Knauf grindø sistemos

Pavirðius su Knauf liejamomis grindimis bus tobulas

Grindø konstrukcija buto ar namo kokybei labai svarbi. Ji uþtikrina optimalià garso ir ðilumos izoliacijà, atsparumà ugniai, sulaiko drëgmæ. Ant gerø grindø patalpose bus malonu vaikðèioti, jos bus jaukios. Grindø sistemø kokybæ lemia keleto faktoriø sàveika: medþiagos kokybë, padengimo technika ir konstrukcija turi bûti tarpusavyje suderintos ir atitikti konkreèias sàlygas. Knauf monolitinës grindø dangos gaminamos ið kokybiðkø þaliavø. Iðbandyta receptûra ir moderniausi paruoðimo metodai visada garantuoja puikià Knauf produktø kokybæ. Jau daugiau nei 60 metø Knauf vardas simbolizuoja labai gerà kokybæ, naujas paslaugas ir sàþiningà partnerystæ. Metams bëgant pagrindinis tikslas nesikeièia – dar geresnë ir kokybiðkesnë statyba. Puiki kokybë kelia pasitikëjimà Vis daþniau statyboms reikalaujama labai aukðtos kokybës statybiniø medþiagø. Modernios statybø konstrukcijos ir detaliai suplanuota darbø eiga reikalauja nepriekaiðtingø statybiniø medþiagø ir tokios pat jø tiekimo sistemos. Knauf monolitinës grindø dangos, pramoniniu bûdu pagamintos sausø miðiniø pavidalu, sukurtos tam, kad atitiktø visus ðiuos reikalavimus. Knauf siûlo didþiausià saugumà tiek dirbant su medþiagomis, tiek ir naudojant jas vëliau. Visada suspëti laiku Knauf liejamos monolitinës grindø dangos jas padengus iðsilygina savaime. Po 24 valandø tokiomis grindimis jau galima vaikðèioti, o po 3 dienø jos jau iðlaiko apkrovà. Naudojant puikiai tam pritaikytà árangà per vienà

dienà padengti 1000 m 2 plotà yra tikrai paprasta, todël naudojant Knauf liejamas monolitines grindø dangas galima gerokai sutrumpinti statybø terminus. Ekologiniu poþiûriu: nepriekaiðtingas ir ðvarus statybø objektas Aplinkà tausojanti gamybos technologija, minimalios energijos sànaudos, taip pat labai geros kokybës gipso ir natûralus anhidrido panaudojimas atitinka ekologinius reikalavimus. Kadangi medþiagos moderniai pristatomos konteineriuose, neterðiama aplinka, statybø vietoje nelieka ápakavimo ir medþiagø liekanø. Knauf grindø sistemos – pilnas asortimentas Knauf grindø sistemos yra suderintos tarpusavyje ir per daugelá metø árodþiusios savo galimybes. Jos jungia daug ávairiø produktø ir sprendimø, tiek metø tëkmës patikrintø, tiek ir naujø, skirtø grindims kloti vidaus patalpose: pradedant naujais pastatais ir baigiant senø grindø renovacija. Á produktø paletæ átraukti tiek hermetikai (Knauf sandarinimo danga „Katja“), tiek ir gausybë liejamoms iðsilyginanèioms grindø dangoms skirtø reikmenø, tarp kuriø ir iðsilyginantys glaistai, glaistyklës – visa tai vieno gamintojo „Knauf “. Knauf servisas Mes konsultuojame bei tiekiame prekes visoje Europoje. Maloniai rekomenduosime kvalifikuotas ámones, kurios suteiks geriausios kokybës paslaugas.

Ávairiai panaudojamos Knauf monolitinës grindø dangos

FE 50 Largo Naudinga – atvejams

tinkama

visiems

FE 80 Allegro Ypaè tvirta – labai geros ðilumos laidumo savybës (ðildomoms grindims) FE 25 A Tempo Greitai stingsta – ribotø terminø objektams Nivellierestrich 425 Plonasluoksnë monolitinë danga

Kokybë tikrinama nuolat

2

Knauf grindys Sëkmë = naujovës + patirtis 3 .

Tai puikus pagrindas. po 24 val. linoleumà ar PVC. Knauf siûlo naudoti monolitiniø grindø dangø klojimo prietaisus. parketà. izoliacija Ðilumos izoliacija 4 . ant kurio galima kloti visas ðiuo metu naudojamas virðutines grindø dangas. FE 50 Largo galima naudoti kaip tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà. FE 50 Largo – (beveik) visiems poreikiams Per daugelá metø FE 50 Largo árodë savo vertæ. atitinkanèius ávairiausius poreikius. kaip grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio. ar didelius plotus. Knauf FE 50 Largo iðlieti greita ir paprasta. taèiau atsiþvelgiant á bendrà patalpos konstrukcijà ir techninæ árangà reiktø leisti tai atlikti profesionalams. ar kalbama apie butø statybà. plyteles. pvz. popieriaus sluoksnis) Triukðmo. iðtisinæ dangà biuruose – pradedant rûsiu ir baigiant stogu. Jei naudositës Knauf monolitinëms grindø dangoms lieti puikiai pritaikyta tiekimo sistema. FE 50 Largo – ávairiapusë Techniniai duomenys FE 50 Largo Medþiagos sànaudos 19 kg/m2 1 cm dangos >25 N/mm2 5 N/mm2 2 kg/l 60 min.Ávairiapusë FE 50 Largo Patogi ir universali Knauf iðsilyginanti monolitinë grindø danga FE 50 Largo yra ekonomiðkai naudingiausiai ir ávairiausiai panaudojama. kaip plaukiojanèias grindis ir net kaip iðsilyginanèias grindis ant ðildomø grindø – ðildymo kabeliai / vamzdþiai uþdengiami tik 35 mm storio sluoksniu. Ji atitinka AE 20 kategorijà ir gerokai virðija bûtinà atsparumà gniuþdymui ir lenkimui. sukelto smûgiø.. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà Klijuotas parketas Knauf monolitinë grindø danga ≥35mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. FE 50 Largo geros kokybës lygus pavirðius byloja pats uþ save. Knauf FE 50 Largo liejimas net ir dideliuose statybø objektuose nesukels jokiø problemø. ir visai nesvarbu. kiliminæ dangà.

5 .

Kai po grindimis paliekamos ertmës instaliacijai ir komunikacijoms. po 24 val.8 h FE 80–ant ðildymo kabeliø tik 35 mm storio sluoksnis. kad FE 80 Allegro danga yra labai kieta. • Taupoma energija. ir net svaiginantis pastato aukðtis tam nesutrukdys. Ðildomø grindø privalumai • Dël didelio ðilumos laidþio geriausiai atiduodama ðiluma. • Nebûtina armuoti. labai geras ðilumos perëjimas ið kabelio / vamzdþio á monolitinæ grindø dangà. jog dël to. greitai ir patikimai. • Ðildymo kabeliai / vamzdþiai yra visiðkai uþdengti. ji puikiai tinka biurams ir visuomeniniams pastatams. 6 . FE 80 − gaminys. Áðyla per 3.4 h Paprastø ðildomø grindø storis – 45 mm Iðsilyginanèiø grindø liejimas ant ðildomø grindø. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà FE 80 Allegro 35 mm Áðyla per 1. Paprastos ðildomos grindys 45 mm Prie visø paminëtøjø savybiø dar galima pridurti. • Ðildymo kabeliai arba ðildymo konstrukcijos uþdengtos tik 35 mm storio sluoksniu. naudojant labai gerà ðilumos laidumà FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Techniniai duomenys FE 80 Allegro Medþiagos sànaudos 19 kg/m 2 1 cm dangos >30 N/mm 2 >6 N/mm 2 2 kg/1 60 min. todël pavirðius greitai áðyla.87 W/m 2 K) ir dël to puikiai tinka ðildomoms grindims. Naudojantis puikia Knauf tiekimo sistema per dienà galima padengti daugiau nei 1000 m 2 plotà. O darbas vyksta ypatingai nesistengiant. Dar viena specifinë ðios dangos panaudojimo galimybë – tuðtuminës grindys.FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Knauf FE 80 Allegro nuo FE 50 skiria du pagrindiniai privalumai: • FE 80 Allegro danga yra kietesnë ir klasifikuojama kaip AE 30. tenkinant didþiausius reikalavimus. • ji greièiau praleidþia ðilumà (laidumas 1. per ilgesná laikà atsiperka grindø klojimo iðlaidos. Puikiai tinka grindims tuðtuminëms Energijos taupymas.

Maloni ðiluma: FE 80 Allegro ant ðildomø grindø. 7 . Tuðtuminës grindys su Knauf FE 80 Allegro.

kad statybø terminai bûtø kuo trumpesni. Padengus FE 25 A tempo dangà po 3 valandø ja galima vaikðèioti. puikiai tiks FE 25 A tempo grindø danga. kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo – greitai dengiama FE 25 A tempo – jei artëja objekto baigimo laikas ir norima. o ði savybë ypaè aktuali. po 8 val. padeda laiku perduoti darbus. Techniniai duomenys FE 25 A tempo Medþiagos sànaudos Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà 19 kg/m2 1 cm dangos >35 N/mm2 >6 N/mm2 2 kg/1 40 min. ir netrukus jà jau galima apkrauti. FE 25 A tempo akivaizdþiai sutrumpina dþiuvimo. Maiðymo siurblá bûtina iðvalyti iðkart pabaigus darbà! Galima ðildyti iðkart po liejimo: Knauf FE 25 A tempo ant ðildomø grindø. palengvina darbø organizavimà. drëgmës surinktuvas. kai statybos objektuose spaudþia laikas ir surenkamø namø statybose. po 3 val. Grindø ðildymà galima ájungti tuoj pat Ant ðildymo kalbeliø / vamzdþiø padengtà FE 25 A tempo dangà galima ið karto ðildyti (maks. FE 25 A tempo grindø danga padeda planuoti statybø laikà. o po 8 valandø danga jau iðlaiko apkrovà. o kartu ir visø statybø laikà. Knauf dþiovinimo kabeliai (Austrocknungskabel) ar kitos priemonës.FE 25 A tempo greitai liejamos Kai laiko statyboms lieka vis maþiau ir maþiau. kad ji greitai dþiûsta. O jei dþiûti dar padeda geras skersvëjis. FE 25 A tempo yra tikras iðsigelbëjimas. FE 25 A tempo gelbsti. 55 OC) ir vëdint. FE 25 A tempo gelbsti kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo monolitinæ grindø dangà patraukli dël to. ir net gi prieðingai – gera ventiliacija padeda medþiagoms greièiau iðdþiûti. kitus statybø darbus reikia nutraukti labai trumpam. Taigi jos nespëja paveikti skersvëjis. FE 25 A tempo yra puikus greitai sukimbantis ir greitai dþiûstantis produktas. 8 . Jis atitinka AE 30 kategorijà. Kadangi danga padengiama tikrai greitai. FE 25 A tempo liejama taip pat paprastai kaip ir FE 80 Allegro arba FE 50 Largo.

popieriaus sluoksnis) Ðilumos paskirstymo elementai Izoliacinë plokðtë su gamykliniais grioveliais Ðildymo kalbeliai/vamzdþiai 9 . popieriaus sluoksnis) Knauf laikiklis/ðildymo kabeliai/vamzdþiai Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec.Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm virð ðildymo kabeliø/vamzdeliø Izoliacinis sluoksnis /laikanèioji plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec.

minimalus grindø dangos storis turi bûti padidintas iki 40 mm. Jei statant butus naudojamos Knauf monolitinës grindø dangos. Paprastai tai – betono plokðtë. Knauf Randdämmstreifen polietileno „sijonëlis“ uþklojamas ant izoliacinio sluoksnio ir taip iðvengiama skiedinio nuotëkio. kolonomis ir pan. Iðsilyginantá Knauf gipso skiediná galima lieti kaip monolitinæ grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio nuo 30 mm storio. liejamos ant izoliacinio sluoksnio. mokyklose. „Plaukiojanèios“ grindys „Plaukiojanèiomis“ grindimis vadinamos grindys. tiek garso izoliacijos reikalavimai. Sienos tose vietose. jei bûtinos deformacinës siûlës arba jei monolitinæ grindø dangà reikia lieti ant mediniø grindø. Knauf perimetrinë kompensacinë juosta (Knauf Randdämmstreifen) nuo monolitinës grindø dangos atskiria sienas ir kitas patalpos dalis (pvz. pvz. Izoliacinis sluoksnis (izoliacinis popierius Knauf Schrenzlage) atskiria iðsilyginanèià grindø dangà nuo grindø konstrukcijos. matoma Knauf Randdämmstreifen dalis nupjaunama tik po to. o lieti tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà nëra galimybës. nuvalytas) ir nugruntuotas. kuriose jos susilies su monolitine grindø danga. Apsaugant gyventojus nuo ðalèio ir triukðmo garantuojamas komfortiðkas gyvenimas ir ávykdomi tiek ðilumos. Taip galima sumaþinti sluoksnio storá. Jos pavirðius turi bûti atitinkamai paruoðtas (jis turi bûti nuðlifuotas. grindø danga su pagrindu – pastaràjam ji perduoda atsiradusià apkrovà. kolonas) ir leidþia nedidelius horizontalius grindø poslinkius. Dël ðios prieþasties nuo visø vertikaliø pastato daliø jos turi bûti atskirtos specialiu Knauf perimetrinë kompensacinë juosta – Knauf Randdämmstreifen. Su Nivellierestrich 425 sluoksnio storá galima sumaþinti net iki 10 mm. Kad klijuojantis skiedinys ar glaistas nesiliestø su sienomis. Pagrindas turi bûti pakankamai stiprus. yra tepluota. kai grindø konstrukcija nëra pakankamai kieta arba. Jei izoliacinis sluoksnis storesnis nei 10 cm. „Plaukiojanèios“ grindys negali tiesiogiai liestis su vertikaliomis pastato konstrukcijomis (susidaro garso „tiltas“). Jei reikalavimai didesni (pvz.. uþtenka tik 35 mm storio sluoksnio. taip pat turi bûti nugruntuotos.. nufrezuotas. konferencijø salëse. Grindø dangà nuo izoliacinio sluoksnio skiria tik izoliacinë medþiaga (Knauf Schrenzlage).Tiesiogiai prikimbanti grindø danga Kaip matyti ið pavadinimo. taèiau tvirta grindø konstrukcija. Ðis liejimo bûdas rekomenduojamas tada. jei numatomos didelës apkrovos. Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio yra alternatyvus variantas.. kai padedama galutinë grindø apdaila. Pradedant 25 mm gaunama plona. 10 . tarp laikanèiosios grindø konstrukcijos ir monolitinës grindø dangos dedamos tam tikros izoliacinës plokðtës. Tokia grindø konstrukcija atitinka moderniø butø statymo reikalavimus. gamybinëse patalpose) grindys liejamos atsiþvelgiant á numatomà apkrovimà. Kad bûtø uþtikrinta ðilumos ir/arba garso izoliacija (sumaþintas garso ir smûgiø sukelto triukðmo plitimas).

. Knauf Estrichgrund Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 30 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. o tai garantuoja puikø ðilumos paskirstymà ið ðildymo kabeliø / vamzdþiø á grindø dangà. Grindø konstrukcija turi bûti formuojama atsiþvelgiant á atitinkamas sàlygas. Ðildomos grindys yra „plaukiojanèios“. garso izoliacija). Ðioms grindims bûdingi visi plaukiojanèiø grindø privalumai (pvz.. Árengiant ðildymo elementus galimi du variantai: a) ðildymo elementai monolitinëje grindø dangoje. popieriaus sluoksnis) Kabeliø laikiklis/ðildymo kabeliai / vamzdþiai Tuðtuminës grindys Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE > 30 mm Tuðtuminës grindys 11 . dël greito dþiûvimo pirmenybë teikiama FE25 A tempo. pvz. popieriaus sluoksnis) Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Ðildomos grindys (ypatinga grindø rûðis ant izoliacinio sluoksnio) Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf FE ≥ 35 mm ant ðildymo kabeliø Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec.Grindø konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Ðildomos grindys Monolitinë grindø danga kaip ðildomos grindys á vienà pusæ ðilumà atiduoda. popieriaus sluoksnis) Grindø danga ant izoliacinio sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Grindø danga Patikrintos konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Knauf FE ≥ 25 mm Gruntas. ðildomos grindys turi bûti visiðkai iðdþiûvusios (dþiovinimui galima panaudoti grindø ðildymà). Jei darbai turi vykti kiek ámanoma greièiau. nes jos visiðkai padengia ðildymo kalbelius. Ypaè gerai ðiam tikslui tinka FE80 Allegro grindø danga. Svarbu: dedant apdailiná grindø sluoksná. Kadangi ðildymo kabeliai / vamzdþiai padengiami tik 35 mm storio sluoksniu. bet ið kitos pusës jà sulaiko. nes ji pasiþymi dideliu ðilumos laidþiu. b) ðildymo elementai talpinami á specialiai tam pritaikytus izoliacinio sluoksnio griovelius. grindø danga greitai reaguoja á temperatûros kitimus. Knauf monolitinës grindø dangos ðioje srityje turi ypatingø privalumø.

renovacija ar naujos statybos: Nivellierestrich 425 universaliai pritaikoma kaip tiesiogiai sukimbanti grindø danga. kurie lieèiasi su þeme. hermetikai gali apsaugoti pagrindà nuo kylanèios drëgmës ir tuo paèiu pagerinti sukibimà su pagrindu. Knauf Nivellierestrich 425 tiekiama tiek konteineriuose. persigalvota dël virðutinës grindø dangos rûðies). po 5 val.. Riðamoji medþiaga – kalcio sulfatas – uþtikrina greità sukietëjimà be suslûgimø ir greità dþiuvimà (ypaè plonø sluoksniø).Knauf Nivellierestrich 425 Nuo 10 iki 35 cm. Kadangi teisingai padengus Knauf Nivellierestrich 425 grindø pavirðius yra lygus. po 2 dienø Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Perstatymas. betonines grindis). Tiesiogiai sukimbanti grindø danga Knauf Nivellierestrich 425 − atlaiko didþiausias apkrovas. Ávairus pritaikymas • Prieð dengiant virðutinæ grindø dangà iðlygina nelygius pagrindus (pvz.. kai sluoksnio storis yra nuo 10 iki 35 mm. • Iðlygina jau esanèias grindis (pvz. jei tik pagrindas yra pakankamai stiprus. tiek maiðuose. Knauf Nivellierestrich 425 yra idealus sprendimas grindø renovavimui ir nelygumams taisyti. todël Knauf Nivellierestrich 425 galima naudoti gamybinëse patalpose su dinaminiu apkrovimu. padidinimas. • Padeda gauti lygø pavirðiø nuëmus senà grindø dangà ar plyteles. prieð klojant virðutinæ grindø dangà jo glaistyti nereikia. Dengiama jungiant su grindø konstrukcija – taip suformuojamas sluoksnis tarp monolitinës grindø dangos ir iðsilyginanèio glaisto. Jei monolitinë grindø danga liejama ant betoniniø pavirðiø. 12 . todël yra techniðkai pritaikyta ir ekonomiðkai naudinga alternatyva cemento turinèioms iðlyginanèioms masëms bet kokio dydþio statybos objektuose. Ekonomiðkai renovacijai Nivellierestrich 425 Techniniai duomenys Nivellierestrich 425 Medþiagos sànaudos 18 kg/m 2 1cm dangos 2 kg/1 30 min.

po 2 dienø Knauf Nivellierestrich 415 Iki 15 mm Knauf Nivellierestrich 415 turi bûti padengta iki 15 mm storio sluoksniu. Jei sluoksnio storis bent 2 mm. iki 15 mm – kaip lyginamàjá glaistà. Nivellierestrich 415 atlaiko këdþiø ratukø apkrovà.7 kg/1 30 min. po 3 val. kai reikia storiausio sluoksnio. 415 Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Net ir tada. Idealiai tinka kalcio sulfato grindø dangoms ir sausø grindø iðlyginimui. Knauf Nivellierestrich 415 galima naudoti kaip iðsilyginantá plonà glaistà.Galas visiems nelygumams Nivellierestrich 415 Techniniai duomenys Nivellierestrich 415 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangos 1. Jei sluoksnio storis nevirðija 5 mm. Padengiama mechaniðkai – maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5 arba sumaiðant mikseriu. 13 . Knauf Nivellierestrich supakuota á 25 kg maiðus. kuris praktiðkai nesuslûgsta. su Knauf Nivellierestrich gaunami ypaè lygûs ir kokybiðki pavirðiai.

8 kg/1 30 min. Medþiagos cemento pagrindu: Boden-Ausgleichmasse 3–15 mm Dünnestrich 325 Techniniai duomenys: Boden–Ausgleichmasse Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangai 1. Supakuotas á 25 kg maiðus.8 kg/1 30 min. maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5. Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti po 3 val. 14 . po 5 val. Galima paruoðti tiek su mikseriu. pritaikytas nuo 10 iki 30 mm storio sluoksniui. Iðlaiko apkrovà po 2 dienø Knauf Dünnestrich 325 Nuo 10 iki 30 mm Knauf Dünnestrich 325 yra gamykliniu bûdu paruoðtas sausas miðinys. Supakuotas á 25 kg maiðus. Jei sluoksnio storis yra bent 3 mm. turinèiø cemento. Sudëtyje yra specialaus cemento ir mineraliniø priedø. naudojamas grindø dangø nelygumams iðlyginti. Sluoksnio storis – iki 15 mm.Knauf Boden–Ausgleichmasse 3–15 mm Knauf Boden–Ausgleichmasse yra gamykliniu bûdu paruoðtas specialus sausas cemento miðinys su priedais. tiek su maiðanèiu siurbliu PFT G4/ G5. Ritmo ar sumaiðoma mikseriu. Pilamas mechaniðkai. Knauf Dünnestrich 325 yra liejamas iðsilyginantis skiedinys. Knauf Boden–Ausgleichmasse iðlaiko këdþiø ratukø apkrovà. Ritmo. Re k o m e n d u o j a m a naudoti ant pagrindø. po 2 dienø Techniniai duomenys: Dünnestrich 325 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1cm dangai 1.

Rulono svoris – 36 kg. apsauganti nuo betono perdangose esanèios drëgmës. kuriose yra didelis oro drëgnumas. kaip garø izoliacinë medþiaga aukðtø perdangoms virð patalpø. Knauf Abdichtungsbahn Katja patikrinta statybø prieþiûros ástaigose. Taip paprastai. Dël to rulone yra net 40 m 2 . Galø jungimai ir jungimai su vertikaliosiomis pastato dalimis padengiami juosta Knauf Anschlusstreifen. Knauf Anschlussstreifen (jungiamoji juosta) Rulono svoris Rulono plotis Rulono ilgis 4.1 m 1 m2 su 10 cm uþleidimu Paletëje yra 20 rulonø (= 800 m2) 1 rulonas – 40 m2 Dengimo temperatûra +50C Jie oro temperatûra þemesnë. galima naudoti karðto oro fenà.3 kg 0. dengimo ir tiekimo privalumø.9 mm Vandens garø difuzijos ekvivalentai Oro sluoksnio storio Sd rodiklis>1500 m Sànaudos 1. iðrasta ir gaminama Knauf.9 mm storio. taèiau rulono svoris yra tik 36 kg. ir kaip izoliacinë medþiaga. Knauf Abdichtungsbahn Katja os statyb ø! g rinta Pa t i k i û r o s á s t a i prieþ Techniniai duomenys: Knauf Abdichtungsbahn Katja Polimerbitumo juosta su tarpiniu stiklo pluoðto ir aliuminio sluoksniu. Ji turi daug fiziniø. apsaugantis grindis nuo drëgmës pagal DIN 18195–4. Naudojama vidaus darbams kaip hermetikas. 15 . Siûliø vietos hermetizuojamos be suvirinimo ar atviros liepsnos.Greita ir patikima hidroizoliacija Visiðkai nauja hermetizacija Knauf Abdichtungsbahn Katja yra hermetinë bitumo juosta. Savaime prilimpanti Medþiagà padengti labai paprasta.20 m 15 m Statybø prieþiûros patikrinimo protokolas Nr. storis – 0. Didelis sd rodiklis > 1500 m statybiniu – fiziniu poþiûriu uþtikrina puikø sandarumà net paèioms tankiausioms grindø dangoms. Hermetinë juosta Knauf Abdichtungsbahn Katja yra visiðkai sandari.: P-CTP – 36 2018 Knauf jungiamoji juosta – jungimui su vertikaliosiomis pastato dalimis ir hermetinës juostos sandûriø klijavimui. Knauf Abdichtungsbahn Katja yra tik 0. be suvirinimo ir atviros liepsnos galima uþsandarinti sujungimus. Knauf Abdichtungsbahn Katja ant sujungimo vietø dedama savaime prilimpanèia 10 cm ploèio puse. greitai ir patikimai. Tai sutaupo vietos sandëliuose.

pavirðiaus paruoðimas prieð dengiant savaime iðsilyginanèias ir sausas grindis (neskiesta) ant pagrindo – 200-300 g/m2 ant iðsilyginanèios grindø dangos – 150 g/ m2.25 m ploèio Paskirtis/sànaudos Grindø dangos izoliacija ant skiriamojo sluoksnio 1. ant garams nelaidþiø grindø – 50 g/ m2 Knauf Extradry Durys su ventiliatoriumi ir 8 m kabelis su apsauginiu kiðtuku Paskirtis/sànaudos Dþiuvimo.25 m = 100 m2/rulonas Knauf Randdämmstreifen 8/100 8 mm storio. 12 cm ploèio* perimetro kompensacinë juosta * klijavimui skirta kairioji pusëje Knauf Estrichgrund Sukibimà pagerinantis gruntas. o taip pat tada. priklausomai nuo patalpos matmenø. Priklausomai nuo aukðèio naudojamos abi pusës Matmenys: 50/30 mm Ilgis: 30 m Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims. pasinaudojant reguliuojama ventiliacija Oro srautas 4000 m3/h Paskirtis/sànaudos Monolitiniø Knauf grindø dangø dþiuvimo laikui sutrumpinti 4–8 m/m2 Tiekimo bûdas Vienetais Tiekimo bûdas Kibirai 5 kg 10 kg Tiekimo bûdas 40 m paletëje 8 rulonai Tiekimo bûdas 80 m x 1.8 . pvz. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Schrenzlage Izoliacinis popierius DIN 18560 1.1 m2. = 90 m 16 . monolitiniø grindø dangø.. pagreitinimui. jei grindø danga yra keliø aukðèiø (pakopomis) – kaip darbinë siûlë Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Tiekimo bûdas 3m Paletëje – 25 vienetai = 75 m Knauf L-Profil aus Kunststoff 50/30 50 mm ploèio 30 mm aukðèio Tiekimo bûdas 3m Profilis 50/30 30 vnt. Paskirtis/sànaudos Sugërimui ir sukibimui su pagrindu reguliuoti. 10 cm perimetro kompensacinë juosta 10/120 10 mm storio.Produkto apraðas Reikmenys.1 m2 1 m2 lietos grindø dangos Paskirtis/sànaudos Visoms vertikalioms statybø konstrukcijoms izoliuoti 0. prie durø. kurio sudëtyje nëra skiedikliø Knauf FE-Austrocknungskabel Kabelis dþiovinimui Tipas 30 – 30 m rulonas Tipas 65 – 65 m rulonas Tipas 110 – 110 m rulonas Tiekimo bûdas komplekte 1 vienetas su apsauginiu kiðtuku Knauf Abstellwinkel Ið keliø sluoksniø kartono.

17 . Po monolitinëmis grindimis uþdengiama plokðtëmis. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Bewegungsfugenband 10/50 und 10/70 Lipni perimetro kompensacinë putplasèio juosta 10 mm storio 50 mm ir 70 mm ploèio Paskirtis/sànaudos Deformacinëms siûlëms kartu su Knauf ewegungsfugenprofil [profilis deformacinëms siûlëms] formuoti Paskirtis/sànaudos Knauf „L“ tipo profiliams ant pagrindo fiksuoti 9 vienetai kiekvienam metrui Tiekimo bûdas 25 m PV: 10 rulonø – 250 m Knauf Befestigungsstifte 5. Minimalus supiltinis aukðtis 2 cm.Produkto apraðas Reikmenys.0/45 Tvirtinimo kaiðèiai 45 mm ilgio Tiekimo bûdas PV: 200 vienetø Knauf Trockenschuettung PA Sausas birus uþpildas 1 maiðas po 50 l – maþdaug 25 kg Taip pat ir iðlyginimui po sausu grindø pagrindu Paskirtid/sànaudos Nelygiam pagrindui iðlyginti. 10 l/m2 10 mm aukðèiui iðlyginti Tiekimo bûdas Maþdaug 25 kg – 50 l PV: 20 maiðø po 50 l – maþdaug 500 kg.

Maþesnems objektams galima nauduoti sausus miðinius maiðuose. Siûliø planavimas Jei grindys liejamos dideliam plote – besiûliø grindø perimetriniø kompensaciniø juostø parametrai nustatomi pagal ðià formulæ: Ilgio pasikeitimas <mm>= Patalpos ilgis <m> x temperatûros skirtumas <ΔC> x ðiluminis plëtimasis. • Statinio projektuotojas privalo sudaryti siûliø planà. • Galutinæ siûliø padëtá projektuotojas nustato vietoje. pasirenkant siûliø formavimo bûdà bûtina atsiþvelgti á siûles kraðtams tenkantá slëgá.ðildomosios grindys). Dozavimo sklendë uþtikrina. ÐILDOMØJØ GRINDØ LIEJIMAS Bûtina suformuoti siûles durø zonoje. jei nëra iðsikiðanèiø kampø arba kitø konstrukciniø elementø. jiems tinka maiðantys siurbliai PFT G4/G5. jei patalpos plotas iki 80 m2. • Siûliø plane privaloma numatyti iðsikiðanèiø piliastrø arba þidiniø kampø bei grindø ploto praplëtimo arba susiaurëjimo vietas. galima kloti be siûliø. • Siûliø planas pateikiamas vykdytojui kaip sudëtinë darbø apraðymo dalis. Gyvenamojoje aplinkoje. iki 300 m2. 18 . • Ant sienø ir kitø aukðtyn kylanèiø konstrukciniø elementø (pvz. grindis galima kloti be siûliø. • Patalpa yra kvadratinë arba staèiakampë (ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1). Jei plotas didelis. viskas reguliuojama automatiðkai. ðildomosios kolonëlës. PE – kompensacinë kraðto juosta yra 10 mm – maksimali gniuþdymo riba iki 3 mm. • Sudarydamas siûliø planà projektuotojas. Á virðø kylantys ir per pagrindo konstrukcijà pereinantys konstrukciniai elementai (pvz.. <mm/mK> (maþdaug 0. • Jei formuojamos statinio ir deformacinës siûlës. jei. suderinæs su dalyvaujanèiais darbø vykdytojais (ðildymo sistemos montuotojai. elektros instaliacijos statvamzdis) turi bûti atskiriami nuo liejamøjø grindø perimetrine juosta. nes nepanaudotos medþiagos iðgabenamos. á liejamas grindis rekomenduojama integruoti atraminius profilius. Ilgio pasikeitimas negali virðyti didþiausios leistinosios kraðtinës juostos gniuþdymo ribos: pvz. Gyvenamojoje aplinkoje deformacinë siûlë durø zonoje paprastai nebûtina (iðimtis . per vienà dienà galima padengti daugiau nei 1000 m2. þarnos. Skiedinys liejamas be sustojimo. kad medþiaga ið konteinerio tekës tolygiai. maiðytuvas ir siurblys dirba be sustojimo. ir po daug laiko neuþimanèio pasiruoðimo darbai gali bûti pradëti. • Jei grindims tenka ratukø apkrova (pvz. ligoniniø koridoriai). Didesnius plotus. Statybø objekte nepriðiukðlinama. aukðtyn kylantys instaliaciniai vamzdþiai) bûtina iðdëstyti ne maþiau kaip 5 mm storio perimetro kompensacines juostas su priklijuotomis plëvelës juostomis (jei atskiro ploto pavirðius yra iki 80 m2) . grindø dangos klojëjai). skirtos skiediniui paduoti. be kita ko. kuriame nustatomos siûliø rûðys ir jø iðsidëstymus. atskiriant ðildomuosius plotus nuo neðildomøjø. besiûliø grindø klojëjai. kad grindø dangos siûlës bûtø tiesios. perëjimuose ið vieno ploto á kità ir. privalo atsiþvelgti kad: • Statinio siûlës pakartojamos liejamose grindyse kaip deformacinës siûlës. SIÛLIØ PLANAVIMAS Ið esmës FE [liejamasias grindis] galima kloti be siûliø.Greitai liejama medþiaga Statybø objekte prijungiama elektros srovë. vanduo. • Ðildymo sistema árengta naudojant ðildymà þema temperatûra (jei pradinë temperatûra ne daugiau kaip +400C) • Kraðtø izoliacijos juostos atitinkamai storesnës • Klojamos lanksèiosios dangos (jei klojamos kietosios pavirðiaus dangos.01 mm/mK). jei ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1 ir. plyteliø klojëjai. virðutinëje dangoje bûtina suformuoti papildomas siûles – þiûrëkite OENORM B2242-5).

5 svorio % < 1.014 mm/m. ventiliacija) Kai likusi drëgmë (patikrinta CM prietaisu). 0.0 svorio % < 1.K 1.1 mm/m < 45 cm 40 min. 0.1 mm/m < 45 cm 60 min. galima kloti Garams nelaidþias dangas (PVC.0 svorio % < 0. iðleista 1992 m. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës Sànaudos ið 100 kg medþiagos skiedinio 53 l skiedinio Plëtimasis riðimosi metu Sklidimo matas 1. 3 mën.K 0.014 mm/m.0 svorio % < 0.K 1.2 kg/l 2.5 svorio % < 1.) Savitasis svoris (pagrindo tankis) Drëgnojo Sausojo Stiprumo (kontroliniai dydþiai) po 28 dienø Gniuþdomasis stipris Lenkiamojo tempimo stipris 19 kg/m2 FE 80 Allegro 19 kg/m2 FE 25 A tempo 19 kg/m2 FE Fortissimo 19 kg/m2 CA-C25-F5 (AE 20) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C35-F7 (AE 40) 2.2kg/l 2.1 mm/m < 40 cm 60 min.).0 svorio % < 1.) Visos ðildomos grindys Ðilumos plëtimosi koeficientas (ðildomos grindys) Ðilumos laidumas λz (ðildomos grindys) Ðildymo pradþia Maks. 0.K 1.1 kg/l 1. 0. Garams laidþias dangos (kilimai ir kt.K Po 7 dienø 550C < 0.0 kg/l 2.0 svorio % < 1.5 svorio % < 1.3 svorio % 0. ðildomø grindø temperatûra < 0. 3 mën.0 svorio % < 0.38 W/m. konstrukcijos storio ir galimybës iðdþiûti (pvz.3 l kontrolinis indas Dengimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà maks.3 svorio % 0.4 W/m.3 kg/l 2. 3–6 savaitës kai storis yra 35 mm) Priklausomai nuo konkreèiø sàlygø statybø objekte. Po 3 h Po 8 h 8–14 savaièiø papildomai vëdinant ir ðildant 35 N/ mm2 >7 N/ mm2 54 l skiedinio maks.016 mm/m.K 0.9 kg/l 2..3 svorio % 0.66 W/m. 3 mën. .K Iðkart 550C Po 7 dienø 550C Sandëliavimas (sausai) 3 mën.K 1. Po 24 h Po 3 dienø Dþiuvimas (kontroliniai dydþiai.0 svorio % < 0.1 mm/m < 43 cm 60 min.1 kg/l 2.0 kg/l >25 N/mm2 > 5 N/ mm2 >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 53 l skiedinio maks.014 mm/m. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 54 l skiedinio maks. parketas).3 svorio % 0.K 1.4 W/m.015 mm/m.Patikima hermetizacija ir geras sukibimas Knauf Fliebestriche F21 FE 50 Largo Medþiagø sànaudos 1 cm liejamosios dangos Klasifikacija pagal kokybæ (pagal DIN EN 13813 (iki ðiol DIN 18560.87 W/m.4 W/m.5 svorio % < 1. Garus sulaikanèias dangos (plytelës ir kt.K* Po 7 dienø 550C < 0.016 mm/m.K 1.K < 0.0 svorio % < 1.

lv Knauf Gips KG Zentrale. statistines ir statybines–fizines Knauf sistemø ypatybes galima gauti tik naudojant Knauf sistemø komponentus arba Knauf rekomenduotus produktus. Publikuojant pakeitimai. 0 93 23 / 31-0 Fax: 0 93 23 / 31-277 www. Vilnius tel. Buklete pateiktos ðiuo metu galiojanèios normos. 852619864 info@knauf. Garantija galioja tik neginèijamoms mûsø medþiagø ypatybëms. 4. Saurieðiai Rygos rajonas.Atsiþvelgti á techninius pakeitimus. Postfach 10. Tel. Autorinës teisës priklauso Knauf Gips KG. faks.lv info@knauf.knauf. 852619764. UAB „KNAUF“ Ðvitrigailos 11b.lt SIA Knauf Daugavas g.knauf. Konstruktyvias. LV 2132.com D-97343 . kopijos ar fotoreprodukcijos. turi bûti suderintos su leidëju Vokietijoje.knauf.lt www. Iphofen. Latvija Telefonas: (+371) 7032999 Faksas: (+371) 7032969 www. net ir dalinës.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful