Knauf grindø sistemos

Pavirðius su Knauf liejamomis grindimis bus tobulas

Grindø konstrukcija buto ar namo kokybei labai svarbi. Ji uþtikrina optimalià garso ir ðilumos izoliacijà, atsparumà ugniai, sulaiko drëgmæ. Ant gerø grindø patalpose bus malonu vaikðèioti, jos bus jaukios. Grindø sistemø kokybæ lemia keleto faktoriø sàveika: medþiagos kokybë, padengimo technika ir konstrukcija turi bûti tarpusavyje suderintos ir atitikti konkreèias sàlygas. Knauf monolitinës grindø dangos gaminamos ið kokybiðkø þaliavø. Iðbandyta receptûra ir moderniausi paruoðimo metodai visada garantuoja puikià Knauf produktø kokybæ. Jau daugiau nei 60 metø Knauf vardas simbolizuoja labai gerà kokybæ, naujas paslaugas ir sàþiningà partnerystæ. Metams bëgant pagrindinis tikslas nesikeièia – dar geresnë ir kokybiðkesnë statyba. Puiki kokybë kelia pasitikëjimà Vis daþniau statyboms reikalaujama labai aukðtos kokybës statybiniø medþiagø. Modernios statybø konstrukcijos ir detaliai suplanuota darbø eiga reikalauja nepriekaiðtingø statybiniø medþiagø ir tokios pat jø tiekimo sistemos. Knauf monolitinës grindø dangos, pramoniniu bûdu pagamintos sausø miðiniø pavidalu, sukurtos tam, kad atitiktø visus ðiuos reikalavimus. Knauf siûlo didþiausià saugumà tiek dirbant su medþiagomis, tiek ir naudojant jas vëliau. Visada suspëti laiku Knauf liejamos monolitinës grindø dangos jas padengus iðsilygina savaime. Po 24 valandø tokiomis grindimis jau galima vaikðèioti, o po 3 dienø jos jau iðlaiko apkrovà. Naudojant puikiai tam pritaikytà árangà per vienà

dienà padengti 1000 m 2 plotà yra tikrai paprasta, todël naudojant Knauf liejamas monolitines grindø dangas galima gerokai sutrumpinti statybø terminus. Ekologiniu poþiûriu: nepriekaiðtingas ir ðvarus statybø objektas Aplinkà tausojanti gamybos technologija, minimalios energijos sànaudos, taip pat labai geros kokybës gipso ir natûralus anhidrido panaudojimas atitinka ekologinius reikalavimus. Kadangi medþiagos moderniai pristatomos konteineriuose, neterðiama aplinka, statybø vietoje nelieka ápakavimo ir medþiagø liekanø. Knauf grindø sistemos – pilnas asortimentas Knauf grindø sistemos yra suderintos tarpusavyje ir per daugelá metø árodþiusios savo galimybes. Jos jungia daug ávairiø produktø ir sprendimø, tiek metø tëkmës patikrintø, tiek ir naujø, skirtø grindims kloti vidaus patalpose: pradedant naujais pastatais ir baigiant senø grindø renovacija. Á produktø paletæ átraukti tiek hermetikai (Knauf sandarinimo danga „Katja“), tiek ir gausybë liejamoms iðsilyginanèioms grindø dangoms skirtø reikmenø, tarp kuriø ir iðsilyginantys glaistai, glaistyklës – visa tai vieno gamintojo „Knauf “. Knauf servisas Mes konsultuojame bei tiekiame prekes visoje Europoje. Maloniai rekomenduosime kvalifikuotas ámones, kurios suteiks geriausios kokybës paslaugas.

Ávairiai panaudojamos Knauf monolitinës grindø dangos

FE 50 Largo Naudinga – atvejams

tinkama

visiems

FE 80 Allegro Ypaè tvirta – labai geros ðilumos laidumo savybës (ðildomoms grindims) FE 25 A Tempo Greitai stingsta – ribotø terminø objektams Nivellierestrich 425 Plonasluoksnë monolitinë danga

Kokybë tikrinama nuolat

2

Knauf grindys Sëkmë = naujovës + patirtis 3 .

Jei naudositës Knauf monolitinëms grindø dangoms lieti puikiai pritaikyta tiekimo sistema. FE 50 Largo galima naudoti kaip tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà Klijuotas parketas Knauf monolitinë grindø danga ≥35mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Ji atitinka AE 20 kategorijà ir gerokai virðija bûtinà atsparumà gniuþdymui ir lenkimui.. FE 50 Largo – ávairiapusë Techniniai duomenys FE 50 Largo Medþiagos sànaudos 19 kg/m2 1 cm dangos >25 N/mm2 5 N/mm2 2 kg/l 60 min. ar didelius plotus. sukelto smûgiø. linoleumà ar PVC. plyteles. atitinkanèius ávairiausius poreikius. popieriaus sluoksnis) Triukðmo. kaip plaukiojanèias grindis ir net kaip iðsilyginanèias grindis ant ðildomø grindø – ðildymo kabeliai / vamzdþiai uþdengiami tik 35 mm storio sluoksniu. pvz.Ávairiapusë FE 50 Largo Patogi ir universali Knauf iðsilyginanti monolitinë grindø danga FE 50 Largo yra ekonomiðkai naudingiausiai ir ávairiausiai panaudojama. kiliminæ dangà. FE 50 Largo – (beveik) visiems poreikiams Per daugelá metø FE 50 Largo árodë savo vertæ. taèiau atsiþvelgiant á bendrà patalpos konstrukcijà ir techninæ árangà reiktø leisti tai atlikti profesionalams. kaip grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio. ir visai nesvarbu. ar kalbama apie butø statybà. izoliacija Ðilumos izoliacija 4 . Knauf FE 50 Largo liejimas net ir dideliuose statybø objektuose nesukels jokiø problemø. Tai puikus pagrindas. parketà. Knauf FE 50 Largo iðlieti greita ir paprasta. ant kurio galima kloti visas ðiuo metu naudojamas virðutines grindø dangas. Knauf siûlo naudoti monolitiniø grindø dangø klojimo prietaisus. po 24 val. iðtisinæ dangà biuruose – pradedant rûsiu ir baigiant stogu. FE 50 Largo geros kokybës lygus pavirðius byloja pats uþ save.

5 .

Áðyla per 3. per ilgesná laikà atsiperka grindø klojimo iðlaidos.4 h Paprastø ðildomø grindø storis – 45 mm Iðsilyginanèiø grindø liejimas ant ðildomø grindø. 6 . Kai po grindimis paliekamos ertmës instaliacijai ir komunikacijoms. Puikiai tinka grindims tuðtuminëms Energijos taupymas. jog dël to. labai geras ðilumos perëjimas ið kabelio / vamzdþio á monolitinæ grindø dangà. O darbas vyksta ypatingai nesistengiant.8 h FE 80–ant ðildymo kabeliø tik 35 mm storio sluoksnis. tenkinant didþiausius reikalavimus. Dar viena specifinë ðios dangos panaudojimo galimybë – tuðtuminës grindys. Ðildomø grindø privalumai • Dël didelio ðilumos laidþio geriausiai atiduodama ðiluma. FE 80 − gaminys. • Nebûtina armuoti. Paprastos ðildomos grindys 45 mm Prie visø paminëtøjø savybiø dar galima pridurti. • Ðildymo kabeliai arba ðildymo konstrukcijos uþdengtos tik 35 mm storio sluoksniu. ji puikiai tinka biurams ir visuomeniniams pastatams. po 24 val.FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Knauf FE 80 Allegro nuo FE 50 skiria du pagrindiniai privalumai: • FE 80 Allegro danga yra kietesnë ir klasifikuojama kaip AE 30. • ji greièiau praleidþia ðilumà (laidumas 1. ir net svaiginantis pastato aukðtis tam nesutrukdys.87 W/m 2 K) ir dël to puikiai tinka ðildomoms grindims. todël pavirðius greitai áðyla. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà FE 80 Allegro 35 mm Áðyla per 1. • Taupoma energija. Naudojantis puikia Knauf tiekimo sistema per dienà galima padengti daugiau nei 1000 m 2 plotà. • Ðildymo kabeliai / vamzdþiai yra visiðkai uþdengti. kad FE 80 Allegro danga yra labai kieta. naudojant labai gerà ðilumos laidumà FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Techniniai duomenys FE 80 Allegro Medþiagos sànaudos 19 kg/m 2 1 cm dangos >30 N/mm 2 >6 N/mm 2 2 kg/1 60 min. greitai ir patikimai.

7 .Maloni ðiluma: FE 80 Allegro ant ðildomø grindø. Tuðtuminës grindys su Knauf FE 80 Allegro.

po 8 val. FE 25 A tempo yra tikras iðsigelbëjimas. Kadangi danga padengiama tikrai greitai. Jis atitinka AE 30 kategorijà. puikiai tiks FE 25 A tempo grindø danga. Techniniai duomenys FE 25 A tempo Medþiagos sànaudos Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà 19 kg/m2 1 cm dangos >35 N/mm2 >6 N/mm2 2 kg/1 40 min. 55 OC) ir vëdint. ir netrukus jà jau galima apkrauti. o po 8 valandø danga jau iðlaiko apkrovà. Maiðymo siurblá bûtina iðvalyti iðkart pabaigus darbà! Galima ðildyti iðkart po liejimo: Knauf FE 25 A tempo ant ðildomø grindø. FE 25 A tempo grindø danga padeda planuoti statybø laikà. 8 . o kartu ir visø statybø laikà. FE 25 A tempo liejama taip pat paprastai kaip ir FE 80 Allegro arba FE 50 Largo. O jei dþiûti dar padeda geras skersvëjis. kad ji greitai dþiûsta. o ði savybë ypaè aktuali. kitus statybø darbus reikia nutraukti labai trumpam. FE 25 A tempo gelbsti. padeda laiku perduoti darbus. po 3 val. Grindø ðildymà galima ájungti tuoj pat Ant ðildymo kalbeliø / vamzdþiø padengtà FE 25 A tempo dangà galima ið karto ðildyti (maks. FE 25 A tempo akivaizdþiai sutrumpina dþiuvimo. Knauf dþiovinimo kabeliai (Austrocknungskabel) ar kitos priemonës. FE 25 A tempo gelbsti kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo monolitinæ grindø dangà patraukli dël to. palengvina darbø organizavimà. Padengus FE 25 A tempo dangà po 3 valandø ja galima vaikðèioti. kai statybos objektuose spaudþia laikas ir surenkamø namø statybose.FE 25 A tempo greitai liejamos Kai laiko statyboms lieka vis maþiau ir maþiau. kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo – greitai dengiama FE 25 A tempo – jei artëja objekto baigimo laikas ir norima. drëgmës surinktuvas. ir net gi prieðingai – gera ventiliacija padeda medþiagoms greièiau iðdþiûti. kad statybø terminai bûtø kuo trumpesni. Taigi jos nespëja paveikti skersvëjis. FE 25 A tempo yra puikus greitai sukimbantis ir greitai dþiûstantis produktas.

popieriaus sluoksnis) Ðilumos paskirstymo elementai Izoliacinë plokðtë su gamykliniais grioveliais Ðildymo kalbeliai/vamzdþiai 9 . popieriaus sluoksnis) Knauf laikiklis/ðildymo kabeliai/vamzdþiai Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec.Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm virð ðildymo kabeliø/vamzdeliø Izoliacinis sluoksnis /laikanèioji plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec.

gamybinëse patalpose) grindys liejamos atsiþvelgiant á numatomà apkrovimà. Jei reikalavimai didesni (pvz. 10 . „Plaukiojanèios“ grindys negali tiesiogiai liestis su vertikaliomis pastato konstrukcijomis (susidaro garso „tiltas“). Knauf Randdämmstreifen polietileno „sijonëlis“ uþklojamas ant izoliacinio sluoksnio ir taip iðvengiama skiedinio nuotëkio. Su Nivellierestrich 425 sluoksnio storá galima sumaþinti net iki 10 mm. minimalus grindø dangos storis turi bûti padidintas iki 40 mm.. jei bûtinos deformacinës siûlës arba jei monolitinæ grindø dangà reikia lieti ant mediniø grindø. kuriose jos susilies su monolitine grindø danga. Knauf perimetrinë kompensacinë juosta (Knauf Randdämmstreifen) nuo monolitinës grindø dangos atskiria sienas ir kitas patalpos dalis (pvz. liejamos ant izoliacinio sluoksnio. Kad klijuojantis skiedinys ar glaistas nesiliestø su sienomis. Paprastai tai – betono plokðtë. Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio yra alternatyvus variantas. tiek garso izoliacijos reikalavimai. Jos pavirðius turi bûti atitinkamai paruoðtas (jis turi bûti nuðlifuotas. taip pat turi bûti nugruntuotos. Iðsilyginantá Knauf gipso skiediná galima lieti kaip monolitinæ grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio nuo 30 mm storio. nuvalytas) ir nugruntuotas. Kad bûtø uþtikrinta ðilumos ir/arba garso izoliacija (sumaþintas garso ir smûgiø sukelto triukðmo plitimas). kai grindø konstrukcija nëra pakankamai kieta arba. matoma Knauf Randdämmstreifen dalis nupjaunama tik po to.. Dël ðios prieþasties nuo visø vertikaliø pastato daliø jos turi bûti atskirtos specialiu Knauf perimetrinë kompensacinë juosta – Knauf Randdämmstreifen. Pagrindas turi bûti pakankamai stiprus. Taip galima sumaþinti sluoksnio storá. kai padedama galutinë grindø apdaila. Tokia grindø konstrukcija atitinka moderniø butø statymo reikalavimus. kolonas) ir leidþia nedidelius horizontalius grindø poslinkius. yra tepluota. grindø danga su pagrindu – pastaràjam ji perduoda atsiradusià apkrovà. kolonomis ir pan. „Plaukiojanèios“ grindys „Plaukiojanèiomis“ grindimis vadinamos grindys. tarp laikanèiosios grindø konstrukcijos ir monolitinës grindø dangos dedamos tam tikros izoliacinës plokðtës. Sienos tose vietose. o lieti tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà nëra galimybës. mokyklose. Pradedant 25 mm gaunama plona. Ðis liejimo bûdas rekomenduojamas tada. jei numatomos didelës apkrovos. Jei statant butus naudojamos Knauf monolitinës grindø dangos. Izoliacinis sluoksnis (izoliacinis popierius Knauf Schrenzlage) atskiria iðsilyginanèià grindø dangà nuo grindø konstrukcijos.Tiesiogiai prikimbanti grindø danga Kaip matyti ið pavadinimo. pvz.. uþtenka tik 35 mm storio sluoksnio. nufrezuotas. taèiau tvirta grindø konstrukcija. konferencijø salëse. Jei izoliacinis sluoksnis storesnis nei 10 cm. Apsaugant gyventojus nuo ðalèio ir triukðmo garantuojamas komfortiðkas gyvenimas ir ávykdomi tiek ðilumos. Grindø dangà nuo izoliacinio sluoksnio skiria tik izoliacinë medþiaga (Knauf Schrenzlage).

Grindø konstrukcija turi bûti formuojama atsiþvelgiant á atitinkamas sàlygas. Grindø danga Patikrintos konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Knauf FE ≥ 25 mm Gruntas. pvz. popieriaus sluoksnis) Grindø danga ant izoliacinio sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. bet ið kitos pusës jà sulaiko.. nes jos visiðkai padengia ðildymo kalbelius. nes ji pasiþymi dideliu ðilumos laidþiu. garso izoliacija). dël greito dþiûvimo pirmenybë teikiama FE25 A tempo. popieriaus sluoksnis) Kabeliø laikiklis/ðildymo kabeliai / vamzdþiai Tuðtuminës grindys Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE > 30 mm Tuðtuminës grindys 11 .Grindø konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Ðildomos grindys Monolitinë grindø danga kaip ðildomos grindys á vienà pusæ ðilumà atiduoda. Ðioms grindims bûdingi visi plaukiojanèiø grindø privalumai (pvz. Knauf Estrichgrund Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 30 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Ðildomos grindys yra „plaukiojanèios“. b) ðildymo elementai talpinami á specialiai tam pritaikytus izoliacinio sluoksnio griovelius. Kadangi ðildymo kabeliai / vamzdþiai padengiami tik 35 mm storio sluoksniu. Svarbu: dedant apdailiná grindø sluoksná.. Knauf monolitinës grindø dangos ðioje srityje turi ypatingø privalumø. o tai garantuoja puikø ðilumos paskirstymà ið ðildymo kabeliø / vamzdþiø á grindø dangà. Árengiant ðildymo elementus galimi du variantai: a) ðildymo elementai monolitinëje grindø dangoje. ðildomos grindys turi bûti visiðkai iðdþiûvusios (dþiovinimui galima panaudoti grindø ðildymà). Jei darbai turi vykti kiek ámanoma greièiau. grindø danga greitai reaguoja á temperatûros kitimus. popieriaus sluoksnis) Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Ðildomos grindys (ypatinga grindø rûðis ant izoliacinio sluoksnio) Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf FE ≥ 35 mm ant ðildymo kabeliø Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Ypaè gerai ðiam tikslui tinka FE80 Allegro grindø danga.

Ekonomiðkai renovacijai Nivellierestrich 425 Techniniai duomenys Nivellierestrich 425 Medþiagos sànaudos 18 kg/m 2 1cm dangos 2 kg/1 30 min. jei tik pagrindas yra pakankamai stiprus. kurie lieèiasi su þeme. betonines grindis). Knauf Nivellierestrich 425 yra idealus sprendimas grindø renovavimui ir nelygumams taisyti. Kadangi teisingai padengus Knauf Nivellierestrich 425 grindø pavirðius yra lygus. Knauf Nivellierestrich 425 tiekiama tiek konteineriuose. Ávairus pritaikymas • Prieð dengiant virðutinæ grindø dangà iðlygina nelygius pagrindus (pvz. • Padeda gauti lygø pavirðiø nuëmus senà grindø dangà ar plyteles. Dengiama jungiant su grindø konstrukcija – taip suformuojamas sluoksnis tarp monolitinës grindø dangos ir iðsilyginanèio glaisto. Jei monolitinë grindø danga liejama ant betoniniø pavirðiø.. padidinimas. hermetikai gali apsaugoti pagrindà nuo kylanèios drëgmës ir tuo paèiu pagerinti sukibimà su pagrindu. Tiesiogiai sukimbanti grindø danga Knauf Nivellierestrich 425 − atlaiko didþiausias apkrovas. renovacija ar naujos statybos: Nivellierestrich 425 universaliai pritaikoma kaip tiesiogiai sukimbanti grindø danga.. todël Knauf Nivellierestrich 425 galima naudoti gamybinëse patalpose su dinaminiu apkrovimu. po 2 dienø Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Perstatymas. 12 . prieð klojant virðutinæ grindø dangà jo glaistyti nereikia. po 5 val. Riðamoji medþiaga – kalcio sulfatas – uþtikrina greità sukietëjimà be suslûgimø ir greità dþiuvimà (ypaè plonø sluoksniø). tiek maiðuose. • Iðlygina jau esanèias grindis (pvz. persigalvota dël virðutinës grindø dangos rûðies). kai sluoksnio storis yra nuo 10 iki 35 mm.Knauf Nivellierestrich 425 Nuo 10 iki 35 cm. todël yra techniðkai pritaikyta ir ekonomiðkai naudinga alternatyva cemento turinèioms iðlyginanèioms masëms bet kokio dydþio statybos objektuose.

Jei sluoksnio storis bent 2 mm. Padengiama mechaniðkai – maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5 arba sumaiðant mikseriu. Nivellierestrich 415 atlaiko këdþiø ratukø apkrovà. kuris praktiðkai nesuslûgsta. Jei sluoksnio storis nevirðija 5 mm. po 3 val. su Knauf Nivellierestrich gaunami ypaè lygûs ir kokybiðki pavirðiai. po 2 dienø Knauf Nivellierestrich 415 Iki 15 mm Knauf Nivellierestrich 415 turi bûti padengta iki 15 mm storio sluoksniu. iki 15 mm – kaip lyginamàjá glaistà.Galas visiems nelygumams Nivellierestrich 415 Techniniai duomenys Nivellierestrich 415 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangos 1. Knauf Nivellierestrich supakuota á 25 kg maiðus. 415 Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Net ir tada. Idealiai tinka kalcio sulfato grindø dangoms ir sausø grindø iðlyginimui. Knauf Nivellierestrich 415 galima naudoti kaip iðsilyginantá plonà glaistà. kai reikia storiausio sluoksnio. 13 .7 kg/1 30 min.

tiek su maiðanèiu siurbliu PFT G4/ G5.8 kg/1 30 min. Sluoksnio storis – iki 15 mm. pritaikytas nuo 10 iki 30 mm storio sluoksniui. po 5 val.8 kg/1 30 min. Galima paruoðti tiek su mikseriu. Jei sluoksnio storis yra bent 3 mm. 14 . Supakuotas á 25 kg maiðus. Pilamas mechaniðkai. Supakuotas á 25 kg maiðus. Sudëtyje yra specialaus cemento ir mineraliniø priedø. Ritmo. Knauf Boden–Ausgleichmasse iðlaiko këdþiø ratukø apkrovà. Medþiagos cemento pagrindu: Boden-Ausgleichmasse 3–15 mm Dünnestrich 325 Techniniai duomenys: Boden–Ausgleichmasse Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangai 1.Knauf Boden–Ausgleichmasse 3–15 mm Knauf Boden–Ausgleichmasse yra gamykliniu bûdu paruoðtas specialus sausas cemento miðinys su priedais. Ritmo ar sumaiðoma mikseriu. po 2 dienø Techniniai duomenys: Dünnestrich 325 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1cm dangai 1. Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti po 3 val. Knauf Dünnestrich 325 yra liejamas iðsilyginantis skiedinys. Re k o m e n d u o j a m a naudoti ant pagrindø. maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5. turinèiø cemento. Iðlaiko apkrovà po 2 dienø Knauf Dünnestrich 325 Nuo 10 iki 30 mm Knauf Dünnestrich 325 yra gamykliniu bûdu paruoðtas sausas miðinys. naudojamas grindø dangø nelygumams iðlyginti.

Tai sutaupo vietos sandëliuose. Savaime prilimpanti Medþiagà padengti labai paprasta. Siûliø vietos hermetizuojamos be suvirinimo ar atviros liepsnos. greitai ir patikimai. Galø jungimai ir jungimai su vertikaliosiomis pastato dalimis padengiami juosta Knauf Anschlusstreifen.3 kg 0. storis – 0.: P-CTP – 36 2018 Knauf jungiamoji juosta – jungimui su vertikaliosiomis pastato dalimis ir hermetinës juostos sandûriø klijavimui. galima naudoti karðto oro fenà. Rulono svoris – 36 kg. Dël to rulone yra net 40 m 2 . Hermetinë juosta Knauf Abdichtungsbahn Katja yra visiðkai sandari. ir kaip izoliacinë medþiaga. Knauf Abdichtungsbahn Katja patikrinta statybø prieþiûros ástaigose. iðrasta ir gaminama Knauf.Greita ir patikima hidroizoliacija Visiðkai nauja hermetizacija Knauf Abdichtungsbahn Katja yra hermetinë bitumo juosta. Knauf Abdichtungsbahn Katja os statyb ø! g rinta Pa t i k i û r o s á s t a i prieþ Techniniai duomenys: Knauf Abdichtungsbahn Katja Polimerbitumo juosta su tarpiniu stiklo pluoðto ir aliuminio sluoksniu. Ji turi daug fiziniø. Knauf Abdichtungsbahn Katja ant sujungimo vietø dedama savaime prilimpanèia 10 cm ploèio puse. Taip paprastai. Knauf Abdichtungsbahn Katja yra tik 0. Naudojama vidaus darbams kaip hermetikas. taèiau rulono svoris yra tik 36 kg. apsauganti nuo betono perdangose esanèios drëgmës. kuriose yra didelis oro drëgnumas. apsaugantis grindis nuo drëgmës pagal DIN 18195–4.9 mm Vandens garø difuzijos ekvivalentai Oro sluoksnio storio Sd rodiklis>1500 m Sànaudos 1. kaip garø izoliacinë medþiaga aukðtø perdangoms virð patalpø. 15 . Didelis sd rodiklis > 1500 m statybiniu – fiziniu poþiûriu uþtikrina puikø sandarumà net paèioms tankiausioms grindø dangoms. be suvirinimo ir atviros liepsnos galima uþsandarinti sujungimus. dengimo ir tiekimo privalumø.20 m 15 m Statybø prieþiûros patikrinimo protokolas Nr.1 m 1 m2 su 10 cm uþleidimu Paletëje yra 20 rulonø (= 800 m2) 1 rulonas – 40 m2 Dengimo temperatûra +50C Jie oro temperatûra þemesnë.9 mm storio. Knauf Anschlussstreifen (jungiamoji juosta) Rulono svoris Rulono plotis Rulono ilgis 4.

10 cm perimetro kompensacinë juosta 10/120 10 mm storio. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Schrenzlage Izoliacinis popierius DIN 18560 1. pasinaudojant reguliuojama ventiliacija Oro srautas 4000 m3/h Paskirtis/sànaudos Monolitiniø Knauf grindø dangø dþiuvimo laikui sutrumpinti 4–8 m/m2 Tiekimo bûdas Vienetais Tiekimo bûdas Kibirai 5 kg 10 kg Tiekimo bûdas 40 m paletëje 8 rulonai Tiekimo bûdas 80 m x 1. jei grindø danga yra keliø aukðèiø (pakopomis) – kaip darbinë siûlë Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Tiekimo bûdas 3m Paletëje – 25 vienetai = 75 m Knauf L-Profil aus Kunststoff 50/30 50 mm ploèio 30 mm aukðèio Tiekimo bûdas 3m Profilis 50/30 30 vnt. monolitiniø grindø dangø.1 m2 1 m2 lietos grindø dangos Paskirtis/sànaudos Visoms vertikalioms statybø konstrukcijoms izoliuoti 0. Paskirtis/sànaudos Sugërimui ir sukibimui su pagrindu reguliuoti. o taip pat tada. kurio sudëtyje nëra skiedikliø Knauf FE-Austrocknungskabel Kabelis dþiovinimui Tipas 30 – 30 m rulonas Tipas 65 – 65 m rulonas Tipas 110 – 110 m rulonas Tiekimo bûdas komplekte 1 vienetas su apsauginiu kiðtuku Knauf Abstellwinkel Ið keliø sluoksniø kartono. prie durø. priklausomai nuo patalpos matmenø. Priklausomai nuo aukðèio naudojamos abi pusës Matmenys: 50/30 mm Ilgis: 30 m Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims. = 90 m 16 . 12 cm ploèio* perimetro kompensacinë juosta * klijavimui skirta kairioji pusëje Knauf Estrichgrund Sukibimà pagerinantis gruntas. pvz.25 m ploèio Paskirtis/sànaudos Grindø dangos izoliacija ant skiriamojo sluoksnio 1.1 m2.. pagreitinimui. pavirðiaus paruoðimas prieð dengiant savaime iðsilyginanèias ir sausas grindis (neskiesta) ant pagrindo – 200-300 g/m2 ant iðsilyginanèios grindø dangos – 150 g/ m2.Produkto apraðas Reikmenys.8 .25 m = 100 m2/rulonas Knauf Randdämmstreifen 8/100 8 mm storio. ant garams nelaidþiø grindø – 50 g/ m2 Knauf Extradry Durys su ventiliatoriumi ir 8 m kabelis su apsauginiu kiðtuku Paskirtis/sànaudos Dþiuvimo.

skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Bewegungsfugenband 10/50 und 10/70 Lipni perimetro kompensacinë putplasèio juosta 10 mm storio 50 mm ir 70 mm ploèio Paskirtis/sànaudos Deformacinëms siûlëms kartu su Knauf ewegungsfugenprofil [profilis deformacinëms siûlëms] formuoti Paskirtis/sànaudos Knauf „L“ tipo profiliams ant pagrindo fiksuoti 9 vienetai kiekvienam metrui Tiekimo bûdas 25 m PV: 10 rulonø – 250 m Knauf Befestigungsstifte 5. Po monolitinëmis grindimis uþdengiama plokðtëmis.Produkto apraðas Reikmenys. 17 . Minimalus supiltinis aukðtis 2 cm.0/45 Tvirtinimo kaiðèiai 45 mm ilgio Tiekimo bûdas PV: 200 vienetø Knauf Trockenschuettung PA Sausas birus uþpildas 1 maiðas po 50 l – maþdaug 25 kg Taip pat ir iðlyginimui po sausu grindø pagrindu Paskirtid/sànaudos Nelygiam pagrindui iðlyginti. 10 l/m2 10 mm aukðèiui iðlyginti Tiekimo bûdas Maþdaug 25 kg – 50 l PV: 20 maiðø po 50 l – maþdaug 500 kg.

Siûliø planavimas Jei grindys liejamos dideliam plote – besiûliø grindø perimetriniø kompensaciniø juostø parametrai nustatomi pagal ðià formulæ: Ilgio pasikeitimas <mm>= Patalpos ilgis <m> x temperatûros skirtumas <ΔC> x ðiluminis plëtimasis.01 mm/mK). viskas reguliuojama automatiðkai. á liejamas grindis rekomenduojama integruoti atraminius profilius. jei ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1 ir. jei. privalo atsiþvelgti kad: • Statinio siûlës pakartojamos liejamose grindyse kaip deformacinës siûlës. • Jei grindims tenka ratukø apkrova (pvz. Jei plotas didelis. • Galutinæ siûliø padëtá projektuotojas nustato vietoje. Skiedinys liejamas be sustojimo. iki 300 m2. maiðytuvas ir siurblys dirba be sustojimo. jei patalpos plotas iki 80 m2. vanduo. ir po daug laiko neuþimanèio pasiruoðimo darbai gali bûti pradëti. SIÛLIØ PLANAVIMAS Ið esmës FE [liejamasias grindis] galima kloti be siûliø.Greitai liejama medþiaga Statybø objekte prijungiama elektros srovë. pasirenkant siûliø formavimo bûdà bûtina atsiþvelgti á siûles kraðtams tenkantá slëgá. aukðtyn kylantys instaliaciniai vamzdþiai) bûtina iðdëstyti ne maþiau kaip 5 mm storio perimetro kompensacines juostas su priklijuotomis plëvelës juostomis (jei atskiro ploto pavirðius yra iki 80 m2) . ÐILDOMØJØ GRINDØ LIEJIMAS Bûtina suformuoti siûles durø zonoje. Didesnius plotus. þarnos. Á virðø kylantys ir per pagrindo konstrukcijà pereinantys konstrukciniai elementai (pvz. grindø dangos klojëjai). Ilgio pasikeitimas negali virðyti didþiausios leistinosios kraðtinës juostos gniuþdymo ribos: pvz. • Jei formuojamos statinio ir deformacinës siûlës. 18 . besiûliø grindø klojëjai. jei nëra iðsikiðanèiø kampø arba kitø konstrukciniø elementø.ðildomosios grindys). Maþesnems objektams galima nauduoti sausus miðinius maiðuose. ligoniniø koridoriai). skirtos skiediniui paduoti. • Sudarydamas siûliø planà projektuotojas. • Patalpa yra kvadratinë arba staèiakampë (ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1). • Siûliø plane privaloma numatyti iðsikiðanèiø piliastrø arba þidiniø kampø bei grindø ploto praplëtimo arba susiaurëjimo vietas. Gyvenamojoje aplinkoje deformacinë siûlë durø zonoje paprastai nebûtina (iðimtis . <mm/mK> (maþdaug 0. grindis galima kloti be siûliø. virðutinëje dangoje bûtina suformuoti papildomas siûles – þiûrëkite OENORM B2242-5). Dozavimo sklendë uþtikrina. per vienà dienà galima padengti daugiau nei 1000 m2. Gyvenamojoje aplinkoje. be kita ko. Statybø objekte nepriðiukðlinama. • Ðildymo sistema árengta naudojant ðildymà þema temperatûra (jei pradinë temperatûra ne daugiau kaip +400C) • Kraðtø izoliacijos juostos atitinkamai storesnës • Klojamos lanksèiosios dangos (jei klojamos kietosios pavirðiaus dangos. suderinæs su dalyvaujanèiais darbø vykdytojais (ðildymo sistemos montuotojai. jiems tinka maiðantys siurbliai PFT G4/G5. kad grindø dangos siûlës bûtø tiesios.. PE – kompensacinë kraðto juosta yra 10 mm – maksimali gniuþdymo riba iki 3 mm. • Siûliø planas pateikiamas vykdytojui kaip sudëtinë darbø apraðymo dalis. perëjimuose ið vieno ploto á kità ir. ðildomosios kolonëlës. nes nepanaudotos medþiagos iðgabenamos. kad medþiaga ið konteinerio tekës tolygiai. • Statinio projektuotojas privalo sudaryti siûliø planà. galima kloti be siûliø. • Ant sienø ir kitø aukðtyn kylanèiø konstrukciniø elementø (pvz. kuriame nustatomos siûliø rûðys ir jø iðsidëstymus. elektros instaliacijos statvamzdis) turi bûti atskiriami nuo liejamøjø grindø perimetrine juosta. atskiriant ðildomuosius plotus nuo neðildomøjø. plyteliø klojëjai.

ventiliacija) Kai likusi drëgmë (patikrinta CM prietaisu). 0.K Po 7 dienø 550C < 0. konstrukcijos storio ir galimybës iðdþiûti (pvz.K 1. 0.K < 0.K 1.5 svorio % < 1.K Iðkart 550C Po 7 dienø 550C Sandëliavimas (sausai) 3 mën.015 mm/m. 3 mën.3 svorio % 0.014 mm/m.1 kg/l 2.3 svorio % 0.K 1.Patikima hermetizacija ir geras sukibimas Knauf Fliebestriche F21 FE 50 Largo Medþiagø sànaudos 1 cm liejamosios dangos Klasifikacija pagal kokybæ (pagal DIN EN 13813 (iki ðiol DIN 18560.0 kg/l >25 N/mm2 > 5 N/ mm2 >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 53 l skiedinio maks. parketas).014 mm/m. ðildomø grindø temperatûra < 0. .0 svorio % < 0.4 W/m.2kg/l 2.3 l kontrolinis indas Dengimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà maks.5 svorio % < 1.5 svorio % < 1.0 svorio % < 0. Garams laidþias dangos (kilimai ir kt.0 svorio % < 0. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës Sànaudos ið 100 kg medþiagos skiedinio 53 l skiedinio Plëtimasis riðimosi metu Sklidimo matas 1.K 1.).66 W/m.1 mm/m < 45 cm 40 min.3 kg/l 2. iðleista 1992 m.38 W/m.0 kg/l 2.0 svorio % < 1. Po 3 h Po 8 h 8–14 savaièiø papildomai vëdinant ir ðildant 35 N/ mm2 >7 N/ mm2 54 l skiedinio maks.0 svorio % < 0. 0.016 mm/m. 3–6 savaitës kai storis yra 35 mm) Priklausomai nuo konkreèiø sàlygø statybø objekte.0 svorio % < 1.) Visos ðildomos grindys Ðilumos plëtimosi koeficientas (ðildomos grindys) Ðilumos laidumas λz (ðildomos grindys) Ðildymo pradþia Maks.3 svorio % 0.K 0.4 W/m.87 W/m.1 mm/m < 45 cm 60 min.5 svorio % < 1. 3 mën.014 mm/m.1 mm/m < 40 cm 60 min.2 kg/l 2.3 svorio % 0. Garus sulaikanèias dangos (plytelës ir kt. galima kloti Garams nelaidþias dangas (PVC.K 1.4 W/m.0 svorio % < 1.) Savitasis svoris (pagrindo tankis) Drëgnojo Sausojo Stiprumo (kontroliniai dydþiai) po 28 dienø Gniuþdomasis stipris Lenkiamojo tempimo stipris 19 kg/m2 FE 80 Allegro 19 kg/m2 FE 25 A tempo 19 kg/m2 FE Fortissimo 19 kg/m2 CA-C25-F5 (AE 20) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C35-F7 (AE 40) 2.016 mm/m.9 kg/l 2..K 0. 3 mën.K 1. Po 24 h Po 3 dienø Dþiuvimas (kontroliniai dydþiai.0 svorio % < 1. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 54 l skiedinio maks.K* Po 7 dienø 550C < 0. 0.1 kg/l 1.1 mm/m < 43 cm 60 min.

com D-97343 .lt www. Postfach 10. 852619764.lv info@knauf. Tel. 0 93 23 / 31-0 Fax: 0 93 23 / 31-277 www. Autorinës teisës priklauso Knauf Gips KG. Vilnius tel.lt SIA Knauf Daugavas g. faks. Saurieðiai Rygos rajonas. Garantija galioja tik neginèijamoms mûsø medþiagø ypatybëms.knauf. statistines ir statybines–fizines Knauf sistemø ypatybes galima gauti tik naudojant Knauf sistemø komponentus arba Knauf rekomenduotus produktus. Iphofen. turi bûti suderintos su leidëju Vokietijoje. Buklete pateiktos ðiuo metu galiojanèios normos. LV 2132. 4. 852619864 info@knauf. Latvija Telefonas: (+371) 7032999 Faksas: (+371) 7032969 www.lv Knauf Gips KG Zentrale. net ir dalinës. Konstruktyvias. UAB „KNAUF“ Ðvitrigailos 11b.knauf.Atsiþvelgti á techninius pakeitimus.knauf. kopijos ar fotoreprodukcijos. Publikuojant pakeitimai.