P. 1
Grindu Sistemos Tobulas Pavirsius

Grindu Sistemos Tobulas Pavirsius

|Views: 99|Likes:
Published by Arvydas Raščikas

More info:

Published by: Arvydas Raščikas on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2011

pdf

text

original

Knauf grindø sistemos

Pavirðius su Knauf liejamomis grindimis bus tobulas

Grindø konstrukcija buto ar namo kokybei labai svarbi. Ji uþtikrina optimalià garso ir ðilumos izoliacijà, atsparumà ugniai, sulaiko drëgmæ. Ant gerø grindø patalpose bus malonu vaikðèioti, jos bus jaukios. Grindø sistemø kokybæ lemia keleto faktoriø sàveika: medþiagos kokybë, padengimo technika ir konstrukcija turi bûti tarpusavyje suderintos ir atitikti konkreèias sàlygas. Knauf monolitinës grindø dangos gaminamos ið kokybiðkø þaliavø. Iðbandyta receptûra ir moderniausi paruoðimo metodai visada garantuoja puikià Knauf produktø kokybæ. Jau daugiau nei 60 metø Knauf vardas simbolizuoja labai gerà kokybæ, naujas paslaugas ir sàþiningà partnerystæ. Metams bëgant pagrindinis tikslas nesikeièia – dar geresnë ir kokybiðkesnë statyba. Puiki kokybë kelia pasitikëjimà Vis daþniau statyboms reikalaujama labai aukðtos kokybës statybiniø medþiagø. Modernios statybø konstrukcijos ir detaliai suplanuota darbø eiga reikalauja nepriekaiðtingø statybiniø medþiagø ir tokios pat jø tiekimo sistemos. Knauf monolitinës grindø dangos, pramoniniu bûdu pagamintos sausø miðiniø pavidalu, sukurtos tam, kad atitiktø visus ðiuos reikalavimus. Knauf siûlo didþiausià saugumà tiek dirbant su medþiagomis, tiek ir naudojant jas vëliau. Visada suspëti laiku Knauf liejamos monolitinës grindø dangos jas padengus iðsilygina savaime. Po 24 valandø tokiomis grindimis jau galima vaikðèioti, o po 3 dienø jos jau iðlaiko apkrovà. Naudojant puikiai tam pritaikytà árangà per vienà

dienà padengti 1000 m 2 plotà yra tikrai paprasta, todël naudojant Knauf liejamas monolitines grindø dangas galima gerokai sutrumpinti statybø terminus. Ekologiniu poþiûriu: nepriekaiðtingas ir ðvarus statybø objektas Aplinkà tausojanti gamybos technologija, minimalios energijos sànaudos, taip pat labai geros kokybës gipso ir natûralus anhidrido panaudojimas atitinka ekologinius reikalavimus. Kadangi medþiagos moderniai pristatomos konteineriuose, neterðiama aplinka, statybø vietoje nelieka ápakavimo ir medþiagø liekanø. Knauf grindø sistemos – pilnas asortimentas Knauf grindø sistemos yra suderintos tarpusavyje ir per daugelá metø árodþiusios savo galimybes. Jos jungia daug ávairiø produktø ir sprendimø, tiek metø tëkmës patikrintø, tiek ir naujø, skirtø grindims kloti vidaus patalpose: pradedant naujais pastatais ir baigiant senø grindø renovacija. Á produktø paletæ átraukti tiek hermetikai (Knauf sandarinimo danga „Katja“), tiek ir gausybë liejamoms iðsilyginanèioms grindø dangoms skirtø reikmenø, tarp kuriø ir iðsilyginantys glaistai, glaistyklës – visa tai vieno gamintojo „Knauf “. Knauf servisas Mes konsultuojame bei tiekiame prekes visoje Europoje. Maloniai rekomenduosime kvalifikuotas ámones, kurios suteiks geriausios kokybës paslaugas.

Ávairiai panaudojamos Knauf monolitinës grindø dangos

FE 50 Largo Naudinga – atvejams

tinkama

visiems

FE 80 Allegro Ypaè tvirta – labai geros ðilumos laidumo savybës (ðildomoms grindims) FE 25 A Tempo Greitai stingsta – ribotø terminø objektams Nivellierestrich 425 Plonasluoksnë monolitinë danga

Kokybë tikrinama nuolat

2

Knauf grindys Sëkmë = naujovës + patirtis 3 .

popieriaus sluoksnis) Triukðmo. plyteles. po 24 val.Ávairiapusë FE 50 Largo Patogi ir universali Knauf iðsilyginanti monolitinë grindø danga FE 50 Largo yra ekonomiðkai naudingiausiai ir ávairiausiai panaudojama.. linoleumà ar PVC. parketà. atitinkanèius ávairiausius poreikius. Jei naudositës Knauf monolitinëms grindø dangoms lieti puikiai pritaikyta tiekimo sistema. ir visai nesvarbu. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà Klijuotas parketas Knauf monolitinë grindø danga ≥35mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. ar didelius plotus. iðtisinæ dangà biuruose – pradedant rûsiu ir baigiant stogu. FE 50 Largo geros kokybës lygus pavirðius byloja pats uþ save. sukelto smûgiø. FE 50 Largo galima naudoti kaip tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà. FE 50 Largo – ávairiapusë Techniniai duomenys FE 50 Largo Medþiagos sànaudos 19 kg/m2 1 cm dangos >25 N/mm2 5 N/mm2 2 kg/l 60 min. kaip plaukiojanèias grindis ir net kaip iðsilyginanèias grindis ant ðildomø grindø – ðildymo kabeliai / vamzdþiai uþdengiami tik 35 mm storio sluoksniu. izoliacija Ðilumos izoliacija 4 . kiliminæ dangà. ant kurio galima kloti visas ðiuo metu naudojamas virðutines grindø dangas. Ji atitinka AE 20 kategorijà ir gerokai virðija bûtinà atsparumà gniuþdymui ir lenkimui. ar kalbama apie butø statybà. Tai puikus pagrindas. kaip grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio. Knauf siûlo naudoti monolitiniø grindø dangø klojimo prietaisus. taèiau atsiþvelgiant á bendrà patalpos konstrukcijà ir techninæ árangà reiktø leisti tai atlikti profesionalams. FE 50 Largo – (beveik) visiems poreikiams Per daugelá metø FE 50 Largo árodë savo vertæ. Knauf FE 50 Largo iðlieti greita ir paprasta. Knauf FE 50 Largo liejimas net ir dideliuose statybø objektuose nesukels jokiø problemø. pvz.

5 .

po 24 val. • Nebûtina armuoti.4 h Paprastø ðildomø grindø storis – 45 mm Iðsilyginanèiø grindø liejimas ant ðildomø grindø.FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Knauf FE 80 Allegro nuo FE 50 skiria du pagrindiniai privalumai: • FE 80 Allegro danga yra kietesnë ir klasifikuojama kaip AE 30. tenkinant didþiausius reikalavimus.8 h FE 80–ant ðildymo kabeliø tik 35 mm storio sluoksnis. labai geras ðilumos perëjimas ið kabelio / vamzdþio á monolitinæ grindø dangà. • Ðildymo kabeliai arba ðildymo konstrukcijos uþdengtos tik 35 mm storio sluoksniu. Puikiai tinka grindims tuðtuminëms Energijos taupymas. Naudojantis puikia Knauf tiekimo sistema per dienà galima padengti daugiau nei 1000 m 2 plotà. ji puikiai tinka biurams ir visuomeniniams pastatams. Ðildomø grindø privalumai • Dël didelio ðilumos laidþio geriausiai atiduodama ðiluma. O darbas vyksta ypatingai nesistengiant. 6 . naudojant labai gerà ðilumos laidumà FE 80 Allegro – idealios ðildomos grindys Techniniai duomenys FE 80 Allegro Medþiagos sànaudos 19 kg/m 2 1 cm dangos >30 N/mm 2 >6 N/mm 2 2 kg/1 60 min. • ji greièiau praleidþia ðilumà (laidumas 1. FE 80 − gaminys. Dar viena specifinë ðios dangos panaudojimo galimybë – tuðtuminës grindys. kad FE 80 Allegro danga yra labai kieta. • Ðildymo kabeliai / vamzdþiai yra visiðkai uþdengti. • Taupoma energija. ir net svaiginantis pastato aukðtis tam nesutrukdys. todël pavirðius greitai áðyla.87 W/m 2 K) ir dël to puikiai tinka ðildomoms grindims. Kai po grindimis paliekamos ertmës instaliacijai ir komunikacijoms. Paprastos ðildomos grindys 45 mm Prie visø paminëtøjø savybiø dar galima pridurti. greitai ir patikimai. Áðyla per 3. jog dël to. per ilgesná laikà atsiperka grindø klojimo iðlaidos. po 3 dienø Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà FE 80 Allegro 35 mm Áðyla per 1.

7 .Maloni ðiluma: FE 80 Allegro ant ðildomø grindø. Tuðtuminës grindys su Knauf FE 80 Allegro.

kad statybø terminai bûtø kuo trumpesni. FE 25 A tempo grindø danga padeda planuoti statybø laikà. palengvina darbø organizavimà. po 8 val. kitus statybø darbus reikia nutraukti labai trumpam. Knauf dþiovinimo kabeliai (Austrocknungskabel) ar kitos priemonës. kai statybos objektuose spaudþia laikas ir surenkamø namø statybose. kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo – greitai dengiama FE 25 A tempo – jei artëja objekto baigimo laikas ir norima. kad ji greitai dþiûsta. Techniniai duomenys FE 25 A tempo Medþiagos sànaudos Gniuþdomasis stipris Tempimo stipris lenkiant Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà 19 kg/m2 1 cm dangos >35 N/mm2 >6 N/mm2 2 kg/1 40 min.FE 25 A tempo greitai liejamos Kai laiko statyboms lieka vis maþiau ir maþiau. Kadangi danga padengiama tikrai greitai. Maiðymo siurblá bûtina iðvalyti iðkart pabaigus darbà! Galima ðildyti iðkart po liejimo: Knauf FE 25 A tempo ant ðildomø grindø. o kartu ir visø statybø laikà. Jis atitinka AE 30 kategorijà. FE 25 A tempo akivaizdþiai sutrumpina dþiuvimo. po 3 val. Grindø ðildymà galima ájungti tuoj pat Ant ðildymo kalbeliø / vamzdþiø padengtà FE 25 A tempo dangà galima ið karto ðildyti (maks. FE 25 A tempo yra tikras iðsigelbëjimas. o ði savybë ypaè aktuali. FE 25 A tempo gelbsti kai statybø objektus spaudþia terminai FE 25 A tempo monolitinæ grindø dangà patraukli dël to. puikiai tiks FE 25 A tempo grindø danga. o po 8 valandø danga jau iðlaiko apkrovà. drëgmës surinktuvas. ir net gi prieðingai – gera ventiliacija padeda medþiagoms greièiau iðdþiûti. FE 25 A tempo liejama taip pat paprastai kaip ir FE 80 Allegro arba FE 50 Largo. Padengus FE 25 A tempo dangà po 3 valandø ja galima vaikðèioti. FE 25 A tempo gelbsti. O jei dþiûti dar padeda geras skersvëjis. ir netrukus jà jau galima apkrauti. 55 OC) ir vëdint. Taigi jos nespëja paveikti skersvëjis. FE 25 A tempo yra puikus greitai sukimbantis ir greitai dþiûstantis produktas. 8 . padeda laiku perduoti darbus.

popieriaus sluoksnis) Ðilumos paskirstymo elementai Izoliacinë plokðtë su gamykliniais grioveliais Ðildymo kalbeliai/vamzdþiai 9 .Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm virð ðildymo kabeliø/vamzdeliø Izoliacinis sluoksnis /laikanèioji plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. popieriaus sluoksnis) Knauf laikiklis/ðildymo kabeliai/vamzdþiai Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf monolitinë grindø danga ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec.

Jei izoliacinis sluoksnis storesnis nei 10 cm. minimalus grindø dangos storis turi bûti padidintas iki 40 mm. uþtenka tik 35 mm storio sluoksnio. Knauf Randdämmstreifen polietileno „sijonëlis“ uþklojamas ant izoliacinio sluoksnio ir taip iðvengiama skiedinio nuotëkio. „Plaukiojanèios“ grindys negali tiesiogiai liestis su vertikaliomis pastato konstrukcijomis (susidaro garso „tiltas“). Dël ðios prieþasties nuo visø vertikaliø pastato daliø jos turi bûti atskirtos specialiu Knauf perimetrinë kompensacinë juosta – Knauf Randdämmstreifen. konferencijø salëse. Grindø dangà nuo izoliacinio sluoksnio skiria tik izoliacinë medþiaga (Knauf Schrenzlage).. Su Nivellierestrich 425 sluoksnio storá galima sumaþinti net iki 10 mm. taip pat turi bûti nugruntuotos. pvz. kolonomis ir pan. Apsaugant gyventojus nuo ðalèio ir triukðmo garantuojamas komfortiðkas gyvenimas ir ávykdomi tiek ðilumos. jei numatomos didelës apkrovos. Knauf perimetrinë kompensacinë juosta (Knauf Randdämmstreifen) nuo monolitinës grindø dangos atskiria sienas ir kitas patalpos dalis (pvz. Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio yra alternatyvus variantas. Kad bûtø uþtikrinta ðilumos ir/arba garso izoliacija (sumaþintas garso ir smûgiø sukelto triukðmo plitimas). tarp laikanèiosios grindø konstrukcijos ir monolitinës grindø dangos dedamos tam tikros izoliacinës plokðtës. Iðsilyginantá Knauf gipso skiediná galima lieti kaip monolitinæ grindø dangà ant skiriamojo sluoksnio nuo 30 mm storio. Jos pavirðius turi bûti atitinkamai paruoðtas (jis turi bûti nuðlifuotas. kai padedama galutinë grindø apdaila. mokyklose. nuvalytas) ir nugruntuotas. Pradedant 25 mm gaunama plona.. „Plaukiojanèios“ grindys „Plaukiojanèiomis“ grindimis vadinamos grindys. Taip galima sumaþinti sluoksnio storá. grindø danga su pagrindu – pastaràjam ji perduoda atsiradusià apkrovà. jei bûtinos deformacinës siûlës arba jei monolitinæ grindø dangà reikia lieti ant mediniø grindø. Jei statant butus naudojamos Knauf monolitinës grindø dangos. Pagrindas turi bûti pakankamai stiprus. tiek garso izoliacijos reikalavimai. Tokia grindø konstrukcija atitinka moderniø butø statymo reikalavimus. Jei reikalavimai didesni (pvz. taèiau tvirta grindø konstrukcija. matoma Knauf Randdämmstreifen dalis nupjaunama tik po to.Tiesiogiai prikimbanti grindø danga Kaip matyti ið pavadinimo. Izoliacinis sluoksnis (izoliacinis popierius Knauf Schrenzlage) atskiria iðsilyginanèià grindø dangà nuo grindø konstrukcijos. Kad klijuojantis skiedinys ar glaistas nesiliestø su sienomis. Ðis liejimo bûdas rekomenduojamas tada. kai grindø konstrukcija nëra pakankamai kieta arba. liejamos ant izoliacinio sluoksnio. nufrezuotas. yra tepluota. kolonas) ir leidþia nedidelius horizontalius grindø poslinkius. o lieti tiesiogiai sukimbanèià grindø dangà nëra galimybës. 10 .. gamybinëse patalpose) grindys liejamos atsiþvelgiant á numatomà apkrovimà. kuriose jos susilies su monolitine grindø danga. Sienos tose vietose. Paprastai tai – betono plokðtë.

Knauf monolitinës grindø dangos ðioje srityje turi ypatingø privalumø. b) ðildymo elementai talpinami á specialiai tam pritaikytus izoliacinio sluoksnio griovelius.. popieriaus sluoksnis) Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Ðildomos grindys (ypatinga grindø rûðis ant izoliacinio sluoksnio) Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 10/120 Knauf FE ≥ 35 mm ant ðildymo kabeliø Ðilumos izoliacijos plokðtë arba smûgiø sukeltà triukðmà izoliuojanti plokðtë Knauf Schrenzlage (Knauf spec. grindø danga greitai reaguoja á temperatûros kitimus. garso izoliacija).Grindø konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Ðildomos grindys Monolitinë grindø danga kaip ðildomos grindys á vienà pusæ ðilumà atiduoda. dël greito dþiûvimo pirmenybë teikiama FE25 A tempo. Grindø konstrukcija turi bûti formuojama atsiþvelgiant á atitinkamas sàlygas.. Jei darbai turi vykti kiek ámanoma greièiau. Knauf Estrichgrund Grindø danga ant skiriamojo sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 30 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Svarbu: dedant apdailiná grindø sluoksná. ðildomos grindys turi bûti visiðkai iðdþiûvusios (dþiovinimui galima panaudoti grindø ðildymà). Ðildomos grindys yra „plaukiojanèios“. popieriaus sluoksnis) Kabeliø laikiklis/ðildymo kabeliai / vamzdþiai Tuðtuminës grindys Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE > 30 mm Tuðtuminës grindys 11 . pvz. Ðioms grindims bûdingi visi plaukiojanèiø grindø privalumai (pvz. Kadangi ðildymo kabeliai / vamzdþiai padengiami tik 35 mm storio sluoksniu. Ypaè gerai ðiam tikslui tinka FE80 Allegro grindø danga. o tai garantuoja puikø ðilumos paskirstymà ið ðildymo kabeliø / vamzdþiø á grindø dangà. bet ið kitos pusës jà sulaiko. nes ji pasiþymi dideliu ðilumos laidþiu. popieriaus sluoksnis) Grindø danga ant izoliacinio sluoksnio Knauf perimetrinë kompensacinë juosta 8/100 Knauf FE ≥ 35 mm Knauf Schrenzlage (Knauf spec. Grindø danga Patikrintos konstrukcijos su Knauf monolitinëmis grindø dangomis Knauf FE ≥ 25 mm Gruntas. Árengiant ðildymo elementus galimi du variantai: a) ðildymo elementai monolitinëje grindø dangoje. nes jos visiðkai padengia ðildymo kalbelius.

12 . persigalvota dël virðutinës grindø dangos rûðies). prieð klojant virðutinæ grindø dangà jo glaistyti nereikia. Ávairus pritaikymas • Prieð dengiant virðutinæ grindø dangà iðlygina nelygius pagrindus (pvz. todël Knauf Nivellierestrich 425 galima naudoti gamybinëse patalpose su dinaminiu apkrovimu. Kadangi teisingai padengus Knauf Nivellierestrich 425 grindø pavirðius yra lygus. renovacija ar naujos statybos: Nivellierestrich 425 universaliai pritaikoma kaip tiesiogiai sukimbanti grindø danga. betonines grindis). Dengiama jungiant su grindø konstrukcija – taip suformuojamas sluoksnis tarp monolitinës grindø dangos ir iðsilyginanèio glaisto. padidinimas. jei tik pagrindas yra pakankamai stiprus. Tiesiogiai sukimbanti grindø danga Knauf Nivellierestrich 425 − atlaiko didþiausias apkrovas. po 2 dienø Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Perstatymas. hermetikai gali apsaugoti pagrindà nuo kylanèios drëgmës ir tuo paèiu pagerinti sukibimà su pagrindu. po 5 val. Riðamoji medþiaga – kalcio sulfatas – uþtikrina greità sukietëjimà be suslûgimø ir greità dþiuvimà (ypaè plonø sluoksniø). kurie lieèiasi su þeme. Knauf Nivellierestrich 425 tiekiama tiek konteineriuose.Knauf Nivellierestrich 425 Nuo 10 iki 35 cm.. • Padeda gauti lygø pavirðiø nuëmus senà grindø dangà ar plyteles. kai sluoksnio storis yra nuo 10 iki 35 mm. todël yra techniðkai pritaikyta ir ekonomiðkai naudinga alternatyva cemento turinèioms iðlyginanèioms masëms bet kokio dydþio statybos objektuose. Jei monolitinë grindø danga liejama ant betoniniø pavirðiø. Ekonomiðkai renovacijai Nivellierestrich 425 Techniniai duomenys Nivellierestrich 425 Medþiagos sànaudos 18 kg/m 2 1cm dangos 2 kg/1 30 min.. Knauf Nivellierestrich 425 yra idealus sprendimas grindø renovavimui ir nelygumams taisyti. • Iðlygina jau esanèias grindis (pvz. tiek maiðuose.

po 3 val. Knauf Nivellierestrich 415 galima naudoti kaip iðsilyginantá plonà glaistà. Idealiai tinka kalcio sulfato grindø dangoms ir sausø grindø iðlyginimui. Jei sluoksnio storis nevirðija 5 mm. Nivellierestrich 415 atlaiko këdþiø ratukø apkrovà. Knauf Nivellierestrich supakuota á 25 kg maiðus.Galas visiems nelygumams Nivellierestrich 415 Techniniai duomenys Nivellierestrich 415 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangos 1. Padengiama mechaniðkai – maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5 arba sumaiðant mikseriu. kuris praktiðkai nesuslûgsta. 13 . 415 Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Net ir tada. kai reikia storiausio sluoksnio. Jei sluoksnio storis bent 2 mm. po 2 dienø Knauf Nivellierestrich 415 Iki 15 mm Knauf Nivellierestrich 415 turi bûti padengta iki 15 mm storio sluoksniu. iki 15 mm – kaip lyginamàjá glaistà. su Knauf Nivellierestrich gaunami ypaè lygûs ir kokybiðki pavirðiai.7 kg/1 30 min.

Galima paruoðti tiek su mikseriu. 14 . Ritmo ar sumaiðoma mikseriu. pritaikytas nuo 10 iki 30 mm storio sluoksniui.Knauf Boden–Ausgleichmasse 3–15 mm Knauf Boden–Ausgleichmasse yra gamykliniu bûdu paruoðtas specialus sausas cemento miðinys su priedais. Supakuotas á 25 kg maiðus. po 5 val.8 kg/1 30 min. Sluoksnio storis – iki 15 mm. tiek su maiðanèiu siurbliu PFT G4/ G5. turinèiø cemento. Re k o m e n d u o j a m a naudoti ant pagrindø. Jei sluoksnio storis yra bent 3 mm. naudojamas grindø dangø nelygumams iðlyginti. Ritmo. Knauf Dünnestrich 325 yra liejamas iðsilyginantis skiedinys. Pilamas mechaniðkai. maiðanèiu siurbliu PFT G4/G5. Knauf Boden–Ausgleichmasse iðlaiko këdþiø ratukø apkrovà. Sudëtyje yra specialaus cemento ir mineraliniø priedø. Iðlaiko apkrovà po 2 dienø Knauf Dünnestrich 325 Nuo 10 iki 30 mm Knauf Dünnestrich 325 yra gamykliniu bûdu paruoðtas sausas miðinys. Medþiagos cemento pagrindu: Boden-Ausgleichmasse 3–15 mm Dünnestrich 325 Techniniai duomenys: Boden–Ausgleichmasse Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1 cm dangai 1. po 2 dienø Techniniai duomenys: Dünnestrich 325 Medþiagos sànaudos 16 kg/m 2 1cm dangai 1.8 kg/1 30 min. Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko pakrovà Tankis Liejimo trukmë Danga galima vaikðèioti po 3 val. Supakuotas á 25 kg maiðus.

storis – 0. apsaugantis grindis nuo drëgmës pagal DIN 18195–4. Knauf Abdichtungsbahn Katja patikrinta statybø prieþiûros ástaigose.1 m 1 m2 su 10 cm uþleidimu Paletëje yra 20 rulonø (= 800 m2) 1 rulonas – 40 m2 Dengimo temperatûra +50C Jie oro temperatûra þemesnë. Savaime prilimpanti Medþiagà padengti labai paprasta. Knauf Anschlussstreifen (jungiamoji juosta) Rulono svoris Rulono plotis Rulono ilgis 4. 15 . greitai ir patikimai. kaip garø izoliacinë medþiaga aukðtø perdangoms virð patalpø. Siûliø vietos hermetizuojamos be suvirinimo ar atviros liepsnos.9 mm storio.: P-CTP – 36 2018 Knauf jungiamoji juosta – jungimui su vertikaliosiomis pastato dalimis ir hermetinës juostos sandûriø klijavimui. be suvirinimo ir atviros liepsnos galima uþsandarinti sujungimus. ir kaip izoliacinë medþiaga. Hermetinë juosta Knauf Abdichtungsbahn Katja yra visiðkai sandari. Knauf Abdichtungsbahn Katja os statyb ø! g rinta Pa t i k i û r o s á s t a i prieþ Techniniai duomenys: Knauf Abdichtungsbahn Katja Polimerbitumo juosta su tarpiniu stiklo pluoðto ir aliuminio sluoksniu.3 kg 0. Galø jungimai ir jungimai su vertikaliosiomis pastato dalimis padengiami juosta Knauf Anschlusstreifen.9 mm Vandens garø difuzijos ekvivalentai Oro sluoksnio storio Sd rodiklis>1500 m Sànaudos 1.20 m 15 m Statybø prieþiûros patikrinimo protokolas Nr. Rulono svoris – 36 kg. Ji turi daug fiziniø. taèiau rulono svoris yra tik 36 kg. Dël to rulone yra net 40 m 2 . iðrasta ir gaminama Knauf. Knauf Abdichtungsbahn Katja ant sujungimo vietø dedama savaime prilimpanèia 10 cm ploèio puse. Tai sutaupo vietos sandëliuose. apsauganti nuo betono perdangose esanèios drëgmës.Greita ir patikima hidroizoliacija Visiðkai nauja hermetizacija Knauf Abdichtungsbahn Katja yra hermetinë bitumo juosta. Taip paprastai. Knauf Abdichtungsbahn Katja yra tik 0. galima naudoti karðto oro fenà. kuriose yra didelis oro drëgnumas. Didelis sd rodiklis > 1500 m statybiniu – fiziniu poþiûriu uþtikrina puikø sandarumà net paèioms tankiausioms grindø dangoms. dengimo ir tiekimo privalumø. Naudojama vidaus darbams kaip hermetikas.

1 m2 1 m2 lietos grindø dangos Paskirtis/sànaudos Visoms vertikalioms statybø konstrukcijoms izoliuoti 0. Priklausomai nuo aukðèio naudojamos abi pusës Matmenys: 50/30 mm Ilgis: 30 m Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims. kurio sudëtyje nëra skiedikliø Knauf FE-Austrocknungskabel Kabelis dþiovinimui Tipas 30 – 30 m rulonas Tipas 65 – 65 m rulonas Tipas 110 – 110 m rulonas Tiekimo bûdas komplekte 1 vienetas su apsauginiu kiðtuku Knauf Abstellwinkel Ið keliø sluoksniø kartono.25 m = 100 m2/rulonas Knauf Randdämmstreifen 8/100 8 mm storio. Paskirtis/sànaudos Sugërimui ir sukibimui su pagrindu reguliuoti. pvz.1 m2.Produkto apraðas Reikmenys. pasinaudojant reguliuojama ventiliacija Oro srautas 4000 m3/h Paskirtis/sànaudos Monolitiniø Knauf grindø dangø dþiuvimo laikui sutrumpinti 4–8 m/m2 Tiekimo bûdas Vienetais Tiekimo bûdas Kibirai 5 kg 10 kg Tiekimo bûdas 40 m paletëje 8 rulonai Tiekimo bûdas 80 m x 1. = 90 m 16 . prie durø. priklausomai nuo patalpos matmenø. o taip pat tada. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Schrenzlage Izoliacinis popierius DIN 18560 1. monolitiniø grindø dangø. pagreitinimui. 12 cm ploèio* perimetro kompensacinë juosta * klijavimui skirta kairioji pusëje Knauf Estrichgrund Sukibimà pagerinantis gruntas. pavirðiaus paruoðimas prieð dengiant savaime iðsilyginanèias ir sausas grindis (neskiesta) ant pagrindo – 200-300 g/m2 ant iðsilyginanèios grindø dangos – 150 g/ m2. 10 cm perimetro kompensacinë juosta 10/120 10 mm storio.. jei grindø danga yra keliø aukðèiø (pakopomis) – kaip darbinë siûlë Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Paskirtis/sànaudos Darant deformacines siûles ðildomoms grindims Priklausomai nuo siûliø skaièiaus Tiekimo bûdas 3m Paletëje – 25 vienetai = 75 m Knauf L-Profil aus Kunststoff 50/30 50 mm ploèio 30 mm aukðèio Tiekimo bûdas 3m Profilis 50/30 30 vnt.25 m ploèio Paskirtis/sànaudos Grindø dangos izoliacija ant skiriamojo sluoksnio 1.8 . ant garams nelaidþiø grindø – 50 g/ m2 Knauf Extradry Durys su ventiliatoriumi ir 8 m kabelis su apsauginiu kiðtuku Paskirtis/sànaudos Dþiuvimo.

Produkto apraðas Reikmenys.0/45 Tvirtinimo kaiðèiai 45 mm ilgio Tiekimo bûdas PV: 200 vienetø Knauf Trockenschuettung PA Sausas birus uþpildas 1 maiðas po 50 l – maþdaug 25 kg Taip pat ir iðlyginimui po sausu grindø pagrindu Paskirtid/sànaudos Nelygiam pagrindui iðlyginti. 10 l/m2 10 mm aukðèiui iðlyginti Tiekimo bûdas Maþdaug 25 kg – 50 l PV: 20 maiðø po 50 l – maþdaug 500 kg. Po monolitinëmis grindimis uþdengiama plokðtëmis. Minimalus supiltinis aukðtis 2 cm. skirti monolitinëms grindø dangoms Knauf Bewegungsfugenband 10/50 und 10/70 Lipni perimetro kompensacinë putplasèio juosta 10 mm storio 50 mm ir 70 mm ploèio Paskirtis/sànaudos Deformacinëms siûlëms kartu su Knauf ewegungsfugenprofil [profilis deformacinëms siûlëms] formuoti Paskirtis/sànaudos Knauf „L“ tipo profiliams ant pagrindo fiksuoti 9 vienetai kiekvienam metrui Tiekimo bûdas 25 m PV: 10 rulonø – 250 m Knauf Befestigungsstifte 5. 17 .

• Patalpa yra kvadratinë arba staèiakampë (ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1). privalo atsiþvelgti kad: • Statinio siûlës pakartojamos liejamose grindyse kaip deformacinës siûlës. þarnos.Greitai liejama medþiaga Statybø objekte prijungiama elektros srovë. Á virðø kylantys ir per pagrindo konstrukcijà pereinantys konstrukciniai elementai (pvz. ligoniniø koridoriai). jei nëra iðsikiðanèiø kampø arba kitø konstrukciniø elementø. Gyvenamojoje aplinkoje deformacinë siûlë durø zonoje paprastai nebûtina (iðimtis . nes nepanaudotos medþiagos iðgabenamos. Siûliø planavimas Jei grindys liejamos dideliam plote – besiûliø grindø perimetriniø kompensaciniø juostø parametrai nustatomi pagal ðià formulæ: Ilgio pasikeitimas <mm>= Patalpos ilgis <m> x temperatûros skirtumas <ΔC> x ðiluminis plëtimasis. jei. jei ilgio ir ploèio santykis ne daugiau kaip 3:1 ir. Didesnius plotus.ðildomosios grindys).. suderinæs su dalyvaujanèiais darbø vykdytojais (ðildymo sistemos montuotojai. • Siûliø plane privaloma numatyti iðsikiðanèiø piliastrø arba þidiniø kampø bei grindø ploto praplëtimo arba susiaurëjimo vietas. plyteliø klojëjai. aukðtyn kylantys instaliaciniai vamzdþiai) bûtina iðdëstyti ne maþiau kaip 5 mm storio perimetro kompensacines juostas su priklijuotomis plëvelës juostomis (jei atskiro ploto pavirðius yra iki 80 m2) . ðildomosios kolonëlës. Ilgio pasikeitimas negali virðyti didþiausios leistinosios kraðtinës juostos gniuþdymo ribos: pvz. kad medþiaga ið konteinerio tekës tolygiai. perëjimuose ið vieno ploto á kità ir. PE – kompensacinë kraðto juosta yra 10 mm – maksimali gniuþdymo riba iki 3 mm. • Sudarydamas siûliø planà projektuotojas. • Jei formuojamos statinio ir deformacinës siûlës. SIÛLIØ PLANAVIMAS Ið esmës FE [liejamasias grindis] galima kloti be siûliø. jei patalpos plotas iki 80 m2. atskiriant ðildomuosius plotus nuo neðildomøjø. skirtos skiediniui paduoti. kad grindø dangos siûlës bûtø tiesios. á liejamas grindis rekomenduojama integruoti atraminius profilius. Jei plotas didelis. Dozavimo sklendë uþtikrina. Gyvenamojoje aplinkoje. Skiedinys liejamas be sustojimo. Statybø objekte nepriðiukðlinama. maiðytuvas ir siurblys dirba be sustojimo. ÐILDOMØJØ GRINDØ LIEJIMAS Bûtina suformuoti siûles durø zonoje. pasirenkant siûliø formavimo bûdà bûtina atsiþvelgti á siûles kraðtams tenkantá slëgá. be kita ko. <mm/mK> (maþdaug 0. ir po daug laiko neuþimanèio pasiruoðimo darbai gali bûti pradëti. elektros instaliacijos statvamzdis) turi bûti atskiriami nuo liejamøjø grindø perimetrine juosta. • Statinio projektuotojas privalo sudaryti siûliø planà. iki 300 m2. per vienà dienà galima padengti daugiau nei 1000 m2. vanduo. kuriame nustatomos siûliø rûðys ir jø iðsidëstymus. viskas reguliuojama automatiðkai. jiems tinka maiðantys siurbliai PFT G4/G5. galima kloti be siûliø. Maþesnems objektams galima nauduoti sausus miðinius maiðuose. • Siûliø planas pateikiamas vykdytojui kaip sudëtinë darbø apraðymo dalis. 18 . grindis galima kloti be siûliø.01 mm/mK). grindø dangos klojëjai). • Galutinæ siûliø padëtá projektuotojas nustato vietoje. besiûliø grindø klojëjai. virðutinëje dangoje bûtina suformuoti papildomas siûles – þiûrëkite OENORM B2242-5). • Jei grindims tenka ratukø apkrova (pvz. • Ant sienø ir kitø aukðtyn kylanèiø konstrukciniø elementø (pvz. • Ðildymo sistema árengta naudojant ðildymà þema temperatûra (jei pradinë temperatûra ne daugiau kaip +400C) • Kraðtø izoliacijos juostos atitinkamai storesnës • Klojamos lanksèiosios dangos (jei klojamos kietosios pavirðiaus dangos.

Patikima hermetizacija ir geras sukibimas Knauf Fliebestriche F21 FE 50 Largo Medþiagø sànaudos 1 cm liejamosios dangos Klasifikacija pagal kokybæ (pagal DIN EN 13813 (iki ðiol DIN 18560. 0.0 kg/l 2.1 mm/m < 43 cm 60 min. 3 mën. Po 24 h Po 3 dienø Dþiuvimas (kontroliniai dydþiai. iðleista 1992 m.0 svorio % < 1. Garus sulaikanèias dangos (plytelës ir kt. parketas).2kg/l 2.4 W/m.K 1.0 svorio % < 0.K Po 7 dienø 550C < 0.0 svorio % < 0.1 mm/m < 40 cm 60 min.0 svorio % < 1. galima kloti Garams nelaidþias dangas (PVC. . 3 mën.4 W/m.38 W/m.5 svorio % < 1. 3 mën.K < 0.3 kg/l 2.1 mm/m < 45 cm 40 min. 0.0 svorio % < 0. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës Sànaudos ið 100 kg medþiagos skiedinio 53 l skiedinio Plëtimasis riðimosi metu Sklidimo matas 1.1 kg/l 2.K* Po 7 dienø 550C < 0.K 1.3 svorio % 0..K 1. Po 24 h Po 3 dienø 3–6 savaitës >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 54 l skiedinio maks.0 kg/l >25 N/mm2 > 5 N/ mm2 >30 N/ mm2 >6 N/ mm2 53 l skiedinio maks. 0.0 svorio % < 0.016 mm/m.3 l kontrolinis indas Dengimo trukmë Danga galima vaikðèioti Iðlaiko apkrovà maks.1 kg/l 1.3 svorio % 0.K 1.K Iðkart 550C Po 7 dienø 550C Sandëliavimas (sausai) 3 mën.K 0.014 mm/m. Po 3 h Po 8 h 8–14 savaièiø papildomai vëdinant ir ðildant 35 N/ mm2 >7 N/ mm2 54 l skiedinio maks.0 svorio % < 1.014 mm/m.5 svorio % < 1.K 0.015 mm/m.016 mm/m.K 1. 0.9 kg/l 2.3 svorio % 0.5 svorio % < 1.).0 svorio % < 1.87 W/m.1 mm/m < 45 cm 60 min. ðildomø grindø temperatûra < 0.66 W/m. 3–6 savaitës kai storis yra 35 mm) Priklausomai nuo konkreèiø sàlygø statybø objekte. Garams laidþias dangos (kilimai ir kt.K 1.014 mm/m. konstrukcijos storio ir galimybës iðdþiûti (pvz. ventiliacija) Kai likusi drëgmë (patikrinta CM prietaisu).3 svorio % 0.) Visos ðildomos grindys Ðilumos plëtimosi koeficientas (ðildomos grindys) Ðilumos laidumas λz (ðildomos grindys) Ðildymo pradþia Maks.) Savitasis svoris (pagrindo tankis) Drëgnojo Sausojo Stiprumo (kontroliniai dydþiai) po 28 dienø Gniuþdomasis stipris Lenkiamojo tempimo stipris 19 kg/m2 FE 80 Allegro 19 kg/m2 FE 25 A tempo 19 kg/m2 FE Fortissimo 19 kg/m2 CA-C25-F5 (AE 20) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C30-F6 (AE 30) CA-C35-F7 (AE 40) 2.5 svorio % < 1.2 kg/l 2.4 W/m.

net ir dalinës.knauf. Publikuojant pakeitimai. 852619864 info@knauf. UAB „KNAUF“ Ðvitrigailos 11b. Konstruktyvias.com D-97343 . Garantija galioja tik neginèijamoms mûsø medþiagø ypatybëms.lt SIA Knauf Daugavas g. Tel. Latvija Telefonas: (+371) 7032999 Faksas: (+371) 7032969 www. Iphofen.lv info@knauf. 0 93 23 / 31-0 Fax: 0 93 23 / 31-277 www.Atsiþvelgti á techninius pakeitimus. 4. turi bûti suderintos su leidëju Vokietijoje. 852619764.knauf. Autorinës teisës priklauso Knauf Gips KG. Buklete pateiktos ðiuo metu galiojanèios normos. LV 2132. faks.knauf.lv Knauf Gips KG Zentrale. kopijos ar fotoreprodukcijos. statistines ir statybines–fizines Knauf sistemø ypatybes galima gauti tik naudojant Knauf sistemø komponentus arba Knauf rekomenduotus produktus.lt www. Vilnius tel. Postfach 10. Saurieðiai Rygos rajonas.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->