Holino Heitz

)

ei_L
Cn

l)

(-r\-l I

'l 9;\
Dougybe ilirrctrnrii r ir potorimg, koip ouginii nrniinrrcinq
KOm00tnes ge es

o
C.

c
>N

(n

l

=Y l

o_

GAMTA
ff"

635.9
15

ye$t^
I5

ia: H. Heitz. ZirnmetpJlanzen. Grife und Unzer Verlag GmbH, Miinchen, 1993

vokieiiq kalbos vertd G. Jonutiene,

J. Sartataviiiend,

V. Gerulaitiend, V. Banionyte, J. Tumantaite
O Grefe und Unzer
Verlag GmbH, 1995

Redaktord L. Petkeviditte

Moksline redaktord
tsBN 9986-44+30,6

-

gamtos mokslq dakard Z. Lazdauskaitd

o

UAB "Gamtan, 1995

Holino Heitz

Gelig knygE
D6lpuoSniq iiedg orbo lopq lobiousioi m6gslomos komborin6s 9616s. Kiek retesn6s bei nouiesn6s veisl6s. Koip ios priii0r6ti, komponuoliir derinti prie inleriero.
350 spolvotg nuotroukr,i ir 140 pieiinig.

Nuolroukg oulorioi Frydrichos STRAUSAS (Friedrich Strouss), l/toksos VETERVALDAS (Max Wetterwald), He rmonos EISENBEISAS (H e rm a nn Eisenbeissl i r kiti.

Pieiinioi U56s DORNER (Ushie Dorner).

uar GAMTA
1995

.

iews # iedauiclio kanrbariniq dugalq. ausa.iai.4tai ir saut6tai vietai 28 Kvapieii auealai 28 Sescii rir€sJtantvs ausalai 28 l9 Zi.6 I = lvodos Kos I l(aip rinklis. tinl€ntys kar.Sviesa 20 Nuo ko priklauso Sviesos kiekis 20 NemaZiiu svarbu ir iihuna 22' Kur geriau laikyti augalus Zl Kaip tinkamai derinti bei i5d6styti iinotind opie komborinius ougqlus ll -83 4 3 F linokile poiinti cugolus 12 saYo Gimtosios vietos ir klimato iuostos 12 -Tropikai (atogrqZos) 12 Subtrooikai (vidutin6s atogrqios) 13 ausilus Ba'idai augalams 23 Zl GraZus dekoratvviniai puodai PRAKTINIAI PATARMAI: botanika nuo Saknu iki Ziedu Apie k4 byloja iiv. hr deniu. pirkli ir loikyti ougclus 20 Bene svarbiausia .izda 16' Aueimo btdai ir syvenimo l{ ir Hti indai 23Kaip ir ka pirkti 2l Nlazi ir aiai:ti aueatai 25 Kambarini u augalq teikiama ' -' nauda 2l Ausalai kiekvienam gyvenimo t-6"e 15 Kziip augalai pdsitaiko 15 Ka apie augala pasako stiliui 25 Ka apie ausala pasako antroii -io ru- u. rruos Qautma lai$ty6 kalketu vatu- .mk so'do auialai-28 Ausalai vaikam. 19istorijos '- iies iavadi"nini'd ddis 19 Sis tis is lamuariniq augalq Kiek augalui reikia Sviesos .lai. 28 Sr.matyti B lapu 26 faniUarini a./rantys augalai 30 Gausiaiiedis fultililis (Campanula isophtlla) .

s).ika 32 s usi pazinicite su augalu 33 Vesetaciios ritmas ir io reikimd priZioiint arigah 33 Penkios bfltiniausios sqlygos gerai augti: Sviesa. kiniuis erSk6tis (Rosa chincnsis). Siluma.epiftinc. kaip minkitinti uiaeni. kilaip tarianl. literottro 238 prieZitua b"*.s i eg at a' v eisl6. f8 d. sa chinensi. t""*' ( vasin I to - (Fortunella margantd) vabiai valgomi.yUni tinkur'ttys augalai 18 Nuotraukoje (4 ir 5 puslapyje) nufo- ikus bedqi 50 Pirmoii pcgalbo Kad ausalas biitu sveikas 5ll Kaip iv. C ham e lau c ium. bugenvilijos PR. Kinkano Vi&nHinis palnis lapai atrodo lvp iisksti rankos tpirStai.1|*ot " ma Eaugin- . medliuose gyvenanti kaln4 orchidija i3 Wdurio Afrikos.o. Pirmoje eil6je: kiniris erdkdtis (Ro.'taip dritinti orq 12 PRAKTINIAI PATARIMAI: kaip gendti ir formuoti lajas bei kitos s6liu prieZiuos S6jinukrl prieZiiira Ypatingas skyrius: 6l ttto Archontoohoenix iki ausalai i5 eezotiSku vaisiu saftu 53 " lkrshingtonia 204 Orchid6ios nuo Carlera iki Zy*opeialum 212 Reiosios orchidEios 220 Kaktusai nuo . vanduo. gelsvasis kalistemonas (Callist e mo n c i tr inus)..s 64 Augalus sarsdinaniios prieZiuros " khildos 17 Motio eun'uoliai vietoie Zemds 17 Bonsai. l>ugenvilija Jei sutriko auealo ev!'Ybin6 Jei atsirado kenkdiu 52 Jei bimete grybelis' 52 (B o ugainillca). Adeniutn obesutn..ds Drir.maias didelis oasautis 17 Kas Zinotina aoie bonsri Vordg rodykl6 zro Bolonikos ir sodininkystes lerrniny rodykl6 58 iohinioi: odresoi.AKTINIAI PATARIMAI. tys kombarinioi ougolcl ' Va AntoJe eil|iet Citr ofortune lla miti.ikti negaliq 50 Kaip paiiam pasieaminti butinu i p*Stino prie:moiiq52 veikla 52 Lycaste skinneri . melsvoji pasiflora (Passiflora caerulea). paprastasis oleaadtas (Nerium oleander).l(oip geriou priiiir6ti Douginli ougolus rc lcip iou konbcrinius ougclus 32 Ka darvti isisiius aueala 32 Siir da du'J. tiklr oji lav anda (Iwandul a ans us t i /olia). dirvoZemLs sud6tingc 55 Dausidmas auealo dalimis Dauiinima^s s6[lomis 55 Ka p.cia armata). sikl4 galiti naujus aagalus- Ii j4 l. zk^cija (A c.4siro 'ph'vtum Thelocactus t22 S6ia'63 Dtgimo trulore 63 "gz6tiSt<rrs iki gudrybes'4{' ' Kaip toliau auqinti bei prDitueti ' aui!. tograjoti augalzi (i3 kairis i tu1ing): Viduriemio iiros soulg m6ltslon.rivalu Zinoti apie !15 daiiinima 56 Ko ieikia iuealu &usinimui 57 -dirva 57 Dausinimui iinkamu PRA]<TINIAI PATARIMAI: dau Svorbiousios ougrl{ ypalyb6s ir potorimoi koip iuos Driiiurefi 8l-229 itsargiai: nuodingi augalai 87 Zydintys auealai nuo Acalvpha tki Tintcicschla I Reti ivdintvs auealai 135 Stamdt zydintyi augalai 138 Lapiniai augalai nuo Acorus ir tisos 35 Ar reikia su augalu kalbetis? 39 kaiD DaruoSti Zeme ir teisineai ginimas ataueomis ir ausiriais 58 PR-AKTINIAI PATARIMAI dauginima-s s6klomis dar litaio 60 I Zcbrina l{0 ikf PRAKTINIAI PATARIMAI: periodinti augaluj 42 ir Reti lapiniai augalai 192 Paoariiai nl.to Adiantutm iki Ptiris 194 PallmEs PRAKTIMAI PATARIMAI: kaiD laistvti. saulutind daratdl| (Dorothe- onthw bellidifurnb eieveija (Echeveria Silokas (Serlarz rGis). oras bei io drdsme. ka apie lieas ir kenkeius eali pisalTti iugalo lapi 5d' rnGrinas. A eoniun arbo r ewn' Atropurpur cun' v eisle..

ir leidykla iiatne leidinyje atsako trumpai: titrk:fnos prieZiuros. O norint tinkalnaij.r-s pri2iurEti. privelu gerai iirnuryti kiekvienosju poreikius ir rnokdti ! juos at-siZvelgti. KaZin ar visi girddjote. kad vienierns augalarns butirrrs poilsis, o kitietns - ne? Arbe kad ii augalo fonnos bei lapq galirna sprgsti. kiek jern reikia iviesos bei vandens? Jei Zinosite, ii l'ur ki-

J / 4.1 f\ I- .L.

o reikia, kad J[sq gel6s

sraziai ve!€ht? I toki suddtingE klausim4 autore

Apie culorg

Halina Heic (l1alila H eitz), p\iLr kunbarinirl augaltl Zinove, 15 mehl vldovrvo "Marto sodo" kunbarfutitt

augalq s$riui. Berrdradarbiaudarna su botauikais, sodiuinkais bei iirntais tukstaniiq skaitytojq,ji ii tiesq gerai perkando kanbariliq augaltl prieZiuros paslaptis.

Autord ir leidykle d€koja fotografui

Frydriclrui Strausui lFricr/rich
Sfrarrss)

ui iavinga-s nuotraukas ir

Uiei Donrer (Usftie Dorner)
tarejarns:

uZ jos

aiikius ir raiikius pieiinius. Labai d€kingi esame ir visiems mlsq Pa-

Tinkqmo prieii0rq turi b0ti nuoiirdi ir protingu
l(onborinioi ougoloi, ncidoug priei 300 metrl otgobenli ii lolimg kroirq i Europq, kqdoise bwo brongls ir reli koip ouksos
or drusko. llors Siondien iie - gono iploslo nr0stp nomq puoimeno, bel neluritume pomiriri, iog benoi visg komborinirp ougolq gimtin6 - lropinds bei subtropin6s iolys, tod6l iiems reikolingos ypotingos gyvenimo sqlygos Kuo dougiou iinosite cpie ios, luo geresnis b[site 96lininkos.
u kita-s augala-s ir prie kokiq sqlygq jis btrvo ipratgs savo rdryndje, tikai nepmZrrdysite jo. DidZioji knygos dalis skirta augalq ypatumans bei rupybai, tad ir Pradedaltysis g6lilinka-s joje ra-s naudingq dalykq. Geriau juos supra-sti pad€s puikios spalvotos nuotraukos ir tiksliis rrurodytnri. kJp deralnai augiuti daugiau rei 30O kambarinirl augahp, tilkarnq ir bunri, ir istaigai, ir 2iernos sodui. Tai Inustl p negti ir Zilorni, taip pat neregdti, nuostalgs vierns baus groZio retieji augalai. AStunta-

Dal'tarei Zuzatai Ambetger-Ochsenbauer (Dr. Susanne AnbergerO c hs e n ba ue r), diplomuotai Zernds ukio sodininkystes ilZinierei, dekomtyvilliq augalq specialistei, buvusiai Miuncheno technikos ul versiteto dekoratyviliq augalq

katedros tnokslirei bendradarbei.

Ponui Frarrcui Bech ereriri (Franz Beclerer), kal'tusq specialistui. Ponui Erniliui Liukeliri (Entil Liic &ef , Vokietijos orchid€jr1 draugijos prezidentui. Profesotiui Vemeriui Rauchui (We r n e r Rn r h), lxvusiarn Heidelbergo Ruprechto - Klrlo universiteto sistemati ds botatrikos ir arrglq geografijos instituto vadovui.
Beie, nepamirikite kuo aticlZiau per-

skaityti skyrelio "Tai labai svarbu"
nurodymus P. 240.

me skyriuje, bendrojoje dalyje' glaustri pateiki:unos augilrtojui au-

d

rgos zinios. Praktiniq patarimq ptslapiuose rasite kiekvietrarn su-

prarrtarnq pieSiuiq apie persodilim4, laistyn4 bei oro dr€kiuirn4. Piesiniai pad€s i3rnokti greitai atpaiinti kenk6jus ir liga-s, tiksliai nurodys, kaip juos pa3alilti. Puikiose nuotraukose (daugelis jrl darytos specialiai iiarn leidiniui) aki diiug'rra sveiki ir graifls kambariliai augalai. Jose rasite gausybg idejq, kaip deriuti bei komPonuoti augalus, isradingiau juos isdestyti, srrmaliai panaudoti itvarus' lentyoeles ir kuo lvairiausius g6liapuodZius. Autor6 ir leidykla linki Jurns daug dZiaugsmo ir s6kn€s.

Bolro
Nuostah4 jos licdrl sktti su da r o povic ni oi s te r i I tts liedai. Hortcnzij os nft gsto kickrfigitesng ir nuoldt clragnq ia tg.

didiioii hodenziio

::i li: t'. .,.: ttj:t: . jr,:r

&
',*:

I

Ii

Picltl Atncrikos ki-

lgs nrcilcrtis

xtva

gin1tinajc \tut nkt|(s

ir iilto, ir

"jttlt<t.

l0

zlltoTrlrA
APIE

uAs

KAMBA. RI]IIUS
AUGAI.US

l:$rn
h .#

,t

Puikus ougolai neveio sovoime. iinir,r golino tikdtis s6km6s. Bene pogrindinr.i geros ougolrl prieiiuros posloptis - imituoli [iems iprostos gomtines sqlygos. Sios knygos puslopiuose atr[site viso, kos gali prcversli komborines gciles pom6gusiom g6lininkui.

Iik igiius buting

tl

ir ruku-s. o labai aukitai kalrruose . o ne kitoip. paZerniui kite paziDtijrl b[d+ ir poreikius. rtogr. ues tropilfllose diena nLrolat lygi uakdiai. dr6gnq.s rnetrr. tadiau du dalykai visur jose vienodi: . Kilnip lariarrt. nei daugelis mqno. kuri4 iiek tiek aprnaliina Debent nakties sutemos. iviesos ir tarnsos tmkrnE iStisus rnetus rresikeidia. sud. tarpais rnatas sausringas s2rvanose bei stepgse.urt Jusq meil6s ir at-sidavirno. tai nebus ypatingai sunku.lz! tLrenliri lrrp sta atrlr:tliarne iiltuatnyje! Atogrqiq miikuose. Tacl karnbaryje tokie augalai tzrip pat tnegsta iviesq.ret ialti. Aiikumo delei aptarsirne svarbiau-sia-s klimato juosta-s neparniridzLrni. sausi atiiaun:rs vesausrzr (valdeus per t2 . 223) . Tai augalai ii s:rvanq ir stepiq. Zinodomi.ft ligi f I slolnls pat Zernds lutisuI t \t saKtulnls iioje pladioje juostoje labai uevielodas: itin dr€gua-s ties ekvatoriruni.89). Nors ivairiq atogrqzrl sridirl sovo qugolus Boloniks ir ougolq istoriic ylr lobiou ioudinonli ir ponokonli. taip pat ii ten.rudioje dy- ms fikri luo ioniniLl ia.stis rnfrstl g€liapuodZiuose. geriou suprssime io poreikius. Iirs ir saus4 iildorn4 Gimtosios vieios Karnbariniai augalai lealspanls ialiiui. kad dainai kelios jg gali kirstis arba d6l geograluiirl ypatrunq vienoje kurioje gali atsirasti kitos klirnato juostos Augalai ii tokir!t4irl!! 4]!ag!4tzas9. sausas ir karSta-s aukitikalliq prerijo:e. ii kur ougqlss kilgs. Zaliuojandiuose abiptr-s prr-siaujo. kod6l qlrodo toip. iilurnos ir iviesos kiekis dienq visuornet toks pat. Dykunu-algaLri bette labiarrsiai prisitaikg iigyventi. kur pudia rnlsouai bei pasatai. ir tiesiogitius saules spindulius. negraZiai gelsta ir vystajrl lapai. priptr-sti prie tamsiq Zietnq ir sauso. Siauris.irlsta. parnegilkite sLrhrti aplink4. dZiulgliu rnilZinu galihnq stuomenis apsivijusios ryikia-spalvds orchid€jos ir brornelijos (+ P. Lygplatus dirZas juosia jos apkunq Zemes "pilv4". limokite puiinti kutnoje (+ P. toddl pageidauja to paties ir stov6darni a.99 %. Gimtosiose vietose jie patiria ir lintis. gaivrl ir vdsrl or4. tadiau prailnatn[rs didZialapiai augalai. Taigi svediarns ii tolimq ir nuostabiq kra-itq sunku gerai jau. kokoso palrn€s auksiuio srn€lio paphldirnyje (-+ P.nt palangds. besidriekiantys milZiniiki krurnai. tarpais lietiugas. Turint reikalirrgq Zinir. prxtg gyventi drdgrnds pritvinkrrsiarne ore. kur Ziernos nebiina. l3 ir 213).arydamos maZdaug 40 nuoSimdiq Zemes pamiriiaus. didingi kaltusai nuo kaitros virp. Kli- jai. Nors jr1 tdvyneje Ziemos nebuta ir jierns nereikia Ziemos miego. Atogr4Zq kahll tniikuose rdaugusiq augalu poreikiai vel kitokie.s turi gyveuti ir klimoto iuoslos iiltai jukjie kilg ii iiltq kra-itrl. Zrnogaus iigio gyvatvo16 ii ryikiai raudonu puansetijrl (+ P. lialos.205). aki verialti viksvuolds Zalrrrla.\-t (+ P. Todel atogrqZq augalai karnbaryje suukiai pakelia tiesioginius saulds spildlror4. Oro clr6gnuma-s api e 90 . kiek irnaDorna pana-iesllg ijq gnntaiq. saleliq. legailestirrgi spilduliai. be paliovos pliarrpia srnarkios liutys. arba oiiaragio atogr4Zos baigiasi atitinkamai ties 23027'Siaurcs ir tiekpat pietq platumos. lluolatine (iki 50'C ieidlyje). drFgnas ir vdsus krbryrrrl3iriose. vijokliai. arba veZio. kad. uuolat tvyro nepakeliarna tvalki iutra. Tokie aLrgalai yra pratg prie staigios drdgrn€s ir sausros kaitos. Tod€l augtnetija dia labai veili. hrr lietus kait:rliojasi su sausra. nepriklausomai nlro rnetq laiko. tarsi prisrrrirsta. araukarijrl ir barnbukq giraites. AtnZinai Zaliuojantys rnedZiai. Zolilriai. iildorno butrl oro. verdiau pasisten- garntines s4lygos srDarkiai skiriasi dEl nevielodo oro drdgrrtuno ar !ilurnos bei kituliq kiekio. koip iis sudorytos ir koip gyveno. ir vdsq. Tod6l uirrot pykg ant savo Zaliqjq draugq. Nuo neatrnenamq laikq juos ktnuoja be jokios atva* gos plieskialti kaitra dielros metu saul€s Iropikoi (ctogrqios) Atogr4ios plyti abipus Zemes pusiaujo. tadiau musq tarnsiuoju metu lail-u jie daug 16diau auga. l4l). todCl iitisr. . daZniausiai aukitesuiq medZirl parurksneje. eukaliptq. d6l kLrriq Zernd bernilZ niel<tloinet neprad.taip atrodo rniisq karnbariniai augalai savo girntosiose vietose. nepris. Zaliuoja iisid6stg keliais aukitais vienas virS kito. ir pietq.

lcndrobis bci tilandsija gyvenaant tropirti4 nediig iala1. Siuo metq laiku reikia daug iilumos ir vandens. vidutin6s ctogr{os) Tai yra klimato juosta ta4r atogrqiq rr DuosalKnuq. 238).iitaip apsisaugo uuo perdiinvirno. Kai kur _lyja vasarq. Augalai. . o iiem? jie turi bnti kone visai sausi. kriiuliq ir iviesos kiekis bei dienos trukme Drikalso nuo metq laiko. Silurnos. Cia esti iiitos vasaros gausiau siai ir palygilti satsai. megsta. Suhropikoi (kitoip . P. stiebuose arba lapuose sukaupg vandens atsargq . o kai kur Ziem4. Zem6 rebevalioja sugedi vandens. Augalams. kur gau5iau lyja iiemE. Augalams tokios s4lygos i5ties nelengvos. kai nakti gerokai atvesta: tada jie ilsisi. Subtropiniai augalai daZnai turi Saknyse. Plaiiaragis papartLr. vasarq JAV pietuose. jiems reikia daug saul6s. Zvarbios naktys (temperatiira nulrinta kone iki mrlio). Naujojoje Zelandijoje ir kai kuriose Kinijos vietovdse. metus Ligarinama daugiau nei Glyja). kad Sviesos ir Silumos buhl ir Svelnios iiemos. C-ia savo akimis pamatysite ne tik pagrindines klirnato juosta-s. Lietaus daZnai nebrma m6nesiq rndnesiais ir uet metais. Jie mCgsta.18"C. Inusq gyvenarnq vrdutinio klirnato zonu. pakankamai kiaurus metus juos koje ir Kalifornijoje. Natrtuose Siq augalq nereikia vasar4 gausiai laistyti. bet ir pereinam4sias bei ypating4sias sritis.t0 . Ziem4 gausiau lyja VidurZemio juros baseine. Pietq Afri- reikia laistvti ir Ziema. Cia vidrrtir16 ialdiausio mdnesio ternDerat[ra .Epirttui gJvena ant kitry augal4. Potcrirnosi Artimiau iusioaZinti su ivairiq klirnato juosq augmenija galirna Frankfurto oalmiu sode (+ Adresai. Be to. o Ziem4 jie turi bnti vd- l3 . kilu-siems i5 ka-itr. kil9 i5 kraitq. bet neparazituoja juose. o kai prapliumpa lyti. kur gausiau lyja va^sar4. Tod6l dykumq augalai ipratg tenkiltis vien ruko arba rasos dr6gme.

Ziedas augalui tai vienas i5 svarbiausiq grr e nimo etapq. Zydeti ir brandinti vaisius. tapai. stipriai ar silpnai jos isi5aloija.. .\ lil . 3 Sakniapumbis su Saknimis. Saknimis augalas lsitvirtina dirvoZemyje. Jei augalui bandoma trukdlti. 2 S-akniestie bis su iaknimis. ' Uiri ienr6s esoniios ougolo dalys pagri. Beje. Salutiniai ugliai. jis sukaupia visas jegas ir Zut but stengiasi iveikti I a kli[q. Kitos polemines augalq dalr-s. Visos pozemines ir vin Zemes esaniios augalo dalys jau milijonw metq gamtoje sklandziai ir uitilrintai dirba S1 darbq.agrindind ir Soninds iaknys. kr-rie tarsi poieminds asargq saugyklos kaupia augalui reikalinga vardeni ir maistingqsias mcd2iagas. kitaip sakarnt.'. kiekvienos dalelyes ir viso augalo glruenimo uZduotis. nuka44 zydinaiam augalui Ziedus. kruios tiklas dauginimasis. daZniausiai paskatirnme ji dar gausiau zydeti.I I I Apie ougolo gyvenino liklq F4 F g4 I I = @M @@ Poienin6s ougohp dolys f. Sakniagumbiai -arba sakniastiebiai (.pieSirliai: PoZcmines augalq dalys) Sviesos nemato ir esri daZniausiai baltos arba rudos spa)vos. ziedai ir vaisiai. iki iiedu -. Tai yra vienintele tikrcji kiekvienos l4stelqs. '' :: ' li.t'' -. - Botoniko nuo ioknv I Gyveninos po ieme PoZemhcs augalq dalys sakn\'s. Nuo augalo ruSies ir augimo vietos priklauso jr1 forma ir issidestymas: pavirsiuje ar giliai. daugintis ir pratEsti savo girning. svogunai. Kai kurie augalai turi iakniastiebius arba pakitusius nglius (sakria gumbius arba svog[nus).ndinis stieba.) . PavyzdZiui. Augalo g1'venimo pra-sme yra augti. siurbia iS jo vandeni ir maistingEsias medZiagas. jo brandumo iSraiSka. 4 Svopinqs su iaknimis.

vdintis lglis daZnai beveik liaujasi augti. for- @WffiM I Varpelio formos iiedas. plonyiiai ir visai stori.1 l_ liauja tolyn. P. Cynurq.'s. P. sudaryta ii taurilapi4. DaZniausiai nSkiq spalrrl arba skanus vaisiai privilioja ivdris. todel z. todel esti Zalios ir Sviesoje gali anglies dioksid4 ir vandenl pa- iledo scndoro ve6ti i angliavandenius.yti lapus ir Ziedus.' P. sudarytas iS voiniklapt4.iK 9X . P. Visos virS Zemds esaniios augalo dalys lgliai. Senecio)- Burbuoli t5 . tai yra asimiliuoti. vyniotis ar kabintis.]k' . pavyzdiiui. 2 Vainikelis. 196) arba rankos storumo (agava). I3 esmds jie skirti tam. Jq u2duotis . 6 Graiias (Chrysanthemum.1tr .4 Keki (Cynbidiuni. Jei nenorite savo kambarinio augalo dauginti. tieLri jiems maisting4sias mcdiiagas ir kiek lmanoma labiau pesukti 4 Purka. tad turi ryriSkq iiedadulkiq ir moteri5kq kiauSial4s- pieSinys: Ziedo sandara). vadinomq piestele. 78). 2 :ll XP (Anthurium. Medinillal. 3 Draqelio formos iiedns. Juc I svles4.. pergamento plonumo (. 5 LiemeniLis. ir taip seklos nuke- iiq (- :CI . dideli ir platns (. Stiebai.69). SmithiAhtha). pawzd1iaL streptokarpas (Streptocarpus).' adijantas. Crossandra. lapai. 5 Sluoteld tPhalaenoo sis. I)ora.1 lo c asia. !. galenis (Abutilon). ir k\cpavimas ( ' P. sumedejg ir kieti.-.Demesio: jeigu per daug laistant ar penodinant pa2eidZiama dalis saknq. sausi lyg Siaudai ir sultirgi. kaip ir visos kitos augalq liudija neZabotq gamtos iSmong bei iSradingumq. bet jie visada lieka gyven. Visas jegas jis skiria brlsimiems vaisiams ir sekloms. pavyzdiiui. daZnai labai graZls. 2iedai ir vaisiai -auga Sviesoje. Jie gali iliauzti. 3 Kuokeliai su dalkinimis ir koteLiais. 2 Piltuvo formos iiedas. mos ir spalvos (.r-\ 9A v AF \)6 /-JV Yb /. kurie daZniausiai apdulkina Ziedus.AspqTa grc. PelarRonium Rrqndifiorumt. P. Jie btna iSsisakojg ir neSakoti.iSlaiL.imo Serdimi ir 2aliaisiais augalq plauiiais. forma (-. palep$k (Cytisus).tai prier ilas vabzdZiams. kad apsivaistintq ar Lapai esti ivairiausio dyd2io. Oyveninos viri iern6t I Taureli. liemenilis ir mezgini sudaro iiedo moteriSk4jq dali. pavyzdiiui. nuZydejusius 2iedus tuojau nuskinkite. Juk i3 esmds juose ryksta fu fotosinteze (. Jie gali bnti maZi i plonyiiai (. I 43). 6 Mezgine su seklapradiiu. Zydedamas augalas subrgsta ir pasiruoSia apvaisinimui. eschinantas (Aeschyrunthus)lvoirios iiedq furnos :aa bltq apvaisinami. gali sumenki ar net visai nunykti vin Temes esaniios augalo dalys. Purka. Spalva. Vrieseaj.pieSinys: Lapq formos). Spathiphlllun). 3 Varpa (AcalyDha. Augalas iinaudoja daug jegos brandindamas sdklas.lJ Dciniousioi positoikoniftp iiedyng schemos: I SAalis (Penras. 146).. Clivia. 4 Vamzdiio formos Ziedas. BemaZ visos jos turi daZanaios medZiagos chlofofilo.1ts dR .Lchystachys. Yaisiaiitsellos atsiranda sekmingai apvaisinus 2iedus. dal-". ZicJai daZniausiai atspindi neilik6ti na gamtos kurybingum4.pie5inys: [vairios 2ied4 formos) ir kvapai .

t6 . Duv".4-s7.. prie kuriu kiekvierrs ju saveip yi.ti.ri regyverrr ilgri|rr. lrlmai ar rnedZiai). 8' De lVaele's Favorite. Volic.. kai k-une augalai arba iisiugde vaiko tunntys augalai (Alocdsio. Augirno budoi ir gyvenimo lrukm6 olllgE get]etlog progrnrnil.rr dvejr._uzaug .. kad galitrr hro i€krnirr_ chinaltas (. ktd tureio pnk:rnklrn:ri laiko prie ios prisiderinti ir trip istobulir)ti gyvenirno rirnrq lr tnlkmg. SDaruto ni. pl!\krrf I Jte nutnir.:elq jauni ir beveik nebraudina vaisiu. dydi bei iSveizdrr. Tarn rikrrr s4lygq iivaizdq.. H oyo.7'Flatncnco.:ojr sLirr irgos . stonLs. ('Licpsningoji').. es- (+ lenteld apadioje). pap:udiai) gali klesteti nebnri_ \L.).orniti1os. bLi 'rr:*g::. ruAti tiesiri irrrkiryl.. pirvyzd2iuikorclilin:r t Cr vrlyiart.kerii (. Fi<us. l(oip ginomosi nuo Der didelds koilros. olmosferos dr6gm9 rusiurbiq Zvyueliai (brornelija). Auginto budni: . kuri le_ nre. Tbtro.i rnilijo_ nrs rnetrg brrvo prikau-styti prie hi rros nors vletos. Ficus elestica\ \r litttos (Philodendron. Fatsia.. Mcdiuill.Apie kq byloio i5voizdo A Lr.a r d c t i a.l Astrid'. Myrtus).zdziui- vrzol t ltltglrlJr raL\dnvo kllo etikd_ iiiusirl iieiiirt ir krro iir:rclLrliausiri prisirnikydrvo. Chri satl thetatn veisles. Rt\' ( Karalit6 ). scvo lirrtiridie lio grondilora arba dvirnediai kaip Ektotlt d[fi.l vyniotis arba lipti. Kalanchoe) arba stiebus (Bea ca r n ee. Ar- ilrri. Cycn u: n. 3 'Rosalie' ('Rozali'). 1O 'Leopol. Catnpanula. kuri urnj rsta ir surnedi in.s). arbi issieusino !odq pa:raiius lepus bei tarikius ierius (kaktusai ir karpaiolts.!nrinf -sdUas.rbriribotl g€liapuod2io erdv9.slrgara) nereikalauja daug iviesos.4rl/huriun veislEs. Darrgi:rrnecili rrrg:rlli . Gd lJcprro'dyje Jre naujus uglius i5leidZiandius Sakniastiebius.1cs. Si n n ingia. iankiagumbius arba svo- gyvella t tlip pat d i si a. (' De nylinoji'). Po chiro). Gr cv i I lc<t.iprnt9.ruealci eerli priziLuirni gilJ sulrrrki r"ikai" SarDlllgo amzlaus. stygious.rora. Gerai priziirimi tokie augalai ktnbaryje gali iibuti tnetq lnetlrsPrrskrrrrniai (. rned2ini ir kLunai. iriteke il. Visa tai brrtLra Zi[oti priZiurint ktunbarinius augalus ginu daugirris. iilieka Zoliliai ar_ ba sLrrneddja (puskrLuniai.'s lydi kuo ivniriatrsit! spalvtl lornu! iidots. Kiti iisiugdd rnilZiniikn iviesa Zerng 2 'Roso Perlc'('Pcrlint Foie. Kai l-urie arogrqzrl miS- li plurksDas aUgal]i paliko ir isil<r-re atrt rned2ju iakt. Nordderni iiek r:rlirrt rnaiiau prara-sti drdgrnds. t. Vierrarrrediai augalai kaip DrtLwal- gillrs. par. didgrng karrpiarrc irrs Iaprrs (C rossrt I o. Jie buua vieuarneiiai. aE rv . Tai reiikia: rnedZirt qyventoici 1epifi tirrds orclriddjoi. Ilclt4>erone) savo 2olilg dali. sidabro ar nrelsvei 2clsvos spelvos pldvele nornis./i.tlalnZinri ZlliUojultys .g rts setace s.o arnZiu.' H o Ia Tai reiikia: iie augalai gerai pakeXoip ginornosi nuo iviesos Ko ya.ssrr/a). Bet Stui iSlakus. lr lDusu narnuose vienarnediai bei tartys med2irl padennds.:1ly...1r. p. lra sausil orq. o augti uZsikabirrus. Ficus lyrato. reiki:r irrDr lstgytl ni Uil patn€gtos rrriies dvejrrs rnehrs iidygstu. dviinediai arba daugiamediai. Koip ougolui priritoiko Kaip ginomosi nuo iviesos. arba lapLis peven€ i edatrs ar spyglius. Cra..ja (Colututctt).1. kohunti.t.po nretq . Tai rei-ikia: tokiLg augalq nereikia pefnetl. Gl o ri osa. kiti lyg tarturn va. Ixora.r'bn l. nai Zerndje. orinds daknys (orchiddjos) arba plaukudiai (sanpaulijos). vtisl. elk\irld (.ne pd vienerius arba - Augalq zuniius esti labai ivairu-s.' Taj re_iikia: lie augalai pakelia oaug svtesos.iking.chcvcria. Za |cdrschia). Leptospenut t. savo fonnq ir !vairor'9. (. 9 'Stello Maus.. 5rl g) \4lJrl brrrybiu prorivi. C)pcrii-r) arba svog[urinds gdl6s (]lippcastru t) turi kiekvienrl vegetacijos period4 r ilirrrzti :rrbr pletoiis.yzdZiui..rprrs rne- Krrlrnai ir rnedriai (rrdkt rrria. Kiekvienas augala-s turi jo miiai btF iki kelirl -Inernl rlkiiio iiiux"nrv.. Jdtrop ha. 6 t1inas'). Sltpriuiarnir. 5 Sc/lrri'l Srricqas ).toctel.S.. lisierrtine kiekvieneis rnetais. 4 'Menoria Karl Glasen' ('Karlo Glasctlo atmi- I gaudandius lapus arba pavirto lia- Tai reiikia: iierns arqalarns reiKla orcgto oto. Vieui augahi turi pLrkuiius..rrylrlrrtr?/. arba pta<16ti daugirrti pa elns. deugialdiu-s jq krrrrq lyg ierkina-s.n#*:iiiti. kad gal6tq pa-siekti didZiuliq rnedZiq viriunes. pavyzd2iLri_ hrDstrs (Ciss//-s) visai rnaZuiiai. Jie atrodo nuolat egzeruplioriu. gyve|arnostos vietos. C t prL'ss u s. perzyort uztnez:-lil vlrrsrrrs bei srrbriurdi_ rn ISpildg sirvo g. Kcip gincmosi nuo scusros' Kai kurie augalai turi poZernines vanderrs saugykJrs (zlcfi incncs.".. MilZiuiikus laprrs sluokslius. ' Iigi pat dienq galo iibuna palygirrti dvirneciiLi' arr5rl. 'Eurato t'('Euratu Dtos').

.

.

!iltlamiq bei oralierijq. davalij os (p r i e lcyj e de 3i n ij e ) Lairis j deSing). Ddl retq augalq savo sveikat4 ir net gyrybg sq lra-dtus galima skaityti kaip ido- Euo- pou neregdtq augalq i5 Naujojo pasaulio. r l9). P. bet . G jq suiinome kilimo vietas ir augalq i5ores ar budingq bruoZrl ypatumus. Naujos kokios lors ruiies veislds gaula dar ir treiiq pavadinitnE. kar. ko dar viena meilenio miis.siunte ja-s Lindjui. . niniata = raudonai oraniind C/ivrn (+ klivija. iS tropinis Afrikos dracena bei Pietq Arnerikoje surinko v6liaujo vardu pavadintos l/lomanda sd. kad ir lietas kraujas. botalikai. Ypad Gsarniai apibndira augalq ruiies pavadinirnas.ca = didngoji . 134). i5 pradZiq tai nebuvo tolimqiq Siltq kaltq augalai. 96). P. grauZiami kenkejg bei ligq jie vargais negalais gyvaliodavo nev€dilarnose medin€se ddZese. 1733 Europoje praZydo pinnoji tropin6 orchiddja . GraikiSkq ir lotyniSkq elernentq turintys pavadinimai iiliko. Esti augalq vaxdq. o menant astrollornines kai kuriq augalq kaila-s. botanikoje ligi Siol tebevadinarnas Vordo ddZe. Tai apraSomasis Cycla- men purpurqscens. 1570 viena-s anellq vaistil nka-s kaip didZiausi4 botalikos retelyS pagarsino. Cyclamen orbiculato folio infe me purpumscerre. P. Kadais jie labai ispudingai bei iSrai3kingai skarnba.Tnioliklajarne iimtmede. Nuo tada uebeliko tokiq griozdiikq Sis tos komborinig ougolV isioliioc ii pavadinimq. o Nuo 1774 i5 Kapo Zern6s praddta gabenti vis daugiau kvapiqjq pelargoruJrl. Stai kal(usq istorija pra-siddjo tik atradus Arnerikq. . ka-s Europoje itin vertinarna. toddl vis geriau sek€si priiiudti augalus iS tolimqjrl uzjunq.iili. Manoma. P. Jierns buvo ne rnotais priesiskai usiteikg diabuviai ar praZutingos klirnatines s4lygos. 90).as. rausvojo ciklameno.lQ opie ougolq prsoko vordos {vaidose ialyse augalai ivairiai. Itin sunki biidavo augalarns keliond I Europ4. P.VidicZemio j ir o s b as einas. (+ fika-s. purpurine apadia lapais. kurie leisdavosi i uzjnrius Zntbiit pargabenti to. aeranthos = atkjtai ore . (+ Acalypha - dra. . Zrnouds kai kuriuos augalus lailTdavo savo blste. Llriame Zemd raldio islikti iruolii drdgna.. ii maZosios raidds ra-dorna-s ruiies prvadirrirnas. 104). kaip.n andsia (-+ tilandsija. Sie Zmonds uepais6 rrei tropiniq ligq. loba. t9 . Menesiq mdnesiais. Dil retesliq ruiiq negailestingai varzytasi.Billbergia (-+ bilbergija.i3 Bahamq salrl atgabeDta Bleli. liavo tik apiplauku-s pa-saulio juras bei iityrus koDli||entus. o isvertus ciklamenas su apskritais. tadiau kaip tikri pasaulio piliediai visi jie turi lyg kok[ tarptautin! pasq: bo talikos arba mokslini pavadinirnq. Ii Vordo ddZes kilo anglq pamdgti kambariniai iiltnamiai. o vEliau ir visi rnodemieji Ziernos sodai bei vitrinos. pra-sid€jus ilgai atSiauriai Ziemai. Pavyzdiiui: C I i vi a ui- l(q opie ngolq posoko onrroii io rGies porndinimo dolis ftispitla = Seriuotoji akalifa. visai augalais nesidomintys pelejturai. Elksints (priefoje kairije) viksvuoli (antroji eili ii . padejo tinkamai gabelti opius atogrEirl augalus. Pasakojimus apiejq keliones ! rnumiausi4 nuotykiq romarq. k-urie i Europ4 atke- Daugelis karnbariniq augalLl pa-s rnus atkeliavo der. ir nu. alsiradusiq sulotyninus kuri nors vietir{ tenniu4. ii didZiosios raidds raioma-s genties ir antra-sis.urksdiausiai kambarini u-s augalus praddta auginti Skaldinavijoje. rnatyt.t) ir seras DZozefas Banksas (Joscpft Banfu) iS Naujosios Zelardijos atveZ6 araukarijq.s = . r 1690 didilal soduose atsirado alarrasas. aukojo ne tik sodininkai.klas giltinA . bet ir atsitiktitriai nuotykiq ie5kotojai. /yrala = lyros pavidalo - Ficzs riata. r 1644 ParyZiuje karaliikajame sodejau Zyddjo kalijos. Pagaliau augalg gydytojas ir gamtiniukas Natadelis Vordas (Nalhaniel WarQ visai atsitiltinai iSrado uZdarorn4 stiklili inda. pavyzd. 1698 Europoje jau buvo auginarna Aloe arborescens. kad Kristoforas Kolurnba-s pinna^sis atgabeno SunLu patiketi. misionieriai ar tyrinetojai. infitndibuliformis = piltuvelio payi<lalo Crossandra (-+ krosanttt = daugiaZiedis polyanth las mi num /lr/t4rl. nei gausyb€s kaujasiurbiq vabzdZiq. visai imanoma. lO3). 1770 iveicarq botalika^s Frederika-s Alemana-s (Fredcrik Allanandl Sveiiqi ii viso posoulio 13 Pienl Auerikos kilu- sios begonijos bei difen- bachijos. P. nuodingq gyvadiq ar pl6iriqjg Zveriq. 122).dir. l819 ii Brazitijos iEurop4 atvy- - Kinija. . Tuo metu radosi vis tobulesniq Sildymo sistemU. magntfi. "Botalikos tdvu" vadinarnas Karlas fon Linejus 1753 rnetais savo veikale "Spccies Plantanar" lved6 dvilarg pavadinirnq sistetn4 (binadng nornerklathr4). P. pavyzdZiui: C anel I io j aponica 'Barbora CIark'. Sis atr. i Europq b|o alvella Cocco. tais net keliais vardais vadinarni. 164). L:ur! sudaro pinnasis. verrecunda. Zinoma. vardatdviq arba pinnqjq apraiindtojrl vardus. Kristoforo Kolurnbo "Sauta Marijos" atgabent4 Melocdct s- e 1620 i5 Kapo Zern€s (Pietq Afrika) atkeliavo rneilerris. svyralti () jasminaitis. Tenai nuo seno. pavadinimas. - P. 1779 kapitonas Kukas (Jalres Cao.M edinilla (+ medinil6. Juose atpaiistame ahadejq.

kad augalas perkamas impulsyviai.50O lx. lJ m atstumu 50 . geriausiai Jam tll(s gyveu anl plerrnes Palan- tokioje kiemo vietoje.f | r )- karq pus6je. Augalo gyvenimui butinas minimalus Sviesos kiekis 70O Kuip rinktis. proturtinfi scvo buiti egzoti5kois kvopois orbo pory5kinti interiero doiklrp groii. pavyzdiiui. Pagal lapus galima atspeti. Taip pat nederdtq uZmirSti. kur diena lygi nakdiai. Sviesoje = vieta prie pat lango. o bute . Gamtoje augalai Svies4 papra-stai gauna i5 visq pusitl. Pirmiau-sia prisitaiki lapai. kur Sviesos intensyvumas 2500 .porinkti ougolui tinkonqvietq. kur saul6jiap3vies i3 visq pusiq. derinti kuo ivoiriousiq spolvrl guotus bei ioluno olspolvius. Jeigu augal4 ketinato statyti re tiesiai prie lango. kad daugelis kambariniq augatq kilg i5 atogrqiq. jeigu jo niekas neuZstoja. teikia daugiau Sviesos nei pietinis langas po balko nu pirmame aukite. kiek jiems reikia Sviesos. kai gauna tiek Sviesos. rytq arba va- 20 . kad Svies4 smarkiai filtruoja ne tik tankios. Skaitg€s arba menin6 Liralika apiviestumo vienetq liuksq (lx) 20 0O0 ir oauslau. bdel musq rudeni ir Ziem4 jierns labai stinga Sviesos. 26-27). ypad jei prie5ai-s ji auga" sal7sim. Sviesos irtensyvumas l0 000 20 0OO lx. Traukiantis tolyn nuo lango Sviesos intensyvumas maZeja mazdaug taip: . . I'ru sautes spinduliai lcenta ryte arba vakare. kurioje poreikis Sviesai iSreiSkiamas taip: e Saul6je = augalas m€gsta kuo daugiau Sviesos. ar toji vieta Bal6s atitikti jo gimtdU Yiehl sqlygas? . didelis 100O Ix. Augalai geriau-siai vela tada.dainiausiai tik i5 vienos. lm atstumu augalai gauna 80-50%5viesos. reikia mintyse iSrinkti jam tinkam4 vietq. sauletomis vasaros dienomis * net iki 9O 000 lx. Prie tq selygq jie pratinosi milijonw metq. kad blsirnasis bendras Zmogaus ir augalo gyvenimas teiktq malonurn4jierns abiems. daug ar maZai augalui reikia Sviesos (-+ P.ivieso Sviesa augalq duona. pravartu reuinfuSti. Se5€tyje = vieta prie nedidelio - Siaurinio lango arba karnbaryje. i kuriq pusg iSeina lalgai _ir L:uriarne aukite esame isik[re. varlinasi. Sviesos inten-syv:umas 50OO lO 0OO lx. Pinnoji mintis: koki4 vietq (abai svarbu iviesa ir iiluma) ai galiu pasillyti savo iirinktajam. kur sau16 tiesiosiai nekeuta. Rinkdamiesi ir pirkdami nezinomus augalus atkreipkite ddmesi iju lapus ir tikrumo delei pasiteimukite. apEmus pasigdrejitno diiugesiui: koks jis graZus! Tadiau ii anksto ousprendus isigyti augal4.jei augal4 suman€t laikyti lauke. kiekjq proteviai gaudavo girntosiose vietose. o gi itoi kq: iio pol. oulohis? O Antroji mintis: kokio dydZio augalai tiktq mano butui bei ma:ro interjero stiliui? Bene svorbiousio . bet ir visai permatomos uZuolaidos bei Zaliuz€s. o Pusiau ieidlyje = vieta prie Siaurinio lango arba netoli largo. DaZnai augalai par' kaitouas. duodami su pri€Zilros instrukcija.50OO lx. poSon6ie susikurri lopin6li rolimos iolies gomios. lluo ko priklouro iviesos kiekis Daugiau ar maZiau Sviesos i musq bustus pateDka priklausomai nuo to.ft l-. o c2loratsttmtu-25-1O%. pirkti ir loilryti uugolus Ko veilrri su komboriniois daugelis augalq normaliai gyvuoti gali tik esant l0 00O lx Sviesai. . Apsiniaukruiornis Ziernos dienomis Sviesos intensyvurnas esti tik 40O . Svorbiousio s6km6s prieloidr .25%. Siaurinis langas ketvirtarni aukiie.ura.

ti tai naii balti karulioi. knd rikrieji iie- tl. I atQ tiarjokitt butfut ne tiesiogittiu. Pachy'sta chys I u tea bdi Drigstd Svicsq. ne visi !.s saults spindulius.ito. lq:ontys i3 sartlis gcllontuno pa licdlity. .liloki g616 su gehonomis iiedu ivok6mis. Bcje.

kad augalas. papildomai ap5viesti jo nereikia. aI galesite irengti jiems tilkarn4 Ziemos bustA! tiek kebliau. cikas (Cyca. Saulg ar daug Sviesos mdgstandius augalus isigykite tik tada.kelet4 valandq buna daug iviesos. 22 gebetl. Oro dregnumas 60 %. iylandiame vonios karnbaryje.prie lango maZai iildomarne miegarnajame. sauletoje ar beut iviesioje vietoje. tropin6s palm€s bei ajeriniq Seimos augaral. Ry tink ir vakarinis Rinkdamiesi ir pirkdami kambarinius augalus neparnirikite. ties rytiniupietrl prieipiet. rytinio bei vakarinio lango arbajei l(ur geriou loikyri ougolus Kaip jau kalbdjorne. kad jie gali pabreZti. bet vdsioje vietoje. arba liduryje. taip pat epifitinds orchiddjos. kur jis galEtq netrukdornai augti ir teikti juns L:uo daugiau pasigdr6jimo. Siltoje vietoje ieidlyje. tadiau be tiesioginiq sau. neaDeJorllrat lzvetgs KleK- l(oip tinkonoi derinti bei iid6s$i augqlus langa-s puikiausia vieta visiems SviesQ megshntiems. citrinmedis (Ctrur). Ji !sigijg tikrai nesigailesite. saul6toje arba iviesioje vietoje . kaip ir vienarn baldui. prie vienokio arba kitokio stiliaus deraldias formas bei spalvas lyKuose. sparmanija (Sparmannia) a$a hovdja (Howcia) . ventojai.nuo jtl kt lanti Siluma taip pat jiems visai patinka. 43). kur temperatiira apie l5-2I"C ir niekad neuZkly.po ryir vakare.labai i-vGsios Lta putKlal Jauctarst vtsl mlsKo gy- patalpos. Sis iviesomatis purasus i fotoaparato eksponornetr4.jei lckdiai sumaZinate <ildyrnq: tai dai- vyzdZiuirnargeris Bca u (C o I e us) att>a car nea.sykiais pri- (-+ lentel6 P. azaliJos (Rhododendron l miSrunai. daZnai reikia iiiirdti. Asiivelgdarni ! tai aptarsine ivairaus pobudZio patalpas ir kokiems augalams jos labiausiai tikq. eia per dien4 augalai gauna keleq valandq saul€s: ties pietiniu langu .s). kad nuo dirbtinio iildymo Iabai Lidzilva ora-s h Zemd. Blogai tik tai. daugelis gesneridq bei ajeriniq ieimos augalq.spidisra).sta saul6s spilduliai. brorrelijos bei tilandsijos. Trumpam perkelus toki augal4 i tamsesng vietq. Radiatoriai po langais ar Sildomos grindys. C o e I o gy n c. galiausiai nuo prieZiwos (+ Nuo ko priklauso augalo dydis. anukarija (Arauca rlc). pavyzdZiui. i 3iawg. nuo gdliapuodZio. llemoiiou svorbu ir iiluno lsigydami naujq augal4 pagalvokite ir apie iilum4. bet nepake- liantierns ryikios saulds augalams. augalams normaliai tarpti svarbu Sviesa ir iilurna. rytus . Kas Siek tiek nusirnano interiero davieno augalo esmirius bruoZus. dia patiLtq gyventi Se5€lius m6gstantiems tropiniq bei subtropinirl kalnq giriose kilusiems augalarns: aspidistrai (. Ziem4 Ziemos so<le vdsu: l0-15"C. Soleirolio elksinei (Soleirolia). brangq karnbarin! augal4 patikinkite liuksornetru vieg. misko gyventojai: rDaranta. priklauso nuo genetil6s augimo prograrnos. krc- . Kai kurie augalai mdgsta Ziemoti Sviesioje. loloas s4lygas gallma sukurti geliq vitrinose arba Siltnamiuose. Savo tdvyneje aukstais medZiais ar juka krumais augandios ruiys (Yacca). nebus visqlaik tokio pat dydZio. Dakties . P. o Ziernos sode . Prie pietinio lango ryiki4 vidudienio saul9 gali i3kgsti tik tie augalai.r vakarus atsigrgZusi patalpa arba Ziemos sodas.s). kurioje ketirrate ji leikyti. Kiek jis dar uiaugs. jei galite jiems pasiulyti viet4 tiesiai prie pietinio. kurie savo t6vyneje auga po tokia pat ryikia saule. pa- tiniam pteriui (Preris cretic a). Tai Ziem4 iiek tiek iildoma.Poiorinos: Pirkdarni didel!. va-sar4 5ilta. Daugeliui augalq iiuo metq laiku kaip tik reikalingas L:uo drdgnesnis oras (-+ P. Silta. Dregna. ret. o kartais uet lemti bendr4 busto nuotaik4 bei stiliq. pavyzdZiui. pandnas (Pandarinkdamiesi bei pirkdami karnbarini augalq pagalvokite apie viet4. Augalq netrikdo. gr ev ilEja (G r e v i I I c a). kuri ketinate pirlti. Cia puikiai jaudiasi atograZLl galite irengti dAbtirli apivietimq.re rnazesne kaio l5'C.s).l6s spinduliq. priedingai. ties bet kuriuo kitu langu. ivairfrs papardiai.vidudieni. V6sioje. miLna (Myrtus).gerai prtiiudmos gali siekti lubas arba galingai i5sikeroti . Cia vela subtropiniai.nuo to ligi vakaro. Visus rnetus 5iltoje. Vidulzemio jtros pakrandiu ir tropiniU aukstikalniu augalai: galenis (Abuti lon). deudrobis (Dendrob i u n r). Tad V6si vieta 5e56lyje. 25). kai ji kas nors uZstoja. 36). kipaisa:-s (C u p r e s su s). Tokios s4lygos paprastai buna ant palang€s uuolat gyvenatnuose butuose ir iildomuose Ziemos soduose. ties vakariniu . kaip.ei (Hefura). lvairios fiko rGys. Nepamir5kite: vieram dideliam augalui reikia tiek pat vietos. Ziernq iiek nai atitinka jq gimqjq vietq s4lygas. Tokios vietos paprastai biina ties iiau- riniu lalgu. daug iviesos. kad per langq stiklus patalpa neprikaLstq per daug. kalnarutei (Asplenimt). prierneldje arba negyvenarrarne Kombcrinioms cugoloms reikio vielos Nepamirikite. tapipahnei (Mcpi. lpratg prie 5e36tiq arba Gsklaidytos Sviesos: papardiai.l5'C. temoeratira niekad nelukrenta Zemlau Id-U.4. o tiksliau . Pirkdami tokius augalus pagalvokite. va-sar4 esanti 3e56lyje. stalo papuo5imui. Va-sar4 jas lyg ir nestinga. Vidutin6 dienos telnperatum 20oC ir daugiau. nrr.Sviesi vieta. kurio vidutine temDeratiira lO .

prieiingai.4 ir indtt k>rttpttzicijo. prie juodq b:rldq derindarni ryikiai raudonrn anturius. . dorninuojardios lapq spalvos puodus. Kiti polorimoi . Keletas patarimq: . Pavy zdiini: krepielis arba dubuo su gent tuzinu saipaulijrl (-+ nuotrauka P. raudomrs arba violetinius. Didelius augalus geriarrsiai. neparnirikite. 238).Zavinga lapini4 au. Rinkdarniesi dekortyvini puodq.'r] (+ Saltiniai. Tokia konstrukcija padengg visa-s lubas. apZeldinkite vijokliniu augalu. l5l). stetyti po vieoq. Visada dera: balti bei naturalios rnolio spalvos prlodai Bcldoi ougolcms Jei g€l€s jau nebetelpa ant palanges ir latiiralios spalvos pirtinds. r Kaimu ir VidurZemio jiira dvelkirurtys augalai storalapis (Cra-s- koto- - . Groteles galirna ika-sti didestrirune g€liapuodyje ialia augalo. Zalurnynus galite sos. kaip chlorofita^s (--> nuotrauka P. medzio.gal. 146). Jeigu gyvenate seros statybos itin aukitarne bute. . raltaioliq. pavyzdZiui. ti i pennatolnas stiklines lentynas. paveikslq spalvas arba. Labai graiiai atrodo augalai s[statyriarLsir.ii augalai graZiai atrodo sustatyti grupemis. kopdtdliq. MaZai patalpai parilkite tik vien4 augal4! ry5kius apmrd:rlq raitus ir gali biti puikus fonas srnrrl ki alapi arns. bet kurioje vietoje gal6site kabinti puodus su g316mis. pagaminti ii molio. Vyniotis augalui geriausiai pad6s medinds grotel6s. stiklo bei kitokirl medZiagr. Sie indai bina nuostabiausiq spalvq ir formU. maZqjq ciklanenq arba ivairiq violetiniq bei roZiniq alspalvir+ streptokaq)q miiruuq. . ant kurios krenta tiesiogin6 iviesa. Kc rintis svt>gfi nini4 gtl iry derinys. matgeniui-(Co/eris) arba karaliSkajai begonijai (Bcgonia) parinkite vienaspalvius. inkstpapartis (-) luotrauka P. Palmiq. P. itaisykite specialLl aplvietirnq. pavyzdiiui. 128). papardiq arba !iulq para5iq augalq lapai itin dailiai atrodo apivietu-s juos i! priekio.1. P. Didiialapiai augalai sudvehina AugalU spalvornis atkartokite uZuolaidq. . ko (-+ Saltiniai. Jei teDai jarn triiksta ivieSien4. 238). kad jis ruri bi:ti ber)r per pirito storumq didesnis uZ gdliapuodI ir privalo der€ti prie augalo savo spalva bei fonna. o Maiesnie. Dideli pavieniai svynntys augalai. Dailus augalas padarys daug patrauklesni net prieikarnbari. . Ientyoefiq (+ nuotrauka P. pagalvokite apie specialius baldus augalarns. suoliukq staleliq.l Siuo metu parduotuv6se gausu ivai- nui (Codiaeuut). porceliauo. Dekorotyvinioi puodoi ir kiti indoi GraZus dekoratyvilis puoda^s visada pabrdZia augalo Zavesi. sufonnuokite kolrtril. Margalapiarns augalams ir nebeliko kitq jorns tinkrunq vietq aut komodq bei pa-stovr. Jarn uiaugus tut6site puiki4 sienelg erdvds dalijimui. 20O) arba tradiciniai kabinarni augalai graiiai atrodo alt keraminiq arba mediniq pa-sto\.stiikus spalviniu-s akcentus. sielLl ar bnldq aprnuialq.6 pinti ii vyteliq ar pla-sti- kabinti palubejey prie lubq pritvirtinp ske6ai ir isilgai sukryZiuotu-s bambuko strypu-s. metalo.

akmeninir. kaip priiiurdti.r-stai dideli... Metrp ritmos . jei jo g€liapuodyje Zerne visai 24 iidiiur'rsi . kuriuos paprastai silllo talnsiuose kanpuose :rr skersr'6jo peqrudiarnuose pa-sa-Zuoaugalai turi buti iiaugg tolygiai. slals Prunpurars. $.adratiuiuose arba apvaliuose rnetalinirrose illduoser Kakusai. lyg padZinvuaugala-s .- \ Augalai pagyvina dorlxt viclq ir geritu pt!lolpos o14. . a\rk\t osio s be g on ijos (BrSonin). kad augalai nebitq apipulti keuk6jq: gerai apZiurdkite uglirl viriin€les (arnarai) ir lapq apaai4 (voratinklines erkutes. glazrlruotos keratnikos puochl. . . sveikais ugliais ir sultirrgais nepakenktais lapais.a 't! 1 /f a. Ant Zied! tuoj pat pa-steb€site rnaZus pailgu-s tripsus. kvapiosios pelargonijos (Pc I ar go ti u n). erikEtis (Ro-sa) arba sarrpaulijos (Sa it t pa u I i d) Zrv jllgai atrodo porceliatiuiuose gel iq raltais padabintuose puoduose ltrba derarDos sprlvos Iahlotuose r t t jais gali buti pakelktos iaknys. Nepirkite irugalrl.:.4.=. Tokie augalai kaip ciklarnenas (C'-vr:loarcrr).'. :rba suuykusiais. kol jie neTy di.. itit puikiai atrodo ryikitrose ruba lilksrnai iimargintuose puodeliuose.:'. kur paZyrn€tas jo pavaclilitna-s ir arba ilptraukta pelesio. se isikurg prekeiviai.s ddrnes ant jo lapq arba pemelyg iistypusius uglius.:' :.. . jukos (Irrcca). Zydilltis riun) at ba kalankds (Kaloaclroa). srrla) arba nedidelis citrinrnedis clera prie Inoliuirl.. jei pa-stebesite geltonai rudur. /.':.-. Niekada nepirkite visiikai praiydusio. Nepirkite augalo. Abietn atve- nuodyrnai.t i n t p d u I i a). . jei prie augalo yra kortel6. kad augalai bunl sveiki ir stiprus. Lapioiai kepieliuose. . ] huro augalanls (lg- privalo turdti claug d:rr nepraZydrrsiq putnpunl. skyrlarnariai). Niekada rrepirkite aLrgalo. kai tarpai tary lapU atrodo neipr. Puiku.l arba Koip ir kq pirkri Visuomet atitlZiai Ziurakite. Architektrl magiarnos pahnds.: . Kai kurie Zydi rndnesiu rndnesiiris iuba net ir visrB rnetus: saupaulijos (S. Stebdkite.'1. o Zycliutys augalai Zydi tam tikrais laiko tarpais. o Zalsvai baltietns arba sidiibro Zaaglaonenrai Lapiniai augalai paprastai Zaliuoja iitisus rnetr:s. kuriuos galirna ir dirbtilai regLrliuoti..Fi t tot tia) * tilrka rlyvuogitl arjiiros Zalulno spalvos indai. fikai ir spannanijos (Spd n td iln i d) tln tikroje aplinkoje gali stoveti h. atrturiai (A nt h u /aoar:ara) arba fi-totiiai (.

alavijo. rnirta. araukarija. Sitaip selekcijos. hibiska-s. eSeverijos. kad tai veikiausiai nelegaliai ii girntqjq vietq atgaberti augalai (ii rniis yra saugorna). iventmedis. I l2). 238). J11 groZis peZadina rrunrr se tyrq dZiaugsrrr4. priZiurichrni juos parniritarne ivairius srrkriti rnus. raudoriiede kalalkd (-+ nuotrauka P. araukarija. Ziedirtds bei kru. paldpitis. Be to.31). kurierns b[tinas labai dr€gnas oras (-+ nuotrauka P. molstera. raklaZol6mis. 30 . filodendra-s. karpaiol6s.rnilds begonijos.Moii ir dideli ougoloi At-siivelgdarni I rnadq ir vartotojrl poreikius selekcinirrkai bei sodinitkai pateikia vis lauja-s dekoratyviniq augalq veisles. alokazija. kad kambariniai augalai pastebimai teigiarnai veikia Zmoniu sveikata bci nuotaikA. puansetija. krrie auga iliauZdami. papardiai. Zydindiornis begonijornis. rnirtos. elegantiikai omarneDtuoti arrgalai. Jie sugeria ii oro kenksrniugEsias rnediia!as. Nfustx Aa o niw n. ftka. P. pahnds ir pepero- Il€.spatifilis. pahnes bei sarpaulijos. B rac hychil <m. krlija. turglq arba pralc0zq st! Iiaus baldq ypad gerai tiuka ciklatneuai. Srnulkesn6 infonnacija teikiarna vokiediq brornelijq draugijoje (-+ Adresai. ikora ir kroton:r-s. Zetniarr pateikiarne ivairiq dydZiq augalq s4ra-i4: ir ant aakq pritvirtint4 augal4 (-> nuotraukl P. azalijos. bugervilijos. 23. Azijos arrgalai: azalijos. kruminernis begotijomis. bet ir "augina" augal4 iki jo miiai nebrldingo. spatifilis ( > nuotrauka P. kad chlorofita-s. karpaZoles.ja-s galirna tupurKti arba nuplauti). Rhi ps al ido p s is. 112). pasifl ora (-+ Duotrzruka P. krotorra-s. kiek jiems reikia. Prie ioponiiko stilious boldq p tinka grieZtos fonnos arba Rytq ria. 48). Bolsai: ivairios fikrl mSys (+ luo<: tratka P.s. Dubenyse arba kituose pladiuose ilduose ( + nuotrauka P. S c hlunbe r ge r a. drdgrn€s tiek. P. iiloko. 120). 39). visq pinna su ajeriniq ieitnos augalais fikais. spannanija. aucelli: dracenc. a-spidistra. storalapio. jasmilaitis (-+ uuotrauka P. terna didieji fikai. Kcirniiko slilious bcldci (vadila- lgrotiiki boldci dera su visais tropir ais bei subtropiniais. hibiskaus.238). puansetija ir azalija. 133). Sie augalai pdnzt-iit-s i bonstl tipo rniliatiuras srr specialie dr€kinirno sisSeltirriai.oepariiai. l06). morstera. Iestudina (+ ry. orchiddjornis. pabun. dracela. ceropegija.stabdalrdia-s rnedZiagas. 128) ir Zernauge Komborinig ougolq leikiomo noudo Augalaiyra ue tik Zavinga-s rnisq jie dpesdiq bei triuso objekta-s Mui hoiliai mua. Tiriaut augahl poveiki dar bavietese paaiikdjo.ji garuoja ir ! apliulq. luoskaudas bei rrlpesiius. stiklo bei marnuro tirka ai3kiq grieZtq linijq arba lyg skulpturos atroddrtys augalai. Augalai gana srnar- augilirno b[da-s prieitarauja tq augahl prigirndiai. mts. azalija. 119). Prie gricifo Alt D6(o bci iounotviiko stiliaus dera rySkiq kontiiPrie modernous dircino boldg i! plieno. jukos (Ylcca). Bydertnejetio. taip pat prie ivai- riq citrinmedZio rGiq.rci. dipladenija (-> ruotrauka P. vyniodatniesi ar kabirxlarniesi (-+ luotr:ruka P. anturis. elksinds. diais gesneriniq medinil6mis. Pclcrimcs: Dairrai siulorna pirkti prie aktneus prilipdytrs tilandsijas.iutiebtat clrrizarternos ( ) rluc' trauka P. Augoloi kiekvienqm gwenino stiliui Prie klcsikinio opstolymo. Jie ne tik keidia Zyddjirno laik4. Tikras tilardsijos gerb6jn-s pn^s rnu-s pirks ii sdklq arba vegetatyviniu brldu iiaugint4 rnin augimq.46). M o n u> r di a. 2l). pavyzdZiui: a-sparagas. radermachera.lne iiek tiek ardiau 2euris ir guntos. Viduriemio iiros stilious boldqi ii pirijos tnedZio dera prie agavos. barnbuka-s. glok-sinijos. azalija. MiniatiLrriniuose iiltnarniuose laikorni tie mili augalai.bromelijomis. rapipahne ir visi kambariniai bon-sai. 2J8). "iirauda" vis naujrl spalvrl ir fonnq Ziedus bei lapus. sartpaulija (-) nuotrauka P.'l h s ndinario. kaklusai.keliu pareukarna-s notitnas dydis. Benzolq bei trichloretileD4 geriausiai sugeria gerberos bei chrizartelnos. Pakabinami augalai: visi. NASA atliki tyrirnai nustatd. gardenijn. pelijos. augindarnijl koue artpiridio dydZio puodelyje ar terpdruni dirvoZe- Lavos dirvoZenyje laikouri augalai luolat gaula ii jo se parduotuvdse (+ Saltilliai. 25 . trurnpakotis vltenis. toks jausrnq. pelargonijotnis.ieimos augalais. per dier4 augalai pagarnina nemaZai rleguollles. be to.44). paLn€rnis ir pasifloro- Suitrijearbasusippg kaudenat ivairios fi\ miys ( + pieSinys P. gebele ir sansevjera sruarkiai Maii Zydiltys ar€alai: cluiziurterna. sulnaZildarrri jarn skirtos Zernds kiekl. P. Zydin. sukelia murns begalg kuo geriausiq surnaiina fonnaldehidq koncentracijq ore. 124) ir vailrole. lvairaus starnbuno lavos sk:rldos galirnzr nusipirkti specialio- Negana to. kiai drdkila saus4 iildornq bustrl or4 ir sutraukia dulkes (kai jos nusdda ant lapq. 29) augalai deriuarni daZniausiai pagal jq iiorg. 101). o ne pagal ruSiq girninystg. azalijos. kamelijos. fl 3e- em. rneilenis. pavyzdZiLri. bet dekoratyvaus auk!dio arba sustabdo jo augitn4. juka. raudonZiede kalalke. eriketis (-> luotrauka P. geben6s. bilbergija arba kietus lapus turindiais augalais: pladiaragiu. iefl era. kaktusq. palmis. stefanotis (-) nuotrauka P. rapipaln6. 128). papardiai. katil€liais.ys/a- ctls (+ Drrotrauka P. lnarantomis. rnieji dvedi3ki arba pilti) dera su spalvingais Zydindiais augalais: ciklarnenais. Bc to: Jie gerina orE. Gloriosa (-+ nuotrauka P. viksvinis ajera-s. P. anturis. pasiflora. Art Ianko besivyniojantys augalai: bugenvilija.

kad birtq daug iviesos. Parryzdiiui: skeptok rpas. kalat€ja (C a I a t hca). tilandsija. Plunksuilki lapai: lepakeudia tiesioginds saul6s. sarsevjera. PavyzdZiui: fika-s.motyti ii loprp Maii. kro- tonas. PaZvelgps i juos iimanautis Zrnogus iSsyk pa-sakys. PavyzdZiui: rnonstera. oZekiuis. gloksinija. iiloka-s (l). bet Svies4 m6gsta labiau nei Zalialape-s rtiys. ParazdZiui: eieverija. iksora. atturis. mkiaZole.ne tik puoirnena. ParyzdZiui: Gre illea robrcta. sanpaulija (9). Margi lapai: megsta reryikiE Svies4 ir pu-siau ieidl!. kaktusai. kiptalta-s. mirta (3). Polyscias. Par'yzdiiui: gebene (5). kamelija.lrr o nan th e. 26 . iviesoje arba pusiau Seie- lyje. fi lodendra-s. maranta (6). skindapa-s. kiek Sviesos reikia vienatn ar kitarn augalui. stefalotis. nidularijn-s. silgoni.la. Baltai arba gelsvai dryZuoti Zali lapai: tie^sioginiq saulds spildulitl repakendia. idafuiausiailrbklijapd be saulds. pandana^s. raudonZied6 karpaZole. To I n i e a. pipiras. Slcotelernis ausantvs miukiti laoai: mdgsta pusiau ie36li. Iiimtis: margeuis bei ire- zine m6gsta tiesioghg saulg.s. dt ce:. tradeskant6. Iiirntis: difenbachija ir aglaonema labiau megsta pu-siau iei€li. aspidistra. . lepakelrdia tiesiogitrds saulds. Tarvturn olona vriko ol€vele aotraukti lapai rndgsta. hipocirta. raudorZiede kalank6. ParyzdZiui: karaliikoji ir kitos lapin6s begonijos. Pilkivai Zali lapai: m€gsta daug iviesos. bet be saul6s. Hlpoestes. ceropegija (8). ParyzdZiui: asparagas. PavyzdZiui: papardiai (7). va-ikuold (2). Mdsingi arba i spyglius+ayldplapar: rndgsta ryiki4 ivies4 ir saules atokait4. C tenant he. m6gsta ivelni4 ivies4 ir pusiau ieieli. palnds.Lapai . plonydiai lapai: daug Didel saul€s. chlor of itt-s. kavanedis. neotegelija. ka4raZolds. Kiek ougolui reikio iviesos . aralija. spannanija (4).

.

193).ssrr/a ririys (+ P. Emcmt (-s P. bala). ir viksvuol6s Cypcrrr. ryne pontederiilolia Kvopieii ougoloi Nynlthoco daubcnyana P'Lstij^.2o2).r-s. Jautfllsis musekautas (. VaiL-uold. Cyclarrcn (+ P. Citrimnedis. 203). 163). ls2). Vilnamedi (Gos.4roclis hJpogaco). 119). kruierns augait \Tksta ka-s nors netikdta. lll4i-rnoza (M itnoza pirrlica) krupteli vos palietu-s j4 pirStu arba Siek tiek () Cissus rfuinbifdio t P. Cyperus papyrus. S p a t h i p hy lI u nt (-+ P. Lapine pelargoflija. P elar gonila.1IO). Bo u ga inv i I Ie a Pjautuvilis cirtornis. i decleiv4 paua-iiais Ziedais. l5l).. Haworthia (. Ja-sminaitis. v i kv o u p iei6li mcgdonrys kcmborinici ougoloi Adijantas. HovEja. 102). krrrie apsivaisina parys. neleisdatni iSdZiuti iemei. oniu at Stefarotis.s-si/ora (+ P. Forhcdera Fatsija.*ki patus. vaclinarna-s Zemes rieiutu (.) ls (+ P P hi I otlc ndron sca ndc ns ce P. 105).. KarpaZole. Howeio (--) P. Cilrrrs (+ P.si. Pasiflora. (-+ P. Haelmntft Mikrolepijtr.1naDias r[iys. Begonia (-+ P. Val gorna-sis arachis. 168). Dtacena. Hoya camosa ( + P. Pli aenix cana- (+ ladiar agis. Jis labai potikr posbviq dragmg lt. knd abisiniti kalija sriydit4 dar knrtq. P I a ty P. l9O). 163). P al ar g Viksvinis ajer. Jei noritc. 133).Jalropho (--> P. 178). 176).sypiun ha rba ceu nr) galirna pa-sdti ankstyv4 pavasarl kaip ir valgornqji arachi. Rornbinis latnst. 28 atifrlitrs. Jrnrrinurz Viksvarneldis. Po to jis pailgina savo Ziedyuo kot4. geguits pabaigoje jq iiii kitc ii poludariu lo n!gdliapuodi. Zydi tik kelet4 valaudq ir po saviclulkos nuvysta. C+ P. Chlorophytut (+ P. 174). Ilgalap6 gyvatbarzd€. Bugerl illja. () P.s al lcr nifu lius. Pteris. 161). r93). Jei trorite s:r. /ircca (-+ P. I l3). Ciklunetas. S rtolio gurwtolitl. 142). Avortija. didesnius patartina sodinti i giles- Iei ir obi. 209). (+ P. 124).i kitdt e indc. Raudtniuas. lo7).4diarlllrl ruSys (-+ P. Tolniea (-+ P.siforlnuoj^ Zrlios dezutes.4/oc Chlorof itr-s (Zalioji forma). P is t i a s t r d t io tc s Pelkiuiai augalai kresteldjus gdliapuod! ir labai greiPajucliuus dar smarkiau. . 108. Tadiau karnbario s4lygonis !i augal4 priZiarati gaDa keblu (+ P. Pclargoniunt (+ P. lspidisrra (-+ P. 177). . Hibrscrr. 119). leukiajiZemyn ir kiia i Zerng. Sveubu: visi 5ie Zahunynai labai mdgsta 5vies4! ir apie du ntnesius lailqkite bevcik sousr. t47). S/cplrnolis (-+ P. L:rrios netnrku-s su*sprogsta. 199). C y p e nt s hn sp a n. 1ls). Pre. r39). Aspidistra. P I e e tr o n t hu s Zil6. 144). Dr6grng mdgstartys kambariniai auralai Itin puoinioi ougoloi olrodo poludoriume (lotyni. Hiblskas.. Pachiro (-> P. M ic r o I epia P. C y p e nts pu trri 1Ls. 210). 160. pclkc. 155).r-s. Ecicveria miys (+ P.o vaikatns parodyti toki neiprast4 vyksrnrl. 147).l vick!. iiskleisclaruos baltos vatos (rnedviln6s) gurnul€1ius. ricnsis (--> P. P (+ P. te sndytq!).9l). Sekla-s iilukitenkite ia mdos luobelis ir po tris sukiikite i vierrrl g€liapuodi. Alavija-s (alijoiius). Pa. P c pe r orrid ruiys (-+ P. Gardenia (-+ P. iiemos sodo ougcloi Valdeniliai ir plaukiojantys aucala! Clnbiie da.jos I ketrrrias dalis iisiiakojgs lapas nul inksta su visu kotu.gsldttlie $ t i L-s v a n t I d ii u i. (+ P. Cra. Gebenkrurnis. ( Beaucarneo CJrto|tiu P. 113). stil'Jo irtdq galino pri { pilti vandert! sulaikadiq udis (+ P. Tolmdja. Laipiojantysis fi lodeudras. riu n Iaftofa. 1t i/. Po derynirl savaidirl su. Davallia (-+ P.sininei kalijai. 198). Hoya bella. Juka. Eieverija. va-sario rndnesi pirsdkite valgotn:j! arachl (Zinorna. eperonija. Acorus grQ uncus ()P. (+ P. 176)."ls (-+ P. 1l l). Davalila. ku braldiua vaisiq (ii to kilgs ir augalo pavadinima-s). 'P. 133). tinkontys koriloi soul6tai vieloi Adcniun ( + P. 189). Ji pal\etus tnikliai uZclaro savo jautriais iepetdliais padengt4 sp4stq dangtell. Begorija.) P. Dracacna rorginata (-+ P. Kalalnk€.l (+ Brachychiton 149). Crjptocorync wendtii. Papirusas. Praeju-s maZdaug ieiierns nrduesiatns jis praZysta grietil6s geltonurno. Storalapis. Laikykite iviesoje ir Siltai. l9O). tzri su-skleidZia lapus.. 192). Kolanchoc ( + P. (.l(omborinici ougoloi. t42). 148).s (+ P. Gardefija. Scir2tr. Duolat paliekite. 12O). Pdlorinrcs: MaZesnierns augalarns pakarrka 6 cm aukidio itrdo. Pachfta. 196). Aconiun (-+ P. veiliosios firplrorbia ruiys (-+ P. l8s). Augoloi voikoms ddorniausi yra tie augalai. 198). CryptocoEchinodorus rniiritnai Vandens lelija.s (+ P.. Po to jq galina vil sodinli i senqj. Kurarinis fi trika-s. Ophiopog<tn jaburan (+ P.1)io ncd nuscipulo). Scnecio (+ P.

.

Ziedrl ir loprl pynet Augalai. Lyg kenta-rrtis Streptokarpas (StrepIocarpus s.sirinktq stovin- -slf luiiq vandeniui 30 . P. xerl relKla cuKart Det savatte.kad nesugadintum€t baldq ir grindq. Juos reikia stropiai lieti. mat budarni gana veSlus. Zied4 zdls ID = Anl polongds neb6ro vieios? ougolq pokobinti. Nepamir3kiie pakabinami indai gdlEms neturi nupurkiti dmlglu vanderiiu.nera paprasta. vytriojasi. jie iSgarina daug varderLs ir aukitai kabodami daus greidiau iSdZiiista nei budarni api- puses.Ltorunt) Dtigsta sauletq ietq. pastaiiuiionioie. Kad juose ne. pakabirrti puikiai veia i visas Osuotosios uolosh)lis ( S axifr a g a s t o lo ni"fer a) ugliai . karo arba plinta pazemiui. Geriausia tarn tikslui naudoii angliikq iiltnaniq laisrytuvdli su ilqu (apie 6O crn) lenktu snapu (-+ Saltiniai. jeigu karnbaryje Silta. kurie augdami kabinasi. kiek augala-s gali i5garinti. kai vanduo visiikai nuvarv6ies. Svarbu vandens pilti tiek. tis vaaduo. kioklio vanduo per kra-itus verZia-si sodri lapija. i dugnq pravartu-iberti apie poros celtimetrq molio granuliq sluoksni ir tik po to istatlri geliapuodi. grakidiai svyra liauni daigai arba ngliai. nuta-ikyta kupliais iiedq purslais. i viet4 augal4 kabinkite tik tada.I Nuo vnsario iki kovct jrts diiugins Mangi- d nio kalankes (Kalanc-hoe nanginii) le. kad jan reikin visai nedaug vandens. Ziemq lailcyfi vesiai! iioje. eirai iibegti. TodEl. Pakabinamus auRalus reikia bent jau karta per savaite nukabhrti ir. o misingi lapeliai rodo.ilgi ir ploni Iyg sinlai. 238). Tik itai pakabinarnus augalus priZiureti.

Tr adescantia. Hy - pocyrta.Ficus DumilaH edera. Jasminum. geriau butq or4 drdkinti specialiu dr6kintuvu. trlorgano iilokas (Scjuolcais dar vadinamas beidiionis uodcga. Episcia. Tolmiea. begonijos ir. M onstera. Saxifraga stolonifera. Syngonium. M6gstantys Silum4 ir labai dr€na g4 Ae schynanthus. N epenthas. Skindapo (Epipremntnt pinn ltu ) ugliai ii. C issns. m€singos Senecio ru-6ys. P e largo nium odo r ati ssiruum.4spatzg rts. claugelis papardiq. C ltlorophy tun. Dipladenia. Fiats sagittata. aUIn mOrSOnLq Um) 3l . gia. Hoya. Kadangi Siuos augalus pudkiant galima apgadinti baldus. P hilo dendron.be to. P ep er o mia. BillberC er op e gi a. S cir p us. Tinka menkai apiildomoms patal: vtms: Amoeloosis. Zebrina. Epipr emnunt. Setcrease a.tuga iki 10 n ilgio. C o lumn ea.ir )re ougoror itin iounioi otrodo pokobimi Ypad veSli-s: . S c hlutnb er g er a mBrAr^i. Zinoma.

relkia Zmogaus rupesdio: jie kendia. 8er ir Sito dor negono. Kuip geriou priii0r6ti kqmbqrinius qugqlus [oboi svorbu iimokti teisingoi loisfri. purnpurus arba lapus. ilgesio kupinos dienos didmenilds gdliq prekybos b. renq kambari. persodinti ir gendli. fikas ir ciklameuas tikrai daug geriau vesa ramioje. vandens minkitiuimo priemoniq r ivairiq riiiiq Zetnes. Kq doryri isigiius ougolq ioliesiems ouginlinicms Pabandykirne kart4 pa-sijusti kambarinio augalo vietoje. ko gero. Palaukite beut por4 savaidiU. gnaidaug l8oC tempe.se. kol ateivis apsipras naujoje vietoje. o po to . laikykite vien tuos. llenoioi reikimds tud ir J0sr1 polonkumos bei ioulrurnos sovo juk tiesq yra mieli augal4 yra ne ikyrus rupestis. kad naujasis gdliapuodis nebutq per didelis: augalai per dideliuose induose gauna per daug vandens. Paskui . kokion ougolui ko reikio. dar geriau. Staigi temperatunl kaita augalui sujis gali imti mesti Ziekelia 3ok4 du-s.f loikrq luns prireiks: . nedidelio grEbliuko bei kastuvdlio . augalq dr6kinimo sistemos. iei nesulaukia ddrnesio. Nepersodinkite tik k+tnpirkto augeLs. kurie Jurns Dainai dideliuose plokidiuose indlesg rnegstama susodinti kelis skirtingq rliiq augalus. stovejimo vieta ir valdens kokyb6. ar bambukiuiq strypq vielos. kol atsiduria rniisq globoje! Kuri laik4 rupestingai puoseldta-s sodininkystis ulryje. 32 . be ltarnpos atrnosferoje. o nuolatinis rnalomuna-s.jog 96liapuodis jam jau per ankitas. po kurio laiko persodinkite juos po vien4 i atskirus puodrls arba i kit4. L:urie ir pri- iilrimi ii priZiudti patinkam4 nevienodai. net jei matote. be lo. Tada rnaisting4sias medZiagas i3 naujo dirvoZetnlo jie ims siurbti kaip tik prieS prad€dami smarkiau augti.gdliq parduohrveje. kuri labai pravers atostogaujant ar idvykus. Kaskart pergabentas i kita viet4jis turi priprasti pde naujos ap- Zirkliq r sodo Zirklirl r aitraus peilio r mediniq . Persodildami Ziur6kite. Kiek sukr€timq teukajam patirti. Orchiddjas i3 pradZiq reik€tr! tik apipurkiti. o sulaukgs vel leidZia-si keliou€u.ia nemaiai laiko laukdarnas pirkdjo.pusiau iei6lyje.avo sodas pageidauja. uetjei naujokas mdgsta SilurnQ.sako sena valstiediq i3mintis. durpiq.aturoje. kuriarn noriai skirsite dali savo laisvalaikio.uAje. Kalp u narn[uiuns gyvrulalns. laistltuvo su ilgu plonu snapu o purkltuvo vandetiui ir augalo ap- saugos bei stiprinirno priernondms purkiti o laistytuvo su o paprastq filtm ir koviuiniu automobiliu ga- beuarna-s iintus kilometrq. Tadiau vien 'iaistyti ir trfsti. Stai. bet ne itin saul6toje vietoje. Patikirrkite g6liapuodi. iinoti. ild4. T4 pat! galima teigti ir apie geles miisq ramuo.sipins. paliekite gausiai ir po pusvalaodzio ispilkite istekdjusi vanden!.ler. kol pagaliau ant Jusq palang6s [gyja rarnybg. stambaus Zvyro ir kitq priedq o ivairiq geliapuodZig . lio. Cia jis praleidi. Rudeni ir Zietn4 pirktus augalus penodinkite tik vasario pabaigoje. pavyzdiiui. Tokias kompozicijas geriausia laikTti Sviesioje. iiltoje (apie 2O"C). Tai geriausia padaryti pava-sari. Tad jauskite augalruns simpatij4 arba. kad lankyturn ji kasdieq . Parduotuvdje g6l6s daZnai laikornos vdsiau nei der6tq. Nelaukdarni. erdvesni. nepakanka. Augalans. virves arba plaudq trintos medZio arglies pjr-rviq vie- toms dez infekuoti r tr4s{ oro drdgmd ir temperatua. v€liau jis iS tos sodios terpds i5raunama^s 5i. trgiti. Ziem4 neneskite jo tuoj pat i gerai prikn- linkos juk keidia-si apivietimas. Jeigu Zeme sausa. kol iiq augalq Saknys tvirtai su. .unios. mo- r tinkarno Sviestuvo (eigu augalas stovi per tamsioje vietoje) . Tod6l naujai isigyt4 augd4patartina id pradZiq palaiLTti "neutralioje" vietoje .

Ziernos miegu iSvis neuZrniega. il9alapis inkstpapartis (N e phr ol epis exa ltat a). iiemos miegos Daugelis augalq. . Nagrilddami augalo apraiym4 ypad atkreipkite demes!. kiosjam reikia iviesos. vandens bei oro (-+ P.45). Toddl. I"' kairts j deiing: Visi nuostcbiousi iolumos cfspclvioi Antroje eileje: Viio kalattja (Colatheo veitchiana). granadil6 r.Sios jnnntriarsiais rait(ris iglnrgifitos uaranlos laboi netigsta satso Sildonu! potalpq oro. Atidziai o p€rskaitykite.erlera (Nerlera Bre radansis).43). nuolat drekhlP. Milsq augalai tarsi paburda ii miego. Augalai. Zinoma. irarkite papildom4 P. pagyvdjgs augrma-s. viksvameldis (Scirpus cernu us). a$vietin4 kite orq (+ (. Palygilkite duomenis su tomis sElygornis. Susipoiinkite su ougolu Kartais augalai i5 tiesq stebina savo sugeb6jimr prisireil'7ti ir visai rreisi 2eid2iu jeigu tiks_liai nesileikote prieZiuros taisykliq. 36) ir koks jo vegetacijos ritrnas (desindje). . iilumos. ir apskitai jau susiklosdiusiais augalq prieZitlros iprodiais. guznalija (G ua na n ia). viksvuold (Cyperus).tntunl tenenrlt).84-229). viksvuo16 (Cypcrrts). tropiniq ir subtropiniq platumq tolygaus rnq kambariniais augalais jie priversti kiek apsuusti d€l Stromanthc veisle 'Stipc stdr' ('DryZuotoj i ZvaigZdd'). alsiradus uatnuose naujarn augintiniui. padarykite palatr gei ieiel! arbaj4 atitverkite (-+ P. (. povoizchtoti j4 ir 35 puslapyje. bukalapd peperornija klimato gyventojai. kr[ias ketinate sudaryti naujajam globotiniui. pavyzdZiui.45). ivelnusis adijantas (Adi. Pinnoje eil6je: ilgalapis inkstpapartis (Nephrolepis exaltata' Lirtda'). Jei reikia. kalizija (Cal lisia repins). itin graiiai Vegetociios rilmos ir io reikim6 priiiurinl ougolq Augimo loikos Augalq vegetacija prildauso nuo iviesos.) kio ir trurnpesn6s dienos ruden! Ziemq. kiek ir ko. ir 33 . Tapg mtsq platu- (Peperonio obtusifolia). Pozymiai: nauji iigliai. srunaZ6ju-sio saulds spinduliq kie- Parneginkite netinkamas s4lyga-s pagerinti. jie ve3a tik deranai priZiurimi. pinniausiai padarykite Stai k4: augalo apra-iyrne pa-salata apie jo prieZiur4 ka-s . kai irna ilgeti dienos. pelargonija (Pe largoniun graveolcns).> P.

E .od \ :t lf.' .

.

7 'Fred Sander' ('Fredas Sondcris') 8 'Ezo Nishiki' ('Ezo Niiiki') 9 Betty Sheffield Suprcne' ' ('Neprilypstano 'sui Sclila') ii 35 .vt {.Tadiau poreikis "uZmigti".WiIsotr' ('Vilsonas') 6 'Bob Hope' ('Pokitas') kalnq gyventojus ir Viduriemio juros rGis tamsiu rnetq laikq reikia laikyti vdsiai. netrpiti.uryksta ir vel atauga ii svogulq bei iaknia- Penkios b[tiniousios lqlygos geroi ougli Sviesa. iei6lyje arba dreglarne ore esa:rdius augahs. kilg ii tq kaitU. kitiems atogrqiq bei vidutiniq atoglEz{ augaluns patinka. ruoiia-si naujarn suveSejirnui bei Ziedq krovirnui. maisti|gqjq medZiagq siurbirn4 ir lvairius au- galui naudingus procesus diwoZernyje. &o\ \ yra uzsiauginti atsparau-s audinio ir kitais metais nezYdi. ciklarnenai ir daugelis gesneriliq). kuria-s "sugeria" iaknys.rnilasi butinus angliavandenius. Ramybes buvyje daugelis augah. Jie labai priklauso vieua-s nuo kito. MaZiau liekite Ziernos rniego periodu.l sistemoje rnatuojalnas liuksais ir ga- li buti 100O liuksq Sviesos Ziau nei 7OO augalas sustoja augti bei lcrauti Ziedu-s. Tuomet suleteja gyvybidai procesai. oras ir iie maistingosios medZiagos Treiioii sqlygo . koks augalas ar rnetq laikas. L-urie rrr.tai pagrindile augalo sudedarnoji dalis. Polqrinos: Gausiau liekite augalus. Pololinqs: Kuo Sildiau ir iviesiau laikomas augala^s. ve3lus ir sultingi augalai iigarina jo daugiau nei rnaii kietalapiai. Augalai.84-229). kai jie smarkiai auga. Gaudarnas ma- ivietirna-s tarptautindje vienetr. dirvoZemis neturi buti vesesnis ui orq. Karitoje sauletoje vietoje it esant sau-satn otui jo iigantoja daug daugiau uei v€siame ir drdgnarne ie5€lyje. Jis tramportuoja maistiDg+sia^s rnedZiagas (taip pat trda-s) ir pripildo l+steles. lapq spalvai ir Ziedq kovirmri. Sviesa lemia augimo kryp ti. taip pat stovindius dviesiai. iiluna. jei Sviesos - <AA f@i. Visada svarbu. V€sumoje stovindio augalo neliekite gausiai. V6sos ir drdgrnes derirrys ji gali praZudyti. Poivrniai: augalas irna l€diau (arba nulrinta lapai. Juo iviesesneje vietoje stovi augalas. Atogrqirl miiko augalams reikia nuolatiu6s iilumos.M. Tuomet jam reikalinga ir kitokia Plisatua. Jei vardens tnlksta arba per daug. Tad iilunos. 45). atidZiai deriuarni turi buti pra-sideda geguZ6s pabaigoje.rn ltak4. Taip atsitinka su augalais. Dideli. Augala-s nuolat gadna valrdelri. Kartais ji reikia lailTti gana Zernoje temperaturoje ir visai nelaisfti. gumbiq (rneileuiai. ApiSlnatuota-s liuksolnetnl (-+ pieiinys P. PavyzdZiui. tad jiems reikia pabuti sausoje ir v€sioje prietemoje. vanduo. augalas suglemba. nes rarnyb€s busenoje ir be Sviesos esaltis augalas rnaistiDgqjq medziagU suva{toti egali. Augalui reikalirga iviesos trukmd 0OO le tnaZiau kaip l0 Pqlorirnas: Ziemos miego nepripa- jiems papildom4 dirbtini apSvieti mQ. Taip pat elgiasi lapus rnetaltys augalai (pavyz- penki pagrindiniai dalykai-palaiko ir keipia augalo gyvenim4. paiheti gali buti uZprogramuota-s ir karnbarinio augalo nr. liuksq.jas iigyvena kaip Ziernos rnieg4. pavyzdiiui. todel dliui. ato8r4zq 4 'Jury's Yellow' ('Gcltonoji') 5'C. vdsiai. Eve' ('Sventoji leva') 3 'Inbricata Rubra' ('Raudonivyni') Antroii ougimo sqlygo - iilunro Silurna skatina augirn4.jei itaisysite tikrosios girntitr6s s41ygq. Zistantiems atogr4zrl miiko augalams labai patiks.vonduo Vanduo . VidutiniSkai per dienq augalui reikia apie 12-16 valandr. PriterndZius apivietirnrl augalo gyvybe vos msen^s. ne visada iis ramyb€s laikas sutarnpa su milsq rudeniu ar iiema. Sviesos. Jeigu augal4 laikome tamsiau. daro !tak4 fonnai. Zierna Siltai laikomi ir trgiiami kaktusai lesugeba Pirmoii butiniousin sqlygo iviesq Kaip tikjos ddka fotosiltezds budu augalas ga. pagelsta ir nelygu. kai Ziem4 nakdiai keliais laipsniais sumaZiuamas apiildyma-s. kur bulra sausros. valdens ir h+irl jam reikia daugiau. Beje. diltai bei esalt sarF sam orui. Comellio ioponico veisl6s 1'Itrn Kurnagai' 2 'St. jie megsta ntolat Silte ir dr6gr4 or4. tai ir kitrrs augirn4 skatilaldius veiksuius reik6tq esti labai ivairi ir priklau-so nuojo Pclcrincs: surnaiinti. \ . Vanduo i5 Zem6s i3skalauja dmska-s. Geriausiai augarna. Jq dennei kaip tik ir skirti augalq apraiymuose pateikiarni prieZiuros rnodeliai (-+ P. Be to.iies genuose. B o u ga i nvil I c a gl a b r a). augalas talsi uZrniega Zielnos miegu. daro viena-s kita.juo greidizru jis auga. Stai kalijai. tuo daugiau jarn reikia vandels. jis visai liaujasi) augti.

.

Taigi tinkama dirva sulaiko kiek reikiant dregm6s ir gerai praleidZia orq. Dauge- (Os. Gerose tra-iose turi bnti ir keturiq 0ro ddgnri Tiems kambariniams arba nusipirkti jau paruoitq. Dor vienos polcrimcs: Niekada ne- kieki..visada daugiau fosforo ir kalio. papardius) trglkite nesniu tiroalu. Kalis sutvirtina augalo audinius. silp leiskite perdZiiiti durpiq Zemei! Durpds gerai sulaiko vandeni. paruoitoje ii darbq iimanardio specialisto.lervirroii sqlygo oros ir io dr69nG Orcs reikalingas augalui kvdpuoti. Azotas . Pclcrincs: Juo dr6gnestris ora-s. bet tik labai maZais kiekiais. putplasdio dribsniai. kokybiik4 ji . Zemg g€l€ms galima pa^siruoiti patierns ii lvairiq sudedamqiq daliq svarbi maisto medZiaga. joje ndra visg reikalingq rnaistingqjq medZiagg. Si prietaisq galite nusipirki sumontuot4 drauge su termometm ir barometru arba atskirai. kurias laistydami pilarne i vande{. nei per stiprq tirpal4. taip pat kamstinio qZuolo Ziev€s ir vytelig epifitams I I vandens.t0). Atidziai perskaitykite gamintojo nurodymus.r. reikatingas ugliams. Dirva turi btti pakaLnkarnai lengva ir po€ta.6O-aO %.nesulaiko kiek reikiant vandens ir nepraleidZia oio. mla).t . gali prireikti kiminq (Sphagnun). Augolus trg5ti bofino. cinka-s. kad geriausiai augalai auga specialioje tam tikai augalq pagrindiniq maisto medZiagq. arba trEsq strypelius. Mnsq dirbtinai Sildomq bustU ora-s jiems per sau-sas. fo turddamas pakankamai augalas ilgai i3lieka sveikas. Matavimo vienetai . (g). Tvalkiame ore. Be to. nes Zem6 gd- liapuodyje turi ribotq kieki maistingqiq me(Eiagq.fosforas. Savo kambariniams augalams pa-sirinkite tik ger4. kad ore butq pakankarnai dr6grn6s. ir augalui. perlita-s. lapams formuoti. AugimQ skatinandiose tr45ose turi leZymiai vyrauti azotas. Lurios butinos augalo gyvenimui. Jame isitvirtina augalo iaknys. kurie savo gimtin6je buvo ipratg i5garinti <laug vandens ar gauti jo tik i5 atmosferines dregmes gmpei (-> P. Ii dirvoiemis ir trqSor dirvoZemio ausala-s siurbia malsting4sias medZialas. {vairus priedai Zemei gerinti yra iie: rupios durpEs. teikia jiems atsparuno ligorns ir kenkEjams. Pmagnis. iildymu 40-50 %. Ziediniams augalams jo reikia daugiau nei lapiniams. ypad svarbu. kurioje sveika gyventi ir Zmogui. Kiminai ir osmunda yra saugomos ruiys. kad iaknys neiimirktq ir kad prie jq gal6tq patekti oras. Bet esant jo ped€kliui audiniai suglemba. Ziev6s puvenos.azotas. Tai geleZis. Trqios esti lvairios sudEties ir ivairaus pavidalo. Graiiu vasaros metri esti 50 %.gramas mililitrap (rnl) ar Llbinis centimetras (cm") liui augalq pakanka 2 g (2 ml) tr4dq sutviltinti. todel jq galima gauti tik iS senq alsargq arba naudoti ivaidus pakaitalu-s. Milabelementals vadinarne tas maisto medZiaga-s. Pagrindin6s maistingosios medZiagpsi N . grEZq augalarns reiki a net 60-8O % oro dregnumo. hri4 augala-s laudoja visq pinna chlorofilo gamybai. Lriuos paprasdiausiai sukiBame i dirvoZe- ml. juo daugiau Silumos pakelia augatas. boras. paryzdZiui. ir visq gyvybiSkai svarbiq mikroelementq. nepakaaka puvenq ir kitq augalo sveikatai butinq dalykq. molis. taip oat vaisiams ir sEkloms brandinti. dalyvauja fotosintezdje. Magnis yra labai 38 . Fosforas biitina-s iaknims ir pumpurams augti. 40) skirtoje Zem6je. augalas tampa neatspanrs ligoms. iiemos rnetu patalpose su centriniu skatinaldiose . epifitai). visada jq laikTkit6s ir geriau pasigaminkite silpnesni. molio gruvuoliq (+ P. molibdenas. kai augalai srlstatyti per tankiai. Mg K leidZia augalui augti. varis. . kalis. pustas molis arba molio gurvuoliai. Zydejim4 augalams. cigarediq dumai ir kiti oro tedalai taip pat kenkia augalui: jis net gali pradeti mesti lapus. chlorofi- lui gaminti. Tad vietoje durpingos iemds galite isigyti maltq Zieviq ar pjuvenq Zernds. Ypad patogu naudoti srystas tr4sas. Dnukoms jautrius augalus reiSkia tA pati treirt (orchid6jas.juos daug labiau puola ken&6jai. arba augti vandens garq pritvinkusioje atogr4Zq miSko aplinkoje.lsu bute? Jis matuoia-uihigrom. osmundos Saknq Zemg. Patyrimas rodo. Koks oro Pololinrs: Durpynai spardiai nyksta. Nepirkite pigios (pavyzdZiui. Apskitai oro dregnumas patalpoje. Traios dozuojamos lmgal augalo Saknq jautrwn4 druskotns. Kai kuriems ato. Skersv6j is. dr6enumas Jr. apsiniaukruiomis ir lietingomis dienomis . iSmetamosios dujos. tur€tq biiti 5O-60 %. Tadiau juos galirna skirtingai dozuoti. Ziedus ar pumpruus. Penklo ougimo sqlygo . manganas. tadiau perdZilvnsios vandenl geria sunKlal. ir gyvuliui. nors daugeliui musrl kambariniq augalq uZtenta 5O-8O %.

ko lernatome. . geriausia trgiti kas dvi savaites. L:lrie buna allyvr-ls kiaF trgiti ir Zerng.i if. kart4 per rn6rres! Zietn4. . uors ititr spardiai augardius galima ir ka-s savaitg. 39 . jog augalai "baugidiai" reaguoja !grdsmg (ugni. Arrglijoje sukurta-s itin jautnis aparatas.nepilkite tr4iq ant iidZiullsios Zernds ir sauldkaitoje. kad tai nieko nereiikia. pajegus pagauti vandels iitroikusio augalo skleidZiarnus pavojaus garsus. Po dirvos sluoksniu puklotas lavo. Kodal taip yra? Tai dar neiiaiikintr. kiLd ultragzrrsas skatina augirn4. 'h. kai augala-s auga. o Trgiti rnaZiau.*?\V. Pati gana daZnai pagaunu save kalbant su augalais sode arba narnuose. kiekjarn iiaip jau reiktrl.jog su savo augirrtiniais butina kalbetis.:' . negu retai ir stipriu tirpalLr. persldo . Augalus. .. pjovinro irar <ius). kol mes taip pa-sigaildtilai rnenkai paZistane gyvEiq garnll. taiiau vis dar leaiiku. Kai triksta !viesos. ko- galdius . hrrie tvirtila. I ultragars4 pana<fis I MlIz torrai atsirandajudalt rlaZyiiarns i kapiliarus pereinantierns vaudeos varnzdeliarns. Geriau trgiti dajniau ir silpuesniu tirpalu. Svarbui trFsirna^s meat-stoja perso- dinirno! statyta. rus metrls. Niekad. Tikai dar leirodyta. Tad Zrnogiikasis pasipitimas ii tiesu nieko verta-s.jei augala-s negaulra tiek iviesos. maistingosios rnineraliniq t14iq rnedZiagos lieka lepalaudojarnos ir ilgainiui ka-s 4 savaitds.fr. Baldylnai su rnelo detektoriumi parod6. Trgiti tik tada. o ldtai arro Ar reikio su ougolois kolberis? PaZlstu nerna-Zai Des? Siaip ar tajp. Deglrdirne ar tecluriikai negalirne irodyti? Ar lelusiiypsosirne atlaidZiai rytoj.ri: M o iy t i s papa r i i rl a l vd :J tr (1 s d kvd r iu Dt e. netgi paglostykite kartkrrt6rn jq lapij11.l-[:. Zirrgsnis po iingsnio atsiskleidZia ldorniausi dalykri. Tadiau ar tegali egzistuoti tai. Todil noriu patarti: Snekdkites su savo augalais. kzrijie auga..jau iiandien gali- gdlinilkg rn6g6jq. kad skiunbant karnerinei rnuzikai augalai veia geriau nei griaudZiant surkiajam rokui arba iiaip triukirnui. . prisirning iios dienos abejo- kios miiesjutirnilg sistern4 jie vis ddlto turi. krie iisidestg visarne augale. Jau nu- me iigirsti iatroikusio augalo !larnesi. kad panaudojus alestezijq tnedis lengviau pakelia persodinim:1. Polorimqi: Kambarinius augalus tuo rnetu.^ pagrindas sulaikt drigti{ k ri laip pa- tirtLtt papariians.

idrudio gurvuoliq. Iavos skaldos bei perlito) miiiniair Substratas epifitams gaminamas G smuftinq kiminq (Sphaenum). prisotintas maistingUiq medZiagq ir Siek tiek rugstus C. Substratas epifitams tinka laipiojaatiems bei orines laloris turin- papariia:rs.Scltapuoctl. daug drdgmes. 7rm6 tba ubstra gil6m. laidtrs c'rui ir nesulrantys molio trupiniai. pdplasdio guouldliq bei ivairiq mineraliniq medZiagiq (pemzos trupiniq. dumi q. Iq derdfq iimli o. perlito grudeliai putplasaio dribsniai.. DiclZiqja jq dali sudaro durpes. Jq suddtyje n€ra nei priemolio.i"aq. lqs netui kada lailar paloisttti arfu tuolar jorns pritailryti ii'l g€liq porei-kiaru. priemolis. isiwiitim. supuvustos. nei molio.nuPJ. r Substratai orchiddjoms..io rubstrolus "pu[.autamos. Ji gali bn- ti ivairiq ruiiq. stratai. . ir daugiau (IKS 2) patryStq substratr]. iiltas. jame gerai isiwirtina Saknys. puos. Geras turi buti lengvas. o dabartinije kalboie sali reikiti Eaitidmo terpg arba l.tai Zirnio dydzio kaupiantys &Cgmg. Kulturiniai durpiq substratai (IKS 1 arba TKS 2 ).s noutralizuoti plideta kalkiq. 1 IS iitoip gclimo ougolus cugirli vondenyie . Galima isigl'ti maiiau (IKS 1) ienr6r gniuiular torp rmlio gunuolirl Tiems.J AuSalas Flalot tcl. EA a l(oip poruoiri ienrg ir teisingoi penodinti ougolus Ne maiiau jiems patinka irgoskstqlis. ""galai jo sirubia maistingEsias EedZiasubstntas gas bei vandeni. paparEio Osmundtt ialoq ir ruPitl ll Ftskui gnnnfu atiduotu auqato saKrut Lt. trejopo dydiio. tie greitai ap raizgo jq sveikomis Sakninis ir Gleidiia daug naujq lgliq. li visada geros kokybis.1] Ntrlal Laibr1ii. .4 GeliapuoQ lsdtyti i hfi inrfi ir pripilti drungno vandens. i3 Substratas (srDsrratt s) lotyniikai reiikia pakloQ. sm€lis. Kirlmriniai smulkintq iieviq o sub- Molio gurvuoliai .H kiekis nuo 5 iki 6J). talrtd' me iau yra Siek liek molto gurvuotul tr aprberldrtl4s Is vtrsaus. 2 Pet ilgos iaknys pcurumpinomos. . tiems augalams b'romelijoms bei-orchid€joms. Jie ypad iaviai atrodo pritvktinti prie rynuogienojo ar medZio kauueno. 40 % P rfiie. Jos su60 % samaainiq durpiq ir detis priemolio arba molio.I I - I Daugelis augalg mdgsta vadinam4j4 ZemC g6l6ms (ios pagrind4 sudaro durp€s.s.1.s niiinys hui maiiau tr4. pralaidus vandeniui. molis ir maistingosios mediiagos). o Pustas molis vandenyje augartiems ausalams- O Sakn4 stariai isplaunami iemi7 likuiiai. Tai [vairns stambiaplauiiq durpig smulkintos iicves. taiiau ir sugeriantis drcgmg. Maist4 jos siurbia tiesiai i5 vandens.5q.4 F I = fu-. J4 sudaro durpes. Jo burbulai buna Jis sukaupia . o Paprasdiausia arba standartind Zem6. o durPiq rugstim. Substratai kakusarm arba azah- skaldlq kriaukleliq. .s l . T rGis daugiau pahgsta. .

kai: . kokianc jis buw ligi tol. Pzrskui giliapuodis apveriiamas. tus pieSinys: Zemds gniuZulas tarp molio px-rrvr-roliq) augalo nd kiek nesnkeiia juk iemds gniuZLrlas. tik patalpinamas i nauj4 papildom4 substraq.oti vandenyje). visa Lemi apraizlyta <aknimis. Pusiausvyros ddlei galima paSalinti ir senus Dglius. Pasirodzius naujiems ngliarns. lud ni laielb vandens ncSqletq Patekjis ti i jo serdi . supulrsios a. iemd atsiduoda pelesiais. . Koktusl persodinimr 1 Iiimti iS indo ltalctu.pihi pi to molio sluoksniu3 Uiberti Siek tiek iemiq Augalq sodinti per vi. L:urie nemdgsta persodinimo (paimdms). (J Koip reiringoi prilrirlinti orchirlGics 1 Orines orchidijos fulll. mirkyti Seras dvi valandasl O oersodinama taio: Pora valandu prie5 tai augalai palaistomi. medZiq kamienq a. visGkai nepalieiiamas. tokiama pat 0ukityie kaip ir pies tai. lf . kuriq nebenorima persodilti i didesnius puodus. nesveikcs augalo Saloys. ir Siltai.kitoiP ims pfiti! 3 Ne iin stipriai apvynioti perkirpta moteriska kojinz. Jei Zema silta.yti pil<avimo lazlele. 44). j Indo dryn4 uZberti tvlru arba plstu moliu. butina ruDestingai iaplauti aaknis ( + pieiinys: O 5itaip gaLima augaius augi. o plastikinis ipjaunamas. 2 Zemes ifltcedenti pgaliu*r+ poiolbrti nzsveil<a-s bei perdiifrvusias Sahtis. pati lubuq sodinti tokitme pat indo aul<Sttje.is ivynioti i jai skirtq sabstratq 2 Prispau.s. Biliapuodi apversti. Trgsti tik pra€jus 6-8 savait€ms po persodidmo! Pakeisti virSutini Zemes sluoksni rek omenduojama tik dideliems augalnms. kuriq del vietos stokos nebenorima persodinti. kiekvieoq gdlg priii[reti pagaljos prigimti.l(oip teisingni persofinti ougolus .duri. phtus krepiius arba riiami prie Zieviq. 4 Subertq stabstratq sipnai apkam. molinis geliapuodis sudauZomas. Pj[viq vietas biitina pabaEtyti mediio zrnglies milteiiais. kuriame jis 1silalnijgs.rba labai seniems augalams.5 .sti augal4 prie Zieves tuip. iikc' denti snsipynusias foftrlis. tik jokiu btdu ne sauldje. auSalui puodas per ankitas arba ii drenaZo skylut6s kySo Salorys. Epifit. (+ P. Wflaliti Selalimis neaProizgytos Zeneq ncsvei- kas 2 SlcflutC dugne pridcnqfi i irs4 L4g. VirSutinis iemes sluoksnis paialinamas.ri sodinami i skyl€tus indus. stt isomis ZenGmis. Naujojo indo skers-rnuo h-r6tq bfiti bent pora centimetrq dide-snis nei senojo. jeijos parudusios (kdrtais iki juodumo).l0 cm storio) molio gurvuoliq. DaugeLi gdliq geriausia persodinti nnkstyvq pavasari (nuo vasario pabaigos) arba nuiyd6jus. l@d laist4nl vanduo netuAtq per ir34. samanomis apriStq lazdq. Patzriama nuoiauti ir uslius be laou jo turhys Augolq persodinilrur 1 Zemg pridengus delnu.. geriau auga naujce Saknys. perlito arba ivyro sluolisniu. lberti iemi4 ir stipriai apspudytL paliel<amt I cm iki giliapuodZio irfous. atsargiai iiinrijo tuini. Snknis apipjauswti reikia tik tuo atveju.kad laistymo vanduo gerai nutek6trl.lG arba u. Norint auginti augala be iemds arba hidroooniniu b-du. Naujojo itrdo skylutg dugne pridengti puodo iuke auba ui- berti pirsto storumo (dideliuose induose . Labai svarbu. Augalus pasodinus bndna sodriai palaistyti ir laikyti Sviesoje. Tolimesn€ prieZi[ra: t aist)ai tik tiek kad iem6 neGdZi[tr. o Saknys i6ke' denanos pagaliuku. Jei jis itin tvirtai prilipgs. ir augalams.zubt4 puodo &. Smarkiau pastukseDus papaastai ishiDta. Prie5 persodinant molio indus pdvalu o Penrodhti reikia.].

didiialapirs. Nedideli vandens kiekiai sudr6kina tik paviniiu. vdsu. augalai gauna ma i Sviesos. laikomas po in&is ar krep6eliais nehuildioms palankamo dydiio pad6klu. minkitinaniig vondeni.loras ir nus6sh] k. bet gausiai.s n4). metq lailss. pravers laisSiaip jau geles geriausia laist*i iS virSaus: tuomct tolygiai suvil- r | 0 oukriniq tuisy|rlig fvairiems augalams vaadens reikia labai nevienodai . esanii4 po lapais (wtdinam4 cister- ra vandeniu bei moistingomis Edijasomb iS tam tikr4 ti1eneli4. kiekjis eauna Sviesos.ir iieT4 vandens augalagls telKla mazlau_ l0 Vandem pertckliu i5 padiklo ar virindo bffna viirrc:me mdgsta dregmes ir pasodinti daZniausiai I smilio dirvoZemi. dlft_ Vandens kietumq galima suzboti is vietiniu vandens tiekdiu. z rtanntarnc btstyuve. kokio dr€gnlmo oras ii sumStai tO sv-arbiausiq taisylclig I Kai Zem6 paivies€ia Lba arsioia hffio - nuo kra5to. Toks dr6kinimas labai oatinka ir kabandioms g6l6ms. 7 Reiiau laistoma. tci turitc gilirg kuriq lapai jaubis drdgmei. Siltaac ore. miiau bronclijoms jis patinka. 4 Kietelui nei l3' dll-u'and. bi indas-palenwiia"ar- vandeniui itin laid-Ziame subst. drcfog mdgstandius augalus. chlons bei kitos medzspos.ai vandeni butina miokitinti (+ piesinys: Vandens minldtinimas).netenka. h!. o smulkiosioms Salorelems indo viduje .nelysu. indai sintetiniai. . saul6t6e vieto€ bci molio induce laikomas piles.per Mlti Wk4binus &SiDtrrje lin4 vandeis.ate. b'b ju6 re4 P. be to. 5 Vaadentickio vandeniui visuomet Ieisti nusistovEti per nakti.burina palilai vanfun! kzli6its valan_ foip ninkilinornar yonduo 1 Durpimis. kad iiearuotq cb. I nnrlini maiielj jberti I I sausa duroia ir pqlnlqh.gi'nlis (--r SvarbiiGi& augalq hE F EE A = lhip loistyti. 3 Pri&ijus slqst4 ar kietq cheminiv meA1iapa.t wlndans ars<Lf8ar5. ctonls nusit$ovetL nanas kalkis.aistyma. iuinio 8 Augimo laikotarpiu laistyti ne per dainai. turiniiane joniniflrry: pasali- .riose jos l(aupi. dtvoZo- rifi[- g/tuvas ilgu snapelirl mis.kokia jo pri.otiekio ba augalas suglemba taiityt-i oats laikas. 9 Rudeni. PsrdZiiivusius h bbaniius augalus bei epifios geriausia palai$ni panardintus vandenyje (-+ pie3iniai kaireje). 8+229).Mat jos apsirupit Daugeliui kit4 Eeliq toks l. &6gnas. iviesiose. 3 Laistymui geriausiai tinka drungnas ir minldtas vaqduo (O-8.kes. Silumos. 2 Daugelis augalq laistomi G viriaus. iioilti. koip ninkflinri yondenl koip drdrinri oro r I yFtybes b patarimai.jei oras labai 1 lromeliior geriouric loisryri por pihwdi kuri rudorc ip slondir lopcl reikit4 tibq Ltuj. 6 DaZoiau rcikia laisg{i sausame. Panardimrs geriausia &6kinti epifitus bci orchiddjas.I I gomas dirvoiemis ir vienodai pasiskirsto vandcnyje esaodios tr4sos. vesLius. sodin"ms5 tik kai kurie ii apadi6. i". auealai ne- pricmo[o arba dupiq dirvoiemi..

nei parys sveria (-+ pieiinys: Zemis pgriuiulas tarP molio gurvuoliq. Apaiiniai d4piio galai nuleidiiami iind4 su vantkniu3 Auqalai gati siirbti iarulznj per nolio lazdclf E ialia rybarlo itulo kuriomis varduo i gdliapuodiius galetq a*eliauti G salimais stoviniiq indq su vandeniu (-+ Paprasiiausias dirbtinis dr6kinimas.l<ri sDeciaiiai tani tikslii pa*amint4).rlagtis. gloksinijq. galima naudoti ir kitokias pnemonesi e Elektrinius oro drdkintuvus. P. Beje.gili pagirtlyt.groteles ir pripihi dens iki pal j+ Augaly saJorJs varutens n"steKl4 ta' iiaujuos Saubta nuokll AJIanl-ts garat. 3 pieainys).1trruoliais. dagti (-+ Paprasiiausias dirbtinis drekini- mas. smulkiais purslais. akvariumus. Jei koi iiisg ilgiou ndro ncmie uiter*a kiek gausiau palaistlti augalus. Jei ketinate negriiti narno kiek ilgiau. kambarinius fontanus. Arba tiesiog sustatyti augalus i dubenis su nuolat drdgnomis durpemis. 4 pieiinys). purldkite juo ne l(oip dr6kinti orq vienon ougolui duroiiis 1 t4 (iikq ap\crso Giliapuadi su auxala Rafutu bbtJti i ar-molio gun rmliais 2 | plaal Ukii. Paprasdiausia panaudoti &egmei laidiias medriiagas. 3 pieiinys). mimozq.9 Pravartu qtkreiptt demcsl. Polodmtl3: Jei turite tik paprasiiausiq vandem purkituv4. l(oip poproiiousioi dr6kinti orq iSsyk koliems ougoloms titandsijos ir kiti epifitai. sm6liu arba ivyru. 1 suvelt4 vilnq. Salia laikyti kuo daugiau didZialapiq bei pelkiniq augalq . vilnonius siu- dii- uto demblius (-+ pieiinysr Dr€kinimas atostogrl metu). miltonijq).40). t 2 pieiiniai). pravartu irengti dirbtini drdkinimq. ypai jei lapai itinjautr[s drEgmei (Pavyz- diiui. lr-r-s.1.Toks irengimos. t Evaiiuojate vos kelioms dienoms.i kzlet4 augal4 i! !. kurios labiausiai pasigenda' pavyzdiiui. ar tas budas tihai tinkarnas ir kuriam laikui pakaks vandens atsargq. Daus labiau augalai megsta netiesioginloro drikinim4. . kod cugoloi kiems augalams or4 vis dilto geriau neperdiiu' Poprosiiousios dirbtinic dr6kinimos I idata maiiatns siali i vazon4 per sl. Jo galas rui sielai kriaukl€ ar in d4 iu vandeniu. van I ptat4 plok'iAq ind4 jdiri.aip paiius augalus. k4rl dgmblys neknrotq nuo plovyKlos Ktctsto tr vanduo nelaiit\ ant grind\ r*tu {3 . Pakloq veltini.. pastatytijucs v6semeje vietoje arba karu su iemdmis isimus iS g6tapLroclzio patalpinti I didemi puod4 su molio . kutie stovi lsaulyJe. todrckinti netiesiogiai t(q doryli. Dr6kinimcc closlog g Virruviie ant in<lu d2iowklos padiklo patiesri vandrniui laid4 dembli (galina nusiDi. t-abai svarbu purkiti giles tik minKtu vandetriu. Paorasdiausiai purKdarni vandeni ii pllk5fuyg tiesiog sudr6kinate or4 (-r Oro &dkioimas. begonijq. 2 Dinos pairSiuie isdilioianas iiardyns d48lrcs Sakrs tr pnd"ngramas zcntc ntb.kurie sukaupia uecdaliu daugiau dregmes. l-3 pieSiniai). TaiP imituojama iSkritusi rasa. Vasa14 d6l oro &€grnes maiiau rupesiiq' bet iiem4 iiltame kambaryje jis pati*a 60 -70 % &egnumo &rZniausiai bina per sausas (maiiau kaip 40 %). o or4 aplinkjuos (--) Oro drikinimas.rle itraukiarnus stiklo pl.'tq Pavyzdiiu (-> Oro drdkinimas. rrepwkiti iiedq bei augalq. Daugeliui augalq tai gali net labai pakenkti.. streptokarpq.uoito.ar panaiiai).l(oip dr6kinti orq Daugeliui kambariniq augalq labiausiaj oras. Svarbu: pirrniausia iibandyti. Be parod.

ams. rwpjauti jam irinng. Jo ngliei wirtirunni pie atranos. ta lazda I I ieng ikaxznn vnanomis aprii- stiebu (-+ pieiiniai: Autitastiebis). Salinaot viriunilcs (-+ VirSUniu Pas^linimas.).@r I zem?. Kiek nglio pjauti. 3 DaZruti getleti ionines iakas. Geidnt cendjimas. gud41t'is lonkdioi 1 2 Sulenbi i3 vielos lank4 ir gr. Norint j[ atjarminti. kad flsifomuotq tanl&s vainikas. t{ Aukirorriebir 1 Nuolat folinti jaurul sipri4 medeli4 Sonines iakas. priklauso nuo augalo ririie's.irm6les. r Veiliems augalams pasaliramas vicnas ii dviejq pr afii esaraiq ug- liu. . Sama- \ { 9omnmrir opriSl. 3 pieii- l(oip gendti ir f'rornuoli loics bei kiios g6liq nys) nuka4)omos tik vir. jie pradeda graZiai Sakatis.[-Tl I fpl h E Frl I I r I - I = l Er a F Apipiqusryrmt viriiinig poinlinirno: bei geetriims 1 Pjawnme daugmai 0. Toks medelis uZauga per kokius penkeris metus.daujamo ad<3tio.tugalai jauninti arba pakeisti lzjosforn4 - norint juos p. jo Ugio ir Jnsq non| . plinta nuo apadios arba leidZia per ilgus uglius (afshmai t2rp lapq tuomet pasidaro nelprastai ilgi). Atsargiai apvyti lttnkeli frgliais augalas spardiai auga. 2 Nugrnibius jaunl a4ahl irifinlles. papurkiti vandeniu. Kaip uisiauginti augal4 itir auldtu dailiai atrodo pritviritnti prie lankolio (-+ pieiiniai: I-a*eliai). jei norime suteikti augalui tam tikr4 (J foor4. Nupjauti didesng uglig dali pravartu. ngliq vni Sun€les tiesiog nugnaibomos pirSl us.z. D6l galimq nuostoliq geriausia vienu metu prad€ti jq auginti kelct4. nupjaujei name net du treidalius ugliq. foip toi:ingoi lormuori loior Augalai ilgais lanksdiais stiebais nornis apriiti kotai (+ pie5iniai: Samanomis aprGtos lazdos) labai tinka filodendrui h monsterai. llgostiebioi ougaloi iupinloir konriemic Jaun4 Bendinmeno fhl dar nesumedijg kanienai supitwmi j graldry ilgastiebj medeti. 2 [smeigti fuolelj ir irwte pri*irtinti prie jo augal4 Medeliui i&aqus pagei. prieii[ros.5 cm :li'ri fumblio. 3 Genimi dauSiousiai senesni . tutintiems orines fubtis. 2 piesiny. iliiti ir juas nasipiai pririiti.or lcdor Ypat tinka augol. . 2 Salia jos pasodinmas eugalas.

Lr. kuriq del vietos stokcs n(' benc. 2 pieiinys). 2 Liuksometru galima tiksliai nustatyti hiesos kieki. Prinok€ obuo- liai bei ivairiq citrinmediiq varsiai iaskiria nemaZai etileno (+ P.r. ruoielj. Kad oePadar)4umet klaidq pari*dami augalams viet4 geriausai ligyti fotometr4 (+ Sviesa. 8 Panardinimas. 3. ir tu6. 68). Jei ddl kokiq nors prieiasiiq Zemd gdliapuodyje perdziuvo ir augaJas ima vysti.r5 Siltas lietus. I paiia puse iSvies4llpai klivijas. Nuo pnkuot4 lap4 &tlkes geriausia valyti kosmetiniu Sepetiliu. 4 Jei oalangds laltos. I pieSinysJ. Tai bus daug lengviau padaryti paienklinus g6liaPuod[ (-t hieiifiros gudrybes. ffi'K=--==ivieso 1 Jei gilins stinga iviesos.iiai) perstumdome auealus. maZdaug po keturiq m6nesiq ji praiYsta. Tai labai atgaivina augalus. 2 burbulai. (--' hieZi[ros FudryL€s. nes kitaip jos ima mesti iiedus).labai sva-rbu iuG pastatytl ta Obuoliu kvapas skatina Z\dati bromelijas. I pieSinys). - Perplovimcs ir pomrdinimos I llita randens srovi per ilgesni bik4 ifplauna iemio trqsq bei drusk4 perteUirl. iS dirvo- nemdgstaniius daino persodilimo (palmesl). patartina ivelniu dregnu skudurdliu nuSluostyti dulkes nuo lapq r--+ Augalq kosmetika. 3 labai palogu i langq atgr(Ztq indo so"n4 pa2enklinti. 2 Nuolat nuskabvkite senus iiedus Prieiiiros gudryb6s ian issisttlaitlyti. Jei tai neimanoma. kartais jl dar galima atgaivinti panardinus i vandeni t-+ Perplovimas ir panardinimas. 2 Per|ydeiusi "ousininas (-+ Prieiiuros gudrybds.nde- gnu vandeniu.iltlyluvai apsauSo dugal4 iaknis nuo vasos.Dor t0 961i9 prieiiiros gudrYbig Karnbariniams augalams s4lySas dazoai galima pagerinti labai paPrastai. kol nustos kilti oro ir panardinimas. ? Zemis uerolovimas. I pieiinys). 1-2 savaitems patalpinus bromelijq su keliais obuoliais po lviesai laidiiu plastikiniu gaubtu. 2 Nukarpant rudus galiuk s bitin palikti siaurq rud4 Augclq kosnetiko 1 Ploksiiaiapius pruvartu kuo dQi. langus ar pana. t5 . nes kitaip SvieZiai nukirptas galas d2ius toliau (-+ Augalq kosmetika. Resykiais svei ka palaikyti geliapuodi su augalu po letai tekandio &ungno vandens srove ji isplauna nqsq bei drus\ penekliq ditvoiemyje.rimaper"oclinti (J Perplovimas Perdiiiis uazono iemei geriausia galiapuodi Palai lqti ih kra\try parurdirus i vandenj.ildomieji dcmbliai arba elelariniai !. jas paprasdiausia paiiltinti putplasdio ploKtimis ba specialiais elekt-inia is Sildytuvais. Augalus butina karF kartdmis nuprausti drungnu va. biitinQs Sviestuv.4 Puipkrsiio plokstis.nidu nuplauti drun- niu. aza' lijas.r net ir tamsiausiuose kampuose lailqti Svies4 mdgsuniius bei 2ydiniius augalus (-r Sviesa. 5 C€iiaouodZio Zenklinimas Kai dil kokiq nors prieZasiiq (valydami dulkes. be kita ko. 2 pieiinys). 9 Turint specialq Sviestuv4 galim. I pieiinys). 6 Jeinoriie pasalinti parudl!. )ta augalq hormonas Bromeliias iis skatina krauti Ziedus. I Triukas su obuoliais (-+ Prieiioros gudryb€s. 2 pieSinys). lO Fotometas. I pieiinys).sikl4 arinn i3 augalo dnug jig4. Sdklos brandinimas atima i5 augalo daugjdgq ir trukdo jam gausiai ir ilsal Lvdtri.4 piriinys) . ku- ris.rsi lapo gale.ialinti . Po tokiq procedurq jie pe riau jauciasi ir lengviau kvipuoja. gardenijas. 3 pieiinys). ji nukirPdami palikite siaurq ru' dq ruo2eli. plastikinis gaubtas neleidiia Zied4 reikia kuo greiiiau pa.

gipso arba cemento miiini pritvirtinta keratniniane inde . siurbia drigng lapry tuvi liai s. j uo s kia ne laistlti. G er iausia jas pririiti plonl Silki' n iq koj ini Kadangi |ic augalai ry a tkar pomis.r i. bet di u p r ei kar t kar t inis ap ipur l<st i minkitu kannbario temperattiros vandenit.iis tos m6g6iui: tilondsiic Imontri g tttbttot. .rka.tinkama vieta pilkosioms tilandsij o ttrs.

4O)' kad jie nepradetq puti. Tuornet bolsq augintojarns kilo rnintis suk-urti prieiybg Siems "lau"natninuhs". laparns praliusios de5imfinedig audros. Svarbu: naujasis inda^s privalo blti daug didesnis ir be skylutes dugne (-+ pieiinys P. . e Sausas. beveik 20OO rnetq sie lykitukiniai rnedZiai yra meditacijos objektai. sveikrs ir gerai rugaliius augelus. vandenyje. o Skersv6jis arba nesandarus lar- tydia maZaugiu auginarna-s tnedis. arba o pasrniSriai . Japonijoje. Deguonies trukumas blogai ve- kymo vietoje. ojq mai g6lei.lapq kuZdejimu ko tyla kaip kad sageretijq guota-s kitarne puslapyje. iiedai ir vaisiai iiauga nonnalaus dydZio. vandens lygro rooyKle. Tai ne jauuas. jei augalas auga kitame substrate. Pctorimcs: Kadangi atsking rnolio gLrrvuoliq druskinguma-s labai nevierrodas. rnedZiq grurntyrres d6l Sviesos. taigi yra nuolat lengvas ir punr^s. c Saule parmksnes gdl6ms. .Augolus sorgdinrniios prieiiuros kloidos o Per Bonsoi - noios didelis posoulis iijaponq kalbos reikitq "medis dubelyje". P. P[sto inolio br. Keista-s regisi Zydintis ir vaisius nokinartis bon^sas: nors jo lgis ir lapija rykitukiniai. . o Tra!t1. Sitaip persodinti ealima visus kambarinius auealus. liapuodZiu laiku uei5pilarna-s valdens p€deklius. Molio gurvuoliuose sukauptq valF ders atsargq paprastai pakanka l-2 savaitdms. Taigi tokio perkelimo nepabugtq i! seneslri augalal. Jel augala-s auga va0deniu uZpiltuose pusto molio Burvuoliuose. . Jis turi augalams patiitanti rugities kieki (tarp 6P ir 6. . prieS naudojant juos reikia gerai i5mirlqti. tai yra kinukarns" tropillius. Tai n€ra visai paprasta. nuo dirbtinio Sildyrno (dujos i5 uesan- perdziivgs o ora-s. be to. augalai Zudavo. reikalingg irankiq bei rakandq galima isigyti sodininkystes reikrnerq parduotuvese (-+ Adresai.sq specialistai i5rilko geriausiai tarn tikslui tinkandius. o Jarne ialqritns daug letrgviau gauti deguonies bei valdens. kada reikis vdl laistyti. nepaisymas. ligi tol augu-si Zem6je? 4f . Paunksng m€gsta nebelrt sa$anos. Po ilgu-s metus trukusiU baldyrnq bol. clideli ilclai. sugerialdiu sageretijos lapq burilarnesi . Boma-s gali buti vos penkerirl metrl amZiaus. Tit*arniausia-s laikas persodinitnui . nelieka vaudens pertekliau-s pad6kle. o mo- uZgoZti uykta ir meta lapus. Rediau reikia persodinti augalus. Pradejrrs jtros gabenti i Europ4. Molio gurvuolioi vietoie iem6s Molio gurvuoliai arba lvataus dYdiio pusto molio burbulai nuo seno naudojami auginant dugalus be dirvoZernio. kietu vatdetiu.ribulq bei rnolo gurvuoliq su ivairiomis priemaiSornis. taigi galime rarniai itsvaZiuoti trumpr! atostogrl. bonsq tBryndje. o atrodyti lyg pro j! bntu I-aistoma 5a1tu. o Paunksne saulg rndgstaltietns. o Jis nesuyra ir nesutanheja. kuria-s lairn6j u-sieji vdiliomis Sakotnis kone siekia Zemg. cigarediq dumai. kui paprasdiausiai perkeliant juos ! geliaprrod! su molio gurvuoliais. ora^s Nuodilgas ir uZuolaidos. dararu dujotiekio grba virykliq. Per dau8 perkaitinta palangd. kadaugi augalq Saknys nejudinamos. 40). auginarniems Tai daug papra-sdiau. klevq arbc qZuolq. augaliius Zem€ie. Jos nukloja dirvoZetni storu Zaliu kilirnu. 238). 40). . Jie augitti vien iS laukiniq medZiq . be to' jame augaldius augalus maZiau puola ligos bei keukdjai.iq. o Silumos svyravirnai.truo kovo iki mgs6jo. pakanka 4-6 rn6nesiarns (arba 2 mdnesiarns. r Agresyvi pavasario saul6. arba dr6gmes matuoklis.pu. Patartila naudoti tik tatn tikrus gdliapuodiius. Geriausias laikas persodinimui nuo kovo iki rugsdjo.5 pII). k4 tik sudyggs rnedelis. o Per daug vandens Baltai laikoo l?". Kiekviena-s bonsas tartum seka saar rniivo sa1cn9 . . langai geguiy. Molio gurvuoliq substrato privalumai: .tylu mGke. kai Zern6s gniuiulas uZima 1/3. . Ziernos rarnybis Atdari. Kaip augilti hidroponiniu bndu auga14. Saltas pagrindas. Geriausia persodinti jaunus. subtropitlius arba Vidur2erniojuros pakaniiq rnedZius bei krurnus. bet ir galirnybe padiam t4 stebukl4 sukurti. Si lyg tais sumazinta gamtos dalele Zavi ne tik savo magija. . Geriausia. I3 paddklo ar duben6lio po 96- skleidZiantis. pritaikytq rnolio guwuolitl substratams. Saltas tarpas tarp lango stiklo dhamose patalpose. baldq prieZinros priernoniq garai). specialiai skirtus augalarns. jei jos naudojarnos trgsti kitiems substraurmsr. Jo salone gali aF dailuoti rniiko lopineli uolos viriun6je.i5 pradZiq Zem6je. kuriuos jie bemat mielai apraizgo iaknirnis (+ pieiinys P. *uzl -uu p". bet Bonsa-s iivertus maiai Sviesos per Siltoje lai- . tio guwuotiai 2/3 jo turio. Labai svarbu kruopiiiai pa-ialinti iS iaknq visu-s Zernig likudius (-+ pieSitiai P. parodo. teisingai priZinrint.

Fictts buxifulia. kiek Siltesneje (maZdaug 15'C) patalpoje. karpaZold (Er tpho r b ia balsantifera). BendZami- P.in:s lamstas (Citant ar c ti ca).vandens. P. Sausuiu stepiq lflrmai prisitaikg prie sausros period4 ir ne[sDeidZia. Tod6l: . Geriausiai auga sauleje ir ne per hiko. Patartina lrgsti da:nai ir po nespecialiomis tr4daug. japonine ap oni c ut n). Kilg i! subtropikU miSkq: kamelija r ophy s us (Canrcllia japonica). geriausia Somis bonsams. Bon- suformuoti galima nebent tik atZalas auginandios rapipalm6s s4 i! (-+ Svarbiausios augalq ypatyb€s. . antarld. Bonsg prieiiiros gudrybGs Auginant bet koki bons4 visq pirma reikia neuZmiriti.siniie dis serisos (Serissa foetida) medelis- jau fodi. Subtropikq mediiai bei krumai. Priei pinna-sias ruden-s Salnas turi buti iemelti i uamus ir Ziemoti Sviesioje bei v6sioje (maZclaug ro fikas (Fius benjani a). kad jie Saknijasi labai maZame dirvos kielTje ir itin plolddiuose duben6liuose.Silurnos ir maistingrdq . iefleta ( Brassqia a c t in o p lry lla). 43). 210).84-229).edziagu j iems paprastai leikia tiek pat.i Gunbuotas 60 cn aukitio Ficus rctusa egzemplorius- liltai laikomi Ziem4. Kilg i5 stepiq giraiiiq: ldcniaz obaszlr.egzotiikg Bonsg dorytoi tinkontys ougoloi Kilg ii VidurZemio jlros giraidiq: kiparisas (Cnpres. aus Weneri4 mehg amZigrautto medis (Punica granatwn) M qsliai pasvir gs gau. Pirma gerai papurldkite Zemg. taip pat mielai vasaroja lauke. seri' sa oj KilqisitogJgqruSh! (Serisv foetida). Cartnona miclla. Pietq Arikoje. med€jantis storalapis (C rassula ar bo rescers). l0"C) patalpoje. sageretija (Sageretia thea).srs nacrocarpa). kur drdg os kar5tos vasaros ir lietingos Svelnios iiemos. Kai lauiems reikia stebitinai nedaue iviesos. B rachy' chiton r pestris. ris). iliau' Ziantysis fikas (Ficus punila). paprastoji mirta (Myrlw com Lu- mediig miniqti[ros iinolinq opie bonsg prieiiurq Xas Sviesos. azdija (Rhod o den d r smnlkialapd guoba (Ulmus partifloro). Cil€je ar Kalifomijoje kilg augalai m6gsta vasaroti lauke. azalijl (Rh o do d e ndr o n s i msii). Palm6s: rapipalnd ( Rhapis e:ccelsa bei Rhapis hwnilis). o tik paslIi liekite augal% kitaip vanduo negalds dorai susigerti ir be naudos nutek6s Zemes kauburefiu' nuskalaudamas dirvos pavirBiq. Ficus nerifolia. kiek iI to paties pavadinirno kambariniams augalarns (-> Svarbiausios augalq ypatybes. dr€gnai ir iviesiai. iei kartais uZmirstama juos palaistyti.itin iiltai. Smulkialapi guoba (Ulnua parviflora) grakiiiai iilinkusiu ktmienu. Jie iitisus metus kambaryje . Rugs6jijas reikia ineiti vidun ir laiLTti tsviesioje. kur iem6 iSdZirura greidiau ir rnaistingosios mediiagos sunaudojamos spardiau uei paprastame inde. . Tropiniai medZiai bei krumai pratg prie visus mehu Silto bei dr6gno oro. kilg ii vietoviq. Ficus retusa.Bonsqi . MidurZemio jnros pakandiq ar palaiaus klimato zonq pietvakariq Australij oje. tik jokiu bldu ne saulEje (-+ P.-kuriq buna g6liq Palmes netinka bonsq menui. P o lr s c i as fr u t i c o s a.

sius sizigis (Syqgint panicukzlunr . kas nusipirko kambarini bons4 (-+ Adresai. . Niekuomet netrgskite augalo. Konsultuoic bonsg ldubai Tam. P.lkesniq Ziniq apie 5iq kambariniq augalq prieZiurq. tekliumi dirvoZemyje. geriaruia keiptis i artimiausiq bonsq specialist4 arba bonsq klub4 (+ Adresai. tq tik pe$oding afta nuPjaustg Saknis ir kai iis atrodo nesveikas.Marlaug 30 meq amijaus 45 cm aukiiio saSeretii\ parduotuvese. Vedantis vai. P. nes kitaip galima greit nudeginti iaknis druskq per- Euotas. 238). 238) ir nori gauti daugiau bei smu. kai jis Zydi (arba priei pat Zydejimd.

Nuolat Salinkite sudZiivusius. 52). Ne statykite augalq. nubrauldi arba duiu luplauti uZpuolikus vabzdZius. Ligotus augalus privalu laikyti atskirai. kad neisiveistq drunbliai bei samanos. Ypad dregnu oru (-+ pieihys P. Nepatingdkite protarpiais idemiai apZiureti auealus. skaistenio (f). moiieliu tyrele Ii Kes. r Pld5riosios gumbinds vapsvelCs. r Cesnako labai bijo grybeliai. geriausia-s vaistas tinkama prieiiura. kilus povoiui fuoi pot surosti ir poiclinti ligos prieiostis. o pjuvio viet? bttinai pabarstykite medzio anglies milteliais. seleno ir panaiiai). silicio mgities bei mikroelementq (motibdeno. nrokdti greil ir geroi noikinli kenk6ius. pasinaudokite padidinamuoju stiklu. kad nepateldq I Zaizd4. kad neapk6stq KrIq. 84-229) ir parinkite savo augalams pagal galimybes palankiausi4 viet4. apuinka amarai. . padedandiq uZkirsti keli4 ligorns arba anksti jas nustatyHigiena. Daugiausia d6l to augalai ft setga. Pakankama erdv6. Papra-sdiausios yra mechanines: . Arba piretrumo miltetiai. . Tadiau jie labai nuodingi.anka visai paprastq priemoniq. Priei tai geliapuodi ikiiti lpolietileno mai5elI ir ion ougti sveikam ir stiprion: vengli pdeiiuros kloidq. PavyzdZiui: visad padeda. Yra nuo seno ZinomU kovos su kenkejais pdenelriq. todel reikia atidiiai Ziur6- niqjq augaliniq aliejq tirpatu . Kalkiq bei druskq nuogulas luo keraminiq 96liapuodZiq ruopradZ kruopSdiai nuDlaukite.relhnnr) ga::Jdnmi apipurkikite augalus silpnu kvap- ji stiprina audinius. Todtsl tiksliai laikykites augalq prieZiuros utrodymq (-+ P. istatomi i permatom4 polietilenini maiSeli (stambesniems augalams tinla dideli mai!ai). Jos suddtyje ym vertingU mineralq. kuriq bijo amarai ir baltaspam6. 52). minuojandias museles ir kih$ skrajiinus kenkejus. kad laiku pastebetumdte kiekvien4 pfitim{. Asiuklio nuoviro tyre senov6je gydyta miltlig6 (-+ receptas P. Zinau tai ii gausiq skaitytojq laiSkq. P. Jei negalite gerai iZiiir€ti. NeparnirS kite dirstelEti i lapq apadi4.etinkamai priZiurima-s arba netinkamoje vietoje laikomas augalas tampa neatsparus ligoms bei kenk6jams (-+ lelltele P. uZriSarni ir paliekamijuose kelioms die- noms. . Kuo anksdiau aptiksite lig4 ar kenkejus. . supuvusius arba liguistai atrodaliius lapus bei Ziedus. viriuje suriSti taip. Fitoseiliai prieS vorat'intlines er- vytis prieE baltasparng. Stiprina augalus ir vadinamoji gydomoji Zeme (atrt peitio galiuko telpantis 2iupsnelis I I laistomojo vandens). 238). Kartkart€mii supurenkite Zemds pavir5ig. bet jos.iie aliejai naikina bakterijas ir grybeli juose esantys hormonai skatina 96les gerai augti. Svariai uzlaikykite indus bei Zemes. Paialinti apniklas ar ligotas augalo dalis. Pwyzdiiui. Jq lalsval patektq oras. . Amani bijo dilgdliq ekstraklo (-+ receptas P. l(oip iveikri negoliq . lskus graudinguosius vabzdZius (-+ Saltiniai. ne dinti i drungn4 vandoni su trupudiu skalbimo priemouiq.pertankiai reikia. vorotinkling erkg golimo benot nugolobyli kuriom loikui opriSus ougolq sondoriu polietileno . tuo lengviau bus juos iveikti. Izoliavimas. Ore esandias augalo dalis panar- neodloustos nuo ligg bei kenk6ig lciiou golirnl poddri l(od ougolos builq sveikos Kaip jau miu6jau. Tuo tikslu augalai gausiai paliejami. auksaakiai arba wdiai orieS amarus.daugeliu atvejq paf. Tadiau 3i bnd4 pakelia ne 50 . kad tarp Pirmoii pogolbq iStikus bedqi foks ougolos Ne visuomet bltina G karto sriebtis nuodtl . 47). 50) naikinamos voratinklin€s erkds. Typhlodronus tiliac prie5 voratinklines erkes bei triosus. Bioteclniniai budai: o bei juostos vabzdZiarns gaudyti Geltoni klijais padengti lapeliai vi- lioja baltasparnes. i kuriuos alsakindjau 15 metq. . stiprinti ougolus. At6jus laikui Ziedkodius nrpjaukite prie pat pagrindo. kad iji nepatektq vandens. Nurinkti. Ugliq viriundles bei pumpums dainai ti. deja. Naudoti I kart4 per savaitg. Bet yra ir kitq-priemoniq.

naudokite aerozoliais. taigi priernouiq priei virusines ligas . Kenksrningus vabzdZius nuodijau- 0. Geriausia naucloti griebirnasi tuornet. vaikams ir nami- . o Akaricidai naikina erkutes. pilalni ar baNtomi ant dirvos arba isrneigiarni I ierng. . tl . e Baktericidai pas mus draudiiami. .. Aliejilds netuime. kad sunaikiltrundte ir kit4 kenlidjq kartq. . itraukite 0. Verdiau nesinaudokite itin nuodilgais "T" arba "T+" pajenklintais preparatais. niarns gyvuliams neprieiuarnose vietose. uZrakintas.1 7" tirpal4. taip pat nemeskite i buitines atlieka-s. Augalus purkikite tik lauke. be to. tik jrtosc paknnktrnai iviesu. Garntosarrgos sunetirnais uesi- priemonds arba tnuilo tirpalai ( + recepta-s P.. jei visi augdai nys. Augalq apsa'. 52) uZkernia vabzdZitl kvdpavino organrLs arba suardo jq apsaugini sluoksni.: I Papaiioi ytikiai tinkn drigniens ir iiltietlts rollios kalttbdriaus. kai lepadeda kitos prierno- l6s. Panaiiai veikia ir vadilalna-sis lapq lakas. Reik6tg ntkreipti d6mesi i Sroi kq: .s iiukilems skirtas surinkitno vieta-s.. Tiksliai laikf kitds naudojirnosi rurodyrnq. . l 4 l . . - gali isimesti puvi- PolErincs: Karnbariniq augalq purikirnui uitenka apie l/2 I kokios nors priernonds. e Fungicidai raikina grybelitrs..tgos prielnones lai$kite tik jorns skirtuose induose. Dabar galite purKti. o nuneskite i tokom. purikiarna-s kaip sLTstis arba dujos. tys ilsekticidai gali buti purikiami ant augalo..5 rnl preparato ir iivirkikite i l/2 I valderls. ypad neuZrnirikite laikr pakartotinai lupurkiti augalq. lsigykite vaistindje 1 rnl vienkartini ivirkit4.J. Nenaikirkite likudiq (iiq prepara- trl veiksmingtunas ir be to greitai praeina). . Dhbkite srr pirBtilimis ir jokiu bldu nelkvipkite nuodq patys.

Augalq laikTti Sildiau. Tarp iali4 poporiio Iap4 aki veria Den drobiurn nobile ir Phalae- 52 . Vaistazoliq ar- skydomorig I valgomqji Saukit4 skysto kalio muilo arba indU ploviklio iitirpinti redideliame kietcyje lilto vandens. Laou nemetodai: Dakelktus laD[s Asiikliq nuoviros nuo mihlig6s g Svieziai Duskintq arba 150 g dZioviltq diwiniq asilkliq maZdaug 24 valaldas mirkyti 5 I vandens. ipjovirnq vietas pabarstyti mediio anglies milteliais.vnabLrdele: Da-ialirti grybetius. Beje. gurnbr5 koto ar kamiero pagrindo bei stiebo: neimanoma pagydyti.i dirvoZeml. SukamitFjimas: sergandius lapus ialinti.rniltuotie ii auatai: augalus pastatyti i vesesng ir Sviesesng viet4.lcris paSa- linti ivariu aitriu peiliu.s arba iahria-stie- 500 g ivieZiq dilgdliq apie 12-24 vala:rdas mirkvti 5 [ vandens. Tirpale pamirkytu teptuku patepti amaru kolouiia-s arba voratiukliu raizginiu-s. rnaZdaug po dviejq savaidiq palai. kad Zeme butrl toly- giai drdgra. Crysopa perla.pavasar[ augal4 persodilti. Salcrinds erkds: kenkdjq apnikta-s olnor{ iakris. augal4 pasoclinti i nauj4 Zemg. Tripsa.-irioi u"+ti"ir gitoirosios lentelds arba srnaigai. vydiai.ialinti arba insekticidais naikilti Salinti d€metus laprs. Kartais gali buti pakenltos Salorys. Zi. sergandia-s ia. nes kenkdjai greitai igyja jiems atsparumE. fei sutriko ougolo gyvybin6 veiklo Jei sutrir r ka augimas: taisyliprieZiiiros klaidas ir p€meiti augalq ijarn tinkandi4 viet4. leisti gerokai pradZirlti. lieti tik ii apadios. dto bei muilo tirpalu (-+ recepta-s viriuje). Kekerinis puvinys: sergiurdi a-s augalo clelis pa-ialinti. Vydiai. Vt. Naudoti specialius trematodrs. 45). gal jarn stiuga Ziernos miego arbajis neturi s4lygq tinkarnai Ziemoti. Net ir atskiestas spiritas leugvai uZsidega! Koletnbolos: Ziern4 rnaiiarr Iaistyti. Laistant |eta-ikJti vandefts alrt lapU. ne per daugiausiai laistyti. augal4 laikyti 5ildiau. Siuo tirpalu galirna apipurkiti ir vis4 augalq. Sviesioje vietoje. per daug azotingos tr4- Baltasoamiai: sumazinti temDeratl14 dZiai nepakelia v€sos. paba$qai ipjovimq vietas mediio anglies milteOrchiddjU stiebai nestan!:nrsi patiais.gal rintrla vieta. Jei augalas €iauna per daug saul6s: Sos. iits Specialus fungicidas. kad tirpalas mepakenktg pa-ialinti ir sunaikinti. irsekticidai. Gydym4 pakartoti kelet4 kartq.l(oip poiion posigominli biilinq purikino priemoniq Dilgdlirl nuo Plorraodds erkds: auscla leihti v6siau ir sausiau. Puvinys prie Salcn1. kel&tas Saknis paialilti. Augat4 pastatyti i Sviesesng vietA. Orchid6ios - Zemg. SliuZai: vakarais gyvius lurinlti.ti vandens la-iai juos Saknu ken*6ius. paskui pusg valatrdos 5OO {pilti I I vandem ir I valgomeii Saukat4 teclmido spirito. pavirinti. Pavasari veikia kaip uZdegamasis lgiis! Amarai: Amarai: dilgeliq ekshaktas cepta-s (-) re- Geleiies trukruna-s (plrl oroz6): priemon6s Siam trukurnui paSalinti parduodatnos parduotuvdse. Specialus fungicida-s. 5l). Jei isinel6 grybelis Tikroji ir netikroji rniltlig6: fei otsirodo kenk6irl Arnarai. saule augalams (-+ P. Geltouosios lentelds arba srnaigai. groiios koip woion6 Sios puikios gilis gali augti ir ant palongis. preparatus patartina keisti. muilo tirpapfuetrurnu afta kitais inI augal4 i5kelti i. Jo galima isigyti ir valsta2oliq arba gdlininkq parduotuvdse. Augalas neZydi: ialinti prieZiiiros jarn neteisingai paklaidas . Pel6siai: balt4jq sluoksni nuimti uuo dirvos paviriiaus. KieLrlapiu-s augalus galirna tepti specialiaisiais aliejais a$a puldti aerozoliais lapq blizgesiui palaikyti. insek- 3ie tropiniai atogrqiqvabz- ticidai. 43). kelrk€jq apliktas da- ekstrokros Spidto ir muilo tirpolcs nuo poplosfviv bei nrilluolpiq lis paialinti ir sunaikinti. Suraikiuti suk€16jus (amanu. kurie stovi saul€kaitoje. nopsis miirflnas. toh drAgua-s oras. Alsargiai: purskialt remlqti. Speciahrs fulgicidas. jiems patietns.42). Pl6Sriosios erkes. nukrapityti amaq kolonijas ir ta^s vietas patepti spi- serganlapus Saliuti ir uaikinti.skdcrnariai.jlstekcarq co tbrro 'Plush' bet kclelas Odontoglossun veislitl. Suodlig6: pajuodusius laprrs paialinti. Asirklio nuovira-s (-+ receptas vfuiuje). vandeirs uepilti aDt lapq iSgaub.il nupurkiti drungnu vardeniu. perskalauti 96liapuodZio ierng (-+ P. pasiiviediant kiieniniu Zibintuv6liu. Geltonosios lentelds arba smaigai. Ka tik nupilt4 ir neatskiestE antpilg ' ba g€lirrinkq parduotuvese galimaJo lsrgyn Jau pagamnro. r[pintis. purkiti uuo arnarq. tik svarbu nepamfudti apatinirl lapq pusiq! Augalus gleZnais lapals po 15 minudirl perlieti Svariu. skydarnoriru arba miltuotuosius slcydarnarius ir bolt Lspanfus). Purtdti piretnunu arba insekticidais. Pl65riosios erkes. preparatai nuo voratinkliniq erkiq (pas mus vartojamas vadinarnasis karbofosas). Laistant augalus. palardinti ijoms uaikinti skirt4 priemong (galima lsigyti parduotuvdse). augal4 persodinti i nauj4 :nis iikedenti ir nuvalyti. biu-s svogiinu. Atsaldyti. pask-ui augal4 persodiuti i nauj4 Zemp. vm pradejusius juoduoti nuplauti dnulgnu vandeniu. Geltonoii Zr. Pavasari pakeisti Zemg. Tuomet jas reikia pa. Pastatyti vediuamoje. Tiksliai pagal nurodyrnus pagarnintu tirpalu purkiti augalo lapus arba palaistyti virSuje). Nuolat minkithti Iaistymo vandeni (-+ P. Augal4 pa-stabet ne sauldtoje vietoje. persodinti. Dideliq iiltnamiU lysvese pa-statyti masalq su alurni.styti inselticidu. Pakeuklos ialnys: augal4 iiirnti G g€liapuodZio. Voratirtlines elkes: drEkinti or4 (-+ P. Rudys: apniltus lapus pa-ialinti. maZiau laistyti. Saloru nematodai: ausala sunaikhti. kur ne tyti Sviesioje. Lapq detnetlige: sergaudius lapus pa-ialiuti. dmngnu vandeniu. Straubliukai: lervas ir vabalus geriau-siai galirna aptikti rnl1i. persodinti. daugeli sykiq apipurkiti dnurgnu valdeniu. nukosti ir prie5 pudkiant atskiesti l:5.

.

Pagalba pakeisi augihimo vie*q gsesDe. per staigis drig- Ea a l(q opie ligos ir kenk6ius lufi lopq lcoitoi at/ Priciastys: per mazai arba per daug vaadens.. PrieZastis: sausas oras. 1 i j peratiit6 kaita. keisti viet4. .. 7. Sukcn3l5iimr PrieZastys: staigus tcmperahfos polgtis.i"::''' .. 52. jo kaitai ir gaiai bc Drickaiitrl . 52.:'i . trirksta azoto... kenta lapai. sausa Zemi. stis: per sausas riboti laistym4. :.r'i pokyiiai dirvoZcmyje. 5{ . per Silta arba per ialta auginimo vieta. per maZa ivicsos. Pagalba: + P..i l.. . PRrdr0R6 XtAtpOS! .'''t Geltoni lopci PrieZastys: perlaistyta. po lapais ir tarp jq. - Jit oras.. prieZiuros klaidas. per tamsi. let sidabriniai lapai. rrlaisyti saul6!:.lbe pakeisti viet-q tais1. Pagalbe ialin- ti priefilrc klaidas. 52. goli posokyli lopoi r":. Prieiastys: pr sausas oras.I I I I Sveikor hpor tl. Pagalba: .ti prieZinros -r P. | Rudi -'.li. '' d6'm6r ---. laistant aptaikomi saul€je stoviniiq augalrl lapai. . PrieZastis: per sausas t p€r Pasalba: -+ P.ti.t. rei.kia pcrsodinti. Prieiastys: skersv6jis. Pagalba: dr€kinti or4 (--) P.J:' . pakeoktos Salcrys. Pagalba: +P52. P€alba: + P. sausa iem€. Prieiastis: pr sausas oras. Pagalba: Skydomorioi PoZymiai: rudi slgde- . lopl goloi Uorstinklirdr erk6: PoZyniai : voratinlliai Siltas oras.'"1. trdti.. Lapq apadioje siurbimo vietos.'.cn Iriproi Poiymiai: smulkiais taikeliais taikuoti. nuali. r iviedor lopq d6rn6r PrieZasys: pcr saigi tEm- f|ihuotieii drydomorioi PoZymiai: i vat4 paDa5us dariniai.l nrsvos . pertrpita. t'ft. .. Pagal- ba: ialinti prieiilros . Pagalba: i laistomqji vandeni imaGyti geleZies chelatq. atverti langai pavasarl per sau. rcxf. varganai auga.ti . po kuriais tlno kenkdjai.E F { I = Sveikas lapas tvinas. t :'..-. per daug vaadeus.. tripai. nt t. pagaryti 5e3ilyje.". -. PoZyrniai: lipols h deformuoti lapai.. . kanais ' Bbikir lpoi (drlomzi) Lapo gyslos dar ialios. .irAt: .' Sidchin6s augalams j<x Kai loriems biina ir raudom arba dos. Pagalba: taiq.' . truksta geleiies.nta Zem6.t. per sausas oras. P€r Saltas arba psr Siltas van&o. 43) L geriau laistyti. hieZa$ys: nudegimas nuo saules. jei .. . Amoroi Suriokg lopoi Prie-ia$ys: per sausas oras. Paga. klaidas.-^.. 52. PrieZastys: per kietas vaaduo. sas oras. stamantrus.i' 'a:v Prie liai.ti mes klaidas.

. nes di- fenbachijos ir kambari- kalijc. PrieZastis: atsine5ta iB kihtr. orchid6jas. liq sporos. 52. Pagalba: -+ P. Loprl nemotodoi PoZymiai: panaiios i stikl4. Pagelbeti niekuo nebegalima./- l(ekerinis pwinyr Pozyniai: nxvai pilkos apnaSos aDt lapq. veliau ir kitur. PagelGti nieL:uo 'i:. Poimiai: puvinys prie kamie no pagrindo. R-udys - PoZymiai: riicliiq spalvos dulkiq telkiniai apatin€je lapq pus6je. gloksinijas. lapai. drep6. " -*-) . Pagelbdti niekuo nebegalima. . 52. Prieiastis: vCjo atDeStos grybe- flozoikos virusos I-abiausiai puola anturius. purvinos apnalos ant lapr. Prieiastis: infekcija. PoZymiai: sunykg.. kanais tarsi sti*lines d€mes. Pagalba: + P. 55 . Pagalba: -> P. Pozymiai: virSut! neje lapq puseje ir ant stiebq glidios. Bokterioz6 Ja serga begonijos ir ge- beues. bortenzijas. uipurkitas vanduo. Pagalba: -+ P.n- Ssodlig& Poiymiai: juosvm. Pagalba: -+ P.* i 1op9 d6nrddig6 PoZymiai: 5€n bei teq at- siradusic geltonos arba &^. -+ P. 52. Iaikroii milrlig6 PoZymiai: baltos arba purvinai rudos milteliq pavidalo apnaios lapq apatinije pus6je. bjauriai susigarbiniavg lapai. Prieiastys: amarai ir skydamariai. 52. 52. 52.e rud6 d6mis ant lapU. Prieiastys: Gorbcn6 Pirmiausia puola firJ<sijas ir pelargonijas. - Pagalba. Pagalba: lapai Slapi nui ilopiosis pwirys Juo serga ciklamenai.p^ "s Plonoorl6s erk6s PoZymiai: susisukg. veliau mduojandios ddmds tarp lapo gyslg kenta lapai. I-apq virSuje dBmes. sutrikgs augimas. deformuoti lapai. Zali6 demes. per drdgnas oras.' t -. BATTERUOS lankic s4lygos buti sausi. Prieiastis: uikatas.. Pa- gelbiti niekuo nebegalima. oras drCgnesnls noi 85%. . palatrkios s4lygos Sildiau nei 23"C. Prieiastys: u. kartais su s1nn1 telkiniais pakaidiuce.. Poiymiai: Sviesiai ft tamsiai nebegalima. kotq arba Ziedq. baltaspamiai. vesi i. meileniru.Zkratas.

z:a). Taip dauginant vanden^s I- kiatlsiai pastebejo. Dirbdami ne- trinkite akirt ir stenkitds. Ne. dauginarni tik nuZyddjg. todel dirbkite muvedami oir5tines. 63-65). 59). kaip kad ruo jq galima bltrl alskirti naujus uglius arba ataugas. l(q privolu iinoti opie douginimq Kai kurie augalai turi uuodingqjrl medZiagq. begonijos. Kadangi jarn reikia suddtingq irengimq. parAzdZiui. Saknijimasis vyksta taip: beveik visi augalai i5 brazdo.s s6jai yra pavasaris. Geriarxia dauginti pavasari arba jami augal6liai ankstyv4 vasar4 gaus daugiau Sviesos ir greidiau su- minkitim4. gaminamojo poZievinio audinio.tai stabdo syvq tek6jimq. lotynGkai cal/as) . o kaiu su juo gali praddti formuotis ir Salcrys. Pinniausia pradeda augti Sala s. galite s€ti iitisu-s metus ir daigeliu-s. be to. g€tnnrkui m6g6jui jis nerulKa. Krumq auginiu-s galima pjauti dar ir va-sar4. i. ir pagaliau . Jie labai tinka dauginimui. i5auga saviti. arba kai jis pats itr[ksta. Jei turite specialq SviestuvE. - tvifies. lmrie per vieuerius metus iiauga ir praiysta. Kitus augalus galima dalinti persodinant. bel ir noudingo: golimo uisiouginti rnAtionq g6lir. tiems ekspedmentuoti dauginima^s s€klomis teikia galirnybg srt.sipaZil- ti su begale riiiitl. ti- puikiai iuose puikiai juose viska-s prie pritaikyta tam tikslui. susidaranti suZeistoje vietoje. sali iSleisti iaknis. Nuo sEjos iki iyd€jimo praeina paprastai 8 -12 savaidiq. Papr Papra-stai augalai dauginami dvejopai: auVesetatwiai arba rrelvtiikai galo dalimis. 55 . Tuomet augalai. Kai kurie augalai. augal4. nukarpomi jq vir5nniq auginiai. Palankiau-sia-s laika. kurios lieka suvalgius Dougininor ougolo dolinis Sitaip galima palyginti greit iiauginti kuo daugiau Zydeti galindiq augalq.. Tuomet augalai auginasi vadinamqji katiq (tok[ audini. Ypoi idomu s6ti egzotiSkg voisiq s6klos. S6klaskiltds nuvysta. galima susiieisti.s6klo. Pavasari Zydintys augalai. motininio augalo sarybes. kurios iitylsta juos ipjovus ir gali suerzinti od4 bei gleivines (-+ perspejantys nurodymai atskiruose augalq apraiymuose). sanpaulijos. Saknys gali imtirastis net suZeidus ar ipjovus augal4. ir visuonel tureri poruoitq ioliq dovon6lg. karpaioliniq) augall vietas palardinkite i valdeni .tikrieji lapai. lvairios augalo dalys Saknijamos vandenyje arba Zemdje (-> P. iiauga vis daugiau lapq. Anl$tyvq vasarq motininiai augalai jau buna ganetinai stipms. kaip visai naujas individa-s. lpjautas "l<raujuojaldiq" (pavyzdZiui. iiauga augaleliai. Gumbai dalijami pasibaigu-s ramybes periodui. Kai kuriq augalq s6klos dygsta m6tesiq rndnesiais fuahnas). iidygusius rudeni arba Ziem4. augirti toliau dLbtin6je Sviesoje. Megstan- Generatyviai arba lvtiSkai . kaip du laiai paua-ins i motinini Dougininos s6klonis Sis budas greita^s tik darrginant vienamedius augalu^s. aGL:u. oahniu bei kaktusu sdklomis (-+ i. ka-s uors syki bard6 pats dauginti augalus.ikia pamhiti ir egzotiskq vaisiq seklq (-+ P. paveldejg vienokias ar kitokias tCvinio bei Duuginti augalus ne tuip iqu sudetingq Douginli ougolus ne tik nolonu. streptokarpai atba sansevjeros atauga net i5 lapq arba lapo daliq. po to pasimato paprastos sandaros sekla-skiltes. seklos kevalas sprogsta ir talsi Li miego pabunda augim4 skatinaldios tnedZiagos. paskui uglis. kai i5 mikoskopiSkai maiq l4steliq audiniq i5auginami nauji augalai. o paskui praeina uet keleri metai. kol augalas subrgsta ir gali Zyd€ti. Suddtirgiausias yra rneristemilis vegetatyvinio dauginimo budas. Dygdamos s6klos sukaupia daug vandens ir iSbrinksta. mis. kad iaizda uZsitraukq. augalas auga.'utiiutui. Tam tikos par- duotuves ir sirmtimo finnos pastaruoju metu prekiauja kuo ivairiausiq Zydindiq ir neZydindiq augalu.ie. uglis stiebiasi. Pavasa4genint kai kuduos augalus. kad augalq syvai nepatektq i atviras Zaizdas.

Auginimo rinkini su grotuotais g€liapuodZiais galima isigyti Lrm tikrose parduotuvese (-+ Kur isi8yti norimq augalq bei kitko.Daugittimas - tarsi savotiikns inidinas. Kaktu-sarns naudojamas miSinys ii Saknijimosi miltelirl r MedZio anglies milteliq arba smulkiq gabaldliq trupintos petrEos. va(k:uold (H crya). P arba TKS l. P. mii'trii patartina po14 valandq palaill'ti orkaiGje vijas) arba irlctis (kai. Polys citrs. Sukulentams.s (agava. Kunems relKlx onrl ypac iaidaus dirvoZemio. tradeskantE (Tr a cl e s ca n t ia). pavyzdZiui. zebita (Zebrina) i claugelis kitq augalq. 238). tai yra daugiamedia$s sausq vietq augalams. sarrpaulija (Sa intpaulia). labai patitrka kvarcinis sm€lis arba perlitas (-) Kur isigyti norirnrl augalq bei kitko. kuris gerai praleidZia ir sugeria valrdenl oel yla purus. Svarbiausia s4lyga: jame ueturi biti 2alingq rnikoorganiztnq. tinka ir durpiq puodetiai. skindapa-s (Epiprcnnwt). Hypoe-stcs. kurie daZniausiai gaminarni ii Siek tiek patrgdq durpirl. rupaus kvarcinio smelio ir trupudio smulkintrl durpiq. turini tTOoC temperaturoje. Ko reikio ougolv dougininui Douginimui tinkcmo dirvs Kone visi augalai gerai dygsta ir iaknija-si nepertrgitarne diwoZemyje. begofija (B e g o ni a)' krotonas (C o dia c tnt). specialiai paruostos auginimui arba s€jai. Nenaudoti statybinio smdlio! Vandenyje auginamrl augalq daigai laikorni smulkiai grud|tzne Q-4 mm dydZio grudeliai) kerarnzite arba plastiko gur"'uoliuose. margelis (Colea-s). kudq dia uesumin6si. ji sodinti galima tik pradjus dviem dienorn. Norint sunaikinti uZkratq bei grybeliq sporas. Neblogai tierns storus. 238). . mesingus. ihliniai irsrniq ir kitry augalo dali4 auginioi lengvai Soknij. O. kuriems bitinas Siltas dirvoZemis) o Puodeliq i5 presuotrl durpirl arba plastmas6s a Lazdeles daryti duobutes sodiuukams o Etikediq augalarns suiym6ti o Vandeniui atsparaus pieituko uZ- raiall|s o Aitraus virtuvinio arba skutimosi peilio -. Beje. augalus iliauZiantysis fikas (Fictts puntilo). ala- r Zemds arba durpiq puodeliq sejai bei daigq auginimui o hrdo su gaubtu arba iildomos dau- ginirno lysvis (gali biiti nedidetis iiltlamis arba Sildymo padeklai augalams. Gclirna padiarn pasigaminti rni5irri ii dviejtl italiq ueirgstq aurpiq ir vienos dalies kvarcinio sm6lio arba isigyti parduotuveje Zem€s. lapr.tsi vdndenfie. Vandenyje ialnijasi aglaonerna (A gl a oneua). sultingus stiebu-s (kaltu-sai).kurios pelargotllos). P.

gi'u savo Sa. Jos isauga prie motininio augalo stiebo. Tolmiea mcnziesii (-+ utaftauk' P. pavyzdtiur.I I I - I Augalai.llaline (Aspleni um b ul bife r um). r Meilenis . Jie aSkiriami.Pra ysta slfttingu laiku po penodinimo relygu koha rniis. . pritvirtinami prie substraro. fui Kalon dai gr e mo ntiatm) arba ka. Poloipor lmgvoi inloriiosi Chlorofiuts arba uoIaskib ottt ilBV ugliry Ltalgtna amuSas.l'.ie bei ouginiois prig/ja.iinys o Bromelijos * ataugomis i5 skrotcles (-+ piesinys kah6je). pavyzdiiui. Kuo. olilgonis Brmeliix savo atagas iileid. Tos. o Uolaskili Sinys kaireje . Dendrobium. kurios Salclq neturi. uolaskdlds.palaipomis (-r picapalioje). Bromclijq ske teliq ataugc privalo tureti piltuvdli.tai susiformavusic augalo kopijos. nq. kai jau turi Saknis. kai uZauga iki 6 cm dydiio. Vienos kitos be. 1E9) ir Begonia hispida var. h|o leryvlnr - Orchi&jos. Svo. Nuo motininio augalo augalilis atskiriamas.svoglndliais (+ pielinys kaireje). paryzdiiui. GleidZiantys slrecialiai dauginimuisi skirtus visimo Dlslnrstt. Orchid6jq ataugos atskiriame su gabal6liu koto ir vieliniu gnybtu . iv I li q 1r \ rt I ! 3 Lapo auginiai su taoto cuutmL - mi atskii lapai 4 Begonij4 ir sanseujery lapo dalys Sawttsi itin gerai (-+ piesiniai . Taip daugimsi: o Kalal*6 (Kalonchoe pinnata. kaktusai ir kiti sukulentai ivairiomis aBugouus. Aspleniwn bulbiferum. UZaugraias iki puscs motininio augalo dy&iqlrs gafima atskhti ir paso<tturi i kiQ gdliapuodi. be vargo Saknijasi vos palietusios iemg.tercikia F4 I = c ho e Ea A Dclgininos ivoirionis t- Svogtneliais daugipasi kai ku- jau Ataugos . grmCliq ataugos tud blti uiaugusios bent iki ouses motiniaio svogrmo dyd'io. ataugomis G lapq (-+ pie. kalankc (Kalanc ho e pi rmala. tzip pt augina ataqas. i5augina ataugas jau su Salqrimis joms pakliiiti i iem9. Phal4enopsis arba. sansevjeros. ir ka! rije). Praiysta maidaug po l-3 meq rim svogunin€s gilCs. vadinamas keikiais. Kala rchoe daigremonti{ut{t). lapo arba 5akjau su Saknimis.liog turi "t"la. htrias nupjovtts gdi\na atojau pal soditui. cutullfera Douginimr clougomis pasodirami i kita gdliapuodi. ir paptasiiausiai sodinamas i gdliq :Zcmg arba pamerkiamas I vandeni.. Fdc pat mdfuin€s skotoles. papardiai. klivijos. mcilenis.

zemcJ e r r n] d au o sc gc I op uoa zt u os c. bet letai leidZia iaknis. irkniiomi diwoie I NuDiauu lapLt su katu. auginiai saknijami vatdenyje. Dalirt auginiais (-+ Auginiq ruiys. l:ad ntpatek4 ora-s. Pjaunama rnaZdaug O.Douginimos ouginiois Auginiai yra motini. Pasirodiius dnigui pltvclg nuinti . Tuomet sodinti. Auginys turetrl bnti 5 -10 cm ilgio ir tureti 2-4 laPq Poras. Pjauti tik aat- friukqs su polietileno nciieliu Jis padis augalui geriau idJ.TDtis. sumeddjusios arba pusiau sumeddjusios. lmelus tne(qto an- 'gliis guhulill. ivairias iilokg ruiis. Sumedijg auginiai ne taiP greitai puna. lapo dalys iZemp ikiiamos pagal buvusiq arrgimo laypti. Svarbu: augimo kryptis turi atitikti ankstesniAjA. Kiekviena iS jq privalo turdti b€nt vien? akutg (augirno viet4). Apatiniai lapai Salinami. piuvio vielas pabdrcNIi nc d. Pasiro diitts naujan ugliui.tuojau pabarstyti medzio anglies milteliais. 2 kanicnq supjousryti gabalais.iilnnmyje ir per lapus nciigaritn dauR vandens.slal saKrujasi. Streptokarpo vidurirg gyslq gatima iipjauti. ptl\ukus i viriL auSimo akules sqndsrn! oM(ng' tt iolicrileno plcvclc. 6O).' t. lapus turiniios koto dalys arba lgliq galai. Det Serlarl. Didclius ploEiiius dauginimo irulus galitna irgi apdengti polietileno p livele. Viriunds aueiniai () Auginiq ruSys. iji pravartu imesti gabaldli mediio an- glies ji dezilrfeLtoja vandeni. p<tlietileno maiieli nuinni- ('-) Dauginimrs skoteld rnis bei kamienais.lts ncsmnrkiai apspawlyli aPlittkui 4 IJ2"nn)ii policriteno nniseli. Jiems priskiriami ir dracenq bei viksvuoliq skediai (-+ pieiinys P. akis blltina atsukti i Sviesa. Tuomet auginrs dtsttlu' rio. nes liesdamiesi su Zeme greitai puna. Dauginimos skrotel6mis ir komienois I l)racenos arba tukos viriining lap4 skrotalg nuplauti ir SaLzvti icucjc knip aupinius. Begonijq lapai perplatt nami skersai. G e I iapu od s i Li ianut i pc r nt a t.iio anilics niltcliais. aae. Skiautiie prarfurr slllut! ir prn iq prakSli l'tpo Lot+ -2 | siiaknijusj ln i gel pasotlint i. Siuo budu tinka dauginti difenbachijas.Auginiq riisYs. filodendrus. imamos daugilimui. po apuiia pakiri iilduno paklotq. Jas'iaknyti galima gulsdias arba starmenas topo ouginici.tsi . Kamieno auginiai . Dauginant skediais patartina pirmiarrsia padalinti dalimis. pieiiniai 2-4).lirvq ir pirs!.nio augalo dalys. Zoliniai augiruat Jaut aust. latl augalai g-eriau saknii.5 cm Po laPo bambliu. iSretinti gilininkui pravartu iinoti. 3 Kamieno gabalilius posodinli sntnrcndi augimo kryptini arba 4 culsiius.tai mesirgos ne per daug sumed6ju-sios kamieno dalys.1 polictileno naiiclj taip. peperomijas arba begonijas. apdtngti polretrleno sk. LipC€ablilai (. pie3inys l) pjaunami nuo vieneriq metq neiydinciq ngtiq. iakniioni vcndenyie 1 NupjauLi lgp4 s" kot* I sriklini ind4 Drtptllt van4etls tr. i t t arba" jei labai staaiuos 'bus. 2 Piavio vietit iancrlai ilakniirnrcsi hornorul3 iupint ikiiii i dtipns. o lapo puseles i dirvoZemi ikiSti gulsdiai. Abi auginiq rtliys priklausomai nuo augalo riSies yra Zolinds.iihojc Be to. l. pieiinys 3.) sudaro lapas su koto dalimi. Jais geriausia dauginti sanpaulija:. riu peiliu ir pjuvio viet4 tu. piesinys 4) saknis leidZia ii vidurtnds gyslos.apo augini ( r Auginiq nriys. Jei lapq EI Lapg ouginici. pieiinys 2) vadinamos visos dan nesukietijusios. dmcenas arba Jukas.

su Ze- Daugininoc s6Honir Daugeli kambariniq gdlirf rlSiq atlank4 gali- seklas durpirf puode- Douginims sd. reje).I I r E { v€lnsi Saloq gdutuh padalinti aitriu peilin. Nurodoma optimali daiginimo temperatua. Fjawo we@s afupw] apaztow t. lapai apkarpomi paliekant 2/3 ilgio. Sahiagumbio dalijima-s. smulkias scklas .fvs tokius ouidelius netiths pelrauga. SeD4 i€m9 lruopsiiai iikratyti ir abi pnscs pasodinti I Ea E Douginirncs t- Skroteliu Saknijimas. Jarmas uelis padeda- filLi. kad maffqsi &igq augimo vietos.nti salima ausalus. ar ne (5viesoje dygstantys augalai). Sakniastiebis &lijamas taip. kurie Gleid2la ileirs trelius Gcbenes. snsivijnsias Sahis nauj4 icm9. Ten nurodoma.ji lumniios).ldomis S i ktni n I ai s1!do i gi nt i DILt miSmnq galima iiauginti ii sEklg.futknq 6 nnptL Je gili- zuta nlretna afdvtr. Taip dauginarnos viksrruoles. Skotelig Sakoijimas (+ pieSinys kai. streptoLarpus bei san- Sveiks laps mpjauwuts mto. Augalus atsargiai. do mas ant. taiiau Wrsodinant ji i didesni g-d I i apuodi.. kurie saugo nuo dygimo. Sliauzianti. kotas ikGamas I vaadeni arba drigr4 smdli. - s6llomis ir dor khoip Atlankomis dauci. bct ry*ingai atskirti. kad kiekvienoje dalyje liktq beot po 2 aloites (uglio prutrpurus).i@i iliffi i snguo ipn? augimo lzyptimi. Vir5utini lapq skotcl6 nupjaunama su 5 cm ilgio kotu. E F= I - pami*yti. tuo didesod jq dalis sudygsta. Naujas uglis i5augs iS slaoteles vidurio. Taip geriausia atjauninti augalus. senu|erts lwrsqe). Dideles s6klas geriausia seti po vicn4 durpiq puodeliuose. Saloiagumbis pirmiausia padaigimmas. leidiianiius daug susin arp tigj usi q ngliq. Atlankos (-+ piesinys kair€je) . Kuo ivieiesods seklos. I 3 Gatulilius'guli. ar s€klas apiberti iemdmis (tamsojc dygstantys augalai). Visuomet geriau paisyti patarimq. maias. taigi juos atidar-'ti geriau prieS pat sej4. niu- reikia prapliiti.tai truo motidiDio augalo atsktti vinitnis auginiai.maZo gCliag"uo&. Saknq dalijimas. Susi- Poprosiiousi douginimo bridoi Saknu dalijimas (-+ pieSinys kaireje). pateikQ ant sekJq maiselio. arjas tjq pradedaniiajam Iluose nesunlat net nut<a sok. Kai kurie sdklq prekijai laikojuos tam tilcuose maiieliuosc. Douginimr lopo dolimir Taip laug|nti galtfa begonijas. tuomer supjaustomas dalimis taip. .siprans trotininio augalo.io. to- Svarbu: &ugiamcdiq ioliq poicmistiebo pjuvirt victrs tudbojau pabarstyti mcdiio anglics mlltcliais! Sakniastiebio dali iimas. Vilsvuoliq skotelcs galima pamerkti i vanjie deni kad ir Zemyn galva vis tiek isiiaklys.dubeniliuce scjai. kad liktq po vrcn4 aKutg. ar priei sej4 jas parnerlCi i drungn4 vandeai. kuri svyruoja nuo l8"C (Z€miausia) iki 25-28'C (auHdiausia).6 cm dy'dZio gabalelbis. 2 Supjatstitnnts ilizrxzi 5'.

kordiliaoms. Poslcieois orapiaunanzc.. 4 Inda loilzli4 Ziedai fldefumi tiksliai ienas sat kitu ir skiepds l(oktusq skiq*iirnos I Hylocereus miEtrnal Palaokiausias laikas: ouo balaodiio iki sausio. fikarns pa. padaryti vageles ir i jas paseti siklas. Dubenl apdeogti gaubtu. l(oip Yande ns per te Hirl"s nupilamas. Indas pastatomas iiltoje. antrauktt luos vts rcliau ien4 nuo kito ! neimy. arba atjauDira mi labai dideli.idtu priwirtinanas polieiileno naiielis. 4 Dagas pasodrrulntos tkt pd lapq. Doudil. pnspau4zamrrs gwnere. lcotonams. dn-rngnu vandgniu.nas iDiaunanas. si0os sulygsta. Pohrirns$ l. 2 Salau saliuLai truputj ji ve sudrelcq.s. apiberiana ieme ir apdcn- paubto susikaupusi rasa nuleluita kans auganl. zenc apltnEJl atsarSutr . polietilenu arba stiklu. kai jau turi dvi siUaskiltes ir du tibuosius lapus. Beje. itin svarbu tur6ti gerq poskiepi. Sis bu&s tinka fikams.-i'viesioje. bet he sauli toje vietoje. Zmg apipurKti minkitu Seiinukq perrodinh s (pik oinr. J PrrcS suteda abu PJuwus &tf turft4 nuPlaun ote po Pton4 Sneztn4tl. dracenoms. bet ne sau$toje vietojc. Sijiiit- j Daroma taipi pasiti i durpiq puodelius arba i dubeni sejai.. seni ir apatinius lapus numeq augalai .abai smulkias sdklas pric6 sejq pnvartu sumaiiyti su smultuomet jos geriau pasikiu sm6liu skirstys. kurie sunl.iai prigyja is auginiq.mi ponou*ricrl somonos Taip dauginami augalai. piitvio lqoitai aplvrinani a-itriu peiliu 2 Sl<iepiglis nupjaunanas i|'pinio ieb di iat ilEPai a?liginqry! . Piivio ieta pabargoma iaknijimosi hormonu. Kad skiepas gerai prigyq.pai. kai aiglilas isleidLia lsknrs. o norint greidiau praiydiati litai augandius kaktusus (-+ pieSiniai: Kaktusq skiepijimas). kad i3 izmis ploruoju pilavimo lazlelis Salu p. fi lodendrarns. 3 Maii. Paskiep)'to l@ktuso iemd tui biti nuolat $iek tiek dreela jis hui blti laikomas iviesioje ir liltoje. virsutinb 2emes sluoksois u. kad durpds neifd1iur4'. fatsijorns. - Perougusif ougolq diouninirnos ponoudoiorl comonds I Kami. iiorm 2 | kiekvien4 durpi1 puodeli jspaudiiana siHa (maldaug i I cm g!' piama paubtu.i durpig puodelius I Durpia sbitulilbi sa/cdam i dideli pioLstb indq ir laistomi driignu vaideniu. reikia nepamiriti indq dainai vidinti. 2 Po Dinvio . Tarnsoje dygstaoiiq augahl seklas per sieteli apiberti iemdmis f iiek tiek Seklas ppausti gillr. kad ant 3 Kai -sal! ir daigeliai lj).lji pridedama dri6n1 kimiii arba rupiit durpia. Dubens apaiioje twi boti keramzito atba kito6 drenaiui tid<arn6 medZiagc beot pir.iaknijamos lapus dar turiniios dalys. Palanl:us laibirzelis.rrctq b[ti tik dusyk storesis ui paii4 €klq. I $ejinukis i#ruukianas - Ypolingoc olveiis: tcklus{ rkiepiiimos Kaktusai skiepijami ne daugnimo tikslais.rPsPawwnut. kamrenas nupjaurutmas ir augalas paso ditamas 6t . liekas: pavasaris.Sto storumo klodas. 4 Po 6. Zemes ant iioklodo pitarna tiek kad iki virsaus likq kokie 3 cm. kol iibrinksra. maiielis nuimama. %m9 Glyginti.t) Sdiinukas persodinat rr's.elis ir1uje ulritumas.trtmqirnmi. 3 Storuoju pil<auimo laideles gdlu Wdaront duobtua SiliaPuodZio inneie. Patogumo ddlei galima suletrkti perpus laKtq popieriaus ir juo berti seklas i din4. monsteroms. Sefleroms. Ypai tinka Eriocereus jusbertii. Echinopsis. trarn tiliros Se le ni c e re us l*i Tri c ho c e re us tiAy s.

7 '}- I]f LI . -"$ r ./ \b Db.a.

Nedygs ir suzeistos (plapjautos) s6klos. iki gruodZio). palrndms) prireikia i5tisq rn6nesiq.s). tuomet jos nedygs. Galima uZ claigeliq ji atspilrpastatyti balt4 plokie d6s Svies4. Tuomet galima Sildornoje claigittisdti. kruie skinami pusiau sunokg . dr1 (Anono chcrimola). I5 tropilil aukitikalnirl kilusios Anavietis (RirDris g/atrctr. Iitisus metus gausite trusipirlli: avokados (+ P. Dygimo trukm6 labai ivairi. kitaipjie isstyps- Ii ta ir nusilpsta. I5 ten kilg augalai m6gsta va-sar4 buti lauke. frnikg (-+ P. citrinq. apelsinq. be to. laikomi isaulyje atogrQZq atveZarn i. Igzolikos dvelksnos ii turi buti -koks.jq skonis pra-stesnis. dr€gmes ir Silumos iiau kaio 15"C. Jei m€gstate eksperirnelrtuoti.taip pat neprinolmsios ir nedaigios. jei i5 karto nepasiseks. Andq aviediq (nuo sausio iki birZelio). kai kurie augalai. Vienq vaisiq s€klos nevalgomos. 61). o Ziem4 . Ne bet kada bigysite: ananasq (uuo rugs6jo iki gruodZio). nesubrendg.s) ir aloua esanclq malstmgqju meqaagq v|slskai oaka*s pirmosiomis savaitdrnis. Pirmiausia diwos paviriiuje pasirodo viena arba dvi (nelygu koks augalas) seklaskiltEs. 64). negu augalo lapai. 64-65). tod€l apsi5arvuokite kantrybe ir lau- Neparnir5kite: . guavq. Nuo tada privalu kasdien atidengti Baubtq kev€dinti ir grnlioms valandoms . pavy zdiini'. . bi to. kite. kitiems (pavyzdiiui. fiuikq. Tokius vaisius alskirsite lygiudami jq spalv4 su prinokusiq vaisiq spalva. Persodiltiems sdjinukalns reikia daug dviesos. tod6l daiuai nepakanka patirties jq prieZinrai. kudos ahodo kitaip. Krurnai ir rnedZiai.64-65). rnaogostanai. pasifloros vaisitt (-+ P. o i5 kitq vaisiq jas iiirnkite prieS valgydami. rnanSo. o rudeui ir Ziem4 jie m6gsta ve-s4.s atogrQZos ir Vidurzemio (Per. taigi jos Siaip ar taip yra atliekos. Nors kaiais. guavos (nuo kovo iki liepos).. kada ir kokiq vaisiq alsimrda parduotuvese. papaJos. Kai kurios sdklos nedygsta visai. guZ6s menRnlaJos ctcSancu4. nes vaismediiai lai rela-s lflrris sukauna Ziedus ir su- dainiausiai buna skiepijami. o seklos dar Za- dinti daisu-s. guavos. o daugeliui tropiniq augalg tai butina s4lyga.Siern-s augalams reikia daug Sviesos. pasifl oros (+ P. Palmiq s6klorns sudygti reikia i5tisq m6nesiq. lidio (nuo sau-sio iki kovo ir nuo ge- brandina vaisius. bandykite vdl Li 1rauJo. Silurncs va-sar4. apie lO"C patalpoje.rDoi kr uo D1tia i Dqrink- augal as t i k. 6465) ir cihusiniq (--> P. 64-65). Juo didesn6s s6klos. auga tuose padiuose ka-ituose. juo ilgiau dygsta. persernono (Dyospyros tzrli). pavyzdZiui. cyfomandr<x (Cy phonandra betace d e). kuriq ne kiekvienas turi. Jei uisiDezgavaisiai. granatq (nuo birielio iki gruodZio). mango. Nuplovg seklas uusausinkite milkitu popieriumi ir dar kelias valarrda-s padZiovinkite ore. Ypotingos skyrius: ougoloi ii egzotiikq voisirl s6klr1 Egzotiikq vaisiq kauliuk-us arba augalq dalis gaila Lirnesti. iruqs+akanteq sal a paprastai dygsta lediau negu ioliniq augalq. net ir augdami geliapuodZiuose arba kubiluose. apsipila iiedais.Zo"e pitlt. nes barinis augala-s. ii jq galite iisiauginti [stabirl augalq. SEklos tq vaisir!.t uui"iq seklos gali buti pa-ialu-sios. Juk daugelis jq savo gimtin€je yra medZiai.Vieni augalai sudygstajau po kelirl dieng. nuo birielio iki spalio h gmodZio m6nes!.S6iinukq prieii[ru S6jinukams dygstant dirvoZemis privalo buti nuolat dreguas ir Siltas. MedZiq s€klos VidutinC. kokoso bei imbiero vaisiai. Dar viena-s privalumasr s6klos i5 vaisiq yra labii SvieZios. Taigi jiems reikia daug Sviene masos.vesioje. - lios. dirvg?:myje. pa-sifloros vaisiq girntile. kad jos gerai sudygtq. 53 . Tik vienamedius greitai augaldiu-s augalus pirm4 kart4 galima Siek tiek pahgsti po 4 savaidiq. tadiau retas L:uris ii jq augitrarnas kaip karn- Dvgimo tmkmE labai skirtinga. sulaukg tam tikro alt:iiaus. tuinbary iena bcl G raiuolei palmei r eikia . 65). tod6l gdliapuod2iuose visq laikq lieka jauni. lidio (Litchi chirerisi. granatq._ - Tre5li dar nergikia. kokoso. paprastai jq skonis smarkiai skiriasi nuo lprasto. daigai plaZlq! Beje. . Neuuleiskite ranlng. Ananasq skroteles arba imbierq iakniastiebius geriausia sodinti pavasari (-+ P. S6io S6ti galima tuojau pat isdmus sdkIas arba po keliq dienq. iiedqi ir voisici Xoip ir ii kur gouti s6klrl Ii s6klos uiauginti egzotliki auga- priklauso nuo to. alonos (nuo rugs6jo iki va-sario. - Pashqi iSiuga abu pirmieji lapai arba lapq poros. ii kuriq kilg ir musq kambariniai augalai. geriausia mo lysv6je.avokados ornericano).. Tuomet sejinuk4 galima persodinti (-+ piediniai P. nesjos tGdios. rambutano (nuo sausio iki vasario. subrauding mrlsq taip megstamus atveztinius vaisius. -+ P. 64-65). anauasai.kitas ii ietq. figq. .

nuo Seguzes V]ouno Je geriausia lauke.I5 s6klq i3auginti augalai Zyd6s tik po 8 -lO metq.dYgsta tik iviesoje! Daigai pasirodo po 2-4 savaiiiq. vietoje.saul€tovretoJe. Vanders negail6ti. Sviesioje vietoje. posifloro Sdklas nuplauti. Zemd turi b0ti nuolat vidutinGkai drdena. olonu Zemds sluoksniu. Vasar4 Sausiai laistyti. S6klos sudygsta po 2-6 m€ue- - sirl. 124).taigp'uZiluelr: i3tisus metus Sviesioje. omerikind pers6io (voisius Kauliuk4 nulupti ir pladiqja apatine puse ikiiti i dirva. drdgname ore. pasdti Zemdmis uiberti nereikia . Nuo mgsejo laistyti maziau ine5ti vidun. vdliau . kinkonos Kauliukus s€ti i 3ildom4 daiginimo lysvg @G22'C). vasar4 iiltoje. Kur lailcyti ir kaip prDiureti Passiflora. v6sioje (10'C. Ziemq vdsioje (mazdaug l5oC) vietoie. kas 14 dienq po truputi patrgs- istis. Kur lail7ti ir kaip priZiur6ti: iStisus metus Siltoje.Sviesioje. Apiberti Fiuikq kauliukus i3 pirktq finikq 2 -3 dienas brankinti Siltame vandenyje. bet ir neDerlieti. Perseo cmeritonc. Ziem4 v6sioje (apie l0"C) vietoje.s metus Sviesioje. UZmauti polietileno maiieli. Kulai\:vIi rr-k3ip+lizi-UdA ti. apdziovinti. Pqssif loro edulis.. 54 . dqtulinis tinikag Ccriro popryo. Kur laikyti. popoiinis mepopoio) lionmedis (voisius Seklas nuplauti ir paseti. Laistyti vidutiniSkai. Sudygsta po keleto dienq. Jaunus augalus kasmet pavasari persodittti i geliq Zemg su plastiko guntoliais. vasar4 Siltoje. augimo periodu - gausiai. - nvokcda) Kur lailcyti ir kaip prDiurdti: jaunus augalus. (-) Kinknnas Phoenix doctylifero. P.Koip toliqu ouginti bei priiitr6ti egzotiikus s6iinukus Iorlunello morgorito. pastatyti iviesioje.

o oavasari vel i<leidzia Iilius.'-. {si!csa_. Siltoie vietoje. ' i viriq. Zemd vis4 IaiQ turi biti Siek tiek drdg[a. pirmasis [glis pasirodys po 2 mdnesiq. .'''' -<= -roI' Zingiber officinole. Lullalq!.. imbieros Saloiastiebi su aL-utem js.. padeti plokidiai ant dirvos (sodinti tik i specialq dirvoieml) ir uiberti nedideliu iemds sluoksniu. atsuktomjs Pastatyti Sesilyje Siltoje vietoje.taJp+riajlrrlljt nuo pavasario iki rudens Sviesioje.. .F lltll| -. . Rudeni leisti nunylrti. Saloriastiebis Ziemoja g€liapuodyje Karn biur o temperatdtoie.

.iolumo Vi-s daugiau kas jsirengia iiemos sodus. yPdi vasarq.us. a u g. nuo vlQuQlcnLo kqitros. kuri os ap sd gohl augal.. Svar bu jr cngt i vtd i t r i trrc ld-ngclius ir p.ttoqlas ?llt tzcs afDa littola fu|as. e ia. Tai D1tlkt SVeIQtrne tr vteI1 koip niekos kitas puoiio nonus ' p o il sir ri.al a i gauna dauStau swesos neSu ant polaltgcs.

Antranre plone vaisius |edantis opelsinnedis. i-vi e s o s i. . veili pasiflora ir nereiklfu aspi distrq Lvdrtatds. yro ir d . 67 .lvirti storlapioi (prielqje).kiane iolu- ! inn n lria is I ap ais (lei t- ui ktrs ( ka ir ij e ). lubas Siaue jau. be kiq."troikusi kokoso pa| - siekiantis BendZaneno bei lilodcndras nije).it'clPric.a1 I I I d I S ZI Cll O I S Z'tQl - t1 U S olcandras.irris 7.nos kanpcljje.

Y} E J
\, I I I =

oY a C)
E
I

A
Akoriridos
Speciali priernotrE voratinklinerns ir kitokiorns erkerns naikilti, nors tilrka ir kitos vabzdZiq uaikirirno priemon6s (-+ Insekticidai). Tai daZuiau-siai bulla uruodyta aDt ipa-

ApnoSos
Tai kalkiq ir tr4sq dmskq uuos€dos molinio gdliapuodZio i3oreje. Jos su-sidaro laistalt kalkingu vandeniu arba per dainai trgiiant. Salinamos valdeniu praskiestu actu ir Sepe6lirr Saklins valyti,

Apvoisinimos
Vyriikos iiedadulk€s spennio susiliejirnas su rnoteri5ka kiau5ial4ste.

FE C)

Areol6s
Puhrotos pagalvCles ant kaktusrl
speuelig galq, iikilirnrl pavirlitl arba briaunq kra-(tq, i5 lariq auga spygliai ir daZniausiai Ziedai bei Dgliai. Kiekvieua kaltusq ru3is turi jai b[rding4 areoliq rait4.

E

kavirno.

Akiovimos

I =

6 E H = l- E YI h
I

Dauginimo birda-s, kuornet vedingo augalo skiepnglis arba akis sujrurgiami su kitu augalu. Abu taip suauga, kad poskiepis irna^si aprupinti valdeniu ir maistilgosiornis medZiagornis, o skiepuglis, arba akis, leidZia [glius. Ii karnbariniq arrgahl daZniau-siai akiuojarnos Cirr.ls ru5ys, L:uriq sdjinukai neretai surkiai pnzysta.

Asimiliociia
palla-ius) - suvienodirti, daryti pana-iiu, "priimti savin", suvirikinti. Botar koje tai reidkia svetimkuuitl pavertirn4 savomis rnedZiagomis. Alglies dvidegiuio a-sirniliacija dar vadinarna fotosinteze (--)), Jas metu susidaro aflgliavande[iai (i Zaliuojandiarne augale be Sviesos energijcxi neryksta). Asirniliuojant azot4 pagaminarnas baltyrnas.

Asimiliuoti ootydikai c.ssirri/is

=

Alkoloidoi
Azotifigos augalq rnediiagos, veikiandios irnogaus nervq sistem4, Alkaloidq turi: difenbachijos, kavamedZiai, arbatkrutniai, laurarnedZiai bei visi bulviniai. Kadais net labai maios alkaloidq dozds gali buti rnirtinos.

\r,

I =

Alougos
Jauni augaldliai, lmrie i5auga i5 stiebo, iileidZia ialaris k tuornet gali br-rti atskirti nuo motininio augalo ir

a C)
I =

funoroi
-+ Pinnoji pagalba iitikus bedai,

P.52,s4.

pasodinti. Tokias ataugas leidiia agavos, brornelijos, cl orofitai, pan-

dalai (-+ pieiiuys P. 58).

6

Anglies dvideginis (COz)
Be,spalv6s ir bekvap€s dujos, esan-

Allonko
Tai vienatnetls arba dvimetis augalo lglys, prilenkta-s prie Zernes, pritv ir:tiflta-s ir apiberta-s iemernis. Satqris susidaryti skatina ihukimai arba ipjovimai lenkirno vietoje.

dios ore ir diwoje. Fotosintez6s metu augalai i5 jq gamirra-si

algliavaldenius.

Apdulkinimas
Ziecladulkiq pemelirnas ant purkos,
Perneia vdja-s, vanduo, vabzdiiai,

Almoinu
Salrtrurnpa: var.=varicla.s. Vadinama dar veisle (-+),

paulddiai arba Zmogw, pavyzdZiui, teptuku.

Apipiouslymos
Butina priemond augalui formuoti, atnaujinti, paskatinti leisti uaujus uglius ir tankiau Sakotis (-+ P. 44).

Atromin6s Soknys
Tokios orin6s iakuys, Iauios susilietusios su Zeme ima Sakotis (pa-

vyzdiiui, monsteros).

Alronko
Tai augahl veislinhkystes s4voka, dar vadinarna selekcija. Jos metu atmetami tie augalai, kuriuose leaptinkarna ketintq sukurti arba su-stiprinti savybiq. Atnnka \yksta

ir garntoje.
58

Atiola Kitaip - nglys. Jq paprastai sudaro lglio a-iis, lapai ir vtSuninis purnpums

Auginioi
SodililLastdje taip vadinatnos auniu gali buti
galo dalys, kurios kiSarnos i Zetng arba valdeni, kad isiaak)ytrt. Augigabalas, lapas arjo dalis (-+ P. 58).

Bioterhninis kenkeirp noikinimos
Kerkdjq naikinirna-s ne ruodais, o
kitomis priernor6tnis, pavyzdZiui, geltonai nudaZytais, vandens pripildytais indais, geltolornis klijais i5teptomis lertelemis (uuo arnarq, balta-spamiq ir iieminiq uodetiq), viliojaldiornis rnedZiagornis ir masalais. Kartais kenk6ju,s galima paprasdiausiai nubraukti. nurilkti irba uuplauti valdeniu.

lglio viriln€, kamieno

Augolrl opsougos prienon6s
Chernikalai, kuriuos po kuopdtau-s patikinirno, retnicntis augalq apsaugos istatyrnu. leid2iam:r ttaudoti augalq ligoms gydyti ir kenkdjarns

Aukirus komienos

Augalui, kol jis iiauga rorirno aukidio, nuolat nupja[storni Soriniai ugliai (iakos) - taip stiprinarnas pagrindinis lglis (-+ pieiiniai

naikinti.

P.44).

Augohl opsougos iinybos
Oficialios'lstaigos, paga I augalq apsaugos istatyrn4 ikudos daugelyje Vokietiios miestu. Jos teikia iufor-

Arotos (ll)
trijq svarbiausiq maisto medZiagq,jo bula bernai vlsose
i5

Bonsos
MaZa-s,

Viela

nyldtukinis, gdliapuodyje

iiarrginta-s rnedis, japoml rnena-s arF

macij4 iodininkains megdjarns visais augalq apsaugos klausimais, dazrai rengia netnokamas kotsultacljas.

trAiose. Be azoto augalai uepasigarniutq baltyrnq, ueuZsiaugintq lapq bei atzalq.

Bi ti tokius medzius. Japoni3kai
Dor = puodas,.sai = rnedis.

Botoninis povodinimos
Tai mokslinis visame pasaulyje pripcZillta-s augalo pavadinirna-s, Botanini pavadio.irnq sudaro kelios dalys: l Geuties pavadilimas, pavyzcliiul, Fic us. 2. F.liies pavadiuinas, pavyzdiii elaslica. 3. Veislds
pavadinimas, paryzdiiui,' D ec orc'. Taigi visas augalo pavadinima-s yta Ficus clastica 'Dccora' .

Augolr; souno
Soditiukai papra-sdiausiai uZrnaula
ant gdliapuodZio polietilerro rnai3eli (-+ pieiinys P. 59) arba sandariai u2dengia stikline plokstele s€jinukq deZg. Tokia priernou6 sutnaZina garavim4, neleidZia atialti diwai, ora-s po stildu ar plEvele nuolat blua
drdgnas. Tai itin palalkiai veikia sodinukus ir pa-sdta-s seklas, au-

Boktedios
Tai vienal4sdiai seuiau-sieji gyviai. Jq esarna visur. Skaidydami organines rnedZiagas jie garnina kornpostq ir prisodrirra Zerng rnitrerali.rriq

Brinksroniir; durpir; puodelioi
Nuo vaudens isbrilkstaltys durpirl skituliai. Puikiai tinka s6jinukams ir augiliarns. Jaunus augalus vdliart galima su visu puodeliu persodinti ! didesni ind4 (-+ P. 61). Toks Ziedynas atitinka varp4 (-+ pie5irrys P. l5) sustorejusia aiitrti. Burbuol6rnis Zydi, paryzdZiui, ajerl al,

giuiai geriau iaknija-si, o s€klos
dygsta.

Augimo kugelioi
t Uglio virinniq, Satcrq galq ir prunpurq augirno ta-ikai.

Augimo nediiogos

+

rnedi,iagq. Kai Llrios jq rGys ititt svarbios augalq rnitybai, kitos sukelia sulkia-s ir daZniausiai neiSgydoaugalai d6l neaiSkitl mas liga-s prieZasdiq nususta arba ima pnti,

Burbuol6

Honnouai, SckrLijirnosi prepara-

tai.

Boltosis olieius
-+ Vasarinis alieju-s.

Augimo periodos
-+ Vegetacijos laikotarpis.

Bohospornioi
-+ Pinnoji pagalba LitiLLs b6dai,
P. 52, 55.

Augino reguliotodoi
MedZiagos, kurias Glaisto arba i5pur.ikia sodilirrkas, kad sustcbdyttl augirnq 'Lr paskatintq augti so[irrirrs uglius, Taip sufonnuojarni neiil isg, Sakoti, veSIus augalai. Vos tik augimo reguliatoriai liauuasi veikg, augalai v6l auga kaip buvg. Kai kurios 5iq medZiagq skatina arba paanJ<stina Zyd6jimq.

Bonblys
Sustordju-si stiebo dalis, prie kurios

laikosi lapai. Kai kuriq augalq (pavyzdZiui, gvazdikiniq) bambliai

itin sustordjg.

Biologinis kenk6iv noikinimos
Naudojarni uaudingi v alxdiiai, ivairus antpilai, augalq stipdnimo priemouds, pavyzdZiui, aromatiliai dezodorautai (-+ P. 50) arba augalq

nuovini.
69

Dozovimos

C
Chemile medZiaga, reikalilga ttn, kad diwoje geriau tirptq geleZies junginiai ir augalai galetq jucs lsisa-

do.si.s = daviuys. Teisinir tikslus augah; apsarrgos priernonitl, trEiq arba valrdets tatn tiL'ro kiekio skTrirnas.

Graikiikai
ga-s

Drenoios Doliiimos
Dauginirno buda-s, tinkantis augalams su daugeliu ugliq, pavyzdZiui, bromelijorns, elksinei, kalatejai, neretai pardalui. ArgliSkai, d r a in a g e = sausinirna-s, drdgm€s pertekliaus Salinima-s, Dregrnds pedeklius augalarns daZniausiai kenksminga-s, toddl ji bntina ialinti, ypad jei augalai pasodinti didesniuose g6liapuodZiuose arba kubiluose. Ant indo dugno priberiama Zvyro, smdlio, kerarnzito arba rupiq perlito gabaleliq. Kad dreuaZas esimaiiytq su Zeme, tarp drenazo ir substrato sluokniq
lklojarna-s kariinio arba palorlq sluoksr1is.

Chelolus

viuti. Sodiniukai m6g6jai uaudoja,

pavyzdZiui, geleZies chelatus. Rusvai ruudoni milteliai istirpinani laistomajame vardenyje ir juo laistoma gydant nuo chlorozes.

Douginimos
-+ Gereratyvinis dauginirna^s, Vegetatyvilis dauginirnas.

Chenrin6s ougohl opsougos

priernon6s
Kenl6jus naikinandios chemin6s medZiagos. Netir*amai arba neatsargiai naudojart pavojingos ir Zmogui, Jos buna daugiau arba rnaZiau uuodiugos, reta kuri visai nepavojinga, toddl paprastai paZymimos

Deguonis
Kvdpuodamas augala-s pa-siima deguon!, reikalhg4 suvi$kinti orgaliues rnedZiagas (-+ Disitniliacija).

Reta-s

Taip gaurmna energijos augirnui.
Ore

yn apie2l%

deguouies.

atitinkamais pavojiugumo simboliais (+ pie3iniai : Pavojaus sirnboliai). Tai iusekticidai (-+), fungicidai (-+), akaricidai (-+),

Dengionieii lopoi
Dengiarnieji lapai iSaugg aukidiau
nei

priemon€s nuo nematodq (+ Ligos ir kenk6jai, P. 54) bei SliuZq. Pagal naujEji augalq apsaugos istatym4, priimt4 1988 O7 01 Vokietijoje, augalq apsaugos priemooes, llet ir visai nekenksminga-s, leidZiarna pardavin6ti tik aprnokytieurs darbuotoJarns,

pakeidia Ziedlapius (puarsetija). Bet katais tai pakitg lapai, skirti

privilioti, todel btura rySkiq spalvrl ir
da.rns saugoti bei vabzdZiatns

tikieji.

Kartais jie skirti Zie-

Dr6gme kaupiasi,jei vartduo uegali ' Dutekdti ir tvenkia-si Zemeje. Kai valdeus perteklius iistumia i5 Zern6s deguoni, iaknys ima dusti ir puti. Todel butina pa^sinipiuti, kad valduo gerai nutekdtq (-+ DreuaZas).

Dr6gnds pedeklius kurls augala-s ji pakendia.

Dukterinioi svogun6lioi
Tarn tikri svoguldliai, iaaugantys
svogr-urq

puvenoms arba vandeniui rinkti, pavyzdZiui: rudi pladiaragio lapai.

lukitq

paZastyse, pavyz-

dZiui, meilenio (lli12 les).

eastrlt

veis-

Dirglumos
Daugelis augalq jarrtrus kuo ivairiausierns dirgikliarns: iviesai, Saldiui, !ilLunai, cherniudrns rnedZiagorns, lyt6jirnui ir, Zinoma, srtZeidirnarns. Akivaizdiiausiai reaguoja rnimoza (Mirtrcsa pudica). Jos plunksni5lo1 lapq koteliai turi sqnarius, kurie vien&s po kito, iki pat stiebo susilenkia vcs juos palietus. Daugelio augalq (pavyzdZiui, paprastojo ki3kiakopiisdio) lapai arba Ziedai Sviesoje pra-siskleidZia, o tamsoje susiskleidZia.

Durp6s
Kasatnos nu-sau^sinus pelkes, rnalarnos ir pahrojamos i rnaiSus. Naudojarnos sodo iemei gerilti ir g6liq Zernei ruosti. Pa-siaruoju lnefir vis dainiau vietoje drupiq naudojarna srnulkinta medZiq iievd.

Chloros (Cl)
Dujind medZiaga, lrnaiSorna I vandentiekio vaadeni dezinfekcijai. Augalams kentsminga. Chloras i5ganroja, jei vanduo pastatomas nakdiai nusistoveti. Kita vertus, ct ora-s vienas id rnikroelernentq,jo ym mineralinese trqsose.

Durpiq puodelioi
Gatninarni ii presuotrl durpiq. Puikiai tinka s6jinukans ir augiriarns. Jaunus augalus v€liau galima su visu puodeliu perkelti i didesui ittd4.

Chlorofilos zaI augatmlat

oarzal, oe Kunq nega-

moglobine atitinta magnis chlorofile.

li rykti fotosintezd (-+). Sardata panaii iZmogaus kaujo. Geleil he-

Dygimo tenrperoftiro
Diwos ir oro temperatura, kuriai
Kiekvienai rniiai ji gali bnti skirtinga. Vienq augalq sdklos geriau v€soje. dygsta Silumoje, kitrl
esant geriausiai sudygsta stsklos.

Dvimelis ougolos
Pinnaisiais rnetais iileidZia tik lapus, antraisiais Zydi, veda vai-

Chloroz6
P.52,54.
-> GeleUies arba magnio tr[kumas

sius, o paskui mirita, pavyzdZirri,
Emcurt afJine-

-

Disiniliotiio
Prieiingas asimiliacijai veiksrna-s

Cisternq
Bromelijq skrotelds darinys vandeniui ir maistingosioms medZiagorns rintrti (-+ Piltuvilis).

(-+), dar vadinarnas kvEpavirnu, Jam vykstant energija ne kaupiarna, kaip asimiliacijos metu, o atpalaiduojama,

70

Dvinomis
Jei vienos ruiies vyri3ki ir moteriiki Ziedai auga at.skirai ant skirtingq tos padios ru5ies augalq,jie vadina-

Irerinioi olieioi
Dainiausiai rnalolaus ir stipraus
kvapo lakicsios rnedZiagos, kaupiamos liaukq l4stel6se arba maZytese aliejq kaupyklose, pavyzdZiui, gardeuijq Ziedlapiuose, kvapiosios pelargouijos lapuose, irnbiero
Saknyse, cinamono Ziev6je,

Iiloklodiio
Graikiikai p&v//or =
lapa-s,

k/arlo-s = iaka. Augalo stieba-s), atliekanti lapo

pakit$i
fulkcijas

(plokidia, yliika) iaka (kartais ir
(vadinarniej i lapiniai arba epifitiEpiphylrriai atogrqiq kaku.sai

mi dvinardais. Toks yrc,p vyzdiiui, gluosnis, o i5 karnbaridq
g6liq -._ akalifa (.4calypha hispidn)

ir pahnes.

pipinl

/alrl ir kiti).

-

s€klose arba citrinq vaisiq Zievdje.

Botalikoje augalai su dvietn ii iono iiddstytomis skiltirnis (Dicotylerlozeae). Pagrindine ialois daZniausiai iSauga tiesi, lapai ivai-

Dviskiliioi

Iiloksero
Etilenos
Dujq buvio augalq honnona-s, kuri
i5skiria nokstantys vai^siai (pavyzdZiui, obuoliai, citnr-siniai). Bromelija-s skatina Zyddti, orchideja-s bei kiruoZes, prieiingai, mesti Ziedrr.s ir

Vabzdys kenkeja-s Phylloxera vos-

ratrir (-+ Pinnoji pagalba iStikus
b€dai, P. 52).

riq formq, juose
Eyslq'

-

visas raizgiuys

purnpruus.

Fosforos (P) Viena ii trijq pagrindilir1

augalq

rnaistingrjrl rnedZiagq. Fosfora-s

Itiolirriio
Praucuzi5kai c/iofu = iSblyakgs, sunykgs. Neuonnalus augalq augirna-s del Sviesos stokos ir Sihunos pertekliaus: stiebai ir lapkodiai iStista, lapuose rnaZa arba visai n€ra chlorofilo, audiniai rnenki, ddl to augalai btura gleZni, trapiis, greit liita arba isgula.

itir reikalinga-s formuojautis iaknims, Ziedalns ir vaisiarns, skatiua nokim4.

Fotoperiodiznos
Augahl priklausomyb6 nuo dienos ir uakties ilgurno santykio. G6lininkq naudojarna Ziedrl fonnavimuisi

valdyti, pavyzdZiui, cbrizaltetrrl ir

puarsetijq (+ Trutnpadieniai augalai, Ilgadieriai augalai).

Epidernis
Viso augalo kuno i5oriuis audiniq sluoksnis. Kai kuriq augalq epiderrnyje yra kalcio karbonato alba audiuius stiprinardiq silicio jurginiq.

Evoliueiio Lotyrilkai evohttio = iSsirutuliojimas. Pasaulio kitirnas, raida, l€ti ko-

Iolosinfezi
Orgauiniq jrurginiq susidaryma-s i5 neorgauiniq medZiagq d6l iviesos poveikio (graikiSkai photos = lviesa,.synlftesis = sujulgimas, sudaryma-s). Jos tnetu lapai per savo

Epifitoi
Taip vadinami augalai, krrie savo atogrqZq gimtineje apsigyve0a rnedZiq bei kmmq vainikuose arba Sakose (-+ pieiilys P. 4O). Daugelis jq (kai kurie papardiai, bromelijos, orchiddjos) i5leidZia orines Sakuis,

kabiriai kitirnai, rnokslas apie gamtos raidq. Augalai, kaip ir visos gyvos butybds, rutuliojosi ii paprustesniq i suddtingesrius ir tobulesll1us.

rnikroskopirf o dydZio Zioteles pairna ii oro anglies dvidegili ir Sviesos, chlorofilo bei vandeus pagalba pavertg j! angliavandeniais, iilaisvina deguoli. Be augalq ir jq gebeji-

jomis prisitvirtim ir pasiima mai-st4
bei dr6gmg, Lruriq negali pasiitnti ii Zem6s, Gyvenantys arrt kitq augalq

epifitai nera parazitai.

lpifitg koloniio
Di(btioai sukurtas irenginys kambariniams epifitams auginti. Tinka tikri medZiq kamienai arba Sakos, nendriq stiebai arba samanomis apriStos lazdos.

F
toseiociio
sujuostdjima-s. Anornali, Kitaip panaii - gaidZio skiauterg kaktusq i ir kitU sululentrl ugliq augimo forma. Uglys auga rangydarnasis, to-

rno rnudoti ivies4 kaip euergijos Saltini Zerndje negalirna butrl isi-

vaizduoti gyvyb6s (-+ Asimiliaci-

ju).

Fololropizmos
Graikiikai
p/zo1os =

iviesa,

,ropo.s = posirkis. Augalq judejima-s pagel iviesq. Ugliai papra.stai krypsta iviesos lilk, Saklys nereaguoja ! j4 arba lenkiasi jos.

Erkes
-+ Pirmoji pagalba iStikus b6dai,

d6l suformuoja parnekliil:us

Iungicidoi
Chernin6s priernones nuo grybiniq ligq (-+ Pinnoji pagalba Litikus bedai, P. 52,55).

dar rius.

P.52,54.

Ferlilus
LietuviSkai
vaisinga-s. Antonimas stellus (nevaisilgas), Ziedai su lyties organais (tai yra su

-

-

Fuzorioz6
Zerneje esandiq Ftsari&/z genties (lieliatrs) grybq sukeltos ligos ( -> Pinnoji pagalba iitikus bedai, P. s2).

piesteldmis ir kuokeliais) yra vaisiugi, Ziedai be 3ir1 organq - revaisingi, pavyzdZiui, padidid€jg kr.r-itiniai hortenzijos Ziedai.

7l

Gen6iimos
-+ P. 44.

Grridinimos
Atsargus augalo pratinirnas prie pakitusirl ternpemt[rros bei iviesos s4lygq. Dar vadinarna-s aklirnatizacija.

Genties pwodinimos
Pinnoji augalo botaninio pavadinimo dalis, visada ra-ioma didZiqja
raide. PavyzdZiui,,4 eschynant hus,

Gumbos

Goidiio skiquter6

Saintpaulia, Ficus.

+

Fasciacija.

0entis
Botanikoje - slsteminis vieDeta-s, jungiantis artirnas augalq ruiis.

+ Pieiinys P. 14. Srlstorejusi stiebo arba rnaZiau rn6singa uglio ar daknies dalis. B[na po Leme, pavyzdiiui, ciklamenq bei grunbinhl begouijq, arba vAi jos, paryzdZiui, ceropegijq. Gumbuose augalai kaupia maisto atsarga-s,

Gorinimos
-+ Transpiracija.

