Knauf grindø sistemos

Pavirðius su Knauf liejamomis grindimis bus tobulas

Grindø konstrukcija buto ar namo kokybei labai svarbi. Ji uþtikrina optimalià garso ir ðilumos izoliacijà, atsparumà ugniai, sulaiko drëgmæ. Ant gerø grindø patalpose bus malonu vaikðèioti, jos bus jaukios. Grindø sistemø kokybæ lemia keleto faktoriø sàveika: medþiagos kokybë, padengimo technika ir konstrukcija turi bûti tarpusavyje suderintos ir atitikti konkreèias sàlygas. Knauf monolitinës grindø dangos gaminamos ið kokybiðkø þaliavø. Iðbandyta receptûra ir moderniausi paruoðimo metodai visada garantuoja puikià Knauf produktø kokybæ. Jau daugiau nei 60 metø Knauf vardas simbolizuoja labai gerà kokybæ, naujas paslaugas ir sàþiningà partnerystæ. Metams bëgant pagrindinis tikslas nesikeièia – dar geresnë ir kokybiðkesnë statyba. Puiki kokybë kelia pasitikëjimà Vis daþniau statyboms reikalaujama labai aukðtos kokybës statybiniø medþiagø. Modernios statybø konstrukcijos ir detaliai suplanuota darbø eiga reikalauja nepriekaiðtingø statybiniø medþiagø ir tokios pat jø tiekimo sistemos. Knauf monolitinës grindø dangos, pramoniniu bûdu pagamintos sausø miðiniø pavidalu, sukurtos tam, kad atitiktø visus ðiuos reikalavimus. Knauf siûlo didþiausià saugumà tiek dirbant su medþiagomis, tiek ir naudojant jas vëliau. Visada suspëti laiku Knauf liejamos monolitinës grindø dangos jas padengus iðsilygina savaime. Po 24 valandø tokiomis grindimis jau galima vaikðèioti, o po 3 dienø jos jau iðlaiko apkrovà. Naudojant puikiai tam pritaikytà árangà per vienà

dienà padengti 1000 m 2 plotà yra tikrai paprasta, todël naudojant Knauf liejamas monolitines grindø dangas galima gerokai sutrumpinti statybø terminus. Ekologiniu poþiûriu: nepriekaiðtingas ir ðvarus statybø objektas Aplinkà tausojanti gamybos technologija, minimalios energijos sànaudos, taip pat labai geros kokybës gipso ir natûralus anhidrido panaudojimas atitinka ekologinius reikalavimus. Kadangi medþiagos moderniai pristatomos konteineriuose, neterðiama aplinka, statybø vietoje nelieka ápakavimo ir medþiagø liekanø. Knauf grindø sistemos – pilnas asortimentas Knauf grindø sistemos yra suderintos tarpusavyje ir per daugelá metø árodþiusios savo galimybes. Jos jungia daug ávairiø produktø ir sprendimø, tiek metø tëkmës patikrintø, tiek ir naujø, skirtø grindims kloti vidaus patalpose: pradedant naujais pastatais ir baigiant senø grindø renovacija. Á produktø paletæ átraukti tiek hermetikai (Knauf sandarinimo danga „Katja“), tiek ir gausybë liejamoms iðsilyginanèioms grindø dangoms skirtø reikmenø, tarp kuriø ir iðsilyginantys glaistai, glaistyklës – visa tai vieno gamintojo „Knauf “. Knauf servisas Mes konsultuojame bei tiekiame prekes visoje Europoje. Maloniai rekomenduosime kvalifikuotas ámones, kurios suteiks geriausios kokybës paslaugas.

Ávairiai panaudojamos Knauf monolitinës grindø dangos

FE 50 Largo Naudinga – atvejams

tinkama

visiems

FE 80 Allegro Ypaè tvirta – labai geros ðilumos laidumo savybës (ðildomoms grindims) FE 25 A Tempo Greitai stingsta – ribotø terminø objektams Nivellierestrich 425 Plonasluoksnë monolitinë danga

Kokybë tikrinama nuolat

2

Knauf grindys Sëkmë = naujovës + patirtis 3 .

Knauf FE 50 Largo liejimas net ir dideliuose statybø objektuose nesukels jokiø problemø. plyteles. atitinkanèius ávairiausius poreikius. linoleumà ar PVC. sukelto smûgiø. parketà. izoliacija Ðilumos izoliacija 4 . Tai puikus pagrindas. kaip grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio. ant kurio galima kloti visas ðiuo metu naudojamas virðutines grindø dangas. po 24 val. ir visai nesvarbu. Ji atitinka AE 20 kategorijà ir gerokai virðija bûtinà atsparumà gniuþdymui ir lenkimui. Knauf FE 50 Largo iðlieti greita ir paprasta. pvz. ar kalbama apie butø statybà. Knauf siûlo naudoti monolitiniø grindø dangø klojimo prietaisus. FE 50 Largo geros kokybës lygus pavirðius byloja pats uþ save. Jei naudositës Knauf monolitinëms grindø dangoms lieti puikiai pritaikyta tiekimo sistema. FE 50 Largo – ávairiapusë Techniniai duomenys FE 50 Largo Medþiagos sànaudos 19 kg/m2 1 cm dangos >25 N/mm2 5 N/mm2 2 kg/l 60 min. FE 50 Largo – (beveik) visiems poreikiams Per daugelá metø FE 50 Largo árodë savo vertæ. ar didelius plotus. iðtisinæ dangà biuruose – pradedant rûsiu ir baigiant stogu.Ávairiapusë FE 50 Largo Patogi ir universali Knauf iðsilyginanti monolitinë grindø danga FE 50 Largo yra ekonomiðkai naudingiausiai ir ávairiausiai panaudojama.. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà Klijuotas parketas Knauf monolitinë grindø danga ≥35mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. popieriaus sluoksnis) Triukðmo. FE 50 Largo galima naudoti kaip tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà. taèiau atsiþvelgiant á bendrà patalpos konstrukcijà ir techninæ árangà reiktø leisti tai atlikti profesionalams. kaip plaukiojanèias grindis ir net kaip iðsilyginanèias grindis ant ðildomø grindø – ðildymo kabeliai / vamzdþiai uþdengiami tik 35 mm storio sluoksniu. kiliminæ dangà.

5 .

FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Knauf FE 80 Allegro nuo FE 50 skiria du pagrindiniai privalumai: • FE 80 Allegro danga yra kietesnë ir klasifikuojama kaip AE 30. Áðyla per 3. • Taupoma energija. • Ðildymo kabeliai arba ðildymo konstrukcijos uþdengtos tik 35 mm storio sluoksniu. FE 80 − gaminys. jog dël to. ji puikiai tinka biurams ir visuomeniniams pastatams. Paprastos ðildomos grindys 45 mm Prie visø paminëtøjø savybiø dar galima pridurti. tenkinant didþiausius reikalavimus. naudojant labai gerà ðilumos laidumà FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Techniniai duomenys FE 80 Allegro Medþiagos sànaudos 19 kg/m 2 1 cm dangos >30 N/mm 2 >6 N/mm 2 2 kg/1 60 min. greitai ir patikimai. kad FE 80 Allegro danga yra labai kieta. po 24 val. Dar viena specifinë ðios dangos panaudojimo galimybë – tuðtuminës grindys. Kai po grindimis paliekamos ertmës instaliacijai ir komunikacijoms. • Ðildymo kabeliai / vamzdþiai yra visiðkai uþdengti. Ðildomø grindø privalumai • Dël didelio ðilumos laidþio geriausiai atiduodama ðiluma.4 h Paprastø ðildomø grindø storis – 45 mm Iðsilyginanèiø grindø liejimas ant ðildomø grindø. Naudojantis puikia Knauf tiekimo sistema per dienà galima padengti daugiau nei 1000 m 2 plotà.87 W/m 2 K) ir dël to puikiai tinka ðildomoms grindims. • Nebûtina armuoti. labai geras ðilumos perëjimas ið kabelio / vamzdþio á monolitinæ grindø dangà. • ji greièiau praleidþia ðilumà (laidumas 1. O darbas vyksta ypatingai nesistengiant. per ilgesná laikà atsiperka grindø klojimo iðlaidos.8 h FE 80–ant ðildymo kabeliø tik 35 mm storio sluoksnis. ir net svaiginantis pastato aukðtis tam nesutrukdys. Puikiai tinka grindims tuðtuminëms Energijos taupymas. todël pavirðius greitai áðyla. 6 . po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà FE 80 Allegro 35 mm Áðyla per 1.

Maloni ðiluma: FE 80 Allegro ant ðildomø grindø. 7 . Tuðtuminës grindys su Knauf FE 80 Allegro.

o po 8 valandø danga jau iðlaiko apkrovà. 8 . po 3 val. Maiðymo siurblá bûtina iðvalyti iðkart pabaigus darbà! Galima ðildyti iðkart po liejimo: Knauf FE 25 A tempo ant ðildomø grindø. po 8 val. kitus statybø darbus reikia nutraukti labai trumpam. ir net gi prieðingai – gera ventiliacija padeda medþiagoms greièiau iðdþiûti. Kadangi danga padengiama tikrai greitai. Grindø ðildymà galima ájungti tuoj pat Ant ðildymo kalbeliø / vamzdþiø padengtà FE 25 A tempo dangà galima ið karto ðildyti (maks. FE 25 A tempo yra tikras iðsigelbëjimas. kad statybø terminai bûtø kuo trumpesni. Taigi jos nespëja paveikti skersvëjis. FE 25 A tempo yra puikus greitai sukimbantis ir greitai dþiûstantis produktas. Jis atitinka AE 30 kategorijà. palengvina darbø organizavimà. o ði savybë ypaè aktuali. Padengus FE 25 A tempo dangà po 3 valandø ja galima vaikðèioti. puikiai tiks FE 25 A tempo grindø danga. kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo – greitai dengiama FE 25 A tempo – jei artëja objekto baigimo laikas ir norima. Knauf dþiovinimo kabeliai (Austrocknungskabel) ar kitos priemonës. padeda laiku perduoti darbus. kai statybos objektuose spaudþia laikas ir surenkamø namø statybose. Techniniai duomenys FE 25 A tempo Medþiagos sànaudos Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà 19 kg/m2 1 cm dangos >35 N/mm2 >6 N/mm2 2 kg/1 40 min. kad ji greitai dþiûsta. drëgmës surinktuvas. FE 25 A tempo gelbsti. 55 OC) ir vëdint. O jei dþiûti dar padeda geras skersvëjis.FE 25 A tempo greitai liejamos Kai laiko statyboms lieka vis maþiau ir maþiau. ir netrukus jà jau galima apkrauti. o kartu ir visø statybø laikà. FE 25 A tempo grindø danga padeda planuoti statybø laikà. FE 25 A tempo akivaizdþiai sutrumpina dþiuvimo. FE 25 A tempo liejama taip pat paprastai kaip ir FE 80 Allegro arba FE 50 Largo. FE 25 A tempo gelbsti kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo monolitinæ grindø dangà patraukli dël to.

popieriaus sluoksnis) Knauf laikiklis/ðildymo kabeliai/vamzdþiai Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec.Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm virð ðildymo kabeliø/vamzdeliø Izoliacinis sluoksnis /laikanèioji plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. popieriaus sluoksnis) Ðilumos paskirstymo elementai Izoliacinë plokðtë su gamykliniais grioveliais Ðildymo kalbeliai/vamzdþiai 9 .

minimalus grindø dangos storis turi bûti padidintas iki 40 mm. Tokia grindø konstrukcija atitinka moderniø butø statymo reikalavimus. kolonomis ir pan. kai grindø konstrukcija nëra pakankamai kieta arba. Paprastai tai – betono plokðtë. Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio yra alternatyvus variantas. Jos pavirðius turi bûti atitinkamai paruoðtas (jis turi bûti nuðlifuotas. yra tepluota. pvz. gamybinëse patalpose) grindys liejamos atsiþvelgiant á numatomà apkrovimà. „Plaukiojanèios“ grindys negali tiesiogiai liestis su vertikaliomis pastato konstrukcijomis (susidaro garso „tiltas“).. tiek garso izoliacijos reikalavimai. kolonas) ir leidþia nedidelius horizontalius grindø poslinkius. Jei statant butus naudojamos Knauf monolitinës grindø dangos. matoma Knauf Randdämmstreifen dalis nupjaunama tik po to. Dël ðios prieþasties nuo visø vertikaliø pastato daliø jos turi bûti atskirtos specialiu Knauf perimetrinë kompensacinë juosta – Knauf Randdämmstreifen. Pagrindas turi bûti pakankamai stiprus. liejamos ant izoliacinio sluoksnio. tarp laikanèiosios grindø konstrukcijos ir monolitinës grindø dangos dedamos tam tikros izoliacinës plokðtës. taip pat turi bûti nugruntuotos. grindø danga su pagrindu – pastaràjam ji perduoda atsiradusià apkrovà. Iðsilyginantá Knauf gipso skiediná galima lieti kaip monolitinæ grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio nuo 30 mm storio. Pradedant 25 mm gaunama plona. nuvalytas) ir nugruntuotas. o lieti tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà nëra galimybës. kuriose jos susilies su monolitine grindø danga. Jei izoliacinis sluoksnis storesnis nei 10 cm. Izoliacinis sluoksnis (izoliacinis popierius Knauf Schrenzlage) atskiria iðsilyginanèià grindø dangà nuo grindø konstrukcijos. Knauf Randdämmstreifen polietileno „sijonëlis“ uþklojamas ant izoliacinio sluoksnio ir taip iðvengiama skiedinio nuotëkio. Jei reikalavimai didesni (pvz. Su Nivellierestrich 425 sluoksnio storá galima sumaþinti net iki 10 mm. Kad bûtø uþtikrinta ðilumos ir/arba garso izoliacija (sumaþintas garso ir smûgiø sukelto triukðmo plitimas). taèiau tvirta grindø konstrukcija. Kad klijuojantis skiedinys ar glaistas nesiliestø su sienomis. Ðis liejimo bûdas rekomenduojamas tada. Taip galima sumaþinti sluoksnio storá. konferencijø salëse. Grindø dangà nuo izoliacinio sluoksnio skiria tik izoliacinë medþiaga (Knauf Schrenzlage).Tiesiogiai prikimbanti grindø danga Kaip matyti ið pavadinimo. mokyklose. Sienos tose vietose. „Plaukiojanèios“ grindys „Plaukiojanèiomis“ grindimis vadinamos grindys. jei bûtinos deformacinës siûlës arba jei monolitinæ grindø dangà reikia lieti ant mediniø grindø. nufrezuotas.. kai padedama galutinë grindø apdaila.. uþtenka tik 35 mm storio sluoksnio. jei numatomos didelës apkrovos. Knauf perimetrinë kompensacinë juosta (Knauf Randdämmstreifen) nuo monolitinës grindø dangos atskiria sienas ir kitas patalpos dalis (pvz. 10 . Apsaugant gyventojus nuo ðalèio ir triukðmo garantuojamas komfortiðkas gyvenimas ir ávykdomi tiek ðilumos.

Svarbu: dedant apdailiná grindø sluoksná. Knauf Estrichgrund Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 30 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec... Jei darbai turi vykti kiek ámanoma greièiau. o tai garantuoja puikø ðilumos paskirstymà ið ðildymo kabeliø / vamzdþiø á grindø dangà. Grindø konstrukcija turi bûti formuojama atsiþvelgiant á atitinkamas sàlygas.Grindø konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Ðildomos grindys Monolitinë grindø danga kaip ðildomos grindys á vienà pusæ ðilumà atiduoda. nes jos visiðkai padengia ðildymo kalbelius. b) ðildymo elementai talpinami á specialiai tam pritaikytus izoliacinio sluoksnio griovelius. Knauf monolitinës grindø dangos ðioje srityje turi ypatingø privalumø. Grindø danga Patikrintos konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Knauf FE ≥ 25 mm Gruntas. popieriaus sluoksnis) Kabeliø laikiklis/ðildymo kabeliai / vamzdþiai Tuðtuminës grindys Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE > 30 mm Tuðtuminës grindys 11 . dël greito dþiûvimo pirmenybë teikiama FE25 A tempo. popieriaus sluoksnis) Grindø danga ant izoliacinio sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. grindø danga greitai reaguoja á temperatûros kitimus. nes ji pasiþymi dideliu ðilumos laidþiu. garso izoliacija). Árengiant ðildymo elementus galimi du variantai: a) ðildymo elementai monolitinëje grindø dangoje. pvz. ðildomos grindys turi bûti visiðkai iðdþiûvusios (dþiovinimui galima panaudoti grindø ðildymà). Ðioms grindims bûdingi visi plaukiojanèiø grindø privalumai (pvz. Kadangi ðildymo kabeliai / vamzdþiai padengiami tik 35 mm storio sluoksniu. popieriaus sluoksnis) Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Ðildomos grindys (ypatinga grindø rûðis ant izoliacinio sluoksnio) Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf FE ≥ 35 mm ant ðildymo kabeliø Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. bet ið kitos pusës jà sulaiko. Ðildomos grindys yra „plaukiojanèios“. Ypaè gerai ðiam tikslui tinka FE80 Allegro grindø danga.

todël Knauf Nivellierestrich 425 galima naudoti gamybinëse patalpose su dinaminiu apkrovimu. Knauf Nivellierestrich 425 yra idealus sprendimas grindø renovavimui ir nelygumams taisyti. padidinimas. kurie lieèiasi su þeme. jei tik pagrindas yra pakankamai stiprus. persigalvota dël virðutinës grindø dangos rûðies). Ávairus pritaikymas • Prieð dengiant virðutinæ grindø dangà iðlygina nelygius pagrindus (pvz. kai sluoksnio storis yra nuo 10 iki 35 mm. Ekonomiðkai renovacijai Nivellierestrich 425 Techniniai duomenys Nivellierestrich 425 Medþiagos sànaudos 18 kg/m 2 1cm dangos 2 kg/1 30 min. Jei monolitinë grindø danga liejama ant betoniniø pavirðiø. po 5 val.Knauf Nivellierestrich 425 Nuo 10 iki 35 cm.. tiek maiðuose. todël yra techniðkai pritaikyta ir ekonomiðkai naudinga alternatyva cemento turinèioms iðlyginanèioms masëms bet kokio dydþio statybos objektuose. • Padeda gauti lygø pavirðiø nuëmus senà grindø dangà ar plyteles. po 2 dienø Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Perstatymas. Kadangi teisingai padengus Knauf Nivellierestrich 425 grindø pavirðius yra lygus. Knauf Nivellierestrich 425 tiekiama tiek konteineriuose. betonines grindis). prieð klojant virðutinæ grindø dangà jo glaistyti nereikia. hermetikai gali apsaugoti pagrindà nuo kylanèios drëgmës ir tuo paèiu pagerinti sukibimà su pagrindu. Tiesiogiai sukimbanti grindø danga Knauf Nivellierestrich 425 − atlaiko didþiausias apkrovas. Riðamoji medþiaga – kalcio sulfatas – uþtikrina greità sukietëjimà be suslûgimø ir greità dþiuvimà (ypaè plonø sluoksniø). renovacija ar naujos statybos: Nivellierestrich 425 universaliai pritaikoma kaip tiesiogiai sukimbanti grindø danga.. Dengiama jungiant su grindø konstrukcija – taip suformuojamas sluoksnis tarp monolitinës grindø dangos ir iðsilyginanèio glaisto. • Iðlygina jau esanèias grindis (pvz. 12 .

415 Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Net ir tada. Idealiai tinka kalcio sulfato grindø dangoms ir sausø grindø iðlyginimui. po 3 val. Padengiama mechaniðkai – maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5 arba sumaiðant mikseriu. kuris praktiðkai nesuslûgsta. iki 15 mm – kaip lyginamàjá glaistà. kai reikia storiausio sluoksnio.7 kg/1 30 min. Knauf Nivellierestrich 415 galima naudoti kaip iðsilyginantá plonà glaistà. po 2 dienø Knauf Nivellierestrich 415 Iki 15 mm Knauf Nivellierestrich 415 turi bûti padengta iki 15 mm storio sluoksniu. su Knauf Nivellierestrich gaunami ypaè lygûs ir kokybiðki pavirðiai. Jei sluoksnio storis nevirðija 5 mm.Galas visiems nelygumams Nivellierestrich 415 Techniniai duomenys Nivellierestrich 415 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangos 1. Knauf Nivellierestrich supakuota á 25 kg maiðus. Nivellierestrich 415 atlaiko këdþiø ratukø apkrovà. Jei sluoksnio storis bent 2 mm. 13 .

Knauf Boden–Ausgleichmasse iðlaiko këdþiø ratukø apkrovà.Knauf Boden–Ausgleichmasse 3–15 mm Knauf Boden–Ausgleichmasse yra gamykliniu bûdu paruoðtas specialus sausas cemento miðinys su priedais. turinèiø cemento. Medþiagos cemento pagrindu: Boden-Ausgleichmasse 3–15 mm Dünnestrich 325 Techniniai duomenys: Boden–Ausgleichmasse Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangai 1.8 kg/1 30 min. maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5. 14 . Sluoksnio storis – iki 15 mm. Pilamas mechaniðkai. Galima paruoðti tiek su mikseriu. Sudëtyje yra specialaus cemento ir mineraliniø priedø. Re k o m e n d u o j a m a naudoti ant pagrindø. tiek su maiðanèiu siurbliu PFT G4/ G5. naudojamas grindø dangø nelygumams iðlyginti.8 kg/1 30 min. po 2 dienø Techniniai duomenys: Dünnestrich 325 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1cm dangai 1. Knauf Dünnestrich 325 yra liejamas iðsilyginantis skiedinys. Ritmo ar sumaiðoma mikseriu. Ritmo. Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti po 3 val. Supakuotas á 25 kg maiðus. Iðlaiko apkrovà po 2 dienø Knauf Dünnestrich 325 Nuo 10 iki 30 mm Knauf Dünnestrich 325 yra gamykliniu bûdu paruoðtas sausas miðinys. Supakuotas á 25 kg maiðus. pritaikytas nuo 10 iki 30 mm storio sluoksniui. po 5 val. Jei sluoksnio storis yra bent 3 mm.

Ji turi daug fiziniø. Knauf Abdichtungsbahn Katja yra tik 0. apsauganti nuo betono perdangose esanèios drëgmës. iðrasta ir gaminama Knauf. taèiau rulono svoris yra tik 36 kg. greitai ir patikimai. Siûliø vietos hermetizuojamos be suvirinimo ar atviros liepsnos. Didelis sd rodiklis > 1500 m statybiniu – fiziniu poþiûriu uþtikrina puikø sandarumà net paèioms tankiausioms grindø dangoms. apsaugantis grindis nuo drëgmës pagal DIN 18195–4. kaip garø izoliacinë medþiaga aukðtø perdangoms virð patalpø.1 m 1 m2 su 10 cm uþleidimu Paletëje yra 20 rulonø (= 800 m2) 1 rulonas – 40 m2 Dengimo temperatûra +50C Jie oro temperatûra þemesnë.9 mm Vandens garø difuzijos ekvivalentai Oro sluoksnio storio Sd rodiklis>1500 m Sànaudos 1. Hermetinë juosta Knauf Abdichtungsbahn Katja yra visiðkai sandari.3 kg 0. 15 . Tai sutaupo vietos sandëliuose. Savaime prilimpanti Medþiagà padengti labai paprasta.9 mm storio. Taip paprastai. Knauf Anschlussstreifen (jungiamoji juosta) Rulono svoris Rulono plotis Rulono ilgis 4. ir kaip izoliacinë medþiaga. Knauf Abdichtungsbahn Katja os statyb ø! g rinta Pa t i k i û r o s á s t a i prieþ Techniniai duomenys: Knauf Abdichtungsbahn Katja Polimerbitumo juosta su tarpiniu stiklo pluoðto ir aliuminio sluoksniu. Naudojama vidaus darbams kaip hermetikas.20 m 15 m Statybø prieþiûros patikrinimo protokolas Nr.Greita ir patikima hidroizoliacija Visiðkai nauja hermetizacija Knauf Abdichtungsbahn Katja yra hermetinë bitumo juosta. storis – 0. dengimo ir tiekimo privalumø. Knauf Abdichtungsbahn Katja patikrinta statybø prieþiûros ástaigose. galima naudoti karðto oro fenà. Dël to rulone yra net 40 m 2 . Rulono svoris – 36 kg.: P-CTP – 36 2018 Knauf jungiamoji juosta – jungimui su vertikaliosiomis pastato dalimis ir hermetinës juostos sandûriø klijavimui. Knauf Abdichtungsbahn Katja ant sujungimo vietø dedama savaime prilimpanèia 10 cm ploèio puse. Galø jungimai ir jungimai su vertikaliosiomis pastato dalimis padengiami juosta Knauf Anschlusstreifen. kuriose yra didelis oro drëgnumas. be suvirinimo ir atviros liepsnos galima uþsandarinti sujungimus.

1 m2.25 m ploèio Paskirtis/sànaudos Grindø dangos izoliacija ant skiriamojo sluoksnio 1.8 . Paskirtis/sànaudos Sugërimui ir sukibimui su pagrindu reguliuoti. = 90 m 16 . priklausomai nuo patalpos matmenø. pavirðiaus paruoðimas prieð dengiant savaime iðsilyginanèias ir sausas grindis (neskiesta) ant pagrindo – 200-300 g/m2 ant iðsilyginanèios grindø dangos – 150 g/ m2. o taip pat tada. 10 cm perimetro kompensacinë juosta 10/120 10 mm storio. ant garams nelaidþiø grindø – 50 g/ m2 Knauf Extradry Durys su ventiliatoriumi ir 8 m kabelis su apsauginiu kiðtuku Paskirtis/sànaudos Dþiuvimo. pagreitinimui. kurio sudëtyje nëra skiedikliø Knauf FE-Austrocknungskabel Kabelis dþiovinimui Tipas 30 – 30 m rulonas Tipas 65 – 65 m rulonas Tipas 110 – 110 m rulonas Tiekimo bûdas komplekte 1 vienetas su apsauginiu kiðtuku Knauf Abstellwinkel Ið keliø sluoksniø kartono. jei grindø danga yra keliø aukðèiø (pakopomis) – kaip darbinë siûlë Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Tiekimo bûdas 3m Paletëje – 25 vienetai = 75 m Knauf L-Profil aus Kunststoff 50/30 50 mm ploèio 30 mm aukðèio Tiekimo bûdas 3m Profilis 50/30 30 vnt.25 m = 100 m2/rulonas Knauf Randdämmstreifen 8/100 8 mm storio. monolitiniø grindø dangø. 12 cm ploèio* perimetro kompensacinë juosta * klijavimui skirta kairioji pusëje Knauf Estrichgrund Sukibimà pagerinantis gruntas.Produkto apraðas Reikmenys. Priklausomai nuo aukðèio naudojamos abi pusës Matmenys: 50/30 mm Ilgis: 30 m Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims.1 m2 1 m2 lietos grindø dangos Paskirtis/sànaudos Visoms vertikalioms statybø konstrukcijoms izoliuoti 0. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Schrenzlage Izoliacinis popierius DIN 18560 1.. pasinaudojant reguliuojama ventiliacija Oro srautas 4000 m3/h Paskirtis/sànaudos Monolitiniø Knauf grindø dangø dþiuvimo laikui sutrumpinti 4–8 m/m2 Tiekimo bûdas Vienetais Tiekimo bûdas Kibirai 5 kg 10 kg Tiekimo bûdas 40 m paletëje 8 rulonai Tiekimo bûdas 80 m x 1. pvz. prie durø.

Po monolitinëmis grindimis uþdengiama plokðtëmis. Minimalus supiltinis aukðtis 2 cm. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Bewegungsfugenband 10/50 und 10/70 Lipni perimetro kompensacinë putplasèio juosta 10 mm storio 50 mm ir 70 mm ploèio Paskirtis/sànaudos Deformacinëms siûlëms kartu su Knauf ewegungsfugenprofil [profilis deformacinëms siûlëms] formuoti Paskirtis/sànaudos Knauf „L“ tipo profiliams ant pagrindo fiksuoti 9 vienetai kiekvienam metrui Tiekimo bûdas 25 m PV: 10 rulonø – 250 m Knauf Befestigungsstifte 5.Produkto apraðas Reikmenys. 17 .0/45 Tvirtinimo kaiðèiai 45 mm ilgio Tiekimo bûdas PV: 200 vienetø Knauf Trockenschuettung PA Sausas birus uþpildas 1 maiðas po 50 l – maþdaug 25 kg Taip pat ir iðlyginimui po sausu grindø pagrindu Paskirtid/sànaudos Nelygiam pagrindui iðlyginti. 10 l/m2 10 mm aukðèiui iðlyginti Tiekimo bûdas Maþdaug 25 kg – 50 l PV: 20 maiðø po 50 l – maþdaug 500 kg.

privalo atsiþvelgti kad: • Statinio siûlës pakartojamos liejamose grindyse kaip deformacinës siûlës. Dozavimo sklendë uþtikrina. Didesnius plotus. suderinæs su dalyvaujanèiais darbø vykdytojais (ðildymo sistemos montuotojai. pasirenkant siûliø formavimo bûdà bûtina atsiþvelgti á siûles kraðtams tenkantá slëgá. skirtos skiediniui paduoti. viskas reguliuojama automatiðkai. • Patalpa yra kvadratinë arba staèiakampë (ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1). • Ðildymo sistema árengta naudojant ðildymà þema temperatûra (jei pradinë temperatûra ne daugiau kaip +400C) • Kraðtø izoliacijos juostos atitinkamai storesnës • Klojamos lanksèiosios dangos (jei klojamos kietosios pavirðiaus dangos. elektros instaliacijos statvamzdis) turi bûti atskiriami nuo liejamøjø grindø perimetrine juosta. iki 300 m2. Gyvenamojoje aplinkoje. • Statinio projektuotojas privalo sudaryti siûliø planà. jiems tinka maiðantys siurbliai PFT G4/G5. 18 . virðutinëje dangoje bûtina suformuoti papildomas siûles – þiûrëkite OENORM B2242-5). • Sudarydamas siûliø planà projektuotojas.. Skiedinys liejamas be sustojimo. besiûliø grindø klojëjai. kad grindø dangos siûlës bûtø tiesios. nes nepanaudotos medþiagos iðgabenamos.Greitai liejama medþiaga Statybø objekte prijungiama elektros srovë. • Ant sienø ir kitø aukðtyn kylanèiø konstrukciniø elementø (pvz. grindis galima kloti be siûliø. Gyvenamojoje aplinkoje deformacinë siûlë durø zonoje paprastai nebûtina (iðimtis . ir po daug laiko neuþimanèio pasiruoðimo darbai gali bûti pradëti. atskiriant ðildomuosius plotus nuo neðildomøjø. SIÛLIØ PLANAVIMAS Ið esmës FE [liejamasias grindis] galima kloti be siûliø. ligoniniø koridoriai). jei nëra iðsikiðanèiø kampø arba kitø konstrukciniø elementø. plyteliø klojëjai. Á virðø kylantys ir per pagrindo konstrukcijà pereinantys konstrukciniai elementai (pvz. jei. • Galutinæ siûliø padëtá projektuotojas nustato vietoje. vanduo. Statybø objekte nepriðiukðlinama. galima kloti be siûliø. Maþesnems objektams galima nauduoti sausus miðinius maiðuose. Jei plotas didelis.ðildomosios grindys). Ilgio pasikeitimas negali virðyti didþiausios leistinosios kraðtinës juostos gniuþdymo ribos: pvz. ÐILDOMØJØ GRINDØ LIEJIMAS Bûtina suformuoti siûles durø zonoje. per vienà dienà galima padengti daugiau nei 1000 m2. aukðtyn kylantys instaliaciniai vamzdþiai) bûtina iðdëstyti ne maþiau kaip 5 mm storio perimetro kompensacines juostas su priklijuotomis plëvelës juostomis (jei atskiro ploto pavirðius yra iki 80 m2) . <mm/mK> (maþdaug 0. grindø dangos klojëjai). Siûliø planavimas Jei grindys liejamos dideliam plote – besiûliø grindø perimetriniø kompensaciniø juostø parametrai nustatomi pagal ðià formulæ: Ilgio pasikeitimas <mm>= Patalpos ilgis <m> x temperatûros skirtumas <ΔC> x ðiluminis plëtimasis. • Jei grindims tenka ratukø apkrova (pvz. perëjimuose ið vieno ploto á kità ir. kuriame nustatomos siûliø rûðys ir jø iðsidëstymus. á liejamas grindis rekomenduojama integruoti atraminius profilius.01 mm/mK). • Siûliø planas pateikiamas vykdytojui kaip sudëtinë darbø apraðymo dalis. ðildomosios kolonëlës. PE – kompensacinë kraðto juosta yra 10 mm – maksimali gniuþdymo riba iki 3 mm. kad medþiaga ið konteinerio tekës tolygiai. jei ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1 ir. maiðytuvas ir siurblys dirba be sustojimo. • Siûliø plane privaloma numatyti iðsikiðanèiø piliastrø arba þidiniø kampø bei grindø ploto praplëtimo arba susiaurëjimo vietas. þarnos. • Jei formuojamos statinio ir deformacinës siûlës. jei patalpos plotas iki 80 m2. be kita ko.

K 1.1 mm/m < 43 cm 60 min.5 svorio % < 1.).0 svorio % < 0.014 mm/m.38 W/m. 0. 3–6 savaitës kai storis yra 35 mm) Priklausomai nuo konkreèiø sàlygø statybø objekte.3 kg/l 2. Po 24 h Po 3 dienø Dþiuvimas (kontroliniai dydþiai. parketas).1 kg/l 1.3 svorio % 0.Patikima hermetizacija ir geras sukibimas Knauf Fliebestriche F21 FE 50 Largo Medþiagø sànaudos 1 cm liejamosios dangos Klasifikacija pagal kokybæ (pagal DIN EN 13813 (iki ðiol DIN 18560.0 svorio % < 1.0 svorio % < 0..5 svorio % < 1. 3 mën. ventiliacija) Kai likusi drëgmë (patikrinta CM prietaisu).5 svorio % < 1. Garus sulaikanèias dangos (plytelës ir kt. 3 mën.4 W/m.9 kg/l 2.K 0. galima kloti Garams nelaidþias dangas (PVC.K 1. 3 mën.016 mm/m.K 0.K < 0.0 svorio % < 1.014 mm/m.3 l kontrolinis indas Dengimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà maks.K 1. konstrukcijos storio ir galimybës iðdþiûti (pvz. Garams laidþias dangos (kilimai ir kt.5 svorio % < 1.0 svorio % < 1.0 kg/l >25 N/mm2 > 5 N/ mm2 >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 53 l skiedinio maks.1 kg/l 2.1 mm/m < 45 cm 40 min.2kg/l 2. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 54 l skiedinio maks.87 W/m.) Savitasis svoris (pagrindo tankis) Drëgnojo Sausojo Stiprumo (kontroliniai dydþiai) po 28 dienø Gniuþdomasis stipris Lenkiamojo tempimo stipris 19 kg/m2 FE 80 Allegro 19 kg/m2 FE 25 A tempo 19 kg/m2 FE Fortissimo 19 kg/m2 CA-C25-F5 (AE 20) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C35-F7 (AE 40) 2. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës Sànaudos ið 100 kg medþiagos skiedinio 53 l skiedinio Plëtimasis riðimosi metu Sklidimo matas 1.3 svorio % 0.K 1.1 mm/m < 40 cm 60 min.014 mm/m.K* Po 7 dienø 550C < 0.015 mm/m.0 svorio % < 1.3 svorio % 0. ðildomø grindø temperatûra < 0.0 svorio % < 0.0 kg/l 2.016 mm/m.K Iðkart 550C Po 7 dienø 550C Sandëliavimas (sausai) 3 mën. iðleista 1992 m.2 kg/l 2. Po 3 h Po 8 h 8–14 savaièiø papildomai vëdinant ir ðildant 35 N/ mm2 >7 N/ mm2 54 l skiedinio maks.3 svorio % 0.4 W/m.K Po 7 dienø 550C < 0. 0.K 1. 0. .K 1. 0.4 W/m.66 W/m.) Visos ðildomos grindys Ðilumos plëtimosi koeficientas (ðildomos grindys) Ðilumos laidumas λz (ðildomos grindys) Ðildymo pradþia Maks.0 svorio % < 0.1 mm/m < 45 cm 60 min.

LV 2132. kopijos ar fotoreprodukcijos.Atsiþvelgti á techninius pakeitimus. Vilnius tel.lv Knauf Gips KG Zentrale.lv info@knauf.lt SIA Knauf Daugavas g.com D-97343 . Tel. Autorinës teisës priklauso Knauf Gips KG. Saurieðiai Rygos rajonas. Garantija galioja tik neginèijamoms mûsø medþiagø ypatybëms. 0 93 23 / 31-0 Fax: 0 93 23 / 31-277 www.lt www.knauf. Publikuojant pakeitimai. turi bûti suderintos su leidëju Vokietijoje. 852619864 info@knauf. net ir dalinës.knauf. 4.knauf. Konstruktyvias. faks. Buklete pateiktos ðiuo metu galiojanèios normos. Latvija Telefonas: (+371) 7032999 Faksas: (+371) 7032969 www. statistines ir statybines–fizines Knauf sistemø ypatybes galima gauti tik naudojant Knauf sistemø komponentus arba Knauf rekomenduotus produktus. Iphofen. Postfach 10. UAB „KNAUF“ Ðvitrigailos 11b. 852619764.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful