Knauf grindø sistemos

Pavirðius su Knauf liejamomis grindimis bus tobulas

Grindø konstrukcija buto ar namo kokybei labai svarbi. Ji uþtikrina optimalià garso ir ðilumos izoliacijà, atsparumà ugniai, sulaiko drëgmæ. Ant gerø grindø patalpose bus malonu vaikðèioti, jos bus jaukios. Grindø sistemø kokybæ lemia keleto faktoriø sàveika: medþiagos kokybë, padengimo technika ir konstrukcija turi bûti tarpusavyje suderintos ir atitikti konkreèias sàlygas. Knauf monolitinës grindø dangos gaminamos ið kokybiðkø þaliavø. Iðbandyta receptûra ir moderniausi paruoðimo metodai visada garantuoja puikià Knauf produktø kokybæ. Jau daugiau nei 60 metø Knauf vardas simbolizuoja labai gerà kokybæ, naujas paslaugas ir sàþiningà partnerystæ. Metams bëgant pagrindinis tikslas nesikeièia – dar geresnë ir kokybiðkesnë statyba. Puiki kokybë kelia pasitikëjimà Vis daþniau statyboms reikalaujama labai aukðtos kokybës statybiniø medþiagø. Modernios statybø konstrukcijos ir detaliai suplanuota darbø eiga reikalauja nepriekaiðtingø statybiniø medþiagø ir tokios pat jø tiekimo sistemos. Knauf monolitinës grindø dangos, pramoniniu bûdu pagamintos sausø miðiniø pavidalu, sukurtos tam, kad atitiktø visus ðiuos reikalavimus. Knauf siûlo didþiausià saugumà tiek dirbant su medþiagomis, tiek ir naudojant jas vëliau. Visada suspëti laiku Knauf liejamos monolitinës grindø dangos jas padengus iðsilygina savaime. Po 24 valandø tokiomis grindimis jau galima vaikðèioti, o po 3 dienø jos jau iðlaiko apkrovà. Naudojant puikiai tam pritaikytà árangà per vienà

dienà padengti 1000 m 2 plotà yra tikrai paprasta, todël naudojant Knauf liejamas monolitines grindø dangas galima gerokai sutrumpinti statybø terminus. Ekologiniu poþiûriu: nepriekaiðtingas ir ðvarus statybø objektas Aplinkà tausojanti gamybos technologija, minimalios energijos sànaudos, taip pat labai geros kokybës gipso ir natûralus anhidrido panaudojimas atitinka ekologinius reikalavimus. Kadangi medþiagos moderniai pristatomos konteineriuose, neterðiama aplinka, statybø vietoje nelieka ápakavimo ir medþiagø liekanø. Knauf grindø sistemos – pilnas asortimentas Knauf grindø sistemos yra suderintos tarpusavyje ir per daugelá metø árodþiusios savo galimybes. Jos jungia daug ávairiø produktø ir sprendimø, tiek metø tëkmës patikrintø, tiek ir naujø, skirtø grindims kloti vidaus patalpose: pradedant naujais pastatais ir baigiant senø grindø renovacija. Á produktø paletæ átraukti tiek hermetikai (Knauf sandarinimo danga „Katja“), tiek ir gausybë liejamoms iðsilyginanèioms grindø dangoms skirtø reikmenø, tarp kuriø ir iðsilyginantys glaistai, glaistyklës – visa tai vieno gamintojo „Knauf “. Knauf servisas Mes konsultuojame bei tiekiame prekes visoje Europoje. Maloniai rekomenduosime kvalifikuotas ámones, kurios suteiks geriausios kokybës paslaugas.

Ávairiai panaudojamos Knauf monolitinës grindø dangos

FE 50 Largo Naudinga – atvejams

tinkama

visiems

FE 80 Allegro Ypaè tvirta – labai geros ðilumos laidumo savybës (ðildomoms grindims) FE 25 A Tempo Greitai stingsta – ribotø terminø objektams Nivellierestrich 425 Plonasluoksnë monolitinë danga

Kokybë tikrinama nuolat

2

Knauf grindys Sëkmë = naujovës + patirtis 3 .

ant kurio galima kloti visas ðiuo metu naudojamas virðutines grindø dangas. Jei naudositës Knauf monolitinëms grindø dangoms lieti puikiai pritaikyta tiekimo sistema. po 24 val. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà Klijuotas parketas Knauf monolitinë grindø danga ≥35mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. ir visai nesvarbu. izoliacija Ðilumos izoliacija 4 . Ji atitinka AE 20 kategorijà ir gerokai virðija bûtinà atsparumà gniuþdymui ir lenkimui. Knauf FE 50 Largo liejimas net ir dideliuose statybø objektuose nesukels jokiø problemø. kaip grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio. Knauf siûlo naudoti monolitiniø grindø dangø klojimo prietaisus. linoleumà ar PVC. iðtisinæ dangà biuruose – pradedant rûsiu ir baigiant stogu. parketà. taèiau atsiþvelgiant á bendrà patalpos konstrukcijà ir techninæ árangà reiktø leisti tai atlikti profesionalams. FE 50 Largo – (beveik) visiems poreikiams Per daugelá metø FE 50 Largo árodë savo vertæ. FE 50 Largo – ávairiapusë Techniniai duomenys FE 50 Largo Medþiagos sànaudos 19 kg/m2 1 cm dangos >25 N/mm2 5 N/mm2 2 kg/l 60 min. FE 50 Largo geros kokybës lygus pavirðius byloja pats uþ save. popieriaus sluoksnis) Triukðmo. sukelto smûgiø. FE 50 Largo galima naudoti kaip tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà. kaip plaukiojanèias grindis ir net kaip iðsilyginanèias grindis ant ðildomø grindø – ðildymo kabeliai / vamzdþiai uþdengiami tik 35 mm storio sluoksniu.Ávairiapusë FE 50 Largo Patogi ir universali Knauf iðsilyginanti monolitinë grindø danga FE 50 Largo yra ekonomiðkai naudingiausiai ir ávairiausiai panaudojama. pvz. kiliminæ dangà. plyteles. Knauf FE 50 Largo iðlieti greita ir paprasta. atitinkanèius ávairiausius poreikius. Tai puikus pagrindas. ar didelius plotus. ar kalbama apie butø statybà..

5 .

ir net svaiginantis pastato aukðtis tam nesutrukdys. • Ðildymo kabeliai arba ðildymo konstrukcijos uþdengtos tik 35 mm storio sluoksniu. tenkinant didþiausius reikalavimus. naudojant labai gerà ðilumos laidumà FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Techniniai duomenys FE 80 Allegro Medþiagos sànaudos 19 kg/m 2 1 cm dangos >30 N/mm 2 >6 N/mm 2 2 kg/1 60 min. Puikiai tinka grindims tuðtuminëms Energijos taupymas. O darbas vyksta ypatingai nesistengiant. Áðyla per 3. • Nebûtina armuoti. • ji greièiau praleidþia ðilumà (laidumas 1.8 h FE 80–ant ðildymo kabeliø tik 35 mm storio sluoksnis. greitai ir patikimai. 6 . Naudojantis puikia Knauf tiekimo sistema per dienà galima padengti daugiau nei 1000 m 2 plotà. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà FE 80 Allegro 35 mm Áðyla per 1. Dar viena specifinë ðios dangos panaudojimo galimybë – tuðtuminës grindys. Paprastos ðildomos grindys 45 mm Prie visø paminëtøjø savybiø dar galima pridurti.FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Knauf FE 80 Allegro nuo FE 50 skiria du pagrindiniai privalumai: • FE 80 Allegro danga yra kietesnë ir klasifikuojama kaip AE 30. labai geras ðilumos perëjimas ið kabelio / vamzdþio á monolitinæ grindø dangà. • Taupoma energija.4 h Paprastø ðildomø grindø storis – 45 mm Iðsilyginanèiø grindø liejimas ant ðildomø grindø. ji puikiai tinka biurams ir visuomeniniams pastatams. • Ðildymo kabeliai / vamzdþiai yra visiðkai uþdengti. FE 80 − gaminys. kad FE 80 Allegro danga yra labai kieta. Kai po grindimis paliekamos ertmës instaliacijai ir komunikacijoms.87 W/m 2 K) ir dël to puikiai tinka ðildomoms grindims. todël pavirðius greitai áðyla. jog dël to. per ilgesná laikà atsiperka grindø klojimo iðlaidos. po 24 val. Ðildomø grindø privalumai • Dël didelio ðilumos laidþio geriausiai atiduodama ðiluma.

Tuðtuminës grindys su Knauf FE 80 Allegro. 7 .Maloni ðiluma: FE 80 Allegro ant ðildomø grindø.

kad statybø terminai bûtø kuo trumpesni. kitus statybø darbus reikia nutraukti labai trumpam. FE 25 A tempo grindø danga padeda planuoti statybø laikà. Grindø ðildymà galima ájungti tuoj pat Ant ðildymo kalbeliø / vamzdþiø padengtà FE 25 A tempo dangà galima ið karto ðildyti (maks. drëgmës surinktuvas. puikiai tiks FE 25 A tempo grindø danga. kai statybos objektuose spaudþia laikas ir surenkamø namø statybose. FE 25 A tempo yra tikras iðsigelbëjimas. Maiðymo siurblá bûtina iðvalyti iðkart pabaigus darbà! Galima ðildyti iðkart po liejimo: Knauf FE 25 A tempo ant ðildomø grindø. Padengus FE 25 A tempo dangà po 3 valandø ja galima vaikðèioti. FE 25 A tempo yra puikus greitai sukimbantis ir greitai dþiûstantis produktas. Techniniai duomenys FE 25 A tempo Medþiagos sànaudos Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà 19 kg/m2 1 cm dangos >35 N/mm2 >6 N/mm2 2 kg/1 40 min. kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo – greitai dengiama FE 25 A tempo – jei artëja objekto baigimo laikas ir norima. 55 OC) ir vëdint. o po 8 valandø danga jau iðlaiko apkrovà. o ði savybë ypaè aktuali. palengvina darbø organizavimà. FE 25 A tempo akivaizdþiai sutrumpina dþiuvimo. Knauf dþiovinimo kabeliai (Austrocknungskabel) ar kitos priemonës. o kartu ir visø statybø laikà. Kadangi danga padengiama tikrai greitai.FE 25 A tempo greitai liejamos Kai laiko statyboms lieka vis maþiau ir maþiau. 8 . O jei dþiûti dar padeda geras skersvëjis. Taigi jos nespëja paveikti skersvëjis. Jis atitinka AE 30 kategorijà. FE 25 A tempo liejama taip pat paprastai kaip ir FE 80 Allegro arba FE 50 Largo. FE 25 A tempo gelbsti. kad ji greitai dþiûsta. po 3 val. po 8 val. ir net gi prieðingai – gera ventiliacija padeda medþiagoms greièiau iðdþiûti. padeda laiku perduoti darbus. FE 25 A tempo gelbsti kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo monolitinæ grindø dangà patraukli dël to. ir netrukus jà jau galima apkrauti.

Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm virð ðildymo kabeliø/vamzdeliø Izoliacinis sluoksnis /laikanèioji plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. popieriaus sluoksnis) Knauf laikiklis/ðildymo kabeliai/vamzdþiai Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. popieriaus sluoksnis) Ðilumos paskirstymo elementai Izoliacinë plokðtë su gamykliniais grioveliais Ðildymo kalbeliai/vamzdþiai 9 .

Jei statant butus naudojamos Knauf monolitinës grindø dangos. kolonas) ir leidþia nedidelius horizontalius grindø poslinkius. mokyklose. Iðsilyginantá Knauf gipso skiediná galima lieti kaip monolitinæ grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio nuo 30 mm storio. Knauf Randdämmstreifen polietileno „sijonëlis“ uþklojamas ant izoliacinio sluoksnio ir taip iðvengiama skiedinio nuotëkio. Izoliacinis sluoksnis (izoliacinis popierius Knauf Schrenzlage) atskiria iðsilyginanèià grindø dangà nuo grindø konstrukcijos. Ðis liejimo bûdas rekomenduojamas tada. minimalus grindø dangos storis turi bûti padidintas iki 40 mm. Su Nivellierestrich 425 sluoksnio storá galima sumaþinti net iki 10 mm. Jei izoliacinis sluoksnis storesnis nei 10 cm. Dël ðios prieþasties nuo visø vertikaliø pastato daliø jos turi bûti atskirtos specialiu Knauf perimetrinë kompensacinë juosta – Knauf Randdämmstreifen. matoma Knauf Randdämmstreifen dalis nupjaunama tik po to. taip pat turi bûti nugruntuotos.. nufrezuotas. tarp laikanèiosios grindø konstrukcijos ir monolitinës grindø dangos dedamos tam tikros izoliacinës plokðtës. nuvalytas) ir nugruntuotas. liejamos ant izoliacinio sluoksnio.Tiesiogiai prikimbanti grindø danga Kaip matyti ið pavadinimo. taèiau tvirta grindø konstrukcija. kai grindø konstrukcija nëra pakankamai kieta arba. Kad klijuojantis skiedinys ar glaistas nesiliestø su sienomis. konferencijø salëse. grindø danga su pagrindu – pastaràjam ji perduoda atsiradusià apkrovà. 10 . pvz. Sienos tose vietose. kuriose jos susilies su monolitine grindø danga. Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio yra alternatyvus variantas. jei bûtinos deformacinës siûlës arba jei monolitinæ grindø dangà reikia lieti ant mediniø grindø. gamybinëse patalpose) grindys liejamos atsiþvelgiant á numatomà apkrovimà. jei numatomos didelës apkrovos. kolonomis ir pan. Taip galima sumaþinti sluoksnio storá. uþtenka tik 35 mm storio sluoksnio. Jos pavirðius turi bûti atitinkamai paruoðtas (jis turi bûti nuðlifuotas. Knauf perimetrinë kompensacinë juosta (Knauf Randdämmstreifen) nuo monolitinës grindø dangos atskiria sienas ir kitas patalpos dalis (pvz. „Plaukiojanèios“ grindys „Plaukiojanèiomis“ grindimis vadinamos grindys.. o lieti tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà nëra galimybës. kai padedama galutinë grindø apdaila. Paprastai tai – betono plokðtë. Apsaugant gyventojus nuo ðalèio ir triukðmo garantuojamas komfortiðkas gyvenimas ir ávykdomi tiek ðilumos. „Plaukiojanèios“ grindys negali tiesiogiai liestis su vertikaliomis pastato konstrukcijomis (susidaro garso „tiltas“). Jei reikalavimai didesni (pvz. tiek garso izoliacijos reikalavimai. Grindø dangà nuo izoliacinio sluoksnio skiria tik izoliacinë medþiaga (Knauf Schrenzlage). yra tepluota. Tokia grindø konstrukcija atitinka moderniø butø statymo reikalavimus. Pagrindas turi bûti pakankamai stiprus.. Kad bûtø uþtikrinta ðilumos ir/arba garso izoliacija (sumaþintas garso ir smûgiø sukelto triukðmo plitimas). Pradedant 25 mm gaunama plona.

. popieriaus sluoksnis) Grindø danga ant izoliacinio sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec.Grindø konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Ðildomos grindys Monolitinë grindø danga kaip ðildomos grindys á vienà pusæ ðilumà atiduoda. Svarbu: dedant apdailiná grindø sluoksná. Knauf monolitinës grindø dangos ðioje srityje turi ypatingø privalumø. Grindø danga Patikrintos konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Knauf FE ≥ 25 mm Gruntas. popieriaus sluoksnis) Kabeliø laikiklis/ðildymo kabeliai / vamzdþiai Tuðtuminës grindys Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE > 30 mm Tuðtuminës grindys 11 . o tai garantuoja puikø ðilumos paskirstymà ið ðildymo kabeliø / vamzdþiø á grindø dangà. Ðioms grindims bûdingi visi plaukiojanèiø grindø privalumai (pvz. nes ji pasiþymi dideliu ðilumos laidþiu. Kadangi ðildymo kabeliai / vamzdþiai padengiami tik 35 mm storio sluoksniu. nes jos visiðkai padengia ðildymo kalbelius. Jei darbai turi vykti kiek ámanoma greièiau. b) ðildymo elementai talpinami á specialiai tam pritaikytus izoliacinio sluoksnio griovelius. Ypaè gerai ðiam tikslui tinka FE80 Allegro grindø danga. pvz. garso izoliacija).. popieriaus sluoksnis) Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Ðildomos grindys (ypatinga grindø rûðis ant izoliacinio sluoksnio) Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf FE ≥ 35 mm ant ðildymo kabeliø Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. ðildomos grindys turi bûti visiðkai iðdþiûvusios (dþiovinimui galima panaudoti grindø ðildymà). Ðildomos grindys yra „plaukiojanèios“. Árengiant ðildymo elementus galimi du variantai: a) ðildymo elementai monolitinëje grindø dangoje. grindø danga greitai reaguoja á temperatûros kitimus. bet ið kitos pusës jà sulaiko. Grindø konstrukcija turi bûti formuojama atsiþvelgiant á atitinkamas sàlygas. dël greito dþiûvimo pirmenybë teikiama FE25 A tempo. Knauf Estrichgrund Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 30 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec.

Knauf Nivellierestrich 425 Nuo 10 iki 35 cm. Tiesiogiai sukimbanti grindø danga Knauf Nivellierestrich 425 − atlaiko didþiausias apkrovas. tiek maiðuose. Dengiama jungiant su grindø konstrukcija – taip suformuojamas sluoksnis tarp monolitinës grindø dangos ir iðsilyginanèio glaisto. Knauf Nivellierestrich 425 tiekiama tiek konteineriuose. persigalvota dël virðutinës grindø dangos rûðies). kurie lieèiasi su þeme. renovacija ar naujos statybos: Nivellierestrich 425 universaliai pritaikoma kaip tiesiogiai sukimbanti grindø danga. todël yra techniðkai pritaikyta ir ekonomiðkai naudinga alternatyva cemento turinèioms iðlyginanèioms masëms bet kokio dydþio statybos objektuose... 12 . Knauf Nivellierestrich 425 yra idealus sprendimas grindø renovavimui ir nelygumams taisyti. Ekonomiðkai renovacijai Nivellierestrich 425 Techniniai duomenys Nivellierestrich 425 Medþiagos sànaudos 18 kg/m 2 1cm dangos 2 kg/1 30 min. Kadangi teisingai padengus Knauf Nivellierestrich 425 grindø pavirðius yra lygus. po 5 val. • Padeda gauti lygø pavirðiø nuëmus senà grindø dangà ar plyteles. Ávairus pritaikymas • Prieð dengiant virðutinæ grindø dangà iðlygina nelygius pagrindus (pvz. prieð klojant virðutinæ grindø dangà jo glaistyti nereikia. betonines grindis). hermetikai gali apsaugoti pagrindà nuo kylanèios drëgmës ir tuo paèiu pagerinti sukibimà su pagrindu. todël Knauf Nivellierestrich 425 galima naudoti gamybinëse patalpose su dinaminiu apkrovimu. po 2 dienø Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Perstatymas. Riðamoji medþiaga – kalcio sulfatas – uþtikrina greità sukietëjimà be suslûgimø ir greità dþiuvimà (ypaè plonø sluoksniø). Jei monolitinë grindø danga liejama ant betoniniø pavirðiø. padidinimas. kai sluoksnio storis yra nuo 10 iki 35 mm. jei tik pagrindas yra pakankamai stiprus. • Iðlygina jau esanèias grindis (pvz.

Padengiama mechaniðkai – maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5 arba sumaiðant mikseriu. 13 . iki 15 mm – kaip lyginamàjá glaistà. kuris praktiðkai nesuslûgsta. po 3 val. 415 Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Net ir tada. Nivellierestrich 415 atlaiko këdþiø ratukø apkrovà. kai reikia storiausio sluoksnio. Knauf Nivellierestrich supakuota á 25 kg maiðus. po 2 dienø Knauf Nivellierestrich 415 Iki 15 mm Knauf Nivellierestrich 415 turi bûti padengta iki 15 mm storio sluoksniu.Galas visiems nelygumams Nivellierestrich 415 Techniniai duomenys Nivellierestrich 415 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangos 1. Jei sluoksnio storis bent 2 mm.7 kg/1 30 min. Idealiai tinka kalcio sulfato grindø dangoms ir sausø grindø iðlyginimui. Jei sluoksnio storis nevirðija 5 mm. Knauf Nivellierestrich 415 galima naudoti kaip iðsilyginantá plonà glaistà. su Knauf Nivellierestrich gaunami ypaè lygûs ir kokybiðki pavirðiai.

po 5 val. po 2 dienø Techniniai duomenys: Dünnestrich 325 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1cm dangai 1. tiek su maiðanèiu siurbliu PFT G4/ G5. 14 . Knauf Boden–Ausgleichmasse iðlaiko këdþiø ratukø apkrovà. maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5.8 kg/1 30 min. Sudëtyje yra specialaus cemento ir mineraliniø priedø. Sluoksnio storis – iki 15 mm. Medþiagos cemento pagrindu: Boden-Ausgleichmasse 3–15 mm Dünnestrich 325 Techniniai duomenys: Boden–Ausgleichmasse Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangai 1. turinèiø cemento.8 kg/1 30 min.Knauf Boden–Ausgleichmasse 3–15 mm Knauf Boden–Ausgleichmasse yra gamykliniu bûdu paruoðtas specialus sausas cemento miðinys su priedais. naudojamas grindø dangø nelygumams iðlyginti. Knauf Dünnestrich 325 yra liejamas iðsilyginantis skiedinys. Ritmo. Ritmo ar sumaiðoma mikseriu. Galima paruoðti tiek su mikseriu. pritaikytas nuo 10 iki 30 mm storio sluoksniui. Supakuotas á 25 kg maiðus. Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti po 3 val. Supakuotas á 25 kg maiðus. Iðlaiko apkrovà po 2 dienø Knauf Dünnestrich 325 Nuo 10 iki 30 mm Knauf Dünnestrich 325 yra gamykliniu bûdu paruoðtas sausas miðinys. Re k o m e n d u o j a m a naudoti ant pagrindø. Jei sluoksnio storis yra bent 3 mm. Pilamas mechaniðkai.

kaip garø izoliacinë medþiaga aukðtø perdangoms virð patalpø. Knauf Anschlussstreifen (jungiamoji juosta) Rulono svoris Rulono plotis Rulono ilgis 4. Didelis sd rodiklis > 1500 m statybiniu – fiziniu poþiûriu uþtikrina puikø sandarumà net paèioms tankiausioms grindø dangoms. Taip paprastai. storis – 0. Tai sutaupo vietos sandëliuose.20 m 15 m Statybø prieþiûros patikrinimo protokolas Nr.9 mm Vandens garø difuzijos ekvivalentai Oro sluoksnio storio Sd rodiklis>1500 m Sànaudos 1. Savaime prilimpanti Medþiagà padengti labai paprasta. Siûliø vietos hermetizuojamos be suvirinimo ar atviros liepsnos. Dël to rulone yra net 40 m 2 . Naudojama vidaus darbams kaip hermetikas.3 kg 0. iðrasta ir gaminama Knauf.9 mm storio. Galø jungimai ir jungimai su vertikaliosiomis pastato dalimis padengiami juosta Knauf Anschlusstreifen. taèiau rulono svoris yra tik 36 kg. ir kaip izoliacinë medþiaga. Knauf Abdichtungsbahn Katja ant sujungimo vietø dedama savaime prilimpanèia 10 cm ploèio puse. dengimo ir tiekimo privalumø. Rulono svoris – 36 kg. Knauf Abdichtungsbahn Katja patikrinta statybø prieþiûros ástaigose. apsauganti nuo betono perdangose esanèios drëgmës. Hermetinë juosta Knauf Abdichtungsbahn Katja yra visiðkai sandari. apsaugantis grindis nuo drëgmës pagal DIN 18195–4.1 m 1 m2 su 10 cm uþleidimu Paletëje yra 20 rulonø (= 800 m2) 1 rulonas – 40 m2 Dengimo temperatûra +50C Jie oro temperatûra þemesnë. greitai ir patikimai. Knauf Abdichtungsbahn Katja os statyb ø! g rinta Pa t i k i û r o s á s t a i prieþ Techniniai duomenys: Knauf Abdichtungsbahn Katja Polimerbitumo juosta su tarpiniu stiklo pluoðto ir aliuminio sluoksniu. Ji turi daug fiziniø. Knauf Abdichtungsbahn Katja yra tik 0. kuriose yra didelis oro drëgnumas. be suvirinimo ir atviros liepsnos galima uþsandarinti sujungimus. galima naudoti karðto oro fenà. 15 .Greita ir patikima hidroizoliacija Visiðkai nauja hermetizacija Knauf Abdichtungsbahn Katja yra hermetinë bitumo juosta.: P-CTP – 36 2018 Knauf jungiamoji juosta – jungimui su vertikaliosiomis pastato dalimis ir hermetinës juostos sandûriø klijavimui.

pagreitinimui.1 m2. jei grindø danga yra keliø aukðèiø (pakopomis) – kaip darbinë siûlë Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Tiekimo bûdas 3m Paletëje – 25 vienetai = 75 m Knauf L-Profil aus Kunststoff 50/30 50 mm ploèio 30 mm aukðèio Tiekimo bûdas 3m Profilis 50/30 30 vnt. ant garams nelaidþiø grindø – 50 g/ m2 Knauf Extradry Durys su ventiliatoriumi ir 8 m kabelis su apsauginiu kiðtuku Paskirtis/sànaudos Dþiuvimo. o taip pat tada. pasinaudojant reguliuojama ventiliacija Oro srautas 4000 m3/h Paskirtis/sànaudos Monolitiniø Knauf grindø dangø dþiuvimo laikui sutrumpinti 4–8 m/m2 Tiekimo bûdas Vienetais Tiekimo bûdas Kibirai 5 kg 10 kg Tiekimo bûdas 40 m paletëje 8 rulonai Tiekimo bûdas 80 m x 1. pavirðiaus paruoðimas prieð dengiant savaime iðsilyginanèias ir sausas grindis (neskiesta) ant pagrindo – 200-300 g/m2 ant iðsilyginanèios grindø dangos – 150 g/ m2. 10 cm perimetro kompensacinë juosta 10/120 10 mm storio.Produkto apraðas Reikmenys. monolitiniø grindø dangø. = 90 m 16 . skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Schrenzlage Izoliacinis popierius DIN 18560 1. prie durø.25 m ploèio Paskirtis/sànaudos Grindø dangos izoliacija ant skiriamojo sluoksnio 1.8 . priklausomai nuo patalpos matmenø.25 m = 100 m2/rulonas Knauf Randdämmstreifen 8/100 8 mm storio. Paskirtis/sànaudos Sugërimui ir sukibimui su pagrindu reguliuoti.1 m2 1 m2 lietos grindø dangos Paskirtis/sànaudos Visoms vertikalioms statybø konstrukcijoms izoliuoti 0. 12 cm ploèio* perimetro kompensacinë juosta * klijavimui skirta kairioji pusëje Knauf Estrichgrund Sukibimà pagerinantis gruntas.. Priklausomai nuo aukðèio naudojamos abi pusës Matmenys: 50/30 mm Ilgis: 30 m Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims. pvz. kurio sudëtyje nëra skiedikliø Knauf FE-Austrocknungskabel Kabelis dþiovinimui Tipas 30 – 30 m rulonas Tipas 65 – 65 m rulonas Tipas 110 – 110 m rulonas Tiekimo bûdas komplekte 1 vienetas su apsauginiu kiðtuku Knauf Abstellwinkel Ið keliø sluoksniø kartono.

0/45 Tvirtinimo kaiðèiai 45 mm ilgio Tiekimo bûdas PV: 200 vienetø Knauf Trockenschuettung PA Sausas birus uþpildas 1 maiðas po 50 l – maþdaug 25 kg Taip pat ir iðlyginimui po sausu grindø pagrindu Paskirtid/sànaudos Nelygiam pagrindui iðlyginti. Minimalus supiltinis aukðtis 2 cm. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Bewegungsfugenband 10/50 und 10/70 Lipni perimetro kompensacinë putplasèio juosta 10 mm storio 50 mm ir 70 mm ploèio Paskirtis/sànaudos Deformacinëms siûlëms kartu su Knauf ewegungsfugenprofil [profilis deformacinëms siûlëms] formuoti Paskirtis/sànaudos Knauf „L“ tipo profiliams ant pagrindo fiksuoti 9 vienetai kiekvienam metrui Tiekimo bûdas 25 m PV: 10 rulonø – 250 m Knauf Befestigungsstifte 5. 10 l/m2 10 mm aukðèiui iðlyginti Tiekimo bûdas Maþdaug 25 kg – 50 l PV: 20 maiðø po 50 l – maþdaug 500 kg.Produkto apraðas Reikmenys. 17 . Po monolitinëmis grindimis uþdengiama plokðtëmis.

01 mm/mK). suderinæs su dalyvaujanèiais darbø vykdytojais (ðildymo sistemos montuotojai.Greitai liejama medþiaga Statybø objekte prijungiama elektros srovë. <mm/mK> (maþdaug 0. plyteliø klojëjai. Statybø objekte nepriðiukðlinama. ligoniniø koridoriai). Jei plotas didelis. jei. elektros instaliacijos statvamzdis) turi bûti atskiriami nuo liejamøjø grindø perimetrine juosta. pasirenkant siûliø formavimo bûdà bûtina atsiþvelgti á siûles kraðtams tenkantá slëgá. Á virðø kylantys ir per pagrindo konstrukcijà pereinantys konstrukciniai elementai (pvz. besiûliø grindø klojëjai. Siûliø planavimas Jei grindys liejamos dideliam plote – besiûliø grindø perimetriniø kompensaciniø juostø parametrai nustatomi pagal ðià formulæ: Ilgio pasikeitimas <mm>= Patalpos ilgis <m> x temperatûros skirtumas <ΔC> x ðiluminis plëtimasis. • Siûliø planas pateikiamas vykdytojui kaip sudëtinë darbø apraðymo dalis. ÐILDOMØJØ GRINDØ LIEJIMAS Bûtina suformuoti siûles durø zonoje.. • Jei formuojamos statinio ir deformacinës siûlës. kad grindø dangos siûlës bûtø tiesios. nes nepanaudotos medþiagos iðgabenamos.ðildomosios grindys). kuriame nustatomos siûliø rûðys ir jø iðsidëstymus. Dozavimo sklendë uþtikrina. jei patalpos plotas iki 80 m2. iki 300 m2. PE – kompensacinë kraðto juosta yra 10 mm – maksimali gniuþdymo riba iki 3 mm. • Patalpa yra kvadratinë arba staèiakampë (ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1). be kita ko. skirtos skiediniui paduoti. grindis galima kloti be siûliø. Gyvenamojoje aplinkoje deformacinë siûlë durø zonoje paprastai nebûtina (iðimtis . 18 . jiems tinka maiðantys siurbliai PFT G4/G5. kad medþiaga ið konteinerio tekës tolygiai. maiðytuvas ir siurblys dirba be sustojimo. • Statinio projektuotojas privalo sudaryti siûliø planà. atskiriant ðildomuosius plotus nuo neðildomøjø. viskas reguliuojama automatiðkai. Gyvenamojoje aplinkoje. • Sudarydamas siûliø planà projektuotojas. SIÛLIØ PLANAVIMAS Ið esmës FE [liejamasias grindis] galima kloti be siûliø. • Jei grindims tenka ratukø apkrova (pvz. virðutinëje dangoje bûtina suformuoti papildomas siûles – þiûrëkite OENORM B2242-5). Ilgio pasikeitimas negali virðyti didþiausios leistinosios kraðtinës juostos gniuþdymo ribos: pvz. • Ðildymo sistema árengta naudojant ðildymà þema temperatûra (jei pradinë temperatûra ne daugiau kaip +400C) • Kraðtø izoliacijos juostos atitinkamai storesnës • Klojamos lanksèiosios dangos (jei klojamos kietosios pavirðiaus dangos. jei ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1 ir. • Siûliø plane privaloma numatyti iðsikiðanèiø piliastrø arba þidiniø kampø bei grindø ploto praplëtimo arba susiaurëjimo vietas. • Ant sienø ir kitø aukðtyn kylanèiø konstrukciniø elementø (pvz. þarnos. perëjimuose ið vieno ploto á kità ir. ir po daug laiko neuþimanèio pasiruoðimo darbai gali bûti pradëti. • Galutinæ siûliø padëtá projektuotojas nustato vietoje. Skiedinys liejamas be sustojimo. per vienà dienà galima padengti daugiau nei 1000 m2. grindø dangos klojëjai). á liejamas grindis rekomenduojama integruoti atraminius profilius. jei nëra iðsikiðanèiø kampø arba kitø konstrukciniø elementø. vanduo. ðildomosios kolonëlës. Maþesnems objektams galima nauduoti sausus miðinius maiðuose. Didesnius plotus. aukðtyn kylantys instaliaciniai vamzdþiai) bûtina iðdëstyti ne maþiau kaip 5 mm storio perimetro kompensacines juostas su priklijuotomis plëvelës juostomis (jei atskiro ploto pavirðius yra iki 80 m2) . privalo atsiþvelgti kad: • Statinio siûlës pakartojamos liejamose grindyse kaip deformacinës siûlës. galima kloti be siûliø.

Po 24 h Po 3 dienø Dþiuvimas (kontroliniai dydþiai. 0. 3 mën.3 svorio % 0.5 svorio % < 1.014 mm/m.3 l kontrolinis indas Dengimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà maks.87 W/m.2kg/l 2.014 mm/m.0 svorio % < 0.1 mm/m < 45 cm 40 min. 0.K Iðkart 550C Po 7 dienø 550C Sandëliavimas (sausai) 3 mën.0 svorio % < 0.0 svorio % < 0.016 mm/m. 3–6 savaitës kai storis yra 35 mm) Priklausomai nuo konkreèiø sàlygø statybø objekte.0 svorio % < 1.3 kg/l 2.1 mm/m < 45 cm 60 min.0 svorio % < 0.K 1. Po 3 h Po 8 h 8–14 savaièiø papildomai vëdinant ir ðildant 35 N/ mm2 >7 N/ mm2 54 l skiedinio maks. 0.1 kg/l 1.3 svorio % 0.0 svorio % < 1. parketas).K 1. 3 mën.1 kg/l 2.K 1.9 kg/l 2.015 mm/m.K* Po 7 dienø 550C < 0. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 54 l skiedinio maks. Garams laidþias dangos (kilimai ir kt.5 svorio % < 1.0 svorio % < 1. ventiliacija) Kai likusi drëgmë (patikrinta CM prietaisu).2 kg/l 2.Patikima hermetizacija ir geras sukibimas Knauf Fliebestriche F21 FE 50 Largo Medþiagø sànaudos 1 cm liejamosios dangos Klasifikacija pagal kokybæ (pagal DIN EN 13813 (iki ðiol DIN 18560.66 W/m.0 kg/l >25 N/mm2 > 5 N/ mm2 >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 53 l skiedinio maks. galima kloti Garams nelaidþias dangas (PVC..3 svorio % 0. konstrukcijos storio ir galimybës iðdþiûti (pvz. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës Sànaudos ið 100 kg medþiagos skiedinio 53 l skiedinio Plëtimasis riðimosi metu Sklidimo matas 1.38 W/m.K 1.) Visos ðildomos grindys Ðilumos plëtimosi koeficientas (ðildomos grindys) Ðilumos laidumas λz (ðildomos grindys) Ðildymo pradþia Maks.) Savitasis svoris (pagrindo tankis) Drëgnojo Sausojo Stiprumo (kontroliniai dydþiai) po 28 dienø Gniuþdomasis stipris Lenkiamojo tempimo stipris 19 kg/m2 FE 80 Allegro 19 kg/m2 FE 25 A tempo 19 kg/m2 FE Fortissimo 19 kg/m2 CA-C25-F5 (AE 20) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C35-F7 (AE 40) 2.0 kg/l 2. iðleista 1992 m.4 W/m. .5 svorio % < 1.016 mm/m.4 W/m.K 0.014 mm/m. 0.).1 mm/m < 40 cm 60 min. ðildomø grindø temperatûra < 0.3 svorio % 0.K 1.K < 0.4 W/m.5 svorio % < 1.K 0. 3 mën. Garus sulaikanèias dangos (plytelës ir kt.1 mm/m < 43 cm 60 min.K Po 7 dienø 550C < 0.0 svorio % < 1.K 1.

lt SIA Knauf Daugavas g. kopijos ar fotoreprodukcijos. faks.lv info@knauf. UAB „KNAUF“ Ðvitrigailos 11b.knauf. Konstruktyvias. Saurieðiai Rygos rajonas.lt www.lv Knauf Gips KG Zentrale. 0 93 23 / 31-0 Fax: 0 93 23 / 31-277 www.knauf. Latvija Telefonas: (+371) 7032999 Faksas: (+371) 7032969 www. 852619864 info@knauf. net ir dalinës. Tel. 4.com D-97343 . Vilnius tel. Iphofen. Publikuojant pakeitimai.knauf. 852619764. Autorinës teisës priklauso Knauf Gips KG. Buklete pateiktos ðiuo metu galiojanèios normos. turi bûti suderintos su leidëju Vokietijoje.Atsiþvelgti á techninius pakeitimus. statistines ir statybines–fizines Knauf sistemø ypatybes galima gauti tik naudojant Knauf sistemø komponentus arba Knauf rekomenduotus produktus. Postfach 10. LV 2132. Garantija galioja tik neginèijamoms mûsø medþiagø ypatybëms.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful