Knauf grindø sistemos

Pavirðius su Knauf liejamomis grindimis bus tobulas

Grindø konstrukcija buto ar namo kokybei labai svarbi. Ji uþtikrina optimalià garso ir ðilumos izoliacijà, atsparumà ugniai, sulaiko drëgmæ. Ant gerø grindø patalpose bus malonu vaikðèioti, jos bus jaukios. Grindø sistemø kokybæ lemia keleto faktoriø sàveika: medþiagos kokybë, padengimo technika ir konstrukcija turi bûti tarpusavyje suderintos ir atitikti konkreèias sàlygas. Knauf monolitinës grindø dangos gaminamos ið kokybiðkø þaliavø. Iðbandyta receptûra ir moderniausi paruoðimo metodai visada garantuoja puikià Knauf produktø kokybæ. Jau daugiau nei 60 metø Knauf vardas simbolizuoja labai gerà kokybæ, naujas paslaugas ir sàþiningà partnerystæ. Metams bëgant pagrindinis tikslas nesikeièia – dar geresnë ir kokybiðkesnë statyba. Puiki kokybë kelia pasitikëjimà Vis daþniau statyboms reikalaujama labai aukðtos kokybës statybiniø medþiagø. Modernios statybø konstrukcijos ir detaliai suplanuota darbø eiga reikalauja nepriekaiðtingø statybiniø medþiagø ir tokios pat jø tiekimo sistemos. Knauf monolitinës grindø dangos, pramoniniu bûdu pagamintos sausø miðiniø pavidalu, sukurtos tam, kad atitiktø visus ðiuos reikalavimus. Knauf siûlo didþiausià saugumà tiek dirbant su medþiagomis, tiek ir naudojant jas vëliau. Visada suspëti laiku Knauf liejamos monolitinës grindø dangos jas padengus iðsilygina savaime. Po 24 valandø tokiomis grindimis jau galima vaikðèioti, o po 3 dienø jos jau iðlaiko apkrovà. Naudojant puikiai tam pritaikytà árangà per vienà

dienà padengti 1000 m 2 plotà yra tikrai paprasta, todël naudojant Knauf liejamas monolitines grindø dangas galima gerokai sutrumpinti statybø terminus. Ekologiniu poþiûriu: nepriekaiðtingas ir ðvarus statybø objektas Aplinkà tausojanti gamybos technologija, minimalios energijos sànaudos, taip pat labai geros kokybës gipso ir natûralus anhidrido panaudojimas atitinka ekologinius reikalavimus. Kadangi medþiagos moderniai pristatomos konteineriuose, neterðiama aplinka, statybø vietoje nelieka ápakavimo ir medþiagø liekanø. Knauf grindø sistemos – pilnas asortimentas Knauf grindø sistemos yra suderintos tarpusavyje ir per daugelá metø árodþiusios savo galimybes. Jos jungia daug ávairiø produktø ir sprendimø, tiek metø tëkmës patikrintø, tiek ir naujø, skirtø grindims kloti vidaus patalpose: pradedant naujais pastatais ir baigiant senø grindø renovacija. Á produktø paletæ átraukti tiek hermetikai (Knauf sandarinimo danga „Katja“), tiek ir gausybë liejamoms iðsilyginanèioms grindø dangoms skirtø reikmenø, tarp kuriø ir iðsilyginantys glaistai, glaistyklës – visa tai vieno gamintojo „Knauf “. Knauf servisas Mes konsultuojame bei tiekiame prekes visoje Europoje. Maloniai rekomenduosime kvalifikuotas ámones, kurios suteiks geriausios kokybës paslaugas.

Ávairiai panaudojamos Knauf monolitinës grindø dangos

FE 50 Largo Naudinga – atvejams

tinkama

visiems

FE 80 Allegro Ypaè tvirta – labai geros ðilumos laidumo savybës (ðildomoms grindims) FE 25 A Tempo Greitai stingsta – ribotø terminø objektams Nivellierestrich 425 Plonasluoksnë monolitinë danga

Kokybë tikrinama nuolat

2

Knauf grindys Sëkmë = naujovës + patirtis 3 .

ar didelius plotus. linoleumà ar PVC. Knauf FE 50 Largo liejimas net ir dideliuose statybø objektuose nesukels jokiø problemø. pvz. po 24 val. parketà. Knauf siûlo naudoti monolitiniø grindø dangø klojimo prietaisus. atitinkanèius ávairiausius poreikius. kiliminæ dangà. FE 50 Largo geros kokybës lygus pavirðius byloja pats uþ save. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà Klijuotas parketas Knauf monolitinë grindø danga ≥35mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. kaip grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio. Ji atitinka AE 20 kategorijà ir gerokai virðija bûtinà atsparumà gniuþdymui ir lenkimui. ir visai nesvarbu. iðtisinæ dangà biuruose – pradedant rûsiu ir baigiant stogu. ant kurio galima kloti visas ðiuo metu naudojamas virðutines grindø dangas. kaip plaukiojanèias grindis ir net kaip iðsilyginanèias grindis ant ðildomø grindø – ðildymo kabeliai / vamzdþiai uþdengiami tik 35 mm storio sluoksniu. popieriaus sluoksnis) Triukðmo. Knauf FE 50 Largo iðlieti greita ir paprasta. taèiau atsiþvelgiant á bendrà patalpos konstrukcijà ir techninæ árangà reiktø leisti tai atlikti profesionalams. FE 50 Largo – ávairiapusë Techniniai duomenys FE 50 Largo Medþiagos sànaudos 19 kg/m2 1 cm dangos >25 N/mm2 5 N/mm2 2 kg/l 60 min. plyteles. Jei naudositës Knauf monolitinëms grindø dangoms lieti puikiai pritaikyta tiekimo sistema. ar kalbama apie butø statybà.. izoliacija Ðilumos izoliacija 4 . FE 50 Largo – (beveik) visiems poreikiams Per daugelá metø FE 50 Largo árodë savo vertæ. sukelto smûgiø.Ávairiapusë FE 50 Largo Patogi ir universali Knauf iðsilyginanti monolitinë grindø danga FE 50 Largo yra ekonomiðkai naudingiausiai ir ávairiausiai panaudojama. FE 50 Largo galima naudoti kaip tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà. Tai puikus pagrindas.

5 .

ir net svaiginantis pastato aukðtis tam nesutrukdys. todël pavirðius greitai áðyla.FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Knauf FE 80 Allegro nuo FE 50 skiria du pagrindiniai privalumai: • FE 80 Allegro danga yra kietesnë ir klasifikuojama kaip AE 30. labai geras ðilumos perëjimas ið kabelio / vamzdþio á monolitinæ grindø dangà. greitai ir patikimai. Dar viena specifinë ðios dangos panaudojimo galimybë – tuðtuminës grindys. • Ðildymo kabeliai arba ðildymo konstrukcijos uþdengtos tik 35 mm storio sluoksniu. per ilgesná laikà atsiperka grindø klojimo iðlaidos. po 24 val. 6 . Naudojantis puikia Knauf tiekimo sistema per dienà galima padengti daugiau nei 1000 m 2 plotà. • Ðildymo kabeliai / vamzdþiai yra visiðkai uþdengti. • Nebûtina armuoti. O darbas vyksta ypatingai nesistengiant. jog dël to. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà FE 80 Allegro 35 mm Áðyla per 1. Áðyla per 3. Kai po grindimis paliekamos ertmës instaliacijai ir komunikacijoms. naudojant labai gerà ðilumos laidumà FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Techniniai duomenys FE 80 Allegro Medþiagos sànaudos 19 kg/m 2 1 cm dangos >30 N/mm 2 >6 N/mm 2 2 kg/1 60 min. FE 80 − gaminys. Paprastos ðildomos grindys 45 mm Prie visø paminëtøjø savybiø dar galima pridurti.87 W/m 2 K) ir dël to puikiai tinka ðildomoms grindims. • ji greièiau praleidþia ðilumà (laidumas 1. Puikiai tinka grindims tuðtuminëms Energijos taupymas. tenkinant didþiausius reikalavimus. kad FE 80 Allegro danga yra labai kieta. ji puikiai tinka biurams ir visuomeniniams pastatams. • Taupoma energija.4 h Paprastø ðildomø grindø storis – 45 mm Iðsilyginanèiø grindø liejimas ant ðildomø grindø. Ðildomø grindø privalumai • Dël didelio ðilumos laidþio geriausiai atiduodama ðiluma.8 h FE 80–ant ðildymo kabeliø tik 35 mm storio sluoksnis.

Maloni ðiluma: FE 80 Allegro ant ðildomø grindø. Tuðtuminës grindys su Knauf FE 80 Allegro. 7 .

kitus statybø darbus reikia nutraukti labai trumpam. Jis atitinka AE 30 kategorijà. ir net gi prieðingai – gera ventiliacija padeda medþiagoms greièiau iðdþiûti. kai statybos objektuose spaudþia laikas ir surenkamø namø statybose. FE 25 A tempo grindø danga padeda planuoti statybø laikà. FE 25 A tempo akivaizdþiai sutrumpina dþiuvimo. o po 8 valandø danga jau iðlaiko apkrovà. 55 OC) ir vëdint.FE 25 A tempo greitai liejamos Kai laiko statyboms lieka vis maþiau ir maþiau. FE 25 A tempo gelbsti kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo monolitinæ grindø dangà patraukli dël to. Grindø ðildymà galima ájungti tuoj pat Ant ðildymo kalbeliø / vamzdþiø padengtà FE 25 A tempo dangà galima ið karto ðildyti (maks. po 3 val. padeda laiku perduoti darbus. kad statybø terminai bûtø kuo trumpesni. po 8 val. kad ji greitai dþiûsta. FE 25 A tempo yra tikras iðsigelbëjimas. o ði savybë ypaè aktuali. puikiai tiks FE 25 A tempo grindø danga. Taigi jos nespëja paveikti skersvëjis. o kartu ir visø statybø laikà. Kadangi danga padengiama tikrai greitai. kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo – greitai dengiama FE 25 A tempo – jei artëja objekto baigimo laikas ir norima. O jei dþiûti dar padeda geras skersvëjis. drëgmës surinktuvas. FE 25 A tempo yra puikus greitai sukimbantis ir greitai dþiûstantis produktas. Maiðymo siurblá bûtina iðvalyti iðkart pabaigus darbà! Galima ðildyti iðkart po liejimo: Knauf FE 25 A tempo ant ðildomø grindø. Knauf dþiovinimo kabeliai (Austrocknungskabel) ar kitos priemonës. 8 . ir netrukus jà jau galima apkrauti. Padengus FE 25 A tempo dangà po 3 valandø ja galima vaikðèioti. FE 25 A tempo gelbsti. FE 25 A tempo liejama taip pat paprastai kaip ir FE 80 Allegro arba FE 50 Largo. palengvina darbø organizavimà. Techniniai duomenys FE 25 A tempo Medþiagos sànaudos Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà 19 kg/m2 1 cm dangos >35 N/mm2 >6 N/mm2 2 kg/1 40 min.

Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm virð ðildymo kabeliø/vamzdeliø Izoliacinis sluoksnis /laikanèioji plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. popieriaus sluoksnis) Knauf laikiklis/ðildymo kabeliai/vamzdþiai Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. popieriaus sluoksnis) Ðilumos paskirstymo elementai Izoliacinë plokðtë su gamykliniais grioveliais Ðildymo kalbeliai/vamzdþiai 9 .

nufrezuotas.. liejamos ant izoliacinio sluoksnio. o lieti tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà nëra galimybës. 10 . kuriose jos susilies su monolitine grindø danga. Izoliacinis sluoksnis (izoliacinis popierius Knauf Schrenzlage) atskiria iðsilyginanèià grindø dangà nuo grindø konstrukcijos. Dël ðios prieþasties nuo visø vertikaliø pastato daliø jos turi bûti atskirtos specialiu Knauf perimetrinë kompensacinë juosta – Knauf Randdämmstreifen. taip pat turi bûti nugruntuotos. nuvalytas) ir nugruntuotas. kai padedama galutinë grindø apdaila. Tokia grindø konstrukcija atitinka moderniø butø statymo reikalavimus. tarp laikanèiosios grindø konstrukcijos ir monolitinës grindø dangos dedamos tam tikros izoliacinës plokðtës. Pradedant 25 mm gaunama plona. Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio yra alternatyvus variantas. Ðis liejimo bûdas rekomenduojamas tada. tiek garso izoliacijos reikalavimai. Su Nivellierestrich 425 sluoksnio storá galima sumaþinti net iki 10 mm. Sienos tose vietose. kolonomis ir pan. Kad klijuojantis skiedinys ar glaistas nesiliestø su sienomis. jei bûtinos deformacinës siûlës arba jei monolitinæ grindø dangà reikia lieti ant mediniø grindø. Kad bûtø uþtikrinta ðilumos ir/arba garso izoliacija (sumaþintas garso ir smûgiø sukelto triukðmo plitimas). Taip galima sumaþinti sluoksnio storá. gamybinëse patalpose) grindys liejamos atsiþvelgiant á numatomà apkrovimà. Paprastai tai – betono plokðtë. pvz.. kai grindø konstrukcija nëra pakankamai kieta arba. Jei izoliacinis sluoksnis storesnis nei 10 cm. „Plaukiojanèios“ grindys „Plaukiojanèiomis“ grindimis vadinamos grindys. mokyklose. Grindø dangà nuo izoliacinio sluoksnio skiria tik izoliacinë medþiaga (Knauf Schrenzlage). Knauf Randdämmstreifen polietileno „sijonëlis“ uþklojamas ant izoliacinio sluoksnio ir taip iðvengiama skiedinio nuotëkio. Jei statant butus naudojamos Knauf monolitinës grindø dangos. kolonas) ir leidþia nedidelius horizontalius grindø poslinkius. grindø danga su pagrindu – pastaràjam ji perduoda atsiradusià apkrovà. „Plaukiojanèios“ grindys negali tiesiogiai liestis su vertikaliomis pastato konstrukcijomis (susidaro garso „tiltas“). minimalus grindø dangos storis turi bûti padidintas iki 40 mm. jei numatomos didelës apkrovos.Tiesiogiai prikimbanti grindø danga Kaip matyti ið pavadinimo. Pagrindas turi bûti pakankamai stiprus. uþtenka tik 35 mm storio sluoksnio. matoma Knauf Randdämmstreifen dalis nupjaunama tik po to. Iðsilyginantá Knauf gipso skiediná galima lieti kaip monolitinæ grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio nuo 30 mm storio. Jei reikalavimai didesni (pvz.. Apsaugant gyventojus nuo ðalèio ir triukðmo garantuojamas komfortiðkas gyvenimas ir ávykdomi tiek ðilumos. yra tepluota. Knauf perimetrinë kompensacinë juosta (Knauf Randdämmstreifen) nuo monolitinës grindø dangos atskiria sienas ir kitas patalpos dalis (pvz. Jos pavirðius turi bûti atitinkamai paruoðtas (jis turi bûti nuðlifuotas. konferencijø salëse. taèiau tvirta grindø konstrukcija.

popieriaus sluoksnis) Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Ðildomos grindys (ypatinga grindø rûðis ant izoliacinio sluoksnio) Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf FE ≥ 35 mm ant ðildymo kabeliø Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. o tai garantuoja puikø ðilumos paskirstymà ið ðildymo kabeliø / vamzdþiø á grindø dangà. bet ið kitos pusës jà sulaiko. Knauf Estrichgrund Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 30 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. pvz. Kadangi ðildymo kabeliai / vamzdþiai padengiami tik 35 mm storio sluoksniu. nes ji pasiþymi dideliu ðilumos laidþiu. ðildomos grindys turi bûti visiðkai iðdþiûvusios (dþiovinimui galima panaudoti grindø ðildymà). b) ðildymo elementai talpinami á specialiai tam pritaikytus izoliacinio sluoksnio griovelius. garso izoliacija)..Grindø konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Ðildomos grindys Monolitinë grindø danga kaip ðildomos grindys á vienà pusæ ðilumà atiduoda. Ypaè gerai ðiam tikslui tinka FE80 Allegro grindø danga. Jei darbai turi vykti kiek ámanoma greièiau. nes jos visiðkai padengia ðildymo kalbelius. popieriaus sluoksnis) Kabeliø laikiklis/ðildymo kabeliai / vamzdþiai Tuðtuminës grindys Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE > 30 mm Tuðtuminës grindys 11 . Ðioms grindims bûdingi visi plaukiojanèiø grindø privalumai (pvz. grindø danga greitai reaguoja á temperatûros kitimus. Ðildomos grindys yra „plaukiojanèios“. Svarbu: dedant apdailiná grindø sluoksná. Grindø danga Patikrintos konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Knauf FE ≥ 25 mm Gruntas. Grindø konstrukcija turi bûti formuojama atsiþvelgiant á atitinkamas sàlygas. Knauf monolitinës grindø dangos ðioje srityje turi ypatingø privalumø. popieriaus sluoksnis) Grindø danga ant izoliacinio sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec.. dël greito dþiûvimo pirmenybë teikiama FE25 A tempo. Árengiant ðildymo elementus galimi du variantai: a) ðildymo elementai monolitinëje grindø dangoje.

todël yra techniðkai pritaikyta ir ekonomiðkai naudinga alternatyva cemento turinèioms iðlyginanèioms masëms bet kokio dydþio statybos objektuose. kai sluoksnio storis yra nuo 10 iki 35 mm. Knauf Nivellierestrich 425 tiekiama tiek konteineriuose. kurie lieèiasi su þeme. tiek maiðuose. Kadangi teisingai padengus Knauf Nivellierestrich 425 grindø pavirðius yra lygus. padidinimas. • Iðlygina jau esanèias grindis (pvz. Knauf Nivellierestrich 425 yra idealus sprendimas grindø renovavimui ir nelygumams taisyti. Ekonomiðkai renovacijai Nivellierestrich 425 Techniniai duomenys Nivellierestrich 425 Medþiagos sànaudos 18 kg/m 2 1cm dangos 2 kg/1 30 min. Tiesiogiai sukimbanti grindø danga Knauf Nivellierestrich 425 − atlaiko didþiausias apkrovas. betonines grindis). prieð klojant virðutinæ grindø dangà jo glaistyti nereikia. • Padeda gauti lygø pavirðiø nuëmus senà grindø dangà ar plyteles. Jei monolitinë grindø danga liejama ant betoniniø pavirðiø.. Ávairus pritaikymas • Prieð dengiant virðutinæ grindø dangà iðlygina nelygius pagrindus (pvz. hermetikai gali apsaugoti pagrindà nuo kylanèios drëgmës ir tuo paèiu pagerinti sukibimà su pagrindu.Knauf Nivellierestrich 425 Nuo 10 iki 35 cm.. persigalvota dël virðutinës grindø dangos rûðies). jei tik pagrindas yra pakankamai stiprus. 12 . po 5 val. renovacija ar naujos statybos: Nivellierestrich 425 universaliai pritaikoma kaip tiesiogiai sukimbanti grindø danga. po 2 dienø Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Perstatymas. Dengiama jungiant su grindø konstrukcija – taip suformuojamas sluoksnis tarp monolitinës grindø dangos ir iðsilyginanèio glaisto. Riðamoji medþiaga – kalcio sulfatas – uþtikrina greità sukietëjimà be suslûgimø ir greità dþiuvimà (ypaè plonø sluoksniø). todël Knauf Nivellierestrich 425 galima naudoti gamybinëse patalpose su dinaminiu apkrovimu.

Galas visiems nelygumams Nivellierestrich 415 Techniniai duomenys Nivellierestrich 415 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangos 1. 13 . 415 Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Net ir tada.7 kg/1 30 min. Jei sluoksnio storis nevirðija 5 mm. Knauf Nivellierestrich 415 galima naudoti kaip iðsilyginantá plonà glaistà. Idealiai tinka kalcio sulfato grindø dangoms ir sausø grindø iðlyginimui. su Knauf Nivellierestrich gaunami ypaè lygûs ir kokybiðki pavirðiai. po 3 val. iki 15 mm – kaip lyginamàjá glaistà. Nivellierestrich 415 atlaiko këdþiø ratukø apkrovà. po 2 dienø Knauf Nivellierestrich 415 Iki 15 mm Knauf Nivellierestrich 415 turi bûti padengta iki 15 mm storio sluoksniu. Knauf Nivellierestrich supakuota á 25 kg maiðus. kuris praktiðkai nesuslûgsta. kai reikia storiausio sluoksnio. Padengiama mechaniðkai – maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5 arba sumaiðant mikseriu. Jei sluoksnio storis bent 2 mm.

8 kg/1 30 min. Re k o m e n d u o j a m a naudoti ant pagrindø. turinèiø cemento. Knauf Dünnestrich 325 yra liejamas iðsilyginantis skiedinys. 14 . Medþiagos cemento pagrindu: Boden-Ausgleichmasse 3–15 mm Dünnestrich 325 Techniniai duomenys: Boden–Ausgleichmasse Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangai 1. Knauf Boden–Ausgleichmasse iðlaiko këdþiø ratukø apkrovà. po 2 dienø Techniniai duomenys: Dünnestrich 325 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1cm dangai 1.8 kg/1 30 min. naudojamas grindø dangø nelygumams iðlyginti. tiek su maiðanèiu siurbliu PFT G4/ G5. Pilamas mechaniðkai. Ritmo ar sumaiðoma mikseriu. Galima paruoðti tiek su mikseriu. Sudëtyje yra specialaus cemento ir mineraliniø priedø. Ritmo. maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5.Knauf Boden–Ausgleichmasse 3–15 mm Knauf Boden–Ausgleichmasse yra gamykliniu bûdu paruoðtas specialus sausas cemento miðinys su priedais. Sluoksnio storis – iki 15 mm. Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti po 3 val. Jei sluoksnio storis yra bent 3 mm. Supakuotas á 25 kg maiðus. Iðlaiko apkrovà po 2 dienø Knauf Dünnestrich 325 Nuo 10 iki 30 mm Knauf Dünnestrich 325 yra gamykliniu bûdu paruoðtas sausas miðinys. po 5 val. pritaikytas nuo 10 iki 30 mm storio sluoksniui. Supakuotas á 25 kg maiðus.

Greita ir patikima hidroizoliacija Visiðkai nauja hermetizacija Knauf Abdichtungsbahn Katja yra hermetinë bitumo juosta. Ji turi daug fiziniø. apsauganti nuo betono perdangose esanèios drëgmës. kuriose yra didelis oro drëgnumas. be suvirinimo ir atviros liepsnos galima uþsandarinti sujungimus. Didelis sd rodiklis > 1500 m statybiniu – fiziniu poþiûriu uþtikrina puikø sandarumà net paèioms tankiausioms grindø dangoms.: P-CTP – 36 2018 Knauf jungiamoji juosta – jungimui su vertikaliosiomis pastato dalimis ir hermetinës juostos sandûriø klijavimui. apsaugantis grindis nuo drëgmës pagal DIN 18195–4. Naudojama vidaus darbams kaip hermetikas. Galø jungimai ir jungimai su vertikaliosiomis pastato dalimis padengiami juosta Knauf Anschlusstreifen. Hermetinë juosta Knauf Abdichtungsbahn Katja yra visiðkai sandari. Taip paprastai. Savaime prilimpanti Medþiagà padengti labai paprasta. 15 . galima naudoti karðto oro fenà. ir kaip izoliacinë medþiaga. greitai ir patikimai. Tai sutaupo vietos sandëliuose. Knauf Abdichtungsbahn Katja ant sujungimo vietø dedama savaime prilimpanèia 10 cm ploèio puse. Knauf Anschlussstreifen (jungiamoji juosta) Rulono svoris Rulono plotis Rulono ilgis 4.20 m 15 m Statybø prieþiûros patikrinimo protokolas Nr. Dël to rulone yra net 40 m 2 . dengimo ir tiekimo privalumø. taèiau rulono svoris yra tik 36 kg.9 mm Vandens garø difuzijos ekvivalentai Oro sluoksnio storio Sd rodiklis>1500 m Sànaudos 1. storis – 0. Knauf Abdichtungsbahn Katja yra tik 0.1 m 1 m2 su 10 cm uþleidimu Paletëje yra 20 rulonø (= 800 m2) 1 rulonas – 40 m2 Dengimo temperatûra +50C Jie oro temperatûra þemesnë. Siûliø vietos hermetizuojamos be suvirinimo ar atviros liepsnos.3 kg 0. Knauf Abdichtungsbahn Katja patikrinta statybø prieþiûros ástaigose. Knauf Abdichtungsbahn Katja os statyb ø! g rinta Pa t i k i û r o s á s t a i prieþ Techniniai duomenys: Knauf Abdichtungsbahn Katja Polimerbitumo juosta su tarpiniu stiklo pluoðto ir aliuminio sluoksniu. iðrasta ir gaminama Knauf. kaip garø izoliacinë medþiaga aukðtø perdangoms virð patalpø. Rulono svoris – 36 kg.9 mm storio.

ant garams nelaidþiø grindø – 50 g/ m2 Knauf Extradry Durys su ventiliatoriumi ir 8 m kabelis su apsauginiu kiðtuku Paskirtis/sànaudos Dþiuvimo.25 m ploèio Paskirtis/sànaudos Grindø dangos izoliacija ant skiriamojo sluoksnio 1. 10 cm perimetro kompensacinë juosta 10/120 10 mm storio.1 m2.1 m2 1 m2 lietos grindø dangos Paskirtis/sànaudos Visoms vertikalioms statybø konstrukcijoms izoliuoti 0. = 90 m 16 . jei grindø danga yra keliø aukðèiø (pakopomis) – kaip darbinë siûlë Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Tiekimo bûdas 3m Paletëje – 25 vienetai = 75 m Knauf L-Profil aus Kunststoff 50/30 50 mm ploèio 30 mm aukðèio Tiekimo bûdas 3m Profilis 50/30 30 vnt.8 . pasinaudojant reguliuojama ventiliacija Oro srautas 4000 m3/h Paskirtis/sànaudos Monolitiniø Knauf grindø dangø dþiuvimo laikui sutrumpinti 4–8 m/m2 Tiekimo bûdas Vienetais Tiekimo bûdas Kibirai 5 kg 10 kg Tiekimo bûdas 40 m paletëje 8 rulonai Tiekimo bûdas 80 m x 1. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Schrenzlage Izoliacinis popierius DIN 18560 1. priklausomai nuo patalpos matmenø. 12 cm ploèio* perimetro kompensacinë juosta * klijavimui skirta kairioji pusëje Knauf Estrichgrund Sukibimà pagerinantis gruntas. pavirðiaus paruoðimas prieð dengiant savaime iðsilyginanèias ir sausas grindis (neskiesta) ant pagrindo – 200-300 g/m2 ant iðsilyginanèios grindø dangos – 150 g/ m2. monolitiniø grindø dangø. prie durø.25 m = 100 m2/rulonas Knauf Randdämmstreifen 8/100 8 mm storio.. kurio sudëtyje nëra skiedikliø Knauf FE-Austrocknungskabel Kabelis dþiovinimui Tipas 30 – 30 m rulonas Tipas 65 – 65 m rulonas Tipas 110 – 110 m rulonas Tiekimo bûdas komplekte 1 vienetas su apsauginiu kiðtuku Knauf Abstellwinkel Ið keliø sluoksniø kartono. Priklausomai nuo aukðèio naudojamos abi pusës Matmenys: 50/30 mm Ilgis: 30 m Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims. Paskirtis/sànaudos Sugërimui ir sukibimui su pagrindu reguliuoti. pagreitinimui. o taip pat tada.Produkto apraðas Reikmenys. pvz.

Produkto apraðas Reikmenys. 17 . Minimalus supiltinis aukðtis 2 cm. 10 l/m2 10 mm aukðèiui iðlyginti Tiekimo bûdas Maþdaug 25 kg – 50 l PV: 20 maiðø po 50 l – maþdaug 500 kg. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Bewegungsfugenband 10/50 und 10/70 Lipni perimetro kompensacinë putplasèio juosta 10 mm storio 50 mm ir 70 mm ploèio Paskirtis/sànaudos Deformacinëms siûlëms kartu su Knauf ewegungsfugenprofil [profilis deformacinëms siûlëms] formuoti Paskirtis/sànaudos Knauf „L“ tipo profiliams ant pagrindo fiksuoti 9 vienetai kiekvienam metrui Tiekimo bûdas 25 m PV: 10 rulonø – 250 m Knauf Befestigungsstifte 5.0/45 Tvirtinimo kaiðèiai 45 mm ilgio Tiekimo bûdas PV: 200 vienetø Knauf Trockenschuettung PA Sausas birus uþpildas 1 maiðas po 50 l – maþdaug 25 kg Taip pat ir iðlyginimui po sausu grindø pagrindu Paskirtid/sànaudos Nelygiam pagrindui iðlyginti. Po monolitinëmis grindimis uþdengiama plokðtëmis.

galima kloti be siûliø.Greitai liejama medþiaga Statybø objekte prijungiama elektros srovë. • Sudarydamas siûliø planà projektuotojas. Ilgio pasikeitimas negali virðyti didþiausios leistinosios kraðtinës juostos gniuþdymo ribos: pvz. aukðtyn kylantys instaliaciniai vamzdþiai) bûtina iðdëstyti ne maþiau kaip 5 mm storio perimetro kompensacines juostas su priklijuotomis plëvelës juostomis (jei atskiro ploto pavirðius yra iki 80 m2) .ðildomosios grindys). jiems tinka maiðantys siurbliai PFT G4/G5. grindis galima kloti be siûliø. Á virðø kylantys ir per pagrindo konstrukcijà pereinantys konstrukciniai elementai (pvz. suderinæs su dalyvaujanèiais darbø vykdytojais (ðildymo sistemos montuotojai. Maþesnems objektams galima nauduoti sausus miðinius maiðuose. • Ðildymo sistema árengta naudojant ðildymà þema temperatûra (jei pradinë temperatûra ne daugiau kaip +400C) • Kraðtø izoliacijos juostos atitinkamai storesnës • Klojamos lanksèiosios dangos (jei klojamos kietosios pavirðiaus dangos. elektros instaliacijos statvamzdis) turi bûti atskiriami nuo liejamøjø grindø perimetrine juosta.. Gyvenamojoje aplinkoje. PE – kompensacinë kraðto juosta yra 10 mm – maksimali gniuþdymo riba iki 3 mm. Gyvenamojoje aplinkoje deformacinë siûlë durø zonoje paprastai nebûtina (iðimtis . SIÛLIØ PLANAVIMAS Ið esmës FE [liejamasias grindis] galima kloti be siûliø. • Ant sienø ir kitø aukðtyn kylanèiø konstrukciniø elementø (pvz. maiðytuvas ir siurblys dirba be sustojimo. á liejamas grindis rekomenduojama integruoti atraminius profilius. viskas reguliuojama automatiðkai. <mm/mK> (maþdaug 0. • Jei formuojamos statinio ir deformacinës siûlës. jei nëra iðsikiðanèiø kampø arba kitø konstrukciniø elementø. ligoniniø koridoriai). iki 300 m2. • Siûliø plane privaloma numatyti iðsikiðanèiø piliastrø arba þidiniø kampø bei grindø ploto praplëtimo arba susiaurëjimo vietas. per vienà dienà galima padengti daugiau nei 1000 m2. virðutinëje dangoje bûtina suformuoti papildomas siûles – þiûrëkite OENORM B2242-5).01 mm/mK). kad grindø dangos siûlës bûtø tiesios. ir po daug laiko neuþimanèio pasiruoðimo darbai gali bûti pradëti. kuriame nustatomos siûliø rûðys ir jø iðsidëstymus. ðildomosios kolonëlës. • Galutinæ siûliø padëtá projektuotojas nustato vietoje. vanduo. grindø dangos klojëjai). atskiriant ðildomuosius plotus nuo neðildomøjø. privalo atsiþvelgti kad: • Statinio siûlës pakartojamos liejamose grindyse kaip deformacinës siûlës. 18 . jei ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1 ir. nes nepanaudotos medþiagos iðgabenamos. jei patalpos plotas iki 80 m2. be kita ko. • Statinio projektuotojas privalo sudaryti siûliø planà. Jei plotas didelis. Didesnius plotus. skirtos skiediniui paduoti. • Siûliø planas pateikiamas vykdytojui kaip sudëtinë darbø apraðymo dalis. plyteliø klojëjai. Dozavimo sklendë uþtikrina. jei. • Patalpa yra kvadratinë arba staèiakampë (ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1). Skiedinys liejamas be sustojimo. ÐILDOMØJØ GRINDØ LIEJIMAS Bûtina suformuoti siûles durø zonoje. • Jei grindims tenka ratukø apkrova (pvz. þarnos. Siûliø planavimas Jei grindys liejamos dideliam plote – besiûliø grindø perimetriniø kompensaciniø juostø parametrai nustatomi pagal ðià formulæ: Ilgio pasikeitimas <mm>= Patalpos ilgis <m> x temperatûros skirtumas <ΔC> x ðiluminis plëtimasis. perëjimuose ið vieno ploto á kità ir. pasirenkant siûliø formavimo bûdà bûtina atsiþvelgti á siûles kraðtams tenkantá slëgá. kad medþiaga ið konteinerio tekës tolygiai. besiûliø grindø klojëjai. Statybø objekte nepriðiukðlinama.

0 kg/l >25 N/mm2 > 5 N/ mm2 >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 53 l skiedinio maks.Patikima hermetizacija ir geras sukibimas Knauf Fliebestriche F21 FE 50 Largo Medþiagø sànaudos 1 cm liejamosios dangos Klasifikacija pagal kokybæ (pagal DIN EN 13813 (iki ðiol DIN 18560.2kg/l 2. galima kloti Garams nelaidþias dangas (PVC.0 svorio % < 0.K 0. 3 mën. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 54 l skiedinio maks.0 svorio % < 1..0 svorio % < 0.1 mm/m < 40 cm 60 min. iðleista 1992 m.K 0.) Visos ðildomos grindys Ðilumos plëtimosi koeficientas (ðildomos grindys) Ðilumos laidumas λz (ðildomos grindys) Ðildymo pradþia Maks. Garams laidþias dangos (kilimai ir kt. 3 mën. ventiliacija) Kai likusi drëgmë (patikrinta CM prietaisu). .) Savitasis svoris (pagrindo tankis) Drëgnojo Sausojo Stiprumo (kontroliniai dydþiai) po 28 dienø Gniuþdomasis stipris Lenkiamojo tempimo stipris 19 kg/m2 FE 80 Allegro 19 kg/m2 FE 25 A tempo 19 kg/m2 FE Fortissimo 19 kg/m2 CA-C25-F5 (AE 20) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C35-F7 (AE 40) 2.K 1.4 W/m.014 mm/m.3 svorio % 0.9 kg/l 2. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës Sànaudos ið 100 kg medþiagos skiedinio 53 l skiedinio Plëtimasis riðimosi metu Sklidimo matas 1.K 1.K Po 7 dienø 550C < 0.014 mm/m.015 mm/m.38 W/m. 0. parketas).K < 0.014 mm/m.3 kg/l 2.1 kg/l 2.K Iðkart 550C Po 7 dienø 550C Sandëliavimas (sausai) 3 mën.1 mm/m < 43 cm 60 min.3 l kontrolinis indas Dengimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà maks.0 svorio % < 0.4 W/m. Garus sulaikanèias dangos (plytelës ir kt.0 svorio % < 1. 3 mën.0 kg/l 2.3 svorio % 0.2 kg/l 2.66 W/m. konstrukcijos storio ir galimybës iðdþiûti (pvz.1 mm/m < 45 cm 40 min. Po 3 h Po 8 h 8–14 savaièiø papildomai vëdinant ir ðildant 35 N/ mm2 >7 N/ mm2 54 l skiedinio maks. Po 24 h Po 3 dienø Dþiuvimas (kontroliniai dydþiai. 0.5 svorio % < 1.4 W/m.K 1.5 svorio % < 1.K* Po 7 dienø 550C < 0.0 svorio % < 1. 3–6 savaitës kai storis yra 35 mm) Priklausomai nuo konkreèiø sàlygø statybø objekte.0 svorio % < 1.0 svorio % < 0.5 svorio % < 1.1 kg/l 1. 0.K 1.3 svorio % 0.5 svorio % < 1. ðildomø grindø temperatûra < 0.016 mm/m.016 mm/m.3 svorio % 0.1 mm/m < 45 cm 60 min.K 1.87 W/m. 0.).K 1.

net ir dalinës. Vilnius tel. 4. turi bûti suderintos su leidëju Vokietijoje.knauf.Atsiþvelgti á techninius pakeitimus. Buklete pateiktos ðiuo metu galiojanèios normos. 852619764.knauf. Postfach 10. Saurieðiai Rygos rajonas. Tel. faks.lv info@knauf.knauf. Latvija Telefonas: (+371) 7032999 Faksas: (+371) 7032969 www. Garantija galioja tik neginèijamoms mûsø medþiagø ypatybëms. Iphofen. statistines ir statybines–fizines Knauf sistemø ypatybes galima gauti tik naudojant Knauf sistemø komponentus arba Knauf rekomenduotus produktus. kopijos ar fotoreprodukcijos.lt SIA Knauf Daugavas g. 0 93 23 / 31-0 Fax: 0 93 23 / 31-277 www. Autorinës teisës priklauso Knauf Gips KG. UAB „KNAUF“ Ðvitrigailos 11b.lv Knauf Gips KG Zentrale. LV 2132.lt www. Publikuojant pakeitimai.com D-97343 . Konstruktyvias. 852619864 info@knauf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful