P. 1
Grindu Sistemos Tobulas Pavirsius

Grindu Sistemos Tobulas Pavirsius

|Views: 99|Likes:
Published by Arvydas Raščikas

More info:

Published by: Arvydas Raščikas on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2011

pdf

text

original

Knauf grindø sistemos

Pavirðius su Knauf liejamomis grindimis bus tobulas

Grindø konstrukcija buto ar namo kokybei labai svarbi. Ji uþtikrina optimalià garso ir ðilumos izoliacijà, atsparumà ugniai, sulaiko drëgmæ. Ant gerø grindø patalpose bus malonu vaikðèioti, jos bus jaukios. Grindø sistemø kokybæ lemia keleto faktoriø sàveika: medþiagos kokybë, padengimo technika ir konstrukcija turi bûti tarpusavyje suderintos ir atitikti konkreèias sàlygas. Knauf monolitinës grindø dangos gaminamos ið kokybiðkø þaliavø. Iðbandyta receptûra ir moderniausi paruoðimo metodai visada garantuoja puikià Knauf produktø kokybæ. Jau daugiau nei 60 metø Knauf vardas simbolizuoja labai gerà kokybæ, naujas paslaugas ir sàþiningà partnerystæ. Metams bëgant pagrindinis tikslas nesikeièia – dar geresnë ir kokybiðkesnë statyba. Puiki kokybë kelia pasitikëjimà Vis daþniau statyboms reikalaujama labai aukðtos kokybës statybiniø medþiagø. Modernios statybø konstrukcijos ir detaliai suplanuota darbø eiga reikalauja nepriekaiðtingø statybiniø medþiagø ir tokios pat jø tiekimo sistemos. Knauf monolitinës grindø dangos, pramoniniu bûdu pagamintos sausø miðiniø pavidalu, sukurtos tam, kad atitiktø visus ðiuos reikalavimus. Knauf siûlo didþiausià saugumà tiek dirbant su medþiagomis, tiek ir naudojant jas vëliau. Visada suspëti laiku Knauf liejamos monolitinës grindø dangos jas padengus iðsilygina savaime. Po 24 valandø tokiomis grindimis jau galima vaikðèioti, o po 3 dienø jos jau iðlaiko apkrovà. Naudojant puikiai tam pritaikytà árangà per vienà

dienà padengti 1000 m 2 plotà yra tikrai paprasta, todël naudojant Knauf liejamas monolitines grindø dangas galima gerokai sutrumpinti statybø terminus. Ekologiniu poþiûriu: nepriekaiðtingas ir ðvarus statybø objektas Aplinkà tausojanti gamybos technologija, minimalios energijos sànaudos, taip pat labai geros kokybës gipso ir natûralus anhidrido panaudojimas atitinka ekologinius reikalavimus. Kadangi medþiagos moderniai pristatomos konteineriuose, neterðiama aplinka, statybø vietoje nelieka ápakavimo ir medþiagø liekanø. Knauf grindø sistemos – pilnas asortimentas Knauf grindø sistemos yra suderintos tarpusavyje ir per daugelá metø árodþiusios savo galimybes. Jos jungia daug ávairiø produktø ir sprendimø, tiek metø tëkmës patikrintø, tiek ir naujø, skirtø grindims kloti vidaus patalpose: pradedant naujais pastatais ir baigiant senø grindø renovacija. Á produktø paletæ átraukti tiek hermetikai (Knauf sandarinimo danga „Katja“), tiek ir gausybë liejamoms iðsilyginanèioms grindø dangoms skirtø reikmenø, tarp kuriø ir iðsilyginantys glaistai, glaistyklës – visa tai vieno gamintojo „Knauf “. Knauf servisas Mes konsultuojame bei tiekiame prekes visoje Europoje. Maloniai rekomenduosime kvalifikuotas ámones, kurios suteiks geriausios kokybës paslaugas.

Ávairiai panaudojamos Knauf monolitinës grindø dangos

FE 50 Largo Naudinga – atvejams

tinkama

visiems

FE 80 Allegro Ypaè tvirta – labai geros ðilumos laidumo savybës (ðildomoms grindims) FE 25 A Tempo Greitai stingsta – ribotø terminø objektams Nivellierestrich 425 Plonasluoksnë monolitinë danga

Kokybë tikrinama nuolat

2

Knauf grindys Sëkmë = naujovës + patirtis 3 .

parketà. kaip grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio. Jei naudositës Knauf monolitinëms grindø dangoms lieti puikiai pritaikyta tiekimo sistema. Knauf siûlo naudoti monolitiniø grindø dangø klojimo prietaisus. taèiau atsiþvelgiant á bendrà patalpos konstrukcijà ir techninæ árangà reiktø leisti tai atlikti profesionalams. Knauf FE 50 Largo liejimas net ir dideliuose statybø objektuose nesukels jokiø problemø.Ávairiapusë FE 50 Largo Patogi ir universali Knauf iðsilyginanti monolitinë grindø danga FE 50 Largo yra ekonomiðkai naudingiausiai ir ávairiausiai panaudojama. plyteles. ar kalbama apie butø statybà. ant kurio galima kloti visas ðiuo metu naudojamas virðutines grindø dangas. ar didelius plotus. linoleumà ar PVC. FE 50 Largo geros kokybës lygus pavirðius byloja pats uþ save. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà Klijuotas parketas Knauf monolitinë grindø danga ≥35mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. sukelto smûgiø. FE 50 Largo – ávairiapusë Techniniai duomenys FE 50 Largo Medþiagos sànaudos 19 kg/m2 1 cm dangos >25 N/mm2 5 N/mm2 2 kg/l 60 min. kiliminæ dangà. izoliacija Ðilumos izoliacija 4 . Tai puikus pagrindas. pvz. Knauf FE 50 Largo iðlieti greita ir paprasta. FE 50 Largo galima naudoti kaip tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà. ir visai nesvarbu. iðtisinæ dangà biuruose – pradedant rûsiu ir baigiant stogu. po 24 val.. atitinkanèius ávairiausius poreikius. Ji atitinka AE 20 kategorijà ir gerokai virðija bûtinà atsparumà gniuþdymui ir lenkimui. FE 50 Largo – (beveik) visiems poreikiams Per daugelá metø FE 50 Largo árodë savo vertæ. kaip plaukiojanèias grindis ir net kaip iðsilyginanèias grindis ant ðildomø grindø – ðildymo kabeliai / vamzdþiai uþdengiami tik 35 mm storio sluoksniu. popieriaus sluoksnis) Triukðmo.

5 .

FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Knauf FE 80 Allegro nuo FE 50 skiria du pagrindiniai privalumai: • FE 80 Allegro danga yra kietesnë ir klasifikuojama kaip AE 30. • Nebûtina armuoti.4 h Paprastø ðildomø grindø storis – 45 mm Iðsilyginanèiø grindø liejimas ant ðildomø grindø. • ji greièiau praleidþia ðilumà (laidumas 1. kad FE 80 Allegro danga yra labai kieta. Kai po grindimis paliekamos ertmës instaliacijai ir komunikacijoms. • Ðildymo kabeliai / vamzdþiai yra visiðkai uþdengti. naudojant labai gerà ðilumos laidumà FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Techniniai duomenys FE 80 Allegro Medþiagos sànaudos 19 kg/m 2 1 cm dangos >30 N/mm 2 >6 N/mm 2 2 kg/1 60 min. • Ðildymo kabeliai arba ðildymo konstrukcijos uþdengtos tik 35 mm storio sluoksniu. todël pavirðius greitai áðyla.8 h FE 80–ant ðildymo kabeliø tik 35 mm storio sluoksnis. per ilgesná laikà atsiperka grindø klojimo iðlaidos. ir net svaiginantis pastato aukðtis tam nesutrukdys. FE 80 − gaminys. Puikiai tinka grindims tuðtuminëms Energijos taupymas. tenkinant didþiausius reikalavimus. Paprastos ðildomos grindys 45 mm Prie visø paminëtøjø savybiø dar galima pridurti. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà FE 80 Allegro 35 mm Áðyla per 1. Naudojantis puikia Knauf tiekimo sistema per dienà galima padengti daugiau nei 1000 m 2 plotà. Dar viena specifinë ðios dangos panaudojimo galimybë – tuðtuminës grindys. 6 . ji puikiai tinka biurams ir visuomeniniams pastatams. Áðyla per 3. labai geras ðilumos perëjimas ið kabelio / vamzdþio á monolitinæ grindø dangà.87 W/m 2 K) ir dël to puikiai tinka ðildomoms grindims. jog dël to. po 24 val. Ðildomø grindø privalumai • Dël didelio ðilumos laidþio geriausiai atiduodama ðiluma. • Taupoma energija. greitai ir patikimai. O darbas vyksta ypatingai nesistengiant.

Maloni ðiluma: FE 80 Allegro ant ðildomø grindø. 7 . Tuðtuminës grindys su Knauf FE 80 Allegro.

kai statybos objektuose spaudþia laikas ir surenkamø namø statybose. kad statybø terminai bûtø kuo trumpesni. kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo – greitai dengiama FE 25 A tempo – jei artëja objekto baigimo laikas ir norima. o po 8 valandø danga jau iðlaiko apkrovà. FE 25 A tempo akivaizdþiai sutrumpina dþiuvimo. FE 25 A tempo gelbsti kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo monolitinæ grindø dangà patraukli dël to. 8 . FE 25 A tempo yra puikus greitai sukimbantis ir greitai dþiûstantis produktas. FE 25 A tempo grindø danga padeda planuoti statybø laikà. Kadangi danga padengiama tikrai greitai. Jis atitinka AE 30 kategorijà. 55 OC) ir vëdint. kad ji greitai dþiûsta. ir netrukus jà jau galima apkrauti. drëgmës surinktuvas. padeda laiku perduoti darbus. FE 25 A tempo gelbsti. puikiai tiks FE 25 A tempo grindø danga. Taigi jos nespëja paveikti skersvëjis. Knauf dþiovinimo kabeliai (Austrocknungskabel) ar kitos priemonës. po 8 val. FE 25 A tempo liejama taip pat paprastai kaip ir FE 80 Allegro arba FE 50 Largo. Techniniai duomenys FE 25 A tempo Medþiagos sànaudos Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà 19 kg/m2 1 cm dangos >35 N/mm2 >6 N/mm2 2 kg/1 40 min. kitus statybø darbus reikia nutraukti labai trumpam. palengvina darbø organizavimà. ir net gi prieðingai – gera ventiliacija padeda medþiagoms greièiau iðdþiûti. O jei dþiûti dar padeda geras skersvëjis. Grindø ðildymà galima ájungti tuoj pat Ant ðildymo kalbeliø / vamzdþiø padengtà FE 25 A tempo dangà galima ið karto ðildyti (maks. Padengus FE 25 A tempo dangà po 3 valandø ja galima vaikðèioti. o ði savybë ypaè aktuali. po 3 val.FE 25 A tempo greitai liejamos Kai laiko statyboms lieka vis maþiau ir maþiau. FE 25 A tempo yra tikras iðsigelbëjimas. Maiðymo siurblá bûtina iðvalyti iðkart pabaigus darbà! Galima ðildyti iðkart po liejimo: Knauf FE 25 A tempo ant ðildomø grindø. o kartu ir visø statybø laikà.

popieriaus sluoksnis) Knauf laikiklis/ðildymo kabeliai/vamzdþiai Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. popieriaus sluoksnis) Ðilumos paskirstymo elementai Izoliacinë plokðtë su gamykliniais grioveliais Ðildymo kalbeliai/vamzdþiai 9 .Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm virð ðildymo kabeliø/vamzdeliø Izoliacinis sluoksnis /laikanèioji plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec.

Pradedant 25 mm gaunama plona. taèiau tvirta grindø konstrukcija. Taip galima sumaþinti sluoksnio storá. Jos pavirðius turi bûti atitinkamai paruoðtas (jis turi bûti nuðlifuotas. Iðsilyginantá Knauf gipso skiediná galima lieti kaip monolitinæ grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio nuo 30 mm storio. Paprastai tai – betono plokðtë. Apsaugant gyventojus nuo ðalèio ir triukðmo garantuojamas komfortiðkas gyvenimas ir ávykdomi tiek ðilumos. Tokia grindø konstrukcija atitinka moderniø butø statymo reikalavimus. nufrezuotas. „Plaukiojanèios“ grindys negali tiesiogiai liestis su vertikaliomis pastato konstrukcijomis (susidaro garso „tiltas“). gamybinëse patalpose) grindys liejamos atsiþvelgiant á numatomà apkrovimà. uþtenka tik 35 mm storio sluoksnio. Sienos tose vietose. o lieti tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà nëra galimybës. Dël ðios prieþasties nuo visø vertikaliø pastato daliø jos turi bûti atskirtos specialiu Knauf perimetrinë kompensacinë juosta – Knauf Randdämmstreifen. Grindø dangà nuo izoliacinio sluoksnio skiria tik izoliacinë medþiaga (Knauf Schrenzlage). yra tepluota. tarp laikanèiosios grindø konstrukcijos ir monolitinës grindø dangos dedamos tam tikros izoliacinës plokðtës. liejamos ant izoliacinio sluoksnio. konferencijø salëse. pvz. Kad klijuojantis skiedinys ar glaistas nesiliestø su sienomis. mokyklose. nuvalytas) ir nugruntuotas. grindø danga su pagrindu – pastaràjam ji perduoda atsiradusià apkrovà. Jei izoliacinis sluoksnis storesnis nei 10 cm. 10 . Ðis liejimo bûdas rekomenduojamas tada. Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio yra alternatyvus variantas. kolonomis ir pan. Pagrindas turi bûti pakankamai stiprus. Knauf Randdämmstreifen polietileno „sijonëlis“ uþklojamas ant izoliacinio sluoksnio ir taip iðvengiama skiedinio nuotëkio.Tiesiogiai prikimbanti grindø danga Kaip matyti ið pavadinimo. jei bûtinos deformacinës siûlës arba jei monolitinæ grindø dangà reikia lieti ant mediniø grindø. matoma Knauf Randdämmstreifen dalis nupjaunama tik po to. kai padedama galutinë grindø apdaila. taip pat turi bûti nugruntuotos. jei numatomos didelës apkrovos. Su Nivellierestrich 425 sluoksnio storá galima sumaþinti net iki 10 mm.. Jei statant butus naudojamos Knauf monolitinës grindø dangos. Knauf perimetrinë kompensacinë juosta (Knauf Randdämmstreifen) nuo monolitinës grindø dangos atskiria sienas ir kitas patalpos dalis (pvz. Izoliacinis sluoksnis (izoliacinis popierius Knauf Schrenzlage) atskiria iðsilyginanèià grindø dangà nuo grindø konstrukcijos... kolonas) ir leidþia nedidelius horizontalius grindø poslinkius. tiek garso izoliacijos reikalavimai. Jei reikalavimai didesni (pvz. minimalus grindø dangos storis turi bûti padidintas iki 40 mm. Kad bûtø uþtikrinta ðilumos ir/arba garso izoliacija (sumaþintas garso ir smûgiø sukelto triukðmo plitimas). kuriose jos susilies su monolitine grindø danga. „Plaukiojanèios“ grindys „Plaukiojanèiomis“ grindimis vadinamos grindys. kai grindø konstrukcija nëra pakankamai kieta arba.

dël greito dþiûvimo pirmenybë teikiama FE25 A tempo. nes ji pasiþymi dideliu ðilumos laidþiu. pvz. Svarbu: dedant apdailiná grindø sluoksná.. popieriaus sluoksnis) Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Ðildomos grindys (ypatinga grindø rûðis ant izoliacinio sluoksnio) Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf FE ≥ 35 mm ant ðildymo kabeliø Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Kadangi ðildymo kabeliai / vamzdþiai padengiami tik 35 mm storio sluoksniu. Árengiant ðildymo elementus galimi du variantai: a) ðildymo elementai monolitinëje grindø dangoje. grindø danga greitai reaguoja á temperatûros kitimus. o tai garantuoja puikø ðilumos paskirstymà ið ðildymo kabeliø / vamzdþiø á grindø dangà. b) ðildymo elementai talpinami á specialiai tam pritaikytus izoliacinio sluoksnio griovelius. popieriaus sluoksnis) Kabeliø laikiklis/ðildymo kabeliai / vamzdþiai Tuðtuminës grindys Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE > 30 mm Tuðtuminës grindys 11 . Knauf Estrichgrund Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 30 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec.Grindø konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Ðildomos grindys Monolitinë grindø danga kaip ðildomos grindys á vienà pusæ ðilumà atiduoda. bet ið kitos pusës jà sulaiko. popieriaus sluoksnis) Grindø danga ant izoliacinio sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Ðioms grindims bûdingi visi plaukiojanèiø grindø privalumai (pvz. Grindø konstrukcija turi bûti formuojama atsiþvelgiant á atitinkamas sàlygas.. Ypaè gerai ðiam tikslui tinka FE80 Allegro grindø danga. Grindø danga Patikrintos konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Knauf FE ≥ 25 mm Gruntas. garso izoliacija). ðildomos grindys turi bûti visiðkai iðdþiûvusios (dþiovinimui galima panaudoti grindø ðildymà). Knauf monolitinës grindø dangos ðioje srityje turi ypatingø privalumø. Ðildomos grindys yra „plaukiojanèios“. nes jos visiðkai padengia ðildymo kalbelius. Jei darbai turi vykti kiek ámanoma greièiau.

kurie lieèiasi su þeme.. todël Knauf Nivellierestrich 425 galima naudoti gamybinëse patalpose su dinaminiu apkrovimu. Kadangi teisingai padengus Knauf Nivellierestrich 425 grindø pavirðius yra lygus. betonines grindis). prieð klojant virðutinæ grindø dangà jo glaistyti nereikia. • Iðlygina jau esanèias grindis (pvz. Jei monolitinë grindø danga liejama ant betoniniø pavirðiø. tiek maiðuose. 12 . hermetikai gali apsaugoti pagrindà nuo kylanèios drëgmës ir tuo paèiu pagerinti sukibimà su pagrindu.Knauf Nivellierestrich 425 Nuo 10 iki 35 cm. Riðamoji medþiaga – kalcio sulfatas – uþtikrina greità sukietëjimà be suslûgimø ir greità dþiuvimà (ypaè plonø sluoksniø). todël yra techniðkai pritaikyta ir ekonomiðkai naudinga alternatyva cemento turinèioms iðlyginanèioms masëms bet kokio dydþio statybos objektuose. Ávairus pritaikymas • Prieð dengiant virðutinæ grindø dangà iðlygina nelygius pagrindus (pvz. Knauf Nivellierestrich 425 yra idealus sprendimas grindø renovavimui ir nelygumams taisyti. renovacija ar naujos statybos: Nivellierestrich 425 universaliai pritaikoma kaip tiesiogiai sukimbanti grindø danga. persigalvota dël virðutinës grindø dangos rûðies). Ekonomiðkai renovacijai Nivellierestrich 425 Techniniai duomenys Nivellierestrich 425 Medþiagos sànaudos 18 kg/m 2 1cm dangos 2 kg/1 30 min. po 5 val. kai sluoksnio storis yra nuo 10 iki 35 mm. Dengiama jungiant su grindø konstrukcija – taip suformuojamas sluoksnis tarp monolitinës grindø dangos ir iðsilyginanèio glaisto. Tiesiogiai sukimbanti grindø danga Knauf Nivellierestrich 425 − atlaiko didþiausias apkrovas. • Padeda gauti lygø pavirðiø nuëmus senà grindø dangà ar plyteles. padidinimas. jei tik pagrindas yra pakankamai stiprus. po 2 dienø Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Perstatymas. Knauf Nivellierestrich 425 tiekiama tiek konteineriuose..

7 kg/1 30 min. Padengiama mechaniðkai – maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5 arba sumaiðant mikseriu. po 2 dienø Knauf Nivellierestrich 415 Iki 15 mm Knauf Nivellierestrich 415 turi bûti padengta iki 15 mm storio sluoksniu. iki 15 mm – kaip lyginamàjá glaistà. kuris praktiðkai nesuslûgsta. po 3 val. 415 Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Net ir tada. Nivellierestrich 415 atlaiko këdþiø ratukø apkrovà. Jei sluoksnio storis bent 2 mm. Idealiai tinka kalcio sulfato grindø dangoms ir sausø grindø iðlyginimui. Knauf Nivellierestrich 415 galima naudoti kaip iðsilyginantá plonà glaistà. su Knauf Nivellierestrich gaunami ypaè lygûs ir kokybiðki pavirðiai. kai reikia storiausio sluoksnio. Jei sluoksnio storis nevirðija 5 mm. 13 . Knauf Nivellierestrich supakuota á 25 kg maiðus.Galas visiems nelygumams Nivellierestrich 415 Techniniai duomenys Nivellierestrich 415 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangos 1.

Knauf Boden–Ausgleichmasse 3–15 mm Knauf Boden–Ausgleichmasse yra gamykliniu bûdu paruoðtas specialus sausas cemento miðinys su priedais. naudojamas grindø dangø nelygumams iðlyginti. 14 . Medþiagos cemento pagrindu: Boden-Ausgleichmasse 3–15 mm Dünnestrich 325 Techniniai duomenys: Boden–Ausgleichmasse Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangai 1.8 kg/1 30 min.8 kg/1 30 min. Supakuotas á 25 kg maiðus. Knauf Boden–Ausgleichmasse iðlaiko këdþiø ratukø apkrovà. Supakuotas á 25 kg maiðus. Ritmo ar sumaiðoma mikseriu. Jei sluoksnio storis yra bent 3 mm. Knauf Dünnestrich 325 yra liejamas iðsilyginantis skiedinys. po 5 val. Pilamas mechaniðkai. Sudëtyje yra specialaus cemento ir mineraliniø priedø. turinèiø cemento. Ritmo. Re k o m e n d u o j a m a naudoti ant pagrindø. Iðlaiko apkrovà po 2 dienø Knauf Dünnestrich 325 Nuo 10 iki 30 mm Knauf Dünnestrich 325 yra gamykliniu bûdu paruoðtas sausas miðinys. Sluoksnio storis – iki 15 mm. pritaikytas nuo 10 iki 30 mm storio sluoksniui. Galima paruoðti tiek su mikseriu. Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti po 3 val. tiek su maiðanèiu siurbliu PFT G4/ G5. maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5. po 2 dienø Techniniai duomenys: Dünnestrich 325 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1cm dangai 1.

9 mm Vandens garø difuzijos ekvivalentai Oro sluoksnio storio Sd rodiklis>1500 m Sànaudos 1. Rulono svoris – 36 kg. Naudojama vidaus darbams kaip hermetikas. Hermetinë juosta Knauf Abdichtungsbahn Katja yra visiðkai sandari. Savaime prilimpanti Medþiagà padengti labai paprasta. apsaugantis grindis nuo drëgmës pagal DIN 18195–4. Knauf Anschlussstreifen (jungiamoji juosta) Rulono svoris Rulono plotis Rulono ilgis 4.3 kg 0. Didelis sd rodiklis > 1500 m statybiniu – fiziniu poþiûriu uþtikrina puikø sandarumà net paèioms tankiausioms grindø dangoms. Knauf Abdichtungsbahn Katja os statyb ø! g rinta Pa t i k i û r o s á s t a i prieþ Techniniai duomenys: Knauf Abdichtungsbahn Katja Polimerbitumo juosta su tarpiniu stiklo pluoðto ir aliuminio sluoksniu.9 mm storio. 15 . dengimo ir tiekimo privalumø. apsauganti nuo betono perdangose esanèios drëgmës. Galø jungimai ir jungimai su vertikaliosiomis pastato dalimis padengiami juosta Knauf Anschlusstreifen. taèiau rulono svoris yra tik 36 kg. Siûliø vietos hermetizuojamos be suvirinimo ar atviros liepsnos. Knauf Abdichtungsbahn Katja patikrinta statybø prieþiûros ástaigose. greitai ir patikimai. Taip paprastai. be suvirinimo ir atviros liepsnos galima uþsandarinti sujungimus.Greita ir patikima hidroizoliacija Visiðkai nauja hermetizacija Knauf Abdichtungsbahn Katja yra hermetinë bitumo juosta. storis – 0.1 m 1 m2 su 10 cm uþleidimu Paletëje yra 20 rulonø (= 800 m2) 1 rulonas – 40 m2 Dengimo temperatûra +50C Jie oro temperatûra þemesnë. kuriose yra didelis oro drëgnumas. galima naudoti karðto oro fenà. Knauf Abdichtungsbahn Katja ant sujungimo vietø dedama savaime prilimpanèia 10 cm ploèio puse. ir kaip izoliacinë medþiaga. Knauf Abdichtungsbahn Katja yra tik 0. Ji turi daug fiziniø.20 m 15 m Statybø prieþiûros patikrinimo protokolas Nr. Dël to rulone yra net 40 m 2 . iðrasta ir gaminama Knauf. Tai sutaupo vietos sandëliuose.: P-CTP – 36 2018 Knauf jungiamoji juosta – jungimui su vertikaliosiomis pastato dalimis ir hermetinës juostos sandûriø klijavimui. kaip garø izoliacinë medþiaga aukðtø perdangoms virð patalpø.

25 m ploèio Paskirtis/sànaudos Grindø dangos izoliacija ant skiriamojo sluoksnio 1. = 90 m 16 .Produkto apraðas Reikmenys.8 . pasinaudojant reguliuojama ventiliacija Oro srautas 4000 m3/h Paskirtis/sànaudos Monolitiniø Knauf grindø dangø dþiuvimo laikui sutrumpinti 4–8 m/m2 Tiekimo bûdas Vienetais Tiekimo bûdas Kibirai 5 kg 10 kg Tiekimo bûdas 40 m paletëje 8 rulonai Tiekimo bûdas 80 m x 1. o taip pat tada.25 m = 100 m2/rulonas Knauf Randdämmstreifen 8/100 8 mm storio. Priklausomai nuo aukðèio naudojamos abi pusës Matmenys: 50/30 mm Ilgis: 30 m Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims. Paskirtis/sànaudos Sugërimui ir sukibimui su pagrindu reguliuoti..1 m2. kurio sudëtyje nëra skiedikliø Knauf FE-Austrocknungskabel Kabelis dþiovinimui Tipas 30 – 30 m rulonas Tipas 65 – 65 m rulonas Tipas 110 – 110 m rulonas Tiekimo bûdas komplekte 1 vienetas su apsauginiu kiðtuku Knauf Abstellwinkel Ið keliø sluoksniø kartono. pagreitinimui. ant garams nelaidþiø grindø – 50 g/ m2 Knauf Extradry Durys su ventiliatoriumi ir 8 m kabelis su apsauginiu kiðtuku Paskirtis/sànaudos Dþiuvimo. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Schrenzlage Izoliacinis popierius DIN 18560 1. pavirðiaus paruoðimas prieð dengiant savaime iðsilyginanèias ir sausas grindis (neskiesta) ant pagrindo – 200-300 g/m2 ant iðsilyginanèios grindø dangos – 150 g/ m2. pvz. priklausomai nuo patalpos matmenø. prie durø. 10 cm perimetro kompensacinë juosta 10/120 10 mm storio. monolitiniø grindø dangø. 12 cm ploèio* perimetro kompensacinë juosta * klijavimui skirta kairioji pusëje Knauf Estrichgrund Sukibimà pagerinantis gruntas. jei grindø danga yra keliø aukðèiø (pakopomis) – kaip darbinë siûlë Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Tiekimo bûdas 3m Paletëje – 25 vienetai = 75 m Knauf L-Profil aus Kunststoff 50/30 50 mm ploèio 30 mm aukðèio Tiekimo bûdas 3m Profilis 50/30 30 vnt.1 m2 1 m2 lietos grindø dangos Paskirtis/sànaudos Visoms vertikalioms statybø konstrukcijoms izoliuoti 0.

Po monolitinëmis grindimis uþdengiama plokðtëmis. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Bewegungsfugenband 10/50 und 10/70 Lipni perimetro kompensacinë putplasèio juosta 10 mm storio 50 mm ir 70 mm ploèio Paskirtis/sànaudos Deformacinëms siûlëms kartu su Knauf ewegungsfugenprofil [profilis deformacinëms siûlëms] formuoti Paskirtis/sànaudos Knauf „L“ tipo profiliams ant pagrindo fiksuoti 9 vienetai kiekvienam metrui Tiekimo bûdas 25 m PV: 10 rulonø – 250 m Knauf Befestigungsstifte 5. 17 . Minimalus supiltinis aukðtis 2 cm. 10 l/m2 10 mm aukðèiui iðlyginti Tiekimo bûdas Maþdaug 25 kg – 50 l PV: 20 maiðø po 50 l – maþdaug 500 kg.0/45 Tvirtinimo kaiðèiai 45 mm ilgio Tiekimo bûdas PV: 200 vienetø Knauf Trockenschuettung PA Sausas birus uþpildas 1 maiðas po 50 l – maþdaug 25 kg Taip pat ir iðlyginimui po sausu grindø pagrindu Paskirtid/sànaudos Nelygiam pagrindui iðlyginti.Produkto apraðas Reikmenys.

01 mm/mK). PE – kompensacinë kraðto juosta yra 10 mm – maksimali gniuþdymo riba iki 3 mm. Statybø objekte nepriðiukðlinama. grindø dangos klojëjai). Gyvenamojoje aplinkoje deformacinë siûlë durø zonoje paprastai nebûtina (iðimtis . • Ðildymo sistema árengta naudojant ðildymà þema temperatûra (jei pradinë temperatûra ne daugiau kaip +400C) • Kraðtø izoliacijos juostos atitinkamai storesnës • Klojamos lanksèiosios dangos (jei klojamos kietosios pavirðiaus dangos. jei patalpos plotas iki 80 m2. • Galutinæ siûliø padëtá projektuotojas nustato vietoje. elektros instaliacijos statvamzdis) turi bûti atskiriami nuo liejamøjø grindø perimetrine juosta. jei. besiûliø grindø klojëjai. þarnos. viskas reguliuojama automatiðkai. kad medþiaga ið konteinerio tekës tolygiai. perëjimuose ið vieno ploto á kità ir. ir po daug laiko neuþimanèio pasiruoðimo darbai gali bûti pradëti. Skiedinys liejamas be sustojimo. <mm/mK> (maþdaug 0. Ilgio pasikeitimas negali virðyti didþiausios leistinosios kraðtinës juostos gniuþdymo ribos: pvz. SIÛLIØ PLANAVIMAS Ið esmës FE [liejamasias grindis] galima kloti be siûliø. • Jei grindims tenka ratukø apkrova (pvz. Jei plotas didelis. Siûliø planavimas Jei grindys liejamos dideliam plote – besiûliø grindø perimetriniø kompensaciniø juostø parametrai nustatomi pagal ðià formulæ: Ilgio pasikeitimas <mm>= Patalpos ilgis <m> x temperatûros skirtumas <ΔC> x ðiluminis plëtimasis.. á liejamas grindis rekomenduojama integruoti atraminius profilius. Gyvenamojoje aplinkoje. nes nepanaudotos medþiagos iðgabenamos. privalo atsiþvelgti kad: • Statinio siûlës pakartojamos liejamose grindyse kaip deformacinës siûlës. • Sudarydamas siûliø planà projektuotojas. vanduo. suderinæs su dalyvaujanèiais darbø vykdytojais (ðildymo sistemos montuotojai. • Patalpa yra kvadratinë arba staèiakampë (ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1). Maþesnems objektams galima nauduoti sausus miðinius maiðuose. Dozavimo sklendë uþtikrina. ligoniniø koridoriai). Didesnius plotus. • Siûliø planas pateikiamas vykdytojui kaip sudëtinë darbø apraðymo dalis. ðildomosios kolonëlës. iki 300 m2. kuriame nustatomos siûliø rûðys ir jø iðsidëstymus. virðutinëje dangoje bûtina suformuoti papildomas siûles – þiûrëkite OENORM B2242-5). grindis galima kloti be siûliø. kad grindø dangos siûlës bûtø tiesios. pasirenkant siûliø formavimo bûdà bûtina atsiþvelgti á siûles kraðtams tenkantá slëgá. aukðtyn kylantys instaliaciniai vamzdþiai) bûtina iðdëstyti ne maþiau kaip 5 mm storio perimetro kompensacines juostas su priklijuotomis plëvelës juostomis (jei atskiro ploto pavirðius yra iki 80 m2) . • Siûliø plane privaloma numatyti iðsikiðanèiø piliastrø arba þidiniø kampø bei grindø ploto praplëtimo arba susiaurëjimo vietas. Á virðø kylantys ir per pagrindo konstrukcijà pereinantys konstrukciniai elementai (pvz. atskiriant ðildomuosius plotus nuo neðildomøjø. be kita ko.ðildomosios grindys). jei ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1 ir. galima kloti be siûliø. plyteliø klojëjai. per vienà dienà galima padengti daugiau nei 1000 m2. skirtos skiediniui paduoti. maiðytuvas ir siurblys dirba be sustojimo.Greitai liejama medþiaga Statybø objekte prijungiama elektros srovë. • Ant sienø ir kitø aukðtyn kylanèiø konstrukciniø elementø (pvz. ÐILDOMØJØ GRINDØ LIEJIMAS Bûtina suformuoti siûles durø zonoje. • Statinio projektuotojas privalo sudaryti siûliø planà. jiems tinka maiðantys siurbliai PFT G4/G5. • Jei formuojamos statinio ir deformacinës siûlës. 18 . jei nëra iðsikiðanèiø kampø arba kitø konstrukciniø elementø.

.0 svorio % < 1.) Visos ðildomos grindys Ðilumos plëtimosi koeficientas (ðildomos grindys) Ðilumos laidumas λz (ðildomos grindys) Ðildymo pradþia Maks.K 1.K Po 7 dienø 550C < 0.2kg/l 2.K 0. konstrukcijos storio ir galimybës iðdþiûti (pvz.K 1.2 kg/l 2.4 W/m.3 svorio % 0.5 svorio % < 1.0 svorio % < 0.K 1.9 kg/l 2.0 svorio % < 1.87 W/m.1 mm/m < 45 cm 40 min.1 kg/l 2.014 mm/m.K 1. 0.3 kg/l 2.0 svorio % < 0.4 W/m.3 l kontrolinis indas Dengimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà maks.Patikima hermetizacija ir geras sukibimas Knauf Fliebestriche F21 FE 50 Largo Medþiagø sànaudos 1 cm liejamosios dangos Klasifikacija pagal kokybæ (pagal DIN EN 13813 (iki ðiol DIN 18560.).015 mm/m.014 mm/m. Garams laidþias dangos (kilimai ir kt.5 svorio % < 1.K* Po 7 dienø 550C < 0. Po 24 h Po 3 dienø Dþiuvimas (kontroliniai dydþiai. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës Sànaudos ið 100 kg medþiagos skiedinio 53 l skiedinio Plëtimasis riðimosi metu Sklidimo matas 1. 0.1 mm/m < 40 cm 60 min.K 1. 0.016 mm/m.) Savitasis svoris (pagrindo tankis) Drëgnojo Sausojo Stiprumo (kontroliniai dydþiai) po 28 dienø Gniuþdomasis stipris Lenkiamojo tempimo stipris 19 kg/m2 FE 80 Allegro 19 kg/m2 FE 25 A tempo 19 kg/m2 FE Fortissimo 19 kg/m2 CA-C25-F5 (AE 20) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C35-F7 (AE 40) 2.014 mm/m.0 svorio % < 1.1 mm/m < 43 cm 60 min. ventiliacija) Kai likusi drëgmë (patikrinta CM prietaisu).0 svorio % < 0. 3 mën.4 W/m. Po 3 h Po 8 h 8–14 savaièiø papildomai vëdinant ir ðildant 35 N/ mm2 >7 N/ mm2 54 l skiedinio maks. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 54 l skiedinio maks.5 svorio % < 1. ðildomø grindø temperatûra < 0.016 mm/m.3 svorio % 0.1 mm/m < 45 cm 60 min.K 1. 0.0 svorio % < 0. 3 mën.38 W/m. Garus sulaikanèias dangos (plytelës ir kt.K Iðkart 550C Po 7 dienø 550C Sandëliavimas (sausai) 3 mën. galima kloti Garams nelaidþias dangas (PVC. iðleista 1992 m.0 svorio % < 1..0 kg/l >25 N/mm2 > 5 N/ mm2 >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 53 l skiedinio maks. 3–6 savaitës kai storis yra 35 mm) Priklausomai nuo konkreèiø sàlygø statybø objekte.66 W/m.3 svorio % 0.5 svorio % < 1. parketas).0 kg/l 2. 3 mën.1 kg/l 1.3 svorio % 0.K < 0.K 0.

0 93 23 / 31-0 Fax: 0 93 23 / 31-277 www. turi bûti suderintos su leidëju Vokietijoje.lv info@knauf. Buklete pateiktos ðiuo metu galiojanèios normos. Latvija Telefonas: (+371) 7032999 Faksas: (+371) 7032969 www.com D-97343 .knauf. Konstruktyvias. Iphofen.Atsiþvelgti á techninius pakeitimus.lt SIA Knauf Daugavas g. Tel. statistines ir statybines–fizines Knauf sistemø ypatybes galima gauti tik naudojant Knauf sistemø komponentus arba Knauf rekomenduotus produktus. Postfach 10.lt www. UAB „KNAUF“ Ðvitrigailos 11b. faks. 4. 852619764.lv Knauf Gips KG Zentrale. Vilnius tel. Garantija galioja tik neginèijamoms mûsø medþiagø ypatybëms. kopijos ar fotoreprodukcijos. Publikuojant pakeitimai. Autorinës teisës priklauso Knauf Gips KG. 852619864 info@knauf. net ir dalinës. LV 2132.knauf.knauf. Saurieðiai Rygos rajonas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->