LAIMA KUNSKAITt

NIJOLE DAUBARAITE,

SKIRMANTE BACINSKIENE

.

,

LAIMA KUNSKAITE, NIJOLE DAUBARAITE, SKIRMANTE BACINSKIENE
NACIONAllNIS EGZAMINV CENTRAS

R
H
IJ

E

R

II I

PRATARME

"Organines

chemijos

kontroliniai

darbai"

skirti chemijos

mokytojams,

11 klases

mokiniams, chemijos

besimokantiems

organines

chemijos kursa, ir abiturientams,

kurie nori gerai pasirengti

brandos egzaminui. Siq knygele sudaro: - 9 kontroliniai angliavandeniliu 9. Polimerai; - 3 organines chemijos kursa apibendrinamieji - kontroliniu Kontroliniu darbu atsakymai ir rekomendacijos sudaryta kontroliniai darbai; darbai, skirti svarbiausioms saltiniai; 4. Alkoholiai, bendrojo lavinimo mokykloje ketonai, nagrinejamoms Gamtiniai karboksirugstys;

organines chemi jos temoms: 1. Alkanai; 2. Alkenai; 3. Aromatiniai angliavandeniliai. fenoliai; 5. Aldehidai, 6. Esteriai, riebalai; 7. Aminai, aminorugstys, baltymai, nukleorugstys;

8. Angliavandeniai;

vertintojams. egzarninu model]. Kiekvienas

darbu struktura atsakymais

pagal chernijos brandos

kontrolinis darbas skirtas vienai pamokai ir [vertintas didziausia 37 tasku suma. su pasirenkamaisiais Dauguma (galima surinkti pateiktu klausimu surinkti 27 taskus), Pridedama rekomenduojamoji sioje knygeleje egzamino uzduociu, UZ leidima pasinaudoti pat norime nuosirdziai tobulinimo: prof. habiL dr. Gervydui Dieniui, prof. habil. dr. Eugenijui Butkui, prof. Algirdui Sulciui, doc. dr. Rimantui Raudoniui, doc. dr. Rimantui Vaitkui, doc. dr. Egidijui Griskoniui, dr. Emestui Gaidamauskui, mokytojai ekspertei Reginai Jasiiinienei. Jauciame maloniq pareiga ypatingai padekoti Kaisiadoriu metodininkui Vytautui Kavaliauskui, kuris kasmet ir reiskiniais. brandos egzamino gyvenimu, su aplinkos medziagornis Tariame nuosirdu mokytojams, A.Brazausko padekoti autoriams, tasku perskaiciavimo paimti is 2000-2005

11 sudaro

10 klausimu (galima brandos prie jq

10 tasku) ir keletas sudetiniu klausimu

ipazymius

lentele,

m. m. chemijos

jomis dekojame Nacionaliniam

egzaminu centrui. Taip

kiirusiems atskirus klausimus ar prisidejusiems

vid. m-klos mokytojui susietus su

padejo mums kurti klausimus, vertintojams

aciu visiems chemijos

ir tiems chemijos

kuriu pastabos ir kritika, pagalba if palaikymas

skatino mus dirbti if tobuleti.

Autores

3

1. KONTROLINIS DARBAS

IS TEMOS

"ALKANAI"

Pagal Chemijos brandos egzaminu programa tikrinami sie svarbiausi ternos gebejimai: • • • • parasyti molekulines, pilnas struktiirines ir sutrumpintas strukturines alkanu formules, apibudinti alkanu homologine eile, parasyti jos bendraja formule, nustatyti homologines eiles narius, apibudinti izomerijos savoka, atpazinti ir parasyti alkanu strukturiniu izomeru forrnules, pavadinti alkanus pagal IUPAC nomenklatura (rasti ilgiausia anglies atomu grandine, teisingai jq sunumeruoti, abeceles tvarka isvardyti pakaitus, nurodant kiekvieno pakaito vieta ir pavadinima), parasyti ir islyginti alkanu visisko ir nevi sisko sudegimo reakciju lygtis, apibudinti fizikines ir chemines alkanu savybes, uzrasyti ir paaiskinti paprasciausiu alkanu radikalinio pakeitimo reakcijos mechanizma, nurodyti alkanu gavimo saltinius, nurodyti svarbiausias alkanu panaudojimo sritis, atlikti skaiciavimus, taikant duju turiu santykiu desni, apskaiciuoti santykini duju tanki kitu duju atzvilgiu.

• • • • • • •

I DALIS
Pasirinktus 1. atsakumus iumincias raides apibraukite.
Taskai*

Kokia bendroji alkanu homologines
A C

elles formule?

CH 2n-6 n

B

CH n CH n

2n-2 2n+2

o

2.

Koks kampas tarp jungcn; metana molekuleje?

o
3. Kurioje eiluteje surasyti tik metana homologai?
A B

lOY

C2H4, C3H6, C4HS C2H6, C7H16, C12H26 C2H2, C6H6, C9H12 C5H8, CjH]O' C'jH12

C 0

4.

Medziagos, turincios tq pacia chemine sudeti, bet skirtinga struktiira ir savybes, vadinamos:
A

izomerais

B

homologais

I

c

radikalais

o

izotopais

• [vertinimas

taskais (Cia rase mokytojas)

4

1. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKANAI"

5. Kiek skirtingu junginiu pavaizduota

siomis formulemis:
Taskai*

CH3~( CH2)2~CH3

CH3~CH~CH3 CH3

!

(CH3)3CH

CH3~CH2 CH2-CH3

!

/CH3 CH3~CH 'CH3

CH3~CH2~CH2 CH3

I

A

1

B

2

c

3

D

4

6. Junginio empirine formule C3Hl if M, = 86.10 molekuline forrnule yra:
A

C3H7

8

C6HI2

7.

Freonas F-12 (CF2CI2) buvo naudojamas kaip saldymo agentas (pvz., saldytuvuose "Snaige-117"), kaip medziaga aerozoliarns. Palyginti neseniai buvo pastebeta, kad freonu naudojimas:
A B

didina atrnosferos radioaktyvuma didina dirvozemio erozija didina krituliu rugstinguma kelia gresme ozono sluoksniui

C
D

8. Kurioje eiluteje vaizduojarnas reakcijos tarp metano ir chIoro, vykstancios pagal radikalinio pavadavimo rnechanizma, grandines augimas?
A

.ci :Cl: .. ..

••

••

sviesa··

-

:Cl· + .,

-cn ..

••

B
D

:~l' + CH4

---

·CH3 + H:~l: C2H6

·CH3 + ·CH3

9. Metana konversija vadinamas procesas, kai CH4 veikiamas vandens garais 800-900 °C temperaturoje, pridejus katalizatoriu, Kokiu tiiriu santykiu sumaisomi metanas ir vandens garai sio proceso metu?

AI:

1 2:1

B
D

3: 1 1: 3

c

10. Duota metano skilirno lygtis: CH/ d) -S. C(k) + 2H/ d) Kiek m3 vandenilio H2 n. s. susidarys suskaidzius 4 m ' metano CH4 n. s.?

A

2 8
taskais (cia raso mokytojas)

B

4

c

D6

* [vertinimas

I I dalies
5

taskq suma

1. KONTROLlNIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKANAI"

II DALIS

1.

Lenteleje pateiktos sociuju angliavandeniliu
Formule Pavadinimas metanas etanas propanas butanas pentanas heksanas heptanas oktanas nonanas dekanas

virimo temperatiiros.
Virimo temperatura

("C)

CH. C2H6 CH C.HIO C6Hl4 C7Hl6 CSH18 C9H20 ClO~2

-161,1 -88,6 -42,1 -0,5 +36,0 +98,5 +125,6 +150,7 +174,0

1.1. Nubraizykite grafika, rodanti alkanu virimo temperatiiru mq skaiciaus.

priklausornybe

nuo anglies atoTaskai*

,':'!

. ',,:i:

(3 taskai)
1.2. Apibudinkite, kaip kinta alkanu virimo temperatura, didejant anglies atomu skaiciui . (1 taskas)

.................................................................................................................................. 1.3. Metanas ir etanas n. s. yra dujos. Nurodykite

dar viena alkana, kuris n. s. yra dujos. (1 taskas)

* [vertinimas taskais (cia rase mokytojas)

6

1. KONTROLINfS

DARBAS

IS TEMOS

"ALKANAI"

1.4. Naudodamiesi

nubreztu grafiku, apytiksliai nurodykite

heksano virimo temperatura. (1 taskas)

Taskai*

1.5. Parasykite pilna struktiirine pentano formule,

(1 taskas)

11 klausimo
2. Nevisiskai sudegant angliavandeniliams, sidaro anglies(II) oksidas ir vanduo.

tasku suma
su-

I

kurie naudojami kaip kuras automobiliuose,

Angl.ies(lI} oksidas

.~:=:CxHy

?
..... N2······

Azoto oksidai Nesudeg"i! angliavandeniliai

..............

?

Taskai*

2.l. Parasykite ir islyginkite oktano nevisisko sudegimo reakcijos lygti molekulinemis lemis.

formu-

(2 taskai) 2.2. Kodel per automobilio technine apziura tikrinama, ar anglies(II) oksido kiekis ismetamosiose automobilio dujose nevirsija nustatytos normos?

(1 taskas) 2.3. Siekiant sumazinti anglies(II) oksido, nesudegusiu angliavandeniliu ir azoto oksidu kieki ismetarnosiose dujose, autornobilyje [montuojamas filtras-katalizatorius. Duotajame paveiksle salia klaustuku [rasykite formules duju, kuriomis virsta anglies(II) oksidas ir nesudege angliavandeniliai, pereje per katalizatoriu. (2 taskai)

* [vertinimas

taskais (cia rase mokytojas)

12 klausimo
7

taskq suma

I

1. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ALKANAI"

3.

Sintetinis benzinas, kuri sudaro skysti angliavandeniliai, nCO + (2n + l)H to
2

gaunamas pagal tokia schema:

Taskai *

katalizatorius

.

CH
n

2n+2

+ nH 0
2

3.1. Parasykite ir islyginkite reakcijos lygt], kai sintenant benzina susidaro alkanas, turintis 7 anglies atomus.

(2 taskai) 3.2. Vieno is heptano izomeru sutrumpinta CH strukturine formule atrodo taip:

I

3 3

CH-CH-C-CH
3

I

I

CH3 CH3 Pavadinkite

s! angliavandenil]

pagal IUPAC nomenklatura.

(1 taskas)

13 klausimo tasku suma
4.

1

Kurui naudojamos gamtines dujos, kuriose daugiausia yra metano Taskai* CH4, ir suskystintos dujos, kuriose yra propano C3H8 ir butano Ct,H10 misinys. 4.1. Parasykite angliavandenilio Ct,H]O vieno izomero, turincio sakota anglies atomu grandine, sutrumpinta strukturine formule.

(1 taskas) 4.2. Kodel suskystintomis yra rusiai? dujomis kurenamu virykliu negalima irengti virtuvese, po kuriomis

(1 taskas) 4.3. Vartotojams tiekiamos dujos sumaisomos su nemalonu kvapa turinciornis medziagomis. Paaiskinkite, kokiu tikslu taip daroma.

(1 taskas)
* [vertinimas

taskais (cia raso mokytojas)

14 klausimo
8

tasku sum a I

1. KO

TROL!NIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKANAI"

5.

Ilgesniu grandiniu alkanai, esant aukstoms ternperatiiroms pagal tokia schema: CoH2n+2 n=m+k

if katalizatoriams,

gali skilti Tas ai.* Vk

<
~T

CnHzn + H2 (debidrinimas)
(krekingas)

---"CmH2m+2 + CkH2k

5.1. Parasykite butano dehidrinimo reakcijos lygti molekulinemis formulernis.
(2 taskai)

5.2. Parasykite oktano krekingo lygt] molekulinernis forrnulemis, zinodami, kad angliavandenilio grandine per

siq reakcija

skyla pusiau. (2 taskai)

15 klausimo
6. Visisk ai sudegant
alkanams,

tasku suma
susidaro

I

Taskai'"

anglies(IV) oksidas ir vanduo. Dujiniuose ziebtuveliuose naudojamas suskystintas propanas. Saulius, noredamas tai irodyti, atliko piesinyje pavaizduota eksperimenta.
Ca(OHJ2(aq)

I

6J. Parasykite ir islyginkite propano visisko sudegimo reakcijos lygf molekulinemis lemis.

formu-

(2 taskai) 6.2. U formos vamzdelyje vyko tokia reakcija: CuS04 + SH20 -Kokios spalvos yra susidares junginys? CuS04

SH20

(1 taskas) 6.3. Stiklineje kalkiu vanduo susidrumste. lygt]. Parasykite stiklineje vykusios reakcijos bendraja

(2 taskai)

* lvertinimas

taskais (cia raso mokytojas)

16 klausimo
9

taskq suma

I

1. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKANAI"

KONTROLINIO DARBO "ALKANAI" TASKl,J SUMA

Rekomenduojamas surinktu tasku ir pazymiu santykis
Taskai Pazymys 1,2,3 1 4,5,6 2 7,8,9 3

10, 11,
12,13 4

14, 15, 16,17 5

18, 19, 20,21 6

22,23, 24,25 7

26,27, 28,29

8

30,31, 32,33 9

Daugiau kaip 33 10

I
~

2. KONTROLINIS DARBAS IS TEMOS "ALKENAI"

Pagal Chemijos brandos egzaminu programa tikrinami sie svarbiausi temos gebejimai: • • • • • • • • • • • • apibudinti alkenus kaip nesociuosius angliavandenilius, turincius dvigubaj] rys], paaiskinti dvigubojo rysio susidaryma naudojantis o ir JI rysil! savokomis, nustatyti c ir JI rysii; skaiciu organiniuose junginiuose, parasyti alkenu formules ir jomis naudotis, pavadinti alkenus pagal IUPAC nomenklatura, uzrasyti ir atpazinti cis- ir trans- izomerus, apibudinti eteno fizikines ir chemines savybes, pritaikyti prisijungimo prie alkenu reakcijoms Markovnikovo taisykle, uzrasyti prisijungimo reakcijos jonini mechanizma, parasyti eteno gavimo is etanolio IT metano reakciju lygtis, nurodyti svarbiausias eteno panaudojimo sritis, paaiskinti eteno polimerizacija, tinkamai vartojant savokas monomeras, polimeras, polimerizacijos laipsnis, apibudinti polieteno savybes, praktiskai gauti, surinkti ir atpazinti eteno dujas, parasyti ju atpazinimo reakcijos su bromo vandeniniu tirpalu lygti arba reakcijos su KMnO 4 SCheID'l, atlikti skaiciavimus pagal reakcijos lygt], kai yra duotas reaguojanciuju medziagu ir reakcijos produktu turio pokytis.

is

I DALIS Pasirinktus atsakumus zyminCias raides apibraukite.

1.

Kuri is pateiktu molekuliniu formuliu yra hekseno formule?
A

Taskai*

C6H6

B

C6HJO

C

C6Hl2

0

C6H14

2. Koks kampas tarp jungciu eteno molekuleje?
A

1800

B

120°

c

109°28'

0

105°

3. Propeno molekuleje yra:
A C

vienas o rysys ir du

JI

rysiai
JI

B

du o rysiai ir vienas septyni o rysiai ir du

JI

rysys
rysiai

astuoni c rysiai ir vienas

rysys

0

JI

4.

Dujos, naudojamos polimeru gamybai ir vaisiu nokinimui, yra:
A C

CH2=CH2 CH3-CH2 -CH3

* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

11

2. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ALKENAI"

5.

Kiek skirtingu junginiu pavaizduota Br H Cl /
\

simms formulemis? Cl Cl Cl F

Taskai"

\

Br

/

C=C

\

F Cl

H
H Br
\

I

C=C

I \

F

H

\

Cl
I

Br H
\

/

C=C

I \

Br
\

H

I

C=C

I \

F

Cl

I

C=C

\

Cl

Br

I

C=C

I \

A

2

B

3
CH3

c
I

4

o5
pagal IUPAC nomenklatura?

6.

Kaip vadinasi angliavandenilis

CH-C-CH=C-CH
3

I I

.I
CH}

3

CH2 CH3
A C

4-etil-2,4-dimetil-2-pentenas 3,3,5-trimetil-4-heksenas ...CH2-CHCH3

B

2,4-dimetil-4-etil-2-pentenas

o 2,4,4-trimetil-2-heksenas
I
CH2-CHCH3

7.

Duotas polirnero fragmentas

I

CH2-CHCH3

I

....

Koks monomeras naudojamas

siam polimerui gauti?
A B C 0

Etenas Propenas Chloretenas

l-butenas

8.

Atsizvelgdami t Markovnikovo taisykle nurodykite, kurio produkto susidarys daugiausia, propena veikiant vandenilio chloridu HCl.
A C

1,2-dichlorpropano 2-chlorpropeno

B

l-chlorpropano

o 2-chlorpropano

9.

Koks junginys susidarys, 0,5 moll,3-butadieno su 1 mol vandenilio?
A

CH2=CH-CH=CHz
C

visiskai sureagavus

Butanas

B

l-butenas

2-butenas

o

Ciklobutanas

* [vertinimas

taskais (cia rasa rnokytojas)

12

2.

KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKENAI"

to. Dehidratuojant pirrninius alkoholius, turincius 2 ir daugiau C atomu, susidaro alkenai. Taskai* Kuris alkenas susidarys, dehidruojant 3-metil-l-butanoli HO-CH2-CH2- H-CH3?

y

CH3
A

CHo-CH = C-CH
.j

I

3

8

CH -CH-C=CH
3 2

I

2

CH3

CH3
J

c

CH =CH-CH-CHo
2

I

o

CH =CH-CH
2

I

2

CH3

CH2-CH3

I I dalies tasku suma
II DALIS
1. Lenteleje pateikta kai kuri informacija apie organinius junginius.

Pavadinimas pagal IUPAC nomenklatura

formule
3

Sutrumpinta

strukturine

Homologines eiles bendroji formule CnRzn+2

CH-CH-CH

I

I

2

CH3CH3 Etenas 1.1. Lenteles skiltyse irasykite trukstamus

duomenis apie pateiktus organinius junginius. (3 taskai)
Taskai *

1.2. Parasykite kito alkeno, turincio tris anglies atomus, pilna struktiirine formule.

1.3. Junginys CH3-CH-CH2 formule,

CH CH
3

I

I

turi du izomerus. Parasykite vieno is jq sutrumpinta
3

(1 taskas) struktiirine

(1 taskas) 1.4. Pavaizduokite HBr elektrofilinio prisijungimo prie eteno reakcijos jonin] mechanizma,

(4 taskai)
* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

11 klausimo taskq suma I
13

2. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKENAI"

2.

Sis prietaisas naudojamas laboratorijoje eteno dujoms gauti. IA megintuveli [pilta sause smelio, etanolio ir koncentruotos sieros rugsties. Tada A megintuvelis kaitintas aukstesneje kaip 150°C temperaturoje.

2.1. Paaiskinkite, kokiu tikslu smelio,

iA megintuveli

pilama

Taskaj*

(l taskas) 2.2. Parasykite A megintuvelyje vykusios reakcijos bendraja lygti. Organinius junginius rasykite pilnomis strukturinemis formulemis.

(2 taskai) 2.3. Kokios medziagos tirpalo [pilta iB megintuveli, norint atpazinti eteno dujas? Parasykite eteno atpazinimo reakcijos lygti sutrumpintomis struktiirinemis formulemis. (3 taskai) 2.4. Nurodykite, kaip pasikeis B megintuvelio su turiniu mase po reakcijos.

(1 taskas) 2.5. Eteno reakcija su vandeniliu aprasorna lygtimi C2H4 + Hz ----;;. __ C2H6• Kaip vadinama vandenilio prijungimo reakcija? (l taskas) 2.6. 2 litrai etano CzH6 ir eteno C2H4 duju rnisinio sumaisyta su 2 litrais vandenilio H2 duju ir perleista per jkaitinta Pt katalizatoriu, Etenui visiskai sureagavus, misinio turis surnazejo iki 3,2 litro (visu duju tiiriai ismatuoti n. s.). Kiek turio daliu (%) etano buvo pradiniame misinyje? Parasykite nuoseklu sprendima,
to, Pt

(3 taskai)
* [vertinirnas taskais (cia raso mokytojas)

12 klausimo
14

taskq suma

1

2. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKENAI"

3.

Polietenas naudojamas plevelerns, vamzdziams buitiniams daiktams gaminti. 3.1. Polieteno susidarymo reakcijos lygtis yra: nCH = CH2 -+ -(-CH 2-CH 2-) n2

ir [vairiems

Taskai *

Sioje lygtyje A raide pazymekite monomera, B raide - polirnera, C raide - polimerizacijos laipsn]. (3 taskai) 3.2. Apibiidinkite, kokias reakcijas vadiname polimerizacijos reakcijomis.

(1 taskas) 3.3. Paaiskinkite, kodel is polieteno pagamintoje taroje galima laikyti sarmus ir rugstis.

(1 taskas) 3.4. Gamykloje buvo isbrokuoti is polieteno pagaminti kibirai. Brokuoti kibirai buvo pakaitinti ir is gautos sulydytos mases suformuoti nauji kibirai. Parasykite, kaip vadinami plastikai, kurie pasildyti minksteja.

(1 taskas) 3.5. Nurodykite viena priezast], kodel panaudotu polieteno gaminiu negalima ismesti !aplinka,

(1 taskas)

13 Idausimo

taskq suma

I

KONTROLINIO DARBO "ALKENAI" TASKl,J SUMA

Rekomenduojamas
Taskai PaZymys
* [vertinimas

surinktu tasku if pazymiu santykis
4,5,6 2 7,8,9 3 10,11, 12, 13 4 14, 15, 16, 17 18, 19, 20,21 6 22,23, 24,25 7 26,27, 28,29 30,31, 32,33 9 Daugiau kaip 33 10

1,2,3 1

5

8

taskais (cia rase mokytojas)

15

3. KONTROLINIS DABAS IS TEMOS "AROMATINIAI ANGLIAVANDENILIAI. GAMTINIAI ANGLIAVANDENILIlj SALTINIAI"

Pagal Chemijos brandos egzaminu programa tikrinami sie svarbiausi temos gebejimai: • • • • • • • • • • parasyti bendraja arornatiniu angliavandeniliu formule ir ja naudotis, atpazinti ir rasyti aromatiniu angliavandeniliu molekulines, sutrumpintas ir pilnas strukturines formules, pateikti arornatiniu angliavandeniliu pavyzdziu, apibudinti benzeno molekules elektronine sandara, apibudinti fizikines if chemines benzeno savybes, taikyrna buityje ir prarnoneje, parasyti metilbenzeno degimo ir katalitiniu pavadavimo reakciju su Br2 if azoto rugstimi lygtis, nurodyti, kokius budingiausius angliavandenilius galima isskirti is naftos, paaiskinti, kaip is naftos gaunamos [vairaus kuro frakcijos, paaiskinti ir parasyti lygtimis krekingo reakcijas, apibudinti naftos ir jos perdirbimo produktu vartojima, apibudinti aplinkos tarsos naftos produktais pavojus ir pasekmes, pasiiilyti, kaip siq tarsq biitu galima sumazinti,

IDALIS
Pasirinktus 1. atsakymus zymincias raides apibraukite.

Kuri is duotuju formuliu yra aromatiniu angliavandeniliu ji formule?
B

homologines eiles nariu bendroD

Taskai *

c
angliavandeniliams?

CH n

2n-6

2.

Kuris is duotuju junginiu priklauso aromatiniams

3.

Angliavandenilio molekuleje anglies ir vandenilio masiu santykis yra 12 : 1. Sio angliavandenilio molekuline fonnule yra:

4.

Angliavandenilio A C

molekuline formule yra C8HS" Sis junginys yra:
B

H3C-O----CH3 O-CH=CH2

O-CH2-CH3 ~CH3 CH3

0

,. [vertinimas

taskais (cia raso rnokytojas)

IJ
16

3. KONTROLINI

S DARBAS

IS TEMOS

"AROMATINIAI

ANGLIAVANDENILI

AI ... "

5. Kurio angliavandenilio
A B

praktiskai nerandama naftoje?

CH3-(CH2)4-CH3

Taskai"

o

c

CH 2 = CH-CH

2

- CH 2 -CH 2-CH

3

o
6. Kuris
A

is duotuju
I I

junginiu praktiskai netirpsta vandenyje?

c

CH -CH-CH
2

I

2

OH

OH OH

7. Vandenini bromo Br2 tirpala naudojame, siekdami atpazinti:
A

metana

B

propana

C

etena

o

benzena

8. Visiskai sudegant benzenui susidaro:
A C

CO2 ir H20 C ir H20 H3C-O
+ 3HN03 H2S04

B CO irHzO

o

CO2 ir H2 susidaro trinitrotoluenas. Kurio trinitro-

9. Vykstant reakcijai

tolueno izomero susidaro daugiausia?

A

CH,

02

N*NO,
N02

B

O,N*NO,
CH3 NOz

C

iiNO,
CH3 02N N02

0

QiNO,
CH3 NOz NO 2

10. Sudeginus 1 mali benzeno issiskyre 3274 kJ silumos. Kiek silumos issiskirs sudeginus 78 g benzeno?
A

327,4 kJ

B

654,8 kJ

C

3274 kJ

o
.

6548 kJ

* [vertinirnas taskais (cia raso mokytojas)

KAUNO "VERSMEsVloURINEs MOKYKLOS

II

dalies taskq suma

R1RJt'O'fRK~
17 ~4_ 809

3. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"AROMA

TINl AI ANGLIAVANDENILIAI.

.. "

II DALIS 1. Perdirbant nafta gaunama daug vertingu produktu, 1.1. Parasykite, kaip vadinamas ir kokia rnedziagu savybe yra pagristas paveiksle pavaizduotas naftos perdirbimo budas,
Taskai*

(2 taskai)

1.2. Nurodykite, kokiu tikslu vykdomas mazuto krekingas.

(1 taskas)
~
Nafta

1.3. Parasykite heksadekano C16H34 krekingo lygt] molekulinemis formulemis, zinodami, kad krekingo metu susidaro du angliavandeniliai, turintys po astuonis anglies atomus.

(2 taskai)

1.4. Krekingo metu gautas misinys, kuriame yra 80 proe. C9HI8 ir 20 proe. angliavandenilio CXHy Nustatykite angliavandenilio CXHy formule zincdami, kad sudeginus 100 g misinio susidare 306,420 g CO2 ir 147,860 g vandens. Parasykite nuoseklu sprendima.

(5 taskai)
* [vertinimas taskais (cia rase mokytojas)

18

3. KONTROL

I NI S DARBA S

IS

TEM 0 S "AROMAT

INIAl

AN G LI AVA ND ENILI AI. .. "

1.5. Krekingo metu is mazuto buvo gauti tokie benzino ir kitq angliavandeniliu Produkto pavadinimas Mases dalys (%) Metanas 15 Etanas 25 Propenas

kiekiai: Kiti produktai 16

Taskai *

Benzinas
28

16

Nubraizykite stulpeline diagrama, vaizduojancia rna pagal mases dalis .

mazuto krekingo produktu pasiskirsty-

.

"'."

(3 taskai)

1.6. Apibudinkite,

koki pavoju kelia

ivandens

telkinius issiliejusi nafta ar jos produktai.

(1 taskas) 1.7. Nurodykite bnda, kaip surinkti ] vandens telkinius isstliejusia nafta ar jos produktus.

(1 taskas)

11 klausimo taskq suma I
* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

19

3. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"AROMATINIAI

ANGLIAVANDENILIAI

...

"

2.

Pramoneje aromatiniai angliavandeniliai ta, surenkamos sios frakcijos: Eil. Nr. 1. 2. 3. Frakcija lengvoji alyva vidutine alyva sunkioji alyva antraceno alyva

isskiriami

is akmens

angliu deguto. Distiliuojant degu-

4.

Kai kurie junginiai, gaunami benzenas, toluenas, ksilenas naftalinas naftalinas antracenas

is atitinkamos

frakcijos

Atsakykite i klausimus apie gliavandenilius. 2.1. Benzeno molekuleje yra
1[

is akmens

Taskai"

angliu deguto frakcijq gaunamus aromatinius an-

rysiu sistema. Kiek elektronu yra sioje sistemoje? (1 taskas)

2.2. Nurodykite viena benzeno fizikine savybe. (1 taskas) 2.3. Parasykite ir islyginkite reakciju lygtis, [rodancias.kad benzenas gall dalyvauti tiek pavadavimo, tiek ir prijungimo reakcijose. Organinius junginius rasykite sutrumpintomis strukturinernis formulemis. Pavadavimo reakcija:

Prijungimo reakcija:

(4 taskai) 2.4. Toluenas kitaip dar vadinamas metilbenzenu. mule, Parasykite jo sutrumpinta strukturine for-

(1 taskas) 2.5. Jeigu du benzeno ziedo vandenilio atomus pakeisime dviem metilo grupemis, gausime ksilena. Vieno is ksileno izomeru sutrumpinta strukturine formule yra tokia:

Q-CH3 CH3
Parasykite dar dvieju ksileno izomeru sutrumpintas strukturines formules.

l
'_,

*

I vertinimas taskais (cia rasa mokytojas)

(2 taskai)

20

3. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"AROMATINIAI

ANGLIAVANDENILIAI..."

2.6. Jums duota naftalino sutrumpinta

strukturine formule:

Taskai"

Parasykite, kiek daugiausia moliu vandenilio H2 gall prijungti 1 molis naftalino. (1 taskas) 2.7. Nurodykite, ar naftalinas tirpus vandenyje. (l taskas) 2.8. Antraceno sutrumpinta strukturine formule yra tokia:

Parasykite antraceno molekuline formule. (l taskas)

12 klausimo

taskq suma

1

KONTROLINIO DARBO .,AROMATINIAI ANGLIAVANDENILIAI ..." TASKl} SUMA

Rekomenduojamas
Taskai Pazymys 1,2,3 1

surinktu tasku ir pazyrniu santykis
4,5,6 2 7,8,9 3 10, 11, 12, 13 114, 15, 16, 17 18, 19, 20,21 6 22,23, 24,25 26,27, 28,29 30,31, 32,33 9 Daugiau kaip 33

4

15

7

8

10

* [vertinimas

taskais (cia raso rnokytojas)

21

4. KONTROLINIS DARBAS IS TEMOS "ALKOHOLIAI, FENOLIAr'

Pagal Chemijos brandos egzaminu programq tikrinami sie svarbiausi temos gebejimai: • • • • • • • • • • organiniu junglniu strukturinese formulese atpazinti hidroksigrupe ir priskirti jungini alkohoIiams, fenoliams, vienhidroksiliams arba polihidroksiliams alkoholiams, nustatyti pirminius, antrinius ir tretinius alkoholius, pavadinti alkoholius pagal IUPAC nomenklatura, apibudinti bildingiausias hidroksigrupes chemines savybes, paaiskinti ir pavaizduoti vandenilinius rysius tarp alkoholio molekuliu, alkoholio ir vandens molekuliu, apibildinti fizikines ir chemines metanolio, etanolio, 1,2-etandiolio, 1,2,3-propantriolio bei Ienolio savybes, nurodyti etanolio gavimo biidus, apibudinti metanolio ir etanolio panaudojimo

sritis ir poveik] organizmui,

praktiskai atpazinti glicerol], atlikti skaiciavimus pagal reakciju lygtis, taikant iseigos savoka.

I DALIS
Pasirinktus atsakymus iyminCias raides apibraukite.
Taskai"

1.

Junginio CH3-CH-CH-CH3 I I CH2 CH20H CH3 pavadinimas pagal IUPAC nomenklatura
A

I

I

yra:

2,3-dimetil- 5-pentanolis 2,3-dimetil-l-pentanolis 2-etil- 3-metH-4-butanoIis 3-etil-2-metil-1-butanolis

B C

o
2.

Etanolio formule C2HjOH. Kiek vandenilio atomu yra dviejuose moliuose etanolio?
A B
C

2'6'602'1023 , 2-5-602-1023 , 2-6

0

2-5
taskais (cia raso mokytojas)

* [vertinirnas

22

4. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ALKOHOLIAI,

FENOLIAI"

3. Kuri is pateiktqju formuliu yra tretinio alkoholio formule?
A

Taskai*

HHHH
I I

H-C-C-C-C-OH HHHH
I I I I

I

I

B

HHHH
I I I

H-C-C-C-C-OH H HH H-C-H
I H I I

I

I

c

H OHH H H-C-C-C-C-H
I I I I
HH H H

I

I

I

I

D

H OHH H H-C-C-C-C-H
I I I
H HH

I

I

I

I

H-C-H
4.
A

Kuri

is pateiktuju

I H

medziagu gerai tirpsta vandenyje?

<Q)-OH

c

5.
A

Prarnoneje etanoliui gaminti nenaudojama: etenas
B

krakmolas

C

riebalai

D

celiulioze
0

6.

Ietanolio
CuO ant varia Cu vielas

garus ileidus ikaitinta vario(II) oksidu padengta varine viela, ji pradeda blizgeti, atkimsus megintuveli jauciarnas astrus kvapas. 8ios reakcijos metu susidaro:
A

etenas etanas etinas

B
C

CH3-CH2OH(s)

D

etanalis

7.

Alkoholinio riigimo metu gali susidaryti labai nuodinga medziaga, Isgerus 2 g sios medziagos galima apakti, 0 nuo 40 g - mirti. 8i medziaga yra: CH30H

A

B CH3-CHO
D

C

CH3-CH20H

CH-CH-CH I2I I2 OH OH OH

* [vertinirnas

taskais

(cia raso mokytojas)

23

4. KONTROLIN!S

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKOHOLIAI,

FENOLIAI"

8. Kuris
A

is nurodytuju

junginiu nera alkoholis?
B

Taskai*

CH-CH-OH 3 2

CH-CH-CH

I

2

I

I

2

OH OH OH

c
~

g-OH

D

g-CHz-OH

9. Daugelio kremu sudetyje yra glicerolio. Kuri is zemiau nurodytuju formuliu yra glicerolio
forrnule? A CH3-OH

t

"

B
D

CHz-CH-CH2 OH

I

I
q

OH OH

I

I

C

CH2-CH2 OH

I

OH

I

CH3-CH2-OH

~ _'J

10. Kuriuo atveju supylus tirpalus nevyks chemine reakcija?

~

b__

-FenoliS

(aq)

I I dalies tasku suma
IIDALIS
1.
Eil. Nr. L

Lentele]e pateikta informacija apie sesis organinius junginius.
Junginio pavadinimas pagal IUPAC Lydymosi temperatura Virirno temperatura Tankis p (g/cm') 0,793 0,789 0,804 0,810

Sutrumpinta

struktiirine formule

nomenklatura
CHpH CH3-CHPH CH3-CHz-CHzOH CH3~CH2- CH2-CHPH CH3-CH2CH3-CH2CH2C~-CHPH metanolis etanolis

CC)
-97,0 -115,0 -126,0 -90,0 -78,5 -52,0

C°C)
64,7 78,8 97,0

2.
3.

l-propanolis l-butanolis
1-pentanolis 1-heksanolis

4. 5. 6.

138,0
156,5

0,817 0,819

CH2- CH2- CH2-CH2OH

* [vertinimas

taskais (cia raso mokytojas)

24

4. KONTROLlNIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKOHOLlAI,

FENOLlAI"

1.1. Nubraizykite grafika, rodanti si4 monohidroksiliu alkoholiu virimo ternperatiiros somybe nuo anglies atomu skaiciaus alkoholio molekuleje,
.
.
"

priklau-

Taskai *

..

j":

(3 taskai) 1.2. Naudodamiesi grafiku apytiksliai nurodykite monohidroksilio CH3-(CH2)2-CH20H virimo temperatura Cc). alkoholio (1 taskas) 1.3. Kokia alkoholio CH3-CH2-CH20H ................................................................ agregatine busena normaliomis salygomis? (1 taskas)

1.4. Pirmieji trys monohidroksiliu alkoholiu hornologines eiles nariai neribotai tirpsta vandenyje; aukstesniuju hornologu tirpumas daug mazesnis, Paaiskinkite, kodel, didejant anglies atomu skaiciui monohidroksilio alkoholio molekuleje, jo tirpumas vandenyje mazeja.

(2 taskai) 1.5. Mokinys i dalijamaji piltuva [pyle 10 ml vandens ir 10 ml CH3-(CH2)3-CH20H. Misini suplake, Po kurio laiko misinys susisluoksniavo i du sluoksnius. Kuri medziaga, atsukus dalijamojo piltuvo ciaupa, istekes pirma? (1 taskas)

* [vertinirnas

taskais (cia raso mokytojas)

11 klausimo
25

taskq suma I

4. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALKOHOLIAI,

FENOLIAI"

2.

Metanolis pramoneje sintetinamas naudojant CO ir H2 duju misini. Sis misinys gaunamas is metano konversijos budu, kurio supaprastinta schema yra tokia:
~O(s)

Taskai *

!

Sildytuvas I HP(d)

I Reaktorius I CHJd)
~ CO(d) + H2(d)

Sintezes kolona t = 200-220 °C p = 350-400 atm
~

Kondensatorius

CO(d) + HzCd)

!
CHPH(s)

2.1. Naudodamiesi technologine schema parasykite ir islyginkite sintezes kolonoje vykstancios reakcijos lygti, Apskaiciuokite vandenilio tur] n. s., reikalinga vienai tonai metanolio gauti, jeigu metanolio iSeiga yra 85 proc.

(4 taskai) 2.2. Naudodamiesi riuje. technologine schema, parasykite, kokie du procesai vyksta kondensato-

(2 taskai)
*

1vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

26

4. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ALKOHOLIAI,

FENOLIAI"

2.3. Paaiskinkite, kodel metanolio virimo temperatura (64,rC) yra daug aukstesne nei etano Task ai" virimo temperatura (- 88,5°C), nors jll molines mases yra panasios. Rysius, kurie lemia auksta metanolio virimo temperatura, pavaizduokite schema.

(3 taskai)

12 klausimo
3. Vaistineje parduodarna gliceroli chemikai vadina 1,2,3-propantrioliu. 3.1. Nurodykite dvi 1,2,3-propantriolio fizikines savybes.

taskq suma

1

Taskaj*

(2 taskai) 3.2. Koki reagenta naudotumete noredami [rodyti, kad 1,2,3-propantriolis yra polihidroksilis alkoholis? Nurodykite isorin] sics atpazinimo reakcijos pozym]. Reagentas Pozymis .. .

(2 taskai) 3.3. Pakaitinus 1,2,3-propantrioli su dehidratuojanciomis medziagornis, susidaro akroleinas C3H4o. Akroleinas blukina vandenini bromo tirpala ir turi aldehido funkcine grupc, Parasykite pilna strukturine akroleino formule,

(2 taskai)

13 klausimo tasku
• [vertiriimas taskais (cia raso mokytojas)

suma

I

27

4. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ALKOHOLlAI,

FENOLlAI"

4.

Metoms budinga kvapa suteikia jose esantis mentolis, kurio sutrumpinta mule yra tokia:

strukturine

for- Taskai *

4.1. Kuriai organiniu junginiu klasei priskirtumete

mentoli? (1 taskas)

II

l

4.2. Parasykite mentolio molekuline formule. (1 taskas) 4.3. Islydytas mentolis buvo veikiamas metaliniu natriu if natrio sarrno tirpalu. Viename is megintuveliu vyko reakcija. Parasykite if islyginkite vykusios reakcijos lygti sutrumpintomis strukturinemis formulemis.
Na(k)

t

NaOH(aq)

~

Mentalis

(2 taskai) [4 klausimo taskq suma [

KONTROLINIO

DARBO "ALKOHOLIAI,

FENOLIAI"

TASKT) SUMA

Rekomenduojamas
Taskai PazYI!l:Y_s 1,2,3 1

surinktu tasku ir pazymiu santykis
4,5,6 2 7,8,9 3

10, 11,
12, 13 4

14,15, 16, 17

5

18, 19, 20,21 6

22,23, 24,25 7

26,27, 28,29

8

30,31, 32,33 9

Daugiau kaip 33 10

* [vertinimas

taskais

(cia raso mokytojas)

28

5. KONTROLINIS DARBAS IS TEMOS "ALDEHIDAI, KETONAI, KARBOKSIRUGSTYS"

Pagal Chemijos brandos egzarninu programa tikrinami sie svarbiausi temos gebejimai: • • • • • • • • organiniu junginiu forrnulese atpazinti aldehido ir karboksigrupes, priskirti junginius aldehidams, ketonams, karboksirugstims, pavadinti aldehidus, ketonus ir karboksirugstis pagal IUPAC nomenklatura, nurodyti trivialiuosius metano, etano ir oktadekano rugsciq bei propanono pavadinimus, pagal pateikta forrnule priskirti jungini sociosiorns ar nesociosioms rugstims, apibudinti budingiausias aldehido ir karboksigrupes chemines savybes, apibudinti fizikines ir ehernines rnetano bei etano rugsties savybes, apibudinti metanallo, etanalio, pl"opanono ir etano rugsties panaudo}imo svarbiausias sritis, paaiskinti ir pavaizduoti vandenilinius rysius tarp karboksirugsciu molekuliu,

I DALIS
Pasirinktus atsakumus iumincias raides apibraukite.
Taskai"

1.

Kuri is duotuju bendruju formuliu yra sociuju monokarboksirugsciu

bendroji formule?

2.

Kuri is pateiktuju Iormuliu yra aldehido formule?

A

C

B CH3-OH H-C <, H ~O ~O 0 H-C H-C "'OH "'OCH3

~O

3.

Kuri formule yra stearino rugsties?

4.
A C

Metana rugstyje du o rysiai ir du trys
(J

H_C:Y
IT rysiai IT

0

0
yra:
B 0

\OH

trys

(J

rysiai ir vienas

IT

rysys
IT rysys

rysiai ir du
taskais

rysiai

keturi o rysiai ir vienas

* [vertinimas

(cia rasa mokytojas)

29

5. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ALDEHIDAI,

KETONAI,

KARBOKSIROGSTYS"

5.

Ivanilinius

ledus dedama prieskonio vanilino

Taskai*

I

O-CHo
J

HO-0-C0:70
\H Vanilino molekuline formule yra:

6.

vasaros diena buvo atverti visi gyvenamojo namo langai. Antrajame sio namo aukste remontuojant but'! buvo dazoma acetoniniais dazais, is kuriu garavo acetonas. Kurio auksto gyventojai greiciausiai pajuto acetono kvapa?
A B

Siltq ramia

Penktojo Ketvirtojo Treciojo Pirrnojo

C D

7.

Kurioje poroje nurodytos medziagos yra izomerai? _yO A CH3-C" OH C CH3-CH2-OH CH3-C ir CH3-C" H _yO
lr

_yO

_yO

B

CH3-C-CH3

°
D

II

1T

CH3-CH2-C

-,

H

-,

CH3-C-CH3

H

II 0

Ir

CH3-C-CH2-CH3

°

II

8.

Oksiduojant propanallo ir I-propanolio
A

misin] susidaro tik vienas junginys: B propano rugstis D 2-propanolis

1,2,3-propantriolis propanas

c
9.

Metanalio 40 proe. tirpalas negali buti naudojamas:
A

maisto produktams konservuoti odai rauginti

B sekloms beicuoti
D

C

dezinfekcijai

* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

30

5.

KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALDEHIDAI,

KETONAI,

KARBOKSIRUGSTYS"

10. Kokia kecupo sudetyje esancio konservanto E260 formule, jeigu jo reakcija su KOH tirpa- Taskai * lu aprasoma lygtimi

A
B C

H2C03

CH3CHO

HCOOH·

o

C~COOH I I dalies tasku suma
II DALIS
Taskai*

1. Pateiktoje schemoje vaizduojama propeno perdirbimo schema:

HH
H H-C-C=C
+cu(OH\

I

/H \H
~

+[0], katalizatoriu5

HH

II

,-~~H-C-C-C II \OH HH HH H
+Hz

I

I

-?'

0

B

~HCl

D

C_______"---~H-C-C-C-OH c
I I I
formu-

I

I

I

HH H 1.1. Parasykite D junginio susidarymo reakcijos lygti sutrumpintomis strukturinernis lemis.

(2 taskai)
-

1.2. Pasinaudoje schema, parasykite pilna strukturine A junginio formule,

c-

,

.

.J

c-

C

~.j {i
(1 taskas)
-

1.3. Su B ir C junginiais atlikta po du bandymus. lenteleje,

Kai kurie siq bandymu rezultatai pateikti

Bandymas B junginys C junginys ~--~--------------------~~~~----------+-~ Tirpumo vandenyje nustatymas tirpus ~I '1e'''(- • +-__ Tirpalo terpe neutrali
~_L ~ ~ ~~

----------------~
(2 taskai)

Baikite pildyti lentele, [rasydami trukstamus

bandymu rezultatus.

• [vertinimas

taskais (cia raso mokytojas)

11
31

klausimo tasku suma

I

5.

KONTROLl

IS

DARBAS

IS

TEMOS

"ALDEHIDAI,

KETONAI,

KARBOKSlRUGSTYS"

2.

Iputojanciu

tableciu su tirpiais vitaminais ir mineralinemis
MAGNIS

medziagornis sudeti ieina cit- Taskai*

rinos rugstis C~-COOH

apelslnq skonio putojancios tabletes su vitaminais ir rnineralinernis medziaqornis. 20 tableciq po 4 g/neto 80 g. Ingred ientai: citrinq rOgstis, natrio hidrokarbonatas, krakmolas, saldikliai, kvapiosios medz., daziklis.

I-

HO-C-COOH CH2-COOH, geriamoji soda NaHC03 ir kitos medziagos.

I

2.1. Istirpinus sausa tablete vandenyje, pradeda vykti reakcija, kurios metu skiriasi dujos. Parasykite ir islyginkite sios reakcijos bendraja lygti, jeigu zmoma, kad tableteje yra NaHC03 perteklius. Organiniu junginiu formules rasykite sutrumpintomis strukturinernis formulemis.

(2 taskai) 2.2. Paaiskinkite, kodel 2.1 klausime nurodyta reakcija nevyksta sausoje tableteje.

(1 taskas) 2.3. Parasykite citrinos rugsties izomero sutrumpinta strukturine formule.

(1 taskas) 2.~. Organizme veikiant fermentui vyksta citrinos rugsties dehidratacija, susidaro tris karboksigrupes turinti akonito rugstis C6H606• Parasykite akonito rugsties sutrumpinta strukturinc formule.

(2 taskai)
* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

[2 klausimo tasku suma I 32

5. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ALDEHIDAI,

KETONAI,

KARBOKSIRUGSTYS"

3.

Paveiksle pavaizduota soCil!jq nesakotos grandines monokarboksirugsciu peratirros kitimo priklausomybe nuo anglies atornu skaiciaus,
100r---------------,---------------,-------------~

lydymosi tem- Taskai *

'1::1

ro co ._

III

E III ......
(JJ

~ O~=_-- __~--~--r_--------------+_------------~
o

>. "0 >.
.....J

E

5

-100~--------------~--------------~------------~
5 10 15 Anglies atornq skaicius

20

3.1. Isnagrineje duotaji grafika issamiai apibiidinkite sociuju nesakotos grandines monokarboksinigsciu lydymosi temperatures kitima priklausomai nuo anglies atornu skaiciaus.

(2 taskai) 3.2. Pavadinkite pagal IUPAC nomenklatura Cl CH3 CH-C-CH-C 3 I CH 5 2 jungini:
-

I

I

y

0

\ OH

(1 taskas) 3.3. Pavaizduokite schema vandenilinius rysius, kurie gali susidaryti tarp dvieju monokarboksirugsciu molekuliu,

(2 taskai)
* [vertinirnas

taskais (cia raso mokytojas)

13 klausimo taskq suma
33

1

5. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ALDEHIDAI,

KETONAI,

KARBOKSIRUGSTYS"

4.
Eil. Nr. l.

Lenteleje pateiktos keturiu organiniu junginiu formules.
Junginio pavadinimas pagal IUPAC nomenklatura etanolis etiletanoatas Organiniu junginiu klase karboksirugstys alkoholiai

Taskai*

Junginio formule CH3COOH C2HpH CH3CHO CH3COOC2H,

2.
3. 4.

4.1. Lenteles skiltyje "Junginio pavadinimas" IUPAC nomenklatura,

parasykite 1 ir 3 junginiu pavadinimus

pagal

(2 taskai) 4.2. Lenteles skiltyje "Organinil! junginiu klase" parasykite, 3 ir 4 junginiai. kokiai junginiu klasei priklauso (2 taskai) 4.3. Oksiduojant C2HsOH, vyksta reakcijos, kurias galima pavaizduoti tokia schema: C2H50H
Oksidacija

X

Oksidacija

Parasykite medziagos X pilna strukturine forrnule.

(l taskas) 4.4. Parasykite junginio CH3CHO hidrinimo esant Ni katalizatoriui strukturinemis formulemis. reakcijos lygt] pilnomis

(2 taskai) 4.5. Parasykite junginio CH3COOC2Hs susidarymo is dvieju lenteleje nurodytu junginiu esant katalizatoriui reakcijos lygti sutrumpintomis strukturinernis formulemis.

* [vertinimas

taskais (cia raso mokytojas)

(2 taskai) 34

5. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ALDEHIDAl,

KETONAI,

KARBOKSIRUGSTYS"

4.6. Junginiai CH}COOH ir C2HsOH reaguoja su natriu Na. Su magniu Mg reaguoja tik. vienas Taskai* is sil! junginiu, Parasykite if islyginkite vykusios reakcijos lygtj.

(2 taskai)

[4 klausimo tasku suma [

KONTROLINIO DARBO "ALDEHIDAI, KETONAI, KARBOKSIRUGSTYS"

TASKl,J SUMA

Rekomenduojamas
Taskai Pazymys 1,2,3
1

surinktu tasku ir pazymiu santykis
4,5,6 2 7,8,9 3 10, 11, 12, 13
4

14, 15, 16,17 5

18, 19, 20,21 6

22,23, 24,25 7

26,27, 28,29 8

30,31, 32,33 9

Daugiau kaip 33 10

* [vertinirnas taskais (cia rasa makytajas)

35

6. KONTROLINIS DARBAS IS TEMOS "ESTERIAI, RIEBALAI"

Pagal Chemijos brandos egzaminu programq tikrinarni sie svarbiausi temos gebejirnai: • • • • • • • • • • strukturinese organiniu junginiu formulese atpazinti esteriu funkcine grup~, nurodyti, kokiai rugsciai ir kokiam alkoholiui sureagavus susidare duotasis esteris, parasyti esteriu susidarymo ir hidrolizes reakciju lygtis, pavadinti esterius pagal IUPAC nomenklatura, gebetl praktiskai gauti ester], nurodyti esteriu ir riebalu panaudojimo sritis, apibudinti riebalus kaip 1,2,3-propantriolio ir karboksirugsciu esterius, parasyti riebalu hidrolizes reakcijos lygti, pagal IUPAC nomenklatura pavadinti gaunamus produktus, apibudinti skirtumus tarp gyvuliniu ir augaliniu riebalu, nurodyti riebalu gamtinius saltinius ir jll biologine reiksme, atlikti skaiciavimus pagal duota termochemine lygt], susiejant issiskiriancios arba suvartojamos silumos kieki su reakcijoje dalyvaujancios rnedziagos kiekiu, rnase, turiu, ir atvirksciai.

1 DALIS
Pasirinktus 1. atsakumus zyminCias raides apibraukite.
Taskai*

Kuri

is pateiktuju

formuliu yra esterio formule? 0 II

A

~CH2-0-C-CH3

B

CH3-CH2-O-CH2-CH3 _;;-O

C

<70 CH3-CH-C

0

I CH3

" CH3

~C"

OH

2.

Etilbutanoatas turi malonu ananasu kvapa if vartojamas konditerijoje. Etilbutanoatas namas is si,"! junginiu:
A

gau-

C2HsCOOH

ir C3H70H

B
C

C2HsOH ir C2HsCOOH

C3H70H ir CH3COOH C3H7COOH ir C2HsOH

o
"' [vertinimas

taskais (cia rase mokytojas)

36

6.

KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ESTERIAl,

RIEBALAI"

3.

Kuris junginys yra metilmetanoato

Taskai"

struktiirinis izomeras?

,f'0
A

CH3-C 'OH ,f'0 CH3-CH2-C "'OH

B

CH3-CH2-OH ,f'0 CH3-C -, O-CH3

C

0

4.

Gaminant margarina ! alieju sudeti ieinantys nesociuju karboksinigsciu esteriai hidrinami. Kiek rnoliu vandenilio gali daugiausia prijungti 1 molis esterio CH -O-CO-C H ? I2 15 31
A

6
3

B4

C

o2

CH-0-CO-C17H33 I CH2-0-CO-C17H31

5.

Tarp kuriu is duotuju medziagt; molekuliu nesusidaro vandeniliniai rysiai?

A

CzHsOH
CH}COOH

B

CH3COOCH3

C

o ~O

6.

Junginiai X ir Y turi tokia pacia molekuline formule C2H40r Junginys X keicia indikatoriaus lakmuso spalva ir reaguoja su metaliniu Mg. Abu junginiai reaguoja su natrio hidroksido NaOH tirpalu. Kurioje eiluteje teisingai nurodytos junginiu X if Y formules?

Junginio X Iormule
A

Junginio Y formule HCOOCH3 CH3COOH CH3COOCH3 CH3COOH

CH3COOH HCOOCH3 CH3COOH CH3COOCH3
taskais (cia raso mokytojas)

B
C 0
* [vertinimas

37

6. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ESTERIAl,

RIEBALAI"

7. Polistireno klijai yra polistireno tirpalas etiletanoate. Klijuojant etiletanoatas isgaruoja, 0 Taskai"

polistirenas sukieteja ir suklijuoja pavirsius. Etiletanoato formule yra:
A

\0-\ O-CH-CH
2

~O

B
3

CH-CH-C
3 2

~O
\

O-CH-CH 2

3

c
8.

CH-C
3

~O
\OCH
3

o

CH-C
3

~O
\

O-CH-CH 2

3

Vieno is aliejuje esanciu esteriu formule yra tokia:
II CHz-O-C-C! 7H33

o

en -0-C-C!7H31
CH2-0-C-C 17H29

I

?
~

I

Kiek skirtingu junginiu gausime ivykus visiskai sio esterio hidrolizei?
A

2 4

B

3 5

c

o

9. Tarpusavyje sureagavus etano rugsCiai ir etanoliui, susidare esteris CH-C
3

Y.0 \

0
3

ir:

O-CH-CH 2

10.

Vykstant rapsq aliejaus hidrolizei, daugiausia susidaro:
A
B

etanolio ir cis-9-oktadeceno rugsties 1,2,3-propantriolio ir oktadekano rugsties 1,2,3-propantriolio ir etano rugsties 1,2,3-propantriolio ir cis-9-oktadeceno nigsties

C D

I I dalies tasku suma
• [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

38

6. KONTROLIN1S

DARBAS

IS

TEMOS

"ESTERIAI,

RIEBALAI"

II DALIS
Taskai*

1.

Esteriai laboratorijoje
Y

gaminami is karboksirugsciu
H2S04 Y
\.

ir alkoholiu:

o
1 -

0
+H0
2

R-C
\

+ R -OH ~::::::::;;:... R-C

OH

O-R 1

1.1. Bendrojoje reakcijos lygtyje apibraukite ir A raide pazyrnekite esterio Iunkcine grupe, (1 taskas) 1.2. Biehl vasko sudetyje )iTa esterio, kurio Iormule:

yO
CI5H31-\
0-C31H63 Parasykite karboksirugsties, strukturine formule, kuri susidaro hidrolizavus vaske esantj ester], sutrumpinta

(1 taskas) 1.3. Parasykite pilna strukturine formule esterio, turincio tik du anglies atomus.

(2 taskai) 1.4. Pavadinkite pagal IUPAC nomenklatura yra CH-C
3

[ungini, kurio sutrumpinta

strukturine

formule

yO
\

O-O-l -CH 2-CH 3 .L"'L
(l taskas)

1.5. Nurodykite dvi esteriu panaudojimo sritis.
(2 taskai)

11 klausimo
* [vertinimas taskais (Cia rasa rnokytajas)

taskq suma I

39

6.

KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ESTERIAI,

RIEBALAI"

2.

Gyvulines kilmes riebaluose randama medziaga, kurios molekuline formule yra CS7HII006'Organizme si medziaga oksiduojama pagal lygt]

Task ai *

2.1. Koks silumos kiekis kilodzauliais issiskirs, suoksidavus

1 kg sios medziagos? Parasykite

nuoseklu sprendima,

(2 taskai) 2.2. Medziagos C57HII006sutrumpinta struktiirine formule yra tokia:

HzC-O-C

°
II

-(CH2)

16CH3 16-CH3

I

~

HC-O-C-(CH2)

I

~
16-CH3

H2C-O-C-(CH2)

Parasykite dvieju junginiu, kurie susidarys ivykus visiskai sios medziagos hidrolizei, sutrumpintas strukturines formules ir pavadinkite juos pagal IUPAC nomenklatura,

(4 taskai)
* [vertinirnas
taskais

(cia raso mokytojas)

40

6.

KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ESTERIAI,

RfEBALAI"

2.3. Apie medziaga X zinoma, kad ji: priklauso tai paciai organiniu junginn; klasei kaip ir medziaga randama augalines kilmes riebaluose; jos molekuline formule yra CS7H10406' Parasykite medziagos X sutrumpinta strukturine forrnule.
CS7Hll006;

Taskai*

,

(2 taskai) 2.4. Nurodykite: viena fizikine savybe, kuri yra budinga ir gyvulines, ir augalines kilmes riebalams

I

viena fizikine savybe, kuria skiriasi gyvulines ir augalines kilmes riebalai

(2 taskai) 2.5. Sveikos mitybos specialistai rekomenduoja valgyti maziau gyvulines kilmes riebaus maisto. Nurodykite, koki zrnogaus sveikatos sutrikima gali sukelti ilgalaikis gausus riebaus gyvulinio maisto vartojimas.

(1 taskas)

12 klausimo
* [vertinirnas taskais (cia rase rnokytojas)

tasku suma

I

41

6. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ESTERIAI,

RIEBALAI"

3.

2-feniletanolis parfumerij oje.

O-C~-CH2-0H

kvepia rozemis ir vartojamas

Taskai*

3.1. Oksiduojant 2-feniletanoll gaunamas 2-feniletanalis, kuris kvepia hiacintais. Parasykite sios reakcijos lygt] sutrumpintomis strukturinemis formulemis.

(2 taskai) 3.2. Koki reagent'! reikia panaudoti norint [rodyti, kad oksiduojant 2-feniletanolI tikrai susidare 2-feniletanalis? (1 taskas) 3.3. Parfurnerijoje naudojama ir medumi kvepianti 2-feniletano rugstis, Parasykite 2-feniletano rugsties pilna strukturine formule.

(1 taskas) 3.4. IS 2-feniletanolio gaminamas 2-feniletilpropanoatas, P'! turinciu kvepalu gamyboje: O-CH2-CH2-OH
2-feniletanolis

kuris taip pat vartojamas geliu kva-

+ CH3-CH2-COOH~~
propano rugstis

x
2-feniletilpropanoatas

+HO 2

Parasykite 2-feniletilpropanoato

sutrumpinta

strukturine

formule,

(l taskas)

* [vertinimas taskais (cia rase mokytojas)

13 klausimo taskq sum a
42

1

6.

KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ESTERIAI,

RIEBALAI"

4.

Nuo seno zinomas vaistas, kuris slopina skausma ir karsciavima, yra aspirinas (acetilsalicilo rugstis). Sutrurnpinta strukturine aspirino formule yra:

Taskai* .

~o
C-OH I O-O-~-CH3

o
4.1. Parasykite aspirino molekuline formule.

(1 taskas) 4.2. Aspirino molekuleje yra karboksirugsties funkcine grupe. Parasykite dar vienos funkcines grupes, esancios aspirino molekuleje, pavadinima, (1 taskas) 4.3. Tirpus vandenyje aspirinas yra acetilsalicilo vandenyje aspirino formule. rugsties natrio druska. Parasykite tirpaus

(1 taskas) 4.4. Aspirino tabletes rekomenduojama kodel aspirinas grauzia skrandi, gerti po valgio, nes jos grauzia skrandi. Paaiskinkite,

I
(1 taskas) 4 klausimo tasku suma KONTROLINIO DARBO "ESTERIAI, RIEBALAI" TASKQ SUMA

Rekomenduojamas
Taskai 1,2,3 1

surinktu tasku ir pazymiu santykis
4,5,6 2 7,8,9 3 110, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17 5 18, 19, 20,21 6 22,23, 24,25 7 26,27, 28,29 30,31, 32,33 9 Daugiau kaip 33

Pazyrnys

14

8

10

• [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

43

7. KONTROLINIS DARBAS IS TEMOS "AMINAl, AMINORUGSTYS, BALTYMAI, NUKLEORUGSTYS"

Pagal Chemijos brand os egzaminu prograrna tikrinami sie svarbiausi temos gebejimai: • • • • • • • • • strukturinese organiniu junginiu formulese atpazinti amino funkcine grupe if peptidini fYS!, parasyti pirminiu, antriniu, tretiniu aminu, aniline ir aminorugsciu formules, palyginti pirminiu if antriniu aminu, amoniako bei aniline bazines savybes, apibudinti fizikines ir ehernines aminu bei aminorugsciu savybes, paaiskinti, kad baltyrnai yra ivairiu aminorugsciu garntiniai polirnerai, parasyti baltymu hidrolizes reakeijos lygti, paaiskinti baltymu biologine reiksrne, aptarti baltymu hidrolize ir sinteze organizme, naudojantis schernomis atpazinti nukleorugstis, aptarti ju sudeti ir biologine reiksme, paaiskinti if pavaizduoti vandenilini rys] tarp aminu molekuliu, taip pat baltyrno molekuleje.

I DALIS
Pasirinktus atsakymus iyminCias raides apibraukite.

1.

Silkiu surymo specifini kvapa nulemia dimetilaminas. dimetilamino Iormule?
A B

Kuri is pateiktuju

forrnuliu yra

Taskai "

CH,-NH-CH ~

3

c
2. Kurios medziagos vandeninio tirpalo pH > 77
A C

CH3-CHO CH,-CO-CH,
,) .)

B NH2-CH2-CH2-NH2
D

CH3-CH-CH3 OH

I

3.

Kurios is sill: medziagu bazines savybes yra stipriausios?

4.

Junginyje, kurio formule NH)-CH?-CH2-C
-

-7'0
\

-

,

IT

rysys yra tarp:

OH
B

A C

anglies ir deguonies atornu anglies ir anglies atornu
taskais (cia rasa mokytojas)

anglies ir vandenilio atornu anglies ir azoto atomu

o
44

* [vertinimas

7.

KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"AMINAl,

AMINOROGSTYS,

BALTYMAI,

NUKLEOROGSTYS"

5.

Kuris is pateiktuju junginiu yra tretinis aminas? A
C

Taskai"

C3H7-NH2

B D

C2H5-NH-CH3 (CH3)2N-C2H5

C6HS-NH2

6.

Kuris is silt junginiu pasizymi amfoterinemis

savybemis?

A C

NH2-CH2-COOH CH3-COOH

B

CH3-CH2-NH2 CH3-CH2-CH3

0

7.
A

Kurios aminorugsties

tirpale fenolftaleinas nusidazo avietine spalva?

HOOC-CH -CH -CH-COOH
2 2

I

B

HOOC-CH-CH -CH-COOH

NH2 CH -CH -CH -CH-COOH 3 z 2 I NH2 8. Kiek skirtingu aminorugsciu CH3

I NHz

2

I

NH2

C

o

H N-CH -CH -CH-COOH
2 2 2

I

NH2 molekuliu susidarys visiskai hidrolizavus CH3

5i peptida:

I
I

I

H3C-CH

H3C-CH

H)N-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-COOH

I

-

I

I

I I
2

CH2

I I

(CH2)4

I

CH COOH

CH2 COOH
A

NHz

3
5

B

4 6

c
9.

D

Kuris polimeras yra sudarytas is aminorugsciulikuciu?
A

Teflonas Celiulioze Krakmolas Baltymai

B C

o

• [vertinirnas taskais (cia raso mokytojas)

45

7. KONTROLINJ

S DARBAS

IS TEMOS

"AMIN

AI,

AMINORO

GSTYS,

BALTYMAI,

NUKLEOROGSTYS"

10. Kuris is pavaizduotu molekules fragmentu yra nukleonigsties
H

sudetyje?

Taskai*

A

..... 0

c

00 ~: ~f~-o
H H H

NH C)-CONHCH2CONH9HCOCH,

B

0

OH H

H

0-

H

OH

OH

~

)"

0

OR

0

6- o
CH N N

CH ,-

H

H

H

H

OH

H

I I dalies tasku
II DALIS
1.

suma

Zuvyse ir jl! produktuose gausu arninu ir su aminais susijusiu junginiu, Siems produktams gendant, juose del suaktyvejusios mikroorganizmu veiklos aminu kiekis dideja.

Taskai"

1.1. Kepant zuv] jos specifinis kvapas sustipreja del issiskirianciu aminu, Noredamos isvengti sio kvapo, kai kurios seimininkes ZuV!marinuoja acte. Zuvyje esantys aminai su rugstimi sudaro druskas. Parasykite ir islyginkite druskos susidarymo tarp NH2-(CH2)4-NH2 ir CH3COOH pertekliaus reakcijos lygti sutrumpintomis strukturinemis formulemis.

(2 taskai) 1.2. Paaiskinkite, kodel sureagavus zuvyje esantiems aminams su rugstimi, kepant marinuota ZuV!nebesijaucia specifinio zuvies kvapo.

(1 taskas) 1.3. Paaiskinkite, kodel siekiant nustatyti zuvies ir jos produktu sviezuma tiriamas aminu kiekis juose.

(1 taskas)
* [vertinimas

taskais (cia rasa rnokytojas)

\1 klausimo tasku suma

I

46

7. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"AMINAl,

AMINORUGSTYS,

BALTYMAI,

NUKLEOROGSTYS"

2.

Lenteleje pateiktos kai kuriu organiniu junginiu santykines molekulines mases ir jq viri- Taskai" mo temperatures.
Eil. Nr. 1. Junginio formule C2H6 C)Hl C)H,NH) C)HpH Junginio pavadinimas etanas Junginio santykine molekuline mase M r

tVlnrno Cc) .. -88 -38
17

30

2. 3. 4.

48 45 46

78

2.1. Lenteles skiltyje "Junginio pavadinimas"

parasykite nurodytu junginiu pavadinimus. (3 taskai)

2.2. Parasykite niai.

formule angliavandenilio

radikalo, kur] savo sudetyje turi visi keturi jungi-

(l taskas) 2.3. Nurodykite viena jungini is pateiktuju lentele]e, kuris normaIiomis salygomis (esant 0 °C temperatiirai ir 101,3 kPa slegiui) yra dujos.

(1 taskas) 2.4. Kokiai organiniu junginiu klasei priklauso junginys C2H50H? (1 taskas) 2.5. Pavaizduokite schema rysius, kurie susidaro tarp C2HSNH2 molekuliu, ir juos pavadinkite.

(3 taskai)

* [vertinimas taskais (cia raso rookytojas)

12
47

klausimo tasku suma

1

7.

KONTROLTNIS

DARBAS

IS

TEMOS

"AMINAl,

AMINORUGSTYS,

BALTYMAl,

NUKLEORUGSTYS

H

3.

Pateiktos triju aminorugsciu NH1-CH-COOH ~I CH3
2-aminopropano (alaninas) rugstis

sutrwnpintos

strukturines

formules ir pavadinimai: NH2-CH-COOH CH2 I CH)
I -

Taskai*

NH)-CH-COOH

-

I

I

6

CH2

COOH
rugstis 2-aminopentano dirugstis (glutamo rugstis)

2-amino-3-fenilpropano (fenilalaninas)

3.1. Parasykite dipeptido, kuris susidarys tarpusavyje reaguojant 2-aminopropano 3-fenilpropano riigsC":i4 molekulems, sutrumpinta strukturine formule.

ir 2-amino-

(2 taskai) 3.2. Parasykite ir islyginkite 2-aminopentano dirugsties saveikos su NaOH ir Hel tirpalais reakciju lygtis sutrumpintomis strukturinemis formulernis.

(4 taskai) 3.3. Nurodykite, kokiais dviem biidais organizme atsiranda aminorugstys, mu sintezei. reikalingos balty-

(2 taskai)

13 klausimo
* [vertinimas taskais
(Cia r aso mokytojas)

tasku suma

1

48

7.

KONTROLl

IS

DARBAS

IS

TEMOS

"AMINAl,

AMINORUGSTYS,

BALTYMAI,

NUKLEOROGSTYS"

4.

Sudetis: vanduo, fruktoze, kvapiosios medziaqos, sulciq koncentratas, rOgstingumq reguliuojanti medziaqa citrinq rogstis, dirbtinis maisto saldiklis aspartamas

Aspartamas kaip saldiklis dedamas !kai kuriuos gaiviuosius Taskai* gerimus. Cia pateikta sutrurnpinta strukturine aspartamo for-

mule:

4.1. Formuleje A raide pazymeta atomu grupe. Nurodykite, kokiems junginiams budingos tokios grupes, Tokios grupes budingos .

(l taskas)
4.2. Aspartamui budingas amfoteriskumas. Pateiktoje forrnuleje apveskite dvi funkcines grupes, lemiancias aspartamo amfoteriskuma, (2 taskai) 4.3. Visiskai suhidrolizavus aspartamo molekule, susidaro trys junginiai. Parasykite sil! triju junginiu sutrumpintas strukturines formules.

(3 taskai)

14 klausimo
" [vertinimas taskais (Cia rase mokytojas)

tasku suma

I

49

7. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"AMINAl,

AMINORUGSTYS,

BALTYMAI,

NUKLEORUGSTYS"

KONTROLINIO DARBO "AMINAl, AMINORUGSTYS, BALTYMAI, NUKLEORUGSTYS" TASKl} SUMA

Rekomenduojamas
Taskai Pazyrnys 1,2,3

S

urinktu tasku ir pazymiu santykis
7,8,9
3 10,1l, 12, 13 4 14, 15,

4,5,6 2

18, 19,
20,21

16, 17
5

22,23, 24,25

26,27, 28,29

1

6

7

8

30,31, 32,33 9

Daugiau kaip 33

10

,

I

* [vertinimas

taskais (cia raso mokytojas)

50

8. KONTROLINIS DARB AS IS TEMOS "ANGLIAVANDENIAI"

Pagal Chemijos brandos egzaminu programa tikrinami sie svarbiausi temos gebejimai: • • • • • • • • • atpazinti angliavandeniu formules, parasyti bendrasias gliukozes susidarymo fotosintezes metu ir gliukozes alkoholinio nigimo reakciju Iygtis, praktiskai atpazinti gliukoze (kaip aldehida ir kaip daugiahidroksil] alkoholi), apibiidinti gliukozes biologine reiksme, paaiskinti, kad sacharoze yra disacharidas, sudarytas is gliukozes ir fruktozes, parasyti krakmolo hidrolizes reakcijos lygti ir apibudinti sios reakcijos reiksme organizmams, apibiidinti krakrnola ir celiulioze kaip gliukozes gamtinius polimerus bei paaiskinti jq biologine reiksme, atlikti skaiciavirnus, taikant iseigos savoka, atlikti skaiciavimus pagal duota termochemine lygt], susiejant issiskiriancios arba suvartojamos silurnos kieki su reakcijoje dalyvaujancios medziagos kiekiu, mase, turin, ir atvirksciai.

I DALIS
Pasirinktus atsakymus zyminCias raides apibraukite.

1.

Kuris is siq junginiu priklauso angliavandeniu

klasei?

Taskai*

A

HCHO Cukrus, kuriuo saldiname kava, arbata ir kitus maisto produktus, vadinamas sacharoze ir pagal savo struktura priklauso angliavandeniams - disacharidams. Disacharidai susidaro susijungus tarpusavyje dviem monosacharidu molekulems, IS kokiu monosacharidu sudaryta sacharoze?
A

2.

Riboze + fruktoze Gliukoze + gliukoze

B

Gliukoze + fruktoze Riboze + riboze

C 3.

D

Kuri medziaga nesihidrolizuoja A Krakmolas
B

veikiama rugsties tirpalo?
C

Sacharoze

Gliukoze

D

Celiulioze

4.

Celiulioze yra gamtinis polimeras, kurio makrornolekules
A

yra sudarytos is:

cc-gliukozes molekuliu fragmentu o-gliukozes ir ~-gliukozes molekuliu fragmentu ~-gliukozes molekuliu fragmentu
~- gliukozes ir fruktozes molekuliu fragrnentu

B C
D

* [vertinimas taskais (Cia rase mokytojas)

51

8.

KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ANGLIAVANDENIAI"

Taskai* A
C

oksidacijos reakcija hidrolizes reakcija

B
D

fotosintezes reakcija hidratacijos reakcija

6. Kurios is sill medziagu hidrolize nevyksta zmogaus organizme?
A C

Celiuliozes Baltymu

B
D

Krakmolo Riebalu

7. Kuri medziaga yra krakmolo atpazinimo reagentas?
B
D

Cu(OH\ I2

8.

Diabetu sergantys zmones vietoje cukraus vartoja ksilitoli, kurio formule yra BO-CH 2-CH-CH-CH-CH 2-OH OH OR OR Ksilitolis priklauso:
A

I

I

I

esteriams angliavandeniams

B

polihidroksiliams karboksiriigstims

alkoholiams

C

D

9. Kokios dujos susidaro fotosintezes metu?

10. Kiek anglies C atomu yra 0,5 molio gliukozes C6HJ206?

A

3

B

6

C

3.6,02.1023

o

6.6,02.1023

I I dalies tasku suma
II DALIS

1.

Sacharozes cikline strukturine

Iormule yra

o
OH
* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

H

52

8.

KONTROLINIS

DARBAS

lS

TEMOS

"ANGLIAVANDENIAI"

1.1. Sildant panigstinta sacharozes tirpala, sacharoze hidrolizuojasi rasykite si4 monosacharidu ciklines formules ir pavadinimus.

i du monosacharidus.

Pa- Taskai

*

(4 taskai)

1.2. Vienas is sacharoze sudaranciu monosacharidu

sudaro gamtinius polimerus. Parasykite vieno is si4 gamtiniu polimeru susidarymo reakcijos Iygti molekulinernis formulemis. Nurodykite sio polimero pavadinima,

(3 taskai) 1.3. Reklama teigia, kad suvalge viena "tic tac'' zirneli gauname tik 2 kalorijas. Parasykite skaiciavimais pagrista isvada, ar teisinga Sl. reklama, jei viename "tic tac" zurnelyje yra 0,5 g sacharozes, 0 jos oksidacijos reakcijos lygtis: C12HnOu + 1202 -- I2C02 + IIH20; L'l.H= -5650 kJ 1 kilokalorija = 4,184 kJ

(3 taskai)
" [vertinirnas taskais (cia raso mokytojas)

11 klausimo
53

taskq suma

I

8. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"ANGLIAVANDENIAI"

2.

Vynuogiu sultyse esanti gliukoze alkoholinio rugimo metu virsta etanoliu: C6H1206 2.1.
----

Taskai*

2C2HsOH + 2C02

Nurodykite dvi salygas, kurios butinos, kad vyktu gliukozes alkoholinio rugimo reakcija.

(2 taskai) 2.2. Naudojant tik viena reagenta, dviem bandymais galima irodyti, kad gliukoze yra ir daugiahidroksilis alkoholis, ir aldehidas. Nurodykite s! reagenta, abieju bandymu salygas ir reakciju pozyrnius. Reagentas: Gliukoze - daugiahidrokslis alkoholis: . ..

Gliukoze - aldehidas:

..

(3 taskai) 2.3. Koks isorinis pozymis rodo, kad vynuogiu sulciu riigimo procesas baigesi?

(1 taskas) 2.4. Kokia etanolio mases dalis (proc.) yra susidariusiame vyne, jei buvo surauginta 10 litru vynuogiu sulciu, kuriu tankis p = 1,07 g/cm-, 0 gliukozes mases dalis vynuogiu sultyse sudare 16,9 proc. Alkoholinio rugimo reakcijos iseiga 65 proc. Parasykite nuoseklu sprendima,

(5 taskai)

12 klausimo
* [vertinimas

taskq suma

1

taskais (cia rase mokytojas)

54

8. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"ANGLIAVANDENfA["

3.

Lenteleje pateikta, kiek angliavandeniu
Angliavandeniu mase (gramais 100 g maisto produkto) 8 11 16

yra kai kuriuose maisto produktuose.
Maisto produktas Keksas Avizine kose Aviziniai dribsniai Angliavandeniu mase (gramais 100 g maisto produkto) 17 30 65

Taskai"

Maisto produktas Obuoliu tyre Vaisinis jogurtas Bananai

3.1. Nubraizykite dukto.

stulpeline diagrarna, vaizduojancia

angliavandeniu
.,H . :,.,

kieki gramais 100 g pro-

.

::'.::'";
" .

(3 taskai) 3.2. Per para zmogui su maistu reikia suvartoti 400 g angliavandeniu. Pusryciams, suvalgius 100 g vaisinio jogurto, dar buvo patiekta avizines koses. Apskaiciuokite, kiek gramu avizines koses reikia suvalgyti, kad per pusrycius organizmas gautu 25 proc. angliavandeniu dienos normos. Parasykite atliktus skaiciavimus,

(3 taskai)

13 klausimo

tasku suma I

KONTROLINIO DARBO "ANGLIAVANDENIAI" TASKl] SUMA Rekomenduojamas
Taskai
Pazymys 1,2,3 1

surinktu tasku ir pazymiu santykis
4,5,6 2 7,8,9 3 10, 11, 12,13 14, 15, 16, 17 18, 19, 20,21
1

4

5

6

17

22,23, 24,25

26,27, 28,29 8

30,31, 32,33 9

Daugiau kaip 33 10

* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

55

9. KONTROLINIS DARBAS

IS TEMOS

"POLIMERAI"

Pagal Chemijos brandos egzarninu programa tikrinami sie svarbiausi temos gebejimai: • • • • • • • • tinkamai vartoti savokas monomeras, polimeras, polimerizacijos laipsnis, pagal duotasias polimero formules parasyti ju monomeru formules, rasyti polimeru susidarymo reakciju lygtis, apibudinti polimerizacijos ir polikondensacijos reakcijas, apibudinti termcplastiku ir reaktoplastiku savybes, apibudinti dazniausiai naudojamu polimeru budingasias savybes, lemiancias ju taikymo sritis, apibudinti krakrnola ir celiulioze kaip gliukozes gamtinius polimerus, baltymus - kaip ivairiu aminorugsciu polimerus, apibudinti aplinkos tarsos polimeru gaminiais pasekmes ir keliamus pavojus, siulyti priemones padeciai gerinti,

IDALIS
Pasirinktus 1. atsakymus iymincias raides apibraukite.
Taskai*

Polimerizacijos reakcijos - tai reakcijos, kurioms vykstant: A 8
C

daug vienodu molekuliu susijungia

!starnbiamolekulinius

junginius junginiai ir issi-

is mazes molekulines mases [unginiu susidaro stambiamolekuliniai skiria salutiniai produktai medziagos reaguoja ir su rugstimis, ir su sarmais aukstesnes naftos frakcijos suskaldomos m,"!skaiciumi molekulese

o

iangliavandenilius

su mazesniu anglies ato-

2.

Duotas polimero fragmentas

... -C -C-C-

HHH III I I I

...

CH3H CH3 Sis polimeras gaunamas polimerizuojant:
A C

2 -metilpropena etena

B 0

propena

stirena

3.

Kuris is pateiktuju junginiu polimerizuojasi?
A

Benzenas Metilbenzenas

B

Etilbenzenas Stirenas

C

o

* [vertinimas taskais (cia raso mokytcjas)

56

9. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"POLIMERAI"

4..

Kramtomajai gumai gaminti naudojamas polimeras, kurio mak- Taskai" romolekules susidaro is stireno ir 2-metil-l,3-butadieno (izopreno) monomeru. Kuri is duotuju strukturiniu formuliu atitinka s! polimera? A

B [

-CH2-~H-CH2-CH =CH-CH2-1

C6HS

n

c
[

-CH2-~H-CH2-~=CH-CH2-1

C6HS

CH3

n

o

[-CH2-~H-CH2-~=CH-CH2-1

C6Hs

Cl

n

5.

Kuri savybe nebiidinga polietenui?
A B

Atsparus sarmams Nesilydo Lengvas Atsparus rugstims

C

o
6.

Kuris is sill polimeru nera gamtinis polimeras?
A C

Krakmolas Polipropenas

B

Celiulioze

o BaJtymas

7.

Polimeras, naudojamas dirbtines odos, klijuotes, vamzdziu gamyboje, gaunamas is monomero:
A

chloreteno 1,3-butadieno

B

propeno eteno

C

o

8.

Baltymai yra:
A

eteno polimerai; rugsciq polimerai;
(cia raso mokytojas)

B

gliukozes polimerai; propeno polimerai.

Camino
¥

o

Ivert inimas taskais

57

p

-

_.

n_

9.

KONTROLlNIS

DARBAS

IS

TEMOS

"POLIMERAI"

9. Kuris is duotuju polimeru dega labiausiai rukstancia juoda liepsna?
A -[ -CH2-CH2-CH2-CH2-

Taskai"

h-

C

-[-CH2-9H-CHZ-9H-]CH3 CH3 n

10. Kuris is pateiktuju polimeru fragmentu yra celiuliozes fragmentas?
CH20H I
CHzOH

H

B

.: '

/ \. OH

c

IT-o\ II H
,I
H

Icc

c-c
I

I,H

/1

C

/

¥/A \ /0 if \9 ~/h c-c
H I H I OH

c--o

/

H

OH

I

c

o ...-CH2-CH2-0-~--o-1r-O-'" o 0
I I dalies taskq
II DALIS suma

1.

Labiausiai zinoma plastmase yra polietenas, is kurio gaminama plevele, maiseliai, varnz- Taskai * dziai, Polieteno sutrumpinta strukturine Iorrnule galima uzrasyti I taip: - (-CH 2-CH 2-) n 1.1. Parasykite monomero, kur] polimerinant pilna strukturine formule. gaunamas polietenas,

(1 taskas)
* [vertinirnas

taskais (cia rase mokytojas)

58

9. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"POLIMERAI"

l.2. Kitas polimeras - teflonas yra labai atsparus aukstoms temperatiiroms ir cherniniu me- Taskai" dziagq poveikiui. Buityje jis naudojamas keptuviu dangai. Teflonas gaunas polimerinant monomera, kurio formule yra F F
\ /

C=C

/

F

\

F

Parasykite sio monomero, is kurio gaunamas teflonas, pavadinima pagal IUPAC nomenklatura, (1 taskas)

11 klausimo tasku
2.
Jums pateikti A ir B polimeru molekuliu fragmental. Polimero A molekules fragmentas -[ -CH-CH -] -

suma

I Taskai *

6

2,

Polimero B molekules fragmentas o H II I -[ -C-(CH ) -C-N-(CH) -N-] 24 II -6 I o H

n

-

2.1. Parasykite monomero, is kurio gaunamas polimeras A, sutrumpinta

strukturine formule.

(1 taskas) 2.2. Parasykite polimero B susidarymo reakcijos lygt] sutrumpintomis lernis, strukturinemis formu-

(4 taskai)

2.3. Kaip vadinama reakcija, kurios metu susidaro polirneras B?
Polimeras B susidaro reakcijos metu (1 taskas)

[2 klausimo tasku suma [
* [vertinimas taskais (Cia raso mokytojas)

59

9. KONTROLINIS

DARBAS

IS TEMOS

"POLIMERAI"

3.

Organinis stiklas naudojamas metil-Lmetil-propencato CH3

skaidriu

plastiku

gamybai.

Jis yra garninamas

is Taskai*

/

CH)=C
~

\

COOCH3 3.1. Kiek c ir
11 jungciu

yra metiI ~2-metilpropenoate?
11 jungciu.

.................(j

[ungciu ir

(2 taskai)
3.2. Parasykite metil-z-rnetilpropenoato forrnule, vieno strukturinio izomero sutrumpinta strukturine

(1 taskas) 3.3. Metil-z-metilpropenoatas susidaro reaguojant tarpusavyje CH2 = C-COOH su metanoliu. I CH, Parasykite sios reakcijos lygt] sutrumpintomis 2~metilpropeno rugsciai

strukturinemis

formulemis,

(2 taskai)
3.4. Organinis stiklas yra monomero metil-z-metilpropenoato rnero sutrumpinta strukturine Iormule, polimeras. Parasykite sio poli-

(1 taskas)

* [vertinimas taskais (cia rase mokytojas)

I t klausimo
60

taskq suma I

9. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"POLIMERAI"

4.

Gaiviuju gerimu buteliai gaminami is placiai naudojamo polimero PET. Sio polimero molekules fragmentas uzrasomas taip: -(-CH2-CH2-O-C-O-C-O)n. II

Taskai*

o

11

0
reakcijos metu.

Polimeras PET gaunamas polikondensacijos

4. J. Vieno

jS monomerll1 naudojamll poJimerui PET gauti, sutrumpinta

strukturine forrnule

yra HOCH2-CH20H. Pavadinkite si monomera pagallUPAC

nomenklatura. (1 taskas)

4.. . Pavadinkite rysius, kurie susidaro tarp junginio HOCH2-CH20H 2 Siuos rysius pavaizduokite schema.

ir vandens rnolekuliu.

(3 taskai) 4.3. Polikondensacijos reakcijos metu, be polimero PET, dar susidaro mazes molekulines mases junginys. Parasykite jo forrnule. (1 taskas) 4.4. Nurodykite viena priezasti, del kurios naudotus gaiviuju gerimu butelius reikia perdirbti.

(1 taskas) 4.5. Polimeras PET yra termoplastinis polimeras. Pasiulykite biida, kaip butu galima perdirbti naudotus gaiviuju gerirm; butelius,

(1 taskas)

* [vertinimas

taskais

(cia raso mokytojas)

14
61

klausimo tasku suma

1

9. KONTROLINIS

DARBAS

IS

TEMOS

"POLIMERAI"

5. Pateiktas polimero molekules fragmentas:
A

Taskai"

!

... -c
o
5.1. Vieno is

II~I~II·~I~

frC-N+fi-N-C---O--. H: 0

: II:

r-------/ :0:

H

I

0

C-N-fi H

II

H N- ...

I

si polimera

sudariusiu monomeru formule yra

Kokiai organinlu junginiu klasei priklauso sis monomeras? (1 taskas) 5.2. Parasykite formule, antrojo monomero, sudariusio nurodytaj] polimera, sutrumpinta strukturine

(2 taskai) 5.3. Parasykite monomero H2N-o-NH2 reakcijos su druskos rugsties pertekliumi bendrajq lygt! sutrumpintomis strukturinemis formulemis,

(2 taskai)
5.4 Kuriame gamtiniame polimere yra punktyru apvesta ir A raide pazymeta atomu grupe?

(1 taskas)

15 klausimo

tasku suma

I

I

KONTROLINIO DARBO "POLlMERAI" TASKV SUMA Rekomenduojamas
Taskai Pazymys * [vertinimas 1,2,3 1

II

surinktu tasku ir pazyrniu santykis
4,5,6 2

7,8,9
3

10,11, 12, 13 4

14,15, 16,17 5

18, 19, 20,21 6

22,23, 24,25 7

26,27, 28,29

30,31, 32,33

8

9

Daugiau kaip 33 10

taskais (cia raso mokytojas)

62

10. APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS DARBAS NR. 1

Taskai*

1.

Kiek skirtingu junginiu pavaizduota

siomis formulemis?

H Cl H-C-C-H
I I I I

H
I I

Cl
I I

Cl Cl H-C-C-H H H
I I I I I I

H-C-C-H

H Cl

Cl H

H H
I I

CICH2-CH2Cl

CH3-CHCh

CI-C-C-H

Cl H

A

2

B

3

C

4

o

6

2.

Kaip pagal IUPAC nomenklatura vadinamas junginys
A B C

l,l-dimetil-l-propanolis 3,3-dimetil-3-propanolis 2-metil-2-butanolis 3-rnetil-3-butanolis

o

3.. Kuri medziagu pora yra homologai?
A B

C2HsOH ir CH}COCH3 CH3COOH ir HCOOCH3 CH3COCH3 ir CH3CH2CHO C2H5COOH ir C3H7COOH

C D

4..

Kuriam is pateiktuju junginiu budinga geometrine izomerija?
A B

CH2 =CH-CH CH-C=CH-CH 3 I CH
3

2

-CH

3

CH3-CH=CH-CH
3

3

10

CH-C=C-CH 3 II CH}CH3

3

=r±llmas taskais (cia raso mokytojas)

63

~10. APIBENDRINAMASIS KONTROLINIS DARBAS NR. 1

--

-

_--

-

-

5.

Kuris is sill junginiu blukina vandenini bromo tirpala?
A

Taskai*

CH3-Q CH2=CH-Q

8 D

\0
Q-CH2-CH3

c

6.

Pieno rugstis CH3~yH-COOH

reagavo su geriamosios sodos NaHC03 tirpalu.

OH Kuris reakcijos produktas susidare?

A

CH3 -CH-COONa ONa

I

B

CH3 -CH-COONa OH

I

C

CH3 -CH-COOH ONa

I

D

CH3 -CHNa-COOH

7.

Kuri is siq reakciju yra esterifikacijos reakcija?

A

B

c

8.

Kuris is sill junginiu yra druska? A B C CH3-NH2 (HCOO)zCa HCHO HCOOCH3
taskais (cia rase mokytojas)

o

• [vertinimas

...,-

64

10.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

1

9.. Kuris polimeras gaunamas polikondensacijos
A

reakcijos metu?

Taskai"

B

-(-CH-CH-)
2

I CH 3

n

-

c
10

-(-CH -CH-) 2

I Cl

n

-(-C-(CH)

4-C-N-(CH2)

6-N-)nH

o
m..
Duota formule:

"

tl I 0H

I

Kurioje eiluteje teisingai nurodyta skaiciais 1,2,3 ir 4 pazymetu grupiq seka sioje formuleje? 1 funk cine grupe
A B C
0

2 funk cine grupe

3 funkcine grupe
hidroksigrupe aminogrupe peptido grupe aminogrupe

4 funk cine grupc peptido grupe hidroksigrupe karboksigrupe

aminogrupe
peptido grupe aminogrupe peptido grupe

karboksigrupe
karboksigrupe

hidroksigrupe hidroksigrupe

karboksigrupe

I I dalies tasku suma

• Ivertinimas taskais (cia raso mokytojas)

65

10.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

1

II DALIS 1.
Duota Ientele. Naudodamiesi joje pateikta informacija, atsakykite

iklausimus.
Rysiu C-H skaicius Rysiu C-O skaicius

Junginio pavadinimas

Pilna strukturine forrnule H
I I

Metanas
~ ._ ._ '" .._
u u

H-C-H H H
I

4

0

-'"
'D

'D

;::;

..,

._ '"

'"

Metanolis

H-C-O-H
I

...~ ..................

1

,:x:

-'" 0

H

...................................

H-C:?' \H

,60 2
.....................

Metano rugstis

...................................

1

3

...................................

O=C=O

0

4
Taskai "

1.1. Uzpildykite penkis neuzpildytus

duotosios lenteles langelius. (5 taskai)

1.2. Parasykite metanolio oksidacijos iki

H-C:?'

,60
reakcijos lygti,

\H

Organinius junginius rasykite sutrumpintomis

strukturinemis

Iormulemis.

(2 taskai) 1.3. Parasykite junginio sutrumpintomis H-C:?'

,60
redukcijos iki metanolio reakcijos lygti

\H

strukturinernis

formulemis.

* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

(2 taskai) 66

._..
10. APIBENDRINAMASIS

---------~=~
DARBAS NR. 1

KONTROLINIS

audodamiesi lenteles duomenimis, C-O rysiu skaicius, C- H ryslq sk alClUS
V' 'V'

apibudinkite,

kaip oksidacijos metu kinta C-H ..

ir Taskai*

.

C- 0 ryslq skalclus
V' 'V'

(2 taskai)

[I

klausimo task-q suma

1

Lenteleje nurodytos sesios medziagos, kuriu galima aptikti cigareciu diimuose.
A D

Taskai*

HCHO Benzpirenas
y y

B

Benzenas Piridinas CsHsN

C

C6H5NH2 CO

E

F

~

"""" I ...;:;

I """" #
_.-::;

_ ~. Kuriai organiniu junginiu klasei priklauso medziaga A? (l taskas) ::.:. Benzeno rnolekuleje yra
11

rysii; sistema. Kiek elektronu yra sioje sistemoje? (1 taskas)

..::~. Parasykite mediiagos

C pavadinima. (1 taskas)

:.4 .. Benzpirenas yra nuodinga medziaga. [rodyta, kad ji skatina veziniu lasteliu atsiradima. Parasykite benzpireno molekuline forrnule, (1 taskas) _.5. Parasykite piridino pilna struktiirine f'ormule, zinodamt, kad 5 anglies atomai ir 1 azoto atomas yra susijunge i bendra sesianar] cikla, azotas sudaro 3 kovalentinius rysius.

°

(1 taskas) :. '. Paaiskinkite, kodel nikymas kenkia ne tik rukanciojo, bet ir greta esanciu zmoniu sveikatai.

(1 taskas)
ertinimas taskais (cia raso mokytojas)

12 klausimo
67

task,! suma

1

10. A PIBENDRIN

AMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

1

3.

Lengvieji automobiliai dazniausiai naudoja 95E benzina, kurio okta- Taskai* ninis skaicius atitinka misinio, sudaryto is 95 proe. 2,2,4-trimetilpentano ir 5 proe. heptano, oktanini skaiciu,

3.1. Parasykite 2,2,4-trimetilpentano

if heptano sutrumpintas

strukturines

formules. (2 taskai)

3.2. Parasykite ir islyginkite heptano visisko sudegimo reakcijos lygt],

(2 taskai) 3.3. Pagal aplinkosaugos reikalavimus CO kiekis automobiliu isrnetamosiose dujose dirbant tusciosios eigos rezimu negali buti didesnis kaip 3-3,5 proc. ju turio. 1,2 litro n. s. CO2 ir CO duju misinio perleidus per 18,5 ml 18 proc. (p ::::1,197 g/crrr') natrio sarrno tirpalo, visas natrio sarmas virto natrio karbonatu: CO/d) + 2NaOH(aq) -- Na2C03(aq) + HP(s) Parasykite skaiciavimais pagrista isvada, ar siuo atveju CO duju kiekis atitinka aplinkosaugos reikalavimus,

(4 taskai) 3.4. Paaiskinkite, kodel CO kiekis autornobiliu ismetamosiose dujose yra grieztai ribojamas.

(1 taskas)
3.5. Benzino sudetyje nera azoto turinciu junginiu. Paaiskinkite, yra azoto oksidu, kodel ismetarnosiose dujose

(1 taskas)

3 klausimo tasku suma

I

APIBENDRINAMOJO Rekomenduojamas
Taskai 1,2,3 1

KONTROL~IO

n-\RBO :-'1R 1 TASKQ SUMA

surinktu tasku if pazymiu santykis
4,5,6

7,8,9
3

Pazymys
* [vertinimas

2

10, 11, 12, 13 4

14, 15, 16, 17

I 18.

2e.::.

~g.

'

~

5

6

:-. !.5 i

-

::6.27
:8, :29

30,31, 32,33

Daugiau kaip 33

110

9

10

taskais (cia raso mokytojas)

68

11. APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS DARBAS NR. 2

Kaip pagal IUPAC nomenklatura vadinamas sis angliavandenilis? (CH) 3C-CH-CH, I 1CH3 CH3
A C
Taskai *

2,2,3-trimetilpentanas 1,2,3,3-tetrametilbutanas

B D

2,2,3,4-tetrametilbutanas 1,1,1,2,3-pentametilpropanas

AO

Kuris is duotuju junginiu priklauso cikloalkanams?
B

O-CH=CHz

Kiek skirtingu junginiu pavaizduota siomis formulemis?
H
\ / \

Cl Cl

H

CHz=CH2 Cl H / \ C=C / \ H Cl
A 4. 2

/ H

C=C

C=C \ Cl Cl
/

\

/

H

H

\

/ H

C=C

/ \

H

CClz=CHz

H

B

3

C

4

D

6

Kuri junginiu pora yra homologai?

CH3
A H C/ 21 H2C~ CHz ""'-CH

I

HC/
2

ir

21

CH ~CH

I

I

2

B

/CH2 CHz

H2C~

/CHz CHz CHz ""'-CH J /CH2 CHz

0
HzC H2C~

OH

if

0
If

C

I

0

if

H C/ 21 H2C~

I-

D

I

CHz
1

/CH2 CHz

0

[vertinimas taskais (Cia rasa mokytojas)

69

11.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

2

5.

Kuri reakcijos lygtis [rode, kad benzenas turi nesotiesiems savybiu?
A

angliavandeniliams

budingu

Taskai-

2C6H6 + 1502 C6H6 + 3C12 C6H6 + BT2
sviesa

I2COz + 6HzO C6H6Cl6 C6HsBr + RBr C6HsNOz + H2O

B

C

t, FeBr3

0

C H + HNO t, H2SO4
6 6 3

6.

Kokiems naftoje esantiems naudojamas krekingas?
A

angliavandeniliams

skaidyti

Aromatiniams Sotiesiems

B

Nesotiesiems Cikliniams

C

o

7. Kurio is si4 junginiu vienam moliui visiskai suhidrinti reikes maziausiai moliu vande01 ill 10 A 0

0

H? 2"

B

0
0-CH=CH2

cO
8.

o

Kokiu turiu santykiu (no so) turi buti sumaisytos propano C3Hg ir deguonies 02 dujos, kad pagal Iygti C3H8(d) + S02(d) -- 3C02(d) + 4H20(d) sudegus propanui, po reakcijos neliktu pradiniu medziagu?
A

1:1
1:4 (oleino) rugstis, [einanti -COOH

B

1:3 1:5 kilmes riebalu sudeti, yra nesocioji

C 9.

o

Cis-9-oktadeceno

iaugalines

nigstis:
CH 3-(CH)
27

-CH=CH-(CH)

Z7

Kok] reagent'! panaudotumete,
A C

noredami [rodyti, kad ji yra nesocioji nigstis?
B

Lakrnusa CU(OH)2
taskais (Cia raso mokytojas)

AgzO

(amoniakinis tirpalas)

o Br, (vandeninis tirpalas)

* [vertinimas

70

11.

APIBENDRIN

AMASIS

KONTROLI

NIS

DARBAS

NR.

2

101. Kuri is pateiktuju medziagu yra angliavandenis? A CH~CH-C
3 2

Taskai"

yO
\

O-CH-CH 2

3

B

CH20H-CHOH-CHOH~CHOH-CHOH-C

yO
\H

D CH20H-CHOH~CHOH~CHOH-CHOH~CH20H

I I dalies tasku suma
II DALIS 1. Buityje kaip tirpiklis daznai naudojamas acetonas. 1.1. Parasykite pilna strukturine acetono formule.
Taskai*

(1 taskas) 1.2. Nurodykite, kiek
••••• ••••• ••••••• (J" (J"

ir IT jungciu yra acetono molekuleje.
IT

jungciu if

jungciu, (2 taskai)

1.3. Pavadinkite acetona pagal IUPAC nomenklatura. (1 taskas) .4. Parasykite 4-chlor-3, 3-dimetil-2-butanono sutrumpinta strukturine formule.

(2 taskai)

ertinimas taskais (Cia raso mokytojas)

11 klausimo
71

taskq suma

I

II.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

2

2.

Orkaitems

valyti naudojamos priemones l-propanolio CH3-CH2-CH20H.

sudetyje yra kalio sarrno KOH ir Taskaj*

2.1. Parasykite dvieju organiniu junginiu, kurie gali susidaryti oksiduojant trumpintas strukturines formules.

l-propanoli,

su-

(2 taskai) 2.2. l-propanolis gerai tirpsta vandenyje. Schema pavaizduokite rysio susidaryma tarp I-propanolio ir vandens molekuliu, Parasykite, kaip vadinamas sis rysys,

(3 taskai) 2.3. Ant orkaiciu sieneliu nuseda riebios apnasos, Paaiskinkite, kodel joms valyti naudojamas kalio sarmas. Parasykite ir islyginkite jums zinomu riebalu saveikos su KOH(aq) reakcijos lygt]. Organinius junginius rasykite sutrumpintomis strukturinemis formulemis.

* [vertinimas

taskais (Cia rase mokytojas)

(3 taskai) 72

11.

APIBENDRIN

AMAS

[S

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

2

2.4. Nedideliame

vandens kiekyje istirpinta 6 g I-propanolio ir tirpalas praskiestas iki 50 ml turio, kaip parodyta paveiksle. Apskaiciuokite l-propanolio moline koncentracija gautame tirpale, uzrasydami nuosek-

Taskai"

lu sprendima,

(2 taskai)

12 klausimo' taskq
.t.
Baltymai yra gamtiniai [vairiu aminorngsctu polimerai.

suma

1

Taskai*

3.1. Parasykitedipeptide,kuris susidarosujungusdvi aminoetano nigsties NH2~CH2-COOH molekules, sutrumpintqstrukturine formule.

(1 taskas) 3.2. Schemoje pavaizduotas
7'

baltymo molekules fragmentas:
7'

o
I

0
CH3

~NH-CH-C-NH-CH-C-NH-CH-C-NH-CH-CCH3

7'

0 I

7'

0

I

CH20H

!

CH20H

Parasykite junginiu, kurie susidarys ivykus visiskai sio baltymo fragmento hidrolizei, sutrumpintas strukturines formules.

(2 taskai

.i3. Kaip vadinarnas rysys tarp aminorugsciu likuciu baltymo molekulcje? (1 taskas)

• [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

13 klausimo
73

taskq suma

1

11.

AP.lBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

2

4.

Laboratorijoje yra 5 proc. amoniako NH3, 5 proc. etanalio CBJeHO if 5 proc. etano rugs- Taskai * ties CH3COOH tirpalu, Mokinys su siais tirpalais atliko bandymus,

4.1.

Ikiekviena

is siq tirpalu imerke po violetini lakmuso popiereli:

[CH'COOH(aQ)

Parasykite, kokia violetinio lakmuso spalva siuose tirpaluose:

(3 taskai) 4.2.

Ikiekviena

is siq tirpalu mokinys [mete po znipsneli magnio Mg drozliu:

NH3(aq)

Mg(k)

Mg(k)

Viename megintuvelyje skyresi dujos. Sutrumpintomis strukturinernis sykite ir islyginkite megintuvelyje vykusios reakcijos bendraja lygt].

formulemis para-

(2 taskai)
• [vertinirnas taskais (cia raso mokytojas)

74

II.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

2

4.3.

Ikiekviena
pasilde: Ag20
(amoniakinis
tirpalas)

is si4 tirpalu mokinys [pyle sidabro(I) oksido Ag20 amoniakinio tirpalo ir
AgzO
(amoniakinis
tirpalas)

Taskai"

Ag20
(amoniakinis tirpalas)

CHsCOOH(aq)

sieneliu susidare blizgancios apnasos - "sidabrinis veidrodis", Su.rumpintomis strukturinemis fonnulemis parasykite ir lslyginkite tame megintuvelyje [vyku-

Ant vieno megintuvelio

sios reakcijos lygti.

(2 taskai)

14 klausimo taskq suma 1

APmENDRINAMOJO KONTROLINIO DARBO NR. 2 TASKV SUMA

Rekomenduojamas
Taskai Pazymys 1,2,3
1

surinktu tasku ir pazymiu santykis
4,5,6 2 7,8,9 3 10, 11, 12, 13
4

14, 15, 16,17
5

18, 19, 20,21 6

22,23, 24,25 7

26,27, 28,29 8

30,31, 32,33
9

Daugiau

kai_p33
10

:::. inimas taskais (cia raso mokytojas)

75

12. APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS DARBAS NR. 3

1.

Kiek skirtingu junginiu pavaizduota siomis formulemis CI CH3-CH-Cl CH3
I

Taskai'

I

CH3-CH2-CH2-CH2-Cl

CH3-C-CH3 CH3 CH3
I

I

CH3-CH-CH?-Cl
I -

CH3-CH-CH3 Cl B 4
I

CH3 A 2. 3

H3C-C-CHz-Cl I CH3 5 D 6

c

Kiek anglies atomu yra pateiktosios formules ilgiausioje anglies atornu grandineje? CH3 CH3 I I CH -C-CH -CH -C-CH 3 I 2 2 I 3 CzHs CH2-CH,
A 12 B 8

C

7

o

6

3.

Kurt jungini gausime propenui sureagavus su vandeniniu bromo tirpalu

H
\
/ \

C=C + Br ---?
2

/

H
A

H

CH3

HH II H-C-C-H II Br CH3 H Br

H Br
B

H-C-C-H II H CH3 H
\ /

I

I

C

H-C-C-H II Br CH3

I

I

H

0

C=C \ / Br CH3

4.

Kuris is sill angliavandeniliu dalyvauja ir pavadavimo, ir prijungimo reakcijose?
A

CH3-CH2-CH3 CH2=CHz CH4

B C 0

<0
76

* [vertinimas taskais (cia rasa mokytojas)

12.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLlNIS

DARBAS

NR.3

S. Kuris is sit.!alkoholiu yra tretinis alkoholis? CH3
A

Taskai"

CH3-C-CH3 OH CH3
I

I I

B

CH2-CH-CH2 OH

I

OH OH

I

I

C

CH3-CH-CH2-OH

0

CH3-CH -CH2-CH3 OH

I

6,. Kiek 0' ir T(rysiu yra propanono CH3-CO-CH3
A

molekuleje?
C

20' ir IT(

B

20'ir 2n

80' ir 2IT

D

90' ir lIT

7.. Kurio amino bazines savybes yra silpniausios?
A

c

CH-NH-CH 3

3

,8. Kuris is sit.!junginiu yra druska?
A

HCOOCH3

'9. Polistireno monomeras yra:
A

<O>-CH=CH2

B C D

<0>
<O>-CH3

0

10. Baltymo monomerai yra:
A B

aminai alkoholiai aminorugstys alkenai

c
D

• tYertinimas

taskais

(cia rasa makytajas)

I I dalies tasku suma
77

12.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

3

IIDALIS
1. Esteriai naudojami kaip tirpikliai bei kaip priedai maisto produktuose miniuose. Etiletanoato sinteze atliekama pagal tokia schema: ir parfumerijos ga- Taskai'"

CH3COOH
C2H50H

konc.H2S04

1.1. Parasykite kolboje vykstancios mis formulemis,

gr!ztamosios reakcijos lygtl sutrumpintomis

strukturine-

(2 taskai) 1.2. Kodel, siekiant padidinti duotosios reakcijos iseiga, susidares esteris distiliuojamas akcijos misinio dar nepasibaigus reakcijai?

is re-

(2 taskai)

1.3. lei kolboje esancio misinio temperatura

taptu aukstesne kaip 140 DC, galetu vykti alkeno susidarymo is alkoholio reakcija. Parasykite sics reakcijos lygtj pilnomis strukturinernis formulemis.

(2 taskai)
* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

LJ
78

12.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.3

1.4. Reaguojant butano rugsciai ir 3-metil-I-butanoliui, mis. Parasykite sutrumpinta strukturine jo formule.

susidaro esteris, kvepiantis kriause-

Taskai *

(1 taskas)

11 klausimo
2.
I

tasku suma

I

Oksalo nigstis - kieta kristaline medziaga, kurios forrnule yra COOH COOH Oksalo rugsties drusku yra rugstynese, tuose. rabarbaruose, kiskio kopus-

Taskai*

_.1. Parasykite reakcijos lygti tarp oksalo rugsties ir kalio hidroksido tirpalu, zinodami, kad sios medziagos reagavo moliniu santykiu 1: 1.

(2 taskai) _.2. Kalcio oksalatai yra netirpios druskos, kurios kenkia zrnogaus sveikatai, nes organizmas jas kaupia akmenu pavidalu. Nurodykite viena aug ala, kurio nerekomenduojama valgyti akmenlige sergantiems asmenims. (1 taskas) 2.3. Sildant 1 mol] oksalo rugsties, lengvai atskyla 1 molis anglies dioksido COl' Parasykite sios reakcijos lygti sutrumpintomis strukturinemis formulernis ir pavadinkite susidariusia organine medziaga pagal IUPAC nomenklatura,

(3 taskai) 2.4. Parasykite rugst]. pilna strukturine forrnule alkoholio, kurt oksiduojant galima gauti oksalo

(1 taskas)
• [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

12 klausimo
79

taskq suma

1

12. APIBENDRINAMASIS

KONTROLlNIS

DARBAS

NR.

3

3.

Vitamino B6 sutrumpinta
.------,

strukturine formule yra:

Taska:

HO D---{H-3-C~
1I

-:::?'

"H'': ,----~B '- ----'CHr-+OH,
, ,
I

, 0' : -7 :""_A

:c

I

I
H

'-----'

3.1. Parasykite vitamino B6 molekuline formule. (1 taskas) 3.2. Pavadinkite tris atomu grupes, vitamino B6 formuleje apvestas bniksnine linija. A B........................................ 0 .. (3 taskai) 3.3. Pasiulykite reagenta, kur] pasirinktumete noredami [rodyti, kad vitamine B6 yra A raide pazymeta funkcine grupe, Nurodykite reakcijos su pasirinktu reagentu pozym]. Reagentas Pozyrnis .. .

(2 taskai) 3.4. Parasykite junginio, kur] gautumete visiskai suhidrine vitamina B6, sutrumpinta rine formule. struktu-

(2 taskai)

13 klausimo taskq suma I
* [vertinimas

taskais (cia rasa mokytojas)

80

12.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.3

4.

Kai kuriuose automobiliuose kaip kuras naudojamos suskystintos propano ir butano dujos. 4.1. Parasykite ir islyginkite butano visisko sudegimo reakcijos lygti molekulinemis formulemls.

Taskai*

(2 taskai) 4.2. Pasinaudodami pateiktuoju skrituliu, sudarykite skrituline diagrama, vaizduojancia butano C4HlO dujomis varomo automobilio ismetamu degimo produktu apytiksle kiekybine sudeti turio dalimis (proc.), Kai kuriu ismetamuju duju komponentu kiekiai jums duoti. Juos ir kitu ismetamuju duju kiekius pazymckite diagramoje ir pavadinkite .

azoto oksidu (apie 0,1% turio dalimis) ismetarnosiose ~ CO (apie 1,0% turio dalimis) ismetamosiose dujose

dujose

(2 taskai) 4.1.. Siekiant sumazinti oro tarsa, siuolaikiniu autornobiliu duju ismetimo vamzdyje [rcngiamas katalizinis [taisas. Paveiksle parasykite, kokiu junginiu virsta ismetamos CO dujos siame [taise.

..

7

Katalizatorius

(1 taskas)

14 klausimo
, [vertinirnas taskais (cia raso mokytojas)

taskq suma

1

81

12.

APIBENDRINAMASIS

KONTROLINIS

DARBAS

NR.

3

APIBENDRINAMOJO

KONTROLINIO

DARBO NR. 3 TASKI,J SUMA

I

Rekomenduojamas surinktu tasku if pazymiu santykis
Taskai Pazymys 1,2,3 1 4,5,6 2 7,8,9 3 10,11, 12,13 4 14, 15, 16,17 5 18, 19, 20,21 22,23, 24,25 7 26,27, 28,29 8 30,31, 32,33 Daugiau kaip 33 10

6

9

* [vertinimas taskais (cia raso mokytojas)

82

TURINYS

1. 2. 3.

Kontrolinis darbas is temos .Alkanai'' Kontrolinis darb as is temos .Alkenai" Kontrolinis dabas is temos "Aromatiniai angliavandeniliai. Gamtiniai angliavandeniliu saltiniai"

4 11

16 22 29 36 44 51 56 63 69 76

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kontrolinis darbas is temos "Alkoholiai, fenoliai" Kontrolinis darbas is temos "Aldehidai, ketonai, karboksirugstys" Kontrolinis darb as is temos "Esteriai, riebalai" Kontrolinis darbas is temos .Aminai, aminorugstys, baltymai, nukleonigstys" Kontrolinis darbas is temos "Angliavandeniai" Kontrolinis darb as is temos .Pclimerai" Apibendrinamasis kontrolinis darbas Nr. 1 Apibendrinamasis kontrolinis darbas Nr. 2 Apibendrinamasis kontrolinis darbas Nr. 3

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.