Gorinimo v6so
Vdsa, atsirandalti garinirno, pavyzdiiui, lapq tran^spiracijos ( +) rnetu, bet gali kilti ir nuo drdgnos Zernds arba moliniq geliapuodZiq.

G6liopuodis oroliions
Tai Zemesnis uZ !prast4, bet to paties skersmens (dar vadirama-s trijrl ketvirdiq) g€liapuodis. Tinka auga-

3::::,:ry:':',1'.:lis j/zrL,ur, (zdutuuLr.
v

icklirnis'

pa-

Gegniikos
Taip vadinam&s netolygiai rned€jantis augalas ilgais, netaisyklingai augardiais igliais.

Gniuiulas
Saknq apraizgyta Zeme (kitaip daktrtl arba g€liapuodZio gniuZula-s) arba tarn tika-s presuotq durpiq kie-

H
Hobiros
Botaninis tennina-s augalo pavidalui, jo iivaizdai nusakyti (lotyniikai habitus),

Geleiis (Ie)
Svarbus mikroelemeuta-s, be hrio augalai nepasiga:niltq chlorofi Io ir

kis (durpiq gniuZula-s).

Gronuliolos
Lotytilkai granuluar = gmdelis.
Kokia nors grudeta rnedZiaga (tr4ios, diwoZernis, chemin6s medZiagos).

baltymq. Kalkiugose dirvose arba laistant kietu vaxdeniu geleiis jungiasi su kalkdmis ir augalai nebegali jos isisavinti. Tuomet pa-sireiikia jos trukumas (-+ Jei sutriko augalo gyvybiu6 veikla, P. 52). Augala-s gali tiesiogile ZodZio prasrne mirti badu, ues jam tmksta chlorofilui gaminti reikalingos geleiies.

llousloriios
Lotyniikai iaa.sror
= siurbejas. Pa-

Gryboi
Zernesuiqjq augalq skyriau-s auga-

lai, kuriq k[n4, neturilti chlorofilo,
sudaro gijq pavidalo hifai, mice-

razitiniq augalq i5augos, kr.riotnis jie prisitvinina prie arrgalo maitintojo ir siurbia iSjo sultis.

lis(+). Laikorni "iiukiliq rijikais",
mat gali suvir5kiuti celiuliozg ir ligninq. Jie gyvena puv€siuose, parazituoja (sukelia Zrnoniq, gyvnnq ir augalq liga-s) arba simbiotiikai gyvena su kitais augalais, pavyzdZiui, orchidejomis. Kai kurie jq tiekia svarbias Zrnon€rns rnedZiaga-s (peuicilin4) arba sukelia tarn tikrus procesus (paryzdZiui, rugirn4). Jierns gyvuoti reikalinga tarn tikra dregme ir temperatua, itin svarbi pH norma (-+), deguonies ir angliavandenilio koncentracija.

Hibridos
Augala-s, aLsiradgs sukryZrniuus e-

6ehonosios lentelds
Klijais apteptos ry5kiai geltouos

vielodo paveldimurno (skirtingq
veislirl, ruiiq arba gendiq) augalus. Lotytoi{kai hibrida = mi5nula-s.

jaldios vabzdiius (-+

spalvos plastma-sinds lentelds, vilioP.

5l).

Geniir; rniirunoi
Augalai, iiauginti sukryZminus skidingas gentis, ypad daZni tarp orchid6jq. Vengiant griozdiikq pavadinimq, daugiau negu trijq g:ndiq mEnurams DatenKirmas vlsal naujas pavadinimas. Pa*azdy s: Potina ra, kilgs ii Brassavola, Laelia, C a ttleya i S ophronitis.

Hidroponiko
Augalq auginirnas be Zetnds. Jie sodinami ! specialq grunt4, leidZiarili jierns isiSaknyti, pavyzdZiui, kerarnzit4, ir istatorni i ind4 su maitinarnuoju tirpalu.

llifsi
tlrklis. Siirli3kos l+stelds, sudaralrdios grybq vegetatyvi|9 dal!,j11 vaisiakiiniu-s.

Grybin6s ligos
-+ Pirmoji pagalba i5tikus bedai,
P. 52,55.

Graikiikai ftypfte = audinys, vora-

Generotndnis dougininls
Lotyniikai generare
ma-s

= gimdyti, gaminti, hlrti. Lytinis augalo daugiui-

sEklomis. Sdklose yra augalo embdonas, uZsirnezggs susijulgus lytinems lestelems. Taigi palikuonys nebitinai atrodo taip pat kaip motininis augalas. PrieSLrgyb€: vegetacinis daugiaimas (+).

Grynos

sn6lis

Higromelros
Kitaip

kiq, maiiomas i dirvoZemi, kad jis butq pralaidesnis vandeniui ir geriau pa-siskirstytq trdq druskos. Sis srndlis - svarbi sud€tind iemds s6jinukarns dalis. Karn barindm-s 96lems netinka spalvota-s arba statybinis smClis.

Up6s arba kvarcinis smdlis be kal-

- dregnernatis. Prietaisa-s oro dregnumui rnatuoti.

72

Honnonoi
Augalq gaminamos veikliosios mediiagos. Net labai maZi jq kiekiai stimuliuoja arba stabdo augalq augim4 bei raid4. Dar vadina$i fitohormona$.

Jonizuolos lroios
Ilgalaikes dirbtiniil sakl grudeliq pavidalo trqsos. iS l€to iiskidaDiios rnaistilgqsias rnedZiagas. Be to, iie

l(olis (K)
vybiikai svarbus: jo deka augalai tampa atsparils sausrai, Sahoms ir tarn tikroms grybelinems ligotns, Kalio yra visose pilnosiose trdose.
Kalio tr4iornis galima laistyti vistls
perZyddjusius augalus, kurie iki Ziemos turi sulnedeti.

Viena i5 trijq pagrindiuiq maistiugqjq medZiagq. Teigiarnai veikia l+steliU vandeis balans4 ir yra gy-

dirbtiniai sakai suri5a valdenyje
esandius

kietiltoius - cl ora bei kalkes ir ypad piverdia auginant
augalus hidropouiliu budu, kai reikia suminkitilti labai kiet4 valldentiekio vandeui.

Humusos ralti
Orgarind diwoiemio dalis, susidadel augalq ir gyvurrg liekaml biocheminio kitimo, kitaip tariant

- puvenos. Lotyniikai humus = md, dirvoZemis.

ie-

Jud6iinros pogol iviesq
-+ Fototropizma-s,

Kolius
Zaizdas uZtraukialtis audirys, lmr! uZaugila suZeista-s augalas. Tik jarn susidarius augLriai gali iileisti 5aknis. LotyuiSkai cal./as = stora oda, nuospauda.

fuodoii koield
Sejinukq ir auginiq liga, kuri4 sukelia, ypadjei tankiai snsodinta, dirvoZemyje esaltys grybeliai iaknq kenkdjai. D6l to augalai nuvlrsta.

l(onienos
Daugiametis, dainai sumed6jgs

ir

labai stolas, Sakotas arba reiakotas, Ziern4 neapmir5tantls lglis.

Augalai, kuriems reikia ilgq iviesos ir trumprl tamsos periodq, kad sulcautq Ziedus. Jierns prie5ingi tmmpadieniai augalai (-+).

llgodienioi ougolri

Konieno ruginys
Kamieno gabal6lis (parryzdZiui, difenbachijos, dracenos arba jukos), kuri galirna naudoti clauginimui (-> P. se).

llgoldk6s hqSos
Tokios tr4Sos (daiuiausiai grud6tos), kuriq maistingosios rnedZiagos labai pamaZu tirpsta diwoje, ilg4 laik4 po truputi maitindamos augal4.

Krpiliorinis efeklos
Koktusrp trqios
Maiai azoto turintis trqiq miiinys, tinkaltis kaktusams ir kitiems sukuleutmns, tikjokiu bldu ne epifitams. Galima isigyti gdliq parduotuvese,

Fizikiuis rei5kirrys, kuomet vanduo siaurais vamzdeliais "keliauja aukityn". Naudojamas dirbti am
augalq drdkinimui per atostogas (-+ pieiiniai P. 43).

Indq kulelioi
Augalo indai, kuriais vatrduo

irja-

Koupimo orgonoi
Orgallai, kaupiantys valderr^s

me iitirpusios maistingosios medZiagos keliauja aukityn, o

Kokifoboi
Augalai, kurie nem6gsta kalkiq, esaudiq vandenyje arba diwoZernyje (azalijos, kamelijos, apelsimnedziai).

ir

perdirbtos maistingosios medZia-

gos-Zemyn,iapadi4.

gurnrnaisto medZiagq atsargas bai, svoguneliai, tariatnieji -svogin6liai ir iaknia-stiebiai.

lnsektieidoi
Augalq apsaugos priernou€s, kuriomis naikinarni vabzdZiai.

l(eikioi
Sitaip vadilarnos orchid6jq ataugos.

Kolcis ((o)
Baltas metalas. Augalams - viena pagrindiniq maisto medZiagq. Stip rila audinius, sudaro s4lygas asimiliacijai (-+), suriSa augale atsirandandias riigstis.

l(ekerinis pwinyt
-+ Pirmoji p<t{{ pagalba iStik1's b6dai,

l(ek6
Tokia Ziedyno forma (-+ pie-iinys P. ls).

lfimbomosios Soknys

foulrumos druskons
Kai huie augalai itin jautnrs didelei tr4iq dmskq koncentracijai. Apraiymuose jie paiymeti t2ln tilau
Zentlu, Jiems reikia daugiausia puses arba ketvirdio nurodyto tr4.5q arba organiniq trq,5q kiekio.

SliauZiantys ir laipiojadys augalai jomis tvirtinasi prie medZiq karnienq, sienq bei atramU,

n

lfiminoi
Pelkiq samanos (Sphagunt squarroson i Sphagnun cuspidannl, arksiiau naudotos kaip dirvoZemio
orchi dejotns suddtin€ dalis, dabar

l(v6pwimos
Augala-s, kaip ir mes, dien4 nakt!

lopV d6nerlig6

kv6puoja visornis savo dalirnis. Ii oro jis pasisaviua deguoui, o iiski-

PS'5<

-+ Pinnoji pagalba iitikrr.s bedai,

baigia i5rykti. Galirna pakeisti per-

litu

(+)

arba stiklo vata.

ria valden! ir alglies dvidegini. Taip iilaisvinarna energija, sukaupta fotosfurtez€s rnetu. Tod6l kvepavirnas, kaip a-sirniliacijos prieiyb€,
vadila.rnas dar disimiliacija (-+).

lopr1 rnelimos
DaZnai augalai meta (daugiausiai apatinius) lapus del ueteisilgos pdeZiuros atba iviesos stokos, nors kai L-urierns tai bldiuga-s ruiies poZymis. Nurnetg apatinius lapus jie

Kolembolos
Y abzdliai C o I I e n
b o I a. Gy v etna tarp satnang Zoliq, ant ;ernds, valdens augalq, Kai kurios ruiys kenk6jai (-+ Pinnoji pagalba iStikus bdclai, P. 52).

sufonnuoja karniel4, pavyzdZiui, I)rocend t argindto atba Yucca.

loteksos
Loty[iikai Lrter = sk7stis, sultys.
Tai potkstis, baltos ar kitokios spalvos kiek nuodingas skystis, kurl iiskiria kai kurie augalai juos
suieidus, paryzdZiui, karpaZoliuiai.

Konloklinioi nuodoi
Augalq apsaugos priemon6. Kenkdjai Zusta prie jos prisilietg.

l(onleineris
Didelis platus
inda-s augalams,

dai-

niausiai pla^stmasinis, viertisomis arba grotuotomis sielrelemis.

Loikymos

l(rouiovimos
SuZeisti kai kurie augalai (fika-s, puarsetija, karpaZold) "kaujuoja" i3 jg teka syvai.

Daugeli augalq patartina Iai$ti SeS6lyje, ypad vidudien! bei pavasari, kai jie po tarnsau-s rnetq laiko dar nepripratg prie intensyvios iviesos. Prideugti galirna uZuolaidornis, ZaliuzEmis, plonu popierituni arba iei€ll metandiai^s kaimyniniais augalais.

iei6lyie

lqvos skoldo
Akyta mlkadnds kiftnes uoliena. Srnulki jos skalda rnaiiotna i dirvoZerni kaktusarns, kad jis brrtq pralaidesnis valder ui, lartdojama augilti augalus hidropouiniu (+) budu. Jos galirna isigyti sodinir*r! parduotuvdse.

l(rumos
Augalas suneddjusiais ugliais ir budingu iatcrijimusi beveik uuo pat
Zemds.

lionos
Dirvoje isiiaknijg augalai su lyrro
pavidalo sumedejusiais karnienai-s, kurie stiebiasi ! Svies4 lipdami, ralgydarniesi arba kopdarni auldtyn ir leisdami iaknis, Pavyzdiiai: rnonstera, fi lodendra-s, skindapas.

Loipioiontys ougoloi
Augalai, hrrie rsq galuose i5augila
apresorija^s, arba kibias Sahris, pa-

lGerofitoi
Daugiarnediai, atsparns karidiui ir sausrai augalai, gebaotys maZai iSgari[ti valderls arba kaupti jo alsarga-s savo audiniuose (kaktusai, agavos, alavijai, pluoitag€lds).

vyzdiiui, geber6.

loistymo kroifos
Gdliapuodiio nereikia prikauti Zerniq ligi pat viriarr-s, tuornet laistaDt valduo neb€gs per viriq, neiiplaus Zerniq ir tolygiai susigers i dirv4 (-+ Pieiinys P. 59).

lielwiikos povodininos
LietuviSkas, kartais liaudiika-s augatai sulielo pavadinirna-s. DaZnai
tuviDLl-s mokslillis pavadinirnas,

-

l(uokitin6s ioknys
Srnulkiausios iouinds iatoys. Kaip i5 dirvoZernio vauden! bei rnaisto rnedZiagas. Tod€l kuokitines Sahrys dar vadinarnos

tikjos ir siurbia

[opos
Svarbi augalo dalis, skirta mitybai (+ Fotosirtezd), be to, aprupina augal4 deguonirni (-+ Kvepavima-s), bei reguliuoja vandem apykait4 (-) Transpiracija). Lap4 sudaro lapo pagrindas, lapo kota-s ir lapo lakita-s.

pavyzdZiui, klivija (C/ivia). Tadiau daugelis augalq dar Deturi lietuviSko pavadinimo.

siurbiamosiomis.

l(utikul6
Lotyriikai cuticula = odeld. Plona
kutitro pl6vel€, detrgianti augalg lapq bei stiebq epiderml, daZniausiai atrodo kaip sidabro atspalvio apnaia ant kai kuriq augalq lapq arba stiebq, pavyzdZiui, sululentq (Co4,ledon, Se&tm) arba kallusq (Ccr e ur p e r uv ian us).

Lapai gali buti plokiti, ploni kaip popierius, stori, mesilgi, b€t buna ir spyglio formoa arba vamzdiniai.

Lipnios amarq bei skydamariq iislryros, aptilkamos ne tik ant lapq, bet ir art palangiq, grildq bei baldq. Lipdiu-s privilioja ne tik skruzdeles, bet ir riidis, kurios labai
apteriia lapus. Tudtuojau nuplauti! Augalai, kurie gyveua alt uohl ir alonerq (graikq kalbt lithos = akrnuo, pftlton = augalas).

lipiius

lopci su niiomis
-+ Dengiarnieji, gaubiarnieji lapai.

Litofitoi

Kutil:ul6 apsaugo

augalus nuo Sviesos pertekliau-s iSdZiuvimo (transpiracijos).

ir

lopo gyslos
Tai tokie kanale[ai, L-uriais i lap4
atiteka vanduo ir maisto medZiagos.

74

brazda-s). rnaguis Tam Miirinai dar vadilami hibridais (-+). kuriq M Mognis (Mg) Svarbi augalq malsto rnedZiaga. Mutoeiio LotyniSkai aiatario = pa(si)keiti- Miltuotieii skydcmorioi -+ Pirmoji pagalba iitikus b€dai. kalcis (Ca). Ji galirna atpaZilti i3 statrneno pagrin- tiesioginiq saul6s spinduliq. pavy z<Iiiu. ii kurio auga Soninds Sakos (pavyzdZiui. - lllolininis ougolos Augalas. bet daZniausiai nepakelia Graikiikai Monopodinis Graikiikai lroro-s = viena-s. Moistingosios nediiogos tikos mineralhds medZiagos. Margalapiai augalai paprastai m6gsta Svies4. Biologijoje . kaita). Inattgaras. Augalq gaminarnasis audilys (augirno kngelis. ii k-urio susidaro pa-stovieji audiniai. Menlglioi Nauji ngliai . ant kurio iSauga ataugos. fosfora-s @). Grybieoa. dinio uglio. virusinds ligos arba jis isvedamas specialiai. jos negali jo asirniliuoti). zryfte-s = (Mg) ir siera (S). garninaraa ii atogrqiq rnedZio Sliorea rnedieuos. tlliirios hqSos Jose yra lvairiq orgalinig bei mine- raliniq rnaistingqjq medZiagq. Pagriudhds rnaistingosios mediiagos yra az ota-s (N). tai visq pinna sunkieji metalai.lme. MorgolopiSkumos Lapai tuomet buna Zatsvai baltai arba Talsvai eeltonai d6mdti. daugintis arba prisitaikyti prie aplirkos. Daugiausia yra ugliq ir ialcrq galuose. Pavojus: jornis galima augalus pedrpiti.liuksomelros -+ Sviesomatis.staigus paveldima-s augalo genetines rned2iagos pakitirnas. maisting4sias tnedZiagas pinniau- Meristemo Graiki5kai nrcristo-s = dalus. ttlikroklinrolos Vieuarn ar grupei augalq tarntyd sukurta geriausiai jierns tirrkurti aplilka. nuo kurio pjaunami auginiai. gerai iaknijasi Sio rnedZio droZldse. Ivyksta atsitiktirni arba paveiku^s augal4 ulhavioletiliais. Ve istinilkystEje v6lyvio nuodais kolchicinu sukeliamas dirb- tirai. koddl orchid6jos taip iEjirnas su aplinkos daikais arba kitais augalais. Micelis Graikiikai = atauga. po iiernos rniego. s4. arba moteriikosios lyties augala-s. vieutisa-s. i5 kurios augalq iaknys gali uetrukdornai pa-siimti drEgrnes tiek. kad padidintq maithimuisi reikalingus asimiliacijos plotus. augala-s atgi1o. Tai boras. tn-rkurnas gali sukelti ligas. cir*as ir kiti chemiuiai Morgolcpioi arba geltonornis d6rn6mis ar juostomis alt lapq (ose n6ra chlorofilo. kuris gerai leidZia metuglius. Biologijoje augalo supana- Lotyuiikai LrDelfu 4t. Meronlis Sodir rno rnedZiaga orchid6jorns. sia isisavila mikroorganiTrnai ir pritaiko vadoti augalams. perdirbirnas ir pa-iali[irna-s. kalis (K). gali sukelti ir virusai. reutgeno bei radioaltyviaisiais spinduliais arba clrernikama-s. llliir0nos ivairiq augalq ruiiq. MargalapiSkum4 sukelia mutacija (-->).tai Zenklas. Molio gurvuolioi Itin gerai vande{ sugedalrti medZiaga. <|ry iIigg.Iki Siol uealiku. pennaina. hifq (-r). Mikoelemerrtai grybus + helos Augalas sl. ivairios dmskos. kurie apdulkina Ziedus.52. Taip vadinami augalai su baltomis elementai. ddl kurio atsiranda laujq savybig. plouq giiq. gauna maisting+sia-s me- dZiaga-s su tr4lomis. Augdami tarnsoje jie vel sukaupia cblorofilo. tiukamos ii karto vartoti augalams. Priedingos joms yra orgaliles tr4ios (+). SviesiuosJplotuose n6ra chlorofilo. araukarij os). [upo Vidurinysis. Mediiogq opykoitr Asirniliacijos ir disimiliacijos (+) rnaisto tnevienovd ir visurna Mimikriio GraikiSkai ariarilos = rnigdZiojirna-s. bttini augalui. dZiagq lsisavinimas. rnolibdenas. o tik bespalvEs arba gelsvos l4steles. Augalas. o tai tmnka ilgiau. yra sveika-s ir spardiai auga. padedaDtis apsisaugoti nuo pdeiq. MargalapiSkum4. vadinarna-s dar rnetabe lizrnu (graikiikai ltetabole = perrnai a. varis. pavyzdLili. Miltlig6 -+ Pinnoji pagalba Gtikr-s bddai. lais. Prieiinga-s jarn Vienaa-iis augimo bldas. Ji kuriarna Sildalt arba drekinant or4 bei dirvoZemi ir pana-iiai (-+ pieiiniai P. kad vegetacija v6l prasideda. pomiit5 atmainq arba veisliq kryZminilno rezultata-s. 75 . kuriomis ji trg- Mikroelemenloi ari&ro-s = maZa-s. Jq galirna isigyti sodo reikrneuq parduotuvdse. labiausiai atsikiigs orchidBjos Ziedo vainiklapis. butina chlorofi lui garniuti. 43). i3 tiesq panaius i lup4 "nusileidirno takas" vabzdZiarns. Minerolin6s trqios Neorgarinds trqios. P. simpodinis (-+). kuri iiaipjau naudo jama langq r6mams garninti. kiek reikia. rezginys. geleZis. Nors jq reikia labai ledaug. kuriq reikia augalarns augti ir brgsti.

Jq lsigyti galirna specialiose paiduotuv6se (-+ Adresai. prisodriutos trijq pagrindiniq rnaistingqjq medZiagq . Kambarinems gdldms jos ne itin tiuka. uola-s6kle. Skaidiais i5reiSkiama kieh. todel tarp jq dainiausiai ailkiai matyti kuokeliai. deguoni ir maistingqsias rnedZiagas. ajeriniq.eme esa[tys atograpZq augalq. P (fosforo). Orines orchidejq Saknis dengia sidabrine odel€. mil- (+ pieiinys ilerikroii rniltlisd + Pinnoji pagalba iitikus bddai. K (kalio). Poprosrieii iiedoi Turi daug maZiau Ziedlapiq negu piliavidudai. Juose auginami atogrqZq. ligos arba kenkeJar. Poonkslinlos iyd6iirno loikos Kai kurias gdles (pirmiausia svogiinirres) galima praiydinti norirnu laiku pasitelkus dLbtili iildyrn4 ir apSvietimq. augalal. Jq nesulku pa-sigaminti patiems. isimesti chloroz€ (-+) arba Znti tam tikri audiniai.s alba tulpes jau vdlq rudeni prad6ju-s auginti Siltarne karnbaryje. ues ribotoje g6liapuodZio erdv6je mikroorganizmai gywoja labai menkai. {vairiornis priernoudrnis (-+ piein ai P. rnotjlrilio augalo arba 5a[<nq kaklelio. Vietind Zutis . per stiprus saules spinduliai. Oronieriio Taip vadinarni botalikos sodu Siltnarniai. //14 (tai reiskia: L4% azoto.uuo kuriq Ztnon€s arba gyvrurai mirita arba suserga. araliniq. is). P. paveikus juos aulim4 tai. Popedlopis Kitaip spatas (graikiikai spathc = me td). kur! gali sukelti [vairios prieZartys: nereisiugas tr€Simas.jos veikia i5 l€to. kurie naikiua kerk6ius. stabdandiomis medZiacomis arba Poloipos Vird Zemes arba po .N (az oto). dainiausiai bnna ryikiq spalvr5 nes skirtas vabzdZiams privilioti. Platus karnbari[€s kalijos. be to. 52. pavyzdZiui: 14+7+14 aria'14 Jos geba tiesiai i5 oro siurbti vande- ni. llekroz6 Graiki3kai nelzos = mirgs. Pagalba: -+ P. kad augala-s gal6trl jas pasiirnti. srutos arba guanas).lluodingi ougoloi Juose yra nuodingrl medZiagrl.52. 0rgonin6s trqios Trq"ios ii augalinds ar gyvulinEs kilmEs medZiagq (mdila-s. nemis Salnimis (paryzdiiui. P. lludegimos nuo soul6s P. lool-us. Patehrsios ant dirvos jos iSsiSakoja ir virsta tvirtomis atrami- igliai. stepukiniq. Da-Zrrai buna nuodingi Oro dr6gnunos Vandens molekuliu kiekis ore. Apvaliosios kinn6l6s Nenrtodes. jie prazysta Kaledoms. Svarbu: oriniq Sakng niekada nenupjauti! papad$.55. Orgarires tr$as pinniausia llykitukinioi orrgoloi Itin tnilcoorganizmai. inkstSouiniai grildo. O% visiskai sausa.ienos iu dalis. turi isisavilrti dirvoje gyvenantys Pokenkimoi nuo druskg Atsiranda pedrgiu-s arba susikaupus trqiq druskonas "sernjane" substrate. 45. per salsas ons. 55). kuiuose vidutil€ tederatnrayra20 . ragq nuodroZos. 238). Atkreipkite d€masi I isp€jardiuosius Zenklus prie kai kuriq augalq apra-(yrnq! niu Sildymu Sildorna-s ora-s visuomet per sausa-s. bet galima ir isigyti parduotuvese. Daueelis parazitai (+ Pirmojipagalba istikus bddai. iSarrgg i3 stiebo palapq skotelds. hiaciutu. pavyzdZiui. maZo ugio augalai gali bnti iivesti atralkos bfldu arba iiausinti i! normaliq. anturio ir kitq ajeriniq paZiedlapis.TVo fosforo. vadinarnieji oranZerijr.garq prisotinta-s rukas. lOO7o valdeus. -+ Phmoji pagalba istiL:us bedai. Kadalgi tai trunka tam tik4 laik4. llemotodoi GraikiSkai zcna Gilmininkas nermros) = siulas. Centri- lloudingieii vohrrliioi VabzdZiai. vandens stoka arba perteklius. Pavyzd2iui. Karnbariniams ausalatns priklau-somai nuo jq kihnEs rcikta 50 -7O% oro dr€gm6s. laikatt itin maiame dirvos kiekyje. 75 . bulviniq Seimos augalai. i5reikitas procentais. 52.25"C.43) j! salirna drekinti. molsteros). P. kraujo ilaikrosis skefis Tokia Ziedyno fonna P.gyvo augalo audiniq arba organq iuvimas. Cali pa-sheikiti suletejusiu augirnas. dar vadinami stolonais (-+). 0rin6s Soknys Jas turi daugelis IIPK Tr45os. 14% kalio). Juos i5augiua.

5 6J. Pralcuziikai piqler niai. Daugelis augalq netrukns po to Zrrsta. Pon-riirri prie jo botaninio pavadinirno papildornai pridedarna ssp.-f-0 pll normo I l*'_LllIl J-l--ll7vl l-"--ll--. 14. fles per skaldi ir sveik4 od4 beveik neveike.neutrali. I gatirna isigyti sodo reikrnenq arbe zoologijos parduotuvese). auginiuose arba apdorojrrs vienaskilti augal4 att-. kad gericu augtq durti. dari iai. jis atioka nuo gdliapuodZio I<Ia-(to. Jie neturi kuokeliq. detrs. netrunija ir suri5a maZai rnaistiugqjq rnedZiagq. (-)). kai pH yra 5. P.daugiausia Zold arba puskrumis Ptrethru L Kai kuriq rr15iq lapuose ir Zieduose yra insekticidiniq medZiagq.tik ngquB l*-. turi augalai. ypad susiZeidtr^s arba sergalt odos ligomis bei alergija! Purk6ti tik uisimovus piritines ir kai n6ra vejo. uodin gas N uoding a s r: _-------'---- I po ten tia H Y dr o ge nii. Poviriin6s ioknys Jas Perdiiivgs gniuiulos Jei iaknq gniuZului truksta drdgmds.ugomis Zrnolems ir Zinduoliams. Kitaip Poruoila iemd Parduotuvdse parduodami prarnodniu budu pagarrinti Zernds mi^4iliai.55. (+ Pie5i Pilnovidurioi iiedoi Ziedci su daugeliu vainiklapiq. pieiitrys P. neretai ir mikroelementq Prieiinioi lopoi Ii vieno stiebo barnblio prie5prieSiais iiaugg lapai.. Pikovinos 6l). Proiongus Lapq iisiddstyrna-s. +2. .sintetiniu Siq augalilig medZiagq pakaitalu. ar ipjovirnq vietose. Pinnoji pagalba: gdliaouodi su visu ausalu oarnerkti i iandlni 1-. Zenklais T+ arba T pazymetq priemonirl nepatatina naudoti kambariniq g6liq prieZinrai.s Moteri5kas Ziedo organa-s. gannireiskia nlgiiia-s. Elgtis atsargiai. Pcvoious simbolioi Nruodo augalq apsaugos priernolirl nuodingrun4 ir pavoj ingum4: Persodinimos Taip vadilama-s augalo perkdlimas i didesni ind4 ir nauj4 dirvE (-> lE^lfn] lffillffit lnbai n P.liemen6lio ir purpie5inys P. Kaip ir keranzitai (-+) puikiai praleidZia or4 bei vandeui. rasos valden[ bei maistingqsias medZiagas. Prie6ingi jiems yra paprastieji Ziedai (+). g_alinti sukaupti. Sios Salinys i<eroja negitiai ir ! Sonu-s. naudoiarnas orcbidejorns bei kakusatns daugirt- Pinrirovimos Yokrikai pinzieran = nugnybti gaskabymas. 52. sudaryta-s i5 kos (+ rnezgiDes. bet nar. kuriose yra visq augalui reikalingq pagrindiniq maistingqjq medZiagq. Sdjinukq isskirstyrnas po vienq. Per krauj4 gali pasiekti Dervq sistem4.= sub sp e ci es la-l--ll fulus Maiai nuodinsa. o Pemzo Vulkaninds kihnds standi. kurie daZniausiai buna viltg vainiklapiais. bet hapi uoliena stambiomis Poromis. 43). P. Perlitos Vulkaninds kilm6s. r. pavyzdZiui. jei pate*a i atvira-s Zaizda^s. prarnonir u budu apdorota uoliena. Beveik visi kambariniai augalii geriausiai auga.. Sios medZiagos buvo laikornos nenuodi. - Pirelrumos Skaistenis (loty nilkai pyra thrut4 grai{rikai py rcthron) . itmkimq Pilnosios trqios Tr$os. azalijos. pH rtonnq nesuoku Lotynilkai sekticidai su piretroidais . kieta. Piltw6lis - n . Nurodo va:rdeuilio jonq koncentracijq ir yra i3reiSkiama skaiiicis iki iki 7 7 ir daugiau 7.Pcrozitui -+ Jei atsirado kenkejq. o prcz lgiai. Plonood6 erk6 -+ Pinnoji pagalba iitikrs bedai. ti. kai lapai idaugg re vienas prieiais kit4. gim4 bei iaknijirnqsi skatinandiornis priemondrnis. DaZnai naudojama drenaiui. ldRrbllARth | 62 ll-r. Dar daugiau abejoniq kelia in- skirti !vairietns augalarns atitilkarnai pagal jq poreikius. Prisodrinimas Prietnotr6 padidirti oro dtegmunui augalo aplinkoje (-.52. Jos Prlmarslus I orrvozemL Saknys lerrgviau kv€puoja. kitaip Jie sureuka lietau-s. P. Priddtin6s ioknys Jos iiauga ue iiaip sau. srneigti. auginant orchid6jas. darrgiau nes reakciias.rjausiq tyrirnq duomenimis ketrkia sveikatai. Poruiis Augalai su Siek tiek uuo ruSies nukrypusiais poZytniais. pawzd2iui. l5).41). (-+ DirvoZemis ir tr4Sos' P' 38)' Taip vadinami bromelijq skoteliq cistemos (-+). nustltyti irdikatoriq lazdeldtnis Piestel6 (q PlunksniSkos lopos Ji sudaro keleta-s porornis i5 abiejq lapkodio pusiq iiaugusiq lapeliq.. lekelksrnilgq biterns.pieiirrys i'.7 . neiSaugilartys gilyn siekialiios pagrindinds arba liemeniues Saknies.

lZit. sugeria uemaZai vanden-s. puikiai praleidiia or4. Salnarros trukdo orui patekti i dirva arba gali paken-Lti augalarns.Ls alga- Puodoi polnr6ms Tai aukitesli ir siauresni indai nei papra^stai. del retsykiais sakute atsargiai suju- Relinimos S6jinukai daiuiausiai sudygsta taip kad juos reikia retinti. Jei u6ra pirkli puodtl palm6rns. netruda. ii Ziedpurnpuriq bei lapq pumpurq iiauga Zied. R63ies niSrunoi RGies misrtmai arba hibridai . liq.Itin daini msies rniSrunai tarp orchid€jq. (-)) - vls. ii nai mdas.t nio audinio (-+) iSauga prid€tiniai v$rmo purnpurq purnpurai. o viriutiuds lieka talkiai. galiuti dygti ir iiaugti nauju augalu. dinkite viriutini Zernes sluoksni. kad stipresuie- Puskr0nioi Augalai. Stenkites esuZeisti 3at<nq ir augalo! Sarnaml sluoksni paialinkite. nei ug- Somonolinos DaZniausiai samanoti irna pemelyg sutarrkejusi arba per drdgna Zen6. ii (. Ji aptraukta gleivtstu arba lipniu sluoksdu. paZastinius . jos akimoju alsidaro ir kalcio oksalata^s iitrykita laukar. teikiajiems reikalinga dr€gmg (--> pieiinys P. Pelargoniun tulys. Lurie metq rnetus gali iibiiti purnpuro btvyje ir tik susidarius tam tikorns sqlygoms issprogsta. RafidZiU turi daugelis ajeriliq.spccics) priklauso augalai.alres (kiLnininka-s rhaphidos) = adata. Poietnire gulsdia uglio dalis. Jq itin gausu augaudiose l4stel6se. Zoliikos (pavyzdZiri. Jie pluoiteliais guli vieni ialia kitq. virSun leid. jie pasidaro kieti ir poringi. Molio rutuliuktuose esautis vanduo iSgamoja. DaZnai tud maisto atsargq ir apsarrgini apvalkal4. Ja-s turi. PavyzdZiui: C livia nini. o Zemyn iaknis. naudojamas kaip atrarna augalarns su orinemis iakrrimis (pavyzdZi ui. chlorofitai ir drace os.t .laprl paia-stys.. savybes arba kilng. Be to. Apdtlkinirnas. nes paln6s veikiarr leidZia iaknis aukityn ir Zemyu. irtbry <lingas (angli5kai in bre cdin g). nepasidaro rugitrls ir nepLrna kaip Zem€. Rezistenriio Kitaip Pustos molis Kitaip niniu budu. nebeleidZia nei lapq. . Virsururuus purnpurus Krauna vir3iines. Philodendron i Syngoniutn riEims). naudojama-s auginti gdles hidropo- - kerauzita-s. 44). cleZniausi iiraunami. Net meukiausiai ja-s spustel€jus. to. $ononomis opriito lqzdo Tai ii tiesq samanq Luokitais aprista lazda arba kota-s. klriq esminiai poZymiai sutampa. kai to paties Ziedo iiedadulkes apdulkina purk4.lapai. {gytas arba jau esartis atsparuma-s ligoms ir kenk€jarns (augalq) arba chernin6ms tnedZiagorns (vabz. kai rnaZiau iviesos. raudo- aririata reiikia. Col unmea. Gaugg sul<ryininus tos paiios riiiies skirtingq veisliq auga- Gtaikilkai rhizotna = iaknis. sierns liktq daugiau erdves. Tuo rnetu juos reikia sai- khgiau lieti. Adatq pavidalo kalcio oksalato kristalai augalq lqsteldse. Apvaisinta iiedirio augalo dalis. Paveldirnos tik to paties auKitaip galo savybes. ircuchtas (vokiikai Inzuc ht). Daugelis karnbariniq augalq ilsisi rudeui ir Ziern4.ivaisa.Punpuroi Augalq orgalai. alsparumas. Ziedai arba ataugos.pasiprieiinima-s. Selekeiio Lotyr ikai salecrio S6klo = atraolo (-+). nepakendia dregm6s prie stiebo. kad suformuoja ptunpurus ir Zvynelius.l). kad geriau prilipq Ziedadulk€s (-+ pie5inys.legu [ 6onus. kuriq apatin6s dalys sukietdja ir sumeddja. Romyb6s periodos I-aikotarpis. Pentqs lanceoIata). P. Yra dar vadilarnieji miegaltys purnpurai (miegardios aLTs). kad kalbama apie geleZies rudZitl spalvos Rolid6s GraikiSkai rlla.ata - Riiies pavadinimas klivij4 (oty= tamsrudis. paprastai nusakauti iivaizd4. niikai zi?iart. pavyzdZiui. Patekgs i bumos gleiviup gali j4 ii€sti arba suerzinti.juose puikiai isitvinina augalq Salcrys. beveik netrglti ir lai- Iqti veses dje vietoje. pinniausia difenbachijos.ianti ugius. Vienai n13iai (. ivairios Geszeriaceae riiSys ir kalijos. Nuo seno resistenti. rudZiq spalvos).uriq auga Ruiis 11g- liai.ri bei. kurie Purko Viriutinioji piesteles dalis ir tikasis apvaisinimo organa-s. nedula. lus. I5 meristemi- Tai augalo botaninio pavadiuirno dalis. krrornet augala-s lebeauga. lapai.tai augalai. Be kita ko. 15). Gaminarnas ii rinkirrio rnolio ir degamas 12OO'C tempenturoje. 78 . Lotyniikai Sqvidulko Rizomo Rizomos dar vadinarnos Saknia-stiebiais fu nuo Saknq skiriasi tuo. galite naudoti tokius pat aukitus ir siaurus ko teinerius roZdms.

Daugiaasis augimas. Zt-rsta. Sporong6s Sporq kapsulds. Susidaro papardiuose. paragavg tokio augalo. sudarytas i5 gernalo lapeliq ir stiebo augimo kngelio.. rnaguio. Sose ir trumpa. Vienalqsiiai belyiiai rlaigq grudeliai be gemalo ir maitinalnojo audi- v) . vitaminui B1 ir aitriems aliejarns (desuakai.reiikia t4 pat!. IS jtl iisviedZiami. Jie gali siurbti ssp. - Stiebo puvinys DaZniau-siai susidaro ddl grybinds infekcijos (-+ Pinnoji pagalba i3tiL:us bedai. Skobymos Mirk5tq ugio galiuhg uuglyb S6klos gemolos Naujas augala-s. Tod6l asinkliq nuovirai (-+ receptas P. Skrotel6 Itilr tankus lapq issid6styrna-s. Augaluijos reikia galninti baltymams.slrdcic. 15). nesullolflrsrc-s sporaltrges oengla gleives. Gemal4 sudnro Sakneld. kuo- Sterilizuoti Cherninis elemeuta-s. Tok ispiidis su-sidero toddl. i5 kurio sudaryta 8070 musq Zemds plutcs. Brgsta sporangese. prisodrintas silicio. turindiq laskiltg (-+ Vienaskildiai) ir tokiq. kuriose brgsta sporos. Kitaip - (-) Subslrqtos ir Lotyniskai sr/rsl. Silicio rugities jungirtiai sutvirtina augalq l4steliq sieneles ir padarojuos atsparius grybeliq L bclcerijq cntpuoliams.ar. IS au- Soros Graikiikai soros = kmva. Saitrurnpa. Botauinis n-riies pavadinitna-s (loty- Speries dirvoiemis. I5 gemalo Salcries rystosi iaknys. Kubiluose auginarni augalai dailiausiai kilg ii VidurZemio jtuos sridiq ir tik tuomet gerai auga. o pii. Padaryti sterilq. Augala-s labiau iakojasi ir tankiarr suauga. 138. Kenkdjai. jq esartis gemalo pumpuras.pdd4. prie!irtgas rnonopodiniam (-->). nes dirvo-je buna apstu ivairiq ligq sukdl€jq.sr. 52) bei arbatos yra puiki priemoud augalarns stiprinti. sunyksta viriinilis pumpuras arba iB io susidaro Ziedas. J4 pravartu sterilizuoti. Skotelemis auga bromelijos. Jierns reikia atitinkamai dideliq indq (kubilq) ir nernaiai erdvds. Aukidiausiai esandiq lapq paZastiniai pumpurai tgsia uglio augimq. i5 gernalo pumpuro . Stomb0s komborinioi ougoloi irna^s Dviskildiai). Kai kuriq ruiiq. Kai lanriuos galirna augilti ir karnbaryje (-+ P. = iolinis ngti-s. specialus jie rcus dydZio grupeldmis apatildje lapq dalyje. Tai gali blti ue tik diwoZernis. kurie iileidZia dvi s6klaskiltes (-+ dregrng. brura i3siddstg lvai- (+). amorio katcio sulfatai . kad uglio a-iis be galo kaip kalio. Ugtis liaujasi auggs. Siera pateikiarna jiems h4- rnet visi lapai. Sporos nio. kurie sautykiuai greitai uZauga. Auga grup6mis (-+ Soras) apatindje papardio lapo pus6je. Spyglioi ISsirutuliojo G lapq (kaktusai) prielapiq (robinijos). k4 ir lietuviSkai s4-. kahrarutds. 44). regis. Sinpodinis GraikiSkai prieddelis sizr. P. P. Vos iSrydg Sviesq jie ima gaminti chlorofilq Siurbiontieii ivynelioi Juos turi tilandsija. tik vieD4 sekYra augalq. ftrrdina|t. s6kla-skiltes ir tarp (+ pieiinys P. Parduotuvese parduodarna Zeme gAlerns bana ste- rili./o (kilmininka-s sto/o. Daugelis jq mdgsta Ziemoti Skydomorioi iviesioje. bet ir Siaip kokia medZiaga (perlitas. Prikleusotnri rrrro nlSies Slerilus Lotyniikai fertilus = -tlc rilir. 55). vdsioje patalpoje (5 -lO'C). Prieiingasjam galqjo daugiausia turi a-siukliai bei viksvos. kurie i augal4 prasiskverbia per Saknis arba lapus ir pasiskirsto visoje jo indq kuleliq sistemoje.S6kloskiltes Pirmieji cugalo lapai. Neblogai tinka vadinamasis titnagZemis. nlikai . Augalai. Slolonor nrd palaipa (-+). Silicis (Si) Cheminis elemeltas. 139). = pagrinda-s.jei va-saroja lauke rarnioje ir sauletoje vietoje. kurioje ialotijasi augala-s. Gdliq Zem6 sterilizuojarna chetnikalais arba kaithant specialiose kosneldse.sirr.! kitaip nuo tada augala-s irna pals maitintis. viena ii pagrindiniq maistiugqjg medZiagq.[glys $keris Tokia Ziedyno forma (-+ pieiinys. garstydios). Sierq (S) -: Pinnoji pagalba iitikrs b€dai' P. Papardiq sporaugiq telkinys. Naudojarna-s luo skydamariq recepta-s P. Nevaisingas arba be bakterijq. molio gurvuoliai). salpaulijos.r.spacies = ruiis).s (kilpagrind4 rnininkas podos) . sunaikilti rnikobus arba jq sporas kurioje non medZiagoje. Tod6l vandeoiu ir rnaistingosiornis rned2iagornis Sie :rugalai aprupilarni juos apipurSkiartt ir pa- porrliis (+). Sistemin6 ougclg qpsougoc prienon6 Chemikalai. 52). atsiradgs i5 apvaisintos kiau-iialqst6s. kieuai. s4. Spiriro ir nuilo tirpolos Lotyniikai. eieverijos. 52. auga i3 vieno nglio aiies tasko.1. kai tik subrgsta.52.

iviero Zrynai arba lukitai.snccalentus = sultinga-s. Jie itil patraukliai atrodo kabandiuose gEliapuodZiuose. Jos sudaro beveik lO % visq Ziediniq augalq. Svogun6lis Tai Zvynelio ar lapo paiastyje snsidargs pumpuras sultingais lapeliais. Seimo Botaaikoje . Calima isigyti so- do arba foto reikrneuq parduotuvese (+ pieiinys P. Pavyzdiiui. Lemes orchid6jq. sudaryti i. Soknies koklelis Tarpine vieta tarp iaknies ir arrgalo nglio aiies. kaip augala-s atrodo ir auga. Klivijorns karniti- V ieimos povodinimcs Nurodo augalo priklausytn4 taln tikrai Seirnai. 69).i lapo pagrindo arba apatiniq lapq. Sukulentoi Lotyniikai. 55. kurio lglio a-iis itin sutrumpdjusi (-+ pieSinys. kr.fikas (Moraccae) lilkmediniq Seirnos. sultiugus stiebus (kakusai). leidZiautis Souinius leng- Suodlis6 p5?55 -+ Pinnoji pagalba iitikus b€dai.jopH nonn:r gieu kaip 7. tuidiaviduris (L-ukurirzrl ir cukaivendriq . pavyzdZiui. + Pinnoji pagalba iitikus bedai. S Sokniogumbioi Gumbais iSaugusios iaknys. Kai Llriq rniiq labai jautnrs ! fi- karns. Jas geriau sdti ne per tankiai irjokiu bn- tikais gimilingais poZymiais. P. 52. Sviesomotis liuksornetra-s.52. Paryzdiiui: uolaskele ir iliauZiautysis fikas. niq demiq atsiralda pertrgius. kada ir kiek sukaura Ziedq.su ierdimi) arba tribriauris ir uZpildyta-s ierdimi.bazinis. taigi nuo jos priklawo. prieiilga-s rugitiliam arba rug5diam. alavija-s) arba Saknis (kai kurios pelargonijos). pelargonijorns ir peperornijorns (-+ Pirmoji pagalba iitihs bdclai. Soknq gniuiulos -+ G iuzulas.54). DiwoZemis Kitaip (-+) diukilgc-s . su tam du neapibedi Zem6mis. storiausi. kada sudygstajo seklos arba ima kisti lapai. Pavyzdys: meilenis. tad jierns daiginti reikalirgi tdrn tikri Sildomi dubeuys s6jai. DirvoZernis laikoma-s silpnai iarminiu. Prietaisas Kitaip iviesai matuoti. jei jo pH rodiklis nuo 7. kurie yra sustordjg ngliq tarpubarnbliai. dar vadinarnus SliauZiojaadiaisiais. skystis arba pasta). Bene didZiausia augalq ieima . Nepainioti su orchid€jq tariamaisiais svogundliais (gumbais). paqzdZiui. Jis buua apvalus ir tuornet daZuiausiai augalui nekenkia. l5). atrarnin€s ar kirnbarnosios Salcrys. mdsingrts. Sumeddiinos Lignino (celiulioz6s) kaupirnas lqsteliq sieuel6se. Sannioiu dirvoZernis pasidalo laistad ji kalkingu. oriu6s.SukomiGiimos Suberilo (karndtiGs nedZiagos) susidarymrs. jungiatrtis artitnas geutis Sviesoie dygstoniios s6klos Jorns sudygti reikalilga Sviesa. biidingas varpiniarns ir viksviuiarns augalarns. lapus (agava. Ji butina fotosintezei. kallusarns. Sokng nemotodoi Svyronlis ougolos Augalai su svyraldiais arba SliauZiardiais ngtals. Reikalinga augalarns. Svogiinas skirta-s maisto atsargorns kaup- ti. Soknys Daugeliui augalq iakuys reikalingos isitvirtinti dirvoje. Jis kaupiasi l4steliq sienelese ir yra nepralaidus orui bei vandeniui. Silro dirvo 20"C ir iiltesr6. Sokniiimosi pleporotoi Honnodniai preparatai Qnilteliai.52. vai isi5aknijandius uglius (-+ P. iorninis . Daugelis atogr4Zq augalq dygsta tik tokioje diwoje. bambuko.augalq sistemiuis vienetas. 43). skirtos kaupti alsa{golns. bet iioudos Zolinis stiebas. ilgiausi ir surned6jg. Pasitaiko ir begonijoms. Daugiamediai sausringq vietoviq augalai. P. pavyzdLfui. kai iluore16 Sakotas Ziedyuas (-+ pieiilys Svog0nos Su-storejgs poZetniuis stiebas. iliouiionris ougolos Augala-s. Stiuioi -+ Pirmoji pagatba iitikrr-s b€dai. kiettr vandeniu ir uetilka beveik visiems kambariniams augalams.gesneriniq (Gesneriaceae). l4). tik negmiiai atrodo. Sukarnitejg pavirSiai nebegali a-similiuoti (-+). siurbti valdeni ir maistingq-sia-s medZiagas bei jas perduoti toliau. lengvai nulsintantis. kaupti atsarga-s (-+ pieiinys P. Itin daZnai sukarnit6jirnai Ziernos laiku alsiralda kai kurierns karpaioliliams augalarns. Antjo iiauga mdsingi jis itir kal- P. turiDtys storus. Gerai tirka dirvai padengti. P. salpaulija . Kai kuriens augalarns karndtiena gali tiesiog suveidti ddl per dr6gno oro ar dirvos arba ddl Sviesos stokos. orchid€jorns. 80 . P. l4).1 iki 8. laikorna-s Sanniuiu. klumpelE yra geguZraibiniq (Or chidaceae) ieirnos. Bet yra dar. stiebai tvirdiarlsi. Tokiu budu uglis sutvirteja. kurie gimtileje pratg prie iilumos ir vdsoje ima sirguliuoti.orchidejos.rrie skatina au- DidZiqlq varpiniq augalq. giliq iakuijirnq-si.

fronspiroriic Uidorcs g6lig longos Itin plati tarpulange. Svarbiausios maitina$osios medZiagos: azota-s(l{). kad augalai. fosfora-s @) ir kalis (K). Tripsoi GraikiSikai tlrrips. pasiflora ir vynuoges. Senasis susihaukia. vddinimq ir kitas priemones. skidi vandeniui bei rnalstingosiorns medZiagoms kaupti ir padedaltys orchid€joms iitverti sausrcs periodus. tokie kaip saula-iar6. augalas vysta. kuokeliq bei vaislapiq gaubtas. dar vadinarnas garinimu. Y abzclZiai Thysa noptera. Ketk\a augalarns. iildym4. P. 173) arba tukl6. platina - Toriomieii rvog0n6lici Sustorejg orchiddjq lgliai. les tuomet sutriuka fotosintezE (+). vel lygiai taip pat bntq pastatyti kaip stovejo (-+ pi€sinys P. Kasmet uZauBa naujas stangnn.i3 lapq. lyBus tariama-sis ligas (-+ Pinnoji pagalba iitikus be<lat. kiti . s6klas. Jei i5garintas vanduo nepakeidiamas kitu. bet (-)). 45. :. musekautas (-) P. Sdjinukai iki sudygstart turi blti uZdengti. \-/ 0sss Augalq kopirno viriun organ. paprastai Zalias vainiklapiq. Uoiniklopioi -+ Pieiinys P. Pav y z<lliai: ctrizaloterna. Tai tam tikra-s gumbas. Prekiaujarna TKS I.:us b€dai. margalapiai paialiuoja. darrgiau patrgita ir labiau tilkandia suaugu-siems augalarns iitilka etioliacija (+).P. numeta laprls. Vieni Osai i5auga ii lglir1. ima kristi lapai. Vandens garq ialiuimas i5 augalo.rn. jaunesniji dar apriipina maistu. puausetija. kudas augalams pateikia Zrnogus. Ugliq usus ilaugina. Voisioi Susidaro sdkningai apvaisimrs Ziedus. Jie dar vadinami "mes€dZiais".Sviesos trukumos Kenkia visiems augalarns.iarti durpiq Zern9.54)- frumpodienioi ougoloi Augalai. Uobzdiio6diici VabzdZius ddantys augalai. kad sukautg Ziedus. Esant aukStesnei tomperatlrai augalai vandens iigarira daugiau. lapq usus turi Zimiai ir vikiai. s2. Augalai ialina vandens garu-s daugiausia per poras (-+). organiles bei miirios trqios. Ypad tinka atogr4Zq augalams. nuprausus juos vonioje po duiu arba i5valius langus. Stiebo sritys tary bamblirb sustorC- Tourel6 Varpo. rei5f. ca[ bnti mineralinds. kuriems tam tikru laikotarpiu reikia trurnpq dienq. Trqios Maitinarnosios augalq medZiagos. M[sq platumose kambarin6s giles itin stokoja iviesos spalio-vasario md- persodillti. Ji apsaugo augal4 nuo perkaitimo. i5 kuriq auga laPas' frukumo ligos Jomis sruerga neteisingai arba nepakankamai trgSiami augalai (-+ Pinnoji pagalba i5til. ngliai iitista arba visai nustoja augti. tengta paxa- Dvresos uyme Zym6 ant g6tiapuodZio sienos reikalinga tam. Tanrsoie dygstonfios s6klos Dygsta tik visi5koje tamsoje. vanzdZio arba piltuvdlio formos darinys. pavyzdZiui. kuriern-s reikia Situmos ir labai dr6gno oro.spiro iiai kaip iiltnarnis. DaZtriausiai vaisiq sudaro labai iSaugusi rnezgind.52. mtulio. nesla$. kad nepras iskverbtU Sviesa.Ls. J4 galima akli- nai uZdaryti. bei TKS 2. tl . 15. s4).. gaubianti Tru16lopioi Apsauginis. D6l iviesos trularmo Zaliuosius augalus TKS Saltrumpa. sudarytas ii taurelapiq. forpubomblioi jusiq stiebo daliq. Priedingi jietns ilgadieniai arrgalai svog[ndlis ir iSlei dZia vien4 arba daugiau lapq. lrengti joje oro drEkintur. tai yra trurnpq Sviesos ir ilgq tarnsos periodg. maZai patrgsta sodinimo ir daugilirno diwa. k'v6puoju. Tra$piracij os metu aplink augalo lapus susidaro garinirno v€sa (+). Lotyniikai prieiddlis /rans reiskia perkdlitn4 i kit4 viet?.

kiti Jei tas pats augala-s firri ir vyri5k-us. Vienononioi oro drdkintuvai. Vegetacijos laikotarpio pradZi4 Vienoskiliioi Augalai. motedikais. ar kopeteles specialiai tarn skirtais organais. augalq alsparuma-s ligoms ir klimato poveikiui. kalarkes) ataugos. nupjauramas nuo iiglio V6dininas Patalpa-s. 42).Volymos Nuolatinis mirusiq augalo daliq ir nuvytusiq Ziedq Salinirna-s. Naudojarna-s nuo skydamariq. P. Vondens kielurnos Kalkiq kiekio vardenyje matavimo vieueta-s. rnedZiq karnienus. lapq iioteles uZsiveda. klrie kalendoriniais sejos metais Zydi. daugiau kaip l3' dH . kurie mdeni lapq reuruneta. yra palmes.augalq lapus saugantis nuo pef(zluvtno. rai tinka dauginimui. Vieuaskildiq augalq grup6 vadinarna Mo no c o ty le d oneae. palm€s ir varpin6s Zo16s. -+ 82 . 42). Viroz6 -. mftita. 15) Vosorinis olieius Taip vadinarnas specialus rniueralinis aliejaus produktas ftaltasls aliejus). Vdsus iiemos sodos Ziem4 ue Siltesnis kaip 2 -12'C iiltnarnis. kul auga karnbarinds gd- lds. 58). Veisimos kryZminalt ir atrankos budu iSauginti naujq veisliq.labai kiet. Vegetoeiios loikotorpis Musq kaStuose d6l rnetq laikq kaitos augalq vegetacijos laikotarpis prasidedc v€lyvq iiemq arba arrlstyv4 pavasar!. Kietesds negu l0'dH vanduo kambariniams ausala. todel vieni tos nriies augalai vadinami vyriikais. plaukeliais kopimui. o palaipsniui ir ne kokiu nors vienu metq laiku. Dvinarniq (+) augalq vyriSl:us ir rnoteriSkru Ziedus sukrarma skirtingi augalai. hau-storijomis (+). Viru-sin6 liga (+ Pinnoji pagalba iitikus b6dai. Saka-s. To- Vorqlinklin6 erk6 Pirmoji p<)<t pagalba iStikls b6dai. ypad Zie- Visimo pumpuroi Kitaip dar vadinalni gemaliuiais. R6mai paprastai garninarni Vienomeiioi ougoloi Augalai. L:uriq seklos turi tik vieu4 seklaskiltg. ir moteriSkns Ziedus. Galirna vadinti ir kambarinius SiltnanirLs. Jie savo lapij4 atuaujira re ii karto. kuriems reikia itin dr6gno oro. Tai maZi grunbeliai lapq paZastyse. svarbus fotosidezds (+) veiksrys. kad geles dar greidiau praiudo skersv6jls ir tiesioginis ialtas olas ! V6duokl6 Liaudilkas pahniq arba papardio Iapq pavadinimas. Viliunes ouginys Auginys. Vir rinos bldavo m6giarnos jau pradjusiame amZiuje.vidutinio kieturno. Vondens ninkitinimos Veisl6 Iivestas augalo ruiies varialtlas. naujos-Ziedq spalvos. kablio formos Soniniais rlgliais. ngliq ir lapq usais.rrs tur6tq bnti minkitinamas (+ pieiiniai P. Veislis pcvrdinirnas ra-iomas viengubose kabut6se. Vitrinr Istiklinta deZe augalams. Vonel6s Pirmosios pagalbos priemon6 visai i5dZiuvns ialcrq gniuiulrri (-+ pieiinys P. pavyzdZiui. 42. nuo 8 iki 12" dH . bltina gerai v6dinti. Vorpo Ziedyno forma (-+ piedinys P. maistingqjq rnedZiagq gabenirno ir tirpdyrno priemon6. nima-s. kios. kruie lipa i viriq per svetimu-s uglius. vadinarni vdsiqjrl Ziemos sodq augalais. viriunds (-+ piaiinys P. Be vatderrs augalai vysta. palyzdZiui. Visiolioi Augalai. taijis vie- ii aliurninio arba drdgmei atsparau-s rnedZio. be kita ko didesni ir pilnesui iiedai. C atr ryonul a Lsophylla ' Mayi' . Taip i5augintas naujas augala-s iioriSkai ir genetiikai toks pat kaip nanamis. kimbarnosiornis iaknirnis. Ge- rn4. gyvunq ir augalq gyrybei bttinas elemonta-s. Augalai. kai kuriq. tod6l nem6gsta mlsq kalkingo vandens. Slogiame.as. spygliais. mo tiksla-s. lgiais ir lapais. d. Daugelis kambariuiq augalq kilg ii kitq augalijos zonq. dygliais arba SliauZiojarnaisiais judesiais. atitinkaniiq kokius rrors poreikius. Jei Dorite Zinoli vandens kielumq savo bute. Vonduo Zmoniq. PieSiniai P. pavyzdZiui. o baigia-si kai dienos sutrurnp6ja. nutriiksta fotosinteze ir transpincija (+). Taip atsiralda jau susiformavusios kai Lruiq rGirl (pavyzdZiui. Jierns vandeni butina minkitilti (+ pie5iniai P. pavy zdiiui. 56). veda vaisius ir tuomet Voiko sluoksnis Labai plona danga arba apnaias.rr vadilc:nas alrncirra. lapq iraltose arba Ziedynuose. Viioklioi Taip vadinarni augalai. Gerina augalo sveikat4. kai padaugdja Sviesos. apivietimas ir v€di- Vegetocinis dougininos Nelytinis dauginimo b[das augalo dalimis. ardantis vaSkin! vabzdZiq apvalkal4 ir uZkemiartis jq kvepavimo organus. kwiems butina vesiai Ziemoti. lo dH = tO me kalcio oksido litre vandens. VeisiPa-starrgos valdyboje. Nuob iki 8'dH vanduo rnilkita-s. 42). Bet reikia neparnirsti. sausarne ir liltame ole itin greitai plinta ligos ir kenk€jai. ir motininis (-+ P. Siuolaikhds vitdnos tobulesn6s: jose lrengtas iildyrnas. Saknimis. Jos budavo dailiai mrliedinamos i5 ketaus (Vardo deZ6s). 55). pasiteiraukite siurblin6je arba namq rodo nauji rlgliai.

Sios abi Zem6s nr^iys naudojamos sEjinukams. zledadulke yra vyrlsKoJl lytlne hstele. kuri susideda iiedynkotis ii 60-80% sa- maliniq durpiq ir 2G40% podirvio rnolio. Ypad tinka kambarin€ms gtsl6ms. Be to. skirta lytiam dauelmmuFl. sutelkta specialiatne uglyje. vyksta dujq apykaita fotosintezes (+) metu. samanos. ien6 g6l6ns Zeme. tik kalk6s pH nonnai reguliuoti. iiedynos -+ Pieiiuiai P. sutvirtdjusiems sodinukams toliau auginti. kartais ir lapai. fiksuojatrtis aulddiau-si4 ir Zemiausi4 telnPeratiirq. pikavirnui ir kaip dirvoZernis dnrsku pedekliui iaut.q. Senesni ir prirnityvesni yra plikasdkliai (cika-s.i' . kalija.. Pieiinys P. iiedodulkes Ziedq dulke. "P" ir "T". spygliuodiai). 15. pridedama kalkiq ir NeiisiSakojgs stiebas. Ziediniq ausalu mikrosporos.52. iiorelcs Labai maZos lapo kiaurytnds. esaniios dulkin6J€. . ginkrnedis. Patraukliausia 83 . kad pakaktq chloro- V iiediniqi ougoloi Tai tobuliausi augalai.s. PavyzdZiai: meilenis. taigijame matornas dienos ir rlaldies ternDerat[ru skirtuma-s.-t nems augaiarns. Gamtininkai vadina juos gau bta-sd kl iais. zelne -.alq dalis. grybai. durnbtiai. maitirvurdiq rnedZiagq. balterijos. 'Topfen" iemiousios ir oukiiiousios lemperoftiros lermolnelros Matavirno prietaisas. iiedos -r daugelio auq. Skiriamos ru3ys "O". Dar senesni yra papardiai. 15.s. . L:uriorns reikia Zernestres temperatuos nakti. sodi- kiek! atitiu- nukq dauginimui.-.sodinti i dZius) pagal maistingqjq medZiagq kieki atitinka mazdaug TKS 2 ir naudojuna gildrns persodinti arba paiigejusiem. kerp6s. bedai. Reikalirrgas auginalt oichid6jas. Getiq ietndje O u6ra rnineraliniq tr4i.Z iqliovimos Margalapiai augalai d6l Sviesos stokos paZaliuoja. Zeme P ("pikuoti") yra Siek tiek patrgita. maistilgqjq medZiag_q ka rnaZdaug TKS l. Per ja-s kv6puojarna. allt L-urio auga Ziedai arba Ziedynai. kad srrkrautq iiedus. daugiausia apatineje lapo pus€je. I (voKlsKau g€liapuo. Daugelio iiedq filo a-sirniliacijai (-+). grup6. garinarnas vanduo. pagal iieminiai uodelioi + Pinnoji pagalba iitikus P. tiksliau.

Ui rupestin- prie{iurqjis globdjq aibe aki apaovanoJa savo verianiiq Zied4. 8l .Pasiflora nuostobus gq -viok- lis.

Perskcitg Siuos puslopius suiinosite. ATYBES IR hrirlRin lMAl. KAIP Augoloi ne tik puoiio nomus ioluno. iiedois ir nel voisiois iie teikio begde diiougsmo.SUARBIAUSIOS AUGA1U. orchid6ios ' ir koklusus 85 . poporiius ir polnes. kcips6kmingoi ouginti ir deromoi prEiuteri iydiniius ir lopinius ougolus.

Seima. Augalo prieZiurai itin svarbls duomemys apie tai. kai kitos Sios genties riiiys kambaryje neaugrnamos. Zydiniiq augalq. ktrrie turi od4 dirgirnndiq medZiagq. Nuoclingas. kl- (--) renrete oeslneJe). kaip geriausia dauginti apraiom4 auga lq. Kiti prieiinros ypatumai. lietuviiko vardo iiam augalui dar n6ra. Kai kurie gali tureti nuodingq medZiagr!.rle.s vardas. kaip geriau Aproiymg prodiioie noudoiomi ienkloi ir Cia rasite aprasytus kone visus puikiausius ir populiariausius kalnbari- laikTti. o katds bei daugelis kit4 naminiq gyvuoq taip pat iasite nurodym4 apie ffffi tai. vadinasi. Jei kambarinio augalo apraiymo viriuje yra botaninis genties pavadintnas GavyzdZiuj. riems augalas ypad ueatsparus. Zemd turi biiti tik vidutiuiikai dr6gna . 58 . Cdlir! Zemeu isimetg p_sGsiai (galveuis) iisekusiems. augalai suke- iia lia galvos skau-smus. ko bijo bei kirn-s jq prieZiiiros ypatybes..- paddkla-s 6< dh g Dahai apipurkiti. galindiq pakenkti imonirl arba rarniniq gyvunq sveikatai nereikia pamir5ti. k4 jie rndgsta. Anlroiiirl pooiikinimoi Kad bntq lengviau susirasti norimE informacij4. bet ne saul6t4 viet4 netoli lango. rnidixu atsparierns Zmondms gali rirntai pakenlti. aptikg nurcdyrnq trgsti iiek tiek crbc truputi. gali sukelti lr lvalrus gmEazredzlat. Echcve ria). Vos dirstel€jg i Siuos Zenldus sui! uosite daug svarbiq dalykq lmr irp reikim6 Laistyma-s. Manoma. Gerai auga ir paunksn6je. ypai jei turite ma2q vaikl arba naminiq gyvrmq.re C O Mdgsta (net vidudienio) saulg._ ar nuodinga-s yra kuris lors augatas. Pateikiarni duornenys.Srnulkiau cpie daugilirnq rasite slgzriuje "Praktiuiai patarirnai" (P. vlsu prnna cluizanternos.toddl jarn teikiama pirmenyb6. . Lieti saikingai turi lilci sausa-s. Teikia smulkesug informacij4 apie kokia-s nors savitas augalo ypatybes. . Jeigu pateiktas tik botanini. Zvdejimo laikas. kad padekle liktq nemaZai vandetu pertekliaus. Ra5orna apie luodingu*s :rugalus arba tum. Jei augalas turi dar ir kitq pavadinimq. kudo tud taurine rallaZole. tuo labiau d€tis i bumE.kad galetumete isigyti oorim4 g€lp tinkamu laiku ir panaliai. t^i. del kuriq cugalas suserga arba lusilpsta. trgiirnas.6r). be to. Kalp rastr Do- rim4 augal4? Jie iid€styti ab6c€l6s tvarka pagal botarri i (lotylisldq) pavadlnrmr. Be to. Nutoao *"ografing augalo Geriausiai auga. :a-d jlgs. jq pateikiarna keletas. Kartcis zmonams trln tikri. tuomet apra5oma tik ii viena ruSis. Jis Iabiausiai !prastas daugeliui gdliq rnegdjq. a-itriais lapq krastais ar galais. vaikams ar net narniniarns gyviinalns. megsta paskanauti Zal6sir!. Kai kurie augalai itin daZnai sukelia alergijas. Kitus istinka odos uidegimas vos prisilietus prie kai lruriq Ficzs bei Cilrz. O jei virSuje kaip botaninis varda-s pateikiamas ru5ies pavadinimas (parAzdiiui. iis tcs opie knygos sondorq Sioje klygoje greitai ir nesunkiai susirasite iiliq apie kiekvien4 norirnq augalq. Dauginima-s. Autord pateikia k4 - tors Lietuviikas pavadinirna-s radomas dideldmis raiddmis ir yra serai iskaitomas viri uuotriukoi. Miuirni tie. kaip ir kiek laistyti. Kaip jarn pad6ti.sunku palyginti Mdgsta iviesi4. luos pasirinlci. augalai gali suzeisti spygliais. svarbaus iS savo patirties. Gausiai laistyti.tptariarnos keJios kambaryje auginti tinkamos ruiys. kad_al_ersjjas. sqlyBos. 50 55).reiar kia purkiti . o M6gsta 3ei6li. dygliais. kiek geriau-sia lieti vandeus. dazniausiai aitriai kvepiartys. patLsite. Daugeli pra-stai veikia chernin6 medZiaga priminas. kiek ir kada jam reikia Sviesos bei Silumos. Nurodo. Kenkdjai A tigos. Botaninis pavadirimas ra-5oma-s vil5 lietuviSkojo jis pripaZiltas visame pasaulyje. Beje. derinti ir laikyti. Atscrgioi: augoloi .paddkle gali likti vos viena-s kitas vandens ilakelis. kaip ir kiek trgsti. Atsargiai. Augalq aprasyrnci iSddstyti ne bet kaip. Patarirna-s. svarbiausi duomenys t-uri pajuodintas antrastes. o pagal tarn tikrq :ist:me. Taip paZymdti augalai gali pakeulii jautresniems suaugusiems.ra . suZinosite skyriuje "Pirmoji pagalba iitikus bedai" (+ P. Lnkite lik pusF ar rel treddali garnintojq rrurody- to tr+irl kiekio 1 I valdens. kad maZi vaikai kiSa visk4 i bum4. Medikai primygtinai per- 86 . ar tilka augioti valdenyje. kaip vadinasi apraSytajam augalur gunrn|llglauslq ruslq grupe. ParaSiai taip atsitinka tada. Reikia daug valdens.kqs iinotinq opie koi kuriuos komborinius ougolus Zalumymrs rinktis reikia atsargiai. su2iuosite. orchiddjg ir kaktusq apraiymuose j4 pamatysite pirmiausia . Ardisia ciezata).0roiiousi komborinioi ougoloi ir koip iuos pdiiureri nius augalus. Tinka aueilti valdeuvie.s ru5iq. Mirtinai nuodinjq iiuldtu gi pazymeti kaukole negalima liesti oda ar-gleivindmis.

'kuriems paieidus od4.. 140 . Retos gel6s: P. : : -r priiiirimi lapiniai augalai groZiu ni lgiek nenusileidZia Zldintiems. 204 -2l l.:.1' utt ut. kuriose yra itin silpnq ligonirg kambariniq geliq laikyti nevendtq.l-. Lapiniai augalai: P.222 Bulviniai pavojingi stipriai veikiandiais alkaloidais.KarpaZol iniai tud nuodingq balty- - 229. Retosios orchidijos: P. lestel6se gausu vadinamqjq rafidZiq.P.u. po ja gali patekti kitos nuodingosios medziasos.l Gerai .lr-'. 136 . Starnbns iydintys augalai: P.191.139. Kur greiiiousioi kq rosile 135. Papardiai: P.137. Atscrgioi.i . Jq syvai itin aitxils. 221. nuodingo! Nuodingi gali blti 3iq Seimq augalai: Ajeriniai.. 88 klij'iniuose gali bnti sapouinq ir alkaloidq bei od4 dirginandig mediiagrl.l ir glikozidq. r':. Reti lapiniai augalai: P. A3hus svvai 6sdina oda.\'::'. Zydintys augalai: P. Orchiddjos: P.'1'. kad patalpose. adatu Davidalo kalcio oksalato kristalq.iia. - miniq rnedZiagq. Abejotinais atveiais pasitarkite su savo gydytoju. 138 .219.22O Kdgls. 194 Palmds: P. sp6ja.:l:.193. 192 2O3.: I :.:r':. Steoukiniuose aotinkama net dveiof[iuoa. r. Siq augalU 87 . .:)t3.212 .:.

88 ii .l. Dougelis ig kosmet nouio proiysto ir lompo neolskiriomo nong dolimi. zYDrl{ilS A GAlAI iiedois. nors ir kukliou iydi. kiti. diiuginu soldiiousiois kvupois orbo i5ougino groiius spolvingus voisius. kuriq skoudu butq prorosli.

s ir dviesos. cirerarijos). azalijos. 122) arba pasiflor4 @. tadiau ji galirna pakeisti ir pra- - yra gdtiq. Jums pad6s pateikti g6liq apraiymai ir nurodymai. bet norint sulaukti. pailsiti. kol sukrauna pinnqji Zied4 ftambukai. Yra ir tokiu augalu. Skirtilgos ruiys Zydi skirtiugu laiku. aptiksite. Taiiau Ziedo t4sa. Kai kurios (>ualsetiios.Emcwn affine.gr4zq miikuose. ciklamenai. kaip kuri4 priZiureti. kad Ziedai pa-sirodo prieZiuros klaidq' o ne laiku . tin- iSaugilusios ZydEti pajigius palikuonis ios bemat Ziiva.s iil akiab rnedii qi s pasirupinti palikuonimis. Jei v6liau gdles iyd6jirno laikas dirbtinai nereguliuojama-s. tereikii @. Pasitelkusi spalvq. 84' 85). kad jos kitais rnetais vel prazystq. kad juos kQS OrS ApVdErnM. hrr s4lygos iStisus metus tolydiios. kitais me- tas.. bet svarbiausias . reikia nemaZai Zinoti apie jas ir denmai jomis pasiriipinti. antmisiais metais ji Zydi kaip ir anksdiau.atsisphti trapia$ pavasarinirl raktaZoliq bei sanpaulijq Zavesiui. Stai brornelijos Zydi tik vieDq kart4 Nusipirki jau praZydusiq gdliq n6ra srmku.'f#i. nors ir ilgametes. kvapq ir fonnq ivairovg. kelet4 stambiq. jie kuo graiiau. Simtametis alavijas) . Zodiiu. Bet yra daugybd ruSiq. Turedami tokia-s puikias s4lygas jie per daugybg rnetq iSsiaugiuo ruostabaus gro2io ir puikiausiq spalvu iiedus. tikras g nlos steDaueelis Ziedu prisiminti rnedinilg buktl. lienausuls puikaus mievilas kolibriui 'Ziedo . kurioms 2iema reikia pailsdti arba pabuti vesiai ai sausai. kuo gausiau ir kuo ilgiau Zyddq.Ziedus. Paukiiiai nielai jose apsigyvena ar bent nutupio ant jry Puansetij os giqtt osio se i e tose uiausa tokiai. kad traukliausi4 prievilq ivairiern-s jq apdulkintojams.?:o' Clrrs AUgaILS. Daugelis graiiq gdliq Zydiuti (brovali- ja. vieokartilemis gdlemis. Jei Ziem4 joms pakaDka jq ir oro dregrnd. Pirmieji "laukiniai" jr1 2iedai iisiskleidd drdsnuose ir kiaurus metus Siltuose at. bet ilgainiui darosi vis neiBvaizdesnds arba kambariuose be brangiai kaituojandiq priemouiq bupraitarni.o Pastar)gomis iSlaikyti ru3i. gEliniukas turi mok€ti kaip galint geriau pamdgdZioti gdliq gimtrjq vietq sqlyga^s.d6l kartais apnikus kenkdjams augalas rnegira prie5 Z0darnas kuo skubiau 9619 Motirros dienai. garnLl nesuskaii iuojatnq dauBybg kuo Pametq kantriai ktu6 g6les nebepnzysta.ir naujq ar mazrau iprastq rniiq. kubiluose auginamq augalrt. Be to. kalceoliarija) vadinamos se- zonindmis arba Kalddorns arba kitai kokiai iveDtei. dainiausiai srnulkiems paukitukatns ir vabzdZiarns.iio gelmise slypintis nbktaras. nes yra viename_ t6s. kuriq puoimrs ne Ziedai. kaiphiisry Hevai. Nutinka ir taip. kandiq etdvesnems pa- talpoms. chrizaotemos. kurierns prireikia deiirnttnediiar net viso Sirntmeiio. Siuose puslapiuose rasite apraiyta-s kone visas puikiausias kambaxines geles. tadiau yra iiitndig. bet vai- tais jos Zydes be ypatingg priemo- siai-ojukjieyra liq. karnelijos). Ar lmzUlorna I I- l(os iinotino cpie iydintius Iinkcmo prieiiirc ougclus Daugelis mlsq kambariniq g6liq kilusios i5 atogr4Zq bei vidutiniq ato' gr4zq.Sviesa. 89 . kurios deramai priZiurimos vis labiau graZ6ja ir kasmet gausiai apsipila ZiecLais (klivijos. Nesrmku vdl praiydinti atogrqiq g6les i3 tq vietoviq. DaZnai g6l6s ka^srnet ii naujo $auua Ziedus. tarp D::3. Mes tik mdgaujarn6s iiotnis. Ziedqiusidaryrn4 letnia daugelis dalykq. augatai Zydi ne rnutns. l'uria vis naujq atspalvitl. Veislininkai nuolat keidia ir tobulina Zytlindius augahu. gardenijos. formq bei dydiiq Ziedus ir iiedynus. kamelijg arba gardenijq elegancijai? Ziedais apsipylusios g6l€s kaip niekas kitas papuoi Jusrl namus. Augalai krauna .:Hil*"r..

ro per ialto valdens arba surrr. Nuo va$rio iki tugpjudio pabaigos kas savaitg ddmdmis.ceae. G lox ini a sJ lv a ti ca (arbl kitaip Seenallnia sy lra t i c a) piiittriana lygiai taip pat.palikti gdliapuodyje (galinuoti iaknia-stiebiai ma iSimti ir suddti i 20"C paruL<is i mairls egles durpes arba snelD. Zeme privalo Alsorgioi: zlcafpla ru- b[ti nuolat iiek tiek dregna.25"C) vietoje. du. pav y zdiiui. Laukiniai akalifos kumai auga visose se. kad augalas galdq mrvys- nilgas sarpaulijai ir glokinijai. Geriousici cugc: Sviesioje. (fle vdsiau l6'C). Kanais apliuka amarai ir virusai. karpaioliniai. Pasloba: Auginami ir mat Ealalapiar A Wi I kes iana ca ly p l(enk6ioi. iydriiimo loikos: Nuo balandZio iki spalio.lpaiia p.moi: DaZnai apipurk(ti. bet ne sauletoje. Trgati lluo tada. gelto[ais.I Acalypha hispida Achirnenes J (D Akqlifo Achinen6 3 YI h a I = N Yra akalifos rllJitL c& iyditiiry babonis lied4 varponk. P asld'bo:. vardefliul Kol aucxlas xuir iydi. tai. amami ir skydamariai.ldengta vel sudeti i geliapuodiius. kultiirinemis veisldmis.4lba' ('Baltoji') bei pataukliq svy. kai sueha Seiios savaites sudygus iaknia-stiebiams iiq ir veisliq visos dalys nuodilgos. Dcu ginimcs: Saloriastie- Geriousioi ougc: Nuo pavasario iki rudens iviesioje ir Siltoje (20 . pavasari persodinti i didesri gdliapuodi lfiti prieiiiros ypolu- Gausiai Zydi[tis gesneriniq leimos augala-s. Prekiaujama tik (-+ P. musvais. Lapq virius rio menesl iakriastiebius Zalias. geld vadinarna katds uodega ddl baltq. Kad gelai isisaknytq..dnas vasar4 parduo- (ti*a Zemd gelens). trgiimas: MiJGtu. Vengti tiesioginas saulqsl kiu budu pelaistyti ialtu ga bio dalimis pavasar! arba virilniq auginiais 20'C Zemaje. Vokiikai ii naiiq iiedq varpq. Kambaryje augi arni Jei bitila. #g Achinrcnas cs6' t i]rrtndi ildi gausiai ir iQai. i uodeg4 pa- tik iydintjs baltais. liepos iki rugsdjo mdnesio. {siiaknijusiq jaunq augalq vir5nnes k_uo dainiau nugnaibyti. Kenkdioi. tik dviflames flrsies moteriiki augalai. ora-s labai dlegl1as. ha mi*una| liav Lcistymos. zvy. d. Naujus aglius taip pat pruvaftu dailiau nugnybti tuomet geld bus vesle$16. atogr4il !aly.Kili prieiilros ypotuuiais ir melynais iiedais. Nuolat palieti Siltu vaudeSeimaz Gesneria. bet 11e sauletoje vietoje. violeti. o ruo rugsejo visai liautis. Zeme turi biiti Siltesne ne€$ 20"C. ligos: Jei ziem4 orrs per sausas. girni- iki liepos pabaigos.randiq akalifg. A c alyp h a pe d la. viriiuiq maze$i. Pa-skli vis maZiau laistyti. rausvais plaukeliais. baltaspamiai.reina loistymds. tr?iimos: Jo= ilapg lapai diikai vadinami margqja dilgdle. ieimtz Euphorbiaceae. f6vyn6: Vidurio ir Pieq patalpoje buq drdgnas Amerika. pasirupinti. tir*anos au. Vengti skersvejo. ligos: Nr. toddl geriau naudoti Sildom4 dauginirno 1ysv9.nupjauti ir iki pavasario 8 lE nK K:fnbxryJe. tlgiti. labiau Sirdiskos fonnos. 90 . kad oras gesneriniai. uZpilti 2 cm iernds sluoksiyd6iirno loikos: Nuo 1riu ir pa-statyti Sviesioje. Kartais buua pirkti veisliq su pieno baltumo iiedais '. Vasakar*orezius. karnbario temperahlros vaiderliu lieti Saknq f$iuzul4 tieh kad bartrl dr6€Fas. mdi: Sudiiirvusia-s dalis Tri veisles. 43). - Douginimcs: Pavasar! auginiais. ti. visus metus Siltoje vietoje. Nuo lapkidio iki sausio laistyti negausiai. Tdvyn€: Ato$qzq ialys.ian jrl )tp^i pries tai nupjaustyti riglius. aptunka voaatinklines erkes.

geriau Sio augalo kiek vese$dje (apie 15'C) vietoje. miltuotieji slrydamatiai. Augimo laikoLrrpiu kas l4 dierq pakaitomis i laistom4ji vandeui imaiiyti gdliq ir kakusq rq. taip pat kitos: dryiuopiltrvdli. (-+ pieiinys iemesnaje kaip 18"C tem- 9l . Jie Gsideste skoteie. ligos: Dainai pukiniai.laxera tik po vien4 kart4.rrre=ietigrlis) il r)uro- iyddiimo lcikos: Nuo balandZio iki tugpj[dio. Aech lea toJl Aechmea IuLgells (tun- kovo laistyti maZiau. Pavasari ir va-wr4 i laistomqji vandenl kzs 15 dienq imai- dinirkams.rikq kalbos. Jeigg Loistymcs. Istisus metus 1le vasldtflx). pav. Vasarq gali. Daugiausia tai epifitui . Be to. f6vyn6: Brazilija. Seirnoz Brotne liacea. Arabijos pietvakariuose.rsari persodiiti i T Zemg su trupudiu molio. puola slqdavisos laDu skoteles iisiaumariai. Per daug stF stabardjusius Lrglius geriau nugendti. genejant Gericusioi ougo: va. Sud6ungar Kili prieiiiros ypotu- nqi: Karitomis dieromis augal4 daZnai apipurKti. spalv os Ae chnea fas c i alaistaot vardori pilti i lapq td. Nuo balandZio iki spatuoialtYs iuose. Nuo lapkriaio iki donai auksitiu iiedyru). nuo lapkri- vis tiek spyriojasi.loistymcs. gyvetantys alrt Llistlti tik minKtu vandekinl augalq.v[[q. Kenija.asisakyti.ar skiepijant mautis pirstilabai sauldtoje.nuo baltai Eusvos iki violetinds. gimhaiti oleandr4.sa. Jei namuose yra mar4 je. Dcuginimqsl Ataugomis - - (--) piesinys P. bet nepaiazi. lrgiimos: augalai. Pqlorimcss Arialos praZysta tik gerai priziurimos irjau gaua didele-s. NuZyddjusias skoteles Salinti. Ae c h ne a gerdiai so ma. Ptel<tarjana Adeniunr obesun ir Adeniun swazialn.e. daug saules.daug 150 ruSiq. lrgiirncs: Nuo balaodzio iki spalio laikyti drdgr4. (di. clnaceae. Tatiau lapai.tl\rt . n'ds priHau' Vardas tikriausiai kilgs nuo Adero uostamie-saio iio iki kovo laistyti tik tielq kad lezuq ialalys. Douginimass virinrds auginiais. sudaro piltuv'dli iI dainiausiai yra tankiai dygliuoti. Tanzani. Tevyn6: Arabijos pietus. UZ tai. do smailius dengiamuosius lapus. i T arba TKS 2 Zem9. Alsalgidiz Bal|d Adeniunt Uganda. kuri vadinasi ' Fri e der i ke' (' Fidenk€' ).. (llesa.s erkes. kad ilggaZiaiiedi augal4 galima isigyti ir auginti. Kenkdicl ligos: oet puvinio llba per zemos temiyddiimo loikos: Nuo peiat[. g c& il"" I t: t nto lot'"l. Pakeli l cenhid iildym4. Ka-s dveji metai persodinti kilgs iS gr.niu. Pastaruoju metu sukurta nedygliuota veisld. Pjaustalt !aka-s. iskiepijusiems gana 1epi4 ruii i tvirtesri iyti tr+sq gelerns. #&tu A. bromeliniai. larie pavasari skiepijami i tokio pat storio oleandnl uglius.rfiroje. Silto.iq. Ae c hnrea chanl i ni i (kot^lU spalvos Ziedais) arba Aechtirca n iniala (fiely nos ir mudouos spalvos iitedals).unci: Jei butina. bet Desauletoje vietoje. reial).Adenium Aechmea Erhm6ia Adeniutn obesurn jskiepttas i oleandro u8li. ma iineSti I lauka kur ieimlz Apt Kenk6ioi. iiem4 tamsioje ir Zq vaikq arba naminiq g). Parduoda.nes. reikia ddkoti so- lfili prieii0ros ypol. iaknq kenk€jai figina tikp6 vienq iied4 ir loksercs (Phyl. ja. Todel ir kamienas nevienodo stotio./ arda. zleorl spalva labai ivairi . pagelb6s obuoliai P.os gali imti ruduoti geguzes iki spalio. ste.lio ialcrq ppiuZulas turi bfiti m:r-daiiiausiai rausvos tik vidutiGkai drdpas. 58) arba sdjinukais. 45).puola voratiflkline. bet tik i uZuo- vei4.syvai labai nuodingi.ta svi per. \. Geriousici cugo: Sviesioje.

Vasar4 labai ggeitai augarti h$ti kas savaite. tadiau voratinldines erkes ir skydamariai rctai kada apnilrka. ge$eriniai.' Gr an difl o- #Sn'sbg ra' (citrininiai Ziedai) AIIal anda cathartica yra vijo klis. jei karka iviesos dg. Ziem& jei auga labai iviesioje 'Scrortil' (geltoniiedd). daugiausia l(enk6ini. <y nac eae. tad temperafira nakimis gali nukisti iki 15'C. Vbos A es c lt) nantrr. Tadiau labai blogai. Brazilija. Kili pr'reii0ros ypclu- giai laistonas radicans netolytnw mcstr lqpus. je. Nuo kovo iki rugpj[aio pabaigos ka-s dvi savaites po trupudiuk4 trgsti. Gericusici ougc: L<tisus metus Sviesioje. loislyncs. PrckjaijaJn^ A Llananda .denl. taip Aesclrynarxthus p lcter-.ieimoz Gesneriaceae.vietoje . tad Si augal4 laistyti reikia saikingai.sarga-s. Pakeitus viet4.dlos kiti kmitai thLs radi.neo Kalimartaftitaip crbsas (ugtiniais no) sala Malajq salyne ir Lled^is). - - Dougirinos: virsnniq auginiais pavasari arlm rutemperath- i Aeschy anthr$ (rusvai raudonais Zied^is). trgiincs: Salorq gtiuiulq laikyti vos &dgn4. se. Vienas po kito artjq skleidZiasi 8 .po truputi kas 4 rodo erdviuose Siltnamiuose bei Ziemos soduose. Geriousioi ougc: sauletoje. Uglius galima paprasiiausiai padeti ant dregnos ir Siltos Zemds. Galima isi.ans (atban' Himalajq iki Naujosios - - Gvin€jos. las ilsisi. Kiti prieiiiros ypctu- nqi: DaZnai apipurkiti. Tai skatina iedq krovima. fdwrG3 Pietq Amerikos Siaures rytai.Aeschynanthus Allamanda cathartica Esrhinonlas c@6 ETF Gerai prizilrima-s e-schi. l(enk6ioi. bet nesau- ldtoje.afiartica veislemlsi ' Hendersonii' (kone oianiiniai iiedai). Aesclrynanthu-s Dcugininls: Dar nesumeddjusiais augiliais atkstyv4 vasar4. istisus metus Siltoje (ne vesesndje kaip 18"C) vietoje. Prie bamblio tuomet susidaro Sak[Ys. iydeiinro loikos: Nuo geguZds savaites. Dafuai ji parduodama dailiai apsivijusi la*eli. Persodinama vasario kovo malesiais arba po - ZydejimoiTiemdsbei perlito arba puQlasiio All. dak) . kai dirvos m . tad karnbaryje jai nebereikia atranos vyniotis. lh]d Er. medyjg kudo laja re itin tanki.12 cm ilgio ryskiai geltoni iiedq trimit^i. Borgy ti A es c hynanl h us s Pe . tadiau daugelis rusirl jau pava-sari parduodamos Zydindios. Aes chrnan nuo b. Po Zydejimo rudeoi arba pava-sari pries persodinant uglius galima treadaliu patrumpinti Ziedai skleipasis al1t naujg uglir].T6vynd: Javos sala.25"C.s rusys t velslds labai ispUdingi svymntys augalai. ieimaz Apo pukiniai. Mesingi lapai kaupia vatdens at. itin Siltoje dirvo- iyd6iino loikos: vasara. Tiesa. nartas stebina ryikirl Ziedq gausa. kad Zemd bittl luolat dr6gfla. per daug arba per mazai laistant lcenta pum- ir apipuddti. Svarbu. ligos: oal maisto medzia!$ stokos geltonuoja lapai.tmta da per tr\tr]tp4laik4 iileidZia daug ilgtt [gliq.purar. trgiimcs: Nuo balardzio iki spalio gausiai laistYi ir daZnai dribsniq miiini. Vdliau lieti ir purKti maiiau. Ziem4 4 savaites laikyti ve-sesnaje temperattuoje (apie 15"C) ir beveik sausai. prie dideliq lanpxl ir drdgouose iiltuose baseinuose. Va-sariSkas Pusi au pavCsis ir dr6€pa tvankuma jam labai patinka. iiemq iis auga- Aiscrgiai: visos llla- mandz dalys nuodingos! 92 . svyruojant tempef at[rai. ligosl Kartais puola amarai. ialsvai geltonais Zie. Aeschynanthus Pdtcrimcs: vasar4 eschihilde br andii (tatdotats) tricolor nant4 galima pakabinti iki rugs6jo. - iki Kald- kovo memoi: Vasario nesi peNodinti i Zemg gelems su detlirgu moliu. lcislyncs. jei aGqla iaknys (dina) . iiltoje (daugiau kaip 20'C) vietoje.\Zial AIIa nnda at.

kad ieme bntq Silt!. TKS 2 arba fiinai iydi istisus tnetus. F us ar i un anufi mii- sausas oras arba augalas kankordil sudaro gana tvttos paziedes. antaip ant jrl atsira-s bjaurios rudos ddmesl Lcislymcs. formos lapai. kai sausa-s oras. Jei iakrrl prith uri nt s cherzer ianu nt augo pihas puodas. negu ruro- Kiti p eziiiros ypatumai: burbuold. be to. lrgiimos: 30 crn aukidio. Piekiaujama. oras ptivalo p rduo. akantiniai.Anthuriur Aphelandra Anturis Afelondro Anth rifin scherzerianu t. genties ggybq sukeltos gos.bnti pakar*. Jei tudte iiltnami arba sandaq geliq lang4. Gericusioi ougc: IsGus na lapai. Tinka TKS 2 arba T Zetnd su lapiais ir daZniausiai oralr. galite auginti ir raudonai Zydiniias tri)is Ap h e latxdra sinclairi ana atba Aphelandra tetraqorur. ajeiniai. L1lios laikosi palyginti ilgai. Dquginimos: vtustuiq augidais iiltoje dauginimo lysveje. trgiimcs: Augimo laikotarpiu Zemd turi bDti tolygiai dregna . skydamariai arba fu zariometus Siltoje ir labai Svie(lieliaosJ vie. dyta pakelyje. tadiau perpus arba dviem treddaliais maZes- toni vamzdiniai iiedeliai.Laistyti tik lnhkitu. pavamiirunais su kiek ma:esniais ivairiq spalnl paped. f6vynd: Vidurio ir Pieq Amerika.4r?. taigi siuos augalus fu kitu metu galima isigyti iydindius. ieimoz Acanthaceae. Nuo kovo iki nrgpj[dio ka-s 14 dienq tr9iti. Nuo kovo iki rugpdjo trgsti kas savaitg.11rrelan- mis.zE. {spnding4 saulas geltonumo iiedo varpq tlrsi iyd6iimo lcikos: ztn*ar i Ln s c herzer i gaula per daug tiesiogires saules.pavasari ir vasar4 datrai apipurlciti. lapai susisuka. brolemis. Ziem4 pasirupinti. o iijo kysanti pailga c&6'db - ii Brazilijos. 43). ieimaz Arace ae. Susisuka ir kellta lapai. l(enk6ici.inemis sukomis bur. mismnq. geriausiai tiesiai po Sviestu- 93 .mri persodinti. Kenkdici.s yra . Pavasari nugeniti il petsodinti i T..niu. jei per ailtas arba per sausas oms. li- Pclcrinoss Purkidami prideokite iiedus.iiem4 ne ve-sesndie tegu 20:e). skersvdjis arba per vesu.-bet ne sauldtoje toje. Jokiu bfidu nelieti kalkin- Alsorgioi: Atturiuose yra gleivines dirginalairl paOeUe"tihsiradsd lar arba aaltu vandeniu. iiltoje vietoje G labai Sviesioje vietoje.Dcuginimos: Dalimispatallinun labai graiios va-sarl arba sdjinukais. Polorimrs: Kirais metais afelandra iydi tik tuomet. sioje. Ji neauL<ta. Zemd ouolat nri biiti Sies augala. ligos: Jei per t abiausiai paplitps iios ru. ima pulti voratinklines f6vyn6: vidurio ir Pietq erkes.unai drdgnas dra sq arrosa tuvdse ra-site net kelet4 jos (+ P. tuiiau 1i nesu1rhr pakeisti. isimeta amarai. iyd6iirno loikas: Nuo liepos iki spalio (lpielandra squarosa). AnthuriLt crys. jei ziemq 8 savaites iSbnna ve-sioje (10"C) mediiagq. - liais kiekiais. bet ne-saul6toje. ir trumpaamzi ai Sviesiai gel- dri$ra. hroiau nuDilti. Nuo netil*amos piiezitros dememis nueiAmedka. Siek tiek lfili prieii0ros ypotunoi: Dainai apipurkiti.perlito grudeliais. iki Lcislymos. ir Gerirusioi ougo: Istisus metus Sviesioje. lapai puoi. gdliq Zem?. ligos: Amarai arba skydamariai.andra squarrosa kilnsi c@6'dH Tilaa-sis anturio Ziedas tai ne spalvotasis papedlapis. oras labai dregnas. Aphel. kammrs tamsiai iali sn bado temperataircs vanderySkiomis baltomis gyslo.

kurios itin graziai atrodo kabanaiuose geliapuodiiuose. kad jos Ziedai bufla kuo ivairiausiq spalvq ir be paliovos iydi beveik metus. Ypad !traiios veisl6s: '.oras drdlnas. . iydeiimo lcikos: cegu.ryikiai raudonos l!islymos. irlsta. b[tinos ardizijai.langa-s. Prekiaujama m4.jo puoS. niSkai idornus daigeliai. Geriausiai dauginti iildomoje dauginimo lysveje. Itin mdgiamos nes nuzydejusios nevefi a toliau laikyti. raudoDZiede 'Renaissance' ('RenesanlZyrioji Rygerio (Rjeger) 'SchwabenhnA ('Svabi ja'). kad uZsimegztq kuo daugiau vaisiq. lrgiinos: uogos. rausvaiiedes sa-s'). ir ilgiau. 25"C. mudonais arba mus- vais iiedais. kitaip naujq iiedq ir uojSl uisimegs vos kele%s. Raudonos Zimio dydiio uogos lieka kyboti pus? metq.Dcuginimos: Sdklomis. Taigi nai: Zeme turi bnd Silta. seklq. Gericusici cu gc: Istisus metus iviesioje ir iiltoje. apninka tikieji t miltuotieji skydamatik Ardisia crenata. Siaurds Indija. arn Atuk'tosios begonijos ltri{rfrnai . iiem4 iiek tiek vdsesndje vieto94 ('Aftodites') veisles baltais. mena . formos sustordjimuose lapq l(Iaituose gyvena bak. Kambaryje paprdstai augiDama per sausas. taPastebdta. Seimaz B egoni aceae. Pdlqritttqs: Pries Zyddjiiis ir birZelis. betne sauldtoje. Geriousioi ougo: Sviesioje. ddl to. Xili prieiirlros ypatujau esantys uogose. l-abiausiai tiktq rytinis Tai patrauklus visialis medelis ii Azijos. arba auginiais. taaiau juos pjauti patartina tik 1tuo stipiiq ir visai sveikg augalq. iStisus metus iiltoje (rte maiiau kaip 18'C) vietoje.kovo iki rugpjudio ka-s saga iki I m auk<iio. matyt. ardizija yra tikras gyvave. Taivanis.ijos Kenk6ioi. kad ora-s iyrl6iirno loikos: neveik istisus metus. 1*- d'rr ir Begottia x hienaLis. Ziedus patartina dirbtinai apvaisinti Svelniu teptuku. Dainai apidis augalas (vivipams). Vengti perlieti ir perdZiovirtil Trgsti pavidalo ugliniais fiedais. kartais m4 pzsirupilti. Tai viera populiariausiq Zydindiq gdliq. mtt- bnil itin drelFas. ligos: :ei oms sunaikintos.riai. srar' ('Aul(she Zvaigzdd'). Tdvynd: Pietq Amerika. anlcsdiau vadinti je. Dougininos3 Vhilnes geauginiais balaurdZio guzes mdre-siais (galima - iiek tiek wy- tardios 'Ap hrodite' ir kitu netu). krriose bakte. Nuo Gamtoje Sis augalas isau. bet ne saul6toje. Balti arba rausvi Sahrq gniuZulas turi blti Ziedai ne itin iivaizdns. Seimot Myr s i nace ae.daugiausia del pemelyg drdgno oro. nes kadaise Zydddavo Zie- goniniai. l(enk6ioi. Kili pr'reii0ros ypctukas 'tusie' ('Sjnzi') i 'Gold- noi: PersodiDti nereikia. l4 dienq. vidutiniskai drdgna-s. jei Zemes iemperatiira per tedjos. Tdvyttd: Japolija. purkitil Pavasari pelsoKita ypatybd: mazgeliq dinti i T Zeme. Koreja.dailns geli4 kt ilmeuai. kad daigeliai ii diau jie suukiai Saknija-si.I Ardisia crelata Begonia elatior J Atdiziic Aukiroii begoniio t9 = YI h a = - N Ardiljos ttogos laikosi daugelj nittesirl. rl@^R'dra a-l C@ Ziedindmis begonijomis niinai pirmiarsia vadinam1 Beqonia elatior miirunai.4/nu' su bumbulo viet tik kulhrriidmis veisldnis. sininiai. Iq]rios gausus pilnaviduriai Zie<lai panaius i kinroZes iiedus. Botavaitg truputi patrgsti. Kinija. loistyEas/ lrgiimds: Zeme turi biiti nuolat vieoodai dregm. Ziedilles begodjos papra-stai auginamos vie[erius metus. ligos: miltligd riuoji .

Begonia tuetaLlica.iq ir tarp jq kyiandiq ilgq baltq tik- njq des Ziedq. (+ P. o rudeni ir iiem4 apie 12 -16"C (bet pakelia tea (') lu- nuotrauka P. ilimoz Acanthaceae. Pavasari priei peNodinant nupjauti [glius. kad laja bnQ dailesnd. be- gooiniai. Ziemq laikyti sausiau. taaiau balti tikrieji Ziedai iisilaiko vos kelet4 dienq. Ziem4 lairytas per Slapiai ir per tam. Koralinds begonijos (CoraLlina lljiatrr€j). Nuo kovo iki rugpjndio trgiti ka-s 8 -14 die- Beloperon6 kartais auginama kaip vienmetis kambarinis ar balkoninis augalas.rndeii tuojau iipiltr). .Va-sar4 joms pathka 20 . Jo l.ieisbina nevysdamos beveik iitisus metus. kad augQ graii laja.siai augalas ima mesti lapus. Begonia coccineai i\ Nuostabusis'). . Priq{ tai dviem reddaliais patrumpinti nglius. ir Zemdje. .iyti iS tams- m irgi kiek datuiau geneti.praddti laisti la- Postobo: PaMiiai pdzi[r'tma tr Patahystachys je. bet ne sauletoje vieto- Douginintcs: Pava-sari augiliais iiltoje lysvdje.e- geltoniq paiied. jei reikia.21).Sq gdliAdre-sai.22"C. iis diiugins ius ne vienerius melus..lp. puskrumiais arba krlmais. Ti*a T. C@ Krimines begolijos auga kerais. ligos: Jei ze- auginiai itin gerai ialcrijasi ir vandenyje. Vasaiq patarti- ml oiski ir iiek tiek pukroti. G-ali. 238). iyd6iimo loikcs: lvairus nelygu kokia ri5is ir veisl€. pal f zecLll. Nuo kovo ik mgpjuiio tresti kas savaitg. iyd6iino loikos: Pa. Daugini[os! Vilslres Kenk6ici. Vasar4 magsta Silum4.li kiausi- Kili prieiiuros yprtu- nci: Pavasari. O iis graius puslirumis iS Melcsikos gali illus metus biti jiisq namq puosmelra. jei reikia. fdvyn6: Meksika. kaupusi v. - lio. iiem4 kiek vesesfle.nugraibyti. o kjq isnbiai patraukliis l3pai. . daugelis jq daugiametes.Begonia Beloperole guttata Kr0nin6 begoniio Beloperon6 Begonia li rmhxgheana Zjdi n o kDvo iki geg ias. Nuo to augalas bus tik veilesnis ir graZesnis. bet ne iemesne nei 15oC ternperatdra. Palarinas: Krnminiq begolllq ruslLl f velsllq ym itin Zaviq. Beqonia egregia. peNodintiiTarbagdliq Zemg.'Comte de MiribeL' ('Grdfa. Be|operone bnna ir aukStaklnie i. negu rlSys ir veisles pukuotais lapais. l(enkdici. Rfiiys lygiais lapais megsta daugiau iviesos ir saules. ligos: amarai puola po iildymo periodo. tik ij4 patartina imaisyti perlito grudq arba putplasaio dribsniq. . kambario temperahlr4). loistytnos. Zie<lai pana-fis i apyniq varpa-s. md perdZilvusi ar per puola miltdaug Slapia lig€. B egonia se r ratipet ala. gausiai iydds. va-sar4 iugendti. Zos. - - ir tikji labiau bijo v€sos. trqiincsl ma turi bfiri visqlaik vienodai dregna. 44) pameginlite ii- f6vyn6: Amerikos atogr4. TKS 2 arba Zeme azalijoms. Populiariausios yra: o@ loistymcs. nuo rugpjuiio reiiau. Geriousici cugc: Lauke ir kambaryje labai Sviesioje. lrgiimos: Vasar4 laistyti dainai ir gausiai. pavyzdiiui. - ninkystes lmorese (-> 95 . Patolinos: Ii auginiq Beloperoni - lcboi gyvybingos puskrimis. Ilgesnir:s uglius patartina nuolat lfiti prieiiuros ypctunoi! Nuo kovo iki bir. suda. ir kihis metq laikais galirna persodiiti. P. Geliousidi augd: Iitisus metus Sviesioje vietoje. Vielos labai gausiai Zydi . siaugi'rti aukstakamieniq augalq. akantiniai. Teiraukites asortirnento sqra. Yengllir - pedziuyitne-ir-drdsilis Dertekliaus foxd6kle susi- veisles. ieimaz B eg o n i a c e az. B egonia limmillg hea. .tra.

Vasa14 tarp I I ir 15 valandos pridengti nuo saulds. Kol augala-s auiitisus metus auga ir sklei.bergia naans ilem4 gali stovdti ir vdsesndje patalpoje.linkstantis). Urusvaius. Gs vasarin6s sodo gelds.ril. L< lapq pazastq puviflys).us. grandifora Dauginimos: atialomis. bet ne sauletoje iki sausio.. jei iiltai mos pabaigoje. kaip kambarines rugpjfiti. Alsorgioi: Kaip ir visi bulv vietoje. persodinti i plokitesni ird4 (tinka T arba g6liq Zemd) .us krimas. jei bntina. u. tr?iimos: Vasar4 laistyti gausiai. ISjq ant ilgq kotq kyio 20'C). Eeiai vedinamoje vietoje. Zydi priklausomai 1luo sd- - tretane- Browallia laikoma vienerius mefus. iydeiino lcikcs: t:rowallia speciosa iy<li titisus metus. lieti maz^i.btJviniai. Tai loistymos.6 sejinukus. lrqiincs: 30 iki 50 ctn aukiiio pus. iriai. c@{ Laisfymas. kad i5augtq gra.ds Argendn. c@g IS visq 6 Zinomq rusiq be11e Tai vienas atspariausirl kambariniq augalq. Patarimas: Bilbergija geZiemojaialtri vdlyvq vasar4.jei iiltai daugiau. violetiniai ar balti paviefiai ijeAat. tk Dcuginincs: Auginiais arba seklomis. miirunams ir kitoms r[-iims reikia iilu- f6vyn6: Amerikos atogqZos.Va-sarq laistyti gausiai. ligos: tei oras per sausas. dfiasi vis uauji melyni. Browallia viscosa it Browallia lfili plieiirllos ypalu- n* nrci: Persodinti nereikia. Iitisus metus pakelia kambario temper:ttu4.l(enk6icl ligos: netai. icimaz Solannceae.a ! Iia rto - Kili prieiiiros ypctu- noi: Vasar4 dainai api- purksti ir.ga.I Billbergia nutals Browallia J Bilbersiio (9 3 F I = YI a N v-Ditbergija ne tik graz. T6vyn6: Pieq Brazilija. I vien4 geliapuodi pasodinti 5 . populi.'otr)dlll4 grandiflo r a ir Br ow allia rlscosa nuo lapkriiio - Geriousici cugc: t-abai Sviesioje. speciosa. sudaryti iS violetiniq iiedq ir tamsiai rausvq papedlapiq. B rowa lli a nto - dinga. Nuo geguZes iki rulpjiidio ka-s savaitg trgitr. be to. Gerirusici augo: Sviesioje (ret saulEtoje). puola baltaspamiai.ugalas. Vasa{ paseti prie Sviesaus laluo ir s6klq neapiberti Zemamis. jos laiko.fiausia ym B/o- - kiek ve- Ziernq jei laikoma vdsiai. Ziem4 slau. iyd6ir'mo lcikos: rei per. rai tinka pmdedantiesiems gdlininkams. Vasar4 laikyti Siltai (per 96 . kas savaitg trgsti. 20 . Sia. Ji iydi nepailsdama ir isaugina daugybg ataugq. vasaroti gali lauke. - iie- ieima: Broneliaceae. gana gerai pakelia saus4 iildomq patalpq or4 ir nereikalauja ypatingos prieziiiros. - uuliukg Ziedynai (lotyniSkai zntares . Pamcvaius. - Kenk6ioi. B.25'C temperaturoje sudygsta per 14 dierq. bet ir labai atspar Lus a. Brna misri:nq ir su ora11iirriais papedlapiais. bromeliniai. s. Bilbergijos slixoteles sudaro siauri ir ilgi taNi viksvos lapai. krDmis tamsiai Zaliais laZiem4 saikhgai (gresia pais. Browallia speciosa iydi iitisas metus. Kaip sodo gdles sejamos vasari.

Nuo kovo Geriousioi cugo: Labai tsviesioje. Jei turite vesq Silharni al- Douginimcs: Va-sar4 sdklomis. pnst4 apatini vainiklapi Loistyrnqs. Labiau- llili prieii0ros ypofumoi: Augalui periyd6jus ankstlnr'4 vas. Prigyja sunkiai. Daiginimo temperafira l8'C. baltaspaflriai ir amarai. calJcina. galite auginti net i labai ret4 Calceolaria darwinii. btldens. bet uitat nuolat skleidZiasi vis nauji. iyd6iino loik*: Daugininos: Vbi[dq ar- tik vienerius ir so- viniai. puola amarai. plati larpaite iSsiai tinkr langai i Siaurg. ligos: Lapai laidiq m6lynumo Ziedais geltonuoja (chlorozd) ddl su baltl alote. f6vynd: Brazilija. apie 30 rusiq Zemangiq Gera. ir iiem4 iydinti veisld lail(enk6ioi. lyg namoje vietoje. Labai nemdgsta sauso iildomu kambariu oro. gus Dglius patrumpinti Kiti prieiiriros ypotumci: PeNodhti nereikia. nedera painioti su puskrimiu C alc e olar ia integr i/olia. . Prekiaujama tik kultiirind- Seimo. Tq mi*iflLl. nes gyvuoja mefus. frgiinos: . ir kiti tera viemmeaiai augalai ir perzydejg ismetami . nors ir vieni. Iigos: odl per tvalkrus oro puola iydeiino loikcs: t.f 4 pe1sodinti i P arba TKS I iemg. Trgiti kas savaitp. l6wr€: Pieq Amerika. Rudeni ir Ziemq daigelians reikia papildomo apivietimo. Yra iemdje. Grirusioi ougc: Sviesioje.tu" sausio ae. c&6'db Brutfelsijq gerQ sudaro medeliq t populiariausia kambarind gdli yra Bnadelsia pauciflora var. duose. Silto ir l(enk6ioi. mis veisldmis. geltoni. brunfelsija nuodinga. Nuo bangliq auginiais. Balti. per kieto laistomojo val1Seimoz S o lanace ae. kude l1elir*g iakotis. Nuo lapkidio iki sausio augal4 pasta- Atsolgioi: Kaip ir visi bulviniai. ivairiq atspalviq violetiuiai. i Salis augandius iglius. pusiau sauldtoje ir Siltoje vietoje. tyti vdsioje (10 . pinarium4. MaZdaug 500 ivatfu iio augalo ruiiq ir visos isvestos veisles tud para- lalxlq. kuo vdsasndje (15 . iki geguiBs. DaZnai apipurkiti. dvispalvi Laistyti gausiai.i priiiiirina kalteoliarUa apsipila gakrybe mie14 tarsi VelJk4 arg iiaiiied4.20'C) L gerai vddi- jo iki rugse- drdSmes negaileti ir iijq kas 14 dieml trgiti. lrgiimos: uV^ ^iA\ C'dlceo16 lotyliiskai rei!kia 1naiq kurpaitg. li iileidZia tvirtus. IS jrl laistyti millKtu Silh vandeniu. dells pertekliq po pusva- latrie parduodami pava-sari kaip kambariid gele. dideli ir kiek mazesd (relygu ruSis) Ziedai laikosi relabai ilgai. raudonos arba orallzifle-s spalvos. - jis S crop h^lariacebervidiniai.Brulfe lsia Calceolaria Brunfelsiic l(olceolioriio :. il- nos. 97 . calycina. Paskui liautis trgiti ir maZiau laistyti.vienspalvi. kuris daZniau auginamas balko[uose landiio ii paddklo iipilti. g Loisfymas.12'C) patalpoje tuomet gpusiau Zydds. bet va[arba demet! ryAkiai geltoSrl. bet ne visai sauldtoje."'' B t{elsia paucifloru var. 25"C sausio iki rugpj0dio. Zememis neapiberti.

iilei- - diia gxaKiiai svy'randius flglius irjau nuo spalio mtue-sio iydi.. nevajos del metlkiau.amarai.spalvos atspalviq. Kenk6ici. Camelliajaponica veislds 'Alba Simpl. te$eje kaip l2'C. be to. kad kystes lmones <laZuiausiai oras ten. zalsvl uggeriausia tnediiaga. apie katnelijas daug kalba. ligos: Puola Pumpurams susikauti bi.4polla' . Nuo tada. jei lmanoma ne auki- tempemfircs vtiyti flepatartha. Ddl per aukitos temperatiiros arba sukiojant jau sukromsi pumpurus augalq. Paskui laistyti r. lcislyncs.et ' ('Bahoji pa- prustoji') aiedai da g Wesn| iviesioje patalpoje be tiesiogines saulds. nestatysime Siq geliq arti radiatoriq. Pofcrinos: Kambaryje geriausiai tinka auginti Cane Lh a sos anqua't erslds. Ziemoti me€lsta 6 . kai ima leisti met[gius.diio ir gau. liai - roje. turi blti pertekliaus arba per kieto valldells kre0ta pumpruai.jie skiriasi dydiiu. Beje.25C).siai fodi- 98 . "Ar jai nubyrds pumpurai. vesioje ir Tikro iieuos sodo . balti. drdgmes neje. bet lapus. vdliausiai iki liepos pabaigos (geriausia i T iemg). Saknijasi maidaug po 8 savaidiq.lf"H:111i nuolat tolygiai dregnas. Nuo gelxrzes ituesti i lauk4 ir pastatyti paurks- l5'C jo arba ddl neteisirlgos priezilros vasar4. auginti kambaryje'.F' - tl pJuflo menesl. neleisime joms iyddiino loikos: Nuo k9sti staigiq temperatiros spalio iki kovo.' Si Lver Waves' . ' Appb Blossom' k'Maidzn's Pe6odi[a- - Blash'.. Jos auga ldtai. iki liepos pabaigos tr9sti azalijq trqsomis.pateikia nuo seno iSbandyt4' C hand. svyravimq ir nelaistysime ieirnaz Theaceae. ir purpurisukrauq pumpurq.I Camellie Komeliio J 19 = YI I- a I = N N o seno oltgitana Camell. atbatkalkingr vandeniu. Ii nepilnaCamellia j aponica veisliq gerai tinka viduti\ lfili prieiiiros ypclumoi! Ziem4lapus ir pumpurus ka. kur jos auga.I puos tcna . t rct rnargi. krrie augina ka.e1nes. lrgiimos: Siukstu nevartoti kalkifi go-vandeus. Mat niai. veislg. a[traip jie |rukis. Tai rte visai taip. vddinamoje. b0. sodinirJei pasirupinsime.jei per iilvri Ziernokad pumpurai subrgstq. ir kuo ivairiausiq ar ne?" kankina-si berausrq bei gelsvai roZines maZ visi.ir kuo imantriausiais paraukimais sios prieZiiros klaidos .ler i Elegans' tg labai drdg9Es ir ve-sus. met Sios puikios gCles praZys nuostabiais Ziedais. Gericusici cugc: cerai ma visada po Zyddjimo.pemelyg suddtintudtuojau netalriios pum.aziau taip geriau krausis pumpurai. mudonosios tina alrkita tempemfiru erkes. jokiu bidu repurkiti jie iisiskleidusiq Ziedq tadiau l1uo to ruduoja. kasrnediniai.Latnctua miiritnas 'Barbara Dougininas: virsnniq Clark' yra istabaus dybe pumpurq augitriais rug. Be to.ga bltrljuos visus ii]vardillpurus. ti ir apraiyti.8oC temperatii- -^. augalas meta (geriausia 20 . ddl per sausos .ia japonica veisle 'C h and le ri El ega ns (' C a n d le r io gr akii ioj i' ). ir Svelmelijas irjau sulaukd niai raudoni. pilnumu ma. f6wri: Ryq Azija.sdien apipurldtj. Saknq Zula-s griu- Mdgdjai gali rinktis bet HLiffi.

.ld-:.-pr-eo>.F --&. . ' ' 7.w '-.

u.ma isigyti saicilo. vietos. zyclncrus pavadilirlas nis ni!ies lnetus. tnazri lieti. rua loistymas.I Carnpanula Capsicun annuum Korilelis J 19 Vienumetd popdko 3 lI = YI a N Catnpanula isctphylLa 'Mayi'. raudollos. Nuo geguies iki ru!:pjuiio kas 14 dierq taiiau vaisiai.]sollo*lo:.sdklomis pclcuoruve-se/.n u I a gi/ls. augalus laikyti labai Sviesioje vietoje.l.pakelia net ir kalkiug4 laistom4ji varde1. Jq vaisiai buna bet gerai veclinruloje vietoje.'1. br:l- toje patalpoje. Tdvynds Vidurzemiojitos prkrarltes. nas glwuoja iyd6iimo loikcs: Nuo kovo iki spalio. 'Alha'.. Daiinija: Campanulo isophylla Polcrimcsr Baltus syvus. per dideles drdgmds. lr Canpanula isolthylla. Geriousioi ougo: Itin Sviesioje. lrgiimos: Nuo pavasario visQ lairlymas. l(ili prieii0ros ypclunci3 PeNodinti nereikia. je.rkaks vesios. o&g Dekoratyvios vien. nuo per sauso ir tvankaus oro puola atnar:ri ir skydamariai. Ziem4 poilsiui p. oral)Zi A\ arba gelto os spalvos. Grai us rirrur is la ugo paplto|ales.stogeje ir u:uovejo- megztqsi vaisiai - lauke. armzzrr. Labiausiaipa plitusi ir l|agiantu katiLlb vcisL. ne aukitesneje kaip 20'C tenrperaturoiq. T6vyn6: Rytq Azija ir tuo Vidurio iki Pietrl Amerikos. Gericusici ougo: Sviesioje. Jis iSmet:lmas. o kad geriau bet p. mazdaug 10"C.r1net6s paprikos parduodarnos daugiar. kurie simezga nuZydejus. Vaikus ypad vilioja vaisiai. iis augalas yra vien:lmetis. ilgiau ji- i Can pa. ligos: VoraIs.rsia ruden! ir apie Kal6das. ieimot C a nt pa n u la cca katil6liniai. Atsolgioi: Kaip ir visi bulviuiai. KlrStomis dielrornis gausiai. Jlose tik vieuerius par?iti.llors ir karhls. - uZuovejoje apskiti. Pilkasis puvi1lys ir lapq ddmddige d61 iyddiimo loikcs: lavasaris ir vasara. ir trapusis katildlis. Lat gero. net sauletoje. fra it Canpa. viniai. nugendti. kad iis augala-s pSpnKo\ gnnlnlrus. kai vaisiai susinaukia. kad juos norisi beo1at iispjautj. geriausia balkone. ik rudens laikt laikyti tolygi.ri dregn4. ligos: ter iil- * ui- ieino: So/anaceae. betjie tokie . Augimo laikotarpiu trgiti kas savaitp. hgSimar: Laikyti toly!:iai drdgnE. Ziem4 pirktus augalus laikyti kaitrirl sirules spinduliLl. Kaip sako botmri.ritrrls. Sis augala-s o tai retai pasitaiko . vienarnet6 paprika yra nuoding:r. yra ivairaus stiprunro od4 Douginimas: Pavasari dirgiuauiio alkaloido kap(gal. uenuodingi. @alta'AIba' bei meisvai violetitle'Mol'i' v c& eisl€). t00 . pavasari persodinti i nauj4 Zemg. l1et sauletoje vietoje. e. Ziern4 labai T:ir". z3lrosios augalo dalys lruodinEos. auginamos ir priZiurimos panaiiai.bit 1tr7 liai: Vir*tje: Conpan* Ia poscharslqona. kurie teka pjaunant augiI1ius.r. bet ne ilapiq. kuriq Zrnonas dar vadiJokr'ibo kopddiornis.nula pyronida lls. Kenk6ioi. Daugelis neZino. iit r -lraUIe- tinklines erke-s del per iilto Ziemojimo ir per sauso kambario oro. violetines. Kenkdici. cilindriiki arba smailiahrgiai. sustabdyti galima panardinus augalq i dnrlgnq vandeni. ve-siai trip jie gyvens. Vasarq laikyti gerai vddinamoje parrlpoje. bet va-sar4 saugoti Duo l:urie lengvai iaklijasi durpiq ir smdlio miiinyje. Tikasis jo groZis vaisiai. Kili prieiilros ypotunai: Po iyddjimo ruder i Dauginimcs: Augitiais.

citrinq geltonumo. gtai. PerZiemojusius augalus ir padiq isaugintus daigus l'luo geguZds isneiti i laukq. Naujus Lrglius daug sykiq gendti. st - galo dalys nuodingos. parduodamas kaip viellanetis kambarinis augalas. Ziemojimo tempekai kambariuose prie lango ratiira l1uo 3 iki 5'C. ojq viduriuka-s raudonas arba geltonas.clnizlntemos m4 daug maZiau laistyti ret. Kovo md- trgsti. roiindq raudonos kaip vynas. ramioje vietoje.ri ir tik tjek. krip kumai. o Siltoje rarnioje vietoje gali augti net sodo lysvdje. anksdiau vadint!-s I/ir?cd Iosea. - - buvo megsurmiarrsios karnbariuas geles. kur vdsus.rpdengti egliq Sakelernis. Jo tamiai Zalius. Mazdaug 3 cm dydzio Ziedli roziniai arba balti. ligos: netai. Nuo kovo iki -mgpjndio blua sniego baltumo. Atogrqiq kosmopolitas. kad iisisakohl. Prekiaujama tik kultudndmis Seimoz Apoclnaceae. I vienq gdliapuodi susodhti po 3 daigus ir vierl kart4 Dugelldti. lliti prieii0ros ypotumci: Kiekvien4 pavasari persodinti i T. Kenkdioi. bet ne sauletoje vietoje. purpurilas ir iviesiai violetines. .Cathannthu-s roserls Chrysentlrernrrrn irrdicurn Indiiind chrizonteno Daagianrct^ wis!2s ilgahiui auga vis veiliaa. gali neistverti. - t 0l . Prie-i Salnas . suglanba. Potorimoss Nepamirskigeld hbai jauhi au- reguliuotiZyddjim4 i!tisus mefus. nedelis.artemas bei per- iiemojusius arba jarunr-s augalu-s nuo pava-sario iki rudens ka-s savaitg D!uginit||os: Auginiais kovo mdDesi arba seklomis va-sario mduesi iildomoje daugirimo lysveje. aukshes.s bemat bet velgti drdltmes pertek- laul kns Zietn4 saikilgai. iyd6iimo lcikos: enrciiau nuo liepos iki gruodZio. ieimlz C o np osi t ae. c@ Catharanth srose s- egzotiika-s musiskes nelsvai violetines iieme-s (/i?ca rarnor) pusbrolis. Gericusioi augc: Sviesioje ir vdsioje vietoje. Ankdiau.mdi: Po 2ydejimo nugeuiai medeliai. Kenk6ici.5 . Siltuose kambaduose ilgai neiisilaiko. lrgiimcs: Va^s:f4 Iaistyti gausiai. Catraranth s roseus karnbary:e auginamasjau nuo 1757 metrl ir yra vis labiau megstamas. lrgiimos: Sakrq griuZulzrs nrri buti vos dregra-s. Ziem4 kiek vdsiau (apie l5"C).a keras. bronzines. iimokus Indijine chrizortiSartginto nesipersodintiiTarba TKS 2 iemg. lietin- rliimis. su piluavidwiais ir nepilnaviduriais gaiiais. TKS 2 arba gdliq Zemg. T6vyn6: Kinija ir Japonija. lcistymcs. pukidai. Gericusici ougc: Itin Sviesioje. kad visai nenudziuhl.lus prsodinti sode iaLiedilai. Nekaip auga ten.llllatyti apie Visus 5VellltloslUS 1r Vellllei. ligos: emarai ir voratilklin€s erkds. Vienos auga l4 dieDq trgiti. Douginimos: Pavasrri auginiais. kitos . kuris iS tiesrl y. Naujai isigy&Ls chriz. c@g Chrizantentos Egsta rXsq. f6vyn6: AtogrqZos. Chizdltemos gali Ziemoti ir taip: lugendtus augaivie-sioje.rugalir. Jei vandeus per malzai.Vasar4 mdgsl1 bnti Siltai.klip Kiti prieiiriros ypclutrulnpakfi ietrini ir vainiki. JoS laistymos. Ziebrldlvoversu. dabar. Daugiausia Siq gdliq galima p.ii ialiiui. ndti. Tadiau labai dideliq ialnq augalas b. iyddiino laikos: geguzqs Nuo Alscrgioi: Visos iio iki spalio. 2. - gas klimatas. jei laikoma per iiltai minuojandios muselqs.7 cm ilgio lapus puoSia balta vidurhe gysla.

Pctorinos: Jei savo cit- Lvugiramas iemas i-r parduodan Ls kaip l<r[lnas. maiiyt4 su sodo mo1iu. ligos: Del per sauso oro ima L_risti Ziedai ir prunpurai. Kaip gaiima mr8e11eU. Tadiau tuomet jis numeia Iapus. balti. Prigyja itin sunkiai. Nuo kovo iki rugpjtdio kas savaitp truputi pafftr<ti. nuostabiai kvepiantys Ziedai. vabzdziai. iyrl6iimo lcikas: Nuo kovo iki rugsdjo.ri apgenejus. Nuo kovo iki las poetiskai va dindavo niais kubiluose arginamais augalais. Vasarq jei pakalkamai iilta. jam geriausia Zielnoti vesoje (12"C) ir kaupti jdgas kitai vasarai. voratinklines erkes. Vaisiai iisilaiko kelias savaites. jei per lalta. V a rb enace a e. nttiniai. rinmedZio negalite iineiti laukan. Geriousioi ougo: Labai iviesioje vietoje.Clerodetldru t . ger. Nuo kovo mdne-sio ima skleistis Ziedai tankiais netikrais skedials ir q laaihl sodams suteikia kvap4 piauzianti vaizd4.roride. ligos: skyaamariai. kas savaitg h?s- lfiti prieii0ros ypolubihl moiS Pasinrpirrti. ioze) ddl pemelyg kalkinSeimo: Raraceae. Augillti ant pala[gas arba patalpose. fdvyn6: Pieq Azta. Pavyksta mariai. lapai rrrreina ddtrdrnls. Xenk6ioi. Visus metus melsta b[ti Siltai. Tai gajrs vijoklis.I Citrus Clerode dnnn J dtrinmedis iventmedis (9 3 I = vl 1- a N #&n' citrsiniai Kairdje Cyt rolort uttella. miltuotieji skyda- kibiais stiebais uisliuogitr et i4 m aulciti. perso- pravadr iiresti laukar i uzuovej4. Zeme turi biti . Geriausiai ougo: Iitisus metus labai sviesioje ir oet Muldtoje vietoje. pavnsari persodirrti. ti kanebent I -2 ln aukidio te- Kiti prieiiiros ypclumoi: DaZnai apipurkiti. Pavasari. hfiimos: Vafioti tik suminh<tllt4 GtaZ[s vaisiai.nai apipuk\ti.nitis. go laistomojo vandens. Ziema mdgsta nuo 15 iki l8"C temperatur4.r Fott nella miirijr:'s C i t I oIo r t u n e I I a rrt it raizgo iaklys. Kai visrl puodo Zerng ii- uiaugaltys Cif nrs ricrocarpa (arba kltarp Citrus j apon ica. IE4OO n' lqi5lymas. hrris savo girntindje rugpjuiio ti.stltyti Silaiau. Jei reikia. -^^ lqistynas.'ijoklis. 102 . "Nekalta meile". Geltoni lapai (chlokaftais net me0qsius. bet ne saulekaitq. dintiji! raujq Zemg ir pel. Gal ddl baltq kaip sdeg. v er- tik Sildomoje dauginimo lysvdje. Gedausia tai daryti vidudieni. toddl ziedldulke-s reikia teptuku pemesti ant purkos. TKS 2 arba geliq zemg. arba Citn$ i. Fonune I! a maiiau . o dasi Douginimcs: Augidais iildornoje daugilimo lysvdje.kalnbario temperaffiros sia vallde11i. klr maza vietos. Zinomiau. Pclarimos: Kadangi Svenhneclis visai :regali augti kambariuose su centriniu Sildymu.r1ai. Vellgti kdllslgs YandelNl Ziem4 laistyti labai m.ie. Kenk6ici. Europoje Sis augalas chemindmis slopinandiomis mediiagomis Douginimos: Auginiais geguZes mdnesi. Kamerunas. kad oras labai dre$ras. persodinti i T. viszaliai odiiki blizgantys lapai del iiq ypatybiq auga)ai tapo itil1 mdgstamais kambari- Clerodendru r!!iq kambaryje auginamos - tik nedaugelis.rs trurelapiq. da. tr?iimo5: Nuo pavasario iki rudem laistyti gausiai. j4 mDsq sene.vos drdg|a. ii kuriq Llio ryikiai raudori iiecLri.r. f6vyn6: Vakant Afiika. o antjq sukrauna laujus Ziedus. jo ieapvaisills ieimaz beniriai.ro. Netrukus jis iileidiia naujus uglius. dregname ore. vadinana kinkanu. Aftikoje lailGiiais is). iydeiimo lcikos: Ziedai ir vaisiai yisus metus ran- vie[u kartu. deiiije kit*uzas Svenlnedis - gaj s ).

Nuo kovo pos kas 14 iki liedieiq trgiti. [ksmingose vietose tarp uolq aiba miskuose. Colunr ea t i cr op h! I I a (keletzs jos veisliq rnargalapds) bei ruiiq miirunus ('Sfa- ranger'). fdwnd: Natalis. daugiausia Kosta Rika. pusiau [knnhgoje. ji negavo deramai q augalas bfiq vjs ta paiia pailsdti.{dli Pavasar! arba va-sar4 atzalomis. T6vytt6: Vidurio Kiti prieiiiros ypotumois Kai iileidZia lapus ir Amerika. 25'C Silumos dirvoje. saus4). kad kilnojant i. Nuo birzelio Douginimcs: Virsunes arba Soniniais auginiais. hgiirnos: Augimo laikotlrpiu Zemd turi buti tolygiai drdgna. Kenk6ici. seDes[ius geriau palikti ramybdje. ligosr rei ziemq per dilta. ti. ka-skart apsipilaDtis nqsulaikotrais ugniaspalviq bei skaisdiai raudo1rl Ziedrl srautais. Tik kraudarna iiedus apie menesi turi pabuti vdsiai. Ii svoghDo ji iileidZia kardo formos lapus. pavyzcl i. gesreriniai . nelygp miis ir veisld. Coltuvxea )c banksii. Co- humea gLoriosair jos veisl1' Purpurea' . tinkamai l1audojartt Zem4 temjau per peratiir4 Kalddas.ilgq Ziedynkotl. iyd6iimo lcikos: Nuo vasario iki geguze-s. kad visai neiSdiiutq. PerZyd6jusius Ziedynkoiius tud- iviqsioje. bet vetgti drdgmas pertek. kas savaitg po ieimoz Anaryllidaceae. vesioje (ne Siltesreje oei 12'C) ir nesauldtoje vietoje. Klivija auga drdgrose.dio) arba nepakankawrai liau$ Nuo spalio mdnesio laistete augart . Afrika. C o lan n e a h i r t a.Clivia Colutmrea Kliviio l(olunndio \r cP /I (U/\J Tai bene puikiausias svy- rantis augalas.40 dienq palaiky- ta 15"c.10'C temperafiroje ir beveik vasaroti pakabiltos rnedy- Atsoryiqi: Klivija turi nuodingq alkaloidq. Jas Dcuginimcs: tuputi trgs- (18 . Polllimo$ je. mdnesio kolumndjos gali iki vasario pabaigos duoti pailseti (laikyti 8 . Nuo lapq kuo dazDiau Geriousiai F !ugo: Ne per valyti dulkes dr6$ru vatos guiuiuleliu. ligos: Jei karnbaio ora-s per Musas ir nuo skersvdjo meta lapus. alsargiai atskirti.5 cm. Itenk6ici. tik reijos Ziedu-s gofia lapai. Vasaroti iis Palorinas: Jei jIsq kliviaugalas gali lauke. krdulra ZiedyDkoti. Ge[ninkai mdgsta ivairias jo r[iis ir veisles.d vietos i vie. puksti.20'C). per arksti praddjote gausiau laistyti pavapuse i ivias4 (+ P. c@B'fu9 rus.iui. Co Kiti prieiiuros ypotuItlci: Alsargai purk(ti kanbado temperatiros vandeniu * jokiu bidu ne saul6je ir ne alt iiedtl. Ziem4 Ziedus krauna 30 . iydtiiimo lcikos: lvaiKlivija kasnet darosi vis Eraiesnd. vakia pa. Venlrti kalkirgo vandens ir kalkingq tr+irl I Ziern4 laistyti tik tiek. - Loislymcs. 45). tuojau [upjauti . Vos tik pasirodo iiedynkotis perkelti I Silt4 pusie.)meti gdliapuodi. I03 .dinasi. Jaunus augalus kasmet pexsodilrti i T zemg.iedynko- persodilti ! Zemus gdliapuodiius su T arba TKS 2 Zeme. Vos Puikus svyra tis tik pumpurai iiauga iki 0. bet siltoje vietoje. augalos Iunnea tniirilnas 'Stavonger'. o pava-vr! . Seimaz Gesneriaceae. Piflnuosius Ziedus sukmus po 3 6 metq. l]fiinas: mariiausiai 15 qn auKVasar4 laistyti gausiai. aprinka miltuotieji ir paprastieji skydamariai. laistyti gausiau ir pastatyti Siltesneje vietoje. amarililiai. Gericusioi ougo: Nuo spalio iki vasario pabaigos iviesioje. PerZyddjusi4 apkarpyti ir sari (Ziedynkotis turi buti laislymds.

Xiti prieiiriros ypotumoi! Po Zydajimo rdnlros vlr1deoiu.Lcistymos. Kifi prieiiiros ypotu- dre! mdi: Or. Alrksiiau jos boturinis pa. Naujiems ugliams bus erdviau.isirfipinti. Douginimos: Vas. Gericusici cugc: Sviesrau pavesDSole. rugpjniio krs 14 dienq i laistom4ji varderi imaiiyti galiq tr4sq. ligos:. ploluodds erkds. ligos: ler siltai ir per tamsiai laikomq augal4 puola amarai.rrio md- iydeiimo loikas: Nuo geguZ6s iki rugsejo. iStisus metus sioje (ypad Zjemd. hde iiauga iS laprl paza-s- bet iiukitu DesrFlaDillti Z. l(enkdioi. ojuk kaip tik jie krauna traujus Ziedus.l h ed'.iio iki vasario mdlesio leperlieti. re-s tik apatines jos dalys medeja). o Siuo metu ji priskiriama beveik 300 ruiiq vienijandiai storrlapiq Crdss/ld (. G6li- Lcislymcs. ziemq beveik sausa.sar4 kas 4 savaitqs palaistyti kakusq hQ- Viena penkirsdei jmtiqs Sios genties risirl. as. betpu. [esauldtoje.e'Mana Wall &ed' megiama ir iiandien.tr€-a. larrie ger ai Saknijasi Sildomoje dauginirno lysveje. Nuo kovo iki vo inorjrgo bhdo. Vasaroti gali lauke. Rugsejo rndnesi inaiti vidur ir Ziemai pastatyti iviesioje bei vdsioje (apie tuotieji skydamariai. gali apnikti miltlige. bet tik pa-stogeje. Geriousioi auga: I-abai iviesioje.emg su perlito gnideliais. vel iipoprrliardjo. tdliq. Tadiau islldiqkai$ls nemdgsta. per sausils orus arba salta ia per dragna Zeme. Silk. Jei per dregras ora-s. Rochija yra puskimis ([ors tai ne iikart pastebima. Crassulaceae. todel pat rfiina auga14 daZnai trpipurkiti. Pjnvio viet4 priei ikisant ietndn kelet4 dieDq apdZiovinti. ruo spaninkamsji nepatiko ddl sa.r. mil- praznti ! P.voratir*linqs erkqs. Ceilotas. drdgD. l(enk6iai. l8l7 metais buvo atvezta miikitu. bet kai i Europ4 iS iiglius vienas ivedq sodininka-s SeStarne daiimtnetyje patrumpinti maZd. Demesior krosaoclra atvd- i ieimai sr:s iaklims (ypai dr6!tloje Zemeje) gali bemat storlapiniai. kol pasirodys ijedpumpuriai. neti. kad Zemd br.s kaip l8'C) patalpas. Seimoz Aranthoct* .iEd]ILPavasari persodinti T.lq T6vyn6: Pieq Afrika. t04 . T6vyn6: Lrdija. ji uzauga 30-60 cm aukiiio ir iydi ry-ikiai raudonais Ziedais. lrgiimcs: Augirno ir iydejimo laikotarpiu laistyti gausiai - sandra i nfu ndi bttlifornti s.+marai. Ji gerokai stnulkesnd ir keslresne ui Dataraliai gamtoje augandias apie I m aukiiio savo seseris. l0"C) vietoje.) P. Jaunus augalus dazlai ge- akarthiai.Ls tr. 155) gendiai. veislininkystes budu pa-ialino jos "tropinius kaprizus".rri buti labai iyd6iimo loikosr ceguZd ir birielis.ri ap.rpomis allt ilee kotq. Dcuginincs: Ugliq galais birZelio menesj srndletoje Zelndje. trgiimos: vadinirnas buvo Roclca Vasaftl Zeme tud biiti vos coc. Zrli. kambario tempe- Sotis.---*-J Rochijas iiedai #& - I iepsnoj a li ii t! deg I t! G aN c&6'db iS i |isa me pa-so u lJj e ve is l i' M ona Wa!. Jei Siltoje vietoje. ne-si virSuuiLl auginiais. TKS 2 arba gdlitl . gelsvai roZiniai arba oranZiniai Ziedai grupuojasi va. uuo pat iemds augantys IBli.I Cra-ssttla coccilea Crossandra infrurd ibu lifonnis J Rorhiio l(rosondro tD 3 F I = 6 a N . kad isaugq grazus krDnelis. Va. sauldtoje ir gerai vddinamoje vietoje. Ziem4 megsta Siltas (ne vesesne.rug l0 crn. lapinds nematodos. ima lristi arba susisuka lapai.rLlgF kryzniikai isdestytais 2 cm ilgio lapais. Jos veis]. Piltuvelio fonnos geltoni. C/os Indijos.

Beje.Lsar4 pasbtyti lauke pusiau paunksndje. Prie-i ir per Zydejiteldjirnu. Treddalis gumbo turi matytis. Tai kalnq mii\ augalas. lihNi dalis greitai pnva. V. Vietos prie VldurZemio jIros. gali isiraesti pilka-sis ilykifukinidi riklomenoi kamborio femperolurq pokelia doug geriau negu iiq i ginllsia-s viet Ls. o neiistyptq. kal- Lcistymcs. kad s4lyg1. puola amarai. Dau- taidios l). toddl gali uzsikre-sti Zeme.20'C) bet kuriuo metq laiku. iSti- sus metus gerai Xenk6ioi. g3r Sildomose patalpose.qirias kad nyk. jei per dregnas oras. Sauldkaitos uemegsta ir vdsiame miegadregmd puodeliams iidZiIti. sioje. Tradi c i nd /-) ci klanr en 4 spalva. rak. Geriousioi ougc: Suiese-sniais mdne-siais. o ne ir Iapus iirauti vienu trokgumbq. Iigos: oel drdgrnes pertekliarrs gali paruduoti iaknys arba isime-sti gumbq puvinys. ialiais arba margais lapais. Vokietijoje - mei! l-ristvti iemg. re per iiltoje vietoje. Ziemq geriausia lailAti apie 15"C.juos auginant.puvlllys. geliui ciklamerai tdra proginiai. Sekl.Cyclarnerr persicurn Ciklamenos \t. vadinamieji Douginimas: Is sdklq sildomoje dauginimo lysvd- kvapieji ir nykSnkiniai ciklarnenai. vddilamoje. Ciklamenai itin rndgstamos gdlas. Jei augalas laikoma-s per iiltai. lyg "vienkartiniai" augalai. Jauriems augaiydGir'mo lcikos: Nuo lams reikia labai daug rugsdjo iki balaudiio kad augtq graSeimaz P r in ulaceaz.tukinds je (18 . Toddl seti geriarusia vasario mdnesi.itai ciklarnenq prieZiuros paslaptis. Trikio vietq rpiberti medzio arglies 1r1ilteliais.Sviasos. kad sejiuukai iidygtLl ivie- majame jarriiasi geriau te. roZiniais arba gelsvai rausvais ir violetiniais Ziedais.dino. su lfili prieii0ros ypctumai: RudenipeNodinti i T. gumbai gludi tankesodje. kingoje dirvoje. va-sarq bina gana sausos. kur auga laukiliai ciklamenq broliai. TKS 2 arba g€liq iemg. be to.. nereikia imituoti. hgiimos: Zeme vasar4 turi bfiti vos dregru. raudonais. bet ne Slapia. jukjq groZis ii- ryikdja tik dauf:eli metq Trivynri: Rytine-s Viduriemio jiiros srilys. be to. daugiausia lapq Zemdje. o taioliriai. voratinklhds bei plonaod6s erkes. tik svarbu neleisti rnaiiesietr-s jr1 Gaivi vdsa ir saikinga .6 apiberd zememis (tamsoje dyAs- 105 . kasmetjq L{auginarDa apie 20 milijonq egzemplioriqr daugybe veisliq zu maiais arba dideliais. Tokios |eis!as va. Veislininkai j. apie Zemg reikia pasakyti. pana- sauletoje.tnos "balta su akule" (A veisles gausiai Zydi ir gerai laikosi. Tik jaunu-s sejinuL-us galima giliau susodintr. plunlcmiriais arba lygiais. cik. lamenai labai jautriis drdg- didiiosios veisl6s ir yro be golo iovis. bet De Ziais knlrneliais. baltais.. . ues mq kas savaitg Polorimqs: Senus Ziedus tigiti. tarystartis kalki|gose dirvose. Depjauti jq.

Nuo kovo iki rugpj[- loislynos.Aelsvai rozhe) ir ne taip gausiai iydinii4 drdkirti or4. ima pr. Dipterakanto lahai grains lapei. todel tinka papuoiti geliq vitrinq apadi4 arba auginti kabandiuose gdliapuodZiuose.is. Dougininos: Pavasari virinniq augiuiais 22"C Zern€je iyrGiimo laikos: Nuo rugsejo (iildomoje daugi- iki gpodZio. vie?xtis. trqsomis. apdr*a ballabai dr6gnas. terka 15"C. pukiniai. iyd6iimo loikos: Nuo Dcugininos: Pava-sari gegrZe. Gericusici ougc: Istisus metus labai iviesioje. ponl sykiq nugeneti. fdvyrG: Brazilija.li senesoiems tinka kiete$e turi oialrziDes Ziotis. Xenk6ici. voratinkli- tds erk6s. bet re sauletoje. L_ur visus drd!3la.mg su perlito grideliais.43). Kili prieii0ros ypotumci: D. itin veSliai Zydindi4'Rosea' (rcZind . kad geriau iakoq- Itivynd: Amerikos atogrqZos. kad oras letiniais dryZiais iSrnargil. bet oras isimeta sakml puvi[ys arba ggybelis. tamsiai roiiliais arba baltais Ziedais. ddl dregmqs pertekliaus serga lapai ir iakflys. jeijis sausr-s()P. ligos: Ddl per portellac) roiiais Ziedais. trgiirnos: t aistyti minKtu kambado temperdh:lrcs vande- niu. Ords turi buti drdgn. Kasmet pava-sari gyslon. 4retn4 uz- sauso oro susisuka lapai.dauginimo lysvdje.r kltt\ip q akmeuinirl palangirl - ' Rubiniana' (roZine arba Jaunus augalus kiekvienq taudona) veislas. Alsorgioi: Visos dipladenijos dalys labai nuodingos. miSrulus. labai Siltoje vietoje. ypad kai leidZir naulus uglrus. ste.I Dipladenia D i pteracalthus J Dipludeniio Diplerokontos rg = YI l- a = - N Bahaiedi D c&n'g ip I aden ia bo liviensis. l(enk6ici.bi:tq labaj dregnas.Lstai augti. susisuka lapai. miltuotieji akantiniai. per savaite-s po truputi trgsti.14 dienq trtriti. Gericusioi cugc: Svie- laistymqs/ trf iimos3 Ja: kiu budu nevartoti ialto ir kieto vandentiekio vanderc. Apo clnaceae. timo lysveje).s.li1ai apipurkiti. pavyzdZiui. skydamariai. bet lresaulebje pusiau paunksrdje. iliauziantys puskrumiai.s iki spalio. hetus bttq silta. ligos: Jei oras per sausas. o& Dipladenija vis4 vasanl iydi purpuriniais. ieimoz Acanrhaceoe. kad Zemd nuolat butq t06 . jei Zemd per ialta ir per sioje.mci: Rtpintis. Beje.emd su perlito gmdeliais).me iilt1l. Geli0inkai negsia iv a]rirs D i p Ladeni a sa ndz dio ruolat laistyti ir ka-s 8 . o Zetais iiedals ir l)iptcrucan. TKS I arba geliil . puola skydarnariai. tuo kovo iki ngpjridio kas 2 ri it Dipladenia splendens lui pezydejus laistyti saikingiau: nuo rugs6jo spalio iki kovo gele turi pailseti. persodilti I iernus dube- nis (tinka P. ISvardhhl nisiq lapai tarsi aksominiai. daliq auginiais iildomoje Seima:. anus (atba kitaip Ru e I I i a Kili prieiiuros ypoludevosraza) baltais bei vio. dirva-TKS2miiiuys dipladelijai reikia tvirtq su molinga sodo Zeme bei karteliq vyniojimuisi. Kai gerai isiSaknija. Auga- Ii 250 Sio augalo ruiiq kambaryje auginami tik I) ipte rac ant h us da|osi vidutiniikai drdgna. ZiemQ ant ialtus portellae (t\rb. iivagoti iviesiomis Ruell. oro ir vesos augakthe: mal DmZxva.ia patiqsti Sildanti paklot4 arba neplou4 putplasdio plokitg. kurios balti Zied. Visai pavasari persodinti i T Zena'uja ytu Dipllldenia boli. Nuo sauso taspamiai. Sie augalai tai Zemi.

Gantojejos auga Vidurio b Pietq Amerikoje daugiau kaip 100 ntiiq. . Zie- GmZiai kerojasi ir leidiia ataugas. kitos . apaugg baltais plaukudiais.s iiauga . lelygu ruSis arba veisle. vidurio ir PieQ Amerika. Prekiaujama labai lvairiornis r0Si- rnaZydiai puskmniai dai- harnsii liomis skoteldmis suarF gusiais lapais. Ec heve r ia deren berg ii reikia daug iviesos. - nl kekirl.50 c1n aukidio stleDq. vasarQ liltoje vietoje. toje . itin grazusjos lapai.ialiais blizgandiais pais ir orarZiniais iiedais . ktri iydi nuo geguids iki birZelio mdnesio tamsiai rcZiniq zvaigidiikq Ziedr! kuokiteliais.Iiauga tik 20 cm aukiiio ir nuo kovo menesio Zydi rausvai rudais geltoDai apkra-{tuotais Zie- ieimaz Crassulaceae. t07 . Zemauges eieverijos labai dailios. baltai apiannojusiais Ziedais. Eche|eia agavoides lapq kraitai rudZiq raudograrius 'Red numo. o vietos it prieZilros joms reikia uedau8. Echewria put. Kili prieiiriros ypolumoi: Jaulus augalus ka-snet peiiodinti i Zem? kaktusrrns arba stafldarting tik Zetng. Labiausiai mdlFtamo6 ir paplitusios yra: . ikisti ! smelio dirv4 ir leisti iaknytis (geriausiai prigyja 20"C iilumoJe). Auginius atpjo\.int 30 . Veis16 m4 neiydiniiq eSeverijq 'Raby' ('Rubinas') pa-si- Zymi rnudonals lapq kmstais. beveik visai nelaistyti. k-urie rudeni skleidZiasi ant ilgU netik- bestiebdmis skrotel€mis. Kai larios jq auga kaip bestiebiai kemi. atrodo tdge' ('RaudonkaiGs') veisles lapai.Echeveria tseverrlo Echeveria clerenberg i i #& - iS Me ksi kos.s pertekliaus paprastli isineta Salorq puvi- Geriousici ougo: IsGus metus sauletoje. suaugusi plok<diomis.us hnputi apdZiovilti. tamsgeltoniais arba raudonais Zierlynais. puola miltuotieji skydanariai. Echeveria gibbiflora srn€lio bei purpurinds - jie pazaliuoja. trgiimos: Va-sar4 laistyti maiai. nys ir miltliga. Nuo kovo iki rugpjuiio augimo laikotarpiu ka-s savait9 palieti trupuiiu kaktusrl trqsq. I nupudtuoti. bet tamsioje vie- la. { ionus leidZia tvirtus Ziendynkodius su orarriiniais.. kad augalas per iiltai Ziemoja. Graziausiai eieverijos atrodo susodiltos grupdmis ivairiosjq ruiys ir veisles. . Douginimos: Po zyddjimo iorrindmis skoteldmis arba lapq auginiais. lylt kaitoje. RudZiq spalvos iiedai iisiskleidZia vasarq. saule- deliais. Ziedus krauna priklausomai uuo dieros ilgumo bei Sihunos. Kenkdio'r. zydl svlesrar rJudonais. t mis.|s prazudo. EcheNeriasetosa . Echereria pulvh@ta l^pai. llun. Tai reiikia. o ii tiesq . c Echeveria iydeiimo loikas: t-auai budingi skotele isside-stg mesingi lapai. kribiitina.tila ijdi rtuo baLandiio iki birielio. Sildiau lailqti nebent iiemq Zydindias rirSis. ligos: Nuo drdgme. Saugiausiai jaudia-si lauke. ismarginti violetiliais dryZiais. Ziemq ndgsta iheds vesoje (5-10'C). Echeveria carnicoLor mdsos spalvos eSeverija. ivairus. Be to. - fdvyn6: JAV pier[s. kaip sako pavadinimas. Beveik visoms joms spalvos skotele. tuomet. bet ivaidos rusys skirtirgai. loislynos. storlapiniai. tad galima auginti kaip svyranti augal4. kad jai - Pqslaba: Lygiai taip pat pr iZii'lt jdr'a be G r a p I o p e t 4 I ul. sakrhiai amami (Saklq kerkejai filokseros) dainiausiai del to. itin Echeveria noclulosa. Dregmd j.Seriuotoji eieverija. senesnius P zyol pava-s44.kaip trumpastiebiai Sakoti puskrumiai arba krimai.

Naujos ri:iiys auga stahnenai ir yra Zeme-snes. lrgiinos: Laistyti vidutiniikai. roZiniai. kuriarn nemetus Zydinti ruiis. roZiniais. kuriuos galima iilenkri larku ar dar kaip kitaip.rai auga bei Zydi ir beveik je.nardioti i drun!!4 vaDda{. per daug vandeus. kad liau- qsi tekdj? s)'vai. raudonais ir violetinjais Zierlais.Liios i kak- tusus.skaro kicijadiais. I diena apdziovilrti ir tuomet ikisti i durpiq ir srr6lio miiiul. t08 . nemeta lapq L megsta &egnesn? Zerng.s RaudonZiedd karpaiolE iileidZia il$rs. Beje. Seimcz Euphorbi a cea. VaAlscrgici: Visos raudorsar4 galima penodilti i sodo lysvg. jie dainiau sergamildige. kol dar neiileisti nauji ugliai. nime . Trl trinio Sildymo or. geltoui ir na L:uo lvairiausio raudo- Tdvyn6: Mardaga-skaras. Lcisfynos. kr-runus len1. dintt Euphorbia lophonepaliaujamai Zydintis na.l. RaudonZied6 lusi baltai arba ruusvai ZykarpaZola nereiklus. ypai iiem. Pavasarl. lfili pdeiiiros ypclunci: Jaunus augalus kas 2 metai pesodhti i iemg kaktusams su trupuiiu molio. ikaudiuklpa11aBendra visoms karpazo- nilii. Idtoje ir iiltoje vietoje.. ius balti. I! pinno Zvilgstio jos atrodo labai skirtilgos vielos pan. Pjuvio vietas p. noIS iytl6iimo loikos: Nuo spalio iki kovo mdnesio. kad neisdZiutq gniuZula-s. Geriousioi augo: Istisus ialta.I Euphorbia milii J Roudoniied6 korpoiol6 rg 3 vl l- a I = N '"'''----"^dr Visie bia s gerai Karpaioliq yra per 2000 #&dhg iI llet mediius.e. pavasari. o syvuose yra od4 ir gleivine-s dirginandiq medZiagrl.rs. Po Zyddjimo vien4 mdnesi laistyti tik tiek. gaskare. ligos: tei per balti. { spyglius galima susiZeisti. Savo gimtine.8or?a . Nuo kovo iki nrgpj[dio laistyti gausiau ir kas 2 savaites i laistomqji vandeni irnaiSyti kaktusrl tr+\. i-itisus mq bidiulis. botadkq vadinani - :.augarti pomiskyje.rs labai iviesioje. nuodingi aitris sywai ir vienalydiai (arba hermafroditiSki) netikri iiedai. sauina kristi lapai.""T'ilff::il"f'.motininiq ruiiq pirmosios raides) iydi kol1e iStisus metus geltonais. ruiiq.vis.kitos-iioles.ald. nei dviejq ruiirl mi5runai gekaitri saule. iino M ruudonoji karyaiola - Euphor BaltaZiedis E phorbia milii tniirunas 'Maralhon' ('Marat on as'). karpaZoliniai. teD kliudo rrei Musas lruo ce1r. senuosius privalu patrumpiiti arba visai lrugelr€ti. vidurio ir pietq Mada. lumo.isstumd gry4sias veisle-s. Douginimos: Auginiais Ypai thka gen6- jimo atliekos! Panaudoti senesniq ngliq gabalilius. metr. ant gmnito ir 5re vaduamreJr zr. pieStuko storio spygliuotus [glius. Xenk6iai. L{ Madaga. kur l1ols uzuo- Ziedes karpaZoles dalys vdjoj ir isaulyje. luodingos./prorgneiso kahrl jis auga gal llia lorri miirunai (pavadimetro aukidio kdiin:ds.

Patrumpirlus pa-statYti 1 8-20oC temperah'tros pa- puoimela. svyraniias 5 cm. Auginius sodinti I maZus gdliapuodZius. Jos - - Syki imkite ir reiimeskite Sio augalo apdl(s amarai. toiiniai ir ryikiai raudori paziedlapiai. Imti liekala-s po gendjimo. iskaitart ir lempos aiba gatvis iibhto ivies4l Geriausia ka-snakt l2 -14 valandq augal4laikyti kibiru arba ddie. Zydijimo rnetu oras turi Tuometvel $arkillgai laistyti ir treiti. hekiaujama vienastiebdmis. "Zy- iS jq iiaugiihis dailiais medeliais. TKS 2 arba geliq Zemg. todel parduodakiekiais augiiani pardavi. hgiimcs: Pdei iydejimq Duo geguZe.tl:us vi6ta graziu Sakotu lalimeliu.i niai. puola milfuotie. Veisles 'Regira' pa- balti. PeNodinama iydeiimo lcikcs: Nuo laploidio iK sausio. Hegas (Heggas). Labiausiai vertirrama-s puansettrl veislqs sukfre pasaulillio gaNo ir Loislymos. bet nesaul6toje patalpoje.ji ir paprz$tie. Ji verta au- - netjeiji ryikiai roiiliai.bier). Naujus Dglius gel1eti.'Dororrca' ('Doroteja') kerojapaZiedlapiai lelygu ruiis Sviesos turi gauti tik l0 -12 valandrl. bet dozuojallt apivietim4 (trumpadienis augalas) ga- tik ginti ilgiau.' Gropa tn' ti lnazai. - tuo- Vasaroti gali lamioje vietoje lauke. Po Zyddjimo nuo v. Polorimos: Kad susikrautq Ziedai ir nusispalvinq paziedlapiai. kad augalas graZiai Sakotqsi. ieimoz Euphorbiaceae.ma kaip svyrantis mo sezooui apie Kalddas. balti. Dqugininos: virsfirirl auginiais vasarq.lr:. karpazoliDiai. 108). t09 . Syvai iS pjflvio vietos liausis tekdjg imetkus jq i dnnlgrq valdeni.ji skyda- iki lapkriiio gausiai veislirirlkai Ekd (Ecke). kai rulaeDta tikieji zjedai (lle paziedlapiai). Sakotomis arba svyrandiomis puarsetijomis blti kiek vese$ s met Ziedai ilgiau laikosi. geltoni. li Zyded istisus metus. Nuo birzelio iki spalio kas savaitg trgsti. cizijoje sukufia veisle Ziedlapiai !fiti pr'reii0ros ypcturnqi: Auginant toliau. apvoZu-s "vierkartiniai" ir dideliais si i Sonus. puansetta nuo rugsejo ndnesio apie 2 mdnesius abrikosq spalvos paZiedlapiais. Labiausiai aki traukia dideli nuo geguZds vidurio i T.Euphorbia pulcherrirna Puonsetiio Puatsetios Sali htili tE tik rauLlonos c&nudh Savo gimtinEje Meksikoje puansetijos keroja taip pat veiliai kaip pas mus seivamedis ir iiaugadaugiau nei 3 metnl aukiiio. tikieji puaisetijos Ziedai reisvaizdos. f6vyn6r Meksikos ir vidurio Amerikos atogr4zos. baltasp:rmiai. IS pradiiq atrodanti kaip Zo16 ilgainiui puansetija sumeddja ir lleh. gelsvai ro. Geriousici ougo: Istisus metus iiltoje lviesioje.l. augal:r-s. Kaip ir giminingosios raudolriiedds karpazolds (-+ P.s Kenk6ici.Lsario iki geguzes laisty- dejimo" laikotarpiu (gruodzio menesD sie puikiis medeliai ir krimai tampa tikra terykidiq sodq (Gro) ir Gutbyras (Gxt Pr. Pa-sodinus kietai apspaudyti Zeme. patrunpirti: kerais bei knimais augalrdias puansetijas l0 cm. ligos: Jei oras per saus:r-s. talpoje ir lailTti beveik sausai. Pas mus tie Duostabiai dekoraryvis karpaioliniai augalai daZniausiai perkami kaip mariai. Alsorgici: Sywai gali etzinti od4 arba gleivines. Gro l ristyti.

vidutiDdje kambario temperatiroje. Va-sar4 ka-s l4 dienq trgiti. ieinot Gentianaceae. Tiuka T.balkolas arba terasa. E-Ya.s veislas. \acu. kirs saZeme vaitF - didiiuli ku.tI orq toddl v. iyd6iimo loikcs: Nuo liepos iki mgs6jo. i iildomzl dauginimo lysvg. betne visiikai sauldtoje patrlpoje. lrgiimcs: r Vis4 vasar4 Zeme turi buti Zold augimrna kaip viena- tik dvejus rozidais ii violetiniais varpeliais. kad iis dvimetis.abai Sviesioje. gencijodlliai. llesaul€toje TAvy[6: Sokotros sa]a. NeDrasK:l! I eJCSarS! )tiltires Meksikt. Gericusioi cugo: Labai iviesioje.t afJi n e iilnet]]]ma. Ziemoja l0"C melsvai Zali. bemat lubyra Ziedai. Lis i ant h us nlJ. motininis augalas Ziemojimui laikomas vesoje E Jei (maZdaug l5'C). Jos lapai Dedideli. lfiti prieii0ros ypctunoi: Persodinti nereikia._18'C tempebarile. hgiti. Pas mus l5-20 cm aukidio iakot ii loistymos. lereikirringi. T6vyn6: Kolorad:rs. Kovo pradZioje arba pailgi. Jei gliu. nes gyvuoja tis augalas.n a g|an- di! o ru nt (sytt. - I t0 .!d?4r6) buvo auginama viefl tik kaip skil]ama gele.I Eustorni grlndiflor rn Exacun affiue J tD D 6 h a I = N -=_="-4 Eustona grantlifonon . ligos: Ddi to. Seimcz Gentianaceae. Jq lapai raturoje... Zelio diio. nuo va$Ios iki nrdelrsji gausiai iydi kvapiais iviesiai violetiriais arba baltais Ziedais.Lsa(l jr iiltoje vietoje. pavursari iyd€iino loikos: Nuo liepos iki nrrpiiiio. - iavi ir nercikli kztnbario Eracum alfine /-\ A Ali]K*salan o& Laislymos.jam puikai tiks pavesind. Dcuginimos: Sdklomis. Vasario me[esi seti prie lango. Svarbu: lapq skroteld turi susidaryti iki iiemos pradiios! Zyddti pradeda po galima nuojo nupjtllrti aul(enkdioi.api4 iied4 puokltt.rrl aJ'lirc kilusi ko&os salos Adeuo ii So. l0 . N4egejams suddtirga. jei auga kaip dvirnetik ten reuZlyja lienrs.l2 mdnesiq nuo sejos. 15 .llrr' (balta). Augala*s negsta gai\. Apiberti labai ploru Zemiq sluoks[iu. ginius ir prigydiius juos kad augrlas vierametis. Zymiausios vidutiniikai drdgna. Sejin0kai laikoni iviesioje vie- - liepos m€nesiais veislis:' At (tamsiai violetilre) ir''ll. PerZyddjusi susodintipo tris i ll dyaugal4 galirna ismesti. TKS 2 nrba gdliq ieme. auginti toliau.rzos iki gdliapuo- mefus. Augim4 stabclniio- tnis medZiagomis buvo isaugintos Zemail ges kamtoje. je ir teD ilarko. Gericusioi cugc: t. kiauiinilki patalpoje. apie 90 cm auksdio augalas. gali buti iavi ir uereikli kambario puoimera. Sekll ieme reapibetti: dygsta tik iviasoje! Sejirlukus persodinti i at skints geliapuodZius. lrgiimos: trri brlti nuolat vidutiniikai drdgna. gencijoniniai. bet idomu. vavt14 praZystantis kerriuiais. Sekla-s pa^sdti bir- mete. NuZyd6jusi rocoeruleuu' Dcuginimcs: Pavasarj au. Taigijinudjo t4 pat!keli4 kaip ir gerbera: l1uo v. DabarpripaZistama.ulas isdziuvgs. Eusk. dZio gdliapuodZius. giniais arba seklomis.

Kinija.as labai ddglra-s (+ P. Seimaz Ru b i aceae. ir kita. Jei per vesu arba laistoma kietu vandeniu liaujasi augti.Gardeuia Gordeniic c&6'fu G ar deni a j as nr ino i dcs n jos pilmvidures veisles gali isaugti per I m aukidio ir iydi baltais. Be to. ligos: nel tem- perahfos wyravimrl t Si- lumos pertekliaus kel1ta pumpurai ir Ziedai. . Xenk6ioi. odidki. Geriousiai auga: Labai iviesioje. h?5imas: Niekada nelaistyti kietu. Dougininos: Pavasari ir vdlyvq vasar4 auginiais iildomoje dauginimo lysvdje. pagelsta lapai. . 43) ir daiuai apipurkiti. NLto kovo iki rugpjuiio kas savaitp po tmputi tigiti rekalkirgomis trqSomis. f6vyn6: Riukiu salos. kad o. rupintis. loistynqs.Senesnius egzempliorius pries persodinant apgendti. bet Zemd vis tiek turi buti lumq Zienq Silta. lfiti prieiitros ypctunci: Pashodzius pumpurdns. Vasar4 mdgsta ii- . blizgantys. ponija. b[q Zvdifliio augalo [ebeDurkSti ! Vasario mdlre-si peFodintiiT. Auga keru. lapai viszaliaj. gardZiai kvepianiiais Ziedais. - Aromclos ir elegontiio jos vienodai tauriai atrodo ir bfidanos visoi naiutis. iyd6iimo loikos: Nuo liepos iki spalio.stos.15 -18'C. Ziem4 lieti saikingai. raudiJa- dai. ir paitgtju. kone sauldtoje vietoje. Gardenijoms bidinga ir viena. 5ah:aulpulu! Vasa4 ialorq gniuiulas turi buti tolygiai drdgras.emg.

kad gumbai bnq be ialiq virSrmdliq (augimo kugeliq). Pa-skui lieti daug saikingiau ir leisti augalui palenppa ruvysti. jei pavasa4 maZa Sviesos iriilumos. lrgiincs: Nuo kovo iki rugpjndio laistyti l1uolat ir tp ka-s savai- tri<ti. Gericusici ougc: oygimo ir augimo metu labai Svie. Alscrgici: Gumbuose yra nuodingojo kolchicino. leliji l. Nepiazysta. Itvirtinti kartelg vynioj. Kovo mdnesl persodinti. fdvyn6: Azijos atogr4Zos. Kenkdiai.Gloriosa rothschildiana c&n'g Gloriosa vijokliois augalas su l0 cm skelsmens ugniniais iiedais. Pdld ncs: Pirkdami a&reipkite ddmesi i tai. lgzotiiki iiedoi anl lcnkelio Po iientos poilsio Glor io sa p raZy s ta puikiau- staus ztcauns.sioje k Siltoje vietoje. Seimt: L i i a c e ae. - itir puoirus iyddiinro loikos: Nuo birZelio iki rugpj[iio. bet kiekvienas jU privalo turdti nors vien4 augimo kfigeli. palieti ir daigirti 25 -30"C Zemd- ndi: je. . Afrika. Kili prieiiriros ypolucumbas Ziemoja g6liapuodyje (15"C). ligos: emarai ir vorati0klines erkds. niai.imuisi. Douginincs: Pava-sari io- niniais prmbais. loislyncs. Madagaskams. Kol zusikraus pumpuraL qazoar aPF purKti.

Douginincs: llaerrrozth - deiviniai. Jie buna m4 rnaziau. skaisiiai roZiniai arba raudo:ri. drdgmds arba ne[usvilhl atokaitoje. iiem4 ta Silumq. iyddiimo lcikcs: Nuo kovo iki spalio. kad tr. tikriausiai Pietq KiniJa. Nuo rugsejo menesio laistyti maziau. Jaunus augalus jeikasmet.r\r1o mci3 SudZiilvnsius liepos iki spalio.lxlhtts ltutltiflorus- c&g Kan$aryje kintoie gali iiauSli iki 3 l aukiaio. oratiiniai. peNodilrti. kai pasirodo nauji ngliai. esant vdsiai temper. atialonis.rba pasiruphti. krilt:r pumpumi Haena iiai hus aLbiflas va-sar4 Zemd turi buti ri- ir Ziedai.safltykinai sausa. atnaujhti ir daiginti augal4 kartkartemis palieti drungnu vandeniu. kad galeq mo vietoje k:irt4 per meuesj. KinroZp reikia gerai rnaitinti. galas. pavasari persodint iTKS 2 arba gdliq - ieinaz A n aryI . T6vyn6: Azijos atogr4Zos. o Ziee enthas albi|l. balandzio ir geguids.rlli-siai roZiniais iiedais. lfili prieii0ros ypaluSvogims iiemoja Kiti prieiiulos ypqtu- "kauMllthus albillos . saul6toje ir iiltoje vietoje. miltuotieji skydamadai ir sausa. storalapis l1a vidutilriikai dregna. rytines Afrikos atogqzos. amariliniai fdvynds Pieq Afrika. Seimot Malvaceae. 14 Zydhtis tvidas Ka-s 4 savaites trtriti.mq.s" Sviesioje. i da c e ae. Zemg su molio priemaiia.ternpemhrroF. Zie- iillunos. Grynoji nriis Zydi rausvai raudonais ziedais. kitaipji neZydes.s per daug. Siltoje. llaenran. de- noi: se Sildomosepatalpo- dazrri apipurliiti . rozi- rugpjldio vidurio kas savaie hg<ti dide$ds koncentmcijos tr:fomis. Vokiiku pavadini"Kraujo g6les" vasatl rnu "kraujo g€ld" vadinamos taudomi Zydindios H a e mant h rls katharitxae ir Hae mnlhus Piltuvelio pavidalo killroias iiedai gali iSaugti iki cm dydZio. nurykti lapai. pavasa4 iydi. kad ords butq dreg[i]-s. I.jo ge[{' lapus pasalinti. Jei Ziem4 gaugau-siau iiem4 - l(enk6ici. Prie-i tai alsargiai pratinti prie saules.. Nuo birie- l(enkdioi.Haemauthus Hibiscus rosa-sinensis Roudminos Kinroi6 lr*$rr. kai truksta iviesos.r---r' Ratd tin as.vaEa. Haema. senesuius gu tai bfitina. Ypad pahaukli veisle'CooTreri' su mazesniais baltais.os . iki piluaviduriai ir lepihravidudai. patalpa. lrgiimas: Iki rugsdjo meresio gausiai ir nuolat laistyti.s. nanthus katharinae -firoH@e - I2 -14'C. #&dH l5 gausiai laistyti ir kas sa- Baltaziedis. lizujasi aug- lio galimape6odinti i lysvp sode. - ne vesesnd negu l2"C Alsargidi: Visq arnarilidrl svollr. "kraujo gdle. Pakeitus viet4. bet ne sauldta vieta. iyddlimo laikcs: riaath sm btflarus liepos mdnesi. us a Ib iJI o s (lav gfia'J]. "KEujo g6lems" tinka labai Sviesi. lcistymos.inuose yaa nuodinlq medZiagq.:a:. I l3 . Gericusioi na !ug!r l-abai Douginimcs: Pusiau subrendusiais viriiniq auginiais geguZds rnene-si Siltoje zemdje. z€lnet llelelsu vlsal tsdZiuti. ligos: :ei drdgme.rtilai . flet sauldtoje vietoje. Vasario lndrasi virSutid ietnes sluoksni niais ir rySkiai raudolais margais lapais bei t. lrgiincs: lcislymos.jei rereikLrs kambariois aureikia. ligos: Jei oras apnilka amarai. Gericusiai cugo: llema thus albiJlos liiisu'S metus iviesioje. iiltoje ir Sviesioje iiemoji- vait? tigsti. Vasar4 mdgsvds4 (12 -15"C). Nuo tada.. nultilorus tiiys. - svo€Nlrais. geltoni. sauldtoje vietoje. voratinklines erkes. gelsvai roZiniai. pabiti vesiau. Priq< tai per ilgus [glius gerokai patrumpinti.

ir Pats vis maZiau ir leisti lapams nudZiuti. saliai ir per dra$1ai.ji') ir ' Eat ly Wh i te' ('Adcstyva baltoji'). be to.Fairjldnl' Sodirialis'). pastaruoju metu Ym mo. pirktus arba perziemojusius svo!![us pasodinti i ta-s') arba ryikiai raudolla nemaz4 geliapuodi (tink1 ('Stebukltl '. Hippeostrun bei Spte' sukauptrl naujrl jd!q. roZhiais. Itio didelg paklau.ina-s suialiuos. Papmstai Pries isdygstant lapams pasirodo Ziedyikotis.amariliniai. visuomet turi kuo ivairiausiq ir puikiausiq veisliq. kiq Ziedq. Prekiaujama tik kultl' Fantastica' . Galima dauginti augitiais is svoginq luKtq adra sajinukais. pavyzdZiui. paketktas vietas galima iipjauti ir apibarstyti medzio anglies milteliais. kai augalas laikoma-s pe. ugoine'Lzdwig's Go liath' (' Galijo- Geriousioi ougo: K4 tik bai suddtingi.as t H ip p eastr ari sr.s atogr4raudonai dryZuota veisl6 zos.rvsieti. Douginimos: Svogunais. dryirotq ir kitosausio iki balaidZio. fiai k t epianti 'App le Blosso ' ('Obelq Zydejimas'). Jei karn per ilgu laukti. bet Sie bndai la- graiuol6'). tamsiai toi\rinemis veisldmis. Visados populiari rozine arba balta ivel- toislymos. kol svog. laistY- le itin giliai isigxauZ6 i au- ti gausiau. Ziedams nuvytus ZiedYllkoti rupjauti. Apie Kale<la-s galirna isigyti dritrl meiledo svogi.ndlid. kad svogtulas lia.P. Nuo . auginandios gdliq I buti ir atvirlciiiai. Kai pasirodo uglis. Zymiausios ieimoz Anarytlidaceae. laistyti ir iki rugpjnaio Pdslobo: Lygiai taip pat kas savaitg trpiti. tr?iimos: Is pradziq beveik nelaistyti. Dazler' ('Spindesys')' 'Picotee'('Dantyto. dilamieji T6vyn6: Arnetikos atogr4liai.ti taip. dviiyddiimo loikas: Nuo spalviq. bet gali dilius.5-6 savaites. augala-s iiauga zeme-s is. ligos: oeguliai (meileniarns brldirrga grybelind liga) daZtiausiai plinta. pana-iirl i apkastuo. baltai ir Zos bei vidutire.I Hippea-struln Meilenis J ID = 6 F I = a Veislis'liixie' iiedynkotis svog[reliu-s (-> Adresai. 238). Kiti prieiiuros ypclumoi: Sudziuvusius lapu-s Al5drgioi: Meileniai turi nuodingrl medZiaSl pa<alinti ir svogul4 palik- ti iketis l5"C durpese. Nuo motirinio augalo at_ skjrti ne nazesdus kaip obuolio dydZio svollnus. oranZiniais. kurie Pr. iydindiq sniego baltu- )N #&tu9 - su trinis iicdtLis Apple Blossonr' (kaireie) i'Fa asticd' (dciinaie). rau. Jo Ziedai mgpjrlaio mdnesio laistyti smulkesllj. gelsvai roiiliais.vaditamqjq P/e-Pot melleniq (preparuotq svoghdorais Ziedais. tai olandiiki vaveisles . nA ' Dutch hclLe' ('ol^Dd\l nq.T arba geliq Zeme) veisl6s: 'Md. kad puse svog!flo s4 tud baltos Kenkdici.telia milrfinas.irr. Biina ir baltq su raudonais pakra-<. Lapai hr.pr''i!. Jei grybelis dar ria Gorelti'. Geliiinkyste-s ftumos. augal4 gausiai t4 .IZYSta Per diais. tus baleto sijolelius.Ladwig meile.' Ludwie's kySotrl v S Zemes. Parduodama lresuskaidiuojamai daug veisliq. Kartais Sitaip pasiseka svog[n4 iigelbdti.

F t_) (tN H oy). ilol. iietn4 ves4 (14 -18"C). Hoya bella geiausiai auga orchiddjq laepielyje arba kaip svyrantis ya ca rn t'ilffiiI"il?#l1l.. Sil€s. Kenkdioi. As c I ep i a c!a c e a e.la. - Potqrimos: Ruiiai Hola corrosa nuZydejus. bet tuo metu. Attgllja) hercogo vyriausiasis eliptiskri lancetiikais lapais ir sagll lonnos baltai ialiais iiedais. Abu Zydi vasarq.tevijoklinis augalas. ieimat moi: Abi rlsys llebijo iiklomq kanbariq puoSnus svyrantis augalas sodilliflkas. Jei per tamsu arba pakeiAugimo laikotarpiu ka-s tus viet4 2 savaites trgiti. ninka amar.tr* HH dama Ho'ua lacanosa su Del savo vardo ii geDtis turi buti ddkiiga Tomui Hojui ('Ih o n as l:tt- ris 1788-1809 metais bu- vo Nofiamberlando (N o r t h un fi e r land. kai. I t5 . Jie auga 0etikrdis sk6Eiais.atnosa.au parduo- vaiklold daZnai inra mqsti Ziedus ir pumpurus.l viduriuk4 ir salsvai kvepia. . [r]o dregloistynos. Ilgi. /-) \__/ <l-. Ziem:1 dar rnaZiau. bet vidudienio sar.a rclld streliq pluostai atrodo lloya nulliflora iie<lai.. . plori jos oafrtalial veianti daugelyje !aliL1 nuo Vidurio Kinijos iki lat pukitil Per ilgus uglius i:rlilti. Austnlija. frgiirnos: me. Tarsi blizgaDdiq Australijos.Hoya Voikuol6 Hq. Gausiausiai DUOr11gr klemaliniai. ligos: Jei augane apliok4 mdgsta llola l. kilusi ii Malaizijos. lapais.byra Ziedai.s pertekliaus ir vdsos Vasarq laistyti vidutiDiSkenta Iapai. irstn u8liai. je. kurie ja-s ne itin popsto ir niekada nejudina ii vietos. apkib? baltais iiedyflais. Tdvynd: Binna. ir kaip svyrantis augalas.jas reikia nuo- lUSral. palikitetrumpqji Ziedyr*oti ant jo susidaro trauji . trgskite rediau arba visiikai lebetrgskite. Sis iyd6iimo loikos: Nuo geguZes Kili prieiiuros ypolusauso iki rugsejo. priZiurilna taip pat. Ii 200 iiflonq mdgsta pusiau paunl(. Pavavrri persodinti iT. Red. osa. Eajq vijok.. Sa- galus imta auginti dau- vita ir taip p. TKS 2 .d bella i). Jt1vi. iydindias vaikuoles madiau pas tuos gdliiinkus mdgdjus. Geriousioi ougo: t bai iviasioje. it maZiau Zydi.li. Yra dar ir Hoy a be l l a v eisl6' Var i e gara' su gelsvai Zaliais margais lapais. Balti ir stalrgris taisi vaS. Vidurio Kinija.. Tuos augalus. daiiiai linksta Zemyn.kaip lt Hola beLla.iedrl skeiiai.ir Silurn4 iitisus metus.rikeliai arlt lapll penelyg gerai hgiiama daugiau augina [glius bei lapus. betji ue iviasos spinduliq kypiiai tokia gaji irveili kaip grynoji rIiis.rl6s Douginimcs3 Vi*arniq arnepakelia. Hold lirealis is Himalajq. matpakitus augalas dregname ir iiltame gdliq lange. kxrie atrodo per daug vesliis. kiniai ziedai turi raudon. kurie skleidZiasi skeiiais nuo kovo iki birZelio mdnesio.. sauldtoje vieto- or4. Balti r.h lahai gatsiai ir ant karrelts.. li{ krtunrl su mesingais Si ruiis.rs Ziemoja per siltai. Taiiau . Hoya. ir FiriSta prie lankelio.slrp ruSiq kaip knmbarinius au. kai leidZia iglius.!rba g6liq Zemg. Virsar4 rnegsta ba ugliq augiriais iildoiilnm4 (18 -23"C). aphal. iemesds ir smulkesds uZ duriukai tamsiai raudori.moje daugilirno lysvdje.o iiedlapiai gelsvai Zali.rt mdgst ulti iilun4 ugliai..

laistomos aliurni.r "be-sibu- Vokiikai loisfyncs. Si gdld vadinama kiekjuokingu.tdliau nustyra- -^^ soje. rq ge. kur Ziedynq viduryje esaniirl neiivaizdZiq pavieniq Ziedq guotus supa didelirl ste- lcislyrnos. atkiStos luputes. negu daugunaijo girni- .2 Diliialapis hortcnzijos bina c@ ir elabai aukito ii8io. Kadangi hortenzijos meta iapus.apgeneti. mellnas iyd6iimo lcikos: cetia- lfiti prieii0ros ypctu- Htpoclrta tlabra. lrgiinos: Pavasari.n Abi iios geles istabiis svyrantys augalai. ber ne itilr saule- toje vietoje.hzs.sneriniai.I Hydrangea macrophylla Hypocyrta J 19 = Didiiolop6 hortenziio Hipotino YI h a I = N *\r-.lm- @riousioi ougo: Labai Sviesioje. ge. gefiq tikti ir paraiios iivaizdos HJpo. Hlporyfla glabla lakos . vasarq ir rudeul laistyti gausiai. lrgiimos: Nuo pavasario iki ruders Zemd riliq iiedq vainika-s. veisles Seimaz Saxifragaceae. ninka voratinllinds erkes ne per iiltoje vietoje. rodandiais.ru!6tingumo. tarpsllniirl dregnose atogr4zose. Niekada n€vartoti kalkingo vandeml Vasar4 iki mgpjtrdio pabaigos i laistom4ji siplt9 jq vaidktapiai aro" do lyg pabudiavimui kaboti lletaDkios lajos medyje. ligos: ro sit- Geriausici ougo: Svie- sioje.iive.8"C.bei amarai. bet taikliu vardr. vesio- tai iiemojand 5i augalq apninka amarai. bet llales persodinti i vidutiDio turaliai ii ruiis Zydi birZe.tus reiikia vandem siurbikdl) Ziemq Iaistyti tik tiek. kn ri pastaruoju metu priskil. Didelius baltus. vasa. Tai vis patalpoje . saulStoje (bet viduper sausas ir per iiltr-s. tenzijos parduodalnos 11uo roiines ir raudonas veiskovo iki gegu. Po iyddjimo augal4 Siek tiek ap- Ziem4 naiiiq. KenkGioi. iitin riigiii4 iarna genaiai N e n a t a. je sodo paunk$eje. Kili pr'reiiriros ypotuPava^sari persodinti i T arba gdliq iemg. ieima'. Ziem:t paka[ka 4 . r - T6vytGr Japonija. Pavasa4 balt $. Pastaruoju metu vel populiados veisles.vandenl ka-s 14 diettl nio sulfatu arba kalio imaiiyti rododetdrq tt+irl. ligos:. Nuo gruodZio iki vasario laikyti 12 -15'C iiuojanti bunytd". uolaskeliniai. Va-sar4 gali 6 .iausiai lauke. (Hldlan8ea . Nuo vasario vdl pastatyti i Siltesng ir iviesesn? viet4. augrruars.tai skatila del oraniiniq iiedq iSpumpurq k'ovirn4. Nuo kovo iki rugpjiidio kas 2 savaitas po hupud hqsti. kad n€isdzintq gniuzula-s.rs. - tuometjis li ir liepq.r. Dduginimos: Datimis arba virSruriq auginiais apie 20"C Zefneje. apdienio saulas nemdgsta). TdvyrG: Brazilija.beveik sausa. karpyti iSleis daugiau naujq ngliq ir graiiau kerosis. raudonus arba melynus skdtinius iiedynus sudaro sunykg sterills pavierliai iiedai spalvingnis taurdlapiais. mqis NuZydEjusiq galimc puodziuose Zydhdios hor. Zietnoti grli ir t.lei oras ZytGiimo lcikos: Sis gerai perkrmas augalas parduodama-s Zydintis nuo velyvos vasaros iki pavasario.ilenp. Melsvo atspalvio biina taudoros ir roZiles hortellzijos. kad Siam augaluige- turi blti vos dregna. Douginimcs: virsnniLl l(enk6ioi. Hipocirta yra Zemas puskrimis su odi5kais lapais. dau ti11ka sausas or. Cerai pavyksta tik vasar4. Gesneriaceae. rozirius. Be parduontve-se galima ap- nci: al!fiu.jrt a st igi I los d.ds. (azalijr).

Naujoji Gvindja.iitisus metus. lininkams patiko ir hrpa.s iydi vasar4 ir ru<le:r\. T6vyn63 Rytq Afrikos atogrqios. Be to. bei nykitukiniq'Daby' ('Ma- - galima nesunkiai isigyti kone visose seklq parduo- pav yz(liiui. larriq vyz<liiui.karlt tamsesleje vietoje. Balsaniruceae. kilg ii 1zrpat i etzs haw ker i. balzamiliniai. Indija. vadinamos dar 'Neliesk mantrs' (1'?dtie olitdtxgere)? Balzado kabardiuose gdliapuodziuos€. Si augal4lai- buna gausybes spalvq. Inpaticns wallcriana 'Oranga'. S t a r b t ig ht' ('Svytinti Zvaigzdd'). kgiina5: Vasar4 laistyti Duolat. Nuo kovo iki 'Belizz! Rotstern'.sia vartoti tik pusp nurotonZiecle hn p ati ens repens dyto h+iq kiekio. riara Dcuginim!s: Viliruliq arlgitiais. Geriau iiaknyti auginius irjuos laikyti per Ziem4 nes ilgainiui sprimat gds darosi neiSvaizdZios. Zyes' ('Sviesiaakd').- Apaiiojc: htpaticns wolleriata 'Bclizm Iachspastell'. yra Svelniai roiiliq su balta akute veisliq. bet geriaurica'. Tai viena mdgiamiausiq kamberinirl. vasarq pusiau pavesingoje. I tnp a I i c rt s w a I I e rian a leriana' Be lizrl WeilJ'- laislymas. zyol oallllls! Svelniai roZiniais.brcnzlnio ialumo lapais. pa- iyd6iimo loikcs: visos sprige.Lnpatierrs Sprig6 Ryi*iaspalves sprr8ds itin graaiai atroda susturybs grape tis. o lnryat iens wal tai Ziemojanii4 sprigg labai pr. Kenk6ioi. I nry at i e ns w al- tik krltirinds veis- leliara pavasari dauginama ir sdklomis. 'A ccetxt Bright Gericusici ougo: Sviesioje. kurios auga tik 15 cm aulciiio ir (r2 -15"C). Ge. Labiav siai mdgstamos veislas: Virhtje : Inpotiens wal. balloro rr sooo te q.I5 Ceilono kilusi gel. ieimo. Siltoje vietoje. ir balhi raudonai dryzuohl. tt7 . I nt p a t i e ns rt a I er i ard Ziemq megsb vesq L Zyle') arba vejslirl.rola anarai ir voratinklinds erkds. lfiti prieiiiros ypotunoi: Sprige-s pravartu kartkartemis nugendti jos liilusios isstypti.""tnl g. ugriniais iie- 'Ta go' puti stiebai.' Naujosios Gvinejos mj-{runai labia! megstlr . Ceilonas. cEk Kas nemate sprigds mirsq miSkuose. ligos: Per iil- s mine sprigd iS Afrikos atogrqiq yra jos giminaite. tien t miirunai ii Naujosios Gvindjos. Ziem4 rediau.reikia ir iilumos apmaZintr. iliauzial1ti riiis gerai atrodais ir margalapd 'E-:ro- . gelsvai roZiniais. le- . Pavamrl persodinti i gdliq ZemC. nes gali ru- rugpjirdio ar rugsejo kas savaite trF<ti. Parduodamos lds. ry5kiai raudonais ir aly\/idais Ziedais.

- lcistyrnos./dcohinia carnea iieda1 tamsiai roiiniai ir raudo. nubyra lapai. Jaunus augalus geneti. lsozlurr. iiem4 Kenk6ioi.ialto vaidens. gelsvai roiiniais ir ivie.. Sviesioje. ligos: Jei gauna per daug saule-s. jiJabai_rcmeg= sta kieto ir .siai oranZiniais su raudonais intarpais Ziedais. gniu- nen(i ir tinka laikyti kanbaryje.laco binia nimo lysveje (20-22"C ). ieimaz Acanthaceoe. Oras tu. pukuoti ir lipDirs. gimininga. akartiniai.i buI t8 . Iigos: Jei per sausas oras.I a cob nea ini a ca r [e Zemesnp kaip l6'C girninaite Wh i tJie Ldia. . Labai svarbu. 5lo JUgrlo yru Jpre )u ruiit1. kuri em. Nuo kovo ikj ru8pjndio trtriti kas 14 dienq. nes iiedus iis augalas kfauoa antjaunq ugliq galq. drdlillame ore. Gerai priZiurirna ikora gdliapuodyje iiauga iki I m aukiiio. Jei oms per sausas. veilus. Ziedai raudori. labai drdglarne ore. pavasari persodinti i T arba TKS 2 ZemQ. trgiirncs: Kaip ir kavos medis bei gardenij a. T6vyn6: Brazilija. augal4 apninka skydamariai. t:rtka Jaco b inia paucrr{. Ziem4 laistyti maZiau. Ziedai ir lapai gali iivis nukristi. vasaral lauke. pailgomis arba apvaliomis Sluoteldmis. rio drdgrumo Zulas niekada Laistymos. vasarq itin mdgsta iilum4. snsisuka lapai. Nuo kovo iki ru!!pjuiio kas 2 mvaites po truputi trgsti. kad labiau Sakotqsi. krumelis. . bet tesauldtoje vietoje. Staiga su. Kenk6ioi.s iksota pakeitus temp€radr4 ar viet4.nrima lygiai taip pat.rkidio je.ra iitisus metus iviesioje. apnilka vora- tintlinds erkes bei amarai. ugliq galuose skeiirl noi: Kambaryje iksorq kekdrnis iisiskieidiia rySkiai raudoni Ziedai. Pastaruoju mehl iive. l5'C patalpoje. jei vanduo per kietas ar per Saltas arba per ialta dirva lapai blunka (chlorozd).iitisus metus iviesioje. susisuka lapq galiukai. viszalis. toddl gedau laikyti specialiame gdliq large. Seimaz Rub i a c c a e. kad butq iilta zeme. tus.lacobinia canLed /-\ A Kiri plieiiiros ypotu- - atogrqal grua ola. ratdi- niai.. Vasar4 / |xora iirin. pdz. Jei reikia. iydeiimo lcikcs: -racoDi Douginimcs: Zoliniais hia carnea fi\\o birielio auginiais iildomoje daugiikt rugpjnilo.Ls.I Ixora coccinea Jacobinia llaorq d rg = YI h a I = I{ Gelsvai orarriirris U Y>N\ Tai viszalis kima-s 5 -10 cm ilgio lapais. Vasarq Zernd turi bnti tolygiai drdgna. apie 30-60 cln auk<dio lfili prieii0ros ypotumdi: Pavasari auga14 pa- Geriausici cugc: Iltisus metus Siltoje. Ziem4 ve. trumphti perpus ir pelsodinti i T Zemp. Pei kelet4 metq gali uiaugti per I m ar. Dcugininos: Pavasari virSnliq augiuiais 25'C Zemeje. Jacobinia carnea av ginama iiltosiose oranietijose. iyd6iimo loikos: Nuo geguZas iki mgsejo.sta ir kitokiq veisliq. ?cslaboa. patcillora grJoUglius nugrybti 2-3 kar. dairai apipurk<ti.ora. 4rell1+ rarsryrL mciiau.sio- - d. Ja@bintu po cifTora . lrgiinos: Abi ruiys mdgsta vidutiZerng.vdsesndse. Zydindiq tamsiai orariiniais.rug9 t$kiomis. Vasian Ziemos sodui puik)ai. temperahlrq. perzydejusi4 (mdenj) apgendti. saikirgai sauletoje vietoje.nuo dzio iki va-sario. ti labai dregnas. Geriousioi ougo: Jacob! /ri4 c4li?ea ./acoliria p4flciJq. Jei per sausa Zeme. TGvyn6: Lrdija. oraniiniais galiukais. bet nesauldtoje vietoje.

Taigi iis siau laistyti. d. ir Salru vandeniul Va- plisti amarai.s garli sukelti galvos skausmus.iirru gera kone istisus metus.s aLsarg!.f4 kartil permdllesi laistymo val1augalas ypai tirka tiems. aly't - fdwn6: Kinija. Geriausiai augo: Iitisus meflrs vtuleto. gerai vedinamoje ir ve. karpaZoliniai. graZiai suZaliuoja.Dcuginimcs: Pava-sari ir vas.-nuostabiai kt'ap us -*" Ur. a t1t h ui I t. ieigu Jotropho podcarirc rudeni numefo lopus pdvosoli iie v6l otiels ii nouio. llieko piho. roZiriais Ziedais Zydi Jast t t i t1 uDt po l). Geriausiai dygsta 20 -25"C temperatlroje. Nrtxaip nesukraus Ziedq. iio augalo visos d.ri patalp4. verreiikja gydym4 (qr ldrlos=gydytoj:ls. vdlpo truputi vis gausuomet turi pasinrosusi vandeu. Jasntiunt ollicinale '. ziem4 Zeme turi biti vos dre-qna. bet tuo- kaip 16"C) vietoje. bet pavasari gali skleistis ir krftu su Kiti prieii0ros ypclu- noi: iT Jei reikir. Todd] pava-sa.per al)ksti iml leisti ilg- Zeme eje jais. Jo lapai yra skydiSki. Laip I0'C temperaturoje. Kenk6ioi. ieimaz o[eo rrediniai. ii- Dougininos: SvieZiomis seklonris. o& Jatropha #e.rtrophe podagricr Jcsninoitis . ll9 . persodinri i T arba TKS 2.rllsiai n1dgst. jis auga. Vasar4 trgsti kas 14 dierq. hrrioje iyddiirno loikos: Nuo kovo iki liepos.L] arba ilglirl auginiais 20oC dirvoje. 30-60 cm auki- srl.tr- -lotropha podagrica kilnsi beveik nebelaistyti. Kosta Rika. bet llekautla Ziedq.l14 pusiau sl.emg. l(enkGioi. trgiimcs: Laistyti mazai. Atsargiai: Stiprus ja$nilaidio Ziedq kvtrpa. tad vi. nt- Gericusioi auga: Jasrrinunt oJficinale ir Jastni- rnasti lapus. iio sukulelltas kil?s ii Vidurio Amerikos.llnas iios gimines k.kad iseiq silumos perteklius ft leg. Jei apaiioje numeta lapus.unedeju. krrr dainos ir ilgos srusros. rropie=patiekalas). y pad clicliiaiiedt jo ! eisli 'Gra nd iJla nnt' Nuo birielio iki rugsejo met kitlis nretajs vargr ar Labj. Ziedyn:ri geleiies nrdZiq spalvos ir dairai susidaro arksiiau uZ ilgakodius lapus.rbtinai apdulkiuti. aiant.rlys nnodingos. Jarulus augalus kelet l k.i tyti gelqs. jei prie. apie 20 cm skersmens. Iudija. persodinti arba kaktusll Zerng. e. c iu I e. pravartu darZliau vediDti . Ceilonas. kils nuolat parnirsta pahis. o pnvasari leisti uauj!rs..je ir liltoje (iiem4 ue ve-sesueje Kili prieiiriros ypatumci: Jei bhtina.dedn i0raiiyti kaknrsq tr4- q nuskabyti. laisv.q - sukulenta-s su butelio povidolo kantianu. -ialima apgeneti. - Ioistymos. Sis savotiikos iSvaizdos. Kai tik arrkstyv4 pavasari ima is rokiq kaitq. IraDas iki Ka-inryro.rmbadnis sukraus Ziedus.skleistis nauji Ziedai ir 1apai. ligos: Retaj. f6vyn6: Nikaragya. Seimoz Euphorbiaceae. sir4 laistyti gausiau. 'augalas yrt Jasninun olJi.rlen] lcistynos. kurios sureukarnos nuo perzydejusill Ziedu. Kri rudeni lapai s:lvilime nukrcnta.Vas. ceo si:ris viriflr. Ziem4 stengtis laikyti ltr pafianlhul Pclorimos: Zien4 laikorras per iiltei j:rsmiraitis lius. lrgiimos: Siuk<tu nelaistyti&lkir Lru - Alsorgici: Non pavadinina-< Jat rop h a. 3'5 ski1iit1. a gdlds. je. Bet txnr Ziedus reikia n iitisus rnetrs labai iviesiosioje vietoje./dsrri/ l'/ ollicinaLe ilen4 ga]. ligos: Ziern4 lnikorr4 per iiltai augall puola amami.Ja-srninutn J. Gvatemala.

lo sutnryro. Kambanuolat tobuliDa ii lengvai ryje da. zledus ima krauti. Veislitinkai ma per 200 nliiq. Tcivy nr. Be to. Kalanchaa b I ossk lii a nd kas 14 C'ie- storlapi . Nuo kovo va-sario lanchoe ntangitii vasario iki kovo. sakofi4" kiles ii kinq kalbos. Ziem4 vqsesneje yietoje.t iKauiais. veZej4 iParyZiq. Laukil1e.s grupinis. Dluginimcs: Pavasari arba vasar4 augiuiais arba ataugelelnis. ir nains knlankis gr. ligos: Per iil- tai ir per drdgnai laikoinus augaius apninka miltligd. raudouais Ian c h oe da gre o n ana (Ka. vasar4 iiltoje. roZiniais. dais . taigi choe natzgin ii.ttti roZiniais varpeliais (+ uuoivairios jo veisles iydi kuo ivairiausiq spalvq Zie. o geleiies rudZiq spalvos Ziedai skleidZiasi sausio mdnesi. atrodo kaboniia- rtc giliopuobje.s rDiys savo gimtineje.geltonais. Ziein4 Zeme turj buti beveik sausl. Neiprasta^s milsrl ausiai genties pavadinimas Kal!7nchoe. iydi. Kalankg atrado pranclzas Perjd de la Bati (Perrier de la Batiie) i5 Madagaskaro Camtananos kahyno alsi- - Manginio knlanki (Kaldncho_e ma.i: Mada gaskaras. gdld beveik iStisus rnetus parduodama iydinti.n-.s.la nch oe os- iies pavadinima-s sietina-s Saknijasi visur.traukos P. trumpq dien\ r€gimyb9 tai skatiraj4 kauti Ziedus.e. mat bet krduo metu jQ galima apgauti sudarius ir Ka lattchoe tubiflara. - Kanuo ieimoz Crassulacea.Kalanchoe ipinnata. Ka lalc h oe h lossle kli at1 a meFsn Eil\t:m4 (zemiarlsia temperatiila nrl trpiti Edlir! tftliomis.lilclis. auga 30 cm aulcidio puskrumiais. niltuotieji ir pa- - p6stieji amarai. 30 ir apadioje). RD- t20 . Kenk6ioi. jei 4 . kurios llukritusios lfili prieii0ros ypctumci3 Jei ieikia. Gentyje e-sama milijonai.I Kalanchoe Kolonk6 J (9 = YI h a I = N lr . kitoms rirsirns 10 -14"C).6 savaites kasdien iviesoje pabina nuo 8 iki 10 valandq.mlmpaorenrsr augalir. ii Beveik visos iios nliys a]1t lapq iiaugiir mazas ataugeles jau su iaknel€mis. Siaurds Madaga-skaro kalluose. Visos kalalrkes . auginama KalarpriZiurim4 augalq.li.\ini atro. lrgiimos: Vasar4 laistyti vidutilriikai. kur yra nors fuputis Zeme-s. nuo loistymos. oranZi. Tenji pirm4kart pratydo 1927 metais.vlena labiav su prekiautoju sdklornis ii siai megiarnq karnbariniq PoLsdamo Blosfeldu gdliq. -'Pi & Kalarkt dh b I sfekliana) . iyrGiino lcikos: ralarr choe blossfeldiana iki gegrde. 15"C. Stnrr) Sr4ztausnl. iki rugpjuiio kas 4 savaites trgiti kaktusrl tr+<ornis. persodinti i paprast4 A6liq zem?.dia . Ka-smet jq iiperka(Aloss/elo. Geriousioi ougo: Sviesioje ir saul6toje. ir net violetiniais.

Nuo vasario iki spalio trgiti ka-s 14 dielq. Jer gniuZulas sau-sas. lrgiimas: laistyti gausiai. ir nei<dZiutq lgriuZulas. augalo spygliai lubyra. kovo iki rugpjldio trgiti Beje. mudooius. paprasfu s arba prie-i iiemojim4 arba kopileavidurius iiedus. Nuo kaip 10 m auKdio medis. f6vy[6: Aushalija. 1le. mat augi11ti kambaryje pradeta pirmiausia Australijoje.sia-s 5a1nas. jau0i augalai. TKS 2 arba augusiais lapais.Leptosp€rmum scoparitun Lotus berthelotii Goridenis I GininJsti c@ s nirta - akjvaizdi. ankitiniai. bet pastogaje ir uzuovejoje (rudeli. betjokiu bidu nePerlieti. Savo baisiai nefrdgsta kalkiql gimtineje ji auga ir kaip Ziem4 laistyti tik tiek. 3l ). Ziemq Siltesneje kaip 10'C vasar4 - ne (+ P.liq medZiagrl. - geltoni. MaZdaug g6liq Zerng. kurie lengvai ialorijasi 20 -25"C dirvoje. Dcuginimcs: euginiais. iki 2 cm ilgio. toj". po iyddjimo. vasar4 Siltoje. iie- mq vesioje (4 -10"C) vie- lima laikyti lauke. bemat kenta lapai.lial iyd6iimo lcikcs: t'luo kovo iki balandiio. jis mdgstama yl1l Si.mfisq gdlidrkams dar naujovd. 20'C. Augalui reikia daug maistifl gr.vo me1le. Seimla M! rt a c e a e.Sinyje 4 -6 savaites. iilta arba oras slogus.pemodinti I T. brordgereti niai arba rausvi ir labai Daugininos: 2bliniais ivairiq formq. tausvus bei talnsT Zemg. Naulandija. Gar=z"denio c@ ir gdliapuotlyje Zemi niekad net ri iidiiiti visi mirtiniai augalai.mcis Pavasari persodllti i nus. tl?iinrqs: Palaikyti tolygiq dr6gmp. Jei Va-sar4 gduzula-s sauMs. loistymos. IS 50 zinomq ruiiq gdlininkq labiausiai lcislyncs. ligos: netai.lliti prieiiriros ypctumos veislas krauna raudo. prie Zemes iileidZia meddjandia-s. 59)! patalpoje.si iiek tiek aplapai i^li. UZmauti folijos rnai6elius ieimaz Leguminosae. sau- Itenk6iri. t2l . f€vyn6: Kanarysalos. gulsdias arba svy- - zremq lleu lnazrsu. pava. Nuo birZelio ga- Geriousici cugc: Iitisus metus labai Sviesioje. moi: Nuzyddjusi augalq sidabriniais plaukeliais ap.auginiais (imti likuiius po siai siauri su dygia virSfl- LeptosPer uttt scoPari nr . puola arnalai. iyddti ima dar visai kas 14 dienq. minkihr vandeniu. iyd6iirno laikcs: ceguid. Tai keras. birZelis. Auginiai . kad 30 cm aukidio kriimas. bet dazniau. j4eiti vidun). Gericusioi ouga: Istisus' metus lviesioje saul€toje. ypad iiemq. Xenk6ioi. ryikiai raudolli iiedai skleidZiasi iakq galuose ( ) nuotrauka P. joji apipjaustymo I) pava-sari arba pusiau sumed6jusiais auginiais rugpjudio mdnesi. Kaip GarZdenis yra puikus svyrantis augalas. letoje. priei pirmq.sari daznai aptinkama-s parduotuvese.iakrijasi sm6lyje arba smdlio ir durpiq mi. Dabar siiilo. mDiia^s Sakas su Kili prieii0ros ypclu- srnulkiais. ligos: . mtr tJ' niai.rei per 'l erslts' Go ltl F ! rts h' ('Aukso sraukrs') ziedai i. Vis. Pravartu iiek 3 cm ilgio ir dazniausiai tiek apkdpyti iakas.

.

ialto val1de1N. Sonerild kilusi ii Azi- mo uogos. zlemq I metlesrus (ramybe-s periodas) laikoma v€siau (16'C) sukrauna daugiau Ziedpumpuriq. daugiaukaip2maukidio krima-s storomis kenrr- briaundmis iakomis ir talnsiai Zaliais. Kenkdici. iyddiirno loikos: nutor'disJiepa. Seimaz Melastonataced". trgiimcs: Vasarq Zeme turi b[ti nuolnt dregua. lapeliai irna itiu laislymos. sidabrdlape sokovo iki rulpjldio he-<ti neril€ (S o n e r i la n a r g ar i kart4 per savaiQ. gerai vddinamoje. Galim.r-s daikras ji vietas ii Befioloni a houtd. apvalaili. Beje. Kambaryje dar auginama. pava-sari persodirti i T Zemg. su himis taurdlapiais ir trinis dulkinds lapeliais. ii Pieq c&fr' - P o|nios nerleros uogos iisil4iko ntnesi! llianesius.ti. kaip ir bertolo- Geriousici ougc: Iitisus metus iviesioje. P6iro. Craziausia. mat pzrdlugiDus Gericusioi ougo: Sviesioje.ius punpurams biitina lieti gausiau ir perkelti au.jos. Dcuginincs: Kero dalitis. mazdaug 30 cln Dquginimos: virialles augiriais 25 -30"C zemeje. bet ne sauletoje. DidesKili prieii0ros ypotunisjq pasirinkimas mdi: Medhilg patartina JAV. 123 . ii daugiamete iliau. siai rausvos. Virsutird lapr] bario or4 (-+ P. apie 40 cm ilPoslobo: Ka-s hrri Silt4 ir gio paZiedes. Amerikos. Lusono sala. sumaiiyt4 su puplasdio dribsniais. Naujoji Zelandija ir Ta-smadja (sala Aushalijos pietrydiq pakaiteje). Bertolodjoms iitjsus metus oro bei dirvos temperatii. Jo tar-rsvai raudonos. ja galima ilgai dZiaugZe.Medinilla rnagnifica Nedera gralladensis Puikioii medinil6 o&n' 400 Sios Gronodin6 nederq Ii ge ties rusirl puikioji medidle yra graiiaLrsia. i hges. krriuos dengia Sviehlo daugiau ramybes. kai lukdnta mis vaisiai.oij:4 (lJert o ber- tania) sonerilg (Sonerila).jei reikia. puoSliasias Zydintis augalas. Nuo kovo ikiru!:pjudio kas ketvirt4 savaitp po truputi paff ?Sti. ko gero. Uogos iisilaiko nuo ruppjndio iki Ziemos ir il- po to. rusios iiedq kekes sudaryPolotinos: Sukrovusiai tos ii mazrl paviedt] ZieZiedus medililei reikia deliq. iyd6iirno lcikos: tavasaris. ta c e a' A ry e nt ea'). liai rausvos spalvos. ligos: ler siltai iiemojanii4 arba ddl skersvejo puola amarai. giau. ieimo:. bet 1re sauldtoje. Medinild drdgpq geliq lang4 arba sunkiai daugiurma. Grailal kilmes pavadhimas netero. bet lle vdsesndje kaip I2"C patal- - nlja. Nuskurd g augalai nupjauniuni iK sumedejusio kamie1ro.leaza proGviq. Tdvyn6! Kalnuotos vidurio bei Pietq Amerikos sritys.s reiikia "iemals".' Puikioji' Dt4SnU|CO. iliauZianiios Zoles . poje. ligos: Menkai auga ddl per sauso oto ir laistoma per Sallu varde- ilgio lapais. &agfla. Jokiu budu nelieti ialtlr. Nuo gana retai. lrgiinos: b[ti visQ Iaik.niu. butina drekinti kamkrumis. stanlriais kaip oda. - l(enk6ioi.tai tunsgeltones bei raudolos iimio didu- turi tr4sq. puse papuoita sidabriikai ialiu pieiiniu. labai siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje arba dr6gname ir iilttne gdliq lalae.Rlbiaceae. jos nemegsh kieto. kurion gnlima inaiiyti puQlasdio dribsniq. grakiiiai uusvi. nors galq i iiltesrg vieLl. raudiniai. { lilies relo groiio s6l6 Ne veltui jai duotas vardos. Zvaigidiikiems Ziedams. dio labai i5siiakojgs pusbe to. Priiinrima taip. smarkiai ve-<eti ir nustelbiauogas. kurios uZsimezga nuzydajus neislfiii prieiiuros ypoluvaizdiems Zalsviems mais Augalui periydejus. . 43). Ji iSvis. dinilisgiminaites tolo. platus. Nerteaa iities uZauga tik keliq ceDtimetrq aukiiio ir plediasi kaip veja ar samanq kilimdlis. Tai apie 30 qn aukiL1|o datuiau apipurkiti. Filipinq atogrqzq miikuose savaime auga Jei reikia. kalkihgu vandeniu! Raflybes periodu vande0s reikia mazai. Bertolonijos - Zema- f6vyn6: Filipinai. toddl vitrjrz! gali laikyti dvi me)'ra itil1 brangi. Prigyja sLurkizri. . tinka B e ft o I o ier']rer ap ieldl]i.a turi biti daugiau nei 20'C. persodinti T ari ZiaDti Zold nera fumpaamba TKS 2 Zemg. retkardiais ji apipurKti. melastomidai. ne per iiltoje. uuo rudeus iki pavasario lieti rnaZai. kq sis augala-s loistymos. Zeme ttrd nia houllean!7 labai grazns lapai: pilkai ialsvj. MaZi Ziede- Sodiuti geriausia iT zerng. papuoiti tamsiai raudonomis gyslomis ir taskais.] jrl negalirna purkiti.

pirmaisiais metais - * i laikomi ir iiem4 iiltoje. Nuo kovo iki ntg- pjhiio rgiti vaiQ.sodinti net lauke. floros rulys augalai. kur Ziemos nera Saltos. jei Passifl. flas. Parstflo- kurio Kristus buvo pririitas ir nuplaktas mbu.ris [glius. voratillkliras erk€s bei tripsai. . Passilora Endrangu dalys tapo Kristaus kanldris . Beje.rs.au€dDti ant ldnko. tik tiek. augal4 patartira ap- karpyti ir palikti vos du ieliai .tai ietis. lieti gausiai. kambaryje daugiausia auginama mdlyroji pasifl ora. iyd6iino loikos: p^'. Visos pasi. P assiflo rac eae.orc caeruled Ziem4 numeta lapus.erskadiq vainikas. kart4 per sa- lfili prieii0ros ypaluItloi: Pava-sari.je. Nors pa-sifloros esama daugiau kaip 400 ruiiq. kekind (PassrJflrra raaemosa).ie namo sie[os.iki rugpjuiio arba mgsetos formos Ziedq. dauginti ir sekiomis (-) ramybes periodu geiau br?sta Ziedpumpuriai. Per 7an9e. mat tokioje temperanrroje rd ed Lisir Passilara tto/issi?la lengvai galima Passifora edu I is v asanl gali biiti lauke. v iolej!. . menkai zydi. N c&# Passiflora violacea niqsla SiIu tq.f loislynos. iiltoje ir blogai vddinamoje patrlpoje puola slfdamariai.9.je p t^lpoJet P ass illor a kai passio kar. todel geriausiai auga prie atlamos arba tvorelds. au- galai persodinami retai.]i'e (P as siJ'lora v i o lace a) bei. Sellesni jaunesd kr-smet. j4 galima pa. P dssi|lora race nrc. Ten. P ass i|l o r a ! i o I acea ir ra violacea . XII anliepos. Sviesioje vietoje. gerai vddinamoje. trys Ziu. vidurine piestele pasifloriniai./is apie 10'C. i!leidZiartys apie - vijokliniai metro ilgio lglius. prieSingai motininiatns augalarLs. bet Sitaip auginant labai susispaudiia lapai.kempind.Seimo:.iaus botanikq raAtuose sa . baltaspamiai . t augalus pradeda pLrlti ketkdjai v oratinkline-s erkes. sauldtoje. ligos: Jei stinlora Etudraltg latis g Ii. Visos jos turi neipras. ziedo purka palFindo siDlai .nuo geguZes iki rugraioma: smailiis triskiausE)o. Pavasariji iileis naujus [glius. pries per- sodhant i gelems skirt4 Zemg.Kenk6ioi. kur nors p. prie Gericusioi ougo: visus Douginimcs: Kiek sumedejusiais vi.iiltoje. Labiau Silufi4 megsta valgornoji (Passrr{ora e. - stulpas. kad leperdiiutq Zetr6.ga iilurnos ar naisto rnema visus metus laikyti diiagrl. TdvytG: Atogr4zq Amerika.kyZiaus vil ys.apie 15"C. tarp jq flebepEeina or.sturiiiais augi{siiaknijp augiliai. nseliai dmbas. Iorrio jo. PdJ P.rto btieho ri. trgiimcs: Va-sar4 Polorimos: Nesijaudi1lkite. siflard racemosa ir Passif. daznai prrduodami jau ir. Ziem4 keturkampe pasiflora Iora caen ea k Passiflo(P as s iJ'lo r a q u a<lr a tz g u Iara edulis . .r. vasar4 vese$rdDel b jezuitai Si4 gal? pa.aia. metus Sviesioje. P ass tJl ora cacruI" a. Ziem4 vadino Parsfl ora (lotydS. Passrr4o- - - 124 .I Passiflora Posifloro J tD = 6 tI = a PassiJl ora caentlza n i el. augalas pradeda dregDame ir iiltame gelirl skursti.liLi.ia u iienr oj a visoje. caerulea Passifora ed* /oris gdld). P assiJlo ra v io lacea diai ziedlapiai rugpjnti ir rugseji.64-65).jei tik rnokdsite apsaugotij4 nuo speigq.nuo geliuzes iki dios simboliu. r'i^:-s22"C ie/./a/rs).

i rin rarai - - - gilama iiltiamiuose. je. lrgiinas: Nuo kovo iki rulpjtdio lieti gausiai. toddl yra auginiais. gelsta Iapai.sos kieki.liams. vamzdeliq.Pelargoniurn graldifl orurn Penta-s larrceolata Didiioiied6 (koroliikoii) pelorsoniio Penlos D i dai aZi ed a pe lar gonij a Zydi iitisus et s. kol Geaidusioiougos Iitisus dar nepasirod€ Ziedpummetus labai iviasioje. kas 14 dienq. tl. va. der^s arba ddl paddkle Seimaz Rubi ac eae. augala-s pastatomas birzelis. plauktorus trgsti kas 14 dieml. f6vyn6: Atogr4zq AfriPohrimos: Pent4 pravarka. ligos: Puola baltaspamiai ir amarai. trgiimos: Lieti vien minkstu k6rnbario telnperatiiros vandeniu. geriausia tugpjfigalq.iki arba pailgi. Arobiios ir Abisiniios sodg lGti prieiiiros ypclu- sumaiiyq su sndliu. ligos: Perlieiyd6iimo loikos: nugse. nromet jis lieka ne saulatoje. Rudeniop lieti saikingiau. pas mus auga tik sukultirinIAs Pelxtas lanceol.-tJ. ilgio karq nuskabyti viriines. - tardirl atogrqzq Afrikoje bei Madagaskare.sar4 je patalpoje. Zydiidiq iStlsus metus. Ziedynai susitelk9 Ziedkoiig galuose Sluorelemis.iiPaskutini kart4 peNodini. bet geriau pa- iilto- ir pilkuoju peldsiu. bina dailiai margi arba kuo ivairiausiq spahq nuo baltos. Jauniems augalams tfili prieiiuros ypolum!i: Pavasari persodfuti i auginiais Sildomoje lysvd- puoimenq d169mis p€deklius - liai susideda G dvideiimties maZdaug 3 cm ieimai Ge raniace putiniai. tr. roZines ir raudonos iki tamsiai violetines. savaine tarys- patalpoje. fluo kieto ialto vanjis spalis.t00 meq au- lima iinesti ilauk4. ae. KaralGkoji pelargooija daZniausiai tetlri vien4 iigli. Tadiau ji ga. Gali blti balti.mEinyje. nes veisles. ddgmes pertekliaus bei nevedinto oro augala-s gali susirgti grybine infekcija si.s. Parduodamos vien kulturi. atitinkamq temperdtrr4 bei Dougirimos: virsmas auivie. Persodinti du kartus.8A Kai kuriq karali5kqjq pelargonijq Ziedai susitelkg ankiais skeiiais. kad graziai iakotqdaug veikio koip nuodri. gerai vddinamoje.ata atogrqzq kraituose mdgiama sodo gele. Ddl iviesos stokos. lsEalcij g jauri llenk6ici. dio mdnesi durpiq -ir smdlio auKdio. lcislynos.jus. - 175 . gelsvai rausvi ir rySkiai raudoni.uZsistovejusio vandens niai. Taiiau )'t"a L iemesriq veisliq smulkes- Pavaslri lgliai nukerpami. Sviesiai Zali lapai dantytris pakra-iiiais daimi didesni uZ balkodniq pelargonijq. gerai vedinamo- Arabija. Douginitnqs: virsnnirl je. Itin iiltu oru ga- (r0-1s"c). Tai tiqsus arba Sliauziartis 5iq Kilimcndioro prieikolnig. pas mus daugiau kaip .r daifliau apkarpyti. Lapai kiau. kambaryje uZaugantis iki 30-60 cm auGaio. Geriousioi ougo: Iitisus metus labai Sviesioje ir sauldtoje. augalas persodi- noi: pusknunis. Trgiti po truputi. Nuo birZelio pelargonijas galima laikyti ir lauke.kiek Siltesreje vietoje ir djs lina keisti palaikant vdl gausiai laistoma. tiah. augalai peisodinami padidajus saloq friuzului. lGnkdloi. Vengti dregnes perteklalsl Perzydejusi laistyti reiiau. Lcislynos. Vos niais Ziedais bei lapais. Vasar4 mdgsh SilF vdsq m+ Zien4 C@ IS 50 ruSiq. gelsvai roiiniais ho tan$iai raudonais iiedais. pa-sirodZius jauniems [giyd6iimo lcikcs: nalrn. Zievesioje (12 -15'C) mq kuplus ir iakohs. bet prrriai. tadiau vengti padekle uisililosio vandell. jos stiebas sumeddja ir i5auga iki 40 cm Pentos Zldi roZiniais.sl Trgsiama k lrt4 per savaitg. virl6vyn63 Pietrl Afrika. m:udi.sra. ir bbtikiais ar- sbgeje arba dengtame balkone. kol atsiras nauji pumpurai. Pavietiai Ziede- T arba TKS 2 iemg.fines nuskabornos. iiauga iki 5 cm skersmens. .

zrelnq ilpslprlc ryskiai geltonais Ziedais.. ligos: eer Siitai ZiemojandiLrs augalus Dzakafioje ihrd botatipuol. Tiesiogi- Kenk6ioi. Prhtu a obconica tauriDe raktaiold. loislymas. gelto- buvo pavadillta olatdrl bo. - iyd6iimo lcikos: urpkri- tis kova-s.rsparo Geor!:o augifiiais pavasari.r iviqsiai violetiriais Ziedais. puq)urines. be to. iyd6iinro loikos: iiema Seima: Prinulaceae. lqemir'les. Zyddjimo menr ivelnioji rakrazold. drdgme-s.r(e k[yg4 apie Iudijos vandeuyno s. nuostabi dovana tdZola Paprdstoji rdk- pavasari. IsiiakKarlo Reinvarto (Caspor uija ir vesioje dirvoje.l l0 -12'C temperaturoje. Zydi Zeme tu biiti nuolat stor. lros. tr. lfiti prieiiiros ypctunciS Periydejusi4 P/nrrji lo rlrlgarrs geriausia pa-sodiuti sode kiq pavasari ten vdl praZydds.per daug 5ihunos.Fq. neseniai aLsiradusi gdliq parduotuvese. raudonais aib. Ji Syvuoja kelet4 metq. loisfyncs. Lurie tvirtq ilgq Ziedkodiq virshDdse telkia-si skddiais. Si musq melynojo lino gi- fgsti. Zydi baltos. dq saules spinduli! l6uyttdz Prinula wtlgaris Ya- tos rUiys Afiorgioi: Taurina raktakilusios iS Ki. Uzauga beveik mefto aukiaio pusKrumrs.ba tik bump4laik4 iilvienmetis augalas. Uzauga ja taurind raktaZold. Karnbanuose auglllalnos : . Georg Carl Reinwardr) vardu. Pritnula vtlgaris. roiilriais. vasar4 sdklomis.r amarei. Gcriausiai augq! L-lbai iviesioje ir gerai vedinamoje patalpoje. violetilds ir m€lynos spalvos Ziedais. Zoli Zydi iStisus metus. Ziern4 lieti dar ma- lfiti prieiiuros ypctunoi: Vrsar4 hro daz[iau tnnnpinti irglius. raktaioliniai.ris baltais. Mdgdir pavasaris. giausiai iilumos pageidau. 500 riisiq. liriniai. XIX iirntmede jis Kenk6ici. lrgiimcs: iki 25 cm auL(iio. pusiau riksrnirrgo- Euopa. NuZyimula obconi c a pravartu persodinti i Dau<lejusit1 Pr prastoji raktazole. .I Prirnula Reilwardtia indica Roktoiol6 J tD 3 6 l- a I = N Kairija Prinula nalacoidts. Prirula nalacoidcs toje. fdvynd: Siaures hrdijos kalnai. ii€m.ydomus kambarius. Vasaq gali biti lauke. Taime!:sta ve-stt (10 -15"C) a. roZiies. ruduoja lalceys. rijos. Zydinti trFiti silpnu tr4iq tirpalu. Dauddjgs ilmetama-s.A RakaZoliq esama apie tiktai klrlr[rines veislds. Dcuginimcs: Daugiausia i4imaz Li nace a e. kad augahs augtq kupius ir veslus. lrgiimosr Vasar4 laistyti saikingai ir kas 14 dielrq po tmputipa- . Ziedai kaunasi mimiG ii atogr4zll kaihl tik augalq kas 14 dienq likti. al1t naujLl rlgliLl. deiiije Prhuda Sis puikts augala-s kas iienq apsipiLa saulas gelo u- . kos sod4 ir prr. ki- per kietas vanduo arba per sausa Zemd. bet padekle vatrderrs neturi c& Nauja kambarind gele. Kambaryje dau.1lq augalij4.padr6gna.Zold jautriems imon€ms gali sukelti alergij4. per. ordnzines. Taurine raktaJams nepatfflna. . j4iemp.Dauginimasr Virinlrinirl taliko K. kary ir-Pietq nemegsta. je vietoje.-bet ne saulBtoje vie. ligos: oel netinkamos prieiiiros gelsta lapai. Prieiastys .Geriousioicugc: Sviegiausiai auginamos Sios: sioje. raudonos.

Geriausiai tfi tiktq kambarinds azalijos. Vienintelis trukuma-s: azalijos Sakelds lengvai luZta. Saklq gniuzulas nieklda neturi isdzilti. - plot4. formuojantis Ziedpunpuriarns kiek maiiau.s skirt4 iem?. laistymo v. Rudeni tokia azalija atitblamai apdorojama h persodinama i borlsui skirt.ar4 Alscrgioi: Rododendrai gali tureti nuodingq me- - [kiuose. Nuo geguzds vidurio galima iineSti i laukq ir laikyi pusiau ieielyje. azalija laistoma gausiai. Rhododendron obtusqttt 5oC patalpoje.rose sodirrinlrystes ii palprastos kanb. fdryn6: Vidurio Kinija. bet ne sauletoje vietoje. kad augalas gaiiai Sakoqsi. P. lsiiakrija sulkiai. Loistymos. Japonija. kaip 127 . be to.t- uelygu veisle. tadiau reikia vengti ir nuolatirio dregme-s pertekli aus.:rlijos sufonnuoti gfirZri nykiflrkini augal4 teratura. Jauni ugliai.238). rododendros Azalia |is ohrct stebina iied4 gausa. gali susiraukileti lapai. Tuomet subrcsta daugiau Ziedpumpuriq. PiLnavidurd Rhododendron si sii wisL.Rhododendroo Aroliio. bet kambaryje auginami trk clidiiaiiecliiai R h o da Jiems iSbrinlrs augala-s perkeliana-s i iiltasng viet4 (apie l8'C). apgldbus kuo didesni jo Gericusiciougo: vdsioje. arba nusipirkite Zinyn+ kur bus smulkiai paai5kinta. eil. japotxicuni.irinqs az. iviesioje ar pusiau iksrningoje. lliti prieiiuros ypolunqil B[tim nuolat Salinti nuZydejusius Ziedkoiius.? irE. C@ Ii viso ZirT oma daugiau nei 800 rododenrdo r[iiq. vasarq praleidusios drdgloje sodo paunkndje. (+ Li- fundron sinsii tniiinai ir smulkiaZiedds japoniikosios azalijos (Riododendron obtnsunr var. Pasitarkite su artimiausiu bousq specialistu. Azalijai perZydejus. tieji srydamariai. Rudeni ir iiem4 Rlododendron simsii yeisl|s laikomos 5-\2'C. augal4 aplinkit voratinkli0es erkes ir miltuo- iydi vis4 Ziem4 iki pavasario Rh o do dendr ot t o bt usunt . Bonsq megejarns patartina lanlGtant augal4 laikyti kamien4 abiem nyk#iais. iyddlimo loikcs: ruroao fundron sin:. Vasarcs pradZioje tg- blogai auga kaip bonsai. Vas. per iiltas ir per sausas. Dougininos: viriunirirl augidais 20 -25'C zemeje. lrgiirnos: histoma tik mhkitu va1ldedu azalijos baisiai nemdgsta kalkiq.sii miErinai Kenk6ici.ndeni ibe ama Siek tiek tr4irl (Siuldtu dai. lius keleq sykiq patrumpinti. Lauke gali apjxauZti straubliukai. pa-ialinami. gerai vedinamoje. iiaugg nuo balandZio mdnesio arba iydejirno metu. nors kartais galima pamatyti Zydhti ir per Kaledas. ti:d6l dauginami tik specialir. iki Pclcrimos: Azalijos rre- rugpjliio kas 14 dienq i neturindirl kalkiq).balalrdzio menesi. kas dveji metai pe6odinti i rododendram. Seirmz Er i c a c e a e. ligos: tei oras dZia!3l. kokia forma azalijoms labiausiai tikq.

Nuo pavasario iki ruden^s Zeme turi bIti nuolat drdgsts) veislas. rusr. pavyzdiiui.ausa iki tiek.rrr trtiiiovidttriois iicdais- 128 . Sios seklomis. Dcuginimos: hp:ris siltesndje nei 20"C Zelne-je. rore mozyte l{oiloilin6 sonpouliio 6 l- a I = N Puikios kanbarhis roZes - didesnes ir vis. gdlininkai sukure daugybF nykstuk r irl giau kaip l0'C). bet luo tiesiogiDes saulds apsaugotoje vietoie. P3vasari augalq persodilrri i T arba TKS 2 2ern9. pihaviduriais drba tuiiiaviduriais fi edais.laislynas.rudon q. liaus ir veso"s nipsai. visaimaZydiq. hfiimos: nines tozes (R4r4 .nelygu amiius.' Bab! M as k at ar/e' ('Kaukdtoji maiyle' tamsgeltoDe). ligos: amarai.ru- RoZ6s 'Pi & Gericusioi cugo: Labai iviesioje.jarns nepatartila. bet vis dar v€sioje vietoje. nes Sakdeni numeta lapus ir Dijasi sunkiai. Iaikyti Sviesesndje.lei oras per sausas. v iolerirliq u m€llnU utspalviq bei dvispalviais Ziedais. iydds. Dainai s€rga miltuge.rrt4 per sxvxitg trg(ri nql! dus Perzydejusius zie- reikia tuituojau iShaukti su visu Ziedkoiiu. Po to daugiau 1lebetrgsiama. pavasar! persodinti.l (De dau- A rpEg e*lrc begrles veisliq ruiiiavidurjJis.40 cm aukidio if Zydi md.q. Jos u. Gericusioiougc: Sviesioje ar pusiax iiksmjngoJe. bet apsaugotoje nuo ('Maiasis kalalius' tunsv a). visomis roZens budirgomis spalvomis. saulitoje. r. Geriau nelieti G vii.rtn?r. minKtu Kainbano temperatl]ros vandeniu. Dougininos: Augidais. ligos: .'Colirrl' ialiiq vietoje.I Rosa chinesis Saintpaulia jonarrtha d 19 = Kininis e-rikitis. l(ili prieii0ros ypctundrs Ziem4 laikyti vesioje. Ziem4 megsta ves. vieni nuostabiausiq-graiZaZiedZiq . baltq. erikdti. iyddiino loikos: irruduonlat. Itin megstanos veislesi 'Zwergkdnig' galq. parduodamos tik kulhriies veisle.stovintis virniiuo sinpaulijoms mirtilai keilcsmingas.s. paulijos aendiZ 8Ls. kiip l8"C). T6vyn6: Tanzrnija. mdgsta iiernoti vesioje vretoJe. - raudona).' Z w e r g kij n i. puola amarai bei milhrotieji skydnmariai. Patalpose su centririu iildymu b[tina drekiDti orA (-+ P. visus menrs kambario temperanlroie (va-\1ra 20"C ir daugixu. Der e s0oletole vletoje. be to. lrgiimcs: Laistyti saikingai. MdgdmaZylds iydi vasarq o ru. pilnaviduriais.rba giubanotais. Pavxsari ir vasar4 Kenkdioi. lcislynrcs. banlnlotais . Vandens pertekliu iS padekjo tvrrkiilri ispilri . Kenk6ioi. apkarpyti.i n' g ('MeZoji karaliend'tarrs\ a).Potcrinost Tudtuojau ia- li*ite dus periydejusius Zietuomet gausiatu T6vyn6: Kinija. kad neperdiiotq Ze25 . l(iti prieiiOros ypctu- k. Geineriaceae.43). Zydi beveik vis4 laik4 perhaukos trtnka vos keleta sxvaidiu. 2d- yios Seino: Rosaceae. vasara voratinklin6s erkes. akutdmis.iaus! Per Saltu ar per iiltu vandeniu apta-ikyti lapai ir iiedai urieina ddmemis. kad subrFsq ir sumeddtq iakelds. gesueridai. $lto ('Kolibris' Labai nemegsta van- Kaip ir visos roZes. Ziemq lristomr rik taudoniied). Labiausic i paplirusios yra ki. ieims'. kinin6 roi6. kambarirriu veisliq. ddl dr€gmds pertek- pabaigos trgsiama ka-s 14 dieDq. Kad rozirl megdjai galetq dZiaugtis jomis ne tik sode. geraJ vealnamoJe putstpoje! vasar4 lauke. Sanpa lijos bitxa itin SvelniL! spaLv!. Salpaulijq Zyrl6iirno lcikas: Iitisus metu-s . miltlig3. 'M irina' ('Maiyle'). nr. Nuo kovo iki liepos s pnu nEsrl 0rp3tu.ti rtaiyas. tie. iviesioje.q ne Zemesneje skldamariai bei pilkrsis peldsis.s.

Trgiiama kart4 per savaitg. kroiluose tropinioi kolng ougoloi visuomef slokoio iviesos. Gericusioiougc Istisus - augalai suZydes tik va-sar4. Kiti prieiiriros ypolumqi3 K6s dveii inetai rudeni gerokai apkarpius periodintiiTZemg.-/ (A Vic n a n e! i skel ! a Zi ed i ga I i nn pasiset i lar icn s. Sis dailus. rdje kaip 15'C patrlpoje. z. k:urie praZys kitais metais. puola voratinJdinds erkds. Parduodamos tik kultflrines veisles. T6vyn6: eild. iyd6iimo laikos: ceguid liepa. Perzydejes skeltaZiedis ismetama-s. biti Dcugirimos: Seklomis lapkidio-balandiio mdnesiais. del to juos mdgstama lyginti su orchidejomis.jauni diiai.yorllus sKettazrec. priprdtgs prie gausios Sviercs. TKS 2 arba gdliq ieme ir auginami vesioje bei Sviesioje vieto- medeti augala^s kambaryje iiauga iki puses metro Douginimas: Virstrniq auginiais arba stiebo dalimis 20-25"C Zemeje. lod6l ir kolpok6 bus doug groiesn6.vietoje. Bnna skeltaZiediiq ir margais iedais. llenk6io'1. Siltoje ir gerai vddinamoje vietoje. tamsraudoniai arba violetiniai. tuo kovo iki mgpj[dio kart4 per sa129 . atolrqiq kalpokd (. oes yra vienametis augalas. metus labai iviesioje ir gemi v6dinamoje. iei irengsire ioi (ypoi iiemq) popildomq opivielim+ lUlisrp Tdvyn6: Kosta Rika.balti. gdl6s Zydes pavasari.I vien4 geliapuodi patartila sodiflti jq po kelet4. kiek linkgs su- vaitg trtriti silp1u trdq tirpalu. susidaryq t lkesnis krumelis. pasejus geguzes menesi. balkolus ir palanges. ViriDtdliq skabyti teteikia! Mat iiedynai susidaro tik [glio gale. aukidio. vasarq sukauna rySkias varpas su ugpiaspalviais trumpal[piais Ziedais. Jauni au- Polclinos: Jeigu sdklas pasesite ruded. Svarbu: Zemd neturi buti vdsesnd - ui or4. btl- - vioiai.l spal'.bet geriau rudelri iisiauginti nauq augalq. ligos: Jei iie- iyd€iimo loikas: Nuo liepos iki spalio. geltoni. rau-svi. gerai vddilamoje ir vesio- - je (apie l0'C) patalpoje. Kenk6io'r. Ziedai brma kuo lvairiausir. mudoni. Kalpoke c@ - tikxa kalnl gruZ ole. Dygsta Kaip ir Alpiq kalpok6 (Sane llaria alpi na) .rs tai kupli Ziedq puoKte.rl .Schizauthus WisetoneNis Scutellaria skelroiiedit Kolpok6 --rP-/ /-) V" \.tc/rtellaria costaricana) y(n kalnltq augala-s. lrqiimcs: Zemd turi nuolat dregla. kad je. bet ne sauletoje. Seimaz lab i atae. ypad uZ lango stiHo. Europon jis buvo atveztas 1863 metais. Kad namuose ant palangqs per daug neisstyptq. lrgiincs: Lieti saikingai. skeltaziedis gali apdegti. ieinaz So lanace ae. laikomas tiesioginiuose saules spinduliuose. JauDi augalai po kelis sodinami i 12 cm skersmens g6liapuodziu-s su T. lcislymcs. sodininkai apdoroja augirnq stabdandiomis priemolemis. Geriousioi cugc: Zydintys augalai labai iviesioje. kaip ir visi vienamediai augalai. iiemq ne ve-ses- galai Ziem4 sauldtoje. mojaper iiltoje ir sausoje lnpaiie. gelwi. Iki pat rudens ii gausiaziedd gdle puoSia lysves. vasar4 apie 20'C. - Loislymos. t6 -18"C tempemttlroje. ligos: Serga retai ir nesrxrkiai. kurl lengva iisiauginti ii sdklq (q visada b[na sdklq parduotuvese).

todel visuomet pravartu i gdliapuodzius su cireradjonlis prismai gstyti insekticidq gallna kiiio iki sarrsio kas 14 nusipirkti pavasari. Mdgstr dregn4 or4.r) skiriasi tik storestriais lapais. Parduodamos nds veislds. Kovas ai- duose. budilgi jq iiai r[tri- . lrgiimcs: Lieti gausiai. T6vynr.i: Dregni ir vesus Kanarq salq kalnq miSkai.tik hromet. re. Kitas tokios vienodos dos pavyzdys (botanikai il reiikili vadim gercija) .rip puola amarai. lles.li. prieiingai.rl? a/o!1o. Dcugininos: sdktonis liepos-nrgpjuiio tnene-si. Zv:rigZdiiki Ziedai.rsidauginti: 11uo lap2000 -3000 graizaZiedZiq Seimos nriiq Ziles rines veisles. Jauni augzrlai iiemq laiko- iyddiimo loiklsi ir balandis. visiikai t r paiia lirkne: Sattecio stapeIii- - Kili prieiiriros ypotumoi! Pelsodiiti nereiki:t.ydi. Taiiau iios ieinos skiriasi ZiePclqrimos: Borarikos soiazdelirl.r ir baltrnargas.io Ziedai oran- Ziriai. /ornrrs be galo p:urzGi i kri le. ues toliau auginti nevertn.jq. kad iiq gelg labai rnegstzi nilftti. (-) P. ttd iildomosepatalpose ji reikia drekirti t30 . Jq mi iviesioje ir vesioje vietoje (9-12"C). Karnbaryje dau. SiU angahl nereikja statyti labai arti vieno S. dieurl.s.t. - konvertai Screclo iiliiausioje (16 -18'C) vietoje. IsiZiur6kjte ijas.unoje.l r1e yra didiiausia ir m:f8iau.gal4 p. pfiraiios iZil9. o liaudyje papiitgs pavadirim:rs "glindd" rodo. Kaip tik te- tui panatysite. ne per hlri Into musu -qebenes (Ilcdel. Kaip ir tikrosios gebenes. (rneloltlo Jellecto cruelltlts d (D 3 vr rl h a I = I N C& Ii Cinerarijas labai ndgsta anarai.1lia kito! lcislyrncs. gis. daZniausiai kaktusq irsukulenhl skyriuose. gr iaiiedliai. Perzyddjusios jimetanos.ias st rpelijas. jos buu.unguriu kvepiantys. grl ie ml runrliojirsi. dais. Be to.rugalas perkamas tik Zydi1rlis ir tik del iiedq.rla. bft1a daugybe Sdre. j. TrFiti sia Sentis.jei ketinxte augiausiai auAirratnos hrlhl.ligos: vpat puola amar. gerai vddin. 43) tuomet cinerarija ilgiau . augalni ii visiSkai skirtin. tik kultirri. o stapeli. bndingi graizaZiedZ. ieimoz C onryo si t ae.r ' t|Ie. kitais meresiais kart{i per savaitg. Milyna su boltrt viduriu cinerarija. Gericusioi cugc: Sviesioje./o genties miirl. kokia daugialypd !i gentis ir kaip maZri daugelis jos miirl Jerc. kajp du Kenk6ici. SteberiDa.alns.I :. Vokiika-sis pavadinirnas "pelenq gele" (Aschenblune) siejamas su pilkaj Zalia laprl apatlne puse.

kultirifles Geriousioi ougo: Sittoje. kad isleishl kitais metais laujus iiglius. matnuzyddjusirl Siuolaikiniq gausiai Zydiniiq veislirl neverta toliau auginti. kad jos tureQ kuo daugiau Ziedpumpudq. Pirmosios didZiaZiedis veisles atsirado sukryZminus.Sinnirgia Glolsiniio Net ir ta"iiiavidares bndamos gloksinios atroda itit proitzios. atveZta i Europ4 1m3 metais. Re c hsteinei lfili prieiiuros ypclumoi! Cloksinijq negalima purksti. ir kvepianiiq. lcislynos. Pavasari penodinami i SvieZi4 iemg ir laikomi iiltoje. trgiti.Poslcbc: Tokia pat priegal4 augirti toliau. 5i ruiis lengviau iSaugina naujas atzalas. taip pat iE Sinnihgia Euttata.aiksdiau. iimarght4 violetinCmis ddmCmis. Nuo per ialto val1deIls ima Ibkti stiebai bei plti Sakrlys. Pirkdami gloksinijas Zinrekite. Savaime gamtoje se uolq ilaituose - ji l6s radosi kaip iS gausybes lago. tadiau parduo- t3l .lei oras per sausas. ir dazniausiai Ziemodami Ziva. Jei ketharna au. Kabantys violeti- Sviesioje h dlelr)oje vietoje. Sausi lapai paialinami. Tai pirmoji miiruruiiq. kadangi mro lapkridio iki vasario reikalingas dirbtinis apivietimas. tarp jq ir garsioji raudoniied8'Sauldjq esarna apie 50 ivairiq lydis'. krdangi gumbai buna per mazi. geriau drekinti or4 (-+ P. T6vynd: hoteviai kilg i5 Bmzilijos. Negalima drdkinti lapq! Gloksinijai a c ardinaus). taminldasniais lapais. kambario temperat[ros vandeniu. susisuka lapai.tirning i a spe c iosa S innin- i gia regifla. c6)" isvesta daugybe kitq miiriq veisliq. beje. Seimtz Gesneriaceae. kudiau Zydi gana kukliais ir de nebeluiindjo kaip neiivaizdiiais Ziedais. gumbai apdZiovinami ir laikomi laltai senoje iemdje (15'C). Douginincs: Sdklomis. labai pana-iiq i iisiskleidusias roZes. iimarghta js baltomis gys- dvispalviq. periyddjus. lomis. Sinnhgia helleri t Sinningia vi llosa brvo itd€iimo laikos: Kovas - rugpjntis.tirrir?gla mazesniais. ir blizganiiq kaip Silka-s. rus dvi) turi gumbus. 1815 metais ji buvo atvezta i Anglij4. Sviesioje vietoje. b[tina ZiUra tiDla ir mudodiedei kart4 per savaitg Kenk6ioi. Ko[e visos (i$ky. ligos: . kol iileis naujas atZa1as.nd. Past. pasizymi nidai Eudonais alGomjikais lapais. Buvo sukurta ir di. Ten damos vien veisles. Beje. dai Ziedai viduryje turi bly5kiai gelwq juost4. ir aksomiSkrl. milKtu gloksinijos tika-sis protdvis Sinfiingia speciosa. Da. ir pilnavidwiq iiedq. bet tiesiogidq saulas spinduliq fu sauso oro nemdgsta. Ieidiiama gumbams palenlya susitraukti.zl"oii. rtJlrs.43). trgiincs: Lieti saikilgai. augal4 apninka amarai . Pa-stlrosios ligos gali apnikti ir per giliai pasodiuus augalq i geliapuo- auga Pietq Brazilijos &dgruo- ir iydi violetiniais ir tam-smdlyniais maiais fiedq varpeliais. Sinnhgia cardilalis (syn. gesneridai. Ii abiejq Siq r[Siq. ir bar mosrl palanges puonaujos kuo ivairiausiq Siandios miirines spalvq bei aspalviq veis- KambarilAs gloksinij os giminaites gyvena Pietq ir Vidtuio Amerikoje. Bego metai. taiiau mdgdjams nepatartina.

o laj4 Gaila.unas "ketgflros obuoliu" . So|anu orariiniai. Atnerikos k[ma-s spariiai auga. Lapai uZauga iki 25 cm ilgio.nuo rugpjndio iki mgsdjo blyikiui violetiniais Ziedais Zydlntis krimas ii Naujosios Zelardijos bei Australijos. Urugvajus. seklos i-6dZiovi- iytGiino lcikcs: CegubirZelis. Solanun ja\ntilloides greitai augantis vijoklinis augalas vesiam Ziernos sodui. iijq iiau.r iydi iki mdens. 5rs Prenl - ryti jiems tir*amas sqlygas 2d koralind kiauliauogd nelai lfili ntoi: Laikom4 Siltoje pakoma per daug iiltai. kad graZiai Sakotqsi. Saknis iiek daugelis augalq iimeta. linama. prieii0ros ypctu- t Solanuu wendlandii.I Solanln lfiouliouog6 J C' 3 h YI a I N Solanun nelottgena panaSi i baHaaanq. Zydi uuo Zientos pabaigos iki pat va-s. gerai vddine m oje pa talpoje. Brazili.fi gos iisilaiko nuo rudet1s peNodinti iT.Alscrgioi: Koralires Ziis violetidai Ziedai kiauiiauogas bei kinl iia iisiskleidiia pavasari ir k4 tik iivardytq So/ana. pakankamai erdviarre - rudeff.l-s il per sausas. per himaz Solanaczae. o. gdliapuodyje galintis uZaugti iki 3 m auk<iio. kad leisdziltq zeme. jj galima labai ivai- Vaisiausminkft ima-spiuia- . t iiemoti. Jei kietijoje vadin. kitaip gaiyikiai mudotrosjos uoli apl kti amarail Pavas. z.uri btna ir talgi margintais lapais. Nuo kovo iki rugpjiidio [giti kas 14 dienq. res iiuos visZalius apgered. nkiai (+ Adresai.Lsaros vidurio ikj vdlyvo tiai fonnuoti.r4 lieti gausiai.ros baltai malyrzris Ziedais.t. Solanun aviculare. kai larr dar vadinamas "Kosta Rikosbulve" iilutnamdgis visialis vijoklinis augalas kablio pavidalo dygliais. Solanwr laciniat l0 m ilgio figlius.puoJa voratirkliids erkds viniai. fdvyn6: Madeira.ris 3 cm skenimens melynai violetillrars zredJLs.Dcuginincs: sdklomis.Solanun pse da capsicu t.. geltalpoje kiauliauogp reikia tollos. P. Nukrigdliq Zemg. Gra. i kiek didesri tus puosriems vaisiams gdliapuodi.'eudorafsiu. zydr nuo liepos iki spalio (gerai priZi[rirnas beveik istisus vad ruiirl: c loislymos.a.temolil l0 . gabalardZio kiauSiiio t32 .238) iiaugha ir kitoki! tds Palorimqs: celidnkys- dydZio vaisiai.lri ir va-s. Sudygg jauni augalai bent dukart patmmpinami.rl- idomirl SoldT?arl genties giiikai kalbandiose ialyse hrmrs.gosl ir baltasparniai. nrdeni ir Ziem4 tik tiek. krumelius galima auginti ir toliau reikia tik suda.'rnelyrruoju ourvrslleozru . panaii vieuamete so/a Trys Sola. ligos: Jei oras Silt. Vaisiai laikosi nuo mgsdjo iki - vas. Yo- nun nelonSienair Solarutn calt s i cas t ntnq k. .bul- flamos ir pavaM4 pasejamos.zrnr gentias r[Sys miisll kr. kurie ptinokg pa-sidaro . tiek apkarpyti. Zalsvai balti Ziedai labai panains i bulviq. TKS 2 arba iki Zietnos vidurio.L<tuose augiuamos kaip karnbariniai augxlaii koralind kiauliarro5E . vq<lus atolll4zq puskriimis karpytals lapais. ranfonnelii.s.l/asu rq 83Lr Drrrr rr rxuKe.15"C tenperahlroje. ja. 6 cm sker$n ens violetiniai Ziedai dZiugina nuo v.i Solottun l.atio. Kenk6ioi. Tinkamai priZinrirna-s bei rpSiamas gaii iileisti net metus) pavied. trgiimcs: Pavas. Sdkninr[iiq visos dalys uuodilgai apdulkinus. sauletoje. ibakJai^r4 Geriousioi ougc: Svie.@ng L'aralini Lliauliauoe. orallzir1qs arba dairiau purl(rti. Jis laikonas graziausiu Sios Seimos laipiojmdiu augalrr. sioje.

ligos: tei ora". be to.rs hidroponiniu bldu. Jie lrupjaun. prv. Ta- S/alr?r)l- l6'C. pravartu itaisyti djrbtirli apivietim4 (-+ P. l(enk6ioi. rugsdjis. peisodiuti i T.!rtys.xis Zvaigz. belapius uglius paflrmpinti. jei reikia.b nd n i kJek iiau jis labai nT egstur:rs ir kaip karnbarinis rugalas.43). alnarri bei skydam:riai.l daZtiai purkit. Xiti prieii0ros ypotu- moi: Vasar.kristyti vos retsykiais. Jie issidestg kuokiteliais aplirk vos ii Zenl6s kyianti stiebq.25'C. intensyvurn4 ir temperatrlr4. P$tarosios nliies iive-sta net kvepiatti veisle. sivaime aug. nariiq medZiagq. TKS 2 zrrba geliq Zem9. iitisirius blizganiius lapus. T6vyn6: Kolumbija. Spatifilis ypad tinka auginti llrl floti. ieima: A race ae.rmariai ir voratinkline-s erke-s.rsari. Celst4 lapaj. Turi vis.ruL(dio bario temperaturoje (18 -25'C).Gkin. iiem4 l2 -14'C.lug vietos.rknimsl Rudeniop iietj saikill-qiau ji NLro spalio iki s:rusio baltumo v. ii kuriLr kartil per savaitg patrg\ti. saDgriis ir Zvilg. K. Tuomet Zydi Svie-sos l]et Ziem4.alius. Vasarq susifonnuoja iiai ieimai budiugas iiedyna-s. krj tnlksta ivjesos arba laistoma per kiehr vandeniLr. Alsorgioi: Sis augal:rs turi od4 ir gleiviras dirgi- iiedpumpurius augalo nepatrrtina ju d il1ti. 50). pavadiut^'Ma na Laa'. Nuo kovo iki nrgpjndio k. iyd6iino loikcs: xovas Seimot Ascl cp iadaceae. Kenkdioi. Sukrovusio peregirnq polietiletro mai- prisitaiko prie ivairaus iviesos inteDsy!'umo. Niekada neleis- didesDis bei aukStesds SpathQh)II nt v'a lisii. susidedaltis ii varpos pavidalo kremines spalvos burbuolds ir balto arba Kili prieii0ros ypotumqi: Siltomis diellornis spntifi ]i patartina purkiti arba drdkinri patrlpos on1 neturi d. leisti jam vylliotis ant nedidelio lauko. o& .$iiq .rs 14 dienq patrgiti silpDu tr4\q tirpalu. Geriousioi ougo: Sviesioje ar pusiau iksningo- je vietoje. Ramybas periodu (nuo spalio iki sausio) laistyti dar rnaZiau. trgiimos: Pavasariir vasarq lieti saikilrgai. sus metus laikomas kan- Vi ieli (+ P. loistymos. Erdve-sni:rrle iiemos sode ge. ldemaliniai. trgiimcs: Nuo kovo iki rugpjiiio g. Pakeitus vieq arba del skersv6jq pradeda kristi Ziedpumpuriai ir Zied:ri. Ii iios gelrtie-s miirl. 45). Vasario sodiiti i T Zemg pl:r-siio dribsniais. loistymcs.+0 Stefa11otis er epsta o&E'fu Savo tevyndje auga kaip k isti Iietos. bet ne sJLrletoje patrlpoje. vesiau kaip Ziem4 r1e viszalis ltripiojantis lcultars su il-sais useliais. ialsvo papddlapio.dni pavars{ri ar vasar4 ir iSalnlijami iildomoje daugiuirno lys- kvopis koip iozmino iiedoi. Va- tj perdZjuli i. ajeit iai. ir nazps. Beje. Betji gali- Douginimat: Virinnirl auginiais arba stiebo dalimis. ligos: Per iil- tai iiemojanti ir nuo per sauso oro stefanoti apninka voratiDklil6s erkss. Vus:rrq laikomas 20 . Dcuginimos: Seklornis arba augalo dalimis persodi11ant.rusiai laistyti tninLitu kalmbario temperaturos vaDdelliu. ivoigidiiki ir (-t P. ko- Zyd6iimo loikcs: nirzelis ma p. apninka skyd. karrbaryje daugi:rusiai auginami 30 40 cm.rkeisti reguliuojant vo menesi j i pravartu persu put- - rugsdjis. Lrpai tamsiai illi. sarq slrsifon)luoja Detikrie. f r-iYyn6 : Mndagaskaras.. popddiiolopis $lefonotis Spatiflis auga ir didelis.Spathiphy llurn Stephilnolis fl oribunda Spotililis.r sniego liai. Veuesuela.rto!T4Zq Amerikoje. kartris iiauga vaisixi. IJJ . iis augalas stebednai lengvai per sau-sas. minkitu kxmbario ternperafitos viuldeniu. Tuomet ant geliapuodZio su papddZialapiu reikia 1-2 dienoms uzmauti Geriousioi cugc: Irin iviasioje ir luolat vddinanloje. Nuo kovo iki rugpjhdio diiklis Ziedais.iau :ruginti prie ahamines sieueles.kad greiiiau subresh! hgGroiicusio iio augolo puoimena bolti skediai s.

Kartais uZpuola miltuotieji itr paprastieji slf oairanar. - Kenk6iai. Pasllruoju metu paplito metu smulkiaziedes nlsys! pasnruKr zleoes miys. rausvi. Kai kur geliq parduotuvese pasirodo pririitq prie iakl arb.io apatiit puse rysndt raudona. pavasari 2 arba l(iti prieii0ros yporumoi: B[tinai drekirti sau- pilkq augalq.rrio or.epto. Gericusioi cuga: ieimaz Il ro n e Li ac.l. bet iiem4lieti saikuriq 1luostj]biai grakshts. Dauginimcs: Miiruflai d:rrrgLrrmi LpJs lepo pusemlst lq dalllnrs rrlr:i strtmenai vidurirei gyslai 1 pesodilti iT. iyrl6iimo loikcs: ceguze ru r.238). Sviasiai mdlyrais Ziedeliais Zydiitis Streptocarpus stj-xo- 1824 metais vienas botani. hriai tika-s zrugahl niu. todel geriau pirkti tik gdlinifl kystas rlkiuose uZaugintas tilandsijas ( ) Adresai.. liaudiikai vadinamonis "vaikuiiais". uolq ar kito pagrlrdo. pa vyzdZiui.i i rit:is. bet Io Seimoz Gesneriaceae. Tai nenatlralus auginirno b[d-as ir visiikai beprasmiika mada. vasar4 sxuletoje ir Siltoje. Zeme turi bnti nrrolrt daugybgjo veisliq.1 nF nk a 4)a s. dryZuoti ir l1et garbanoti.l patalp! orQ.Ziem4. gelsvi. skfrus jas rcikia pririiti myl6tojJ\ netureftJ pritrrti. padergti sidabriikai pilkais ZvyneIiais.. gesneriniai .l gaUrn:r rr rsuKe)t zlemq vesroJe hlra.ligosr setgn retai. Yra Zaliq ir loislymos. (10-15"C) vietoje. trgiimos! Vasar4 kasdiel purkiti ith daitiai arrcdarltis k. P. T6vyndt Pieq Afiika. R< t\ <licliialsia -miiq (per ir lapq.kzunbario temperahlroj e. galiriiais siurbd iS oro dregmg.Laistoma mifl kitu kambakarp4 i Etrop4.!anea a\ 'I .43). Tdvyn6: Arnerikos etogr4ios bei vidutines ato!trqios. Kai drdgna.rDr3lrsrtr ullxa drefltrs rr iilurs geliq langas.r. Geriousiai dugo! Pilkosios tilandsijos iitisus metus Sviesioje.]lltyi panroitq Sak1l. Nuo to rro ternperah:itos vandelaiko gelilinkai suknre niu. mdlyni. Ziedai illandsia daugiausiai 400) hrrinti broneliiirl Seilnos geDtis. Niekada netreiti sauso iaknq gniuZulol kai aDt medzirl. kur. - iytldiimo loikos: sa4 arba vasxr4 nrsN. sios tilandstos iltisus metus Siltoje ir iviqsioje. Lapai isaloijarni apSildomoje clruginimo lysveje (3pie 20'cl istisus mefus. Visus metus .lei oras per sausas.I Streptocarpus Tillatrdsia Slreptokorpos d Tilondsiio (9 3 YI l- a I = N Strcptocerpus wetldlandii teturi vicnq Kvo l ) 11 io c&sb tr :i. iddti silpnos koucentraci- minkitu dnnrgnu vande- Kiti prieii0ros ypofumqi: Nuolat drekirti s4 kamb.e nvresloje ar pusrau nlGmingoje. (J Duotriruka geli! Zemp. At- biti ios Driva- Tailal. das h Birma.liomis. Zalio- t34 . bet De suuletoje p3tdpoje. violetiniai. Douginimos: Aaugomis. da is a pt i l':rl ( \. Daugeliui tilandsijq reikia palygilti maZai vietos. ne naiesries :iei puse motinit1io au8alo. kingiau. - rugseJls. Nuo kovo iki rugpjhdio kas 14 dienr] ta$i orchiddjq. bet ne sauletoje vietoje. ligosl. Jauni augalai isxrF ga ii iapo gyslqi Ru5ys dauginarnos sdklomis pavasari. P. nupjautomis lapq dalimis). tankia.2 kartus per savaitg. voratinklhes erkds bei tripsai.lqistymcs. t t iS ru o.ualrelygu aa.lbandiame gdliapuodyje. trgiimosl kas atveid pifin. Tillandsia. SmuikiaZiedZiams miirDDams Ziem4 rLffa r li-u temperc- Kelkdici.I . - e. 30). Pctqrinos: Vezarrt ii tdvy|es kotlteireriuose augalai labaiapgadhami. raudoni. Madagaskara-s. Jei augalas laikomas pea drdgnai m per sausalJ parucluoJa lapq bromeliniai.r priklijuonl prie akmeus ar medzio augalq. puola amarai. Vasar4 kas 14 dienq i purikimo vandeni jos tr+irl. prie t. balti.iali.di sh. Pilknjrl tilanclsijrl lapai siauri ir ioliski. Savailne auga daugiausia epifitii- palieti silpios koncentracijos tr. bet geriausia pavasari.l sau- (--) P. TKS s.

viduryj€) dalimis. lrgiimcs: Lieti saikhLai. Adresai.r Zalialapi! puriparipiri. Seino:. peniodiuarnas ir pamaZu vis daugiau 1:ristorras.praZydusi:1 vel gausiai.lloistymos. galirna auginti sode. res periyd€j9s augal:rs nunyks. talpoje. Soddai Zali. Seimai Broneliaceae. Va- tm- raudonais skesiniais dryZiais. Kalija praiysra Ios PnstnatS s fa|tt)'nLs lct lr'attt.rt del dr6gmes pertekliaus su- aplinkr arnarai ir voratinkliles erkes.ritp patrgsti.je su centriniu Sildymu).usiai nigstatn - Vriesca splcndeLr. Calina nusipirkti ir rarrs(Zd nt edes vaZiedes Zuntedd(hia reh n a n n i i bei geltolrrai Vriesea spl. Beje. ajeriniai.. Pqlorinos: Tel. visai arba ii dalies nLrdZir'lnanti Zold su stipriu. Perzydejusios pamazu mmyksta. Svarbu: Zeme tesne Puikioji ubisinin6 krlija id a?t h i op i. liyzijq ataugos raldasi ir prigyja re taip le11gvai. bet ne sauletoje iiltlti. P. Kenk6ioi. Kraulanii:1 uaujus Ziedus laistyti muoja maZdau{ pusmetrio aul<siio laprl skaoteles ir vienq ftudoll. Iigos: rer sit- iierrojaniis kalijas iyddiimo lcikos: nazninusiai parduodarnos rniirunas fiyzijos. iydiniios iStisus metus. Ji sufor- lapiq. Ziem4 vesioje pa- Gericusici ougo: Sviesioje ir pusiau iksmingo- trinkl augirnas ir pakenkiani augalo lapai.m4 ialdiq nebnnq. Lapai marginti ryitinis rudai ii- tiek sar+ kas 14 dienrl po - aDt gDiuzulo. Nuo geguZds vidurio pastrtoma lauke. Douginimos: Pasitraigus ramybes periodui (liepos - iak|i:rstiebio prie specialiai tm pamoii tq iakq arba pasodilti iyd6iimo loikcs: Nuo ankstyvo pavasario iki vasaros pradZios. Megsta iihm:1 ir dregr4 orQ. Populiariausia veisld tllli br'lti - nei 18"C. kaip kihl bromeliniq ieimos augalq. iii- birie- loistymos. o& ch . laLrkir6je gamtoje tai mazdaug 80 cm aukiiio. Ja-s als. bet ne maZesnernis nei pusd tnotininio augalo.e de s 'UEtilis kalavijas'. Ziedyurl sudrLro balta-s pap6dlapis (graikiikai rpatrd) ir geltona burbuold. mdsirgu iakui. milnlniLl tmrsiai raudonais Ziedynais arba aug:rlq su ivairiilspalvdmis Zied! varpomis.v. gautq sukryZninus Vriesea carrinald ir Vriesea psittacitxa. ligos: eer ialtoje ar per salrsoje patalpoje (kambary. maZus gSliapuodiius su T Zemqs ir putplasiio dribs- niq miiiniu. t35 .ru uksmingoje vietoje. trgiimcs: Periyddjusi kalija du menesius (ge$rZes ir ialialapiq ir marga- vietoje.lusros jos tevyueje). taip p.rZnai purkiti ir drekinti or4 reiiau. Gericusioi ougo: Sauldtoje ar pusi.I ploksiiq varp4. vandeni pilri i skrorelds piltuv61i ir Siek lio) l:rikoma visiiklri sausai (tuo rrehl blln. lygrrs lapai prisegti prie tiesiq stieb!. ypai Silturne ir dregDarne geliq 1a0ge. Po to glriuzulas iipurtornas. Nuo liepos iki prazystant kart4 per sa- () P. minkstu karnbario temperatiiros vaudeDiu. tai galirna augirti pririius prie apifihms skirtq Sakq arba nedideliuose gdliapuodZiuose su itin puria Zeme.\:riesea Zaltedeschia tryriic Koliio os6'fu Kiunbarin€s fryzijos tai daugiausia miiniinds.rrgiai at-skyrus prjriiti clil iios Z a n t a des c h i a l?otridnd gumbq ( e! ) iy .Lstiebiu. bromeliniai.N q Aftika.r daug dtegrl6s. Jq yra Betu labia. Peruodinti nereikia. lor iieTivyn6: Atogr4iq ir Pie. Jos auginamos specialiai puokitems.rdeniineiama ivjdq. 43). kalij. Va-vrq laikoma Tdvyn6: Brazilija. Tuo metu kalijai reiki.a) kilusi iS Pietq Afrikos pelkq. Kenk6ici.r s. Yra i. je. Fryzija-s Xili prieiiiros ypctumci: D. fl. Douginincs: Ataugomis. ?38).1rar eaz.

%iiau gumbas neturi isdzioti.. Tdvynd: Brazilija.biri svissioje.rs netus 20 . rausva purLn ir nilyno dulki- t36 . atrosdn . P u si a u i ro n ij o s isis kl ei d g s pa Zi e das p urpur i - ne tourele.aceae. bet tiesiogiriq saule. Geriausiai auga: Visu-s metus iviqsioje ir iiltoje patalpoje. Kiti DrieZiuros Zifrima ir ypatirgoji Goethea cauliflara. Pava-sari patartilra persodinti lT iemg. dedeiviniai. treSimes: Saikinsai lieti minlL<tu vandedu.r ir mdlyra dulkine. nuo kovo iki rulejhdio kart4 persavaiQ po truputi patigiti. z. Dalg!tri[uq Cumbeliais arLJa senes[i! augalq dalimis. Kiti Drie2iuros vDrtumd: P:rvonii. ypaturai: B[tina drekitti saus4 kambario or4l GruodZio-sausio menasi lapams leisti nuvysti. visr. Daugipim. ZJdBjimo laikas: Liepa Ss-na. Laistvm:rs. Seima: Mall.ar Glahba.reoq suoSro rt YI 1- purpurind taurele. Geriausiai au€ra: - L. 5i augalq nes!nku atpazintj iS ypatingq Ziedq.ri reikia labai drdguo oro. todelbutinaj4 daZnai purkiti. siek tiek trunsasnis vainikas. zrrorTros rrilzdJug I uu Io\ llenues tlriiq.nel Tailandas.l-sr Viriluriq augiuiais. b4. lnsl GIobba narantina. i:rbieriniai. rausva purk. f9. keliomis iijq galinra lrozdtis botanikos soduose. pavasari persodirti i T Zeme.I { { - Pavonia multiflora Globba winitii I Povoniio v Globo Paiasus i imbier4 augalas gumbiihr iakni:rstiebiu. Pastaba: Taip patpri- Patarimasr Kurkum4 /?a) (Curc t a roscca- reikia priziiireti taip pat. pladiais lancetiskais lapais ir nusvirusiomis iiedr] iluotelelrtis. perZyddjusirl apkarpyti. nuo kovo iki nrgpjndio kart4 oer srvaile necausiui ortre.qninea ii Bonreo. Eesimas: Lieti saikingai. Zil gihe ru cea e. KitU rhii!l jie gali buti ir kemines spalvos. iiem4 ne vdsesreje kaip l5'C. yy.30'C prialpoje. kaip ir glo- lapkitis. Zydi nuo liepos iki spalio.s spinduIiu neDrdrstu. Globba b lbifemt ii Ramiojo varderyno pietilirl salq ki- Isztl$ malzls Krumelts. E Zyddjimo laika-s: Nuo rudens iki pavasrrio. Laislvlnxs. Be Globha winitii yra d. l'lrios ryikiai raudomi iiedai auga tiesiai ii kamieno.iti. a I = N I lH 0riginolus iydinfys ougoloi: iis tos noule'nro relenybiq megelomS. Saknijasi sunkiai.

5e1rna: Lrrdlidaced". ji visai nesukr.aistymas. P:rtf im&s: Na- ypatumai: Norint auginti toliau. k.iinqsl Vasar4 lieti gausiai. nuo kovo iki rugpjudio kas tris s3vaites Datreili. It7 . . Beje.tithiantha. trgiinasi Visus metus lieti saikingai. Kadalgi Zydi Ziem4. Iarrie uiaugo iilirlamyje. l.r1us.rs: S€klornis arbl iakliastiebiq dalirnis. Tdvyner Pjetryiiq Aushalija. kiSkiakopustiniai. bet ne saul6toje. Sgfut: Haenodoraceire. I aisryrn asJgiimasi Augimo periodu lieti saikingai ir kartq per savaitg trpiti. tlrrnsioje vietoje labai iitista. pielusios aug.23"C.l iak ia-stiebius sename geliapuodyje 1aikyti sausai ir ialtai (apie l2"C). TKS 2 arba gdliq Zeme.Eralthemrun pulchellurn Smithialtha At gozanthos flavidrrs Ironlemo Mazas krumelis tamsiai Zaliais lapais it sodriai melynomis varpornis. Tevvne: M"k ikr. y!4truli. Tevynd: Indija. 59r.lien4 ne vesesndje kaip 16'C patalpoje.ristym.YceIIt! M{!Si uruocl vcsarl. rudai iSmarghtus Iapus ir ugniaspalvius Ziedus.18 . SuEsioie ir iihoie oarrlooie. z. Argentina. Dauginjmas: Dukteriniais gumbeliais. bet visus metus vqsioje vietoje.ri ne tokie lep0s kaip pirki. KjlijrisZilrasJpalulljliiDre- nuo spalio jeisti nuvysti Iaparns.Ls.Jei reikia. )91: zt Acanthaceaz.urdiomis mediiagornis. Siuolaikilas veisles alsirado sukryimlnus Snithiatttha uLtiJlarc si S tithialltha zebrila.anthos tnan3/rtJ galirr:r iisiauginti iS sekhl (-+ Adresrri. vasar4 .q sausai. Kiti prie.4 niqoi. 43).i"i"u*". Ziem4laistyti rciiau. Ziem. Geriarrsiai auga: Visus metus labni Svie-sioje. DaZniausiai viermetis augalas.rugsdjis. apgaubti polietilello maiieliu r-) P. euldtoje. Geriau-siai augat Sviesioje. Kiti pdeiinros ypatumair Ruded augalas iumeta lapus.25"C dir- limn ir lauke). pava-safi persodin- ti i TKS 2 Zemg su molio prietnaiia. rflora. Patarima-s: Si g6le labai megsta Svies4. akantiriai. - virinniq auginiais 20 . xesDeriuiai. RySkiai rausvi Ziedai uzauga ar)tmazdaug 5 cm ilgio stiebq. ro kovo iki iiltoje (ga- mgpjiriio Oxalis adenophylla kas savaitg po truputipatr?iti.r-i"u.irros Xiikiokop0stir Daugiametd Zoldpilkai Zaliais lapais. Daui!. Krimelis atsirraujjna ii Jos zvdeiiloqlaitasi Liepa tr't G e SahliastiebiU. k-urie vakare susiglaudZia lyg rniegui. Smilionlo S. L. Ziem4 vdsioje (10 -15'C) patalpoje. Daurinima-q: nuose ii ialoiasiiebiq iisiauginti augal.rr) vardu.ribj Ziedynkoiiai.rugpjntis. Sirri gelei gininirrgq.autra Ziedq. Ziem4laikyti kone visai -i. Geriausiai auga: Sviesioje. nes gdlininkystes ikiuose apdorojama augirnQ staM. Kol suialiuos. apie 1840 mens pavadinla anglq dailininkes. treiimas: Nuo kovo iki spalio saikiugai lieti minkitu vaDdeliu. he. Be to. Tevyrer Cile. Jei vasara lietirga ar npsiuiauktsi. Lllistvmil\. C.nim. tilka iiemos sodui.rs: Dalija11t sene-suius augalus arba sdklomis. Matildos Smit (Mdtilda Srrui.238). Atrksdia-u buvo vadin:ana Naegelia ntul. kovo meuesi persodinti i T. Dcurinim. P. Aumlui ?vddjirno laikzrs: GeguZe . o pasibaigus ramybes periodui vdl suZaliuoja. apkibp :rksorrrinj:ris Zieclilts. pavasa- ripersodilti i - P iemg ir palaistyti. lirrp kudrl vasarQ iistypsh I. Kiti orieiiuros kinti saus4 ktmbario or4 (-+ P. Set sncria ct ae. "l(engIros lelenc" Knllninis ilugalas siaurais pai)gais lapais. va-sar4 DerZvd€- jus voJe. Zvynuotq turi miDkitus.rs 14 dienq po truputi patrtriti. '\:ls$r: zyoeJ'mo iarKas: Fatandts.

taip pat ir Ah t ilon megapolanianlsx Ab !ilotl pictunt. iein'd Myrtaceae. kuriens greil posidoro per Zvdeiimo laikrs: Iitisus nretus.rke. Nuo kovo iki rugpjnaio trtriti kart4 per savaitg. dedeiviniai. Parduodami augaIai . iiem4 . kaip ir katildliui (+ P. Laistvmcs. kad lreiidziarq gniuZulas. tresimes: Visus metus lieti vienodai saikingai.r- Patlrim.ve'ro Virsaril lar. iiem4 kart4 per menesi. ruo (12 .ristvmas. Mxdeira. kurie geraipriZiurimi spadiai pleiia-si i ioDrls ir gali uiaugti apie I m aukiiio.a: Leg t n inosae. iviesioje ai pusiau uks- rugsejo vesioje -l4oc) patrlpoje. nuZyddjusius Ziedus tudtuojau nupjauti.maZiau. maiais baltais arba tamsiai roiiniais Ziedais. tresimas: Lieli srikll!ri. I aistym. nereikia minkitiflti laistymo vandens. alsiradg sukryZmin!r-\ ivairias rusis. vasarq kiek daugiau. trFiti dukart per savaitg. Beje. 100). - Chanelauciurn turcinatun Visialis kmmelis spygliikais lapais. Dar.* t38 .: Pavasa4 nugeneti apie du neidalius ugliq ilgio ir penodinti ! T ietnp. a I = Puoin0s ivdinfys ouguloi. paldpiiiui.rgilimas: Zoliuiais auginiais palvasari arba pusiau sumedejrrsi:ris rugpj[iio mdnesl.I Abutilon Cytisus x racenlosus Golenis J Pol6pitis VisZalis krlnas maiais tripiriiiais Japais ir ryikiai geltonornis iiedq kekemis. 3 E l6 = potolpq !uui.rga: Vasar:1 iiltoje.mrru sulos. saulBtoje. Tdvynd: Pietq Australija. Kiti prieziuros vp. Seirna: Ma[aceac. l. geguZd. iiltoje ir gerai vedilamoje.$.iviasioje ir vdsioje (8 -10'C) patalpoje (Ziemodamas iiliiau ne-sukaus Ziedu).mybes periodu) ivie- sioje ir vdsioje (10"C) patalpoje. ziemc dar maZiau. auga: - YI N onkilo onl polong6s. Td$'ne: Pietq ir Vidurio Amerika. pavasari persodinti iT iemg. trgiiuast Nuo kovo iki rugpjniio lieti gausiai.rsi Zydinti palepiti geriau laikyti iviasioje ir v€sioje vietoje (tik ne sauldje).rr. iviesioje vietoje lauke. Kiti prieiiuros ypNtumai: Jaunus nuZyddjusius augalus kasmet apgeneti ir peEodinti i T Zem9. Duo rugsejo (r. Zyddjimo laikas: V:rsaris Se. D€l dregnds pertekliaus pradeda kisti lapai! Nuo kovo iki mgpj[iio trgiti kas 14 dienq.misrunai. ALsargiai: Pal6tritis gali turdti nuodingrl mediiagl.balandis. Zydejimo laikas: Kovas . ne: K. Daulrinima-s: Zoliliais augiliais 25"C dirvoje. ankitbiai. Parduodami veilis aukiti augalai. Jie rn6gsto grynq vototos olq o zlemo . - YI Iivy. Nuo mgsdjo iki vaslrio laistyti tiek. nuo mgsdjo nrba spalio tD D l- Tai klmas ialiais arba Zrlsvais auksiikai ddmetais lapais. Geriausiai mingoje vietoje. Ceriausihi ar. Kiti prieziiiraryp-a--[u!ai Jei reikia. mirtiniai. Geriausiai auga: Vasar4 saul6toje.!r aukitesni. - -4K. o kartais ir d.

susitelkusiais mrrrpomis kekdmis. nuo rugsejo . rozhemis. Sb! EL Myrtaceae. megsta kalkirgil laistymo valdeni). Dauginima. t39 . Be to.25'C dirvoje.8'C) p. Labai dailiai ahodo pakabinamuose gdliapuodZi ose. itio ivie-sioje ir Siltoje. ir spardiai augu7tl B o u g aix v i I I e a sp e. Geriausini aulai Pusiau paunksr6je.Metroisideros citri@ a$a Callistemon lanceolat s) tevyndje uZauga iki 3 m aukiiio. kai ima skleistis muji lapai. panaiiomis i iepetdli buteliams plauti. Tyddjimo laikas: BirZelis liepa. Galirna rusipirki larl! dauginq gdliapuodyje. Geriausiai auga: Vasat4 sauletoje. Tevvne: Brazilija. Auginama kambaryje stiebiasi auKtyn irgi palygiiti greitai.rs: Vasar4 lieti DarZcliry LADTpA UtO gili mllkitu vandeniu ir kart4 per savaitg trtriti. Labai bijo vejrl. iki rugpjndio gausiai lieti L kas savaitg hgiti. katileliniai. LeidZia atauga-s. kruminiq ir aukitI'ilgiq bugenvilijq. t21r- Callistemon citrinus Gelsvasis kolislemonos Visialis krumas pilkai Zaliais lancetiSkais lapais ir apie 10 cm ilgio Ziedq varpomis. kad geriausiai tinka iiemos sodui. Kiti priezi[ros Jpatumai: PerZyddjusi katileli geriausia pa-sodilti so- ki darZeliq gdld. prizi[rima Carnpalula poschzrs$ana Snulkioiiedis korilelis Maidaug l5 cm aukiiio.emg. mttlniai. iki spalio vir5[riq auginiais 20 .s pakaltes). Daugi- ttrirti nimas: Suddtilgas. gelsvai rausvomis. Geriausiai auga: Vasar4 sauldtoje. lai.rs: Birzelis . raudolomis arba violetinemis) paZiedemis. niktaginiriai.liepa. o pEdejus lsisti lapams iivis liautis. Lapai iirdiiki. Tdvyne: DaLmatija (Adrijos jwo. ji s?yglius . (galima ir lauke). ti I T arba rododetdrarD-s skirt4. DAUgi: pjmas: Va-sar4 sode iileistomis ataugolnf. I a.s: Nuo rugpjudio Pashba: Lygiai taip pat M etr oi s i deros exce lsa.rtu1nai:. parduotuvese bauia i Bougaivillea glabra.p.rtalpoje.iviesioje ir vesioje (6 .birZelis.Bougainvillea Bugenviliio laipiojaurtis augalas ryikiomis (kemindmis. 1ruo lapkridio . trFSim.stymas-ASt de (tenai pava-sarijis vdl suZaliuoja) arba laikyti per iiemq vasioje ir iviesioje patalpoje (laistyti labai retai). Zyddjino laikas: Balatdis . Naujoji Kaledo1lija.visai mazai. bet kartais 2ydi ir ilgiau. klminga. Dazriausiai kambaryje auginatraa Callistehron citr?rus ruiis (sinonimar .auga taip greit.em? su nolio priemaiia. labai iviesioje bei iilioje vietoje DlS] Vasar4lieti gausiai (beje. Seimar Carrrparzlaceac. Kiti prieiifiros ). t a b i I is. niai atrodo pakabinanntosc gdliaput dZiuose. Kili prieiiiiros ypatumai: Pavasari pensodin- ltoscharslqana itin puoi. gausiai Zydiiti Sviqsiai rndlynais Ziedq virpeliais. nuo rugsejo . Rudeniop laisrytirediau. tvmas. Tdvyndl Pietrydiq Australija..Kovo menqsi augalq nupjauti ir peNodinti i T arba TKS 2. Zvdejimo laik. tr$ti ka^s savaiQ. tr€iimas: Nuo tada. SaulAtomis dienomis apipurlciti.Sviesioje bei vdsioje (10-14"C) vietoje. Ypad kinta i akis raudoni ilgi kuoleliai. l-aist]'inas. Seima Nyctaginaceaz.

AI 'l il |-i" $ ru kiekvienome iiemos nes ioliq iq groiesn6s ir spolvingos iydiniios t40 .LAPllllAl AUGAI.

paryzdZiui sukulerrting Sen ecio ruii (+ P. Statistikos duomenirnis rn6gstarniawi "Zalieji" yra jtka (Yucca). Dideliu lapo paviriiu ui attgalas stcngiasi pagauti Atto dougiau Sviesos. kabdti prie lubq. ar augalas serga. Ziurddarnas i Zali4 spalv4. iliauZiaudiq ir laipiojandiq.. Jie gali blti ploni arba rn€silniq gi. i atskira-s erd- Nereikia parnidti ir teigiarno lapiliq augah. Laistydami augal4 visada prisiminkite. filodendras. bus apraSomi atskiruose slqzriuose. padalyti didesni Lapiniai augalai kilg ii ivairiausiq ieirnu: ajeriniq. stambialapiai augalai. Tiesa. puoSne.sq sveika- ni f ' tai. Kas paivelggs i 3j rnilZinq etpaZintq savo snul kialapj. Ypad puo5nus yra dideli. Ji (-) nuotraukir P. kokia iSradinga yra garnta. arji puola keukdjai. Zalios spalvos Zrnogui labiausiai reikia. lamstas bei viksvuol€. r4l . kn-uniniLl arba pala-iir1 irnedZius. 33). 193). fikas. irnantriais retais augalais ir ldomiornis rinkos naujienomis.auk<toji araukarija. 142 .sni. kuri<ntis lyg stipriai"s l!nr'is prisiris. odiiki arba aksolniniai. poveikio mtl. nes savo t6vynejejie yra didZiuliai rnedZiai. pallrisoruotaikq. kad veiliam lapuodiui reikia daugiau vandens flegu augalui su rnenka lapija. sukulentq ir uet vabzdZiaedZiq. - juk musq akies lgiiu- neturi prisitailTti fu rieiingai kitorns spalvoms). papartis ir kiparisa-s. o allcitarne g6liapuodyje lieka nuolat jauni. nesjis daugiau ieiko ko nors iSskifinio. begorrinirl.ivit sos ga dylltvai.amina kas. aralitiq.riLri . vyrunediniq. difenbachija. epifitq. l6 ir 26). negu kuklu-s ir neiSvaiz- dus Ziedai. rnaranti- cugolous kamba{ ves arba buti gyva lalgo uiuolaida. Kas Bendrieii lopinirl ougolq prieiiuros bruoioi Lapai . norsjie taip pat lapiniai.t pric ieDris.jie pirmiausia parodo. kiek arrgaJui reikia iviesos ir vandens (-+ P. Yra tiesiai augaudiq. kadangi botanikos ir prieZiruos pozituiu jie labai savlti. tesubrendg Zydeti. gebend. jais kv6puojama. Lapq dydis ivairuoja nuo plonydiq spygliU iki alto (tokio rmrzikos ilstrunento) dydZio. Zoliniq. Stebba dydZiq ir fonnq ivairovd. Be to. Paln6s ir papardiai. brorneliniq. ir netgi vaiL-uoti. Milliniiki orturitl lalni . Daugelis vadinarnqjq lapiniq augalq pas rnu-s niekada leZydi. Jie Kos iinotino opie lopinius gali karoti nuo kolonq ir pakylq. arba alokazij4 (-+ nue. latri vos prasiskverbia pro otogrqiy niika lapijq.itai ir spalvos rodo. Ii Iaprl dailai galima sprgsti. margalapia0turi (-+ vir5uje). dracena. plaukuoti. kadjq lapai daug iigarina vatrdens.191 susipaiitrsite su graiiausiornis ir popu- liariausiornis lapiniq augahl ru- iimis bei veisldrnis. Jie tiesiog yra senovi5kesrri gyvavo rnilijonus metq iki atsLandalt Zydintierrrs augalams. nes tai rmybes spalva. {spiidingi lapq ra.be galo svarbi arrgalo dalis: juose Wksta fotosirrtez6. galirna labai papuosti patalpa^s. P. . ypatingi. Iiintys . gatirna pa-sitlyti ne tokius paplitusius augalus.S tikrqjq visi lapiniai augalai taip pat Zydi ir veda vaisius. Kiti lapiniais vadinami todel. Skouingai parillors ir priderinus lapiuirs augalus. visZaliq ir metandiq lapus.ftkg?'ftvynija Ficus benjauino sr(or tuojo ore sto- ros ioknis. trauka kaireje). v€liau kai kuriuos ii jq sukurd g6lininkai. iiurk{tirs.

ajeiniai. ilgalnikis) megstl.-. li4 ntdis jog iis sukulentrs puikiai p:rkelja sausr4.I Acorus grarniteus Aeoliutn Viksvinis oierrs d (9 = I I a I = 44. patrlpoje uiaugalti vos 10 cm aukiiio./.":kror. bet geriau pastogeje. kid lapai nuo sausros nesusi- sioje vietoje .' AI rc4t u r p u r u triiti kas 14 dienq.r. . Celiq parduotuvese biiia baltai ir geltouai dryZuotq veisliq maidaug 50 on ilgio srnailiais Iapa:Ls vyneje. ligos: rartais puola voratinldines erke. ieimaz Araceae. Kilija. Gtai\ #& trl oli nt I ht t. Kenkdiai. nuo seno Zinomam vaistiniarn augalui.ltgc.200 pavieDiq laprl ir driekiasi ant Uemds. storlapiniai. Marckas. kai trDkst r iviesos.stoma visai retai. Tailandas. pavlsari pe*odintiiTKS2iemg. kur a(lga savaime. 172) arba filodendras (-+ P. drdgloje ir vd- kilmds vardas (aio. 15 . sausros metu panaudoja savo sultinguose lapuose susikaupusi4 rdukiletql Ziem.pava-sario iki rudens trFiti l(ili prieii0ros ypatunoi: Jei reikic. sauletoje vietoje. bi diugi vyno raudoturro n i v eisl ei Kiti prieii0ros ypoturnoi3 Jei reiki. vasar4 lauke. merkai je. /'leo7? lcislymos. ibimaz Crossu!aceae. pavasa4 persodinti i P (su rnolio ir sm€lio priemaiin) arba kaktusq Zern9. lrgiirnos: Vardels negaileti tai pelkirl-augal&s! Viksvilris aierirs piekada neturi iSdiillti. iiltoje ir sausoje Gericusici ougo: Sviesoje. Tdvynd: . gerai vddinamoje. Visos jos -' ('Sidabrajuostis') ir'lareolarregdfts' ('Auksadry. Geriausiai gdliapuodi istatyti i vanders pripildyt4 pad€klq. Lapai ilsidestg skroteldlrlis ant maZdaug I m aukiiio nuogrl stiebrl (Acon i utn d rhorcu rn).ligos: Dau-. nes dairo Gericusioi ougo: Svie- vietoje ima dziuti.rtis). l(enk6ici. piklausaDtis t1ri (iki 0"C arba.-_-----.s bei tripsai. J Ge llonai \\. Nuo geguZes ikirugsdjo lcistyncs. Ziem4 l0-16'C patalpoje.m[srl kaihrose lietaus nerzio-s=amiinas. Indija.jokiu b[du sioje ar pusiau iksmingone sauldto- - je. Kambaryje. Cdlinpuodigalima tiesiog ileisti i val1deri. Zis'). Tdvynd: Krurarq salos. mai kaip ft moD-stera (-) P. m4 vesesndje M6gsta gryrq vasatos or4 Sviesioje. At \J Srs i <)aa iolg (apie tai sako ir paiiai Sei- Tai pelkiq augalas. I ?8-179) ir gimini. Ziern4 kas 6 -8 savaitqs. o Ziemil.l la.laponija. tik tiek. giausiai apninka d61 drdgmes pertekliaus. Tesako. tud iliauZianti Sakda-stiebi ir labai tinka maiienrs ir dideliem./ dryirot a |eis li' Argcnteosti atus'.-.labiausiai patiktq pelketa sodo tveDkinio pakrante. Priei sodiialrt pjuvio vieta apdZiovinti.iem4 laikomas per au8a. jei imanorna. Dcugininos: Sakliastiebio dalirnis pava-sari. pavidalo skoteles suside- Aeotrittl tabuhlornE d^\rgharnas tik seklornis.30 cm Jos p)oiio lekitas Dcuginimos: Lapq skrotelemis arba alskirais lapais. da ii 100 . Nuo kas 14 dienq.rs grantineus = loli. i laistyro vandeti ipylus kaktusarns skirtq f+srl. pana- lotydikas jo pavadinim. Ypai graii veisld 'P4sl. A rgent e osl r i at us' lapai v:rsari1. uIt .s Acorus calanus (baliuiam ajerui).4conianr Zydi retai.ls' (' MaZutdlis').s vandens arba Ziemos sodams. o rudeni iitraukti. pad€kle uisilikusio vandens ir per Silto Ziemojimo. ltk drdgrrg. jie paZF lirroja.. ne iiltesneje klip l6"C) patalpoje. lrgiimos: Lieti maiai. fdomi ir Acotxiuor tab ilorne riiis. iie- 142 .

va-sagausiai ir rudeni (bet vardeN paddkle Siukitu nepaliktill. Aglaoneha costalun iemesnio lgio. Ziem4 14 - t43 . f6vyn6: Pietryiirl Azija. lnbiausiai paplitut aprl nepurkiti. Amerikoje sukurta daug iio prasmatnaus lapuodio veisliq. senus filpo truputipatrgsti. Bene visos jos labiau tinJ<a iiltnamiui arba uZdaram Dcuginimos: Sakniastiebio dalimis persodinnnt. '. Nemazi. loislyrncs.s periodasl). stnnaiiyt l su putplasdio dribsDiais. Geriousioi ougc: Sitt:ie (daugiau kaip 20"C).nedaug (ramybe. JauDus auga('Sidabrinis karalius').A .ri od4 ir gleivines dirgindje. Kanbaryje angi]1a'J.43). Pjnvio ptrviriiq pabarstyti rnedZio anglies miJteliais (apsaugo nuo infekcijos). lat iilta.ru. Dcuginincs: Kero clrlimls persodinant arba pa- gartys lapai papuoiti sidabriskai baltomis gyslomis bei tokios pat spalvos laaitais. ajeiniai. ligos: Jei oras per sau-sas. ruduoja lapq vase$Cje kaip 16'C) paAlscrgici: Aglaonema tutmksndje ir pusiau parnks. fewn€! Pietrydirl Azija. :1 /--\ o&g Sidabri5kas lapq pieiinys aglaonemos skiriamasis Zenklas. . Jos stiebai prie pat Zemes iisliakoja kaip krimo. trgiimos: Lieti tik minKtu drungnu vandeniu. Beje. i 'S i lver kai reikia. ajet'rriai. paprasti il miltuotieji skydamariai. z1g1a. trqiimos: nuodingos. Seimt: A race ae. Alakazija gnl4lango p o]nenl. pavasari. tai laikant puva iakn jastie- vl- ieimoz Arace a. uogos lcislynos. Geriausioi ougc: Visus metus Siltoje (Ziemq augimas.Ls mus parduodamos tik kelios. lfili prieiiiros ypafumoi: Oras privalo b[ti l:rbai drdgnas. puola voratinklires erkes. o patalpos oras ddmetais bei taskuotais Iadr6gna-s P. ligos: rer biai. fluo kovo iki rugpuiio kas 14 die- Alokazija Ziausiq conlnuttat n tiiis sidab- riikai ialiais dryZuotais. o kai kuriq ruiiq l:rpai - ciaro rigSties. l(enk6ici. Alacasia sanderiatla tamsiai Zali metalu bliz- vienas gga-- .a Agloonelr@ - iiek tiek maii. l(enk6ioi. Kiti prieiiiros ypolunoi: Zeme turi biq nuo- lapiriq augalq.\<_=_==3 'Silver opdH& ^ . pais. persodilti i Zemus indus su T. Lieti mink<tu kambario tempemh-iros vatdelriu. virinniq iyd€ti ir subrandinti raudonas uogas.va-sari ir vasar4 onema coh|ttttdal nr Sali Queen' ('Sidabind karaliene'). nandiq medziagq. sutrinka gdliq langui. TKS 2 arba gdliq Zemds bei putplasdio dribsuiq miiiniu. Ziem4 lre vdsesndje nei l7"c paunksndje ir pusiau Alsrrgioi: Alokazija turi ordq dirginarldirl medZiagq. gali atsisios veislds: 'Silver King' msti demiq. Ii 70 iios genties ruiiq p. KiE' veislAs lapai tik fietotltis iali. Kas dveji metai vnwrio pabaigoje drAxl4persodhtiiTZemg.ta7r Rettro' i ' Pseudobracteatarr'. plat0s. lus kas pavz-sari. kiai).Aglaolerna Aloca-sia Agloonerno Alokoziio . auginiais Sildomoje dauginimo lysveje (prigyja sun- Saknyti Sildornoje dauginimo lysveje.4locasia lowii iS Bortzunsiais xlyvmedZio Zalumo apie 40 cm ilgio lapais su baltomis pagrindilemis gyslomis. Nuo kovo iki rugpjuiio kas 14 dielq po truputi plrtr9iti. neo - (J gal4 dailiai smaildjartys lapai auga ant 50 cm aukidio stiebg. kadalgi lepios ir uiima daug vietos. parukndje. Jei laistoma per kietu ar per Saltu vandedu. - ne kraltai.

dydavo vaikams melytes Kiti prieii0ros ypotuant keliq. pertvara-s ir koloDas.i ace ae. vasar4 Siltoje.. lelijF Seiml: Viaceae. Kaip gydomasis augala-s inomas i Alae barbaden sis (syn. A17U.erkes bei tripsai. meigiamos i smdlirg4 Zeme. . Lapai Zali. - ki- jarti Kenkdici. bet apsaugot4 nuo iietaus viet4lauke. lneshgi trikampiai lapai.s - diau jo sultirnis Gvai gy- laistymo valdeni iberti truputi klktusams skiml i ldll?. apdZiovinamos ir is- Aloe wrq .icusioi ougc: Sviesioje. Ziemq dar maziau. pusiau rikrniDgoje. toddl sodininkai danrai v aC'il4 Vi t i s h c t c r op hy I la ruri. vr r. Geriausioi augqt l. vlsarq Iauke.blti giantys viena-s kit4.rvaites .vyrmediliai. T6vyn6: Rytq Kinija. oliioiius Trunpokotis vytenis tD = I { I a I = d # Visur ltlagstal as .. jei gauna per maZaiiviesos ir iih:mos. Tai puihrs laipiojantis augalas raudonais irgliais ir Zaliais baltai arb:l r'ausvai margi tais lapais.Aloe firi€gatopatalpoje.rugarlas or es ce n s. Seimor Li l. Ziemos pz1 laik4 dailiai npraizgo vytell! puola vorati[klines tllka ivjesiam sodui per ffun.I Aloe Arnpelopsis brevipedunculata J Aloviios. Gelitl p. Raibasis alavijas (21loe va r?e8afa) mdgstamas visame pasaulyje. Jo sultingq lapq sultys es4 graZinariios bei lygfuardios od4. bet te szruldtoje. kuriuosjis nr.r.lrduonlvdse galima daZnai matyri ir stnulkialapp Sios nliies v eisl? A n pe lops i s br ev ipe dttn a ul a I a. ligos: Zienoper Siltoje patrlpoje kad ir pladiausins bei aul(<diausias sienas. turi dairai peFodinti dygliuotu kaStu.Ikiai apgelrejus persodilrti i T.Vasaq lieti gausiai. Sis graZls spariiai i P iemesmiiiui su smdliu arba i molilg4 sodo Zetng. Numetusio lapus ar Zietr4 vasioje patalpoje laikomo augalo beveik visai nelieti. nuo kovo iki rugsejo trgsti kas 14 dienq. Vasar4 megst Vltenis 9' r c&dk Antpe lopsis tagstd ltlrxq tasaros orq lauke. Baltri ddmdti. augartis vijoklinis mas ypad l(enk6ioi. lloN teisilgas ji saikingai liltoje. pava-srri nis ir platqsnis. 2ierrrl kaip galima iviesesneje. lrgiimcs: ltevipeduncu.rdak- ftturoje. apaiiojeplik4 stieb4. frgiimos: Nuo pavasario iki rudens lieti saikingai. deninumeta. Ziem4 vesioje (6 -10"C) Ge. m a. edtd. Megsta Ziemoti 5 -12oC tempe- lcislymos. Jis auga aukiresrnoi: Jei reikia. Kitas gerai paZistamas ir nereiklus le uisiliklsio Vasar4 ka-s kambarids A I o e ar b vandensl 2 . iiem4 maziau. t44 . panaits i vyunedzio. Douginimcs: Vrsar4 virSiniq arba daliq auginiais. Dougininos: Solin6mis ataugomis. tr+rl. uZauga daugiausia iki 30 cm aukiiio. Iigos: Kartais apninla Sakr1q nemarodai ir miltuotieji amarai. klrios atskiriamos.3 s. ldwnd: Aliik. Zydi tik setesni lloe ruSiq augalai.abai Pieftt sauldtoje. Vengti p.r i n bwi xrl'fle3ans'. gerai v6dinamoje patalpoje. botalirlis pavadinilnas yra lcistymos. Si - iis rekomenduojrna Siandie[ kaip 'iaujas" kosmetinis augala-s.lyg ierpes den- Sio augalo lapai stebetinai sauldt4. vien4 iisiiakojusi. TKS 2 arba g6liq Zemg. Kili prieii0ros ypotunCl: Kas pavasarism.

putipatrtr<ti. T6vyn6: Vidurio f Pietq Amerikos atogr4zos. uZsios ananaso skbtelds l1ul1yksta.lr niai lapai susitelkp patrgsti.malap4is I Anallas bracteaZiau. vasair rudenl saikingai. JKiti prieiiriros ypotumqi: Daznai purkiti. sauletoje. toddl jiems TKS I arba geliq Zemg. trgiinos: Lieti tik labai minkitu vandeniu: pavasari. dantyhl lapq.("vaikuaiais").s: juostuotais lapais. - - Dcuginimos: cruocizio ir sausio meDesi vitSuniq au- I6vyn6ie Seimai Araucariaceae. Kai kudos Anaxas b r acteat us v eisTes dzio. l(enk6ioi. ieimoz BronteLiaceae. Galima Dusipirkti. stiebas palelgva pasidaro lluogas. Kenkdic'r. kas 2 .Artana-s Araucaria heteroplrylla Anonosos Aroukoriio Ananasui rekia nenaZai vietos. tadiau atrodo vis vien labai grakiti. irna byreti spyglili. molts ant viriaus polietilenini rnaiSeli (-+ P.je su smdlio priemai5a. Ziem4 vesioje. iiltoje (daugiau kaip 20"C). samanq ir smdlio.Dougirimoss Araugomis kirio a aiaso (Al1anas na. si4 bei Silt4 lcislyncs. lrtiin. ligos: eer siltoje ir salFoje vietoje araukarijos i:rkos nulLlksta. Pclorimas: Si4 puiki4 kambariu? eglut? geiiausia trgiti rodode drams Atscrgioi3 Lapq krairai labai aitrus Gericusioi cugo: Sviesioje. gas skrcteles.3 metii araukarij4 persodinti i iiek tiek nrgshl dirvoZenr i Zernes rniiiuj su tre6daliu mpaus smdlio arba irriiini iS lapirres Zemes. araukrriliai. Zie- il $nail[s - galima susiieistil - skitomis triliomis. Jas atskirri . lsiSaklija sunkiai.s (Sir Josell Bdl1ts). reikia nemazai vietos (apie 2 kv. aufeovarie.tu k11nbado tempetaturos g4trs rausvai margintais valdeniu. gelsvai ir baltai loislymos. tikapdoroti specialiais honnolais ir labai iiltoje Zemeje.2s m4 De ve-sqsndje kaip colnosu"s var.4r?dn. kai uzauga iki puses motininio augalo dyske6me0s.59) ir pastadius i ivievieq. esaskotelp ir isalalyti sdklq majq ir su lygiais lapq kaitais. bet ne saul6toje vietoje. Galima tiesiog nupjauti ananaso vaisiaus taip pat ryGtukines. Nuo kovo iki rugpj[iio po tru14 tlgliai.m). Kenkia drdgrrds perteklius dirvoje Ziern4 arba stoka augimo metu. zlzanas Va-sat4 lieti gausiai milhico losus var. bromelidai. drdkiDti pahlpos or4. c&tu Araukaria r-\ <7 m \--l @. Ziem4 . KadaDgi apatineje augalo dalyje nebeiiauga Dauji oroukqriiq nuoldl glomon6ic goivus ir dr6gnos i0ros brizos. bet l1e per Saliiausioje (maiiausiai 5"C) patalpoje. giriais (pjauti vidurhiu-s uglius). krrio ryikiai raudoni sdjo k3-s 14 dienq tuputi virir. Nuo geguies iki rugtr-s. Ziem4 dar maziau. rodril iq privolu kuo dainiqu purkffi. Tik nyKtu. IS l8 iinomq ruSiq tik Si tinka augiDtj namuose. Visos iios veislqs Itloi: Analus. vdri egah4s l8'C patalpoje. I skrcteles. Pastatyta kambario kampeji uiaugs keiva! Vasarq ardukalrija laikoma 18 -22"C temperaturoje (jei imanoma pusiau paunksneje lauke). deluiandias Kifi prieiiOros ypotuvaisius. 2ymusis kapitonas Kuka-s (CookJ ir re maiian iy mus botanikas sera-s DZozefas Badcszr. Tevyleje araukarija uzauga iki 60 m auliiiio. susidedallKas dveji metai vasar4ji dias iS kone metro ilgio pruvartu peiiodinti i P.1s palyginti tud bromeliriams budingerai pakelia saus4 orq.llj) skoteles apie 20 cm tik tada.daiginimui skirtoje iemdjusios ir vaisius uiaugitu. Geriousici ougo: tabai iviesioje. ialiai. ligos: netai. t45 . Svarbu: perzyde. T6vynd: Norfolko vJos. U Araukarilos atraclelni - itin nAgsanos HS kanhlrhis tade!is.

toislymas. Seim6: Li lia ceae. ligos: Ziemojantl iiltoje sausoje patalpoje smidr4 ap[inka amarai. voratinklines erkes bei skydarnariai.lellji- i'fin6. Tikieji lapai daura giausia virtg i spyglius. A-rpa / d - tlensiftorus 'Mc'teri'.filokladijos). Asporad ct t ifo I il t s. s . visus merus Silroje (20.C).Asparagus Smidros o &sb g riiill Zoies .Idlcatus. tetik netikrieji lapai (ioniniai rlgliai . at iu. Douginimcs: Kero dali- nis inels arba sdklomis pavasaZetneje. Sdklas uZLrerti plonu ie- sluoksdu (dygsta l(enk6ici.25'C tamsojel). miai. iien4 lieti maZiau. Kas atrodo kaip "lapai" arba "dygliai". Ziema ne vdsesrdie kaip l0'C patalpoie. lrgiirnos: Vasar4 ie1ne turi butj l1uolat dregna. TKS 2 arba gdliq Zemg su molio priemaiia.rugalq apsaugos prie- Alsorgioi: gosi Uogos nuodiri 13 irious i apa<iiq: Aspdrogus setacctas ' riiys ir veisl6s gus gtrs lvoirios Asporogus Pyranidalis'. Geriousici cugo: Labai iviesioje. Svarbu: Smidrai itin jautrust. ri 20 . . bet ne sauldtoje ('Sprengeri' veisld mdgsta ir saules atokait4). l(ili prieii0ros ypclumci: Per daug i(sikerojus iaknims persodinti i T.trridaZlai arba puslar.. kovo-nrgpjaiio mdnesiais kart4 per Mvzrit9 patrgsti. labai iisiSaVisos 300 smidro kojp. a'.1u. Asparagus A sp a r o1i u d e n s iJl o r us.

ir gdliapuodyjie pasirodo. Ziemq mdlLsta ve. tuloys.3 metus persodinti i T Zemes mi5ini. Neisvaizd[s pilkSvai violetiniai Ziedai guli ant iemes.80 cm ilgio ir 10 cm plodio. Kilusi iS vqsiq. gruobldtas tarsi dramblio koja.' Var i egata' veisles lapai geltoiai arba baltai dryZuoti. agav itai iiemojanti augal4 puoniai niai T6vynd: Kinija. kai tnretiebio. Savo Gvyneje Meksikoje tai 8 -10 m Sis augalas auksdio iSsiiakojgs kri- #&db - lcistyncs. zlureu. be kita ko. lrgiimas: Va-sar4 lieti saikingai. vasarq aspidistra md&sta augti lauke. je atrodo ispndingai. Douginimos: Sakniastiebio dalimis (geriausiai persodinallt) kovo ba- lapais. Oeriousici cugc: Itin Sviesioje ir sauletoje. riuose arba istaigose.ts drenaZas! Dauginimas: sdklomis arba Soniniais ngliais.ji iiam augalui mirtinai oavoiingal Nuo gefxrzes iki spalio trgsti kart4 per 4 savaites.Aspidistra elatior Beaucxnrea recrlrvatit Aukitoii ospidistro Alkitoji a4ridistra a ga ir tarpsta tisur. vasar4 lauke. kurios padeda iiam augalui iStverti ilgas ir varginandias sausras. Keisiiausia-s regisi jo apvalus ir storas. 147 . Nuo kovo iki rugpjndio trtrqti kas dvi savalle-s.s4. Vengti iuolat imirklsios Zemqs. gerai vddinamoje patalpoje. ypad vengti paddkle uisiliL:usio vandens. slypi vandells alsargos. iie- m4 iemd privalo ilgio nusvirusiais pilkai ialiais mas beveik 2 metrq bfti be- veik sausa. iinoma. loistymcs. tankiq Japorijos kahq miskq. Ithr mdgsta ne per Sildiausias ir gerai vddinamas. ligos: oet paddkle uisilikusio vandens arba jei blogai su- priiiurimas. Jame. bet geriau pastogCje. pava-sari persodiiti i T arba TKS 2 zem9. neuiauga tokiq mannesq.per gerai maitinamq augalq lav liui gali gerokai apgadinti sveikat4. bet ne vesesoes kaip lo'C pat lpas. L1iiau pakeniia ir iiltesng temperarir4 bei saus4 kambario orq. tvarkytrs galiapuodiio dirvos drenaZa-s. plediasi i lonus auganiiaLs iakniastiebiais. lrgiinos: ZemC privalo b[ti vidutido dregrumo. Susisukp hrteldmis jie isauga tiesiog iS Sak- prieskamba- lliti prieii0ros ypcturnai! Labai iisipldtus . bet. bet [e iemesng kaip l0"C lemperatur+ pai paialiuoja. p[ti Geriousici cugc: Sviesioje at pusiau ukvningoje. l(enk6ioi ligos: Per silieimoz A gavaceae. Margalapems veislems reikia daugiau iviesos ir Silu- Pctdtim!s: Margalapes eisles' Var i e gar a' get ia]o nelepinti tr+{omis . tik ne saul€loje vietoje. laipthese. Kai augalas Ziem4 laikomas per iiltei.aknims. iiemq beveik sausa. gemi lfili prieii0ros ypctunoi: Kas2 . - Kenkdioi. iki I m skersmens kamienas. Beje. ryikioje mules Sviesoje nudega lapai. Anglijoje a-spidistra labai taikliai vadinama "ketaus" gdle. Seimar Li li ac eae. matji tikrdi wirta vbais atZvilgiais ir gali augti net menkai apSvie-stose patalpose mos. Kambaryje jis. Japonija. o9 Sustorajgs Beaucarnea stie bas kaapia vandenj. uZauga iki metro auKdio. leliji- latrdiio menesi. Kao outq ger. mat dazni mnsq kmiq lietns Siam sausringq stepiq stipruo- la voratinklinds erkds bei skydamariai. puola skydamariai bei voratinklines erkes. ima f6vyn6: Meksika. Visialiai lapai bnna apie 70 .

karaliikqjq begonijq geliq beveik apskriti. tr: diau:regalima prrkiti laDu. nigricarc begolijq veisliq aib€s iSsi. Begonia'Hali@' - raudonaijuodais la- - lfiti prieii0ros ypclunoir Nuolat drekinti patalpos or4 (+ P.I Begoda Begoniio J 19 = I I a I = J 1: kair* i dzsing: Begonia @soniana 'lron Cross'. Pqtorimoss Karaliskqjq begonijq lapai ilgainiui sumazdja ir praialda iavesi. netaisyldingais nrdais pak|a. 238). lapq. ialos graZiai raudoni. ijos ( B e o ni a r er) rr\ii^r. jei nenugnybiami Ziedai. lles at. Saklq arba iakl1i. tikroji miltlig6 ir iakml puvhys del blole laikymo sqlygq arba netinkarnos prieZiuros.kutios poLymius dabartindse miirirrdse dar ir iiandiet galirna iisirinkti daugiau veisliq.otai . pav. Amerikos ir Afrikos fiopikai bei Jq esarna lepapra-stai daug.virsutindje lapo puseje weri su kitomis lapiniq be. i 'Bettiry ld' (' Betifla RotPitmosios imantriai prsf-. lcistyncs. Beje. Karaliikoji begonija i Europ4 atkeliavo subtropikai.'?rurt' ('Viltis') begontrl gonijq ruSimis. juodai iSmarginti. Douginimcs: Auginiais.rydkiai raudolra. gautrl sukryZrninus Begorra bo. Roths c hi pais. Ii kaialiikqjq folia var. (enk6ioi. Nuo tada ir irntos kurti laujos veislds. Be Erdo<li'). Lniz iild')."r1- HS ('Gelezinis kryiius'). Persodhant gniuzul4 geriau sumaii0ti.Sidabriikais lapais iavi 'Sali'. kaip a.lapai plastakos dydzio. TKS 2 arba gdliq Zeme - didu. visus metus Siltoje (ziem4 ne vesesndje kaip 16"C) patalpoje. Rudeni nulaitg lapai paprastai vdl adelia pavasari. be- jos . B e g o lx i a h e r a c Le i - Gericusiai ougo: Sviesioje. Begonia rex labai lelgtai kyzminasi su kitomis r0Simis.nal. roiiniais perlais "vicross misdniq.Begonia goegoensis pai tamsiai iali. mindtos veisles itirr dailiai ahodo pakabiDamose g6liapuodziuose. zu Svies]Kllia'Cointesse Louise Erdody' ('Kunigaikitiene sia ieriuota apatile lapo aalirna p:rliktil Nuo kovo iki mgsejo kas 14 dienq po fuputi tr?Sti. apatild puse . fitasoparduotuvese bfina ddme- bei putplasiio dribsniais. T6vyG: nzijos. laantrosios lapq kaitai ir at. I juodu "geleZinio kryiiaus" pieiiniu aDtjr]. Kas Doretq go11idai.daugiausia karaliikosios begor. bet lle sauldtoje. gali keiptis i specialius begonijq gAlidnkystas Ikius (+ Adrasai. me$sia tr Begonia. susisukgs lapo paggindas. atpaiinti. 43).4diais. ligos: Nematodai. tq Begonia boweribei Me.sirals ne!:raziu Jei reikia. Graiiausios ii jq yrai Begoni a i nver i ali s 'Specullrta' .dgozia diade n. trgiimos: saikhgai lieti tik minkitu karnbario temperatflros vandeniu. tadiau paddkle vandens niekuomet ue tiebio dalimis Sildomoje dauginimo lysvdje (24'C). P. 1858 metais.t-s- niana veislg 'lron Cross' 148 . skydi5ki. su Sviesiai Zaliais lapais Siuo metu kambaryje auginamos lapinds begoti- ir ieimaz Be go n i ace ae.lapai iali. Zeme nri b[ti nuolat siek tiek dreglra. Gdliriukai veisld. BeSonia bowei nisriinai ir BeSonia 'Cleopatra' r-lln I I 9r"' l!. Begonia foliosa i paparti pamliais lapais.Lsari persodinti i negilq ind4 su T.

pavasarl persodirti i T. tausvomis arba raudonomis ddmdmis. ir tik tqdo prdolyti iokniosriebi. lGnkdlci. -ia. lrgiimcs: G6liq parduotuvese parduodamos krladZio veisles yrl Caladiun bicolor arba Coladiun schont f+ lrarStli miiriuai. Verrsti oachiton rupestris bete labidekle uisilikusios dregausiai paplitgs. Gerirusioi ougo: Sviesioje.r atskirti ioniieirncz A r a c e ae. daugiau kaip 3 m skelsmens butelio formos kamienu . iki liepos ka. lfiti prieii0ros ypotumci: Jei iakimsjau anlcita gdliapuodyje. iiauga rugsdjo kart4 per 4 savaites Siek o& gilti Kalodiio labdi graaiis raudon 1argidi lopai. gclimo ios ipiquri.> nuotrauka P.galima dauginti ir gumbo dalimis.26"C). Brachychiott pilJauso kavmedis il kolamedis. ge. (ili prieiiiros talpos ypotumci: Nuolat drekinti paorq tadjaujokiu b[r49 . Ziem4 laikomi Dcugininosr Suaugus latik gumbai. Tevyneje. itin iiltoje (ne vesesneje kaip 20'C) patalpoje. 147). puoinus lapai. lcistynos. kaip k1- lcistymos. trgiimls: Jauniems kaladiiams nuo pavasario iki rugpjuiio vande[s negaileti. ii kurio vasar4 iiauga 6 -15 m auk<dio medis su ispildin$. Rudeti jie nunyksta. reikio poloukti. l(enk6ici.iau tegu 11 Zhomq ruiiq Draciyonb[tu sausas.quubuotas lyg honsas. To paties augalo pilkai iali Iapai gali bnti arba lygiais Ioa-<tds. Nuo kovo 10'C) patalpoje. r)ors T6vyn6: {togrqfu Arneri. 3io nepaptastai patr. gerokai laistyti (oro ir Zemes temperat-ra 25 . didesniam ka. Gumbus palikti Ziernoti seloje Zemdje arba iiimti ir suddti i du. kol suioliuos nouii u9lioi. arba karpyti. kai. Geriousici cugc: Labai iiesioje. ligosl -rei zie- Kaip rt Beaucantea (. Laptuns iisiskleidus iaikyti 22'C p. ka- kavmeditiai.jei tik reuilyja lietus. Nuo 1iepos gali buti ir lauke. mes| Nuo kovo iki Kvynslende. o sausio arba vas. Douginimas: Virsndq auginiais bei seklomis. tu du neDurkiti lJou! P.rtalpoje. nes kitaip sunku ofpoiinti gumbuoie okules..tci1cft rlon liaudiikai vadil1ama-s butelmedZiu. prirnaiiius i j4 smdlio. sauldtoje ir iiltoje (vasar4 18 .li. nius grmbelius. aplrinka amarai. nudziitq lapai.s savaitg po ruputipatrgsti. gausiai tlri padiai SeirDai. pusiau nksmingoje. rr.Lstiebis. 43).ruklaus augalo parduodarna-s daZliausiai tik grnnbuota. iimarsniego baltumo. pams.Brachychiton rupestris Caladiurn Kolodis IntetajCS Brachychiton tanpa . bet vdliau i6vis nebelaistyti.20'C. iiem4 ne Zemesndje kaip Akorgioi: Augalas turi odq ir gleiving dirginau- iiq medZiajxl. tjekpaftgiti.s Sak1. arrgalui perZiemojus. ligos: lei vegetacijos metu laikomas per sausane ore. Tame sustordjitne jis kaupia vandens alsarga-s. Brac hj c hit olt r up estr is daznai parduodama-s kaip kambariuis bon-sis. ieimo: Sterculia ceae. ajettiai. iiauga 15 cm ilgio atzalos.pes (18'C).Lrio menesi v61 pa-sodinti i T. Ii Lieti mazai. per gausiai laistomas gali "apnifii".dim. kad Tdvyr6: Rytq Australija. g. TKS 2 arba gdliq Zemg ir pastadius iviasioje bei Siltoje vietoje. mojimo vieta per iillr ir trmsi. TKS 2 arba geliq Zemg. Brazilija. nemegsta saules atokaitos. augal4 puola voratinklinds erkds ir skydamariai. llorint kolodi pasidouginti.

kambarius. sumaisyt4 su puQlas- pasirodo apv!h-ls gumbeliai. ligos: Jei oras per sausa-s. klemaliriai. . Ji iSauga iki 30 cm aukS- iio. TKS 2 arba gdliq Zem?. vesioje Ziemojimo vietoje .uidaras geliq langas. ismarsiDti alyvmedZio Zalumo dememis. Nuo kovo iki rugpjniio kart4 per 4 savaites po truputi patrgsti. Kitos veisle-s: Cala- palgi thea lancifolia 30 cm ilgiojos lapai prisitviding pde 10-30 cm ilgio lapkoiiq. Taisukulent$ Visus metus lieti saikinmdsilgais lapais ir gumbiniu ianizr-stiebiu. kurios gerai auga kambaryje. Geriausioi auga: Labai iviesioje. Calat hea ze br i rn lapai iimargilti iviasiai eata' Kenk6ici. nors pakeniia ialiais dryieliais. ma kaip kambarinis ruga. TKS 2 Zemg su treddaliu smd- spalvos. pakabintrl virs lango iS pietrl puses. drunguu mink-(tu valdeniu. sidabriskai iSmarghti lapai. ieimoz Asckpiadaceae.l g)nr'entojos md&sta- nii4. c&dh Gericusioi ougo: Visus metus iviesioje. vitrina arba dregnas ir iiltrs SiltD. f dWnd: Atog-4. aio dribsniais. Pclclimos: Keletas c€ropeSijq. hrrie. ligiimas: Lieti saikirrgai. suka-si lapai. liaujasi augti. hroj iileidzia Saklis. bet ir Zydi koko geltonumo iiedais. ii kurio ar. - t'iena ii daugelio iinon4 kalati- Cetopegija - labai p oin s ir hereiklus a {B galas. kurie suteikia Ziedui skdiio arbaiviastuvo form4. Dauginimos: Gumbeliais arba daliq auginiais.rmis (omnzerija). Va-sarzl lapq pazastyse gai. Pjiviq vietas eS sodhant p vairikelio bltina apdziovinti. nuo kovo iki rugpjudio kas . Jei Zeme per vdsi. susilietg su 2eme. o per tidnsioje vietoje nukeniia Iapq spalvos. Itin g:nZiai atrodo kabaniiuot9 maZi.l. tu ne tik graZius lapus.1 Amerika. vasarq Siltoje.at h e a or n a t a' Rose o - Kiti prieii0ros ypctuncis Dazniau purkiti ir drdkinti kambario or4l Kasmet vasarq persodinti i T. miausia vietn . sauletoje. gali apipulti vordtinklinds erkds bei skydamariai.I Calatbea Ceropegia woodii Kolot6io (eropegiio J 19 = I I I = O. loistymos. Jos lapai ovalis. Seimot M aranr ac eae.rga maZclrug 2 m ilgio sillo plonumo iigliai. Knpo ieme. lrqiimas: la-s.retli. ma. ketnines - ls tou zrnotnq rus l rrK ir nonnaliai iildomu-s Cerop<:g i a wood i i . se g6liapuodZiuose. fdvyndl Rodezija. bet rre sauldtoje pusiau pauDksndje. Douginimcs: Sakniastiebio dalimis (patogiausia pelsod inant). MaZi Ziedeliai susideda iS mdsos spalvos lio. ligos: Retai.Polqrimqs: Neseniai paplit:usi C ala! he a e r o cat a. Ziem4 vese$eje (bet ne maziau kaip l2"C) patalpoje. sudarys puodni4 ir lengvai pdZiurim4 'hZuolaid4". C al.lapai iirr. Li . J Calalhea zebrina jos c&fr'=dh Sios 4togr4zq drdgrqjq miSkr. die[4 20"C. Calathea p i ctu r at a' ArSetxt e a' pasiZymi sidabriskai baltais su Zliu pakraSiiu lapais. l(enk6ioi. t50 . 1lorc e-sama ir tokiq riiiq.arginti iviesiais dvispalviais (baltais ir rausvais) bruhineliais. nakti ne vesesndje kaip l6oC. Kili prieiirlros ypctumoi: Kas2-3metuspavasarl persodinti I T.14 dienq po tnrputi patr?iti.loistymas.rLrgina. pinniausi'd Calat h ea ntakoyana. rantiniai. ant kuriq retais tarpais iisidAsiirdiski.vamzdelio ir penkiq juodai nrdq kampudiq.

Tevyne: Irieht Afrik.r r.r= ili W \ilsLrs urctus Zelre Loisfynos.inriti Ii ougdlds C ltolorofirtl len. bet ir nc llirlidii . Geriousioi ougc: SaLrtciviLrsioie !ieto-ie. ''r aikuiius".l. argii trrrli:rrir . :ret kLrd(ro rneq leihr.je. !ilullr. aNlor. per ijltoje arbe per irrisio je vietojc pradeda . Kai iakltirrs pasidaro pr:r ankitl gelirpuodrje. giLli pradeti pii- ti iaknlsl NLro kov.rr.. Kenk6iqi. bet nuo birZclio galintl iiueiti ] IrLrkrl ir laikytitcn vis4 va- -.rtcllLl ku. SeLrieLtsia r. )rx irLjxlape bel pof uliilresu.r lr S:!r\' tN?5 :1:tl .( -lllorophr tLrnt Chlorofitos .gva nclttlh6 j! pri- ls kl)i p11l kds "v(l i ku- . ligos: t er silicje ir pcr s!Llsole patiilpo.rkitris. 1e1iji- ieimc: trlroctzc.r..tiis gelirrpuodZiai. liaLrcliikai tlri. per-re ) lodirlti i T. 'l KS I arbr Iiu Zerrre.1.r iki rLr[]rLraio k|rtll per sxvaile Xiti prieii0ros ypotumoi: Siltoje ir saLrsoje prrrrlpoje kar1Jis atipurkiti.. p)r.1. b. Tai hbei geZicdeliLrs tLrs ir nerelklus au-gales.jej per :raZai arba pcr chug lais :'. Tinka dideli / )\ Douginimosl Atlu-qorris.nr. lcleisri iidiiilti. lrgiimqsr tufi Lru ti ruolet drdsrr.urL. rr ir-go. o ant jLr lirxurra DraZLrs baltus ir btundiull atlru!iLs.uZir)eti lNpiri. .rsli. is liu- i"7 lk iLl netnrkLrs inrr leisti illeLlilusiirs pxlxipls. I\'legsta kenLa- riL-.'.l. apnillka xmnrai..:tlieti tl!l i-iti.rrt.riI!i. paruduojt lapq rllLi.l-itrl..jaLrdia!i lr uksi.. li mofr6s clougos greif uicugo didelis ..

Seimtz G rtt t iJe r a e. Nuo kovo iki rugpjhiio kas savaiQ patrgiti. trgiimcs: Lieti saikingai. Rausvi kvepiantys Ziedai panaius I didelius kamelijos Ziedus. trgiimcs: Zemd tllri biti Duolat dregua.TKS 2 arb. lapai blizgantys.Lar aliikasis lanstas. gali isimesti miltligd bei kidiriai.rugti iki20 . GanT ii Australijos (laipiojantis augalas. Tevyn6: Amerika. Crssres rlrscolor ir auginamos Sios rhiys: Crs.daug laistoma-s Ziem4. Sakos storos.30"C). Jrl vaisirl ddzutes turetq biitj Dazdaug golfo k.lll. tvirti.30 cm ilgio. GruZiausia veisld . tadiair vdsoje. pasienius. Edliq Zem?. Dis lamstas Kambaryje daugiausiai Kluzija dar 1692 lnetais pateko i Europ{. t. augirno periodu ka-s 14 diefu] po truputi pa- noma. kartais musvai plaukuotais lapais ir uzaugamazesld. Khrz. plikus u8lius nugenetl. T6vyn6: Atogr4Zos. personius dhti . pusiau rlksmingoje.Est^ l6-20"C. visialiai pdeiilriai kiauiiniiki lapai standhs. jo lapai rombo formos. toje t'l pavBsi ar vidudienio saulds atokaitq. pusiau irlcsrnilgoje. Ziern4 apie neiti i lauk4.rii. ljeti maziau. pripildytus geltonq kuokeliq. Kaip sako ailSies pavadinim. l(enk6ioi. Geriousici ougc: Sviesioje. bet megstami d6l savo puoiniq lapq.ru pladiai augilrti karnbuiuose pradeta neseniai. vy nnte.epifitns. kambaryje laikorni iie augalai Zydi be galo retai. prireihrs pavasar! persodi11ti i T ierrg. Dougirimcs: Virstll1iLl auginiais Sildomoje dauginino lysvdje (25 . bet De sauletoje.i.s. ji - lcistymos. auga art uohl. Jei augalas per l(enkdioi. pertvaras. Abi ruiys gali bfiti augilarnos kaip vijokliai . /-\(AR \J <l laistyrnos. tos grybines ligos.- hgiti. discolor t Cissus allnao- ieimaz Vt ac e ae. ku- rio igliai uiluga daugiau kaip 3 rn ilgio. Kiti prieiiiros ypolulnoi: Jaulresnius augalus kiekvienq pavzrsari. bet re sauletoje vietoje.Cisuts atna1otica daususantarclica antrrkti.ijd gi inixga nttstl j onaiclei. atogr4ios bei vidutil1qs atogr4Zos.giau kaip 20"C.rias i kaudiukrnedZio ir gali ui.nnuoliuko dydiio. Siltarne ir drdgname gelirl lange tinka auginti Cissgs ii- yra. jonai. visus metus Siltoje (Ziem4ne vesesreje kaip l8oC) patalpoje. seresjei reikia.siiy mi ikarpytais.r iT. Deja. Kiti prieii0ros ypotumci: DaZnai purkiti. ligos: Ddl netinkamos vietos bei prieZiiros lapai nueina ddmdmis arba iivis ima kristi. iali. Clssr. ligos: Retai.]. paka-idiai dantyti). Douginimos: Vilsnnirl bei daliliq auginiais Sildomoje dauginimo lysvdje.rs r h o n b ifo li a . 10"C.I Cissus Clusia rosea lqmslos J (D = I I Kluziio a I = J Cissus alltafctica 'Ellen Danica'. Cissus oliniai. iiek tiek p. BirZelio menes! gnlirra ii- alxaratica i Cis- s tts r hon b ifo li a mi. bet tik De i 152 . Geriousioi ougc: Sviesioje. odiikj. minkStu kambado temperaturos vandelriu.puolti.Crsstt s artarclic a' El I en D aix i ca' p.

t53 . dryiuotq. Trimito pavidalo -{' Ziedai balti. ligos: Per sausame ore puola skydarnariai ir voratinldines erkds.ama riiis Codiaeul variegantm var. daznai ant to paties augalo bina skirLinEu putplasiio d.ttralzus svyraltis augalas./'8. Seirnaz Eup ho r b i ac eae. Odiiki lapai gali b[ti dideli. Kadatgi tik senesni lapai igyja savo galutinqs spalvas. 4 Tdvyn6: Atogrqzq Atreri. Kodonar)€ . Pjrrvio viehs sodriai apiberti mediio alglies milteliais. netinkarnai priiiiritt [ukrel1tzr lapai . Tai Silumamegis augalas giami i dregn4 dauginijarn reikia auk(tesnes mui skirt4 Zemg. mazi.:. Nuo kovo iki rugpjrliio pabaigos kas 2 savaites it. kad [eiiteketr] baltos augalo sultys. kovo mdflesi:ris viriiniq ir stiebo daiiq auginiais 25 .30"C Zemdje. trgiimosl Pavasari kingai. trgiincs: daug ir per mazai laistoSalorq gniuZulas turi blti ma. pradeda kristi prunpuvisuomet vos dragnas.Ie sauletoje vietoje. sDalw l3Du.tus viet4. Ekg liarls ir vesios temperatiros Zien4 (ji turi brlti ne Zemesrle o&fr' Kodonantd leidZia ilgus. senesniLrs . Alsorgici: Augalas nuodingas.pyti. bet ne sauldtoje vieioje.. rai bei puola amarai. Vier lteld kunbary augitl. lygiakra!iiai arba ka. dailiai ahodo kabanii:rme gdliapuodyje.rtrpiti.kai reikia (i T.-- /i Kodonantei leikia labai drAgno oro. l(L po truputi patri<ti.augalus galima padalinti.. o geriausiai jaudiasi klifiatizuotame gdliq lange. Gericusioi ougc: Sviesioje.uus augalus persodinti ka-smet. lgliai p:rprastai isrneil.dar fiaziau. ros svyravimu. Jar. rlro nrgsdjo iki kovo . greil sumeddjaldius r. balti jo syvai dirgina od4 ir gleivi:tg.ibsl1iais). su rausvais brulc{ueliais vidheje pus6. taip pat drekinti patalpos or. Tai ska.' ll lliti prieii0ros ypotumci3 Krotor4 butila laro dailiau purkiti. TKS I :rba gdliq Zemg su ffiiBxll. juostuotq. dirZiiki ir susisukg. Augalas nepakendia skeisvejrl. ligos: eakeivisai nelaistomas.ru-svus [glius.. siau (apie l5'C) ir beveik Kenk6ioi. tiiaji krautipumpurus. ddl rcrnperaht.Douginimos: Dnr ka.Codiaerun Codoualthe cra-ssifolia lftolonos l(odonont6 h c& Molukl Spalvingiens lapans reikia daug '11 J:uiesos.t (-) P. Svarbu: 4ei ji turibnd iilta. paplitgs krumas.i. oranZinds ir mudonos iki purpuriliq ir beveik juodai Zaliq atspalviq. gesreriniai. Spalvos . nesumeddjusiais auginiais (maiiausiai su trimis lapq Geriousioi cugc: Visus metus labai iviqsioje. Lapai prieiidai. bet poromis) vas. piatunt trli dlug veisliq.. * salose kotolras kaiLl!fe). karpaioliniai.luo ialios. geltonos. kai per lcislymos. Dcugininos: Sausio f6vyne: Pietrt Azija. Ziem4 4 savaites laikom:Ls ve. L:uotq. Ddl Sviesos stygiaus pablykita rySkios laprl spalvos. iiJS'?#J J$ m6nasiarba fls Spalvrl riritai taip pat ivaibiDa ddmetr]) tai- ieimtz Gesneriaceae. Nuo kovo iki rugpj[dio karLt per savait? p.Kiri prieiitje. 43). ir vasarq lieti sai- loistynos. dio dribsDiais. Ii kiq lapiniq augalq jis iisiskiia savo marpgrnu. odiski.lros pradzioje. . drdgme-s pertek- l(enk6ioi. Didelius 20"c temperaturos."'pr. Ddsirgi tai rodo ir ruiies pavadinimas Codanan t he classifo/id. Visus metus kotonas iaikomas iiltame ir kiek galima dregnesniame ore.

kad augtq veSI0s.skabykite.. Vasar4 gal4 clairai puola galima iineSti i Iauk4. aleJu. Dduginimast donaidryZuod.Ziemq kiek saikingiau. Jo m6lyni neiivaizdhs Ziedai Siek tiek panails I ialavijo. Megsta - prieii0gu atveju lapai biausirl ir ivairiausirl spalvq misrilnU. Balta. tudtuojau juos nu. skydam4 lail.6 lapo randais). uZauga iki metro ilgio. lo lapai je) arba seklomis (Sildoraudonai ir baltai marginti moje lysvdje).lis ir Cord))line indi- Sio augalo iaklys! Kitos rhiys vasar4 laistornos sai- kingai. Marge|is vielras grdZiausirl ir spalvirrgiausill kambariniq augahl. Tai puskriimis briauDotais stiebais (kaip Nuo kovo iki nrgpjtdio trgiti kas 8 -14 dienrl. kerius. visus metus iiltzrne ir dreltr1ame ore.l ne Zeme-sng kaip 8"C. kambado rempenltunl.. ir dinoZemyColeus punilus.sari persodilti P. ialia. cae. saikhgai. kurios pa- auginiais vandenyje. Toddl vos pasirodZius Ziedpumpuriams. Ziem. Parduotuvese blDa Duosta- #&db - Ki. dr8- dryiuofus. daugiausia miiliDai. lapai daug sinuresni. del sioje. iakiys baitos ir apaiioje sustorejusios.d)1ine a slra. Labiauvasnrio mdtesi). Tdtryl|d: Atogr4zq Azija iiltas. siai mdgsta uZdar4 geliq la]ng4. trgiimos: janiius.sa. lrgiimos: C or dJ I i ne mehr-s lieti b sunazd- ja lapai. apnhka voratilrldines erkes ir balhsparniai. ligos: Patrlpott Cordylhre indivisa mtg. kremhe. tausva ir violetine spalva Labtymos. Pctcrimos: Ziedq kovimas mafgeniui atima daug jdgrl.I Coleus lflorgenis Cordyline J 19 r I I = { Kordilino =t 4 J Saulitoje |ietoje ntaryenio lapai liepsnoja kaip ugttis.-10 lapq) ir sdebo dalilnis (su 3 . bet ne sauldtoje vietoje. Gericusioi ouga: Visus metus saul6toje patllpoje loislyncs. au€lilri. - Xiti prieiiriros ypciumoi: Pavasari smarkiai apgendti ir persodirti arba gdliq Zem9.voratiDklinqs erke.ris (su 6. uiauga iki 50 cm aukiiio. Iancetiiki. Zietn+ ret i. pdreihrs pavakai kuriq veisliq brlla rau..lzq Azija. Jauni bei apvedZioti Zaliais pakr. fni i cosa v isus augalus jie paprastai apnhka per iiltoje patalpoje. 43). tad jis labai daiKenkdici. gyslotlls. kadangi nuo jo ima piti mesingos r54 . apkra-(tuofu s savo lapus. Labiausiai paplitusios ruayst CordylhE Iruti@sa i jos veislas . Cordlline a stralis ir Cordy lhte i ndivisa dau ginamos sdklomis (sausio irAfrika. Kiti prieii0ros ypctu- noi: Datuai purkiti. ligos: lei zieliai atrodo kabaniiuose mq orir-s pet sausas per gdliapuodZiuose. Aushalija.ksetlesnis LardiIh1os stiebos stl. Naujoji Zelardlja. Ypad vengti padekle uZsi- likusio varders. agavi.:I.Douginimos: Viriinjq kinti saus4 patllpos or4 ui.se su centriniu iildymu austa saul6t4 viet.s. jvaidais firudoDais alspalviais. Zie. Vasar4 lieti gausiai (nuo sausros suglemba lapai)! iSdaiJina margenis liepsno. Ypad graZus smulkialapis lT Tdvyrdr Atogr. Seimc:. o stiebai Villtniq (lsiSaknija ir Gericusici cugo: Svie- ilgi ir svyrzotys.L<iiais. lipa- iiediiai. tandius vdsiai iiemoti guldomos i dirvq ir isiiaknijusios padalijamos.1garaceae. Kordilino. o&6'db neteks spalvin$rmo ir augalr-s ims skursti. aeimaa Lab i at augalai daZDai genAjami. raudonnargiai. Cordj li ne o ustral is Xenkdioi. Parduodamos vie[ L:ultiirinds veislqs. platrls. arba geliq Zem?. Nuo kovo iki rugpjtiio po truputi tr9iiamos kas 14 dienq.lapai ilgakodiai. Mdgs(5 -10'C).lti vesiau mariai bei tripsai. C-ol. TKS I i nnsq dilgild). (-+ P.

Ant dirvos paviliious d6l svorio pcbericmc ivirgido or okmenukg. TKS 2 arba gelirl Zeme. Nuo kovo iki rugpjudio trySti kas 14 dieDr]. lcistynos.nai nugeleti.ti lapai ir iitjsta ilgliai. kad graZiai Sakotqsi. Pas mus augalas neZydi. Ziem4 laikant vesioje vietoje - sioje. ieimt: C ory n o c arpaceae. augiriais apie 20'C Zemdje.dssa/d fiisirl. bet ne vidurdie. Karrp JUU giu6s saulSs ir lietaus apsaugotoje vietoje). storlapiniai. prieiilgai.siais ntris kaip mediiai (ypad kas menuo trgsti kaktu- - Senesniems sforolopioms - riiiis drro. Gerai priZiirima-s storalapis gali sulaukti garbilgo amiiaus ir praiysti (retai jaunesnis nei l0 metq) haiais rausvais arba baltais Ziedais. Gertie-s pavadinimas.kttoka. Abodo tvirti. IS 4 ar 5 Sios genties ru5iq karnbaryje auginama tik viena Coryrocarpus laevigatus. Alscrgici: Sio augalo sdklos labai mrodingos. Corynocarpus gerokai panaius i jlkq. geriausia i reikiu ploiig ir sunkirl 96liopuodiirl.' Crassul. palauger.auga iki I m aultiiio ir suforrnuoja maZdaug tokio pat skersmens laj.iekambaryje auginamos tik Silgu ntveju pradeda lris<1v i: C r ass u Ia a r bo r e sceru ir jjrl pana. Jaullus augalus da. tvirLli stovindius geliapuodZius. Megsta Gericusici cuga: Svie- lrtnq tai iiemojaurdius augalus puola miltuotieji skydama- vasarcs orq lauke.l. Sis praimahus krhma-s ovaliikais tamsiai Zaliais dar maZiau. karpos = vaisius). pavasari ir Ziem4 ruo 5 iki 10'C ielnaz Crassulaceae.ldio - vaisiq fonn4 (graikiikai koryne . aplil1ka skydamariai bei voratinklines erk6s. - botadnis ruSies pavadinima-s susijgs tikriausiai su lygiais. l(enk6ioi. siVasnr4 kambaryje iaikodahiikai pilki arba Zvil. lauke gantys Zali. l(enk6ioi.{i Crasvr. lauke iviesioje. trgiimcs: kiauiiniSki.Polclimos: Lygiai taip nio sauldkaitoje. sams skifi omis tr+iomis.es. pav. T6Wn63 Naujoji zelafl diJa. Kiri prieiiiros ypofuirqi: Jei rcikia. Ziem4 C/. Aukityn stiepiasi greitai. mdsingi.a ovdla c&Bb 4UlOlnt oaugriru riiji tinka auginti kaip bonsq. kuriq seklos Iabai nuodingos. Savaime. ligos: Per sil- patalpoje.isari arba vasrrq peNodilti i T. nurodo Dcuginimcs: sausio vasario arba rugpjr.r. Abiejq lapai loislyncs.m4 lieri saikingai. sauldtoje vietoje aflt riai ir Snknq nematodai. gamtoje atgarlds Corynocarpus veda pailgus oranZinius kaulavaisius. karie lengvai isiiakrija durpiq ir srndlio miiinyje (pj[vio vietls por4 dienq npdZiovitti).T os ir kitos megsta iilumq (gali buti ir C/assala nliys. ligos: Ziemojanti per iiltoje ii per sausoje vietoje. P. Jos lfiti prieiiuros ypcfu- nci: Jei reikia. abi gali iiek tiek gausiar. Geriousioi ougo: visus metus labai iviesioje. nuo tiesio- t55 . rugsejo mdnesi stiebo daliq arba viriturir.ers). T€vyn63 Pietu Afrika. Ddugininos: Virsurirl auginiais. Vasar4 pat priZiriri. kad neapvintq. sunkius. taiiau vasq (apie lo"C). trgiinos: Lieti saikingai. Zieuzaugti Sakotos kaip kr[. lapais labai papuoi iviene itin iiltas patalpas. pauaiiais i fiko lapais (lotyt ikai /aevigdlur = lygus). pavasari persodilti i T. --. Va-saros mene.Corynocarpus laevigatus Cta-ssula arborescens Storolopis o&g sia-s. TKS 2 arba g6liq iemg su molio bei smdlio priernaiSa. per trump4laik4 u. gumbuoti ir pakankamai sunkis. vasat4 20"C. /a or?/(1.m4 Zena turi buti beveik mai arba drltais kaniesausa.

Ii iia augalo vardas: g. Douginimasa Ctenanthe oppe n h e i nt i a.20 crn ilgio lapais. - tik 60 . Seimoz Broneliaceae.rplitusios riiiys: kas 2 savaites. Geriousiai ougc: Sviesioje.Laikom4 per sausame ote.caulis pilk. pradnelimis. be to.mga-s. T6vytt6: Brazilija.ti ja iia ienp po kojonis. Zvaigides fonnos skoteles. iidZiovinhl sausas oras. Ziem4 saul6toje. o dd. TKS 2 arba i tli arba rausvai dryZuotais !:e[q Zem? su putplasdio baluuotais lapais ir CrJ)/r. pusiau ilcsmirrgoje. La- trgsti.80 cm. iinyksta grazus Iapq pieiinys. manalne ore. kad ne- - sau- biausiai tinka g6liq langas. - gali apdki skydainariai arba iaknq nematodai . bet tenjie daZniausiai iidZiIsta. Kartuis parduofuvese galima pamatyti ir ant S:rkrl augilamus L'riptantus. !siiakuija tik Siltoje Zemdje ir dr6g- brcmelidai. lsaulyje ir per sausame ore susisuka lapai. vasar. Jei vieta per tamsi. 43). Ziem4 biausiai p. Clenan the Iuhbcrciana kata -gale pasirodZiusiais lapo - les leidZia atZalas. Cte aithe oppenheinianabei jos 15 tU SIOS AenUe. Ctc na nth e oppenh eili <lq ^^R Kriptatto \-/ /1 mnrl -\2 ia nd' Vdriega ta. labai svarbu. Jei reikia. terariuma-s. tadiau tiesioginiq saules spinduliq repakerdia. jis Laislymos.drdgnas ir iiltas geliq l. savaine augaliiq Brazilijos atogriq lnjikuose. Seimoz M ar ant ac eae. kad butq iilta jr Zeme. laislymas. Iatx{hus a.4os = Ziedas.pe$odinti T. Xili prieiiuros ypolumoi: Nuolat dr6kilti pa- - nrsttl.n a <lauEinatna stiebo dalimis. kuriq viduryje slepia. kad Zema biltq nuolat drepna.saros pradiioje persodinti i Zerres miiini su eidi\' Var i e g aI a' )t' Tr i - color' raudoni lapkodiai bei apathd lapo puse. La- t56 . tuo kovo iki nrgpjuiio kas 14 dienq po truputip.I { { Cryptanthus Ctelralrthe Kriplonlos J Ktenont6 r9 = I I I = I J Kripttintas. lr?iimass Lieti mink(tu knmbario temperaturos va1lde11iu. lfili prieiiriros ypotumoi: Dazmi purkiti. iiltoje Tdvyn6: Brazilija. pava-sariarba vzr. rantiniai.ry'\tot^. ligos: Retai. regis. Ptieiingai legu kiti bromeliniq ieimos nariai. PuoiDDs )apai bhna iki l0 cm ilgio. jrl virSutin6 pusd den6ta arba C.bi:ti puses motininio augalo dydZio. nuolat drdkinti patalpos or4 (_) P. si neiivaizdls balti Ziedai. Jo lapai stori ir tvirti. Zemeje. Pasl6pti pazied.S y iiemq ne v6siau kaip l8"C). fr?iimas: Vis4 laikl lieti vielodai. - putplasiio dribsdais. CIne anthe luhbersiana Siek tiek maiesl1e. Mdgsa 5i1um4 (daugiau kaip 20"C.22"C) vietoje.r- iaklijasi talpos orq.l lapus purkiti kasdjeD. Visosjos uzauga beveik I m aukiaio ir tokio pat plodio. Crypta hus bivit{atus bal. vitrina.aikiikai tr1ttos = pasldptas.al ZvyDcuginincs: Ataugomis nuotais Zaliais. rausvilis jos turi ("vaikudiais") arba rusvais 8 . tvirt. Augirno periodu ka-s 14 dienq po huputi pa- tr+iti. Tinkznnitrusia vieta Siarn marantinirl Seinos augalui .dribsniais. ligos: Laikant Gericusioiougo: Itin iviesioje vietoje. Atsorgioi: Kdptanlj-s hrri od4 dirginariiq medZiagl. Xenkdici. labiausiai paplitusios kaip kambariniai augalai dvi: Ctena n the oppen h eiutidna i Ctenonthe hbbersiana. (20 . lapiai tai ploksdios l(enk6idi.' tevyDa sieji Brazilijos miikai.

graziai istista. kiek vo iki rugpjuaio kartq per savaitp truputi patrgsti. bet ne sauldtoje vietoje.Cupressrs rnacroca4ra Cycas revoluta lfiporisos Cikos Kiparisas auga labai greirai.Kiti prieiiiros ypctu- KiparjsA rcatsparg Sal- leisti iemei visai iSdZi[ti. Ziemq laistoma maziau. Cy c adac e ae. bet ne saules atokaitoje. o Ziem4 vesiai (5 -10'C). lrgiirnos: Vasar4 Zem6 turi blti nuolat dregna. tai pamego getninkai.kitaip kiparisas augs dar greidiau. nes Kalifomijos. nedidelis automobilis. Stai kbks gali isarEti ciL!1s. ParduotuvC- iemp. pavasari arba rudeni persodinti i bai ilgai . Douginimos: vasar4 vir- au giniais Sildomoje dauginimo lywdje (iakdisigy ti' G o ld c re s r' (' Atk. OdiSki lapai. sakartis') veislg. Gericusioi ougc: Sviesioje. krriai bDllenk6isi. Si visZali augal4 galima kar. Beje. iiem4 ves4 (12 -15"C). Kenk6io'1. nesjie auga labai spariiai ir nese daZniausiai rugsdjo trgiti daugiausiai diams spygliuoti medi iS kart4 per 4 savaites. Parduodami ttk janD'i Cycas revo lura augalai (dainai kaip bonsai). auga ii trumpo.kas vieneri ar dveji metai susiformuoja naujas lapq vaiiikas. Douginimrs: Sdklomis 30"C Zem6je.. kiparisus karpyti biitina. Labiausiai tikq neiildomas Ziemos sodas. toddl dideli egzemplioriai parduodami pagal centimetrus ir karuris gali kainuoti tiek pat. ld . ieinat niai. dr[to. T lfiti prieiiiros ypdunoi: Ka-s2-5metuspersodinti ! T Zem9. plioriai ga[ bnti ir lauke). Aisargiai: Is literaturos Zinomi gyr. tr?iimass biiti nuolat drdgna. \t .jasi suokiai). Vasar4 megsta Silum4 (senesni egzem- laislynras. parisidai. cil<- f 6vyn6: Pietryiiq Azija. Ziem4 ialtesnd- je patalpoje laistyti mazai. ! ananaso vaisiq pana. Dygsta ilgai ir sunkiai. Vasa14 megsta buti Siltai. pusiau nksrningoje vietoje.. iiltoie €triuZulo ir vengti paddkle uZsilikusio vandens! Nuo kovo iki dZiovinti dausiau. Ii tie-sq jis auga la- pyti ir sufonnuoti koki tik nori vaidk4.<aus kamie0o ir atrodo labai puosniis. ligosl Laikant Ziem4 per iiltoje ir pra.kes. vasar'4 lauke. tadiau negalima Va-sar4 Zemd turi - 157 . sumaiiyt4 su smdliu.uliq apsinuodijimo atvejai. pas mus grei.aa rA) z-l(AR'1-. Japonija. NeG- laklynos." vilFt \EH Tai vienas iS seniausiq augalq Zemdje. panains i vdduokles. Oeriousioi ouga: Sviesioje. fdrtyn6: Pieq Kalifornla. ligos: Zieme dingi aukaspalviai laikaot per Siltoje vietoje galima ilniq if :PYgliai' apninka voratbtlilds erSeimtz C up r es s ac e a e. Ven!4i nuolatinio ddgmqs pertekliaus ! Nuo ko- moi: Jei reikia. I jauru-s palmes jis panasus tik savo isore.stai vCdimmoje patalpojq apninka paFastieji ir milhrotieji skydamariai.

Lapai heddaliu pahumpinami ir liaknijami kambario tempentircs vandenyje (-) priesirys P.rarlatlrs. Ziern4 augalas laikoma-s Siek tiek vesiau. ^ Cyperus esculen- auKdio ir suformuoja CJper us ahenilo Ii us. Cypen$ papJr s.. Prideti iiek tiek molio ir srndlio! retai ir tik po truputl. laikant augal4 12 -15"C temperaturoj e. Clper s haspan atrodo kaip maZas papiruso krumelis (uzauga 30 -50 cm). Ji ga- Cyperus r us g ra- lirna nusipirkti jau uiaugint4 arba padiam . cilis la b e L- liikq lapq it didelio Simtaziedzio skeiio. kurirl viduryje iS. . toddl ir kambaryje bndamos megsta dregmg. Sios r[iies lapai kiek platesni.Do. Nuo balandZio iki rugpj[dio kas - (+ i Li us. tiiki iiedai iydi beveik visus metus.238). porrie s sp.tiksvirdai. laistyti I . TdvytG: Atogr4Zos. Da. CJperus graci lis. 60).(iq. pavasari persodinti i T. Daud it gn Cyp e r us ditlt ts tts vatdu. sudarybaltai marga veisld '/ane. - Satus'. lifomis.s Pei salosas aiba vanduo per kieta-s ar r[gitus.kaip valgomoji viknrol6 auga neryikDs rudi iiedai. MaZi fleryikr]s ske- tik 30 cm auKdio. auga iki 1 m auk{dio. ruo ge!$Zqs pabaigos galima iinesti i lauk4. kad gtiuZulas bltq nuolat drd$ias. . iS apadios rereikia ir kitrl nl. uzauga gumai veisliq budingos skdiio pavidalo lapq skotelAs. Jei vilisvuole laikoma per ialtoje patalpoje. io grakdi4 skrotelp. Ziemq. (Cyperus esculenw) ir a Ib o st ri atus. Visas riSis. patr*ti. per sausame ore dainiausiai apninka voratinklinds erk6s bei tripsai. . iStisus rnetus iiltoje vietoje. Jei reikia.naudingiems augalams. Sdklq lercikia uzberti ZemAmis dygsta tik iviqsojel nifo tus loislymcs.padeklas turi bnd vis4 laik4 pilms. ligos: Jei ora.Visos viksrruolds girnininbai briaunoti. butina drekinti or4 bei augal4 daZnai apipurkiti.platesni. iiskyrus Cyperus a/.2 savaiies po trupuE Pqlolintos: Vardels voneldje arba akvariume pasodhtus augalus trSti per daug trdiant baltas margumas iSnyksta ir augalas pasidaSu amiiuni t papitlrsf. Cype i Cypents haspan. Beje.t4 ii laisvai svyrandirl siu- Kenk6ioi. su Siurk<diais kaitais.Cyperus Vikswo16 . ieimot. u sy"' Viksvuolds savaime auga drdgnoje pelkiq ierndje.7 CJper s albostrialus nemdgsta storefi vanden e. \ykitukinA vikvuole. lieti labai gausiai . Jos Dereikia laistyti is apadios. Yra apie 600 vilcsvuoles ruiiq. iplySta lapai.nai gdliq parduotuvese siDlomas klai- nls). Stie. s G r akil us C! pen$ all e nxifolirts stiebas. ISirntis: Clyrezrs allosrriatas. ruduoja lapq galai.uZsiauginti G sdklq. Cyp erace ae. jq viriuje gos tokiems garsiems ir tanki skrotele ii 25 cm il. UZter*a. tikftlabai egzotiikas augalas. CJpenls albostriatus stiebai Zemesfli.. gio lapq.emi.s (Cy perus p a py - ro Zalias. P. Clp erus a b er ndo Ii us ri. Kili prieiiriros ypotumoi: Ziemq laikart viksuolg iiltoje sausoje patalpoje. De. Seklomis dau gtfialJrl Cj p e n a I t e r Clpen$ papyrus Adresai. Jis uzauga daugiau llei 2 m sis papirusa-s Gericusioi ougc: Sviesioje. TKS 2 arba gdliq . .s kitaip valduo pasidarys pet siltus. f . . ii kuriq kaip kambariniai augalai labiausiai paplitusios Sios: Dduginimos: Kero dalimis arba "skediais" su 5 cm ilgio stiebais. ouosaikaus vidutinio klimato zollos. irgiimcs: Laikart iviesioje ir siltoje vietoje. o lapai . sauldtoje. vidutinqs atogrios.

ligos: VoratinGeriousici ougo:5viesioje. Per spar- iildomoje dauginimo lyska-itais.nupjaunama-s (is vdl suZabac h i a n aat I at a v eislts liuos). (60 o11l (-+ P. Dizygolheca prc4!i::gi. Per t. iiaiauganiius galima nugeneti. lrgiimos: visus metus lieti gausiai. vdliau .lvinas mirtinai dzi^i. Labiausiai tiktq dregnas ir iiltr. ligos: Per sausoje ir talrNioje vietoje puola voratinklines etkes ir skydamariai. Pa-se. Ypai Dougininos: Virilnitl ar- ous auAalas. Jaunijie bnna rausvi ir itit ploni.k^ip sako irjos botaninis rusie-s ekgantissir0 pavadirrirna-s reikia kiek maiiau. ir oerdZir. ajeiniai. Ziem4 nir*q argalas. 43) arba dnirai . - Dcuginimos: Itir SvieZio- ieimot niai. iisiskida iS kitq veisle-s. kuriq lapai balti su Zaliais ba stiebo daliq auginiais pavieniq lapeliq prisegti kaip rankos piNtaiprie plono stiebo. Ziemq dregme-s fcnbachia atroena' Tropic Snow' ('AtoEIqz\ sniegas') lfili prieiiiros ypdtumoi: Drdkhti patalpos . sausame ore arba kai perdZi[sta gniuZulas mduoja lapq virSiinds.rtiros vaurdeniu. Puoini ir gruk<ti l)izJsotheca eIcEanIissit a. laistymas. bet fie saulebje vietoje.sari persodinti iT. c&6'sh itin puoS- bene Difenbachija mdgst uniausia-s selekci-- i. Amerikos atogrqrzos. Xenk6ici.tamsiai iali ir iiek tiek platesni.rrllsioje patalpoje margi lapai pasidaro iali. maLan ges D i clfa n . tadiau dizigoteka to nem€gsta.s reiiau. Salorq puvinys d€l drdgmes pertekliaus.l ir gali uZaugti beveik iki 2 m auk\iio. grybines ligos ddl netinkamos laikymo vietos. Vengti skersvdjqa temDemhrros svvrdvimu ! amami d€l per sauso oro. kbiausiai paplitusios veisles: VaMr4 . ldvynd: Ramiojo nyno salos. - loistyrnds. Gericusici cugc: Sviesioje. Dauginama sunkiai.kiek maZiau. nepakendia tiasioginiq saules spinduliq.dideliais cm ilgio) gelsvai baltais purkiti. veje (25'C). 7 -l I siaunl il8rl lfili prieii0ros ypctumoi: Kuo dainiau purkiti! Jaunus augalus kas 2 metus percodirti i T. Ir dregmds perteklius.s gdliq lalga-s. tripsai ir vietoje. ii dalgclio tlifenhachijos veislitl. YcrlitiilersYqj!]. per dr6gnoje ir vesioje pradeda kristi iapai.ne maZiau kaip 8"C. TKS 2 manni i' C am i lLa' (' Kami. D i eJlen bac h i a bow. baltmargiais lapais./) cm llglo Sviesiai Zaliai iimargintais ngs belapis augalas lapais.eitchii 'CLnor' mhkitu kambado tempe- t59 .arba geliq Zel'g su putle J pla-siio dribsniais. liukai akute lviriq lygiagrediai dedami ant T6vyn6: Viduio ir Pietrl dirvos paviriiaus. visus metus pastovioje ieme-s ir oro temperat[roje (per 20"C). Stiebo gabaSeimoz A raceae. nqs prad& kisti lapai! Kenkdioi. pusiau [ksmingoje klinis erkis. TKS 2 arba 96liq iemg. Alsorgioit visos augalo dalys nuodingos.Dieffenbachia Dyzygotheca Difenbarhiio Dizigoteko Viena c&fr'dbg rieltrpiti. Visus metus mdgsta Silum4 .apais. lre5imass Laistyti minkitu kambario temperattros varde- Itizygothe. Ar a I i ac e ae.ude- mis s6klomis arba virS[niqauginiais. upuE paka-s savaiQ po t Savairne auga kaip visZ:rliai krilmai arba maii me- DiLr. Kas 2 metai paval.Dizygotheca vit&ii 'Ca-stor'. Paprastai jis turi tik vienq stieb. araliva. dirgina od4 ir gleiving. Palygiuti jauna veisl| . Nuo kovo iki rugpjtdio kas 14 die11q trgsti. senesniu.

.

ri stoviniio vatdefls padekle. kaip ir lapai blyilors. kzLs dveji rnetai persodinti i T. Jos siauri ilgi lapai. Graziausia veisle 'Song of hr drb' ('hdijos giesrnd'). nei stokos 'Victoria' ('Pergoli')..lapai Zali su kreminds spalvos pakaSdiais. dracena daZnai painiojama su kordiliia (+ Clordty'i@. . labiausiai - tika atolFiEil gratinkr iovi drcrenrl kompoririio gdliq Iangui. Ne- 'Florido Beauty' ('Floridos grafuoli') 4 Dracaena fragrans 'Massangeana' 5 Dracaena rlerentensis 'Warncc 7 kii' 6 Dracaena narginata 'Tricolor' ('Trispalvi' ) Drocda d congesta Dracaeno margineta sonderiana Dracaena l arginata bene populiariausia. Azija ir Piehydiq Azijos saloc. a - baltos iI gunbuotos. kartais Zali. 154).asa (syn. . Labiausiai jos skiriasi iaklimis: dracenq ialorys oranZiikai geltonos ir lygios. Dcuginincs: Margalapds veisles daugiuarnos tik virSrurirl arba stiebo daliq auginiais iiJdomoje darrgiruillro lysvdje (25"C).25"C.olor' veis16) rausvai. Taip pat dainai augilama. gelsvai arba pilkai dryZuoti. Jos labai jaut- 11 Dracoena fragrart"^ tuijuostuoti. . I Dracaena draco T6vyn€: Krurarq salos. lrgiirnos: Nepakeniia pei dragmds pertekliaus.Dracaena Drocenq . .L<iai). kadais ('?i. . ca) ir seklonis. Lapai c purKti dracenq jokiomis priemonemis (pavyzdZiui. Geliq parduotuvdse jq buna ivaidq rusir] iI veisliq: . Tiesa. Galima bet kada geudti. ir pan.a jos vi- tas. TKS 2 arba gdliq Zemp. Kitos rllsys (rr'lrcaena s /culosd bei Dta(aena drd- ieimo:. auga tankiais L-upliais kr:okftais. Zaliai ir geltonai arba Zaliai ir bal- temperatira turi b[ti t8 . - I6I . Druca. puoln skydamariai ir voratinllines erkes.drJ. o kordilinq sustordjusios. pradeda p[ti iaknys.4gavaceae. agaviDiai. Visus metus Polqlinqs: Siukihr ne- I 9 Dracaena glauca Dracaenafragrans kvapioji dncena. Gericusioi ougo: Sviesioje.na. tiikamai laistant dziusta lapq galai. trdiau su iia nugalq lein. bet De Muletoje vietoje. Margalapes veisles laikomos Sviesesndje patalpoje. Dracaena s rcul. ddl drdgmes pertekliaus. Dracena vienas ii mdgstamiausirl ir daZniausiai auginarnq kambariniq augalq. 2 Dracaena san<leriana 3 Drocaena suraiosa l(enk6icL ligos: Nuo sauso oro panlduoja lap! ka-itai. sai negiminingos. Zuole.1a) D r ac a e n a g o tls eJ! Xili prieiiriros ypctunois Daznai purkfti. Madaga-skaras. P. - juka (Izcca). gelsvai ir Zaliai dryzuoti. it [)focaena dereJ e]Lsis lapai tnalyrai Zali su baltais pakaiiiais. kad garZiai blizgettl lapai l0 Drocacna gerokai platesui. kad nepaZaliuotq p5aZas lapai.i*Dracaena surculosa 'Florida Beauty' auga kaip kri Ktapioj i Dracaena fragrarr' M assa n 3ea na'. pusiau lksmilgoje. l)racazna sanderiana tuojru pradeda kisti lapail Tr9siama nuo kovo iki mgpjudio krs dvi savaites. yp. relexa . atogr4iq ir pusiau atopgqZq Afr ika. c&E'Eb Nors savaime augandios seuesues draceuos labai pala-iios i palmes. loislymos.

bet tik rada iilieka ilgai graZios. Visos jos parduodamos kaip kambariniai augalai. Jro vlszalro Ktumo lapai iio l8'C. kerta lapai.1luo spalio iki kaip 10'C patalpoje (eiji ailte-sre.gerokai di. o pas mus. Itir daigalima liai atrodo pakabinamuo. Cerdti betkada. gdliapuodyje arba kubile .1ulerm' ('Auksa-spalnijasi ir vandenyje. se geliapuodZiuose. Alsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagq. taip pat smulktalapd 't ebl€ ' M icrophy Ilz'.a).drdgmes pertekliaus arba dinamas senuoju savo var. savaite patr€sti.nq. Zieln4 snuldtoje vietoje. va-sario - ne Siltesndje ovaliiki. ' M ac r op hy I Ia' ('DidZialaKili prieiiiros ypctupis').tik apie I m. skietm ediniai . tr?iinas: ogtu Skindapas Lieti saikingai. lieriousioi ougo: Sviesioje. kartais ir daugritu. ligos: eer siltai Ziemojandius augalus puola skydamariai. kurie gerai iak'-.pas mus gerai iiromas ir vertinatnas sodo augalas.laikaft per tamsioje vietoje pradeda pnti Saknys ir dt Scindnpsas. pavasari omar g i nat a' (' Avk. Mdgsta dinti. iiek tiek dantyti.Tevynejejis uiauga iki 8 m auKiio. 152 . TKS 2 arba gel0 m ilgio uglius.25'C). Kordja.' A r gen t e ovar ie.noi: Jei reikia. lapai paZaliuoja ir sumatdja.l atiodys. - Beje. senesdq . nuo kovo iki rugpjldio kart4 pe. hrottynuts japonica ir veisle'Aureovarieqata' (fuiirdje). geriau auginti skindapq hidroponikos biidu tuomet nereikes augalo pelso- pjauti ar apgeneti. o iiem4laikomos labai vdsioje vieto- persodiDti i T. Nuo kovo iki rugpjf- dveji rnetai persodinti i T. oras turi b[ti labai drcg[. TKS 2 arba gdlirl Zemg. pusiau [ksmingoje arba uksmingoje vietoje. trgiimas: Nuo kovo iki rugsejo lieti - ir nebetrgiti.liq Zemg. Kenk6ici. Riukiu salos. fdvynd: Japonija. mildige. I gdliavis').Epipremlurn piruraturn Euonymu. Douginincs: Nuo rugpj[dio iki spalio viri[niq augfuiais iildomoje dauginimo deZdje (20 . Parduodareti nors vien4 lap4) ma beveik viefl tik veisle augidais. Kanbaryje arba vdsiame Ziemos sode tinkl augirrti tik japonine niiis Kiri prieiiEros ypctu- Geriousici ougc: Sviesioje. Labiausiai mdgltamos margalapds veislqsl ' Aure loislymcs. Jaunq augalq lapai Sirdiiki. kad neiiflyktq lapq margumas.l(enkdici. gelsvai iimargh.puodiius sodinti po kelet4 graiiar. ivilgartys. Douginimos: virilniq argraZiai apmizgo siena-s ba stiebo daliq (privalo tubei pedvara-s. uiaugim iki nqi: Ka-s E ony Msjaponice.fia| kinta lapai. Galima nu- Trivytr6: Saliamono salos Ramiajame vanderryre. gara' ('Sidabramargis'). Rudeniop lieti maiiau Seimo: Araceaz.s japonica Skindopos Joponinis oiekinis Labai puo|Nts ir nereikhs augalas. pusiau Ikmingoje. vasar4 megsta birti lauke. ajet'. co& klmbado temperatlr4. ligos: oet desni ir gali sutmkineti. Pclcritncs: Jei norite papuosti sienas ar pertvaras. Ziemq 16"c. jei nuo gepgZds iine&mos i lauk4 visai vasarai. midhis'). Kartais 5is augala-s dar va. . ldislynos. pernelyg tamsioje patalpoje pailgeja tarpai tarp ugliq.gausiai ir hgiti kas 14 diesakartls' ). ti.' F ramidata' ('Pia. iiemai aLspai E/onyrras gelties niiis ieimtz Celastraceae. - ne Zemesng kaip Oiekinis (faorryrras ezropaea). odiiki.

daZnai apipurkiti. Tr9sti ouo balandZio iki rugsdjo kaktusams skirtomis gerai arskiestornis toqaomis. tikjai reikia kiek daugiau vandens.5 m aulddio. or b i a b als anifer a hor b i a grand i corni s. ieimo: Dlal.iti. kad augalas ia- erythraeae. Euphorbia tirucalli. Euphor .triskildiai arba penkiaskildiai. ketvirtoji pagal dyd! Zydindiq augalq Seima. bet pastogdb i a t iruc aLIi t inka augti hidropo iniu bud .tsra japonica). - galima Neturi. apima ir belapius sukuleutus. iil- titi prieiiriros ypoluJei reikia.Euphorbia Falshedera lizei Korpoiol6 Gebenkr[mis \__--_-*iar4"/< E phorbia pseudocactus pana:i #@dbg KarpaZolidai. ugl ru-s Kewfradslru pa- tinkamos iios riiys: Eup hor b i a p se ado cactus.nely$r ruiis. syvai turi od4 ir gleiving dirginaliiq medZiagq. lrgiimas: Nuo pavasario iki rudens lieti saikhgai. lcislyncs. puola voratinkli- laiM lauke. 'Variegata' veide - japonind fatsija (Fa. Ziemq 15 fdvyr6: \'r4L^izd4l Kai kurios ruspygliuotos -18"C patalpoje. TKS 2 arba g6liq Zemg). i\t ilgantys. kad jie nepatektq i akis arba i atSys baltnargiai. kad tai ndra vo iki rugpjtdio ka-s 14 savarankiika geutis. iiem4 vdsioje patalpoje rnaZiau. ligos: rei ziemoja per Siltoje irsausoje vietoje. nas ym dirbtinai sukryimintas mismnas. kad nepaialiuotg margi lapai. atall- 6eriousici ougo: Sviesioje arba sauldtoje. be toji ne taip spardiai auga i aukiti. saugotis. 163 . iI skydam. kuriq daugelis labai paMius i kaktusus. i l(enk€icl ligos: netai. vasarq Siltoje. Dazniau-siai su- ikah sq. Botadnis iio augalo pava. su ketvirtadaliu molilrgos sodo dirvos. Fatshedera o&6'db gau%s - parisio karalienA. Ar a!. sukyZ- .riai. Fats h eder a \i^rE mazdaug 1. Geriousioi ougc: Sviesioje. o dienq patrg. ti) ir priei istneigiaut i iemg kiek apdZiovinti. Megsta kambado Silurn4 ir drdgnq orq. pusiau bo dalimis (lsiiaknija vandenyje. kad nedlybl lietus. Tdvynd: Afrika. Dauginimas: Rugpjudio mdnesi subrendusiais viri[niq augi ais arba stie- llsdlgiai: Karpazoles idimaz Euphorbiaceae. je. koqsi. Tai keistoki nereiklus kambariniai augalai. Dcuginincs: Seklomis arba stiebo daliq augitiais mifiras. senesri augalai Siek tiek vesesnl (pakeniia iki l0'C). Kenkdioi.visada Sviesioje vietoje. Pqslcbc3 Panaiiai priziurima ir Siek tiek didesnd lrds erke-s - [cislynos.' Var i eqat a' ('Margute') veisles Kili prieiiuros ypolumoi: Jaulus augalus persodirti kiekvienq pavasari. dirvoZdmyje arba samalose). Vasar4 galima susiieisti. sodriai Zali. Nuo kodidmas rodo. lapai . rudenl ir Ziem4 dar maZiau (geriausia pilti \ andelli G apaaios).i ac eae. nkmingoje. nuodingos Zmoldms ir gyv[]lams. lrgiimos: Pavasari ir vasar4 lieti nedaug. pavasarl mdit persodirti i kalrtusq Zemg tesleje - daugiau. Pjuvirl vietas butina palaikyti drur1811ame valde[yje (sustabdo syvq tekejim4 ir neleidZia audiniams sukib- nirus falsij4 (l"alsiaJaponica) s! Eehene (Hedera he lix). senesnius kai labai iisikeroja iaknys (i T. hqhorbia Eup E up h trumpinti. Stiebai tiesns.

-:} I I .

paskui naujas atialas ir greitai uZirna didelius Zemes plotrls. visus metus iiltoje (kam- iiais i bukmediio lapais h vario raudonumo stiebais. Ficus retusa.t- nes pradeda kisti lapail Va-sar4 trg<ti kas I 4 dienq. Kenkdioi. kartais isauga iki alto dy- . nis. Ficus p ltlila leidai.smulkialapis F i c u s b enj am i na. - - Ficus rubiginosa a\tg lCtai. Tinka auginti kaip bonsq. . SiurGdiais lapais. mdgsta vesq. 3eimo: Moraceae. Sata' ('Margute').abiausiai 'l4zriepaplitusi veisld naiis i . Tiuka dideldtns aukitoms patalpoms.Ficus Fikos c&6'db Labiausiai mdgstama Siuo riijs . . baltai margais. iounioii likrl simin6: 2 Fiats elostica 'Doescheri' krumelis i5 Polinezijos. Fic s btLrifolia . iilkmediniai. rudeni ir iiemq dar maiiau.Ls. l. Jlauzlojaitysls crts prunila t IrK&s t/- bahmargis sioje ir vesioje vietoje. Ficus llrala. bet oe sauldtoje. Kaip ir sedai paZistamas stambialapis fi kas (Ficzs elaslica). auga ldtai. ima kristi lapai. jis uiauga iki pat lubrl. Tdvyr63 Atogqzos ir vidutiDe-s atogr4zos. Lapailyros pavidalo. trgiimos: Pavasari ir vasarq lieti sai- I Ficus deltoidea plaiiai i Sonus asikiSusiomis Sakomis ir trumpakodiais. Ficus dehoidea iemaiigis. megstn iiemoti Svie- . dideliais. diio. Buna ivaidausirl ialialapiq bei margalapiq jo veisliq: metu fikq Slia Ziojart\sis bul!'. baiguoti. Genijimas ir karpy- 7 Ficus sagittata 8 Ficus benjantina 9 Ficl/'s lyrdta dai raudonais lapais. Paddkle jokiu 3 Ficus benghalensi.t ltlbai tvittus sryranii s r1gl. Savo tdvyn6je Australijoje auga kaip - t65 . ligos: ler sausame ore puola skydamariai. dailiais r. Lapai paFicus benjanina. Taip pat auga kaip bons. lcistymcs. voratinklin€s erkes. kingai. tripsai. 4 m aukiiio i5si5akojgs krumn-s. Jei patalpa per v6- si.odiwa-permirkusi.s 4 Ficus puiila . prireikus pava-sari petsodinti i T.i|s. F i cus sag i tt at a' Var i e I ata' graZiai ahodo pakabinamuose g€liapuodZiuose. Nulinkusios iK iemes iakos iileidZia Sak- mas kai kurias riSis skatina Sakotis.Ereitai augahtis kimas su beveik trimkampiais. TKS 2 arba gdlitl Zem9. pana- Geriausioi auga3 Ltbai Sviesioje.urgis Jlkr. 'Etotica' odiikais lapais. o )llumamegs f /c/ts dJ- bario temperatircs ar kek vesesndje) patalpoje. c Ficus rubigitasa lfiti prieii0ros ypatumci: Dainai purKti. Douginimcs: Stiebo arba lapq auginiais Sildomoje dauginimo ddiije (25 30"C) arba drCgnose samalose. svarbu: silta ieme ir drdg- pera 'Parcelli'- fiail's ftls Oras. Ficus benghalensis 5 Ficrts punila'Sonny' 6 Ficus benjanina uiauga didelis.

KenkGici. bitina ruolat drekinti or4. iiemq sauldtoje. Jam prilygsta gal tik su-si auga14 pavasari galidy <lifu . kambario ii]umoje arba dar Siliiau (net .siai.4r8)ronezra' ('Sidabragysld') fitonija su sidabriikomis gyslomis ir'Pearc?l' su raudolomis gyslotnis. ligos. Deja. Pas mus Gelininkai profesionalai Sis puihs medis per 2 seja jas daugiausia iiiltas 3 metus uzar. pusiau liai ir sraigds. Gericusioi cugo: Sviesioje. Pemelyg iitinis).iemq nepakelia Zemesnes kaip l8'C temperutiiros). pmei1la m€nesirl meneieimoz P rot ea ce a e. TKS 2 arba gdliq ieme bei putplasdio dribsnlars. gerai veiinamoje. vitrilrose. Geriousici cugc: Labai iviesioje. kol jie gala-s - F rtor (Elizabet h Fi to n. akantiniai. Nedidelems oranZerijoms buvo sukur- Fi'or). augalas labiau iSsiSakojn.r. Dainai skabant virsine-s. orarZerijose arba iiltose Ziemos sodo lysve-se. Abiejq veisliq lapai uiauga iki 7 cm ilgio ir gnii graziai uzdergti Zemg drdg1lame ir iiltane geljrl lange. Douginincs: Pavasari virsnniq augidais Sildomoje dauginimo lysv6je. tadiau !rcra. stipd ir tvirta nis lknur4 negu i medi. mat G r av i I I e a r o rna apgered. Neteisilgai trgii. - t55 . nes prieSingu atveju negr. jiniai.s argles Elizabeta ir M. bdel auginant ant palanges sodinti i negilius dubenis su T. Jei reikia.rZiai iiqsIa iki Bolivijos.iki spalio krs savaitg patrtr{ti.rnt paivieseja lapai. davu-sios gld€datdslilapajl loi5tymas. parkq puoimena.Eg tikjokiu b[du ne sauldtoje vietoje. kambaryje jis ugliais.rga iki 2 m pjuver. qZuoli. Nuo skeNveiq tuoj Sis lengvai priiiurinu-s au. sidabriikai Zaliais plunkrliikais lapais laKiti prieiiiros ypctubiar.tuomet jis augs panasesvadinimas. llgiintrs: Nuolat lieti miflKtu kalnbado tenperatuos vandeniu.r. lrgiinos: Vasar4 lieti gausi. TKS 2 arba robasrls = 4Zuolo. toddl geriausia ma bandyti dauginti puaugilti erdviame zielnos siau sumeddjusiais iakq sode. Itir papliirsios veislds:'. uzauga savo tevyneje Dcuginimcs: Itin iviezioAustralijoje iki 50 m auK. auginarn4 kambaryje augalq laro daZniau purKti. Ziemaliiau. nuo kovo mq iksmiigoje. rruo balrurdzio iki spalio kas 14 dierq po Kiti prieii0ros ypoiumci: Drekinti patalpos or4. Rugpjuty galiaukidio. pr ot€. Puola anarai il baltaspamiai. kaip sako nliies pa. Ziemq vesioje (re iiltesDeje kaip Kenk6ici. isiiakuija. pava-sari per- ji itin smulkiais sidabriSkai iata su veisld'Minrnla' liais lapeliais.I Fittoria veISchaffeltii Grevillea robusta Fironiio J 19 = I I I = Didiioii srevil6io I J Fitonijos veisld 'Arglroneura' su sidabriikt gyshl GreNillea rob6ta c@8'& JlO pUlKIUS slnulKrar0pro augalo krikitamote.r panaSls i papati nemoi: Jei reikia. lcislynos. Ory. ieimorz Acathaceae.ikos miskq. res ir taip iio ir yra tikra giriq bei jau dygsta gana sulkiai. Mary jam botanid vard4.Ls.mis sdklomis. l6vyn6: Australija. ligos: Siltramyje arba Ziemos sodo lysvdje labai puola vddard- f6vynri: luo Kolunbijos l5'C) patalpoje. bet daZDiausiai niekada ueZydi.rri - puoittus kanhar is ntedzlis. pavaszLri gu iqzuol4 0otylriikai persodilti i T. Fitonijos proGviai kilp ii drdgnq atogrqZq Ame.geliq Zemg.

-_:. rudeui ir Zietnq atvezta i Belgij4 1880 memaziau. - iio Ziau. ieimot C on Z^LiedZial.-1udingi.= :. kad labiau Sakotqsi. V:rsar4 hBiti tais. se[as atsk.rl virsuridai lap:ri. bet augqloi iienrojo lengvicu negu seni. ii kurios vidu.ti ir paso- 6eriorsioi cugc: Svie.. Tdvynd: Java.20"C). GiPavasari h vas. iaklq pasirodandius vusar+ geriau nugnybti.:l: $kq. 43).ro pilamas ue vat1- Purpuridai phk-rroti ginu- iiai. voratinkline-s erkqs bei ::]! i'. c@tu loisiymas. bet ir vasarqji turi bnti visq laik4pilna. o po dvemetq gedausiai pakeisti 1res jauou auginiu.tista.rrikirno vardeoyje). li pradziq stie. namq ne ddl Ziedq. pusiau iLsmilgojq . maZdaug Kai kurios iSjq tik aut dir- buvo sodinin\ patobulintos ir Siandien daug kur auginamos. gyai. k4 tu. bet nepakeniia vi(Glnura a rantiaca) nedudienio saulss atokaitos. Nauje-sne yra Glnzra po truputi. bet.purl(<ti fiiikitu kambario rio ilkyla ryikiai raudoni temperdtDrcs vandeDiu. :::i netus Siltoje (dauiEip lO'C) patalpoje. vienijaniiai 100 rusiq. skleidZia nemalonq kvap4 ir tik var. taip pat [etiesiogiai drdPag s Ziedai nera tokie kinti patalpos or4 (-+ .nti aca brrvo gausiai. Guzrnauijas ga- lfiti prieiiiros ypotu- ros lapai suteikia iiam ato. : . Geriousioi ougc: Labai Jouni ginuros . j-( esmes augi. kas savaitg. GraZiausia.'---. 43). P.s ii Kili prieiiuros ypclumdi: Nuolat drekiDti or4 drt xugxlo vxndels neDurLiti! PavxsaripeNodirti iT. ZiemA ljeti ma- i lapq slcotel9.:a:nii.Guznalia Gynura Guzmoniio Ginuro Vienas i3 daugybis guztnanAos miSrnn4.i iis augalas ryikjq spah. lod ) Douginimos: Ataugornis ("vaikuiiais').rl4 laistyti nura aura. .ba rudeli auginiais.f io bas auga tie-sus. Uiaugusia-s belltjau pusds motillinio augalo dydiio ja-s atsargiai iys gana retos._ :_':.reliliai.kai puola amarai. kruie lengvai isiSakrija. jeigu i kt isikabiDa. c&ndb Ispanq vaistilhkas Guzmana^s davd vard4 geo- Neprikb)gstaln i gin uros purpur iniai Llpa i. pririSus nyksta. ora-s puola skydanematodai. smarkiai dantyti. 50 cm skersmerc Zaliq la.::.a auginti g€liapuodyje --:a kaip epifitus. miriai. ieimaz Il ro ntel i aceae. abi itin puoiniai anodo kabandiose gdliapuodZiuose. pakartojamo iavesio.:--:-j Eika geliq langas l(enk6ioi. MaZus oraoziniu-s iiedelius.Dcuginimcs: Pavasari argina augal4. Jie visai neiSvaizdns.lzq puskrumiui vietoje. nes perZyd6jusi nu- Rytq Afrikos atogrqzrl. Galima daugirti ir sdklomis. nelurint iiemoiimui tinkomos vielos geriqu nlnouiinli ougalq ouginiois rudeni. temperatnr4 (18 . 157 .Guzmania lingulata. nuo kovo iki rugpjikas 14 dienq po trupu- tilis . positae. Rytq Afrika. jrl arba gdliq Zemg. Iigos: DazrograZiq lapq.:< dinti i orchiddjq iemg. t a-. Abi ruscanderr. lrgiimdss sqs arba I m auk{iio. Pmvatu nuolat geneti. lipa vaslr4 gali b[ti ir iildiau. trgiimas: Mir*Stls druDlllas dr. Ziern4 saulStoje gr.ntois Vasar4 kasdien ap! pq skroteld. prskui. prieiilgai ginurai ii Javos. n ilgartys paZiedlapiai. Jai bfldinga maZdaug ti patr+iti (ff+. stiebai iimiikuose. Megsta kamb.Ls istirpinti Iaistymo arba pr. l-abiausiai paplitusi vos. keras pasidaro nebepgaZus.. SaPer ttunsioje vietoje lapai vaime veii Javos kalnq praranda spalv4. ligos: lei per sausal"s. TKS 2 ( P.Sviasioje.. Pe6odinti nereikia. Jos lapai violetiniai ir plaukuoti. aukityr ir uzauga iki puldistymds. Tdvyn6: Vidurio ir Pietq a-:3iikn.i bnti drel3las. o ddl l(enk6ici.

apdiiovirti ir tik tada sodinti. rudeni lieti mair Ziem4 tik retva-sar.g6liq ietng. iiemq dar maZiau. Ziedai iikyla ant auldtq stiebq.{inys P. Ja-s nupjauti. dera colchica. daniios gastedjos (Gdsl" ria). L i ti ace ae. augantys lauke arba Ziemos sode. ligos: netni. lnbai lnegsta !Fytik Zirln4 v. bet ne saulebje. Jq gali tureti tik senesni augalai. - geltoDmargiai arba papra-siiausiai Zali. krrriuos pavasari geriau nupjauti. lnlr fluolat tud sleptis 11uo saules kftrnuose alrba po uola. kremi- CS - - tikras perlas s htle Kenk6ici.t puoilliis ir De itin reikl[s vijokliai.l5'C) vietoje. canariensis so He- auginiais (lengvai iaknijasi vardenyje arba Zemeje). Kili prieii0ros ypclu- Geriousioi ougo:Sviesioje ir pusiau riLsmingo- noi: Kas dvejus lnetus pavasa{ . lrgiinas3 Lieti kambario temperahiros vandeniu.li. i Zai. iiem4 7' Koraliaus i|rinkoji' 8'Calico' ('Kolenkoras') 6 Garbanotalapi veisli t68 . t1?iimas: Pavasari let iki it lapq galq pasislepia Zendje. t4 kolekctonterlut. Pqslobd: Lygiai taip pat priziurimos pana-<iai atro- loistynas. lqistym!s. Ziem4 kiek vesesneje pa- hlpoje (margalapiq veis- Dcuginimcs: Sdklomis ir ionindmis ataugomis apatinill lapq pair-styse. ieitnoz A rali a c eae.dilti i T. balnnargiai. P. gartos kelet4.238). l-uo margqsni tuo Sviesiall lir. a J A|or(ija s\tkty ilr|'jdlns H e d e r a h e Lix ssp. Polclinos: Per iiltoje ir Avortijos iedidukai sukuleDtai. per iiltai Ziemojal1t apdr*a voratinklhes etkes. gumbur6liais. Siauras Amerika. va- ka-s Nuo kovo iki rugpjDdio savaitp po truputipa- tr6ti. pzrs%ruoju mehr tapg itin madingi. Siandien sunku suskai. TKS 2 arba i lq. kardiais.paSvgsta Dionisui. nuodi1lgos. Jie kilg iS karStos Pietrl Afrikos. - pjuiio kas 4 savaites h?iti kakusq trdomis. Galimr ir atlankomis (-+ pie. - Alscrgioi: Uogos labai veisles niai.sreje kaip I 5'C temperat[roje). je. adiau jie visai neiSvaizdhs. Haworthia reinwardtii.rsaros or4 rdti. 60). Visos d. Pir-s mus sodininkrl itin megiamos dvi tilysi H aw or t hi a fds c i a t a su skersai dryiuotals. leliji- 5 Nescniai Danijoje T6W]G: Pieq Aftika. Kitos paplitusios r[!ys: Haworthia atten ata. Haworl hia Iinifoha. tuo daugiau parmkslds il vesos pakelia iis augalas. relaikyti ieme. o dabdrtiniais laikais tapo nci: Kambarius su centriniu Sildylnu biltina luolat drdkiDti (-+ P. kurios lapai tankiai nusagstyti baltais. sar4iiltoje.nq g6liapuodi sodiuti po ghamos miirluds. o pati au8alq cl:r. labai skiriasi spalva bei margunu. visus metus iiltoje.I Haworthia Hedera helix Avorliio J o&fr viel1u mdgstamiausiq Geben6 dbg Xiti prieiiuros ypotu- (9 3 I I I = Setoves Egipte gebeDd laikytll dievo Ozirio augalu. Parduodamos tik k-ultirine-s veisl€s. I vieKambaryje daZniausiai au. Gebelaipiojantis augalas. 2 'Eva' 3 'Gold Child' 1'Ingrid' 4 'Gcrtrud Slauss' iiauginta'Gold Child'vcislis att aina (' A ul:-sittis vai kutis' ) ieimot Drat. ataliT6vynd: Europa. diuoti visas jos veisles ir atmainas. kas tik pasitaiko jos kelyje.[ai purkiti. Kuo ialesni lapai. Ypad paplito sudnbialapd Douginimas: viriuniq baltrarge veide'Gloire de Marcngo' ('Mareirgo ilovd'). kurie. panaiiais iperlus.rba vasar4 persodiflti i T Zem€ su heddaliu molio ir tiek pat snalio. - Kenk6ici. Ypad vengti padCBeuzsilihsio-va!: dEELNuo kovo iki rug- slaotelg susitelkusiais lapals ir Haworthia glabrala. - Geriousioi ougo: Sviesioje. nors tir*a ir kamba- do temperatiira (apie l8"C). priklausornai nuo veisles. vasar4 ir rudeui saikilgai. kad uzaugtq veslesnis krlrnelis. Azija. Ge- beng rcikia kasmet persokambariliq bei sodo auga. puola slcydamariai. ne Ji apraizgo visk4. kad neuzlytq lietus. tik jos pakelia daugiau saules.l Puoiniosios geDenes: ir iiliiau mdgsta bLrti. Yis. lq galima rasti kaltusq g6lininkystes ikiuose (-) Adresai. silpri lgliai. artikindje Graikijoje . 43). Jie g:rli biiti balti. per tarnsjoje vietoje iiauga tpvi.skiaudius arba penkiaskiaudius lapus. Tdvyndje pet kariai]s Haworthia truncata vdsesrdje (10 . ligos: Jei oras pet sausas. Pavasa4.ts tri gebendms bndingus tr.

.

ne vds€snCje augitriais 25 .23"C. lfiti prieii0ros ypolunci: Nuolat drekiDti or4 ir ziureti.C h amaeranlhen urn. f6vyn6r Pietq Amerika. ab\) t42O .rugalo dvi auginamos tr9iti.I Hypoestes phyllostachya Iresile lrezin6 J 19 = I I I = I J Hlpoestes savo tdikltotais lapdis c@6' graZiai idengia ieDtC. Visos veislas gd- Dqugininas: viriuliq je). Poslobor Lygiai taip pat Tdvyn6: Madagaskaras. Seimaz Acaahaceae. r70 . ii gaikl Ar norefumet turdti alrt sa.nuo to bus tik dar verilesds. ir Zend- .saikingai. Kenkdioi. kad graZiai Sakotqsi. Jaunus augalus keletq sykiq apgendti. Pctarimos: Ypad is?ndingai irezind atodo raudoname arbajuodame inde. kad graZiai l(enk6ioi. kad iis augalas labiausiai tinka uidengti Zemei. gali bnti ir bahai dryZuoti. trgiimos: vo palanges ryikiai raudo. tankiu knlmu. TKS 2 arba geliq Zerng su buro\ metu .loistyrnos.ndenyje.abai gis Pseuderanthenu Sviesioje. irsdklomis. Lapai nusdti dide-niais ir mazes0iais ruudol1ais ar rausvais taikais bei ddme- Tuometjums Jabiausiai tiks irezlle.'qgiminingi Hlpoestes .-itnaz A nnrant h ace bumotiniai.'apskritris lapais bei lresine li7?r/" il .smailiais ovaliikais lapais. Tamsioje vietoje Lezind pasidarojuodai raudona. pas mus kaip vienamediai Kili prieiiuros ypalumoi: Persodinti neverta. ligos: Retai. Nuo kovo iki rugpjniio kas savaitg riliirl tik 70 Sio . Jos lapai ahodo lyg pamit$ti sultyse. bet ne sauletoje. kambnriniai ir sodo augalai: Iresine herbstii . geriau ka$net uZsiauginti nauQ augalil. Galima dauginti kos pradeda skursti. kartais apninka amarai. o lapai iimarginti auksaspalviais dryiiais. akantiniai.! iiem4 1re ve. ApSviesta ii priesingos pusesji Svytes kaip stiklas burgundiiko vyno. kad buq iilt r ieme.' A ureor et i- Dcuginimdsr Viriuniq auginiais (lengvai iaknijasi ir va. pavasari persodinti j T. Sul]kiai pakeniia sauvl cettrinio Sildyuro or4. trgiinos: Zeme istisus metus turi buti iiek tiek dre$ra. ligos: netai. Pravartu kalrtkariemis krimejis li apgereti . Norfut augirti toliau. bei sidabriSkai ialias iltisus metus iiltoje (vasa. Labiausiai tinka uidaras gdliq langas. mis. Mdgsta iihunq. gendiai. lapai iSblunka ir krnmelis ddl Sviesos stoiakotqsi.ses- n9 kaip 15'C patalpq. Savo tevytdje Madagaskare t ri 50 cm aukiiio knlnelis. kihr nq lap'. prtiirimas ir rausvamarGeliousiai ouga: l.4lta'('AuksadryZe') veislds tik stiebai ir gyslos yra raudoni. i. tik vie1lerius metus. Lai- kant ilgiau.30'C iemdje. Galbutjuo kaip tik norata pasakyti. gryn4 or. Gericusioi cugc: Kuo Sviesesneje patalpoje (lau- kaip l8'C) ir drdgnoje paurlpoje. Pas mus jis labiau panaius i Zole negu i krum4 ir papmstai laikomas puQlasdio dribsdais. Jaulus augalus daugeli sykiq gendti. liapuodyje uiauga lle aukitesnes kaip 30 dn ir per kelet4 menesiq v jNta ae. iiell. Thkanaipriiifirina o@ Ii Sio grazaus Zemnugio atogrqZq kumo botnnilis varda-s kilgs loistyrncs. nuo kovo iki mgpjudio kas 14 dieml po tnrputi patrpsti.Vasar4 lieti gausjai. - ke galima laikyti ir sauleje).1 kupst4? kal- bos (hjpo = po 1r hestenai = statyti).

pava-sari persodiuti IT. apatiudjq pusd rattdo:oa. i4imo:.i- . Lieti saikin gai. o bidingas risies bruoias.mas lreDerdZiovinti. Seimora M ar antac. tdvyne drdltriatogr4zq drdglloje pat rlpoje (labiausiai tl*a geliU laflgas). Geriousioi ougo: Sviesioje. todel smagiausiai jaudia-si uidarame ge- rantiniai.t r'. nakti marantos visuomet susuka lapus i tltele-s (rai bndinga visai msiai).puola voratilklioes Pctolimos: 20'C. yc!g!LJ!!: dens pertekliaus. Pa.eea corera4. kero dalimis persodinimo metu arba viNfurirl auginiais. gleitci isiiqkniio Siltnomio sqlygomis. lrgiimos: vase$6je kaip 18"C) ir t7l .Leea quineensis Maranta Moronlo c& fpai 6ra:i roudonlaT. jis buvo pamiritas ir tik d:rbar val pasircdd g6liq parduotuvese. bet Ze- lcislymcs. bet ne sauletoje. labiausiai paplitusi . ligos: Jei oras iiek tiek pan.s. del per sauso oro erke. krtrioms bldingos gumbuotos Saknys bei virinniniai iiedynai. Kenkdioi. Ziem4jokiu bndu ne vdses:reje kaip 16'C) patalpoje. na. Ilg4 laikrl dierq po truputi patrtriti. augardiq kaip mazi kumai Pietrl Azijos atolFqZq miSk:uose. kad augalas laikomals per sausame ore.' Eryt hron eura' taip pat smardgdo Zalumo lapais. TKS 2 . Prireihrs pavaMri vGiniq augiliais arba 4rirneensis ir jos raudonla. Visos marantos tinka atogrqZq augalq langLri papuosti. istisus metus Siltoje (per Pclorimcs: Panasns i cukrq kistaleliai ant stiebo ir lapq ndra ligos poZymis. - miiq. Yla daugjos veisliq.ris! - - Dcugininos: Pavavrl.bi:itinai su putplasdio dribsli. artima vynmediniq ieimai.daugir1ilno lysveje.stiebo dalinis iildomoje pd veisle 'rlr'gund)'. kurie Kenk6ioi.e az.r-iis i vynmeper sausas. mis demdmis na' aroridnd' su tarnsio- ant palarges ka"sdiefl api- nioi polyginfi ant purLiti mink(tu vardeniu. iviesiu dantytu pieliniu pagal viduring persodinti iT. Beje. Tai vienintele ieimos gentis. M€gsta labai drelrl4 orq. Maranla ldislynos. l6rtyn6: Dregni Pienl Amerikos ato!r. tr?iinos: Vasar4 lieti gausiai. Ii 70 lfiti prieiiiros ypclumdis Kuo dazniau purkitl. Nuo kovo iki rugpjndio kas 14 drko Dzeimso Ly (Jalres lee) vardq. puola arnarai Si ieima iS tiqsq dzio ir voratilldine. Kar. pdmaiiius putplasdio dribs11ill arba smdlio. smaragdo Zalumo lapq.Kiti prieiiuros ypolu- noi: Laikalrt kambaryje lUlcrontos cugi- Dcuginimos: Seklornis. gysl4irraudonomis ionindmis gyslomis. reiikiartis.su maZe-sniais IaPeliais. . tod6l iodinukus geriousio uidengti sliklu qrbo iviesq ploleidiioniiu poliefileniniu moiieliu. drdkinti karnbario oril (--> P. liq lange.!.irmai kisti lapai. visus metus labai Siltoje (ne per daug Sviesioje vietoje iibJunka lapai. kad augalas jaudiasi gerai. TKS 2 arba gdliq Zen? . sketiikais Ziedais.'Ker- le . iiem4 maZiau.q miskai. nuo balandZio iki fltgpj[iio kas .14 ctieDrl po truputi patrgsti.isla 'D rRtutdy . ne-s priesin!$ a8eju pradeda vo iAnglij4 1880 metais ir gavo Zinomo ikotq sodi. pavyzdZiui. bet ne sauldtoje. Susisukg lapai dienos metu rodo. ligos: Laikart per vdsiai ima dii[ti lapq kraitai.llba geliq zemp. T6Wn63 Pietq Azija. miikai. 43).s erkes.s mus labiausiei paplrtnsi. Gericusici ougc: Sviesioje. Leeaceae. Kita veisld'MdssarSd. Mara ra gendit\i priHnuso 23 ruiys. tais augalas prazysta Pavylcstn sullkiai.^ c&n'fu Marantinirl Seimos augalq Maranta Le aone ra'Kerchov'iona Sis grazus augala-s atkelia.

l6vytt6: Viduriernio rcs krastai. vdiiau giliai iskarpyti. Vasar4 megsta biiti lauke. #&6' Mir(a labai egsta satlak! ietq laukc.I Mou-stera deliciosa Myrtus comlnunis lluostobioii monrlero Poprostoii nirto J tD = I I a I = J * c&6'gb Graiiai karpyti lapai ir Motstcra dcliriasa rut i tvirtar orina :oknis. iilsl or4 Zemg (iitisus 18 . karpyti. KaZkada buvo pN-ivgstas graikll deivei Afroditei.rba geliq iem?. luo kovo ispndingas vybas.sar4 Kenk6ici. Douginimcs: Pavasari arba vasar. daug nugendjus nebesukrauua Zie- - dql Aborgici: Turi od4 ir 'Variegata'. Kiti prieii0ros ypclu- noi: Kambaryje l. ligos: :ei oras per sausas. TKS 2 . nuotakai uZddti mirtrl vainik4. todel tapo jaulrystes ir grozio sirnboliu. krd graiiai iakotq- T6vyti: Meksika. ieimoz A gleiving dirginandiq me- r ace az. Prireikrrs atsargiai persodinti i T Zemg. ligos: Laikant netinkamoje vietoje uZpuola baltaspnmiai ir sky- iiem4 iiltoje. Sis ne daugiau kaip metro aukidio visialis kiilna-s pas mrls atkeliavo ii VidurZemio jhros pakraiiiq. pusiau paunksndje. Auga kaip kTumas arba medelis !trakidiu aukitu stiebu. ant LTrios galetq laikytis. vasarq gausiai. ddl kuriq monsteiki rugpjuiio kas 14 dienq ros itin megstanos. tai sa. Graikai ir romenai turdjo paproti sktisdia. D6l to jam reikia tvirtos atramos.Lieti saikingai. Bel iokiu budu neperdZiovirti !oiuZulo ir vengti paddkle uzsi- priiiurimas iis laipiojautis augalas iileidzia iki 5 m ilgio uglius ir daug oriuiq iaknq. se1lesd augalai ka-smet Zydi. sauldtoje. bet pe. bet ne sauletoje vietoje. vesioje (apie I 0"C) patalpoje. auga ii kuriq retrukus s aranasu ii- violetir k:vepialtis vaisyMs. trgiimos: Lieti viell minkitu vandeniu. lrgiimds3 Apie mirt4 fluo sel1o kuriiunos ivairio. daznai purkiti.l dar lesumedejusiais viriiiniri augiuiais. Gerioosioi ougo: Sviesioje. loistynos. Nuolat geo6ti. ieimoz Mytaceaa . Ziedai burbuolas. Sis paprotys priei 300 metq atqo ir pas mus. ajeiniar. Zydi vasaros viduryje daugybe mazq balrq ziedeliq. Be Zalinlapes ruSies yra dar kiek maZesnio hgio veisle ' Bors i gia na' ir baltr]rarge Kenk6ioi. Jauni lapai iirdiiki. odiiki. dZiagq.rikorn:l Douginimqs: virsnlriq auginiais Sildomoje daugi- - nimo lysveje arba samano- piais. Maii lapai sutrylrus skleidZia aitrq kvap4. kad galetrl "kvepuoti". sioje. jarulus augalus kasmet.22"C). gerai vddinamoje. senesn jus prireikus pavnsari persodllti i T. Gerai po truputi patrg-iti. va. Deramai prizihrina gali g). daznai apipurkiti.s legendos bei istorijos. Ziernq srikinrxi. tnnsiai zali. Vaisiai nevalgomi. apuinka skydarnariai bei voratinklin€s erkds. blizgantys. j[- ir metts Geriousici ougo: Sviedrunariai. IsiiaknijrNius daug sykirl ger6ti. m6gsta dregn4. dydis ldistyncs. apgaubtos baltnis pap€d1a- Kili prieii0ros ypotumci: Auga14 reikia nors relsykiais nuplauti.r'uoti labai ilgai. Oriniq iaknr] negalima paZeisti nei nupjautil - l!fos!p_yi4{e151 Nuo kovo iki rugpjriiio kn-s savaitp patrgiti. tnirtjniai. r7l .

1?4). bet l1e sauletoje.sari peFodinti i orchiddjrl iem9. Grynqiq Sio augalo ruSiq galima gauti specialiuose sodininkystes ikiuose (-+ Adresai. mG- prieiiuros ypctudiiu kraitu nusl)'sta i skys. Sl(roteles atskirieuros ir pasodhamos i durpiq bei putplas- suvirskinami.Ls 14 sp. Jie lygiu sli- Au. rinq ieimaz Bromeliaceae. ii kuriq gerai Duteka v:ulduo. Skroteliq lapai sudaro di- isko- nedaugelio vatrzdZia€dZiq augalq. Augalui reikia labai dreg11o oro. dar geriau 0uolat drekirti kambaiio orq (-+ P. 43).nuolat d. Ziem4 saul6toje. 173 . vitri- tras. prireiromis ir tell lals pava. Visosjos tiuka papuosti dleln4 ir iilt4 gdliq lang4 arba erdvias sakq kaip epifitus. Iigos: kada Sausose T6vyndr Brazilija.Xili nrois Daznai purkiti pati ti su nuodingomis iiskyaugal4. Persodinant stengtis nepaZeisti Sakrq. auga iki puses motininio augalo dydZio. neleidZia jiems prilyti. Neoregelijos auga dr6gnuose Rytq Brazilijos atogqiq mi3kuose. Augimo periodu ka-s 3 . bei sod ininkyses parduotuvdse. bromeliniai. c&n'& o@ loislymds. o pasikeiQ lapai tqiq.6!Fas. Seimoz Nepenthaceae. kai jos uZ- pi) dryiuoti la- tt Neoregelia concen- rrica violetiniais paZiedlapiais.noi: Daznai purksti. tq laisvai augti. Bet labiausiai laeuta i akis spalvingi paZieddeliu-s - kabaltys +soteliq pavidalo daritiai visai re Ziedai. Polorimds: Neisvaizdns iiedai tarp ryikiq paZiedlapiq Zydi humpai.rbiausiai tiktrl g6liq langas. Jie parduodami pakabinamuose induose. T6vyn6: Malaizijos salyna^s. Dcuginimcs: Auginiais. tad l. lrgiimos: Lieti vien minkitu vandeniu. P. vitrila. tadiau patys paziedlapiai iSsilaiko mdnesiq m€ne-sius.4 savaites po truputi patrpiti. lor' ('Trispalvd') b[dingi gelsvai balti Dcuginimas: seklornis arba naujornis skoteldrnis ataugomis. kurios privilioja vabzdZius. Lapq galuose piltuvdlius. 'n' Geriousioi ougc: Labai Svie-sioje. Daigtelis spahq. Kai jie sunyksta. Augalo tevyndjejie visada iki tr€idalio pripildyti tam - tikri visus metus Siltoje (daugiau kaip 20'C) patalpoje. l(enkdici. dai- Ii dausiai kaip epifitai. trgiinas: Lieti vien mirkitu kambario temper. Va-sar4 jis visada turi b0ti piha-s varde[s. iS kuriq ilgainiui iiauga trumpakodiai Ziedai. kad nusvirg 4soteliai gald- - paprastose gefiLl arba krepSelius. 1ri dierq vandeiS skoteles piltuvdlio K. kurie ilgus mdnesius nepraranda ryikiq iipilti ir pakeisti nauju. Augimo menr kas 14 dienq ilaistymo vandeni prid6ti iiek tiek .g drns spqslai robz. M adagaskaras. vjsus metus siltoje (iemq ne vesesndje kaip 18'C) patalpoje.Neoregelia Nepenthes lleoregeliio {solenis Neoregelia caloli tu1e su laudol1a is ltarted h pid is. Neigudusiam labai retai pavykta. ypad iisiskiria Nepenrftes. 238). pilti daugiausia telas piltuveli. l'-uriq bnna pasaulyje. drekhti orq.ltoros vandeDiu. loirtynas. l-abiausiai sios risysi Neoregelia caro I ina e rautlonais paliedlapiais (os veislei 'Trico- lfili prieii0ros ypatupaplitu. Galima auginti t al1t dio dribsniq miiini.4iiams. Geriousioi ougo: Labai sviesioje.Ls skysdio. motinil]is augalas mirita. tiko gal. Austr-alija. iiem4 siek tiek pdpildytn-s. DirvoZemis hrri bDti lapiai. Naudoti vien tokius gdliapuodZius turi kvapiqjrl mediiagq. dzi[sta lapq galai. Filipinai. parains i N?dulari iled]us (-+ P. ligos: lei ora-s per sausas. drdgnas ir liltas Silhamis. l[enk6io't.lstai vabzdziams. q-rcteliniai. patalpose augala-s gyvuoja neilgai.

I

Nidulariurn

Pachira macrocarpa

lliduloriius

Porhiro

J

r9
= I I I =

e.
J
Nkl arius

c@6'

E iiores ialias,

itfuje

-

ryikiai raudonas.

Pachira

o&

-

ptiL,w ir neswxkiai priZitirh

as

a

galas.

Ytsos25 Nifulariot r'tsys yra epifitai ir auga Brazilijoje. Tik uedauge-

Loistymas, lr?iimos: Lieti minKtu karnbario

tempemtlros vandeniu. lis auginan, os kaip kamba- Skoteles piltuvelis vis4 riniai augalai. Viera iijq laik4 turi buti pilnas vaflde[s, Zemei taip patDerei- Nidulariunt fulgens, Kaip ir Neo|c8"lia, iis Kra lersu rsozlull, J l rlole bromelidll Seimos augavietoje lieti gausiau. Va-salas turi piltuvelio pavidalo paziedlapiq skotele, iS ku- rll kas s:rvaitg po truputi rios kaip i( lizdo ilgainiui patrgiti - atskiestomis
i5auga Zieda-s. Ii dia ir kilo Sio augalo pavadidma-s (lotyniskai i?id16 = lizdas) . Abi gentys ga[a panasios. Dar ilgai priei Zyddjim4 jos sukauna ryskiai raudonus paziedlapius. Ypad i neoregelijq panaEi N idular i un i rwo trzgiomis apipurldti lapus.

pladiu vainiku, Ryikiai raudoni, apie 35 cm ilgio iiedai, tarytum laloKtas ilgrl germaZa,s medelis

Savo tevylldje pachira

laistynos, h?iinas:
Visus metus lieti saikingai, nuo kovo iki rugpjudio ka-s savaitg po huputi
patresti.

ves

pluiksmlstyro tarp

odiikq, pailgrl, lyg rankos

lfiti prieii0ros ypclumci3 Drekinti (ypai ziem.!) patalpos orq

pi.itai po penkis ant lapkodio iisidesdiusiq lapq.

(-+

Kiti prieiiiros ypctumoi: Nuolat drekinti patalpos or4 kas dveji metai persodinti i P arba TKS I Zeng, sumaisyt4 su putplasdio dribsniais.

P.4J). PnrelKrs pxvas l Deja, pas mus Sis augalas augal4 apkalpyti ir personeZydi, tadiau vis vier yta dinti geliq temp. i labai puosnus ir lereik]us
kambarinis medelis. Beje, pachira gimininga baobabaljils Adansonia dieitatu bei Adansonia nndagascarren-sis. Kaip ir iie augalai, kamiene ji kaupia
vandens atsargas. IS dia

Douginincsl Sdklomis
arba

virinniq auginiais iildomoje (per 25'C) Zemeje.

Dcuginimos: sdklomis gabillber- arba ataugomis, kurias lima atskirti persodilant, 8 o i de s paZie.ll^piai gel toni, o Ziedynai ilsikiia iS jei jos pakankamai didece tii. NiA

aa

jos senasis pavadinimas Pachira aquali.a (loty-

Kenk6ici, ligos: Jei oras per sausas ar per iilt s (iiem.r, umai pradeda byIeti lapai.

slqoteles net apie 20 cm. Lapai iali, blizgartys, gali buti ir dryzuoti arba ddmdti. Seimtz BroneLiaceae,

les. Beje, paprastai

jos

niskaiagz=vanduo).
Dabar

-

prazystatikpo2-3metq.

ii ruiis vadinaha

Pachira macrocatpa.
Seimoz Bombacaceae.

Kenk6ici, ligos: Jei ora-s
per sausas, dzi[sta lap!] galai, ddl ialto diwoiemyje uisilikusio vandens puva Saknys,

Tdvyn6! Meksika, Kosta
Rika.

bromeliniai. I6vyrG: Brazilija.

Gericusiai qugd: sauldtoje, pusiau nkrningoje, Siltoje, Ziemq Siek tiek vesesneje (bet ne maziau

Gericusioi cugo: visus

Pclqrimos: Per hmsioje metus iviesioje, bet ne sauletoje vietoje, ne vese-s- vietoje kai kuriq veisliq gelsvai ir baltai dryZuoti ndje kaip l8"C patalpoje, be to, labai drell1ame ore. lapai gali pazaliuoti.

kaip l2"C) patalpoje.
MelFta labai drCgnq or4.

174

Pachypodirun

Pandanus

Pondonos

Na, ar

jis

ne

puikus?

+Sdsg
Prieiilgai kaktusarns ir
cla

Parulanui reikia da.ug erdvds.

ugeliui kinl suhrlentq,

getal pakelia centrinio iildymo orq. Siam augalui nebatiua zieXiti prieii0ros ypotumoti vdsioje vietoje, be noi:Kast-2tnetusperto,jis visai neblogai jausodinti ikaktusq Zeng, 1ydiasi tT amuose, Jr-ur nuolat giomis d.rlimis sumaiSyt4 pamirstama palieti geles. su molinga dario dirva. Parduotuvdse daz1liarlsiai
P ac hyp o di

un

beveik sausa. Nuo geguids iki rugpjniio kart4 per sav.ritg tresti kaktusams skirtomis h+iomis.

#&#
P an

Kq tik nupirkti, jauias

danus,, ei t c h ii arba Pandanus sanderi labai

Kiti prieii0ros ypotumoi: Jaunesllius augalus
kasmet,

pan.Gusidracena\()
P. 160), t riiru ilgairliui pasidaro iyrnu, kad diriliZuoti

senesnilrs

kai

Douginimos: sdklomis, ,/i/lrl Seall su siauais si- kuriq, deja, labai retai budrbriikai pilkais ir Paclrypadiull la erei sD plal(enkeioi, ligos: oel iiais Zaliais lapais. Tdvy- drdgn6s penekliaus Zieparduodami Pdcr)poneje abi nriys auga kaip 6 -10 m aukldio medZiai, kambaryje mazdaug po 10 metq pa-siekia vos metm4 ptlvaiaknys ir juoduoja lapai, per &ug ar per maZai

laisturtjie visai nu-

ro auKti. Kai uiauga iki 120 cm aukiiio, galima tikdtis laba; graZjrl baltq, ivaigZdiSkq Ziedq, ieimaz A pct <:ynace ae, stepukiniai.
Tr.ivy

kinta, Beje, bidingas rriiies bruoZa-s nuolat
mesti apatinius lapus, 2 3 Ziemos menesius augalo visai nelaistyti. PasirodZius pimriasiems naujiens lapeliams vd1 praddti pamazu lieti.

ki, baltai arba gelsvai dry- dZio srnelingos sodo Zeiiq augahl lapai iisideste sraigtiikri, o ii Dcuginimcs: Sonindrnis stiebo ima augti keistokos ataugomis, kai jos uiauga ataugos, hrios veliau sumazdaug 20 cm ir iileimedeja ir isitv irtin:r Zem6dZia iakneles. je. Sitaip pandaias per Kenkdioi, ligos: Retai. trump:1 1aik4 gerokai iSsipleiia ir i ploti, ir i auk-iti. Pciotimos3 Nevienodas Taigijam reikia daug erd- lapU pavirsiaus b:rltunas budingas nriiai. Galirra vds (be to, ijo smailius susizeisti i dygliuotus laaStdus lapq kra.ihrs galiprl kaitus, toddl persodima susipleiyti kojines). naDt plllvtu-tu suriiti ieimoz Pantlant:eae, viNuje lapLl skrotelgl pandaniniai.

reikia, persodintl iT, TKS ? arba gdliLl Zem9, pridejus neidali geliapuo-

Pondoncs cugo

loboi sporiioi ir per kelelq metv tompo fokio
skersmens, kcip

cutomobilio pcdongo.

ldvytG: Polinezij:r.
Geriousioi ougo: kbai iviesioje, sauletoje, Siltoje (iiem4 re vdsesneje kaip l8"C) patalpoje, tik nemegsta v,Lsaros vidudie-

kamieno bei Japq syvai lasrau kaip 18'C). Geraipa- bai nuodingi, be to, galiielia saus4, Silq or4 ma susizeisti i a-<trirls J!li.sto!eti.prie pat iildy- stiebo dyglius. Ka-s turi :.4 lreng llo. vai\ ir naminiq gyvuliq, loisiymas, lrgiimas: geriau iio augalo atsisaky\--rr4 Zeme turi buti nuo- ti. .,: i:ek trek crecna. 2iema

jnetus Sviesioje, sauletoje :: iiltoje patalpoje (ne ve-

nri: Madagaskara-s. Geriousioi cugc: Visus

Alsotgiaiz

P a

c hyp o

di un

r

nio karidio.

lcistymcs, lrgiimos:
Vasar4 lieti gausird, rudeni ir Ziem4 maiai, nuo

kovo iki rugpjriiio vaite trgiti.

ka-s sa-

I

Pelargonir.ulr

Pelorgoniio

J
LD
= I I I =

a
J
Pelargonijas butrl
(P e lar go
n

#&

Sios

pcLargonijos bepia

tikt

onet, kai braukonaperj4lapus.

galina

skirstyti i juostuorlsia-s
hnn iona le), didiia'iedes (P e la r gon n t gr a n hJq o r t,lt), sky C'a1^ -

ktmpilnl. Juosluotosios pel.rgollijos biina ir ]lukinds, ir valdinlrmosios kn:lmi1lds (larlthrjnes) veisles. Pastanljq lnpai daugiau ar lnaZ;au d.u)tyti, pasipuosg balt ri raudonais, baltai ialiris, tuliai juodais arba zaljai geltonais ftitais, P.rprasti, bet dailus Ziedai bi!1a balti, geltorrj, raudoni, baltai raudo arba rausvi ir Zydi vasar4. Kai
kr.rrios pel.rgonijq risys ir veisle-s (pavyzdziui, kvapiosios) auga gandtiDai auLitos (iki 150 cm), kitos ir vis:ri Zemutes.

c Pelargon iunr gibbosunt (muskuso kvapas).

lercn'),'Bird Dattcer'
('Sokejeld'),'1"/-cdk o/ Nrz-

. P(.largoniu

i

t Era.vao-

,Ilra' ('Gamtos uZgrida').

Lrrs (citrusll kvapas), . PclLtrgoniw oalorolis

ieimol
putiriai,

(;era

n ia c,ca

e, sra-

pes (P e I a.ryo

n

tunt)

i un t p c I t a-

ir kvapiq,sixs.

silrlar (cininr; kvapas). . P.. I argonitrtu querc ifolizrrr (kamparo kvapas). t Pclar9oniunt 'Prince of Orarg?' (apelsiml kvap.'s).

ldvynd:

Pietrt Aftika.

Tai tikos balkoniniq soapudiq saserys. Jq Zieclri srnulhls, lapq fonna jaudinandiai daili, jos gali kvepeti rozemis, apelsinais, obuoliais, citrino-

Gericusici ougc: saule-

je (10 - l2"C) patalpoje.
V,Lsar4

toje ir gerai vedinarnoje, ziemq sviesioje, vesio-

. Pclareoniutu
Ziq kvap.rs).

raclens

(ro- Nemegsta vdjo. loistymcs, lrgiimos:
nl!0juaio rpiti kls vrvaitg,

[ris, [rigdolais, puiirnis, lnebmis, muskafu ir netgi

. PclMBoniw

'Scorlct P"a' (apelsinq kvapas). . Pclargoniu tonrcnto-

-

lieli gausiai, Zie-mQ vos vos. Nuo kovo iki

Kveoiosios oehruoliios:

-

. .

.t?rl (rnetq \-vapas). Lapires pelargorijos
'

Kili prieii[ros ypotu-

Pelargottiurt
kvapas).

b

lo ttdtla

r

r/ianzrr (migdolq, ialavi-

jq

Vcislt 'Prince of Orarr ge' ('Apcli-in! princos ).

Pe!argot|iuitl r cilrosrll (cimrsllkvapas). . Pelargoniuttt cl ispun. . Pelargoniunt 'E!.r' (stlprus g€liq kvapas). o Pelargoniunr ,r frograns (citrusq pusq kvapas).

Nebijo sauso oro. Rudeni ir pavasari srnarkiai apkerpl'ti iiglius ir r|Ls'),'Dol\, Vardon' persodinti iT, TKS 2, dar('Doli Vardon'),'Mddzte Salleron' ('N4adam Sa- io arba gelirl iemg.
M a.st erp iece' ('SeC,ev -

mti:

Dcugirimos: Pavas.lri ir
rudeni gerai prigyja iake-

liq viriulds. Kenk6ici, ligos: arumi,
baltz*par-liai, 6gybq bakterijq sukelti negalavimai.

t

-

Alscrgioi:

Jei kas jauttus

(,'Raudonasis lcpfini-

Vcisli'Scarlet Pet'

Pelargoniun giblnsu

kvaprms, laikyti dru€( kvapiqjq pelargorijrl kambaryje Dep:rt rrtirra.

nt, kitaip

toJr PctdrSonua.

-

gurnbuo-

176

Peperomia

Peperomiio

Auginnt daugiou peperolttijL, ii i4 Sali asukurti puiki4 kontpo:icij4

csn'fu
ges keruZes peperomijas

cdlininkai megsta zemaidel - labiausiai, Zinorna, graziq lapq. Sioje daugiarneciq

.

P epe f oit I i a

c

aperf at a,

ioliniq

augalq geu-

kitaip - Iauk<ldtoji peperomija ( + nuotraukoje virSuje ii kaires ir apaiioje antra bei ketvirta iS kaires) .
'

tineje eil€je pirma iS kaires). Viena ii labiausiai

Geriausioi ouga3 Zalialapes n-riys pusiau apsvies-

tyje esama daugiau l1ei 1000 rusirl bei atnaiml. Peperomijrl stiebai stori,
lapai mdsi11gi, haskus

Lapai rauksleti,

Tricolor' ('Trispalves')

veisles

ir

sultingi, blizgauiiu "vai-

krasiiu. . Pepero tia clusiifolia
ypad isgrazeja suaugusi jos lapai tuomet pasidarc tamsiai mudoni.

-

drr ir baltu pa-

paplihrsirl ruiiq. Lapai iali, blizgautys, kartais baltai arba gelsvai pamargiflti. Populia ausios veislds 'Jeli' ('DZeli' ),' Gre en- gol d.' (' Zaliai auhha' ( ) mrohaukoje

labai toje, margalapes Sviesioje, visus ments iiltoje patalpoje, taiiau nei vienos, nei kitos uemegs-

-

ta

tiesiogilirl

saulds spin-

duliq. Rniys, auginandios
slon]sr mestlgus laprlsr
sauso

kiniu" pavidiuni.

apaiioje beiia is kaires), ' AIboDtur g i nat a' (' Baltmarg6'), ryKtukine 'Mi

iildomq patalp! oro

tebijo, o toms, Iau miuKtesniais, gleZnesliais lapais, reika drdgnc:ri".

Ivaidos peperomijq rlsys gali stiebtjs aukityn, svirti . Peperonia fraseri lapai zemyn arba sliauzti, daulabai malorriai kvepia. gelisjq leid2ia saknis ne. Peperot ia griseoargen butinai i zemg. Ziedri ted lapai tamsiai Zali, isvasmulkis, Deryshs, susigoti sidabmspalviais teikg kekdmis arba varpo- dryAais (J nuoha koje mis, vtsuje iS desinds). Stai kelios labiausiai pa. Peperonia incana,kiplitusios rusys b€i veisles: taip peperomi- pilkoji . Peperonia argyreia, kj- ja. Mdsingus lapus dengia taip sidabriid peperorySkesndje iviesoje neblomija.- Tamsialiai jos lapai gai matomi pilki pukudiai. iimatgilti sidabro atspal- . Peperomi' aculosa, vio dryiiais, stiebai kitaip - margoji peperotamsiai raudoni. Daugiia- mija. Apie 20 cn ilgio ma lapais, panaSiai kaip lanceto formos lapus per vadinamosios nailaitinds viduri puosia ryilirs dramsanpaulijos (Sainrpaalia blio kaulo spalvos dryzis. ionantha), Stiebai, Sakos bei lap! koc Peperontia arifolia lateliai nuseti tamsraudopai apvalaini, I gal4 staidais taikuiiais. smaildjafltys, taDsiai c Peperontia obtusilolia, -siai zalia virsutine jq puse gr:a- kitaip - bukalapd peperoZiai blizga. mija (-+ nuohaukoje apa-

-

/'ir@' ('Mazyle'), kuri4 dar ma4 eikia paralnstyti, kad kumelis birq graZesnis.

laislymcs, tleiimos:
Svarbu

nepelliqLiltaqr!

Ypai grazios svyrandirl

peperomijq mSys: . Peperonia rot ndifolia, tfifi prieii0ros ypotupekitaip noi! Svarbu, kad balal1- apskitalapd peromija. MaZi apslsiti la- dzio - spalio menesiais pukai auga allt plo[rl netfl.rktq drdgmes, ypad sinlislll kotelirl po kelis iS mir]kstalapdms rusins. vienos paZastelds. Pavasa4 ir vasar4 labai . Peperonia serpens, kj- megsta bi-rti prsodirtos i taip - svyral)aioji arba TKS 2 arba laping zemg. SliauZiojaniioji peperomi- Pavasari, kol dar neiisija, ir margalape jos veisld skleid6 lapai, peperomijas pravartu apkarpyti. 'Variegata' dat vadin-

neleisti aGalti saknims gali isimesti peldsis. Nuo balandZio iki spalio trpSti kas his savaites,

f

os Peperornia scandens

Dougininqsr vhslnir] arba lapq auginiais.

vardu. Dgliai ilgi, svyrantys, nuberti gausybe smulkiq sirdies fomos lapeliq.

ligos: Del neteisingos orieZiuros sali kisti. [ueiii dem€mis"arba srsisrkti
lapai, imti puti lapai stiebai.

idimaz P ip erac e ae, pipt riniai. T6vytG: Pieq Amerika.

ir

tn

Philodeudrott Iilodendros o@6'fu Staijau daugiau kaip 140 metq aki dziugha nepapm-stai dekorat)'vios Sios gellties augalq r!!ys. PhiLoderulton mel.l (' Raudo0.anocrrysz lapai iimarginti . Vijoklinems nriims reikalilUa atrarna. iiuo metu Ziromrl275)r P hi Lo d erul. juodais dryZiais. vaisius Stai kelios labiau-siai paplitusios rltsys bei veisles - (iS .ens) t laiplojantysis filodendras (P hi loden dron s c andens) ir . Solia . filodetrdmms gana nelprastus lapus.'Greelr El e- rall' ('Zalia-sis smarag- dos'). Philodetxdron bilri natil. lapai karpyti. Dvi pagdtdines . Sodrio lopiio kupc iie A d169ngirt orogrq' iy miikrl gyventoioi puoinus Philodendron t staliuko puikttoiqsi sellount. Platus. lim. Viena niLujausiq veisliq ' Ly n e I t e' (' LjJleta' ) trlt i nuostabius. iirdies arba ieties fonnos. Kitos kumiDas ruiys Philodenah on tttat'tia- utn tr Philodendron i./a'l lapai dideli. apvalaiti.' Burgutzdy' ('Burgurdija').atkeliavo i EutoPq buvo pradetos augintr Patalpose apie 1850 metus Ziedai susitelkg burbuoleuoga.raus' voio lilodcndro Philo- dindron erube-scens vcisli 'Retl Eneral<l' ('Roudonasis snnrag das').r on bip etzntfo- . . P oPl:liaian sios veisles yra 'Red Emew e ndlan tli /al.rausvasis filodendr€t (Philadendron erubes.Lsis sma- r^gdas'). mis. . c P hiLodendron se - PhiLodelxdron pedalu l v iena alspariausiri nl- lIount turi fvirt4 sumeddjusi stiebq. . siq.

jei Zern6 per drdgna ir per ialta. dil1!liniai. Daugelis jq imeteje atrodo visiikai kitaip negu jami.tbo Joldu ':[du neblizcinti lepul Jau. isirneta nCs erkes. - l{enk6ici. apie 20 cm aukiiio megsta. Pakabinamuose gdliapuodiiuose labai puo$- sldnis') juodomis glslomis iivagotais raukildtais lapus.. Pava-sari ir va-sar4 lieti Siek tiek dantytais lapais. ajeiniai. ic. lapu patartimis laprt paiEstyse.:-. Svarbu. Pilea spmceam sLdabro dryZiais iimargioarba gelsvai laT nrtlai Douginimos: Viritniq atZalomis iitisus metus. tadiau tiesiogi- :: ' Linett'). kad 0etrukdytrl (Pile a crassdo ha) wtslE augti jaunoms. Pilea cadierei gleinais st. senesnius Geriausiai i lau=iliia. :us augalus persodinti jei iusmet.':.lpoje. puola skydamariai bei tripsai. I5 kambadniq kas savaitp.ern naujauilodendro '. ima pnti Saknys. Vieta Labiotuiai paplitusitt pilijos veisli4 dierei' M inina' (' Maiy ld' ). ieimcz A raceae. mingoje. lolinis augalas dailiais laislymds. nir. sodinti ir apkarpyti senas storalapes pildjos atz. lbricusiei ougc visus metus Siltoje ir sviesioje pata. Pavasari pravartu perdabro spalvcs lapais.' f6vyne3 Atogr4Zos. gar-rsiau. rudeni ir iiem4 Ziedai susitelkg Sluotelesaikingiau. ieimaa tJrticoce ae. TKS 2 arba laping -me.us. apkarpyti Dldiq viriunes. Kad augalas neaug- - zauaE tE ars. T.Pilea Pil6io Sis vijokLitis/ltodendras labai atsparas ir nereikl. ligos: Jei ora-s per sausas.Atsorgici: Turi gleiving dirginandiq medZiagq. atialomis.or4. st i'. re veses[dje kaip l8'C patalpoje.na nedrekinti. kad iemd neblq Saltesnd kaip oras. voratil*li- niaiajfcdo Pilaa numm. Potcrimcs: apsilantg botanikos sode dar syki idamiai apZiDrekite iios gelties augalus. lqislynqs/ tr?iinoss lvelsta drdgn4 Zemg ir ne per sausq ot4. riiSiq labiausiai paplituKiti prieiiriros ypclu- - - sios )ra Sios: Kiti prieiiuros ypctumoi: Patartina kuo dazniau purk<ti. - Pilea ca- c@tu Geriousici cugc: Nelabai sauletoje ar net Dks- Dcuginimcs: viriunemis. ndi: Megsh dregDesDi 'Moon Va ey' ('Mi]si. tr?iimasl pailgais arba apskritais. patartina Tdvyn6: Pietq Amerika. Kovo kinami vdjo arba rugpjudio meDesiais trgti pajudinus.rlas. ypai kai pradeda leisti nglius. Kovo rugpj[dio m6nesiais tgsti kas por4 savaiiiq. 179 .l saules sphduliq 1)eTai giminGkas mnsq dilgdlei. l(enk6ici: Jei oras per sausas. apdul. seuo kamieto gabaliukais arba sdHotnis. hl per aukitas.t- lariifolia.

Musq s4lygomjs (kambaryje) ji iiauga daugiausiai apie I . TKS 2 arba laping Zemg.Ir viena.I Pisonia umbellifera Plactranthr. ivieszaiiais. ligos: netai. apvtrlainais. t80 . baltomis gysleld- virlines augala-s dailiau atrodo. o Plecicos s lO'C tais.ruzianiia"s atzalas. Ziem. h?iimos: Dirva nrri buti nuolat rugpjndregoa. sauldtoje.sjie ilgainiui urtstoja savo buwsio grozio. Kenkdioi. . Vasarq lieti regailht iiem4 daug naZi:ru.) bei Mirabi Lis jalapa. nes laldamos Saknys ima piiti. taiiau tiesiogiDiq saules spinduliq nemegsta.r. lrgiimos3 Megsh drdgm?.25'c) Zetnd|e.abiausiai paplitusi j6 \eis]e 'Variesata' ('Margute'). puola amarai Scimo. jei tiktai dirva ne ialte.l re ve-ses- je. tadiau yra gi- Neisle' Variegata' (' M argaA' ).' Margila- Seimat Nyctaginaceae. nyktag i nir iai. Gericusici ougo: Sviesioje.pagelsta ir kuo Svie-s€sldje patalpo. loislyma5. ypda jo veisl. sFGtitt€ ( P i so dio mdnesiais n i a r n b a Mle . J Bahai drliuota ske nes ratiklds (Pisonia unbeLlifera) Sryranti Pleclranth s coLeoides veislc 'Marginottrs . Eer. Pava"sari neblogai persodinti i lauko. Nau- joji Zelandija.r turi btti ne maiesnd kaip l8'C. nupjaustyti selas atzalas."a/l- th s oefiendohlii ra).Ls Skefin6 rarikle Cimbiiedo J (D I I I = D O. jei iS- Gericusici cu gc: Siltoje diilsur iema . T. gerai vddinamoje. mis iivagotais ir nudonai apkaituotais lapais) ir P lectrant has co leoides. c@6'db Sis dekoratyws augalas atrodo kaip marg.2 m auksiio. DaZrliau karpant ltlivtr. loistymas. kais. Kovo rugpjidio meDesi tlgsti ka-s liek tiek palildyti tr beot paklotipo juo Silt4 dembll.!im- be to. f6vytt€: Pienl Amerika.rsiai Seimininkiq buvo lndgstama kamparu kvepiarti palalpole.polq savaidirt. c-#@ I Europ4 miningas Naujosios Cvilejos tropikuose kilusioms./is' ('Margutis') baltkrdsaiais lapais. Kiti prieii0ros ypotunoi3 Lapus pat itina klo daz[iau fluplauti arba apipurk<ti. stanldais lapaLs. Dcugininros: viriuniq augitiais gausiai laistomoje paiildytoje (20 . Patartina puod4 su Zernemis iis atogr4zq au- gala-s atkeliavo l8l7 me- ndje kaip tranthus fr l5'C. Kili pr'reiiiros ypolumci: Senesniq augahl persodinti neverta. Tamsai iali jos lapai iinarginti baltomis arba sidabrinemis ddmernis.rlapis fikas (Ficrs). ia- cede). (11edidr1- ties ratikles nriiq kamba- ryje auginana tikeri Si. IS bemaz pelrkiasde. l[paziedziai (llotre- bei skydamariai. Labiatar (La liniai). nuojq gali iinyki lapq nargumas. T6Wrd3 Australija. blizgandiais. Visus metus aplinkos bei dirvozemio temperah'lr. Bete labiar. ne. fll salos. l. ir kita leidiia dailiai svyraniia*s arba Zeme ili. Galntoje tai bemaz ieiiq met1l auk!iio medls ar lciirnas apie 40 cm ilgio pladiais. kurie gausiai palaistyti lel1pni isiSakdja.snd lZ or4.bugenvilijorns (Bongenvi llea.arba paruduoja ir ima histi lapai.i" (M o t t e n kii tx iB\. hFiti kas Tariiau dekorat''vesnes yra kitos msys: Plc. Douginimos: Vdlq pavasaii arba vasar4 virsturiq ugliais. Kovo krumine jo ruiis violetitll.ars iledais (P I ec t ra n thus frut icosus) . atogr4Zq j[- Kenk6ioi.\i sauganti drabrriius tuo kardZiq. toddl vokiSkai dar vadinama "katrdZiq kar poq savaidiq. ligos: lei oras per sausas.

ls 1980 lnetais.3i! Zt!a. Vawroti gali ir lauke. o kfika amarai.fginti b.l gimiryst? su ialarrl ataugomis arba su- qu. Gericusioi ougo: oregnoje. Po l1s ci a-s gu i I foy le i 1r P ol. 7?orelr arlatl . chanun paniceunt pi.i a.meDouginimos: Pavasar! Da jo artim. ardli- ji T6vyn6: Pietq Azija. Geriousici cugo: Sviesioje. patartina neleisti :rekad iidZi[ti. turi liktil Kovo rugpjndio mene-siais pornd- dio knimas nazdaug 7 c1n ilgio siaruais smailiais lapais.Slzc lapinp Zemg. Plurksniikus arba smarkiai karpyft]s lapus hrri Po1-]. ne per talnsiausioje. iijo Bg-3:d1cs+ladu-llubll n€. tad vars. ko Zerne. o&6'Ek Kaip sakoma..nci: Kas p. SeDialu dhti i lauko.rs yra 15 . kad jis mdgsta ieieli (graikiikai 2olv = daug.u Lcislymcs. :: sJ vandeniu. Kovo :i::.lfouriana rfi:ics ldpai apskriti. .d{forridra riiies veisle.tsc ias pa n i cu ldrd. t8t . gi rodo ir kai kuriqjo nilapai. su Zaliais inksto formos Ial(enk6ici. T. sauldtoje.rltomis vomtinklinas erkas. \13&sur drdgmg.20'c. t ris iim. bei Polysrics fruliroso golimo ouginfi koip bon- Tdvynd: Pietryiiq Azija.:ima tiasiog ist. TKS arba vaftotl$ pavadioim. tik ne saulekaitoje.s Douginimcs: Atzalas sodinti i iildom4 ir rluolat drdgng tadiau reperilapu- sui ieimol niai. demernis arba gyslomis.rhl dregnas. ne vdsavr€je kaip l8 .:aio menesiais trgiri i-: I . lrgiimosr Zemei. ariai. daZniau purkiti lapus. lrgiimcs: Nuolat lieti minlcitu kambafi o temperatilros vandeDiu. iveis.i ac eae. kurie kartais b[na per sausat.-l sar aite-s. labai panaius i paparaio.. Rerai. loistymos. A r al. :. tadiau v6rdelrs inde cukaivendre. scia = Tai lrakitus Zalia-stiebis lfiti prieii0ros ypclubambukq gimiraitis.Pogonathenun paliceun Polyscias Pogonoleros Zend. augalus aprlinbaltai apkm-ituoti. t1e pl nks- c& drdEna. skydan. bet ir nelabai sxulebje patalpoje.s.rva-sari persot. kas porzl metq persodinti ine per dideiius indus su 1:ru- Nuostobgii Polyscios bcllouriono Seimat Cranineae (Pe aceae). taiiau Debijo ir sausemio oro. kad oras patalpoje L). Prigyja sunkiai.s. Dar iis augalas megsta dregn4 ir Silt4 orq. kurictje auga pogonateras.f4 si4 Zemg. Gana patvarios ir plaiiai paplitusios yra Pollscias trgiti kts Xenkdioi ligos: iirl clvisavaites.vafdas t\rfi lemties ienkll Ii iio augalo pavadirlimo natyd. tliiki.s-(:ira fi I i c ifo l. kurioje auga pogonatens. Polirlez\4. ligos: Jei oras pais. Ddl drdg:::es stokos Sis augala^s J. lfili prieiiiros ypotunoi: Ripintis.60 qn auki- skirst. Lurkstus stieb:ri gali buti Daudojami pynimui. privalo visuonrct hiiti Polyscias ba. Pogonater.rtyti iin.r.{rt Dqs kn:rD14 i lnazqs- ieielis). Beje. dalis. ne vesesneje kaip l5"C patalpoje. varpiniai (migliniai).

5 m aukidio. Gericusici ougc: Sviesioje. flei kita. kad iis augalas graiiai iakoftlsi. Svelnls. lrgiimos: pj[6io menesiais trgiti kas 3 savalites. mqi: Nuolal drekinti or4 (--> P.lovdjoje ir ne saulekaitoje. Vasar4 megsta kuo dragl1e-s- ni or4. Hidroponiniu b[du augiflti. deliais varpelio pavidalo iiedris. kambario temperafiros va11de- du.Laistyti saikiDgai. kad tai nei viena. Laikom$ kambaryje neZydi. Tik birzelio liepos mauesiais. geriau ji paremti. Pclc ne-s mcs: Isaugtrs ii !!lin- mgpjiiio - viet1o hglio rejus atrodo dennaaheru g lirrt\ Lriky- Tdvyn6: Vidruio Amerika. Jos 30 cm ilgio laprl virsus Zatiai ir baltai dryZuotrls. pa-sirodZius maZiems Zie- . Rdjus be Ziedq i5 pirmo kiek sausesne. o liaudyje ddl lapq.4rl sixicnrr. bdel ioniatiirlas pataitifla ti. veisle. Kovo kas savait€. jauDIrs augalus kasmeti o se- deliarns. visus metus ne veseslldje ieimaz Bignoniaceaa.prie pat jq alies. pranintas kambariniu uos1u. nuolat gerai vEdinamoje. c&db - Moeo spalhacea paaiedLapiai Iuoto pouic!aIo. tlgiimos: Laistyti tik minlGhr. voratinklinds erkes.jei pet liausjai Zeme laistoma. ti lauke . vasarq siltoje. ligos: Jei oras per sausas! paruduoja if susiraito lapai. erdviame gdliapuodyje uZauga iki 1.rtno di- dinti i T Zerng. netinka. Nereiklus.o (Raderm ac h er) v ^r{l!. bet ne sauletoje.reii4 dtlttul.r*sr_d C&B' Tai vienas Radermacheta epakeniia ciga. zie1nq 15'C patalpoje. ima plti Saknys. jei reikia. m6nesiais Ra- Polorimqs: Liepos Seimt: Connelimceae.abiausiai paplitusi Kenk6ioi. nesrius prireikrrs perso- iydi sieros geltour. taiiau negali p:rknsti rukalq kvapo tudtuojau meta lapus. Kif kanbarini!l augalrl. l. AnlGdiao Sis augala-s buvo vadilarna-s Stereospcr . P. Jei norite. ypai graiiai. Rhoeo spathacea vier nteld iios ieimos ' Douginimcs: Solinemis ir viri[niq atialomis bei seklomis (-+ Adrqsai.I Radennachera sinica Rhoeo spathacea R6ius J 19 =t I I I = a d \. kom elininiai. 43). Vaslr4 zeme hlri bDti nuolat drdgna. ddl sa. pavasarj auga14 penodinti i dldensi gdliapuodi su T. kovo lapq per rumpQ laikq tapgs Zvilgsnio ahodo kaip dracena ar bromelija. ziern4 vo puosniq p[uksniil:rl rugdar maiiau. ligos: Per iil- /iffara' ('Juostuotoji') - tai ziemoj. skydamariai.238). fdryn€: Pietvakrirt Kirija. ko gero. kaip l8"C patalpoje. loislymas. Dougininos3 seklomis arba hgliais. Sviesioje. bignonijiniai.tik uzr. Geriousici cugc. tiesioll prie stiebo. Taivaris. o apaiia skaisdiai raudona.rDq augal4 dazniausiai apninka amardi. balti iiedai issidast? luoto pavidalo paZiedlapiuose . o Zi€m4 - t82 . TKS 2 ftrba gelill Zeme. nliis. ii naujesnirl loistymos. Jis pavadintas rurghl gamtinirlko Rademacheri.ugpjirdio m&lesiais trgsti - i prieiirltos ypafu- geljrrinhl numyl6ti- niu. - Kenk6ici. tampa aiikr. Savo tdvyndje auga kaip viszalis maLas medelis it l(iti prieiiriros ypclumci: Dairliau purkiti. hiFai. pana-iiq i uosio.

Nemegsh tiesiogines saules. agavi- veslus laipiojaltis augalas. kurie padeda ('Auksini') ' ilver H a ln i i' ('Sidabi. TKS 2 arba geliq Zerne. o sumed€j9 ugliai taip pat plaukuoti.sesn€je kaip l5'C) patalt)t kaip tik ddl Siq savypoje.jam uZterka vos 5"C . Tdvyn6: Vakanl Afrikos atogr4zos. balko[us ir galerijas. bet ir - Kenk6ici. Siardien tebera labai po Gcriausili auga: saulepuliad greidiausiai ddl toje.Zalias atzalasl n6') . Kaplamstis yra gajus Seimo: Agalaceae.ui.\rrentijaus') vek16 geltoogdliq Zeme. ligos: oet drdgmds pertekliaus gali ap kti vorati[klines erkes.visus metus Siltoje (11e veitikdtino aLsparumo.Kenk6icL ligos: neurl. o . pavyz- remperafir4. Jo 18 cm dai. Nebijo kieto varldeirs.baltai moZuobis la. Douginincs: Dalimis. todel ja1n rcikalingi tvidi pastoliai. pusiau ukmirgoje. taiiau gerai pakelia ir kambario ir kitos grybi- Kiti prieii!ros ypctutr ifas cid a. A ra a\*Etairgiq veislig meto ilgio sta.'Goldzn Hahnii' ldislymaJ. pusiau irkmingoje.n augandiais iakniastiebirl) su T arba lapaiq yta iemq. Jei per spariiai auga. t83 . Ma. pavasari persodinti i dide-sdus gdliaprrodZius su T. )fa slxotelCnis augaodig. lfli prieii0ros ypclu- Vidurzemio juros kaituosejis sodria Zaluma apraizgo stogiles.Sonilremis atzalomis arba laprl augilliais. plodio Sirdislo1 blizganiiq lapq apadiq dengia rausvi plauL-udiai. Lieti saikingai. bet iiuo btdu padaugintos margalap€s nlSys iSleidZia kaidiais lapais.Rhoicissus capensis Saruevieria trifa-sciata Koplomstis Triiuosl6 sonseviero . l1?iinqss l-aistyti saikingai. diiui. v ynrr'e diniai. I5 70 iinomq Sio augalo rusiq soduose ft kambaryie augllaala Sansevieria rugpjuiio menesiais retsykiais patrtriti gelirl arba kaktusrl tr4somis. visuomet sarsevjeros vard4 ji gavo pagal kunigaiKd fon Satr. Ziemq dar maziau. biq liaudyje j4 imta vadinlcislymos. todeljis moi: Lapus kuo daitiau atsargiai luplauti. mat kaplallNris luri sulthgus Sakniagumbius. puikiai tinka neSildomiems Ziemos sodams. fdYynd3 Kapo zeme (Pie- Dcuginincs: Stiebo arba virsudq auginiais. Yengti padekle uailikusio r andens stiebius. Oeriousioi cugc: Sviesioje.'! o& Kapla stis a ga itin spariiai. pavyzdli. galima apgeneti. lrgiincs: ti 'uosves liezuviu". gerai vedinamoje (ziem4 6 -10'C) patalpoje. I San-\etj eros nepaprastai i Eg ir si zeme benat prazudo augal4l Geguzes rugpjiiio menesiais trpsti kas c&Ek ii Salsevjera i Europq atkel liavo ir buvo pradeta auginti kambaryje dar 1770 metais it' er nt i n gos. Austijoje. pais Sarsevjerm tui labai [ebe11t smarkiai perliejus. kad suskal- - permirk-u- do gdliapuodZius sansevjenl Ziedai nuostabiai kvapns.leisti Zemei pradziarti. kurie kartais taip smarkiai auga.moit Kasmet persodinti i negilius plaiius indus (ddl diai aukitl. Beje. itin trereiklaus bodo ir tre.. Kovo san jet4 (von S ans ev ier io). miltlige nes ligos. stiprius i! stangrius SaloliaPotorinos: visq msirl S - geltonai ir viel ralrl iveikti sausr4.' Laar ent i i' (' l. q Afrika). 14 dienrl. idimaz v i r a c e a e.

a) EalinM sil- o&6'dh Jl e ra ardoti sa nnonis apriitq lazdq.ruresni ir kaft1is b[na dryZuoti.rs / Jei nenorima. tai laikant puola amaiai. Kili prieiiiros ypctu- ndi: Pdreikus vii-saq persodinti igdliq Zemg. Seimaz Saxifragaceae. loistymcs. vasaq pasirodo Ziedynai su maiais ivaigZdiikais Ziedais. pusiau frksmingoje. plaukuoti. Dcuginimcs: Sdklomis (rugpjnaio re-siais raliaceae. ir nuo gruodZio iki - nr8sajo me- f6vyn6: Taivanis. si. iiemos sode).lii"tiek dregra. - i::Y#?.l vien4 geliapuodi patartina sodinti keli{Ls. ligosl Per Kaip aranq ieferai (ScheJlero athoricol. kurios daznai jau turi Sakflis. kovo rulpjudio menesiais trtriti kas savaitg.lieti visai neSavo tevynejeji auga kaip krumas arba medis. dabar vartojamas botlrinis pavadirli- t at[:aq. pravartn apkarpyti ir lru- kaip nulakuoti. k. Seflero Tdvyn6: Kinija. baltai ir ramvai lapais.yranii4 c&dh Sis dnugiametis augalas leidZia ilgps. l(enkdioi. o apatind violetinAs spalvos. 4alralslts rusls iiem4 geriau lailcyti vdsiai (12 . Ziemq . Kovo . jos driekiasi paiemiui. juos - tik esant reikalui. lai- t84 . vi. Seimaz A gtybti virsrlnes. pusiau iiksmirgoje. Dygsta ir vais dryZiais. l(enkdioi. arali- niai. uola-skdliniai. nuo drdgrn€s pertekliaus piiva Saknys. iisuotosios kant v6siau.ru purkiti. trgiimos: Laistyti saikingai.1f. dryinoqsias ne iemesneje knjp l8"C temperahrroje. Gericusioi cugo: Sviesioje. - Atsorgioi: Turi od4 ir gleiving dirginandiq medZiagrl.s. Apie 60 cm ilgio siilo plonumo palaipq galuose formuojasi ataugos maii nauji l2'C.dar maziau.jei stovi ant Zemas naujesr:s. o . (pavyzdiiui.nios lfifi prieii[ros ypotumoi: Lrikant iilre$r6je vietoje d. vesioje. MarAoji ru5is '1ii- color' turi buti laikoma iviesioje ir iiltoje patalpoje (ne vesiau kaip t5"C). Japonija.sutind jq pu- lapai 1ta Gericusioi ougo: Sviesioje.Srxifraga stolonifera Schefflera Usuotoii uolosk6l6 augaldliri. svyranaius lglius. turi apie 30 cm ilgio kotus ir atrodo kls- met persodiuti iT. ligos: Per siltai irper sar. Siaure-_s va-sario) arba virlunir1 at- Rytq Australija.l. Stiebai au- prigyjr sunkiai. bet Zieln. ir kitos lapai yra piGteti. gemi v6dinamoje. Jei temperalllra Zemasne nei skotelds.s.lr vienos.:S. JaLrne-snius augalus uolasekles palaipos dailiai svfa. Dcuginimos: Ataugomis.l6'C).m€nesiais trgiti kir-s 14 ginamos dvi nriys: Scftef a r bor i co I a ir Sc h eJn die1rq. Vn-str4 galima laikyti ir lauke. tod6l giaZiausiai ahodo pakabinut.rZDi. iiem4 maiai iildomoje patrlpoje. Polcrimos: Jei gdliapuodis pa-statytas ar pakrbintas aul(itai. kad isaugtq veilus kmmelis. tunsiai Zalia su pilki- ialomis Sildomoje dauginimo lysveje. kad augalai uZnugq per dideli. senesDir. krenta lapri.as iavia si4 s\. fias yra Brassaia actiroplyl/a. Uolasakli vie . l0 l 8"C patalpoje. lsiiaknijinT ui ga1irna naudoti ir s.stri laikant Ziemq puola slldamadai. TKS 2 arba Edliq iemg. f e ra a ct i o phy Il a. tik S ch efJl e r o a r h o r i co I a m:aZesni.man. Veisle margais ga iS 'Tricolor' ('Trispalvd') ialiai.rffsairz lapai didesd. daug. Nemessta tie-siocifles sautes rr ve-lo. gerai vddinamoje. laibus.nrgpjrrdio Kirmbaryje daZniausiai au. Nau- Grynos dsies pusiau apvalus sd inktiiki -iol1 uvrDeJa.

h+iq apnaiu paperteklius pakeiiia augalo iivaizdzl ir lapq spalv4. o pavasari vel leidZia [glius. rausvai apvedZiotais lapeliais. tadiau ne visa Sio augalo Zeme turi atogrqios. pusiau apvaliais md- loislyncs. pilkim jo ugliaitarkiai ap. Dauginimos: sdklomis arba kero dalimis (pelso- un.ldunuose arba vaDalens soduose. l<\trio lapai sauldje nusidazo raudonai. ligos: Puvinys ddl drdgme-s pertekliaus. Nupjauta-s vietas i I ii- priei sodini- m{ kelet4 dienq l(enkdioi. Gericusioi cugo: Sviesioje.lapor. lynai ialiais. Seimo. visus mehrs iiltoje patalpoje be tiesioginiq saulds spinduliq. Ziem4 tik karais padr6kinti. dirlti i T. Kovo rupgjuiio mdnesiais kas dvi savaites po truputi pa- trgiti. ligos: rei per sausas oftLs - Istisus netus plonqjo [gliq galuose kauna-si smulkis varpos pavidalo lrba dirva. Vasar4 ka-s 4 savai- iilokq. ntogr4Zos ir viduti11qs ima dZiiti vGunes. tes trSti kakhtsrl Pclcrimot: Viksvameldis puikiai tillka augiDti ter. Kenkdioi. sierollii ruiis kiek plones. sedrn sieboklii .s. deugtais atrivaliais rne-siugais lapeliais. pusiau [kmingoje. 43). sauldtoje. puola amami.padZiovinti. v il<s viniai. se. Detnesio: Sis augalas labai jautrus herbicidams. iiedai. karnbaryje auginti pirmiausiai praddta. Rudenl iis augalas nunyksta. trgiimos: Lieti gausiai. f6vyri: Meksika./u ri kiekviel4 pava$ri persoI tt) . uzauga vos 20 cm auki- smdlio. mdgsta. kurie (kaip ir kitq nrsirD nukinta vos jr.tr+iomls. kad Daddkle roolat b[tu iiek tiek vandens. gaudamas pakalkamai Sviesos. Tik ieidlyje vikvaneldzio ngliai istista ir Svelniai nulinksta iernyn. niais. Douginincs: Auginiais arba atskhais lapais. Tdvyn6: viduriemiojnros ka-iuri. storlapiniai. C yp e rc c e ae. buti Gericusici cugo: Sviesioje. TKS 2 arba ga1iq Zelng su ketvirtadaliu 600 Sio auAlo rhsirl sieboldii labiau 06gsta ves4. 50 cm ir ilgesni augg dillti pavasari). lriSimos: Vasar4 laistyti negausiai. todel jis itin dailiai atrodo kabandiame g6liapuodyje.-# Ii e Si1tuose krd-ftuose. iiemq vdsioje (5 I0'C) patalpoje. itir pahaukliai atrodanti kabaniiuose gdliapuodiiuose.Jclmus cenluus Sedum Viksvomeldis iilokos Vietoje lapt! o&db - plotri tarsi nelio stiebai.Scrtrrr nrorgan ian iio. vasarq sil- toje. Morgano iiloko lahai keisti lapa| . Labai plaiiai notna ii Japonijos kilnsi Saldiams atspari Sedarr Kiti prieiiiros ypctumci: Prireikus persodinti i kaktusq iemg.ila.venamoje patalpoje l1uolat drekinti orq (-+ P. Motgaro loislynas.ros palietr. vandenyje. Tiesiai auga S e dr n n$r o I c I u t t. ieimrz crass aceae. Beje. Kiti prieii0ros ypolumoi: Sildomoje g).

I Soleirolia soleirolii Spannannia africana Elksin6 Alrikin6 spornoniio J c@db Tai !traius kambarinis medelis. loistynds. Kovo Geriousioi augc: Sviesioje. jei auga per mazame gdliapuodyje. baltasparniai kes. Potqrinos: Afrikine sparmanija leugvai apvirsL!. Minksti ir sveliis tarsi aksomas.oitarpustary Zemes su iaklimis bei il1do sieneliq pripilti vanden! kaupiandiq molio Seimo. loistymcs. Jei laistoma nevienodai. kurioje ji auga. - Kiti prieii0ros ypotumoi: Dainiau purkiti. Kai kurie (bet oe visi) augalai nuo ziemos vidurio iki pavasario iydi. Sveln s naii spornnni- iiio. - rugpj[dio mAle- - je patalpoje. J I6vynet Pietq Afika. Balti su raudonais ir geltonais kuokeliais Ziedai sukrauti sk8dio pavidalo Ziedynuose. t85 . tiek ir vdsesfld- siais trg"iti kas savaitg. fdvynd: vidurzemio jalros kr. dkleli karpJti jos l. tiksliau. liepi- gurvuoliri (-) P.cfrikin6 spormonllo na daug . kaip greitai elksine plilta. tadiau neleisti ir visai i!dziuti. ligos: Retai. Kenkdioi. ypad jei jis pakabifltas.prieiokiais. dilgdliniai. ii abiejq pusiq apaugg smulkudiais plaukeliais lapai kabo atrt ilgq koq.L{t4i. iydi tik budani ta- ioliolcp6. ligos: Meta pus ddl iviesos bei maisto Ji ouga greitai. todel Zem€. nevedinto oro apniDka vomtiridile. senesnius Zem?. Ziem4 maziau (jei augala-s laikomas ve-soje). Ti ! i ac eae. (i' = I I medzia$l t ik1lmo ir del Silumos pertekliaus. lfiti prieiiiros ypclundi: Jaunus augalus kasmet. Ii ugliq su Ziedais papiastai iiauga ke-snesni ir gausiau . o@fr' t Silblami. Dlugininos: Pavasari dauginimo lysv€je. Ziemq iviesioje vietoje ka^s 2 mdnesius. vdsestdje patalpoje tik Etsykiais sudrdkiiti. sierq plySiuose tarp Sali. Kas turi kelet4 Sakeliq ii karto. tiek iiltoje. bet ne sauletoje. kad afrikin€ sparmalija iigarina daug dregrne-s.. pusiau uksmhgoje. t ir miltuotieji slqdamariai. lapai luoi nueina ddmemis arbzr kia. Taiiau oadekle uZsilikps vanduo taio pat prazhtinlG5t Va-sar4 laistyti daugiau. Gaudama-s per maiai Sviesos augalas nef3aZiai Kosikoje bei Sardinijoje iis gajus nedidukas. persodiuti i gdliq - jei rei- Kai luneta lapus. Itin graziai ji atrodo geliapuodyje. nlat. lrgiimos: Dideli lapai rcdo. Geriousici cugc: Sviesioje. lr?iimas: Lieti saikingai.l5"C) patalpo- je. ii neiydindiq didesui ir tvirtesni. nugeneti iki sumedejr:siq stiebq. jos iieclai. paZemiui basidriekiantis auga- Dcugirimos: Tiesiog sakelemis. Zydintys medeliai.TKs 2 arba geliq Zem? po gatvio plyteliq. Sodiiti i T. privalo niek:uomet neiidZiiiti.40). Seimc: Urricdcedc. bet suaug9. hiioje a ga eLksine. reikalaujantis uemaiai erdvds ir iviesos. Nebijo Saldio.tpdi iSgari- drignis. las tarpsta net uolq bei dalinart ker4. vqsioje (fiem4 l0 . bet tolygiai.s erpsai. sumedejg"s krima-s. geZemA. kurios stebetinai greit i5leidZia iaklis. todel jQ pravartu sodhti i Siek tiek di- a I = desni. PeNodinti neverta. Del boikaus. arba istista. l(enk6ioi. turi biiti lt ol'at dregna.jei tik neis4la iakrys.oliniais ngliais iildomoje i$dqimaktisL Kovo rulpjldio mdnesiais trtriti kas 4 savaites. rai vadinamoje.

.

daZnai apninpodaphtLlutt jos marka skydamariai.todel jam reikia tvirtos atramos. gaspalviq veisliq daZnai Atsorgiai: Turi od4 ir bi1la paaduotuvdse. f€vyn63 Vietnanas. Nebijo sauso Sildomq kambariq loislyncs.pagaljuos ir galirna aLskirti ii augal4 nuo kai kuriq filodendry ( + P. giniais iildotnoje (25"C) Yra keletr-s Sio augalo rh.5 geriausia atsargiai. [cislymos. ajeriliruns bldir gus iie- Dcuginimcs: viriiiDiq dzia apsukui Zeliandius mo lysvdje. frgiimcs: Laistyti milrk<tu.rip l0'C patalpoje). Seimct V itac eae. Augino rnetu trgsti kas savaitg. ypai paumdjus augirnui. trgiimos: Vasarq vandens negaildti. pakankamai iil- Geriousici cugo: Margalape-s ruiys Sviesioje. tisuiaulti5-6m. Tetastigma priskiriama prie viszaliq lianq. prireikus perco- Tetrasliqt@ steh. Tdvyn6: Pietq Amerika. v y ntrre- - diniai. visus metus Siltoje (net Ziem4 lre vesesnaje kaip l8'C) patalpoje. 1ldje puseje tamsiai Zali. kamba- do tempera$tos vandeniu. TKS 2 arba dienq. su-siskirstp po 3 . Za- lialapqs iviesioje ir pusiau [kmingoje. Geriousici cugo: Ne itin iviesioje. o& lfiti prieii0ros ypotun!oi: Dazriau purkiti. dZiagq. bet aot tvirtq stiebq. fi em4 laistyti saikbgai. ligos: Retai. Megsta draglr4 or4 ir siltq zemg. tad juos kuoti. Siq tadiau dairiausiai pa-sil(enk6ioi.4raceac. kovo dio menesiais lfiti prieiiuros ypctunci3 KiekvieDq pavasari h$ti rugpj[krs 14 persodinti I T.Xenk6ici. ligos: Jei oras tuiko StngoniuDt per sausa-s. jau subtendls Singonis - pt@StuLs rijoklis. toje (ne vesesneje k. Augdatvirtai priristi pde kopetema geliapuodyje tetrastigliq fia Zydi retai. ajeriliai. Tai labai gajus vijokliuis k-rUma-s. per mefus galin- gdliq zemg. visus metus vienodai gausiai. Ji lei- Dougininros: Pavasarl ugliais (su maiiausiai viena akute ir dinti iT. senus. t88 . viriuti. retkardiais uuvalyti dulkes Duo lapq. [sus. priklausomai nuo temperun'uos. Vdlesliame amZiuje.1 gd. Pclorimca3 Jaud ngliai rudai plauapatineje garetinai trapns. l?8). TKS 2 arba ge- vielu lapu) liq Ze mg su puQla-sdio ar- iildomoje (25'C) daugiri- dribsniais. lapai dantyti. gleiving dirginattdiq meieimc:. singonis sukauna ialius ba stiebo daliq (privalo dus ryikiai raudonais patureti nors vien4 lap4) auZiedJapiais.'rit1ai Irett .I Syngoniurn Tetra-stigrna voiuieriantun Singonis Tehosligmo d tD = I I I = I J c@6'db Singonio lapai iirnarginti baltais arba sidabriniais dryziais .dauginirno lysvdje. neiivaizdiius Iglius apkarpyti.

birZelio mdlesiais prasiskleidiia ialiai rudq bei oranZiniq Ziedynq kekes. pavyzdZiui: "Nugarinis". Ii jrl ilgainiui iiauga mafi augaliukai. Seimaz Saxifragaceae. ii kito .apva. bet iemd lliti prieiitros ypctunoi: Persodinti Dereikia. l(enk6ioi. "Jauilankdlase j isai stkrauna patariama iaikyti visioje (5 .ToLniea rnenziesii Tradescarrtia Tolm6io Trodeskont6 c@ ToLnija Ggsta gerai NAdinanns ir vesias patalpas. savo tevynajer geguzes Lapas su jaunu augaleliu. dinami be arba su motinigiametis 25 . Tr ades cant i a Jlu. Dau. kai tik senas lapas patelka ant zemes. Apskabyti gemi vEdinemoje patalPoJe. maiais. veilus ir ne. kambarines geles augimsiltoje.Zemd turi b[ti nuolat lainais lapeliais. puola amaJai.iiures ir visqjq pluoit4 pa-sodiiti i pana. fdvynd3 Pieq Amerika.Gericusioi ougc: Margareiklus svyrartis augala-s.atd' ('AuksajuosG') o Trades cant i a b lo s sfe ldiaaa lapai mesingi. kurie loriai leidZia ialoris ir va[de[y- T6vyn6: Siaudnd Ramiojo vandenyno pakmnG. pusiau uksmingoje. laistyti visai 'Roc. 189 .l's Silr"r' (' Roknedaug. turoje daZriau ?urkiti. Geriau kasmet pasodhti jau- - nus uglius. "Vaikelis ant keliq". sis'Variegata' labai i:i i Trodescanlia aIbirqora. Veriegata' ('MarguG') lapai iimdgirti kreminemis bei musvomis demdmis.30 cm auki. ii vieno galo loislymds. C o n m e I i nace a e.t. lrgiimcs: turi biti dregm. juolab kadjie prigyja labai leDgvai. Gericusioi qugo: Sviesioje. Kovo rulpjufordo sidabrind') bei 'lf aio mene-siais trtrsti kas 14 . bet istabus augalas: ir iirdies formos plaukuotq lapq visimo pumpurus.l0'C) vietoje. Douginimcs: Visus metus [gliais. remq komelinhiai.vien4 gdliapuodi. betjei Ziemq lailiarios yra jos veisle-s koma vesiai. [oislymcs. jaunq augalq vir. Kili prieii[ros ypctumargiitais Iapais ir 'iriicomci3 Kambado temperalor' ('Trispalve') . Kovo rugpjldio mene. ligos: Kartais. ieimaz. Tai itin gajus.drdgDa. balldiuose geUapuodziuoblogiausiu atveju . raudona apadia. Vasar4 lieti gausiai.vor. Veisles gelsvai dryZuotais lapais. Zal i alap c@6'# i Trad es c anti a ftunti&txs is.apaiioje). Ziem4 kiek vesesmos iios: ndje (bet fle Zemiau 10"C) c Trades cant ia a lb iflara sausoje patalpoje. uolaskdliniai. Itin popu. . Del tos savybCs kituose kaituose sian augalui buvo duoti ivairls juokingi pavadinimai. treiimas: smailiais.l i nen' ' je. ligos: Ziem4 atrodo kabardiame gdlialaikoma per Siltai kartais puodyje. geriausiai kiekvienq pevasil4 lrbc vssJrq pasooulu jaulus augalelius (i T. Tai ne tik puoSnus. TKS 2 arba geliq Zeme). zydi tik augdaima sirgti. va-sarq lauke ieielyje.niu lapu. t Zemeje. kurie tudtuojau iileidiia ialois. lapes rriiys bithai iviedailiausiai anodantis kasioje. iio Zolinis augalas puikiai llenk6ioi.avi'atd' ('Baltajuostd') sidabriniais dryiiais iStrispalviais bei 'zlareo dienq. Ii 60 rusiq kaip siau iksmingoje vietoje. "Viita su viSdiukais". Dcuginincs: Jaunaisaugaldliais (+ nuotrauka nyste senatvdje" arba Lruie i Zemg so"TukstanG motinq".puse. bet lle sauletoje.siais trgsti kas 14 dienq. [ors retai. Persodinti rereikia. iiem4 saikingiau. mas rctiiraliai gamtoje.

Alsorgici: Lapq kaitai bei smaigaliai aitrus (ypai Y cca aloifolia) ti. againiai. tmukiarti aki tankiais pilkai zaliq. galima nejuokais susiZeis- - Scul6s voikss Akj traukia veilus htcca aloifuIia laprl htokitdi. apatiniai lapai apmirsta ir laenta nuolat faip susidaro aukstas plikas kamienas. TKS 2 arba gdliq zem9.10'C). Dcuginincs: Zalomis. Saknr. kieq ir smailiq laprl kuokitais. patalpoje . Ziem4 megsta vqs4 (5 .saikingai. sauldtoje terasoje). Beje. ieimaz Ag av ace ae. Pclcrimos! Per auKtai isa[gusias jukas pavasa4 galima norimoje vietoje patrumpinti.visai nedaug. ilgr.Yucca Juko #@tu Yucca aloifolia rto se'dg laikq yra mdgstama didefi q geliapuodi. loislyncs. Kovo nrlpjndio mdnesiais tl$<ti kas 3 savaites. ligos: Ztemq laikant per Siltai arba kai trulsta Sviesos. lrgiinas: Vasarq lauke lieti gausiai. nols geIai pakelia ir kambario Silumq. ga- balais arba doninemis at- Kenk6ioi.t (50 -100 cm). ima blaCti lapai. l6vyn6! Meksika. peNodinti i T. tik ieuzmirSkite pjivio vietos pabarstyti mediio anglies milteliais. Gericusici ougo: Labai aviesioje ir sauletoje. iiemS priklausomai ouo temperatuios . . vasarq siltoje aplinkoje (mieliausiai lanke. lfiti prieii0ros ypotulttoi3 Jei rcikia. Vidurio t Siaures Amerika.irl gyventoja.

i Seimaz Arace ae.puihs svyr. persodiuant. nebijo sauso oro. Beie populiariausia yra dryZuota v eisld' Quair i co lor' (' Kearspalv e' ). lrgiimcs: Lieti saikilgai. apaugg l(enk6ioi. kovo rugpjndio me]resiais rgsti kas 14 dienq. daiuai naudojama apZeldinti geliq vit'inq arba Ziemos sodrl lysves.Xalthosorna lindetii Zebi:na lindeno ksonlosomo Zebrino Ksantosottos lapai o@ - reto &roZio. Kabaniiane gdliapuod e c@ Tai artima tradeskantes P. taaiau kitos ruiys ir veisles tokiomis savybdmis Douginimos: Ugliais. ne vesiau kaip l2'C. ligos: Retai. Scimaz commelinaceae. Ziem4 lieti saikinsai. Jos lapai minkiti./osa rir-iis.lugalas. () iiltai.alas. Senesni augalai sukrauna ajeriniams bfiding4 Ziedln4 sr balhr papedlapiu.juos apdrka bakerijos bei grybeliai. k*tip teigia jos zebrina alrodo dar graiiau.rii De tokia t api ir neturi dryziq. Rediau pasitaikanti yta Ze br hw ! o ccr. Kadangi auga it keroja labai greitai. Tamsiose patalpcc gra. - botarinis pavadini- ('Didingoji'). luisfynos. Geriousioi ougc: Visus metus pusiau paunlctr€je arba Seddlyje. FIliudiats. bet daug geriau kas' met pasodintijaunus augalus. iti1r graziai atrodaltis kab.m' mg. Xanthosona nusvirusi) . Daddkle uisilihrsi vandenl nedelsiant ii- komelininiai. ajeinia. Be to. Loislymcs.Kd metus arba lqs d ejus. drdlrra dirva . mas (lotyniskai pcndr. 189) gimintitd.iios spalvos nublunka.gumbai tudtuojau ima p[ti.la = 5h! augalui praZ[tirga ialta. Zehrina pen&tLa. oiltil f. kurie ir vandelyje lengvai iileidzia Salqds. T€vyn6: Kolumbia. sumaiiyt4 su smeliu arba putpl. kas 14 dienq. puola voratinklirle-s erkds.?ii turi odq bei gleiving dhgiftrlrdiq neiZiagrl.Lsiio dribsriais.. Smagiausiai Itsadosoma jaudiasi uidarame gCtq lange arta &egname Siltame SilbamyJe' Kenkdici. &ignamg Siitame (18 .uliiuose geliapuodiiuose. bet ne saulCtoje vier toje. TKS 2 arba gdlirl iemg. ligos: Jei ora-s per sausas.20'C) oe. Prigyj:r tik iildomoje daugirimo lysvdje. pasizymi retai. auginamq kambaryje. Dcuginincs: Snkriastiebiq dalimis.ifi pdeiiiros ypctu!rdi: SiaE augalui feikalilga tret 70% oro dregl3e. Tr$ti iend par. lpad veisld' M agn ift cr. hgiirnos! Kovo siais iiek rugsejo mdnearri bfiti nuolat tiek dregna. tai pradeda leisti a5. Vandens ir tr+\q perteklius blogai veikia lapq spalvq. Geriousici ougo: Sviesioje. ballc{vi.ultis .pr. 143). Ze br i na Kili prieiiiros ypotu- nci: Pavasari peFodinti T. ksantosoma laikoroa vienu iS puoSniausiq lapiniq augalq. l6vyni: vidwio Amerika.' Meg$a visus metus biiti pesodiati i T Ze I9l . Kaip ir jos giminaiG alokazija (-) P. Visos tlys Ziiomos rflSys auginamos kambaryje. Alsotgiaiz /jrde.

ziemq 5l0'C teDpera$roje. ju. Dauqinimas: Sakel6mis arba lapq dalin-ris.aistvmas.. Seina: D roseraceae. Kjti prieziaros ypatumri : Kiel-vietuis rnetris persodiDti i irrd4 sr durpdmis. nuo birielio iki ruderrs galimr laikyti lauke. iiem4 . Ziem4 laikart per iiltai ir per sausai gali uZpulti vorati|klines erkes D!ugiq!: loilsislu1kiai. storirs (skersnuo 2 . tr9si11ari Silumoje lieti daug.lstus.ri dryZuotirs.. imonfr0s orbo keisti lopinioi ougoloi. Lrrriq galai pafl. saulaiariniai Tsr vvne: Karoiina (JAV) Geriausiai augil. k:utiam vietoje iDr:l\ttl LiftrNu stjebu i(errl]J kietj.maZiau.vdsesueje. Pastab:r: Tinka augirrti hidropolliniu bildu. vesoje . Sis augalas labai jaufus ir retri kada namuose ilgiau iisilaiko Jam reikia dregnos. tuituojau iipiltil Vasar4 trpiti kas 3 savaites.1uns- 192 . Jei iilta vasaru.Ls. Geriausiai auga: Vasar4 la_ bai sviesioje ir siltoje. Sii.s fonnos vabzdZiaedis augalas pailgais lapais. l.6 ctn) jo karnienas atrodo nupjaut. <umedd- j9 gr. slTotele. Kiti priezifiros ypatumai: Kjekvienil pava-sari persodhti i T zemg. F H positoikonlyr. varpiniai.rrlrui itirimuplet r privirsiLuni Testrr ditnria elcphantipcs n3z1i kuo skirisi :ilno Tesndinat itL sllvali. Vasar4 laikyti lauke. ber ne ialtesleje kaip 5"C patalpoje. J CD Reiiou Apie nletro auk(dio gelton. isiiaknijgs ir iileidg-s vis4 ]. Ziemq iviesros pataipos. Testrr d inari a Iesludinoriio taipiojantis pusiaukrlmis. nemo$i cteiviai ii Tolimgirp Rylq. Tdvyrrd: Atogr4zos. trgiirnrs: Nuolat lieti lnidcitu vaDdelutl ir laikyti drdgrai (pelkiq gyventoja-sl) Tik vasar4 rebykiais Po truputi Patr9iti. Laistymas.Vcisle tuip pavadbtta dil ialiai tuotds). vesios. Sirdiiki arba inkstiiki rySkiai Zali Sio augalo lapai laikosi ant metro il$rmo iglirl. Uisilihrsi vandeni ii padeklo 4 seni poiistomi.I I I = I Barnbusa vulgaris'Striata' Dionaea muscipula Bombukos Joulrusis nusekoulos Mazas.tpet l vsiliq irgliq. niikni stria tus -. uesioj".:t. ikishs iZe- r3 J I m9.Ls.ioj". Vos palietusjie bemat susiglaudZia. Zali.Lius i sp. g"rai vddharnoje patalpoje. v6l i5 nouio alrosti Seina: Gran ineae.d.stuoto sticbo (lotJ- Bontbuso vulgaris 'Striqta'.

i kul). Kovo . vasar4 kart4 per m&esi patrySti. Kiti prieZiuros ypanunai. Seimat Lil iaceae. Geriausiai auga: Sviesioje. gal metro ilgumo ugliais. Kiti p ezjnros ypatumai: Jei reikia. Tdvyrq Japonija. Geriausiai auga: Visus metls Sviesioje. kadjie bntq veslfls. Jaunus augalus reikia vien4 arba du kartus apgen6ti. vasarq Siltoje. laistyti maZiau. Geriausiai auga: Sauletoje ir Siltoje (Zia4 10 -12"C) patalpoje.raudo11a.trg<ima. Senecio rowleyanus Korolin6 iil6 Seima: Budd. Rudeni ir Ziem4 irgi geriau neperlieti. vasar4 po ttuputi trpsti kas 14 dienq. bet retai kasji augha. akandliai. lrisfymas.ur i kakusq Zemg. P+gisiga$ P*iau sumeddjusla$ ugua6. kovo . Sliauziantis augalas. dregnoje ir Siltoje patalpoje (iemq ne v6sesneje kaip 16'C). pusiau ulsmingoje vietoje.uljp pat ne per daZniarijiai t93 . Perilepta dyeriana Perilefia ga14 smaildjandiais. Patalpos temperatira gali wyruoti nuo 5 iki 20oC. Settr. tresimas: Siems augalams vasar4 reikia poilsio. vatdeniu. laikyti beveik sausai. Per ilgas ataugas pahumpinti.a: g4liPietvakariq Afrika.J Dau!:rirar: \ulauinrs lgiius prdZo! je ka:'. persodinti i kaktusrl ZemF su putplasdio ddbsniais arba kitomis korytomis medZiagomis. kas 4 savaites po truputi patrgsri. budl6jiniai. lelijiniai.isrj/mas. Zydi pava-sarl maiais. labai nemegsta tiesiogines saule. Kiti prieziauos vpatumai: Jei reikia. tresimas: Saikingai lieti milkitu Zolinis knrmas elipsiikais. Sildomam orui purkSti. Daugilimas: Seklomis ir rlgliais (sutr- Budl6io Tai viszalis krimas apvaliai karpytais tamsiai zaliais lapais. dauginimas: Kadangi perilepta greitai auga Ophiopogon jabural llgolop6 gywrborzd6 Viszalis augalas Zaliais arba gelrorai dryZuotais lapais (veislt ' Variegatus') ir baltais bei violetioiais iiedais. graZiai Sakohtsi. Ziemq vdsesnd- je patalpoje. Geriausiai auga: Sviesioje. o apaiia . Jrl virsutine pus€ kole ligi kradhl yra metalinio su vjoletiriais atsvaitajs atspalvio. hi : . Siltoje (visus metus ne maZiau 18"C) patalpoje. Apgendjus iiglius ir nupurdius senas iemes kiekvienais metais pesodhti i T z"nP. Laistvmas. ant kuriq lyg perlai alt viflutes rikiuojasi Zimio fonnos mesingi lapai. iiem4 ir laikant vdsoje . Ziema laikant vdsesneje patalpoje.s ir sauso oro.lzj aceae.s: Laistyti gausiai. Tevvlle: Pietrl Buddleja indica Afrika. TevyqBirma.o Senec. Daugitimas: Pavas"ri kero dalimis. taigi tuo metu beveik nelaistytl.Siek tiek maZiau. Laistymas. sauldtoje. Senecio r. plonais. Seima: A cant h aceae. irjos jauni augalai biina gaZiq spalnl. kurie Siltoje dauginimosi lysvdje greitai iileidiia iaknis.o cirrifornis. pava-sari persodinti. Laistvmas.a: C omposit ae.rugpjuiio mdnesiais XiJ Frietinros )patumair Prireikus pava-rE:i persodind getapuodil neaukita. Jis labai rlereiklus. pries iileidziant daiglls. Senecio surilkami srlrantys herretruts augalai. cinamonu kvepianiiais Ziedais. pavasari reikia apkarpyti iglius. trgsimas: l-aistyti retsykiais.Se]llna: Discoreaceae.tdicans . esant sausam. flrgpjuiio m6resi.spalio menesiais ttsti kas savait€. bgsimas: Visus metus lieti vienodai ddgnai. i Pll-ba: 2 dienas lei-rti Lslrrlorlti smilingo- Panajiai pri2iarimi atc}J. gra:djatiediiai. Tdryng-Madagaskaras. [FSti kas 14 dieDr]. Kiti prieiiuros vpatulsai. T. ivilganiiais tarnsialiais lapais. Geriausiai augai Visus metus Sviesioje arba pusiau uksmingoje. Labai atsParus. 2eme_je. r .

korpyti or ponoiiis i ploniousirl n6rinirp skoros. poporiiq lopoi lyg0s. . . Dougolis poporiig . fie m6gslo dr6gnq org pusiou ir nuolor iiek tiek dr6gnqiemg. kiQ .Vienr.stondus ir blizgontys loryfum nelolinioi. o dor treiir. loiiou visi be golo groius ir grokiiioi suyronlys veilionis v6duokl6nis.niSko ougoloi.

ir skleidZiasi vis naujos lapq v6duokl6s.kartais net mediiai ir krumai. kaip irjo protdviai. kuose. Taip prie5 ger4 Simhaed rai6 vienas botanikas. Irs. tod€l Zemg. kad jiems labiausiai patilka drdgnas. Paparniai neZydi. vesos. pjautuviSkasis cirtomis bei pladiaragis. plunksni3ki. Savaime suprantama. klasei. paludariume arba Siltnamvie. iitaip susult4jaunqji lap4 ne taip lengvai apgrauiia Zv€rys. ir pusiau paunksneje. o ilgainiui. papartainiq (Filicopsi- &) klases augalus. Dar ir Siandien papariiai bene ndgstamiausi lapiniai augalai. nes nuo seno yra pmtusi prie sarlsringq vietovir+. Priuoku- Bendri poporiig prieiiwos bruoioi Daugelis karnbadniq papardiq yra Siltq kra-itq giriq gyventojai. vadinarnas polaiikiu.40O milijonq metq. Nauji lapai randasi i3 augalo vidurio. apsilankgs drEgname atogrezq miSko . iiemos sode. ialtos iemds ir sausros. tad jas gali iiueiioti vdja-s. stangrus kaip oda arba gleZni ir trapts. pilki arba rausvi. Jie gaf bnti Sviesiai arba tarnsiai Zali. jie kyla vienas paskui kit4. puvenq apstus dirvozemis. tarp aukitq senq medZiq. t ryriikus Papariirts. Jei augalas jaudiasi gerai. punr-s ir maistingas. Bet daugelis kitq kambariniq papardiq geriau-siai jaudiasi vonioje. ir giliame ieidlyje. ten pasis6ja ir auga kiti augalai . o tai reiikia. Ne itin lepi ir apskitalape pel6ja.tikoje papardiq karalysteje. sios sporos yra srnulkios lyg pudra. bet atkakliai i viriq keliami maZudiai susukti kurniteliai. kurioje or4 jiems drekinti reikia kitaip. taigi 5ie seuoliai dauginasi kitaip nei iiediliai augalai. telr rerasite i papardius panaiaus ciko (Cycns). jie nepriHauso tobulesni{ bei modernesnig iiediniq augal4 uoje ir iiltoje geliq vitrinoje. kad i5 ketaus ir stiklo gamindavo jiems puotsnias vitrinas. Sporos iisid6sto apatineje suaugusig lapq pus6je ir atrodo kaip smullcl. paplitusiq visame moteriilor^s dauginimosi organus. terariune. o tik pa-skui iirado Ziedus. Jie daugina-si panaiiai kaip grybai . Praeit4 tsimtmeti buvo itin iavimasi Siais Gties puikiais augalais. dainiausiqi dideliry medii6 galima priri|ti prie medZio iievds gabalry . Pom6ginkite prisininli. privalu rruolat laistfi minkitu drungnu vandeniu ir Ziureti. Jg gal6jai panatyti kone kiekvienoje svetaindje. kurie savo tdwnije at4ga ant kilry ougal4. ramiai sau Zaliuojantis ant Jusq palanges. Jie patys. Taigi tolimesniuose puslapiuose rasite apraayhls kamba- si liulini kalnIriiti isitlise platione atogrqhy ruediio tarpLia$e. kad jais uet galima vaikSiioti. sidabriniai. Pluduriuojantys papardiai (Salthria) aptraukia vandenis Pietq Afrikoje tcip tankiai. nes savo kupliomis di<liiul€mis lapq v6duokl€rnis iigarina daug vandens. betjis maiai tepasikeite. parduotuvdje.jq kilirnui sustor6jrLs. padios notuS6les gamtc su meile nunertais lapg raltais. tikras kosmopolitas Siandien botanikam-s Zinomos apie 2OO Seimg ir 900O riSiq papartainiq. daugelis papardiq nemdgsta purikimo. kq iino- le opie poporti Ar Zinote. Negana to. pav y zdiiui.tuotuet jie jausis kaip namuose. nors jq amiius ir ndra labai rrio klirnato juostq. Daugurnos rGiq lapai yra daugiau ar maZiau ploni. ant saules nutviekstq uolrl ir Iret vandens pavtiiuje. drdg- prieiasdiq: 1 Skirtingai nuo kitrl kambariniq augalq. kurietns swijungus iiauga jauuas papardiuka-s. - t95 . kadjie galCtq taryti nuolat drCgname ore bei dirvoiemyje. Sioje knygoje jie buvo suraili i atskir4 skyriq ii esmes ddl dviejq StardZial apes nr-iys. Beje. nes jq lapus nuo perdZilvimo apsaugo vaikinis sluoksnis. praimatnaus restorano ar vie5buiio sal6je. Ant dr€g- - ilg*. ir ahodo lyg pamaZu.iem6je) susidaro pinnilis Zelnuo. JLs turi rinius papardius. kad apiejuos stadiai bOtina kalbCti atskirai.rs laskeliai. yra tikras "dinozaura-s " augalq pasaulyje? Jo giminei apie 250 . birios krlvelFs arba ploni brukineliai. kad oras taip pat butq itin dregna-s.sporomis.jg savyb6s ir groZis tiek saviti. kuri pagal jo prigimt[ privalu patalpinti i kite botanikos sLariq.yg taok-us skCdiai nuo saules ar kuplios v6duokliq puoklGs sie dosnia Zemds sodra tryk5tartys ialumos pa-saulyje. 2. Motila garnta pirma suk-urd juos. kad papadis. Jie nemegsta tiesioginiq saulds spinduliq. pakendia sau-s4 or4. Anglijoje Viktorijos laikrl imones i4iF mdgo papardius. Tad jie auga. ir atoBrqzq miS. leidiia pails6ti akims ir clZiugina Sirdi m!slingais. i3 padios Serdies. no ir iilto pagrindo (pavyztliitri. Papardiai veii ir viduti- fontaDai atgaivina pavargusi keliaunink4 savo gyrTbes versmc.

dreguoje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip 20'C) patalpoje. nei skersvajq.24'C). drunguu vande- tiu. iiltoje patalpoje. didesrius augalus pava. noi: ('Fricas Lutas') bei tu ldiaa- ti (ypai kai butas iildomas).rr rusitl nepakendia uei sauso Sildomq patalpq oro. Jo Sakniastieb is yra storas. Polifl ez jja. ivynais.s bei skydarna- rai vddinamoje. ieimoi. jo veislas'f)ecorrnt' ('Puosnusis'). Lieti vie11 beleidiia atzahl.26"C Zemdje (sdjos indus zu drcgromis dutp6mis pastatyti po lapq veduoklemjs) arba kero dalirnis. t96 . k1ros kartais uzauga net 70 vdsesndje - lis.urksrdj e. tabiausiai pzrplihrsios iios genties riiys ym Arachniodes adi anti- jei reikia.4 r/idrur. Nebijo sauso Sildomll patalpq oro ieimtz A sp i & a c e a e.sar! persodinti i P arba TKS I Zeme (i labiau patr?St4 teixenntr. Gali. Dougininos: sporomis 24 . visq pirma Amerika. ttkrapapartifliai. l(enk6ioi. Vasar4 galima isnesti i lauka.na clanniastiebio dalirnis. ginti ir atZalomis.. Geriousioi lugc: Sviesioje. A di antace ae.s spalvos.jei per iiltai iI pei sausai Zietnoja. Poslobo: Jautrus cheminians vabzdiiq naikinimo preparatams. Jei Saknys gauta nors kart4 isdzinti. Adijantui chamkerin- prideti durpiq). I6Wn6: Pietq Amerika. Geriousioi ougo: Pusiau par. darinai purkiti. Ta. petsodinti i ba TKS P ar- I Zemg. suserga suodlige. ligos: oet iviasos stokos Drinkiteja stiebai. ypai jos veisld ' Vari egatuhr' (' Mar E\ttis'). adi- jantidai.liomis. maZiau. riai. bnti dregna. pava-sari. (r P. kovo rug)jfrdio menesiais ka-s savaitg po tnrputipa- talpoje melle-siais kas 2 savaites po trisjq plurksms. dregnoje. Siltoje pagausiau. pasidenggs ilgais. puola voratinklines erke. augalas Zu- val Kovo Sis kiimu augantis papartis turi stargrius talryfum odidus lapus. Labiausiai paplitusios ytu Adiantun raddialant po truputi trpsti. Naujoji Zelandija. Sis papartis veSa arrt kitq augalq.l!arl' ('Kvapdausiasis') '$ba' Fritz L h' ir Kiti prieiiiros ypotunoiS Bnthai drekiflti or4 cm ilgio. lrfiirflos: Lieti viefl minKtu ir dnugru vandeniu. tad kambaryje auginamos tiktari nedauge- Adiantas krap s ir itin iwLnus. o@ rugpjudio aristata nebijo sauso iildal L! pata. knio veislas'Sc tullt Roseunt' ('Rozir s skyda-s') lapai smulkir-s ir rozirle.I Adialtum Anchuiodes Adiiontos I I E a E o&n'dk . iliauiiantis. tamsrudziai alba juodi stiebai.l. be saulds. Ziem4 ne vqsesndje kaip l2'C. nes kitaip ne- Vidurio ir Pietq Amerika. geriau skystomis r. ligos: Perlieta-s nebeisleidzia ataugtl. pusiau nksmhgoje be tiesiogines saulds vietoje. dazniausiai art medziq kamierq. Tdvyn6: Atogrqil ialys. ir Sak- l(enk6ici. fornis gi ploni ir stard[s kaip viela. o vitrinoje ardar geriau ba uidarame galiq lange.s pat gali asitikti ir ddl per ialtos Zehds arba kieto vandens. 43). - loislymos. ge- ft Arachniodcs arisratd. Dcuginimts: Dalirnis arba sporomis paiildytoje dauginirno lysvdje Q2 .'Fragrartissi. raudonai rudais - - trtriti. lrgiimcs: Zemd visus metus privalo Australija.P4 ol Visos 200 minkitu. dainiau pu*i- Kili pr'riiuros ypotuJei ziemoja iiltai. Art vieno stiebo bfina po dvi ir net lqislynos.

r-.:-::a kuLnirute l.Aspleinirun nidu-s Bleclurum Lizdin6 kolnorut6 Unksmen6 (t* Liadin(:s kalndnitts la\! skrotela Btr tarsi pihu|ilis. l(enk6io'r.s a Kenk6ic'r. :a:as kxrrrbarinAs veis- drdlgia. dribsniais. TKS 2 arb:r geliq Zerrg. Lrzdilrd .r:i. . Ba- lturdiio '197 .::k merro ilgunro plaiius Da paklotip:Fildq.-{raZu (nerisesrrqjc-kaip I81c) p. ir per sarrsas orat. :..: \::sureDkaliexrus ::::::.i' .r. daZniausirri jkyp:ri auganti ispuding.l skersvejq ir irltos dirvos. geriau drekinti or4 (-) P. Nuo ISlechnun gihbttnt -l t^l . drclgnos.:r"nite-s (ls?1e -.::a-{1ril aplinka.. p:rvasari persodinti P Zern? srr pLrtplasdio dnrrllru vandeniu. uuksmeriniai.:. be to. TaYyne: lr:--::: .irlelis neZino.-::.arrr' ( Grrba. .riltes priemone.::..:cc. Douginimos: Sporomis iiltoje daugiuimo lysvdje.i l.ln1 t <!te tl Sis senllju o& nlsiai sutik dkis atitra Rtt. : :. ligos: Prastai v6dirr.--i. Pcldtinos: Rulis nar? slri( z?r/ iihcs. trpnitika vorartirklines erkes.htunt gibbttr '.:. 43). gali uZpulti 11ematod.:. laistyti minkiru. leberinai llerai pa- Kiti prieiiuros ypotuse : kalrranlte.\.:rr. vesesnds uZ ot+. Labai nemegst.rtalpoje.l Srrkiri.rrrrJrrTJ artrnla r.ri. liiZi{lius l.Zemds. -.::. Dirvoiemis :-:.nnblry auginamq labiausiai plplitLrsi Nepurkiti.rstiebi. Ze les misku langeje. i:-- Potorimos3 Jokiu budu rrepurkikite lizdines kaln.irr{ iildomrl patrl- moi: Sildornose prrrlpodailliau purkiti n1i[Li- ya IJLc. g\ sh per viduri..43). Jei reikia. !e i.. D.: :. jei ora-s per sauvrs.25'C) arba kero dalirnis.. \'anl tltL l]1e. ino: :.-. koip tu viurdeniu arba drekinti or4 (--) P. Laistyti mhkitu k nba- do temperatiLtos va[denju..lpus su talnloislymas.l lnetq vaMrQ persodilttj i T. pusiau irksmiDgoje dideliuose induose bei lai- kyti Seselhgose terasose ir balkonuose. l-rlbai nelnegit l tarpdamas natura. -::::::_:.s..: kal- jasi rugti. - Ziem4 reiiau. . . taii:ru ne vesesnirme llei l3'C ore. tilkr l-: :.:iaijara patinka iilt:r :: .: S:.riis.i:ucse autaniios )r. suteikiariia lapans bliz-qesi iij aucal||s jos nepa- loistymos..: kaip brornelija. LaZeme tud bliti nuolxt Tai vieuas puoiniaLrsirl ::prrtis kambaririu p:rpzrriiq praimat[iornis didZiu]enis t ZrliL1 1lesiais trgiti po truFuti kas 2 savzrites. p:rvasari ir vasarq k:rd4 per savairp iiek riek patreiti. lengvos. bakterines ligos. ilgai- naii i -: . Ii k. ligos: Jei per Salta $arui lapai buna rudai raudonos spalvos) ir IJlechnun iltoarei. Kas por4 lech n ut n h ra-si I ien.. ir .:. rliui sufonnuoja {al metro ilgio.::. lrgiimos. rxa Asl) |?n iu t idtts Dcuginimos: Spororris paijldytoje daugin jrrlo lysveje (20 .r :._ :: -a\ : . Saltas dirvozelnis jei per liau- Naujoji Kaledonija. treiimos: .rzr:. buti. purus ir opslus Puven{. /J/ecl augiDti fdvyni: Pietq Amerika.rnose patalpose puola skydamariai.. ig prot6virp gimluosiuose miikuose: ieiman lsLechnaceae. phurksnii\ Xili prieiiiros ypclu- lapq veduokldmis. Daugiru Silumos ir itiu drdguo oro reikia B iiems puikiems ougolqms luli br)ti toks. i ganrtoje uZaugina betacljei pal. 3<riolsioi quga: P:ri. Geriousioi ougc: Sviesioje. m- duoja laprl lgastlli. . i.rpLlskroteles : .rnge ialta. bet Zema rugpjrtiio m6- niekad neturi iidziuti. rrors kaj . vasar4 dazltiau.

trgiimos: Nuolat lieti minKnr kambario tempemtaaos vafl deniu (Sakriastiebiai niekad neturi jsdZind). gerai vddinamoje patalpoje. o&6= tos lapai ne per tamsiau- Tai atsparus ir nereiklus augalas.rugpj[iio mdnesiais priklausomai 198 . aplinka skydamariai. Labiausiai paplitt:si veisl€ vadinasi 'Rocfifordianun' ir yra panaii i rapipalmg. ligos: me Sildonq patalprl ore Tritryni: Kalanl salos. 43). Geriousiai ougo: Sviesioje paunksndje.to. Beje.lr vienos.dllia nariesii itin dailiai atrodo kabantia puot\. stand[s lyg odiniai lalapais. smulkiai dantyti Dcuginimos: Kero dalimis arba sporomis. Gamtoje sis papartis auga ant medziq. siam augahd tinka plok<ti. gemi apklotas egliiaKais ir senais Kiti prieii0ros yputuDazlliau purkiti ir. vdsioje. ir per sausoje nci! Daidau purkti.a- l(enk6ici. negihrs geliapuodZiai ir iernes miiinys.dralfa nrsiq laGeriousici ougc: S"iebiausiai paplitusios Daval. Zinoma. du. Ziem4 ne Siltesleje kaip 10 . Nuo geguies vidurio Eali vasaroti lauke. 49191 arariesil. Pietq Afrika. Subrendosios sporos nukelta ijq ir sudygsta. pakendiantis v6sias patalpas bei Ziemos sodus ir visiSkq paulksng. Dcuginincs: Sporornis arba Salcriastiebiq gabalais. smrlhis ir plunksniski. jei rcikia.I Cyrtomium falcatum Davallia PioutuviSkosis cidomis Dcvoliio IJ I E 4 L PjaunL'iskojo cirtol|io lapai blizga tarsi lakuoti. Polorimos: ItiD patraukli yrair Clrtal camoti 4dllrt nrsls (lapal panasus ipah[ts Caryota mitis veduokl9 (-+ P. 20?)). irj o ru- Kili prieiiriros ypclu- ir plunhdski.14'C temperatnroje. Sausa- Loistytnos. Siek tiek panasus i builio.sq iieves gabalo itin dr€glame g€liq lauge. tik- Iapapafihiai. skrtas epifitams (galima llusipirkti parduotuvdse). gali ret Ziemo- 40 . lau Ziemos Svelresnes. D aval t i ace ae. Irdi- ja. Bala0dzio .sioje. kambario tempeEh'lros vande- i\eimo/. - + P. vietoje gali apnikti skydamariai. ligos: netai. kurio skylutd apaiioje yra uzkish. Sdjos indq su dregnomis durpdmis pastatyti po laprl vdduokle. Tuomet pripilti tq gdliapuodi mink. Jos lapai tamsiai Za1i. vasar4 kas 2 savaites ideti Siek tlek trq. Kenk6ioi. dalltyti.d) ir tr$ti kas 4 savaites. Jo pai graZiai blizga tarsi polimoti. jei tik patalpos oras pakankamai dregnas ( in iaknis. bet ne sauletoje. hriie gana gieit isleidZia riglius dregname ir iiltame srndlio bei durpirl misinyje. ir kisiau kaip 18"C. pavasari persodinti iTKS l arba P Zemg. o sulkdamasis pro gdliapuopapariio dzio sieneles ivalldeni purkfti augal4.je. drungno vandens. ieimtz Aps idiaceae. todel ir kambaryje geriausiai jausis priri5tas prie kokio kamieto arba loislymcs. rc gelia- o@8 dh nuo aplillkos tempelafiros lieti saikingai arba gausiai (kartais panardirti i vande. trgiimas: Laistyti mir*stu. valijiniai. nci: snulhrs. Yra dat vielra Sio puoinaus augalo prieZiuros gudrybd. C. itit't !ia hulIatair Datallio drdEroje patalpoje. Per siltoje siei Zali. IS ti lauke. Jo md4 arba sidabro spalvos plaukuot4 Sakniastiebi galima apriiti aplink molinl gdliapuodi. Da\. Kraituose. Tdvytlds Rytrt Azrja. Vanduo ganrodamas ddkins orE.

.43). jei Kenkdioi. kas rretai pavasari persodinti I P arba TKS I Zemg.:r:: ofa.i. Se '-'ri:rlpu oro visai imo: .i illlrLrglrs. Inirlklti.ti l!bri Iengva.ja itin : : . Gcliousioi ouga: Visus . j j dreggos ::.i1tu.Aro$'qzos. Sipapanj dar priei 100 metrl pinr4syk apra- siais krs ul savaites po hr- pLrtipatrgiti. gegrZes-rugpjiriio mene- ..llrienil ir stebetinai vei:r urelro ilgutio laptl i.lt dregnos. TKS I arba geliq Zemg.l'iJLrsiri pr: ::. to deL ) Ctuntoje iis keisurs ir idoprp. :. apvalaini . 11arlt levyner.. lqislymos. Ziemq. !i. dre-qnoir !ilbje pat rhoje (pavasari ir vasar4 20'C. ie . Lapai labai veiJris ir dide li.:-. il1y laikyti : . bel. :.LrLr. ::i.. tik- vrN sakllims ir estDt srlrsan onri suglemba vedriokles.rs Mir^s (Thontus Moar. Tdvyne: Atogqzos.i Laikosi m! rudai rau:r_. gali upnikti skydarn.ki[I.:: i. Sxkuiastiebis kajp ir davxlijos ( ) P. trgiimo5: Lieti miuk(tu kambado ternperrthros v. kitlip rukris lapaj. Dcuginimcs: Sporornis 20'C Zeureje arba kero da1imis.: :. pusi:lr lia[jasi . :: :::.1-V.: :: r:. hislyti nrilZiau.l (+ P.tos.ll]der!u.irtis uZsiaullina puses metro aukiaio -:. ru!:pJUCrO rnellesrilrs po tnrpLrt! Patrgiti. Kiti prieii0ros ypatumdi: Nuoht drekiuti or.-1lt srieb!. iisiauglna lahai ilgus lapus..:.ruganiiq virilur?). iick tiek plrukuoti.arba kero drliuris.r. --1e pauJpoje. ir rrrioje. Geriousici cugc: Visus rretus iviesioje. ligos: Jei oras Per srrrsiN.1is o&E' jaircikia laug vit.iirlr L.:iDe Pir- btdu ne sauletoje.:r:. kiekvien4 pa\':rsari pedalyli kems ir persoclinti j P. mal saLrso iildo- :i. - Ii Kiti prieiiuros ypctumoi: Dairiilu purksti.Didytnochlaena f nurcatrrla N{icrolepie speluucae Mikrolepiia I \fr# I)id|no(hIaena lctui jd t:klsi Iiktui dt aqndtD( ir iilta Subrcndusi nikrolcptja.2.iokiLr . Douginimcs: Sporornis siaug. Kenk6lci.lglLl botrllikN Torn. )'paa .. )rlclys tun olrtr nuol. Jei xuga spxrdiai. drzriiaLr purksti.). geriausia persodi- riai. odiiki. : :' : . laikant vesiau.:51rn05. (kiekvjeuas iakniasriebis turi tureti aktyv jai .je : . lreaimos: t99 .1 i.riDbar)je augllana rier Microlepid spe/arcnt:.::::s Ziemil llali. 198) jrgi plaukrotls. nukrerrta lapelirr i. Jos lapri Svieszaliai.r- 45 Zinornu iios ieifios miiU k. todel iigarina claug vanders ir reikalauja daug vietos.. ip!ktsti. 2iern4 ir rudenine maZiau kaip I6'C).-:::. Seimot Dcnnsr uetlt iaceae.1.. . ligos: PerdZiir.r!r-gti.rll p.

voratinklhes erkes. Esama ir disiai atzalomis arba dalidesniq. Kai kurios leidZia ilgas palaipas. ligos: Kartais galima pauaudoti daugini. dregml mis- ktl papardius. Kitos klmbarines Sios loislymcs. kurias Kenk6ioi. pusiau irksmingoj e. Kovo tugpjndio mdresiztis trgsti kas 2 savaites. Gericusici cugo: Sviesioje. " button Jam" . Aushalijos bei Naujosios Zelandijos ir P e llae a atrop urpur e a 1i Siauras Amerikos atslparus Ziemai uolq papartis 25 cm ilgio raudonai nrdais lapais. kad gemi 0utek€trl laistymo vanduo). () t3siltoje (ziem4 ne vdse e- je kaip 18"C) patalpoje. rcdiau veisliq susiraiiiusiais. TKS I arba gd- megsfa drdgmes. lrgiinras: Kovo siais gausiai laistyti kambado temperathros l - rugpjidio md1re- Anglai apskitalapg peldjq (Pe I laea romnd ifo Li a) del jos apvaliq stalgriq ir blizgariirl lapelirl taikliai va- f 6vyn6: NaLrjoji Zelandija.et\l Poslcbo: Itin jautrLrs in- sekticidams. vieoas liq Zemg. .folia Pellaea atropurpurea Ziem4 laikyti 15"C temperaltlroj e.je . Pellae@ duokldmis ir gyvela taip negu daugelis jos miiko giminaiiirl: ne- ji ki.evaitg truputi patrgsti. visus metus dregnoje ir Azijos. Is tikndrl si Pe/aea ruiis is pirmo zvilgsl1io ret rlepanasi i paparti jos lapai neauga ve- sioje. o vesa palyginti sausose vietose. Jos apie 20 cm ilgio lapai lukar9 zemy11. kas s. megstamiausir. TKS 1 Zeme (iinreti. 6\a vandeuiu. ligos: rartais puola skydamariai. sag\ papardiu. skydamadai. tadiau Sakrys visuomet turi brJti drdgllos. Madagaskaras. Gericusici cugc: Svie. Aus*alija. Birzelio meresi palaikyti po lietumi. Nuo spalio lieti saikiflgiau. Dcuginimcs: Sporomis. Tai Pellaea viridis ii Pietg Afrikos ir Madagaskaro su puses meno ilgio lapais. ir pa p r astam e gi l i apu odllj e.l ja0t kerus. kero dalirris. bet ne labai sauldtovisus metus Siltoje patalpoie. ir mazesir. kiekvienais metais pavasari arba vasar4 persodinti i P. Norfolko salos. Azija. lbnk6ioi. lrgiincs: Visus metus lieti saikiugai.em'je). 200 . Afrika. Tdvynd: atogr4zos. kais lapais. Amerika. P e lae a Kili prieiiriros ypolumci: Jokiu budu nepurldE-L Naujai isigytus arjau- faL al a ia nus augalus kiekvien4 pavasari peisodinti i plokSdius indus su P arba P i. sporomis (siltesreje nei banguotais arba plulksniS20"C i. mui.'! loistyrncs.apninka amarai. seimos riiys daugiau pa- naiios i tolimesoius savo - giminaiiius. Seimora N eph ro Ie p i dac eae.dn ir lohoniiattte. inkstpapartiliai. nes kitaip augalas geitai apmtsta. negu i apskitalapg pelej4.l kambariDcugininos: Dainiauniq augalg. p!q1ziu. Seimtz S inopt e r i dac e ae. i rot ndi- I lg a bp i s in kttp ap ar t i s tikras ialumos kriok- lls o&n'fu Labiausiai paplitgs iS 30 Sios Seirnos iS Kili prieiilros ypatumci3 Ziem4 purKti kasdiel. vengti nesusigerusio vandens oaddkle po gelia- roiiq.Nephropelis exaltata Pellaea llgolopis inkstpoportis Peleio Apslft lape felcjo dailiat atr. toddl ji labai graiiai atrodo pakabinamuose g6liapuodZiuose.

vasarq 15 . teir nr.i ?n3 !=^-re k. Augimo laikotaryiu kas 14 dienq negausiai patrgiti. s'andis lapai isga.e daugiau itiesos. i :: : kur neuz:esio-Einiai saules \-aL:arE megsta narlki pro g€liapuodZio dreuaZo slqlg. Siarrdien vel tapo mabriedliele. 43).--::.l8'C.1reolzrzrn' pladiais bal.! sio augalo veislir. greitai au:'. bet neblogai jauiiasi ir ant iiaurires. kad Sakiiastiebiai biitq kiek islirrdg iS Zemes. l6vyni: Europa. Japonija. Gerio. pailgais.= ::3i1rai 2aliais lapais r. kal. (/n) Sis lrr= o nri liq lange. iriai. ji').l: _. briedlieles lapdi llusidaag tal\. 3:eimat A sp I e n i ac e ae. toislymos.l ginti rraiai vandens..rib . UZauga gana dide- vakarhds palarlge-s. Nors flebodis ki19s dra-qDq. trgiinros: Vandens negaileti.. kol augalas tvirrai isi5aklys.'Rdnosa C/rs lels negarsite gelirl paiduorarrz' ('Sakotoji looduotuvdje. Nuo geguzes vidurio - . ligos: Retai.Pblebodium aurerun Phyllitis scolopendrium Auksuotosis flebodis Poprostoii hiedliel6 \'**}r/ Phleboditnt aureunt Gar. pavasari persodinti P arba (+ P. Dougininosr Sporomis ir daiijart sakiastiebius. Pcf lapais.':-:i dek leiiau augaDtis melsvai Zaliais p ol1. pusiau pav6- Ziudti.. lis. '_. drekinti patalpos orq. Ziemq I 0'C temperahiroje. i . -:-.iiais i peraZolg mis. rytine-s aa & iki pat spalio mdgst! buti po atvift d. kiekvienq pa- ririr. Vien Anglijoje buvo su- loislymos.'Crispa' sa ('Garband'). silnt kaiq. lietoje. Geriousici cugc: visrs metus uksmiugoje ir pusiau ul$mi11goje patalpoje (puikiai tiuka iiatuinis langas). Seniau si europilri. naril iilliai. lrgaimos3 Zemd nrri bi-rti rluolat iiek tiek dregna. Tit/ynd: Pietq Amerika. i kiikio letendles pa[aiius Sakl1iastiebius ir melyDai Zalius lapus auko geltonurno sporomis lusdta apatile puse. arba pana.ina pa.:. veisles kero dalimis.a'C. Douginimos: Rusi sporo- i TKS I iemg.rsioi ougo: veis. jei reikia. MaZoji Azta. ieikokite jos t6'). ir _. JAV. CeguZes spalio m6nesiais negausiai trgSti kas 14dienq. l(enk6ici.-.'Rrzaro M arg i nat a' ('Sakotajr iilto il per sauso oro la skydamariai. :esioje. Parduotuveje bii1la Kiti prieiiriros ypotumoi: Apsildomame kimbarle daZniau purkiti pati augal4 ir drekhti or4 lfiti prieiiriros ypclunci: Dazrai purksti.Zolinirl daugiamedi! augalq sodininkystds ukyje. Kai papartis itin smarkiai sulapoja. Siaures Afrika.-:i--::.r sreb€tiiai gemi prisitai:io prie apiildomq patalpq --ao. pavyzdiiui.l1a.i. atogqzq papartis plaLrlarotus. 2ien4 Zaliuojanti paparti itir megu lailqti kambaryje. ypai tinkanti neSildornam iiemos sodui. G-iz::i-ri:i\e- 20t .-ais lapais. pavyzdZiui. o l(enk6iai. ber ir neperlieti.rngumi. jo ii krrta nesuskaiiillojama da gybe lio augalo veisliq. va-sari persodinti i P arba 'Clisadda' ('Kuoduoto- TKS I Zemg. ligos: oel per :i'-is'Mandaianwn' _Ci:rrcrrrrr' _:::Li.. Parduon)ve-se bina veislirl graZiai banguotais.. iakDiastiebi reikia pritvirtirti apristi nestora izoliuota viela irjos galus ii- Poldrinos: Jei briedliemargute'). pro- crincs: Persodinant 34imat P di ac e ae.

Uq. fitinis papartis turi kitus. f6vyn6: Australija.lygomis. - Plaryceritt tr laru oe. Sertviniai. visus metus l(enk6ici. kurie brandina spoms. sodinti i rupiq. PlatJcerhlm dZiui panadinti i vandeni )Ta itin jautus bet kokioms chemhems vabzvisq paparti. Juos pdvalu atsargiai nukapityti arba. ilgio ir jauni btua plaukuoti. be to.ba'. gdliapuodyje. Naujoji Gvindja.bene lepiausios i3 visq) sius ir kaupia maisto me. nuplauti ('+ receptas ratlros vande.P laty c erium gen€ru pri' Sius i vi€n4 ant kitos suklauso apie I 7 ruSiq. kwie taryo 202 . Be to. bet klotas stogo deryes.(Filipinq salynas). og diaragiui geriausiai patikPladiaragis atrodo itin keisrai ir. Jei tokios galiSics. Jq sterilus dengiamieji lapai yra Zali. birirl durpiq. patalpiotas tvirtas kokio nors mediio kamiems.visai kaip nat0raliomis s4jg pritlausonai nuo ld. lapq apadias apninka sky- je kaip l6'C) patalpoje. s2).ir P Lotlceriaxn Srantikus duburius a$a nilas de iS Lusono salos lietaus vandeniui.iluostyti. Jo qie meto ilgio lapai penains i Sakotus briedtio ant kurio jis gal€q augti ragus. o tie. laioo. hgSincs: dmnpxtu MinKtq kambario tempe. darnariai. tad s:udaro tam tais.Plat cerium bif rcatuttt' 'l. nevaisilgus lapug pana. Peru. o hros. Apatineje jrl puse.tirpalu. 1 litui vardels ka 1/4 ipakavimc lGli pdeli0ro: ypctumoi: Bfltinai drekinti orR Retenlbe angloense. ligos: rei oras Siltas ir pemelyg sausas. giamdq lapq dilas arba kart4 p€t savaiq pusvalan. krie labiausiai paplitusios (ir prilaiko Sakotus sporenro. Sis epi niame lcepielyje arba kabandiame gdliapuodyje.vandeniu P. P Zemes ir putplasdio dribsniq mi- 3eimtz Potypodiaccae. ouvalius spirito bei muilo loirlynos.I Platyceriurn t I 4 E & vie- Plaiiaraeis nas nuostabiausi4 - svyanii4 auga14. Siek tiek baoe$oti ir galuose lyg [kirpti. Siltoje (Ziem4 ne vesesn6- Balandiio mdnesiais i vanileni ddti tuputi tr4tU afta ui dengiamqjq lapq uZkiiti tltai- - ru$jndio diiq naikidmo pdemofldms. 0ericusioi ougo: Sviesioje pusiau oksmingoje' nesauletoje. soarkiai q uZdarame geliq Iange skfuiasi noo &iq papdaiq. Madagaskans. iini.ni lieti i den. Reiiau pasitaiko sutikti i5 Afrikos kilusi4 ru5i tinamajanc tirpale iinirkyQ iturpiq gabali uiien- aurodl'to tq$l kiekio.irgae: jie hput€li lveista Anglijoje 1808 meabilnoj9. Dcuginimas: Sporomis (respecialistui suo*oka) arba kartais iiaugandiais Soniniais ngliajs. Priri5lq egzeinplioriq nercikia persoditrti. iSauga daugiau kaip metro PlatJccril angolense pladiais vientisais spoms auginandiais lapais. srsiclaro rudai mybes 11er4 jis visai juodos plokidios sponl neblogai jaustqsi skiedrisad<aup6.Porsll'.

trumpus. ligos: lei oras per sausa-s. iie papariiai auginami 96tai nevaisiugi lapai.rsi aukityn.Turintys uzdar4 gdlirl pagesdus. VidurZemio jiiros pakantes. F'teris etlsifo .]is Zavus mazalapis papartis. Apati. ir mazq.r^s! taip tik atjau0insite augal4. vadina-si. k4 tik sudygusiu-s papardiukus bntina sodinti ! les panaiiais lapais).4/8r l'aed'. Jos pavadini: ma-s kilgs ii graikiiko ZodZio Pteron = sP tn s. Jaulrus. Erdviuos€ iiemos sios sporalgds. ir il. puola amrrai ir skydamariai. Labai svarbu. Prerls gentis (apie 280 m- atogqio- nevaisingi lapai auga ant l5 cm ilgiojuodq kotq. Tuo. vuoj'atttt' Vi ctor iae' .iai atrodaniius senesnius lapus geriau nukirpti l6 -18"C. Labiausiai pa- il Silunos. Gilininlq itin ndgianti o&n' Siq) tarpsta vier se ir vidutiDese galapiq. Va-sarq Zemd turi btti nuolat drdgna. - Si- plitusios jo veisle-s: I 956 metais Belgijoje strkurta Zemyr.mgpjudio mdnesiais po huputi trgsti kas 14 dienq. Pteris e sifonnis 'Evergemiensis' (knirdje) il' Pteris cretica 'Albolineata' (de!inije). lieti maiiau. kad soduose itin dailiai atrodo apsaugotq spordlges. turi dvejopus lapus: Kili prieii0ros ypctunci3 Kartais purk{ti. Jarn reikia itin dreggro oro jie :luga krumeliu minirl sakia-stiebiq pirmiausia stiebi.Pteris Pleris 'i.langg ga)i laikyti ypad graii4 P teri s q uadr iaurit a nds vaisilgqjq pusas pakra-(diuose iisidesdiuruii arba jos veislg'. ir kita i petid.liapuodZiuose (ue epifi tai). ir mar- - aurita tr Pteris i/orrr i.rericd ir jos veisle-\ 7rbolineata' (srr blnlh! dtyties ruSis yra ieimot A c r o st i c h ace ae. Beje. atogrq:ose. pusiau [ks- rb cretica taisingi i 203 . ziu iiilgai lapo) bei ' Ro''en''drba' Wi ns ett i i' (ir viena. Labiausiai paplitusi lios gel1. Ple- Gericusioi ougo: 5iltoje. ialialapds l2"C)./ f ?. Potqlimos: Nelra. Si ruiis taip pat turi fertilius ir sterilius lapus. Kai kuiios nrlys b^\t^juoste' Everg emensis' ir nuo 1890 metq gy- loistyncs. trgSimos: Laistyti rnhk<tu kambario temperatiros varlderiu.r) visus metus laikyti 20"C temperaturoie. . heris cretica gali ijemotj vesesoeje patalpoje (dryZuotosios veisle-s l(enkdioi. Jautrias er?l kuo maZe-snius geliapuo- ruils (Pter i s qua dri- diius. iiem4 laikant vqsiau. tevaisingus. Visi Siek tiek dantyti.o- peFodinant kerc dalimis arba sporcmis. Balandiio . Kai kada lapai uzriedia kra-<tus. vaisiugus. pavasari persodinti i P iemg. kuriq susidaro tiek daug. kad oras biitq pakankamai dregn. kadjie iki I metro aukSiio. uzauga[ti !u iS tolo matyti. Daugininasr Pava-sari TdWn6: AtoSr4zq bei vidutiniq ahogr4Zrl kftitai. pteris Iabai remegsta skersvdjo! Prsris .1. millgoje patalpoje. Sios gerties papariiq yra ir dideliq. drdgnoje. o veliau palinksta galais - lapai ii trurpq poze- tad labiausiai tinka iiltnarniai arba specialis paparty[ai. Jeiir Aushalijos.ryiKai iali^ Pteris tre rt/z ii Naujosios Zelandijos met jie atrodo lygiis. kad net pasis6ja gretimuose gdliapuodZiuose.

PA1IUIES .

palm€s labai nemegsta pad6kle uZsilikrusio vardens ir Saltos Zemes. Jei jis pradeda puti. Sis i svogiinq panasus sustorejgs uglis turi auginio krtgi. Veduokli5l'qjq palmirl dideli lapai iSgarina daug vandens. durpZemis. step€se. lieka nesubrendusios. nepaprastai jautrios Saldiui. tadiarr bemaZ visi jo tiesiogiriq vidudienio saules bi- . o lapq gyslos ilgos. Laistant reikia Ziiu€ti. i5 krio randasi nauji lapai. Be to. Gamtojejos veia ir drdgnuose bei rltksminguose atogrEZtl slenirl tankumynuose. kone lygiagredios. 205 . grqzq pakraniiq romantika dvelkiandius. Veduokli6kUjrl ( Lv. Savo girntosiose vietose palm€s auga ivairiame dirvoZemyje sm€lyje.toi didiiuli snkla. Botanin6- liil. geriau pakelia saus4 orq. tadiau visos jos Siltqjq kaitq dulros. palme Zuva. Bendri polmirp prieiiuros je sistematikoje jos priskiriamos prie ankstyvesuiq. tod6ljas reikia daZniau ir gausiau laistyti. dykumose ir jirq pakrant6se. Cia rasite iSvardytas kambariniq paLnirl ruiis. augdamos ribotoje gdlia- spinduliU. Svelnialapdms reikia dregnesnio.? shitl gto n ia) palmitl lapai ar. ant kalkakmenio uolq. i3 htriq randasi spah.1sys. rapipaLng ir sabalpalng). Lruias privaltt visus rnetus laikTti Siltoje patalpoje ir net vasarq neisnesti i lauk4 (iislTms l/asftingronia. ilgoiniui topusi neolskiriomo Jurg nomg dolini. nutviektose rySkirl sar. TKS arba g€lir1 Zem€ su smelio bei molio priemaiia ir ypad speciali Zem6 palm6ms.l stiklo ir plieno konstmkcijq 3alt4 spindes!. I I e veltui patalpr! architektai taip megsta Siuos atG. o patalpq oras sausas. visos kitos kambariles palmds.rga beveik apskrito- mis vdduokldmis. ir 3000 metnl auks- tyje Zaliuojaniiose kalnynu giriose. bruoisi )le putKus olqurgl augalal taoal megsta Svies4. irna nlduoti laprl galai. beiakio kamieno vir5uje. kad vanduo nepateltq I palmds "Sirdi". SiurkSdius lapus. 52). primityvesnitp augalq. Jq sdklos yra vienaskiltds. Veilns lapq kLrokstai dainiausiai i5sidestg tiesaus. Ji goli nuplaulai jura tukstatl iius kilo etr!! ir iSdygti t o I iu i a us i o se pa kr at1 t i se.oti vaisiai. o Plunksnidladq (chamedordja) lapai pailgi tarsi papardirl.Polm6s - lqi dolelyt6 pierV i[rg iavesio. magnio bei silicio junginiq turindiose uolienose ir puvenq bei geleZies turtingame atogr4Zq giriq nudonajame dirvoZemyje. gydomasis Kokoso rieiutos . didinjie go taurumo |rrpins augalus suivelnina modemi.rles spindu- Jq esti savanose. huindios kietus. Palminirl Seirnai priklatuo apie apie 20O genditl. Jei dirva perdZihvusi. brandinantys sik1os. puodZio erdvdje. Kos 300O iinolinr opie polmes rlriiq ir Tikai augdotttos natirqlionis sqlygonis palnts sukranta i burbuoles panaiius iicdyrtus. Rr. Kambaryje Zydi nebent chamedoreja. Joms tinka paprasdiausios mineralinds bei silicio junginiq prisotintos asiuklin6s trEsos (-+ receptas P. lapq fonn4 palmes skhstotros i plunksni5kas ir veduokliSkas.

D0ugirinta5! sdklomis ii Australtos. Geriau(iiem4 ne vdsesndje kaip 10"C) sus metus Siltoje pbne (Euterpe).ldislym. Matnilctjaus saloje (Maskarerq salynas Indijos vandenyne) laislyma!. lrfiinas: auga iki 30 merq aukiLaistyti vienodai. gambyro (toks kvapus augalq ek\tralftas) ir betelinio plpto (Piper batle) lapq. ligos: Jei oras per vesus at per sausa-si liaujasi augti. palmi- Pqtorintos: Jau4 . Jei reiki4 penodinti i T.iddj? tabako. l(enk6ici. apninla voratinklines erkes bei iil- 11e-su- netgi .4la.1 branduolius reoka. palminiai.prr (-+ P. 206 .c hontophoenix pllmg galtma lengvai supainioti su tikq todzuojanti lqamtomeji T6vyl€r Rytq Australija.22 m auk{iio. skydamariai. Gamtoje petiydd. balariio.rduodami palygillti ma. Geriousiai cuga: visus metus Sviesioje. pais. c&n o@n' Vyrcsnio anlZious ar.t levaldos mdlynumo Ziedais. asajos rniiinl. Polori|rrds3 Paklojus t4 dembli Si palmd Sals l(enkdici. Douginimas! sdklomis 25"C Zemdje. Piehydiq Azija.jusi areka subrandila vaisius (riesuhrs). jeigu lailor neatsiduria drdgft. ieimoz Are caceae. Gedcusici ougo: Svie. kadjos lapq galai atodo patalpoje.209) atba C hrysalidocarsioje. Terji iS. bet ne sauldtoje.iildomoje &uginimo lysvdje. Savo tevyn6je !i palmd uZ.siais po truputi trgsti kas iijos sejinLrkai su 2 . Ii pradZiq tie lapai prieiiOros ypotu- - b[o. bltinai iiltoje (daugiau kaip 20"C) patalpoje. ka a!rodo \ isai ki@f. gr:'k(tis ir pluuksniSki. Ciabuviai jr. ii kuriq veliau ra:rdasi raudonos uogos. gamhasi tam purkiti.6 H J = Archontophoer x cunuingharniana Areca catechu Areko a Archotxlophoenix lialuviiko para<linino ko! kas neturi. 43) ir kuo dazniau nis palm€s ilgai negyvena. o veliau tampa Kiti lfili prieiiiros ypclumoi: Dazniau purkiti. -+ P . ieimoz. lpad kai prasideda Sildymo sezonas. vi. Pas mus paprdstai dZio rugpjniio mADepa.sr. Labai nemegsta lyg apkarpyti.r stori. pjau-sto h p. Daug kas jas dar tebevadira seDes0iu p av a diniw S e afo r t h i a'at ba Ptychosperna. 208). Sios nriiqs palmiq plur*suiiki lapai su amiiumi eilra plat)t. Persodinti retai. po2-3rndnesiq. Be a. Sios lielcrakrmie- moi: Bfitillai &6kinti or4 (+ P. liTiimot: Oras ir dirva hrri bnti nuolat drEgni. Ar c hont op h oe nix ta fiS auga 18 .t. Orus ir Zemd tuti buti nuolat drdgni.s. ligos: Jei oras Siltas ir sausas. Kartnis (bet labai retai) borrnikos sode galima j4 pamatyti suaugusi4 . 2 ar'm geliq Zem9. ddl pavadiiimo j4 galima lergvai supainioti su A c ant h o p h o e ni. sauso Sildomq kambariq oro. toddl rudelli geriau pasrrtyti | lviesi4 laipting ar iiemos sodq. Sudygsta augalliia maiiau ZiI1oma tiiirni.4. A recaceae.me iI iiltame geliq lalge arba iiltramyje.urt suolelio prie lango. hov€ja (Howeia. fdvyn6: Filiphai. plorri.l4 dierq. Paddkte vandens iiuKtu n@alikti! Nuo balandiio iki rugpj[dio kartkariemis po hupu- ti trdti. c nninghd iana at$abe[. bet De sauletoje. siai atpaiinti galima G to.

Java. Kambaryje neiydi. verii.. permirkus Zemej ilna ru- t$1fl.Jgitl]n|l kambaryje (Europoje lluo 1850 metq. Lapai ryikiai zali. iio. Labiausiai tikq 207 . paly. Gamtoje grakidioji chanedoraja luga neizengiarnuose Meksikos ir Gvatemalos kal]lyllq giriq loistyrnos. - ie Graki iio. iilt- Geriousioi ougo: Sviesioje. Sviesiai geltoni moteriiki Ziedri nepaprastai kvaprrns. Ziern4 giflti plon. gali praddti puti Sakrys. 238). 238) arbir f6vyn6: Birma. o perliejus. Ar e cace a e. kurios Zydi dar visai jautos. Jos lapai tamsiai Kifi prieii0ros ypclumci: Dazniau apipurkiti. o pakri.l -{dliu lan-cas arba r:LnrLs. Polctimcs: Jei chamedokad augalas iali. kol jie dar neiisiskleidd. Tinkamai priZiurima iydi ir kambaryje. Gvate- penlelyg lrusilptq. Geriausioi ougo: visus metus iviasioje ir iiltoje (ne vdsesndje kaip l8'C).mynuose.bekvnpiai.iri. vyriiki . apnirka voratinklinds erkes.i i c ha nedoreja iydi dar visai j au na. ligos: lei oras per saus. ligos: Jei ora-. perdiiivus arba. be to dvinamd. o&6'dH liSios iities grakiiios paliiaurilis langas. I naujo gdliapuodiio dugr4 pirmiausia negailint ipilti ivyro. Neseniai imta prdavlrelj Chanaedorea clzldrdalrrt ii Meksikos ir Havajrl. ieimaz A re cac eae. atrodo tarsi negrabiai apkarpyti joks kitas augalas tokiq Deturi.r. tankiai kiek vesesnj oq. ieimlz niai.se. puSlasiio dribsniq soduo. klriais gtrlima dauginti.i T arba gdliq Zeng. iios gentie-s rusiq tik Caryola t itis ^. pdml . per sau-sas.Jis lerrorite.rs.ru apkarpykite Ziedyru-s. Douginimcs: Sdklomis (-+ Adresai. P.rbiausiai bet ne sauldtoje patalpoje. Vasar4 mes kamienas tiesus.Zelio rneresio galirna iigadaugiausiai2mauldllesti i laukq. Ji vieua ii uedaugelio palmiq. prieiingai. Ti1)kamai prizi[rirnos iiauga iki 150 cm auKdio ir suformuoja tokio pat skersmen^s laj4. rugsejo menesiais k1s 3 savaites kovo Pclm6 doug i6- lfili prieiiiros ypolunoi: Nuoltrt drdkinti orq (getiausitri kas dietq sukelti rukq). tik ne i saulekait4. fdvynd: Meksika. (+ Adre-sai. kad ji perdZiutrl kui vrndeni tuituojau iipi.tiLNuo pavasario iki nrdeDs klls savaitg po tru- purirrgiti.Dcuginimos: seklornis niai. frgSimcs: Zemd privalo buti visuomet iiek tiek drdgna arba Dermirktu. geriausia . duoti viril'llr6s. gracirgai nusvir9. TKS 2 arba gdliq Zem9. kdip ir visrl ougoly. taigi &lnsiai ialiq vaisiq neiiaugina . ios svorbiousios tikslos yro dougininrosis. Fili. todel l. llenkdici. gali apdkti vomthlliDes eikes. dkr. auKtesniq mediiq Seidlyje. r€ja Zydi per gausiai.Ls.r vietos. persodinti iT. lrgiimos: Zemd turi brlti lruolat dregna. tai8i kitq. iSleidzia daug ugliq. trikst.juos galirna pamatyti neberlt botanikos - kiek nereikia. arba smdlio. Nuo biriieduotas. mala. Jos lapai plunksniski. pusiau liksmhgoje vietoje. palyginti ldtai. PersodiDti tik tuomet. plunksniiki. 9{ oliduodq s6klp brondinimuL ner. Jei reiki. kai sakDims tikai Siek tiek patrgili. l(enkdioi. Padekle - JAV alrl('siiau). pinai. Auga tarsi kruna-s. laisfymos.atzalomis.Caryota rnitis Chiunaedorea elegals l(oriiotu 6rokiiioii rhonedor6io c&n' IS 27 Karijotos lapai atrodo tarsi eeruhiai apkarp))ti kas daagiau tokiL! neturi. P.fyje iiau.mdgsta 20'C. karnb. ypad pet tamsioje vietoje. Orir-s turi bfrti visuomet drd-cn.

plauSetas shroksnis. ligos: :ei oras per saus:Ls. kospallmes tai srnulkr-ts jaud augalai. huis padeda riq<utui nudaZriau apipurkiti.ls lepiam augalui pravartll irengti dirbtini apsvietim4 ir ka-sdier apipurksti minkstu. ilgainiui l(enk6ioi. Beje. Geriausici ougc: Sviesioje. l(enk6ici.rtalpoje. toddl gali tnrkdyti augd jauniens augalams. 209).1 --ts^ plunksriiki. 14 Senau p$mty- Loislymqs. d:rugiausrll Kiilp Kr[mil.rpus lutes. ziemQ kas dienrl apipurkiti.ro Va-sa14.r jiems maisto me- po pleq ti iieiSli. palml- - talpoje. lida car p us Zalas. dr€gmes ji kilusi Pclcrincs: Ziern4 iiam ii atogryZq abipus Zemes Tdvynd: Madagaskarns. Lapai i^ -. kuris teikj. Madagaskare ji iiauga iki ir kanbaryje ar. pusiaujo). galima netgi palikti iiek tiek vandeus 208 . P. Miisrl orirs drclFas ir tvankus. Pclcrimos: rrr. i\leidiia at- Douginimcss li sdkhl (kokoso rjeiutq). 238) arba kero dalinis. puola amalar. bet ne sauldtoje. A re t'ac' eae. jei darosi sausir-s ir kietas. lato drdgnesdame ore. zydr rt duod:r vaisiq tik bhdama keletos menl. l:dislynas.ens panasi I hotiq. Cr. diiagas. Kiti prieiiiros ypotu- l0 m auki6io.6 H = Chrysalidocarpus httescens Cocos nucifera RieSulin6 kokospolm6 J e. KokospaLnei reikid daug Sviesos. pauDk$dje.3 metus persodirti i TKS 2. I\469sta saulekaitq. Po lygiu iiotiniu rie. taiiau uuojos skiriasi iviesesDiris. Dils. triksta Sviesos. tadiau vasa- iilta.<uto kevalu yral lengv:rs. ygons. labai puoi. toddl aughama kambaryje ji niekad nesubrgsta. ligos: Retai.llne savo levyne-s i l. --> P. Zavumu ji prilygsta hovejai (H aweia. Kas 2 . Pas mus supuna ne taip greitai._lrQiimos: /-eme rrl dregna. "+" Nuo kovo iki mgpjr:riio pradzios ka-s savaitg po c&6'db Pas mus parrduodarnos Tai bene labiausiai paplitusi kambarine palm6. Jei Dutl lruollrt ji pakankiLmai pzrddk]e. dar neatsiskyrg nuo riesuto. esalt geroms sa. trgiimos: zelne pn!irlo Dlth tlLiolJl rugdrd$ra. klirnate.galima rediau percodinti.^ -. Douginimos: seklomis (-+ Adresai. Parduotuvese jq galim:r isigyti jvairaus arniirus ir dyd_Zio.. /-\ A tR \-/<l^L\Es Chnsalidoca.1 sa moi: Nuolat drekinti orq. Tdvyn6! Atolr4zos. lometq.rginatnos ko- rnrpurirrFiti. kaip dregname iilt. De1 saLrso oro mduoj:r l:rpq galai. k s savaitg - po truputi patreiti. iilhr v:mdeniu tuometjis ilgiau gWe- ieiman nial. M6gsta ntal. Geriousiai ougo: Sviesioje. lietq. tlraglllas ir Silutttos. krnituose kokospa}nei bei iilumos (juk birZelio pradiios ii4 pnlmg galima laikyti lauieimot A rec accae. kaip plaukti jhrd hrLstariirrs ki. Bute. pahnirl arba geliq iem9. gelionri zaliais seuesl ais l:rpais ir vasaftl iisprogstana jais naujrl lapq verpstais. BalandZio sejo mdnesiais Xiti prieiiuros ypctumqi: Butinai drekipti patalper er4. vimetus Siltoje (ne vesasneje kaip 16'C) pasr. gelsta arba ruduoja lapai. Apatiniai lapai nuolat dZiilsla ir kelrta taip susidaro kamienas. kasmet uZauga po 20 cm. pabnike. Siltoje (re vesesndje kaip l8'C) p.

tmputipatrpiti. tr?iinqsi Lieti s!ikin-sai. Mdgs- u (dienomis iki 25'C. leisti Ze. ruduoja lapq galai.1 pat rlpq or4.s lapus rei- iiek tiek maZiau. i Siaureis ryhrs nuo Sidnio). Ypai megsta minkitil geguies lietaus valldeut. to. ti p. lq ir turi geliq vitrirus su drekinarnu oru . Zemd privalo ir visai ne- nesusigdnrsio valldens! daug ivie-sos. Senasnlus augalus nLro geguZes pabaigos du kartus per nT enr. kas laiko d:rugiau iepiq auga- Douginimos: Seklorris (30'C Zemdje). Be 180 cm. pusiau rikvrirrgoje. o Hou.Howeia Nlicrocoelurn rveddelizururn Hov6lo Kokosinis mikrorelis \-*.. Megsia ii1t4 dirv4. geriau iine-iti i huk4. pripildyl4 Seimo: zlrcraccac. DaiuiaLrsiai jos auginamos kaip knlmas. Jei padekle Jieka to. (+ pieii- pusto Douginimos: Sdklomis (25 . - dZiivu-si Zelne.s iems gelininkams. iuki!. kas2-3metuspeNodinti i T arba TKS 2 iemg su putplasdio dribsniais.je.rtrgiti. juolab kad retai krda Polqrimos: Kokosinis mik'rocelis ilgiau iigyvens uZaluga . 209 .43). Jei per- noi: lapai pluDksniSki. Trivynri: AtogllZq BrazliJa. Svarbu: i naLrjo geliapuodZio dugl]4 priberti senq l(enkdici. trgiimcs: biti nuolat MaZiausiai drdgra. Tenai kokosi- Kiti prieiiiros ypotuHovdja paly8inri Aerai p:rkelia sausil Sildomr. bet tuomet beveik liauja-si augti.. Prdek- niau apipurkid.mariai. l(enkdioi.4recaccae.rntie.st ar ia n a_ Iorsteriand i Holnoreano . persodhti i T arba TKS 2 Zern9. Jei reikia. o tiems.eia lo r.ji geri:ru sodinti ididesSeimo:. Saugoti nuo tiesioginiq saulds spinduliq. Kovo Si4 palmp nuginti geriau pr:rd ed. Jei dirva per ruis mikocelis jausis iitiqs Salta. uksl]lrn-{otl uZuovdjon. tirkliles erkes bei skyd:rjokiu bidu nesruletoje vie. palmil]ral. Ziem4lnistyti vesiaLr).ra lorster iana avga spuiiau ir daugiau keroja i ploti. skaldos arba p[sto molio. ligos: Jei oras pet silusasr alplulKa votatitrklinas erkds. P la i iai i lsi ke roj s i Howe io Ot.30'C ierndje).e i a be hnor iana arpstr letai ir labiau tista aukityn. kadjai butrl lengviau kvepLroti. naktimis g. paLnini puod4. Abiejq iiq paLniq wcia be Parduotuvdse dainiarsiai pilnatysite dvi jos {riisl 'rh le susikaupusi laistvtno o&B' tiktq ne Kokositlis nikracelis tgsta [aboi drc]n+ o] q. mei gerai iidZiili.. Horr.s apdulkdjusius palme.rli bhti Silurn:1 Pclctimos: loislyncs. I atl[vt\ augalLls sruku atskirti. ligos: Jei orurs Geriousioi ougo: Svieper sausas. v:!rdenj tuitLroiau iipiltil nrgsejo menesiais kas savaitg po tnrpu.rukitesllis nei nuolat dr6l11aune ore. pavasari ir vasar4 kas mdnesl po ka uuplauti dmuguu viurdeniu.Lrb:r Zietnos sodus. Jei reikia. krtrrietra-s viena-s. gemi ir gal6s ilgiau pa-silikti. Tcivyn6: Lordo Hau salos (Australija.l dazlliau apipurkiti. UzteDlcr Gericusici ouga: Sviesioje ir liltoje (ne vese-sneje kaip 20"C) patulpoje. taiiau Zienl4 prdvaftu j. Iiauja-si augti. Lusiai Zali.}fi Hav.rZinti ii eugirno. tik velisrr juos galirnr rrp. lfili prieii0ros ypotumci: Ziem4 brltinaj daZ- loislymqs. apninkr vomsioje. rnolio bei durpiq nys P.

30 cm ploiio lapq ve- lfiti prieiiriros ypolumci3 Kuo daA au purkiti lapus. Dougininass li seklq Ziemos sodq puosmelra. lrfiimos: Pava-sa4 ir vasar4 lieti gausiai. tadiau ne saul6toje. ir blldamas senesnis. Ziern4 riensrs) ir Robelenio fi1:. kallarjtris fiflikas (Proer?r-r . o Rlla lrrs ?.rugpjudio menesiais po truputi Balandiio patrPiti. Japoni. persodinti i T zemg su puQlasdio dribsniais. Rapr)aLma C&B taryt nr dvelkiaToli aisiais ^)\tais. erkes. Kiti prieiiiros ypotumci: Dainiau apipurkiti Gepries . Ziemq vdsioje (5 -10"C) patalpoje. R apis r/rrri.ikut (P hoelxir roe bc le Pinnosios dvi auga paiygillti greitai.kvienos. ligos: Jei vanduo per kiet -s. apl 1lka voratinklhes tiik.s lapai yra siaulesni. iiemos sodai.rginamos trys: datuli:ris fiDikrs (P h o e n i x dacty I ilar a.YI E = Phoenix Rhapis Finikos Ropipolm6 J A. T6vynd: Kinija. - tedaug. UZpuolus voiatillklinems erkems. pusiau pave-singoje. Megsta labai je vietoje lauke. Ii l3 Zinomq Procnli riiiiq kambaryje ar. palmiT6vyn6: Laosas. (iildoDroje daugiDimo lysRobelenio firikrs.5 ar 2 rr. liekni. jei tik ten nem skersv6jo. vasar4 Siltoje.. Beje.4apis e. rudais piaukais apaugg lapkoiiai laiko i!ke19 aulcityn apie 15 . loistymo5. duokles.jau iiq augalq lapai atrodo lyg apibaxstyti miltais. k-usi. tadjam labiausiai pa.eae . triiau ne pelmir- . Paln' icilna: A r e caceac. -^--2. JAV rapipalme tokia m6giama. "Lady Dcuginirnos: S6klomis arba ata[gomis.nrrilis yra :rpie meffo aukiiio ir Iabiau tinka laikyti kambariuose. tinkdti bonsrl darybai. todel joms reikia itin didelirl geliapuodZiq. persodi11ti iT arba moliflg4 sodo Zemg su smeliu.fukitos ilgi. -> Duotrauka P. 64). vos uZauga 1. Jei Salarys nebetelpa gdli:rpuodyje. kaip amerikiediai jq vadina. Jei oras s6-s. Iapai ima ruduoti t dzinti. ieimoz Arecac.lei oras per sausas ir per iiltas. Rhapis yra vienintele palmiq gentis. Nuo geguzes vidurio gali va-saroti pusiau pavesiigo- Geriausioi augo: tabai iviqsioje.nrgpjDdio mdlesiais po tmputi tryiti.ja. kuri dideliame puode uzauga net iki 2 m aulc<dio. reikalauja daug Siluper saumos. Phoettix roebelcnii c&6'ds - ilin puoitxus kanlbdrinis a Ealas. dazniau augir. trgiimas: zeme turl DuLl lluoli]t dregna.chloroze. be Kenk6ioi. Tai puiki ir prilimaffli ter. Geriousici ougc: Sviesioje.arir- lqistymor. Kenk6ioi.r galiq langai ir iilti - duose. lflrios atskiiamos nuo molininio augalo ir pasodirumos. o issiskleidg turi baltas gyslas. Jei Zemd per lalta arba per kietas vanduo. oei patalpa sildoma kasdien). apserga to.Lsrl bei vdsiq ni). gzrli sutrikti augimas ir paruduoti lapai. gai. palminlal. Maza[ge pa]rnd Rr. hrikiai 2t0 . visus metus iiltoje (ne vesesndje kaip dregnq or4.sd.4ris .rcelsa.rael. !$akitesni ir vesle$li nei R. prie-ii11veje). l5'C) patalpoje. Jei reikia. ama iiemos so- jaudiasi laiprirese.jie pagelsta. kad daugelis sodininkystes ukirt augina vien. ligos: .

trip. gali apnikti amarai ir paruduoti lapq galiukai. Voiingtoniios komienq iuosic senv opoliniv lopq liekonos. trgiinos: Vasar4 gausiai. Vasingtonioi reikia daug vietos. kad praeidama-s denijq Meksika.ritg po truputi patrtriti. paunrq esunr aple durio g. niai. ligos: Laikant iviesioje vietoje pa-sitaiko retai. Lrbai remdgsta sauso Sildomr] patalpr] oro.uriiq ruiiq ir msiq su galingais iiarnbiai augardiais kamieMis. krllnais aug.rlijoje. Geriousioi ougc: Sviesioje. o kaZkadr.rlima iineiti i iilt4. daugiau rugpjtiio mene-siais kas sav. Abijos puikiai tinka Ziemos sodui. iis kilusi i5 Mel<sikos. Ziem4 vesioje (10'C) patalpoje. lrgiimos: Vasar4 gausiai. Meksikoje. Washitgtoniaflifera pilkai tali. Rniis Sabalpalnretto ii nunylorsiq senq lapkoiiq likriiq uZsiaugina graZq stiebq. ti kambaryje. saulet4 viet4 lauke. Ziem4 tik tiek kad reisdZiotr! Sakiul prlmrrl rusrs uK kas 14 dienq iiek tiek palaikq tit*a laiky. jos v€-ia nuo Venesuelos (Vidurio Amerikoje. Ji pletojasi labni greitai ir dideliame gdliapuodyje netrunka isaugti kokiq 2 m ploiio ir 3 m aukidio. merrrs (y lcislynos.4 rccaceae. Loislyncs. Rusis vos 21']' Sabal thror aukiiio krimas. i kuriuos galima susiZeisti. nuo geguZes vi- - 2 . Ilgainiui ji Kiti prieiiiros ypctu- )r L1m tik4 trlmpa tokia dideld fu sto- r) gtiuZulas. kad jai reikia aukito b erdvaus Ziemos sodo.a1poje. va-sar4 iiltoje. persodirlti i T arba sodo Zeng su tinga. taigi Siuos augalus reikia pastatyti kaip metro ploiio giliai ipiautais melsvai Zaliais lapais. Ziem4 nedaug laistyti. GeguZe-s rlsys. Nuo gepgZis vidurio iineSti I lauk4. C& purKr Yra bekamiedrl. Pietq Amerikoje) iki Antilq. fod6l Amerikoie ii vodinomo "cpolinio siiono pqlme" (Pelliroct polme). totxia robusta lapal sini Zali ir Zvilga. Balandzio rugpjtdio manesiais Ziemq resioje (10 -15"C) pa'. Atolriq Ameri- Geriousici cugo: Visus pai Ziem4) labai s\ iesioje. |lasiirgtifir- - plbaldyti daugilti irgliais. o Dougininos: S6klomis. Kalifor. Seimaz Ar ec acaae.Sabal Washilgtonia Sobolpolm6 Voiingtonilo c& Jrl Palnei Sahal. l(enkdioi. pahni- Tdvynd: Arizola. o Kenk6ioi. SabaL Woshhxgtonid ntitlor r\ii galilna ii rtlifere Kalifomi. Cantoje jie b[Da apie meto skersmens ir 25 metrU aukidio. palmi- TdWn6: ka. Seimc: . ninor reikia doug iuiesos.trpiti. Was h ilgt oni a ro b usta mci: Jaunus augalus ka-smet. Dougininos: Seklornis iildomoje dauginimo lys- r. Siuo metu jq itin daug Kuboje. jq buvo ir Ir. setlesllius rediau persodinti. vavr4 iiltoje. ligos: Jei oras per sausas ir tvatkus.t- sm6liu. mioceno laikais (tokia Zemes geologine. Siai palmei tiri<a T arba molinga sodo :eme su smdliu. kas negaleq jq uzkliudyti. - lliti prieii0ros ypctumdi: Jei rcikia.s istorijos epocha). gerai vddharnoje. - Atsolgioi: vaiingtonijq lapkodiai apaugg aibiais spygliais.jos.

ORCHIDEIOS 212 . Dougelis ncuig veislig puikiousioi veio ir iydi ont poprosiiousios polongds.lle visoms orchiddioms butinos iiltnomis orbo gdlirl vitrino.

rlris bfltq ir punrs. kokiosji n-riies ir kaipjE priZiurdti vesiai. kai orchidejos spardiai auga. o Sirnpodiniq riiiiLt (Cattlcya) angimo aiis statrnena. Jorns reikia specialaus orchid6jry kurios . nei dauguma karnbario augalq. jorns reikia daugiau tnaisto rnedZiagq (tr4iq). Orchid6jorns tada reikia daugiau iviesos ir rnaZiau vanden-s. kur gamthes sqlygos labai nevielrodos.43). Butina atsirninti: olchidejos standZials lapais ir storais gumbais ramyb6s periodu m€gsta pabnti sausos. tadiau naturaliai garntoje jos auga daugiausia atogrqiose iuba vesiuose. Orchid€jos auga dvejopai: o Monopodiniu budu (su viena Sakojirnosi aiimi) augarttios (Phal a e aopsi. Jei kq nors vis d6lto dotnina retesuds ir auginti keblesn6s rliys.alt uolq. drdgnuose. ir prisotinta-s oro. k. Bet jei pavyksta praZydirrti iviesarne ges Cynbid i u nL arba Paphiopedilwri tai jau !ventd. niekad tetud jausti dr6gmes stygiaus. ir aprupintq augal4 maisto medZiagomis bei vandeniu. kad nakties temperatua rukistq iki 4 . - Ankstyv4 va-sar4. Vesiq ka-itq orchidejas surkiausia.rnaisiais arba netikraisiais svogDnais.jq ieirna didZiausia: 750 gen- bruoioi Pirkdarni orchid6j4 bttinai pasiteiraukite. Or4 galima dr6kinti eleltriniu oro drdkintuvu arba kitomis priernon€mis (-> P. - Orchiddjq Ziedai yra nepapra-sto groZio ir steb6tinai ilgai nenuvysta.aug dZiaugsmo teikia Zydirrdios sanpaulijos bei klivijos :uba kiekvieuq kovo rn6nesi Ziedais apsipilali'ti C o el o gyn e. Ten daugelis jt1 veia alt rnedziq. Jq esama visarne Zernds rutulyje. kad tai riliiai reikia kuo ryikesnio apivietirno. l0 ooo . Augirno b[dai. o kai iilurnos. Siaip jau orchiddjorns lcbiarrsiai rirrka specialus giliq langci :uba iiltrramiai. P. Kad. o naisto inasi puven4. V6lyv4 va-sar4 ir rudeni. kurie kaupia vandeni ir maisto rnedZiaga-s. joms reikia daugiau vanderls. iikalotuose kalnq miilarose bei uoldtose Azijos ir Vidurio bei Pietq Arnerikosjrrq pakarrtdse. kartais dar vadinarnru taria. Siuose puslapiuose kaip tik apie juos ir bus kalbarna. jorns reikalinga visi5ka ramybe. svarbu.s) turi nuo ialorq Orchitlijos dainiausiai ouga ant ueclfitq. ii ougal4 aukityo kylanti pagrindini iigl! ir kraura Ziedus abipu-s jo. . nauj4sia-s garsiqjq orchide- Ziedai pasirodo ugliq galuose arba ioluose. o paurksng ir iilum+ mdgstardios lepiosios ruiys daug il r Siltlri lrilryli. v6sesnis oras nakti. Rudeni ir Ziern4 iie augalai ilsisi atogr€ose tuo metu b[na sausros. Jq spalva bei saldara iiaip jau gerokai skiria- - jq veisles daug lengviau priZiurdti. kurios uebijo nei Saldio. o tos. V€lyv4 Ziern4 ir pava-sari. Kos iinolino Bendd orrhid6iq pfieiiiros opie orrhid6ios Orchiddjos yrajauliausi Ziediniai aug:rlar zelnele. vandens ir diq. Ki- taip.gerai Zydetq. 238).221).lelygu kur auga. 213 lstriiai . Lapar liuiji3kai gysloti ir daZniausiai bnla lygiais [<ra-itais.srl s4lygq ir Zydi kur ka^s gausiau bei noriau negu lau- kilds n1iys. IpratusiU tenkiltis paurksne orchiddjq lapai tamsiai iali. iislTrus arnZiDojo ialdio ir ledq surakinta-s poliariles sritis bei uegailestingai saulds i5deginta-s dyklunas. dainiau-siai turi kietus lapus. ir lengva-s. o naujos atjalos asiralda prie pagrindo ionq ir auga i visa-s puses viri puodo kra-itq. Taigi orchiddjoms reikia itil daug Sviesos ir kuo maiiau vandeLs. vidutiniSkai ar leisti nauja-s atZalas. ra-s jas surnildta-s priede (-+ P. 22O milkitesrius.30 O0O nLiiq ir daugiau trei 70 0OO veisliU. kai irna pdsitaikg prie mrr. o iiltq .6'C. ue to. kuriq lapai minkiti ir ivelnir-s. substrato ( ) Adrcsai. nei sar ds atokaitos. Orchiddjos. Sie nuostabiai puo! u-s ir pra^imatn0s augalai nepalyginarnai geriau si. keleta-s ruaiq Zerndje. pilkivai Zalia spalva rodo. kai susidaro gumbai ir irna krautis Ziedpurnpuriai. Beje. orchidejos auga ne g6liq Zemeje. Sirnpodin6s orchid6jos turi tam tikrus gumbus. Mer !r'ririos orclriddju nliys kilusios i( skirtirrg-u knitq. rn6gstandios ivies4 augirn-si iviesesnius lapus. daug iviesos ruderri ir pakalkamai dregnas oras.lengviausia laikyti kambaryje. taigi gelbsti Siuos puikius augalus uo sausros.

ligos: Jei oras tiesiogioig saules spirduper sausas. - - spalio 214 . iy- Geriausioi ougc: Labai Douginimas: Persodi- veisliq.6 I I Cattleya C) rt l(oll6io H a C) TJ - 4 Cattlep bicolor kilusi ii Brazilijos. or chi ttace ae.). Ep i- cattleya. Balroj i Lae liocatt leJa lfili prieiiiros ypalutnoi: Gel]]zes mdnesiais lapus daznai miiranas gebon pentinu. taiiau l(enkdici. vasarq. naktimis vis bei plauiai ant $rmbq 14'C iilumos.rs! sparvlllgais Ziedais su asikiSusin tarsi lipa vienu Ziedlapiu. privalu slbretrdusi saikingiau. kad iaknys ir ta ir maziau lieti. karkiekvienais metais vdl iytais net panardinti i vandedetq. Yp ai spalvingas Laeliocattle!@ Pqldlimas: Vasar4 lieti gausiau. vasar4 Zydilieima:. iiem4 flgli patalpinti i vesi4 vietik tiek. kart prideti orchidejq Kad kadeja lcistymcs. Specialiose parduotuvdse galima isigyti ir tikt4j4 Cattleya m{1. Svarbu: mldi oms jas lydi amarai. jie apsaugo nuo saulds. geltoni. rudeni ir iiem4 apipurlGti. kurias langai. Jie yra priZiurimi taip pat. zydr drdelra. nant padalyti ppmbus.eliocatt laya veis Ii' Creamton' (' Kreminis atspalvis' ). lrgiincs: - - miiranas' C ulmi- hssq.kas2-3metus augal4 persodinti i l&'Abna Wiebrann' ('Alma Vylonan') ar.'Mtu - Zydi und Morirz' ('Maksas ft Moricas') bei 'lryinter b luher' ('Ziemos pasaka') nauj4 orchiddjr.s.La.F L] Kaflejos savo tdvyndje dainiausiai auga ant kiht augalq Sakq arba kamienll. DaZdausiai talpoje. dainiausiai di Ziemq. Beje. Itin Daugiau Laelia negu Cattlaya . 216). vadinami Laeliocatt leJ a.llelyliu veisla. Pet siltai gumbai neiidiiiittl. Ziem4 dienomis no makities rudas atspalpakanta l8'C. Potina| a atba S o p fu o I ae li o c at t Iy e a.lapus. ruded ir Ziem4 f6vyli: Vidurio ir Pieq Zydinaia-s kovo ir baAmerik4 Karibq juros salos. Vasar4 ir augimo paprastai labai masina lipmetu vis4 dien4 laikyti nus ir saldus orchidejq Zie25"C gerdi vadinamoje padrl nekhras. Zyddjimo. ge . C I. Vasalaikant kaddja iileidZia tik 4 i laistymo vandeni kas.Pava-sari ir dia-s veisles persodinti po guimibiniai. rauwi ir kuo ivairiausiq raudooq atspalviq.l substrat4. Ziedai b[na balti. iiai turi bnti keletu laipsriq msiai yra b0dingas Ziedyvisesnis. ni. ypad v ets- iyd6iimo loikos: tavasari. Atkreipkite ddmes! i skruzddle. taigi tikq rytiniai ir vakaridai mariai. . daugiarnsiq miSrunq (B r a s o b e Ii o c att ly e a. laldzio mdnesiais. kaip kaddjos. apninka skydaliq visai nepakeniia. fu begg19 vertinami orchidejrl C att lzy a bel Lt e li a ri4ti nai (-+ P. nari RecitaL'.kt pvasti. Sviesioje vietoje. Cdtleya bowringial@ subauna ii slkio daug iied4. Ziedpumpuriai iki praZystant bina apgaubti pap6dlapio.

Douginincs: Dalijant gumbus. Daugelis cimbidZio rii5iq auga Zemdje . todel visai nekeista. dainiau purKti. tam tikram virusui. o kambaryje . voji Silvija Miuler').yesys'- Zavus pakabinamas auga- jos ne tik stebetinai iswer. Vasar4 laikyti Sihai. kad jis rcuzkesh+ kitt. oranZiniai. bet ir graZios. dar geriau . Isimetus Veiijo ivaigidyne).-'Pamaiva'). Senesnius tam m4 fodi nuo rudens ir ne tikrq veisliq cimbidiius (reiKa teirautis perkant) iki rugsdjo pabaigos galima laikyti lauke !vie- paivieseja arba juos iiberia gehoni ilakai. . ' Ercalibur' . A paiioj e kairij e :'Si lvi a M iiller C itrone I Ia' (' Ge ls- nebetrdti.7?n4 \'onon'. ratinklines erkes.(' Lemfiordo siurprizas' ria aki nuostabiomis spalvomis. Tdvyt!6: Atogrdrl Azija. balti. ligos: Jei oras per sausas. labai iviesioje ir sauldtoje patalpoje.Pi @ n' CimbidZio iiedai itin ilgai iibnna nuskinti. Viiuje deiineje: kre inis spalvos miiriinas su agniaspalve lipa.. rudi ir net ieli. Ziedai bn:a kreminiai. iiedus krauna geguids ir birZelio mdnesiais. bet ne vidudienio saules atokai- PItalinos: Cimbidziai.nelygu ruSis ir veisld.Cytnbidium Cimbidis Sis rutlasis miirinas iti higstamas gelinink!.e . ge- - kvapi veisld). kurie dainiausiai i{auga iS apvaliq pgmbq. mesingas iaknis bei standiius ir illus talsi dirZai lapus. Australija. ieimo. taigi tuo metu jiems dien4 reikia daug 5i- kurie Zydi rugsejo - toje. '. trgiimos: Nuo kovo iki rugs6jo pabai-eos lumos. lfili prieii0ros ypctunoi: Nuolat drdkinti patalpq or4. Cinbidiio iiedai veria aki naostabiausiomis spalvomis.l iios lasl).rq patalpq oro. \'ioletiniai.oflakti-pakankamai gaivios vdsos. Kas 2 metus po iyddjimo pemodinti i orchiddjq substrat4. _reltooi. gali apnikti vo. . vasarg rudeni ir iiem4 . iyd6iimo loikcs: tavasari.E ) .apie 80 cn.' M i nne ke n' (' Meil]upuikios gCles uitvindo vi.'5hor* loislynos. Itin populiar-rs yra C.abiausiai paplitusr:'s cimbidiio veisles Zyi: Ziem4 ir pava-sarlr metus gelai vddinanoje. sioje vietoje.a' tokia ivaigZd. or c hi dace az. 'Dag A-<. nes nuo virusiniq ligq kol kas nem jokiq vaishl. Cimbidiio nriirunqi nuolroukoie: Virsuje kaireje: fisai ZaIias su dimAa IApa.sunaikinti. lapai Apaiioje deiineje: popu Liarioj i'Star bright Capel la' ('Spindulingoji - rrrrdlaft miSrunai. kas 4 savaites trgiti orchidejq tr4somis. Toki augal4 reikia izoliuoti. nuo rulpj[iio mdnesio naktimis megsta vesq.' De I Rey'. l(enk6ioi." -ealsiai laisqti ir 215 . Ziedq kekes taip pat auga iS gumbq ir Zydi nepaprastai ilgai. roZi. ve. ('Rausvasis boKtrs'). 'Delight'('ZJ. l. kad net Tailando atgabentos ry ii P inchess'. lxrzraibiniai.'Lemfdrde Surprise' mingos.ai. sausio mdnesiais. Valyvq rudeni ir Ziem4 lieti maziau.' |t[a- -. ku- Gricusioi ougo: Visus rie Ziemos soduose uzauSa iki I meho aukiiio.Kapel. Be to. Dau-qelis jrl megsta Silutaip labai bijo sauso Sildo.turi storas.' Pink To\ver' so pasaulio furgus.

ga alrt trunpudirl kotelirl T6vynr. Dcuginimcs: Persodinant padalyti gumbus.siliiau kaip 25'C. auga. Vasrr4 megsta brtti 1le Milto jos (Milrol?ld).ri iid2irrves. Ji Zydi pava-sari. Visais kituds meq laikais irgi leperlieti..24"C.i: Pieq Arnerika. be! paties4cab-it!}s$'!e.rksmingoje ginai miltorijas br. ge- iar4 ir dienomis btltiia l8 .18"C. paptasl^i re- Loistymos. ploksti. gausiatl gelininkui.:i. iyd6iino loikos: oazniausiai va-sar4 ir rudeu!. itin !:aukilusios ii drdgnq ir vesiq Vasar4lieti ne siai. Ziem4 Zydi dejq tr4iq. tnt'Jiu\ it'aitoit. Epifitines (art kitq augalq augans\r C all lela () P . Douginimcs: Persodil1al. ii pirmo Zvilgsnio Geriousici ougo: Visus kiek panails i naslai€s armetus iviasio.f pana.. iiek iiek orchi- Zraibiniai. Ort: hida ce ae. skirq epifi tiniams augalams. bet geba Zibuokle-s Ziedus. kas2-3metuspavasa4 persod tti inerrjq orclide- kitq augalq (epifit ri). ge- guZraibiniai.eLt bei ieinaz ka. t. ligosz L a e i a labai keniia Duo tvank.!ro reiiar. labai alsivdrg.i . ir kitq yra apie 15 . laistyti arba relsykiais Pana. gumbq.ti .s: je. kudos auga ant lereikia. 43). k.je.elia taut i o &B ni Brazi I ijos Btla.r. suplotr.styrnq iv deui iddt. Miltoniopsis Miltoniic. kai subsnrrrs jru ger. patresti.b a r i n a' r eikia dangiau sau)es. lltlt t'|.ti. ge. RudeDi Zied s pra.1.nnos nailaitinemis milloislymos. Pavasari il 14 va-sa_ kas 3 savaites iiek tiek noi: Nuolat drekinti or{. rudeni. vasarq.. au- ^) ieimoz Orchi gu da ceae. Rudeni riiiai laella c i i n a..rs gumbus su vienu-trimis siaurais lap:ris.siai ialius. rude-ni ir ZieDelySu rus$ 1. Vasaq ir rudeti ly di Mi ltonia c I owes i i. Tos. dar vadi15 .us L l6vyn6: Atogr4iq ArneriGeriousici ougo: Sviesioje. beje. atogrqzq Amerikos giriose. nepake- iolet:lriai bei rausvi iiedai) ir lae Li a haryop hy I la (or aniiL ae I i a anc eps (v Kili prieii0ros ypalu- lianiios sauso gyvenamqjq bustq oro. pusiau irksmilgoj e. veisld. iir purkitil Persoditlti iyddiimo loikos: lavasarl.Is tokiq yra ir ryikiai r.knd augalns neimtq vysti skleidii:^ Laelia p! Iila. taaiau ii naujo lieti tik tada. Ziem4 ir naktirnis 4"C.6 I o rt E a r/ E - Laelia Miltonia. - gumbr] dalimis 216 . .rnt medzirD arba veia smdlingoje Zendje (pavyzdziui.?elid n:rsiq yr.I m4 pr. DaZ ausja. toutomis (Mrlroniopsis). lapai nusidazo musvai.20 nrSiq.r arba epifitai (savo tevyneje. zletn4 lrelr trK IreK! Krs treiiil lr. ir.ltrl galinei labai sauldtoje PaNiPoma padalinti i dvi gnrpe. lr vie[q.iq substrrLl. Milronia speclabil is ir lvairiosjq veislis. nakimis b:ryje ir riiiys. Laelia lengviausiai kryZminasi .r komenduojalna vos prddejusiam orchiddjas au ginti ka*ta. fiai lie<lai). trgiimos. tdelia). ziem4 rai tinkurdios auginti kamapie 20'C. Jei vir-sar. S4lyriau iiek tiek r.liiau Siulcitu be skersvejo patrlpoie.rudona rdelia ne cill trabd ri na. akneni- gerai ved jnamoje. va_ Miltonijos iiedai platus. iias) taelra ruSis geriausu kitomis gelrtimis srulkiai arba visai tesikryirni. kalp t LaeLia purpura ta.Lsdiausio medZjo zieves gabalo. bet geriausia nrdeni arba pava-sarj i orchidejq substrat4. bet perdziovirti irgi ikanotq miilcl. Jei gauna per daug Sviesos.udelli. Pavasari.balt raudonai margi arba rartsvi Ziedai auga iSjaunq Kiti prieii&ros ypctumoi: Nuolat gausiai drd- kiiti orq (-+ P. miltoniopsis C) La. kiirtais ir vislls lnetus.'t Visos 50 l.lt Kenk6ioi. lrgiimos. ntri daugiausiai ivie. ligos: tit neteisingai priiiirrint. Mihonialavs.dir1ti i v. n.sia pririSti prie kokio kamieno ar iakos. 2l1) . lle nk6iai. Ya\a(4Zydi Laelia crislra. (didZiuliai violerirriai ir rausvi Ziedai).

o prie pa.pietinis langas. kad neiidzintq gumbai.. Odont og loss ntr b i ct oniendaZriausiai auganiius tie. kitaip subNuo rugsejo menqsio strata-s supus. Daugelis kilusios ii auKtikalniq giriq (auga maidaug 1500 3000 m aukityje).u. ligos: Jei oras per drdgna-s. c Odantocidiun (ii Odon Geriousioi ougo: Svie- sioje. L- t 0donloglossum yro dougelio kcmborinig orthid6jg prof6vir l(oi kurios ir1 vadinrmos visoi kitcis vordois. Ziem4 lieti tik tiek.je auginti geriausiai tinka -elindo sukraura kekiq vidalo Ziedynus. mq ialdiD geriau ine-<ti i Kiti prieii0ros ypolumqi3 Nuolat &6kinti or4.24"C.saules atokaitoje . augalq geriau inqiti pasbgell. Odotxonia (ii Odolrtog- Iossuttt x Millonia).ainais (daztos = daotis.Slaataugas (gmikiskai odolx kuotais bei . birZelio rug- relabai tarkq medi.diiti. 2tf .- (E Odontog f6vyn6: Vidurio ir Pienl Amerika. patalpoje. Iki spalio mdnesio nis nuo kenksmingo drus. loistynos. o Ziem4 .Ls iiedynais ddmetais. banguoti. va-sar4 nrdeni arba iiem4 nelygu riiSis ir -troglossrlr. Viena ii secrellarr bei pakalDutemjs niausiai paplitusiq rusiq lr. nuo birZelio pakabinkiva. iyd6iimo loikos: ravasari. lrliimos: Augimo metu substrutas privalo b0ti nuolat Siek tiek dragna-s.idi Dt). Wilsotxara (iE Odonto kelia tumpalaikius Saldius. - Douginimos: Pesodinant padalyti lgmbus. bdel mdgsta gaiq.Oncidiul ). Svarbu: Nepamiriti palaistyti. Toks keistas glassutrt x CochLioda x botaninjs pavadinimas (iS. de. vien4-his lapus.te Odolttoglossut i nakimis ve-sesng (18 .kalinga iiedlms krauti ir jauniems gumbams branchiddjoms tai apsaugos substnt4 ir iak.glossa = lieniausiai rudai bei geltonai Zuvis). Netrul:rts pasiropurksti.Jos sulautos specialiai bei vis) atsfuado del savitrl langdms ir itin gausiai Ziedq. . i veisld. karinis arba iiaurilis.jei ilgjau nebum li€tausl Jei lietus ilgai uZsitgsia. ()dontog|ossL tiiis 1r povyzdiiui. . Ziem4 14 . kurie kartais prie graiiai Zydi didiiuliais pagdldo turi dailtyt. Vuylslekecro.:i:1e.ls"C temperahr4.dantytas lie.\'r a O Miltoniopsis).20"C). vertus pa. baltai ir raub[na ploKti.s e.t: x Cocltlioda). Kambaryje au ginri geriausiai tinka It ainos a do nt o g I o s s unt - veisles galima pastatyti pjudio mdnesiais kas 14 dienq lapus nupurksti van. ': t. ()dotxto I la s s u n p u Isiei auKtyn. Orchiddjos mdgstr gaivq ankstyvos va-safos of4. A:!.OdoDtoglossum hin nregstama VuJlstekeara Ca l)ria 'Plttsh' (PLittii- c&n' Siq orchiddj! esama gal 100 ru-iiq. ge- guZraibiniai. pusiau pavesingoje toglassul| x On. Keleta-s net pa- Margas taryt fir [eopardas niirinds. bet nakdiai (ddl gali\ poveikio.vidurio galime laikyti lauke. tinka rltinis.r eplanti Odo nlo g I o ss unt dotlt o I loss un I rankuri Siandiel laikoma atskira gentimi Ros. Gumbai dainai arba rausvai. isleidZia po donai margais) Ziedais. V ylstekeara (ii Odontoelosstitr x Cochlioda x . Va-sar4 megsta 20 . po Zyddjimo persodinti nauj4 orchiddjq subshatA.ntitdd . l(enkdioi. dienos kariti ir v€sias naktis. .kas2-3metus dys Ziedpunpuriai. ) pai geniiq mii- ieimcz O r ch i daceae. crispun.IS margqjq ruSiq kambarypa. vidq ir pastatyti vdsioje vietoje. drdgr4 ir vesq or4. Polorimcs: Jei turite sodq.ji reideniu su trupuiiu trqirl or. lapai darosi '.

ligos: Kartais apninka voratir dines erkes arba skydamariai. kad grmbai ir lapai nenuvyshl.a las. Douginimqs3 Percodinant padalyti gumbus. bet Ziemq ir pavasari purKti alsargiai. Visq dien4 laikyti iiltoje. tiniq atogr4. rudeni mmybes laikui baigiantis (kovo menesi). Ddl drdgfnes dirvoje pertekliaus gali puti pumpurai. geguZraibiniai. ce ausia tai padaryti o&n' iof edi hnr nt i iraruts nesunlat pri ii itrat i. lapai keras. bet nomis sauletoje vietoje. Ziem4 iilumos nemAgstuclas ms$ Z|atona apie 6o Paphiope. lrgiimcs: spalio mdnesiais ir oras turi biiti nuolat Siek tiek dregni. rckai pmdziivusi. Zaliq. I Zie- Igliai. augalu.Laistyti tik tada. raibuolei baigus leisti naujas Dcugininos: Kero dalimis (persodinant). dainai apipurkSti augalo lapus. Sie augalai daug pa.*q Sviesioje. Seimoz orchidaceae. diedilrirl gentie-s rusiq. o Zienei daugelio kitq gendirl mq . substratas Kovo - - juo raibuold puikiau jauiiasi. Visus metus dien4 mdgsta kambario tempe. - ir Nuolat drdkinti patalpos or4. rudeni nely!$ r[iis mq ir Zie- veisld. iyddiinro loikos: rauasari. Pllorinosi be rcikalo Juo didqsris Loistynos.q Amerika. privalo luolat sys. bet ne sauletoje patalpoje. Jam perzydejus susidaro naujos skotelas. ir Sakuys. Kiri prieiiiros ypctuapie \OO Ollcitli tlt genties ruiirl. ligos: Puola tik darant labai dideles siomr\ ()ncidiu t kranrctianun b Oncidiunt 0eriousioi ougc: va. kai ji gebuol6 auga kiek kitaip. Xili prieiiiros ypctu- - Slahrot4 arba dryzuo- pumpulal. iyd6iimo lcikcs: tavasari. dar daugiau kuo ivairiausiq mituurq ir veisliq. ne taip bijo Muso btti saikingai dtegna. Augimo metu kas 3 savaitas I vandeni iiuptelti iiek tiek orchidejq tr+iq. p api I io (P sy c ho ps is) ij. kai pradeda augti ialnys ir tauji mq nelygu rliis. meorchidejos mgsdjo BalandZio . kaip elgtis su isigytuoju indq su orchiddjq subsnatu.e- gelto4. bet tik tuomeE jei substlatas sukietdj?s arba atsiduoda puvesiais. Rugsdjo menesl. tad geriau jo nedalyti! . Kenk6ioi. lrgiimos: Beje. Lcislyncs. Ziemq Sviesioje.atirq. . pusiau r. nci: ieimaz Orchidace ae.rksmhgoj e. au- a Paph f sl- ga14 peNodinti i erdvesni vi- suomet pasiteiraukite. ne.r oaujos los geitai pnva.balt1. Nemegsta tiesiogines saulas. Jei grunbamsjau per maZa vietos geliapuodyje. Geriausioi cugo: vasar4 laikyti 15'C. geguZraibiniai. pusiau vesioje aplinkoje.3 savaites naktimis laikyti ve-sioje.Oncidirun c& Paphiopetlilum ffi' Roibuol6 Nuo lapkidio iki kovo laistyti tik tiek. l(enk6ici. naki vdsesndje patalpoje. kurioje ialcrija-si tvareslli 11e!$ gryllos riSis augalas.2. iildomq patalpq oro.kiekviena jos lapq slqoteld isaugina oesiais kas . - T6vyn6: Atogr4zq ir viduprieziufos klaidas. Rai. kurios Zydi tik kitais metais. Joms reikia labai skirtiugos Pnezturos tld pirkda1ni mci! Nuolat &ekhti or4. o kartais marg4 tq. Onicidium mErfiras rainais ir Svelniais tarsi tigro kailis Ziedais. va-vr4.Dirva. sauldkaitoje.savaites Siek 3 tik vien4 Zied4 tiek parrgsti. rud4 arba dynkodiq nenupjauti kitais metais ant to paties stiebo susilaauna nauji purpurini.dar maziau. o perZyddjusi petsodinti. fdvyn6: Atolr4zq Azija. Pqlqrinas: NuzyddjuKaribqjuros salos. vasaq. o iilumameges 20'C patalpoje. o naki vesq.

Pietq Azi. P h a I4e n o p s i s :nes\ralar o pusiau paunksueje.: Zydi beveik inems. - tai skrtha kauti jei baigiait jam zyddti iiedrystiebiai nu- loistymos. trgiimcs: Visus metus lieti saikingai. raudol . D or itae n opis Renant hopsi s). sitaiko. z-" ibiniai.sali isimesti ouvinvsl Va. vio formos ir palyginti Dieromis 20 . Iiimtis: ivairiq formq. per iiltai ir per tamsiai laikant apninka skydamariai. Silhamiuose dazniausiai puola iliuZai. bet turi daug Geriousioi ougo: va-sar4 l(enk6ici. Si Zatiai auksiri edq su krovd ntiiri|nas' Matnbo'. ligos: Per gau- - siai laistart gali isimesti grybelis. karpomi viri tredio arba ketvifi o stiebo b3mblio. ni..Phalaenopsis P halaenopsis o&6'Eb Sak- lapai paltgilti p Latils. ne per -. \Limnai Kiti prieiiuros ypotumoi: Dazniau apipurkiti lapns. hrios susidarc ant iie- Hotuspokus' (' Iidaiga' ) il. Jo lapai yra lieiu. krenta ptunpurai. Kas por4 metrl geguZds menesipeNodinti i pulrl orchid6jq subsbr.nelygu r[iis. iiem4 nq. naktimis ne vesiau kaip 18'C. r asar% rudenl arba I::rq .rudenl augalus 4 . kudos bemat apraizgo Sviesioie. Yioletioiai.i- iyddiimo loikcs: rava- ln. rausvi. P h ala"nopsis riays mdgsta itjn dragn4 org o miSrunai labiau prisitaikg prie sausq iildomq patalpq. o ^tba pradedantiesiems. Niekad s c oltop s i s.1 tnroje Ziedus. rudi ir iali. ka-s tik gretimais pa. Paldrimusa Phalaenop sis ant to paties stiebo gali net2 .22"C (va-saplatlrs.du ne saul6toje patalpoje.Dauginincs: Ataugonis. spalvq bei margumo ir Zydi kone vi.Visus rnetus laikyti iiltai. vige- ieimot orchidaceaz. Phalaenopsis niiriinai i)tdi beteik visus teft$.3 kartus sukauti Ziedus. TdYyn6i Indija. Ziedai labai 14 ir iildiau). taiiau neleisti Zemei visiikai iidZinti.epils :. dynstiebio. viduri . 2t9 . t:riieu iokiu biviskq. Siulcitu nepazeisti iaknq! aii . Miirfinas 'Cossandra su purpurue l!7pa.ak otais iiedais. P h a laeno p s i s mi*r. Daugelis iios ieimos rtiiq bei miirunq tinka au(.6 savaisus metus.it4.sar4 kas 14 dienq po truputi patresti. Ph ' alaenopsis It i5 runas i::-=i Aurtlalija. Jie biura geltotes laikyti l6"C tempera- !!mbrl. labiausiai igudusiems orchid6jq augintojams ypad ::nka spalvitrgi ir ne itin '.31.

Indokinija. Zydejimo laikas: Kovas Dg Brassia vemrcosa Sios rfiSies orchidejq gumbai plokiti. Patarimas: Coelogyne cristata iydi geriau. Laistvmas. a pusiau uksmingoje patalpoje. Geriausiai auga: Visus metus Sviesioje. Nepakelia tiesioginiq saules spindulirl. irin lepios ir relos orrhid6ios i5 iiltrp ir dr6gnq otogrqig giriq bei v6siq - oukitikolniu miiky. Rinktin6s.18'C. lapai pailgi. Ziem4 tik tiek. Birma. paughioasr Gumbq dali- mis po Zyd6jimo. Jos sv)'raltys sniego baltumo Ziedai.30 cm ilgio. pasipnoig ispudingomis aukso geltonumo skiauteremis. Dauginirnas: Kero dalimis. 220 . Kiti prieii[ros vDahrmai: Jaufiu [sliu oer daus oepurkiti.l)endrobium den\/ie/]as Eraziausiq dendrcsi|lorum biq. Laistvmas. kad jie nepradeq pnti ! Jei reikia. auga ant 30 cm ilgio stiebq. kad neperdintq gumbai.nelygu veisld. . vasar4 lauke.esant per sausam orui gali apnikti skydanariai. t rsiai ialiais lapais ir kiaGinio fomos gumbais. orchiddja 15 . gepiraibiniai. Zyddjimo laikas: Pavasari arba vasar4 .iiros vDatumai: Vasara daipurKti. Daugidmas: Gumbq dalimis. Or chidace ae. jei rudeni pab[na saulds atokaitoje. stangms tarytum odiniai.treiimasr Pavasari ir vasar4 gausiai lieti ir kas 14 dienq po truputi trgsti. Sbt T€yf nri Himalajai. kasrnet apsipilantis auko geltonumo iiedq kekdmis. geguimibiniai. niau Kiti Drie. pava-sari ir vasar4 iiltoje. Ziedai ilgais ir plonais lyg uodegdlds Ziedlapiais auga ant puses metro ilgio stiebq. Seima: Orchidaceae. geguiraibiniai. trFsimas: Nuo geguzds iki rugsdjo lieti saikingai. Dendrobium densiflorum Dendrobis Tai epifitini orchiddjq gentis panasiais i bambuko gumbais. nakimis 8"C. Nuo spalio lieti maiiau.YI c) Ir H Coelogyne cristata Tai epifitin. - geguZE. Nuo spalio iki kovo lieti tiktai tiek. Nepalas. Tdvyndr Himalajai. l-aistvmas. perzyddjusi augal4 persodinti i orchidejrl substmt4. Geriausiai auga: l-abai Sviesioje. Ziem4 Siai orchidejai patir*a oe Siltesne kaip l8"C temperatiira dierq ir l4"C temperatfrra nakti. tiesimas: Nuo balandZio iki rugsejo gausiai lieti minldtu vaadeniu ir kas 2 savaitqs Siek tiek patrFSti. C) I - o F 4 Zvdljimo laikas: Nuo lapkidio iki kovo. smailiais. nuo spalio menesio 12 . Sejmu Or chidaceae. jei tik naktimis joje ne iildiau kaip 16 . bet ne sauldtoje. Geriausiai '!€!a: Visus metus Sviesioje ir gerai vddinamoje patalpoje. Tdvynd: Atogr4Zq Amerika. Nuo spalio iki balandZio laikyti beveik sausai. kad gumbai reGdziltq. kas 2 savaites po truputi trgSti. Ziem4 dienomis mdgsta 14"C. Kiti priezitros ypatumai: Nuolat purki- fJ - ti YI YI H C) 4 .15'C patalpoje.

Dauginimas: Gumbq dalimis. beveik visai iSnykg.ne: Pieq ir Vidurio Amerika. Paduotuvese bnna prynq ruSi q ir miSninq. gerai vddinamoje. Laistymas. iiem4 15 . ge gt:ltaibiniai. Seima: Orc h i dac e ae.C patalpoje. Kiti priezi[fos ypaturnai. o iS taurelds iisirutuliojgs neiprastas darinys bimis vir![ndmis. Vasar4 kas tris savaites po truputi patrpsti .a/rar = gumbas. &dggi ir Silti atogrqiq miSkai. Augimo hetu kas 14 dienq Siek riekpatrFti. Ma-sdevallia militaris BuLboplryllam longi . iS $rzraibiniai. Keista-s gumbus. iliauiiandius Saloiastiebius ir briaunons g!mbus. pusiau ukmingoje. Ziedlapis). Dauginima-s: Gumbg dalimis (tud blti su latais). tr$irnas: Mdgsta nuolat drdgo4 aplink4. Ji turi storas Saknis ir du arba daugiau smailius. lanceGkus lapus bei kiauSinio formos palviais graiiai margais Ziedais. Kiti prieiiDros pavadinimas kilgs Li lotyorl fu grailq kalbos (lotynGkai . petalan = Iapas. T6wnd: Visuomet iali. graiktEkai phyllon = lapas). dieFroje ir vdsioje aplinkoje. laislt mas. Zydi rySkias- jos pavadinimas kilgs iS gmikalbos ir skirtas pavadinti nedideli sustorejim4 prie 1[pos pagrindo. treiimas: Laistyti saikingai. pavasari persodinti i orchiddjq iemg. Nuolat drekinti patalpos ore bet paties augalo nepwkSti.trpiimas: Zemd turi b[ti nuolat klriq isauga odiska-s lapas. bet gedau palikti dideles grupes! b[s pailgdjg iiedai susiburg j pumpskri- timi Ziedyn4. Ji turi pailgijusius. kaip arklio ka- \ mantai prilaikand Ziedlapius Graikiikai: zygoz = kamant:i.Zygopetalum 'Atur . Kasmet peNodinti po iyddjimo.vena Zemeje. ge goitaiblniai. oaki oe v6sesneje kaip l6oc patalpoje. Seima: ()rchidaceae. LaisDl: mas. Zvd€iimo laikas: Ziema. kitaip ant lapq atsiras ddmes. Jos nuosta- ypatrm4i-Jei reikia. aukitikah q giriq. gerai vedinamoje. Se na: ()rc h idace oe. Tdv). Jos iiek tiek drdgpra. nuo kovo iki rugsdjo kas 2 savaites po tuputi tresti. ge- Bulbophyllum longifl onun Si epifitind orchiddja kilusi iS itin iilhl l(raitq. iiltoje. Zvdejimo laikas: Birzelis. Dauginimas: Sakniastiebiq dalimis.18. dien4 20'C. - 221 . 43). Zyddjimo laikia: Pavasari ir vasarq flelygu rGis. Si orchiddja nemagsta Silumos wyravi- mq ir e'. Geriausiai auga: Sviesioje. Geriausiai auga: Visus metus ivie-sioje. Kiri prieziuros ypatul4aii Nuolat drdkinri oq (-+ P. Geriausiai auga: Geriausiai auga: Sviesioje ir pusiau iksmingoje. Tdwn 6: Pietu Pietq Amerika. j4 laikyti privalu tik vesiame Silhamyje! Ji twi mqsingq iakliastiebi L Zydi keistais Ziedais: jq vainiklapiai tad Si orchiddja kilusi iS flomm dar vadinama Cirrhopetahar .

Tuomel supronli. kad po lo dygliuoto. nepoprosloi sunkirp ir sqlygrp sufornuoio r0siio iSore slypi begolinis ilgesys ir no- oliiouriq rios neiisokyto ivelnumo KAKTUSAI .fie neuiina doug viefos ir nereikolouio ypolingo d6mesio.per vienq nokti 5ie kuklis. ne ilin sinpotingi. i5 pirmo ivilgsnio regisi niOris. neiivoizdus ougoloi ino ir opsipilo posokiSko groiio iiedois. Ber iloi .

kurios ii patjaunurn6s yra stulpo arba kilirndlio pavidalo. kaupiandius valdeni. Priversti L-uo labiau Bendd koktusg plieiiuros bruoioi Kaktusai itil iStvenningi. KaLAsq Seima Cactace. Be to. kiek iiltesrrd. . Pinniausia lengvos maistingos. Zyddti kaLtusai pradeda (beisu ir pagalvoti!) iskentg gyverimo dykumose nepriteklius. ij4 . Kos iinotino lpie koktusur Kallusai Siaip jau yra "amerikiediai". juo labiau. kaltusq megeja-s. pagal vokiediq poeto L. kurir. prisiglaudp tankiuose laiimynuose arba aukituose medZiuose. Tiese. Dirva. Apie 1500 metus pirmieji kaktusai atkeliavo i Europa su Kristupo Kolumbo 'Santa Mariia". kakusai "iirado" rutulio A stulpg form4. pravartu dar imaiSyti sm€lio bei trupirrtos pernzos. Dauqelis fiiBiu 2ydi pavasari ir an ksty v q 1iedai buna kuo lvairiausiq"asar4. trigi nusi- laiktrr pirkus kakusq 2emes. Tik labai nedaugelis 5it1 augalq prisitaik6 gyventi dregnose ir Siltose atogrEzose. visi kaktusai yra suLrrlentai . Kaktusai itin Zaviis ddl savo oaslantingo ir stebetinai priestaringo bui do. Jie yra Zydirrtys augalai.labai mdsingi ir =sultingi augelai (lotyniSkai slccrrs sultys.{aLties karaliene) turi ilgus stiebus ir Sakojasi kaip kmmai.tojo iirntrnedio pirmoje pusdje. lami6jg kaktusai dainiausiai atrodo kaip krumai.te ap- Daugelis gannojc krinais kcrojankaUustl giliapuodfie rcisa ga vicniSo stulpo pavidalo. stonls dyglius bei sidabrrspalviu plaukepladiai po Zem€mis ilsikerojusias plok{dias Saknis. Bene Iabiausiai Siais auealais imta Zavetis delyuiolil. lapiniai ir opunciniai kaktusai. Jei esate prityrgs gdlinirkas ar. kad vanden! kaupia irjq Zieve. saulesjie ne iS tolo negali pakgsti. ir vidinis audinys.rteliliaus. turi b[ti para. ir visaj nebenori. charalleristika-s rasite iau kitarne puslapyje. kuo skaitling_esndje bei margesndje draugijoje. rrai3u Iengviausiai priZiurirnq rii6iq. Rudeni vandens kattusai pagei- dauja dar maZiau. Senov)s acteknms jis 27:t buvo a u koj imo altorius. Apie 1700 m_ jau buvo skiriarni rutuliniai. P. 1892 rnetais ikuda Vokieiiq kaktLrsrr mdsdiu tuaugija (+ Aciresai. sodindama-s Siuos niaura-s dygliuodius galite nejuokais susiZeistil Kaktusui nieko bloga neatsitiks. surnaiinti garinimo paviriiq ir nuolat girrtis nuo mirtino ultraviolet! niq spindulig pertekliaus. S c hl um b e rg e r a arb a Rhipsalidopsi^s) |ui lapq pavidalo nglius. Ii pinno Zvilgsnio jie atrodo ne per labiausiai patrauklns. Tokias isoidin gas. Natlraliai garrrtoje jie auga nuo Kanarq iki Patagonijos . iviesq but4.Eichroto eil6raidiu personaZo pavardg . galite rinldis lepesnius. krrr kaLtrLsai Ziernoja. o karta is ir specialaus Siltuamio reikalaujandirr-s augalus.vDxi ddl dregmes p. Laipiojantys kaktusai Q. juo ataiaurestis attodo pats kaktusas. Taigi^jq perlieti nevalia! Svarbu. iekvienes. apsiiai puvenrl prisodrintos Zemds. jeigu j! paimsite rarkon miiv6damas pirStines arba suimsite DutplasdiJgabatiukais (+ pieSinjs P.toks dail6s ii dizaino stilius). lvairiai . Jei jau ntrspreldete papuoiti savo namus diais Zaviais dyl-urmt asis$r€liais. Visai ko kito reikia epifitiniams kaktusams. Manoma. kaip sarrpaulijos erba azalijos . bydennejerio laikais ( B iertr nn ei er. medZiai arba milZini3kos Zvakidds.nelygu rGis: alksdiausiai po 2 . stulpeliniai. daug valrdens ir dr€gno oro.geni praleisti va.L. . daugiau iimanymo. Gamtoje jisoi u1auga net sas i3 Sis tilainiikas rutulys tai kalau- oc n t t r Kr oJ c cly A1t mol c - tonos syorio. kad apie Saknis niekuomet netelKotq vindens perteklius: ii naujo lieti reikia tik tada. Beje.tuojau srlsiurbia net pati menkiausi4 dirvon patekusi dragmds Slakeli.jei patalpa. juos b[tina retsykiais pagirdyti. kiek uzilna viso hbo paddklas kavai ne5ioti. prieSingai nei dykumose gyveoantys broliai. Jie raip pr-sikeit€ po milijonus metq trulnrsirl Z-tbiitiniq gnnntyniq su nepakel iamornis sausromis bei negailestiuga saul€s kaitra. o 2iern1. kurion ruoSiaGs sodinti kaLtus4. agurkq bei kepiniq Znypt€mis. Tai epifi tai. kai Zernd visi5kai iidZins- stor4 od4 su papildornu vaikirriu ap- ta.rik arrodo visiskai kitaip.palangg arba vdsq.turirrris saul€t4 diq ruiiq. k iiand. kitos uesiaugina storus tarsi ropiq gumbru. kol runai suskurta vien4 po kito skleisti t:epaprasto ivelnumo ir trapuno bei nuostabiausio groZio iiedus juo mielesnius. Tarnsiuoju metq leik-u jokiu budu negalirna trgiti. bet yra rUiiq. neiirnandlio rankose qali praZuri . bet galite pa-sirinkli ir epifitGkai gyvenandius lapinius atogr4Zq kafrtusus. kudos tu.3 metq arba tik iiaugg tam tikro dydiio. d169m6). dar vadinamas lerdimi. laprls pavertd i dyglius ir uZsiaugino valkalu. 2ernesudje kaip l0"C ternperatiroje.daugiausiai sava-nose ir saules kepinamose dykumose. spahrl netJuodl. nes kaktusai idorniausiai atrodo grup6mis.47).nderri. Kai k-urios'm-iys turi v€siai. 283j (i. gali isigyti kaktu-sq ir diais dygliuotais keistuoliais gerdtis kasdien ii ani. kaniting dang4. liq 'kailiuk4". kartais net atgra^sus dygliuoti pikdiumos ir galblt ii tiesU tokie yra.ien vienija daugiau kaip 860O uKnlJq nanq. Beje.. Beje. Galite praddti nuo J / a< |\ I. Nedidelei jq kolekcijai uZtektq tiek vielos.Zvo_icidis gati nn ponaryii'nc- ii4 ima 20O gendiq ir daugybg mkstan- Mekikos (Echinocactus ingens). DaZnai jauni kaktu-sai brura rutulio formos. orq ir turdti pakankarnai druskq.li i smdling4 dykumos Zemg . Tik nedaugelis epifi tiniq augalq (pa*ry zdiirti. pravartu isi gyti apie pusg tuzino vienodai priZi[rirnq ivairiq rniiq.

iydati.ies kakhMi turi karpq pavidalo iiaugas ant briaulq. Pavasa4yddjimo laikas: centiretrq auk<dio.rzcrii (tarsv a). lrgiinos: tvankaus prastai vedinaNuo gegui€s ikirugs€jo laistyti saikhgai. ginti rui). sauldtoje ir iiltoje p.suhnanr .dio pavidalo kaktusai. kelis- rinki ivie-siq.20 crr 6 Echinolossulacactus aukidio bei tokio pat sker7 Lobivia vatteri smens kaknrai kuo lvairiausio pavidalo dygliais. G. Visos iios genties diys mdgiainos ir augiramos lSambaryje. Jie brura rutulio. bet trniiami. vyinine.s bei Ziedq spalya: N. Mantnilla. MrurilarJ (tamsiai iaudo11a). N. Rudenj. Kiti prieiiiros ypotumci:K.20 cm aukiiio bei 15 cm skersmeN. jam bus visai nqsu*u padaryti.udarc veihl atvai)nQ.auga 15 .rrrlosrlj (visi geltoni). vos pa-sirodZius Ziam praZysta gana didenaujiems daigams kas 14 liais (apie 6 crn skesdienU trupuri patlgcti kak. Trejq meq arnPavasari val lieti tuputi gausiau. de nudat u nl (lrlemin€). kamai Ziemoti arba nuo laistyrnos. Be to.otbnis. mojariio visiai (vdsiau kaip 10"C) visai nelaisty. bet vasiq 4 Rebutia ritteri Rutulio fonnos arba iiek 5 Rebutia i uscula tiek pailgi. N. Ataugas leidzia bndamr vyresnro altlzraus. iia i. kai Zemejau visiikai Rutulio arba storo paploiidZiivusi. kad vi- ns. Douginimcs: sdklomis Geriousioi ougo: Nuo pavasario ut (b^lt^ N otra viduriu).s vidwio galima iina*i i lauk4 saulqs atokaiton. N. kad jie vi<1 laik4 Zydanl. Siltoje patalpoje retsygludusiais ir aLsikiiusiais kiais Siek tiek palieti. nn lt ifla ntn (r. 224 . Sudygusius s€jirukrs ir persodiDti. syk i laistymo v. I G.s. geriausia vasario pabaigoje. Nuo spalio mdnesio jiems reikia pa- iki rudens labai Sildomoje (28"C) dauginimo lysvdje. net ir labiausiai neprityrgs geliuinkas.ltalpoje.Ls2-3metus t Seimc: Cactaceac. <"t tl 'Yi A Si os sinpath?us eaiukls es nka priverstii))(lati. 3 koje: GJltutocoLtciLltr unlgu4! elxse col1c Zvdeiirno laikes: Nuo peva-sado 2 N oto c ac tus ilnus iviesioje. Ym ruSiq su priti. kuriuos lengviousio priiiuriti YI F = \.rndeDi ipilti (ar iberti) daugiau fosforo turiniiq tr4iq jos skatina augalq krauti pumprmrs ir Tilkernos krmbarvie auginti rlsys bei Ziedq spalG. si M a ltitli Ll ari a Eet:l. neturddami s4lygq tiusaugoti nuo lietnus. 15 . storo paploiio.ria iiretinti (5 . nusvai oranzina).isrqlaikaslNuo pava-sario . kiti vos keleto Zy<hi. Zie. Uibaigos laikyti sausai. -tik llolococfus Ihtamorkamb-aryje au. smeliu k pemzos fupifovynd: Vidurio ir Pietq Amerika. an dr e ae (leltn:.I Kohusoi. bet kad iaknys kaip reikiaDt suGynrnorclycium drdktq. ue be l o t1n ianus (ugnine. cotlcinn s. G. u r ugu a cy nse (krcnlft). N. Et e h ! i an yLG. Nuo spalio_pa. dygliais. iki vasarcs. G. raudofla bei violetire).KenkGici. kartais plonqsnio. I \t I .baldianun (r:i]ndorni violetind). aple I cm skersmens Ziedus krduna netoli viri[ne. ligos: rattusai sulegaluoja per daug Ze.lvardytus kktusus gali tuituojau praded sehningai auginti kiekvien:rs. pries pat Ziemojim4.ankstyvQ pavasad pelsodinti i kaktusq Zemg su siniai.ataugas leidzia prie pat pagrindo. su raudoflu G. Kit4 syki iieti tik tada. riq spalvq Ziedais.^.aprictrs. kart:ris storesnio cilhdro pavidalo ir kuo ivairiausiai dygliuoti. lVlommilloriq Liaudiika-s pavadinimas "l€rpuotarsis" rodo. kaktu.mens) labai mielais ivaitusq tr+(ornis. Vied uiauga Det 50 cm.a). Datuiausiai leidZia gana daug atialq ir netrul'us s. iki vasaros. nuolat perliejami.rusva.l2'C) viet4 Nuo gep.

I Echnorotus r. L.as Zydi gara a1rksryvo amjau solidaus arnziaus ir ne ztaus. Zyddiimo laika-s.aj(: I CleistocactrLs straussii spalvoq sfypeliq. Ankstyvas pavasrris. backeberBiata (ot^nii. L. Tinl<. L. ii- rlsies." . ) L n t'! os < F^r.ukus iu suZelia visa-s miSkas. maiiau kaip 6O cm skersmem. bet kai L-urios ri:isys leidzia dauA atzalu. tr L. krd per ziidus dazn.. L.i nd paties kaktuso nebema- -.eti VamzdZio pavidalo 9 on ilgio Zjedai auga nuo liemens j iorrus. Prkc-sciu dytiesus fu flo ploni. Zvd6iimo laikas: Pavasa- 225 . 2iedu spilyz.. diiugixa aki. \. iki pat vasaros pradiios. P. Dyghuofumas pdklauso nuo dainiaisiai ne tyti. I jajcuana lskrisiiri briaunos.f4i . P.4r+rJri+ be. Dazniausiai auga arba neje Meksikoje u2aura iki Sines pcsirodo ziedai 1. geltona.no laikrs: Prvrs u4 rl(]vasal"C6pradiios. dr2nai baolru. rc b a i o i des gindruiys ir Zjedq spal- an. 2 cm skersrnens Ziedai rySk.1!.r. 2 Echittocereus pectinatus T.j. (geltona). nutabilis (t fi)s_ geltond)..o ?Yrieii. bet l<.-yj. Rserilis ir jos veislds ars ot t er Erhiaorcrlus grusonii niais dygliris. r i ht i atxa I trausvaJ. dalo kakrusu srvvbd wa tuudona). l0 cm skersmens Ziedus krauD. raudona).IS- iio. toddl l1eh.N nttu /. galrntys papuoSti net paiiq m3zuustq pxlangg.1-":. Tirrkerros karnbsrvie auyAj v rsos./drl.. plataus geliapuoozto.aip ir lap4 itairovd. "1" .efs (rEudona). aukitqsni nei 30 cm irne storeslri nei l0 cm.ne)..lmos k3mberyje rugintj nl<vs be.Vis kitokt dygljuotunas. Sivo tevyPana-ius i e2iuka auksi- t IS plrukeis pidengros pavieniui. Rebufiq Lab:ri mieli ir daugelio megst mi augaleliai..dcr?6 do tarrsi prismaigstyta^s trumpais dyglieis.s ci.i' - vagoti mtulio pavidalo arba liek tiek pall[esni kaktusai.los liai sr. Zydi trk isrugf 30 . Dvcliai labai srnulkDs.3 Matttnti arta hocasana !I]tU rlivs lsr4sq c.r iS Sonu. budama-s vos l5 im auki- lobivio Itill tanlciai briaLrnomis spariiai leidzia ataugas.L.ne). mat di_ d:irusi iSjq retai krda uZauga daugiau nei 8 cm aukiiio ir tiek pat storio.us. ta: P. tier]rr !_Sp4l: .v.5 m auksiio.:izltai ta$i mgai. lebei tankiais ir palyginti ne- Pusrutulio.i raip gausiai 2ydi. [rhinofossulocorfus Iiskhtind iirt rutuiio Davigilios. toidel 2vdintis C/( is/o.^f^^ k i c o I tL\ *.fan at i n e ns k qgeltona). :ellntanttlatta t 1 s t c ypri i ( lella:|ra Rti ola c ifio ra\v ioleridl . prazysta graz jajs gi ntj$:s_be-rzrcdqrltL geltonais Ziedais.f:.l..p etxt land i i (balta. 7 Ma. margi. sanpuitriflora Porodio (kraujo raudonumo) . Ziedai jq iiemuo drzriau- buna ivairaus dydZio ir spalvos nelygu rusis. Sie luyk<ruk. vir- - ri. suploto rutulio cilildro formos nedidukai augalui (dauAirusiai 20 cm auKtio bei 8 cm ploiio).. Rrnsnnii !a: c. tc ucndlandiorun \oren|iO rArOdtA ntAlrotn 1 nil. Beje.. rldassii (mudo\a). - siai cpi€lgs plouais. chrysacanthioi Zyddjimo laikas: Va-sara.80 cm. Geltona. P.r !"I9. -^. Bnda. rausva ir u iole. Zyddjimp laikas: Nuo pava-sano rKr vasaros. Jre gaDa ifitist C le ist ocad us wendIandiorun xalj Zy]. n t Sva$u: Lobi|ia r[Sims reikia gilaus.nnillar. vidi- le*ti staxrdis ir (leislotqctus PaiJA.

lfiti prieiioros yporunoi: Kartais apipurKti. 226 . Lcislynos. mudooi.es puoiniq augalq veisliq. Pats augalas gali uzaugti didelis (mefto ir ilgesniais lgliais) arba sai. tera ploKiias. pusiau [ksmiflgoje (galima ir sauldtoje) patal- I Didiiuliais raudo ais ui laroj ant is Epiph!llatu miiriinas.usiaL Ad' jei gau@ vasaroti lauke. Raa. . ligor: f artais vdsiau (10 -15' C). Ziedq skersmuo ivairus . tiesq tai. 238). kas laikoma lapu.nuo 5 iki 35 cm. Tuo metu paarba durpiq turin6i4 iemg.at. - iki pat Pieq Amerikos ato€Fiq. - iiedpumpurius apninka amarai bei skydamariai. geltod. Pertemojg Siltai tiek daug Ziedq niekuomet nesukauna arba net vlsai nebeZydi. km svlrantys epifi tiniai augalai.I Epiphyllum lopinioi koktusoi YI F = \t I !t I Lapiniai kah sai dauS ga. petsodinti i broGebonas Pqlqfmoss Nuo lapkddio iki kovo iiems auga- EpipltlU m mii- fino iied. Siuo pavadinimu. toddl itir gmziai atrodo kabaniiuose gEliapuodZiuose. jei reikia. fdvynd: Pietq Meksika Nuotraakaje: Mj \aw ii edais b esip dausiai nematomai dygliuotas iiglys. laos reikalingas ramybds melijq substrat4. Pastobo: Taip pat prizinrimi rausvaiiedZiai Nopal xoc hia p hy llant ho idzs. P. Vasaroti galetq huke. rausvi. kambario temperaturo6 vandeniu.donas Epiphyllum mi'fino Ziedas.Amerikoje iiuo metu augipo" (graiKikai el = ant narna daugiau kaip phylLrn = lapas). pavasari vdl ir plonas ieties pa.buvg vesiai. oraniiniai. Jie buoa laeminiai. Dougininos: Ugliais. C a c t ac e ae. hgsti nuo kovo iki ruppjudio. kal<I\r- Ii ieimn siniai. itio graziai atrodantys kabandiuose gdliapuodZiuose. noreta pasakyti. o&n' Epiphytlum reiikla " afi la. Camtoje (ara$qicse) Epiphyl. pratruksta Zyddti. Nuo pava-sario iki rudens laikyti iiltai ir drdgname ote. Pjovio vietoms leisti ap- ozlutl. violetiniai arba ivairiausiq atspalvirl. iiem4 l(enk6iai. 0ericusioi cugc: Sviesioje. vis dainiau pasitaiko ir margq. puvenq laikotarpis. matyt. iydeiino loikc: Nuo gegui. dai10 000 Siq nepapr2stai kysGs iikiuose (-+ Adrcsai. trgiinos: Visru metus saikingai lieti minKtu. Parduodamos tik kultorines veislds. iki liepos. Marniera chrysocardium Ziedas. kad Sie augalai Ziedus kauna ant lapo. maZyns (' Minli") . Menkas vidalo atZalas iSpjauti. 2 Babaliediiai Epiphlllun miitiinal plryllanthoides vi- 3 Nopahochia Didiiausias pasirinkimas bona specialiuGe sodinin- poje. purpuriniai.

Cactaceae. kaktusq trdomis. m6gsta vasaros gaiv4 (iki rugs6jo mdnesio pabaigos). Jei Zemd arba na il augal4 krauti dauotas pet sausi. zydr Daltatsr rausvais. l(enk6ioi. lliti prieiiiros ypctulijq substrat4 arba Zemg. - ?27 .Rhipsalidopsis Velykinis koktusos Schlumbergera l(ol6dinis koktuscs c@n' trys c Tvirtas ir atryarus gaasiaiiedjs paikwlis.a ieimfit C siniai.ta dragn4 ory. Tdvyr€! Brazilija. bet galima ir visus kaktu. Jq mGrunai lrm zavus. SiurK- iiai apaugusiais nareliais ir kiek maiesniais raus- Kalddinis kaktusas ym ZySocactus tnancatus k S c hlum b erger a russe liaza miSinys. iki liepos mdnesio galo trtsti kas 14 dierq. Nuo rugpjiidio vis maiiau lieti ir trfsri. 900 . Vasar4 kartais fuputi patrgsri perkiabdaudais. nmybes laikohrpiu (nuo lapkidio iki sausio) lieti visai maiai. t Rhipsalidopsis rosea vandeniu. vais Ziedais. kad subrgshl ngfiai. Visos trys rDSys kas pavasa4 apsipila begale nuostabiq Ziedq. Geriousici ouga: Sviesioje. Praejus 4 savaitelns po iyddjimo praddti laistyti reiiau ir po nedaug. cgn'- Gamtoje (atogrqiose) Rhipsalidopsb paflttp kaip epifi tinis augalas. - revienodai laist nt krenta pumpurai. metus Sviesioje. iydintis nuostabiais auksinio atspalvio loistynot frgiinrs: Vasar4 lieti nuolat. irgiimos: Augrmo mefu (vasariospalio mdnesiais) nuolat. Leidus apdzifti nu- - - lygu veisl6. bet sa! kingai. l6tis lapai. ligos: redieDkmingoje ir Siltoje patal. Per poje. raudonais. lfiti prieiiuros ypatulncB DaZnicu purKti. Geriausia geguZes . tikjokiu bndu ne vidudienio saulekait4. jei reikia. iyd6iimo lcikcs: c'nromddZio sausio menesiai.geguZd. su$neigti nglius i dregr4 lengv4 iemg. ligos: pakei tus viet4. apivietim4 arba iyd6iino loikos: rovas Dcugininos: A lomis. . ct ac e a e. Trumpdjaniios dienos paskatins augal4 kauti iiedus. putpuriniais bei violetiniais iiedais. pusiau lGnkdioi.22'C). irna raukigiau Ziedpumpudq. KaLdinis kal'usas hegs.1400 m auldtyje. kartais net iki kovo tre- Dcuginincs: Lapq ataugomis (priei sodinant i dr6gn4 iemg pjnviq vietobs leisti apdZinti). Oeriousici ougo: Visus pjautoms vietohs. Siq abieiq msiq mi#[r€s Rhipsalidopsis x graeseri musvais bei violetiniais Ziedais. sumaisyt4 su smdliu bei rupiomis durpdmis. nesi.jus ima pfiti Saktrys. Nuo lapkridio iki vesiai. Abi iios riSys yra epifitai auga arlt medziq Sem do Maro kalnyne prie Rio de Zaneiro (Brazilija). per Siltai alba per sausio 8 savaites laikyti tar$iai laikant krenta vesiau (10'C) tai skati. kairt- l6vyn6: Brazfija. nor: Dainiau purlGri. maiai saulatoje patalpoje. persodinti i brome- iiedais.pumpurai. Viena naujausiq veisliq puil-usis 'Go1l Clarzr'-('Auksaspalvis iavuolis').metus. pusiau uksmingoje. irimaz siniai. bet saikingai lieti mhKtu karnbaxio temperamros jo riiiysl 4-5 Rhipsa li dopsis gaertne- /i rySkiai raudorais cm ilgio Ziedais. Kambaryje auginamos lcislyncs. Rugsdjo pabaigoje vdl ineSti i kambari ir pastatyti Siltai (18 .

.

Vasarq kas 4 savaites patrFiti kaktusr. 13 Sulcorebatia Pqtarimos3 l1 lbnkdic'r. lauke. aigi yra praQ gauti itin daug iviesos bei ultravioletiniq sphdu- je vietoje. ligos: voratinklilds erkds. Taigi nuo tol Meloc4clrls pasiivelliia vien iyddjirnui. dr6grai ir per vdsiai ima pnd. Cephalocereussenilis Thelocact s bicolor Kiti prieiiriros ypcfumci: Visus metus dazniau apipurkiti.v! si!kai iidiiuvus. Tame plpsnyje brgskr iio augalo ldislymas. kalnq sridiq. lrgiim0s: Vasar4 lieti nuolat. miltuotieji virt celtrinio Sildymo radiatoriq. bet s.i1= qF tRz -v. kaktusq pu12 Mediolabivia jei per gausiai vioys schttiedcheniana l listoma. Va-sar4 galima laikyti lauke saulekaitoje.s Melocactl{s ljaltasi auginti Zali4 briauDot+ savo kin.tts Zydi nrJo pavasario iki velyvos vasaIOS.L ii jo virsilnaje susifomuoja keist!-s plaukuot!-s pDpsnys. Theloca. iyd6iimo loikcs: ttuo i reus seni lis. lfiti prieiiuros ypotumci: Vasarq ir ruded kartais apipurkiti. Mat daugeliui iirl gan retq. nuo spalio iki kovo I 2 3 4 5 6 7 I 9 I giau. ligos: Laikoma-s per - steinbachii iia iiva yti kaktusai iydds tik laikomi art sauldtos palangds. Aituiltus gyvenimo lnetus eidama. iiuimas Cephala. bet Zaviq dygliuoiiq reikaling. labai galima laikyti kiek vdsiau (bet ue Zemesrdje kaip iviesioje ir iiltoje patalpoje. 229 . pri- tyrusiems geliq mdgdjams. tod6l puikiai jaudiasi ant pietine-s palangds tiesiai tynoshg & 0 Ast ro p hjtt!fi asterias Manrnti llaria yaquatsis skydamariai. vos pasirodZius Mios pikuobs naujoms atzaloms. pavyzd'ivi. laistyti nuolat bet saikiluai flaujo lieti riktai Zemei t s iiedai.ocact sb eckii Wehlgartia nu.3 metus persodinti.l2oc) patrlpoje. ypad Ziemq. kad Zemd.3 mehrs persodtuti i plokiiius arba didelius puodus su labai smdlinga. kas 2 . karfrndles skleidiiasi ptrikieji Melocac ii .cgeguZis iki rugsdjo. Neopofteria villosa Mamnillaria napina Manmtillaria laui Thel. Douginimos: Sdklornis Q8"C iemt je). Kad tie augalai Zyddtq. bet saugoti nuo liekus.hispil. Beje. fdvyn63 Vidurio ir Pietq Amerika. 5eirno: Caclaceae. NeMudoti kaktusq Zemes su puveml priemaisomis. iis nugala-s labai m6gsta iilumq ir saules abkait4. i kuriq sodinsite. iviesioje ir Silto- diolobivia. gemi pr.' L_\ ^iis augalas buPirmtlsyk vo apra-iytils dar 1588 metais. . smulkintr.rs specialus iiltnamis. tik iiem4 ji Geriousioi rugo: visus metus sauldtoje. kaktu- T6vyn6: Nuo pietifliq JAV sriiiq iki Pieq Amerikos. l5'C temperah'rroje). Daugininqs: sdktomis smdlirgoje 28"C Zemeje. Nuo spalio laikyti Sviesioje ir vdsioje (5 . Kas 2 . Strlcorebutia t Me- Geriousici ougc: Nuo pavasario iki mdens labai sauldtoje.rleishl vaDdeni ir turetq pakankamai dmskq.r perlitu.. maiai puvenq turiniia Zeme. Siukitu lepaZeisti SaknLl kepurdle-s jau turintiems augaJams. Geriau maiiyti . jiems bntinas tam tik rs iviesos kie- ieino: siuiai. kis ir tilkamas klimat.emg su pemzos tmpiniais. Caoaceae. Svarbu.rs. bet Zelne privalo biti Siek tiek dregna. Nuo geguZes pabaigos galima iiDeiti i sauldt4 ir Silt4 viet4 Iiq. h?iimos: Pavmar j. Kenk6ici. kokio jolG ktrs kaktu-sa-s neturi.:t Astrophytum iiedpumpuriai. labiau tinkandius iyd6iimo lcikcs: nnugiausia pava-sari ir vasarq. Keletas geDdiq.rugoti nuo lie- t!usl loistymos.l - saikir- Astrophttunr tr+ionis.rlkin lavos skalda. mpiu smdliu arba smr.g6lininkoms lkktusoi lobicu potyrusiens Meloroclus #@n' Gretimoje lluotraukoje matote lepeslriu-s kaktusus. ya lrrl7 i!. kaktuPatlrimqss Taip pat prisiniai.

74 Asotenis 173*.69. . 91. 20.22. Aklimatizuotis 32. Cross' 148.48 .thispida var. 28.149 Begonia23. 168*.commulatum 743 .speciosus 92.70.aeutifolius 146 . - guttata 95* . 91 swazicunr 9l .variegata 25.aristata 196 Araucaria 16.iriana 93 squarrosa93.148 cleopatra 148 coccinea95 ougolv povodinimci bei koi kurios 3qvokos Acorus caLtnus 142 . 415 Baktericidai 5l Bakterija 55.crystalliram 93 . 52.83 Auginys 58. 196*. 66 I 67 elatior 147*. 36.144 . 28. 68. - diadena 148 egregia 95 148 1. 14 . 196*. 192*.142* apraiymus.148 BeLoperone 14.di|itata 174 iensis 1.falcatus 146 . 56. 145* . 143 . nt- . .28. nigricarx 148 hiemalb 94 .24.90 ta' 192*. 13.madagascar Ad. 146* .68.196 * radcliawnr 196 Alo.tricolar 9292 Afelandra 93*.costat ttt 143 Alavijas (alijo5iu-s) 25.90*. 80 Augimo s4lygos 22.73 brasilense . 19 Bletia Bon:sx 25 . 7 4.51. . 83 Aglaonema 24. 79 ApMuga nuo gamvimo Apsauga nuo sau-sros 12 Apsaugos priemonds 51. 93 Afrikind sparmanija 186*. 57 . 22.96 36. 22 Auginima-s 32.gramineus 28.s 51.pictun 138 Acacia amota Acalypha 15 .20r Auldtastiebiai augalai J!. 68.143 Ajeras 25 206 Ardisia 16 Beaucamea 16.88. Avokada 63.90*. 26.196 sander iana 140. BilLbergia3l Bilbergija 25 BIe chrutm 197* 39. 140. 81.eeitchiil4l Anturis 24.24.densillorus 146 .197 . 30 heracLeifoLia var. 70 2s.gibbun 197197 . 75 Adankos 58.{t Anubias 28 Apdulkinimas 69 Apelsinmedis 63 Ap he 201*." - landta 93* sincb.E J Y I ZvaigZdute pazymetuose puslapiuose ra-site augalq -rt gens 9l miniata9l Aeoniun23.92* Asimiliacija 69.28. Boras 38. 79 Atraflka 69.57. Alokazija 143*. 94 Areca catechu206* Areka 206*. 149*.8l Auksuotasis flebodis {". 25.22 meqapota icuht 138 . 79. 16. .28.95*.rex 1.144 228 Ananas 145* 145 bracleatus 1. 52.28. 26 Asp i dist r d 22. 144 ALlamanda 19.a antiforlrlis 196 . Akacija 4. 45. cucullife.26. 143 .setaceus 16.25 .82. 95*. 16 Beloperon6 Anigozatuhos . 26. 192 Bambusa Anukatija r45 rulgark'Str ia- Aca thopheoni.22 145 12.93* .verrecutula. 5 - cunninghantiana2O6* r41*.76 Botanika 12. 33.90 Achimend 90*.I92 Barometras 38 pentu a9O ArchontophoenL( 206*.93*.83. juodesniu Sriftu alspausd intuose spalvota-s nuotaukas atba pieSinius.serralipetala95 Begonija 18.95 Bertelodio garzdenis 30 Benolania 123 houneana 123 nttatus 96*. 149 Anthuri m 15.90*. ?1. 144* .arboresaens 19.147 22. 94* . 68 143 7l . 25. 75. 90 Akaricida.57.manglcsii 137 Anona 63.44. 9l .92 .26.7 4 . 142 Azzlija22. 33.58. \96 Adijantas 15.comosus 145 Andq aviete 63 228 148*. 94. 142*.89. 144*.asia 16. 95. 31 . Iowii 143 - cathar1ica92.26.143 Antpelopsis 3l - Linmingheana95. 48149 . 90 - h ispida 83. tabLlilo 78. 64 Avortija 26. 742. 95 25. 60.r206 Achimenes \6. 147 Asp idistr a 22. 41 AuKtoji aspidisha 147*. 173 Asparugus 25.57. 34/35. 148 metallica95 144*. 72.26.142 Adansonia Akalifa 19.n amuraria 197 AstfoPhytum asTerias veunr bulb(erun 58 . 737 myriostigma22S Ataugos 58. 143*.moofei 797 . 93 - fuvidus 137* .25.94 Ardlztja 94* . 70 Bakteriozd 55 Balq augalai 28.ra 58 - imperialis 'Spea ata' 148 Aechmea9l* 1 chantinii 9l fasciata 9l .95 mesoniana 'lrotl Aspleniun 22 - - brevipedanculata .45 caPncorne var. 143*.43.8l Apvaisinimas 69 Arachis hlpoeaea2E Arachniodes 196* E Abutilan 15.nidt 197*.crenata 94*. 95* .93 tetragona 93 21. 69.43 Bambukas 12. - Apipjaustyma-s 41. L27 a C) tietwiiki ir botoninisi te 142 Aeschynanthus 15.66167.48.9l* obesum 4l5.186 Agava 16.38 Augimo vieta 12.barbadensis 144* 144*.206 Asconopsis219 Aglaonena 24.92 143* . 2a.hi ht28. 68.81. 95.tenerum 34135.spicant 197 .146 Asparaga-s 25.18 -fotiosa goegoensis t46 Adiantun 2a. heterophylh 145*.* .83.hildebrandii92 radicans . 148* boweri 148.59.t47. 168 arboreunt 4lS.

139 - .106 sanderi 106 splcndens 106 Dipladenija 25. 102*.151 Chlorophyun 74. 198*. 79.lO4*..lutescehs 2O8* . 7 CrasuLa 16.155 CotJlcdon 69 . calyci- - uncinatum 138*.81 8. 186*. 28.198 Davalija 19. Dregrnd 33. 26. 1. 98 sqsanqaa 98 Campanula 16. 198* Dftcen 80 Chlorofilas 15. 66167 Dendrobium 13. . 64.23. 1OO* . . 154*. 71.104 Cryptanthas 156*. 157*. 28.61.bowrinqiana senilis Cephalocereus 228. 70.30. 75. 4*. 105*.28. 88.24.s 15 x racemosus 138*.28.29.fragrans lffi.2o7* CaI haranthus roseus - albostri@tus 158. 73. Cohnnea .225 .166 Diefenbachia 159*. 101*.grcciLis 158158 . 58. 58 densiJlorum 220* .57.158.integrifolia 34135 Callisia repens C allistemon - Cinerarija 130*. 57 .speciosa96. 60. 159 Clivia 15.16l.grwonii223 ingens E c hino c e r e us p e ct inafias 77< EchiloJossubcactas Ca ellia98*.5a.coccirca lcd.69. 45. 79.24. @ngesta 160 16l .fruticxa 154 154 indtuisa C o no c arp us laev ig at us ry australis 154 . 8l . 139* .42.28. 106 devosianus 106 makoyanus 106 rt2 tuz* macrocarpa 48.103*.102 Cynbidiun 15. 180 glabra 36.harmsii lO7 .101 Catt leya 7 . 80 l5l*. 2A.33.225 . 97 Elksine 19.l5l Chrysalidocarpus 206 154. 16I .haspan .pyramidalis lN Capsic m annuum IOO*. 138 Chelatas 71 103* Dalinti 68. 149* .41.wendlandiorum 225 Clerodeubum lA2*. 10O poftetusch lagiatn 6 Citrusiniai - miclocarpa l0z vaisiai 63 Cleistocactus 225* laniceps 225 Cyclanen 16.elagans 207* Chamaeramhenum l'l0 ChameLaucium 415. 106*.103 Clusia raea I52*.201 Brornelija | 6. 70 Dizigoteka 159 Dizlgotheca 159* elagantissitua 159.25.43.infundibulifornis 104*.Bougainvillea 415. 36. 74. 72 Difenbachija 18.156* 156 Cupressus 16.poftellae 16 Dipterdkantas I 06*.25. 82 Dauginimasis iaknimis 56. 82. 3I comosam 151*.falcatum 198* CJtisr.157 percicum lO5*.195 ftaqilis IOO isoplryUa 6. 166*. 158 28.225 Echinopsis 61 Echmdja 28.23.156 156 . 81. mm22l*. 7 5. 186 - C itrus 22. 208 Chrysamhemtn 15 Caladi m 14. 153 Coeloglne 22 . 180*. 25.crassifolia 153* . 25. 89.25.2l4x .215 Cyperus 16.159 he ant has be Llifor- mis4l5 Doritaenopsis 219 Codonanthe 151* . 159 Dieros ir nakties tempe- ornata 'Roseo lineato' l5O picturata 'Argentea' 150 Cimbiieda 28.16l. 138 Drccaeha 761* .. 106 Dipterucanthus 106* .wenAii23 Ctenafthe 26. C itrolortane 1<t tliscolar 152 .28 - revolua 157*. 2?n Coleus 22.punila lU7 .150 Ceropegija 25. 192" 2X*. Dipladcnia3l.22.161 DrenaZas 41.ovata 15.31.104 155 .40. 9/ Bud. 25.38. 80. Crossandra lo4 arborescens 48. 24. 161*.pomederiifolia 28 .215*. pic- esculentqs .gibbilora 1O7 .falcata155.caryotideuh 198 . 152. 184 Brassavola 76 Brassia 220* - poschars$ana lCF' 100. 96 .setosa lO7 Echinocactus Echereria 4J5.16.noduhsa 1O7 .208 Codiaeum 23. 159*.19 Cit|. 71. 139 B u I b o p hy I I um long iJl o- Ceropegia 3l woodii 14. 153*. \06* boliviensis 106. 30.34135.68. 57 . 158 l0l*.deremensis l@. 96 Br nlebia14.158 allemifolius28. 149 Brassaia actinophylla 48. 198 b llata 198 28.56. 85.69 Davallia 28.149 Calathea26.draco 160.105 Cimbidis 215 .225*. . 42.mariesii 198.26. - 2U. 26. 161 15 x banksii 103 gloriosa lO3 Dauginimas 15.bicolor 214 214 .9. raturq skLtumas 22. 139*. 153 6. t6l glauca 160 .70. 66 167. 125 Dicliioji gr ev ilija 22.159 bowmannii 'Camilla' 159 maculata. 107* agavoides lO7 cornicobr 1Oj darenbergii 107 .papyrus 28. l5O*.45. 161 reiexa 16l sandEria a160 .darwinii 97 97 . lancifolia l5O makoyana 150 ts7 Ciklamenas 24.acaulis s 156 bivittat Cryptocoryne - - veitchiana 34135 .grandiflora 16.31.97* na 97. 75.hifta 103 . 220 D i dy mochloena t r uncatula 199* Didzialapd hortebzija I 16 - Du1kin615 Duryes 38. 25.22 t4l. 100 straussii 225. 82. 28. 158* Dirbtinis ap5vietimas 22.lW citr inus 41 5. 220*.lleja indica 193* Budl6ja 193 Bugetrvilija 4/5.59. 23. 59. 75. surcubsa 160.97 Brunfelsija 9?*. - r55*.229 Cereus peruvianus 69 - vartagetu tum 153 var.30.226 231 . 139 spectabilis 139 Brachychiton 28 f uwstfis 48.pumihts 28 158 Cynomiun 28 - Dorot - veitchii 159.75.ntcifera2oS*. 106 EpicattleJa 214 EPifitai 13.149*.221 Burbuold 15.72 EpipnraUum n6'. 214 Brass o laelio c att leJa 2 14 Briedlield @aprastoji) 201).159 Dionaea muscipula 28. 52 - 18. s9. 415.punitus 16.crbtata 220* .ria . 96*.pulvinata l0j .56 Dirvos organizmai 36 Dirvos Siluma 22' 41.57.54.28.73.viscosa Brovalija 89.microphyla lO3 Corallina95 Cor d! Iine 16.79.24. .105 - .70. 28. - labbersiana 156 oppenheimiana 756. 58. i6. 150 Chamaedorea - calaractun 2Oj .101 - crocata 150 Cik?622.nmeA:6 213. 135 Bro$laLlia 96* . 157*.152 Cocolaba 19 Cocos 66167 - thot soniae 102 Carica papaya 64 Carmotw microphylb 48 Caryota nitis 198.marginata 28.96 .150* (*1triza'itEtna 25.74 cltlorcfrl?F 22. 16l .48. 139.tOz lla mitis 213.99 -japonica37. 26. 9l*.48. 26. u.160. 180 .26. t57 Curcuma roscoeana 136 Cycas 22.*.22.zebrina 750 Calceola. 22. 59. 220 Denbdrobis 13. 7q 139*. 152* amazonica 152 antarctica 48.rhonbifolia 28.155 . 154 154 . 139*.155* Didziaiiede (karaliskoji) pelafgonija 125*.138 Cherimoja 63 . 1OO. 161 - paacifiaru var. 130 Cissrc 16.

54 Gdliq langas 22 Gdliq temd 40 Celsvalsis kalistemonas 139*.s 229 Ficus 16. 167 Globa 136*. 165*. 166*.arulreae 224 .137 Episcia putcheLlum 1. 55.163 Fatsia 16. 162* . 48 Guzmania 34135.repens ll7 Il7 .26. t65 blltifolia 48. 737 Erantema 137 Eriocercus jusbertii 6l a o 4 Eustoma grandiJlorwn 110*.2a. 167*.muLtiflorus 168* .72. /1. 110 Gebent 22. trysil 108 dehoidea14.belmoreatn 209. 167 Lingulata 167 Hylocere s 6l Hypo cJfia 31 .48.hawkri 117117 .64 Fryzija 135*. 168 Haraofl hia 28.l70 . 79.206. 138 Gardznia 16. 210 Fitonija 24.26. 770 Fiziologiniai sunikimai 52.162 Euphotbia 163*.16. 14l. .ensis 164 benj an ina 48. 168 Gebenkrumis 29. 165.trun.107 Eterinis aliejus 68 Etilenas 45. 168*.l2l H .mubifiorum 224 224 .178.2o6. 5'7.nultifiora 115 Hydrangea nacrophylla t Fikas 12. 107*.t 13*.200 Ilgastiebiai augalai 21.164. 179 Finikas 63.glabra 1. 12l*.laatnosa115 Iinearis .5 .18 Guava 63 Cuoba (smulkialapd) 30.44. 30. 141. 108 pseudocact s 163 pulcherrina 109*.2a. 166 Grybhes ligos 52.101 Iresine 26.73 Inbieras 63 Impatie s 1I7* Galenis 22.118 Ilgalape gyvatbarzdd 28. 64. Gloksinija 25. 114 Hortenzija 8 grondicornis 163 164. 116* .attenudla168 Iascidta 168 . )2. 108*.163 babanifera 48.lizei 163*.193 Ilgalapis inlGQapartis 23.walleriana Indijind chrizaniema l0t*.I75 115 .12.$.207* . 34135. 209* 209 .28. 167 - Glhnocalj cium 224* .25. 115.16. 116 t79*.glabrcta 168 Iintifolia . 165 Eurdtomas 16 Figa 63 Goethea cauLiiora 136 Gosslp i unt h e r bac eurn 28 Gralciiioji chamedordja 205. 193*.hltharinae lI3. 163. 43. 163 . 113 - Geleiis 38.76 Gelezies stoka 52.208.116 Hippeastralia H ip pe Il4 as r unt lO 111. t3t*. 165 rctusa 48. 163*. 165". - tob sta 166* .6I jdponica 163 Fatsija 30 - - Ferocact . I l4*. 57.68 Eukalipta-s 12 Euolryntus euroPea 762 . 123 Granatas 48 209".22 Grevildja 16.167 aurantiaca 167 scandens 167 Iksora 25.ata 168 Hederc22. 7O. /z . 48. 768 ..11.57. 110 Euterpe 206 Evoliucija 72 Exacunt 28 a1fine I lO* . 111*. 45. 111 jasmircides 111 Gardenija 25.31* . 136 Erikdtis 24 Eschinantas 15. 80.I13 . 165 rubightosa 165 sagiuata 31.136 .margarita 7. 166*.atrosdttguinea 136 . 165 Gloriosa 16 rothschildiana 112* Gloxinia sylvatica9O niltt 14.bella 28. 131 Hipocirta26.3l he tit 163. 135 runglctoal Jl. 28.Euhliarun 224 . 16. 166 Filtonia 24 verscharfekii 166* .japonica 162*.22.I'10* 28. 1ll GarZdenis 31. . 92*. neriifolia 48 pthtilo 31. 165 Howeia22. 210*.167*.baldian m 224 bruchii224 .166 l6*.26.28. 3l Eranthenn l3T*. 207 Gmnadind nertera 30.strigillosa 116 Hypoestes26. lyrara 16. 69.716 . 166 Crrybiena 71 .carnosazS. 81.albiflos 113113 . 164 .1t3* - herbstii l7O. 165 66167 lophogotu 1oB 165 elastica 16.209 Hola 16. Fatshedera28 92 ESverija 25.78 Flebodis (auksuotasls) T I T 2Ot*. 109 splendens l0g tintcalli 163 .bulbifera 136 . 165 Filicopsida 195 Filodendras 178*.l&. 164.31.H J Y I Epiprenuum3l. ll8*. . 164. 25.209 fors eriana HovEja22.163 erytraceae 763 - asperu 'ParceLli' 165 benghal. 2oO" .764 Hibiscus 2a rosa sineflsis II3* Hibiskas (kimoZe) 30.51 * pinnatun 162 31 .denudatun 224 . - 111*.iniii 136*. 48. 168* .115* Graptopetal 107 be lhotl GreiviLlea 16.reinv'ardlii 168 .nolitangere . 28. 138*. 165 Globba 136*. 139 Cendjimds 44 Gerbera 25 Ginura 167*.urguayense Gynura 15.57 - - phyllastachya 170*.26P7.2Ol FortunelLl japonica lo2 Guzrnanija 30.marantira 136 .136 90.'1 5.

grand.149 .77. 43.mocrocarpa 1.120 Kvarcinis smdlis 57 Margenis 22. 52.172*.26J27. l4l.52.26.Pandanas 22.backebergiarc225 . 176*.26.33. Kamienas 25.216 Nudegimas sauleje 52.68 30 Metrosidercs eacelesa 174 Kanarinis frnikas 30 Palepads 15.216*. 138*.76.napina228 Krotonas 23.172 Nymphea datbenyana2S Kinind roid ftininis kdtis.oleandzr 415 atl atica 174 .59.9isiymas 42. 56. 47. 42. leuconeura 4'7.pentlandii 225 rebutioides 225 2U Mimikrija 76 Mimosa pudica28.76.83. - coccinea 15.40.190 Kordilina 154 Kotelis 15 Kretinis pteris 22 Kriptantas 26. Odontonia2lT vatteri .zt4 114 Nidularijus 174x.28. roZd 197*. daigremo tiana I2O Ktrokeliai 15 58.216 36.flavescerc216 .226 Notocactus224* r ?5r 17< - apricas 224 at3 . 34135. 25.26.43. Lizdine clowesii2l6 36.74 139 Kaplamstis 183*.69 5l Minuojandios museles MirabiLis jaLapa Odontioda 2I7 Odontocidium 217 Odonto7lass t 53.e 217 Lotus benhetotii3\.1.8l.28.72.L70 kora Yucca22. 174 Pachira 16.magnifca 123*.216 Miltoniopsis 216*.28. 79 Orchid€ja 16.153 Kolumndja Kokospalmd 103 66/67' l8O .207 lantst^s 1.775 .75.25. 26.82 Katildlis 6.4.172 121* l2l Molis29.25.28. 82.16. . 38.74.135 Kalizija 30 KalCdinis kaktusas Kalceoliarija89. ' lr9*.wrightianaz2s MitI^22.171 Miltligd 50. 80. Mikroelementai 28.43.171 Neoporteria villosa22S manginii 30. 73.43.55' Jautusis musekautas - podagrica ll9 28.173 226 KalankC24.221 Neoregelija 26.728 Kirminai 52.137 . 55.150 Medinild 19.deliciosa 172*.222 153*' 153 Kaladis 149*.81 Olealldns 415. 193 .l9O l9O Kad€ja 214 Kavamedis Kekd 15. 104 laui228 .76. 119 Il8* 132 erimaiyld) 191*. 11.crispa2l6 .30.72.70.schmiedcheniana22a 123 Meilenis 10.80.24. 81.121 Miltonia2S.176 - spelancae 199* dzs 226. 54.26. 183 I38 .!23 . 19.82.129 .hiopogon jaburan 28.118 .l70*.98 t-lipiojaotis filodendms Melocactas 19. 16.Koolin€ iild 28.225* 128*.purpwa.57. Kristalq susidarymas 156 Mamnillaria 7l .28.76.120 19'34135'69' 1'16*.25.70.33.221 Oiekinis 26 Oro dregnurnas 12.papilio 218 Morgano iilokas 30 .12*. 174*. 73 120*. 36.61.9T*.79. 216 Lindeno ksantosoma 80 Leea quineercis 17\*.69 Mimoza Min-sai 25 30. Nephrolepis Medinilla 15.74*.spectabilis2l6 kaharutd 195. 135*.173 Kalateja 26.9 LaeliaT6'21'6* 227 t23t.25.771 Milcolepija 28.42.'16 Oralis adercphylh 137*.50.pollahlhtht |19 Klivija .119 192*. 156*. 211*.25. 193*. 137*. 208*.172 . 1.concentrica 173 Mwdevallia 221*. 103 Kl.25. Kaktusas 12..pinnata 58.tubi1lora I2O Kvdpavimas 15' 69' 78 Marniera chrysocardium .77 .83.26. 54 Nuodai 38 Nuodingi augalai 73 Nuostabioii monstera 25- 26.225 Kalanchoe 16.25.laquensis 228224.152 Mezgin615.30. r90*. conciwtus 221 ottonis 224 rutilatLs 224 l4l.43.191 Liuksometas 22.774 Nertem 30.8-.carolinae 173.71.ta216. 77 . 42. Leptospahum 16 72.l4l num2o9* Nopakochia phlllnrthoi. 114*. 157 Kiskiakop[stis 137*. KodonanG 153*.80 Pa1rna24. . 75. 22.52*.52. 89.71*. Miltohija (miltoniopsis) 28. NPK77 submammulosts224 uebelnannianus 221 83 Kerpds 70 Kiauliauog6 Jacobina 7l Jasminum28. . Kar!Eiale25. 172*.80.harpoplrylla2l6 Mediohbieia22g Kainattte22 Pachtpodiuht 175*.218 lcamerianutuzl.45.44 Oncidium 218*.famatimensis 225 .95 Kambarinis bonsas 25 pakabinami augalai 23.zeilmanniana Ktemnte 156 Manginio kalanke 30 120* blossleldiana M Monsrera3l.l7l 50.123 Pachytachts lutea 21.45.bocasana22S Kromndra 19.S .25.ll9* Kiparisas 22.229 Nidularium 173. Microcobum weddelie.174*. Nenera granadensis Kalpok6 129*.120.innocentii 174 54.6\. 8l. Nenatanttus 1\6 1.123*.70.anceps2l6 cinnabarinazl6 . 25.192 Jatrofa 30 canea 118.41. 50. 80 25.linfunii l1O hezin'26. Lapinis kaktusas 226 226*.2t 6*. 154 Neoregeha 173*.t 150*.72.55. 71.jajoiana22s .77. 190* - alodolia 19O. .26.3l. l9J*. l0O*. Kvapiosios pelargonijos Maranta l7l* NaSlaitind sanpaulija Naudingieji 128 vabzdZiai 220. -fulgerc 174 lapai 14.luzi)^ 152* 152 Jatropha. 174 .44. Mamnta25.76 scoparium l2l*.217 bictoniense2\ .229*.ll9 .172 Oras 36.103*. 199 199*.28. 14.34/35.putnila2l6 .66167 N 5a. Myrtus 16. lneliocanlelaz| .193 Kalija 19. 123*.212.83 26 16.200* exabata Pachim 30. 137 ofrtcinalr l19.25.lamerei 175 34135. Krimas 16 . 174 Kamelija 25.163*. l. l. 213.24.30.26. l7l. I13*.billbergoides 114 Ka'ijot^207*.120 Medejantis storalapis 48 Nepenthes 31.24.L23 34/35.208 Kokosinis mikrocelis 209 ' Llcaste 7 1uka22. 163 MicrclapiazS 28.16 ll8* 38. 100 Lavendtla angustifolia Mikoklimatas 76 Katpa)nlintai 28.26.197 Lobivia 224.31.68.38.62. 16 Nerium 66167 174 .paucilara Il8 Jaooninis oieKnis 162 Ja^sminaitis 19. 38. '76 Kiminai 40.apirespelargonijos19.120 176 .22 Op connunis 48.54.8I "Kengircs letena" 4lS elephantipes f37 Kerkdjai 171*.15. 33. 78.2U . 53.

pani. Pa|onia lti|larc 136*.210 Ph rodiklis 38.ndrcn 16.wendlanclii 178 Phlebodium Prieiiuros klaidos 47.25. n9x.202 Peperomija aLtI -fotutldIu 177 scadens .2t9*.28. 40.frfiicosus l8O . 198*. 15.210 huthilis 48.oasil225 .179 .anqo lense 202.201 Philod.wlgaris 126 Pseuderanthemult Pteridophyta \95 170 Papirusas 28. 171 Pirefumas 52.oeflendahlii l8O Ple#osios erkes 50. 82. 40. 28. 80 Persea americana64 Persemonas 63 Persodinimas 15. 181 Pert$imas 54 Perzyddjimas 69 Poilsis 33.41.21o dactJliferd . 180* Raudoniiede karpa.Endriaurita 203 .iede kalaflke 26 glabella 111 griseoargenlea 177 incana 177 mac lasa 777 obtusifoLia 34J35.viritlis20O Pentas 125 - . 178*.ole 26.26.125 lan.roebelenii 210.76. ?0 . 51. 126* .25. 82 - 4eriana 193* .pedatu l'78 7'78 .2031203 .77a. 25 .126 nalacoidzs 126 . Puansetija 12.ky' t19 num tulatiilolia .51. 78 Pikuoti 57.179 .210 . 76. 227 gaertneri 227 x graeseri 221 - . 38. 136 a o E 26J27 .53. 52 Pogonateras l8l*.80.25.26. 30.82. 28. 218 mela. 30. 7O.vioLaceae 124. 28. 63. 30. 61.69. r25*. 726 Rambutirllas 63 Rapipalmd 22. Pentas 15.eolatu 7 3.iedliel6 20r*.136 Pelargonija 19. 108*. 72. 182* .vio laciflora 2i25.59. 76.80. l8l* Phal@nopsis 12.sanguinJlora225 Pa-siflora 25.178 manidnum 178 hieZinra 32.22.tre ul!:t203 70.lU Passillor a 28.21O Rhi psa li dop sis 227*.graveolens34l3S .rctundifolia . 203*.200 Pelesiai 52 Pellaea 2oo* atopurpurea2OO 28.spruceana 179 179 Pildja 119*. 54 Primula 126*.'onia 136 Papaja 64 Pap. 158 Pelargoniun 24. 109*. 39.scolopendriunt Phoenix2lO* aureunt2Ol* Reris 30.28. 175 * sanderil'15 .25. 78 Pisonia umbe!!ifera 180*. 181 P o go nat he rum pan i c eunt * a224 . 58. 202* . 39.titte 2U .grande 202 202 Plaukiojantys augalai 28 P laul:uotumas 16 Plectrcnthus 28. 77.202 Platycerium 13. Papfastoji b.127 Rhoeo spathacea 182*. 182 ar dt i a indi ca 126*. 117*. 200*.203 . 124. 63.84185.203 Pter is 28. 66167. cadierei 179. 125* Pinija 25 Pipitas 26 Radernachera 25 . 78 Puikioji medinild 123 Punica granotum 4E Purka 15.I8l t8l -f licifolia 48 .mutabilis 225 .125 gibbosun 176 Patuzitai 79 Parodia 225x chrysacanthion225 .198 Pladialapis papartis l3 edtlis 64. 81. 36. 125*. 194 PapedZialapis (spatifi lis) 133*.44.214 Pdemones priei kenkajus 50. \18.coleoitus ).202 bilurcalufir . 108 Rebutia 225* marsoneri22S Perilepta 193 Pe lcpta 193*.rosea 227 Rhododendron 22. t76 n 2 la". 48. 32.bafouriana l81.ofu)ralissinurt 3l Peldja 195.180 .senilis 225 .178 .25. 176*.24.779. 89. 28.124 Pat4rimai 23 Pavojaus simboliai 73 Po.201 Paprastoji mirta 172*. 113 Raudon. 180 Pistia stratiotes23 Pistija 30 PjautuvL(k lsis cirtomis 28.falcara20O 2oo . 39.attrs - bipennifolimt 178 bipinnatiJidun 178 entbescens 178.48. l2'l* 48 . 195.193 Perlitas 38. 80 PurKti 43.179 crassifolia 'Moon Val- 66167 . 177 Pladiatagis 13.75.sinica 182*.182 Raibuol6 72.canariercis 64. t95. 45 16. 218 Raktainl.obconica 126 . .H J \.serpens 177 25.61.Suifoylei l8l . 172 - 176*.scandens23. 66167. Re inw 126 Renafihopsis2l9 Retinimas 69 Rhapis 212. 203* oetica 22.sinsii 17. r41.r24*.125.nniranana225 . Pilea 179*.japoniatm727 obtusun . 79 Polrscias 57. 36. chtsiifolitt 111 fraser i 177 2to Raudminas 30.1'16 grandiJlorum 15. 133 P ap h i op e di lu Pavonija 136*.210*. 782 . 109 201 r25*. 124 nlollissitna 124 quadrangularis 124 racenosa 124 - argyreia 117 ariJolia 177 caperata 177 . 2Io* l8l*.fntticosa la1 .177 .31. 127. I Pandanus 22. 175*. 58.179 . 78. ?9 .219 P hylLil is s co Io pendr i u nl 201*. 177*.nochrysunt .sellaun l'78.ntinasa 225 muscula . taz - caerulea 415. 202*.ulata ercelsa 48.ensiformis 203.225 Rdjus 182*.724 125 Peperontia 31. 113*. 51. 218*. 75. 7?. U4 Potinaru76. 158*.

18.54. 70.corebutia229 steinbachii22S Suodlig6 52.68. 24.29. 16. 63.132 . 189*.l. 129 t39 Solllnun 132* aviculare 732 . 185 Slrauaantysrs lrKas J / Slruzal )2. I Vaisiai 14.786 Sonetil/1123 Sop hro lae lioc att ley a 21 4 Sophronitis 76 margar itaceae 723 lai 60.135* carinala 135 psittacina 135 splendens 135.2ll .Moicissus capensis 183*. 42. 6l . L29 alpina 129 . 130* .193 - bicolor 228 235 . 185 Viksvinis ajeras 30.162 Skotela 79 Smi&as 146*.52. S chlumbergeru 31.183 Sansevjera 26.26Jn. 25.72 Valgomasis arachis 30 Vandens lelija 30 Va-iingtooija 7.thea 48 Sagefetija 48 Saintpaulia 1. 46.71. 66/67. - | 55)q 1 <5 .135 Sejinukai 63. 57. 63 SCja rLbrotinctunr 185 . 55.endl. 197 Uolaskel6 30.herreanas 793 . 57.'7'1. )J Sluoteld 15.90.jilifera2ll .sE&frosuflt 80 Sprigd 25. s7. 135 aethiopica 135 3l. 183 Sausra 12. I J l. 141. 134* .80 U Inus Lin&znii 1 9l* pamifiora 48. 36 S axiJr aga sto lanifera 30.jasminoides 132 . 26. 57. 188*. 26. cuspidatumSO Canbria'Plush'53.stapeliilorntis l.' Solcirolia 16. 48. 57.melongena 132.59. .regina 13O . 30. L91. . 48 RGis 68. 68 Svolinnelis 70.I3l*. 15.africana 186*. 63. 734 Visimo pumpurai 58 Voratinklines erkes 24.50.60. 85*. 68. 72. 31. 2t l* Sabal2ll* ntinor .48. 26.22 Viio kalateja 30 Viemmet€ paprika 12.59. 134 Streptokarpas 23.22.115 Velykids kaktusas 227 Z! go cactus t runcatas Zingiber ofrcinale 65 flocculosa 19l pendala l9L purpusii I9l ZZj 184* Schizanthus S ch|um actinophylla 184 arboricola 184.3O Serisa 48 Serissa citrdornis I93 .28.8r Tamsoje dygstantys auga- na227 Scindapsus 162 Scirp s31 - cernuas 28. 142 Vikswoli 12. sodas22.ingia 16. 79 svelnusN aouanlas Ju Sverbned js 25. ZygopetaLm 22\* .61. 31. 188 Thelocaaas 29 Zemds rieiutas 28 ^eme zemes stoKa tJ6 Zyddjimo laikas 89 ziedai 24. 54 .23. 221 loo*. 56.radicatus 793 .185 . 36.134 Wifieaia l\8 Wikonara 217 S bspeciesSo S ukarn-(tej ima-s 52.133 -fiotibunda walLisii 133 l33 - clanea 134 50. 30. 127 Rombinis lamstas 30 Rosa 24 - morganiatlunt 31.. 43.144 Tulpes 82 Singonis 26.. . 189 Tr+ios 38.Jluninensis Ttadeskante 26.128*. 69 S6kla 15. 29. 184 Scheflera 25. 56.80 Vuyhtekara2lT 217 128 Rossioglass 2\7 RoZd 16 RoZd mazyld (kinrot6. 72 Seflera 25.3l Sin cardinalis I31 guttata l3l t34*. '76. 30.93* .66l67 (cmer:rnja) JU! 28. 55 Svyrantys augalai 23. 158 Vilmmedis 30 Vinca minor lO1 rosea l0l v rlsunlq auglltal 5/.186 Spathiphyllun 15. 34135.28. 28. 48 t28x. s6. 39. 69.76. 146 Snithianrha 15. 26. 2s.80.29. 34135. t2a Salvinia \95 Samanos 50. 65. 185*.palmeuo2Il SabalpaLne 2l I *. 3t. 45 . 130 TKS 40.rowleyarus ). 19 l*.59 TrichocereLs6l TrijuosG sansevjera 183*. 80 Skindapas 25. 74. Sphagnmt 38. 29. 186*.butckii 228 Tillandsia 134* Tilandsija 13.162*. 185*. 192 Tetrastigma 16 . 25.227* . 133*.189 Tolimiea28. 183*. 130*.28. 158*. - Scutellaria 129* . 77 S'anpaulija 16.2O5. io.4.75 Virusines ligos 51.rehma nii 135 Zebina 191*. 117 Stefanotis 25. 183*.speciosa 13l 131. 184 Zanedeschia 16. 184 Siloka^s 25. 184*. kinine rci. 16.28. 7l - Xanlhosoma 191*.130 59. Z 7l zle bergera russe li a- 40. Saloriastiebis 14.endii 132 . 79.lanciniatum 132 .blossfeLdianaI89. 189*.2. t4 . 75. t28*. 48. 75 Usuotoji uolaskdld 184*. 185* - Ziemcx.82 KUCyS )1.61. 80 S Unksmene 197*.71 Sparmanja22. 188* podophyllun 188 stLrornm 30.fantonnetii 132 . 79. 180 Skiepijimas 82 Skydamadai 24. 79 Selenicereus 6l Senecio 15. .133 ToLneja 26.lis (papddiialapis) Spatifi 25.voinierianum 188* Tetrastigma 188*. 31.|U 129* .791 Zebrina 135*. )) /J loetida 48.789 .188 Stngonium 31.100 Vijokliniai augalai 44 Viksvameldis 28.l3'1*. 70 K[Stes mlsrunat Setcreasea3l Shorea'76 Sidabrinds ddmes 54 floribLnda 133* .soleirolii 186*.3l menziesii . 183 RiesutinC kokospahe 208 Rochija 104 Rodemachera 25 Rododendms 127*.54.85 . 144.185 Sparnannia 14. 133*.villosa pani ulatum 49 Sy4t gi um c Sul. 189* - chinensis 415.s Streptocarp 15.133 Stephanotis23 .186 Z e (karohe) 193*. 22.6p7. . 129 Skathd ratikld 180*. 184*. 137 Smulkialapd guoba 30. 185. 133*. 2U VasL-uole 25.ellioftiana 135 . 16. 8l . r37 Smitianta 137*.42. 61.72. 75. 2l l Sagerctia49 2ll.sylvaticd lq2 192 Testudinarija 192*.robu-la2Il Weingartia muhispina 224 WahingtoniaT. 15.albiflora 189 189 .79. Z 59.. 26127.costaricana 129 Sedun 415.24. 102 lt5*.52.191 X - Oglis 14. 63. 183 Trumpakotis vytenis 25. 58. 25. skeltaziedis 129*. 7l Tesrudina a 192* ebphafiipes . 26127. 48 SmulkiaZiedis katildlis Sakrijimas 60 lza S arLs e v i e r i a t r ifas c i at a Salois 69.raaesaan a 189*a t. 133 Soralapls 24. 58. I l7*.80 Vitis heterophllLt variagata 144 Vriesea 15. 102*.72.69. 34/35.pseudDcapsicun 132 . 69.40. kininis elskdtis) 128 .siebouni 1. 2 I 1 *.

rid. t72.T. 110. Stork P.. 6Q67.k.223 d.213 k.2O2't..2@ d'202 a. 155. I 17 a.. Wetterwald: P.. 223 ki Eisenbeiljr P. 132 k. 129 d.l neuisimovg pirstiniq. 143 k.. Riedmillen P. 188. 157 d.). 1s7 k. 62.YI c) Iologrofoi: Apel: P.. Gydrgy Jankovies: P. l3g Hansel-Genelett P.. 6057 Svcrbiousi nurodynroi Sioje knygoje pasakojama kaip priziureti kambarinius augalus. Kai kurie augalai iiskiria ir tai pamideta oda dirgimnti skysti iiq agaiymuose. Wothe P. 207 k. 180. 147 d. 197. 165. 192 a.174.216 d. 142 d. P .v.a. 5 |.206k. 1995 - UAB l6 k. 44 k"... 113 k..2\4 v. 175 k. a..214 a.... 222. 182 k. r99. d. 153 d.). 132 d.. 185 k. 93.215 k.226 't .21O. Ceristel Langer: P. 103 k.)i Becheren P.48 k. Kai kurie G jq nuodingi. 182 d.163 v.d. 134 a. 168.... l8l k.205 v. 65 a.d.a. Sammer: P.. 1.d..... kaireje (k. . 87) iSvardlti tie kambariniai augalai. 64 vid.iery..136 d. 24.. .. 149 d.91 d".219 a..d.. 29.. . Sperlingr P. 221 k a. 7 k.. 189 d. 183 k. 194.212. k. 2l ^. 229. .k. Benary:....d. 58 k. 198. 101 v. 57.213 d.. v d.118. 226.i Pott P... 106 k.k. 154.... Mirtinai nuodingi ar tik sukeliantys regalav imus Die Pie56i Marlefle Gemke: P..\ l9l d. 175 d. 191 k. Posdach I107. 26.219...l..96 k. augalq apraiymuose Zodziu 'Atsargiai!" paiymimas pavojus sveikatai. 201.a. l lJrdyKla lr rologmlz|s fryoncnas J[!ausas ui param4 ddkingi: Be[edikt Wolf. 95 k. 225. a... HolzbriinnisEaRe 17.k. l8l d.)... 219 a...2l.d. 190. Amper Baumarm Stofnbach fe.. 165..k... 220 a.a...221 viritje (e . Augalg aprail'rno ivade (P. zlufelolq kad vaikai ar naminiai gyr'unai oeliestq augalq..r.. Reuter: P. 48 d. 189 v.14 k... a. 126 v . 195 v. 7 vid.k .. 228. a..205 a.. 184 k. 158 k. viduryje (vid.v.. 124 d....i Heitz: P.. a. vznKarns pzrzymeD rgtuKote....167.k.. 150 d..a. 53. mein sch<jner GartedKdeg: P. 186 k. kas skutdiiasi alergija" neturetq liesti 6iq augah. Vilnius. 166 d... 122. 192v.70.. l... 16r.224. 50. 163 d.d. 195 d.60 k. 162 d. 152 d.. d. Busek: P..173d..207 d..6. 36. @ ftfe und Unzer Verlag GmbH..209. 119 d. 49 a. 218.. 89. a. 150 k.49 v.k... Ushie Domen visi likusieji pieSiniai. Photoplanr P. 145 d... T'FuSy.... Luckel: P.. GEO/George: P. a. BonsaiCentrum.l4l\. 141 d. 105 k.. ll1. 14 k. k. 159 v. 107 deSindje (d.v..U 4 vid..k. 227 d... 148. 12. 2o3. 39. mein schdner Gartery'Stolk: P.. StrauB: visos likusios nuotraukos. 214 v. 166 k.. d. 193.. vid. 56. 176 (4).....92 d.. apaiioje (a.. Tie.215 vid. d... d..216 k . 137 v. 40 k' 42 k.). 59 v.26 d. Heidelberg: P. BAMBOO/Descat P.. kurie ypai nuodingi arba gali suzeisti ar sukelti kitokiq nemalotrumq. vid. 153 k. Becker: U I v. 1.. 1990 Lietuviiko leidimo teises *Gamta '. d.. a.. a. vid. 179. (4).. 136 v.vid.. 16..k. Be to.. 8051 Haag a. 184 d.208. 183 104 145 156 d. RaufiP. l2a k ..22o v.1.. - .. U 1 a. 227 k. 106 d.171 d.. 144 k.225. E 4 Miinchen. 224. 173 k.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful