1. Alsuoki many, Šventoji Dvasia 2. Ar Jis nėra nuostabus 3. Angelai šią giesmę gieda danguje 4.

Aš įeisiu pro vartus 5. Aš, kaip žalias medis 6. Aš laukiu Tavęs 7. Aš noriu būt toks, kaip Tu, Jėzau 8. Aš pasitikiu, Viešpatie, Tavim 9. Aš trokštu būt šventas 10. Ateik, Jėzau, ateik 11. Ateik, o Dvasia Šventoji 12. Ateik, pašlovink, atsiklaupk 13. Ateinu aš pas Tave su gyrium 14. Ateinu, viską palikęs 15. Aukojame Tau, Viešpatie, duoną 16. Aukštinu Tave 17. Dabar Ji ateina, nusileidžia 18. Aš negaliu tylėt (Dėkoju Tau) 19. Dėkokime Viešpačiui 20. Dėl savo meilės 21. Didis esi 22. Dieve, parodyk man kelią 23. Dievas stato namus 24. Dievas viską žino 25. Didis Tu, mano Dieve 26. Dievo Avinėli, meile paaukota 27. Dievui reikia manęs 28. Dvasia Šventoji, liekis ugnim 29. Dvasia, Viešpatie, ateik 30. Dvasia, Viešpatie, nuženk 31. Džiaukimės, Viešpats su mumis 32. Ecce homo 33. Esu tik kviečio grūdas 34. Garbė Dievui aukštybėse 35. Garbė, šlovė, didybė (Glorija) 36. Garbinkime Dievą 37. Girsiu Tave, mano Dieve 38. Giedu Tau, mano Viešpatie 39. Gyrius teskambės 40. Gyvojo vandens šaltiniuos 41. Glorija, glorija, Avinėli, Tau šlovė 42. Glorija, glorija Avinėliui 43. Girsiu Tave 44. Hail, Jesus, You’re my King 45. Išdžiūvus visa žemė 46. Išeik iš tamsos 47. Įsikurk manoj širdy 48. Jesus, Jesus, holy and anoited one 49. Įeinu su gyriaus giesme 50. Jei kalbėčiau (meilės himnas) 51. Jesus, name above all names 52. Jėzus 53. Jėzus, Jėzus, šventas ir palaimintas 54. Jėzau, aš Tavim tikiu 55. Jėzau, aš myliu Tave 56. Jėzau, garbė ir gyrius 57. Jėzaus kraujas nuvalo mane 58. Jėzau, Karalius Tu 59. Jėzau Kristau, pas Tave aš ateinu 60. Jėzau, meilė Tava 61. Jėzaus Kristaus siela 62. Jėzaus vardui danguje 63. Jėzau, tik Tu būki mano Viešpats 64. Jėzau, Tu Karalius 65. Jėzus čia

66. Jėzau, niekas žemėj šioj 67. Jėzus - vardas aukščiausias 68. Jo vardą aukštinkim giesmėj 69. Kai darganų metas 70. Kaip elnė trokšta vandens 71. Kai viskas pasibaigs 72. Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų 73. Kas apsakys Dievo kelius 74. Ką esam savo lūpomis priėmę 75. Kelias jau pramintas 76. Keliu rankas į ateinantį 77. Kelkis ir nušvisk 78. Kiekviena diena 79. Man nieko taip nereikia 80. Mano širdis 81. Koks gražus, nuostabus 81.1. Laimink, Dieve 82. Liejas malonė 83. Mano Viešpats esi 84. Meilė neišsenkanti 85. Mes ateikim giesmę giedot 86. Mes laukiam, Viešpatie, Tavęs 87. Mielas mano drauge 88. Mylimas esi, laukiamas esi 89. Myliu Tave, mano Viešpatie 90. Myliu Tave, o Viešpatie 91. More love, more power 92. Mūsų Dievas - Karalius karaliauja 93. Mūsų meilės giesmės 94. Neišeiki, Viešpatie 95. Neišeisim tušti iš Tavo gelmių 96. Ne mano galia ir stiprybė 97. Noriu tarnauti Tau 98. Nuo ryto aušros 99. O, ateik 100. Oh when the saints 101. O mes kviečiam Tave 102. Osana, Osana 103. O palaimintas Kūrėjau visų 104. Pakelk akis 105. Palaimink, Viešpatie, mus 106. Palaimink, Dieve, šiuos valgius 107. O Šviesos Dvasia, ateik 108. O Šventoji Dvasia, ateik 109. Palaimintasis, vienintelis 110. Paprasta širdis išminties šaltinis 111. Pas mano tėvą duonos apsčiai 112. Pastatyk many savo sostą 113. Per Jo kraują ateiname 114. Per Kryžiaus kraują 115. Šalom Chaverim 116. Ramybė kaip upė 117. Savo žodžiu, Viešpatie 118. Statysiu, statysiu Bažnyčią 119. Širdie, tyli, rami 120. Šlovinam Tave, už Tavo meilę 121. Šlovinkim Viešpatį 122 Šlovink Viešpatį 123. Stiprybė man esi 124. Šventas 125. Sustokim, pagarbinkime Jį 126. Šventas, Dieve, Tu 127. Šventas, nes Dievas Tu 128. Šventas 129. Šventa Tai

130. Tai aš statau benduomenę 131. Tas, kuris tiki 131.1 Tavim kvėpuoju aš 132. Tavo delne mano vardas 133. Tavo žodis yra žiburys 134. Tau šlovė, Aleliuja, Jėzau 135. Teik meilę, stiprybę 136. Tėvę, ateiki, ateiki dabar 137. Tegul Tavo Ramybė 138. Ten, kur Viešpaties Dvasia 139. Tėve, Tau lenkiuosi, Father, we adore You l40. Tėve, išgirsk, Tėve priimk 141. Tėve, trokštam būti Tavo vaikais 142. Tu esi, Viešpatie, man 143. Tu esi Viešpats Dievas 144. Tu Karalius 145. Viešpatį aš garbinu 146. Tu pakvieski 147. Viešpačiui giesmę mes giedokim 148. Viešpatie, ateik 149. Viešpatie, ateik, o ateik 150. Viešpatie, meilė Tavoji šviečia 151. Viešpatie, paliesk 152. Viešpatie, Viešpatie, pasigailėk– kitur 153. Viešpatie, pasigailėk manęs 154. Viešpaties Kūnas 155. Viešpatie, tik Tu 156. Viešpatis pakrantėj stovėjo 157. Viešpatie, Tu mano skydas 158. Žemę padengia migla Taize giesmės 159. Akys mūs žvelgia į Viešpatį Jėzų, 160 . Aš pasitikiu Viešpačiu 161. Ateikit, džiūgaukime Viešpačiu 162. Bonum est confidere in Domino 163. Christe Salvator, Filius Patris 164. Dievas tai meilė 165. Džiaukitės aukštybės 166. Gailestingumą mūs Viešpaties 167. Giedokit Viešpačiui 168. Giedokit visos tautos 169. Į Tavo, Tėve, rankas 170. Jėzau, atmink mane 171. Jėzau, esi šviesa mūsų sielų 172. Jėzaus Dvasia ir meilė 173. Likite kartu su manim 174. Magnificat, magnificat 175. Mane nobiscum 176. Mūs siela laukia Tavęs 177. Nakty mes ieškome kelio 178. O ateiki, Dvasia Kūrėjo 179. O Christe Domine Jesu 180. O šlovinam tave Jėzau 181. O Viešpatie, Tu šviesa 182. Ramybę siela randa Viešpatyje 183. Ši tamsa jau nėra tamsa 184. Šlovink Viešpatį 185. Šventoji Dvasia, ateik 186. Tamsoj gūdžios nakties 187. Ten, kur gailestis ir meilė 188. Viešpatį pagarbink 189. Viešpatie, Tu viską žinai 190. Viešpaties lauk 191. Viešpats mano tautos stiprybė

Em D 1. ALSUOKI MANY, Šventoji Dvasia, C Am7Em Kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždeki mane, Šventoji Dvasia, Kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauki mane, Šventoji Dvasia, Kad aš mylėčiau, kas šventa. Paremki mane, Šventoji Dvasia, Kad aš vis skleisčiau, kas šventa. Globoki mane, Šventoji Dvasia, Kad neprarasčiau, kas šventa. Gyvenki many, Šventoji Dvasia, Kad aš gyvenčiau kaip šventas. G 2. AR JIS NĖRA - ar Jis nėra C Nuostabus - nuostabus? G Nuostabus - nuostabus C Ar Jis nėra - ar Jis nėra? G D Em Jėzus, Dievo Sūnus, C Am D Ar Jis nėra nuostabus? [taip, Jis yra...] C Em Am 3. ANGELAI ŠIĄ GIESMĘ gieda danguje F C G Avinėli Tau garbė F C F C G Aleliuja aleliuja aleliuja giedame Tau /x2

C F 4. AŠ ĮEISIU PRO VARTUS Em Am su dėkojimu širdy C F G Ir į kiemus Jo su gyriaus giesmėmis. C F Em Am Aš žinau, kad ši diena Viešpaties man duota, F G C (G) Aš džiūgausiu, nes Viešpats geras man. C F Em Am Viešpats geras man, Viešpats geras man, F G C G Aš džiūgausiu,nes Viešpats geras man, geras man C F Em Am Viešpats geras man, Viešpats geras man, F G C Aš džiūgausiu, nes Viešpats geras man!

D A Hm 5. AŠ, KAIP ŽALIAS MEDIS, G A7 D D7 Prie vandens pasodintas, GA D Hm Geriu gyvybės šviesą, Em A D Kurią Tu man teiki /2x2 Em A Tik iš Tavo malonės, Fism Hm Gyvybės vandenys teka, G A D D7 Nuskaidrina mano sielos gelmes, gelmes G A Tik iš Tavo malonės Fism Hm Žaliuoju kaip gyvas medis, G A GAD Kuris duos gausių vaisių Tavo šlo-ovei. G D A Hm Duos gausių vaisių Tavo šlovei, G D A A7 D Duos gausių vaisių Tavo šlo-o-vei.

Tavoji malonė, mums kaip saulė šviečia. Meilė tekanti iš Tavęs, mano širdį liečia.

D 5.1. ATEIKITE ....... A Dievą mylintys vaikai ..... A7 D Giedokit Jam ..... Giesmę iš širdies ....... D7 G Tepasiekia ji ...... Dangaus vartus ...... D A7 D G D Ir atneša ....... Ramybę mums ..... D Em A 6. AŠ LA-AUKIU TAVĘS, D Em A meldžiu nuolankiai, G A Hm E G A D(A7)[H7] Ateik, nuženk, aš laukiu Tavęs. E Fism H7 E Fism H7 Aš my-yliu Tave, meldžiu nuolankiai, A H7 Cism Fis A H7 E (H7) Paliesk, ištark: aš myliu Tave. C G Am F G 7. AŠ NORIU BŪT toks kaip Tu, Jė-zau, C G Am Aš noriu būt toks kaip Tu – F E Am Tuo indu per kurį veiki Tu F G C Aš noriu būt toks kaip Tu. C G Am 8. AŠ PASITIKIU, F A7 D G7 Viešpatie, Tavim C E Am F C G C Aš pasitikėsiu, Viešpatie. Dm G C Am Aš aukštinsiu Tave nuolatos,

Dm G C G Klusnus Tau būsiu amžinai, C E AmF C G C Aš pasitikėsiu, Viešpatie. [D] G D G D 9.AŠ TROKŠTU BŪT ŠVENTAS,šventas Em G A D Toks kaip mano Viešpats – šventas G A D D7 Skaistink mano rūbą G A D A Baltą – be dėmės ir kaltės G A D Hm Trokštu Tau patikti D G A Ir gyvenimu šlovinti Tave! C Am 10. ATEIK, JĖZAU, ATEIK! /x2 C Am Vesk mus, Jėzau. /x2 C Am C Vesk mus, Jėzau, į amžiną šventę. Ateik, Jėzau, ateik! x 2 Vesk mus, Jėzau. x2 Vesk mus, Jėzau, į meilės puotą. Ateik, Jėzau, ateik! x2 Mes būsim tokie, kaip Tu. x 2 Mes būsim tokie, kaip Tu, veidu į veidą. Hm G A Hm 11. ATE-EIK, O DVASIA ŠVENTOJI, GD A Hm Ir ši-irdis meile uždek, GD A D Išlie---ki savo malonę G A Em Hm Ir mokyki sekt Tave. G D G D Dvasia Švento-oji, G D A Em Liekis gyvybės versme.

G D G D Dvasia Švento-oji, Em A Hm Uždek mane D G Fism7 Hm 12. ATEIK, PAŠLOVINK, ATSIKLAUPK, G Em A Nes Viešpats Jis ir tavo Kūrėjas /x2 Em Hm A O mes Jo tauta, G Em A Jo žmonės Jo ganyklos avys G A D Hm Ir Avinėlio nuotaka, Em7 A7 D Avinėlio nuotaka G Em 13. ATEINU AŠ PAS TAVE su gyrium, Am D Dideli Tavi stebuklai ir meilė Tava stipri /x2 G Em Didis Tu, nuostabus, didis Tu, C D Tokio kaip Tu nėra, tokio kaip Tu nėra! /x2 D G A7 Hm 14. ATEINU VISKĄ PALIKĘS G A7 D (G A) Prie Tavo Sosto aš žengiu D G Fis h Ir skiriu Tau savo auką G A7 D (G A) [D7] Savo meilę Tau nešu G A7 D D7 Šlovinu Tave G A7 D D7 Giedu savo širdyje G Fis h A G Ir džiaugiuosi Ta-vy-je D G A A7 Nes Tu esi mano Uola!

D 15. AUKOJAME, TAU VIEŠPATIE, G A7 D Duoną – gyvybę žmonių D Aukojame Tau Viešpatie G A7 D Vyną – linksmybę širdžių G A Hm Hm/A Priimki Viešpatie šias aukas G A D D7 dėkojame Tau, Dieve, už jas G A Fis Hm priimki šiandien mus - savo vaikus Em7 A7 D perkeisk ir palaimink visus /x2 C7 F G 16. TU MANO VIEŠPATIE aukštai C Am Virš žemės ir virš dangaus F G C C7 Išaukštintas Tu virš Dievų visų, visų! C7 F G Tu mano Viešpatie aukštai C Am Virš žemės ir virš dangaus F G C G Išaukštintas Tu virš Dievų visų C Aukštinu Tave, Em Aukštinu Tave, F Fm Aukštinu Tave, C [G] Viešpatie

D 17. DABAR JI ATEINA, nusileidžia, Dvelkia vėju ir liepsnoja A Tai Dievo Dvasia D Kuri gyvena manyje D Ateina pas mane Leidžias ant manęs A Dvelkia manyje D Liepsnoja manyje [ateina pas mane] [leidžias ant manęs] [dvelkia manyje] [liepsnoja manyje]

Em A7 18. DĖKOJU TAU, mano Viešpatie Jėzau Em A7 Kad myli mane Fism Hm Kad dovaną brangiausią dovanoji G A Mirdamas ant kryžiaus už mane Dėkoju Tau, mano Viešpatie Jėzau, Kad nebereikia teisumo darbų. Esu išteisintas iš malonės, Tavo vaikas amžiams esu. D G A D Aš negaliu tylėt, noriu garsiai šaukti, D G A Noriu gyrių Dievui giedot D G A Hm Ir pasauliui skelbt apie Jo malonę. G A D Jei tylėsiu, akmenys ims šaukt. D Em 19. DĖKOKIME VIEŠPAČIUI, A D nes Jis yra geras /x2 Em A D (Hm) Per amžius lieka Jo malonė /x2

Ačiū Tau, Viešpatie, koks Tu esi geras Tavo malonė per amžius lieka /x2 e A e h e AeA 20. DĖL SAVO MEILĖS šventos, paniekintos e A e h e AeA Dėl savo Kryžiaus aukos Golgotoje e A G H Išmokink ir mane mylėti taip kaip Tu e A G H Išmokink ir mane aukotis taip kaip Tu e A e h e AeA Dėl savo Kryžiaus aukos Golgotoje e A e h e AeA Dėl savo Kūno kančios kentėtosios e A e h e AeA Dėl savo Kraujo versmės pralietosios e A e h e AeA Dėl Amžių Tėvo tiesos apreikštosios e A e h e AeA Dėl amžinybės danguj žadėtosios e A e h e AeA Dėl savo žodžių tėkmės gaivinančios e A e h e AeA Dėl Meilės Dvasios jėgos išgydančios D Fism 21. DIDIS ESI Hm Em A7 Tu, Dieve, galybių Valdove. D Fism Aš prieš Tave Hm Em A7 Priklaupsiu, iškelsiu rankas. D Em A7 Tu – mano Viešpats, D Em G A7 Tu esi mano uola. D Em A7 Nuženk, viešpatauki, Em G A7 Veski savo Dvasia.

D G A7 Jė-ė-zau /x4 C Dm G Am 22. DIEVE, PARODYK MAN KELIĄ, Dm C G Dvasia, vesk mane! /x2 F C Jėzau, Tu mano kelias, Am Em Mane Tu kvieti, F C Leisk išgirst Tavo balsą Dm G ir sekti Tavim! C G 23. DIEVAS STATO NAMUS (x2) C C7 F G Dievas stato namus nuostabius F G Em Am Stato ne iš akmenų, Jis juos stato iš žmonių C G C Dievas stato namus nuostabius. Dievas myli mane, Dievas myli tave, Dievas myli mus, myli visus. Mamytes ir tėvelius, žuvytes ir paukštelius, Dievas myli mus, myli visus D A D 24. DIEVAS VISKĄ ŽINO , A Dievas viską mato, D G Jis mus vardais vadina A D [G] Žino kiek mums metų. 2 x 2 Žino kur gyvenam, Mato ką mes darom Ir žino ką mes manom – Bloga arba gera. 2 x 2

Girdi kai Jo prašom Garsiai arba tyliai. Visus kokie mes esam Viešpats Dievas myli. 2 x 2 C G a e 25. DIDIS TU, MANO DIEVE , F C G Tavo valdžia amžina. G e a e Aleliu-ja aleliuja F C G Tavo valdžia amžina. a e Aš garbinsiu Tave, a e Kol plakanti širdis C G d a Liepsnoja manyje Tava ugnim.
E 26. DIEVO AVINĖLI, Cism Meile paaukota E Už pasaulio nuodėmes Cism Ir už mūsų skausmą EHE A H Pasi-gai-lėk savo žmonių EHE A H Pasi-gai-lėk mirtim atpirktų E HE A H Ateik, a-teik, mūsų gyvybe E HE A H E Suteik, su-teik, savo ramy-bę C Em 27. DIEVUI REIKIA MANĘS Dm CG Labai Jam reikia manę-ęs F Jam reikia manęs labiau nei dangaus C Jam reikia manęs labiau negu jūros G Jam reikia manęs labiau negu žemės

C Jam reikia manęs [Dievui reikia tavęs ...] [Dievui reikia visų ...]

Be Tavųjų dovanų Viskas žemėje skurdu, Viskas - atvira žaizda. 1 x 2 Nuvalyk, kas sutepta, Laistyk, kas išdeginta, Gydyk tai, kas sužeista. 1 x 2 G Atitrauk mus nuo klaidų, Dvasios šalty duok jėgų, Tiesink vingius mūs takų. 1 x 2 Duok mums, mylintiems Tave, Tikintiems Tava galia, Dovanas septynerias. 1 x 2 Duok dorybių atpildą, Siųsk laimingą pabaigą, Kviesk į džiaugsmą amžiną. Amen. Aleliuja. C C7 F 30. DVASIA VIEŠPATIE, NUŽENK, C G C G (C) ir pripildyk mu-us! F C D7 G G7 Stiprink, laisvink, gydyk, mokyk. C C7 F C G Dvasia, Viešpatie, nuženk C (C7) [G] ir pripildyk mus. Em 31. DŽIAUKIMĖS, VIEŠPATS D SU MUMIS! C H7 Džiaukimės meile Jo, meile Jo. Em D Džiaukimės, Viešpats su mumis! C H7 Džiaugsmo giesmę Jam giedokim, Jam giedokim. Em7 Am7 Em7 Am7

C a d G C 28. DVASIA ŠVENTOJI, LIEKIS UGNIM, C a dG C Dvasia Šventoji, lie-kis ugnim. d F a F Nuskaistink širdį man, o Dieve! d F E Nuskaistink širdį man, o Dieve! F G a F G a Dvasia Šventoji, liekis ugnimi! F G a F G a Dvasia Šventoji, liekis ugnimi! 2 x 2 F G a F G a [G] Liekis ugnimi, liekis ugnimi! 1x2

Am C E 29. DVASIA VIEŠPATIE, ATEIK, Am D C E Spindulių dangaus mums teik, Am D G C Žemės klystkelius nušviesk. Am C E Žemės klystkelius nušviesk. Tėve vargstančių, nuženk, Savo dovanas dalink Mūsų dvasią atgaivink. 1 x 2 Sielų Tu ramintojas, Svečias atlankytojas, Mielas atgaivintojas. 1 x 2 Darbuose Tu - poilsis, Kaitroje Tu - atvėsis, Tu - paguoda liūdesy. 1 x 2 O šviesybe amžina, Skaidrink sielos gilumą, Stiprinki tikėjimą. 1 x 2

Ateik, Jėzau,

atnešk mums šviesą,

Em7 Am7 Siųsk Šventą Dvasią, C H7 (Em) žemės veidą pakeisk (2x2) Tu – vienintelis šventas esi, Vienas Tu visų aukščiausias. Tiktai Tu, Jėzau, Viešpats esi, Tik Tu vienas galingiausias. Ateik, Jėzau... e G C a7 e G C a7 32. ECCE HOMO, ec-ce ho-mo! e G C a7 e G C a7 Štai ateina tavo Sužadėtinis e G C D Eiki Jo pasitikti! 1x4 e G C a7 e G C a7 Štai ateina tavo Kara--lius e G C D Eiki atsistot šalia Jo! 1 x 4 e G C a7 e G C a7 Štai ateina tavo Sužadėtinis e G C D Leiski Jam tave apkabinti! 1x4 D D7 G 33. ESU TIK KVIEČIO GRŪDAS e A7 Didžios pjūties aruode e A7 Sumaltas meilės girnom A7 D Tampu Gyvybės Duona D D7 G Ta Duona tai Bažnyčia e A7 Tai gyvas Kristaus Kūnas e A7 Ateina Meilė šičia A7 D Ir Žodis tampa Kūnu

D G Tėve, pažvelk e A7 Sūnau, ateik e A7 Dvasia, nuženk A7 D Ir visa pakeisk A Cism D A 34. GARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖSE, D A Hm E Ramybė žemėj Jo žmonėms. A Cism D A Garbė Dievui aukštybėse, D A E A Ramybė žemėj Jo žmonėms. C G D A Šlovinam Tave, aukštinam Tave, Em D A Lenkiamės Tau, C G D A Garbinam Tave, gėrimės Tavim, Em D E Viešpatie Dieve. C G D A Viešpatie Jėzau, Dievo sūnau, Em D A Dievo Avinėli, C G D A Tu naikini pasaulio nuodėmes EmD E Pasigailėk. A C DA Tu sėdi Dievo Tėvo dešinėje, Em D E Priimk mūsų maldą. C G D A Tu tik vienas šventas, Em D A Tu vienatinis Viešpats,

C G D A EmD E Tu pats didingiausias, Jėzau Kristau, A G A Su Šventąja Dvasia Dievo Tėvo garbei G DE Per amžius. Amen!

Tu prikėlei mane Cis Fism Kad gyvenčiau Tavo šviesoje Fism Tu nuplovei mane Hm E Savu Krauju, sava Auka E Tik Tau šlovė visa /1x2 (A) D D7 G 38. GIEDU TAU, MANO VIEŠPATIE, A7 D A7 Giedu Tau, mano Valdove, D D7 G Em Giedu Tau, Karalių Karaliau, A7 D (A) Giedu Tau, nes Tau gyvenu /2x2 G a7 D 39. GYRIUS TESKAMBĖS G D Tau žemėje visoj G a7 D G Gyrius teskambės Tau žemėje visoj e C D Aš giedosiu Tau G Savo širdyje /x2 D C 40. GYVOJO VANDENS ŠALTINIUOS G A A7 Tu nuvalyk mane. D C Viešpatie, savąja Dvasia G Em A7 DGDA Užantspauduok mane, meldžiu. D G Em A A7 Savo Dvasią atsiųsk, lieki gyvy-bę, D G Em A A7 DGDA Ugnimi nuženk, Šventoji Dva-a-sia! D A Hm 41. GLORIJA GLORIJA, G A D A7

A Fism 35. GARBĖ, ŠLOVĖ, DIDYBĖ A Fism Vieninteliam Dievui. D E Iš mūsų širdžių te nuolat skambės D E A A7 Ir amžinai amžinai nenustos glorija! D E A (Fism) Glo-o-rija! 1x3 Garbė, šlovė, didybė palaimintam vardui. Vertas tik Jis šlovę priimt, Vertas tik Jis gyrių priimt, glorija! C G 36. GARBINKIME DIEVĄ, F G garbinkime Dievą C F Dm G Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią, F G C (Am) Nes pasigailėjo mūsų A D E 37. GIRSIU TAVE, mano Dieve A D E Girsiu Tave, giedosiu gyrių Tau A D E Girsiu Tave, mano Dieve A D E Girsiu Tave ir išaukštinsiu Tave Fism Tu nuplovei mane Hm E Savu Krauju, sava Auka E

Avinėli, Tau šlovė! D A Hm Glorija glorija G A D Jėzau Tau šlovė! Hm Fism G D Girsiu Tave, dėkosiu Tau Hm Fism E A Ir giesmę šlovės giedosiu! C G F DmG 42. GLORIJA, GLORIJA, AVINĖLIUI! C G F G C C7 Glorija, glorija Avinėliui! F G Nes Tu išaukštintas Em A7 Ir vertas Tu šlovės, Dm G C C7 Nes Tu didingas savo soste. F G Em A7 Tau, Avinėli, giedam iš visos širdies, Dm G C Šlovingas savo soste Tu!
G C D C 43. GIRSIU TAVE G C D C Tavo vardą išaukštinsiu G C D C G Tu Karalius, Tu Viešpats G C D C G Tu Karalius, Tu Viešpats G C D C e Tu Karalius, Tu Viešpats e C D Girsiu Tave! C F C / D G D /E A E 44. HAIL, JESUS, YOU’RE MY KING Your life frees me to sing I will praise you all my days You’re perfect in all your ways Hail Jesus you’re my Lord

I will obey your word I want to see your kingdom come Not my will but yours be done Glory glory to the Lamb You take me into the land We will conquer in your name And proclaim that Jesus reigns Hail hail Lion of Judah How powerful you are Hail hail Lion of Judah How wonderful you are Em Am 45. IŠDŽIŪVUS VISA ŽEMĖ, C D Em Ištroškus žemė be Tavęs, Em Am O, Viešpatie, nuo ankstaus ryto C D Em Aš ieškau, Viešpatie, Tavęs,

G D Dieve, Tavęs ilgiuos, Am Em Dieve, Tavęs ilgiuos. Am7 D Em Ilgiuos Tavęs, Tavęs ilgiuos. Išdžiūvus mano siela, Ištroškus siela be Tavęs. O, Viešpatie, nuo ankstaus ryto Aš ieškau, Viešpatie, Tavęs. Rankas į dangų aš iškėliau, Širdis pripildyta Tavęs. Malonė Viešpaties brangesnė Už viską - ieškau aš Tavęs. D G A 46. IŠEIK IŠ TAMSOS , D G A Atsistok ant uolos – D G A h G e A Tu pamatysi Dievo šlovę: Viešpats praeis! D a D G Viešpats, Viešpats Gailestingas Dievas

C GA Pilnas gerumo D a D G Viešpats, Viešpats Maloningas Dievas C GA Pilnas švelnumo D G A Išeik tyliai padvelkus D G A Dvasios vėjui širdy D G A h Tu pamatysi Dievo šlovę: G e A Viešpats praeis! D A Hm 47. ĮSIKURK MANOJ ŠIRDY – G D A7 Šventovėj, Tau skirtoj, D A Hm Ramybės vietoj pašvęstoj, G Em Fis Vien Tau ištikimoj. G A D Uždeki širdį mano Fis Hm G D Skaistumu Tavo Sūnaus, A Hm G Įsikurk manoj širdy, Em A D Šventas Die-ve DFismG DA G 48. JE-----SUS, JE--SUS, D A G Em DAG (D) holy and anoited one, JESUS Jesus, Jesus, risen and exalted one, Jesus D G D Your name is like honey on my lips G D Your Spirit like water to my soul G Hm Your word is a light unto my feet G A Jesus, I love you I love you

G C D 49. ĮEINU SU GYRIAUS GIESME e C D Į Tavo kiemus, Karaliau, G C D Tepakyla mano širdis C Iki Tavo Širdies G C G Užliek ma-ne e C D GD savojo džiaugsmo versme e D G a C Paliesk mano lūpas savo ugnim! C G 50. JEI KALBĖČIAU KALBOMIS Am Dm G žmonių ir angelų, C G Am Dm G Bet neturėčiau meilės, C G Jei turėčiau pranašystės dovaną, Am Dm G Pažinčiau visas paslaptis ir mokslą, C G Am Dm G Bet neturėčiau meilės - aš būčiau niekas. C G Am Dm G Meilė kantri, maloninga ir nepavydi, C G Am Dm G Nesididžiuoja ir neišpuiksta. C G Am DmG Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi, C G Am Dm G Ji nesibaigia niekada. Jei turėčiau visą tikėjimą, Kad galėčiau net kalnus kilnoti, Bet neturėčiau meilės, Jei išdalinčiau vargšams visą turtą Ir atiduočiau savo kūną sudeginti, Bet neturėčiau meilės – nieko nelaimėčiau. Meilė kantri…

C Am 51. JESUS,NAME ABOVE ALL NAMES Dm G Beautiful Savior Glorious Lord C Am Emmanuel God is with us Dm G C (G) Blessed Redeemer Living Word AE AE ADA 52. J Ė Z U S J ė z u s FismE D A FismEA (A7) Jėzus Jėzus Jėzus /x2 Arba: CGCGCFG Am G F C Am G C C7 EGismA EHA 53. JĖ----ZUS, JĖ---ZUS E H A Fism Šventas ir palaimintas EHA Jė---zus! EGismA E H A Jė ----zus, Jė --- zus E H A Fism Prikeltas ir išaukštintas E HE Jė---zus! E A E Jo vardas ant lūpų – kaip medus E A E Vanduo mano sielai – Jo Dvasia E A Cism Jo Žodis kaip saulė kelyje A H Jėzau, aš myliu, myliu Tave! F B 54. JĖZAU, AŠ TAVIM TIKIU F B Savo širdį Tau skiriu. Gm C F Dm

Tu esi Šviesa, Meilė ir Tiesa, B C F (C) Dėkoju, kad Tave turiu /2x2 C G Am 55. JĖZAU, AŠ MYLIU TAVE, F G CG Tavo vardą aukštinu. D A G 56. JĖZAU, GARBĖ ir gyrius Em A Tau per amžius skambės G A Fism Hm Tavo meilė amžina gydo mane G A D D7 Tau gyrius per amžius skambės aleliuja! D [..per amžius skambės.] A Cism Fism 57. JĖZAUS KRAUJAS nuvalo mane D E Jėzaus kraujas gyvenimą teikia, D E Tu išlaisvinai mane A Cism Fism Savo Kryžiaus aukoje. D Dm Nuvalei mane, A Cism Fism Už sniegą balčiau, balčiau už sniegą. D E A Tu Jėzus, brangi Dievo auka.

C F C 58. JĖZAU, KARALIUS TU Tavo jėga tikiu. Tu išlaisvinai mane Tau giedosiu širdyje. D G D Jėzau, Valdovas Tu.

Vien Tau aš gyvenu. Tebūnie Tava valia, Žemėje ir danguje. E A E Avinėli, Tau garbė, Pergalės Viešpatie. Mes kovosime giesme, Tu nuženki šlovėje. F B F Šventas šventas Judo Liūte, Nuostabi Tava jėga. Šventas šventas Judo Liūte, Alfa ir Ome-ga!

pašvęsk ma-ne, Em D C G AmD Em Jėzaus Kristaus Kū-ne, išgel-bėk mane, G Am Hm C D Em Jėzaus Kristaus Kraujau, pagir-dyk mane, Am D7 Em Am7 Hm7Em Kristaus šono vanduo, nuplauk ma--ne. Jėzaus Kristaus kančia, paguosk mane, Mylimasis Jėzau, išklausyk mane, Savo žaizdose paslėpk mane Ir nuo pikto priešo apsaugok mane. Em D C Hm Niekuomet neleiski man Em D C Hm atsiskirt nuo tavęs, C G Am7 C D E Mano mirties valandą pašauki mane. Leisk per amžių amžius su visais šventaisiais Mylimasis Jėzau, kad garbinčiau Tave, C D e a D7 e Kad garbinčiau Tave, kad garbinčiau Tave, a7 h7 E Kad garbinčiau Tave. E A H 62. JĖZAUS VARDUI DANGUJE E A H Žemėje ir po žeme A H Priklaups kiekvienas kelis. Gis Cism Dievo Tėvo šlovėje A H A H Ir savo lūpom išpažins Jėzų Viešpatį A H E E7 Ir kad visa garbė priklauso Jam. A E A E A E Jė-zus, Emanuelis, Karalių Karalius, A H Viešpats mūs. A E A E Jė-zus, pergalės Viešpats,

EmD C Hm 59. JĖZAU KRISTAU, pas Tave aš ateinu, Tu man duodi savo širdį, aš Tavim tikiu. D A Hm 60. JĖZAU, MEILĖ TAVA Fism G Em A gydo mane ir laisvina. D A Hm Jėzau, savo Dvasia, Fism G Em A savo Kraujo galia nuplauki mane. Fism G D A Viešpatie, pažvelk Fism G A G Štai - mano širdis. Fism G D A Tu paimki ją, Fism G A Būki mano viltis. Em D C G 61. JĖZAUS KRISTAUS SIELA, Am Hm C D

A E A H Visų dievų Dievas, skelbiame tai E A H Taip... CG Am 63. JĖZAU, TIK TU F G C G būki mano Viešpats. CG Am F G C G Jėzau, tik Tu vesk mane. CG Am F G C G Jėzau, tik Tu suprasi mano širdį. CG Am F G C Jėzau, tik Tu atverki ją. E Am Em F Mano šviesa, mano viltis, E Am Em F Mano paguoda ir ateitis, C F Jėzau, esi, C F C Tu man esi, Viešpats. G Em 64. JĖZAU, TU KARALIUS, C D mūsų Viešpats Tu esi, Em Hm Esantis čia tarp mūsų Tu. C Am D7 Mes šlovinam Tave giesmėj. G D Em Mes šlovinam Tave giesmėj, C D G Em Mes šlovinam Tave giesmėj, C D G Em Mes šlovinam Tave giesmėj, C D G O būk čia, Jėzau, Tu savo šlovėj!

C Dm G C Am 65. JĖZUS ČIA , Jėzus čia, F G C C7 Nori Jis tave apglėbt, Jėzus čia! F G Prieš Tave, o Viešpatie, C Am Lenkiamės mes nuolankiai, Dm G Didis Dieve, Tau garbė, C C7 Kad Tu čia, kad Tu čia.

A E Fism 66. JĖZAU, NIEKAS ŽEMĖJ ŠIOJ Cism D A Neprilygsta Tau, Viešpats Tu, D A Tau dėkingas esu, Hm E Už tai, ką padarei dėl manęs. A E Gelbėtojau, Guodėjau, Fism Cism D ramybė, jėga Tavyje, A D A Te mano širdis, ir visa many, Fism G E7 lenkiasi tik Tau vienam. A D E7

Te žemė, dangus gieda Tau, Viešpatie, A Fism D E Karaliui šlovė, padėka ir garbė. Fism D Jūra, kalnai nusilenks prieš Tave, E D E7 Prieš galingą Tavo vardą. A D E Visa many tegu šlovina Jį, A Fism D E Tu mano džiaugsmas, Tu mano viltis, Fism D E7 A Tik Tavyje aš pilnatvę jaučiu, Tavyje. C Am 67. JĖZUS - VARDAS AUKŠČIAUSIAS, Dm G Nuostabus Viešpats, Gelbėtojas. C Am Emanuel - Dievas visad su mumis, Dm G C C7 Amžinai gyvas savo Žodžiu. F G C Am Emanuel - Dievas visad su mumis, Dm G C Amžinai gyvas savo Žodžiu. G Hm C D 68. JO VARDĄ AUKŠTINKIM GIESMĖJ, G Hm C D Ir šlovinkim Karalių mūsų /x2 G D C Aukščiau visų kitų vardų Tavo vardas, Am D7 Viešpatie, Jėzau. G D Am Aukščiau visų kitų vardų Tavo vardas, D7 G Viešpatie. F C d 69. KAI DARGANŲ METAS, kai tau sieloj ruduo.

F C d Kai atrodo jau nieks nesupras ir nepaguos. g C F d Yra vienintelė Širdis, kuri neišduos, B C d Kai darganų metas kai tau sieloj ruduo. 2 x 2 F C d Jei kelionėje žemės nuklystum nuo kelio tiesaus F C d Neberastume žiburio nei galvos kur priglaust. g C F d Yra vienintelė Širdis, kuri tavęs lauks, B C d Jei kelionėje žemės nuklystum nuo kelio tiesaus. 2x2 C G Am 70. KAIP ELNĖ TROKŠTA VANDENS, F DmG C G9 G 7 Manoji siela ilgisi Tavęs, Dieve, C G Am F Tu vienintelis man širdies troškimas, Dm G C Aš Tavim tikiu. F G Em Am Tu mano skydas, Tu mano viltis, Dm G C C7 (C) Tu mano džiaugsmas, tikiu aš Tavimi. D A 71.KAI VISKAS PASIBAIGS ir kai visi apleis e G Jėzau, būk šalia manęs D A Ir kai visas pasaulis manęs nepasotins, e G Jėzau, būk šalia D A Viskas ko laukiu, viskas ko trokštu – e G Kad meile sava mane vėl apgaubtum D A Viskas ko mano širdis išsiilgus – e G Tavo švelnaus, mane mylinčio žvilgsnio

D Kai viskas pasibaigs e G Jėzau, būk šalia. D Hm7

Tu gimei iš Mergelės, Am Dm G Tu gimei iš Mergelės, Am Dm G Tu gimei iš Mergelės, F G C (C7) Tu – mano viltis. Am 74. KĄ ESAM SAVO LŪPOMIS C PRIĖMĘ, F G Tyra širdis su meile tepriglaus. Am C Tu išnaikink many kiekvieną dėmę F C Neniekink būsto menko ir kuklaus. Am F G Am Būk su manim, nes vakaras arti, F G Am Nes be Tavęs kančios taurė karti. Tu vienas būk manos širdies karalius Ją atgaivinęs kūnu ir krauju. Tik Tau priklauso visos mano galios, Gyvensiu Tau gyvenimu nauju. Išdegink randus mano nedorybių Negęstančią malonės ugnimi. Būk su manim, kai vakaro tamsybių Išgąsdinta širdis bus nerami. C E7 Am 75. KE-ELIAS JAU PRAMINTAS, Dm G Nebijok, širdie aukos /x2 Em Am Tau neteks kančia didesnė Dm G Už tą, kuri Golgotoj, Em Am Nebus kančia didesnė Dm G C Už tą, kuri Golgotoj, nebus. Ke-elias jau pramintas,

72. KĄ PADARĖT VIENAM Em G iš mažiausiųjų brolių, Em7 A7 D (A) Tą padarėt ir man D Em7 A7 D 1. Buvau ištroškęs, davei man vandens, Fism Em A7 D Buvau išalkęs, pavalgydinai. Hm G Em A7 D Pas mano Tėvą tavęs laukia džiaugsmas. 2. Buvau benamis – duris atdarei, Buvau aš nuogas – man rūbą davei... 3. Buvau ligonis – mane tu slaugei, Buvau belaisvis – mane aplankei... 4. Buvau paklydęs – už rankos vedei, Buvau keleivis – nakvynę davei... 5. Buvau nuliūdęs – mane raminai, Širdgėla spaudė – mane supratai... 6. Praradau viltį – tu ją grąžinai, Nugalėt baimę mane mokinai... C Em F G 73. KAS APSAKYS DIEVO KELIUS? C Em F G Kas numatys Viešpaties mintį? F G Em Am Kas įžvelgs, kas atpažins Dm F G Mano Dievo širdį? F G C C7 Tu – karalių Kara-lius, F G C C7 Tu – viešpačių Viešpats, F G C Am Tu – amžinas Dievo Žodis. Am Dm G

Meile dek, širdie /x2 Ir atnešk save kaip auką Prie Didžiojo altoriaus. Atnešk save kaip auką Prie Didžiojo altoriaus, atnešk. D A7 76. KELIU RANKAS į Ateinantį, D D7 G Karaliau ma-no, giedu Tau, D Hm G A7 D G DA [GD] Tava malo-nė ma-noj širdy. D A7 Nebetarnausiu aš stabams, GD Jokiems kitiems dieva-ms. A7 Visos širdies troškimas - Tu, G D Be saiko lieji Dva-sią. D9 G Em A7 D G DA[GD] Tavo Vardui savo auką aš nešu.

Jeruzale, Jeruzale, paliki gedulo drabužį, E Am Em H7 Em Jeruzale, Jeruzale, šoki Dievui ir giedok! Visos tautos eina į tavo šviesą, Ir karaliai tavo aušroje. 2x2 Kupranugariais tu patvinai, Jie iš Efos ir Kedaro traukia Sabos auksą, smilkalus nešdami, Kad šlovė ir gyrius Dievui kiltų. Svetimųjų sūnūs statys tavo sienas, Jų karaliai tau tarnauti eis. 2 x 2 Pas tave Libano garbė ateis, Viešpaties miestu tave vadi-ins. Tavo dienos gedulo baigėsi Tarp tautų tu šlovinsi Mane. D 78. KIEKVIENA DIENA Em man prasideda Tavim G D Ir kiekvienas vakaras Tavim užgęsta. D Em Kiekviena aušra man pražysta su malda G D Ir garbės giesmėj žara vakarė skęsta. A G D Toj maldoj sutilps mano visas ilgesys A G A Ir giesmėj graudžioj mano meilė nenurims, D G Kol aš matau kiekvieną aušrą D A G D Ir žinau, kad Tau dėkoti yra laimė, laimė. D Em Tik skaisti šviesa man neleidžia pasiklysti, G D Tik tvirta ranka neleidžia man suklupti D Em Ir apakt kely man neduoda žiburys G D Ir mylėt kiekvieną žmogų išmokina.

Em 77. KELKIS, NUŠVISK , H7 nes tai tavo šviesa, Em Viešpaties garbė tuoj užtekės.

2x2

E E7 Am Pakelk akis ir žiūrėk aplink, D Am H7 Kad Tavo širdis sudrebė-tų: Em H7 Štai tavo sūnūs - jie grįžta namo, Em Tavo dukros grįžta pas tave. E Am G H H7

d C 79. MAN NIEKO TAIP NEREIKIA, Em F kaip tikta-ai Dm G Pažint Tave ir Tavo meilę, Tėve. C Em Savo širdį atiduodu Tau, F G Savo širdį atiduodu Tau, F G Priimki ją, prašau, Dm G C Gyvenk joje, meldžiu, o Tėve. [...žodį, Jėzau...] [...jėgą, o Dvasia Šventoji...]

C Duok tyrą širdį man, d C Duok tyrą širdį man, d C G Trokštu regėti Tave! C F G Tavo gerumą ir Tavo teisumą, C F G Tavo šventumą ir Tavo meilę, a e F Tu trauki mane, aš bėgu pirmyn a e F Trokštu pasiekt Tave širdim C Savo širdim C G 81. KOKS GRAŽUS , nuostabus C F Jėzus yra gražus C Am F G C (G) Ir Jėzus gyvenimą daro gražų Atsargiai liečia Jis Atveria man akis Ir Jėzus gyvenimą daro gražų d A D E A 81.1. LAIMINK, DIEVE, skanų maistą šitą Kad valgytume jį, o ne vienas kitą. D G D A 82. LIEJAS MALONĖ , malonė, malonė, D G Hm A liejas malonė gaiviu lietumi. D G D A D GDA liejas malonė, malonė užlieja mus. D G A Hei-o! Gyvenu malonėj! D G A Hei-o! Skęstu Tavyje!

C F C 80. MANO ŠIRDIS mano širdis C F C Šaukia į Tave šaukia į Tave! [...šaukia į Tave] d C Atsakyk man ugnim, d C Atsakyk man ugnim, d C G Atakyk man ugnim iš dangaus C

F C Trokštu regėt trokštu regėt C F C d Tave Viešpatie Tave Viešpatie [...Tave, o Viešpatie]

D G A D Hei-o! Šoksiu Tavo Artume!

GDA

Viešpats meilę mums dovanos /x2 Все придите песню споём Будем славить Бога в любви Hosana /x3 sana ei Нам Господь любов подорил Пусть земля и небо поёт Hosana /x3 sana ei C 86. MES LAUKIAM, VIEŠPATIE, Em TAVĘS, Am7 F G7 Ateinant pas mu-us. C Em Sulaikę kvapą širdyse F Dm7 G Mes jaučiam Tavo žingsnius. F C Marija, išrinktoji, F Am7 Šventa Dvasia Tavy, F C Malonės Tu pilnoji F G C Viešpats su Tavim. Iš Tavęs gims Karalius - Mesiju Jį vadins. Tautas Jisai išgelbės, žmones Jis atpirks. D 87. MIELAS MANO DRAUGE, Tu ištiesk man savo ausį, G Aš palinkęs prie tavęs A D pasakysiu tau kai ką /x2 G A D G A D Dievas myli mane, Dievas myli tave, G A D Hm G Dievas myli mus visus – pačius mažiausius A D

D G A 83. MANO VIEŠPATS ESI D G A Šventas Dievas esi! G A D h Viešpatie, nušvieski mano kelią G A D D7 Veski savo Dvasia G A D h Trokštu jausti Tavo ranką tvirtą G A D Visada būk šalia G A D h Apkabink mane, o Dieve mano G A D D7 Trokštu būt Tavam glėby G A D h Noriu būt Tavo mažiausiu vaiku G A D Visada būt šalia D A7 Hm 84. MEILĖ NEIŠSENKANTI, G A D (A) Ramybė Tu ir viltis. 2x2 G A7 Fism Hm Ateini tada, kai aplink viena tamsa, G A A7 D (Fis) Nušvieti tu sielas savo šviesa. 2x2 Am G C 85. MES ATEIKIM GIESMĘ GIEDOT, Am G Am Džiaugsmas tepripildo širdis Am G Am G Am G Dm Am Ho—sana, Ho—sana, Ho—sana, sana hei. Mes ateikim giesmę giedot, Viešpats meilę suteikė mums. /x2 Mes ateikim giesmę giedot, Tegul aidi žemė, dangus. /x2 Mes ateikim giesmę giedot,

Jo vaikus. G Em 88. MYLIMAS ESI , laukiamas esi, G C D Tu esi labai labai brangus. G Em Jėzus už tave atidavė save, C D G G7 Štai prieš tave dangus. C D Hm Em Jėzus - tai tiesa, Jėzus - tai šviesa, C D G G7 Jis kaip saulė apšviečia visus. C D Hm Em Jėzus - tai jėga, Jėzus - tai ugnis, C D G Deginanti nuodėmes visas. D A7 D 89. MYLIU TAVE , mano Viešpatie, G e A A7 Garbės giesmė kyla į Tave. D A D Uždeki ją savo Dvasia, G D A GD Tekyla ma-no širdis į Tave

G

D C Nes myliu Tave

Em C 91. MORE LOVE, MORE POWER, D Em (C D) More of you in my life 2x Am And I will worship you… Hm7 Em …with all of my heart D Em …with all of my mind Hm7 Em …with all of my strength C D Em you are my Lord, you are my Lord (And I will seek your face…)

C F C 92. MŪSŲ DIEVAS - KARALIUS KARALIAUJA F G C Žemėje ir danguje 2x2 a e Jis išgydo sužeistas širdis F G Ir išlaisvina mus iš kaltės, Savo Dvasią dosniai dalija Jo jėga visada mus lydės! Jis išaukština nuolankiuosius Ir paženklina savo tiesa Jis parodo rankos galybę, Apdovanoja savo jėga! D G 93. MŪSŲ MEILĖS GIESMĖS A7 D skamba plačiai. G A7 D Mūsų širdys plyšta, trokšta išlėkt Fism Hm G A D Pas Tave, dangaus kariuomenių Viešpatie. (HmG A)

G D 90. MYLIU TAVE, O VIEŠPATIE, e C G Garbė ir gyrius tekyla Tau D C Aukštinu Tave GD e C Jėzau mane atpirkęs GD e C Jėzau per savo mirtį GD e C Jėzau aukštinu Tave

D G A Garbinam ir Tavo vardą skelbiam, D G A Džiūgaujam ir giesmę Tavo garbei Fism Hm G A D (Hm G A) Giedame dėkodami už meilę mums. D G A D O...o...o...aleliuja G 94. NEIŠEIKI, VIEŠPATIE, Hm juk ateina vakaras, C D Kaip nakty mes būsim be Tavęs. G Hm Savo židinio ugnelę pakuriam, C D Bet ar ji mus šildys, neužges? G Hm Neišeiki, neišeiki, geras Viešpatie, C Am7 D Kaip mums būti be Tavęs. G Hm Neišeiki, neišeiki, geras Viešpatie, C Am7 D Kol nušvis rytai už tolimų kalnų. Su mumis pabūki geras Viešpatie, Kol nušvis rytai už tolimų kalnų. Būk prie lopšio, būk audringam vieškely, Būk prie kapo užmirštų dienų. Neišeiki Viešpatie, jau sutemo vakaras, Nebegirgžda durys, merkiasi langai. Dar palauki čia... Tau ugnelę pakuriam, Su mumis Tu būki, Viešpatie, ilgai. C d 95. NEIŠEISIM TUŠTI iš Tavo gelmių, G C Neišeisim tokie patys. F G e Naujos širdys, A7 nauji veidai,

d G Giedrumu C

C dega akys.

d Tu padarei mus šventais, G C Nekeisim to į nieką. G e A7 Esam švarūs Tavo Kraujo nuplauti, d G C Nekeisim to į nieką.

F

e a 96. NE MANO GALIA ir stiprybė, H7 e Bet mano Dievo Dvasia. e a H7 e RUAH, RUAH, RUAH, RUAH D 97. NORIU TARNAUTI TAU daugiau negu dabar, Hm Noriu tarnauti Tau, daugiau negu dabar. G A7 G A7 Ieškoti Tavęs, pažinti Tave, D A7 Noriu tarnauti Tau [...mylėt Tave....] [...aukotis Tau...] [...pažint Tave...] [...giedoti Tau....] [...gyventi Tau...] C 98. NUO RYTO AUŠROS, Am iki vakaro žaros Dm G C Šlovinam Tave, mūsų Viešpatie. C Am Savo meile nuoširdžia, Jėzau apgaubi mane

Dm G C Kai pakviečiu į save, gyveni Tu širdyje. D A G A7 D 99. O, ATEIK, pripildyk šią šventovę, Em7 A7 Hm7 G E7 A(D) Pripildyk šią šventovę Viešpaties šlove! D D7 Tavęs laukiame, Tiesos Dvasia, G Em7 A D Uždeki širdyse naują ugnį G A A7 Skelbti Dievo meilę, D D7 Dievo Žodį atverki mums, G Em7 A D Suvienyk aukoje ir įkvėpki G A D Gyriaus giesmę Jam! C 100. OH WHEN THE SAINTS G GO MARCHING IN C F Oh Lord I want to be in that number C G C When the saints go marching in Oh when the moon goes down in blood And when the trumpets have to call Oh when the new world is revealed And when the sun begins to shine And when the day of judgement comes Oh when the saints go marching in C a 101. O MES KVIEČIAME TAVE, F d G (A7) O Dvasia Šventoji ateik.

D

h O mes laukiame Tavęs, G e A (H7) O Dvasia Šventoji nuženk. cis O mes mylime Tave, A fis H [E] O Dvasia Šventoji, Tu čia.

E

D A Em 102. OSANA, Osana, Osana G A Aukštybėse 2x G A7 D Tau, Jėzau garbė, G A7 D Širdyse giedam Tau G A7 D A Hm Tavo vardą išaukštinam Em7 A7 D (D7) Osana aukštybėse! G C D 103. O PALAIMINTAS Kūrėjau visų! G C Am D Galingas Dieve, o, mes giedam Tau! C D C D C D G Tik Tavo vardas, o Die-ve, tebūna šventas! G C Šventas vienas Tu – Tėve, Dvasia, Sūnau – G C Karalius ir Viešpats visų! C D G Em C D G Tebūna šventas,tebūna šventas Tavo vardas! C G 104. PAKELK AKIS F G C ir pažvelk Dievo garbėn C G F

G

C C7

Giesmę giedok – savo maldą Viešpačiui: F G C C7 Myliu Tave, F G C C7 Skelbiu Tave! F G C Am A-le-liu-ja! F G C Aukštinu Tave! D A Hm 105. PALAIMINK, VIEŠPATIE, MUS G D A Ir brangias dovanas šias, G A D Hm Kurias iš Tavo dosnumo Em A D Dėkingi valgysim mes D A Hm Dalintis šiom dovanom G D A Mokinki mus su visais G A D Hm O ypač meile ir duona Em A D Su Tavo Tėve vaikais A D Prašom per Kristų Em A D Viešpatį mūsų Amen. D 106. PALAIMINK, DIEVE, A G D ŠIUOS VALGIUS ir sotink mus visus, G A D Kad tarnautume Tau ir žmogui, G A D Sustiprink, Viešpatie, mus. Em Hm 107. O ŠVIESOS DVASIA, ATEIK, Em D O šventumo Dvasia, ateik,

G D Hm Em O ugnies Dvasia, leiskis, mus uždek! Em Hm Em Hm Em Dvasia iš aukštybių, Tėvo siųstoji, D D7 G Hm Em Lai danguje švyti Tavo garbė. Dvasia, kuri gydai, gyvybės versme, Stiprink mūsų širdis, sielas gaivink. Dvasia išrinktųjų, bažnyčios džiaugsme, Liek iš širdžių Avinėlio giesmes. Mokyk atpažinti tiesą iš Tėvo, Atverki mums Jėzaus mylintį veidą Liepsna, kuri švieti, gyvybės vėjau, Spindi Tavy mūsų Viešpaties kryžius. Liudytojau tikras, ragini skelbti: “Kristus prisikėlė – Jis su mumis!” C Am F G C 108. O ŠVENTOJI DVASIA, ATEIK, Am G7 C suvienyk širdis mūsų. O Šviesos Dvasia, ateik, prabilk į širdis mūsų. O Ugnies Dvasia, ateik, uždeki širdis mūsų, Uždeki širdis mūsų F G C Am F G C(C7) Uždeki širdis mūsų, uždeki širdis mūsų.

h ‘ ‘ ‘ A h 109. PALAIMINTASIS, vienintelis Valdovas. G A ‘ ‘ h Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats 1x2 h ‘ ‘ A h Vienatinis, nemirtingasis, G A ‘ ‘ ‘ h Kuris gyvena neprieinamoje šviesoje 1 x 2 h A DA h A h A Kurio joks žmogus neregė-jo ir nega-ali regė-ti. DA G A (h) Jam šlovė-ė ir amžinoji valdžia (Amen) 1x2 Dm Am Dm

A E fis D 112. PASTATYK MANY SAVO SOSTĄ A D E Viešpatauk tenai, A E fis D Tau vienam tarnaut aš trokš-tu A D E Tau gyvent tiktai D E A fis Jėzau, būki mano Viešpats, D E A fis D Jėzau, Tu valdyk mane-e, meldžiu, E A fis Mano Karaliau, D h E Tavo aš esu! E D A [Tavo aš esu!] D Em 113. PER JO KRAUJĄ ateiname A D A Pas Tą, kuris tvėrė žemę ir dangų. D Em Prie Jo sosto mus atveda A D A7 Šventa Jėzaus auka. D Em Tai Jo kraujas atpirko mus, A D A Tai Jo kraujas atvėrė mums dangų, D Em Tai Jo kraujas nuplovė mus, A D A7 Štai mes švarūs ir tyri! D Em GA D A7 Jėzaus Kraujas, Jė-ėzaus Kraujas, D Em GA D Jėzaus Kraujas, Jė-ėzaus Kraujas – G D Golgo-to-je.

Am 110. PAPRASTA ŠIRDIS išminties šaltinis Dm Am Dm Am Jėzau, dovanok širdį man tyrą… fis gis cis (H) 111. PAS MANO TĖVĄ duonos apsčiai A H E Kelsiuos eisiu pas Jį 2 x 2 A H E cis Jis iš tolo pažins, susigraudins A H E Pribėgs, apkabins 2x2 E D cis Nes šis mano sūnus H A H A Buvo pražuvęs ir vėl atsirado! E D cis Nes šis mano sūnus H A H cis Buvo numiręs ir vėlei atgijo!

C d e 114. PER KRYŽIAUS KRAUJĄ C d e Per skausmo jūrą C d e d Į širdį mano šaltą F G C Tu ateini C F Kad aš tikėčiau C G Kad aš mylėčiau C F Kad mano sieloj degtų CG C E Tavo ugnis a e F Garbė ir gyrius Tau a G Dangaus Valdove, Jėzau, C G d Juk Tavo meilėje F G C E Mano širdis, Viešpatie, a e F Garbė ir gyrius Tau a G Dangaus Valdove, Jėzau, C G d Juk Tavo meilėje F G C Gimsta viltis Dm/BDm/DmCDm F/GmDm A7Dm 115. ŠALOM CHAVERIM /x2 Šalom, šalom Ramybę Kristaus perduodu Tau, šalom, šalom

G D 116. RAMYBĖ KAIP UPĖ C G Meilė kaip jūra C G Gaivus Dvasios vėjas a7 C D Grąžinantis jėgas G D Tu - džiaugsmo šaltinis C G Gydanti versmė e H eC Dvasia Švento-ji, G D G Nuženk ir tekėk! C F 117. SAVO ŽODŽIU, VIEŠPATIE , Em Am o atgaivink mane! C G F Dm C G7 O, atverki Kristų manyje, Šventa Dvasia! C G7 F G C G Visą savo naštą, rūpestį ir pats save F C G C F G Atnešu tikėjimu, o Jėzau, pas Tave. C F C G7 Am7Dm G7C G7 Jė-zau, o Jė--zau, Jė-----ė-----zau! [Tėve, o Tėve, Tė-ėve!] [O Dvasia, o Dvasia, o Šventa Dvasia!]
G Em D C D (G) /2x G Em C Am D G Em C Am D C D Hm Em C D Hm Em CDG

118. STATYSIU, STATYSIU Bažnyčią - Bažnyčią Ir pragaras - ir pragaras Jos nenugalės. (2k.) Visos jėgos danguje aukštai

lenkias Jam, Visos jėgos žemėje žemai lenkias Jam, Ir išpažįsta, kad Jėzus, Jėzus, Jėzus Yra . . . Viešpats Am Dm 119. ŠIRDIE TYLI, RAMI, Am tu meilės ugnimi Am Dm Am Uždek visus, pašventink mus. Pavojuos mus apgink ir nuosavybėn imk, Paslėpk savy, Širdie brangi! Širdin ateik, prašau, tegul jinai tik Tau Alsuos ir plaks vien meile degs. Kada geismų ugnis mane nuveikt bandys, Uždek mane ugnim tyra. Kai nuodėmė vilios, duok sąžinei šviesos, Paslėpk savy, Širdie brangi! Kada pagunda puls ar sielvartai užguls, Širdin ateik, ramybę teik. C Dm G 120. ŠLOVINAM TAVE už Tavo meilę, C Am Šlovinam Tave už Tavo meilę, Dm G Šlovinam Tave už Tavo meilę, C FC Šlovinam Tave. [...už Tavo Sūnų...] [...Dvasią...] [...Kryžių...] [...Auką...] [...Žodį...] D 121. ŠLOVINKIM VIEŠPATĮ!

Em7 Sustoję pagarbinkim G Ir širdis atverkim Jam, D Viešpatį šlovinkim! D Jo vardą išaukštinkim! Em7 Jo pergalę švęskime G Ir giesmę užtraukim Jam, D Viešpatį šlovinkim! D G A Viešpats mūsų uola! D G Em A Stovim ant jos galinga tauta. D G D A Ir Šventoji Dvasia Tėvo siųsta, G A Mus gaivina stiprina! Em 122. ŠLOVINK VIEŠPATĮ, C nes Jo meilė begalinė, D

Em CD

Meilė Viešpaties mums švies per amžius. Em C Šlovink Viešpatį, nes Jo gailestis beribis, D Em CD Gailestis Jo lydi mus per amžius. Em A Girk ir šlovink, C D Em CD Jam vienam giedok per amžius /x2 Šlovink Viešpatį ir stebėkis Jo galybe,Mūsų Viešpats yr’ galybių Dievas. Šlovink Viešpatį ir stebėkis Jo garbė,Viešpaties garbė neblės per amžius.

C G 123. STIPRYBĖ MAN ESI F C Paguoda ir viltis F d G Esi Tu Tas kurio šaukiuos C G Tu, Dieve, skydas man F C Gyventi trokštu Tau F d G C Nes Tu esi man visa visame Em 124.ŠVENTAS šventas šventas - šventas/x3 Am Viešpats Dievas - Viešpats Dievas H Pilnas yra dangus - Pilnas yra dangus Em Ir žemė Jo garbės - Ir žemė Jo garbės Em Osana - Osana Am Osana - Osana H Garbė tam, kurs ateina - Garbė tam, kurs ateina Em Viešpaties vardu. - Viešpaties vardu C Em Am 125. SUSTOKIM, PAGARBINKIME JĮ , F C G Nusilenkim Viešpačiui Kūrėjui, C Em Nes Jis - mūsų Tėvas F Dm F Ir Uola - Atpirkėjas, o mes G C FCG Jojo rankos vedami. F G Am F C G Jei dabar girdi mane, Neužkietink širdies, F G Am F Bet atsiverk ir priimk mane, C G Aš Tau duosiu gyvybės.

C a G 126. ŠVENTAS, DIEVE, TU Ant kryžiaus C a G Šventas, Jėzau, Tu d a G Virš visų dievų Iškeltas d a G Virš visų vardų C F G Nes Tu pamilai mane C F G Nes Tu atpirkai mane a d G Jėzau, Tau mano širdis a d G Jėzau, Tu mano viltis

C [...amžina!]

G D e C D 127. ŠVENTAS, NES DIEVAS TU, Karalius Tu GDe C D Šventas, Viešpatie, Tau giedosiu. G CGD e a D Šventas Tu, Jė-ėzau, šventas, Viešpatie mūs. G CGD e C D G (D) Šventas Tu, Jė-ėzau, šventas,Viešpatie mūs. G D e C D My-liu aš Tavus kelius ir vardą tą. G D e C D My-liu aš, ir šlovę Tau giedosiu. D A 128. ŠVENTAS, ŠVENTAS, G D A šventas Viešpats mūs visagalis 2 x 2 G A Jis buvo, yra G A Ir Jis ateis 2x2 D G A Šlovinkim Jį savo giesme

D G A Šlovinkim Jį, žeme visa D G A Skambiu balsu Jam teikim garbę G A Nes Jis vertas garbės! D G A 129. ŠVENTA TAI , šventa tai G Ką Tu mums duodi. D G A Šventa tai ko reikia mums D G A Šventa tai šventa tai, G D GA Ko lauki Tu iš mūsų. DG A Jėzau i - imk mano širdį! D G A Jėzau i - imk mano mintį! DG A Jėzau i - imk mano valią! D G A Trokštu tarnauti Tau. [...tikra tai...] [...verta tai...] 130. TAI AŠ (x3) STATAU BENDRUOMENĘ /x4 Perplauki tu jūras, perplauk vandenynus, Grįžk į savo šalį ir statyk namus /x2 Tai tu......... Tai Jis........ Tai aš, tai tu, tai Jis.... D 131. TAS KURIS TIKI , tas kuris tiki A Turi gyvenimą –

Dievą – Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią D Turi gyvenimą D Karalius Jis visų A Ir Viešpats Jis visų D G (Gm) Jo vardas – Jėzus, Jėzus, Jėzus, Jėzus A O aleliuja, aleliuja, aleliuja, aleliuja! G C 131.1. TAVIM KVĖPUOJU AŠ G C Tavim kvėpuoju aš G D e D Švenčiausiu Tavo C e D Buvimu many G C Kasdienė mano duona G C Kasdienė mano duona – G D e D Tavasis Žodis C e D Išta-artas man GD e Ir a-a-a-a-aš GD e Ir a-a-a-a-aš D C e D Tavęs ištroškęs D C e D pražuvęs be Tavęs

A E G E 132. TAVO DELNE mano vardas A E G E Tavo lūpomis esu ištartas A fis D E

Prie Tavęs, Viešpatie, glaudžiuosi A fis D E Tavo sparnuose slepiuosi A fis D E Pas Tave, pas Tave bė-gu A G D E Giesmę Tau, giesmę Tau gie-du! A fis D E Prie Tavęs, Viešpatie, glaudžiuosi A fis D E Tavo sparnuose slepiuosi A fis D E Tu esi, Tu esi ge-ras A G D E Tavimi širdis mana re-mias! e C D e 133. TAVO ŽODIS yra žiburys C D G ir šviesa mano keliui nušviest d a Kai aplink tamsa e h Tarsi kelio nebėra C D C G Tavo Žodis ves mane. d a Niekas nebaisu e h Kai su Tavim esu C D E C D Paliesk mane savu Žodžiu!

Em C 135. TEIK MEILĘ , stiprybę, D Em [C D] pasilik su mumis Am7 Hm7 Em Aš šlovinu Tave visa širdimi Am7D Em Aš šlovinu Tave ir savo protu Am7 Hm7 Em Aš šlovinu Tave ir savo jėgomis C D Em Tu Viešpats esi, Tu Viešpats esi. C a F G C G [A7] 136. TĖVE, ATEIKI, ateiki dabar. D h G A D A [H7] Jėzau, pasiliki, pasiliki su mumis. E cis A H E H7 Dvasia, nusileiski, nusileiski su jėga G D 137. TEGUL TAVO RAMYBĖ Em nusileidžia ant manęs, C D G D Aš žinau, Jėzau, Tu nugalėjai. G D Em Tegul Tavo ramybė viešpatauja manyje, C D G G7 Aš žinau, Jėzau, - Tu valdžioje. C D G Em Tavo ramybė plaukia per mane, Tavo gyvybė teka manyje, Tavo jėga – ji pakelia mane. C D G (G7) Aš žinau, Jėzau - Tu valdžioje. [...tegul Tavo patepimas…] [...tegul Tavo karalystė…] E E‘ 138. TEN KUR VIEŠPATIES DVASIA – ten laisvė cis A Ten kur Viešpaties Dvasia – ten laisvė

D G A 134. TAU ŠLOVĖ, ALELIUJA JĖZAU, D G A Tau šlovė, Tu Karalius mūsų, Viešpats, D G A D Hm AD Tau šlovė, aleliuja, Jėzau,Tau šlovė, aleliuja.

E E‘ Pakelk akis į dangų – ten laisvė cis A Pakelk akis į dangų – ten laisvė E Laisvė užlieja visus E' Malonės ir meilės lietum cis Kiekvieną veidą nupraus – A Ten laisvė E Jėzus užlieja visus E' Malonės ir meilės lietum cis Kiekvieną veidą nupraus – A Ten laisvė E E‘ Jei vargsti ir trokšti – ten laisvė cis A Jei vargsti ir trokšti – ten laisvė E E‘ Atsiduoki Jėzui – ten laisvė cis A Atsiduoki Jėzui – ten laisvė D G A D 139. TĖVE, TAU LENKIUOSI, D G A D G AD Tavo veido ilgiuosi, myliu Tave. Jėzau,... Dvasia,... Dieve,... FATHER, WE ADORE YOU, lay our lives before You, How we love you /x2 D Em D Em A C D 140. TĖVE IŠGIRSK, Tė--ve priimk Hm G A G (A7 D) Tėve tik paliesk ir išgydyk
7 7 7 9 7

G Em G D Ačiū, Dieve, Tau, ačiū, Dieve, Tau... /x2 G E7 G D Mes ilgimės Tavęs,mūs Viešpatie, ateiki /x2 Jėzau, išgirsk, Kristau priimk, Viešpatie, paliesk ir išgydyk! Ačiū, Dieve, Tau, ačiū, Dieve, Tau... /x2 Dvasia, išgirsk, Šventoji, priimk, Versme, tik paliesk ir išgydyk! Ačiū, Dieve, Tau, ačiū, Dieve, Tau... /x2 D Em7 141. TĖVE, TROKŠTAM BŪTI TAVO A7 VAIKAIS, D G A Tėve, veski mus savo keliais. Em7 A7 Fis Hm Tu šviesa naktyje, gyvybė mirtyje. Em7 A7 D (A9) Tėve, trokštam būti Tavo vaikais. Dm C

142. TU ESI, VIEŠPATIE, MAN F C atgaiva ir stiprybė. Dm C F C C7 Prie Tavęs dega širdis atgaila ir ramybe. F G Am F G Am Tavo Dvasia – vėjo dvelkime, F G Am F G C Tavo Dvasia – tarsi ugnies liepsna. Mes – vaikai Tėvo glėby, nuplauti Tavo meilės Be tiesos ir be jėgų, trokštam vykdyt Tavo valią.

(C7)

E H A 143. TU ESI VIEŠPATS DIEVAS E H A Tu esi Visagalis Fism E Bet myli mane visa širdimi, A H Bet myli mane kaip savo vaiką! E A H Mano Dievas esi, E A H Mano Viešpats esi, A H Todėl tik Tau aš gyvensiu A H Tau aš giedosiu! Tu esi Viešpats Dievas Tu esi Visagalis Bet būni šalia kai man sunku Bet būni šalia kai aš džiaugiuosi Tu esi Viešpats Dievas Tu esi Visagalis Tu mano Uola, Tu mano Viltis Tu mano Džiaugsmas ir Gyvybė! D A 144. TU KARALIUS, Tu Karalius h G Tu Karalius esi! D Į Jį pakelkim savo širdis A Į Jį pakelkime rankas h Sustokime prieš Dievo veidą – G Tau garbė!

G C D CD 145. VIEŠPATĮ AŠ GARBINU , G C D CD Man patinka Jam giedoti, G C D CD Dėl Jo džiaugiuos gyvenimu, G C D CD Jis mus atėjo išvaduoti. G C D CD G Tu atėjai iš dangaus paro-odyt kelią C D CD G Ir ant Kryžiaus sumokėjai Tu ma-ano skolą, C D Ėjai nuo Kryžiaus į kapą, Em C O iš jo – į dangų. D G CDG Viešpatį aš garbinu! E A H

146. TU PAKVIESKI – E aš neužtruksiu atskubėt A H E Tik pašauki, ir mano siela atsilieps, A H E Tik pažvelki, ir mano akys ims regėt A H A Tavo veidą net pro užuolaidas nakties. E A H E Mano Dievas Tu, širdžiai duodantis vilties A H E Nes mano Dieve, Tu prisikėlei iš mirties. A H E O mano Dieve, Tau mano deganti širdis. A H A Aš prašau Tavęs – ateik ją pasiimk! Pabučiuoki mano skruostus ugnimi, Savo Dvasią apgyvendinki many. Noriu džiaugtis, noriu krykštaut dėl Tavęs, Noriu skelbti Tave, kol gyvenimas užges.

d C F 147. VIEŠPAČIUI GIESMĘ MES GIEDOKIM! C F C d Šlovinkim visi Jo šventa Vardą! F C F C d C d C Aleliuja, ale-liuja, o, aleliuja, ale-liuja! Господу Богу песню пойте Пресвятое Имя прославляйте Аллилуйя… Panu naszemu pieśni grajcie Wysławiajcie Jego święte imię. Alelliuja… D G D 148. VIEŠPATIE, ATEIK D G A Kaip bekraštė jūra! fis h fis h Mus užliek Malone sava G A D Viešpatie, ateik! C F C 149. VIEŠPATIE, ATEIK, O ATEIK! C F G Viešpatie ateik o ateik! C F C Viešpatie ateik o ateik! F C G C O - o - o, o ateik!
(rus) Приходи Господь, приходи… (lenk) Przyjdz do nas o Panie, przyjdz do nas.. (angl) Come to us my Lord, come to us… (lat) Nacpie mums o Kungs, nacpie mums... (est) Tule jumala mejaga… (arab) Džibn nae jae rabanae… (žem) Akšen šen Deivali, akšenšen… (ita) Veni qui senjore, veni qui… (pra) Vien chez nous Senior, vien chez nous.. (lot) Veni Domine, Domine… (vok) Komm zum uns o Herr,komm zum uns.. (ukr) Приидэ о Божэ, приидэ…

(ček) Pšijd ke mnie muj pane, pšijd ke mnie... (afr) Kum ba ja my Lord, kum ba ja… G C G 150. VIEŠPATIE, MEILĖ TAVOJI D ŠVIEČIA, G C G D Dega ugnim tamsoje ir spindi. C D Hm Em Jėzau, pasaulio šviesa, švytėki, C D Hm Em Laisvę tiesos žodžiu mums teiki. C A7 Šviesk, Jėzau, šviesk, C D Šviesk, Jėzau, šviesk!

G D Em Šviesk, Jėzau, šviesk, C D Žemę Tėvo šlovės pripildyk, G D Em Liepsnok, Dvasia, liepsnok, C D Ugnimi širdis uždek! G D Em Tekėk sraunia upe C D Ir užliek tautas malone Dievo, G D Em C D G Viešpatie, tark - ir tebū-na šviesa! C Dm 151. VIEŠPATIE, PALIESK , G C Mano širdį keisk, Am Dm G C Padaryki ją ištikimą Tau. Viešpatie, paliesk, mano širdį keisk, Padaryk mane tokį kaip ir Tu. E Am F G C Nes Tu - Kūrėjas, aš - kūrinys, E Am D G

Taisyk ir keisk mane, meldžiu Tave. d B g C d 153. VIEŠPATIE, PASIGAILĖK MANĘS! 2x F C A d Tu didžiai gailestingas, pasigailėk manęs. F C A d Tavo gerumas beribis, pasigailėk manęs. F C A d Tau esu nusidėjęs, pasigailėk manęs. F C A d Savo kaltybę pažįstu, pasigailėk manęs. F C A d Tu atleisk mano nuodėmę, pasigailėk manęs. F C A d Mano kaltę nuplauki, pasigailėk manęs. F C A Širdį man tyrą sutverki, F C A Tvirtą dvasią atnaujink, d pasigailėk manęs. d pasigailėk manęs. Hm G 155. VIEŠPATIE, TIK TU, D A žinai kas aš esu Hm G A D Jėzau vesk mane neleisk suklupt. Hm G D A Viešpatie, tik Tu, žinai kas aš esu Hm G A D Leisk giedoti tai kuo gyvenu D G A Aš šlovinsiu Tave D G A Giedosiu savo širdyje D G A G A D Ir Tavo Artuma spindės šlove tikra C G 156. VIE-ŠPATS PAKRANTĖJ Am STOVĖJO , F Dm G Mokinių sau ieškodams žiūrėjo, C G C C7 Kad Dievo žodžiais žvejotų širdis. F G C Am O Kristau, Tu mane pastebėjai Dm G C C7 Savo lūpom mano vardą ištaręs, F G C Am Savo valtį aš palikęs skubėjau, Dm G C Kad per amžius būčiau Tavo žveju. Aš esu silpnas, nevertas, Mano turtas - rankos, darbui sutvertos, Ir meile dega širdis krūtinėj. Tau reikalingos šios rankos Ir uolumas, niekada neišsenkąs, Ir vienišumo rami kantrybė.

C 154. VIEŠPATIES KŪNAS , F A7 Dm Jėzaus Kristaus Kraujas G G7 Atneša išganymą C F C Ir perkeičia tave. C F Dm Džiaukis, dėkoki - ši malonė tau duota: G G7 CFC Vienytis su Viešpačiu ir pasilikt Jame.

Štai Tavo laivą irkluoju Sielų žvejo keliu neramiuoju, Užmetęs tinklą tiesos gilybėn. D A G D 157. VIEŠPATIE Tu mano skydas G e A D (A) viltis mana ir išgelbėjimas! 2 x D A G D Alleluja, Alleluja G e A D Viltis mana ir išgelbėjimas! E H cis 158. ŽEMĘ PADENGIA MIGLA A E H Ir tautas tamsybės, A H E cis Bet Viešpats suspindės virš tavęs A H Ir Jo šlovė tave pripildys! E gis’ cis Pakilk ir šviesk, Dievo Bažnyčia, A H Šviesa ateina į tave E cis A H Ir Viešpaties šlovė tave pripildo E AH E Pakilk ir šviesk - stipri, šventa! Prie tavo šlovės tauta ateis, Nusilenks karaliai Ir Viešpats tau saulę pakeis Nuotaka Jo esi tu žemėj.

Akys mūs žvelgia į Viešpatį mūsų. Oculi nostri ad Dominum Jesum, Oculi nostri ad Dominum nostrum 160 . Aš pasitikiu Viešpačiu, Nes Jis yra geras Aš pasitikiu Viešpačiu, Aleliuja Confitemini Domino, quoniam Bonus. Confitemini Domino, alleluia 161. Ateikit, džiūgaukime Viešpačiu, Ateikit Jį pagarbint /x2 Venite, exultemus Domino, venite, adoremus /x2 162. Bonum est confidere in Domino, Bonum sperare in Domino. 163. Christe Salvator, Filius Patris, dona nobis pacem 164. Dievas tai meilė – būkite drąsūs meile gyventi Dievas tai meilė – nebijokite Bog jest miloscia miejcie odwage zyc dla milosci Bog jes miloscia. Nielekajcie sie. 165. Džiaukitės aukštybės, džiaukis, žeme, džiaukis, Kristus Jėzus kėlės iš mirties. Jubilate coeli, jubilate mundi, Christus Jesus surrexit vere. 166. Gailestingumą mūs Viešpaties Aš per amžius šlovinsiu Misericordias Domini in aeternum cantabo 167. Giedokit Viešpačiui /x2 Visos tautos, aleliuja. Laudate Dominum /x2 Omnes gentes, alleluia. 168. Giedokit visos tautos, giedokit Viešpačiui /x2

TAIZÉ GIESMĖS
Em D G D Em Am H 159. AKYS MŪS ŽVELGIA į Viešpatį Jėzų Em D G D Em Am5+ H Em

Laudate omnes gentes, laudate Dominum /x2 169. Į Tavo, Tėve, rankas atiduodu savo dvasią /x2 In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum /x2 170. Jėzau, atmink mane savo Tėvo Karalystėj /x2 Jesus, remember me when you come into your kingdom. /x2 171. Jėzau, esi šviesa mūsų sielų, Jėzau, tamsybėse nepalik manęs. Jėzau esi šviesa mūsų sielų Tu mane savo meile apgaubk 172. Jėzaus Dvasia ir meilė, Kristaus Dvasia ir meilė Sustiprins širdį tavo, sustiprins širdį tavo. 173. Likite kartu su manim Nuolat budėkit ir karštai melskit. 174. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum Magnificat, (x3) anima mea 175. Mane nobiscum, Domine Jesu Christe. 176. Mūs siela laukia Tavęs. Esi palaima mūs širdžių. 177. Nakty mes ieškome kelio, Kuris veda prie šaltinio Vien šis troškimas mus lydi /1x2 De noche iremos, de noche que para en contrar la fuente, Solo la sed nos alumbra /1x2 178. O ateiki, Dvasia Kūrėjo, ateik, ateik /x2 Vieni Spirito creatore, vieni, vieni /x2

179. O Christe Domine Jesu /x2 180. O šlovinam tave Jėzau O garbinam Tave Kristau O Adoramus te, o Christe O Adoramus te Domine. 181. O Viešpatie, Tu šviesa, Nušviesk tamsumą mano, Dieve Nušviesk (x2) tamsumą mano, Dieve. 182. Ramybę siela randa Viešpatyje: paguoda mūsų Jis Viešpatyje ramybę siela randa: mūs paguoda Jis 183. Ši tamsa jau nėra tamsa, kai Tu šalia Naktis tarsi diena jau nušvito. 184. Šlovink Viešpatį, ir šventą vardą Jo Mano sielai Jis gyvybę amžiams duos Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 185. Šventoji Dvasia, ateik, Tu savo meilės ugnį uždeki, Šventoji Dvasia ateik /1x2 Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus /1x2 186. Tamsoj gūdžios nakties mums ugnį uždek negęstančios vilties /1x2 187. Ten, kur gailestis ir meilė Ten, kur gailestis, Dievas ten yra Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 188. Viešpatį pagarbink oo, Viešpatį pagarbink oo.

Visa žemė Jam giedokim. Aleliuja, aleliuja. 189. Viešpatie, Tu viską žinai, Tu žinai, kad Tave myliu. 190. Viešpaties lauk, jau Jis arti, Viešpaties lauk, budėk širdy. Wait for the Lord, whose day is near, Wait for the Lord, keep watch, take heart. 191. Viešpats mano tautos stiprybė Viešpats mano jėga Mano skydas mano viltis Jis mūsų Dievas, Jis su mumis./x2 D A G D G ŠVENTAS, Šventas Viešpats e A (A7) Galybių Dievas D A G D G Pilnas yra dangus ir žemė e A (A7) Jo garbės fis h G A fis h Osana, Osana, Osana G A Aukštybėse GAD [ Aukštybėse! ] C G F C F C ŠVENTAS, Šventas, Šventas D G Viešpats F C E a F Pilnas yra dangus ir žemė G C G Jo garbės (Osana) C G F C F C Osana, Osana, Osana D C Aukštybėse

F C E a Garbė tam, kuris ateina, F G C G Viešpaties vardu (Osana) A(C) D Šventas, šventas Viešpats Dievas D A fis E Šventas Viešpats o o o! A D A Pilnas, pilnas yra dangus D A fis E Ir žemė Jo garbės. A E D Osana aukštybėse, D A E A Osana aukštybėse, fis E D A Osana aukštybėse, D A E A Osana aukštybėse! G(E)C(A) G(E)C(A) C(A)G(E) Dievo Avinėli, kuris C(A)G(E)C(A) Naikini G(E)C(A)G(E) Pasaulio C(A)G(E)C(A)nuodėmės, G(E)C(A)G(E) C(A)G(E)C(A) Pasigailėk mūsų! 2x G(E)C(A) G(E) C(A)G(E)C(A) ( Suteik mums ramybę!) 3x-1x C(D) G(A)a(h) F(G) 10. Dievo Avinėli, kuris C(D)G(A) Naikini F(G)G(A) e(fis)a(h) Pasaulio nuodėmės, F(G) G(A) Pasigailėk mūsų! 2x F(G) G(A) C(D) (Suteik mums ramybę!) 3x-1x d C d Dievo Avinėli, kuris naikini F C

Pasaulio nuodėmės, a d Pasigailėk mūsų! 2x a d (Suteik mums ramybę!) 3x-1x C G(F)a(g) F(Dis) C G Dievo Avinėli, kuris naikini F G e a Pasaulio nuodėmės, F G C (G) Pasigailėk mūsų! 2x F G C (G) (Suteik mums ramybę) 3x-1x d Dievo Avinėli, pasigailėk Mūsų! 2x d F B C Dievo Avinėli, Dievo Avinėli, B C d Suteik mums ramybę! d F B Cd Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison! 2x d F B Cd Christe, Christe, Christe Eleison! 2x d F B Cd Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison! 2x D g D Kyrie, Eleison, Eleison! 2x D g D Christe, Eleison, Eleison! 2x D g D Kyrie, Eleison, Eleison! 2x D h Viešpatie, Viešpatie, C A D (A) Pasigailėk! 2x D h C A D (A) Kristau, Kristau, pasigailėk! 2x D h C A D (A) Viešpatie, Viešpatie, pasigailėk! 2x

e C (a) Šventas, šventas 2x C D (e) Viešpats Dievas A D (e) Viešpats Dievas e C a Pilnas yra dangus 2x C D e Ir žemė Jo garbės 2x e C Osana, Osana e C a Osana, Osana C D e Aukštybėse, A D e Aukštybėse! D A G D G D Šventas, šventas, šventas E A Viešpats, G D fis h Pilnas yra dangus G A D Ir žemė Jo garbės, D A G D G D Osana, Osana, Osana, E A Aukštybėse. G D fis h Garbė tam, kuris ateina, G A D A Viešpaties vardu, (Osana) D A G D G D Osana, Osana, Osana, E A Aukštybėse, G D fis h Osana, Osana, G A D Aukštybėse!

BŪK RAMUS, žinok aš tavo Dievas, Būk ramus, manos ramybės pilnas. Būk ramus, žinok, aš tavo Viešpats, Manyje atsigaivink. Aš giedosiu savo Dievui, aš giedosiu vardui Jo, Izraelio Dievą garbinsiu, o Jis man kalbės. Būk ramus... Ateik, - šaukiu tave, - palikęs viską, kryžių imk O tavo naštas mes pasidalinsim. Būk ramus... Ieškok tik mano veido, tiesoje tvirtai stovėk, Ir Šventoji Dvasia nusileis ant tavęs. Būk ramus…