Knauf grindø sistemos

Pavirðius su Knauf liejamomis grindimis bus tobulas

Grindø konstrukcija buto ar namo kokybei labai svarbi. Ji uþtikrina optimalià garso ir ðilumos izoliacijà, atsparumà ugniai, sulaiko drëgmæ. Ant gerø grindø patalpose bus malonu vaikðèioti, jos bus jaukios. Grindø sistemø kokybæ lemia keleto faktoriø sàveika: medþiagos kokybë, padengimo technika ir konstrukcija turi bûti tarpusavyje suderintos ir atitikti konkreèias sàlygas. Knauf monolitinës grindø dangos gaminamos ið kokybiðkø þaliavø. Iðbandyta receptûra ir moderniausi paruoðimo metodai visada garantuoja puikià Knauf produktø kokybæ. Jau daugiau nei 60 metø Knauf vardas simbolizuoja labai gerà kokybæ, naujas paslaugas ir sàþiningà partnerystæ. Metams bëgant pagrindinis tikslas nesikeièia – dar geresnë ir kokybiðkesnë statyba. Puiki kokybë kelia pasitikëjimà Vis daþniau statyboms reikalaujama labai aukðtos kokybës statybiniø medþiagø. Modernios statybø konstrukcijos ir detaliai suplanuota darbø eiga reikalauja nepriekaiðtingø statybiniø medþiagø ir tokios pat jø tiekimo sistemos. Knauf monolitinës grindø dangos, pramoniniu bûdu pagamintos sausø miðiniø pavidalu, sukurtos tam, kad atitiktø visus ðiuos reikalavimus. Knauf siûlo didþiausià saugumà tiek dirbant su medþiagomis, tiek ir naudojant jas vëliau. Visada suspëti laiku Knauf liejamos monolitinës grindø dangos jas padengus iðsilygina savaime. Po 24 valandø tokiomis grindimis jau galima vaikðèioti, o po 3 dienø jos jau iðlaiko apkrovà. Naudojant puikiai tam pritaikytà árangà per vienà

dienà padengti 1000 m 2 plotà yra tikrai paprasta, todël naudojant Knauf liejamas monolitines grindø dangas galima gerokai sutrumpinti statybø terminus. Ekologiniu poþiûriu: nepriekaiðtingas ir ðvarus statybø objektas Aplinkà tausojanti gamybos technologija, minimalios energijos sànaudos, taip pat labai geros kokybës gipso ir natûralus anhidrido panaudojimas atitinka ekologinius reikalavimus. Kadangi medþiagos moderniai pristatomos konteineriuose, neterðiama aplinka, statybø vietoje nelieka ápakavimo ir medþiagø liekanø. Knauf grindø sistemos – pilnas asortimentas Knauf grindø sistemos yra suderintos tarpusavyje ir per daugelá metø árodþiusios savo galimybes. Jos jungia daug ávairiø produktø ir sprendimø, tiek metø tëkmës patikrintø, tiek ir naujø, skirtø grindims kloti vidaus patalpose: pradedant naujais pastatais ir baigiant senø grindø renovacija. Á produktø paletæ átraukti tiek hermetikai (Knauf sandarinimo danga „Katja“), tiek ir gausybë liejamoms iðsilyginanèioms grindø dangoms skirtø reikmenø, tarp kuriø ir iðsilyginantys glaistai, glaistyklës – visa tai vieno gamintojo „Knauf “. Knauf servisas Mes konsultuojame bei tiekiame prekes visoje Europoje. Maloniai rekomenduosime kvalifikuotas ámones, kurios suteiks geriausios kokybës paslaugas.

Ávairiai panaudojamos Knauf monolitinës grindø dangos

FE 50 Largo Naudinga – atvejams

tinkama

visiems

FE 80 Allegro Ypaè tvirta – labai geros ðilumos laidumo savybës (ðildomoms grindims) FE 25 A Tempo Greitai stingsta – ribotø terminø objektams Nivellierestrich 425 Plonasluoksnë monolitinë danga

Kokybë tikrinama nuolat

2

Knauf grindys Sëkmë = naujovës + patirtis 3 .

Knauf FE 50 Largo iðlieti greita ir paprasta. pvz. parketà. izoliacija Ðilumos izoliacija 4 . FE 50 Largo galima naudoti kaip tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà Klijuotas parketas Knauf monolitinë grindø danga ≥35mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. po 24 val. ant kurio galima kloti visas ðiuo metu naudojamas virðutines grindø dangas. FE 50 Largo geros kokybës lygus pavirðius byloja pats uþ save. popieriaus sluoksnis) Triukðmo. Jei naudositës Knauf monolitinëms grindø dangoms lieti puikiai pritaikyta tiekimo sistema. ar kalbama apie butø statybà. Tai puikus pagrindas. plyteles. kaip grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio. Knauf FE 50 Largo liejimas net ir dideliuose statybø objektuose nesukels jokiø problemø. atitinkanèius ávairiausius poreikius. Knauf siûlo naudoti monolitiniø grindø dangø klojimo prietaisus. kiliminæ dangà. Ji atitinka AE 20 kategorijà ir gerokai virðija bûtinà atsparumà gniuþdymui ir lenkimui. iðtisinæ dangà biuruose – pradedant rûsiu ir baigiant stogu. FE 50 Largo – (beveik) visiems poreikiams Per daugelá metø FE 50 Largo árodë savo vertæ. FE 50 Largo – ávairiapusë Techniniai duomenys FE 50 Largo Medþiagos sànaudos 19 kg/m2 1 cm dangos >25 N/mm2 5 N/mm2 2 kg/l 60 min. linoleumà ar PVC. kaip plaukiojanèias grindis ir net kaip iðsilyginanèias grindis ant ðildomø grindø – ðildymo kabeliai / vamzdþiai uþdengiami tik 35 mm storio sluoksniu. ar didelius plotus. sukelto smûgiø.Ávairiapusë FE 50 Largo Patogi ir universali Knauf iðsilyginanti monolitinë grindø danga FE 50 Largo yra ekonomiðkai naudingiausiai ir ávairiausiai panaudojama.. ir visai nesvarbu. taèiau atsiþvelgiant á bendrà patalpos konstrukcijà ir techninæ árangà reiktø leisti tai atlikti profesionalams.

5 .

• Ðildymo kabeliai / vamzdþiai yra visiðkai uþdengti. per ilgesná laikà atsiperka grindø klojimo iðlaidos. • Ðildymo kabeliai arba ðildymo konstrukcijos uþdengtos tik 35 mm storio sluoksniu. Áðyla per 3. Naudojantis puikia Knauf tiekimo sistema per dienà galima padengti daugiau nei 1000 m 2 plotà. Ðildomø grindø privalumai • Dël didelio ðilumos laidþio geriausiai atiduodama ðiluma. labai geras ðilumos perëjimas ið kabelio / vamzdþio á monolitinæ grindø dangà. Paprastos ðildomos grindys 45 mm Prie visø paminëtøjø savybiø dar galima pridurti. greitai ir patikimai. • ji greièiau praleidþia ðilumà (laidumas 1. • Nebûtina armuoti. • Taupoma energija.FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Knauf FE 80 Allegro nuo FE 50 skiria du pagrindiniai privalumai: • FE 80 Allegro danga yra kietesnë ir klasifikuojama kaip AE 30. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà FE 80 Allegro 35 mm Áðyla per 1. ir net svaiginantis pastato aukðtis tam nesutrukdys. 6 .8 h FE 80–ant ðildymo kabeliø tik 35 mm storio sluoksnis. ji puikiai tinka biurams ir visuomeniniams pastatams. naudojant labai gerà ðilumos laidumà FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Techniniai duomenys FE 80 Allegro Medþiagos sànaudos 19 kg/m 2 1 cm dangos >30 N/mm 2 >6 N/mm 2 2 kg/1 60 min. kad FE 80 Allegro danga yra labai kieta. Kai po grindimis paliekamos ertmës instaliacijai ir komunikacijoms. Puikiai tinka grindims tuðtuminëms Energijos taupymas.4 h Paprastø ðildomø grindø storis – 45 mm Iðsilyginanèiø grindø liejimas ant ðildomø grindø. jog dël to.87 W/m 2 K) ir dël to puikiai tinka ðildomoms grindims. tenkinant didþiausius reikalavimus. todël pavirðius greitai áðyla. Dar viena specifinë ðios dangos panaudojimo galimybë – tuðtuminës grindys. FE 80 − gaminys. O darbas vyksta ypatingai nesistengiant. po 24 val.

Maloni ðiluma: FE 80 Allegro ant ðildomø grindø. 7 . Tuðtuminës grindys su Knauf FE 80 Allegro.

kai statybos objektuose spaudþia laikas ir surenkamø namø statybose. Kadangi danga padengiama tikrai greitai. 8 . O jei dþiûti dar padeda geras skersvëjis. kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo – greitai dengiama FE 25 A tempo – jei artëja objekto baigimo laikas ir norima. FE 25 A tempo gelbsti. FE 25 A tempo yra puikus greitai sukimbantis ir greitai dþiûstantis produktas. kitus statybø darbus reikia nutraukti labai trumpam. drëgmës surinktuvas. puikiai tiks FE 25 A tempo grindø danga. Knauf dþiovinimo kabeliai (Austrocknungskabel) ar kitos priemonës. po 3 val. padeda laiku perduoti darbus. Techniniai duomenys FE 25 A tempo Medþiagos sànaudos Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà 19 kg/m2 1 cm dangos >35 N/mm2 >6 N/mm2 2 kg/1 40 min. FE 25 A tempo yra tikras iðsigelbëjimas. Padengus FE 25 A tempo dangà po 3 valandø ja galima vaikðèioti. po 8 val. Taigi jos nespëja paveikti skersvëjis. o po 8 valandø danga jau iðlaiko apkrovà. palengvina darbø organizavimà. FE 25 A tempo grindø danga padeda planuoti statybø laikà. Jis atitinka AE 30 kategorijà. kad statybø terminai bûtø kuo trumpesni. o ði savybë ypaè aktuali. ir net gi prieðingai – gera ventiliacija padeda medþiagoms greièiau iðdþiûti. Grindø ðildymà galima ájungti tuoj pat Ant ðildymo kalbeliø / vamzdþiø padengtà FE 25 A tempo dangà galima ið karto ðildyti (maks. FE 25 A tempo akivaizdþiai sutrumpina dþiuvimo. FE 25 A tempo liejama taip pat paprastai kaip ir FE 80 Allegro arba FE 50 Largo. 55 OC) ir vëdint. ir netrukus jà jau galima apkrauti.FE 25 A tempo greitai liejamos Kai laiko statyboms lieka vis maþiau ir maþiau. Maiðymo siurblá bûtina iðvalyti iðkart pabaigus darbà! Galima ðildyti iðkart po liejimo: Knauf FE 25 A tempo ant ðildomø grindø. o kartu ir visø statybø laikà. FE 25 A tempo gelbsti kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo monolitinæ grindø dangà patraukli dël to. kad ji greitai dþiûsta.

popieriaus sluoksnis) Knauf laikiklis/ðildymo kabeliai/vamzdþiai Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec.Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm virð ðildymo kabeliø/vamzdeliø Izoliacinis sluoksnis /laikanèioji plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. popieriaus sluoksnis) Ðilumos paskirstymo elementai Izoliacinë plokðtë su gamykliniais grioveliais Ðildymo kalbeliai/vamzdþiai 9 .

kolonomis ir pan. gamybinëse patalpose) grindys liejamos atsiþvelgiant á numatomà apkrovimà. tarp laikanèiosios grindø konstrukcijos ir monolitinës grindø dangos dedamos tam tikros izoliacinës plokðtës. taèiau tvirta grindø konstrukcija. Su Nivellierestrich 425 sluoksnio storá galima sumaþinti net iki 10 mm. Paprastai tai – betono plokðtë. taip pat turi bûti nugruntuotos.. Grindø dangà nuo izoliacinio sluoksnio skiria tik izoliacinë medþiaga (Knauf Schrenzlage). „Plaukiojanèios“ grindys negali tiesiogiai liestis su vertikaliomis pastato konstrukcijomis (susidaro garso „tiltas“). Pradedant 25 mm gaunama plona. Kad bûtø uþtikrinta ðilumos ir/arba garso izoliacija (sumaþintas garso ir smûgiø sukelto triukðmo plitimas). uþtenka tik 35 mm storio sluoksnio. Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio yra alternatyvus variantas. jei bûtinos deformacinës siûlës arba jei monolitinæ grindø dangà reikia lieti ant mediniø grindø. kai padedama galutinë grindø apdaila. Jei izoliacinis sluoksnis storesnis nei 10 cm. tiek garso izoliacijos reikalavimai.. minimalus grindø dangos storis turi bûti padidintas iki 40 mm. kai grindø konstrukcija nëra pakankamai kieta arba. Izoliacinis sluoksnis (izoliacinis popierius Knauf Schrenzlage) atskiria iðsilyginanèià grindø dangà nuo grindø konstrukcijos. kolonas) ir leidþia nedidelius horizontalius grindø poslinkius. matoma Knauf Randdämmstreifen dalis nupjaunama tik po to. Dël ðios prieþasties nuo visø vertikaliø pastato daliø jos turi bûti atskirtos specialiu Knauf perimetrinë kompensacinë juosta – Knauf Randdämmstreifen. konferencijø salëse. grindø danga su pagrindu – pastaràjam ji perduoda atsiradusià apkrovà. pvz. kuriose jos susilies su monolitine grindø danga. 10 . „Plaukiojanèios“ grindys „Plaukiojanèiomis“ grindimis vadinamos grindys. Jos pavirðius turi bûti atitinkamai paruoðtas (jis turi bûti nuðlifuotas. Apsaugant gyventojus nuo ðalèio ir triukðmo garantuojamas komfortiðkas gyvenimas ir ávykdomi tiek ðilumos. Knauf perimetrinë kompensacinë juosta (Knauf Randdämmstreifen) nuo monolitinës grindø dangos atskiria sienas ir kitas patalpos dalis (pvz. Tokia grindø konstrukcija atitinka moderniø butø statymo reikalavimus. Taip galima sumaþinti sluoksnio storá. Knauf Randdämmstreifen polietileno „sijonëlis“ uþklojamas ant izoliacinio sluoksnio ir taip iðvengiama skiedinio nuotëkio. yra tepluota. Sienos tose vietose.. Iðsilyginantá Knauf gipso skiediná galima lieti kaip monolitinæ grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio nuo 30 mm storio. liejamos ant izoliacinio sluoksnio. nuvalytas) ir nugruntuotas. Jei statant butus naudojamos Knauf monolitinës grindø dangos. nufrezuotas. Kad klijuojantis skiedinys ar glaistas nesiliestø su sienomis. mokyklose.Tiesiogiai prikimbanti grindø danga Kaip matyti ið pavadinimo. jei numatomos didelës apkrovos. Ðis liejimo bûdas rekomenduojamas tada. o lieti tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà nëra galimybës. Jei reikalavimai didesni (pvz. Pagrindas turi bûti pakankamai stiprus.

Jei darbai turi vykti kiek ámanoma greièiau. Ðildomos grindys yra „plaukiojanèios“. popieriaus sluoksnis) Grindø danga ant izoliacinio sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Ypaè gerai ðiam tikslui tinka FE80 Allegro grindø danga. grindø danga greitai reaguoja á temperatûros kitimus. popieriaus sluoksnis) Kabeliø laikiklis/ðildymo kabeliai / vamzdþiai Tuðtuminës grindys Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE > 30 mm Tuðtuminës grindys 11 .. nes jos visiðkai padengia ðildymo kalbelius. bet ið kitos pusës jà sulaiko. b) ðildymo elementai talpinami á specialiai tam pritaikytus izoliacinio sluoksnio griovelius.. Svarbu: dedant apdailiná grindø sluoksná. nes ji pasiþymi dideliu ðilumos laidþiu.Grindø konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Ðildomos grindys Monolitinë grindø danga kaip ðildomos grindys á vienà pusæ ðilumà atiduoda. Knauf monolitinës grindø dangos ðioje srityje turi ypatingø privalumø. dël greito dþiûvimo pirmenybë teikiama FE25 A tempo. Grindø danga Patikrintos konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Knauf FE ≥ 25 mm Gruntas. garso izoliacija). Grindø konstrukcija turi bûti formuojama atsiþvelgiant á atitinkamas sàlygas. pvz. Kadangi ðildymo kabeliai / vamzdþiai padengiami tik 35 mm storio sluoksniu. popieriaus sluoksnis) Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Ðildomos grindys (ypatinga grindø rûðis ant izoliacinio sluoksnio) Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf FE ≥ 35 mm ant ðildymo kabeliø Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Árengiant ðildymo elementus galimi du variantai: a) ðildymo elementai monolitinëje grindø dangoje. o tai garantuoja puikø ðilumos paskirstymà ið ðildymo kabeliø / vamzdþiø á grindø dangà. Knauf Estrichgrund Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 30 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. ðildomos grindys turi bûti visiðkai iðdþiûvusios (dþiovinimui galima panaudoti grindø ðildymà). Ðioms grindims bûdingi visi plaukiojanèiø grindø privalumai (pvz.

kai sluoksnio storis yra nuo 10 iki 35 mm. kurie lieèiasi su þeme. Dengiama jungiant su grindø konstrukcija – taip suformuojamas sluoksnis tarp monolitinës grindø dangos ir iðsilyginanèio glaisto. Kadangi teisingai padengus Knauf Nivellierestrich 425 grindø pavirðius yra lygus. Knauf Nivellierestrich 425 yra idealus sprendimas grindø renovavimui ir nelygumams taisyti. jei tik pagrindas yra pakankamai stiprus.. persigalvota dël virðutinës grindø dangos rûðies). • Iðlygina jau esanèias grindis (pvz. renovacija ar naujos statybos: Nivellierestrich 425 universaliai pritaikoma kaip tiesiogiai sukimbanti grindø danga. todël Knauf Nivellierestrich 425 galima naudoti gamybinëse patalpose su dinaminiu apkrovimu. Knauf Nivellierestrich 425 tiekiama tiek konteineriuose. todël yra techniðkai pritaikyta ir ekonomiðkai naudinga alternatyva cemento turinèioms iðlyginanèioms masëms bet kokio dydþio statybos objektuose. hermetikai gali apsaugoti pagrindà nuo kylanèios drëgmës ir tuo paèiu pagerinti sukibimà su pagrindu. 12 .Knauf Nivellierestrich 425 Nuo 10 iki 35 cm. padidinimas. Tiesiogiai sukimbanti grindø danga Knauf Nivellierestrich 425 − atlaiko didþiausias apkrovas. Ávairus pritaikymas • Prieð dengiant virðutinæ grindø dangà iðlygina nelygius pagrindus (pvz. Jei monolitinë grindø danga liejama ant betoniniø pavirðiø. Ekonomiðkai renovacijai Nivellierestrich 425 Techniniai duomenys Nivellierestrich 425 Medþiagos sànaudos 18 kg/m 2 1cm dangos 2 kg/1 30 min. po 2 dienø Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Perstatymas. po 5 val. betonines grindis). Riðamoji medþiaga – kalcio sulfatas – uþtikrina greità sukietëjimà be suslûgimø ir greità dþiuvimà (ypaè plonø sluoksniø).. prieð klojant virðutinæ grindø dangà jo glaistyti nereikia. tiek maiðuose. • Padeda gauti lygø pavirðiø nuëmus senà grindø dangà ar plyteles.

su Knauf Nivellierestrich gaunami ypaè lygûs ir kokybiðki pavirðiai. Knauf Nivellierestrich 415 galima naudoti kaip iðsilyginantá plonà glaistà. po 2 dienø Knauf Nivellierestrich 415 Iki 15 mm Knauf Nivellierestrich 415 turi bûti padengta iki 15 mm storio sluoksniu. iki 15 mm – kaip lyginamàjá glaistà. Knauf Nivellierestrich supakuota á 25 kg maiðus. Idealiai tinka kalcio sulfato grindø dangoms ir sausø grindø iðlyginimui. kai reikia storiausio sluoksnio. Jei sluoksnio storis nevirðija 5 mm.7 kg/1 30 min. 13 . Nivellierestrich 415 atlaiko këdþiø ratukø apkrovà. 415 Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Net ir tada. Jei sluoksnio storis bent 2 mm.Galas visiems nelygumams Nivellierestrich 415 Techniniai duomenys Nivellierestrich 415 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangos 1. po 3 val. Padengiama mechaniðkai – maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5 arba sumaiðant mikseriu. kuris praktiðkai nesuslûgsta.

naudojamas grindø dangø nelygumams iðlyginti. Galima paruoðti tiek su mikseriu. turinèiø cemento. Iðlaiko apkrovà po 2 dienø Knauf Dünnestrich 325 Nuo 10 iki 30 mm Knauf Dünnestrich 325 yra gamykliniu bûdu paruoðtas sausas miðinys. Knauf Boden–Ausgleichmasse iðlaiko këdþiø ratukø apkrovà. Ritmo. maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5. Medþiagos cemento pagrindu: Boden-Ausgleichmasse 3–15 mm Dünnestrich 325 Techniniai duomenys: Boden–Ausgleichmasse Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangai 1. Ritmo ar sumaiðoma mikseriu. po 2 dienø Techniniai duomenys: Dünnestrich 325 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1cm dangai 1. 14 . Knauf Dünnestrich 325 yra liejamas iðsilyginantis skiedinys. Supakuotas á 25 kg maiðus.8 kg/1 30 min. Sudëtyje yra specialaus cemento ir mineraliniø priedø. Jei sluoksnio storis yra bent 3 mm.Knauf Boden–Ausgleichmasse 3–15 mm Knauf Boden–Ausgleichmasse yra gamykliniu bûdu paruoðtas specialus sausas cemento miðinys su priedais. tiek su maiðanèiu siurbliu PFT G4/ G5. Sluoksnio storis – iki 15 mm. pritaikytas nuo 10 iki 30 mm storio sluoksniui.8 kg/1 30 min. Pilamas mechaniðkai. Supakuotas á 25 kg maiðus. Re k o m e n d u o j a m a naudoti ant pagrindø. Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti po 3 val. po 5 val.

Taip paprastai. Knauf Abdichtungsbahn Katja ant sujungimo vietø dedama savaime prilimpanèia 10 cm ploèio puse. Hermetinë juosta Knauf Abdichtungsbahn Katja yra visiðkai sandari. kuriose yra didelis oro drëgnumas. Tai sutaupo vietos sandëliuose. be suvirinimo ir atviros liepsnos galima uþsandarinti sujungimus. Galø jungimai ir jungimai su vertikaliosiomis pastato dalimis padengiami juosta Knauf Anschlusstreifen.1 m 1 m2 su 10 cm uþleidimu Paletëje yra 20 rulonø (= 800 m2) 1 rulonas – 40 m2 Dengimo temperatûra +50C Jie oro temperatûra þemesnë. Didelis sd rodiklis > 1500 m statybiniu – fiziniu poþiûriu uþtikrina puikø sandarumà net paèioms tankiausioms grindø dangoms. kaip garø izoliacinë medþiaga aukðtø perdangoms virð patalpø. 15 . storis – 0. taèiau rulono svoris yra tik 36 kg. greitai ir patikimai. Knauf Abdichtungsbahn Katja os statyb ø! g rinta Pa t i k i û r o s á s t a i prieþ Techniniai duomenys: Knauf Abdichtungsbahn Katja Polimerbitumo juosta su tarpiniu stiklo pluoðto ir aliuminio sluoksniu.: P-CTP – 36 2018 Knauf jungiamoji juosta – jungimui su vertikaliosiomis pastato dalimis ir hermetinës juostos sandûriø klijavimui. Siûliø vietos hermetizuojamos be suvirinimo ar atviros liepsnos.20 m 15 m Statybø prieþiûros patikrinimo protokolas Nr. Ji turi daug fiziniø.Greita ir patikima hidroizoliacija Visiðkai nauja hermetizacija Knauf Abdichtungsbahn Katja yra hermetinë bitumo juosta. galima naudoti karðto oro fenà. Rulono svoris – 36 kg. iðrasta ir gaminama Knauf. Savaime prilimpanti Medþiagà padengti labai paprasta. Dël to rulone yra net 40 m 2 . Knauf Abdichtungsbahn Katja patikrinta statybø prieþiûros ástaigose. dengimo ir tiekimo privalumø.3 kg 0.9 mm Vandens garø difuzijos ekvivalentai Oro sluoksnio storio Sd rodiklis>1500 m Sànaudos 1. apsaugantis grindis nuo drëgmës pagal DIN 18195–4.9 mm storio. Knauf Abdichtungsbahn Katja yra tik 0. Knauf Anschlussstreifen (jungiamoji juosta) Rulono svoris Rulono plotis Rulono ilgis 4. Naudojama vidaus darbams kaip hermetikas. ir kaip izoliacinë medþiaga. apsauganti nuo betono perdangose esanèios drëgmës.

1 m2. prie durø. Paskirtis/sànaudos Sugërimui ir sukibimui su pagrindu reguliuoti.25 m = 100 m2/rulonas Knauf Randdämmstreifen 8/100 8 mm storio.8 . pagreitinimui. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Schrenzlage Izoliacinis popierius DIN 18560 1.Produkto apraðas Reikmenys. priklausomai nuo patalpos matmenø. pasinaudojant reguliuojama ventiliacija Oro srautas 4000 m3/h Paskirtis/sànaudos Monolitiniø Knauf grindø dangø dþiuvimo laikui sutrumpinti 4–8 m/m2 Tiekimo bûdas Vienetais Tiekimo bûdas Kibirai 5 kg 10 kg Tiekimo bûdas 40 m paletëje 8 rulonai Tiekimo bûdas 80 m x 1. jei grindø danga yra keliø aukðèiø (pakopomis) – kaip darbinë siûlë Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Tiekimo bûdas 3m Paletëje – 25 vienetai = 75 m Knauf L-Profil aus Kunststoff 50/30 50 mm ploèio 30 mm aukðèio Tiekimo bûdas 3m Profilis 50/30 30 vnt. Priklausomai nuo aukðèio naudojamos abi pusës Matmenys: 50/30 mm Ilgis: 30 m Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims. 10 cm perimetro kompensacinë juosta 10/120 10 mm storio. kurio sudëtyje nëra skiedikliø Knauf FE-Austrocknungskabel Kabelis dþiovinimui Tipas 30 – 30 m rulonas Tipas 65 – 65 m rulonas Tipas 110 – 110 m rulonas Tiekimo bûdas komplekte 1 vienetas su apsauginiu kiðtuku Knauf Abstellwinkel Ið keliø sluoksniø kartono. = 90 m 16 .25 m ploèio Paskirtis/sànaudos Grindø dangos izoliacija ant skiriamojo sluoksnio 1. 12 cm ploèio* perimetro kompensacinë juosta * klijavimui skirta kairioji pusëje Knauf Estrichgrund Sukibimà pagerinantis gruntas. monolitiniø grindø dangø. o taip pat tada. pavirðiaus paruoðimas prieð dengiant savaime iðsilyginanèias ir sausas grindis (neskiesta) ant pagrindo – 200-300 g/m2 ant iðsilyginanèios grindø dangos – 150 g/ m2. ant garams nelaidþiø grindø – 50 g/ m2 Knauf Extradry Durys su ventiliatoriumi ir 8 m kabelis su apsauginiu kiðtuku Paskirtis/sànaudos Dþiuvimo.. pvz.1 m2 1 m2 lietos grindø dangos Paskirtis/sànaudos Visoms vertikalioms statybø konstrukcijoms izoliuoti 0.

Produkto apraðas Reikmenys. Po monolitinëmis grindimis uþdengiama plokðtëmis. 10 l/m2 10 mm aukðèiui iðlyginti Tiekimo bûdas Maþdaug 25 kg – 50 l PV: 20 maiðø po 50 l – maþdaug 500 kg. 17 .0/45 Tvirtinimo kaiðèiai 45 mm ilgio Tiekimo bûdas PV: 200 vienetø Knauf Trockenschuettung PA Sausas birus uþpildas 1 maiðas po 50 l – maþdaug 25 kg Taip pat ir iðlyginimui po sausu grindø pagrindu Paskirtid/sànaudos Nelygiam pagrindui iðlyginti. Minimalus supiltinis aukðtis 2 cm. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Bewegungsfugenband 10/50 und 10/70 Lipni perimetro kompensacinë putplasèio juosta 10 mm storio 50 mm ir 70 mm ploèio Paskirtis/sànaudos Deformacinëms siûlëms kartu su Knauf ewegungsfugenprofil [profilis deformacinëms siûlëms] formuoti Paskirtis/sànaudos Knauf „L“ tipo profiliams ant pagrindo fiksuoti 9 vienetai kiekvienam metrui Tiekimo bûdas 25 m PV: 10 rulonø – 250 m Knauf Befestigungsstifte 5.

kad grindø dangos siûlës bûtø tiesios.. • Jei grindims tenka ratukø apkrova (pvz. • Jei formuojamos statinio ir deformacinës siûlës. ir po daug laiko neuþimanèio pasiruoðimo darbai gali bûti pradëti. á liejamas grindis rekomenduojama integruoti atraminius profilius. iki 300 m2. ðildomosios kolonëlës. skirtos skiediniui paduoti. • Siûliø planas pateikiamas vykdytojui kaip sudëtinë darbø apraðymo dalis. Statybø objekte nepriðiukðlinama. grindø dangos klojëjai). maiðytuvas ir siurblys dirba be sustojimo. <mm/mK> (maþdaug 0. • Sudarydamas siûliø planà projektuotojas. privalo atsiþvelgti kad: • Statinio siûlës pakartojamos liejamose grindyse kaip deformacinës siûlës. • Patalpa yra kvadratinë arba staèiakampë (ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1). Ilgio pasikeitimas negali virðyti didþiausios leistinosios kraðtinës juostos gniuþdymo ribos: pvz. • Ðildymo sistema árengta naudojant ðildymà þema temperatûra (jei pradinë temperatûra ne daugiau kaip +400C) • Kraðtø izoliacijos juostos atitinkamai storesnës • Klojamos lanksèiosios dangos (jei klojamos kietosios pavirðiaus dangos. 18 . Jei plotas didelis. aukðtyn kylantys instaliaciniai vamzdþiai) bûtina iðdëstyti ne maþiau kaip 5 mm storio perimetro kompensacines juostas su priklijuotomis plëvelës juostomis (jei atskiro ploto pavirðius yra iki 80 m2) . jei. plyteliø klojëjai. jei ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1 ir. þarnos. SIÛLIØ PLANAVIMAS Ið esmës FE [liejamasias grindis] galima kloti be siûliø. Á virðø kylantys ir per pagrindo konstrukcijà pereinantys konstrukciniai elementai (pvz. Maþesnems objektams galima nauduoti sausus miðinius maiðuose. Siûliø planavimas Jei grindys liejamos dideliam plote – besiûliø grindø perimetriniø kompensaciniø juostø parametrai nustatomi pagal ðià formulæ: Ilgio pasikeitimas <mm>= Patalpos ilgis <m> x temperatûros skirtumas <ΔC> x ðiluminis plëtimasis. suderinæs su dalyvaujanèiais darbø vykdytojais (ðildymo sistemos montuotojai. kuriame nustatomos siûliø rûðys ir jø iðsidëstymus. kad medþiaga ið konteinerio tekës tolygiai. ÐILDOMØJØ GRINDØ LIEJIMAS Bûtina suformuoti siûles durø zonoje.Greitai liejama medþiaga Statybø objekte prijungiama elektros srovë. atskiriant ðildomuosius plotus nuo neðildomøjø. nes nepanaudotos medþiagos iðgabenamos. • Galutinæ siûliø padëtá projektuotojas nustato vietoje. virðutinëje dangoje bûtina suformuoti papildomas siûles – þiûrëkite OENORM B2242-5).ðildomosios grindys). jiems tinka maiðantys siurbliai PFT G4/G5. be kita ko. Skiedinys liejamas be sustojimo. PE – kompensacinë kraðto juosta yra 10 mm – maksimali gniuþdymo riba iki 3 mm. perëjimuose ið vieno ploto á kità ir. • Statinio projektuotojas privalo sudaryti siûliø planà. Gyvenamojoje aplinkoje deformacinë siûlë durø zonoje paprastai nebûtina (iðimtis . galima kloti be siûliø. viskas reguliuojama automatiðkai. vanduo. Dozavimo sklendë uþtikrina. jei patalpos plotas iki 80 m2. besiûliø grindø klojëjai. jei nëra iðsikiðanèiø kampø arba kitø konstrukciniø elementø. Gyvenamojoje aplinkoje. • Ant sienø ir kitø aukðtyn kylanèiø konstrukciniø elementø (pvz. ligoniniø koridoriai). pasirenkant siûliø formavimo bûdà bûtina atsiþvelgti á siûles kraðtams tenkantá slëgá. per vienà dienà galima padengti daugiau nei 1000 m2. Didesnius plotus.01 mm/mK). grindis galima kloti be siûliø. elektros instaliacijos statvamzdis) turi bûti atskiriami nuo liejamøjø grindø perimetrine juosta. • Siûliø plane privaloma numatyti iðsikiðanèiø piliastrø arba þidiniø kampø bei grindø ploto praplëtimo arba susiaurëjimo vietas.

K 0.K 0. Po 3 h Po 8 h 8–14 savaièiø papildomai vëdinant ir ðildant 35 N/ mm2 >7 N/ mm2 54 l skiedinio maks.1 mm/m < 45 cm 40 min.0 svorio % < 1.87 W/m.0 svorio % < 1.4 W/m. Po 24 h Po 3 dienø Dþiuvimas (kontroliniai dydþiai. 3–6 savaitës kai storis yra 35 mm) Priklausomai nuo konkreèiø sàlygø statybø objekte.0 svorio % < 0.0 svorio % < 0.3 l kontrolinis indas Dengimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà maks. konstrukcijos storio ir galimybës iðdþiûti (pvz. 0.K 1. 0.K 1.K < 0. 3 mën.4 W/m.1 kg/l 1. iðleista 1992 m. 0.K* Po 7 dienø 550C < 0.015 mm/m.2 kg/l 2.3 kg/l 2.0 kg/l 2.5 svorio % < 1.1 mm/m < 40 cm 60 min.K 1.0 svorio % < 1.38 W/m. Garams laidþias dangos (kilimai ir kt.66 W/m.016 mm/m.5 svorio % < 1.K Po 7 dienø 550C < 0. 3 mën.1 kg/l 2. 0.014 mm/m.3 svorio % 0. galima kloti Garams nelaidþias dangas (PVC.) Visos ðildomos grindys Ðilumos plëtimosi koeficientas (ðildomos grindys) Ðilumos laidumas λz (ðildomos grindys) Ðildymo pradþia Maks. ventiliacija) Kai likusi drëgmë (patikrinta CM prietaisu)..1 mm/m < 43 cm 60 min.3 svorio % 0.2kg/l 2.5 svorio % < 1.016 mm/m.014 mm/m.9 kg/l 2.014 mm/m.K 1.1 mm/m < 45 cm 60 min.3 svorio % 0.0 kg/l >25 N/mm2 > 5 N/ mm2 >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 53 l skiedinio maks. .5 svorio % < 1. 3 mën. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 54 l skiedinio maks.0 svorio % < 0.K 1.3 svorio % 0.Patikima hermetizacija ir geras sukibimas Knauf Fliebestriche F21 FE 50 Largo Medþiagø sànaudos 1 cm liejamosios dangos Klasifikacija pagal kokybæ (pagal DIN EN 13813 (iki ðiol DIN 18560.0 svorio % < 0. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës Sànaudos ið 100 kg medþiagos skiedinio 53 l skiedinio Plëtimasis riðimosi metu Sklidimo matas 1.0 svorio % < 1. Garus sulaikanèias dangos (plytelës ir kt.).K Iðkart 550C Po 7 dienø 550C Sandëliavimas (sausai) 3 mën. ðildomø grindø temperatûra < 0.K 1.4 W/m.) Savitasis svoris (pagrindo tankis) Drëgnojo Sausojo Stiprumo (kontroliniai dydþiai) po 28 dienø Gniuþdomasis stipris Lenkiamojo tempimo stipris 19 kg/m2 FE 80 Allegro 19 kg/m2 FE 25 A tempo 19 kg/m2 FE Fortissimo 19 kg/m2 CA-C25-F5 (AE 20) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C35-F7 (AE 40) 2. parketas).

knauf. Vilnius tel. Garantija galioja tik neginèijamoms mûsø medþiagø ypatybëms.Atsiþvelgti á techninius pakeitimus.lv info@knauf. Autorinës teisës priklauso Knauf Gips KG. Buklete pateiktos ðiuo metu galiojanèios normos. kopijos ar fotoreprodukcijos. Konstruktyvias. 0 93 23 / 31-0 Fax: 0 93 23 / 31-277 www. Latvija Telefonas: (+371) 7032999 Faksas: (+371) 7032969 www.com D-97343 . faks.knauf. Saurieðiai Rygos rajonas. Publikuojant pakeitimai. net ir dalinës. Postfach 10. 852619764. statistines ir statybines–fizines Knauf sistemø ypatybes galima gauti tik naudojant Knauf sistemø komponentus arba Knauf rekomenduotus produktus. Tel. 4.lt SIA Knauf Daugavas g.knauf. Iphofen.lv Knauf Gips KG Zentrale. 852619864 info@knauf. UAB „KNAUF“ Ðvitrigailos 11b. turi bûti suderintos su leidëju Vokietijoje.lt www. LV 2132.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful