P. 1
Zenklu prasmiu knyga

Zenklu prasmiu knyga

|Views: 175|Likes:
Published by Neringa Ivoškienė

More info:

Published by: Neringa Ivoškienė on Jan 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2014

pdf

text

original

Sections

 • PAVIDALAI PLOKÐTUMOJE IR ERDVËJE
 • RATAS
 • MEDIS
 • SVASTIKA
 • TRIKAMPIS
 • KETVIRTAINIS
 • PABAIGA, kuri susisuka þiedu ir ásikanda pradiná taðkà
 • SPALVOS
 • PAMATINËS VISATOS GALIOS
 • UGNIS
 • ORAS
 • VANDUO
 • PABAIGA, kurioje ieðkome virðsprendinio
 • SIMBOLIØ LENTELË

... Nebuvo Nieko arba buvo Viskas. Tuðtuma arba visuotinybë. Aukðèiausiojo sprendimas tame padëjo taðkà. Tai buvo tvërimo pradþia, visatos aðis, pirminis grûdas, Visko vidurys. Taðkas plëtësi – daigas skëlë grûdà, prasidëjo Didysis sprogimas, visatos radimasis. Tuðtumoje atsirado ratas – pirmojo kûrinio simbolis, tvërinijos, Visatos pradþios þymë. Ðià sukurtàjà visumà – grûdà, kiauðiná – dalijo statmena (vertikali) linija – t.y. dvasinis, vyriðkasis pradmuo ir gulsèia (horizontali) linija – t. y. medþiaginis (materialus, þemiðkas), moteriðkasis pradmuo. Sutvërëjas visa tai (Visatà), pirmapradá kryþiø “ásuko”, ákvëpë gyvybæ, kuri yra virpesys, sukimasis, bangavimas, plëtimasis, traukimasis. Besisukanèiam kryþiui judesys “uþlauþë galus”: judanti, gyva kryþma – t. y. svastika vël braiþë ratà, jungdama jau ávairiais kampais padalintà Visatà...

Rasa Ambraziejienë

ÞENKLAI. ÁVAIZDINIAI. SIMBOLIAI

Kauno tautinës kultûros centras 1

6 Am42 Ði knyga – tai pastanga dar kartà paþvelgti á simbolius. þemës ir vandens – simbolika. trikampis. Knygoje aptariami ne tik svarbiausi geometriniai pavidalai – taðkas. tuo parodant simboliø visuotinumà visose senosiose kultûrose. bet ir spalvø bei stichijø – ugnies. oro. Tyrinëjant remiamasi lietuviø tautinës kultûros áþvalgomis. kvadratas.UDK 003. kryþius. svastika. II-asis redaguotas leidimas Iðleido: Redagavo ir maketavo: Kauno Tautinës kultûros centras Rasa Ambraziejienë © Rasa Ambraziejienë ISBN 9955-9316-2-0 2 . kilmæ bei tarpusavio sàsajas. jø prasmæ. ratas. tiesë. vis dëlto bandant ávaizdiniø nesusieti su kurios nors vienos kultûros ar religijos átaka. aprëpti juos kaip visumà.

o racionalizmas `nenormaliai klaidingas. mano manymu. Daugiausia iðmokau ið auklës. /. bet apie fëjas. ir racionalizmas yra nenormalûs: tiesa. K. ji atveria viskà naujai reginèias akis. kad viskas praeina. religija – nenormaliai teisinga. La– biausiai tikëjau tada. pabuèiavimu. jà dainuojanèius vaizdus. yra absoliuèiai teisingos. Bachelardas) Pirmà ir paskutinæ filosofijà. ir kad mes visi esam tik laðeliai pasaulio ir gyvenimo vandenyne – tik aðara ant Fatimos veido – ir kad visos mûsø galvos ir idëjos ir sistemos yra tik niekas. tik niekas. labiausiai tikiu ir dabar tuo. tai yra teisëtos. Chestertonas) Tikrai pasakius. (G. kuria nesugriaunamai tikiu. (J.. Ir lyg girdþiu. þvaigþdþiø paskirtos tradicijø ir demokratijos þynës. Jos.Vaizduotë nëra sugebëjimas kurti tikrovës vaizdus.. kas ateina ið erdviø gilumos. ir religija... o svajonëmis. Su galva toli nenueisi. Pasakø ðalis – ne kas kita. ji yra gebëjimas kurti tikrovæ perauganèius./ Vaizduotë iðranda kaþkà daugiau negu þodþiai ir dramos. kad mënulyje gyvena þmogus. Að tik sëdþiu taip ir klausaus.. kai dar nebuvau ragavæs pupø. ji iðranda naujà gyvenimà ir naujà dvasià. að negalvoju. Ji matys tik turëdama “vizijø”. /. kas yra tikrai svarbu. /. að patyriau vaikø kambaryje. kas vadinama pasakomis. palyginant su ðirdimi. jei patirtys ateis tik kaip jos svajoniø árodymai./ Að þinojau apie stebuklingà pupos stiebà. draugyste./ Senos auklës pasakoja vaikams ne apie þolæ. ðvelniu palietimu. Tai ne fantazijos: palyginti su jomis. padràsinimu. Að ne galvojantis þmogus. (G. kaip saulëta sveiko proto buveinë. kad viskas yra lygiai svarbu. bandydamas atspëti. þmogaus su þmogumi susitikimu. jei jos auklëjimas prasidës ne patirtimis. kad tikrumoje niekas nëra svarbu. buvau visai tikras.. Niekas.. dar nebûdamas visai ásitikinæs. O jø turës. atviru þodþiø pasikeitimu.. Mekas) 3 . ðokanèias ant þolës. ðvelniu geru þodþiu. kad yra mënulis.

paleidþiu ðá raðiná vieðumon. Uþ paskatinimus ir pagalbà dëkoju vyrui. Ðiandien.Knygoje pateiktos mintys pirmàkart nusëdo popieriuje 1991–1992 m. draugams ir bendradarbiams. Tuomet raðiau tik sau ir. kad pakankamai blaiviai suvokiu kai kuriø savo vaizduotës padarø neárodomumà bei nemoksliðkumà. Man to ir nereikëjo. maniau. 4 . paakinta aukðèiau pateiktø autoriø minèiø ir todël pernelyg nebesijaudindama dël daþnai keistokø ið vizijø iðplaukusiø vaizduotës dariniø.

.... 94 Ugnis ........... Balta ................................................... Ratas ........................................................ Mëlyna ................. Pabaiga...................................................................................................... 103 Pabaiga..................................................................... 98 Þemë ............... II skyrius SPALVOS .... 10 14 23 34 46 55 68 84 86 86 87 87 88 88 92 III skyrius PAMATINËS VISATOS GALIOS .............................................................................. Trikampis ............................................................................................................... 95 Oras ................TURINYS Áþanga ..... kuri susisuka þiedu ir ásikanda pradþios taðkà ..................................... Medis ......................................................... 6 I skyrius PAVIDALAI PLOKÐTUMOJE IR ERDVËJE ........................ Þalia .......................................................................................................... Ketvirtainis ................................................................................................................................................................................................................................. 100 Vanduo ............. Juoda ............................................................................................................................................................................ Svastika ........................................................................... Geltona .... 109 Literatûra .................................. 113 5 ................................................................................................................................................................... Raudona .................................................. kurioje ieðkome virðsprendinio ........................................... Kryþius .............................. 111 SIMBOLIØ LENTELË ...........

pagal kurá kas dirbama. ragas – ne galvijo kûno dalis. kad pvz. ávaizdiniais**. giesme. Jis neturi jokios skvarmos*. Simbolio nepaaiðkinsi protu. Taèiau Visata ` tai þenklas. Galbût galima pasakyti. kvarmas. ** Lygiagreèiai vartosime simbolio ir ávaizdinio pavadinimus. galia. O simboliu tapæs þenklas paslepia. o iðmintis. o jëga. Skvarmingas – kuris tam tikros formos. Visø tautø tautosaka paremta simboliais. o gal net pasaulio vidurys ar pasakojimo apie Visatos kûrimà simbolis. gyvybinë jëga. jis iðsiverþia uþ mokslo. uþ materialaus dësnio ribø. I-àjá – nes áprastas. kaþkurios “sklendenanèios” Jo minties ` dvasios iðraiðka. Ávaizdinio suvokimo reikðmë mûsø gyvenime dar per menkai suvokiama. vaizdiniu bûdu perduodamas mokymas. apie Pasaulio sutvërimà ir Tvërëjo ásakymus mums. prietaisas norimo pavidalo daiktui padaryti. Pasakoje þaltys ` ne roplys. dvasia ar net dievybë. skvarmuoti – dëti á formà. muzikos. skvarmas.ÁÞANGA Mintis ar dvasia gali apsireikðti. stiprybë. kurià jis þymi. Nes þenklas rodo. “Þenklas visuomet yra maþiau nei idëja. tuo tarpu simbolis visuomet iðreiðkia kaþkà daugiau. Simboliø vartojimas – tai bûdas nukreipti þmogaus pasàmonës galias reikiama linkme. dailës ar vaizduotës sritis. garsiniu. medþiaginis pavidalas. 6 . dabartá ir net ateitá. formuoti [2]. jo prasmëms atskleisti nepakanka logikos. G. jame visad slypi neatskleistø suvokimø gelmë. ratas simbolizuoja saulæ reikðtø labai susiaurinti apskritimo (skritulio) prasmes. ne vienà reikðmiø sluoksná. Dievas yra gryna Esa. modelis. þenklina tik kaþkà aiðkiai apibrëþto. spalvomis. pavyzdys. Jungas). kad bûtent ðiuo atveju ratas þenklina saulæ. * Skvarma – tai forma. apeigomis. Todël tarti. uþðifruoja atvirà posakio ar vaizdo prasmæ. þinia apie praeitá. II-àjá – nes lietuviðkas. apie Visatos tvarkà ir blogio áveikimo galimybes. Simbolis – ávaizdinys visad talpina daug prasmiø. pasakos. Tai greièiau poezijos. Mûsø senosios dainos ir pasakos – ne senoliø lakios vaizduotës vaisius. pavidalas. Tas paèias reikðmes turi ir senþodþiai kvarma. nei jo akivaizdi ir betarpiðka reikðmë” (K. tëvelio dvarelis dainoje – ne tik ûkis. o meniniu. ásiþeminti ávairiai: þodþiais ir kalba.

bûtiniausiø buities dirbiniø raðtai (þenklinantys greièiau bûtá nei buitá). kuri reikalinga kuo menkiausiø iðraiðkos priemoniø. jis gyvena pagal Jo dësnius. Kaþin. Esos) tauta ir jos þmogus. Ðiandien geras. pateisinti save. Antra vertus.Pasak K. Taèiau tokia Dievo (Medþio. Kaþin. ir yra sunkiausia. deja. materialistinës pasaulëþiûros sàlygomis tai ágyvendinti nelengva. nesuvoktà tapatumà su gamtos reiðkiniais. dvasia. kaþkada. rûmø. Tokia tauta. kuris vien logiðkai ávertina. ji apsieina netgi be raðto. Vienintelës Dievo suvokimo. kad senieji simboliai neteko savo magiðkos galios. Deja. bokðtø. nereikëtø rûpintis dël ateities. besiskleidþianèiai kartu su jo ðakomis. O Aukðèiausiojo dësnis – esa. Ðaknys jø nebemaitina. apmàsto. Jungo. ið tiesø buvæs. Tik ðirdies. turëtume pasikeisti patys [18]. nepraradusiai ryðio su senove. bandydamas suvokti. prieð iðdrásdami perimti senàjà iðmintá. apsvarsto kiekvienà reiðkiná. pasàmonës. ábûtinti. lapeliais bei þiedais ir gebanèiai regëti dvasios aukðtybiø Paukðèius ant jo virðûnës. Neákainojamos senøjø þiniø lobyno saugyklos. ðakø (nebe Medþio) þmogus kûrë skvarmas – þenklus. Tinkamo santykio tarp ðirdies ir proto praradimas – viena pagrindiniø ðiødienio pasaulio bëdø ir ydø. toks þmogus – Dievo vaikas. turbût. ávyká. jà be galo sunku áskvarminti. Sveikas Medis visuomet duos sveikus vaisius. ar yra þemëje kas pavojingesnio uþ protingà beðirdá. Jø raktus seniai esame pametæ. manau. gal jau ir reikalo nebebûtø apie visus ðiuos dalykus kalbëti. sàvokà ar þenklà. tikslus pavidalas – daugeliui vienintelis bûdas ið7 . malda. aukðtybiø paukðèiø giesmiø jos nebegirdi. pajautos pagalba ámanoma suvokti bent dalá senøjø simboliø prasmiø. Ir dël to. – ðiandien praeitis. Pakeitus save. ar atrakins tiesà tasai. pasaka. þmogus prarado jautrøjá. ávaizdinius. kurià ðis ávaizdínis ryðys kûrë. Tautai. ðventë. Medþio ðakos nebejauèia ðaknø gelmës ir virðûnës aukðèio. kol kas uþrakintos. pasaulio ir savæs iðraiðkos – tai daina. G. persikeitus. O ðiuolaikiniam þmogui tai. proto vieðpatavimas privedë prie to. jausmo. Tokiai tautai nereikia didingø piramidþiø. simbolius. tuo paèiu iðnyko ir jautrioji jëga. áprasminti. Visa tai atgaivinti yra vienas pagrindiniø uþdaviniø. Viskas vël taptø savaime aiðku. su amþinai gyva savojo Medþio ðaknimi.

paproèius ir apeigas. debesies. pagal tûkstantmeèiø patikrintus dësnius. Kaip iðlaikyti lygsvarà ant ðiø lemties aðmenø? Pabandykime susirinkti tai. vadais. tiesos ieðko ir takus ateitin grindþia tie. rasti ir palaikyti ryðá su maitinanèiomis ðaknimis ir stiebtis link dieviðkoje ðviesoje panirusios virðûnës. Perskaitykim jø iðlikusius “laiðkus”. meditacijos. þinoma. kà paliko mums protëviai. o Dvasios ðviesos ðildomi. Tokiø maþai. Treti turi viskà tikrinti “savu kailiu” – eina klaidø ir bandymø keliu. Bet kuris kalbos darinys. pasakas. Gal viskas jau pasakyta ir net skvarmuota – áþeminta ávairiais þenklais ir ávaizdiniais. Vieniems priimtiniausia mokslo. atrakinti senuosius þenklus. Mûsø tautos uþduotis – padëti auginti savàjá medá. priklausomai nuo jø “imtuvø”. þodis – tai iðdava – pavidalas – þenklas juo apreikðtos minties. bando ðventraðèiø raidëje áþvelgti tikràjà Jo mintá. Ir Visata. – tereikia áþvelgti juose tebeglûdinèià esmæ. ir Þemë. skaièiai. kurie laikosi senøjø paproèiø ne tuðèios apeigos vedini. Taigi bendràja prasme bet kuris pavidalas yra simbolis. Yra bandanèiø priimti ir suvokti Aukðtybiø balsus maldos. apeigos pagalba arba gebanèiø iðgirsti medþio. Þmonija tai daryti. vargsta su senøjø raðtø vertimais. asmeniniu Esos suvokimu laiminami. ginèijasi dël pirminës kurios nors kalbos senþodþio prasmës. Kà turime ir ko ieðkome mes. loginiai árodinëjimai. lietuviai – baltai – aisèiai? Patikimiausiai tiria senovæ. aiðkinti padavimus. paukðèio ar ðaltinio patarimà. Tautos – tai Medþiai Dievo sode arba Jo Medþio ðakos. kurie gyvena pagal Dievo Þodá. Bandoma atspëti.saugoti besislepianèià nuo mûsø ankanèiø dvasios akiø dieviðkàjà Esà. Raðtas trobos langinëje – ðeimininko dva8 . Kiti patiki tikrais ar ásivaizduotais mokytojais. ir þmogus – Dievo minèiø skvarmos – simboliai. pavardës. bando. O likusiems reikia kitø Tiesos perteikimo bûdø. Ávairiø tikybø dvasininkai aiðkinasi ir aiðkina Dievo Þodá. Taèiau dingus esmei tuðèia skvarma tampa saviapgaule ir galø gale veda tautos dvasios mirtin. pranaðais.

paslaptingais raðto þenklais áraðyta. Verkiame. krikðtijamës. atgyjame nuo gyvybës vandens. Tad ir pradëkime nuo paprasèiausio þenklo – geometrinio brëþinio plokðtumoje. plaukiojame eþere. nemedþiaginiø dalykø – tikrø stebuklø. o Anapus keliamës per Maros vandenis ar Letos upæ. pajus skirtingus atspalvius – atgarsius. praeitá. uþplûsta nuojauta.. Taigi tai. Paimi senà juostà ðimtaraðtæ. kad tai. þvelgti á tai. kiekvieno jø sieloje suvirpës vis kita styga.. bet ir pasakojimas. Ðtai mes pilame vandená á arbatinukà. maudome naujagimá. iðkalti. aiðkiai ir vienareikðmiai – kas tai yra vanduo? Daugybei giluminiø. pavyzdþiui. kitomis – vaizduotës – akimis ir patiems ieðkoti atsakymø. iðpjaustyti. Argi galima iðaiðkinti. – tik nedràsus þvilgtelëjimas á begalybæ. dermës – darnos suvokimo iðraiðka. net ið pirmo þvilgsnio paprasèiausio dalyko neámanoma pilnai iðaiðkinti. uþrakinta þinia. ðlakstomës ðvæstu vandeniu. jø esmës atskleidimas ar pan. Tai galbût tik maþutëlytë Tiesos dalelë ir bandymas parodyti. ir suvirpa ðirdis. 9 . ateitá. roþë arba saulë? Kiekvienas þmogus ðiuose ávaizdþiuose – þodþiuose áþvelgs. laimës ieðkome uþ jûrø – mariø. iðgirs.sios. Taèiau kiekviename taðke – neiðsemiama gelmë. spalvos ir skvarmos darni dermë. apie kà kalbësime. Jokio. Þinome formulæ H2O. matome ið puodo kylantá garà ar virð slënio besidraikantá rûkà. Taèiau ar galime pasakyti tiksliai. kad paprasta tik já atvaizduoti – nubraiþyti. iðausti. kas mus supa. – visa tiesa. Tai pastanga paskatinti ieðkoti. kad tai – ne vien tobulas groþis. dvasiniø dalykø iðreikðti þodþiø – þenklø iðvis neturime. Aiðku. ávardinimas “paprasèiausiu” yra sàlyginis. Arba net senojo kaimo þmogaus pasàmonëje tebeglûdintis pasakojimas ávaizdiniø pagalba apie Visatos dësnius. kas èia bus aiðkinama apie simbolius. Vëliau pamatysime. Neátikinëju skaitytojo. èiuoþinëjame ant uþðalusios balutës. kas tai yra. groþio pajautos. mazgojame velioná. suvoks vis kitas prasmes. kad mus supanèiuose daiktuose – daugybë visai nedaiktiniø.

I skyrius PAVIDALAI PLOKÐTUMOJE IR ERDVËJE

Tai kas gi yra pradþia? Nebuvo Nieko arba buvo Viskas. Tuðtuma arba Visuotinybë – Absoliutas. Dievo sprendimas Tame padëjo taðkà. Tai buvo tvërimo pradþia, Visatos aðis, pirminis grûdas, Visko vidurys, taigi – pirmasis Dievo simbolis. Taðkas plëtësi – daigas skëlë grûdà, prasidëjo Didysis sprogimas, Visatos radimasis. Tuðtumoje atsirado apskritimas, ratas – pirmo Dievo kûrinio simbolis, Tvërinijos, Visatos pradþios þymë. Naujai sukurtàjà visumà – grûdà, kiauðiná – dalijo statmena (vertikali) linija – dvasinis, vyriðkasis pradmuo ir gulsèia (horizontali) linija – medþiaginis (materialus, þemiðkas), moteriðkasis pradmuo. Dievas Visa Tai (Visatà), pirmapradá kryþiø “ásuko”, ákvëpë gyvybæ, kuri yra virpesys, sukimasis, bangavimas, plëtimasis, traukimasis. Besisukanèiam kryþiui judesys “uþlauþë galus”; judanti, gyva kryþma – svastika vël braiþë ratà, sujungdama jau ávairiais kampais padalintà Visatà su pirmine Begalybe – Amþinybe – apskritimu ir jo centru – taðku. Pirminio Postûmio ásukta Visata – galaktikos, ûkai, pasauliai ir antipasauliai skleidësi á iðoræ vijomis, sûkuriais (kylanti, iðsiranganti gyvatë; iðorinë, atsiir jos judesio brëþiamas skaièius 9). Skleididaranti svastika masis – vyriðko postûmio judesys. Pirminiø sûkuriø iðsklaidytos atplaiðos jungësi, sukosi á savas galaktikas, þvaigþdynus ir planetø gaublius, þemes ir Þemæ (kryptis vidun – gyvatë susisuka poilsiui braiþo skaièiø 6). ar susikaupimui; vidinë, uþsidaranti svastika Judesys vidun, gilyn, á save – moteriðko prado veiksmas. Kûrëjà ir kûriná, skleidimàsi ir jungimàsi, gërá ir blogá, ðviesà ir tamsà, dvasià ir medþiagà, vyriðkumà ir moteriðkumà apjungia rytietiðkasis jin/ arba lietuviðkø juostø þalèiukas saulës rate. Sàlyginai sustabdyta svastika (poþiûris á jà ið vidaus, esant joje) – tveria tvorà tarp Tvërëjo ir tvëriapriboja tobulà kvadratà – jan
10

nijos – Tëvo Dvarà (t. y. saugià, patikimà erdvæ; plg. tverti, tvirtas, tvarka ir dvaras, rus. äâîð, äâåðü)*. Ið ðios pradþiø pradþios iðsisuka, iðnyra visi kiti þenklai ir ávaizdiniai – suspindi saulutës , subanguoja vandenys , pasiskirsto átakos lygmenimis dangiðka Trejybë–trejetas–trikampis ir grubokas, þemiðkas, pasaulio ðalimis padalintas ketvirtainiðkumas–ketvertas–kvadratas. O poþemá – þemæ – dangø, praeitá – dabartá – ateitá sujungia Paþinimo, Gërio ir Blogio, Esmës, Gyvybës Medis – Pasaulio aðis – jau ne vien Tvërimo, bet ir þemiðkas bei atperkantis Kryþius. Tai senøjø tautø þmonës þinojo (prisiminë?). Ðie dalykai iðliko ávairiais skirtingais pavidalais, bet visø esmë – bendra. Tai ir dagonø grûdas Po, ir Bramos kiauðinis Vedose, ir lietuviø dainos Tëvelio dvarelis mariø saloje. Ir paslaptingieji “pirmàjà dienà” sutverti dangus ir þemë Pradþios knygoje. Juk ir tvirtuma – Dangus, ir Þemë, ir Jûros, ir þvaigþdës buvo sutverti vëlesnëmis “dienomis” [1]. Vadinasi, “treèiosios dienos” Þemë ir “antrosios dienos” Dangus – visai ne tie patys dangus ir þemë, kuriuos Senojo Testamento Dievas sutvërë “pirmàjà dienà”. Patyrinëkime kiekvienà paminëtà ávaizdiná. Tik nepamirðkim, kad në vieno jø negalima aiðkintis ir suvokti skyrium. Jau pastebëjome, kad visi seniausieji simboliai susijæ tarpusavyje. Visus medþius, þalèius, þiedus, saules ir galaktikas galima “susukti” á vienintelá taðkà. O ið to Vieno Taðko iðskleisti Visatà.

* Dauguma senøjø kalbø þodþiø yra simboliai. Jie – nevienareikðmiai, jie – ne terminai. Tuo paèiu (ar labai panaðiu) þodþiu gali bûti pavadinti ið pirmo þvilgsnio net prieðingi dalykai (pvz., ðvæsti ir ðvaistyti; sviestas ir svastika; dvasia, dvësuoti ir dvësti; maitinti ir maitoti). Tik gilinantis pastebima, kuo ir kaip senas Þodis gali su mumis “þaisti” – vartytis, keisti priebalses vietomis, siûlytis skaitomas ið galo ir pan. Kadangi, mano akimis, nei pasakai, nei simboliui paaiðkinti nëra privaloma ðiuolaikinë mokslinë logika, leidþiu sau nemaþai dëmesio skirti þodþiams – ávaizdiniams, leistis jø vedþiojamai, t. y. þaisti. 11

Pav. 1 Pateiktuose pavyzdþiuose matome ávairius þenklus senuosiuose audiniuose. Ðiø raðtø raida – perëjimai nuo paprasèiausiø, lengviausiai iðaudþiamø drobiø prie sudëtingiausiø spalvingø daugiaraðèiø audiniø. Taèiau tai – tik gamybinë pusë. Nes LAHFJE (virpëti, varpas, varpa) ir =KIJE (esëti, esatis, ausis) – ne vien darbø ávardinimo, bet ir ðventi, pasaulio kûrimo – tvërimo þodþiai. Verpiamas Gyvybës siûlas, audþiamas Pasaulio audeklas. Matome, kad kiekvieno audimo pradþia, esmë – virpanèiø siûlø pluoðtø pakëlimas ir nuleidimas (aukðtyn – þemyn, ðviesa – tamsa, jin – jan ir t. t.).

12

13 .

ávaizdis. – belytë ir beApskritimas (kartais su taðku viduryje) – galinë gamta. kuriø iðorinis – Begalinë Riba. Gyvatë. elektra). y. o vidinis – Þemë . magnetizmas) [44]. Tai vienovës ir kartu Dievo simbolis. vyriðkas (intelektas. visad vaizduojamas skrituliu arba “nuliu” (absoliutus Niekas. Savo Darbais jau apsireiðkæs Dievas gali bûti þymimas ðio rato skersmeniu . moteriðkas judëjimas yra ratu (ðirdis. kadangi yra begalinis ir savimi apreiðkia Viskà). ið kurio “iðsirita”. atsiskleidþia. Dievas yra skritulys. Kiauðinis. palaikanèià ir ákvepianèià pasaulá. beribiðkumo ratas. jo judesys tiesiðkas. kurio centras visur. Kitas to paties ávaizdþio raiðkos bûdas – vaizdavimas dievybës skritulio apskritimu. o astrologijoje – saulës simbolis. vyriðko ir moteriðko pradø – jo skersmenimis . Taðkas spinduliuoja. Ir prieðingai. sekantis – Dangus. kuris yra pats maþiausias. Taðkas – taip pat ir skaièiaus 1 þenklas – aiðkaus pavidalo neágijusios pradþiø pradþios simbolis ir kartu visuotinumo. Galima tai matyti ir kitaip: ratas – tai pasaulio simbolis. kita vertus.RATAS Visa randasi ið taðko. Dvasia ir nemirtingumas taip pat vaizduoti apskritimu. apsireiðkia Brama. á kurá siekia sugráþti visi daiktai ir bûtybës. neiðsiðakojæs kryþius. o apskritimas niekur (Paskalis). dar neiðplitæs ratas (apskritimas. tai individualybës ávaizdinys [43]. 14 . o taðkas centre atstovauja aukðèiausià Bûtybæ. Bekûniai Protai (planetos dvasios ir kurianèiosios jëgos) Egipte vaizduoti ratø pavidalo. rutulys) arba dar neblykstelëjæs þaibas. skritulys. Kinijos iðminèiai Visatà vaizdavo trimis bendraviduriais ratais. ásikandusi savo uodegà – tai iðminties ir begalybës. o kûrybinës galios – t. tverianèioji Vedø dievybë.

apibendrintø (abstrakèiø) þodþiø eilei. Taèiau ádomiausia – rûta. o ratà – kaip dieviðkumà. o ið jo iðsirita. “Þodis rûta reiðkia ne tik darþelio rûtà. visuotinumui apibrëþti ið tiesø tinkamiausias bûtent ratas ar rutulys. Ðiame lygmenyje tobulumui. Taèiau bûtent pavidalas. Tai jø abiejø ribojama saugi. Bet kuris amþinai þaliuojantis augalas gali bûti vadinamas rûta. o kaip tobulà Jo kûrinio pasireiðkimà. atsirado.. augalà ir þmogø. kad ratas taip pat riboja þemiðkus.Ádomu. gyvøjø ryðio su mirusiaisiais. lengviau suprasti. rutulys vaizdþiausiai simbolizuoja Dievo tvërinijos tobulumà. Rutulys ið tiesø yra tobuliausias pavidalas. Visatà kaip Visa Tai. Jis priklauso labiausiai atsietø. Taèiau Dievo Pasaulyje – be laiko ir be erdvës – nebegalioja mûsø dësniai. medþiagiðkumà. rateliu ðokti. lygsvaroje esanèios Visatos ávaizdiná. Suvokiant keturkampá kaip keturpusá þemiðkumà. kodël daþnai rato ir kvadrato prasmë bûna ta pati. gaunama prieðtara. tyra. visuotinis dësnis. ðventykla. rietimas. skaista. maginë erdvë. ritasi kûlio. Ratas. kaip antai: darna. taura. Taèiau priëmus. saulë ridinëja. ristas þirgas. namai. vandená ir ugná. rasa ir pan. radinys. Darþelio rûta taip gerai iðreiðkia rûtos esmæ. radynos (ið èia rusø k. tegu ir labai aukðtà lygá pasiekusius ar tobulus dalykus. Ji jungia daugybæ ið pirmo þvilgsnio nesusietø dalykø: verpimo ratelis. aprëda. kiauðiná rita. rëtis. nesusipratimas dingsta. þodþiai: ðîä. kurià mûsø protëviai ávardino þodþiu rûta. ðîäèëñÿ. ten Jis Vienas esti Trejybëje. kas sutverta. apjungianti viskà viename rate – vainike. kad baltø pasaulëjautoje rato sàvoka visiðkai netinkama apibrëþti dieviðkajam ar sielos lygmeniui. darnoje. raitelis. Ten 1=3. Vainikas – rato ir þalio medþio jungtis. kaip sàvokos. patikima slëptuvë. rta–. Rta– kartu 15 . Vedose rta– yra esminë sàvoka. Rûtø vainikas Lietuvoje nuo senø senovës laikytas nemirtingumo. rieda. ávaizdis. Suvokiant ratà ne kaip Dievo simbolá. griaustinis nusirita. amþino þaliavimo þenklu. íàðîä). ritinys. ritasi bangos. Vainikas – rûtø ratas – vaizdingiausias bûdas apjungti apskritimà ir kryþmà. veþimo ratas. Ratà (Visatà) “laiko” ir “suka” tik centras (Dievas). kuriais mûsø protëviai iðsakydavo savàjà gyvenimo sampratà. kad netgi tapo ðios sàvokos pakaitalu. kurio esmingiausioji prasmë dar lieka iki galo neatskleista” [15]. Ratas – tai rita. viena svarbiausiø indoeuropieèiø sàvokø. ðîäèíà. dora.

saulës atvaizdas plokðtumoje (projekcija). sukasi aplink motinà Saulæ planetos. Senoji mûsø ðventykla. ir metø laikø. ratas. paþenklindavo. kalboje ir pan. Vijomis spieèiasi þvaigþdynai. renka ar sklaido debesis ciklonai ir anticiklonai. þemës paros ir net þmonijos visuotinumà ir bendrumà galime pavaizduoti Rëdos ratu [23]. saugià. dalios (astrologiniai) ratai. aprëda – apriedëjimà aplink. kas privalomai kartojasi. budynëse mirusájá taip pat apjuosdavo amþinybës þenklu ir apsaugodavo – apstatydavo deganèiomis þvakëmis ir apsësdavo ratu. Pakanka paþvelgti dangun. baþnyèià. amþinybës þenklà ir apsaugà neðiojo ant galvø rûtø vainikus. visus medþiaginius lygmenis apjungianèio þenklo pagalba dvimatëje erdvëje. metø. Saugodami nekrikðtytà kûdiká brëþdavo aplink já ratà ðermukðnio lazda. jis ákûnija begalybæ. þmogaus gyvenimo. apsaugodavo save aukso þiedais. Rieda paros. plokðtumoje galima atvaizduoti sudëtingiausius dalykus. romuva – apvali aikðtelë supama àþuolø. sodyboje. pilá. jog Visa Tai “veikia” judanèio kryþiaus. ðvenèiø. þymëjimas. Kaip ir ritualas – tai. rato pavyzdþiu. Ritualo ir visatos vienybë. kurios sienos atskiria visatà (kosmosà) nuo chaoso. atsispindinti þmoniø visuomenës sanklodose. Iðlydëdami Anapus. skritulys. pasaulinio Kiauðinio. slibinas) susisukusi þiedu. Rëdos Ratas. apskritimas – erdvës. Metø darbø. o visa sodyba apjuosta medþiais. Þemiðkasis þmogaus gyvenimas prasideda nuo gemalo – susirietusio á kamuoliukà kûdikëlio motinos ásèiose. kaip visaapimanèio. Viena vertus. þmogaus ir þmonijos gyvenimo ratai. Paplitæs beribiðkumo þenklas – pasaulio gyvatë (þaltys. Tai ir saulës ðeima su 9 bendraviduriais planetø ratais. beribiðkumà. ritus). tobulëja ir auga ðeimos rate. kurios statiniai sukuria uþdarà. ir atomo branduolys su elektronø þiedais. 16 . Rta– tai visatos aprëdos arba apeigos ritualas [11]. ir daugybë kitø. Dar vienas poþiûris á ratà – tai Visatos rutulio. Amþinai sujungdami savo gyvenimus du jauni þmonës átvirtindavo. – Saulës Ratas arba Ðviesratis. ritasi. ðvenèiø bei darbø ratai. sukasi ir sukasi ratu. Miesteliai ir miestai augo aplink ðventyklà. Rato. Kita vertus. savà erdvæ – iðdëstyti aplink kiemà. kamuolio. Mergelës kaip skaistos. Apeiga rodo á apëjimà ratu. kad suvoktum. ir dangiðki likimo.yra ritualas (lot.

galime uþkirsti kelià besibeldþianèiai gyvybei gimties virsme arba klaidþioti vaiduokliu. kad ðis visuotinis Ratas sukasi. Mes galime pavasará nesëti. Taèiau maþesnieji ratai yra priklausomi nuo mûsø laisvos valios. gyvenant Kali jugoje (anot Rytø pasaulëþiûros). ir mes kartu su juo kilsim aukðtyn. O po mirties visad seks Prisikëlimas. Po vasaros visad ateis ruduo. Mes galime miegoti iki pusiaudienio ir dirbti naktá. Taigi ir Vieðpaties Ðviesos pergalës þemëje. Nenusiminkime. 2 Rëdos Ratas RASA KUPOLË GAVËNIA VELYKOS ILGËS VËLINËS KALËDOS Atkreipkime dëmesá. Dievo Valia Ratas riedës tolyn. nesugebëdami “eiti á priekᔠpo mirties. á metø Rato dugnà. galime iðsiskirti ir bandyti tuoktis antràsyk. Jis nuo pirmojo Postûmio rieda tam tikra Tvërëjo nurodyta kryptimi ir niekad nepasuka atgal. o ne pavasaris. bet grimsim gilyn – á Kalëdas. taipogi nëra ko tikëtis. o rudená 17 . po Ilgiø niekad neðvæsim Rasos. iðauðus rytui visuomet nuðvis diena.Pav. paèiame sàmonës ir dvasios uþtemimo dugne.

Pav. 3 Riedantis “Rëdos ratas” ant senos molinës puodynës 18 .

rutulio dalis pridengianti. Dar du to paties “krûmo” þodþiai – kaukas ir kaukë. Galbût. ir rieðuto kevalas. kiekvienà dalios dalintojà galima pergudrauti (skaitykime senàsias pasakas!) – tai tos paèios laisvos valios galia. ir kiauðas – kaukolë – þmogaus smegenø talpa. Ratas yra visuotinybë. Taigi – ta pati dar nepasireiðkusi gyvastis. suktis. kaukolë. kiauðas.Uþgavëniø kaukë 19 . slepiantis gemalà. ratas dalijamas. kuomet kar. Mums Dievas davë laisvà valià. Þinoma. Rutulys – erdvinis ratas – naujo. ið kurio kalsis þelmuo.derliø supûdyti nepjautà. slepianti kaukà (ar kità paslaptingà bûtybæ) taip. o þemiðkesná jos pasireiðkimà.Pav. se. astrologijos pagalba). Savo asmeniná likimà. sauganti. Tai ir grûdas. atstovaujanti gemalines. ir mes galime rinktis – klausyti. Kaukas – bûtybë. Taèiau lëmimas. ateities kryptis. riedëti Rëdos Rato kryptimi. ir kiauðinis – lukðtas. Vaizduojant ne dieviðkà Begalybæ. atsineðtos karmos ar genø svoris vis dëlto yra. dar neiðbaigtas gyvenimo skvarmas. Todël jis savimi iðreiðkia Viskà ir kartu nepasako nieko. saugotojas. vadovautis Visatos Raidos dësniais. Èia kyla mintis dël “kaukiø baliø” ar karnavalø senosios prasmës. ar prieðintis – eiti prieð Dësná. O kaukë – gaubtas. o prisigerti ir patriukðmauti. kevalas. Ryðys. savo dalià galime suþinoti ið dangaus ratø (þvaigþdþiø mokslo. kiekvienà likimà galima pakreipti. galime ðvenèiø neðvæsti. kaip kaukolë dengia þmogaus asmenybës medþiaginæ sankaupà – smegenis. kuriame glûdi branduolys. kiautas [6]. nepasireiðkusio talpintojas. 4 niau tai bûdavo ðventës. ankstyvesnes uþ tikràjá þmogaus gimimà [14]. bendrumas akivaizdûs net kalbos lygyje – kiauðinis.

Pav. 5 Kiauðiniai – marguèiai 20 .

ir t. O ir mes patys kaþkuria prasme esame kiauðinyje – toks yra mûsø medþiaginá kûnà gaubianèios auros pavidalas. Juk ne veltui senovëje taip bijota “nuplëðti kaukæ”. t. Kosminiu. o kita – apeigos. riðantis ratà su staèiakampiu. dievybë. visuma. Rigvedoje ir Upaniðadose pasaulio Sutvërimo pradþia atrodo taip: ið chaoso randasi Vandenys. ritualo sritá (magiðki brëþiniai ir pavidalai) [10]. pirmapradë skvarma. Ratas. þemæ. 21 . nepasireiðkusios bûties poþiûriu visos tautos ratà. Tokiu – ateities (praeities). auka ir t. Lietuvoje ðis – neþemiðkos bûtybës slëpimosi po kauke lygmuo iðlikæs Uþgavënëse. t. vandená. ið vienos susidaro dangus. kuriame paslëpta Kosèëjaus mirtis [10]). lietuviðkai – Pradþia pati. Ið ðio kiauðinio randasi visata arba kaþkokia kûrybinë galia. atsiveria) Brama ir tæsia tvërimo darbà. kuomet dangus ir poþemis priartëja prie þemës. apylinkë. giesmëse jis vaizduojamas kiauðiniu – Pasauliniu. sviedinys. visuomenë. Mandala – sudëtingas simbolis. kartais – þmoniø giminë. Tai – þiedas. t. iðsirita. erdvë. dauþymas. kiauðinis. susirinkimas. ritinimas. Tame Kiauðinyje subræsta ir po metø apsireiðkia (randasi. Þemesniame sakmiø lygmeny ið kiauðinio gimsta ávairûs piktosios jëgos ásikûnijimai (pvz. didþiausios átampos laikotarpiais. Ðis. ið kitos þemë (apskritimà kerta pirminis skersmuo) ir t. ugná. ðalis. sukyla visos blogosios ir gerosios jëgos. rutulá suvokia vieningai. Auksiniu ir pan. Pasaulinio kiauðinio kosminis visuotinumas iðryðkëja metinëse ðventëse – pvz. Daþniausiai pasakose. Tibeto budizme ryðkios dvi reikðmiø plotmës – viena apima apvalià ar rutulio pavidalo (sferinæ) erdvæ. mituose. kosminiuose vandenyse plaukiojæs ir visatos Pradþia tapæs Kiauðinis. Þodþio “mandala” reikðmiø yra daug. vadinama Pradþapati (Pradjapati). Tokie kaukëtøjø suëjimai visiðkai tikëtini virsminiais. skritulys. medþiu ir kt.tu su gyvaisiais ðvæsdavo. Bûtent ðiais laikotarpiais senovëje ir vykdavo visos ðventës. Minties galia Brama dalija Kiauðiná pusiau á dvi dalis. sakmëse. prisidengusios kaukëmis. Ratas pradeda suktis. apskritimas – Mandala – vienas pagrindiniø ðventø budizmo simboliø. iðsiliejimas. ávairias apeigas atlikdavo visokiausios neþmogiðkos bûtybës. viena ið 10-ies Rigvedos daliø. velykiniø marguèiø daþymas. orbita. pagimdæ Ugná kiauðiniðko auksinio gemalo pavidalu.

baltø þenklas. yra labai apibendrintas. apipinta kupolë. 22 .Pabaigai norëtøsi pabrëþti. O tai jau pirminio Tvërimo Rato dalijimo. mûsø medis. kampuoti pavidalai. romuva ar ðventorius) arba juda – reiðkiasi per svastikà (rieda degantis ratas nuo kalno. ornamentai. artimesnis pasaulio kaip Medþio (Kryþiaus) suvokimas. Teisybë. kaip ir visi kiti baltiðki þenklai. Kà toliau ir aptarsime. plaukia upe vainikëlis ant kryþmos su deganèia þvakele vidury). Mums. vyrauja lauþytos linijos. ratas. baltams. rutulys ar kiauðinis – ne pats bûdingiausias ir mëgiamiausias lietuviø. skaidymosi bei ávairiopos veiklos pasireiðkimai. medþiø juosiama sodyba. Taigi mes net ant velykiniø kiauðiniø daþniausiai braiþome savo medþius ar jø dalis. Mûsø ratai visada þydi ar þaliuoja (rûtø vainikas. Tai – rytietiðko pasaulio suvokimo raiðka. kad apskritimas. skritulys.

tverti tvorà – kaþkà atskirti. vyriðkas. kas yra ðiluma. pilnatvæ savyje talpinanèiam þmogui nebuvo gera vienam (plg. Dangus ir Þemë . 27) kartu kaip vienà esybæ. jei nemirtø grûdas rudená. sutverto (ir sutvirtinto) rato tvërimas (plg. neatskyrus jo nuo to. trenkiantis ið Dangaus – statmena tiesë . Senovës kinieèiai ðias sàvokas þymëdavo kiek kitaip: vyriðko prado (jan) þenklas – iðtisinë linija . Rojuje apgyvendintam. paþinti. tobulëjimas. màstyti. sukuria Dangø ir Þemæ. kas yra ðviesa. Kaip patirti saldumà. kas rûgðtu. atskiria. Toji Valia (vertikalë): arba ðtai toks poveikis apskritimui padalija visuotinybës rutulá horizontaliai. Kad Biblijos istorija pradëtø riedëti. Randasi Motina Gamta. Taigi. dalinti) – tai dieviðkas. kartu. kas yra dràsa. Ir Dievas sutvërë þmogø pagal savo paveikslà – vyriðká ir moteriðkæ (plg. Pr 2. Dvigubais.KRYÞIUS Beribë Visuma yra nepaþini. nebûtø pradëjæs suktis visatos istorijos ratas. niekad nejutus ðalèio. neatgimtø daigu pavasará. arba ir . pirminë ir neveikli Gamtos apraiðka – moteriðko prado simbolis: . pradëjus kà nors kurti. arba visuma dalijama ðtai taip: . perskelia Bramos kiauðiná á dvi puses. Atsiranda virðus ir apaèia. Pirminis veiksmas. Taèiau net ðiam. kaita. sûru? Ar þinotume. o moteriðko prado (jin) . visumà. jei niekad nebûtume bijojæ? Ar pajëgtume iðaiðkinti. upë netekëtø. perkûniðkas poveikis – ugninis þaibas. Pr 1. trigubais tokiø linijø deþenklas – trûki linija 23 . nepabuvusiam tamsoje? O ar ámanoma patirti palaimà.18). veikti. teko sutvertàjá þmogø padalinti á dvi dalis – vyrà ir moterá. Sunku suvokti. Þvelgiant ið Rytø pusës – jeigu Vedø Bramos kiauðinis nebûtø skilæs perpus. neiðgyvenus kanèios? Visuotinybëje neámanomas joks vyksmas. Jei nebûtø virðaus ir apaèios. tenka visumà valingai padalinti – brëþti per skritulá skersmená. kalno ir slënio.

jame susikerta visos þemiðkos ir dangiðkos. Kryþius – tai ir Pasaulio medis. ritualai ir kur tampa prieinamos visos tvërinijos erdvës. Gaunama tas pat. jo pastatymo taðkas – kryþma – tai vidurys. Kita vertus. kad veiksmas. jan ir inj – tarpusavio santykiais galima iðreikðti visà Visatà. o “0” rodo tuðtumà. tamsiøjø jëgø susibûrimo vieta. Beje. Taigi kryþius – dvasios (dangaus. apsisprendimo vieta (einant á deðinæ ar á kairæ – laukia þemiðki pasiekimai ar pralaimëjimai ( ). Ðiø dviejø visuotiniø galiø – vyriðkumo ir moteriðkumo. esantis kryþkelëje.riniais – trigramomis. kurie yra neatskiriami. Dievo) ir materijos (moterijos. kuris gali iðreikðti “ ir “ “ galima iðdëstyti ir Viskà. ðviesos ir tamsos. Kryþius – tai kurianèio Dievo ir Jo santykio su apreikðtu pa24 . Taigi. pereinamoje bûklëje. gërio ir blogio. Kryþkelë – gulsèioji kryþma – pasirinkimo. tai – paprasèiausias ir geriausiai paþástamas simbolis. aðis. Kryþma. apeigos. visi lygmenys. begaliniais jø deriniais). virsme. dieviðkà statmená perkirtus þemiðka gulstine gaunamas Visatos Kryþius arba . Kryþiai statomi kryþkelëse. Kà gi. yra nesvarumo. ákvëpimo ir iðkvëpimo. Jo atspindys þemëje. asmuo. dieviðkon. skleidimosi ir traukimosi. kryþmoje. y. medþiagos) santykis. neveiklumà. dainos veikëjo) likimas. dvasinën erdvën ( )). kryþkelë. ðviesiosios ir tamsiosios galios. heksagramomis – mokëta iðreikðti visà gamtos ir þmogiðkos bûties reiðkiniø ávairovæ. kryptingas poveikis yra. Juk þmogus. “þemës bamba”. kurioje bûna sprendþiamas asmens (pvz. Medþiu gali kopti. Tasai “1” reiðkia. – tai ir antgamtiniø bûtybiø. kiniðkuosius “ taip: . pasakos. Ðiandieniniuose skaitliukuose (kompiuteriuose) beveik visi medþiaginio pasaulio reiðkiniai apraðyti vienetu “1” ir nuliu “0” (t. laukimà (moteriðkumà). praslinkus tûkstantmeèiams ir mokslas sugebëjo panaudoti ðià visuotinæ dvejetainæ tvarkà. kur vyksta svarbiausi ávykiai. dieviðkoji begalybë ir kartu tvërinijos baigtinumas. kurion sueina visø pasauliø keliai. þemës. “ “ ir “ “ dermë – pirmoji visuma. veikia (vyriðka) jëga. po kryþiumi arba ant kryþiaus. sankryþa – vieta. Kaip matome. einant tiesiai – þengiama á tiesà.

“ðirdis” yra þvaigþdë – dieviðkà ðviesà skleidþiàs sankirtos taðkas. Skritulys. Petro kryþius. – Saulës kryþius. medþio raiþiniuose. 4 pasaulio dalys – judesyje tampa metø ratu.sauliu ávaizdinys. ir droþyboje. Kartaginoje jis vadintas stipiu. Kitame lygmenyje tai – keturiø Pasaulio daliø ar galiø (stichijø) simbolis. – ðv. ar arba – Maltos kryþius. laiko rato þenklu (Rëdos ratas). 25 . ratas ir kryþius daþnai pavaduoja. pakeièia vienas kità. Kryþius gali þymëti ir spinduliais padalintos Visatos apibrëþtà taðkà. – graikø kryþius. vaizdþiai jungianèia kryþiø ir apskritimà. Daþniausiai sutinkami tokie kryþiai: – egiptieèiø tau kryþius. esmës sankaupà (Dievo Sûnaus nukryþiavimo vieta). Antano kryþius. kartotinumo. skryniø tapyboje ir kt. Saulutës (ir kryþiaus) vidurys. Skandinavijoje tai – dievo Toro kûjis. Jas sutiksime ir audiniø raðtuose. krikðèionybëje – ðv. Skritulys sujungia kryþiø ir apskritimà á visumà. Ypaè vaizdþiai ðià kryþiaus ir rato jungtá iðreiðkia baltø kraðtuose mëgiamos saulutës. centrà. Kryþius judesyje – svastika – besisukdamas brëþia skritulá. – lotynø kryþius. Keturios kryþiaus pusës – 4 metø laikai. Egipte ir Indijoje kryþius Anks vaizduotas paprasèiausia kilpa =. Kryþiø skvarmos ávairios.

nes skaièius – tos paèios gyvybës. Taèiau visø jø esmë – bendra. kurion áraustos þëruojanèios anglys. Pasukant kryþiaus linijas susikirtimo taðko atþvilgiu didëja galiø sankaupa sankirtos taðke. – vadinamas Maros kryþiumi. juostø. Tai ir þemiðkasis gyvenimas. Taip keturdalis pavidalas tampa judanèiu. – Jeruzalës kryþius. Aptarsime paèius seniausius bei baltiðkuose kraðtuose paplitusius kryþius. nes – Þemës (gr. Andriaus kryþius) – Perkûno. Egipte áprasto krikðèioniðko pavidalo kryþius (tat) – pastovumo þenklas [24]. Maltos ir ðv. ganytojo ir mokytojo). Baltø kraðtuose dukart sukryþiuotas (kitur vadinamas graikiðkuoju) kryþius su kryþmomis galuose (plg. Juo. – popieþiaus kryþius (3 skersiniai þymi tris popieþiaus tarnystes – kunigo. þymëti duonos kepalai ir pelenø krûvelë. Seniausiojo kryþiaus (tau) simbolio pavidalas gaunamas ið skaièiaus (7) ir graikø kalbos raidës (gama). Lietuvoje ðie simboliai ypaè mëgiami. Tai labai senas ir daþnai naudotas simbolis. kryþelis arba þvaigþdutë . puoðy- . t. gea) þenklas. primenantis 5 Kristaus þaizdas. – patriarchø. Andriaus kryþius arba senovës þydø palaiminimo simbolis. . ryðius su savu laikmeèiu ir t. Kiekvienas ðiø kryþiø turi savo istorijà. besisukanèiu ðeðiø. . Dvigubas kryþius 26 taip pat daþnas audiniø.– ðv. arba – pravoslavø kryþius. aðtuoniø ir daugiau daliø þenklu. kuris vaizdþiai rodo ðviesos sklidimà ið vieno taðko – saulæ. prieð paðaunant á krosná. þvaigþdæ ar dieviðkà jëgà: . Ugnies. arkivyskupø kryþius. daþnai minimas dainose [16]. ir Amþinasis Gyvenimas. Ðis þenklas randamas ant senøjø papuoðalø. Kalavijo kryþiumi. suriðtos su Dieviðkuoju Gyvenimu ávaizdinys. susidaro Saulës ratas.

kad “roþele” Kryþiaus þvaigþdë pavadinta pradëjus jà “puoðti” ir tuo nutolus nuo pirminës prasmës. jø pavadinimai taip pat kito – pradëta juos vadinti pagal panaðumà á kà nors. kaip dviejø keliø ar jëgø srautø kryþma þemës pavirðiuje. O senàjá kuklø simbolá ëmus graþinti. Pro èia pasiekiame 27 . þenklai jau vadinami saulutëmis. Dvigubas kryþius atriboja ypatingà plotà þemës – paparèio þiedo simbolis). Ðtai. visiðkai suderinamas su ðuliniu. Ir ne vien iðorinio panaðumo – rentinio jungimo – poþiûriu. O ðtai dvigubas kryþius. roþës. jo esmës ir vardo ryðys galëjo visai nutrûkti. 6 “Ðvieèianèios” prieverpstës bos raðtuose ir kitur. puoðti. kasti ðuliná. Jis vadinamas Kryþiaus þvaigþde arba ðuliniu.Pav. Tai kas yra bendro tarp kryþiaus. saulës ir ðulinio? Arba kuris vienas ðiø vardø teisingas. pvz.. Kadangi senø ðventøjø simboliø tikroji prasmë buvo pamirðta. Èia reikia skverbpavirðiuje (plg. Beje. remtis vien liaudiðkais pavadinimais nëra patikima. kartais – roþele. arba ir vël – roþelëmis ar ðulinukais (bet ne kryþiumi). Ðulinys – tai Þemës akis. tis gilyn. ir kodël? Atrodo. Ðis simbolis vël parodo kryþiaus ir rato ryðá.

juodosios istorijos jëgos labai iðniekino. Tai savotiðkas kryþiaus. ant trobos durø. Pagal Rytø pasaulëþiûrà þemæ sukûrë penki pradiniai elementai – ugnis. Auseklá nubrëþæ neatitraukus rankos gausime Didájá sloguèio kryþiø . kaip ir svastikà. maitinanèiø Þemæ ir þmogø. Auðriniø – Ausekliø pavidalai ávairûs: Kita Sloguèio kryþiaus iðraiðka yra penkiakampë þvaigþdë. medþio ir þmogaus ryðio bei bendrumo atitikmuo: . Latviø tautiniu simboliu yra tapusi aðtuonkampë þvaigþdë – Auseklis (lietuviðkai Auðrinë). bet ir aiðkiausias bei visaapimantis simbolis baltø kraðtuose yra paprasèiausia kryþma . gërio. Ðá þenklà kaip apsaugà iðrëþdavo ðermukðnyje. Tai darnos. Pats kukliausias. metalas. brolybës. Tai – Dievo kryþius arba Kryþelis (tarptautiðkai – graikiðkasis kryþius). Galbût. vanduo ir þemë.jos kraujà – poþemines tyriausio gyvybës vandens gyslas. nubrëþta neatitraukus rankos: . Penkiakampë þvaigþdë – daugiaprasmis ir visuose kraðtuose paplitæs simbolis. Taigi dvigubas kryþius – senas ir svarbus ávaizdinys. srautai. apsaugos. spindulëliais nuðvitæs “ðulinys” vadinamas “saulute” . [12]. Tada jau nebëra keista. kad ðiek tiek pagraþintas. Jie jungësi ávairiais deriniais 28 . Gaila. kad ðá þenklà. Mûsø senøjø sodybø ðuliniai kasti þemës jëgø tinklo (energetinës gardelës) susikirtimuose. medis. bûtent á ðuliná (á kasdien þmogø gaivinantá vandená) leisdavosi ir Dangaus jëgø. penkiø tvërimo pradø þenklas. Tai – ypatingu braiþymo bûdu gautas kryþiaus pavidalas. kambario sienos ir pan.

Medis savo ruoþtu yra Visatos modelis (mikrokosmas). vietoj “vandens” ir “metalo” – kojas. Visi iðsikiðæ pavidalai (aukðti medþiai. tarp Vanduo ugnies ir vandens. Jis atstovauja nebent vidurá. Medis Þemë Metalas ðalto ir kieto elemento kaip metalas (á já þiûrëta kaip á þemës dalá). – tarp dangaus ir þemës. Ci. – taip pat atskirai nepaþymimas. Tai ðá simbolá priartina prie Mandalos sampratos. Anksèiau Rytuose jie vaizduoti ðitaip: Ðis pavidalas artimesnis pirminei kryþiaus skvarmai. mûsø pasaulëjautoje nëra iðskirta tokio aðtraus. pranos) pagalba. senesnysis pirminiø daleliø iðdëstymo bûdas paplitæs ir baltø kraðtuose. kertantis orà – aurà. penkiakampis svarbiausiøjø pradø iðdëstymas yra vëlyvesnis. Ásivaizduokim vietoj “ugnies” galvà. Be to. Bûtent Ugnis toks. Kryþiaus skvarma yra nepaprastai veiksminga: vertikalë kaupia Þemë Þemë Oras Vanduo 29 . vietoj “medþio” ir “þemës” – ranMetalas Vanduo kas. aðá. kuris. statûs stogai) kaupia visatos galiø krûvá. kaip jungtis tarp visø daliø.Ugnis Visatos jëgos (kosminës energijos. Lietuviðkasis pagrindiniø medþiaginës kûrybos daleliø suvokimas artimesnis ir visuotinai naudojamai astrologinei dermei. Penkiakampë þvaigþdë Þemë gali atvaizduoti modelá þmogaus. Taèiau mûsø simboliuose vidurys daþniausiai tuðèias – á já galime patys talpinti bet kurià ðventenybæ. bokðtai. Taigi baltiðkasis kryþius rate ðiuo poþiûriu bûtø toks: Èia sankirtos taðke ðvyti ðventasis pradas arba tikimasi Ugnis èionai nusileisiant Aukðtybiø jëgà. Toks. Ki. Medis.

pasaulyje skelbiama Geroji Naujiena. pats kryþiaus þenklas turi tokià galià. Kryþiaus (saulutës) vidines plokðtumas uþpildþius ið iðorës. viltingo. atviras.. Dabar lengviau suvokti ir suklupimo prieð kryþiø. po to: “. guodþianèio. pagrindinis mûsø laikmeèio þenklas. Darydami kryþiaus þenklà mes pakartojame seniausià ir ðvenèiausià judesá pagal gyvybës susidarymo tvarkà ir kryptingumà. gaunamas neigiamas. Þegnonë mums tokia áprasta. Baþnyèia plinta þemëje. dangiðkà. Taèiau kryþius gali judëti ir kitaip. pirminio tvërinijos þenklo. Kryþius – svarbiausias. ir kryþelio neðiojimo ant krûtinës prasmæ.. visø lûkesèiø sankirta. Ásuktas visapasaulinis vyksmas. ir þmoniø. judëjimu. ácentrinis kryþius. ir þegnonës. daiktø ar maisto laiminimo kryþiaus þenklu. horizontalë jà paskirsto. brëþiam horizontalæ – moteriðka Dvasios galia veikia materijoje. Tai dar syká atkreipia dëmesá á mûsø kryþkeliø ir sodybø kryþius. ið taðko. Besisukantá kryþiø – svastikà kaip atskirà simbolá aptarsime vëliau. vyriðkas.jëgà. ir Ðventosios Dvasios (lieèiam peèius)” – t. o tai padarius ið vidaus. Jau nekalbant apie dvasiná nusiteikimà. þinoma. kuri pajëgi iðgydyti ligà. Vertikalios ir horizontalios linijø apibendrinantis simbolis – vienas ið seniausiø ir ðvenèiausiø þmonijos ávaizdiniø [17]. brëþiam statmená ið Dangaus (Sutvërëjas) á þemæ (ásikûnijimas – Sûnus) – vadinasi veikia vyriðka jëga. riedantis Visatos Rëdos ratas. nukreipti negandà. “Vardan Dievo Tëvo (lieèiam kaktà – protà) ir Sûnaus (krûtinæ – ðirdá)” – t. moteriðkas. kà ið tiesø darome. yra svarbiausia). Ðis þemiðkas – kosminis judesys yra erdvinis ir cikliðkas. mylinèio Tvërëjo Paþado simbolis. ið apskritimo. gaunamas teigiamas. apibrëþta – á bûties trejybæ arba tæstinumà. Dievo nusileidimo þemën ir þmonijos Atpirkimo ávaizdinys. bet koks judesys raiðkiausiai atvaizduojamas kryþiaus. þemiðka. ðirdies bûsenà ðiuos veiksmus atliekant (kas. y. Jis gali pulsuoti – spinduliuoti iðorën ir gûþtis á beribá ðvytintá taðkà. kad kaþin ar suvokiame viskà. iðcentrinis kryþius 30 . uþdaras. Átvirtindamas vienà ið seniausiøjø simboliø – kryþiø – þmogus kryptingu judesiu (krikðèioniðkoje dvasinëje tradicijoje tai persiþegnojimas) sujungia dvi begalybes – vertikalià. y. dieviðkà su horizontalia.

Pav. “Moteriðki” ir “vyriðki” kryþiai 31 . 7.

pulsuojanèia.[17]. duoti. 32 . Vis dëlto kryþiui bûdingiau skleisti. judanèia. þydinèia. “apgyventas” (XV a. Senø geleþiniø lietuviðkø kryþiø rinkiniuose tokiø nuostabiø kûriniø yra labai daug. auganèia. banguojanèia. “moteriðki” kryþiai retesni. 8 Seni krikðèioniø kryþiai: þydintis gyvybës medis (V a. Tiesa. Toks kryþius “tampa gyva.) ir planetø medis ið alcheminio veikalo [43].). ðvytinèia. Tai tobulas Pav. kuriame vaizduojama praþydusi ir iðbaigta gyvenimo pilnatvë. besisukanèia. besiskleidþianèia. suþaliavæs medis – áasmeninta Baþnyèia (XII a. negu “imti”.). ðvieèianèia ir naujais ciklais pasikartojanèia visuma. Èia ðventas centras iðsiskleidþia á ðviesø saulëtà ratà.

Dievà. kaip dar vienà kryþiaus pavidalà. vëliø vëliavas ir paukðtelá apjungiantis lietuviðkas Kryþius gelbsti mums. 9 “Lapojantis” ir “praþydæs” lietuviðki geleþiniai kryþiai 33 . bandant suvokti senàjá baltiðkà Medá. Ir akivaizdus senøjø meistrø pasaulëjautos bei esmës suvokimo pavyzdys. Saulæ. atliktas su didele meile ir gilia viltimi” [17]. Pav. Ðis nepakartojamas. Þvaigþdæ.gamtos pamëgdþiojimas. augalëliø lapus ir þiedus. Mënulá.

Indijoje. sveikata. Paþado ir Amþino Gyvenimo simboliu. bet kartu ir visø þemiðkø pavojø ðaltinis. Amþino Gyvenimo medis. Medis tampa jungtimi (jievaro tiltu) tarp ðiapus ir anapus. Kai Medis lapoja. þievës ðvara.MEDIS Medis – viena esminiø baltø pasaulëvydos. praþysta Gërio þiedai ir uþauga Kûrybos bei Tikëjimo vaisiai. kieta. karnos. Dievo Sûnus ðá iðniekintà medá – kryþiø vël paðventino. jungtis tarp èia ir Ten. kad ðioji gyvatë baltø kraðtuose – nenuodinga. tarp jo ðaknø. Ðaknys – poþemis. tarp þmogaus ir Dievo. negali bûti dangiðka. Matyt. ir kalba sako. o visuomenëje – tai juo vaizduojamo þmogaus praeities lygmuo. Vëliau romënai toká kryþiø pavertë mirties medþiu. Iðminties. augimas apsprendþia mûsø buvimo èia ir dabar pobûdá bei lemia ateities lapojimo ir þydëjimo galimybes. Jà mokëta prisijaukinti. Tai mûsø senoliø mylimas þaltys. tik kiek aukðtesniame lygmenyje. tarp dangaus ir þemës. Vaizdi poþemio jëgø iðraiðka – gyvatë po medþiu. Tai dvasinis iðbandymas. o ir ið Saulës. gërio ir blogio paþinimo medis. Paþinimo. Egipte áðventinimo apeigose bûdavo “nukryþiuojama” pririðant prie kryþiaus. Ðios ðaknys – ðakos jau gali siurbti jëgas ne tik ið þemës. Visatos Aðies ir savojo vidinio Að iðraiðkø. kad ðakos – tai tos paèios ðaknys. senovës lietuviams gyvatiðkoji apaèiÿ jëga nebuvo pavojinga. Kryþius lietuviui – tai Gyvybës medis. taèiau tai. Ásidëmëtina tai. ið Dangaus. Teisybë. ant jo virðûnës nutupia Dvasios paukðèiai. Toliau medis savo kamienu iðkyla á antþemá ir skleidþiasi ðakomis á plotá. 34 . o besiskleidþià ðakos – moteriðkasis pradas – jungia já su þemiðkàja gyvybe. o ne mirties bausmë. paversdamas já Atpirkimo. þemës gelmiø galios ir gaivalai – tai materialios stiprybës. Tai Þiniø. Kamieno ðerdies. Ðaknys – pagrindinë medþio medþiaginio maitinimosi priemonë. jis pramuða þemiðkus lygmenis ir iðkyla á dangiðkas erdves. Be to. Taip atsiveria ateitis. suþaliuoja. Baltiðka medþio samprata – tridaliðkumo suvokimo pavyzdys bei savita tokio sudëtingo dalyko iðraiðka. aprëpdamas þemiðkàjá gyvenimà. dieviðkos tvërinijos suvokimo. kurio statmuo – vyriðkasis pradas – veda á Dangø. kitur ðakos priskiriamos jau dausø erdvëms. kas yra sumedëjæ. Ðiuo atveju Kryþius – tai Gyvybës medis.

Lietuviðkai Medþio sampratai tinka visa, kas pasakyta apie kryþiø, ir kartu tai, kà talpina savyje ratas (kiauðinio pasaulëvaizdis). Juk medis iðauga ið sprogusios sëklos, paslaptingo maþuèio, taèiau begalybæ talpinanèio grûdo – to paties rutulio, kiauðinio. Ið taðko, vos matomos sëkliukës iðsiskleidþia po pasaulius ðakos, iðkyla á dieviðkas aukðtumas kamienas, suputoja lapais gyvastis, uþgieda virðûnëje dvasios paukðèiai. Pagrindinis rytietiðko Kiauðinio ir baltiðko Medþio skirtumas tas, kad ten vaizduojamas dar nepasireiðkæs, “po lukðtu” glûdintis pasaulis, o mûsø kraðte Gyvenimas jau auga, þaliuoja, þydi. Ir pats þmogus – Kryþius, pradþia ir vidurys (sanskr. madhyam) kartu, tiltas tarp dangaus ir þemës, tarpininkas (lot. medium), pasaulio Aðis (Að), tai – pats medis (arba mediam) [11]. Paþvelkime á þmogø iðkeltomis aukðtyn arba iðtiestomis á ðonus rankomis. Regëkime kraujotakos, nervø ir jëgø upes. Medis, besiðakojàs mumyse, taps akivaizdus. Èia iðryðkëja dar vienas rytietiðko rutulio – Kiauðinio ir baltiðko Medþio – þmogaus skirtumas. Ðtai þmogaus kiauðas – tam tikrø jo galiø talpykla, kurios tik menkas nuoðimtis pasireiðkia per visà þmogaus gyvenimà. O þmogaus Að – pasaulio Aðis – stuburas, Ðerdis einanti per Ðirdá – nuolatinë gyva Dangaus ir Þemës jungtis. Ja dauguma þmoniø taip ir neiðmoksta naudotis. Juk gyvatë (gyvybës energija), raitydamasi aplink Medþio kamienà (Aðá, stuburà) ir per jo jëgø ratus (èakras) kildama aukðtyn, turëtø iðsiverþti per vartus (bromà?) virðugalvyje – Bramos angà ir þmogø panardinti (nirvana) á tikràjà Ðviesà, sulieti já su Dievu. Ar daug pasaulyje þmoniø, gebanèiø naudotis savo asmeninio kiauðinio turiniu (smegenimis) ir savo vidiniu medþiu – jëgø aðimi? Pagal druidø sampratà þmogus sutvertas ið medþiø. Augalø gyvenimas paslaptingesnis nei priimta manyti. Mes labai maþai þinome apie augalø pasaulá ir þinome, daþniausiai, ið vartotojiðkos arba estetinës pusës. O senoliai þinojo, kad kiekvienas augalas turi dvasià [4]. Medis gyvas, jis geras, dosnus, iðmintingas ir galingas. Medþiai – mûsø broliai ir pagalbininkai, galintys priimti, ásiurbti dalá mûsø skausmo arba suteikti, iðspinduliuoti jëgos. Ðtai àþuolas ir klevas – stiprybæ, pastovumà, iðtvermæ skleidþiantys vyriðki medþiai, dvasinës jëgos teikëjai; berþas – visomis progomis reika35

Pav. 10 Medþiai ant kraièio skrynios (tapytas) ir ant kultuvës (droþinëtas)

36

lingas draugas, gydantis ir baudþiantis kartu (plg. berþines vantas pirty ir “berþinæ koðæ” – visa tai turi ir fizinæ, ir psichinæ, ir energetinæ galià); liepa – patarimø, pastovumo, susikaupimo jëgas teikiantis moteriðkas medis; tuja – gera apsauga; na o alksnis – ne duos, o atims – pvz. danties, pilvo ar galvos skausmà, iðvalys aplinkà – pvz. net uþterðtoje vietovëje ðaltinis po alksniu bus ðvarus (taèiau, jei ðalia alksnio bûsi nuolat, nusiurbs ir jëgas bei sveikatà). Lietuviðkuose, baltiðkuose simboliuose – audiniø, siuviniø, tapybos, droþybos ir kt. raðtuose – medis ar jo dalys daþniausiai sutinkami.

Tai Saulës medis, Dievo medis, Auðros medis, Ðventasis medis, raudonasis medis, Gyvybës medis, Pasaulio medis arba àþuolëlis, eglutë, didysis krûmas ir pan. Ði vardø ávairovë vël atsirado, pamirðus simboliø senàjà prasmæ. O esmæ atskleidþia paprasèiausias vardas – Medis. Net mûsø tautinis kostiumas – tam tikras Medþio simbolis, apibendrinantis visus tris jo lygmenis – ðaknis (kurpës, klumpës, vyþos, pentinai, raðtuotos kojinës ir pan.), ðakas (visi rûbai ir ypaè
37

Tai – pagrindinë koplytstulpio dalis. atsiveriantis karûna. su stogo kraigu. skreitas) ir virðûnæ – iðsiskleidþiantis. 11. kuri yra Jëzaus – þmonijos Atpirkimo aðies – þenklas (plg. Daugelyje senøjø kultûrø stulpas yra dvasinës Bûtybës nusileidimo vieta. vaisingumo ávaizdinys – prijuostë. su lotosu). þiurstas. Pereikime prie dar vieno medþio – kryþiaus pavidalo. Beje. ðvytinèiu baltu nuometu ant galvos (plg. jei ankstesnëse kultûrose nebûtø stipriai ásiðaknijæs dvasinis – religinis sauso medþio ávaizdis [26]. jo stiebas. vyriðko prado ávaizdinys ir Mandalos vidurys). Stulpas ar stulpelis pats vienas yra religinis simbolis. vainiku. Tai – stogastulpis. Plg. stabas. garsas “I” – virðugalvio èakros (Bramos angos) virpesys. Vargiai krikðèionybëje bûtø galëjæs iðaugti toks kryþiaus (ne Nukryþiuotojo) garbinimas. vaizdþiai paþymimas ar puoðia- Pav.gyvybës. Stulpo stogelis visad smailus – piramidës. Kartu tai – Visatos ar Pasaulio aðis ir raidë I. kûgio pavidalo ar dviðlaitis. kuris laikomas ðventa vieta. stulpas. Antkapio stulpas. stogastulpis ir seniausieji koplytstulpiai 38 .

liemens.mas. Lietuviðkieji pakeliø koplystulpiai daþniausiai 3–jø aukðtø. Triaukðèiai koplytltulpis ir varpinë 39 . Tai kosminio Medþio. 12. atitinkanèiø tris Visatos sàrangos lygius: poþemá. tasai statmenas – tai ir jau minëtas pirmasis veiksmas. jo ðaknø. Pav. Tad ðitoks stogastulpis – 2–jø religiniø ávaizdiniø (trikampá aptarsime vëliau) junginys [26]. ðakø ir virðûnës atitikmuo. antþemá (þemæ) ir dangø (dausas). Beje.

pvz. dvasinio ir iðorinio. o á sraigtà – á krivûlæ. Mûsø senø statiniÿ stulpuose pasikartoja tas pats pavidalas – rutulys arba kubas tarp dviejø piramidþiø [16]. Virsmo akimirka ir yra tas sankirtos taðkas tarp dviejø skirtingø pradø. atidarantis jà naujam gyvenimui [14]. Tai galingos bûtybës ar stebuklingos jëgos þenklas. kriviø lazdà su apsivijusiu þalèiu. medþiaginio kitimo bûtinybæ. Baltø kraðtuose nëra tokio paþodiðko vyriðkø ir vaisingumo galiø garbinimo (falo kulto) kaip Rytuose. kaip vyriðko ir moteriðko. Arba – pirmasis pavasario Perkûnas. dangiðko ir þemiðko pradø ( ir ) junginio iðraiðka galëtø bûti senojoje statyboje ir taikomajame mene paplitæs stulpas su saulute arba liaudies dainose minimas ramstis. labiau panaðus ne á trikampiø jungtá.poveikis materijai. rodantis persikeitimà. kuriam taip pat tinka bendrinë Aðies samprata. laikotarpiø. Kita vertus. vaisingumo ir ypatingø kosminiø jëgø. Taigi senosios trobos prieangio ramstis þmogui visàlaik primindavo jo vidinio. – tai staèias falas (gr.. Kai kur – net pasaulio aðies simbolis [43]. O tai – virsmo simbolis.). ið trobos á laukà ir pan. kuriamosios galios ir gyvybës ðaltinio simbolis. vëlgi vyriðka galia apvaisinantis materijà – moterá. ið vieno gyvenimo tarpsnio á kità. þadinanèios ið þiemos sàstingio ir skatinanèios pavasariðkà gamtos – þemës – materijos galiø pabudimà bei vaisingumà. supurtantis. Ðiame stulpe galima áþvelgti ir pasuktà kryþiø . taèiau ðá prasmiø sluoksná mûsuose simboliðkai atstovauja. pavasario ðvenèiø verbos. O ðtai toks. stulpo. sujudinantis. senøjø þyniø. perduriantis þemæ. Krivûlë simbolizuoja aplink Aðá (þmogaus atveju – aplink stuburo energetiná kanalà) aukðtyn kylanèià gyvybinæ jëgà (gyvatæ). kuri þinanèiojo.) ar linga (sanskr. Medþio. vaizdþiai “statydavo” já (rutulá ar kubà) á sankirtos taðkà. þynio yra val40 . þaibas ið virðaus þemyn. taip pat daþnai sutinkamas stulpas. perëjimà ið “þemës” á “dangø”. vyriðkas judesys (Mandaloje – nusileidþiantis dievas). bûsenø ar pan.

prasiverþusi pro Bramos angà (vartus). sudvasinti medþiagà (materijà). ir kûniðkos sveikatos pagrindas. ðluota. Tai vël þmogaus kaip jungties. Ádomi medþio – stulpo atmaina. lyg jø jungtis ar apibendrinimas – Laimos simbolis. spyglys. pareigos pavaizdavimas ir priminimas dvasiniø ávaizdiniø. perkeisti á dvasinæ – paðventinti. negelianti (þaltys). senøjø apeigø. Rytietiðkai pasakytume taip: kundala praþysta tûkstantalapiu lotosu virð paðvæstojo (prabudusiojo. þabas. ir apie Eskulapo lazdà: paslaptingoji “gyvatës energija” – ir dvasinës. o ir paprasèiausiø klëtelës atramø pagalba. Jis yra labai senas ir vaizduojamas kaip ðaka. Ta pati “gyvatë” raitosi ir apie tauræ senajame medicinos þenkle. þemiðkà jëgà iðkelti aukðtyn. galinèio ir privalanèio þemàjà. Toji jëga “iðkiða galvà” pro lazdos virðuje esanèius vartus. vartø dievop atidarymas – tas pat Didysis virtimas – virsmas. Aðies tarp dangaus ir Þemës.doma ir nebepavojinga. praðviesëjusiojo) galvos. 41 . Ðiais vardais liaudyje jis ir vadinamas. O tasai prabudimas.

13 Stiebiasi verbos 42 .Pav.

Iðvis. raðyti didþiàja raide. Gal bent ðie ávaizdiniai netaps paversti dievais. Þinoma. likimas priklauso 1) nuo asmens prigimties (genai. kyla daug pavojø. kaip Medis. Matome. paskata veikti savo dalià. laimës – meilës ir pagalbos gavimà átakoja ir poveikis “ið virðaus” – Dievo valia. verèia stebëti ir stebëtis. Þinoma. Pametus. kad sugebëtø ið Ten siunèiamà pagalbà priimti. spyglys – lyg varomoji priemonë (berþinë rykðtë). Svarbu. geleþinis. y. kad baltø kraðtuose pasitaiko (tik þymiai reèiau) Laimos ðakø su kampeliais á virðø. Kita vertus. jo dalia. Stabas. giltinæ ar marà vadina dievais. ir per jo þemiðkà bûstà – stubà – kaip ir kryþius. Beje.. kurios þemiðkà kilmæ rodo trikampëliai virðûnëmis þemyn. iðtiesti savo Aðá taip. ir “staèias”. jo atsineðtos karmos sudeginimà. Jo malonë ar atleidimas. akmeninis. besistiebiantis aukðtyn Rojaus Medis. dvasios. nuo aðies – Að kokybës. velnià. esmës nekeièia. auksinis ir t. Ádomu. Tai rodo. t.. kadangi pats þodis stabis prûsø kalba yra ‘akmuo’. kad þmogaus likimà. ir prasmës poþiûriu vël regimas ryðys su verba (þabas – stiebas – statmuo) – yra ir poveikis ið Aukðtybiø. ir kalboje. kraujas.Þmogaus laima – laimë. kaip svarbias ir dvasines. Tikriausiai seniausieji stabai buvo akmeniniai ir mediniai (tiesiog dideli akmenys ir medþiai). paèiam kurti savo laimæ. t. uþmirðus jo esmæ. kaukà. karma). veiklus skatinimas. Juk stabas – tai Pasaulio stuburas. stebulë. Ratas ar Aðis. netenka gyvybës. ir kaþkuria prasme – ið tiesø gyvas. ir 2) nuo jo paties pastangø. stabui. jis kelia nuostabà. kaip Aðies. èia ir vizualiai. uþ ðiandieniná nusilenkimà kryþiui. o latviðkai stabs – tai ‘stulpas’. – jie laimæ. galima ðias sàvokas. Taèiau tai bus tas pat. Visatos Aðis. jungia þemæ ir dangø. senovës baltø kaltinimai stabmeldyste tolygûs priekaiðtams uþ Dievo þenklo þemëje pagarbinimà. Aðis eina ir per esminá dieviðkà þmogaus Að. Taèiau retas moka tai iðmelsti. tuðèia skvarma sustabarëja. auðrinæ. laisvos valios – nuo jo dvasinio ir kûniðko stuburo tiesumo. tai dvasios vëliavos stiebas. dalià. perkûnà. Laimos þabas. 43 . kaip ir bet kuriam dvasiniam reiðkiniui. stebuklus dalijantis Visuotinis Kryþius. (kaip ir kryþius) – tai jo. Stabas gali bûti medinis. kad jis stiebiasi Aukðtyn. koks keistas yra kai kuriø tyrinëtojø poþiûris á pasaulá. molinis.

dao iðminèiø nemirtingumo perlas. kuriø stogas bûtinai turi bûti smailus – “gaudyti” aukðtybiø siunèiamoms jëgoms. ásiklausykime á didþiuosius Lietuvos akmenis. Á ðiø sàvokø laukà patenka ir kalnas (pasaulio “bamba”. ir paaukðtinimas. altorius). kaip dvasinë sàvoka ir tiesiog daiktas turi daug prasmës lygmenø. Taigi. Po tuo akmeniu paslëpta visa pasaulio jëga ir iðmintis. iðsaugojo angelai Dievo mûðio su Ðëtonu metu ir nuleido á þemæ. kelias aukðtyn. centras. á kurá dievdirbiø paveiksluose remiasi Sofijos – dieviðkos Iðminties pëdos. kad jie gyvi. kuriø sukauptà ir skleidþiamà jëgà jautrieji þmonës jauèia. Tai vadinamosios geros ir blogos vietos. stuburo vietose protëviai statydavo ne tik ðventyklas. ir aukø stalas (ðventasis akmuo. Gal pajusime. kad lietuviðki koplytstulpiai – tai savà raidos kelià nuëjusiø akmeniniø stulpø – menhirø atmaina. Tai lyg ávairaus kraðtiniø ilgio korys. prieðtvaniniais lai44 . kuris taip pat priima ir paskirsto visatos jëgas. uþkalbëjimuose svarbiausioji ðventenybë yra sala. prigluskime. kur guli ðventas akmuo. Ðiuo poþiûriu medis. Akmens ypatingumà patvirtina ir pinigai – regimas atitikmuo kaþkokios vertybës ar jëgos. tik savaip. Tai vël – ir aðis. “Gerosiose”. Tokie akmenys gali bûti tiek mirusio þmogaus dvasios. Akmuo kaip þenklas. Mitiniai Aukso vilna ir Auksinis akmuo. ðventykla. taèiau buvusá þinojimà dar ámanoma atsekti. tiek transcendentinës bûtybës nusileidimo vieta [26] (plg. Dauguma ðiø vietø vienaip ar kitaip paþymëtos – aukuru. Yra nuomonë. kad jau tada. pagal viduramþiø Europos sakmes. Ði laukø ir giriø akmenø savybë kaupti ir tiekti visatos galias dar syká patvirtina jø bendrumà su kryþiumi. atsukime á juos delnus. kurá. su Mandala). bet ir savo sodybø stubas. t.Toká poþiûrá patvirtina ir jëgø “tinklas” þemës pavirðiuje. akmuo. akmuo. kurios iðsidëstæ grieþta tvarka. stebuklingasis ðventasis akmuo. pakilimas. turinèios visuotinæ reikðmæ. Á jas atsiþvelgiant statyti namai. Dvasinëse rusø eilëse ir liaudiðkuose uþkeikimuose. lëèiau gyvi. kasti ðuliniai ir t. Taigi ádomiausi (gal kad sunkiausia sunaikinti) ðiø vietø akmenys – stabiai – stabai. ryðys tarp þemës ir dangaus). Dauguma ðiø paminklø jau seniai sunaikinti. Kaip ir medþiai. stebuklø. kyla jëgø srautai ið apaèios ir “lyja” visatos lietus ið aukðtybiø. baþnyèios. akmeniu ar kitaip. kur “linijø” susikirtimo taðkuose pasireiðkia ypatingos þemës ir dangaus galios. stulpas artimi Mandalos centrui.

kaip ir visa mûsø Þemë – gyva (Gaja). teikti. kristalø stebuklai tikriausiai glûdi kristalinëje gardelëje. sudvasinti medþiagà (materijà). Medis. Aðies – Að. Galime tik spëti. ir privalantis ðià sukauptà Visatos galià skleisti aplink save. spinduliuoti saule ir trykðti ðaltiniu. 45 . apsaugos. galintis pakauðiu (virðûne) bei rankomis (ðakomis) kaupti dangaus galias arba savimi perkeisti gyvatiðkà. Þmogus – tobuliausias Aukðtëjo kûrinys. kad ðis protëvynës medþio kraujas skirtas mums ginti. tvërinijos Aðis. jis paþymëtø pasaulio vidurá ir taptø pergalës prieð blogá áþadu [8]. Tai tas pats Kryþius. jog tai vëlgi keistos gyvybës rûðis. O brangiøjø akmenø. Panaðiai. stebuklines ir burtø galias þinome ir jauèiame. þemës gyvybinæ jëgà. Pagal Rytø padavimà visaþinojimo Akmens skeveldros ið Ðambalos pasklido po visà pasaulá. pareiga. kurioje slypi dar neatskleista esmë. Tai mano. Pats gintaro pavadinimas rodo. dalinti. O Baltijos gintaro gydomàsias. apatinæ.kais.

o sutemose brëkðta auðra. Staèias – 46 – tai iðorës. virsmø ávaizdiniai. Tegu ðviesa mainosi su tamsa. kabliø kryþiumi ir pan.SVASTIKA Dabar ásivaizduokime – Sutvërëjas “priverèia” kryþiø suktis. pavidalø prasmë kita nei svastikos. Tegu gimsta kûdikëlis ir mirðta senukas. Kitaip pasukti. Baltø kraðtuose daþniau sutinkama pasukta svastika. Taèiau tokie vardai apie gautus simbolius nieko nepasako. o þaibas áskelia gaisrà. Te susiima uþ rankø bernelis su mergele ir ðoka rateliu. sutvertieji ir atskirtieji Dangus ir Þemë vystosi. skvarmos virsmas (pvz. Pasukta svastika rodo didesnæ jëgø sankaupà sankirtos taðke ir aukðtesná judrumo laipsná: . Tai greièiau persikeitimø. trikampiø jungties ir pan. . o Rytuose – nepasukta [17]. tegu keièiasi vietomis ir papildo vienas kità. Rombø. Tegu padalintoji Visuma. suprieðinti sûkuriai virsta naujais pavidalais: . Kryþiaus linijos. Tai rodo judëjimo ratu kryptá ir iðryðkina bendrumà su skrituliu. iðjudintos begalinës visatos kirstinës “uþlûþo”. Taigi paþvelkime á svastikà – besisukantá kryþiø: arba . tegu naktis keièia dienà. gimimas. “judrusis” kryþius. Ðie simboliai liaudyje vadinami iðverstu Ugnies kryþiumi. Tegu vandenyno banga uþgesina ugnikalná. tobulëja. ágavo energetinæ iðraiðkà – sûkurá [17]: . mirga ir þëri.

taigi – ðventas simbolis. svarus. Taèiau aiðkiausiai svastikos kaip Sanskrito kalba su reiðkia ‘gerai’ ir yra susijæs su palaima. vestuvës. begalinë kaita (erdvëje – Mebiuso juosta). iðtisos jø grandinës . ir pasaulis). bet ir jëgos pliûpsniu (energetiniu impulsu). ðveisti (mesti). as . svetys. kaip sàvokos ir kaip apeiginës priemonës ypatingumà rodo bûtent lietuviø kalba. Ðitø. o gulsèias – – tai vidinis. Jau vien raidþiø derinys sv (ðv). rusø ñâåò (kas kartu yra ir ðviesa. uþdarytos.. Taèiau virsmo sàvoka visiðkai dera ir su suprieðintos. dvasioje. jau tikriausiai niekad nebeatrakinsim. sanskr.. gimimo) kokybei didþiausià átakà gali daryti tik vidinis asmens gyvenimas – esminiai virsmai jo ðirdyje. Swaikticks) [45]. ðventës metu kaþkoká. arba lenkø úwiat. valyti) ir sviesti. mûsø senøjø þyniø. vaidilø. kûnø keitimai – reinkarnacijos). tuo metu svastika ypatingai ðvystelëdavo ne tik ðviesos blyksniu. ðviesos. Tai – lyg visa ko gero linkëjimas. maldos. Metraðtininkai ir tautosaka mini baltø ðviesos dievybæ Ðvaistikà ar Svaistikà (Suaixtix. átikina. Rytuose daþnesnis statmenasis simbolis (èia asmens tobulëjimui svarbiausia mirtis ir gimimas. geros sëkmës’. Kalba rodo. Ðtai dar keletas sàvokoms ðvæsti (sviesti. svotas. apsaugos priemonæ ávairiose. Taipogi + = = . svotba (slavø ñâàäüáà ‘vestuvës’). maþdaug. mums jau nebeþinomose garbinimo apeigose. O baltø kraðtuose daþniausiai vaizduojami esmës virsmai. sveikas. begalybë. kad svastikà mûsø protëviai naudojo kaip nusilenkimo. ðvytintis. t. ‘bûk laimingas. 47 ‘bûti’. svastika) atliepianèiø þodþiø – pvz. Svastika – tai Dievo. galbût. kad. didþiulës persikeièianèios energijos sankaupos samprata. tikriausiai bûtent nulenktais galais kryþiaus pavidalo daiktà. Kalëdos) [23]. þodis ‘suas’ sako. Svastikos pavadinimas rodo. ðvystelëti. Jo kibirkðties ðvystelëjimas (svastelëjimas) tarp mûsø. Galbût. y. reikëdavo ypatingu apeiginiu bûdu ðveisti (trinti. esmës virsmas (pvz. Jo kûrybos. simbolio. svadha. Pagal mûsø protëviø paþiûras iðoriniø persikeitimø (mirties.mirtis). Net pati ðviesa kaip tokia. jog svastika – ypatingai svarbus. ðvarus. kriviø kapuosna nusineðtø dalykø.

Pav. 14 Svastikos austinëse juostose ir marguèiø raðtuose 48 .

kvietys ir kviesti. beveik visas senovinis mûsø maistas – dvasinis. Plg. medus. Kriðna vaikystëje vaizduojamas þaidþiantis su sviesto rutuliuku. Kas suvoks jos prasmæ. O juk tai – svastikos brolis. Svastika – ir “griaustinio kûjis”.: duona ir daina. Galbût ðá. rega. ðá muðant dieviðku “rimbu”. sula ir sala. nelieèiamumo. kylanèios ið tyros Dvasios ir pasibaigianèios tankioje materijoje. Jis gimë mistinëje pasaulëvydoje ankstyvøjø arijø. aiðkiaregiø þenklas ir árankis. dhana. dovana. Sudëtingi ðio simbolio ávaizdiniai slepia Visatos paslapèiø raktà. alus. kvaiðti. sila. o sanskrito kalba sûrya – tai saulë. Pagal senà dainà sûris spaustas devyniakampis (9 – ðventumo ávaizdis). amþinos tylos. Indijoje manoma. iðminèiø. kad juo vaizduota daugybë ið pirmo þvilgsnio net prieðingos prasmës dalykø. pradþia ir pabaiga. Þiebti kibirkðtá – kurti ugná ir kurti pasaulá – tas pats. ragas. slaptumo. ir tai ne maistui. iliuzijos) vilioniø. þavesiø grandiniø [24]. siela. sanskr. dangus. rugys ir raugas. Þiniø saugumo. o apeigai. labai jau ûkiðkà dalykà kaip sviestas. ávaizdinys. ið kanopiniø pieno (o gal tik ið ðventos karvës. Svastika vainikuoja daugelio senø tautø religinius simbolius. vaisiai – vaistai. Tai Visuotinës Kûrybinës Jëgos. midus ir medis. Budistams.Ðia proga galim kitomis akimis paþvelgti ir á toká. kad svieste sukaupta kosminë energija: jis gaunamas ið pirmojo ir maistingiausio maisto – pieno (kuris pats yra vaisingumo ir nemirtingumo simbolis). kaip Indijoje?) gaminamà penà vartodavo tik ðvenèiø progomis. ir ðios þieþirbos tampa Pasauliais. iðskeliantis þieþirbas ið Erdvës ugniakuro. Kai kur * Taip þiûrint. apsaugos. – sviestà reiktø sviesti*. Tai ir “Tvërimo kûjis”. diena. Svastika – toks talpus simbolis. Tai “kûjis”. 49 . kurie patalpino já ant paties amþinybës slenksèio – ant Gyvatës Ðeðos galvos. kinieèiams ir mongolams svastika reiðkia “deðimt tûkstanèiø tiesø”. paðvæstøjø. kai blogio karalystë þlugs. kurios uþdangà galës pakelti tik iðrinktieji. ragana. rodàs sukimàsi Laiko cikluose. jis taps nebereikalingu. Tai mistikø. rodos. gundymø. saulë. rus. visiems laikams iðsivaduos ið didþiojo Mono (majos.

latviams. orà. rytø ir vakarø. Ji austa. pieðta ir siuvinëta. galinga burtø priemone. Taèiau. kad svastika esanti dangaus planas. vilnonë skara. sëkmës. Svastika baltams – prûsams. Perkûno kryþius. rodantis Gráþulo Ratø padëtá ávairiais metø ketvirèiais [7]. Laimos kryþius. Svastikos simbolá þinojo beveik visos senosios pasaulio tautos. ðviesos þenklu. kabliø kryþius. Ji laikyta slapta. droþta. Lietuviø tautodailëje yra abi svastikos – kairioji ir deðinioji. Latvijoje rasta XII a. iðdailinta 42 puoðniomis svastikomis.svastika vadinama gamiruotuoju kryþiumi. dangaus rûstybës. o ið kitos pusës – perkûno. rytus ir vakarus (Rojus? dangiðkoji Jeruzalë?). vandená. Kiti teigia. Yra ir paprastesniø svastikos pavidalo aiðkinimø. gyvybës bei derlingumo ðaltiniu. apsaugos ávaizdinys. o ir visiems senovës arijams. pietus. Liaudyje svastika vadinama ávairiai: Ugnies kryþius. pietø. ugná. Ji reiðkusi senovës pasaulio þemëlapá. kilo ið svastikø. nes esanti sudaryta ið keturiø viename taðke sujungtø raidþiø (gama) [7]. ðakø kryþius. saulës. – kilmës ir tikybos simbolis. laimës. lietuviams. Svastika gali þymëti ir keturis pirminius elementus – þemæ. turbût bûtent raidë gama. Galima ðiame þenkle áþiûrëti ir 4 áëjimus – ið ðiaurës. tekanèios ið vieno ðaltinio á 4 puses – ðiauræ. kuriame vaizduojamos keturios upës. kaip ir skaièius 7. ðviesos. kuriø èia yra 20 va- 50 . svaidomø þaibø ávaizdþiu.

devynetas svarbus ne tik baltams. apie 7 nuodëmes. Babilono bokðtas buvo 7 aukðtø. Elenytë turi 9 brolius. – atsiduriama devintame danguje. Eglë þalèiø karalienë þemëje vieðëjo 9 dienas. senoji baltø savaitë turëjusi ne septynias. senovës Graikijoje þinota apie 7 pasaulio stebuklus ir 7 garsius iðminèius. gieda 9 angelø chorai. ðventas skaièius yra 9. indø tikyba teigia. pervesdamas per jas “gyvatiðkà jëgà” kundalini. Centrinës 51 . ‘labai daug’ – tai devynios galybës. dyvas (stebuklas. Lietuvoje toks dieviðkas. kuri praþysta tûkstantalapiu lotosu virð jo galvos dþiugioje susijungimo su Aukðèiausiuoju. Buda sëdi po ðventu figmedþiu su 7 vaisiais.riantø. Kûèioms ruoðiami 9 patiekalai. Kalëdø elnias – devyniaragis. dirbama iki devinto prakaito. Svastika padeda aiðkintis ir tai. o jau kai viskas gerai baigiasi. Indijos jogas atveria savo kûne septynias èakras. Lotynø liturgijoje “Kyrie eleison” kartojamas 9 kartus. iðgraþintø Ugnies kryþiais [12]. kodël kitur pasaulyje ðventu laikomas skaièius 7. Biblijoje kalbama apie pasaulio sukûrimà per 7 dienas. o devynias dienas. Islamo mistikas verþiasi link Dievo sosto per septynias paslaptingas “stoteles”. o oktavoje – 7 natos [7]. visaapimantis. Beje. kuriuo kadaise perëjæs pranaðas Muhamedas. Skaièiaus 9 ðventumas akivaizdus net kalbos lygmenyje – palyginkime þodþius Dievas. pasakos. 7 filosofinio akmens gaminimo eigos lygmenys. Visais laikais ir daugumoje ðaliø skaièius 7 laikytas ðventu. dovana ir devyni. dainoje spaudþiamas devyniakampis sûris. Þinomi ir 7 dangûs. dabartinæ savaitæ sudaro 7 dienos. O baltø tautosaka. pakeldamas. kartodamas dangiðkàjá kelià. kad pasaulá sukûrë 7 jëgos. panirimo Jo ðvieson palaimoje. 7 dorybes ir 7 bado metus. simboliai ir visa pasaulëjauta rodo kà kita. vaivorykðtë yra 7 spalvø. Krikðèioniø ðventraðèiuose 7 – Sofijos – dieviðkos Iðminties skaièius [8]. dainos. o baltø kraðtuose. Rasta ir III a. per Rasà renkamos trejos devynerios þolelës. Laimës ieðkoma uþ devyniø kalnø. vis aukðtesni ir skaidresni. lakðtingala vadinta devyngerkle. Roma pastatyta ant 7 kalvø. nuostaba). davë. 7 pirmosios krikðèioniø maldos “Tëve mûsø” praðymai – meldimai. devyniø jûrø. þalvario segiø. kovojama su devyngalviu slibinu. Senojoje Mezopotamijoje dangiðkoji ðventykla ásivaizduota septyniapakope (piramide). judëjø kosmologijoje.

taip ir nëra. Ði svastika “traukia” á vidø. svarbûs. ásuktà. 7 arba 9 iðreiðkia ðventumà. “padidinus” gaunamas visuotinai priimtas Dievo skaièius – 777. Taigi simboliai kumà. rodo neigiama (prieð laikrodþio rodyklæ. mitinio Kûjo áskeltà kibirkðtá. O kà. o 9 – jau ávykusá. o jos sukurtas sûkurys brëþia ðeðetà: 52 . kad tokie seni. stebësudaro ketutojo atþvilgiu – deðinën besisukanèià) svastikà Taigi besisukanti svastika (septynetai) ir raðomas devynetas iðreiðkia tà patá – radimàsi ið vieno taðko. sudaro keturios raidës kairën besisukanti) svastika? Svastikà (graikiðkai gama). . besiskleidþianèios svastikos sukurtas sûkurys (atkreipkime dëmesá – sûkurys visada kà nors sukuria!) brëþia devynetà: Azijos mitologijoje devynaukðtë pagoda simbolizuoja dangø. pagal islamo sampratà visatà sudaro 9 sferos. o ðventumà vaizdþiai iðplëtus. Ðios teigiamos. vyriðkos.rios septyniukës – 7. Teigiamà (pagal laikrodþio rodyklæ. chaoso) taðke ir jos plitimà á aplinkà. esminiai pasaulëþiûriniai dalykai ávairiose tautose bûtø suvokiami visiðkai skirtingai. pirminá postûmá. Tai kur septyneto ir devyneto bendrumas? Juk negali bûti. dieviðkûrybà. Èia vël matome tà patá baltø ir kitø tautø pasaulëþiûros raiðkos (ne esmës) skirtingumà. ðitaip þiûrint. Ðtai paþiûrëkime. Na. dieviðkos ugnies áþiebimà viename tuðtumos (begalybës. 7 rodo dar neávykusá poveiká (lyg “kûjo” pakëlimà). jau áskeltà kibirkðtá. skleidimàsi. sukurtà sûkurá. á aðies taðkà. Be abejo. kaip ir jau aptartu Kiauðinio bei Medþio (grûdo ir daigo) atveju. islame maldos vërinyje yra 99 karoliukai. kûrëjus ákvepia 9 mûzos [43].

gali “ásukti” á juodþiausià bedugnæ. S. Ði gyvatiðka (S) jëga gali iðkelti á tobulybës ðviesà. Èia prisiminkime tûkstantagalvæ induistø gyvatæ Ðeðà. raidë G – gyvatë – gyvybë – gea ir skaièius “6”) valdovas. kuomet pastarasis miega laikotarpiuose tarp pasaulio kûrimø. gyvatë – gyvata – gyvybë). þemiðkos gyvybës ðaltinis ir palaikytojas. o. spirale susisukusi apatiniame þmogaus jëgø rate (èakroje) ir vijomis. Ðeða – poþeminiame pasaulyje gyvenanèiø gyvaèiø (plg. sûkuriu kylanti aukðtyn. Graikø ea (gea) reiðkia ‘þemë’ (plg. sudaro dvi raidës S ( ) – lietuviðki Kita vertus. Taigi simboliai . kuris laiko þemæ ir yra Viðnu guolis. þemiðkumà. o lietuviðkas þaltys. Tai patvirtina ir raidë gama – . ant valdovo 53 . Jis gal net ne nuodinga gyvatë. nesugebant jos valdyti.Taigi skaièius 6 Lietuvoje turëtø bûti þemës simbolis. arba 6 þymi traukimàsi vidun. Tai þiedu susisukæs roplys – begalybës simbolis [10]. gimdymo vietà. tamsà. O juk Ðeða – tai ðeði. gyvybës gimimà. “atðliauþæs” á Indijos mitus ið baltø þemiø bålø – nuo ðeðëliuotos upës Ðeðupës? Beje. svastikà þalèiukai arba gyvatës (plg. þaltys. slëpimàsi. á ásèias. gea – gama – þemë – gemë). moteriðkumà. gyvatë – tai þemiðkoji gyvybinë jëga (Rytuose – kundala).

kaupimas nuo teikimo. y. heksagramø ar pan. geràja (atseit. Na. grafiðkai 6+9= . ir bûtent “þemiðkoji”. praþuvà. ávaiir (daþniausiai riems raðtams naudojamos abi svastikos: – pasuktos). Beje. o þmogaus (Adomo) atveju – vyriðkumas ir moteriðkumas kartu. t. Þemë nuo dangaus. jos galus deðinën “nulenkia” aplink þemæ sukdamasi saulë). Dël to Lietuvoje vienodai daþnai sutinkamos. pragarmæ – þinomà ðëtono skaièiø 666. þemës galias ir apatines þemàsias þmogaus jëgas (energijas). teigiama. begalinæ gelmæ. þmuo prieð þmonos ir þmogaus atskyrimà. o beprotiðkai “iðdidinæ” (suabsoliutinæ) þemiðkumà. vanduo nuo ugnies. moteris nuo vyro neatskiriami. 9 6 54 .Ðeðos galvos yra svastika. Èia vël galime pastebëti begalybës þenklà arba Mebiuso juostà (8) rate. kurie vadinami “devynetu” ir “ðeðetu”. Taèiau juk svastikos esmë – judëjimas savaime. gausime visiðkà tamsà. ðeðetà brëþianti ( ). linija) ir jan (þymima iðtisine linija) simboliai. beveik visur bûtent ji vadinama vyriðka. ramybë nuo judëjimo. Lygiai taip pat Rytuose naudojamas jin/jan simbolis arba . tamsa nuo ðviesos. Kinieèiø ðventraðtyje “I czin” net kiekvieno þmogaus bruoþai. Tad ðiø dviejø simboliø suma ir yra dar nepadalintoji visuma. begalybë. juodà poþemá. Teisybë. kryþiaus sukimasis (o ne sukimasis aplink kryþiø). aiðkinami kaip visuotiniø visapasaulinës kûrybos jëgø jin (þymima trûkia trigramø. Kituose kraðtuose daþniausiai pasitaiko “moteriðkoji” svastika . arba tà patá Rytø jin/jan.

Jas nubraiþyti. Ðios dvi galios (stichijos) – ugnis ir vanduo – visapasaulinio vyksmo. taigi ir apaèià nuo virðaus. Tai nuo neatmenamø laikø þmonijos pasàmonëje glûdintis suvokimas. iðausti. sudaryta ið abiejø trikampiø: Oras yra ugnies stichijos pradmuo. Taigi Dangø. þemyn ir simbolizuoja apaèià. Be to. – tai þemiðkas gelmiø vanduo. tamsà nuo ðviesos. nebegaliojimà medþiaginio parodo á saulio dësniø Dvasios lygmeny (Ten 1=3) ir pan. astrologijoje jis þymimas Þemë – vandens stichijos pradmuo. kad ðviesos be tamsos (vyriðkumo be moteriðkumo ir t. iðpjaustyti ar iðkalti paprasèiau apibendrinus – atvaizdavus trikampiais. Visi kiti elementai – jø iðvestinës. Rytø pasaulëvaizdyje tai atrodytø ðitaip: . jautrumà.) nëra. astrologijoje jos þenklas . . Taigi gavome dvi rato puses: virðutinæ ir apatinæ . moteriðkumà. viens kità papildo ir tik abu kartu sudaro dieviðkà visuotinybæ. Já kertàs skersmuo atskyrë Þemæ nuo Dangaus. moteriðkumà nuo vyriðkumo. lëtumà. aukðtyn ir simbolizuoja virðø. Ðiø dviejø pradø santyká (Rytuose – jin/jan) þymi Dovydo þvaigþdë (hebrajø tradicijoje). trejetainiðkumas – tai ir Trejybës ávaizdis. kûrybos pagrindas. kad jie vienas ið kito kyla. Trikampis. intuicijà. Gavome simbolá arba vaizdþiau . kadangi vaizdþiau rodo tai. tamsà. jëgà. . perskelto pusiau rato.TRIKAMPIS Gráþkime prie valingai padalinto. O rodo á þemæ. vyriðkumà. – tai dieviðka aukðtybiø ugnis. kad 55 . trikampis – raiðkus bûdas grafiðkai vaizduoti dieviðkumà – Trejybæ. sielà ir Dievà. veiklumà. ðviesà. Ðis þenklas galbût pranaðesnis. net dvasià. t.

Tai raiðkus mûsø protëviø dievybës suvokimo ir tokios sudëtingos sàvokos vaizdavimo kûrinys.. Saulës . Pavyzdþiui. Tai ávairiø tikybø motyvas. Kartais jis braiþomas ir virðutinio pusapskritimio pavidalo: . Trikampis neretai droþiamas ir kryþiuje (daþniausiai virð kryþmos)” [5]. Trimutri induizme. Krikðèionybëje Dievas suvokiamas kaip vienas Asmuo. dangiðkojo Tëvo. taèiau Jo bûtis yra asmeniniai trijø Esybiø santykiai. Ið èia ir Apvaizda. Mokymas. kuris atspindi visiðkà darnà ir pusiausvyrà. Ðis trikampis daþniausiai atviras á apaèià. lygsvarà (visi jo kampø taðkai vienodai nutolæ vienas nuo kito ir nuo centro). Á þmonijà þvelgia daug atidþiø akiø: Dievo Þemës . stogo simbolis. apjungiantis dievybës kaip aukðèiausios galybës ir Dievo kaip asmens – Aukðtëjas (Tëvas) bei amþinybës. tiltas (tarp 56 . taipogi vartai (iðëjimas – áëjimas). . pasaulio stogas. skleidþianti ðviesos spindulius.dvasiniame lygyje 3=1. Jo vaizdinis pavidalas – nuostabi tokios sudëtingos sàvokos raiðka tautos kûryboje – lietuviðkasis kryþius – saulutë. Liaudies sàmonëje ðie visi vaizdiniai susiliejo á vienà – Apvaizdà – þmogø ir pasaulá globojanèio ir sauganèio Dievo simbolá. Arba baltiðkasis triasmenis Aukðtëjas Visad–estis.. “Akis apskritime. nëra bûdingas vien krikðèionybei. turto “krûva”. Ðios dieviðkumo bûklës iðraiðka plokðtumoje – lygiakraðtis trikampis. Trikampis reiðkia Ðv. Vienas svarbiausiø tikybos. Ðis pavidalas – tai dieviðka apsauga. Tai Dievo akis trikampyje. Ðventoji Dvasia) ir vienkartybës – Estis (vyriðkasis pradas. Trejybæ. Dangaus. kad dieviðkame lygmenyje trejybiðkumas ir vienatinumas tampa tapaèiais. Sûnus) sàvokas [13]. trys viename ir vienas trijuose. atkreipta á mus nuo ðventyklos durø: arba arba . – amþino triasmenio Dievo ðventumo simbolis. kuris daþnai bûna saulës rate arba ðvyti spinduliais. dangiðka pastogë. Kitame lygmeny – ðventas Kalnas. dvasiniø þenklø – – tai Die- vo. begalybës – Visad (moteriðkasis pradas.

vaivorykðtë. Nuoþulnûs brûkðniai ðalia vingiuotø linijø jà sieja su þeme. “rodanèio” þemyn atmainos – zigzagai. Tai sieja su vandeniu. net skaisèias sielas. upës. Taèiau ðie þenkleliai ðiuo atveju nëra esminiai. Lygiai kaip ir trikampiø viduje esà raðtai – tai jau Dievo pasireiðkimo pavidalai. Beveik ant kiekvieno liaudies meno kûrinio yra Maros þenklø. Na. esanèio po Juo ar Jame. “Liaudies dainø Mara siejasi su þeme. dangiðkos meilës sklidimà. ávaizdiniai pasaulio. kalnai. tai greièiau papuoðalai ar papildymai. Ádomu ir tai. Tai graþiai apjungia latviðka maros sàvoka. laikotarpiø ar pan.dangaus ir þemës. kraujas ir kt. Visø jø bendrumas – þemiðkume. vaizduojama ávairiai: Virð pagrindinio simbolio kai kur esantys ðviesuliai. ðaltiniai. kartais sàjungoje su kitais þenklais. Baltø kraðtuose ði dangiðka pastogë. 57 (jei iðvis Já . þvaigþdës vaizduoja Dievo ðviesà. Marà raðtuose þymi aðtriai lauþytos ir vingiuotos linijos. tarp 2 bûkliø.. Pats Aukðèiausiasis atvaizduojamas kukliu galima kaip nors vaizduoti. bangelës (vandens simboliai) bei ávairiai uþbrûkðniuotos ar uþtaðkuotos juostos (þemës simboliai).. Ant indø jie randami nuo akmens amþiaus” [16]. kad yra skaièiaus ‘devyni’ senasis grafiðkas pavaizdavimas [18].). medþiagiðkume.). Tai dar syká patvirtina kalbos lygmenyje ir tautosakoje pastebëtà skaièiaus devyni dyvinà dieviðkumà. dieviðkø kibirkðèiø áþiebimà. marios ir visi skysèiai – pienas. Jos valdos – þemë. o trikampio. vandeniu ir dangumi ir ákûnija visà medþiaginá pasaulá.

Lietuviðkai tai bûtø marios, kurios mums jau siejasi tik su vandeniu, na gal dar – gelmës ramybe ir tamsa. Taèiau su þeme, su tuo, kad “dulke buvai, dulke pavirsi” lietuviðkai sieja visa, kas miræ. Slavø þodis ìèð taip pat labai talpus – tai visas mûsø þemiðkas ‘pasaulis’ ir kartu ‘taika’ (plg. su aukðtesniu slavø pasaulio lygmeniu – su jau minëtu ñâåò, kuris kartu yra ir ðviesa). O visa apibendrinanti þemë – pasaulis – mara – tai Marë, Morë, Marija, materija, þemës moteris – motina ir Dievo sutvertas þmogus, galinti tapti net tiltu, pervedant á ðá regimà pasaulá Dievo Sûnø. Taigi, þemës simboliai atrodo taip:

– tai Maros vandenys, – tai Maros þemë, – tai ir taurë, ir luotas – valtis, ir karstas,
ir dauba – guolis, ir lopðys, ir ásèios. Raidë M mistinë beveik visose Rytø ir Vakarø kalbose ir yra bangø simbolis: Maitreye – paskutinysis mesijas (budizme, induizme); gr. Metis – dieviðkoji iðmintis; Mimra – þodis, Logosas; liet. Mirtis ir Motina; netgi Mozë; tvano vandenø vardas – Mabul. Judaizme ir krikðèionybëje Mesijas visada susijæs su Vandeniu, Krikðtu, su zodiako þenklu Þuvimis (gr. Meenam) [24]. Visos zigzaginës raidës: M, W, Z, V, N gali bûti vandens ir þemës simboliai. Dar vienas ádomus trikampiø (kampø) derinio simbolis – latviø

58

Jumis arba lietuviø ‘þirgeliai’ (liaudyje dar vadinamas ‘dviguba varpa, sukryþiuoti kirviai, þirgø galvos, gaidþiø galvos’ ir pan.): . Vienuose ðiø þenklø kampai nukreipti aukðtyn, kituose – þemyn. Dël to tikëtina, kad tai – dviejø skirtingø simboliø grupës (pavadinimø iðkraipymà jau esame aptaræ). Paþástamas ir áprastas simbolis yra senøjø stogø “þirgeliai”, paèia savo patalpinimo vieta rodàs, kad yra vyriðkas virðaus, dangaus stogo, aukðtybiø apsaugos (trobai, sodybai, jos gyventojams) ávaizdinys. Kiti “jumiai” nukreipti þemyn. Dël to turëtø reikðti kaþkà þemiðko. Tam visiðkai tinka áprastinis ðio simbolio aiðkinimas – tai moteriðkas derlingumo, vaisingumo þenklas. Latviø sakmëse Jumis yra vaisingumo dievybë. Jis gyvenàs dviguboje varpoje, rieðutø porelëje, ið vieno kamieno iðaugusiuose dviejuose medþiuose – þodþiu visur, kur yra ko dvejetas [12]. Tad tai þemës – maros ávaizdiniø atmaina. Simbolis þemiðkas ketvirtainis taip pat vadinamas Jumiu. Tai gali bûti po dvigubu Dievo stogu . Arba

tai þemës – motinos “bangos” – raidë M, sujungta su þemës ir dangaus jungties simboliu rombu virð paparèio þiedo . Arba dvasios paukðtis

– vydos ágijimo, iðsilaisvinimo

akimirka. Bet kuriuo atveju tai rodytø aukðtybiø, dieviðkumo prisilietimà prie materijos, prie þemës. Dël to suprantamiau, kodël latviai ðá Jumá vadina Dievo sûnaus simboliu. Taèiau aiðkintis þenklø deriniø prasmæ – ne mûsø uþduotis. Nuo raidyno mokymosi iki þodþiø ar sakiniø (pvz. juostø) perskaitymo – ilgas kelias. Ávairûs “moteriðkø” ir “vyriðkø” trikampiø ir kampø apibend-

59

rinimai – latviðki dvigubo Jumio (liaudiðkai ‘rupûþëlë, vëþiukas’) ir Martinio simboliai. Kokià esmæ juose regëjo senovës baltai taip pat anksti spræsti. Daþnai senuosiuose raiþiniuose, raðtuose grafiðkai vaizduojamas paukðtis: , ir pan. Paukðtis – dvasinio lygmens bûtybë, taèiau turinti tamprø ryðá su medþiaginiu pasauliu: tai du Dievo stogeliai ar virðutiniai Rato lankai, o kartu – panaðu á þemiðkàjà raidæ “M”. Paukðtis simbolizuoja þmogaus sielà ir ðventàjà Dvasià (balandis), tobulumo troðkimà, skrydá Aukðtyn; meilæ, iðtikimybæ, skaistà (gulbë), o kartu ir tiesos aiðkintojà, nelaimës pranaðà, kelio rodytojà, visaþinystæ (pelëda, varnas), likimo seikëtojà (varnas, gegutë). Paukðtis tupi baltiðkojo Medþio virðûnëje. Jis – tarsi siekiamybë, kelrodë þvaigþdë, bet kartu ir akivaizdi galimybë – juk siela yra kiekvieno þmogaus dalis. Netgi ne aukðtyn reikia þiûrëti, o iðvysti savo vidø. Tada jau skrisim. Trikampius ir vël sujungæ, gausime naujà þenklà – , kurio esmë bûtø ta pati kaip ir rato

rombà arba kvadratà:

( + ). Tai aptarsime vëliau. Dabar atkreipkime dëmesá á mûsø protëviø suvokimà. Kaip matëme, baltiðkos “roþelës” ar “erðkëèiai” – ne gëlës, o greièiau saulës, ðuliniai ar kryþiai, – taigi apibendrintos dvasinës sàvokos, o ne medþiaginiai þiedai. O ðtai gëlës – tulpës, lelijos þiedas audiniuose ar raiþiniuose yra þemyn nukreipto trikampio pavidalo: ir pan. Tai – jau moteriðkas simbolis, þemës gëlë, didþiausias jos, o ir moters medþiaginis papuoðalas. Taèiau paparèio þiedas audþiamas (braiþomas) taip: . Tai nebe þemiðkos gëlës, o visuotinybës, Dangaus ir Þemës jungties simbolis. Paparèio þiedas – tai tiltas tarp Ðiapus ir Anapus arba anga Ten, bedugnis ðulinys arba takas
60

Taèiau ðioje “gyvatiðkoje” jëgoje yra daug “mënuliðkø” savybiø – ji judri. Tai suprantama. arba ir . savaiminá ðviesos ðaltiná). Jei á ratà þiûrëtume kaip á saulæ (visumà. jautrumo. Be to. Ádomu tai. saulës (visumos) dalis. Baltiðkas tûkstantalapis lotosas. zigzagà. þymi dylantá – pilnëjantá. Mënulis. atrandamas. ir á “S” pavidalà galima þiûrëti kaip á visumos dalá – tai pusë svastikos (ugninës ir ðvytinèios savaime. valdoma (bent jau taip turëtø bûti. Liaudies raðtuose ðis simbolis braiþomas ar audþiamas ávairiai: . . emocingumo. arba ir . tai mënulis – saulës ðviesos atspindëtojas. arba ir . Dabar padalintà perpus skritulá pasukime: Gausime ir . kitimo ávaizdinys. . vaizduojantis sûkurá. “S” pavidalas yra savarankiðkas simbolis. paslaptinga. yra priklausomas nuo stipresnës jëgos. daþnai keièiàs savo matomà pavidalà. jis nepastovus. kadangi kitaip (ne á ratà) sujungus pusmënulius (trikampius) gaunamas bûtent “þalèiukas”: . nepastovumo ávaizdinys. þaltys. gyvybës jëgà. Tai nepilnumo. Astrologijoje mënulis – dvasios. apibendrinus – gyvatæ (mûsø kraðte nenuodingà – þaltá). Jis pats neðvieèia. Pirmasis áspûdis. gali þymëti papildymà ir virsmà ið vienos bûsenos á kità [17]. Du mënulio þenklai jau gali sudaryti “pilnus” pavidalus – kryþmà ir rombà: ir . perdavëjas. spiralæ. kad mënesio þenklais vadinami ir “S” pavidalai [17]. 61 .. praþystantis tik skaisèioje ðirdyje. Teisybë. kaip nepilnumo simbolis. sraigtà. aiðkus: tai – mënuliai. Tai visaþinystës ðaltinis. mënulá.) galingesniø dvasiniø jëgø. o . vadinamieji “þalèiai”. paþvelgus á ðiuos þenklus.. nepastovi.vaivorykðte.

15 “Þalèiai” austinëse juostose 62 .Pav.

Todël labiau tikëtina. o ðiuo atveju – dvasinë ar kûniðka praþûtis. nuotykius. pabandysi gráþti – nes þengi aukðtyn. þengs á tiesà. dangaus ir þemës simbolius ( ir ). jø saugomà ir jungtimi tarp jø esantá þmogø. sukdamas deðinën (íà ïðàâî). Taèiau juk ðiuose stulpuose “þemë” – virðuje. þinoma. saulutei vaizduoti visai netinka kubas. tarp kuriø daþniausiai yra rutulys arba kubas. Aukðèiau63 . Taigi tarp “mënulio” ir “þalèio” ryðys yra. “Þalèiukai” senojoje tautodailëje labai mëgiami. kryptys kairën ( ir deðinën ( ir ) ves á medþiaginius (paþemës. – viskas baigsis gerai. kuris. kad gráþimas – mara ). Paprastai ði piramidþiø jungtis vadinama “saulute”. plokðtuminius). Be to. Ypaè jie daþni juostose. – tai kelrodë þvaigþdë – dangun pakylëta visø 4-iø krypèiø suma. dievop ( pamatysi. Tai atsidûrusiojo kryþkelëje (virsme) galimos judëjimo kryptys. o “dangus” – apaèioje. gali bûti tarp dangaus ir þemës. Saulë. kad ðis stulpas simbolizuoja dangaus ir þemës jëgø veikiamà. prieangiø ramsèius. kad kelio atgal nebûna. mënuliðkus (nepastovius) pasiekimus. Jø apibendrintas pavidalas maþdaug toks: Ðie stulpai jungia dvi piramides. Kaip pasakoje: eisi tiesiai. kaip dieviðkos sielos savininkas.kaip ir saulë ). Ádomu tai ir kalbos lygmenyje. Dabar ásivaizduokime visø 4iø krypèiø trikampius horizontalioje plokðtumoje. Prisiminkime dar kartà stulpus. senosios statybos klëèiø. jei eis tiesiai. Ðtai lietuvis bus teisus. pergales ar pralaimëjimus. O slavas yra teisus (ïðàâ). ).

t. 64 . senas simbolis. laimingà kelià persikûnijimø labirinte.Pav. begalinis mazgas. y. budizme þenklinantis sëkmæ. 16 Aptartø simboliø ir mazgø – kryþiø atitikmenys (pieðiniai ið [27]) Gyvybës ar Gyvybës medþio mazgas Amþinasis ar laimës mazgas – tibetieèiø “Budos þarnos” – Gyvybës mazgas arba Laimës siûlas. laikà ir nepastovumà bei jø ryðá.

pabaiga – atomazga. Mazgas – suriðimas (atriðimas) reikðminga dvasinë bei apeiginë sàvoka: pradþia – uþuomazga. Tai virsmo simbolis. apsaugà. Rodyklë á já (þmogø) ið virðaus þymi dangiðkà. mezgami rûbai. Jau vien dël to mûsø senieji audiniai. gyvybë uþsimezga. – pakopomis [27]. perkeitëjo ir persikeièianèiojo reikðmë visiðkai tinka þmogui – stulpui. o ðventi dirbiniai. Virsme esàs asmuo yra pavojuje – grasos srity. Simbolinis mazgo atriðimas neatsiejamas nuo gimimo. pinami ir aptvarai. dangum ir þeme). dieviðkà poveiká. baldai. Stabo sàvokas. dël to turi bûti susikaupæs.siojo kibirkðties neðëjas. atsiribojæs nuo aplinkos. O rodyklë ið apaèios rodo þmogø veikianèias þemiðkas jëgas ir pavojus. o dangaus ir þemës galiø susitikimo vieta. o atsako radimas – mazgo atriðimas. pinikai. kuriam daþnai priskiriama ir “apaèios”. velnio – chaoso “ápynimo. taèiau sykiu ir saugomas. juosta apriðtas þmogus atsiduria maginiame apsaugos rate. Aðies. tvoros. átvirtinimas ir kartu uþrakinimas. tarpininko tarp Dangaus ir Þemës. apsauga. vaisiai mezgasi. prisiminus Medþio. pavojingoje. mirties. Gal dël to ir vaikai þaisdami sako “èiur!” (“manæs nebegalima liesti”) ir sukryþiuoja du pirðtus? Be to. mezginiai. Kiekviena paslaptis ar máslë yra mazgas. Mazgas – kryþius – tai mûsø suriðimas su kuo nors (pvz. vestuviø paproèiø. tad kosmosas simboliðkai kuriamas uþriðant ir atriðant mazgus. tinklai (visa tai – apsauga nuo blogio iðorëje) [27]. vainikai pinami (kryþiavimas – mazgas – vija – spiralë – ratas). rakandai. pagalbà. Tam neprieðtarauja ir poþiûris á X pavidalà kaip á mazgà [27]. kad á ðá taðkà mûsø protëviai statë save. juostos – ne buitiniai. paslaptis. supanèiojimo” ávaizdinys). yra greièiau ne pasuktas kryþius (kuris taipogi. ði jungties. pinamos kasos (vidinës darnos. O jei sankir65 . paþymintis persikeitimo taðkà. “virðutiniø” ir “apatiniø” galiø sankirtoje esantis asmuo yra lyg virsme. uþmezgami (arba nutraukiami) tarpusavio ryðiai ar santykiai. Todël simbolis maginë apsaugos reikðmë. Lietuviðkos trobos ramstis rodo. gali saugoti). globojamas ið “virðaus” . susitaikymo sakramente gaunamas iðriðimas. nepusiausviroje bûklëje. þinoma. tvarkos. Ðiø dviejø. sutuoktiniai suriðami. gali bûti visuotinybës ávaizdinys – þenklinamas rutuliu (ratu) ar kubu (kvadratu).

tai bûtent jis – kosmoso kûrinys ir kûrëjas. 6. Be to. kurioje visos 4 plokðtumos – lygûs trikampiai. tarpininkas (mediumas – medis). 7 ir t. turi smailus bokðtus ar kupolus. Padauginæ pagrindo kampus iki begalybës. bûtent dël savo piramidiðkumo kalnai yra nepaprastà Visatos jëgà kaupianti ir skleidþianti “dievø buveinë”. Pamatui imant bet koká lygiakraðtá daugiakampá. Trikampis. pinantis. Piramidë. savaime pasigalandanèius skutimosi peiliukus bei stebuklingus iðgijimus.toje – – Þmogus. þûstanèias bakterijas. nors syká ten buvusio. jei jos nesuðiuolaikintos. trikampiai. neyranèias mumijas. Tokie yra didingieji Egipto statiniai. o visi 4 kampai yra pusiausvyroje – vienodai nutolæ viens nuo kito. nenumaldoma trauka vël juos aplankyti kiekvieno. gausime ratà. mezgantis. kadangi ji jungia dieviðkà skaièiø 3 su þemës skaièiumi 4. yra kûgis. riðamas ir iðriðamas. Ðià piramidæ aptarsime nagrinëdami ketvirtainiðkumà. jo erdvinë. ðitokia piramidë – senosios baltiðkos statybos. 66 . galima gauti piramides. Ir dabartinës baþnyèios. Piramidþiø (ir kûgio) skvarma turi ypatingà galià kaupti ir paskirstyti Visatos jëgas (kosminæ energijà). Keturkampë piramidë “paþástama” geriausiai. Galbût. statytos senoviðkai. kvadratas ir skritulys vël susivedë á viena. Uþtenka paþvelgti á jø sodybas ir ðventyklas. kurios pagrindas skritulys.t. audþiantis. Protëviams tai buvo þinoma. riðantis. Daug þinoma pasakojimø apie piramidëse negendantá vandená. kuriø ðonus sudaro 5. trimatë iðraiðka – trikampë piramidë – dieviðkumo iðraiðka. Dar vienas svarbus ir paslaptingas trikampis. Ðioje piramidëje 4 lygûs trikampiai sudaro 4–ias sienas ir 4–ias “stogo” plokðtumas vienu metu. mûsø sodybø ir Pasaulio Medþio meninës iðraiðkos – ðiaudeliø sodo pagrindas. Gal su tuo susijusi ir ypatinga kalnø galia.

I pusë) 67 .Taigi Egipto piramidë padës mums pereiti á lietuviðkà trobà ir pradëti nagrinëti ketvirtainá þemës ir þmogaus gyvenimà Pav. 17 Ðventykla (I tûkstantmeèio I pusë) ir baþnyèia (XX a.

medþiaginës Visatos pradþia – iðreiðkia save skaièiumi 4.KETVIRTAINIS Jei Dievas. darna. arba O juk bûtent kryþius. Kubo. vakaras. susijungimas. Jie skyla (prisiminkime pagrindinæ kûrybos ir paþinimo sàlygà!) ir tampa 1+3. kampø taðkai iðsidëstæ skirtingais atstumais vienas nuo kito. Padarius kubo pavirðiaus iðklotinæ. senatvë). þemë. pusiausvyra. Dvasios simbolis. 3 68 . vanduo). “santuoka” yra Gyvenimo dvasioje ir materijoje ávaizdinys. mintys. 4. branda. Jø dermë. oras. medþiaginis pasaulis raiðkiausiai atvaizduojamas erdviniu ketvirtainiðkumu – kubu. kryþma (kaip ir keturkampis) vaizduoja pasaulio ketvirtainiðkumà: 4 pasaulio ðalis (ðiaurë. kaip ir kvadrato. 4 þmogaus gyvenimo laikotarpius (vaikystë. jausmai – geismai. pietûs. tad ðiuose pavidaluose “áraðyta” nuolatinë átampa [19]. net patá þmogø (kûnas. Medþiaginiam pasauliui nebûdinga ramybë. ruduo. Trimatë erdvë. Tai gali sukurti tik á medþiagà álieta dvasia (kubà dengianti arba jo viduje áþvelgta piramidë). skaièius 4 – moteriðko prado. suvokiamas kaip “rymantis pats savyje”. naktis). tai Jo “persikëlimas” ið bematës beribës erdvës á trijø matmenø ribas – kûrybinës veiklos. 4 metø laikus (pavasaris. rytai). t. vienas trijuose ir trys viename. dvasia – siela). þiema). 4 paros tarpsnius (rytas. Kai 1=3 “iðeina” ið dieviðkos vienybës bûklës. y. vasara. medþiagiðkumo simbolis. diena. gaunamas kryþius ( ): . Skaièius 3 – vyriðko prado. vakarai. 4 gamtos stichijas (ugnis. jaunystë.

patikimà erdvæ. tasai medþiagos sudvasinimas. kuris taip pat yra apsauga. vandenilá. suðventinimas atrodytø taip: O juk tai – mûsø namas. “kosmoso þemëlapio” atvaizdas. o taip pat vaizduoja visatos sàrangà laiko poþiûriu. Taigi ði 3jø ir 4-iø. Vidinio rato centre vaizduojama ðventenybë – dievybë. Kvadratinë skvarma.ir keturkampio sàjunga (3+4) sudaro ðventà skaièiø 7. dieviðka Jëga (3) – nepaþinu. Pats bendriausias Mandalos supratimas – tai visatos. Yra ávairiø ðio pavidalo atmainø. kurá daþnai sudaro aðtuonialapis lotosas arba 8 atkarpëlës. Paprasèiausias Mandalos pavidalas yra iðorinis ratas su áraðytu á já kvadratu. trikampio ir keturkampio (piramidës ir gretasienio) jungtis. Kiekvienos pusës viduryje bûna T pavidalo vartai. Mandala – apskritimo ir kvadrato derinys. nëra vien tolimø kraðtø sàvoka). dalijanèios ðá ratà. o þemë – kvadratine. Ðiame 69 – nematoma. o 4 – paþinu. O ðtai Dvasia. Bûtent trikampio . Vaizdi rato ir staèiakampio ryðio bei bendrumo iðraiðka – Rytø Mandala (kuri. Labai artima jam ir kvadratinë Jamos buveinë Rigvedoje [10] bei dangiðkoji Jeruzalë Apokalipsës knygoje. Pagal senàsias kinø paþiûras dangus laikomas apvaliu. Iðorinis ratas reiðkia visà visatà ir aprëþia jos ribas erdvëje. Visatos medþiagà (4) moksle galima “suvesti” á 4 cheminius elementus – deguoná. kaip matysime vëliau. Tai kvadratà sieja su ratu. riboja uþdarà. jo simbolis ar atvaizdas. Kvadratas nukreiptas pagal pasaulio ðalis. iðsigelbëjimo nuo didþiausiø nelaimiø vieta – kvadratinis gardas. á ðá kvadratà savo ruoþtu áraðytas vidinis ratas. patikima “sala” ar ðventykla. teisuoliø susibûrimo. Iranieèiø mitologijoje Vara – slëptuvë. anglá. aptvaras. azotà. ja apribota erdvë – visada saugi.

Pav. 18 Rytø Mandalos 70 .

jungiantá makro– ir mikro– kosmà. kurio iðdava – sëkmë. Kvieèiamasis dievaitis (dievybë. su taip vadinamom astrologinëm mandalom) atvaizdas ir kaip priemonë pasiekti pasàmonës gelmes apeigos arba asmeninës meditacijos metu. Abi ðios mandalos paskirtys sujungtos á viena: tas. kurio viduje daþnai talpinamas vyriðko prado simbolis (vadþa). Á kvadratà ápieðtas aðtuonlapis ratas (janta) simbolizuoja moteriðkà pradà. K. átakojanèios ypatingà visatos ritmà. Mandalos principas iðplitæs þymiai labiau nei Mandala kaip tokia. bet ir kûrybingi þmonës (dailininkai. kol esu èia. Taèiau ði. ið dangaus á þemæ. Mandala. Mandalos sàvokà ir patá jos pavidalà. Mandala – tai savo pasaulëþiûros teigimas ávaizdiniø pagalba 71 . kryptis akivaizdþiai atsiskleidþia ir pasireiðkia netgi kaip pagrindinë tik ritualo metu [10]. modelis – mono dalis arba þemiðkoji mano dalia (kadangi.) [10]. iððaukianèiø ir uþtikrinanèiø gyvybinio srauto nenutrûkstamumà [10]. Jungas pabrëþë mandalos. vaisingumas ir panaðios þemiðkos gërybës. ðventikas. kaip ðio pasaulio atvaizdas. mano namai). kunigas). Èia ávyksta apvaisinimas. motyvas áveda mandalos sandaron statmenà aðá (vertikalø matmená). visatos erdvinius atskaitos taðkus. Á iðoriná ratà áraðyto kvadrato kraðtinës vaizduoja pagrindines kryptis. gausa. suvokti. ásileisti savin Aukðtybiø matmená. kuris medituoja arba dalyvauja atitinkamoje apeigoje kaip vadovas (dvasininkas. tasai “monas” ir yra mano gyvenimas. kûne. atskleidë ne tik skirtingos religinës sistemos. Pagal Rytø paþiûras regimas pasaulis – apgaulë (iliuzija. kirstines. ðokëjai. Maja). vaidila. mano aplinka. á mandalos vidurá. Mandalos suvokimas. tam tikras Dievo asmuo. pasireiðkimas) ið Dangaus nusileidþia á mandalos vidurá. dangiðkoji. uþèiuopti. visuotinumà. kuriø áëjimo á gyvenamà pasaulá taðkus bûtina ypaè dëmesingai saugoti. t. nusileisianèios ant jo. gimdymo guolá. þynys. Dievaièio judëjimo þemyn. kaip psichokosminës sistemos. architektai ir t. paþymëtà lotosu. tarpusavio priklausomybëje esanèiø kilmës grandinës grandþiø. vidinis jos esmës iðgyvenimas padeda vieningu ritmu sustyguoti þmogø ir visatà. nepriklausomai viena nuo kitos. dieviðkos Dvasios. G. Jis yra visuotinas ir kaip visatos (ar jos daliø: plg. áeina mandalos vidurin ir laukia dievybës. sugauti ir perkeisti visatos jëgà (kosminæ ener-gijà).iðoriniame þiede neretai atvaizduojami 12 sàryðyje esanèiø prieþasèiø.

vaizduotës vaisius). tik veide. Jei jà ámanoma kur iðvysti.ir gyvenimas pagal ðià pasaulëþiûrà. Aukðèiausiojo Dvasios atspindys þemiðkame lygmenyje. siejantis já su Aukðtybëmis (s–t–b – b–s–t). Pasaulis. Plg. Todël Dievas atsispindi veide (diev → veid) [13]. Namas – dieviðkos minties atspindys (m–n – n–m). angelø lygmuo. Jo Esmës slëpynës. Paþiûrëkime. Dievas sutvërë þmogø pagal savo atvaizdà. kaip menama tikrovë. jo dvasia – siela. 72 . tai Aukðtëjo “aplinka”. kaip mûsø protëviai ávardino savo apgyventà aplinkà. lietuviai savo mandalà braiþo. Pavyzdþiui. prisidengimas þemiðkumu. apgaulë – monas. Troba – Dievo bertas burtas (b–r–t – t–r–b). kur máslës ir minklës bûdu vaizduojama Pasaulio kûrimo pradþia). o atvirø linijø pavidalai vaizduoja tapsmà. Jo Meilës virsmo ið Ten á èia iðdava yra asmens esmingasis Að. Jo menas. medþiaginá pasaulá. O tobuliausia mandala – tai lietuviðka sodyba. skvarmø þaismëje paslëpusi dieviðkà tikrovæ. þengimà tobulesnën bûtin [17]. bûstà. o uþdaras keturkampis – menamà anapusiná (transcendentiná) pasaulá . Bûstas. stabas. tai tik akyse. Dausos ar Rojus. ðokdami rateliu arba sustodami “kvadrato kampuose” sutartinæ giedant. “ðulinukà” ausdami ar ugniakurà ádegdami trobos vidury. Uþdaras pavidalas – iðbaigtas bûvis. Jo þaidimas. butas – bûties ir buities vyksmo vieta. Aukðèiausiojo máslës minklë (prisiminkime kalëdines giesmes. pervirtæs Þemës – Dangaus ribà. Jei tikrai taip. kuris yra Vidaus veidrodis. galutinë kûrybos iðdava. Atviras keturkampis turëtø simbolizuoti namà. Sodyba – aukðtybiø Rojaus sodo – dausø atspindys (d–s – s–d). su latviø maja (namas) ir rytø kraðtø pasaulëþiûrine sàvoka maja (pasaulis kaip visuotinë iliuzija. Ið kitos pusës – tai stuba – þmogaus gyvenimo stuburas. Jà dabar ir aptarsime. Kvadratas. turëtø veidrodiðkai atsispindëti þemiðkoje þmogaus aplinkoje. jo vëliavos stiebas. Ir tai turëtø bûti atsekama paèiose seniausiose kalbose. keturiø ðventø namo kampø pavidalas – paprasèiausias pasaulio sàrangos atvaizdavimas.

sankaupos vieta (èia Mandaloje apsireiðkia dievybë). tai visa þmogaus aplinka. Namai – tai ne vienas pastatas.Kaip matome. vieta. stuburas. Tai sodyba. marios. visiðkai ne buitinis dalykas yra mano namai. 19 Þvejø namas 73 . Tad jau vien kalba rodo. sodas. kad lietuvio valstieèio pasaulyje. kur nebeveikia sodþiaus dësniø apsauga. net kaimynai – kaimas. kur giria. Pav. Matome. jo ásavintoje aplinkoje yra visi Mandalos bruoþai. Nenamai prasideda ten. sodþius. Tai Visatos (plaèiàja prasme) ir þmogaus namø (siauresne prasme) atvaizdas (modelis). visiems pavadinimams galima taikyti “veidrodinio atspindþio dësná”. Tai pagrindinë dangiðkø ir þemiðkø galiø. ið dumpio. kurioje mano namai jungiasi su Dievo namais. laukai. chaoso iðplëðta. upë. nepaþinta. sava erdvë. nusileidþianèiø ir pakylanèiø Aðimi. tai mano namø ugniakuras – dvasinis ir medþiaginis Þidinys – Aukuras. kur þmogaus gyvenimo Medis sutampa su Pasaulio Medþiu – tai trobos vidurys. koks ypatingai svarbus. laukinë gamta. kalnai – kur neásavinta. visa já supanti ásavinta. O namø aðis.

ramybës. o ne po jo kotu. Tad kur. Galø gale. kas ið Ten nuleista. þyná) susitikimo su Dievu metu ir dar kelias dienas po to. toji vieta kur “atsiveria dangûs” – þidinys ar krikðtasuolë? Mûsø senoji troba nëra tasyklinga keturkampë lygiaðonë piramidë. svetainës kampe (senas ðios patalpos pavadinimas – menë. – nuo galingø já supanèiø (jame susikryþiavusiø) jëgø eilinis þmogus tiesiog mirtø). kuomet norime semtis jëgø. gal dar kunigas (prisiminkime metraðèiø pasakojimus apie draudimus þiûrëti. ir joje jëgø srautai gali nukrypti priklausomai nuo stogo ðlaitø ir sienø santykio. Bûti paèioje Aðyje esame per silpni. pritarti. senos lietuviðkos trobos stogas trimis piramidiðkomis plokðtumomis á vienà taðkà sueina dviejuose namo galuose. ieðkoti poilsio. be to turintis ir Visatos jëgø paskirstymo. apsaugos. ðildomës ðalia þidinio. Taigi minëtasis suolas – saugiausia sielos sala. einame prie medþio. kodël ðvenèiausia trobos vieta yra ne jos viduryje – pagrindinëje Visatos jëgø sankaupos vietoje. Turbût ið èia – ir ðios vietos suolo ypatingumas: èia saugiausias paðarvotas velionis. èia sàla á naujà gyvenimà pervedama nuotaka. ið èia kyla siûlas á Saulæ. Jo statybos sàranga aiðkiai piramidiðka.. o ne jo viduje. Dievo Sûnus. priimti. liesti kunigà (vaidilà.Kitu poþiûriu. o ne kasamës po jo kamienu. kur trobos kampà ðventina kryþius ar ðventi paveikslai. Tas milþiniðkas galias atlaikyti. Èia susikaupiama maldai ir kasdieniniø bei ðventiniø apeigø metu atveriamos ðirdys. vis dëlto. o 74 . o virð stalo (namø altoriaus) kabo ðiaudeliø sodas – Pasaulio Medþio bei Rojaus Sodo atspindys. leisti kà þemyn ir leisti – sutikti. tai þodþio namas veidrodinis atspindys – ryðio su dieviðkumu vieta). Kad mano sielà (s–l – l–s) paliestø tai. blogio “nuvaikymo” galià. Be to.. o seklyèios. suklumpame ir palaimà priimame prieð kryþiø. èia krikðto laukia naujagimis. Taigi svarbiausia Namø vieta yra ðalia Aðies. namas yra baltiðka piramidë. aukuro ugnyje nesudegti ar nuo kryþiaus nuþengti gali tik paðvæstasis. leidþiama namus uþlieti Ðventajai Dvasiai. èionai liejasi aukðtybiø sula. Plg. ten kur prieð krikðtasuolæ kabo Sodas. að turiu laisva valia Tai priimti – leisti. iðtiesiami stuburai Aðimi nusileisianèiai dievybei. Tai kas tada yra krikðtasuolë. Ið pirmo þvilgsnio atrodo keista.

ant kurio þmogus aukoja savo þemiðkà buvimà. tà mûsø Pasaulá. kûdra ir vaismedþiai. o saloje – tikrasis sarkofagas. Atsidurti tame stoge Dievo stogu (piramidës viduje) galësime tik palikæ (ar perkeitæ) kûnà. kad ir kokie svarbûs bûtø. Ðis sankritos taðkas yra bûtent virð “sodo” prikabinimo vietos. eþerai. Ádomu. kamienà – sienø ribojamas patalpas. o Dievo vieta. paþástamà ir saugø. Mat po piramide esàs eþeras. iðversti. virðûnæ – pastogæ. akiø dûmimas. atribojanti snaudþianèius pavojus. lyg pagrindiniu kanalu siunèiamø visatos bangø keitiklis ir perdavëjas (plg. darbu ir malda bandydamas pateisinti savo atëjimà á ðià Erdvæ ir ðá Laikà. Pagal ðá paskirstymà taip pat matome. svarbiausio galiø taðko reikia ieðkoti po piramidëmis. ûkiniai pastatai. Gal ir Egipte pagrindinës ðventenybës. Þmogaus namai ir jo kaimynø namai – kaimas sudaro tëviðkæ. rûsá. kad lietuviø kalboje sudëtinga rasti tinkamà þodá chaosui nusakyti. Namas – tai Kryþius. Dar vienas namo lygmuo – jis pats kaip Pasaulio Medþio simbolis. þemiðki ávykiai. o ne jose. Troboje matome visus tris Medþio lygmenis: ðaknis – poþemá. kad pastogë – ne þmoniø. medþiaginëje erdvëje . palaukës akmenys ir pamiðkës þemuogynai.ne jo viduryje. daþnai pavojingas ir nesuprantamas þemës gelmiø jëgas ) palikime paslaptyje. suolas – virsmø vieta). ir kiemas. medþiaginis pasaulis . kad piramidëje esàs Sarkofagas (ar net keli) – apgaulë. Þmogaus namai – tai ir gyvenamas namas. Herodotas yra teigæs. darþas ir sodybà ribojà medþiai. Matyt. rûtø darþelis ir kryþius prieð trobà. Mums gyventi skirtas antþemis. Ið tiesø. Na o poþemá (sunkiai suvaldomas. Tegu ten ilsisi ramybëje “faraonas”. mûsø protëviø namus supæ girios. O mûsø baltiðko namo menës suolas yra bûtent po stogo piramide (ne joje). Ðiuo poþiûriu ðiaudeliø sodas galbût veikia tarsi antena. pelkës jiems nekëlë baimës ar prieðið- 75 . greta krikðtasuolës. ið to kas svetima iðplëðtà ir kûryba bei darbu paðventintà. vyksta po . iðdëstyti kvadratu. ir ûkio laukai. upës. jame – sala. ðulinys ir pirtis. Neþadinkim. tegu bus tai draudimo erdvë. lapus.

20 Baltø Mandala Sodþius Sodas Namas Sodyba Þidinys ir “sodas” 76 .Pav.

namas (mandalos vidurys. – ir grybai. ir uogos. ir Mandala. Protëviø laiðkø juostø raðtu nebeperskaitome. ir medus. ir vaistai. kad tai. kurioje. dar nëra blogai. ûkiniai pastatai.). sodyba (kiemas. sodas (sodinami. Siûlai turá bûti natûralaus pluoðto. javai – dirbama þemë). kad vërimo siûlas turás bûti netgi be mazgø. Vestuvinis yra tik vienas ið daugelio jo lygmenø. ir piramidë. kad Visa – ir namai ir nenamai – yra Viena. esàs tarp krikðtasuolës ir þidinio). Pamatæ. jau vien tuo sudvasindamas materijà. Taèiau kaip tai atlikti. vaivorykðtës lankas. Arba medþiai. kaip jis vienu metu yra ir Visatos Medis. kur mane lanko dieviðkasis mokytojas ir teisëjas – sûdþia). Lygiai kaip ir juosta – ðiandien tai tëra graþi spalvø pynë. Iðvis – labai sunku atrasti. senoji laukinë protëvynës giria. kur að sëdþiu.kumo. vaizdi seniena. kad giria – tai gëris ir gyrius. O visi “ratai” atrodytø taip: sodþius (kaimas). ðulinys ir pan. kuris yra dausø (s–d – d–s) atspindys. auginami medþiai. vieta. Senos sodø augintojos sako. Jie juto. Gal panaðià prasmæ – nemegsti mazgo – turëjo ir 77 . Sodas daþniausiai augintas ið ávairiø javø ðiaudeliø. kas gi senovës baltui buvo blogis? Lietuviðkà mandalà labai graþiai galima “nubraiþyti” mûsø kalbos þodþiais: ið esmës tai sodas. já augindavo – rankomis ir ðirdimi. jau nebeþino. ið uþ kurios á þmogaus gyvenimà ateis dieviðkumas. O juk sodas seniau ne gamintas. krûmai. ir atpirkimo Kryþius. kas ne mano. geriausiai – linas. kaip vaizdþiai senasis namas jungia Dangø ir Þemæ. ir malkos. papuoðalas. Lietuviðkas ðiaudeliø sodas – vienas ádomiausiø. ir sodas (ðiaudinis. pereisime prie jo viduje esanèio maþojo Medþio. vis dëlto. ir ðventieji nelieèiami àþuolynai. Dabar jis daþniausiai vadinamas “vestuviniu sodu” ir gaminamas tëra puoðybai ar vien iðorinei santuokos apeigai. Todël lietuviðkos mandalos iðorinë riba – graþi. Net mûsø kalba teigia. kad neiðkraipyti galiø lauko. darþai. su senosiomis dainomis ir juostomis ðimtaraðtëmis gretintinas. Tai arba Dangaus danga. senosios baltø kultûros reiðkiniø. jëgø srautø. suveriant juos ant siûlø.

Mandalos centro. antmonë. pas– virðûnë – ateitis. plotas – togë – 78 – namas–Medis: 1) poþemis. Rojaus sodo atspindþio – esmæ atskleidþia dviejø piramidþiø pavidalo ðiaudeliø sodas. pasàmonë. – Paparèio þiedas (visaþinystës þenklas). dvasios. paklydæ vëlës. Visata. rûsys – – ðaknys – praei- tis.senovinis ðiaudeliø varstymas ant aðutø. sàmonë. Apibendrintas jo vaizdas yra toks: Apþvelkime keletà ðios skvarmos lygmenø. kûgio. III. . – dangus + þemë. nendriø. Sodø bûta ávairiø – ið medþio vyteliø. þmogus. rûtø stiebø. 3) stogas. 2) antþemis. kiaulës ðeriø gamintø. statinaitës pavidalo. suklijuotø vaðku. kubo. rutulio. ar net vietoj sujungtø ðiaudeliø kabinta eglaitës arba kadagio virðûnë [20]: Taèiau daþniausias ir geriausiai “sodo” – kaip Pasaulio Medþio. gyvenamas – liemuo – dabartis. II. angelai. I. treèioji akis. Visatos Aðies. demonai.

su þodþiais bûtis. Visi ðie prasmiø sluoksniai turi bendrà esmæ – tai Dievo sutvertos Visatos apibendrinimas þemiðkomis priemonëmis. ir rutulys. Ðis vël tampa septynetainiðkumu. – piramidë. kas su jomis susijæ. anksèiau atvaizduotø pavidalø sodai – ir kûgis. – piramidë “surenkanti” aukðtybiø galias.Aukðtutinis trejetainiðkumas apreiðkia ketvirtainiðkumà . piramidiðka jo skvarma daþniausiai bûdavo visa uþpildoma maþesniais to paties pavidalo nareliais. Iðvis. þmonà (plg. Dël to pakankamai geri ir kitø. baltø kultûroje yra ypatinga. belytá Adomà (Þmuo). Ðie trys pavidalai sudaro pilnumà – apibendrintà medþio sim- bolá. rombas ir ypaè dvi keturkampës piramidës ðiuos be galo sudëtingus dalykus simbolizuoja vaizdþiausiai. suvokiamà kaip nepasireiðkusi Gamta. Tai atskira tema. kad bièiø korys – tobulas kûrinys. ir kubas. bûstas. materijà ir mûsø Þemæ – dieviðkojo Þmogaus nuotakà. buitis) ir visa. iðreikðdamas ið savæs tris papildomus pradmenis: þemàjà þemiðkàjà arba apreikðtà fizinæ gamtà. bûti. krikðtasuoly sëdintiems. þmuo + þemë). Auginant senàjá ðiaudeliø sodà. Visumà vienybëje arba Visatà [24]. Mums svarbu tai. ir medis gali bûti apibendrinta visuotinumo iðraiðka. Pastarasis þenklina dangiðkàjá Þmogø. ne visi pavidalai turi “piramidiðkà” galià kaupti ir teikti Visatos jëgas. prie stalo. Visas sodas atrodydavo tarsi didelis rombiðkas korys (prisiminkime ðiaudeliø jungimà vaðku). Ðtai kaip atrodo viena piramidiðka sodo sienelë ið ðono: 79 . “siunèianti” aplinkai. Be to. kiekviena savo akele teigiantis aptartø pavidalø ypatingumà. Taèiau kvadratas tarp trikampiø. bitës (plg.

y. Tà pat gausime. Kristus. kuris pagal senovës Egipto paþiûras – ne þmogus. Taigi faraonas (beje. yra bitë. kaip po ðeðis jungdamiesi lygiaðoniai trikampiai sudaro korio akeles (piramidëje susidaro erdvinis korys). t. sujungæ sukryþiuotø þemës bei dangaus trikampiø (Dovydo þvaigþdës) kampus: . Marðkose “suvystyta” mumija taip pat akivaizdþiai siejasi su vabzdþio 80 . O ir visas medþiaginis pasaulis – korys: ðeðiakampiais iðsidësto plunksniniai debesys ir galaktikos. visos ðiuolaikinës skaièiavimo sistemos pagrindas yra bit’as. Graikijoje Efeso ir Eleusino ðventikës buvo vadinamos bitëmis. Senovës Egipte vabzdys bitë buvo siejama su saule. ir korys. ant jo kepurës rangosi þaltys – tas pats iðsiverþimo pro Bramos angà simbolis). Maþiausias ir esminis informacijos vienetas. o Dievo ásikûnijimas. Lietuviðkai sakytume – tobula bûtis. Ði dievybë bûna (ðiame ir pomirtiniame gyvenime) koryje (lietuviðkai) arba piramidëje (egiptietiðkai). laikyta sielos simboliu ir vadinta “lietuviðkai” – bit. o tai þymás hieroglifas yra bendras bitei ir faraonui. O lietuviðkas ðiaudeliø sodas – Dievo buvimo þenklas ir mûsø protëviø visaþinystës pavyzdys – kartu yra ir piramidë. kurioje slypi “visa saldybë”.Matome. Viduramþiø krikðèioniø mene avilys simbolizavo Marijà. senieji valstieèiø vienkiemiai ir kristalëliai baltoje snaigëje.

midø. neprieðpastatant jø. Matematiðkai tai reikðtø. kodël medis ir medus Lietuvoje skamba beveik taip pat. o jungiant ir bûtent tuo vykdant Aukðèiausiojo Mintá. Dabar prisiminkime trikampá. toká ið pirmo þvilgsnio paprastà ðiaudinukà þiûrësime kaip á Pasaulio Medá. Kiekvienà maþesná trikampá galime vël dalinti á keturis ir taip tæsti pasaulio tvërimo darbà – augintá sodà: ir t. Ir dar – prisiminkime. jog ateityje ið jos bûtinai iðsiris bitë – prisikels faraonas – dievybë. Juk per Gyvybës Medá (kurio þenklas ðiame lygmenyje vël yra ðiaudeliø sodas – piramidë. O juk ðis trikampis – tai vël “sodo” sienelës dalis. arba anapus mûsø “sutvarkyto” pasaulio – irgi gëris (giria). Ir nieko èia keisto. uþ mûsø nubrëþtos Mandalos ribos. atneða medø. t. Jei taip tobulai dera Þemës ir Dangaus trikampëliai.lëliuke. kartu sudarydami darnià visumà. kad trejete slypi ketvertas. kad dieviðka Trejybë (1=3).. tai nebebus keista. kuri savimi teigia.. Teigëme. O jei á aptariamàjá. pereidama á veiklos. neapibrëþiamos Dvasios bendrumà su sutvertuoju medþiagiðkumu. Tad arba lietuviðkà Mandalà pernelyg “sumaþinom”. tampa 1+3. “ásiþemina”. Medø per medá. kûrybos lygmená. menant Jo 81 . Gauname pirminio ketverto begaliná dauginimàsi – medþiaginio pasaulio augimà ir kartu iðliekantá ryðá su dieviðku 3.. y.. ið dausø á sodà. Tai simbolizuoja dieviðkumà kûrybiniame vyksme. korys) dievybë – tobula bûtis – bitë lieja mums savo malones. Juk Rojaus Sodas ir mums. o ne chaosas. arba – kiekviename lygiakraðèiame trikampyje yra keturi lygiakraðèiai trikampiai. kad senovëje ir bitës. ir medus buvo girioje – t. ir egiptieèiams buvo bendras. neneigiant ir neatmetant kurio vieno. tai ir þmoguje ámanoma suderinti kûnà ir sielà.

16). Tai jungtis tarp dangaus ir þemës. kuriuo Dievo siunèiama naujo þmogaus siela pervedama á þemiðkàjá pasaulá – motinos ásèiose paþadintà kûdiká [21]. taèiau uþ þemiðkàjá esame atsakingi. vasarovidþio nakties paparèio Þiedà. – yra Rojaus sodo veidrodinis atspindys þemëje: dausos – sodas. Sodas – erdvë. dieviðkumo áliejimas á þemæ þmogaus. kadangi sodas rodo bûtent vyriðko ir moteriðko pradø ( ir ) jungtá. Dël to sodas – ar tai bûtø su meile sodintos ir augintos obelys. pastangomis. kurin nusileidþia Dievo kibirkðtis – nauja Siela. Uþtat sodas – ðiaudeliø vërinys virð stalo. Tiksliau – ne vestuviø. obelys. Vienas ðiaudeliø sodo lygmenø ið tiesø yra vestuviø simbolis.. o kartu – jø abiejø bendras kûdikis. metø rato virðûnæ – skaidrià Rasos ðventæ. ar ant ðirdies ðerdies vertas trapus javø ðiaudo mezginys. Ðiuo poþiûriu sodas simbolizuoja þmogaus gyvenimo Rato vidurá. – kai þmogus ir þmona kartu (þmuo) tampa tuo lotoso þiedu Mandalos viduryje. visa þmogaus ásavinta erdvë – sodyba. ar dviejø jaunø þmoniø atliekamas virsmas á naujà gyvenimà. siekiant pervesti á pasaulá naujà gyvybæ. kurià privalome ágyventi ir sergëti (plg. Kadangi vyro ir moters sàjunga. O kûniðkosios sueities metu pati pora tampa Visatos Aðimi. gal kada vël pajëgsime perþengti veidrodinæ dausø ribà. yra vienas svarbiausiø þmogaus gyvenimo ávykiø. nes veda vyras (mergina – teka). Tarp jø esàs kvadratas – þmogaus simbolis – juos riðanti grandis. tai jis turi vykti sode (juo paðventintoje erdvëje) – prie Gyvybës Medþio. savo pasaulio kûrimo pradþia.. sodþius – yra materijos. Jei sugebësime bûti skaidrûs laidininkai dieviðkai ðviesai. bendra abiems piramidëms. bet sutuoktuviø. daikto sudvasinimo pavyzdys. Platesne prasme já galima suvokti kaip Þemës ir Dangaus santuokos ávaizdá. kriauðës. 82 . susodintos aplink trobà.Máslæ. susiliejimà. kuris savo ruoþtu yra laikino kûno ir nemarios sielos jungtis. slyvos bei serbentai. Tiltu. abiejø dalis. Pr 2. Dangiðkà Sodà praradome.

Pav. 21 Ðiaudeliø sodas su saule ir paukðèiu 83 .

Visa Tiesa yra vientisa. Atsidûræs svarbiausiame pasaulio Taðke – viduryje ðvento Rato – Baþnyèioje. uþraðyti þinià. Pamatëme. ásisàmoninti Aukðèiausiojo másliø prasmæ. kad norint suprasti (su protu) tenka suprastinti – dalinti visumà dalimis. O norint áminti Pasaulá. Ið ðiø pagrindiniø “kaladëliø” jau galima sumeistrauti sudëtingiausià þenklà. jos apriboti erdvë ir laikas iðsiplës iki begalybës. kurioje panirusi dëkinga siela patirs Romybæ. visose senosiose tautose þinotus simbolius. visuotinius. Jau vien todël visi simboliø aiðkinimai yra riboti. To niekas nebeapraðinëja.. nukryþiuojamas ant Paþinimo Medþio. ir nuolankøjá uþlies Tvërëjo Ðviesa. – reikia vël pakilti Aukðtyn ir aprëpti visà sumà. smulkinti. Jo meno mintá. net pasukiojom ir lyg kaladëles vienà ant kito statëm svarbiausius.. turi pajusti tave kertanèià Visuotinybës Aðá. Ir gavome daug þenkliukø – atvaizdavimo plokðtumoje galimybëmis bei þmogaus suvokimu apribotø Tiesos lopinëliø. Taip darëme ir su simboliais – karpëme visumà gabaliukais. suvokti Visumà. Jo þaidimus – monus. Romuvoje ar savo vidinëje Pilyje – gali ásileisti savin Aukðtybiø matmená. 84 .PABAIGA . Tada stabtelës svaiginantis ir apgaulingas Svastikos sukimasis. privalai leistis prikalamas prie atpirkimo Kryþiaus. kuri susisuka þiedu ir ásikanda pradiná taðkà Palietëm.

85 .

ir bûsimosios gimimas vienu metu. Ar bet kurioje? Ar visos spalvos vienodai “geros”? JUODA – jokiø spalvø (svet’o=ðvieto) nebuvimas: kur ðviesos nëra – tamsa. Taèiau kas anapus? Gal kaþkur TEN toji juoda praþûtis sprogsta skaisèia balta Pradþios liepsna? Juk tamsi naktis – tai ir praëjusios dienos mirtis. tamsoje – baltas blyksnis). þalia gyvybës galia sprogsta pavasario pumpuras. kvapà gniauþia mëlynas rudens nakties aksomas. þydra gelme vilioja giedras dangus. ðvinu pilkuoja þiemos jûra. margu kilimu siûruodama akina birþelio pieva. medaus ir gintaro spalva Roþiniais atðvaitais nuðvinta auðra. o spalva – tas pats ðviesos bangos virpesys. o begalybë. þaiþaruojantis þvaigþdynø akimis. Visatos “juodoji skylë” – tai besotë ryklë. bet ir ðvytintis. Taigi spalvoje yra ðventumo daþai. ir pasaulis jungiasi á darnià visumà. ávaizdinys. Èia ir spalva. kurios svarbà rodo ðventumà nusakanti garsø jungtis sv(ðv). neribota. juoduoja kapo duobë. Juodoj nakty nyksta praeitis ir noksta ateitis. þiedas’.II skyrius SPALVOS Tai – Lietuva. Juodumoje galime áþvelgti akivaizdþià viltá (bent jau mûsø platumose). baltas sniegas ( ðviesoje – juodas taðkas. skaistus. Juk metø rato naktá – þiemà – ne tik niûri tamsa ir dargana. suèiulpianti viskà iki paskutinio ðviesos blyksnio. kurá galime sieti su ñâåò ‘ðviesa’ ir ‘pasaulis’ bei öâåòîê ‘gëlë. juoda spalva – ne niekas. mitiniai van86 . Vadinasi. auksine ðiluma uþlieja motina saulë.. Spalva taip pat yra simbolis. Spalvos prasmë aiðkesnë slavø þodyje öâåò. ir ðviesa. taèiau dar nepasireiðkusi galimybë. kurio pagalba Aukðèiausiasis apreiðkia sutvertàjá Pasaulá.. Dël to juodoje spalvoje – atgrasiausi pavojai ir kartu neribotos galimybës. pirminis chaosas.

kol nebuvo ápûsta siela (mëlynæ nuðvietë saulë). o tik viena puse atspindi saulës (pilnumos) ðviesà. vëstanti. galingos raudonos upës. ir tasai þalias atspindys yra Þemë. nagrinëdami pavidalus plokðtumoje ir erdvëje). tai Rojaus molis. Molis netapo þmogumi (Adomu). Mëlynas – tai mënulis. o nukreipæ visø vaivorykðtës spalvø ðviesos spindulius á vienà taðkà. aistrø. apðviestas geltonos saulës (dieviðkos dvasios. gausime baltà spalvà (tai – dvasios lygmuo). O mûsø pasaulio lygmeny – paèios þemës gyvybæ plukdanti spalva. dar neapvaisintos Visatos ásèios. Sukreðëjæs kraujas. miðinys: sumaiðæ visø vaivorykðtës spalvø daþus. rutulys. blyksteli balta ugnimi tamsoje (arba. maitinanèios þemës gyventojus.. – palyginkim gesti (ðviesai. áþiebia ðviesà. rojus). Taðkas arba visuotinis Rutulys “skyla” á Dangø ir Þemæ. sielos). ir juoda. Beje. ridinys. ratas. virðø – apaèià ir t . poreikis duoti ir kurti. tik jau gæstanti. Nors tai dangaus spalva. Taigi virðutinis mëlynas ratlankis. – deda Taðkà). Raudona – karðèio. ið kurio lipdoma tobula bûtybë (aukðtos kilmës þmoniø ir kraujas “mëlynas”). kuris pats neðvieèia. (dausos. (tai taip pat aptarëme.. gausime juodà spalvà (tai – materijos lygmuo). tapti blogesniu). atsispindi Dangaus – Þemës veidrodyje. pradedame nuo Nieko (Visko) – Juodumos.t. tai – kraujas. ir balta spalvos yra kitø spalvø suma. tobulesnë. Mûsø aukðtybiø spalva bus MËLYNA. 87 . Taigi vël. – mirðtanti. judesio. Mëlis – tai meilë.. trikampis ar pan. plitimo. Ne tik todël.denys. kalbant geometriniø simboliø kalba. turinti bûti lyg ir “aukðtesnë”. ruda – tai ta pati raudona. visokiausiø galiø ir galimybiø spalva. kad paþvelgæ aukðtyn matome mëlynà dangø. taèiau ji yra nepilna. Beje. RAUDONA – tai plintantis Visatos kamuolys. virsmo plokðtumoje ar pan. kurià Vieðpats “apvaisina” – taria Þodá.) bei gesti (sugesti. ugniai ir pan. kaip ir kalbëdami apie þenklus – pavidalus. Raudona – tai pats Visatos radimasis ir riedantis visuotinis Rëdos ratas. raudonas áþiebtos ugnies ridinys.

lemties siûlas. dangiðka sula. O saulë – tai ðviesa ið virðaus.: nerti gylin – á vandená ir nirti á nirvanà). Taèiau vandens mëlis daþniausiai yra þalsvas. kai prarandamas þmogaus ir þmonos vieningumas (puolimas) ir dvi þmens pusës (lytys) skausmingai ieðko viena kitos arba kaunasi. Þemëje daug ir mëlynos spalvos. aurum ‘auksas’). Tai lyg þmoniø kûnø gimdytoja. eþerø. kraujo karðtis. kad geltona. kuri þemai. kuri yra tarsi moteriðkoji (þemës ir þmonijos) pusë – þmona (þ–m–n). ðiuo laikotarpiu ji daþnai tampa vyraujanèia). Nedarna. Èia prisiminkime ir þemës deivæ Þemynà. su mitais apie þmonijos kilmæ ið dieviðko spjûvio. adam) – esmiðkai tas pats. Tad ið esmës tai siela. humus. kai þmuo skyla. kokia svarbi ði spalva mûsø tautai. hebr. Teigiama. Þemiðkame lygmeny tai bûtø saulës ðviesa ir ðiluma. Pirmiausiai – jau minëta raudona. kuri tarytum “aukðèiau” uþ Dan88 . Ádomiausia. Tai pirmapradës (dar nepadalinto riedulio) galios. apatinioji sutvertojo Rutulio pusë (Rëdos rato apaèioje – þiema) yra ÞALIA. GELTONA – saulës spalva. aklojo gydymà patepimu ðventojo seilëmis ir pan. Ðis raudonis artimas poþemiø juodumai. t. blaðkymasis ávyksta. neatskiriama rojaus vienybë. Þemëje spalvø daug. suvoksime. geltona + mëlyna = þalia). Prisiminkime pirmapradá vandenynà. kad ðventøjø aura auksinë (lot. homo. Þodis þmonës taipogi kilæs ið þmonos. giminës (þ virsta g) pradþia. O þalia – tai mëlynos ir geltonos miðinys. o ne ið þmogaus. adamâ) ir þmuo (lot. hebr. kurià ápûtus á Rojaus molá.). randasi þmuo – þemë (geltonà áliejæ á mëlynà gauname þalià). Raudonoji spalva neturëtø þemei bûti tokia svarbi (deja. ið kurio á krantà atëjo gyvybë. Tai – vandenys. vandenynø gelmëse ákûrusi “gyvybës lauþà” (ugnis + vanduo = gyvybë. jûrø – mariø gelmë mus tampriai riða su dangumi (plg. gelmiø lava (apatinioji èakra). Kas toji mûsø þemë? Þemë (lot. toji. Geltona – tai medaus ir gintaro spalva. Prisiminæ ryðius medus – medis – bitës bei gintaras – gintis – þinoti (g~þ). Upiø.Tad þemë. ádvasinanèios seilës (plg. y.

. – visad þalias medis). Sakëme. savo gyvybines galias valdyti mokëjo. Simbolis “S” (þalias þaltys. ir þaltys. puikybës) vergijon. kuris baltø kraðtuose visai nebuvo metafizinio blogio ásikûnijimas (kaip pvz. kad þmuo – neatskiriama rojinë Jø vienybë. Kalboje suskamba þalios þemës spalvos ir taip mûsø kraðte gerbto þalèio ryðys. suteikdama galimybes paþinti Gyvybæ. gyvatë) beveik tapatus slavø senþodþiui çìàé. kad juostø ir audiniø raðtø “þalèiukai” audþiami “S” pavidalu. Tai sielos raidë. Þilvinas – Eglë (beje. “Gyvatë” pradeda kandþiotis – jaukus þaltys tampa nuodinga angimi. atstovaujanti vyriðkà pradà arba dievybæ. dangus ir þemë (geltona – mëlyna – þalia).) – þalia. ir àþuolas. apvaisina þemës moterá (mûsuose – þaltys Þilvinas). suyra rojaus darna. kodël Biblijoje jis – blogio simbolis? Gráþkime prie þemës.. Gërá ir Blogá ar tapti “kaip dievai”. valdþià ágyja nuodëmë. Daugelio tautø mituose gyvatë. çìåÿ (þaltys. prûsø smoi ir lietuviø þmuo. Jau aptarëme. vël primenanti þalios þemës ir geltonos saulës ryðá. – vadinasi. já gerbë ir mylëjo. Tad kas tas þaltys – gyvatë. Èia ryðkus atitikmuo ir su lietuviðku velniu. Slavø çìåé. O ðis pavidalas vël rodo visø ámanomø þenklo prieðprieðø (bei spalvø) sàveikà ir dermæ: vyriðkas ir moteriðkas pradai. vyksta Puolimas. Jame – juose pabudæs þaltys – gyvatë – gyvybinë galia (kundala) iðsivynioja. Tai ir þolë. reiðkiantiems þmogø. patenkama gyvatës (energijø. Þaltys – tai nenuodinga gyvatë. krikðèionybëje ðëtonas). þemës gyvybë – gyvatë) – taip pat ir jin/jan pagrindas. ir mitologijoje simbolizuoja gyvybæ (gyvatà). ðviesa ir tamsa (juoda – balta) ir pan. þmogaus ir þmonos. vël g~þ) çåë¸íàÿ (rus... kurià paleidus ir nemokant suvaldyti. slibinas. o daþniausiai tik paðaipos vertas ir 89 . Tad vël gráþome prie þalios þemës spalvos. pakyla. su þaliàja gamta taikoje gyveno. jo protas (“gudrus kaip þaltys”.. kalbiðkai (kaip ir regimos ðviesos spektre) yra akivaizdþiai artimesnë þemës þalumai: geltona – æ¸ëòàÿ(rus.Bet mûsø protëviai þalèio nebijojo.) ir gyvybinë galia. O gyvatë ir kalboje. Tad gyvatë (çìåÿ) – þmens dalis..gaus mëlynàjà. jëgos garbinimo.

kulti (kryptis – stipriai þemyn). garbingumas. Kà reiðkia þodis þilas? Tai iðmintis. kelti (su iðorine pagalba – aukðtyn). kalti (silpniau þemyn). Neginèytina. regos iðsiplëtimo atveju: þiûrëti. Èakros iðsidëstæ bûtent tokia tvarka: virðutinioji atitinka garsà I. Þaliàjà gyvybës spalvà jau ðiek tiek apðvietëme. be pagalbos – aukðtyn). galia~þala) nuodinga gyvate. o raudonas kraujas imti trupëti rûdimis. Dësninga. 90 . mëlyna meilë virsti melu. kad kiekviena minëtøjø þemës spalvø – þodþiø – sàvokø turi ir “tamsiàjà” pusæ: galingas þalias þaltys gali tapti þalinga (g~þ. vydëti.lengvai nugalimas þioplys ar net þmogaus sumanumu ákinkytas pagalbininkas. Kiekvienos jø virpesys atitinka tam tikro garso (lentelëje – já þyminèios raidës) virpesá. kad þalioje þemëje labai daug balto – þilo dieviðkumo? Gal lietuviðkas kalbinis jin/jan (virðaus – apaèios vienybë) bûtø þodþiai – spalvos : èakra* Þ1LA Þ-LTA (æ¸ëòàÿ ‘geltona’ – rus. Kam gi tai paèiai spalvai reikalingas dar vienas þodis? Gal tuomi mums rodoma.) Þ)LIA ÞALA balta geltona I E Dievas siela þalia raudonai r7da A U þemë poþemis * Èakros – Rytø pasaulëþiûroje þmogaus galiø sankaupos sûkuriai. Tokiø kalbiniø sutapimø yra daug: pvz. Taèiau pereinant prie tobuliausios visø spalvø Spalvos dar kartà þvilgtelëkime á þemiðkà þalumà. arba suvokimo. dorumas.. tada geltonais kaulais subarðka giltinë. ratai (energiniai centrai). kad yra kalbama apie baltà spalvà. regëti. kilti (asmeniðkai. patirtis. matyti. zelta ‘auksas’ – latv. þemiausioji – U.

Tø nebesuvokiamø erdviø atspindys (medþiaginis. kaip tampriai visa tikrovë susieta su mûsø paèiø vaizduote. þemë ir þmogus – tai þalias dausø atspindys (aptariant mandalà tai buvo dausos~sodas. d–s ~ s–d). tautosakinis ir kalbinis simbolis) þemëje – tyras ryto gaivos laðas – rasa (= dangiðkoji beformë esa + áþeminanti r).. mintimis. Tai vëlgi rodo. pojûèiais.Dabar turbût nesunkiai atpaþástamos ir mûsø vëliø Vëliavos spalvos (visai ne atsitiktinës): raktinis þodis* skaista dvasia – siela protas. gintaro) ÞALIA (atspalvis þolës) RAUDONA (tamsiai) dvasios mentalo ir jausmø aistrø–geismø ir materijos skaistra aistra aitra Na.. iðmintis meilë pojûèiai kûnas lygmuo GELTONA (atspalvis medaus. * Matome. 91 . Ið èia ir Rytø menamoji tikrovë – maja arba. karðtø ir net kruvinø. kaip sakëme aptardami mëlynà spalvà. astralas. o virðuje** “áraðæ” BALTÀ Vytá gausime mûsø tautos þenklø pilnybæ. o toliau kylant “aukðtyn” – aisa bei esa. informacinis laukas ar aura. Matome. ** Aptartoje lentelëje “virð” geltonos spalvos (skaista) galëtø bûti raktinis þodis aista. kaip “leidþiantis þemyn” maþëja ðventø saulës ir sielos raidþiø “S” ir daugëja raudonø. O tai tarsi mûsø (o ir visos þemës) vëlë. urzgianèiø materijos “R”. kad þalià þemës ir þmonijos spalvà atitinka mentalo ir jausminis paties þmogaus lygmuo.

Tad ðviesa – tamsa. vyras – moteris ir pan. tai tokia kertinë. O paruduoti grasanti tamsiai raudona rodo kovas. yra bûtinos sàlygos kaitai. ðventøjø ir þyniø. o þaliajai – ðviesiuosius jausmus. kur pradëjome. skaistos ir tobulumo spalva. taèiau galingas visuotinës ðviesos “smûgis” gali apakinti (iðdava – tamsa). Taigi balta spalva – akinanti. apibendrinimas ir tuo paèiu gráþimas ten. iðkëlusá ðvytintá kalavijà. Matyt. vystymuisi. Ji buvo gedulo spalva baltø ir slavø kraðtuose. reiðkianèià “aukðtutinájᔠpasaulá ir ðviesà. kuri pati kitas aiðkina. einanèiø pirmos komunijos iðkilmiø rûbai reiðkia skaistà ir mergystæ. Bet tai sàlyginis dalijimas – pvz. beribë ðviesa – viena ið nedaugelio (sàlyginiø) galimybiø apibûdinti Dievà. Baltà suvokiame tik palyginæ su juoda – ðviesai apsireikðti bûtina tamsa. mëlynas – mënulis – mënuo – manas – menta – mentalas). pirminë sàvoka. kà aptarëme. jog ir mes patys esame baltai. Balta – ðvaros ir gërio. pradþiai. bet vis dar skaisèiai baltas lietuvës nuotakos nuometëlis. kad ðviesiausioji (balta) spalva yra tikroji Spalva (öâåò). Balti nuotakø. áðventinimø ir mirties apeigose. Sunkiausiai apibûdinama tobula spalvø spalva yra BALTA. Vël prisiminkim slaviðkà spalvos ávardinimà öâåò ir sàvokà ñâåò. ant kurio iðsiu92 . kûrybai. taèiau ir dangaus mëlis. Ði spalva – lyg visko. tobulëjimui. Baltà spalvà ámanoma aiðkinti nebent ðviesos pagalba: vis dëlto balta – pati ðviesiausioji spalva. dvasia – medþiaga. vestuviø. absoliuèioje ðviesoje ðviesos blyksnio nepastebësi. Azijoje ir kitur. meilë – jausmas. o ne atvirkðèiai. taip pat ir pabaigai bei jø jungèiai ir dël to yra daþna gimimo. balta – juoda. mirtingumà. skaisti. Todël vël paþvelkime á svarbiausiame mûsø Valstybës þenkle tebeðuoliuojantá baltà raitelá ant balto þirgo. galime vël jà “iðskirti” ið þalios ir mëlynajai skirti minèiø lygmená (plg. Matom. ðviesos. deginantá aistrø karðtá bei kûno laikinumà. Þodis “balta” mums beveik nieko nepasako.Paminëjæ vis aiðkios vietos nerandanèià mëlynàjà spalvà. paþinimui. Tai visø spalvø jungtis arba kiekvienos jø ðaltinis. tyra. Ji artima absoliutui. Kas padës suvokti (prisiminti) jo prasmæ? Gal senas. kandidaèiø á vienuoles. Prisiminkime.

kad raitelis ant balto þirgo (Kalki) – vienintelis dar neávykæs Viðnu ásikûnijimas. ar pajëgs Dvasios Raitelá priimti? O gal ugninis kalavijas juos. ar suðvytës akinanèia dieviðkos spalvos liepsna. Arba mitinis Sventovitas (ðventasis Vytis) – dievø dievas. ateities avataras. aukðèiausiasis Dievas. kur Viðnu (Dievas). þmonijai padëti pasiruoðæ balti þirgai ganosi ðventuose Lietuvos àþuolynuose? Juk Svetovitas – tai ðviesusis ðvytintis Vytis. O gal biblinis Mesijas – raitelis su ugniniu kalaviju. kur jau pabalnoti. vienintelis mesijinis. ðventykla ir baltas ðventasis þirgas. 93 . kuriam jau pakinkytas baltas arklys ir kuriam atvykus prasidës þemëje naujasis laikmetis. atjosiantis ant balto þirgo. atstato doros ástatymø veikimà ir paruoðia pasaulá perkeitimui bei atgimimui? Èia. nutrenks juodon Begalybës tuðtumon? Ir tada vël viskas prasidës ið Pradþios. Arba musulmonø Muntazaras. Biblijos ir Vedø pasakojimai sutampa.. naikina blogá.. kurio svarbiausi reikmenys – kalavijas. sëdëdamas ant balto arklio su ðvytinèiu kalaviju rankoje. Ar sugebës baltai likti balti. O gal Rericho paveikslas “Svetovito þirgai”. ávykdysiantis paskutiná teismà ir atbaigsiantis pasaulá? O kà regime avatare Kalki (induistø dievybës ásikûnijimas).vinëtà Gyvybës medá saugo visuotinës darnos sargybiniai – raiteliai su iðkeltais kalavijais. Ásidëmëtina. Galø gale – atsitiktinumo ar Apvaizdos valia mes susigràþinome nepriklausomybæ bûtent Baltojo arklio metais (pagal Rytø kalendoriø)? Paþvelkime dar kartà ir iðvyskime pagaliau mûsø stebuklingàjá Baltà Vytá. o ir daugybëje kitø vietø. nesugebëjusius savo uþduoties suvokti ir ávykdyti.

III skyrius PAMATINËS VISATOS GALIOS Keturi “drambliai”. laikantys Visatà. þemë. Taèiau kiekviena nupieðtojo rato sandarinë dalis – taip pat simbolis. oras. vanduo? UGNIS – slibinas ORAS – paukðtis ÞEMË – elnias VANDUO – þuvis AÐIS medis – þmogus – Dievas 94 . oras ir þemë. visatos jëga. vanduo. ðviesa. kurio vidury. Þemë Ðá simbolá (geometriðkai) jau aptarëme I-je dalyje. keturios pagrindinës stichijos. aðyje – visa jungianti ir þadinanti tverianèioji galia. Tad kà mums sako sàvokos – ugnis. kûrimo elementai ir Visatos sàrangos svarbiausios dalys – tai ugnis. Jø visuma – keturtadalis ratas ar kryþius.

tviska. dega. Skaistyklos valanti liepsna. Taèiau Dievas – tai ir tiesa. nukreiptas aukðtyn . Dieviðka ugnis – balta skaisti ðviesa. Tad ugnis ne tik ðildo bei ðvieèia. Perkeièianti ugnis – þydra. Ið èia – visi nuostabieji. neiðsemiamas. ir apgaulingos pelkës þaltvykslës. Ir vaiko skausmas palietus karðtà lygintuvà. Pamename. vidurþiemio pûgà nuginkluojàs namø þidinys. spinksi. Pragaras regisi net ne degantis.UGNIS Tai tûkstantmeèius þmonijos sàmonæ þadinantis ávaizdinys. Ir deginanti aistros kaitra. garuoja.. visuotinis. rodàs kryptá keliautojui. þiburys. ramybæ. jog tai – vyriðkas dvasios. ðvieèianti. dievaitis Perkûnas siunèia blyksinèius þaibus. Ir skaistus paparèio þiedo ðvytëjimas. dangaus. mainosi. dvasinio pasaulio simbolis. Dievo ávaizdis. ðildo suþvarbusias ðirdis. Vieðpats kalba Mozei ið deganèio krûmo. Tad ugnis yra spalvota. tirpsta. teikia atilsá. aukðtesnio. spindi. ðvyti. þaiþaruoja. Dievas – tai meilë. Tikëkime. skaistesnio. Tai pelenais visa verèiantis gaisras. ðventumà þadinantys þvakë ir smilkalas. Astrologijoje ugnies þenklas – trikampis. o ugnis ðvieèia. gyvastá nutrenkiàs ar trobà uþdegàs þaibas. Apie juodàjà nebekalbëkim. bet ir degina. saugø ratà aplink save brëþiantis lauþas gûdþioje girioje. pasakose ugnis – dieviðkumo apraiðka. bet nedeginanti paparèio Þiedo. alinanti dykumos kaitra. Ugnis rusena. þëruoja. tai stingdanti ðiurpi beribë juoda beviltiðka tuðtuma. liepsnoja. Tai ir þërinti. Ir galø gale – naikinanti beviltiðka juodoji pragaro ugnis. ávairiausi þudymo árankiai – nuo raganø lauþø iki megatoniniø bombø ar lazeriø. blykèioja. o meilë. kuriame visa lydosi.. Baudþianèios ugnies ávaizdþiø pasaulyje gal net daugiau. teisingumas. Tai þaizdras. Toks Ugni95 . Ir beribës meilës liepsna. rieda dangumi ugninis saulës veþimas. vydos ugnis.. kad jos iðvysti neteks. Ir skaudi skaistyklos liepsna. Dievas – tai ðviesa. ðventraðèiuose.. dieviðki ugnies ávaizdþiai: nakties tamsà suplëðanti auðros þara. Ávairiausiø pasaulio tautø mituose. kaip ir ugnis.

22 Ugninis – spinduliuojantis – þaibuojantis saulëto ir perkûniðko Vieðpaties simbolis 96 .Pav.

mirties liepsna. Ðalta mëlynoji dangaus ugnis – tai sidabrinë mënulio ðviesa ir nakties dangaus aksome ðvytintys tolimi þvaigþdynai. vartuose Dangun. kepti – tai kaupti ugnies galias ir jø pagalba keisti vidinæ daikto (maisto) sàrangà. Kepama tiesiog ant ugnies. virimo. O þemëje – gal ultravioletinis bei radioaktyvusis spinduliavimas. O þodis virti rodo virtimà. Bûtent ji rusena ugniakuro þarijose. Raudona – karðèio ugnis. þemæ gimdymui þadinanti. Pradþia. gyvastá palaikanti yra geltona motinos Saulës ugnis. 97 . pabudimas. bet ir vandens poveikyje. t. labiausiai apmàstyta. Alyviniai ðeðëliai. Viena vertus.nis (Rytuose – Agni) pasaulis. deja. Ðie þodþiai rodo virtuvës. virsmas (ðiuo atveju maisto) vyksta ne tik ugnies. Þaliosios kemsynø akivarø ugnys visai greta gûdaus juodos nakties papartyno su jo stebuklinguoju baltu vasarovydþio nakties Þiedu. Prisiminæ. jog virtuvës ugniakuras statytas namo vidury (sodybos Aðyje). patikima. viryklos. perkeitimo ugnimi ir vandeniu vertæ. y. ji tik rodosi) bando nukreipti þmonijos þvilgsná nuo tikrosios baltosios paparèio vydijos ðviesos (kuri taipogi YRA. karðtoji ugnis tampa draugu ir pagalbininku. Perkeitimas. ðvieèianti. kepamos mësos skaidulose “verda” gyvûno skysèiai. þalinga þalstvyksliø ugnis (kurios ið tiesø netgi NËRA. Saugi. apvaisinanti. atrasime virtuvës. linksmai straksi ðventiniame lauþe. pabaigos spalvos. ðildanti. ir kepant (kaupiant) vanduo turi ne menkesnæ reikðmæ – teðla uþminkoma su vandeniu. kitimà. apdainuota ir apraðyta. árodanti þaliojo pasaulio monus. Kai þmogus renkasi gërá. jaukiai þëruoja þidinio liepsnoj. Ði ugnis kepa ir verda – perkeièia þmogaus kûnui skirtà maistà. bûtent ji yra baudþianèioji ir pikta gaisro. ne kiekvienam). naujø savybiø ásigijimà. Apgaulinga. O kas matë þalià ugná? Tai nebent paslaptimi ir pavojais spinksinti pelkynø þaltvykslë. Taèiau ðis blogis – ne ugnies savybë. koks sudëtingas pasikeitimas vyksta. Ji paþástama. Jau vien tai rodo. o þmogaus tamsiosios pusës apraiðka. ðviesos pergalë prieð tamsà – roþinis auðros brëkðmas. Teisybë. ugniakurio ypatingumà ir svarbà. vyðninës þaros – vakaro tilties. karo.

pasiðiauðusiø bangø. jog tai – ugnies stichijos dalis. á mëlynæ. audrø. kelia. aura. Oras – tai galimybë iðskleisti sparnus. nëra èia vien ðviesios ar vien tamsios pusës. spinduliuojantis Pradþios taðkas ar Aukðèiausiojo siunèiama dvasia – siela. atsiplëðti nuo þemës. tai oras – ðios dvasios buvimo erdvë bei pirmasis sielos “kûnas”. vëliø pasauliuose vyksta savas keistas mirguliuojantis gyvenimas. kilimai ar slëgiai – uraganø. tvankus. Þemës gelmiø. Ir ið tiesø. bet jis pasireiðkia. psichikos ir dvasiniø bûtybës savybiø. Taèiau oras – tik vieno þaismingo ugnies pasireiðkimo (plevenanèia liepsna) galimybë. sûkuriuoja. slogus. grësmingas. Taèiau oro galiø kovos. apvalkalas – aura. Kaip ir ugny. Greièiau oras – tai ugnies kuriama aplinka þemei. dar sudëtingesnë. skristi. sûkuriai. Pakilti. Astralø. link þvaigþdþiø. ðvytintis þaibas. Þemiðku poþiûriu orà galima palaikyti ugnies prieþastimi ar sàlyga – deguonis palaiko degimà.ORAS Já aptariame atskirai. gaivus. medþius raunanèiø viesulø. ugnikalniø lavos. Þemiðkai sàmonei oras – tai dangus. skaidrus. Ir oras blogas. niûrus. net Dievop. þmogui. tegu sàlyginai ir savarankiðka (astrologijoje þymima perkirstu ugnies trikampiu ). sauliø ir þvaigþdþiø ugnims bei dvasios liepsnai oras nebûtinas. gyvybei reikðtis. Paukðtis – dvasios ávaizdinys. tyras. Jei Ugnis – dieviðka Prieþastis. saulën. Auros spalvos atskleidþia daugelá kûno. slegia. eþero raibuliavimo ir dûmo plevenimo prieþastis. Oras geras. pakilti á orà – tai kilti aukðtyn. stogus plëðianèiø vëtrø. tenka pereiti astra98 . ádegantis Pasaulio lauþà. Visa mainosi. bespalvis. Oras – tai bures genantis vëjas. kinta. savo savybes iðskleidþia tik ore. smëliu uþpustytø oaziø prieþastis. taèiau primename. grynas. gaivinantis vësos dvelksmas. Oras tarsi skaidrus. verþiantis (kylant?) Dievo link. taèiau gali virpëti ávairiaspalvëmis varsomis. Nematomoji oro dalis. pasijusti bekûniu ar tarsi ant sparnø – visa tai jau dvasiniai oro erdviø ávaizdiniai.

patsai dieviðkumas. spinduliai. nemarus. ðiluma ir ðviesa (aukðèiausias oro lygmuo?). monai. y. Kadangi tai vis dar apgaulingoji spalvinga majos skraistë. tai saulës spinduliai – dvasia. dvasiø pasaulá. Èia prisiminkime dvasios ir sielos bylà. Pav.lo. t. begalinis ðviesos ðaltinis – ugnis. kurios daþnai maiðomos tarpusavy. tad kodël þodþiai – du? Galima tokia prielaida: siela – tai Aukðèiausiojo kibirkðtis. o dvasia – tai ðios ugnies pasireiðkimas. o neretai painiojamos netgi su vële? Krikðèionybëje siela – dieviðkoji. paties Dievo dalis. amþinas. Dar ne toji vienintelë tikroji beribë akinanti ðviesa. Palyginimui: jei siela – saulë. 23 Oro galias þabojantis vëjo malûnas 99 . Bendrumas akivaizdus. Ir atsispirti jo vilionëms. Kà reiðkia ðios sàvokos. taèiau ðventoji Dvasia – Trejybës. esminë sutvertojo þmogaus dalis.

stabs – akmuo) ávaizdþiu. gali bûti pasakojimo apie þemæ dalimi. centras). Beje. t. daigas neuþaugtø. sodø ir giriø saugotoja bei penëtoja. Taèiau grûdas nesudygtø. Èia nebesikartosime. visø pirma. ‘pasaulis’. centro (stuburas. Þalia ugnis – apgaulinga. þemæ jau nagrinëjome – ir kalbëdami apie þalià spalvà. o 5: penktasis yra bûtent medis. Tad vienas nuostabiausiø þemës pasireiðkimø – þaliasis augalijos pasaulis. Be to. þalias vanduo – uþsistovëjæs ir dumblëtas. ir apie gyvybæ – gyvatæ. uolos. ðilumà. jog medis – þemës dalis (arba aðis. Tad visa. Taèiau aptardami geometrinius simbolius teigëme. Dël to jos esmë iðsamiau atsiskleis aptariant vandená. kalnai. ‘mirtis’ ir t. kad þalia – tai þemës spalva. kai kur minëtas penktasis elementas yra vadinamasis efyras ar akaða. vaisius nesubræstø be vandens ir ugnies – saulës. taigi – oro stichijai.. Aiðkesnë. Já priskiriame astralo. pavësá. Kalbëjome. Èia prisiminkim. kaip ir jau minëtas medis. maistà. labiau apibrëþta. marios. maitinanti dirva – sotinanèios duonos kasdieninës pradþia. Þemë – vandens elemento dalis (astrologijoje þymima þemyn nukreipto vandens trikampio perkirtimu ). Tad. nëra visai savarankiðka stichija. lapojanti. Akmens tvirtybë tarsi þenklina 100 .ÞEMË Tai vëlgi. þydinèiø pievø ir povandeniniø dumbliø Motina. kieta þemë – tai akmenys. apsaugà teikianti. þalias oras graso nuodingais garais. kà raðëme apie þalio medþio.. ir apie medá. girios svarbà baltiðkai dvasiai. Ðiuo atveju tai geri meilës. Þemë pagimdo ir ðventàjá àþuolà ir lanksèià smilgelæ. grieþta. kaip ir oras. vidurio. energijø pasauliui. kad kai kuriose Rytø sistemose nagrinëjami ne 4 tvërimo elementai. þydinti. tinka bûti Pasaulio aðies. Þemë – tai. ìèð – rus. Prisiminkime tik tiek. stabas. ir apie sodybà – mandalà. lieka paþvelgti á kietà ir sàlyginai negyvà jos dalá. rimties daþai. mirtis. aptariant þemæ (atskirtà nuo vandens). besistiebianti aukðtyn. taèiau þalia þemë – pati gyvybë. kad kalnas ar akmuo. mara – sanskr. Þemës be vandens tiesiog nëra: prisiminkime aukðèiau jau aptartus kalbinius ryðius – Mara (jos vandenys ir jos þemë).

Þidinio. atminties ir antkapiø akmenys. Kaip ir pirties akmenys: prisiminkime.Pav. ugniakuro akmenys (kûnas) – tai ugnies (sielos) teikiamos ðilumos (dvasios) palaikytojai. Tiesa. vanduo ir oras. Namø (asmeninio gyvenimo Aðies) statyba pradedama dedant kertiná akmená. antkapiui tinkamesnis medis – kryþius. kad pirtis – seniausiøjø ðventø apeigø vyksmo vieta. persikeitimo. ugnis. 24 Antkapio akmuo materijos amþinumà.. virsmo vieta – sakmëmis ir dainomis apipintas slenksèio akmuo. lengvas..) paminkliniai. “neprispaudþiantis” vëlës ir nepalaikantis apgaulingos medþiaginio amþinumo iliuzijos. kylàs aukðtyn. ir aukuras. Akmuo – tai ir seniausias aukojimo stalas. Namø – lauko riba. altorius. Medis lengviau virs101 . Sustingæ ir tvirti (kol netapo smëliu. saugotojai. Èia susiduria ir veikia visos 4 pamatinës galios – þemë.

Smëlis – smulki. Kartu tai visos gyvybës maitinanti motina. Kaip ir vanduo. omuo. iðsklaidyta ir iðskaistinta ugnimi). o ne akmuo. Po þeme – irimas. ásèios. byranti þemë. ið sakø – gintarà. sesuo.ta pirmine þeme nei akmuo. Þemë – tai ir dykuma. pamatinis ávaizdinys. Poþemis ir laikas ið medþio gimdo anglá (grafità) ir deimantà. Pats þodis akmuo – dvasinis. gimimas. pikti ar kvailoki velniûkðèiai (kemsynuose. po pelke) ir grësmingi pragarø pragarmës demonai. begalinio laiko byrëjimo simboliu. gyvybës pabaiga. materija. “nulipintas ið molio”. Po þeme – maitinanèios ðaknys. iðminties bei energijø sankaupa ir mokymo vieta (omuo + k = akmuo). kûniðka mirtis. ji leidþiasi “lipdoma” á bet koká pavidalà. tinka bûti amþinybës. ir neáþengiamos dþiunglës. puvimas. Þemës gelmëje – stebukladariai nykðtukai (po kelmu ar uola). ir snieguota virðukalnë. Þmogus – taip pat þemës vaikas. imli. Ir turbût bûtent jis. tarmuo. molis – minkðta (vandeniu persmelkta) þemë. kuris vis dëlto kaþkada virs smëliu. Dirva. Akmuo – tai mokas (k–m – m–k). Medþio mirtis prisikelia brangakmenio ðvytëjimu. ir svajingas kaimas. paslanki. O ðtai dulkës. ir nuogas ðaltas meteoritas. kuria buvai ir kuria pavirsi. Vienprasmiðkumo nëra. ir oazë. 102 . ávaizdinys – pelenai (þemë. viskuo ir niekuo kartu. ir gelþbetoninis didmiestis. ir vandenyno dugnas. gyvybës pradþia.

ugnies – dangaus (Perkûnas) ir þemës – þmogaus (Kàstytis) drama. ásigali chaosas – suyra gintariniai rûmai. taèiau ið kitos – galimybë “supilti” á bet koká indà. Mums tai paslankioji ir jautrioji. Bet ne èia vandens esmë.. tarsi esantis arti þmogaus. kas yra jame ir po juo. suteikti sudëtingiausià. Neiðlaikius iðbandymø darna suyra. teka tarp sàmonës pirðtø. Gal kartais priima.. Vanduo beformis. imliausia ir visada laukianti bûties pusë. Pasauliø pagrindas. pirminë tvërimo medþiaga. neágyja pavidalo nei þodþiu. þemai. Èionai nusileidþia apvaisinanti dievybë – ugnis. kas yra virð jo. Jûros dugne buvo pradëti dievybës – þalèio – Þilvino ir moters – Eglës vaikai – medþiai. sunkiausiai apibûdinamø Tvërinijos daliø. Taip ir norisi pasakyti – ne “jo”. gyvybës syvai ir versmë. tad stebëtojui jis – jungtis. apatinioji visuotinybës Rato pusë: . motiniðkumas. visapasaulinis ryðys. begalinë gelmës tamsa siejama su chaosu ir blogio valdomis. Bûtent vanduo. 103 . turi apvaisinti jûrø– mariø mergelæ – Marà – Jûratæ. o ne dangiðkose aukðtybëse. ið vienos pusës tai – grësmingas chaosas. Vanduo skaidrus – matosi. pasauliø ásèios. ir sàlyginai aiðku. Taèiau bandysime vandená apginti. sulaukia ir piktojo. Perkûnas. darnios kûrybos mitus Perkûno rûstybë visiðkai teisëta: vis dëlto dieviðka ugnis. bet “jos”. Prieðinantis kosminei darnai. o ne þmogus (nors iðties artimesnis vandenims nei ugnis). Taèiau vanduo.VANDUO Tai viena paslaptingiausiø. tobuliausià pavidalà. Pagal visus pasaulio tvërimo. Ant vandens plûduriuoja lelija – lotosas. nes vanduo (kaip sesuo) – kraðtutinis moteriðkumas. Pradþioje Dievo Dvasia sklendeno virðum vandenø (judëjø ir krikðèioniø Biblijoje) ir Bramos kiauðinis plaukiojo pradþios vandenyse (indø Vedose). iðkyla kraujo puta ir uþsiveria vartai á paslaptingàjà Þalèio Gelmæ. Apie ugná kalbëti lyg ir lengviau: ávardijai tai dieviðka ðviesa. Vanduo – Visatos pradþia. Mariose sprendþiasi vandens (Jûratë). þaibas. o kartu atspindi tai. nei þenklu.

ðûksnyje: “Þemë!”.Vandenys pilni laumiø. geistinos. vilnija. tamsûs. alma. samanos. Mûsø eþerai nedideli. taèiau paslaptingos ir net pavojingos bûtybës. atsispindi. paparèio Þiedà sergstintys deimantai. tyra rasa. Tai neatsiejamos gimdanèios. Bûtina mokëti su jomis elgtis – turëti þinojimà. Tada ðios vandenø mergelës gali daug kuo padëti. Tai vis graþios. ðaltiniai. eþerai. mënesius praleidusio neaprëpiamuose vandenyse. srûva. Tokia vandens – þemës samprata turbût artima “jûrinëms” tautoms – kokiems portugalams. Tikroji vandens gelmë mums – tai rasos laðas. bedugniai. iðsibarsto salelëmis. ispanams ar anglams.. Taèiau netgi mûsø veidrodiniai eþerai ir snûdþios upës pakankamai neatskleidþia lietuviðko vandens iðgyvenimo esmës. Jam jûra – grësmingas prieðininkas. Atkreipkim dëmesá. maitinanèios. spindi. tyra aðara. jis èiurlena. skandinantys. bangomis lûþtantis. riaumojantis. maginæ priemonæ ar apsaugà. putojantis. ðniokðèiantis. kas neturi formos. Tyras ðaltinis. Mums svetimas triukðmingas vanduo – neturime ûþianèiø kalnø upiø. o ne su vandens kritimu). tviska. Vasaros ryto varsomis ðvytintys skaistos karoliai.. mums krantai visad artimi. upës neplaèios. Net Dievo Sûnus nulenkë galvà vandens krikðtui. Mûsø baltiðkø giriø vanduo geras. Taèiau baltai nejunta tokio ryðkaus þemës ir vandens skirtumo. audringi. krûmai. gaudþiantis vanduo.. ðventumu apliejantis gyvasis bei ðvæstas vanduo. grësmingas ir triukðmingas. Baltiðkosios girios medþiai. Bûtent ðie svetimi vandenys yra pavojingi. auginanèios. Tik pajûry paþástamas rûstusis. Jis tyras ir teikdamas gaivà tykiai teka. þalioji gamta supa vandenis. gurga. tyvuliuoja. uþþelia lelijomis. sauganèios ir mylinèios Motinos Þemës dalys. ûkoja. o krantas – motiniðka apsauga. kad mitinës pirminiø vandenø moterys – ið didþiøjø begaliniø vandenynø ir jûrø. Ir krikðto vanduo. þolës. pelkës neatskiriami. troðkulá malðinanèios. tobula forma to. meldai ir jos upokðniai. sirenø. Tai akivaizdu palaimingame jûreivio. Juose beveik nejauèiamas bendrumas tarp vandens ir þemës. ûþiantis. karalaièiø – gulbiø ir pan.. nuodëmes ir kaltes nuplaunantis. nëra kriokliø (kuriø net vardas mums siejasi su garsu. 104 . undiniø.

gëlà.Þemës rutulio trys ketvirtadaliai yra uþlieti vandens. persismelkia visomis spalvomis. su ðiomis vandens savybëmis susijæ ir pirmosios kûdikio prausynos. kraujas. limfa. susikurti. Vanduo – holograma. tyra ir neprilygstama yra baltiðkoji Rasø ðventë. kas pakliûva á jo laukà [32]. graikams rasa simbolizavo apvaisinimà ir vaisingumà [43]. Jis gali nuvalyti ir viskà. Kinijoje manyta. ir cukrø. ásisteigti. bet vis dëlto pagrinde – vanduo. Arba mineralinis ðaltinis. Tegu su tam tikrais priedais. Matyt. kad rasa susidaro nuo mënulio ir suteikia nemirtingumà. prakaitas. kokia talpi þodþio rasa veiksmaþodinë forma rastis: ‘pradëti dygti. ir vestuvinis pirmaryèiø vanduo. Tai. Tris ketvirtadalius kiekvieno augalo ar gyvûno masës sudaro vanduo. Vanduo ne tik nuplauna nuodëmes. kvapais. skoniais. kokia skaidri. skaistø ir tyrà rasos laðà. ðviesi. kad þodis rasa ávardija toli graþu ne vien vandens laðà. kilti. Ðventenybæ. susidaryti. Ir net pomirtinis pasinërimas á Letos bei Stikso upæ ar Maros vandenis. Geros bobutës ar þynio uþkalbëtas vanduo – gydo. Kaip vandens pirmavaizdá. augti. ir velionio mazgojimas. bet ir prisimena jas. o 105 . Prisiminkime. pradëti egzistuoti’. Vanduo pritraukia viskà. Tekantis vanduo iðsivalo pats. gali jà perduoti ar nuo jos iðsivalyti. Þydø Kabaloje rasa yra iðganymo ir gyvenimo atsinaujinimo simbolis. informuoti galima tik stovintá vandená. þmogaus smegenyse jo net iki 98 nuoðimèiø. aðaros. pienas – ið esmës taipogi vanduo. tirpina ir druskà. Kiekviename laðe – Viseto áraðas. kuris laða nuo pasaulio medþio ir yra po pasaulio pabaigos iðlikusios þmoniø poros maistas. koks svarbus ir daugiaprasmis ávaizdinys yra rasos laðeliai ant rûtytëliø darþelyje ar ant rûtø vainikëlio senosiose mûsø dainose. sperma. Tad dar kartà prisiminkime nesuteptà. kas yra ðalia. Uþkalbëti. germanams tai – antgamtiðkas elementas. Visi þmogaus fiziologiniai skysèiai – seilës. Neveltui liaudyje nuo senø laikø gero vardo neturëjo maurais apþëlusios kûdros. gili. Tekantis vanduo iðardo áraðytà informacijà. Kaip ir jûra – vanduo su druska. Jis iðlaiko informacijà.

masalas. Ir vël laukiame mesijo atëjimo? Ar nusileis dievybë á chaotiðkà ðiandienos materijà. Net ið dangaus krintantis vanduo gali bûti ir gaivinantis lietus. esmë. skonis. troðkimas. Tekantis ar tyvuliuojantis vanduo sàlyginai aiðkus. kalbëdami apie raidæ M. polinkis. nugrims Þuvis á tamsias mûsø vandenyno gelmes? Ar. geismas. Kodël ne su ugnimi? Iðganytojas gimë Þuvø epochoje.. kad sanskrite rasa – tai ir dievybë savyje.yra gili dvasinë sàvoka. pakels ðvytinti kalavijà ir nutrenks ugniniu þaibu?. niûrus juodas debesis. visas saulës 106 . tyla bei derlingumas. ir gyvastá gràþinantis gurkðnis dykumoje. galimybæ ágyti bet koká pavidalà ir tuoj pat já prarasti.. skystis. purus. kad mesijas visose tautose siejasi su vandenimis. Aprëpus ðià visaapimanèià puokðtæ nebekeista. treèiojo tûkstantmeèio pradþioje. vanduo. meilumas. esa bei paþinimas ir religinis jausmas. o vandenyse – þuvys. ðvelnumas. slaptinga besidraikanti migla – taip pat vanduo. dþiaugsmas. aromatas. baltom adatëlëm nusagstyta ðarma. Saulë regima vandenyje. kvapas. ragavimas. Ðiose begalinëse jo apraiðkose vëlgi matome vandens galià ir visuotinumà. patsai Dievas. patirtis. noras. ir net ðerdis. patrauklumas. ar nusiþemins. Taèiau ðaltas tviskantis ledas. ir dauþanti kruða. Ore – paukðèiai (dangun kylanèios sielos simbolis). t. Kà þenklina tie ðalti gelmiø “paukðèiai”? Pats “vandeniðkiausias” dvyliktasis astrologinis þenklas – Þuvys – taipogi ir Kristaus simbolis. y. viliojimas. Jau aptarëme. skaudûs kruðos rieðutëliai. o dabar. ir naikinantis visuotinis Tvanas. iðbandymas. árodo ir jo daugiasluoksnë samprata sanskrito kalboje: rasa – tai augalo sultys. akinanèiai baltas sniegas. malonumas. kamuoliais kylàs garas. þengiame á Vandenio (vëlgi vandenis liejantis pavidalas) laikmetá. neperþvelgiamas rûkas. pergyvenimas. ir skandinanti liûtis. Prisiminkime ávaizdá. ðvieþumas. kilti aukðtyn ir srûti prarajon. þavumas. stebuklingus raðtus braiþantis ðerkðnas. jog þemë – dangaus atspindys (arba þemë – ugnies vaizdas vandeny). saldumas. galø gale.

Pav. XIX a. 25 Kristaus krikðtas (baþnytinë vëliava. I pusë) 107 .

regimø ir ðildanèiø spinduliø (dvasia. chaoso bûklæ.vaizdas yra kiekviename tvenkiny. pelkë. taèiau kartu ir pasaulyje – persmelkia kiekvienà þolæ.. dvokiantis. eþere ar balutëje. krinta lietumi ar sniegu. sunkiasi dirvon. Stovintis. gaivinantis. Tad Dievas yra uþ (virð) pasaulio (ugnis. vël virsti beviltiðkai plytinèia chaoso bala. pelkë – yra uþmaurojæs. miræs vanduo tarsi gráþta á pradinæ tamsos. ðaltiná (spinduliai. atsispindinèiø. Nors tai nëra saulë (siela. Geras. bala. poveikis. o ið veidrodinio tyro ðaltinio ar baltos bangos putos. ugnis). trykðta ðaltiniu. o tobula bûtybë vaizdiniuose visad iðnyra ne ið pelkës. putojanèia lapojanèia. apraiðka). Pasiekæs þemiausià lygá jis tarsi turëtø sustoti. Skysèiui savybinga verþtis ir uþlieti. ir vël sukasi begalinis Ratas. uþpildyti apaèià. debesimis gráþta þemën. taèiau ten yra milijardai jos atvaizdø. kemsai ir dumblynai virsta þeme – þalia. akmená. Tai vëlgi visos gyvijos ásèios. paþadintas vanduo garuoja. gimdantis.Taèiau ne ðaip gyvûnas.. . 108 . Taèiau uþankantis eþeras. sustojæs vanduo – liûnas. kûrybinis vanduo teka.. dumblëtas purvas.. saulë). Taèiau bekraðtá vandenynà perskrodþia ugnis – saulë. O ðtai tekanèio vandens pavojus – srûti þemyn. kyla aukðtyn – á orà. Ðventoji Dvasia).

Ir tada Tikëjimas nugali baimæ. tai uþtikrintumas.PABAIGA . kad niekas nesibaigs. Kokia ðio begalinio Sukimosi prasmë? Ir tada Begalinë Ðviesa atsiunèia mums paguodà – Savo Þodá. ágyja tobulà Pasaulio skvarmà. iðsiskleidë ið taðko. Nors vaivorykðtës spalvø lankas kyla ir leidþiasi. tegu ir sinusoide vingiuodama. ir kartu dvasia – siela. indo – turinio) prieðtaros virðsprendiná rodo lotynø k. supiltas á vyriðkà dvasiná ugniná indà. Beribis moteriðkas materijos vanduo. taèiau balta dvasios Ðviesa yra virð bet kokio lanko. jog gali iðtiesti mums rankà ir parodyti Kelià. taèiau graso vël uþgesti juodumoje. Viltis apðvieèia kelià begalybëje. kartosis vël ir vël. Taèiau kitiems to maþa. Paþadà. Tai net baugina. pulsavo. Ðviesos banga. Tiesà ir Gyvenimà. iðplito iki begalinio Rato. Pas Kûrëjà. aurà. besiverþianti pas savo (o ir ugnies bei vandens) Kûrëjà. iðsiskleidæ vaivorykðte. o Meilë áprasmina Amþinybæ. ugninis vanduo (alkoholis). Mums paþadama. ápûtë ugná (sielà) ir dovanojo orà (erdvæ ir galià. Begalinio Rato. þodis spiritus – degantis skystis. pranà ar akaðà). ir vël visa uþlies chaoso bala. Tai Amþinybë laike ir Begalybë erdvëje. kuris taip apriboja Save. raminantys ir guodþiantys. kuris “nulipino” mus ið þemës ir vandens. 109 . Akinanèios Ðviesos. kurioje ieðkome virðsprendinio Mûsø atvaizduotas Pasaulis sprogo. simbolizuojantis dviejø prieðingø elementø susiliejimà. Dievas nusiþemina. vystësi ir parodë galimybæ susisukti. taèiau pasaulio Veþimas vis dëlto juda á aiðkø Tikslà. per Amþiø amþius. tai nepaliaujamas sukimasis Visuotinybës Ratu. suþaiþaravo tobulybës varsomis. Ugnies – vandens (skvarmos – esmës. viduriu. skilo. kuris skyrë mus bûti visa ko sankirta. suðvitæ tamsoje. susitraukti ir vël panirti á motininá Taðkà. Pas Kûrëjà. kad Ugnis uþges arba Indas suduð. kad nors visuotinis Ratas sukasi aplink savo Aðá. tiesia spindulá tam tikra Kryptimi. sukelia beprasmybës pojûtá. apsireiðkia Asmeniðkai ir nusileidþia þemën þmogumi. Mûsø spalvos. aðimi. Ir mes bijome. Beribiø vandenø ávaizdþiai daug kam yra tobuli.

110 .

Nr. 14. 1990.. 1988–89. – Moskva. Ðri Parachansa Jogananda. Kobzev. Nr. 8. Tautos atminties beieðkant // Vilnius– Chicago. Latviø ornamento struktûra // Mokslas ir gyvenimas. Ðventasis Raðtas I t. Saulë ir kryþius // Kaunas. 10. E. Kanon peremen – kitaiskaja biblija // Nauka i religija. 22.Lazarev. – 1991. 12.4. – Rumðiðkës. 17. Nr. Aleksandras Þarskus.Gorodeckis. Apie senovës latviø simboliná raðtà ir pasaulëjautà // Liaudies kultûra. 1988. savastis // Auðrinë. 8. Jonas Vaiðkûnas. 5. Apie þvaigþdþiø simbolikà baltø pasaulëþiûroje // Liaudies kultûra. Alvydas Butkus. Jonas Vaiðkûnas. Vestuvinis virsmas // Kaunas. – 1991. Svastikos keliai ir klyskeliai // Mokslas ir gyvenimas. Elizabet Cheiè. 111 . Nr. 1989. – 1991. – 1991.1. Sodas ir visata // Liaudies kultûra.. Nr. 16. Andris Mièiulis. Adomas ir Ieva.LITERATÛRA 1. 18. Jogino autobiografija // Maðinraðtis. 6. 11. – 1990. A. 13. 3. – Vilnius. Aleksandras Þarskus. Alë Poèiulpaitë. Latviø ornamentikos tyrinëjimai // Liaudies kultûra. – 1991. 10. Algirdas Julius Greimas. 1981. Nr. dievybë. Apvaizda. 1990. – Kaunas. Nr. Petras Stankeras. Nr. 7.1. – 1989. S. Maðinraðtis. – 1992. Algis Uþdavinys. Algirdas Patackas. Lietuviø kalbos þodynas. Archyviniø simboliø esmë baltø ornamentikoje ir pasaulëjautoje // Praneðimo medþiaga. 2. 9. 9. Tauta. Stasys Ðimaitis. 19. Kliuè k tainam Atlantidi? //Nauka i religija. 1991. 4. – 1991. 20. – Vilnius. 15. – 1991.11. Kakoe vi derevo? // Nauka i religija. Nr. // Liaudies kultûra.2. 1989. – 1991. Maðinraðtis. Nr. Ðventoji ðeima.4. Rûta // Kaunas.1. Mifologièeskij slovarj. 4 21. Prieðistoriniø epochø atospindþiai lietuviø mitologijoje// Romovë. 1990.2.

Paulius Galaunë. 5. Jonas Mekas. 1982 35. 7. Udo Becker. Chesterton. 1992 34. 24. Laiðkai ið niekur // Baltos lankos. 1930 39. statytø Lietuvos mediniø baþnyèiø architektûra // Liaudies kultûra. 1993. Laima Nakaitë. Lijana Lauþikaitë. Spalva // Vydija. Mandala – mano dalia // Vydija. Aleksandras Þarskus. 1992. Lietuvos geleþiniai kryþiai // Vilnius. E. Lietuviø liaudies menas // Vilnius. – Vilnius. 1998 40.6. 25. Nr. – 1998. 1993 36. 1997 43. Tainaja doktrina // Riga. 8. Elvyra Usaèiovaitë. Gilbert K. Lietuvos istorijos paminklai // Vilnius. 1990. 29. Jazik geometrièeskich figur // Moskva. Þalvariniai senoliø laiðkai // Vilnius. 30. Vëjo malûnai // Vilnius. Algirdas Patackas. 38. Simboliø þodynas // Vilnius. – 1996. – 1994. 1992. Omraam Mikaelj Aivanchov. 28. Gaston Bachelard. 112 . Baltiðkø simboliø dinamika // Senovës baltø simboliai. Ortodoksija // Aidai. A. jo meniniø formø plëtojimo pagrindai // Kaunas. Rasa Ambraziejienë. 32. 1995 44. Jelena P. Vanduo gydo // Þvilgsnis. Lietuviø liaudies menas. – Vilnius. Ðvenèiø ratas // Vilnius. Mirties virsmas // Vilnius. 1992. 1994 45. 1991. Blavatskaja. Maþoji architektûra // Vilnius. Vanduo // Vydija. Rasa Ambraziejienë. Rasa Ambraziejienë. 31. Nr. – Vilnius. Nr. 27. Vieno liaudies ornamento morfologija // Ikikrikðèioniðkosios Lietuvos kultûra. Junona Almonaitienë. Lietuviðko koplytstulpio genezës klausimu // Ikikrikðèioniðkosios Lietuvos kultûra. Lietuviø liaudies menas. – 1991 33. Èeslovas Kontrimas. Nr. 1998 42. Andrejevas.1991 37.23. Vytautas Bagdanavièius MIC. 1978–1940 m. Svajoniø dþiaugsmas // Vilnius. – 1998. 26. Morkûnas. Gintaras Beresnevièius. 1990 41.

SIMBOLIØ LENTELË 113 .

vienetas (skaièius 1) vyriðkas pradas Ávardinimai Esmë /samprata. individualybë. ðviesos ðaltinis.114 Pavidalas Þenklas /pavadinimas/ taðkas þvaigþdë bamba grûdas sëkla pradþiø pradþia. Viskas viename. vienintelis. simbolio prasmës/ . centras. Kûrëjas.

simbolis/ Þenklas /pavadinimas/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai iðplitæs. riba tarp Visatos ir chaoso. amþinybë (laike ir erdvëje). maginis apribojimas apskritimas su taðku centre saulë pasaulis materija taðkas centre “laiko” ratà (Visatà) 115 . viskas. begalybë. “sprogæs” taðkas apskritimas skritulys rutulys ratas vainikas þiedas saulë pilnatis mandala ola urvas ásèios kiauðinis gemalas Poveikis apsauga. nulis (skaièius 0) arba begalybë moteriðkas pradas Esmë /samprata.Pavidalas Ávardinimai Visata.

dûris (poveikis) ið centro statmuo (vertikalë) kuriamoji galia. vienetas (skaièius 1) vyriðkas pradas Poveikis “giluminë” veikla. apvaisinimo galia. dangaus (Perkûno) trenksmas. perkeitimas). ðviesos blyksnis. veikla (aktyvumas). stuburas. ryðys. apvaisinimas (dvasinis ar fizinis) . ryðys su dievybe. ðerdis.116 Pavidalas Þenklas /pavadinimas/ þaibas stabas stulpas jin falas linga Ávardinimai Esmë /samprata. centras. simbolio prasmës/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai blyksnis (poveikis) ið taðko. jungtis tarp Pasauliø(ryðiai tarp dvasios taðkø). aðis. poveikis. “þaibiðkas” trenksmas (suvokimas.

ryðiai tarp materijos taðkø. simbolis/ neveiklumas (pasyvumas). nulis arba dvejetas (skaièiai 0 arba 2) Þenklas /pavadinimas/ þemë Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai plitimas ið taðko “paþemiui” gulstinë (horizontalë) Poveikis moteriðkas pradas jan “pavirðutiniðka” veikla. tyla. kelias (jei su rodykle – aiðki kryptis) 117 . niekas.Pavidalas Ávardinimai Esmë /samprata. laukimas. chaosas. plokðtuma. bala. kairë – deðinë.

dalis. delèia ir jaunatis. dvejetas (skaièius 2) moteriðkas pradas Poveikis Þenklas /pavadinimas/ Ávardinimai Esmë /samprata. simbolis/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai apskritimas (arba rombas) + statmuo statmuo kerta skritulá mënuliai. kairë ir deðinë arba rombà jautrumas emocingumas nepastovumas nesaugumas atspindþiai . papildymas. pusë. dvi kryptys.118 Pavidalas Visatos (visumos) padalinimas. virsmas ið vienos bûsenos á kità.

gëris ir blogis. aktyvumas ir pasyvumas. dvejybë. jin ir jan. jin/jan Dovydo þvaigþdë dvejetas (skaièius 2) ir ðeðetas (skaièius 6) moteriðkas pradas Poveikis atskyrimas tvërimas dvilypumas prieðprieða konfliktas pusiausvyra 119 . vyras ir moteris. dalijimas. simbolis/ Þenklas /pavadinimas/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai apskritimas + gulstinë horizontalë kerta skritulá apraiðka. diena ir naktis. ugnis ir vanduo. atskyrimas: dangus ir þemë. dvasia ir materija. virðus ir apaèia.Pavidalas Ávardinimai Esmë /samprata. vystymasis.

simbolis/ Ávardinimai Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai apskritimo (rombo) virðutinë pusë trikampis virðûne á virðø kampas virðûne á virðø arba iðgaubimas dangus stogas ðventas Kalnas Dievo stogelis pastogë tiltas vaivorykðtë apsauga dangiðka danga jungtis. dangus. perëjimas . vyriðkasis (aktyvus) pradas.120 Pavidalas Dievas vyras ugnis Apvaizda Dievo akis Trejybë varpas arba devynetas (skaièius 9) Poveikis virðutinë Viseto pusë – dvasia. trejetas (skaièius 3) Þenklas /pavadinimas/ Esmë /samprata.

gamta þemë moteris motina vanduo lelija tulpë Ávardinimai Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai apskritimo (rombo) apatinë pusë trikampis virðûne á apaèià kampas virðûne á apaèià arba ágaubimas dauba. þemë. simbolis/ apatinë Viseto pusë – materija. á ásèias) 121 . duobë guolis lopðys ásèios valtis. luotas karstas Poveikis perkëlimas “kitapus” (á karstà. moteriðkasis (pasyvus) pradas.Pavidalas Þenklas /pavadinimas/ Esmë /samprata. gráþimas “atgal” (þemën. per marias).

þirgø galvos. bangos uþbrûkðniuotos ar uþtaðkuotos juostos Maros þemë . þemë (sausuma ir vandenys) moteriðkas pradas Poveikis vaisingumas derlingumas Jumio ir dvigubo Jumio þenklai. rupûþëlë. þirgeliai. Poveikis Martinio þenklai vaisingumas derlingumas Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai þemyn arba aukðtyn nukreiptø trikampiø atmainos Þenklas /pavadinimas/ Ávardinimai Esmë /samprata. vëþiukas. dviguba varpa.122 Pavidalas Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai þemyn nukreipto trikampio atmainos Maros vandenys materija. simbolis/ zigzagai. gaidþiø galvos. sukryþiuoti kirviai.

Viseto sankirta. kryþius Saulës kryþius Poveikis saulutës apsauga. simbolio prasmës/ dvasios ir materijos santykis. pasaulio ðalys. ketvertas (skaièius 4) kryþma kryþelis Dievo kryþius graikø kr. keturios kryptys. pasirinkimas (kryþkelë) 123 . begaliniai 4–iø pasaulio krypèiø spinduliai ið centro taðko. dvasia veikia (kerta) materijà.Pavidalas Esmë /samprata. kryþkelë Þenklas /pavadinimas/ Ávardinimai Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai linijø sankirta.

stipis. Maltos kryþius. dievo Toro kûjis. Maros kryþius.124 Pavidalas kryþmos iðvestinës Þenklas /pavadinimas/ TAU kryþius. ðv. Petro kryþius apsauga palaiminimai maldavimai . Poveikis Ávardinimai Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai kryþius lotynø kryþius. Antano kryþius. ðv.

brolybë. amþinasis. penketas (skaièius 5) 125 . Auðrinë. Þemës akis. palaiminimas.Pavidalas Ávardinimai pasuktas kryþius. saulutë. aðtuonetas (skaièius 8) Sloguèio kryþius. ðv. magija. ketvertas (skaièius 4) Þenklas /pavadinimas/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai kryþmos iðvestinës kryþius Poveikis apsauga palaiminimas gelminis ryðys darna. Kryþiaus þvaigþdë. didysis sloguèio kryþius. gëris. ðulinukas. laimës) dvigubas kryþius. pentagrama. Andriaus kryþius. roþelë. mazgas (gyvybës. burtai Auseklis. penki tvërimo pradai.

energija. ðviesos (energijos) sklidimas ir kaupimas Laimos kryþius (laimë) kryþius sukasi kairën. simbolio prasmës/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai kryþiaus iðvestinë. veikia iðcentrinë jëga. jëga. iðorinë svastika Perkûno kryþius.126 Pavidalas besisukantis kryþius. kûryba. veikia ácentrinë jëga. galia. ugnies kryþius. visatos judëjimas. sûkurys suka á centro taðkà. laimë. sûkurá. sëkmë. moteriðka (materijos. besisukdama brëþia ratà. devynetas (skaièius 9) Þenklas /pavadinimas/ Ávardinimai Esmë /samprata. vyriðka (dvasios. derlingumas. þyniø ánagis. svastika kairinë. Poveikis saulë. dangaus. þemës) svastika. spiralæ. dangaus kûjis . ugnies) svastika. vidinë svastika deðininë. paðvæstøjø. sûkurys suka ið centro á iðoræ. gyvybë. ðeðetas (skaièius 6) kryþius sukasi deðinën. ðviesa.

laiko tëkmë. metø kaita. iðriðimai) Poveikis per(si)keitimai santykiai ryðiai 127 . savyje “uþdaryta” (potencinë) svastika Þenklas /pavadinimas/ Ávardinimai Esmë /samprata. kasa. mezginys virsmø grandinë. sàryðiai (suriðimai. simbolio prasmës/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai kryþiaus iðvestinë. paros. perkeièianèios energijos sankaupa. nesisukanti. rombø (mazgø – kilpø – angø) ryðiai suprieðinti sûkuriai ornamentas pynë.Pavidalas iðverstas (suverstas) ugnies kryþius. virsmai. atriðimai. kabliø kryþius persikeitimai.

verba . Ávardinimai Priklausomybë Esmë /iðvestinë/ ir ryðiai /samprata. Pasaulio medis.). gyvenimo medis. ðluota. centras. dangus – þemë/antþemis – poþemis. spyglys. þiedai/vaisiai – liemuo/kamienas – ðaknys. þemës – dangaus ir t. t. simbolio prasmës/ vertikalës (kamienas) ir horizontalës (ðakos) arba kryþiaus iðvestinë medis dangus – jungtis – þemë. Visatos aðis. ðakos – ðaknys. àþuolëlis. Atpirkimo medis. eglutë. jungtis tarp pasauliø (erdviø.128 Pavidalas Þenklas /pavadinimas/ ryðys. Paþinimo medis. epochø. Laimos þabas. kartø. “tiltas”. dvasia/siela – vëlë – kûnas Poveikis ryðys Gyvybës medis. Saulës medis.

Pavidalas Ávardinimai mënulis nepilnumas. atspindys. kundalini pakëlimas. simbolio prasmës/ Þenklas /pavadinimas/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai pusë rombo (rato) puslankis zigzagas sraigtas spiralë þaltys gyvatë gyvata pusë svastikos Poveikis energijø ávaldymas. dvejetas (skaièius 2) gyvybës energija gyvybë Esmë /samprata. þemës galiø panaudojimas 129 .

perëjimas tiltas Visuma. viskas. Þenklas /pavadinimas/ Ávardinimai Esmë /samprata. virðus ir apaèia (dangus ir þemë) kartu. sàryðis su apskritimu rombas Poveikis praregëjimas vyda visaþinystë treèioji akis . anga kilpa atsivërimas. nulis (0) arba begalybë.130 Pavidalas paparèio þiedas. simbolis/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai abu trikampiai (kampai arba ratlankiai) – þemës ir dangaus – kartu.

apribotas (uþdarytas) kryþius ketvirtainis kvadratas kubas Poveikis apsauga 131 . simbolis/ Priklausomybë /iðvestinë/ ir ryðiai sustabdyta svastika.Pavidalas gardas dvaras sodas rojus Jeruzalë ðventykla moteriðkas pradas materija þemë svoris saugi erdvë tvarka namai ketvertas (skaièius 4) Þenklas /pavadinimas/ Ávardinimai Esmë /samprata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->