki kovo lieti tiktai tiek. nuo spalio menesio 12 . . kad neperdintq gumbai. Sejmu Or chidaceae. Laistvmas. - geguZE. C) I - o F 4 Zvdljimo laikas: Nuo lapkidio iki kovo.l)endrobium den\/ie/]as Eraziausiq dendrcsi|lorum biq. trFsimas: Nuo geguzds iki rugsdjo lieti saikingai. Nuo spalio lieti maiiau. a pusiau uksmingoje patalpoje.18'C. geguiraibiniai. gepiraibiniai. tiesimas: Nuo balandZio iki rugsejo gausiai lieti minldtu vaadeniu ir kas 2 savaitqs Siek tiek patrFSti. Zyddjimo laikas: Pavasari arba vasar4 . Or chidace ae. nakimis 8"C. niau Kiti Drie. Nuo spalio iki balandZio laikyti beveik sausai. lapai pailgi. pasipnoig ispudingomis aukso geltonumo skiauteremis. jei tik naktimis joje ne iildiau kaip 16 . Geriausiai '!€!a: Visus metus Sviesioje ir gerai vddinamoje patalpoje. Patarimas: Coelogyne cristata iydi geriau. Nepalas. Geriausiai auga: Visus metus Sviesioje. orchiddja 15 . t rsiai ialiais lapais ir kiaGinio fomos gumbais. Geriausiai auga: l-abai Sviesioje. kas 2 savaites po truputi trgSti. Indokinija. l-aistvmas. bet ne sauldtoje.30 cm ilgio. smailiais. Kiti prieii[ros vDahrmai: Jaufiu [sliu oer daus oepurkiti. Jos sv)'raltys sniego baltumo Ziedai. stangms tarytum odiniai. irin lepios ir relos orrhid6ios i5 iiltrp ir dr6gnq otogrqig giriq bei v6siq - oukitikolniu miiky. kad jie nepradeq pnti ! Jei reikia. geguimibiniai.

LaisDl: mas. Ma-sdevallia militaris BuLboplryllam longi . petalan = Iapas. j4 laikyti privalu tik vesiame Silhamyje! Ji twi mqsingq iakliastiebi L Zydi keistais Ziedais: jq vainiklapiai tad Si orchiddja kilusi iS flomm dar vadinama Cirrhopetahar .trpiimas: Zemd turi b[ti nuolat klriq isauga odiska-s lapas. Jos iiek tiek drdgpra. Kiti priezi[fos ypaturnai. ge gt:ltaibiniai. treiimas: Laistyti saikingai.Zygopetalum 'Atur .18. dien4 20'C. Seima: ()rchidaceae. iliauiiandius Saloiastiebius ir briaunons g!mbus.vena Zemeje. lanceGkus lapus bei kiauSinio formos palviais graiiai margais Ziedais. gerai vedinamoje. Augimo hetu kas 14 dienq Siek riekpatrFti. ge- Bulbophyllum longifl onun Si epifitind orchiddja kilusi iS itin iilhl l(raitq. Paduotuvese bnna prynq ruSi q ir miSninq. Vasar4 kas tris savaites po truputi patrpsti . Kiri prieziuros ypatul4aii Nuolat drdkinri oq (-+ P. ge goitaiblniai. Dauginimas: Sakniastiebiq dalimis. Geriausiai auga: Visus metus ivie-sioje. Zvd€iimo laikas: Ziema. nuo kovo iki rugsdjo kas 2 savaites po tuputi tresti. Tdv). Ziedlapis). iS $rzraibiniai. gerai vddinamoje. pavasari persodinti i orchiddjq iemg. beveik visai iSnykg. iiem4 15 . Kiti prieiiDros pavadinimas kilgs Li lotyorl fu grailq kalbos (lotynGkai . &dggi ir Silti atogrqiq miSkai. o iS taurelds iisirutuliojgs neiprastas darinys bimis vir![ndmis.ne: Pieq ir Vidurio Amerika. Zvdejimo laikas: Birzelis. Geriausiai auga: Geriausiai auga: Sviesioje ir pusiau iksmingoje. Dauginimas: Gumbq dalimis. Seima: Orc h i dac e ae. Ji turi pailgijusius. bet gedau palikti dideles grupes! b[s pailgdjg iiedai susiburg j pumpskri- timi Ziedyn4. pusiau ukmingoje. Ji turi storas Saknis ir du arba daugiau smailius. 43). Nuolat drekinti patalpos ore bet paties augalo nepwkSti. laislt mas. T6wnd: Visuomet iali. Dauginima-s: Gumbg dalimis (tud blti su latais). kaip arklio ka- \ mantai prilaikand Ziedlapius Graikiikai: zygoz = kamant:i. Si orchiddja nemagsta Silumos wyravi- mq ir e'. Kasmet peNodinti po iyddjimo. - 221 .C patalpoje. Tdwn 6: Pietu Pietq Amerika. Jos nuosta- ypatrm4i-Jei reikia. oaki oe v6sesneje kaip l6oc patalpoje. tr$irnas: Mdgsta nuolat drdgo4 aplink4. Se na: ()rc h idace oe. Zyddjimo laikia: Pavasari ir vasarq flelygu rGis. graiktEkai phyllon = lapas). iiltoje. kitaip ant lapq atsiras ddmes. Geriausiai auga: Sviesioje. Laistymas.a/rar = gumbas. Zydi rySkias- jos pavadinimas kilgs iS gmikalbos ir skirtas pavadinti nedideli sustorejim4 prie 1[pos pagrindo. aukitikah q giriq. dieFroje ir vdsioje aplinkoje. Keista-s gumbus.

per vienq nokti 5ie kuklis. i5 pirmo ivilgsnio regisi niOris. Tuomel supronli. nepoprosloi sunkirp ir sqlygrp sufornuoio r0siio iSore slypi begolinis ilgesys ir no- oliiouriq rios neiisokyto ivelnumo KAKTUSAI . Ber iloi . kad po lo dygliuoto. neiivoizdus ougoloi ino ir opsipilo posokiSko groiio iiedois.fie neuiina doug viefos ir nereikolouio ypolingo d6mesio. ne ilin sinpotingi.

labai mdsingi ir =sultingi augelai (lotyniSkai slccrrs sultys. kakusai "iirado" rutulio A stulpg form4. sodindama-s Siuos niaura-s dygliuodius galite nejuokais susiZeistil Kaktusui nieko bloga neatsitiks. kaupiandius valdeni. galite rinldis lepesnius. ij4 .li i smdling4 dykumos Zemg . bet yra rUiiq. kurios ii patjaunurn6s yra stulpo arba kilirndlio pavidalo. 283j (i. Taigi^jq perlieti nevalia! Svarbu. Kaktusai itin Zaviis ddl savo oaslantingo ir stebetinai priestaringo bui do. Zyddti kaLtusai pradeda (beisu ir pagalvoti!) iskentg gyverimo dykumose nepriteklius. stulpeliniai.Eichroto eil6raidiu personaZo pavardg . Dauqelis fiiBiu 2ydi pavasari ir an ksty v q 1iedai buna kuo lvairiausiq"asar4. neiirnandlio rankose qali praZuri . P. kol runai suskurta vien4 po kito skleisti t:epaprasto ivelnumo ir trapuno bei nuostabiausio groZio iiedus juo mielesnius. kad apie Saknis niekuomet netelKotq vindens perteklius: ii naujo lieti reikia tik tada. Beje. KaLAsq Seima Cactace.rteliliaus. Tokias isoidin gas. dar vadinamas lerdimi. prieSingai nei dykumose gyveoantys broliai. Tarnsiuoju metq leik-u jokiu budu negalirna trgiti. lapiniai ir opunciniai kaktusai. daugiau iimanymo. Kai k-urios'm-iys turi v€siai.ien vienija daugiau kaip 860O uKnlJq nanq. Nedidelei jq kolekcijai uZtektq tiek vielos. Rudeni vandens kattusai pagei- dauja dar maZiau. d169m6). kurir. Dirva.daugiausiai sava-nose ir saules kepinamose dykumose. visi kaktusai yra suLrrlentai .palangg arba vdsq. kaltusq megeja-s. krrr kaLtrLsai Ziernoja. Gamtoje jisoi u1auga net sas i3 Sis tilainiikas rutulys tai kalau- oc n t t r Kr oJ c cly A1t mol c - tonos syorio. juo labiau. 2ernesudje kaip l0"C ternperatiroje. stonls dyglius bei sidabrrspalviu plaukepladiai po Zem€mis ilsikerojusias plok{dias Saknis. kudos tu. trigi nusi- laiktrr pirkus kakusq 2emes.nelygu rGis: alksdiausiai po 2 .rik arrodo visiskai kitaip. Tik nedaugelis epifi tiniq augalq (pa*ry zdiirti.turirrris saul€t4 diq ruiiq. orq ir turdti pakankarnai druskq. Pinniausia lengvos maistingos. surnaiinti garinimo paviriiq ir nuolat girrtis nuo mirtino ultraviolet! niq spindulig pertekliaus. turi b[ti para. kartais net atgra^sus dygliuoti pikdiumos ir galblt ii tiesU tokie yra. Beje. . Tiese. kuo skaitling_esndje bei margesndje draugijoje. daug valrdens ir dr€gno oro. .vDxi ddl dregmes p.te ap- Daugelis gannojc krinais kcrojankaUustl giliapuodfie rcisa ga vicniSo stulpo pavidalo. gali isigyti kaktu-sq ir diais dygliuotais keistuoliais gerdtis kasdien ii ani.tuojau srlsiurbia net pati menkiausi4 dirvon patekusi dragmds Slakeli. kaniting dang4. S c hl um b e rg e r a arb a Rhipsalidopsi^s) |ui lapq pavidalo nglius. kiek iiltesrrd. nes kaktusai idorniausiai atrodo grup6mis. liq 'kailiuk4". juo ataiaurestis attodo pats kaktusas. bet galite pa-sirinkli ir epifitGkai gyvenandius lapinius atogr4Zq kafrtusus. kad vanden! kaupia irjq Zieve. Laipiojantys kaktusai Q.toks dail6s ii dizaino stilius). saulesjie ne iS tolo negali pakgsti. laprls pavertd i dyglius ir uZsiaugino valkalu. iekvienes. Tik labai nedaugelis 5it1 augalq prisitaik6 gyventi dregnose ir Siltose atogrEzose..geni praleisti va. medZiai arba milZini3kos Zvakidds. Be to. pagal vokiediq poeto L. Ii pinno Zvilgsnio jie atrodo ne per labiausiai patrauklns. Jie yra Zydirrtys augalai. o karta is ir specialaus Siltuamio reikalaujandirr-s augalus. charalleristika-s rasite iau kitarne puslapyje. Tai epifi tai. prisiglaudp tankiuose laiimynuose arba aukituose medZiuose. o 2iern1. pravartu isi gyti apie pusg tuzino vienodai priZi[rirnq ivairiq rniiq. Jie raip pr-sikeit€ po milijonus metq trulnrsirl Z-tbiitiniq gnnntyniq su nepakel iamornis sausromis bei negailestiuga saul€s kaitra. lami6jg kaktusai dainiausiai atrodo kaip krumai.L.nderri. 1892 rnetais ikuda Vokieiiq kaktLrsrr mdsdiu tuaugija (+ Aciresai. apsiiai puvenrl prisodrintos Zemds. bydennejerio laikais ( B iertr nn ei er. kaip sarrpaulijos erba azalijos . iviesq but4. jeigu j! paimsite rarkon miiv6damas pirStines arba suimsite DutplasdiJgabatiukais (+ pieSinjs P. kiek uzilna viso hbo paddklas kavai ne5ioti. Senov)s acteknms jis 27:t buvo a u koj imo altorius. juos b[tina retsykiais pagirdyti. Kos iinotino lpie koktusur Kallusai Siaip jau yra "amerikiediai". k iiand. Bene Iabiausiai Siais auealais imta Zavetis delyuiolil. Apie 1500 metus pirmieji kaktusai atkeliavo i Europa su Kristupo Kolumbo 'Santa Mariia". Jei jau ntrspreldete papuoiti savo namus diais Zaviais dyl-urmt asis$r€liais.47). spahrl netJuodl. kurion ruoSiaGs sodinti kaLtus4. lvairiai . ir visaj nebenori. pravartu dar imaiSyti sm€lio bei trupirrtos pernzos. kai Zernd visi5kai iidZins- stor4 od4 su papildornu vaikirriu ap- ta. Visai ko kito reikia epifitiniams kaktusams.{aLties karaliene) turi ilgus stiebus ir Sakojasi kaip kmmai.tojo iirntrnedio pirmoje pusdje.Zvo_icidis gati nn ponaryii'nc- ii4 ima 20O gendiq ir daugybg mkstan- Mekikos (Echinocactus ingens). kitos uesiaugina storus tarsi ropiq gumbru. Galite praddti nuo J / a< |\ I. Apie 1700 m_ jau buvo skiriarni rutuliniai. Jei esate prityrgs gdlinirkas ar. Priversti L-uo labiau Bendd koktusg plieiiuros bruoioi Kaktusai itil iStvenningi. rrai3u Iengviausiai priZiurirnq rii6iq. Beje.jei patalpa.3 metq arba tik iiaugg tam tikro dydiio. Manoma. agurkq bei kepiniq Znypt€mis. Natlraliai garrrtoje jie auga nuo Kanarq iki Patagonijos . DaZnai jauni kaktu-sai brura rutulio formos. ir vidinis audinys.

Datuiausiai leidZia gana daug atialq ir netrul'us s. Vied uiauga Det 50 cm.^.suhnanr .dio pavidalo kaktusai.rndeDi ipilti (ar iberti) daugiau fosforo turiniiq tr4iq jos skatina augalq krauti pumprmrs ir Tilkernos krmbarvie auginti rlsys bei Ziedq spalG. dygliais.rzcrii (tarsv a). vyinine.Ls2-3metus t Seimc: Cactaceac. kartais plonqsnio. Mantnilla. G. Zie.ltalpoje. Nuo spalio_pa.ria iiretinti (5 .rrrlosrlj (visi geltoni). N. aple I cm skersmens Ziedus krduna netoli viri[ne. lrgiinos: tvankaus prastai vedinaNuo gegui€s ikirugs€jo laistyti saikhgai.ataugas leidzia prie pat pagrindo. nn lt ifla ntn (r. N. G. sauldtoje ir iiltoje p. kamai Ziemoti arba nuo laistyrnos. Ym ruSiq su priti.mens) labai mielais ivaitusq tr+(ornis.I Kohusoi. iki vasarcs.20 crr 6 Echinolossulacactus aukidio bei tokio pat sker7 Lobivia vatteri smens kaknrai kuo lvairiausio pavidalo dygliais. geriausia vasario pabaigoje.otbnis. Visos iios genties diys mdgiainos ir augiramos lSambaryje. kuriuos lengviousio priiiuriti YI F = \. an dr e ae (leltn:.udarc veihl atvai)nQ. smeliu k pemzos fupifovynd: Vidurio ir Pietq Amerika. bet vasiq 4 Rebutia ritteri Rutulio fonnos arba iiek 5 Rebutia i uscula tiek pailgi. jam bus visai nqsu*u padaryti. su raudoflu G.20 cm aukiiio bei 15 cm skersmeN. kiti vos keleto Zy<hi. kelis- rinki ivie-siq.ankstyvQ pavasad pelsodinti i kaktusq Zemg su siniai. nusvai oranzina). Jie brura rutulio. Ataugas leidzia bndamr vyresnro altlzraus. N. raudofla bei violetire).ies kakhMi turi karpq pavidalo iiaugas ant briaulq. I G. G. ue be l o t1n ianus (ugnine. si M a ltitli Ll ari a Eet:l. Uibaigos laikyti sausai.baldianun (r:i]ndorni violetind). cotlcinn s. pries pat Ziemojim4. kad jie vi<1 laik4 Zydanl. ginti rui). Sudygusius s€jirukrs ir persodiDti. nuolat perliejami. bet kad iaknys kaip reikiaDt suGynrnorclycium drdktq. -tik llolococfus Ihtamorkamb-aryje au. kad vi- ns.s bei Ziedq spalya: N. N. Et e h ! i an yLG. mojariio visiai (vdsiau kaip 10"C) visai nelaisty. Rudenj. iki vasaros. storo paploiio. 224 . Pavasa4yddjimo laikas: centiretrq auk<dio. de nudat u nl (lrlemin€). syk i laistymo v. 3 koje: GJltutocoLtciLltr unlgu4! elxse col1c Zvdeiirno laikes: Nuo peva-sado 2 N oto c ac tus ilnus iviesioje.rusva. kai Zemejau visiikai Rutulio arba storo paploiidZiivusi. net ir labiausiai neprityrgs geliuinkas.KenkGici. Siltoje patalpoje retsygludusiais ir aLsikiiusiais kiais Siek tiek palieti.s vidwio galima iina*i i lauk4 saulqs atokaiton. bet trniiami. I \t I .auga 15 .a). lVlommilloriq Liaudiika-s pavadinimas "l€rpuotarsis" rodo. Kit4 syki iieti tik tada. kart:ris storesnio cilhdro pavidalo ir kuo ivairiausiai dygliuoti. Nuo spalio mdnesio jiems reikia pa- iki rudens labai Sildomoje (28"C) dauginimo lysvdje. u r ugu a cy nse (krcnlft).isrqlaikaslNuo pava-sario .lvardytus kktusus gali tuituojau praded sehningai auginti kiekvien:rs. riq spalvq Ziedais. ligos: rattusai sulegaluoja per daug Ze. kaktu. vos pa-sirodZius Ziam praZysta gana didenaujiems daigams kas 14 liais (apie 6 crn skesdienU trupuri patlgcti kak. 15 . Be to. Kiti prieiiiros ypotumci:K. neturddami s4lygq tiusaugoti nuo lietnus. iia i. iydati.aprictrs. MrurilarJ (tamsiai iaudo11a).l2'C) viet4 Nuo gep. Douginimcs: sdklomis Geriousioi ougo: Nuo pavasario ut (b^lt^ N otra viduriu).s. <"t tl 'Yi A Si os sinpath?us eaiukls es nka priverstii))(lati. Trejq meq arnPavasari val lieti tuputi gausiau.

vir- - ri.o ?Yrieii. backeberBiata (ot^nii.i raip gausiai 2ydi..1!. Geltona... Tirrkerros karnbsrvie auyAj v rsos. ) L n t'! os < F^r.f4i .-yj.aip ir lap4 itairovd. chrysacanthioi Zyddjimo laikas: Va-sara.5 m auksiio.los liai sr. (geltona). Rebufiq Lab:ri mieli ir daugelio megst mi augaleliai. toidel 2vdintis C/( is/o.4r+rJri+ be. Dazniausiai auga arba neje Meksikoje u2aura iki Sines pcsirodo ziedai 1.i nd paties kaktuso nebema- -.us..aj(: I CleistocactrLs straussii spalvoq sfypeliq. plataus geliapuoozto.r !"I9. krd per ziidus dazn. Rserilis ir jos veislds ars ot t er Erhiaorcrlus grusonii niais dygliris. Tinl<. bet kai L-urios ri:isys leidzia dauA atzalu.. aukitqsni nei 30 cm irne storeslri nei l0 cm. P.ne). 2iedu spilyz.IS- iio.3 Matttnti arta hocasana !I]tU rlivs lsr4sq c. Sivo tevyPana-ius i e2iuka auksi- t IS plrukeis pidengros pavieniui. P. Prkc-sciu dytiesus fu flo ploni.. \. :ellntanttlatta t 1 s t c ypri i ( lella:|ra Rti ola c ifio ra\v ioleridl .^f^^ k i c o I tL\ *. mat di_ d:irusi iSjq retai krda uZauga daugiau nei 8 cm aukiiio ir tiek pat storio. l0 cm skersmens Ziedus krauD. iki pat vasaros pradiios. Jre gaDa ifitist C le ist ocad us wendIandiorun xalj Zy]. sanpuitriflora Porodio (kraujo raudonumo) ." .ukus iu suZelia visa-s miSkas. dalo kakrusu srvvbd wa tuudona). budama-s vos l5 im auki- lobivio Itill tanlciai briaLrnomis spariiai leidzia ataugas. ta: P. Dvcliai labai srnulkDs. Dyghuofumas pdklauso nuo dainiaisiai ne tyti. Ziedai jq iiemuo drzriau- buna ivairaus dydZio ir spalvos nelygu rusis..i' - vagoti mtulio pavidalo arba liek tiek pall[esni kaktusai..dcr?6 do tarrsi prismaigstyta^s trumpais dyglieis.ne). Ankstyvas pavasrris. lebei tankiais ir palyginti ne- Pusrutulio. Beje.fan at i n e ns k qgeltona). r i ht i atxa I trausvaJ. [rhinofossulocorfus Iiskhtind iirt rutuiio Davigilios. Zvd6iimo laikas: Pavasa- 225 . suploto rutulio cilildro formos nedidukai augalui (dauAirusiai 20 cm auKtio bei 8 cm ploiio). galrntys papuoSti net paiiq m3zuustq pxlangg. -^. raudona). ii- rlsies. L. L. Sie luyk<ruk. - siai cpi€lgs plouais.r iS Sonu./drl.Vis kitokt dygljuotunas.:izltai ta$i mgai.j. Zyddiimo laika-s. 2 Echittocereus pectinatus T. tier]rr !_Sp4l: . bet l<. Zyddjimp laikas: Nuo pava-sano rKr vasaros.nnillar.lmos k3mberyje rugintj nl<vs be. P.N nttu /. L. tr L. rc b a i o i des gindruiys ir Zjedq spal- an.r.p etxt land i i (balta. vidi- le*ti staxrdis ir (leislotqctus PaiJA. nutabilis (t fi)s_ geltond). Rrnsnnii !a: c.efs (rEudona).eti VamzdZio pavidalo 9 on ilgio Zjedai auga nuo liemens j iorrus. 7 Ma. prazysta graz jajs gi ntj$:s_be-rzrcdqrltL geltonais Ziedais.l. rausva ir u iole. margi. geltona.f:. dr2nai baolru. rldassii (mudo\a). n t Sva$u: Lobi|ia r[Sims reikia gilaus.L.80 cm. Zydi trk isrugf 30 .I Echnorotus r. toddl l1eh. "1" .s ci. tc ucndlandiorun \oren|iO rArOdtA ntAlrotn 1 nil. Bnda. 2 cm skersrnens Ziedai rySk.as Zydi gara a1rksryvo amjau solidaus arnziaus ir ne ztaus. maiiau kaip 6O cm skersmem. L.1-":..no laikrs: Prvrs u4 rl(]vasal"C6pradiios. I jajcuana lskrisiiri briaunos.v. diiugixa aki.

iki liepos. trgiinos: Visru metus saikingai lieti minKtu. 2 Babaliediiai Epiphlllun miitiinal plryllanthoides vi- 3 Nopahochia Didiiausias pasirinkimas bona specialiuGe sodinin- poje. petsodinti i broGebonas Pqlqfmoss Nuo lapkddio iki kovo iiems auga- EpipltlU m mii- fino iied. vis dainiau pasitaiko ir margq. lfiti prieiioros yporunoi: Kartais apipurKti. toddl itir gmziai atrodo kabaniiuose gEliapuodZiuose. ligor: f artais vdsiau (10 -15' C). o&n' Epiphytlum reiikla " afi la. tera ploKiias. pavasari vdl ir plonas ieties pa. Vasaroti galetq huke. Camtoje (ara$qicse) Epiphyl.nuo 5 iki 35 cm. puvenq laikotarpis. Siuo pavadinimu. matyt. kas laikoma lapu. C a c t ac e ae. dai10 000 Siq nepapr2stai kysGs iikiuose (-+ Adrcsai. pratruksta Zyddti. iiem4 l(enk6iai. laos reikalingas ramybds melijq substrat4. rausvi.buvg vesiai. Pjovio vietoms leisti ap- ozlutl. pusiau [ksmiflgoje (galima ir sauldtoje) patal- I Didiiuliais raudo ais ui laroj ant is Epiph!llatu miiriinas. Dougininos: Ugliais.usiaL Ad' jei gau@ vasaroti lauke. maZyns (' Minli") . fdvynd: Pietq Meksika Nuotraakaje: Mj \aw ii edais b esip dausiai nematomai dygliuotas iiglys. Lcislynos. 226 . Marniera chrysocardium Ziedas. Menkas vidalo atZalas iSpjauti. kal<I\r- Ii ieimn siniai. Ziedq skersmuo ivairus . kad Sie augalai Ziedus kauna ant lapo. . Pats augalas gali uzaugti didelis (mefto ir ilgesniais lgliais) arba sai.Amerikoje iiuo metu augipo" (graiKikai el = ant narna daugiau kaip phylLrn = lapas). Pastobo: Taip pat prizinrimi rausvaiiedZiai Nopal xoc hia p hy llant ho idzs.I Epiphyllum lopinioi koktusoi YI F = \t I !t I Lapiniai kah sai dauS ga. 0ericusioi cugc: Sviesioje. jei reikia. Raa. itio graziai atrodantys kabandiuose gdliapuodZiuose. kambario temperaturo6 vandeniu.donas Epiphyllum mi'fino Ziedas. Nuo pava-sario iki rudens laikyti iiltai ir drdgname ote. purpuriniai. Jie buoa laeminiai. P. Parduodamos tik kultorines veislds. - iiedpumpurius apninka amarai bei skydamariai. - iki pat Pieq Amerikos ato€Fiq. hgsti nuo kovo iki ruppjudio. Pertemojg Siltai tiek daug Ziedq niekuomet nesukauna arba net vlsai nebeZydi. km svlrantys epifi tiniai augalai. mudooi.es puoiniq augalq veisliq. Tuo metu paarba durpiq turin6i4 iemg. tiesq tai. 238). noreta pasakyti. geltod.at. oraniiniai. iydeiino loikc: Nuo gegui. violetiniai arba ivairiausiq atspalvirl.

t Rhipsalidopsis rosea vandeniu.Rhipsalidopsis Velykinis koktusos Schlumbergera l(ol6dinis koktuscs c@n' trys c Tvirtas ir atryarus gaasiaiiedjs paikwlis. kad subrgshl ngfiai. Jei Zemd arba na il augal4 krauti dauotas pet sausi. . Nuo lapkridio iki vesiai.jus ima pfiti Saktrys. Geriousici ouga: Sviesioje. bet galima ir visus kaktu. jei reikia. iki liepos mdnesio galo trtsti kas 14 dierq. Oeriousici ougo: Visus pjautoms vietohs. per Siltai alba per sausio 8 savaites laikyti tar$iai laikant krenta vesiau (10'C) tai skati. Trumpdjaniios dienos paskatins augal4 kauti iiedus. ligos: redieDkmingoje ir Siltoje patal. Kambaryje auginamos lcislyncs. m6gsta vasaros gaiv4 (iki rugs6jo mdnesio pabaigos). maiai saulatoje patalpoje. l6tis lapai. Geriausia geguZes . metus Sviesioje. Praejus 4 savaitelns po iyddjimo praddti laistyti reiiau ir po nedaug. Rugsdjo pabaigoje vdl ineSti i kambari ir pastatyti Siltai (18 . tikjokiu bndu ne vidudienio saulekait4. raudonais.22'C).geguZd. KaLdinis kal'usas hegs. lliti prieiiiros ypctulijq substrat4 arba Zemg.1400 m auldtyje. ligos: pakei tus viet4.pumpurai. Siq abieiq msiq mi#[r€s Rhipsalidopsis x graeseri musvais bei violetiniais Ziedais. putpuriniais bei violetiniais iiedais. vais Ziedais. pusiau lGnkdioi. nmybes laikohrpiu (nuo lapkidio iki sausio) lieti visai maiai. irgiimos: Augrmo mefu (vasariospalio mdnesiais) nuolat. sumaisyt4 su smdliu bei rupiomis durpdmis. pusiau uksmingoje. nesi. Abi iios riSys yra epifitai auga arlt medziq Sem do Maro kalnyne prie Rio de Zaneiro (Brazilija). bet saikingai lieti mhKtu karnbaxio temperamros jo riiiysl 4-5 Rhipsa li dopsis gaertne- /i rySkiai raudorais cm ilgio Ziedais. bet sa! kingai.ta dragn4 ory. Jq mGrunai lrm zavus. su$neigti nglius i dregr4 lengv4 iemg. l(enk6ioi. kartais net iki kovo tre- Dcuginincs: Lapq ataugomis (priei sodinant i dr6gn4 iemg pjnviq vietobs leisti apdZinti). zydr Daltatsr rausvais. irna raukigiau Ziedpumpudq. Viena naujausiq veisliq puil-usis 'Go1l Clarzr'-('Auksaspalvis iavuolis'). kaktusq trdomis. iydintis nuostabiais auksinio atspalvio loistynot frgiinrs: Vasar4 lieti nuolat. Visos trys rDSys kas pavasa4 apsipila begale nuostabiq Ziedq. iyd6iimo lcikcs: c'nromddZio sausio menesiai. kairt- l6vyn6: Brazfija. lfiti prieiiuros ypatulncB DaZnicu purKti. - ?27 . cgn'- Gamtoje (atogrqiose) Rhipsalidopsb paflttp kaip epifi tinis augalas. Nuo rugpjiidio vis maiiau lieti ir trfsri. 900 . Cactaceae. - revienodai laist nt krenta pumpurai.metus. ct ac e a e. Leidus apdzifti nu- - - lygu veisl6. nor: Dainiau purlGri. Tdvyr€! Brazilija. SiurK- iiai apaugusiais nareliais ir kiek maiesniais raus- Kalddinis kaktusas ym ZySocactus tnancatus k S c hlum b erger a russe liaza miSinys. irimaz siniai.a ieimfit C siniai. Per poje. apivietim4 arba iyd6iino loikos: rovas Dcugininos: A lomis. persodinti i brome- iiedais. Vasar4 kartais fuputi patrgsri perkiabdaudais.

.

miltuotieji virt celtrinio Sildymo radiatoriq. Douginimos: Sdklornis Q8"C iemt je). labiau tinkandius iyd6iimo lcikcs: nnugiausia pava-sari ir vasarq.rs specialus iiltnamis.rugoti nuo lie- t!usl loistymos. labai galima laikyti kiek vdsiau (bet ue Zemesrdje kaip iviesioje ir iiltoje patalpoje. i kuriq sodinsite. lfiti prieiiuros ypotumci: Vasarq ir ruded kartais apipurkiti.v! si!kai iidiiuvus.:t Astrophytum iiedpumpuriai. iiuimas Cephala. NeMudoti kaktusq Zemes su puveml priemaisomis. kaktu- T6vyn6: Nuo pietifliq JAV sriiiq iki Pieq Amerikos. kas 2 .l2oc) patrlpoje. Geriau maiiyti . bet Zelne privalo biti Siek tiek dregna. . Taigi nuo tol Meloc4clrls pasiivelliia vien iyddjirnui.g6lininkoms lkktusoi lobicu potyrusiens Meloroclus #@n' Gretimoje lluotraukoje matote lepeslriu-s kaktusus. Mat daugeliui iirl gan retq. l5'C temperah'rroje). bet saugoti nuo liekus. tod6l puikiai jaudiasi ant pietine-s palangds tiesiai tynoshg & 0 Ast ro p hjtt!fi asterias Manrnti llaria yaquatsis skydamariai. Kas 2 . 13 Sulcorebatia Pqtarimos3 l1 lbnkdic'r. kad Zemd. Daugininqs: sdktomis smdlirgoje 28"C Zemeje. vos pasirodZius Mios pikuobs naujoms atzaloms. smulkintr. aigi yra praQ gauti itin daug iviesos bei ultravioletiniq sphdu- je vietoje. Va-sar4 galima laikyti lauke saulekaitoje.' L_\ ^iis augalas buPirmtlsyk vo apra-iytils dar 1588 metais. iviesioje ir Silto- diolobivia.3 metus persodinti. Kenk6ici. bet Zaviq dygliuoiiq reikaling.r perlitu. lrgiim0s: Vasar4 lieti nuolat.3 mehrs persodtuti i plokiiius arba didelius puodus su labai smdlinga. jiems bntinas tam tik rs iviesos kie- ieino: siuiai. kaktuPatlrimqss Taip pat prisiniai. Kad tie augalai Zyddtq. Aituiltus gyvenimo lnetus eidama. Svarbu.l - saikir- Astrophttunr tr+ionis.tts Zydi nrJo pavasario iki velyvos vasaIOS. maiai puvenq turiniia Zeme. ya lrrl7 i!. tik iiem4 ji Geriousioi rugo: visus metus sauldtoje. laistyti nuolat bet saikiluai flaujo lieti riktai Zemei t s iiedai. kalnq sridiq. Vasarq kas 4 savaites patrFiti kaktusr.emg su pemzos tmpiniais.rlkin lavos skalda. h?iimos: Pavmar j. karfrndles skleidiiasi ptrikieji Melocac ii .. Cephalocereussenilis Thelocact s bicolor Kiti prieiiriros ypcfumci: Visus metus dazniau apipurkiti.L ii jo virsilnaje susifomuoja keist!-s plaukuot!-s pDpsnys. kaktusq pu12 Mediolabivia jei per gausiai vioys schttiedcheniana l listoma. iyd6iimo loikcs: ttuo i reus seni lis. dr6grai ir per vdsiai ima pnd. mpiu smdliu arba smr. Caoaceae. iis nugala-s labai m6gsta iilumq ir saules abkait4. pri- tyrusiems geliq mdgdjams. fdvyn63 Vidurio ir Pietq Amerika.ocact sb eckii Wehlgartia nu. Nuo spalio laikyti Sviesioje ir vdsioje (5 . ligos: Laikoma-s per - steinbachii iia iiva yti kaktusai iydds tik laikomi art sauldtos palangds. Beje.hispil. bet s.rleishl vaDdeni ir turetq pakankamai dmskq. Siukitu lepaZeisti SaknLl kepurdle-s jau turintiems augaJams. Strlcorebutia t Me- Geriousici ougc: Nuo pavasario iki mdens labai sauldtoje. kokio jolG ktrs kaktu-sa-s neturi. 5eirno: Caclaceae. nuo spalio iki kovo I 2 3 4 5 6 7 I 9 I giau. Neopofteria villosa Mamnillaria napina Manmtillaria laui Thel.cgeguZis iki rugsdjo. Tame plpsnyje brgskr iio augalo ldislymas. kis ir tilkamas klimat. Theloca.i1= qF tRz -v. 229 . pavyzd'ivi.s Melocactl{s ljaltasi auginti Zali4 briauDot+ savo kin. Nuo geguZes pabaigos galima iiDeiti i sauldt4 ir Silt4 viet4 Iiq. lauke. gemi pr. ypad Ziemq.rs. ligos: voratinklilds erkds. Keletas geDdiq.

96 36. 95. 70 Bakteriozd 55 Balq augalai 28. 79 Atraflka 69.9l* obesum 4l5. 14 . 94* .20r Auldtastiebiai augalai J!. 20. 80 Augimo s4lygos 22. 142*. 144* .a antiforlrlis 196 . 41 AuKtoji aspidisha 147*. Aklimatizuotis 32. L27 a C) tietwiiki ir botoninisi te 142 Aeschynanthus 15. 69. 146* . 16. 26 Asp i dist r d 22. 22 Auginima-s 32.95 Bertelodio garzdenis 30 Benolania 123 houneana 123 nttatus 96*.93 tetragona 93 21.falcatus 146 . 143 . 16 Beloperon6 Anigozatuhos . 140. cucullife.7 4 .asia 16.59. 56.madagascar Ad. 75. Avokada 63. 196*. 143*.28.48. 149*.142 Adansonia Akalifa 19.48 . 64 Avortija 26.81.8l Apvaisinimas 69 Arachis hlpoeaea2E Arachniodes 196* E Abutilan 15.148 cleopatra 148 coccinea95 ougolv povodinimci bei koi kurios 3qvokos Acorus caLtnus 142 . 52. juodesniu Sriftu alspausd intuose spalvota-s nuotaukas atba pieSinius. BilLbergia3l Bilbergija 25 BIe chrutm 197* 39.90*.r206 Achimenes \6. 742. 142 Azzlija22. 30 heracLeifoLia var.43. Boras 38.70.iriana 93 squarrosa93. 22. 173 Asparugus 25.18 -fotiosa goegoensis t46 Adiantun 2a.83. 93 Afrikind sparmanija 186*. 147 Asp idistr a 22. 48149 .verrecutula.144 228 Ananas 145* 145 bracleatus 1. 7 4. 60.aeutifolius 146 . 2a.89.83.rex 1.92* Asimiliacija 69. 74 Asotenis 173*.144 .26. 192*.moofei 797 .28.24.76 Botanika 12.68. 25. 25.tenerum 34135.pictun 138 Acacia amota Acalypha 15 . 149 Anthuri m 15.nidt 197*.90*.196 * radcliawnr 196 Alo.83 Auginys 58.142* apraiymus.57. 192 Bambusa Anukatija r45 rulgark'Str ia- Aca thopheoni.90*. 143*.26.tricolar 9292 Afelandra 93*. 91.92 143* .206 Asconopsis219 Aglaonena 24. \96 Adijantas 15.58.{t Anubias 28 Apdulkinimas 69 Apelsinmedis 63 Ap he 201*. 57 .eeitchiil4l Anturis 24. Akacija 4. 33. 52.hildebrandii92 radicans .comosus 145 Andq aviete 63 228 148*.8l Auksuotasis flebodis {". ?1.186 Agava 16. nt- . 94 Areca catechu206* Areka 206*. 75 Adankos 58.43 Bambukas 12. 91 swazicunr 9l .143 Ajeras 25 206 Ardisia 16 Beaucamea 16.di|itata 174 iensis 1.manglcsii 137 Anona 63.197 .57.E J Y I ZvaigZdute pazymetuose puslapiuose ra-site augalq -rt gens 9l miniata9l Aeoniun23.44.73 brasilense ." - landta 93* sincb.148 BeLoperone 14.51.93* . 415 Baktericidai 5l Bakterija 55. heterophylh 145*. - guttata 95* .variegata 25.94 Ardlztja 94* . 28.25. 28. 66 I 67 elatior 147*.22 145 12.90 Achimend 90*.barbadensis 144* 144*. 13. 90 - h ispida 83. - Apipjaustyma-s 41.crenata 94*.28. 79.serralipetala95 Begonija 18.95 mesoniana 'lrotl Aspleniun 22 - - brevipedanculata .82. 737 myriostigma22S Ataugos 58. 34/35.aristata 196 Araucaria 16.38 Augimo vieta 12. 93 - fuvidus 137* .147 22. 95* .149 Begonia23.n amuraria 197 AstfoPhytum asTerias veunr bulb(erun 58 .hi ht28.* . 148 metallica95 144*. 68. 144*.gramineus 28.88. Alokazija 143*.thispida var. 95. 45.26.I92 Barometras 38 pentu a9O ArchontophoenL( 206*.92 . 196*. 68.90 ta' 192*. 72.22 meqapota icuht 138 . 5 - cunninghantiana2O6* r41*. 81.143 Antpelopsis 3l - Linmingheana95. tabLlilo 78.densillorus 146 . 144 ALlamanda 19. 9l . 168*. 90 Akaricida. - diadena 148 egregia 95 148 1. 95 25. .costat ttt 143 Alavijas (alijo5iu-s) 25. 31 .28.66167.93*.crystalliram 93 . 95*. 68 143 7l .spicant 197 . 36. 168 arboreunt 4lS.95*.arboresaens 19. Iowii 143 - cathar1ica92. 26.t47. 26. 68.gibbun 197197 .57.196 sander iana 140.26. .commulatum 743 . 79 ApMuga nuo gamvimo Apsauga nuo sau-sros 12 Apsaugos priemonds 51. 145* . 148* boweri 148.69. 19 Bletia Bon:sx 25 .setaceus 16. . 83 Aglaonema 24.s 51.ra 58 - imperialis 'Spea ata' 148 Aechmea9l* 1 chantinii 9l fasciata 9l . nigricarx 148 hiemalb 94 .22. 143 .45 caPncorne var. 94.speciosus 92.24.146 Asparaga-s 25. 70 2s.25 . Cross' 148. 33. .

96 Br nlebia14.24. 159 Dieros ir nakties tempe- ornata 'Roseo lineato' l5O picturata 'Argentea' 150 Cimbiieda 28. - r55*. 102*.155 CotJlcdon 69 . 82 Dauginimasis iaknimis 56. 130 Cissrc 16.pumihts 28 158 Cynomiun 28 - Dorot - veitchii 159.28.70. 74.215*.23. 28.72 EpipnraUum n6'. 75. 96 . 159*. 80.noduhsa 1O7 . 161 15 x banksii 103 gloriosa lO3 Dauginimas 15. 25. 66167 Dendrobium 13.75. .56. 214 Brass o laelio c att leJa 2 14 Briedlield @aprastoji) 201).69.ria . 152* amazonica 152 antarctica 48. 184 Brassavola 76 Brassia 220* - poschars$ana lCF' 100. 106 EpicattleJa 214 EPifitai 13.103 Clusia raea I52*. 158 l0l*. 1OO. 7 5. Dregrnd 33. 161 reiexa 16l sandEria a160 . Dipladcnia3l. 36. 2?n Coleus 22. 71. calyci- - uncinatum 138*.159 Dionaea muscipula 28. 220*.158 allemifolius28.150 Ceropegija 25. 186 - C itrus 22.30. surcubsa 160. i6.marginata 28.l5l Chrysalidocarpus 206 154. 64.59.104 Cryptanthas 156*. 180 glabra 36.integrifolia 34135 Callisia repens C allistemon - Cinerarija 130*.57.155 .74 cltlorcfrl?F 22. 60. 139 spectabilis 139 Brachychiton 28 f uwstfis 48. 58 densiJlorum 220* .25.28.158.punitus 16. l5O*.ovata 15. 8l .40. Cohnnea . 161 - paacifiaru var.punila lU7 .33. 220 D i dy mochloena t r uncatula 199* Didzialapd hortebzija I 16 - Du1kin615 Duryes 38. 106*. 57 .43.215 Cyperus 16. 23.pomederiifolia 28 . t6l glauca 160 . C itrolortane 1<t tliscolar 152 . 73. 28.97 Brunfelsija 9?*. 152. 79.haspan . 138 Chelatas 71 103* Dalinti 68.viscosa Brovalija 89. 10O poftetusch lagiatn 6 Citrusiniai - miclocarpa l0z vaisiai 63 Cleistocactus 225* laniceps 225 Cyclanen 16.falcatum 198* CJtisr. 25.149 Calathea26..225 .201 Brornelija | 6. 220 Denbdrobis 13.96 . 88. 139* . 7q 139*. 1OO* .103*.2o7* CaI haranthus roseus - albostri@tus 158. 106 Dipterucanthus 106* . 159 Clivia 15.bowrinqiana senilis Cephalocereus 228. t57 Curcuma roscoeana 136 Cycas 22.coccirca lcd.159 bowmannii 'Camilla' 159 maculata. 66 167.161 DrenaZas 41.9.falcata155. 30.29. 149* . \06* boliviensis 106.wenAii23 Ctenafthe 26.31.30. 154 154 .caryotideuh 198 .42. 81. 192" 2X*.deremensis l@.106 sanderi 106 splcndens 106 Dipladenija 25.25.nmeA:6 213. pic- esculentqs .157 percicum lO5*.22 t4l. 25. 45.24.gibbilora 1O7 .darwinii 97 97 .54. 82. 198 b llata 198 28.28.166 Diefenbachia 159*. 16I .57. 107* agavoides lO7 cornicobr 1Oj darenbergii 107 . 157*.79.tOz lla mitis 213.wendlandiorum 225 Clerodeubum lA2*.68.setosa lO7 Echinocactus Echereria 4J5. 28. 153 Coeloglne 22 .70. 75. 7 CrasuLa 16.28. .69 Davallia 28.225 .19 Cit|. 98 sqsanqaa 98 Campanula 16. 16l .infundibulifornis 104*. 139. 85.73. 153 6.38.97* na 97. lancifolia l5O makoyana 150 ts7 Ciklamenas 24.draco 160. 9/ Bud.22.149*.16l.zebrina 750 Calceola.208 Codiaeum 23.28 - revolua 157*.155* Didziaiiede (karaliskoji) pelafgonija 125*.99 -japonica37. 135 Bro$laLlia 96* . 3I comosam 151*. . 149 Brassaia actinophylla 48. 9l*. 100 straussii 225. 75.102 Cynbidiun 15. - labbersiana 156 oppenheimiana 756. 82.22. 89.195 ftaqilis IOO isoplryUa 6. 105*.16.221 Burbuold 15.26.poftellae 16 Dipterdkantas I 06*.grwonii223 ingens E c hino c e r e us p e ct inafias 77< EchiloJossubcactas Ca ellia98*. 58.101 - crocata 150 Cik?622. - 2U. 97 Elksine 19.48.41.61. 26. 72 Difenbachija 18. 59.156 156 .bicolor 214 214 . 4*. raturq skLtumas 22.101 Catt leya 7 . 166*.150* (*1triza'itEtna 25.31.81 8.mariesii 198. 139 - . 57 .229 Cereus peruvianus 69 - vartagetu tum 153 var. 139 B u I b o p hy I I um long iJl o- Ceropegia 3l woodii 14. 1.grandiflora 16. 58.. s9. Crossandra lo4 arborescens 48. 138 Drccaeha 761* .16l.speciosa96. 161*.226 231 .hifta 103 .fruticxa 154 154 indtuisa C o no c arp us laev ig at us ry australis 154 . 26. 25. 26.151 Chlorophyun 74. 96*.grcciLis 158158 .26.152 Cocolaba 19 Cocos 66167 - thot soniae 102 Carica papaya 64 Carmotw microphylb 48 Caryota nitis 198. 24. 139*.105 Cimbidis 215 . 71.Bougainvillea 415.24. 59. 42. 28. 106 devosianus 106 makoyanus 106 rt2 tuz* macrocarpa 48.48.156* 156 Cupressus 16.crbtata 220* . 70.5a.harmsii lO7 .159 he ant has be Llifor- mis4l5 Doritaenopsis 219 Codonanthe 151* . 101*. u. 158* Dirbtinis ap5vietimas 22.lutescehs 2O8* .rhonbifolia 28. 186*. 125 Dicliioji gr ev ilija 22.105 - . 198*.2l4x .56 Dirvos organizmai 36 Dirvos Siluma 22' 41. 208 Chrysamhemtn 15 Caladi m 14. 70 Dizigoteka 159 Dizlgotheca 159* elagantissitua 159.104 155 . 80 l5l*. 79.papyrus 28. mm22l*.25.lW citr inus 41 5.225*. @ngesta 160 16l . 150 Chamaedorea - calaractun 2Oj .microphyla lO3 Corallina95 Cor d! Iine 16. 198* Dftcen 80 Chlorofilas 15. 180*.34135. 180 .crassifolia 153* . 153*.23. 415. 2A. 139*.45.225 Echinopsis 61 Echmdja 28.138 Cherimoja 63 . 26.160.elagans 207* Chamaeramhenum l'l0 ChameLaucium 415.lO4*.pulvinata l0j . 22. 157*.*.198 Davalija 19.s 15 x racemosus 138*.acaulis s 156 bivittat Cryptocoryne - - veitchiana 34135 .pyramidalis lN Capsic m annuum IOO*. 52 - 18.fragrans lffi. 154*. 158 28. .lleja indica 193* Budl6ja 193 Bugetrvilija 4/5.ntcifera2oS*.

200 Ilgastiebiai augalai 21.136 90.193 Ilgalapis inlGQapartis 23.118 Ilgalape gyvatbarzdd 28. 165 66167 lophogotu 1oB 165 elastica 16.16.1t3* - herbstii l7O. trysil 108 dehoidea14.26.26.167*. 136 Erikdtis 24 Eschinantas 15.s 229 Ficus 16.22.I13 . t65 blltifolia 48. 167 - Glhnocalj cium 224* . /z . 166*. 209* 209 .t 13*.reinv'ardlii 168 . 168 Gebenkrumis 29. 210*.margarita 7. 79. 28. 3l Eranthenn l3T*. 163 . Fatshedera28 92 ESverija 25. 165 Globba 136*.marantira 136 . 14l. 43.mubifiorum 224 224 . 81.116 Hippeastralia H ip pe Il4 as r unt lO 111.bella 28. 135 runglctoal Jl. lyrara 16.iniii 136*.31.ensis 164 benj an ina 48.hltharinae lI3. 1ll GarZdenis 31.glabra 1. 165". 7O. 165.163 babanifera 48. 168*.repens ll7 Il7 .164. 116* .44.2Ol FortunelLl japonica lo2 Guzrnanija 30.arulreae 224 .11. 168 Haraofl hia 28. 34135. 168* .'1 5. neriifolia 48 pthtilo 31.48.167 aurantiaca 167 scandens 167 Iksora 25. 2oO" .178.glabrcta 168 Iintifolia .209 fors eriana HovEja22.carnosazS. 163.$.I75 115 . 108 pseudocact s 163 pulcherrina 109*.strigillosa 116 Hypoestes26.764 Hibiscus 2a rosa sineflsis II3* Hibiskas (kimoZe) 30.6I jdponica 163 Fatsija 30 - - Ferocact . 48. 64. 210 Fitonija 24. 768 . 207 Gmnadind nertera 30.5 .trun. 54 Gdliq langas 22 Gdliq temd 40 Celsvalsis kalistemonas 139*. 16.28. 138 Gardznia 16. ll8*.denudatun 224 . 165*. 166 Grybhes ligos 52.albiflos 113113 .I'10* 28.166 l6*. - 111*.ata 168 Hederc22.206.. 107*. - tob sta 166* .136 .japonica 162*.209 Hola 16.162 Euphotbia 163*. 69. 55.76 Gelezies stoka 52. 165 Filicopsida 195 Filodendras 178*. 141.2a. 770 Fiziologiniai sunikimai 52. 110 Gebent 22.31* . 25.hawkri 117117 . .51 * pinnatun 162 31 .107 Eterinis aliejus 68 Etilenas 45.26. . 162* .urguayense Gynura 15.163 Fatsia 16. 193*.H J Y I Epiprenuum3l. 165 rctusa 48.Euhliarun 224 .137 Episcia putcheLlum 1. 45.2a.207* . 165 Gloriosa 16 rothschildiana 112* Gloxinia sylvatica9O niltt 14. 166*. 164 .163 erytraceae 763 - asperu 'ParceLli' 165 benghal. 48. 167 Lingulata 167 Hylocere s 6l Hypo cJfia 31 . 179 Finikas 63.16. . 163*.18 Guava 63 Cuoba (smulkialapd) 30. 48 Guzmania 34135.28. 165 Howeia22. 164. 116 t79*. t3t*.muLtiflorus 168* .nultifiora 115 Hydrangea nacrophylla t Fikas 12. /1. 167 Globa 136*. 165 Eurdtomas 16 Figa 63 Goethea cauLiiora 136 Gosslp i unt h e r bac eurn 28 Gralciiioji chamedordja 205.bulbifera 136 .attenudla168 Iascidta 168 . 167*.l&.115* Graptopetal 107 be lhotl GreiviLlea 16.57. 737 Erantema 137 Eriocercus jusbertii 6l a o 4 Eustoma grandiJlorwn 110*.72. 110 Euterpe 206 Evoliucija 72 Exacunt 28 a1fine I lO* .lizei 163*.3l he tit 163. 114 Hortenzija 8 grondicornis 163 164.nolitangere .73 Inbieras 63 Impatie s 1I7* Galenis 22. 138*. I l4*.atrosdttguinea 136 . 139 Cendjimds 44 Gerbera 25 Ginura 167*. 80.26P7. 5'7. )2. 123 Granatas 48 209". 165 rubightosa 165 sagiuata 31. 12l*.78 Flebodis (auksuotasls) T I T 2Ot*. 57.12. 111*. 109 splendens l0g tintcalli 163 .68 Eukalipta-s 12 Euolryntus euroPea 762 .25. 92*.208. 164.baldian m 224 bruchii224 .716 . 131 Hipocirta26.64 Fryzija 135*. 28.laatnosa115 Iinearis . 108*.2o6. 30. 113 - Geleiis 38. 166 Crrybiena 71 .57 - - phyllastachya 170*.belmoreatn 209.101 Iresine 26. 111 jasmircides 111 Gardenija 25.l70 .l2l H . Gloksinija 25.22 Grevildja 16. 166 Filtonia 24 verscharfekii 166* .walleriana Indijind chrizaniema l0t*. 115.

harpoplrylla2l6 Mediohbieia22g Kainattte22 Pachtpodiuht 175*.carolinae 173. 137 ofrtcinalr l19. 176*.schmiedcheniana22a 123 Meilenis 10.120.l9O l9O Kad€ja 214 Kavamedis Kekd 15.26. 50.52.2U .207 lantst^s 1.l7l 50.putnila2l6 . 33.82 Katildlis 6. Nenera granadensis Kalpok6 129*.54. l4l.28..222 153*' 153 Kaladis 149*. 114*.229 Nidularium 173.197 Lobivia 224.218 lcamerianutuzl.76.2t 6*. l7l. 100 Lavendtla angustifolia Mikoklimatas 76 Katpa)nlintai 28.43. lneliocanlelaz| .221 Neoregelija 26.flavescerc216 .72.28. 56.laquensis 228224. Myrtus 16. Lizdine clowesii2l6 36.172*.176 - spelancae 199* dzs 226.44.191 Liuksometas 22. -fulgerc 174 lapai 14.76. 73.68 30 Metrosidercs eacelesa 174 Kanarinis frnikas 30 Palepads 15. 19.26. r90*.40. 42. 89.33. 54. 54 Nuodai 38 Nuodingi augalai 73 Nuostabioii monstera 25- 26.45.42. 163 MicrclapiazS 28.120 Medejantis storalapis 48 Nepenthes 31. 80. Miltohija (miltoniopsis) 28.70. 174 Pachira 16.120 176 .25.deliciosa 172*.15.concentrica 173 Mwdevallia 221*. Microcobum weddelie. .192 Jatrofa 30 canea 118.26. l0O*.8l. 193 . leuconeura 4'7.83 26 16. 216 Lindeno ksantosoma 80 Leea quineercis 17\*.12*.775 .jajoiana22s . Krimas 16 .ta216.28.43.82.121 Miltonia2S.74*. 38.28. 172*. Nenatanttus 1\6 1.69 Mimoza Min-sai 25 30.Pandanas 22. 43.ll9 .1.!23 . 211*.oleandzr 415 atl atica 174 .71*.hiopogon jaburan 28.81 Olealldns 415.52*.26J27.9T*. Kamienas 25.tubi1lora I2O Kvdpavimas 15' 69' 78 Marniera chrysocardium . ' lr9*. Leptospahum 16 72.80 Pa1rna24.mocrocarpa 1.83.171 Neoporteria villosa22S manginii 30. 1.149 .216 36.paucilara Il8 Jaooninis oieKnis 162 Ja^sminaitis 19.221 Oiekinis 26 Oro dregnurnas 12. 174 .77 . 174 Kamelija 25.25.S .famatimensis 225 .123 Pachytachts lutea 21.25.napina228 Krotonas 23. Kvapiosios pelargonijos Maranta l7l* NaSlaitind sanpaulija Naudingieji 128 vabzdZiai 220.216 Miltoniopsis 216*. .pentlandii 225 rebutioides 225 2U Mimikrija 76 Mimosa pudica28.152 Mezgin615.grand.52.55.34/35.26. 78. . 11.crispa2l6 . 81. 190* - alodolia 19O.l4l num2o9* Nopakochia phlllnrthoi.zt4 114 Nidularijus 174x.61. 16. daigremo tiana I2O Ktrokeliai 15 58.38. Mamnta25.30.72.190 Kordilina 154 Kotelis 15 Kretinis pteris 22 Kriptantas 26.wrightianaz2s MitI^22. l.129 . 52.9 LaeliaT6'21'6* 227 t23t.66167 N 5a. 26.193 Kalija 19.25.68.apirespelargonijos19.172 . 73 120*.30. l.'16 Oralis adercphylh 137*.74 139 Kaplamstis 183*. 8l.billbergoides 114 Ka'ijot^207*.135 Kalizija 30 KalCdinis kaktusas Kalceoliarija89. 183 I38 .77. 55.45.linfunii l1O hezin'26.25. 34135.innocentii 174 54.43.120 Kvarcinis smdlis 57 Margenis 22.173 Kalateja 26.118 .Koolin€ iild 28. 42. Mikroelementai 28. 157 Kiskiakop[stis 137*.t 150*. 174*.43. 36.papilio 218 Morgano iilokas 30 . 156*. 208*.spectabilis2l6 kaharutd 195.71.200* exabata Pachim 30.44 Oncidium 218*.pollahlhtht |19 Klivija .212. - coccinea 15.76 scoparium l2l*. KodonanG 153*. 123*.103*.225* 128*.120 19'34135'69' 1'16*.80.171 Miltligd 50. 79 Orchid€ja 16.77.30.ll9* Kiparisas 22. Odontonia2lT vatteri . Nephrolepis Medinilla 15.98 t-lipiojaotis filodendms Melocactas 19.lamerei 175 34135.57.25.luzi)^ 152* 152 Jatropha. NPK77 submammulosts224 uebelnannianus 221 83 Kerpds 70 Kiauliauog6 Jacobina 7l Jasminum28.9isiymas 42.26.70. l9J*.225 Kalanchoe 16.31.24.153 Kolumndja Kokospalmd 103 66/67' l8O . 104 laui228 . .28.123*.728 Kirminai 52. 119 Il8* 132 erimaiyld) 191*. 25.24.76. conciwtus 221 ottonis 224 rutilatLs 224 l4l.76.172 Nymphea datbenyana2S Kinind roid ftininis kdtis.3l.bocasana22S Kromndra 19. 103 Kl. 25. '76 Kiminai 40.79. 75.59.pinnata 58. 137*.purpwa. 53.26.33. 77 .6\. 14. 82. 154 Neoregeha 173*.774 Nertem 30. I13*.80.119 192*.25.anceps2l6 cinnabarinazl6 . 16 Nerium 66167 174 .8-.22 Op connunis 48. Kristalq susidarymas 156 Mamnillaria 7l .26.L70 kora Yucca22.26.217 bictoniense2\ . 193*.771 Milcolepija 28.70.95 Kambarinis bonsas 25 pakabinami augalai 23.62.208 Kokosinis mikrocelis 209 ' Llcaste 7 1uka22. 71. 213. 138*. 22.l70*. 47.backebergiarc225 .zeilmanniana Ktemnte 156 Manginio kalanke 30 120* blossleldiana M Monsrera3l.83.16.216 Nudegimas sauleje 52.229*.172 121* l2l Molis29.163*. 199 199*.e 217 Lotus benhetotii3\.172 Oras 36.24. Kar!Eiale25. roZd 197*.28. Lapinis kaktusas 226 226*.magnifca 123*.150 Medinild 19.72.L23 34/35.16 ll8* 38.4. 38.25.69 5l Minuojandios museles MirabiLis jaLapa Odontioda 2I7 Odontocidium 217 Odonto7lass t 53. Kaktusas 12.8I "Kengircs letena" 4lS elephantipes f37 Kerkdjai 171*.74.75.55' Jautusis musekautas - podagrica ll9 28. 80 25.174*.50.226 Notocactus224* r ?5r 17< - apricas 224 at3 .137 . 135*.216*.173 226 KalankC24.41.25.

U4 Potinaru76. ?9 . 198*.41.frfiicosus l8O .pedatu l'78 7'78 .126 nalacoidzs 126 . Pa|onia lti|larc 136*. 124. Papfastoji b. 203* oetica 22.anqo lense 202. 66167. 54 Primula 126*. 79 Polrscias 57. 28.177 .24.179 crassifolia 'Moon Val- 66167 .r24*. 30. 78 Puikioji medinild 123 Punica granotum 4E Purka 15.oasil225 .26.214 Pdemones priei kenkajus 50. 109*.iede kalaflke 26 glabella 111 griseoargenlea 177 incana 177 mac lasa 777 obtusifoLia 34J35.oeflendahlii l8O Ple#osios erkes 50. t76 n 2 la".53.200 Pelesiai 52 Pellaea 2oo* atopurpurea2OO 28.sellaun l'78.serpens 177 25. Pentas 15. l2'l* 48 .76.roebelenii 210. 178*.21O Rhi psa li dop sis 227*. 176*. ?0 .25. chtsiifolitt 111 fraser i 177 2to Raudminas 30. 158 Pelargoniun 24.22.Suifoylei l8l .210 .202 bilurcalufir . 40. 172 - 176*. 127.127 Rhoeo spathacea 182*.193 Perlitas 38.80.I8l t8l -f licifolia 48 . 227 gaertneri 227 x graeseri 221 - . 77. 52 Pogonateras l8l*. 48. 72.sanguinJlora225 Pa-siflora 25.201 Philod. 200*. . t95.80.136 Pelargonija 19. 81.ndrcn 16.51. 25 . 218*.H J \.wendlanclii 178 Phlebodium Prieiiuros klaidos 47. 78 Pisonia umbe!!ifera 180*. 117*. 51.225 Rdjus 182*. 133 P ap h i op e di lu Pavonija 136*. 113 Raudon.31. 39.mutabilis 225 . 726 Rambutirllas 63 Rapipalmd 22. 782 . 181 Pert$imas 54 Perzyddjimas 69 Poilsis 33.178 .25.180 .182 Raibuol6 72.210*. \18. 78 Pikuoti 57. r25*. 36.202 Platycerium 13.21o dactJliferd .82.sinica 182*.26. 78. 7O. 39.canariercis 64.sinsii 17.lU Passillor a 28.senilis 225 .75.vio laciflora 2i25.69.spruceana 179 179 Pildja 119*.wlgaris 126 Pseuderanthemult Pteridophyta \95 170 Papirusas 28.falcara20O 2oo .178 manidnum 178 hieZinra 32.2t9*.vioLaceae 124.graveolens34l3S . 113*. 61. 28. 51. n9x.125 gibbosun 176 Patuzitai 79 Parodia 225x chrysacanthion225 .grande 202 202 Plaukiojantys augalai 28 P laul:uotumas 16 Plectrcnthus 28. 182 ar dt i a indi ca 126*.obconica 126 . 76. 136 a o E 26J27 . l8l* Phal@nopsis 12.28.scandens23. 177*. 30.nniranana225 . 28.attrs - bipennifolimt 178 bipinnatiJidun 178 entbescens 178.77a. r41.tre ul!:t203 70. I Pandanus 22.25.iedliel6 20r*.fntticosa la1 .125 lan.28.2031203 .ofu)ralissinurt 3l Peldja 195. 80 PurKti 43. 40.pani. 63. 124 nlollissitna 124 quadrangularis 124 racenosa 124 - argyreia 117 ariJolia 177 caperata 177 . 108 Rebutia 225* marsoneri22S Perilepta 193 Pe lcpta 193*. 180 Pistia stratiotes23 Pistija 30 PjautuvL(k lsis cirtomis 28.titte 2U . 125*.Endriaurita 203 . 36. 15. 218 Raktainl.210 huthilis 48. 28. 125* Pinija 25 Pipitas 26 Radernachera 25 .203 Pter is 28.179 .ulata ercelsa 48. 66167. 75. 32.84185.219 P hylLil is s co Io pendr i u nl 201*. 158*.viritlis20O Pentas 125 - .48. 82 - 4eriana 193* . 38.nochrysunt . 202* . taz - caerulea 415.124 Pat4rimai 23 Pavojaus simboliai 73 Po.724 125 Peperontia 31.ky' t19 num tulatiilolia .coleoitus ).ntinasa 225 muscula . 177 Pladiatagis 13. 45 16. 58.25.japoniatm727 obtusun .25.61. 194 PapedZialapis (spatifi lis) 133*.rctundifolia .rosea 227 Rhododendron 22. 108*.ole 26.1'16 grandiJlorum 15. 89. 30. 195. 182* . Re inw 126 Renafihopsis2l9 Retinimas 69 Rhapis 212.779.125. 39. 80 Persea americana64 Persemonas 63 Persodinimas 15. 76. 126* .179 . 175*. 63.scolopendriunt Phoenix2lO* aureunt2Ol* Reris 30.44.eolatu 7 3. 175 * sanderil'15 . 202*. 109 201 r25*. Pilea 179*.201 Paprastoji mirta 172*.203 . 180* Raudoniiede karpa.ensiformis 203.179 . 2Io* l8l*. Puansetija 12. 7?.bafouriana l81. 181 P o go nat he rum pan i c eunt * a224 . 171 Pirefumas 52. 58.210 Ph rodiklis 38.59. 82. cadierei 179.198 Pladialapis papartis l3 edtlis 64. 218 mela. 203*.'onia 136 Papaja 64 Pap.202 Peperomija aLtI -fotutldIu 177 scadens .

57.jasminoides 132 . 102*.79. 129 t39 Solllnun 132* aviculare 732 . 2 I 1 *.80 Vuyhtekara2lT 217 128 Rossioglass 2\7 RoZd 16 RoZd mazyld (kinrot6. 69. 77 S'anpaulija 16. 137 Smulkialapd guoba 30.siebouni 1. 141. cuspidatumSO Canbria'Plush'53.l3'1*.135 Sejinukai 63. 734 Visimo pumpurai 58 Voratinklines erkes 24.melongena 132.6p7. .100 Vijokliniai augalai 44 Viksvameldis 28.sylvaticd lq2 192 Testudinarija 192*. 16. - Scutellaria 129* .corebutia229 steinbachii22S Suodlig6 52. 129 Skathd ratikld 180*. kininis elskdtis) 128 . 65.radicatus 793 . 48 t28x. 221 loo*.s Streptocarp 15.28.48.69. 134 Streptokarpas 23. 63.butckii 228 Tillandsia 134* Tilandsija 13.3O Serisa 48 Serissa citrdornis I93 . I Vaisiai 14. io.endl.26Jn. 80 Skindapas 25. 15. 48.sE&frosuflt 80 Sprigd 25.59.4. )) /J loetida 48. 146 Snithianrha 15. 75. 39. 25.786 Sonetil/1123 Sop hro lae lioc att ley a 21 4 Sophronitis 76 margar itaceae 723 lai 60. 185*.albiflora 189 189 .I3l*. 55. I J l.fantonnetii 132 .52.endii 132 .68.789 . Z 7l zle bergera russe li a- 40. 70. 133 Soralapls 24.stapeliilorntis l. 43. 45 . '76. . . 134* . 18. 192 Tetrastigma 16 . 158*. 184 Zanedeschia 16.130 59. 184 Siloka^s 25. 2t l* Sabal2ll* ntinor . 57. 36 S axiJr aga sto lanifera 30.66l67 (cmer:rnja) JU! 28. 57. 189*.22. 6l . 26127.185 Sparnannia 14. Saloriastiebis 14. 31.rehma nii 135 Zebina 191*. 72 Seflera 25.133 Stephanotis23 .22 Viio kalateja 30 Viemmet€ paprika 12. 29. 188* podophyllun 188 stLrornm 30.71. 180 Skiepijimas 82 Skydamadai 24.lis (papddiialapis) Spatifi 25. 130*. 79 Selenicereus 6l Senecio 15. ZygopetaLm 22\* .76.132 .80 U Inus Lin&znii 1 9l* pamifiora 48. 61. 2U VasL-uole 25.72 Valgomasis arachis 30 Vandens lelija 30 Va-iingtooija 7. 58. 79.188 Stngonium 31. 133*. skeltaziedis 129*. 183*. 185 Viksvinis ajeras 30.189 Tolimiea28.Jluninensis Ttadeskante 26. L29 alpina 129 .75 Virusines ligos 51.28. 48 SmulkiaZiedis katildlis Sakrijimas 60 lza S arLs e v i e r i a t r ifas c i at a Salois 69.85 . S chlumbergeru 31. 69. 185*. 79.28.80 Vitis heterophllLt variagata 144 Vriesea 15. 69 S6kla 15.40.185 .42. 26127. 188 Thelocaaas 29 Zemds rieiutas 28 ^eme zemes stoKa tJ6 Zyddjimo laikas 89 ziedai 24. 133*.61. 130* .herreanas 793 .soleirolii 186*.23. 127 Rombinis lamstas 30 Rosa 24 - morganiatlunt 31.|U 129* . 68 Svolinnelis 70.costaricana 129 Sedun 415.135* carinala 135 psittacina 135 splendens 135.l. 48 RGis 68. 189 Tr+ios 38. 3t. 16. 31. 26.ingia 16. t4 .regina 13O . 75 Usuotoji uolaskdld 184*. 24.791 Zebrina 135*.ellioftiana 135 . 144.lanciniatum 132 . I l7*.palmeuo2Il SabalpaLne 2l I *. 30. 188*. 74.pseudDcapsicun 132 . 189*.191 X - Oglis 14. 186*. 36. 185 Slrauaantysrs lrKas J / Slruzal )2.raaesaan a 189*a t.blossfeLdianaI89. 25. 72.24.59 TrichocereLs6l TrijuosG sansevjera 183*. 185. 19 l*. 8l . Z 59.115 Velykids kaktusas 227 Z! go cactus t runcatas Zingiber ofrcinale 65 flocculosa 19l pendala l9L purpusii I9l ZZj 184* Schizanthus S ch|um actinophylla 184 arboricola 184. 75.jilifera2ll . 63. 2s. 34/35.134 Wifieaia l\8 Wikonara 217 S bspeciesSo S ukarn-(tej ima-s 52. 63 SCja rLbrotinctunr 185 . 22.50. 68. kinine rci. 66/67. 46.voinierianum 188* Tetrastigma 188*. 56. 31. 142 Vikswoli 12.128*.80. - | 55)q 1 <5 . r37 Smitianta 137*.144 Tulpes 82 Singonis 26. 28. 7l Tesrudina a 192* ebphafiipes . 70 K[Stes mlsrunat Setcreasea3l Shorea'76 Sidabrinds ddmes 54 floribLnda 133* . 85*.'7'1. 25. 29.183 Sansevjera 26. 189* - chinensis 415.speciosa 13l 131. 34135. 184*.29.3l Sin cardinalis I31 guttata l3l t34*.186 Z e (karohe) 193*. 34135. 80 S Unksmene 197*. 48.71 Sparmanja22. 183 RiesutinC kokospahe 208 Rochija 104 Rodemachera 25 Rododendms 127*. 183 Sausra 12.54. 7l - Xanlhosoma 191*. 135 aethiopica 135 3l. 54 .. L91. 57.54. 184 Scheflera 25. t28*.Moicissus capensis 183*. 158 Vilmmedis 30 Vinca minor lO1 rosea l0l v rlsunlq auglltal 5/. 183*.60. . 30..29. sodas22. s7. 26.2O5.82 KUCyS )1.61. 102 lt5*.8r Tamsoje dygstantys auga- na227 Scindapsus 162 Scirp s31 - cernuas 28. 2l l Sagerctia49 2ll. 55 Svyrantys augalai 23.robu-la2Il Weingartia muhispina 224 WahingtoniaT.186 Spathiphyllun 15.72.193 - bicolor 228 235 . Sphagnmt 38. 184*. 58. 26. 130 TKS 40.162 Skotela 79 Smi&as 146*.28. 183 Trumpakotis vytenis 25. 185* - Ziemcx.133 -fiotibunda walLisii 133 l33 - clanea 134 50.227* .72. 79 svelnusN aouanlas Ju Sverbned js 25. 16. 30. s6.africana 186*. .thea 48 Sagefetija 48 Saintpaulia 1.. 117 Stefanotis 25. 133*. 197 Uolaskel6 30. 56.52. 42. t2a Salvinia \95 Samanos 50.rowleyarus ).59.' Solcirolia 16.3l menziesii . )J Sluoteld 15. 26.villosa pani ulatum 49 Sy4t gi um c Sul. 63.90.93* .2. 15.162*.133 ToLneja 26.2ll .

. 105 k. 162 d. 197. 106 k. 153 k. 64 vid... 186 k. 153 d... Gydrgy Jankovies: P. 137 v.v. 221 k a. 107 deSindje (d. 220 a. 12. 132 k. 194.... a...a.205 a.l4l\.. 144 k. 155. T'FuSy..219 a.223 d.167. vid.r..207 d... 1s7 k.... 39..163 v.l neuisimovg pirstiniq... kurie ypai nuodingi arba gali suzeisti ar sukelti kitokiq nemalotrumq. 227 k. 225.205 v. 7 vid... 195 v....219. 159 v.. k. 195 d.. 182 d. 119 d. 103 k.\ l9l d. 201.d. 185 k.... d.26 d..213 k.d. 26.. kaireje (k.... 134 a. 14 k..216 d. 7 k. a.. .48 k.iery. 165..215 k. 113 k. 129 d.v. 58 k. Benary:. StrauB: visos likusios nuotraukos. E 4 Miinchen.213 d. 179.. augalq apraiymuose Zodziu 'Atsargiai!" paiymimas pavojus sveikatai.96 k... 147 d.. 222.k. 57. 148. v d. a. 95 k. Becker: U I v. t72. 163 d.). d.92 d...49 v. 1.k.136 d..221 viritje (e .U 4 vid.). 166 k. 122. 44 k".. Kai kurie G jq nuodingi.2O2't..a.. Riedmillen P... Ceristel Langer: P..70... 106 d.. 142 d. 166 d. 175 d..171 d.. 165. I 17 a.d. 141 d. a..215 vid.. 110. vznKarns pzrzymeD rgtuKote. a. Sammer: P. vid.14 k. 168. 228. 189 d. 59 v. 182 k.. k. 29. BonsaiCentrum.. 214 v..v.. d. Reuter: P. d. 2l ^.209. d.208.. 1990 Lietuviiko leidimo teises *Gamta '. 184 d. 62. 6057 Svcrbiousi nurodynroi Sioje knygoje pasakojama kaip priziureti kambarinius augalus. l3g Hansel-Genelett P.. 184 k. a. BAMBOO/Descat P. Wetterwald: P.rid.. 49 a. 2o3. 218. 24. 101 v. 183 104 145 156 d. .a...224.. 16.k. Kai kurie augalai iiskiria ir tai pamideta oda dirgimnti skysti iiq agaiymuose.. 183 k.206k.. l..22o v. a. a. 5 |. 189 v. 6Q67.T. 176 (4). r99.. 190. 192v.). Vilnius. 143 k..)i Becheren P. Stork P. 132 d. ll1. 150 k.i Heitz: P... 229. 48 d... .226 't ..1.vid.. RaufiP..2\4 v. l2a k .l.. Heidelberg: P.. 65 a.k. Luckel: P. 224. 145 d. 124 d.)... d.. 1995 - UAB l6 k.60 k..225. l lJrdyKla lr rologmlz|s fryoncnas J[!ausas ui param4 ddkingi: Be[edikt Wolf.YI c) Iologrofoi: Apel: P.. 8051 Haag a.216 k .. 136 v. 198. U 1 a. 226. Amper Baumarm Stofnbach fe. 223 ki Eisenbeiljr P.174. kas skutdiiasi alergija" neturetq liesti 6iq augah.k. 192 a. Sperlingr P..91 d".. 173 k. 191 k. Be to. (4). 207 k. Photoplanr P.118... Ushie Domen visi likusieji pieSiniai....k......d.i Pott P. apaiioje (a.d. 152 d. 227 d. 53. 158 k. Mirtinai nuodingi ar tik sukeliantys regalav imus Die Pie56i Marlefle Gemke: P. a.. Tie.a.a. 149 d. 175 k.. - . 150 d.2l. Wothe P.212. 188. .2@ d'202 a. 93.6. Augalg aprail'rno ivade (P..k. viduryje (vid. @ ftfe und Unzer Verlag GmbH... 219 a..k. 1. l8l k. 180. mein sch<jner GartedKdeg: P.d. 157 d... 16r.. 50. 40 k' 42 k.. 56.k . 154..214 a.d. l8l d. 36. mein schdner Gartery'Stolk: P. 193. vid.k.. 126 v . P . GEO/George: P... 87) iSvardlti tie kambariniai augalai. zlufelolq kad vaikai ar naminiai gyr'unai oeliestq augalq..173d.. HolzbriinnisEaRe 17.. Posdach I107. Busek: P.21O.. 89..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful