DARBO TEISĖS KONSPEKTAS

DARBO TEISĖS SĄVOKA, OBJEKTAS, METODAS, SISTEMA,
PRINCIPAI
Darbo teisės sąvoka, objektas
Darbo teisė nagrinėja visuomeninius darbo ir su jais glaudžiai susijusius kitus visuomeninius santykius. Objektą ir
sudaro visuomeniniai darbo ir kiti su jais susiję teisiniai santykiai, pvz.
 teisiniai santykiai dėl darbuotojų įdarbinimo ( darbuotojų paieška)
 teisiniai santykiai dėl darbo saugos;
 teisiniai santykiai dėl darbuotojų drausminės atsakomybės;
 teisiniai santykiai dėl darbuotojų materialinės atsakomybės;
 teisiniai santykiai dėl darbo ginčų nagrinėjimo;
 ir kt.
Darbo teisės reguliavimo metodas. Tai yra tam tikra sistema teisinio reguliavimo priemonių ir būdų, būdingų darbo
teisei. Yra žinomi 2 teisinio reguliavimo metodai:
1)
civilinis teisinis;
2)
administracinis teisinis;
Civilinis teisinis metodas remiasi dalyvių lygybe, savarankiškumu ir nepavaldumu vienas kitam, pvz. prieš sudarant darbo
sutartį tiek darbdavys, tiek darbuotojas yra lygūs.. Administracinis teisinis metodas remiasi dalyvių pavaldumu vienas
kitam, pvz. pasirašius darbo sutartį darbuotojas yra pavaldus darbdaviui. Išgryninto reguliavimo metodo darbo teisėje
nėra. Darbo teisėje taikomi ir civilinio teisinio metodo, ir administracinio teisinio būdo metodai, būdai, priemonės
Nuo civilinės teisės, darbo teisė skiriasi tuo, jog žmonės savo gebėjimus realizuoja tiesiogiai, taip pat darbo atlygintinumo
požymis ir darbo santykių visuomeniškumo požymis.
Nuo administracinės teisės darbo teisė skiriasi tuo, kad nors ir administracinėje teisėje yra pavaldumo požymis, tačiau jis
yra kitoks tuo, kad pavaldumas neišreiškiamas valstybinės valdžios pasireiškimu.
Darbo teisės sistema. Tai sistema tarp savęs susijusių teisės normų, kurios, kurios sudaro bendrąją dalį, savarankiškas dalis
bei atskirus institutus, atsižvelgiant į visuomeninių santykių, sudarančių darbo teisės dalyką, specifiką. Bendrosios
dalies normos apibrėžia šios šakos reguliavimo dalyką, principus, šaltinius, subjektus, terminus ir kt. Kitą darbo teisės
dalį sudaro kolektyviniai darbo santykiai, pvz, kolektyvių sutarčių sudarymas, kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas.
Trečiąją darbo teisės dalį sudaro teisės normos, reguliuojančios individualius darbo santykius, pvz. įdarbinimą, darbo
sutartį, darbo ir poilsio laiką , darbo drausmę ir kt.
Darbo teisės principai. Jie suformuluoti vadovaujantis Tarptautinės darbo teisės organizacijos konvencijomis, Europos
socialinės chartijos, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir kt. dokumentais ir įtvirtinti LR darbo kodekso 2
straipsnyje, tai asociacijų laisvė, laisvė pasirinkti darbą, valstybės pagalba asmenims įgyvendinant teisę į darbą, darbo
teisės subjektų lygybė, nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, tautybės ir kt.
DARBO TEISĖS ŠALTINIAI
Darbo teisės šaltiniai yra darbo teisės išraiškos forma. Pagrindinis darbo teisės šaltinis – norminis aktas. Pagal galiojimą
erdvėje norminiai aktai gali būti:
1)
tarptautiniai
2)
nacionaliniai
Darbo teisės šaltiniai yra:
 Lietuvos Respublikos Konstitucija
 Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys
 Europos Sąjungos teisės norminiai aktai
 Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 Įstatymai
 Poįstatyminiai aktai: Vyriausybės nutarimai; socialinės apsaugos ir darbo ministrės , valstybinio vyriausiojo darbo
inspektoriaus įsakymai;
 Kolektyvinių sutarčių nuostatos;
 Teismų praktika;
 Lokaliniai teisės aktai ( pareiginiai nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės, vadovo įsakymai ir kt.)
DARBO TEISĖS SUBJEKTAI
Darbo teisės subjektai yra : darbdavys, darbuotojas ir darbuotojų kolektyvas
Darbdavys – tai įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūrą, fizinis asmuo ( pvz. kai sudaroma patarnavimo
darbų sutartis).
Darbuotojas - nuolatinis LR gyventojas sulaukęs 16 metų.. Negalima priimti iki 18 metų, jeigu darbas kenksmingomis
sąlygomis arba susijęs su materialinių vertybių apskaita bei saugojimu. Įstatymai leidžias priimti ir nuo 14 iki 16 metų

ypač lengviems darbams, kurie išvardinti Vyriausybės nutarimu patvirtintame sąraše. ( LR Vyriausybės 2003 01 29 d.
nutarimas Nr.138)
Darbuotojų kolektyvas – jį sudaro visi asmenys, dirbantys toje darbovietėje pagal darbo sutartis.
Darbdavių atstovai - administracija, vadovas
Darbuotojų atstovai –profesinė sąjunga, o ten kur jos nėra darbuotojo kolektyvo išrinkta darbo taryba. Darbo taryba
sudaroma įmonėje, kurioje dirba ne mažiau kaip 20 darbuotojų. Įmonėje, kurioje dirba mažiau kaip 20 darbuotojų,
darbo tarybos funkcijas įgyvendina darbuotojų atstovas, renkamas darbuotojų kolektyvo susirinkime.
KOLEKTYVINIAI DARBO SANTYKIAI
Kolektyvinė sutartis
Įmonės kolektyvinė sutartis ir jos sudarymo sritis
Kolektyvinė sutartis yra svarbus ir efektyvus dokumentas, padedantis reguliuoti tarpusavio darbo teisinius santykius tarp
darbdavio ir darbuotojų kolektyvo. Tačiau Lietuvoje, skirtingai negu užsienio valstybėse, kolektyvinės sutartys nėra
populiarios, o pagrindinė priežastis – darbdaviai ir darbuotojai ne visada įsigilina į šios sutarties teikiamus
privalomumus, iki galo nesuvokia jos paskirtį. Dažnai kolektyvinė sutartis apibūdinama tik kaip darbuotojui naudingas
susitarimas, kuris darbdaviui sukuria tik pareigas.
Įmonės kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo
apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. Įmonės kolektyvinė sutartis sudaroma visų rūšių įmonėse,
įstaigose, organizacijose. Įmonėje sudaryta kolektyvinė sutartis taikoma visiems tos įmonės darbuotojams. Įmonės
filialuose, atstovybėse ir struktūriniuose padaliniuose gali būti sudaromos kolektyvinės sutartys įmonės kolektyvinės
sutarties nustatyta tvarka, neviršijant tos kolektyvinės sutarties apibrėžtų ribų.Įmonės kolektyvinių sutarčių sudarymo
krašto apsaugos, policijos ir valstybės viešojo administravimo tarnybose ypatumus nustato įstatymai,
reglamentuojantys tų tarnybų veiklą.
Įmonės kolektyvinės sutarties šalys
Įmonės kolektyvinės sutarties šalys yra įmonės darbuotojų kolektyvas ir darbdavys, kuriems, sudarant šią sutartį, atstovauja
įmonėje veikianti profesinė sąjunga ir įmonės vadovas arba įgalioti administracijos pareigūnai.
Jeigu įmonėje veikia kelios profesinės sąjungos, įmonės kolektyvinę sutartį sudaro jungtinė profesinių sąjungų atstovybė ir
darbdavys. Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė sudaroma profesinių sąjungų susitarimu. Profesinėms sąjungoms
nesusitarus dėl jungtinės atstovybės sudarymo, sprendimą dėl atstovavimo priima darbuotojų susirinkimas
(konferencija). Jeigu įmonėje nėra veikiančios profesinės sąjungos ir jeigu darbuotojų kolektyvo susirinkimas
darbuotojų atstovavimo ir gynimo funkcijos neperdavė atitinkamos ekonominės veiklos šakos profesinei sąjungai,
kolektyvinė sutartis gali būti sudaroma tarp darbdavio ir darbo tarybos vadovaujantis šiame skyriuje nustatytomis
kolektyvinių sutarčių sudarymo nuostatomis.
Įmonės kolektyvinės sutarties turinys
Įmonės kolektyvinėje sutartyje šalys nustato darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, kurios nėra
reglamentuotos įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties arba
kurios jiems neprieštarauja ir neblogina darbuotojų padėties. Sutarties nauda atskleidžiama per jos turinį. Darbo
kodeksas ( toliau DK) numato tik pavyzdinį sąrašą sąlygų, kurios gali būti įtraukiamos į sutartį..
Į įmonės kolektyvinę sutartį gali būti įtraukiamos šios sąlygos:
1) darbo sutarčių sudarymo, pakeitimo ir nutraukimo;
2) darbo apmokėjimo organizavimo (tarifinių atlygių, pareiginių algų, priedų, priemokų, kitų lengvatų ir kompensacijų,
darbo apmokėjimo ir skatinimo sistemų bei formų, darbo normų nustatymo, darbo užmokesčio indeksavimo,
išmokėjimo bei atsiskaitymų tvarkos ir kitos nuostatos);
3) darbo ir poilsio laiko;
4) saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymo, kompensacijų ir lengvatų suteikimo;
5) profesijos, specialybės įgijimo, kvalifikacijos kėlimo, perkvalifikavimo bei su tuo susijusių garantijų ir lengvatų,
profesinės reabilitacijos laikotarpiu taikomų garantijų;
6) įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo tvarkos;
7) šalių tarpusavio informavimo ir konsultavimo;
8) kitos šalims svarbios darbo, ekonominės ir socialinės sąlygos bei nuostatos.
Darbuotojams gali būti naudingos sąlygos, pvz.: galima susitarti dėl garantijų besimokantiems darbuotojams, dėl didesnių
išeitinių išmokų, dėl pirmenybės pasilikti darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius ir kt. Darbdaviams gali būti
naudingos sąlygos, pvz. dėl terminuotų darbo sutarčių, kai darbas nuolatinio pobūdžio, dėl draudimo dirbti antraeilėse
pareigose ( draudimas įsidarbinti konkuruojančioje įmonėje), dėl šiurkščių pareigų pažeidimo sąrašo praplėtimo ir kt.
Įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimas
Įmonės kolektyvinės sutarties projektui rengti šalys sudaro komisiją. Komisijos sudėtis nurodoma šalių susitarimo
protokole. Protokolo pasirašymo data laikoma kolektyvinių derybų pradžia. Pradėdamos derybas šalys aptaria, kokią
jos pateiks informaciją, jos pateikimo terminus, įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimo tvarką bei jo
parengimo terminus.Šalių suderintas įmonės kolektyvinės sutarties projektas pateikiamas svarstyti darbuotojų
susirinkimui (konferencijai). Jei šis nepritaria pateiktam projektui, tai šalių atstovai, atsižvelgdami į nurodytas pastabas
ir pasiūlymus, jį pataiso bei papildo ir per penkiolika dienų pakartotinai pateikia darbuotojų susirinkimui
(konferencijai) svarstyti. Jei darbuotojų susirinkimas (konferencija) pritaria kolektyvinės sutarties projektui, šalių

atstovai ne vėliau kaip per tris dienas kolektyvinę sutartį pasirašo. Pakartotinio svarstymo metu nepritarus kolektyvinės
sutarties projektui, darbuotojų susirinkimas (konferencija) priima sprendimą pradėti kolektyvines derybas iš naujo arba
inicijuoti kolektyvinį ginčą. Sprendimai priimami darbuotojų susirinkimo (konferencijos delegatų) nuožiūra slaptu ar
atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
Kolektyvinė sutartis sudaroma derybų keliu, tai užtikrina abiejų šalių lygybę ir vienodą galimybę teikti savo pasiūlymus,
sąlygas , reikalavimus, todėl nei viena iš šalių negali primesti antrai savo valią. Derybų vedimas neįpareigoja sudaryti
kolektyvinės sutarties, šalims nepasiekus bendro susitarimo, surašomas nesutarimų protokolas ir sprendžiama, ar
pradėti derybas iš naujo, ar jas nutraukti.
Įmonės kolektyvinės sutarties įsigaliojimas ir galiojimo trukmė
Įmonės kolektyvinė sutartis įsigalioja ją pasirašius, jei kitaip nenustatyta pačioje sutartyje.Įmonės kolektyvinė sutartis
galioja iki naujos įmonės kolektyvinės sutarties pasirašymo arba iki sutartyje nustatyto termino. Jeigu yra sudaryta
terminuota įmonės kolektyvinė sutartis, dėl jos atnaujinimo šalys pradeda derybas likus dviem mėnesiams iki jos
galiojimo pabaigos.Jeigu įmonė ar įmonės dalis pereina iš vieno darbdavio, sudariusio įmonės kolektyvinę sutartį,
kitam darbdaviui, šios sutarties nuostatos galioja ir naujam darbdaviui.
Įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimo ar papildymo tvarka nustatoma įmonės kolektyvinėje sutartyje. Jeigu ši tvarka
nebuvo nustatyta, įmonės kolektyvinės sutarties pakeitimai ir papildymai daromi ta pačia tvarka, kaip sudaroma pati
sutartis.
Įmonės kolektyvinę sutartį joje nustatytais atvejais ir tvarka gali nutraukti bet kuri šalis, perspėjusi kitą šalį ne vėliau kaip
prieš tris mėnesius. Įmonės kolektyvinę sutartį draudžiama nutraukti anksčiau negu po šešių mėnesių nuo įmonės
kolektyvinės sutarties įsigaliojimo.
Įmonės kolektyvinės sutarties vykdymo kontrolė
Įmonės kolektyvinės sutarties įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja šalių atstovai, taip pat įstatymų įgaliotos institucijos.
Įmonės kolektyvinės sutarties šalių atstovai atsiskaito darbuotojų susirinkimui (konferencijai), kaip vykdoma įmonės
kolektyvinė sutartis. Atsiskaitymo tvarka ir terminai nustatomi sutartyje.
Ginčai, kylantys per derybas dėl įmonės kolektyvinės sutarties sudarymo, taip pat dėl įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar
kolektyvinių sutarčių nustatytų sąlygų pakeitimo arba naujų darbo sąlygų nustatymo, sprendžiami kolektyvinių darbo
ginčų (interesų konfliktų) nagrinėjimo tvarka.
Ginčai tarp atskirų darbuotojų ir darbdavio dėl įmonės kolektyvinės sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo
sprendžiami individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka (Kodekso XIX skyrius).
TERMINAI
Ieškinio senatis
Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas
ieškinį.
Bendrasis ieškinio senaties terminas DK reglamentuojamiems santykiams yra treji metai, jeigu DK ir kiti darbo įstatymai
atskiriems reikalavimams nenustato trumpesnių ieškinio senaties terminų.Jis yra ilgiausias iš galimų ieškinio senaties
terminų, nes kiti darbo įstatymai atskiriems reikalavimams gali nustatyti ir trumpesnius terminus. Išskiriamos dvi
sutrumpintų ieškinio senaties terminų kategorijos: nustatyti pačiame DK ar kituose darbo įstatymuose. DK nustatyti
sutrumpinti ieškinio senaties terminai : 1) vieno mėnesio ieškinio senaties terminas ginčyti atsisakymą priimti į darbą
( DK 96 str. 2d.), 2) vieno mėnesio ieškinio senaties terminas nuo atitinkamo nurodymo ( dokumento) gavimo dienos
kreiptis į teismą darbuotojui nesutinkant su darbo sąlygų pakeitimu, nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva ir
atleidimu iš darbo ( DK 297 str. 1 d.)
Ieškinio senatis netaikoma reikalavimams ginti darbuotojo garbę ir orumą, tai reiškia, kad teisė kreiptis į teismą ir gauti
teisminę gynybą nesaistoma termino apribojimais.
Terminų skaičiavimas
Terminas, apibrėžtas tam tikru laikotarpiu, prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo
pradžia.
Metais, mėnesiais ar savaitėmis skaičiuojami terminai baigiasi atitinkamą metų, mėnesio ar savaitės dieną. Jeigu mėnesiais
skaičiuojamas terminas baigiasi tokį mėnesį, kurį nėra atitinkamos dienos, tai terminas baigiasi to mėnesio paskutinę
dieną. Jeigu tiksliai negalima nustatyti, kurį mėnesį prasidėjo terminas, skaičiuojamas metais, arba kurią dieną
prasidėjo terminas, skaičiuojamas mėnesiais, tai termino paskutine diena atitinkamai laikoma birželio trisdešimtoji ir
mėnesio penkioliktoji diena.
Į savaitėmis ar kalendorinėmis dienomis skaičiuojamą terminą įeina ne darbo ir švenčių dienos. Jei paskutinė termino diena
yra ne darbo diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena. Dienomis skaičiuojamas
terminas yra skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip.
Reikėtų skirti termino, apibrėžto kalendorine data ir tam tikru laikotarpiu, pradžią. Jeigu termino pradžia apibrėžiama
kalendorine data, reiškia, kad šalių teisės ir pareigos prasideda nurodytą termino dieną, pvz. darbo sutartyje darbdavys
su darbuotoju susitarė, kad darbuotojas pradeda dirbti 2010 m. gegužės 17 d., vadinasi, darbuotojas ir turi pradėti dirbti
šią dieną. Kitaip nustatoma termino, apibrėžto tam tikru laikotarpiu, pradžia. Tokiu atveju terminas prasideda kitą dieną
po tos kalendorinės datos arba įvykio, kuriais apibrėžta jo pradžia, pvz. darbuotojas padavė prašymą nutraukti darbo

išskyrus atvejus. kurios pablogina darbuotojo padėtį. kai vartojamas specialia – teisine prasme. organizaciją ar kitokią organizacinę struktūrą. DK 95 str. viešbučio bei kitos komandiruočių sąnaudos. organizacijoje. numatyta. Pakeitimai kolektyvinėse sutartyse galioja iki 2010 01 31 dienos. specialybės. darbuotojas ir darbdavys gali aiškiai nustatyti. įstatymai. reiškia. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka bei terminai. 2. nuo civilinių. Jeigu yra nustatytas terminas atlikti kokį nors veiksmą. Rašytiniai prašymai ir pranešimai. pvz. kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinė sutartis. kvalifikaciją. stažuotėms. Darbo sutarties turinys Darbo sutarties turinys yra jos šalių sulygtos sutarties sąlygos. pvz. mokėti darbuotojui sulygtą darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas. pagal kurią dirbs darbuotojas arba jo pareigas. kad kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų ( darbo užmokesčio. pvz. Jei darbo sutarties sąlygos prieštarauja DK įstatymui arba kolektyvinei sutarčiai. Darbo sutartis turi esminių požymių. 3. Ginčą dėl darbo sutarties sąlygų taikymo sprendžia darbo ginčų nagrinėjimo organai. pavedimo. Darbo sutarties reikalavimai netaikomi darbams. kai numatyta įstatymais ar Vyriausybės nutarimais arba pagal kolektyvinę sutartį. Tai darbo apmokėjimo sąlygos. DARBO SUTARTIS Darbo sutarties sąvoka. valandinį tarifinį atlygį. specialybę. Nėra darbiniai santykiai ir nesudaroma darbo sutartis. gydytojas chirurgas. katedra ir kt. kurią nustato DK . kas sudaro tokias išlaidas. Specialybė yra siauresnė darbinės veiklos pagal profesiją sritis. skyrius. 3 d. Kartais darbo vieta suprantama kaip darbuotojo pareigos. pvz. 4. kvalifikacijos kėlimui. jo dirbamas darbas. sudarant terminuotą darbo sutartį turi nurodyti sutarties terminą. kad išlaidas sudaro ne tik už registraciją į kursus sumokėti pinigai. norminių teisės aktų arba kolektyvinės sutarties nuostatos. Darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas.Kitos būtinosios. kolektyvinėje sutartyje ir šalių susitarimu. DK 203 str. įstatymų. darbo užmokesčio dydžio. tai terminas pasibaigia tą valandą. Tuo skiriasi nuo civilinių sutarčių: paslaugų teikimo.tai susitarimas dėl darbuotojo darbovietės ir darbo funkcijų. nustatytas darbo įstatymuose. kad būtų išvengta ginčų ateityje. darbuotojui kasmetinių atostogų metu paliekama darbo vieta ( pareigos). tą veiksmą galima atlikti iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos. tuo pačiu ir darbo apmokėjimo. tačiau negali būti trumpesnis negu 2 savaitės. kitaip sakant darbdavį. apibrėžiančios šalių teises ir pareigas bei kitus įsipareigojimus. kurią joje nutraukiamos atitinkamos operacijos. 2) kad nekiltų nesusipratimų ir neaiškumų patartina apibrėžti. 5 d. kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas paklusdamas darbovietėje nustatytai darbo tvarkai. pvz. pvz. tačiau kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir trumpesnis įspėjimo terminas. kad darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties. kurie ją skiria nuo kitų sutarčių. išvardytos būtinosios darbo sutarties sąlygos.( iki 2010 08 01 d. DK 120 str. numatyta. telegrafui arba kitai ryšio įstaigai iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos. išbandymo termino. pirmos kategorijos gydytojas chirurgas. norminiuose teisės aktuose ir kolektyvinėse sutartyse gali būti nustatomos ir kitos būtinosios sąlygos. taikomos DK. Tokios sąlygos nėra būtinos. laikomi įteiktais laiku. kad pakeisti darbuotojo darbo sąlygas. bet ir kelionės. mokytojas ir pan. Atskiroms darbo sutarties rūšims įstatymuose. buvo 14 dienų) tai 14 darbo dienų įspėjimo termino pradžia bus laikoma gegužės 14 d. galima tik turint darbuotojo raštišką sutikimą. Šalys negali nustatyti tokių darbo sąlygų.sutartį gegužės 13 d. Darbo sutarties turinys turi būti aiškus. kituose norminiuose teisės aktuose. kad darbo sutartis nesudaryta. kad darbdavys darbuotojams turi raštu pranešti ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo. numato. kad jis turi atlikti ne konkrečias užduotis. Darbo funkcija sutartyje apibrėžiama nurodant profesiją. sudarant sezoninio darbo sutartį – darbo pobūdį.Papildomos. Šios sąlygos būtinos bet kokiai darbo sutarties rūšiai. pvz. įstaigą. priemokas. Darbo sutartyje darbo apmokėjimo kriterijus reikia apibrėžti aiškiai ir tiksliai. mokėjimo tvarkos ir kt. turintis verslo liudijimą arba kai jis yra įsteigęs individualią ( personalinę) įmonę tokiems darbams atlikti. Kvalifikacija -tai darbuotojo pasiruošimo tam tikrai specialybei laipsnis.Privalomosios. Būtinosios DK 95 str. apimanti darbo funkcijos tikslus ir pobūdį. Tačiau jeigu veiksmas turi būti atliktas tam tikroje įmonėje. numato. chemijos mokytojas ir pan. o vykdyti tam tikras darbo funkcijas. rangos ir kt. Profesija – tai darbinės veiklos sritis. palyginti su ta. tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui. sistemos. Kalbine prasme jie yra lygiaverčiai. kurias šalys sulygsta sudarydamos darbo sutartį. ir įspėjo darbdavį prieš 14 darbo dienų. nurodyta Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme. Dėl jų šalys gali susitarti. nes padeda išvengti ginčų ir garantuoja darbo santykių stabilumą. Šalims dėl jų nesusitarus laikoma. įstaigoje.Reikia atkreipti dėmesį į du dalykus: 1) išlaidų atlyginimas turi būti numatytas darbo sutartyje. gydytojas. Terminas darbo vieta vartojamas dvejopa prasme. kuriuos atlieka fizinis asmuo. kai asmuo užsiima vien autorine veikla. įteikti paštui. DK terminas darbovietė nusako įmonę. priedus ir kt. DK vartojami du terminai: darbovietė ir darbo vieta. Darbo sutarties sąlygos 1. pavyzdžiui. DK 95 str. Jos yra dvi: . kuriuo darbuotojas įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos. . o darbdavys įsipareigoja suteikti darbuotojui sutartyje nustatytą darbą.. išskyrus atvejus. Dažniausiai vartojama darbo funkcijų atlikimo vieta – cechas. Pagal darbo sutartį darbuotojas privalo dirbti tam tikrą darbą arba eiti tam tikras pareigas.) Darbo sutartyje reikia nurodyti darbuotojo mėnesinę algą.

3. kurių taikymas siejamas . Pagal DK 98 str.Priėmimo į darbą apribojimai DK 97 straipsnis numato tik vieną – giminaičių tarnybos toje darbovietėje apribojimą. samdantis tris ir mažiau darbuotojų. jų sutuoktiniai ir jų vaikai. Šiuo metu galioja 2005 01 26 d.Rašytinė darbo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais.Sutartis laikoma sudaryta nuo šalių susitarimo momento. o tuo pačiu ir atleidžiamas iš darbo pagal DK straipsnius. Draudžiama eiti tarnautojų pareigas vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje asmenims. kuriuos sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai (tėvai.115 „ Dėl darbo sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“. kai vadovaujantis DK 99 str.13 punktuose numatytus atvejus ir atvejį. kultūros ir meno darbuotojams bei kūrybiniams darbuotojams.registruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. įvaikiai. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi darbdavys įteikia darbuotojui pastarojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą). Darbo sutarčių registravimo taisykles Vyriausybė patvirtino 2003 04 24 d. ji . patvirtintą 2003 01 28 d.86 „ Dėl darbuotojų.12 ir 16. darbo tvarkos taisyklėmis.y. Darbdavys užtikrina. taip pat darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento formą. kuriems netaikomas draudimas dirbti vienoje valstybės ir savivaldybės institucijoje bei valstybės ar savivaldybės įmonėje. broliai. muziejų. nes jis negali kontroliuoti darbdavio (jo atstovo. Vienas pasirašytas darbo sutarties egzempliorius įteikiamas darbuotojui. administracijos) veikimą. Darbo sutartis turi būti sudaroma raštu pagal pavyzdinę formą. Darbuotojas darbo pažymėjimą privalo nešiotis ar laikyti darbo metu darbdavio ar įgalioto asmens ( arba įmonės vidaus tvarkos taisyklėse) nurodytoje vietoje. jei darbdavys yra fizinis asmuo. giminaičių darbo apribojimai netaikomi: kultūros įstaigų ( bibliotekų. kad jei administracija pasirašytinai nesupažindina darbuotojo su jo darbo funkcijomis – ir darbuotojas savo darbo ( pareigų) dėl nesupažindinimo neatlieka ar jas atlieka netinkamai. kad darbuotojui būtų leidžiama dirbti tik pasirašius su juo darbo sutartį.503 „ Dėl darbo sutarčių registravimo taisyklių. Toks žurnalas neprivalomas. Darbo sutartį pasirašo darbdavys arba jo įgaliotas asmuo ir darbuotojas. Sudarydamas darbo sutartį.V-243 patvirtintas „ Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir patikslinimo taisykles“ ( įsigaliojo nuo 2010 07 01 d. Darbuotojas tokiu atveju neturi atsakyti.). 2) dirbamas užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės. tai tokia darbuotojo veikla negali būti kvalifikuojama kaip jo kalti veiksmai ir dėl to jis negali būti baudžiamas drausmine tvarka.. seserys ir jų vaikai. nes antraip jam gali būti taikoma drausminė atsakomybė. nutarimu Nr. jeigu jų tarnyba kartu yra susijusi su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą. broliai. kitas lieka darbdaviui. kai šalys susitarė dėl darbo sutarties sąlygų ( DK 95 straipsnis). pagal kurią darbo pradžios data yra vėlesnė nei darbo sutarties sudarymo data. Darbo sutarties sudarymas Darbo sutartis laikoma sudaryta. pagal kurią darbo pradžios data yra vėlesnė nei darbo sutarties sudarymo data. įtėviai. nelegaliu darbu laikomas darbas: 1) esant DK 93 straipsnyje nustatytiems darbo sutarties požymiams. Nelegalus darbas Su darbo sutarties sudarymo klausimu glaudžiai susijusi nelegalaus darbo problema. Duomenis apie darbuotojo priėmimą į darbą darbdavys turi pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui. kai sieja giminystės ar svainystės ryšiai ir kai jų darbas susijęs su vieno iš jų tiesioginiu pavaldumu kitam arba su vieno teise kontroliuoti kitą. kitais darbovietėje galiojančiais aktais.) 1-SD draudėjas pranešimą privalo pateikti apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną. t. su darbuotoju sudaroma darbo sutartis. nešiojimo bei pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarką nustato Vyriausybė. Nelegaliu darbu nelaikomi pagalbos ( talkos) ir savanoriški darbai. jo išdavimo. darbdavys privalo pasirašytinai supažindinti priimamą dirbti asmenį su jo būsimo darbo sąlygomis. seserys ir jų vaikai). Darbo sutarties pavyzdinę formą.9. darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento išdavimo. registravimo taisykles. kategorijų sąrašo patvirtinimo“ Remiantis minėto nutarimo nuostatomis. Išimtis iš šios taisyklės gali nustatyti Vyriausybė. Darbo sutartis tą pačią dieną. nešiojimo ir pateikimo kontroliuojančioms institucijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“. 5 d. Už tinkamą darbo sutarties sudarymą atsako darbdavys. Šios nuostatos netaikomos tarnautojams. Šiuo nutarimu patvirtinta ir Darbo sutarčių registravimo žurnalo pavyzdinė forma.). kurių tarnybą reglamentuoja valstybės tarnybos santykius reglamentuojantys įstatymai. taip pat sutuoktinių tėvai. reglamentuojančiais jo darbą. kai darbdavys ir darbuotojas pasirašo darbo sutartį.16. pranešimas turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš dieną iki numatytos darbo pradžios momento. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis.Vyriausybės nutarimu Nr. nesilaikant jiems norminių teisės aktų nustatytos įsidarbinimo tvarkos. farmacijos specialistams. švietimo įstaigų pedagoginiams darbuotojams ir kt. teatrų. seneliai. Aukščiausiojo Teismo Senatas išaiškino. kultūros centrų ir kt. sutuoktiniai. vaikai. dirbamas nesudarius darbo sutarties ar teisės aktų nustatyta tvarka nepranešus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui apie asmenų priėmimą į darbą. įteikus jam antrą sutarties egzempliorių ir išdavus jo tapatybę patvirtinantį dokumentą. išskyrus šių Taisyklių 16. kolektyvine sutartimi. ( ATPK 41 str. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2010 06 04 direktoriaus įsakymu Nr. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 16.

kuri nustatyta ir EB direktyvoje 91/533/EEB „ Dėl darbuotojo pareigos informuoti darbuotojus apie galiojančias sutarties arba darbo santykių sąlygas“:. jis nenustatomas. valstybės tarnyboje. 3) darbdavių susitarimu perkeliamus dirbti į kitą darbovietę. o vėliau. Išbandymo laikotarpiu darbuotojui taikomi visi darbo įstatymai.y. išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. nenustatomas priimant į darbą asmenis: 1) iki aštuoniolikos metų.  gimimo liudijimą. ar darbuotojas tinka sulygtam darbui. tai vien ši aplinkybė išbandymo sąlygą nedaro negaliojančia ir tai nereiškia.( iki 2010 08 01 d. mokyklos. Ydinga ir neatitinkanti DK 105 str. profesinį pasirengimą. kad teismas negali pripažinti. ar darbuotojas tinka pavestam darbui. Šalis. apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš tris darbo dienas ( iki 2010 08 01 d. Siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą. muitinėje ir kt. kad priimamasis dirbti pateiktų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. kieno iniciatyva jis yra nustatytas. šalių susitarimu gali būti sulygstamas išbandymas. Į išbandymo terminą neįskaitomi laikotarpiai. t. Išbandymas sudarant darbo sutartį Sudarant darbo sutartį. kad dėl išbandymo sąlygos iš viso nesusitarta. teisėjų kolegijos 2000 10 16 d. kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių. bet neįvardijama.su darbuotojo kalte.Jis gali būti nustatomas norint patikrinti.Nė viena iš šalių negali primesti kitai šaliai sutarties sąlygos dėl išbandymo. Darbo sutartyje bandomojo termino rūšies nustatymas turi svarbią teisinę reikšmę. įrodinėjimo našta tenka darbdaviui. jog jis išbandymą išlaikė ir nebūtina fiksuoti įsakymu ar įrašu darbo sutartyje. darė pravaikštas ir pan. viešojo maitinimo ir prekybos įmonių. taip pat stojančiojo dirbti pageidavimu – ar darbas tinka darbuotojui. nutraukti darbo sutartį leidžiama tik bendraisiais pagrindais. gydymo bei profilaktikos ir vaikų įstaigų. kad teismai. kad kai darbo sutartyje nurodomas tik išbandymo terminas. Išbandymo metu darbo sutartį galima nutraukti ir kitais pagrindais. jeigu darbdavys neįrodo priešingai ( LAT 2000 09 20 nutartis civilinėje byloje Nr. pvz. ir nemokėti jam išeitinės išmokos. nagrinėdami tokio pobūdžio ginčus negali spręsti tų klausimų. kad išbandymo norint patikrinti. gali atsisakyti sudaryti darbo sutartį.Išbandymo termino pratęsti negalima Įstatymų nustatytais atvejais norint patikrinti. kai rašytinėje darbo sutartyje nenurodoma. gyvenimo aprašymą. pvz. 3k-3-860). Išbandymas yra tam tikras terminas. Išbandymo terminas gali būti nustatytas sudarant visų rūšių darbo sutartis. apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas. Išbandymas nustatomas tik priimant į darbą. vandentiekio įrenginių. sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus. taip pat išlaikiusius kvalifikacinius egzaminus pareigoms eiti. organizacijų darbuotojų sveikatos tikrinimas. taip pat vieno iš tėvų ar kito vaiko atstovo pagal įstatymą raštišką sutikimą bei vaiko sveikatą prižiūrinčio gydytojo leidimą. kad išbandymas nustatytas darbuotojui pageidaujant patikrinti. darbdavys privalo pareikalauti. Priimant į darbą būtini dokumentai Darbdavys privalo pareikalauti.buvo tris dienas). Informuoti darbuotoją apie jo būsimo darbo sąlygas taip pat darbdavio pareiga. kad darbuotojai. Jei išbandymas yra nustatytas norint patikrinti. tai savaime laikoma. bet ne ilgesni kaip šeši mėnesiai. Jeigu darbo sutartyje nustatytas tik išbandymo terminas . jeigu jis sirgo.Jeigu darbo įstatymai sieja priėmimą į darbą su tam tikru išsimokslinimu ar profesiniu pasirengimu. Išbandymas norint patikrinti. Teisėjų kolegija konstatuoja.. tokia darbo sutarties sąlyga aiškintina darbuotojo naudai. atostogavo.DK 265 straipsnis numato. turi būti atliekamas maisto pramonės. o priimdamas į darbą nepilnametį nuo keturiolikos iki šešiolikos metų. o darbuotojas tebedirba. pvz. Bet kai kyla ginčas kieno iniciatyva buvo nustatytas. jeigu šalys nesutarė kitaip. šalių susitarimu nustatomas sudarant darbo sutartį. nesutinkanti su tokia sąlyga. jog dėl išbandymo sąlygos iš viso nebuvo susitarta. nutartis civilinėje byloje . Darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną. Kilus ginčui tarp darbdavio ir darbuotojo DK 107 str. tai vien ši aplinkybė išbandymo sąlygos nedaro negaliojančia ir nereiškia. taip pat naktį dirbantys ir pamaininiai darbuotojai privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami. perkeliant toje pačioje darbovietėje į kitas pareigas. Išbandymo sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje. taip pat kai kurių kitų įmonių. kai darbuotojas nebuvo darbe. kad darbuotojas tinka dirbti sulygtą darbą ( LAT civilinių bylų sk. Kai išbandymo terminas yra pasibaigęs. kad priimamasis pateiktų išsimokslinimą. įstaigų. kad išbandymas dažniausiai nustatomas darbdavio iniciatyva. jis iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo. kieno iniciatyva nustatomas išbandymo terminas. ar darbuotojas tinka sulygtam darbui. buvo tris dienas) Kai išbandymo terminas yra pasibaigęs. Praktika rodo. kurioje mokosi. Išbandymo rezultatai Jei darbdavys pripažino. tai taikoma atskirose institucijose. Taip Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ( toliau LAT) kasacine tvarka išnagrinėjęs ieškovės grąžinimo į darbą bylą. kurie pagal įstatymą ir darbo teisinių santykių sutartinį pobūdį yra darbdavio prerogatyva. pažymėjo. rezultatai nepatenkinami. 1 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo praktika. išskyrus laikinąją darbo sutartį. pažymėjimą apie valstybinės kalbos mokėjimą. 2) pareigoms konkurso arba rinkimų būdu. ar darbas jam tinka. Darbdavys turi teisę pareikalauti ir kitų įstatymų nustatytų dokumentų. gali būti taikomi ilgesni išbandymo terminai. sveikatos būkle. ar darbas tinka darbuotojui. 1 dalies pagrindu. o tai reiškia. bet darbuotojas nebuvo atleistas iš darbo ir dirba toliau. Išbandymo terminas Išbandymo terminas negali būti ilgesnis kaip trys mėnesiai. ar darbuotojas tinka sulygtam darbui. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį.

darbo sutartis tampa neterminuota. kai tai nustato įstatymai ar kolektyvinės sutartys arba kai darbuotojas priimamas į naujai steigiamą darbo vietą“. pasikeitimo arba pasibaigimo.. kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys.y. Terminuota darbo sutartis naujai įsteigtai darbo vietai negali būti sudaryta su toje pačioje įmonėje. . darbuotojas turi teisę ginčyti jo atleidimą iš darbo. Darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrėžtam laikui (neterminuota). ( nuo 2010 08 01 d.). 6) kitos. laikoma. Terminuota darbo sutartis Terminuota darbo sutartis gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui.y. LAT yra pripažinęs. nutraukti darbo sutartį be jokių motyvų ir įrodymų. Naujai įsteigtomis darbo vietomis nelaikomos tokios darbo vietos. organizacijoje negali viršyti 50 procentų visų įmonės. kai tam nėra teisinio pagrindo. kai nepažeidžiant darbuotojų teisių. Toks pripažinimas laikytinas pagrįstu ir yra teisėtas. dirbančius pagal terminuotą darbo sutartį. galios šiuo metu galiojanti nuostata. darbuotojo teisės gali būti ginamos ( LAT Nr.Nr. pažeidžia darbuotojo teises. o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui nepareikalavo jos nutraukti ( DK 126 straipsnis). DARBO SUTARČIŲ RŪŠYS Darbo sutartys gali būti: 1) neterminuotos. Studijų ir mokslo įstatymo 65 str.Terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui galima sudaryti tik po 2010 08 01 d. skaičius įmonėje. įstaigos. organizacijos darbo vietų (pareigybių) skaičiaus. Nustačius. kad darbuotojas nesusitvarkė su jam pavestu darbu. kai darbo santykių buvimo laikotarpiu išnyksta aplinkybės. patvirtinančių. kad terminuotos darbo sutarties sudarymas. būtų galima sudaryti su jais terminuotas sutartis dėl nuolatinio darbo pobūdžio. kad“ neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties. Darbdavys privalo įrodyti. galios DK 109 str. ar darbdavys tikrai turėjo pakankamą pagrindą pripažinti. 3k-7-4/ 2003. teismas negali pripažinti. nagrinėdamas tokias bylas. Kolektyvinėse sutartyse šalys gali numatyti konkrečius atvejus. su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta pagal DK 125 ar 129 straipsnius įsigaliojus šioms pataisoms. ir todėl jis netinka pavestam darbui. kuriuos pagal įstatymus arba pagal įmonės. kai tai nustato įstatymai ar kolektyvinės sutartys“. kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui. ekspertų išvadomis ir kt. negali spręsti tų klausimų. rašytiniais įrodymais.Darbdavys privalo informuoti darbuotojus. jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio. Jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė. kad darbuotojas neišlaikė išbandymo.2 d. 1 dalies norma draudžia darbdaviui savavaliauti. jei tik jos nėra skirtos kokiai konkrečiai darbo sutarties rūšiai. kurios po šios datos steigiamos tokiam pat darbui atlikti panaikinant buvusias darbo vietas. Darbo santykiams pagal tokią terminuotą darbo sutartį tęsiantis po 2012 07 31 d. apie laisvas darbo vietas ir užtikrinti. kuriam jie išrinkti. jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio. DK 107 str. Darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo. kad sudaryta neterminuota darbo sutartis. laikoma. kurie pagal įstatymą ir darbo teisinių santykių sutartinį pobūdį yra darbdavio prerogatyva. nuotolinio darbo) 5) patarnavimo darbams. Atsižvelgiant į darbo sutarties šalių lygiateisiškumą. sudaromų naujai įsteigtoms darbo vietoms. dėl kurių buvo apibrėžtas sutarties terminas (darbuotojas po atostogų negrįžta į darbą ir kt. jas reglamentuoja visos DK normos. kad darbuotojas dėl savo dalykinių ar asmeninių savybių nesugeba ar negali dirbti to darbo. Iki 2012 07 31 d. 3) dėl antraeilių pareigų. kai nustatomas išbandymo terminas. 4) su namudininkais. Terminuotų darbo sutarčių.Jeigu darbo sutartyje jos terminas nenurodytas arba netinkamai nustatytas. kad per išbandymo laikotarpį darbuotojas netinkamai atliko darbą. Siekiant išvengti darbdavių piktnaudžiavimo. išskyrus savivaldybių tarybas.. Su renkamaisiais darbuotojais terminuota darbo sutartis sudaroma laikui. 2) terminuotos. t. įstaigoje. 3k-3-1012/2000). įsteigtoms naujoms darbo vietoms. bandomojo laikotarpio įvertinimo aktu. liudytoju parodymais. organizacijos įstatus skiria į darbą renkamieji organai. Dėl to teismo pareiga nagrinėjant tokias bylas patikrinti. jog darbuotojas neišlaikė išbandymo. kad dėstytojai priimami į darbą viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. išskyrus atvejus. išskyrus atvejus. Nuo 2012 08 01 d.y. terminuota darbo sutartis sudaroma tų renkamųjų organų įgaliojimų laikui (kadencijai). nuostata. organizacijoje dirbusiu darbuotoju. sezoninės. išskyrus atvejus. numato. laikinosios. 3k-3-568/2005). kad „ neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties. t. Terminuota darbo sutartis tampa neterminuota. neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties. kad darbuotojas tinka pavestam darbui. neigiamą išbandymo rezultatą darbdavys gali įrodinėti visomis LR civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje numatytomis įrodinėjimo priemonėmis. pvz. o išbandymo rezultatai darbdavio pripažinti nepatenkinamais.Terminuotos darbo sutartys naujai įsteigtoms darbo vietoms gali būti sudaromos laikotarpiui iki dviejų metų. kad terminuota darbo sutartis sudaryta pažeidžiant darbo įstatymus. įstaigos. tačiau ne ilgesniam laikui kaip iki 2012 07 31 d. liudytojų parodymais. pvz. Tačiau teismas. Teismų praktikoje darbuotojo nepatenkinamą darbą bandomuoju laikotarpiu leidžiama įrodinėti padalinių vadovų surašytais tarnybiniais pranešimais. t. dėl kurio atlikimo buvo sulygta sudarant darbo sutartį. kad jie turėtų tokias pat galimybes įsidarbinti nuolatiniam darbui kaip ir kiti asmenys. DK neterminuotos darbo sutartys nėra atskirai aptariamos. daiktiniais įrodymais. dokumentais apie drausminių nuobaudų skyrimą ir kt. jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio. o su darbuotojais. įstaigoje. bet ne ilgiau kaip penkeriems metams. jeigu darbdavys pateikia konkrečių įrodymų patvirtinančių.

o atleidžiant juos iš darbo. Sezoniniai darbai: 1. Nepasibaigus sutarties terminui darbuotojo pareiškimu. tuo atveju. Tuo pagrindu buvo papildytas DK 109 str. DK nerasime atsakymo.). kai darbingumas prarandamas dėl suluošinimo (traumos) darbe arba profesinės ligos per sezoną. nenutraukdami darbo santykių. kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus.3 d. kai pats darbuotojas norės nutraukti terminuotą ( sezoninę) darbo sutartį dėl ligos ( DK 127 str. darbdavys neturi teisės versti darbuotoją dirbti pagal naują darbo grafiką. nepažeidžiant Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimo jas suteikti tais pačiais darbo metais. kurie dirba du sezonus ir daugiau iš eilės nenutraukę darbo santykių. specialybę. už laiką nuo naujos darbo sutarties sudarymo iki sezono pradžios apmokama šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta tvarka. DK trečios dalies komentaro autoriai ( 2 tomas. prekinio betono. kolektyvinė sutartis ar kai į darbą priimami renkami darbuotojai pakartotinai kadencijai. Tačiau DK 111 str. 99/70/EB [1] 4 str. skiedinių. jog darbuotojas priimtas dirbti sulygtą sezoninį darbą pagal atitinkamą profesiją. turi būti nurodyta ir tai. Darbuotojams. t. 2. Automobilių kelių pagrindų . betonavimas. be kitų sutarties sąlygų. ir yra įtraukti į sezoninių darbų sąrašą. 2 d. kurie pasibaigus jų sezoninės darbo sutarties terminui pratęsia darbo sutartį kitam sezonui. kasmetinės atostogos nesuteikiamos. kad pasibaigus sutarties galiojimo terminui darbo santykiai tampa nuolatiniai.y. Sezoninė darbo sutartis DK 112 straipsnio nuostatos. kai darbo sutarties terminas baigėsi. tačiau nė viena iš šalių nerodo iniciatyvos nutraukti tarp jų esamų darbo santykių. detalizuojamos Vyriausybės nutarime Nr.92) mano. vadovaudamasis DK 140 str. Vadinasi. 154 „ Dėl sezoninio darbo“. dirbančių pagal sezonines darbo sutartis. būtina.y. kai terminuotą sutartį leidžia sudaryti įstatymai. nuostata nėra taikytina tais atvejais. už tarpsezoninius laikotarpius mokamas kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje nurodyto dydžio atlyginimas. darbuotojas neįspėjamas. t. nepratęsiama arba nutraukiama. Tais atvejais. Darbuotojams. jei nauja terminuota darbo sutartis sudaroma DK 109 str. P.Jeigu darbo sutartis nutraukiama sezonui pasibaigus ir tarpsezoniniu laikotarpiu su tuo pačiu darbdaviu sudaroma nauja sezoninė darbo sutartis. norma suteikia galimybę pripažinti neterminuota ne antrąją. kasmetinės atostogos suteikiamos tarpsezoniniu laikotarpiu. kvalifikaciją. Kai įmonėje. Kasmetinės atostogos suteikiamos ir ne tarpsezoniniu laikotarpiu.. kad darbuotojas pareikštų reikalavimą pripažinti sutartį esant sudarytą neapibrėžtam terminui. žvyro. Kai darbuotojas per sezoną neatvyksta į darbą ilgiau kaip vieną mėnesį dėl laikinojo nedarbingumo. Sezoninėje darbo sutartyje. Sezoninė darbo sutartis gali būti pakeista ir gali pasibaigti Lietuvos Respublikos darbo kodekso III dalies XII skyriaus trečiojo skirsnio „Darbo sutarties vykdymas“ ir ketvirtojo skirsnio „Darbo sutarties pasibaigimas“ nustatyta tvarka. draudžiantis darbuotojų. dirbančių pagal terminuotas sutartis diskriminavimą. turės išmokėti jau ne 1 VDU. kvalifikacijos kėlimo ir skatinimo galimybės negu darbuotojams. tokį darbuotojo reikalavimą turi ištirti ginčus nagrinėjantis organas. Ši sutartis taip pat gali būti nutraukta ir papildomais pagrindais: 1. dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis“. dirbantiems pagal neterminuotas darbo sutartis. bet 2 VDU dydžio išeitinę išmoką. darbuotojui darbo vieta (pareigos) paliekama.Jeigu darbo sutartis. taip pat nurodytas sutarties terminas. 5 dalimi. ir įskaičiuoti pertrauką tarp tų sutarčių į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje. dirbantiems vieną sezoną. ja išmokama vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensacija. nesupažindinęs laiku darbuotojų su būsimu darbo grafiku. kaip elgtis darbdaviui ir darbuotojui. kol jis atgauna darbingumą arba jam nustatomas neįgalumas. Atsižvelgiant į DK reikalavimus. Europos Sąjungos 1999 06 28 d. Sezoniniais vadinami darbai.Darbuotojų. išorės apdaila. gelžbetonio konstrukcijų ir betoninių elementų gamyba lauke ir nešildomose patalpose. molio) gavyba. antroje ar trečioje dalyse nustatytais pagrindais. apie tai įspėjus darbdavį raštu prieš 5 kalendorines dienas. įtvirtintas principas. Mūrijimas. nustatančios reikalavimus sezoninio darbo sutarčiai. Darbdaviui nesutikus su tokiu reikalavimu ir kilus ginčui. Nerūdinių medžiagų (skaldos. o tam tikrais periodais (sezonais). 2 d. išskyrus DK 109 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus atvejus. 3. Dirbant sezoninius darbus. kad minėtu atveju DK 111 str. įstaigoje ar organizacijoje sezoniniai darbai buvo sustabdyti ilgiau kaip 2 savaitėms dėl gamybinių priežasčių arba kai sumažinamas darbų mastas. bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma terminuota darbo sutartis tam pačiam darbui. pasibaigus jos terminui. ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu). smėlio. klintmilčių gamyba. darbo grafikai turi būti skelbiami prieš savaitę iki jų įsigaliojimo. už nepanaudotas atostogas mokama piniginė kompensacija. palyginti su tomis. gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita. darbdaviai negali nustatyti šiems darbuotojams nepalankesnių darbo sąlygų. Apie numatomą atleidimą iš sezoninio darbo dėl priežasčių. tikslinga darbo sutartyje padaryti įrašą. direktyvos Nr. bet ne ilgiau kaip iki darbo sutarties termino pabaigos. tai darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui. ruloninės stogo dangos įrengimas. teritorijos tvarkymas ir apželdinimas. kad „ pagal terminuotas darbo sutartis dirbantiems darbuotojams negali būti taikomos mažiau palankios darbo sąlygos. Darbuotojams. jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje arba darbo sutartyje. Sezoninė darbo sutartis sudaroma sezoniniams darbams atlikti.3d. nurodytų 2 ir 3 punktuose. o pirmąją terminuotą darbo sutartį. kurie įsigaliojo 2003 01 01 d. buvo atlikti tam tikri pakeitimai. darbdavys jam. Darbo sutartis savaime netampa neterminuota. kurios nustatomos asmenims.

hidrotechnikos statinių statyba. asfaltbetonio gamyba. parkų tvarkymo darbai. restoranuose. skynimo. turistinėse bazėse. asbestcemenčio vamzdžių gamybos darbai 20. Žemės melioravimas. bitumo ruošimas saugyklose. čerpių. mechaninėmis. ruošimu. žemės sankasų ir pagrindų įrengimas tiesiant ir remontuojant kelius ir geležinkelius. kelmų dervuolių rovimas ir perdirbimas. Geodezijos ir topografijos darbai. Darbai. Kelio dangos frezavimas. 6. Miško plukdymas. 21. Upių transporto darbai. asfalto klojimas. medynų sakinimas. Cukraus gaminimas iš cukrinių runkelių 7. priešgaisrinių barjerų įrengimas. asbestcemenčio šiferio gamybos darbai. poilsio namuose ir sanatorijose. 10. Geotekstilės naudojimas. upių. neasbestinių banguotų lakštų ir fasoninių detalių gamybos darbai. Miškų ūkio darbai: sėklų rinkimas ir jų parengimas sėjai. Miško grybų. priešgaisrinių mineralizuotų juostų. 5. keraminių drenažo vamzdžių ir kitų keraminių gaminių gamyba. viešbučiuose.stabilizavimas organiniais ir neorganiniais rišikliais. susiję su sėklinių linų sėmenų ruošimu. Gėlynų įrengimo. Durpių kasimas ir gaminimas. Daržovių. Vaikų poilsio stovyklų darbuotojų darbai. aktyviųjų mineralinių asfaltbetonio miltelių gamyba. jos paviršiaus apdorojimas. Miškų valymo darbai. kitų vandens telkinių. pagrindo ir dangos rengimas permerkimo būdu. uogų rinkimo ir apdorojimo darbai. Aptarnavimo darbai kaimo turizmo sodybose. Miestų ir gyvenviečių skverų. taip pat spalių briketų gaminimu. perdirbimu ir realizavimu. 2. grunto. koklių krosnims. kova su jais biologinėmis. Jūros. dirvos parengimas miško želdiniams. pakrančių tvirtinimo ir priežiūros darbai. perdirbimo darbai. 17. miško kenkėjų ir ligų apskaita ir stebėjimas. 19. Medelynų ūkio darbai. Dirvožemio. Vaistažolių rinkimo. Vaisių ir uogų auginimo. Kelių valymas ir barstymas esant pavojingoms eismui meteorologinėms sąlygoms. parkų. paruošimo. darbas . Mineralinių medžiagų skaldymas ir sijojimas. paruošimo ir perdirbimo darbai. ežerų. Darbai. paplūdimių. 13. susiję su daržovių. formos suteikimas ir galutinis apdirbimas. gėlių auginimas atvirame grunte ir nešildomuose šiltnamiuose. bituminių emulsijų gamyba ir naudojimas. taip pat briketų gaminimas. Miškotvarkos lauko darbai. Geležinkelių statyba. 9. Žemės ūkio produkcijos auginimas. vandens biologinio valymo darbai. paruošimas ir supirkimas sezono metu 11. Bokštinių. 15. asfalto dangos regeneravimas. savaeigių kranų mašinistų. susiję su paviršiaus geologine nuotrauka. motoristų ir kitų darbininkų. kurie veikia ne ištisus metus. akmens pjaustymas. Melioracijos statinių priežiūra ir remontas 3. Kapaviečių priežiūros darbai. 8. 12. Išorės inžinerinių tinklų vamzdynų montavimas. dugno valymo (gilinimo) ir kiti valymo. Žemėtvarkos lauko darbai. miško želdinimas. Medelių sodinimo ir želdinių priežiūros darbai kaimo sodybose. jų priežiūros darbai. daigynų įveisimas ir priežiūra. taip pat kiti su tuo susiję darbai 4. kavinėse. Patalpų šildymas (kūriko darbas). automobilių kelių ir gatvių dangos ženklinimas. jeigu jie aptarnauja sezonines brigadas (grandis). 14. Darbai. parduotuvėse. Šildymo sistemų paruošimo kitam sezonui darbai. Žemės kasyba. cheminėmis priemonėmis. želdinių priežiūra. kokybės nustatymu. priešgaisrinis budėjimas. 16. linų pirminiu perdirbimu. Silikatinių ir keraminių plytų. 18. derliaus nuėmimas atvirame lauke. gėlių ir kitų augalų sėklų rinkimu. Vidaus apdailos darbai nešildomose patalpose. kapinių ir žaliųjų plotų želdinimo ir želdinių priežiūros darbai.

Laikinoji darbo sutartis taip pat gali būti sudaryta su studentais. Juodųjų metalų laužo ir atliekų perdirbimas lauke ir nešildomose patalpose. Jeigu laikinoji darbo sutartis. Antraeilių pareigų darbo sutartį reikėtų skirti nuo susitarimo dėl papildomo darbo. darbuotojo pareiškimu. sudaryta ne ilgesniam kaip dviejų mėnesių laikui Pagal savo išskirtinį pobūdį ji priskiriama prie terminuotų darbo sutarčių. grūdų krovos ir transportavimo. bet ne ilgiau kaip iki laikinosios darbo sutarties termino pabaigos. Nutraukiant darbo sutartį su darbuotoju. nurodytų 2 ir 3 punktuose. 3. Objektų. Nepasibaigus sutarties terminui.22. gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita. nepareikalauja jos nutraukti. iki pasibaigia terminas. apie tai įspėjus darbdavį raštu prieš 5 darbo dienas. Kai įmonėje. apskaičiuota pagal vidutinį mėnesinį darbo užmokestį. Prekyba ledais. praradusiu darbingumą dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos.Kai laikinasis darbuotojas neatvyksta į darbą ilgiau kaip 7 dienas dėl laikinojo nedarbingumo. už likusį iki sutarties termino pabaigos laiką. meistrų ir darbų vykdytojų darbas. darbuotojas neįspėjamas. kad darbo funkcija pagal antraeilių pareigų sutartį gali būti atliekama tik laisvu nuo darbo pagrindinėje .. laikoma. kad laikinoji darbo sutartis pratęsta neapibrėžtam terminui. darbuotojo reikalavimu tokia sutartis pripažįstama sudaryta neapibrėžtam laikui. grūdų džiovinimo. nutraukiama.Laikiniesiems darbuotojams atostogos nesuteikiamos. kol jis atgauna darbingumą arba jam nustatomas neįgalumas. 0. pasibaigus jos terminui. laikinai nesantiems (dėl ligos. Apie numatomą atleidimą iš darbo dėl priežasčių. Antraeilės pareigos Antraeilės pareigos (darbas) – tai darbuotojo laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku einamos pareigos ar atliekamas darbas.Laikiniesiems darbuotojams išbandymo laikotarpis nenustatomas. o atleidžiamam . kur būtinoji sąlyga – terminas. vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 277 straipsnio ir kitų teisės aktų nuostatomis dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų sudarymo asmenims iki 18 metų. šviežių žuvų perdirbimas 26. kuriuose dirbama sezoniniu principu. Kai darbingumas prarandamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos. 27. Grūdų priėmimo ne ištisus metus arba sezono metu. Laikinoji darbo sutartis gali būti nutraukta: . įstaigoje ar organizacijoje darbai buvo sustabdyti ilgiau kaip 2 savaitėms dėl gamybinių priežasčių arba kai sumažinamas darbų mastas. spauda ir pramoninėmis prekėmis lauko sąlygomis. Laikinoji darbo sutartis Laikinoji darbo sutartis yra darbo sutartis.3 punkte nurodytu atveju išmokama išeitinė išmoka. 2. o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš laikinosios darbo sutarties šalių. bet nepraėjus vienam mėnesiui nuo jos nutraukimo dienos su atleistu iš darbo darbuotoju vėl sudaroma laikinoji darbo sutartis tam pačiam darbui. kokybės nustatymo elevatoriuose ir kitokiose grūdų saugyklose darbai 28. Tarpmiestinio kabelinio ryšio linijų bei optinio kabelio linijų tiesimo ir montavimo darbai".Jeigu laikinosios darbo sutarties terminas pasibaigė. Žvejyba Baltijos jūroje ir vidaus vandenyse.38–110 kV įtampos elektros tiekimo kabelinių linijų klojimas žemėje 29. 25. Darbuotojams. nurodytų 2 punkte. atostogų ir panašiai) darbuotojams pavaduoti. nes susitariant dėl papildomo darbo sulygstama dėl papildomų pareigų ar papildomo darbo toje pačioje darbovietėje. bet ne daugiau kaip už vieną mėnesį. išmokama vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. darbuotojui darbo vieta (pareigos) paliekama. Cirkų artistų ir kitų šių įstaigų darbuotojų darbas nešildomose patalpose (palapinėse). Darbuotojas turėdamas galiojančią darbo sutartį su vienu darbdaviu. maistu.. o nutraukiant laikinąją darbo sutartį išmokama piniginė kompensacija. moksleiviais jų atostogų metu. dirbantiems pagal laikinąsias darbo sutartis. 23. 24. sudaro kitą darbo sutartį su kitu darbdaviu. Dar viena skirtumas yra tas. 1. jam išmokama vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. atleidžiamam iš darbo dėl priežasčių. Darbuotojui. Laikinoji darbo sutartis gali būti sudaroma skubiems ar trumpalaikiams darbams atlikti. Vaisvandenių gaminimo darbai įmonėse. grūdų valymo. Atrakcionų darbuotojų darbas lauko sąlygomis. kurios veikia ne ištisus metus 30.

nėščios. Darbuotojams. o ne darbdavio įmonės.. Antraeilių pareigų darbo sutartis gali būti nutraukta DK nustatyta tvarka. pakuoti ir išpakuoti. sauga ir sveikata. taip pat tinkamu medžiagų. Namudininko darbo laikas negali būti ilgesnis kaip 40 valandų per savaitę. specialių sąlygų nereikalaujantis darbas. nakvynės. mašinų. Patarnavimo sutartis Patarnavimo sutartis yra darbo sutartis.y. kad darbuotojas priimtas į antraeiles pareigas dirbti sulygtą darbą. o darbdavys – fizinis asmuo. konsultantai telefonu ir pan. mutagenais ar medžiagomis. turi užtikrinti. sudarytos iki 2010 08 01 d. namų ruošos ir kitokių pagalbininkų – skalbėjo. virėjo. pvz. Darbuotojas. Darbuotojas. susiję su kenksmingais biologiniais. teisės aktų nustatyta tvarka turi įvertinti profesinę riziką namudininko darbo vietoje. turi būti nurodyta. kitas. Pasikeitus darbo ir poilsio laikui pagrindinėje darbovietėje. spec. cheminiais. už sulygtą darbo užmokestį namuose. Pagal patarnavimo sutartis dirbantiems darbuotojams gali būti taikoma suminė darbo laiko apskaita. ir sudėtingesnis.Namudininkui.t. susitaręs su darbuotoju. nuotolinio darbo sutartis) Namudiniu vadinamas darbas. Namudininkams negali būti pavedami darbai. vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. sugaištą mašinoms ir įrenginiams remontuoti. ligonių priežiūros darbuotojo.Asmeninės namų ūkio paslaugos – tai automobilio vairuotojo. drabužių įsigijimo ir kitų). Nuotolinio darbo sutartyje gali būti nustatyta. Arba jas turi suteikti darbdavys.Patarnavimo sutartyje turi būti nustatytas kasdieninio darbo pradžios ir pabaigos laikas. Darbuotojų dirbtas darbo laikas gali būti žymimas ir kitaip negu nustatytos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. . įstaigos. Namudininkas turi raštu informuoti darbdavį. kiemsargio. pvz. ar jo namuose yra minėtųjų asmenų. namų kambarinės paslaugos atliekant įvairius darbus privačiuose namų ūkiuose. neseniai pagimdžiusioms ar krūtimi maitinančioms moterims veiksnių. kompensavimo. iš pagrindinės darbovietės gautą pažymą. Sudarius patarnavimo sutartį. kad namudininkas gaus kompensaciją už: susijusias su jo darbu išlaidas: elektros energijos ir vandens sunaudojimo. kurioje turi būti nurodytas jo kasdienio darbo toje darbovietėje pradžios ir pabaigos laikas. interneto ryšį ir pan. tęsiasi toliau ir joms taikomos nuotolinio darbo sutarties nuostatos. įrankių ir kitos įrangos naudojimu. kurio teisnumą ir veiksnumą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.Namudininko naudojamos darbo priemonės turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus reikalavimus. kuriems nustatytas sutrumpintas darbo laikas (DK 145 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Šios pažymos galioja vienerius darbo metus ir yra saugomos kartu su darbo sutartimi. kad asmuo. darbo diena gali būti pertraukiama. be kitų sutarties sąlygų. nepilnamečiams iki 18 metų. Namuose gali būti dirbamas ir nesudėtingas. dirbantis pagal 2 ar daugiau darbo sutarčių.darbovietėje laiku. pvz. vaikų. ryšių paslaugų. rūšiuoti. kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo namudininko elgesio ar klaidų darbe. eiti antraeilių pareigų (dirbti darbo) neleidžiama. telefoną. dirbantis keliose darbovietėse. laiką. Patarnavimo sutartyje darbuotojo pageidavimu gali būti susitarta dėl išlaidų (kelionės. organizacijos teritorijoje ar kitoje darbdavio nurodytoje vietoje. Nuotolinio darbo sutarties ypatumus nustato Vyriausybė ir kolektyvinės sutartys. operatoriai. Darbdavys. sodininko (sodo priežiūros paslaugos). neseniai pagimdžiusios ar krūtimi maitinančios moterys. patirtų teikiant paslaugas. auklės tarnaitės. programuotojai. kancerogeniniais veiksniais.Namudinio darbo sutartyje gali būti numatyta. specialių techninių priemonių reikalaujantis darbas. siuvėjai.Darbo sutartyje dėl antraeilių pareigų (darbo). darbdavys. mokėti darbuotojui darbo užmokestį.Darbo sutartys su namudininkais. Namudininkas savo darbo laiką apskaito pats. kitoms panašioms operacijoms. mašinų ir įrenginių priežiūros ir remonto. kompiuterį. negali būti pavedami darbai. gavęs pažymą apie darbo ir poilsio laiką. iki darbo sutarties sudarymo turi pateikti darbdaviui. modeliuotojai ir kt. Namudininkas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų. jo dirbtas darbo laikas gali būti žymimas ir kitaip negu nustatytos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Prieš sudarydamas darbo sutartį su namudininku. Pagal antraeilių pareigų (darbo) sutartis darbuotojas gali dirbti keliose darbovietėse. Namudininkas darbo laiką skirsto savo nuožiūra. užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas. sukirpėjai. galinčiomis būti tokių veiksnių šaltiniais. būsimajam darbdaviui turi pateikti pažymas apie darbo laiko kitose darbovietėse pradžią ir pabaigą. kuris darbuotoją priima į antraeiles pareigas (darbą). Darbo sutartis su namudininkais ( nuo 2010 08 01 d. auklės. kuria darbuotojas įsipareigoja teikti asmenines namų ūkio paslaugas. kompiuterių sistemų specialisto (darbdavio privačiame namų ūkyje arba savo namuose darbdaviui teikiamos paslaugos). slaugės. norintis eiti antraeiles pareigas (dirbti darbą). kurį atlieka asmuo. kad sutartyje sulygtą darbo funkciją arba dalį sulygtų darbo funkcijų darbuotojas atliks kitose nei darbovietė darbuotojui priimtinose vietose. susitaręs su darbdaviu. Namudininkui netaikomos įmonės darbo tvarkos taisyklės. kuriuos atliekant namuose gali atsirasti draudžiamų kenksmingų ar pavojingų asmenims iki 18 metų arba nėščioms. darbdavys neprivalo įteikti darbuotojui darbo pažymėjimo. darbuotojas turi apie tai pranešti priėmusiam jį į antraeiles pareigas (darbą) darbdaviui ir pateikti pažymą. siuvimo reikmenis. apgyvendinimo pas darbdavį ir maitinimo sąlygų. nedirbtų ilgiau kaip 12 valandų per dieną. kurio namuose gyvena asmenys iki 18 metų.Tokiam darbui atlikti darbuotojas arba pats turi turėti reikalingą įrangą ir priemones. kitos darbdaviui teikiamos asmeninės namų ūkio paslaugos. įrankiams keisti.

kad darbdavys atsižvelgtų į darbuotojo specialybę ar kvalifikaciją. taip pat pakeisti kitas DK 95 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas sąlygas. suteikia galimybę oficialiai sustabdyti darbo funkcijų atlikimą. jis nesumuojamas. Ši nuostata taikoma ir tuo atveju. o aplinkybės nurodytos DK 129 str. jis gali būti atleistas iš darbo pagal DK 129 straipsnį laikantis nustatytos darbo sutarties nutraukimo tvarkos. Tokiu atveju sutarties nutraukimo pagrindas yra ne darbuotojo atsisakymas dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. . Keičiant darbo sutarties sąlygas. Taip darbdaviai apsaugomi nuo nepagrįsto darbo funkcijų sustabdymo – pravaikštų. kad galima perkelti ir į kitą įmonę. Darbo sutarties sąlygos. jos mastas. Jeigu atsiranda svarbių priežasčių -kai keičiama gamyba. Šis pakeitimas darbuotojams. Tačiau įtvirtinamas ir darbdavio apsaugos mechanizmas nustatantis. Jei darbuotojas nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis. Keičiant darbo apmokėjimo sąlygas. Svarbu pažymėti. nustatytos DK 95 straipsnio 1 ir 2 dalyse. DK nenumato jokių tokio susitarimo apribojimų. taip pat kitais gamybinio būtinumo atvejais darbdavys turi teisę pakeisti darbo sutarties sąlygas. kuris neleistinas dėl jo sveikatos būklės. nepagrįstai sustabdęs darbo sutarties vykdymą. tik kai kuriais atvejais reikalaujama raštiško darbuotojo sutikimo. kai darbuotojas raštu atšaukia laikiną darbo sutarties vykdymo sustabdymą arba kai darbdavys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus darbuotojui ir jį apie tai informuoja arba kai pasibaigia trijų mėnesių terminas. kad kiekvieno perkėlimo atveju vieno mėnesio laikotarpis pradedamas skaičiuoti iš naujo. Jeigu perkėlus į kitą darbą darbuotojui sumažėja darbo užmokestis dėl nepriklausančių nuo darbuotojo priežasčių. darbo ar kolektyvinėje sutartyje. planinis įrengimų remontas. įstatymų nustatyta tvarka atsako už darbdaviui padarytą žalą. gesinti gaisrą ir kitais ypatingais iš anksto nenumatytais atvejais Įstatymas nenustato galutinio tokių ypatingų atvejų sąrašo. sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško sutikimo negalima. Atsisakymas įvykdyti darbdavio nurodymą. kai jos ypatingais atvejais yra keičiamos laikinai Darbdavys turi teisę perkelti darbuotoją iki vieno mėnesio laikui į darbo sutartimi nesulygtą darbą toje pačioje vietovėje. neklausdamas darbuotojo sutikimo. kuris įsigalioja 2010 08 01 d. staiga atsiradusio darbdavio. ir taip apsisaugoti nuo nepagrįstų. tačiau nereikalaujama. Laikinas darbo sutarties vykdymo sustabdymas pasibaigia kitą dieną po to. o perkėlus darbuotoją į kitą darbą sumažėja darbo užmokestis dėl nepriklausančių nuo darbuotojo priežasčių. Jeigu nustatytais atvejais darbuotojui darbo užmokestis mokamas pagal atliekamą darbą. darbdavys sumoka jam ne mažesnę kaip vienos minimaliosios mėnesinės algos dydžio kompensaciją už kiekvieną mėnesį.Darbo sutarties vykdymas Darbo sutarties sąlygų pakeitimas Darbo sutarties keitimas reiškia joje sulygtų sąlygų pakeitimą. kad darbdavys gali laikinai pakeisti darbo sutarties būtinąsias sąlygas savo iniciatyva. kurios gali kilti darbo procese. Laikinas darbo sąlygų pakeitimas ypatingais atvejais Kitokia darbo sąlygų keitimo tvarka yra nustatyta. o tai reiškia. jeigu ji yra toje pačioje vietovėje. Darbo sutarties vykdymo sustabdymas. pakeitimai įforminami abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose. kai įstatymais. darbdaviui nevykdant savo įsipareigojimų DK papildytas nauju 123-1 str. Darbo sutarties šalys gali tarpusavio susitarimu pakeisti bet kurią sutarties sąlygą – būtinąsias ar kitas darbo sutarties sąlygų pakeitimo būdas ir tvarka priklauso nuo tų sąlygų keitimo priežasties. Toks darbdavio įsakymas darbuotojui yra privalomas. Darbo apmokėjimo sąlygas be darbuotojo raštiško sutikimo darbdavys gali keisti tik tuo atveju. įmonės ar darbuotojų kategorijos darbo apmokėjimas. kai darbo užmokestis didinamas. technologija arba darbo organizavimas.. kai reikia užkirsti kelią gaivalinei nelaimei ar gamybinei avarijai. Paprasčiausias darbo sutarties sąlygų keitimas yra šalių susitarimu. kuriam laikui tos sąlygos keičiamos. gali būti keičiamos esant išankstiniam raštiškam darbuotojo sutikimui. Perkelti darbuotoją į darbo sutartimi nesulygtą darbą. nepagrįstai sustabdęs darbo sutarties vykdymą. jam paliekamas pirmesnio darbo vidutinis darbo užmokestis. išskyrus DK 121 straipsnyje nustatytus atvejus. pvz. numatytų teisės aktuose. Šiuo atveju darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos atlikti darbo funkcijas ir jam darbo užmokestis nemokamas. negali būti kvalifikuojamas kaip darbuotojo darbo drausmės pažeidimas. Jeigu darbuotojas pagrįstai sustabdo darbo sutarties vykdymą. darbuotojui arba ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio. keičiamų sąlygų rūšies ir nuo to. ją likviduoti arba nedelsiant pašalinti jos padarinius. kaltinimų dėl galimų pravaikštų. nes iš anksto negalima numatyti visų sudėtingų situacijų. Tai reiškia. Šiame straipsnyje numatyta. Vyriausybės nutarimais ar pagal kolektyvinę sutartį yra keičiamas tam tikros ūkio šakos. kad darbuotojas turi teisę laikinai iki trijų mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą raštu įspėjęs darbdavį prieš 3 darbo dienas. kad darbuotojas. taip pat pakeisti kitas darbo sutarties sąlygas galima ne ilgiau kaip vienam mėnesiui. Darbdavys turi teisę laikinai perkelti darbuotoją į nesulygtą darbą toje pačioje vietovėje. atsakytų už darbdaviui padarytą žalą. jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų. nerandantiems savo nemokių darbdavių. jam paliekamas vidutinis pirmesnio darbo užmokestis. tačiau tik darbuotojui sutikus. jo nevykdymas gali būti vertinamas kaip darbo drausmės pažeidimas. Darbuotojas. Negalima taikyti iš anksto suplanuotiems darbams.Draudžiama perkelti darbuotoją į tokį darbą. užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams.

2) likvidavus darbdavį be teisių perėmėjo. Piniginės kompensacijos dydis nustatomas šalių susitarimu. kai darbo sutartis pasibaigia abiejų šalių arba bent vienos šalies valia. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas. laikoma. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai priklausantys nuo darbo sutarties šalių valios:  Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva ( be svarbių priežasčių ir esant svarbioms priežastims)  Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva.  Darbuotojui ar darbdaviui mirus. jau šalių sutartu laiku ir tvarka. kad ir atsakymas.  Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu. t. kad sutartis tapo neterminuota. 3) darbuotojui mirus. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą. Nutraukiant darbo sutartį nemokama išeitinė išmoka. kai nėra darbuotojo kaltės. o darbuotojas jos ir nepareikalauja. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas. kad šalys pačios gali pasirinkti tam tinkamą laiką. apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų ( iki 2010 08 01 d. Darbo ginčai. jeigu jis dirbo kad ir kelias dienas. nebent būtų numatyta kolektyvinėje sutartyje. o nutraukiant darbo sutartį pagal DK 126 str. darbuotojas turi teisę nutraukti darbą. bet visais atvejais susitarimas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu turėtų būti įformintas ne vėliau kaip per 7 dienas po pasiūlymo pateikimo. tai nutraukti darbo sutartį ankstesnio prašymo pagrindu negalima. Literatūroje vartojamos sąvokos. Jei ši sutinka su pasiūlymu. nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt. o darbdavys privalo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su darbuotoju jeigu nepraėjus įspėjimo terminui darbo sutartis nebuvo nutraukta.  Atleidimas iš darbo reiškia tam tikrą procedūrą. Įspėjimo terminui pasibaigus. Manoma.. 1 dalies 1 punkte numatytas draudimas neleidžia įspėti ir nutraukti darbo sutartį laikinojo nedarbingumo metu.y. o darbuotojas tebedirba. pačios darbo sutarties pasibaigimo rezultatą. jie taikomi tik nutraukiant darbo sutartį pagal DK 129 str. kai kreipiamasi dėl terminuotų darbo sutarčių nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo.  Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. nes nėra pasirašytas privalomas susitarimas. jeigu tuo metu darbuotojas būtų ir laikinai nedarbingas. ypač darbdavio turėtų būti duotas raštu. Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu Šalių susitarimas yra pats paprasčiausias ir labiausiai rekomenduotinas darbo sutarties nutraukimo pagrindas. kai nėra darbuotojo kaltės.. Šalims nepasiekus bendros nuomonės dėl nutraukimo sąlygų. darbo teisiniai santykiai tęsiasi. nėra kliūtis ją nutraukti pagal DK 126 str.  Terminuotų darbo sutarčių nutraukimo ypatumai.. Įstatymai neriboja šalių valios susitarimu nutraukti darbo sutartį.) Jei antroji šalis per nustatytą terminą nepraneša. pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. kad sutinka nutraukti sutartį. kokia forma turi būti atsakoma į tokį pasiūlymą.Darbuotojas gali įspėti darbdavį ne tik darbo metu. Įstatymai nenurodo.  Darbo sutarties nutraukimas. t. nepriklausantys nuo darbo sutarties šalių valios:  DK 136 str. laikoma. o po to darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama pagal DK 125 str. Susitarime numatoma nuo kurio sutartis nutraukiama ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos ( kompensacijų . Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui Suėjus darbo sutarties terminui. . kai darbuotojas pažeidžia darbo drausmę.Darbo sutarties pasibaigimas Darbo sutartis baigiasi: 1) ją nutraukus DK ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais. taip pat ir darbdavys gali šiais laikotarpiais jį atleisti. Tai padėtų išvengti galimų ginčų. bet jis negali viršyti vieno mėnesio. esant nepatenkinamiems išbandymo rezultatams. numatytais pagrindais– be įspėjimo.y. darbdavys arba darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį. tai . taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos. Praktikoje pasitaiko atvejai. derybų dydis. susitarimas dėl darbo santykių pasibaigimo nagrinėjamu teisiniu pagrindu negali būti įgyvendintas. kad darbdavys darbuotojui nepasiūlo kompensacijos. apimanti visus darbo santykių pasibaigimo atvejus. per kiek laiko po tokio susitarimo pasirašymo darbuotojas turėtų būti atleistas iš darbo. netaikomi įspėjimo terminai. Jei darbuotojas nurodė savo prašyme konkrečią datą. darbdavio iniciatyva.  Darbdavio bankroto atveju.. – 14 dienų). bet darbuotojui priklauso piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas net ir tuo atveju.plačiausia sąvoka. Manoma.Nė vienai iš šalių darbo sutarties nenutraukus. bet ir ligos bei atostogų laikotarpiu. DK liko neišspręstas klausimas. Privačiame sektoriuje tokie susitarimai neribojami. Tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje.. Jeigu pasibaigė įspėjimo terminas. Viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. DK 131 str. susijusios su darbo santykių baigtimi yra:  Darbo sutarties pasibaigimas .  Darbo sutarties nutraukimas – vartojama tais atvejais. 1 d. o darbuotojas nereikalauja jos nutraukti. per septynias dienas turi apie tai pranešti šaliai. Pasibaigus darbo sutarties terminui. susiję su terminuotų darbo sutarčių nutraukimu gali būti sprendžiami darbo ginčų komisijoje ir tiesiogiai teisme tais atvejais.

Darbuotojas dirbtų toliau. Aplinkybė. jeigu darbuotojo pareiškime dėl darbo sutarties nutraukimo yra darbdavio atstovo įrašas. kad darbuotojas vykdytų įstatymo reikalavimą ir nutrauktų darbo sutartį tik po 14 dienų( darbo dienų) Antra. pakeitimo turi būti išreikšta tokia pat – rašytine. taip pat terminuotą darbo sutartį. 3K-3-1094/2000). Įstatymai nenumato išimčių..1 dalis taikoma tada. Esant keliems darbo sutarties nutraukimo pagrindams.Pagal teismų praktiką. kad pareiškime nėra jo surašymo datos. pareiškimuose ir pan.( darbdavys turi paprašyti pateikti medicininę pažymą ar kt. Jei paskutinė termino diena yra ne darbo diena. ) arba kitomis svarbiomis priežastimis. tai darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį tik praėjus 14 dienų nuo pareiškimo padavimo dienos. 3K-3-252/2002). kurią yra surašytas pareiškimas. Kita aplinkybė. Šiuo atveju abiejų šalių valia dėl darbo sutarties nutraukimo momento sutampa. reikia nurodyti jų gavimo datą. prašydamas jį atleisti tą pačią dieną arba po kelių dienų. ( civilinė byla Nr. tuomet darbo sutartis darbuotojo iniciatyva gali būti nutraukta ir nepraėjus nustatytam terminui. Jeigu šalys susitarė. Darbo sutarties nutraukimas dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių Pagal DK 128 str. o darbdavys gali įforminti atleidimą taip pat tik praėjus nurodytam terminui. turi dvi galimybes. 3K-3-493/2005). Į kalendorinėmis dienomis skaičiuojamą terminą įeina ne darbo dienos ir švenčių dienos. kad įvairiuose darbuotojų prašymuose. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vienoje byloje yra išdėstęs nuomonę. sumanęs pakeisti darbo sutarties nutraukimo paties pareiškimu datą. Darbuotojas turi teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris darbo dienas ( iki 2010 08 01 – tris dienas) nuo prašymo padavimo dienos. tad jeigu nustatoma. Jeigu darbuotojas. kuriam darbuotojas pareiškia apie darbo sutarties nutraukimą nesilaikydamas nustatytos tvarkos. Tokiu atveju. Nutraukiant darbo sutartį išvardintais pagrindais.3K-3-48/2001). pvz. mokama 2 VDU dydžio išeitinė išmoka. 3K-3-391/2004). nenurodytų datos. organizacijoje Darbo sutartis tokiais atvejais turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos dienos. jeigu jis jau yra įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas toje įmonėje. pažeidžia įstatymus ar kolektyvinę sutartį. kad terminas prasideda kitą dieną po tos kalendorinės datos arba įvykio. pateikdamas pareiškimą. arba jei darbdavys nevykdo įsipareigojimų pagal darbo sutartį. dėl kurių darbdavys galėtų uždelsti nutraukti darbo sutartį ir atsiskaityti su darbuotoju. tačiau minėtos aplinkybės verčia jį padaryti sprendimą ir nutraukti darbo sutartį. jis gali reikalauti. ir netaikoma.darbdavys neturi teisės šio darbuotojo atleisti kitu laiku. taip pat jeigu jam daugiau kaip du mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga). Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį. Praktikoje pasitaiko atvejų. kad darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu galimas tik gavus savanorišką rašytinį darbuotojo pareiškimą. Nutraukiant darbo sutartį nemokama išeitinė išmoka. Bendrosios terminų skaičiavimo taisyklės nurodo. kai darbo sutartis pasibaigia kitais pagrindais.tris darbo dienas). kaip ir pirminis jo valios išreiškimas atleisti iš darbo nuo tam tikros datos. Patartina įmonėse. Po to jis gali atšaukti prašymą tik darbdavio sutikimu. Pirma. ( civilinė byla Nr. trukdančiu tinkamai atlikti darbą. nuo kurios nori nutraukti darbo sutartį arba nenurodo datos. kuriuo iš jų pabaigti darbo santykius. tai privalo įforminti raštu. taip pat ir terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos. nepaneigia jo surašymo fakto. apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų ( iki 2010 08 01 . kad DK 131 str. Gana dažnai būna. Tokiu atveju darbdavys. kaip kad ir nutraukiant darbo sutartį darbuotojo pareiškimu ( civilinė byla Nr. kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva.forma. įstaigoje. nurodytos pradiniame darbuotojo pareiškime. kad darbuotojas pateikia savo pareiškimą.3K-3-417/1999. darbdavys turi teisę patenkinti darbuotojo prašymą atleisti nuo pareiškime nurodytos datos. nustatytomis kolektyvinėje sutartyje. darbdavys gali patenkinti darbuotojo prašymą ir atleisti jį nuo tos dienos. kai darbuotojas pareiškime nurodo konkrečią atleidimo iš darbo datą ir laikotarpis tarp šios datos ir pareiškimo padavimo dienos yra mažesnis negu trys dienos. kai darbuotojui daugiau kaip du . kad rašytinis pareiškimas yra išgautas prieš darbuotojo valią. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs. Per įspėjimo terminą ir darbo sutarčiai nepasibaigus darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį ir kitais pagrindais. ši diena ir būtų laikoma prašymo padavimo diena ( civilinė byla Nr. darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį. Prastova nesiejama su darbuotojo kalte. Darbuotojo pasirašymas darbo sutartyje apie darbo sutarties nutraukimą negali pakeisti darbuotojo iniciatyva ir laisva valia paduodamo rašytinio pareiškimo ( LAT civilinė byla Nr. kai darbuotojas yra parašęs pareiškimą nutraukti darbo sutartį ir atleidimo iš darbo dieną turi nedarbingumo pažymėjimą. apie tai įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas nuo prašymo padavimo dienos. darbuotojas grąžinamas į darbą arba atleidimas yra pripažįstamas neteisėtu. sprendžia darbdavys ( civilinė byla Nr. jei reikalavimas nutraukti darbo sutartį pagrįstas darbuotojo liga ar neįgalumu. darbuotojas savo pareiškimo atšaukti negali.Darbdavys be darbuotojo sutikimo negali pats nustatyti atleidimo iš darbo dienos. tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena. įstaigose nustatyti tvarką.nepriklausomai nuo turimo nepertraukiamojo darbo stažo toje darbovietėje. Pagrindinis dokumentas yra darbuotojo pareiškimas. Jeigu darbdavys šia teise pasinaudoja ir patenkina darbuotojo prašymą. jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip šešiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių. Darbuotojas. kurią darbuotojas nurodo savo pareiškime. atleisti už darbo drausmės pažeidimą. Darbuotojo valia dėl atleidimo iš darbo datos. tai yra anksčiau nei numatytas 14 dienų ( darbo dienų) terminas. kada pareiškimas gautas. Darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą. sudarytą ilgesniam kaip šešių mėnesių laikui. kuriais apibrėžta jo pradžia. ( civilinė byla 3K-3567/2000).

y. Negalima siūlyti darbo. Darbdavys turi teisę nutraukti terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos. nurodyti DK 129 straipsnio 4 dalyje. tačiau dėl kitų aplinkybių. mokama 2 VDU dydžio išeitinė išmoka. numatytas kolektyvinėje sutartyje . 5) amžius. kaltinamą įstatymų. pvz.mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis. nevykdo darbo normų ir kt. kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai ( kolektyvinėje sutartyje gali būti sulygta. Darbuotojo kvalifikacija suprantama kaip darbuotojo pasirengimo dirbti tam tikrą darbą laipsnis. darbuotojai. Esant galimybei siūlomas kitas darbas atsižvelgiant į jo profesiją. profesiniais gebėjimais. susijusių su profesiniais gebėjimais. galioja iki 2010 12 31 d. gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais. Technologinės priežastys. Ši data turi būti ne ankstesnė kaip trys dienos nuo prašymo padavimo dienos. o jeigu tai neįmanoma – siūlomas bet koks darbas. nuolatiniai nuostoliai. kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip treji metai) asmenimis iki aštuoniolikos metų. technologinių priežasčių ar darbovietės struktūrinių pertvarkymų ir dėl panašių svarbių priežasčių. santuokinė ir šeiminė padėtis. Teisėta priežastis nutraukti darbo santykius negali būti: 1) narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje ne darbo metu. kadangi išsimokslinimas yra tik vienas iš kriterijų. specialybę ar kvalifikaciją. apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius ( nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš du mėnesius). kai darbuotojas įstatymų nustatytais atvejais atlieka karines ar kitokias Lietuvos Respublikos piliečio pareigas ir prievoles. 4) lytis. o darbdavio sutikimu ir darbo metu. naujo konkurento atsiradimas rinkoje ir pan. pilietybė ir socialinė padėtis. Darbuotojai. tikėjimas. auginantys vaikų iki keturiolikos metų. kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip treji metai) asmenis iki aštuoniolikos metų. neįgaliaisiais. nors už ankstesnius lieka skolingas. bet ir toks sprendimas turi būti realiai vykdomas. Ši norma reiškia. jo elgesiu darbe. kalba. privalomas ne tik atitinkamo valdymo organo sprendimas. darbuotojas nuolat gamina broką.nepriklausomai nuo turimo nepertraukiamojo darbo stažo toje darbovietėje. nuolatinis apyvartos mažėjimas. Darbo sutartis taip pat gali būti nutraukta dėl ekonominių. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutartis su darbuotojais. Darbovietės struktūriniai pertvarkymai gali būti teismo pripažįstami svarbia priežastimi nutraukti darbo sutartį tuo atveju. Nėra baigtinio sąrašo. Darbuotojui suteikia teisę pasirinkti sutarties nutraukimo datą. Pasitaiko atvejų. taip pat kreipimasis į administracinius organus. rasė. kilmė. pvz. jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. kai nėra darbuotojo kaltės Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių. kad šis apribojimas taikomas darbuotojams. t. 6) nebuvimas darbe. kai nėra darbuotojo kaltės. Atleisti darbuotoją iš darbo. tai leidžia darbdaviui pačiam apsispręsti dėl darbo sutarties nutraukimo būtinumo ir konkrečių pagrindų. jeigu darbuotojo palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus. jeigu dėl struktūrinių pertvarkymų darbuotojas arba keli darbuotojai nebegali atlikti savo darbo funkcijų. Svarbiomis gali būti pripažįstamos tik tos aplinkybės. Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą turi būti nurodyta: . neįgalieji. o sutikti – tai darbuotojo prerogatyva. darbuotojai. seksualinė orientacija. leidžiama. Įspėjimo termino sutrumpinimas. 2) darbuotojų atstovo funkcijų atlikimas dabartyje ar praeityje. Darbovietės struktūriniai pertvarkymai turi būti realūs.y. jei negalima darbuotojo perkelti jo sutikimu į kitą darbą. paprastai turėtų būti suprantamos kaip tam tikri technologiniai pasikeitimai darbovietėje. kurio jis negalėtų dirbti dėl sveikatos būklės. dėl sveikatos būklės. t. tik ypatingais atvejais. kai darbdaviai išmoka dalį darbo užmokesčio arba sumoka už paskutinį mėnesį. Darbo sutarties nutraukimas dėl ekonominių priežasčių turi būti pagrįstas ekonomine būtinybe. kuriems iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip penkeri metai ( kolektyvinėje sutartyje gali būti sulygta. laikydamasis šio ir 130 straipsnio nuostatų. dėl kurių įdiegimo darbuotojas arba keli darbuotojai nebegali atlikti darbo sutartimi sulygtų darbo funkcijų. auginančiais vaikų iki keturiolikos metų. Ji nėra tapati išsimokslinimui. kad šis apribojimas taikomas darbuotojams. arba sumokėjęs darbuotojui už likusį darbo sutarties galiojimo laiką vidutinį darbo užmokestį arba kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais sumokėjęs ne mažesnę negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. pvz. įsitikinimai ar pažiūros. tautybė. apie tai įspėjęs jį DK 130 straipsnyje nustatyta tvarka. kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija. Darbuotojo kvalifikacija apibūdinama jo turimos teorinės žinios. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu pasirašytinai įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius ( nustačius kolektyvinėje sutartyje – ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį). Darbuotojas gali turėti reikiamą kvalifikaciją. 3) dalyvavimas byloje prieš darbdavį. kaip pagrindas nutraukti darbo sutartį darbdavio iniciatyva. praktiniai įgūdžiai. priklausomybė politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms. gali būti pripažintas netinkamu dirbti tam tikrą darbą. reikalingi dirbti tam tikrą darbą. Pasiūlymą kito darbo reikia suprasti kaip administracijos pareigą. kad darbo užmokestis turi būti mokamas reguliariai. kitų norminių teisės aktų ar kolektyvinės sutarties pažeidimais. nulemti objektyvių priežasčių. darbuotojais. Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Nutraukiant darbo sutartį išvardintais pagrindais. apibūdinančių darbuotojų kvalifikaciją. patirtis.

nes kol nėra suėję nustatyti terminai. nes įstatymas draudžia darbuotoją traumuoti. taip pat perduodant telegrafinio. kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas. raštu neįspėto apie darbo sutarties nutraukimą. jeigu jie dėl laikinojo nedarbingumo neatvyksta į darbą ne daugiau kaip 120 dienų iš eilės arba ne daugiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių. taip pat pašauktiems atlikti tikrąją krašto apsaugos tarnybą arba kitas Lietuvos piliečio pareigas asmenims. Garantijų laikinai nedarbingiems asmenims apimtis priklauso nuo laikino nedarbingumo rūšies. 3) atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka. pašauktą atlikti tikrąją krašto apsaugos tarnybą arba kitas Lietuvos Respublikos piliečio pareigas. DK numato grupės darbuotojų atleidimo tvarką. Darbo sutarties nutraukimo apribojimai Draudžiama įspėti apie darbo sutarties nutraukimą ir atleisti iš darbo: 1) darbuotoją laikino nedarbingumo laikotarpiu ( DK 133 straipsnis). auginantiems vaikus . formuluotes ir pan. nesusijusių su atskiru darbuotoju. taip pat jo atostogų metu. išskyrus DK 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus. jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima indentifikuoti siuntėjo parašą. tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. atleidimas iš darbo vertinamas kaip atleidimas pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką.. kuriame nenurodyta darbo sutarties nutraukimo priežastis arba ji nurodyta ne ta ar nekonkreti. neatvyksta į darbą. kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas. darbovietės struktūrinių pertvarkymų ar dėl kitų priežasčių.Grupės darbuotojų atleidimu laikomi darbo sutarčių nutraukimai. Įstatymas nereglamentuoja įspėjimo darbuotojui įteikimo būdo.. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojui gali būti įteiktas jį. išskyrus šio Kodekso 136 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus. vertinamas kaip neatitinkantis įstatymo reikalavimų. laikinosios) terminui. o nustačius kolektyvinėje sutartyje gali būti mokamas ne mažesnis negu Vyriausybės patvirtintas minimalusis valandinis atlygis už kiekvieną suteiktą valandą naujo darbo paieškoms. Jeigu darbuotojas. Darbo sutartis negali būti nutraukiama pažeidus pareigą pranešti teritorinei darbo biržai apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą ar pareigą konsultuotis su darbuotojų atstovais. Apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą darbdavys privalo raštu pranešti teritorinei darbo biržai Vyriausybės nustatyta tvarka pasibaigus konsultacijoms su darbuotojų atstovais ir ne vėliau kaip prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą. siunčiant paštu. šis darbuotojas gali būti atleistas iš darbo jo nurodytu laiku. laikinai nedarbingiems ne dėl sužalojimo darbe arba profesinės ligos. sezoninės. kol jis atgaus darbingumą arba jiems bus nustatytas neįgalumas.1) atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybės. 158 „ Dėl darbo santykių nutraukimo darbdavio iniciatyva“. Šiuo klausimu reikšminga TDO konvencija Nr. Laisvas nuo darbo laikas suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka. vien tik pakartojant abstrakčias DK 129 str. Įspėjimo terminas pratęsiamas darbuotojo ligos ar atostogų laikui ar laikotarpiui nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo. darbo vieta ir pareigos paliekamos. kai įstatymų nustatyta tvarka ginčijamas atsisakymas duoti išankstinį sutikimą atleisti darbuotoją iš darbo. kai darbuotojai atleidžiami iš darbo suėjus darbo sutarties (terminuotos. Už šį laiką darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams. netekusiems darbingumo dėl sužalojimo darbe arba profesinės ligos. darbo sutartis su juo gali būti nutraukiama DK nustatytais darbo sutarties nutraukimo pagrindais.Įspėjime turi būti nurodyta konkreti darbo sutarties nutraukimo su darbuotoju priežastis. Darbuotojo. 2) ne mažiau kaip dešimt procentų darbuotojų įmonėse. per kurį darbuotojas gavo valstybinio socialinio draudimo pašalpą šeimos nariui slaugyti arba pašalpą epideminių situacijų atvejais. Grupės darbuotojų atleidimais nelaikomi atvejai. Tie paskutiniai 12 mėnesių turi būti skaičiuojami ne nuo darbo sutarties nutraukimo dienos. Jeigu darbuotojas.Darbuotojams. 3) trisdešimt ir daugiau darbuotojų įmonėse.Į nedarbingumo laikotarpius neįskaitomas laikas. kuriose dirba trys šimtai ir daugiau darbuotojų. Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti darbuotojui laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą privaloma forma – rašytinė. 3) kitais įstatymų nustatytais atvejais. įspėtas apie darbo sutarties nutraukimą. Šio laiko trukmė negali būti mažesnė negu dešimt procentų darbo laiko normos. pats prašo jį atleisti iš darbo pagal DK 129 str. nekeičiant atleidimo pagrindo. kuriose dirba nuo šimto iki dviejų šimtų devyniasdešimt devynių darbuotojų. jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko. darbdavys neturi teisės darbuotojo įspėti apie darbo sutarties nutraukimą. ir kitais būdais. numatoma atleisti iš darbo: 1) dešimt ir daugiau darbuotojų įmonėse. kai per trisdešimt kalendorinių dienų dėl ekonominių ar technologinių priežasčių. pasibaigus nustatytiems laikotarpiams. Darbuotojo atsisakymas šį dokumentą prilyginamas jo gavimui. faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galimais įrengimais. pvz. Įspėjimas ligos ar atostogų metu apie būsimą atleidimą vertinamas kaip neteisėtas. kuriose dirba nuo dvidešimties iki devyniasdešimt devynių darbuotojų. DK 131 -133 straipsniai nustato garantijas darbuotojams jų laikino nedarbingumo ir atostogų metu. 3 ar 4 dalyse numatytus teisinius padarinius. Jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui. nurodant asmeniškai darbuotojui. o nuo įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą įteikimo darbuotojui dienos. 2) darbuotoją. Įspėjimas. 2) atleidimo iš darbo data. Darbuotojams. kuris sukelia DK 297 str. darbo vieta ir pareigos paliekamos. kaip rašytinį dokumentą. nepasibaigus įspėjimo terminui ir nurodo konkrečią atleidimo iš darbo datą.

Žios aplinkybės darbdaviui turi būti žinomos. kad šis sprendimas iš esmės pažeidžia jo interesus. laikotarpiu. Atkreiptinas dėmesys. darbuotoją atleidžiant iš darbo dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo. išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus ( DK 19 straipsnis). kai darbdaviui pateikiama medicinos pažyma apie nėštumą ir baigiasi praėjus dar vienam mėnesiui po nėštumo ir gimdymo atostogų. išskyrus darbuotojus.y. Pirmenybės teisę pasilikti darbe turi toje darbovietėje sužaloti darbuotojai. kai mažinamas darbuotojų skaičius Kai dėl ekonominių ar technologinių priežasčių arba dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų mažinamas darbuotojų skaičius. pirmenybės teisę būti palikti dirbti turi darbuotojai: 1) kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga.y. Ar darbuotojas naudosis įstatymo suteikta garantija. Jeigu per šį laikotarpį darbuotojams atstovaujantis organas darbdaviui atsakymo neduoda. turinčių pirmenybės teisę būti palikti dirbti. negali būti atleisti iš darbo pagal DK 129 straipsnį be išankstinio to organo sutikimo. kad. turinčių pirmenybės teisę būti paliktam dirbti . organizacijoje. atleistas iš darbo pažeidžiant šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus. darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį. darbuotojos teisiškai reikšmingi veiksmai garantijai gauti yra atitinkamo turinio pažymėjimo pateikimas siekiant gauti garantiją. Teismas gali panaikinti tokį sprendimą. įskaitant darbo užmokestį. t. Garantijos darbuotojų atstovams Darbuotojai. DK 135 straipsnio nuostatos taikomos nutraukiant tiek neterminuotą. tiek terminuotą darbo sutartį. įstaigoje. Su darbuotojais. būtina gauti kiekvienos tų institucijų išankstinį sutikimą. sąrašas yra išsamus ir jo plečiamai aiškinti negalima. 2) kurie vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų arba prižiūri kitus šeimos narius. jei darbdavys įrodo. darbo sutartis negali būti nutraukta. kurie darbuotojų skaičiaus mažinimo metu vis dar yra netekę tam tikros procentais išreikštos profesinio darbingumo dalies. ir naudotis visomis geresnėmis sąlygomis. jei nėra darbuotojo kaltės (Kodekso 129 straipsnis). grąžinimo į darbą bylą (2001m. Darbuotojas. birželio 6 d. įskaitant darbo užmokestį. kad minėtos garantijos išlieka ir terminuotų sutarčių darbuotojams. darbo ginčų komisijos nariams ir kt. kvalifikaciją.3K-3-697). priešingu atveju. pateikti duomenis darbdaviui ir nebūti atleistai. DK 179 straipsnis papildytas 4 d. atstovaujamasis organas privalo nuspręsti per keturiolika dienų nuo pareiškimo gavimo. Darbdavys turi teisę teismo tvarka ginčyti darbuotojams atstovaujančio organo atsisakymą duoti sutikimą atleisti darbuotojų atstovą. nesudaro pagrindo tokį darbuotoją priskirti prie darbuotojų. tačiau. Nors minėtame straipsnyje ir nėra pažymėta apie terminuotų sutarčių nutraukią. Profesinės sąjungos ar darbo tarybos pirmininkas jų kadencijos laikotarpiu taip pat negali būti atleisti iš darbo pagal Darbo kodekso 136 straipsnio 3 dalies 1 punktą be išankstinio profesinės sąjungos atstovaujamojo organo ar darbo tarybos sutikimo. . Ar patenkinti darbdavio pareiškimą duoti sutikimą atleisti darbuotojų atstovą. sukakusius senatvės pensijos amžių.y. 3-k-3-92/2005). ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms. Šis papildymas nėščioms moterims suteikia dar platesnes garantijas. 4) kuriems iki senatvės pensijos liko ne daugiau kaip treji metai. Vien tik praeityje įvykęs darbuotojo sužalojimo darbe faktas. 5) kuriems tokia teisė nustatyta kolektyvinėje sutartyje. kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis. Garantijos gali būti taikomos ir darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai.Darbo sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos. kol pasibaigia DK 130 straipsnyje nustatyti įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminai. 3. dirbančių toje įmonėje.K. 4 ir 5 punktuose nustatyta pirmenybė likti darbe taikoma tik tiems darbuotojams. kad darbo sutartis pasibaigė. Tai prasideda nuo tos dienos. jei tik darbuotoja neatleista. taip pat laikinąją darbo sutartį pasibaigus jos terminui. išskyrus DK 136 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus atvejus. kasacine tvarka nagrinėdamas ieškovės A. 3) kurie turi ne mažiau kaip dešimties metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje. DK 132 straipsnio 1 dalyje nėščioms moterims numatyta garantija. kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 procentai darbingumo lygis. ar nesinaudoti.Darbuotojams atstovaujančio organo sutikimas galioja. Šią nuostatą yra išdėstęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. darbo ginčus nagrinėjančio organo sprendimu turi būti grąžintas į ankstesnį darbą. auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų. Darbuotojams atstovaujantis organas sutikimą ar nesutikimą atleisti darbuotoją iš darbo turi pateikti raštu. Garantija turi būti taikoma nuo pažymėjimo pateikimo. Jeigu darbuotojas išrinktas į kelias darbuotojų atstovaujamąsias institucijas arba tam darbuotojui atitinkamos garantijos nustatytos kitais įstatymais ar kolektyvinę sutartimi. kaip rodo teisminė praktika. tai atleidžiant pagal DL 129 str.“ darbdavys užtikrina darbuotojų teisę po šių atostogų grįžti į tą pačią ar lygiavertę darbo vietą ( pareigas) ne mažiau palankiomis sąlygomis. Pirmenybės teisė būti paliktam dirbti. kuriam jie išrinkti. kurių kvalifikacija nėra žemesnė už kitų tos pačios specialybės darbuotojų. 6) kurie yra išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (Kodekso 19 straipsnis). jeigu darbuotojas sąmoningai tai nuslepia. palikta jos nuožiūrai. arba šeimos narius. pateikti duomenis darbdaviui ir nebūti atleistai vykdant nuostatą. po kurio darbuotojas visiškai atgauna darbingumą. jeigu būtų dirbęs“. Darbdavio veiksmai ar sprendimai šiuo atveju įstatyme nenurodomi. ( civilinė byla Nr. tai atleidus be reikalingos institucijos sutikimo pažeista darbuotojo teisė gali būti neginama. DK nurodytų darbuotojų. įgijusius teisę į visą senatvės pensiją arba ją gaunančius. t. kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą. 2. reikia suprasti. draudžianti tam tikrą laiką nutraukti darbo sutartį su nėščia moterimi. t. į kurį jis būtų turėjęs teisę. nes ji gali naudotis garantija. nutartis civilinėje byloje Nr.

darbingumo lygis arba šeimos narius. kad jų turima kvalifikacija nėra lyginama su kitų darbuotojų kvalifikacija. 2. Išvardintais atvejais darbo sutartis nutraukiama be įspėjimo. atleisti darbuotoją ar ne. seserys. Darbuotojai. arba vaiko sveikatą prižiūrintis gydytojas. Jie faktiškai vieni prižiūri ( saugo. jeigu pagal įstatymus jo darbo prievoles nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. 2) kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (Kodekso 235 straipsnis). Pagal kaltę galima atvejus suskirstyti į : 1. Nutraukiant darbo sutartį dėl darbo drausmės pažeidimų. arba mokykla.4. jeigu sutartis buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti ir nėra teisių perėmėjo. patvirtinančius jo ir šeimos nario. 3 d. Joje numatyti du atvejai nutraukti darbo sutartį. sulaukusius senatvės pensijos amžiaus ir jiems teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių ar vidutinių specialių jų poreikių lygis. nes praktikoje gali būti ir kitų situacijų. gydytojas ar mokykla reikalauja nutraukti darbo sutartį. 5) kai darbuotojas nuo keturiolikos iki šešiolikos metų. ar darbuotojas vienas išlaiko auginamą vaiką. ir darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo. Tai būtina įvertinti kiekvienu konkrečiu atveju. 2 d. Bet kuriuo atveju DK įtvirtinta garantija tokiam tėvui privalo būti taikoma. turi būti atleistas iš darbo nuo tos dienos. darbdavys turi laikytis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių. pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme.. tuo atveju. vaikaičiai ir kiti giminaičiai. kuriems nustatytas sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygis arba mažesnio negu 55 proc. kurie itin reikšmingi sprendžiant atleidimo teisėtumą: 1) darbuotojas yra padaręs darbo drausmės pažeidimą. ar kitas vaiko tėvas taip pat vykdo pareigą materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką. vieniša motina.Sutarties nutraukimą. atleisdamas darbuotoją.Kai yra darbuotojo kaltė ( 3 d. Vadinasi. Darbuotojo šeimos nariais šiuo atveju gali būti jo tėvai(įtėviai). Šis sąrašas nėra baigtinis. todėl atleidimas galimas iš karto. kad išskirtine pirmenybės teise naudojasi darbuotojai. reikia įsidėmėti. jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos. 2 punkte – gali būti kaltė ir gali nebūti. kurie vieni prižiūri kitus šeimos narius. kurie toje darbovietėje buvo sužaloti arba susirgo profesine liga. 3) darbuotojui žinoma apie ankstesnę drausminę nuobaudą 4) pakartotinio darbo drausmės pažeidimo įvykdymo dieną ankstesnė drausminė nuobauda yra galiojanti. darbo sutarties pasibaigimo priežastis yra darbuotojo mirtis. jeigu yra. o kitu – ne. Tai reiškia. kad darbo sutartis gali būti nutraukiama esant juridinių faktų sudėčiai. vaikai (įvaikiai).2 p. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo: 1) kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę. Suimtas darbuotojas negali būti atleistas iš darbo. 2) pažeidimas padarytas po to. darbdavio teisė rinktis. anksčiau šį sąvoka nebuvo įtvirtinta. kai darbuotojas negali atlikti darbo ar eiti pareigų pagal Medicinos ar Neįgalumo komisijos išvadą arba kai vienas iš tėvų. 1d. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio bankroto atveju Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnis bankrotą apibūdina kaip nemokios įmonės būseną. „ Šiurkštus pareigų pažeidimas“ atsirado tik DK. kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūrą ne teismo tvarka arba kreditoriai įmonėje vykdo . pvz. dėl kurios jis negali tęsti darbo.1p. 2) kai darbuotojui įstatymų nustatyta tvarka atimamos specialios teisės dirbti tam tikrą darbą. Pagal DK 136 str. susijusi su darbuotojo kalte. Darbo sutarties nutraukimas be įspėjimo Darbo sutartis be įspėjimo turi būti nutraukiama šiais atvejais: 1) įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba kai įsiteisėja teismo nuosprendis. kurį darbuotoją atleisti. DK 135 str. nes atleidimas iš darbo yra viena griežčiausių drausminių nuobaudų.1 d. pripažinto neįgaliuoju tapačią gyvenamąją vietą. o kurį palikti.5 ir 6 p. kad darbuotojas pateiktų dokumentus. Esant vienodai kvalifikacijai. 1 d. t. DK 136 str. kai nėra darbuotojo kaltės. taip pat kai nėra jo teisių perėmėjo. pvz.seneliai. gyvenimu) kitą savo šeimos narį. Darbo sutartis turi būti nutraukta ir tuo atveju. Nagrinėjant šį klausimą. 3) įstatymų įgaliotų organų ar pareigūnų reikalavimu. kurioje vaikas mokosi. vienas iš tėvų arba vaiko atstovas pagal įstatymą. taip pat išrinktieji į atstovaujamąsias institucijas. kai likviduojamas darbdavys ir jo darbo prievolės nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo. Darbdavys negali pasirinkti – palikti darbuotoją darbe ar ne. santuoka yra nutraukta ir kt. pripažįstami. DK 136 str.y.Darbuotojais. kitas vaiko tėvas atlieka laisvės atėmimo bausmę. Kita priežastis susijusi su vienkartiniu šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu. kai darbuotojui nors kartą per paskutiniuosius 12 mėnesių buvo skirta drausminė nuobauda ( tai ir bus pakartotinumas). reikalauja nutraukti darbo sutartį. atsakinga už teismų nuosprendžių vykdymą. kurią nurodo institucija. sutuoktinis. Darbuotojas pagal DK 136 str. kad ir turėdami žemesnę kvalifikaciją visų kitų tos darbovietės darbuotojų atžvilgiu jie naudosis pirmenybės teise būti paliktiems dirbti. 6) likvidavus darbdavį. turi pirmenybės teisę pasilikti darbe. apribota tėvų valdžia. tai reiškia. Priežiūros faktui patvirtinti pakanka. broliai. našlys(našlė). privalės spręsti klausimą dėl išeitinės išmokos mokėjimo.3. nuostatų taikymui neturi reikšmės. jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams asmeniškai jam atlikti. Šiuo atveju darbdaviui paliekama teisė pačiam spręsti.) Tačiau galimi atvejai. kurie vieni augina vaiką (įvaikius) iki 16 metų amžiaus . rūpinasi saugumu. jam nemokamas darbo užmokestis. Vienas iš jų reikalauja darbo drausmės pažeidimo pakartotinumo. 4) kai darbuotojas pagal medicinos ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvadą negali eiti šių pareigų ar dirbti šio darbo. kai vienu atveju yra darbuotojo kaltė. Darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia. nes darbdavys.

Kitais atvejais darbo sutartis gali būti nutraukta tik pagal bendrąsias DK nuostatas. reglamentuojančius laikinai atvykusių į Lietuvos Respubliką asmenų įdarbinimą. jog ji darbuotojams laiku nesumoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų. dėl kurios draudžiama dirbti tam tikrus darbus. o jei bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka . nagrinėjantiems bylas. darbo sutartis nutraukiama. verslo ar jo dalies perdavimas negali būti teisėta priežastis nutraukti darbo santykius. asmuo. kai priimama teismo nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto.Nutraukus darbo sutartį pagal DK 129 straipsnį ir 136 straipsnio 1 dalies 6 punktą. Jeigu tam tikras prieštaravimas negali būti pašalintas. susijusių su darbo santykiais. padariusiam tokį pažeidimą. tarp jų įmonės darbuotojai ar jų įpėdiniai dėl darbo užmokesčio ir dėl darbo santykių pagrindu atsiradusios žalos nemokėjimo atvejais. išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės. Kartu nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles. 1 dalį. . DK nenumato darbo sutarties negaliojimo iš dalies dėl to. Ginčus dėl darbo sutarties nutraukimo ar jos dalių. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą. Būtina sąlyga. neįmanoma restitucija – sutarties šalių grąžinimas į tą pačią padėtį.. pvz. Tokiu atveju kreditoriais gali būti turintys teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus fiziniai asmenys. turi būti nutraukiama. bankrutuojančiai įmonei skiriamas administratorius ( fizinis ar juridinis asmuo. nes atlikto darbo sąnaudų grąžinti neįmanoma. skaičiavimas. pvz. jiems sutikus. Jis atlieka ir įmonės likvidatoriaus funkcijas. Darbo sutarties prieštaravimų įstatymams pašalinimas Kai darbo sutarties sudėtinės dalys (dalis) prieštarauja įstatymų draudžiamosioms nuostatoms ir tų prieštaravimų negalima pašalinti. apie bankroto bylos iškėlimą ir perima šių bylų nagrinėjimą. pripažinimo negaliojančiomis sprendžia darbo ginčus nagrinėjantis organas. padalijimas. Darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui. o jų sąrašą sudaro administratorius.Darbo sutartis. Kai įmonė likviduojama . tokia sutartis galėtų būti nutraukta tik pagal DK 129 str. taikomos įstatymų nustatytos sankcijos. tos įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų. kurioje jie buvo iki negaliojančios sutarties sudarymo. kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai. 4) nuo šešiasdešimties iki šimto dvidešimties mėnesių  keturių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Su dalimi darbuotoju. 3) nuo trisdešimt šešių iki šešiasdešimties mėnesių  trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. jei darbo sutarties sudėtinės dalys ( dalis) prieštarauja įstatymų draudžiamosioms nuostatoms. prieštaraujančių įstatymams. išskyrus. nesulaukęs 18 metų.. įstaigos ar organizacijos sujungimas.kreditorių susirinkimo pripažinta bankrutavusia ir dėl to likviduojama įmonė. tarp jų už išmokų. su kuriuo sudaroma pavedimo sutartis. taip pat nėra galimybės perkelti darbuotojo jo sutikimu į kitą darbą. pagal kurį bankrutuojančios įmonės administratorius per 3 darbo dienas nuo kreditorių susirinkimo. priimtas į darbą. kurį tokio amžiaus asmenims draudžiama dirbti. Jeigu tinkamų darbų nėra arba darbuotojas nesutinka dirbti kito darbo. turi atsirasti ( ar turėjo būti žinomos) bent vienai sutarties šaliai. t. dienos arba teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos raštu įspėja darbuotojus apie būsimą darbo sutarties nutraukimą ir po 15 darbo dienų nuo įspėjimo nutraukia su jais darbo sutartis. teismas arba teisėjas praneša kitiems teismams. atleistam darbuotojui išmokama jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka atsižvelgiant į to darbuotojo nepertraukiamąjį stažą toje darbovietėje: 1) iki dvylikos mėnesių  vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio. kokios garantijos turėtų būti taikomos atleidžiamam iš darbo darbuotojui? Manoma. Bankroto procesą reguliuoja Įmonių bankroto įstatymas. tai būtų DK 139 straipsnio nuostatų pažeidimas. tokia sutartis turi būti pakeista. sudaryta pažeidžiant įstatymus ar Lietuvos Respublikos tarptautinius susitarimus. dėl kurių neleidžiama sudaryti tam tikros darbo sutarties. Išeitinė išmoka Išeitinę išmoką reguliuoja DK 140 straipsnis. . kuriame kreditoriai nusprendė įmonės bankrotą atlikti ne teismo tvarka. Todėl. įstaigos ar organizacijos. nes. susijusių su darbo santykiais. jų pavaldumo. kokios darbo sutarties nutraukimo tvarkos reikėtų laikytis. tiek ne teismo tvarka). tuos prieštaravimus reikia pašalinti ( galima ir darbdavio ir darbuotojo iniciatyva). darbuotojas su jo sutikimu turi būti perkeltas į kitą darbą. jeigu darbo sutartyje darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už valstybės nustatytą minimalų darbo užmokesčio dydį. Kyla klausimas – kokiu pagrindu.nepriklausomai nuo turimo nepertraukiamojo darbo stažo toje darbovietėje.y. steigėjo ar pavadinimo pasikeitimas. įstaigos. turintis teisę teikti tokio pobūdžio paslaugas). Apribojimai nutraukti darbo sutartį reorganizuojant įmonę Įmonės. jeigu asmuo nuslėptų sergąs liga. darbo sutartys nutraukiamos laikantis bankroto įstatymų nuostatų. 2) nuo dvylikos iki trisdešimt šešių mėnesių  dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Bankrutavusi įmonė – kai teismo.bankroto procedūrą ne teismo tvarka ir tuomet tokia įmonė įgauna bankrutuojančios įmonės statusą. kad aplinkybės. kad darbo sutartyje. Nutraukiant darbo sutartį mokama 2 VDU dydžio išeitinė išmoka. Tokių darbuotojų skaičių nustato kreditorių susirinkimas. pavėluotą mokėjimą. Įmonės administratorius sprendžia daugumą klausimų . įmonės. Pradėjus bankroto procesą ( tiek teisme. dėl bankroto. ar 139 str. kuriuo DK straipsniu remiantis tai gali būti padaryta. Gali būti sudarytos terminuotosios darbo sutartys dirbti įmonės bankroto proceso metu. Nutraukiant darbo sutartį mokama 2 VDU dydžio išeitinė išmoka. ir jeigu ši aplinkybė paaiškėtų po darbo sutarties sudarymo.nepriklausomai nuo turimo nepertraukiamojo darbo stažo toje darbovietėje. organizacijos savininko. tarp jų ir susiję su darbo teisiniais santykiais. pvz. jeigu ji būtų pripažinta negaliojančia. kad šiuo atveju darbo sutartis gali būti nutraukiama pagal DK 139 str. įmonei įgijus bankrutuojančios įmonės statusą. darbo sutartis nutraukiama. jeigu nustatoma darbuotojo kaltė. Pagrindas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei gali būti ir ta aplinkybė.

jam priklausantis darbo užmokestis ir kitos sumos išmokamos mirusiojo šeimos nariams arba tiems asmenims. 3) darbuotojui mirus. juos būtina apibrėžti. 3) laikas. darbo laikas skirstomas į normalų. Darbo užmokesčio mokėjimas atleidžiant iš darbo ar darbuotojui mirus Darbuotoją atleidžiant iš darbo. Į darbo laiką neįeina: 1) pravaikšta. pateikiama išsamesnė darbo laiko sąvoka – tai bet koks laikas. kvalifikacijos kėlimas darbovietėje ar mokymo centruose. 6) kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną. kurie neįskaitomi į darbo laiką. per savaitę – darbo savaitė. pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką. numatomą norminiuose aktuose. pvz. daranti įtaką darbuotojo poilsio laikui ( laisvalaikiui) susijusi su darbo užmokesčio skaičiavimu. norminiais teisės aktais. Jeigu darbuotojas pageidauja.  ne vėliau kaip atleidimo iš darbo dieną. kurie yra laikomi darbo laiku. išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstydamas lygiomis dalimis ir ne rečiau kas mėnesį. jo pradžios ir pabaigos datas. tai: 1) faktiškai dirbtas laikas. tačiau jie negali keisti įsakmių DK nuostatų.). DK 143 straipsnyje numatyti laikotarpiai. Nutraukus darbo sutartį kitais pagrindais (išskyrus DK 125 ir 126 straipsniuose bei 127 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais. darbdavys privalo išduoti jam pažymą apie darbą. visuomeninių ar piliečio pareigų atlikimas. . Darbdavys atsiskaitymo su darbuotoju dieną privalo išmokėti visas jam priklausančias pinigų sumas. darbdavio žinioje ir vykdo savo veiklą arba atlieka pareigas. jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip. kurią atleistas iš darbo darbuotojas pareikalavo atsiskaityti. kuris dirba iki atleidimo iš darbo dienos. kassavaitinis poilsis. kai darbuotojas yra darbo vietoje. 4) nedarbingumo laikas. darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos. darbdavys šią išmoką savo sprendimu gali išmokėti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo atleidimo iš darbo dienos. Ši nuostata galioja iki 2010 12 31 d. jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. 8) prastovos laikas. Siekiant nustatyti konkrečius laikotarpius. Normalus darbo laikas negali būti ilgesnis kaip keturiasdešimt valandų per savaitę. Darbo sutarties šalių suderinta darbo laiko norma turi būti tiksliai apibrėžta darbo sutartyse. 7) nušalinimo nuo darbo laikas. 4 mėnesiai. 6) stažuotė. 9) kiti norminių teisės aktų nustatyti laikotarpiai. Darbo laikas  tai laikas. reikalingas darbo vietai. 5) privalomų medicininių apžiūrų laikas. Jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. o darbuotojo prašymu  darbo užmokesčio dydį ir darbo įvertinimą (charakteristiką). kuris atleidimo dieną nebedirba (dėl laikino nedarbingumo. darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. nustatytą norminiuose aktuose ar sutartyse. todėl darbo laiko teisinis reguliavimas yra svarbus darbuotojų ir darbdavių derybų objektas. jam išmokama jo dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. ( DK 142 str. budėjimas darbe ir namuose. atostogos. apribotą ir išimtinį ( maksimalų). 2) tarnybinės komandiruotės. Jei darbuotojui priklauso ne mažesnė kaip penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. DARBO LAIKAS Darbo laiko trukmė – viena iš darbo sutarties sąlygų. tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas. o tai reiškia . kad įstatymuose ir įstatymų lydimuosiuose norminiuose teisės aktuose gali būti nustatyti ir kiti laikotarpiai. Šis sąrašas nėra baigtinis. DK nuostatomis bei kt. saugos priemonėms paruošti ir sutvarkyti. visos jam priklausančios darbo užmokesčio sumos išmokamos: 1) kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju. Gali būti nustatyta norma ir per kitą apskaitinį laikotarpį. laisvės atėmimo ir kt. išeitinės išmokos sumų mokėjimą išdėstydamas lygiomis dalimis ir ne rečiau kas mėnesį. 3) valstybinių. pravaikštos. kurį darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą. Ši nuostata galioja iki 2010 12 31 d. Direktyvos 2003/88/EB 2 str. Vyriausybės nutarimai ir kolektyvinės sutartys. karinė tarnyba arba mokomosios karinės pratybos.)  per vieną dieną nuo tos dienos. 5) pertraukos pailsėti ir pavalgyti. 4) pertraukos darbe. šventės. nustatyta tvarka užpildyti darbuotojo darbo sutartį. darbo įrankiams. 6) daugiau kaip dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių  šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Darbo laiko trukmė Nustatoma darbo laiko norma per parą vadinama darbo diena. 2) kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju. ir kiti jam prilyginti laikotarpiai.5) nuo šimto dvidešimties iki dviejų šimtų keturiasdešimties mėnesių – penkių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Europos Sąjungos norminiais aktais.Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės. 2) neatvykimas į darbą administracijos leidimu. Pagal trukmę. kurių metu darbuotojas privalo dirbti jam pavestą darbą. kasdieninis (tarp pamainų). Šiuo metu darbo ir poilsio laikas reguliuojamas TDO konvencijomis. nurodydamas darbo funkcijas (pareigas). kurie jį laidojo  ne vėliau kaip per tris darbo dienas pristačius mirties faktą patvirtinantį dokumentą.Kasdieninė darbo laiko trukmė neturi viršyti aštuonių darbo valandų. Išimtis gali nustatyti įstatymai. kai nėra darbuotojo kaltės. jeigu nušalintas darbuotojas privalo laikytis nustatytos darbovietėje tvarkos.

ryšių specializuotų tarnybų bei avarijų likvidavimo specializuotų tarnybų ir kitų tarnybų. už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką. DK 146 str. Ši darbo trukmės rūšis yra numatoma Europos Tarybos direktyvoje Nr. mokytojams – ne daugiau kaip 36 valandos. . auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba du vaikus iki 12 metų. bet už jį mokama proporcingai dirbtam laikui. darbuotojas turi savo darbą reguliuoti taip. kad būtų užtikrintas minimalus dienos ir savaitės poilsis. sutrumpintas darbo laikas nustatomas: 1) asmenims iki aštuoniolikos metų  pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas. arba 7 valandos per dieną ir 35 valandos per savaitę. Naktinio darbo atveju ( naktiniu laikomas darbas. budėtojams patalpose darbo laikas gali būti iki dvidešimt keturių valandų per parą. kuriomis nustatomas trumpesnis už normalų darbo laikas. o poilsio tarp darbo dienų laikas privalo būti ne trumpesnis kaip dvidešimt keturios valandos. kurį darbuotojui prašant darbdavys privalo nustatyti. vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Atitinkamai su šia direktyva yra suderintas ir DK. kurioje įvertinus riziką nustatyta. kol jam sukaks vieneri metai. darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų. pateikusios darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie gimdymą ir auginančios vaiką. Įmonės. Darbuotojams. taip pat kai pagal darbo sutartį darbuotojas yra priimtas dirbti naktį. kad sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų leistinus dydžius (kiekius) ir kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų kiekio darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma. kai dirbama ne mažiau kaip savaitę ne mokslo metų laiku (šis darbo laikas gali būti pailgintas iki 8 valandų per dieną ir 40 valandų per savaitę vaikams. Konkreti darbuotojų. pateikusios darbdaviui sveikatos priežiūros įstaigos pažymą. Tam tikrų kategorijų (gydymo. Tokių darbų sąrašą tvirtina Vyriausybė. Sutrumpinto darbo laiko atveju aukščiau išvardytiems darbuotojams. kad augina ir maitina krūtimi savo vaiką. suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį ( arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę). Įstatymai numato išimtis iš normalaus darbo laiko normos. įstaigos ir organizacijos gali nustatyti moksleivių darbo užmokesčio priemokas. energetikos. globos (rūpybos). neseniai pagimdžiusiai moteriai (motinos. Sutrumpintas darbo laikas yra trumpesnis nei normalus. kurių darbo pobūdis yra susijęs su didesne protine. kai mokykloje vyksta pamokos. kurį privalu nustatyti tam tikrų kategorijų darbuotojams. įskaitant viršvalandžius. 2) darbuotojo reikalavimu dėl jo sveikatos būklės pagal sveikatos įstaigos išvadą. per septynias dienas neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių.  paaugliams – ne daugiau kaip 8 valandos per parą kartu su kasdiene pamokų trukme ir ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę kartu su pamokų trukme per savaitę. Apribotas darbo laikas yra dviejų rūšių : sutrumpintas ir ne visas. kaip ne visa darbo diena ir šių formų kombinacija. jeigu dirbama trimestro arba semestro metu. auklėtojams. dirbančių tokioje darbo aplinkoje. . auginančiam vaiką iki trejų metų. Kodekse – krūtimi maitinanti moteris). dirbantiems naktį. emocine įtampa. kasdienė ir savaitės darbo laiko trukmė nustatoma įvertinant darbo aplinkos tyrimo rezultatus. vadovaujantis Vyriausybės patvirtintais sutrumpinto darbo laiko trukmės nustatymo pagal darbo aplinkos veiksnius kriterijais ir tvarka. Lietuva yra ratifikavusi TDO konvenciją Nr. dirbančių laisvu nuo mokslo metu. krūtimi maitinančiai moteriai (motinos. Kodekse – neseniai pagimdžiusios moterys). Moksleivių iki 18 metų. mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.Maksimalus darbo laikas. darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui. tačiau ne tada. Ne visas darbo laikas Ne visas darbo laikas – šalių susitarimu nustatytas arba norminiais teisės aktais nustatytų kategorijų darbuotojams leidžiamas pasirinkti trumpesnis už normalų darbo laikas. Dirbant keliose darbovietėse.97/81EB „ Dėl bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną“. bet ne ilgesnis kaip trisdešimt šešios valandos per savaitę. 47 „ Dėl darbo laiko sutrumpinimo iki 40 valandų per savaitę“. Ne visas darbo laikas gali būti nustatomas keliomis pagrindinėmis formomis: kaip ne visa darbo savaitė. o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki 12 metų – dvi dienos per mėnesį ( ( arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę). Pagal DK 214 straipsnį darbuotojams.  vaikams. Darbuotojų. dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje.) nakties darbo trukmė netrumpinama esant nepertraukiamai gamybai. dėstytojams – ne daugiau kaip 36 valandos ir pan. ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas: 1) darbuotojo ir darbdavio susitarimu. dirbantiems vaikų globos namuose – 30 valandų. kurioje įtvirtintas 40 valandų darbo savaitės principas. bei darbuotojui. darbuotojui. 3) asmenims. atsižvelgiant į jų darbo pobūdį ar psichofizines savybes. vaikų auklėjimo įstaigų. 2) asmenims. Sutrumpintas darbo laikas Sutrumpintas darbo laikas – tai norminiais teisės aktais nustatytas trumpesnis už normalų darbo laikas. Pagal DK 145 str. kurio bent trys valandos tenka laikotarpiui nuo 22 valandos vakaro iki 6 valandos ryto) darbo laikas sutrumpinamas viena valanda ( DK 154 str. dirbančių nepertraukiamo budėjimo režimu) darbuotojams. pvz. tačiau už jį mokama kaip už normalų darbo laiką. išskyrus moksleivius. darbo laikas nustatomas atsižvelgiant į darbo aplinką. dirbantiems darbo aplinkoje.Ne visas darbo laikas yra trumpesnis už normalų. dirbantiems lengvus darbus – iki 2 valandų per dieną mokslo metų laiku ir 12 valandų per savaitę. kuriems sukako 15 metų). Tokių darbuotojų vidutinis darbo laikas per septynių dienų laikotarpį neturi viršyti keturiasdešimt aštuonių valandų. 3) pareikalavus nėščiai moteriai.

įstaigose. Ne viso darbo laiko sąlyga turi būti nustatoma darbo sutartyje. turi pirmumo teisę pasirinkti darbo pamainą.Įmonėse. apskaičiuojant darbo stažą.. auginančios vaikus. kurias tvirtina darbdavys. nustatoma darbuotojo darbo laiko pradžia. savaitę ar apskaitinį laikotarpį. Darbuotojo rašytinį prašymą nustatyti ne visą darbo laiką šalių susitarimu (DK 146 straipsnio 1 dalies 1 punktas) darbdavys arba jo įgaliotas asmuo privalo išnagrinėti ir apie priimtą sprendimą raštu informuoti darbuotoją ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. nurodytų DK 146 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose. kito apskaitinio laikotarpio. neapriboja kitų darbuotojo darbo teisių.) ar kitais kolektyvinėje sutartyje nustatytais atvejais galima taikyti suminę darbo laiko apskaitą. privaloma kiekvienam darbuotojui Pagal darbo laiko paskirstymą režimus galima skirstyti į padienį( pamainos). Darbuotojams. 3. rašytinius prašymus dėl ne viso darbo laiko privalo išnagrinėti ir raštu informuoti darbuotoją ne vėliau kaip kitą darbo dieną po prašymo gavimo dienos. įstaigos. Darbo laiko režimas yra neatsiejama darbo tvarkos dalis. kurie pagal atliekamą darbo funkciją savo darbo laiką visiškai ar iš dalies tvarko savo nuožiūra. Darbo laiko trukmė per ataskaitinį laikotarpį neturi viršyti tai darbuotojų kategorijai nustatyto darbo . Darbuotojai. kai darbuotojas priimamas į darbą (sudarant darbo sutartį). Darbuotojai privalo dirbti darbo (pamainų) grafikuose nustatytu laiku. mėnesio. pageidauja dirbti moterys. įstaigų. Kiekvieno darbuotojo darbo ir poilsio laiko paskirstymas (kaita) per parą. mažas pajamas gaunantys asmenys ir besimokantis jaunimas. Darbdavys arba jo įgaliotas asmuo įmonėje. kai dėl to susitariama kolektyvinėje sutartyje. jeigu prašyme nėra nurodyta ne viso darbo laiko nustatymo data. jos pradžia ir pabaiga. Nepranešus apie sprendimo priėmimą.Pamaininis darbo pobūdis ir darbo pamainos trukmė. Darbdavys privalo užtikrinti tolygų pamainų keitimąsi. ir kita. skiriant į aukštesnes pareigas. savarankiškas užimtumas. baruose. Darbuotojams nustatoma penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis. organizacijose nustato Vyriausybė. Darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas Vyriausybės patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose. jos pradžia ir pabaiga. savaitę. laikoma.Darbo metu suteikiamos ir į darbo laiką įskaitomos pertraukos. arba darant ir viena. lankstesnis pamainų organizavimas. Darbo laiko režimas nustatomas įmonės. Darbo (pamainų) grafikus tvirtina administracija suderinusi su įmonės. organizacijos darbo tvarkos taisykles. Galimybės dirbti įvairiais darbo laiko režimais taikymas vadinamas lanksčiu darbo laiku. Darbo laiko režimo elementai yra šie: 1. įstaigoje. 2.savaitės. darbo laiko apskaitos taisykles nustato darbdavys.Darbo savaitės rūšis. Šiuolaikinėje ekonominėje ir socialinėje situacijoje vis didesnę reikšmę įgauna galimybė dirbti netradicinę darbo dieną arba netradiciniu darbo režimu. organizacijoje dirbančių darbuotojų. 5) neįgaliojo reikalavimu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą išvadą. įstaigos.Draudžiama skirti darbuotoją dirbti dvi pamainas iš eilės. kuriose dėl gamybos pobūdžio ar kitų sąlygų penkių darbo dienų savaitė neįmanoma. kai darbo dienų skaičius per savaitę 5 ar 6 dienos. organizacijos darbuotojų atstovais ( Kodekso 19 straipsnis) arba kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. paslaugos ir pan. susitarus ne visas darbo laikas gali būti nustatomas sumažinant savaitės darbo dienų skaičių arba sutrumpinant darbo dieną (pamainą). dalis bedarbių.4) darbuotojo iki aštuoniolikos metų reikalavimu. suminį. kurią darbuotojas privalo dirbti per parą. organizacijose. darbuose. reikalavimu pagal sveikatos įstaigos išvadą. organizacijų ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš savaitę iki šių grafikų įsigaliojimo.Darbo dienos trukmė – valandomis ir minutėmis išreikšta darbo laiko norma.Įmonėse. kuriose įvesta suminė darbo laiko apskaita. darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių.Ne visas darbo laikas gali būti nustatytas. 6) darbuotojo. taip pat pertraukos pailsėti ir pavalgyti trukmė. Dažniausiai įmonėse nustatomas dienos arba savaitės darbo laiko režimas. Darbo režimas – tai darbuotojo darbo laiko planas įvairiais apskaitos laikotarpiais: dienos. lankstų ( suskaidytą) budėjimo. Vyriausybės nustatytos sąlygos gali būti netaikomos. atskiruose cechuose. terminuotas. taip pat vėliau (pakeičiant darbo sutartį). Kitas su ne viso darbo laiko nustatymo tvarka susijusias sąlygas nustato Vyriausybė. Darbo laiko pradžią ir pabaigą valstybės ir savivaldybių įmonėse. Įmonėse. Atsižvelgiant į darbo laiko režimą. 4. vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų. keliant kvalifikaciją. organizacijos darbo tvarkos taisyklėse. Lankstaus darbo organizavimo formos gali būti: : darbo vietos skaidymas įvedus ne visą darbo dieną ir atisakius viršvalandžių. mėnesį). Suminė darbo laiko apskaita 1. įstaigos. Lanksčiau organizuotą darbą. jeigu yra galimybė. įstaigose. suderinęs su darbuotojų atstovais. Darbo grafikai paskelbiami viešai įmonių ir jų padalinių informaciniuose stenduose ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki šių grafikų įsigaliojimo. Darbo laiko režimas Darbo laiko rėžimas – darbuotojo darbo laiko trukmės paskirstymas per tam tikrą kalendorinį laikotarpį ( parą. namudinis. Darbas ne viso darbo laiko sąlygomis nesukelia jokių apribojimų nustatant kasmetinių atostogų trukmę. taip pat kasdieninio darbo (pamainos) pradžia ir pabaiga nustatoma pagal įmonės. Jeigu kitaip nenustatyta sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje. esant būtinumui ir atsižvelgus į darbuotojų atstovų nuomonę ( Kodekso 19 str. ypač smulkaus verslo sektoriuje. pertraukos ir pabaiga. Darbas apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui. kad prašymas atmestas. distancinis darbas. savaitės. nustatoma šešių darbo dienų savaitė su viena poilsio diena. Ne visas darbo laikas darbo dieną gali būti suskaidomas dalimis. slaugančio sergantį šeimos narį. įstaigose ir organizacijose.

Išimtiniai atvejai. ( ši nuostata įsigaliojo nuo 2010 08 01 d. auginantys vaiką iki trejų metų. ne vėliau kaip po pusės pamainos. kurioms esant gali būti įvedama suminė darbo laiko apskaita.). Be to. organizacijose tvarką nustato Vyriausybė“ Suminė darbo laiko apskaita gali būti įvedama darbdavio sprendimu ir atsižvelgiant į darbuotojų atstovų nuomonę. Viršvalandinių darbų trukmė Darbuotojo viršvalandinis darbas per dieną ( pamainą) neturi viršyti keturių valandų ir šimto dvidešimties valandų per metus. per savaitę ir 12 val.) Dirbti viršvalandinius darbus neleidžiama skirti: jaunesnius kaip aštuoniolikos metų asmenis. Tokių pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėse sutartyse. jeigu dėl jų gedimo didelis darbuotojų skaičius turėtų nutraukti darbą. darbo tvarkos taisyklėse. Tačiau šie pakeitimai neturi įtakos DK nustatytiems viršvalandžių apribojimams. bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. 2. neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu darbuotojas dėl nuo darbdavio priklausančių priežasčių dirba mažiau negu tai darbuotojų kategorijai nustatytas valandų skaičius. 3 d. būtini krašto apsaugai. ir siekiant užkirsti kelią nelaimėms bei pavojams.valandų skaičiaus. nurodyti 1 ir 2 dalyse. ir neįgalieji gali būti skiriami dirbti viršvalandinius darbus tik jų sutikimu. šalinamos atsitiktinės ar staiga atsiradusios aplinkybės dėl avarijų. Nėščios moterys. Kitais atvejais viršvalandiniai darbai gali būti organizuojami tik gavus rašytinį darbuotojo sutikimą arba rašytinį darbuotojo prašymą. ji pripažinta netekus galios. Už viršvalandinius darbus mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio. 3 dalis. kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka. kurio dėl nenumatytos ar atsitiktinės kliūties esamomis techninėmis gamybos sąlygomis nebuvo galima užbaigti per darbo valandų skaičių. kai darbdavys gali skirti dirbti viršvalandinius darbus. kai būtina ištuštinti transporto įmonių sandėlius. viršijantis nustatytą darbo trukmę. Darbdavys privalo žymėti darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose tikslią kiekvieno darbuotojo dirbtų viršvalandžių apskaitą. Viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos pareigūnų darbas. bet ne daugiau kaip šimto aštuoniasdešimties valandų per metus. Apskaitinio laikotarpio trukmė negali būti ilgesnė kaip 4 mėnesiai. mokant už šį papildomą poilsio laiką VDU ar papildomai apmokama kaip už viršvalandinį darbą. Jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita. darbuotojai. suminės darbo laiko apskaitos įvedimo įmonėse. 1 d. kai darbo aplinkos veiksniai viršija leistinus dydžius ir kitais įstatymų bei kolektyvinės sutarties nustatytais atvejais. 7) kai tai numatyta kolektyvinėje sutartyje. įsigalioja 2010 08 01 d. pakeisti pamainininką kitu darbuotoju. darbuotojams jų pageidavimu sutrumpinama darbo diena arba suteikiama poilsio diena ( dienos) darbo. šiais atvejais administracija turi nedelsdama. įstaigose. asmenis. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta kitokia metinė viršvalandinių darbų trukmė. ( Kodekso 195 str. reglamentavo kad „ darbus. kai darbdavys gali skirti viršvalandinius darbus ( įsigaliojo 2010 08 01) Pagal DK 151 straipsnį viršvalandinius darbus darbdavys gali skirti dirbti šiais išimtiniais atvejais: 1) kai dirbami darbai. Visais atvejais turi būti laikomasi poilsio laiko normų. Seimo patvirtintomis DK pataisomis atsisakyta draudimo dirbti viršvalandinius darbus. dirbami viršijant DK 144 straipsnio 1 dalyje. kuriuos nustato DK 151 straipsnis. tai reiškia. jeigu to jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada. jeigu nutraukus pradėtą darbą gali sugesti medžiagos ar įrengimai. už faktiškai dirbto laiko ir nustatyto darbo laiko skirtumą yra apmokama kaip už prastovą. neseniai pagimdžiusios moterys. 4) kai dirbami mechanizmų arba įrengimų remonto ir atstatymo darbai. numatyti išimtinius atvejus. 146 straipsniuose ir 149 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytą darbo laiko trukmę. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse . DK 149 str. vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. 5) kai darbo tęsti neatvyksta pamainininkas.Jeigu taikoma suminė darbo laiko apskaita. 2 dalyje. kurie mokosi bendrojo lavinimo ir profesinėse mokyklose nenutraukdami darbo  mokymosi dienomis. o kitais atvejais leidžiama organizuoti viršvalandinius darbus tik darbuotojui raštiškai sutikus. 2) kai dirbami visuomenei būtini darbai. krūtimi maitinančios moterys. jeigu dėl to gali sutrikti darbo procesas. Darbdavys gali skirti dirbti viršvalandinius darbus tik išimtinais atvejais. sąlygas.) Suminės darbo laiko apskaitos pakeitimai. per darbo dieną ( pamainą). kad kroviniai nesusikauptų išsiuntimo bei paskirties punktuose ir būtų išvengta transporto priemonių prastovos. Jeigu suminės darbo laiko apskaitos laikotarpiu viršijamas tai darbuotojų kategorijai nustatytas darbo valandų skaičius. gaivalinių nelaimių. 3) kai būtina užbaigti pradėtą darbą. darbuotojai. Nuo 2010 08 01 d. 6) pakrovimo ir iškrovimo operacijoms ir su jomis susijusiems transporto darbams atlikti. kad darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius. Viršvalandinių darbų apribojimas Viršvalandiniais laikomi darbai. negali būti dirbama ilgiau kaip 48 val. nurodyto DK 186 str. taip pat transporto priemonėms pakrauti ir iškrauti. privalo būti garantuota nustatyta paros ir savaitės nepertraukiamojo poilsio trukmė ( DK 160 ir 161 str. Nuo šios datos nebegalios DK 149 str. 145.

POILSIO LAIKAS Poilsio laikas  tai visoks laikas. Budėti įmonėje arba namuose negalima skirti asmenų iki aštuoniolikos metų. nėščios moterys. kai viršijama darbo laiko trukmė (Kodekso 144 straipsnio 1 ir 2 dalys. kad darbas naktį pakenkė arba gali pakenkti darbuotojo sveikatai. Ši pertrauka paprastai suteikiama praėjus pusei darbo dienos (pamainos) laiko. švenčių dienų išvakarėse viena valanda darbo laikas sutrumpinamas pagal abi darbo sutartis. kad būtų galima užtikrinti. poilsio ir švenčių dienų išvakarėse gali būti dirbama be pertraukos pailsėti ir pavalgyti tik tada. nesužalos savo bendradarbių ar kitų asmenų ir nepakenks savo sveikatai. kad visi darbuotojai turi turėti pakankamai laiko poilsiui. tai reiškia. kurių trukmė išreškiama laiko vienetais ir kurios yra pakankamai ilgos ir nepertraukiamos. Jeigu nustatoma. jei tos darbo dienos trukmė neviršija šešių valandų. arba apmokama kaip už viršvalandinį darbą. kad darbuotojai reguliariai turi poilsio pertraukas. bet ne vėliau kaip po keturių darbo valandų. Budėjimo laikas įmonėje kartu su darbo dienos (pamainos) trukme (kai budima darbo dienai (pamainai) pasibaigus) negali viršyti DK 144 straipsnyje nustatytos darbo dienos (pamainos) trukmės. ar namuose per artimiausią mėnesį privalo būti suteikiamas poilsio laikas tokios pat trukmės kaip budėjimas įmonėje ar darbo laikui prilygintas budėjimo laikas (budint namuose). jog dėl nuovargio ar kitokių neįprastų darbo modelių trumpu ar ilgesniu darbo metu darbuotojai nesusižeis patys. 2) papildomos ir specialios pertraukos pailsėti darbo dienos (pamainos) laiku. taip pat darbuotojo pageidavimu (jei turi nusiskundimų dėl nakties darbo). taip pat kai pagal darbo sutartį darbuotojas yra priimtas darbui naktį. darbuotojai. Dirbti naktį draudžiama skirti asmenis iki aštuoniolikos metų. o budėjimas namuose  ne mažiau kaip pusei darbo laiko. sveikata nemokamai tikrinama Vyriausybės nustatyta tvarka. darbuotojai. išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. darbdavys gali pavesti darbuotojui ne dažniau kaip kartą per mėnesį. auginantys vaiką iki trejų metų. 3) paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų (pamainų). neįgalieji. taip pat namuose negali viršyti aštuonių valandų per parą. Jeigu darbuotojas dirba toje pačioje darbovietėje daugiau kaip pagal vieną darbo sutartį. Už darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti Darbuotojams suteikiama ne ilgesnė kaip dviejų valandų ir ne trumpesnė kaip pusės valandos pertrauka pailsėti ir pavalgyti. 145. taip pat darbuotojus. vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. neseniai pagimdžiusios moterys ir krūtimi maitinančios moterys. neįgalųjį slaugantys asmenys. 4) savaitės nepertraukiamasis poilsis. arba darbuotojo pageidavimu šis poilsio laikas gali būti pridedamas prie kasmetinių atostogų. Pakankamas poilsis reiškia. vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. darbuotojai. jog bus atlikti neatidėliotini darbai. auginantys vaiką iki trejų metų. Budėjimas įmonėje prilyginamas darbo laikui. vadovaudamasis sveikatos priežiūros įstaigos išvada. kuriems dirbti naktį neleidžia sveikatos priežiūros įstaigos išvada. Poilsio laiko rūšys yra šios: 1) pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Esant šešių dienų darbo savaitei. 2 dalyje. Naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda. Už budėjimą įmonėje. krūtimi maitinančios moterys. privalo perkelti darbuotoją dirbti tik dieną. nurodyto DK 186 str. 146 straipsniai ir 149 straipsnio 1 dalis). Tai nustatyta vadovaujantis Direktyvos 2003/88 4 straipsnyje.Darbdavys privalo pasirūpinti. bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. dirbančių naktį. neseniai pagimdžiusios moterys. bei darbuotojai.Esant šešių dienų darbo savaitei. o darbuotojo sutikimu  ne dažniau kaip kartą per savaitę budėti įmonėje arba namuose pasibaigus darbo dienai arba poilsio ir švenčių dienomis. budėti įmonėje arba namuose gali būti skiriami tik jų sutikimu. darbdavys. kai reikia užtikrinti įmonėje darbo tvarką ar garantuoti. atostogos).Nakties darbo trukmė netrumpinama esant nepertraukiamai gamybai. Ši pertrauka neįskaitoma į darbo laiką. prieš poilsio dieną darbas neturi trukti ilgiau kaip penkias valandas.Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda. o budėjimo trukmė įmonėje poilsio ir švenčių dienomis. jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada. Direktyva 2003/88/EB nurodo. kad darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius.Naktiniu laikomas darbas. jeigu jiems nedraudžia Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada. kad darbuotojams būtų sudarytos .Neįgalieji. Darbas naktį Nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos. Nėščios moterys.Darbuotojas pertrauką pailsėti ir pavalgyti naudoja savo nuožiūra. Budėjimas Ypatingais atvejais. Jis šiuo laiku gali palikti darbo vietą. 5) kasmetinis poilsio laikas (švenčių dienos. jeigu trys darbo valandos tenka nakčiai. kuris nepriskiriamas darbo laikui. Darbuotojų. gali būti skiriami dirbti naktį tik jų sutikimu.

kolektyvinė ir darbo sutartis. įstaigose ir organizacijose nedirbama šiomis švenčių dienomis: 1) sausio 1-ąją  Naujųjų metų dieną. Esant suminei darbo laiko apskaitai. asmenis iki aštuoniolikos metų dirbti poilsio dienomis galima skirti tik jų sutikimu. 11) gruodžio 25-ąją ir 26-ąją  Kalėdų dienomis. Nėščias moteris. būtinus gyventojams aptarnauti. 2) vasario 16-ąją  Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. trukmė ir poilsio vieta atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas nustatomi kolektyvinėse sutartyse bei darbo tvarkos taisyklėse. o asmenims nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų  ne trumpesnis kaip dvylika valandų ir apimti laiką nuo dvidešimt antros valandos iki šeštos valandos. Ji įskaitoma į darbo laiką. o esant penkių dienų darbo savaitei. Asmenims iki aštuoniolikos metų turi būti suteikiamos ne mažiau kaip dvi poilsio dienos per savaitę. Įmonėms ir organizacijoms. kur dėl gamybos sąlygų negalima daryti pertraukos pailsėti ir pavalgyti. Kasdieninio nepertraukiamojo poilsio laikas darbuotojams iki šešiolikos metų privalo būti ne trumpesnis kaip keturiolika valandų. kuris kitoms įmonėms. mokama ne mažiau kaip dvigubai. kad reikia aptarnauti gyventojus (miesto transportas. kuriose bendrą poilsio dieną negalima nutraukti darbo dėl to. teatrai. Nustatytais atvejais abi poilsio dienos turi būti suteikiamos iš eilės. kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip 10 C. privalo būti suteikta mažiausiai trisdešimties minučių papildoma pertrauka pailsėti darbo metu.  šeštadienis ir sekmadienis. auginančius vaiką iki trejų metų. įstaigose ir organizacijose gali būti perkeltos Vyriausybės nutarimu. pabaigą ir kitas sąlygas nustato darbo tvarkos taisyklės. Jaunesniems kaip aštuoniolikos metų darbuotojams. išskyrus DK ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytus atvejus. kurių sustabdyti negalima dėl techninių gamybos sąlygų (nepertraukiamai veikiančios įmonės. Savaitės nepertraukiamasis poilsis turi trukti ne mažiau kaip trisdešimt penkias valandas. jeigu jis nenumatytas pagal grafiką. Šie reikalavimai atitinka Direktyvos 2003/88 EB 3 straipsnio nuostatas. papildomai neatlyginama. neseniai pagimdžiusias moteris ir krūtimi maitinančias moteris. muziejai ir kt. Įmonėse ir organizacijose. energijos tiekimo įmonės. Jie sudaromi ir tvirtinami DK 147 straipsnyje nustatyta tvarka. 3) kovo 11-ąją  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. 2 dalyje arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant jam per mėnesį kitą dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį( DK 194 str. Derinant darbuotojų poilsio laiką su švenčių dienomis. Mergelės Marijos ėmimo į dangų dieną). Skirti dirbti poilsio dienomis draudžiama. 4) sekmadienį ir pirmadienį  krikščionių Velykų (pagal vakarietiškąją tradiciją) dienomis.) Švenčių dienos Įmonėse. kad reikia nuolat nepertraukiamai aptarnauti gyventojus. jų nustatymo tvarką tvirtina Vyriausybė. Papildomos ir specialios pertraukos įskaitomos į darbo laiką. darbo grafikas. taip pat neatidėliotinus remonto ir krovos darbus. Tuose darbuose. taip pat kitose nepertraukiamos gamybos įmonėse poilsio dienos suteikiamos kitomis savaitės dienomis iš eilės kiekvienai darbuotojų grupei pagal darbo (pamainų) grafikus. darbuotojams suteikiamos poilsio dienos pagal darbo (pamainų) grafikus (tvarkaraščius). taip pat dirbant sunkų fizinį ar didelės protinės įtampos reikalaujantį darbą arba darbą veikiant kitiems nepalankiems sveikatai veiksniams. privalo būti suteikiamos specialios pertraukos. kurių darbo laiko trukmė yra ilgesnė negu keturios valandos. kuri yra nustatyta pagal grafiką. Paros poilsis Kasdieninio nepertraukiamojo poilsio tarp darbo dienų (pamainų) trukmė negali būti trumpesnė kaip vienuolika valandų iš eilės. 5) gegužės 1-ąją  Tarptautinę darbo dieną. darbus. poilsio dienos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse.Dirbant lauke arba nešildomose patalpose. . poilsio dienas nustato savivaldybės vykdomoji institucija. skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio. organizacijos). Savaitės nepertraukiamasis poilsis Bendra poilsio diena yra sekmadienis. 7) birželio 24-ąją – Rasos ir Joninių dieną. Papildomos ir specialios pertraukos Atsižvelgiant į darbo sąlygas. vienus auginančius vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. darbuotojui turi būti suteikiama galimybė pavalgyti darbo laiku. išskyrus tokius darbus.). Dėl poilsio dienų perkėlimo darbo laikas negali pailgėti. darbuotojams darbo laiku suteikiamos papildomos pertraukos pailsėti. sveikatos priežiūros įstaigos.tinkamos sąlygos per pertrauką pailsėti ir pavalgyti.Papildomų ir specialių pertraukų skaičius. darbuotojus. 9) rugpjūčio 15-ąją  Žolinę (Švč. bei darbuotojus. įstaigoms ir organizacijoms būtų rekomendacinio pobūdžio. 10) lapkričio 1-ąją  Visų Šventųjų dieną. Už darbą poilsio dieną. Suteikiamos ne trumpesnės kaip 30 minučių pertraukos ne rečiau kaip kas 3 valandas motinoms kūdikiui maitinti . 1 d. 6) pirmąjį gegužės sekmadienį  Motinos dieną. nurodyto DK 186 str. 8) liepos 6-ąją  Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną.Pertraukos pailsėti ir pavalgyti pradžią. kuriose negalima sustabdyti darbo dėl techninių gamybos sąlygų arba dėl to. Už darbą poilsio dieną.

organizacijos). Kasmetinės atostogos Kasmetinės atostogos  tai kalendorinėmis dienomis skaičiuojamas laikotarpis. nurodytas DK 186 str. neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų. jeigu jis nenumatytas pagal grafiką. protine įtampa bei profesine rizika. Nr. 1 d. susijęs su važiavimu ar yra kilnojamojo pobūdžio. už kurį suteikiamos kasmetinės papildomos atostogos. darbuotojus. turinčių teisę į šias atostogas.  už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje – darbuotojams. iki 20 procentų – 1 kalendorinė diena. nutarimu Nr. mokama ne mažiau kaip dvigubai. nenutraukiančiais darbo stažo.y. Į ilgalaikį nepertraukiamąjį darbo toje darbovietėje stažą. Dirbantiems ne visą darbo laiką kasmetinės atostogos netrumpinamos. – darbuotojams. Kasmetinės atostogos yra minimaliosios. 2 dalyje arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant jam per mėnesį kitą dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį( DK 194 str. kategorijų sąrašą ir nustato jame konkrečią pailgintų atostogų trukmę kiekvienai darbuotojų kategorijai. nuo 40 iki 60 procentų – 3 kalendorinės dienos. vienus auginančius vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. vieniems auginantiems vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Kasmetinės minimaliosios atostogos Bendra kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė  dvidešimt aštuonios kalendorinės dienos. kurių sustabdyti negalima dėl techninių gamybos sąlygų (nepertraukiamai veikiančios įmonės. t. Nėščias moteris. Kasmetinės pailgintos atostogos Pailgintos iki penkiasdešimt aštuonių kalendorinių dienų kasmetinės atostogos suteikiamos kai kurių kategorijų darbuotojams. taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės. už kuriuos suteikiamos atostogos) atliekamas kelionėje. 3) neįgaliesiems. neatitinkančiomis normalių darbo sąlygų. kiek iš viso valandų jie dirbo tokioje aplinkoje tais metais.  už ypatingą darbų pobūdį – darbuotojams. . nurodyti Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170 straipsnio 1 dalyje. – 2 kalendorinės dienos. – 3 kalendorinės dienos. darbus. Vyriausybė tvirtina darbuotojų. 11-413). Į šį stažą neįeina laikas. iš kurios į kitą darbovietę darbuotojas perkeltas darbdavių susitarimu ar kitais pagrindais. skaičiuojamų priklausomai (proporcingai) nuo to. už kiekvienų paskesnių 5 metų darbo stažą toje darbovietėje – 1 kalendorinė diena. pailgintos ir papildomos. ATOSTOGOS Atostogų rūšys Atostogos yra kasmetinės ir tikslinės. ir dėl to jiems kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos. suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti. jeigu tokioje aplinkoje dirbta nuo 80 iki 100 procentų darbo laiko. turintiems didesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje darbovietėje. nurodyto DK 186 str.Skirti dirbti švenčių dienomis draudžiama. įstaigoje. organizacijoje.. asmenis iki aštuoniolikos metų dirbti švenčių dienomis galima skirti tik jų sutikimu. sausio 28 d. dirbtas įmonėje. tuo atveju. kurioje sveikatai kenksmingų veiksnių dydžiai viršija darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatytus leistinus ribinius dydžius (kiekius). bei darbuotojus. auginančius vaiką iki trejų metų.) Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis. 4) kitiems įstatymų nustatytiems asmenims. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin. už kuriuos suteikiamos atostogos. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio. kurių darbas (ne mažiau kaip pusė viso darbo laiko per metus. nuo 20 iki 40 procentų – 2 kalendorinės dienos. suteikiamos 5 kalendorinės dienos. – iki 5 kalendorinių dienų. nuo 60 iki 80 procentų – 4 kalendorinės dienos. neseniai pagimdžiusias moteris ir krūtimi maitinančias moteris. paliekant darbo vietą (pareigas) ir mokant vidutinį darbo užmokestį. DK 162 straipsnyje nurodytos švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaitomos. kurių darbas susijęs su didesne nervine. 3) už ypatingą darbų pobūdį. išskyrus tokius darbus. būtinus gyventojams aptarnauti. 2) darbuotojams. įskaitomas faktiškai dirbtas laikas toje darbovietėje ir kiti laikotarpiai. kai techninėmis ar kitomis priemonėmis jų darbo aplinkoje sumažinti iki sveikatai nekenksmingų dydžių neįmanoma. emocine. taip pat neatidėliotinus remonto ir krovos darbus.  už darbą sąlygomis. lauko sąlygomis. 2003. Už darbą poilsio dieną. 2 dalyje. Kasmetinės minimaliosios trisdešimt penkių kalendorinių dienų atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams iki aštuoniolikos metų. Kasmetinės papildomos atostogos Kasmetinės papildomos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams už darbą sąlygomis. dirbantiems darbo aplinkoje. 2) už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje darbovietėje.

arba prie kasmetinių minimaliųjų atostogų pridėtos kasmetinės papildomos atostogos. kur tokia sutartis nesudaroma. 2) kitais įstatymų arba kolektyvinių sutarčių nustatytais atvejais. Rekomenduojama dirbančiam keliose darbovietėse darbuotojui kasmetines atostogas suteikti tuo pačiu metu. namie slaugantiems ligonius ir neįgaliuosius. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. 2p. slaugantiems neįgalųjį. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje. kurių paūmėjimas priklauso nuo atmosferos sąlygų. prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos.y. grąžintam į ankstesnį darbą. ginčas turi būti sprendžiamas individualių darbo ginčų sprendimo tvarka ( DK XIX skyrius). esant medicinos įstaigos rekomendacijai. Vadinasi. Darbuotojams. Lietuvos įstatymai nenumato draudimo dirbti ar užsiimti kita veikla atostogų metu. turintiems teisę gauti kasmetines pailgintąsias ir kasmetines papildomas atostogas. privalomų medicininių apžiūrų. darbuotojo prašymu kasmetinės atostogos suteikiamos: 1) moterims prieš nėštumo ir gimdymo atostogas arba po jų. Darbuotoją atleidžiant iš darbo nepasibaigus tiems darbo metams.Darbuotojams. kurį darbuotojas gavo ligos.Atšaukimas iš kasmetinių atostogų Darbuotojo pageidavimu kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais. pvz. jei tik dėl papildomo darbo pobūdžio darbuotojas neįgyja teisės į pailgintąsias. 5) mokamos kasmetinės atostogos. Nesuėjus šešiems nepertraukiamojo darbo mėnesiams. už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos. kada darbdavys nesutinka suteikti darbuotojui kasmetinių atostogų.) Tais atvejais. kad Europos Bendrijos teisė šių klausimų nereguliuoja. įskaitomos į darbo laiką. kol vaikui sueis treji metai. nepaisant to. 10) teisėto streiko laikas. 8) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų asmenims. prie kasmetinių minimaliųjų atostogų suteikiamos jų pasirinkimu tik vienos iš papildomų kasmetinių atostogų. ( DK 224 str. bet TDO . įskaitoma: 1) faktiškai dirbtas laikas. kurie mokosi nenutraukdami darbo. sergantiems chroniškomis ligomis. pažeisdamas įstatymų. 7) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų neįgaliesiems. darbo stažo kasmetinėms atostogoms gauti ir pačių kasmetinių atostogų bendra trukmė lygi vieneriems metams. kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų. tačiau įstatymai nereglamentuoja kitų atostogų dalių trukmės ir jų skaičiaus bei eiliškumo. kada šie pedagogai pradėjo dirbti toje mokymo įstaigoje. pertraukos darbe. išieškoti už neatidirbtas atostogų dienas. nors įstatymai tokios nuostatos nenumato. prastovos laikas ir kt. 2) nėščios moterys ir darbuotojai. išskyrus laiką. už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos. 3) laikas. 2 d. Kasmetinių atostogų suteikimas dalimis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti pradedamas skaičiuoti kiekvienam darbuotojui individualiai ir pradeda eiti jo pirmąją darbo dieną. Vyrams jų pageidavimu kasmetinės atostogos suteikiamos žmonos nėštumo ir gimdymo atostogų metu. 4) laikas. jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo nesant jo kaltės. 11) kiti įstatymų nustatyti laikotarpiai. diplominio darbo rengimo. Asmenims. Darbo metai. Darbuotojams.7. turintiems teisę gauti kasmetines papildomas atostogas keliais pagrindais. Išskaita už šias dienas nedaroma. tarnybinė komandiruotė. kitų norminių teisės aktų ar darbo sutarties nuostatas. Darbuotojo papildomas darbas toje pačioje įmonėje. 6) nemokamos atostogos iki keturiolikos kalendorinių dienų. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti Į darbo metus. laboratorinių darbų ir konsultacijų laiko. o ten. 9) priverstinės pravaikštos laikas darbuotojui. Poilsio laiko einant antraeiles ir pagrindines pareigas DK nereguliuoja. vieni auginantys vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. jų pasirinkimu suteikiamos arba tik kasmetinės pailgintosios. organizacijoje neturi jokios įtakos kasmetinių atostogų trukmei ar jų suteikimo tvarkai. kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu. per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje.t. Mokymo įstaigų pedagogams pirmaisiais darbo metais kasmetinės atostogos suteikiamos moksleivių ir studentų vasaros atostogų metu. per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir visas darbo užmokestis arba jo dalis. kasmetinės atostogos jų pageidavimu derinamos prie egzaminų. taip pat asmenims. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų. papildomas kasmetines atostogas arba kitas atostogų lengvatas. įskaitų laikymo. Atkreiptinas dėmesys. kasmetinės atostogos suteikiamos jų pageidaujamu laiku. neteisėtu laikytinas tik įsigaliojusiu teismo sprendimu neteisėtu pripažintas streikas. už kuriuos jis gavo atostogas. motinystės arba tėvystės pašalpą. 2) laikas. įstaigoje. Teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo įmonėje turi: 1) asmenys iki aštuoniolikos metų. darbuotojo dirbto darbo laiko.

negu buvo numatyta. kad darbuotojas nutrauktų darbo po. 3) įgyja teisę į nemokamas atostogas. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokama nutraukiant darbo sutartį neatsižvelgiant į jos terminą. kai atleidžiama dėl jo paties kaltės). jam išmokama piniginė kompensacija. kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį. Lygiai taip pat draudžiama darbdaviui reikalauti.pagal darbo įstatymus atšaukti iš kasmetinių atostogų joms prasidėjus ( iki atostogų pabaigos) leidžiama tik su darbuotojo sutikimu. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės. nes . kokia tvarka jis buvo pašauktas šiems darbams. nepaisant to. už kuriuos visiškai ar iš dalies nebuvo pasinaudota atostogomis. 5) dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų pasekmes. 6) valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti. 4) atleidžiamas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti DK 183 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais. Šios atostogos apskaičiuojamos bendrai ir suteikiamos moteriai visos. kol kūdikiui sueis septyniasdešimt dienų. 2) įgyja teisę į tikslines atostogas. 4) mokymosi. suteikiamos atostogos už laiką nuo įvaikinimo ar globos nustatymo dienos. nes gali būti. Atleidžiant darbuotoją iš darbo (išskyrus atvejus. . Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja. Jei darbuotojui kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos daugiau kaip už vienerius darbo metus. dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos.neskatina tokio atostogų skaidymo dalimis. kasmetinės atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba darbuotojui susitarus su administracija nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama į kitą laiką. nurodytas DK 184 straipsnio 1 dalyje. darbo dienų skaičių. Ši norma atitinka Direktyvos 2003/88/EB 7 straipsnio 1 dalies nuostatą dėl draudimo pakeisti atostogas pinigine kompensacija. Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais darbo metais. kai darbuotojas: 1) yra laikinai nedarbingas. išskyrus darbo santykių pabaigos atvejį. atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios. nurodytas DK 178 straipsnyje. Jeigu nustatytos arba kitos priežastys. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas Kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama.Nepanaudota kasmetinių atostogų dalis suteikiama DK 174 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka. tenkančių tam darbo laikotarpiui. Ši nuostata prieštarauja CK normoms. Nepanaudotų kasmetinių atostogų suteikimas atleidžiant iš darbo Kasmetinių atostogų nepanaudojimas – nepasinaudojimas visomis ar dalimi darbuotojui priklausančių kasmetinių atostogų per darbo metus. Tikslinių atostogų rūšys Tikslinės atostogos yra: 1) nėštumo ir gimdymo. Tokiu atveju atleidimo iš darbo diena yra laikoma kita diena po kasmetinių atostogų pabaigos dienos. Svarbu žinoti. 5) kūrybinės. darbuotojui susitarus su administracija kasmetinės atostogos perkeliamos kitam laikui. Kompensacijos dydis nustatomas pagal nepanaudotų kasmetinių atostogų. nepanaudotos kasmetinės atostogos jo pageidavimu suteikiamos nukeliant atleidimo datą. Nėštumo ir gimdymo atostogos Moterims suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos  septyniasdešimt kalendorinių dienų iki gimdymo ir penkiasdešimt šešios kalendorinės dienos po gimdymo (komplikuoto gimdymo atveju arba gimus dviem ir daugiau vaikų  septyniasdešimt kalendorinių dienų). Savo kasmetinių atostogų laiką darbuotojas turi teisę naudoti savo nuožiūra ir jų metu atlikti darbo funkcijos pagal darbo sutartį neprivalo. Kasmetinės atostogos taip pat perkeliamos. Darbuotojams. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų. 2) tėvystės atostogos. kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų. kompensacija išmokama už visas nepanaudotas kasmetines atostogas. nepaisant faktiškai iki gimdymo panaudotų dienų skaičiaus. Kasmetinių atostogų apmokėjimas Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Nepanaudotos kasmetinės atostogos kaupiamos per visus darbo metus toje darbovietėje. kad teisė į piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas atsiranda nepriklausomai nuo darbo sutarties rūšies ar darbo santykių trukmės bei darbo santykių pasibaigimo pagrindo. Jei tokios priežastys atsirado kasmetinių atostogų metu. kol jam sueis treji metai. skaičiaus. nepaisant darbo metų. įvaikinusiems naujagimius ar paskirtiems jų globėjais. kad nebus pasiektas kasmetinių atostogų tikslas – darbuotojui atgauti per darbo metus prarastas fizines ir dvasines jėgas ( TDO rekomendacijos Nr. ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. 7) nemokamos. 47 3 straipsnis). Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas Kasmetinių atostogų perkėlimas – kasmetinių atostogų suteikimas vėliau. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. 3) atostogos vaikui prižiūrėti.

Asmeniui. 4) diplominiam (bakalauro. kol jam sueis treji metai. turi būti sudaromos sąlygos dalyvauti komisijos veikloje paliekant jiems vidutinį darbo užmokestį ir pan. magistro) darbui baigti ir ginti  trisdešimt kalendorinių dienų. bet įstatymai numato kai kurias išlygas. Tėvystės atostogos Vyrams suteikiamos tėvystės atostogos – laikotarpiui nuo vaiko gimimo dienos iki tol. įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkami darbuotojai atleidžiami nuo darbo iki 6 darbo dienų per metus kvalifikacijai kelti. Įstatymai nereguliuoja šių atostogų trukmės. 5) valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti  po šešias dienas kiekvienam egzaminui. išskyrus atvejus. Atostogos suteikiamos pagal nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus. auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų – iki trisdešimties kalendorinių dienų. Nemokamos atostogos Darbuotojui suteikiamos nemokamos atostogos jo asmeniniams poreikiams tenkinti. ( DK 210 str. pvz.nereikalaujama. Atostogos vaikui prižiūrėti. dalyvauti profesinės sąjungos renginiuose ir kt. mokamas ne mažesnis kaip vidutinis darbo užmokestis. 3) laboratoriniams darbams atlikti ir konsultavimuisi  tiek dienų. seneliui arba kitiems giminaičiams. Darbuotojas. Darbuotojai. Mokymosi atostogos Darbuotojams suteikiamos mokymosi atostogos stojamiesiems egzaminams į aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas pasirengti ir laikyti  po tris dienas kiekvienam egzaminui. Į mokymosi atostogų laiką neįskaitomas kelionėje sugaištas laikas. todėl gali būti reikalaujama. kol vaikui sukaks vienas mėnuo. 2) darbuotojams. Yra įtvirtinta naujovė . ketinantis pasinaudoti šiomis atostogomis ar grįžti į darbą joms nepasibaigus. senelei. darbo sutartyje arba šalių susitarimu. kuriuos išduoda moterį prižiūrintys sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai.. atleistiems nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti. auginantiems vaiką iki keturiolikos metų  iki keturiolikos kalendorinių dienų. nukentėjusiuoju. Atleidimo nuo darbo ir apmokėjimo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje. kurie mokosi savo iniciatyva -mokama kolektyvinėje sutartyje numatyta tvarka arba šalių susitarimu. gali jas imti pakaitomis.. pakviesti į ikiteisminio tyrimo įstaigas. darbo užmokestį. Įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkami darbuotojai atleidžiami nuo darbo iki šešių darbo dienų per metus kvalifikacijai kelti. Už nustatytų atostogų laiką mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta pašalpa. bet ir valandomis. specialistu. ne mažesnį už vidutinį. Darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos suteikiamos: 1) darbuotojams. kiek nustatyta mokymo planuose ir tvarkaraščiuose. susijusias su darbuotojų atstovų funkcijų įgyvendinimu. faktiškai auginantiems vaiką. Jeigu darbuotojas mokosi turėdami įmonių siuntimus. Toks ankstyvas globos paskyrimas kūdikiui pagal nepilnamečių globos nustatymo teisės aktus taip pat neįmanomas. 2) įskaitoms pasirengti ir laikyti  po dvi dienas kiekvienai įskaitai. jog tarp tėvų būtų įregistruota santuoka. Už nustatytų atostogų laiką mokama Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatyta pašalpa. kad po minėtų pareigų atlikimo darbuotojas grįžtų tęsti darbo. į prokuratūrą ir teismą liudytoju. kai įmonė visiškai likviduojama. Atleidimo nuo darbo laikas gali būti skaičiuojamas ne tik dienomis. darbuotojų atstovams. apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų. atlikti donoro pareigų ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Šios atostogos suteikiamos vaiko tėvo prašymu. vertėju ar kviestiniu. mokama pašalpa pagal Išmokų vaikams įstatymą. 1. todėl šie klausimai turi būti sureguliuoti kolektyvinėje sutartyje. taip pat darbuotojui.) Kūrybinės atostogos Kūrybinės atostogos suteikiamos disertacijai užbaigti. per jas jam nėra mokamas darbo užmokestis. vadovėliams rašyti ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. jų suteikimo tvarkos ir apmokėjimo tvarkos. jeigu ko kita nenustato įstatymas. išrinktiems į darbo ginčų komisiją.leidžiama įvaikinti tik ne jaunesnius kaip 3 mėnesių vaikus. Darbuotojai. dalyvauti profesinės sąjungos renginiuose ir kt. . kol jam sueis treji metai Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei). kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose. neturinčiam teisės gauti motinystės ( tėvystės) pašalpos iš VSDF lėšų. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. turintys teisę gauti šias atostogas. tėvui (įtėviui). pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos: 1) eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti  po tris dienas kiekvienam egzaminui. suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti. Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos). Darbuotojams. kurios įpareigojimus jie vykdo. Darbuotojams. paskirtam vaiko globėju. moka ar kompensuoja ta įstaiga ar organizacija. visuomeninės organizacijos arba darbuotojų kolektyvo atstovu. Atleidimas nuo darbo valstybinėms arba visuomeninėms pareigoms atlikti Darbuotojai atleidžiami nuo darbo: įgyvendinti rinkimų teisės. Per šias atostogas darbuotojams darbo užmokestis paprastai nepaliekamas. atleidimo nuo darbo ir apmokėjimo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje. kurių tikslas – padėti vaiko motinai pirmąjį mėnesį rūpintis vaiku. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ilgesnis įspėjimo terminas.

kad darbo sutarties nutraukimo atveju ši nuostata netaikoma. mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. prastovos atveju. profesinės ligos. atitinkantį jo sveikatą ir esant galimybei kvalifikaciją. už darbą tokiomis sąlygomis mokamas padidintas. kitokio sveikatos pakenkimo) ir nėra galimybės jį perkelti į kitą darbą. Konkretūs apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Kai padidinamas darbuotojo darbo mastas. kuriam Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas – iki 30 kalendorinių dienų per metus šalių suderintu laiku. vieta ir tvarka nustatomi kolektyvinėse arba darbo sutartyse. įmonės. Konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai. Delspinigių dydį sudaro 0. Darbo užmokestis mokamas pinigais. palyginti su nustatyta norma. DARBO UŽMOKESTIS. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis. Nemokamos atostogos dėl kitų priežasčių suteikiamos kolektyvinėje sutartyje nustatyta tvarka. o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas. delspinigių skaičiavimas nutraukiamas nuo bankroto bylos iškėlimo ( kreditorių sprendimo taikyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka) dienos. šių atostogų bendra trukmė negali viršyti trijų mėnesių. jei darbuotojas nebuvo apdraustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu. darbdavys neturi teisės reikalauti. kurį rekomenduoja gydymo įstaiga. kol bus gauta Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išvada dėl darbuotojo darbingumo. jam mokamas žalos atlyginimas (Kodekso 249 straipsnis). Visiems darbuotojams darbdavys turi įteikti atsiskaitymo lapelius. organizacijos veiklos rezultatų bei darbo paklausos ir pasiūlos darbo rinkoje.Konkretūs darbo apmokėjimo dydžiai nustatomi kolektyvinėse ar darbo sutartyse. jeigu tos priežastys nurodytos šioje sutartyje.Darbo sąlygų klasifikaciją ir sveikatai kenksmingų veiksnių leistinas koncentracijas bei lygius reglamentuoja įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai. nes įmonėje nėra darbo.  kartą per mėnesį. kol jam sueis treji metai. įstaigos.. vieta ir tvarka Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį.3) moters nėštumo ir gimdymo atostogų metu bei vaiko priežiūros. jam mokama įstatymų nustatyto dydžio ligos pašalpa. darbdavys turi raštu pranešti darbuotojams ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki jų įsigaliojimo. atostogų metu tėvui jo pageidavimu (motinai  tėvo atostogų vaikui prižiūrėti. Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos). 8) mirusio šeimos nario laidotuvėms  ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos. Darbuotojo darbo užmokestis priklauso nuo darbo kiekio ir kokybės. išmokėtos ir išskaičiuotas sumas apie dirbto laiko trukmę. kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai. kurį darbuotojas pagal savo sveikatą galėtų dirbti.07 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną. todėl darbuotojo reikalavimu nemokamos atostogos turi būti suteiktos. kad darbuotojas naudotųsi nemokamomis atostogomis. Jeigu yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. tarifinis atlygis. už darbą jam mokama proporcingai daugiau. 6) darbuotojui. bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. 5) darbuotojui. 4) neįgaliajam – iki trisdešimties kalendorinių dienų per metus. palyginti su normaliomis sąlygomis. atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę. 7) santuokai sudaryti  ne mažiau kaip trys kalendorinės dienos. Delspinigiai pradedami skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų. Ne visas darbo laikas (ne visa darbo diena arba savaitė) apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba mokama už atliktą darbą. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius. Atkreipiamas dėmesys į tai. jeigu jis nenumatytas pagal grafiką. Įmonei iškėlus bankroto bylą arba pradėjus bankroto procedūrą ne teismo tvarka. . Bet kuriuo atveju darbuotojo prašymas suteikti nemokamas atostogas turi būti pateiktas laisva valia. kol jam sueis treji metai. į atsiskaitymo lapelius įrašoma informacija apie darbuotojui apskaičiuotas. Nuo 2010 08 01 d. Kad nustatomos naujos darbo apmokėjimo sąlygos (Kodekso 120 straipsnio 3 dalis). metu). pvz. darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Nustačius netekto darbingumo procentą. Darbo apmokėjimas perkėlus darbuotoją dėl sveikatos būklės į kitą darbą Jeigu darbuotojo sveikata pablogėjo dėl darbo šioje įmonėje (negali dirbti ankstesnio darbo dėl traumos. vienam slaugančiam neįgalųjį. slaugančiam sergantį šeimos narį – tokiam laikui. Už darbą poilsio arba švenčių dieną. Vyrams ir moterims už tokį pat ar lygiavertį darbą mokamas vienodas darbo užmokestis. GARANTIJOS IR KOMPENSACIJOS Darbo užmokestis Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas Kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

taip pat už ūkinius patarnavimus. dėl kurios jis negali tęsti darbo. . 128 str. jei yra praleistas vieno mėnesio terminas nuo žalos nustatymo dienos ar darbuotojas yra nutraukęs darbo santykius su darboviete arba darbuotojo padaryta žala viršija jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydį. 2 dalį. Šiais atvejais darbdavys per DK 27 straipsnio nustatytą 3 metų ieškinio senaties terminą gali pareikšti esamam ar buvusiam darbuotojui ieškinį teisme dėl nuostolių atlyginimo. o jei nustatyto termino nėra  nutraukė darbo sutartį nesibaigus vieneriems darbo metams. 3) dienpinigiai už kelionėje išbūtą laiką. Įstatymo leidėjas šiuo atveju turėjo galvoje tas skaičiavimo klaidas.1d.. 127 str.) nurodė. pagal DK 124 str. 21. jam mokama: 1) paties darbuotojo ir jo šeimos narių kelionpinigiai. taip pat už kelionėje išbūtą laiką. pvz.129 str. kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo. Atskirais atvejais įmonei padarytą žalą teismas gali priteisti nagrinėdamas administracinę ar baudžiamąją bylą. 4) darbo užmokestis už išsiruošimo į kelionę ir įsikūrimo naujoje vietovėje laiką. Jeigu darbuotojas be svarbios priežasties neatvyko į darbą arba atsisakė pradėti dirbti. kol bus gauta valstybinės socialinės medicininės ekspertizės komisijos išvada dėl darbuotojo darbingumo. išskyrus skaičiavimo klaidos atvejus. padengti neišleistą ir laiku negrąžintą avansą. permokėta dėl skaičiavimo klaidų. o tik po to dėl likusios sumos yra kreipiamasi su ieškiniu į teismą.125 str. grąžinti sumas. susijusių su persikėlimu. už kuriuos jis gavo atostogas. Dažni atvejai. o dėl priežasčių. pirma daroma vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išskaita. įskaitant jį į darbo užmokestį.. Kolektyvinėse ar darbo sutartyse gali būti nustatytas ir kitų išlaidų. kurioje jie dirba. kad išskaita iš darbuotojo darbo užmokesčio išieškoti už neatidirbtas atostogų dienas darbdavio administracijos nurodymu gali būti daroma šiais atvejais:  kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo tokiais įstatymuose numatytais darbo sutarties nutraukimo pagrindais.1 punkte numatytu pagrindu – kai įsiteisėja teismo nuosprendis. Pagal DK 127 str. bet ne daugiau kaip už šešias dienas.). apmokėjimas (vienkartinių pašalpų forma ir kt. Darbuotojas. jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo nesant jo kaltės. 2) turto pervežimo išlaidos.3 p. kurią baigėsi avanso grąžinimo ar įsiskolinimo padengimo nustatytas terminas. 1dalį darbuotojas atleidžiamas iš darbo jo paties prašymu ir dėl to nėra jo kaltės. jei darbuotojo įsiskolinimas neviršija jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio. Išskaita už šias dienas nedaroma. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 01 29 d. privalo grąžinti jam išmokėtas sumas. arba savo noru be svarbių priežasčių nutraukė darbo sutartį nepasibaigus terminui. išaiškinime A3-97 ( „Teismų praktika „ Nr. jis privalo grąžinti įmonei visas lėšas. 2) darbuotoją atleidžiant iš darbo nepasibaigus tiems darbo metams.  kai darbuotojas atleidžiamas iš darbo tokiais įstatymuose nustatytais darbo sutarties nutraukimo pagrindais. gali būti daromos administracijos nurodymu: 1) grąžinti avansą. Jei darbuotojas priimamas dirbti ar perkeliamas į kitoje vietovėje esantį darbą paties prašymu. kurios atsiranda klaidingai atlikus aritmetinius veiksmus. išskaičiavus iš jų jau turėtas kelionės išlaidas.3 d. Išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio padengti jų įsiskolinimą įmonei.6 punktus ir 2 dalį. DK 136 str. o paskui dėl įvairių priežasčių palieka darbovietę. į kurių sudėtį įeina juridinio fakto – darbuotojo kaltės buvimas. Negalima iš darbuotojo išieškoti permokėto ir neteisingai pritaikius įstatymą apskaičiuoto darbo užmokesčio.4. pvz. buvo išmokėta suma. dėl svarbios priežasties neatvykęs į darbą arba atsisakęs pradėti dirbti.Jei darbuotojas nurodytoms aplinkybėms perkeliamas į kitą. kurios atsirado dėl darbuotojo kaltės. kurie yra tik prasidėję. kai esant didesnei išieškotinai sumai. atlyginti žalą. Rašytinis nurodymas išskaitai iš darbuotojo darbo užmokesčio negali būti duodamas. arba paaiškėjo darbuotojo padaryta žala. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik įstatymų nustatytais atvejais. 2004m. kuris buvo duotas tarnybinės komandiruotės ar perkėlimo į kitą vietovę atveju. kai darbuotojas priimamas arba perkeliamas dirbti į kitą vietovę (išskyrus priėmimą dirbti bei perkėlimą jo paties prašymu). Garantijos ir kompensacijos priimant arba perkeliant į kitoje vietovėje esantį darbą Visais atvejais.2p). Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš 3 jo paskutinių darbo mėnesių laikotarpio. todėl šiuo atveju išskaita už neatidirbtas atostogų dienas negali būti daroma ( DK 224 str. pvz. Šiais atvejais administracija turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos. arba atliko veiksmus.. kuriems esant darbo sutartis turi būti nutraukta ne dėl jos šalių valios. kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė įmonei.1 ir 2 punktuose numatytais pagrindais. nurodytos išmokos gali būti nustatomos šalių susitarimu. kuris buvo duotas.. permokėtas dėl skaičiavimo klaidų. kai darbuotojas pasiima kasmetines atostogas už darbo metus. išieškoti už neatidirbtas atostogų dienas.5. kurie pagal įstatymą yra darbo sutarties nutraukimo pagrindas. nustatytam įstatymo arba sutartam priimant į darbą ar perkeliant į jį. 1 dalį. 136 str. DK 136 str. jam išmokėtas dėl persikėlimo dirbti į kitą vietovę. įstaigai ar organizacijai. pagal kurį darbuotojas nuteisiamas bausme. 126 str. 2d. mokamas darbo užmokesčio skirtumas tarp ankstesnio vidutinio darbo užmokesčio ir gaunamo uždarbio pagal atliekamą darbą. Dėl tos pačios priežasties tokia išskaita nedaroma ir tuomet. Neleistina praktika. mažiau apmokamą darbą.

DARBO DRAUSMĖ Darbo drausmė darbovietėje užtikrinama sudarant organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam našiam darbui. jeigu darbuotojas yra nutraukęs darbo santykius su darboviete. darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų reikalavimų. 7) kitos tikslinės socialinės išmokos ir kompensacijos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų nepasiturinčių šeimų (asmenų) šalpai. jeigu teismas nenustato mažesnio išskaitų dydžio. Išskaitų iš darbo užmokesčio ir iš kitų jam prilygintų išmokų bei davinių dydis apskaičiuojamas imant pagrindu darbuotojui išmokėti priskaičiuotas sumas. 3) valstybinio socialinio draudimo motinystės (tėvystės) pašalpa. ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą.. kai šeimos (asmenys) dėl objektyvių priežasčių neturi pakankamai pajamų pragyvenimui. padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu. perkeliamam. Jeigu išieškotina pinigų suma yra didelė. priimamam į darbą ir pasiųstam dirbti į kitas vietoves. darbdavys tokios teisės neturi. drausmės statutų ir nuostatų. drausmės statutai ir nuostatai ar kiti specialūs teisės aktai. darbuotojų pareigas taip pat gali nustatyti pareigybės aprašymai ir nuostatai. neleistinu gali būti pripažįstamas ne bet koks netinkamas elgesys. tikslus ir laiku administracijos pavedimų vykdymas. kai šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai jo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai tvarkai. ar nagrinėjant jų prašymus bei skundus ir kt. pateikiant darbovietės administracijai atitinkamą prašymą. o išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis. suderinęs su darbuotojų atstovais. suteikti papildomų atostogų. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas. apdovanoti dovana. viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalios mėnesinės algos dydį. kompensacinių ir kitų išmokų. nesutikdamas su darbdavio nurodymu daryti išskaitas iš jo darbo užmokesčio. pirmumo teise pasiųsti tobulintis ir kt. 6) laidojimo pašalpa. ar bendraujant telefonu. laikytis darbo įstatymų. taip pat maitintojo gyvybės atėmimu. . rūpintis darbuotojų poreikiais. daromoms darbuotojo prašymu. našų darbą.Iš darbo užmokesčio. kurios sprendimą darbuotojas gali apskųsti per 14 dienų teismui. mokamos darbuotojui. išskaityti kas mėnesį nustatyto dydžio profsąjungos nario mokestį ir jį pervesti į profesinės sąjungos sąskaitą. Darbo drausmės pažeidimas yra darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės. Už gerą darbo pareigų vykdymą. Jas tvirtina darbdavys. grąžinti bankui paskolą ir kt. o toks. dėl savanoriškai teikti materialinę paramą vaikams. 2) sumos. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos darbuotojo iniciatyva. Darbuotojas. kurios mokamos. dėl tokio nurodymo gali per 3 mėnesius kreiptis į darbo ginčų komisiją.Darbo drausmė –sąmoningas geranoriškas darbuotojo darbinių pareigų ir funkcijų vykdymas. kurios priklauso darbuotojui kaip: 1) kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą ir kaip kitos kompensacijos. atlyginimą – iki penkiasdešimties procentų darbuotojui išmokėtino darbo užmokesčio. iš kurių pagal įstatymus neišieškoma. Kai kuriose profesijose ir tarnybose. ar jis padaromas tiesiogiai lankytojų ar interesantų akivaizdoje. jis turi teisę per 3 metus kreiptis į teismą. neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos.Iš darbo užmokesčio dalies. nepriklausomai nuo to. neviršijančio Vyriausybės nustatytos minimalios mėnesinės algos. kai nesilaikoma normalių darbo sąlygų. Dažniausiai tai pasitaiko paslaugų teikimo srityje. kad laikinojo nedarbingumo atveju mokamų socialinio draudimo pašalpų ir bedarbio pašalpos išieškoti galima tik pagal teismo sprendimą dėl išlaikymo išieškojimo ar dėl atlyginimo žalos. išskaitoma septyniasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio. pagal kelis vykdomuosius dokumentus. taip pat atėmus maitintojo gyvybę. atlyginimą ir žalos. žalos. taip pat skatinant už gerą darbą. ribojimai dėl palaikomų sumų dydžio netaikomi. 5) socialinė pašalpa. Kai kuriose šalies ūkio šakose ir srityse atskirų darbuotojų kategorijų darbo drausmę reglamentuoja įstatymai. tiesiogiai pažeidžiantys žmonių konstitucines teises. kad neišieškoma iš sumų. DK 226 str. padarytos suluošinus arba kitaip sužalojus sveikatą. kai iš jų jau yra atskaičiuoti mokesčiai ir privalomosios įmokos. pvz. Darbuotojams. išskaitų dydis negali viršyti dvidešimties procentų. gali būti taikomos drausminio poveikio priemonės.). be darbo tvarkos taisyklių. CPK 739 straipsnyje nurodoma. Išskaitoms. neleidžia daryti išskaitų iš išeitinės išmokos. vykstančiam į tarnybinę komandiruotę. geros kokybės produkciją. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma: 1) neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai. darbuotojui turi būti paliekama penkiasdešimt procentų išmokėtino darbo užmokesčio. 4) valstybės pašalpa šeimoms. darbovietėje nustatytos tvarkos laikymasis. premijuoti. leistino dydžio išskaitos daromos kas mėnesį iki galutinio atsiskaitymo. kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ar nustatytai darbo tvarkai. Darant išskaitas iš darbo užmokesčio. CPK 738 straipsnis numato. padarytos nusikalstama veika. taip pat už kitus darbo rezultatus darbdavys gali skatinti darbuotojus (pareikšti padėką. pažeidusiems darbo drausmę. Darbo tvarką darbovietėje apibrėžia darbo tvarkos taisyklės. auginančioms vaikus. Darbdavys ir administracija privalo tinkamai organizuoti darbuotojų darbą.

kai pedagogas dalyvauja veikloje. išskyrus atvejus. kam – darbdaviui ar kitam asmeniui – priklausė turtas. buvo komandiruotėje arba . nesuderinamoje su gera morale. neteisėto atlyginimo paėmimo požymių. turinčios vagystės. 2 ir 3 dalyse numatytomis įrodinėjimo priemonėmis. pvz. kurį darbuotojas darbe nebuvo dėl ligos. kai toks patikrinimas darbuotojui yra privalomas. neįskaitant laiko. kuriais šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. Drausminių nuobaudų rūšys Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 1) pastaba. profesinės etikos kodeksuose ir taisyklėse nurodytas ir šiurkščiu įvardytas nusižengimas. seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių. kuriomis šis pažeidimas buvo padarytas. kai audito įmonėje dirbantis auditorius pažeidžia Audito įstatyme nustatytą draudimą dirbti arba eiti kitas mokamas pareigas kitose įmonėse. darbuotojo kaltę. bet ir kitomis CPK 177 str. Paslapties pranešimas konkuruojančiai įmonei – tai atitinkamų duomenų perdavimas žodžiu.Tačiau kitų teisinės atsakomybės rūšių taikymas. 6) atsisakymas teikti informaciją. 4) pasinaudojimas pareigomis siekiant gauti neteisėtų pajamų sau ar kitiems asmenims arba dėl kitokių asmeninių paskatų. pavaldinių ar interesantų – tai darbuotojo užgaulus. 10) atsisakymas tikrintis sveikatą..Tokia darbuotojo būsena gali būti patvirtinama ne vien tik medicinos išvada. tai gali būti.2) valstybės. sukčiavimo. 2) papeikimas. taip pat savavaliavimas ar biurokratizmas. tenka darbdaviui ( atsakovui). gali būti prilyginama taip pat ir darbuotojo be svarbių priežasčių nenuvykimas pasitikrinti arba nepasitikrinimas sveikatos nustatytu laiku. kuris yra šių veikų dalykas. išskyrus Auditorių rūmuose arba pedagoginį. pirkimu. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą. kad darbuotojas darbo metu darbe yra neblaivus. administracinės. ar darbuotojas buvo nušalintas nuo darbo. pateikiant susipažinti ir pan. sukčiavimo. paaiškėjus darbo drausmės pažeidimui. kai apsvaigimą sukėlė įmonėje vykstantys gamybos procesai. nėra kliūtis taikyti drausminę atsakomybę. pvz. kai pažeidimas paaiškėjo. kuriuo šiurkščiai pažeidžiama darbo tvarka. gabenimu. o pareiga įrodyti neatvykimo į darbą priežastis ir jų svarbą tenka darbuotojui ( ieškovui). pažeidimas gali būti konstatuotas. Šis pažeidimas gali būti padarytas tiek tyčia. priėmimu. atsisakoma asmenį informuoti apie jo teises. Paslapties atskleidimas paprastai suprantamas kaip darbuotojo. gali būti laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu nepriklausomai nuo to. 11) kiti nusižengimai. Kai kurioms darbuotojų kategorijoms įstatymuose ir kituose darbo drausmę reglamentuojančiuose norminiuose teisės aktuose gali būti nustatytos ir kitos drausminės nuobaudos. į aplinkybes. turto pasisavinimo arba išvaistymo požymių. baudžiamosios. komercinių ar technologinių paslapčių atskleidimas arba jų pranešimas konkuruojančiai įmonei. Darbuotojo neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių ar toksinių medžiagų laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu nepriklausomai nuo neblaivumo ar apsvaigimo. drausminė nuobauda gali būti skiriama pakartotinai. 5) moterų ir vyrų lygių teisų pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių. kūrybinį ir mokslinį darbą. tai gali būti materialinių vertybių naudojimas ne pagal paskirtį. kai toks patikrinimas darbuotojui yra privalomas. faktas gali būti konstatuotas remiantis visomis CPK 177 str. 9) neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną (pamainą). Ji gali būti patvirtinta nepriklausomai nuo to. Pareigą teikti informaciją nustato atskiri įstatymai 7) veikos. kai įstatymai. pvz. pvz. kiti norminiai teisės aktai ar darbo tvarkos taisyklės įpareigoja ją teikti. 8) tai. Jei paskyrus drausminę nuobaudą darbuotojas toliau pažeidžia darbo drausmę. kurioje jis yra dėl darbo funkcijų vykdymo. Šis pažeidimas padaromas tyčiniais veiksmais. kaip darbuotojas dirbo anksčiau.Pareiga įrodyti šių sąlygų buvimą. sąmoningai pateikiamas klaidinantis arba netinkamas patarimas ir kt. išdavimu. Darbuotojo darbovietėje arba kitoje vietoje. dėl kurio jis netenka pasitikėjimo dirbti jam pavestą darbą ir kt. apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų. neturinčiam teisės su ta paslaptimi susipažinti. tiek ir dėl neatsargumo. Drausminės nuobaudos skyrimo terminas Drausminė nuobauda skiriama tuoj pat. arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas. Atsisakymo tikrintis sveikatą. praėjus nustatytam sveikatos patikrinimo laikui nepateikimas be svarbių priežasčių medicinos knygelės ( sveikatos paso) ar medicinos pažymos darbdaviui arba jo įgaliotam asmeniui. Atsisakymas tikrintis sveikatą. Skiriant drausminę nuobaudą. bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos. Laikoma kituose norminiuose arba lokaliniuose teisės aktuose. kai tokie patikrinimai darbuotojui yra privalomi. darbo tvarkos taisyklių. numatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir nepriklausomai nuo to. 3) dalyvavimas veikloje. kitų norminių teisės aktų. pvz. pavaldinių ar interesantų. esant ginčui teisme. padarytos veikos. tarnybos. darbuotojo tyčinis darbdavio turto sunaikinimas. turi būti atsižvelgiama į darbo drausmės pažeidimo sunkumą ir sukeltas pasekmes. veikimas arba neveikimas. turto pasisavinimo arba iššvaistymo. kolektyvinių ar darbo sutarčių nuostatas nesuderinama su darbo funkcijomis. techninėmis priemonėmis. kuri pagal įstatymų. 3) atleidimas iš darbo (Kodekso 136 straipsnio 3 dalis). ar darbuotojas dėl to buvo nušalintas nuo darbo. raštu. pardavimu. darbuotojo. nors už šias veikas darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn. turinčios vagystės. įvykdytas nusižengimas. dėl kurio paslaptis tampa žinoma bent vienam asmeniui. kuriam paslaptis buvo patikėta arba žinoma dėl darbo. žodžiu ar veiksmu išreikštas seksualinio pobūdžio elgesys. į tai. kuris tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu.

o iškėlus baudžiamąją bylą. Subjektas. 2) žala padaroma neteisėta veika. Drausminė nuobauda skiriama darbdavio arba administracijos įsakymu (nurodymu) ir darbuotojui apie tai pranešama pasirašytinai. Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka Prieš skirdamas drausminę nuobaudą. kad jis nėra turėjęs nuobaudų. 5) pažeidėjas ir nukentėjusioji šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo santykiais. gali iš naujo spręsti drausminės atsakomybės taikymo klausimą ir skirti drausminę nuobaudą. darbdavys turi raštu pareikalauti. 4) išlaidų. 6) žalos atsiradimas yra susijęs su darbo veikla. 5) netinkamo materialinių vertybių saugojimo. 4) yra pažeidėjo kaltė. kuriomis jis padarytas. kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui. kad darbuotojas raštu pasiaiškintų dėl darbo drausmės pažeidimo. piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją). kai yra drausminės atsakomybės pagrindas. Jeigu darbuotojas atsisako pasirašyti. taip pat neturi teisės skirti drausminę nuobaudą. kai pažeidimas buvo padarytas. laikydamasis drausminių nuobaudų skyrimo taisyklių. Materialinės atsakomybės atsiradimo sąlygos Materialinė atsakomybė atsiranda. turintis teisę skirti drausminę nuobaudą. kuri užfiksuotų atsisakymo faktą. Jei darbo drausmės pažeidimas nustatomas atliekant auditą.) Tokio organo atsisakymas duoti sutikimą skirti darbuotojui drausminę nuobaudą turi būti motyvuotas. Darbuotojų materialinės atsakomybės atvejai Darbuotojas privalo atlyginti materialinę žalą. sunaikinant arba prarandant darbuotojo turtą (Kodekso 249 straipsnis).Jei darbuotojas gerai ir sąžiningai dirba. drausminę nuobaudą galima skirti ir be pasiaiškinimo. Jeigu žalai atsirasti sudarė sąlygas nukentėjusiojo kaltė (sužalojimo ir mirties atvejais  sužalotojo (mirusiojo) asmens didelis neatsargumas). Negalima skirti drausminės nuobaudos praėjus šešiems mėnesiams nuo tos dienos.atostogavo. Jei per vienerius metus nuo tos dienos. drausminė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per dvejus metus nuo pažeidimo padarymo dienos. panaikinęs neteisėtai paskirtą drausminę nuobaudą. darbuotojui nebuvo skiriama nauja nuobauda. Darbo ginčą nagrinėjantis organas turi teisę nuobaudą panaikinti atsižvelgdamas į padaryto darbo drausmės pažeidimo sunkumą. . ar drausminė nuobauda atitinka padaryto pažeidimo sunkumą. kai yra visos šios sąlygos: 1) padaroma žala. susidariusių dėl sugadintų daiktų. Darbo drausmės pažeidimo paaiškėjimo diena – ta diena.  ne vėliau kaip per du mėnesius nuo baudžiamosios bylos nutraukimo arba teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.Drausminė nuobauda gali būti panaikinta tik teismo arba ją paskyrusio subjekto. skirti švelnesnę. Drausminę nuobaudą galima apskųsti darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. kai: 1) darbuotojas sužalojamas ar miršta arba suserga profesine liga. ( darbuotojams atstovaujančio ar kt. Teismas neturi teisės vienos drausminės nuobaudos pakeisti kita. 2) medžiagų pereikvojimo. atsiradusią dėl: 1) turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo. kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės. Drausminė nuobauda panaikinama vadovo įsakymu. Įstatymų nustatytais atvejais prieš skiriant drausminę nuobaudą reikia gauti išankstinį atitinkamo organo sutikimą. į tai. pvz. aplinkybes. jam skirtą drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui. laikoma. sugadinimo (sužalojimo). panaikinęs per griežtą drausminę. neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas. jeigu jis nebuvo apdraustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu (Kodekso 249 straipsnis). 4) darbuotojui padaroma neturtinė žala. žalos atlyginimas yra mažinamas atsižvelgiant į kaltės laipsnį arba reikalavimas atlyginti žalą atmetamas. Jei per darbdavio arba administracijos nustatytą terminą be svarbių priežasčių darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo. 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo. MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ Materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo. ar buvo laikytasi nuobaudai skirti nustatytos tvarkos. Darbdavys turi teisę šį atsisakymą ginčyti tiesiogiai teisme ar kita norminiuose teisės aktuose nustatyta tvarka. kai buvo skirta drausminė nuobauda. 6) netinkamos materialinių ar piniginių vertybių apskaitos. 2) žala padaroma sugadinant. Darbdavio materialinės atsakomybės atsiradimo atvejai Darbdavio materialinė atsakomybė atsiranda. 3) baudų ir kompensacinių išmokų. 3) kitokiu būdu pažeidžiami darbuotojo ar kitų asmenų turtiniai interesai (Kodekso 249 straipsnis). būtina sudaryti komisiją. kurią darbdaviui arba jo atstovui tapo žinoma šių aplinkybių visuma: a) darbo drausmės pažeidimo faktas b) darbo drausmės pažeidimą padaręs konkretus darbuotojas. darbuotojo ankstesnį darbą ir elgesį.

bet ne daugiau kaip jo trijų vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių dydžio. ekspertų išvadas. kai už ją visiška materialinė atsakomybė nustatyta specialiuose įstatymuose. per 7 dienas nuo . per kurį susidarė žala. darbdavys. Darbdavio atstovus savo įsakymu (potvarkiu) skiria darbdavys. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis Visiškos materialinės atsakomybės sutartis gali būti sudaroma su darbuotojais. perduotas darbuotojui naudotis darbe. drabužius. nustatytus DK 255 straipsnyje. Darbo ginčų komisijos sudaromos iš vienodo skaičiaus darbuotojų ir darbdavio atstovų. ( įsigaliojo 2009 08 04 d. Atlygintinos žalos dydžio nustatymas ir padarytos žalos atlyginimo tvarka Atlygintinos žalos dydį sudaro tiesioginiai nuostoliai bei negautos pajamos. nesutikdamas su darbdavio nurodymu. įstaigoje. nagrinėja: 1) darbo ginčų komisija. INDIVIDUALŪS DARBO GINČAI Individualus darbo ginčas Individualus darbo ginčas yra nesutarimas tarp darbuotojo ir darbdavio dėl darbo įstatymuose. taip pat prarandant medžiagas. kad nesiimta priemonių užkirsti kelią blogai produkcijai išleisti. kuris nagrinėjamas šiame skyriuje nustatyta tvarka. išdavimu. išreikalauja iš atitinkamų tarnybų prašymui išnagrinėti reikalingus dokumentus. išskyrus atvejus. Kreipimasis į darbo ginčus nagrinėjantį organą sustabdo išieškojimą. 8) kitokių darbo tvarkos taisyklių. ir dėl priemonių. Jis priima ir registruoja prašymus. Žala apskaičiuojama atsižvelgiant į turto vertę atskaičiavus nusidėvėjimą ir natūralų sumažėjimą bei turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius). gavęs darbo ginčų komisijai adresuotą prašymą. už kokias materialines vertybes darbuotojas prisiima visišką materialinę atsakomybę ir kokius įsipareigojimus prisiima darbdavys. 2) teismas. Tais atvejais. Jeigu įmonėje. materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti. išskyrus atvejus. Darbuotojas. Šiuo atveju žalą atlygina visi sutartį pasirašę darbuotojai. gabenimu.7) to. kuri yra konstatuota Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Darbuotojų atstovus renka darbuotojų susirinkimas (konferencija). apsaugos priemones. su kuriuo sudaryta visiškos materialinės atsakomybės sutartis. kai žala padaroma tyčia. 3) žala padaryta darbuotojo. Kai žala padaroma tyčia. perduotų darbuotojui naudotis darbe. pareiginių ar kitų instrukcijų pažeidimo. Kiekvieno jų dalis atlyginant žalą nustatoma proporcingai jų dirbtam laikui. kai darbuotojai privalo atlyginti visą žalą Darbuotojas privalo atlyginti visą žalą.t. lėmusias žalos atsiradimą. kai dėl kartu dirbamo darbo neįmanoma atriboti atskirų darbuotojų atsakomybės. darbo ar kolektyvinėje sutartyje nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo. taip pat į atsakovo turtinę padėtį. kad žala neatsirastų. siunčia išrašus ir sprendimus. kurį darbdavys regreso teise įgijo dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo. pusgaminius ar gaminius gamybos procese. gali būti sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis su darbuotojų grupe. praneša apie paskirtą bylos nagrinėjimo laiką ir vietą. Atlygintina žala nustatoma tokio dydžio. tai negali būti pagrindas padidinti atlygintiną žalą kitiems grupinės atsakomybės dalyviams. Individualius darbo ginčus. persiunčia bylą teismui ir atlieka kitus darbo ginčų komisijos pavedimus. Visiškos materialinės atsakomybės sutartys negali būti sudaromos su darbuotojais iki aštuoniolikos metų. Darbdavio nurodymas išieškoti šią žalą gali būti priimamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo žalos paaiškėjimo dienos. turi būti atlyginama visa žala. jei sutartyje nenustatyta kitaip. Atvejai. jeigu DK arba kiti įstatymai nenustato kitokios nagrinėjimo tvarkos. Darbo ginčų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje Darbo ginčų komisijai techniškai aptarnauti darbdavys skiria darbo ginčų komisijos raštvedį. 6) žala padaryta neblaivaus arba apsvaigusio nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojo.)suderinus su darbuotojų atstovais. nepažeisdamas šio Kodekso 291 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų. kurių darbas yra tiesiogiai susijęs su materialinių vertybių saugojimu. Kai tam tikram darbuotojui žalos atlyginimas sumažinamas dėl jo turtinės padėties. Konkrečių darbų ir pareigų sąrašas nustatomas kolektyvinėje sutartyje. 4) žala padaryta prarandant įrankius. priėmimu. organizacijoje nebuvo sudaryta darbo ginčų komisija.y. užtikrindamas sąlygas. turi teisę kreiptis į darbo ginčus nagrinėjančius organus. pirkimu. pardavimu. 2) žala padaryta jo nusikalstama veika. kituose norminiuose teisės aktuose. Darbuotojo padaryta ir jo gera valia šalių susitarimu natūra arba pinigais neatlyginta žala neviršijant jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio gali būti išskaitoma iš darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio darbdavio rašytiniu nurodymu. 5) žala padaryta kitokiu būdu ar kitokiam turtui. jei: 1) žala padaryta tyčia. o kai jos nėra – darbo tvarkos taisyklėse. Darbuotojas privalo atlyginti visą padarytą žalą. Ši sutartis įforminama raštu. Darbo ginčą nagrinėjantis organas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį atsižvelgdamas į aplinkybes. Joje turi būti nustatyta. rašo darbo ginčų komisijos protokolą. 7) tai nustatyta kolektyvinėje sutartyje.

pagrindai ir įrodymai. reikalavimus darbdavys ir darbuotojas gali skųsti įstatymų nustatyta tvarka. nesutinka su būtinųjų darbo sutarties sąlygų pakeitimu. tai pažeistos darbuotojo teisės turi būti atkurtos ir jam išieškotas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką arba darbo užmokesčio skirtumas už laiką. 3) darbo ginčai. per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos jis turi teisę kreiptis į teismą. Darbo ginčų komisijos sprendimą atsakovas turi įvykdyti per dešimt dienų nuo sprendimo nuorašo gavimo dienos. Pareigūnų arba organų. atleidimu iš darbo. 3) tarp profesinių sąjungų ar kitų darbuotojų atstovų ir darbdavio dėl įstatymuose ar sutartyje nustatytų pareigų ir prievolių nevykdymo. kuriems įstatymai suteikia nušalinimo nuo darbo teisę. per vieną mėnesį ( iki 2010 08 01 d. 2) dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo. atsakovo. ekonomines ir socialines profesinių sąjungų narių teises. aplinkybės. kad šalys nesusitarė ir sprendimas nepriimtas.  darbdaviui (Kodekso 288 straipsnio 2 dalis). kitų byloje dalyvaujančių asmenų vardai. išvadas. kai darbo ginčas darbo ginčų komisijoje nebuvo išspręstas per 14 dienų. išreikalauja reikiamus dokumentus.darbuotojo prašymo padavimo dienos. parengia bylą nagrinėti. privalo paskirti darbo ginčų komisijos raštvedį ir inicijuoti darbo ginčų komisijos sudarymą. praneša dalyvaujantiems byloje asmenims apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą. Ji su delspinigiais turi būti išmokėta iki sprendimo įvykdymo dienos. kai DK 291 straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais nebuvo sudaryta darbo ginčų komisija ( per 7 dienas) arba ginčas nebuvo išspręstas. įteikia atsakovui prašymo kopiją. Komisijos primininko pareigas kiekviename posėdyje paeiliui eina darbuotojų ir darbdavio atstovai. Darbo ginčų komisija yra privalomas pirminis organas. jei sprendime nenustatytas kitas jo įvykdymo terminas. Jeigu nustatoma. Darbuotojas. teismas grąžina jį į pirmesnį darbą ir priteisia vidutinį darbo užmokestį už visą priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.keturiolika dienų) gali kreiptis su ieškiniu į teismą. Protokolą pasirašo darbo ginčų komisijos pirmininkas. 5) kai darbo santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo yra nutrūkę. Nesikreipiant į darbo ginčų komisiją. 2) darbo ginčai. Jeigu darbuotojas buvo atleistas iš darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymų nustatytą tvarką. Ginčai dėl darbo sutarties Jei darbuotojas. nariai ir raštvedys. kad būtinosios darbo sutarties sąlygos buvo pakeistos. . tiesiogiai teismuose nagrinėjami ginčai: 1) kilę dėl darbo sutarties DK 297 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais. nagrinėjantis darbo ginčus. jeigu jis per vieną mėnesį yra apskundžiamas teismui ir apie tai yra raštu informuotas atsakovas.Darbo ginčų komisijos sprendimai priimami darbuotojų ir darbdavio atstovų  darbo ginčų komisijos narių susitarimu. kad pažeistos jo teisės. Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose 1. kai darbo ginčų komisijoje šalys nesusitarė (Kodekso 292 straipsnio 2 dalis). darbuotojas buvo nušalintas nuo darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymus. 4) pagal profesinių sąjungų ieškinius. kurie pažeidė įstatymų nustatytas darbo. pridedamų dokumentų sąrašas. pavardės. darbo ginčų komisijos protokole įrašoma. Komisija sudaroma ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui. o jeigu jo nėra. Raštvedys prašymą užregistruoja. Darbo ginčų komisijos sprendimas nevykdomas. Teismuose nagrinėjami: 1) DK 293 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka apskųsti darbo ginčų komisijos sprendimai. Darbo ginčų komisijos raštvedys darbo ginčų komisijos sprendimo nuorašą. . nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva. Darbo ginčų komisijos posėdis turi būti sušauktas ne vėliau kaip per septynias dienas nuo prašymo padavimo dienos. Jo formą tvirtina Vyriausybė.) Darbuotojas gali kreiptis į darbo ginčų komisiją per tris mėnesius nuo tos dienos. aiškiai suformuluotas reikalavimas. kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus. kai darbo ginčų komisijoje šalys nesusitarė. kurį darbuotojas dirbo mažiau apmokamą darbą. nepatenkintas darbo ginčų komisijos sprendimu. kai sužinojo ar turėjo sužinoti. bei tais atvejais. Darbo ginčų komisijos posėdis laikomas teisėtu. jeigu jame dalyvauja vienodas skaičius darbdavio ir darbuotojų atstovų. ( nuo 2010 08 01 d. Prašymas paduodamas darbo ginčų komisijos raštvedžiui. Darbo ginčų komisijos sprendimas įrašomas į darbo ginčų komisijos protokolą. kai darbdavys laiku neišnagrinėja ar nepatenkina profesinės sąjungos reikalavimo panaikinti darbdavio sprendimus. Prašymas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo padavimo dienos. skaičiavimus. praneša darbo ginčų komisijai. darbdavio pavadinimas ir adresai. ( per 14 dienų) 2.  išrašą iš protokolo per penkias dienas pasirašytinai įteikia dalyvaujantiems byloje asmenims. 6) kitais įstatymų nustatytais atvejais. taip pat tais atvejais. Sprendimuose dėl piniginių reikalavimų patenkinimo turi būti nurodyta priteisiama suma. o šalims nesutarus.Jei darbo ginčų komisijos nariai nesusitarė. Prašyme darbo ginčų komisijai turi būti nurodoma ieškovo. Darbo ginčų komisijos sprendimo darbdavys apskųsti negali.

darbuotojo prašymu teismas priima nutartį išieškoti darbuotojui darbo užmokestį už visą laiką nuo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos iki jo įvykdymo dienos. priteisimo. technologinių. 2) dėl išmokų atlyginti žalą. kitokio sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga. Visas darbo ginčų komisijos išlaidas padengia darbdavys. padarytą dėl nelaimingo atsitikimo darbe. kad darbo sutartis yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos. kad jam gali būti sudarytos nepalankios sąlygos dirbti. sprendimo ar nutarties įvykdymo atgręžimas vykdomas pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas. Darbuotojui priklausančios darbo užmokesčio ir kitos su darbo santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už trejus metus. kad darbuotojas į pirmesnį darbą negali būti grąžinamas dėl ekonominių. Darbuotojai darbo bylose dėl visų reikalavimų. kylančių iš darbo teisinių santykių. yra atleidžiami nuo žyminio mokesčio. Šiuo atveju laikoma. Jeigu panaikinamas jau įvykdytas darbo ginčų komisijos sprendimas arba teismo sprendimas ar nutartis. Teismas ieškovo prašymu arba savo iniciatyva gali leisti skubiai vykdyti sprendimą arba jo dalį: 1) dėl atleidimo iš darbo formuluotės. 3) kitais atvejais. 2) dėl neteisėtai atleisto. kai darbdavys nevykdo teismo arba darbo ginčų komisijos sprendimo ar nutarties arba nevykdo sprendimo pakeisti atleidimo iš darbo formuluotą.Jeigu teismas nustato. Skubus sprendimų ir nutarčių vykdymas Darbo ginčų komisija arba teismas nurodo skubiai vykdyti šiuos sprendimus ar nutartis: 1) dėl darbo užmokesčio priteisimo  sprendimo dalis neviršijant vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio. jeigu dėl ypatingų aplinkybių gali pasidaryti neįmanoma ar labai sunku sprendimą įvykdyti. Bylinėjimosi išlaidos padengiamos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tais atvejais. . tai priima sprendimą pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu ir priteisia jam DK 140 straipsnio 1 dalyje nustatyto dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos. perkelto ar nušalinto darbuotojo grąžinimo į ankstesnį darbą. organizacinių ar panašių priežasčių arba dėl to.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful