KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

MAKROEKONOMIKA

\--' TECHN0T0GtJA .2005 KAUNAS

AT\

W)

qa-t:f@.

U D K3 3 0 . 1 ( 0 7 s . 8 ) M a2 3 9

pataisytas papildytas ir lcidimas Trcdiasis

V y r i r u t r i sS N I E S K n . \ ' a l e r i j a B A U M I L I E N E . D a l i a B E R N A I - ( J N Y T E .J r d v y g r ( ' t S U R I fN E . A l d o n a T O Z A P A V I C I E N E . V i r g i n r j r K A V A L T A U S K I E N ER e d a . KERSIENE, Aldona MARKNUSKIENE, BTone MRAZAUSK]ENE, Valentinas N n V I C K AS , V i o l c t a U K E L I E N EC i r a 2 i n aT A R T I E N EJ. u l i u s R B O N A S P . S U

VytautasSNIESKA, Jadrygai ISURIENE lvloksIiniai redaktoriai

VadovclisiSlcistas Kauno tcchnologijos universiteto leSornis noky(lq LietuvosRespublikos Svietimo rnoksloministerijos ir AukStrtjq vadoveliqleidyboskornisijos rekourenduota 200104 03 Nr. 05-99

Rcccnzavo:

VGTU prof. habil dr. Aleksandras VytautasRUTKAUSKAS KTU prof. dr. BroniusMARTINKUS

$f,rr Ivrr stBLtoTExr,
4'05ut+q9 f
sit.\!r(;tislLl,il.l ,\!i()Nl.i\lF.N'i',\S i O V . S n i e 5 k ar k t . , 2005

I

I

fift0vtLt$Kt0

ISBN9955-09-826-0
RadviliSkio rajono vieSoji biblioteka

will

000012449

TURINYS .............12 PRATARME................ . P R A T A R M E T R E C I A J A MI R P A T A I S Y T A M L E I D I M U I . . . . . . . . . . . .I.3 . ...........r4 IVADAS STUDENTAMS............... 1.

MAKROEKONOMIKA IR PAGRINDINES JOS ........................16 PROBLEMOS ............. MAKROEKONOMTKA AIP MOKSLAS.............................16 K l.L 1 . 1 . 1 . E k o n o m i n i s m 4 s t y m o b [ d.a . . . . . . . . .s ........16 I . 1. 2 . M a k r o e k o n o r n i ko b j e k t a s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 os . l . 1 . 3 . M a k r o e k o n o r n i kr e k o n o r n i np o 1 i t i k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 ia e . i ...........26 1 . 1 4 . E k o n o m i k o s i s t e m ar j o s t i k s l a i . 1 . 1 . 5 . l s t o r i n e k o n o r n i k os i s t e m qa i d a. . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . 2 9 e s r 1.2. PAGRINDINIAI MAKROEKONOMIKOS RODIKLIAI .-......33 I R E K O N O M I N EP O L I T I K A 1 . 2 . 1 . P a g r i n d i n i a n a k r o e k o n o m i k r o d i k l i a i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 ri os politikostikslai,priemonds ir 1.2.2. Ekonomines problemos ..........................37 |.2.3. Ekonomikosprognozavirnas..................................... I.2.4. Klasikineir kitos svarbiausios SiLrolaikines ..........................43 ekonomikos teorijos . r I .2 . 4 L E k o n o m i k on t o k s l o a i d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 s 1.2.4.2. Pasrindinesiiuolaikines ekonomikos .t te o ri jo s i r m e t o d o lg i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . . . . . . . . o j

2.

NACTONALTNTU PAJAMU APSKATTA

...........63

PAGRINDINIAI 2.1. EKONOMIKOS SISTEMOS RY ELEMENTAI JUTARPUSAVTO slAl .........................63 tR IR 2.2. BENDRASIS VIDAUSPRODUKTAS BENDI{ASIS ...............67 PRODUKTAS ......... NACTONALTNTS VIDAUS 2.3. KAINU LYGIOPOVEIKTS BENDROJO PRODUKTO AplMerAr ................70 VIDAUSPRODUKTO NUST'ATY]\{O 2,4. BENDROJO BUDAI .......................77 .............77 2.4.1 Gamybos . metodas 2.4.2. ISlaidq metodas .......................82 apskaitos metodas ......................86 2.4.3. Pajarnq apskaitos R 2 . 5 . S R A U T AtT F O N D A E K O N O M I K O J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T PAJAMU 2.6. PAGRTNDINIAI NACTONALINTU ..............93 RODIKLIAI . ................95 E 2 . 1 . G R Y N O JE K O N O M I NG E R O V E T

3.

NACIONALINIS PRODUKTAS: GAMYBA, PASKIRSTYMAS, VARTOJIMAS ............. ......100 3.I. PREKIU PASLAUGU IR GAMYBA.GAMYBOS VEIKSNIAI GAMYBOS IR FUNKCIJA ........ OO 3.2. NACIONALINIOPRODUKTO PASKIRSTYMAS P A G A LG A M Y B O S E I K S N I U S V . . . . . . . . . . . . .I.0.2 . . . . 3 . 3 . P R E K I U R P A S L A U G U A U D O J T M A . . . . . . . . . . . . . , . . . .1 . . 9. . . . . I N .S .0 . paklausa vartojirno 3.3.l. Vartojimo ir funkcija. Ribinis
i r v i d u t i n i s o l i n k i sv a r t o t i . . . . . . . . . p . . . . . . . .1 0 9 . Taupymo funkcija. Ribinis ir vidutinis polinkis taupyti . . . . . . . .1 5 l paklar.rsa investicijq 3 . 3 . 3 . Investicijq ir funkcla ............... l l8
) .) .2.

4.

BENDROJI PAKLAUSA IR BENDROJI PASIULA. PUSIAUSVYROS NACIONALINIS PRODUKTAS .......... I25 4.1. BENDROJI PAKLAUSAIR JOSSTRUKTURA PAGRINDIN IUOSE MAKROEKONOMIKOS MODELIUOSE. BENDROSIOS PAKLAUSOS KREIVE ... I25 4.2. PUSIAUSVYROS NACIONALINIS PRODUKTAS: P A K L A U S OA S P E K T A S. . . . . . . . . . . . . . . . S . .............129 4.3. PUSIAUSVYROS NACIONALINIO PRODUKTO KITIMAS.MULTIPLIKATORIUS 136 A A a.a. BENDROJI PASIULA, JOSKITIMO VEIKSNIAI l4l A < PUSIAUSVYROS NACIONALINIS PRODUKTAS:
4.6. P A S I U L O SA S P E K T A S . . . . . . . . . . . 1,4 6 . . POTENCIALIOJONACIONALINIO PRODUKTO IR PUSIAUSVYROSNACIONALINIO PRODUKTO SdVEIKA: NUOSMUKIO IR INFLIACIJOS TARPSNIAI .............152 T A U P Y M OP A R A D O K S A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .t s 5

4.1. 5.

FISKALINE POLITIKA .................I59 5 . I . V A L S T Y B E S F I S K A L I N E SP O L I T I K O SE S M E . . . . . . . . . . . . .I.5 9 .. 5 . 1 . 1 . V a l s t y b e p a j a m o sr i 5 l a i d o s s i ..............159 5 . 1 . 2 . M o k e s d i rs i1 t e m aL a f e r ok r e i v e. . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 2 -s . 5 . 1 . 3 . V a l s t y b e b i r . r d Z elty g t i s . . . . . . . . . . . s o . . . . . . . . 1.6 4 . 5.2. VYRIAUSYBES SEKTORIAUSPOVEIKIS V A R T O J I M O T S L A I D O M S R T A U p y M U t . . . . . . . . . . . . . . . . . .I.6.5 . t . . 5.2.1 Autonominiqmokesdirl . poveikisvartojimo i5laidoms taupymui ir .....166 grynqjq rrokesdiq 5 .2.2. Proporcingq poveikis v a r t o j i m o5 l a i d o m i r l a u p y m u i i s . . . . . . . . 1.6 8 .

5.3.

D I S K R E T I N EF I S K A L I N E P O L I T I K A ...........172 5 . 3 . 1 . V y r i a u s y b eis l a i d q p o v e i k ps s i a u s v y r o s S iu n a c i o n a l i n i a mr o d u k t u i p .......................172 pusiausvyros 5.3.2. Mokesdiqpoveikis nacionaliniam produktur .........................175 5.3.2.1 Autonomini4mokesiitlpoveikis . pttsiausvyros produktui ....175 nacionaliniarn 5.3.2.2. Proytorcing4 gryn4jtlmokesiitl p oveikispusi ausyvrosnacionali n iam produktui ........178 5.3.3.Vyriausybes iSlaidq mokesdiq ir poveikis bendras p u s i a u s v y r o s c i o n a l i n i a p r o d u k t u i. . . . . . . . . . . . . . . . .I.8.2 . na m . . 5.3.3.1. Vyriausybes iilaidtlir mokesiitl bendraspoveikis pusiausvyros nacionalin iatn p ro duktui, esant autonomi nei ntokesi it1sistemai 182 5.3.3.2. Vyriausybes i.{laid4ir mokesiitl bendra.s povei kispu si au svy ros nacional iniam produktu i, esant

5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 6.

proporcngaimokesit1 istemi ............... i i s a I 84 politikos 5.3.4. Fiskalines priemoniq naudojimas 187 ............... NEDTSKRETTNE FTSKALINE POLITIKA........................... I 88 _ VISISKO UZIMTUMOBIUDZETAS FISKALINES POLTTTKOS KRITERIJS ............................ U I 90 IVERTINIMO FISKALINES POLITIKOS IGYVENDINIMO P R O B L E M O.S. . . . . . . . . . . . . . . . . .............191 UZSENIOPREKYBOS POVEIKIS PUSIAUSVYROS N A C T O N A L I N I A M O D U K T U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I.9.2 . . . . . . . . . . PR .I . .

PINIGAI IR SIUOLAIKINIAI BANKAI .........199 6.1. prNrGU UNKCTJOS F ...................r99 6.2. TSTORTNE PtNtGVRATDA ........202 6.3. PTNTGU RTNKA ......20e p 6.3.1. Pinigq aklausa ...............209 pasi[la 6.3.2. Pinigq ..................219 6.3.3. Pusiausvyra pinigq rinkoje ...................224 6.4. BANKAI,JUATSIRADTMAS, FUNKCIJOS Rusys ....227 tR 6.5. ATSKIRASKOMERCINIS BANKAS BANKU srsTEMoJE .............229 ptNtcu 6.6. KOMERCTNTU BANKU STSTEMA. MULTTPLIKATORIUS ................238

7.

CENTRINIS BANKAS IR MONETARINE POLITIKA ...245 IR ....245 1,1, CB, JOFUNKCIJOS VEIKLOSORGANIZAVIMAS 1 . 2 . C B I V A I R I O S S A L Y S ER J U I E NEPRTKLAUSOMYBES PROBLEMOS .................. 247 ............ - 1 I -) MONETARINE POLITIKA. JOSIGYVENDINIMO P R I N C I P A II R P R I E M O N E S. . . . . . . . . . . . . . . 255 1 A t.+, MON ETARINES POLITTKOS[GYVENDINIMAS 261
MONETARINE POLITIKA: TRUMPOJOIR ILGOJO

LAIKOTARPIU RINKOS REGULTAVTMAS ............. ......... 269 1.5.1 Pinigqrinkosreguliavimo . rnechanizmas
7 .5.2. trumpuoju laikotarpiu Pinigq rinkos reguliavimo mechanizmas ilgr.roju laikotarpiu 269

1.6. ].1. 8.

273 MONETARINEPOLITIKA IR TARPTAUTINE EKONOMTKA ........275 MONETARINES FISKALINES IR POLITIKOS povElKls tRJU DERINTMAS ......... ..............278

MONETARINE IR FISKALINE POLITIKA UZDAROJE EKONOMIKOJE ......284 8.1. PREKTU RINKArR rS KRETVE ................. .....284 8.I.1. lnvesticijospal[kanq ir norna ................................. 285 8.1.2. lnvesticijqpaklausos kreive.......... .......286 8.1.3. Palfikanqnorrna ir bendroji paklausa: kreive.......287 IS 8.2. PTNIGU RINKAtR LM KRETVE ....................294 8.3. PUSTAUSVYRA PREKTU PTNTGU rR RTNKOSE ...............298 pOLtTtKOS pOVEtKtS 8.4. MONETARTNES ...........................299 politikos 8.4.1. Stiprus skatinandiosios monetarines poveikis .....300 8.4.2. Silnnas skatinandiosios monetarinds oolitikos poveiki...................... s . . . .3 0 1 . 8 . 5 SKATINANdIOJIFISKALINEPOLITIKA IR T S S T U M T M A.S. . . . . . . . . . . . . . . . ............303 politikos 8.5.l. Skatinandiosios frskalinds poveikis lS kreivei ........303 8.5.2. Stiprus silpnas politikos poveikis ir fiskalines 305 .......... 8.6. FISKALINEPOLITIKA,MONETAzuNE POLITIKA IR

Srqeolrlru DERrNys
8 . 6 . 1 Fiskalinespolitikos rnultiplikatoriaus

..........306

priklausomybd monetarinds nuo reakcijos................ 306

8 . 6 . 2 Monetarinds fiskalines ir oolitikosderinvs............... 308

8.7. IS-LMMODELIOPANAUDOJIMAS STABILIZAVTMO POLITIKOJE 9.

.....................309

MAKROEKONOMIKOS BENDROJI PUSIAUSVYRA ...312 9.1. MAKROEKONOMIKOS PAKLAUSOS KREIVEKAINU, NACIONALTNTO PRODUKTO tR PALUKANU NORMOS DERTNYS ..................313 9,2. DARBORINKA IR BENDRoSIoS PASIOLOS KREIVE...3I6 pe _ 9.3. MAKROEKONOMIKoSsIUI-os REIVE K KAINU,NACIONALINIO PRODUKTO IR UZIMTUMO ERINYS D ..............320 9.4. MONETAzuNES FTSKALTNES tR POLITTKOS ITAKA BENDRAJAIPAKLAUSAI.EKI-EKTINE pnstUt-osKREIvE BENDRoSIoS ...............321 9.5. DARBo uZrrrorEsrts DARBo RINKoJE........................326 9.6. TRUMPOJO LAIKOTARPIO BENDROSIOS

pASrULos rrESE. KAINU DARBo rR uZlrorssero

P R I S T D E R T N I M.A.S. . . . . . . . .............327 9,7. MAKROEKONOMIKOSBENDROSIOS PUSTAUSVYROS MODELIS. KATNU, NACIONALINIO PRODUKTO UZIMTUMO IR PRISIDEzuNIMAS .......... .............329 9.8. MAKROEKONOMIKOS BENDROSIOS PUSIAUSVYROS MODELIS, NAUDOJANT MDS-AS t R t s - L MK R E I V E S .....................331 9,9. BENDROSIOSMAKROEKONOMIKOS PUSIAUSVYROS MODELIOPRAKTINIS N A U D O J I M A.S. . . . . . . . . . . . . . ..............335

1 0 . EKONOMINIO AUGIMO TEORIJA .................................342
10.1. EKONOMTNTO AUGIMOTEORTJOS ESME......................342 | 0.2. EKONOMINTO AUGIMOKLASTFIKACTJA .......................345 r0.3. EKONOMINTO AUGTMO VEIKSNIAIlR JU POVEIKIO AUGIMUICHARAKTERISTIKA .....................347 10.4. TEORINIAI EKONOMINIO AUGIMOMODELIAIIR JU IRAKTTNn RElr<Sup ...........348 10.4.1.Teorinis ekonominio augirno rnodelis tobulosios konkurencijos sqlygornis ......................350 10.4.2. Teoriniai ekonominio augirno rnodeliai netobulosios konkurencijos s4lygomis ......................358 10.5. EKONOMINIS AUGIMASIR EKONOMINES RAIDOS C T K L T S K U M A.S. . . . . . . . . . . . . .............371

1l.

NEDARBAS .........................:.......................j... ....377 I I . I , N E D A R B A S I R J O P R I E Z A S T Y SN A T U I I . A L U S I S . N E D A R B OL Y G r S ......................378 j 1 1 . 1 . 1 .D a r b o e g o si r n e d a r b s q v o k o s o ...........378 p 1 1 . 12 . N e d a r b o r i e Z a s t y s . . . . . . . . . .8 7 3 I 1 . 1 . 3 . N e d a r b oi p a i .N a t f i r a l u s in e d a r b oy g i s . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 7 t s l | | . 2 . N E D A R B OP A S E K M E S R N U O S T O L T A.T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 2 I . I I . 3 . N E D A R B A SR U Z I M T U M OR E G U L I A V ] M A S. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6 | 1. 4 . P A G R T N D I N T A I E D A R B O R O D t K L t A t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1 2 N . 11.4.L Nedarbotrukrne ..............412 | 1 . 4 . 2 . N c d a r b a t a r pa t s k i r q e n . r o g r a l i ng r lu p i q . . . . . . . . . . .4.l.4 s d i .

12. INFLIACIJA ............... ......................,il8 t 2 . 1 . I N F L T A C I J A ,O SF O R M O S R T E M P A I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 .1 8. . . . J r . .. l 2 . l . I . l n f l i a c i j ot u r i n y s s .............118 1 2 . 1 . 2 . l n f l i a c i j o sb r m o s i . . . . . . . . . 4.2 0 . 12.1.3. lnfliacijosnatavimo hdai........... r b .......422 pR t2.2. TNFLTACIJOS IEZASTYS............... ............424 1 2 . 2 . . B e n d r o s i op a k l a r " r ss u k e l t an f l i a c r j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 1 1 os s i . I 2.2.1.1. Pinig4pa.siltlakaip infliacijos scllygu...... 426 12.2.1.2, L/alstybis biudieto de/icitasir i(liacija . . . . .. . . 4 3 0 12.2.1.3. Infliacinis nrckestis senf ir oraias . . . .....,130 ( 1 2 . 2 . 2 . B e n d r o s i op a s i I l o s k a 5 t q i)n f l i a c i j a. . . . . . . . . . . ........ . .,.1 3 3 s I 2.2.2.l. Pasiulossutrikimuiir inJl iacija ...............,13,1 12.2.2.2. Darbo uintoke,stis kait4 infliaciju . ......436 ir 1 2 . 2 . 2 . 3 .I n f l i a c i j o su k e s i i a i l .............137 1 2 , 3 . I N F L I A C I J AI R N E D A R B A S .F I L I P S OK R E I V E . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 8 1 2 . 3 . . D a r b ou Z r n o k e s t iis ,f l i a c i j a r n e d a r b a s. . . . . . . . . . . . .4.3 . 1 n i . . .9 1 2 . 3 . 2 . T r r . r m p o jl o i k o t a r p i F i l i p s ok r e i v e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 1 1 a o 1 2 . 3 . 3 . I i g o j ol a i k o t a r p iF i l i p s o r e i v e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 3 o k 12.3.4. Racionaliqjq lnkesdiq teorijair nedarbop inlliacijos roblerna ........445 1 2 . 4 . E K O N O M I N E St R S O C I A L I N E S N F L I A C I J O S I PASEKMES ............448 1 2 . 4 . 1 . N r . u r , a t y t o sl l i a c l o sp a s e k m e s in ..........449 12.4.I.l. Nuntatytainfliacija ir realioji palukutrtl norma . .. ... 119 I 2 . 4 . .2 . N u m a t y t o is f li a c i j s k a i t a i . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5.1 l n o . . . 1 2 . 4 . 2 . N e t i k e t o sn f l i a c i j o s a s e k r n e s i p ............452 12.5, INFLIACIJOS AZINIMOBUDAI M ................454 1 2 . 5 . 1 .P a j a m qn d e k s a v i m a s i ..... 55 4

..........456 k 12.5.2. lnfliacijos ontrole .....457 12.5.3. Antiinlliacinepolitika 12.5.3.1. Bendrosiospaklau,sos meiinimas ir io p a c l a r i n i a i - . . . . . . .......... . . .....457 p p . .2 I 2 .5 .3 .2 . A n t i i n fila c i n e a si u l o s o l i t i k a . . . . . . . . . . . . .4.6. 13. ATVIROSIOS EKONOMIKOS MAKROEKONOMIKA

..................46s

FTKSUOTAS PLAUKIOJANTIS rR r3.r. vAlruru RTNKA. .....465 ............ vAlruros KURSAS ............469 BALANSAS t3.2. MOKEJTMU VALTUTOS KURSAS ...................473 13.3. REALUSTS 13.4. MOKEIMU BALANSO ELEMENTU KrrrMAS ................474 1 3 . 5 . V T D T NR I S O R I N E U S I A U S V Y R.A. . . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . 4 7 6 E P . PASILTLA, 13.6. MOKEJIMU BALANSAS, PINIGU IR PRISIDERINIMAS. MONETARINE FISKALINE KURSUI...478 POLITIKA,ESANTFIKSUOTAM VALIUTOS PASEKMES TRUMPUOJU, 13.1. DEVALVACIJOS LAIKOTARPIU ..................48I VIDUTINIUOJU ILGUOJU IR IR I3.8. PERKAMOSIOS CALIOSPARITETAS SPEKULIACIJOS ITAKA PLAUKIOJANEIAJAM ...................484 VALIUTOS KURSUT I3.9. MONETAzuNE FISKALINE IR POLITIKA, ESANT VALIUTOS KURSUI....................487 PLAUKIOJANCIAJAM EKONOMIKOS MODELIS ............489 I3.IO.MAZOSATVIROSIOS MODELIS.........495 13.1 DIDELES I. ATVIROSIOS EKONOMIKOS 14. REALAUS EKONOMINIO CIKLO TEORIJA .................499 14.1. REALIOJI BENDROJI PAKLAUSAIR REALIOJI pA BENDROJT SruLA ..................499 .................... 503 14.2. REALAUS EKONOMINTO MODELTS CTKLO poveikis politikos realaus ekonouinio I4.2.1. Fiskalines ....................505 c i k l o o d e l y j.e . . . . . . . . . . . . . . . . m . gamybos 14.2.2.Technikos technologiniq bei pasikeitirnq poveikis ciklo realaus ekonominio .....506 modelyje 14.3. REALAUSEKONOM]NIO CIKLO TEORIJOS pAGRtNDtNlAt 507 DISKUSTJU OBJEKTAT ............................ gamybos pasikeitirnr,i 14.3.1. Svarbir4 technologiniq realaus ekonominio cikloteorijoje .............507 vaidmuo prieZastys 14.3.2. Nedarbo realaus ciklo ekonominio ......512 teoriioie

wrr,:?.!t:3f1?.t.:"

.rcr-

realaus ekonominio vaidrnuo 14.3.3. Pinigqneutralumo ..................514 c i k l ot e o r i j o j e realaus ir 14.3.4. Darbo uZmokesdio kainq lankstutnas . . . . . . . . . . . . . . .5 . .5 .1 . e k o n o r n i n ic i k l o t e o n l o j e o 14.4. EKONOMIKOS MOKSLAS KAIP DINAMINIS .............515 PROCESAS

t5. TARPTAUTINBPREKYBA IR PRBKYBOS ......................s17 POLITIKA
I 5 .l . P .1 . P A L Y G I N A M A S I S R A N A S U M A S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 . .7. . . . . . . . . d e I 5 .l . l . P a l y g i n a m o jp r a n a i u m o e s n i o s m e. . . . . . . . . . . . . . . . 5.1.7 o pranaiumopasekmes ....521 15.1.2. Palyginamojo prana5umo principotaikymas i5.1.3. Palyginamojo p ................522 n daugiau eidviems rek€ms prana5umas skirtingosantyki<.r del 15.1.4. Palyginamasis ....523 tarp gamybos veiksniq

523 VIDUJE.................... PREKYBA SAKOS TARPTAUTINE 525 .................... PREKYBOS STRUKTURA l 5 . 3 . TARPTAUTINES pob0dis ............525 prekybos 15.3.1.Tarptautines prekine 528 prekybos strukttua .................. | 5.3.2. Tarptautines prekybos pob[disir prekine 15.3.3.Lietuvos uZsienio .....530 strukt[ra PREKYBOS NAUDAIR ZALA .............53I 1 5 . 4 . TARPTAUTINES FORMOS POLITIKOS PREKYBOS 1 5 . 5 . TARPTAUTINES ............532 .S IRPRTEMONE............. 532 prekybos politikos formos................... I 5.5. Tarptautinds 1. politikos prierlonds 534 prekybos .............. 15.5.2. Tarptautines kainaiir gamybos 15.5.2.L Muitopoveikis
l ).1.

apimiiai nuostoliai)

. . . . . . . .5 3 4 . ......535 .....537

15.5.2.2. Visuomeniniai muittykaitai (gerovds I5.5.2.3.Mu i t4 naudojimq p ateisi na ntys
argumentai

politikos priernones 539 ...... prekybos 15.5.3.Kitostarptautines TARPTAUTINES I5.6. NAUJOS TENDENCIJOS ........,,512 PREKYBOS POLITIKOJE 16. TARPTAUTINE PINIGU SISTEMA IR TARPTAUTINIAI FINANSAI KURSU REZIMAI 16.1. VALTUTU . t 6 . 2 . A U K S O T A N D A R T A.S. . . . . . . . . . . . S veikimo s4lygos 16.2.1.Auksostandarto .......545 .... s4s ....................545 545 .........

l0

balanso reguliavimas aukso esant 16.2.2.Mokejimq .........................547 standartui ........................549 standarto veikimo 16.2.3. Aukso ivertinimas VALTUTU KURSAI.DOLERIO t6.3. FIKSUOTT ..............550 STANDARTA.............. S .........553 VALIUTUKURSAT t6.4. PLAUKTOJANTYS imo | 6.4.l. PlaLrkioj andiq valiutrl kursqpanaudoj problemos ........................553 555 antys valiutq kursai.............. 16.4.2. Reguliuoj plaukioj arnai VALIUTU KURSU I6.5. FIKSUOTU PLAUKIOJANCIU IR I U N A UD O JM O P R A N A SM A I I R T R U K U M A I. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 ...........559 POLITIKOS KOORDINAVIMAS 16,6. TARPTAUTINES r7. BESTVYSTANdTU sailq PROBLEMOS PASAULIO ..........s67 EKONOMIKOJE B 1 7 . 1 . N E L y C y B Et R J O S U S T A T Y M O U D A t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 7 N IR I].2, TURTINGOS EKONOMSKAIATSILIKUSIOS .....................s70 SALYS 1"7 BESTVYSTANCTU .3. sALrU EKONOMTNTO ..,.........577 V Y S T Y M O S I P A T U M A T. . . . . . . . . . . . . . . . . Y . ...........583 11.4. VALSTYBES VAIDMUO 11.5. BESTVYSTANCTU KELTAT ..............s8s sALrUVYSTYMOST pajamas i5 17.5.1.Ekonomikos vystymas, naudojant pirminiq produktq ..................586 eksporto vystymuisi ..................590 17 .5.2. Industrializacijos Salies itaka 17.5.3.Skolinimasis ir vystymasis ...................594 11.5.4. Pagalba atsilikusioms Salims .......... ......601 problemos l7 .5.5. Lietuvos ekonomikos vystymo ................ 602 PAGRINDINIAI SUTRUMPINIMAI..... PAGRTNDTNTV TERMTNU ZODYNAS ......... LITBRATITRA ............ ...................605 .........610 ..........63s

Vytautas Snie5ka. 3 ir 4 . ll skyriq . dr. habil.doc. habil. UZ vertingaspastabas autoriai dekoja recenzentams: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Finansq katedros vedejui. bet ir tiksliau nustatyti ekonominiq dydZiq tarpusaviopriklausomybg.doc. kad Lietuvos skaitytojui bfitq lengviau susigaudytigausiojeuZsienioliteratfiroje.doc. skyriq prof. Teisingas bendros ukio situacijos vertinimas daZnai padeda iSvengti brangiai kainuojandiq verslo valdyn-ro klaidq. nacionalinio produkto apskaita. ir l7 skyrius. dr. dr. gamyba ir pusiausvyros produkto modeliu.2ir 6 skyrius. V a l e n t i n a N a v i c k a s : 5 i r s f l l6 skyrius . pagrindines s4vokos pateikiarnosir anglq kalba. dr. dr. Sis vadovdlis visq pirma skirtaS auk5tqjq mokyklq studenrams. dekanui prof.lektore Bron€ Mrazauskiene.lektord Aldona Markauskiene. dr.rs. ji pateikta verbaline. dr. makroekonominiais rodikliais. Kad nagrinejarnoji medZiaga bttq lengviau suvokiama.prof.MakroekonomikosZinojinras bei ne tik padeda susiformuoti teising4 pilieting pozicij6 bet ir yra naudingas bandant nuspeti ekonomikos ateit[. Tekste parySkinami ekonorniniq kategorijq apibreZimai. Vakarq Europos bei Lietuvos universiteltl ekonomistr.l3 skyriq . skyriq.lektordReda 7 8 Ker5iene.l vadybininkq rengimo programq. Jadvyga Ciburiene. Jadvyga Ciburieneir doc.prof.I skyriq . Vienuoliktajarne ir dvyliktajame skyriuose aptariami nedarbobei infliacijos mechanizmai.Baigiamojoje dalyje . 12 skyrir4. kuri [eina 1 daugelio JAV. Pirmieji keturi vadovelio skyriai supaZindina su makroekonornikos pagrindais. Violeta Pukeliend.PRATARME Vadovelio sandar4nuleme tapE klasikiniais skyriai makroekonomikos.9 skyriq . Nuo penktojo iki de5imtojoskyriq apibudinarnas fiskalines ir monetarinds politikos vaidrnuo skatinant ekonomikos augim4. dr.doc. Toddl neatsitiktinairnakroekonomika yra tapusi klasikine ekonornislq ir vadybininkq Siuolaikiniqruo5imoprogramqdalimi. Tai leidZia ne tik geriau suprasti ivairias ekonomikos teorijos i5rai5kos galimybes.doc. dr. l 4 s k y r i q .d o c . dr. studijuojantiems ekonomikos bei vadybos dalykr.d r .nuo tryliktojo iki septynioliktojo skyriq skaitytojas supaZindinamas tarptautinesprekybos su modeliams. JuliusUrbonas. grafine ir matematine forma. 10 dr.lektore Valerija Baurniliene. Virginrja Kavaliauskiene. [taka makroekonominiams Vadoveli para5e Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos bei Tarptautinds ekonomikos ir prekybos katedrq destytojai: pratarmg.doc. tl . GraZina Startiene. Aldona Juozapavidiene. d r . Vytautas Snie5ka.5 skyriq . Dalia Bematonytd. J a d v y g a i b u r i e n e i r d o c .

65 tlkst. Autorrar PRATARM E TRECIAJAM PATAISYTAM LEIDIMUI Trediajame pataisytameir papildytame vadovdlyje. kad gerai suvoktas makroekonomikosstudijq kursassvarbuskeliais poZi[riais: .svarbiausiq ekonomikos principq Zinojimas ir taikymas iernia ir racionalesniq ekonomikospolitikos tikslq kelim4 ir vykdymE.skatinastudentus kitus besinaudojandius ir vadoveliu domdtisanalizuojamomis problemomisir kelia naujr4 klausirnq. km. Dabartiniu laikotarpir.a aLvia ekonomika (tiek pagal gyventojq skaidiq 3. Vadov6lio ankstesnieji leidimai buvo pladiai naudojami Lietuvos universitetuose makroekonominiq Ziniq studijose. Zmoniq. a Makroekonornikos mokslas. Ar. ZmoniLl NuoSirdZiai dekojame leidyklos .veikiandiusveiksnius. 2003 m. Ekonominiq Ziniq gavimas ir panaudojimas yra svarbus Salies ekonominiam konkurencingumui pasauliniu mastu.jo sturdijosleidZia geriau suvokti pasaulio sistem4 ir tvarkq jos principus. .Technologija" vedejai Danutei VienaZindienei. Kauno technologijosuniversitetoVadybos katedrosprof.) ir jq poveiki ekonomikosvystymuisi konkrediame Salies verslo ciklo etape. Broniui Martinkui. kalbos redaktorei Danutei Bartulienei. yra ypad svarbus. Lietuvos auk5tojo rnokslo vadoveliq konkurse vadovelis.Makroekonornika" buvo ivertintas paskatinarnEj premij a.Makroekonomika" leidime yra atnaujinti faktiniai duomenys. .. padejodaugelio Si telalni iSleisti pastangos. Zinios lemia darbo naSumo. dr.. Lietuva . pataisyti pastebeti netikslurnai. kuriame analizuojarnavisuomends fikine veikla. lvairios visuomenines apklausos nuomonds rodo. Sioskatedrosmetodinio kabinetovedeiaiRaimondaiPauraitei. konkurencingumo ir pletros kitimo spart4.. kv.Aleksandrui Vytautui RLrtkauskui. lemianti progresyvrl Salies vystym4si.jis lgalina geriau suvokti lkineje veikloje nuolat priimamus ivairius sprendimus(vartojimo. KTU Tarptautines ekonomikos ir prekybos katedros laborantei Juratei Iftipaitei. todel padidejo i5silavinirno. taupymo. mokesdiq rnokejimo ir pan. tiek pagal realqfi bendrEjI vidaus produkt4 tenkant[ vienarn gyventojui) pastaraisiais I J . visq lygiq darbuotojqkvalifikacijos svarba.r atsirado glaudesnisryiys tarp verslo ir mokslo.rtoriai dekoja vadovdlio tekstq paruo5usiomsir sumaketavuslonts: KTU Ekonornikos katedros laborantei Manjai Vaitkevidienei. tiek pagal teritorijos plotS .5 mln..kaip mai.

rose bei isisavintqmedZiag4 igytus ig[dZius.valstybdsiSlaidq.Ekonornikos studrjqivadas".Mikroekonomika". Vadovelio grafiniais teksto pateikirno sprendimais (skirtingais Sriftais. Ekonorninds pletros varomoji jega Salyje ir jos pasekmds..numeravirnu. analizuojantSaliesekonominEraid4 tiek tiek atsakingarn Salies irnonesvadovui.tarptautines prekybos ir investicijq augimas . 2003 rn..vadyba.ypad spardiais.priimant svarbius sprendimusmokesdiq. pareigunui. Autoriai sieke. [sigr. kuriuos turi Zinoti iSsilavinps Zmogus..yirnu Plediantis demokratiniarns procesams ir dalyvaujant ivairiq lygir'l rinkimuose kiekvienas pilietiSkai m4stantis rinkejas turetq analizuoti kandidato ekonornines paZi[ras ir situacijq Salyje (siIlomus pakeitirnus mokesdir. . nurodo realiq situacrjq pavyzdliq. mikroekonornika.6 proc. Praktika rodo.rsijusios ekonominiq Zinirl su ir praktiniu taikymu. strukt[rizavimu) siekiama atkreipti demesl i analizuojamq problerrrq ar procesllesmE. l4 . Daiznai si[lomi makroekonomikos metodai remiasi Ziniomis. .). i5rySkinirnais. dalykiSka. kad pateikiama rnedZiaga b0tq moksli5kai pagrista. logiSka. Vadovelyje analizuojami makroekonomikos klausirnai.kaip . vaizdi ir aiSki..Ekonornine Vadovelio destymo struktfira pasiZymi logiSkr"rmu. tokiuose kaip maternatika...veiksniusar strukt[ras.tiesiogiai sr.Makroekonomika"yra integruotasi aukStojomokslo studrjq programq. kad ekonomines Zinios yra labai svarbios tiek kiekvienarn piliediui.. igytomis ankstesniq disciplinq modeliuose. . infliacijos ar nedarbo politikoje. Jame analizuojarnamedZiaga gerai dera su tokiais gretirnais dalykais. ekonorninioaugimo tempais (2002 rn. pabraukimais. priimandiamgamybinius sprendimus.6. uZsienio prekybos politikoje.9. metaispasizymejo netgi vienaisdidZiausiq EuroposSqjungoje. valstybes biudZeto deficito kitimo kryptyse). Nagrinejami klausimai ir realios situacijospateikiamosatsiZvelgiant skaitytojojau pasiektqZiniq lyg1 i bei kituose studijq dalykr.6 proc. Redaktoriai IVADAS STUDENTAMS Vadovelis . ir statistika". v6liau supaprastinta uZdaros ekonomikossistemair galiausiaipereinamaprie atviros ekonomikos modelio.Vadyba"..l istatymuose. Vadovelio autoriai analizuojamus klausimus siekia pateikti problemiSkai. Salies uZsienio prekybos politikos.kai pradZioje analizuojama bendri makroekonornikoskaip rnokslo klausirnai.

kad tiek teorijoje. Krygos pabaigoje pateikiamas vadovelyje apib[dintq pagrindiniq tenninq Zodynas. Pagrindiniai sutrumpinimai pateikiarni vadovelyje lygtyse ir paveiksluose. tiek Analizr"rojamasknygoje situacijas visuornet galirna ir reikia susieti su naujienomis. Savaranki5kas galimybes.pateikiami kartojimo klausimai.kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiarla gali pats lvertinti suvokitno laipsnl klausimai pakartojirnui. iSskiriamos pagrindinds s4vokos.skelbiamomisperiodikoje.Salia tradiciniq maten-ratinir-1 santrumpqvartojami ekonornikos anaiizq. palengvinantys kintamiSqsqrySiq pagrindiniai sutrumpinimai. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama pagrindiniq sEvokq s4ra5as.padeti studentarns dalykq. Kartojimo klausimai .tuomet studentas pateiktoskurso daliesklausimE. pamatys. todel kiekviename skyriuje ideti kartojirno studijas palengvinapagerintossavaranki5kodarbo klausimai.Skaitytolas Makroekonomikanera sausas praklikoje nuolat kyla ivairios diskusijos. ir pasikartotinelsisavintq jis rnokslas. Sekmingq studijq ir norimq pasiektirezultatql Redaktoriai . Tai sudaro galimybg atkreipti demes[ [ tai. kokie nauji dalykai buvo anaiizuojamiskyriuje.geriau suvokti makroekonomikos Vadovelio tikslas . Knygos autoriai sieke sudaryti galimybg pagerinti ir studento savaranki5kodarbo rezultatus. nuolat tobuleja. patobulintas kalbos stilius. Knygoje suvienodinta su vadoveliu visq skyriq pateikirno struktura: i5d6stoma tema.

1 .iju.r.sufbmuluojanras teoriikai ir pakankamai tiksliai apibreZiamas. teorijas. sirntrnediais zukauptos ir kritiskai ivertintos mokslines Zinios sudaro ekonomikos 'roksro pagrindq.tai jau susiformavusios ir tik besiformuojandios ekonomikossrovesbei mokyklos. Ekonomikos mokslq galirna palyginti su galingu rleclZir_r. E k o n o m i n i sm q s t y m ob l d a s Makroekonomika turi ne tik savo tyrimo objekt4 bet ir anarizes metodE. Makroekonornika . kurios tikslas _ ekonorniniq ziniq isigiji'ras. kad ji burq galima patikrinti praktiniais duomenirnis.1.Tai isankstinis reiikiniq sEveikos apibudinimas. Jos analizavoarba dabar nagrineja lvairias ekonornikos problernas. To<1el ekonomikos mokslas pletojasi. sukurtaper mokslinq v. Kita vertus.bet ir atsirandavisiSkainaujq teorijq.eiklq.(hypothesis)paZinimobfidas.tutego. ktrrio stambios Sakos ir veslus vainikas . tirianti bendrqjrl ekonomikosveiklq rodanti ekonomikoskaip visumosfunkcionavima. vartojant ta'r trkr4 terminologiiq (sqvokas. clesnius) bei logika.I. tai ekono'riniq ziniq srstema. sqlygodarnos ekonomikos mokslo vystymEsi. MAKROEKONOMIKA IR PAGRINDINES JOS PROBLEMOS I.Iai palinrine veikla. Atskirq veiksniq sqveikos pobfidi atskrei<JZia sios pagrindinesekonomikossqvokos:hipoteze. Mokslines Zinios issaugomosir perteikiamos. t6 . i'azinimo procese ne tik papildomosbei patikslinamos visuotinaipripaZintos ekonornines zinios. re'rdamasis 'rokslinio "p.ru.makroekonomikos stabilurnas ir eiektyvLrs ekonominis augimas.sios dvi to patiesdalyko dalys veikia viena kitq.teorijas. rlahnai tais padiais klausimais laikosi skirtingq ir netgi priesingq paziurq ieskodarnos silpnqiq oponentlr sukurtq teoriiq ypatybiq. kurios pagrindinis tikslas . desnis.hipotezes. _ Hipotez. sistemizauirno.-motsliniq s4vokq formavimo. principais. 1 . Tik i5analizavusatskirq veiksniq veikimq fonnuojama ir vykcroma folitika. Ekono'rikos Ziniq kaupirnasreikalaujaiq apibendrinirno. 1 .ekonomikos rnokslo saka. Ekonornikos teorija parodo Saliesuki veikiandiq veiksniq s4verkq..d.rinru. MAKROEKONOMIKA KAIP]\{OKSLAS Ekonomikos mokslas .teorija.

taikom4sias ir bendramokslines. Ekonon-rikoje hipotezes fonnuojarnos. pasikartojantis procesq ry5ys. apirnantis vistts ekononrrniq procesrl paZinirno lygtus. remiantis Teorija (theory). { \ BIBL!OTEKAI VIESOJI nnovnrsxro I T7 . Empirinis ekonomikos paZinimo lygis (ernpiric level ol' economic knowlidge) . vadinamas sisteminiu knowledge).kiekybinio sEveikos DaZniausiai irodymo nepakanka lai ncti'ilti spejirnai.ra). ekonorniniq lygiai: bendrasis. empirini ir rnokslini objektopaZinimolygi. leidZiapatikslinti ekonotnikos teorij4 arba jos visi5kai atsisakyti ir sukurti naujq. ekonorniniqprocesq savybesbei teori5kai apibendrinanti bruoZus. econotnic ekonomikospaZinimu (systematic Ekonominio paZinimo sistema apima tyrimo objektrl ir metodll.tikrovesreiSkiniqai5kinimas.4 skyriuje.rnenkaipagr[stifaktq aiSkinirnu.lai silvoka.tai susisteminti ir apibcndrinli ekonominiaifaktai. empirinis ir l5skirianrikeli ekonomikospaZinirno mokslinis. Aukitesnisabstrakcijos Ekonominis d€snis (law of econotriic).tai esrnirtis. pastovus. Jos patikrinantos. yra laipsnis ekonominiai desniai. geriau paai5kinanditl tikroves faktus. Mokslinis ekonomikos paZinimo lygis (scientitlclevel of tai ekonominitl procestl economic knowledge) ir desningurnq atskleidimas prognozavirnas. Mokslini ekonomikos paZinim4 srdygoja rnokslin€s tcorijos. yra tarpusavio sqveika akivaizdi. ekonomikos bendromisZiniornisbei praktika.rornenis. \ $ tt- \ k. iS tam tikrq pradiniq duomenr4. Bendrasis ekonomikos paZinimo lygis (conirnonlevel of tai pats bendriausilrs ir economic knowledge) retttiantis pavir5utini5kas rei5kiniqaiSkinirnas. skirstornos i bendrqsias ekonomines. abstrakdia logine forma (rnokslinitl teiginiq sislen. Siuo atvejukiekybinereiSkiniq Ekonomin0 kategorija (economiccategory).6 Ekonornikos paZinirnas. remiantis loginilris samprotavimais. Tai surinkus ekonomikoskitimo dr. teorijos vystyrnqsiskatinakeletas moksliniq ekonomikos Bendraurokslinds nagrindjamqSiostetnos2. teorijos krypdir.

vartojimo ir naudojirnoblsena.tai laktiSkai rinkoje nusistovinti pusiausvyra.equilibriurn) tai ekonomikos bukle. apirnanti visus rinkos procesus.tai ekononrinis idealas. ir ir Makroekonomikos pusiausvyra.jo iivad4 kad pagrindinisrinkos sistemos bruoZas pusiausvyra. esant netobulajai konkurenciiai. l8 . Rinkossistema analizuojama kaip dinarninis procesas. e n d r o jb e i r e a l i o j ip u s i a u s v y r a .Ekonomikosmokslas. i5skiriami Sie pr"rsiausvyros lygiai: d a l i n e .rsidaranti veikiant laisvosioskonkurencijosdesniui. Realioji pusiausvyra (real equilibrium) .j 1 1 pusiausvyros busenE. kai rinkos jegos atsveriaviena kitq ir nekyla tendencij14 kurierns nors procesalrs keistis.reik5mingi pokydiai pakeidia pusiausvyroskainq lygi. nuejgsilgE vystymosikeli4 prie.tai pusiausvyros kaina. Matematiniqrnetodqnaudojimasekonomikojeleido irodytr.tai pasirinkimas.ine pusiausvyrakaip vieninga tarpusavyje susijusi sisterna.tenkinantisvis4 Pusiausvyramakroekonotnikoje visuomenE. tai pasirinkimo problernos sprendirno bldas. Subalansuotumas reiSkia. Rinkos sisternos pusiar.bet kLrriosvalstybes ekonomikos teorijos ir ekonomindspolitikos esmineproblerna. kad visos visuomends maslu gaunamosproporcijos tarp garnybosir vartojirno. sr. tenkinantis visq visuotnenq. NeZyrnhs sistentos elementq pokydiai netrukdo sistemai gr[Zti i pradinp busenE. b i Dalin€ pusiausvyra(partialequilibriLrm) tai pusiausvyra individualiose prekiqrinkose. yra Pusiausvyra(E . 2) pradiniai ekonominessisternosduomenys.rsvyrandra pastovi. paklausos pasiulos pan. 4) pusiausvyros b[sena kartu yra ir optimali garnybos. kita vertus.rsidarymq.Tuomet ribotq gamybosistekliq panaudojimas prekiq ir paslaugrl gamyboje bei jq pasiskirstymas tarp atskirq visuomend:s narirl yra subalansuotas. i r s i s t e m a p e r e i n u i n u u . kad: I ) bendrojipusiausvyra rinkossistemoje visuornet egzistuoja. . 3) iSorinio ekonomines sistemos veiksnio iSnykimas s4lygoja pusiausvyros sr. Remiantis abstrakcijos metodu.realausgyvenimo abstrakcijqrezultatas. i5tekliq ir jq panaLrdojimo. Bendroji pusiausvyra(comrnonequilibriurn) tai tecl.

kuriarneatskiri faktai. Ziniosyra apiber. .' yeikiandios 1.teorijrlir politikoss4veika Ekonomineje analizejepladiai pasitelkiami ivairus supaprastinimni: nekreipiama ddmesio i skirtr..Makroekonomika pasitelkiama priimant ekonornin€s politikos sprendimus.IKOS POLITIKA (Politikosformav[muipasitelkiamos teoiij os. susijQsu konkre[ia ekonolnine problema) . l9 .r t e n ti n d u k c i n i s m q s t y r ) l i . Politikai. . arba ekonominiaimodeliai. rp a s i r e i S k i a t l i e k i r n t s o c i o l o g i n i t r s s a tyrimusbei apklausas. efektil.'i l :FAKTAI (tiskiriamiir analizuojami faktai. analizuojamiir panaudojami fonnuojantekonominioelgesio teorijtl.rmus tarp Saliesgyventojq kaip vartotojq. Faktq.rdrinamos. tarp garninamqprekiq ir pan. Supaprastinimai. Tai iSvadq gavirnas i5 prielaidLl pagal loginirrs ddsniusir taisykles. Atvirk5diasindukcijai loginio sarnprotavimo yra br. B t . kuri tikrinama analizuo. ' .:: ' TEORIJOS (Ekonominiam elgesio mbdeliuisukurti naudojami faktai) .formuoja ekonominp politik4 nurodo jos tikslus. kai suformuluojama hipotez6. remdamiesi makroekonomika. daugybeslvairiausiq irnonir4. teorijosir politikos. Indukcija (induction) . 1.ro budas.1 pav. [vertina alternatyvas.loginio sarnprotavirr. apibudinantyskonkredi4 ekonornikosproblern4 apibendrinami. Dedukcija (deduction).leidZiaatsiribotinuo neesminiq veiksniqir iSsiaiSkinti principinius ekonominius ry5ius.ant faktus. ': .loginio samprotavirnobIdas. : ekonomini elgesi) .1 pav.Duomenys. rodo ryS[tarp faktr4.' EKONOM. Toks faktq kaupirnas ir teorijos sukfirirnasjuos apibendrinus vadinamas indukcrja.aiSkinandiaekonoruinio elgesio elementus.rdas dedukcija.

rs.Toddl ekonorninis modeliavirnasreikalaujaatidumo ir logikos. 2.kad kiti veiksniai yra pastovus.2 pav. Grafiniuiliustravimu. makroekonorniniame rnodelyje. ISoriniq vidiniq veiksniqsqry5is ir Modeliai yra paprasdiau sr"rvokiarni negu reali tikrove.los paklausoskiekiui. lSoriniai veiksniai MODETIS Vidiniai veiksniai 1. Lentele.. Zinoma. kad prekes kaina yra atvirk5diai prclporcinga.kai pajarnos.sr-rsidaro padiame o modelyje. apib[dinanti konkrediq veiksniq poveikl ekonornikai. Matematine iSrai5ka.s4lyga. L Z o d i n i ua p i b [ d i n i m u . vartotojq poreikiai bei kiti vartojimEveikiantys veiksniai nesikeidia.kitiems veiksniams nekintant.raZija du kartus. .o kinta tik modelyje pasirenkamikintarnieji.tai yra tarsijo veiklosrezultatas.yra pastovIs. Modeliuose svarbios veiksniqgrupes: dvi l. Kintarnqjq veiksnitl ivertinimui daugelyje modeliq naudojan'ra ceterisparibus(lot.ras tai bet kurio rnodelio sudaryrno principas. apib[dina pradinq informacij4 jie veikia iki modelio sudarymo.supaprarstinta teorija. padvigubejuskainai. Ceteris paribus srlyga butina priklausornybei tarp analizuojarnLl kintarnqjLl suvokti.Si priklausomybe egzistuoja tuomet. kaip i3oriniai veiksniai veikia vidinir. galima padaryti neteisingasiSvadas. kaip parodyta | . 2.. ISoriniai veiksniai. vartojimas sun. tik madoskryptis. (egzogeniniai) ISoriniai veiksniai. Pateiksime visq rnodeliqfonnr-1 pavyzdZius.praleidus"svarbias analizuojamoprocesc) charakteristikas. Tarkime.2 pav. Ekonominiai rnodeliaisudaromiivairiornisfomrornis: | . vidiniai . Tadiau. PavyzdZiui. 3. Supaprastinin. Vidiniai (endogeniniai) veiksniai.Ekonomikos modelis (econouricmodel) .Jr rei5kia. nors realiame gyvenime izoliuoti veiksnir4s4veikosneiuranorna.) . 4. Modelio sudarymotikslas yra iSsiaiSkinti.

tiek neigiami dydZiai.4 paveiksle. Ta5ko Ar (3. vertikalios a5ies de5inE du vienetai ir nuo horizontalios a5ies I . Modeliq sudarymas netikslingas. 4. Lenteld Kaina. Kintamieji gali buti analizuojanri parodytuose1. iliustruojantys ekonomines kintamLfq priklausor.1.Kvadrantai numeruojanti keturiuosekvadrantuose.. Prekes kiekio kitirnas 3. Koordinat€ rodo taiko padetl grafike. prie5 laikrodZio rodyklE.rninuso"reikSmdsskliausteliuose reik5rnes. jeigu pasirenkarni kintamieji. kad kintarnieji gali b[ti tiek teigiami. Grafikai. nesusijq su analizr. Zodinis apra5as yra proporcinga kainai.Q".nybcs.. tt 0 l0 20 30 Kiekis.Svarbuatkreipti dernesiir I tai. 2) apraSas kad analizuojamasis ta5kas yra pirmame kvadrante. todel ir vaizduojamas tik teigianr4 dydZiq kitimq rodantispirmasiskvadrantas. rodo. . Grafikas paklausos 1. pradedantnuo de5inio virSutinio karnpo.3 pav. trys vienetai nuo ar-rk5tyn.Pliuso" ir rodo teigiarnas arba neigiarnasX ir Y aiiq . Prekiqpaklausa atvirk5diai Siosprekes 2. vnt. 30 20 l0 U Modeliq naudojimq sqlygoja potencialios problemos. N{atematin6i5rai5ka P^:30 . daZniausiai yra pirmajame kvadrante.rojama situacija.

..Tiesioginqpriklausomybg tieseyra leigiamonuolydZio. analizuojarname II kvadrantas (-.nuolydis....tiksliau Ekonorniniusrei5kinir"rs. 1 t 2 -....3 pav.) i5reiSkiantl ir apib[dinarnaneigiarnunuolydZiu'.pavaizduotus tiesdmisar kreivernis.Snie3ka ir Mikroekonornika.rsomybE prekesX kiekio (Q-) ir Siosprekeskainos (P... Kreivds nuolydis bet kuriame nurodytame ta5ke (incline of curve at any point) .. Tiesds nuolydis (incline of line) * tai vertikalios a5ies kintamojo pokydio santykis su horizontaliosa5iesreik5miq pokydru..-) atvejai 1.... p { ? _ 7 5 I kt 22 ...tai liestinds.. Kaunas:Tcchnolosiia. +) 3 i A: (-3.. jq apibudina nuolydis.. Ekonorniniqkintamqjq ivair[s priklausornybes Apie paklausos ar pasiilos elastingurnq pladiau 2r..+) I kvadrantas (+...2) 3 kvadrantas IV kvadrantas (+.: V.. 2002.....---? Ar (3..... i5vestos ta5ke. pavaizduota paklausos tiese AB parodo tarp atvirk5tinEpriklar.....-) (-..| ) o.... PavyzdLtui.4 pav. 1.

prezidentorinkiruq rezultatus: s4lygojandius l... per rndnesius Se5is Pajarnr4 lygio kitimo tendencija pastaruosius prieS rinkimus.lstorine patirtis rodo. ValstybesbiudZetobfisena. kad kiekvieno prezidentopopuliarumasdideja ekonomikos pakilirnq laikotarpiu ir krenta nuosmukio stadijoje.Visq Salies svarbus jos biudZeto goja Salies garnybos apirntis. 3. 5. l N e d a r b oy g i s : Bendrasiskainq (infliacijos) lygis.PavyzdLrui. reiSkiandio .macro" kilqs i5 graikq kalbos LodZio. Darbo na5umo Palfikanqnorrnoslygis. 23 . lygis.2. o kainq atvirkSdiai. Pastoviaspajan-ras gyventojqgyvenirnolyg[ s4lykainq lygio kitirno tempai.didelis". kad pajarnq didejimas s4lygoja valdanciosios partijos pergalg. UZsienio Makroekonomikos analizuojani rei5kiniai juntami kiekvieno rnustl kitirnas irnonegyvenirneivairiausiaispoZi0riais. palukanqnomros lygis ir pan..kad prezidentq gana tiksliai. 3. Pavadinimas.nagrinejantiekonominEsisternq j sustarnbintusos sektorius.valstybes busena. iSskyre veiksnius.1.o ekonotlikos bfisena labai paveikia rinkimq rezultatus. R. metiniaiaugimo ternpai. ValdZiojeesantipartija. prekybos busena. 6. 4.Amerikiediq ekonomistas Rejus galima numatyti rinkimq rezultatus Feieras(Ray Fair) teigia. didejirnas. Makroekonomikos objektas ekonotlikos Makroekonomika (macroeconomics) kaip visurnqarba disciplina.Feieras. darbopaklausos se s4lygoja naujai 1 darbo rinkq ieinandiq ir darbo ie5kandiq gyvenlojtl gaunantietnsgyventojams ypac isidarbinirno galimybes. remdamasis istoriniais faktais. kad rnakroekonomikos Praktika parodd. j4 maZina. 2. Ar prezidentas i5kele savo kandidathr4 pirnq kart4. Ekonominiq procesil poveikis ypad aktualuspolitikai prezidentorinkimq metu..visuma".1. Vadinasi.valstybdsskolos. s4lygoja Salies ekonornikos busena ypadreik5rningos politindse problemos diskusijose. bu. Tuomet ekononrini politika tampa svarbiausiukriterijumi svarstantkandidatfiras. Kitaip tariant.sutna" arba . Ekonornik4 kaip visurn4 apibridina Sios pagrinclines charakleristikos: L 2.i5 tiesq 'fodel nenuostagyventojqgyvenimolyg[. ar pakartotiniarns rinkimams. makroekonornikasusijusi su ekonomikos . [vertinusesameekonominqsituacrjrl Salyje.

nuostolius. Sis prezidento rinkimr4 rezultattl nustatytno principas prakti5kai pasitvirtino.bet ir flkio raiclos prognozavimas Prognozavimasyra b[tinas. bltina atsizveigti i atskirq ekonomikoselementqsprendimus.. padidejirnas 2.rikos bfitina Zinoti lrnoniq UUii-ojo pletimosi sprendirnus. Galiausiai ga'ti teorinius n i K a p i b e n d r i n a r n i .a t v i r t i n u n t y s a u j u s Neteisingi sprendimaiSaliesukiui tnakroekonomikainebldingi' sprendirnus. mikroekonornikai. lygina su kitll Saliq ekonominiaisrodikliais. nepriestarauja tyrirtto tal ctvi ekonomikos rnokslo ilisciplinos. nes turint palyginti tikslias tobr-rlinirnas. principopaZeidimas konkurencijos l.perbrangls" ekonourikai. Pinigqkiekio cirkuliacijoje (nedarbas). AnalogiSkai veiksnius: norint jr'rosnustatytt' apimti sqlygojandius apib[dinti ir investicijq Todel nakroekonon. galirna blsimojo vartojin.iu.ro ir taupymo apimties sprendimus.. Laisvosios (infliacija). juos prognozuott. .. visutrr4. NevisiSkas pasiskirstyme' pajarnq nelygybe 4. turindios skirtingus savo objektus.oi laiio veiksniui. s4lygojarnanarnr4[kir4 ar irloniq sprendiruq.) Monetarine ir fiskaline politikomis ekonomikos kitimq padedaekonornines Makroekonornistai veikti ir teigiama. Socialine Sie trukr. analizes tikslas . rodikliai kacl makroekonornikos rezultatai strktrrialni t"igti. labai svarbu isanalizuoti seimr1 nustatant nun'r. minirnizuojandiq galirnaimtis priemonir-6 prognozes ekonorntnes audrq gali tinkarnaijai artejandi4 nustatQ (Panasiaikaip jureiviai vanclenyne: galima pasiruoiti..ktno. ypatingq praktiniai duomenys teoriSkai . yra gali padaryii diclelgZal4 tocleleksperimentai .]akro. analizuodama ekonorrrikE kaip kuri nagrindjaatskirq tikiniq vienetq veiklE. o n t r o l i n i a ie k s p e r i r n e n t ap.Kainqctidejirnotempqkitirnotendencijaperdvejuspastaruoslus rnetusPrieSrinkimus.todelmikroekonomikair Analizuojant ekonomikq kaip vistulq. ar bfitinas Salinti isvardytus ekonominessistemos. Jai bfidinga nernaZa Rinkos ekonomikos tr0kurq: (monopolizrnas).l ukio vartojimo veiksnius.ne tik ekonominiq procesll Makroekonornines bei ekonorninespolitikos aiskinirnas.rmaireikalauja tam tikro rinkos mechanizmokoregavitno. Makroekonomistai analizuoja Salies kaip visumos ekonornini deuresl vystym4si.4. politikos knrejarnsivertinti lvairius politikos variantusbei sisterna n6ra ideali.defektus": valstybdsreguliavimas. arba guti-u 24 . uZimtr'tmas 3.ii.ir neigiamalinkrne. yra kintamqjq suma. Makroekonomikos nagrinejami reiskiniai ir procesai strsifonnuoja sqveikarrjantdaugybeinamq0kiqirirnorriq. glaudZiaisusijusios. Makroekonomika.11ika PavyzdZiui. tur6tq Tadiau ekonomikos teorijoje n6ra vienareiksmiskosnuostatos' kas ar pati rinka.

vyriausybes iSlaidos.t. ekonomik4 analizuodama kaip visum4 nagrineja Salies ukio klausirnus. vyriausyb€s subsidijos).kolektyviai vyriausyb€spriirnla strategijaekonornikostikslamspasiekti: tai vyriar. Makroekonomika. kad ekonomika turi tunkcionuoti susireguliavirno principu. Kai kurie ekonomistai teigia. kad vyriausybei nedera .reguliuoti" ekonomikos.arbapolitikos priemonemis.valstybes biudZeto valstybds b[isena.skirtingq. s4vokqjungimas ir naudojirnas. 1 . Mokejimq balanso pusiausvyros b[senos.Politikos elernentai. Palankios ekonomikos biudZeto b0senos. 4. skola parodo Salies ukindsveiklos rezultatus: laimejimus arbanes€krnes.ras padaro daugiau Zalos negu naudos. mokslo teorijrl. reguliuodama uki ekonorninepolitika. infliacija. 3. Ekonomin€ politika (economic policy) . 6..priimtq mikroekonomikoslygiu. pasiZynrintis problemr. nedarbolygis. vykdydarna ekonorninE politik4 (mokesdiq nonros.l.vienintelio" teisingo ekonornikos modelio. kad vyriausybesaktyvi politika maZinant paveiktivisq ekonomikos nedarb4 infliacijqgali teigiamai ir raida. vadinarni politikos kintamaisiais. pletros. Palankiosekonornikos pldtraivalstybes 5. siekia pagrindiniq rnakroekonornikos tikslq: l. vyriausybds naudojarnos ekonomikaireguliuoti. ir makroekonomistai naudoja ivairius modelius.koncepcijr.valiutoskursai. 25 . Kainq stabilumo.vadinamas prieStaringq Eklektika (eclectic).mikroekonomikos lygiu: sudaromi makroekonomikos modeliai sqlygojami sprendimq. Toddl ndra . taikyrnas. Visi5kouZirntumo.l nagrinejam14 eklektiSku. Mokslas. tinkandio visierns [kio pletros sprendimo atvejarns. siekiantSiqtikslq. kadangi bandyrnai sprEsti susidariusias ekonomikos probler. Saliesvyriausybd. 1 . Fiskalinepolitika ir monetarine politika yra pagrindines priernoncs. 2. nederandiq. kuriuos vyriausybe keidia. lvairurnu.Jos tiriamq problernq ivairovg sqlygoja [vairiar. Ekonominepolitika visuometsukeliadaug diskusijq. Efektyviosekonomikos pl€trai pal[kanq nonnos.rsius Salies[kio problemr4 lvairove.Kiti ekonomistaiteigia.. 3 .rsyb€s tikslLl ekonornikojenustatylnasir kontrolis priemoniq. M a k r o e k o n o m i k ai r e k o n o m i n 0 o l i t i k a p Makroekonornikos pararnetrai nacionalines pajarnos.

kokiais atvejais ir kurias [kio sferas valstybe gali reguliuoti. 4 . Zernes. besirlokandiusturi skatinti ypating4demesiskirti studijorns. EkonomistqpaZir-rros daLnai skiriasi del keliq prieZasdiq: l. per i Centralizr. pakankarnos ekonomikospldtros. trukurno ir Visose pasaulio valstybese ekonominiai iStekliai (darbo. E k o n o m i k o ss i s t e m a r j o s t i k s l a i i Ekonomikos sistema (economic systern) pasirinkimoproblerlq sprendimobfidas. Kiti ekonornistai. todel labai svarbusi5tekliqpdskirstymo princrpas. Si4 funkcijrl gali atlikti trys pagrindiniaiskirstyrnobLrdai: l. 1 .rota komandine ekonomika. tiek ji gali paskatinti ekonomikos pletr4. kuri4 iStekliai patenka rinke. Makroekonornika kaip tnokslas pagrindZia ivairiq ekonominiq diskusijq suvokimq ir sprendimq pridmim4. palyginti su visuomenesprekiq ir paslaugq paklausa. Makroekonomika. i5tekliLrs kai skirstoir rinka. visiiko uzimtumo ir kainq stabilurnobalansavimas yra labai sudetingasuZdavinys.mokesdiqmazinirnasgali sukelti valstybds biudZetodeficitq. 2. 2. kai ialies planuojarnas centroir iStekliusskirstopati valstybe. yra riboti. Rinkoje. besireiSkiandias rinkos ekonomikos s4lygomis.tLl poZi[riar-ns esantvisiSkai prie5ingiems.Todel kyla klausimas. PavyzdZiui. UKIS 26 . glaudZiai yra susijusisu politika.kadangi b[tent jierns teks ateityje priimineti ivairius sprendimus. Nesutampa teoriniaibei ekonorniniai poZihriai. kad ekonornistqpoii[riai skiriasi.r<-rtinai priirntinasekonornikosteorijos paZiflras. kapitaio). i5 MiSri ekonomika. Rinkos ekonornika. vertindarni susiclariusiil situacij4 daro iSvad4 kad tai nerapavojingabusirnajaiekonomikosraidai.Makroekonomikosteorija analizuojabendrasekonornines problernas. Kaip sr"rsidariusiq situacijq vertins ekonomistai?Kai kurie ekonornistaiirodineja. 3. Sloje knygoje pateikiama rnakroekonornind analize atskleidZia v isr. 3. kokios ekonominds politikos priernones tarn gali bfiti naudojarnos'/Kiek veiksrninga ekonomine politika.ir valstybe. vykstant dinaminiamsprocesams. kaip fikio vystymosirezultalas. netgi ekspe. Tai. Skiriasi ekonornistq socialiniai bei fllosofiniai ir nroraliniaibei etiniai vertinimo kriterijai. 1 . Ekonornistai nepateikia vienareikimisko atsakyrno i iskilusius klausirnus. kad valstybes biudZeto deficito susidarymaslabai pavojingas ekonornikos pletotei bei gyvenimo lygiui.

2. Nuolat kyla tokie klausimai: ar teisingai nustatytas neatsinaujinandiq istekliLtkiekis. KiekvienosSalies specifines galimybes. ar rinkos mechanizmas. K4 turi gaminti Salies fikis: grtidusar tiksliuosius prietaisus. Neatsinaujinandiq istekliq(naftos.Bet kurios Salies ekonornikos sistema sprendzia tuos padius uidavinius. Siuos uZdaviniussprend-Zia visos ekonomikossistemos. ideologija. rnesq ar pieno prodLrktus. Jie prikrauso nuo vertinir-nokriterijq. rnineraliniq n-redZiagqir pan. 27 .apimantis desirndiq tfikstandiq prekiq tei paslaugqgamybqbei iq perskirstymtlmilijonarnsmiestr4 kairnq gyventoiq: ir l.kai paskirstymas vyksta pagal konkrediqvisuornends nariq inasq i veiklos rezultat4. sie uZdaviniai apima prisitaikyn4 prie nuolat besikeiiiandiLt s4lygq ir sprendimusk4 kiek ir kaip gaminti bei kas suvaftos arba isigis pagarnintasprekes.aliq ekonomikossistem4 tikslai skiriasi. susiformavusiqir veikiandiq tam tikroje visuonreneje. kai atskinl visuomendsnariq gaunamq prekiq bei paslaugLl kiekis neZymiai skiriasi. Kiekvienas is toliau isvardytr4 uZdaviniq yra sudetingassprendimq procesas. nacionaliniu nepriklausomybes siekimLr.-. kaip pagarnintu produkcija bus paskirstytaatskiriemsvisuornends nariarns? problema ne k4 Si pagrindiniai paskirstymornodeliai rnaZiausvarbi negu auk5diau i5vardytosios. T. cheminestrEsas vaistus. Technoroginiai ivairiq prekiq gamybos procesai pasiZyrni sava specifika: darbo imlumu arba kapitalo irnlurnu.'. formas parinkti kiekvienanr produktui'/ Daugelis SaliqSias problemassprendZia sekmingai.kur i5destyssavo garnyb4?lvairus iStekliq deriniai s4lygoja daugelio produktq gamybq. lssivysdiusiq pasaulio valstybiq patirtis rodo.pu. pagrlstos turirnaisistekliais. JAV garnybos procesuose naudojarna kur kas daugiau kapital0 negu darbo istekliq..lengvosiosprarnon€s ar garninius ar baldus'l o kokias spalvinesgamas. duiq.r. apibhdinsirne daZniausiai iiskiriamLrs ekonomikos tikslus. Tikslai gali remtis ne tik ekonomikosefektyvumo kriterijurni.rosi procesorezultatas. s4lygoja istekliq ir irengimq kiekio bei kokybesderiniusatskirosprekesar paslaugos gamyboje.) vartojimas gamybos procesuose yra svarbi istekliq naudojimo problema. kas priima sprendimus:ar valstybe. ir diferencijuotas. nepriklausomainuo to. Kam atiteks sukurtos materialines vertybes. religrja. dydZius. bet ir politika. yra lygiavinis. Konkredios Salies issivystyrno lygis sqlygoja darbo ir kapitalo istekliq panaudojirnogamybosprocesuose santyk[. kad kaip tik ivairiapuse stimulq sistema yra ekonorninds sistemosvystymosipagrindas. ar galirna riboti ir kaip jq naudojimq ar yra kokiq nors pakaitq naudojimoperspektyvq? 3. Atskirq !. akrnens anglies. optirnalus iStekliq ir technologiiq derinys yra nuolatinio visuomendsvystyn. pavyzclLiui. Kaip fima gali gaminti produkcij4 kokius i5tekilus ir koki4 technologriE imone panaudos.

pabreZia visi5ko uZimtumotikslq. Be to. jdgos strukthra nuolat keidiasi. [r * atvirkSdiai kuo didesnepal[kanq noma.r tokiomis problernomis. kad bhtq galima visi5kai panaudoti gamybos ef'ektyvurno. kaip aplinkos ter5imas ir spartfis ribotq i5teklir-1 vartojimo didejimo ternpai. kuo maZiar"r kainuoja skolintis pinigLrs. ribotq i5tekliq vartojimo didejirno tempq konkredioje Salyjetikslingumoklausimai. gamtiniq iStekliqir pan. kad ekonomikos sistemaprivalo aprr. kiek tai prisidedaprie bendro visuomendsklestejirnoir leidZiaZmonemsvartoti daugiauprekiq ir paslaugq.finnq investicijq apimties ir namq ukiq vartojinro i5laidq. Svietimas.vartojimui ir fimroms .rpinti darbu norindiuosiusdirbti. 2.stabilumas.1. Ekonominio augimo galimybespriklauso ir dar nuo vienos sqlygosbendrosiospaklausoslygio.darbo na5umo galimybes. lSsivysdiusiosepasaulio valstybdse laikomasi nuostatos. iSskirdamos savo ekonomikossiekius. ISsivysdiusiose pasaulio valstybdse ekonominio augirro tikslas dabartiniLrlaikotarpiu susiduria sr. kad. matuojarnokainq indeksu(arba infl iacrjos ternpu). Sios Salys.investicijorns. 28 . padedatiekti daugiau visuomeniniq prekiq ir paslaugq(sveikatosapsauga. Palanki paliikanq norlna (favourableinterestrale) ekonorniniam augimui palanki skolinamojokapitalokaina. Todel kyla ekonominio augimo. VisiSkas uZimtumas (full employrnent) . realiojo Ekonominis augimasreik5rningas tiek.kitirnq. Zmonds ieSkodarniir nes darbo rinkdarniesi naujq darb4 keidiantis ekonornikos strukturai. priartejusi prie potencialaus produktoribos. objektyviai kuri laik6 nesusiradq laisvosdarbovietos. PraktiSkaipasiekti visiSko. Palukanq nonnos lygis s4lygoja atskirq bendrosios paklausos elementq . kuriuos gali sunaudotiekonon-rika.nedirba. Bendrosiospaklausoslygis turi bhti pakankamai auk5tas.visiSkas panaudojimas visos turirnos darbo jegos (ir kapitalo) i5tekliq.).rinti daugiauprekiq bei paslaugq priklauso nuo daugelio kiekybiniq bei kokybinir4 veiksniLl kitimo: gamybospriernoniq. tuo daugiau pinigq reikds namq ukiams . Ekonominis augimas (economic growth) produkto didejirnasper tam tikr4laikq. Tai rei5kia. 3.Simtaprocentinio uZimturrro negalirna. socialind r[pyba ir pan. Kainq lygio stabilumas (stability of price level) bendrojo Salies kainq lygio. tuo paskolqpakiausamaZds. 4.SaliesLrkiosugebejimas garr.darboj€gos.

skirstomosi kapitalistines socialistines ir Kai Centrineje bei Rytq Europoje ivyko svarbus politiniai ir ekonominiai pasikeitimai. valstybiniq lstaigq darbuotojams ir pan.s ' .tai valstybdsapsir[pinimasprekdrnisbei p a s l a r r g o n r ils S l e i d o sn a r r j a m i n v e n l o r i u i . i . Svarbiausia i5vengli nuolatinio disbalanso blkles.apskaidiavimas. 6. Mok6jimq balanso pusiausvvra. PagrindiniaivalstybdspajarnqSaltiniaiSiuo atveju yra mokesdiai.pajarnos)padidina biudZeto trukumas (kai valstybes i5laidos didesnesnegr-r jeigLr valstybes yra bendrqjq paklausq.lr prie5ingai.e i k a t o s a p s a u g o s S v i e t i r n o . BiudZetoperteklius(kai valstybes iSrnokejirnai pajarnosdidesnesnegu iSlaidos)surnaZina bendr4jqpaklaus4. policrlos ir kt. analizuojama kai Salisper rnetus i5leidZia ir investuoja uZsienyjene daugiau negu kilos valstybes pasaulyje rnokdjirnq iSleidZia ir investuoja toje Salyje. UZsienio prekybos blsen4 parodomokejimqbalansas. Bet jeigu jie yra neZymus.kai nagrindjamojiSalis per metus uZsienyjei5leidZiair investuojadaugiau negu kitos valstybes iSleidZia investr. ar toje PrieSingu atvejususidaro rnokejimqbalanso deficitas.) ir transferiniai (senatves pensijosir pan. Mokdjimq balanso deficitas (payrnent deficit) le5q kiekis. Pagrindindsvalstybdsi5laidos.ValstybesbiLrdZetas subalansuotas. Valstybes biudZetasyra ekonomikos politikos. per Mok€jimL1 balansopusiausvyra padetis. 5 . bendrosios Valstybds biudZetas (State budgel) vyriausyb€s planuojamqpajarnqir i5laidLl s4matafinansiniamsmetams. regr. Nesureguliuotarne balanso pusiausvyros paprastai nebIna.priemond. I s t o r i n de k o n o m i k o s i s t e m q a i d a r s Netolimoje praeityje ekonornikos sisternos apytiksliai buvo (kaip pirm4lq komunizmo stadijq). iSlaidos lygios pajamoms. DaZniausiai budingas mokejimq balanso trfikurnas ar perteklius.kuriuo iSmokejimai vrrSijaiplaukas. ankstesnisekonomikos sistemq klasifikavirnas . tai mokejirnq yra balansopusiausvyros stygiuspriirntinas.roja Salyje. Palanki bendrosios paklausos diddjimui valstybrbs biudZeto blsena. 1 .). 1 .5. Mokejimq balansopertekliussusidarotuornet.rliuojandios paklausosekonomikojelygi ir sudeti. Salyje prekybosir Mok6jimq balansas(payment balance) Salies pasaulioSalirnis per finansiniqsanderiq visomiskiton-ris su tarn tikr4 laik4 daZniaLrsiai metus.

frandizeir pan.iskaitantnaujasindustrinesvalstybes). Penkiasde5imtmetq trukgs ekonomikos vystymasis vadovaujantis principais. AtsiZvelgiantI rinkos ekonomikosrrechanizmo i5sivystyrno sistemqgrup€s: lygi. iSugde.lizingas. tarpe jq prekyba bei tiesioginds uZsienioinvesticijos (bendrq firmq steigimas.jq ekonomikai tampant vis atviresnei. Salys kiekvienoje i5skirtoje ekonomikos sistemq grupeje viena nuo Tadiau Sios kitos taip pat skiriasi ekonominiu ir socialiniu i5sivystymolygir"r.y. besivystandiose SioseSalyse pasiekiamasplediant smulkq bei vidutini verslq kuris savo ruoZtu yra briti skatinamas [vairiq pasauliniqorganizacijq.Sie principai gyvybingi net ir tuomet. Verslininkystesbei ekonomikos teorijos principq paZinirnasteikia naud4 bet kurioje Salyje visuose firmq veikloslygiuose. bei Lotynq Amerikos Salys. Pietq Tradicine pereinamojiekonomika(besivystandios Azijos Salys). lygybes principo realizavimtl visuomendje. Japonijos ar paiarnq ir Vokietijos atveju). Visa tai sqlygojarinkos ekonomikosprincipq perimamumq.efektyvurno surnaZdjirnel netolygr-1 augimq (pavyzdliu1 besivystandiosSalys). egalitarizrno idejq [gyvendinin-rq. uZtikrinti visrl Salies piliediq sqlygoti visuotines asmeniniqporeikiq patenkinim4 maZinti aplinkos ter5irn4. 30 . iSsivysdiusios Rinkosekonornika kai kurios Azijos Salys.lsiki5imo") fomq pasekmes. kad ji pabreZia elernentusir bruoZus..).Ryt{' stereotipus.rkcionavirno mechanizmasypad svarbuspolitikams. bendrusekonornikossistetnos klasifikacijosprivalumasyratai. Kai kuriais atvejais toks isikiSirnas gali s4lygoti ekonornikos efektyvumo didejirnq (pavyzdLitti.. kitais . Grupuojant Salis pagal valstybinio ekonornikosreguliavimo laipsni bei tip4 akivaizdesnestampa ekonominds skirtingq valstybes reguliaviuro (. ypad senyvo amZiaus. i5skiriamosSiostrys pagrindines L (industrinds pasaulio valstybds. Daugejantpasaulyjedemokratiniqvalstybiq. marksizmo-leninizmo dalnai ypad tvirtas ideologines (marksistines)paZiuras. Visos Salies ekonomikos ir atskiros [rnon€s fur. Be to. ) 3.. sqmondje sunkumus. dideja tarptautiniai rySiai. valstybinis ekonornikos reguliavirnas gali sumaZinti nedarbo lyg[. Naujo tipo pereinamoji ekonomika (Centrinesir Rytq Europos Kinija). kai rinkos ekonomikos sritys yra ribotos. siekiantiemssumaZinti skurdo na5t4 gali pajamqbei uZimtumodidejirnas valstybdse.apib[dindama ekonomikosmechanizmoveikimo esrnE kiekvienoje visuomeneje.Visa tai s4lygojo psichologinius rinkos ekonornikossistemoselementqisitvirtinimo Zrnonitl. Afrikos.praradoprasmQ.Vakarq" ir. t.

Valstybinisreguliavimas Siuo atveju padedalabiau 3l .. kai vyriausybd numato. neskatinanti valstybinio ekonomikos reguliavimo. kai susiforrnuo. kad Sie principai yra efektyv[s sprerrdZiant problen. Si pasaulio valstybes..kuri yra maZiausiai.kai kurias Azrjos ekonornikossistema apima indr"rstrines Salis (Taivanq Pietq Korejq Singap[r4 Honkong4 Tailand4 ir Malaizijq). o tai s4lygoja gaminamos produkcijos konkurenti5kurn4 pasauliniurnastu. bei ginanta privaiios nuosavybdsteise.Politikamskartais b[na netgi sunku atlaikyti stambiqbendroviqar profsqjungqspaudimq. apsaugoti vyriausybes nutarimqbei prekybosapribojimq. i b politika reguliuoti garnybos apimti. sumaZina monopolizmo susidarymo tikirnybE ir poveiki politiniams sprendimams. Ekonominiu poZi[riu visuornen€visuomet patiria nuostoliq.ro tarifai kai kuriose naujai susiformavusiose veiklos srityse. rizikuoti.Praktika rodo. Azrjieti5kajam modeliui b[dingos subsiclijosir protekcionrzr.tai ekonomikosmoclelis.Modelio SalininkairekornenduojaneZymq valstybds ekonomikos reguliavim4. Nors Sioms Salirnsbudingos bendros ekonomikos sistemoscharakteristikos. rinkos elementais bei Zyntiu valstybiniu sektoriumi. veikia lstatymai ir teisinds normos.rant bendrov€spranaSesnes. jei valstybd nepiktnaudZiauja dideliaismokesdiais. Bet tai nerei5kia. Prekiq. ValstybesreguliavimasdaLnais{ygoja atskirq bendrovirl.2. L Reigano-Teder modeliui bfidingas neZyluus valstybes ekonomikosreguliavimas. Rinkos ekonomika . paslaugq ir iStekliq paskirstymtl siiilo sprgsti rinkos principu (paklausosir pasiulos sqveika). Tuo pat metu monopolistai. Pateiksime padias bendriausiasekonomikos sisternq charakteristikas: l.ysiiusias rinkus ekottomikosSali. ISsivysdiusiosrinkos ekonomikos sislemos pagristos apibudinamos kaip rniSriossistemos. kurti.r. jos viena nuo kitos skiriasi.s. pasitelkus rinkos mechanizmq. jog didele paklausa tarptautineje rinkoje i5silaikys ilgq laikq ir kad nacionalinds palygir.ja kokia nors rnonopolija. Ji apinra iisit.km'iante ganrybos veiksniai (prekes. uZirntum4 ir ekonornin[ augirnq. prekiq bei fondq birZos. patikirnai funkcionuojacentrinio Siose valstybdse banko sistema. kad vienas kr"rrisnors reguliavimo tipas yra prana5esnisnegu kiti. Sakq ar kitq strukturq rnonopoliniq pozicijq stiprejirn4.Tarptautinis verslas s4lygoja ekonorninius rySir. Ekonomikos sistema. visuomend labiau suinteresuojamadirbti.gaunadideliuspelnus.as. Apibudinsime du rinkos ekonornikos modelius: Reigano-Teder azrjietiSkajl. draudimo kompanijos ir kiti f i n a n s i n i ati a r p i n i n k a iS a l i e sv y r i a u s y b ets k s l a s.Tai ypad svarbr"r 1uo atveju.rs tarp lvairirl ekonominiq sisternq. paslaugos hei iitekliai) paskirstomi. ir l. ekonomines Be to.geriausia" ta vyriausybe. su uZsienio konkurentais. Pagal5i4 teorijq .Siuos skirlumussqlygojavalstybes ekonomikos reguliavimo apimtis bei pobfidis. 1.kiSasi"i ekonornikq. reguliuojaniios verslininlqtstq.f i s k a l i n e e i r n o n e t a r i n e .

[ SiE ekonominds sisternosgrupQ patenka besirystandios valstybds. Saudo Arabija. gamybosbei realizavirnokvotoms reguliuoti. elektros energetikq.stemos. o ne . turindiq naftos iStekliq.1. Bangladesas.palyginti nedideli rnokesdiai. Ekvadoras.Bolivija.ekonomines si. galindio sukurti eksportines rinkas ir sekmingai konkuruoti larptautinese rinkose. ' OPEK (Organization of Petroleurn Exporting Countries naftq OPEC) eksportuojandiq Saliq organizacija. Venesuela.tiek Japonijoje.Gabonas. Pagrindiniai 5iq ekonorniniLl sisternq bruoZai yra Zaliavq eksportas. Del to labai padidejo pajarnos.skaiiiuolarnos vienam Saliesgyventojui. pasiZyni dideliu kapitalo kaupimu. Jau ilgiau negu du deiimtmediusOPEK. Tai tipiikos daugiasanklodinds ekonomikos. Nigerija. darbuotojqiSsilavinimas.pasiiyminiios ivairiu valstybinio ir privalaus ekonomikos sektoritl iSsivystymo laipsrtiu. kai kuriais laikotarpiais pladiai naudojami barteriniai mainai. Tradicine pereinamoji ekonomika .vystyrn4si.2. silpnai i5vystyta infrastrukt[ra.ginant" savas bendrovesvidaus rinkoje. 32 .organizacija nustato ir palaiko monopoli5kai aukStas naftos kainas.Siq Saliq grupei priklauso Afrikos. SaliLL. pereinaniios ii naturalinio ilkio ! rinkos ekonomikosbfisenq. Kitos tradicinespereinamosios ekonomikos. Paprastai. 2. Libanas.Salys. Gvatemala) Salys.Be to. Jungtiniai Arabq Ernyratai. Organizacijos nariai: AlZyras. kai kurios Pietq Azijos (tarpejq Indija.prisitaikyti prie tarptautineskonkurencijos. Kataras. Salys naftos eksportuotojos naudojasi Sia palankia ekonornine situacija iSvystyti savo infrastrukt[r4 apimandi4 transporto sistern4 rySius. Kuveitas. auk5tas Azijieti5kajam modeliui bOdingi ir ivainis valstybinio reguliavin. tradicines pereinarnosros ekonornikos modelis. PavyzdLiui.ro lygiai.Sios Salysyra turtingos. didelis uZimtumolygis. [kurta 1960 m..Ekonorninis augirnasSiuo atveju pasiekiamasvykdant skatinandi4 ekspofto politik4. Visais atvejais valstybinio reguliavirno tikslas yra nacionaliniq bendrovirl ar Sakq konkurentiSkumo tarptautindse rinkose didinimas. ribotas pinigq keitimas. didelis Zerrds [kio produkcijos lyginamasis svoris bei didejantis stambiq valstybiniq arba tarplautiniq bendroviq lyginamasissvoris Salies ekonomikoje. Kita ypatybe . Svietimqbei sveikatosapsaugq. Nepalas. lSskiriami du pagrindiniai tradicines pereinamosios ekonornikos modeliai: 2. didelis neraStingumas.tiek Pietq Korejoje vyriausybdsnustatdnedidelg pal0kanqnormfo skatindamos kapitalo imlius garnybosmetodusbei stambaus verslo.Organizacija ikurta naftos kainonrs.Indonezija.Peru.Irakas. Sios apsaugospriernones yra laikinos.kuriose silpnai iSvystytos finansines [staigos. Afganistanas. 2. Siam modeliui b[dinga stipri eksportindorientacija.Sri Lanka)bei Lotynq Amerikos(Haitis.

paklausosstruktlra. del maZq ekonomikos augimo temprl jos ypad paskutiniame sunerimusios deSirntmetyje. vertindama ekonominius reiSkinius ir taikydama ivairias vyriausyb€s ekonornines priernones. 1. 3. savaranki5kas taip pat kai kurias Salis. Starnbios Lotynq Amerikos Salys .Sios grupesSalys. nusakantys b[sen4. kainos nustalomos ir penkmediqplanuose.skirtingai negu administracinds-komandinds privatq sektoriqbei ilgalaikE rinkos ekonornikosvalstybes. susikln-rsios buvusiosSovietq S4lungosteritorijoje.1. PAGRINDINIAI MAKROEKONOMIKOSRODIKLIAI EKONOMINS POLTTTKA IR 1. ISskiriami Sie du pagrindiniai naujo tipo pereinarnosios ekonornikos modeliai: 3.Sis modelis apima Centrines bei Rytq Europos buvusias socialistinesSalis.imoniq ekonomind veikla. pasi|vminti didele gamybos specializacija ir plaiiai iivystytu centralizuotu ekonomikos regttliavimu.kr. kainq lygis ir pan. (pavyzdZiui. Administracine komandind ekonornika pasiZyn-rejo pladiai i5vystytais mainais. kuriq ekonornika ir dabar valdorna i5 centro.turi susiformavusi ekonornikosfunkcionavimo patirti. fndZiq.2. Pagal gautus duornenisapskaidiuojami ekonomikos ivairfs statistiniairodikliai. reuriasi JJ . Buvusio centralizuotovaldymo ekonor. uZtikrinandios efektyvq rinkos ekonornikosfunkcionavim4 yra silpnai i5vystytos. valstybes.2.1. Bet Siemainaivyko nesivadovaujant rinkos ekonomikos principais. perejimo tipas.2.yra naujas istorinis bei ekonominis fenomenas. bankininkystes sistema bei kitos finansinds institucijos. Naujo tipo pereinamoji ekonomika .ekonontika. Kiekvienoje Salyjenuolat tiriama atskirq asmenq. Pagrindiniai makroekonomikosrodikliai Makroekonomikosspecialistaisavo darbe pladiai naudoja statistikrp. sudarindjamuose vyriausybes. Kinrja).u'is Sis susiformavobuvusiose socialistinese Rytq Europos ir Azijos Salyse.valstybes. pagr[stais auk5tu gamybos specializacijos lygiu. isiklrusias buvusios Sovietq S{ungos teritorijoje. Bet Siq Saliqekonomikosvystymuisi buvo budinga didele infliacrja. bet kurios vis pladiau bando naudoti rinkos mechanizrnil prekiq bei paslaugq paskirstymui.3. pladiai naudojandios reguliuojamos rinkos ekonomikos mechanizrn4 (platq centralizuotq reguliavimq ir politikq ribojandi4 vidinE ir r"rZsienio konkurencij4).be to.taip pat Lotynq Arnerikosvalstybds.rinkotyros ir pan.prekybos.rojarni vykdorni.nikos sisternos. gaunamosjq pajamos. ir turintys naujLlprekiq bei paslaugqgamybos. b0tinos naujos administracines teisinesinstitucijosbei specialistai. Toddl ekonomine politika. Sio tipo ekonomikos sistemai priklauso Salys. Jie buvo centralizuotaiplanr. DaZniausiai.

. Darbas yra ne vien Zmogauspajamq. BVP . 3. BVP= f t.rinkos kainas. 2. Darbo j6ga (LF . obuolius. 1.Yra ir t. q. visavertiSkurno ir pasitenkinimo savirni pagrindas. bedarbiq. Darbingi gyventojai ne visuomet turi darb4. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai yra Sie: l.pagamintqSalyjeper tarn tikrq laikotarp[ (paprastai per metus). .l) i=l vidausproduktas. per Visq galutiniq prekiq ir paslaugq. Lt. kai visi galintys ir norintys dirba.makroekonomikos specialisttt pagalba. . n . iskaitantdirbandiusfikininkq lkiuose. vnt. Ekonornikos poZiuriu darbas . Bendrasiskainq (infliacijos) lygis. Zaislus ir t.employed) .Lt. rinkos kainq suma vadinama bendruoju vidaus produktu (BVP) (gross domestic product. Trumpaijuos aptarsime. darbingq Jq .Visas prekes (irengimus. tiek visa visuomend laimi. prekiq kainos. Saliesgamybosapirntis. per pagarnintr4 tam tikr4 laikotarp[(paprastai metus).bet ir jo socialin€spadeties. bei atliekantyskaring tarnyb4.bendrasis i :1. [staigose ir organizacijose. duon4 mastu netenkaprasmds. naudojant Salies ekonornikos iSteklius.t.tai ribotq i5tekliq panaudojirnasgarninant prekes bei teikiant paslaugas. * i-osiosprekiq grupdsprekiq kiekis.. 2."r'' (l.prekiq grupiqskaidius.Saldytuvus. neturindiqdarbo irjo ie5kandiq. y.sudejus visq prekiq ir paslaugLl.GDP). 2.labour force) . Gaminiq ivairov€ Salyjes4lygoja nacionalinesgarnybosapimties nustatymo problem4 todel natfirine prekiq bei paslaugqvisuma visos Salies baldus. .Todel tiek atskiras asmuo. amZiaus gyventojai (E . Nedarbolygis.visi sulaukg darbingo (16 rnetq)uZimti gyventojaiir bedarbiai. P1 i-osiosprekiq grupdsprekdskaina.tai dirbantys visrl UZimti nuosavybes fonnq imondse. vaistus.) rinkoje subendravardiklina Salies gamybos apimtis apskaidiuojama.

darbojega.2) Trumpalaikiai nedarbo lygio svyravimai yra tiesiogiai susijE su ekonomikos raida: gamybos apimties maZdjimas sukelia nedarbo lygio didejimq o gamybosapimtiespadidejimas. 35 (1 . Pladiausiai naudojamas. . Tikriausiaindrasuddtingesnio.yksta netolygiai. be to. U . .atvirk5diai. santykio su visa darbo jiga procentindi5rai5ka.uZimti gyventojai. uZsiregistravg gyvenarnosios vietos darbo valstybineje darbo birZoje kaip ieSkantysdarbo ir pasirengg profesiniammokymui.price index) * kainq pokyiiq kaip bazinio esamuojulaikotarpiurodiklis.unernployment jegos. U . kainq lygis.Zm.pinga. nustatantkainq pasikeitimq b0tina Zinoti bendrqiikainq lygi. kaip kainq visiemsopausklausirno. x100 .bedarbiai.. rate) . Tod6l. .tai vidutinis pasitelkuskainq inclekszl. sk. Sie procesai r. Kainq indeksas (P . U. apskaidiuojamas ir lyginamojo laikotarpiosantykis. sk. Zm.esamqjqmetq kainq indeksas.Bedarbiai (U ..nedarbolygis. Nedarbui apibfldinti naudojami ivair[s rodikliai.unemployed) . sk. P = & x 1 0 0% .Zm. augirnas. Realiame gyvenime kainos nuolat kinta: vienos prekes brangsta.tai nedirbandios Nedarbo lygis (U. kitos . 3 ) .: E . bet darbo nerandandiostinkamo darbo. % (1. Bendrasis kainq lygis (gross price level) .tai nedirbantys darbingo amZiaus darbingi asmenys.=fl x l o o% LF dia lygis. po dia P . 3. nesimokantys dienindse mokymo istaigose.maZinanedarbolyg1.tai vieno rei5kinio dviejq b[senr-1 Indeksas (index) palyginimo rodiklis.nedarbo LF . tadiau galindios ir norindios dirbti. nustatomas. sk.Zm. tame tarpe JTO specializacijoje Tarptautineje darbo organizacijoje. Todel gamybos apimties kitimo analizd glaudLiarsusijusi su nedarbo lygio svyravimq tyrimu.

lyginamqjq rnetq duotnenys. Pt-l L l4 (t. turtingiausiose kiekvieniemsmetarnsi5 4) jeigu indeksq reikimes apskaidiuojamos eiles. kad kainq lygis per 5i laikotarpi padidejo.Kai metq lygi kainq indeksasanalizuojamulaikotarpiu vir5ija bazinir4 (>100%). palyginti su lyginarn4ia baze. galima apskaidiuoti Salyje pagaminto produkto apimties.ni kainq procentinispasikeitimas: = Pt-Pt-t xl00%.baziniq rnetq duomenys. p i g y v e n l o j qi S l a i d q r e k d r n sr p a s l a t r g o n rs i g y t i a r i r r v e s t i c i n i t l i i5laidqir t. kaip pasikeite nacionalinio produkto apirntis Salyjeper metus. kr.infliacijospadidejimo . pakitus kainouis ar garnybosapirndiai. pokydiusper rnetus. Inlliacija (inflation) . kaip lnfliacijos padidejimo tempai (lR . bei su nonnatyviniais rodikliais. tuomet galima daryti i5vadq. rodo prie5ingai defliacij4. PavyzdZiui.esamrjqmetrlkainos. Kai kainq indeksas sumaZdjapalyginti str baziniq metrl lygiu ( 100%).kainq lygis SalyjemaLeja. perkamosios galios srnukirnu. PavyzdLiui.. bet ir su kita valstybe(lyginanterdvds poZihriu).prekiq ir paslaugqbendrojo kainq kai lygio maZejimas.rrie naudojami kaip lyginarnoji baze. prniginio vienetoperkamoji galia kyla. IRp. bet ir Baltrjos Salysear pasaulio valstybese.4) tempai. 3) ekonominiusprocesuspalyginti ne tik su praejusiulaikotarpiu (lyginantlaiko atZvilgiu). Defliacija (deflation) .inllation rate) nustator. PavyzdZiui.t. galima nustatyti.tuomet. lRo. infliacij4 o sumaZejirnas. tuomet galima atlikti lyginarnajsjq kitimo analizE. Kaintl indekso didejimas. 2) apskaidiuoti [vairiq veiksniq itak4 ekonominiq procesq pokydiuose. idomu suZinoti ne tik Lietuvoje pagaminamo nacionalinio prodr-rkto vienarn gyventojui per metus apimti. kuriuos priimta vadinti (faktiniais) esamaisiais . I . galirna: Kainq indeksr.P11 baziniq uretqkainos.t. 0 .prekiq ir paslaugqbendrojo kainq piniginio vicneto pasireiSkiantis lygio pastovusdidejirnas. P1.r l) nustatyti [rnonir4ekonorninitl procesq pokydius.

negali bIti ekonorninds leidZiantiskontroliuoti jo 2. PavyzdLiui. Todel tikslai yra ivairiq politiniq pallrjq diskusijq objektas. Ekonominds politikos tikslai igyvendinarni. .kaip pavyzdliui.2. ekonomines l. tiksline funkcrja.siekiantpadeti atskiromsgyventojq grupemskitq Zrnoniqgrupiq sqskaita..-1 praejusiolaikotarpiokainos.Netgi ir tuo atveju. politikos tikslamskelian-ri reikalavimai: 5ie Taigi ekonomines Tai gali b[ti tik tokie tikslai.rs. svarbiausios Ekonominis augimas. naudojant tam tikras politikospriemones arbajq derinius. Ekonomin€s politikos tikslai (goalsof economicpolicy) kiekybi5kai i5rnatuojamitikslai. kurias gali i5sprqsti ir politikos tikslar. kiekvieno i5 Siq tikslq kontroliuoti infliacij4 subalansuoti priklausornainuo to. tikslamssudaroma Suformuluotiems Demokratinese visuomen6se Sie tikslai nustatomi ir ekonourtne politika vykdoma per rinkimr4sisternE. Tikslas turi buti kiekybiSkaiiSmatuojarnas.infliacijosdidejimoternpai. sumaZinti nedarbo lygi 2. kuriq negali uZtikrinti rinka. infliacija * 2. nes jie i5rei5kia paZi[ras i tinkarniausi4 pajanrq paskirstym4. taip: lnfliacijosdidejimotempainustatorni . nedarbas. .o t r ^ J.Tikslai. priemon6sir problemos politikosruo5imas reikalauja tiksliai nustatytisiekianrus Ekonominds tiksh. e f e k t y v u s pati rinka. padidinti ekonominio augimo tempus 1. . Ekonomindspolitikos tikslai.P. P. Todel tokios fonnuluotds..esamojolaikotarpiokainos. . gamybosveiksniq paskirstymas" t.visuotinevisq Saliesgyventojtl g e r o v e " . kokiq paZiurq parlijos atstovai igyvendinimas skirtqsi yra dorrinuoja vyriausybeje. politiniai ir norminiai. vykdymq.0yo per metus. dia =Ixl00%: pt I (1.5) lRj.2.0 "/o per metus. ) l . kuriq negalirna realizuoli rinkos mechanizmu. .t. makroekonomikos 1. . I I ir l2 skyritrje. problernos pladiau analizuojamos 10. kuriuos galiausiai nustato vyriar"rsybd. kai politines partijos turi tuos padiustikslus (pletoti ekonomikq maZinti nedarb4 mokejimq balans{. balsuojantuZ tam tikr4 partijq. e f e k t y v i o s r i n k o s e k o n o m i k o sk u r i m a s " ..

valstybes p r. ankstoturi numatyti.visun-rapriernonitl (1'rnlr. funkcionuojandioje pagal rinkos ddsnius. kad tikslai sufotmuluoti ir i5matuojami. os fi nansines Kiekvienos i5 Siq politikos priemoniq poveikis bei jo efektyvumas yra konkretus. TikslLrs ir priemones susieja kiekybiniai santykiai.Ekonominds politikos priemonds (means of econoutc policy) .rinkos fonna iSreiSkiamas vyriausybes. Tinbergenas Nobclio prernijoslaureatas Janas ekonorristas.toddl.Saliescentrini<-r banko politika. susijEs valstybdsekonornikosstrategijosfonravitntt ir su sudetingas atitinkamqpolitiniq sprendimqpriemimu.ekonorniniq. kuria siekiama igyvendinti vyriausybes ekonominius tikslus pinigq kiekio ir (ar) palfikanq nom]os regr"rliavimo budu. r b i u d Z e t i n d n o n e l a r i nie v a l i u t i n e o l i t i k a ' . Tikslasbendriausia veiksniq. pajamtl santyk[reguliuoti makroekonominius . Fiskalin0 politika (fiscal policy) . kaip fiskalin€.vyriausybdi5 veikti. kuriornis valstybe keiiia bendrajq paklar"rs4 maZindama ciklinius gamyboskitimo svyraviurus ir siekdamavisi5ko uZimtumo.o tiksline tunkcla susidedai5: k . leisinitl Valiutind politika (currencypolicy) ir organizaciniqpriemoniq bei formq visuma.s .kaip ir kadaji prades Nd viena politikos priemond neveikia tikslrl tiesiogiai.elementq. Monetarind politika (monetarypolicy) .rliuodalna ekonomik4 gali naudoti vienas ar kitas politikos priemones.1 natnq ukiq apmokestinimosistemabei vyriausybes ir i5laidq politika. Valstyb6s biudZetind politika (budgetary (governrnent) policy) vyriausybes rengiamas bei realizuojarnas priemoniq planas. kuriti naudoja centrines bankq ir finansq [staigos bei tarptautines organizacij valiutiniq santykiqsrityje. Tikslines funkcijos sudarytuasprocesas.vyriausybesnustatytq politikos tikslq vykdymas tarr tikrais politikos irankiais.. Tarkime.Tikslai ir politikos priemones veikia tik toje padioje ekonornineje sisternoje. DaZniausiai naudojami tokie lrankiai. 38 . kuriuo siekiama per biudZeto i5laidq ir procesus. sutrurnpinimas kilEs produktu) arba gaunarnomis I Siuolaikines ekonornikos politikos teorijos pagrindus parenge 2yrnus olandq (Jan Tinbergen). regr.nekontroliuojarnq garnybos apimtimi (bendruoju vidaus produktu arba bendruoju nacionaliniu yra pajamomisir ZymimasY. Vyriausybe. taikydamabet kuri4 reguliavirnopriernonq.ekonomin€spolitikos priemoniq ir n .

i= . s) poveikro tikslui Yi ef'ektyvumE parodornultiplikatoriusrn1. politikospriemoniq .i5 anglq kalbos ZodZio . pavyzdLiui. . poveiki ekonominds politikos tikslams . A\ ..7) AY. k) yra daugybes znfunkctja: zt.yield" .z . ..kaip vystyrnosi temose..multiplier) . .. amerikieiiq ckonornistas 39 . Ayi m .veikiandios kurios nors ekonominds politikos kintamojo pokytis.. Vyriausybei. x.Tai bus analizuojama Multiplikatorius apibudina ivairius tikslus ir ekonominds politikos priernones.. a ) dia vidausproduktas. reali4 politikq reikia sprqstikonkrediasproblernas.bendrojovidausproduktopokytis. priemoniq ir rnultiplikatoriq ana\izet. Tuomet bet kuris tikslas Yi x1.ruoSiant politikos priemoniq efektyvumasyra skirtingasr.. . lvairiq politikos priemon€slabiau tinkamos reguliuoti kad. . Rengiantbet kuriq valstybingprogramEdidelis demesysskiriarnas triadai: tikslq. . Ji parodo valstybinio ekonomikos 1 reguliavimo veiksmingumq ekonominespolitikos priernonds. \ 2 1 .derlius.. yra tarsi valstybinio reguliavimo filosofrja.koeficientas. Y .. i 6xj dia (1.. Multiplikatorius (rn .. ir rinkos kintamqiq (kai i:1. vadinarnajai Ekonomind politika tik padiais bendriausiaisbruoZais parodo kaip pasiekti pageidaujarnqtikslq. . .bendrasis Politikos priemon6sxi 0:1. .. kito.rnonetarines infliacijos didejimo tempe negu Salies biudZeto politikos priemones. o ekonominio augimo stimuliavimui tikslingiau naudoti fiskalines.rodantis vieno rezultatinio kintamojo dydZio priklausomybg nuo kintamojo poveikio.leinandios" rinkos sistem4. (1 .x . .. 6 ) Y i : f ( x 1 . ekonomikostikslams daugeliu aivejq Valstybespoveik[ siekiarniems apibhdina multiplikatoriq sistema. ji sqlygojandio. o ne politikosprietnones. tolimesnese rezultatui. . Nustatyta.. monetarinds I Pinnasis ekonomikos politikos priernoniq efektyvurno problernq iStyrincjo RobertasMandellas(RobertMundell). . ..

Barometrin€sprognozds. Pinniausia siekiama kuo tiksliau sudaryti uZdaros ekonomikos bendrosios paklausos rnodeli.2. bet ir Ekonomistqtikslas. tEsisir ateityje.irengirnq [sigijimo iSlaidos. b[dinga praeidiai.universalinirl pardavirnq apimtys. norint nurnatyti b[sirnuosrr:s ekonomikosposlinkius.kintamLgq Norint ivertinti b0simasekonomikossqlygas. Ekstrapoliacijos metodus.taikornaanalize. 3. Tuo padiumetu sudaromi galimi variantai. Siekiant sLrdaryti tikslesniusrnodelius. netiriant prieZastiniqry5iq tarp kintamr. analizuojarnas ketvirtinis bendrojo nacionalinio produkto kitimas. Siuo atveju prognozes grind'Ziarnos nedideliqvarlotojq grupiq (pagal kurias nustatomasdaugumos vartotojq poZiLris i naulas prekes) arba dideliq vartotojq grupiq bandomosiose rinkose pirkimo rezultatais.ivertinamosvyriaLrsybes i3laidos.naudojamadaugiau kintamqiq.galima taikyti ivairius prognoziqmetodus: l.geresni rnodeliai apimaiki l0 tfikst. 4. Ekonomikos prognozavimas procesus. Eksperimentiniusmetodus.ne tik analizuotiekonomikos prognozuotiperspektyvil. Norint prognozuotibendrasekonomikosir rinkos s4lygasreikalingi: t . Apklausos technik4 naudojantis interviu arba pa5tu iSsiuntinejant anketas ir apklausiant varlotojus bei investitorius apie b[simuosius pirkimo ketinimus. Sociologiniaityrimai. Sudarytqmodeliq apskaidiavimui butina tobula kompiuterinetechnika. investitoriqinvestavimo ketinimusir pan.ivertinantirodikliLlkitim4 ir ekonornikosdesnius. Causls ir tikslris statistiniai duomenys. Tobuli matematiniai rnodeliai.. 40 .3. Siuo atveju.t. 2.jq.1. kuriais galima nurnatyti naujq gaminiq paklaus4ir t. rerniasivyriausybdir verslininkai. naujq statybq. 2 .mokesdiaiir t. menesinis pajamq kitirnas.jog istorinesraidos kryptis. pavyzdZiui. asmeninir4 parduotuviq materialiniqvertybiq atsargqpasikeitimai. norint keli apytiksliaiapskaidiuoti bfisimas i5laidas. kuria. priimdarnasprendimus.padedandios nurnatyti b[sirnqjq ekonomikos kintamqjq vertE pagal dabartingvertg tam tikrq statistikosskiriarnqjq.t. kai.. apklausos apie galimq i5laidqapimtis. blsimqlq bendrr.teigiama. parametrq. Tikslesni. vafiotojq pirkimq. naujq uZsakyrlq apimtys apdirbarnojoje pramondje.l Prognozavimas (forecasting) ekonomikos ir rinkos sqlygrt nurnatylno sistema.pavyzdLiui.

dia kiekis. kintamuosius. Visi prognozavimometodai yra ekstrapoliacinio 41 . rodandiqvisus ar bent pagrindinius prieZastiniusrySius. kokia informacija jie remiasi. l5tekliq ir produkcijos apimties metodus.pagal kuriuos sudaromi patikimus. todel ir prireikia daug lygdiq.ret Prognozavimo metodai priklausomai nuo to.).).veikianiius priklausorn4 Pavyzdiziui. Ekonometrijos modeliai lygdiq fonna sujungia kintarnuosius. pajamos. reikia numatyti paklaidosribas.iSanalizavus prieZastiniaisrySiais. arba nar.rdoja subjektyvhs. Ne vienas prognozavimometodasneduodavisi5kai tiksliq rezultattl.kr. koki4 ltak4 paklausos sElygrl pokydiai vienoje pramondsSakojepadaryspaklausosir pasiDlossqlygomskitoje.q nuojaut4 nuomonQ ir pan.daZniausiai atitinkami modeliai. c .jautrid' informacij4 (darbr.kai pasitelkiamosi5tekliq ir produkcijos apimties lentelds. kuri reikia numatyti. susijusioje.nustatantbusirn4 A gaminio paklausos kieki (Qf ) . Tuomet: Qf:u+bxPe+cxY.rodandiospramondsSakqsantykius.A gaminiopaklausos Pa-Agaminiokaina. prognozes galirna sudaryti per trumpesnilaikq.rriems bhdingasnuolatinis ry5ys su Siaisekonomikoskintamaisiais. tod6l prognozuojantvisuon. parodantysekonomikosveiklos ar prekiq paklausosnurnatom4 kitim4 ateityje. Sprendimai daromi. Ekonometrijos metodus.regresijos Ekonometrijosrnodeli gali sudarytiviena. PavyzdLiui. bet daZniausiai kelios ar keliolika lygdiq. 5 . a. Remiantis kokybiniais metodais.metodaiprognozuojant . af . kadangi nepriklausomi kintarnieji vienoje lygtyje yra veikiami kitq kintamqjq. Svarbiausi skiriamieji .roto. Y .. nustatant nepriklausornus kintamqli. 1.Kokybiniai. kintamqjq dydZius.Jos padeda i5siaiSkinti.tai kapitalo investavirno ar naujq statybq planai.5 pav. numatandius busimuosius ekonornikos kurie su jais susijE kitus kintamuosius. o . makroekonomikosprognozds modell.skirstorniI kokybiniusir kiekybinius(Zr.gaunamos koeficientai. b. su ja Sakoje. naudojam4 DidZiojoje Britanrjoje bDsimajam ekonomikos veiklos lygiui numatyti sudarodaugiaunegu 600 lygdiq. Kiekybiniai metodai analizuoja objektyvius ir praejusiolaikotarpioduomenis. ji susiejamasu Sio gaminio kaina (Pa) ir gaunamotnispajamontis (Y).

skirstorni i prognozavimo n.tr gautos stebint vienq rei5kinio dalf i3plediamos pobficlZio(t. dalims). Kokybiniai metodai apirla prognozes. aclministracijos' nr.". kiton.1u. i5vaclos. sprendimtls' problernrl visq iSkylandiq Prognozavimonretodai Kok-vbiniaimetodai Nuotnondtnts grindZiarri uretodai Kiekvbiniai metodai Duotnenqsekq analizc NaivusispoZiIris vidurkiai Slankieji Asociat-vvus prognozavitrras ticsinc Paprastoji a regresij regrcsine Sudetine analize Ekor-rometrir-riai rnodeliai Vartotojq aPklausos Pardavejqnuotnone Vadybininkq ir personalonuolnonc Eksponentinis iSlyginirnas Duomenqsckos iSskaidymas Kiti rnetodai prognozavimolnetodai 1. prugnords esmd . Nustatant tokiq ekonorniniq lygtl ar lyeiiq sistemq' rocliklio rnatemalinE tendencijqreikia sudaryti "Prognozavit".rotnonds). esme Prognozavirno pagal praejusitl laikotarpiLl duomenis kintarr-rojoct-yozioreik5mes-numatymas<larantprielaid4kadkitidydZia perkeliami ateitl' i nekis.u.juos tikrinant vieno ar kito budo patikirnrrmq' galirnanauciotiir kartr. ytn ivairrq sprenclimq pri6mimo ir .r esmd. kad jis dr'ros toddl neverta Jii pagrindas.r. sLrrinktai5 [vairiq vaclybininkq' pardar'6jq' ekspertrl (vartoiojq apklausa.y. ne.subjeklyvi.jq valdymo leisingus tikitis.tiekkiekybiniaiprognozavirnonretodai.rs pagal prad'lttstt'1 Kiekybiniai . Pagrindiniar A' .-'itiekkokybiniai.5pav.nustatorna procesq Vystylnosr rodikliams kintamLiq.-.a tikslusmokslas. grindZiamas nuotnonttnts' Saltiniq intbr'racija Sio.retodus' aiSkinamuosttts' sekq analizd) ir pagal laikotarpiq cluomenis (duomenr-1 PraktiSkai tarplrsavio rySit1 radimo metodus (asocialyvus prognozavimas)' n"udo.iidabartiniaidesningumai prognozavtmas) Tarpusavio ry5iq radimo metodo (asociatyvusis ir darandiqitak4 ekonorniniams susijusiq uienusur daugiar.

1. K r . Ekonomikos mokslo raidu Ekonomikos mokslas.) Katonas (234 . ) Aristotelis (384 .4.f [rpto. pr.). Kr. K r . Kr.ilgq 1aik4buvEs teiginiq ir patarimq. nuo XVlll a. uZuomazgos 5. iki mintiesprieSistore l.l pailurcs gkonominis. Siuolaikindekonomine neoklasikineKembridZo mokykla.) P l a t o n a s( 4 2 7 3 4 7 m . 2. .apibendrinimu. K r . ) C i c e r o n a s( 1 0 ( r.2. Kr. Antikos ekonomine 3. ar atskiriemsSalies pradedasuvokti visq ekonorninigyvenimq o dabartiniulaikotarpiu. klasikines politines ekonourijos n-rerkantilizrnas.4 3 m .XIX a.I a.istorindmokykla. m.4.'-: . ) NlINTIS AMZIU EKONOMINE ANKSTYVUJU VIDURINIUJU IR Ankstyryosio5 krilisiionybds ckirubnidt mihtii {lI :Xl a. Ekonominds mintis (V a. pr. ekonornikos ll pusdsnaujausios E K O N O M I N E SM I N T I E S P R I E S ] S T O R E senov.). pr.6 pav. KrikiCion!lkaqis frornU ligyas '' (X'XUaJ. Senavis lndlj0s.XIV a. Ekonornikos mokslo raidoje galirna iSskirti tokias stadrjas(Zr.1.2.). Naujqiq amZiq ekonomindmintis: klasikinepolitin€ ekonomijair jos kritikai (Xvlll . keinsizmas.149 m.tautq gkiinbmin€r paZi6ror ANTIKOS EKONOMINE MINTIS Scnov€s Graikijos eLononrini mintir ( Ksenofontas 430 354m.ekonomikosteorijos Siuolaikin6s 1. pr. teorijos (XlX a. Ankstyvqjrl ir viduriniq amZiqekonominemintis (ll . taut. e. p r .322 m.XX a. teorija.).). 4. p r . Velyvqjq viduramZiq ekonomine mintis: ankstyvasisir velyvasis fiziokratq teorija. (seniausieji Antikos laikai).suteikiajarn vis glaudesnitatpusaviosqrySlir tikslurnq.XVIII a.. mintis:marZinalizrno 6.) . Klasikin€ ir kitos svarbiausios 1.XlV T o n r a sA k v i n i e t i s ( 1 2 2 5 1 2 7 4 43 .monetarizmasir XX a.).'. p r . ) a.X \ ' l a . II puse.) V a r o n a s( l 1 6 2 7 m .jI nuolat pledia."' Scholastike (XIl :.: Krnonqtcis€r :: : (kanontninkai) (XIl r XlVe) m i n t i s( X V . tinkarnil tik lkio atvejarns tikslams.cs. (XV .

1 8 . rornantizmas ) (i 7 (s L . .Sen-Simonas .Engelsas820 I 895) .1 177. K n i s a(s 8 2 1 -1 8 9 8 ) (1812 B.l\Iarksasl8l8 -' 1883).) .Listas A. O v c n a(s 7 7 l 1 8 5 8 ) l Ekgnominis.1825).) c A d o m a s S m i t a s( 1 7 2 3 1 7 9 0 ) D a v i d a sR i k a r d a s( 1 7 7 2. Vdlvvasismerkantilizmas (XVIII a.I V I I I Viljamas Poti (1623 1 6 8 9 ) .P j c r a s B u a g i l b e r a s( 1 6 4 6 . (1772 1837). .1 6 8 3 ) Fiziokratqteorija (XVIII a. Z a n a s B a t i s t aS e j u s( 1 7 6 7 I t t 3 2 ) .Ro5eris 817 1894) 1 K .) l-ransua Kene ( 169.H.Nliuleris(1779 1829) (1 V.litin0 konomija (XVIll .. S.1 7 1 1 ) NAUJUJU AMZIU EKONOMINE MINTTS Klasikint po.vELYVUJUVTDURAMzTU EKONOMINE MTNTtS A n k s t v v a s i sm c r k a n t i l i z m a s t X V l * X V l l a . I t j 3 4 ) .1 6 4 1 ) Antuanas de Monkretjenas (1575 162l) Z a n a s B a t i s t aK o l b e r a s( 1 6 1 9.) K l a s i k i n € s p o l i t i n d se k o n o m i j o sp i r m t a k a i ( X V I I . Z .1 8 2 3 ) .1) A n a s R o b e r t a s i u r g o ( 1 7 2 7.) Utbpinis gocializmas (1789 1846) F.Hildcbrandas 1878) (1760 H. S i s m o n d 1s 7 3.l 7 8 l ) T a. { 2P. (I F.XtX a.) ( T o m a s N { a n a s 1 5 7 1. T D Z o n a sS t i u a r t a s M i l i s ( 1 8 0 6 l t l 7 0 ) K l a s i k i n d s p o l i l i n f s e k o n o m i j o sk r l t i k a l X t X a . S .. P r u d o n a1 8 0 9 1 8 6 5 ) Nlarksizmas ( K..Furje R . . o m a s R o b e r t a s N { a l t u s( I 7 6 6 .

O. N l a r i a l a ( 1 8 4 2 1 9 2 4 )A .Pareto (1851 1926) K.1-l9l0). i . (1848 1823).Fridnrcnas ( r 8 7 4 -1 9 .1 8 5 8 ) .Smolcris ( 1 8 3 8 -l e l T ) A.K. Kurno ( I 801.Vikselas mokyklossusiforinavimas altrasis Nioktasikinis ekonqmikos. ". (l tt35 V. T i u n e n a s1 7 8 3 1 8 9 0 )H . Z. (amerikiediq istorjnOmokykla)' T. . tl puse XX a.Diupuji (l 804.E.Komonzas ( 1 8 6 2.1946) Monctarizmas lcikagosmokykla) M.R.Btm-Baverkas K. u A .2lombarlas ( 1 8 6 3l-% r ) lnstitilciohalizmas . EKoNoMINE MINTIS XIX a.l9ti3). V.stuolatrtNl.Nliticlas (1 ( DZ. + 8 ) .Vcblcnas \ctobulos konkurcricijos tcorijos (r857.929) 1 DZ. I puse mikot mok)klos It arlin alizmas. C o s c n a(s 8 1 0 . psichologinis tnatcmatints ir mokyklq SubjcktyvistinAs rcvoliucijos etapas atsiradimas pirmasnrarlinalizmo (1851 l9l4).S.I 8S2). . ' . : : .Vagneris ( 1 8 3. S . marZinuli2mo rcvoliuiijosetapas .N{. Knapas ( 1 8 4 2 -1 9 2 6 ) V.Nlengcris ( A.Vizerisl85l . (1840 1921).I 866).1926).DZevonsas . (1 A.1967) Keinlizmag (l J. i Vokieliq mokykla G.Valrasas 83.Veberis ( 1 8 1 6 -1 9 2 0 ) G.l 9 ' 1 5 ) V. P i g ( 1 8 7 7 1 9 5 9 ) s Istolind mqkJ:kla : .B.eemberlinas 899. r ' . J .g*HljT|su:ltono Marlinali2mo teorijos pirmtakai ( 1 .1 9 1 7 ) s NI. F.Keinsas 883.1877).Robinson I 903.

Fok_einsizmas: amg{ikiefiikasis.Aronas..Tobinas. Saltinio.. D. nes politine ekonomija kaip isi5kai savaranki5kai XVIII a.Kaldoras. D. R. L.Patinkinas. bei aukso svarbto ypad skatinant eksporlq ir nepalaikant importo. jos mintiesraidair Zymiausi atstovai 1.SardZcntas.V . E. 1515-1621)pirmq kart4 literatfroje panaudojotermtn4 kuris veliau buvo ivairiai traktuojarnas.Politines ekonomijos atsiradirnas -no vardu siejamastik formaliai.Politinds ekonomijostlaktatas. angliSkasis kairysir. Z. F. F.Hajckas A.iq problemqtyrimas ir analizejo deka perZenge uZdaro 46 . neomarksistinis D. E.XX a. P.Robinson. . N.M .ncorikardinis. A l l e . multiplikatorius ekselcratorius. V.Belas. E. D. (Monkretjen.Trifinas.Monkretjenas savo darbe. K.KIaucris.Srafa. uZsieniokapitalo isiverZimo. S a m u e l s o n a sD Z . Ncoliberalizrno.Erchardas DZ.Hansenas L. C. R.Kantoras T.Tofleris. L e o n t j e v a s . d upos.Mizesas.Drekeris.skirtas karalienei" monarchui pataria.Debro. ekonomikos R. DZ. R. visuomen0 PoindustrinE D . ' f o f l e r i s .Sibata O. . P U S E tcorijos socialin is-institucinds evoliucijos. R. K.valstybine rcionalineekonomija.Lukasas. daugelyjepasaulio Saliq ir ekonolnija hkio mokslu.Laferas.I{utas.rija".Bortkeviiius. H i k s a s . S o l o u .'kCinslzma Keinsizmocvoliucijos teorijos ' . B e l a s . Merkantilizmas (merkantilisrn) .Minskis.politineekonon. R . Feldstainas.Hcilbroncris lnformacinA visuomcnd Neoleinsistine sintezi P .P.Ntachlupas.F .ekonominitl paZiurq pabreZianti mainq ir prekybos.kaip nacijos geroves sistema.Domaras. .Harodas. E.NIasuda Racionaliis l0kcsiiai L.Gclbreitas plitra iSlyginimas.Spengle ris.Klarkas. KozoUno. kaip valdyti valstybds turt4 ginti . Neokeinslzmasi.6 pav. Ekonorninds prancfizrt rnerkantilistas Antuanas MonkretjL-nas l6l5 m.ekonomirrds R. A.Anthuan.R.

paklausos bendrosios pinigLl kiekio pokydiai.jt1 nes mainomqjaverte. ir taip sukurtiekoltorlirrq s4veik4galimaislyginti. L Fransua Kene (Queanay. Ekonornikos mokslo atsiradimas siejamas sLr XVlll a. kuri ivertinta fiziokratLlatstovas isleido . kad rinkos ekonomika gali b[ti stabili. kurios esrnd '.Jis teige' kad jeigu gamintojai gales laisvai siekti pelno.rics) ekonornikos idejq rnokykla..pagrindind vyste darbinesvertdskaip sudaiktinto savo darbuosetoliar'r A. Fransua.ekonomijos")ribas.Ekonorninq proto k[rinys po ra5toir pinigq iSradirno. t.Srr-ritas darbo teorij4 kuriq sufonnulavo anglq ekonomistasViljamas Petis (Petty' kad darbasyra vienintelis ir tikras prekds Williams. o pramonQ ir prekyb4 vertinusi kaip prekybos uZ bei Sakas pasisakiusi laisvosios neproduktyvias (lasser faire. iSleido knyg4 .kuri sukelia maZa bendroji paklausa. teige. pokydiqprieZastis.).Skotas. 1123-1190) . prigimtiesir prieZasdirl . tuornetiiole valstybe. 1694-1114) . Jeigurinkq nereguliuos prekesir paslaugas. viduryje kilusia ekonorniniq tyrimr4stambinimo tendencija.remiantis sprendimq gerovq.klasikinis politines ekonomijos pradininkas 1116 m. jog rinkos jegos turi i5laikyti bendrosios paklausos ir bendrojo nacionalinio produkto pusiausvyr4.ekonon-riniq pa2irrrtl mokykla. Adam.galimybg.feodalinio natflrinio hkio (. (tikrosios) vertds lnatas. kr-rrie . kaip trediasisZmogaus Fiziokratizmas (physiocracy) .. politine ekonomija pradelo tyrineti valstybdsukio problemas. darbopasidalijimoir specializacijos Savo knygojeA. pakelsvisuomends Si teorija bande parodyti. Aclamas Srnitas (Srnith.pranc[zt1 lentelq" (1758 m. reikalavusi pripaZinti Zemes ukiui pirmenybq Salies [kyje.Jis pabreZe. gamindarni prekes ir teikdami rinkos jegos garantuossqlygas ganrirrti tuomet nematomosios paslaugas.. Bet kuriuo atveju tikroji kaina priklatlso nuo paklausos. Klasikin€ ekonomikos teorija (classical econon.Sis laikotarpis paZymbtas dviern svarbiaisekonominiaisdarbais. kele klausim4 kodel rinkos mainomosios (norninalioji) kaina paprastainesutampasu tikrqia prekiq kaina.leiskiteveikti" aplinkojekonkurencija gerovQ. jei monetariness4lygos yra stabilios.atsiradim4.Tautq 1urlo krypties naujosteorines kuriojepagrinde tyrindjimas".. reikalingas nukreipsgamyb4 tais keliais. darbininkq ir kapitalistq.klasikinespolitines ekonornijos.SmitaspabreZe prana5umusir apibldino rinkos rnechanizmofunkcionavirn4.y' su . .garnybos ir rnaterialiniq gerybiq paskirstyrnas tary Zerr-rvald2it1.Klasikinesekonomikosteorijoskurejai neige nedarbo. kad darbininkq ir kapitalistq atskirq rinka. 1623-1681).leiskiteveikti) iteisinirnrl teises ir prigirntines 2.

' jeigu klestes konkurencija.Smito rinkos teorijq ir suformulavovadinam4jISejausdesni: Sdjaus d.t b.darbo uZmokestisdidesnis kylandioje ekonomikoje.kJd srstema veiktq.rid[re .Politines ekonomijos rraktate" (1g03rn. bhtina padidinri bendrqjqpasi[14. ( D. Jean Baptiste. o paskirstymo desnius .Rikardas.neru' l buti tiesioginio ekonomines veiklosvarstybinio reguliavimo. o jos pasiskirstymas tarp klasiq yra vertesdesniopaZeidimas.lel . kad darbas visada nulemia vertg. Prancuzq ekonomistas Zanas Batista Sejus (Say. t.visuomeninius ir istorinius. Tai rei5kia.iOq.. kuri4 bande issprgsti D.Gyventolq skaidiaus desniotyrinejimas"ir 1820 m.. norint pasiekti nacionalindsgamybos visisko uzimturno lyg[.) isvysteA.Politines ekonomijos ir aprnokestinimoprincipus" ii.tono. 48 . tgiz'm.t.o. I 806-1873).. didejant pakraLrsai. kai dar nebuvo kapitalo ir privatinesZemes nuosavybds. .Smitasteige. Rinkos mechanizmas apib[dino naui4 ekonornikossistern4 kuri tuo metuJau pradejoatsirastipramoninese Vakarq valstyb€se.r . tLrrib[ti patenkintosdvi sqlygos.RikardasdarbindsvertesteoriiEvyste toliau ir pritaike siuolaiki'ei ekoromikai. kurg jis gali pirkti uZ iq irba guuti. iSt.. yra kaip tik pakankamasnupirkti vis4 pagarnint4 produkcii4. paskirstymEpaskelbgssvarbiausiutyrimo objektu.politines ekonomijos principai" 1848m.numadiusia'r pakeisti kitus <taikt"us... kad bendrojo nacionarinio produkto gamyba duoda tiksliai lygq tai produkcrjai pajamq kiek[ (darbo uimokesdiai]peinas rr t.David.. Jis pripaZino. savanaudiskas 2) gamintoiq elgesys gali buti panaudotasbenJram labui. todel A.i. to. parasEsknygq .pur".politin. Todel. 17gB . Juk visa sukurta mainomoji verte turi priklausyti iarbininkui.snis (Say's Law) . PaskutinisZymiausias sios mokyklos atstovas buvo DZonasstiuartasMilis (Mill' John Stuart.y. yra lygi iq ! darbo kiekiui. { tolimesni klasikinesmokyklos vystyrnqsi svarq indell ine5e anglq ekonomistaiDavidas Rikardas(Ricardo. tai kaip paai5kintiSiosvertespasiskirstym4 tarp ivairiausiqvisuomenes klasiq.).).in. 176l-1832). 1766_1834). ku. knygas . A.. negu nuosmukioar stabiliosekonornikos busenoje.Srnitasdare isvad4 kad vertes desnisveike tik pirmykstesevisuomen€se.bencrroji pasiula sukuria sau lygi4 bendrqjqpaklausq. ..l) rinkq neturi kistis varstybe.faiiau.t kurios prekesvertd asmeniui.u priestaravirnu: jeigu mainomql4prekiq vertg sukuria savininko pirkras darbas.. kuris' jeigu i5leidZiamas. tai nekintandiovertdsmato nustatvmas. Thomas.1or'p.. rsreidgs . Tadiau. Pagrindine problema. garnybos desnius skelbe esandiusnatlralius ir amZinus. To'ras Martus (Malthus. rZi2_1g23).

ekonomikosteorijospletra. 1842-1926)) bei amerikietiSkosiosistorines mokyklos (Torsteinas (Webllen. George Friderich.1789-1846) kt. kaip mokslininko. Georgas Fridrichas Knapas(Knap. Si teonja kure ir pletojoekonominius pasiulymus srnLrlkiajam Likiuiginti. vdliau ekonorninis rornantizmas. o politine j.). kad vertd priklauso nuo gamyboska5tq buvo kritikuojama. Kaip atsvara klasikines ekonomikos Salininkq veiklai atsirado utopinis socializmas.rs. teigianti.1838-1917). XIX a. Wesli Kler.todel butina sukurti nacionalingekonornikosteorij4. besiremiandiai Karlo Markso doktrinornis. ir atstovq .Milis tvirtino. kritikavusios klasikinq ekonomikos teorij4. Fridrich. I (marksistind ekonomika) (Marxisl Marksizmas economy) .Ji siejamatiek su pirmosios (1840-1860 m. susiformavo marksizmasbei marksistinissocializrnas.Sejus.B.Torstein. pagrlst4 starnbiq lkiq veikla. Tadiau tikejin-ias rinkos veiksniqjega juos skatinoremti ekonominioliberalizmoir laisvosios prekybostarp tautq idejas. E. kaip kad teige Z.Marksas industrines revoliucijos laikotarpio duomenq analizis pagrindu suformulavo darbines vertds. Jis irode.konominio romantizmo bei marksizmo ekonornikos teorinitl principq susiformavimos4lyga.gu parlijai.paklar"rsospasihlos DZ.1857-1929). pabaigojepastarasis 49 . tiek ir su antrosiosvokiSkqq istoriniq mokyklq (1870 m. l8l8-1883).Rikardo. kapitalizmo vystymosi baigtinurno.Gustav. tarptautines prekybos atveju). kaip D. Jo. kad nera bendrq vystymosi ddsnir4. F.l ekonornistoKarlo Markso (Marx. abstraktaus konkretausdarbobei komunizmo ekonomines ir teorijas. Veblenas VeslisKlerasMitdelas (Mithell. ir veliau) (Gustavas Smoleris(Chmoller. kad kiekviena taula savita. Apie 1870m. o ne darbin6svertes desni.ranticism economics) of ekonomikos teorijos. kai garnyboskainos ddsniai neveikia (pavyzdZiLri. Kiek veiiau i5rySkejovokiedir.) (Adomas Henrichas Miuleris (Miuller. Tai reiSke klasikinis ekonornikos mokyklos nepajegum4 aiSkinti ekonomines problemas. 1874-1948)) teorijomis jtl Zymiausir"jq veikla.Kend rnokinio. kad prekiq paklausa nera darbo paklausa.ekonomika. lll9-1829).tai nacionaline Istorind mokykla (Historical School) ekonomikosteorija. klasikinesekonomikosteorijos paZi[ros. kad reikia analizuoti ir desnir. figlra. veiklos svarbErodo ne tik indelis i ekonomikos teorij4 bef ir [naSas socialiniq mokslq metodologij4. Adam Henrich. Karl. K. Ekonominis romantizmas (rorr. Fridrichas Listas(List.kurioje didZiausiakapitalo dalis priklauso vyriausybei.

XIX a. l85l-1926). anglq .Austrq ir Sveicarijosekonomikosmokyklas apjunge Svedqekonomistas Klutas Vikselas(Wicksell Knuth. nesuprie5ina Jis pleiia savEs jq idejornis. Neoklasikineanalizt. ir nuo naudingumo(paklausos). XX a.Oigen4 BemBaverk4 (von Bohm-Bawerk. 1840-1921). 1883-1946) veikla.ekonomikos idejq visuma. su bet ir papildo tai tornis kryptimis. Fridrichil Vizerl (Vizer.MarSalo darbais. Neoklasikin€ ekonomikos teorija (neoclassical economy) .E.[einandiqi 5i4 sferq skaidiq. Fricleric. pradZioje. Jos tyrd individualiq subjektq. kuriorns jq pirmtakai skyre nepakankamai ddmesioarbajas tik nurodd.rso (Keynes.austrq (Vienos.). buvo rnikroekonominesanalizes pobudZio. perkelusia akcentusnuo klasikinesekonomikosteorijos nagrinetogerovdsSaltiniobei jos paskirstyrno tarp darbininkq.Makroekonomines analizesatsiradirnui stiprq irnpulsqdave anglq ekonomistoDZonoMeinardo Keir. Neoklasikine ekonomikos teorija savo idejomis sujr.Vilfredo. tEsia. kurie valdo iStekliq paskirstym4 pagal poreikius. (Lozanos. r Si teorija daiznaivadinama. k4 [ ji ine5e praejusio Simtmedio ekonomistai. 1845-1926. ir XX a. Alfred 1842-1924) ir jo mokinys ArturasSesilas Pigu (Pigou.paplitusios XIX a.. MarZinalizmas (rnargin economics). Sveicarijos matematine) Mari Espri Leonq Valrasq(Walras.S.neoklasikiniupoZiuriu": verte priklauso ir nuo gamybos ka5tq (pasillos).ugen. 1834-1910). lS48*1923). 1877-1959).Arthur Cecil. Vilfredq Pareto (Pareto.Frensislsidro EdZvortas (Edgeworth. 1867-1947)ir susifonr-ravo taip vadinarnamarZinalizmoekonomikosteorija.ekonomikos teorija. ZemvaldZiqir kapitalistr4prie principq. Makroekonomikos aspektas...S. Piln4 neoklasikines ekonomikosteorij4 pateik€KembridZomokyklos atstovas Alfredas Mar5alas (Marshal.Teorijos. 1851-1926). pabaigoje i5st[rnusiais klasikines ekonomikos teorijos rnokymq.185l-1914).poZifiris pakeistas. Sioje naujoje ekonomikos mokykloje buvo pagristi maZejandio ribinio naudingumo ir statines pusiausvyros analizds prinoipai.rnge daugel[ ekonomikos mokyklq ir Zyrniausiqatstovq: anglq (JevonsW.DZevonsq psichologine) Karlq Menger[ (Menger. pagrista A. psichologine. arba ekonomistqV.Irvingas FiSeris(Fisher Irwing. pagrista ribines analizes bei maZejandio naudingurno teorijomis. 1835-1882). Karl.Jis sukOre pagrindLrs makroekonomines analizes 50 .Siuolaikinejeekonomikosmokslo raidos stadijoje iSry5kejo Siosnaujosanalizeskryptys: 1.Mari Espri Leon. FrancesYcidro. arnerikiediq. ekonomikos mokslas neatmetdnieko.marZinalistine revoliucija".John Maynard.pradejo n a u d o l i i b i n i qd y d 2 i qt y r i m u s .

Pladiatr 2 skyriq. mokslas. Verslo ciklo prigimties enrpilinio paZinirno palanga buvo imanoma tik patobulinus makroekouotlinE informacrjq. Richard.rltatq.rrejo nebuvo savaranki5kas tai apibendrinandiq duotnentg kaip Pirmasis [vykis Didelq tyrirnq mokslindsbazes.g. Netobulos konkurencijos analiz6. Antrasis ivykis. tuo talpu ekonomikos analizd nuo 1930 m.rinkos fikio teorijoje. 1971rr.susifonnuojandius ekonor. Sitrornettrbeveik kitimo tenclencijrl s4lygojusimakroekonomikos apdorojama infbrtuaci. makroekonominiq Sios informacijos dal[ rinkti past[mejo Pinnasis pasaulinis karas. .2. 3.4. kad verslo ciklas yra pasikartojantisekonorninis reiSkinys. Nobclio prernijos SirnonSrnith. Pagrindinds iiuoluikitris ekonomikos teoriios ir nrclodologiia Makroekonomikos kaip mokslo apie bendrqsias r"rkio tendencijas buvo pagrindinisekonornistqanalizesobjektas. 1913). ukyje. Procesq dinamikos elementas. (Stonc.Jos vystymuisi didelg [tak4 tr. s 1. visurniniusprocesus Salies apibudinandiais 2.taiiar-rtai tyrirnai Simtmediais trys ivykiai. Dar trediojoje ekonomikos teorijos vystymosi stadijoje ekonomistaii5kele visuotineskonkurencijostarp ekonornikos subjektq hipotezg. tiria dinaminius procesus. m e k o n o r n i k op l e t r a i p r o g n o z a v i u i . igyvendinant arnZiaus 3-ame de5irntrnetyjeJAV buvo sukurta nacionaliniq pejamq apskaitos infomracine sisterna . tapqs ypad paZyrnctirtas Veliau nacionaliniqs4skaitqsistern4 sisterninokiti ekonornistai. tapQS svarbiu dabartines tnakroekonomikos vystymosi stimulu.kad JAV ekonomikai bfidingi pasikartojantys Zymia dalimi panaSIs o Siarn darbui vadovo Zytnus ekonotnistasSaimonas Srnitas Kuznccas (Kuznets. Ridardas Stounas anglqckonornistas 5t .l90l-1985).nacionaline sqskaitq sistenta (NSS). suvokim4+. kai valstybems reikejo kokybiSkos statistinds informacijos planLrojant ir Dvide5imlojo su savo ketinimus.Statika analizuojatik baigtinE Dabartine pusiausvyros blisen4 ir ekonomikos elementq veiklos rezr. nes tikroveje daZniaususidttriatna linksta i netobuloskonkurencijossituacijas.niniame gyvenimeskiriatnls kiekvienosSalies ekonominiqrei5kiniq.Didelis demesys . JAV ekonomisto. [vertinandius laiko veiksni ekonomika laike tarp gyvenime ir apibfldina sqry3ius.Zymausstatistiko Vesli Klero Mitdelo tyrinrai ir parode. laurcatu. o su rinkos monopolinemis ar oligopolinemis struktr.susijusius kariniaisveiksmais. Makroekonomikosteorija remiasi statistiniaistyrirnais.tai nustatymas fakto.rinkimas ir sisteminimas. ne stl tobulqja konkurencija.rromis.2. 2r.ju visose pasaulio valstybese renkatna ir tyr mukroekonorniniamsimants.

Prancfizijoje daugiaukaip 40 procentrl. kad tokie svarbusekonomikosrodikliai.lik" 10 proc. nedarbu. DidZioji depresija .palaipsniuiap€mr-rsir.pavyzdLiu| JAV .nerikos. .30 proc.o Vokietijoje.Ekonornineskrizes laikotarpiu Zlugo keletas dernokratiniq vyriausybiq.kainq lygis. tiek politiniaisprocesais.nbiausia ekonomikos katastrof a Siuolaikineje istonjoje.bedarbiq. pasauline Si katastrofa dabarstebinapasaulltiek ir Zrnoniqpatirtornis kandiomis..oje daugiaLr 30 proc. Japonijoje1 valdZiqatejE fa5istai sukurstdAntr4li pasaulinikar4. nedarbas. Pranc[zrjoje.verslo ciklai.aiSkinandiq DidZiosios prieZastis. Hitlerio atejimas valdZiqVokietijojebr"rvo tiesiogiai I susijEs katastrofiSka su ekonominekrize Vokietijoje. ISvystytos vyriausybes i krizq sureagavo. Trediasis Siuolaikines makroekonomikos suk[rim4 [vykis. 1929-1932 m.. Vokietrjoje 40 proc.r i5vystytas valstybesir perdjusiui rnenkaii5vystytas Salis.. todel daugelyjeEuroposir menkai i5vystytose valstybdse. ivesdamos importo prekybos barjerus.JAV ir Vokierr-. kai beveik visos pasaulio valstybes susidure su katastrofiSkugamybos apimtiesrnaZejimuir beprecedentiniu nedarbu. 1933rn.. ir galiausiai pasieke ypadkritiSkalyg[. KadangiSi politika netiesiogiai didino nedarb4 kitoseuZsienio valstybdse. lsanalizavEs makroekonorninE aplink4 jis pasiule fiskalines ir monetarines politikos priemones krizinei situacijai lveikti.. DidZioji depresijatapo pasar-rliniLr reiSkiniu.pavyzdZiui. Zyrnus JAV ekonomistasMiltonas Fridmenasir Ana Svarc (Shvarc. pastr..Ann) kaip pagrindinEDidZiosiosciepresijos >1.rnikalaus lygio defliacija.kritus jq paklausai iSvystytose valstybese. DidZiojojeBritanijojekainossumaZejo beveik 25 proc. pramonds garnybos apirntis vrsame pasar-rlyje ?ymiai sumaZejo. kur ekonolrrikoskrize prasidej dar 2-ame de5imtn-retyj o e. tarpvalstybiniai prekybiniairy5iai buvo paZeisti.tai star. Afrikos ir Azrjos valstybeseekonomika buvo krizines b[senos.Demokratines vyriausybdsnepajegeiveikti ekonominio chaoso.Lotynq Ar. depresijos todel ir laikorna. ltahjoje. DidZiojojeBritanijoje-.. taip pat Japonrjoje susifonnavo diktaturos.. JAV buvo 25 proc. V. kaip atsargq garnybos ir apimtis. DidZioji depresijaprasidejo 1929 n. ivardijo ateities perspektyvrl svyravimus. DZ. sqlygojEs tai .lmejusi ekononrik4 | depresijq. siekdamospadidinti Salyje garninamqprekir4paklaus4 ir suteikdarnos galimybEZmonerns dirbti. sqlygota eksportuoiamos Zaliavos kainq rnaZejimo.Mitdelasnustatd. praktiSkai Kai visos pasaulio valstybdspradejo laikytis Sio praZhtingoplano. nei DidZiausiintelektualiojo kapitalonuostoliaipasirei5ke katastrollskai padidejusiu ptlyzdLiui. todelji buvo netoliaregiSka.50 proc.DidZioji depresija.K. Ekonornistai pateik€ nemaZa hipotezirq.verslocikle kinta tendencingai.Keinsas kaip pagrindini veiksni. l5vystytosSalyssusidfiresu r. tarptaurinE prekyb4 i5tiko giliausiasnuosmukis. kad ji yra rnakroekonomikos vystymosi stimulas. i5sirutuliojusiais kaip buvusir4sukrdtirnq rezultatas.

finansinespagalbos suteikimas.7pav.Kindlbergeris vaizdLiai aiSkino principu(2r. Kitas amerikieiiq ekonornistas CarlzasKindlbergeris prieZastis Charles. 3-o deSimtmedio pabaigojeDidZioji Britanija jau praradopasauliniolyderio vaidrneni. Tarptautines prekybos maZejimas 1929m. Jo manymu. varZiusios tarptautinE prekyb4 stabdyrnas). tariftl polrtikos. 1930 m.7 pav. Sk4 (Kindleberger. prasidejusio 2-o de5imtmedio pabaigoje. peraugimo I todel ji nesugebejosustabdyti iprasto verslo ciklo nuosn-rukio kataslrofi depresij4. kad visos monetarindspolitikos keitirno priemones. galejusiq paveikti krizq atskiroje valstybeje(pavyzdZiui.USD) Gruodis RugpjItis Lapkritis Spalis Rugsejis 1. visiSkai nepasitvirtino. nukreiptos kovoti su didejandiaisbankq bankrotais.). 1910) DidZiosios depresijos bandeai5kinti tarptautiniu poZitriu.prieZasti ivardijo ekonornikospletros varZymE 1929-1933 metais. kadangi pasaulyje nebuvo Salies lyderio ekonomikos srityje. sausio I 933 rn. kovo meneslals 53 . ekonorni5kaii5vystytos Salys nesugebejoiSvengti ekonomikos nuosmukio. 1. susisukandios spirales Balandis GeguZd Vasaris -' Sausis (rnln.o JAV jo dar nefgavo.g. Tuo istoriniu laikotarpiu nebuvo ir tarptautiniq institucijq. Autoriai tvirtino. Tarptautin€s prekybos rnaZejim4 C.

Zymus angh. suleike makroekonornikai Siuolaiking krypti. DZ. Nors Siandienakivaizdus ir kai kurie Sios knygos tmkurnai. kad rinkos ekonomikai nebudingassusireguliavimo mechanizmas. galejoteigiarnai paveikti ekonomikosraidq. pinnosios iSsivadavoir iS depresijos blsenos. aiskinandiqDidZiosiosdepresijosprieZastis ir jos reiSkirnosi mechanizmq. kad jis ekonomikai bildingi svyravimai. Aukso standartas priestaravo savarankiSkai nepriklausomaivalstybds monetarinei politikai. gaivojo. DidZioji depresija pradejoprieStarauti ekonomistqklasikq paZilroms.PrieSingai. kariniai konfliktai tiesiog peraugo I taikaus laikotarpio konfliktus. t. jai nebhdingas Zemasnedarbo lygis ir didele garnybosapirntis.y. nera vienr4visuotinai priirntq paZi[rq.1 ekonomistas DZ.o po to ir visE iikusl pasaull. Salys. Piter) tvirtino. Pagrindinis DZ.kad nuo Sio laiko visi makroekonornistai pradejosavepriskirti rienai i5 dviejq sroviq:keinsistams arbaklasikams.M. priklausomai nuo to. palaipsnitri apdrnusii5vystytasvalstybes. Pateiktieji keli skirtingi Sio t-enorneno suvokirno bfldai demesikoncentruojai kur! nors vien4 krizes aspekt4ir per j1 bando paaiSkinti5i sudeting4 makroekonomin[ rei5kin[.. pagr[stos bendrqjqi5laidq ir pajamqapytakosvaldymu.). Taigi. susijusiossu ekonornikossvyravirnais. ji i5lieka svarbiausiuXX arnZiaus ekonominiuveikalu.Teminomanymu. kad rinkos rnechanizmuineb[dingas ilgas ir nuolatinis nedarbas.Keinsas sumodeliavo DidZiosios depresijos bei srnulkesniq ekonominiq svyravirnq teorinE schemq ir pasirlle specialiq vyriausybes veiklos prograrnfu siekiant iSvengti depresijos. Pagrindinesiddjos. Si krize priverte suabejotr.Keinsaslne5e didZiull indeli I ekonomikosteorijosvystymqsi. kad DidZioji depresija. Keinsizmas (Keinso ekonomind teorija) (Keynesian economics) makroekonorninio reguliavirno teorijos.palfikanqir pinigq teorija" (1936 rn. poveikis Siammokslui buvo toks Jo didelis.BendrojiuZimtumo. parerntus tarpusavionepasitikejimu bei prieii5kumu Europoskonfliktuojandioms Salims.o ji.uZdelstoveikirno bomba". ar ekonornikos teorijos postulatai atitinka realius to meto gyvenimo procesus.rsidr-rre 3-ame deSirntmetyje. t.depresija.Bhta ir kitokiq bandymqaiSkintiDidZiosios prieZasrrs. ir ypad ekonominiarn augimui. Zymia dalimi priklausantys nuo rnasinirl 54 . P. kaip artimai jie savopaZiDras siejosu Keinsoidejomis.y.plito per to rneto valstybiq monetaring politikq pagrfstq aukso standartu. depresijos JAV ekonomistasPiteris Teminas (Temin.tai Pinnojo pasaulinio karo ir po jo vykusiq konlliktq .anksdiaunegu kitos atsisakiusios aukso standarto..Keinso teorijos teiginys buvo tas. Kaip veliau paroddpraktika.rlissr.isdestytos jo Zymiausioje knygoje . kaip ir daugelio ekonornikosteorijos problemq atveju. pasakdaugelioekonomistq.su kuriuo pasar.

Daugelis DZ. nedarbo ir kitus pokydius. kad ekonornikos stabilizavimui reikalingas makroekonomines strategijos koregavimas. nors ir paplito po vis4 pasauli (daugelio valstybiq ekonomika sekrningai pletojosi. Milton.keinsistines revoliucijos" vard4. valstybesbiudZetui. kad vyriausyb6 privalo vykdyti ekonomikos stabilizavimo politikq siekdama i5vengti ekonorninirl kriziq atsiradimo bei pldtros. Rinkos ekonomika principu. tarpe jt1 ir jo pasiulytas bendrosios paklausos bei bendrosios pasiiilos analiz€s metodas. ji nuolal susireguliavimo siekia visiSkouZimtumobtisenos.y. 55 . ypad pladiai paplito ir igavo . Keinsistind teorija Siam atvejr.. nesusidurdamasu akivaizdesniaisnuosmukiais ar didesniu nedarbo lygiu). Monetarizmas (rnonetarism) teorija. 1912) sukure alternatyvi4 keinsizmui monetarizmo teorijq kuri sudaro vadinarn<-lsios Cikagos mokyklos pagrindq. Pesimizmo didejirnas verslo aplinkoje s4lygoja investicijq aktyvumo smukimq kuris savo ruoZtu s4lygoja bendrq gamybos nuosrnuk! ir nedarbo didejirn4. susijusios su politinemis fiskalines ar monetarinespolitikos keitimo rekomendacijomis. pagrindas. kai ekonomikos kriz6 pasiekia tok[ rnast4 kaip DidZiosios depresijoslaikotarpiu. nera visi5kai lankstls ir negali greitai pasikeistiir prisiderinti prie ekonomikos.nuotaikq kaitos poveikio bendrajam investicijq lygiui . Pasak DZ.y. Keinsas teige. rnokesdiqbei pinigq politikos pasikeitimai. Ekonomikos nestabilumoprieZasdiqbuvo bandorna ie5koti padioje stabilizavimo politikoje.15 dalies tai tik priklauso nuo to.nuo pesirnizrnoiki optimizmo.t. tai ji negali b[ti greitai pa5alinta ar btiti i5sprEsta darbuotojq pastangomis. teigianti. g. kad: pagrlsta l.kaip makroekonominioreguliavimo priemonei. Siuo laikotarpiu Miltonas Fridmenas (Friedman. aktyvioje valstybesreguliavirno politikoje.Jo ideja.Keinso principiniq idejLl. Tai analizes. kad kainos realiarne gyvenirne. ir atvirk5diai.Keinso. kad pinigq pasitla lemia kainq gamybos apimdiq. skiriarnas neZymusvaidmuo. augant karnoms (infliacija). tadiauyra nuolatiniq ekonominiqdiskusrjqobjektas.kai gamybos apimtis malrja (stagnacija). susijusios su pinigq itaka ekonornikai. Si teorija teigia. 8-o deiimtmedio pradZioje sekmingq daugelio pasaulio valstybiq ekonomikosraidq pradejostabdytistagfliacija. yra Siuolaikines makroekonomikosSerdis. ldejos. Staglliacija (stagflation) tai tokia ekonomikospadetis.ri negalejopasi[lyti jokiq ekonomikos stabilizavirnopriemoniq. ypad vyriausybds iSlaidq. kad. taip pat vidutinis darbo uZmokestis. t.

kur kiekviena sanderio 5ails (1iek darbdaviai. Jo manymu. kad ekonornikos pldtros svyravimai i5 dalies yra pinigq kiekio svyravimq rezultatas. objektyviainumatoateities lvykius.rosi. I 56 . jeigu verslininkai veiktq.kr. Todel lfikesdiaiigaunatikimybes pasiskirstymofom4. kad rinkos principas. g.2. Racionaliq l[kesdiq modelis pladiau taikytinas laisvosios k o n k u r e n c i j o s i n k o s e .kad finnos ir asmenys. tr. tadiau butent jie tampa pagrindiniuracionaliqllkesdiq teorijoselementu. Salininkai buvo kategoriSkesninegu monetaristai. kad. Aktyvi valstybdspolitika yra problemosdalis.Z y r n i a u s i r a c i o n a l i q j t l u k e d i q t e o r i j o s a t s t o v a ir RobertasLukas (Lucas.Fridmenas ir jo pasekejai tvirtino. infliacijos ternp4. o ne jos sprendimas. kad b[tq gaunarnadaugiausiaprodukcijos. sumaZetqpaklausair didetq nedarbas.todel jis siillo vyriausybeipinigq kiekl parnaZu didinti tokiais tempais. Racionaliqjq liikesiiq teorija (rational-expectations hypotesis) tai hipoteze.teigianti.nagrinejanti trkio gamybospajegum4(potencialusis arba galimasisBNP) ir politik4 kuria siekiama pagerinti garnybos i5tekliq rinkq lankstumqtaip. L[kesdiai yra labai svarbls derybose del darbo r. Robert. rnonetaristineje.o valstybinisreguliavirnas ekonomikai b[dingas susireguliavirno neuZtikrina stabilaus ekonornikos vystyn. Taigi tik .l egzistavqs. 1931) ir RobertasBaras (Barro. Manorna.r.ratyti busimus [vykius..nes Zmonds numatyttlinfliacijostempq maZejimq todel b[tq griZtamaI visi5ko uZimtumobrisen4.nauja"infomacija turds poveikl llkesdiarns arba elgsenai. pasir"rlos poZi0rio) atsiZvelgiamaI gyventojq ateities lukesdius. M. pavyzdLiui. atsiZvelgiant esamE bendr4j4paklausq.rredamisvarbi4 informacij4 tuo laiku. turedarni visiSkaitiksiiq informacijq tuomet fikines veiklos ciklas savo dabartinefbnna nustotr. StatistikospoZiuriu. hipotezeneteigia. Sie l[kesdiai Zymia dalimi lernia [kines veiklos ciklq.rrie atitiktq ilgalaikl garnybosapirnties didejimq ir pa5alintqinfliacijE ekonomikoje. tiek darbininkai) turi nur. kai prirmarnas sprendimas. neokeinsistineje.Tadiau nedarbo padidejimas jau butq tik laikinas. jei Salyjeyra didele infliacija. tvirtindami. Pasiiilos poZiIrio ekonomika (teorija) (supply-side economics). g. Sios teorijos Salininkq nuomone. verslininkq ateities lrikesciai ypac veikia firmq i5laidas investicijoms ir atsargorns. 1e44).kad lukesdiaiyra visuornettikslhs.Visose ekonomikos teorijose (keinsistineje. tai. 8-9-ame deSirntmetyje monetaristqpozicijas kovoje prieSkeinsizrnq p ii s u s t i p r i n o e o k l a s i k ai ir p a s i u l o s o Z i u r i o k o n o m i s t a S i e e k o n o r n i s t ar j 1 1 n e i. Robert.?ymiai sumaZinus pinigq kiekio didejimo tempus.rZrnokesiio lygio.ekonomikos analizds Saka.

Pasi[los poZifirio ekonornistaiisanalizavo gamybos istekliq rinkll ir biurokratini nelankstum4 didesniqgamybosistekliq kainq poveiki bendrajai paklausai. vadinam4j4neorikardinE 57 . Piero. 1914). o vdliau perZiurejp ir pagrindEjo teorijE.Keinso daugiauar maliau rdmEpagrindinius pasekejai ekonomislai. Nuo XIX a. Arthur..Tokie tyrimai paskatino pasi[los poZilrio ekonomistusatmesti kai kurias socialinio apr[pinirno pasalpq ir progresinio apmokestinirno sistemas. Tokiq paZiflrq visulna bLrvo bLrdinga naudingiau dirbti negu gauti oasalpas. Ray. Forbs. kadangi jo darbo pajamos (iSskaidiavus rnokesdius) yra maZesnes negu pa5alpos' gaunamos nedirbant.Keinso teiginius. tiek monetaristai neteisingai traktuoja Jq ekonomikos nestabilumoprieZastis. Zymiausias pasiulos poZi[rio ekonomikos teoretikasyra Arturas Laferas(Laffer. Dabartiniai DZ. Tai paskatino juos pasmerkti profesiniq sqiungq veikl4 nes jos padidina clarbouZmokesdionormas iki lygio. nes Sios sukuria skurdo bedarbiqimtis maZaiapmokamqdarbq. iSkeltq 9-ame de5imtmetyje susiformavo realaus verslo ciklo teorl.Prekiq gamyba naudojant prekes" (1960 m'). Neokeinsistai (neokeynesians) SiuolaikiniaiDZ. Skurdo sp4stai (poverty trap) . Darbinds vertds teorijos savybe nustatyti vertE pagal garnyboskastr"rs Pjero Srafo (Sraffa. socialinio aprfipinirnolyg[.Rikardo pastovaus vert€s mato problem4 ir isvysdiusl ekonomikosteorij4.tobulina savo pirmtako teoriniuspagrindus. pa5alposgarantuojatik pat[ Zemiausi4gyvenimo lygi' Kad ir Sios Zerniausios darbo pajamos skatintq dirbti.Rikardo ekonotnines idejos. si[loma vyriausybei suteikti darbdaviams uZimtumo dotacijas.1a. nuotnone.Sio reiskinio prieZastisyra ne benclrojipaklausaar pinigq politika. o technologiniaisokai. Zymiausi Sios neokeinsizmoteorijos atstovaiyra amerikiedirlekonomistqEusdjausDeivido Domaro (Domar. g' l9a0). Rojaus Forbso Harodo (Harrod. pladiai analizuojama nuo paklausos nepriklausornai 1898-19S3) darbe . kurios leistq moketi darbo uZmokestl. sukritikavusiame D.padetis. pabaigos iki dabar pletojasi D. 1890-1978)ir RobertoMertono Solou (Solo. teigianti. Robert Merton. jeigu net ir atliekatnodarbo uZ <li<lesn! rnaZiausi4 bus ekonomiSkai Tuomet Ztnonems ribinis pajamq produktasto negarantuoja. gaunantis socialinio apr[pinimo paSalp4 neskatinat. g' 1924)ekonominioaugimomodeliai.uas ie5koti darbo.neokeinsistai . g. kad tiek keinsistai. DZ. Evesey David.Reigano administracijai. neskatinandius spEstus. aplenkiandiodarbininkq ribinl darbo nasum4 apribodarnos galirn4 LrZimtum4.Keinso pasekejai . kai bedarbis. R.

oM.Bortkievicz. Tam kuriamos ekonomikos teorijos.1985.tai D. kuriq.raidos. pagristastiesiniais neoklasikiniaisbendrosiospusiausvyros modeliais. labai daug.Blaug. Oxford UniversityPress. kritiSkai vertinanti marksizmo idejas. 'T. nuo bei Siuolaikinemis rinkos e k o n o m i n i oi b e r a l i z m oe o r i j a . kitos . 1897-1977)ir jo pasekejq veikla. Historyof Econornic Analysis..[statymai. kuriq pati rinka negali igyvendinti (pavyzdZiui.rjinirnas. 58 .(neoricardian Neorikardin6 ekonomikos teorija economics). kurios bltinos sukuriant strukt[ras.A.1954.Negishi. Istorija ekonornideskich udenij.gamyba" analize bei tiesiniu prograrnavirnu. Mokslas. nagrinejantisekonornikosteorijq atsiradimo. Vadovaujantis Sia teorija. ginanti rnaksirnaliaigalimq rinkq ir konkurencijos. pagrista rnokslu. paai5kinti ir prognozuoti savo ekonomini gyvenirn4.Rikardo tyrirno programosatnar. Vienos jq pripaZistamos. Po Antrojo pasaulinio karo Japonrjoje susifomravo ypatinga nekomunistinei Saliaisituacija: apie pusevisq ekonomistq teoretikqpasirode es4 (atvirai arba neatvirai) ivairiq krypdiq marksistai. bei tos.atmetamos.tai doktrina.raidos ir i5nykirnoklausimus.Negisi? ir kitq darbai. valstybei paliekamos tik tos funkcijos. Rerniantis L. CarnbridgeUniversity Press. 1868 1931) ir Keji Sibatos (ShibataKeji. kurios pagrindqsudaroKozo Uno (Unno.Blaugo6.Tarp daugybesSalyje praktikuotq rnarksistqekonornistqkrypdiq paZymetinaUno rnokykla. Dabartiniameekonomikosmokslo metodologijospasaulyjelabiausiai Zinomi ir pladiausiaipaplitE J. Neomarksizmas (neornarxist econorny) ekonornikos teorija.yra vadinamasekonomikosteorijos istorija. I t ekonomikos sElygomis reikSminga ir Ekonominio Iiberalizmo teorija (economic liberalisrn theory) . ..reguliuojantysnuosavybds teisesir juridiSkai iteisinantys antirnonopolinq politik4 ar sanddrio lsipareigojinrtl laikyrnqsi).Shurnpeter.Sumpeterio5. T.i5laidos . praktinio panaudojimoklausirnai 5J.M. Kozo.visais laikais Zmones bande suprasti.rs (L.visuomeninir{gerybiq gamyba). kuriuose nagrinejarniekonomikosteorijq atsiradimo. kaip maldme.nepriklausanti ideologijos politikos. Adaspektprcss.Bortkevidiar.koordinuojantlking veiklq panaudojim4. Kaip rodo ekonomikosmokslo raidos analiz6. I 995. lerniandiasprivadiq firmq veiklos efektyvum4(pavyzdZiui. EconornicTheory in Retrospect.Percvods anglijskogo. 1902-1986)darbais. buvo sukurti ir analizuojami marksistines ekonomikosmaternatiniai modeliai. M.

o daugeliu tveju nelneimanomi. pasirenkant hipotezes. kad buvo parinktos neteisingos elementaiir faktai neatitinkatikroves. marZinalistine revoliucija. atskiraseksperimentas teorijos nepaneigia.Ekonomikos mokslo metodologijojenera vieningos nuomon6s. pavyzdLiui.Poperasn. nekalbant apie socialinius mokslus.kuri apima tik esminiusto rei5kinio elementus ekonomikosrei5kinio raida arba ir faktus. ir "K. kad eksperimentas nebuvo yra nesutapimas pakankamaiSvarusir patikimas. ekonomikos rnoksle eksperimentaiypad suddtingi.R. kuri nepasitvirtinusias.Kuhn. Toki4 teorijos atsiradimoir raidos pateikiamokslo metodologas K. visada kyla abejones. Juos pertraukia mokslo revoliucijos. ikikeinsistiniai modeliai.Kuhnas'. Jei.ji naudojamatolesniarn eksperirnentu prognozavirnr. tarkirn.nes tarp jq nera jokio tiesioginiorySio. Jei tikrinant. Remiantismodeliu prognozuojama pateikiarni jo konjunkt[riniai duomenys.R.ndra toks tolygus procesasnet gamtos moksluose. paneigiant Taip Zingsnispo Zingsniokuriama ekonomikosteorija. Arba merkantilistines paZilros dalinar pripaZistarnos Siandien. ekonomikos moksle paneigta teorija pilnai nei5nyksta. a Kitas mokslo metodologasT. remdamasisKoperniko atradimaisastronomijoje.1959). pagal Kuhnq Sios revoliucijos yra mokslines.S. Be to.ri. Tadiaumokslo istorijos sarnpratE raida. viduramZiais vie5patavusios teisingos kainos teorijos elementai yra Siuolaikinese paklausos teorijose.S. Joje pastebimi ilgi esamq teorijq tobulinirno periodai. norsjas paneigeklasikine ekonomikosteorija. Net jeigu tikrinimo eigoje teorija paneigiama. ndra butini pokeinsistiniqmodeliq supratimui.jas empiri5kai tikrinant.kad teorijos ir eksperimento tik tariamas. Deja. ir Ekonomikos teorijos raidoje buvo keletas revoliucijq.kad teorija atitinka realq gyvenim4. leorija ar jos dalis atmetarna.Tai hipoteziq sistema. The Logic of Scientific Discovery. teorijos prie kitos ir tarp kr-rrioms bridingi Suoliainuo vienos vie5pataujandios jq nera jokio rySio.Teorijq galirna atmestitik kartojanteksperimentus didejantpaneigirnqrnasei.kad sisternos nar"rjas modelis. ''T. Be to.Poper.University of Chicago Press. The Structureof ScientificRevolution.kaip ai5kinamataip: grupinio atsiradoir kaip turi atsirastinauja teorija.Jei teorija pasitvirtina. Pagal jI mokslo istorija nera tolygaus bei nepaliaujamonaujq idejq iSkelimo ir jq paneigimo raida. k4 vdliau pripaZino ir Poperas. keinsistind revoliucija. Tai teorijos patikrinimas arba stebejirnu.1970 59 .suformulavo mokslo proceso teorini modeli labiau atitinkant[ mokslo raidq. Konstruojamas hipotezds. arteja prie ekonominio gyvenimo tikroves. Sakorna. PavyzdZiui. Hutchison.tai rei5kia. tai.DaZniausiai arba pasikartojandioekonomikos rei5kinio suvokimui kuriarnas ekonominis rnodelis.

Kaip matome.Lakato5or' ekonomikos teorijos raidos rnodilis. Taip vadinamoji neoklasikine arba neovalrasind ekonomikosteorija Siandien dominuoja pasaulyje. pralaimejEs rnodelis gali keisti hipotezes. Siandien esanti itakinga teorija dar nereiskia.Musgrave. 1970.Nernarksistinis nodelis turi kelet4tarpusaqljekonkuruojandiq variantq. Eksperirnentaiarba su stebejimaipatvirtinaR1model[.. turintys skirtingusbranduolius.Srafos teonloje ir sianclien aktyviai vystouras neorikardininkq.ekonornikosteorijos raida nera vienos krypties kelias I _ ties4.Neretai paneigtasmodelis vel griZta su tuo ir padiu branduoliu.Bet jai aktyviai priesinasi taip vadinamoji naujoji austrq mokykla. Vertinant ir keidiant hipotezes. t. Tai taryine tarp popero rr Kuhno teorija.Tai reikalauja naujq eksperirnentq stebejimq.Siq problern4pailir"rstruosinre konkrediu pavyzdLiu. senasis branduolys. kuriq brandLroliai yra skirtingi. kad iSsaugotrl branduoli.p a g r i n d i n eo n c e p c l a v .Mizeco teorijos branduoliu. ii juosia nuolat kintandiospagalbineshipoir tez€s. atgime P. 'ul. Todel norint suprasti ir giliau pazintr realius Siuolaikinius ekonominiusprocesus.Tarp ekonomikosrnokslo metodologqlabiausiaipaplitqsvadi'arnasis I. Susiejusmonetaringteorijq su darbo jegos uZimrurnu.Kova tarp rnodeliqnesibaigia.Marksistineir nemarksistine ekonomikosteorijos yra du prieSingimodeliai.Mengero ir L. Tarkime R1 rnodelio n-toji versija visi5kai nesuderinama R2 modelio t versija. Tadiar. Tarkirn. atsiranda konkurencija tarp dviejq modeliq Rr ir &.r Siuolaikines monetarin6steorijos hipotezdssiejarnossu darbuotojquzimtumu.Jos ir yra tikrinamos. turedamasnaujas hipotezes. kad rnokslo raida buvo ir yra konkuruojandiq modelitl istorija.kuris buvo apmirEspo marzinalistines revoliucijos.Maltuso. Markso ekonomikos teorijos brancluolys pastarajaure deSimtmetyje atgirneJaponijos neomarksistq modeliuose. i5 tai merkantilizmo. palaipsniuipradedaskverbtisi vienE kitos jos teritorijas.y. Lakatosas teigia. atgime jau po keinsistinds revoliucijos. t galima perteklind reprodukcija ir efektyvios paklausos nepakankamurnas. Model[ galirna apibridinti taip: jis turi nekintam4kietq branduoli. paneigiandiq nes ar patvirtinandiq eksperimentqbei stebdjimq reikia labai daug. Lygiai taip pat ikikeinsistinekiekybine pinigq teorija ir siuolaikinemonetarind teorija priklauso to paties modelio branduoliui.fei Zitiresime keinsizmopoziciirr.Lakatos and A. nepakankamo vartojinro ir Keinso reorilos yra"to p a t i e sr n o d e l i ob r a n d u o l i o e r s i j o s S i o b r a n d u o l i .kad ji visais atZvilgiais tobulesne uz anksdiauviespatavusi4. pradedamostarpusavyje lyginti. kurio esme . reikia studijuotine tik siandien dominuojaniiE ekonomikosteorijq bet ir jos raiclq. kuris susiformavo dar prie5 Keinsq. besiremiantiK.ekonomikos pusiausvyr4 reguliuojapatikimi automatiniaistabilizatoriai. ko nebuvo ankstesndje teorijoje. kuris yra nepaneigiarnas. criticis'r and Growth of Knowledgc. Rikardo rnodelis.patvirtinamosarba atmetamos. cambritlge UniversityPress. 60 . Be to.

Kokius pagrindinius I l . 6l . Kodel makroekonomikos specialistq ekonominds paZiuros daLnat skiriasi? sistemos? visosekonotnikos sprendZia uZdavinius t 0 . Apibudinkite makroekonomikos Kurie i5skiriarni pagrindiniai ekonomikos paZinimo lygiai? Koks yra pladiausias ekonomikospaZinirnas? apibfidinaekonomikqkaip visum4? Kokios pagrindinescharakteristikos tikslus? sistemos o . 4. t 2 . Kas nulemia ekonornikos tikslai? 1 . Trurnpai apibudinkiteekonornikosmokslo raid4.Pagrindindss4vokos a a a a a a a a a a a a a a Makroekonornika ekonomikos sisterninis paZinirnas eklektika modeliai ekonomikos iSoriniai veiksniai vidiniai veiksniai politika ekonomikos visiSkas uZirnturnas kainq lygio stabilun. Kaip Salyjesiekiamapagrindiniqmakroekonotlikostikslq? 9 .ras ekonorninisaugimas ekonomikossistetna pagrindines ekonomikos grllpes sistemq pagrindiniai rodikliai makroekonomikos politikos ekonon'rinds priemor. Kartojimo klausimai L 2. Kas yra ekonomikosmokslas? Kas yra n-rakroekonornika? analizes metodtl. 3. Kokie yra pagrindiniaimakroekonomikos 8 .rds fiskalin€poiitika monetarinepolitika a a a a a a a a a a a a a a a a a a a politika biudZeto valstybes prognozavimas ekonornikos merkantilizmas e k l a s i k i n e k o n o r n i k ols o r i j a e ddsnis Sejaus neoklasikindekonornind teorija istorindmokykla ekonorninisromantizmas marksizmas rnarksistinis socializmas marZinalizmas keinsizmas monetarizrnas neomarksiztnas neokeinsizmas pasiIlos teorija itj racional q l0kesi'iqteorija c realauserslo ikloteorija v neorikardininkai. lSvardykitepagrindinesekonomikosluokslo raidos stadijas.

palrindiniai monetarizmoteorijos Kurie veitsniai lemia BVP didejima? 19.ketvirtoje ekonomikos tnokslo 13. Kokios yra teiginiai? teorijos keinsistq pagrindiniai ii. koki. veikia ekonomines ekonomikossqlygas? b. Kokios naujos analiz6skryptys i5rydkejo raidos stadijoje? 'rokslas? kaip savarankiskas 14. Kada ir kocrelmakroekonomikasusiformavo savo idejomis ir dalbais suteike ono-i'tu' 15. Koks Zymus "t kryptl? makroekonomikaiSiuolaikinq teoriios? ekonornikos pagrindinesSiuolaikines 16. K4 paroclokainq indeksas? politikos priemonesekonomikostikslus? ti. fofi. 20. i":i galima ivertinti bhsim4sias . kar. teiginiai? iS.

Sio standarto laikymasis tapo tarpvalstybinicr se[yga. kuriuosklasifikuotipadeda . fonnavimas ir 3. 1953rn. NSS kaip dominuojandios balansiniq apskaidiavimr4 sisternos (1979m. to sistemosprie NSS pereitapagal JungtiniqTautq parengtE rPladia. V a l k a u s k a s . tarptautiniu ir 2.). 199I m. R . politiniqbei ekonominir4 skiriamosskrrtingq pajamoms produktoapinrties ir lki 1990m.b[dus bei s4rysius. iki apskaidiavirnai NSS atsiradimo l. siekiandi4paaiSkinti analizuoti makroekonomikos Pracledant patvirtinaniiusarba procesus. nustatymometodus.nationalaccottnting Nacionatiniq sqskaitqsistema(NSS pagrindiniusekononrinit-r apibhdinantr systern) tai sisterna.).Nacionaliniq s4skaitq sistemos standartas.1. NSS standarto diegimo rekomenclacijosbuvo benclraclarbiavimo pakraipqSalims'. . Amerikos mokslininkq patobulintas NSS variantaspaskelbtaskaip oficialus JTo dokumentas. rnq paj gyvenimo rei5kinius:garr"ryb4 amas. NACIONALINIU PAJAMU APSKAITA teorijq. 1 9 9 5 .2. NSS atsiradimas iteisinimas (1953-1979rn. suvokti nacionaliniq jq procluktosevokas. Balansiniai mastu(1938-1953nt').vartojimal. apskaidiavinqraidil' sistemaparodobalansinir4 Nacionaliniq sEskaitq S k u r i 4a p i b f l d i n a i ee t a p a i : (iki 1938ttt.bet ir sr.P ..Pinna. nacionalinio sqvokq bei desningurnq. ekonominius elgsen4vykstandius ekonon.t:Ukio sratistika (Teorijos ir V. Lietuvojenacionalindrns (MPS). NSS tobulinirnas individualiqstandartq 4. s4skaitq Nacionaliniq vienetr-1. 1 0 4 .Nuo rnaterialaus suvestinius sistemos s4skaitq nacionaliniq rnetodologij4. redaktorius . sistema produktobalansq materialaus naudota apskaidiavirnui (LSD) pradejo skaidiuotiBVP ir kitLrs departamentas Lietuvos statistikos produkrodiklius. ir dabar).Ats..Antra. susiformavimas Kiekvienas NSS raidos etapassusijqsne tik su jos i5ry5kejandiq atitinkamu laikotarpiu vykstandiotarpvalstybinio tr[kumq Salinimu.r bendradarbiavimopl6tra. bhtina iSsiaiSkinti netgi prieStaraujandius pajal]rq.kaLrpi ir tur14. praktikos apybraiZos). didelds prekiq bei paslaugq [vairovds vertds nustatyrno problema verdia natrdoti jq bendr4 rnatovienetq.rikos keletil svarbiLl Sioms teorijoms.kainE 2. EKONOMIKOS SISTEMOS PAGRINDINIAI ELEMENTAI IR JU TARPUSAVIO RYSIAI Visa Saliesekonomika susidedai5 daugybesatskirq ekonorttinitl sistema..

Parduoda naslauuas Vyriausyb6s sektorius (governrnent/public sector) ekonornikossektorius. vienetaiskirstomii keturissektorir"ls: PagalNSS visi ekonominiai l.ns 3. antra. ligonines ir pan. Imon€ (firma) (firm/company) ukinis vienetas.rybos vciksniusnrckiu ir naslaucuganrvbai 2.). Naudoja namq ikiq patciktusgan. galutiniq prekiq bei paslaugq pirkejo.kapitalobei Zemes) susijq:namq [kis. sektorius. 64 .Nacionaliniqsqskaitq ir rnaterialaus palyginime". 2. 4. Seimos ir nekomercinesorganizacijos (profsEiungos. tarpusavyje Namq [kio ekonominiaisprendimai jas parduodarnas savo garnybosveiksnius.gaunapiniginespajamasir iSleidzia prekiq ir paslaugqpirkimui bei dali jq investuoja1finnq veikl4. Namq Lrkiqir firrntl tarpusaviorySys Namq tikiai l.labdaros bei megejq sporto draugijos. lmonds (firmos).. kuriais apruplna i m o n c s . Gaunapajamq i5 imoniq mainarsuZ oatcikus samvbosvciksnius pajamasimoncscpagamintoms 3.ruosiarni ir etapas:kuriarna Lietuvos Nacionaliniq i<liegin-ro priimami atitinkami istatyminiaiaktai. prekesar teikiantispaslaugas. lSlcidZia orckcms ir oaslau{:oms isigvti Firmos l. geriau pritaikytas 1995m.produkto sistetuq pateiktQ 1977m. Vyriausybds Saliqsubjektai. Moka namq [kiams uZ gamybos vciksniu naudoiima prckcs ir namq ukiar.s a v i n i n k a i 2.kuri sudaro individai. Siuo metu Lietuvoje igyvendintas s4skaitqsistema. veikiantis kornerciniais pagrindais. . 3. paruoitas EuroposSalimsir regionarns pinnasis NSS NSS variantas(ESA'95). gamybos savininko' veiksniq (darbo.apimantis ivairaus valstybinio lygio (centrines bei vietinds valdZios institucijq) nuosavybEbei valstybini vartojimE. Namq flkiai. rodantysjqtarpusavio 2. garninantis Tarp namq [kit1 ir finnq nuolat sudaromi tam tikri sanderiai. Jic yra gamybosvciksniq.1 lentel6. . UZsienio Namq [kis (households) ekonornikossektorius. atliekantis dvigub4 vaidmeni: pirnra. ry5i (2.1 lentele).ttrrintis juridinio asrtens teisg.

vietinds.1) . Dvi pastarosioskategorijos gali b[ti apibendrinarnoskaip kapitalo pajamos. Taigi.rgq i5 susidedanti visq keturiq ekonornikos Ekonomikossistema. Firmos. namq flkiams (pirkejams) perkant prekes ir apmokant jq keliornis kryptimis: prekiq kain4 gaunapiniginiq pajamq. sektoriq. 2. sector) tai Saliqsubjektai (foreign/rest-of-world UZsienio valstybernis.Vyriausybds sektoriaus veikla susijusi su kitais ekonornikos jis sektoriais: perka i5 namq fikio gamybosveiksnius. gaunama5i lygybe: : Saliesvartotoi4pirkim4suma : Bendrosios firm4pajanros : Darbo uimokestis+ Kapitalo pajarnos * Tatpiniai pirkintai ekonomikosmodeliui.dydf. susidedanti i5 namq [kir4 ir fimrq vadinama grynai privatios ekonomikos sistema (pure private economicsystem)arba supaprastintu ekonomikos model).kuriais galirna ntrstatyti veiklos rezultatus: ekonomikossistemos kiekvieno gamybosetapopridetinEverlq): l. Sis paveikslastaip pat rodo tris metodus.vadinamaatvirosios ekonomikos sistema (open s economic ystem).prekesbei yra paslaugas. o i3orinis .pinigq srautLl judejimq. susumavus visq Salies finnq veiklos rezultatus. paslar. Gamybos(susumavus 2. kaip ekonorniniais pirkimo (irnporto)ir pardavimo(eksporto)sand€riai. lSlaidq(sudejusvisasprekiq ir paslar. l5 Ekonomikos sistema.'aldZios mixed economicsystem)' ekonomikossistema(closed Ekonomikos sistema.. Pajamq (swumalus gamybos veiksnit5 rodandiq suteiktq paslaugrl vertE. perkamq i5 kitq imoniq apmokejimui.o i5 finlq . uZsienioSaliq firmomis. 3. darbuotojq darbo uZmokesdioapmok€jimui. modeliu (simpleeconomic Supaprastinto ekonomikos modelio elementq tarpusavio sqveika pavaizduota I paveiksle.susidedanti atskirq Saliesvidarrs ekonornininiq sektoriq (narnq ukiq finnq ir centrines bei uZdaros miSriosios vadinatna instituciiq).kurios naudojamos ar paslaugq. ValstybespajarnqSaltinis mokesdiai. Vidinis Sios schemos konturas rodo daiktiniq (nat[riniL$ iStekliq judejim4 tarp pagrindiniq ekonomikos sektoriq. ekonominiairyiiai su uZsienio Salies Tarp valstybiq nuolat palaikorni tarn tikri ekonominiai rySiai: su sudarotniprekiq ir subjektais.rgq isigijimo i5laidas). Si lygybe teisingatik uZdaram 65 (2. nuomos mokesdiq surnokejirnuiir taupymui arba firmos pelnui.

vidaus prekybos. pardar. kad tiksliau funkcionuotq Sios grandys: veikla duomenys. Dabartiniu laikotarpiu labai aktuali Lietuvai problerna.regionines statistikos formavimas. tai leistq palyginti i5skirtus administraciniusvienetus.sanderiq tarp Salies [moniq su kitq valstybiq gamintojais ir t. pardarus prekes paslaugas Nupirktosprekes ir paslaugos Prekes paslaugos ir Finr-ros Nupirktigarnybos veiksniai Gamybos veiksniai Garnybos veiksniq rinka Pajamos.1 pav. Sudaryta tarpZinybine regioninds politikos darbo grupe. statybos.Ji teikia sifilymus ddl Lietuvos administraciniosuskirstymopritaikymo prie ES teritoriniq statistiniq vienetq nomenklat[ros (TSVN). Statistika siekia. 66 . transportoir paslaugqimoniq skaidiq ir jq veikl4. Siame modelyje supaprastinimosumetimais laikornes dviejq prielaidq: pinna.sprendimai veikla.t.prckcrns ISlaidos bei paslaugoms lsigyti Prekiqir paslaugq rinka gautos Pajan-ros. Be to. Kituose skyriuose 5iq prielaidq atsisakius.us gamybos veiksnius I5laidos garnybos pirkti veiksniarns 2.Dabar pagal apskritis statistika skelbia duomenis apie Zemes uki. Tadiau dar reikia sukurti BVP ir kitq makroekonominiqregionqrodikliq apskaidiavimo metodikq. visos gautos pajarnos iSleidZiamos. Prekiq ir paslaugqbeipinigq srautqapytakatarp dviejq pagrindiniqekonornikos sektoriq Abstrakti prekiq ir paslaugq bei pinigq srautq apytakos schema neparodo ir ne[vertina daugelio realaus gyvenimo elernentq: namq [kio taupymo ir firmq investicij6 vyriausybdsiSlaidq ir rnokesdiq.antra. pramonds. o garnybos apimties kainq sumaturi bfiti lygi namq [kio pajamoms. pateikiarnas realesnis ekonominestikroves vaizdas. Tuomet visos gamybosveiksniq gaunamos pajarnosyra lygios namq ukio i5laidorns prekems ir paslaugornsisigyti.informacija. visos pagarnintos prekes ir paslaugos yra parduodamos.

Gamybos veiksniq grynqiq pajamq srautas (grynUjq nuosavyb€spajamq srautas) (NtF . BVP .visa Lietuvos teritorija.savivaldybes. Leidinyje pateikiarniapskridiq. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP . piliediqgautos Salies konkredios kainq suma.. Penktaslygis .rs. Siai sridiai kelia aukStus reikalavirnr. yra hannonizuota daugelirr su statistika vienetqlygiai: statistiniq 5ie LietuvojeiSskiriami teritoriniq Pirmaslygis .miestqbei rajonq statistiniaiduomenys.tai Atviros ekonomikoss4lygomisdalis pajamq cirkuliuoja i5 vierlos garnybosveiksniq gryntuq vadinamuosius valstybds I kitq. regioniui statistika. Salyse siekiandiose ivertinama skelbiami Lietuvoje regionines statistikos rodikliai iSsarniausiai statistikos rinkinyje . sudarydamos pajamq srautus. Ketvirtaslygis . n-rinus iios pajamos uZsienyje.gross national product).2. istoriniuir ekonomine kriterijais:socialine etnokulturiniuteritorijosvientisurnu).poZi[riu Lietuvos rodikliq nustatymo tnakroekonominiq Svarbiausiq pasaulio Saliqstatistika. Ekonomine ir socialine raida". piliediqgautos Salies Trr.apskritys. lS esmds bendrasis vidaus produktas artit.tai pajarlos. Antras lygis . Teritoriniq statistiniq vienetq nomenklathros pagrindu vystorna regionind statistika apirna regionines sqskaitas.aukitesniorango regionai (iSskiriamiretniantisdvien.t p n a ci o n a l i n i a m r o d u k t u i .nas bendrai.parodandios produkcijos struktfirq pagal regionus ir atskirr{ regiontl BVP. taip pat uZsienio gamybos veiksniq gautos pajarnos konkredioje Salyje.rmpiautariant.seniunijos. 2.visq galutiniqprekiq ir paslaugqpagamintqSalies per metus) rinkos piliediq per tam trkr4 laikotarp[(paprastai pajanlos. sukurtos 5a1ies teritonjoje.larr.tai bendrosiospajtrlros.Lietuvos apskritys. Si rodikll Eurostatas lygyje' nomenklaturos reikalaujaskaidiuotitiek antrametiek trediarne pagrindiniq regionines statislikos Europos Kornisija. gautos Salies viduje (kai ekonominiq uZsienio neapskaitomas rySiqsaldas). BENDRASIS VIDAUS PRODUKTAS IR BENDRASIS NACIONALINIS PRODUKTAS Bendrasis vidaus produktas .net florv of factorsof o/ .r regionopaskirtimiLietuvosukyje. Trediaslygis . kaip viena ES narystes duomenq varlotojq.

2) 1/1F.grynosiosgamybosveiksniq pajarnos. 1Fr .3) Q4) Wo . 1Fr * Saliespiliediq garnybos veiksniq pajamq. Lt. Lt. 68 .2 pav.tai gamybosveiksniqpajam%gautq uZ Salies gamybosveiksniq paslaugas.---. (2.Lt.IFT.uZsienyje dirbandiqjq Salies piliediq piniginiai pervedimaisavo Seimoms tevyneje.production income/net income flow of propeny) . teikiamqpaslaugq Salies ekonomikai.SalyjedirbandiquZsieniediq piniginiai pervedirrai savo Seimoms uZsienyje.Lt. suma. gaunarnll konkrediojeSalyje. IFr=Wo+iD+RD+llD. uZsieniogamybosveiksniq. Importo iSlaidos lSlaidos pajamos liksporto zt Prekesir paslaugos / . Salies piliediq ir uZsienio piliediq gamybos veiksniq pajamos apskaii'iuojamos atitinkamai taip: IFu=Wr+iF+RF+nF.uZsieniopiliediq garnybosveiksniq pajamq. uZsieniuiteikiarnas ir pajamqskirturnas. Ilro. gaunamLl uZsienyje. Prekiqir paslaugq pinigq srautqapytakaatvlros bei ekonomikosmodelyje Grynosios gamybos veiksniq pajarnosapskaidiuojamos kaip Salies piliediq gaunamrl uZsienyjegarnybosveiksniq pajarnq sumos ir uZsieniediq gamybosveiksniq analogiSkq pajamqslrmosSiojeSalyjeskirtumas: NIF: cta IFO.-------_\ lmportas \ Narnq UKIJI 7' ) l'irmos Gamybos vciksniai Gamybos G v e i k s n i a ii S u z s Ic c n r o Zsr nI S alies ganrybos l v e i k s n i a ii u2sieni ---/ --___\ g U Z s i e n i o a m y b o sv e i k s n i q apnrokejimas Saliesgamybos veiksniq paJanlos 2.-) Eksportas _.Lt. cra Q. suma.

. 2../-Lt. dia C . Zp.kad BVP yra didesnis Salies laikotarpiu yra nes gamybos veiksniqpajamos neigiamos. I .nuomospajamosi uZsieni.palukanqpajamosi5 uZsienio. *P. ir NIF visq 1994m.P. Saltinis..540. Lietr. BNP ir NIF (veikusiornis Metai 992 993 994 995 996 991 L 98 9 t999 1000 l00l 1002 2003 BNP 3387 II108 16981 23829 3 ll l 5 37547 41968 4t621 43523 46719 501 00 546tt5 BVP 3406 11590 I 6904 24103 31569 38310 42990 426s5 44698 47498 50758 56179 NIF -19 -482 77 111 -4)4 -793 1022 l 103 .pelnopajamos uZsienio. lverlinusgryn4sias BNP = BVP + NIF. buvo neigiamas.V. BNP: apskaidir. metra5tis Lietuvosstatistikos rnetra5tis 2003..2 lentelerodo. kadangigrynosios 2.66. laikq i5skyrus B[tina paZymeti. todel pahikanq mokejimai atitinkamornspasaulio valstybems didejo.. Rr .Nr.investiciios: 69 .. (2.pelno pajamosi uZsieni.588. Lietuva:ataskaita apie nacionalines .5) yra didesnes negu garnybos veiksniqpajamosi3 uZsienio Kai Salies konkrediojeSalyje1/1F>0. Lietuvosstatistikos rinkinys.LietuvosBVP. R.Lt.71 9 -658 1194 departamento darbai. analizuojarnu ukio subjektai ekonomikos pletrai pladiai naudojo uZsienio kreditus.P.. Lt.2 lentel6. .rvos statistikos 2004. 1998.588. 1999. Statistikos s4skaitas. -I.P. Lt.nuoffiospajamosi5 uZsienio..611.tai SaiiesBNP uZsieniogamybosveiksniq pajarnos neguBVP. bus didesnis mln.rojan. i5 Z6. Lt.619.pal0kanqpajarnosI uZsieni.P. Lietuvos statistikosmetra5tis2001.kad nacionaliniqs4skaitqsistemapateikiatapatybE: Y=C+I+G+NX.612. V. Lt) kainornis.namq tikio vartojimo iSlaidos. lr.ras gamybos veiksniqpajarnas. i6 . neguBNP.Lt.

visq galutiniq prekiq ir paslaugq.pagarnintqper 70 . KArNU LYGIO POVEIKTS BENDROJO VIDAUS PRODUKTO APIMCIAI Bazinis kainq lygis (fixed price index) _ pasirinktqkuriLl norsmetq prekiqkainq lygis. Nominalusis BVp (NBVp _ norninal gross doniestio product) . apskaiiiuota baziniq rnetq (sugretinarnosiomis) kainomis.prekiq ir paslaugq grynasiseksportas. gaunametikslius duornenisapie realqii BVp (BNp) dyd1. q BVP apimti rnatuojantfaktiskomiskainornisgaunamas nominalusisBVp. I'ai uZsienyjegautos pajamos yra r dalis. kuriuos priimta vaclinti ataskaitiniais arbaesarnaisiais.i-osiosprekds metais. . r reiks BVP arba BNP. n . ir salies uZsienvie esandiqgarnybosveiksniqpajarnosiskaidiuojamos 11/X. 0 . Jei Y = BVP. i = 1 .. kaip apibudinamas NX. 2.G . P.Baziniq metq kainos. .pajamosnera itraukiarnos| . l/X.. vnt. vadrnamos s u g r e t i n a m o s i o m ia i n o m i s . suma. tai uZsienyje gautospajamosnera rdalis.lVX. 2 .reaLrsis bendrasisvidaus pro<iuktasesarnaisiais metais..i-osiosprekds baziniqmetq (sugretinamoji) kaina.lyginarnqjq metq duomenys. visLl kitq analizuojamqrnetq BVp (BNp). pagamintrl per tam tikrq laikq (paprastai per rnetus). ir Saliesgamybos veiksniq.rstatyti.baziniq metq duorrrenys.s1 RBVPT . kiekis ataskaitiniais {.visq galutiniLl prekiq ir paslaugq. esandiriuZsienyje. IT RBV\= L Q. matuodamibaziniq metq kainornis. naudojamos kitq metq BVp nr. Kas Siuo atveju yra r * bendrasis vidaus produktas ar benclrasis nacionalinisprodLrktas? Priklausomainuo to. I .vyriausybines i5laidos.1xPisl dia (2. Esamqf (einamqlq) 'retq kainos vadinarnosfaktiskomis kainomrs. ks RealusisBVP (RBVP * real grossdomestic product). .3.p r e k i qg r u p i qs k a i d i u s .Lt. kurie vartojami kaip lyginamoji baze. . Lt. . Jei Y = BNP .

lyginamqjq metq duomenys.Z. esamaisiais i = 1 .i-osiosprekdskiekis ataskaitiniais P. indeksas. '71 .vnt. parodantis visq prekiq ir vartojimo poreikiq paslaugq.-l x looo"o: Pio . 3) 4) pramonesprodukcijos gamintojqpardavimokainq indeksas.rodiklis.D r t | n I4. tatlikti palyginamuosiLrs Naudojant BVP defliatoriq galima pavyzdLiui.rs)suma.xP'l (2.. -1.tam tikr4 laik4 (paprastaiper metr. metais. . 2 . t= J x l 0 0 7 o . n .Lt. Pats bendriausias kainq indeksas. 2) vartojimo prekiq (vartotojq) kainq indeksas. (2 8) dia BVPd"r esamqjtlmetq BVP defliatorius..tr/t. x P. I . apskaiiir.qt.deflator of GDP) arba BVP kainq indeksas (price index of GDP) . parodantis prekiq ir paslaugqkainq kitim4 visq Salies vidutiniSkE NBVP B V P c t '-'r'.r* i-osiosprekeseinamqjqmetq (fakti5ka)kaina. statyboskainq ukio produkcijos supirkimo kainq indeksas.. 5) Zemes 6) eksportuojamosbei importuojamosprodukcijos kainq indeksas. kam jos yra naudojarnos: 1 patenkinimui ar gamyboje.p r e k i qg r u p i qs k a i d i u s . . g. kuriuos priirnta vadinti arbaesamaisiais.' . . . Lt... " BVP.apskaidiuoti RBNP: skaidiavimus. BVP deJliatorius (BVPa"n..1) dia NBVPt nominalusis bendrasis vidaus produktas metais. ataskaitiniais naudojamiSie indeksai: Kainq lygio kitirnui apskaidiuotidaZniausiai l) BVP defliatorius.t q RBVPI arba n Z q.Trumpai apibldinsime Siuosindeksus. .neatsiZvelgiant tai.rota kainomis. faktiSkomis ^ID r\u t. .yra BVP defliatorius.

p r e k i q g r u p i s lk a i d i u s .0 r. I formulg [ra5qbaziniq metq reik5rnes.00 gauname. kad Cpl26e0 100 yra procentq: = CPI2000(0.vidutinis vartotojq nupirktr4prekiq ir paslaugqkainq lygis. 2 . x 100'.196 t00.i-osios prekiq grupes kainos procentasbaziniais metais.6 koeficientas 0.l N .6rnustatyti palyginli keblu. Kadangi nustatant CPI naudojama nekintantis vartojimo prekiq kiekio krepselis" (i5rei5kiamas baziniq metq svoriais).566 0. Vartojimo prekiq (vartotojq) kainq indeksas (Cpl _ consumerprice index) . Kadangi ElVP. BaziniLl metq vartojimo prekiq kainq indeksasvisuomet yra 100 procentri.varlojirnoprekiq kainq indeksas. 100 . .u (2e) 2.196x t00%) = 100%.= RBVP NBVP B V Pr . . todel daLnaiimarnas var toj i mo p reki4 kai n4 indeksas. i = 1 . . x ( 1 0 0 + e . ) : '-r I ' .238x 100%)+ (0. Seimos vartojimo iSlaidqelementai I Maisto produktai 2 Ncmaistoprckcs 3 Paslauuos I5 viso: l S l a i d ul v g i n a m o i o v o r i od a l i s s procentas t1t 19.t L t. n C P I= L c . apskaidiuojamas lyginant fiksuoto skaidiauspirrnojo br.tadiau pasikeite kainos: maisro 72 . e. c1 * i-osios prekiq grupes i5laidq lyginamojo svorio koeficientas.Seirnos i5laiclq pasiskirstymas 2000m.566x 100%)+ (0.3 lenteleje. r 2. n .3 lentel€. .0) l dia CPI . * i-osiosprekiq grupdskainosprocentoesamaisiais metais pasikeitirnoprocentas . .-rtinumo vartojimo prekiq ir paslaugq vartotojo krepielio vertinq iSraiSk4 atskiraislaikotarpiais.Tai galima patvirtinti pavyzdLtu.pateiktu2. seirnos vartojirno i5laidq elementai nepasikeitd. toctel 2004 m.238 0. (2.

3%) (0.\-ra " dia metais. .Tai vienas labiausiai paplitusiLl statistiniq rodiklit5 naudojamq pragyvenimo lygio dinamikai pagal2..1I formulg: ivertinti.67 l00o/o 267"/o 389 145. r r=t r l00i C-P l ..029yo. gauname: /-D L'. Pavyzdliui. MarSkiniai Kiekis. apskaidiuokite vartojarnqiq prekiq.566x 101..p r e k i qg r u p i qs k a i d i u s .029% Apskaidiuotieji CPI indeksai rodo.1 5 arba 73 .i-osios prekes kiekis .Lt. 5 + 6 x l 2 +3 x 1 2 = = x 100% 2.196x 131.. Bandclcs 3. n .i-os prekeskaina baziniaismetais. kainq indeksq 2. vartojimo prekiq kainq indeksas padidejo 12.krepSelyje"(ataskaitiniais metais). .jeigu 2000m. n xP .3 proc.. . 2 .Lt. Gali b[ti skaidiuojamas m L q . t2 25 6 3 Kaina. vnt. baziniais metais.4 lentel6. = n " -t (2.. .2. paslaugq Tuomet.1l) fonnulg. i = l .5%) rt2.. .rr) io 4o . I '.238x 102. Kojincs 2. kuriq duomenys 2004m..Lt 2004m.4 lenteleje.i-osiosprekeskaina ataskaitiniais P.3o/") (0. 2000m. vnt.vartojirnoprekiq kainq indeksas ir q.3 proc. : = + + cPl:oo+ (0.37. ataskaitiniais CPIl .. 200.nemaisto produktqkainos vidutini5kai . kad nuo 2000 m. laikomi baziniais. 2 o 55 12 t2 l 2 30 IJ Duomenis lra59[ (2. pateikti2. padidejo7.prekiq .5procentais. iki 2004 rn. Knygos 4. Vartojimo prekds Pavadinimas l.1 6 l 2 x 7+ 2 5 x 2 + x 3 0 + 3 x 2 5 = x 100% 5 l 2 x 2+ 2 5x 0 . P.

qi o Taigi CPI2eea buvo 26lYo arba2. sudaropastovrlvartojinro ir prekiq krepseli. geguZes menesinis vartotojqkainq indeksas apskaiiiuojamas pagalvienqi5 Laspeireso (2. Sie roclikriai. Kadangi Laspeireso indeksas skaidiuojamas tam tikram prekiq rinkiniui. atsiZvelgia 1 prekiq tarpusavio pakeitimo galimybg. bazinis kainq laikotarpis buvo 1993m. Lietuvoje nuo 1992m. 7 5 h = P = + + .Q i o P i t = 1 2 x 7 + 2 5 x 2 + 6 x 3 0 + 3 x 2 5 = 3 8 9 t . PaSe indeksas. Laspeyres)vardu. forrnulir4 Svoriai nustatomi i5 narnq fikiq biudZetll tyrimo duomenq. 100%= 261. gruodZio menesi. 74 . "n 145'75 ' Pio Z . .67. Lasperreso (E. kainosbuvo 167proc.n \' t /. rai Laspeireso indeksas parodo didesni pragyvenirno lygio augirnq.kad vartojirno prekiq kainos 2004m. Tai rei5kia. cPI apskaidiavirnuose naudojama1996rn.10fbnnule).Tyrimai apima mazdaug 2870 visq esamqnuosavybes formq maZmenines prekybosir paslaugqimones. o kintandiamprekiq rinkiniui . Indeksas. kitaip vadinamas Laspeireso indeksu pavadintu ji ivedusio E. kaip taisykle. n Prakti5kai skirtumas tarp BNPa"6 ir cpl n6ra didelis. garbei.Maisto prekiq kainos papildornai tiriamos dar 9-iuose kaimo rajonuose.t. Lietuvoje Siuo metu CPI apskaidiavimams suformuol4 .1996m. apskaidiuojamasnekintandiam prekir. Nuo 1991m. todel jis ne[vertina galimybes brangesnes prekes pakeisti pigesnemis.Infonnacija apie prekiq ir paslaugqkainasrenkarnakiekvienil menesi l0-yje apskriiiq ir 9-uose rajonq centruose. L n t Q i o x i o 1 2 x 2+ 2 5x 0 . G.1993m. atvirk5diai. sudard267 procentus vidutinio lygio baziniais2000 m. 1994 .. cpl2oo4 = i=)"" x 100% = . 5 5 6 x 1 2 3 x 1 2 1 4 5 . Kai ivairiq prekiq kainos skirtingai keidiasi.x P . svoriai. ivertinarni tq padiq prekiq ir paslaugLlkainq pokydiai.l rinkiniui. l9g2 1993m.y.didesnes negubaziniais rnetars. buvo naudojami 1991m.kitaip tariant. o paSd i n d e k s a-s m a Z e s n i e g uy r a g y v e n i m e .iq kainq pasikeitimus.pase increksu pavadintu ji pasiuliusio vokiediqekonomisto PaSe paashe) (G. atliktus 1992m. svoriq struktfira sucraryta pagal nanrq flkiq i5laidq duomenq tyrimus. liepos menesiais.vartojinro krepSel[" sudaro 796 vartojimo prekes ir paslaugos. rugpj[dio .parodovienodqkainq didejimo ternpqvaizdil. iq arba. pakankamai reprezentuojantys perkarnq prekiq ir paslaugqgrupes. L Q ' . .

automobiliq ar nuomai. namq lkiq biudZelqtyrin. nar. kaintl bazinis laikotarpis yra 2004 m. P r amon dsp r odukcij os gami ntoj q p arclavimo kain4 indeksas' Pramon6s produkcijos gamintojrl pardavimo kainq ir price index).tai apdirbamosios indeksas(PPI. Neivertina vartojimo formq pasikeitirnq. o nauja svoriq sistemapagr[sta2003m. elektros bei vandens pratnond's i5gaunarnosios tiekimo veiklos produkcijos (nuo 1995rn.2004 m. kam vartotojai Siandiendaugiau r5leidZia:vaizdo juostq.. drabuZiq prekybos pokydiq. tik prekiq ir paslaugq. Neparodo maZtneninds ivairiq tipq nuolaidoms. KainLl kitimo analizeiatrinkta 360 tiriamq pramonds[rnonit1. ivertina tik toje Salyjepagaminamas prekdsnedidina BVP. BVP6"6.o CPI indeksas prekiq ir paslar. veiklos(nuo 1996rn.ais. 2. pardavimo kainq pasikeitimE per tam tikrq laikotarpi.r. tai jos neatsispindiir deflialoriuje. pasirei5kiandiq 3. visq garninamq kurias [sigyja pirkejai.y.n.gyvenimo ru5iqir kiekiq pokyditts. kainq padidejimasatsispindes pastoviatn prekiq rinkiniui (krepSeliui). 2005 rn. CI'l indeksas skaidiuojamas prikiauson-rai BVP sud€ties.rdojant gaminirl 1996m.rgq rodo l. nustatant BVP6. nuo prekiq rinkinys keidiasi. rugsejomdn. pagamintq uZsienyje ir skirtq vartoti kitose Salyse. Kadangi prekesir paslaugas. bazindskainosir 1995m.vis delto vartojimoprekiq kainq indeksas nes iSlaidq"pasikeitimo. produktq kokybE.ir vartojirno prekiq kainq indeksas(CPI) pateikia skirting4 infonnacijE apie bendrqjl kainq lyg1 Salyje. gruodZio min. su yra susijusios jq naudojirno prekiq charakteristikos tiesiogiai Bendrojo vidaus produkto defliatorius BVP6"n. spalio .Tarp 5iq rodikliq yra 5ie 3 pagrindiniaiskirtLrmai: kainas. pagamintq Lietuvoje.ir pana5iai. CPI indekse. DaZniausiaikokybines 4.rirriq reprezentantll pardavirno kainq pokydiq svertinis vidurkis. Laspeireso apskaidiuoja: departatnentas Lietuvos Statistikos 75 . kaip svorius t. pardavimo apirntis vertine iSraiSka.producer produkcijos. tiksliai neparodo Tadiau. jis: .) ir dLriqtiekimo kainq indeksas.gruodziombr. 3 . PavyzdZiui. irnportuojamos Vartojirno prekiq. namq ilkiq i5laidqduonenq lyrirtro struktura. NeatsiZvelgiavartotojqperkamq i 2. prekiqir paslaugq 1. neparodo. pagal Siq formulE. BVP6"11. kurios kiekvieno menesio l5 dien4 registruoja 1540 garniniq pardavimo kainas. NeatsiZvelgiai pagerejusi4 laiku.o 3.)produkcijos Pramonds produkcijos garnintojq pardavirno kainq indeksas PPI parodo prekiq. Produkcijos kaintl indeksas apskaidiuojamas kaip gan..

sllt produkt4 supirkinto ir kainy indeksai.sas pagal sta+. Augalininkystes produktq kainos stebirnostik 3-iq ir 4-E ketvirti.franko. socialiniodralrdimoir kitos iSlaidos.parduotqtik vidausrinkoje. Bendrojo supirkimo kainLlindeksoatveju kiekvienq ketvirtl ti.rdojama parclavimo kaina stotis"be pndetines .a) bendr4 visos pramonesprodukcijos. 5.parclavimo kainq indeksq b) gaminiq. parduotostiek vidaus. Zem€s iikio produkcijos supirkimo kainq indeksas (PIAP . BPI apskaidiuojamas pagalLaspeireso formulq.bor ob. Kiekvieno objekto atveju ivertinami statybosmedZiagq. vandensvalymo.10)fonnulE.ir apskaidiuojami pagal (2. tiek uZsieniorinkose.. Duomenys apie Zemes fikio produktq supirkimo kainas gauna'ri kiekvien4 ketvirtl i5 didmenines prekybosir Zernes produkcijEperdirbandiqimoniq. administraciniq paslatq.purchasing price indices of agricultural production). Svietimo.ji nustatant.building price index). kor. i prekiLl vertE transportavimo Lietuvos iki Respublikos lskaidiuojamos muitri sienos islaidos. Gaminiams. kainq indeksq. Statyboskain4 indek. palyginti su praejusiq rnettl atitinkarnu ketvirdiu.stes gwulininlq. buvo pasirinkti baziniais.jektotipq. vidutinemis su kainornis.y.a'ros 2r reprezentatyvaus Zernds Dkio produkto (augalininkystes gyvulininkysles) ir kainos. na. c) eksportLrotq gaminiq kainq indeksq. Eksportuojami gaminiai ivertinami FOB kainomis. P P In u s t a t o r n i : a) visai pramoneibendraiir jos strLrktfiriniams elernentams. kiekvieno ataskaitinio menesio kainos palyginamos baziniq 1995m. atlyginirnq.keidiantsvorius 76 . 1995rn.parduotiems vidausrinkoje. sveikatos apsaugos. Statyboskainq indeksui nustatyt atrinkta I I statybosobjektq. 4. Statyboskainq indeksas(Bpl . t.vagonas isveZirno vertdsir akcizomokesdiq.parodantys kainq kitimq laiko atZvilgiu. c) elektros. keliq ir gatviq bei rekonstruojamqobjektq. Siuos cluomenis pranesa157 statybos imones. irengimq._rai alrinktq statybosobjektq uZbaigirnoka5tq (kainq) pokydiai per tam tikrq laikq.tai Zernesfikio produkcijos supirkirno kainq dinamikos rodikliai. Tai 3 tipq gyvenamiejipaslataiir po vien4 siq statiniqkategoriiq objektq:prarnones. Zemes ikio produkcijai apskaiiirojamas bentlras supirkimo kaintl indelrsasbei atskirai augalininlq. b) i5gaunarnajai apdirbarnajai ir prarnonei.dujq ir vandenstiekirnui. t.y. r-rkio Indeksai parodo kainq pasikeitimus.nunalines infrastrukt[ros.

kaip visq galLrtiniq BVP apibndinirlas per metus.rodiklis.4. kitoms prek€msar paslaugoms sqnaudos prekds. Toks . iskaitomos subsidijos). kuras.kas ketvirtl. kol gah'1gale sukuriama galutine preke ar paslauga. daugelis gaminatnq produktq pereina kelias gamybos stadijas [vairiose firmose. Galutinis produktas (final goods/product).pakartotinis"apskaidiavimas neleistq objektyviai [verlinti metiniq gamybosrezultatq. elektros energija.tai preke ar kaip paslauga. yra tarpinis produktas. Svoriai apskaidiuojami pagal supirktos produkcijos vertE (nuo 1997m.tai prekds (Zaliavos. 1 . kur naudojamos arba galutinds. BENDROJO VIDAUS PRODUKTO NUSTATYMO BUDAI 2 . parodantisparduodamq prekiq uZsieniovartotojamskaintl pasikeitimus. pusfabrikadiai) ir paslaugos. .ibei paslaugq kainq b[tq nustatomakaip tais r-netais prekiq ir paslaugqvertd b[tq keliskart [skaidiuotai BVP suma.Tuo tarpu kuras ar elektros energija. elektros energija.plienas. kuriuos finnos naudoja kaip Zaliavassavo produkcijai gaminti.be mokesdiq ialies vidaus rinkl upibilclinanii4 rodikli4 dar 6. Importuojamos produkcijos kainr.ji nenaudojarna gaminti. Eksportuojamosprodukcijos kainq indeksas(priceindex of exported production) . supirkimokainomis.. panaudotos kaip s4naudos gaminantkitas prekesar paslaugas. kuras. medZiagos.Jeigu Saliesmetinio produkto apinrtis pagamintq visq prekir. skirti namq fikiq poreikiq tenkinirnui. prekds. parodantiskitose Salyse perkamqprekiq kainq pasikeitirnus. yra galutines prekds. tuomet dalies i5kreipttlrealiq gamybosapimti ir apimt[. Be iivarclyul apskaiiiuojarni eksporluojamos bei intportuojamos prodttkcijos kaitttl indeksai. Galutindmisprekdrniskaip iSirntislaikomos investicines Didejant garnybos specializacijos lygiui.rinkos kainq sumareikalaujakai kuriq sqvokqaptarimo. Tarpinis produktas (intennediate goods/product) .Taigi. 2. indeksas(price index of irnportedproduction). G a m y b o sm e t o d a s pagamintq prekiq ir paslaugq. 4 .skirta galutiniam vartojirnui.rodiklis.gali b[ti tarpines Taigi priklausomainuo to. PavyzdZiui. apskardiuojant BVP pagal nacionaliniq sqskaitqmetodik4 tarpinio produkto verte turi br-rti eliminuojarna.

8 proc.gausime.na.ron" yra stambiausia 78 . Taigi -tlVe tygur pridetinesvertes sumai 9-iose isskiriamosesrityse: Zemes[ky.. (2.1) lygyb€sgauname grandies tik pat apibhdinandiq uZdar4ekonomik4: -Galtttini paklausa Pridetine verte : : Darbo uintokestis+ Kapitalo pojamrts. isigytus i5 kitq firmq.. u. I5 firrnos bendrqiq pajamq atdrnEtarpinitrs yra lyg[s galutinei paklausai.viso BVP apimties).plastmases) pridetine verte apskaidiuojarnaatdmus i5 ar'rtomobiliq gamybos firrnos gamybos realizuotos produkcijos kainos (7000 L0 jos pirktq ir sunar. arbagalutiniq pridetin€s ki.3) pajamq.nor-gamybosstadijos 7000 Lt. pajamq apytaka vyksta uZdaru ratu. apskaidiuotiir Salies kad (2.5 lenteleje pateikiamosketurios tarpusavyjesusijusiosflnnos: plieno. prideringvertE. naudojarnqjos gamybos procese.5 Panagrinesirne lentelespavyzd[.utoonei". kad iSvadas. statyboje ir t.r.rdotq BVP apimtisyra lygi (3500 Lt).12) Vadinasi.Tai galirna nuslatyti trimis metodais: l) gamybos. prekiqir Paslaugq 2. patvirtina 2'l pav. produktus. AnalogiSka situacija gaminant padangasir plastmases.1) lygybespusiq. gausilne Sios finnos prekes gamybos taip nauj4 iSraiskq.galutiniq vartotojq pirkirnai.rie proceseivairius tarpiniusprodr'rktgs Vienintele perkanti ir naudojantigarnybos yra automobiliq gamybos firma' Joje sukurta (plien4 padangas. p. (2.6 lentele). Plieno garnintojai r[d4 ir jq perdirbai plien4 todel jq veiklos pridetine geleZies patys iSgauna y* 1000 Lt.lygi namqlkiq (kapitalo. antra. Taigi Salies kain4 tarpiniqprocluktq procese vertdssurnai 7000 Lt. nustatatit apskaidiavimo Kartotinioprekiq ir paslaugq vertd. 2) Salies gamybos apimti iSlaidq.naudojantpridetinesvertds sumavimo bhdq.tai skidumastarp firtnos pagamintos proclukcijos rinkos kainos ir garnybai pirktq kainq.1.kui.24.pirkimai. Lentelds duomenys rodo. kita vertus. analizes ir Zem6ssavininkq) pajamoms. kad (2003m. galilna bendraji vidausprodukttl.1) lygybejepirkimai taip pat galibhti dviejq tipq: Paiymetina. prekiq kaintl suma lygi AnalogiSkai.susidarymq' 2. sukurtakiekvienoje ekonomikosSakoje(pagal veiklas). BVP sumuojamakiekvienamegamybosetapesukurtapriddtine Prid€tind vert6 (value added). surnuo. pirma. . rodanti pridetinesvertes prekds gamybosgrandyje. visos Salies pridetine vertd.1e. AternE tarpinius pirkimus ii kad bendriejipirkintai ir tlesiniosios kairiosios(2.kuri. Natlr'1 Lrkiq iSlaidos darbo lygios finnq pridetinei vertei. padangq plastmasiq ir automobiliLl gamintojai.arna mastu BVP aptmtl nustatantgamybosbudr. fikio Saka pro. firrnq tarpiniq produktq.jei iSvengiar.Dabar i5 (2.

F L P P A A - *- J - e *< F i. o ' > O r ) O U a] .l 'a : . + a . ! 6 E ' 4 ) N O r a.qJ L ?| .E LLr Z cg b!9:: t-- tr- <J'.Eeg q q = c c:-e O 9 q.al . i d .J ) cr) F- E L.: E . q ) C : 6 r U) N I-- J .: . E e c 9 t - # : . - J L F 9 E L ' J L A A < cb< r-il< r-b> 4 |0) o -F L o L 'R 9 E *n ' € .c) j c . ) -r r- .s .q) {) o c a O 2 > F O . .' a = .O L t i P F ! t h - a .() ra e.I =' a' a ^ :r E d .

Svcikatosapsauga I l. Lietuvos bendrasisvidaus produktaspagal veiklas (veikustor.1 t 1. be jq pirkitno-pardavimo.6 r q I3. Zemcs Dkis ir mi5kininkystd 2.0 t493.r 7 24.2 1 1 t 55 BVP.590.3 12879. bei nerealizuotos 2.5 2732. rySiai 7. 0 4 58 .V . P 2001.4 l6ll.0 2827. Transportas. 1994 . 2.6 1. Pramonc kasybosir apdirbamoji clcktros.-V. procentais m.1 561 9. gaisrininkq.0 .I t5 5 22. . svlctrmas 10.sudaroZymiq BVP dali. Lt m 2003m. s o c .0 I 138. policijos. Prckyba 5.8 20. ginkluotrjq pajegq bei kitos nemokamos pasiaugos gyventojams. 590-59 BVP [skaidiuojama: Taigi i nustatomq rnetais.8 16.apskaidiuotoskaip ttt kad paslaugqi5laidos.0 1.9 q ?15s 3608.2 4. gydyrno.8 794. valstybes biudZeto le5omis teikiamos nemokarnos Svietimo. pavyzdZiui. Daugelyje Saliq tokios paslaugos. 8 I 155. Statyba 4. Silumosir vandcns garnybabci tickimas 3. i BVP apimt[ neitraukiami: arba neapskaitomosekonomikos l.P. metra5tis l. dujq. tais Jei analizuojamaisiais l.7 2403. 8 385 7 . A 5 4 5. mln. 80 .0 I 804. nors ekonomistaiir pripaZista. tai nera geriausiaSiqprekiq bei paslaugq[vertinimo BVP apimtiesrnetodika. .0 100.2 8975.2. A') tt6'10. 6.7 6. t706. V a l s t y b i n i s a l d y m a si r p r i v .P. 6 1.2 4 31 5 .nrs kainomis) BVP elementai l. [statymarns veiklas.kurios kuriamos ir teikiamos vartotojui nemokamai. Rcstoranaiir vicSbudiai sandcliavimas.2 10276. (blackfurown Se56lin6 (neapskaitoma) ekonomika apimanti economy) ekonomika. draudimas y. Finansinistarpininkavimas v 8 . kai prieStaraujandi4 veiklq arba nenusikalstamas vengiamamoketi mokesdius.6 1 1 4.6 lentel6. 1994 10.3 14. jos verld bus lskaidiuotai prekiq atsargas gatavosprodukcijosapimti ir atsargqprieaugispadidinsBVP.6 22t. Lietuvos statistikos metraStis 2004.t ietuvosstatistikos metra5tis 1999. 671.6 2806.54 Itinis: Lietuvosstatistikos -V .2 l 789. Galutiniqprekiq verte.4 q 5 2003m.rl 4.pagaminta tai metais pagaminapreke neparduota.6 410. Negamybiniai sand€riai.2 100. Kitos l5 viso: BVP. Nelegaliq sanderi6 Se5elines veiklos rezultatai. Yerte kai kuriq prekiq bei paslaugq(daZniau).4 t6904. 675t.8 2.

vyriausybeskiria leSq miesto savivaldybei tilto statybai ar miesto gatviq ap5vietirno reorganizavirnui). padengiant iq ivairius nuostolius.l) 2) transactions) tai Negamybiniai sanddriai (nonproductive ir 1) senqnaudotqvertybiq pardavimas 2) grynai finansiniai sanddriai: senq naudotq vertybiLl pardavirno neitraukimas i BVP rei5kia. o tik le3q perskirstyrnas. oficialios tikslines investicijos(pavyzdZiui. paslaugospirkimu ar pardavimu. . o pal[kanos. be jokio prekinio ekvivalento.) operacijos. s Organizacijomsbei [mondms transferiniai rnokejimai n. Asmenims ar Seimoms transferiniai iSmokeiimai mokarni Siais atvejais: . kad elirninuojarnosvisos turto perpardavimo (automobiliLl. i5mokamos gyventojams uZ jq turimus valstybinius v e r t y b i n i up o p i e r i u s .narnLl ir pan. o senatvds invalidumo pensijos. subsidijos valstybindms imon6ms. o pa3alpos skurdo atveju.tai visi vyriausybes Seimomsir organizacijoms. PrivatIs transferiniai i5mok€jimai (transferai) (private transfer payments) . vienkartineparatna pavyzdlziui.tai vertybiniq popieriq pirkirnas ir pardavimas.prie5inguatveju tai [teisintqpakartotiniskaidiavim4nustatant BVP. t6vq kas rnenesiteikiamaparamastudentams. teikiama be jokio prekinio ekvivalento. i5 atskirq remejq ir pana5iai. ar r paSalpos karo veteranams. sr-r nesusijusios prekds ar grynai finansiniaisanderiai tai operacijos. Tai ne gamybos ar darbo rezultatas.teikiarni mokejimai asrnenims.kai suteikiamos: . 8l . apimandiosvyriausybestransferinius iSmokejimus bei privadius transferinius mokejimus ir operacijas str s f i n a n s i n i a ip o p i e r i a i s .rokatni. Vyriausybds transferiniai i5mok€jimai (transferai) (Tp government transfer payments) . socialinio draudimoi5mokosnedarboatveiu.tai visa privati pararra atskiriems asmenims ar Seirnoms. Operacijos su finansiniais popieriais (operations in financial securities).

Atsargq likudiq pasikeitirrai . Investicinds iSlaidos tai: a) privadiq finnq i5laidos ma5inoms.y.y.rktur4 reikia aptafti ir BVP apirntiesnustatymo iSlaidLl pajamqmetodus. c) paslaugos bankr4. gatavq prekiq atsargoms papildyti. Gyvenan-rLjq narnq statybos i5laidos prikiauso inveslicijorns toddl. nebaigros gamybos. I 2. c) prekiq Iikudiqpasikeitimai.t savininkas. ir fiuridineskonsultacijos.kai savininkaijr4 neiSnuomoja. medZiagq.). kad gyvenamieji narnai. [vertintq vidutinemis to laikotarpio kainomis. likudiq pasikeitimq verte ataskaitiniu laikotarpiu.gali bfiti panaudojamos: narnq [kiq vartojimui.). realiojo kapitalo kaupimq:pastatq. 2.irengimLlisigijima o ne apie finansini * investavim4(pvz.kalbant apie realqjl investavunq. Atskirai apib[dinsime kiekvienq iSlaidqruSl. automobiliai. vertes lygirl laikotarpio pabaigoje ir pradiioje. skirlurnas. vartotojq piniginiq i5laidq galutinems prekdms bei paslaugoms pirkti suma. valstybes vartojirnui. galintys savininkams duoti nuomos pajamq.gatavqgaminiq ir prekiq.). pagarnintos Salyje.2. isigytq perpardavirnui.4.unpalaikio vartojimo prekes(maistas. kaip visrl ekonornikossektoriq i5laidos. todel Sios operacijos nelskaidiuojamosBVP apimti. lnvesticijos(l .t. lnvestavirno tenninas vartojamas. 82 . jokie nauji gamybos procesai nevyksta. investicijoms i nauj4 kapital4 arba grynqjq pardavimrl uZsieniediams finansavimui(arbagrynajameksportui).Prekes bei paslaugos. Tai yra atsargrl. ISlaidqapskaitosmetodas Apib[dinus BVP strr. Narntl fikio varlojimo i5laidosyra: a) trr. lrenginiams pirkti. gamybiniarns pastatams. obligacijq isigijirn{.. b) gyvenamqjqnamLlstatybosi5laidos.consumption). drabuZiaiir pan.Perkant ar parduodant vertybinius popierius.tat Laliavq. b) ilgalaikio vartojirnoreikmenys(Saldytuvai. yra pasyvtts aktyvai. tai nupirkti kapitaliniai iSrekliai prekemsir paslaugorns kurti. kaip ir gamybiniai objektai. t. kirpyklq paslaugos pan.baldai ir pan. ir ISlaidq metodu BVP nustatornaskaip galutine ivairios paskirlies prekiq paklausa. Namq iikio vartojimo i5laidos (C .investment) tai firrnq iSlaidos naujorns [monems statyti. irengirnams. stakldms. l. Gyvenamieji namai laikorni investicinemis prekernisnet ir tuomet. keidiasi tik j.

83 .. Grynosios privaiios vidaus investicijos. investicin€rnis nepatenka.3 pav.Lt.Skiriamos gerasekonomikos .t..kaip pavaizduota pav.ekonomikos pakilimas.ir LrZtikrinapagrindinio verttls sumaZejirnE kapitalo nusidev€jimo atstatymE. D".atstatyrno (2. arjos buvo skirtos prekds. D. rekonornikos stptingis.). investicin€s Santykis tarp bendrqiq privadiq investicijq ir atstatymo i5laidrl yra bukl€s: Siosekonornikos bfiklesrodiklis. vidaus privadios grynosios -1. kapitalo del pasenimo ir susidevejimo.gt'oss investicines investment) tai visos per metus pagamintos paskirti(i tai.investicijos. vidar'rs privadios . kai bendrosiosprivadios /r>D. pagalsavopaskirtlsusideda vidausinvesticijos privadios Bendrosios i5 dviejq claliq:atstatymoinvesticijq ir grynuq privadiq vidaus investicijtl. investicijos.13) Atstatornosiosinvesticijos kompensuojaarnortizacij4 t.y. Atstatomosios investicijos (amortizacija) (D" nr'rsid0vejusias depreciation). maLija gamintojo pagrindinir"lpriemonitl atsargtl esarnoji vert6. investicrjos.3 vidaus.. islaidas virSijaatstatymo 2.ar tik pakeitesenas gamybos priemones). dia Lt.net investrnent) investicijos. neatsiZvelgiant ijq darbo nusidevejusias pletimui. investicijassudaro: privadiasvidar"rs Bendrqsias + Io: 1.skirtos papildomomsdarbopriernonems naujoms isigyti.ekonomikosnuosmukis.1" bendrosios Lt. arba lleto investicijos(1" . Ekonomikospakilimo brikle yra tuomet. Bendrosios privaiios vidaus investicijos (lr . Firmq investicijos vadinatnos bendrosiornis privadiomis vidatrs vyriausybesinvesticinesiSlaidosI Sias rSlaidas iSlaidornis. BVP lskaidiuojamos metais' pagamintos esamaisiais prekds. atstatanaios darbo priemones.. Catnybos ploceso metu kapitalas yra vartojanras.y..tadiau1 vidausinvesticijos privadios parodotik grynosios diclejim4 tiek kapitalo pletimui skirtos tiek kapitalo atstatymui.inveslicijos.grynosios Kitais ZodZiais I">0. .. Grynosios privadios vidaus investicijos kapi1al4 padidina.pagal kilmE investicijos gali buti vidaus ir iSorinds (uZstenro kapitalo).investicijos dydis privadiosinvesticijosyra teigiarnas tariant. Kapitalo (2.

o privadiosvidausinvesticijos gamyboje sunaudotakapitalo .r.555 mln.taip pat darbo jegai isigyti ir naudoti.ra rlretq Pabaigojc i@ D^-r^+^.y.y.3 pav. : D". irengirnai ir atsargos [renginrai ir arsargos Metq pradZia Metq pabaiga 2. Pastatai.Ekonornikossqstingiobukle yra tuomet. t.1.kai bendrosios Ekonornikos i5laidasI*<D. Vyriausyb€s i5laidos(G . Lt. t.t4) 3. per lretus uZ vidaus investicijosyra maZesnds atstatymo In<0. i5 SiosiSlaidos susideda dviejqdaliq: a) i5laidq esamajamvartojimui valstybdsfinansuojamose [staigose ([vairiq vartojirnoprekiq pirkirnas). daugiaukapitalo negujcl pagaminama sunaudojama Tarkime..todel ekonomikayra pakilimo blklds. Lt investiciniq br. jeigu bendrosios Lt. Kapitalo apimtis ir investicijos privadios nuosmukiobhkle yra tuomet. reikia nustatyti ekonornikosbfiklE n-r4iq metq pabaigoje.governmentspending) tai baigtinerns centrin€s vietindsvaldZiosinstitucrjqiSlaidos ir prekems bei paslaugoms. ir organizacijose 84 . kapitalo suurarnetqpabaigojepadides. be to.rvo Grynosios privadiosvidaus investicijosmetq pabaigojepadidejo (1">0). pabaigoje 410 mln.: 0. kai bendrosiosprivadios vidaus investicijosyra lygios atstatymoi5laidornsI. gryntgq privadiq vidaus investicijq ndra arbajos yra artimosnuliui . pagal fonnulg: BVP Siamernodelyjenustatomas BVP:C+] (2.. Kapitalo sullla metq pradZioie Kapitalo pricaugis Kapitalo nusidevejimo atstatymas Grynojo kapitalo padidejirnasper lnetus Kapitalo sr. per metusbuvo 965 mlt.rn. Crynosios ptivadios v i d a u si n v e s t i c i j o s rfiil. Salies lkyje n-qjq metq prekiq daugiaunegu mettl pradZioje.

imports) . investiciniqiSlaidq(valstybiniq ir pan. o tik j[ perskirsto.rdoti NX:X-Z. bet Salyje.toddl jie neitraukiamiI vyriaLrsybes iSlaidas. sektoriaus Prekiq ir paslaugq grynasis eksportas (NX . nustatantBVP kaip atskirEG dal1. 4. kitoje Salyje.net exports).prekiq ir paslaugqeksportas. pagarnintos Eksportas (X .Lt.apskaidiuota 2. parduotos paganrintos lmportas (Z . uZsienyjeir nupirktos nar. arba BVP:C+l+G+(X-Z) metr4 rinkos Taigi BVP yra galutiniq prekiq ir paslaugq esamqjr4 i5laidqbldu.11) (2.tai prekes ar paslaugos.16) keturiq ekonomikos sekloriq Susumavus visq s4lygomis: BVP alvirosiosekonornikos apskaidiuojarnas BVP:C+l+G+l\rx. apskaidiuojant Salirnis. negu vyriausybes didesnes 85 . Kaip jau mineta.prekiq ir paslaugqgrynasiseksportas. Valstybes mokami transferiniai mokdjirnai nepadidinaBVP. arba 5ia i5laidqb[du.prekiq ir paslaugqimportas. BVP:C+I+G. ir vartojimo iSlaidos. Seirnomsbei organizacijornsbe jokio ekvivalento teikia piniginQ param4 moka transferinius mokejimus. kainq suma.prekiq ir paslaugqgrynq. Nagrinedami atvirosios ekonornikosmodeli. Z .b) keliq tiesimas ligoniniq statyba. ivertiname uZsienio i5laidas. Narnq tikiq vartojimassudaroapie 70 proc.tai prekds ar paslaugos. BVP apskaidiavimas jo lnvesticindsi5laidos Lietuvoje neZyrliai yra svarbiausias elernentas. jeigu nagrinejama jeigu abstrahuojarnasi nuo ry5io su uZsienio su aplinkiniu pasauliu. i5laidas (2. uZsienyje.exports). uZdararniSriojiekonomika. dia Lt. Lt.neturintiry5io Taigi.1 lenteleje pateikiamas Lietuvos bendrojo vidaus produkto i5laidq b[du. i3rei5kiarnas fonnule: tai BVP. NX.tai Salies eksportoir importo skirtumas. (2r5) .i eksportq. valstybe ivairiais atvejais atskiriems asmenitns.). X.

2004. medicinos aptamavimo. 0 1 0I. 4. Pelno.1 6r. A t s a r g qp a s i k c i t i r n a i 6.iSlaidq metodu 2. 3.0 51.593.l. Prckiq ir paslaugqcksportas i 7 . 64. ar 2.8 5 16 100.4 t6904.tai vistl domesticincome at factor cost/national per garnybos veiksniqpajamos Salyje metus. 2. (W darbuoto.3 1t. Bcndrosiosvidaus invcsticijos 5 . Samdonl. Bendrasis vidaus produktas.pagalbosnedarbo atveju ir kitus specialius fondus (W1 . Pallkanq.9 19. socialiniai Inetra5tis1999. i5 susideda keturitlelelnenttl: Darbo ir kapitalopajarnos I. Vyriausybcsvartojimo iSlaidos narnq[kius' 3.540. Darbo uZmokestis . .insurance).iarns l.6 I ti..1 1 1| 1 1 2003m. metra5tis Lietuvosstatistikos metrastis 2003.P..P.1 s59.kuriq ldSos panaudojamosdarbo jegai atstatyti.9 32 3 7 3 . sudedamosvisos Salyje uZdirbtos pajamos.VP"1).3.616-611. P r c k i ui r n a s l a u u um D o r l a s l5 viso: Mln. kurias gauna galnybos veiksniq savininkai uZ savo (G. .rent income). 2. apskaidiuotas (veikusiomis kainornis) BVP elementasi5laidq metodu l . N a m q [ k i o v a r l o j i m oi 5 l a i d o s 2.0 PNI .P.3 3 31 9 .(l 1. 67. n4't9. 16)R1 1 2003m.3 100.pelno nesiekiandiqinstitucijq iSlaidos individualaus vartojirno prekdms ir paslaugorns.$qdarbuotojqdarbouZmokesdio.2 Procentais 1994nt.5 9360. Nuomos pajarnr.7 lenteld. BVP glaudZiai (G.6 0. vidauspajamomis susijEs grynosiomis su paslaugas.8 tq4 ) 12024. uZjq darbojegoskaip gamybos { Siqpajarnqgrupq itraukiami ir firmq savininkq lna5ai1 valstybinius bei privadius draudimo. 3904.4. Ll 1994m. 8 56179. l'ajamq apskaitosmetodas Nustatant BVP apirntl pajamq b[du.l I 0370.tai Zernes kito paj nekilnojamo turto nuosavybds atnos. net Grynosios vidaus (nacionalinds)pajamos incorne). PNI aptarnaujandios 4.9 -79t. Nuomos pajamos (R . 86 . Lietuvos statistikos Saltirris: Lietuvos statistikos .kurios pateikiamos namq [ikiams kaip natLiriniai transferai.6 29t20.5 0..wages) i5mokos veiksniopanaudojirn4.8 r0378.VP.

kad G. 4. kad BVP parodytr4 nuoma patiems sau. le5osnepriskiriamoskuriam nors gamybosveiksniui kaip jo pajamos. garnybos ka5tus. .I 8 ) BVP pajamqbudu. partneriniqirnoniq ir akciniq bendroviq)grynosiospajamos. sumokejuspelno rnokesdius ir dividentus. pasireiskiakaip suvartotokapitalo prekiq vertesigyja amortizacijos rodantis per metus suvartotokapitalo vertE. padengus liekandios.profit) . iSrnokamqakcijq savininkarnskaip l. IndividualiLl ir partneriniq firmq pelnas tiesiogiai atitenka pelnassuskylaI kelias dalis: Akciniq bendrovir4 savininkams. toddl sakoma. Nepaskirstytqjipeln4 . t. . gautos uL paskolintuspinigus. pelno mokesdius.tai lvairiq tipq firmq (individualiq. Netiesioginiaimokesiiai (T.= l t t + R + i + f l j . Kadangi dalis galutiniq form4 t.pajamos. Grynosios vidaus pajarnosapskaidiuojamos palfikanq ir pelno surna.jos yra tarsi firrnos pajamos.jos vel reinvestuojamosi gamybq iSsaugantpradinl gamybos priemonir"ldarbini ir pajegum4. Paliikanos (i .mokesdiai.rgas. tai pinigrl skolinirnosikaina. 2. Paskirstytqj[ peln6 t.taxesindirect). Taip skaidiuojama formos. I kaip darbo uZrnokesdio.y. nuosavybes nepaisant paslar.y. butq tarirtura visq namq del to. todel amortizacines atstatymas. Nustatant pajamqdar pridedami du elementai. Jq suma neapimaviso BVP.tai likusi pelno dalis. dividendai.i5 karto arbapo tam tikro laiko investuojarna gamybq. prek6msir paslar'rgoms. pelno dall. kuriuos vyriausybeuZdeda 87 .| 5[ pajamq element4[skaidiuojarrair nttosavq namq. BVP skaiiiuojant pajamqbudu pridedamosgrynosiospalirkanos. 3.y.. skirtumastarp bankq gautq palukanq uZ paskolasir sumoketq paifikanq u2 indelius.VP. . Pamindti elementai yra pajamos. tiesiogiai priskiriamos ktrriarn nors gamybosveiksniui. prie vidarrs GrvPaj nera lygios BVP. Akcines bendrovds 3. apskaidiuotas G r V P .nesusijgsu pajamqpaskirstymugarnybos veiksniams:tai kapitalo nusidevdjimoi5laidos(amortizacija)ir netiesioginiai mokesdiai.interests) . gamybosveiksniq kainomis. ( 1 . Pelnas ( fl .Kol Siospriemonesnesusiddvdjusios amortizacijosld5q fimrorns jq tam tikr4 laik4 nereikianaudotipagal tiesioging paskirt[. nuomos pajamq.

t. Lygybe tarp i5laidqir pajamqvisuometyra todel. kq vartotojas i5leidZia igydarnas produktq gauna kaip pajamastie.tai suma visq i5laidq.r. Taigi BVP. Sie rnokesdiai apirna: pridetines vertds mokest[.produktasnustatomas gamybosveiksniq (arbagarnybos) kainornis: BVPg. 5i sumavir5ysprekes Jei rinkoskainq tai pelnas bus neigiamas.r) .palOkanq.21) BVP apskaitosiSlaidqir pajarnqmerodai. todel jie itraukiami i gamyboskastusir iq dydziu padidejapagaminros prekes rinkos kaina. kadangi tai. r.' B V Pk .. Tai pabrdziant prie BVp gali bilti nurodomas indeksas t. muitus ir t.": . = W + R + l + f l + D r + 7 . amortizacijos bei netiesioginiq mokesdiqsuma. p .. apskaidiuotas gamybosveiksniq kainornisarba gamyboskainornis. 88 . apskaiciuojant pajamq rnetodu. ISlaidq metodo poZi[riu.rinkos kainomis yra per metus gautq darbo uZmokesdio.BVP. kurios lieka paclengusgamintojo islaidas darbo uzmokesdiui.k.rjeigu vyriausybeteikia subsidijas(Zp . licencijq mokesdius. BVp . pardavimo mokest[. Taiiar.Pridejusnetiesioginius mokesdius gaLrtas BVp rodiklis nustatomas rinkos kainornis. reikalingq visoms rinkoje esandiorns prekemsi5pirkti. tq subsidijq surna tai atimama i5 netiesioginiq mokesdiq sumos.I=BVP.Netiesioginiai rnokesdiai Salies poZilriu .1-71 . kadangi jos yra iskaitornos i pajamas.Siuos mokesdiusfirmos gaminan. pelno.kad balansLrojanris elementas yra pajamos.rai produkcijai nustato vyriausybd. Finna netiesioginius mokesdius sumoka i5 pajamq. @rbaBVP.. kurie dalyvavo 5i produktqgaminant. .BVP. siq triiq dydZiq suma Jei maZesneuz konkrediosprekes rinkos kain4 tuomet skirtumas ir br-rs firmos pelnas.. ndra pagamintoproduktokainos dalis: bet BVP r. apskaidiuotas rinkos kainomis. (2.akcizus.. apskaidiuoto is rinkos kainornis.tai pirminesvalstybds pajarnos. da BVP.rentos.19) Netiesioginius rnokesdius rninusuojant BVp. gautr4realizavusprodukciiq ir juos traktuoja kaip garnybos kastq element4 todel iq dydZiu padideja pagamintos prekes rinkos kaina..rai clu skirtingi poZi[riai I BVP.20) 6a BVP. (2. =ll + R+i + fI + D" +Ti -Tp (?.transi-er payrnents)iS valstybesbiudZetokonkrediomsprekdmsar paslaugoms. nuomos mokesdiuibei palfikanoms.

-P. kad yra priklausomybe tarp finansinitl piniginiq ir materialiniq daiktiniq srautq arba tarp.595.8 36 . Lietuvos bendrasis vidaus produktas.8 269. P l g r i n d i n i ok a p i t a l o u v a r t o j i n r u s 4 .9 lentele.8 100. S u b s i d i j o sm i n u s ) l5 viso: BVP.2.7 il.2 681 .8 I I 6904. Zemg. l q 1 1563. i5 grynosios pridetines vertes atemus kompensactjil garnybaiir pridejusgautassubsidijas.SElyginE tarp 5iq dviejq dydZiqparodo2.tal pinigines iSlaidos P a r d a v i m a s.3 1.9 ()? 2003m.9 0.2 7 t14.kadanginacionalines priklausomybE pajamoskeiciamosi galutinl produkt4 ir atvirk5diai.kapital{ [ produktq gamyb4ir realizavim4rinkoje.8 lentel6.rokijimas . samdomqdarbuotojqpajamoskartu). 1994 41. 1994 m.3 4396. -P.6 t00. P c l n a s 'i r m i S r i o s a j a m o s " s 3 . Pinigines pcr prekesir paslar.6 5 1496.0 *Pelnas gaunamas. Lietuvosstatistikos metra5tis Pajamq metodo poZi[riu. BVP . nacionaliniq pajamq ir nacionalinioprodukto.0 20734.7 66s8.0 31.tai to patiessanderio skirtingos veiksnius (darb4 produktq gamybai.tai nekorporuotqfinnq pajamos (pelnas).544. Si tapatybetinka ir visai ekonomikai. yra pajamos tq.5 1. Lt 2003m.-P. kurios gaunamos kaip gamybos rezultatas (firmos savininkq Seimos nariq ir namq fikiq sektoriqe. 89 . gamybos suma. Lietuvos statistikos 2004. gautq arba sukurtLl procese. 6956.9 447.4 5lq1 ) Procentais m.tai visq pajamq. Kompcnsacijosdarbuotojams darbo apn. mokesdius bei darbuotojams surnoketus **Mi5rios pajamos .rgas mctus I I rlr v rlrkrmas . 22088. N c t i c s i o g i n i am o k c s d i a i i ( 5 .1 1905.9 I1. kurie idejo garnybos. mln. pavyzdZiui. apskaicillotas pajanltl kainomis) metodu(veikusiomis pajamq BVP elementas metodu l. Jos gaunamos Saltinis: Lietuvos statistikosmetraltis 1999.I 31.4 t7692.3 8.l 56179. 9 t2.618.1 40.socialiniaiinaSai p 2 . dvi Kita vertus. tapatybe: Siuos abu metodusgalima iSreik3ti prckems paslaugoms ir ISlaidos isigyti pcr metus gaminant pajarnos. metra5tis 2003. Kartu ji parodo.t a i pinigines iplaukos \y I puses: kas iSleisla tai.Jie yra glaudliai susijg.

dia K. matuojamaskiekiu per laiko vienetq. Apib[dinsime keletil svarbiausiq..9 lentel6. Kr-r.22) 'Kapitalq sudaro realusis kapitalas.praejusiqmetq kapitalo fondas. 90 . pob[dZio sEry5iq makroekonornikoje. gali b[ti apibudintakaip srautai.dydis.fondas-srautai'. investicijos. Todel: K': K" + I.5.Lt. fiksuojauras konkrediam laiko momentui.uZsienioinvesticiiq saldas. Kapitalas (realusis kapitalas) (K _ real capital) . Fondas (found) .2.tai produkcijossrautasper ram tikrq laik4 atstatantis arbadidinantis kapitalq2.t. SRAUTAI IR FONDAI EKONOMIKOJE Makroekonomikoje BNp. 1. (2.esamqjq metq investicines i5laidos.Lt. valstybesbiudZetoskola ir pan. n c t i c s i o g i n i a i o k c s d i aiir m amortizacija N a c i o n a l i n c p a j a n t o sr s i amortizacija Nacionalincspajamosir ncticsioginiai okcsiiai m Nacionalincspajanros 90 ti0 70 2.o kapitalas.kapitalo fondasesamqjqmetq pabaigoje.turtas.kaip fondai.tai pastatai. Investicijos pagrindinis ir kapitalas. finansinis kapitalas ir zrnogiskasis (intelektualusis) kapitalas. valstybes israidosir t. 1. . naudojamos kitq prekiq garnyboje. Srautas (flow) .dydis.rkto rodikliq priklausornybe Nacionalinioprodukto rodikliai Bcndrasisnacionalinisproduktas r i n k o sk a i n o m i s Elcndrasis nacionalinisproduktas gamybos ainornis k Grynasis acionalinis roduktas n p r i n k o sk a i n o m i s Grynasisnacionalinisproduktas gamyboskainomis Procentai 100 Nacionaliniqpajamq rodikliai Nacionalincspajamos. BVp. Lt. Investicines i5laidos.lrengimai ir kitos anksiiau pagamintosprekes. Nacionaliniqpajamqir nacionalinioprodr..

Einamoji s4skaita uZsienioinvesticijq saldas.prad.+ $ .tai kokia nors nuosavybd.. makroekonomini poZir.worth) . metq pabaigoje.23) Bendrqlq investiciniq iSlaidq ir amortizacijos skirtumas vadinamas lygus grynqitl grynosiomisinvesticijomis. arba dia S : LI/'t_Il'rt i Lt.. metais. PavyzdZiui. W. rodantis.net intemational inveshnent position) .1. I:K.Tadiaujeigu Sis 9l . kad rnakroekonomikoje tik nuo naudojan-ros kasdienineje buityje. .. disponuojaekonominissubjektas AnalogiSkai anksdiau pateiktoms investiciniq iSlaidq srauto ir kad: kapitalo fondo formul€rnsgalima uZraSyti. Jau anksdiaupaZymdta. Santar"rpos turtas. Taigi kapitalo fondo padidejimas r-1 investicij srautopadidejimui.) del natfiralaus priernoniqsenejimoar intensyvaus naudojirno.kuria tam tikrais metais. Lt.jusiq metq turto dydis.tod€l: K.kad einamoji s4skaita srautas.o anksdiaupastatyto natno pirkimas u nera i nvesticij os.-rri u 2.tai Salies pairntq ir jos suteiktq kreditq skirturnas.:K.'. Einamoji s4skaita (CA .S. UZsienio investicijq saldas (NIIP .-t+l-De.taupynras esamaisiais (?. Lt.1 . Jeigu einamosios sqskaitos balansas yra teigiamasdydis.24) srautodydZiui. kiek analizuojarnosiosSalies gyventojai skolinasi arba kredituoja uZsienio valstybes. ir nesuvartotqpajamq dalis. Taigi turto fondo padidejimasyra lygus santauptl ir 3. naudojama turtui Santauposyra esarnqir4 kaupti. Turtas (Wt . skiriasi investicijq sarnprata B[tina priminti. naujo narno statybos iSlaidos priskiriarnosinvesticijoms.kad tam tikra kapitalo fondo dalis nusiddvi (D. .current account)parodo Salies prekybos busen6 palyginti su likusia pasaulio dalirni per per tarn tikr4 laik4 fuaprastai metus). vadinasi5i SaliskredituojaiSorinipasauli. 1 4 / ' .yra lygus pagrindiniokapitalo tbndo Arba investiciniqiSlaidqsrautas padidejimui.Iurto dydis esamLilq Ll/'.-K. (balansas) tai 15 tolesniq skyriq matysime. : W ' . Q.

public (governrr-rcnt) debt) . investicijr"l uZsienio laikotarpio NIIP.government budgetdeficit). JAV. ValstybesbiudZetodeficitasir valstybdsskola. at a n a l o g i S k a in k s t e s n i e t n sv e j a m s : NII7. tai gaunamoms mokesdiq.iai r.fondas.Lt. saldas. biudzetasyra perleklinis: Valstl'b€s (valstybin€) skola (DG .visq vyriausybeslygiq skola finansiniaistnetais.rZsienio tr. kad uZsienio investicijLl saldas fondo pasikeitimas yra lygus einamosios sqskaitos srauto dydZiui' arba fbndo (NlIPt * NIIPt-r)yra lygus CA. uZsieniovalstybes jai yra skolingos.balansas neigiarnas. pasikeitimas PavyzdLiui. iSleisdama obligacijasir jas jierns parduodama): i5 Saliesvidaus subjektq gyventojq firmr5 bankq. buvo 140.uZsienio investicijq saldas esamcrjo laikotarpio pabaigoje.y.24\ formule rodo.-t praejusio Lt.= NIIpt t+ CA .y. kad Saliesgyvento. arba.rri grynqjq skolq .einan-rosios (2. s4skaitos Cl . t. investicijq uZsienio neigiarn4 4.governtlent budget) . Jei vyriausybds i5laidos lygios valstybds biudZeto pajarnotns. [einanti I turtingiausiq pasaulio valstybirl de5imtukq 9-o de5imtmedio pradZroje buvo grynasis uZsienio valstybirl kreditorius (uZsienio investicijtl saldas 1980m.ir maLeja..tai vyriausybds planuojama pajarrq ir i5laidLl sEmata finansiniamstnetams.. vadinasi Salies gyventojai kredituojarnt uZstento valstybiq. Toks afvejis yra biudZetas subalansuotas.. kai yra kai valstybesbiudZetodeficitas. NeigiarnasNllP reilkia. tuomet Salis tr-iri grynLdq mokejimo reikalavimrl . valstybes i5 bLrs biLrdZetas deficitinis negupajamos valstybes ganaretas. skolingi iSoriniampasauliui. Valstybes skola (skolos fondas) dideja. Lt. Valstyb€s biudZetas (B .Tokia Salis Tuotlet priklausomybe . (Bor: .USD. kitaip tariant. JAV einamosioss4skaitosdidelis deflcitas sElygojo saldq kuris 1988m. Tadiau nuo 1982m. Jeigu uZsienio investicijq saldas yra teigiamas. biudZetas perteklinis tuometvyriausybes skolindamasi defi ryriausybebiudZeto cit4 finansuoja Salies DaZniausiai (t.fbnd4' iSoriniam pasauliui. dia (2.fondq'.atsargos" vadinama grynuoju skolininkr-r. Tokia Salis vadinama gryntroju valstybirl kreditoriumi.USD). balansas. buvo 500 mlrd. 92 .Kai i3laidos * (govemrnent budgetsurplus).25) NIIPT . i5laidos didesnes Jei uZ maZesnds gaulamaspajanras. Nacionaling skolq sudaro tik auk!diausiq vyriausybes valdymo institucijq skola.9mlrd.

.4 paveiksle.t+ Bn"/. Grynosiosasrnenines per gamybosveiksniq gryn{q BVP ir BNP bei jq tarpusaviosqrySis pajamq srautus (g. nacionalinisproduktas.Da.VP parodo rinkos kainq tq baigtiniq prekiq ir paslaugr4. .21) G. lkt 3. Bendrasis vidausproduktas.VP: BVP. 6.VP.-t .yntUq nuosavybdspajarnq srautus) apibridintasanksdiau. PavyzdZiui.6. apskaidiuotu rinkos kainornis. valstybes metais. Grynosiosvidauspajamosarbanacionalines s 5 . Crynasisvidausproduktas. Pagrindiniainacionaliniqpajamqrodikliai ir jLt tarpusavio rySiaipavaizduoti2.VP * net domestic product). PAGRINDINIAINACIONALINIU PAJAMU RODIKLIAI pajamqrodikliai: nacionaliniq Pagrindiniai l. Lt.-.2. G.2 trilijonq USD 1990metais.amortizacija. dia G.. toddl vyriausybes i5 skola gyventojams iSaugo nuo 300 mlrd. metinis JAV brudZetas1960-1990 m. (2. 4.Lt. kad dalis BVP turi b[ti panaudotanusiddvdjusioms tais metaisinvesticinerns prekemsatstatyti. D. D". vadinama grynuoju vidaus produktu (G. Bendrasis 3.26) Vadinasi. Likusi skolos dalis finansuojamaJAV centrinio banko rezervqsisternos.2 trihjonus USD JAV vyriausybe skolinga privatiems investitoriams. toddl aptarsime kitus rodiklius.DG. sumaZintaamorlizacinitl atskaitymq dydZiu.4 .valstybes skolosfondo padidejimas lygus biudZeto deilcito (srauto) dydZiui.: DG. kurios liekavisuomeneivartoti bei garnybiniamkapitalLri iSplesti. yra uZsieniediai. biudZeto skolapra6jusiais 8. 2.valstybds biudZeto skolaesamaisiais metais. Federalines 2.kuriq 20 proc. Do.. pajarnos. 93 .rr-rojalnos pajamos.USD 1960rn. 29 valstijose 3l buvo neigiamas.D" .Lt.. Bendrojo vidaus produkto apimtis. Jau pabreZerne.valstybesbiudZetodeficitas. A s r n e n i n dp a j a r n o s : pajamosarbadispor. (2. arba iia Borf : DG.grynasis vidausproduktas..

dalyvaujandiqtanl tikrq metq bendrojo vidaus produkto garnybos procese. Del to problerna. rentos ir pehlo i5raiSka.28) 7. arba dia G. savaranki5ka tai sutnetimais Zymima Nl: sum4.tai visq garnybosveiksniq. verslomokesdiai. kad amortizacijos dydis apskaidiuojamas BVP rodiklis. income).tai rnokesdiai. kuriais apmokestinama G.netiesioginiai Jeigu vyriausybe teikia subsidrjas kurioms nors plekems ar mokesditl strlllos: i5 paslaugoms.30) rodiklis yra astltctltties Kitas BVP pagrindu apskaidiuojarnas pajarnos.VP .j:BVP * D"- G.apskaidiuotas gryn4siasvidaus pajamas.indirecttaxes).arba nacionalines veiksniqkainomis. Grynosios vidaus pajamos (nacionalinds pajantos) (G. jq sumaturi b[ti atimama netiesioginirl tai : G.(Ti . daZniaunaudojamas t'nokesdius.VP"i(arbaBVP).VP.nis. pujamqsurna. produktq i5reik5tE NustatantgrynAii vidar. (Nl) .rami G.2e) Zp .VP .Til : dia (2.1-grynosiosvidauspajarnos.Netiesioginiai I iskaidiuojami kain4 tadiau nera itraukiami ne i vienq auk5iiau nurodytq pajarnq elementq i5 apskaidiavim4todeljie atirr.personal bei kuriasgaunaSeimos atskiriindividaiiki jiems sumokanl mokesdius.tai pajanros. gaunalnll Netiesioginiaimokestiai (T.VP". latn tikra ekonomineveikla.. apimanti darbo uZmokesdio.VP.gausiure kuriais aprnokestinama imoniq pagarninta gamybos pajamas.net domestic income (national incorne) at factor cost) . . (2.VP. pajamomsgali buti suteikiuna ir Grynosiornsvidaus (nacionalinems) palhkanq.Paprastumo NI:W+i+R+n (2. ir yra rnokesdiai pridetinesvertdsrnokc'stis Pagrindiniainetiesioginiai prekiq ir paslaugq mokesdiai akcizo mokestis.kyla ta rinkos kainor.rs gana netiksliai. Asmenindspajamos (AP . asmeninius 94 . ..finnorns ar organizacijoms teikiami transferiniai mokejirnai(lirm transferpayments). Jei i5 grynojo vidaus produkto atimsimenetiesioginius naujtl rodikli produkcija.VPqi: G.!1 G.T1. Z.

. kita vertus.7. tadiau. nes dalis darbu uZdirbtqpajarnq(lna5aiI socialiniodraudirnotbndq akciniq bendrovitl jq narnqfikiarns.Seimq arba atskirq individq jq rnokesdius. GRYNOJI EKONOMINE GEROVE BNP (ar BVP) yra gana tikslus ir svarbus Salies ekonomikos tunkcionavirno rodiklis. BNP tera tik metindsgarnybosapimties. transferiniai i5mokejimai. sumokdjus astneniniusn.nepaskirstytas Zp.i-Wi-[Ir-[]N+ dia Tp (2. gryn4sias asrnenines (disponuojamos) pajanros(CAP (Dl) Grynosios asmenin€s . AP . G.transferiniaii5rnokejimainarnqlkiams.). viena vertus. taxes) G.Asmenines pajarnos skiriasi nuo grynr4iqvidaus pajamq. Jis turi tam tikrq tnlkunq.7. sumaZina arba.o dalis.r peln4 ir draudimui.rokesiius gauname paJamas.rq s4voka: DI: 2. (2. tadiau jis neparodo visuomendsgyvenimo geroves lygio. pajamos.turto bei paveldejimomokesdiai. patenka nesanti narntl fikiams. kurie. atdmus ina5us socialiniar"r. 15 asrneniniq pajamq.1 personal .31) pajamos.y . akciniq bendroviqpelnas. pavyzdLtui. apskaidiuojamos i5 grynqjq vidaus pajamq. I17.asmeniniaimokesdiai.asrneninds l4f . Taigi asmenin€spajamos . likusios atskaidius asmeninius (clirect) Asmeniniai (tiesioginiai)mokesiiai (T.mokejimai i socialinio draudimo ir kitus specialitrs fondus. dia pajamos. AP: G..grynosiosasmeninds I. padidina reali4 gamybos apimti. akciniq bendroviq pelno mokesdiusbei nepaskirstytq pridejustransferiniusiSmokejimus. atvirk5diai.tai pajamq.r.AP . lP .T.nukreiptosi rink4 rodrklis. ne visuomet gamybos 95 .akciniq bendroviqpelno mokesdiai.VP.31) pajnrntl Paprastumosumetimais daZnai naudojamasidisponuojan. pelno mokesdiaibei nepaskirstytas pelnas)nepatenka jq darbo rezultatai. I/.disposablepersonal incorne) .tai fakti5kai gaunamospajanros.AP: AP .

gauto realizavusprodukcijQ.retimais rnokesdiq gaull nuslepd dali pelno.alkoholisir kt. tai vadinama.blogybirlgarlyba". sau siuvandio batus. murininko. (nikotinas. Prekes ir paslaugos.teisetosSeselines (pavyzdZiui. bet del to visuomends geroves lygis nekyla.tai patrkslinta bendrojo nacionalinio prodr"rkto aprrntis. issivysdiusiose valandq siuo rnetu kai kr. vanduo ar dirvoZernis). Kokybiniai prekiq ir paslaugq vartojimo pokydiai (BNP yra kokybiniLlpokyi'it1 kiekybinis. t . tiesiogiai gerovE. rodo didejanti gyventojrl laisvalaiki.t. Sis rodiklis patikslinabendrqji nacionaliniprodukt4 gyvenimo gerovdskitimq. o ne kokybinis rodiklis..o kartu ir j11gerov€skilirnd.gyvenirnogerovdslygi. Viljamas Nordhauzas (Nordhaus. apimanti vartojirnE ir investicijas. Apskaidiuojant apimtiesaugimaskelia visuomenes BNP (BVP) apimti. p i n i g u si. Zmogui tiesiogiaiZalingas kuriq vartojimas 2. todel jis neatspindi gerovdskilirno). sukuriamos ne rinkos [kyje (narnq Seimininkds darbas namuose.net econornic welfare). dideja triuk5mas bei sergamurnas rajonuosear atsirandakitq blogybiq (kitais gyvenamuosiuose Lo clLiaistai vadinarna civ i lizacij os li gomi s). 2. verslininkas neregistruojarni nemokejimosun. taigi kartu ir materialinds vystantisekonomikai. Legalios. clarbaspagal slenkanti grafikq ir t.rriose skaiiiaus pasikeitimai. ) : 3. Kita veiksniq grupe didina sukr'rrtoprodukto apimti.).veikla ir t. Prekesir paslaugos. batsiuvio.bedarbis. 4. neitraukiama: l.nas dokumentqarba uZ grynus dirbti neapsifonninEs parsisamde nedarbopaSalp4.r t . Jarnes)[ved€ naujq rodikll.). 1912m.t. Didejandio laisvalaikio teigiamas poveikis visuomendsnartq nuo 53 valandq sio trukrnessumaZdjirnas gerovei (pavyzdZiui.noredar. prof. kurie ekonomikosveiklos rezultatai.darbo savaites SimtmediopraclZiojeiki 40 valandq Antrojo pasauliniokaro pabaigojear 35 Sventiniqdienq valstybese. statandio savo namE. Apskaidiuojant BNP apimti.kurias gaminant terSiatnaaplinka (oras. Williarn) ir DZeimsasTobinas (Tobin. kur[ pavadino grynEia ekonominegerove. parodovisuomends Grynoji ekonomin€ gerov€ (NEW . Prekds ir paslaugos. [skaidiuojamos: l. Visa tai maLinaBNP aPimtf. Salies didinandiusekonorninE 96 .

'a = z a a Y E d = Q . E d a a E O E .-. E ...\l_ t / vE ! (c z : s ? = 'O a 6 z o ! o 9 E a E O E c ! d *'9 z a (.4.r. = e t v ^ e o e z R 6l S i E.4 O X z U z ..1 v E o 6 .= I t c 6 ( ) U I i a t a t €.=-. ? a 2 a t r o > 3.

r*iiu.aZejo. po\ydiltl. Se3elines 2. .^.-"prk. depresijos rodiklio tinkamo ia'kacl visapusi5kai tt..rzo ir DZ. patenkina tuos ekonomistus' kurie ekonomines veiklos 'oOittiui' Jie visai problernornis' istekliq optimalausnar..nu .-: . ..-.omisi ekonomikos. .-fui pri.ras per rinkq. DiJejandio laisvalaikiopoveiki... nacionaliniqs4skaitqsistema namtl flkis irnone (firma) vyriausybessektorius uZsieniosektorius ekonomikossistema sistema ekonomikos atvirosios ekonomikos miSriosios uZdaros sistema o grynai privati ekonomikosslstema .r-. Legalios.. fokyUiniq prekiq ir pasiaugqvartojimo ..radiaujos tikrai negalima d[t.r^ gaminantatslrandalvalrlq kurias 5. naudodu*i"si sauo iletodika' ir nes' padid6jusnedarbui'kartu pailgejo metais NEW ."il.Sisrodiklis'atsiZvelgiantii5vardytuosiusBNP(BVP)apskartos trtku'rus'.. kad DidZiosios PavyzclZiui.rdojimo ."i.i filosofq analiz€s problerna' Del iuo labiau ui.*ii. acJa r* laisvalaikis. BNP' tadiaujo dideiimo negu gerov6s rodikhs ..r. y . r:r^li^ic nrieiier: Sioro<liklioautoriaitaippatsusid[r6sudideliaisprieStaravttrra jie nustate'.o. ne realizr'roja'.. . ekonomikosveiklos rezultatus. . bendrasis a a a a a a a a a a pridetindvertd (neaPskaitorna) SeSeline ekonomika negamybiniaisanddriai imai transferiniaiiSmokej (transferai) os operacij su fi nansiniars popieriais tarpinisProduktas darbouZmokestis nuomospajamos pal[kanos pelnas arnortizacija 98 .. ir paslaugas.t i n t i br'rtrlver ji paaioina zlnoniq laimE.uaitingu.nobendrasis vidaus produktas bei Salies yra"labiaupriirntini ir patys bendriaLrsi bendrasisnacionalinrsl. Minirsuoja prekesir paslaugas' Zmogui' Zalingas blogybiq ir Luriq variojimasyra tiesiogiai grynosios ekonornikos v.aptillo. i5laidq tnetodas r pajarnqmetodas vidausProdr-rktas .. 4. gantybosrnetodas . . '*u#".hotogq.i. Tobino nllolllone.t.uuo upirnti'oi yra didesnis' ternpai ldtesnt . e ..i"k.". Nordhar.ldomrausra "ttt* s u k u r t i n e g a l i m a . u n u o * o n l q ' k a O s a l i e s D k i o s e k r n E g a l i m aisrnatuoti. Pagrindindssqvokos .teiseto-s 3.

. f o n d a s . Apibldinkite galimns ekonomikos modelius. Koks yra bendriausias 10. 17. Kaip susidarogamybosveiksniq grynqiq pajamq srautas? 8. A p i b u d i n k i t e s v a r b i a u s i u s .nlrstatant BVP? Kodel? Kaip tai atliekama? I l.a a a a a a nacionalinisproduktas bendrasis kainq lygis esamasis baziniskainq lygis gamybosveiksniqCrynqjqpajamq srautai bendrojonacionalinioprodukto defliatorius vartojirno prekiq kainq indeksas pramondsprodukcijosgamintojq pardavirnokainq indeksas galutinisproduktas a a a a a a a a a a mokesdiai netiesioginiai mokesdiai tiesioginiai srautaiir fondai makroekonomikoje grynasisvidar. Kaip nustatomas BVP pajamqbridu? 1 5 . 2. ji nustatant? 12. Kas yra BVP? 7. 99 . jl nustatant? BVP i5laidqbDdu? 13. l5vardykite ir tarpusavyjesusiekitepagrindiniusnacionaliniq pajarnq rodiklius. Kaip nustatomiekonomikossistemos 6.s r a u t a i " pobudZio sqryiius makroekonomikoje. 16. Ar reikia i5vengti kartotinio prekiq ir paslaugqapskaidiavimo. Kas nera iskaiiiuojama i BVP. Kas iskaidiuojamai BVP. Kaip nustatomas 14. Koks kainq lygio poveikisBVP apimdiai? kainq indeksas? Kodel? 9.rs produktas grynosiosvidauspajamos pajamos asmeninds pajurnos grynosit-rs 1asrneninds) rinkos kaina gamybosveiksniLl kaina gerove grynojrekonornind Kartojimo klausimai Kas tai yra NSS? Kokie yra pagrindiniaiekonomikossektoriaipagal NS sistern4'l Kokie pagrindiniai grynai privadios ekonornikos modelio elernentrl rySiai? i5 4. l. 3. susidedandius ivairiq ekonomikossektoriq? veiklos rezultatai? 5. Apib[dinkite NEW rodikl[.

3.galirna paai5kinti. kurioje kaina ir fonnuojasiveikiantpaklausai pasiulai.Tuomet: K = K . darbcr Darbas (L . 1 .capital) . Nagrinejarna tobulosios konkr. Visi gamybosveiksniai panauclojami 3 . 3 . Tarkime. Konkuruojanti firma siekia maksirnalaus visiSkai. kad ekonomikoje funkcionuoja pastov[s kapitalo ir darbo kiekiai. kurioje funkcionuoja du 1.o pal[kanqnoma .rrencijosrinka.kaip pajarnospasiskirstotarp gamybosveiksnir. nuoj11 ir kaip veiksniqkainospriklauso prielaidomis: klausimus.kredrtiniq Siame skyriuje analizuojatnas ir 5io modelio naudojimas. ir pagamintrlprekiq ir paslaugqgamyb4 paskirstyrnq naudojirn4. Juo rerniantis.l pasiulos. gamybai.-rkio sektoriai:namq [kiai ir verslo fima. 2 .labour force) * dirbandiqarba ie5kandir4 gyventojqdalis. PREKIU IR PASLAUGU GAMYBA. 4 . 5 . pe1no. PASKIRSTYMAS. remiamasi Siornis Nagrinejant Siuos hipotetine ekonornika. i3tekliqrinkoje. aiSkinantis SvarbiausiaSiarnemodelyje . gamybos veiksniqrinkoje. Nagrin€jama r.factorsof production) i5tekliai. Naudojami du gamybos veiksniai: darbo jega ir kapitalas. NACIONALINIS PRODUKTAS: GAMYBA.naudojarnos arbapinigai gamybospriemondrns !sigyti. o finna juos nuomoja. abr-r priklausonamq lkiui.IYBOSVEIKSNIAI IR GANIYBOS FUNKCIJA Bendrojo nacionalinioprodukto didejimaspriklauso nuo naudojamrl garnybosveiksniq ir gamybosfunkcijos.parodyti kainq ir jq kitimo vaidmen[ bfitent tai lemia pusiar-rsvyr4 siekiant paklausosir pasiulos pusiausvyros. 100 . GAN. reikalingiprekiqir paslaugq ir-\g1t1fas. Jie Zymirni Pagrindiniai gamybos veiksniai yra darb_asraiddmisL ir K. Gamybos veiksniai (F . gamybos priernonds Kapitalas (K . VARTOJI MAS Siarne skyriuje nagrinejamasbendrosios pusiausvyrosniodelis.

y.ni visi5kai.darbuotojqdirbtq valandqskaidius(darbas). x. (ia z . t. Kai gamybosapimtis dideja proporcingai.r-l=T.' 'n. panaudojar.yra pastovi gamybos masto grqZa (constantretum to scale). dia garnybosapimtis vienetais. kokiLr laipsniu naudojami kapitalo ir darbo veiksniai lemia gaminarnosprodukcijos apimtl.keidiasi l0l . lygybe rodo. K . (3 l) Si garnybos funkcrja rodo esamq technologijoslygi. kad. vadinarna pastovia garnybosmastogr4Za.kad dydis fiksuotaskokiarne nors lygyje.r.naudojamq ma5inq(kapitalo) L . .Y.gamybos apirnties ir gamybos veiksniq s4naudLl kiekybine priklausornybd. kad darbo ir kapitalo kiekiai yra pastov[s.zL). ^ taip: Si lunkcijau2ra(orna zY =f(zK. Br[k5nelis vir5 kintarnojo rei5kia.finr-ros kiekis.bet kuris teigiarnas skaidius.2) Kiekvienu atitinkamu laikotarpiu gamybos apimtis yra pastovi. ai. keidiantis gamybos veiksniq pasillai ir gamybos technologijai. Be to.lemia garnybosveiksniai ir garnybosfunkcija. Realiame gyvenime gamybos veiksniq kiekis kinta laiko poZiurir. gamybosapimtis Y taip pat padidesz kartq. nes naudojamipastovls kapitalo ir darbo kiekiai bei technologija. Pasikeitus teclinologij keidiasigamybosfunkcija. Jei gamybos apimtis . Camybos funkcija atspindi gamybos technologini lygi. visi gamybos veiksniai Gamybos funkcija (production function) .didejant darbo ir kapitalo sqnaudoms. tadiau paprastumosumetirnaislaikysirnesprielaidos.L). MaternatiSkai p r i k l a u s o m y bu Z r a S o r n a i p : e { Y:f(K.. Y . Prekiq ir paslaugq pasiul4 kuri atitinka sukurl4 produkcrjos kieki 5i ekonomikoje. Daugelis gamybos lunkcijq pasiZymi savybe. kapitaloir Si darbokiekius padidinuszkartq.L = L . tai ji yra kapitalo kiekio ir darbo kiekio funkcija: Y: f(K. (3.Laikui b6gant.

gamybos apimtis. NACIONALINIO PRODUKTO PASKIRSTYMAS PAGAL GAMYBOS VEIKSNIUS Nacionalinis produktaspaskirstomas tarp namq [kio ir verslo finnq atsiZvelgiant gamybosveiksniq kainas. kaip formuojasi gamybos veiksniq kainos ir pasiskirstopajamos.skaidius.paklar"rs4 lemia finnq. Konkuruojanti firma . Kuo panaudojarnididesni kapitalo ir darbo kiekiai ir kuo efektingesne technologija. Pastarosiossusikirtimo su maZejandiaSio garnybos veiksnio paklausoskreive ta5kasrodo Sio gamybosveiksnio pusiausvyros. 3. Gamybos veiksniokainosnustatynas Norint nustatyti.mokestis uZ garnybos veiksnio vienet4: darbuotojo darbo uZmokestis arba kapitalo savininkopajarnos.Jei gamybos veiksnio kiekis pastovus. Gamybos veiksnio kaina Rinkos Gamybos veiksnio paklar-rsa Garnybosveiksnio kiekis 3. Tobulosios konkurencijos rinkoje veikia daugybe firmr. garninanti analogi5kqprekg ir nedarantipoveikio rinkos kainai.reikia i5siai5kintigamybos veiksniq paklaus4. Ji taip pat negali paveikti darbo uZmokesdio lygio. Kaip parodyta 3.2. i Gamybos veiksnio kaina (factor price) .1 paveiksle. kainq.kiekvieno gamybos veiksnio kaina rinkoje fonnuojasi veikiant to veiksnio paklausaiir pasi0lai. ji negali mokdti savo darbuotojarns 102 .1. Sio veiksniopasiDlos tai kreive igaunavertikalios linrjos formq.tuo daugiaupagaminama produkcijos.viena i5 daugelio tobulosios konkurencijos rinkoje. naudojandiq tuos gamybosveiksnius.1 pav. arba rinkos.

marginal producl of labour) . lI=P x f (K. t.rs papildomqdarbovienet4.profit) . kurie suteikiagalimybgmaksimizuotipelnq. tuo dar. " Si lygybe rodo. gamybos veiksniq kainos W ir R bei naudojami L ir K kiekiai. Mikroekonomika. Pladiau 103 (3. s4naudos lygios RxK. t. tai ji pagaminadaugiauprodukcijos. gaminarnos prekesir naudojamqgamybosveiksnir4 Jei firma naudoja daugiauirengimq ir darbuotoiaidaugiau dirba. Vadinasi. moka nuomq R.6) . Konkuruojanciosfirrnos veiklos tikslas. darbuotojamsmoka darbo uZmokestl W ir.L+l)-f(K. ' P. Kapitalo W lygios WxL. dalis darbo uZrnokestf darbuotojr4 i3eitq I kit4 finnq. darbo L kiekio ir darbo uZmokesdio sandaugai. kad pelnq lemia produkcijos kaina P.os parduotq kaip Bendrosios kainossandauga: TR:PXY. Pelnas ( lI . naudodamanarnq hkiui prikiausanti kapitalq.4) gamybosfunkcija Y= f (K. tai jos produkcrjos apimtis padideja MP1 dydZiu.pagamintos produkcijos prieaugis. moketqjiems maZiau. Zr.Snieikair kt. kapitalo K kiekio ir kapitalo vieneto ka5tq R Taigi: sandaugai. prekiq kiekio ir pajamos'apskaidiuojan.L).. -Ii (3. konkuruojanti firr. Konkuruojanti flnna ir priima gamybosveiksniq ir savo produkcijoskainaskaip nustatytas renkasi darbo bei kapitalo kiekius. Ribinis darbo produktas (MP1 .na priirna kainaskaip nr.tadiau. likusi atskaidius garnyboska5tus.y.rgiau prodr.pajarnq dalis.55.jei tai didesninei rinkos. ( 3 .L)-(W Jei firma panaudojapapildorn4darbo garnybosveiksnio vienetii.pelno maksitnizavimas.y. panaudojr.rstatytas. Pasitelkusgamybos funkcrj4 galirnapara5yti: MPL:f(K.:V. pajamos dia TR . galima uZra5yti: Pasinaudojus apra5yta (35) L+R xK). pagarnina Kuo daugiau finna naudojadarbo ir kapitalo. L). Abu garnybosveiksniusfinna nuomojai5 narnqfikio. fl:PxY-(Wxl+f{xK).bendrosios Darbo s4naudos Gamybos ka5tai apirna kapitalo ir darbo sqnaudas.rkcijos. Firma parduoda savo produkcij4 uZ kain4 P.

Nuo prekeskainos P ir darbo ribinio produkto Mp1 priklausopapildornospajamos. kai kapitalo kiekis yra pastovus. kiekvieno papildornaisr"rnaudoto darbo vienetoribinis produktasmaZeja. (3. Kadangi papildomos islaidos papildornarndarbo vienetui apmoketi yra W. gautas pardavus papildom4 proclukcijos vienet4 sr-r papildomomis i5laidomispapildornamdarbo sqnaudqvienetui aprnoketi. Gan-rybos funkcija Papildomas darbo vienetas lemia firmos pelnE Firma palygina papildomas pajamas. Vadinasi.1) Rerniantis Sia lygybe. kad MP1 yra garnybos apimties prieaugis padidinus darbo sunaudojim4 vienu vienetu (L+l). Ribinis darbo produktas MP1 vaizduoja gamybos lirnkciios grafiko nuoZulnum4. ribinis darboproduktasmaZdia.finnos darboveiksnio paklaus4lemia sqlyga: P x MPr_:W. arba MP. Didejant darbo kiekiui. Jei papildomospajamosP x MPr. arba kol MP1 rnaZedamas susilygins su clarbouzmokesdiodydziu. kol kiekvienaspapildornas darbo vienetassuteiksfirmai pelno prieaug[. 3. Kai kapitalo s4naudosyra pastovios.2 pav..Daugelis garnybos funkcijq pasiZyrni rnaZejandio ribinio produkto savybe. kaip keidiasi garnybosapimtis. galima nustatyti darbo veiksnio naudojirno rib4. tai pelno prieaugis(AlI) bus: An: (P x MPr_)W. tai papildomas darbo vienetas didins firmos pelnE Todel finna sarndys darbuotojustol.dideja. lygios P x MP.8) r04 .: y77p. 3.Si lygybe parodo.o darbo . kai kapitalo s4naudos iSlieka nepasikeitusios. (3.2 paveiksle pavaizduota garnybos funkcija rodo.virsys darbo uZmokesdio surn4 w.

Pelno maksimizavimo sqlyga (profit maxirnization maksirnizuotipelnq condition) . (3.real wage) . Tai firmos pelno maksimizavimos4lyga.tai darbuotojo realusis darbo r-rZrnokestis.Finna sarndodarbuotojus iki momento.ir MPp kreivd yra Zemejanti.susilygina su realiuoju darbo uZmokesdiu W/P.prekiq ir paslaugqkiekis.8) lygt[perra5ome: PaZyrnejE uZmokesdiu.iSreikStas W/P .kai.gamybos apimties prieaugis. [sigytasuZ pinigines pajamas. siekdarna tol didina darbuotojq skaidiq.rnarginal prodr"rct capital) . MPL maZdja. finna samdo darbuotojus tol.3 paveiksle pavaizduotas MPs grafikas rodo. uZrnokestis. Vadinasi. MP1 : w. kol ribinis darbo firma produktassusilyginasu realiuoju darbo uZmokesdiu' Realusis darbo uZmokestis(w . kad didejant L kiekiui. priklauso nuo to. kur MPr. kreive.MPs grafikasyra firmos darboveiksnio paklausos Sprendimas. produkcijos vienetais. kiek naudojamakapitalo.tai situacija.calusis Zrnokcstis 3. gautas padidinus vienu vienetu. kol ribinis darbo produktas susilygina su realiuoju darbo W/P:w.kurias firura iSmoka uZ kiekvienq darbo vienet6 tai norninalus darbo i5 padalytas kainq lygio. kapitalo veiksnio s4naudas 105 . 3.3 pav. Noredama gauti didZiausiq pelnq. darbo . Ribinis darboproduktas of Ribinis kapitalo produktas (MPr .kiek panaudoti darbo vienetq.

Ribinis kapitalo produktas mald. kad gamybos funkcijai budinga pastovi garnybos masto gr4Za.M P K = ( K+ t .kokiu jis padidina bendrq garnybosapirnti.rrtas ribinis produklas susilygins su realiqja kapitalo kaina: MP*:P7P. kol papildornos masinos sukr. lI : Y . o kapitalo i5laidomspadengtiMP6 x 11. kol kiekvieno i5 veiksniq ribiniai produktai susilygina su reali4jajokaina.gautos pardavus produkcij4 sunaudojamos gamybosveiksniamsaprnoketi: f (K.3) l 106 .(MP1 x L) .pagamint4panaudojus irengimq atskaidius 51 jo i5laikymoka5tus. pardavuspapildornqprodukcijE. x L. ir gamybos apirnties. kad nacionalindspajamos skirstornosi darbuotojq pajarnas i kapitalo savininkqpajamasbei ekonominlpeln4. ( 3 . Bendrosrealiosios iSlaidos darbo veiksniui apmoketiMP.didinant kapitalo vienetq skaidiq. Apmokejus visq gamybosveiksniq iSlaidas.(MPr K). Finnos pelno padidejimas. Konkuruojanti firma. o irengimqrealioji kaina . L): (MPx x K) + (Ml. lai kiekvienamgamybosveiksniLri tenkatiek ribinio produkto. ( 3 .MP6.t i r . (3e) MPs yra skirturnas tarp gamybos apimties. panaudojLrs K+l vienetq kapitalo. likusi firmos savininkui. Ekonominis pelnas (economic profit) . (3.ja. padengus visq gamybos veiksniq panaudoj imo iSlaidas. Jei visos konkuruojandios finnos siekia didZiausio pelno. panaudojusK vienetq kapitalo. pasitelkLrs papildom4 gaurar. Arba kiekvieno darbuotojorealusisdarbo uzrnokestis yra lygus MP1. x 1-1. kiek darbo ir kiek kapitalo gali sunaudoti.bendrqlq pajarnq dalis.1. arba: An:(PxMPr)-R.12 ) Si lygybe rodo. " Y : (MPL x L) + (MPK x K) + ll. l l .prekiq ir paslaugqsuma. kai pajamos.rodanti kapitalo vienetoi5laikymo ka5tus. 1) r Realioji kapitalo kaina (real price of capital). firmai lieka ekonorninis Delnas. f 1. vadovaujasi tokia taisykle: finna parei5kiapaklaus4 kiekvienarn gamybos veiksniui tol. firma didins [rengimq skaidiq tol. (3. sprEsdarna.n [rengirn4lygus pajamqprieaugiui. g Zinome.Ekonominis pelnas yra lygus nuliui. 0) r Siekdamarnaksimalaus pelno.

o ) kokia. z L ): z x A " K 0 x L r . zL):4 x (zK) ' 1zl)r-0 I f(zK. dia cr .:2.0 . o parodo. Vadinasi.0)xY.koeficientas. z t . kokia pajamq dalis tenka (Poulo Polis Dr.firmq siekimas maksirnizuoti peln4 tobulosioskonkurencijosrinkoje panaikinaekonorninipeln4. Kiekvienas gamybos veiksnys gauna pajamas. K0 x Ll-0.a r A x u Kadangi ta * .o garnybosfunkcija turi atitikti Siuosreikalavimus: : kapitalopajamos MPx x l(: g xl' : darbopajamos MPs x L :(l . lygias jq ribiniarn produktui. darbouZrnokesdiui. PanagrindkimeKobo ir Duglaso gamybinesfunkcijos savybes. yra' Douglas) ir iarlzas Kobas (CharlesCobb) irode. (1 . kurio reikSmesvyruojatarp nulio ir vieneto.ri. Funkcija pavadintaj4 suformulavusiq Zyniiq XX amZiaus JAV Amhersto universiteto matematikos prof-esoriaus iarlzo Kobo ir Cikagos universiteto ekonomikos profesoriaus(veliau JAV senatoriaus)Polio Duglaso garbei:.rglas o kapitalo savininkr.Pastovi gamybos masto grqZa. z L ) .y.zL):Aza." o.t. gamybos apimtis pasikeis proporcingai' Tai irodydaml. . f ( z K .New York: Macrnillan.L):A*K0'Lr-0. 5i funkcrja Zinor-naKobo ir Duglaso gamybos funkcijos vardu (Cobb-Douglasproduction function). 107 . pasikeitus darbo ir kapitalo kiekiui. 1114) dia A . t. matuojantis esalnos technologijos produktyvumtl. 2 Si funkcija analizuojatnaknygoje: The Theory of Wages. ta\'.teigiamas koeficientas. y. 1934. Pirmiausia 5i funkcija pasiZymi pastovia gamybos masto grqZa' t. kapitalo ir darbokiekius padidinsimez kartq: o f(zK. kad tokia funkcija Y:f(K. K0 'zr-cl x Lr-tl' f ( z K . visos pajamos pasiskirstokaip nokestis uZ kapital4 ir uZ kaip uZrnokestis darbq atsiZvelgiant Siqveiksniq ribinius produktus. parodantiskapitalo dall pajarnose.. 1 Gamybos veiksniai visada gauna pajamas pagal savo ribinius produktus.

l 8 ) u xY/K. ( 3 .16) (3.kapitalo vidutiniu na5urnu.rs. 0<a<1. MPL:(l-0) MPK: " Y/L. f(zK. kad gamybos apimtis padideja proporcingai padidejus gamybos veiksniq kiekiarns. padtdinaMP6 ir sumaZina darbokiekio padidinimas MP6.c . galirna nustatyti gamybosveiksniq ribiniq produktq pokydiq prieZastis. Y/L vadinama darbo vidutiniu naSurnu.rdojamos produktyvumo. L) : 2 xY . zL): z x f(K. (3le) .r-o : i(K.kad gamybosveiksniaigaunapajamaspagal savo ribinius produktus. L).kapitalui. kuri nacionalinio produkto dalis tenka darbui. galima nustatyti. tenkandiai vienatn kapitalo vienetui. nei nuo kapitalo kiekiq. vidutiniarn [rodZius. Darbo apmokejimo r5laidos .atitinkamai: MPL:(l-cr)xdxlo " L-0. kapitalopajamosMPp x K lygios o xY. kapitalo dalis.17) MPK: 0xAxK0-rx Lr-o. funkcijos 1948-1989metq tyrimai JAV patvirtinoKobo ir DLrglaso teiginius apie gamybos veiksniq santyk[ nacionaliniameprodukte. Siuo atveju gamybos veiksniq ribinis naSumasproporcingas jq naiumui. V a d i n a s i ( l . Tyrirnai keturis deiimtrnedir'rs parode. tar o yra pastovr. kad s .A x K0 x .Analogi5kai. L. tenkandiai vienam darbuotojui. AnalogrSkai A koeficient4 proporcingai dideja Naujos paZangios technologijos didina abiejq gamybos veiksniq ribiniai prodLrktai. nei nuo nar.kurio reik5md svyrr'roja vieneto.kad netgi [vykus ekonornikojeper pastaruosius t08 . MPr . kuri . Kapitalo kiekio padidinimaspadidina MPs ir suuraZtna MP1. vadinasi.y.gamybos apimdiai. (3. Darbo ir kapitalo pajamq santykis (l-c)/u nei ntto Camybos veiksniq dalis priklausonuo koeficiento a ir nepriklauso technologiios darbo. MP1. taigi 5i gamybos funkcija pasiZyrni ptistovia gamybosmasto grqZa. gamybosveiksnirlribini na5Lrm4 Kobo ir Duglaso gamybosfr. proporcingai kintant gamybos apirldiai. tarp nulio ir Zinant.Y/K .kur[ rodo koeficientas A. ribiniq produktq formules iraSE I gauname: Y vietoj gamybindsfunkoijos i5rai5kos. l y g i o s M P 1 x L a r b a( l .kinta.rnkcijos ir rodo ribinis darbo prodr"rktas ribinis kapitaloproduktas. ( 3 r5 ) .koeficientas.s ) . x y . Matome. kad koeficientascr rodo.d a r b od a l i sp a g a m i n t a r t r e jei produkte.

3.iunamospajarnos lygios ekonornikoje sukurtam produktui Y.u4. Vartojimo paklausair vartojimo funkcija.investicijq paklausa. Kuo jos didesnes. Remianlis 3ia lygybe. Sie dtr budai yra bendrojo nacionalinio produkto elernentai pavaizduotinacionaliniqsqskaitq ir tapatybeje: ' (3.Taigi: Y:C tS. namq [kiL1 g.3.kur ndra v y r i a u s y b eis u 2 s i e n i o e k t o r i qS i o j ec k o n o m i k o j e r a d u b l d e i p a g a m i n t a i y r s .and). PREKTVrR PASLAUGU NAUDOJTMAS 3. Kaireje Sios lygybOspusdjeparodytosvisos pajarnos. Varloj imE apib[dina vartojimo paklausa.aukitesnisir vartojimo lygis. tr-ro daugiauvartojama:Seirnos. C . turindios didesnes vartoja daugiau nei Seirnossu maZesndrnis pajamomis. Kobo ir Duglaso funkcijoje kapitalo dalis o apytiksliailygi 0. o darbo pajamos2-3 kartus daugeliui pasikeitin.3.consurnption function) vartojimo apirnties priklausomybd nuo disponuojanrq pajamq.grynai privataus ekonornikos modelio pagarninto produkto apirntis.2r) S . o kra5tuose. cra (3.3.privataushkio santaupos. sektoriaus Varlojimas tiesiogiaipriklausonuo grynqiq (disponuojamq) pajanrrl. Si lygybe rodo. dia Y . kad visa paganrinta produkcija sunaudojarna arba namq ukiams vartoti. Vartojimo paklausa (consuurption den.kapitalo dalis sudaro0.taupyti.kokiE. Vartojimo funkcija (C .arba taupymui.kokiq jq dali vartoti. I .20) Y:C+l. Narnq fikis gauna pajamLl i5 darbo ir kapitalo nuosavybesir sprendZia.narnr4likio paklausa prek€rnsir paslaugoms. Srspajarnqir vartojimo i5laidqrySysyra vartojimo funkcija.o deSineje pajarnqnaudojirno krl.vartojimo paklausa. kur didesnds nacionaiines pajamos. viriija kapitalo pajarnas. t09 . pajarnas.1.3. kad visospajarnos sunaudojamos arba vartojimui. Ribinis ir vidutinis polinkis vartoti Paprasturno delei nagrinejameprivadiq LrZdarq ekonomikE. arba taupyti. produkcrjai naudoti.ptys. taip pat pnelaida.

dydis.c didesnisuZ nuli ir maZesnis pajamoms vartojim4 dydZiu.23) : c x Y' Ribinis polinkis vartoti patikslna vartojimo funkcrj4 taip: C asmenindms c .24) p. iia C . Didelespajarnas . pajamq vienetaspadidina vadinasi.a.viinu vienetu. Vartojimo lunkcija .disPonrrojatnos Pajarnos' (3.gaunantys Il0 . kiekvienaspapil<lomas nei maZesniu vienetas.rnarginal propensity to Ribinis potinkis vartoti (c prieaugis' disponrrojarnoms vartojimo "onruto") padidejus vienu vienetu' pajamoms AC AY (3.vartojirnas.likusi pajamqdalis gali bfiti taupoma' 3.averagepropensltyto Vidutinis polinkis vartoti (APC consume).4 pav.r. kuriuo patlideja vartojirno apirntis' grynosioms uZ vienet4' isuug.22) funkcilos GrafiSkai C ir Y ry5ys parodytas3'4 paveiksle'Vartojimo yra ribinis polinkis vartoti' nuoZulnttmas . didejant pajamoms' Santauposyra dideles tatrpodlugiutr gaunaniiq namq lkiq priviiegija. Y ./ c: f(Y).vartojimo apimtiesir pajamq santykis' APC = C (3.aJamas APC maZeja.

5 paveiksle. Siekiant i5samiauapib[dinti vartojimo funkcijq Siamepaveiksleivedama 45" linija. kad ar.rkStesne taupymfukartaisvartojirnostlskaita.Jei nalnr-1 papildornq pajarnr. c<APC.kai nacionalinds uZ Antroji taisykle tvirtina.Keinso vartojimo funkcrja taip: uZra5oma C:s*sxY.M. I ) vartojirnasC yra disponuojamq 2) ribinio polinkio vartoti c dydis svyruojatarp nulio ir vieneto.M.bet kuriame Sios linijos ta5ke numatornas vartojimasatitinka nacionalinioprodukto apimtl.la. yr:r teorijospagrindineideja. consumption) Autonominis vartojimas (a . 0 < c <l . pajanros. priklaLrso DZ.negu neturtingi. a > 0 . 4) didejantpajarnoms.Keinso nuomone. I5 koordinadiq sisternosnulinio ta5ko nubreZtos45o linijos paskirtis palyginti i5laidassu pajamomis. nuosmukio nedarbo gamybos ir analizuodamas bendrqiqpaklausq pladiai analizavo DZ. 3) didejant pajarnoms.y. pajarnoms.lerniantis pal0kanq nonna skatina ekonomines teorijos tvirtinimarns. tai vartojimas. teorijosdar-bai Pirmieji vartojimopaklausos masinio sukfireteorrjq paaiSkinandi4 3-amede5imhnetyje kuris 5io Simhnedio prieZastis.autonomous pajamoslygios nu[ui. kad vidutinis polinkis vartoti q.M. Sis postulatas.Jei rinkoje n€ra pusiar"rsvyros.l padidejirno. o ne palukanq noma yra klasikines vartojirnq.t. vidutinis polinkis vartoti APC rnaZd. DZ.2s) Si vartojimo funkcija turi tiesesform4 ir pavaizduota3. kad c visadamaZesnis L Todel didesnds ukis gauna pajamos skatina didesni absoiiutqvartojirn4 ir taupym4.0 < c < 1 : dia a.kad APC rnaZejadidejant pajarnoms. kuriosvisuose taikuose line).tiesd. Siuosjos bruoZus: vartojirnofunkcrjq uZraidjosfonnulqir i5skyre pajamqtunkcrja. Tredioji taisykle tvirtina.M.l vienet4 tai vartojimo padidejirnas nevir5ys paJarlrr.Keinstri. ribinis polinkis vartoti maZeja.Keinsas. (3.aZeja. nes: didejant lil . laikui begantbendroji pakiausa tai su susilygins bendrifa pasi[la. ankstyvosios keinsistines DZ.autonominisvartojirnas. vadinasi. Remiantis pirmqja taisykle. teiginysprie5tarauja Sis pagrindinisveiksnys. degree Keturiasde5imtpenkiq laipsniq (45) ties6 (fbr1y-five i5laidos lygiospajamoms.

namq trkiai daugiautaupo' Lrkiaiprivirsti vartoti atsargas. APC>I.vartoja daugiau. APC maLeja. . didesnqdal[ taupo. tyrE Seimq biu<lZetus ir pajamas' nustat6. I5 tiesq 5io_s. ekonomistaiiskdle . nubreZtos koordinadiq 3. DZ.(-J'' I . Seimos jq ir varros vis mazesnQ rnaZesnp clali. s*cxY APCJ: . kacl 0<c<1..t.todel c<I.RemiantisKeinso vartojimo funkcija. /vl c . buvo nustatyta. Laikui begant.c taip pat..iei'nos gaunandios iuri daugiau santaupq. Siuo atvejuC>Y ir na'rq Jei didejant pajamoms.turindios didesnespajar]las.taigi c>0. sistemos tai nedi6eles. kai ekonornistai Antrojo pasaulinio karo metu priejo isvad4 kad.. pirma. Ketvirtoji taisytle ai5kina. tuomet. kad.arnZinos 112 . kad Seimos' dideines pajamas.kad Seimos.y.'t r 3. didejant paja'roms.tU. Sie duot1l"nyspatvirtino Keinso hipotezg.kact APC roclonuoZulnum4 centro iki tasko ant vartojimo funkcijos linijos.C a +c. Taigi APC rnaZeja. Tai rodo C1kreiv€.feinsistino vartojimo funkcija DideiantY.5 pav. C ir Y rySys prieaugis ims maZeti ir pracledant lgausnelinrjinl pobudi. matome.keinso vartojimo funkcija buvo plaiiai naudojama.5 pav. : ' a . atsiraclo problemq. vartojimo nuo tam tikro pajamq lygio. pajamos Didejantpajamoms. nedidelis vartojimas sukurs prekiq ir paslaugq paklaus4 o pasibaiguskaro metui' i5tiks nepakankarntl nutsrnukis. Mokslininkai. kaip ir vidutinispolinkis vafioti Y ' I5 maZeja w i5 linijos. Be to. didejant Seimq pajamoms.

kad egzistuojakelios vartojirno funkcijos.6 oaveiksle.ronrs.6 pav. Trumpojo laikotarpio vartojimo funkcija (C5p.ris. rySio tarp vartojirno ir pajamr"l formos pavadintos trumpojo ir ilgojo l aikotarpiovartojimo funkcijomis.vartojimo apimties priklausomyb0 pajamq.jog vidutinis polinkis vartoti didejant pajamotnsrnaZeja.Pasaulinepraktika po karo. kai padidejusiospalamos nesukdletaupyrnopadidejirno.vartojimo apimties priklausomybe nuo pajamq. ir pajamq. n e p a s i t v i r t i np r a k t i S k a i . Praktika parod€.kad vidutinis polinkis vafloti netlaZeja. USD): lt3 .kad vidutinispolinkisvartotinesikeite. L- * c x Y funkcijos 3.Kuznecas.shortrun consumptionfunction) . didejantpajamoms. Trurnpojo ir ilgojo laikotarpio vartojimo funkcijos pavaizduotos3.1rode.iki 50 metq. dvi Sios parodd. Seimq biudZetrltyrimas trumpuoju laikotarpiuparodd atitinkamqryS[ tarp vartojirlo Deja. Trunrpojo ir ilgojo laikotarpiovartojirr-ro Remiantis 1929-1941 metq tyrirnq JAV duomenin.o .esantpastoviamvidutiniam polinkiui vartoti.o ilguoju.nustatytas rySys tarp vartojirno ir pajamq. vdliau i5vesta tokia vartojimo fomruld (perskaidiuota 1972m. yra pastovus.rris keiiiantis pajan. kodel Keinso prielaida pasitvirtina tiriant SeimosbiudZetqduomenistrumpuoju laikotarpiu ir nepasitvirtinanagrindjant ilgr{i hikotarpi.Keinsoprielaida.esantmaZ€jandiam vidutiniam polinkiui vartoti.long ntn consumptionfunction) .kr.lyrimai ilguoju laikotrlpiu atitinkaKeinso sprendimus.stagnacijos"hipotezg. kad vartojirno ir pajamq santykis de5irntmediais DZ. Vartojirno teorijose trumpuoju laikotarpiu laikomas periodas iki l5 metq. Antra probierna. Jie norejo i5siai5kinti. nr-ro Ilgojo laikotarpio vartojimo funkcija (C.Pajamq ir vartojirno fakti5kusduomenisnagrin6jEs vdliar. o Sie tyrimai sukeledar didesn[ekonornistqderlesl vartojimo teorijos analizei.ruZ tai gavgs Nobelio prentija amerikiediq ekonomistasS.. ir parodd.

o gaunantysdideles pajamas* sutaupo iki 40 proc. Taigi ccAPC. nei c = 0.ja. kad nuo 1933rn. todel APC. C ir Y ry5i vaizduojantikreive 3.t. Tai rodo. Si vartojimo funkcija patvirtina pagrindiniu DZ. Tuo tikslu gyventojai diferencijuojamipagal gaunamas pajamas.d. o ilguoju laikotarpiu pajamos. vartojimastiesiogiaipriklausonuo pajamq.7 paveiksle. Deja.M.M. Trurnpuoju laikotarpiu C ir Y gali keistis neproporcingai.Keinso sukurtos vartojimo teorijos desningumus: o . susilygina nuliu. nei a= 47. veikiant egzogeniniams veiksniarns(palfikanqnonra. APC ir c maZ.c : 0 . y . daugiau 0.7 pav. t Atkreipkite demesi. PajaniLl funkcija 114 . didejantpajarnorns. Palyging su DZ.todelji vadinamapajamq funkcija. . .73xY.C ir Y yra tiesiogiai susijusios: . kad Zmonds. o APC:c. iki 1938m.73.Csn=47. duomenis formulE: ir nuo C r n : 0 .gyvena santaupqarba skolq sEskaita. natome. pradedanttam tikru laikotarpiu (nustatyta.6+0.Tyrimq rezultatairodo.). 8 6x Y . 1946 m. nagrinejantiC ir Y priklausomybg ne laiko.t.kad ndra laisvojo nario a. ir vartojim4lemiatik grynosios su asmenin€s Yra dar viena vartojimo funkcija. amerikiediqekonouristas S. kad ilguoju laikotarpiu vartojimas proporcingaipadideja. 8 6 . ilguoju laikotarpiu pirmoji ir trecioji taisykle ima neatitikti paskelbevartojimo ir tikrovds. o atskirq gyventojq grupiq poZiLiriu. didejant pajamoms. maleja. didejant pajamoms.tuo maZiau vartojarnair daugiau taupoma. vertinanti ivairias pajarnas gaunandius gyventojus.APC ir c igauna pastovias reik5rnes ir nemaZeja.c < 1 .padidejuspajamoms.6. infliacija). Toki 3. kad pasitvirtinadvi pinnosiostaisykles: .maLiau l.y.Kuznecas pajamLlpalyginimo 1869m. Kuo didesnes pajarnos. pajamq.gaunantysmaZaspajamas.Keinso fonnule.y.

Si lygtis apibreZia.vidutinis polinkis taupyti yra lygus: lr5 . pa p s r rd i s p o n u o j a m q j a m q r i e a u g i u . Rei5kia.26) lygtis rodo. Jei.us naZcja.rpomas.21a) nesribinio polinkio taupyai ribinio pohnkio varloti koeficientqsumavisadalygi I . kad: I taupymo lygt[ istadiusvartojirnofunkcijos i5rai5kr6 S : Y . didejantpajamoms.26) yra didejanti funkcija.namLl[kiai suvartojavis rrraZesnp pajarnqdali. kad taupyrnas r i b i n i sp o l i n k i st a u p y t y r a t e i g i a r n a s . bet sudaro jq jq maZesnq dal[.21 forurules I5 Nesuvartotas taupymas : iSrei5kiamas S:Y-C. Ribinis ir vidutinis polinkis taupyti pajamqlikutis (l-c)xY yra tar. ir Analogi5kai. priklausomybenuo disponuojamq gaunarna. nes Gautoji (3. I lentel€. kaip santaupq koeficientas. Vartojirno funkcijq savybes Funkcija Trumpojo laikotamio Ilgojo laikofamio Pajamq c pasrovus pastovus mazcJa.minetasvartojimo funkcrjas.2.galima palyginti 1 lentelq ISnagrinejus jq sura5ytas savybes.3. taupymas taip pat susijQssu pajamolnis. (3.C : Y .c )x Y .a + ( l .didcjant Y pasto\.taupymo apirnlies pajamq.( a + c x Y ) : .tai sutaupovis didesngir didesnE Taupymo funkcija (saving function) . i to Ribinis polinkis taupyti (s * marginalpropensity save)prieaugiosanlykis apskaidiuolas. kad taupyrnas yra lygus pajarnorns rninus vartojimas. didcjant Y a C ir Y kitimo Droporcrngumas ncproporclngeu proporcingai ncproporclngal >0 0 >0 3. didciant Y APC maZcja. 3. dal1. Taupymo funkcija.27) (3. AS AY arba ^ -b I I l! (3.

varlojimo funkcijayra virS45" linijos ir varlojinrls EsanlrnaZonrs ll6 .8 pav.vartojirno palyginus i5laidosyra maZesnds pajamas.8 pav. esant maZoms pajamoms. u2 Si vartojinro funkcij4 su 45n linija.APS=l-APC. i 0 C: a+cxY a) vartojimo funkcija $:-sfsxl b) taupymo funkcija 3. 3. Vartojimo ir taupymo funkcijq rySys 3. kad.vartojimas vir5ija pajamas.kad pajarnoslygios vartojirnLri. lygi l: nes vidutiniopolinkio taupytiir vidutiniopolinkio vartotisLrma A P C+ A P S : 1 .o esantdidelernspajamoms. kuri roclo. ypatybegali buti pastebeta. pajarnorns.8 paveiksle parodytas rySys tarp pajamq ir ji1 panaudojimo v a r t o j i m ub e i l a u p y m t r i . (a) dalyje vartojirno funkcija rodo.

nes vartojimasmaZesnis pajamas.o vartojimo . yra Vartotojai gali keisti prekiq ir paslaugq pirkimo apinrtI nepriklausornai nuo kainq lygio pasikeitimo. (b) dalyje parodyta. sr"r kainornis ir prekiq gausa. vartojimo fr. I t'7 .virSrjapajamas. Esant neigiamam taupymui.Zemyn. draudirropolisai. tai vartojimo judes maZejimo linkme (i kairq). Tuomet vartojir.Vartotojui .Kai pajamos lygios Ys.tai varlotojaibus priversti yra maZinti vartojim4 siekdarri sumok€ti skolas. taupymo . 2. santaupos). ISskiriarnitokie veiksniai. Taupytnasyra teigiamas. tuo didesnds vartojirno i5laidos ir rraZesnds taupymo. veikiantys namq ukiq vartojimo i5laidq ir taupymo pokydius. esant konkrediarn kainq lygiui (2r.Vadinasi. 3. tai vartotojo gerove maZeja. ir prie5ingai. Jei laukiamaskainq padidejimasir prekir4trlkurlas. padides.i virSq. gali tureti itakos einamosioms vartojirno i5laidomsir taupymui.Jei namq fikio isiskolinirnas didelis. tuo rnaZesnisnoras taupyti. taupymaslygus nuliui. Lflkesiiai. padidejLrs rnaterialinir4 vertybiqrealiajaivertei. Turto didinimas taupylno funkcijE nukreipia Zemyn.8 pav.Narnq Dkio turtas kaupiarnasdidinant vartojirnq.Narnq frkiai. taupymas yra neigiarnas. piniginesle5os(gryni pinigai. galirna nubreZti taupymo funkcijq. vartojimo fi-rnkcijajudes didejirno linkrne (i de5ing).Tarlpymoapirnti rodo vertikalus uZ atsturnas tarp varlojirno funkcijos ir 45' linijos. Kuo didesnis sr. lr iSlaidos maZes. tai vartojimo apimtis gali padideti.mal€. nes i5leidZiadaugiaunegu uZdirba.AtvirkSdiai.). Narnq fikio turtq sudaronekilnojamasisturtas (namai.tai laukiarnaekonomikosb[kle. pasinaudojus vartojimo funkcija. Kai pajarnos maZos.no funkcrja paslenkaaukityn.tai materialinio ar finansinio turto kainil kitirnas. ilguoju . didindami taupym4.obligacijos. Vartotojai savo gerovg stengiasi grqZinli. atitinkamai pastumdama vartojimo ir taupymo funkcijas. taupyrno .rnkcija atvirk5diai. esanturaZoms pajarnoms.rkauptas turtas. KLro daugiau turto namq fikiai sukaupia.gali taupyti. VartotojiSkas kreditas .ja. l.susijgsu pinigindmis pajamornrs.namq ukis.turi skolintis. Jei kuriq nors aktyvq realioji vertd staigiai krinla. namLl [kis trumpuoju laikotarpiu priverstas naudoti santaupas. Taupymo funkcijos nuoZulnumas ribinis polinkis taLrpyti. 1ai vartojinro i5laidos dideja.ma5inos.9 pav. turintys didelespajamas.bLritind technikair kitos ilgalaikio naudojimopriernonds).kad.namq [kio turtq. Vartotojo gerovO. esant tarn padiam kainq lygiui. Namq ukio l[kesdiai.pensijos.kai pajarnos o padideja.laukiamaskainq maZejimas vartotojus skatina maZinti vartojim4 ir padidinti taupymtuvartojin-ro firnkcij4 pastumdamas Zernyn. jei vartotojq isiskolinirnas yra nedidelis.o taupymo* auk5tyn. 3.akcijos.vartotojqiSlaidos.tai vartotojo galimybes nauclotis kreditais. Jei taupymas augs. 3. tai atspindi t4 fakt6 kad vartojirnas vir5ija pajamas.

Y priklausonr-ro ir lygios i. Investicijq paklausair investicijqfunkcija Remiantisnacionaliniqsqskaitqsistema. lsigyja investicinE dali.nokesdiains 6idejant. vartojimo funkcija linkme.tai vartotojq vartojirno kiekio didejimq 2. norddamospadidinti kapital4 ir atnaujinti nusidevejusiq.Mokesdiai. patenkinusvartojimo paklausq. roclys jei kainq iygis maZeja. Vartojimo paklausos vartojimo kiekio kitimas 3.Y C yra dalis pagamintos Ji kuri lieka. asmeniniams judes . kad santaupos investicijoms Firmos. maZejimo Vartojirn4galikeistiprekiqirpaslaugqpirkirnoapirntispriklausomat nuo kainq lygio: i..3. rodysjudejirnasi5 ta5koA i ta5k4D vartojirnokreiveje C6' Cr Co Cz Yo ir 3. dali. vartojirno i5laidos maZds. kurie sudaroinvesticijq Firmr4 paklausa gamybos veiksniams (darbui.lei kainq lygis dideja.4. 118 .9 pav. proclukcijos.AsmeniniqmokesditlsumaZinirnasdidinsvartoto.lacionaliniqsqskaitqsiitema tvirtina. vadinamataupymu.1o namus' Namq ukiai perka gyvenamuoslus produkcij4. Zemei' kapitalui) vadinama investicijq paklausa (investment dernand).tai vartotojqvartojimo kiekio maZejimq judejimas i5 taskoA ita5kEB vartojimo kreiveje Cs. lr atvirk$diai..q pajamas ir kartu skatins clidinti vartojimo islaidas' vartojinto disponuojamas funkcija judes aioelimo linkme (i deSinE).3.

didejant pal[kanq nomai.2e) 3.* Or.10 pav. o nuo realiosios palukanq normos.tai investiciniq prekiq kiekis. Investicijq funkcija (I . perskaidiuota. ir sumaZeja paklausa p i n v e s t i c i n e ir o d u k c r j a i .investment function).10 paveiksleparodyta investicijq funkcija. todel investicijos I priklauso ne nuo nominaliosios.kadangimaZesnis investicijqskaidiusyra pelningas.tai norninalioji palukanq nonna. . (3. Realioji palfikanq norma rodo tikrq paskolos vertQ. kurianr narnq fikiai ir verslo finnos parei3kia paklaus4 priklauso nuo palukanq nonnos dydZio ir nurnatytopelno dydZio: S : I(r) (3.=.nominal interestrate)paskoloskaStai. dia AP . metu. nes.investicijq apimtiespriklausomybenuo realiosiospal[kanq normos. 3.kainqpasikeitimo lygis. Pal[kanq normos didejimas maLina investiciniq projektq skaidiq.y.28) Pal[kanq norrna rodo investiciniq projektq kainq. investicrjq paklausos dydis maZeja. Yra nominalioji ir realioji pal[kanq nonna.Kai pajamos Y yra pastovios. ivertinus infliaciia. kainq nestabilumo. Nominalioji paliikanq norma (i . lnvesticijq funkcijos grafikas yra maZejantis. l:l(r). Realioji paliikanq norma (r .real interest rate) . Skirturnai susidaro infliacijos arba defliacijos. Investicijq funkcija l19 .t.

kreditiniq le5qpasiuladidesnenei jq paklausa. Ji keidiasi tol. palukanq norma nedidele.ris. Prie5inguatveju. Esant pusiausviraipal[kant1normai 11. tuo maZesnis ir normosrySys 3. parodyti taupyuroir investicijLl funkcija .Tuornel palfikanqnoma dideja. norma.12 paveiksle parodytos padidejusios investiiijq paklausos pasekmds. Pal[kanq norma maZ6ja.t.auk5tyn. 82. investicijtl funkcrja maZejanti.jei palukanqnorma didel6.nes. Taupyrno 3. Palukanq nonna nera pastovi.parduodamijiems gaudami bankq kreditus. tai investicijq paklausa viriys santaupas. Palukanq norma tampa pusiausvira investicijq ir santaupqkreiviq susikirtimo taSkeE.ro taip pat lemia pal[kanq norma. arba naudojasitarpininkq paslaugou. kol investicijos Jei susilyginb-su saniriufr6'niis. palfikanqnormos.tai skolinamq le5q paklausa:investitoriai skolinasi i5 narnq [kio betarpi5kai.y. kuo didesnepalukanrl investicijq skaidiusbus pelningas. kai investicijq funkcijos kreivd paslenka i de5ing . Investicijos. 3. Taupymo.funkcijq grafikai.suteikdamikreditus.kurie savo ruoZtujuos panaudoja.vertikali linija. santaupq nes dydis virSrjainvesticijas.didinantisinvesticijqpaklausAyra technologijos naujoves. obligacijas.1I pav. nes Siarnernodelyje santauposnepriklauso nuo palfikanq nonnos. lygi jr'tpasifilai.1I pav. paskolq paklausa virSys pasir1l4. Susiformuojanauja pusiausvyra 120 .paskolqpaklaus4 Kadangi investicijq apimtyspriklausonr.investicijq palukanLl vaizduojaskolinamqle5qpasi[lq: narnrl[kiai skolina savo Santaupos sutaupytasldsas investitoriamsarba ine5a i s4skaitasbankuose. arbakreditiniqld5qpaklausa investicijos lygios santaupoms Vienas i5 veiksniq.

kaip parodyta3. t2l .investicijripaklausosdidejirnaspadidina pusiausvirq palfkanq norm4. S(r) priklausomybd 3. o didejanti. kaip investicijq paklausos kreivespaslinkimas auk5tynpadidinapalukanqnorurqir investicijas.14 pav. Tarkime.taupymo teikiamos pajamos. Santaupq nuo palukanqnormos Tokiu atveju. pastovusdydis lemia investicijq pusiausvyros Santaupq apimt[. tai sudarogalimybesdidinti investicijas. parodyta. lnvesticijq didejimas Matorne. Tokiu atveju taupymo funkcija butq ne vertikali. investicijq paklausos padidejimas padidintq pusiausvir4 pal[kanq norrnq ir pusiausvyrosinvesticijq lygi.12 pav. Kitaip tariant. esant tiesioginei santaupq ir palukanq nonnos priklausomybei.13 pav.13 paveiksle. didesne pal[kanq norrna sumaZintqvartojim4 ir padidintq santaupas. vartojimo apimtis priklauso nuo pal[kanq normos. Remiantis tuo. esantribotai kreditiniq leSqpasiulai.rE2 f r I l paklausos 3. kad palukanq norma .Pal[kanq nonnos padidejimas skatinanamq ukir"rs daugiautaLrpyti ir maZiauvartoti.kad pusiausvyros taSkeinvesticijoslieka nepasikeitusirrs. 3.

pesimisti5kai i5 padeties l padetiIy. pelnq investitoriai kaip pelno dali. Sioms iSlaidoms didejant. Nacionaliniq pajamq ir investicijq priklausomybes laipsnis bei pobudis priklauso nuo investicijq ruSies.Keinso teorijos modelyje Investicijq funkcijos panaudojimas investicijq priklausomybQ nuo nacionaliniq pajamq reikalauja apibreZti apimties. dideja galimybe investuoti.14 pav.dides.padidina. supranta 3.rsos padetl(Zr. Investicijq didinimo stimulas . le ir maZ€s slinksis 2. Jei ukio Sakaturi pakankamaigamybiniq pajegumq. 3. Grynosios investicijos susideda iS autonominiqir indukuotq investicijr4.rs nedaug arba visai nebus. Verslo mokesdiai.Laukiarn4 likusiq sumokejus rnokesdius.Mokesdiq didinirnas sumaZina laukiarnE peln4 ir kartu investicijq paklaus4 o surnaZinimas.14pav. lnvesticijr4 Kiti veiksniai. tai jei 16 inveslicijosdides ir slinksisi5 padeties [ padet[ 12. tai papildomq investicijq br. kartu padidindamas investicijq paklausq. 4. toddl investicrjq apirntis atitinkamai maZ€tq arba didetq.laukiamas pelnas. Lflkestiai. maZes investicijq projekto numatytas pelnas. aptarnavimo iSlaidos. . Didejant nacionalinernspajarnoms.M. lemiantys investicijq paklausq esant pasloviai kreivq i nauj4 pal0kanq normai (re) ir pastumiantysinvesticijtl paklar.): l. eksploatavimo. DZ. Irengimq isigijimo. Jei investitoriai nusiteikg optimisti5kai b[simq verslo sqlygq atZvilgiu.jei priklauso nuo pal[kantlnonnos didejirnas. investicijasdidina pagrindiniokapitalotrlkumas Sakoje. o iSlaidomsmaZejant. Pagrindinio kapitalo dydis. santaupos 3.

nuojq prieaugio: r. indukuotos grynosios ir lndukuotos investicijos skiriasi nuo autonominiq tuo. . Mindta priklausorrybeparodoribini polinkl investuoti.) priklausornybe investicijos 3..investicijq prieaugis. Ribinis polinkis investuoti (i* . Autonominds.priklausandios dydZio. ) i..didejant BVP (BNP).marginal propensityto invest) .tai investicijos. Autonominiq investicijq f-rnansavimo Saltinisyra valstyb€sbiudZetas ar uZsienio paskolos.tiksliau. us i*: Al AY Si investicijq ir nacionaliniq pajamq priklausomybe indukuotq investicijq grahkui suteikianeZymqteigiamqnuolydi. .15 pav.inducedinvestment) kapitalo nuo nacionaliniqpajarnq didinimo i5laidos. nacionalin€ms pajamoms padidej vienu vienetu.autonomous i5laidos.15 paveiksle. indukuotq investicijq (I. nepriklausandios nuo kapitalo didinimo pajarrqkitimo. kuriosauga. nacionaliniq Indukuotos investicijos(li . (3.30) | lJ . kad jos priklausonuo nacionaliniq pajarnq dydZio. . investment) Autonomin€s investicijos(lu . Autonominiq investicijq (horizontali tiesd I") ir nuo Y parodyta3.: f(AY).

. . . kokios apimtiesgamybos sprendZia.r l i n ki in v e s t t t u t i Kartojimo klausimai pelno siekianti ilrrna l. l pasktrstant vaidn-ruo' 2. gamybosveiksniai gamybosfunkcija garnybosveiksniq kainos darbo ribinis produktas ribinis Produktas maZ6jantis darbo uZrnokestis realusis kapitalo ribinis produktas k r e a l i o j ik a P i t a l o a i n a . . . apimtys/ 3. o .koks pastoviosgamybosmasto grqZos nacionalines Pajamas. . Kqrodo vartojimoir investicijq nacionalinioprodukto paklaus4ir pasi0l4? a. kaip konkuruojanti.Pagrindin€ss4vokos . PaaiSkinkite. Grafiskalpavaizduokit. . pelnas ekonominis vartojimo paklausa autonominisvartojimas keturiasdeSimt PenkiqlaiPsniq tiesd o . e r vartojirnotunkctja. . r . ribinispolinkisvartoti vidutinispolinkisvartotl funkcija investicijq norlra nominaliojlPalukanq noma realioji palukanq taupyno funkcija ribinis polinkis taupytl p v i d u t i n i s o l i n k i st a t r P Y l i autonolninesinvcsticijos indukuotosinveslicijt-rs s r i b i n i sp < . . uuitolitoo funkcrjq C:0'75 6. . . . . Kas sulygina xY ir jE paaiSkinkite' 5. Paai5kinkite. maksimalaus veiksniqjai reikia? . Kuo skiriasi APC ir c? Kodel c ir s sumalygi vienetui? r 1 A t-t . . .

jei kainq lygis auk5tas.todel j4 sudaro keturiosslrukt. lr atvirk5diai. 4. Vyriausybes iSlaidos ir paslaugorns. Rerniantis rnakroekonominio modelio rodikliais. bendrosios atskleidZiandios pirkejq ir visLlpardavdjq visq elgesiprekiq ir paslaugtl rinkoje. siekiant iSskirti pagrindines rnakroekonominds teorijos kryptis ir parodyti jq praktinio pritaikyrno ypatybes." 4.Vadinasi.i vien4bendr4kain4arbakainq lygi. Crynasiseksportas ir skirtr. yra B_gqdr4lEpaklaus4 fonnuoja visi keturi [kio sektoriai. . Bendroji paklausa yra paklausq galutinernsprekems bendra suma. Bendrosios paklausos ir bendrosiospasi[los rnodelis reikalaLrja sujungti (arba agregr-roti) visas atskirasSaliesrinkas I bendrq rinkq o atskirq prekiqkainq. pirkejai gali maZiaunusipirkti prekiq ir paslaugq.l paklausqsurna: AD:C+I+G+NX (4.arbaatvirk5tind. nacionalini paklausos ir bendrosios pasiIlos modelis naudojarnas. pirkejaigali isigyti daugiauir ivairesniq tai prekiq.unas. MatematiSkaibendroji paklausauZraSorna kaip atskirq ekonomikos sektorir.1) GrafiSkai bendrqj4 paklaus:1ir jos strukt[riniq elementq sqrysI vaizduoia I paveikslas. (l) 2.. BENDRoJI pAKLAUSArR BENDRoJT pasrUla. PUSIAUSVYROS NACIONALINISPRODUKTAS Sioje temoje aptarsirnebendrEj4paklausq ir bendrqjq pasi[l4 jq pusiausvyros produkt4ir jo kitim4. (G) vyriausybes paklausa prekems 3.nagrinejama bendroji paklausair bendroji pasiula.1.eksporlopaklausos importo paklausos 4. BENDROJI PAKLAUSA IRJOS STRUKTURA PAGRINDINIUOSE MAKROEKONOMIKOS MODELIUOSE. -Jei kainq lygis neaukStas. Namq 0kiq varlojirnas(C) . priklausomybetarp kainq lygio ir )'bendrosios paklausos neigiama.rrines dalys: l'. 4.verslofinnq paklausa investicinei produkcijai.vistl namq [kiq bendrapaklausa. Bendrosios kitimo veiksnius. BENDROSIOSPAKLAUSOS KREIVE paklausosir Ekonornikosteorijoje svarbiqreik5mgturi bendrosios pasi[los stlvokos. (NX) . Finnq investicijos . bendruoju kainLl lygiu P (ordinadiq a5yje) ir realiuoju bendruoju nacionaliniuproduktu )' (abscisir4 aSyje).

ur atidetaprekeskaina ir kiekis' buvo iq formos. .demnnd). tuo daugiauperkamaprektq bendrasis buvo piekes paklausos .aggregate..o . .: paslaugqkiekius r i bei .lt { P ': Po t-l hi) kreive paklausos 4. ^ r ^ . Juono' ir t't'' i vien4 k a i n ql Y g i s ' r .iuatut' i"otny'' gali isigytl esant tarn valstybiq ilkio subjektai no{-ir tikram kainq lYgiui' Kitavertr. kreivd yra Zemejanti? paklausos Koddl bendrosios ll.tikroefonomiiol. ..o i5laidq visuma' p*kt. m6sos. ^ .bet koordinae a3yse analogi5kos P ir realusil bendrl. naftos.1 pav.1 ' Dabar atiOeias bendrasis kainq lygis ne apie vienos prek6s rink4 o apte produktas r.'--orrti.L i r r i vten4 Be to.th"gtt lYgiui' nacionalinioProdukto curve) paklausos kreivd (aggregatedemand ' Bendrosios priklausomybes tarp kainLl lygio ir gt"irnlt produkcijai "tirk5tines pagamintai paklausos bendrosios Pavaizdavirnas' Vadinasi' kuo rnaZesnts AD kreive 4'1 paveiksleyra Zemejanti.nf. turime sujungti ir atskinl prekiq bendr4visum6 kuriq apib[dina Y apimtis' .' paslaugtl" lr kainq lygis.rs...prekiq ir paslaugq' kurias ivairfi's...Ytiu: l.q' tuti'uplma simtus apibudina bendr4 kain4 kuriq grldq. . tu*' u Bendroji paklausa (AD pirkejai galutiniil.. nes kalbame nacionalinis tukitaneiq skirtingq prekiq kainrl bendr4 vientisq. verslo firmos' valstybe' uZsienio p.vrsqketuritlukiosektoriqiSlaidqSumayravadlnam iSlaidomis' benclrosiomis Bendrosiosi5laidos(AE-aggregateexpenditure)-tat esanttam tikram itigtjit". Bendrosios .

padidejus Salyje kainq lygiui. tai rei5kia.o kainq lygis.kurios bus i5mok€tosi5tekliq savininkams. auk5taskainq lygis sqlygoja didesngpalhkanq nonna ir paj surnaZej paklausarealiajai nacionalinir4 amq apimdiai.o eksportas Kartu surnaZes dalis bendrojojepaklausoje..kai atskirosprekds. kai o Lylent kainomsnuvertdj piniginessantaupos. 3. o r. kE iSleidopirkejai.kai kalbarne apiebendrqj4paklaus4.Sis poveikis buvo labai ry5kus Lietuvoje. kyla ir pal[kanL1 procentas (gaunamas kreditas brangsta).pal[kanq pelno). nes. sviesto. Tar savo ruoZtu sumaZinseksportE Vadinasi. jeigu pirkejai ir surnok€jo daugiau. rnakroekonomikoje pajarnos. l. tai ir iStekliq savininkai gaus daugiau pajamr4(darbo uZrnokesdio.firma. vartotojas nords pirkti daugiau Sios prekes.Bet jeigu palLrkanq pal[kanq norma nonna padidesiki l2 proc.tai uL tas padias piniginespajamasvartotojasgali lsigyti daugiausviesto. Ypad tai tinka aktyvrl su flksuota pinigine iSraiSka(pavyzdZiui.Tai pakeitirno poveikis.rintojarns yra pajamos.Importoir eksporto apimtispriklausoruo kainrl lygio Salyjeir uZsienyje santykio.rZsieniediai maZiau pirks rnlsq Saliesprekiq.judant kreive AD Zemyn. jas pelno. naujq investiciniqprekiq isigijimasfirmai bus nuostolingas. keidiasiir bendrosios Mikroekonornikojetareme. 1. lSaugusios palUkanos sumaZina vartotojLl investicines i5laidas. kai kad pirkejai uZ prekesir paslaugas mokes didesneskainas. mald. rernianlispakeitirno poveikiu.lai kyla kainq lygis. mfisq Salies tai vietoj tevyninirl. prekes krentanebeatskiros kaina.Tadiau tai. PavyzdZiui. NX Apskritai suma26s paklar. Todel bendrojo kainq lygio aLrgirnas q nebutinais4lygoja Sal bendrqj nominalir4j pajamq sumaZej ies t1 im4. a 2.kad vartotojo pinigines pajarnosyra pastovios. indeliarns banke) realiajai vertei.y.tarkim. Tadiau5ie paaiSkinimai netinka. gyventojai tampa realiai skr.Tai pajarnqpoveikis. t. rentos.tai piniginiq santaupq nuvertdjinras del infliacijos.y. Kita vertus. Kylant bendrajam kainq lygiui. Lygiai taip pat narnqlkiai surnaZins automobiliqir narnr"l Vadinasi. lmporto poveikis. malejant sviesto kainai. paklausos B_e_n{rosios kreiviq form4 lernia trys veiksniai.Jei rn[sr4Salyjekainq lygis kyla. Salies 127 .ja gyventojr4 sukar4rtq finansiniq aktyvq realioji kaina. palyginti pirkejai pirks daugiauirnportiniLl prekiq su kainornisuZsienyje. Turto poveikis .[sigydarna naujasinvesticines prekes. importas padides. bus suinteresuota pirkti. kuri tikisi gaLrti i0 proc. Pal[kanq poveikis . gan.kaina maZeja. Kylant kainq lygiui.Mikroekonomikoje atskiros prekds rinkos paklausos kreile yrrr Zemejanti del kainos pasikeitimo sukelto pajamq ir pakeitimo poveikio. ir pirkimus. nes ji tampa santykinaipigesnenegu kitos prekes. perkarnojigalia. ji jq nepirks. Makroekonomikoje. obligacijon-rs. sumaZes.Be to. Pavyzd'ziui. kainq lygis kyla.rrdesni. tai o irgi s4lygoja i5laidq maZinimq. netinka.7 procentai. jeigu .rsa prekdns. kainos apskritai yra rnaZesnes. todel aiSkinimas.

jq didina arba trraZinatarn padiam kainq lygiui. kad realizuota produkcija lygi pagamintai: Y:C+I.3) ir (4.4) vartojimui Pastaroji lygybe rodo. Vyriausybes 4. Si tySi tarp bendrojo kainq lygio ir nacionalinioproduktorodo jud€jimas stabiliaAD kreive. ekonomikos rnodelyje . t. Namq ukio vartojimoiSlaidqpasikeitimai.taupoma. Grynojo eksporloi5laidqpasikeitimai. esant pastovios?Visq kitq veiksniq.): 1. esant nustatytaikainai. Finnq investicinir"l pasikeitimai. kai visos kitos sqlygos nesikeidia.l4 kaip vaizdr.3) pajamos.5) paklausoseletnenlai.Taigi: vartojama. Rerndamiesi c+l:v:c+. Kaireje Sioslygybes pusejeparodyti bendrosios de5ineje . kainq lygio maZejirnas s4lygoja paklausoskiekio realiajam produktui augim4. pakeidiabendrq. iSlaidq 2.rojarna AD kreivdsposlinkisi de5inq didejimo Tai 4. pavyzdLtu| kainai Po(4. be vyriausybes pirkimq ir be transferiniq i5rnokejirnq) ir uZdaroje (be uZsienio operacijq) ekonomikoje.s. Si lygybe patvirtina prielaid4 kad produktasatitinka pagamint4. lr prie5ingai.Dalis Siqpajarnqbus Kita vertus. veikiandiq bendrqiEpaklaus4 kitimas. galirna tvirtinti. (4. dia S . paklaus4 nebus jei bendr414 veikiandios Kas atsitiks.y.Y yra privataussektoriaus . o produkcijos vertd yra Y.1 paveiksle linkme.pajamq naudojimo kryptys. iSlaidq 3.2) Jei dalis pagaminto nacionalinio produkto liktq nerealizuotair kar-rptqsi atsargq forma.kita dalis Y:(+S. kad visos pajamos sunaudojamos (4. realizuotas 128 . G. G. kur G:0 ir NX:0.4) lygybe.privatausflkio santaupos. bendroji paklausa apskaidiuojamakaip namq [kiq ir verslo firmq paklausqsurna: AD:C+I. pasikeitimai.privadioje (be valstybes Supaprastintame dalyvavimo. remiantis prielaida. maLeja paklausoskiekis realiajam produktui. be mokesdiq. tai Sios atsargossudarytq faktiSkq investicrjq dal[' Toddl. paklausq.1 pav. Bendrqjq paklausq veikia Sie kitq veiksniq pasikeitimai.Didejant kainq lygiui. uZra5ome: arbataupymui. kitos s4lygos. kad visas pagamintasproduktasyra suvartojamas arba investuojatnas. (4.

realusis bendrasis nacionalinis arba realusis oroduktas. 129 . t. gamybos.AternEvartojimq i5 abiejqpusir{. bendroji paklausaapskaidiuojarna kaip visrl trijq ekonomikos sektoriqi5laidqsuma: AD:C+I+G. pagal anksdiau nurodyt4(4.2.__---_.bendrojo nacionalinio produkto dydis. fi$ilr. Mi5riosios uZdarosekonomikosmodelyje. nepriklauso nuo pajamrl ekonomikoje dydZio. kurio reikalaujaprivati ekonornika.j1' -f t- . kai UZdaroje privadioje ekonornikoje bendrosios i5laidos.galrnalne: r:Y-c:s.1) Atviros ekonomikos modelyje.2 paveiksle linija AD. q atitinkantisbendrqj paklaus4. Vadinasi. kad bendroji paklausa realiajarn nacionaliniam produktui yra autonomiSka. Autonomine. 4. (4. nepriklausanti nuo pajamq bendroji paklausa parodyta 4.. Paprastumo delei tarkirne.rr.___._r.y.arbapajamqdydis. bendras prekiq ir paslaugqkiekis. yra Pusiausvyros bendrasis nacionalinis produktas nustatomas dvienr b[dais.kad nagrinejamassupaprastintas ekonomikos modelis. kai bendr4lq paklausq papildo vyriausybdssektoriusG. l(.. prekybosNX:0.5) lygybe. Bendrojimakroekonomikos pusiar-rsvyra pasiekiama.ji apskaidiuojarna. -l. (4. dia )'.t:r. kad rodo sr. galima parodyti investicrjLlir santaupr"l ryS[.Pasinaudojus(4. PUSIAUSVYROS NACIONALINIS PRODUKTAS: PAKLAUSOS ASPEKTAS Pusiausvyrosnacionalinis produktas (Yp equilibriurr national product) . kaip nurnatomq vartojimo i5laidq ir investicijq i5laidq suma (C + l).rpaprastintos ekonomikos rnodelio pusiausvyros sqlyg4:investicijoslygios santauporns. Tokiojc kuriarnenera vyriausybessektoriaus G:0 ir uZsienio ekonomikoje pagrindine bendrojo nacionalinioprodukto lygybe supaprastdja -_ _. -tl. l) forrnulE. kai bendrqjq paklausq papildo uZsienio sektorius. ivertinus grynojo eksporlo dydl NX.6) Si lygybe svarbi tuo. Y:AD. Prirninsirne. turi atitikti gamybos!ygi. ir uZra5orna taip: __.8) Y:C+1:C+9. (4. pastovus.

Jei bus gaminamaprodukcijos maLiau nei uZ 300 mlrd. 4. USD ir nepriklausonuo pajamqekonornikojelygio.2 paveikslevaizduoja rodykle. AD.Bendrasisnacionalinisproduktas tampa pusiausvyrosbendru nacionaliniu produktr.USD 250 300 350 4. nes jis atitinka bendr4j4 paklausq. Vadinasi. kai gaminamos ir pageidaujamos produkcijoskiekiai sutampa. USD. IS koordinadiqsistemos nLrliniota5konubrdZtos linijos 45" paskirtis . Pusiausvyra. paklausos kuriame bendrosios ir gamybos apin.Si linija padedanustatyti vertikalioje a5yje bendrosiospaklausosir gamyboslygio horizontaliojeaSyjeatitikim4.300 rnlrd.arba sumaZdti.prekiq ir paslaugq kiekis. tai flrmos bus priverstos i5parduoti prekirl t30 . kad bendroji paklausayra 300 rnlrd. Si4 situacijzl atsargoms. Tarkime.uZfiksuoti pusiausvyros sElyg{ bet kuriarne Sios linijos ta5ke numatoma bendroji paklausa (bendrosios iSlaidos) atitinka bendr4sias pajarnas.y. nes tuo atveju garnybosapimtis tur€s arba padideti.t.2 pav.rros nesugebdsparduoti dalies produkcijos. Joks kitas bendrojo nacionalinio produkto gamybos lygis netaps pusiausvyrosbendruoju produktu. nukreipta I kairg. rnlrd. USD. daugiaunei uZ 300 mlrd. Bendrosios paklausostiesdkerta 45" iinij4 taSkeE.r. yra . Nclredarni nustatyti pusiausvyr4 atitinkantl nacionalini produkt4 breZiame 45" linijq. f-rrmos gaminadaugiar-r produkcijos. kuriam pareik5ta paklausa ekonomikoje. USD.ties dydLiai sutampa ir sudaro 300 mlrd. padidejus neparduotosprodukcijos jos bus priverstossumaZintigarnybosapirntl. USD. Tuornet garnybos apirltis vir5ija bendrEj4 paklausq. pastoviai esant paklausar bendrajai Garnybos apirntis yra pusiausvyros lygio. arba pageidaujarno produkto dydis lygus jo garnybosapimdiai.Matome. Tai pusiausvyros ta5kas. Fin.

Gamybosapimt[ kuria visos firmos kartu.r. investicijus.atsargas. o investicijos vartoji-mas ir (skaidiuojant nacionalinespajamas) . suklydo.t?' Iu:Y-AD. flmra 4.Numatotna bendroji paklausa apitna vartoto. vartojirnasskirsisnuo numatytovartojirnolygio. gamybosapimti art€ti prie pusiausvyros gamybos apimtis Y6 yra tik tokia Nustatdme.Tltotnet firtnos turi padidinti gamybos apirnti. kiek pageidauja. ir paslaugq kiekis. verslo firtnos parduodaprekiq daugiau arba maZiau. Deja. kuriai pareikStabendroji paklausa.o itraukdamos i investicijas. ir numatom4 (arba planuojanlrl. kad firmos visus juos parduoti. parduoda 300 pagarnintos tik Remiantis NSS. tai Reikia skirti faktiSkq bendrqj4 paklaus4 kuri apskaiditrojanru rerliantis nacionalinir4 sqskaitq sisterna.o pirkejar perka tiek. prisirning.Gamybos apirntis neturi tendencijoskeistis.e) . atsiranda unpland). PrieSingr-r (C susidaryti nuornon6. kuri pirkejai nori ir gali pirkti. esant bet kuriam gamybosapirntieslygiui. Finnos apskaidiuoja jas atsargas. nei planavo jei namq ukis negali isigyti visq noritnq prekiq ir parduoti. pageidauj am{ bendrqj paklaustl.investrnent gamybosapimtiesperteklius. Sia Tai parodoma lygtirnr: {grur-r.1 Naudodamiesi ]entele. neplanuotqinvesticijq. bendroji paklausasttdaro 300 vienetq' Finnos Likusieji 50 vienetqsudaro prodLrkcijos vienetq.kad pusiausvyros atvejtr gali garnybos apimtis. Tarkimc. paslaugq. tai rodo i deSinq nukreiptarodykle. dia (neplanuotas) padidejirnas atsargq 1u-nenumatytas l3t (4.versdamas gamyboslygis reikalaujaatsargqir gan-rybos lygio. Bet kuris kitas apirntiespasikeitirno.kiek yra pagarninta.kad bendroji paklar-rsa + I) yra lygi pasitrlai Y.tai Ncnumatytos investicijos(lLr. nustatydamos sLr bendroji paklausanesutarnpa fakti5ka (arba realia. atsargqpadidejirnassudaro investicijas. investicijos. AnalogiSkai.Tai atsargas. nordtq pagaminti 350 vienetq produkcijos ir planuoja matome. Cia firmos parduoda tiek produkcijos. bet ir neplanuotos nenurnatylos..virSijantisbendrqjilpaklaus4. numatom{ vartojimo apimt[ ir finnq nutnatytas paklausq. pernelygoptimisti5kai [vertinovartojimopaklausq. 4 Fakti5ka bendroji paklausa (C+l) atitinka garnybos apimti Y. tai nurlatyta vartotojiSk4 Jei firmos. Ta5ke E yra bendrojo nacionalinioprodukto pusiausvyroslygis. Sitro pasikeitimq tLro arba privalorn4 atsargr4 atveju investicijos apima nenulnatytul jei atvejr. tikra). kad bendrojipaklausa prekiq Si4 nuomongpaneigsirne.realiai nupirktas prekiq kiekis. faktiSkos Kai bendroji paklausa neatitinka pagarninto prodLrkto dydZio.

eqr"rilibriun. tai neplanr-rotos investicijos dideja. Jei pajamosmaZesnds 300 mlrd.1 lentele rodo pusiausvyr4 pavaizduotrl 4. paZymetina. USD. kai bendroji paklausa lygi produktui.4. kad: L Nacionalinio produkto pusiausvyros lygi s4lygoja bendroji paklausa.y.2 paveiksle ir apra5yt4 (4.r. atsargrl i jog fakti5kos Be to. USD. Esant pusiausvyros produktui. Pastebekime. Jei pajarnos didesnes nei 300 rnlrd.bosapittttis : lVunntytos iilaidos + * lt/enunmtyt4atsarg\pdsikeitima. kai Y: AD. produktas pusiausvyras. t.g (a. kuris lygus bendrajai paklausai. nenurnatytqatsargq nacionalinian. ndra nenumatytq (neplanuottl) atsargq padidej imo ar surnaZij irno. Pusiausvyrosnacionalinis produktas yra garnybos produkto dydis. Namq ukis sunaudojatoki prekiq k i e k i . USD. nei Vadinasi. Pusiausvyros nacionalinio produkto susidaryt. n€ra nenurnatytqatsargq didejimo arba maZejimo.10) lygtimi. produktas vir5ija bendrqjq paklausq ir nenumatytos atsargos dideja. Kai produktasmaZesnis 300 mlrd. USD. Gaml. 4.no procesas pagr[stas nenumatytrl panaudojrnu. vartojimo ir taupyrnoiSlaidoslygios numatorlorls i5laidorns.arba kai neplanuotqatsargqprieaugis lygus yra nuliui. kuriam esant nLunatonrosiSlaidos yra lygios faktiSkam produktui. (4. Kai gamybos produktas vir5ija 300 mird.int4 produktq ir nenumatytos atsargos maZeja. tai sumaZeja. fakti5kai pagarnintasproduktas yra lygus nurnatytoms iSlaidoms arbabendrajaipaklausaiplius nenumatytqatsargqpasikeitirnas. Nacionalinisproduktasyra pusiausvyros lygio.2 paveiksle nenur. level of national product) yra pajamq arba produkto lygis. 132 .r pasikeitirras yra lygLrsnuliui.Tik produktui esant300 mlrd. 2. USD.k o k l n o r i : 3. kad pusiausvyros s4lygosnurnato.natytosinvesticijos parodytos vertikalionlis rodyklernis.9a) Pusiausvyros nacionalinis produktas (Y. bendroji paklausa nei virSija pagan.t0) Tai yra pirmoji pusiausvyros sqlyga.

investicijqpaklausa.l2) 4. o dideja. Kita sLrdedamoji Laikorrds prielaidos.kur didesndsnacionalines lygis. didejant pajamoms: Seirnq. 0<c<l. nacionalinio nuo bendrojo 133 . Autonomin€ bendroji paklausa (autonomin€s iSlaidos) (V autonomous aggregate clernand/autonomotls paklausos dalis. kad supaprastintame vyriausyb€s sektoriaus ir uZsienio prekybos.3 paveiksle.3 paveiksle.kad paklausos dalis .ar.lygi ekonomikos rnodelyje.ros Gamybos apimtis 200 250 300 350 400 Bendroji paklausa 300 300 300 300 300 Nenumatytasatsargq pnsikeitimas Camybos apimties kitimas Didiiirras Didc'iimas Pusiausvvra MaTciimrs MaZciinras -r00 -50 t) +-50 r 100 kurios visos i5laidosyra s4lygomis bendrojtpaklausa. r) 1 Si vartojimo funkcija pavaizduota4. tai: didejadidejant Jei vartojimopaklausa C=a+cxY.tai bendrosios produktolygio Salyje.vartojimo lygis auk5tesnisnei ntaZesnes varlojirno pajamos. pajarnas. G. Pusiausvyros pajamoms. ( 4 . pagamintamprodr. bendrqi4 paklaus4 sudaro vartojirno C ir investicijq. turindiq didesnes pajarnas turindiq Seimq. v a a paklattsq yra suma: ir Bendrojipaklausa vartojinro investicijq AD:C+l=a+c"Y+l:7+crY.rktui arbabendrosiorns numatytos.rkStesnis Taip pat Salyse. Vartojirno paklausa sudaro svarbiil bendrosios paklausos dali. pajarnoms. kai a>0.fpaklaustlsurna. kuriarne nera Zinorne. paklausandra pastovi ar autonomi5ka(kaip iki Vartojirno prekir"lir paslaugr4 Siol nagrinejome).paskeittrnas produktas nenumaty4as ir atsargq nacionalinis 4.rsos V = a + 7 nepriklauso nuo pajamq lygio.1 lentet6. yra autonomiSka.Pusiausvy. bendrosios ir investicijos yra autonomi5kos pastovios.Dalis paklausosfunkcija pavaizduota Si bendrosios benilrosios paklar.padidejuskiekvietrartr numatomos g a m y b o s p i m t i e s r b ap a j a r n q i e n e t u i . nepriklausanti spending).

esantpajarnqir gamyboslygiui )'6. Tik taike E.jo nacionalinioprodukto gamybosdyd1. Vartojimo funkcrja ir bendroji paklausa pusiausvyra. kad tieses.kuris atveda prie pusiausvyros bendrojo produkto gamybos lygio Is.bendrojipaklausa vartojimopaklausos nacionalinio produklo gamybos ir Norddami nustatyti bendrojo paklausosfunkcija AD pajamq pusiausvyroslygi. nurnatylosi5laidosatitinka bcndro.kuriuose gamybosapimtis atitinka bendrq. firmos Jei Rodykles4.uZfiksuoti pusiausvyros paklausq.priklausonuo pajamqlygio: didejant Tuo tarpu visa bendrojipaklausa pajarnorns. Esant 16 gamybos lygiui.Y+l Q-6*srY Iu-0 Iu<o - A< l I (I I Ia l t r ) Y o Y 4.tai atsargos ir finnos priverstosmaZinti garnybq. ir atsargos maZesndnei Ys.lq Bendrosiospaklausoskreive AD kerta 45o linljq taSke E. kaip pasiekiama pledia garnybq kai nenumatytosatsargosmaZ€ja. nes kartu su pajamomis dideja vartojimo paklausa. pakilusi vir3 lygi AD6. [r atvirk5diai. sqlyg4.Rodykles rodo dinamiSkqprocesq. Esantpajamqlygiui 16. o tada lJ+ . bendroji paklausatarnpalygi pagarnintarn produktui. Zinome. paskirtis . nubrdZtos45" karnpu i5 koordinadirl sistemos centro.tai garnybos apirntis yra viriija gamybosapimti. tuomet bendroji pak-lausa dideja. Bendroji paklausa yra ties6. Ji rodo ta5kus. tiesds. AD Y_AD Iu>o AD:a+c.dideja AD. pasinaudosime_bendrosios ir bendrosios paklausos g.3 paveikslerodo. Siame ta5ke pasiekiamabendrosiospaklausosir garnybosapimties arba pajamq lygybe.l2) lygybe. naLeja.3 pav.kai gamybosapimtis didesnenei Y6. autonominiq i5laidq 7 dydzit.

kuriam esanl lygi bendroji paklar"rsa garnybosapimdiai. liniiq pasiekiamaspusiausvyros gamyboslygis. AtlikE rnatematinius Y .rrp vartojimo ir 45" linijq. BendrosiospaklausosAD linija 4. nepriklausandios pajamqlygio.3 paveiksle pades suprasti Siq lygybE.yra toks: Y"=-xA=l . S: I pusiausvyra kai 2. yra ribinis nacionalinio Kitas veiksnys.C. esanttam tikram gamyboslygiui.c 1 l 7 r . didesnds autonominds iSlaidos.arba: Y=Z+cxY.Jei gamyboslygis virSija yr.10)lygybe. Taigi. AD nuolydi rodo c ir atkarpa 7 vertikalioje a5yje. Bendroiimakroekonornikos tarp AD vartojimo linijq 4. lJ) .tai investicijosvir5ys santaupas. Ta5ke E. vertikalioje aSyje. produktolygi. Vadinasi.du vertikalus atsturnaituri b[ti tarpusavyje lygus.Kuo didesne reik5meir kuo statesne linija. gauname: veiksrnus. kuriame AD kerta 45. tuo didesnis produktolygis. Vadinasi.lemiantispusiausvyros pajamasc. santaupos turi buti lygios numatytoms (atstumas tarp vartojinro investicijoms.L - (4r4) . santaupos ir 45" linijq) bus didesnes uZ numatytas investicijas. pasiekiama. pusiausvyros nacionalinioprodukto lygis. Analogi5kai. jis rodo bendrosiospaklausosAD polinkis vartoti disponuojamas AD c linrjosnuolyd[.c x Y= V . pusiausvyros sqlygomis. i5laidos. autonominiq i5laidqtatpsnis. ribiniam polinkiui pusiausvyros esantpastoviam vartoti. rodo santaupqdydi: .i5laidasir neplanuotqatsargtt gamybos apirntis atitinka numatytasbendrqsias pasikeitirnas lygusnuliur.13) Y(t-Q=7. y.taip pat didina pusiausvyros produktodydis yra tuo didesnis.3 paveikslasrodo. kLrodidesnds ir c Taigi pusiausvyros l ar S n e p r i k l a u s o m q b aa u t o n o r n i n iiq l a i d qy g i s 7 . Jei garnybos lygis nei maZesnis )'E. Pusiausvyrosnacionalinio produkto lygis nustatomasreruianlis (4. arba (4. Atkarpa 7 nuo t. kad vertikalusatstumas yra lygus nurnatytomsinvesticinemsi5laidorns 1 . pavaizduotosdidesniu tarpsnru produktq.S: y . Vertikalus atstumast.

16) lygybe yra antroji pagrindinespusiausvyrosnacionalinio produkto gamybos sqlyga. kad: Y-C:AD.Supaprastintosekonornikos. t. gausirne.4 paveiksle. modelyje. MULTIPLIKATORIUS Esant papildomoms privadioms i5laidoms vartojimo ar investicinems pusiausvyros nacionalinisproduktaspadidejadaugiau neguj1 sukelusios iSlaidos. Taupymoir investicrjq rySiopoveikispusiausvyrai 4.numatytos investicijos.C . Numatomas investicijas vaizduojalinija 1 .rsiausvyros nacionalinio produkto garnybos lygis pasiekiamas. I5 abiejq lygybes daliryYir AD at6rnqvartojirnodydi C. pasirei5kia multiplikatoriauspoveikis. $=-n+5x{ 4. numatomosinvesticijoslygios santaupoms: kai S = 1 (4. Pusiausvyros nacionalinis produktas pasiekiamas ta5ke E. kuriame ndra vyriausybes ir grynojo eksporto. Taupymo funkcijos nuolydi rodo ribinis polinkis taupyti disponuojamaspajarnas (l-c) arba s..4 pav.15) Santaupqir investicijtl lygybe yra esrnindpusiausvyros pajarnLl lygio savybe. kur santaupos atitinkanurnatomas investicijas. dia Y-C-santaupos. pr.C. Ji parodyta 4. 6) r (4. y. Tuo galima lsitikinti pasinaudojuspagrindine pusiausvyrossqlyga (4. AD .3.10). PUSIAUSVYROS NACIONALINIO PRODUKTO KITIMAS. (4. lSlaidq 136 .

padidejirnasne tik padidina bendrqjqpaklaus4 ir nacionalinespajarnas. Jei uZraSyturne visus iSlaidqpadidejirnoetapus. Tai analogi5kaipadiclinapajamas. Si tart4 garnybosprieaugisbus cxLZ. Tqpattmatome skaitmeniniame pavyzclyje lentel€s apatindje dalyje. ( 4 .Cikl4 praclectame. bendrqjqpaklausqir pusiausvyros Multiplikatorius (m . Antrarne etapegarnybavel paclid€jo <tyclZiu.bet sukelia ir antriniq i5laidq didejimo grandinE.l 8 ) geometrind Kai c<1. Panagrindsime multiplikatoriausveikimo rnechanizmil. kuri apskaiiiuojarna laip: LAD=.rnultiplikatorius.. trediameetapepajamosdideja maLiaunei antrame.. pavyzdLiui. Tai rnaZejanti progresija.. . Pastebekime.dyclZiu c x L 7.pradejgnuo pradin€s paklausos padidejimo.dia c : 0.t1) z . I n ..2 lentele. gamybos apimtis padideja tokiu paiiu laipsniu kaip autonominesi5laidos.+ c".tai pusiausvyros produktopokydiosantykissu iSlaidqpakitirnrr.multiplier) .gamybos apimtis padidejo I USD. AAE dia t4. nacionalinio produktokitirna. z1)'6 pusiausvyros A AE . Pajamq padidejimas sukelia trediq iSlaidq ctapiL c x ( t ' xL V I = c 2r L V . naudodamiesi 4.1e) t37 .tai gautume. diclinclami autonourinE bendr4jqpaklausE A 7 dydZiu. tai c. tiek pat padides pajamos. kiekvienastolesnisnarys rnaZdja..: - (4.' t t-c xLA:LY. +c " t L l : LAD = LA x(l+ c + c' + c'+. reikalingu padidejusiai paklausaipatenkinti.kuri savo ruoZtu vdl padidina nacionalinioprodukto apirnti. autonominds L A D= L 7 + c r L T + c z r L T + c 3x t 7 + .bendrqjq i5laidq kurio nors elemento. o vartojimq . I USD padidejus bendrajai autonomineipaklausai. . nacionalinio produktopokytis.t< c. Tarkirne. sukilusio nacionalinioproduktokitim6 pokytis. kad kadangic < l.Taigr garnyba plediama taip pat L7 dyctZiu.6. sukelusiu nacionalinio LY.

6 0.t) t.galirnepanaudoti^r: .0 6 0 .A 7 "L7 4 ct*AV cr. 3 61 . .. 1 .c cra .0 2 l 4 5 l. = | vadinamas A l-c autonominesbendrosiospaklausosmultiplikatoriumi.1 2 9 6Ix 0 .0 I. Kartotinis .6x1.2 lentel6.19) lygybes daroma i5vada.36 0.autonomines bendrosios paklausos multiplikalorius.+0. kokiu dydZiu pasikeidia pusiausvyros nacionalinis produktas.20) A t . paclidejus autonominei bendrajai paklausai vienu vienetu.96 z..1. Multiplikatorius rodo.xt 4 " 4 l-c - 1.36. uZra5yt4per ribini polinki taupyti disponuojamas pajarnas: *=!. r . 0. Multiplikatoriauspoveikis Etapas Paklausos padiddjimas A A Gamybos apirnties padidijimas Bendras pajamrg padiddjirnas A A ^7 txL7 2xAA 2 3 cx AA (l+c)xA7 (l+.1296 t.20) lygybeje.6 0 .3056 n v lso: 0 .+r'r). 6 ' 11.t76 2. Zinodami.6"x .0 1 +.?l . .0 1 I (4.kad bendrqjq iSlaidqpokyris lygus aulonominiq i5laidq prieaugio kartotiniui.21 x I .")t a] .r +.6+0. kaclc + s : . A7 n viso: c"xAA c"xL7 (l+c+cl +. 0 " 0. I +0. kad gauturne ekvivalentEmultiplikatoriaus fbrmulE.+.1.c ir pakeisti(4. I5 (4.216 0. Kadangi multiplikatorius 138 .(i')x. . 0 0.0 l.4.47 ( l + r ' + c : + .

padidejim4 rei5kia. PrieZastista. 4.5 pav. Multiplikatoriaus Dabar bendroji paklausavir5rjapradin[ pajamq lygi y'.6. iki Kadangi 0<c<1. Kai ribinis polinkis vartoti yra 0. tai rnultiplikatorius.5. Pradindpusiausvyrayra taSkeE.didindamos gamybos apimti ir pajamas iki I. Kartu sumaZds atotrukis tarp paklausos gamybos bendrosios ir apimties FM. i padetl AD1.AutonominesiSlaiclos paklar-rsos bendrosios linrjos poslinkiai lygiagrediaii virSq. Y o Y e Y r Y r r Y poveikis 4. f y bendroji : Y:AD AD1:A1+c x Y ADJ+ c.y. kad didelis jog ribinis polinkis vartotireiSkia. padidejonuo .5 paveiksleparodytasautonominiqi5laidq padidejimo poveikis pusiausvyrosnacionalinio produkto lygiui.kad Poslinkioi vir5q dydis atitinkaautonominiq iSlaidq ir p u k a u s a r a d i d e s n dL 7 = 7 t . Firrnos i tai reaguoja. dydZiu A 7. t. tai gamybos i5pletimas grqZins pusiausvyr4 tarp bendrosiospaklar-rsos gamybosapimties. papildomopajamqvienetodideledalis bus sr.didesnisuZ vienet4 tai autonotniniqi5laidq padidejimasvienu vienetu sukelia didesni nei I vieneto pusiausvyros produkto ar pajarnq padidejim4.l tUi 7r. kad kuo didesnis ribinis polinkis pajamas. vartoti disponuojamas tuo didesnisyra multiplikatorius..4. todel padides bendroji paklausaiki ADr lygio. Tai roclo kur pajarnqlygis )'6. Multiplikatoriaus analize parodo.rvartojama. nesc<1.5 paveikslenaujoji pusiausvyra ir 139 .2. Todel maZeja nenr"rmatytos atsargostiek. kiek padidejo autonomindsi5laidos.V .

22)lygri. prisirnenarne. . atsiradr.=fr*a/. cxA. Pereinant ii vienos pusiausvyros kit4 pajamqpasikeitirnas AY6 yra lygus bendrosios paklausos i pasikeitirnuiL AD: A Y'=14O.l iilaidLl augimas.21) I5skaidysim bendrosios paklausos pasikeitimq autonorniniq iSlaidq i pasikeitirn4 V ir iSlaidq I pasikeitimq.Antra. tuo statesne bendrospaklausos tiese. kad pusiausvyros bendroji paklar.Pirma. kad pa1amq pasikeitimas virSijaautonorniniq PE1 pasikeitirl4 iSlaidq f/f7.pazymetataSkuE1 ir atitinkamupajarnqlygiu Yp1.rsi pajamqpasikeitimo. kad investicijos yra ypad besikeidiantr bendrosios paklausos dalis. Taigi pajarnos pasikeis taip: LYu=Yu.kuris lygus vertikaliam atsturnui tarp naujos ir pirmosios bendrosiospaklausosHf7. del t.rsa lygi pajamoms. tuo didesnis pajamq pasikeitimas. arba: t L Y' o = . a d p u s i a u s v y r op a j a m r p a s i k e i t i m av i r S i j a u t o n o n r i n i t l s k l s a iSlaidqpasikeitirn4.A | . reikalingas grqZinti pusiausvyrai.? B[tina paZyrneti. arba 140 .22) LY. Yra dar vienas multiplikatoriaus radirno bhdas.21)lygtl lra5E (4. Panaudosime linrjE.Yn: LAD=L7+cxLyu. Pa.todel daZniausiai jq ivertinamas kitimo poveikispusiausvyros nacionaliniam produktui. ' x L A = rtrxA.kad palygintumepajamq pakrtirn4 45" AyE eEN:NE7) su autonominiq i5laidq pasikeitimu.-Yo.1arnqpasikeitirno dydis. (4. 19) fbrmulE: lr. kuo didesnis autonominir. kuo didesnis ribinis polinkis vartoti.y. (a.= 6tr + cx A. M a l o r n e . Matorne.Y.Investicijqmultiplikatoriaus poveikis pusiausvyros nacionaliniarn produktui apskaidiuojamas pagal (4.gauname: L@. priklauso nuo dviejq veiksniLl.

a r b a i q k r i r i m o1 9 8 5 . fim. ypad darbo rinkos. s4lygas.6 pav.aggregatesupply) _ prekiq ir paslaugq kiekis. Vaclinasi. kuriasjos gaunapardavusios savo prekes.to. r m Pasihla ekonomikoje .o pasillos srar. t}ENDROJI PASIULA. Realiojo nacionalinioprodukto ir kainq lygio kitirno ryif. Bendroji pasitilarodo ne fiksuot4pasiiilosdycli. Taip yra todel.C 4. ) m e c h a n i z ' r q .).ir kainq. Bendrosios pasi[los analizd padeda sprqsti ekonornikos prisitaikyn-ro prie [vairiq svyravirnq.rlos tiesiogines priklausornybds grafinis pavaizdavirnas.t. nuo technikos lygio ir t.6 pav. Bendrosios pasi[los kreivd (aggregate sLrpplycurve) _ kainq lygio ir bendrosios pasir.r 9 8 6 .AY ll1.20) formule: I ' t . esantatitinkarnam kainq lygiui. 4. Bendrosiospasir--rlos teorija * maZiar. prie naIlos kainq diclejimo 1 9 1 3 . Bendroji pasilla (AS .mos turi .benclrosios kr.tai garnybos apimties ir kainr4 kitimo elementas. kurios garnybos apimtis visadayra tokio lygio.kur[ garnintojai gali ir nori parcluoti rinkoje. jos rnoka uZ darb4 ir kitus gamybos veiksnius.1 9 8 0n .ros pasirengusios gaminti produkcijos 17 (taskas A).-lel bendrosiospasi[los analize padeda suprasti infliacijos mechanizmq.rtil ir jo kitimq priklausanrI kainq. JOS KITIMO VEIKSNIAI Antroji Siosternos dalis skirtakitai svarbiaiekonomikos oroblemai bendrajai pasillai.). PrieZastis. kad.rrias pasir--rlos kreive AS atspindi gamybos veiksniq.o v€liau stateja. kur! sqlygojavisiskasuZimtumas. kurios darbo rinka letai prisitaiko prie benclrosios paklausos pokydiq.4. = ' t AI Investicijq rlultiplikatorius uZra5ornas atitinkamai pagal (4.rsiai iStyrineta makroekonol. 15 pradZiqAS kreive yra nuoZulni. kol fir.i r 1 9 7 9 . taip pat liekiq bei paslaugqrinkq.rodo bendrosios pasitlos kreive AS (4.darbouZmokesdio.Jei kaina yra p1.1 9 7 4 n . kol gamyba nera pasiek'si savo potencialaus lygio. Finnq pageidaujamagamybos apirntis priklauso nr'rokainq (2r. nedarboir intliacijos kompromisosprendirno budus. ir realios ekonomikos.kad esama skirtumq tarp iclealiosekonomikos. kai kiti bendrosios pasifilosveiksniaiyra pastovt-rs (ceterisparibus). (pavyzdziui.rikos sritis.

Prie5ingu atveju bus gaunarnasvis maZesnis bendroio produktoprieaugis. kaip parodyta 4.potencial gross dornestic (national) product). kainos yra nelanksdiosir negali staiga prisitaikyti prie rinkos pokydiq. nes inra diddti gamybos ka5tai. priklausaniio nuo technikos bukles ir kapitalo kiekio.1 pav. pasihios'kreive 4.. tikrosiosprodukcijosapirnties kurl Salies ukis geba pagamintiper tam tikr4 laik4 visi5kai panaudojant visusturimusgamybos veiksnius. produkto lygis priklauso nuo Saliesdarbojegos dydZio Potencialaus ir vidutinio darbo na5umo.didZiar"rsias lygis. neZymiai padidejgskainq lygis lemia didesni gamybosapimtiespadidejimq.roju laikotarpiu.nerealizuotq gamybos paj€gurnq ir yra laisvos darbo jegos.6 pav. Todel trurnpojo pasi[loskreiveneravertikalilinija. Bendrosios Pasiekus finnos atitinkamas ganrybos pletimo ribas. Trumpr. tenkandiovienam darbuotojuiir rodo ekonomikosgalimybiq rib4. kai nedaug padidejEs arba iSlikgs tas pats kainq lygis lemia Zyrntl gamybosapimtiespadidej irn4 Yr Y2 Y:Yo Y i . tolesnis gamybos didejimas galimas tik gerokai pakilLrs kainoms. desningurnai budingi trumpiesierns (galimasis)bendrasisvidaus (nacionalinis) Potencialusis produktas (Yo . Trumpojo laikotarpio bendrosios pasiulos kreivd (SRAS .short run aggregatesupply curve) tai bendrojo kainq lygio ir garnybos apimties s4rySis.Apra5ytieji laikotarpiams. laikotarpio bendrosios t12 .

o bendrosios pasiulos kreivdvirstavertikaliatiese. kad ilguoju laikotarpiugamybosapirntisnepriklauso nuo kainq lygio.8 paveiksle.8 pav.klasikine ekonornikos teorija.l kainos. Trurnpojo laikotarpiobendrosios pasihloskreive Jei kainos ir gamybos apirntis ir toliau dideja. tai nacionalinis produktas pasiekia potencialqji savolygi Ip.4. Ekonornikos funkcionavimq trumpuoju laikotarpiu nagrineja keinsizmo ekonomind teorija. y=F(K. 4. pavaizdr-rola 4. Ji vadinarnailgojo laikotarpio bendrosiospasi[los tiese * LRAS. llgojo laikotarpio bendrosios pasi[loskreive Vertikali ilgojo laikotarpio bendrosiospasi[los kreiv0 rodo. llgojo laikotarpio bendrosios pasi[los kreiv€ (LRAS long run aggregate supply curve) . Jei visi gamybos veiksniai iki galo panaudoti. todel remianlis 143 .T)=yP. taip pat ir darbo rinkoje yra visiSkas uZimtrunas. Kadangi apibldinant AS ekonomistai nesutaria.Vadinasi. irna keistis anksdiau laikyti pastoviais bendrosios pasi[los veiksniai.7 pav.tai bendrojo kainLllygio ir gamybosapimtiessqry5is. o jE lemia kapitaloir darbo s4naudos naudojama bei technologija. o ilguoju laikotarpiu . kai rySkiai pakilusioskainos nepadidina realiosios gamybos apirnties. darbo uZmokestis ir kitLl gamybos veiksnir.

kai nacionalinis antroji . kad ekonomik4 istikgs nuosmukis.rris potencialqjl realiosios gamybos apimties lygi. garrrybos pasihloskreive rodo realqjl nacionaiin[ Siame paveikslebendrosios bus pagamintas. Horizontali AS atkarpa rodo realqji bendrqj[ nacionalin[ produkt4 kuris yra maZesnisuZ analogisk4 produkt4 galirnq pagaminti. finnose lieka nepanaudotr4 tokiai ekonomineisituacijaiimanornadidinti garnybosapirnti. esant visiskam uZimturnui. itraukiant Esant i gamybq papililomos clarbojegos ir kitr4 materialiniq iStekliq.Sisgamybosapimtieslygis gali buti pasiektas. M.jungiantis skirtingaspaZifiras.Kitaip tariant.9 pav.nagrinedamas 1929-1933m. M. lr prieiingai.(bendrasis) bendrosios keinsistineir klasikine teorija sukurtaseklekti5kasis Siamemodelyje AS kreive pasiulosmodelis. kuris uZtikrina visiSkq esant uZirntum4.16gos. klasikine).y. ar teisingas sis t44 .horizontali (arba keinsistin€). Vadinasi. iuilaryta i5 3 daliq: pirmoji . nedidinantiq tai kainq. 5i AS atkarpa rodo. kai kinta realusis nacionalinds produktasir kainq lygis. nar[raliajam nedarbo lygiui. tredioji . Ar galirna tokia situacija. kai nacionalinisproduktasnesikeidiair u/tikfina visiSkquZimturnq o kaintl lygis kinta. b[k19.vertikali (arba produktas kinta. prekitl ir garnybos vciksniqkainosliktq nepasikeitusios. o kainq lygis lieka nepasikeitqs. kad gamintojai gali plesti gamybq depresijos esant tam padiam kainq lygiui.tarpine dalis.DZ. gamybiniqpaj€gumqir yra laisvosdarbo. Keinsas.ir nedarbasvirsija nat[raliojo nedarbononn4. jei realioji garnybosapimtis maZdtq. Keinso garbei. Vertikali dalis I Tarpine dalis Horizontali dalis Y l Y P Y modelis pasiulos bendrosios 4. Bendrasis Horizontali AS atkarpa vadinama keinsistine Zymar'rs anglq DidZiosios ekonomistoDZ. ai5kino.esant atitinkamam kainq lygiui' )'p rodo proclukr4 kr. t.

vienosfirmos gamybos 1ai didinirnas rei5kiakitos firmos garnybosmaZinimil. 2) kai kurios [monds priverstos naudoti senesnius ir maZiau e1'ektyvius arba priima i darb4Zemesniskvalifikacijos darbuotqus. tiek 1) darbo galimaltrauktii garnyb4nedidinanl iSteklius kainq.rdoja daug gamybiniq pajegurnq.kad kai kurios firmos ples gamybq.10 paveiksle rodo. ji apib[dina AS. irengimr. Ilguoju laikotarpiuAS priklausonuo potencialiosios produkcijosapimties. agregatyvumo laipsnisneturi vaidrnens. esant ivairienrs nacionalinioprodukto garnyboslygiams. Galirnas tik vienas kelias .o kitose tr[kumas. gamybosveiksniusnei kitos t'innos.pakyla kainos.rs Todel.Tokia situacijasusidaro todel.Ekonornikosgalimybesper tarn tikril produkcijos laikotarpisukurti prekiq ir paslaugqkiekl (arba potencialiosios (Zemes.Del Siq procesLl kainos kils. AS kitimq trumpuoju laikotarpiuveikia tie patys veiksniai.jo AS kreivesposlinkiaii padetiAS2 rodo bendrosios nacionalinioprodukto surnaZej irn4. kad bus daugiau pagaminarna realiojo bendrojo nacionalinio produkto nepasikeitusiornis kainomis.rkto dinamikq.Tarpineje AS dalyje vienose rinkose gali bfiti darbo jegos perteklius. Vadinasi. esant tokiai situacijai. DaZnai ekonomikos galimybes parodomos pagarnintos produkcijoskiekiu vienam gamybosveiksniui. KlasikineAS dalis rodo. kad. Bendrosiospasi[los kiekio pokydiai ir AS kreiv€s poslinkiai rodo realiojo nacionalinioprodr. KeinsistinejeAS1 dalyje bendrosios pasihlos padid€jirnas rodo kainq sr"rmaZejim4 iki Pr. Salies finnos yra daug laisvos darbojdgos.teiginys?Si AS kreives dalis rodo realqi produktq kuris Zyrniai maZesnis uZ potencialqji produktq.darbo. sifilydamosdidesngkainE uZ naudojarnus jau Jei visi garnybos i5tekliai naudojami. ir nedarbas vir5ija nat[raliojo nedarbo norrnq. kainq nes didejimas nedidins realiojo nacionalinio produkto apimties. tuornetnepanar. kai ekonornikq iStikqs nuosmukis. didejirnas)priklauso nuo: l) naudojamqgamybosveiksnir4 kapitalo) kiekio ir kokybes (pastar4jqlernia darbo jegos kvalifikacrja). Didinti gamybostoliau nebeirnanorra. 2) garnybos technologijos lygio. pasi[los realio.kurie lernia pasihlq atskiros prekes rinkoje (garnybos ka5tai ir technologija). produkto TarpineAS dalisrodo. 145 . paslinkdarna1 deSinEir rodydama.rs Tai s4lygojadidejaniius finlos ka5tusir didina prekiq kainas. kad ekonomikapasiekevisiSkouZimtumo arbanaturaliojonedarbolygi. AS kreivesposlinkiaii ASl padeti4. padidejus realiojonacionalinio gamybainuo )'7 iki )'p.2) l) realiojigarnybos apimtisiSlikspastovi. kad: l) visi5kas uZimturnas negalib[ti pasiektas visoserinkosevienu rnetu. kadangi ekonomikajau dirba visu paj€gumu ir jau pasieke savo garnybosgalirnybrq rib4. jeg4 tiek 2) kitus materialinir. kad bendroji pasifila padidejo klasikineje ir tarpineje AS dalyse.

i nacionalinisproduktas(arba tiek pat pastoviamkainq lygiui.Firmos malina gamybosapirnt!. mal.siekiant visi5ko uZimturno ir gamybosapimties. AS kreivd paslenka I kairE.Vienas svarbiausiq AS pokydius lerniandiq veiksniq . produkcijos gaminarnair parduodama AS' .5.tai svarbiausias tai kitrl gamybosveiksniq kainornsnepasikeitus. esant ir ka5tams. o I de5ing.darbo Jei ka5tq elementas. didesnds 4. ir. TobLrlejanttechnikai ir technologijai. darbo uZmokestispadidejo.Bendroji pasihla sumaZ6ja surnaZdja.darbo naSumas. Bendrosios pasifilos kreivds poslinkiai Bendrosiospasiuloskreivds poslinkiai I kairg rodo nepageidaujamus procesusekonomikoje.eja vidutiniai garnybos ka5tai.rsis Zemesnemis kainornis). P U S I A U S V Y R O SN A C I O N A L I N I S P R O D U K T A S : P A S I U L O S ASPEKTAS pasiulospokydius. esant nekintamam darbo uZmokesdiui. uZmokestis. bendrojipasiulapadideja. Y N 4. SumaZeja realusis bendrasis nacionalinisproduktas. padidejagarnybosi5laidosir gamintojq pelnas. dideja produkcijos kiekis. paklausosir bendrosios l5siaiSkinus bendrosios galirna apib0dinti pusiausvyros nacionalinioprodukto susidarymq susiejusji su kainq lygiu. Padidejusdarbo na5umui ir sumaZdjusgamybos Taigi. Kitas svarbus bendrosios pasiulos veiksnys . padidejareah. tenkanlis vienam darbuotojui. 146 .10 pav.teigiarnus. AS kreivepaslenka de5inE.

uno t4'7 .paklausos AD ir bendrosios bendrosios 4.Esant kainq lygis kils.to: Qs. pardtroti ir paklausos nacionalinioprodukto dydZiq. gamybosapimtis nevirSysrealiojo nacionalinioprodukto dydZio f/. Garnintojai maZintq gamybos apirnti iki Y6. keisdarna realiojo nacionalinioprodukto dydl. bendroji paklausayra Y2. Bendrosios kainq lygiui.r. apibreZto paveiksle parodytasAD ir AS kreiviq susikirtimas tarpineje Siame pasi[los kreivd rodo. Jei kainq lygis bLrs kainq lygis P6. susidaro pusiausvyra tarp norirno garninti. pasiuloskreivg keinsistineje bendrosios Siuo atveju kainq lygis nedaro poveikio realiojo nacionalinio produkto pusiausvyrossusidarymui. kad.P6'. Bendroji paklausa yra nepakankar. nesukeldarna Bendrosios paklausos ir bendrosiospasirilos pusiausvyrakinta. Jei Y.t. esant Siai kainai.12 paveiksle parodyta kaip bendrosiospaklausoskreive kerta (horizontalioje)dalyje.Jei realioji garnybosapirntis I2 vir5ytq )'6. kai. kainrl lygio pasikeitirno. skatindamas kainq lygiui P6. kad. lygl ir kainas. esant kainq lygiui P6. Garnybos apimtis didetq iki pusiausvyrosrealiojo nacionalinio produkto dydZio. bendroji pasiulabus nepakankar. dalis prekiq liktq neparduota. uZimtr.l l paveikslepavaizduotos nacionalinis realusis ta5keE pusiausvyros pasi[los AS kreives. realusis pagamintas ekonon-rikoje produktasatitinka perkamoproduktokiekt: Q.11 pav. AD kreive rodo. o pusiausvyroskainq lygis .Jq susikirtimo produktas lygus )'6.ra. o prekiLl atsargos spardiau rraZdtq. Pusiausvyros pasi[los tarpinejedalyje 4. p Pl 0 V r l V V bendrosios nacionalinioprodukto susidarymas 4. nei rnaZesnis pusiausvyros pasifilq ir nacionalinioprodukto gamybE.Kainos didejimas iki P5 skatina gamintojus didinti garnybosapimtl nuo I7 iki )'r ir verdia pirkdjus maZinti pirkimq apimtis nuo Y: iki YE Pusiausvyra bus tada. esantP7 dalyje (kylandiojeI vir5q).<Yu.ra. nes bendroji paklausavir5ytq bendrEj4pasiulq.

Jei AS yra vertikali linija.14 paveiksle. padiddja pardavirnr-1 apirntis.13 paveiksle.jos lieka nepasikeitusios. Kadangi kainos yra nelanksdiosir negali prisitaikyti prie naujq rinkos sqlygq. o ne gamybos apimti. kuris .12 pav.ekonornikosraidos laikotarpis yra analizuojarnas. Kadangi kainq lygis nekinta. kad padidejokainos nuo Ps iki P/. todel finnos priverstos o didinti garnybq ir rnaZinti nedarbq. uZtikrinandio visiSkquZimtumq lygio )'p. kaip parodyta 4. E2 Realusis bendrasis nacionalinis produktas liks potencialiojo produkto.trumpasisar ilgasis. Keinsistind bendrosios pasifilos atkarpa pasiZymi dideliu nedarbo lygiu ir nepanaudotaisgamybiniais pajegumais. Bendrosios paklausos pokydiai veikia gamybos apimtl. kaip parodyta 4. Pusiausvyros nacionalinio pasiulos dalyje bendrosios Tarkime. AD kreive paslinks i de5inq. prie padidejusiosbendrosios paklausos. kad visiSkai panaudojami gamybos veiksniai . tai bendrosiospaklausos kitimas veikia kainq lygio pokydius.kreive AD paslinks i deSinE.produktosusidaryrnas keinsistine. Naujoji pusiausvyra rodo.e 4. 148 . padidejo bendroji paklausa.. bendrosiospaklausos padidej imas sukelia realiojo nacionalinio produkto ir uZimtumo padidejirn4. Padidejus bendrajai paklausai.Bendroji pusiausvyra yra ta5ke E. Klasikine bendrosios pasiulos atkarpa rodo. Ekonomikoje lvyksta perejirnas i nauj4 pusiausvyros ta5k4 E2. Padidejusbendrajaipaklausai. kur bendrosios paklausos kreive AD susikerta su horizontalia bendrosios pasi[1os kreive AS. Bendrosios paklausos pokydiai veikia kainas.darbas ir kapitalas. Jos pasikeitimo poveikis priklauso nuo to.

13 pav. Keinsistine pasihlos bendrosios paklausos kreiveir bendrosios pokydiai 0 Y p Y 4.Y I Y 2 Y 4.14 pav.15 paveiksle. Klasikine bendrosios pasiriloskreivd ir bendrosios paklausos pokydiai Sioje situacijoje gamybos veiksniq kainos ir produkcijos kainos dideja vienodais tempais. Bendrosios paklausos padidejimassukelsrealiojo nacionalinioprodukto padidejim4nuo 17 ikr /p ir kainq lygio padidejirnqnuo P6 iki P7.todel bendrojo nacionalinioprodukto apirntis lieka nepasikeitusi. Bendrosios paklausos padidejimo poveikis tarpin€je bendrosios pasiulos atkarpoje parodytas 4. t49 .

AD.sukeliapaklausos infliacijq.susijgs su bendrosiospaklausosdidejirnu klasikinejeir tarpinejeAS atkarpoje. 4.Kitaip tariant. Bendrosiospaklausos padidejimas sukelia kainq lygio didejimq ir. kaip dideja. bendrosiospaklausossurnaZejimas gali sugr4Zintikainq lygi I pradinp pusiausvyr4 ypad per trumpe laiko tarpq. todel AD kreives poslinkiai I kairg pastumtqpusiausvyrqi ta5kq E3. bendrosios paklausos sumaZdjimas sumaZdjimE. ekonornika nesugrlZtq I pradini pusiausvyros lygi ta5ke E1. P7. Tarpinebendrosios pasiulos kreiveir bendrosios paklausos pokydiai Kainq lygio padidejimas. Greidiausiai kainos liktq padidejusiop1 lygio.16 paveiksleparodytasbendrosios paklausos rnaZejimo poveikis. Bendrosios paklausos maZejimo pasekrnes r50 . iki Y3 Yl I P 4. prie5ingai.16 pav. Yr Yp 4. Deja. Gamybos veiksniq ir pagarnintqprekiq kainos yra nelanksdios nemaZeja ir taip greit.unaZes )r.jei bendroji paklar"rsa sumaZetq nuo AD2 iki ADr. Paprastumodelei tarpine AS atkarpanenurodyta. Kainos liks padidejusios o realusisnacionalinisproduktassr.15 pav.. kartais ekonomikoje.

l5l . Realusis nacionalinisproduktassumaZes nuo 16 iki )'2.i kainosP.nesumaZinus darbo uZmokesdio. gaminandios Zemes flkio padargus. Nepaisant bendrosios paklausos katastrofiSkonuosmukio DidZiosios depresijos 1929-1933 metais. Todel firmorns didZiausi4 gan-rybos neimanoma. lygio del dviejq prieZasdiq: kuris daZniausiai sudaro ka5tq dal!. o pasinaudojoaltematyva. pasiulos Jei bendrojipasifila bendrosios kreive AS paslenka kainq i de5inE.. Darbo uZmokesdio maZejim4riboja profs4jungqveikla. PaZymetina.kad. darbo uZmokestis.konkurencijos apribojinras. sausros. o kainq lygis padidejanuo iki Pr iki P.11 Jei bendrosios paveiksle.rotojLl skatinimas. padet[ AS1. pasifiloskreive paslenkai kairE. esant pastoviai bendrajai paklausai. dideja nedarbas ir infliacija. pagrindiniamsnaftosgamintojamsdidinti naftos kainas. Tai rodo ekonomini augimrlir gamybiniopotencialodidejirn4. Kadangi bendrosiospasi0los veiksniai betarpi5kai veikia kainq lygio pokydius. profsqjungq veiklos aktyvinirnas . naikinandios derliq * Zemds lkio produktq pasi[los staigus sumaZej imas sukeliakainq didejim4 o aplinkos apsaugos [statymai. neturi tendencijos rnaZeti. o tarptautinio naftos kartelio organizavimas. Vadinasi.Antra. Stai keletaskainq SokqpavyzdZiq: . Kai bendroji pasi[la AS paslenkai AS2. finnos. kaip jaLr mineta.jie vadinamikainq Sokais. Kainos yra nelanksdios padidejusios ir nebesumaZeja pradinio iki pinna.sumaZinti kainas ir rentabiliai dirbti. lygl ir bendrosios pasifilos kreivePgaASpaslinko l padetiPrE2AS.esantvisi5kamuZimtumui. kai kurios finnos turi monopolinE padeti ir nusiteikusiosprie5 kainq maZejirn4bendrosiospaklausosmaZejimo metu. padidejagamybosapimtis ir sumaZeja I lygis. nepakankamas r. leidZiantis padideja.cementoir plieno lydymo ir kitos pramondsimones autotransporto nesumaZino kainq. vadinamas stagfliacija. Bendrosiospasiuloskreiv6s pokydiai sukelia realiojo nacionalinio produkto gamybospasikeitimus.dideja darbo uZrnokestis ir prekiq kainos. reikalaujantys i5 firmq maZiau iileisti i gamybosi5laidasperkelia aplink4 kenksmingqmedZiagq. kurios veikia prekiq garnybos kaSlus ir produktq kainas. priemones. bendrosios pasiulos pokydiai sukelia neigiamaspasekrnes. tai sukelia infliacijq sqlygojarn4 garnybos ka5tq padidejirno. Bendrosios pasi0los pokydius sukelia pasikeitirnai ekonorniniti sElygq. gamybos apimtis sumaZeja I2.Del kainq nelankstumo keinsistine bendrosios pasiIlos atkarpa paslinkoi vir5q. toks derinys. . kaip parodyta4.firmos papildornas * vartotojams branginaprekes.naterialinis darbr.sumaZintigamybos apirnti ir uZuntum4.

skirtumas. kai AD<ADg. Siq pradinis lygis yra 4E11. Bhna atvejq.17 pav. kuriarnepasiekiamas produktasir bendroji paklausanesutampa Tuomet tarp bendrosiospasifilosir bendrosiospaklausossusidaro r. i5laidLl paklausos uZ lygis yra maZesnis arbadidesnis pradinl Jei bendrosios AD lyg1. 4.AS.infliaciniu tarpsniu.. Pirmasis atvejis. tai susidaro skirtumas tatp potencialiojo (visiSko uZirnturno) nacionalinio produkto Ip ir realiojo jo dydZio )'. parodantisvertikalq atstumfukuriuo bendrosios paklausos kreivb yra Zemiau potencialiojo nacionalinio prodr. vadinamasnuosmukio(arba recesiniu)tarpsniu. ir pusiausvyrasu bendromisi5laidomisAE pasiekiama.Realusis kai produkto dydi.kaip susiklostopusiausvyra. Bendrosios pasiulos kitirno pasekmes 4. Nuosmukio tarpsnis (recessionarygap) . .nuosmuki s4lygojantisatotrukis.{VEII(A: NACIONALINIO PRODU PUSTAUSVYROS TARPSNIAI NUOSMUKIOIR INFLIACIJOS reaguojanti bendrosios Nagrindsime.18 paveiksleparodytabendrosiospaklausosAD ir nacionalinio produkto pusiausvyra.kai AD>ADg. esantvisi5kam linija rodo nacionalinio nacionalinio produktas nacionalinis atitinkapotencialiojo uZimtumui. POTENCIALIOJONACIONALINIO PRODUKTOIR KTO S. kad nacionalinis visi5kas taSke. paklausos (bendrujq iSlaidq) dinamik4.rZirntumas.6. t52 . pavaizduoto 45" karnpo tiesej e.antrasisatvejis.______j___\9 Y2 YE Yr 4. kuris b[tq pagamintas. AS ---> i\ ___-____.rkto kiekio.Potencialqjinacionaliniprodukt4 vaizduojantivertikali produktokieki.

ir Esant infliaciniarn tarpsniLri. parodantisverlikalq atsturnil kurir. visiSkas paklausos perteklius uZirntumas. Taip atsitinka.20 paveikslas vaizduoja atveji. sumaZdja investicijq Gyventojqsantaupos virSijainvesticijas. lnfliacinis tarpsnis/atotrfikis (int)ationarygap) .ro bendrosios paklausos kreive yra aLk5diau potencialiojo nacionalinio produktokiekio. pavaizduoto karnpotieseje.tuomet nacionalinds padides pasieks potencialiojo produktolygi. 45o 4. paZyneto taSku A. Kad gamyba pasiektq potencialiojonacionalinio produkto lyg1. pasiekiamas bendrosios kyla kainos. Tai skatina prekiq atsargq susidarynq. kai pusiausvyrosnacionalinis produktas viriija savopotencialqj! lygi. Bendrosios sukursinfliacijostarpsni(atotnikf. AD paklausos potencialiojo produkto 4. E. liks nepanaudota darbo jega. paZymet4 ta5ku B.infliacijq sqlygojantisatotr[ikis.1a bendrqj4paklausqir gamintojainegali parduoti visq pagamintqprekiq. ncs 1i vir5yttl bendrqsias i5laidas ir kartu bendr4j4 paklaus4. Ddl nepakankarnosbendrosios paklausos maldja nacionalinio produkto gamyba.19 paveikslo matome. Tuomet paJamos AD kreive turi kirsti 45' linijq SianretaSke. Bendrosios ir nacionalinio pusiausvyra paklausos 154. kai bendroji pasiula virSr.Pirmiausia nagrinesime nuosmukio tarpsni.rsa investicijorns. tLrripadidetibendrosios iSlardos. poreikis. kad pusiausvyra bendrosios tarp yra produktosusidard ir nacionalinio taSke Nuosmukiotarpsnis AB dydZio. kai bendroji pasiula nepatenkina paklausos. Gamyba nepasieks potencialiojo nacionalinio produkto lygio.paklar. bendrosios kai iSlaidos 153 .18 pav. Tokiomis sElygomis nacionalinio produkto gamyba negali dideti. atsiranda nedarbas.

AD Nuosmukio tarpsnis YE 4.19 pav.spardiai dideja.os nacionarinioprodukto ir puslausvyros sqtygomls 154 .Jis rodo. pavyzdliul pasklidus gandui. kad ateityje prekes labai pabrangs.20 pzv. Nuosmukio tarpsnisbendrosios paklausos nacionalinioproclukto ir pusiausvyros sElygomis AD fliacinis r E 4. SusidaroAC dydzio infliacinis tarpsnis.Tuomet bendroji paklausaAD virSija garnybosaugirno galimybes. kad bendroji paklausavirsija bendrosios pasifilosgalimybes.Infliacinis tarpsnisbendrosios paklaus.

darbo uZmokestrs rr dideja nedarbas. MaZejant kainoms. kr.21 paveiksle.I 4. Situacija paradoksali ir tuo. 31 kreive rodo pradin[ santaupq lygi.rrisvadinamas taupymo paradoksu. parodytas4. kai didesnis taupymas yra labiausiai ekonorniSkai nepageidaujamas. absoliudiaineelastingos t.namq [kiq pastangosdaugiau taupyti maZina nacionalinespajarnasir pakertataupymo galirnybesateityje. Tuomet gyventojai bus kai linkg riboti savo dabartinlvartojimq ir taupyti . maLdja kainos. ir taupyrno 155 . TAUPYMOPARADOKSAS Multiplikatoriaus poveikio analize parodo rei5kini.Esant nuosmukio tarpsniut. Kreiviq I ir Sr susikirtimo tadkasrodo nacionaliniqpajamq pusiausvyroslygi Y. ekonornik4 i5tikgs nuosmukis. kai ekonomika tai yra eklekti5kosiosbendrosiospasiuloskreivds horizontaliojedalyje.infliacinis tarpsnisi5nyksta.21 pav. esantautonominems investicijoms Tarkime. Esant infliaciniam tarpsniui. Taupymo paradoksas. Taupymo paradoksas . 4.veikia kainq augimo veiksniai.juodai dienai". nuosmukio tarpsnis iSnyksta.keinsistinesteorijos dalis.kuriame investicijos Taupyrno paradoksas yra autonominds. Taupymo paradoksas (paradox of thrift) .y.Didejant kainorns.7. kad gyventojai suinteresuotidaugiau taupyti ir maZiau vartoti kaip tik tada. S.darbo uZmokesdiui maZejant ir nedarbui. nacionaliniqpajamq atZvilgiu.

nacionalindspajarnos iki Y2. Todel teigiamosinvesticijq kreives nuolydis rodo jau nebenulinl ribini polinki investuoti(i'). SumaZejEs vartojirnasnesr. Panagrinekime reali4 situacijq kai investicijr-1 apirntis kinta priklausornai nuo nacionaliniLl pajarnq kitimo.Santaupqperteklius (E1F). sukels prekiq atsargq augirnq ir paskatinsgamintojus maZinti gamyb4. nes surnaZejo santaupq Saltinis . Siuo atveju investicijq trflkumo AI.22 pav. tiesd S1 paslinks i paderi 52. pasekmesyra Zyniai reikSmingesnds. Padidejusiossantaupossugriaus pusiausvyrq. AY 4. Sudetingasis mr-rltiplikatorius toks multiplikatorius. Atsiradqs autonominiq investicij14 trfikurnas AI. Toks multiplikatorius vadinamas sudetinguoju. todel investicijq tiese I nepakeis padeties (prie5ingu atveju I paslinktq iki punktyrines linijos lr). esantkintamomsinvesticijorns Siuo atveju ribinis polinkis investuotisustiprinamultiplikatoriaus veikimo poveik[. sumaZino nacionalines pajarnas rnultiplikuotai: AY>AI. palyginti su numatytomis investicijomis. Siasinvesticijas 4.lygt S'.rkelia investicijq priear-rgio. kuris rodo. arba supermultiplikatoriurni. to paties dydZio Al nes trlkumas sukelia didesnl pajamq AY sumaZejirnq. Namq ukiq pastangos daugiau jq taupyti greit sumaZina santaupas Zemiau pradiniolygio S2<S1. bttinas pr-rsiausvyrai palaikyti nacionaliniq pajarnq Iygyje Y1. Padidejusnamq [kiL1 santaupoms. reikalingo pusiausvyraipalaikyti Y1 nacionaliniq pajamr4lygio. kad santaupq lygis sumaZejo iki pradinio S1 lygio. Pusiausvyrasusidarysta5ke 82. Taupymo paradoksas.22 paveiksle rodo nedidelio teigiamo nuolydZio linrja I. kurio koeficiento reikSme padideja ribinio polinkio investuoliir apskaidiuojarnas del taio: 156 .

kas teisingaatskiro individo poZiuriu.rsiausvya a neplanuolosinvesticijos autonornine bendrojipaklausa a nuosrnukiotiupsnis a infliacinis talpsnis a rnultiplikatorius autonominesbenclrosiospaklausos multiplikatorius q investicij multiplikatonLrs sudetingasis multiplikatorir. o visai visuomenei daugiau taupant.blogybe. kad rnakroekonomikosanalizes lygio iSvadosapie ekonomikq kaip visumq skiriasi nuo i5vadq mikroanalizeslygio. .m = I l-(c+i ) 14 11\ Taupymo paradoksasrodo. . taupesnis sutaupo daugiau ir tampa turtingesnis. . arba supennultiplikatorius Sokas. r o .rs. Atskiro Zrnogaus poZilriu. srikrdtimas bendrojipasi[la pasirilos bendrosios kreire humpojo laikotarpiobendros pasiIlos kreive ilgojo laikotarpiobendros pasirilos kreive verlikali (klasikine)AS atkarpa horzonlali (keinsistine) AS atkeupa tarpineAS a&arpa laupymoparadoksas (galimasis) potencialusis bendrasis vidaus(nacionalinis) produktas 157 . . o visuomends. nes neigiamai paveikia gamybos ir gyventojq uZimturno apimtis. r r r o .y.neb[tinai tinka visai ekonomikai. Taigi atskiro Zntogaus poZi[riu tai privalurnas. . t. Pagrindin€ss4vokos . gamybos apimtis ir santaupos sumaZes. . r a bendrojipiklausa a iSlaidos bendrosios paklar-sos bendrosios strukthra a kainq lygis a paklausos bendrosios kreive a palukanrlpoveikis a tufto poveikis importo poveikis pusiausrryrosbendrasisnacionalinis produktas a bendrojipr.

Nustatykite potencialiojo nacionalinio produkto ir pusiausvyros nacionalinioprodukto s4veikq.Kartojimo klausimai l. pasiulos GrafiSkaipavaizduokitetrumpojo ir ilgojo laikotarpiobendrosios jq kreives bei paai5kinkite skirtumus. Kokia bendrosios paklausos strukt[ra privadioje. 3. Paai5kinkitemultiplikatoriauspoveiki ir jo veikimo mechanizmE. 2. 5. . mi3rioje ir atviroje ekonomikossistemoje? Paai5kinkite taupymo ir investicijq rySio poveik[ pnsiausvyros nacionaliniamproduktui. 4.

yra 5. . reguliuojant bendr4j4 paklaus4. Fiskaline politika . akcizai.I i I 5. tLrrtornokesdiai. neivertinant labai svarbausekonornikossektoriaus.kuriems priskiriarnipridetines vertdsrnokestis.rvalstyb€s biudZetoformavimu ir naudojirrLr.1.rsybds vykdom4 fiskaling politikq: aptarsime Sios politikos igyvendinimo instrumentus Siospolitikos poveik[ ekonorniniamaugimui. 1 .palikimo mokestisir kiti mokesdiai. Sioje temoje pladiau nagrin€sime vyriar. biudZetosaldaslygus nuliui. Atskaityrnai socialiniam draudimuitaip pat priskiriarni Siaimokesdiq grupei. Skirturnastarp valstybespajamq ir i5laidq vadinarnas biudZetosaldu. privadiq namLl tikiq ir [rnoniq na-iamumokesdiai.tai valstyb6s finansq naudojimas. FISKALINE POLITIKA Ankstesnese temose buvo nagrindjamas taupymas. O jeigu valstybds i5laidos maZesn€suZ gaunamas pajamas valstybesbiudZetas perteklinis. Tai fiziniq asrnenq pajarnq rnokestis ir juridiniq asmenq pelno mokestis. t.biudZetasyra deficitinis. prekiq ir paslaugq gamyba valstybinese [monese ir. Jei valstybds ir islaidosdidesnis negu pajarnos .y.M. Siq gmpE leina Zemes | mokestis. Zinoma.valstybinio sektoriaus.Zemdsnuomos mokestis. Taigi fiskalines politikos igyvendininias susijEs sr. atitinkamai biudZeto saldas bus neigiamas. investicijos ir pusiausvyros nacionalinio produktosusidaryrnas privadiojeekonomikoje. kaintl lygiui bei ir uZimtumui.y. importo muitai. nuosavybds. kuriuos galima suskirstytiI tris stambias grupes.Keinso mokslas apie aktyvq valstybes bir-rdZeto ir valstybinirl investicijq vaidrneni. V a l s t y b € s a j a m o si r i S l a i d o s p Svarbiausias valstyb€sbiudZetopajarnqSaltinis. siekiant sr"rsvelninti konjunkturiniLrs svyravimus. 1 .tai [vairus rnokesdiai. 159 . Valstybes biudZetas tai valstybes piniginiq pajamqir iSlaidqper tarn tikr4 laikotarp[ planas.Jeigu valstybds pajamoslygios jos i5laidoms. Teorinis fiskalines politikos pagrinclasyra angh"1 ekonomisto DZ. Valstybes vaidmuo Salies ekonominiame ir politiniame gyvenime yra ivairiapusis:tai istatymq leidimas ir jq vykdyno kontrole. yra biudZetas subalansuotas. Pastaroji apima fiskalinE politikq monetarinq politikq ir valiuros keitimo kurso reguliavirnq.atitinkamaibiudzetosaldasbus teigiamas. valstyb€s vykdoma ekonomine politika. r prekiq ir paslaugqpardavimumokesdiai. kuriais gali buti apmokestintas nekilnojamasis turtas. siekiant suSvelninti arba panaikinti bendrojo nacionalinio prodLrkto svyravrmus. VALSTYBES FISKALINBS POITTTXOS ESME 5 . nekilnojarnojo t.

? ( 26. biudZetopajamq Saltinis tai nemokestinds Kitas valstyb€s siai pajamq r[Siai priskiriamos pajarnos i5 valstyb€s nuosavybes. S a k s .7 13.pajarnos baudqir konfiskacijos kitos nemokestinds Sio pajarnq Saltinio dalis bendrosebiudZeto pajarnosedaugelyje Saliq yra nedidele. maZas yra regresyv[s. Tiesioginiais mokesdiais vadinarni tokie rnokesdiai.JAV Sie rnokesdiai sudaro apie 85 proc.6 ll. 13esivystandiose _salysedidelg mokestiniq lengviau surinkti nei pajarnrl neiiesioginiai rnokesdiai.0 +.y.0 3.nq. didelespajamas.0 1. s 160 .Valstybes nuo bendrqiqpajamq) rn.1 17.vietin€s pajamos. B .9 23.kuriais betarpiSkai mokesdiais ir privat[s asrnenys irnonds. o prekir4 ir paslaugq grupei. M kroekonomika. imonitl. rnokesdiq mokesdiai netiesioginiq pardavimo ir pajamqstrukturaskiriasiiSvystytose mokestiniq biudZeto Valstybes didele tiesioginiqmokesdiqdalis' lsvystytoseSalyse Salyse. dalis valstybes tuo diilesndtiesioginiqrnokesdiq isvystytaSalis. dali nei gar"rnantys rnokesdiq didesnE ilalis moka visuornends pajarnos.kuriais aprnokestinamos rnokesdiai priklauso tiesioginiq rnokesdiq grupei. F .3 l u d u s t r i n c s1 0 ) A g r a r i n c si r ( i n d u s t r i n c sI 5 ) Vidutiniq n a i a m u( 5 5 ) N{aZiausiai (1.ir Mokesdiustaip pat galima suskirstyti1 tiesioginrus netiesioginius.0 inis: Dz D .5 2ls. 1 9 9 6 .Siuos mokesdius pajamasgaunantl t. lygio Salyse skirtingoiSsivystyrno pajamLl struktfira I lenteld. bcsivystandiose pavyz<IZiui.M .1.6 21. 2 2 3 . (procentais 1980 p Mokestinds aiantos mokesdiai netiesiociniai tiesioginiaimokesdiai I'iziniq \emokestin6s Saliqgrupd socialinio vidaus prekiq tarptautin6s pajamos asmenu fiq skaidius) pajamq ir draudimo ir paslaugq prekybos mokesdiai !rnoniq pelno mokestis mokesiiai mokesliai 9.jei valstybei priklauso daug gamtosistekliq. nemaZqbiudZeto gali nuosavybes sudaryti pajarlosi3 valstybes pajarnq strukt[ros ypaturnus skirtingo Minetus valstybes biudZeto kuo labiau pateiktiduomenys: iliustruojaI lenteleje issivystymolygio Salyse ir pajamose. tokie mokesdiai.l 14. P e r e v . atvirkSdiai. a n s l . pajamqdal[.. GlobalnY podchod. : D e l o .P . tadiausie mokesdiai mokesdius.1 30.o netiesioginiais apmokestinami Pajamq ir turto prekesir paslaugos.6 )1 | 1.. bei i5 rinkliavos.{) iSvysrytos )s 1 l -1.0 25.q 41.0 33.Tik tuo atveju. valstybes gaunamq pajamq dall sudaro paji. L a r e n .

valstybesinvesticijos tai ivairios kapitalin€s pavyzdZiui. Vagnerio sufbrmuluotas ..8 50. Vokiediq ekonomistas Adolfas Vagneris(WagnerAdolph. Pagrindinpvalstybesi5laidq dalI sudaro einarnosios iSlaidos.). transferiniai rnokejirnai ir vaistybes skolos pal[kanq rnokdjimai. dai : 1 1 a JAV l 8.D.valstybiniai Zem€sfikio produktq supirkirnai.Siq tendencij4 iliustruoja2 lentelds duomenys. pensijq. P. pradZios.investicijonrs tenkasantykinai nedidele valstybes iSlaidq dalis(apie 10 proc. l 30. 0 57.lame vidausprodukteper 50 rnetqatskirose padidejodu ar net tris kartus. 161 . . keliq tiesimo.6 4 1.Cornrnision.I Italij a Anglija 28 . Sios keturios valstybesi5laidq gnrpds kartais skirstornostik I dvi starnbias dalis * einamqsias iSlaidas ir kapitaliniq ldejirnq iSlaidas.Saks.OECD.pastebimapasaulyje nuo XX a.uostqstatybos i5laidos kt. EU . .3 54 1 4)4 46. nedarbo pa5alpq i5rnokejirnai. o kapitaliniq idejimq i5laidos .).3 32.3 34. 1835-1917 rn... uZ kuriuos valstyb6 betarpi5kainegaunatnainais prekiLl ar paslaugq.nuo tsVP) m. EUROSTAT.5 36. Bendra tendencija. Sis teiginys Zinomas kaip A.teisineje gerovds valstybeje valstybes i5laidq ruiys ir dydis.223. iSlaidos.rai valstybds investicijos.9 38 .Laren. Saltinis: DZ. pavyzi2iut. kad valstybds iSlaidqdalisbendra. 2 lentel€.B. tai valstybes i5laidq dalies bendrarnevidaus produkte augirnas.ti 2r.9 48.u 48. dideja. ir .Valstybes gali bUti suskirstytosketurias biudZeto i5laidos grupes: I valstybesvartojirno iSlaidosapimavalstybinio sektoriaus darbuotqq darbo uZmokest[bei valstybesperkamqprekiq i5laidas(pavyzdLiui. S i a i i S l a i t l q g r u p c i priskiriami mokejimai. Salyse .1 .prognoze. valstybes skolospalukanos. toddl auga valstybes iSlaidq dalis bendrarne nacionaliniatleorodukte.valstybesveiklos pletrosdesnis"(trurnpai vadinarnas.F. Metai I9 3 8 I988 200s Pranciizija Vokietija Japonija Nyderlan.Vagnerio ddsniu"). rodanlys. Makroekonomika. palyginti su privadiu sektoriumi. subsidijos imondms. t r a n s f e r i n i a ii i r n o k d j i r n a i p r i v a i i a m s e k t o r i u i .lvairiq Saliqvalstybes iSlaidos 1938-1988 (proc.Globalnyj podchod. Vagnerio ddsnis (Wagner law) .karinestechnikospirkimas ir kt.) dar XIX amZir4e nurnatd. 8 41 l 4 l. Einamosiorns priskiriarnosdarbo uZmokesdio perkamq prekiq bei iSlaidoms ir paslaugq iSlaidos. kad valstybes iSlaidqdalis BVP labai padides. I 50.

PavyzdZiui. Detalus rnokesdiq sistemos nagrinejimas yra finansq mokslo objektas. susijusios su Salies teisesauga. socialine rupyba. pajamqpanaudojimoapmokestinirnas (vartojimo mokesdiai). pajarnqpaskirstyrnoapmokestinimu(pajamqmokesdiai). Gamybos fazeje nustatytas mokestisdaZniausiai irnamasnuo atskiroje verslo grandyje sukurtos pridetines vertds. valstybeims vykdyti naujasfunkcijas.1. Kitas svarbus mokesdiq sistemos sudarymo elernentas.gali skirfis mokesdiotarifai pinno btitinLrmo prabangos ir prekdms. pagrindinisvalstyb€sbiudZetopajamq Saltinisyra ivair[s rnokesdiai. siekiant spartinti ekonomin! augim4 gali buti neapmokestinarnanaujai sukurtosvert6sdalis. . todel Sis mokestis ir vadinamas p r i d e t i n e s e r t e su t o k e s d i uS i o r n o k e s i i o a r i l a sg a l i b [ t i n u s t a t y t av i s i e r n s v . .lriu racionali rnokesdir.viena vertus.kita vertus. ateityje intensyvesjau nuo XIX amZiaus valstybds atliekamos funkcijos. Pirmoje temoje i5siaiSkinome. 5.ras panaudojimas. paskirstyrr. kiek rnokesdirlr[Siq kiekvienoje stadijoje (vienas ar daugiau) geriausiai atitinka fiskaliniusir ekonominius politiniLrs bei tikslus. t s ukio subjektams vienodas.na. Salyje renkamr4 mokesdiLl visur.tai atskirr-1 rnokesdiqtarifq nustatymas. sudarytapagal tam tikrus bendrus principus. Svietimas. Siq funkcrjq vykdynas ypad skatins spartq valstyb6s iSlaidq augim4.Si desni Vagnerisgrinde dviern pagrindinemisprieZastimis: .. Mes apsiribosime tik pagrindiniq mokesdiq sistemos sudarymo principqanalize. gamybosapmokestinimu(apyvartosmokesdiai). valdymu ir kt. Strukturines. .l sistema remiasitrimis apmokestinimo r[Simis: . bet ne su jr1 lol . vadinama mokesiiq sistema (tax system). Pajamq mokesdiq objektas yra privadiq ar juridiniq fikio subjektq gaunamospajamos (Sie mokesdiaisusijg su pajamq gavimu. tadiau gali bfiti ir diferencijuotas.tokiaskaip sveikatosapsauga.jog nacionalineje s4skaityboje iSskiriarnos trys nacionalinio produkto apytakos stadijos: gamyba.institucinesir psichologinessElygos lernia tai. kuri skiriarnainvesticijoms. ir Todel ekonorniniupoZir.Lafero kreivd Kaip jau min€ta. vystantis Salirns. Konkrediosvalstybdsmokesdiqsisterna apima daugybgivairiausiq mokesdir-1.kylant visuolnenesgyvenirno lygiui. l\Iokesiiq sistema. policija. gynyba.2.

taip pavadinta arnerikiediq ekonomikos profesoriausArturo Lafero. nustatydau. Ci. tai ir rnokestines Jeigr-r bus lygios nuliui. 5. nebus stirnulo dirbti. kainq s4lygoti vert€s pasikeitimai.nokesdio tarifas privatiems [kio subjektams daZniausiai diferencijuotas: yra tarn tikras pajamq minimumas.Ar visadamokesdiq i5 mokesdiqgaunamas biudZetopajamas? Bendrqjq rnokestiniq pajamq priklausomybg nuo mokesdio tarilb dydZio parodo Laf'ero kreive.kaip bet pajamos suprantamos panaudojimu). kuri vir5ijus pradZioje mokesdio neapmokestinamr. taip pat gauti pervedirnai (dovanos.Taigi apmokestinamas privadiq narnq [kiq vartojimas. kad vyriar-rsybd.jamas.l tarifasn6ra aukitas. Tadiau vyriaLrsybd negali tiesiogiri nustatyti aukStesnius tarifq didinimaspadiclins kontroliuotimokestiniqlplaukq. Taigi per5asi iSvada. ji gaunamas pa. Jeigu mokesdio tarifas sudaro 100 proc. apmokestinant rnokestis visq vartojimq arba jo dal[. esant tokiems aukitiems mokesdianrs. gali nori padidintiiS mokesdiq Jeigu vyriausybd mokesdiq tarifus. Todel pajarnoms priskiriamos gamybos veiksniq gautos pajamos.augair mokesiio larifas.r tik nustatomimokesciaigali bhti tiesioginiaiarba netiesioginiai. nes. Pajarnq r.r turetq bflti apmokestinan.1 pav. imo poZiiirir.ra 163 . DaZniausiai visai neprikiausomai nuo jo Saltinioir kuris ekonomines vertdspadidejimas. Lafero krerve pajamos (T) mokesdiq tarifas (t) lygus nuliui.pladiqlaprasme.ras varloji rnas Pajarnq panaudoj Sis ir investicijos. analizavusio5iq priklar-rson-rybE deSimtrneiio 8-o metq pradZioje. lairnejimai loterijose.Pajamomsdidejant. DaZniausiai nustatolnas netiesiogiuis atskiromsvartojirnoprekdms. periodi5kumo. palikimas). tnokestines pajamos irgi bus lygios nuliui. tadiauekonomikos augimopoZi[riu investicijoms mokestis netaikornas..garbei.

3.alrkStus mokesdiq tarifus. [monemsir valstybds 3. 2. auk5tesnis mokesdiq tarifas s4lygos didesnes rnokesdirlpajamas. F5 < 0. tardarni. jei aukSti mokesdiaineigiarnaiveikia [kinE veikl4.Siq poveikiqanalizeibOtinos tik prekiqrinkq. Tadiau nacionalinis produktas gali maZeti..b[tina [verrinri bendro paltrkanqlygio kitirno poveikl. Be to. esantauk5tiems mokesdiarns. koks turi briti vidutinis mokesciq tarifas ta . didinant valstybesvidaus skolq. nei nustadiusi Zemus mokesiiq tarifus. kuri virsijus biudZetomokestines pajarnospraddsmaZeti. Taigi grafike gaunameapverstos . ValstybesbiudZetodeficito finansavimas. l6'1 . tai biudZetas defrcitinis.. veikia ekonomik4 tadiau tai Siame skyriuje nebus nagrinejarna. jog sunku teisingai ivertinli. Valstybes pajamos 81 ftudget income).1. 5. valstybes biudZeto lygti: F s = B r. bet ir pinigq rinkq bei vertybiniq ne popieriq rinkq (kredito rinkq) studijos. kaip rodo Lafero kreive.rgirn4nuo iki T.".valstybes biudZeto saldas..Tp . tai Bp: F5. gali gauti maZesnespajamas iS rnokesdiq. Zinoma. Transferai . jei Jei Fq > 0. tai bilrdZetas perteklinis.tai valstybdsi5laidosprekdms ir paslaugoms pirkti bei valstybes investicijos. Jeigu biudZetodeficit4 (budget deficit) paZyrnesime sirnboliaisBp. esant tam padiam Saliesnacionalinio prodr-rktodydZiui. kad nera kainLllygio bei palfikanqpasikeitimos4lygotqefektq.G .tai valstybds biudZeto paJanos i5 tiesioginiq ir netiesioginiqmokesdir. siekiarnaneteisetaiiSvengtijq mokejimo . BiudZetodeficitassqlygojavalstybesskolosdidejirn4. mokesdiq tarifo didinimas nuo 0 iki tA s4lygoja paJarnq rnokesdirl i5 ar. Tolimesndjeanalizdjeapsiribosimetik prekiq rinka.G . esandiq Naudodami Siuos galimesudaryti dydZius. Taigi. ir mokesdiqpajamos pradedamaZeti.tai transferiniai iSmokejirlai namq ukiams.6 socialinio draudimo inaSai ir pajarnosi5 valstybesnuosavybeje gamybosveiksniq. Tadiautolirnesnismokesdiqtarifo 0 didinirnas nebeduodateigiamo efekto.U" fonnos kreivg.T r i dia Fs . sLrbsidijos skolospal[kanos. Valstybes i5laidos. Pagrindin6 Lafero kreives problema ta. ValstybOs biudZetolygtis Tolirnesnejeanalizdjenaudosirne tokius dydZius: l.dal1gautq pajamq nuslepti.

nacionalin€s numatomos Si funkcija rodo.rq mokamq mokesdiq ir gaunalnq transferinir4 i5rnokq skirturnas.gryniejimokesdiai.disponuojarnos jarnos: Y .o rnokesdiai SeimqpajamasmaZina. Atsiradus gryniesierns mokesdiams. naudojamagrynqiq mokesdiqs4voka.n a c i o n a l i n ip a j a r n o s : s NT . ukio Grynieji mokesiiai (NT .nacionalines s a .rs.-rkiuitransferines iSmokas. c . kadangi jq dali. Seirnq Siekiant lvertinti vyriausyb€s poveiki vartojirno iSlaidorns. valstybd aprnokestina narnq [ki. Grynieji mokesdiaiparodo. VYRIAUSYBES ISLAIDOMSIR TAUPYMUI Vyriausybes iSlaidosprekdlls ir paslaugomsisigyti yra savarankiSka bendrosiospaklausossudedamojidalis.2.kai neveikia vyriausybinissektorius. Todel pajamos lygios nurnatomomsdisponuojamorns 165 . vartojimo funkcija yra 5r: e:n+sx{. dia (52) C .kiek namq [kir-1i5rnokosvalstybei vir5ija valstybesiSmokas namq [kiui. keisdarnas narntl ukio vartojirnoiSlaidas. uZ pajamos. pasisavina vyriausybe. pajarnoms (Y : Dl).rojamoms nes visa firmq pagarnintosprodukcijos vertd atitenka narnq hkiams kaip pajamosuZ teikiamusgamybosveiksnir. Tadiau vyriausybessektoriausitaka bendrajai paklausai neapsiriboja tik tiesioginiu poveikiu. kita vertr"rs moka iSmokos didina nar.ribinio polinkio vartoti disponuojarnas pljarnas koeficientas. Todel galirnauZra5yti: kaip grynuosius mokesdius. visadarnaZesnis l. jog privadioje pajamotns. ekonomikoje nacionalinespajamos yra lygios disponr.l) Esant privadiai ekonomikai. Vyriausybes sektorius veikia bendrEj4 paklaus4 netiesiogiai.POVEIKISVARTOJIMO SEKTORIAUS 5.jog nera grynr-lqrnokesdiq.net taxes) .tai narr. Gaunamos transferinds pajamas. (5.narnqukio vartojimo i5laidos.a u l o n o m i n iv a r t o i i r n a s . MiSriojojeekonomikojene visos firmq sukurtos nacionalinespajamos atilenka namq [kiui. Prirninsirne.nrlr. Y . Viena vertus. iia pa DI . susidaro skirturnas tarp nacionaliniq ir grynqjq asrneniniq pajamLl. Dl=Y-NT.

Sis surnaZejimaspriklauso nuo absoliutaus grynrljq mokesdiq dydZio ( NT ) bei ribinio polinkio vartoti disponuojamas pajamaskoeficiento (c). kad narnr4 [kiq gaunaml transferiniai i5rnokejimai irgi yra nuo nacionaliniq pajarnq nepriklausornas dydis. tarsime. /5 t\ 5. . Tuomet narnq [kiq vartojirno funkcijos i5rai5ka bus: Ca:ac+cxY.jei mokesdiai yra autonominiai.Todel narnq fikiq vartojim4 reikia susieti ne su disponuojarnomis pajamomis. Nagrinejantprekiq rinkq bendrEjq makroekonomikos pusiausvyrq bfitina palyginti nacionalinio produkto pasiul4 ir paklaus4. kaip pasikeisvartojimo funkcija. nes disponuojamos pajarnos nebesutarnpa nacionalinetnis su pajarnornis.2. Pavyzdliui.jeigu grynieji autonorniniai mokesdiai sudaro500 mln. Lt (0.f.rnkcijos pasikeitim4 pavaizcluosime grafiSkai t66 . Lt.t. < a .6) SI vartojimo fr. kuo didesnes jq nes pajamos.kiekvienaspapildomas nacionaliniq pajarnqvienetas didina vartojim4ribinro polinkio vartoti disponuojamas pajarnas koeficiento(c) reik5me. Sie rnokesdiai vadinarni regresyviniais. lvertinr. Tokiu atveju grynieji mokesdiai taip pat bus autonominisdydis. k a ia . 400 SumaZejusi autonominI vartojirn4paZymesime a6: a. tai autonorninis vartojimas surnaZes mln. o vartojimo funkcija igausSiqiSrai5kq: Ce:a+c"(Y. maZesng tuo dali sLrdarys mokesdiai. dia Ca .c:&-cx NT. tokiu atvejugauname priklausomybg: ir 5iq C:a+qx(y_NT).rsvyriausybdsvykdom4 namq Dkiq aprnokestinim4 vartojirno iirnkcija keisis.y. Autonominiq rnokestiqpoveikisvartojimo i5laidomsir taupymui Pirrniausia aptarsirne.1. kurl paZyrnesimeNT . Kad analize britq paprastesni.8.4) Taigi grynieji autonominiai mokesdiai sumaZina narnqukir4 autonourini vartojimq. /5 <\ (5. Tokiq mokesdiq absoliutus dydis nesikeidia. o su nacionaliner-nis pajamomis.8 x 500 = 400). o ribinis polinkis vartoti disponLrojamas pajamas yra 0. esantautonominiams rnokesdiams. (5.nl:(a-cx NT)+cxY. didejant pajamoms. nepriklauso nuo Salies nacionalinioprodukto dydZio.vartojimas.

jeigu grynieji autonominiaimokesdiaiyra 500 mln.nl:(-a-s' dia Nf l+s ^ Y: (5. Pasikeitusi neigiarnE autonornini vartojim4 taupymo funkcr.kai ndra mokesdiq. tai taupymassumaZes polinkis taupyti disponuojamas L I ( 0 .26 r 3. Lt.5.taupymas.lar 5.0.f.2 paveikslo vartojimo iSlaidq tiese C rodo vartojimo iSlaidLl priklausomybgnuo nacionaliniqpajamq. esantautonominiaurs Sa .21aformulemis: Sa:-a+sr(Y.. 2x 5 0 0 = 1 0 0 ) .I padet[Ca.oje paZymesime a5: -3s=-a-SxNT' Tuomet namq lkiq taupymo funkcijos i5rai5ka bus: ( s.7) mokesdiams." Nt dydZiu. pajamas. Autonominiq grynqq mokesdiqpoveikis vartojimo funkci.8) t6'7 .2 pav. o ribinis 100 rnln. ivedus mokesdius. PavyzdLiui. bet ir taupyrnui.Esant bet kuriam nacionaliniq pujurntl autonominiusgrynr"rosius rodo C tieses sumaZejo. vartojimoiSlaidos poslinkis Zemyn.Sis sumaZejimas ( NT ) bei ribinio polinkio taupyti disponuojamaspajamas koeficiento (s). kaip pasikeite namq [kiq vartojirno i5laidos. Taigi grynieji autonominiai mokesdiai sumaZina ir namq ilkit1 grynqjq rnokesdir4 dydZio priklausonuo absoliutaus taupymq.Vartojirno i5laidq tiesd Ce rodo. lygiagretus Disponuojamospajamos skiriamosne tik vartojimui. Todel autonominiqmokesdiqsistemos[vedimaspakeidiair taupyrnofunkcij4 kuriquZra5ysirne remdarniesi 3.kEpaveiksle lygiui.2.

x. tarkime.2. jei l0 proc..Ss:-as+sxy. kai nera mokesdir. (5e) sl taupynlo iunkclos pasikeitimqpavaizduosirne erafiskai S s^ 5'3 pav. mokesdius.3 paveikslo taupymo tiese S rodo taupyrno priklausomyog nlro nacionaliniq pajamq. Autono'riniq grynldq mokesdiqpoveikis taupymo funkcijai 5. paJamq. 5.i paaeti sn .Taupyrno tiese Sa roio. kad grynieji mokesdiaidideja p r o p o r c i n g a ia c i o n a l i n c r n s i a r n o r n s : n pa NT:txY. kai_a. Tokiu atvejukeidiantis pajamorns. .'arizg. Noredami supaprastintia. Tai paveikslerodo S tieseslygiagretus poslini<is Zernyn. nacionaliniq pajarnq atitenka vyriausybei grynqq rnokesdiqpavidalu.grynqiq mokesdiq no'na (koeficientasvisaila r. Jeigu nacionilines pajamos lygios r68 . tai t:0.: T: f(Y). lvedus autono-iniu.l.azesnrs u Zv i e n e t q ) .l 0) t . taupyrnas surnaZejo. grynuosiu. padiakryptimi keisisir absoliutus ta . mokesdiq dydis. Esant bet kuriarn nacionaliniq pajamq lygiui. NT dydZiu.<_a. l. cta (5. Pavyzdliui. Proporcingq grynqjq mokesiiq poveikisvartojimo iilaidoms ir taupymui Dabar tarsirne. kaip pasikeitenamq ukiq taupymas. jog rnokesdiqdydis priklauso nuo narnq fikiq gaunamq . t.y.2.

(5.11) lygtl: Nauj4vartojimofunkcij4gausime. Kadangi 0<(l-t)<1.1)formulq. tai NT:20 mln.m l50mln.Lt vartojimoi5laidas namq hki ir t:0.72x100:72). lra3p(5.Todel disponuojamos pajamq.Lt clidinavartojimo i5laidastik 72 nacionaliniq mln. 100 mln. tai dabarkiekvienas Jei vyriausyb€apmokestina pajamq padidejimas 100 mln.vartojimas. jei 200mln.8x (l-0.2) lygt1[ra59 [ C * : a + c x (l . (5.1 r AC I r-l I i AY ! AY 0 5.4 pav. esanl proporcingierns ryniesielns mokesdiams. iia ( 5 . tai kiekvienas nacionaliniqpajamq padidejirnas didina80 rnln.Lt (0. tai NT:0.1)x100:0.8 ir t:0.. tg0:c*) t69 .8 x 100: 80). jog namq [kis dali pajarnq gryndq mokesiiq fonla pajamossudaro1ik dalI nacionaliniq sumokavalstybei. Lt ir t. grafiSkar: Minet4 vartojirno funkcijos pasikeitin.t ) x Y .1x150=15 ln.t x Y: Y x (l-t).. negu prie5 [vedantrnokesdius.. Lt. Proporcingqgryndq mokesdiqpoveikis vartojirno funkcijai (tga:c.Lt(0. Jei c:0. tai gautavartojimo funkcija rodo.gausrme: Dl:Y .1. Lt.11) Si lygybe rodo. jog kiekvienas papildornas nacionalinir4pajamtl vienetas didins vartojimo i5laidas maZiar-r. pavaizduosime 4 .10)fonnulEi (5. Lt.1 2 ) g C* .t. (5.

Linija C rodo vartojimo i5laidas. keidiantis Seirnq gaunarnoms disponuojarnoms pajamoms).y.13) lygti i (5. tai c* linijbs nuoly<iismaZesnrs negu C linijos (tg B < tg cr). t .Nacionalinerns pajamorns didejantdyctZiu Ay.kurioje yra proporcingqmokesdiqsistema: C*: a* c* x Y. kiekvienasnacionaliniqpajarnqpasikeitimas Ay dydZiu vartojirnopaklaus4 keisjau AC* dydZiu. keidiantisnacionalinems pajamorrs.x:sx(l_t). Proporcingqmokesdirlsistemosivedirnaspakeidiair taupymo funkcijq: 5r.15) Kadangi 0<s<l ir 0<(1-t)<1. Tai rei5kia. cla ( 5 . gauname1oki4 vartojirno funkcijos iSrai5k4 ekonomikoje. rai nauja taupymo funkcija rodo. jog. vartojimo paklausa didejaAC dydZiu. (5.3 1 s x ( l . - jei Kitaip tariant. c*< c.ribinio polinkio vartoti disponuojamaspajantas koeficientas.grynqiq mokesdiqnorma. keidiantivyriausybds gaunamqgrynqiq mokesdiqapimti.3 ) r c* ribinio polinkio vartoti nacionalines pajamas koeficientas. nesikeidia. ivedus proporcing4mokesdiqsistem4: .12) lygti.Dalis nacionaliniq pajamq padidejimo atitenka vyriausybei mokesdirl forma.t ) x { . c . :_a1sx(y_NT):_a+sx(y_ xy): t =. jog kiekvienas papildomasnacionaliniq pajarnq vienetasdidins taupym4 maZiau nei tai buvo pries [vedant proporcing4mokesdiq sisternq. lvedus rninet4 rnokesdiq sistemq Siemokesdiai nebesutampa. nes dalis nacionaliniq pajamq prieaugioatitenkavalstybei grynqJLl mokesdiqfbnna. ir lra59 (5. Salyje neivesta rnokesdiq sistema.ribinis polinkis vartoti nacionalines disponuojamas ir pajamassutarnpa. kai ribinis polinkis varrori yra pastovus dydis (t. Grynqjq mokesdiq poveikis vartojimo paklausai 5. Arba tai tolygLr ribinio polinkio taupyti nacionalines pajamas sumazejimui. past[mus vartojirno paklausos linij4 C I C* pacleti. AC*< AC. apmokestinus narnq [ki. fvedirs proporcing4 rnokesdiq sisternq: t70 . Arba tai tolygu ribinio polinkio vartoti nacionalines pajamassumaZejimui. C* linijos nuolydis maZesnis negu C linrjos.t ) } : .a 1 s x { { x ( l . (5.4 paveiksle rodomas.14) Kadangi ribinio polinkio vartoti disponuojamas pajamas koeficientas apib[dina vartojimo funkcijos nuolydl.

taupymo padidejimasdabar bus tik A S*. Lt.16) iSrai5kq (5. dabar bus taupoma maZiau.2x1000000=200000). kai O vyriausybe iveda proporcingEmokesdiqsistemqir t : 0. Proporcingqgrynqiq mokesdiqpoveikis taupymo funkcijai Taupymo tiese S rodo taupymo priklausomybg nuo nacionaliniq pajamq. 2 x ( l . cla ( 5 . 0 Taupyrnofunkcijos pasikeitim4parodysirne grafike. Lt.0 .i 6 ) s* .1.15) lygt[. s .ribinio polinkio taupyti disponuojamas pajamas koeficientas. 0 0= 1 8 0 .2 t t: 0. t * grynqjq mokesdiqnorma. 1 ) = 0 . t7l . 1 8 . gaunametokiE taupymo funkcijos i iSrarSkrl. S*:_a+S*xY.5 paveiksle rodo tiesdsS poslinkis i padetl S*. 0 0 0 ) .1 8 x1 . Nacionalindms pajamomspadidejus. 0 0 0 .D a b a r s s k nacionaliniqpajamq padidejirnasI mln.l 7) Sakykirn. -a'l L 0 I I 5. (5. tai ribinis polinkis t a u p y t i n a c i o n a l i n ep a j a m a s u r n a Z d ji a i s * : 0 .s * = s x ( l _t ) . taupymqpadidins tik 180 tfikst. lraSg(5. t.lvedus proporcingEmokesdiq sistem4 sumaZeja ribinis polinkis taupyti nacionalinespajamas. Lt ( 0 . padidejusnacionalin6ms pajamoms I mln. kai nera mokesdirl.jei s : 0.y. tai. taupymaspadidetq 200 tnkst.patryzdLiu|nuo Y1 iki Y2. Lt (0.5 pav.ribinio polinkio taupyti nacionalines pajamls koeficientas.Tai 5.

Siame skyrelyje apibfidinsimediskretinEfiskalinq politikq o 5. uZirnturnq kontroliuoti infliacrjq. jog 3.esantceterisparibus. kuri4 paprastai. teikiamos ivietimo.t.6 vyriausybds iSlaidq poveiki realiojo produktoapirrdiai. Todel bendroji paklausa uZdarojemi3riojoje ekonornikojesusideda tnjq daliq: i5 AD:C+I+G ( 5r8 ) .ro n a c i o n a l i n ip a j a m q p ir l t i e s . bendrosios Tai paklausos kitimas paveikiatik reali4jqgamybosapimt[ ir uZirntumq. kaip ir privadios investicijos. tenkina privati gan. t72 . Valstybes vartojimas suprantamaskaip jos dalyvavirnas [kineje veikloje. aptarsime 5. valstybes i5laidq) kitirno pob[di i5skiriamadiskretin€fiskaline politika ir nediskretinefiskaline politika.1 Vyriausyb€si5laidq poveikispusiausvyros nacionaliniam produktui Vyriausybds iSlaidos apima valstyb6s investicijas ir valstybds vartojimq. Kainq lygis i5liekapastovus. Valstybines investicijos. q a 2. reiSkia. ir Tolimesn€ analizererniasiSiomisprielaidornis : 1.). nagrinedamikiekvienq Siq elementqatskirai. Visi mokesdiaiyra tiesioginiai. kaip pavaizduota pav. DISKRETTNEFtSXAItNBpOI-trlrn Pagal fiskalines politikos instrumentq (mokesdiq. Jais apmokestinamos narnq ukir.5. perkarnakarine technikair t. 5.. Sis valstybes vartojimas taip pat didina bendrqjq paklausq.4 nediskretinE fiskaling politik4. yra bendrosios paklausos dalis.t.3.1 gaunamos pajamos.ryba. lsigyjant ar gaminant tam tikras prekes ir paslaugas(pavyzdZiui. siekiant paveikti realiEj4 nacionaliniq pajarnq apimt[.kai ndramokesdiq(t: 0).3. Pirmiausia.y. gydymo paslaugos. Diskretind fiskalind politika (discretionary fiscal policy) tai vyriausybds sqmoningai vykdomas rnokesdiq ir i5laidq keitimas. Vyriausybesi5laidos(G) yra autonomines. nepriklausandios nr. Pirmiausia aptarsime vyriausybds i5laidq ir mokesdiq poveikl pusiausvyros nacionaliniam produktui izoliuotai.

nustatydarni nauj4 pusiausvyros produktq pritaikeme pusiausvyros sElygE Y:AD.6 paveiksle ilir"rstrr"roja horizontali tiese G . todel jas turirne p r i d c t i p r i e j a u e s a r n qv a r t o j i r n oi r i n v e s t i c i n i qi 5 l a i d q .Y=AD AD.tai 5.6 pav.20) Autonominir4 vyriausybds iSlaidq sqlygotq pusiausvyros produkto pasikeitimq galirnanustatytiir kitu b[du. i5 privadiq q investicij ir vyriausyb€s i5laidq.e) r (5.Susidaro naujas pusiausvyros produktas Yy. S t73 . Siuo atveju.namq ukiq vartojimo iSlaidr1.:C+I+G ADo:C+J f:3fsxl Yr AY poveikispusiausvyros 5.y. * (5.6 paveikslebendrosios paklausoslinijos ADe poslinkiui AD1 padeti. Vyriausybes i5laidos didina bendrql4 paklaus4. S i s b e n d r o s i o s paklausos pasikeilimasrodomas 5. prie bendrosiospaklausosprisideda dar vienas komponentas vyriausybdsiilaidos? Kadangi pastarosios nepriklauso jas nuo nacionalinioprodukto apirnties.apskaidiuojarne pusiausvyros produktq: v n= ( a + i + c ) . Naudodamiesi I9) lygybe. Privadios ekonorrikos pusiausvyros nacionalines pajarnos Ys.pusiausvyrosproduktas). t. pritaikiuspusiausvyros sqlygE : l.tai pusiausvyros sqlygalgauna5i4i5rai5k4: \'=a+crY+l+C Yo ( 5. Kaipgi pasikeidiapusiausvyrosnacionalinisproduktas (loliau jei tekste. Kadangi bendroji paklausa mi3riojoje ekonomikojesusideda trijq daliq . VyriausybisiSiaidq nacionaliniarn produktui Bendrosios paklausos tiese ADe rodo bendras vartojirno ir privadiq investicijq iSlaidas.

itekantysi bendrqnacionaliniqpajamq paklausossrautE Toddl Siuoatveju pusiausr.sulyginusnutekejimo(kontrakcinius) itekejimosrautq(ekspansinius) ir dydzius.kad pusiausvyros nacionalinis produktas padideja daugiau negu iSaugavyriausybines iSlaidos t74 . jos iSlaidos kartu su privadiomis investicijomis yra papildomi srautai(ekspansiniai dydZiai). yra nes: l l-c Pusiausvyrosprodukto nustatyme grafiniu b[du.yros sElygaigauna5i4 i5rai5k4: s=i+c ( 5 .iliustruoja 5. Vyriausybds i5laidos didina pusiausvyrosproduktq.22)pusiausvyros produktoi5raiSkos identi5kos.7 pav. kaip ir papildornorns privadioms investicijoms.Ye.7 paveikslas. . kurrarne taupymo linija S susikertasu I + G tiese. G G E o l 5.randamepusiausvyros produktq: Y . S . naudojant (5.2l) lygybeje uZra5ytq pusiausvyros sqlyge. 2)1 I (5. kad pusiausvyros nacionalinis produktas privacioje ekonomikoje .= ( a + t + G l ' l / _ _ \ t /{ ??\ (5.bfidingasmultiplikacijos efektas.Tai rei5kia. ir grafike naujE pusiausvyrosproduktq nustatornepagal ta3k4 E1. Atsiradus valstybei. Vyriausybds poveikispusiausvyros iSlaidq nacionaliniam produktui Tarkirne.20)ir (5.I .21) lygybE ira5Etaupymo funkcijos i5raiik4 S: -a * s x Y ir iSsprendq gaulq lygti Y atZvilgiu. Papildomomsvyriausybdsi5laidorns.

ivedus autonominius mokesdius. vyriausybes i5laidos C veikia pusiausvyrosprodukt4: didejant vyriausybes iSlaidorns. Mokesiiq poveikis pusiausvyros prodr. AY:5x50:250rnln. Todel vyriausybds i5laidq multiplikatorius lygus investicijq multiplikatoriui (kai neramokesdiq): rnc = mr l l-c l s (5.Lt Vadinasi. Vadinasi. paskesniq.1 skyrelyje i5siai3kinome.8.3. maZejanl produktasmaZeja. velesnir$ vartojimo iSlaidq augirno grandinE.nos 5. I aY = -x l-0.2. bendroji paklausair pusiausvyros nacionaliniamproduktui 5. ivedirnas sumaZina autonornini vartojirnq o kartu ir bendr4siasvartojinro i5laidas.y.3. tai Siospapildornos pusiausvyros produkt4padidina 250 mln. I. A utono miniq ntokesiirl poveikis pusiausvyros nscionaliniant produktui kad autonominiqmokesdiq sister.(AY>AG). 5.23) jei i5laidos Pavyzd2iui. 175 . AG : 50 mln. Lt.2. vyriausybesiSlaidorns. o c : 0. Aptarsime tik mokesdiq poveiki pusiausvyros atsiribodami nuo vyriausybes i5laidq (G=0) Nagrinesime du mokesdiq poveikio pusiausvyrosprodLrktuiatvejus . Autonominiq mokesdiqpoveiki pusiausvyros naudodarni abu pusiausvyros nacionaliniqpajamqapskaidiavimo b[dus.8 50. valstybiniaiprekiq ir paslaugq pirkimai bei valstybes investicijos tik tiesiogiaididina bendr4j4 ne paklausq ir nacionaiini produkt4 bet ir sukelia antrinitl (t.dideja bendroji paklausa ir plrsiausvyros produktas.2.' x 6Q.esant autonorniniarns mokesdiamsir esant proporcingierns rnokesi'ilrrns. produktuipaaiSkinsirne.esant bet kokiam nacionalinio produkto dydZiui. Tai savo ruoZtu vdl didina bendr4jq paklausq ir produkto apimti. sumaZes bendroji paklausa ir pusiausvyros nacionalinisproduktas. Lt: AY: rn. Lygiai kaip ir privadiq investicijqatveju.rktui. priklausomai nuo multiplikatoriauskoeficiento dydZio.

bendrojipaklausaAD2 sumaZeja.l) Bendrojimakroekonomikos pusiausvvra pasiekiama. iki AD Y:AD Y2 5. Paveiksletai rodoma lygiagrediubendrosios paklausos tiesesposlinkiu Zernyn. Yg nes Si pusiausvyros nacionalinioprodukto pasikeitim4rodo 5. nesant mokesdiq. lvedus autonominius mokesdius.= ( a . esant autonominiams mokesdiams.8 paveikslas. Autonominiqmokesdiq poveikispusiausvyros nacionaliniarn produktui bendrosios paklausos bendrosios ir pasiUlos modelyje 176 .24) Gauta pusiausvyrospajamq apskaidiavimoformule rodo. + t ) r l-c apskaidiuojamepusiausvyros (s. sumaZejo nes autonomines vartojirnoi5laidos. Tai s4lygoja pusiausvyros nacionaliniq pajamqsumaZejimq Y2.+c*Y+i. Pritaikome pusiausvyros sqlygE ir nlcionalinproduktq s: i Y Y:ac+cxY+I.8 pav. Y : AD. kai Bendrqjq paklausq AD. sudaro namq [kiq vartojimo iSlaidos ir pastoviosprivadiosinvesticijosI: Ca AD=Cn+l=a. Bendrosiospaklausostiese AD1 ir pusiausvyros produktasY1 rodo situacijip privadioje ekonomikoje. l Y r . sumaZes. ac< a. jog ivedLrs autonominius mokesdius.

Vistl pirrna. todel juos turime prideti prie namq [kiq taupymo. 5. Antra.NT )'l (s. kuriame numatomas (S) lygus numatomoms taupymas (l).Yr. r . srautus.s u e k s p e n s i n i a i sy d 2 i a i st i l .9 Se+NT S SA I 1sxNT 5.9 pav. rodo ta5kas E1. y . autonominiaimokesdiai. s r a u r u . : kai s o + N T :i .25) Pusiausvyros nacionaliniq pajamq pasikeitimas.Sie s4lygoja dvejopq poveiki. lvedus autonorninius mokesdius.tai papildomas nutekdjimas i5 bendrojo nacionalinio produkto apytakos srauto. t. 5. Apskaidiuodarnipusiausvyr4Siuo budu.2) Bendroj rnakroekonomikos i pusiausvyra pasiekiama. naudojant kontrakciniq ir ekspansiniq dydZiq sulyginirno bud4 ivedus autonorninius rnokesdius.i padeti Sa. palyginame kontrakcinius dydZius (SA +NT).tai rodo taupymo tieses lygiagretusposlinkis Lemyn. investicijorns Pusiausvyros nacionalinisproduktas.k r r r i s d bendrojo nacionalinio produkto apytakos srautq. parodytas paveiksle.kurie nuteka i5 bendrojo nacionalinio p r o d u k t oa p y t a k o ss r a u t o . Pritaikydami 5i4 [teka i pusiausvyros sqlygtuapskaidiuojame pusiausryrosnacionaliniproduktq: -a5* sxY* NT : I Y6:(as+ I.y. sumaZejataupymas.9 paveiksle tai rodo 171 . Autonominiqmokesdiq poveikispusiausvyros nacionalinems pajamoms(kontrakciniaiir ekspansiniai dydZiai) Prading pusiausvyr4 nesant mokesdiq.

tarkime. 20 mln. jog padidinr-rs autonominiusmokesdius.jei c : 0. Tai rodo. g.ynqill mokesdir4 tai nonnadides. sudaro narnqr-rkir4 vartojimo i5laidosC* ir pastoviosprivadiosinvesticijos I : AD=C**i=u+c*rY+1. Toki grynqjrl mokesdiq poveiki pusiausvyros produktui paai5kinsirnevel naudodarni pusiausvyros abu nacionalinio produktoapskaidiavimo bUdus. Y : AD. Lt. Pritaikorne pusiausvyros sqlyg4 ir n a c i o n an i p r o d u k t q 6 : il Y apskaidiuojarre pusiausvyros r78 .4.6:0. kad proporcingq grynqjq mokesdiq sistemos ivedirnas maZina ribin[ polinki vartoti nacionalines pajamas. MaZejant vartojimo paklausai.6 ir s : 0.3. Autonominiq rnokesdirl multiplikatoriaus koeficiento dydis priklauso nuo ribiniq polinkiq varloti bei taupyti disponuojarnas pajamasir yra lygLrs: ttTo c S (5.Kitaip sakant.lygiagretus tar. Pavyzdiitti. 30 5. tuornetautonominiqmokesdiqmultiplikatoriusyra lygus -1. vyriausybds pajamos iS grynLUq priklausonuo nacionaliniq rnokesdiq pajarnq uZimtumo ir lygirl.5 (0.5 x 20 =-30).jog pusiausvyros pajamos keisis nacionalines autonorriniqrnokesdirl pasikeitimui prie5inga linkme. Lt (-1. Pavyzdliui.5).rZinoma.rpymo tiesds Sa poslinkis aukityn autonorniniq grynLUrl rnokesdiLl dydZiu i padeti Se + NT .rmaZejo Y2. pusiausvyros produktas nacionalinis sumaZds mln. kai vyriausybe keidia tiesioginiq mokesdiq dydl arba transferinesi5rnokas. jei r'yriausybe didins tiesioginius rnokesdiusarba maZins bedarbiq paSalpas. 1) Bendrojirnakroekonomikos pusiausvvra pasiekiarna. maZesbendroji paklausa ir kartu maZdspusiausvyrosproduktas.4: 1. Jar.2.26) Minuso Zenklasrei5kia. GrynLUq mokesdirl nonna t keidiasi. kai Bendr4j4 paklaus4 AD. Pusiausvyros nacionalinisproduktas sr.2. atsiribodarni nuo vyriausybes i5laidq(G:0). iki Autonominiq rnokesdiq[vedirnas pusiausvyros pajanras nacionalines keidia multiplikuotai. Proporcing4 gryn4j4 mokesli4 povcikis pusiausyylos nac ionalin ism p ro dukt ui Aptarsirne tik grynuq mokesdirl poveiki pusiausvyros produklui. esant proporcingiems mokesdiams.

Proporcingq pasi[1osrnodelyje paklausos ber.Kartu pusiausvyros Prieiingai. vartojirnopaklausair karlu did6spusiausvyros pasiekiama. : kai 2) Bendro-imakroekonomikos i rrusiausv)rra i S*+NT: t79 . 5 . jeigu grynqjrl mokesdiq apirntis maZinama. Toki4 bendrqj4 paklausq atitinka rodo benclrosios produktuiY1.10 pav. pusiansvyros nacionaliniam paklausos linrja paslinkoi5 namq fiki (t > 0).c (5.* Y=a+c xY+I.10paveikslas.ralinis autonorninius l . nes mokesdius. 1 Yu=(a+l)x *.rdrosios produktui ber.c l { < . nacionalinio Si pusiausvyros AY nacionaliniarn gryndq mokesiitlpoveikispusiausvyros 5. bendrosios Aprrokestinus padeties i ADz padeti. Er i Ez padet[.rdrosios ir ( B e n d r q 4p a k l a u s qk a i n d r ag r y n q j qr n o k e s d i qt : 0 ) . Pusiausvyros ta5kas.jog ivedus Gautapusiausvyros produktasYp sumaZds. l . kuriame numatontos ADr bendrosiosiilaidos yra lygios faktiSkomspajarnornsir produktui.! prodr. 1 0 p a v e i k s l e paklausoslinrja AD1.21) pajamqapskaidiavuno fonrruldrodo.tai dides produktas. l . nacior.r ^ r . paslinko i5 produktassumaZejo nuo Y 1iki Y2.rkto pasikeitinqrodo 5.

sumaZeja laupymas. Sudejg sun. I t Yo=(a+l)x.tai papildomasnutekejimas i5 bendrojonacionalinio produktoapytakossrauto. srautus.5.y. sqlygojadvejopq poveiki. Proporcingq grynuLlrnokesdirl poveikispusiausvyros nacionaliniarn produktui. t. tai ir NT = o.Y1. kurie nuteka iS bendrojo nacionalinio produkto apytakos srauto. proporcingimokesdiai. didejant nacionalindmspajamoms.Apskaidiuodamipusiausvyros nacionalini produktq Siuo bhdu. su ekspansiniaisdydZiais ( I ).I 5.1I pav. 5. rodo ta5kas Er. Siostiesesnuolydispriklauso nes nuo grynqjq mokesdiq nonnos t * kuo 5i nonna didesne.28) Pusiausvyros nacionaliniq pajarnq pasikeitimas.s +t (s.I padeti S-.tuo spardiaudides grynieji mokesdiai. kuriame numatomastaupymas(S) lygus numatomomsinvesticijoms(l).todeljr.y. lvedusproporcingus jie mokesdius. nar"rdojant kontrakciniq ir ekspansiniq dydZiq palyginirno b[d4 ivedus proporcrngus mokesdius.ll paveikslegrynqjq mokesdiqtieseNT prasideda iS koordinadiqpradZios. pusiausvyros nacionalines pajamos. kai Y = 0. Visq pirma.ros turime prideti prie namtl fikiq taupymo. veikiant kontrakciniams ekspansiniarns ir srautarns Prading pusiausvyrq nesant mokesdiq. t. vel palyginarne kontrakcinius dydZius (S*+ NT). Pritaikydami 5iq pusiausvyros sElygfu apskaidiuojame pusiausvyros nacionalinIprodukt4: -a+s*xY+txY:.tai rodo taupymo tiesespasisukirnas Lemyn. parodytas I paveiksle.raZejusio 180 .kuris iteka i bendrojo nacionalinioprodukto apytakossrautE. Antra. srautu.

Minuso Zenklas rodo. Pusiausvyros nacionalines pajamossurnaZejo Y2. Absoliutine reik5me mokesdiq multiplikatorius yra maZesnisuZ investicijq ir vyriausybesiSlaidqmultiplikatoriq. o tik tai jo daliai. tai namq lkiai Siq papildorn4 grynqiq mokesdir.todel ir (5.ribinio polinkio varlotinacionalines pajamas koeficienlas. pajamosmaldja.8.8 x 50) sumaZindami vartojimoiSlaidas l0 mln. sumaZins tik vartojim4 bet ir taupyrn4.2.taupymotiesES* su grynqjq mokesdiqtieseNT.taupyrnq. ANT .r.2x50) . Kas sqlygoja toki pakitimq? Didejant investicijoms ar vyriausybes iSlaidorns.priklauso nuo ribinio polinkio vartoti disponuojamas pajamaskoeficiento.u. c* .pirminis" bendrosiospaklausosir pajamq pasikeitirnasyra lygus investicijqar vyriausybes iSlaidqpasikeitimui. gauname bendr4kontrakciniq dydZiqtiesgS*+NT. todil multiplikatoriausformulds vardiklyje vietoj c privalome [ra5yti c*. mr . s : 0.pakeitus mokesdius. nacionalines l8l . AY . tik Vartojimo i3laidq pasikeitirnas.Lt 50 vartojimoiSlaidas sumaZins 40 mln. .. kuri sumokarnavartojirno i5laidq s4skaita.2e) multiplikatoriaus koeficientas.rs.pirminis" bendrosios paklausos pasikeitimas bus lygus ne visarn SrynqiLtmokesdiq padidejirnui. tai disponuojarnq pajamq surnaZejirnas. l-c* (5.r4 sumokds. Lt ir (0.Taigi matome. Kadangi ivedus mokesdius nacionalinds pajamos su disponuojamornis pajantomis nebesutampa. Lt.nln.pusiausvyros nacionaliniq pajamLl pasikeitirnas.jei c : 0.40rnln. apibudinamokesiiq multiplikatoriauskoeficientas: x -C *c r r 'r = cla l-c* irAY=-xANT.mokesdiq c * ribinio polinkio vartoti disponuojamas pajarnas koeficientas. Lt. iki Pusiausvyros produkto pasikeitirn4 keidiant proporcingq grynWq mokesditlapimtl.29) formules skaitiklyje iraSytas c. o ne ANT:50 tnln. padidinus rnokesdir.PavyzdZiui. jog grynqiq mokesdiq dydis ir pusiausvyros nacionalinds pajamos keidiasi prie5ingomis kryptimis: didinant rnokesdius.Kadangi disponuojamospajamos naudojamosvartojirnui ir taupyrnui. maZinantmokesdius dideja.. .grynqtqmokesdiq pasikeitimas. Lt (0.jog mokesdiqpadidejirnas r.lsr. Tuo tarpu keidiantmokesdiq apimti.

g. Vyriausybdsi5laidq ir mokesiiq bendraspoveikis pusiausvyros nacionaliniamproduktui Ankstesniame skyrelyje atskirai aptareme lyriausybds iSlaidq ir mokesdiq poveiki pusiausvyros nacionalinems pajarnoms.3. esantproporcingai sektoriaus mokesdiqsisternai.3. Havelmo teorema (Haavelmo theoreme/balanced bLrdget theorern) tai situacija. Ilaveh.t.nas(Haavelmo Trygve.B0tent 51 atveji ir nagrinesime.y.5. valstybes iSlaidos lygios pajamorns.esantautonominei mokesdiqsistemai. reikia skirti formal4 biudZeto subalansavimqir real4 biLrdZeto sr. nes tai.jog valstybesbiudZetas subalansuotas.i5skirdami du atvejus: l) bendr4 vyriausybes sektoriaus poveik[. kita atirna. Vyriausybis iilaidq ir mokesii4 bendraspoveikis pusiotrsvyros nacionalinism produktui. Parodysirnetai. gaLrnamoms autonominiq iS mokesdiq. : Q. ir Vyriausybds i5laidos ir mokesdiai sqlygoja dvejopq pusiausvyros nacionaliniq pajarnrl pasikeitimo poveik[: a) Vyriausybds iilaidos G didins bendr4j4 paklausq ir karru rnultiplikuolai pusiausvyros clidins nacionalines pajarnas Ay: ) Kaip stipriai ( 182 . kad subalansuotasbiudZetas nedarys itakos pusiausvyrosnacionalindrns pajarnorns.re bendr4jq poveikl pusiausvyros pajamoms. l9a5). _ Zinoma.y. Tadiau tokie lukesdiai yra klaidingi. Bp : F.Dabar nagrinesin.1.rbalansavirnq. todel 5is subalansuoto biudZelo poveikio pusiausvyros nacionaliniarn prodr. k4 valstybe viena ranka duoda. Esant sr. biudZetodeficito.y. bendr4 2) vyriar. PirrnasisSi specifini atvejl i5nagrinejonorvegasT.: C=NT (arbaAc:ANT). pasitelkEmaternatiniinstrlrmentarijq gratinEanalizg. Galima bItq tiketis.3. subalansuoto kai valstybes biudZeto padidejimomultiplikatorius lygus vienetui. Realus subalansuotas biudZetas bus tada.3. esarrtautonominei mokesii4 sistemai Tarsirne. nacionalinio prodLrkto padidejimas subalansuotai didejant biudZetui atitinka mokesdiq arba valstybds i5laidq padidejirnq (iSliekantrnodelio s4lygorns).rbalansuotam biudZetui.rktui atvejis dar vadinarnas Ilavelmo teorema. t.rsybes poveiki. 5. kai gaunarnos pajamoslygios i5laidoms.y. t. nereikiafinansuoti t.

tai galirneuZra5yti: AYr: = l . pajalnotns nacionalinems Subalansuoto biudZetopoveikis pusiausvyros parodytas5. ^. S ( 5 . nulems autonorniniq mokesditl padid€jirnas ir dydis: mokesdiq rlultiplikatoriaus autonorniniq A Y J=rr-.G = -x t | - .oo t G.L b) Ar.\ S / t l r ^ \ L l S / I x ( r= l-c S xG =:xG = lxG S AYE=G=NT (5. Kaip sripriai sttttra2is nacionalinds pajarnos.nulems vyriausybesiSlaidq padidejimasrr vyriausybesiSlaidqmultipiikatoriausdydis: AY[c =. nacionalinds ekonomikoje. A Y F= l x G .. sumaZdtq bendroji paklausa (AD6) ir 183 .rbalansuoto pusiausvyros nacionalinis produktas padid€ja tiek pat. 1\Y.. kiek padideja vyriausybesiSlaidosir autonominiaimokesdiai.padides nacionalindspajamos.ro *N T . l2 paveiksle. t.y. r) 3 biudZetopoveikl Sudejg abu poveikius. gausimebendr4 subalansuoto produktui: pusiausvyros nacionaliniam AYE=AYula6Y.rtonominiaimokesdiai NT maZins autonornin! namtl [kiq vartojirnq.\J = -x J l | - 15 tO) ^ (r. ^Y J= -9 ' N r. Sr.32) biudZeto multiplikatorius yra lygus vienetui. Bendrosios paklausos tiese AD1 rodo paklausq uZdaroje privadioje pajarnos tokioje ekonomikojeyra Y1. S S l f - Kadangi G = NT . I . taigi maZins bendrqj4 paklaus4 ir kartu multiplikuotai maZins pusiausvyrosnacionalinespajamas ( AYJ ).Pusiausvyros lvedus autonominius mokesdius.I x N T .

Vyria usybds iSlaid4 ir ntokesii4 bendraspoveikis p usiausvyros nucionaliniam protluktui. i5laidosC . pajamorns pusiausvyros nacionalinerns Bendrosios paklausos tiese AD1 rodo bendr4l4 paklaustl uZdaroje suformuola privadioje ekonomikoje (G = 0.3. Tokia bendroji paklar"rsa pusiausvyrosnacionalinespajamas Y1.3. I 3 paveiksle. t = 0).12 pav.dydZiu AYr ir bfitq lygios Ys.2. Pusiausvyros tokiu dydZiu biudZetui.rs ADz =AD ADr xNT ADo Y6 Y1 Y2 nacionaliniam poveikispusiausvyros biudZeto 5. Subalansuoto mokesdiams) produktui (esantautonominiams 5. esantsubalansuotam padidejovyriausyb€s produktas.subalansuoto lygus 1. biudZetornultiplikatorir. grafind analizdpatvirtina Havelmo teoremq. Taigi. Todel Siuo dydZiu padideja nacionalinisproduktasdideja dydZiu bendroji paklausa(AD) ir pusiausvyros pajamosi5auga Y2. kokiu dydZiu iki nacionalinds AYuc. nacionalinis ( AYE ) padidejoir pusiausvyros Vadinasi. Vyriausybe pusiausvyrospajamq apimti gali paveiktidviem bDdais: 184 . pusiausvyrosnacionalinespajamossumaZdtq Tadiau visos i5 autonominiq rnokesdiqsurinktosvalstybdsbiudZeto iplaukos skiriamos valstybes i3laidoms G finansuoti. esantproporcingai mokesii4 sistenai Bendras vyriausybds iSlaidq ir proporcingq mokesdiq poveikis parodytas5.

AYrt 0 Yo A\ poveikis i5laidqir proporcingq rnokesdiq bendras 5. ir pr. planuojamassubalansuotas biudZetas.todel bendrosiospaklausostiesd AD2 yra pakilusi prjanros nacionalinds aukStynvyriausybdsiSlaidq G dydZiu.iu pradines pusiausvyrosnacionalindspajamos yra Y1.rsiausvyros nacionalines pajarnos sumaZeja iki Yo (pr.l) Keisdama ekonomikos sLrbjektq apmokestinimE. esant proporcingqmokesdiqsisternai.rsvyros pasikeitimaspriklar. per disponuojamq pajamq maZejim4 sumaZina bendrqjq paklausil.p u t l i c l e jd y c l 2 i u Y 1 9 i A . t . bendrosios t. Kiekybinispusiar. Nagrinejamu alve. I I ^Yi. Tadiau visais atvejais.y. lvedus proporcingq r85 . Proporcingtl mokesdiq sistemos [vedimas sumaZina ribin[ polinki vartoti nacionalines pajarnas.remiantis esamu nacionaliniq pajamrl dydZiu.rsys nuo vyriausybesiSlaidq ir mokesdiq rnultiplikatoriLl reik5miq. AD ADr ADr AD. Pusiausvyros a i S a u g ak i Y : .13 paveiksle matome.todel bendroji paklausa surnaZeja.pusiausvyros nacionalinisproduktaspadidesmaZiaunegu vyriausybes iSlaidos (5.rsiausvyros p n a c i o n a l i n e sa j a m o s u r n a Z e j a d Z i uA V I t . Vyriausybes pusiausvyros a c i o n a l i n i a p r o d u k t u i n m poveikis pusiausvyros Bendrasvyriausybes nacionaliniam sektoriar-rs jo produktuipasireiSkia ar. jog AYu .rgimu pajamq dydZiuAYu.. Proporcingi netiesiogiai. s dy 2) Keisdamavyriausybes i5laidqapimti.13 pav. AG ).Vyriausybes iSlaidos tiesiogiai didina bendrqq paklaus4. y . Paveiksle tai rodo nuoZulnesn€ paklausos grynieji mokesdiai tieseAD6.kai.

y s _ G : N T = t x Y r ( a r b aA G : A N T ) . E l-c* Pusiausvyros produkto sumaZdjim4 padiclejus mokesiiams.35) planuojamas subalansuotas 186 .biudZetopasikeitirnas.Kas lemia tokl ciesningumef Pusiausvyrosprodukto padideji'r4 pasikeitus vyriausybdsislaicio'rs. kaip jau rnineta. (5. yra: rai AG: ANT = AB. kurioje egzistuojamokesdiai. Kadangi vyriausybdperka prekesir p.tai vyriausybesislaiclqmultiplikatorius (tarp pat ir investicijq multiplikatorius) bus nebe m =-. l c O lnr.34) (5. galirna apskaidiuoti taip: Todel ^Yl=+xANr I l-c* Bendraspusiausvyros produktopasikeitin-ras bus: A Y'E = EA Y c + A Y T I . ^_ l .rni r aC . planuojama valstybds I biudZet4 surinktigryndq mokestiniqiplaukqNT = t x yr. xANT. galime apskaidiuotitaip: AYrc.u Anksdiau remdmes prielaida.rnokesdiqsistenr4 esant grynqlq mokesdiqnomai t. Tokios nurnatomos i r v a l s r y b e is l a i d o sr.slaugasis ekonorninds sisremos. dia AB . = * l l-c* l_c' " I AYG= xAG.33) (5.. pusiausvyrosnacionalinespajanros padid€ja. jog vyriausybds biudZetas. Siuo atveju. _ ^ _ x A G + .bet rnaZiaunegu vyriausybes islaidos. ] arba -c I A Y E= .

36) parodo. buvo pateikta Nuosmukio tarpsnis rodo. kai planuojarnas valstybes biudZetas.(5. priemoniqderinim4. nedarbolygis. Fiskalin€spolitikos priemoniq naudojimas poveikio pusiausvyros nacionalinems Atlikta vyriar. koeficientas visadabus maZesnis 1: uZ Koeficientas l-c _ I ^ * < l. iSlaidos mokesdiai ir keidiasivienodai. Naudojant51biudZeto nuolatdideja.35)lygti.37) padarytqiSvad4jog pusiausvyros nacionalinis Tai patvirtinamr1st1 prodr. kokiu dydZiu reikia padidinti bendr4jq paklaus4 kad pusiausvyros nacionalin€s pajarnos padidetq ir pasiektq potencialLgl produkt4. jog fiskaline politika gali buti naudojarna stabilizuoti.rotikslu vyriausybdparduodavertybiniq popieriq rinkoje vyriausyb€s paskolos lak5tus .Ji apima: iSlaidqdidinimq.19 paveiksle. (5.rsybes sektoriaus ekonomikai pajanromsanalizdrodo. p k b y V y r i a u s y b d u r i an a u j u s i n i g u s . Salyjeauk5tas y t . 3) abiejqi5vardytq fiskalinespolitikos pasekmd. Zinome. 187 .4. 1) vyriausybes 2) mokesiiq rnaZinim4 arba transferiniqi5rnokqdidinim4.o g e k o n o m i k o j e r a n u o s t n u k i oa r p s n i sS i s i t u a c i j a 4.Aptarsime du galirnusfiskalinespolitikos priemoniq panaudojirno atvejus.jogc>c*. a) Vyriausybeskolinasitrlkstamas le5asi5 Salies Tr. Tokiu atveju vyriausybd igyvendins skatinandiaja fiskalinepolitika. t.BiudZetodeficitasgali b[ti dengiamas dviejrl Saltiniq: gyventojq.kaip pasikeispusiausvyros nacionalinis l-c* jeigu vyriausybes prodr-rktas.3.y. T o k i u a t v e j us a k o r n aj. Vadinasi. gauname: Pertvarkg A Y-F = l-c l-c I ^{< x AB (5. Obligacrlq pirkejai tampa vyriausybes skola deficito finansavimo bud4 vyriausyb€s keditoriais. 1) Ekonomika patiria nuosmuki. subalansuotas 5.rktas padides rnaZiau negu padidejo vyriausybes iSlaidos.biudZeto NeiSvengiama skatinandiosios i5 deficito augimas.obligacijas.

Todel sakoma. 2) mokesdiqdidinimE arba transferiniqiSmokqmaZinirnq priernoniqnaudojim4kartu. 3) abiejLt Stabdandiosiosfiskalines politikos pasekrnd.20paveiksle. jog deficito finansavimas. (autornatinius) stabilizatorius.tai savaime veikiandios biudZeto politikos priernones.iSstumia" politikos skatinamasis poveikis.Ji apirnatokiaspriemones: stabdandia [gyvendins l) vyriausybesiSlaidqmaZinirnE. Manoma. situacija Si Infliacinis tarpsnis rodo. Kiekviena ekonomind sistema turi savair. ir pristabdo bendrosios paklausos augirnq kai ekonomikakyla. Tokiu atveju vyriausybe fiskalinepolitika. BiudZetopertekliusgali perteklinesleSas. esant potencialiajani produktui. Tokiu atveju sakorna. investicinds privadias iSlaidosmaLdja.biudZeto pertekliaus BiudZetopertekliausantiinfliacinispoveikis priklauso nuo to.kad vyriausybesi5laidos. buvo pateikta tarpsnis. le5as. nedarbo jog tai ekonomikos intliacinis spardiai auga infliacrja. biudZetocleficitas i5laidoms Neigiamopoveikio investicinems kuriantnaujuspinigus. Taigi biudZetesurinktosperteklinesle3osvel grqZinamosI pinigq rink4. 2) Ekonomika patiria pakilimo biisenq. 188 . investicijas. ekonomikaidaromasdidesnisantiinfliacinis I5irnantperteklines poveikis. sukauptas kaip vyriausybdpanaudos b[ti naudojamasvalstybesskolai sumaZintiarba i5imtas i5 apyvartos. 5.. kurios padidina bendrqi4 paklausq kai ekonomika patiria nuostnuki. Vyriausybiniq obligacijq pardavimas rinkoje padidina palukanq nonnE Pastarajai kylant.kuriant naujus pinigus. Gr4Zindamaskolq vyriausybe i5 gyventojq i5perka vertybinius popierius. iSlaidqir mokesdiqdydi.y.Sis deficito linansavimo budas gali paskatinti spartq kainq lygio augim4 Salyje. kokiu dydZiu bendroji paklausa virSija bendrqj4 pasiUlq.t. atsiradimas.tq l65q laikinai nenaudojant.4. neravienintelis diskretines fiskalines politikos veikia ir nediskretinefiskaline politika arba savaiminiai stabilizatoriai. daro dicJesni skatinarnEji poveik[ ekonomikai. finansuojamas.y. 4. NEDISKRETINE FISKALINE POLITIKA Aptartas vyriausybes ki5imasis I ekonornik4 keidiant vyriausybes Salia bfidasekonomikaistabilizuoti.t. dalis planuojamq privadiq investicijq tampa nuostolingomis. (savaiminiai politika fiskalind Nediskretind stabitizatoriai) (nondiscretionary fiscal policy/automatic stabilizer) .ninius kurie suSvelnina ciklinius svyraviuus. Kartu maleja fiskalines jei bus nebus. bet lygis Zemas.

jog. Automatiniaistabilizatoriai Vyriausybds iSlaidos C nepriklauso nuo nacionalinio produkto apimties. esant tai padiai mokesdiq normai. Tai savo ruoZtu pristabdo bendrosios paklausos maZejim. surenkarnqmokesdir-p dydispriklausys nuo 5alyjesukurtonacionalinio produktoapimties. pridetines vertds mokestis) ir transferiniai mokejirnai (nedarbo paSalpos. firrnq pelno mokestis. Mokesdir4 apimtis auga.Mokesdiq linija NT rodo.Pagrindiniai savaiminiai stabilizatoriaiyra mokestiai (asnreninis pajamq rnokestis. maZejant nacionalinerns 189 .jei ekonomika iSgyvenanuosmuki. BiudZeto deficitas naLdja. Tai sumazina vartotojq pajarnas ir pristabdo bendrosios paklausos ar. parlamentas).14 oaveikslas. tai valstybes biudZeto perteklius bus AB dydis. tai automati5kai dideja ir vyriausybds biudZetesurenkamq mokesdiqapimtis (Y > Ye). kitos socialin€s paSalpos). Vadinasi.1a. rnokesdiq [plaukos i bir-rdZetil dideja autornati5kai. lr prieSingai.rgimq. augant nacionalinems pajarnoms. Jei ekonornika i5gyvena pakilimq dideja nacionalinis produktas. r 0 5. Jq dydi kiekvienais metais tvirtina valstybes istatyrnq leidZiamoji valdZia(seimas. Automatiniq stabilizatoriq poveiki ekonomikai iliustruoja 5. pavyzdLitti. Kartu nustatoma mokesdiq ir norma.kai ekonomika patiria pakilimo busen4jq apimtis maLeja.kai nacionalinioprodukto apirntisyra Y2. Transferiniq i5mokejimq dydis keidiasi prieiinga linl<rne..14 pav.l ir suSvelnina nuosmuki. ir susidarobiudZeto perteklir"rs. mokesdiq [plaukos automatiSkai naLd. Vadinasi. pensijos. diclOjant nacionalinems pajamoms.

Vadinasi. o vyriausybds vykdomos diskretines fiskalines politikos 190 . 51 teiginf iliustruoja 5. o Jeigu biudZetodeficitq sqlygoja ne ekonominis ciklas.ne. politikos Sis deficitasnera valstybes vykdornos fiskalines skatinandios paselond. jog.FISKALINES POLITIKOS IVERTINIMO KRITERIJUS jog. 5.Kuo didesnd mokesdiq nonna (5. tai valstybes deficitas biudZeto bus CD dydis. atsiranda biudZeto citas.rdZetu? paveiksle 5. yra tas.kai nacionalinio produkto apimtisY1. esantnepakitusiai nrokesdiq sistemaiir tai padiai vyriausybds iSlaidq apimdiai.maleja mokesdiqiplaukos. jog jie veikia savair.Todel nesubalansuotas visai pateisinamas. rerniantis valstybes biudZeto balansu.vadinamascikliniu biudZeto deficitu (cvcle budgetdeficit). AutomatiSkai atsirandandio biudZetodeficito arba pertekliausapimtis priklausysnuo mokesdiqnormosdydZio. nepriirnant vyriausybeiiSankstiniq sprendimq.jog.Tarkime.esant visiSkamuZimttrmuiir nacionalines subalansr.14 paveikslas. o pakilirno metu jei biudZetoperteklius. galima sprqsti apie vyriausybes vykdomq fiskalinE politik4.Jeigu d€l kokiq nors prieZasdiqsumaZes privaiios investicijos. PavyzdZiui. tuo labiaumokesdiq apimtis prodLrkto reaguosI nacionalinio kitirn6 tuo didesnis bus biudZeto deficitasar perteklius.5.rotarn valstybdsbiudZetui. ekonomikil iStikus nuosmukiui. netgijei vyriausybd nesiims augimui skatinti. Tadiau b[tq klaidinga manyti.14 matome. dideja biudZeto deficitas.14 paveiksle iliustruotqstatesne tai mokesdiq linija). vyriausybeivykdant aktyviq fiskalinE Anksdiau iSsiai5kinonre. usiausvyros acionalines ajamos irgi surna2ds p p n (tarkime. s4lygotassavaiminiqekonomikosstabilizatoriq. defi BiudZeto deficitas. Kas gi atsitikssu valstybes bir. palyginti su diskretinetlskaline Savaiminiqstabilizatoriq politika.pajamoms.valstybdsbiudZetopertekliusmaZdjair susidarobiudZeto deficitas (Y < Yo). VISISKO UZIMTUMO BIUDZETAS .Tadiau savaiminiaistabilizatoriainegali pa5alintinepageidaujamq pusiausvyros pajamqpasikeitimq. prana5umas. biudZetas vyriausybdvykdo atitinkam4fiskalinEpolitikE.iki Y1 lygio). kr-rris atsiranda. :. jog ekonomikoje pasiektospusiausvyros pajamos. Savaiminiai stabilizatoriaisElygosdidejanti biudZeto deficit4 ekonornikos jokiq priemoniqekonominiarn nuosmukiometu. tik su5velnina nacionaliniq Jie ekononriniq svyravimqamplitudE. politikq nuosmukio metu.vyriausybes vykdorni mokesdiqnonnospakeitirnai keis poveiki.Svelninant ir autornatiniq stabilizatoriq ekonomikos svyravimus.

jeigu visi5ko uZirntumobiudZetas lr prieSingai. ekonomine situacija Salyje gali kardinaliai pasikeisti. kai nustatytas vyriausybes i5laidqlygis ir veikia dabartine mokesdiq sistema. tai rodytq.toks biudZetodeficitasvadinarnas struktiiriniu (arba visiSko uZimtumo) (stmcturaVhigh-employment budget). jog vyriausybe vykdo skatinandi4j4 fiskalinq politik4? Norint ivertinti vyriausybesvykdomq politikq reikia nustatytihipotetini visi5ko uZimturnobiudZet4. Konkretus biudZetodeficitas(ar perteklius)atspindine tik vyriausybesvykdornusiSlaidq ar mokesdiqpakeitirnus. PavyzdLiui. reikia laiko atitinkarniemsekonorniniamssprendimamspriimti.6.ikos fiskalinE nuosmuki. jei ekor. lveikti ekonomikos 5. tarkime. bus tai akivaizdu. FISKALINES POLITIKOS IGYVENDINIMO PROBLEI\IOS Taikant praktikoje fiskalines politikos priemones. butq deficitinis. prireikia keliq rndnesiq ekonomikos nuosmukiui ar infliacijai konstatuoti.romika funkcionuotqesanlvisiSkarn uZimtumui. Todel. kad ekonornikq slegia nedarbas. koks bDtq biudZeto perteklius ar deficitas. ir pasiektq bet nacionalinioprodukto lyg1. JeiguvisiSko uZimtumo biudZetas perteklinis.Ar tai rodo. daLrgeliu Pinniausia tai laiko problema: reikia laiko Salies ekonominei situacijai lvertinti. Visi5ko uZimtumo biudZetas (full-employment budget) rodo.jei ekonomika veiktq esant natlraliajarn nedarbolygiui. rerniantisvien tik biudZetodefrcito egzistavimofaktu.Taigi reikia apskaiiiuoti. Demokratinese politikos Salyse vyriausybes si0lomomsfiskalines priemondrns turi pritarti islatyrnq leidZiamoji valdZia. IeSkant kriterijar. t91 . jog vyriausybe vykdo skatinandiqj4fiskalinE politikq padedandi4 nuosrnuki. susiduriama su problemq. kad vyriausybe vykdo ne skatinandi4ja bet stabdandi4. kuris padetq ivertinti vyriausybds vykdorros fiskaiines politikos pagristum4 br-rvo sukurta visi5ko uZimtumo biudZeto koncepcija. siulornos priemones ir gali tapti visi5kainetinkarnos.lil politik4 kuri dar labiaupagilinaekonon. jog vyriausybd dmdsi priernoniq ekonomikai stabilizuoti. Kol dernokratiniu keliu fiskalines politikos priernonds bus pakoreguotos. negalima teigti. koks butq biudZeto balansas.priemones.gamyba auga letai. Egzistuoiafakti5kasbiudZetodeflcitas. Pavyzdliui.rs.

kuris apskaidiuojamas kaip Salies eksporto ir importo apirnties skirtumas: 192 .jog Sio sektoriaus eksportas. jog ir politikai linkE naudoti ekonomikos augirn4 skatinandias fiskalines politikos priemones. nesiryZtanaudoti politikospriemoniqnet augim4stabdandiq fiskalines ekonomikos tuo atveju. politin6s problemos: r b[tina paZymdti. Dar ilgesni laikotarpl trunka pati statyba.Klasikinis pavyzdys . jeigu fiskaline politika naudojamapolitiniams tikslams lgyvendinti.. jog ekonomikos stabilumo uZtikrinirnas ndra vienintelis vyriausyb€s igyvendinarnos politikos tikslas.nors pastarqjq augimas sukelia infliacijrl. Todel politikai. Kadangi naujorns mokesiir.7. didele infl iacija). veiklos rezultatqapibtdina grynasis Jau Zinome. reikalauja laiko statybos projektui parengti. 5. ekonomikos augimq skatinanti priemon6. todel 5i priemonddaZnai naudojama.uZtikrinti visuorneniniqgerybiq gamybq vyriausybegali aukoti ekonornikosstabilum4. kol priimtos fiskalines priernonds paveikia gamybq uZimtumq ar infliacijq. Vyriausybds iSlaidq didinimas. pavyzdLiui.Todel.lgyvendinantdiskretinEfiskaling politikq. noredamibuti perrinkti.karo metu vyriausybedidina i5laidas. ciklq lemia politiniai motyvai. Siekdamakitq tikslq. tiek rnokesdiqmaZinimasyra populiarus tarp rinkejq. Taigi politiniai veikejai gali manipuliuoti fiskaline politika. o ne kainq stabilumouZtikrinimas. Siuo atveju prioritetinis tikslas yra pergaldkare. Dabar 5[ atsiribojin-r4 atmesime ir i pusiausvyrosprodukto rnodel[ itrauksime ketvirtq sektoriq. jei ekonomikos nuostnukis trunka neilgai (6-18 rnen. siekdarni uZsitikrinti rinkejq balsus.p normoms ivesti nereikiatiek daug laiko. UZSIENIO PREKYBOS POVEIKIS PUSIAUSVYROS NACIONALINIAM PRODUKTUI pusiausvyros Nagrin6darni vyriausybds sektoriaus poveiki nacionaliniam produktui. jog ekonornini Kai kurie ekonornistai netgi teigia.uZsienioprekybq. statantuZtvankasir pan.tiesiant naujus kelius. Antra.). i) manoma. jei to reikalauja ekonomine situacija Salyje (pavy alLiui. Tiek vyriausybes iSlaidq didinimas.ji pati tampaekonomikossvyravimq prieZastirni.. vargu ar valstybes vykdornas visuorneniniqdarbq finansavimasgali bDti efektyvi. pavyzdLiui. atsiribojame nuo uZsienio prekybos. praeina tam tikras laikas.

Taigi galimauZraSyti taip: z: f(Y).kiek padidejairnporto iSlaidos. Ribinis polinkis importuoti (z . 5. rodantis ribinl polink[ in. todel grynojo eksportoapimtiespasikeitimus keis bendrqjqpaklaus4 kartuveikspusiausvyros ir produkt4. rodantis.nacionalinio 5. sudaromaZil produktodal1. palyginti su bendruoju Salies todel grynasiseksportas. Tod€l importo paklausa pajamoms produktLri dideja. Jos nepriklausonuo nacionalinioprodukto apirnties. [rengimusbei kitas garnybos priemones ir vartojimo reikrnenis. yra tiesine priklausor. nacionalindrns pajarr-rorns didejantvienu vienctu: A7 (5. dia z .rportuoti.Linrja Z rodo numatomas importo i5laidas.tai koeficientas. Didejant nacionalinerns pajamoms. jog Siekdarni supaprastinti analizg. produktu. Eksporto paklar. produktopasikeitimas.tiesiogiai nepriklausantis Salyje nuo pagaminto produkto.augant ir Salies viduje.15 paveikslas rodo eksporto irnportoryS[su nacionaliniu ir produktu. AZ * in. yra Tadiaugrynasis eksportas bendrosios paklausos sudedamo.nybd: Z:zxY.vadinasi.rporlo pasikeitirlai. nacionalinio lnlporto paklausaapimakitose Salyse perkarnas Zaliavas. const.31J) (5. kintant prekiq ir paslaugqpaklausai uZsieniovalstybdse.koeficientas.importo paklausa dideja. nacionalinI Nr-unatotn4 grynojo eksporlo kitim4 lems eksporto ir in. tai ir irnporto paklausalygi nuliui.lmporto paklausos priklausonuo ribinio polinkio linijos nuoZulnurnas importuoti.Todel g a l i r n a s a k y t i .1e) dia z ribinio polinkio importuoti koeficientas.j o g k o n k r e d i um o r n e n t r e k s p o r t oa p i m t i s y r a a u t o n o n r i n i s r dydis.rZsienio 5a1iL1 keidiasi. AY .ji dalis (AD : C + I + G + NX).rsa poreikiq ir daugiausiapriklauso nuo r. Salies pajarnos Jei nacionalinds lygios nuliur. tarsirne.marginal propensityto import) . z: 193 . PaprastaidaugelyjeSaliqeksportoir irnporto apirntysbeveik slllampa.NX=X-2. Eksporto paklausoslinija X rodo numatomasautonolnineseksporto iSlaidas.15paveiksle nubreZta importoZlinija yra tiese.porloi5laidqpasikeitimas.

uZsienio prekyba yra pertekline. 1 0 h) I Per uzstenlo DeficitinA uZsienio PrekYtra. o grynasis eksportasiygus n u l i u i( N X : 0 ) . kai eksporto paklausayra nekintamair keidiasr1ik irnporto paklausa. 5. eksporlaslygus irnportui.ir grynasiseksportas teigiamasdydis (NX>0). teigiamasar neigiarnas grynasiseksportas.15 pav.y. Vadinasi. Eksportoir importobalansas jo priklausomybe nacionalinio bei nuo produktodydZio 194 . pusiausvyros pajamr4 nacionalinirl kitimq lems uZsienioprekybos pertekliusar deficitas. kai Y:Ye. irnportas virSija eksportfu uZsienio prekyba (NX<0). deficitine.ir grynasis eksportas neigiamas bus .t. yra . kai Y>Yo.Kiekvienam atitinkamamnacionalinioprodukto dydZiui skirtutnastarp eksportoir irnportopaklausos rodo grynojo eksportopaklaus4: r kol Y<Ys eksportasvir5ija importq vadinasi.

1 5i r 5 .ne Y = a + c * x Y + i * C n i _t r y .5 .41) Pusiausvyros nacionalinioprodukto pasikeitimasatviroje miSriojoje ekonornikojeparodytas5. apskaidiuolar. Atviroje ekonornikoje bendrEjqpaklaus4 papildo grynojo eksporto i S l a i d o ( Z r .MiSriojoje atviroje ekonornikojebendrqj4paklaus4sudarovisq keturiq ekonornikossektoriqvartojimo ir investiciniqprekiq paklausa: AD= C* *i*C +NX = c+c*ty+i"C *i .. zxY (5.I 6 paveiksle. Pusiausvyros nacionalinioprodukto susidarymas atviroje ekonomikoje Bendrosios paklausos linija ADr miSrioj e ekonomikoje oj apibudina paklaus4 uZdaroje + 1nO. I Yr=(a+l+G+X) i.t{ 5.16 pav. ) : s 195 . l-c +z (5. pusiausvyros produktq nacionalini Y6. .40) AtsiZvelgdami i pusiausvyros sElyg4 Y=AD. Y:AD AD . 1 6p a v .:C*+i C .

60 rnln. kad bendras ribinio polinkio vartoti nacionalinespajanras koeficientas 0. tai NX : X. Tadiau perkamos ne tik Salyje.ldinantis koeficientas 0. kad c* : 0. tai NX > 0. Kiekvienas papildomas nacionalinio produkto vienetas didina Salyje pagarnintq prekiq vartojirno paklausq (c*-z) koeficiento reik5me. tai rei5kia. bendrojipaklausa atviroje (AD2 tieseyra Zemiau ekonornikoje rnaZes tieses AD1). Lt. o jei Y<Y6. e e Bendrosios paklausos linr. Lt. kai Y:Ye. ). Tai reiSkia. (TieseAD2 kerta tiesEAD1. o jei Y>Yg. vadinasi. toddl bendrosiospaklausos atviroje ekonornikojetiese AD2 yra pakilusi vir5 tieses AD1 eksportodydZiu. tai NX<0. nes atviroje ekonornikoje sLrmaZdja ribinio polinkio vartoti nacionalinespa1amas koeficientas. Todel ribinio polinkio vartoti nacionalines pajamaskoeficientas sumaZeja ribinio polinkio irnportuoti koeficiento dydZiu. galirne apibfidinti autonominiq paklausoskonrponenrqautonorninio varlojimo.6. Ltbus iSleista papildorniemsvartojimo reilcnenims isigyti. vadinasi bendrojipaklausa atviroje ekonon. Todel i5 papildornq 60 n-rln. kad ribini polinkf vartoti Salyjepagamintas prekes apibr.bet ir importinesprekds.2. kai y:yo) r UZsienio prekybos deficitas surnaZinabendrqq paklaus4 maZeja ir pusiausvyros nacionalinis produktas atviroj ekonornikoj (Yr. Salyje pagamintqprekiq papildomasvartojimassudarystik 40 mln. NX:0. bendroji paklausauZdarojeir atviroje ekonomikoje bus vienodos. bet ir uZsienyje pagamintos prekes.4 (0. Visq 5iL1 iSlaidq pasikeitimo multiplikatorius atviroje ekonornikoje (ma) bus vienodas: l llln:- l I-c*+z " (5 4)\ 1-(c*-z) 196 .ikoje bus didesne negu bendroji paklausa uZdaroje (AD2 yra vir5 tieses ekonomikoje AD1). Padidejus yra pajamoms100 rnln. Kai Salis imporluoja prekes.16 paveikslebendrosios paklausos tiese AD2 yra nuoZulnesni.6.6 0. Arba galima sakyti.2).jei Y : 0. tarkime. investicij6 vyriausybds iSlaidq ir eksporto pasikeitino poveiki pusiausvyros nacionaliniam produktui atviroje ekonornikoje. .c*. o z : 0.Y. Pavyzdiziut.la AD2 yra nuoZulnesne AD1 uZ AD1 linijos nuoZulnurn4 apibrldinaribinio polinkio vartoti nacionalines pajarnaskoeficientas. AtsiZvelgiant i tai. yra 5. Lt. kad vartojamos ne tik Salyjepagamintos. Lt itnportinerns vartojimo prekdms isigyti bus i5leista 20 mln.

e diskretine fiskalinepolitika? 197 . tuo rnaZesne mineto r n u l t i p lk a t o r i a u r e i k 5 r n e . . jog atviroje ekonornikoje autonorniniq paklausos komponentr4 rnultiplikatoriauskoeficiento reik5md yra maZesn6 nei uZdaroje ekonornikoje. o Kartojimo klausimai l.Kuo didesnis ribinis polinkis irnportuoti. Vagneriodesnis rnokesdirt sistema Lafero kreive valstybesbiudZetopajamos valstybesbiudZetosaldas grynieji rnokesdiai grynieji proporcingieji mokesdiai autonominiairnokesdiai vartojinrasesant autonorniniarns mokesdiams taupymasesant autonorniniams rnokesdiams p ribinio olinkio artoti v nacionalines pajamas koeficientas r i b i n i op o l i n k i ot a u p y t i nacionalines pajarnas koeficientas vartojirnasesant p r o p o r c i n g i e r n sy n i e s i e r n s gr mokesdiarns taupymasesant proporcingiems gryniesiems mokesdiarns autonominisvartojimas [tekejimosrautai nr-rtek6jimo srautai diskretinefi skalinepolitika nediskretind fiskalinepolitika savaiminiai stabilizatoriar autonominiq mokesciq multiplikatorius subalansuoto valstybes biudZeto multiplikatorius realusbiudZeto subalansavimas visiSkouZirnturno biLrdZetas ciklinis biLrdZeto citas defi (visiSko strukturinis u Z i r n l u m ob i u d Z e t ol e f c i t l s ) t i r i b i n i sp o l i n k i si r n p o r t u o t i a a a a a a a a O a .Si forrnule rodo. o . i s Pagrindindss4vokos . . 3. Kokie pagrindiniai elernentai sudaro valstybds biudZeto pajarnas ir iSlaidas? Koki4 priklausornybg parodo Lafero kreive? Kaip pakeidia vyriausybessektoriusnarnq lkiq vartojimo ir tarlpymo fr"rnkcijas'l Kq vadinan. r . 2. . o o . 4.

. Kaip uZsienio sektorius pakeidia bendr4jq paklausq ir pusiausvyros paj nacionalines arnas? 14. 8. PaaiSkinkite autonominiq iSlaidq rnultiplikatoriq atvirojeekonomikoje. Kada vyriausybd igyvendina stabdandiqjqfiskalinq politike? Kokius ZinoteSiospolitikosinstrumentus? I l. Kas yra savaiminiai stabilizatoriai? 12. autonorninds 6. Kodel naudojama visiSko uZimturno koncepcija fiskalinei politikai [vertinti'/ 13. PaaiSkinkite Havelmo teorem4. 15 kokiq efektq susideda bendras vyriausybes i5laidq ir proporcingq pajarnoms? nacionalinems rnokesdiqpoveikis pusiausvyros 9. Kada vyriausybe lgyvendina skatinandi4jqfiskalinE politikq? KokiLrs ZinoteSiospolitikosinstrumentus? 10. Paai5kinkite. kokl poveik[ pusiausvyros nacionaliniam produktui turi vyriausybes iSlaidos.5. Kuo skiriasi autonominiq mokesdiq sistemos poveikis pusiausvyros poveikio? pajamorns proporcingq nuo rnokesdiq nacionalinen-rs sistemos 1.

i kuriil mainomoskitos prekes. Pinigai . Kita ar parduoti. paslaugas. mainuose.P . Siandieniniai yra bankines veiklos produktas. kas konkredioje visuomeneje naudojarna kaip mainq priemonearbavisuotinisekvivalentas. darbuotojaidarbo paslaugas vertus.grEZinau-ros skolos. pateikiakonkretesni Ekonornistai vertinamikaip gerio ir blogio lsikrlnijimas. Pinigais apmokama uZ prekes. Tautq k[ryboje pinigai rr-roksliniqstudij14bei straipsnir4.todel trurnpai apib[dinsime bankq sistemos veikirn4 bei veikl4 pinigq pasi[los formaviuro procesiLrnultiplikatoriar-rs banko pinigLlsamprat4. taupyrno ir mokejirnopriemonesfunkcijas. be to.rrios deka vyksta l. PINIGAI IR SIUOLAIKTNIAIBANKAI problemas.Pinigus.lstorine patirtis rodo.visuotinis vert€s ekvivalentas. yra rezultatas. Pinigai.preke t99 .kas Pinigaiyra tai.kaip n. prekiq apskaitos vieneto.pinigai. Pinigai ekonornikoje reikalingi ne prekemsisigyti patys savaime. Viena vertus.money) . kad pinigai yra visa.tai preke. atliekantis mainq. 6.atliekantivairius sanderius: maino i pinigus.o pastaroji pinigq funkcionavimo pinigq esmd ir lunkcijos bei istorinejq Sioje temoje nagrinejarna pinigq paklausair pasihla bei atitinkamaijq struktura. galima i5reik5ti taip: Pr . pinigq apibldinimq juos siedami su prekiq mainais. be bnti paai5kintas kainos.tai visa.kai tam tikra preke pradeda atlikti visuotinio ekvivalentovaidmeni.rktq. Svarbiausios Sios: priernone.rainq prekiq mainai tarpininkaujant pinigams. kaip prekiq rnaintl prodr.t.tai priernond. Pinigai (M .kr.bet kaip priernond. apibudinama pinigai PinigLlpasiulatiesiogiaisusijusisu bankq veikla. Pinigai atsirandapletojantis mainarns. PINIGU FUNKCIJOS Apie pinigLrsjau iki XX a.Pr'.Vargu ar rasime SiandienZlnogaus veiklos sfer4 kur galima bLrtq apsieiti be pinigq. kaip mainq priernong. Pinigai ir su jais susijusiosproblemosvienaip ar kitaip jau buvo ir bus nagrindjamivrsose negalejo rei5kinys arbaprocesas kadangind vienasekonominis kurso ternose.6. kas gali tarpininkauti prekiq apskaitos ([vertinirno) funkcij4 taupymo atlieka rnainr4 funkcij4 pinigq funkcijos yra funkcij4 ir mokejimo priemoniq funkcijas.garnintojaiir vartotojai perka bei parduodauZ pinigus prekes. bankai yra ypad makroekonomikos AnalizLrojant svarbus rinkos ekonomikos elernentai. taupoma ir t. raida. Visuotinis vertds ekvivalentas (generalequivalent). pradZiosbuvo paraSytaapie 6000 sukurta legendq. eia pr .1.

1. kad Pr nesutaptitiek laiko.r. Sie du procesai . tarp j[sL1ir knygos pardavejone[vyks.svarais 200 . kai TadapakankauZ pinigusparduotiobuoliusir po to pirkti bet kuri4prekE. Galimybe. Pinigai . Siekiant geriau suprasti pinigq kaip taryininko vaidrneni jog pinigq ndra. reikalingasdvigubasnonl sutapimas. o knygil uZ gautuspinigus [sigyti pimadienl Vilniuje. Barterind ekonomika (bartereconomic).y. yra abejotina. tiek vietos atZvilgiu.kilograrn4 ilgis .re valstybis valiuta: Anghjoje . savaranki5kus l) 2) i pirkirnq.kaip sLrddtinga suderinti [vairiq jhs prekiq savininkqinteresus. o knygos pardav€jui reikia popieriaus. Kad ivyktq liesioginiaiprekir4mainai. kuriuo nustiitornos kainos ir vedamaapskaita. prekiq mainq procesqpadaro Vienos mainq priernonds naudojimas efektyvesni. Tuo tikslu panagrinekime barterin€s ekonomikossistem4.nes nesunku suprasti. norite [sigyti knyg4 ir turite obuolir. Sanderiaivyksta Lyniai sklandZiar. Kainos paprastainustatomos nacionalir.Atsiradus prekiq rnainai sLrskyla dr. tarkirne. sugai5tan. kai yra auk5tos kainos. kai uZ lurimuspinigusnegalima nusipirktinorimosprekds.Pr.parduodama pinigus. o pastariejiyra priemondnusipirkti reikaling4kitil uZ prekqar paslaug4 Pr". v i s k a i n e r av i e n o s . Vienos bendrosmainq priemonesnaudojimasprekirl mainrl proces4 padaro efektyvesn[. i s u o l i n ap r i p a Z i n t om a i n qp r i c r n o n d s .r laiko ir vietosatZvilgiuprocesus: pardavimq. .ra daug laiko. Taigi obLrolius galirna parduoti SeStadienl Kaune.tai ekonornika.o prekiq mainaivykstatiesiogiai. atlikdarni mainq priemones fr-rnkcijq padeda taupyti laik4 pailginalaisvaiaiki.apskaitos (lvertinimo) vienetas.rs. Pinigai. pinigarns tiek pirkejui. tikrai ivyks tiesioginiai prekiq mainai.P ir P . iSeikvojama daug pastangq. 2. Dabartin€miss4lygomis prie barteriniq mainq griZtarnatuomet.Nesutapus jog neivykstair kur kas svarbesni sanderiai. rnainq priernon€yra pinigai.t. Siuo atvejusanderis prekiq savininkqinteresams.metrfu o kainos . Siuo poZilriu pinigai vertinami kaip visuornends paZangos rodiklis.pinigus. gali Kita vertr. Tarkirne. kai pinigai negali gerai atlikti mainq funkcijos: . ir prek€s mainomos viena1kit4. ekonomikoje. KonkretusmaterialiniaiiStekliaituri savo apskaitos (ivertinirro) vienet4:svoris. pagaliauleidZiavisuomenei pagarninti papildornqprekiLl ir paslaugq. paZyrnetina. SiLrolaikines ekonornikos flrnkcionavirnas be visuotinai pripaZintos rnainqpriemones neimanornos. kurio jDs neturite. infliacija. Tai patogutiek prekiq pardavejui.

2 . Finansiniai aktyvai .rpyrno veliau galetq atlikti mainq priemonesfunkcrj4. Pinigai n6ra vienintele turto forma. vadinamikvazipinigais. Pinigai . uZsienio valir-rtos.Amerikos doleriais. 3 . kai uZ prekes ir 201 . 4. Tadiau yra daug prekiq .tai atidetLi mokijimq matavimo priemone.kuris gali n. disponuoja ekonominis aktyvai: L Materialiniai Ll.ll'ankais. i arba vertesi5saugojimofunkcijq pinigai atlieka del to. juos parduoti.JAV .jeigu ji be didesniq sunkutnqar p p i i S l a i d tg a l i r n a a v e r s tg r y n a i s i n i g a i s . Aktyvq kainq stabilumo prognozavimo Turtas arba aktyvai yra likvidus.kuriq kain4 lemia ne gamyboska5tai.rmq ji l.litais sterlingr4.prekes kokybe.garntiniai i5tekliai. glaudZiaisusijusiosstr laiktr: tlrp Pirmosios dvi pinigq fr-rnkcijos pinigq gavimo ir jL1iSleidirno visuometpraeinatam tikras laiko tarpas.todel del Pinigai yra potencialus patikimesni yra materialieji aktyvai. Pinigai.tai: sr"rbjektas. toddl nieko nekainuojair nerajokio vargo kadangi tai jau mainq priernond. llgojo vartojimo reikrnenys. verlybiniai polisai.C y v e n a r n i e ni a r n a i . naudingumas. y K v a z i p i n i g a i( q u a s i . taupomieji indeliai. pasi[la. pana5[si itrauktuosius. i5laidos.raZeti intliacijos. ir 3. G 1 . pagamintas naudojantSiasprekes. reklatna. kurie neitraukiami i pinigq apibreZirnq.taupymopriemonetai tam tikrasasrnens birdas. Labiausiailikvidus turtasyra pinigai. 2. atlieka trediEj4funkcij4.) l a i t e r r n i n u o tiir t a u p o l n i e j i Salies ir konvertuojamosiosbei nekonvertuojamosios perskaiiiavus Salies valiuti6indeliai. kaip greitaigalirna pirkti ar parduoti.t.akcijos. Pinigai siaurqja prasnle yra likvidus. jot paklausa.4. yra tarn likra vertybiqatsarga.kaip mokejimo priernond .nuosavybe. Turto likvidr.Lietuvoje . ir t.. turto saugojiruo 3.bet papildomas(ribinis) produktokiekis.u r o n e . 2.Pranclzloje . kad Tar.pinigai. Turtas . draudirno iSleisti. j 1. Tai.Kol jie jie Tokiu atvejLr pinrgailaikorni (saugomi). bet yra labai Aktyvai. a m y b i n i u i a s ( a t ari [ r e n g i r n a i . popieriari. Siq funkcij4 pinigai atlieka tuomet. p i 1 .Ji lcngviausia [sigyjant lernia: kitq verlybiq. kuria Turtas. Kaintl veikia prekes gamybos ka5tai. Zerne. Pirkirno ar pardavirnooperacijLl laipsnis. l turtas.

besiplediant prekiLlmainams. Skotijoje. .. Ypad pladiai daugelyje rautr4 kaip pinigai buvo paplirE pinigai" . Kai Salyje didele infliacija.t.rerikosrauru kaip pinigai placiai naudotikailiai. rei5kiagyvul!. visos rauros. Daugelisaugalininkystes produktqbuvo ne maziau tinkarni kaip pinigai.arbaprekiniaipi'igai. DaugelyjeSkandinavijos.v . Indijoje. Afrikoje .t.Todel daugelyjetautq Lodliai. Bltent sia firnkcrjagrinclziprnos pinigines paskolos. raiyzaziui.pinigai atsiranda visose tautose tam tikro ekonominio issivystymo pakopoje. visur pastebirnata pati tendencija:pinigais iapdauo labiausiai realizuoti tinkamos tam tikros genties pagrinainio verslo prekes.naminiai gyvuliai. Senovds graika'rs pinigus atstojo kirviai.'e visas keturiasfunkcijaspinigai atliekatik nesantinfliacijos. Nevisavertes monetos . p a v y z d L i u i . pavyzdliul lotynq kalbos Zodis. Kai kuriose Vakarq Europos salyse naucloti rugiai. Pinigai .gr[dai. ISTORINEPINIGU NAIIA PinigLl vystyrnosi istorija yra tautq vystyrnosi atspindys. visaveriiq prnlgq pakaitalus. persijoje. : M i n t i s . pinigai nearlieka tredios ir ketvirtos funkcijos.y. arnatininkams ukio apyvokosreikrnenysir t. . kad narnq apyvokos reikmenys taip pat alliko pinigq funkciiq.y.t.kukur[zai.g I JJ6 J*rl 6. I5 rnokejirno priemoniqvisumosgalirnai5skirti.. g 7 V s .kir.rylitti rr t. t atitai. pagal juos iSskiriamos pagrindines pinigq r[Sysr: 1.pinigai" ir . Sri Lankoie . kuriq . Turirna Ziniq..prekes. IstoriskaidaLrgelis prekiq nors kartq yra br-rvgmainq priernone.p .Kredito vystymasissqlygojaSiosfunkcrjosplelr4 J* . o .iai. centrineje Arnerikoje . ..kuriq norninalioji realioji verte ir sutampa: r nevisaverdiuspinigus . Baltijos... 1 9 9 0 . Zemdirbia'rs.t.zveivbos 'Pladiau: s B a l d i S i s . kai kainos stabilios. Azrjoje.vaiksdiojantys gyvenusiosprie vidurZemio jrlros.pinigLlistorineraida apima kelis erapus.paslaugas pinigai uZrnokamiveliau. 'roliniai ir metaliniai indai.. p i n i g q f e ' o r n e n a . turejo bendrq piniginl vienetq . Skirtingq prekiq virtimas pinigais nebuvo atsitiktinis..vertes Zenklus.tai lnonetos.pecunia"_ plnlgus.gyvuliai' yra bendros kilmes. uZ .g y v u l i q a u g i n r o j a r n s g y v u l i a i .jaut1. veliau lsigalejLrsi Vidurio Europoje. ' visaverdius pinigus.Rusijos.-Airijoje.siaurdsAr. kavos pupeles. pinigus.Filipinulse . kauptukai.pecus'. r n e c l 2 i o r o j a r n s i a i l i a i . T e r l e c k aV .2. nominaliojivertedidesne realiq4. .

neypatingai vertq. Ziedtl. yra neZymios. Pavadinimasyra susijEssu romdnq Sventykla. kol kaip pinigq medZiagapradeta rnetalas.ir pirmiausiasidabras auksas: . . kad: tarpininkas. Sioje Sventykloje buvo romdnq pinigq kalykla.y. nes reikejo nustatinetisvor[ ir prabq. nuo (pavyzdZiui.todel valstybds ant metalo liejiniq pradejo deti savo ZenklLrs. Jie buvo nepatogus.tai nustatytos formos.kuris yra valstybes [teisinta Pinigams gaminti naudoti ivairus metalai. Monetos pavadinimas atsirado veliau negu pati moneta. Jie 2.bet tuometpinigq surnapati . Netrukus praddtakalti ant tq pinigq Zenklus. Del daugelio fiziniq bei savybiqpinigais tapo taurieji metalai. Moneta (coin) . jie nepraranda (negenda. gyvLrliai. cirkuliacijos liejinys. . ir panaSiai. pagrindinius reikalavimus : paplitr-rsios. 2) prekes-pinigaigalejo patenkinti tam tikrq poreiki. Suteikta liejiniams forma.. buvo tiesiogiai nar"rdingi. svorio ir prabos priemoni. palyginti su jq brangumu. . Prekiq-pinigqnaudabuvo ta.. t.rdoti pinigq raidosetapas. bet l) buvo pakankamai.moneo" . milteliq pavidalo. Pinigq raidosistorijarodo. brangieji akmenys. laikymo ir transportavimoi5laidos. r metind gavybos apimtis paprastai yra stabiliai. kaip maZiautinkamosSiamtikslui prekds pamaZubuvo keidiamos tobulesnemis. nes jq vert€ kinta priklausornai jq dydZio).rodandiusprabq ir svor!. gyvuliai 2) sunkLr. kailiai. 2) turejo didelEir paslovi4perkarnqjE Jq cirkuliacijaturdjosavqtrukurnq: I ) ne visas prekes-pinigus buvo galirna srnulkinti (pavyzdZiui. ir taip atsirado moneta.tenkinusios kabliukai. Metaliniai pinigai i5 pradZiq buvo metalo gabah4. Bet tai irgi buvo nepatikirna.du Siuo laikotarpiupinigai buvo prekes. nar. todel ir nedideliosvorio turi didZiulEvertg.padideja"). pastatyta Sventykla pavadinta Moneta (lot. bet neZymiai didejanti. Metaliniqpinigq atsiradimas tai antrasis ypad artimi pirmajai pinigq r[Siai ir pasiZymita padia pinigq-prekirl teikiama nauda.vielos. nepatogusaugotibei transportuoti atsivedaprieaugio. I ) tai buvo mainqpriemone. 273 m. kurioje pagarnintipinigai gavo monetospavadinim4.. gali blti dalorni ir vel savo fiziniq savybiq sulydomi).ispeju).prJ{r. atsidekojantdeivei Junonai uZ ispejirnq padejusi romdnarns iSvengti pralaimejimo. yra reti. 203 .

Popieriaus panar-rdojirlo pinigq garnybojepin. 650 rn..jq laikyrnasprivatierns asmenimsbuvo uZdraustas.Per 50 metqmonetanelenka proc. todel jie yra nevisaverdiai.todel dideles monetq sumas sunku suskaidiuoti. Valstybejuos deklaruoja jr. i5skiriama rnonometalizrno bimetalizmopinigr4sistetna. sirnboliniaipinigai. paties popieriausgamybos iSradirnas. l) Dideli metaliniq pinigq cirkuliacijoska5rai. UZjuos visuometgalimalsigyti prekiLl. buvo daromiis baltqjq elniq odos. patogus. Veliau juos peremdpersija (1294n. priklauso Kinijai.).atpaZin0s. pinnil kartE buvo iSleistipopieriLrje pinigai. negu jq realioji verte. pinigais.Mainq ir mok€jimopriemones galiqjiemssuteikia valstybd. tadiau rnonetqcirkuliacija turi savrltrukurnq.y.nedideli).t. Popieriniqpinigq prototipas 100 rn. Valstybe popieriniLrs pinigus pripaZlsta istatymine rnokejirno priemone. Monetosi5radimas buvo labai svarbushkio vystyrnosi lvykis.Kr. popieriniai .daug sveria.kad.1 kaip pinigus ir i5saugo return4 t. 2.y.ribodarna kiekl. Kad eiliniai kinai negaletqpatys pasigaminti lokiq pinigq Zenklq. o JAV .Del iiq prieZasdiq buvo iSleisti metalopakaitai popieriniai pinigai. ne paprasta paverdia jq o preke. portatyvus(lengvi. nuo jq atpjautas gabalas Ii paZenklinant valstyb€s zenklais)buvo teisds! parl kaili Zenklas.Jie griozdiSki.privalomaismainuoseir grqZinant skolas. r (visi to patiesnominalopinigaituri b[ti vienodos vienaru5iai vertds). juos ekonomine. r patvar[s (geroskokybdspopierius).pinigq sistema.).devisi. deramaiapsaugoti nuo klastojimo. Popieriniai pinigai iSreiSkiaLymiai didesnEnorninali4j4vertq.pr. kurie metalai naudojarni monetq gamyboje.pradiniosvorio.r-rurnas. aukso) isigalejimas kaip valstybes pinigq sistemos standarto. Popieriniai pinigai turi tr"rreti savybes: Sias r br. Bimetalizmas (bimetallisrn/bimetal standard) . Popieriniai pinigai yra pinigai rodel. baltieji elniai buvo suginti i vienq valstybes o park4. 4. besiremianti dviejq tar-rriqjqmetalq (aukso ir sidabro) atsargomis. kaip ir.Pagal tai. Popieriniaipinigai. l.-rti stabil[s. r turi bfiti dalus.XVII arnZiuje. Europoje pimr4 karrq popieriniai pinigai isleisti Nyderlanduose XVI a. 3. spausdinti Japonija (1337m.2 2) Monetos bDna paprastai nedideles vertds. Jie Kai kailiai pasidard nepatogLrs apyvartai. nes brjorna jq padirbinejirno. Kinrjoje naudotiodiniai pinigq Zenklai. ir Monontetalizmas(monornetalisrn/single standard) vieno iS tauriqjq metalq (pavyzdLiui.

205 .turi nemaZaprivalumq.negrynieji. i auksrlpopieriniais Popieriniai pinigai sqlygojo bankopinigq epochos atsiradin. XIX ir XX a.kiek veliau .r nebeturdjo prekernis auksu. arbakreditiniaipinigai. pinigais laikornas s4skaitoslikutis banke.piniginio darbo" ir igalino juos naudoti racionaliau: juvelyriniatns. palyginti su popieriniaispinigais: patogu siqsti paStu bei patikrinti i5rlokdtas surras. per Sirntrnedius keitesi jq banknotr"l leidimo i apyvart4pagrindai. Zrnonds visuomet buvo tikri. atidarantdeking.ras bankLrii5duoti arba pervesti i kit4 sqskaitqtam tikr4 pinigq sr-unq deki pasiraSiusio i5 asmens einamosios silskaitos.rti. Vietoj dekilt pladiai pradetos naudoti kreditines kortelds piastikines plokSteles magnetine su atmintimi. Be to.o cirkuliavo jo kvitai. Banko pinigai . atliekapinigq funkcijas.Prancfizijoje. s jokio ry5io sr. neparnesi.kai patstabakas buvo sanddliuose. Jeigubanko jis indelisjus lgalinaapmokdtiuZ pirkinius. r p lnd0lis (deposit) pinigai. kad bankai banknotus buvo isipareigojE kiekvienu momentu i5keisti i auks4. iekis (check) . pladiai nar.ri JAV VirdZinijos valstijos atvej[. pavyzdiini. 1000 Lt. Prie5 PimrqjI pasaulini karq daugelio Saliq vyriaLrsybes erne reikalar. fstatymindlnis piliediaivisuotinaitai pripaZfsta. Zinoma. kad banknotusgalima iSkeistiI auks4. su koljie i5 auksokvitq virto visq prekiq bei pasiar-rgq kvitais.Jie turi perkarn4i4 gali4 todel. Tai panair. valstyb€savoautoritetu. rySys auksu. kai apie 200 metq kaip pinigai buvo naudojamastabakas. nebekeidiamais pinigais..Pirmieji banknotaibuvo iSleisti 166I m.Svarbiausias skirtumas tarp banknotq ir popieriniq pinigq buvo tas.Todel jie buvo lyg banko rlsiuose esandio aukso kvitai.vadinasi. centriniaibankai spausdintq kad j p b a n k n o t u s e d i d c j u s i o r n s r i a u s y b i si S l a i d o r np a d e n g t i S i e b r n k n o t a i a u vy . banknotai paplinta visrune pasaulyje. jr1 patikimasbudasapsisaugoti nlro vagysdiq. Stokhohne..tai lvairiq tipq indeliai bankuose (deposits).todel po karo banknotaivirto ar paprasdiausiais. Dabartiniu laikotarpiu prasideda elektroniniq pinigq era. o ne iSra3omidekiai. atskirq tabako pakrlnuosavybe keitesi. kad juos deklaruoja priemonernis pinigais.taupom4jqar kitE s4skait4.Austrijoje-Vengrr. rnedicinosporeikiams tenkinti. Jeigujls banko sqskaitoje turite.kurierns galirna iSraiyti dekius.banknotai. tai Sisindelis yra pinigai.rdojama kaip cirkuliacijos priernon6.kad uZ pirkiniusgalitemoketi dekiais. Bankopinigai.loje. techniniarns.indeliai .tai inclelio savininko i5ra5ytasisakyn. ir Salies lstori5kai svarbi popieriniq pinigq rirSis.pinigai iS esrnes yra tik pinigq Zenklai. patiketifinansiniam tarpininkui. 4. Tai kitaip v a t l i n u r r pii n i g a is i a u r q j a r a s n l e .4.Kodel? Todel.Tai iSlaisvino tauriuosius metalusnuo . parodo i5laidas Pastarieji arba pinigq pervedimqir yra indelio arbajo dalies nuosavyb6s perdavirno priemon6.

Bankai ir kompanijos.tai indelis. kad tai patogi pirkimo priemone.Taigi maZesne sanderius disponuojant turtingas Zrnogr.ro kliento kreditingurno. jam nustatoma maksimalikredito suma. kuri savininkasgali pasiin'rti tik pasibaigustam tikram terminui.vertybiniai popieriai ndra tiesiogind cirkuliacijos priemone.kuri suteikia Siuo atvejLr bankasar kita [staiga.ne pinigai. Tadiau kredito kortele . jas leido stambiosnaftos kornpanijos.rti grynaisiaisbet kuriame automatiniame kasosaparate.tai taupornosios 5.Kredito korteld (credit card) .l. tenninuoti indeliai ir trurnpalaikiai vyriar.jarn pakanka dekiLl knygeles ar kredito kortelir. atidedanti pirkinio apmokejirnq. in.Pagrindinis jI pinigq kriterijusyra paprastumo laipsnis. komerciniq bankq ir taupymo istaigq skoliniai i i s i p a r e i g orjn a i . u r i q Z y r n ij q n o r n i n a l a s . apskaitos vieneto ir taupyrno (vertes i5saugojirno)priernonds. Terminuotasindelis .Fordq" savininkusprie savo degaliniq. Kitaip jie dar vadinamipinigaispladiqja prasme.Kortele suteikia galimybg sudaryti grynq pinigq ir dekiniq indeliq suma.agar.rsiau sqskaitos.pavyzdLiui. p Pasaulinepraktika rodo. liudrjantis indelio savininko asrnenybp ir suteikiantis juteisE lsigyti maZrneninejeprekyboje prekes bei paslaugas. Siuolaikiniq pinigq vertingumqnulerniajq savybe buti mokejimo priemoneatsiskaitant prekesir paslaugas. PaZeidEs sqlyg4 indelininkas praranda Siq visas pal[kanas arba jq dal[. dekiai* patysneturi tos j v e r t d s .ra r.Tadiau pirkirno sanderisnebaigtas. Netikri pinigai arba pr. kol apmokarnakredito korteles sqskaita. likvidurnolaipsnisyra maZesnis Jq negu pinigq siaurqjaprasrne. 706 .kad priri5tq . naudojant sanderiams vykdyti. tai greidiau trumpalaikio kredito gavimo priernone. taip pat ir aktyvq likvidumas.atsiskaitant prekesir paslaugas.rsybds vertybiniai popieriai.nernokant grynais inigais. Terminuoti indeliai ne tokie likvid0s kaip taupomosios seskaitos. uZ ISskiriami pagrindiniai Sie popieriniq pinigq bruo2ai: Siuolaikiniq o tai valstybes. i5duodantyskreditines korteles.tai banko ar prekybinds finnos vardinis piniginis dokumentas. Priklausornai nr. uZ pinigai .iSdavusikredito kortelp.Ribq tarp pinigq ir kitq tipq finansiniq aktyvrl parodo analizuojarnojo turto galimybe atlikti pinigq funkcijas: mainrl. jie taip pat gali b[ti panaudoti bet kaip gryni pinigai arba pasibaigus terminui pervestiI einamqj4s4skait4.popieriniai. bet gali blti naudojami terminuoti indeliai ar taupomosios s4skaitos. Siuolaikiniaipinigai .rs nebaitinaituri ne5iotisstor4 piniginE . Pirmosioskredito kortelesatsiradoJAV po Pirmojo pasaulinio karo.r2jas fiksuot4 metini mokesti.. i u o l a i k i n i q i n i g q v e r t i n g u r n Eu l e r n i aq k p S n savyb€bhti mokejimo priemone. monetos.Nuo 113iki ll2 Siossumosgalin.

Todel jis jI atpinga. Jeigu vyriausybe i5leidZiaper datrg grynq pinigq. iki 1934rn.rsitarimas. Palaiko grreLt4santykf tarp auksoatsargqir Salies vidauspinigq pasifilos.Zmonds supirkineja.'arus].y. pinigq yra t. ?I svaras lygus453. Laikantis aukso standarto. Salies vyriausybenustato: l . ir du atvirk5diai. r pinigtl vert6 nera susielasu fiksuotu taLrriqjq metalq kiekiu.o uZ tas padiasmarkes 20 kaip popieriq. Nuo 1879rn. t.rkso nuperka daugiau.rkso daugiaLr kaina yra fiksuota. Rinkosekonornika stabili. Kiekviena valiutaturdjo tvirt4 auksokurs4 kuriuoji buvo keidiama.palyginti su kitornis prek6rnis. J. PavyzdLiui. leidZiantisnustatyti valiutr4 kurs4 laikanlis auksoekvivalento. Vadinasi. . Tadiauar.skoliniai isipareigojirnai sekrningai atlieka pinigq funkcijas tol.I5augusauksopaklausai. Laikydamasiauksostandarto.jq perkarnoji galiasantykiniai pastovi. tai kiekvieno piniginio vieneto verte krenta. kad pareikaiavus Salies centrinis bankas privalejo nustatytakaina banknotLrs keisti i auks4 ir atvirkidiai. valstyb€ atsako uZ piniginio vieneto vertes stabilizavimE (tam tiksluiji kontroliuoja pinigqpasifild. jq sElygojaprekiq ir paslaugqkiekis. Saliespiniginio vienetoauksoturini.vyriaLrsybei iSleidus pinigq kainq lygis kils.6g.po Pinnojo pasauliniokaro Lenkijoje l4 000 markiq Anglijos rinkoje buvo vertinamos Silingq. kLrri valstybe turejo savo atsargose. verle yra atvirkSdiaiproporcingakainq lygiui. Aukso standartas(gold bullion standard) auksupadengtr-1 pinigLlsistema. Jq argumentai: I . neleidZia jai pagaminti pinigq tiek.rgrqZinti. Jeigu valstybd ar. mokddarni pinigus.tai pinigq ji gali i5spaLrsdinti daugiau. ir atvirk5diai. yra 2. antrojepus€jepasaulyje buvo rnasiSkai pereinarna prie aukso standarto. infliacija susilpn€ja.bet pinigqpolitikajq destabilizuoja.y. XIX a. 29 galirna buvo gauti50 Silingq.tai pinigq verte sumaZdja kartus. kuriojepinigai gali b[ti pakeistiauksu.Saliq sr. Tarp pinigq ir kainq lygio visuornet tam tikrassqrySis. Ekonornistaiklasikai skatina aukso standartonaudojimq sr. Banknotq kiekis buvo ribojamas aukso kiekiLr. kiek ji nori.sv6rus[ sr. kuri uZ tuos pinigus galima nupirkti rinkoje. 20'7 . z .jeigu visq prekiLl bei paslaugtlkainq lygis padvigubeja. dauguma Saliq savovaliutas buvo susiejusios su auksu. kol. Tai reiSkia. Aukso standartasdisciplinuoja vyriausybE. ir pinigq pasiDla sumaZdja. Netruk<Io laisvamauksoeksportuiir importui.pinigq kaina yra atvirkSdiai proporcinga pinigq kiekiui. . PavyzdLiui.

kad .tai ir pinigq pasifila augaldtai. liepos ndn. Priimtas bendrasaukso kr. Sis standartas.[vykusioje 1944m.kur ekonorniniairySiai buvo primityvrls. Tai buvo nat[ralios evolir"rcijosrezultatas.gerus" apyvartos. i Siuolaikinernis sqlygomispinigLlatsiradimoistorija pakarlotaAntrojo pasauliniokaro belaisviq stovyklose. dar kart4 patvirtinps Gre5amo desni. aLrgsldtai. pasiula. yra nors vienoda. kai iAV prezidentas (Nikson. dZemo. karui.susijusisu auksu. tai visi Zmonds pradedaj[ vertinti. Pinigq istorind raida rodo.ekonor. monetarines sutartys buvo perZiurdtos Breton Vudo tarptautindje finansineje korrferencijoje. Pinigai . ElZbietos Thom. 2. 3. to. Jei apyvartoje du pinigq tipai. Greiamo ddsnis (Gresharn'slaw) i5 teigianti.. ir turi buti panaudotagalirnybe pinigtl L Rinkos ekonon-rika politikos priemondmis keisti pinigq pasi[l4 slopinant gamybos svyravimus.kuriose buvo s[rio. kad svarbu ne pinigq fbnna. N*eragarantijq. JAV.nikos hipotezd. gaudavoRaudonojo prekiq kiekis labai ribotas.paremtasJAV dolerir"r. RidardasNiksonas susitarimaspanaikintas 197I m. Bandyrnai nacionaliniqvaliutq konvertavirnq auksq ir 5i sisterna i atgaivinti buvo nedr4sDs. tai vertingesni pinigai bus vartojarni pagal tiesioginq paskirtl. 1944tn. yra prieSininkai. to uZteks bendrojo nacionalinio produkto apimties augirnui uZtikrinti optimaliai 3-5 proc. bet iq perkamoji galia.. 3.2 proc.o jo pasifilaaugal6tai (. o Kaip visuotine mainr4priernonepradetanaudoti prastesnds gerosios suvartojamos pagal paskirt[ (sur[kornos).rrisbuvo konvertuojarnasi auks4. aukso gavybai aLlgant2 proc. sutrukde DidZioji depresija ir Antrasis be pasauliniskaras. Lieluvoje tokia situacija buvo Zlungant 208 . o kartu ir pinigLl pasilla.pasauliniamkarui.Baigiantis Antrajarr.ir kainosbus stabilios.Kiekvienasbelaisvisperiodi5kai KryZiaus maisto siuntas.margarino ir cigarediq.. kad ar-rkso Naujr-1 aukso telkiniq atradimasir darbo naSumokelimas aukso gavybos pramonejegali sukelti infliacijq.kuriq vertdrnainuose jq vartojarnosios vertds (t. Kadangipinigq pasiDla per metus). tikras daiktas konkrediomis sqlygornispradedamas naudoti kaip pinigai. j4 Zlugo. pavadint4 j1 vieno i5 ankstyvLgq merkantilistqTomo Gre5amo(Gresl. l5l9-1579) finansinioAnglijos karalienes .rarn. argumentai: Jq Keinso Salininkai auksostandario yra nestabili. kad. dar-rgelis valstybiq at5auke Prasidejus Pirmajarnpasauliniarr.tai tarn tikras socialinissusitarimas. sufomrulavusiojo patardjovardu. per metus.y.per metus.Richard)at5aukb JAV doleriokonvertavimE auks4. jei tarn t. poreikiq tenkinimaspagal tiesioginqvartojirno paskirt!) skirtingos.blogipinigai" i5stun-ria . r[Sies cigaretes.y.o maZiau vertingitoliaucirkuliuoskaip pinigai. Ndra garantijq.

rones funkcija.filyJ. I RrNKA 6. finansinisturas.ffiT1i.kaip Zmones paskirstyssavo turtq tarp pinigq ir obligacijq. nori tureti pinigq. pagrindines fonnas:pinigus kaip mainq priemong. o gaunami r.rZ parduotas prekes bei paslaugas. obligacijos. Tai fondai. 209 . Pinniausia apibudinsirne Pinigq rinkq apibudina ir pinigq paklausqi5nagrinesime pinigq laikyrnomotyvus.rs mainq prien. duodandiu pal[kanq.planinio[kio sistemai ivedustalonusalkoholiui. Ii:' f. 1 . l. Tolimesneje analizeje paprastumo sumetimais abstrahuosirn€s nuo turto fonnq ivairoves ir nagrinesimetokias jo palukanq.cukrui.Trumpai aptarsime Siuosmotyvus.y.jei turinrtl pinigq sulna butq paversta finansiniu turtu (obligacijomis).. t. 6 . Siuos Pinigq laikymo naud4sudaro:l) sanddriomotyvas. 3 . garnybosrezultatas.Kyla klausimas.kuris b[tq gautas.nainais r. duodandias Dirbdami Zrnondsgauna pajamq. kad palankiai progai.Siuo atvejusvarbipinigq kaip bfitq i5leistiveliau.iiliJ Palukanq prieaugis. t ( l paklausa pasi[la. obligacijomis. Sios dvi pinigq funkcijos ir atsakoi klausimq. bei gamybosveiksniq rnainqprocese.li'f ""Ji'"-::ffil. todel nr.rolat didina savo finansini turt4 ir atvirk5diai:i5leisdan.2) atsargq(apsidraudimo) motyvas ir 3) turto motyvas.kodel Zmones Jau pabr€Zdme. Pinigai dabar laikomi.3..o dabar naudojamoskitq prekiq kurios yra ankstesnes gamyboje). arba pinigLl atsargossudarornos tam. P i n i g qp a k l a u s a Visi ekonomikos sisternossubjektai.pasitaikir.irengimai. kad Zmonds savo turq gali kaupti ivairionris fonnomis.i ji maZina. neduodandiq palukanq.tai viena iS turto formq. banko sEskaitomis. kuriq pagalba lgyjamas realusis kapitalas ([kineje veikloje naudojami pastatai.kai Sietalonaitapo ir mainu oriemone. PrNrCrJ ! : .kai jq naudapadengia ka5tus. kartu jie atlieka taupymo priemones vaidmeni. paslaugLl turi tur6ti pinigq. pinigais. nekilnojamuoju turtu. Siuolaikineje pinigai naudojamiperkantprekes [kineje sistemoje bei paslaugas. ir paskolqobligacrjas. J[ sudaro esantys apyvartoje pinigai tuo laikotarpiu lurirnos banko s4skaitos. Zmondslaiko pinigustik tuomet. Pinigai . paprastosiornis akcijomis. dalyvaudami prekiq. vadinama alternatyviniais pinigq laikymo kaltais (alternative money holding). Zaliavosir kitos ekonomindsgerybes.'ru.

P . Tiksliau reikalingas laikyti pinigq kiekis priklauso nuo sudaromo sanddrio apimties.perkant pal[kanq duodandiusaktyvus jau vien todel. realusispinigLg o 210 . P .money demand)_ tai turto kiekis. Pinigq paklausa (Mp .rs akirnirksn[. Jei kainos padvigubeja. tol.Sanderir"rs sudarytibarteriniupagrindulaiko ir pastangq poZihriuyra brangialr. Ar reikia laikyti pinigLrstarp pajamq gavimo ir kito pirkirno? Visas pajamas galima panaudoti nedelsiant.reikalingq tokios politikos igyvendinirnui. Mp . Jeigu visi sanderiai butq tiksliai vienalaikiai.Tokiu atveju sudarantankstesnes apimties sanderir. pardavusprekesbei paslaugas tuo padiu akimirksniu perkantnorimasvartoti prekesir paslaugas.tai pinigq laikymas. kai reikalingi pinigai.pinigai btrtq visi5kainereikalingi. tuomet norninalusis pinigq paklausos kiekis padvigubds. Pinigq paklausa nominaliojiir realioji. pinigq reikesdvigubai daugiaunei anksdiau. pajarnq ir i3laidq sinchroniSkumolaipsnio.kiek galirna nupirkti uZ 100 Lt. Realioji pinigq paklausaapskaidiuojama pagal SiqformulE: . kol neZinorneprekes kainos. nei laiko ir pastangq. nominal money Realioji pinigq paklausa (L real money denand/liquidity) . padalytasi3 kainq lygio.tuomet pajarnosbutq gaunamos. (6 l) Jeigu kainrqlygis padidejadu kartus. kur[ Salies ukio subjektainori tureti pinigq forma. o ne realusiskintamasis. 5i Sand€rio motyvas (transaction motive) . yra Nominalioji pinigq paklausa (Mp demand). " . i5skyrr.norninaliojipinigq paklausa. tuomet visos pajamos ir i5laidos norninaliai padvigubes. pavyzdliui. Stambios kompanijos kaip tik ir vykdo toki4 politik4.grynq pinigLlpaklausa.rs. mes neZinome.tai norninaliqjqpinigq paklausos kiekis. Tadiau maZq ipla'kq atveju gauna'ras pelnas nepadengia nei brokerio paslaugq apmokejimo (procentq). kadangi mokejimas ir iplaukos nesutampa(nera tiksliaisinchroniSki).o kitos sqlygosnepasikeidia. kad juos perparduotumtuo metu. Tokiu atveju pigiau ir paprasdiaulaikyti bent siek tiek pinigq. pinigai yra nominalusii. -Mo .bendrasis kainq lygis. Taigi pinigq naudojirnassudarantsanderiustaupo laikil.realiojipinigqpaklausa. ir Kitu laiku. dia Z .

Tarkime.y. kada gaus pajarnq ir kada mokds uZ prekes bei paslaugas. tarpinitl prekiq sanderius.Klausimas.net ir turimo finansinio turlo iSleidimas.Jeigu parduotundtekelias palukanq obligacijas.o kitam pasiseke televizoriq. Sanderiomotyvu laikomq pinigq apirnti lernia. auga ir sanderir-1 motyvas. PavyzdZiui.y.Kai kurie aktyvai.jei namq [kiai perka t4 dienq kai gauna i5 darbdavioatlyginirno vis4 savaitq. bLrs 2) sinchroni5kumotarp rnokejimq ir pajamq gavirno laipsnis.kanquZtikrinilras. bet jam turirntl pinigLlnepakako. del prekiq bei paslaugq.y'ra nuostolingi. tadiauprekd gali briti jau duodandias puse kainosl Tai ir yra ir parduota.nustverti" (apsidraudimo) motyvas laikyti pinigr-rs. tadiaujq teikiamospajeunos pajamos. Tarkirne.ursinio palu.gantumete trukstamqpinigq.kuriq tikslus pobudis dar neZinomas.0procento.NeZinornybepadidina apsidraudirno butinurn4. pavyzdliui. visq sanderiq kad vertdvirSijaBNP (arbaBVP). didesne. galios.nori pinigq del jq perkanrosios kad Zrnon€s kiekis nepasikeis. Suprantama.kai augsrealiojo BNP apirntis.t.kitais . bet yra rizikingi: vienais melais duoda labai aukitas pal0kanas. Trumpuoju laikotarpiu flur. pramonesakcijos.arba r. stiprejair grynq pinigq atsargos Sanderio ir atsargos motyvai yra pagrindiniai veiksniai. sudarymogalimybds.notyv4turdti j0s isigijote didesnes pinigq.Antratne skyriuje jau i5ai5kinta. prasme(arba M I ) kieki. tai jie nebeperka pinigqper slvaitE. Netiketaiaptikotedidell pigtl nutardte pirkin[. atsargos Atsargos (apsidraudimo) motyvas (precautionary motive)* tai i5ankslinis nusistatytnas laikyti pinigus tokierns poreikiarnspatenkinti. kad jie yra pastov[s. pallrkanas dr.rodandiq obligacijq ir pasitenkinti rnaZugrynq pinigq kiekiu.t.kaip Zmondspaskirstof'uransrnes rizikingq aktyvq vidLrtines investicijas tarp saugiq ir rizikingq aktyvt5 jau nagrildtas prmoje ekonornikos 211 . kitiems veiksniamsesantpastovielns. gyvenalne nepasttlvianrr-pasaulyje. nesjie apinirrir sqry5[ su BNP apimtimi.todel BNP padidejirnas proc.t. realizuojantys mainq galimybg. maZesnds negu Kiti aktyvai kur kas rnaiiau rizikingi. Kokia grynq pinigq atsargos laikymo nauda? Ji (nauda) yra tuo Didejant BNP.y. susijgssr"r bendrqjqsanddriqpadidejimu 1. realiLgq 1) bendrojo r.0 laikomasiprielaidos. pinigq siaLrr4ja turto laikyno tikslas yra dideliq 3. o ilguoju .Apibldinant sanddrir-1 1. kurias galima uZjuos nupirkti. kad Zmones tiksliai Zino. tadiauZmones turetqmaZiau 2. nesikeistr4.racionalinio pinigq laikymo kiekis dides. kuo didesnesanddrio apimtisbei netikrumolaipsnis. produkto apimtiesdinamika. Kita vertus.. duoda auKtas pallkanas.Tokiu atveju BNP ir sanderiqapimtis deki.

vidutini3kai toks finansiniq investicijq portfelis s4lygosZemesnes palukturas.P. tai grynq pinigq laikymas nerizikuojant.Svarbiausia ir raisykle. paslar-rgqbei garnybosveiksnir4 kiekio. atsisakantauk5tq rizikingq pal[kanq ir stengiantissudaryti finansiniq investicijq porlfeli su maZesnd:mis.l9l 199.obligacijas pinigus. Tadiau. todel zmones nords daugiau tureti aktyvLl pinigq forma. bttini sand€riams atlikti.i . Sprendim4 kiek finansiniq aktyvq laikyti obligacijq. kad pinigq paklaus4lernia i5vardytiejimoryvai. kad Zmones siekia savo investicijoms kuo aukstesnio pelno. Teorija remiasi prielaida. Ji nagrineja..todeljie niekuornet nesudds kiauSinitl vien4kepsi.pinigrl forma.bet palhkanornis.rretidaugiau likvidZiqaktyvtl(pinigq)neapsimoka. Ir prie5ingai.tr.teorijos kuso dalyjer. Analogiskai elgsisir i su pinigais: dalis jq bus laikoma rizikinglL o dalis . Pinigq laikymo nauda s4lygoja pinigq paklaus4 kuri susideda iS dviejq sudedamqjqelernentrl sumos: l) sanderiopinigq paklausosir 2) pinigq kaip aktyvq paklausos. Dabar tik pakarlosiureiSvad4:kadangi hnonds nemdgsta rizikuoti.y.r elementus. nulemia pal[kanq dydis.money transactions dernand) tai pinigai. esandiorinkose. ir 212 . Pinigq paklausa kaip aktyvarns keidiasi atvirkidiai proporcingai pal[kanq nomtos dydZiui: kai paLlkanq nonla Zema. dis tai skirtumastarp Ml ir M3 maZeja. Sanderio pinigq paklausq lernia sanddrio ir atsargos ( a p sd r a u d i r n o ) o t y v a i .u. kai palukanq norma didele .rinuotiindeliai itraLrkiamii pusiau pinigq (arba M3) eielnenttl. Turto motyvas veikia tik platesniopoZi[rio i pinigus atve.ir nuo jq kainq lygio. Snic5ka kt. Sanderio pinigq paklausa priklauso nuo prekiq. Turto motyvas (assets motive) . kiek . teigianti.tai grynq pinigrl pavertirnas pallkanasduodandiais nerizikingais finansiniais aktyvais.bet nelinkgjornis rizikuoti. nes stamb[s tern.. tai mali ir pinigq laikymo alternatyviniai ka5tai. reikia [vairiai investuoti (diversifikuoti) turirn4 turt4 tarp skirtingq aktyvq. Vienas i5 jos kurejq arnerikietisDZeirnsas Tobinas l98 l m.saugiq aktyvq forma. bet pinigq savininkai iSvengs absoliudios nesekmds blogais meiais. vadinamaKeinso pinigq teorija. apdovanotas Nobelio premija. AptarsirneSiuosdr. t. Teorija. Didejant ' V. Mikoekonontika. l. stabilesnemis Turto laikyrnE ivairiornis formornis nagrindja portfelio teorija. i m Sanddrio pinigq paklausa (Mor. kaip rizikuoti nelinkgs investitoriusracionaliai isdestosavo finansinl turtr{ji padahja i akcijas.kadangivis daugiaudekiniqs4skaitq pradeda duoti palukanas.

obligacijoms.jarnnacionaliniam produktui.sqlygoja pinigq kaip aktyvrl (arba taupymopriemones) paklaus4. pinigq paklausos kainq lygio sqrySis 6. Mplxy. pinigq paklausa jis rnaZesnis.2 paveiksle pavaizduota sancldrio pinigq paklausos kiekio priklausomybe nuo bendrojokainq lygio. Sanddrio pajamqsqry5is 6. padidejapinigq paklausa. daugiaupinigq reikia sanderiqaptamavimui. nuo sanderio 0 pinigq paklausos pahlkanq ir nonnosbei nacionaliniq 6. p . sanderio pinigq paklausos kiekis dideja. ir Tadiau i pinigq paklausa nepriklauso pal[kanqnonnoslygio (6.).1 pav. t. MoarrpadOti.1 paveiksle. dideja ir sanddriopinigq paklausa.tai paklausa lvairios formos finansiniaurs aktyvarns: akcijoms. tuo 2.2 pav. pav. pinigq s4skaitonrs ir grynicnrs inigarns. Padidejus bendra. didejantkainq lygiui. Trediasis pinigq laikymo motyvas . Pinigq kaip aktyvq paklausa (Morur .assets money dernand) .y.Tai bendrosiorns parodyta 6.1. Sanddrio ir greidio:kuo priklausoir nuo pinigq apyvartos Be to. persikeliai deSinq.turto sudarymo .pajarnomsbei kainoms.

tai tiketinas palfikanq normos surnaZdjimas kartu rei5kia obligacijrl rinkos kainq augimq ateityje. kad pal[kanq nonna negali nukristi Zemiau tam tikros minimalios ra reik5mes.y. Del tokiq numatomqateitiesprocesq. siekdamasgar.2) Ekonominiai sprendimai priklauso nuo to. kuri neduoda palukanr4. prakti5kaiyra tam tikras pinigrl rezervas. Kuo gi vadovaujamasi. Jeigu. obligacijas. esant didelei obligacijq pal[kanq normai. kurios duoda ir palukanqir. Vertybinir. sprendZia.dabar apsimoka pirkti obligacrjas.rtimaksimaliq pajamq iS savo aktyvri. bus Spekuliacija (speculation) . i5jq 400 Lt i5leidZiama yra netikdturntl. kaip subjektas vertina obligacrjq pal[kanq nomos perspektyvqkitirnq ateityje.Ekonornikos sistemos subjektai gali laisvai rinktis. Tolimesneje analizeje ne[vertinsime jq aktyvrpfonnos [vairovdsir nagrinesime Siaspagrindines formas:pinigus tik kaip mainr"lpriemonq. kokia bhtent fonna jie nori laikyti savo santaupas.. dabartiniu laikotarpiu obligacijq palfikanq non'na didele. tai likgs 100Lt grynaisiais spekuliacine pinigq paklausa. labiausiai tiketinq. likusieji 600 Lt yra taupomi.3 pav.todel L(r) asimptotiSkai artejaprie rr. Visos visuomenes nariq pinigq kaip aktyvq paklausa atvirk5diai proporcingaobligacijq palukanqnonnai (6. o Pinigq paklausa. kuriuo Zmones nori apsidraustinuo rinkos konjunkturos pajarnos l000 Lt.nulemiantistokius yra ekonorninius sprendirnus. obligacijqpahkanq noma. uZ koki4 isigyti obligacijtl. pinigq kaip aktyvq paklausarodo pinigq 214 . priimdamas sprendirnus ir iS daugybes galimq variantq pasirinkdamas vienq jo vertinimais.paskirstant santaupas[ [vairius aktyvus. PavyzdZiui. tai labiar-rsiai tiketina. kokios jos bus po savaites. Vadinasi.l popieriq rinkos neapibreZtumo s4lygomis individas rizikuoja. koki4 jlt dali palikti grynaisiais. yra netiesiogine mokejimqpriemone. siekiant maksimizuoti pajamas?Svarbiausias veiksnys. tai tikslingiaupiniguslaikyti grynqjrlforma. Apskritai. prekdmsir (tai sanderio paslar-rgoms pinigq paklausa). bet kokiq vertybir"i pirkimas.po keleto rnetq. tuomet gyventojq grynq pinigq dalis aktyvq struktliroje maZes. tikslinga obligacijas pirkti. Kiekvienas individas. lr atvirk5diai.Jei obligacijq isigyjarnauZ 500 Lt. pavyzdZiui. Niekas neZino. kai obligacijq palukanq norma maZa. siekiantpelningaii5destyti santaupas.). turint tikslq veliaujas parduotiauk5tesne kaina. Kadangi obligacrjq palhkanq norma atvirk5diaiproporcingajq rinkos kainai. kad ji artimiausiu laikotarpiu pradds maZeti.veikla. be to.ru'r= L(r) (6.t. siekiant greitai pasipelnyti. todel pinigq kaip aktyvq paklausayra obligacijq palukanr4 normosfunkcija: M t'. o tuo labiau . PaZymetina. o isigyti Calimi [vairhs taupyno varianlai.metq.

esant[vairiornspalfikanqnonnoms (Zr.tai bendras nominaliqjq pinigq kiekis.\*Mr(o\. kuo didesndpallkanq norma. Pinigq kaip ir obligacrjq rinkq s4veik6 atsiZvelgiant lar. didejant palukanqnorulai. vadinamalikvidurno pirmenybeskreive. realiosios bendrojonacionalinioprodukto apimtiesir pallkanq normos. 0 M l 6. afDa (6.rkiamus i aktyvq paklaus4apibldina bendra taisykle.4 pav. Pinigq kaip aktyvq paklausa Bendra pinigq paklalrsa MD nustatoma kaip Siq dviejq pinigq paklausos elementq . (+)(-) Zenklai skliausteliuose po fonnule rodo atitinkamo veiksnio didejimo poveiki bendrajai pinigq paklausai. dideja ir pinigq laikymo altematyviniaika5tai.4 pav.3 pav. kur[ Zmondsnori tureti sanderiams sudaryti ir aktyvq forma. 6.r). tuo maziau Zmones stengsis tureti pinigq ir maLtaujq skolintis.surna tiek absoliudiais skaidiais.tiek grafiSkai: Mo=Mo(.Mp .sanderio pinigq ir pinigq kaip aktyvq . Mu"r \ \_ 6. Bendroji pinigq paklausos kreive.3) Mo=f(.vertinimus. nes.rodantipinigq kiekio priklausomybE nuo bendrojokainq lygio.). Bendrojipinigq paklausa .

Vadinasi.kad pinigq apyvartos bendrasis nacionalinisproduktastrumpuoju laikotarpiuyra pastovus. O .jis pinigLlpasi[14.bendrojo produkto kiekis (realusis bendrasis prodLrktas). Z.pinigq kiekis apyvartoje. nusakol91l m. s o ne. turi keistisir kita lygybespuse. nes vartotojai turi. Duotoji tapatybeparodopusiausr.pinigq kiekio padidejimas nr. sumoketas perkant prekes ir paslaugasper tam tikr4 laikq turi buti lygus pagamintq prekiq ir paslaLrgq pinigq vertei.parodo pinigtl kieki. teigianti.juoinvestuoli. kiekybines pinigq teorijos tapatybe galioja. palyginti nekintamus[prodiusir pinigus iSleidZia tam tikrais laiko tarpais.4) . nes pinigq kiekis.5) jeigu pinigq kiekis padidettldu kartus. uZrnoketq perkant prekes. greitisir realusis Monetaristai teigia.rlemia 2t6 . Kiekybin€ pinigq teorija (quantitativetheory of money) tai teorija. todel kainq lygis yra proporcingas pinigq kiekiur: o_MxV (6.pinigq apyvartos greitis.tai ir bendrasis PavyzdLlur. pinigq paklausa tiesiogiai yra proporcinga Vadinasi. nulemia Si vaclinamosios senosios. L Fi5erioivestatapatybe: SiosteorijosesrnE U:v : ?2.nominalusisbendrasisnacionalinisproduktas.yr4 tik prekiq. Alternatyvi teorija.Likvidumo pirmenybd (liquidity preference) pirmenybe laikyti pinigus(grynuspiniguscirkuliacijoje plius indelius).kad bhtq iSlaikyta tapatybe.analizuojanti pinigq rink4 yra kiekybinepinigq leorija. bet ir pinigq ne rinkose.nes Ms : Mp. kad bendrasis kainq lygis yra proporcingas pinigq pasiulai. MS MD dia (6.KeinsopoZiuriu. kainq lygis turetil padvigubeti. nacronalinis P * Q .arba ankstyvosios.{1. pinigq paklaus6 nulemiantis M x V .kLrrios laikosirnonetaristai. bendrajarn nacionaliniam produktui (Y) bei kainq lygiui (P) ir atvirk5diai proporcingapal[kanq nomrai (r). Pasikeitus vienarl tapatybes elementui vienojelygybes puseje. P .bendrasis kainq lygis.

visas prekiq ir paslaugqkiekis. pavyzdZtui.Y * didina bendr4iq pasi[I4 skatinantysveiksniai.nesM5 : Mp. nes kr. s4lygoja infliacijos ternpq padidejimq I procentu. -n.kad pinigq apyvartos galutines Be neb[tinai vienodas.taiiau ne[vertinamas naudojantis Siuolaikines kiekybines pinigq teorijos KembridZo (Alfredo priklausomybds i5reiSkiarnos formule: Sia MarSalo)variantu. kainq lygis.6) cirkuliacijoje. M. kLrr[ galima lsigyti nacionalinisproduktas.kiek kartq kiekvienas piniginis vienetas finansiniuose sanderiuoseper metus pereina i5 rankq I rankas.rodantisnominaliqiq pajamq dali.rrie P x Qz P * Y.kad laikui begant jis keidiasi. o s u k u r i a a l u t i n e s r e k e sS i f o n n u l el e i d oK e r n b r i d Z e k o n o r n i s l a r n s s t a t y t i greitisyra prekesir paslaugas.i5vardytos rr. P . Siuolaikiniai monetaristaidaro iSvad4 kad jeigu V ir Y yra pastovhs letai kinta. (6. kuri4 [kio subjektailinkg laikyti grynq pinigq fortna.pinigq kiekis. t. kuris savo nonrrq I procentu. dia M =kxPxY.esantis Z * piniginio vieneto apyvartosgreitis (vidutinis skaidius kartq. produktas. Bet koks pinigq arba yra tiesiogiaisusrjEs prekiq bei paslaugqbendrosios su kiekio padidejimas paklausospadidejimu. vyks infliacija: )'.bendrasis )'. prekiq atsargos pinigLltaupymas. to. bet ir pinigq rinkose. 217 . darbo na5umas.jie teigia. tai gausime.Jei Siekintamieji dideja spardiaunegu hkio bendrosios pasi[lospajegumas tai del to padides bendrasis kainq lygis. u g p .infliacijos lyg[. kiekybines pinigtl ir Jeigu palyginsitneankstyvosios Siuolaikines teorijos tapatybes. o bendrqjl nacionalini produktq .y. ir pinigq srautai.MarSalokoeficientas. kai k:l/V. kad Mar5alo koeficientas k:l/V. kad ivertinami tik tokie sanderiai.Sis infliacijos tempq ruoZtu padidina norninaliqj4palukanLl Fi5eriopoveikiu. parodantis. tuomet kainr4lygi lemia pinigq kiekis M. nacionalinis bendrasis P x Y .nominalusis Siuo atveju tapatybetaip pat rodo pusiausvyr4ne tik prektq. prekiq ir Todel. Pagal kiekybing pinigq teorijq pinigq kiekio padidejirno tempai I proc. Q pakeitimas)'reiSkia. vadinamas ir nominaliosiospal[kanq normoss4rySis Pateiktoje tapatybeje ivertinti tik ivykdyti sanddriai. rinkoje arbarealusisbendrasis k .

sanderiopinigq paklausapriklauso ne tik nuo kainq lygio. nes pinigq pasiulos pakeitimas tiesiogiai veikia norninalqj! bendrql nacionalini produkt4.tai vienintelis svarbus veiksnys. uZirntumoir bendrqiI kainq lyg1.P= M kxY (6. Taigi pinigq pasilla ir paklausa tiesiogiai nulemia pal0kanq normfu pavaizduotq6. pinigq pasi[la .5 oaveiksle. PavyzdLiui.rties. ir pasisako si. kuris nulemia gamybos apin. Tokiq situacijq 6.. Pagal 5i4 teorij4 pusiausvyros pallkanq norma nustatoma pagal investiciniq le5q paklausq. rnetinis pinigq pasiulos padidejimo tempas turi atitikti optirnalius metinius realiojo bendrojo nacionalinio produkto padidejimo tempus. Zmogusgaunapajarnas x y : 400 Lt kartq per menesi P (per 4 savaites) ir tolygiai jas suvartoja (po 4 savaidiq p x y:0). kad pinigq kiekis Salyjeturi dideti 3-5 proc.bet ir nuo laikotarpiotarp pajamq gavirno ir i5leidimo.I. tuo maZiaupinigq imones nori skolintis. Tai reiskia.todel gali atsvertipinigq kiekio pokydius.kad pinigq apyvartos greitis yra nepastovus smarkiaikintantis. arba I 12 x 4152:1126 metiniq pajamqdalis. Jie daro i5vadq kad ialyje b[tina stabilizuoti ne palukanq noffntu bet pinigq kiekio didejimo rempus. Kuo didesnepalukanq norina. vadinamosios monetaristq taisykles lstatyminl igyvendinimq t.y. Vidutine sanderio pinigq paklausa Siuo laikotarpiu per rndnesi ll2 x 400:200 Lt. nominaliqiq pajarnq. lnvesticiniq lesq paklausq lemia [mones. pastoviutempu kiekvienaismetais. tuo maZiaubus taupoma. ir Siq dviejq svarbiausiq ekonomikos mokyklq teiginiai vieni kitus daLnaiir papildo.5 pav. Santaupq pasiula priklauso nuo palukanq nonnos dydzio: kuo maZesnd pal[kanq nonra. 218 .1) Monetaristrl nuorrone. Tarkirne.ir santaupqpasifil4s. Pusiausvyros pal[kanq norma monetaristiniame modelyje Neokeinsistai teigia priesingai .6 paveikslevaizduojaAB linija.ir atvirksiiai. 6.

tai vidutind sanderiopinigq paklausaper savaitgyra l12 x 100:50 Lt. Pinigq kiekis (pasiiila) (Ms . 4 Japonijojeir Vokietijoje . Lt.3.B'). Lt 400 0 1 2 3 4 t.y. Anglijoje ir Pranc[zijoje . kaip pinigq kiekis. pavyz<Liiui.3. SanderiopinigLlpaklausos gavimoir iSleidimo kiekvieneg savaitE tolygiai po 100 Lt (linija Jeigu pajarnosiSmokamos AzB:). Vadinasi. kartq per dvi savaites pinigtlpaklausall2 x200:100 po 200 Lt (linija A. Kiekvienoje valstybeje vyksta nepertraukiarnas bei aplarnaujantis ivairius sanderius mok€jimus. kuo trumpesnislaiko intervalastarp pajamq iSmokejimo. kurl sudaro: l) pinigai apyvartoje ir 2) indeliai taupomosiose bei einamosiose s4skaitose.6 pav.2. Bendras apyvartoje esandirl pinigq kiekis priklauso nuo to. arba l 12 x ll52:1 1104 Lt metiniq pajamqdalis.Jam apibfidinti kiekvienoje Salyje kieki naudojarnaSiek tiek skirtinga pinigq pasiulos elementq(agregatq)struktDra.y. pinigqpaklausa. JAV naudojarna pinigq elementai. Tai priklauso nuo pinigq sistemos ypatybiq 219 . kokie aktyvai [traukiami i jq apibreZimq. t. 2 Jeigu pajarnosi5rnokanros kartusdaZniau.2.savaites priklausomybd nuo laiko tarp pajamq 6.money supply/stock).t.tai fikyje vartojamq pinigq kiekis. arba ll2 x 2152:1152 PxY. sanddrio tuo maZesnd 6. tai vidutinesanddrio metiniqpajarntl dalis. Pinigq pasiula pinigq judejirnas.S[ apibreZiamas galima apibreZtisiauriauarbapladiau.

4) L. Starnb[steminuoti indeliai. 2) M2 .rrie vartojami kaip pinigq kiekio matas.3.* vienoje ar kitoje Salyje.4. Tar. bet dabartiniulaikotarpiuakcentuojarna svarba.neduodantys pahkanr4. 3.pinigaipladi4ja prasme. pinigus. ynr diskusinis galutinaineiSsprEstas.kLrrie bankelaikoni valiLrta. 3.likvidus aktyvai. Pinigqrinkosindeliai. Sanderio prasme. 2.nes: M2 l) Ml dalis. Klausimas.sudaro: 4. 2.1. 3) M3 .M l . 1.Kelionesdekiai.2.sudaro: p 2 . ir JAV pinigq pasi[14 sudaro finansiniai aktyvai.pusiaupinigai(netikripinigai). LikvidZiusaktyvus L . M I . Pinigqrinkossavitarpio fondai. 4.4.l.pinigai pladiqja prasme. 2. priklar"rson. M2 . 2. 2. 2) daugelis M2 elernentq praddta naudotikaip cirkuliacijos priemonds.sudaro: 3. 1. Srnulkus tenninuotiindeliai.pasirodd esanti nestabiii. M3 .Komerciniuosebankuoselaikomi dekiniai indeliai. kr.palygintisu bendruoju vidar"rs produktu. Piniguspladiqja prasme M2 .pymoindeliai.3.M3 . Pinigq elementq likvidumas malija nuo Ml iki L. 1 .daZniausiai nuo skirtingq indeliq ru5ies svarbos pinigq pasilloje. sugrupuoti i 4 elernentus: l) M I .1.rr4ja prasrne). 1. pinigq pasiulos Smulkiauapibudinsirne elernentus.sanderio pinigai (pinigaisiar. duodantys pal[kanq.3. esantyscirkr-rliacijoje C (currency).pusiar-r pinigaiarbanetikripinigai.2. Pr"rsiau 3. Vidausir uZsienio indelininkqindeliai.5. 220 .rose laikomi dekiniaiindeliai.arbapinigussiaurqja l.sudaro: l. kokius aktyvusitraukti i atitinkamq pinigq elententq.2.rai jq apibreZirnoapirna ivairias likvidaus nuo turto grupes.Kornerciniuose bankr. JAV ir vrsalne pasaulyjeiki 9 de5imtmedio pabaigospagrindinisdirnesys buvo skiriarnas Ml. Pinigq elementai(rnoneyaggregate) tai sLrdetiniai pinigtl rodikliai.s a n d e r i o i n i g a i . pinigus arbanetikruspinigus. Valiuta arba visi popieriniai ir rnetaliniai (grynieji) pinigai.

automatinio pinigq pervcdirno sistenra. G r v n ip i n i r a i 1. pinigq M2 elementai pinigq rinkos indeliaiir pinigq rinkossavitarpio fondai . S u r u l k l st c r n r i n u o t i n d c l i a i 2 . t r r r r r h r cs : r i n u o t n d i ' l r a r S tr n ii 4. \ .5 10.pavyzdlziui'. 4 .T a u n v r n oi n d c l i a i 2 .1M3 .l 6. 6 . s4skaitos duodzi ir l. daugelyjerinkos ekonomikos valstybiqpinigq rinkoje praddtanaudoti keletasnaLrjqs4skaittl. ATS (Autornatic Transfer Systern) . 2 . nes jais negalimanaudotisneribotai. kurioms galirna iSra5yti dekinius reikalavirnus. (6.kaupiantsavo skolinamqjg fond4. 4. tadiau kurios forrnaliai yra taupornosios paltlkanq.2.panaikinaniias skirtumustarp Ml ir M2. 69.Jos sifilo iekines privilegijas. P i n i [ u r i n k o si n d c l i a i 2 .0 t00.U S D ) .1 lentele).0 I 10. Kaip pavyzdipateiksime JAV pinigq pasifilos strukttr4 l99lrn. naudojarna komerciniuose bankuose.0 3393 52E9 4 l3 9 lt00 82. 1 l c n t e l € P i n i g qp a s i [ l o ss t r u k t [ r a A V l 9 9 l l 2 3 l ( m l r d . inddlininkas gali i5raSyti 2-3 dekius per rr. ckiniaindcliai C : . .o i n i s a i s i a u r a i a r a s m c : n I l .bet jie ndra itraukiami i pinigq element4 Ml.Mt 2 .popieriai.tai turto fbrmq naujoves. kad ivairios finansines institucijos konkurencineje kovoje del indelininkq siekia suvienodinti tarpusaviokonkurencines s4lygas.2.0 78 .3.uZ kurios inddlius mokamos pal[kanos. 4. Nuo 1980rn.0 r00. o L M 3 p u s i a up i n i s a i l.lesti pinigus einarniesierns atsiskaityrlarns i5 taupomosios s4skaitos. naudojarna l a u p y r n or p a s k c l l t l s o c i a c i j o s e : i a 2.0 18. Taupomosios obligacijos.rs dekius. M 2 n i n i u a in l r r c i r Ln r u s n r u : i l. 3 t5. pinigq rinkoje atsiradimas Siq sqskaitq rodo.l M2 . Suma u70 262 60ft 3393 870 I 003 I 102 69 149 4139 746 M1 100.l. leidZianti laisvui per. J .L-likvidDsaktvvai 4.3 2. Be to.9 M2 M3 L 100. Valstybes vertybiniai 4.2. 3 .6 32.6 29. tuo tarpu rnokejirnaigrynais pinigais ar dekinerniss4skaitomis nera ribojami.T a r " r p o m o s i o s l i s a c i i o s b Lvginamasissvoris. Valstvbcs vcrwbiniai nooicrrar 4 .5P i n i u rn n k o ss : r v i u r m ilo r r d r r . J Pinigqpasiulos elenrentai L N ' l| .proc. NOW (Negotiable Order of Withdrawal) pervedarr-roji sEskaita tai dekind s4skaita. Kokie tie ribojimai? PavyzdLiui. Nors Siems galima i5ra5yti indeliarr. 1 .0 :5.r€nes[ arba negali i5ra5inetidekiq maZesneinegu 500 USD sr-rmai.tinkamq sanderiuose.6 350 221 .

r @_ r o .. € r r 6 6 n O @ N r @ .i q c N € r -. Z d J .aa r + s v. r N n @ r o r d N r N r r N . r N r. 'tr[l "t: N N o r tr: r N \ n € o r r d d o r d) @ o N r. r d Vl N N N r r N N 1 r r o J c) q Cd O tr J bJl ! d q c. G ct s.1 >Q 2?2 .l 6 dl -j t > .n r 6 N 6 r d N r 6 6 CJ '=.- F C) c) C) *€ r s.c.9E i'6 = o N a v'i 6 d r d d R r @ F: d q o N N c ' N = . € cd I N s o A o r r r. X q { a = r '.. d q r o al .q) N o o 2 o 6 o a o o o o r a o & o o 5 a 1 N l (\.! r N @" r r r n o N r r 6 r r c-.1 q @ 6 6 N N j r N $ 6 3 c_) .

banknotai ir monetos.indeliaiiki pareikalavirno pinigai apyvartoje.7 pav. n Lietuvoje dabartiniu laikotarpiu naudojamadviejq pinigq elementq sistema: Pl .banknotqir monetqkiekis.Viena svarbiausiq pinigtl pasi[los charakteristikq yra atsiskaityrntl grynaisiais ir negrynaisiaissantykis. kad pinigq masesM1 elastingurnas pal[kanq normal yra maZas. pav. pas * real money supply/liquidity) Realioji pinigq pasiflla (M tai nominahojipinigq pasi[I4 padalytai5 bendrojokainq lygio.esantis gyventojus.7 pinigq kiekio apyvartoje priklausomybe.jis dideja didejantpalDkanqnon-nai. Pinigai apyvartoje (currency in circulation) . bankai stengiasi iSplesti paskolq ir indeliqapimtl. Nominalioji pinigq pasiiila (Ms .esantysuZ bankq sistemos ribq. USD) 6.2 Kaip rodo lentelds duomenys. Pinigq kiekis apyvartojepriklauso nuo palhkanq normos dydZio. arba pinigaiapyvartoje. Taigi realiojipinigq pasifila apskaidiuojama M pagalSiqformulE: 223 . (%) 8 o 4 ) 0 100200 300 400 Ml (mlrd. P2 .norninal rtoney supply). Pinigq elementq dinamikaLietuvojepateikiama lenteleje.nesjq veiklostikslasyra pelnornaksimizavimas. Kylant palukanq nonnai. l5sivysdiusiose rinkos ekonornikos valstybeseatsiskaitymaigrynaisiaissudaro Zymiai maZesnilyginam4jl svorl n e g ua t s i s k a i l y m a ie g r y n a i s i a i s .nuo pinigq Pl sumos. r.ro Praktika rodo.pateiktafaktiSkapahlkanqnormos ir 6. Pinigq kiekio priklausomyb€ palukanqnormos nr. sudaro apie50 proc. ISskiriama nominaliojiir realiojipinigq pasiUla. atsiskaitymaigrynais pinigais.Pl ir 1) ir 2) kvazipinigai. 6.

Pusiausvyrapinigq rinkoje (6.rsvyros kaina yra 16. CB.. Tuomet pinigq pusiar. rerndamasis palfikanq pasillq kuri nepriklauso nuo obligacr.3.e) M. 6. Zinodami realiqj4 pinigq pasi[lq bei paklaus4.=#' dia M5 . P . kuri rnokamauZ naudojim4sipinigais. kai realioji pinigq pasifila lygi realiajai pinigtl paklausai. Pinigqrinkospusiausvyra Ta5ke E susidaro pusiausvyrapinigq rinkoje..nominaliojipinigqpasilla.8 pav.M.8) Pinigq kiekl valstybeje reguliuoja Salies centrinis bankas (CB). nustatotarn tikr4 pinigq aktyvus.bendrasis kainq lygis.8 pav. sqlyg4uZra5ysirne (6. f6 f1 fe 0 6.yq nonnos(6. Pusiausvyra pinigq rinkoje (money market equilibriurn) susidaro tuomet. kornerciniqbankq pinigq Salies vykdydamaspinigq ernisij4bei reguliuodarnas Saliesekonominepolitika.3. Realiosiospinigq pasillos bei paklausospusiausvyranulerniapinigtl rinkos pusiausvyros kainq. Pusiausvyrospaliikanq norma (rE .tai kaina. . pinigq rinkos pusiausvyros taip.equilibrium interest rate).). P P 114 .

pinigq paklausos perteklius. pahikanq nonla yra ZerniaupusiausvyrostaSko (r1<rg). Judejirnas pusiar-rsvyros i5 b[senos i ta5k4B rei5kia. pasiulos ir dia Namq fikiai turi nusprqsti._ realusisturtas. ( 6 .norimi tureti pinigai. Mo .tai realiosiospinigq (Mi1) obligacijq(Bp)suma.realio.obligacijqpasi[la.Dalis Zmoniq vietoj pinigLl lsigis ir jq laikys obligacijas.jq tiekejai turi rnokdti didesnes palukanas. todel 5i lygtis pertvarkoma: 8 .* Bt.rrtq tarp nonmq obligacijq .Zinonre. Jeigu pallkanq nonna kyla.M o . dia Bu .i pinigq pasi[la.9a) t .real wealth) .Kadangi realioji pinigLl paklausa tiesiogiai proporcinga bendrajam proporcingapallkanq normai (f.BD ir norimq tureti pinigq .l 0 ) dia I4l. ir rinkoje susidarys obligacijq pasiulosperteklius. BD.norirnos turetiobligacijos.tada pinigrl rinkoje perteklindpinigq paklausa susidaro BC. ObligacijLl palfikanq nornos sumaZdjimas rei5kia jq rinkos kainos didejirn4. tai nacionaliniamproduktui ()') ir atvirkSdiai pusiausvyros pinigq rinkoje s4lygqgalin. kai Paanalizuokirne situacij4 kai pinigq rinkoje pLr-siauSVyros cr nera. 225 . Pusiausvyra pinigq rinkoje susidaro. Obligacijq savininkarnsapsimokajas parduoti. Lo . pal[kanqrorm& ]ra /6. Zmondspinigus perves! obligacijas.. . Bx .Bo .kaip jie padalins savo tr.r'r produktui koeficientas.B o : L D .obligacijqpasi[losperteklius.: W": LD + BL. Nesvarbu. Realusis turtas (W.a uZraiyti taip: -:KxI f trt i/f -n/r: D (6.10) lygybeskaire puseprivalo buti lygi de5inei.pinigLt paklausosjautmrno bendrajam nacionaliniar.LD. .kad pinigLllikvidumasdideja.tuo pat tnetu esantperteklineipinigq paklausai.kokie veiksniai s4lygotq5i pasiskirstymi5 tr-rri blti i5laikytatokia lygybe: Mr.kad pahikanLl nonra yra alternatyviniaipinigq laikymo kaStai. ZD .Mu. Norint. h pinigq paklausos jautrumo pal[kanq nomrai kocficientas.Tai sudarys realqji turtq. Kadangi (6. kad Zmondsdaugiaupirktq obligacrjq.

Pusiausvyros palukanq nonna padideja rIUo /'x iki 17. Paveiksletai pavaizduota realiosiospinigq pasiulos kreives poslinkiu i kairq.jt1 rinkos kaina taip pat padides. Judejimas i5 pusiausvyrosbusenosi ta5k4 A rodo. keidiantis pinigq pasillai arba paklausai.5 p a d e t i e s 6 [ p a d e t IL 1 .tai sumaZds norninaliEjE realioji pinigq pasi[la.9 6. Esant palfikanq normai 16. Jei Saliescentrinis bankas surnaZina pinigq pasihl4 o bendrasiskainq lygis yra pastovus. PinigLl pasiOloskitimas. Analogi5kai galima paanalizuoti situacij4 kai pal[kanq norma yra r2>rs. Siuos 6. Todel obligacijq rinkos kaina kris. tai ir obligacijq pasiLilos Kadangi pinigq paklausos perteklius lygus nuliui. Realiojo bendrojonacionalinioprodukto augitras didina pinigq paklausq.kai obligacrjq tik r i n k a t a i pp u t y r a p u s i a u s v i r a . pinigLi pasilla ir paklausasusilygina. Vadinasi.Tai reiSkia. o pallkanr1 pah.reikia pallkant1norrn4. norint surnaZinti pinigq paklausos kiek1. i padeti M1. S i u o a t r e j u k L 226 . keis savopadeti.Auk5tesnispalfikanqnormos lygis sumaZina tiek perteklinqobligacijq pasiul4 tiek perteklinEpinigq paklausq. reikia padidinti palukanq norrntuo norint padidinti pinigq paklausoskieki.ikantl nonna dides iki pusiausvyros normos lygio 16.Apibfidinsime pasikeitimus paveiksle.tai 6. Pinigq paklausos kitimas.9 paveiksleparodyta realiosios pirrigq p a k l a u s o s r e i v d sp o s l i n k i ui d e S i n qi. Pinigq rinka yra pusiausvira tuornet.Todel obligacijq palfikanq norma sumaZ€s vdl iki ry. surnaZinti 2. kad pinigq likvidumas sumaZdjo. Pinigrl rinkos pusiausvyrosta5kas.Pusiausvyrasusidarysir obligacijqrinkoje. PinigLl rinka vel gr[5 [ pusiausvyrosbusenq. . Kai obligacijLlpaklausapadides ir taps pertekline.rsiausvyros poslinkiai l.kad A taSkepinigq pasi[la vrr5ija paklaus4 tai pertekline pinigq pasilla AK. Pinigrl rinkos pr. nes obligacijq palilkanq normos padidejimasir jq atitinkarnas rinkos kainos sumaZdjimas skatino santaupqsavininkusisigyti daugiau obligacijq.9 pav. pertekliuslygus nuliui.

. kad prnigtl pinigq paklausa pinigq kaip aktyvtlpaklausa ir paklausos elementai sanderio . pinigus kitiems ZrnondrnsuZ tam tikrE mokesti . o greitis.atvirk5diai.maZinsrealiqiq pinigq paklaus4 o kartu ir pusiausvyros paltkanq normq.4.).).palukanqnonna veikia piniginio vienetoapyvartos kainos. realiojo bendrojo nacionalinio produkto augir.. realiosios palhkanq normos lygis rp padides iki r2. Kai kurios bankines operacijos buvo Zinomos senovds civilizacijose (2000m. Tadiaurealiojesituacijoje kuriuo laiko tnon-rentu bet jau ekonomikos sistemossLrbjektai tLrri tarn tikr4 pradinl pinigq kieki Mx.Zmones pradejo tuo metu cirkuliavusiusrnetalinius brangenybems pinigus (auksines. l " " " r ' JP " (6. pttsiausvyros pinigq pasi[los padidejimas sumaZina Taigi realiosios jt1 palfikanq normq.banco" . Realiojo bendrojo nacionalinio produkto maZejimas. pr. tik pinigq kiekio prieaugl. Senovds Rornoje. sidabrines rnonetas) laikyti pas auksakalius.Kr.Laikui begant auksakaliaipastebejo.. AtvirkSdiai. laikeme. = . kurias dabar teikia bankai.Pusiausvyros nepasikeitusi4 realiqjq pinigq pasifil4 Me. i5laikydamas padides..k[rimo" mechanizmAkuriuo grindZiarna Siuolaikine 22'7 .:((:'{. Tai kelia obligacijq patrauklurn4 ir iSlaikoreali4j4pinigr4paklaus4 nepakitusrealiajaipinigq pasi0lai.pajarnos. Gautieji aLrksokvitai buvo naudojami prekiq mainuose. pr. BANKAI. Patikslint4pinigtl kreivds pobldZiui ar pusiausvyros pusiausvyros taip: sqlyg4uZra5ysirne rinkos M.Kr. Graikijoje (lV a.tl P M.tai pinigq keitejai. kurie uZ kvitus. palhkanq normoslygi. padidinair pinigq paklausE pusiausvyros ir didindamas alternatyvius pinigq laikyrno ka5tus. ir .: I l v P '.pinigLlpaklausos kiekis. Analizuodami pasikeitimuspinigq rinkoje.pana5iasI tas.rriitakos pinigq paklausos pinigq rinkoje esmei.Bankq istorija siekia sededavo stalas.. " M. JIJ ATSIRADIMAS.pallkanas. Aukso kvittl naudojimasbuvo patogi (lengviau neSioti piniginejel) ir saugi (vagysiitl p p o Z i u r i u ) a t s i s k a i t y r n q r i e r n o n e .S i a p r a s r n ea u k s a k a l i a ia t r a d o p i n i g t l bankrl sisterna.uZ kurio vidurarnZiais tolirn4 praeit[.r. o kiti savo poreikiams tenkinti Zmondsatsiima tik dalf padetq sar-rgoti satrgoti Tod€l 5iepradejoskolintijierns patikettts lieka auksakalio saugykloje. Tai maZina obligacijq patrauklumq ir skatina Zrnorres atsisakyti.bankas" yra kilEs i5 italq kalbos \odLio . Pinnosios jas teike baZnydios. Sis patikslinimas netr..kad pinigq.1r) 6. esantbet kuriam paltkanq nonnos lygiui.ras.formuojasinuo nulio.tais laikais tai buvo saugiausiavieta saugoti. Taigi jau auksakaliai teikd priimtus saugoti pinigus iSraSydavo paslaugas. FUNKCIJOS IR RUSYS Terrninas .

e i k qp a s k o l a s 2 u 2 s t a t y l up i n i g u s .jie atlieka ernisijos ir kornercijosbankq funkcijas. LeidZia apyvarlon pinigus. 3.kuriq istatinisbanko kapitalassukauptas iS atskirq dalininkq leSq.Pinnieji dabartiniq bankr4prototipai atsirado XII a. PavyzdLtui.bankus. kur jq truksta. MiSriuosiusbankus* bankus. Breton Vude (JAV). l. lkurta 1944m. Jos nariais gali bnti tik tos pasaulioSalys. atstovaujandius tarpvalstybiniarns interesams. Pasaulio arba Tarptautinis rekonstrukcijos ir pldtros bankas yra tarpvalstybineJungtiniq Tautq Organizacijos (JTO) kredito institucija. Tarptautinius bankr. teikia miestoukio finansavimui ilgalaikius kreditus.bankus. 6.kurios priklauso Tarptautiniamvaliutos fondui (TVF).skolindamaspinigus nustatytarn laikotarpiui uZ tarn tikras palIkanas: 3.kuriq akcijq dali turi narnLl ukiai. 2. 5. garnybiniq teikiantilgalaikl(5-25 metams) kredirq. turinti speciali4 valstybeslicencij4 kuri leidZiapriirnti pinigus ir suteikti paskolas. Valstybinius bankus . Atlikdami Siasfunkcijas. Akcinius bankus. bankai veikia tam tikrus Dkio procesusrr net juos kontroliuoja. Banko paskola .Bankai gali perkeltipinigineslesasi tas veiklos sritis.ungiandias jiernstrumpalaikes sukauptq leSqteikiandius paskolas.Pagalnuosavybes formasbankai skirstorr-ri l: l.skarinri TVF priklaLrsandiLl Saliq jegq pletotg. Vykdant [kinius sanderius. Kooperatiniusbankus .. Bankas (bank) . 5. i o sk r e c l i t i n eIs t a i g o s s pagal jLl atsiradimo geografinesvietovds pavadinimq ir Siandienvadrnatnos lombardais. savo nariq .suteikdarni ekonorninE finansinq bei inforrnacijel. firmos bei valstybd. I t u s S l S i a u r d s t a l r l a ) .riesto kaimo gyventojq .indelius ir iS ar . Lombardrjoje .kurl bankas iSreiSkia. 2. Konsultuoja jiems reikiarnq klientus. 228 . Oficialus banko tikslas .valstybes nuosavybq.tai komercinis pasitikejimas. Municipaliniusbankus. vertybinius popierius ir atlieka su jais susijusias operacijas.rs bankus.vadinarnqjipimoseilesbank4. 4. Bankai atliekaSias funkcijas: Telkia laikinai laisvas lesas santaupas. Centrin[bankE.apimandiussmulkauskredito draugijas. Pagalveiklos pobudi bankai skirstornii: l. bankai taryininkauja piniginiuose atsiskaitymuose mokejirnuose.miestqsavivaldos jie organqnuosavybE. ir 4.tai finansrq institucija.n. ir 15 sukauptqle5q bankai teikia kreditus ir daZnailampa pramondsfrnoniq akcininkais.

Del Siq KB ir NFT veiklos bendrumq tolimesneje analizeje neatsiZvelgsime jq veiklos ypatybes bei skirtumus ir abu juos vadinsirne i bendru vardu . pladiai naudojami kaip mokejimo priemone ir yra pagrindine pinigq kiekio Salyjedalis. ir . Nebankinius tarpininkus .lpindami [kio subjektus flnansiniais i5tekliais ir organizuodamijq srautus. siekia visorns imonerns budingo tikslo . Komercinius bankus(KB). Zmondsnoriai jame laikys savo indelius. Vadinasi. savoskolininkus.i5 savo veiklos gaunantys pelnrl. bankas 6. . ir 2. ATSKIRAS KOMERCINIS BANKAS BANKU SISTEMOJE Kornercinio banko (KB) veiklq apibfidinabanko balansindataskaita. tiesiogiai negamindami materialinir4verlybiq. nemokam4dekini aptarnavirn4 pana5iai.komerciniaisbankais. 229 . .ro paskolqasociacijas.tai aktyvrl ir pasyvq sqra5as tam tikru momentu. l. b) finansiniai taryininkai rnainuose. Finansinis tarpininkas savovardu. Kornercinius universalius bankus. 2. Banko pelno maksimizavirnoprocesE apima du etapai. l. butent dekiniai indeliai. 2.2.5.y. o tik aprr. Kornercinius specializuotus bankus: investicinius. ir Jei bankas turi kuriq nors privalumq. Butina itikinti Zmonesteikti jiems pinigus. KB.rkliu.hipotekos. Komercinio banko balansin€ataskaita (commercial bank balance). paskolq t.t. tarpininkai mainuose tarp prekiq savininkq ir pinigq savininkq.o veliau juos skolinasavoskolininkams. tiekejai.rpomuosius. Siuolaikiniaibankai* tai finansiniaitarpininkai. (NFT): finansinius 3.pello maksimizavimo.y.2.PavyzdZiui: naujame banke indelininkai gali gauti 5iek tiek didesnes palilkanas.KB. Kadangi pradedantis bankasturi konkuruoti su jau veikiandiaisbankais. tai jis tapspatrar.tai jis turi sudaryti palankesnessElygaspotencialiemsindelininkarns.tar. KB ir NFT yra: a) finansiniai tarpininkaitarp skolintojq ir besiskolinandiqjq. Pelningiausiq kredito suteikimovariantqpaie5kos. Finansinis tarpininkas .tai institucija.taupyn. . atidarantindelio s4skaitas. esanti tarp kreditoriaus ir piniguspasiskolina besiskolilandiojo. nes dalis bankq pasyvq. palyginti su kitais bankais.kreditines sqjungas.inovacinius. banko vadovybd Jei optimaliaipasirenka tai gausdidelespajamas.

bank4 patekqs dokumentaspriskiriamas aktyvams arba pasyvamspagal tai. l . kuri4 bankas kam nors skolingas.0 Lentelesduomenysrodo.Banko balansind Aktyvas l. Banko turtas: pinigai).Ilanko balansind ataskaitapasiZymi viena svarbia savybe: aktyvai Bet kuris i yra pusiausvira bfisena.suteiktospaskolos. jog jis operuojabeveik tik svetirnomis.0 I Nuosavaskapitalas 2 Tcrminuoti indcliai 3 L C K r n l alrn o c l l a l 50.0 t224.0 832.0 6 l6 .Todel didZioji pasyvq dalis turi bfiti i5mokarnapagal 230 . o pasyvo . reikalavimus.y. 3l e n t e l e ) .KB balansas Ak4tvas : Nuosavaskapilalas ({statinis kapilalas) + [sipareigojimai. Kiti aktvvai I5 viso: Pasyvas 70.tai banko isipareigojirnas banko akcininkamsbei paimtosbankq paskolos.dekiniq ir terminuotq indeliq sqskaitos. tai. visuornet visuometlygus pasyvams. KB pasyvLp struktrirqgalima suskirstytil: l) banko savininkqreikalavimus.0 20. Turimi vcrtybiniai popicria 4.0 322.vadinamus[sipareigojimais. 3 .3 lentel€. visq tipq atidarytiems ind€liq Pasyvas . Rczcrvai l . kad pagrindinEbanko aktyvo dal[ sudarojo Tai rodcl. kar"n iplauks pinigai: bankui ar jo klientui.0 l5 viso: t:24.t. banko turtasbei kita banko nuosavybd.K i t i p i n i g i n i a ir c z c r v a i p 2. t. savininkams.y. 2 .0 50.kurie pateikiarni finr-rai.tai verte. Banko aktyvas (bank active/assets) priklausantisbankui. d) nekilnojarnasis Banko pasyvas (bank liabiiities) . USD) ataskaita 6. a) gryni pinigai (kasos CB. kuo bankas disponuoja. banko.vadinamusnuosavukapitalu. Jis yra lygus reikalavimams. 199112 3l (mlrd. Vadinasi. 0 t04.R c z c r v a ic c n t r i n i a m c bankc 1 .0 0.0 0. kad paskolos.tai skolos. Sutciktos askolos 3. B a n k n o t ai r m o n c t o s 1 . kaip verslo imones. tai tttrtas.+. 2) ne savininkr4 kai: bus pusiausviras. [sipareigojimaiarba banko leSqSaltiniai.arba l€Sq panaudojimobr--rdas. pasyvams ( 6 . skolintomis leSorns.0 0. b) pinigq rezervai c) vertybiniai popieriai.ypatybeta.

Lt) . pastataiigyjami uZ 350 tfikst. Sudaryta direktoriq valdyba pradeda organizuoti banko veiklq: ir lsigyjama pastatLt [rengimq. o . viso deponr-roto kapitalo bankas paskolinti negali. R .A. 231 .ui. Akcinis kapitalas. ir sudaromus sanderius iSreik5ime kiekybiSkai. I sand6ris.l 2 ) Visa Siuolaikinebankq sistemaparemtadalinio rezervo principu. Lt.kad kuriamasnaujaskornercinisbankas. PanagrinesimeKB balanso kitim4 atliekant ivairias operacijas.indeliqsuma. PradinEpinigq sum4 reikaling4 komerciniam bankui (KB-1) steigti. norindiq isteigti bankq leidim4 gavo.rezervonorTna. atsiradonuosavybe.rezervelaikomq ld5qsuma. o nupirktos akcijos .tai reikalavimai. i5leidus ir pardavusuZ 400 tukst Lt akcijq. nutarta gauti.Zvaigzdute2ymimi o pasikeitq banko balansoelementai.jis privalo tureti rezervq. R rn=D. Lt. 1ai rei5kia.kurio fonnavimui duotasleidimas ir kuris sukuriarnasi5leidus akcijas.30 t[kst. Vadinasi. Rezervas (reserve) 1amtikra dalis banke laikornq le5r4 nuo visq indeliqsumos.tai banko aktyvas. Gauta valiuta uZ akcijas .ktyvas Grvnipinicai 1 5v i s o : Pasyvas 400 400 Akciios I5 viso: 400 400 2 sand6ris. Sis sanderispakeiiia tik banko aktyvo strukt[r4: irengimai grynq pinigq banJ<e sumaZejo. cla rn . ( 6 . KB-l balansindataskaita Nr.pirm4 pareikalavim4.Banko nuosavokapitalok[rirnas. Dali akcijq banko steigejai nusipirko patys. vadinamasistatiniu kapitalu (authorizedcapitalstock). D . dali pardave rinkoje.l (t[kst.kad bankelaikornadalisjame saugomqle5q. Tarkime. Tarkime. Tarkirne.KB-l paruo5imas veiklai. kuriuos gali pateikti bankui akcijLlsavininkai. kad grupe Zmoniq.

Kts-l balansindataskaita 2 (tukst.Lt) Nr.
Aktyvas
Nuosawbc Grvni ninisai I5 viso:

PaSyvas 380 20 400
Akciios l5 viso:

400 400

3 sanddris.lndeliq pridrnimas. Pagrindines banko funkcijos - priimti piniginius indelius ir teikri kreditus. Tarkirne, jau veikiantis KB-l priima 100 tDkst.Lr ind€lininkq neterminuotusinddlius, t.y. indelius, kuriems galima israsyti dekinius reikalavimus. Bankas indeliq forma gauna grynus pinigr"rs, kurie yra banko aktyvai. tadiaujis kartu atidare ir dekiness4skaitas, kurios yra reikalavirnai KB-l aktyvui. KB-l balansine ataskaita Nr.3 (t[kst. Lt)
Aktyvas
Nuosavybc Grvni pinieai I5 viso:

Pasyvas 380 120 500
Akciios C c k i n i a ii n d c l i a i l5 viso:

400 t00 500

Nors Salyjebendrapinigq pasi[la nepasikeite, tadiaupinigq pasifilos struktfira pasikeitd: apyvartojesurnaZdjo100 tDkst.Lt grynq pinigq, o banko pinigq padaugejo 100tukst.Lt. 4 sand€ris. Rezervqsudaryrnas. KB, atidarydami indeliq salskaitas, tureti tam tikrus nustatytus_ turi privalomuosius- istatymqreglarnentuojamus pinigq rezervus(apie tai pladiau Zr. 7 skyriq). Privalomqjq (reikalaujamqjq) rezervq norma (rr.iu._ required reserve ratio) - komercinio banko incleliLldalis. pervestai privalomuosius rezervus. Tarkime, kad komercinis bankasrezervuslaiko viena fomra - kaip indel[ tik centriniamebanke. Privalomqiq rezervq norma r0 procentq, arba
f p r ; u . : 0 ,l .

Privalomieji rezervai apskaidiuojarni tam tikru nustatytu privalomu laikyti atsargose rezervqprocentunuo indelir-1 sumos,priimtos banke:

232

RPr,r,.: fpr;r.XD,

(6. 3) l

Rp,,,: 0,1 x 100 : I0 tulct. Lt. Visi banko kasosgryni pinigai yra laikomi fakti5kaisKB rezervars. Siuo atveju KB-1 kaip privalomas atsargas CB turi laikyti l0 tukst.Lt. Tadiau jeigu banko direktoriq valdyba numato gyventojq indeliq didejim4 tai tuomet vietoj minimalausprivalomo rezervo dar papildomai CB s n s s a u g o l l 0 t u k s t .L t . T o k i u a t v e j ub a n k a si S v e n g s e p a t o g u m q .u s i j u s i q u papildorntl rezervq pervedimu i CB rezervus kiekvienE kart4 kai Kts-l neterminuotqindeliq lsipareigojimaidides. 15tiesq I(B, Zinoma,nelaiko visq grynq pinigq CB. {vesdami Siame pavyzdyje tok[ supaprastinirn4 fakti5kq rezervq sumE, ateityje,nustatinedami iSvengiame banko aktyvq elen.renlq ,,gryni pinigai" ir ,,rezervai CB" sumavimo. pasikeis: bankobalansineataskaita SudariusKB-1 rezervus, Nr.4 (tukst.Lt) KB- I balansindataskaita Aktyvas
Grvni oiniulri Rczcrvai Nuosavvbc I5 viso:

Pasyvas 0 120 380 500
Cckiniai indtiliai Akciios l5 viso:

100 400 500

RF = Rp,i,.* Rpn,,.l

(6.14)

dia

Rp- faktiSki bankorezervail Rp",t.-pertekliniaibanko rezervai; i Rp,,,. privalorniej banko rezervai.

Pertekliniai K-B rezervai - tai dydis, kuriuo fakti5ki banko rezervat virSijaprivalomusjo rezervus. pagal (6.14) fonnulE nustatomiRp",., : ZinanI Rp ir Rp,1,,, RPrr,.=Ro-Rrr,r., Rp",t : I 20 tukst.Lt - 10 tukt. Lt : I 10 tukt. Lt . Si banko operacijaypad svarbi, nes suteikti paskolasbankasgali tik tuomet,jei jis turi pertekliniq rezervq.

233

Sukurtieji KB rezervai yra KB aktyvas, o CB Sie rezervai bus pasyvas,kadangi tai yra reikalavimas,kuri kita istaiga- KB-l - gali pateikti centriniam bankui. Kodel gi KB bfitina laikyti privalomErezerv4CB? Pirmiausiareikia pabreZti, kad jie neteikiaKB likvidumo garantijq. i5sipildytLl Jei bankininko ,,siaubo" sapnas ir neterminuotq indeliq savininkai vienil rytq visi kartr.r p n r e i k a l a u t g r q Z i n t iv i s u s [ s i p a r e i g o j i r n u s y n a i sp i n i g a i s . a i p r i v a l o r n i e j i q gr t rezervainebutq naudojami netiketq grynq pinigq pareikalavimarns vykdyti jie tik atlieka kontrolds vaidmeni ir gali padeti CB keisti KB kreditavimo galimybes. Tokiu bldu CB vykdorna pinigq politika gali uZtikrinti fikines veiklos stabilum4. Vadinasi,privalorniejirezervainetiesioginiu b[du - kaip KB kreditq kontroles priemone - stabilizuojaekonomikos vystymEsi ir taip atstovauja indelininkq interesams, nerabanko likvidumo Saltinis. bet Kitas rezervq vaidmensaspektas yra susijqssu dekiq apskaita,kuriq apibudinsimekitarnesand€ryje. 5 sand€ris.Bankui i5ra5omas dekis. Tarkime, kad vienas KB-l klientas perka firmoje ,,Mitsubishi",kuri4 aptarnatSa KB-2, automobili ir iSraSo jai 50 tlkst. Lt deki. Dabar paanalizuosirne kaip Sisdekis apskaitornas, inkasuojamas, kaip KB1) t.y. 2) l, atsiskaitymas dekiu, paveiks sanderyje dalyvaujandiq bankq balansq ataskaitas. Atsiskaityrruosedalyvaus 3 bankai: KB-1, KB-2 ir centrinis bankas.SI sancleri apibudinsimekaip tarpusavyje susrjusiprocesq susidedant[ i5 Siqetapq: a) pirkejas iteikia 50 t[kst. Lt dekl finnai ,,Mitsubishi", kur[ turi apmoketi j! KB-l Firma, gavusi dek[,perduoda j4 aptarnaujandiam KB-2, kuris dek[ deponuoja, ir f-rrmos ,,Mitsubishi" s4skaita, jos balansas padideja 50 tlkst. Lt; b) KB-2 turi pirkejo deki 50 tfikst.Lt. Tai teise disponuoli KB-l aktyvq dalimi. KB-2 Sia teisg igyvendina,perduodamas deki i CB, kur jis 5i inkasuojamas:KB-2 rezervai padidinami 50 tlkst. Lt, o KB-l rezervai 5 0 t D k s tL t s u m a Z i n a m i ; . c) CB inkasuotqdeki siundia I(B-1, kurl gavgsjis pirm4 kart4 suZino,kad vienas i5 jo klientq iSra5e t[kst. Lt deki. KB-l sumaZina 50 Sio kliento dekinEs4skait4 t|rkst.Lt. 50

234

eekiqapskaita (t[kst.Lt) CB
Pasyvas KB-l rezervai -50 KB-2 rezervai+50 c) inkasuotasdekis gr[Zta I Kts-l

\
K B - l b a l e n s i n a t a s k a i t( t n k s t . t ) e u L

b) KB-2siundia dekiCB
KB-2 balansineataskaita(tfikst. Lt)

iekinis indelis

R c z c r v a i- 5 0

| C e k i n i si n d i ' l i s - 5 0

a) pirkejas moka firmai ,,Mitsubishi" dekiu

+

Atskiro banko paZi[riu, pinigai yra i5imami arba iplaukia, bet visos poZifiriu, apmokantdeki, jokiq pinigq neprarandama. bankq sisternos Atlikus 5i sanderi,KB-l balansoataskaita atrodystaip: KB-l balansineataskaita 5 (thkst.Lt) Nr.
Aktyvas
Rezcrvai Nuosnvvbc l5 viso:

Pasyvas 10 380 450
Cckiniai indcliai Akciios l5 viso:

50 400
450

Ar KB-I, turedamas70 t[kst. Lt fakti5kus rezervus, gali skolinti pagal banko tuimus pertekliniusrezeryus: nustatoma x Rp,,,.:rp,,,, D = 0,1 x 50 tukst.Lt : 5 tfikst.Lt; : Rp",,.: Rr - Rp,u,. 70 tukst.Lt - 5 tukst.Lt : 65 tukst.Lt Vadinasi. KB-l cali skolinti65 tukst.Lt. 6 sand€ris.Bankasskolinapinigus. Paskolq teikimas yra antra svarbi banko atliekama funkcija. Dabar aptarsime, kaip atskiras KB gali kurti pinigus, teikdamas paskolas, kaip paskolq teikimas paveikia banko balansoataskaittu kaip pinigai maZeja,kai ir skolos grqZinamos. Tarkime, finna ,,Audejas" nutard didinti savo gamyb4 tadiau jos projektui reikia papildornofinansavimo- 50 tfikst. Lt. Tai patikirna finna, jos finansine padetis gera, ateities perspektyvosteigiamos. KB-l kaip tik turi

z3i

p c r l e k l i n i q e z e r v q t o d d l s u t e i k i a r e d i t 4 . a t o g u l n or s a L r g u r n o r n e t i n i u i s r . k P i su 'tai reiSkia, ,,Audejas" paskolq ima ne grynais pinigais, bet dekine s4skaita. kad KB-I, suteikdamas paskol4 padidina finnos einamqj4 s4skait4 50 tukst. Lt. KB-l tai rei5kia naujo aktyvrl elemento (skolinio isipareigojinro bankui), duodandiopallkanq atsiradim4.Firma ,,Audejas",pateikdamasavo skolinius lsipareigojimus,gauna teisE i5 savo dekines s4skaitospairnti papildornai 50 tfkst. Lt dekiu. Abi sanddrio puses patenkintos: KB-l tLrri ,,Audejo" skolinius lsipareigojimus- dokumentus,kuriais remiantis finna nustatytu laiku sumokesskol4 ir pal[kanas, o firma turi padidejusiEdekinq sEskaitq. Siuo atveju KB-l sukuria pinigus, padidindamas firmos iekinE s4skaitil. Butent kredito pletimo bfidu komerciniai bankai sukuria didZia;q pinigq pasiulos,naudojamosfikineje veikloje, dal1.KB-1 balansindataskaita, suteikuspaskol4,susides Siqelernentq. i5 KB-1 balansineataskaita Nr.64. (tukst.Lt)
Aktvvas
Rczcrvai Paskola Nuosavybc l5 viso:

Pasvvas 70 50 380 500
C c k i n i a ii n d c l i a i Akciios I5 viso:

100 400 500

Komerciniarns paskolq bankarns suteikiant dekiu,5iesukuriapinigtrs. t.y. padidinapinigLlpasiul4 nes dekiniaiind€liai yra pinigq Ml sudedamoji dalis.Plediantis kreditui,sukuriama didZiojipinigq Ml dalis. Firma ,,Audejas", gavusipaskolq stengsis jq kuo greidiau panaudoti, tarkime, apmoketi statybos firmos paslaugas, atsiskaitydama dekiu. Si operacija bus analogi5ka5-am sanddriui.Finnos ,,Audejas" iSra5ytas dekis statybosfirmai pateksi jq aptarnaujant[ KB-2. KB-l balansine ataskaita Nr.68 (tukst.Lt)
Aktyvas
Rczcrvai Paskola Nuosawb6 I5 viso:

Pasyvas 20 50 380 450
Cekiniai ndcliai Akciios l5 viso:

50 400
450

Siuo atvejuKB-l Rp,;".: XD Rp,,u,.: rpy1,. : 0,1 x 50 tukst.Lt : 5 tukst.Lt, Rp",,.:Rr - Rp,,,,.: - 5 tukst. : 15 tukst. 20 Lt Lt

236

KB-l dar turi pertekliniq rezervq,todel gali dar skolinli l5 tUkst. Lt. KB-l poZiuriu,pinigai i5imami;KB-2 poZiuriu, iplauksi bank4 bet, visr.1 jie bankq sisternos poZifiriu,aprnokant deki, pinigtl visai neprarandarna. 7 sand€ris.Paskolos grEZinimas. Tarkime, firrna ,,Audejas"gr4Zinapairntq iS KB-l paskol4nustatytu laiku, i5raSydama t[kst. Lt deki i5 savo dekinessqskaitos 50 (supaprastinirno sumetimais neivertinsimepahkanq, mokamq uZ paskolq). Todel KB-l 50 Lt; lsiskolinimai pagal dekines s4skaitassumaZes tLrkst. fin-na ,,Audejas" atsisako 50 t[kst.Lt savo pretenzijqKB-l aktyvams.KB-1 savo ruoZtu sugrqZina ,,Audejo" skolinius lsipareigojimus, t.y. bankas ir firr. a vel pasikeite reikalavimais.Firma iSpirko savo skolinius isipareigojirnus garantinir-rs ra5tus aprnoketi paskol4 atsisakiusisavo piniginiq reikalavimLl KB-l aktyvui. Pinigq pasilla sumaZeja tukst.Lt, nes tokia suma br-rvo 50 surnaZinta finnos dekine s4skaita. Visa tai parodyta KB-l balansindje ataskaitoje Nr.7. KB-l balansine ataskaita Nr.7 (tukst.Lt')
Aktyvas
Rczcrvai Paskola
Nuosavybc

Pasyvas 20
U r - k i n i a i n d c li a i Akciios l5 viso: U

400 400

I5 viso:

380 400

Ataskaita rodo, kad tiek dekiniai indeliai, tiek suteiktos paskolos lygus nuliui. Cekiniq indeliqsumaZejimas padidina KB-l turimusperteklinius rezervus, suteikiapagrindq tai teikti naujaspaskolas. Pinigq pasiulasumaZeja 50 trikst. Lt, nes sumaZdjo dekiniq indeiiq apirntis. 8 sanddris. Vyriausyb€svertybiniq popieriq supirkirnas. Kai KB i5 gyventojq superkavertybiniuspopierius,tai sanddrioesmd ta pati kaip ir teikiant kredit4 t.y. kuriami nauji pinigai. Tarkime, KB-l per dileri i5 gyventojq uZ 50 tlkst. Lr superka vertybinius popierius. KB-1 tsigyja pal[kanas duodandius aktyvus vertybinius popierius ir 50 tukst. Lt padidina dilerio deking s4skaitq.Tai parodyta KB-1 balansineje ataskaitoje Nr.8. Pinigq pasiDla, sr,rperkant verlybinius popierius, padideja, kaip ir suteikiant kreditus. Kai KB parduoda vertybinius popierius, tai pinigq pasi[la, atvirk5diai, maZeja. Vertybiniqpopieriqpardavimas pinigq kiekl veikia kaip ir paskolqgrqZinimas. Komerciniaibankai,vykdydamiivairiussand€rius, siekia suderinti prieStaravirnus du : 237

Nr.8 (tukst.Lt) ataskaita KB-l balansine Aktyvas
Rczcrvai Vcrtvbiniai nonicriai Nuosavybc l5 viso:

Pasyvas 20 50 380 450
L CKlnlal lnocllal

50
400 450

Akciios l5 viso:

l. Gauti pelnq todel skatina indeliq pletin-r4 teikia paskolas ir perka popierius; vertybinius likvidumas- tokie aktyvai, kaip gryni 2. Siekia saugumo,kuri garantuoja p i n i g a ii r p e r t e k l i n i arie z e r v a i . 6.6. KOMERCTNTU BANKU SISTEMA. PINIGq MULTIPLIKATORIUS

l5sivysdiusiqrinkos ekonornikosvaistybiq komerciniuosebankuose gryni pinigai sudaro tik 1/3 Ml pinigq pasifilos.Bankq sukurti dekiniai indeliai - svarbiausiaspinigq pasi[los elementas.Bankq sukurtq dekinrq pinigq apirntis priklauso nuo grynrt pinigq privalomqiq rezervq nonnos bankineje sisternoje.Todel, kaip matysime kitoje temoje, centrinis bankas privalomq;q rezervq pinigq kiekio kitirn4 cirkuliacijoje reguliuoja,keisdamas norm4. jtg plius turirnas ir esantys cirkuliacijoje, Banknotai monetos, kiekis bankineje sistemoje (komerciniq bankq pinigq rezervai ir jq operacijq balansai centriniame banke) yra vadinami pinigq pagrindu, arba didel€s perkamosios poweredrnoney). galios pinigais (H - monetarybase/high Koks yra rySystarp pinigq pasiuloselementoMl ir pinigq pagrindo H? Suprantama, kad l) gyventojaine visus pinigus laiko bankq s4skaitose, dal1pinigq laiko grynais; 2) kai kas i5 viso nenori laikyti pinigq banke,juos laiko ,,namqbankuose";3) nor4 pinigus laikyti grynq forma skatina Se5eline ekonomika; 4) sukurtq dekiniLlindeliq apirnt[ nulemia privalomqiq rezervq nonna, kuriq komerciniaibankai privalo laikyti centriniamebanke. M Vadinasi, kaip pavaizduota l0 paveiksle, I >H. 6. Kuo rp,;u.maZesne,tuo sukuriami dekiniai indeliai didesni. Bankq rezervai sukuria didesngpinigq sum4 t.y. dekinius indelius, negu jie patys palyginti su pinigq yra. Tiksliau - koks yra Ml pinigq pasiulos pasikeitimas, pagrindu,nurodo pinigq rnultipiikatorius.

238

,?-------+E--;i
,,' Cryni pinigri -fiankq rezenai ' Pasf\a enrolutJ 1

+

H

-'

"/ /
i

r urynt DtnlfJl

r

Cekiniaiindeliai

6.10 pav. Pinigqkiekio ir pinigq pagrindosqry5rs Pinigq multiplikatorius (m1a1 rnoney rnr"rltiplier) parodo pinigq masesMl pokyti, pinigLlpagrinduipasikeitus vienu vienetLl. LMI mint= 611 ( 6 .i 5 )

Pinigq multiplikatorius didesnis 1, todel cirkuliuojantipinigq yra uZ surnayra didesnenegu pinigq pagrindas. Pladiauapibudinsime bankq sistemos skolinimo,arbadekinirlindeliq kurirno, galimybes.Laikysimestokiq prielaidq: L Visi komerciniai bankai atsargoselaiko tik privalornuosius rezervus; pertekliniq rezervqndra,nesvisi jie paskolinami; 2. Visus perteklinir.rs rezervuskornercinisbankaspaskolinavienam sLrbjektr.ri, kuris veliau iSraSo dek[ visai gautospaskolos sumai,ir SisdekispatenkaI kitq bank4. Tai reiSkia, kad visai skolos sumai i5ra5yt4ieki reikalauja apmok€ti kitas kornercinisbankas. : 3. Privalomqjqrezervqnorrna l0 proc.,arbarpr;u. 0,1. yra Siomissqlygomis, pilietis,,X" idejo i KB- l 100 Lt. Kaip tai tarkirne, paveiks visr4 KB sistemosskolinirno galimybes,jei laikysirnesaukSdiau nurodytqtrijLl prielaidq? Pinniausia pasikeis KB-l balansind ataskaila, nes: a) 100Lt indelispinigq pasi[los nepakeite, pakeiteMl pinigq strukttrr4. tik : Jei rp,;u. 0,1, vadinasi, privalorniejirezervaibLrsl0 Lt, o pertekliniai90 Lr; b) maksimaliaiKB-l gali paskolinti90 Lt, tiek pat padidejadekiniil indeliq suma; c) pilietis ,,2", gavqs 90 Lt paskolq gali juos r5leisti, iSraSydamas deki pardr-rotuvdje paskolos visai sumai.Parduotuve dekija aptamaujandiarn lteiks KB-2. KB- I , aprnokddamas ceki,praranda dekiniindel[bei rezervus.

239

(t[kst. L0 KB-l balansindataskaita
Aktyvas
*Rczcrvai *Paskola + 1 0 0( a ) -90 (c) +90 (b) t C c k i n i a ii n d c l i a i

Pasyvas
+ 1 0 0( a )

+90(b
-90(c

Papildomasindelis atitinkamaipakeisir KB-2 balansoataskaitq (t[kst. Lt) KB-2 balansineataskaita
Aktyvas
+Rczcrvai * Paskola

Pasyvas +90
-81 * C c k i n i a ii n d c l i a i

+81

r90 +81 -El

: rp,ir. 0,1i

X AD Rprir.:t'p71,'. : 0,1 x90 : 9 Lt'

Paskolq teikirno procesaskartojasi kituose KB sistemosbankuose, nes gautos dekinds paskolos,mokant dekiu, patenka vis i kit4 bank4. Visas bankq sistemq apimantis pinigq kurirr-roprocesas, kurio KB-l ir KB-2 buvo pateiktosatskirai,sura5omos 6.4 lentelq. ataskaitos balansines i pinigq pasi[losdidinimas(Lt) vykdomas 6.4 lentel6.KB sistemos Komercinis trankas
KB-I KB.2 KB.3 KI]-4 KB.5

Papildomas Privalomqiq rezervrl 1inddlis suma (Ad)
I 00,00 90,00 8l,00 72,90 65.61

Pinigqkiekis, Pertekliniq kuri kiekvienas rezerv!l KB gali skolinti suma (AD} (Rp.ru.) {R,,-..) 90,00 90,00 10,00 8l,00 81,00 9,00 12,90 72,90 8,10 7 to 65,61 65,61 59.05 59,05 6,56

v lso

ocslmllcs

' . . ' .
6st ,32
65.1 3 7 34.8 100.00

pirmqjqKB

s86.1 9
l 3 l3 . 8 900.00

I 586, 9

I5 viso likusiq KB l5 viso KB sistcmoic:

318,68 1000.00

.lr3.8l 900,00

240

Taigi pinigq kiekis, i bankinEsistem4papildornaiine5us 100Lt, padides Salyje1000Lt, suklms naujus900 Lt dekinius indelius. Pateiktamepavyzdyje KB sistemagaunapapildomq rezervq ir teikia paskolas, kuria pinigus.GalimauZraSyti, t.y. kad: 1 0 0 , 0Z / + 9 0 , 0 0 r + 8 1 , 0 0 t + 7 2 , 9 0 t + 6 5 , 6 1 t + . . . = 0 I L L L I o ,o r2 ro tS ,o,' l l - l 0 0 l r x l l + - + l - l + l a l r . . . r l - l l = t O Ot x - = L I 'r "0 \ t 0 // \ l' " / i \10/ O -" r_ll i I _ l0 , l o 0L t " + = 1 0 0 r x t 0 = 1 0 0 0r . L I l0 Vadinasi, pinigq pasiulos. didinimo procesas vyksta pagal geometrinds progresijos forrnulg", todel pinigq multiplikatorius pagal SiEformr,rlg: apskaidiuojamas
mMl=-. f Prir'

I

( 6 .l 6 )

Vadinasi, pinigq rnultiplikatorius, tai rnaksirnalus naujq pinigq kiekis, kur[ gali sukurti vienasperteklinirlrezervqvienetas. . M a k s i m a l u s a u j q p i n i g q p r i e a u g i sk u r i g a l i s u k u r t i K B s i s t e n r a . n pinigq mr.rltiplikatoriq padauginus pertekliniq rezervq: apskaidir.rojamas, i5 L D = mr r x R p " , , . dia

(6.r1)

/D - pinigq kiekis, kuri gali paskolinti bankq sistema,arba n a u j a is u k u r t p i n i g a i . i

M[sq pavyzdyje maksirnalq naujai sukurtq pinigLl prieaugl galirna nustatytitaip:

*r,:*,
L D : n rr r ,

-L-:ro;
R p " , , . =0 x 9 0 L t - 9 0 0 L t . 1

a

pro os |: G c o r n e t r i n e s g r e s i jf o n n u l e + o + a 2 + o 3 + . . . + o ' =

,r!;

(1-a)- tai privalornqjq Siuoatvelu rezervq roflld rp,,u.. 241

pagal 6.l8 fonnulg: nustatomas Bendraspinigq kiekio pasikeitirnas LMt = nr*rx Ld; z L M , = 1 9 * 1 0 0 =1 0 0 0 r arba LMr:6,1* 6P ' ( 6 .l 8 )

( 6 l.e )

iia A d -paprldomas piniginis indelis, lneStas KB sistem4. i Pateiktarne pavyzdyje Siuo budu nustatydarni pinigq kiekio pasikeitim4 gautume: LMt= 100+900=1000Ir. Pinigq multiplikatoriaus reik5md sumaZdtq, jeigu dal1 gautos paskolos banko klientas laikytq grynais pinigais. Tuomet pinigq multiplikatorius apskaidiuojarnas taip: (N+l)
ll7 rtt =

(6.20)

(N + rpr;r,.)

dia

ly' - grynq pinigq norma cirkuliacijoje apskaidiuo.larna procentaisnuo bendrosindeliq sumosbankuose. PavyzdZiui, jei privalomr4iqrezervq rorrn& rp,1u.:0,1, gyventojai nori o tureti grynaisiais20 proc. turimq indeliq slrmos bankuose, iki tai pinigq multiplikatoriusnuo l0 surnaZes 4: (0.2 l) - 1.2 + -" , t M l-= ( o J _ o , D = * = , .

jeigu bankas rezervuose Pinigq multiplikatorius taip pat surnaZdtq, laikytq didesniusrezervusnegu privalomoji rezervqronlta rp.;u.. jei Tarkirne, rp,1u.: laiko rp :0,2, tai 0,1, o KB fakti5kairezervuose Siuoatvejupinigq rnultiplikatorius l0 sumaZes 5: nuo iki
I

mMl

n?

Vadinasi, jei paZeistakuri nors i5 klausimo pradZioje priimtq prielaidq (bankas rezervuoselaikys didesng pinigq sumq negu privalomoji pinigr"rs tuornetpinigq rezeryo norma, kas nors pasiskolinEs laikys narnuose), rlultiplikatoriaus poveikis pinigq pasirllaibus rnaZesnis.

141

Pinigq multiplikatorius gali veikti ne tik pinigq kiekio didinimo,bet ir maZinimo linkme, pavyzdliu| atsiemus100 Lt indeli, bankq sistemapinigq pasi[I4 esantpinigq multiplikatoriui10,surnaZins 1000Lt: -LM = mr = - 1 0 0 0Z t . r tx (-Ld): l0x (-100) Taigi visa bankq sistemagali skolinti Zymiai daugiau negu turi pertekliniq rezervq.Taip yra todel, kad rezervusprarandaatskirasbankas,bet visa bankq sistema. ir4nepraranda PagrindinOs s4vokos r . r . r . r . r . o visuotinisvertesekvivalentas pinigq funkcijos barterindekonornika monometalizmas bimetalizmas dekis kredito kortel6 aukso standartas pinigq rinka pinigq paklausa alternatyviniaipinigq laikyrno ka5tai . pinigq laikyrno motyvai . nominaliojipinigq paklausa . realioji pinigq paklausa o sanddriopinigq paklausa . pinigq kaip aktyvq paklausa o likvidumo pinnenybe . r r . . . r o . . . . . . . . r pinigq kiekis (pasi[la) p i n i g t lp a s i I l o se l e r n e n t a i pinigaisiaurqja prasme pinigai pladiqiaprasme pusiaupinigai(netikripinigai) likvidusaktyvai pusiausvyra pinigtl rinkoje pusiausvyros pal[kanq nom.ra bankas komercinio bankobalansas banko aktyvas bankopasyvas rezervas komerciniq bankqsisterna pinigqmr.rltiplikatorius pinigq pagrindas(dideles perkamosios galiospinigai) grynq pinigrl nonna cirkuliacijoje

Kartojimo klausimai l. Kas tai yra pinigai? 2. Ar infliacija gali paveikti pinigq sugebejirntlatlikti pagrindinesjt1 funkcijas? 3. Kokie trukumai bfidingi pinigarns - prekerns? Kokiais privalumais pasiZyrni: popieriniaipinigai ir b) bankopinigai,palyginti su pinigaisa) prekemis? 4. Kodel uZ popierinius pinigus galirna lsigyti brangiausiqmaterialiniq vertybiq, pavyzdLiui,narn6 autornobili?

L+)

padidejusipusiausvyros pal[kanq nonna paveiks g a m y b o s p i r n t [ u Z i m t u r n iq k a i n a s ' ] a .Tarkime.none.Kaip nustatoma pusiausvyros palukanq nonnapinigq rinkoje? ll. r 13. Kodel Zmon6snori laikyti pinigus grynais? 9. LietLrvoj e)'? 7. kad pinigq rinkoje yra pinigq paklausosperteklius. pinigq pasitrlanesikeis? 14.5.Kokios visosbankqsistemos skolinimogalirnybes? . Kaip pinigLl paklaus4sand€riqaptarnavintui pusiausvyros ir palukanq nonrlq pinigq rinkoje paveiks: a) padidejgs nominalusis bendrasis nacionalinisproduktas. 17.b) sutrunpejEslaikotaryis tarp pinigq [plaukq. jlsq nuor. kad pinigLlatradirnas yra vienas didZiausiqZrnonijos lairnejirnq.Tarkime. c) kreditiniLlkorteliq naudoj irno pletimasis? 12.Kaip. KB klientas skol4 gr4Zinadekiu. Kas nulemiapinigq vertE? 8. Pagriskiteteigin[.ApibudinkiteatskiroKB skolinimogalimybes. Kas yra pinigq paklausair kokie pagrindiniaijos elementai? Kaip jie susr. Kaip tai paveiks Sio banko balansE tolimesnio ir skolinimogalimybes? 16.Ar Siuo jei atveju pinigq rinkoje susidarys pusiausvyra. jos 6.lq su Zmonitlnoru laikyti pinigusgrynais? 10.Kokie pagrindinrai bendriveiklosbruoZaibudingikomerciniarns bankams ir taupymo institucijoms? 15. Kas yra pinigq pasiulair kokie pagrindiniai elementai (iSsivysiiusiose pasaulio valstybese.

bet yra naudingos.Taip pat p n a g r i n e j a r n an o n e l a r i n C o l i t i k a . CB.specialivyriausybine ar kvazivyriausybine institucijafinansqsistemoje.kaip taisykle.bankqtevas". CBNTRINIS BANKAS IR MONETARINE POLITIKA Siole temoje analizuojarnas centrinio banko (CB) vaidrnuo. atliekanttam tikras paslaugasindividualiems komerciniams bankams. r CB kontroliuoja pinigq pasi[lq . PavyzdLiui.Federalind rezervq sistema (FRS). Sios sqskailos ir naudingos tuo. kuriose parduodarni p skirtingq aliq inigai. tai jis neturi pinigq leidimo teisds(Panamos Liberijos CB neturi tokios teises. CB. rnonetarindsir fiskalines politikos efektyvumasir jq derinirnas. pavyzdZiui. JO FUNKCIJOS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS Beveik visosepasaulio yra valstybese. Antra.Lietuvos bankas.jeigu jiernsjq reikia.Musq laikais CB paprastaituri iSskirlinEteisgleisti pinigus. Vokietijoje ..suteikiarna vienarnbankui.Japonijos bankas.Be to. Skirtingose Salysefunkcionuoja skirtingi CB. CB pagrindinefunkcija . Tadiau kai kuriose Salyse CB ndra.atliekant daugel[ sanderiqtarp individualiq bankq ir CB. ir Centrinis bankas (Centralbank) . aptariamaCB nepriklausomybes problema.Saliespinigq ir bankr4sisternq valdymas.pinigtl leidirnas(emisija). atliekantis pinigq emisijosfunkcrjq. atliekant iekirl kliringo paslaugas kt.. CB pagrindinis tikslas . S Pirma.j o s [ g y v e n d i n i r n o r i n c i p a i . didelese maZose.nes tik prieSingu atveju galetqsutrikti pinigq rinkos funkcionavimas.7. turindiq iSimting teisp ernituoti (iSleisti)pinigus. kad CB gali i5duoti komerciniams grynus pinigus.kad jos cenlralizacijair kontrold yra b[tina. Emisijos bankas (bank of issue). CB yra . s4skaitos bankams l+) .bankqbankas".. . politikos trumpalaikioir ilgalaikio reguliavimomechanizmas.p r i e r n o n d s .Bundesbankas. CB. JAV CB . Japonijoje . CB veikia uZsienio valiulq keitimo rinkas.Anglijos bankas. CB aptarnauja bankq sistemos dalyvius.Siose ir dvejose Salyse atsiskaitorna JAV doleriais). lndividual[s bankai turi indelius CB. o jeigu ir yra. DidZiojoje Britanrjoje .emisijosteise. Bankines sisternos raidos praktika parod6. jo pagrindinds funkcijos.1. r p problemos. rnonetarinds 7. reguliuojanti mlinq priernones. Lietuvoje .SaliesCB. Sios s4skaitosneduodapalfikanq. pagrindines veiklos funkcrjosyra Sios: .

Tredia. infliacrjai ir verslo ciklui.centriniamebanke yra kaip bankq rezervq inddliai. Tadiau nevalia uZmir5ti. kad tai kainuoja. Jeigu jis fiksuojarnasruoZe. CB veikloje labai svarbi pinigq pasi[los kontrold. pagrista savitarpio mokejimo reikalavirnq ir isipareigojrrnq uZskaitymu. arba kraStutinis. Aprupinant likvidZiais aktyvais. kuriq svarbiausiayra vertybiniq popieritl pirkimas ir pardavimas (apie tai . valiutq keitimo normai. Komerciniai bankai kartais turi rezervus didesnius negr-rreikalaujama. Laikantis metalo standarto.CB yra isipareigojqspirkti ir pardLrotivaliutq leistinq svyravimq ruoZe. 5i funkcija lemia jq monetaring politikq. (clearing) Kliringas centralizuota atsiskaityrnq negrynaisiais tarp kornerciniq bankq sistema. Yra du pagrindiniai pinigq pasi0los kontroliavimo rnetodai.jos gali bfiti nustatornos visi5kai laisvai rinkos legomis. todel pinigq pasi[la dabar yra kontroliuojama daugybe kitq priemoniq. CB taip pat turi isipareigojimqi5or€ssubjektarns. Kaip bankq bankas. CB gali stabilizuoti finansing sistem4krizesmetu. nes CB nemokaoal0kanu. PavyzdLiui. skolintojas. spaliol7 d. kuri4 vykdo centrinisbankas. DidesnesSalysturi daugiaulaisvesir galimybiq manevruoti.sprendZiant sr. i5reik5ta kitos Salies valiuta. kaip buvo Europos pinigq sisternoje.rdetingus ekonominius ir finansinius k l a u s i r n uv i r S [ n i ql y g r n e n i u . tai keitimo sistema nustatomarinkos jegomis.Valiutq keitimo rinkos yra labai svarbios. CB iiords funkcijos darosi suddtingesn6s svarbesnes. tai veikia ir valiutq keitimo rink4.Valiutq keitirno sisternosgali b[ti fiksuotos siauru svyravimo ruoZu. pinigq kainq leme aukso arba sidabro kaina. Perkant ar parduodantuZsienio valiut4 CB gali veikti rinkos valir-rtq keitimo sistem4.ypad maZq ir su fiksuota valiutq keitimo sistema. CB gali teikti paskolasindividualiemsbankams. Ketvirta. Nd viena Salis nebeturi metalo standarto. kadangi galima daryti itak4 palfikanq normai.Jeigu valiutq keitimo ribq nera. s 246 .vadinama valiutq keitimo mechanizmu. Tai viena svarbiausiq CB funkcijq del dviejq pagrindiniqprieZasdiq: l) CB nustatyta palfikant1norma Sioms paskoloms veikia rinkos pallkanq nonnd 2) finansiniq kriziq rnetu CB yra paskutinis.trediameskyrelyje).JAV Federalinerezervq sisterna i5gelbejo finansing sistem4 1987m. kur[ numato vyriausybd arba tarpusavio susitarimai. CB reikalauja pirkti ir parduoti valiutq nustatytu santykiu. Jeigu valiutq keitimo sisternosfiksuotos. Sioje rinkoje Saliesvaliuta parduodama kaina. kad galetq iSlyginti finansiniq le5q judejimq. ir Daugeliui Saliq. Didejant finansq rinkos ir ekonornikos globalizacijai.

Trediame skyrelyje detaliai i5analizuosime. taip pat komerciniq bankq rezervus. Numatyta. r FederalinisAtviros rinkos komitetas. tai kitq Saliq trumpalaikiai [sipareigojimai.tai JAV iZdo vertybiniai popieriai. KiekvienasSisbankasvalstybinis-privatus.Kita pagrindineFRS aktyvq grupe . o ne privadiq sanddriqpagrindu).jos valiutos rezervai.2. tvirtina Senatas.7.kad JAV FRS darys itakq ekonomikai. todelj! ir analizuosime.y.atvirosrinkos" tenninas vartojarnas ta prasme. bet ne tiesiai i5 iZdo (.Valiutos rezervai ne tik 24'7 . netiesiogiai veikia rink4 per Federalin[ Atviros rinkos komitet4 kuris vadovaujaatviros rinkos operacijomsir konsultuojasisu priZi[retojq taryba. valstijq ir regionq vyriausybds ir privataus sektoriaus. 12 Federaliniq rezervq bankq JAV atstovauja l2-ai sridiq. l9l3 m. verslo ir visuomendsinteresams. kuri funkcionuoja 14 metti. kai JAV iki l9l3 m. Sie bankai itraukti i monetaringpolitikq tiesiogiai ir netiesiogiai: Federaliniai rezeruq bankai nustato diskonto nonnE jie komerciniarls bankamsir nustatokiek jie gali skolinti. jos strukt0rinius elementus:aktyvE ir pasyvq. r Valdandiqjqtaryba. skolinimo diskonto norrnE ir reikalavimus rezervams. kiekvienas valstijq bankas leido ! apyvarl4 banknotus. Direktoriq taryba atstovaujabankq. kad CB perka visiems prieinamoje rinkoje. priimtame Federaliniq rezervq sistemos istatyne numatytajos strukt[ra: o Federaliniqrezervqbankai.derinant interesus tarp bankininkq ir verslo.Jau 6-ame skyriuje buvo aptarti KB balansinds pagrindiniai elementai. l9l3 m. tadiau skiriasi ataskaitos turinys. Numatyta. CB IVAIRIOSE SALYSE IRJU NEPRIKLAUSOMYBES PROBLEMOS CB numato dideles perkamosios galios pinigq pasi[I4 t. akcininkai gaunane didesniuskaip 6 proc.y. 12 nariq Atviros rinkos komitetas duoda nurodymus rinkos pinigq kiekis. kuri. grynq pinigq kiekl rinkoje. Norint geriau suprastiCB veikl4 iSanalizuosime kuriq SaliqCB. kad prezidentas negali daryti itakos tarybai. saugomus CB. dividendus uZ akcijas. Valdandiqjqtarybq skiria JAV prezidentas. kaip FRS perka Siasobligacryas atviroje rinkoje i5 namq [kit1. kuriomis reguliuojamas Aptarsime FRS JAV balansinE ataskait4 t. Valdandiqjq taryba daro itak4 monetarineipolitikai veikdama pinigq pasiulq per atviros rinkos operacijas. JAV sukurtaFRS..kadangijq esrneanalogi5ka. reguliuodama kontroliuodama kreditavimq sieke sudaryti sqlygas stabiliam ekonomikos augimui. bankq sistemabuvo decentralizuota. elementq SvarbiausiFRS valdomi aktyvai . operacijoms.buvo labai silpna pinigq pasiulos pinigq pasifilEir kontrold.

kredito ir taupyrno asociacijoms) per vadinamEli diskonto langar. 7. Skolinirnas per cliskonto lang4 greidiau privilegija nei taisykle. 7.Kodel tai yra FRS isipareigojimas? Esant aukso standartui. bet veikia kaip komercinisbankas. Esant dabartineisistemaindra automatiskos galimybeskeisli pinigus i ar-rksQ. grieltai laikytasi pinigq konvertavimo i auks4 fiksuotu kursu taisykles. Siomis sqlygomis dideles perkamosiosgalios pinigai rampa fsipareigojimais. KartkardiaisFRS superkair parduodaauksEaiviroje rinkoje.svarbDs vertine iSraiSka. kaip IBM ar GeneralMotors.kuo'ret JAV nutraukepinigq pasiDlosrySi su auksu. Daugelio besivystandiq ialiq cB suteikia paskolas tiesiogiai privadioms firmoms.cB i5 tikro [sipareigojakonvertuoti nacionalingvaliutq uZsienio i fiksuotu kr. tadiautokie apribojirnai bldingi ne visoms salims.ypatingierns" bankamsir reglarncntuoja vciklq.kurie vertinami ne rinkos kaina.Siosesiruacijose ne tik vadovauja cB pinigq politikai. gruodis(mh. I FRS aktyvus ieina auksorezervai. FRS suteikia paskolas. siekianl bet i stabilizuoti doleriokursa.rrsu. tokiq isipareigojimqnera. tiip lav. Galiojant popieriniq pinigq ir fiksuotq variutq keitimo kursq sistemai.Tai ir leme pinigq pagrindqkaip FRS pasyve dar ir ta prasrne. esantispas Zmones. bet FRS aukso atsargqpadidejirnasar sumazejimasnedaug veikia pinigq pasiIlospokydius. 1973m.JAV FRS balansine ataskaita 1990m. esandiomsprioritetinruose Saliessektoriuose. Pladiau Sis klausirnas jq anal izuojarnas sklriuje.y. o po 42 dol. FRS neteikia paskolq tokioms firmoms..1 lentel6.Tadiau esant svyruojantiemsvaliuttl kursami. uZ uncii4 I. Kiloje balanso pasyvo puseje svarbiausiadalis yra FRS banknotq kiekis. ypai zemesLikyje. kas to pareikalaudavo.3 ' 248 . ir atliekant intervencijas valiutq rinkas.rs instifutams(KIl) JAV iZdo vcrtybiniai popicriai Kiti aktyvai lS viso: ll 058 32 633 190 252 103 31 589 32i 5i3 Pasyvas Fcdcraliniorczcrvq banko banknotai 267 605 Finansinirlinstitutq(KB) tczcrvai (indcliai) 38 658 JAV iZdo indcliai 8 960 Kiti pasyvai 7 504 I 5 v i s op a s y v q 322727 Nuosavaskapitalas 4 846 1 5v i s o : 327 513 FRS teikia paskolasprivatiems finansiniamsinstitutams (bankarns. USD) Aktyvas Auksorczcrvai Valiutos rczcrvai Paskolosfi nansinian.kad FRS turejo dideles perkamosiosgalios pinigus keisti I auks4 visiems. auksokaina.

4 l.Kiti FRS isipareigojimai apima priirnamq finansiniq institutq saugomusindelius.Sisbankasnegalibankrutuoti.327 573 mln.+. kuris nuosavybes teise priklauso Lietuvos valstybei.vadinamus Diskonto namais.1 1.tai per paskolos.kaip rnineta. tarptautiniuose bankuose ir kitose tarptautinese finansinese institucijose.8 V i s u o m c n c sn d c l i a i i Bankq indcliai Rczcrvaiir kitos saskaitos Banku skyriauspasyvai I Sv i s o : 0. nuosavam kapitalui(grynajai lygi pasyvqsurnai. yra vienas koordinuojama.4 Anglijos bankas 1 5v i s o : 14.dali indeliq komerciniaibankai turi CB pagal Paprastai aktyvq suma turi blti istatyrn4. Kiti aktyvai apirna fizinl kapitalq (pastatusir irengimus rr pan.rs popierir. kad pinigai patektq i cirkuliacijq Pinigq leidybos skyrius parduoda finansinius vertybinius popierius (obligacijasar akcijas).Nors banko balansas I esminisskirtumas.6 Kiti aktyvai 1. USD.) ir vertybinir. t. kaip Anglijos bankas.LB turi teisE steigti skyrius. Avansai . 7.Del susiklosdiusiq Anglijoje CI3 yra Zinornas jis istoriniq prieZasdiq padalytasI Pinigq leidybos skyriq ir Bankq skyriq.8 Lietuvos RespublikojeCB yra Lietuvosbankas(LB).4 Bankq Banku skvriaus aktvvai 2. vadovaujasiLR Konstitucija ir yra nepavaldus LR Vyriausybei bei kitoms valstybes vykdornosiosvaldZios lstaigoms. atskaitingasLR Seimui. kuriq kiekvienasturi atskirEbalans4(7.rs.Leidimo skyrius atsakingas uZ pinigq banknotq i5leidimq. Siekiant.FRS yra JAV iZdo indeliq s4skaita. kuriuos iSleidZiaprivadios finnos ar vietine valdLta.y. taip pat tarpvalstybiniuose pasitarimuose bei 249 . Bankq skyrius veikia kaip bankininkas komerciniams bankams ar vyriausybei. kitas istaigas ir firmas savo funkcijoms atlikti.Anglijos bankobalansas 198605 0l (mln. Aktyvai yra vyriausybes vertybiniai popieriai ir avansai.2 lentel6.8 nooicriai Vyriausybcsvcrtybiniai Popicriai 0. Jos parodytos kaip Pinigq leidybos skyriaus aktyvai.3 Pasyvas Pinigaicirkuliacijojc 12.5 Avansai 0. esant vertei)4846 mh. Prakti5kai Pinigq leidybos skyriaus ir Bankq skyriaus veikla yra pana5us komerciniq bankq.6 Kiti vcrtvbiniai 8.iSleistus vyriausyb€s komercinemsf-rmoms ar vietinei vyriausybei.0 1 1 2. LB atstovaujaLietuvos valstybei uZsienio valstybiq CB.2 lentele). CBP) Skyriur Lcidybos Aktyvas Vyriausybcsvcrtybiniai popicriai 3. USD.ir Anglijoje jos iSduodarnos finansiniustarpininkus. filialus.

3. Or ganizuoja bankines infonnac ij o s sistem4. 14. palukanos. Valdyba nustato LR monetarindspolitikos formas. LB atliekaSias pagrindines funkcijas: l. Kontroliuoja uZsieniovaliutosreZimolaikyrn4si. 8. LB vadovaujabanko valdyba.siekti pinigq stabilumo. gautos uL pinigq leidimo 250 . LB turi iSskirtinE teisE leistipinigr"rs Siuotikslu: ir . uZtikrinri patikirn4 pinigq rinkos. : i o istatyrnonumatytatvarka iSleidZia apyvartE iSimai5 jos pinigus. pajamos. ir 5. l5leidZiai apyvart4ir iSimai5 apyvartos pinigus. organizuoja p i n i g r lg a n r y b 4r t .rtiniq kreditq ir atsiskaitymLl politikos tobulinimu. Organizuoja LR Vyriausybes i5leidZiamq verrybiniq popieriq pardavim4 i5pirkirn4bei paiukanq uZ jas i5mokejim4ir veikia kaip valstybes vertybiniqpopieriqregistratorius. kredito ir atsiskaitymtl klausirnais.pal[kanos. gautosuZ kituose bankuoselaikomus indelius ir bankams i5duotas paskolas. ir i LB pagrindinistikslas. valdybq 9 metams skiria PrezidentasLB pirmininko teikimu. 4. Nustato bankq ir kitq Lietuvos banko licencijuotq kredito [staigq apskaitos. Renka ir skelbiapinigq bei finansqstatistikq. kredito ir atsiskaitymo sistemos funkcionavimq palaikant vyriausybesvykdomEpolitik4.kuriq sudaropirmininkas ir de5irntnariq.aukso ir kitq tauriqjq metalqrezeryus. 10. litq formuojamasiS LR valstybesle5q. 9. Pirmininkq skiria 5 metams Seimas Prezidentoteikimu. 13. I5duoda ir at5aukialicencijas LR ir uZsieniobankamsbei kitorns kredito istaigomsir priZitiri jq veiklq. 11. LB pajamas sudaro.priirna teisesaktus ir pan. laikornasuZsienyje. Gali aptarnautiLR valdZiosir valdymo institucijq s4skaitas. LB istatiniskapitalas50 mln. LR 2. 6. {gyvendina istatymq numatyta tvarka pinigq politikq tvarkydamas pinigLp kredito apyvart4atvirosrinkos operacijomisir kitomis priemonemis. SudaroLR mokejirnqbalansq. nustatoLR pinigq nominalus. jei tai susijq su nacionalinesvaliutos. Saugobei valdo valstybes uZsienio valiutos. 7.tt. LB gali b[ti tarptautiniq ir r-rZsienio institucijq akcininku.tarybosepinigq ir monetarines politikos klausirnais. lstatyrnq nustatytatvarka veikia kaip paskutinislikvidumo Saltinis bankqsistemoje. t . Konsr"rltuoja LR Vyriausybg pinigq rinkos. ataskaitqir atskaitomybes tvark4. bankq ir kitq kredito istaigqrizikq ribojandiusnonnatyvus. tarptar. atnaujinant j4 kas treji rnerai treddaliu. | 2. gautosuZ uZsienio valiutosatsargas. tarpjq ir kliringini[ tvarkq. form4 apsaugos prietnones. Nustato bankq ir kitq ukio subjektqvidaus ir uZsienioatsiskaitymq.y.

tauriatstats metalais. Kai apribojirno.Daugeliu atvejq CB nepriklausomybdnera absoliuti.. EuropojeVokietijos.prieS" nepriklausomurnq.. istojg Rytq Vokietijos bankai siekia didinti pinigq pasi[l4.14 metq. politik4 ginti ne vyriausybes. kiekvienoCB tikslas. erdveje. kad parlamenlarai uZ negali atlikti nuodugniosCB kontrolds. rnokamosuZ kredito istaigq indelius. neprie5taraujandias istatymams.Kadangi yra deu. ir tai jiems uztikrina nepriklausomybes laipsni. Japonijos. FRS pagal skiriasi nuo CB Europojeir Japonijoje.Demokrati5kaii5rinkti parlamentaraiforrnuoja palankiE politik4 Zmondms. i5laidosuZsieniooperacijoms paskolas. Ekonomistaipladiai diskutuoja.bendros personalui kitos specifinds i5laidos. vertybiniais popieriais ir istatymq numatyta tvarka iSduotas garantijas. JAV.Kitas argumentas nepriklausomumE tas.kaip tai buvo 1982 rn.ttL" ir . savo strukturqir veiklos organizavimE l. LB iSlaidas sudaro: palDkanos.ro. kad Taigi nesunku Jis bet pinigq leidirras ir jq pasillos reguliavimas.organizavimq pajamos. ) . kuriq funkcijq apribojimas nerei5kiavisi5kos nepriklausomybes politikas prie vyriausybes. tadiaupriartina CB ekonomines Atskirq bankq nepriklausornumolaipsnis yra skirtingas. 1p a v . susijusios su banknotq gamyba. Jungtinds Karalystes.iant yra pasekmiq.Sveicarijos yra nepriklausomi.gautos uZ operacijasuZsieniovaliuta. Europoje tik Vokietijoje yra federalineCB struktfira. FRS Tarybos nariai dirba ilgiausiai.trr. Pagrindinis CB CB nepriklausomumq. iSlaidos. pallikanosuZ uZsienio laikornusLB. o CB 3. CB nepriklausomyb€ nonnai ir neigiamai visuomends apribota. politikai gali buti .kokio lygio turi buti CB nepriklausomybe. ar jq veikla buvo per leta.ar turi bfiti CB nepriklausornas. Vokietijoms susijungus. pateikiama argumentq . kuri veikia infliacrj4 pal[kanq normfu valiutq keitimo nonnq ir ekonomini augirn4 yra pernelyg svarbi ir techni5kaiper suddtinga. kad birtq diskutuojamapolitineje rinkimai. ndra pavaldusvyriausybei. Argumentai uL nepriklausomurno argumentas tas..gautosuZ operacijas. 251 . Italijos ir Prancfizijosbankai yra labiau priklausomi ( 7 . vykdyti. Taigi politikai ir ekonornistaitaip ir nesutaria.Tarybq sudaro l6 Regioniniq bankq prezidentai. Pagrindinis argumentasprie5 CB nepriklausomybg yra tronetarincs politikos svarba ekonornikai. kad monetarind politika.rmparegiai". bet monetaring taigi gali vykdyti nepriklausom4 nacionalinesekonornikosinteresus.Taip pat atskirus bankus atskirais laikotarpiais galima kaltinti. esant pernelyg didelei palukanq gali buti reakcijai i tai.ne pelno siekimas. pajamos.Taiiau. kad jie dare itakq didesnei infliacijai. materialiniq vertybiq amortizacija. iSlaidos.rokrati5ki ilgojo laikotarpio gali nurnatyti tik trurnpojo laikotarpionaud4 neanalizr. aukStesni 2. ir iSlaidos. susijusios su operacijornisuZsienio valiuta. iSlaidos eksploatacijos pastebeti.

Ji raip pat turi skatinti sklandq mokejimq sistemq funkcionavirnEir prisideti prie atitinkanrqnacionaliniq institucijq veiklos atliekant rizikqmaLinandir"l kredito l)z . vadovavosi FRS.lspanija -*Pranclzija -4*Japonija . Tadiau iq atstovai negali dalyvauti priirnant ir lgyvendinantsprendimusdel euro zonos.5 2.Vokietija r 4. kurdami Europos Centriniq bankq sisteme(ECBS). Daugelis anaiitikq Europoje.s s. cB. CB nepriklausomumas gerina ekonomikos veiklq esant zemesneiinfliacijos nornai. kaclangi reikejo sujungti skirtingas nacionalinesfinansines tradicijas turindi4 veikl4. kuriose cB buvo labiau priklausomi.5 --a.JungtinCKaralyste '*^*. CB nepriklausomybe infliacija ir Daugelio analitikq nuomone.ECBS ir ECB statutenumatyta. vidutine infliacrja 7-8 desimtmetyje buvo Zernesnd. nedidina gamybos ar uZimtumo svyravimq..ECBS atsakouZ euro zonos monetarin€spolitikos ktrimE ir lgyvendinimq uZsienio valiutos operacijq vykdym4 bei valstybiq nariq oficialiqjq atsargqlaikym4 ir tvarkym4. Tadiau tai buvo Lymiai sucletingiau.i5laikyti kainq stabilum4.0 Ncpriklaus0mumo --fl.2 pav.c.0 --x*..0 t.t0 d8 A x o 0.Belgija Olandija 7.1 pav.Naujoji Zelandija --ts Australija --.kad pagrindinisjos tikslas. Kaip matome iS 7.kuriose CB buvo labiau nepriklausomi.0 3.5 4. cB turi specialq status%leidZianti jierns vykdyti nacionalinE monetarinE politik4. ECBS sudaroEuroposcB (ECB) ir Europos Sqiungos(ES) saliq nariq. kurios istojo I Ekonoming ir pinigq s4iungq (EPS). Sveicariia l a i p sn i s Itatija Norvegija/Svedija Kanada -*rD. Italijoje ir Prancfzijoje. infliacija buvo aukStesne. nepriklausandir-1 euro zonai. JAV ir Vokietijos Bundesbankoveikla.0 -+- 3. Salyse. pavaizduot4 7.1 pav.Danija -X-JA\' t. valstybiq nariq.

'Von for Hagen. .stabilizacijosbus maZiau.. 2002n. pirmininko pavaduotojas ir dar keturi nariai (sirilomi 8 metams). argumentuoja. kuriq sudaroECB pirmininkas. pinnininko pavaduotojas visq valstybiq ir nariqNCB valdytojai. Jurgcn and Roland Suppel (1994). euro zonai. valdyba.l ECB sprendimqpriemimo padaliniai: ECBS reglarnentuoja . ECB ir nacionaliniai bankai institucijLl. ivesta bendra Europos vykdomi Sia valiuta . CB constitutior. kol centre esama nedidelespolitines valdZios.patirtimi. palukanq normE ir rezervq pasi[I4 sistemojc'.o nuo 1999 m.istaigq ir finansq sistemosstabilumo prieZilr4. kad nacionaliniai bankai rnaZiausuinteresuotibendros politikos stabilizavimu.euras. Be to. 2002 m. NCB valdytojai. visi atsiskaitymai valiuta. Taip pat jie nustate.fonnuluoti monetarinE bendrijos politik4 apirnanl tarpinius tikslus.ir sukurti b[tinus jq igyvendinimoreikalavirnus. kuri4 sudaro vykdomosios valdybos nariai ir priklausandiq valstybirlnarir. Tadiau Von JurgenasHagenas(Hagen. . pagrindine funkcija .kaip dabaryra ES. naudodan-ristandartini daugianacionalinesEPS modeli. valdytoiq taryba. Siose valstybdse euras pakeite nacionalines pinigainustojoegzistavE. Roland)'. taigi nacionaliniai Ekonornikos teorija nepateikia tiksliq rekomendacijq apie nacionaliniq bankq veiklos santyk[. kad tokia taryba gali didinti infliacij4 tol.valiutq ir euro kursai ntrstatyti valiutas visarn laikui stabil[s. kuriq sudaro ECB pirmininkas. kuriq veiklos pagrindu sudarytasECB statutas. Nors kai kurie nacionaliniaiCB apimandiqir instrukcijasnacionaliniams tikejosi didesnesdecentralizacijos dabar. jeigu Valdytojq Taryboje dominuos nacionaliniq interesqatstovai. Valstybiq nariq. kuriose ivestaseuras. tadiau valdyba yra susirupinusi nei veiklos efektyvumu ir rerniasi JAV ir Vokietijos. Tadiau valdyba igyvendina politikq CB.kaip pasiskirstyti alsakornybgtarp ECB ir dalyvaujandiq nacionaliniq CB.taigi. 919.1. bendroji taryba. No . ECB .rs rronetary misions. Jurgen) ir Rolandas Suppelis (Suppel. birZelioI dienrl. sausio I d. suforrnuota oficialiai l99tl nt. CEI']R Discussion Paoer. Nuolat vyksta diskusrja.viena naujausiqinstitucijq. bus visi5kai nepriklausominuo valstybiqnariq politiniq ar privadir.

{t l a o' .ES" ::be s q'rF o.\ q o 'E . dz gx .1 F- 8'6 oJl rrl .s o * ooO x'vo\ AO\ .U'r o tr= H O > .l .s . r f F?EF.: R E : E.F (J'E ^ 3 ! ' 4 a . t s ? V E c d : ' t 6 .t. .X* € 6 v f .X ' = x C d E d a A O >'.^.^EE t.9 f ^E ' i i ' J A o c d '5. : = > r) () o.Ki b > = .a cl Egs.i . H 6 tr. : i t q> ol . J< a l Y X 6 F 'r 'trv H E 6) a> t 'r ()ti \J. €': g " s' -x N x o > ( ) . = a * F x E () d h' !q tr o a Z '= >.o 9': L ril 6. i r \ r t4 Z l 254 .

y.firmos. CB prierne sprendimqpirkti valstybines obligacr3as atviroje rinkoje.7. dalf b) CB apmoka Siuos vertybinius popierius. kuriuo atveju rezultatas pals . I5analizuosime. Monetarini politika igyvendinama 3 pagrindinemis priemonernis: atviros rinkos operacijomis.3 pav. CB Aktyvas + Vertybiniai popieriai (a) ( a ) V e r t y b r n r a lo p r e n a l p Komerciniai bankai Aktyvas . komerciniai CB ir bankai. 4.namq ukiai gali jas pirkti. .t.tai svarbiausiapinigq pasillos priernone.komerciniqbankq rezervai bet tas dideja. MONETARINE POLTTIKA. kad teminas . Jas galirnapirkti i5 kornerciniqbankLl arba Zn. Vertvbiniu popieriu pirkimas. Atviros rinkos operaciios . ir jq surna padidina kornerciniqbankq rezervus. Jau rnineta. KB turirnq vertybiniq popieriq pardavirnas CB T Pasyvas KB rezervai(b) .. kontrolds Atviros rinkos operacijos (open rnarketoperations) tai CB vertybiniq popieriLl pirkirnai ir pardavirnai finanstl rinkose. kornercinitl bankq diskontavirnu ir rezervo nonros reglamentavimu. 1. galinra analizuoti. Sievalstybiniq kaip vertybiniq popieriq (VVP) pirkimai ir pardavimaiveikia KB perteklinius rezervus.roniq.3.Vertybiniai popierrar (a) + KB rezervai(b) 7. kaip CB gali veikti makroekonorniniusprocesus. Tarkime.Paseksime.atviros rinkos operacijos" reiSkia. (b) rezyvai Pasyvas 255 .jog valstybinesobligacijas parduoda perkaatvirojerinkoje. JOS IGYVENDINII\TO PRINCIPAI IR PRIEMONES SusipaZinus CB baiansuir nepriklausornybes su problemomis. kaip CB superka valstybinesobligacijas kon-rerciniq i5 bankq: a) komerciniai bankai pardr-roda savovertybiniq popieriq CB.

c) Vilniaus KB pateikia5l dekg CB aprnoketi. superkant KB vertybiniuspopierius. kai cB superkavalstybinius vertybiniuspopieriusis KB. kad CB perdaverezervusI(-B. i5raSytq CB.3 paveiksle.Tuornet: .Komerciniq bankq balansaskeiciasi kaip parodyta 7.).Senukai" Pasyvas + KB rezervai (b) (a)eekis Aktyvas f Netenninuoti indeliai . Jeigu cB superkavertybinius popierius i5 Zmoniq. o pliusuojami CB aktyvuose. Finnos turimq vertybiniq popieriq pardavin. todel jq aktyvuosejie minusuojami. ar paclicreja KB 256 .4 pav. Rodykle 1 virsq rodo.nepriklausomai nuo to. (aJ venyDlnrat Poplerlal I Firma. kad KB rezervaipadideja.4 pav. pinigq pasilla kyla superkantvertybinesobligacijas.Vertybiniai popieriai (a) I fasyvas + lnoellal (b) iek I Vilniaus bankas AKIyvas rasyvas + Neterminuoliindeliai (b) + Rezervai(c) 7. Visq pinua. '. kad firma turi kelis VVP ir nori juos parduotiatvirojerinkoje. todel yra pliusasprie KB aktyvq. itaka KB rezervalnsyra ta pati... Aktyvas + Vertybiniai popieriai (a) '/n . b) Si deki firma padedai savo s4skait4 Vilniaus Kts.ras CB Siamesanderyje galirnapastebeti svarbius du momentus. Antra. PliusasCB pasyvuoserodo. Rodykle Zemynrodo. jr1 iS rezervai ir kartu kreditavirnogalimybesdideja. padidinaVilniaus CB KB rezervus(7. kad vertybinius popierius kornerciniai bankai aticravd CB. kad. Tarkime. rezervaidideja ir kreditavimo galirnybes dideja (pliusas prie rezervq).Sio sanderio svarbiausias momentastas.Senukai" a) finna perduodavertybinius popierius CB ir gauna dekl.

CB obiigacijqpirkirnas pinigq pasiUlos ir didejirnas 257 . bet kartu didina ir einamqsiassqskaitas. einamoji 000 Lt bankq sisten kreditai + CB perka 1000Lt obliiacrl4 i5 finlos 7. LI.. apatinddalis).. Jeigu CB superkavertybinius popieriusi5 finnq.5 pav. Pinigq padaugejirnas padidino s4skailas(pliusas Vilniaus banko indeliuose). Jeigu KB parduodavertybiniuspopieriusCB. pinigq pasiulapadidejaiki 5000 Lt.5 pav. Galima pastebetiskirtumus. ir tai KB fakti5ki rezervai ir pertekliniai rezervai padid€ja visa perkamos obligacijos surna (7.o 800 perteklinisrezervas. juos (7.kai CB perka vertybiniuspopierius i5 KB sisternos i5 Zmoniq bei firmq. esant 20 %o privalornqjqrezervqnormai.rezervai.taigi KB gali iSplesti pinigq pasi[lq 4 tukst. n-auji rezervai CB perka i5 KB 1000Lt obligacij4 1000Lt pertekliniai rezervai r| 5 0 0 0L t b a n k qs i s t e r n ok r e d i t a i s Pinigq pasiIlos bendraspadidejirnas 1000 Lt Pirrnine. kai rezervq nonr.y.a 20 proc. Sie 4000 Lt plius pirmine einarnoji skolindarnas s4skaita 000 Lt i3 viso sudaro I 5000 Lt naujqbankopinigq...jeigu CB perka 1000 Lt. 1000 Lt. Lt. padidina pinigq pasiulq 5 tlkst. . 1.Pavyzdliui. tai jis atitinkamaididina KB rezervus.y. vir5utine daiis).Kadangi netenninuotusinddliLrs priirna kaip aktyvus. obligacijq i5 finlq.reikalaujamas privalomasisrezervas.5 pav. tai 200 Lt .rkai" jie balanse padidejo.Senr. ir. t.

Vertybiniq popieriq pardavimas KB I5 esrnesrezultatasgaunamastas pats.). cB parduodavertybiniuspopieriusKB atviroje rinkoje. Tarkirne.rs popierius finnorns..ai: a r l a) CB parduodavertybiniuspopierius firmai . b) KB sumoka uZ Siuos vertybinius popierius .y. kadangi.iSraSytu Vilniausbanke.Senukai".6 pav. CB perka 1000Lt obligaciiru padidinspinigq kieki 5000 Lr tai nepriklausomai nuo to. Jeigu bankai savo perteklinius rezervus skolina. KB rezervai dideja.rs..Tarkime. parduodant 1000 Lt obligaciiq sumazeja einarnoji sqskaita (atvirksiiai supirkimui).KB rezervai(b) + Verybiniai popieriai (a) 7.Abien-r atvejais bendras rezultatas yra tas pats: kai CB perka vertybinius popierius atviroje rinkoje. kad Kr] sistema sumaZino einam4siassqskaitas 1000 Lt.Senukams"jq dek[. sumaZindamasta suma firmos einamEjep (7 sqskaitq .5 jei paveikslo.Senukai" perka valstybinius vertybinius popierius tviroje inkoje. CB. Nesunkupastebeti. . b) CB uZskaitoSl deki ir surnaZina rezervus.7 pav. a) CB perduodavertybiniuspopierir. ar obligacijaperkarnaii KB. (7. jie savo pertekliniusir privalomus rezervussumaZina1000 Lt. rezervams. Vertybiniu popieriu pardavimas analogi5kai turetq rnaZinti KB rezervus. kuriuos [sigyja KB.iSra5o deki savo inddliams juos sumaZindami pav.). ar iS firmq..6 CB Aktyvas Vertybiniai popieriai (a) (a) Vertybliniaipopieriai Pasyvas KB rezervai(b) @)reAvai KB Aktyvas . Siuo atveju obligacijq pardavimasfirmoms reiskia. Tadiau abiern atveiais esminiai Pasyvas 258 . kai .jeigu cB parduotq vertybinir. t. pinigq pasi[la dideja.kuri surnoka dekiu. susvelnindarnas pertekliniLl rezervq surnaZejimE200 Lt. kai 1000 Lt obligacrja parduodarna firmoms. kad kai cB parduodavertybiniuspopierius 1000 Lt KB.pertekliniai rezervai sumaZejag00 Lt. Kaip matome is 7. KB c) Viiniaus bankas grqZina.

.Rezeruai(b) Pasyvas Neterminuotiindeliai (c I I =-l I 7.Neterminuoti indeliai(c) (b) -l{c vat (b) eck (c) . pahkanos dideja.7 pav.kainos dideja. o palukanosmaZeja. .' Kai CB nurnatosupirkti obligacijas. . CB Aktyvas Vertybiniai popieriai (a) (a) venyDlnral poplenal Pasyvas .rezultatai tokie pat: kada CB parduoda popieriusatvirojerinkoje. Vertybiniq popieriq pardavirnas firmorns Kas skatina KB ir firmas pirkti ir parduoti valstybinius vertybinius popierius? Obligacijq kainos ir pal[kanos rinkoje yra atvirkSdiai jq proporcingos. paklausapadideja. kai CB nurnato juos parduoti. nonnalioji obligacijosverte 259 . . Taigi atviros rinkos operacijos yra pagrindine pinigq pasi[14 ' Obligacija tai vertybinis popierius. ( 1 + i ) 2 ( 1+ i ) r ( 1+ i ) " obligacijos kaina.KB rezcrvai(b) . rinkos pallkanq nonna. pagal kuri tarn tikr4 laikotarpi rnokarnos pastoviospallkanos. . Ir atvirkidiai.lnd$iai V (c) cef ausBankas Aktyvas . 1 (a.jL1 pirkimas sparteja. . R3 i . f - Rn+M. vertybinius KB rezervaisumaZeja. Obligacijoskaina nustatorna: Rr Pn:(l+i) dia Ps Rr i M R. vertybinir-1 popieriq pasiula dideja.edlis ukai" +Vertybiniaipopieriai(a) . pinnqjq rnctqpajarnos.Tai skatinavertybiniq popieriLlsavininkus parduoti juos CB. kaina rnaZeja. .

+04. 1. kad KB. 6 ll7.visi n a u j i r e z e r v a i .Diskonto norma nuolat kinta. 297 .8 760.1 9 9 0m e t a i s m l r d .T a i s e n i a u s i a i K i taikoma CB politika pinigq pasifilaireguliuoti. Globalnyj podhod.p.3 59. Si kur auk5tasir nenusakomas infliacijos lygis. Taigi diskonto normoskritirnasskatinaKB skolintisdaugiaurezervuis cB.PaskolosKB CB balanso ataskaitoje yra aktyvai.sybdir komrinkos investiracuos vietinA panijos fondai toriri 16.9 87 . y r a p e r r e k l i n i a( 7 . Kai KB ima paskokl iS CB.CB speciali pahlkanq norma paskoloms. privatusasmenys kai ima paskolasKB. sandoriaigali bnti dinami5ki. irnantis paskol4 CB. 2 98. Atskirose Saiyse prekybaVVP nerapakankarna.3 lentel€.3 lenteleje pateiktas JAV valstybiniq obligacrjq pasiskirstymas976-1990 metais. jos labiau garantuotos. vietindms o r g a nz a c i j o r n s .regllliuojanti priemone.Z s i e n i o v e s t u o t o j a r n s .juos lgyvendintinesunku. atvirk5diai.tai mokestis uZ rezervq isigrjimq.l I54. ifonnina pasyvuosekaip paskolq i5 CB. B. jo rezervaiCB padideja. l 1 4 n . ) .l ?1s valdZia 40. didina rezery4 ir pledia finansiniq institucijq ir Zrnoniqgalirnybes. 4 t 2 ..9 19.I . 0 l 0 l. 9 78.3 8 8 . I Kaip matome. 8 p a v . nalirkanu n o r m a u Z i S d u o d a m a s B p a s k o l a s r t u p a s k o l ut e r m i n u s . PaZyrnetina.7 344. U S D ) l 9 Draudimt Pinigq Uisienio Korpo. Sie kreclitai<iidina o SaksDZ.1 122.0 33.2 l.8 ) tR 5 24. Kornerciniai bankai.0 t29.5 l]8. I i 5 ?s l Vyriau- NletBi I 5 v i s o KB Namq iikiai Kiti 44. Diskonto politika reiSkia CB nustatoma diskonto. Larren F. pasiskolinE iS CB. Ir JAV ir kilose iSsivysiiusiose Salysevalstybiniq vertybiniq popieriLlpajamosyra maZesnds privataus nei sektoriaus. Diskonto norma (discount rate) .r 226. kurios iSduodamoms finansiniarns tarpininkams.y. bet Todel rinka labai aktyvi.6 99. t.8 4 5 0 .l..0 78. i u in 7.6 976 9tt0 985 990 409 03. Makrockonornika.8 224.Jos yra lanksdios. D.1 2. kadangijomis nesunkukontroliuoti situacijq. kad ji surnokes skolas. jai brldingos dideles apimtys. kur Zmonesnepasitiki vyriausybe. kadangi paskolai5 CB nereikalauja privalomqjq rezervq. rinka rnenkaSalyse.5 6 t6 . r(B poZifiriu diskonto nonna . Taigi.2 2207. S i s s a n d i r i s y r a i analogi5kas. Siuo atveju vyriausyb€ nei5leidZia ilgalaikiq vertybiniq popierir.JAV valstybiniq obligacijr4 pasiskirstymas skirtingien-rs ( s a v i n i n k a r nls l 6 . ir Salyse. irnant paskolq KB rezervai padideja CB ir. nemaZa dalis tenka individarns.g a u t i i S C B .

PavyzdLiu| iki 1980metq FRS teikepaskolas KB.tai visos priemones.diskonto noffnos augimas malina KB nor4 imti keditus i5 CB.8 pav.sezonines ilgojo laikotarpio paskolas.didindamas jq likvidum4. teikiant trLrmpojo laikotarpio paskolas. CB veikia kaip pasyvus skolintojasbankq sistemojefinansines panikosatveju. Finansini4 krizi4 iivengimo bidas. Daugelio ekonornistq nuomone. kurion-ris centrinisbankassuteikiaKB paskolas.Ekonornistaiir ar politikai daZniausiai aplaria3 pagrindines diskontopolitikos kryptis: 1. Finansin€ panika (financial panics) . gautos CB i5 7.pinigq pasifilE lr atvirk5diai. Nuo 1980m. . bankq tu5tejirnas daugeliofirmq bankrotai. . JAY diskonto norma krenta Zemiau trumpojolaikotarpiorinkospalfikanqnonnos. ir Skolintojas blogiausiu atveju (lender of last resort) kra5tutinis ir paskLrtiniskreditavimo Saltinis. CB Aktyvas Pasyvas + Paskolos A r r g a l a rK l a r l s l p a r e r g o j l m a l + KB rezervai + Rezegvai KB Aktyvas I Rezervai Pasyvas +Paskolos. Diskonto norna. bankaigaunapelnq ir didinapaskolas.). labiausiai paplitusi diskonto politikos priemone.laikotarpis. Diskonto lango prieZiura. CB paskolos KB Diskonto langas (discountwindow) . FRS rnaZinadiskonto norTnal. arba skolinarnqjtl leSq kaina.todel diskonto normos didinirnas maLina pinigq pasill4 rinkoje. Del SiosprieZasties FRS kontroliuoja diskonto pertekliaus gavirnE ivairiornis priemonemis (auditas ir pan. 261 .Jeigususidaro didesnis skiftumas. kuriam bfidingi smark[s ir intensyv[s svyravimai finansq rinkose. 1 kuri gali kreiptis bankai finansinds panikosmetu. Diskonto langasnaudojamas. diskonto norma turi b[ti didesneuZ trumpojo laikotarpiopalukanq nonnE Jeigu rinkos pahkanq nonna krenta.visiemsbankams. kurie buvo FRS tik nariais. 2.

kuri centrinis bankas nustato procentais nuo visq KB indeliq sumos.lygoti didelesperkamosios surnaZdjimus. 3. 7.33 zol . Reikalavimai rezervams .5 tukst. diskontopolitrkos pakeitimas yra daug sunkesnisnei atviros rinkos operacijos. Lt.darantiltakq pinigq pasiDlai. Jeigu faktiSkas KB rezervas krenta Zerniau reikalaujamojo. londeji rezeryal Pertekliniai rezervat Atskiro Bankq banko sistemos galimyb€ kreditavimo galikurti nlniqrrs mvbA I 2 l0 20 L) 3 1 30 5 5 5 5 2 4 5 6 3 I 0 -l 3 I 0 -l 30 5 0 -3. esantskirtingiemsprivalornleslerns rezervarrs.tiek ir ateityje.KB indeliq sumos dalis. tam tikro rezervqdydZio. Naujos infonnacijospaskelbimosvarba politikai. bet ne maZiau kaip reikalar.4 lentelejepateikta infonnacija. Privalomqjq (reikalaujamqjq) rezervq norma (required reserye ratio) . Neter: minuoti inddliai 20 20 20 20 Fakti5ki rezervat Priva. 7.TadiauFRS nekontroliuojadiskonto politikos ir apskritai. kad diskonto norma yra pinigr4 kontroles [rankis.tai nustatymas kurl KB privalo tureti grynaisiaisar CB.kaip ji kontroliuojaatviros rinkos operacijas. Rezervq norma (reserve ratio) .ir bankamsbutinaskaip rezervas.rjamasisrezervas. laikoma atsargoje. Paseksime. Lt. Lt) Bankas Privalo. Tarkirne pagal KB balansqnetenninuoti indeliai 20 tukst.minirnalus grynq pinigq kiekis. procentais. o fakti5ki rezervai.tod€l diskonto politika nerapagrindindpriemond. Privalomqjq rezervLl nonnos ir diskonto norrnos svyravirnai gali galios pinigq ir pinigq pasiulospadidejirnus ar s. Privalomuosius rezeryussudaroKB indeliai CB bei gryni pinigai jo seituose. MUJQ rezervrl norrnal nrne. a Taigi ekonornistai teigia. Privalomqjq rezervqnorrnoskitimo itaka I(B kreditavirno galimybdms(t[kst. tuomet jis privalo skolintis i5 CB privalomajam lygiui atstatyti.4 lentel6.del infonnacijospoveikio tai gali veikti pinigq dar kiekl tiek dabar. kaip reikalaujamojorezervo nonnos kitimas veikia pinigq pasiillq. Pagal diskonto normos pokydius CB turi naujausi4 infonnacijq ir gali veikti p i n i g qp o l i t i k E t e i t y j e . daugiau.3. KB atsargoje gali laikyti ir daugiau pinigq.

1. i5 Bankq sistemos sugebejimaskurti pinigus sumaZdjanuo 5 t[kst. rezervrl reikalavimai JAV sudare 12 proc. t JAV visi indcliai iki 100 000 USD apdrausti.. kuriq priernonq geriaupasirinkli. [veclusindeliq draudimq5. eme kilti kainos.ja. rezervq.Jeigu privalomtijq rezervq norma padidejo nuo 20 iki 25 proc. todel ir padidejai5laidosir uZimtumas. CB.Lt. Lt iki 0. padideja pinigq multiplikatorius.4-ame de5imtrnetyje sudare50 proc. CB darbuotojai. Tuomet pinigq pasirilasumaZds. kreditas lengvai gaunarnas pigus. formuluodarni naujas direktyvas ir potvarkius. Taigi KB arba neteks pertekliniq rezervq ir sumaZinssavo kreditavimo galimybes. Pertekliniai rezervai taip pat jie maLd.ilgalaikiams indeliams. terminuotiems indeliams. * ne maZiau kaip 1.arbajis pasiskolins. rizika surnaZejo.Tai galima pasiekti Siais budais: l) CB turi supirkti vertybinius popierius atviroje rinkoje. Jos laikantis. Noredamas padidinti rezervus. o tada automati5kai rezervaipervedamii perteklinius. ir 3) sumaZintidiskontonorrneir skatinti KB imti kreditus i5 CB. Lietuvoje indeliai taip pat draudZiami . 2) turi b[ti sumaZinta privalomqjLlrezervqnorma. CB privalomqjq rezervrlnonnE keidia daug lediaunei diskonto norrnq ar vykdo operacijasatviroje rinkoje.kokiq itak4 jie tures bendrai ekonornikai. privalornieji rezervai i5augsnuo 4 iki 5 thkst. itakojantis rinkos palfikanq nonne ir valiutLl keitimq norrne. Tarkime. Jeigubus nusprQsta rki KB nesugebesSio reikalavimo ivykdyti (4 eilute)./. turi atsiZvelgti. CB nutare padidinti pinigq pasi[lq skatindamasi5tekliq naudojirnq. Reikalaujamr[t1 rezervrl norma turi tenciencijqmaZeti. 199I m. 4-ame de5imtmetyjebuvo laikomi dideli rezervai d€l galindios kilti panikos. visq rezervq sumos.oJ . ekonomikoje atsiradonedarbas. Kadangi monetarine politika veikia pramoninius ciklus. Taigi privalomqjq rezervq nonnos kitimas veikia bankq sistemos sugebejirn4 kurti banko pinigus dvejopai: p s I ) k e i d i a e r t e k l i n i ur e z e r y u s : 2) keidiapinigq multiplikatoriaus dydi. 1989 m. ir 0 proc. ..padidejusreikalavirnams.privalomqlq rezervqnormos surnaZejimas didina perteklinius rezervus ir didina KB kreditavimo galimybes bei naujq pinigq kurimq. rezervus galima maZinti. pertekliniai sumaZes nuo I t[kst. 3 proc. Sis supirkimaspadidinsKB rezervus. KB gali parduoti dal[ savo vertybiniq popieriq. Del suprantamq prieZasdiq Sie sprendimai vadinarni skatinandi4ja monetarinepolitika.5 m. . Lt iki 0. dekiniams indeliams. tai yra pagrindinis infliacijos veiksnys.6 proc. padidintiprivalomqjqrezer\q reikalavimus 30 proc. Kita vertus. Norint padidinti pinigq pasi[I4 reikia didinti perteklinius rezervus.

kaip aptarta. m e g r a f i k e B V P ( B N P ) p a d i d e j i m a a a s 1 u r n[s . ir 3) diskonto norrnos padidinimas maLina KB norus didinti savo rezervus. pinigusi5 CB.nos padidinirnas sr. Jos tikslas. siekiama visiSko uZimtumo ir kainq stabilumo. nereikalingosi5laidosdidina ekonomikojeinfliacij4. Lt. jeigu monetarinepolitika lemia palfikanq normtu tai ji neveikia pinigq kiekio).rmaZins perteklinius rezervLls pinigq multiplikatoriq.M5 .9 pav.tai sumaZins KB rezervus. 7. Lr pasilla. Analizuosime. (c) grafike 20 mlrd.. kaip matome (b) breZinyje.jq paklausayra atvirkSdiaiproporcingapallkanq normai.y. kad investicijas lernia iabiau pal[kanq pokydiai nei i5laidq vartojimui pasikeirirnas. ji lygi konkrediampinigq kiekiui. tuo daugiau grynq pinigq bus rinkoje. Pinigq kaip aktyvq paklausa atvirk5diai proporcinga rinkos palDkanqnormai: kuo maZesn€s palfikanos.t. 7. Lt.ribodamasar sumaZindamas pinigq pasi[14 ir tai gali i5sprEsti maZindamas bankqrezervus: l) CB turi parduolivertybinius popierius atvirojerinkoje.9 pav. Kai yra 150 rnlrd. (b) grafike pavaizduotainvesticijq paklausa. realiajaipal0kanqnormai. faigi tos p a l [ k a n q_ n o _ r m aS. Nesunku pastebeti.Tarkime. CB gali pabandyti surnaZintibendrEsias i5laidas.sumaZintipinigtl pasiul4 kad sumaZetq i5laidosir infliacija. Lt iS (b) grafiko perneStai antrosios DZ. sumaZejimas [ kairE. esant 8 proc.9 pav. kad.priklauso nuo pinigq paklausossanddriams nuo pinigr4kaip aktyvq ir paklausos. 7. (a) grafike pavaizduotapinigq rinka. 264 . t.).Nesunku pastebeti. ir. kaip monetarindpolitika gali tam daryti [takq. Tarkirne. kuri nustatoCB nepriklausornai nuo pallkanq normos (kita vertus. nustatant pusiausvyros BVp. Ekonomistai yra vieningos nuomonds. Pinigq paklausa. Pagaliau 7 . kad investicijos I0 yra lygios santaupomsS. Invesricijq iSlaidas ypad lemia palukanq normos pokydiai. | 1V. 2) privalomqjq rezervq non. pusiausvyra pinigq rinkoje susidaro esant8 proc. Keinso pusiausvyros (I:S) sqlygos grafin[ modeli uZdaroje grynai privadioje ekonomikoje. irengimams ir t.tJ: | ("( MONETARINESpOLITTKOSIGYVENDINIMAS lgyvendinti makroekononrinius tikslus ndra paprasta.i . kadangi paprastaitai blna dideles apimties iSlaidos (namams. i a p Z ! deiing. palrikanq normai. skolinantis Sie sprendimaiatitinkamaivadinami stabdandiqia monetarinepolitika.4.pinigq pasitilaabsoliudiaineelastinga. kai BVp yra 470 rnlrd. naudinga investuoti 20 mlrd.

(a) grafike. likviduoi ant infl iacini atotr[ki.PinigLg investicijq dyd[ iki palhkanas nuo 8 proc. Lt pusiausvyros produktas lemia infliacrjq CB taiko stabdandiEj4 monetaring politikq kuri apsunkina vertybinius popierius kreditavimo sqlygas. kai multiplikatorius 4.pinigq pasiula.investicijos. Jeigu visi5k4 uZimtum4garantuoja490 mlrd. Lt.jeigu 470 mlrd. kad jq rezervai sumaZejo.. Monetarine BVP 470 rnlrd.pai[kanq norma dideja. pusiausvyros BVP iki 490 mlrd. lnvesticijq didejimas nuo 16iki I1 5 rnlrd. Jeigu visiSk4uZimtum4ir infliacijos nebuvim4lemia 450 mlrd.jie rnaZina kreditus. padidins visi5kEuZimtumq. Jos augirnasmaZina investicijas. iki l0 proc. Lt produktas. ir CB turi taikyti padidinti monetaringpolitikq kuri atpigina kreditus. Lt (b) grafike. Tokiu atveju KB pastebi. Lt.dja. Lt skirtumas. didindamasreikalaujamqrezervLlnorrnq arba diskonto normE. Lt BVP. Tada dideja pertekliniai rezervai. 5 mlrd. Lt lygio. Lt lygio. Lt padidins iki 20 mlrd. Siekdamas skatinandiqj4 pinigq pasi[l4 CB kombinuoja Siuosveiksnius:perka vertybiniuspopieriusi5 KB ir firmq atviroje rinkoje. pusiausvyros BVP.i5laidos mai. ir sumaZins l5 rnlrd. pinigq pasifila maLeja. (a) grafike ir padidins investicijas iki 25 mlrd. 265 . ekonornikaibudingasnedarbasir Kai pusiausvyros nepakankamas gamybiniq i5tekliq panaudojimas.a) b) c) BVP politika ir pusiausvyros 7.lai yra pasiulossumaZdjirnas 125 mlrd. nors pinigai griZta.CB jq igyvendina. Lt i5lygins planuojarnasinvesticijas ir santaupasir kartu bendrEsias i5laidas bei bendrq gamybos apimti 450 mlrd. malina privalornqiqrezervq nortntu maZina diskonto norme. Todel investicijq tiesepaslinksZernynnuo l0 iki 12(c) grafike. Lt (b) grafike. o tai garantuos lr atvirk5diai.ir maLejainfliacija.9 pav. sumaZins 6 proc. tai pal[kanas iki pinigq pasiulospadidejimasnuo 150 iki 175 mlrd. parduodamas atviroje rinkoje KB. Lt.

kad kuo pinigq paklausoskreiv€ neelastingesnd. BVP lygis sqlygoja pusiausvyros parr. savo ruoZt* didina pinigq paklaus4 ir pal[kanq normE ir stabdo skatinandiqi4monetaring potitita. kada pinigq paklausos kreive yra santykinai neelastinga. i 7'5 lentel€. Ziurini i paveiksl4iS fnyunkin_a kaires i deSinp.. Apibendrintai. leidLia ivertinti kai kuriuos monetarines politikos efekryvurno veiksnius.9 pav. nustatdme.9 pav. investiciiq ir pusiausvyros BVp -pokydiai. taikant skatinandiqlqarba stabdandiqj4 monerarinE politik4.t fakrausos.raZrna privalomqjq rczcrvq nornt4 bci diskonto uorrn4 Povaiki. Galima nubraiZytikitas kreives. taikantlnonetaring politi k4: Keinso teorijos interpretacija S k a t i n a n l i o j im o n e t a r i n 6 o l i t i k a ( l ) p Pro hIana : ncdarbas. remiantis monera. 7.10 pav. kad n"ronetarind politika veikia pimiausia investicijasir kartu iealqi! gamyboslygl ir kainas.-rkanq norrnE.Makroeko'orniniq proble'rq sprendimus.s: Pinigq pasilla didcja PalIkanq norma maZcja lnvcsticrjos idcja d Rcalusis VP (llNP) ar-rsa B S t a b d a n e i o jn r o n e t a r i n 6 o l i r i k a( 2 ) i p Problemu: infliacija Pricnonts : CB parduodaobligacijas. kaip investicijq pokyiiai veikia gamybos apimties kainqpokydius.sii rysys eg-zistuoja todel. ii nesunku pastebeti. Monetarinds.ne politika galimasuraSyri lentelg(7.maZinandi4 palukanqnorrna. politikos.Ir atvirksdiai. Kiekvlenas pal[kanu nornos procentinis pasikeitirnas bus tuo akivaizdesnis. didina privalornqjqrczcrvrl nomq rr diskonto normq Poveikis:Pinigq pasiDla maZcla Pallkanq norma didija InvcsticijosnraZc. n.oo kryptis. igyvendinimq lemia ir AS kreive.kuo inveiticriq paklausos kreive bLrs elastingesne.5 lenrele). Reikia pripaZinti. kad pinigq paklausoskreive prikrauso nuo sancreriq prnig. kuri savo ruoZtu priklauso nuo nominaliojo BVp lygio.tam tikras pinigq t<ietio paiiteitirnas turis didZiausi4 poveiki. o tai maZina pinigq paklausEir silpnina pradin[ palfikanq normos didinim4 esantstabdandiajai politikai. Makroekonominiqproblernqsprendimas. BVp clidejimas. garnybos kritimas Pritnonis: CB pcrka obligacijasatvirojc rinkojc. parodytasprieZasdiq pasekmiq ir rySys remiasi tuo.esant skatinandiajaimonetarinei politikai. 7. investicijqpaklausos o kreive -. AD-AS rnodelis ir bendrosiospasiulos rreive paiiskina.ja Inflracija aZcja m 7. Pateiktamepaveiksle gaii bfiti analizuojamipalukanq norrros.santykinaielastinga. galima nesunkiai pastebetigrlZtarnojorysio probremfukuri monetarinq politikq ir veikiajos efektyvurnq.kaip ir fiskalines. Sie dyOZiai priklauso nuo plnigq rr investiciiq paklausoskreiviq. ir 266 . cridesne tuo bus pinigq pasiulospokydio [taka palukanqnonnai. kad palukanqnonna per investiciiq paklausqlernia pusiausvyrosBVP. kad yra kita prieZaitingu.stab<landioji monetarindpolitika rnaZinaBNp.

267 . esantduotajai AS kreivei.Tad visiSkai aiSku.P P1 P" ADa AD: p^ Pr 0 Y: Yp Yr Y2 politika ir AD-AS modelis 7. Taigi monetarinespolitikos efektyvumas . Didesndpinigq pasiulaleidZiaekonornikai esant bet kuriam kainq lygiui. lengviau 2. Jai neturi itakospolitiniai sprendirnai.ji gali keistisgreidiau.monetarizmas. nustatant kad pinigq pasifilos pasikeitimai ekonomikosaktyvumo lygi. Jeigu ekonornikapasiekevisi5k4 uZimtumqar jam artim4 tai bendrosiospaklausospadidejimasmenkai veiks arba visai neveiksrealiosiosgamybosapimtiesir uZimtumo.tadiauakivaizdZiaipadidins kainq lygi (AD3 padidejimasiki ADa vertikalioje AS atkarpoje). Ji nei konservatyvesnd fi skaline. 5i politika labai padidintq infliacij4.10 pav. Monetarizmas. priima ilgojo laikotarpiopriemones. kai ekonomika pasiekevisi5k4uZirntumqar yra netoli jo. esrninis veiksnys. ekonomikoje Ekonomistai pabrdZia.nesivaikanttrumpalaikiqpoveikiq. pastebimonetarin€s politikos privalumus: Daugelis ekonornistq l. Pinigq pasiulos surnaZejimaspaslenka bendrosios paklausos kreivE i kairg. paslinksbendrosios Pinigq pasi[los padidejimas pasiektididesnggamybosapinrti. kad. pinigq pasiula yra fiksuota. Monetarine Tarkime. PabreZiantypad svarbq pinigq vaidmeni. Izoliuota nuo politikos. Greita ir lanksti. smarkiai padidinsgamybosapimti ir uZimtum4 bet labai nedaugpakeis arba visai nepakeiskainq lygio. susiformavoekonomikosteorija . Palyginti su fiskalinepolitika. 3. paklausos kreivq I deSinq.suddtingasklausirnas. CB gali kasdien numatyti vertybiniq popieriq pirkimq ar pardavirnq alviroje rinkoje. jai bhdinga beveik horizontali bendrosios pasifilos kreiv€. Taigi jeigu ekonomika iSgyvena nuosmuki. kad skatinandioji monetarindpolitika yra netinkama. skatinandiojimonetarindpolitika paslinksbendrosiospaklausoskreivg ADy I AD2 .

pinigq pasiula sumaZds. Pinigq apyvartos greiiio pasikeitimai.i n i g r l .pinigq apyvartos greitis turi tendencijE dideti. sudarobendr4pinigq kieki. kurie ateina i ekonornik4 del to. kaijq apyvartos greitis . tadiau ciklinis asimetriSkumas labiausiai tikdtinas depresijos metu. Tadiau skatinandiojimonetarine politika gali uZstrigti: sudarius sElygaspigiems kreditams. kad pinigq apyvartos greitis kinta atvirk5diai pinigq pasirllos kitimui. q l o p apyvartosgreitis gali sumaZeti. ir 450 mlrd. Kai kurie ekonomistai abejoja. Taigi tokie procesai galimi. tadiau nera garantijq.Lt. Jeigu ddl ekonomikos augimo dideja BVP. todel pal[kanLlnorma dideja. Ciktinis asimetri5kumas. kada imamasipolitiniq p r i e m o n i qd i d i n a n C ip i n i g qp a s i n l in u o s r n u k i l a i k o t a r p i u . Jeigu i5 pinigq pasifila150mlrd. Kaip jau aptareme. Pinigq pasiillos kiekis. gali buti panaudojami paskoloms padengti. CB turi 268 . ar monetarine politika gali taip stipriai veikti investicijas. Analogi5kasscenarijusbus. DZ.Tadiau pinigq kiekio didinirnas gali sukelti infliacini bumi6 kurio CB negali leisti.Lt. lnfliacijos metu. ir pinigq kiekis padides. Normaliu laikotarpiu pertekliniq rezervq didejimas lernia kreditq augirn4 ir pinigtl p a s i I l o sd i d e j i m q . Investicijq tipas. Kadangi palukanq normos svyravimai destabilizuoja investicijas. kad CB superka obligacrjas.tai monetarines politikos pagrindine problema . jeigLr BVP rnaZeja. Be to. Keinso Salininkai teigia. jei apyvartos greitis . kartu stabdydarnasar net panaikindamas pinigq pasiulos pokydius. kad bankai i5 tikro duos paskolq.3 apyvartos per metus. kad CB politikos tikslas palukanq normos stabilizavimas. tai bendras pinigq kiekis bus 600. noredamas stabilizuotipalukanqnonlltu turi padidinti pinigq pasiulE. pinigai. CB. kai pinigq pasiula maZinama. 2. tai. pasikeitus pajamq rnultiplikatoriui. 3. Pinigr. elastingospinigq paklausoskreives ir neelastingos investicijq paklausoskreives derinirnasrei5kia. padaugintas apyvartosgreidio.bankai surnaZins kreditus.Monetarineipolitikai b[dingi ir saviti ribotr. Veiksniinga stabdandiojimonetarine politika tikrai gali greitai sumaZintiKB rezervus. Ir prie5ingai. destabilizuojarna ir visa ekonomika.kad tarn tikras pinigq pasillos pasikeitirnas nesukels didelio investicijq pokydio ir didelio pusiausvyros BVP pasikeitirno. Tuomet pinigq paklausair pal[kanq norrna rnaZeja.k4 turi kontroliuoti CB: pinigq pasiulq ar pallkanq norrnq:stabilizuotiabiejq rodikliq vienu metuji negali.pasifilosir pal[kanu normosdilema.4.rmai: l. Tarkime. Sis savo ruoZtu didina sanderiqpinigq paklaus4 o kartu ir bendr4pinigq paklausq.

kad pinigq (doleriq. 269 . galima sakyti. I5analizuosime.pinigq pasi[los. Pinigq paklaus4 forrluoja gamintojai ir vartotojai. Naujos pinigLi paklausosMp1 ir naujos pinigq pasirilosM5y pusiausvyra (Mor : Msl) susidarys ta5ke G. neribotaididindamapinigq pasi[14. kurie lernia ekonornikos nestabilurnq. nauja pusiausvyra susiformuoja ta5keF. litq ir t. todel dideja ekonornikoje nuosmukis. tai Siuo atveju CB turi susitaikyti su pallkanq nornros svyravirnais. kur Mp: Msr.situacij4 pinigq rinkojelemiapinigr4 paklausos pasi0los ir pokydiai.o pasill4. jeigu CB nustatd150 rnlrd.: rp. kai vyriausybedel vienq ar kitq prieZasdiq iSbalansuoja rink4. ( 7 . yra D e r a r n a sp i n i g q a p y v a r t o so r g a n i z a v i m a s v i e n a s v a r b i a u s i q vyriausyb6s funkcijq. Pusiausvyros pasikeitimas ir pal[kanq normos maZejimas lernia prekir4 rinkos pokydius. dideja r-rZimtumas bendrosios ir Procesai prekiq rinkoje tures grlZtamqyi poveiki pinigq rinkai. 7.CB negali vienu metu stabiiizuotipinigq pasi[lq ir palukanqnonn4. ) . Tadiau pinigq sumaZejirnas maZina i5laidas. Pasitaikoatveiq. 1 1 p a v . ir palhkanq nonna padides nuo ip iki i6.Lt pinigq pasiul4 mes Zinome.kad BVP augimasdidina pinigq paklausil ir padidina palfikanq nonnE.rubliq. Sis pelukanq normos padidejirnas investicijas nonna|4BVP augimq kuris galejo buti sumaZins ir prieSinguatveju.tuometji tampa 5i4 infliacijos iniciatore. kai keidiasijq pasilla. BreZinyjepusiausvyros ta5kaiE ir G yra tame padiarne lygyje. p a l l k a n q n o r m o sr r : r s . palukanqnorma ima maZeti nuo tai rs lygio Mp kreive.1.plediasigamyba.Atsiribojant nuo dekiq ir kitq pinigrl dokumentq.rs4 kuriq rodo paklausos kreiv6. pajarnos.5. todel 16.PavyzdLiui. Jeigu CB politikos tikslas. Padidejr. Pinigq rinkos reguliavimo mechanizmas trumpuoju laikotarpiu Kaip min6ta.)rinkojevyriausybe monopolistas. Analizuosimeprocesus.valstybd. kas vyktq rinkoje.rsios bendrosiospajarnossqlygosdidesnqpinigq paklar. dideja investicijos. ir kendia visi. MONETARINE POLITIKA: TRUMPOJO lR ILGOJO LAIKOTARPIU PINIGU RINKOS REGULIAVIMAS 7.t.Atpigus kreditui. Taigi dar kart4 galirna pabreZti. Kadangi pinigq paklausanepasikeite.sumaZinti pinigq pasitilq.todel laikinainusistovejusi pusiausvyra ta5keF bus paZeista. tadiau tai turetq buti kuo maZesneintervencija i pinigq rink4.kuriuos leidZia kornerciniaibankai.5. j e i g u v y r i a u s y b ep a d i d i n t q p i n i g q k i e k i n u o M s i k i M s . o ne pal[kanq normos stabilizavimas.

Keir.l rinkos 270 . Sunku rasti Sali. Viena vertus.rs. kad po vieno.11 pav.pabreZiantDZ. Vyriausybe. padidejo pinigq pasifila.PavyzdZiui. Jis rodo ryS[ tarp pinigq paklausos pokydiq trumput_r. Tokia monetarinepolitika paprastaivadinamakeinsistine. M. kaip buvo aptarta teorijoje. padeti nustatyti kitas makroekonominesproporcijas. naudodarnasimonopoline padetirni pinigq rinkoje ir turedarna teisE j4 reguliuoti. greitai i5rySkejojo prieStaravimai. pastovuspinigtl kiekio didejirnasatpiginakredit4 nors ir neilgai. rezultatai buvo gaunarni vis didesne kaina: ekonomikoje dideja infliacija. vyriausybe ir toliau didina pinigq pasifilq: M5<M51<M5. (7.Kita vertr. Kiekvien4 kart4 suveiks trurnpojo laikotarpio pinigr. maL|ja nedarbas. tai galima tikdtis. kuri leistq iSsaugoti monetarines jos politikos reguliuojamqjq funkcij4 bet padarytijq neinfliacing. Tarkirne. del ko vyriausybes aktyvumas pinigq rinkoje tampa abejotinu. bet auga kapitalo idejimai ir garnyba. kurioje b[tq i5vystyta rinkos ekonornikair nebutq vieno ar kito pinigq rinkos reguliavimo varianto. Tiesa. Pinigqkiekio pasikeitimas rinkoje Aptareme vyriausybds pinigq rinkos reguliavirno rnechanizmrl trumpuoju laikotarpiu.numatyti toki4 vyriausybespolitikq pinigq rinkoje. tiriant Siuos ir kitus Siuolaikines rinkos mechaniznro procesus. Keinso rnonetarinepolitika tapo labiausiai paplitusia valstybinio ekonon-rikos reguliavimo priemone. dviejq menesiq palukanqnonna padides..eidLta pinigq rinkos pusiausvyr4 norddamapakeistipalhkanqnormtu investicijq paklausqsulyginli su santaLrpq pasitla.11 pav.MS Msr Msz Ms: M 7.). pastoviai tikslingai pai. Praktika padiktavo ekonomistamsir politikams uZdavini .u laikotarpiu.rsonuopelnus. kai jie matuojami esamaisiais rodikliais. daZniausiai jeigu vidutiniaisper mdnes[. jL1 pasifilos ir palfikanq nornos pokydiq.

Likvidumo spqstai(liquidity trap) . kartu su jomis ir pinigrl investicijas gamybq padides ir bendrosios o paklausa. ne kiek nesunraZe. k u r i u r n s a r rp i n i g r l e p e l paklausos kreivesbet kokiu bendrgq pajamqar jq pokydiq atveju garantuos minimali4 palukanq norrn4 ro.rr"r prekiq kiekiu. i5lieka 16 lygio. a k c i j qr i n k o sk a i n ad i d e l ej. o kartu ir pinigq paklausos padidejimo. tarpr. gamybos ir prekiq pasi[los augirnas. Santaupr.jusi.rsavio priklausomybe tarppinigq ir prekiq rinkosiSnyks. trukdanti gr4Zinti rinkos pusiausvyrqkuriai esantpaZeidZiami vidiniai rinkos sistemos rySiai. n v c s l i c i j o s reaguojatik i palLrkanq normospokydius.kuri yra likvidumo spqstuose. didinanti pallkanL1norm4 rinkoje. vyksta 211 . bet ir daugiau taupys. kuris padengtasnepakankan. uZ kurios tnrmpalaikispinigq rinkos reguliavirno n-rechanizmas nustoiaveikes.IS tikro. nebus kapitalo ldejirnq augirno. PaZi[resime. uZ Ms nera naujq pinigq paklausos kreivirl ir naujq pusiausvyros taSkrl.KadangiuZ Ms paluknnqnonros pokydiLlprakti5kainebus. skatinanti reguliavimo mechanizrnas: pajamos. neatsakingaididindama pinigLl pasiul4 ir rnaZindama palhkanq normE iki kritines ro.tai prekiq rinkose. palrikanLl ji nonros sumaZintinebeimanoma. Pasaulindje ekonomikosteorijoje 5i situacija vadinama likvidurno spqslai (liquidity trap).kad obligacijq ir g p .kuriai esunt paZeidZiami vidiniai pinigq rinkos sisternos ry5iai.Taigi i ekonornik4 ateina didejantis pinigq kiekis. Pinigq pasirilosaugirnasturi ne tik netiesioging itak4 bendrosionrs pajarnomsper pal[kanq norme. t u r 6 si t a k q i r k i t o m s r i n k o r n s . sudaro pavojq likvidumui.t supranta.t.Taigi. forrnuojasi ekonomikoje pavojinga situacija. esant neribotam didejimui.pirmiausiasumazes palukanqnonra.q n e p e r k ar l a i k og e r i a u r y n u s i n i g u s n e i g i a r u a i i pinigq pasiulos veikiandius kapitaloaugim4.kuriosnebegauna skalinandiojo rinkos. Anksdiau ar viliau v y r i a u s y b p r i a r t d s r i e l o k i o s i I l o r n op i n i g qk i e k i o M s . Vyriausybe. ISvada: Ms. Ly. rnatydarnasZern4 palrikanq norrn.ekonornikai pavojinga situacija.lrukdanti grqZinti rinkos pusiausvyrq. sustoja investicijq.tai riba. Jeigu pinigLlrinkojejq pasiuladid€jaesantstabiliaiZemaipalukanq poveikio iS pinigrl normai.naudodarna Pigu ef-ekt4 pavadint4jI analizavusioanglq ekonornistoArturo Sesilo Pigo garbei. patekusiai i likvidumo spEstus. Turddami didesnesbendrtpiaspajarnas vartotojai ne tik daugiauvarlos. Ekonomika turi galimybqpaspruktii5 Iikvidunio sp4stq. bendrqjq pajarnr4 didejimo.tai prekiq rinkos nebeveikspokydiai pinigq rinkoje. Kadangi ekonornikoje. investicijasir gamyb4 bet ir tiesioginq [takq. ir t. p I S i s i t u a c i j a i n i g qi i n t o l . tai s4lygojainfliacijel.l savininkas. Didinant pinigq pasi[lq r-rZMs.kas gi atsitinka ekonomikai.

n.1) vrcMs 2'72 .l P l ) (7. kadangi ne tik auga kainos. jq sqmoneje fonnuojasi infliacijos laukimas. bet ir keidiasi [kio subjektq psichologrja. Tokiu atveju ekonomika lieka likvidumo spqstuose. AkivaizdLiai rnatyti. vartotojaielgsispagalPigu efektq.rpyti ) (padidejimas) sumaZ6jirnas narnqflkio vartojimo. kadangiji galima. lnfliacineje ekonomikojetai yra sudetinga. Tok[ elgesi diktuoja rinkos psichologrja. kuriuos dar sustiprinainfliacijos laukimas. kuris veikia ekonominius sprendirnus. l5analizavus5it1situacij4 patikslinama pinigq pusiausvyross4lyga. lndividai forsuojapirkim4 malina taupym4. Pigu efektas (Pigou effect). kai nevir5ijamaksimaliaigalirnosribos M s : rt I\.jeigu veikia realiqjq kasos likudiq poveikis.nusistovi pusiausvyra. padidejus kainLllygiui. Realiqjq kasos likuiiq poveikis (real balanceseft-ect) finansiniq aktyv4 ypad su liksuota pinigine vene (valstybines obligacijos.kurios nulems bendrqjq pajamq augim4 padidinant[ pinigq paklaus4 ir palDkanq nonne.tai ivykiq seka ekonomikoje.infliaciniskainq augimas. numatant kainq maZejim4 ateityjeir siekianti5laikytirealiqjqsantaupq lyg1. gerejant investiciniam klimatui. jie netiki kainq sumaZejimu ateityje.raZiau vartos.daugiau taupys. keidiantiskainq lygiui: kainq didejimas(maZejimas)--> (padidejimas)realiqjq kasos likuiirt + sumaZdjimas padidejimas(sumaZejimas) ribinio polinkio tar.r = l t ' V r -"'=sP P Y"r.tai i5sipainioti i5 jq galima tik esant pozityviai situacijai prekiq rinkoje. kad pinigq rinka neturi savo iSdjirnoi5 likvidumo spiptq mechanizmo. vertdssumaZdjimas.Pigu efektas sustoja veikgs. taupomosios realiosios sqskaitos). pahkanq norma padideja. esant Ms ar didesnlam pinigq kiekiui. Sie procesaigalimi tuo atveju. pavyzdLiui.Siuo atvejumatyti akivaizdi i5eitis i5 likvidumo spqstq:dalis santaupqtampa papildomapinigq paklausa. Jeigu ekonomika yra spqstuose. arba esant kitoms kokioms nors s4lygorns.

5.I2 pav.o i5leiseinamajam vartojirnui. pinigq rinkos pusiausvyraisusidarius nei pirmu atveju. t. rinkos nrocesus. Po pirmojo pinigq padidejimo iki Msr pinigq rinka yra pusiausviri-r ta5ke G. taSkeN. nei MD Mor Mo: fp fg rF M5 Ms' Msz Ms. bet kadangi pinigq paklausos plolas augimassuletes.Pradeda veikti trurnpojolaikotarpioreguliavirno mechanizmas. Palukanqnorma rp sumaZejomaZiau GKN surnaZds.y.12 pav. L I J .t 7.2. vyriausyb€ siekdarna padidinti investicijasir gamyb4 dar padidinapinigq kiekl iki M52. rK>rF. pavaizduota kai situacija.7. kad vyriausybd elgiasi l4ui apdairiai.todel nauia pinigq paklausos kreive Mp2 paslinksne tik i de5inq. uZ5trichuotu Akivaizdu. parodytas plotu EFG. kartu stiorinsinfliaciioslaukima. stengdamasi neperZengti kritinio pinigq pasiulos kiekio Ms ir nepatekti 1 likvidLrrno sp4stus. atsiZvelgdarni infliacijos laukim4 t. ir taps elastingesne. Pusiausvyra pinigq rinkojeilguoju laikotarpiu Prekiq ir pinigq rinkos tarpusavio priklausomybes mechaniznras. Pinigq rinkos reguliavimo mechanizmas ilguoju laikotarpiu Tarkime.y. Antras vyriausybds skatinantisZinomus ninigu kiekio padidinirnas. didindamas bendr4siaspajamas. tai trurnpojo laikotarpio E poveikio mechanizmas. 7.-prasidds santaupq augimo ir pinigq paklausos tendencijq pasikeitirnas. pinigq pasilla dideja.kad pinigq rinka greitai pereinakelielnuo pusiausvyros iki C. I jie padidejusias pajamasne taupys. mumsjau Zinomas. Tadiau jo veikimas kiek kitoks.Ukio subjektai. Tarkime. Atitinkamai uZ5trichuotas palyginti su plotu EFG. stebeclami kainq padidejimq priims sprendimus.bet iSlieka maZesnd Ms .

didindan-ras einarnqji vartojin-r4 taupymo s4skaita. kiek kartq vyriausybe didina pinigq kieki ir kiek pinigq ji atne5ai ekonomik4 . Nesunku pastebeti. parodyti 7. naujoji pinigq paklausoskreive Mp3 bus didesnd ir elastingesne (sumaZejus palukanoms.y.t. Taigi pusiausvyrospalukanq florilt? rs nepriklausonuo to. didejant infliaciniams procesarns.tai ekonornikosteorijoje vadinamaFi5erio efektu fi[ suformulavorrvingo Fiierio garbei): ilgalaikeje perspektyvojepal[kanq norrna praranda rySl su pinigq paklausa pasiula. pinigq pasiulair t. t. pavadintaZymausamerikiediqekonornisto garbei: dia (1. ekonomikoje keidiantis kainoms: kainq lygio sumaZejimas (padidejimas) lemia bendrosios paklausos sr-unaZejimE (padidejim{ dviem aspektais: l) namq ukiq esamojo vartojirno sumaZ6jirnas(padidejirnas). Fridmeno rygtis. Tai pasikartoja ne vienq kart4 tadiau svyravimr"l arnplitude maleja.tikintis tolirnesnio kainq sumaZejimo (didejimo). llgojo laikotarpio pusiausvyrospinigq rinkoje sElygasisreiskia M.prekiq rinkos reakcija i besikeidiandiq pinigq rink4 tampa vis silpnesne. rx)r6)ro. Pahikanrlnorma sumaZdja rnaZiar.pinigq paklausoskiekis. to bfitinai padideja iki ji po pusiausvyros dydZio rE.tai bendroji paklausamaLeja (dideja).r ankstesne.i5 pradZir4 sumaZeja. rn=y+p.). FiSerio efekto realumas yra patvirlinlas daugelio ekonornerriniq apskaidiavimq. Laikui begant trurnpojo laikotarpio reguliavimo mechanizmoefektasartejaprie nulio.12 pav.esant trumpojo laikotarpio rinkos pal[kanq norrnos svyravimams ir ilgojo laikotarpio pusiausvyros. UZ5trichuoras plotas NRe bus maZesnisnei plotas GKN.kai buvo analizuojarni ir lyginami penkerius metus pinigq rinkos parametrai(pallkanq norna. kadangi skolininkq ribinis polinkis vartoti didesnis negu skolintojq. tuo maZesnis monetarin[s politikos efektyvumas.i 11A . akivaizdLiai padideja). nei t. pirkimq apimtis.kad. t. 2) turto iS skolininkq perskirstyrnas skolintojams (ii skolintojq skolininkams). kad Siuo atveju tik padidesinfliacijos laukimas. rR>rK.y.ilgojolaikotarpio rn pinigqkiekiopadidejirno rempai. Akivaizdu. Pinigq rinka dirba dviem reZirnais.: palukanq nonna svyruoja . ir Fi5erio efektas (Fisher effect) rai lvykiq seka.2) .y. Taigi kuo labiau vyriausybe siekia surnaZintipalukanq nonnfu tuo gaunami menkesni rezultatai.Vyriausybe ir toliau gali tqsti Siq politik4 didinri pinigq pasiulE iki M53. vyriausybesketinimai nuolat reguliuoti pinigq rink4 didinant pinigq pasi0lEilguoju laikotarpiu.

Raidesm. ilguoju laikotarpiu. pakelia paklausqdoleriams tarptautinejevaliutq rinkoje ir padidina tarptautinq dolerio kainq. ir jq itaka neanalizuojama.11 pav. Pakilusi valiutos verte s4lygoja grynojo eksporto maZejim4ir tuo silpnina fiskalines politikos itak4. tarkime.kainq lygis.ne. galima gauti pinigq rinkos pusiausvyros gti Qr. p rei5kia santykin[atitinkamqdydZiq (Ms. FiSerioefektu. bfitina Zinoti kainq augimo templrs. t. y dydis yra Zinornas. iSreik5tel Prisiminsime.laukiamasinfliacijos augimo tempas. kurie len-rianeinfliacini [kio vystym4.y.ilgojo laikotarpio realiojo BVP (BNP) padidejimo tempai. ir kai laukiarnas rodiklis. sprendZiant5i uZdavini. infliacijos augimo tempasyra skaidiuojamas kad ilguoju laikotarpiu pinigq apyvartosgreidio [taka neZyrni. kaip galetq ar"rgti kainos. ir del to formulejejos nera. kad trurnpuoju laikotarpiu pinigq rinkos regulievirno Tai atveju (7.ekonomikos paslovatrs augimo lygio palaikymas. Padidejusipal[kant1nonna ir skatina uZsienio investicijas.) kainq kitimo nera. p" .kaip rninejorne. MONETARINE POLITIKA IR TARPTAUTINE EKONOMIKA Kaip aptarta anksdiau..5 lenteles stulpelyje. 275 .esant saikingiernsir kontroliuojamiemsintliacijos augimo tempams6.6. investicijqir gamybosreguliavitlo. politikos poveikis'?Kaip monetarines Ar butq panaius skatinandiosios (l) monetarindpolitika parodyta 7.kai pinigq rinka t. (Zr. kadangi vyriausybe veikia palukanq nonnfu kurios rinkos PrieSingai. pat[ galima pasakytiir apie monetarinE fiskalinepolitika didinapinigq efektas.del besiplediandiq rySiq tarp skirtingLlpasaulitr Tt1 Saliq nacionaliniq fikiq vidaus fiskaline politika tampa tik sudetingesnd. infliacijosnera Kadangi vyriausybe. kad infliacijos tcrnpaib[tq saikingi ir kontroliuojarni. Skatinandioji Grynojo eksporto paklar"rs4 pakelia palukanqnormq Saliesviduje. Y ir P) kitittt4 procentais. i JAV. politik4.tai. pahkanq norma nepriklausonuo pinigq pasiulosir paklar-rsos. nlrstatantteising4 m dyd!. y.l fonnulE). 7. pavyzdliui.2 fotmulE). visai paleisinama.kai nuolatos yra trurnpojo laikotarpiopusiausvyroje. Atkreipiant demesii tai.Vyriausybegali pasickti. negaliura Infliacijos.y. reguliuodarna palukanq norlntu paLeidLia susilaiko pusiausvyrq tai p" parodo. kuris budingasekonomikai. Skatinandioji 6 visiSkaipanaikinti. llgojo laikotarpio pinigq politikos tikslas .rerniantis svyravimuosekaina nedalyvauja.y . Todel ilgojo laikotarpio reguliavimo p" lygtyje atsiranda .7. kai vyriaLrsyb€ nuo palukanqnonnos.Jeigu. ly 7. tokiomis sqlygornis.

skatinandioji monetarind politika didina grynq1i eksport4' Tarptautinio finansinio kapitalo srautai.5 lentelds.Tai rei5kia. amerikieti5kos prekds tapo pigesnds uZsienieiiams.y.prekybos balanso deficit4 kuris.rZsienvie Dolerisatpinga dideja (dideja Grynasiseksportas bendroii paklausa) Stabdantioji monelarin6 politika (2) Prohlema: infliacija i Priemon : Stabdandiojmonctarine 0 nolitika (aukStesne rralltkanunonna) : Poveikis Didesnepaklausadoleriarns uZsienvic Doleriovertedideia (bendroii rnaZeja Grynasiseksportas maZeia) oaklausa Makroekonominis stabilumas ir prekybos balansas. atvirkSdiai. bet jo veikimas yra prie5ingas tam.erikiediams ir. Analizuojant 7. kaip buvo priimta. importas akivaizdliai vir5ija eksport4. (balansas tarp importo ir eksporto)irgi svarbr-rs prekybosbalansas tarptautin6s Salies tikslas. arba. o irnportas maZdja.Zemas augirnolaipsnis Priemoni'.5 lenteles(l) kad skatinandioji ir stulpelio prieZasdiq pasekrniqgrandinE. bendrosiosiSlaidos ir padides. Skatinandioji monetarine politika maZina palukanq norrn4 Salyje. sumaZins. kurian-r esant eksportas plediasi. Pal[kanq normai sumazejus. pusiausvyros BVP (BNP) Salyje fiskalinespolitikos. jen4 ar eurq. finansinio kapitalo atejinras. tarkime.pataisys". Todel dolerirl paklausa pasaulindje dolerio verte krenta.veikiami palfikanq nonnos pokydiq atlikti ir JAV. lSvada: skatinandioji monetarine politika. Skatinandiojirnonetarine politika (Zcrna palhkanu norua) paklausa Poveikis SurnaZejusi : doleriaursr. kLrri taikoma siekiant sumaZinti nedarbtl ir padidinti augimq kartu gali ir koreguoti prekybos . i JAV. kad. pavyzdLiui. Analogi5kai galin-ra (2) analizg.Todel Saliesimportas maZes. Sis padidejimas . maLeja.nukreipta taip.5 lenteld. kad sumaZintqgamybos kritirn4 i5 tikro pasirei5kiagryno1o eksporto poveikiu.y.grynasis eksportasi5augs.i eksportq. monetarind politika maZina tarptautinE dolerio vertp iki tokio lygio.Rezultatas.pastebdsime. kuri rnaZina lSvada:skirtingai nuo skatinandiosios gryns. JAV monetarine p S k a l i n a n d i o j m o n e t a r i n e o l i t i k a( l ) i Pro bIema: garnyboskritirnas. be vidinio makroekonominio stabilumo.ja.GriZtant prie 7. PavyzdLtui. kitais ZodZiais. JAV turi dideli tarptautines prekybos deficitq t.5 lentel€s stulpelio politika ir grynojo eksportopoveikis 7. stiprina monetaringpolitik4 Saliesviduje. t. kuris yra esant skatinandiajaifiskalinei politikai.kad uZsienioprekestapo brangesnds doleriq perkant an. 7. Tokiu atveju prireiks daugiau valiutq rinkoje maLd.o eksporlaspl6sis.. egzistavoprie5 tai.

kad iS pradZiq. . kur palukanq nonla nusistovi. Jeigu pradind problema buvo aktyvus prekybos saldas. t. kapitalo idejimq ir gamybos reguliavirno.y. 277 1. Jeigu pradZiojeeksportas. iSstumiami i5 oficialios ekonomikos neapgalvotais vyriausybes sprendimais. Nesunku pastebeti. AnalogiSkaistabdandioji monetarin€ politika . tadiau pinigtl politikos priemonesreikia taikyti labai atsargiai.siekiant Salyje ekonominio stabilumo ir tarptautines prekybos pusiausvyros. Vystysispinigrl ir spekuliacija.t. kad leistq sau atsisakyti palfikanq norrnos.prie5tarauja prekybos balansodeficito maZinimui. Atitinkamomis sqlygomis gali kilti konfliktas arba alternatyva tarp rnonetarinds politikos panaudojirno. kuri daro itak4 investicrjqpaklausaiir santaupqpasiulai.rnaizinaaktyvqi[ sald4 ir didina prekybos deficit4. Vyriausybe gali panaudoti netiesioginius metodus.kad Siuolaikine. kad be pakankamailaisvq palukanq normos svyravimq rinkos mechanizmas neveiks. pavyzdZtui.veikiantpaklausai pasillai.ir tai padidinsinfliacijE. yra didelis prekybosbalansodeficitas. Analizuojant 7. importas padides.tai reiSkia.balans4. Jeigu vyriausyb6 komandiniu budu verdia komercinius bankus priimineti indelius ir i5duoti kreditus pagal grieLtarfiksuotq palfikanqnorrnfutai pinigq rinkos mechanizmas gali ir sustoti.tai skatinandiojimonetarinepolitika jI dar labiau padidina. Santaupos palaipsniui persikels ten.JAV. trumpojo laikotarpiomonetarinE politik4. galima sufomruluoti svarbias ekonomikosrrolitikai iSvadas: Palfikanq nonna yra viena svarbiausit"l pinigq rinkos reguliavirno priemoniq.kad grynasis eksportas sumaZds. 2. eksportassurnaZds. JAV turi dideli aktyvq prekybossald4 . rinkoje.prekybos o balansodeficitasaugs.kurie jau negaleskontroliuoti pinigq kiekio Se5elineje apyvartoje. lemiandius pallkanq norrntot. taikoma infliacijai su5velninti.5 lenteles(2) stulpel[. tai stabdandiosiosmonetarines politikos taikymas5[ aktyvq saldE panaikins. l5analizavus pinigq rinkos pokydius.. lSvada: stabdandioji monetarine politika. kitaip ji kaZin ar galdtq realizuoti antiinfliacinl [kio reguliavirnq.Taikant stabdandirlrl monetarinE politikq ir siekiant rnaZinti infliacij4 pastebirna. kad skatinandioji monetarine politika maZina prekybos deficit4 ir palaiko aktyvqji prekyboslikuti. Analize leidZia teigti. prie5ingai.y.je rinkos ekonornikoje palfikanq norma neturi b[ti nustatoma administraciniu b[du. klestes juodoji rinka. kad Siuolaikine vyriausybe turi ne tiek jau daug ekonomikos valdymo metodq. Reikia pripaZinti. tarkime.akivaizdLiaivir5ija import4 t. Prie perparduodamqauk5tomis spekuliatyvinemis kainomisprekiq ir paslaugq prisijungsir pinigai.y.y.

Firmq sprendimai gaminti prekes ir naudoti iSteklius priklauso nuo bendro pinigq kiekio.3. Vartojimo i5laidq absoliutus lygis priklauso nuo vartojimo kreives lygio ir BVP (BNP) lygio arba turimq pajamq.jeigu vyriausybe tvirtai sieks ekonomikosneinfliacinio augimo. metaissituacijabus ta pati ir pinigq pasihlosaugirno Jeigu antraisiais tempas bus vel l0 o/".78 .Valstybespolitikos veiksniai pabraukti.13pav.7. i5leidZiamo Sioms prekems. kad dia sujungti analizuoti principai. Bet kurie sprendimai.. 2'. reikia i5 kairesi de5ing. Daugelis ekonomistq mano. P avyzdZiui. vartojimo kreives nuolydis priklauso nuo c (ribinio polinkio vartoti) ir turi svarbi4 [tak4 multiplikatoriui. Sios diagramospagrindinis vertingumastas.vyriausybe ir Pinigq rinkos demonopolizacijos ateityje turds valdZiq nustatant pinigq pasillos kieki ir augirno tempus.kad skaidruoj vidutinis metinis pinigq pasifilos augimo tempas trejq rnetq Pirmaisiaismetais ekonomikojesusiklostetokia laikotarpiu yra 7 o/o. uZimtumo.pakankamaistabilus. galirnafomuluoti iSvad4 Analizuoti7.tarkirne.Trumpojo laikotarpiomonetarind ilgalaikei pinigq strategijai. Sujungsirne makroekonomikos teorijos analitinius ir politinius aspektus. investicijq ir gamybosreguliavirnoir tas rodiklis padidejo iki l0 %. vyriausybes i5laidas ir grynAii eksportE.Ir priklausomainuo to.rretq b[ti tokie. Zinoma.).13 pav. Be to. Norint keturis pagrindiniusjq suprasti. kategorijos ir parodyta. kaip jie siejasi ir uZtikrina atitinkam4 iStekliq naudojimo lygl rinkos ekonomikoje. analizuojame elementus:namq ukiq vartojim4 firmq investicijas. pajamq ir kainq lygis tiesiogiai priklauso nLro bendrLjq i5laidLL. situacija.2).paveikslq'(7. apimantys pinigq pasifllos trumpalaikius pokydius. . koki4 monetaringpolitik4 vyriausybe taikys. tr.ir absoliutusvartojimo iSlaidq dydis paprastai keidiasi priklausomai nuo BVP pokydiq.neiSvengiamasinfliacijos politika galima tik esant didejirnas. MONETARINES IR FISKALINES POLITIKOS POVEIKIS IR JV DERINIMAS 7. kad vartojimo grafikas. kad gamybos. tat trediaisiaismetais reikds apriboti pinigq pasiflos augim4 I % lirnitu. kuri remiasi fundarnentaliEia atnasis pusiausvyroslygtimi (7 . kad vyriausybe emesi trumpalaikio pal[kanq nonnos. kad ekonornikanepakli[tq I likvidumo sp4stus. nesitikima.analizuotus Siameskyriuje i vienE . kadangi prieSingu atveju . tokia bus ir visa rinkos ekonomika.kas lemia bendrqlq i5laidq lyg[.

Keinso uZimtumoteorija ir stabilizavirno Investicines i5laidos .c | | I a) BVPapimris uTsienyjel norml | [b)Vatiutoskursai) I ) I L-. i i { | I l+lnvesticrjosl :i['lifjril:lX::ij:. kaip bendrqiq i5laidq elementas..I uZimtumo.. I (1. Moncrrr. I e)Mokcseiai r f 2 . kad grynojo eksporto i5laidas lemia importo ir eksporto apimtys.. 'rr. kad yra gamybos apimties.kitq Saliq BVP lygis.i"iJ""c-" l.I .lll. tadiauimportq veikia savosSalies BVP.. ff#--*.{ 3vartojimas | I | 14.--.T.. kad jas netiesiogiai lemia 279 .nvetygr.13 pav. I G.ouc. Fiskaline ir monetarine politika. ^ ovdis | ] 2 Finartsavtrrrt' J likvidavintas \ \ \| politika 7. nesusijusios J i-rei Vyriausybes J b)lslaidos' v i c i i n i sl y g i s L"b.tipo.[' r.latine I *rrcIIrt. . kurias veikia valiutos kurso kaita.tokiu b[du veikia valiutq kursus. o eksportq . mokesdiai.l)Liuki'nu.Palrkanu| | :.. l i n dr r e c h n i n d i paklausa | I t akryvq a T a n s a l > .. p a l u k a n rn o r m a | | Inollllkl p i n i r : up a s i u l a{ I r u a r " r i " . ilil"'""?:'.bos l P f piniuu l I Paklausa sandiriams g (t.--.-51 .fj1rta fi..tu.kori.. | [Skrrin.-lr*. veikdamakainq ir pallkanq lygi Salyje. uZimtumo ir kainq svyravimq pagrindineprieZastis.'.:""' l...p a k l a u s d ru pr'lnonorma | | lPinigqkaip a r M o h . | oolitika | | I bi.--.{3[i.n''o. [.'eioji Inqncrlnnc I t \. Itu"'o"unT'*' c.. Eksportas [* | 2. I Vartojinro krcivc Mokcseiai ) tr. NX ]2.._. investicijq ir grynojo eksporto tuo.greitai besikeidiantibendrqjq i5laidq dalis.l ..n" t p"lxrk I l Karnq lygrs | paJarnq I rr lainqlygisl o lV a l i u t o s l * u r s a r I Crvnasis -. Vyriausybes iSlaidos.{ I I...tiek monetarine Zinoma. ir todel tiketina. Laukianra rynojo f p i n i. I .| J apimties.lir"r"r^ ( . ypai politika... Valsrybinis lygis fprrcrut-Un poiill^ | atni.i sS a l v j e L a) BVP apimt | I [r Fi. Investicinesi5laidasveikia tiek fiskaline politika.skiriasi nuo vartojimo.\li'' I surna Skolos I c I I t I | | | l | ' Gamy.

I"glesyniai skalei. pradesaugti (7. palfikanq norma dideja (7. Diskretin€ politika remiasi. Mp juda i de5ing ir.valstybes politika. Tadiau paZymetina.rus. nustatyta. investuoti ir koks yra grynasis eksportas. liks nepakitusios. priimami.Taigi ir fiskalines. kada ekonornika. didejasanderiq pinigq paklausa. valstybinds iSlaidosuZtikrins ekonornikojevisi5kq uZimtumq.Tarkime. ar jis s4lygoja prisitaikanti pinigq pasi[los pasikeitirn4.13 pav.pelno mokesdiq ir kitrl mokesdiq maZejirnas didina gaunamus pelnus.Auromatine polirika. kol pinigq pasifila nestabilizuojapalukanq nonnos. bet ir perskirstant i5teklius ir pajamas. esant kitoms nekintandiornss4lygorns. 7. tiesiogiai veikia gamybq uZimtum4 ir kainq lygi. Fjqlallne politika bfina diskretind ir auromatine.).kurie atsiranda del infliacijos ar gamybos kritimo. norint pasiekti visi5ko uZimtumo lygl.. akivatzdliai parodyta vyriausybesstabilizuojanti galia. PavyzdZir. Sprendimai.) ir kartu iS dalies susilpnina vyriausybes i5laidq 1tak4 ekonorninian.r augimui. Nors fiskaling ir rnonetarinqpolitikq analizavomeatskirai. kai rnultiplikatorius yra 5. kad fiskalin€s ir monetarinespolitikos '!-ffi:-F 280 .numatomokesdius riesio!iaipibporiingur nacro-natrnems paJamoms.9 (c) pav. VyriausybesiSlaidq atitinkamaspadidejirnas priklauso ir nuo to.). ir monetarinespolitikos priemonds gali daryti itak4 grynajam eksportui.9 paveiksle. Esmd yra ta.esanr erynoio-?ffiqr-frsiffi!1"". 5 mlrd. truksta BVp 25 mlrd. atsiZvelgiantI narnq [kiq.9 (b) pav. tiesiogiai veikiant palfikanq normE ir kainq lygl Salies viduje.maLinanumatytuspelnusir nor4 investuoti. stabilias kainas. realiai jos tarpusavyje susijusios ir turi b[ti koordinuojarnos. pajamLlmultiplikatoriaus poveikis sumaZinainvesticijas ir islaidas grynajarn eksportui.p. Kita vertus.sprendimai apie vyriausybes i5laidas priimarni.ri.Tai gali bUti paai5kinta atvirkSdiory5io poveikiu.atsiradus papildornoms iSlaidoms. o ypad palukanq noma.. Vyriausybesi5laidos. Monetarines politikos itakq analizavome. kad iSlygintr4 ekonornikos sutrikin. esant atitinkamai pinigq pasifilai.siekiant palaikyti aukSt4 gamybos ir uZimtumo lygi. kad. lygio kaira i1 mokelti[--Sfo uei islaigq apmokestinirnostrukt[ros manipuliavimu. mokesdiq politika netiesiogiai veikia vartojim4 ir investavimE. Mokesdiq didinimas. Iki tol. kuris parodytas7. i5 dalies atsiZvelgiant i visuomenes interesus.. Didesnes pal[kanq normos lemia investicijq surnaZejimq (7. sturnia investicijq paklausos kreivq I de5ing ir skatina kapitalo augimq. kad s4lygos.kaip vienas i5 keturiq bendrqjq i5laidq elementtl.Plediantis gamybaiir BVP. USD.5 lentelE. arba stabilizuojanli-pt-rlitika.kad vyriausybes i5laidq ir apmokestinimo politika naudojarna ne tik siekiant makroekonominio stabilumo.kiek vartoti.Tadiau realiai negalima tiketis. oficialiai ji tait<omabkonoinikai stabilizuoti. imoniq interesus. Vadinasi. aptardami 7.9 (a) pav. Fiskalin€ politika valstybdspajamq ir iSlaidq pokydius naudoja rarn.

. Ekonornikojeviespatauja 2. privalomqjq rezervqnorrn4. b) paltikanq normq. Pagrindin€ss4vokos r r . c) CB sumaZina ilgalaike j[s esatecB Valdybos narys. Lentel€se suraSytos supaprastintos KB sistemos ir 12 federaliniq rezerviniq bankq (kurie JAV atstovauja CB) balansines ataskaitos. . infl iacija. b) KB ima paskol4i5 CB. Tarkime. centrinisbankas centrinio banko balansind ataskaita centrinio banko aktyvas centrinio banko pasyvas atvirosrinkosoperacijos vertybiniq popieriq pirkimas vertybiniq popieriq pardavimas rezervonornos reglamentavimas privalomqjq(reikalaujamqjLL) rezervqnoITna diskonto norrnos reglamentavirnas a a a a a a a a a a a a diskontononra diskonto langas diskontolango prieZilra finansinepanika atveju blogiausiu skolintojas monetarindpolitika skatinandioji i stabdandiojmonetarin€politika pinigq pasi[los ir palfikanq nonnosdilema likvidumo sp4stai Pigu efektas realiqlqkasoslikudiq poveikis Fi5erioefektas Kartojimo klausimai parodykite. . KB rezervus. . pal[kanq nonnEir bendr4sias 3.kaip KB rezeryuose ataskaitas. PasitelkqKB ir CB balansines atsispindikiekviena i5 5iq operacijq: a) CB perka vertybinius popierius i5 privaiiq [rnonitl ar asmenq. atvirosrinkos operacijas. . todel stabilizuojandios poveik[ uZtikrinatik jq koordinavirnas.politikos priemones realizuojamos ne izoliuotai. . l. c) kokias pasihlytumete kaip kiekvienasj[sq sillomas pokytis paveiks: PaaiSkinkite. pinigq pasiLtl4 iSlaidas. r . Kaip sifilytumetekeisti: a) privalomqjq rezervqnonn4. 281 .

Paskolos Pasyvai: .Einarnieji indeliai . USD vertybiniq popieriq privatiems asrnenims. kai bus atliktos nurodytos trys operacijos. tai kiek? kaip pasikeite (sumaZejo. I b) Federaliniairezerviniaibankai parduodauZ 3 rnlrd.Vertybiniai popieriai .Kornerciniq bankqrezervai .UZpildykitebalansinds ataskaitos stulpel[.Rezervai .Paskoloskornerciniams bankams Pasyvai: . Visq komerciniq bankq balansin€ataskaita(mlrd. 2 ir 3 stulpeliaipo to. UZpildykite 3 balansin6sataskaitos stulpel[.Federalines rezenrl sisternos banknotai (t) 60 3 33 3 27 ()\ r1\ a) Tarkime. USD vertybiniq popieriq i5 komerciniq bankq. pal0kanq normos surnaZejimasskatina komercinius bankuspaimti i5 federaliniqrezeryqsistemosI mlrd.paaiskinkitepladiau. d) GriZkimeprie Siqtrijq operacijqir atsakykimeI klausimus: ar pasikeite tiesiogiai ar netiesiogiai pinigq pasifila. USD) Aktyvai: . USD) Aktyvai: . UZpildykite balansin€s ataskaitos stulpeli. kaip atrodysSiq ataskaitql.Paskola i5 federalines rezervq sistemos (l) (2) /t\ 33 60 60 150 Dvylikos federaliniq rezerviniq bankq sujungta balansin6ataskaita (mlrd.IZdo indeliai . 2 c ) Federaliniai rezerviniai bankai perka uZ 2 mlrd. USD paskol4. isanalizuokite kiekvien4 atskir4operacij4 remdamiesi pateiktaisduomenimis. jeigu taip.y.kurie apmoka einamqjq s4skaitq dekiais. padidejo) komerciniq bankq rczewai po kiekvienos operacijos? 282 .t.Verfybiniai popieriai .Suskaidiuokite.

Tarkime. kaip tarptautinio finansinio kapitalo srautaiveikia bendrosiospaklausos kreivespadeti. Pasi[lykite plan4 nukreipttl stabilizuojandiosios politikos tEstinumui. jeigu privalornqjr. 8.irezervq norma 20%? Koks pagrindinis politikostikslas? monetarinds prieZasdiq PaaiSkrnkite ir pasekmiq grandinq. su Paai5kinkitefakt4 kad CB negali tuo padiu rnetu stabilizuoti palukanq nonn4 ir pinigLlpasifilE Kodel polinkis stabilizuotipallkanq normq gali lemti tebesitEsiandiq iacrjq? infl Trurnpai paaiSkinkiteuZirntumoteorijq ir parodykite. paai5kinkite.9 pav. - 283 . Po to i3analizuokite atveji atvirosios ekonon.rikos s4lygomis ir paai5kinkite. kuri realizuoja monetaringpolitik4. Paai5kinkite tezE: Pinigq apyvartos greitis yra tiesiogiai proporcingas palfikanqnonnai ir atvirkSdiai proporcingas pinigq pasi[lai. PasitelkEbendrosiospaklausosir bendrosiospasillos rnodeli. kuris apirnatiek fiskalines.kaip monetarineir flskaline politika gali veikti bendrqjqiSlaidqskirtinguskomponentus.l kontrolespriemone. parodykite Sios politikos esmQ uZdaroje ekonomikoje. 9.tiek monelarines priemones. PaaiSkinkite. c) spardiais ekonomikosaugirnotempais. o. t0 kaip keit€si KB sisternos sugebdjirnaskurti pinigus po kiekvienos operacijos. b) tolygesniupajamqpaskirstymu. 7.5. kokiu konkrediuribotumu susiduriamonetarinepolitika.suderinamas su: a) santykiniuvalstybiniosektoriaus vaidmensmaZejimu. b) ribinio polinkio taupyti dydis Kokiq itakE monetarindspolitikos efektyvumui turi atvirk5dio ryiio efektas? Kaip bendrai [vertintumdte monetarinespolitikos efektyvumq? Kodel atviros rinkos operacijosyra pagrindineKB rezervr. Paai5kinkite tezg: stabilizuojanti politika yra efektyvi. Pagal 7. kad CB nutare taikyti stabdandiajq politik4 siekdamasriboti infliacij4. kai uZtikrina fiskalinir4ir monetariniqpriemoniq koordinavimq.kaip veikia monetarinds politikos efektyvurr4: a) pinigLlir investicijqpaklausos kreiviq fomos.

r budu Siqdviejq rinkq tarpusavios4veikalemia bendr4lqpaklaus4. kai planuojamos iSlaidos prilygsta pajamoms. kokir. Sis modelis parodo. kai J! taip pat galima nagrineti ir kaip modeli. kas turi itakos paklausos bendrosios kreivesposlinkiui.).Keinso teorijosinterpretacija. Siarneskyriuje nagrinejamas paklausos bendrosios rnodelis. arba IS kreive. parodo tokius pal[kanq normos ir nacionalinio produkto lygiq derinius. IS kreiv€ rodo situacij4prekiq ir paslaugqrinkoje. Modelis parodo.1 pav. o LM kreive . Bendrosios paklausos poslinkiai kreives y 8. MONETARINE IR FISKALINE POLITIKA UZDAROJE EKONOMIKOJE lki Siolpusiausvyra prekiq ir pinigq rinkose buvo nagrin€jama atskirai.vaclinarnas IS-LM modeliu.r.1 pav. 1937m. Prekiq rinkos pusiausvyros grafikas yra pusiausvyros produkto nustatymo. P R E K T U T N K At R t S K R E t V t R Prekiq rinkos pusiausvyrosgrafikas. Modeli sudaro dvi dalys: IS kreive ir LM kreive. Fiksuotas kainq lygis o yr+yz#y: 8.8. parodanti. kas sukeiia nacionalinio produktopokydiustrumpuojulaikotarpiu. kainq lygis pastovus (8. tiek ir pinigq paklausa tai birtent Sis veiksnys susiejaabi IS-LM modelio dalis. pasi[le britq ekonomistas Ji Nobelio prenrijos laureatasDZonas Hiksas. Dabartiniu metu Sis modelis yra svarbiausia DZ.naudojant 45" linrj4 grafiko iSpletirnas. .situacij4pinigq rinkoje. Kadangi palukanqnorma veikia tiek investicijas.

kad b[tq galima sumoketi paskolospalfikanas. firma turi palyginti bnsimq. kai rnato paklausos savo produkcrjai padidejimo perspektyvasir nori iSplesti savo veiklos mast4 arba kai siekia lgyti prana5um4 diegiant efektyvesni s4naudq ekonomijos poZiuriu kurios nors prekesgamybosb[d4.q p$. kad ji galetq sumoketi kredito sumq kartu su jo pal[kanomis.1 ) jeic*=cx(l-t).aJ"qrq.-"* p.kad pusiausvyros nuo dviejq veiksniq: autonominitl iSlaidq A ir ribinio polinkio vartoti r r a c i o n a l i n e s j a r n ac * : pa s T Y ^ = .Ankstesniarue skyriLrje produktaspriklauso irodeme. 1 .la9\. likusios sumokej .t!_llacrio+glinel ql_g-.Tai b[tina s4lyga.. i u-s thg. Savo investicijqfinansavirnui firma skolinasi pinigq Siandien.Kuo didesnes pahikanos. Firma turi palyginti i5laidas investicijoms su naujos gamyklos ar [rengimo eksploatavimo nauda. Del to blsirnasis pelnas turi b[ti didesnisuZ einam4sias iSlaidas. Kiekvienu atveju sprendimasdel gamyklos statybos ar maSinq ir lrengirnq pirkimo priklausysnuo busimqjq iSlaidqir gaiirno pelno ivertinimo.glqq}. o i5laidos atsirandai5 karto. ros.kad 285 . pelno prieaugiu. taip pat ir prekiq atsargoms sudaryti.rausy. Firrnos investuoja. del to ir ji turi buti tikra. lnvesticijosgali bfiti susijusios su visai naujosprekes ir galnyba. kai tik prasidedagamyklos statyba ar perkamas irengirnas. I n v e s t i c i j o sr p a l i i k a n r . Autonomines iSlaidossusidedai5 vyriausybesiSlaidq.n*g*pqlr. Kadangi pajamos bus gautos ateityje.nes itraukiamapal[kanq norma kaip modelio dalis.o kartu priklausonuo pal[kanq normoslygio. jog investicijosduos pakankamai papildomopelno.oli"kil.!rg_:eLojl-gispqn_u_daqel-gilgp l rqgrg_{ g3etodales.tjg9 saiaT as f4 kb yso. 1 . il.r.ti. 4 skyrirf. gyvenamqjq namq.mauton oroesn rs q omrnl isffi iAiilruX TT6il. prarnonineiar Zemdsfikio statybai finansuoti.lnvesticindsiSlaidos padidina fizinio kapitalo apimt[ ekonornikoje._K* 1-p +a13. Investicinds iSlaidos tai iSlaidos naujiemsgamybiniams pajdgumams kurti.tuo didesnisturi bfiti skirtumas tarp b[simojo pelno ir dabartiniq investiciniq iSlaidq. investiciniq iSlaidq ir autonorniniqvartojimo i5laidq. o dabar jos tampa vidiniu (endogeniniu)kintamuoju.ly!ie*' 8 . t.' 'u l-c*' (8."iLr6' lilaeiiiii "".Rlbinispolinkis y?rlo.y.n o r m a i Anksdiau investicines iSlaidos buvo nagrindjarnoskaip iSorinis (egzogeninis)kintarnasis (2r.11 pelnq su dabartinemis iSlaidorris.-i.

2. kuriq vertd turi b[ti palyginama su iSlaidorniskreditui. nominalioji paltkanq nomra lygi realiajai.kad bhsimasispelnas Zyrniai virSytq einam4sias investicines i5laidas. 3 skyriq). tik nedidele Siq projektq dalis bus pelninga.ro metu firma disponuoja keletu lgyvendinti paruoStq investiciniq projektq. jei b>0. jautrumopalhkanq b . o kai ji Lerna. skolinant kitorns finnoms. ar ne.realioji pallkanq norma. Bet kurir.. kai palukanq nonna auk5ta. Visa tai rei5kia. RyS[ tarp investiciniq iSlaidq ir realiosiospal[kanq nonnos vaizduoja 8.nes tokioje situacijojenebutina.naudojantsavo turimr. investiciniq iSlaidq funkcrja iSreiSkiama taio: t=i-b"r. Firrna turi patyrineti. Kai firmos turi pakankamai nuosavq leiq ir joms nereikia skolintis pinigq savo investiciniams projektans igyvendinti. tarkime.jog didele palukanq norrna sunaZina finnos suinteresuotumq igyvendinti savo investicijas. I . dia b=Al/Ar. Investicijq paklausoskreive lvertinant pinigq rinkos vaidnieni. Priimant investiciniussprendirnr-rs.projektastaptq priimtinas. Mat investicinio projekto realizavimasduoda pajamq prekiLl forma.1.rspinigus kitu budu. 286 . kurie gali apimti naLrjqgamyklq statybq.nei nuo pal[kanq norrnos. tuo rnaZesnis i finnos ribinis polinkis investuoti 1 fizin1 kapital4 nepriklausomainuo ro.autonornines investicines iSlaidos. ne o investuoti savoprojektus. ar ndra galimybesgauti dar. kuriosnepriklar-rso nei nuo pajamq. tuo atveju investicijq apirntisatvirk5diaiproporcinganominaliajaipalfikanqnomai. ar firn-rai reikia skolintis. kai pal[kanq norma Zema.didZioji projekrq dalis bus pelninga. perkant obligacrjas.rgiau pajarnq. Kuo didesn€palukanqnorma. investavirno mastas auga. svarbi realioji palhkanqnonna labai (Zr. lr atvirk5diai. tuo jai geriau skolinti savo ltl:Sas. Taigi kuo auk5tesne pallrkanq nonra. Tadiau. Tadiau. (8.2) r .2 paveikslas. jos tLrri atsiZvelgti ir 1 pal[kanq norrnfunesjq tikslas* kuo geriausiai panaudoti savoturimasle5as. 8.investicijq nonnaikoeficientas. jei kainos pastovios.kornpiuterines sistetnos kokybes gerinimq telefoninio rySio atnaujinimq ar susiddvdjusiq krovininiq veZirneliq pakeitim4.

i p . 8. C _ a r c x D I: a + c x ( Y . Ji atspindiprielaid4 jog palnkanqnormos sumaZejimas padidinapapildornqlesq I kapitalo atsargas pelningumq ir todel s4lygoja clidesn[ planuojarnq investicijq lygi. lnvesticijq paklausos kreives nuolydis priklauso nuo b ir nuo I.2 pav. o investicijq paklausos kreivd paslenka i desinE. lt L .1. T .L) t. Ir atvirkidiai.T -bxr. Bendroji paklausa susideda iS vartojimo. Autonominiq investiciniq islaidq pasikeitimai sukelia investicijq kreivdsjudejim4 koordinadiq pradZios tasko arzvilgiu.kad investiciiqpaklausos kreive pasrinksi kairE. firmq investiciiq paklausos apimti rodys ta5kas B. tuomet kreive vertikalesne. esant bet kuriarn pal[kanq nornos lygiui. lnvesticijq paklausos kreive Investicijq paklausos kreiv€ rodo investicijq apimti.Ir Is 8. esantis investicijq paklausos kreiveje. padidejimas i reiikia. tuomet kreivs yra beveik nuoZulni. palukanq nonnai esant re lygio. Jei investicijos labai jautrios palukanq normai. nedaug surnazejusi palfikanq nonra labai padidina i'vesticijas. Kreive yra neigiamo nuolydZio. Jei investicijos maZai jautrios palukanq normai.t x Y ) . pavyzdZiui.3. firmos planuoja investuoti daugiau. kad. 287 r I l. I sumazdjimas reiSkia. kuriq finnos sutinka lgyvendinti bet kuriuo pal[kanq nonnos lygiu.Taigi gaunarne: AD=C+I+G. investiciiq paklausos vyriausybes ir i5laidq. Palfikanq norma ir bendroji paklausa:IS kreivd AtsiZvelgiant i nauj4 planuojamq invesriciniq iSlaiclq funkcry4 pertvarkoma bendrosiospaklausos funkcija.

Zemesndpal[kanq nonna leidZia narnq [kiarns imti didesnes paskolas.3 pav. Kai palukanq nonna krinta.tx Y ) + l .A D : a + c x T p + c x ( Y .4) t IS (8. kiek padidejusi pinigq pasi0la sumaZina pusiausvyros palukanqnonn% netiesiogiaipadidinamas Seimqturtas.i*C-c x ( l . (8. 2.rsos elementq ry5ys su pahkanr4 noma pavaizduotas grafiSkai paveiksle. Nuo palDkanq norrnospriklausoir autonorninis vartojimas.rkanq pinigq norrnE PadidejEs kiekis didina bankq sistemosgrynq pinigq atsargasir i5pledia vartotojiSko kredito apimti. tai tuometbendroji paklausanustatoma 8.Visa tai didina vartojimo i5laidas ir keidia vartojimo funkcrjq ir bendrqj paklaus4bei pusiausr. 8. nes padidejusi palukanq nonna sumaZina investicinesi5laidas. Pinigq kiekis ir palfikanqnorma veikia vartojimo iSlaidas. ir namq flkiq turtaspadideja. tai padidejusi realiqjrl pinigq pasiulatiesiogiaipadidinaSeimqturtq.b x r + G .t )x Y . Tiek.4.b x r .jog padidejusi pal0kanq norma surnaZina bendrq4 paklaustl nurodytu pajamq lygiu.yros nacional produkt4. AD:a+c rTn . Pinigq kiekis ir palukanq norma veikia namq lkiq nrrtq ir vartojim4 bei bendrqjqpaklaus4dviem budais: l. dideja obligacijq bei korporacrjq akcrjq kaina.3)f<rmulg: modelioautonoming bendrajqpaklaus4 apskaidiuojama kuri A = a + c x T p + l+ G (8. veikdami ir vartotoji5ko kredito kiek! bei jau nustatytqpah. formulg: AD=A*c*xY-bxr. ini E Atskirq bendrosios paklar. Siekdami supaprastinti Sirt lygybg ivesime rni3riosios ekonornikos pagal(8.3 O A 8. Kadangi pinigai yra viena i5 turto formq.4) lygties matorne. Bendrosiospaklausos elementtlry3ys su pallkanq noffna 288 AD .3) pagal Kadangi c*= cx(1{).

IS kreivd (IS cur. tai gaiima daryti iSvadq jog bendrasisnacionalinisproduktaspriklauso nuo palDkanqnonnos.nuo pahkanq normos. paklausalygi prekiq pasifllai.Y1.yra.b x rr. kuriems esant prekiq rinkoje susidaropusiausr.o bendrosiospaklausos prekiq rinkoje susidaro taSkeEy. visuoseIS kreivdstaikuose prekir. IS kreives pavadinimas kilEs iS investicijq (investrnent) santauptl ir (savings) lygybes.l t.Prekiq rinkoje susidaropusiausrryra.4 (b) paveiksle. nacionalinioprodukto apimtis.4 (a) paveikslas).TaSkas atidedamas atitinkamai 8. [ + q*rY-l]xr2 I + c*xY-bxrr 8 .Kadangi pusiausvyros nacionalinisproduktasir pajarnospriklauso nuo bendrosiospaklausos. o 289 .o pastaroji . o funkcija A + c* x Y. I S k r e i v e Tarkime. Si rysi parodolS kreive. 4p a v .re)parodo tokius nacionalinioprodukto ir palukanq normos derinius. sqlygojandiospusiausvyrossusidarymq supaprastintarne ekonomikos modelvie.1 nacionalinioprodukto apirntisYr (8. pradind realioji pallkanrl flonl& 11. Pusiausvyra pusiausvyros E.y. kai pallkanq norrnalra 11.

6) m-investicijqmultiplikatorius. Bendrosios paklausos padidejimas reiSkia. susidarymq IS kreivp galima nubreZti. kad jie yra tokie pallkanq normos ir nacionalinioprodukto deriniai. Ka1 : m dia I I . todel paprastaimultiplikatoriq Zyrnesime simbolium be jokio indekso.6) lygties rnatorne.uodytarr aukStesne pusiausvyros A. gaunamekreivq IS. kur Ar (palflkanq nonnos pasikeitirnas)yra neigiamas. galirne gauti kelet4 pal[kanq nonnos ir nacionalinio produkto lygirl.4 (b) paveiksle matome. 8. teigiandia. Analogi5kai galetq veikti ir bet kuris kitas bendnf q iSlaidq pasikeitirno sqlygotasmultiplikatorius. kad pallrkanqnorma rei5kia Zernesni pajarnrllyg1 nr. bDdingatai.iki Sakysim. kad prekirl rinkoje susidaropusiausvyra. Kartodarni tai visoms galimoms pallrkanq normoms. gar"rnama: Y-c*xY--A-bxr. Kreivd persikelia auk5tyn.4 (c) pav.).kad pusiausvyrasusidarotnornet. IS (8. Lygti (8. nes aukitesnis palDkanqnormos lygis surnaZina investicinesiSlaidas. IS kreive yra neigiamo nuolydZio. tai gausirne Jeiabi lygybdspuses i5 Y: mx(A.1) lygtimi. remiantis prekiq rinkos pusiausvyros pajalnos s{yga. Pertvarkiuslygti.s) (8. Apskaidiuotasnacionalinioprodukto ir palukanqnormosrySysyra lS kreive. o bendrosiospaklausos kreivd persikelia auk5tyn atstumu (-bxAr). kurie sqlygoja pusiausvyros prekiq rinkoje.6) palyginamesu (8.kai nacionalinds yra lygios planuojamorns i5laidoms: Y:AD.L^ * | ( 8. Ta5kasE2yra antrasisIS kreivds ta3kas. ir kaftu sumaZindamas bendrqj4paklausq 290 .Del to padidejainvesticijr. kuriuose susidaro pusiausvyra prekiq rinkoje.4 (b) paveiksle sujungp visus Siuos ta5kus. Visiems Siojekreiveje esantiems ta5kams.palflkanqnonla surnaZejo 12.bxr).l paklausa (8. 8. Yx(l-c*)-A-b'r' padalysime (l-c*). kadangi atkarpa (A-bxr) pailgejo. kad padidejo ir pusiausvyros nacionalinis produktas nuo Yy iki Y2 ta5ke E2. kad naujas palfrkanq nonnos 12 ir nacionalinio produkto Y2 derinys taip pat rodo. Y:A+c*xY-bxr.

. .. atitinkandios skirtingus multiplikatorius. tai palukanq norrnos pasikeitirnassukelia didell bendrosios paklausos pasikeitimrl (bendrosios paklausos kreivd persikelia i vir5q dideliu atstumu)...... Multiplikatoriausitaka IS kreives staturnui 8. rnultipl ikaloriaus Jei investicines i5laidos labai jautriai reaguoja 1 pali-tkanqnonnos pasikeitimus (b yra labai didelis).. ":: E.."" A+c* rY -br rr " b ) 8.ir kreive IS bus labai stati.. Panaiq poveiki IS kreives statumuituri ir rnultiplikatorius. Apatiniq bendrosios paklausos kreiviq koeficientasc* maZesnis vir5utiniq bendrosiospaklar..6) lygtVje.-') \*c*'x\'-bxrr .nacionalinio produkto pusiauslyros lyg[.taip pat nuo (8.. Kreives statulras priklauso nuo investiciniq i3laidq jautrumo pallkanq nonnos pasikeitimams.' . : . o karfu ir dideli pusiausvyrosprodukto lygio pasikeitim4 ir tuo nuoZulnesne bus kreive IS.rsos krerviq uZ 291 I i . .-.5 paveiksle pavaizduotos bendrosios paklar"rsos kreives. Jei pallrkanq nomros pasikeitimai s4lygoja tik nedidelius bendrosiospaklausospasikeitimus (b labai maZas).pusiauslyros nacionalinioprodukto lygis beveik nepasikeis.5 pav.

Kadangi pallkanr. tuo statesne kreive.5 pav. SumaZdjus pal[kanq normai iki 12.6) lygtis. Atitinkamai vir5utiniq bendrosios paklausos kreivirl rnultiplikatoriusyra didesnis.koeticient4 c*'.rs. o apatiniajai.E3 ir Ea. kuo didesnismultiplikatorius. 1l e n t e l e j e .tuo didesnis IS pusiausvyros produkto pasikeitimas. Taigi kr. 8. Tadiau pusiausvyrosprodukto pasikeitirnasyra labai skirtingas:vir5utiniajai kreivei jis padideja iki y2'.kaip pavaizduota8. pakituspalfikanqnormai. bet pusiauslyros produkto lygis Zemesnis negu taike 82. darantys pateikiarni itakq IS kreivdspasikeitimams.l norma: jos padidinimas sumaZinamultiplikatoriq.6 (b) paveiksle): (tai AY:AIS:mxAA.kad kuo maZesnis multiplikatorius.yros ta3kai. jq surnaZejimas o i Visi veiksniai.6a) Taigi nurodytam bendrojo nacionalinio produkto y pasikeitimui bendras realiosiospalukanq nonnos r pasikeitimas bus tuo didesnis. kuo didesnismultiplikatorius. bendrosios paklausos kreivds pakyla auk5tyn tuo padiu vertikaliu atstumu. Multiplikatoriq m veikia mokesdir.kuo investicijq jalltrumo pal[kanq normai koeficientasb ir multipHkatoriusm bus tnaZesni. Pusiauslyrosprodukto pasikeitimasdel palikanq nonlos pasikeitimoyra tuo didesnis.kaip ir ta5ke 82. y1 ir y1' atitinka palfikanq normE 11 apatiniamegrafike. IS IS kreive persikelia atsturnu. IS SiE iSvaaq patvirtina (8. tuo statesne kreive. rar fiskaline politika gali paveikti 5i nuolydi.Pradiniaipusiausvyros produkto lygiai. Vyriausybes i5laidq transferiniq ar mokej padidej irnq imasperkeliaIS . atitinkanti du taikr. 292 . 8. Ta5ke E3 pallkanq ronno 12. I5rei5kiame pal[kanq norm4: (8. kuris lygus multiplikatoriaus ir autonorniniqiSlaidqpasikeitimosandaugai matorne8.kuo statesnd bendrosios paklausos kreivd.4 paveiksleyra dar du nepusiausr. 8 . Kadangi IS kreives nuolydis priklauso nuo multiplikatoriaus.iki Y2. Atitinkamai kuo didesne mokesdiqnoma. 12 del to reikalinga tokia pat bendrosiospaklausosfunkcija.tuo statesne kreive. kaiA-a+cxL*T-G. tatyra.lflorrr1& ta5keE3yra tokia pat kaip ir taike 82. (a) dalyje.ikairg.5 paveikslo (b) dalyje matome.tuo daugiaupadidejaproduktas. Atitinkamai. kreivE de5ing.romaZesnis investiciniqi5laidqjautrumaspalDkanqnonnai ir kuo maZesnis rnultiplikatorius.

Pal[kanq Dorrrla 11. 293 .esanfysIS kreives deSineje pasillos pertekliausta5kai.) turi tokiqpat palDkanqnorrntukaip ir ta5kas E1.4 paveikslo (a) dalyje matome abu ta3kus toje padioje bendrosios paklausoskreiveje.+"+"V A-bxri+c*xY AY=rnxAA 0 a) AY=mxAA 0 b) 8. kadangi produkto apimtis yra didesneuZ bendrqj4paklausq.arbaprodukto lygis per maZas.esantysIS kreives kaireje (E3). IS kreives persikelimas. kad prekirl rinkoje bhtq pusiauslryra.yra prekitl paklausos pertekliausta5kai.4 (b) pav. kr.Ta5kai. atitinkanti ta5kq 8.4 (a) paveiksle. excesssupply of goods). Todel ta5kas E3 yra prekiq paklausos pertekliaus (EDG. sukeltas autonominiqi5laidq pasikeitirno Ta5kasE4 (8. Sios keivds taSkeE3 bendroji paklausaviriija produkto lygi. excess demand for goods) taSkas: palflkanq nonna yra per Zema.yra prekiq Del to visi ta5kai. yra taSke E+. Prekiq paklausaviriija pasi[lE AD Y:AD A'-h^r. tadiau pusiausvyros produkto lygis yra didesnis.rriameturime prekiq pasiflos pertekliq (ESG. (ta5kasEa).6 pav.Todel 8.

1 lentel€. o dabar bus nagrinejamasrealiojo nacionalinio produkto ir pallkanq nonnos ry5ys pinigq rinkoje' ^ Hipoteze. o reali4jq uZra5ome.Pasikeitimai kreiveje Kintanrasis VyriausybcsiSlaidos Kintamojo nasikeitinras Didcja a lvlaZcj Didija MaZcja Didcja MaZija Didcla MaZcja Didcja MaZcja : IS kreiv0S nersikdlimas I dciing I kairq IS kreiv0s nuolvdis Ncturi itakos Ncluri itakos Ncturi [takos Ncturi itakos Ncturl takos Ncturi takos NuoZulncsnc Statcsnc NuoZulncsnc Statcsnc M o k c s d i a i( b c n d r a sunra) i A u t o n o m i n c sS l a i d o s R i b i n i sp o l i n k i sv a r t o t i j I nvcstici j 11autrumas palukanqnorrnai I kairq I dciinq I dcSinq I kairq Ncturritakos Ncturiitakos Ncturi ltakos Nchrri itakos 8. k>0.2. Kaip jau Zinome. h>0.pinigq paklausos jautrumo palukanq nonnai koeficientas. 294 . MD/P :L. h .realiaj4pinigq paklausq pinigq pasiul4 M5./P:M. Koeficientas h rodo tiesioging pinigq paklausos ir palfkanq normos priklausomybg: h:AL/Ar.lS 8. tuo Zmondstures maZiaugrynq prnlgq. Kuo auk5tesne nes tokiq pinigq laikymasdaugiaukainuoja. PINIGQ RINKA IR LM KREIVE Anksdiau i5nagrineta palfikanq norrnos ltaka pustausvyros nacionaliniam produktui. Koeficientas k rodo tiesioging pinigq paklausos ir produkto apirnties priklausornybg: k: ALIAY. ir nuo pal[kanq nonnos: L:kxY-hxr. diak-pinigtlpaklausosjautrumobendrajamnacionaliniam produktui koeficientas. siejanti pinigq pasi[I4. palukanqnoffna. produkt{ ir palfkanq normtu teigia' kad realioji pinigq paklausapriklauso ir nuo produkto.

8. Padidejusnacionaliniamproduktui iki Y2.7 (b) paveiksle atidedameta5k4 E1.kuriems esantpinigq rinkoje susidaropusiausvyra.) S M D P = P Dabar apskaidiuojame palfikanqnorme: M hxr:k"Ys P M r=lxlt"Yh \ t [ s I P ) \ (8. LM kreiv€ (LM curve) parodo ivairius palfikanqnormos lr nacionalinioprodukto derinius. kai yra nacionalinioproduktolygio Y1 ir pal[kanr4norrrlos11derinys.7. Nurodytamnacionalinio produkto lygiui Y1 nubreZiamapinigq paklausos kreivd L1.8) Apskaidiuotaspal[kanq norrnos ir nacionalinio produkto ry5ys yra LM kreive.realioji pinigq paklausa priiygstarealiajaipinigq pasi[lai.7 (b) paveiksle atidedamasnaujos pusiausvyrostaikas E2. o iSaugusi pal[kanq norrnaji sumaZina. kaip maZejanti pallkanq norrnos funkcrja. kadangi ji nurody'tair nepriklausonuo palfkanrq norrnos. matome.ir pinigq (money) . Realioji pinigq pasifila pavaizduotaverlikalia hnrja. Esant Siai paltrkanq normai. i5augair pinigq paklausa.Pusiausvyrapinigq rinkoje pasiekian-ra. padideja reikalingq pinigq kiekis. nominalusispinigq kiekis Iv{xkontroliuojarnas centrinio banko. Padidejus nacionaliniam produktui. NubreZg naujq pinigq paklausos kreivg L2. 8. kainq lygis pastovusP. Derinys 4 ir Y2 taip pat s4lygoja pinigq rinkos pusiausvyrq. Paltkanq normai r1 bfidinga subalansuotipinigq rinkq taike E1(8.pinigq pasillos pusiausvyros s4lygosL:M. LM tiesds pavadinimaskilgs i5 modelyje analizuojamo iikvidumo (liquidity) .visuose LM kreives ta5kuosepinigq paklausa lygi pinigqpasihlai. realioji pinigq pasi[la kai lygi realiajaipinigq paklausai: M arba M s =kxy-hxr P (g. kad palfikanq norma i5augo iki 12. kuriame pinigq rinkoje susidaro prniausvlra. Tarkime. Taigi realioji pinigq pasi[la M/P.pinigq paklausos.7 (a) pav). Del to reikalingq pinigq kiekis nepakintaturiurq 295 .

arba pakitus kainoms. kreive LM reikalauja didesnes pal[kanq normos pinigq paklausos nuslopinimui ir pusiausryros pinigq rinkoje pinigq pasiulai. Realioji pinigq pasi[la gali pakisti.Siuo atvejudel produktas. nacionalinis nedideliopalukanqnorrnospasikeitimolabai pasikeidia kad pinigq rinkoje bUtq i5laikya pusiaus'nyra.kad ji reikalaujaZemesnes nonnos bet kuriam nacionalinioprodukto lygiui arba aukitesnio nacionalinio produkto lygio bet kuriai palhkanq normai. sumaZejusirealioji pinigq pallkanq pasilla perkels kreivg LM i kairg. Ir atvirk5diai. kad paskatintq Zrnoneslaikyti papildorn4 realqji pinigq kieki.8) lygtis. Tai gali patvirtinti ir (8.+ m). tuo (koeficientask) ir kuo maZesnis statesndLM kreive.Didejant nubrdZiame nacionalinio produkto apimdiai. LM kreivebeveikhorizontali. kylandiq kreivE LM. pakeitus norninaliqj4 pinigq pasi[I4 kai kainos pastovios. palukanq Kreivds LM persikelimasI de5ingparodo. nekintant iSlaikymui. nurodltas nacionalinio produkto pasikeitimasAY turi didesni poveiki pallkanq normai r. kuo didesnis koeficientas k ir kuo maZesniskoeficientas h. LM yra vertikali. nonnos bet kuriam nacionalinioorodukto 296 .7 pav. kai nurodyta nominalioji pinigq pasi[la. NubreZq atitinkam4 pinigq paklausos kreivg skirtingiems nacionalinio produkto lygiams ir atidejq pusiausvyrostaikus. LM kreive yra teigiarnonuolydZio.pinigq kiekio atZvilgiu. ir 5i dabar reikalausauk5tesnes dvdZiui. LM kreive Kuo didesnis pinigq paklausos jautrumas nacionaliniam produktui jautrumaspalukanqnormai (koeficientash). Jei pinigq paklausa labai jautri palukanqnonnai (h didelis.Kai pinigq paklausa nejautri pal[kanq nonnai (h:0). Realiosiospinigq pasillos pasikeitimasperkelia LM kreivg. a) Mo P M/P U Y b) r 8.

297 .Tarkirne.Panagrinekirne pinigq rinka yra pusiausvira.7 (b) paveiksle E3 Kaip matome.7) Horizontalus LM kreives poslinkis apskaidiuojamas. bet palflkanq norna yra per auk5ta. Del to padideja realioji pinigq paklausa. excessdemandfor money) ar pinigq pasiulos(ESM. kad pinigq rinkoje sr. ir susidarytq pinigq paklausos perteklius E1Ea. lygtimi ir darantprielaid4 kad h:0: AY=ALM:kr-i r AM- Visi veiksniai.2 lenteleje. supply of money) pertekliausta5kus. realioji pinigq paklaustr butq nustatyta ta5ku Ea.esantiskaireje ptrseje. excess Ta5ke E1 visus 4 taSkus. pradin[ produkto lygi Y'. o bet kuris ta5kas. Atitinkarnai ta5kas Ea 8. kad nacionalinisproduktas i5augo iki Y2. E3E2Ta3kas 8. esantis LM kreives deiineje.rsidarytqpusiausryra.8 pav. o pinigq paklausos kreive persikelia i L2. yra pinigq pasiulospertekliausta5kas.7 (b) paveiksle yra pinigq paklausos pertekliaus pinigq ta5kas:pah)kanqnonna per Zemaarba produkto lygis yra per aukStas . a r i n k a i s u b a l a n s u o tP a n a g r i n e k i mte 5 k qE r 8 .u a ) tt P M2 P M/P b ) 8. Esant pradinei palukanq nonnai r1. 7 ( a ) p a v e i k s l e C i a t u r i r n e i. Siarne taike susidaro pinigq pasillos perteklius atitinkapinigq pasillospertekliq. bet kuris ta5kas. darantys [tak4 LM kreiv6s judejimui. Ta5kus Salia LM kreives (E3 ir Ea) apibudinaure kaip pinigq paklausos(EDM. PinigqpasillospadidinimoitakaLM kreivei remiantis (8. pateikiami 8. yra pinigq paklausospertekliaustaikas.

kai nurodyta realloji jq deriniar-ns esant susidaropusiausvyra pusiaus\yravienu metu.Pasikeitimai Kintanrasis Pinigq pasiltla Autonominc pinigrl paklausa P i n i g qp a k l a u s o s jautnttlas pal[karlq norrnai P i n i g qp a k l a u s o s iautrunas procluktui Pasikeitimas Didcja MaZcja Didcja MaZc.3. kokiems nacionalinioprodukto ir pallkanrl-nonrlos . PUSIAUSVYRA PREKIU IR PINIGU RINKOSE Bendrajai pusiaus\yrai prekiq ir pinigq rinkose paaiSkinti vienamegrafike(8.9 KreivesIS ir LM br62iamos IS-LM modelis. Kreive IS parodo.LM kreiveje 8. rinkose susidaro pinigq pasiula. 8.vienalaikes pusiallsvyros prekirl ir pinigq rinkose situacija arba vadinamoji dviguba pusiausvyra.Tik ta5keEs abiejose Prekiq ir pinigq rinkq pusiausvyra (commodity and money market equilibrium) . Prekiq ir pinigq rinkq pusiausrryra 298 - .2 lentel€. naudojamas pav.).ia Didcja MaZcla Didcja MaZcia LM kreivds nersik€limas I dc3inq I kairq I katrq I dcSinq Ncturi itakos Ncturi itakos Ncturi ltakos Ncturi itakos LM kreivEs nuolvdis Ncturi itakos Ncturi [takos Ncturi itakos Ncturi itakos NuoZulncsnc Statcsnc Statcsnc NuoZulncsni 8.9 pav.kokierns ieriniams esant prekiq rinkoje susidaropusiausvyra'o kreivd LM pinigq rinkoje.

kai pallkanq norma yra rr. Egzogeniniai kintamieji. sqlygojanti norimo potencialiojo bendrojo nacionalinioprodukto susidarymq. Del to susidaropinigq kuris reikalingas paklausos perteklius. verslo ir vartotojo optirnizrnas.nacionalinisproduktasir pinigq paklausa. atsiranda spaudimas sureguliuoti palfkanq nonnfu kadangi Zmones turds parduoti akcijas ir obligacijas.tai siekiamoji pusiaus'nyrospalhkantl norma. pinigq paklausa.tai pasirinktaspusiausvyrosbendrojo nacionalinio produkto lygis. Palfrkanq normai r. monetarinds 299 . palukantlnorrnakrinta tol. Ta5ke Es prekiq paklausalygi prekiq pasiulai. Ir atvirkidiai. ProcesastQsiasitoi. Atitinkamai firmos garnina planuotE produkcijos kiek! (nera nenumatytoatsargqsusikaupimoar sumaZejimo).Ir taip.4.jei ji yra taSkuose ar V ? Jei prekiq rinkoje nera pusiauslyros ir vyksta priverstinis U atsargq maZejirnas ar kaupimasis. kol pasiekialygi r*. Del per maZo nacionalinioprodukto lygio yra nepakankarna kad atitikq nurodytEpinigq pasiul4. pinigq rinkos pusiausvyrai ta5keF. kaip nustatornas produktas ir pallkanq norrna. Y* nacionalinioprodukto lygis Y* ir pusiausvyros . reikalingas nacionalinio produkto lygis prekirl rinkos pusiausryraiY2 ta5keC yra didesnisuZ lygi Y1.Kai susidaropinigq pasillos perteklius. Jei pinigq rinkoje ndra pusiausvyros. finnos didins ar maZins garnyb4 stumdamosekonomikq ta5ko Es link. palukantl flomlo 12 reikalauja nacionalinio produkto Y2.Prekiq ir pinigq rinkos veikia viena kit6 kol nusistatopusiausryros pallkanq normos lygis r*. kurio ribose siekiama stabilizuoti nacionalini produktq fuo tikslu reguliuojant bendrqjq paklausE r* .kad susidarytqpusiausvyrapinigtl rrnkoje. kol palflkanqnorma pasiekialygi r*. MONETARINES POLITIKOS POVEIKIS realusis Iki Siol nagrinetasIS-LM modelis parodo. vienintelismonetarinds instrumentas yra pinigq pasilla. 8. Kai yra toks pallkanrl nonnos iygis. susidaro reikiamo dydZio bendroji paklausa. pusiausvyra tik prekiq rinkoje ta5ke B. Siame skyrelyje nagrinejame politrkospoveiki. jei negali kitaip patenkinti savo pinigq paklausos. ir kitaip ekonomika pasiekia ta5k4 Ee.pinigq paklausalygi pinigq pasi0lai. obligacrjq pasiula lygi obligacijq paklausai. didinantis pal[kanq norrnE. pusiausvyros Kaip juda ekonornikalink bendrosios taike Ee. Kad susidarytq pusiausvyrapinigq rinkoje ta5ke G. artirnas potencialiajam produkfui.o individai turi norimasfinansinioportfelio kornpozicijas. kad butq pusiauslyra abiejoserinkosevienu metu. nacionalinio produkto lygis Y1 yra per maZas. yra Kai susidaroderinys 12ir Y1. kuriq modelis yra politikos neaiSkina. du fiskalines politikos instrumentai vyriausybds i5laidos ir grynieji mokesdiai.

nr.IS ir LM .arba silpnas.jei centrinis bankasperkelia LMs kreivq I padidindamas pinigqpasi[lq? LMl padet[. LM pateiktas 8.rolydZio. 8. Atsakyrnaspriklausonuo abiejq kreiviq .kad pinigq pasiulos keitimo poveikis gali b[ti arba stiprus.Prakti5kai nustatyta.4. kai pinigq pasifilos padidinimopoveikrs. Stiprus skatinaniiosiosmonetarindspolitikos poveikis Kaip pasikeis produktas.10 pav.10paveiksle kreiv€ nuoZulni ir kai LM kreive vertikali. LM kreivenuoZulniir kai kai 8.1. Pinigqpasillospadidinimo vertikali 300 . { I I I I I I I stimulai ina produktqir i n ap a ) u k r r r q ---------) poveikis.

10 paveikslo grafikuose LM kreives horizontalusposlinkis yra atkarpa EeK). pusiausvyrosproduktas padideja dvigubai.jog produkto lygis y0 (8.. o palukanq noma sumaZejadvigubai. kad abiejuose 8.kuris turi padideti zymiai daugiau negr. Kai LM kreive verlikali. palyginti su virsutiniu grafiku.8.10 (b) paveikslografike pavaizduotastas pats pradinis pirsiausvyros taskasE0 ir tokia pat ls kreive. Silpnasskatinaniiosiosmonetarin6spolitikos poveikis Centrinisbankasdidina pinigq pasinl4 kai mano. / l 301 . Ekonomika juda i5 taiko Es I taSkq E2.10 pav. kadangi Siuo ypatingu atveju monetarines iki politikos poveikis yra per stiprus. Padidejusipiniglt pasi0lasumaZina palfikant1 normq iki r1 ir padidina prodLrkt4iki Yr. perkeliantis ekonornikq nuo ys iki y1. Siarne paveiksle LM kreives poslinkis i desing.kai rnonetarines politikos poveikis yra per silpnas.r virsutiniarne grafike.Tarkirne.CB mano. kokio reikia. Y2. juda iS ekonomika taiko E6 i ta5kq81. Tadiau kai kada centrinisbankasgali susidr"rrti prie5ingaproblema su . skatinandioji monetarine politika turi nepaprastai dideli poveiki pusiaLrsvyros produktui.Kai LM kreive nuoZulni(8. katl pastarojiatitiktq didesnE pinigq pasiulq.4.Kad prekiqrinkoje i5liktqpusiausvyra. iSlaidorns pinigq paklausa gali bfiti nepaprastai jautri pahkanq norrnos pasikeitirnams.2.10 pav. pastoviai esant IS kreivei. bet LM kreive yra verrikali.jog produktas yra per maZas.kai politika negali padidintirealiojoprodLrkto Y. bet lygiai toks pat poslinkis apatiniame grafike perkelia ekonornikq per toli 1 deSing.pinigq paklausa. kaip (a) grafike.pavaizduotas virsutiniarnegrafike. palukanq nonna turi surnaZdtikur kas daugiar"r. kad b[ti1 pasiektas reikalingaspusiausvyros produktopadidejimas. Kodel (b) grafike monetarine politika efektyvesne? Abiejuose grafikuosepinigq pasiLrla padideja tuo padiu dydZiu ir tiek par .) yrit per maZas (kadangi nedarbasper didelis) ir jog norimas lygis yra y1.tset kadangi apatiniamegrafike pinigq paklausayra visiskai nejautri palukanrl normos sumaZejimui(h:0). 8. yra kaip tik toks. Toks pat pinigq pasifilos padidejirnasperkelia LM kreivE i deiinE (marome. iki Panagrinesime tokius atvejus: du r) pal[kanq normos pasikeitimai gali tureti tik silpn4 poveikl autonomindms planuojamoms (A). (a) grafikas). Didesnis pusiausvyrosproduktas ir maZesne palt-rkanqnomra sElygoja pinigq paklausos padidejirn4 tokiu dydZiu. tai pinigq paklausospadidinim4 turi uZtikrinti Zymiai didesnisproduklas.

pasilieka" taSke Y0..8.Vienintelisbfidaspadidintipusiausvyros mokesiius. o a ) NuoZulni LM krcivi litikq bcprasmiika b) Yo Yo pinigq pasillospadidinirropoveikis. atsakydamas toki pati LN{ kreives poslinki i de5ing(ErK). sumaZejuspal[kanq normai. Produktas . Del to surnaZdjusipalfikanq norrna nepadidina pusiausvyros produkto. Autonon-riniq nonnai nulemia tai. Pirmasis atvejis pavaizcluotas i5laidq (A. kad IS kreive yra vertikali. ar padidinus vyriausybds iSlaidas sumaZinus kreivgi deSing. Tai ivyksta tada.1I pav.) nulinis jautrurnaspalfikanq vir5utiniarne(a) grafike.11 paveikslo Vertikali IS kreive. kai verslo pesimisti5kai nenori didinti investiciniq ir firmos del ateitiesnusiteikusios i5laidq.kai iSlaidq 8. Padidejusipinigq i palfikanr4normtu ekonomikajuda i5 taSkoEo i taSkq nes pasiula tik sumaZina produkt4iki Yr butq perkeltilS E3. Tokio pat realiosios jautrurnaspalukanqnormai nulinis ir kai ypad didelis pinigq paklausos jautrumas pal[kan11 normai 302 .

i p a k c l d a m i j q k a i n a s i r s u u t a Z i n d a mp a l I k a n q n o n n 4 .5. jeigu atsiZvelgiama pinigq rink4 rai i skatinandiosios fiskalines politikos itaka realiajam produktui . Dil to cB prarandapalikanq normos kontrolq. l i k v i d u m o s p 4 s t a i s " z r r l o n i s i t i k i n a m i .skatinandioji fiskalinepolitika. a r s .rilir investicines iSlaidas. ir pinigq rinkos yra pusiausviros. tuo o LM kreive horizontaliai persikelia atstumu EqK.kai ypad jautri pinigLl paklausa palLikanqnorrnai s4lygoja labai nuoZulniE kreivE. atsakydama didcsngpinigq pasinlq.r 8.12 paveiksleparodyta. perkeliant LM kreivE.jaLr nebeparodoma anksdiau nagrindtu multiplikatoriumi politikos . Realusis produktas nepadideja y2. Kai LM ir kreive beveik horizontali. Antrasisbeprasmi5kos monetarinds politrkos atvejis .1 apatiniarne grafike. kai IS kreivepaslovi.Dabarelgsirnes prieSingai keisirle IS kreivq. norspinigqpasifilair padidinama. todelnaujapusiausvyra nesusidarys ta5ke.palhkanq nonna turi dideti.m". Bet padidejusi palfikanq norrna slurazina planuojam4 vartojin. 8. ncs 2rnoncs m c g i n a a t s i k r a t y t ip i n i g q p c r t c k l i a u s p i r k d a m i o b l i g a c i j a s r k i t u s f i n a n s i n i u sa k t v v r : s . (b) pinigq pasi[la padidejo paiiu dydZiukaip ir anksdiau.pinigq rinka n6rapusiausvira. Siarne ta5ke susidaropinigq paklausosperteklius. k a i n o sy r a l a b a ia u k 3 t o sr l a u k i a m a j qk r i t i r n o . E6 Tik taike E5 ir prekiq.skyrelyjeanalizavome e monetarin6s politikospasikeitimo 1tak4realiajarn produktui ir palukanq normai. Tarkirne. Didesne pal[kanq nonna paai5kina.ra labai nr.roZulni. . I IF I S K A L I N I P O L I T I K A I R I S S T C i \ I I I \ I A S Praejusian.T a d aZ m o n c s a i k o p a p i l d o n r u p i n i g u si r a t s i s a k g i s l pirkti finansinius aktyvus. pradiniodydZio.kodel fiskalines politikos ' Norrnaliomis sqlygomis pinigq pasillos padidcjimassumazina palukanq nonli.rs perkeltq ekonomikq horizontaliai is pradines pusiausvyros ta5keEe 1 taSkqE6. centrinis bankas praranda tiek pusiausvyros produkto. k a d o b l i g a c i j q i r k i t q f i n a n s i n i qa k t y v q .1. A 8.didinantis pinigq paklaus4tuo tarpukai pinigq pasifila lieka nepakirusi. bet iki tik iki Y1.kai l-M pastovi.Siameta5keproduktas didesnis Y2 negu ys taike En.Kad sumaZintqpinigq paklaus4 iki fiksuotos pinigLl pasirllos. K r a i t u t i n i a i s ( h i p o t c t i n i a i s ) r v c .padidejus vyriausybes prekiq ir paslaugq pirkirnams.d c l t o . S K A T I N A N E I O . i a v a d i n a n r a i s .NuoZLrlni LM kreive. taSkas yra Salia nes E6 LMe kreivds. I 303 . padidina autonomines iSlaidas ir perkeliaIS kreivg1<te5inq.o horizontalusatstumas tarp taSkqEs ir E6yra rnxAG.. Tadiauta5keE6. kadangi Llv{ tampa horizontalialinija. Skatinandiosios fiskalindspotitikos poveikis lS kreivei Kadangiplanuojarnos j autonorninds iSlaidosungia vyriausybes iSlaidas. tiek pal0kanrl nonnoskontrolE. Fiskalines rnultiplikatorir.kaip pavaizduota I paveikslo LM 8. kad. Bet dabar LIVI kreive i.5. ekonomikalabai sunkiaijuda iS ta3koEs 1 ta5k4Ea. kuri ncbcpakciiia savo padctics.

Fakti5kai anaiptol nei5stumtosbendrosiosprivadios i5laidosyra didesnesnaujoje pr-rsiausvyros situacijoje ta5ke E5 negu pradineje situacijoje ta5ke Es . kiekiu (ribinis polinkis vartoti padaugintas i5 papildornoprodukto).rrntas lSst[nimo poveikis 8. yra hipotetinis. ekonornika jo negali pasiekti ir nepasiekia.12 pav. panaudotas iSstumimo poveikio apskaidiavimui. realqjI produktqir kartu pal[kanq norm4.yra maZesnisuZ tn. ir i Sstr. Vyriausybesi5laidqpadidejimo[takarealiajamproduktui rr pal[kanq normai Ta5kas E6. Del didesnespalhkanq nomros pasikeidiaprivadiq iSlaidos vartojimo iSlaidosdideja. Realiojo produkto skirtumas tary ta5kq E6 ir Es vaizduoja didesndspalukanq norrnos privadias investicines vartojirno i 5laidas.bet autonomines i5laidq derinys:paskatintos rraZdja. kai atsiZvelgiama pinigLl rinkos lnLrltiplikatorius i pusiausvyros b[tin4 s4lygE sektoriaus ISsttimimopoveikis(crowdingout) yra privataus sukeltas varlojimo ir investiciniq iSlaidq sutnaZinimas. l5stlmimo poveikl parodo skirtumas tarp ta5kq E6 ir E5.realusis produktas padidejo ne tik didesniq vyriausybespirkirnq kiekiu. vyriausybes iSlaidq padidejirno. bet ir vartojimo. sukelto didesnio produkto lygio. 304 . padidinusio bendrqjq paklausq.

5. Siuo kraStutiniu. a t v e j u m u l t i p l i k a t o r i u t a m p a t i k i p r a s t ur n u l t i p l i k a t o r i u r n i .13 pav. 305 .13 paveikslovir5utiniarne(a) grafike.Fiskalinespolitikos poveikis stiprus.2. Fiskalines politikosstirnulq poveikis. S i u o a t v e j u s m poveikio nera. iSstflrnimo NeraiSstumimo 8.kai pinigq paklausalabai jautri pal[kanq normai (h-+ m). Stiprus ir silpnasfiskalindspolitikos poveikis Fiskalines politikos stimuiq poveikis realiajarnproduktui priklauso nuo IS ir LM kreiviq nuolydZio. horizontaliosLM kreives. pinigq paklausos kai jautrumaspal[kanq normai beribis (h-+ m) ir nulinis (h:0). kaip pavaizduota8.8.

sukeltas politikos stimulq.rlq. i5stfinrirnasyra visi5kas.SiuoatvejuiSsturnimas nulinis. tai reikalaujahorizontaliosLM kreives.LINEPOLITIKA.kai lS kreive persikelia i cleSinE. 8.rris pinigq paklausili pusiausvyr4 fiksuota pinigq sugr4Zintq su pasi[la. MONETARINE POLITIKA IR SIU POLITIKU DERINYS lki Siol IS-LM modelI naudojome monetarinds politikos poveikiq ir skirtingLl fiskalines politikospoveikiqtyrimui. kr. jautrumas paltikanq StalistinernedZiaga rodo.rkStesnd palukanqnclnnasumaZina autonomines privadias i5laidas lygiai tiek pat.rirnas yra clalinis. kaip pavaizduota8. ISstlrnirnasgali bUti visiSkasar dalinis. VyriaLrsybes i5laidq padidejirnas perkelia lS kreivE i de5inqapatiniame grafike.1. nei beribis. fi 8. nesutrikdZius pusiausvyrospinigq rinkoje. Tai pavaizduota (b) 8. nes ar. jeigu tik nera nukreipto aukityn pal[kanq nonnos spaudimo. Bet Siepolitikostipai neveikia izoliuotai. Tai pavaizduota 8. o LM kreive tarnpavertikali.13 paveiksloapatiniame grafike. Fiskalinis politikos multiplikatoriaus priklausomyb€ nuo monetarindsreakcijos Kaip produkto reakcija i fiskalinespolitikos pasikeitimus(fiskalines politikos rnultipiikatorius)priklausonuo centriniobanko? Pagrindine ideja paprasta:kuo daugiau centrinis bankas padidina pinigtgpasiulq tuo didesnisfiskalinespolitikos multiplikatorius. ne realus. i5stfin. kiek padideja vyriausybds i3laidos. kai ekonomikos produkto pusiausvyroslygis iSauganuo taSko E6 iki taSko E5 Jei nera produkto padidejirno.kai visiikai neraproduktopadidejirno ta5ke palygintisu pradiniuta5kuEe. l5stumirnas yra visi5kas. kad pinigq paklausos norrnai nera nei nulinis. Jei susidaro koks nors realiojo produkto padidejimasdel fiskalinespolitikos stimr. Sir"roatveju vienintelis fiskalines politikos stirnulq poveikrs yra palrikanq normos padidinirnas. kuo labiau . kai bendros autonominds iSlaidos lieka nepakitusios. kai pinigq paklausa visai nejautri pal-rkanqnonnai (h:0).I5st[mirnas fiskalines gali bfiti paSalintas. bet realusis (b) produktas negalejo padideti.6. Del to abu atvejai yra dirbtiniai ir kraStutiniai.13 ir paveikslo viriutiniame(a) grafike. Del nr"rliniopinigq paklausosjautrumo palukanq normai nera pallkanq normos padidejimo. o Pagrindindi5stumirnoprieZastis pallkanq norlrios padidejinras. E7. FISICA.PrieSinga situacija susidaro. kaip reakcijos i fiskalines politikos slirnulus.l2 paveiksle.6. Centrinio banko monetarinepolitika gali sustiprinti arba slopinti vyriausybesformuojarnE skalinqpolitik4.

monetarin6s Vir5utiniame deSiniajame grafike pateikta antroji altematyva. Kai centrinis bankaspalaiko pastoviq pinigq pasi014.t' Fiksuotapinigq pasiuiasqlygoja iSstunilno N|onctarinis politikos prisitaiklaus lintiduojaiSstwrirru FJveiki Centriniobanko planuojarosprodukto lygis reiSkia.14 pav. Fiskalinds politikos stimulai. pinigq pasiIlai . perkelia IS kreivg l de5inEiS lS0 i ISr padet[. Fiskalines politikosstimultlpoveikisrealiajam produktuitrijq politikos alternatyvrls4lygon-ris. fiskalines Jei centrinis bankas labai surnaZinapinigq pasill4 tai fiskalines politikos multiplikatorius gali blti net neigiamas. ir Ekonomika -)--. skatina auk5tesnp pallkanq nomttu kuri i5sturnia Siek juda i5 taiko EeI taik4 E5. kad fiskalinepolitika veikia tik palukmq nurnq. 8. 8.14 paveiksle pateikti trys atvejai.12 paveiksle.pinigLl sumaZina pasi0l4 tuo maZesnis politikosmultiplikatorius.Jei (b) centriniobanko tikslaspalaikyti pastoviQpalIkanq norm4.nagrindtas 8. Vir5utiniame kairiajarne(a) grafike pateiktas standartinis atvejis. didesne pinigq paklar-rsa. pasirei5kiantys vyriausybes iSlaidq padidejimuar rnokesdiq n-raZinirnu. Kaciangi pinigq pasi[la pastovi. sukelta didejandio produkto. LM kreive lieka pradineje padetyje LMo. tiek investiciniq vartojimoiSlaidq.

kad taSkai ir E7 turi ne tik tq Es pat! produkto lyg[.stabdandiosios Kuriam deriniuivisuomend teikti pinnenybq? turi 308 . paveikus fiskalin6spolitikos priernondmis. Fiskalines politikospoveikis. Monetarindsir fiskalin€spolitikos derinys Apatinis kairysis 8. bet veikia tik palukanqnonnq.Jei vyriausybepasirinko norirnq ir produktolygi Yu. bus maZinama pinigq pasiula(LM kreive juda i kairp). bet ir del vartotojo bei verslo lDkesdiq pasikeitimq)..2. Fiskalines politikos stimulq rezultatasdabar yra nagrinetas (m). tik lvykstalS kreivdspersikelirnas (ne kai tik del fiskalin€s politikos.ji gali pasiekti5i lygf su daugeliu palukanqnormq. 8.14 paveikslo(c) grafikasiliustruojasvarbiausi4 monetarin€s fiskalinespolitikq bruoZ4. kurie yra ta5ke E6.uZleistr-1 vietd' didesniamvyriausybes i5laidq lygiui.la paveikslogratike. jis gali reaguotii fiskalinespolitikos stimulus.bet greidiaumdgina stabilizuoti realqji bendr4i! nacionalini produktq.centrinis bankas turi sumaZinti pinigq pasi[lt1.Taigi.perkeldamas LM judejimui.ratyva yra tada.. ta5kas turi didesnE Es pinigq pasr014 kreive yra loliau i (lS kairE). bet ir t4 patl uZimtumobei nedarbolygl. monetarines skatinandiosios ir fiskalines"politikos dennys. nei pal0kanqnonna.padidintipalhkanq normEnlro rs iki 17. Jei cenrrinis bankasapskaidiuoja tikslq pinigq pasillos dydi.y. padidejus vyriausybes iSlaidqlygiui. o ta5kas E7 . Ta5kasE7 kornpensuoja liskalinespolitikos stirnulus.iS kuriq r0 ir 17tera tik du pavyzdZiai. kad centrir. kad ..turi blti leidZiarna inerti3kai keistis. centrinis Jei bankasleidlia pinigq pasiulaikeistiskiekiu. Ekonomika juda iS ta5ko E6 i taik4 E6.Prie5ingai.prieSingai. Galimemanyti.skatinandiosios monetarines ir stabdandiosios fiskalines" politikos derinys. Tredioji alten. bhtinLr pastoviai pal[kanq nonnai i5laikyti r11 lygyje.. . Jei centrinisbankasnori iSlaikytiprodukttl Y1 lygio. Kai centrinisbankastaip elgiasi. anksdiau multiplikatorius ignoravEs pinigq rink4 ar palukanq nomros pasikeitimo itak4.ris bankas .flskalinepolitika jau nebekontroliuoja prodr-rkto lygio.jei vyriausybes kreivg prie5inga kryptirni lS kreivds i5laidos padidinarnos. lS tikrqiq vyriausybeernesi centrinio banko kontroles. t.Didesnepahlkanqnonna ta5keE7 surnaZina planuojarnus investicijasir autonornini vartojirnq Zemiau tq. Kai mdginarna stabilizuotipallkanq non'nE leidZiarna ir piniglt pasi[iai reaguoli inerti5kai I bet koki lS kreives pasikeitirn4 sakoma.6. jis turi perkelti LM kreivg i5 LMn padeties 1 LM1. kai centrinis bankas nesirupina ner pinigq pasi[la. butin4 pastoviamprodukto lygiui iSlaikyti.. Ta5kai E0 ir E7 skiriasi fiskalinesir monetarinds politikos deriniu.Ta5kasE6 yra .Ekonornika ta5ko Ee i taSkE87.pritaiko" fiskalinq politikq. 5i situacija tai pateiktaapatiniame juda i5 (c) kairiajarne 8.

ne privatussektorius. jautriai G. Aktyvios politikos Salininkaitvirtina.tuo tarpu investicines iSlaidosyra Zernesnds. jq sElygoti tai i bendrosios paklausos svyravirnai virs gamybos apimties ir uZirntumo svyravimais. siekiant planuoto gamybos apimties ar uZimtumo lygio.7. reaguojandias 5iq kintamqjLl pasikeitimus. Jie teisino fiskalinEir centriniobanko politik4 kontroliuojandias NT ir M. kad vyriausybeturi naudoti fiskaling ir monetaringpolitikq gamybosapimties ir kainr4stabilizavimui. ar vyriausybesi5laidossusideda vyriausybesvartojimo. Vyriausyb6s pirkimai gali blti einamaisiais metais suvartotos paslaugos (nacionalinio policijos.rliavimo politikos Salininkai [sitikinE. kurios atid€tos ateidiai. 309 I - l . Salinant Sokus.ar ta5koE7 aukStesniarn visuomeniniq paslaugq lygiui? Tai svarbiausiasmakroekonomikosklausimas.rk5tesnis. tada pasirinkirnaspriklauso nuo to.rgomsprie5 tas.Ta5ke En investicinds iSlaidosdidesnds. fiskalines ir monetarinespolitikos pokydiai veikia bendr4 garnybos apinrtl ekonomikoje. kurioms susidarius. Ta5ke E7 vyriausybesi5laidosdidesnes negu ta5keEs. Vienodos altematyvos yra tinkarnos. mokyklos). o jos na5urno augimo ateities lygis bus ar.lnvesticijq paklausos nuosmukis turi bLiti kompensuotas vyriausybes iSlaidqG augimo. ar vyriausybes investiciniai projektai tr"rri svarbesnes pasekrnesvisuomenei.vyriausybeturi veikti prie5 privataLrs sektoriaussukeliamqSokqitak4. o tapo ekonominio nestabilumo Saltiniu. kai 7-o deSimtrnedio pabaigoje infliacija JAV ir kitose iSvystytose Salyse pradejo dideti. jeigu tai vyriausybes investicijos. 6-J-ane deSimtrnetyje dauguma ekonomistqtikejo fiskalin€s ir monetarinespolitikos efektyvumu.jei fiskalines politikos stimulai igauna rnokesdiq n-raZinimo form4 kuri gali irgi skatinti privadiasinvesticijasir vartojim4. rengdamapolitikq. Jeigu tai vyriausybes vartojimas. Aktyvaus paklausosregr. ar i5 i5 vyriausyb6s investicijtl. grynrjq mokesdiq NT sumaZinimo ar pinigq pasi[los M augirno. Jei makroekonomind politika nereaguoja investicijqpaklausos pinigq paklausos ar Sokus. pasitikejimas stabilizavimo politika eme maZeti.Ar visuomenei teikti pirmenybE taSkoEs produktoaugimui. 8. kad vyriausybdturi veikti prie5 tokios ru5ies Sokus. Jo sprendimas priklauso nuo to. Daugelisekonomistq pajuto. ar investicijos(pagrindiniai keliai. todel ekonomikakurrama ateidiai. tokiu atveju pasirinkimas priklauso nuo visuomen€s skonio dabarties prekerns ir paslar. sukeliarnus privataus sektoriaus.Del to vyriausybegali panaudoti5i modeli. ar privat[s.kad b[tent vyriar-rsybd. i Tadiau.gaisrqapsaugos) vyriausybes saugumo.Jq nuomone. IS-LMMODELIOPANAUDOJIMASSTABILIZAVIMO POLITIKOJE IS-LM modelis leidZia atskleisti sElygas.siekiant visiSko uZimturno.

tai namq [kiai gali sumaZintivartojimq tikedarniesidideliq mokesdir.kokiu padidesG. veikiami politinio spaudimo.rsos reguliavimo politikos sukelia keletasproblen-rq: 1. Namq 0kiai priirnasprendimus einamuoju laikotarpiu. Didinant mokesdiusateityje. netoliaregiSka. ir dinamines analizesndra esminioorie5taravimo. Sunku identifikuoti. StandartinispoZilris i IS-LM modeli paprastai neigia dinarninius sarnprotavimus. Bendrosiospaklausoskreive gali b[ti vertikali. o to Panagrinekirnehskaling politikq detaliau. ddl to skatinandioji politika paklar. privataus sektoriaus Sokusekonornikoje. jis nera ir labai patikin-ras orientyras. modelisnesugeba apimti. pakeistijq pasekmes del to labai keblu (ar net nelrnanoma) monetarines politikospriemondmis. o kreive IS nepajudes. pasirodo t. priimantys sprendimus. Kuo didesnio mokesdiq padidejimo tikirnasi ateityje.l ateityje. Be SiLi IS-LM modelio tr[kuurq. Kai vyriausybes i5laidosG auga pastoviai. Asrnenys.namq ukiai tikisi didesniomokesdiqpadidejimo ateityje negu esant laikinam G padidejimui.ypad laiku.rsos atZvilgiu praktiSkai nesqlygoja paklausosir uZimtumo augirno. DaZniausiailS poslinkis del vyriausybes i5laidq G augimo ilakos prikiausysnuo to. nusakane iq bendrosiospaklausos. tuo padidejus C. 2.tuo daugiausumaZes vartojimas. kaip ilgai jq augimolaukiama.Kra5tutiniu atveju vartojimas sumaZds padiu dydZiu. Ekonomistai neturi pakankamai empiriniq duorrenq.butina atsiZvelgtiI skatinandiosios fiskalinespolitikos paseknesbendrajaipaklaLrsai. Jei G pastoviaidideja ir buvo paskelbta apie mokesdiqpadidejimqateityje vyriausybes i5laidq G kompensacijai(arba to tikimasi). esanti 4.Tai statiSkas rnodelis ir neatspindi einamr4jr4politiniq sprendimq [takos ekonornikos ateidiai. Aktyvi monetarinepolitika sukelia per didelEinfliacij4 kadangi valdZia. verdiandiolgyvendinti tokias trumpalaikes priemones. ar tlskalines l. tadiautarp poZifirio. vykdant stabilizavimopolitik4 nes neivertinadaugeliodinaminiq aspektq.o sukeliatik kainq augim4.didinant einamuosius mokesdius ar maZinantbIsimqsias vyriausyb€si5laidas.y. kai pasiektas visiSkas uZimturnas ekonomikoje. 3r0 . paprastaimegina skatinti ekonomikos augimq net ir tada.kurios padetqjuos peninkti naujai kadencijai. 5. b[tinas pasirenkantkiekybines k pr e k o n o r jn o s s t a b i l i z a v i r n o i e m o n e s . Vyriausybds i5laidq G padidejimas turi bfiti kompensuotas.diktuojamoIS-LM modelio.Abejoniq del aktyvaus paklar.IS ir LM kreives. i5 daliesparemtus ateities lukesdiais.

.Pagrindin€ssqvokos . Aptarkite kainq maZejimopasekmes produktopusiausvyros lygiui.vertikali? Kada kreivd LM tampahorizontali. Kodel kreiviq lS ir LM susikirtimota5kasapibreZia produkto ir palukanq normos pusiausvyros lyg[? I l. nuo ko priklausoI S ir LM kreiviq nuolydis. o r prekir-1 rinka pinigr-1 rinka realioji pal[kanq nonna pelno norma paklausa investicriq IS kreive pinigq pasiula pinigq paklausa . .kai nagrinejamos . vartojimui ir investicijoms? 9. 10. .vertikali? Kodel IS kreive turi neigiam4nuolyd[? Kodel LM kreive turi teigiamqnuolydi? PaaiSkinkite. Kada kreive IS tampahorizontali.rsiausvyra politikos poveikrs monetarines politikospoveikis fiskalines iSstfimimo poveikis monetarines fiskalines politikos ir derinys Kartojimo klausimai I. r . kodel bendrosios paklausos kreivd turi neigiamqnuolydl'/ Kaip mokesdiqaugirnas veikia palLrkanq norm4 produkt4 vartojim4 ir investicijas? 8. 6. Kuo pasirei5kia pinigLlmasdsmaZinimoitaka pal[kanq nonnai. negu tada. 2. .prekiq ir abi pinigq . Parodykiteir paai5kinkite. o o LM kreive IS-LM rnodelis prekiqir pinigq rinkq pr. o . Paai5kinkite. kodel multiplikatoriusyra didesnis. 3. .kai nagrinejamatik prekiq rinka. 7. 5. produktui. 4.rinkos? lr 31r t .

bet ir kainq pokydius. Makroekonomikosanalizejesvarbusuprasti susireguliavimq kuris ivyksta. Abiem atvejais makroekonomika veikiama pakrausos poZi[riu. Klasikinis makroekonomikos modelis analizuojaekonomikq kurioje kainos ir darbo uZrnokestisgali laisvai keistis.Nagrinesime prekir4.Tadiaujuos jungia vienas benclrumas jie tiria ekonomikq i5 paklausos pozicijq. Keinsistqpoziuriu. Tadiau realiarnegyvenirne kainos ir darbo uZmokestis neb[na pastov[s. nepriklausomainuo paklausospokydiq. o ekonomikoje yra nepanaudotqiitekliq. Ji P i n i g L lr i n k a 9. o bendrosios pasihlos kreivei skiriarnas pasyvus vaidmuo.klasikini ekonomikos modeli. kad auganti bendroji paklar. Pinigtl. pinigq ir darbo rinkq sqveikq.1 pav. sutrikus jos pusiausvyrai. sukeldarnine tik realiojo produkto.todelpasikeidia produkto apimtis. Pasiulos politikos paprasdiausias pavyzdysyra mokesdiq maZinimas. Analiz0 suskyla I dvi ctalis . pinigq pasiulos pokydiai taip pat pastumia bendrLjq i5laidq kreivg. Benclroji paklausa priklauso nuo pinigLp prekiq rinkq s4veikos. Susireguliavimq atitinka perejirnasi5 Keinso trumpojo laikotarpio modelio i klasikin[ ilgojo laikotarpiomodeli. prekiq ir darborinkq s4veika J lz . Sios ternos analizg iliustruoja 9. Kitoks poziflris I ekonomikq pasiulos analizes salininkq. mokesdir4 ar vyriausybes iSlaidq pokydiaipastumia bendrqjqi5laidqkreivg. Jq poZiDriLr. Keinso paZiurq Salininkaiir monetaristainesutariadaugeliu rnakroekonomines politikos aspektq. MAKROEKONOMIKOS BENDROJI PUSIAUSVYRA DZ. apima prekiq ir darborinkq s4veikq.9.Tuo mesjau [sitikinome. kai kainos ir darbo uZrnokestisyra pastovus. Pasak monetaristq. Didejantbendrosioms i5laidoms. reikia vyriausybespolitika veikti verslo firmq norus ir galimybesgaminti produktus. Todel Sioje temoje nagrinesime kitq . jie keidiasi.Bendroji pasiula yra ir naujaselementas.rsa visada sElygoja didesnl produkto gamybos lygi.benclrosios paklausos ir bendrosios pasiulos tyrim4. Abstraktus Keinso modelis teigia. padetikeidiabendrosios paklausos kreive.1 paveikslas. M. Pagal s[ model[ ekonomika yra arti visi5ko uZimtumo gamyboslygio.

Teigeme. Galirna teigti. kad visi kiti bendrosiospaklausosveiksniai (nominalioji pinigq pasi[la. pasiulalygi paklausai. Kadangi nominalioji pinigq pasi[la pastovi. tai Px nustatorealiqj4 pinigq pasiUl4 vadinasi.K A T N U . darantys itak4 bendrajai paklausai. padalytai5 kainq lygio. produkto 9. Jau rnin€ta. kad ta5ke Ei pinigq ir prekiq rinkosyra pusiausviros. t.Todel galirne nubrdZti ir tiesE ISe.kainq lygio priklausomybe produkto.ir tiesesLMe padetf. Kadangi pinigLlrinka yra pusiausviravisuoseLMx tiesestaSkuose. pradiniu momentu kainq lygis ekonomikoje !ra Pn.PraktiSkai. kad realioji pinigLl pasifila .1. kai kainq lygis yra pastovus. Ji parodoprekiq kiekl.Prin. kur[ galima nusipirkti uZ tam tikrq nominalq pinigq kiek[. o prekiq rinka yra pusiausviravisuose lSs tiesds ta5kuose. NACIONALINTO PRODUKTO IR PALUKANU NORMOS DERINYS Siarneskyriuje [rodysime.ir flrmos sekrr.tai nominalioji pinigq pasitla. Ji atspindiivairius palfikanqnormos ir nacionalinioprodukto derinius. mokesdiq lygis.y.2 paveikslo(a) grafike pavaizdnota realiojonacionalinio priklausomybdnuo pallkanq nonnos. nera. prekdrns prekiq garnybai kuriemsesantplanuotos iSlaidos lygios fakti5kai prekiq rinkoje egzistuoja pusiausvyra). (t. suprantarna.rinsirne prielaidq kad gamybos apimt[ lernia nustatytapaklausa. Vadinasi. M A K R O E K O N O M T K O S P A K L A U S O S K R E T V E. Sioje temoje paprasturnoclelei tarsirne.y. todel Siq tiesitl susikirtirne taike Ee yra patenkintosabiejq tiesiq s4lygos. finnq laukiarni pelnai ir laukiamos pajarnos) pastovIs. yra Tarkime. realioji pinigq pasi[la gali dideti (rnaZeti) tik tada. vyriausybes iSlaidos.kad pastovusir visi kiti veiksniai. 9.kad realioji pinigtl pasiulayra svarbiausias kintamasis.Sia priklausomybe mfisq analiz€jeteks daZnai naudotis. kad visiSko uZirntumo pozicija ar ilgojo taip laikotarpiopusiauslyra visq laik4 yra pastovi.o planr. Ta5ke En pinigtl pasi[la lygi pinigq paklausai.2 (b) grafike .lSsamusmakroekonomikosmodelis apima visas tris rinkas.tarianre. o 9. veikiantis prekiq bendrosios paklausos ir kainq lygio priklausomybg. nuo realiojonacionalinio Kadangi norime i5skirti tik kainq ltakil bendrajaipaklausai.rotos i5laidosprekdrnsyra lygios faktiSkai pagamintosir realizuotosprodukcijos apimdiai. kai dideja (maZeja) nominalioji pinigq pasiula.ringai realizuosvisq pagirmintil produkcijE. padeda susieti garnybos apimti ir uZimtum4 pal[kanq normfu darbo uZmokesti ir Kalnas'. ' 313 .

Tieseje LM1 bet kuriq pal[kanq norrnq atitinka auk5tesnis nacionalinioprodukto lygis negu tiesejeLMs.2 (a) pav. t. Kai nominalioji pinigq pasiUla yra nustatyta.2 (b) paveiksle paZymesimeta5k4 Es. kuriame pinigLl ir prekiq rinkos yra pusiausviros. planuotos iSlaidos lygios realiajai nacionalinio 314 .y.i LMl padeti. Y ' Y 9.Zemesnis kainq lygis. kaip Zinia.2 pav. kai p b ) 0 Y . Ta5kasEr (9. o bendrojipaklausa Ia lygio. Makroekonomikos paklausos grafikas Panagrinesime Zernesni kainq lygi P 1. kainq lygis yra Px.) rodo tq pal[kanq nonnos ir nacionalinioprodukto priklausomybq. rei5kia didesnEreali4l4 pinigq pasi[lq.kuriai esantpinigq rinka yra pusiausvira.9. ir tiesd LMe persikelia de5indn. Del to sumaZeja palukanq norma.

kLrriq tikslas pasirinkti garuybos apirnt!. Vadinasi. siejanti kainq ir realiojo nacionalinioprodukto lygius.ne. nomrzL. rodanti auk5tesngbendrqjEpaklausqir trumpojo laikotarpio pajarr. Makroekonornikospaklausos grafikas rodo.ir tiesd lSs paslenka auk5tyni padeti IS1. o tieseMDS paslinksauk5tyn. esant nustatytamkainLl iygiui. turime iSnagrineti prekiq ir darbo rir. padidejus norninaliajaipinigrl pasiDlaiir esantbet kuriarn kainq lygiui. pal[kanL1 Antra. kai produkto lygis )'7yra r-7. Nairjos pusiausvyros taikas yra 82. vyriausybes paklausos i5laidosir kiti bendrosios veiksniaiyra nekintami. didindamos realiqjq pinigq pasi[I4 ir maZindamos pusiausvyros pal[kanq padidinabendrqE paklausq. kurrerns esant pinigq rinka yra pusiausvira. fakti5ka produkto apimtis patenkinabendr4.ras. kuri patenkina paklaus4.produktoapirniiai.jog kainq lyg[ P7 atitinka realiojo nacionalinioprodukto lygis 17 (am esant planuotos iSlaidosir faktiSkosiSlaidosyra lygios).rodydarnaauk5tesnibendrosiospaklausosir realiojonacionalinio produktolygi. bendrosios 315 . Tadiau rres dar neiSsiaiSkinome. rtraZesnis nes kainq lygis didinareali4q pinigq pasi[14rnaZindamas pr-rsiausvyros pal[kanq norrlr4 ir didindamas bendril4 paklausil. o kartu ir atitinkarnq realiqjqpinigq pasiulos galirnepaZymeti dydI bei ties€s LM padeti. planinds i5laidoslygios fakti5kamproduktui (kitaip tariant. Norddami nustatyti. bendroji pasifilapadideja.2 (b) pav.rkos ryS[.Tuornet tiese LM paslinks deSiniau. o makroekonomikos paklausos tiese yra MDSr. jq rnaksirnizuojandi4 pelnq si[lo tokiq produkto apimti. Makroekonomikospaklausostiese yra Zemejantitiese. tiesd MDS rodo fakti5kai pagaminto produkto apimti. kad Zemesneskainos. gaLrname rnakroekonornikos paklausos tiesgMDS.). aibEtaSkq.2 (b) pav. Tiese MDS tenkina dvi sElygas. nusistovejusi nonna palaiko pinigq rinkos pusiausvyrE tam tikro produkto gamybos apimties lygio.y4 prekiq paklausq). kai kitos sqlygosnekinta. Nagrinejant kiekvien4 galimE kainq lyg1. paZymesime taSk4E1. Pana5iaiatsitiks.Tai paai5kes bendrqjE veliau nagrinejant5i4 temq.kai kad nominalioji pinigq pasi[la. SujungE Siuos taSkus. kr"rris patenkina bendrqj4 prekiq paklausq. Pinna. tokiLl kaip Ee ir E. planuotos i5laidos ir lygios fakti5kaiproduktoapimdiai. 9. Primenar. tieseMDS yra gauta.1 (9.rodanti. Padidejus vyriausybes iSlaidrllygiui (kitoms sqlygomsnesikeidiant).Jis apibendrinamas pasifilosgrafike. Ta5ke E1 palfikanqnorrnos lygis butinaspalaikyti pusiausvyrai pinigq rinkoje. kodel finnos. paklausos (MDS Makroekonomikos ties6 macroeconomic demand schedule) rodo skirtingr-rs kaintl lygio ir realiojo nacionalinioprodukto derinius. Makroekonomikos paklausos tieseyra Zernejanti.kuris kainq ir pajamq lygio derinys atitinka tikrovg.

Padidejusdarbui vienu vienetu * nuo L0 iki Lr.Trun.las.rqgatnybos pasi[los kreivq. kuri pagaminapapildomai pasamdytasdarbnoto. Produktq gamybos apirntis priklauso nuo naudojan. paZymejorne ir darbo. t.2. flrmos pajamqpriear. Tadiau kartu darbo pajamosvir5ys ribinius ka5ttrs. uZmokesdiodydZiu W padideja flrmos ka5tai. produktas maZeja. MaZejantis bendrojo produkto iLrnkcrjos nr-rolydis rodo.rktas 2 produktas produkq kiekis. P.puoju laikotarpiu. Zr. sukurtq panaudojus papildom4darbo vienetq12.3 skyriq). kuris yra didesnisuZ produkt4 Y: .Antra vertus.3 paveikslas. [tak4 ir i5reiSkdme svarbiausio M n =P " dia LY w . Kiekviena firma. Siekdama tnaksirnalatts pelno.rgandio prieaugis. Tai finnos peino maksimizavimo sElyga. pagarnintas naudojantvisus garrybos iSteklius Bendrasis ir per tarntikr4laikotarpi@ladiau V.1'ai iliustruoja 9.Kaip jau mindta(Zr. kai P x MP1.esanttam tikrarnkainq lygiui. Tariant.kol gaunamos P x MP1 > I/. tiriant bendrosios veiksnir4 svarbu nustatyti darbo ir prekiq rinkq ry5i. yra prodr"rkto Todel.Y.y.sukurtarmas papildomasproduktas )zr-)'ri.y.y. papildornos Firmos pelnasaugs. Snie5ka kt.Si rysi rodo bendroji pasihlos apimtl. gautE uZ realizuotusprodr-rktus.kai kapitalo kiekis gaminantprodukt4 yra nustatytas. produkto garnybos proces!l (Zr. didejant darbo kiekiLri.kai ribines pajarnosbus t. kad kiekvieno papildomo darbo vieneto (t. 3 skyriq). kad produkto kaina P yra pastovi. ribinis darbo produktasMP1 ar.: W. yra padidinusdarbqvienu vienetr.Nustatysinre Siarneskyrelyje nagrindsime kainq lygio ir firmq siDlomoprekiq kiekio ryS!. Analizuodarninacionalinio lygios ribiniams kaStams. (darbo.r. Todel. didindarnadarbo kiek[. kapitalo) kiekio. P x MP7. .y. produkto:funkcijosY1L) ryiio su nuo bencirojo Analizg pradesime darbo paklausa. 3r6 . kaip prekrq kainq lygio pokydiai veikia darborinkos elementus. firma tol didina darbuotojq skaidiq. DARBO RINKA IR BENDROSIOS PASIULOS KREIVE prekiq bendrqj4pasiul4. Firmos pelnas maksitnalus.kuri4 fimros kreivd. Mikroekonouika.ji rodo produkcijos siekiapateikti. kol t.ribinis darbo kapitalo kiekiui nesikeidiant. siekia rnaksimizuotipeln4.realusisdarbor"rZrnokestis. kaip ribini darboprodLrkt4: garnybosveiksnio.rgis..3 (b) paveiksle parodyta ZemejantiMP1 kreive. papildomo darbuotojo)indelis i produkto apimti maLdja.120).9. rySi tarp pasamdytosdarbo jegos ir pagarninto produkto apimtiesrodo 9. kol ribinis darbo prodr.

susilygina su realiuoju darbo r-rZrnokesdiu. Realusis darbo uZmokestisr.r, parodoprekiq kieki, kuri galirnaisigyti uZ norninalqjidarbo uZmokesti. Vadinasi, hrma didins uZimturnt; kol papildomai pasamdyto darbuotojoribinis darbo produktasviriys realtljI darbo r"rZmokestl. ribinis Jei darbo prodr.rktasrnaZesnis uL realqj[ darbo uZurokesti, finna maZins r"rZimtr-rm4, maZindama kartu nuostolius,kuriuos sukeliapapildornaipasitelkto darbuotojo sarnda. Sio darbuotojo samdos ribiniai ka5tai virSrja ribinl naudingurnq.Taigi firmos didina uZimturnq(kartu rnaksimizuojapeln{ tol. kol ribinis darbo produktassusilyginasu realiuojudarbo uZmokesdiu. MP1 kreive kartu yra finnos darbopaklausos kreivd.

MPr-o MPr MPr:

9.3 pav. BendrojoprodLrkto ribinio darboprodukto s4ry5is ir 9.4 paveiksle pateikta darbo paklausos tiese rodo firmil darbo poreikio ir realiojo darbouZmokesdio priklausornybE. Darbo paklausa (LD labourdemand) darbuotojq, kurie gali bnti pasamdytitarn tikru momentu,skaidius. 317

Tiese LD, esant pastoviarn kapitalo kiekiui, yra Zeni6jal.rti. Darbo paklar.rsos d6sningurnas yra tai, kad realiojo darbo uZrnokesiio rnazejimas padidinadarbo paklausos kieki. PadidejLrs kapitaloapimdiai,darbo pakrausa rinkoje dides,ir tieseLD paslinksaukstyn. Tuometkiekvienas realiojodarbo r.rZrnokesdio lygis lgalins firmas samdyti daugiaudarbr.rotojq. tpsistol, kol Tai ribinis darbo produktasmaZedatnas susilyginssr-r realiuojudarbo r.rZn.rokesdir-r. Tiriant darbo pasiill4 svarbi s4voka yra darbo jega. .faLr l-rne skyriuje rnineta,kad darbo jega vadinarnivisi dirbantysar aktyviai darbo ieskantysZnrones;pladiau tai bus analizuojamal r-arne skyriuje. Dabar apsiribosirue pagrindiniais tik darborinkosdesningurnais.

0

Nl

No

N.

N.

lr-

9.4 pav. Datborinka 9.4 paveiksle darbojegos tieseLF rodo, kad, kylant realiajamdarbo uznrokesdiui, drdejadarbojegos kiekis, t.y. vis daugiauZmoniqtarnpadarbo jega. UZin.rtumas (AJ - aggregatedjob) _ tai realiojo darbo uZmokesdio Zmoniq,sugebandiq ir susirastidarb4 s4rySis. UZirntumotieseAJ rodo, kad, augantrealiaja'r darbo uzrnokesdiui, daugiau Zr"noniqsuranda darbq. Kitaip tariant, tarp Zrnoniq, priklausandiq darbo jegai, atsirandavis daugiau radusiqjq darbq. Augant realiajarn darbo uZrnokesdiui, tieseAJ artdjaprie tieses LF. priezastis ta,jog didesne yra darbo jegos dalis noritr-1 gauti darb4,jei atotrukistarp nustatytos nedarbopasalposir realiojo darbo uZrnokesdio auga. Horizontalusatstulnastarp uZirntumotiesesAJ ir tlarbo jdgos tiesds LF rodo bedarbiq skaidiq. Tai zmonds,kurie atsisakoirirbti uZ esanr4realtii uzrnokesti,nors jie yra darbo jega ir uZregistruoti kaip ieskantysdarbo. I si skaidiq ieina ir Zmones, kurie laikinai nedirba,nes keidia darbo viet4. Kiti, iei'antys i darbo jegos skaidiq,tikisi gauri viliojanri pasitrlym4dirbti uZ didesnlnegLr vidutinisdarbouZmokesti, todellaukiatokio pasiulymo.

318

Jei padidetq darbingo amZiausZrnonir4 skaidius,tiesesAJ ir LF paslinktqi de5inE (esant kitiemsveiksniams nekintamiems). Tuornet, esant bet kokiarn realiajamdarbo uZmokesdiui, daugiauZrnoniqlsijLrngtq darbojeg4 ir 1 jq dar,rgiar-r priirntq sprendirlq dirbti. Jei padidetq nedarbo pa3alposrealusis dydis, tiese AJ paslinktq i kairE, nes Zrnones, priklausantysdarbojegai, bfitq iSrankesnidarbui. Juos tenkintrl padidejusi nedarbo pa5alpa, palyginti su siulornuuZdarbiu. Darbo rinkos pusiausvyrq paveiksle 9.4 rodo ta3kas Siameta5ke E. llrmoms reikalingasdarbuotojqskaidius1/x lygus skaidiui Zrnoniq, sutikusiq dirbti uZ realqli darbo uZmokestiw6. Kiekvienas,norintis dirbti uZ Si realqll darbo uZmokesti,surandadarb4.Nors Siqpozicrj4vadinamevisiSkouZimtumo pusiausvyra,trZregistruotq bedarbiq skaidius nera lygus nuliLri. Atkarpa EF rodo uZregistruotr-1 bedarbiLl skaidiq.Jie priklausodarbojegai, tadiauatsisako dirbti uZ realql darbo uZrnokesti wx. Toki4 situactj4ekonornikos teorijoje apibIdinanatiralusisnedarbo lygis. Natfiralusis nedarbo lygis (the natural rate of unernployment) yra darbo jegos dalis, kuri4 sudaro bedarbiai,esantpusiausviraidarborinkai. fai bedarbiaisavanoriai,nesjie nei5sirenka darbo, esanttarn tikran'r (Pladiau klausimas darbouZrnokesdiui. Sis analizuojarnasl-arneskyriuje). I Kai realusis darbo uZrnokestisdidesnis uL v,n, dalis Zrnonrr_1 yra priverstiniai bedarbiai. Tai Zmones, kurie noretq dirbti uZ esarnq darbo uZrnokesti, negalirasti darbo.Esantrealiajarn bet darbouZmokesdiui yra dvi r.r.'7, nedarbor[Sys. Atkarpa AB rodo priverstiniqbedarbiqskaidiq.Jie noretq dirbti uZ realqj[ darbo uZrnokesti bet firmos siLrlo N7 darbo vietq. Atkarpa BC rv7, tik rodo savanori5ko nedarbolygi. Realiaijie nesutinkadirbti uZ darbo uZmokesti
ll 7.

Kai darbo rinka yra pusiar.rsvira, uZimturnasgali padideti dviern atvejais: l. Jei firmos sar.ndytq daugiau darbuotojq, esant bet kuriarn darbo uZlnokesdio lygiui; tuornet darbopaklausos tiesepaslinktqdeiinen; 2. Jei darbuotojaisutiktq dirbti uZ maZesnidarbo uZrnokestf; tuouret uZiurtumotiesepaslinktq de5inen. Prakti5kaiuZimtumotieseAJ ganas1ati. Todel darbopaklausos tieses poslinkio de5in€n pasekmd butq didesnis pr.rsiausviro realiojo dar.bo padidejimas, palyginti sn pusiar,rsviro uZn.rokesdio uZirnturno padidejimu. Kitais ZodZiais tariant, realusis darbo r.rZrnokestis augtq spardiau, negu sutinkandiqdirbti skaidius.Antra vertus,kai realusisdarbo uZrnokestis virSija tt'1 ir yra priverstiniq bedarbiq, darbo paklausospadidejirnas(tieses LD poslinkis auk5tyn) sukeltq uZimtumo padidejim4 nedidinant realiojo darbo uZrnokesdio. Zrnones,kuriq skaiditlrodo atkarpaAB, nori dirbti uZ realqi

319

I

i

darbo uZrnokesti Jei limos pasillytq daugiaudarbo vietq, jie papildyrq wi. dirbandiq gretas. 9.3. N { A K R O E K O N O M I K O S P A S I U L O SK R E I V E _ K A I N U . NACIONALINIO PRODUKTO IR UZIMTUMO DERINYS

Toliar"r nagrinejantbendrqjqpasi[14 susiesime uZimturn4,gamrnam4 produkt4 ir kainas. Klasikiniame rnodelyje kainos ir piniginis darbo r.rZmokestis gali kisti laisvai, o realusis darbo uZrnokestisprisiderindamas pastoviai palaiko darbo rink4 pusiausvir4. Todel klasikiniame modelyje uZimtumas visadayra visi5kouZirnturno lygio, kai nerapriverstiniq bedarbiq. Sio uZimtumo lygio kainq pokydiai neveikia, jei tik ndra rimtq sr"rkrerin.rq darbo rinkoje. VisiSko uZimtumo lygis ir kapitalo iStekliai lemia visq fiml1 garninamo produkto apirnti, t.y. apimtl, kuri4 jos nori ir gali garninti. Prirninsirne, kad visos ekonomikos mastu potencialusis produktas yra produktas,pagamintas esantvisi5kamuZirntumui. Kadangi Sio uZimtumo lygio neveikia kainq pokydiai, tai finnL1 sihloma prodLrktoapimtis taip pat nepriklar,rso kainq. Taigi klasikiniaure nuo modelyje finnos visada sillo toki4 produkto apimti, kuri atitinka potencialqji produktq. Paai5kinsime detaliau, kodel klasikiniame rnodelyje kainil sun.razdjinras nekeidiafinnq sifilomo prclduktoapimties.Tarkime, darbo rinka yra pusiausvira. Kainq surnaZejirnas, esant tam tikrarn nominaliam darbo uZmokesdiui,padidins realtgi darbo uZrnokest[,sukeldamasdarbo pasifilos pertekliq. Piniginis darbo uZrnokestis irns maZeti ir maZds tol, kol realusis darbo uZmokestis griS i pLrsiausvyros lygi. Kartu i5nyks dar.bo pasi[los perteklius,ir visi5ko uZirntumolygis bus atkurtas.Suprantarna, prielaida, kad darbo uZrnokestis gali laisvai kisti, yra kritikuotina,bet apie tai kalbesirne vdliau. 9.5 paveikslepateiktasrnakroekonomikos paklausos tiesesMDS ir vertikalios bendrosiospasirilos tieses AS klasikinis rnodelis. Siq tiesiq susikirtirno ta5ke E produkto apimtis sutampasu potencialiuoju lygiu )rp.o kainq pusiausvyros lygis yra P6. Esantkainq lygiui P6, prekiq, darbo ir pinigq rinkos yra pusiausviros.Darbo rinka yra pusiausvirabet kuriame tiesds AS taske.Bet kuriametieses MDS taike yra pinigq ir prekiq rinkos pusiausviros. Tadiautik taSkeE visos trys rinkos yra pusiausviros. Tarkime ta5keA, kainos yra P 1, aukStesnds pusiausvyros r.rZ lygi p;Tuomet realusis pinigq kiekis bus 'TaZesnis,o pal[kanq norn.raaukStesnd. Todel bendroji paklausa)'7bus maZesne Yp,ir finnos negales uz parduoti viso Ip produkto. Klasikiniame modelyje firmos i5syk sumaZins kainas, kad panaikintr4 pasillos pertekliq. Taip veikdamos, jos didina realiEl4pinigq

320

pasiulfumaZinapalukanqnorm4 ir didina bendr4lE paklaus4 todel ekonomika griZta i pusiausvyrqta5ke E. Prie5ingasituacija susidarytq,jei kainos bLrtq maZesnds negu P6. Tuornet realioji pinigq pasi[la padidetq,pal[kanq noma sumaZetq, o bendroji paklausa vir5ytq potencialiojo produkto apinrti. Pertekline paklausa padidintq kainas ir grqZintLlekonornikq I pusiausvyros galima ta5kq E, kai kainq pusiausvyros lygis P6. Zinant kainq lygt P7,-, apskaidiuoti piniginio darbo uZmokesdio lygi, kuris lemia realtfi darbo uZrnokesdio lygi, uZtikrinantIpusiausvyrtl darborinkoje.

0 "

Y

'

Y

P

Y modelyje

9.5pav.Pusiausvyra klasikiniame makroekonornikos

9.4.

MONETARINES tR FTSKALTNESPOLTTTKOSITArG BENDRAJAI PAKLAUSAI. EKLEKTINE BENDROSIOS P A S I U L O SK R E I V E

Kainq pusiausvyros lygis priklauso nuo veiksniq, sqlygojandiq makroekonomikos paklausos ir bendrosios pasilrlos tiesiq padeti. Analizuosime vyriausybes vykdomos politikos ltakq bendrajai pasifilai ir paklausai. Kitq veiksniq itaka gali b0ti analizuojama pana5iu budu. Ankstesniuose skyriuose i5siai5kinome, kad DZ. M. Keinso rnodelyje,kur kainos yra pastovios, o nacionalinio produkto gamybos apirnti nulemia paklausa, nominalios pinigtl pasi[los ar vyriausybes iSlaidq padidejimas i5plediabendr4j4paklausq o kartu ir produkto gamybos apirntl. Kitaip, kaip pamatysime, yra klasikiniamernodelyje. paklausos Priminsime,kad, judant i5ilgai makroekonomikos ties€s, kainq pasikeitirnaskeidia realiqq pinigq pasi[lq kuri per pal[kanq nonnE keidia ir bendrqj4 paklaus4.Antra vertus, monetarinesar pinigq politikos pokydiai pastumiamakroekonomikos paklausostiesE,kartu keidia bendrosios paklausoslygi, esanttam tikram kainq lygiui.

321

Pirmiausia panagrinesin.re monetarinds politikos itake r.nakroekonomikos bendrajaipaklausai;ekonomikayra pusiausvyros ta5ke E1y (9.6pav.). Tarkime, del tam tikrq prieZasdiq padvigubdjanominalioji pinigrl pasiLila. Tai gali atsitikti, pavyzdZiui,centriniambankui supirkusvyriausybes vertybinir.rs popierius. Tada realusis pinigq kiekis, esant bet kuriam kainq lygiui, padideja, tiesdMDS9paslinks ir auk5tyn padetiMDSr. I Dabar kiekvien4kainq lygi atitinka Zemesne pallkanq nonra. Naujas pusiausvyros ta5kasyra E1. Kai kainos ir darbo uZmokesdiai prisiderinE, vieninteld nominalios pinigq pasi[los padidejirno pasekne yra auk5tesnis kainq lygis. Produkto apimtis nepakitusiir lygi Ip, nes modelyje bendrosios pasiUlostiesd yra vertikali. Kai nominalioji pinigq pasi[la padvigubeja,tiese MDS9 paslenka1 padet[ MDSI taip, kad kainq pusiausvyros lygis tiksliai padvigubeja, persikeldamas Pa i P7.Kodel taip atsitinka? i5 Kai pasitilostiese yra vertikali, realioji bendroji paklausaturi iSlikti )'p lygio, t.y. nepakitusi naujame pusiausvyrostaSke.Taip gali atsitikti tik tuomet, jei realioji pinigq pasiula irgi nepakis. Prie5ingu atveju turetLl pasikeisti palDkanq nonna,kartupaveikdama paklausos bendrosios apirntl. Klasikiniarne modelyje nominaliosios pinigq pasiulos pokydiai sukelia ekvivalenti5kusprocentiniusnorninaliojo darbo uZmokesdioir kainq lygio pokydius: realioji pinigq pasiDla, palukanqnoma, produkto apirntis, LrZimtumas realusisdarbouZmokestis ir nekinta.

0

Y

P

Y

9.6 pav. Skatinandioji monetarineir fiskaline politika I5vada,kad pokydiainominaliojoje pinigq pasiriloje sLrkelia kainq ir darbo uZmokesdio pokydius,bet ne produkto apimties ir r.rZimtun.ro pokyiir.rs, yra svarbiausias monetaristqprincipas.9.6 paveikslas5i4 i5vadEpatvirtina ir klasikiniam modeliui, kuriame darbouZmokestis kainos laisvai kinta. ir PaaiSkinsirne detaliau, kokius ekonomikos pokydius sukelia pusiausvyros ta5ko Ee paslinkimasI padet[ Er (9.6 pav.). Tarkime, kad ekonomikayra ta5ke E0, kai kainq lygis Pp. Staigusnominaliosios pinigq
)z:

pasiulos padidejimas padidina realiqjq pinigq pasiLrl4 kartu sr.uraZina pal[kanq norrn4 ir padidina bendrqjq paklausq.Pastaroji vir5ija potencialtl produkt4 kur[ fimos nordtq sitlyti esant tam tikram kainq lygiui. Prekiq paklausos perteklius sukelia kainq lygio augim4 kol pusiausvyra gryLLa. Pakilusios kainos kompensuoja pinigq pasiulos padidejim4. nominaliosios Realioji pinigq pasilla ir palukanq norrna griZta 1 pradini lygi. Prie padidejusiokainq lygio prisiderinapiniginis darbo uZrnokestis, kuris taip pat padideja. Realusis uZrnokestislieka nepakitqs.Taip ekonornika gr[Zta prie visi5ko uZimtumoir potencialiojo prodLrkto lygio. Pagal klasikinespaZilras visi Sieprocesai ivykstamomentaliai. 9.6 paveiksle pateiktas grafikas tinka ir skatinandiajai fiskalinei politikai paai5kinti. Esant tam tikram kainq lygiui ir atitinkamam realiajan.r pinigq pasihlos kiekiui, vyriausybes iSlaidq padid€jirnas(ar mokesdiLl padidinabendr4jE sumaZejimas) paklaus4 ir tiese MDS6 persikeliaI MDSl padeti. Kadangi klasikine bendroji pasifilos tiese yra vertikali, del fiskalines politikos kainos pakils nuo P0 tki Pt, o produkto apirntis iSliks visi5ko uZimturnolygio )'p jei Skiitinandiosios politikospasekrne, kainosnekinta,yra fiskalines paklausos bendrosios padidejimas. Tadiaufinnos siekiagaminti potencialiqj4 produkcijosapir-nti, toddl susidaropaklausosperteklius.Kainos i5kart ims kilti, kol prekiq paklar.rsos perteklius iSnyks. Esant talu tikrai nominaliajai pinigq pasir.llai, aukStesnes kainossumaZina pinigq pasr[14padidina realiEi4 pal[kanq nonnE ir sumaZina privadias vartojimo i5laidas bei investicijas. Todel, kai pusiausvyra grlLla, ekonomikoje yra aukStesneskainos ir norninalieji darbo uZr.nokesdiai, maZesnis realusispinigq kiekis ir aukitesne palukanqnorlla. Vyriausybds yra i5laidos didesnds, privatusvartojirnas bet ir investicijos - maZesnds, bendroji paklausaiSliekavisiSko uZimtLur-ro o lygio. Vyriausybds iSlaidqpadidejimas visiSkai kornpensuojarnas privadiqvartojirno iSlaidqir investicijq sumaZej imu. Klasikiniamemodelyjevyriausyb€s padidejusios iSlaidos,,iSstumia" toki pat kieki privadiqi5laidq, todelbendrojipaklausa potencialiojo nesikeidia prodr-rkto lygyje. PagalDZ. M. Keinso model[ tokioje situacijoje bus ,,i5sturnirnas" tik dalinis. Keinso rnodelyje trurnpuoju laikotarpiu kainos ir darbo uZn.rokestis nekinta, o gamybos apimt[ nulemia bendroji paklausa. Esant nustatytai (fiksuotai) nominaliajai ir realiajai pinigLl pasiIlai, vyriausybes iSlaidq padidejimas padidins pusiausvyrospal[kanr4 norrn4 per poveiki bendrajai paklausai ir realiajam produktui. Didesne produkto apimtis didina pinigq paklaus4 ir, esant pastoviai pinigq pasiulai, reikalauja auk5tesnes pal[kanr.1 norrlos, kad pinigq rinka iSliktq pusiausvira.Savo ruoZtu ar-rkStesnd palhkanLl norma sun.raZina vartojim4 bei investicijasir tarn tikra dalimi kompensuoja skatinantivyriausybesiSlaidqefekt4bendrajaipaklausaiir produktLri.

JLJ

Toliau panagrinesime, kaip ,,elgiasi" ekonornika, iStikta stipriq sukretimq,pagal DZ.M.Keinsoir klasikin[ modelius.Tarkime, kad pradinE ekonomikospadeti rodo tieseMDSg ir pusiausvyros (9.j pav.). Tan.r ta5kasF,0 tikri ivykiai ekonornikojestaiga nustumia makroekonomikospaklar.rsos tiesq MDS6 Zemyn.Tai gali buti finnq pesimistinio poZi[rio i savo ateities planus rezultatas. rodel jos malina investicijas.Arba vartotojai tikisi ryikaus savo pajamLlsurnaZejirno ateityje ir del to maLinavartojirn4.Tiese MDS6 paslinks Zemyni padetlMDSr. Kaip elgsis ekonomika,apra5oma klasikrniu modeliu? Kainos nr-rkris nuo Pa iki P1. Atitinkamai sumaZds piniginis darbo uZmokestis, realusis o darbo uZmokestis liks nepakitEs visi5ko uZimtumolygyje. Zemesnds kainos padidina realiqi4 pinigq pasi[I4. Pal[kanq nomla sumaZes, vel padidindama bendrqj4 paklaus4. Tai visiSkai kompensuosbendrosios paklausos pradinl post[rn[Zernyn, j4 grqZinant tYplygi. Naujapusiausvyra taSke bus E1. Kitaip ekonornika ,,elgsis" pagal DZ.M.Keinso rnodeli, kr.rriame darbo uZrnokestisir kainos yra fiksuoti. Kai ekonornika yra pusiausvyros ta5ke Eo, tiesds MDS poslinkis Zemyn perkelia ekonomikq i nau14 pusiausvyrostaSkqA, nekintant kainq lygiui Pg. Ta5ke A pinigq rinka yra pusiausvira,ir planuotosi5laidosprekemslygios faktiskai pagaminloprodukto apimdiai. Tadiau tai nera visiSka pusiausvyra. Gamintojai noretq ganrinti produkcijos apirnti, atitinkandiE Yp lygi, bet garnina ttk y0, nes gamybos apimti lemia paklausa.

Y

o

Y

p

Y

9.7 pav. DZ.M.Keinso klasikiniomodeliopalyginimas ir Kas Siojesituacijojeatsitinkaveliau? Cali'ri du atvejai.pi'nu atveju vyriausybe, vadovaudamasi DZ. M. Keinso modelio rekomendacijomis,gali panaudotifiskaling ar monetarinE politik4 kad pastumtqtiesEMDSl aukStyni MDSe padet[. Siuo atveju gamintojai bus patenkinii, gateaami garninri papildornq produkcijos kieki ir grL\ti i aukStesni gamybos lygi )r" Tuomer pajarnos padidetq nuo )'p iki yp Del fiskalines ar monelarines politikos

324

ekonornikagal€tq padidinti produkto apimti tiksliai tiek, kiek sutaupdiStekliq budarna ta5ke A. Kadangi gamintojai garnino maLiau produktq, jq darbo paklausabnvo maZesnd negu darbo pasiula. Ta5ke A darbo nnkoje atsirado priverstinis nedarbas, nes darbuotojq sr.unaZinta. Tadiau realusis darbo r-rZmokestis nepakitps. liko Antru atveju situacija klostytqsi kitaip. Jei vyriausybe nedidintq bendrosiospaklausos,firmos gali imti rnaZinti kainas ir didinti produkcijos apimtl iki )'p lygio. Dalis priverstiniq bedarbiq sutiktrl dirbti uZ maZesni piniginl darbo uZmokestiir darytq spaudimqdarbo uZmokesdio lygiui. Toki4 ekonornikos b[klq galima iliustruoti ldtu slinkirnu tiese MDSI i5 taiko A i ta5k481, kuriame grEZintas visiSkas uZirntumas visq rinkq pusiausvyra. ir Apibendrindami pasakysime, kad galima sutikti su keinsisttp nuomone, kai apra5oma ekonomikos elgsena trr.unpuoju laikotarpiu, kol kainos ir darbo uZmokestis dar nespdjo prisiderinti prie ekonomikos reikaiavimq. Klasikines paZiuros tinkamos, apra5ant ekonomikos elgsen4 ilguoju laikotarpiu, kai kainos ir darbo uZmokestisturi pakankamai laiko prisiderinti. Svarbiar.rsias klausimas - kiek laiko lrunka Sis prisiderinirnas praktiSkai. Modeliq bendras bruoZas tas, kad, tiek DZ. M. Keinso, tiek klasikiniame modelyje skatinandioji fiskaline ir monetarind politika pasireiSkia tieses MDS poslinkiuauk5tyn. Antra vertus, pagal klasikin[ modeli, kuriarne produkto gamybos apirntis sutampa su )'p, vyriausybOdidina produkto apimt[ ir uZimtumE, vadovaudamasi paklausos ne (t.y. i5plediant paklaus{, o pasillos valdymo politika (t.y. skatinant garninti potencialqji produkt{. Kitaip rariant, ekonomikoje, pasi[lospolitikos,siekiama skatinamoje pasi0los, bendrosios o ne paklausosdidinimo. Pasi[los politikos metodai tokie: maZinarnipajamq mokesdiai (taip skatinamasZmoniq noras dirbti), didinamas uZimturno pusiausvyroslygis, pastumiantprekiq bendrosios pasiriloskreivg de5inen. Jau 4 skyriuje buvo mineta, kad keinsistai,monetaristaiir pasifilos politikos Salininkai labai skirtingai traktuoja bendrAjq pasiulq. Kiekviena teorija yra tinkama, esant skirtingam ekonominio aktyvumo lygiui. Keinso ir jo pasekejq poZiuris tinkamiausias, kai yra didelis nedarbas ir ry5kus nuosmukis. Tuomet bendroji pasi[los kreive fakti5kai yra horizontali. Kai ekonomika priartejaprie visi5ko uZirntumolygio, dideja infliacijos galimybe. Tuomet tinkamiausia butq vertikali bendrosios pasiulos kreive, t.y. monetaristrl poZihris. Tarp Siq dviejq ekstremaliq situacrjq galima iterpti pasifilospolitikos SalininkqpoZiuri - didejantipaklausagali veikti ir kainas,ir reaiqjinacionalini produkt4(Zr.4 skyriaus pav.). 4.9 Eklektine (t.y. derinanti skirtingaspaZiuras) bendroji pasiuloskreivd yra horizontali, kai produkto garnybos apimties lygis Zemas.Kreive kyla

325

aukStyn, kai gamybos lygis vidutinis. Kai gamybos lygis auk5tas ir pasiekiamas visiSkas uZimturnas,pasiIlos kreive vertikali. Tokia kreives salxpratanaudingapraktiSkai, priimant sprendimus makroekonominiulygrr.r. 9.5. DARBO UZMOKESTIS DARBO RINKOJE

Netiketai ir stipriai surnaZdjus bendrajai paklausai, atsiranda nedarbas, kurio trukmd gali b0ti [vairi, daZnaiskaidiuojama metais.Klasikinis rnodelis apra5o ilgojo laikotarpio pusiausvyrfuekonomikai derinantis prie pasikeitusiq aplinkybiq. Tadiau prisiderinirnas daZnai buna letas ir skar-rsmingas. negali ivykti momentaliai,nes kainos ir darbo uzmokestis Jis keidiasi letai, kol prilygsta naujai ilgojo laikotarpio pr-rsiausvyrai, aprasomai klasikiniu rnodeliu.Paai5kinsime, kodel prisiderinimasvyksta gan letai. Firmq garninamosprodLrkcijossvarbiausias kastq elementasdaZniausiaiyra darbo uZmokestis. Kastai yra kainos pagrindas. Todel letas darbo uZmokesdio prisiderinimas yra svarbiausia leto kainq prisiderinimo prie benilrosios paklausos pokydiq prieZastis. Pravartu panagrineti darbo uZmokesiio susifbrmavim4darbo rinkoj e. Darbuotojo da.bas firmoje yra tipiska ilgalaike sntartis. Fimrai paprastai nemaZai kainuoja samdyti ir atleisti darbuotojLrs.Atleisdama darbuotoj4 finra praranda jo igytq darbo patirtl, o samdyclama naujE darbuotoj4patiriapapildomqiSlaidqfirmos reklamai,darbuotojoapmokymuiir panasiai.Todel, esant trurnpalaikiams gamybosapimties pakitimarns,kuriuos sukelia paklausossvyravimai,firmos paprastaivengia atleisti senusir priimti naujusdarbuotojus. Antra vertus, darbuotojai taip pat siekia ilgalaikiq sutardiq su fimromis. Naujo darbo ieskandiarn Zrnoguireikia laiko ir pastangq. Atleistasis i5 darbo praranda igyt4 darbo patirtl ir darbo uZmokest[.Toder, sudarant ilgalaikes darbuotojq ir finnq sutartis, pirmiausia susitariama del darbo uZmokesdio dydLio ir jo svyravimo, pakitus produkcijos apirndiai. Darbo sutartyse paprastal numatomas darbo valandq skaidius, virsvalandziai, reguiiarusuZmokestis uZmokestis vir5valandZius. ir uZ Firmos darbo kiekis yra bendrasdarbo valandq skaidius,isclirbamas fi.noje per tam tikrq laikq (pavyzdZiui,per savaitg).Jei firmos darbo kieki i5reiksime a x b, tia - a vieno darbuotojo isclirbtqvalancrqskaidius,o 6 darbuotoiqskaidius,tai darbokiekl galirnEreguliuoti tokiais blclais: l. Keidiant darbuotojoi5dirbtqvalandqskaidiq,kai darbuoroiqkiekis pastovus; 2. Keidiant darbuoroiqskaidiq,kai i3dirbtqvalanclq kiekis pastovus; 3. Derinantabu Siuos bDdus. Tarkime, kad finnos produkcijos paklausa maLd,1a. Trurnpuoju laikotarpiuji stengsis trumpinti darbo savaitg, nekeidiantclarbuotojq skaidiaus.

5lo

Jei ir toliau paklausamaZes,firma gali laikinai atleisti i5 darbo kai kurruos darbuotojus. Kai paklausa firmos produkcijai auga, pirmiausia finnos stengiasi i5siversti vir5valandZiais. paklausair toliau auga, frrrna samdo Jei daugiaudarbuotojq. Ilgalaikes darbo sutartys tam tikra prasme izoliuoja finn4 ir jos darbuotojusnuo darbo rinkos s4lygr4, todel darbo uZrnokesdio prisiderininras prie darbo rinkos reikalavimq yra vangus. VisiSkas jo prisiderinirnas neimanorrasdel keliq prieZasdiq. Kai bendroji paklausalabai maZeja,fimos darbuotojus pradeda atleisti. Alsiranda priverstiniq bedarbiq, kurie sutiktrl dirbti uZ maZesn[darbo uZmokesti.Tadiau ne visos firmos pasinaudosSiuo pretekstusumaZintidarbo uZmokesti. Pirma, naujasdarbuotojas yra blogesnis pakaitas darbuotojo, kuris jau iSmanosavo darb4. Antra, ilgalaikis finnos ir darbuotojqbendradarbiavimas svarbesnis trumpalaiklpeln4 gaut4 Siek yra uZ tiek sumaZinus darbo uZmokesti. Firrnoskaip darbdavioreputacijayra svarbus veiksnys, norint prisivilioti ir i5laikyti darbuotojus.Kiekviena finna siekia, kad darbr.rotojai b[tq patenkinti darbo sqlygomis,kartu ir darbo uZrnokesdir.r. Toddl firma ir darbuotojai gali pasiekti tarpusavio sr-rpratirn4kad darbo uZrnokestis per daug maZetq, per daug didetq. nei nei I5nagrindjomedarbo rinki; tadiau labai svarbi darbo ir prekir4rinkq jq sqveika; analizuosime kitame skyrelyje. 9.6. TRUMPOJO LAIKOTARPIO BENDROSIOS PASI[]LOS TTESE.KAINV rR DARBO UzUOrnSdtO PRTSTDERTNTMAS

I I

Darbo uZmokesdio prisiderinirnqtrurnpuoj laikotarpi nagrinej 9.8 u u a paveikslas. Tarkirne, i5 pradZiq ekonornika yra visiSko uZimturno ta5ke A. Trumpuoju laikotarpiu piniginio darbo uZmokesdio ties€ WW yra labai nuoZr"rlni. Padidejus paklausai, firmos padidina produkcijos apirntl iki y/. Tieseje WW tai atitiks ta5k4 C. Darbuotojq kiekis nedides,nes produkcijos apimtis dideja del virivalandZiq. Jei paklausa firmos produkcijai maLeja, flnnos maZinsdarbo savaites trukmg, kartu produkcijosapimti, kuri dabarbus )'a.TiesejeWW tai atitiks taSk4B. Vidutiniuoju laikotarpiu, jei paklausa neatsistatys,fimra pradds atieisti darbuotojusir maZintiuZmokesti. Tadiau neltik€tina, kad darbo uZmokestis nagrinejamuoju metu sumaZetq W2,t.y. iki lygio, kuris uZtikrintqvisi5k4 uZirntum4klasikiniame lki modelyje ilguoju laikotarpiu.Matyt, darbo uZmokestis surnaZds I/7 tieseje iki WW1. Zemesnisdarbo uZmokestis leis sumaZintikainas,ir tai Siektiek pakels bendrosios paklausos lyg[, nes padides realioji pinigq pasi[la ir surnaZes pal[kanq norma. Tadiau vidutiniuoju laikotarpiu del vangalrs darbo prisiderinirnofirmos gamins produkto maLtaunegu potenciah,rsis uZrnokesdio lygis.

327

w
wo
wl

ww
B--2
lwwr

u

Y

o

Y

P

Y

r

\

9.8 pav. Piniginio darbo uZmokesdio prisiderinimas

Tik ilguoju laikotarpiu darbo uZmokesdio tiesd nusileis i WW: padetl. Darbo uZrnokestis kainos bus sumaZdjg pakankamai, ir kad padidejusi pinigq pasifla ir surnaZejusi palfikanr4 norma gr4Zintq bendrqjtl paklaus4 | visiSko uZirntumolygi ta5keA2.Tai naujasilgalaikespr.rsiausvyros taSkas, kai darbo uZmokesdiolygis 22. Tolesni paklausossvyravimai sukeltq jud€jima prisiderinimoprocesas i5ilgai tiesesWW2, o apra5ytas kartotqsi. Toliau nagrinesime ry51tarp darbo uZmokesdio darborinkoje ir kainq prekiq rinkoje. Tegu firmos produkto kainq pagrind4 sudaro darbo uZrnokesdio ka5tai. Suprantama, Zaliavos, Zeme, kapitalas taip pat yra gamybos ka5ttpelementai, tadiau orientuosimdstik i darbo uZmokestl kaip pagrindinl kaStq element4.Del Sio supaprastinimo galirna pereiti nuo darbo uZmokesdiotieses WW (9.8 pav.) i ekvivalenti5kq trumpojo laikotarpio bendrosiospasiUlostiesE(9.9 pav.). Tuo tikslu vertikalioje a5yje vietoj darbo uZmokesdio atidesirne kainq lyg[. Trumpojo laikotarpio bendrosiospasitlos ties€ (SAS short time run aggregate supply curve) rodo firmq nustatytas kainaskiekvienai produkto apimdiai,kai Zinornas firmt1darbo uZmokestis. 9.9 paveikslasiliustruoja trumpuoju laikotarpiubendrql4pasiulos tiesE SAS, atitinkandiqdarbo uZmokesdiotiesE WW. Tarkirne, kad ta5ke A ekonomika veikia visi5ko uZimtumo ir visq rinkq pusiausvyrossqlygomis. piniginis darbouZrnokestis WoQ.8 pav.). Kainos yra Pe lygio, kai sutartas yra Trumpuoju laikotarpiufirmq produkto apirnti rodo pasiulostiese SAS. Firmos gali pasiulyti papildorn4 produkcijos kiekl uZ truputi auk5tesng kainq kuri leidZia joms padengti vir5valandZiq apmokejirnE Jei firma susiduria su produkcijos kainq maZejimu, ji priversta sumaZinti produkcijos apirntl. Kadangi darbo uZrnokesdiodydis sutartas, finnos turi ribotas galirnybes

328

jei paklausai5lieka maZa. 329 .rs. tieses I 0 pav.9 pav. Kainos yra nukritusios tiek. firmos neturi galimybes trurnpuoju laikotarpiu maZinti prodr-rkto kainr"1. firmos bus priverstosZyrniai sumaZinti produkto apirnti trumpuoju laikotarpiu. o pasiulos tiese. nes o y u y p y 9.todel bendrosios paklausos poslinkaisukelsprodukto apirnties. Tai yra klasikinio modelio savybe. jei produkto paklausa naldja. gamindarnos potencialqji produkt4 Ip.7.Todel. llguoju laikotarpiudarbouZrnokesdio tiesepersikelsI WW2.[ SAS2. o ne kainq pokydius.9 pav. Tadiaupo kiek laiko ekonornikavel griZtaI pusiausvyros b[sen4. bendrq. KAINU" NACIONALINIO PRODUKTO IR pnrSionruNlMAs uZTMTUMo Paklausos ir pasirilos svyravirnai sutrikdo bendrqjq ekonornikos pusiar.M.rsvyr4. fimos pradeda atleisti darbuotojr.). Analizuosime 5[ proces4 pasitelkEmakroekonomikospaklausosir trurnpojo laikotarpio bendrosios pasiulos (9. Jos vdl dirbs visiSko uZirntumosElygornis.sumaZintika5tus.Keinsomodelio savybe. 9. Finnos pasieks ta5k4A2 ir sugrii prie vertikaliosbendrosios pasiulos tieses ilguoju laikotarpiLr.Nukrypirnai nuo visi5ko uZimtumo sqlygq palaipsniuikeidia darbo uZmokestiir kainas. Siosyra tiesejeSAS.lq Pateiksime analizes i5vadas.). Darbo uZmokesdiolygis palaipsniui pereina i Zernesnp bendrosios pasi[los tiesESASI (9. toddl ekonomika letai gr[ZtaI visiSkouZimtumolygi. jei kainos kris ir toliau. Tai DZ. reikalingo gr4Zinti paklaus4[ visi5ko uZimturnos4lygas.Trumpuoju laikotarpiu bendroji pasi[los tieselabai nuoZulni. Trumpojo laikotarpiobendrosios pasi[los tiesd Vidutiniuoju laikotarpiu. Vadinasi. o palhkanq norma sumaZejusi iki lygio. kad realioji pinigq pasifila padidejusi. MAKROEKONOMIKOS BENDROSIOS PUSIAUSVYROS MODELIS.

10 pav. ekonomikayra ta5ke Ex.kad produkto apimt[ lemia paklausa. Kadangi firmos turi menkas galimybes maZinti produkcijos vieneto ka5tus(tai parodd ankstesne analize). Kainq pusiausvyros lygis tuojau pat nukrentaiki P3. esant tarn tikram kaintl lygiui. i5saugodamos sutartq piniginio darbo uZmokesdio lyg[. P3 o--f-F v. Detaliau i5siaiSkinsime. Makroekonomikospaklausos tiesepaslenkaZemyni5 MDS I MDSr padet[. P. rySkiaisumazej us nominaliaj pinigq pasiuiai ai Vadovaujantis klasikiniu rnodeliu kainos ir darbo uZrnokestis mon-rentaliai prisiderina. 330 . kad darbo rinka yra pusiausvira. Ps P. Piniginis darbo uZnrokestisI( yra tokio lygio. kaip ekonornika grlZta i pusiausvyrE trurnpuoj vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu. Nagrinesime makroekonomikospaklausos tieses poslinkio Zernyn pasekmes(9. ekonomikojeZyrniai surnaZeja nominalioji pinigq pasiula. Todel trumpuoju laikotarpiu firmos vadovausis Sio iaikotarpio pasirilos tiese ir gamins tiek. I 9.perkelia" ekonomikq iS ta5ko E6 [ taSk4 E1.Sioje sudetingesneje analizdje atsisakysime supaprastinandios jei prielaidos. uZrnokestis Naujas ekonomikospusiausvyros ta5kas yra E3.Tarkime. ji maZesn€ potenciaiiojo uZ produkto apirnti. Tadiau Sios klasikinio modelio i5vados teisingos tik ilguoju laikotarpiu. kiek nori. u. Tuomet sumaZdja ir bendrosios paklausoslygis.). Tarkime.ro potencialiojoprodukto lygio.kai realiojo pusiausvyros darbo uZmokesdio lygis w=W/Po..10 pav. Trumpuoju laikotarpiu tieses MDS poslinkis Zemyn I MDSl padet[ . o piniginio darbo uZmokesdio lygis sumaZejalki Wr kad realusis darbo (W/P:) iSliktq nepakitgs. Ekonornikos pusiausvyros gr4Zinirnas. kad ekonomika iSliktq visi5ko uZimtun.

3 pav. Todel firmos stengiasi vis maZiau moketi uZ papildomai naudojarnusgarnybos 331 . Produkto apimtis atitinka potencialiojo produkto lyg[. bendroji prekiq paklausajau taSke E2 kainos Zemesnes padidejusi. produkto apimtis stipriai sumaZdjusi.Kadangi pakankamai nukritusios. rinka. kad pradinis piniginio darbo uZmokesdio sumaZdjirnas dar ne itin stipriai paveike realiojo darbo uZrnokesdiomaZejimE Todel dar iSlieka priverstinis nedarbas. tadiau darbo rinktl pakeisirnevisq gamybos veiksniq pagal MDS-AS ir IS-LM rnodelius. Kitq gamybos veiksniq rinkoje. Analize rodo.rsis darbo uZmokestis fakti5kai yra per aukSlas (piniginis darbo uZmokestisnepakitEs. Ta5keE1 prekiq rinka yra pusiausvira. ribinis na5umas)maZeja.Dabar prekiq rinka yra pusiausvira ta5ke 82.).Ekonomika pasieke pusiausvyr4 taike 83.t. Ekonornikoje vykstandius procesus iliustruoja slinkimas Zeuyn paklausos tiese MDS1.kada gamybos veiksniq rinkoje pasiekiama pusiausvyra. Kai finnos irns reguliuoti uZimtum4 jos surnaZins sihlolnq darbo vietq. Esant Zernesniamsutartarn piniginiam darbo uZmokesdio lygiui. reah.P).Zemesnisu2. trumpojo ir ilgojo laikotarpio bendrosios pasiIlos tiesiq susikirtime. kuriai yra bendroji paklausa. kad realiojipinigq pasihla atitinka pradini jq lygt.Priverstinis nedarbasi5nyko. Bendrqj4pusiausvyr4 nagrin€sime Trumpai apZvelgsirre.naZe.o kainq lygis P7 . Trumpojo laikotarpio bendroji pasirilostiese paslinko Zemyn i SAS3padet[. Realusis darbo uZmokestisgriZo i lygi.Ta5kas taciaujarne kainos dar nera E1 yra tieses SASI ir MDSI susikirtimo taSkas. Zernesndsprekiq kainos P2 rei5kia. kaip ir darbo veiksniq rinkoje. Produkcijos apimtis didedarnagrf\ta algal visi5ko uZimtumo lygio iink.lEs). didejant isteklill apimdiai (9. 9. Realioji pinigq pasiula padidejo. ribinis produktas (t.. firmos pereinai ZemesnE pasiulostiesq SAS2.Bet kadangi negu taSke 81. Kainos nukritusios tiek.y.Atsiras priverstinisnedarbas.Piniginis darbo uZrnokestisir kainos sumaZe. tik piniginis darbo uZmokestis dar neprisiderinqs(pakankamai nesur. kada gamybosiStekliqapimtis.8.o proporcingai nominaliosios pinigq pasiulos sumaZdjimui. Palfikanqnorrna ir bendroji paklausagrlZo i pradinE padetl.y. NAUDOJANT MDS-AS IR IS-LM KREIVES nagrinetq bendrosios makroekonomikos Analizuosime jau pusiausvyrosmodel!. MAKROEKONOMIKOSBENDROSIOSPUSIAUSVYROS MODELIS. palukanq norma krito.jos maZinaprodukcijos apirnti. toddl daugiauZrnoniq nords gauti darb4. Vidutiniuoju laikotarpiuims maZdtiir piniginis darbo uZmokestis. kad tik ilguoju laikotarpiu ekonornikagrlZta i trijLl rinkq pusiausvyross4lygas. atitinka visq i5tekliq savininkq sitlornq gamybos veiksniq apirnt[. atitinkanti visi5ko uZimtumo s4lygas.

Tai rodo staigusFs kilimas nuo ta5ko Fp. P3 atitinkagamybosveiksniq 9. 9. B. visi5ko uZimtumolygis Fp.ekonotntntat i5tekliai (Zeme.darbas. Fi. Kiekviename Fs kreives ta5ke i3tekliq savininkamsi5rnoketasuma lygi visq i5teklill ka5tams. 3 temq). lygus ribiniarnsgarnybos veiksnio produktaspinigine i5rai5ka gamybosveiksniq rinkos pasi[los ir paklausoskreives bei Pasitelkg bendrqjq pasiulos kreivg AS. Jq susikirtirno taSkai su gamybos veiksniq rinkos pusiausvyrqir veiksniq pasillos kreive Fs atitinka gamybos veiksnir"l apimtis Ft.ka5tq augimo tempai staigadideja. Fo:. Gamybos Gamybosveiksniq pasi[la Fs priklausonuo i3tekliq kainq Pp ir jq kaStq. nubreLiame parodytq I 2 paveiksle. Kai gamybos veiksnio vieneto kaina lygi ribiniams veiksnio ka5tams.kapitalas). Ta5kai A.veiksnius F. Fz. Jau min€ta (Lr. jq ka5tai taip pat dideja' Pasiekusvisi5ko uZimtumo lyg1. kainq lygius Pt. C 9. Pz.ralus.ribinis i5tekliq produktas Kai pasiekiamas stipriai rnaZdja. Todel gamybos veiksniq paklausoskreivd Fp staiga Zemeja. susikerta Gamybos veiksniq rinkos pusiausvyros ta5ke E ribinis garnybos kaStarns. Foz.gamybos veiksniq pasiulos lygis yra optin. Pusiausvyragarnybos veiksniq rinkoje yra ta5ke E. kol veiksniq kainos padengia jq ka5tus.12 (c) paveikslerodo kainq lygius Pt. veiksniqrinkospusiausvyra 9. bendrojo produkto funkcrj4 Y(F). 9. Pt P3 atitinkandiasprodukto apimtis. lStekliq pasiUla dideja tol. veiksniqkainosPp. Didejant i5tekliq apirndiai. kai garnybos 9. IStekliqkaitq kitimo greiti.1 maZ6ja. kaip parodyta I paveiksle. Ta5kai A. kur kreivbs Fs ir Fp.ir dar labiau maleja mokamos ldSosuZ gamybos veiksnitrs. rodo ribiniai ka5tai. didejant i5tekliq naudojimui.12 (a) paveiksle paklausoskreivds For. JJZ . savininkq poZi[riu. B ir C yra bendrosios nasi[loskreivesAS ta5kai. kad gamybos veiksniai .11 pav. naudojamigamybosprocese.12 (b) paveikslasrodo produkto apimtis. gautas panaudojustam tikrq veiksniq kieki.

gamybos veiksniq.yra pr"rsiausviros.Bendrosiospusiausvyros modelis. naudoiant MDS-AS ir IS-LM kreives. Bendrosios pasi[loskreivesnustatymas Siame modelyje visos trys rinkos . derinius.. IS rodo nacionalinio produkto I ir paltkanq normos r derinius. LM rodo nacionalinio produkto I ir pal[kanq normos . Makroekonomikos paklausos tiesdMDS rodo nacionalinio produkto )' ir bendrojo kainq lygio P derinius.12 pav. kuriems esant pasiekiama pinigq ir prekiq rinkq pusiausvyra. \ Y Y Y Y(r-) 9. Trurnpai apibldinsirne bendrosiospusiausvyros modeliokreives. kuriemsesant pasiekiama prekiqrinkospusiausvyra. kuriems esantpasiekiatrapinigq rinkos pusiausvyra. 9. I . parodytas l3 paveiksle. darbo ir prekiq .

9. Kai Zinoma rnakroekonomine paklausoskreivd MDS. kad.F derinius. esant pusiauslyros kainq lygiui p6.rsiausvyros produktq Y6.kuris atitinka iitekliu 334 .13 paveikslas rodo. gamybos veiksnirl kreives Fs ir Fp kirsis taSke. kurierns esant nacionalines pajarnoslygios gamybosveiksniqsavininkq paj bendrosioms amoms. kuriems esant uZtikrinarna gamybos veiksniq rinkos puslaLlsvyra. Garnybos veiksniq paklausoskreivd Fp rodo iStekliq kainq p5 ir garnybosveiksniq F derinius. pusiausvyros nacionalinis produktas yra YE. Bendrosios pusiausvyros rnodelis Gamybos veiksniq pasifllos kreive F5 rodo iStekliq kainq pp ir gamybos veiksniq . kuriems esant bendrosiosgamybos veiksniq pajamoslygios bendrierns savininkr4 i5tekliq kaitams. d) a) 9. kuris atitinka pusiauslyrospalukanq florm{ 16 ir pr.13 pav.Bendroji pasir"rla rodo nacionalinioprodukto I ir bendrojo kainq AS lygio P derinius. Prekiq ir pinigq rinkose pusiauslyra pasiekiamataike.

BENDROSIOS MAKROEKONOMIKOS PUSIAUSVYROS MODELIO PRAKTINIS NAUDOJIMAS Nagrindtasis pusiausvyros modelis tinka analizuojant iSoriniq (egzogeniniq) veiksniqpoveikl ekonornikai. l5orinis veiksnys (egzogenous factor) .ri.arba iiorinis vafiojirnas.no./ / f t g r y n i e j i r n o k e s i ' i a i ) t v .13 paveikslas.marginal taxes rate) . Priminsime.ribinio polinkio vartotikoeficientas. Keinso poZilriu. didejant L Kai pusiausvyra pasiekiarna visi3ko JJf . DZ. P. iemia Jie vartojimo pokyti. todel pusiausvyros modelio analizeipakankakintamqjq Y. v e i k i a n i i u s p u s i a u s v y r o s r o d e l i : t a i 7 ( i n v e s t i c i j o s l . Tadiau Y ir F visada kinta ta padia kryptimi. Nacionalinio produkto apimtis 16 pagarninama. Vidiniq kintamqjq tarpusaviopriklausomybE rodo 9. Uf giAine mokesdiqnorma). kuri vadinameautonominiuvartojirnu. r.bendrasis produktas. t p t n i g qp a k l a u s a ) . Tai pal[kanq norma.9.tai mokesdiaiuZ papildornaigautqpajamqvienet4. e Ekonomikosbuklg galirnaiSreik5tiketuriaisvidiniais kintamaisiais Y.rktas gali bfiti pasiektas. M.Todel keidiasi vidiniai (endogeniniai) kintamieji. Kai pnsiausvyra pasiekiarna Zemiau visiSko uZimtur.M . egzistLroja i5oriniai kintamieji. c . P. jokie nustatyti veikiantis ekonomikos modeli. naudojantgarnybos veiksniq kiekl Fp. t .G ( v y r i a u s y b e s n i S l a i d o s ) .prekiq) vdl pasiekiapusiausvyrE Vidinis veiksnvs (endogenous factor) .tai kinlamieji.autonominisvartojimas. I5oriniai kintamieji sutrikdo ekonominEpusiausvyrq. 9. )'. kad C: a+cxY: dia a . Pusiausvyros modelio analizeskaidoma1 dvi dalis. nacionalines pajarnosauga.kol po tam tikro laiko visosrinkos (pinigt1. F.infliacijoslukesdiai. r.nesant visi5kam uZimturnui ir esant visi5kam uZimtumr. kurie veikia vartojirnqC. ( p i n i g r l . Ribind mokesiiq norma (MT . susijE tarpusavyj funkcinepriklausomybe. pasi[la).ar iSoriniuvartojirnu. nes pusiausvyros prodr.kurio neveikia modelio rySiai. iStekliq. PavyzdLiui. nacionalinis PanaSiai galirna apibldinti ir kitus i5orinius kintarnuosirrs.tai kintarnasis.pusiausvyros kainq lygt PrE ir i5tekliqpusiausvyros apimti -lp.

14 pav. FD ir F5 l[Ziai pastebirni visi5ko uZimturnolygyje. kad kreiviq AS.Tegu pokydiuspinigq rinkoje sukeliai5oriniaikintamieji M. Prirninsime.rZimturnr. v U u pokydiqpoveikispusiausvyrai 336 . nesant visiSkan. analizuosime dviem atvejais. p a d i d e j oM . I gali dideti nedaLrg. T a r k i n e . T a d a k r e i v d sL M l i r atitinkamai de5in€n MDSl paslenka 1LM2 ir MDS2padet[. M. Pusiausvyra. kaip parodyta 9'14 paveiksle. Tarkirne. iY: I A S 9.ri kainr-1 lygiui P7 ir pusiausvyraprekiq rinkoje pasiekiamaesant pusiausvyros pusiausvyrosproduktui 17.Y1 ir r7. l5oriniqkintamqjq U. or M o k a r t u s u m a Z d j o u . o pinigq rinkoje ..uZimtumo sqlygornis. Pusiausvyr4 (Y<YB). l.spardiai augant inlliacinerns kainoms.rr.

o LM1 pradZiojepaslinktqi padetl LMa.W ir MT ..{1. maZdjant. kaip parodyta 9. sLrmaZetq ry iki /7 iki Y5. Pinigq pasilla sr. dideja ir.kreivd LM1 paslenka kair€n. lyntai padidejaY. iki Labai pakilus kainoms. M o paclidettl. padidejobendrosios i5laidosAE.o paklausarnaZejo. ir r naLdla. iki 2 .rkristq P5. Siuo atveju.pavaizduotomis 9. Siuoatvejuryikiai didejainfliacija. Kadangi kainos labai pakilo. Jei . < Mo. tikdtina. p o k y i i t l p i n i g t l u s i l r l a p p padidejo.. o M11 Ms maleja.galimapasinaudoti lenteleir 9. . padidejamakroekonomine paklausair MDS1 paslenkade5ineni padet!MDS2.13 paveiksle.5.todel M5 > Mp. Galutinis rezultatas: padideja iki rj. Del iSoriniq kintanrtjq M. MaZejanlr. kai labiau domina ne kiekybiniai.Kadangi AS2<MDS.bet P lygis pakyla nedaug. D e l n l . kreive LM2 paslenkaatgal iki LM3 padeties.ir kainq lygis P7 padideja iki ikiP.to pokyiitl 17 surnaZ€jarki rt. anksdiau. padidejus{ padideja pinigq paklausaMp.bet kokybiniaipokydiairinkose. AnalizuojantekonominE situacijqprakti3kai.naZeja nedaug. didejanti5oriniarns veiksnianrs 7 . Kadangi ry pakilo iki 13. o veliau griZrq ! LMs padetl. tr p. todel MDS dideja. kreive MDS paslinktrlkairen o tai iki MDS3. didejant ar M. i r t t t . o Ii neZymiai padidejaiki fi. Y. y didejimaspastunia kreivg IS1 i paderi IS2. . 337 . kainq lygiui.investicijosmaZejair ). Yldideja iki yj.1 lenteleje parodyti visi galirni i5orinir4 veiksnir4 pokydiai ir jq poveikis vidiniams kintarniesiems r. o p1 ri didejaiki P:.nes Mo > Ms.o Pl nr.r. Tarkirne. pasiekus visiskq uZirntun.r padideja.14paveiksle. yt padideja )z.r l.MDS > AS ir kreive MDS paslenka de5inen i pakitLrs MDS2 padeti. P r r s i a r r s v y r e.. padidetrl r. todel r kyla. G ar rnaZdjant o.Del to.veikiant i5oriniamsveiksniarns.u. 9.s a n t v i s i S k a mt r Z i r n t t r r n t(ry 2 y t ) . todel r7 dideja iki r_. Todel kainq lygis labai pakyla nuo P7 iki P:. S i u o l r r e j r r l i pusiausvyros nacionalinis produktas pagamintas. Kai kainos pakilo. i padeti LM2.Toddl sLunaZeja ir F5 atitinkamaisurnaZeja Kreive AS1 paslenka AS.kad padidesi5tekliq kainos. nes lvykiq sekabus kitokia negr-r Kreiviq pokydiaiparodyti9.. sumaZetq.l)el to. M..15paveiksle.kainq lygis kyla iki P j.i padetiAS2. pagal MDSz kreivE sunaZeja iki I. pinigq pasiulasurnaZejo. kairdn. o Y2kreivejeMDS2 surnaZeja ).1 kreivemis.rvesticijos. k r c i r e L M 1 p u s l e n k ia a d e t [ L M 2 .Trumpai nurodysirnelvykiq sekq.r4.

Mhsq anksdiau nagrinetusatvejustaip pat galima rasti 9. Taip pat pagal lentelggalima tirti bet kurio iSorinioparametropoveiki vidiniams kintamiesiems. o kainq lygis padidetr-1 nedaug. ir vyriausybe nutaria didinti bendr4siasiSlaidasAE. Jos duomenys liudija. situacija susiklostonesantvisi5kam uZimtumui. ZodLiu.t2 f1 lSz AS' MDSI 9. kad paskatintqverslo aktyvumq. didinant valstybespirkimus G . AE augimo galima pasiekti.15 pav. 338 . vyriausybespolitika b[tq sekrninga. Vyriausybes veiklos pasekmes galime tirti pagal lenteles pirm4 eilutg. gatnybos apimtis maleja. Bendrqirl iSlaidq augimopoveikispusiausvyrai Tarkirne. kad mineti vyriausybds veiksmai pakeltq palukanq norm4 Lymiai padidintq nacionalinio produkto apimt[. Tarkime. ar maLtnant ribing mokesdiqnorrn4 tLlZ .1 lenteleje.

N E 1t :t .t )N a E 9 o I E o j E E a E F l f \ a + . * = . .. l \ -lF.N :6r IF :t .: '= + l Q l < = e r < = > =!' > l\ lFa lFl \ .a . " J l a e e > l L l .G :t . E .t 2t+ F .1) . . > e t < j l\ lF+ t < : . 339 I .G E E ^ a .-- tte ?ra " lF- "lr ' lFt" lz a ile e.N :t t :t :n a .N Z .

PaaiSkinkite poveiki.. M. . PaaiSkinkite skatinandiosios fiskalinds politikos pasekn-res pagal D'2.Pagrindin6ss4vokos r . . 4. . .7 paveikslu. pagalD1.kuriuos sukelia Paai5kinkite nominaliosiospinigq pasi[los padidejimas.palyginkite ekonomikospokydius stipriq sukrdtirnqatveju. 5. . padidejusvyriausybdsiSlaidoms. 6. 9. . K4 rodo makroekonomikos paklausos tiese? pasi[loskreivg. Keinso ir klasikinio ekonomikosmodeliq skirtumus. priverstiniaibedarbiai potencialusis produktas poveikis i5stun-rirno pasi[lospolitika pasir.M. pagal klasikini modeli ekonomikospokydius. Keinsomodelis klasikinisekonornikos modelis visiSkouZimturnogamyboslygis paklausos makroekonomikos kreive bendrojipasitlostiese pelno maksimizavimosqlyga realusisdarbo uZmokestis ribinis darbo produktas darbojega darbopaklausostiese darbojegos tiesd uZimtumotiese natlralusisneclarbo lygis savanoriaibedarbiar o o r o .. . Keinso model[. M.iSstumimo" klasikini ir DZ. ivertinant jos ka5tLrs darborinkoje? NubreZkite darbo rinkos kreives ir paaiikinkite jq tarpusavio rySius. 2. paklausos poZi[ris pasihlos poZiLrris Dz. 8. M. 340 . .llos eklektindsbendrosios kreive darbokiekis gamybos veiksniqpaklausos kreive gamybosveiksniq pasiDlos kreive garnybosveiksniq rinkos pusiausvyra bendrosios makroekonotnikos pusiausvyros modelis kintamasis i5orinis vidiniskintalnasis Kartojimo klausimai l. . r t t . . Keinso ir klasikini rnodell.ro sElyga. r r . . kintant realiajamdarbo uZmokesdiui. pagal . . . ApibIdinkite bendrosios Kokia yra firmos pelno maksirnizavin. . 3. 1. Keinsornodel[.M. Nurodykite esminiusDZ. Naudodamiesi 9.

nurodykite iSoriniq kintamqjq pokydiq poveikius. Y.ius.7 . AS jei poslinkius ir vidiniq kintamLjq r. kreiviq lS. nubreZkite bendrosios I3. Nustatykiterinkos pusiausvyrosta5kusir jais naudodamiesi nubrdZkite bendrojoprodukto funkcijE Y(F). ir 14. NubreZkiteir paai5kinkiteeklektinEbendrosios pateiktumodeliu. visi5karn uZirntumui. iSoriniaikintamieji: a) M s dideja. G dicleja. Nustatykite bendrqj4 pasifilos kreivg. m b) pasiekiama o. o M o maZeja.paai5kinkite il. esant n e v i s i 5 k au Z i m t u m u i . P poky(. Apibfidinkitei5orinius vidiniuskintamuosius. Galiausiai pasifiloskreivq. MDS. I . 10. Tuo tikslu laisvai pasirinkite garnybos veiksniq pasi[los kreivg Fs ir keletE jq kertandiq garnybos veiksniq paklausoskreiviq Fp.ll paveiksle ekonomikos pusiausvyros gr4Zinim4 kai staigapadidejanominalioji pinigq pasiDla.pasiuloskreivg. kai pusiausvyra pasiekiama. Naudodamiesi makroekonomikos pusiausvyros modeliu. Naudodamiesi 9. pusiausvyra kai esant. 12. LM.

Roberto Mertono Solou (Solow. pastovaus augimo temprl uZtikrinimas. Sios teorijos taikymo sekme ypad priklauso nuo padios politikos. ) ) .r augiino teorijq grupes: augimg teorija teigia... 10.t. EKONOMINIO AUGIMO TEORIJA Ekonominio augimo teorijos tiria veiksnius. uZtikrinandiusrealiojo produkto didejirnq ir bendrojo nacionalinio (o taip pat ir bendrojo vidar.naujEja" (Lucas.augimo veiksniq ir jq indelio i augirn4 apskaidiavimas. pavyzdLiui. 1890-1978)ir kt.N .nulinio augimo" problema. atsiZvelgiant pagrindinius i ir veiksnius.) k S t o k e iN .gautq augimo rezultatq ir pasekmiq ivertinrmas. realioji pal[kanq nonna yra lygi J+L . Robert). Juose numanomas gamybos veiksnitl kainq lankstumo ilguoju laikotarpiu i5saugojimas ir veiksniq pakeitimas. Del to gamybos tunkcrjoje pakinta naudojamq gamybos veiksniq santykis. Sie modeliai pagristi gamybos funkcijos teorija.a d r i n k a . 1904-1989). 1924). Robert). l S t o k e i . papildomq spartaus ir augimo Saltiniqpaie5ka kt. Neoklasikine.endogenine" . P. ir jai b[dingi visi5ko uZinttutlto tendencija. bei Salies ekonorniniopajegurno ekonomines 10. Pri€mus tobulosios konkurencijos modeliui bhdingas nacionalinioprodukto didejimo tendencijEtenkina tos sqlygas.Rojaus Forbso Harodo garnybos (Hanod. kad ekonomika l. S i t e o r i j ap a b r e Z i a .. g. Ekonominio augirno analizeatliekamakuriant ir naudojant ivairiLrs augimo modelius.pr"rsiausvyros padios pelno maksimizavirnosqlygos. naudosir kaStqproblemq. pagrinding augimo problem4 . tokioms kaip: . nagrineja ir atskleidZia Jos sprendZia pakankamaispartausir sdkmingoekonominio augimo Saltinius. Robertas Baras (Barro.1. vykstantis del jq kainq pasikeitimo.rs) pastovrl Salies gamybinio pajegumo kilimq. Romeras (Romer P.t. augimo tendencijq ir ternpq bei subalansuoto augirro optirnalios trajektorijos nustatymas.. 19l4). Eusejaus Deivido Domaro (Dornar.r e a g r r o d a m g a r n t i n i t l Ia iStekliq ribotumq automatiSkai paskatins endogeninius technologinius pokydius. Ray Forbs.augimoteikiamos SiLl teorijri ktrejai daug demesio skiria ir kitoms visapusi5kai svarbioms augirno problemoms. Pastarieji s4lygos i5tekliq apsaugEir tuo padiu Svelnins iStekliq ribotumo problem4. vadinami .. John Richard. Robert Merton. Dabartiniu laikotarpiukuriami ir pletojami nauji ekonominesteorijos augimo teorija (RobertasLukas ar modeliai. g. EKONOMINIO AUGIMO TEORIJOS ESME Dabartiniu laikotarpiu dorninuoja dvi pagrindines ekonoutini<.eko_nominig yra stabiffiffiitili. Evesey David.y. DZono Hikso (Hicks.kapitalq darb4 technikospaZang4 pan. o pirmiausia pasikeidia kapitalo imlumas.

Manorna. kad globalizacijaskatins tolimesni pasaulinds ekonomikosaugirnq. Keinso ir neokeinsistine ekonominio augimo teorija rinkos ekonomi[q irittuoji [ai[nestabiliq i5 prigimties ir balansuojandiq . tempai.Pasak Sios Gorijos Salininkq. Del to kuriami nauji augimo modeliai tampa vis sudetingesni. i5 esrnds pakeite mokslo ir technikos paZangos prioritetus ir ekonorniniqrodikliq dinamik4 daugelyjepasaulio Saliq.kokybe ir kiti rodikliai priklauso ne tik nuo Salies[kio pajegumo. kad JAV ekonomikos augimo 343 . vaidmeniui. Salies ekonomikai padaromasunkiai padengiamq nuostolir. kad jq ivykdymo tikimybe labai rnenka. keidiant atskirusjq kintarnusveiksnius i5 iSoriniq i vidinius.patenkama dinarniniq i procesqtyrimo sriti.Galirna sakyti. socialines kovos uZ ekonominio augimo rezultatq perskirstym4aktyvejimas verdia mokslininkus tirti vis daugiau augimo problemq. Zymi dalis iStekliq i5eikvojama nenaudingai. ir imant gvildenti ekonomines b0kles dinamiSkurnq. Ekspertq pateiktos prognozds laikotarpiuiiki 2015 m. Gyventojai vertina savo Salies [kio vienetq ir padiq valstybiniq institucrjq veiklq pagal ekonominio augimo ir gyvenimo lygio dinamik4.antpeilio aSrnenq". o realusisdarbo uZmokestis lygus ribiniam darbo produktui. tobulinant esamus augimo modelius. Klaidingai formuojant garnybos struktfir4 ir netinkamai parenkant ekonomikos pletojirno gaires.bet Zymia dalimi ir nuo uZsienioekonominiq ir politiniq veiksniq. Ekonominiamaugimuiyra svarbus globalizacijos ir veiksnys. 2. nukendiadidZioji Salies gyventojqdalis. kad jie i5pledia DZ.tai pagamintq prekiq ir suteiktq paslaugq apimties padidejimasper tam tikrE laikotarp[. M.. Ekonominio augimo tikslas yra vartojimas. ilgalaikis valstybds gamybinio potencialo pletojimas. M. dideja jq naudojirnopraktikoje galimybesir svarba. jo Ekonominis augimas. Keinsoteorijostaikymoribas. nei5vengiamai i5kreipiarna net suardorna ir objektyvi Saliesgyventojq vartojimo strukt[ra. DZ. geroves kilimas. ' Siuolaikiniq ekonominiq problemq a5trejirnas. rodo. Ypatingasdemesyscia skiriamasdvigubam investicijq ir santaupq. nepaliaujamaijuos modifikuojant.kuri apibfidinarealiojo BVP (BNP) augimas. Neokeinsistiniai augimo modeliai skiriami nestabilumoir nedarbonagrinejirnui. pusiausvyrai bfitinos s4lygos yra tokios grieZtos.skatino kurti naujas energij4 taupandiastechnologijas ir kartu neigiamai paveike kapitalo pelningumodinamik4. kaip bendrosios paklausos dalies ir kaip pagrindinio kapitalo ol€timo. PavyzdLiu| didelis naftos kainq pakilimas pasaulineje rinkoje 1913-1914m. Ekonominis augimas (econornicgrowth) . Kita vertus. ir tada ne[rnanoma pasiektigalutinio ekonominio augimo tikslo.kapitalo ribiniam produktui. Kita vertus.

stadija. pasiZyroindios reik5rningospru*o*.tu' igyvendinim4 . .u".kurias iveikia iiro. Wtrirr-t-..t taikyti kit. paieskos apibudinsime.tradicinesvisuomends staclijqV' Rostou prirnityvia technologija' pagrista ikinjutoniniu visuomeng.ne pradetakurti. iabiau issivysdiusiqSaliq itak4' Visa kaip aisakasi oasireiskianacionalizmas. (1999). arnMain' Frankfurt Entwicklung' Nachhaltigc I 344 . Globaline aptint or potititu au.)' iii pasiutevietoj ekonominiqsanklodq'sistemr"l (f C6O nistinis manifestas" pagal kuri aygimo. fai susijE su moclemausmokslo hnansi5kai remti naujq idejq 'Sio1t Zernes lkyje rr asmenll' pasirengusiq.ocly. a) Lai. palaikandiospaZangiosukio strukturos oolitines ar visuomeninesstrukiarros.stadijq kriteitii". apibfidinakaip Pirmql4 . formuojasi naujasis elitas ir J"{l"l: pari. upiui" hygoje .o lygis' flkio Sakine penkias augimo Visuomends uitty*oti proceseV' Rostou paZymi visuomene.Siai stadijaibfidingosdar dvi spardiais augimo. 3) pakilimas. yra XXI amZiaus prarronindsgamybos lygiui ir stambios techniniarn ISskirtinivaictmen! proceseteikia augimo stadijq teorija' J4 evoliucijos viespatavimuivrsuomenes suformulavoarnerikieeiriprofeso.jie Europoje padidesnuo 2 proc' iki 2'4 proc'' stabilfis. dk uZdavinYs'.fuenybi*kai struktfira' vafiojimo strukt[ra ir kt' iJ..Ekonominio m.ki klasifikavimo principq raidoscharakteristika: visuomends technin€ekonomine ."^ Siuolaikinrspuruulir.Taipalankiaiveiksglobalinioukio XX a' spaltus ekonotninis reguliavim4 kitose pasaulio Salyse'Kita veflus' problemas su kuriomis tik dar ruuiuu is.|. jos strateginepldtra konfliktus. ) kelio I branclq 5) masinio V' Rostou veikale .rr: -:^ ^r. Ekonominiuugi-E Europojeskatinskapitalo skaidiuojant iniegracija vieningos valiutos _ivedimas ...Nekomug.2) pereinamoji survr.v1s. tempais' ir 5akos.pereinamosios visuomends Zinir'1panaudojimu pakilimo prieiaidos..iusVoltasVitmenasRostou(Rostow'Walt augimo stadijos:.o.qga^rtineiaplinkai. iSriuyrty.flnif. tai: l) traclicind stadijas.ystino ir pagilino globalines skurd* c) karus rr "G. Das 21 Jahrhundert/In: B.ir paclidinsekonominespolitikoskoordinavim.potititu ir augimo stadijos" (1971 m') Velesniame savo atrgimo penlias ankstesnes vystyrn4si.Trumpai Siasstadijas stadijas5e5tqa_ gyuerriilo totyue. tempaibus pakankarnai judejimas pagal BNP.un. b) susidr.. Europos . Agenda 21: Vision Janicke M. paprastai turindi4 iiAeti z!-e" [kio darbo na5umolygiu ir hierarchinesocialinestruktlra' stadijoje sudaromos Antrojoje . iuruufJ valstybiq. Bruel (Hg).uomend' ir uiruo-"n". .S-kil. 1916) i. varlol1mo.iipapildo atsiZvelgia dvasiniZmogaus i . UJsinurrOoiundi4 sektoriq' pasiZyrrindi4 Zemu mokslu.. iai tampavarom4jabhsimqqpermainqjesa' . Trediojoje-pakilimo*stadlojetrumpusatsitiktinioekonomtnto tampantis iprastine [kio aktyvumo impulsus iakeidia stabilus augimas' ypatybes:tai nors vienos funkcionavimos4lyga.

bet ir gyvenimokokybespaieSkos poreikis. b) nulinio augimo. fr. Garnybosapimtieskitimo tempqdydis. Ekonomineje tikroveje grynu pavidalu neegzistuoja vienas i5 5ir1 ne augimo tipq. pasiekiamas naudojant Lymiai tobulesniusgamybosveiksniusir paZangesnes technologijas.rcij4. investicijqir santaupq dalis nacionalinese pajamose padidejanuo 5 iki l0 proc. I0. atsiranda Siuolaikines pramonds Sakos (automobiliq chemlos.vyksta visuomendsurbanizavitnas.pasiekiamas pasitelkuspapildon-rus ggqf. Pagal V.pletim4si. kokio garnybosveiksnio deka jis gautas:ar del kokybinio.stadijoje fonnuojasi daugiaSake strukt0ra. EKONOMINIO AUGIMO KLASIFIKACIJA i Jq galirnasudarytipagal [vairiuskriterijus.kelio i brand4 .2. paprastaikuris nors i5 jq dominuoja priklausornainuo to. Rostou Si4 stadij4 apibre2ekaip prarnoninq V. trunkandioje metq.nes. Fakti5kaitai ankstyvojoindustrializaviruo stadija. Sioje stadrjojeformuojasine vien rnaterialines gerovdssiekimo poreikis. knygos raSymo metu (1959m. c) neigiami.pagaminusdaugiauprodukcijos.kuriq svarbiausieji Sie: yra t.) tik JAV ir Kanada buvo pasiekusios5i4 stadij4 JAV perejirnui i5 4 i 5 stadija prireike Simto rnetr. revolir. elektrolechnikos pramond. Pagalantrqji kriterijq iSskiriarni tempai: Sie a) dideli (spartfis). *-?agal pinn4lI kriterrjqiSsk iriamas: augimas. kaip buvo pasiektasgamybosapimtiespadidejimas. r 2. bet ir produkcijoskokyb€spagerejimas. ir daugiau. Garnybosveiksniq naudojimopobfidis. iki Siolenepaliaujarnos paZangos paprastai stadijoje. Rostou vertinimus.aukSto masinio vartojirno visuomends .lryus -ekonominis gamyDovelKSnrus.Cia atsirandair spardiai vystosi naujos gamybos Sakos.1. jeigu gaminama ? 345 .rnkcionavimas. d) optimalLis. Kurie jq naudingesni?15 pirmo Zvilgsnio galirna b0tq teikti pirmenybEspartiems augirnotempams.stadrjoje keidiasi ekonornind strukt0ra paslaugqsferos ir techniSkaisudetingq ilgojo laikotarpio vartojimo reikmenq rnasinesgamybos naudai. Ketvirlojoje . investicijq dalis nacionulindse pajarnose padideja 20 procenrq. s b) tqlglr-qyy*L**ekonominis augimas. iSsipledia poreikiq patenkinimo galirnybes.baigiasiindustrializavirno 60 procesas. Penktojoje . Sio tipo augirno rezultatas yra ne tik produkcijos gamybos apimties padidejirnas. ar del kiekybinio veiksniq pasikeitimo. Zinoma. sudetingr4ma5inq gamyba).

kad 5i problemaekonomineje Vertinant ekonornin[augirnq jo dinamikE. technikosdominavimasSalies fizi5kai nusid6vdjusios Salies Optimaliis ekonominio augimo tempai turi remtis susidariusia jos pusiausvyrair tuo pat metu bfiti svarbiausia uZtikrinimo makroekonomine priemone. ekonomika turi tenkinti Zmoniq poreikius. Zlugus senajai biurokratinio valdymo sistemai.kadahgipemelyg auk5tiaugirno tempai. neiSvengiamaisukelia infliacij4. M[sq Saliesekonominiq augirno tempq kritirn4 galima paai5kinti Siomis aplinkybemis: staigus senq gamybiniq . kurioje pabreZiama subalansuotos pletros reikalavimq igyvendinimo b[tinumas.todel ypad svarbttsZingsnis ES subalansuotos I buvo . pletra.kooperaciniq ry5iq nutrukimas.Jie neturi b[ti labai auk5ti.5 kurioje kad ji apima ne tik aplinkq bet kartu ir socialiniq.produkcija yra kokybiSka ir gamybos priear. Kornisijos nuomone. Nonvay..r: Oslo. kulthriniq.tai tokia Subalansuota pl€tra (sustainable pletra. neauganti ekonomika nera statine pletros padi4 subalansuotos geriausiaiiSreiSkiantis apibrdZimas. ES intensyviai rengia subalansuotospletros strategij. moraliSkai ir pramonejeir kt. 19 20 january. 2 Syrnposiun. ekonominiq problemq subalansuot4 palanki galimybe integruotis Dabartiniu laikotarpiuLietuvai susidaro pletros strategijosprocesus. Sustainable 346 . paruo5irnas. Neigiami ekonominio augimo ternpai larnpa krizes reiSkiniq [rodymu.ji nuolat palaikorna ir atsinaujina. kuri patenkina dabartinio laikmedio poreikius. nesudarydamapavojaus busimoms kartoms patenkinti jq poreikius. tadiauekonomikosaugimasturi atitikti ekologinesgalimybes. paZymetina.tempus ir kitus rodiklius naudojarnajau 2 skyriuje pamineta JTO institucrjq patvirtinta Nacionaliniq s4skaitqsistema.rgiostruktura leidZia geriau tenkinti visq taikiq gyventojqporeikius.IlgalaikesLietuvos [kio (ekonomikos)pletros strategijos"iki 2015 m. 1994. Tadiau Pletra be augimo kitaip dar vadinama subalansuota . Apskritai teorrjojekol kas dar nera i5sprEsta. akcentuojama. kaip [rodo makroekonomika. Tinkarniar-rsias komisijos': ir itlej4 yra paruoStas JTO Aplinkos apsaugos vystymotarptautin€s development). sprendimq. Nulinio ekonominio augimo tempai per santykinaitrurnp4 laikotarpi nesukelslabai neigiamq pasekmiq.kadangi gali bhti pasiekiami:a) maZinant medZiagq imlurn4 (medZiagq sunaudojimq produkcijos vienetui). didinant produkcijosvienetui) ir darbo na5umtl kapitalo imlumq (kapitalo sunaudojim4 karines iSlaidas (pagarnintos produkcijos kiek[ per laiko vienetq). Consutnption.b) rnaZinant (karindspaskirtiesprodukcijosgamybosapimt[).

Denison.Kita vertus.y. Accounting for Slower Econornic Growth. Washington. Be to Sierodikliai yra visapusi5kaitobulinami. Vertinant ekonominio augirnotempus. I pirms grupg patenkatokie pagrindiniaiveiksniai:a) pasifilosveiksniai.todeljis nuolatoskeidiasi.y. mokslo ir technikospaZangos blkles ir gautq rezultatrlpanaudojimo efektyvumo. netiesioginio poveikio augimui. J. D. kartaisnet uki prie5laringai. 10. ekonominioaugimo veiksniai grupuojamii dvi grupes: l) tiesioginioir 2) netiesioginio poveikio. talento. ribinis polinkis taupyti ir ribinis polinkis investuoti.kokybes.rs.gamtiniaii5tekliai. i5tekliq kiekio didinimas ir jq kokybes gerinimas del mokslo ir technikos naujoviqdiegirnolabai padidinagarnybinI visuomen€s pajegurnq ir bendrajI nacionaliniprodukt4. padidinimasuZtikrino 32 proc.veikianti kaip pagrindinisekonomikosaugirno tiek . verslininkystes sugebejimaiir b) paklausos veiksniai .valstybesfiskaline politika. drqsos ir daLrgelio kitq vadybiniq ir nevadybiniqsavybiqfunkcija.darbo istekliai. BNp padidejo t. ' Edward F. H.Siuolaikiniokapitalo panaudojirnas ir gamybaapskritaipriklausonuo esamoverslo organizavimolygio.) ir J.strukt[ros ir jti paskirstymobei panaudojirno laipsnio.lokornotyvas"tiek kiekybiniu ir struktLrriniu. veiksniq grupeje yra tokie svarbus augin-ro veiksniai kaip darbo uZmokesdio dydis ir jo dinamika. (Cobb. jo IS tilnUq darbonaiumo itaka BNP prieaugiuibuvo dar Zenklesne.laisvalaikiotrukmd ir kt. 6tl procentr. 15jq Siuometu populiariausias Dali (Daly.3. Kiekvienam ekonominioaugimo veiksniui daro [takq visi kiti auginro veiksniaiir bendrasocialine bei ekonomind raida.t. Sie veiksniai paveikia sukurtqii BNP skirtingai. uZsienio ry5iq intensyvumo.Ekonominio augimo ternpaipriklausonuo dar. PavyzdLiui. JAV BNP prieaugio. siekiant juose atspindeti garntos i5tekliq ir aplinkosb[k19. visossistemos subalansavimo.. T 347 . o Sissavo ruoZtu yra [vairiq ekonominiq subjektq iSsilavinimo. M[sq amZininkasJAV ekonomistas Edvardas Denisonas' (Denison. Antroje. kokybiniu poZifiriu. Edward) atliko pagrindiniq ekonorninioaugirno veiksniq realausind€lio I BNP prieaugl tyrimus ir gavo tokius rezultatus:1929-1982 darbo sEnaudq rn.) subalansuotos ekonominesgerovdsindeksas.bendroji paklausa. Kobo H. EKONOMINIO AUGIMO VEIKSNIAI IRJU POVEIKIO AUGIMUI CHARAKTERI STIKA EkonominioaugimoveiksniaiSalies veikia labailvairiai.o darbo na5umas likusiruq dal1. AtsiZvelgusI tai.vis didesngsvarb4qgyjatokie gerovesrodikliai kaip gyvenirno. a b l c8 l .mokslas ir technologrja. ivertinantisgrynoslos ekonominesgerovds rodiklio (NEW) ignoruotassubalansuotumo aplinkos ir problemas. kapitalas.rgelio veiksniq: ekonominiq iStekliqapimties.C 1 9 7 9 .

Tadiau priimtr4aplinkos apsaugos ir i5tekliq p. ekonornikos o Trentls in Developing Econornics 1996. smukimo tempais su minuso Zenklu. privalu parinkti tinkarntl augimo veiksniq derinl ir neperZengti draudZiamosaugirno ribos. Velesni.. Siuo atZvilgiu parnokantisir karlu ispejantis pavyzdysyra neigiarniaugimotempaiper l0 melq visosebuvusiose planines paskutini ekonomikos Salyse. 1996.) metiniai vidutiniai bendrojo vidaus produkto augimo tempai.r. naudq bei gautr4rezultatq efektyvumq laikLr atlikti reikiarn4 augirno masto korekcijq ir parinkti prioritetinesSalies pletroskryptis. 9 Svietirno profesinio gerinimo . Mtisq SalyjeXX arnZiar.28 proc.8 procenlai.C.4 Vadinasi. Septernber.Nagrinejantvieno produkto gamyb4 jo augirnqgalirna matuoti fiziniais vienetais (turio.1 lenteleje pateikti jq poveikioekonominiam svarbiausieji tiesioginio augimuiveiksniaiir pagrindine charakteristika. 302. Jie padeda ne tik i5siai5kinti bendrus ekonorninio augimo Saltinius... svorio rnalavinro ir t. labai svarbu ekonominio augirno procesq tinkamai r e g u l i u o t i . uZ kurios prasideda. Pasauliobanko duomenimis'.k o n t r o l i u o t ii r v a l d y t i . t.D. o aplinkosapsaugai. I0.y.patobulintiir ir 1 kartu Zymiai sudetingesniekonorninio augirno modeliai leidZia tyrineti kur kas daugiau ekonominiq problemq.. augimo tempqspartejantis letejimas.19 proc. 7.rs de5imtmet[ (1985-1995m. vienetais). taip pat ir Lietuvoje.antiaugirnas".maZinantisdarbo na5urno su itakqBNP ir pateiktas rninusoZenklu. IES.: del MTP .t.numatyti augirno eigq ir ivertinti jo kaStus. augimotelnpalns virstantprieSingais. Ekonominio augimo veiksniai matuojarni vertiniais (piniginiais) ir procentais arba absoliutiniais naturiniais (fiziniais) rodikliais ir iSrei5kiarnas dydZiais. The World Development Report Waslrington.skirstymo panaudotine da[ iSlaidq skirtq inveslicijorns. 348 .Norint rnaksirnizuoti teikiam4 naud4 ir minirnizuoti jo ka5tus.proc. pradiniai teoriniai ekonominioaugimo modeliaineiSvengiamai supaprastina kuriuos realaus kai gyvenimo aspektus visai neatsiZvelgia kitus i5 jq.4. Todel istatyminiq instituciniq kitq veiksniqinddlis ir i JAV BNP prieaugi buvo iverlintas kaip neigiamas. . bet ir nustatyti tinkarniausiq jq derini prognozuojamam laikotarpiui.net 78 proc.-9" procentai. Pirminiai. e i a l a b u i p a d e d at e o r i n i q e k o n o r n i n i r l augirno modeliq k[rimas ir praktinis taikymas.del kapitalos4naudq didinimo .buvo neigiami. istatynq vykdymas pareikalavo M'fP.gamybos ir mastoekonornijos-.p. del parengimo l4 proc. letejantysir BVP kasmet sumaZddavo procento. t.y. 10. TEORINIAI EKONOMINIO AUGIMO I\IODELIAI IIT JU PRAKTINE REIKSNII yra Ekonominio augimo procesas iabai sudetingas pasirei5kiakaip ir jo ilgalaike tendencija.

= ! = h C t > . a . o a o. . c bO 6 x 6 v > ' . : > t r > = 'E a E c 9 .. o .3 'C = 2-4 ! . . = Z a 2 1 N i :- > ^ . - b O o = ^ = : \ * 9 J r ..2 F N O a . )z .J ..= d ) d 6 = N o . a I LCts o < Z Q. i tr. * o 5 N ! L L € i 'a o- E € ' 6 a . . = Oi: d . N d olJ . c' q o 'o ! ^ 9 7 s v 3d q F ^ = E F 3 ( n a ' € tr ! ' = = 6 .a O .l o € tr ! . L . : o 2 E = e > o : .U 6 : .4 o ' l > :t € € c o 6 '. - L z v .r. F o F = q '.F 'o I (.Y > .o d u . Eo * 6 C q ) t r . " = ) Y ) F v ) c G z F > x ! F o i a .o:= a J .9 : z > : 2 0 .O v i a c - t4 Ef' 7s I . Y:= € .Y . = i L A . ! - >. . o. c P a J d) o 6 SJ'E G ^ l i ..! 'Ft : ! = F bo 6 'I] o J f E f J E N := = 'o ( d oji o .: i: = o rj ' * d a ..i : u F ' t h o O E u .= N 6 o n ' 9 .

s:const.taupylxas (kaupimas).darboiStekliqkiekis. p:const. matematiSkai iSreiSkiantis ir augimoprocesus rezultatus. ir penkiq L lygdiq sistema: r) 2) Y = f(K.. S .Panagrinekirne ekonornistq sukurtus konkredius teortntus ekonominio augimo modelius ir jq teikiarnas galirnybes. Harodo ir (R. ( r0 . SoloLrmodelis . svarbiausius ekonominio Solou ekonominio augimo modelis (Solou economlcgrowth model) .0 < s < l.taupymo(kaupimo) K=AK+pxK.1) ( r0 .grynasis iSvestine. esant tobulajai (DZ.3) cla nonna.4) yr . K . Keinso. taip pat universalius modelius.l. s. nusakomas laiko kapitaloistekliqprieaugis.kapitalo i5tekliqkiekis. I=C+S. konkr-rrencijai Solou modelis)ir netobulajai E.narnq [kiq vartojimas. dK ^K(t)=-(r).teorindspaZihros.L). AK .M. dt 6 7 =g x L .0 < p < l . C . 2 ) (10. . Siarne modelyje makroekonomikq apib[dina penki kintamieji: I galutinio produkto kiekis. I 0. 5 ) 350 .demesl sutelkiandiosi mokslo ir technikos paZangos vaidmenI ekonominiaur augirnui. S=sxI/i (r0.R.4.pastovuskapitalo nusidevejimokoeficientas. lgalinandius tyrineli s4lygornis augirno dinamikq tarp5akinio makroekonominio subalansuoturno (dinaminis tarpSakinis balansas). Domaro rnodeliai). 4) dra (10.Teorinis ekonominio augimo modelistobulosioskonkurencijos sqlygomis R.vienas Zinomiausiqpaprastqiqtolydiniq vteno ekonomines dinamikos sektoriaus modeliq.

materializuot4neutrali4 nesandiq neutrali4).proporcingo darbo jegos prieaugio koeficientas. valdyrno ir t. gauname: r v ^ l l \ / u r l \ L r. kad keidiasi rnakroekonorninc dalis pajarnq.t.saugls" visuornencs poZi[riu. Neutrali technine paLanga nusakorna tokiais techniniais pasikeitirnais (autonorninio ar rraterialaus tipo). laiko) pasikeitirne. Nesanti neutrali technine paLanga keidia veiksniq santyki taip. Materializuota tcchnine paZanga apibtdinama kintarnaisiais. pasikeitirnus.dia Al . Solou modelisturi ganapladiastaikymo galimybes. skaidiuojant vienam darbuotojui.g : const. L ir kapitalas. apimtis (arba darbo produktyvurnas.'= f (k) ' Autonomin€ technind paZanga patcikiarna kaip garnybos funkcija. 35t . laiko) pasikeitirno. aktyviai dalyvaujandiaisgarnybos flrnkcijos (kapitalo..renyjespecializacijos. turint on. 2) surasti optimaliil pastovi4 kaupimo nonnfu esant pastoviarn a p r [ p i n i m u k a p i t a l oS r e k l i a i s : i i 3) nustatytioptimali4 kintamqgamybiniokaupirnonorm4. be to. R. 4) modeliuoti techning paZangqpagal jos r0Sis5 (autonomrnq. 6 ) dabargamybosfunkcijq galima perra5yti: . tenkanti kuriarn nors subjektui. kurie nesutrikdo pusiausvyrosir yra ekonomiSkai bci socialiai . Zernes.. Naudojantis pateikta gamybos funkcija. Zcrncs. kooperavirno.darbojegosprieaugis Ios laiko iSvestine). nustatoma produkto. ISnagrinesime Solou modeli ir jo naudojirnos4lygas.nes padeda: l) ie5koti ir surasti makroek<-lnomines raidos krypt1 priklausornai nuo didejandioar pastovaus apr[pinimo kapitalu.r ) ( r0 . g .galimassocialinisir ekonominisitarnpospadidejirnas. apra5anti tcchnologijospasikeitirnillaike nepriklausomai nuo ekonornikosblklcs kintamr$q (kapitalo.tenkantisvienam darbuotojui. darbo. darbo. karru paZeidZiarnasusifomavusiq interesqpusiauslyra. R. naSumas): Y v= .arba aprlpinimas kapitalu: T Gan-rybos funkcijq padalijEi5 Z.

7) Si lygybe tapati nacionaliniqs4skaitqsistemoslygybei. Kiekvienais rnetais pajamq(1 .rintas produktas naudojamassLrskylai dvi clalis i vartojirn4 investicijas. kad.8) Funkcija rodo. Si lygyberodo.vartojimas. naudoj amtl kapitaliniamsidejimams. (10.y=(1-s)*y+i. PasinaLrdojus anksdiaugauta garnybostunkcija. ir tenkandius vienamdarbuoto. kaip taupyrno nonra s paskirstoprodukt4i vartojimo ir investicijqdali i5 kiekvienosapr[pinirno 352 .l0. (10. tenkandios vienamdarbuotojui.r0) Kuo didesnisaprDpinimas kapitaluk. R.jui: l=c+r' dia c .l paveiksle pateikiamadarbo naSumoir apr[pinirno kapitalo priklaLrsomybe. gamybos funkcijos kreive tarnpa nuoZulnesne. yra nLrolydZio tai karnpas naleja. i . kiekvieno darbuotojo pagaminto p r o d L r k ta p i r n t iu Z r a S y s i r na i p : o te . Kiekvieno darbuotojo pagan. . Solou rnodelyievartojimo funkcija lgyja Siaform4: c=(l-s)x_v.taupymo nonla.lpinirno kapitalu funkcije1: j=sxl. o Naudodamiesivartojirno funkcija. apskaidiuota vienam darbuotojui. iStekliais Garnybosfunkcija rodo. tenkantis vicnanrdarbLrotojLri.t. l0.l pav.y. arbasutvarkius: i=sx/l dia (l0. dalis s x y . kad investicijos (kaip ir valtojimas)yra proporcingos nacionalinems pajarnorns skaidiuojantvienatn darbuotojuiyra tik produkto ir. kad vartojirnas yra proporcingas pajarnonrs. didejantaprupinirnui kapitalu. Si lygybe parodo ryii tarp esamo kapiralo . parodyta. parodanti pagarninto produkto dal1.r./(fr).e) s .sutauporna. (r0.s) dalisyra suvartojarnc.=sx. tuo didesnegamybosapirntis ir didesnes investicijos l. kiekvienas papildornas kapitalovienetas pagaminavis maZiauprodukto. Tokia gamybos funkcija apibudinama rnaZejaniiu ribiniu kapitalona5umu.investicijos.f(k) iStekliqir kaupiamo naujokapitalol. gauname investicijas vienam darbuotojui kaip aprr.

(S + tt)x ft = 0 . tai jis nesikeis laiko poZiLiriu.1 pav. jo tuo Ta5ke A investicijosyra lygios kapitalo nusidevejimui. dvi j! veikiandios nes jegos (investicijos kapitalonusidevejirnas) tiksliai subalansuotos.kuo didesnes kapitaloatsargos.y.1 pav.Jei ekonomikoje pasiektas toks lygis. Kuo daugiau apr0pinama kapitalu. f ( k ) . Tadiau. 353 . dia Ak .r)paroclyri esant ivairierns aprupinirno kapitalu k lygiams. (g + p)x k . t. tenkanti vienam ciarbuotojui.kapitalu t reiksmes. a Aprupini'ro kapitalo istekliais prieaugio priklausomybgnuo esa'o kapitalo apr[pinimo. ir yra apr[pinirno kapitalo iStekliaispokytis Ak:0: Lk = i .(g + tt)x k =. tuo didesne gamybos ir investiciiq apirntis. gamybosapimtis yra .apripinirno kapitalo i5tekliaispokytis. f ( k ) .f(k) .sx . 10.toki clarbuotojq aprDpinim4 kaprtalu.Esantbet kuriai kapitalo reiksmeift. o v a r t o j i r n a-s . parodo funkctja rp(k). (g+tr)'t a(k) 10.kai investicijoslygios kapitalonusidev€j imui.investicijq apimtis.s x f ( k ) . I5 tasko A nuleistasi horizontali4asi statmuorodo stabilqaprlpinirno kapitalo i5tekliaislygl k' . priklar-rsomybg nuo paties savgs kitimo. vadina'ra stabilia aprupinirno kapitalo iStekliais b[sena ir yra ekonornikos pusiausvyra ilguoju laikorarpru. investicijq (i) ir kapitalo nusidevejimas (g+. i n v e s t i c i j o s y rs x f ( k ) . Darbo produktyvumopriklausornybd nuo aprlpinirno kapitalo iStekliais Situacija. reikalinga LrZtikrinti pastovqapr[pinirnEkapitalu. : . pavaizduota ta5ke A. daugiau nusidevi.

kol pasieks stabilaus aprupinimo kapitaloiStekliais busenzl. kad makroekonomikoje yra tokiq priklausoniybiqir busenq.rnkcija kyla i virSq. Tai bus pasiekta taske A. didindamasgamybos apimti tol.r ". aprupinarna kapitalo iStekliais. gali tiesiog parinkti nacionalinio taupymo lyg[ ir atitinkamai tarn tikr4 pastovi4 ekonomikos b[sen4. Analize supaprastes.paZyrnetoje r ta5ku. Kadangi kiekviena valstybd siekia visuornends 354 . esant pradinei stabiliaibtsenai. ypad sumaZis.nononnos optimalurnas.ruo sr iki .nes pemelyg Zemataupymononna neuZtikrina visiSkouZirntumo nusidevejusio ir kapitalo atkfirimo.kuriq pasirinkirnas galintaskaip ypad ar ne itin pageidaLrj strategij pavyz<lLiui ama a. Jeigu tar-rpyrno nonna ekonornikojedideja kaip pavaizduota10. tenkantis vienarn asmeniui. R. tuotnet rnakroekonorninis augrmo procesasir karlu darbo produktyvLlmo augimasbus sutrikdytas. todel aprlpinimas kapitalu maZesir artdsi stabilar. Vadinasi.. k Koks gi rySystarp taupymo normos ir ekonominio augimo?Didesne taupyrno norffra lemia spartesniusekonorninio augimo ternpus.vartojimas.lnvesticijq yra rraZiaunegu nusiddvikapitalas.koks bfitent kapitalokaupimasyra optimalus. pradZio.f(k) bus skirlas visi5ko uZitntumo busenai uZtikrinti ir nusidevejusio kapitalo atstatyrrui(10. kadangi investicijq yra daugiau negu nusidevi kapitalas. Siuo atveju ndra garantuojanras kaupir.tadiaLr kapitalo i5drnirnas./(k). Ta5ke A (g+p) k:s x f(k). tadiau tai nesitEsia nuolatos. Veliau apmpinimas kagitalu dides tol. tarus. b) kai (g+p) x k > s x.lemiantisstabilq aprupinimokapitalo i5tekliaislygi.1 pav.Grafiniar.rornikapasieks naujos stabilios busenos ta5ke k kuriarne geriar.).todel aprr-rpinimas kiipitalu dides. kuriai pasitvirtinus.je lieka nepakitqs. ir kokybiSko bet augirno poreikiams patenkinti. kad taupymo nomta yra svarbiausias veiksnys. tuomet taupyrnonorma yra pakankarna ne tik uZirrtumuiuZtikrintiir nusiddvdjusiam kapitaluiatslatyti. kol ekor.. todel ji investicijos vir5ija dydZiu AB. tarkime. Surna (g+p/ parodo " kiekvienaismetais nusidevindiq tam tikrq pastoviq kapitalo dali. kuri yra proporcingakapitalo iStekiiarns k.kad subjektas.perkaitinimo" rizika. SoloLr modelis rodo. ypad aktualu. Kita vertus.Ekonorninis augimasvyksta tik iki tokio laikotarpio.kol pasiekia ekonornika naujosstabilios b[senosta5ke D. i5lieka ekonomikos .as negu ankstesneje stabiliojeekonorrikos situacijoje.ne vaizcle matome.s:.rs aprrlpinimokapitalo i5tekliaisbfisenq c) kai (g+ 1t) x < s x . a) makroekononrinio augirno procese norima uzlikrinti paslovrl aprLipinim4kapitalo istekliais. didesnis darbo produktyvurr. Tadiau. investicijq tai fr.2 pav.l(k). jeigu esant aprlpinirno kapitalunonnai ft visasturimaskapitaloiStekliqkiekis s x . priimantis sprendimLrs.

Pertvarkius (10.auksiniu" kapitalo kaupimo lygiu. o investicijos.. uZtikrinantisstabilizlbhsenq esant maksirnaliam vartojimo lygiui. 355 .vol. tai .auksines" taisykles reikalavimams? eia reikia nustatyti vieno clarbuotojo vartojirnE uii 1o didZiausiq reikirng. Kadangi reikia nustatyti stabilausvarlojimo dyd[. yra f(k ). todelpolitikainoretqrinktis stabiliilekonornikos bhsenrl.gaunamasvieno darbuotojovartojimas esant slabiliai bDseniu1c / yra skirtumas tarp gamybos apimties ir kapitalo nusiddvdjirno. The Golden Rule of Accurnulatiorr: Fable for Growthmcn//Arner. arba . ekonominio augimo taisykle (golden level of capital accumulation/formation goldenrule of economicgrow. /o-frr\xlr i 1 : s 1x f ( k ) 0 k r t- 10. i5reiSkiarnas vartojimas vienarndarbuotojui: c=!-i.51. or Kaip suZinoti.7)lygt1.. ekonomikaiesantstabiliosaprlpinimo kapitaloistekiiais busenos.ir i reikSmes jq pakeisime i5raiSkomis.th).auksine'.ekonomines gerovds.2pav. kai ekonornikosbusenastabili: " PhelpsE. Tuornet gamybos apimtis vienam darbuotojui.auksinq" e k o n o n r i n ia u g i r n oa i s y k l q ' .lra5ius ivedus supaprastinimq reik5mes.yra t7*k*. ekonominiai ar rodikliai atitinka. esant stabiliai busenai. o t Kapitalo kaupimo lygis. p. vadinamas. kad (g+1t:t71.ican A Econornic Review. 1961. kuri4 atitiktq didZiausias vartojimo lygis.. esantstabiliamapr[pinimui kapitaloistekliais A-.September. Taupyrnononlos kitimo poveikisaprDpinirnui kapitaloi5tekliais ir darbo rodukryvumui p Kaupirnonorrnosoptirnalumas gali bhti nustatomas pagal .r.. 638 643.

Soloumodelisparodo. vadinasi.). Optimali kaupimo nonla ir didZiausias vartojimo vienam darbuotojuilygis JAV atlikti ekonomindsraidosvertinirnairodo. Optimali kaupimo norma ir didZiausiasvartojimo lygis vienarn pavaizduota darbuotojui 10. 356 . a t i r i n k a n t i s i Er a i s y k l Ey r a f t . (l0.+4/. o kartu ir garnybosapirntf.rodandiq darbojegos ir kapitalonusidevejimo kitim4 (g.auksines"taisykleslygis. kad apr[pinirno kapitalo i5tekliaisdidejimasdviern b[dais veikia vartojim4: a) s4lygoja garnybosapimties didejimq b) tuo pat rnetu daugiauprodukto reikia kapitalo nusiddvejimoatstatyrnui. Vadinasi. Norint pasiekti Si lygi...bus budinga Zemesnis tiek aprhpinimas kapitalo i5tekliais. Kuo didesn6taupymo norrna. atitirrkantis rtojirnasc va Didejantysgyventojq skaidiaus augimo tempai 17 koeficient4stumia i kairEtiesg. Stabilus aprupinimo kapitalo iStekliais lygis. atitinka . kr.3 pav. kad Salims. kuriosespartesni gyventojqskaidiaus didejirnotempai. A p r t r p i n i r n o a p i r r l o i S t e k l i a i sy g i s .auksin€s"taisykles blsenq. o j q k l S .3paveiksle.surnazintidabartines kartos vartojimo lvei. kad kapitalo arsargos yra lymiai maZesnds negu .f(k.rriarn esant rnaksinrizuojamas vartojirno lygis. reikia padidinti investicijasir.galima padarytiSiasi5vadas: Taupymo noma ekonornikoje lemia kapitalo atsargq dyd[.c-: .tiek pagarlintasproduktas. l. 10.tuo didesnisaprlpinimas kapitalo i5tekliaisir gamybosapirntis. ApibendrinusSolou rnodeli. Susidarysiandiarrnaujam aprupinirnokapitalo i5tekliaislygiui bus bfidingos rnaZesnes kapitaloatsargos vienarndarbuotojui.ryxk' .lr) Lygybe rodo.

llguoju laikotarpiutaupyrnonoffnos didejirnasneturi tenlpqaugimui.l6 Itinis: National sa T a b l eR l 3 .Praktiniai duornenysrodo. sqlygojantis didZiaLrsiq varto.. tobulesniuosekitq autoriq rnodeliuose vienas i5 R. PavyzdLiui: l. i kitus i5 viso ndra atsiZvelgta.63 22. vartojim4 lemia Seimos sprendimas del Siandieninio 357 { 1 .7-] 3. BVP padid€jimas.2 lentel€. skatinant privatr-1 taupym?U pan. Nacionalinis taupymaso palyginti su BVP.2 lenteleje.auksinds" taisykles sqlyga. Specialistai. ir 5.87 2. R.tadiau tai tik pradinis ekonominio augimo analizesZingsnis.72 16.34 17. July 199I Vdlesniuose. rate tiorn OECD Economic Outlook. kad kapitalo kaupirno norma turi buti padidinta.. pateikti 10.jirno apimti. Solou i5oriniq kintamqfq paprastai paverdiamas 1 vidinl kintarnqll.36 )) 1A 3.46 1.82 2. 10.vadinamas. BVP didejimo ir nacionaliniotaupyrnolygio priklausornybe . skaidiuojant vlenalll darbuotojui. Gyventojq skaidiausdidejimo tempai veikia gyvenirno lygl. itakosgarnybos 3. tuo maZesne gamybos apimtis.05 I 8.ra didcsne kaip 20% Jaooniia t t a l ii a Pranclziia Vakarq Vokictiia Taupymo norma maZcsnc kaip 20% Svcdiia JAV DidZioiBritaniia i 2. Solou modelyje taupymo norna pateikiama kaip i5orinis kintamasis. Kuo didesni Sie tempai. Aprupinimo kapitalo i5tekliais lygis. 4. kol pasiekianra nauja stabili bfisena.07 3. m Taupymo norn. kadangijarne labai supaprastinti atskiri ekonomindsrealybesaspektai. Solou modelis yra neabejotinai svarbus.atsakingi uZ ekonominespolitikos parengirn4 daro iSvadas. vidutiniSkai 1973-1989 . kad aukStesnis nacionaliniotaupymo lygis s4lygojaspartesn[ BVP didejimq ir atvirk5diai. Tadiau. R. Yo 1' {l )7 4\ 5.Tar"rpyrno normos didejimas sqlygoja spartq augimq tol. o PriklausomybE tarp gamybos apimties ir taupymo dydZio rodo atitinkami labiausiai iSsivysdiusiq pasaulio valstybiq ekonorninds raidos rezultatai.

I tevq sprendimus vaikq skaidiaus 3.pastarosros del multiplikatoriaus poveikio padidinapajamasir karlu skatinatoliau augri investiciias. Technologijos palanga parodoma R. rnocleliai.vartojirxo ir laupyrno rytdienai. Solou rnodelyje kaip sillygojantinuolatin[pajamq. kLrriei5 esmespagristi svarbiausiais DZ.p. jis gali vykti tolygiai. Holling C. J. Labiau patobulintuose modeliuoseyra atsiZvelgiama del Seirnoje. 9l-95. Levin S.j=o.l. P. bei jau kuriarni Svartru kacl tai. Kita vertus.2. ekonominis augimasyra investavimoproceso funkcija. 141*156.kad rnakroekonominds pusiausvyros uztikrinirn4 lernia bendroji paklausa.rose modeliuoseR. kaip multiplikatorius.M.-G.jei pavyksta investicijq dydi / paversti benclrqqpa. Solou ir Kenetas Arou (Arow.Nr. ' Solow R. Bolin 8.rE tobulosios konkurencijos s4lygomis. teiginiais. Realiai vykstantis ekonorninio augimo procesas kr"rr kas sudetingesnis. i995.. Jansson R. Tai R. Keinso sukurtqmodel[ ir ivairiasjo modifikacrjas.. and the cuvironrncnt//Ecological Economics. I5(20).Teoriniai ekonominio augimo modeliai netoburosios konkurencijos s4lygomis Netobulosios konkurencijos sqlygomis ekonorninis moderiavunas vyksta pasitelkusDz.. ribinis polinkis vartoti ir ribinis polinkis taupyti. Harodo ir E. 1986. 358 . Domaro ir kt.. Pcrrings C.Arrow K.. S. Juose vartojamos tokios s4vokos. KEInsol*. turintys paaiSkintisusidarantidarbo efektyvumo lygi ir jo augrmo lelnpe.arnq pokydio arbabendrosios paklausos pokydio fLrnkcija I:f(ly).. on the intergcnerational alocation of exhaustiblc resources// Scandinavian Jor:malof Econornics. Costanza Dasgupta Folke C. kaip isorinis kintarnasis.rs. specialius rnodelius. Econornic growth. akceleracijos principas. Keinso pasekejq.todel brltina i tai atsiZvelgtiir sudarytikitr.i l0. Nr. M.riniaugirr.kurios svarbiausias elementas yra investicijos.. ekonon. Kur kas sudetingesniuose nei R. rnodeliai. augim4 tadiauir ji pateikiarna kaip iSorinis veiksnys neaiskinama. 88(2). Solou augimo modeliuose vartojirno funkcija pakeidiama i narnq [kio elgsenos teorijq.. Gyventojqskaidiaus augimoternpai Soloumodelyjepateikiami R. atliktasDz. Taigi iSnagrindtasis Solou modelis yra efektyvus mocleliuojant R. Modeliq k[rejai laikosi principines nuostatos.p. B. M.Kitr. 2.TI. Pirnentcl D.tenkandir4 vienamasmeniui. carrying capacity.. Maler K.-O. Keneth) linkq atsiZvelgti I sudetingE rySi tarp biologiniqir ekonominiq sisterntl.

. ri i \ I f . rodantis. M. UZraSysirne bendrq nacionaliniqpajamq multiplikuotll pasikeitint4 padidinuspirmines investicijas2L1: z1)'. * L I : ) . Harodoir E. pradddami nuo R. LI .rstoetlcientas.i Siarnernodelyjeatskleistos ekonorninioa'gi'ro varornosios jeg./. . Tolialr nagrinesime atskirasDz.tai DL.Be to. Jukjos yra skirlosirengirnarns net atnaujinliir ganrybai plesti. f)omaro rnodeliq. Keir.rsostatiikos sister. Naujos investicijos. Jos yra strateginis kintarnas dyclis. Kaip jau mineta anksdiau.i . Keinso modelio 'rodifikacijus.. D a 4 . . l' '-". kad investicrjLl pokytis priklar"rso nuo nacionalinioprodukto pokydiq arba bendrosios paklausos pokydiLt.pats auginrornoclelis i5rei5kiamas investicijg-multiplikatoriaus formule: 1 \ a r = . Keinso modeliai tinka lrumpajun ir 359 . Lygtis rodo. Svarbiausias ekonornislq siq indelis I ekoncminio augimo teorij4 .s).nacionaliniqpajarnqprieaugis. n * t t 7 i . lsrySkejanerobulosios konkr.kiek kartq padides nar. t ll ' t ' dia l' rl-multiptitatoria. + .nos papildyrnas sElygornis. = -I . larp kuriq svarbiausios investicijos. Akceleracijoskoeflcientas apskaidiuojamas investicijq nacionalinio kaip ir produktopokydirlsanlykis: LI . 211-investicijq prieaugis.rjos investicijosz1. o tai trunka ne vieneriusmetus. palyginti su gautq pajamqpokydro dyclZiu.c):. dia L a . 1.Jci siekiarna ar-rgimo procesE valdyti S1 dydi butinareguliuoti.rrencijos s4lygomis modeliuojarnojo ekonorninio augimo esmd: ekonon. AY . pasikeitusgamybosapimdiai Ay arba pasikeitus paklausai /D.r-a didesnes kelet{kartq.accelerator). vadinama akceleratoriumi(A1. kad nacionaliniq pajamq prieaLrgis Ay tiesiai proporcingas investicijq prieaugiui /1 ir atvirksdiai proporcingas ribiniam polinkiui taupyti s (prisiminkime. L Y = L I + c x L I + c 2 x L I + c 3x A I + . lrengirnr4 kaina Zymiai virsija metinE su jais pagarninamos produkcijosvertg. kuriomis gali egzistuoti pusiausvyros aLrgimo tendencija.akceleracijos koeficienias. .. A.: r Y . M. = _ A .r2) 17 .ribinispolinkisvartoti. teigianti. . A D (10. .Teorija.kad (l .s. .. c dia c .rinis augirnas yra investavirno procesofunkcija.

r4) R.tai tarsi E. rodo Harodo.Pokydius.tai modelis. Domaro rnodelyje.rs tokiasdvi prielaidas: l) investavirnassudaro pastovi4 nacionalinitl pajamq dali ir dideja tempais. Harodo-E. Domaro rnodelyje atsiZvelgta tik I vienE veiksni (investicijas) ir i vien4 produkt4.R.. Domaro ir kitq Keinso pasekejqmocreriai netobulosios konkurencijos s4lygornis.kad jos atitiktq Keinso nacionaliniqpajarnqpusiausvyros sqlygq. R. Investicijq koeficientasC nustatomas kaip investicijq (kapitalo). R. pridmr. Harodo rnodelyje subalansuoto augirno norrna yra bendrqjq pajamq augimo ir investicijq augimo santykio funkcrja.r ' A V al (10.nesbutent tai s4lygojapusiausvyr4.Harodo samprotavimais grindZiama Keinso makroekonornikos pusiausvyros s4lyga1=S ir specialiaformule.rnultiplikatoriaus teorija.vykstandiussiuose modeliuose ilguoju laikotarpiu.G: r:_ " . Harodo modelis leidlia tyrineti fir'q tai investicinius sprendimus. Bendra visq sios teorijos modeliq savybe. Tadiau. Harodo modelis yra grindZiarnas akceieratoriurni. Be to. R. E.suformuluoja toki ekonominio augimo uZdavini: rasti reikaling4 investicijq koeficientq c. Panagrinekirne detaliau.bendrojonacionalinioproduktoprieaugis. naudodamasSiek tiek specifinius Zymejirnus (kadangi kai kurie jq klasikineje teorijoje reiskia kitokius kintamuosius). B[tent tai ir leidZia lvardyti siq autoriq modelius kaip R. skirtasnustatyti tempui. Harodo ekonominio augimo modelis (Harod econornic_ growth model) . Domaro modelis.r3) dia G . Harodo modelis . paZymetina.kad R. Kaip ir E. pagal kuri turi dideti nacionalines pajamos. Dornaro. lI. 2) investicijq dydis yra bendrqjq pajarnq (ar paklausos)prieaugrcr funkcija laiko poZi[riu. jeigu nurodytas taupymas* s ir nacionalinio produkto prieaugis per laiko vienetE.kartais vidutiniajarnlaikotarpiui.rySystarp taupymoir investicijq. iSvesta iio rnodelio: iS 360 . Harodas.. santykis: AY (10.lygiais bendrqjqpajamqaugirnotempams. Dornaro modelio pletote.bendrojo nacionalinio produkto prieaugis per laiko vienet4. idetq I gamyb4 ir sqlygojandiqbendrojo nacionalinio produkto paclidejirn4. leidZiandiu nustatyti subalansuotobendrtjq pa1amq augimo norrnfuo E.

y. tai susidalokapitald"tifrkutnailpaffiinti su jo *Fkmus. kurie uZtikrina visi5kq darbojegos uZimtum4didejantjos pasi[lai ir sudaro galin-rybes be apribojimq panaudoti mokslo ir technikos paZangos laimdjimusbei uztikrinti jos vystymosi galirnybes.real/actualrate of growth) tai esamiejiekonominioaugimotempai.warranty rate of growth) . jei fakti5kas augimo tempas G yra ai{g!S_. (10. 1 4 )y g d i qr e i k 5 m e s . Harodasivede ir daug naujq sEvokqi ekonominioaugimo teorijtl.tai tokie augimo tempai.y.u!" garantuoiqaugirn4 t. Ir prie5ingai:jei fakti5kasaugimo tempasletesnisuZ garantuot4 t.C=s. G*>G.a u s i m e : [ G x c = L Y . 361 . Jo nuomone.. t tui (10. Natiiral[s @ntini) augimo tempai (G. gausimetokiq pusiar-rsvyros ir iSrai5kq: 1 Y S Y arba 1 : . vis labiau nukrypsta nuo garanluoto augimolempq.natural/necessary rate of growth) . G>G*.1 . 6) 1 R. todel fakri5kas ekonominessistemosaugimo tempas. G*>Gn.Gv. Jeigu garantuotivystymosi tempai vir5ija nat[ralius augimo tempus.y.15) lygt[ isreikSirne. I. tai lsigalesnuolatiniss4stingis. tai darbuotojq pajamos nustoja didejusios.tai tokie augimo tempai.veikiant inercinemsjegoms. Garantuoti (uZtikrinti) augimo tempai (Gn. suinteresuotus vystyti gamyb4 tokiais pat tempais. y L y Y Kaclangi . nes prarandamas materialinissuinteresuotumas siekti visiSkoirengimq panaudojirno. FaktiSki augimo tempai (G . 1 3 ) r ( 1 0 . uZtikrinandiaisnuolatin[ produkto prieaugio procent4.r=f. (10.r. .ribinispolinkistaupyti. 1 5 )l y g t i ( 1 0 . dia s . kuriq rezultatai patenkinadarbdavius.15) i l g { r a S E ( l 0 . t. iraSydamireikianas reikSmes.: FlkHusds peiiiitliil'i skatina didinti gamybos apimti.

tai teorija.s .polinkis taupyti . egzistuospertekline investicinio kapitalo pasi[la ir netgi priimtina palukanq norm. pr-rsiausvyros lygis.Be to. Jei S>S. i5rei5kianti neutralqtechnines paZangos pob0di (neutraliq norrnq). M. xcr. 2) G. . tai bLrssantaupqperteklius.perkaitins"ekonornik4 kreditai bus ypad brangls.skirtingai nei pradiniuose DZ.r"n1 nepusiausvirarn polinkio taupyti Ly lygiui. l. kad ilguojLr laikotarpiu galima ir pusiausvyros. pajamosauga spardiau ir negu reikia. tai bus santaupq tr[kr.lmonininkq ekonorninis aktyvurnas.t. Atlikps 5i4analizg. galirnidu augimoatvejai.iant 1 darbE spausclinimo stakres. Haroclas R. * koeficientq. nagrinejantidvigub4 investicijq vaidmeni .rmas. 1ai garantuojamas visiSkas gamybiniq irengulq panaudojimas. Do'raro E. Tadiau. dia 5l . o investicijos bus t-rnansuojamos paleidl. .= Jt-. 3) GnxCr=sr lygiui. Antroji ir tredioji augirno formule isreiskia nesandios ner.polinkio taLrpyti Sr.o esant intensyviamvystyuruisi ekonomines dinarnikosgalimybes. nesant pusiausvyrai. 2.bendrosios paklausos padidinimel ekonomikos ir benclrosios pasiulos galirnybes. ekonomikE a p i r n s h r o n i S k ia f l i a c i j a . = + .pateikiant melagingus" vekselius kitus vertybemis ir nepadengtus popierius. ekonominioaugirnornodelisnagrinejadvigubqinveslicijq vaidmeni.r nesuteikspakankamq stirnulq naujai augimo kokybei. Dinarnind pusiausvyra(optirnalus augimo ternpas) pasiekia'ra tuo jei atveju. .. nevisiikas uZirntumasrr ekonornikojepasireiks sEstingis.. Keinso modeliuose.. pasi[ie 3 ar.yra nepriklausomas kintamasis. S:$. arba G. nepusiausvyros ir b[isena.rtralios techninespaZangos variantus. Domaro ekonominio augimo rnodelf ir jo ypatybes. Jei S<Sr. Todel Si situacijapriimtinesne. Domaro ekonominio augimo modelis (Domar econornic_ growth model) . c n Dabar aptarsime E.rgimo fomules iSraiikas: l) G n .. x C r = S l..realizuojamas augirnoprocese. Sie dydZiainusako C. arba 5n = I . esantpusiausviram polinkio taupyti JOZ .rZimturn4. .Jos parodo. norint pasiektivisiikq gyventojq r.Jei G*>Gn. . Lr G i r S r e i k 5 r n eg a u t o s S r n o d e l i o s i /:. a r b a c .

esant visi5kam uZimtumui. K gaunama. ie p ilo 6 I ' Y ' ) ' gyventojq skaidiausaugimo ternpas(lot.r rodanti ir natr-rraliq vir5utingpajarnqrib4: T. ternpas). b) garantuot4 augim4.Ip .reikalingas produkcijos vienetogamybai.ro greitis. .rgimo tempas. Pagrindines modelioprielaidos: 5io l) ekonomika pateikiama kaip viena Saka. 5) padidinus gamybos veiksniq iSlaidas rz kartr6 produkcijos i5leidimas padideja tiek pat kartq.S .1 r[5is: a) nattralq augirn4 nr. Darbasyra neatstatomas gamybosveiksnys. ij E. pasitelkus tris pagrindinesaugimo ten.kapitalas.r8) Deiineje (10.rsakorn4 gyventojq skaidiaLrs augimo lempr.grynosioskapitalo investicijos. =Tr.gyventojq . : t 1 .Zy . j1 nusakomakrotechnologiniai ir pararnetrai. Svarbiausiasmodelio uZdavinys yra nustatyti nuolatinio pajarnrl augirno ternp4. pastovi. ternpus.nacionalines p pajamos.18) lygybespusejeistadius ir F funkcrjq reikSmes. Domaro rnodelyje vartojami paZyrnejimai Y .rpr.taupymas (S:k).kapitalo ar. kad: Dabar(10. ia 3) darbo ir kapitalokiekis.l7) (r0.K . O tai reiSkia. ribojamq turimo kapitalo kiekiu: T K (lo.F skaidius.rrioje gaminarnas vienar[Sis be galo dalusproduktas. kr. .paJamqaugintotempas..kad nera gamybos rnaslo ekonornos. kai visos pagrindines ekonominds sistemos sudedamos dalyskinta laikevienodugreidiu.Jis skirtas nustatyti dinamiSkiemssubalansuotiems ekonomikos augirno tempams.kaip ternp4.vyksn. o l y g i n a r n e sb s n d r t f q a j a n r q k a p i r a m l u m a s .tarnpaniioms naujqpajegumq prieaugio yra Saltiniu. yra pastovtrs.{ r .nacionaliniqpajarnq taupynto norma ( r = + .L . 4) nacionaliniq pajarnq dalis.r . . ir 2) prekiq gamybaibfitini dviejq ru5iq i5tekliai:darbasir kapitalas. Jis sprendZiamas.gyventojq augimo tempusnusako r r e e k o n o r n i nv e i k s n i a i . skiriarna santaupoms.l8) formulqgalimaperra5yti taip: 363 .

pajamq augimo tempaslygus darboi5tekliq augimo tempui. subalansuotasaugimo tempas yra gyventojq skaidiaus rr kapitalo augimo tempq funkcija.ui situacija..l .rrI (10. a) fr.=|=r. Tokiu kapitalo augimo tempu. atveju pajarnqaugimo tempasnusakomas taip: a) Fakti5kasaugimo ternpas ir b) atvejamsuZraSomas Tr=min\rr.21) Taigi. 7.r. kai gamyboje pasiekiamasvisiSkas o l S g r u Z i r n t u m a t a d i a u a t s i r a n d a a r n y b i n i qp a j e g u r n tp c r t e k l i u s .22) 364 . . A I. Domaras.kai augimaskinta priklausomainuo turimo kapitalo darbokiekio: C ' t ) (10. i u o a t v e j t r s.1e) ir fakti5k4 augim4 .sprEsdamas atsakyrnoi klausim4 koks turi buti investicijq dydis ir jq dinamika.20) formuleje tarp turimo darbo ir kapitalo gali b[ti toks: * tai situacija.: c) (r0._ s b T o= T n= r l : dia lygio auginas.pasiDlos (r0.9 * stabiluspajamqpusiausvyros Ry5ys (10. pasiule trijq lygdiq sistemq: l) Pasi0los lygti: LYr=1*ot dia (gamybos) prieaugis. kai ekonorrikoje dideja neclarbas.l b) fp .20) Nuolatinio ekonomin€s sistemos pusiausvyrinto auglmo tempo tempq ir kapitalo augirno uZtik-rinimosElygayra gyventojq skaidiausar"rgimo tempq lygybes palaikymas: T ' . ekonominio augimo uZdavin[ir ie5kodarnas E.

Ft*t pagrindinis gamybinis kapitalas (rnaSinos.) laiko momentais ir t+1. net naudojant gamybos funkcijq i5vengiamakritikos.2) nuolatinio augimo tikimybE. Jei dia L F . Dornaro modeliai letdlia i5gvildenti tris pagrindines problemas: l) nuolatinio augimo galirnybE. o. nukreiptospries gamybosfunkcijos naudojirnE ekonominioaugimomodeliuose. t. : F .vidutinisinvesticijq na5umas.F . Domaro tnodeliamsbfidingaganapaprasta garantuotoaugirno tempq interpretacija: S : k x A . 1 : A I. igalindami itraukti kitus veiksnius. Harodo ir E. * 1. : Ft. laikant pastarq. R.sudaroprodukcijosprieaugi.tokius kaip techninepaLanga. Sioje lygtyje atsiZvelgiama i invesricijqprieaugl.[renginiaiir kt. 1906-1999) balansas diskrediu laiku: 365 .investicijq dydis.rsos (pajarnq)prieaugioir pasihlos(gamybos)prieaugio: LI -=Ixo a (10.lygybe tarp paklar. R. 15 5iq lygdiq i5vedarna pagrindind modelio lygtis. . / [rengirnai. 2) Paklausos (pajamq)lygti: a r l ) n u -_ - Ll i (10.23) dia cr* ribinispolinkistaupyti. tik 3) Pagrindind makroekonominds pusiausvyroslygtis . Siame modelyje ignoruojama santykiniq kainq itaka gamybos veiksniq santykiui.24) 15Sioslygties gaunameinvesticijqaugimo normq.gaunam4investicijq vienetui. Sioje lygtyje atsiZvelgiarna mokslo ir technikospaZang4uZimturnq i garntos iSteklius.lI pastoviu. Tada.y. Domaro modeliai suklre pagrindq tirti kitus ekonorninio augirno darbus. Del savo i5ties bendrosstrukt[ros R. Harodo ir E.pavyzdliui. atviras dinaminis vasilijaus Leontjevo (Leontlev. Harodo ir E. Vasilij.1. pinigai ir pana5iai. esantvisiSkamuZimtumuiir 3) garantuotq augimotempq pastovumo. F 1.

.t .26) 1 ' = 1 X I' . .) v i s u m i n i op r o d u k t o . . . kad specialiojoje literat[roje. kad produkto. X . . . 2 5 ) LXt=Xt*t-XttrD=kr. PaZymetina. iskaidiuojant ir tarpinl produktl X X .vartojimo vektorius.f.7 taip pat vadinamididejandiokapitalo imlumo koeficientais..no galimos apimties apribojirnei ir panaSiai.kaip. . koeficientai. D ..y.Be to. t.nustadius kiekvienulaiko mourentu pageidaujarnq vartojimo vektoriq C ir sprendZiant modelio lygdirl sistem4 galima pasiekti bendrqj4 pusiausvyrEkintarnqjq dinamikos s4lygornis.matrica. Be to. t. y .. kad dinaminis tarpSakiniobalansomodelis leidZiagana paprastai ir Zinomai ivertinti ekonomini augim4 pagal nacionaliniq pajarnq augimo tempe. t..T ateinandiais metaisgaletqpadidetivienu vienetu..nX ' -. neoertraukiamas atviro dinaminio balansovariantas: X-AxX*DxX dia =C' (10. C .y.X-AxX-DxLX=C. . kaupir. jei dia ( t0 ..tiesioginiLl materialiniqiStekliqmatrica.analogiSkas vektoriui A X diskretiniame rnodelio variante.visuminio produkto. r/4tai kartu ir produkto I s4naudq. Svarbutai. X ' . kurioje koeficientai di1 roclc.t) I . naudojant linrjiniq dilbrencialiniq lygdiq sistemr. rerniantis tokiais anksdiau minetais sarvSiais: JOO .i5leidimo iaiko atZvilgiu i5vestiniqvektorius. Si i5vada darytina. ( v e k t o r i u sX = ( X Sis modelispadeda suvokti. kapitalines statybos trukmds skirtingumas. .vartojimo fbndui ir visurninio produkto ([skaidiuojant tarpini produktq) bei galutinio produkto garnybos apirndiai. Koeficientai r/. kokl produkto I kiekl butina sunaudoti gantyba Siaisrnetais. dar labiau konkretizuotuose paprastai modeliuose garnybinio atsispindi kapitalo senejimas. 2.skirtq garnybospajegtuntl vieneto sukurimui Sakoje7. b e n c l r a s i s l ' (vidaus) produktasplius tarpinis produktas. kintant pagrindiniarnsgarnybiniamsfondams. .gaunarnas vietoj drskretinioir nediskretinis.

).. . sudarant pasitelktosi5plestinio Je1 produkcijos garnybos ir pagrindiniq garnybos fondq panaudojirno balanso lygtys: x*Axx=!. U) r... 2. . y : Ut. Y l. L AF k y L y Tuomet: s b kxAI )'xk LY Y s A I b Y (10. dia visurninio produkto iSleidimo "d= (.. ! .y = S+ C .. pajegumais su 3.r7) Dinaminis tarp5akinio balanso modelis yn vienas svarbiausir. b0tinaispagrindiniam gamybiniant kapitalui [vesti.Ax x = 1.xnr -.g specialiqjqekonominesdinamikosr. . arba: galutinio produkto gamyba lygi visurninit_r produkto i5leidirno ir tiesioginirl gamybiniq silnaudq (tarpinio produkto) skirtumui. .. Modelio s4lygas nusako tokios4 pagrindinds lygtys: L r .rl.rbalansuotas kapitalines su statybos rnaterialiniais i5tekliais.. S = /r xAF .. arba: kaupir. F2.... ..produkcijos kapitaloimlumo rnatt-ica.. 4.pagrindiniqgamybiniokapitalor[5ir-1 skaidius.ribojarnas turirnais garnybiniais (subalansuotas jais).n F =(Ft./ x x = F .produktqskaidius. p v ) ..x.n) . k t . x2.2. rr .nasyra sr... xn) .. arba: galutinis produktas susidaro i5 kaupinto ir vartojirno fondq. vektorius. .galulinio rodukto eklorius. /xx:F.tiesioginitl A = (a i1) materialiniq s4naudq matrica. ..P-. rr .nodelir-1.pagrindinio gamybinio kapitalo f = (f vektorius.v. . arba: visuminio produkto iSleidimas. .

Tn. . .v"lt ModelyjepaZymeta: = (k O (10.r.E . .. c . L .Oopirulines statybos materialiniq it). i " F. L \U . ( t ). . s r. S : ( . C(l) . gaminandiais produkcijE.g a m y b i n i o a u p i m o o n d a s . .. kai galutinis produktas yra y=s+c. . .rgimo galutini poveiki: Esrr. . ..U.struktfirinisekonorninioaugimo poveikis (structural econornicgrowth efficiency). kai vykdoma sElyga.Etr\ L r . .. E ( t ) S " Str.1. : . Siarne rnodelyje nurnatorna visEkaupirnEskirti pagrindiniogarnybiniokapitaloprieaugiur. c) pagal vartojirnoar. S t r .(to) 'r E r .sunaudotas ruSiesgamybiniam / kapitalo vienetui lvesti. '. 'j E . o k..r(re b) pagalaugimo poveiki: strukturini (t) .g1=. 1 ' ) (1 0 .C : ( c r . . 1t. .su. . r r / ' \ t (10'30) dia Ep.28) ) .vartojimo augimo galutinis poveikis (consumption growth final efficiency). . .c. 'F t r . s . c _= \ a t |\ . c 2 . .' L\r0. 368 . . . kad I rnetr4s4naudostarnpa ateinandiais (t+ I) rnetais kapitalo iStekliais.i rh5iesproduktas. 1 1 Aix x ( t ) l . Gauname tokiusekonorninio augirno tipus: a) pagal galutini produktq: _ ) . s 2 . s4naudqmatrica.' -Sr.y ekonorninisaugimaspagal augimo strukturini poveiki.C. . ) k f vartojimo fondas. Et = . ..i \ / \ / \ ^ ^ 1 . 2 9 ) .' F s r r_.f(/0) . ) .E(r11) ita Est.

. - ekonominis augimas pagal vartojimo galutini poveiki.v*). n). .r1.r. f i= ( Ur . . ) . iskaidiuojantir tarpinl produkt4 rinkinys. palyginti su rodikliais.y. .A.r") t. .visq produktq.Tt. Salia labiausiai Zinomq ekonomines pusiausvyrosmodeliq bltina paZyrnetiir JAV ekonomistoDZeZiNeimano (Neyman. apraSantis procestu uZtikrinantimaksimalqaugimotempfuuZra5omas taip: Br"* >e*. Pagal Sias sqlygas DZ. . v . Teoriniu ir praktiniu atZvilgiu jie yra reikSrningesni. x panaudojimo intensyvumas. naudojant nauj4 (intensyvq) bazini technologini proces4 369 . . Pateikti rodikliai svarbusdel to. Jis nusako tokiq pusiausviros makroekonomikos b[senq kuri o u Z t i k r i n a n a k s i m a ljq s a u g i m o e m p E .rris gali buti pasiektas. v : .** TarpSakinio balanso modeliui 5iEnelygybE galima iSreikSti raip: Brr* >o* rAu todel.vienetindmatrica).Ll:AxX. . ( x >0). 1903-1957) auganiios ekonomikospusiausvyros modeli.n .visurninio produkto. .jeigu atsiras naujas (rnaksirnalus)technologinio nrakroekonorniniogarnybos proceso (U". Neimano modelis. Tarkime. gaunamaispaprastaiekstrapoliuojant statistinitleiliq dinamikq. sqnaudq iSleidimq rinkinys. U2 . Naudojant A s4naudqmatric4 B i5leidimo matric4 pateikiamaz * daugybeegzistuojandiq technologiniqprocesq: dia t=\1u. kad a' .Jerzy. kr. o* --a*(U*. U U . kad juos apskaidiuojant [vertinamas kokybinis augirno elementq turinys. x20\. . . . r t Siame modelyje apra5yta technologinis produkcijos gamybos procesas: ( L r . kad B:E (E . v 2 .maksimalusrnodelio augirno tempas (o* t 0) . . \ . . v=BxX. uZtikrinandiq produktq rinkinio v (kai i:1.

k a xp x A = p x B . Tai specialiojoje literatfiroje irodorna tuo.Leon Mari. Jei "*t0 gar"rsirne. diskontuotq pagal ekonornikosaugimo temp6 kainos iSraiSka.kaip pasi[los vektoriaus.padedandio suprastivisq pusiausvyros ir augirno problernq kompleks4. x > 0 ) .Neimanornodelisreik5mingas neperZengianl tik Valrasoddsnioveikimo ribq.I xX dydis suprantamaskaip paklausos vektoriaus matematind iSraiSka. Neimano modelyje paklausa ir pasi[la pateiktos [vairiais laiko periodais (vienas periodas. DZ. Neimanomodelioatveiis: . dydis BxX . DZ. . Neimano modelio nagrinejimasyra svarbus ddl jo reziumuojandio pobudZio. V. Neimano modelio atveju tai reiskia.= A x X . Valraso ddsnis (Walra's law) teigia.t. Neimano modelio sElygas a xAxx = B x x . v U. Taigi. kad ekonomikai budingas susireguliavimas). kad produktas bus pagamintastik tada. x>o). kad pertekline pasi[la bendrosiospusiausvyrosrnodelyje irnanoma tik esant nulinei kainai.kadangi negali egzistuoti prekiq (taip pat ir pinigq) paklausosar pasi[los perteklius. veikiandiame laisvosios konkurencijos sqlygomis (ir grindZiarno prielaida. tai pagal DZ. paklausos..=lexx.sqnaudos i5leidirnas" yra atskiras DZ. 1834-1910) bendrosios ekonorninespusiausvyrosrnodelyje.Skirtingainegu Sveroarq o ekonornisto Leono Mari Valraso(Walras.y. tai paskutinioji rinka yra pusiausvirosbfisenos. Makroekonomikoje DZ. Jis parodo.padaugintos iS reikiamq kiekiq) yra visuomet lygi bendrajai pareiktqjq prekiq vertei (kainos. padaugintosi5 pateiktq kiekiL$.jei jo i5leidimokaina sutapssu s4naudq.x). kad bendroji reikalingq prekiq vertd ekonomikoje(kainos.pakeidia kit4 pasiIlos periodq). arba esantn rinkq. 370 . kad ir p* >0. jeigu zl+1 rinkos yra pusiausviros buserros. y Savo ruoZtuDZ.uZtikrinti paklausos augimo tempq rr ekonornikos augimo tempq atitikirn4. Leontjevo modelis . UZdavinys . arba z = \ 1 U . v = E x X . kaip patys sudetingieji rnodeliai grEZina teoretikusprie fundamentaliq bendrqmodeliq k[rirno iStakq.

kai nacionalinio produkto apirntis pasiekiapotencialiojonacionalinioprodukto lygi intervaleAB. Ekonomines veiklos apirnties ir aktyvumo intensyvurno reguliarussvyravirnai. kai gamybos apirntis pradeda dideti. Jei gilus ciklo . vadinamadepresija. bendrosios pardavimq apimties.) svyravimus.Tai vyksta intervale BD.kai ekonornika praejo auk5diausi4 pakilirno ta5k4.tai stadija. tiesqjos ndra tapadios. Dabartiniu metu ekonominiai malernatiniai rnetodai padeda visapusi5kai iStirti begalingekonominiociklo tipq ir r[Siq ivairovE. yra teigiama ekonomin€s dinanikos sudedarnoji. bendrojo kainq lygio.tai gamybosmaZejimostadija. EKONOMINIS AUGIMAS IR EKONOMINES RAIDOS CIKLISKUMAS Nors ekonominio augimo ir ekonornindsraidos sqvokos glaudZiai susijusios. Ekonomini cikl4 sudaro nacionalinio produkto augimo lempq svyravimas. Taigi pasiekiama Valraso ddsnio sElygq ivykdyrao jo bendrosios ekonomines pusiausvyros modelyje. gamybiniLl pajegumqnaudojimo ir kt. kuriam b[dingas bendraskonj unktlros smukimas.Taigi paklausayra lygi pasi[lai. i5 Ekonominisaugimas. tai lV stadija. susidedantis 4 stadijq(10. o i5leidimo kaina sutampasu kaina s4naudq.kaip sudedamoji ekonomines raidos dalis. Augimas pasireiSkiakaip bendra tendencijailguoju laikotarpiu.nuosmukis. tai stadija.). i5 I stadija .vadinami ekonominiu (verslo) ciklu ( b u s i n e sc y c l e ) . Ji baigiasi aukidiausiu pakilirnu arba bumu nacionalinio produkto apimties svyravilno ta5ke B.5.einanti po krizes ar depresijos. Tai rodo gamybos apimties kitirno 311 .pagyvejimas. II stadija.Ekonominio ciklo bendras vaizdas atsiskleis. apibfldinamaekonomikos bDsenataSkeD. I0. III stadija* Wizd. diskontuotq pagal ekonomikos augimo temp4. o trunrpuoju laikotarpiu galima pastebetibendrojo nacionalinio produkto augimo tempq svyravimus..4pav.pakilimas.1dubimas" kuri laikq uZtrunka. tai Zemiausia potencialiojonacionalinioprodukto poZilriu ciklo stadrja. iStyrus ir ivertinus ivairiq ekonominio aktyvumo rodikliq (bendrojo nacionalinio ar bendrojo vidaus produkto augimo tempq.Zemes [kio ciklq. ekonominis ciklas yra ekonornikosaugirno ir nuosrnukio laikotarpirl kaitos procesas. nedarbo lygio. s Vadinasi.Tokl ekonominioaugimo procesobruoZ4Zmonijaipavyko aptikti prakti5kaidar Ziloje senovdje deljo akivaizdZiairnaterialaus pagrindo.

2. tokie kaip mokslo ir technikos naujoves. bDdingas ekonornikai. Ciklo periodi5kumas pripaZistamas ir netgi vertinamas kaip paZangausvystyrnosi forma.v.apib[dinarna ekonomikos vidindsb[senosirjE veikiandiq iSoriniq veiksniqsinteze.intervalasDE.rybos animties ta5kas B. 372 . naudingqjq i5kasenqir auksokasyklq atraclimai. gyventojq migracija ir jq dinamika. Leontjevas ir kiti. o vidines priezastys paverdia tuos impulsus i fazinius paklausos (vartojirno ir investicriq) svyravimus. pavyzdLiul Nobelio premijos laurearar. tipus. Tadiau ji kaip ekonomini desningum4neigia daugelis rnokslininkq ekonomistq. Ekonominisciklas Sia stadija baigiamasvienasekonominisciklas ir sudaromoss4lygos kito ciklo pradZiai. Akivaizdi ir negailestinga ekonomine realybe verdia mokslininkus aktyviai tyrineti jo cikli5kurnq: prieZastis. Samuelsonas. Cikla sukeliaivairiq prieZasdiq visuma. Y Gamybos nuosmukis r<-----> 10.4 pav. pasireiSkimo formas. Zyrnfis ekonomistai P. veiksniq) ekonomin6s sistemos atZvilgiu. naujq Zerniq atradirnai. karai ir net saures ddrn€sar saul6saktyvumasduoda impulsqnaujamciklui. Taske E pasiekiarnas jau anksdiau buvqs auksdiausias gar. kad i5oriniai veiksniai. Ciklas laikomas i5oriSkai susiklostandiurei5kiniu (s4lygojarnu gamtiniq politiniq. psichologiniq ir kt.Tai paklausos svyravimq teorija. Bendrosios paklausos pokydiuose bent vieno jos elernento pasikeitimas gali suZadinti gamybinio aktyvumo svyravimus ir b[ti naLrjo ciklo pradZia. Dabar manoma. Siuo metr-r ekonominiusciklus nagrinejandios teorijos skirstomos[ 3 grupes: l. Ciklas suprantamas kaip vidinis. 3.r. Ekonomistaicikli5kumoprieZastis ai5kinalabai ivairiai.

. Jos ir toliau sudrebindavo pasauli (1914*1975m. 1 8 3 6m . . . . paZeidZiandiais ekonorning pusiausvyrq. 1913m. . 1967-1969m.rinkos paklausos. kylandiasdel prekiq perprodukcijos. . . dar labiau gilinandius krizg. . Neoliberaline. Marksas (Marx.1 8 6 6m . 1 8 5 7r n . kokiu yra akcentuojarna (nors ir 373 . 1 8 4 7 . 1907m.. ai5kinimasyra ekonorniniq teorijq dalykas. Klasikine liberaline mokykla.geleZinkeliq. 3. Karl. nusakomos pajarnq paskirstymu ir vidutines pelno normos.vienija teorijas. o kita vertus .Rusij4 1920m. valdZios elgsenos atsitiktinun4 kaip ekonomikos nat[ralaus reguliavimo mechanizmopaZeidimoprieZasti. krizes nebeprilygo 1929-1932mett1.I 890. pateikianti nevykus[ Zmogaus. * bankq ir birZq sektorius. . m m m m 1907m. Po 1950m. . judejimas.1 8 4 8 .I 893 m.atsiradusios nepakankamos ddl gamybos.). i m m i 8 6 4 . n. 1818-1883) suprie5ino ikikapitalistineskrizes (kilusias ddl nepakankamos gamybosapimties)ir kapitalistines kizes. Vokiediq filosofas K.1 7 8 8 .. 1 8 9 0 .. 1 8 7 3 . . Sios teorijos susieja ekonominiq kriziq pletojim4si su objektyviai egzistuojandiais veiksniais. 1920-1922m.tadiau 1956-1959rn. pasauliniu mastu i5ry5kejo l5 ekonominiq ciklq. 1 8 8 2 . tai buvo Zemdsfikio produkcijoskrizes. tadiau valstybinemisreguliavirno priemonemis buvo randamas palankiausias ekonominiq prieStalavirnq sprendirno budas. 1 8 2 6m .Vystantis pramonei ir plediantis tarptautiniams mainams. viena vertus.eia i5skiriamos tokios trys pagrin<lines kryptys. Naujausiuoseekonominiuosedarbuosematomas santykinis 2 tr 3 krypdiq suartejimastokiu mastu ir laipsniu.1 8 1 7 .bet ir apernedaugelio Saliq ekonornikq (1929-1932 m.JAV) ar tarn tikr4 visuomeninds gamybos5ak4( I 873 rn. krizes i5tiko ne tik atskirasSalis(1900m. kuris visuomet s4lygoja gamybos nuosmuki. 17801950m. 1980-1982 rn. pateisinamas valstybes kiSimasisI ekonomik4.1 8 8 4 . nenagrinejant ekonomines sistemos vystymosi dinamikos. . pasauline ekonomind krize . Marksistind analize. Kriziq prieZastis. o nuo XIX a. cikliniai svyravimai neiSnyko.vario gamyb4). l.1929-1932 1948-1949 PradZioje m.DidZioji depresrja). vidurio . . .visuotinio nepakankamo vartojimo krizds.Sios rnokyklos iSvados grindZiamosstatiSka ekonornines pusiausvyros koncepcija.Japonijq 1922m. jo. Prielasdiq sukeliandiqkrizes.. nedarbo augim4 bankrotus.1 8 9 3 . kilusios del pusiausvyros tarp pramonines gamybosir mokamojopajegumopaZeidimq. . .pasak buvo atotrukistarp gamybospriemonrq objektyvios raidos ir atitinkamo kapitalo kaupimo. le5kant tokiq veiksnirS buvo kuriamos [vairios anticiklines politikos strategijos.. pagristasekonominio gyvenirno dinanrine analize. kuriq giliausi n u o s m u k i ab u v o : 1 7 8 7 . 1 9 0 0 .1 9 0 4 . Kriz6 rei5kia rySkq ekonomineskonjunktfiros l[Z!. Kaskart darantisglaudesniems prekybiniamsrySiams. 2.

kadangi sie ciklai . Siuolaikiniai ekonominiai rnetodai igalina isskirti keliolika sirntq ciklo tipL1.maZieji" Kitdino. tiek pasaulinionkio kaip vientisosvisumos judejimo forma.). VisapusiSkas ekonominiq kriziq prieZasdiq aiSkinimas padeda nustatyti krizes kilimo periodiskumfu objektyvq jo bfitinum4 ir kartu ekonominesraidos cikliSkum4.didZiuosius" Svarbi4 viet4. 2) sezoniniai pusmetiniai ir ciklai.). Visi Sie ciklai interferuoja. tarpusavyje besikertandiq [vairiq cikli5kumo elemenrq kitimo krypdiq daZnai ypad sunku i5skirti atskirusekonominiusciklus.74 . Zymus rusq ekonomistas Nikolaius Kondratievas 3'. 200_400 metq). suteikdami ekonominei realybei ypac sudeting4 ekonomin€s dinamikos uaizdq..iki I men. 3) . vidutini5kai men..didieji" Zugliaro. Del sudetingq. abu kriziq analizestipai galq gale susiejakrizes su pridetinesvertes paskirstyrnuir naudojimu.isuka" ekonomik4 [ ciklus. Reiksmingesni praktiniu ir teoriniu su p o Z i l r i uy r a S i ec i k l q t i p a i : l) trumpalaikiai Sakoskonjunktlriniai svyravimai (l_2 clienq. 5) Lebruso. 40 4) nonnalus . vadovaudamiesimarksistine analize.ilgqiq banglt' Kondratjevo ciklai (40-60 merL5 vidurini5kai 50 metq).cikliSkumoteorijoj e uZima vadinamosiosKondratjevo .investicijq ciklai (10-12 metq). vidutini5kai 8 metai).. vadinasi.statybosclkLai(15-22rnetai). gamybiniq arsargq ciklai (34 rnerai. Vadinasi. Kitdino ciklq analizei irgi skiriarna nernaLa demesio. aiskina krizes kapitalistinei sistemai bDdingu atotr[kiu tarp rinkoje si[lomq prekiq verdiq sumos ir mokios paklausos. komerciniai ciklai (6-10 metq. 8) cikliniai Simtmetiniq svyravimq trenclai (100 metq. 7) .skirtingai) lemianti pajamq itaka ekonominei konjunktfirai. Sis..neisvengiamai sukelia krizes.Neoliberalai pirmiausia pabrdLiavartojimo augimo ir investicijq didejimo neatitikirn4 nes bfltent invesricijosuztikrina pasiulosdidejim4. 6) Kuznecovo. . cikliSkumas svarbiausias ekonomines dinamikos veiksnys. viena is makroekenominds pusiausvyrosdeterminandiq.ilgosios bangos". susijusir-1 ekonomika. Labiausiai istyrineti kaip ekonominio aktyvumo svyravimai yra Zugliaro ciklai...ekonominds raidoscikliskumas visuotinetiek atskironayra cionalinio [kio. susidurdarnas santykinai maZesne su paklausa. Kiek yra ivairiausiqsvyravimo rusiq tiek yra ciklq. Socialistai.

l90l-1985). anglq ekonomistas statistikas Kolinas Klarkas (Clark Colin.Jlgqiq bangq' teorijoje daroma tokia prielaida: ekonomine sistema nuolatosyra nukrypimo nuo makroekonominds pusiausvyros busenos: a) paklausanukrypstanuo pasillos ir pasi0la nuo paklausosilguoju laikotarpiu. 1 9 8 8m .Xra. ).. 18741948). jos egzistavimo bfidas. Sio pob[dZio nukrypimai [veikiami vidutines trukmespramoniniame cikle..1 8 7 4 . visos gamybos efektyvumo didinimo galimyb€s panaudojamos..X. '' Antrojq.).1 8 4 9 . ketvirtoji . o kartu ir ekonominds gyvybingumobei jos teisesi egzistavimq sistemos irodymas. l 9 8 l m .Tokie procesaivyksta vrsose i5vystytose Ekonominiq svyravimq specialistq Salyse. Donald Flemming. vokiediq-amerikiediq ekonornistas Jozefas Aloyzas Surnpeteris (Schumpeter. c) ilgalaikiai nukrypimai nuo pusiausvyros uZtrunka40-60 rn. Taigi galima tvirtinti. Nobelio premijos laureatasSaimonas Smitas Kuznecas (Kuznets. JosefAlois. kad XX a.ilgoji banga" baigesi trediojo de5imtmedio pabaigoje(apie 1940rn.Manoma. puseje . jis stengesi sukonstruoti teoringsocialinq ekonominE sistern4 kuri pati galdtqgeneruotiilgalaikius svyravimus. . paskutiniame de5imtmetyje prasid€jopenktoji . Simon Srnith. (1883-1950). J t) .Jlgqiq bangq" teorijos Salininkaiteigia. kad ciklinis ekonomikos vystyrnasis yra gamybos esmine savyb6.ilgqjq bangq' teorijq ir Siaisklausimais rengti tarptautinius simpoziumus1983rn.. m Be to.ilgajaibangai".ilgqjq bangq' tyrimus atliko arnerikiediq ekonomistasstatistikasVeslis Kleras Mitdelas (Mithell. kad po to.n u o s m u k i( 1 8 7 3 .infrastrukt[ros irenginiq ir darbo jdgos rinkose... pereinama prie naujo technologijos lygio. ) .n u o s m u k i( 1 8 1 4 . Nikolai. . l97l m.ilgoji banga".1 8 7 3 .1 8 9 6 .(Kondratiev. ir tokiu b0du duodamas impulsasnaujai . . 1 9 8 5m . m s m ( 3) pakilimas1896*1920 . 1905-1989).). pasitelkus esamusmokslo ir technikosprincipus. kai. amerikiediqekonornistas Donaldas Flemingas Gordonas(Gordon. ). kad tredioji .arnerikiediq ekonomistas statistikas. m s m ( 2 ) p a k i l i m a s1 8 4 9 . 1892-1931) Europos Saliq vystyrnesi iSskyre tokius dideliusciklus (2. . [renginiq. i r 1 9 9 2m e t a i s . 1923) ir kiti. ) . statybiniq rnedZiagq paklausospokydiq. g. Tolimesnenuodugniq ekonominiq problemq sprendimq paie5ka verte dar labiau pletoti . b) nukrypstama del [rengimq. atlikti tyrimai rodo. Wesli Kler.a5tuntojode5imtmedio pabaigoje(apie 1990metus). ir yra pastebimipramonindsstatybos.5): ( l ) p a k i l i m a s1 7 8 9 .

auksinis"kapitalo augimo lygis akceleracijos koeficientas a a a a a Kartojimo klausimai Kq tiria ekonorninioaugimo teorijos? Kokia yra pagrindineaugimoproblema? Apibtdinkite pagrindinesekonominioaugimo teorijq grupes. . PaaiSkinkite. 1 4 . 1 7 . Kq vadinameekonominiuaugimu ir kuo jis pasireiikia? Koks ekonominio augimo tikslas? Apibudinkite visuomends raidos teorii4 teikiandiq isskirtini vaidrneni techninesekonomines visuomend:s charakteristikai. 12. 376 .r apibudinkitejq teikiamasgalimybesir naudojimosElygas. 9.Kokiq prakting reik5mpturi teoriniai ekonominioaugimo rnoderiai? 1 5 .auksinE" ekonorninioaugimotaisyklg. 5. ekonominisaugimas ekonominio augimo tikslas ekonominio augimo modelis ekonorninioaugirnoternpqdydis ekonominio augimoveiksniai ekonominio augimo klasifikacija ekonominio augimo kriterijai ekonominioaugimo veiksniq matavirnorodikliai ekonominis(verslo)ciklas knzd. . . lJ.KE vadinameekonominiuciklu ir kokius ciklo tipusj[s Zinote? 1 6 . I5vardykite ekonominio augimo tipus ir paaiskinkite pagrindinius iq bruoZus. 8. 1o{e_lius. 3 4. . iq kilimo ypatybes ir jas aiskinandiasekonomines teoriias.. 2. Nuo ko priklauso ekonominio augimo ternpq dyclis ir kuris jrt naudingesnis? 1 0 . . . I5vardykite jums Zinomus konkredius teorinius ekonominio ausirn. PaaiSkinkite ekonominio augirno modeliavimo ypatybes ivairiomrs sQlygomis:esant tobulajai ir netobulajai konkurencijai statinemis bei dinaminemismakroekonominiosubalansuotumo s4lygomis.Apibldinkite krizes.PaaiSkinkite cikliSkumoprieZasris.Apib[dinkite ekonominio augimo veiksniusiriq matavimorodiklius. I l . Nurodykite ekonominioaugimoklasifikacijossudarymopoZymius. 7. 6. ekonomines raidoscikliSkumas ..Pagrindindssqvokos . l.

y. Tuo remiantisteigiama.p 377 ..XX a. kad nedarbas atspinditik pokydius.sveikatos"rodikliq. Italijoje-l 1. 622.. kuri dirbo. Salyser. ivertinciarli ekonomikos bhklg ar ekonomines politikosefektyvumq nedarbolygl vertina kaip vienq ekonornikos. o k4 jau kalbeti apie padiq Zmoniq asmeninesb€clas. praranda pajamr4Saltini.Imta manyti. Nedarbastapo iprasturei5kiniune tik Vakarq. Par. noredarninustatytijo lygi. tesudard 10. PanaS[s priimti ir kitosesalyse. 2001 . Nedarbasbuvo rei5kinys. Gana auk5tas1997 m.Daugelis politikq. 4-o desimtmedio Didziosios depresijosmetu kilqs nedarbasreiske milzinisk4 darbo isrekliLl eikvojim4. bet ir Vidurio bei Rytq Europos5alyse. kad bedarbiaidarbo neturi tik trurnpE 1aik4.8 proc. pradZioje buvo 12.yzdziui. 25 Nors nedarbas buvo i5augEs 8-o ir de5irntrnedio viduryje bei 9-o deiimtmediopradZioje.Todel neatsitiktinai nedarbo problema dorninavo mokslininkq tyrinejimuose ir vyriausybiq ekonomindjepolitikoje beveik pusp iimtmedio. lstatymai Tadiau velesniaisde5imtmediais pradejo fonnuotis naujas. Tadiau reikia pripaZinti.parengtiir tobulinti vyriausybes uZimtumopolitikq.Gyventojq uzimtumastapo civilizuotr4Saliq ekonornines politikos tikslu.gamybos turi apirnties perkamosios ir galioslygi. kad fecleralinevyriausybe visomis [manomomis priemonemis pasiektimaksimalquzimtumo. to. patiria gyvenrrno lygio srnukim4 psichologini diskomfort4. pavyzdZiui. ir todel. palyginrisLr tuo.2 proc.l kaip problem4kito priklausomai nuo situacijos darborinkoje.taiyramalrau negupusp 1933m. nedarbo lygio. vengdarniapsirikti.Prancuztjoje 12. kad mokslininkq poZi[ris i nedarb. Todel nedarbo problerna yra politinitl ir ekonominiq diskusijq objektas. ' Lictuvosstatistikos rnetraSris. o ir opi PoZiurio i nedarbq kaip problem4 pokydius l6rne tai. pozi[ris i nedarbq. kad pokario laikotarpiujis niekada nepriartejoprie DidZiosiosdepresijoslygio. t.kLrio reikejo i5vengtibet kokiais b[<]ais.6proc. Tadiau paskutiniame XX arnZiaus deSimtmetyje nedarbo lygis smarkiai iSaugo Europoje: pavyzdLtui. Ekonomistai tyrineja neclarbq. prieZastis. 2001 . b[na bedarbiais. JAV r946 rn.6.Jame pabrdZiarna. bhclingus dinarniSkai ekonornikai.JAV sr-rdare procentus. rnakroekonominius mikroekonorninius ir nedarbonuostolius. NEDARBAS Viena svarbiausirl makroekonominiq problerlq yra nedarbas. . o visose Europos Sqjr"rngos 5alyse. Daugelis Zmoniq. buvo priirntas UZimtumo istatymas..vidutini5kai apie I I procentq. jo lygis jAV 1982 ber rn. netekE darbo. kuris. Suomijoje.7. ne i5tekliqSvaistym4 nes4s problema.ir kt.. visiSkai kitas. jis buvo Ispanrjoje 20.3proc. daugelis Be Zmoniqieiko darbopirmq kart4arbageresnio.12.Vokietijoje 1991 m..-. -V.r1. jo kLrri laik4 ie3ko.

Ankstesnese temose remdmesprielaida. bet ir EuroposSqlungosinstitucijos. Sios temostikslas.NATORALUSIS NEDARBO LYGIS D a r b o j d g o si r n e d a r b os 4 v o k o s ll.bei nedarborodikliai.kodel neclarbas nei5vengiamas.l. i5rySkinusi kurios nors ekonomines politikos trukurnus. Todel svarbus naturalusis nedarbo lygis. Pateikiarne pagal TDO metodologijE sudaryt4 gyventoJrl klasifikacijos ( schemq I 1.Tarptautine darboorganizacijair kt.romenei ekonomikaiyra lyg ir priimtinas.viena iq yra jau l-arne skyriuje aptartadarbo jega. Tarptautine darbo organtzacija (TDO) gyventojus skirsto i ekonominiu atZvilgiu aktyvius ir neaktyvius. sudaranti darbojegos pasillq prekiq ir paslaugqgarnyboje. 378 . absoliutus skaidiai maizaikq tepasakoapie tikruosius darbo jegos isteklius. NEDARBAS IR JO PRIEZASTYS.o vyriausybei. kuris visr. Gyventojai (P .juo labiau. ir Kadangi del nedarbo visuomendpatiria didiiuliq mikroekonorniniq ir rnakroekonominiqnuostoliq svarbu i5nagrinetinedarbokastusir pasekrnes.kad ekonomikafunkcionuojavisisko uZimtumosqlygornis. Toddl ekonomikosteorija. nedarbas egzistuoja. kitaip tariant. PavyzdLiut. Todel akivaizdu.l Noredarni i5siaiSkintimus dominandiqnedarbo sqvokq pirmiausia turdturnepatyrineti kitas su juo glaudziaisusijusias s4vokas. tai visi dirbantys ir aktyviai ieskantysdarbo Salies piliediai.Ar-rk5tu nedarbolygiu susir[pino ne tik atskirq SaliqvyriaLrsybds. DarbojegosSaltinis Salies yra gyventojai. Zinoma. Todel mokslininkai ir praktikai bando smulkiaLr analizuotigyventojq skaidiq.pasirinktioptimaliussprendimus.Lietuvos statistikosdepartamento duomenirnis 1999 m. pabaigoje m[sq Saliesgyventoiq buvo 3700 t[kstandiq. Taip pat bfitina atskleistinedarbosrulaZinimo budus.gyventojq dalis. kurie nori ir gali dirbti.). Tadiau realioje tikroveje rinkos ekonomikos s4lygomis.tai nuolatiniai Salies gyventojai.kad jas mokslininkaiverlina labai priestanngai. Kaip mineta.1pav.atskleisti. kaip jau Zrnorne. Ekonominiu atZvilgiu aktyviis gyventojai (LF . II.Zmones. nes ne visi Zmonds gali ir nori dirbti.econornrc active population/labour force) . gali padeti geriau paZinti ir lverlinti nedarboproblemq sprenclimo altematyviniu variantus.skaidiuojamimetq pradZioje.population) .I.kokias uzimtuno progrunas turi lgyvendinti ryriausybe. yra kas lemia jo lyg[ ir dinamikq kokios yra nedarbo fonnos.kad nedarbas kaip problemaegzistuoja.

gamybosveiksniq . patikslinsime darbo jegos s4vokq remdamiesipateiktaisapibreZimais schema.-".Aktyv[s gyventojai gali b0ti uZimti.y. tiesiog I c) istaigas.). t. 379 . registruodarniesi ar [darbinirno[staigose apskaitomikitais budais.darbingi asmenys. trumpai apibudinome ir Sias svarbiausiasdarbo rinkos s4vokas. visq ar nevis4darbo laik4 teikiandiopajarnq. kurie nenori dirbti.t.tai dirbantysvisq nuosavybds fonnr4 imondse.atostogq.Ji tiesiogiaii5rei5kia nedarbolygis. narnqSeirnininkcs asrncir nys. pri2i[rintys vail<rrs. kiti asrnenys. ir lankantysdicninio rnokymo istaigas.dirbantys (besikrcipiantysi pagal specialqgrafik4 ldarbinirno besirnokantys. atliekantys karing tarnyb4 bei laikinai nedirbantys. kad uZimti gyventojai. Dabar tik priminsime.rridarbo.l v a) a) dirbantysuZ atlyginitrq a) ncturintysdarbo.1 pav. d) rnokslciviai studcntri. b) laikinai nedirbantysdel b) ieskantys darbo b) ligos.icr nebeie5kantys. organizacijosebei rikiuose. i5vardydarnipagrindinius makroekonornikos rodiklius. darbdavius kt. bet aktyviai jo ie5ko) apib[dinti vartojama labiau apibendrinanti s4voka (U nedarbas . istaigose. ir Kadangi daZniausiai darbingi gyventojai yra uZimti (dirba) arba yra bedarbiai. ir c) dirbanrys savaranki5kai. I1. Cyventojqklasifikacija Ekonomineje literat[roje Siam rei5kiniui (kai Zmonesnetr. daZniausiai Ji vartojamakaip kiekybine ir kaip kokybine tarn tikros gyventojqdaliescharakteristika. c) pasiruoSg dirbti.r) LF .lengvatines invaliduar rno pensijas.tai darbojega: TE'=tr-t-IT' (11. tureti darb4 ir bhti bedarbiai. gaunantys aslncnys.darbojega. bet aktyviai jo ieSko. scnatves.panaudojimolaipsnl. GYVENTOJAI Aktyvus gyventojai Neaktyv[s gyventojai lutil"t*r.. taip pat asmenys. nctckp vilties rasti darbqir.darbo (darbo Nedarbasrodo vieno i5 svarbiausiq jegos) .unemployment). Knygos I skyriuje. kurie neturi darbo. Bedarbiai . ir streikuojantys kt. Noredami apskaidiuoti nedarbo lyg[.

. Aktyvumo lygis (A.bedarbiqskaidius. dia U. Taigi bet kLrrios Salies darbo jegq galima apibldinti kaip visq uZirntLftl ir bedarbiq skaidiaussumq.tai clarbojegos ir tiriamojo amZiaus grupes (darbingo arnZiar. tadiauSiuo ir aspektu svarbDsir kiti rodikliai . . darbo rinkos rodikliq yra fakti5kas (bendrasis)nedarbo lygis bedarbir"l skaidiausir Salies darbojegos procentinissantykis: u. . dia ( l 1.darbingoamZiaus vyresniqgyvenlojq skaidius. dia A.4) E. ir Sie rodikliai gana dinami5ki.darbingoamZiaus vyresniqgyventojq skaidius. U .gyventojq ekonominio aktyvumo lygis bei uZimtumo lygis. P . E * uZirntqgyventojqskaidius. . ir (l 1 . 2 ) Nors pagrindindtemosproblerna nedarbas jo lygis.atrinkti i5 gyventojqregistroatsitiktiniq imdiq n-retodu. uZirntumoir nedarborodiklill dinamika.=#" rco%.employrnent rate).l lentelejepaleikiama l-ietuvos gyventojq aktyvumo.E * uZirntq(dirbandiq)gyventojqskaidius. ll.darbojega. LF .uZirntqgyvento.Tiriant apklausiami vyresni nei 14 metq amZiausgyventojai. UZimturnolygi galima uZra5yti tokia formule: E E. * gyventojqaktyvurnolygis.lq ir tiriamojo amZiausgrupes(darbingo amZiausir vyresniq) gyventojq skaidiaus santykis. 3 ) Aktyvumo lygis apskaidiuojamas daZniausiai rerniantis atrankiniais darbo jegos fyrimq duornenimis. UZimtumo lygis (8. ( 11 . vienas svarbiausir6 kaip jau mineta r skyriuje.fakti5kas(bendrasis) nedarbolygis. = . .rs vyresniq) ir gyventojq skaidiaus santykis. J[ galima uZra5ytiSiaformule: o. P .xloo%o.uZimtumo lygis.activity rate) .=T" fto%.

:4 \ T r r sj- @ {€ d o\ F- ) .l @ r c v N € r . € N o. Y € o = t s 6 .l .f.I o\ r o\ N cl !1N N d oc t oo r € r o\ a..i- co $ € @ F-- t@ r N V @ ..i rc oo € F- *i. >.| .l . ! @ c. N ' N J o '-' < d t r L .f fFG a c\€ € . e4 z.O r cl a N \ cl @ . ^1.v q < : >N :r bI >' o q I.o cn c] E 11 X .al o\ !t r \o j d oo d € r N zs O'Y N ' F . ol .l N N r r rc r r r r $ \ rc $ .tr r N 6 @ r t-- €" € r @ tr >N d n .) $ r ol o1 € a r . : > .1- s: @ E € o\ v o\ t d ca r Y cl FT v r € 6l dl r @ ct (\ N F-.O Y > > > d r.bo x>.1 N ct @ r -l .= A.J bo A cl v1 d (B r @ cl € a6i s N € F- ol @ ra 2 <F- or co d 'tr <.r a. 381 . N F r:i d d 'o : ^ N J o .N N € € . c O .> o o .:1. = € r o o 6 E . i d 6 . tr E E 'N d Fr .i@ N r r r al € s ol oo 6 F- N n s Fr oi s > i I J al .

uZimtumoir nedarbolygiai EuroposSq.6 6.uZimtr.8 58.6 4 1 10.2 554 54R 56.9 14. I1.4 a ^ 69) ES 15 63.gis 3.9 76.9 62.6 9.6 64.9 63. l Nedarbo l1.7 68.9 8.5 t2. procentais. 68.7 65. .2 paveiksle.9 Saltinis: EurostatRe inis: Regions StatisticalYearbook (UnemployrnentStatistics). 9 68. amZiaus 15 gyventojq %) Saiys Airija Austrija 13clgija Danija Craikija Italija lspanija JungtincKaralystt Liukscmburgas Nydcrlandai Portugalija Pranct1zija Suomija )vcoua Vokictija Latvija Lictuva Estija Aktyvrimo lvsis 68.Registruoto nedarbo lygio dinarnika Lietuvoje pateikiama ll.6 5.1 75.8 7t .2 q.1 6 8 .9 \'7 ) 6 l.1 60. gyventojquZimturno tyrimo duornenys.0 2.6 64.8 3.4 75.4 10.0 63.r 16.1 68.4 59.0 '?\ ) Ulimtumo lvsis 65. 382 .I 71. Ur..2 pav.lungos Baltijos Salyse ir (200I rn.Europcan at Corntnission1998a:| 49-64.Tai parodyta I 1.7 15. ir [vairiose Salysegyventojq aktyvurno.3 7t.4 69.2 lcntel6.0 70.2 lenteleje.rmo nedarborodikliai daZniausiai skiriasi.4 71.64 m.7 62. Nedarbolygio dinamikaLietuvoje199l-2000 m.0 A A 71 4 . o/u 14 lz 10 o 6 A 0 t992 1993 1994 1995 t996 t997 1998 1999 2000 2001 2A)2 2UJ3 lVlcLei I1.9 79.Gyventojqekonominioaktyvun-ro.1 5 l '7q l3.

ypadauk5tas buvo Lietuvoje.) ir Craikijoje (10.). Darbo statistikosbiuras (Bureau of labor Statistics)kas minesi apklausia Saliesgyventojus reprezentuojant[ Zmoniq skaidiq . kurie darbo nebeie5ko. laikinai atleistrl i5 darbo ir vel griZtandiqi tq pati darb4 skaidiaus apskaidiavimo tvarkos. PavyzdLiui JAV. buvo Liuksemburge(2. esant auk5tesniamgyventojrl ekonominioaktyvumo lygiui. Svedijojeir 383 . Baltrjos Salyse 2001 m. kad. kitose . Sie Zmoneslaikorni dirbandiais.pavyzdZiui. nedarbolygis Japonr-1oje.rsiant gyventojus.Nedarbo lygio apskaidiavirnas gali skirtis priklausomainuo: l ) Zmoniq.dar yra didele dalis . Kadangi mus labiau domina nedarboproblemos. pagaliau esama didelio neoficialaus uZimtumo.Kitas budingas bruoZas.0 proc. leinandiqi darborink4 fuirma kar14 lnfonnacijos Saltiniaiapie nedarb4atskiroseSalyseirgi gali skirtis: vienose .apie 6-5 000 Seirnq.aktyviai ieskoti darbo".Pavyzd2iui.socialinio draudimo (skaidiaus Zmoniq gaunandiq nedarbopa5alpas) duomenys. 4) nuo statistinir4 duomenq apie Zmoniq.. kurie: a) neturi apmokamodarbo ir aktyviai ie5kojopaskutines keturiassavaites. Tuo tarpukitoseSalyse tokiq ry5kiqsvyravimqnebuvo. p d Besivystandiose Salyse gana daZnai skirtingai interpretuojarnos sEvokos..15 pateiktq duomentl matome.6 proc.nes nesitiki jo rasti. c ) t i k i s is u s i r a s t ia r b q e r m d n e s i .5procento.trediose * oficialios statistikos. Kaip rodo lenteles duomenys.t.nusivylusiq". I5sivysdiusiose Salyse duornenys apie nedarbE irgi kartais interpretuojami skirtingai.lai ie5kandiq darbo)skaidiaus nustatyrno. 2) darbo paie5kqlaiko trukrnes. atrankiniqfyrimq duornenimis nusiatytas nedarbo lygis buvo palyginti auk5tas.tai namtl flkiq atrankiniq tyrirnr4duomenys. b) laukia i5kvietimo dirbti 1 tq padi4darbovietq. Nors ir nevisai uZimti.). 3) darbo paie5kqkriterijaus. JAV bedarbiaislaikomi tie asrnenys.rlk5tesnis uzlqfgq1g lygls..yra jq Zemasmoterq ekonorninisaktyvumas(dauguma uZimtosdarbu namuoseir i uZimtumo rodiklius nepatenka). o auk5diausias lspanijoje(10.16. Zerniausias nedarbo lygis 200lrn.2 proc.) ir Nyderlanduose (2. i1 Tuo tarpu tarp nedarbo lygio ir gyventojq ekonorninio aktyvumo lygio rodikliq tokios priklausomybds nera. Tadiau Siq bendrq rodikliq nustatymasdar negarantuojavienodq nedarbo matavimo metodq atskirose Salyse. nedarbo lygis nustalomas apklar.kurio oficiali statistikaneapirna tai Se5eline ekonomika.sudarandiq darbojeg4 darbingoamZiaus ribq.todel pabandysinte palyginti ivairiq Saliqnedarbolygius. 5) nau. kaip ir daugelyje kitq Saliq.prekyba gatvdse ir t.4 proc.darbo birZos duornenysir kt.darantis itakq nedarbo lygiui besivystandiose Salyse. Siose Salysedaug ZmoniLldirba nevis4 darbo dienq arba yra uZimti neproduktyviudarbu.dirbti" ar . paprastaiyra a.ketvirtose.

p. PavyzdZiui.taip pat kitais budais: per paZistamus.4 Darbo birZosduomenys bedarbiai (tIkst.P. Tuo tarpu Zemq nedarbo lygl Svedrjojegalirna paaiSkintiplataus n.1 241. l. besikreipiandiusvalstybinp darbobirZq.Japonijoje.14: Darbo birZos naujienos.9 4.sr.3 I 10.0 215. Sveicarijoje ekonomikos nuosrnukio sElygornis prie5 nedarb4 kovolama.V. kai del to daugurnoje jis Salir4 nedarbas srnarkiaiisaugo.P.3lenteles duomenys. Dalis Zmoniq kurie JAV b[tr4 laikorni bedarbiais. Japonijojenet ndra darbojega.rasto valstybes perkvalifikavirno programomis.SioseSalyse pakito neZyrniai. kuriostuoj pat apimanetekusius darbo. Tadiau Sio fenomeno vien Saliq ekonomikos uZdarurnu paaiSkintinegalima. 114 A 2000 09 2001 9 0 200209 28.2 3 4 1l . Pastarr. todelnedarbo ir lygis liekaZemas. nors ekonomikos nuosmukios4lygomis uZirnturnas sumaZeja.) (%\ 34't.9 3.rmaZejo. 7.Net ir pakilus naftos kainorns 8-o deSimtmedio viduryje.Sveicarijojeper 20 pastarr4jq metrl buvo stabiliai Zemesnisnegu kitose iSsivysdiusiose Salyse. Lietuvos darbo birZos infonnacija irgi neparodotikslaus bedarbiq skaidiar-rs. Nedarbolygio skirturnaitarp Statistikos deparlamento atrankiniq tyrimq rezultatqir darbobirZosduomenq Statistikosdepartamento duomenvs bedarbiai nedarbo Iygis (tIkst.2 t 4 81 204.9 2235 6..3 6.3 lenteli.Lietuvosstatistikos metraStis 2003.4 6.) 6l. ir bet kartr-r sumaZeja darbojega. pagal skelbimus ar tiesiogiai kreipdarniesii darbdavius. naujq leiciirnq dirbti.5 nedarbo lygis (oh\ 1 5 t99409 I 99509 I 99609 I 99709 I 99805 I 999 05 6.. nes valstyb€spriemoniq mastas.+. Daugelisdarb4praradr.8 99l . Taigi...1 262.roju metu nedarbas Svedrjoje irgi i5augo.7 5.2000.2 8.1 4.4 I t.107.darbo ieSkandiq"nustatymokriterijus daug grieZtesnisnegu JAV.4 255. 1999.tai lemia ir kitos aplinkybes. kadangidalis gyventojr"l darboieskonelegaliose arbaprivadiose darbo birZose. priverdiantirnigrantus jierns neisduodarna darbininkus palikti Sali.1 317.0 3. Lietuvos statistikos metra5tis2001. Nr.4 5 6 r98. I 10.5 t? { 384 .2 I 12.ir jie bedarbiais netampa. p. l5.3 Saltinis: Lietuvos ekonomindir socialin6raida. .Todel pateikiarnas Lietuvos I statistikos departamento nedarbo lygis pagalLietuvosdarbobirZosduomenis irgi yra ZernesnisuZ atrankiniq tyrinejimrl bldu nustatyt4nedarbo lygi. Siuos skirlumuslabaiaiSkiai rodo I 1.sprendZiant uZimtumoklausimus. Tuo tarpu darbo birZos skelbia duomenistik apie bedarbius. ll.rsiq jo moterq dia daZnai nebeie5ko..4 ll.93.

Nedarbasyra dinami5kas.Nedarbo mastas padideja ir del Zmoniq. kad duomenys apie nedarbEgerokai skiriasi. . Sis rodiklis yra jegosnepanaudojimo tinkamiausias atskirq5aliL1 darbo laipsniuipalyginti.gaunandiqdarb4 skaidiq). . Be to. Nuodugnesni nedarbo problemq tyrinejimai neturdtq apsiriboti tik faktiSko nedarbo lygio nagrinejimu. . Nedarbo nuotekio srautas susidaro tada.rclentq tvirtina. kai itekejimas (naujas bedarbiq skaidius)virSija nuotek[ (Zmoniq. Nedarbo mastas Si scherna atspindi srautus i nedarbq ir i5 jo.kai dalis respor. Nebepriklausantys darbojegai.3pav.kurie nebepriskiriani prie darbojegos arbaja tampa. Dirbantieji tampa bedarbiais.5 karto ji sumaZina.ie5kodamikito darbo. ddl Nedarbo mastas Nuot€kis: r Naujai priirnti i darb4. . laikinai atleisti. DaZniausiai asmenys. nedarbo lygis gali bLiti ir padidintas. Nedarbo mastas kyla.lS lenteles matome.nuolat besikeidiantis rei5kinys.maZdaug2. 11.leisti). Tai atspinditoliaupateikiama schema: Itek€iimas: o Atleisti i5 darbo. Darbo birZos duomenysneatspinditikrojo nedarboiygio . Laikinai nedirbantys (al. 385 I .naujai priirnarni i darb4 treti . taip pat palikq ji priverstinai del sumaZejusios gaminamq prekiq jq paklausos. nors tai neatitinkatikrovds: jie tikisi nedarbo paSalpos kitq lengvatq. kad jie ie5ko darbo. Darbo atsisakE asmeniniqmotyvrl. visadaatsiranda Zmoniq. Siq srautqintensyvumas nevienodas.sulaukia pensijinio amZiaus arba praranda vilti rasti darbtl ir paprasdiausiai nebepriklauso darbojegai. tai baigg mokslus. Zinoma. GriZQI savoankstesnes darbovietas. ar Nors ir sunku i5matuotiir interpretuotinedarbolygi. l5samesnd nedarborodikliq analizd bus pateiktapaskutiniameSiosternosskyriuje.jo atsisakE d€l asmeniniqmotyvrt. kai kuo pana5us i vandens baseinq. kiti . kai vieni sugrlZta i ankstesnesdarbovietes. ie5kandiqdarbo pinnq kart4 iejimo i darbo rink4.

ParyzdZiui.tapusiq bedarbiaisskaidiui. PLrE).nedarbolygis auga. 386 . PNE. Pus rodo tikirnybE. Pg61 perejirnotikimybe iS bedarbiq i neaktyviq gyvenrojq kategorijq. kad tas kinta'rasis maLina neclarbolyg[.perdjimo tikimybe iS uZimtq kategorijos i bedarbiq kategonj4. Darbo rinkos pusiausvyros s4lygomis.4 paveiksle: UZimti gyventojai (E) Bedarbiai (u) Neaktyvfisgyventojai (N) ll. kai srauto. P6u. Pagrindiniaidarborinkos srautai Paveiksle rodyklernis parodytos gyventojq perejimo iS vienos b[senos 1 kit4 tikimybes.PN1u.4 pav.:f (Psx.Jei i bedarbiq bhri isilieja daugiauZmoniqnegujI palieka. palikusiLl bedarbiq gretas skaidius lygus asmenq. Pu6 . isiliejandio i nedarbo .kad daris bedarbiq per tam tikr4 laik4 pereisI uZimtqjqbusen4(karegorijq). PNs perejirno tikimybe iS ekonomiskai neaktyvirl gyventojqkategorijosI uZimtqkategorij4. PuN..ekonominioneaktyvurno) tikimybiq funkcija: T f t U. nedarbo lygis yra gyventojq perejimo iS vienos alternatyvin6s busenos i kit4 (r"rZimtumo. Zenklas + (plius) virS kintamojo rei5kia nedarbolygio padidejim4 o Zenklas .perejimo tikimybe iS uZimtq 1 neaktyviqgyventolq kategorijq.baseintl-' lntensyvumasskiriasi nuo i5 jo i5tekandiosrauto intensyvumo. (r 1 . Pagrindiniaisrautaidarborinkoje pavaizduoti1. P6g . kai asmenq. nedarbo. 5 ) dia Ppx . * PNU perejimo tikimybe iS neaktyviq gyventojq kategorijos I bedarbiqkategorijq. Taigi.(minus) rei5kia.perejimo tikimybe iS bedarbiq kategorijos ! uZirntq kategorijq.Nedarbo lygis keidiasi.

pan. perejimo ! bedarbius tikimybg (Pxu). ir Srautq intensyvumE ir nedarbo lygio dinamikE lemia nedarb4 prieZastys.11. Remiantis pagrindine neoklasikines teorijos leze.2.pagrindinedidelio o nedarbo prieZastis. maksimalq visi5ko uZimtumo lyg[. Jie atsiranda ddl netinkamos darbo apmokejimo politikos. 1. suderindamas paklausq ir pasifilq. Todel. taip pat kuo didesnesavanoriSko ir priverstinio i5ejimo i5 darbotikimybes (PsNir P6Lr). darbo rinka laisvosiosrinkos s4lygornisturi tendencij4savaitre pasiekti pr. kuo bus maZesneperejirno iS bedarbiq I uZirntqkategorijqtikimybe (Pus) ir ekonominiuatZvilgiu neaktyviq gyvenrojq perejimo l uZimtq kategorij4tikimybe (P5E). Darbo rinkoje tarp visq Siq 5e5iqsrautq yra glaudi priklausornybe.1. Nedarbo prieZastys Nagrinejant svarbiausias nedarboir jo lygio kitirno prieZastisreikia atsiZvelgti i dvi pagrindines rinkos teorijos pozicijas: neoklasikinq ir keinsistinE.darbo r-rZmokesdiotarifrl pasikeitimai (nedarbo augimo s4lygomis turi maZeti valandinis darbo uZmokestis.5 paveiksleparodyta. kuri pasiekus tai darb4 galds susirastivisi norintys dirbti. Neoklasikqnuomone. Neoklasikai teigia. kad visiSkas uZimtumas gali nusistoveti savairne.y.kodel ne nelankstusdarbo uZmokestis sukelianedarbq. kuris b[tq pakankamas.rsiausvyrq.nrq kategorijos t ekonorniikai neaktyviq gyventojq kategorij4 (Psn-). reguliuojant nedarbo lygi. arba i savaranki5kaiapsir[pinandiq darbu (Pps) kategorij4. 387 . nedarbo padidejimo. uZtikinanti darbo pasifilos ir paklausos pusiausvyr4 darbo pasiularinkoje virSijajos paklaus4. PavyzdLiui.dirbandiqpensininkqpensijq sumaZinirno programa gali paskatinti pensininkq perejim4 i5 uZir.nedarbo lygis bus tuo aukitesnis. sukeliandios I 1. Teori5kai bus lygis. Pagrindinis jo realizavirno mechanizmas . taip pat skatinti juos ie5koti papildomo uZdarbio. maZejant dideti). Darbo jegos kainos arba realiojo darbo uZmokesdio nelankstumas jo nesugebejimas keistis iki lygio. bltina atsiZvelgti i visq SeSiqperejirno tikimybiq pasikeitirnus.Darbo rinkos pusiausvyros modelyje realusisdarbo uZmokestis keidiasi. kurios rezultatasnelankstus darbo uZmokestis. o kartu didinti pensininkq. Tuo tarpu iS tiesq darbo uZmokestis visadayra toks lankstus.laisvosiosrinkos mechanizmqveikimo apribojirnai. esanttarn tikram ekonomikosiSsivystymo lygiui ir finansindms galimybems. Todel valstybes uZirnturnopolitika turi buti gerai apgalvota ir nesukelti nepageidautinq pasekrniq. kurie ie5ko darbo. pavyzdLiui. kad susibalansr-rotr-1 darbo paklausair pasi[1a. Kada realusisdarbo uZrnokestis w1 lra auk5tesnis uZ lygi w0. esanttarn tikram darbo uZmokesdio lygiui.

jos vertinimu. Nedarbas. vadinamasltikesdiq (laukimo) nedarbu (wait unernployment).ir kiekvienasnorintis dirbti gali rasti darb4. darbo jegos pasilla virSijajos paklausq kuri4 dikruoja firmos. Tadiau l[kesdiLi nedarbasir kyla del to.Bent jau to reikalauja elernentaririnkos logika.Kai darbo uZmokesdio lygis w0.5 pav. atsiradEskaip nelankstaus darbo uZmokesdio rezultatas. kuri rodo atkarpa E1A. No Darbuotojqskaidius 11. kad.nedarbas. Darbuotojai paprasdiausiailaukia progos rasti darbE uZ 5i darbo uZmokest[. Viso to pasekmd. bfitina i5siai5kinti. Darbuotojai tampa bedarbiaisne toddl.o kai darbo uZmokesdiolygis w1. kad jie nori rasti darbq kuris labiau atitiktq jq kvalifikacijq o todel.Tik nenorasdirbti uZ 5i darbo uZrnokestiyra nedarbo prieZastis.o darbo pasi[la virSrjajo paklausq darbdaviaituretq darbo uZmokest[sumaZinti. .esantdarbo uZrnokesdiui ws.nepaisant darbo pasiulos 388 . Norint suprasti darbo uZrnokesdio nelankstumoir lnkesdiq nedarbo esmg. kad firmos negali sumaZinti darbo uZmokesdio. Neoklasikine mokykla nagrineja nedarbq kaip savanoriSk4 reiSkin1. pusiausvyradarbo rinkoje yra pastovi. butq idarbinta N0 darbuotojq.tik N1. susidarantis Siomis s4lygomis. sukeliantipriverstin[arba lhkesdiqnedarb4. Nelankstus darbouZmokcstis nedarbas ir Nedarbas. kodel darbo rinka nepasiekia pusiausvyros. esant nustatytam darbo uZmokesdio lygiui.ji sutampa su visiSku uZimturnu. vadtnamas savanoriSku nedarbu. nes.Kai realiojo darbo uZmokesdio lygis yra vir5 pusiausvyros ta5ko.

padeda jam kristi iki pusiausvyros iSsaugotinelanksttldarbo uZmokesti. Manoma.-M. paaugliq uZirntum4 sumaZinal-3 procentaisr.neleisdamos lygio. todel jq sukurtasribinis darbo produktas yra maZas.Perev. l.Vadinasi. Jie lygino minimalaus darbo uZmokesdio pokydius per tam tikrE laikq su paaugliq idarbinimo pokydiais. 2) profsqjungqreikalavimusstabiliq darbo uZmokesdiq. paaugliq nedarb4 kadangi jq pusiausvyros darbo paprastaiyra Zemas. Makroekonornika. kodel darbo uZrnokestis yra nelankstus'? Ekonomistainurodo tris 5io reiSkinioprieZastis: 1) minimalausdarbo uZmokesdio istatymqtaikymq. P. nes jie gauna 'zymiaididesni darbo uZrnokest[. kad minirnalausvalandinio darbo uZmokesdio nustatymas ypad veikia jaunimo.N. Tadiau daliai darbuotojq minimalaus darbo uZmokesdiotarifq [vedimas pakelia ji virS pusiausvyros lygio ir sumaZina paklaus4jq darbojegai. kartu sumaZintqjq nedarb4 sudarytq o s4lygas firmose [gyti profesij4. priartintq jI prie jq pusiausvyrosdarbo uZmokesdio. Tadiau yra nuomoniq. Del to padidetqkitq darbuotojqgrupiq nedarbolygis. firmos nelinkusios moketi jaunimui didesnl uZmokestinegujq pusiausvyros darbo uZrnokestis. Todel minirnalausdarbo uZmokesdio nustatymas Siai darbuotojq kategorijai turi didelq reikSmE.:lzd-vo MCU.pertekliaus. negaudami dalies darbo uZmokesdio.nemokamai" igyju profesijq ir darbo igudZius. kuriq pusiausvyros darbo uZmokestis atitinka nustatytE minimalq darbo uZmokestl. 3) skatinandiq darboefektyvum4darbouZrnokesdio sistemqivedim4. Tyrinejimai parode. kad minimalaus valandinio darbo uZmokesdiopadidinimas 10 proc. o samdo auk5tesnes kvalifikacijos darbuotojus. Mokslininkai tyrinejo minimalaus darbo uZmokesdio nustatyrno poveiki paaugliq uZimturnui. Daugumaidarbuotojq5is lygis praktines reik5rnesneturi. 2) paaugliai fimose labai daZnai . Sie lstatymai ipareigoja firmas taikyti ne ZemesniusuZ vyriausybes nustatytusdarbo apmokejimotarifus. grupQ panagrinesime Si4 prieZasdiq pladiau. Kyla klausimas. Vyriausybds. Dalies ekonomistq nuomone. nes lankstaus (kintandio) darbo uZmokesdio politika leistq maZinti paaugliq ir jaunimo darbo uZmokest[.ypad nekvalifikuotai. kad tokie veiksrnai skatintq firmas kvalifikuotus suaugusiusdarbuotojuspakeisti paaugliais ir jaunimu. ' Menkju G.213 389 .jaunimui nederdtqtaikyti rninirnalaus darbo uZrnokesdioistatymq. uZmokestis Taip yra del dviejq prieZasdiq: 1) paaugliai priklauso maZiausiaikvalifrkuotai ir menk4 patyrim4 turindiai darbo jegai.c angl. 1994.priimdamosminimalausdarbo uZmokesdio istatymus. Tai irgi jq surnaZina pusiausvyros darbo uZmokest[..

padidejusprofsqiungqnariq skaidiuil0 proc. Paprastaidel to rnaZinamas darbuotojq skaidius. Suomrjoje .ir auga l[kesdiq neclarbas. Makroekonomika. valdymo sferosdarbuotojus. D.nedarbo lygis padidejo1. pasiraid nauj4 [statymq kuriuo minimalus valandinis darbo uZmokestis buvo didinamasdviem etapais:1990 m.80 USD/val. Globalnyjpodhod.ir l98l m.-P. Tarp iSsivysdiusiq SaliqmaZiausiai profsqjungoms priklauso JAV darbininkq * tik apie 14 procentq5. 1938 m.2procentuo. LarrenF. o Darbo aprnokejimas 1997m. Svedijoje . 390 .85 proc. jo taikyrnasne visq paddt[pablogina. nustatytas 0. Siq organizacijqjudejimo iSsivystymas leidZia sprqsti apie jq galirnq itakq deryboms del darbo uZmokesdio lygio. o finna gali savaranki5kai sprgsti apie jai reikalingq darbininkq skaidiq.) Vadinasi. daugumosdarbuotojqvalandinis darbo uZmokestisgerokai aukStesnisuZ minimalq..Tuo tarpu Japonrjoje 29 procentai. Kita nelankstausdarbo uZrnokesdio prieZastis. DidZioje Britanijoje . kodel priimami [statyrnai.monopoline profsq. G. 548.kuriq laikymas sukelia problemq? Paslaptis ta. 214.95.dalies Zmoniq pajamos bntq Zymiai maZesnes.-P. D.-P.Globalnyj podhod. Minimalus valandinis darbo uZmokestisiteisintas daugelyje Saliq. prezidentas Bu5as DZ.ungq vaidZia darbo rinkoje.98. Makroekonornika. Jei ne Sis istatymas. jau siekEs3. Profs4jungoms priklausandiq darbuotojq pusiausvyros darbo uZmokest[lemia ne darbo pasi0los ir paklausospusiausvyra. p.ir l99l m.iSskyrus. 4 6L t / v a l .25 USD/val. b[tq gavg darbo uZmokesti (Jie w6. DZ. DZ. ilg4 laikq nekito. LarrenF. a 2 Kyla klausimas. 6 Menkju..apie 50 procentq. *iki 3.9-o deiimtmeiio viduryje ne Zemds ukio Sakoseprofsqjungomspriklause: Danijoje . reikalauja kad finnq savininkai taikytq rninimalausdarbo uZmokesdio [kainius. 'Saks.35 USD/val.-V.JAV Federalindvyriausybdjau nuo 1938 m. duomenimis.' Zrnoma.. 1985m. JAV valstijose. . PavyzdLivt.o profsqlungq lyderiLlir darbdaviq derybos. Daugiausia profs4lungos nariq yra SkandinavijosSalyse.. L i e t u v o j e1 9 9 8m . j i s s i e k e .minimalusdarbouZmokestis. 1998. Profsqjungqvaidmuo atskiroseSalysegerokai skiriasi.25 USD/val. 'Saks. kadangi yra daugybe prof-esijL1.N.B.70.DaZniausiai pagal sudaromE kolektyvinE sutarti darbo uZmokestisb[na auk5tesnis pusiausvyros uZ darbo uZrnokesdio lygi. ir tik 1989m.543. 2.per 60 proc. Makroekonornika. darbo rinka labai marga. Kiek maZiauAustrrjoje ir Norvegijoje . o n€ w1. Tadiau ir JAV minimalaus darbo uZmokesdioistatymas taikomas '/c rnaZdaug darbojegos.B. kad valandinio minirnalaus darbo uZmokesdio nustatymaskenkia ne visiems. parnaZu Jis augo.iki 4. darbo uZmokestis irgi auk5tesnis. darbininkq. kur profsqjungq vaidmuo didesnis..

Salyse Norvegrjoje) yra aukSdiausiasderybq centralizacijos lygis: dia dalyvauja Nacionalines profsqjungos ir Nacionaline darbdaviq federacija. regionines firmos lygio. Pasak vienos i5 Siq teorijq. kur profsqjungr4 centralizuotas visiSkaidecentralizuotas. profs4jungqvaidmuo neapsiriboja itaka tik savq darbuotojrl darbo uZrnokesdiui. Taigi darbo sutarfys.Skatinantisdarbo uZmokestis paprastai yra auk5tesnis uZ pusiauslryros darbo uZrnokesti. Jei Zmonesgeriau maitinasi. Darbo uZrnokesdiolygio problemasSiuoatveju padedasprgstidarborinkos elastingumas. Gresme. bet i5sivysdiusiomstikrai netinka. ar 3.Todel Sakosar jo hrmos nesistengia maZinti. ir. Tai propaguojandios teorijos skelbia.turetq sumaZdti darbuotojqdarbonaSumas akivaizdu. Todel finna ir moka didesnluZ pusiausvyros darbouZmokesti. finnos personalo vidutine kokybe priklauso nuo gaunamo darbo uZmokesdio.skatinandiq ef'ektyvq darbq uZmokesdio sistemq lvedimas.pakelia jq darbo uZmokestivir5 pusiausvyroslygio. kad auk5tas darbo uZmokestis surnaZina darbo j€gos kaitq kuri firmoms bltq nuostolinga.Tuo tarpu Kanadoje.Kai kuriose Vakarq Europos profs4jungqpriimti sprendimaidel darbo uZmokesdio Salyse gali b[ti vien tik darbo arba uZimtumo institucijq sprendimu taikomi darbininkams. Jos galt b[ti valstybines. firmq pelnas. Gal tokia teorija tinka besivystandiomsSalims. gali daryti poveiki ir profs4jungomsnepriklausandiq Jos jog ir Siqfirmq darbuotojaikurs darbuotojqdarbo uZmokesdio lygiui. Sudaryli susitarimai plinta i regionus ir firmas.nors yra perteklinedarbopasiula. Ekonomistq nuomone. Antroji teorija teigia. nepriklausantiems profsqjungoms. daro didelE nustatant darbo uZmokesdiolygl visos ekonomikos mastu. Ekonomistaipateikia kelias darbo uZmokesdio itakos darbo na5umui teorijas. kuris butinas normaliam gyvenimo lygiui palaikyti. Profsqjungq [tak4 vaidrnuo priklauso ir nuo to. Japonijoje ir DidZiojoje Britanijoje.na5iauir dirba.Jei firma sumaZintqdarbo uZmokesti. JAV. makroekonominiai rodikhai (infliacijos judejimas yra tempai ir nedarbo lygis) yra stabilesniSalyse. kad aukStasdarbo uZmokestisdidin4s darbo na5um4.sudaromos dalyvaujantprofs4jungoms. Sakines. prie5ingai. Jei skatinandiodarbo uZmokesdioteorijos teisingos. Skandinavijos ar (Svedijoje.derybos del darbo uZmokesdiolygio yra visi5kai decentralizuotosir vedamos firmq lygyje.jq Be to. auk5tesnis darbo uZmokestisturi ltakos Zrnoniqmitybai. kokiu lygiu vedamos derybos. Dar viena nelankstausrealiojo darbo uZmokesdioprieZastis. Pasak trediosios skatinandio darbo uZmokesdio teorijos.tai iSeitLS sumaZinusdarbo kad uZmokesti.vadinasi. profs4jungas. Austrijoje ir Vokietr3oje derybos sukoncentruotosekonomikos Sakose.geriausidarbuotojaipereitq I kit4 darb4 o 391 . Tai daro itak4 darbo uZmokesdiuiir valstybessektoriuje. nes Sioje Saliq grupeje pusiausvyrosdarbo uZmokestisZymiai vir5ija tq lyg[.

..n aktyvumui didejan1 vyk1tq.. plediasi gamyb.lsilos (krizes) stadij4 -i.iukeliandiomis bentlrosios .kad kiekvienoje Salyje gyventoiq uZimtumo lyg[ lemia efektyvios bendrosiospakrausos dydis. Taigi verslo . darbo uZmokesdiotarifLl paraikymas vir5 pusiausvyroslygio finnoms daZnainaudingas. Jei darbo uZrnokestis zemas. Besivystant techninei paLangai ir kintant zmonrq poreikiams.. taip elgtis nusprendE patys.padaugejabedarbiukylane. k. o kartu ir darbo paklausa.pnvadiq ir ir vyriausybds.firrnoje liktq tik neturintys altematyvos. Ekonomistai toki4 iq elgsenq vadina . Daznainedarbqdidina ir vyriausybes bandymaikontroriuoti infliaciiq l monetarindsar fiskalines politikos priemonemis. visos Siosskatinandio darbouZmokesiioteorijospanasios teiginiais.rg5 ameequs. todel.. Verslo ciklo ir nedarbopriklausomybp atspindi I 1. mokdilama aukstesn[ darbo uZmokesti.Tokiq atrankQekonomistai vadina . Akivaizdu. Taip_yra . jo IS matome. kad firrnos dirbandiosefektyviau. Ketvirtoji teorija bando aiskinti sitaip: gaudami aukstesni darbo uZmokest[darbuotojaief'ektyviaidirba.. ciklinio nedarbo lygis yra didZiausias. paklausai padidejus.neigiama selekcija".darboryg*@..ciklinio nedarbo 1y_g]9 maZiausias yra (b). Tai veikia 392 .Keinsoir jo pasekeiq teorijostvirtina.investiciiq mastas).Tadiau tai kartu lemia clarbo uZmokesdio nelankstumq lfikesdiqnedarbq. verslo ciklui pasiekr"rs pakilimo (burno) stadri41a.maZela.. Ekinominia.morarinesrizikos" problema..Jeigu bendroji paklausanepakankaina arba ima rnaZdti.priimumu darluotoiq.o ilgesnis ekonomikos pakilimo laikotarpis ir kuo jis intensyvesnis.4w_r1!$9.ilin" rizika'. prasideius ekonomikos .pagerintitotyuing darbuotoiq sudetiir kartu padidinti darbona5urn4.vienq ekonornikossakq vaiclmuodirleja.M.kad.iklirrio'nedarbo "lklo kreivdsvingiuojaprieiingakryptimi.jei savo darbuotojams moka zymiai aiaesni darbo uZrnokesti. kacl tai cikliniq ekonomikos svyravirnq sukeltas nedarbas. Finna. n Tarp kitq nedarbo prieZasdiq svarbiq vietq uZima ekonornikos strukturos pokydiai. sumaZeja ekonominis aktyvumas.litq . susvelnina . kad nuosmukiometu (del sumaZejusio vartojimo ar investiciiq)sumaz€p prekiq ir paslaugq gamybos apimtis. ir Taigi neoklasikine teorija nedarbui paaiskinti pateikia nemaZai argumentq. Ji skatinadarbuotojusnevengtidarbo ir patiernskelti darbona5uma.iuo necrarbo lygis labiau maZeja. o verslo ciklui pasiekur aep.mo.virsijanti pusiausvyros lygi fimra gali i5vengti. rizikuodami buti atleisti.. Auguni fi rmq produkcrjos 'auugiiu paklausai. p a k l a u s ors a Z e j i m 4 . ekonomika pagyveja.6 paveikslas.Kitaip tariant. kur[ sudaro varlojimo pak-lausa(salies gyventoiq bei vytiausybes islaiclos vartojimo prekernsir paslaugoms) investiciiq paklausa([vairiq rusiq . Mokedama darbo uzrnokest[. bedarbiq pradeda mazeti.nuosmukiui. darbuotojai dirba blogiau. Tuo tarpu DZ.neigiamos selekcijos".

Darbo jegos paklausos profesine ir kvalifikacine struktura irna neatitikti jos pasiDlos strukt[ros. Verslociklo ir nedarbolygio priklausomybe 393 . irgi maZinandios darbojegos paklausE.Nedarbq didina ir tai.darbo paklausfo nes naujoms prekems ir paslaugomsgaminti reikia naujq profesijq bei auk5tesnes kvalifikacijos darbuotojq.nesekmingai meginantysgauti darb4 reikalaujantlauk5tesnds nei jq padiq kvalifikacrjos. Darbuotojai. kad naujq prekiq ir paslaugq garnyboje naudojarnos tobulesnes technologijos. tampa bedarbiais. Y.6pav. % lz BNP uglmas Pakilimas (bumas) Depresija (krize) 0 a) didZiausias tmaZiausias I I I Nat[ralusis nedarbolygis 11.

Nedarbo dinarniktl veikia ir netolygus darbo paklausos kilin. jis gautq tik 146 USD. JAV savaitinebedarbio pa5alpa. kad nedarbo pa5alpasreikia maZinti.jei sutiktq dirbti pirmq pasiulyt4 darbq.DidZiule migracija i miestus. Daugelyje Saliq (pavyzdZiui. Nors 5iq pa5alpr4 konkedios mokejimo s4lygos gali skirtis ivairiose Salyse net tos padiosSalies ar atskiruose regionuose.Nedarbo trukrne Siuo atveju labiausiai priklauso nuo paSalpos mokejimo trukmes.Nr. Bedarbio pa5alposdabar mokamos visoseiSsivysdir.Tuo tarpu kai kuriose Europos SalysegrieZto apribojirno nera: Danijoje buvo laikas.o skirtumas tarp pa5alpqgaunandiobedarbio disponuojamqpajamq ir dirbant gaunamodarbo uZmokesdio rraZdja. tarkime. tai jo derinys su pa5alpq mokejimo trukme 7 Darbo birZosnaujienos. atskaidius pajarnq mokesti.ras atskiruosemiestuose.120 USD srnarkiai sumaZinajo nor4 dirbti. norint paskatinti bedarbius spartinti darbo paie5kas. kurl jie gautq. Tadiau ekonomistai n6ra vienos nuomonds ar b[tent tai nulemia nedarbo lygio skirtumus tarp valstybiq. pa5alpq rnokejimo trukme yra pagrindinis rodiklis.Fridmenas.kur pakeitimo koeficientas didesnis. Minetas santykis vadinamaspakeitimo rodikliu. kadangi lengvina bedarbiq padet[. kad viena i5 nedarboprieZasdiq yra pati draudimo nedarbo atveju sistema. ir Draudirno nedarbo atveju programos didina nedarbo lygi.Si problema aktuali ir Europos Salims. Vis daZniaumokslininkai pripaZ[sta. Bedarbiai atidliai stebi santykl tarp bedarbio pa5alposdydZio ir darbo uZmokesdio. tuo ilgiau galirna 5is nedirbti ir ie5koti geresniodarbo. Kita verlus. p.rsiose Salyse. Kuo auk5tesnis rodiklis. kr. pavyzdLiut. PavyzdZiui. M.5 metq. ir nepakankamas darbojdgos mobihrmasyra viena nedarboprieZasdiq. Bedarbio pa5alpa neapmokestinama. JAV draudimo nedarbo atveju programos egzistuoja nuo 1936 metq. Vokietijoje Sis-laikas irgi grieZtai neapibreZtas.JAV) Sis laikotarpisgrieZtairibotas. mano. PavyzdLiui. Olandijoje . dalis bedarbiq jas gauna.darbo uZrnokestisapmokestinarlas. Akivaizdu tik viena * kad pa5alpq dydis ir jq mokejimo terrninaituri reik5mesnedarbotrukrnei.2. bedarbiopa5alpos buvo neapmokestinamos. pa5alpq apmokestinirnassudaro pusg darbo uZmokesdioapmokestinimonormos. 5. Pakeitirnorodikli veikia darbo uZrnokesdio ir paSa$q apmokestinimas.JAV iki 1978 m. uZ 200 USD atlyginimq nes.rrdidesne darbo jegos paklausa. Mokslininkq nuomone. ir rnokesdiai mokami nuo tam tikro pajamqminimumo.regionuose. pats pakeitimo rodiklis Jei nedarbo prieZasdirlneparodo. Nuo 1979 m. paai5kinantis ilgalaikio nedarboprieZastis. tik ilgainiui maZinamas pa5alpos dydis '. JAV bedarbio pa5alpa siekia 50 proc. Kai kurie Zym0s teoretikai. savailinio atlyginimo paskutineje darbovieteje mokama26-39 savaites.6. ir dia sukelia nedarbo augim4. 394 . kai pa5alpa moketa 9 metus (dabar ji mokama tik 2 metus). 1998.

Nedarbolygis Siaures Arnerikoje.8 10.2 I 1.8 9.6 2.-6'h ed.7 7. I5 lenteleje pateiktq duomenq matyti.0 2.3 4.4 10.7 | 1.2 1.1 \ '7\ q 4 5 6 6. .7 0.. inVeurostat.9 2.9 7 l 4.334. (procentais) Valstvbd JAV Kanada Japonija Europos S4junga Pranc[zija Vokictija Italija JungtincKaralystc Austrija Bclgija Danrja Olandija JVCqrla Svcicarija Norvcgija 1961 6.8 t t l < 0. *1994 rn.7 0. 1993. Nagrinejant nedarbo prieZastis.8 8.J.0 l ) ) 7 7.7 0.0 0.2 1 l 6.4 lentel€. Tyrimq rezultataiakivaizdfis:Salyse.r It.9 3. Atlikus tyrinejimus. todel ir ilgalaikio nedarbomastasmaZesnis.7 I 1. duomenys.8 10. Japonijoje Europoje ir I 961-2001m.kad esarna dideliq nedarbolygiq skirtumq tarp JAV ir EuroposSaliq.5 10.9 8.0 a? 8.586-5 87: http://www/eurooa.Ypad tai pasakytinaapie Belgijq ir Olandij4 kuriose tarp 15 i5sivysdiusiq Saliq draudimo nedarbo atveju programos yra dosniausios.3 4 5 t a 2.strukt[ralistine ir histerezes hipotezds.0 . Saltiniai: Gordon R.0 7 5 8.8 9.7 '7 1 7.o ne jq dydis.0 a5 2.8 8..3 2.6 5 0 'rl 8.2 \4 54 ) 1 0.0 I 1.7 2.1 q4 5 5 o( 10.0 1989 1 9 9 1 1995 1998 2001 5 1 .4 lentel€jepateiktusduomenis.8 3.4 6. JAV mokslininkq tyrinejimq duomenimis. pa5alpos kur mokejimo trukme ilgesne.7 o 1 4 6 4.negalima nepastebeti. ilgalaikio nedarbomastasgerokai didesnis. Panagrinesime 1.9 1 ) 1972 1979 I986 5 5 5 R ) 1 5 n 5 q 't.8 6.0 t 5 0.0 8.o Europojepadidejovidutini5kai4 kartus.5 n.1 t.tuo tarpu JAV jis beveik visai nepakito?" Si misle paskatinonaujq teorijq apie nedarb4ir infliacrjq atsiradim4.8 \ tl +.6 9. nedarbo trLrkrnglabiau didina ilgesni nedarbopa5alpqmokejimo terminai.4 t.* P. Lietuvos statistikos metra5tis1997 P. Macroeconomics.9 4 5 5 l 10.vaizd?Lkeidia.htm eu. Tuo tarpu JAV.9 q 5 lt 1 7.Vakarq EuroposSalyse pasiDlytas nedarbcr paSalpqindeksas.0 ? o q s 5 l 1 R 6.7 t ) 4.0 t.9 8.2 7.3 '7.6' 4.2 1 4 6.New York.1 0. Japonijoje ir Sveicarijoje minetos programos yra gana kuklios.Tarp jL1 svarbiausiosdvi tarpusavyjekonkuruojandios. kad nedarbo lygis JAV kito neZymiai.6 10.JAV mokslininkai tiesiog kelia klausim4: .sugretinantis pinigini jq ivertinim4 per tam tikrE laik4 su paSalpos mokejimo trukme. Harper Collins College Publishers.6 2.3 t 4 7.3 2. 39s .Kaip galdjo natflralusisnedarbolygis nuo 7-o de5irntmedio pradZiosEuropojepadideti4 kartus. I ll.2 1 A 3.0 ) 1 0.

e Histercsis (i5 graiktl k. kad visi jq nariai turdtq darbq o autsaideriai joms . I " Hysteris and the EuropeanUnemploymentProblem.rstoja jais rlpintis. per dideliq vyriausybes i5laidq ir reguliavimo.Profsqjungos. dideliq mokesdiqir regioniniq disbalansq.Ypad tai pasakytinaapie nat[ralqi nedarbo lygi ir jo dinarnik4. kad ilgi r. toki. jis jau nebegali sugriZti ! pradinl tai lyg[. ir tas.y.Kai kurie mokslininkai apibUdina Europ4 kaip sergandi4 Lga. Tarp nedarbo prieZasdiq.i t i g a r e i S k i a e r n e l y g i d e l lv y r i a u s y b ek i S i r n q si ir S p d s ypad radikalq socialindsgerovespob[d| kuris trukdo eI'ektyviaifunkcionuoti darbo rinkai.insaideriai autsaideriai". 396 .Cambridge.rralizmas metodologinesocialiniq mokslq kryptis ir metodas. veikiandiq nedarbo lygi.Jas galima suskirstyti I dvi grupes: tas. JAV mokslininkai Olivje BlanSaras (Blanchart. lnsaideriai. Mokslininkq nuomone. svarbiausiu uZdaviniulaikantistiriamojo objekto abstrakdios strukftirosarralizg. nors minetq veiksniq poveikis i5nyko. tampa autsaideriais.1986.rZmokest[. l5 esmes strukt[ralistine hipoteze rerniasi neoklasikines teorijos pagrindais ir europinio nedarbo prieZastimis laiko darbo rinkos funkcionavirnomechanizmo paZeidimus. kai esamasnedarbo lygis negali sugriZti i ankstesni lygi. jei nedarbolygis kyla ilg4 laik4 tai ir didesnisinsaideriqskaidius " Struktr.nes profsEjungosnr.3skyrinjc.1. laikolarpiu.nattralqjI nedarbo lyg! veikia fakti5ko jo lygio pasikeitirnairn. Nedarbo atveju Sis rei5kinys rodo.rsantys autsaideriqkinta atitinkamai fakti5ko nedarbo lygio dinamikai. nuldrnusias nedarbolygio pakilim4 Europoje1960-1990m. netekE darbo.siekdamosgerovdssavo nariams (insaideriarns). '"0 Naffiralusis nedarbo lygis bus analizuojamas1. . I . nors nedarb4sqlygojusiqveiksniq poveikis i5nyko. kuri4 j i e v a d i n ae u r o s k l e r o z e . kurios apima vyriausybiq vykdom4 reguliavirn4 bei geroves valstybg. kad jei del kokiq nors veiksniq poveikio nedarbo lygis Zymiai iSar"rga. t.. Riba tarp insaideriq ir nepriklar..) reiSkia atsilikim4 kai pakitqs rei5kinyi nebegali sugriZti i pradinl lygi. auk5to nedarbo lygio periodai lernia nat[raliojo nedarbo lygio augim4r Jq iSvados paremtos darbo uZmokesdio nustatymo modeiiu . kad europinis nedarbasyra toks didelis del specifiniq rikio valdyrno klihiiq: pernelyg dideliq atlyginirnq. stengiasi nustatyti darbo uZmokestl didesn[ LrZrinkos pr. Taigi strukt[ralistine hipoteze i5kelia specifines prieZastis.rsiausvyros darbo r. kurias lemia didZiuliai realieji uZdarbiai.rployrnent) reiskinys.Olivier) ir LorensasSameris(Sunmers. kurie iSnagrin€ti anksdiar-r.Strukturalistind8 hipotezd teigia.gali tapti ir bedarbiais. Nedarbo histerezA(hysteresof unen. Lawrence)teigia. Todel. dideliq bedarbiq pa5alpq. . nurodoma rr nedarbohistereze'.

pakeisdami pirmuosius bendrame bedarbiq b[ryje.pasir. Todel tai s k a t i n a e d a r b oy g i oa u g i m 4 . 3 . ketvirti nedirba. l l .rdornapaaiSkinti aukitq nedarbo lygi Europoje pastaraisiais deSimtmediais. ir Vakarq Europos Salyse. profsEjungos o reguliuoja darbo uZmokestitik likusierns savo nariams. kad darbininkq darbo r.nes baigesijq darbo sezonas t.frictional unernployment) nedarbas. bandantipaai5kintinedarbohisterezE. Pastaraisiais deSirntmediais darbo uZmokesdio aprnokestinimas augo ir JAV.. N a t [ r a l u s i sn e d a r b ol y g i s Nedarbasgali buti laikinasis(rnigracinis). ar. n l Nedarbo histereze ir bar. Laikinasis (migracinis) nedarbas (Ue . Todel ir JAV .rZrnokesdio apmokestinimo sumaZinir. atsirandantis nonnaliarnedarbct paieSkos procese.r. kai visi SieZrnones ir anksdiauar veliau susiranda naujq juos tenkinantl. irgi turi neigiamEpoveiki r.sugebejimus. sud€tinga ir nustatyti svarbiausias. i5einaiS kiti darbo ar pirmq kartq prisrjungia prie darbo jegos. Kita teorija. jos skirtingai verkia nedarbo lyg[ ivairiose Salyse. kad konkretls del 39'7 i i. atleisti i5 ankstesnio.dainai jq b[na visaskompleksas.pirm4 kart4 ie5ko darbo. sudarandius ZmogiSkqji kapital4 ir net ekonomikos pakilirno laikotarpiu dirbti nebegali.rZimtumui. Treti. Kadangi laikinasis nedarbas atsiranda esant normaliai darbojegos apyvartai.Ekonomistq nuomone.Jie ypae neigiamai veikia smulkq ir vidutini versl4 skatina Seielinesekonomikos vystym4siir neoficialausuZimtumoaugirn4. .pasibaigusdarbo sutardiai ar ddl praZangq.darb4 arba grlLtai senq1i.ba nepakankarnos paklausos. .kiti ie5ko naujo darbo. Tuo padiu metu.t.Todel nedarboaugimasgali bfiti nenutrfikstamas. l . nes maZina verslininkystespaskatas. Tadiau 5i leorija negali paaiSkinti nedarbo lygio pokydiqJAV ir yra gindytina. apmokestinant finnq pajarnas. rerniasiprielaida.tampa autsaideriais. N e d a r b o t i p a i .kai Zmoneskeiiia darbusir i5einaar grlita i darbq Sis nedarbasdaLnaivadinamasapyvartiniu. Nedarbo lygi veikia ir darbo uZmokesdio aprnokestinimo lygis. Vieni darbuotojai keidia darbovietE del Seimyniniq aplinkybiq. baigEmokslus.-rlos ekonomikos" Salininkai tvirtina. Taigi nedarbo prieZastysyra labai [vairios.ras galetq leigiamai paveikti darbo jegos pasi[14 sumaZinti nedarbE DidZiuliai mokesdiai.strukturinisir ciklinis.Del to. mokesdiq didinimas veikia darbo jegos pasiul4 j4 maZindamas skatindamasnedarbo augirn4. kad bedarbiai prarandasavo igudZius.

auga ir realusisnacionalinis produktas.Del tokiq pokydiq kai kuriq profesijq paklausa surnaZeja arbavisiSkaii5nyksta. veikla.Kitaip tariant. Laikinaji nedarbq atskirti nuo struktfirinio yra sudetinga. . Siuo atvejubedarbiai . kvalifikacijos ar teriloriniu atZvilgiu). Taigi laikinasis nedarbasyra nei5vengiarnas. sutikus dirbti pirmE pasillyt4 darb4 o investicijos atlygis .Esrninis skirturnas tas. Del to dideja Zmoniq palamos.Todel neatsitiktinaidarbo .moterys. racionaliaupasiskirstodarbo i5tekliai.investuojantys"I darbo paie5k4..JL1investicijos kain4 sudaro padios paieskoskaina plius prarasti atlyginimai. Keidiantis varlotojq prekiq bei paslaugq strukturai ir jq gamybos technologijoms.r. kai darbo paklausos struktura neatitinka darbo pasi[los strukturos (profesijos. tam tikru mastu ir Jis pageidautinas. ar abiejq kartr. keidiasi ir bendrosiosdarbo jegos paklausossudetis. Kadangi strukt[rini nedarbElemia Ziniq ar gyvenamosiosvietos. nesutampa laisvq darbo viettl reikalavimaiZiniomsir bedarbiqturimos Zinios. nekvalifikuoti vyresnio amZiausdarbuotojai) netenkadarbo. iskaitantnaujasprofesijas. kad darbo rinka i Siuos pokydius reaguoja letai.i5auga.ie5kojin-ro" teorija laiko nedarb4 ypad produktyvia laikinElInedarbq socialiaivertinga.nesutapimas. norsyra ganadinami5kas..kurirl nors prieZasdiq pakeidiavieni kitus..tuo tarpu paklausakitq. Sisnedarbo likg be darbo Zmones tipasnuolatos iSlieka. kuriuos gali parduoti. kuriuos buvo galima gauti. Tokios priemonds paLeidLia rinkos ddsniq veikimq darbo rinkoje.galimybe gauti didesnIatlyginim4 daugelimenesiqar metq ateityje. turl darbo igfidZiq. Tuo tarpu . vadinasi. kadangi daugelis Zmoniq susirandageriau apmokarn4 labiau kvalifikuotq ir produktyvesni darb4. Strukt[rin[ nedarbtlsukelia ir anksdiaunagrineti rinkos mechaniznio veikimo apribojimai: minirnalaus darbo uZmokesdio istatymq taikyrnas. kad prie laikinojo nedarbo priskiriami bedarbiai.strukt[riniai" bedarbiai negali i5 karto gauti darbq nes jiems reikia arba keisti profesrj4 arba papildomai 398 .Sis nedarbo tipas dar vadinamasnesutampandiu nedarbu. profsqlungqreikalavimaistabiliq darbo uZmokesdiq.aslnenys. ir del to dalis darbuotojq fiaunirnas.Pana5iai susiklostodarbojegos strukturosneatitikimasteritoriniu atZvilgiu. Struktiirinis nedarbas (U5 . atsirandantis. maZinandiq atlyginirnrl diferenciacijt6skatinandiodarbo uZmokesdiosisternq[vedimas ir kt.Nedarbas atsirandad6l to.structuralunernployment) nedarbas. darbo jdgos struktlra neatitinkanaujosdarbo vietq strukt[ros. nes istatymuosenustatytas darbo uZmokesdio minimutnas yra per didelis siulomoms darbo funkcijoms apmokdti.kai laisvos darbovietos nesutampa gyventojq(bedarbiq)gyvenarnqja su vieta.

ekonomikaii5 nuosrnukio perejus kitus ciklo etapus. Saltoklimato rajonuosestatybtl darbininkaisavaitdms mdnesiams ar atleidZiami darbo.net jei ir kiekvienas statybininkas tais rnenesiais.kaip jau rnin€ta. kai ekonominis aktyvurnas i5auga. Vadinasi.PavyzdLrui. atsirandantis esant ekonomikos nuosrnukiui.mokytis. kai bendrasis nedarbo lygis. Visi5kas uZimtumas (Ee . Yra dar vienas nedarbo tipas . Todel vietoj visi5ko uZimtumo sqvokosekonomikosteorijoje daZniausiai vartojarna 399 .kinlant cjarbo galimybernsskirtingais sezonais.ilgesn€s yra trukmes. Ciklinis nedarbas su sulaZeja.cyclical unernployrnent) nedarbo tipas. pavyzdZiut.o strukthrinis.Kadangi laikinasisir struktfirinisnedarbas neisvengiarni. Be to. sieke25 procentus. bedarbiq skaidiq galirne apskaidiuoti taip: U:Ur+ Us+Uci dia U ..t.bedarbiqskaidius(nedarbas).full employment) . galime grlLtt prie visi5ko uZirnturncr problernos.1933 m. U6 . JAV. kuri ir apibudinavisi5ko uZimturnos4voka. laikinasis nedarbas daZniausiai trumpalaikis.7 procento. Jis tiesiogiaisusijEs verslociklu. yra laikinasis ir strukt[rinis nedarbas. Nors atskirose Salyse kurios nedarb4 kai sukeliandios prieZastys gali skirtis. o kartais pakeisti ir gyvenarnEjq viet4. yra todel simtaprocentiniouZimtumo b[ti negali.. stadijos ypad 1 pakilirno i stadij4 gali i5nykti. nes vidutinis rnetinisnedarbolygis kai idarbinamas yra Salto ir Silto oro nedarbo lygiq vidurkis. kLrri sukeliabendrqq iSlaidqnepakankamumas. Vidulinis metinis is statybininkq nedarbo lygis yra aukstas. Tadiau galimas tam tikras uZirnturno lygis.Ciklinis nedarbas.6) I5naginejE nedarbo tipus. Us . Didziausias ciklinis nedarbas bLrvo DidZiosios depresijos laikotarpiu 1929 . neiSvengiarrrr. kai JAV bendrasis nedarbo lygis buvo 9.strukturinisnedarbas (bedarbiqskaidius). Ue * laikinasisnedarbas (bedarbiqskaidius). Ciklinis nedartras(Uc-. Pastoviausi. Paprastaisezoninis nedarbas priskiriamasprie laikinojo nedarbo.sezoninis nedarbas.tai darbo i5tekliq (darbo jegos) panaudojimolygis. Pokariolaikotarpiu JAV ir daugelio kitrl Saliqekonomik4ypad Zyrnusnuosrnukis i5tiko 1982 rn.y. nedarbo tipai yra tie patys.ciklinis nedarbas (bedarbiqskaidiLrs). (11. kai ekonomikoje yra tik laikinasisir strukturinisnedarbas. AtsiZvelgdarni i nurodytus nedarbo tipus. esant visiSkam uZimtumui nedarbas egzistuoja. oras atiyla.

esant bendrajai makroekonorninei pusiausvyrai. kai dirbandiqiqskaidiusyra N0.. didejant darbo uZmokesdiui..tai nedarbo lygis. kad ekonomika veikia. Krypstanti I desinE.Tadiau ekonomikos teorijoje 5i s4vokavartojamair norint susietinedarbolyg[ su stabilia infliacrja ir gamybosrezultatais. U. strukt[rinis nedarbas (bedarbiqskaidius).Kreive AJ parodo. .Natfiraliojo nedarbo lygio" sqvoka pirmiausia pabreLia5i rei5kinf kaip realiai egzistuojanti. kiek Zmoniq sutinka dirbti uZ siulom4 darbo uZmokesti. Ji galima apskaidiuoti. tai natDralusis nedarbolygis bus lygus skirtr.Infliacija".Darbo rinkos pusiausvyra susidarotaske E.Si kreive yra kaireje kreives LF puseje..kad 5io'edarbo tipo lengviausia iSvengti.7 pav. Jei ivertinsime ir ciklini nedarb4 kuris turi reik5mes faktiSkam nedarbolygiui. manoma. ir Siomis sqlygomis gaminant potencialdI bendrqjinacionaliniproduktq. skatinandiomis makroekonomikos politikos priemonemis. susidaranlis esant stabiliarn infliacijos lygiui. Tarkime. . laikinasisnedarbas (bedarbiqskaidius).. .).naturaliojo nedarbo lygio" sqvoka.kai darbo uZrnokestis yra maZesnis. Toks rySysnagrindjamas skyriuje.c i k l i n i sn e d a r b oy g i s . U . l Kadangi ciklini nedarb4 galima sumaZinti. ir yra bedarbiai. Grafike Zemyn besileidZianti darbojegos paklausoskreive LD rodo.-r-xl}}o/o. Kreive LF rodo Saliesdarbo jegos pasi[lq. norindiq dirbti daugeja. l2 Natflralusis nedarbo lygis (U" .natural rate of unemployment) . . kad. darbojega. o realusisdarbo uZmokestis Atkarpa EF w6. Nat[ralusis nedarbolygis (U") yra laikinojo ir strukt[rinio nedarbosumosprocentinissantykissu Salies darbojega: U"= dia UnUeUs LF U"+Uo (11.7) . Noredami geriau suprasti nat[raliojo nedarbo lygio problem4 panagrindkime papildytEdarborinkos model[ ( I I . 400 (lr. kadangi dalis zmoniq iesko geresnio darbo. nesukeiiant didesnes infliacijos.unui tarp faktisko (bendrojo)nedarboir ciklinio nedarbo lygio: Un: U...kreive roclo.U.8) . kad irnones samdo daugiau darbuotojq. tikedaniesi didesnio atlyginimo.fakti5kas(bendrasis) nedarbolygis. kai infliacijos lygis yra stabilus ir gaminamas potencialusis bendrasis nacionalinisproduktas. natlralusis nedarbolygis. pavyzdliui.

sudaremaZiaukaip 2 proc. iki 1945m..Ekonornika pakilo auk5diausavo gamybosgalimybiq ribos.rs.Tadiau teorinis nat[raliojo nedarbo lygio apibfldinimas yra savairnesuprantamas dalykas.. Taigi fakti5kas nedarbolygis nuo 1943m. Natfiralusisnedarbo lygis nera pastovus dydis. daZniausiai remiamasi l-o de5irntmedio pradZiosmakroekonorniniais rodikliais.EkonomikosnuosmukiosqlygornisfaktiSkas nedarbo lygis vir5ija nat[ralqjl jo lygi. Jis perZiurirnas. naudodamikaip bazq tam tikr4 laikotarpi. kuriuo ekonomikoje buvo visi5kas uZimtumas. tai ciklinis nedarbas. atsiZvelgiant darbo jegos sudeliespokydius I jei velesniaislaikotarpiais. Darbo rinkos modelis Nat[raliojo nedarbo lygio sqvoka nerei5kia. b0na sunkumr4.7 pav. pavyzdLtu| JAV. 'l .VyriausybedrauddiSeitii5 darbo svarbiausiose pramondsSakose.o. kadangi darbo jegos paklausabuvo didZiuld.Kita vertr. I l. nustatantkonkretq tam tikru laikotarpiu natlraliojo nedarbolygi. PavyzdLiut. kai d a r b or i n k av r a o u s i a u s v i r a . Kaip Zinia.kad ekonomika visada jam funkcionr"roja. Taigi natr"rralusis nedarbolygis sr-rsidaro. Po to bazinis natlrah.vaizduojanatlralqji nedarbolyg[.JAV ekonomistai naturalqji nedarbo lyg[ nr-rstato. kai nedarbasbuna Zemiar.2 procentq. esant stabiliorns kainoms. o 1944 m.. tai 40r . keidiantis sElygoms.Zrnonesdirbo vir5valandZius ar kelis darbus.r Sio lygio. galimi atvejai. N. Siarn tikslui. Kyla klausirnas. nukrito iki 1. iSaugodarbojegos jaunimo daiis. koks jis turetq bIti? GrieZtos rnetodikos nustatyti nathralqjl nedarbo lygi nera ir Siandien.PavyzdLiui. esant.rsis nedarbo lygis koreguojamas. Antrojo pasaulinio karo metais natlralusis nedarbo lygis jAV buvo 3-4 proc.

Kitaip tariant.Tadiau tai nerei5kia. nuo paskutineje darbovieteje gautoatlyginimo.nuostoliai. jis ekonomistrq nuomone. Zemes r-rkiopertvarka. JAV nedarbo pasalpa mokarnaapie pusErnetr5 veliau butina nors trumpam susirastidarbE Jei tas darbasnepatenkina.i5dirbE dien4.o 402 . galima vel ieskotinaujo darbo ir gauti pasalp4. pramondsrestrukt[rizacija. net ir atskiruose padiqSaliqregionuose. padaryti Znrogui. atspindindiot4 fakt4 kad jauni Zmones. Mikroekonominiai ncdarbo nuostoliai (microeconornical loss iiom unernployment).Zymus ekonomikosnuosmukis.5 procentus.kai kainq lygis buvo stabilus. Svedijoje.r tai rnikroekor. per dvylika paskutiniqjqmenesiq.Pav yzdlitti.. Pa5alpos 9l dyclis.kai jis bendras nedarbo lygis buvo daugiau kaip 7 proc. darbojegos. 7-arne de5imtrnetyje nattralusis nedarbo lygis sieke apie 4. o 9-atne.5 proc. JAV ekonomisttl nuorlone. turdjo b[ti apie 8 procentus.1987199lm.natr-rralusis nedarbo lygis padideja iki lygio. nes dia ji veikia zymiai daugiau ir netradicinitl veiksniq: nesusiformavgrinkos santykiai. visiskas uZirntumas buvo tuomet. medicinin[draudim4ir kt.privatizacija. Europoje nat[ralusis nedarbo lygis yra /zymtat auk5tesnis..ja.darbojegos. I5sivysdiusiose Saiyse mokarnos neclarbo pasalpos tik i5 dalies kompensuoja 5i praradim4 kadangi ismokos niekada neprilygsta turdtomspajarloms. natfralqji nedarbo lygi ekonornistai buvo linkg vertinti 6 proc.susipynEs su Se5eline ekonomikair kt. Si surna maLd.2.kol netenkama teisds 1 pa5alpq.sunkiau susiranda darbq ir iSsaugo darbo viet4. Jaunesniems kaip 50 metq asmenimspa5alpamokama iki 30 menesiq.5 proc. laikotarpiu. 11.makroekonominiainuostoliai. kai dirbo 95. oj Lietuvoje ir kitose pokomunistinese Salyse nustatyti natnralqji nedarbo lygi gana sunku. NEDARBO PASEKMES IR NUOSTOLIAI Nedarbopaselcnes ka5tus visuomeneigalima vertinti siaur4jair ir pladiqjaprasme. palyginti su patyrusiais darbuotojais. Devintamedeiimtmetyjepasalpqdyctis paialpos dydis priklauso sieke apie 40-50 proc.4 proc.Jai gauti b0tinossqlygosskiriasi ne tik atskirose Salyse. Tuo tarpu 8-amedeSirntmetyje sieke 5.rorniniai nuostoliai.nes faktiskas nedarbolygis svyruoja apie 5 procentus. praradusiarn darb4.Pirmuoju atvejr. Pavyzdziui. Norvegrj e j is sudaro2-3 procentus. gauto atlyginimo dydlio. Paskutiniame amZiaus sio desimtrnelyje JAV nathralusis nedarbo lygis yra Zemesnis.antruoju .kad jis visose Salyse vienodas. ekonorni5kai aktyviq gyventojq . bet tq Pranc[zijoje bedarbio pa5alpq gauna asmenys.5J. vidutinio darbo uZrnokesdio. Pirmiausia darbo netekEsZmogus prarandavisas arba dali pqarnq.

rogui priimtinas. 650 lvykdo ZrnogZr. kad bedarbiq pa5alpa toli graZu negali prarastll pajarnq.nuostoliai pladiqla prasrne. savo sLrgebejimais.kad kiekvien4 kart4 JAV mokslininkai pavadino tragiSka. Kartu padmus. I2 GordonR.rdystes. kad savanori5kasnedarbas Zn. Savanori5kasnedarbas (voluntary unemployrnent) tai nedarbas.[ kalejimus. Salyse vertinin. su^papildor.saviZudybiq skyrybq. per 12 rninesiq 05 0l . Makroekonominiai nedarbo nuostoliai (macroeconomical loss from unemployment). Tadiautai nesumenkina mikroekonorniniqkaitq (nuostoliq)problernos. ZmogiSkaj4 ekonomikos nuosmukiq ir nedarbo kain4 JAV Tyrinetojai nustatd. GrieZta nuostata:bedarbis tuli intensyviaiieSkotidarbo. o prieSpensinio amZiaus asrnenims paSalpos mokdjirnas pratgsiamas dar du mdnesius.Pakartotinaipa5alpaskiriama tik i5dirbus 180 vie5uosius darbusarbaremiamusdarbus. (mtrsq bedarbiopadetisdar lyg ir pakendiarna ISsivysdiusiose Salyse padetisLyniai dramatiSkesne. Sirdies Seimai.rais). SavanoriSkai atsisakydamidarbo. vL esama Tokia situacija atitinka nathralqjI nedarbo lygi. Zmondstikisi ateityje gar. kadangi laisvalaikisirgi naudingas. Be to. [skaitant 20 t[kst.3000 .rrintiems rnaZesni dydis 24 rndn. nedarbo lygiui padiddjus I proc. dar 920 Zrnoniq nusiZudo. menkiau iSsivysdiLrsiose bet ne kaip Pavyzdiiui. socialinio draudimo staZ4per trejet4pastarqjqmetq.nedarbo padidejimas pagalJAV statistik4yra susijEs vienu procentu. P.J. Pa5alpa laikotarpi. kai Zmones nesutinka dirbti pusiausvyros darbouZmokesti.135 L0 ir neturi vir5yti dviejq rninimaliqgyvenimolygiq (nuo 1998 mokama ne ilgiau kaip 6 mdn..4000 500 patenka i psichiatrinesligonines. dienr4 Pateikti pavyzdliai rodo.Macrocconomics.baigusprofesini rnokyrntl. mirStanuo Sirdiesir inkstq ligq bei kepenq cirozes. Lietuvoje bedarbio pa5alpaskiriama tr. Zmondsmano. ir nepasitikejimq ateitimi.250 Lt). Pa5alpos pajarnas(nuo 1998 patvirtintasretniamas negali buti maZesnis vyriausyb6s uZ 05 0l .rsrnq kt.iki 45 menesir4. nevisaverti5kumo Ekonornikos nuosmukio ir i5augusio nedarbo s4lygornis padaLrgeja nusikaltimq. kad laisvalaikisyra didesndvertybe negu darbo pajamos. lvertinti ir nedarbopasekrnes Kai kurie ekonornistaimano.trumpejagyvenimo trukrnd. reikia ir 37 t0kstandiais mirdiq. kornpensuoti Nedarbas sukeliane tik ekonominiq sunkurnrL ir psichologinitl bet jar. kuriuosoatiriavisa Salies ekonomika.Be to.rtigeriau apmokarn4darbq.nornrs priepuoliq''.vyresniems kaip 50 metq . 333 403 .

Y .cikriniu necrarbotipu.u.Si teorija ivertinta teigiamai ir ekonornikosmoksle Zinon. tszs-tqso). (r l .fakti5kas(bendrasis) nedarbolygis. arba Okuno kreivds nuolydi. DZonsono adrninistracijoje.Okuno kreivesnuolydZiokoeficientas.ra potenciali prekiq ir paslaugq gamyba. Kai bendrasisnedarbo lygis (U.bo rygio pasikeitimasapytiksliai sudaro0.) priklausomybg nuo faktisko ir potencialiojo produkto (y/yp) santyfio. AtsiZvelgiant pasikeiti*roskaitmenini lyg[ (0. nepasiekian.-u") tiesiogini iys! su produkcijos santykiu(Y/Yp).natfiralusis nedarbolygis.h x [ 1 0 0 x ( Y / y p-) I 0 0 ] . .faktiSkas bendrasis nacionalinis produktas. Kita vertus. Jis nepaai5kinanat[raliojo nedarbo ir jo pasekmir4. Un.:Un -h x [00x (Y/Yp) . koks li. RyS[ tarp nedarbo lygio ir bendrojo nacionalinio produkto apirnties atsilikimo nuo potencialiojoBNp matematiskai 1960 m. dia (l Ll0) U.rnas(okun. Salyje nepagaminamas potencialusis produktas.Todel (1r. Okuno desnigalima uZra5ytiSiaformule: U. Yp .8) fo'nulg galimauzrasylitaip: U . e ) okuno desnis re'iasi trediuoju . Kitaip tariant. aukidiaupaleikt4 i formulg galima uZra5ytiir taip: 404 .a). Arthur. frode Zymus JAV makroekonomikos tyrinetojas Arturas okr. ka<lprocentinis nedar.virsijantis nat[ralqli nedarbo lygi (U"). kad ekonomistai atotr[ki tarp porencialiojo BNp (yp) ir fat tist o BNp (y) apib[dina kaip BNP apirntiesatsilikimq.100]. .U n : .Siuo atveju neclarbq galirra traktuoti kaip vienq svarbiausiq neefektyvausdarbo jegos ir kitq gamybos istekliq panauclojimopriezasdiq. okuno ddsnis iSreiikia tik ciklinio nedarbo (u.Jei nacionarinis ekonomikanepajegia patenkintivisq norindiqir galindiqdirbti.) itin aukstas. nedarbas trukdo visuomeneijudeti potencialiq galimybiq kreive.4 produktq santykioprocentiniopasikeiti'ro priesinga linkme. prii'ra toki.potencialusis bendrasis nacionalinisprocluktas. tai rodo atvirksting nedarbo lygio (U. buvgs ekonomikls patarejq tarnybos pirmininkas prezidento L. jog yra reguliarus neigiamasrySystarp fakti5ko BNp (y) ir potencialiojoBNp (Yp) procentinio santykio bei skirtumo tarp faktiSko ir nat[raliojo nedarbolygio. Jau 4 skyriuje rnineta. y.ra kaip Okuno d6snis Okuno ddsnis (Okun's larv) teigia. JAV ekonomikos pavyzdZiu irodyta. h .

padaugintas skirrumo i5 larp produktq santykio ir 100 proc. nedarbopadidejimqvir5 natfrraliojonedarbolygio t i k I p r o c .8 < R 38 Il5 58 6l 4l) iniai: Rinkos ekonon-rika valstybinisreguliavimas.Reikia apskaidiuoti faktiSkilnedarbo lyg!. t.5 8.0 .1 trilijono USD. JAV 1989 meraispotencialusis BNP (Yp) buvo vertinamas5.t.y.U . . PavyzdZiui.340.* ornika ir valstvbinisreguli V. o natfiralusisnedarbo lygis .T. Samuelson Economics.) . (lr. USD).-P. 4x [ 0 0 x ( Y / Y p ) .Tarkime.4 x (-5)..5lentel€.Sis santykisl:2. kad.100" prie5 Y/Yp butinas del to.Nedarboekonorniniai nuostoliai JAV Metai 193 1933 0 D i d Z i oii dcprcsija Nedaiboly. patiria milZiniSkq nuostoliq.nurodant. 1990. tai BNP atsilikimas nuo potencialiojo BNP sudaro 2. U.gauname: (1 U . 405 . : U n . 5 x 5 1 0 0 i mlrd. 9s4 958 961 971 975 980 985 990 2 850 (vidutiniSkai kasmct 385) l6 Aa {J 6. . New York.2l.0 .l g g .5 procento.5 6. (.6: -0. minus nuolydZiokoeficientas (h).2 5 5 Realiojo un lrl.. kad produkcijos santyki i5reik5tume procentais).P.gip (nroc. jei faktiSkasnedarbo lygis virSija nal[ralLg[ nedarbolygi vienu proc. leidZia apskaidiuotiprodukto nuostolius.10)formule.7 5 q 8.5 arba2:5.y. 18..nedarbolygio suBNP apimties atsilikimu santykis.8 6. Remdarniesi 1. Netgi taikant Zerniausi4 Okuno desnio ribq.j o s u k u r t in u o s t o l i ab [ t q l y g [ s l 2 ' 7 .ll) Formuld rodo. 1988.jog fakti5kasnedarbolygis (U. U S D ( 1 x 2 . 4x ( 9 J .esant auk5tam nedarbo lygiui. esant bet kokiam ciklinio nedarbolygiui. Taigi fakti5kasnedarbolygis . kad visuomend. Ekonornikos teorijoje 5is desnis daZniausiai pateikiamas paprasdiau.* P. ' U.1 0 0 ] .6 : .:$+l:$. 11.) yra lygus naluraliajam nedarbolygiui (U"). Nedarbo sukeltus ekonominius nuostolius (l iliustruosime JAV duornenimis 1.8 procentai."u"i (mlrd.. kad produktq santykis yra 95 proc. Akivaizdu.5 lentele). 5 m b d . .6 procentai.

Neoklasikq nuomone. menkas darbo jegos mobilumas).). o b[tina apriboti tik tai.kuriuos jie bltq mokejg dirbdami.kodel. tadiau jie niekada nebus kompensuoti. Tredia. vildamosi. iSauga. apriboti profsqjungqitakq darbo uZmokesdio dydZiui ir uZimturnui nustatyti. jie iSIoSia ilgesn[ laisvalaiki.privalu maZinti nedarbo paSalpas. atsiZvelgdami i laisvalaikio veftQ (A. kad.3 proc.3. k4 iSlo5ia cikliniai bedarbiai ar darbuotojai dirbantys maZiauvir5valandZiq. nereikalingos valstybinds uZimtumo programos. Taigi laisvalaikio verte didesnesitakos ekonorniniams nuostoliamsnerrrri irr beveiknesumaZina. surnaZdja verslininkq pelnas. santykinai auk5tos nedarbo pa5alpos. Tuo tarpu valstybdstransferinds i5mokos. o tada.Tai daugybenepagamintq prekiq ir paslaugq. o toddl.i firmos pasilieka darbuotojus. pateikiamos ir atitinkamos uZimtumo politikos priemonds. Siekiant sumaZinti slg!$r1ntn99Tua rgitelu !r'191m1. 11. kad dalis darbo netekusiqasmen[ nusivilia darbo paie5kornis jau nebdradarbojega. visuomene patiria tokirl didZiuliq nuostoliq? Pinniausia taip yra todel. j. tadiau kadangi Si laisve yra priverstine. kas trukdo laisvajai rinkai funkcionuoti. Buvo nustatyta.I5 lentelesmatome. neoklasikq nuomone. kadangi sumaZejaiplaukos 1 valstybdsiZd4. vyriausybe patiria nuostoliq. darbo vietq i5saugojimofinansavitnasir pan.padidejusnedarbui. kuris turi tarn tikr4 vertE. Nereikia nustatyti rninimalaus darbo uZmokesdio. sumaZinti tautiniq mazumq diskriminacij4. kurie nuosmukio metu faktiSkai nereikalingi (firmos nori i5saugoti vertingus darbuotojq ig0dZius. Ddl to visuomeneprarandajr1 uZdarbius ir ir pa.1arnq rnokesdius.5 proc. Ketvirta. nedarbui i5augusnors vienu procentr"r vir5 natLrraliojo nedarbo lygio. NEDARBO IR UZIMTUMO REGULIAVIMAS Kaip jau Zinorne i5 anksdiau pateiktos medZiagos.Zinorna. Remiantis Siais fundarnentaliais teiginiais. (ankstesniais apskaidiavimats 2. kad jo funkcionavimas ribojamas (darbo sEnauclq neatitinkantis darbo uZmokestis. Ekonon-rikosteorijoje bandoma ivertinti ir tai. Antra. cikliniam nedarbui sumaZejus vienu procentu. nuosmukio ntetLrZymiai sumaZejavir5valandinio darbo. sumaZdjadarbuotojtl pajarnos. Kai kurie tyrinetojai bande patikslinti ir priklausomybg tarp nedarbo bei garninamo prodLrkto.Okunas to neivertino). nelanksti darbo apmokejimo politika.tai ir jos teikiama naudakur kas maZesne negu prarastos pajarnos. puseje patirti kasmetiniai nuostoliai gerokai mazesni.. BNP padidejo 2. kad ekonomika greitai atgis).kad didZiausiqekonominiqnuostoliqJAV patyre DidZiosios depresijosmetais. Kyla klausirnas. Antroje XX a. nedarbas atsiranda ne del to. kad rinkos mechanizmas yra neefektyvus.'_La _ _$qluinlio i:leieq 19u"1!11! -'it'Sut 406 .

Nuo XX a.plaiiai buvo diskutuojamos ir realizuojamos [vairios socialines apsaugos progralnos. Svedija ir kt.darbojegos paklausos pasiulosatitikirno maksimizavimas: ir ....skatinantvie5Lgq darbqorganizavimqir kt. bet daLnai nepriimtinas socialiniu atZvilgiu. Tarptautiniu mastu uZimtumo ir nedarbo klausimus reguliuoja Tarptautine darbo organizaclja (TDO). Veliau vel pradeda dominuoti neoklasikine uZimtumo politikos samprata. 1996. noredama sumaZinti nedarb4:utrlf9gjqfr*i"f::lis p ri spo n i s didi n andi q .y p a i E u r o p o s P k judejimas. Todel. nors daugelis iSsivysdiusiqSaliq (Vokietrja. Sios dvi prie5taringos koncepcijosuZimtumopolitikai turejo svarbi4 reik5mg:atskiraislaikotarpiaisviena ar kita dominavo.kynq 56i ltiaugusiqf\ permokymq.(api-e laisvasdarbo vietas ir jo_ieSkandiuosius): organizuotiprofesinl m. Lietuvoje uZimtumo politikq formuoja ir kontroliuoja Socialines apsaugos ir darbo ministerija bei Lietuvos darbobirZa. o A n t r o j o p a s a u l i n i o a r o .) turi ilg4 uZimtumo reguliavimo istorij4 uZirntun."p aLj. todel. UZimtumoprogramosbei politika tapojq dalirni. sustiprejo fondai._Jar_*gg!g1 .ro jq problemosnuolat svarstomos vyriausybiqir tvirtinarnosparlamentq. . .b 9l{1gA $.uZimtumostabilizavimoir Zemoinfliacijos lygio suderinimas.nan| "pe-kle_u mokesdius (iq pq!l.l firmoms.). Ypad tai bDdingaJAV. Daugumoje Saliq uZimtumo politikE formuoja ir igyvendina darbo ministerija ar kitos socialin€s politikos institucijos. '3 Aktualus darborinkos politikos klausimai.7 -Tv €f 407 . UZimtumo politikos fomavim4 komplikuoja bhtinumas derinti efektyvias priemones ekonominiu.roqese kuriant naujas darbo vietas) ir didinant vyriausybds iSlaidas (teikiant valstybiniq uZsakymr. [kurta l9l9 metais.pastovusilgalaikio nedarbomaZinimas. Kadangfhedarbo prie2astisyra nepakankama bendroji prekiq ir paslaugq paklausa. DidZioji Britanija.V.*"* "e_[ti. Jos nustatopagrindines jas igyvendina vietines uZimtumo politikos kryptis. Pagal D2. pradZiosiki Antrojo pasauliniokaro valstybdsvaidmuo buvo palyginti pasyvus. ekonomistqnuomone. o atskiruoseregionuose valdZiosistaigos. subsidlLl atskiromsdarbuotojqgrupems.todel. maL1javalstybdspoveikis darborinkai.dominavo neoklasikine u Z i m l u m op o l i t i k o sk o n c e p c i j a r r . Daugumoje valstybiq pagrindinds valstybines uZimtumo ir darbo rinkos politikos kryptys yra Sios: .nuolatinis idarbinimo tarnybq ir infonnacinds sistemos darbo tobulinimas. P.3. .aktyvios politikos kryptingumouZtikdnimas. Keinso teorij4 pati rinka uZimturnoproblemos i5sprEsti negali.augo socialiniai profs4jungq Salyse.g.g{p iry.

mastfu Ji gali daryti poveiki l) darbo jegos paklausai. leidZiandiq sumaZinti nedarbo panaudojimas. Aktyvios politikos priemonesgali blti suskirstytos i: . Pa5alposdydis sudaro tik dali darbo uZmokesdio. nedarbas sumaZds. amZiausir kitq veiksniq. c i k l i n l i s nedarb4 gresiapavojuspatekti I vadinamqj[.rs BNP ir nedarboreguliavimo bfidas. Bltinas komprornisas tarp Zmonir4 skatinimo dirbti ir palengvinimogyventi nedarboatveju. 2) darbo jegos pasifilai. y . Siuo atveju vyriausybd <tidina bendr4ia paklausa supi{daqa prekes ir paslaugas firmq.eik" ciklq.1. Vyriausybe nedarbq gali surnaZinti.8paveikslu. Kiekvienai vyriauiybe-[-uri dalI t . pirmiausia.didindarna bendrqjq paklaus4.Nedarbo atZvilgiLrvalstybds politika gali buti dvejopa.* n e d a r b ov e r t i n a k a i p a t s i r a d u sd e l n e p a k a n k a m op a k l a u s o st. kuriomis siekiama su5velninti nedarbo pasekmes.t. I tokiqpadeti. t.1ogiStinka didelis nedarbas. aktyvi ir pasyvi. didindamavyriausybesi5laidas. bendras ukio stabilizavimo priemones. Tadiauji brangiaikainuoja.nes tai stabdo darbo paieikas. Tarkime.makroekonomines. iS Tai efektyvr. Naudodama makroekonomines priemones.gamyba padides. Aktyvi politika (active policy) .visurna finansiniq priernoniq. kad skatina kainq augimE (infliacrjq).Mokslininkq nuolnone.ivairiq ekonominiq ir organizaciniq priemoniq. . ne kiekvienaspraradgsdarb4 gali ir jE gauti. Valstybes istatymais garantuojamos bedarbio paSalpos suSvelnina ekonomines nedarbo pasekmes.y. kur[ gaudavo darbuotojas paskutineje darbovieteje. negalima mokdti per dideliq paSalpq. kad ekonomika iki vyriausybds isiki5imo pasieke pusiausvyrosta5k4 Es. 408 . Vyriausybes kovos su nedarbupolitik4 Siuoatvejr"r galima iliustruoti I 1. pusiausvyranusistovdsta5ke E.Si priernond kitose Vakarq EuroposSalyse. Svarbiausiapasyvios politikos priemone yra bedarbio paSalpos..Jai padidejus.pajamqpraradim4.3) darbo rinkos mechanizmofunkcionavimui.stok. vyriausybe didina bendrqjEprekiq ir paslaugq..y. ! / r r * . Prie pasyvios politikos priemoniq galima priskirti ir darbo jegos (darbuotojq) ankstesnI iSleidirnq taikorna Vokietijoje ir ipensrjq. ir tada gamybos apimtis (Y6) tokia maiza.specialias uZimtumopolitikos priemones.Tadiau visose Salyse bedarbio pa5alpLl rnokejimas yra grieLtaireglamentuotas. tadiaujis pavojingas tuo. kurios tiesiogiai ar netiesiogiaigerinasituacij4darborinkoje.taip pat darbo j€gos paklausq tuo maZindama nedarbq ypad ekonomikos nuosmukio s4lygomis.. Jos dydis ir mokejimo trukme gali priklausyti nuo Seirnynines padeties.r ' : : : . Pasyvi politika (passive policy) .

kad vyriausyb€konstatuoja. Zemes ukyje). infliacijos tempai sumaZeja.--.bedarbiqperkvalifikavimo finansavimas. darbo uZrnokesdiopalaikymas (subsidijavimas). Viena vertus. Laisvosios rinkos Salininkai kritikuoja ir [vairias uZimturno programas (aunimo.darbouZmokesdio subsidijavimas lemia neefektyviq imoniq veiklq paslepto nedarbo atsiradim4. v Yl 11. Tuomet konstatuojama: infliacija iveikta. . .prlemones: .t. Gamyba sr. nes ilguoju laikotarpiu jq efektyvumas 409 . infliacrja pasiekdneleistin4lygI ir jq reikia maZinti. padidejadarborinkos stabilumas. jog Tarkime. Stabilizavimopolitika nedarbuimaZinti Specialios uZimturno politikos priemonds daZniausiainukreiptos I laikinojo ir strukturinio nedarbo maZinima* Paprastai taikomos Sios =------:.1945-1978 m. Tadiau kai kurios priemones ekonomistq verlinamos gana prie5taringai'.ivairios atskirqdarbuotojqgrupiq darbouZmokesdio subsidijos.pavyzdLiui. .8 pav. tadiau i5auganedarbas. o pagrindineproblema. Kita vertus.e ". Tada bendr4jq paklausq imama maZinti.socialiainaudingq(vie5qlq)darbr4 organizavimas. Vel imarnasr skatinti gamybos augimq didinant bendrqj4 paklaus4 ir t.rldtdja. . tai leidZia palaikyti dalies darbuotojq uZimturn4 jie netarnpa bedarbiais.idarbinimo istaigqveiklos tobulinimas. laikotarpiu buvo pakliuvusi DidZioji Britanija.smulkausir vidutinio verslordmimas. Taip ciklas tEsiamas.uZimtumo didinimas.pavyzdZiLti.

Tinkamai organizuotas nedirbandiqjq Zmoniqmokymas. Kritikr-rojarnas valstybesremiamq gyventojq socialiniq grupiq ir i5skyrimas. .tobulinant informacrjE apie laisvas darbo vietas (vakansijas). . aktuali darbo pasihlosskatinimoproblema.liir strukt[rini nedarb4. bet ir j p a r u o S id a r b o e g q e k o n o r n i n i a mu g i m u i .pratqstimokymosi laik4. konkuruojandiqdarborinkoje.ne tik su5velninanedarbopasekrnes. .U$9". tai . Tuo siekiarna: L Suteikti arba patobulinti profesing kvalifikacij4 Zmoniq.*meZ1gll_Ug':H.Darbo jegos pasi[14 gp.nedirbandiojo [traukimas I mokymosi programas rei5kia jo profesineskvalifikacijos pagerinim4 galimybiq isidarbinriiBpletirn4.tobulinti deficitiniq profesijq darbuotojtlparuoSimqperkvalifikuoti nepaklausiq profesijq darbuotoj us.nedirbandiojoitraukirnas mokymo programasleidZiajam iilaikyti i rySIsu visuomene. .darbojegos pasiul4.surnaZina galimybEtapti bedarbiuateityje.Tadiaudel to kiltq uZimtumodiskriminacija. ir Salyse. To siekiarna 5iq prieZasdiq: del . 2.skatinti darbojegos mobilum4 .esant aukitarn strukt[riniam nedarbui.skatinti prie5pensinio amZiausZmonesanksdiaui5eiti i pensij4 tadiaLr gali sau leisti tik turtingosSalys.maZintipajamq mokest| 410 . I rnokymo programas ltraukti tam tikr4 piliediq skaidiq. jiems mokdtq Juos esqgeriau idarbinti. Svarbusvaidmuo uZimtumopolitikoje tenkaprofesiniammokymui ir perkvalifikavirlui. laisvq darbo vietq duomenqbanko kaupimaskompiuteriuose gali padetimaZinti laikinq.r_p_.apriboti besimokandio jaunimo darb4 mokant jiems didesnes stipendijas ar tiesiog ribojant besimokandiqgalimybg dirbti pagal samdos sutart[.]S!t9I9AIg. fvesti nenutr[kstam4 daugumos darbuotojq mokymo ir tobulinirnosi sistemq kt.gaunandiq pensijas. atitinkandirl darbo paklausq. . . Tai galimapasiektididinantpensijas.Darbojegos pasi[lq galima didinti: .apriboti pensinio amZiausZrnoniq. Tai vienasi5 strukturinionedarboSvelninimob[dq. . Sis mokyrnasturi fonnuoti nauj4 darbopasiuloskokybq. nes dali darbo uZmokesdio valstybd. Ceresnis gyventojq informavimas apie isidarbinimo galimybes.nera didelis. kur yra diclZiulis savanori5kasnedarbas. a a Noredama su5velninti situacijq darbo rinkoje ir sumaZintinedarb4 vyriausybesavo istatymaisgali veikti darboj€gos pasi[I4 ir paklaus4 siektijq subalansuotumo.

rones.didinti darbojegos mobilumq.UZimtumo politika negali blti atskirtanuo Salies politikos. lvairiq priemoniq naudojimas irgi gali duoti skirtingus rezultalus. patentqir kitq mokesdiqtarifus. . rengiant uZimturno program4 konkredioje Salyje. darbo vietq skaidius paslaugq sferoje dideja rnaZdaug kartus spardiau 3 negu pramondsSakose. . ekonominiq ir politiniq nuostatrl.. taigi ir darbovietq.Siq priernoniq tarpusavio santykis atskiroseSalyseskiriasi ir kinta priklausomar nuo situacijos darbo rinkoje. Toliau siekiantmaZinti nedarb4Lietuvoje. ir Svarbr4vaidmeni mazinant nedarbq vaidina smulkaus ir vidutinio verslo organizavimasir skatinimas. jei joms teikiemos investicijq subsidijosarba rnaZinamimokesdiai. . lanksdiau prisitaikandios prie specifiniq ir individualiq vartotojo poreikiq.vis didesni dOmesi skiriant pastarosioms.Be to. nors pasyviosir aktyvios uZimtumopolitikos tikslai ir priemoneslabai skiriasi.Todel reikia gerinti verslo aplink4: maZinti pelno. Nerandantys darbo bedarbiai ar sarndomidarbuotojai.rZirntumo politikai parengti. kurimq. tadiaujos vienos kitoms neprieitarauja. .Papildomq darbo vietq klrimas tarnpa pagrindiniu nedarbo maZinirno Saltiniu. Tai skatintLl naujq firmq. ir Darbo jegos paklausE firmos gali padidinti. patys steigia smulkias [monesir organizuoja nuosavqverslq. taikyti lengvatas. Lietuvoje labai dideli nedarbolygio regioniniai skirtumai. Mokslininkq duomenimis. Cia labiau tinka maZosios [kininkavuno formos. Dabartiniu metu pastovq uZimtumo augirn4 iSvysdiusioseSalyse uZtikrina tiktai paslaugLlsfera. turedami nors lr bet rnenk4 pradini kapitalq ar gaudarni lengvatinius kreditus.pirmiausiab[tina iverlinti tos Saliesdarbo rinkos situacijrl ir jos kitimo tendencijas bei bendr4 ekonomingsituacij4. kurios padetq: . bfitina naudoti prien.gaunantysmaZ4darbo uZrnokest!. ekonominds Lietuvoje naudojamosir pasyvios.naikinantvir5valandZius. Moksliniai tyrinejimai rodo. kad pasaulindje praktikoje ndra universaliq receptLt efektyviai r. MokslininkLlnuornone.riboti bedarbiopa5alpqdyd[.legalizuoti paslept4uZimturnq. kuriq viena i5 prieZasdiq neZyrniteritorine migracija. Todel.ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones. kuris skatintqdarbopaieSkas. pan. 4ll . Ji gali bfiti vykdoma ivairiais budais: * rnaZinant savaitds darbo laiko trukmp. * didinant atostogrl trukmg.pletoti gamybos ir eksporto augim4 nes tai skatina ir paslar"rgq sferospletimq didina uZirntumq. ivairiose Salyse pladiai praktikuojarnavidutinds darbo laiko trukmds rnaZinimopolitika.vien4 darbo etat4padalijantkeliemsdarbuotojarns kt. esmesb[tent ji ir lS fbrmuoja darbojegos paklausq.

4 . p.todelji pladiaupanagrindsime. maZejant atskirq gamybos Sakq vaidmeniui.arba norninaliojo. N e d a r b ot r u k m E Vienas svarbiausiq nedarborodikliq yra jo trukme. * sudaryti s4lygaspsichologinei bedarbiq paramai. II.jaunimo profesinio paruo5imo ir ekonomikos poreikiq neatitikimas. Nedarbo trukm€ (unemloyment period) .4.t.p '" Darbo birZosnaujicnos. 1998. 2) tarp atskirq dernografiniq grLrpiq. PAGRINDINIAI NEDARBO RODIKLIAI UZimturno ir nedarbo reguliavimo politikos efektyvumaspriklauso nuo nedarbo kokybines ir kiekybines charakteristikq. Daugelis bedarbiq ir darbdaviqi minetasistaigasnesikreipia. nesnesitiki sulauktirealiospagalbos.kuris trunka trumpiau nei metus. l l . o kartais asmeniniailmoffiksdiau . nagnnela. intensyviai vystantis paslaugq sferai ir t.iaiko tarpas. Kitos prieZastys . l . 412 .) ir nalfiraliojo nedarbo lygio (U"). IS esmes tai laikinasisnedarbas.3) jaunimo nedarbq 4) dirbandiq nevis4 darbo dienE neclarbo lyg! (dalin! nedarb{ ir kitus rodiklius. Zrnogus yra PagaltrukmEnedarbas skirstornas trumpalaiki ir ilgalaikl. i Trumpalaikis nedarbas (short time/term unemployrnent) nedarbas. .metai ir daugiau. lka"lg$-lq-:rsdafto* qtsi radtqa daZniausjai lemi a strukturiliai darbo jnkos pokvdiai.rri (darbuotojas) bedarbis. Del to mazeja nekvaliflkuoto ir menkos kvalifikacijos darbo vietq. * kurti teigiarnq idarbinimo [staigq lvaizdl. ekonornikos teorija nedarbq nagrineja l) jo trukmes atZvilgiu. Be anksdiaunagrindtqbendrojo. .nedarbo lygio (U. Kadangi didZiausiq nuostoliqvisuomend patiria del ilgalaikio nedarbo.Jas atspindi lvairus nedarborodikliai. Ilgalaikis nedarbas (long time/term unemployrnent) nedarbas. 18. neigiarnos darbdavir.kr. kuriuosebendraudami bedarbiainebfitqvieniSira.Darbo jegos mobilum4 galetq padidinti lengvatines paskolosgyvenarnajam plotui isigyti. Tai galetq b[ti bedarbiqklubai. kurio kontingentas nuolatoskeidiasr. Kai kuriuosjq panagrinesime. atleidZiarniis darbo reikian-rq profesiniq lg[dZiq neturintys darbuotojai. .Kao slrul(tunntat pokyelatekdnoruR{e--dzzniausiai kyla diegiant paZangias technologijas. Nr.4. kurio trukmd .

duomenimis. " Europa Siuo atveju tai Pranc[zija. visada lieka svarbi ZmoniLl norq tureti tam tikrq specialybqir galimybiq pagal jq dirbti suderinimoproblema. .daugelio bedarbiq pasyvumas (bedarbiai neaktyviai dalyvauja ivairiose programose. rs Aktualls darborinkospolitikosklausimai. '" CordonR. 'farybos Europos inioiatyva 1990 m.. nes fakti5kai dirba nelegaliai.t.ro tarpu JAV daZnesnistruunpalaikisnedarbas. Jo atsiradimui Vakarq E.1a.53.ltalijoje ir lspanijoje.daliesZmoniqnernokejirnas valstybines uZsienio bei kalbq.J.Macroeconomics. tuo tarpu EuropojerT daugiaukaip 50 proc. jaunirnas ir vyresni kaip 55 metq amZiausasmenys. silpnaimigrantq adaptacijars. kad Olandijoje ilgaiaiki nedarbqlemia per didelis studentt6 besimokandiq aukstosiose mokyklose. bendrojobedarbitlskaidiaus. ilgalaikiq bedarbiq pasyvumasprof'esineje srityje. ItaL.Pagrindin€silgalaikio nedarbopriezastysnepakankamas pasiruoiimas. o tarp ilgalaikiq bedarbiq dominuoja imigrantai. Nedarbas Europoje.l99l rn. ilgalaikiq bedarbiqdidesniEjq dali sudarojaunimas.skaidius. Svedijojeilgalaikionedarbo lygis yra zemesnis negudaugumoje kitq Saliq. apib[dintos l-ojo skynaus antrameskirsnyje. Graikija ir Airija (Saltinis: E C D [ c o n o m i c O u t l o o k . Vokietija. Apskritai aukstojo issilavininro probierna aktuali daugeliui Saliq. Tadiau ivairiose5alyseilgalaikiamsbedarbiams bfidingosnevienodos socialinesir demografines charakteristikos. Lietuvoje ilgalaiki nedarbqskatinaiios prieZastys: .326.nuostatos priimant i darbq ilgalaikius bedarbius.renkantisnaujq profesij4 sudarantisidarbinirnoplanus rr t.u.): .t. Tokiq situacij4 lemia nedarboprieZastys.kintanti specialistq paklausos profesinestruktfira. nes dar-rgelyje Saliqdaugiaukaip puse bedarbiqneturejodarbo ilgiau nei vienerius metus. .Ispanija.P. p. DidZioji Britanija.dalis Zmoniq nesiekia oficialiai isidarbinti. PavyzdZiui. Manoma.buvo ilgalaikis. Danija.pastariejidaZnaipasirenka paklausos neturindiasspecialybesir t. Del gana dosniq ir ilgE laikE mokamq nedarbo pasalpq bedarbiai ilgai iesko darbo pagal specialybE. Tr.Kita vertus. atliktq tyrirnq duonrenimis. 413 .neturintisprofesinio pasiruosimoir patirties. l99l m. O l99lm. eruodis).uropos Salyse didelp 1tak4 turi nedarbo pa5alpq rnokejirno trukme ir nedarbo histereze. JAV ilgalaikis nedarbassudareapie 10 proc. Bclgija. .Olandija.menkasgyventojqteritorinisrnobilumas. amZius ir kt.

kad tos padios nedarbo maZinimo priernonds negali bDti taikomos abiejuose kontinentuose. Nedarbastarp atskirq demografiniq grupiq Kitas svarbus nedarbo rodiklis yra lvairiLl gyventojrl demografinirl pagal rasinE grupiq nedarbo lygis. Sis rodiklis ypad skiriasi grupiq.0 69.4 37. sudarytr'1 darbuotojq strukt[rE Akivaizdu.I 39.6 4 q 66. sunkias ekonominesir Tadiauji turi blti politika pirmiausiaturi bOti orientuota ilgaiaik!nedarb4.N. o Europos Salyse prieZasiiq strukt[rinisnedarbas.4.3 51 5 58 . P. jis sukelia Ilgalaikis nedarbaspakelia bendrqji r.3 t56 13. 414 .ir rryrcsni) lS viso BaltaodZiairryrai llaltaodcsn-rotcrys vyrai JuodaodZiai motcrys Juodaodcs Jaunimas (nuo l6 rn.8 10. beveiknuolatos procento. bhdingi skirtingoms JAV gyventojq lygis (U.0 5q5 t7. i kur ilgalaikis nedarbasapima palyginti nedaug labai tiksli. kad tipiSkiausias pavyzdys yra JAV gyventojq atskirq demografiniq grupitl nedarbo lygiq palyginimas.lyg1.8 rpy I t i n i s : M nkj u G. sr-rkeltas lvairiausiq I 1. ypad tose Salyse. palyginti su kitomis amZiausgrupetnis. iki l9 m.6 '7\ 7 4.. ll.2 nedarbo grupems1985tn. Be to. ll.Anksdiau mineta.redarbo Akivaizdu.6 lenteleje pateikiami nedarbo lygiai. todel aiSku. kada bendrasis demografinerns b[dinga.kad jis didesnisEuropojenegu JAV.daugiau negu dvigubai aukStesnis jLrodaodZiq.kad jauniemsdarbuotojan.) buvo 7.l 34.2 59.6 lenteli.6 10. 5 5 55 4 0 . ir bet Nors duomenys senoki. Zymiar auk5tesnis nedarbo lygis tarp Kitas bruoZas .) lSviso BaltaodZiai vyrai Baltaodcsmotcrys vyrai JuodaodZiai motcrys Juodaodcs Nedarbo lyeis. 7o 5. kad vyriausybds psichologinespasekmes. JAV dominuoja laikinasis nedarbas. Taigi visada labai svarbu tiksliai nustatyti ilgalaikio nedarbo mast4. Princiovekonomiks.s nedarbo lygis.562. JAV nedarbolygis tarp skirtingqdemografinitl (procentais) DemogralinAgrupE gyvcntoJai SuaugQ (nuo l6 nr.2. 5i tendencija grupiLl1995m. budingas 15pateiktqduomenqmatome. darbo jegos. Yo Darbo jigos dalis bendrame suaugusiu gyventojtf skaidiuie.

3 218 .64. Salyse.susiderinimo" ir procesas.4 proc. Neturindio reikiarnoskvalifikacijos jaunirno idarbinirnqstabdoaukitas darbo rinkos pusiausvyros darbo uZmokestis.baltq1q apykakliq".4 I5.8 11' 26.1995 rn.J 8.8 7. nesiulo j iems kvalifikuoto darbo.AukSt4 jaunimo nedarbo lygi lernia tai.2 34.6 9. Zmogaus darbo.7 7.6 5 q 1t o 992 8.l o.s 5.2 6.0 30.European Com'rissiouy.5 31.8 l') | 3 5J il.rr b e n d r a s i s e d a r b ol y g i s b u v o d i d Z i a u s i a-s a l i t i n k a m a i : 2 2 J : l l .1 t?{ 5fr 16. 1996. U i r 1 7 . kad Sian. AukitasjaLrnimo nedarbo lygis ES pakeiiair bendrqnedarbo lygl.0 14) I 1.5 10. kad daugelis jaunq Zmoniq dar mokosi arba kelina mokytis.7 11..3 t t.2 8.5 14 A l 998 t9.rkontingenlui bfidingas auk5tas atleidimq i5 darbo lygis ir Zemas ldarbinirno lygis. svarb[s jauno Zrnogaus Be karjeros fonnavimosi aspektai.1 9.9 7.9 26.9 Jaltinis: E i n i s : Empoyrnentin Europe 1996. I ll.3 6.7 5'.6 ) 1 4 14J I 993 2t . kuriq darbojegos pasiulosperteklius didesnis negu .1 ). Kiek Zemesnis tik Liuksemburge.* P.8 10I .8 t4 5 27.. . 6 t6.7lenteleje.EuropeanCommission 1998a:149. Auk5tasjaunimo nedarbolygis rodo jo ie5kornodarbo specif-ik4.reikalaujandiospecialaus i5silavinirno. 0 n 1t5 ./ 8. o paklausa labiau priklauso rluo ekonornikosciklo. Suomijoje.33.t 5 1a A 27. Darbdaviai.9 I 1.kur ypad aukStas Ispanijoje* 42. Austrijoje. suvokdami. ltahjoje .1 8. Vokietijoje ir Danijo.7 27.6 6.6 17.6 t7.. kad.1 7. Auk5tasjaunimo nedarbolygis taip pat ir Europos Sqjungos Salyse.8 14.le.) nedarbolygis Europos SqjungosSalyse l99l-l 998 rnetais (apskaidiuotas darbo j€gos) nuo Salis I Sv i s o E S i a l v s c Bclgija Danija Vokictija Graikija lspanija Pranciizija Airija Italija Liukscmburgas Olandija Austrija Portugalija Suornija )vcdlla Metai 1991 t6.ES jaunirnonedarbo lygis pateikiamas 1.8 43.0 I 995 21.1 16.7 fentel6.Luxemburg.0 8.jie daugiuusir priklauso.1 14. pavyzdLrui.7 l 5.4 25. jaunirno nedarbas.4 5 4 II.melynosioms apykaklems".0 1)) 7.3 12...9 1 11 22.2 proc. laip pat tai.6 3l.8 1 15 t6. )\7 13 . JAV juodaodZiq aukStesni nedarbolygi lemia tai.0 21.2t)..1 )5) 1994 22. to.7 45.9 t9.6 )qq Junctinc Karalvstc 7.9proc. kad jauni Zmonds nesiruoiiapastoviaidirbti.0 29. Jaunimo (15-24 rn. 147*162.8 ?? Q t1 a 22.2 4.l .8 6.l 1 16 22. 13.

procentq. 'n Valstybine jaunimo politikoskoncepcija /A/alstybes Zinios. Kita vertus. Kadangi Lietuvos jaunimas daZniausiaimokosi ir tik po to ie5ko darbo. amZiaus asmenys.turgLtose.neoficialiose darbo I darbdavius. kacl rengiarnq specialistq kokybe neatitinka lkio poreikiq.yra ta. auksdiausias nedarbo lygis buvo 15-19 m. narnq Seirnininkes kiti neaktyv[s gyventojai. 4t6 . lV ketvirdio pabaigojeSalyjebedarbiqiki 25 metq buvo 18.65. orientuotas darbo rinkos poreikius. Lietuvos Svietimosistemasilpnai susietasu darbo rinkos ir uZimtumo problemq sprendimu. Todel viena efektyviq priemoniq jaunimo nedarbo problemoms sprEstituretq buti profesinismokymas.no nedarbo prieZastys. Lietuvos darbo birZos duornenimis.[rengirnqar kreditq savoverslui pletoti.m[sq Salyje prie jaunimo priskiriami 16-29 m..8 proc. Zmonesnera mobilus. 18-29 m. kurie tiriarnEiqsavaitgdarbo neturejo. studentai. darbdaviu tarpininkaujandiq darbo rinkos institucrjq.2 procento..31. Jo pagrindine prieZastista. o apskaidiuotas 15*24 metq asmenq nedarbolygis . sprendZiant nedarbo probrernas.0 proc. baigps bendrojo lavinimo mokyklos 9 klasesir l2 klasiq taip pat profesines auk5tesni4sias ir mokyklas.Todel. Kita jar"rnimo nedarbq didinanti prieZastis. Tyrimo duornenimis. o dia neissiversibe ! sisteminioprofesijq ir kvalifikacijq poreikio tyrimo ir prognozavimo. sios (15remiantis 24 m.Nr.8 proc. . Pagal EUROSTAT (ES statistikos tarnybos) reikalavimus bedarbiais laikomi l4 metq ir vyresnioamZiaus gyventojai. .i darbo rinkos ir uZimtumo reguliavimo sistem4 greta pagrindiniq jos mechanizrno elementq . gimines ar paZistamus.-V. amZiausjaunrmo grupeje. Aukst4 iaunimo nedarbo lygi ES Salyselernia bendros jaunir. 1996.kurie tiriarn4lq savairEaktyviai ir ieskojodarboir buvo pasirengg artimiausias savaites per dvi pradetidirbti.b[dingos visorns Salims. birZose.o ji suradgper artirniausias savaites dvi buvo pasirengg pradeti dirbti. pateiktq duomenq skirturnai susidaro todel.) arnZiausgrupesjaunimo nedarbo lygis buvo 34. Todel visq ripq mokymo institucijoserengiantspecialistus ypad svarbusderamas praktinis parengrmas. toddl labai aktuali [vairiq mokymo [staigq absolventq nedarbo problema. Tai daugiausiajaunimas.darbo jegos.Svietimosistem4. keturias savaites [vairiais bfidais aktyviai ieskojo mokamo darbo: kreipesii valstybinEar privadiqdarbobirZ4 tiesiogiaikreipesi lankesi statybose. Tadiau Sis vaizdas bus kitoks. Prie bedarbiq priskiriami ir tie moksleiviai. o Statistikos departamento atlikto tyrimo duomenimis: jais. jei remsimes ne Darbo birZos.reiketq ira5yti ir ketvirtEl4. ieikojo patalpq. Pagal valstybing jaunirno politikos koncepcij4rs.panaSus kaip ir kai kuriose EuroposSqjungos Salyse.kartu ir gana laisva bedarbio sEvokos interpretacija. kad rengiamq specialistqskaidius ir kokybe neatitinka Salies(regiono) [kio poreikiq.18.1996m. kad teritorines darbo birZos neturi pakankamos informacijos apie visus nedirbandius jaunus Zmones.

6. . Kas sudarodarbojegq? Apibfdinkite nedarbq. pakeitimo santykis . 8.Politikai gali laikinai sumaZinti natlralqjl nedarbo lyg1.. K4priskiriame prie bedarbiq? Kaip apskaidiuojamas nedarbolygis? Kokios prieZastys lemia nedarbqjo lygi? Paai5kinkite. 4. kodel nedarbotrukm€ yra vienas i5 b[dq atskirti laikinqjI ir strukturinInedarb4. uZimti gyventojai . vykdydami skatinandi4jEmonetaring politikq". (nedarbas) bedarbiai . Ar sutinkatesu tokiu teiginiu? Kokios pagrindinds nat[raliojo nedarbo lygio padidejimo Europoje pastaraisiais deSin. lukesdiqnedarbas . .ir makroekonominius nedarbo nuostolius.Pagrindin6ss4vokos . darbojega . 10. r r . maZinantnedarbq? 417 . Kuris i5 trijq nedarbotipq yra Okuno desnioobjektas? . 14. 1. 5. Paai5kinkite. nedarbo lygis nelankstus darbo uZmokestis . tmediaisprieZastys? Kuo skiriasi aktyvi ir pasyvi vyriausybes politika. . 12. . kokiais atvejais realusis darbo uZmokestis gali buti auk5tesnis darborinkos pusiausvyros uZ darbouZmokesti. Kokiu atvejunedarb4galima laikyti socialiainaudingu? Kuo skiriasi ilgalaikis ir trumpalaikisnedarbas? Nurodykite ir apib[dinkite rnikro . 3. I l. . 9. uZimtumolygis . nedarbohisterezd laikinasisnedarbas struktlrinis nedarbas ciklinis nedarbas visi5kasuZimtumas natfiralusis nedarbolygis rnikroekonominiai nedarbonuostoliai makroekonorniniai nedarbonuostoliai Okuno desnis pasyvi vyriausybes uZimturnopolitika aktyvi vyriausybes uZimtumopolitika Kartojimo klausimai l. 2. . s t r u k t [ r a l i s t i nh i p o t e z e d . o . Paai5kinkite nat[raliojo nedarbolygio sqvokE. 13.

Kainos daZniausiai keitesi didejirno linkme. Tadiau kainq pokydio laipsnis labai nevienodas atskirais laikotarpiais ir skirtingose pasaulio Salyse arba regionuose.tai ne bet koks kainq kilimas. Manorna.kad infliacija Zinornanuo seniausiq laikq. Be to. vargo vaikais. rei5kiandio i5putim4. 418 . aptariami infliacijos sprendimobDdaiir antiinfliacindvyriausybds politika.l2. a Sioje temoje bus nagrindjama infliacijos esrnd. todel viena Zmoniq karta beveik nepajr. kuris pasireiSkia prekiq ir paslaugqkainq kilimu. Tadiau iki XX a. daugiausia susijusi su karais. tapo [prastureiSkiniu ir viena i5 opiausiqsocialiniq ekonominiq problemq. lnfliacija ankstesniaislaikais buvo laikino pobfldZio. prekiq kainos padvigubedavoper 70*100 metq. revoliucijomis ir kitokiornis politinemis negandornis. Ji pasirei5kiaprekiq kainq kilirnu bei pinigq nuvertejimu ir neigiamai veikia ekonomik4 sukelia daug nepageidaLrjarnq socialiniq padariniq. Pats infliacijos tenninas kilqs i5 lotynq kalbos ZodZio .1. veltui popieriniai Ne pinigaivadinarni bedos. jq sukeliandios prieZastys. antroje puseje. Tadiaui5 esmds infliacija susiformavo tik XiX a.Infliacija reiSkia. Infliacijos bruoZai eme rySketi.. Kainq kilimq Zmonija patiria nuo seniausiqlaikq. pradZioje vidutinis visq prekiq kainq lygis tai pakildavo. Todel kai kada tvirtinarna. Nepaisant infliacijos tempq maZejimo pastaraisiais j n r e t a i si. l .o nuolatos besitEsiantis rei5kinys.kad kyla bendrasvisq prekiq ir paslaugqkainq lygis. DvideSimtajame amZiuje infliacija igavo visuotin[ pob[d1.INFLIACIJA Infliacija yra viena opiausiq ir sudetingiausiq Siuolaikiniq makroekonominiq problemq.pasekmes. l . TNFLIACIJA. lnfliacija . tai ne vienkartiniskainq pakilirnas.). kad infliacijos terminaspirm4 kartq pavartotas JAV pilietinio karo metais (18611865m. Kai kuriq prekiq kainos net ir infliacijos s4lygomisgali i5likti nepakitusios (arbanet gali sumaZeti). trunkantis gana ilgai. atsiradus piniginiams Zenklams.nedarbo ir infliacijos sqveikos problemos. tai ndra tam tikrq prekiq arbajq grupiq kainq didejimas. Net ir XX a. I n f l i a c i j o st u r i n y s Infliacija (inflation) yra pinigq nuvertejimas. kai I apyvart4 buvo iSleistagausybd popieriniq pinigq. 12. tai nukrisdavo. JOS FORMOS tR TEMPAI 1 2 .inflatio".rsdavo turimq pinigq nuvertejimo.DaZnai jq sukeldavo epidemijos. t e b e r a k t u a l i .

l9ll-1996m.1 pav. . kad joks kitaspasaulio regionas..% | 400 | 200 | 000 Nlctai Saltinis: Lietuvosstatistikos melraStis 1997. infliacijostempainukrito iki 0.9 proc. Vartotojq kainq indeksodinarnika.198: http://www.Veliaujie pastoviai maZejo. buvo 12.0 proc. . l paveiksle..Kaj kuriose Salyse. jie kitose Salyse vir5ijo 20 proc.8 proc.ltlweb/main. Galima tvirtinti.9proc. taip pat ir Lietuvai.100 procentq. (pagal 66 Salis). (i5tyrus150 SaliL).7 proc. 12.4 procento. pavyzdliui. o Vidutiniai metiniai infliacijos tempai pasaulyje l95l m. o dar kitose .t. iSskyrus Centrinq EuropE 3-arne de5imtmetyjenepatyr€ tokiq spardiq infliacijos ternpq taip ilgai..). laikotarpiu buvo 46.Ypad dideli infliacijos tempai bfidingi Lotynq Amerikos Salirns. kad ypad dideli infliacijos ternpai Lietuvoje bLrvo 1992m. Vidutiniai metiniai infliacijos tempai pasaulyje 1951-1996 m. . P.1999m.std. l99l-1996 m. CPI.Devintame Sio amZiaus de5irntrnetyjevidutiniai infliacijos tempai dia buvo reiSkiami lriZenkliais skaidiais. per metus. pateikti l 2. kaip Sios Salys. (pagal178 Saliqduornenis). (l163.Paskutiniajame Sio amZiausdeSimtmetyje labai dideii intliacrjos tempai buvo b0dingi ir daugeliui Rytq Europos Saiiq.148.palyginti su ankslesniais rnetais Matome. infliacijos tempai kelet4de5imtmediq buvo maZesni nei l0 proc.51.php?parenF3 79. Vokietijoje. Sveicarijoje ir t. Infliacrjos tempai Lietuvoje l99 l-2001 m.

DaZniausiai vertinaura neigiamai. Sios problemos aktualurnasivairiose Salyse nera vienodas. 2 .tai teigiarnas reiSkinys.Pagrindine infliacijos temptl sumaZejimoprieZastis yra ekonornikosglobalizacija ir tarptautiniq finansq rinkq egzistavirnas. ji sukeliandios kainq srnukirnq.1 4 5 .t. Infliacijos formos lniliacija gali buti ivairiq ru5iq. ' http://europa. pasireiSkianti atskirose Salyse. Pagal rei5kimosi pob0d[ infliacija gali b[ti atvira ir paslepta. kad tLromet. 2 0 0 l m . pasireik5davoatskiroseSalyse. 9 8 0 m . 1 9 9 0 m .2 6 . kuris rei5kia .. Dabar vykstanti infliacija yra pasauline.taip pat ir besivystandiose Salyse. 2. mast4ir t.y. . vidutiniai metiniai tempai buvo 3. Infliacijai ekonornideskij //Voprosyekonorniki. p r o c . kylanti del technologines paZangos sqlygojamodarbo na5umodidejirno.No8..5 procento.5 . V€lesniais metais jie dar labiau sumaLejo: 1999m.rstrinese Salyse.. . technologine. rost 1997. 1 9 1 0. pasauline.l 9 . 8p r o c e n t o ' . Defliacija gali brlti dviejq ni5iq: 1. Jq galirna skirstyti ivairiais poZi[riais. int/cornm/eurostat/Publ icldatashop 420 . kai pinigq rinka bus visiSkai globalizuota kai valiutacirkuliuostik kaip elektroniniai ir pinigai. p. i pp a t i r L i e t u v c r j e .* 2 . Pastaraisiaismetais vis daZniaLrkalbama ir apie infliacijos prieSingybq defliacijq.Ankstesniaislaikais infliacija buvo vietine. (Infl iacijos ternpaiiSreikSti vidutiniais nesvertiniais dydZiais). kylanti del ribotos pinigq pasiIlos.deflare".2 proc. .2.1 9 6 0. ' o NeZymusjos ternpai ir kitose i5sivysdiusiose indr. Tai bendrojo visq prekiq ir paslar.eu. . Nepaisant to. Nedideli infliacijos tempaipastaraisiais metaisyra EuroposSEjungos Salyse: 1990-1998m. Tikroji.. 92 96. . jie sudare 1. .3 . ta 12. l p r o c . Pastebimabendra pasauline infliacijos maZejimo tendencija. 7 1 p r o c .matoma" i5oreje.Sis terminas kilgs i5 lotynq kalbos 2od2io.Atvira infliacija pasirei5kiakainq kilimu ir .atsiradimo prieZastis.daZniausiaitrukdavo neilgai ir baigdavosi pinigq reformomis. .rgq kainq lygio srnukirnas. Kai kurie ekonomistai mano. 1 p r o c . ir apimanti visasSalisarbaSaliqgrupes.nup[sti".Pasleptosinfliacijos ' IllarionovA.1 9 9 6m .1.Piktoji" monetarind. 2 0 0 0 m .. 9 p r o c .. Defliacijos reiSkiniai pastaruoju metu stebimi ivairiose pasaulio S a l y s e .t. Pagal viet4 infliacrja gali bLiti lokaline. 2 . 3 p r o c .svariausios infl iacijos s4lygosiSnyks. . pagalviet4 pasirei5kimo pobndi.

q. per menesi. Be to. B.tai infliacija. Tai slenkandioji. Si infliacija gali siekti 3-7 proc.tai infliacija. Vis delto iki XX amZiaus Zinomi tik trys itin aukStosinfliacijos atvejai. Hiperinfliacija (hyperinflation) ypad dideliaistempais. Paslepta infliacija atsirandatuomet. Keigeno nustatytos ribos.kai daugelyje ' SaksD2. S[auZianiioji infliacija (creepinginflation) . Suoliuojaniioji infliacija (galloping inflation) . kai kainos kyla l6tai. 5uoIiLroj andioji infl iacija ir hiperinfliacija. nustatantvirSutines kilimo ribas. per metus. XX amZiujeekonomistaiiSskiriatris rySkiuslaikotarpius. kai bendroji paklausavirSijabendrq4 pasiiil4 ir susidaroprekiq stygius. kai kainos kyla gana staigiai. Globalnyjpodhod.786.Tuo atveju pinigq perkamoji galia i5 esmes nepakinta. Tadiau XX amZiaus pabaigoje ji padaZnejo: pavyzdLiut. l€toji.. Philip) apib[dinimu. taiiaujos tempaineradideli. D.kai kainq kilimas dirbtinai ir jq stabdornas. Ji trunkailgai. Ukines sutartystuomet sudaromos.ivertinus infliacijos lyg[. LarrenF. Makroekonornika. Suoli5kai ir turi tendencijE dideti. 9-o de5imtmedio antrojepusejepastebeti septynihiperinfliacijosatvejai. kilusi antikos laikais Romos imperijoje III amZiuje. ne vienasjq nepasieke F. tai. Visi jie buvo glaudZiai susrjg globaliniais su istoriniais politiniais ir ivykiais. inlliacrja.gali bfiti ivedami talonai ir t. arba siejamossu tvirta valiuta. hiperinfliacija yra tuomet. net Pirmuoju labai aukStos infliacijos pavyzdLtulaikoma infliacija.ber pastoviai. per metuso dabartiniumetu l-3 procentai. Pagal infliacijos mast4 arba intensyvumq iSskiriamaSliauZiancioji.esme ta. pasiZyminri Remiantis klasikiniu Kolumbijos universiteto ekonornisto Filipo Keigeno (Cagan. A a 1 . kad kainos formaliai gali i5likti nepakitusiosarba dideja ne raip spardiai. Del to daZniausiai dideja deficito mastai. pasldpta inlliacija pasireiSkia tuomet. atvejqpasirei5ke ldo-mu kad visi istorijojeZinomi l5 hiperinfliacijos XX amZiujes.kaip esantatvirai infliacijai.Ekonomistq nuomone. saikingainfliacija. Ekonomi5kaistiprioseSalyse kainq kilimas tuo atveju gali siekti 2530 proc.Tai buvo btidinga socialistinems Salims. Tuo atveju metiniai jos ternpai siekia beveik l3 000 procentq!Hiperinfliacija nera daZnas rei5kinys:per vrs4 pasaulioistorij4 iki XX arnZiaus paskutiniojo desimtmedio Zinomatik l5 jos atve.t. be to. kai kainq kilirno ternpai vir5ija 50 proc. Ten infliacija buvo tramdomaadministraciniais b[dais. P.

rlinio karo.tai bendrojo (vidutinio) kainq lygio santykinispokytis per tam tikr4laik4.o Bolivijos i5laidospinigq spausdinimui (pirkimui) 1983m. pavyzdZiui.. po keleriq metq uZ tai galejo nusipirkti vilnon[ megztini. Pavyzdiziui. Hiperinfliacijos s4lygomis smarkiai padideja pinigq spausdinimo kaStai.oficialiai buvo keidiamaI du USD.inflation rate) . kad prireike du kartus per savaitEi5 VFR ir Anglijos ldktuvais gabenti ten i5spausdintus pesus.5. kad didZiausiasbanknotas. p. o popieriniq pinigq perkamoji galia gali kristi Zemiau uZ jierns pagaminti sunaudotopopieriausvertg. Infliacijos tempamsnustatytitinka ivairus kainq indeksai. Infliacijos lyg[ parodokainq augimo tempai. vartojimo kainq prieaugis 1993m.politiniai sukrdtimai. USD.No.. Ukrainojebuvo 10 155proc. .. Zmones nustojatikejg pinigais. Infliacijos matavimo biidai Pinigq . Infliacijos lygis (tempas) (IR . pardavgs Zem€s sklypE uZ 80 000 rnarkiq. Vengrijoje. Anlrojo pasaulinio karo pabaigair 9-asSioamZiaus de5imtmetis. o restorano lankytojai pavalgg kartais sumokddavodu kartus brangiau negu paZymdta valgiara5tyje (kainos Zaibi5kai pakildavo). 1997. Tai uZem6 trediE Saliesirnporto vietq. pokario sunkumai.Detskijebolezni" postsocializn. sudard20 mln.. Hiperinfliacijos mastq Vokietijoje 1922-1923m. Todel infliacijos lygiui [vertinti daZniausiaipasitelkiami kainr"l indeksai.ra //Voprosy ekonorniki. Rusija. hiperinfliacijE patyre Bolivrja: dia infliacijos tempaibuvo tokie dideli. karai.Armenijoje. [kio chaosas. galima apibldinti tokiais pavyzdLiais: fermeris.Taip buvo. Jis skaidiuojamas vartojimo tik prekems ir paslaugoms. 12.CPl.po Antrojo pasar. 1984-1985 m. Todel hiperinfliacijq galima vertinti kaip didelEnelaimE..1. daZnai pereinama prie nat[riniq mainq.Gruzijair kitos posocialistines Salys Sio de5imtmedio pradZioje. lnfliacija taip pakenkd pinigq vertei. Hiperinfliacijos prieZastys.J[ nustatant.100 000 pesq kupilra .Pladiausiai naudojamasvartotojq kainq indeksas. Kinijoje. Japonijoje .Saliqkiio hiperinfliacija tai Pirmojopasaulinio karopabaiga. Kainos SioseSalysekai kuriais metais pakildavo po 20 000 proc.vertds" pasikeitimus galima i5matuoti tik bendrojo kainq lygio pokydiais..10 996 proc.3. Artimq hiperinfliacijaibuklg patyre Lenkija ir Jugoslavija 1989m. 422 .4. kas menesi.Gruzijoje7488procento". Vokietijoje po Pinnojcr pasaulinio karo. 1919m. atsiZvelgiamai prekes ar paslaugos o Gaidar E. Armenija ir Ukraina 1993m.

Tyrimais nustatyta. Tuo atveju infliacijos tempas IR= LM .%.J' I' (12.nagrinejantinfliacijos prieZastis. kaip kinta visq Salies prekiq ir paslaugq kainos. No.2. nustatant infliacijos lyg[.JeiinTliacija IllarionovA.nl --2 s "[ (M \ " . Siuo atveju * infliacijos tempq nustatymQ. SiqdydZiq skirtumasneratoks Zymus.lyginamqli svori Seimos vartojimo i5laidose.. buvo lygus 0.siejantpinigq pasiulos. Siq dydZiq ry5io glaudumq atspindintis koreliacijos koeficientas l97l-1995 m.o%.realiosios P .nominaliosios pinigq pasillos pokytis.Vadinasi. p. . problemabus aptarta.infliacijos tempai. ' 423 . .kad vieno rodiklio pakeitimas kitu galetq veikti rezultatus.38.# Jei realioji pinigq paklausa nekinta. Todel. I.y. praktiSkaiBVP defliatoriumi naudojamasi lymiai rediau negu vartotojq kainq indeksu.infliacrjos tempq nustatymas.9943 (154 Saliq vidurkis)s.bendrasis kainq lygis (vidutine prekesvieneto kaina). nes apskaidiuojamasvisoms BVP sudetin€ms dalirns: vartojimo reikmenirns. nagrinejantrealqli nacionalinfproduktq 2 skyriuje.%.taisykle 70'lJa remiantis. per kuri kainos padvigubeja.Priminsime. %o. Jis tiksliau atspindi infliacinius procesus. 1997. eksporto prekdms.-"". | . -_--. Tadiau BVP defliatorius daZniausiai apskaidiuojamaskartE per metus. 1R. Apie tai buvo kalbeta.. Vienas jq . kad jis parodo. galutinis jo dydis daLnatkoreguojamas.Gali b[ti nustatomimenesiniai.paklausosir kainq kilimo tempus.1) dia LM . Vartotojq kainq indeksasapskaidiuojamas pakankamaioperatyviaiir palyginti nesunkiai. apskaidiuojamas laikas... investicinems prekdms.ketvirtiniai. tuomet IR = LM . metiniai CP] dydLiai. Infliacijos tempai ivertinami ir kitais bfidais. Al-+ I (u \ P l pinigqpaklausos pokytis. Zakonorniemostirnirovoj intliacii //Voprosy ekonorniki./Infliacijos laipsniui ivertinti gali bilti naudojamail. nustatant realrij! BVP. J infliacijos tempai lygfls pinigq pasillos pokydio tempams. Jt apskaidiuoti Lymiai sunkiau. lnfliacijos tempams[vertinti naudojamas bendrojovidaus produkto ir defliatoriLrs. Pladiau 5i .. kad tarp CPI ir BVP defliatoriaus dideliq skirtumq nera.

investicijoms. pavyzdZiui. l0 proc. Dideiant be[drajai paklausai.n d e k s a d i d e j a n e t o l y g i a i .yra laisvosdarbojegos. Kainos kyla tuomet. l0 proc.( 1 1 0 x 1 . lygio. per metus. @. nuo praejusiqmetq I l0 proc. dabartiniumetu tarp ekonomistqgaji nuomond.. -:eltp.Tai kainos.2.pavyzdLiui. Naudojant svarbiausiq makroekonominl modell. antrqiq metq .suddtinga ir diskutuotina problema. Bendrosiospaklausossukeltainfliacija kainq. kai bendroji paklausapadideja. keidiantisjos sudedamosiorns dalirns . Bendroji paklausagali keistis. 1 0 : 1 2 1 ) .tai baziniq metq kainq indeksasbus 100. lnfliacijq sukelia bendrosios paklar. 12.[a.. tuomet padidejusiqpaklausE galima parenkintitik kylant kainoms. bendrosios paklausos-bendrosios pasifilos sqveikos model[ (AD-AS).y. t...push inflarion). jos padvffies fier rai lnfliacijos prieZasdiq nustatymas .Ceja-lT--proc.lg-: plg-. Taip gali bDti. kasmet dideja vis daugiau. 5 proc.rmfiff.Infliacija yra visos ekonomikosfunkcionavimoatspindys. s t. Nepaisanttam tikrq skirtumq.y. t.i:iygLg jei Vadinasi.pull inflation). pasiekuspotencialqii nacionalinioprodukto lygl )'p. 424 . kad infliacija yra daugelio veiksniq pasekme. ir j s i e k i a a u l 2 l p r o c . 2.V a d i n a s ii.kai turima pakankamai kapitalo. i5skiriamos dvi infliaciiq sukeliandiq veiksniqgrupds: l.2.y.arbavartotojq. 12.y. Bendrosios paklausos pokydiq sukelta infliacija.110 procentq.t.kuri gali blti lvairiq ligq poZymis. INFLIACIJOS PRIEZASTYS yra pastovi ir sudaro.Taisykles 70" esrneyra tokia: skaidius70 kainoskadmetladi.rsospadidejimas (ADt) ir b c n d r o s i o s a s i u l o s u m a Z d j i r n aA S J ) . septynenrrsmetus (70i l0:7). tar padvigubes per keturiolika metq (7015:14).'nyfrg. Trediaisiaismetais jis padidejadar l0 proc.. Bendrosiospasi[los pokydiq skatinamainfliacija vaclinama kaitq infliacija (cost .1.infliacija (demand. veltui Ne ekonomistaijq kartais lygina su kfino temperattra.vartojimui.gt9tl!-i9-"*il!l". dideja ir realitrjigamybosapimrjsbei e.jal+a!s3:_li*. jei jos kasmet kyla...%i-srglB5tq " !.:S*S.ekonomikaijau veikiant visu pajegurnu.e fJidt".vyriausybesislaidomsir grynajarn eksportui. S i a si n f l i a c i j o s r i e 2 a s r ia p t c r s i r n e p s (s p s atskirai. Jeigu ekonomikoje yra visiskas uZimtumas ir panaudojami visi kiti gamybiniai istekliai. vadinama paklausos.

Siuolaikiniq pinigq pasi[losypatybes.. Trurnpojo laikotarpio bendrosiospasiulos kreive AS lieka toje padioje padetyje.1 padeti AD1.todel ADg kreivd persikeliai de5inE. realioji gamybosapirntispadidejanuo )/" iki In.o ilgalaikis procesas.2 paveiksle. o kainq lygis vistl laik4 kils. 3.fis. Ynr Y 12.kaling iq molet?Itn-q. Del to padiddja garnyboskaitai ir sumaZejabendroji pasi0la. pradedakilti ir gamybos veiksniq kainos.Todel ilgojo laikotarpiopusiausvyrasutrinka (ta5kasEe). infl I Pradine padetis . Jei bendrosiospaklausoskreive lieka toje padioje. naujoje AD1 padetyje. AS lr ADr ADo 0 Yr. Paprasdiausias paklausos iacijosmodelispateiktas 2.ggr-q p5illtit<as. o realioji gamybosapimtis grl5 i pradingilgalaikespusiausvyros padeti Ip. kol susidarys nauja ilgalaikd pusiausvyra.Taip pat jau Zinome..kad bendroji dideja.3paveiksle. Tarkime. Kainq lygis pakyla nuo Pp iki P7. Pakilus galutiniq produktq karnoms. Todel trumpojo laikotarpio bendrosiospasi[los kreive persikelia i viriq.buvo i5nagrinetaankstesniuose skyriuose. Pagrindines bendrosios paklausos pokydiq sukeltos infliacijos prieZastys. naudojant skatinandiqsias. Jei bendrosios paklausos padidejimasyra ne vienkartinis.ta5ke E0. 2. Sios yra l. 425 . Paklausos infliacija Toliau procesairutuliojasi taip. tuomet realioji gamybos apimtis tuo laikotarpiu bus palaikoma auk5diaupotencialiojo lygio. susiklosto nauja trumpojo laikotarpio pusiausvyrata5ke 81. tai ekonomind sistema judes Sia kreive tol.2 pav.-J*.. Kainq lygis pakils dar daugiau. lprastq mokesdiqdidinirno vengimasir kt.pageidautinaekonomind pusiausvyra. kad bendroji paklausapadideja. Tai pavaizduota 12. Deficitiniai valstybiqbiudZetai.

S i a sprieZastis aptarsime atskirai. riboja objektyvios s4lygos. P D YE Y 12. Paklausos padidejimosukeltainfliacija 12. leidZiandio nustatyti.pernelyg daug pinigq vejasi per daug maZqkiek[ prekir4.Be to. kad Siuolaikiniai pinigai neturi savo vertds. Siuolaikiniq i5 pinigq spausdinimo neriboja jokios fizines galimybes. i5leistas butelio ir igavEsvisi5k4laisvg. kad pagrindinetos teorijos propaguojama lygybe yra: 426 .2. infliacija visur ir visadayra pinigq sferosrei5kinys.3 pav. Dabartine pinigq sistema nebeturi kriterijaus..1. o tai sudaro geras sElygas didinti jq kieki. Remiantis kiekybine pinigq teorija. Tod€l paklausosinfliacijos esmd kartais apib[dinama vienu sakiniu . Amerikiediq ekonomistas Nobelio premijos laureatas M. Pinigq pasiilla kaip infliacijos sqlyga Bendrosios paklausospokydiq sukelta infliacija pirmiausia susijusi su pinigq apyvartos ypatybemis. galima tvirtinti. Priminsime.1. Dabar pinigq sfera gali .Gamybos apimties didinimq kaip Zinoma. o prie jo turi prisiderinti kainos. Fridmenas yra pabreZgs. kai pinigq gauseja nepalyginamaigreidiau negu produkcijos. koks pinigq kiekis yra b[tinas ir koks perteklinis (anksdiautoks kriterijus buvo taurieji metalai). Tai lyg piktasis dZinas.praryti" bet koki nevisaveriiq pinigq kiekl.. it jq kiekis gali dideti nevarZomai. jos . kad pinigq kiekio didejimas yra svarbiausia infliacijos s4lyga.Saknys" gludi pinigq sferoje. Infliacijos poZymiai atsiranda tuomet.

P. Px Y .8 0. All . . " : ! MxV:PxQ. kinta ir pinigq apyvartosgreitis.nominalusisnacionalinisproduktas(arba norninalusis BVP).2 1. pinigq apyvartos greidiui didejant. PavyzdZiui. : . sanderiq skaidius arbabendrojoproduktokiekis.6 ? t JAV J a o o niia Kiniia Rusiia I. M pinigq pasihla. 1 9 9 7N o . JAV ekonomistas Samuelsonas.. )'.realusis nacionalinis produktas (arbarealusis BVp).jis pabrdLd. kad pinigq apyvartos greidio pokydiai turi tik neZymiqmaZ€jimotendencijq.9 1. tuomet pinigq pasitlos poveikis infliacijai gali sustiprdti arba susilpneri. pinigq poveikis infliaciniarns procesams sustiprej ir prieSingai.6 1. //Voprosy ekonorniki. Tuomet o='.5 0. 6a MZP* p - arba xV:PxY.0 8. keidiantispinigq kiekiui. piniginio vienetoapyvarlos greitis(kartais). Pinigq apyvartosgreitis (kartais) Metai Salis D i d Z i o i iB r i t a n i i a Vokictiia Prancfrzii a Svcdiia 1985 1.l lentel6. Jeigu. . vidutind prekesvienelo kaina. a. Fridrneno.nominalusis bendrasis nacionalinis produktas(arba BVP) nulemiantispinigq paklausq.5 2.7 1..0 1. l2. PrQ . laikotarpiu pateiktas l2. p . laikotarpiu padard iSvad4 kad ilguoju laikotarpiu pinigq apyvartosgreitis turi maZejirno tendencij4.pakyla ir kainq lygis.l lenteleje.l 1995 1. i . padidejuspinigq pasiDlai. i5tyrqspinigq apyvartosgreidio dinamik4 JAV 1939-1960 rn.6 1.0 l 5 1990 l. 2 8 . l 0 .t 2.6 1.0 1 q t. Pana5inuornone ir M.n Vadinasi.9 :.Pinigq apyvartosgreitis kai kuriose valstybese 1985-1995m.1 tinis: Seniacov V DeneLnaja massa i faktory iejo formirovanija Sendago I.

. 1990-1994m. v ir y reiSkiasantykini atirinkamqdydZiq (p. Je.vadinasi.t.i I f. JAV atitinkamai9 ir 33 proc. V.t. t. f f Matome. kad infliacijos ternpai yra lygus pinigq pasi[los pokydioir realiojoBVP pokyiio rernpr4 skirrurmri. r y i fP dia v pinigq apyvartosgreidiopokydio tempai. PavyzdLiui. 2 2 . kai 1. r N t Lr l l L -.Tiffi. daugelisSiuolaikiniqekonomistqpripaZlsta. . jis gali buti iSreik5tas funkcija: Sia p : f(n. v. y).0). tuomet infliacijos I tempai bltq lygrls pinigq pasi[los didejirno tempui. Bet daZniausiai realiojo BVp vienerq keletas(keliolika. - Jei v : 0. : 0 .f l i . i " Sendagovv. m. . tuomet kainq lygis yra tiesiog ( proporcingas pinigq pasiulai: ji dideja.-i1ruiffi?ifi'I:"d. Mus domina ne absoliutus kainq lygis.y..Tuomet intliacijos tempas yra lygus pinigq pasifios didejimo tempq ir pinigq apyvartosdidejirno tempq sumai. Remiantis kiekybine pinigq teorija.realiojoBVP prieaugio tempai. DeneZnajarnassai faktory ejo fonnirovanija //Voprosy ekonouriki. 1 p .rmpuoju laikotarpiu gali keistislabai ivairiai). Jeigu realioji gamybosapirntisnesikeistq0 . i. laikotarpiu realusis BVp vokietijoje padidejo. Jeigu pinigq kiekis ir realusisBVP didetq tuo padiu greidiu. kad ilguoju laikotarpiu tai gana pastovusdydis (nors trr.kainq lygis automati5kai kai kyla.y .aptamauja" Prakti5kai pinigq pasifilos didejimo tempai virsrja realiojo BVp kilimo ternpus. 1 0 . tuometp : m . Vadinasi. pinigq pasiflla neturi dideti greidrau negu realusis BVP. Jei V : const.galima daryti prielaid4 kacl pinigq apyvartosgrerrisyra gana stabilus dydis. p:0.i realusis BVP nekinta. arba infliacrlos tempas. keliasdeiimtir t. ruomerliainq lygis (arbanet sumaZetq. p : m. o pinigq kiekis Ml .Japonijoje 6 ir 27.) pinigq pasiulosvienetq.33 proc. M. dali pinigq Zmonds nesikeistq nes taupo).56 ir 207 procenro6..Nepaisantto.8 proc. o kainq lygio pasikeitirnas. Raidesp. tuomet kainq lygis yra tiesiog proporcingas pinigq pasiulai ir atvirk3diai proporcingas realiojo BVp I apirndiai. atrnetus realiojoBVP didejimotempus. kad pinigq apyvartos greitis ivairiose Salyse kinta nevienodai. 1 9 9 7N o .. y . ' t r .norint pasiekti nulini infliacijos lygi.. Tai reijkia. ir y) kitimq i5reikStE procentais. . p 428 . Kinijoje . jei m--y. p=m*y_r.:n'*uostempai.1. l r r ..

pinigq pasi[los didejimo rempai gali virSyri kainq lygio kilimo tempus. kad galimi du atvejai.Infliacijosveiksniqlyginamasis svoris..3 0. . Tqvaizdliar iliuslruoja hiperinfliacijavokietijoje po Pirmojo pasauiiniokaro. licoa 923 m.T4 patvirtinair specialus infliacijosprieZasciq tyrirnai. proc.p .y.kodel gi .1 100. sausis 923 m.2lenteleje.kainr.procentlis Rodikliai P i n i q uD a s i I l a q P i n i g qa p y v a r t o s r c i t i s Rcalusis VP B Kiti I5 r'iso: S a l i qs k a i d i u s l 971-1995 97. nuo jr4 . esantliiperinfliacijai./m€n. I 2. spalis l6 354 Pinigq kiekis cirkuliaciioie Kaina 75 208 I l 9 l 8 9 r8 9 0 Infliacija. kai kainq kilirno ternpai smarkiai vir5ijo pinigq kiekio didejirno ternpE. per ketvirti amZiauspasaulinds infliacijos dinamik4 ner 97. 5 20 20t 2s6 189 386 29 720 altinis:G i 980.7 proc. Walter de Grr. pinigq . ir gali bltijaudiamaspinigq stygius.I.7 1. lerne pinigq pasiulospokydiai.0 1981*1995 98.5 0. pavyzdLiut.Nagrinejantpinigq kiekio ir infliacijos lygio s4veikq paZyrnerina.1 0.0 171 r50 nis: lllariono Zakonomiernosti mirovoj e k o n o r n i k i1 9 9 7 .Pastaroji tendencija pasireiskia tuomet. surlaZdja realioji pinigq paklausa.1 100. sausis 923 m. kas iSdestyta. Nors pinigr4 apyvarta pasparteja. 4 1 .kuriq duornenys paleikti 12.l. parodytq12.7 0.kai infliacijos tempai ypad dideli. Pirma.-l 1991*1995 9 5 .. Todel kyla klausimas. Apibendrinus tai.. galirna padaryti iSvadq kad infliacijos dinamikq pirmiausialemia pinigq pasiulosprieaLrgio ternpai. Holtfrerich. 2 .rvter.9 t00. Die Deutsireinflatio 1914-23.8 0. m>p.0 154 t.3lentel6. p>m.. Hiperinfl iacija Vokietrjoj e | 922-1933 rnetai s Metai 922 m.3lenteleje.begarna". o .y. N infliacii //Voprosy Vadinasi. 12.I 0.4 2.badas".2 lentel€. antra. Kai kainoskyla labai greitaiir pinigai srnarkiai nuverteja.l kilirno tempaigali aplenkti pinigq pasifllosdidejimo tempus.

naZinti biudZetodeficito?Sios problemos irgi aptartos nagrinejant fiskalinEpolitik4. kad Siais laikais visos valstybes gali beatodairi5kai spausdinti pinigus. nes pradedarnanebetiketi valstybes sugebejimujuos i5pirkti. bet ir iSlaidos. kurrose vyriausybegaletq parduoti vertybiniuspopierius:n€ra kam ir kur jq parduoti.Del to padidejane tik valstybdspajarnos. ir uZsienyje. suformuoja valstybinds institucijos (parlamentai. kad pagrindiniai deficitiniobiuclZeto Saltiniai yra Sie: paskolos i5 privataus sektoriausSaliesvilluJelieiaZiant Veiiyfrinir. Taigi vyriausybds.1. [ fprastasi5laidasprekdms ir paslaugomspirkti ir dali.2. Vadinasi. PaZymdtina. Pirmiausia. lssivysdiusiLl pasaulio valstybiq patirtis rodo.vyriausybes) ir bankq sistema. kodel negalin. j Svarbiausiasq aptarsimeatskirai. rnokesdiq normq didinimas turi tarn tikras objektyvias ribas (tai atspindi 430 . kad jq vyriausybds pastaruoju metu nesistengiamaZinti valstybds skolos didindamos infliacijel.los laipsnis.3.2. negalirna tvirtinti. padidejus iSlaidoms arba esant nepakankamoms mokesdiq Vis del to iplaukoms. tik uZjq nereikiarnoketipahikanq. norddamos padengti valstybes skolE. del tarn tikrq prieZasdiqlabai svarbiu (o kartais ir vienintelir.r) deficitinio biudZeto Saltiniu tampa papildoma pinigq emisija. ir Silpnos Salysapskritaituri maZasfinansavitnoSaltiniqpasirinkimo galirnybes. Anrra.qZsienio.p4.obligacijas. kad daugelisvalstybiq fbrn.per didelis pinigq kiekis apyvartoje? atsiranda PinigLlpasi[lq taip pat ir jos pertekliq. Cia tik priminsime. Iinagrinetosir deficitq susidarymo sElygos bei Saltiniai. rnokesdius padidinti sunku . skokl grqZinti.rt popierius).kad kuo didesnis valstybds centrinio banko nepriklasornumas. Papildornas pinigq leidimas taip pat yra valstybds skola (centriniarnbankui).reikia tureti daugumq parlamente.y. Cia pakartosirne tik svarbiausius Sios problemos aspektus. Jeigu deficitiniai bir"rdZetai forrnuojarniilgq laik4 tuomel gali blri vis sunkiau skolintis ir Saliesviduje. 12.radidinti rnokesdiq ir sur. skirt4 obligacijq pah-rkanoms i5moketi. Valstyhis biudieto deficitas ir infliaciju Nagrinejant fiskalingpolitikq buvo pabreZta. valiutos atsargqpanaudo-jimag-pqqlqlqg jS!5 1r (o tai reiSkia naujq pinigii leidimq). t. t. gali sukelti infliacij4 didindamos pinigq pasiLrlE. to.y.ruoja deficitinir"rs biudZetus.InJliacinis mokestis ir senjoraias Kyla klausimas.2. LeidZianr centrinio Salies banko vertybinius popierius.skolgs .tuo maZesnis infliacr.. pavyzdLiui.1.vyriausybesi5laidos suskyla I dvi dalis. Gali trnkti rinkq. Pinigq pasihlos pertekliq s4lygoja daug prieZasiiq. silpnesnes Be Salys daZnai buna i5naudojusios valiutosatsargas. 12.

g r y n ip i n i g a i : D ..tai piniginio kapitalo savininkqnuostoliaidel infliacijos. Tredia. Jcr pavadinimas kilgs i5 pranc0zq kalbos ilodlio . sumaZdja ir . gali bnti stiprios ilgalaikes mokesdiq mokejimo vengimo tradicijos (pavy zdLiui.bendrasis kainq lygis.seigniorage) tai pajarnos. . Tai vadinamasis senjoraZas.tai skirtumas tarp papildomai i5leistLl pinigq sumos ir jq iSleidimoi5laidu.4) Infliacinis mokestis patenka i valstybesbiLrdZetitr todel jis gali buti traktuojarnas kaip valstybds pajamos.indeliai.silpnq vyriausybiq (Salyjedaug politiniq parlrjLf.. (12.pinigq pagrindas.inflation tax) . kuriose mokescius surinkti keblu del politiniq nesutarimq.senqjq'.infliacinis mokestis. arba dideles perkamosios galios pinigai. fl . Lafero kreive). anksdiau i5leistq pinigr{ verte. Be ro.p x H P dia (12.kainq lygio pasikeitimas.jq realioji verte krinta.seigneuriage".rei5kiandio d v a r i n i n k ov a l d o v ot e i s q T . C . Tuo atveju infliacijos mokestisgali bUti apskaidiuotas pagal fonnulE: Ir = pxC+Dx(p-i) dia p. Be abejo. SenjoraZas(SE . Kylant kainoms. yra Saliq. kas turi grynq pinigq.pirmiausia dekiniai indeiiai.3) 1.. Todel infliacini mokesti supaprastintai galima pavadinti grynll pinigtl mokesdiu. lnfliacinl mokestipirmiausiamoka visi.infliacijostempas. Italij oj e). ' VidurarnZiaislenvaldiiai turejo teisgkaldinti monetassavoteritorijoje 431 . . i * nominalioji palukanqnonra. . Papildornaspinigtl i5leidimas gali b[ti traktuojamaskaip infliacinio mokesdio ivedimas (I1 . P .A.kurias gauna valstybedel savomonopolines teisesspausdinti pinigus. Jis apskaidiuojamas taip: Ir .apmokestinarni"ir kiti pinigq pasiulos Ml elementai. Kai i5leidZiama daugiaupinigq. p .

taip pat dideja.sqlygojantismaksimaliaspajamasis infliacinio mokesdio.GrafiSkaitai primena A. Ta pati taisykle tinka ir infliaciniarn mokesdiui.y.eja(atkarpa ML). Gaudamapajamq i5 infliacinio mokesdio. senjoraZas gali b[ti isreikstaspinigq. tarkirne. Taip pat Zinoma.9t senjoraZas.Kiek gi surenkamapajamq (.t I . vyriausybespajamospradeda maZdti.kacl Ir=sE dia . Ir=!T^u*.o pinigai gali bilti i5keisti i prekes ir paslaugas. pinigus +.4 pav. I. )? Zinona.y. 1.los ternpui. Mat. i5leistqi apyvartEtam tikru metu. vadinasi. Nors senjoraZasir infliacinis mokestis nera lygiareik5rniai ir gali nesutapti.t. kad yra tam tikra mokesdiLl normos riba.Pinigq spausdinimas prakti5kainedaugtekainuoja.kat p -dideja. Jei jis (infliacijos tempas)vir5ija tam tikrq lyg[. egzistuoja tam tikras infliacijos tempas. Lafero kreive infliacrjai Kai p : 0. gaunamos maksimarios infliacijos mokesdiopajamos. vyriausybdgali padidinti savas i5laidas. t. Toliau didejantinfliacr. gaunalnosmaksimaliosrnokesdiqlplaukos. Lafero kreive infliacijai).y. =o. kurios neperZengus.nedidindama[prastiniq mokesdiq (retesniaisatvejaisjuos net maZindama). paprastumo deleijuos galitna sulyginti. .Pasiekus tam tikrE infliacijos tempo rib4 t. t. Lafero kreivg (daZnaiir vadinamaA. pasiekus labai auk5r4 infliacijos lyg1. kai p = px. kad bet kokiq rnokesdiqlplaukos priklauso nuo mokesdiqnonnos ir mokestinds bazes apimties. " Irnro* Ir 12.[plaukos maL. perkarnqja galia.St) iS infliaciniq rnokesdiq( 1.y.

28 proc.5 procento".V.l3tlyl*k*s"!ll:. svarbiausia 12. laikotarpiu vidutini5kai kasmet ji sudare:iAV ir Kanadoje * apie 6 proc.priklausomybe prie5inga.y. pinigq leidimas. ltalijoje .5 paveiksle.8 Bolivijoje infliacijospajarnos proc. Neretai tai perteklinepinigq ernisijane visadayra aktyvi inlliacrjos prieZastis.@ tai--viikq!13l_-g$r. i5gyvenandiose valstybes pajarnq Saltiniu.3. Vadinasi. daZnai tampa svarbiausiu hiperinfliacij4 senjoraZas Salyse. Pasifilos Globalnyjpodhod. sieke 139. . siekiant finansr"roti yra hiperinfliacijosprieZastis. BendrosiospasiIlos (ka5ttt)infliacija Siuo atveju infliacijE sukelia veiksniai. Vokietrjoje . Maksimalus ir infliacijos tempas pr ivairiose Salyse ivairiais laikotarpiaisya skirtingas. gaunarnai5 pinigq spausdinimo. P.2. Todel ir kilimo.. " SaksDz. pinigq naudojirno sfera susiaurdja. t.stengiamasii5leisti kuo greidiau. Kita vertus. +55 .D. Pajamq dalis. PavyzdLiu| 1975-1985m. LarenF. vadinasi sumaZeja ir apmokestinamqpinigq kiekis.5pav. gerokai viriijo visas kitas valstybdspajamas.y.2. pinigai infliacijos procesegali atlikti aktyvq arba pasyvq vaidmeni . Peru.o e5ant ka5tq intliacijai . zumaZej Pirmiausia a.g_ygk_Ll[?t"T Paklausosinfliacijos pradine sqlyga yra pinigq pasiulos didejirnas.. prisiderinti prie kainq nesusijusiossu pinigq kiekiu. b0na reakcija i kainq kilim4 sukelt4kitq prieZasdiq.ivairiose Salyselabai nevienoda.379.. Paprasdiausias Yil YP inlliacija 12. kad daug sanderiq vyksta tiesiogiai. Pinline prieZastis yra kainq kilimas o pasekmd.t. kuri sukelia kitos prieZastys. Jau mineta.kadangi jq perkamoji galia labai greitai kinta. valstybesiSlaidas.pinigq pasi[los didinimas. pasi[los infliacijos modelispateiktasI 2. Makoekonomika.apie treddali. valstybespajamq.

Tuo atveju garnybosapimtis gali staigiai keistis nepriklausomainuo bendrosios paklausos pokydiq ir galutinio produkto kainq lygio. audros. Staig[s bendrosios pasiulospasikeitimai(sumaZejimai). clalnaivadinarnq. susiklostonauja. o kainq 434 . vadinama st"gfi.5okai" gali buti trumpalaikiaiir ilgalaikiai. llgalaike pusiausvyra.. Infliacrjoslukesdiai. Tarkirne. Tokia. ekonomikos b[sena. Gamybos apimtis smuko. 2.konornines pasekrnes.jos neigiamai veikia Zernes Dkl. pasi[los ... tgsiasi vienerius ar dvejus metus.stagnatio" (s4sringis. 12. pusiausvyrata5ke 81. per juodojo maro epidemij4 Europoje XIV a.Pradind b[sena .Sokas"(supply shock) . sustingimas) ir . suyra. sausros..ij.Jie (veiksniai)gali buti ekonominiopobudZio.del nepalankiqoro s4lygq sumaZdja derlingumasZemeslkyje.ivykis.. tadiau laikini. Stagfliacijos sEvoka kilusi i5 lotynq kalbos \odLi. o kaififllfgiskyla.1. PavyzdZiui.buvusi taSkeE0.staigus. Kainq lygis pakyla nuo Pp iki P/.pageidautinapusiausvyrata5ke E0. 3.tadiau i5oriniai tam tikros Salies atZvilgiu (importo prekiq kainq kilimas) arba apskritaine ekonomikossferos(nepalankios gamtoss4lygos). trurnpalaike.Sokus" daZniausiai sukelia i5oriniai veiksniai Salies ekonomikos funkcionavirnopoZiuriu.. padideja gamybos ka5tai.4 .. statybq transport4. E. Dramati5kuspadarinius gali sukelti ir epidemijos. Dauguma . kad bendroji pasiula surnaZdja.Tai gamybos nuosmukio ir kainq kilimo derinys. Pasiiilos .Sokais".2.t.. Skausrningesnius bendrosiospasitlos paZeidimussukelia gamtos nelaimespotvyniai.Sokq" r[Siq trunka neilgai.2. Siuolaikindsdarbo uZrnokesdio formavimosiypatybes. Pasitilos sutrikimai ir inJliacija Pasiulos infliacija kyla del staigiq pasiulos pasikeitimq.infliatio" (iSptitimas). o realioji gamybos apimtis sumaZejanuo Ip 1ki yEt. smunka gamybos apimtis.kef -ry-?-Upji ganrybos apimtis malzdja. Pagrindines pasi[los infliacijos prieZastys Sios: yra l.Pavyzdliui.. del kurio staigiai pakyla vidutinis gamybos veiksniq kainq lygis.Zemesdreb€jimai ir t. tai AD kreive lieka toje padiojepadetyje. netiketas bendrosiospasi[los smukimas. Tokio pob[dZio staig[s pasi[los pasikeitimai gana daLni. Jei bendroji paklausanekinta. Pasiulos . antroje puseje mire mihjonai Zmoniq. o del to padidejair garnybossEnaudos (kaStai). DaZniausiaijuos sukelia nepalankios gamtos sqlygos. Ypad nukentejo Anglija.. Suoliq. kuri sukele sumaZejusios darbo sipaudos. todel AS kreive persikeliai5 padetiesASe I padeti AS1.

infliacrja taip pat yra laikinas pasiflai ir pakilus kainoms.2-oje laiko atkarpoje kainq lygis tarnpa pastovusP : const. Tai Kainqlygis(P) Infliacijos tempas (p) 12.... paZymetamel-uoju numeriu. todel infliacijos ternpastampa neigiamas..t.7 pav.6paveiksle. kad pakilus kainoms. 3-oje atkarpoje kainos pradeda maieti. jos nebesumaZeja buvusio lygio. Globalnyj podhod. ' SaksDZ.y..todel ir infliacijos tempasprilygsta nuliui.l paveiksle.tuomet tolesnisinfliacijos iki tempas nebesikeidia.y. pavaizduota12. 4-oje atkarpoje kainos ir infliacijos tempas griZta i pradinl lygi. kainos pradedakilti.y.lygis pakilo net 50 proc. kad l-4jame laiko tarpsnyjekainq lygis pakyla. 365 435 .kainq lygis i3lieka nepakitEs.eja.D. Trumpalaikispasillos Sokas llgalaikis pasiulos Sokas pasiZymi tuo. nors amZiauspradZioje kainos maZejo'.atsiranda defliacrla. Bendrasinfliacijos tempaslieka nepakitgs. Padidejair t.veliaujos vel rei5kinys. Jei P : const. t. Tokiais atvejaisgamybosapimtis smunka. p : 0.esantbet kokiam kainrl lygiui.P. Kainq lygis (P) Infliacijos tempas(p) 12. Tai parodyta12. infliacrjos tempas. Kai pasillos Suoliai trumpalaikiai. Makroekonornika. j o s veliau nebesumai.6 pav.2-oje laiko atkarpoje. todel ir infliacijos tempaspadideja. Laiko intervale. llgalaikis pasi[los Sokas Tarkime.. Iaikinai sumaZejus gr[Ztai pradini lygi. B. Laren F.

praejusiojo ir bfsimojo laikotarpio infliacijos tempai.2. Nominalaus darbo uZmokesdiokilirnas gali b[ti traktr. konfliktai tarp darbuotojq ir darbdaviq. S[ procesqsustiprinotai. Tai labiausiai linkEs keistis ka5tq elemeffii6d6TlTi. kai darbo uZmokestis nustatomas anksto. Pavyzdliut. del palankiq oro sqlygq Zemes [kiui gaunamas didelis derlius.bet koki i5 jo pokyti galima vertinti kaip tam tikr4 pasillos Soko element4.numatorna. Pasiulos Sokus paprastai sukelia i5oriniai veiksniai. lrakui isiverZusiKuveitrl.. tadiau veliau infliacijos ternpas nebesikeite. pavyzdZiu| Laliavq ir energijoskainq kilimas. staigq.kad atlyginimai kiltq.-TIiiypat-Z-rdelpT6iksrnq bendrosiospasiulos pokydiams. ir naudingi. ir t. i darbo sutartis itraukiant specialq straipsni apie indeksavim4. elektros energijos. dujq.Sudarantilgalaikes sutartis. bendras kainq indeksas pakilo i auk5tesn[ lygi. Darbo uZmokesdio pokydius lemia ankstesnio laikotarpio darbo uZmokesdiokilimo tempai (daLnatper pastaruosius trejus metus). Italijoje. Vadinasi. Palankaus pasiulos Soko pavyzdys yra ir naftos kainq kritimas 9-ame jis padarytos de5imtmetyje: panaikinodal1anksdiau Zalos. pavyzdLiut..t.Finnos prisitaike prie didesnir"i naftos kainq.2. ypad bendrieji. PavyzdZrui. jq keliamq reikalavimq. Tipi5kas pavyzdys yra OPEC Saliq nallos kainq pakilimas 1974 ir 1979 rnetais. Nepaisant to. Darbo uZmokesdiolygis. kad naftos kainq ka5taiir kainos ivairiq Salit1 pakilimas atsiliepe ir alternatyvir.rojamas kaip pasillos Soko veiksnys.priri5amas" praeito laikotarpio infliacijos tempq.t. Profsqjungosvisada stengiasi.Jo sukeltos ekonorninds pasekmesdaugelyje pasaulio Saliq i5liko daugiau nei 10 metq.lenergijos Saltiniq kainolns. i5ankstinisdarbo uZmokesdio kilimo tempq nustatymas veikia kaip 436 . Dabartiniu metu. Antai atlyginimq kilimas sukele infliacij4 Pranc[zijoje 1968m.kad gali buti atnaujintos derybos ddl nominalaus darbo uZmokesdio padidinimo.nominalus darbo uZmokestis prie daZnaitiesiog . padideja realioji garnybos apimtis ir sumaZdja kainos. spontaniSk4darbo uZmokesdiopakilirnq gali i5provokuoti streikai. Naftos kainos pakilo ir 1990m. Kai infliacrjos tempai spartfis.2. kol naflos kainos galiausiai nukrito 1986 metais. Pasiulos Sokaigali b[ti ne tik Zalingi. Darbo uimokestis ir kaitq infliacija Ka5tq infliacijq gali sukelti ir darbo uZrnokesdiodidejimas. paprastainustatomas darbo sutartyse.teigiamai bet veikti ekononrik4. o darbo uZmokestis vidinis kintarnasis. Del to smarkiai padidejo garnybos viduje. jo pakilimas gali b[ti vidine reakcija I kitus ekonominius ir politinius reiSkinius. profs4jungq ir vyriausybds ir t. 12.1969m. Darbo uZmokesdio padidejimas labai da'znai priklauso nuo darbuotojq ir profsqjungq aktyvumo.llgai trunkandius pasifilos Sokus gali sukelti [vairios prieZastys.

Supaprastintai galima butq tvirtinti. formuojant darbo uZmokest[.kaipgi fonnuojarni [vairiq subjektq lnkesdiai?Siuo poZiuriu i5skiriamos adaptuotq.5) p .pn).3. I nfliacij os I iikes iiqi KaStq infliacrjos Saltiniu gali b[ti laikomi infliacijos llkesdiai. busimojo laikotarpioinfliacijos tempas. tuomet busirnojo laikotarpio infliacija bus pakoreguotadidejimo linkme. Jau mineta. Remiantis adaptuotqlfikesdiq teorija.Si priklausornybe gali b[ti apibfidinarna formule: Sia pft = pn +v . I 2. dia (12. kad kainq kilimo tempas kartais gali blti lygus darbo uZmokesdio kiiimo tempams.perkelimo" taip: jei anksdiaukainos kilo spardiai.p").darbo uZmokesdio didejimo tempai. Koregavimo koeficientasy nusakol[kesdiq perZiLrrejimo greiti.koeficientas.2. kai infliacija jau lsitvirtina. pladiau.Infliacine inercija suprantama . Jei fakti5ka infliacija pasirodys maZesnduZ prognozuotE (p.kainq kitimo tempai.laukiamasdabartiniolaikotarpioinfliacijos ternpas. p" . subjektai b[simqli infliacijos lyg[ prognozuoja. Kai v 437 .dabartinio laikotarpio faktiSkas (tikrasis) infliacijos tempas. pakoreguotai.2. remdamiesi praejusiojo laikotarpio lygiu. kad b[simojo laikotarpio numatomasinfliacijos tempas lygus dabartinio laikotarpio laukiamai infliacijai. dia p .tai Zmonestikisi. kad ir ateityjejos kils taip pat spardiai. daZnum4. I Jeigu dabartinio laikotarpio fakti5kas infliacijos lygis pasirodys didesnis uZ lauktEii (prp" ). reiSkiantisl[kesdiq perZiurejimo greiti. Tuomet galioja 5i lygybe: P=w. Kyla kiausimas.. lv . kad l[kesdiai Dabar 5i4 problemq aptarsimekiek ivertinarni. i5 praeities i ateiti mechanizmq. klaidas.gamybos sqnaudqdidinimo ir kainq kilimo veiksnys. prisitaikandiqjq (adaptive expectations)ir racionaliqjq 1fikesdiq (rationalexpectations) teorijos. rl *r* laukiamas v . (p. atsiZvelgiant prognoziq netikslumus. 1ai bfisimoji infliacija bus pakoreguota maZejimo linkme. Si formule rei5kia. Jie ypad aktualls tuomet. Tuo atveju i n f l i a c i j as u v o k i a m ak a i p i n e r c i n i s r o c e s a sJ i s t u r i i r b [ d i n g q i n f l i a c i j o s p .

b[simasisinfliacijoslygis grindZiamas tikruoju jo praeities kilimo ternpu.y. yra paZangus tuo.3. pavyzdLiui. lyg zinotq tikrqji ekonomikosmodel[ ir tuo remdamiesi prognozuoja infliacijq. stengiasinuspeti.ukio subjektai gali samprotautitaip. 12. tempaikasmet(arbadazniau) jos keidiasi. o prisitaikorna prie ankstesniq infliacijospokydi%t.paprasti" Zmonds formuoti racionalius l[kesdius. (anglq ekonornistas Phillips.infliacijos l[kesdiai kerdiasiletai. ir realusisinfliacijos lygis jiems itakos beveik neturi.ls to galirna daryti iSvad4 kad ir infliacijos tempai gali siekti 4 proc. kai infliacijos tempai labai dideli.bankuose. kokia ji bus ateityje.Tai ypad isryskeja tuomet.priklausantys nuo praeities(siejami su praeitimi). toks lfikesdiq fonnavimas nera idealus. tureti mokslini kurios nors ekonomikossritieslaipsni.Zmones ir firmos elgiasi taip. . infliacijos l[kesdiai koreguojami greitai. Alban) 1958m. Tarkime. Tuomet infliacijayra nepastovi. manymu. ar gali pavyzdLtui.kaip ji veiks ekonominiusprocesus. Supaprastint4 lygti galima uZra5yti SiE taip: Pi+r= P.Kyla i klausinrai. Racionaliqfq lukesdiq teorija pagrista tuo. kad tarp nedarbo lygio ir nominalaus darbo uZmokesdio kilimo tempq yra ituirkstine 438 . Nepaisant to.atkreipsirnedemesi tik I kai kuriuos racionaliqjq l[kesdiq teorijos salininkq argumentus. pavyzdZiui.dydis maZas. (12. Kai v artimas vienetui. Todel padidejanetikrumasformuojantateitieslrikesdius.phillips curve).nesiimamaprognozuoti.).nedarbo ir infliacijos . iverlinti tai. Jie stebi dabartingvalstybesekonominE politik4 ir. kad Zmonesvertina ir kaupia infonnaciiq gaut4 [vairiais kanalais(per televizriq radii4 spaud4ir t. priimant ekonominius sprendimusaukstesniulygiu (stambiosekorporacijose.parodo Filipso kreive (PC .. paskelbtame darbeirode. metus. INFLIACIJA IR NEDARBAS./.6) Tai reiSkia.t.birZose ir t. kad kitais metais nominaliojo BVp kilirno tempus numatomapadidinti 4 procentais(nuo 2 iki 6 procentq). kad nesistengiarna nuspeti. kad numatomasinfliacijos tempas yra lygus crabartiniarn f-akti5kam infliacijos lygiui. FTLIPSO KREIVE RySi tarp dviejq pagrindiniq makroekonomikosproblemq . kodel net kvalifikuotq specialistq prognozes kartais b[na klaidingos? Nesigilinant [ Siasproblemasissamiau. Be to. ruomer i pi+t = p " . atsiZvelgiant tikrqji infliacijos lygi.). kad flkio subjektai analizuojane tik praeit[. Kai v : . Jq visai nebutina kiekvienam Zmogui. fermeriui. bet ir ateiti. ji turinti Zymiai didesng reiksrnE negu teigia adaptuotq ltkesdiq teorijos Salininkai. naudojamasi profesionaliqekonomikosekspertqpaslaugomis. . Lukesdiai. Jie teigia. remdamiesivisa imanornainformacija. olbanas Filipsa.t.

1958).A Statistical Relation Between Unernployment and Price Changes".Jo veikalaspaskelbtas1926n. i5pl0tojps teorij4 apie paliikanas. Jis buvo vienas i5 pinnqjrl maternatikq. Felpsas (Phelps.kaip nominalusisdarbo uZmokestis reaguojaI konkretq nedarbolygi. U. DidZiosios Britanijos ekonomikosraidos laikotarpi. padare ekonornistai M. kaip keidiasiw. Edmund). vis delto pinnasis ry51 tarp ncdarbo ir infliacijos i5nagrinejoIrvingas Fi5eris. Jis sutelkd demes[ tik I nominalaus darbo uZmokesdioir fakti5ko nedarbo jo lygio pokydius.p. The RelationshipBetweenUnemploymentand the Rate of Changeof Money Wage Rates in the United Kingdom.1..W. (t2.y. Velesni tyrimai. Savo darbais L Fi5eris padejo pagrindusSiuolaikineimakroekonomikai.3. pinigus ir kainas. Filipsas iSnagrinejo l86l*1957 rn.tai paprastaatvirk5tinepriklausomybdtarp nominalausdarbo uZrnokesdio kitirno ir nedarbolygio kitimo. ir pavadintas . Darbo uZmokestis. keidiantis U' . nei natfiraliojo nedarbo lygio s4vokos. " Nors kreive ir pavadinta Filipso vardu. infliacija ir nedarbas O. 'o 439 .. arba Phillip. tyrimai nebuvo tokie i5sam[s. Darbai tais klausirnais pasirodd veliau. atsiZvelgiant i infliacijos lyg[ (l[kesdius). Todel nominalq darbo uZmokesti butina pakoreguoti.priklausomyber0.I Discovered the Philips Curve"). 1861-1957. Filipso pradindlygtis atrodeSitaip: w=const.Suprantama. jq savitarpio sEveik4.. 1973m.pagerbiant pirm4kart diagramqsudarius[autoriqr].koeficientas. o ne nominah.25 (Novernber. Fridmenas ir E.rs darbo uZmokestis. maZdaugpo 10 metq.Econornicnew series. S. Tuo metu dar neZinota nei infliacijos lfikesdiq teorijos. kaip dabartiniai. 283-299. darbas perspausdintas ekonorniniameZumale ir jo garbei pavadintas .nominalausdarbouZmokesdio kitirno temoai: b .7) Koeficientasb parodo. savo i5vadasgrinde to laikotarpio duomenirnis. atkreipus demesi i tai. kad Zmonesdomina realusis. * dabartinisnedarbo lygis. A. naudojant Filipso metodq buvo patobulinti. 12. t. Tai galima iSreikSti lygtimi: wt+l* Pt+l=-bxUr.AS atradau Filipso kreivg" (. Todel pradine Filipso kreive .-bxUr cra w. Tokias i5vadas 1968m.S priklausomybg vaizduojandios kreives buvo pavadintosFilipso kreivemis.

. (12.atiZvelgiant! laukiamqyl.t2) Koeficientas b parodo. ruomet (12.-Ur\. p a k e i i i a r n ad y d Z i up j . : s w t + t= l l * . Tod€l Si lygtis gali bhti pakoreguota.u r ) . ir rnaZinti infliacijos tempE Pavyzdliui.-Un).kad Filipso kreives lygtis .wt+t=pt+t-bxUr. t + t= p t + t .r0) Si lygtis kartaisvadinamaFilipso kreiveslygtimi.1l) Jei laukiarnasisinfliacijos lygis pi*ratitinka dabarrin[ p. t . Tai nera esminis skirtumas.jis nustatomasempiriniu budu. jei fakti5kas nedarbo lygis yra nedidelis ir . y . .kad ciklinis nedarbas gali ir didinti. Laikui bdgant nominalaus darbo uZmokesdiokilirno tempai buvo pakeisti infliacijos tempais.8) wt*t .9) Koeficientas b parodo. isreikitos darbo uZmokesdiu arba kainomis.Koeficiento 6 reik5me teigiama.10)formulegali b[ti pakeista: pr*t=p-bx (U. (12.negalirna tiksiiai numatyti tikrojo b[simojo laikotarpio infliacrjos Iygio p. Sudarantsutartis ir nustatantnominalqjI darbo uZmokesti.U .. 5i formule gali b[ri i5reik5ta taip: h . Dydis 6x(U. . (t2.9) gali buti pakoreguota taip: pt-t=pit-bx(U.Todel galimareigri. .o ne tikrqji infliacijos l y g i . p . . kadangi darbo uZmokesdio kilimas ir kainq kilimas glaudZiai susijg. -U ) ). (12.bfisirnojo laikotarpio nominalausdarbo uZmokesdio pokyiio tempai: pt+t * busimojo laikotarpioinfliacijos lygis. dia (12. [vertinus nat[ralqji nedarbo lygi U. kaip stipriai darbo uZrnokestis priklauso nuo ciklinio nedarbo. Todel formule (12. r ) t dia (U.*r. kaip stipriai infliacijos temp4 veikia ciklinis nedarbas. _ . .ir nedarbolygio.b " ( U.-Ur)) rei5kia.b x ( \ J .tai priklausomybe tarp infliacijos.ciklinisnedarbo lygis.

. -r( ad.Ludt!9!1111!iiss!-qllxgi gtitinta-maz-esnis ne4arh._q.iutusis lnainiatuJis)"nai'icin?iliiiis-pro. del to maZejanedarbas.o-Jygrs. Ji pasiekus. o naudingi .tuo nedarbo lygis yra autstesils.e lvgiu. t2. Remiantis (12.2.r-."9.-U.-Vaclinasi. (U" = 0) .pateiktoje 12. nes ruo metu kyla kainos.3.r-r*j**. ruomet juda taskoA link.-ir.1' Fi Iipso . Rerndamiesi formule. i_------:-i-' '. nodntJalai&y. sukuriama daugiau darbo vietq.:'J..12) formule. realusis nacionalinis produktas. / proc.* . matome.kreiv_e_do.li nedgl.bg.Tuomet infliacijos tempasp:0. atspindindiu pasillos Sokq poveiki infliacijai. Tai rei5kia. p a d r c l e J ub e n d r a J ap a k l a u s a rp a k y l a n e t i k k a i n q l y g i s .n. K3i . Didejant realiajai salies gamybos apimdiai.8paveiksle. :5%).priesinsailfot<ia prittaliornybe ri[yrf ruo. iki o infliacijos lygis pakyla iki 4 procentq. garnybos apimtis.. o rnflracr. tuo rnaZesnis nedarbo lygis. tuometciklinis nedarbo lygis yra nulinis.t.. o nedarbolygis atitinkanat[ralqj[ U. ciklinio nedarboir Sokqsukeltqpasi[los pokydiq. kai dabartinisfaktiskasnedarbolysis 441 .1 ' i.pereina i defliacrjq ir sudaro _I procen14.Sl silveikaatsispinditipineje Filipso kreiveje.pasiulos sumaZejimo poveikiskainq kilimui.. Ji paZyrnesirne raide s..nes sukeliakainq kritimq.prilygstanathraliajam.a rnaZeja. ir priesingai.y.neg1i@1_:@qi. dra s .. Iygi ze iay I a$11lzujg-Jygis.nedarbas pradeda virsvrinffiiaqil"*tygt juda Ekonomika tasko link. -Un) jos reik5me irgi bus lygi nuliui.r)+s..ffiii?ijil-ternpui.13) Zalingi pasi[los Sokai diclina infliacijos lygi. =U) . b e t i r r e a l i o j i s r . Si formule gali bfti papiklyta dar vienu elementu.!g{ ! 1umpuoju tS rs i\911112.Pasiekustaikq.-itipso kreivo '._ l.. _r.eiiiiuo tygisiriiiii B ii l!1zeja. Jeigu bendroji paklausadideja ir virSijapotencialqiigamyboslygi. luomet fonnule Eauna toki pavidal4: pt+t=p-bx (U..Ifrias Ip. (r2..kad Zernasnedarbo lygis sqlygoja didesnius infliacijostempus. kuo maZesni infliacijostempai. Infliacijos tempai nekinta tik tuo atveju. Tai reiSkia.jE maZina. ekonomika nedarbo lygis sumaZeja 2 proc. kad sukuriarnurpoi.Jljg9l31glf. I :lt 1'E|L_:!. gali'ra padaryti iivad4 kacl bfisirnasis infliacijos lygis priklauso nuo dabartiniolaikotarpio infliacrjos lygio.--*. Ta5kasEs rodo ekonomikospusiausvir4 padeti. o1@ar.1giLe' In jgil -. kar (tJ.Trumpojo taikotarpio l. kuo aukitesni infliacijos ternpai. (iiuo atveju U. 1'1 a. vadinasi.kad tuo atvejLr nario b x((/.

. Trumpojo laikotarpioFilipso kreivds 442 . Galimos Filipso kreivdspateiktos 12.8pav. kad gali blti suderinami ir didesnis nedarbo lygis. p (IR 5 4 3 2 I I I I t^> . o k a i U r . r f P C 5 12.9paveiksle. Tai b[dinga Siq dienq ekonomikos ypatybe.9 pav.\ { . * rp ' . k a i U r > U r . p . o ekonomikaklestetqesantsaikingaiinfliacijai. Filipsokrerve Filipso kreive [vairiais laikotarpiaisgali bUti ivairaus pavidalo.'. tai < 1 t .ll formules.=U. U n . p (lR 4 2 I 0 12. l u o m e l p 1 . PraktiSkaisvarbuparinkti toki ta5k4A. Tai matyti ir i5 l2. kuriamebltq pasiektas Zemas nedarbo lygis.r.sutampasu nat[raliuoju. Tai rei5kia.Kai U. L a i p t + t .tl ..1 p . ir didesni infliacijos tempai. Si problemabus aptarta v€liau.

. Tai rei5kia.' .10paveiksle.3. ' '! ..r '' . didesneinflia"cUa sqlygojair didesninedarbolygi. .. = 5% .Tarkime. Trumpojo ir ilgojo laikotarpioFilipso kreives 12.i:fil oru.nedarbas iniliacija'. Fridrnenas 1968 m.Todel ilgojo laikotarpio Filipso kreive yra vertikali tiese natfiraliojo nedarbo lygyje. Dabartiniam laikotarpiui bfidinga tendencija. su antru p=2o (kreive PC1) ir trediu . Tai parodyta12.j. n (IR A 12. '/ Jeigu infliacij4 sukelia dendrosios pasi[lo-s m-aZejimaq) kylant _ kaStams.l AD1+pt-+yf-+U.Filipso kreiviq paslinkimasi de5inE virSrj. Tai gaii uotl pauaizi'iliaiolia tilffiastinta schema: I . Ilgojo laikotarpio Filipso kreivd A. . Toks jo lygis gali bfiti suderintas ivairiais infliacijos tempais:pirmu atveju p=l% (kreive pCo).3. 12. neiSkyla. Tq pastebejoM.'Vadirids-i.kad natfiralusis nedarbo lygis Un=Jlo (taskasEo. (i I5vada: trumpuoju laikotarpiu didejant bendrajai paklauiap kyla kainos ir maleja nedarbas. uZimtumo ir nedarbo infliacijos lygis neveiklar viii iie kintamieji prisitaiko prii mnlacijos.J.10 paveiksleparodyta.10 pav. Filipso i5vados ir jo atskleista priklausomybe tarp nedarbo ir infliacrjos pasitvirtino tik trumpuoju laikotarpiu. kad_{g}roJu laikotalpiugotelga-llo9igg-ggryybo_s apilnties.p=4%o (kreive PC2). kad natfiralusis nedarbolygis tJ.tuome{ kainos dideja maZejantgo*ybor tp'-ei.Tidoj.kad pasiekiamas potencialiaigalimasnacionalinio 443 . Jis teige. Er).fa*otarpiu dilema .

.-)U. P r P0 4 I ^ I A D r i? <---_> Yr A D u i i . kol pakyla darbo uZmokestis.rmpuoju laikotarpiu pakilus bendrajai paklausai. kad ilguoju laikotarpiu infliacijos tempo pokydiai neturi itakos nedarbo lygiui. bendroji paklausavel turetq dideti.iki P2. AS.kad. (Toje padiojepadetyjeyra ir ilgojo laikotarpiobendrosios pasiulos kreive AS1p.) Matome. trr. Kainq lygis pakyla dat daugiau . Jis laikinas nedarbo surnaZejimas. 12. Y paklausos infliacija slrkelta 12. ..AD kreive persikelei5 padetiesADs i padeti AD1.11pav. padideja kainos ir sumaZeja nedarbas. galima pavaizduotitokia schetna: ADf +Pt+KaStait-->ASJ-+Yp . l Yn. trunka 1ol. bet nemaZeja nedarbas. Del to veiksniq kainos ir susilygina su uZbaigtos trumpojo laikotarpio bendroji pasiula. padideja gamybos kaitai ir sumaZeja paSalinamas bendrosios paklausos padidejimo poveikis Jai sumaZejus.padidejaka5taiir sumaZeja jos kreivd persikeliai5 padetiesA36 l padeti AS1. o realioji gamybosapirntisbendroji pasiula: nuo Ip iki yr1. Kodel gi taip yra? Jau Zinorne.produkto dydis I. kol ekonomika derinasi prie padidejirnoir galiausiaiprisitaiko.jis griZta I pradinp padeti llguoju laikotarpiu kyla tik kainos.on". Tadiau tai tik laikina nedarbo ir infliacijos s4veika.on. realiajam nacionaliniam produktui .' 444 . AS. bendrosiospaklausos kittl gamybos Derinimasis trunka tol. ISvada: didejant bendrajai paklausai. Kainq lygis pakilo nuo P0 rkt Pt. Bendrosios Padidejusbendrajaipaklausai. Pakilus kainoms. ilguoju laikotarpiu spartdja Tai infliacija. Norint. kad nacionalinis produktas vel vir5ytq naturalqll savo lygi. Sis procesas pavaizduotas i I paveiksle. produkcijos kainomis. o realusis nacionalinis produktas sumaZejair griZta i potencialiojo produkto lygt Yp. todel nedarbas nemaZeia.

Pusiausvira darbo rinka susiklosto tada.ronemis bus reguliuojama bendroji paklausa ir t. paremta visa turima infonnacija. Racionalfs lukesdiai . Remiantis racionaliqjq l[kesdiq teorija.veliau didesnis infliacijoslygis isriekaro' n-edarbas susilygina-iunaturaliuoj j b lygiu. Tai reiSkia.larbou2mokestis. numatomais politikq veiksrnais.aL lI+t wu - )' . nepaisant koks bus infliacrjos tempas.infliacijos problema Racionaliqjq lfikesdiq teorijos Salininkaitvirtina. Ankstesnis infliacijos lygis neturi reiksmes.numatomas . pavyzdZiui. l 4 + tI p l fr+l / r.Tai ivertinama.butina Zinoti galimus jq veiksmus.t4) dia / "' | . sudarantdarbo ir kitas sutartis. jog ateityje numatoma vykdyti skatinandi4j4 monetarinEpolitik4 ir padidinti pinigq kieki. Racionaliqjq ltikesdiqteorija ir nedarbo. kad. infliacijos lukesdiaiyra racionalls. politikai turi paskelbti. Tuomet nominalusis darbo uZmokestis gali b[ti i5reik5tas taip: 445 .4. kad pasiekiamas visi5kas uZimtumas arba susiklosto nat[ralusis nedarbo lygis. t. uZprogramuotosinfliacijos. Dar karttl atkreipiame demesI i svarbiausius Sios teorijos teiginius nagrinejan.Jei pries tai infliacija buvo nulind. Norint efektyviai prognozuoti. todel nera ir inercinds. Jei llkesdiai racional[s.y.kai darbo rinka yra pusiausvira. busimojo laikotarpio norninalusisdarbo uZmokestisnustatomaspagal tokiE taisyklE. galirna teisingai prognozuoti infliacijos ternpq.faktiSkas to. lnfliacijos ateities prognozes pagrlstos ne ankstesniq laikotarpirl duomenirnis.3. nedarbolygis*visada gr[Ztaprie nullf]iglolg lyCl-o. vel u 12. Tarkime. kas nurnalorna daryti ateityje. numatomas reaiusisdarbo uZmokestis turi b[ti lygus realiajamdarbo uZmokesdiui. pgl didesniqint)iacrjos tempqnedarbas surrii@i-rk laikinai.. realusis | ) pusiausvyros realusisdarbo uZrnokestis.€ (t2. kad bendroji paklausa ir kainos ateityje irgi galetq padideti 5 procentais.tai geriausia ateities prognoze. kad nedarbo infliacijos dilema gali nustoti egzistavusi ir trr-rmpuoju jeigu net laikotarpiu. kokiomis prien.t. kad vyriausybd ir centrinis Salies bankas informuoja. kuris susiklosto.ro klausimo poZi[riu. r . kai darbo paklausa lygi darbo pasifilai.Tai rei5kia. pagristi ateitiesnumatymu. 5 procentais. bet b[sirnqja valstybes ekonomine politika. tai Zrnonesir firmos tikisi.

Paprasta taisykle tokia: kai realusis darbo uZmokestisauk5tas.ir prie5ingai.busimojo laikotarpio realiojo darbo uZmokesdio poveikio nedarbo lygiui stiprurno koeficientas. rodantis. Prognozirl klaidos .p i * t ) .b[simojo laikotarpio numatomas realusis darbo uZmokestis. blsimojo laikotarpio nedarbo . .tai skirturnas tarp tikrojo b[simojo laikotarpio kainq indekso ir laukiamo. kai darbo rinkoje yra pusiausvyra. AiSku. t u o m e tU K rL ru+l) .numatomokainq indekso. < U l n Numatyto realiojo darbo uZrnokesdio pusiausvyrosrealiojo darbo ir priklauso nuo infliacrjos prognozrq uZrnokesdio sutapimasarba nesutapirnas tikslumo. kai n r' r.t < r yt :.nedarbolygis * Zemas.(r + t). dia lygus gxw ft .W t* t = P l* t " w r Prirninsime. kad nedarbo lygi ir realqjI darbo uZrnokesti sieja atvirkStind priklausomybd.Nedarbo ir realiojo darbo uZmokesdiosqrySisracionaliqjq lfikesdiq teorijos poZiuriu gali b[ti iSreikStas formule: 5ia U dia U r ( t + t \ = ur * g x (wt*t-*n)i (12. = r r r . kaip nedarbo lygis priklauso nuo laukiamo realiojo darbo uZrnokesdio pusiausvyros ir darbo uZmokesdio skirtumo. o jei infliacrja maZesnd numatyt4tada realusisdarbo uZmokestis uZ nukris Zemiau 446 . a i wt .. kuris susidaro. > Un k a i wI . E.15) lygis. l a i + Ur ( l + . wr*. kai to laikotarpiorealusisdarbo uZmokestis sutampa sr-rvisiSko uZimturnorealiuoju darbo uZmokesdiu. .t > t r . atsiranda neatitikirnas tarp fakti5ko realiojo darbo uZmokesdio ir realiojo darbo uZmokesdio. Lygtis rodo. . kad bDsimojo laikotarpio nedarbo lygis atitinka nat[ralqj! tik tuo atveju.Jei infliacija yra didesnd uZ nurnatyt4 tuomet realusis darbo uZmokestisvir5ija jo rinkos lyg1.+. Ur(t+t)=Un. Todel pagrindine(5ios ternospoZifiriu) racionaliqjq llkesdiq teorijos lygtis yra tokia: U r ( t + t )= U n + h x ( p t + t .r.kintarnasis. t..) .y.16) Kai infliacijos prognozes klaidingos. S . (12.. kad subjektq lfikesdiaigali buti ir klaidingi.

kad bfisimojo laikotarpio neclarbo lygis priklauso nuo klaidq prognozuojant to laikotarpio infliacijq.. kuris atitinka clarbo rinkospusiausvyros lyg[.y. 4 Rerndarniesiracionaliqjq lfkesdiq teorija.12 pav. nedarbo lygis susidaro Zemiau naturalaus.12paveiksle. pp= pf+t. U. v Ur. kad kainos pakils irgi 4 procentais.t. r. U. 5 447 . infliacijos lygis ir naturalusis proc.Ur. lkio subjektai tikisi.kad nat[ralusis nedarbolygis (arbavisiskasuZimtumas) susiklostys tuornet.=L/ .. o infliacijos lygis p : 0 procentq.Sudaromosnaujos sutartys. Jeigu infliacrjos prognoz6s pasitvirtina. Racional[s llkesdiai Tarkime. numatytas4 proc.y. (IR 5 12.t.Nat[ra]usisnedarbolygis U. faktiSkas nedarbolygis prilygs nat[raliajam.*1> pf*t.kai tik faktiskasir numatytasinfliacijos lygis sutarnpa. r. Tai reiSkia. >U n. Kai faktiikas infliacijos tempasvir5ija numatyt% p.y.visi prisitaiko prie numatytos infliacrlos. Nedarboir infliacijos s4veika racionaliqjq lfikesdiq teorijospoZiDriu pateikta12.. nedarbolygis. kad ekonornika yra ta5ke E0. Kai infliactja bus tokia. Sio ta5ko padetis . =5vo. nedarbolygis yra didesnisuz naturalqii. I5 to daroma i5vada. Kai faktiskainfliacija pasirodoesantimaZesne uZ numatytE ptq < pf +t. kad pinigq kieki Zadama pacliclinti procenrais. esandiame ant ilgojo laikotarpioFilipso kreives.Tarkime. realusisdarbo uZmokestis yra tokio lygio.jo pusiausvyros lygio. kokios tiketasi pt+t = p7"*1 tuontet .y. Trumpojo laikotarpio numatomos Filipso kreives padetis yra PC5p ir ta5ke E1 ji kerta pClp kreivg.

vyriausybes vykdoma politika gali b[ti apgaulinga. racionaliqiq r[kesdiq teorija turi ne'raZa trfikurnq. kad infliacija labai iSp0sta kaip socialinenelaime. tai liga.larkime. kad.Rerniantistam tikrais 448 . Kitos infliacijos pasekmesnera tokios aiskios ir isoriskai matomos..Jeigu prognozds pasitvirlins ir infliacijos te''pai pasieks 4 proc. pat ir suja susijgnuostoliai. ir vis delto.skurdo indeks4' kaip infliacijos ir nedarbo lygiq surnil.t. vadinasi. aiskiai matomi du dalykai .o faktiska infliacija bus didesneuZ numatytqir sieks. yra ne sistemingos.ttq kluido. 12. vyriausybegali nesilaikytipaZadq. o atsitiktines.Racionaliqiq l[kesdiq teorijos poZi[riu. 5 proc.4. Tai rei5kia. tuomet ekonominesistema persikelsis taiko Ee i taskE81. o nedarbolygis vir5ysnat[ralqji.. JAV ekonomistasDZonas Tobinas teigia. ar ji laukiama. tuomet ekonornikaatsrdurs taske K. Jeigu faktiskasinfliacrjos uZ lygis bus maZesnisnei numatytas ir sieks. okunas. kur nedarbo lygis maZesnis nat[rarqii. sakykime. kuri tam tikromis aplinkybemis gali sunaikinti iStisq visuomenE.jq kitimo ir nuo to. Fridmanasinfliaciiq apib[dino maZdaug taip: infliacrja yra liga. EKONOMINES IR SOCIALINES INFLIACIJOS PASEKMES lnfliacija kartais vertinama kaip socialine nelaime ir laikoma tokia pat opia problema kaip ir nedarbas. Daugelio ekonomistq nuomone.. infliacijosl[kesdiaitiksrls.Jei lukesdiainepasitvirtins.y. o prekiq ir paslaugqkainos kyla.tai ir fakti5ko nedarbolygio nukrypirnai nuo nat[raliojo iarp pat atsitiktiniai. prognozr. Pavyzdiiui. rai ekonomika juda riesiaiiS ta5ko E6 l ta5k4 Ey. Egzistuojantinfliacijai. tuomet ekonomikaatsidursta5keL. ruul. Pirmiausia. Juos galima vertinti kaip atsitiktinespaklaidas. kylant infliacijos lygiui. taip nera tokie aiSkfisir negindytinikaip nuostoliaidel nedarbo. Tuo atveju pagyveja investicine veikla.ateitieslukesdiainegali bfiti visiskai tiksl[s del to. o pirkejai pralaimi. nedideli infliacrjos ternpai (2_3 proc' I metus) yra netgi naudingi.kurios ratlista nedarbolygi padidinaarba sumaZina neZyrniai neilgam. Del to parctavelajlaimi. apibrezdamas .numatyta.ar netikdta. kartais net mirtina. kad infliacrjos paclarytaLala yra 'rinirnali.rojant infliac14 yra atsitiktines. jei Vadinasi. tik 3 proc.Toki poZi[r[ ispopuliari'o A.infliacijospasekmds. iunri tig*. Jei klaidos. M. Infliacijos socialines ir ekonominds pasekmespriklauso nuo jos tempq.. Antra. Kiti ekonornistaitvirtina. Nedarborygis ir gamybos apimtis nepasikeis.pinigq perkarnoji galia sr'unka. nedarbas 'ebemaZeja. pleciasi realioji gamybos apimtis ir matdja nedarbas. kad ne visi politikq veiksmai ZmondmsZinomi.

r n= i . tikslas.p " taigi: i=r" + pe (12. 12. kad ekonomikospokydio tempai tampa neigiarni.yra 25jos 49 procentai''. Numatytos infliacijos pasekmds Numatyta infliacija (expected inflation) . finansq rinka prisitaiko.kad infliacijaSiais metaissudarysl0 proc. Tai skirturnas talp nominaliosios palfkanq normos i ir numatytq infliacijos t e m p q p " . Numatyta realioji paltikanq norma (r" expected real interest rate) .7 procentqr2.kad kritinis in_fliacijos lygis .No 8.r8) I2 Illarionov A. tai atsispindds visuose sprendimuose.1.Be to.//Voprosyekonorniki. kuri4 pasiekusekonomika apskritainustojakilti ir prasideda smukimas. I I I I en Dai. y . 449 _ / . sudarant visasekonomines sutarlis.o ji praejusiais buvo lygi nuliui. jei infliacija perZengia Siasribas.t . kurios tikimasi. rei5kia.1. p.1997. prisitaikys pal[kanq norma ir t.stipreja ir negatyvusjos poveikis ekonomikos kilimui. tadiau kiekvienas papildomas infliacijos padidejimo procentas letina jos augimo tempus. Zmonds daugiauar maiziau b[na pasirengE.ivertinti reali4jq(tihSjd.1. i kuriq atsiZvelgiama nkio subjektq lukesdiuose ir jai elgesyje. didejant infliacijos tempams.t.11) (12. bus pakoreguotasnekilnojamojo turto nuomos mokestis. Viriutine metinds infliacijos riba. Tuo atveju ekonomika dar kyla.4.tiketina infliacija. Tai kad. Tarkime.tyrinais nustatyta.4. Si ekonomikos kilirno tempai pradeda maicti.ypad svarbu iSskirti numatytq ir netiket4infliacij4. Nagrinejant infliacijos pasekmes.. Infliacija i ekonornideskij rost.ta.1iki 4. virSijus infliacijoslygi. Jq Realioji pal[kanq norma gali blti numatytar" ir fakti5kar. 12. Tai rei5kia.visuomend Zino.Darbo sutartyse bus numatytas darbo uzmokesdio kilimas. [vedamospal[kanq nonnos pataisos. I tai atsizvelgta. Apie pastarqj4 pakalbesirne pladiau. palfikanqnorrn4.tai vidutiniai metiniai jos tempai* nuo 1. Numatyta infliacija ir realioji palilkan4 norma Kai infliacijos tikimasi.

pinigq pasifilai padidejus vienu procentu. Lygtis parodo ry5i tarp numaty'tqinfliacijos tempq tiketinos realiosiospal[kanq norrnos ir nominaliosios pallkanq norrnos. numar)'tai infliacijai padidejus I procentu. 450 . spardiai augant pinigq pasiflai. FiSerio nustatyta. nominalioji pal[kanq norma taip pat pakyla vienu procentu. ^ € L A P (r2. T u o a l v e j uF i S e r i oy g t i sg a l i b I t i s u j u n g t a t s nagrinejantinfliacijos prieZastis.22) Pasak l. r. su (12. nominaliosiospal[kanq normos lygis priklauso nuo pinigq kiekio pokydiq.y). kai inflaicijos tempai virSija 10 proc. tiketinos realiosios palukanq norulos infliacijos lygis neveikia. DaLnai nominalioji pal0kanq norma infliacijos visi5kai nekompensuoja.actualreal interest rate) .17) lygybe vadinamal. Tai reiSkia. Manoma. l. (r2.tuomet numatytasir fakti5kas l i n f l i a c r j o se m p a s u t a m p a p " : p . {12. apra5yta Gaunamenaujq lygt5 rodandi4 kaip pinigq pasi[los pokydiai ilgainiui veikia nominaliqj4 pallkanq norrne: i:f +m*v*1. .t) 1 .kad prakti5kaiSispoveikis galioja ne visada. Fi5erio.2) lygtimi (p : m + . (t2. Fi5erio lygtimi (Fisher equation).20) Nominalioji palfikanq norma lygi fakti5kos realiosios palDkanq normos ir tikrojo infliacijos lygio sumai: i--r+p. Taigi. Tai yra: r=t-p. Irwing. bet ir nominalioji oal[kanu nonna.21) Jeigu infliacijos llkesdiai pasitvirtina.le) Fakti5ka realioji palukanq norma (r .kad.garsaus arnerikiediq ekonomisto lrvingo FiSerio (Fisher.Tai vadinama I. kyla ne tik infliacijos tempai. kad. Tuo atveju. Vadinasi. smarkiai nesvyruoja.nominalioji palukanq nonna. atmetus faktiSkE infliacijos lygip. Pinigq apyvartosgreidio v ir realiosios gamybos apirntieskitimo tempai yra gana pastov[s.j4 lemia kiti veiksniai.(12.. 1867-1941) garbei. Fi5eriopoveikiu (Fisher effect). per metus skaidiuojarna patikslintarelioji palflkanqnorna. Fi5eriolygtis igaunatokiq i5rai3k4 . nominali pal0kanq nonna taip pat padideja I procentu(numatytarealiqjq pallkmq norma tuo atvejunepakinta).

1.t. Sie ka5tai vadinami . bfitinos kelios sqlygos.nune5iotqbatq kastq" (shoe leather cost) pavadinimq. pajamq mokesdionorrnas. sunkiau pasirinkti prekiq rinkin[. reikia keisti etiketes. nagrinejantinfliacijos prieZastis. 3. infliacija sukelianuostoliq. kuria matuojarneekonominesoperacijas. Nepaisantto. Pinigai . nuostoliq niekas neturetqpatirti. panasiai b[tq. jq svarbiausios yra Sios: l. jei vyriausyb€ i5leistq lstatymq tvirtinanti. Kad infliacija nesukeltr4 neigiamq padariniq.Kylant norninaliomspajamoms.o del infliacijos tos liniuotds ilgis keidiasi. Kylant karnorns. kai keidiamos kainos uL naudojim4si telefono automatars. kylant kainoms. tai prekiq ir paslaugqperkainojimo kastai. kad S[ menesi I m .t.meniu kastais" (menu cost). Tai pardavejqislaidos.katalogusir t.perspausdinti iskabas. A n t r a . 4.4.100 cm..susijusiqsu tuo.Kaclangigaistarna daugiaulaiko. 2. Tiksliosbusimosinfliacijosprognozes. Tredia. nesantpinigus i bankus ir juos atsiirnant. Kylant infliacijos tempams. Siq kaStq grupe vadinama .nespas gyventojusgauseja tie pinigq.kuriam nebuvo pritarta ir kuris nera iteisintasistatymais. Kiekvienas infliacijos padidejimas I procentu turi padiclinti norninaliqjqpallkanq norrnEtaip pat I procentu. Tai sukelia daugybg nepatogumq: sunkiau palyginti absoliuting ir santykinEprekds kain4 (ismatuot4 kitomis prekernis). UZ pinigq laikym4 visi turi gauti ne maZesnE rinkos palfikanq nei normEir kt. Apmokestinamos turi buti tik realiosiospajamos.12. o dar veliau. Dideli kastai susidaro. susijusiossu kainq kilirnu. infliacija veikia mokesdiq sistem4 pavyzdLiui. praktiskai taip nera. o isemus pinigus skubama pirkti prekiq.120crn. kai infliacija numatoma ir rikio subjektai prie jos prisitaiko. Penkta. Todel zmones sumaZinasavo pinigq rikudius ir daugiau iq laiko bankr"rose. fllumaQttosinfliacijos kaitai Tuo atveju. kitE menesi. kad infliacr. prekiavimo automatais ir t.2. Ketvirta. Del numatomos infliacijos padideja pallkanq norma ir arternatyviejipinigq laikymo kastai. nes kyla kainos. . Pirma.tai liniuote.la tai mokestis. pinigai negali dera'rai atlikti vertds mato funkcijos. ka5taidideja.Toddl net tr numatyta infliacija susijusisu tam tikrais ka5tais. (reikia papildornq itaisq). ii igivo sutrumpint4 . Del to 451 .Zmondspatenka didesnes i pajamas gaunandiq aslnenq grupE. i n f l i a c i j as u k e l i ak a S t u ss u s i j u s i u s u p i n i g q o p e r a c i j o m i s . Tada dazniau einama I bankus..l l0 cm..batq ple5ymu'.pladiau apie tai aiSkinta. I5 tiesq Sios sElygos dalznaipaleidZiamos. kur mokesdiq nonna didesne.

Pavyzdlivi. maZesnds mokesdiq iplaukos savo ruoZtu dar labiau didina biudZetodeficit4 ir t. (12-9). Dz.rortizacijos amortizaciniqatskaityrnqpagrindasyra pradine.y.t. iplaukos. infliacijos tempas .Firmoms daZnaileidZiama atskaityrnr-1 sulas. tai realioji amortizacijos suma gali buti infliacijos nuverlinta. sumokejr. Kai infliacrjos pokydiai daLniir ry5kus. o tai savo ruoZtu maZina mokesdiq iplaukas. Daugelyje SaliL1 o mechanizmo realiam mokesdiq dydZiui palaikyti per 5i laikotarpl.t.. (tai yra l/3).rs mokesdius. hiperinfliacijosBolivijoje metu 1985m. kad fakti5kas infliacijos tempasp skiriasi nuo numatyto p" . P.9 procentai. bendrojo vidaus produkto.lieka. Jei mokesdiai sudaro yra 33 proc. palhkemos.3 proc.2. PanaSiai atsitinka ir su palukanq aprnokestinimu. Tai vaclinama Oliverio-Tanzi poveikiu (effect Olivera-Tanzi..prarandama dalis grynqq pajamq. mokesdiq na5ta. iniliacijos pajamospadidejoir sudare tempamsnukritus iki 66 proc. mokesdiqiplaukos taip sumaZejo. Todel. Tuornet realioji pal[kanq nonna yra 3 proc. del infliacrjos nominali palfikant1norrna dideia. jq lygis daZnaisrnarkiai svyruoja.kurias iteisina ivairus [statymai. todel ir mokesdiai dideja.taip pat ir mokesdiq surnaZ€ja kylant infliacijos ten-rparns. t. Gali susidaryti uZburtas ratas: didejant biudZeto deficitui. suk. Netik€tosinfliacij os pasckmds Netikdta infliacija (unexpectedinflation) reiSkia. kad sudard tik 1.. Tai gali b[ti laikorna maZiausiarnokesdiqna5ta pasaulyje.4.D. bet ir daugumai industriniq Saliq. nuolaidas. Si problema aktuali ne tik besivystandioms kurioms bfidingi aukSti infliacijos tempai.Realiosios mokesdiqpavidalu 8 proc.valstybes vidausprodukto''. kad nominali pallkanq nonna yra 12 proc. F.(8-9: -l).o ne atstatomojiverte. sumokamipo tam tikro laiko. Jei i5 savo apmokestinarnqqpajamq i5skaidiuotitarn tikras an.ra. -l proc. 12. tuomet nominali pal[kanq normajuos sumokejus (12:3)ir 8 proc. lnfliacija gali ir sumaZinti realiajq rnokesdiqna5tq nes mokesciai nera apskaidiuojarni anksdiau. l0 proc. 388 A<1 . Tarkime.tuomet sunku prognozuotiinfliacijE net ir Salirns. artimiausiamlaikotarpiui.. Larren B. bendrojoSalies amortizacinitl infliacija neigiamaiveikia istori5kai susiklosdiusias Se5ta.Tadiau jau kitais metais. kyla infliacijos lygis. Del to gali pakilti finnq gali sumaZeti mokesditlnaSta. 4 proc. .l ^ 't r o v e l K l s p a v a o r n t a sekonornistq Julio Olivera ir Vito Tanzi vardais.atiduodama yaneigiarnos. ji daZniausiai virSydarnast. p > p" .y. net jei realioji palukanq nonna nekinta. per metus. investicijq stimulai. Makroekonornika.. l.y. Clobalnyjpodchod. Kai infliacrjos ternpai dideli.

nepalsant ar Zmogus to. kad. kad infliacija tai skolq negr4Zinimas. kad pralairni daugybe smulkiq ir vidutiniq indelininkq. ar ar ar vargSas.. Tuo tarpu kreditoriusgauna tik pracling realiqq paskolos sum4 nes palukanq pakanka tik infliacijai kompensuoti. gaivaliSkai. kad namq Dkio sektoriq galima laikyti grynuoju nominaliuoju skolintoju. ypad Zen-res ir kito nekilnojamojo turto. Ypad skaudZiaiinfliacija .Daugelio Saliq.kurie 453 . ir numatomas infliacijos lygis .Tai rei5kia. jis patirs naud4 o jei jis skolintojas.subsidijas".5 proc. jose buvo pastebimi didesni infliacijos lygio svyravirnai. iS netiketos infliacijos visada pasipelnoturto. Jis dar daugiau praranda. jei infliacrjosternpai bhtq tiksliai itraukiami i nominaliq palukanq norme. Tod€l kartaistaikliai pabreZiama.y. tai yra jis paskol4 gavo nemokamai(r:i-p:10-10). Visada pralaimi tie. Sakykime. Kas tuo atveju lairnes ir kas pralaimes?Ai5ku.Todel sakorna. Antra..baudlia" Zmones.praras. ir kurie juos skolina: skolinti neapsimoka. kitiems teikia .. mokedamasmokesdius iS gautq nominaliq pajamq. kad. o verslo sektoriq (finnas) ir valstybg . Tadiau netik€tos infliacijos atveju tai neimanorna. kad infliacijos ternpai staigiai pakilo iki l0 procentq. nes gaunamos palukanos nuvertejusiais pinigais. Si problernai5 esrnes nekiltq. netikdta infliacija nau<linga finnoms ir valstybei namq lkiq sqskaita. sveikas. nominaliq palfikanqnonna.apmokestina". jos maZeja numatymogalimybes. pradedant XX arnZiaus 8-u desimtmediu.rs. galima padaryti iSvad4 kacl infliacij4 pirmiausia jaudia finansinio turto savininkai. tas perskirstymas vyksta savaime. Pagrindinesnetiketos infliacijos pasekrnds pasiZymi perskirstymo savybemis.nustatyta 10 proc. nes tuomet netenkadaliespradinespaskolosvert6s. Vadinasi. [vairiq gyvenrojq grupiq perskirstymoveiksnys. Be to. kad netiketi infliacijos ternpLl pokydiai yra pajamq ir turto tarp ivairiq ukio subjektq. Didejant infliacijos tempq nepastovurnui. Svarbiausios turto ir pajamqperskirstyrno kryptys yra Sios: Pirma. jaunas. del netiketosinfliacijos perskirstomos pajarnostarp skolinlojq (kreditoriq) ir skolininkq.o kitiems prideda.infliacija neturi visuomenines s4rnonds". kad i5lo5 skolininkas: vietoj 5 proc.ar turtingas.y. kreditoriq ir skolininkq susitarimu.Galima tvirtinti.. Kyla klausimas.grynaisiais skolininkais. o t. ii vienq atrma..5 procentai. savininkai:jo kainos kyla. Tarkime. kas gyvena i5 darbo pajarnq. Numatoma realioji palukanq nonna . kad sioje situacijoje infliacrja vienus . pavyzdZiui. Laimi tie. negu numatytos infliacijos padariniai. potencialus skolintojai.duomenysrodo. ligotas.kas gi yra grynieji skolininkai ir skolintojai? Jei subjektas yra grynasis skolininkas.Tanr tikrais laikotarpiais.I5 to kas pasakyta. realiqiq pal[kanq nonnos jis mokes 0 proc. kuriq le5as bankai skolina kitiems.ar senas.Tai reiskia. t. pralairni tie. Netiketos infliacijos pasekmds yra dar skausmingesnds. kurie skolinasi pinigr.

daZniausiai esant hiperinfliacijai. sudarantdarbo sutartis. stipendininkus. o i5 tiesqjos tempaibuvo gerokai didesni.Keitimo tikslas. gaunandius retai kintandiusatlyginimus. Pirma.bet ir kitq ne Saliespolitiniq bei ekonominiq sqlygq.t.Tarkime. kitus Zrnones. Tai priklar.Jos laipsni5kaikaupiamossenatvei. del netiketq infliacijos pokydiq namq [kiai ir firmos gali priirnti neteisingus paklausosir pasiDlos sprendirnus atZvilgiu. bet del infliacrjos gali smarkiai nuvertdti. INFLIACIJOS MAZINIMO BUDAI lnfliacijos problema gali buti sprendZiama[vairiais b[dais.Tuo tarpujauni Zmonds d a u g i a u s iy r a s k o l i n i n k a i .kad padidejopaklausatos firmos produkcijai.pavyzdZiui. Svarbiausias tikslasjos 454 . 15 to gali b[ti padarytaklaidinga i5vada. Nauji pinigai gali b[ti ivedarni ir kitais atvejais. 12. realusis darbo uZrnokestismaZeja.Mat dauguma Zmoniq pradeda gyvenimq beveik neturedami santaupq. todel iki kito perZilrdjirno momento realusis darbo uZmokestis maZdja.realusis darbo uZmokestisyra aukStas.Del to pakilo ne tik vidutinis prekir"l kainq lygis. Jei taip pasielgtqdaugelisimoniq. Esamair j k i t q n e i g i a m qo s p a s e k m i q . intensyvumo. del netiketos infliacijos krinta dideles gyventojq dalies realusisdarbo uZmokestis.Kai kuriais atvejais. didesne negu tikdtasi infliacrja sukelia didelius darbo uZmokesdiosvyravimuslaiko atZvilgiu.gauna t'iksuotas pajamas . mineta. taip pat ir infliacijos lygi. Be to. Kai infliacija netikdta ir vir5ija llkesdius. gali b[ti imamasipinigq reformq. kainq lygiui toliau kylant.5. nominalusis darbo uZmokestislieka nepakitgs.tadiau infliacija vis tiek veikia jo svyravimq amplitudg.ivertinami Jau numatomi infliacijos tempai. Vidutinis realusis darbo uZmokestisgali iSlikti ir nepakitgs. V€liau.susikurusnaujomsvalstybems. ir gali blti didinamajos gamybosapimtis.kad. lnfliacijai maZinti ir kitoms jos problemoms sprgsti daZniausiai pasitelkiamatam tikra valstybdsekonomin€politika. bet ir tos firmos kainos. firma tikejosi nedidelesinfliacijos.sumaZintipinigLl kieki apyvaaoje.pensininkus. a Netiketa infliacija susijusine tik su perskirstymopoveikiu. Namq ukiq sektoriuje ddl netiketos infliacijos poveikio pastebirna turto perskirstymoi5 vyresniq Zmoniqjaunesniems tendencija. Tredia. Toddl nuo netiketos infliacijos labiausiai nukendia pensininkai arba apskritai vyresnio amZiausZmones. arba turedami jt4maLai. Tik padidinus nominalqjI darbo uZmokest[. Jq metu labai nuvertdjEseni pinigai tam tikru santykiukeidiami naujais.ir t. nepagristai bftq padidintabendroji pasiula.rso tik nuo infliaciniq procesq trukmes. Antra.

pajamq indeksavimas Prieiingu atveju realusis darbo uZmokestissumaZetq. Tadiau jos poveikis infliacijai yra priestaringas. Indeksavimo ideja apskritai yra patraukli. Pajamq indeksavimas Pajamq indeksavimas (indexation of revenue) .Darbo rinkai prie to prisitaikius. indeksuojant pajamas ekonornika tampa nestabili.Kai pajamosindeksuojamos.Pirmiausia..1. Infliacijos kontrole (darbouZmokesdio kainq kontrole). kai infliacijq sukelia pertekline paklausa. 2.bet ir daugiaui5moka. tai darbo uZmokestisir buvo padidintas 5 proc. ji turi padeti Svelnintiir neigiamusinfliacijos padarinius. tuomet 5[ atotruki turetq kompensuoti indeksavimas. vyriausybdne tik daugiau surenka. stipenclijos. Jau mindta. yra iSsakE nuomone. Fridmenas. susidaropadetis. t. indeksavimas neigiamusinfliacijos padariniusapskritaipanaikintq. Visi5kas. Indeksavimo Salininkaigreta pajamq apdraudimonurodo ir daugiau teigiamqjo savybiq. Be to. kurio tikslas prisitaikyti prie infliacijos. Del to anksdiauar veliau pakils 455 . nepadidinus gamybos. o skolintis infliacijos sqlygomis apsimoka. daZniausiai blna dalinis. Pajamqindeksavimas. Infliacijos maZinirnoir kiq jos problemqsprendirno bfidai yra Sie: l.Tadiau tai neapsaugo nuo netiketos infliacijos.y.maZinti infliacij4 veikiant j4 sukeliandias prieZastis. kai kurie ekonomistai. ypad jei vykdo aktyvi4 fiskaling polirikq. jas stengiantis paialinti.sudarantdarbo uZmokesdiosutartis. pensijos. Indeksuojant pajamas.pajamq didinimasproporcingaiinfliacijos lygiui. Tuo atveju indeksuojamas darbo uZmokestis.o kainos pakyla. indeksuojant pajamas. pallkanos ir t. i5mokti gyventi kartu su ja ir kompensuotiZal4 kuri4 patiria del infliacijos dauguma Zmoniq..t. PavyzdZiui. dideja ir indeksavimo daZnumas. 12. kad busimasis infliacijos lygis ivertinamas. nes padideja pinigq kiekis apyvartoje. o jei infliacija netiketai padidejo iki 7 proc. gali susifonnuoti jos spiraline infliacija. pasparteti tempai. Be to. o kainos vis kyla. ir 3.Tvirtinama.kad indeksavimas gali pristabdytiinfliacijq. Antra. jei buvo rnanoma. Tai savotiSkas pajamq apdraudimas. Tai Zibalo pylimas i infliacijos ugni. (realusis darbo uZmokestistuo atveju nepakito).kad jis gali pakirsti vyriausybds norq vykdyti infliacing politikE Zinoma. bendroji paklausapadidejadar labiau.5.kuri4 galima apibfidinti taip: darbo uZmokesdio kilimas ir kainq kilimas vienas kit4 maitina. atitinkantis infliacijos tempus. tarp jq ir M. kad infliacija sieks 5 proc.Kai infliacijos tempai spart0sir turi tendencij4 dideti.kad daZnosSalies vyriausybeyra didZiausia salyje skolininke. Taip yra tuo atveju. Antiinfliacine politika.

. siejami su infliacijos ternpu.jo paskirtisyra kita. jei indeksacijayra visuotineir ilgai trunkanti.Infl iacijos kontrol6 Infliacijos kontrold (inflation control) . baigiant grieZtokomis DaZniausiai taikomi du kontrol€s brldai. Be to.lubos" daugiau . visiSkaisustabdornas kilimas.bendroji pasilla. SaksDz D. leistinasjq kilimo jq ir darbo uZrnokest[ tempas. reguliavimas yra tiesioginiai infliacijos tramdymo bfidai. sumaZds pal[kanos ir t.-P.5.2. praktika parode.781 . . sudarantilgalaikes sutartis. pajamq kilimo tempai suderinamisu infliacijos tempu.. LarenF.V. Todel priei kelerius metus Lietuvos politikams kai kas patare atsisakyti bet kokiq indeksavimo planq. Bendra iSvadagaletq b[ti tokia: indeksavimasinfliacijos problemos i5sprEsti negali.y. 'n Globalnyjpodchod. visq kitq nominaliqjr"l Tai savo ruoZtu pristabdo bendrosios paklausos kilimE. Tai gali blti pateisinama. vengiant dar labiau nusmukdyti ir sutrikdyti ekonornikq.. nustatomos auk5tutindsdarbo uZmokesdioir kainq kilimo ribos. lr darbo uZmokesdiobei kainq . Tais atvejais ji .t. Makoekonornika.Manoma. 12.jq pal[kanq ir pokydiai tampa sinchroniSki.infliacijos tempai gali suleteti. Vadinasi. Siekiant sumaZintiauk5tus infliacijos tempus. 301 mDsq eros metais. pradedantgana Svelniomisir formomis. kad tai sukelia tik labai trumpalaiki teigiamE poveiki.Jau mindta. Jei infliacijq sukelia pasi[los Suoliai (Sokai) ir ji vyksta nuosmukio ir s4lygomis.tai darbo ir uZmokesdio kainq kontrole. tai. edikte buvo nustatytoskainq . kad pirmasis Zinomasistorijoje darbo uZmokesdioir kainq kontroles faktas buvo uZfiksuotasgarsiajameDiokletiano edikte dar Romos imperijos laikais.Tai rei5kia. Pirma. Nagrinejami infliacrjos galirna sustabdytitik i5orinio poveikio priernondmis.motyvuojant tuo.tuomet indeksacijayra nepageidar"rtinagali pabloginti padeti. kai darbo uZmokestis. Kadangi kainq ir darbo uZmokesdiokontrold daZniausiaiyra laikina. kad darbo uZmokesdio. t.Antra.. 456 . Daugelio Saliq lnfliacijos kontroles politika vertinamaprie5taringai. todel gali dar labiau sumaZdti realioji gamybos apimtis.pasmaugiama".!Saldant" ir jq kilimo tempq kainas. kad infliacija daLnat susifonnuoja kaip inercinis procesas. ir kontrolesbudai daug kartq buvo i5bandytiivairiosepasaulioSalyse ivairiais laikotarpiais..nei 900 prekiq ir darbo uZmokesdio ribos daugiaunei 130 ivairiq darbor[Siq''. kad del jos pakyla gamybos ka5tai. ir gamybos ka3tai.O inercini procesfu kaip ir fizikoje.i5aldymas".

12. Kartais tvirtinama. naudojama iacijai maZinti infl 12. Kai kada tokiems susitarimamsgali tarpininkauti ir vyriausybd.. Todel bendroji paklausapakyla.tadiauprakti5kaikartaisji uZimatos politikos vietE. bet smunka ir realioji gamybos apimtis.. didinami mokesdiai.o grera ir juodoji rinka.atsiima"k4 praradusi.Dar kartq priminsime. ir Ka-inq ir darbo uZmokesdiokontrole sukelia dar vien4 praktinE problemq. Todel pirmiausia kyla toks klausimas:kas greidiau sureaguoja bendrosiospaklausospokydius .fl .kad sekmingesnis gali buti ilgalaikis kainq ir darbo uZmokesdio kilimo tempq apribojimas. Jeigu darbo uzmokestisir kainos bDtq kontroliuojami ilgq laik4 tai priestarautqpadiai rinkos ekonomikos esmei ir sukeltq neigiamq padariniq.krinta ne tik kainq lygis.y.infliacijos tempaigerokaipasparrdja. Bendra i5vada:darbo uZmokesdio kainq kontrold nera pakankamai ir efektyvios ir gali b[ti vertinamostik kaip isorines.3.Remiantis tam 457 . Si kontrol€ turetq btti tik antiinfliacinds vyriausybes politikos papildymas. susidaroprekiq stygius. savanoriskai susrtarus darbdaviamsir profsqiungoms (darantabipuses nuoraidas).5. tauros i interesus t. Antiinfliacin6 politika (counterinflation policy) tai fiskalines ir monetarines politikos priemoniq visuma. maZinamos vyriausybesiilaidos. dia pravartu dar kartq prisiminti kai kuriuos jos aspektus. vyriausybe imasi infliacijos maZinimo veiksmq ir pradeda riboti bendr4iEpaklausq.. Todel infliacija gali buti iveikiama. kad ivedama gielta kainq kontrole ir ilgai neleidZiama joms laisvai kilti. apeliuodarna moralE. t. kad kainq lygis nustatomasZemiau rinkos kainos. Nepaisant to. Tarkime.1. kad vyriausybd ir centrinis bankas tiesiogiai gali paveikti tik bendrqiq paklaus4 o poveikis bendrajai pasiDlai gari blti trk netiesioginis. Infliacijai maZintinaudojarna fiskaline ir monetarine politika. Tai rei5kia. ribojant bendrqi4paklaus4ir didinant benclrqiq pasiDlq.pasibaigusreguliavimo laikui. Tuo tikslu gali buti naudojarnastabdandiojifiskaline ir monetarinepolitika.t.3. maZinamapinigq pasilla.5.kainos i ar realioji gamybosapimtis?5i problema kartqaprarta ne anksdiau.kosmetines" priemones. kad infliacij4 sukelia bendrosios paklausos padidejimas ir bendrosiospasifilos sumaZejimas.Antiinfl iacind politika Buvo mineta. Bendrosios paklausos maiinimas ir jo padariniai Pradesimenuo bendrosiospaklausos pokydiq sukeltos infliacijos. ekonomika. Tarkime. MaLejantbendrajaipaklausai. prekesi5perkamos.

metalo arba grudq birZose.. kai padidejafirmos prekiq paklausa.Todel pradZioje firma gali ir neskubeti kelti produkcijos kainq. 1gg4.norint pakeisti kainas tq prekiq. to pokydio tenka realiosios gamybos apimties svyravimamsrT.Tarpiniq produktq k[rejams tie pokydiai perteikiarni vdliau. kad jq ribojant.-P..Bet kitq prekiq kainos 1 paklausospokydius reaguojalymiat lediau.56 proc. Vadinasi. kurios pasiZymi didele ivairove.ar tai tik jos s€kmesrodiklis.E. Pirma. 2 atvejis. infonnacij4 apie savo produkcijos paklausq firmos gauna anksdiau nei Zinias apie bendrosios paklausos pokydius. Yra rinktl.LindseiD.2g2. ar visuotinis bendrosios paklausospadidejimas. kuriose kainos keiciasi staigiai. Antra.nuoseklutras).t.erzintl"savoklientq. Tas pats pasakytinair apie bendrosios paklausos sumaZejimq.pavyzdZiui.ADJ-+Y.. 't Dolun E. bendrosiospaklausosir kainq pokydiai ndra sinchroniSki.. Tredia. pirmiausia sureaguoja(pakyla) kainos.tikrais tyrimais. Tokiq prekiq kainininkai ir katalogai keidiami ne taip jau daLnai. sumaZeja tik kainos. yra rinkq.Tai galima pavaizduotisupaprastintomis schemomis: I atvejis. Reikia daug pastangq. kai bendroji paklausamaLeja.galioja tam tikros gamybosapimties ir kainq kitimo . bendrosiospaklausos pokydius (ypadjos pakilimq) pirmiausia jaudia galutiniq produktq pardavejai. Kainq kitimo yra . 458 .pirmiausia smunkarealioji gamybosapimtis. bendrosios paklausos maZinimo padarinius.taisykles" Sios.drabuZiq.y.DZ. bet ir realioji ne gamybos apimtis. kartais Zaibi5kai. nenorddami. kad kainq koregavimo procesasgana brangus. Papildg 2-qi atveji iliustruojandiqschemq gauname: ADJ-+YJ-+U.kaip atsakasi paklausos svyravimus.automobiliq daliq ir kt.. Antra.Be to. kai bendroji paklausadideja.44 proc.dar neai5ku. keidiantisbendrajaipaklausai. Vadinasi. Vadinasi. padideja nedarbas. bet padidinti garnybos apimti. o vdliau . o likg 0. kuriose pardavejaisusilaikonuo daZnokainq p erZi lrej imo.taisykles" (laipsniSkumas. kai turimos materialiniq i5teklirl atsargosi5senkair reikia lsigyti naujq.ADt+Pt-+Yt.realioji gamybos apimtis.L-+PJ. PavyzdZiui. nustatyta. Dabar nagrin€jameantr4jI atvej[. ne visq prekiq kainos i5 karto reaguojaI kiekvien4 paklausos pokyti del to. Pastebetitokie desningumai:pirma. Makroekonomika. Sankt Peterburg.kad kiekvienasnominaliosiosbendrosios paklausos pokydio procentaspirmaisiais metais paveikia kainas tik 0. o tik v€liau krinta kainos.Matorne.pavyzdLiui.t-+PJ.

y. padidejo 4 procentiniais punktais. kad ekonomikayra ta5keK.PaZymdtina. Jei ir toliau bus rnaZinama bendroji paklausa. o p (IR 7 o 5 + t 3 2 I 0 -l 12. maZdjant bendrajai paklausai. 459 . Tik veliau. darosi vis sunkiau parduoti prekes.kad Sio proceso pradZioje infliacija maltja letai. nes fakti5kas ir nat[ralusis nedarbo lygis sutampa (U. ir bendroji paklausanebebussiaurinama. Tuomet ekonomikapagyves.. kad. kai metiniai infliacijos tempai 7 proc. ddl to maZinama gamybosapimtis (ne kainos) ir atleidZiamidarbuotojai. Taip yra toddl. ekonomika slinks Zemyn trumpojo laikotarpio Filipso kreive. o nedarbo lygis prilygsta naturaliajarn. tuo tarpu nedarbo lygis pakyla gana greitai. ir jos pradedamaZeti. Ekonomika gri5 i ilgojo laikotarpio Filipso kreivds ta5k4 N. Sis procesaspavaizduotas 12. Infliacijos ir nedarbosqveika Tarkime. verslininkai nebeistengia Vadinasi. fiskalinds ir monetarines politikos apribojimai bus panaikinti. Ta5keM infliacijos lygis siekia 5 proc.13 pav. t.Pradedama riboti bendrqj4paklaus4 todel ekonomika i5 ta5ko K slenkata5ko M link. i5augus konkurencijai.9 proc. Tarkime. o nedarbo lygis * 5 procentai. t.y.. kad. (sumaZejo2 procentiniais punktais). infliacijos lyg[.Pakyla nedarbolygis. : U" : 5o/").13 aveiksle. o nedarbo lygis . ir nedarbas sumaZds. kai infliacijos lygis 5 proc. Tadiau infliacijos lygi siekiamasumaZinti.realioji gamybosapimtis pradeskilti. padidejus prekybos sunkumams. pasiekus 5 proc. 5 orocentams. infliacija pradeda maLeri ne i5 karto. Situacija darbo rinkoje gera. palaikyti buvusio kainq lygio..

. O tik veliau pasiekiamas rezultatas.pereinamasis"nedarbo lygis.8 proc. . a d .+ ( U .6 ) + ( 1 0 .U . Tuo atveju infliacijos maZinimo kaina . . i n f l i a c i j Es u m a Z i n u s p r o c e n t i n i u k I punktu nedarbolygis pakilo 2.tam tikras . problema. rnetais 9. Taigi. 460 . 8 . Zalos koeficientas (SR .. Kuo maZesnisSis dydis. kas pasakyta..ciklinis I nedarbas padideja 2-3 procentiniais punktais per metus (vidutiniSkai 2.santykis tarp nedarbo lygio.6 ) + ( e .5 proc. . 't Ok.n A. (t2.. 1 8 .lR='"'n ""'''" t l l . 3 . Kitaip tariant. kad antiinf'liacines priemonds pirmiausia igyvendinarnos. NatDralusisnedarbo lygis yra 6 procentai.I5 to..) .Vadinasi.kiek turi padidetinedarbolygis.6 ) + ( 1 1 . . 348 352.0procentq.12) Jis parodo.galima padaryti tokiE iSvad4:maZinantinfliacrj4.6 proc. p.infliacrja maLija.18 procentiniopunkto auk5diau natr. iSkyla jos kainos. .U . 0 . Fakti5kas nedarbo lygis buvo toks: pirmaisiais metais 8. Okuno ddsniu.6 )1 5 . ) + \Pr. ketvirtaisiaismetais.2 procentiniaispunktais.apmokant"jq ka5tus. . antraisiais trediaisiais metais 10. vir5ijandio naturalqji ir to paties laikotarpio iacijossumaZejimo infl laipsnio. kad per ketverius metus infliacij4 pavyko sumaZinti 7.)18. su kuriuo reikia taikytis.sacrifice coefficient) . 6 .P. bet koks bandyn-ras sumaZinti infliacijq pareikalauslaikino nedarbo lygio padidejimo aukSdiau nat[raliojo jo lygio.. kiekvienasinfliacijos surnaZinimo procentas pakelia nedarbqar.I 1. RemiantisA. Tai rei5kia. Tarkime.3proc. M. t a i r e i 5 k i a . Tuomet Zaloskoeficientas: u": ( 8 .. Efficient Disinflationary Polices //Arnerican Econornics Review 68 (May 1978). norint surnaZinti infliacrj4. ) . kad bLitqpasiektas norirnas infliacrloslygis. 7 = 12=t.Zaloskoeficientaspadeda [vertinti infliacijos rnaZinimo kain4 i5rnatuot4nedarbu.infliacijq sumaZinus procentu. tuo maZesnd infliacijos maZinimokaina.-rraliojo.rk5diau nat[ralaus X procentq.l l \ L t 1 1 . arba ka5tq.t6 J e i S R : 2 . Kiekybinis tos kainos ivertinirnas gali buti iSreiSkiamas Zalos koeficientu.

brjodami nedarbogr€smds. Tai rei5kia. Tikroveie io d y d i ss v y r u o j a . maZinant infliacii4 turi buti palygi'arni rezultatai ir nuostoliai.galima sumaZinti tik mazinant bendrqjqpaklausq. Del to pradedamaZeti gamyboskastai ir kilti bendroji pasiula. R. norint infliacijil sumaZinti.yra dar.bendr4j4 paklausributina apriboti. vadinasi. Prakti5kai Sias problemas sprEsti labai sunku. Toddl.kai ekonomika 5i iSgyvenanuosmuki. kad. kito kelio nera.Be abejo. gali b0ti pasitelktair tam tikra pasiulos politika.kuriEaptarsime kitoje Sioskyriaus dalyje.Darbuotojai. kiek realiojo metinio nacionalinio proclukto prarandama. Gordono ir kitq ekonomistq vertinirnu. reikia skatinti bendrosios paklausos kilimq. Tadiau.rg skirtingq sio rodiklio vertinimq. sr-mraZinusinfliacri4 I procentiniu punktu.kad tr-ro atveju ekonornikojevienr.nornis arba staigair grieZtaisustabdytijoskilirn4.Galutinesprodukcijoskainq lygis irgi pradeda maZeti. Dar kart4 priminsirne.(Be to. vyriausybei belieka rinktis . norint sumaZinti infliacijq I procentiniupunktu.Del to bendrosios paklausos ribojirno politikq (kai maZinama . A. Pasirinkus stabdandi4q bendrosios paklausos politik4 ir nedarant jokiq nuolaidq.tadiaube staigiq sukretimq.didinantbendrry4 paklausq infliacijoslygis pakiltq dar daugiau. Saikingesnis budas yra palaipsniui rnaZinti benclrosios paklausos kilirno tempus. Ekonomineje literaturoje tai vadinamaBVP praradimq koeficientu.Ypad sudetinga problematuo atveju.kaupiasiprekiq bei gamybiniq istekliq atsargos. reikia paar-rkoti procentus 5 rnetinioBVp. o realioji garnybosapimtis kilti.kuriam bhdingaszeniasgamyboslygis ir didelis nedarbas. Zaliavqir medZiagq kainosturi pracleti kristi. Priesingu atveju infliacijos rnaZinimo kaina gali b[ti nepateisinamai didel€. sutinka gauti kuklq darbo uZmokesti. infliacijos lygI nuosrnLrkio sqlygornis. priesinguatveju bus ilgas savaiminispereinarnasis laikotarpis. sumaZeja pardavimq apirntys. sis santykis turetqbhti mazdaug 5:1. pirmieji rezultatai yra nepalankfis:dar labiau padideja nedarbas. vadinasi. Norint [r. ypadjei iis tr-unka ilgai. Jis parodo.Nepaisantto.ar pinniausia reaguotii raginimusmazinti infliacijq ar ! reikalavrmus maZinti nedarbq. toks kelias bus Zymiai ilgesnis. ir smunkanti rearioji garnybos apimtis.r metu egzistuoja ir dideli infliacijos ternpai.ir kylantisneclarbo lygis.eiktinuosmuki.Zaios koeficientas gali buti isreikstas ir prarasto nacionali'io produkto dydZiu. vis delto sis b[das labai skausrningas. o tai gali dar labiau pagilinti nuosmuki. okuno. veliau procesas vystosi maZdaug taip: darbclaviaiir darbuotojai priversti perZilreti infliacijos l[kesdius ir uZbaigtosprodukcijos ir galutiniq prekiq atZvilgiu.) Bendrqiq paklausq Siuo atveju galirna apriboti svel'iornis fo.

tuomet AD kreive padetiesnekeis.14 (a) paveiksle parodyta paklausosinfliacija. Atrtiinfliacint pasialos politika .eik" (stop. Del sustabdytas anksdiau aptartq prieZasdiq.bendroji pasiUlaprades dideti. Ekonorninesisterna ta5k4E1. MaZinant bendrqlq paklaus4 jos kreive i5 ADg padetiespersikelia i AD1 padeti.. realusis nacionalinis produktas sumaZdja iki E1. kad ekonomind sistema yra taSke Es.14 (b) paveiksle parodyta infliacija nuosmukio s4lygomis (ka5tq infliacija).kad reiketqpadidintipotencialiojo kaip tai r'yksta.. Jeigu bendrosios paklausos kilimas bus apribotas arba visai (kaip rodoma paveiksle).Nepaisantto. Potencialioji nacionalinio produkto apimtis * Ypo. rodantys. butq sumaZinti.Pasi[los koncepcijos" problema ekonomindje politikoje apskritai yra diskutuotina..14(a) ir (b) paveikslodalyse. kad bendroji paklausapadidejo.15 nacionalinio Tai reiskia.2. kad infliacij4 galima jeigu butq imanomapaveikti ilgojo laikotarpio bendr4j4pasiulq. kaip gali briti iveikiama paklausosir pasiulos (kastq) infliacija.go) politika' Apibendrinant tai. pusiausrryros Sakykime.3. ir AD kreive persikele i5 padeties 462 . produktodyd1. ribojant bendrq4 paklaus4.stok.12.Tvirtinama.pateikiami modeliai. pusiausvyros Zernyn1 ilgojo laikotarpio I 2. ir AS kreive i5 judes AD kreive padetiesASe persikelsi padet[ AS1. ji turi savo Salininkq. ta5ke pusiausvyra jo potencialiojo lygio Ir. vadinama. Kainq lygis nukrenta nuo Pp iki P/. Infl iacijos 12. kas isdestyta. ilgojo laikotarpio b[senos.l 4 p av.Tai parodyta 12. 12. Tarkime. paveikslografinis modelis padessuprasti.inl'liacija) gali staigiai pakeisti jos skatinimo laikotarpis (kai didinamas Tai uZirntumas). YP YF' Y YF b) ka5tqinfliacija infliacrja a) paklausos q ribojant bendraj paklaus4 maZinimas.5. Susiklosto 12.

Nat[ralioji gamybos apimtis gali buti padidinta ir kitais bridais. tai skatintq darbo nasumo kilim4 didintq darbing aktyvurn4 kadangi maZetq rnokestis uZ kiekvienty papildornai uZdirbtq pajamq vienet4. Galiausiai tenka paZymdti.y. ruorret ekonomika atsiduria taske E1. tai trumpojo laikotarpio bendrosios pasillos kreive persikelsi ASl padet[. Jeigu nera jokiLl bendrosiospasi[los pokydiq. Jeigu gamybos veiksniq kainos nepakyla. t. Tai jigali claryti. kurni b[dinga infliacrja. Ypo Ypr 12. tai skatintq taupymo proces4 ir didintq investicijas.. Zmoniqiisilavinirno cli<lejirno r. pirmiausia.Susidaronaq'a pusiausvyra taske E2. pavyzdliui.Jeigutuo padiumetu del ekonon-rines politikospavyksta padidinti potencialqiinacionalini produkt4 tai ype kreivepersikelia1yp1 padeti.mokesiius ir subsidijq politikQ.15pav. bendrosios pasi[los kreives poslinkis kornpensuoja bendrosios paklausos pokydio sukeltqkainq pakilirn4. pagristai ir nuosekliai maLinti mokesdiq normas. ir infliacijos pavyksta iivengti. nors ir neilgam raikui. kad vyriausyb6 gali stengtis sukurti naudinguspasi[los Suolius(sokus).t. Tai trurnpojo laikotarpiopusiausvyros busena.naruraliu"bfidu. Tuo atveju staigiai padidejusi trumpojo laikotarpio bendroji pasiura gali sumaZinti bendrosios paklausos sukeltqinfliacrjq. 463 . Anriinfliacind pasitlospolitika Kyla klausirnas.ADo i padeti ADr.koki' bfidu galima padidinti potencialiqi4realiosios gamybosapimt[ (bendrqjqpasinl4ilguoju laikorarpiu)? Vienas svarbiausiq b[dq * keisti rnokesdiq politik4. tobulindama [statymus. Bendroji pasiulailguoju laikotarpiugali padideriir . del mokslo ir technologines paZangos. vadinasi. rr Tai sudarosqlygaspotencialiajarn nacionaliniam produktui dideti. Antra. didinant konkurencijEir ivairiq fikio sakq efektyvum4 tobulinant socialinio apr0pinirnosistemqir didinant neturtingrlZmoniq sluoksniqdarbinl aktyvum4.

.lauktosiosinfliacijos pasekrnes. Ka rei5kiadarbo uZmokesdio kainq kontrold ir koks jos tikslas? antiinfliacinespolitikos turini. Kaip vertinama nedarbo ir infliacijos s4veika racionaliqq l[k"sdiLl teorijos poZiflriu? I l. Kokiq problernqkyla. . o r r . .maZinantinfliacijq nuosmukios4lygomis'i 18.Pagrindin€ssqvokos . Paai5kinkite paklausos sukelt4infliacijq? 16. infliacija hiperinfliacrja paklausosinfliacija pasi[los infliacija infliacinis mokestis senjoraZas pasi[los Suoliai(Sokai) netiketainfliacija numatytainfliacija infliacijos ka5tai I ' r . ' ' r . Kuo matuojamasinfliacijos lygis? 4. Kaip gali bflti ivertinta infliacijos maZinimoZala? 464 . kuo skiriasi adaptuotq (prisitaikandiqjq) ir racionaiigq l[kesdiq teorijos. Nurodykite numatytos. Paai5kinkite. 3. Kuo skiriasi paklausosir pasiulos(kaStt$infliacija? 5. 13. racionaliejil[kesdiai Filipso kreive pajarnr"l turto perskirstyrnas ir Zaloskoeficientas norninaliojipalfikanqnoma norna realioji pall'rkanq ir darbo uZmokesdio kainq kontrole pajarnqindeksavimas antiinfliacinepolitika Kartojimo klausimai e l . 2. Kokie netiketosinfliacijos padariniai? ir 14. 8. 15. K4rei5kia infliacinis mokestisir senjoraZas? 6. rnaZinant 17. r . K4 parodo Filipso kreive? 9. . A p i b l d i n k i t ei n f l i a c i j o s s m E . Kuo skiriasi nominalioji ir realioji pal[kanq norma? 12. K4 rei5kiapasiulosSuoliai(Sokai)ir kaip jie veikia infliacij4? 7. Kokiq problemq i5kyla. Kuo skiriasi trumpojo ir ilgojo laikotarpioFilipso kreives? 10. Nurodykite infliacijos formas.

FIKSUOTAS rR PLAUKTOJANTTS VALIUTOS KURSAS Valstybiq tarptautiniai ekonominiai santykiai reikalauja.tiek importas prilygsta maZdaugl0 proc. kad jq nacionalines valiutos bftq tarpusavyje palyginamos. vadinama nominaliuoju valiutos kursu (e . apyriksliais duomenimis.Vokietijoje. 465 .siekiant uZsibrdZto svaro sterlingq kurso. Danijoje. Tokios rinkos finansiniai instrumentai. monetos. su 13..Kito-seSalyse rodiklis yra (apie): 20 proc. Valiutq rinka (foreign exchange market) yra tarptautine rinka. JAV tiek eksportas. 1980rn. VALIUTV RINKA.Japonijoje. 1987m. kurioje vienos Saliesvaliuta gali b[ti pakeistaI kitos Salies valiut4.apie 60-70 procentq. Lietuvoje. Pranc[zijoje buvo bandoma imtis ryZtingq priemoniq prie5 nedarbq tadiau staigusfranko kurso kritimas tarptautineje rinkoje privertd atsisakytiSiqplanq..75 proc. kurioje vyksta lvairiq valiutq mainai. Belgijoje . Valiutq rinkoje veikia tie patys d€sningumai kaip ir prekiq rinkoje. Nacionalinio piniginio vieneto kaina.lvairiq Saliq pinigai (banknotai. Ainloje 60 proc. BNp apimties. Sioje temojebus nagrinejama. nuosmukis Anglijoje siejamas pirmiausia su Sios Salies prekiq konkurencingumo tarptautineje rinkoje kritimu.30 proc. Visq pirma tai paklausos ir pasiulos desniai. Prie5tai b[tina susipaZinti valiutq rinka.exchange rate). i5reik5takitos Salies piniginiais vienetais. vertybiniai popieriai).Svedijoje. Norvegijoje * 40 procentq. Valiutq rinka yra tik viena i5 rinkos formq. ATVIROSIOS EKONOMIKOS MAKROEKONOMIKA Atvirosios ekonomikosmakroekonomika (open econolny macroeconomics) nagrineja tokiq ekonorninq sistern4 kurioje Zymi4 dalI ukin€s veiklos apima tarptautiniai sanddriai. kaip tarptautiniai sanderiai veikia Salies ekonomik4 kuo skiriasimonetarines fiskalinespolitikos oasekrnes ir uZdarojoje ir atvirojojeekonorniko-ie. PavyzdZtui. Sis Prancuzijoje. Anglijoje. Todel i5oriniai veiksniai gali tureti lemiamq !tak4 ialies ekonominiam gyvenimui.del kuriq s4veikossusidaro valiutoskursas. 1980-1981m. .1.. Anghjos vidine makroekonomine politika buvo formuojarna.13. Tai pasiekiatna per valiutq rink4.

Anglija ir kt. litq l3.kad vidiniai atsiskaityrnai \. nes 1i nacionalines Kita vertus.lqSaltiniq. analizcs ctapcdar neatsiZvelgiarnc I galimusrnuitqpakitirnusar irnpoftoxnqotas.125 USD.25 USD. kainas Saliesviduje) su visorniskainornis garnyboslygi.ir bus pasiekta. atpigs. uZ lietuviSkas dvie.o kartu ir litqpaklausos T"ip bus. maZdjant kursasbus l Lt:0. tai danui pasakojo Salies valiutoskursasyra ypatingakaina.tik tada. kilograrnasmdsos kainuos 2. Todel galima tarti.25Lt. Lito kursas (el. Litas valiutqrinkoje 0 Tai atsispindil3. ' 466 .ji krinta i5 kairesl deSinE kuo Zemesnislito kursas. perkantturt4JAVr. o tuomet ir lietuviSkosprekdsbei finansiniai aktyvai jiems pasidarys prekems did€ja paklausoslietuviSkorns pigesni. Jei lito kainabus tik 1.PavyzdZiui.y. D linijoje . iSvystytq atitinkarnus i5 atsiranda Tarkirne.jcigu Lietuvoje.2. Antra.esantlito keitimo 1 doler[ santykiui I Lt:0. lietuvi5kosprekestaps pigesnes. kaip ir daugurnojcSaliq. Litu paklausa prekesmoketi JAV gyventojaituri doleriq. Tada. daugiauJAV vartotojqnoresjq [sigyti2.Tai rodo.kad litas amerikieiian. tuo didesnis litq paklausoskiekis. . valiutoskain4tarptautineje doleri. pirkti bet koki noredarni bet Lietuvos gamintojuireikia litq. Litu nasiula atsiranda. Vadinasi. gali paveikti Salies Toddl valiutos kurso pasikeitirnas uZsienyje. o karlu ir uZimtumq. kad lito kurso palaikymo mechanizmas I Saliq tokiq kaip JAV.rs paklausos kreivds nuolydis yra neigiamas.istatyrnaireikalaus. lito kainai rnaZdjant. i5 mokant uZ irnporluojamas JAV prekesbei lietuviams lietuviai ir Sakysim. amerikiediai. rnesos ir kursui. Lietuvos turl4 prieS tai turi dolerius paversti i litus.Pinna.mechanizmus. Todel.yra tik dvi Salys Lietuva ir JAV. e1 : 0 . USD/Lt eo:0.-r. 2 Siu.5 USD. pavaizduota pasifila paklausa.l paveiksle gaminaeksportui mds4 kurios I kg kainuojal0 litq.jei danq kronq keitirno kursas yra 5 kronos uZ I JAV rinkoje. juda litqpaklausos kiekis.yktq tiktai litais.. litq Tai rei5kia. susiejavisas vidines kainas (t.1pav. 1 2 Qo Qr Litqkiekis (Q) 13.kad ta5kas kiekis. Taigi. Nagrinedamivaliutq rink4 laikysirnessElyginiolito keitirno 1 doleri panaSus kurso.l pav.

Taigi. Krintant lito kursui.kita verlus. USD pasifilosmaZejimas lems lito kursonuvefiejimqUSD atZvilgiu. paslaugLl turto kainon. Tai rodo. lito kainadoleriaisdides.o dil ro tai.tiek importuojamq prekiq.Tarkimi.vartotojq poreikiq ar skoniq pasikeitirnai kitoje Salyjekeis valiutospaklausq arbapasi[I4 pavyzdZir-ri. pasikeituspaklausai ar pasi[lai. Tarkime. Toks procesas vyks todel. skoniq pasikeitimas. o Litq pasiuloslinrja S priklausonuo to. Tai didins USD paklaus4ir jo kursas kils. kartu bus norima pirkti ir daugiaulitq. Siuo arveju pusiausvyros valiutoskursas 0.ir jie claugiau pirks tiek savoSalies gamybos. jo didejantlito paklausai.Todel vartotojai Lietuvoje prades pirkti santykinaipigesnes amerikietiSkas prekes.rs.Del to dideslitq paklausa ir lito kursaskils.tai iq i5 tikrqlq bus maZiauperka'ra. kad BVP augimasJAV padidinsvarlotojq pajamas.kreive D zemyn. yra Taigi valir"rtr4 rinkoje. kad realioji paliikanq norma JAV yra didesne negu kitose salyse del salyje vykdomos stabdandiosiosmonetarines politikos. ir bus galima nupirkti daugiau arnerikieti5kq prekiq.ee. l3.lieka nepakitEs. JAV taps patrauklia potencialienrs kapitalo investuotojams. viena vertus. kursaskils. todel Saliesf-rnansiniq aktyvq paklausa padidetq ir Lietuvoje. 46'7 . prekes is JAV kainuos daugiau litq. lito kainai kylanl. vadinasi. Santykiniskainq pasikeitirnas. 4. y. kad Lietuvoje kainq rygis spardiai auga. Jeigu lito kursas isliks tokio lygio.y.kris. keisis ir valiutos kursas. lygiai kaip ir bet kurios prekes rinkoje. kad USD nuvertis. linija S butu krintanti. 2. cia lito kainoskilirnaspadidinatiekiam4i rink4litq kieki. Tadiau importuiis JAV br-rtq neelastinga. Santykinispajarnqpasikeitirnas. tai JAV valiutos kursas nukris.kad importasi Lietuvqyra elastingas.o tai reiikia. Tokiu atveju anerikiediaibus linkEpirkti maZiaulietuviikq prekiq. ir padidetLllitq pasiulos kiekis. ir del to sumaZds litrl pasiDlavaliutq rinkoje. l3. Lietuvos pajarnos doleriaisi5 eksportopadides.USD paklausos didejimas.l pav. JeigupaklausaJAV prekemselastinga. lsskiriami sie pagrindiniai veiksniai. Tada uL tq pati litq kiekl Lietuvos gyve'tojai gales nusipirkti maliau prekiq i5 JAV.l paveikslelaikome. o didejantjo pasiiilai. Kitos Saliesvartotojq poreikiq. vadinasi.keidiantysvaliutospaklausqir pasiulq: l.ir s4lygojalitq kainq doleriais. tocrdllinrja S kyla i5 kaires 1 desinE.t. kad vyksta tasko judejimas litq pasifilos jeigu Lietuvospaklausa kreiveS auk5tyn.Tai reik5tqlitLlpasiDlos didejirn4 todel doleriokursaspakils. kiek doleriq reikia Lretuvos gyventojams importui is JAV apmokdti. 3. JAV bendrasis Jei vidaus prociuktas dideja spardiaunegu Lietuvoje. esantZemesniam keitirnoi doleriuskursui.25USD uZ I lit4. lito aukstesn€ms importuojamq prekiq. t.litq pasi[loskreivesnuolydisyra teigiamas. o JAV . litq paklausos pasi[loskreiviq susikirtimo ir ta5kas ro<1o E6 pusrausvyrq valiutq rinkoje . Santykinis realiqfq pal[kanr1 nomros pasikeitirnas. kiekvienas litas bus i5mainornasi daugiau doleriq. ir USD pasifilasumaZes.

o lito. u2 litq gaunamavis daugiau doleriLl (kyla lito kursas). padidejus lietuvi5kq prekiq paklausai. Fiksuoto (nustatytojo) kurso reZimas (fixed exchange rate regirne) . kai. USD/Lt 0 Qu Qo Qc Litq kiekis 13. Vadinasi. keidiant pinigus.Cia apsiribosime l6 dviem kraitutiniais atvejais. valiutoskursqreguliuojavalstybe. jog JAV ekonomika.kai valiutos kursas keidiasi priklausomai nuo valiutos paklausos ar pasiDlos pokydirLt. Todel doleriai bus keidiarni i kitq valiut4 taip pat ir i litus. kad dolerisnuvertdjo. pakils.2 pav. kai Plaukiojaniio kurso reZimas(floating/flexible exchange rate regime) . Tarkime.y.valiutos kurso reguliavimo metodas.valiutos kurso reguliavimo metodas valiutq sistemoje. kad kyla lito vertd dolerio atZvilgiu.frksuotuir plaukiojandiuvaliutoskursu. i Esant fiksuotam valiutos kursui vyriausybeisipareigojakonvertuoti valiutq pagal fiksuot4 kursq. kiek pirkejai ar pardavejaipageidauj a. Noredama ji palaikyti. susidurs didesneinfliacga. Detaliaiivainls kursoreZimai bus aptariarni temoje. o jei atvirk5diai* krinta.5. kad. kiek spekuliantai savo veiksmaisremsrs tuo. kad ateityjedolerio kursaskris. Fiksuotokurso palaikymas Jeigu S ir D yra litq (atitinkamai)pasi[la bei paklausa. Tai s4lygos dolerio kurso dar didesnl kritimE Doleris nuvertdstiek.tai nusistovi pusiausvyroskursas e. kad tikimasi.Tarkime. Valiutos kurso reZimas (currency exchange regirne) vyriausybds nurodytavaliutoskurso nustatymotvarka. Spekuliacrla. Tokios ekonominesprognozdsverdia galvoti. kai vyriausybe nesiki5a valiutq rink4. vyriausybe leidZia centriniam bankui supirkti arba parduoti tiek valiutos. sakome. palyginti su Lietuvos ekonornika: augsspardiau. 468 .c) JAV a) b) su bus maZesnerealioji pallkanq nonna. atvirkSdiai.

vyriausybd [siki5a tik esant labai dideliems ir staigiemspuiiulor u.2. bankas nes privaldssupirkineti pertekliqee .jeigu vidutind paklausa yra D2. paslaugqir kitq Ji Crynqiqpajamqjudejim4. paklausoskreiviq pasikeitimams. bfitq parodytasituacija.. jam leidZiama buti laisvos valir. Analogi5kai samprotaujama kai maLajafitq paklausa. Esant plaukiojaniiam keitimo kursui.paklausai tapusD1.lito clevalvaciia (revalvacij a-prieSingoje situacijoj e). kristi iki e2. esant nesvariai plaukiojandiam (dirty floating) kurso reZimui. nes nesistengia palaikyti pastovaus kurso tokiu budu. geresndi5eitis. Tadiau.Lietuvos mokejimq s4skaitose uZrasytikaip kreditas. .nei pardavindja savo valiutos. tai centrinis bankas sugebesilgq laikq islaikyti fiksuoto rygio lito kurs4 e. sumaZinimas (padidinimas).Bandantji i5laikyti ilgq laik4 issekscentrinio banko uZsieniovaliutos rezervas. Jeigu 13.jei paklausa butq D2. bus su Mokejimq balanseyra dvi svarbiausios dalys.o antruojumaZds. esantvidutinei reik5meiD. nustatytasper didelis lito kursas. Pavyzdziui. b[na ir tarpiniq variantq.jei nenorima labai isiskolinti.padidejolitq paklausa. visi tarptautiniaisanderiai. reguliuojatarptautiniqprekiq. Jeigu litq paklausasvyruostarp D1 ir D2. keidiant litus ir 1 dolerius.kurie didina litq pritekejimq i Lietuv4 kaip parodyta 13.1lentel€je. vadinasi.balanceof payments) yra visq sanderiq tarp vienos Salies ir likusiq pasaulio daliq gyventojq apibendrintas uZraSas.centriniobanko laikomasuZsienio valiutosrezeryas dides. Joje yra Siosdalys: 469 . Laisvoje rinkoje pusiausvyra susidarytq taske B pakiltq lito kursas. Einamo_ii saskaita. Be dia aptartq kraStutiniq kursq reZimq atvejq. Kita. MOKEJIMU BALANSAS Nlok6jimq balansas(Bp . Devalvacija (revalvacija) (devaluation(revaluation))_ 1o valiutos kurso. li i r3. Kadangi nagrindjamu atveju vyriausybe yra isipareigojusi iSlaikyti fiksuot4 pastovrlkrrsq e.2 pav.o ilguoju laikotarpiu leidZiamapalaipsniui n u s i s t o v e ta i s v ap u s i a u s v y r a i . D perslinks1 D1 paclet[ ir (analogiskai samprotaujarna ir kai keidiasi litq pasi[la). kursui iSaugtilki e1. l.tai bfitq leiclZia'ra.Tiktai pirmuoju atveju. kuri ryriausybe isipareigoja palaikyti.rtq rinkos pusiausvyros taske.Qa kiekl lit% kad subalansuotq paklausq ir pasi[I4.Vyriausybenei supirkineja. ir gali tekti skolintis is tarptautinio valiutos fondo (lMF InternationalMonetary Fund).Analogiskai.eE. bus Litq nutekejirnas parodyas kaip debetasir uzrasytas minuso Zenklu. tai centrinis bankastures parduoti papildomq Qc .

2.90 debetas 510. banko paslaugos kt. transporto (mln.17 dcbetas 889. s M o k 0 i i m u t r a l a n s o t r u k tI r a 3 2 I 3 07 5 4 .59 balansas 301.01 kreditas 3.70 kreditas 4. KAPITALO SASKAITA (Kapitalo pervedimai) neatlvqintini kreditas debetas balansas B. E k s o o r t a(s o .I n v e s t i c i i u a i a t n o s -2101.Privadiuasmenu t7.75 debetas 1 490.\SINE SASKAITA (I+2+3) investici.91 balansas 720. EINANiIOJI SASKAITA .43 dcbetas 4'71. PREKES 2 33 8 5 . ir .83 kreditas 2.97 perlaidos kreditas 4.00 balansas balansas 1.67 kreditas 4.91 kreditas 3 . ir paslaugos. b .3 46 0 8 .2.24 435. 0 8 L l . Vvriausvbe -4.32 debetas 913.22 -2.D a r b op a j a r r o s 109. Tiesiogin€s 207.9'7 3 t58.28 debetas IR FINANSINES II.74 balansas 248.1.36 kreditas 4.1lentel6.92 dcbetas 1887. KAPITALO SASKAITOS BALANSAS (A+B) J JOJ. 1 .paslaugq eksportasir importas (nematomojiprekyba) . PASLAUGOS -3 847. Lt) mokejimqbalansas 13.25 204. Kiti sektoriai 19. 2 8 kreditas I.k a i n o r n i s ) -28 525. 2 .1. b .59 debetas 611. l .Kiti pervedirnai 1.2.I r n p o n a sf . EINANIIEJI PERVEDIMAI -23.9 | 470 . 2 8 debetas -3854.ios l.prekiLteksportas importas(matomoji prekyba).2.LietuvosRespublikos 2003m.Z I A.turiztnas.84 ( k 1 . 2 .18 debetas 100.69 kreditas 4. PAJAMOS -2 210. FINA. a i n o r n i s ) 5735. o .10 p kreditas 3 ..

71 I 8 2 .2.2. 1. v i priemonds 3. 2 .Tadiauprekybosbalansas nesutampa einarnda su mokejirnq balanso seskaita.63 490.Paskolos valstybes vardu 4 .l. UZsienio n v e s t i c j i oL i e t u v o i e s tinis: Lietuvos statistikos is: Lietuvos slatisti metra5tis2004.lnasus i tarptautinesorganizacijasir pana5iai.[sipareigojirnai 4.1 l. Investiciiu portfelis 2. N u o s a r .AtsargupoziciiaTVF 5. Lietuvos nvesticiios uZsienv B.34 98. 5 0. 471 . 2 .1.17 172. L3. Finansin€s i5vestinds 2 3 n 6.1.15. kaip mineta anksdiau.579-583.UZsienio turtas 2 .92 85.74 2-s6. l . dividendq sraut4 kuris atsiranda.17.78 3.2.2. Oficialiosiostarptautindsatsarsos -27. Jsipareisoiimai 2.2.2.26 -86.56 104.U2sienvie 1 .1.01 '746.7 7 t7. 2sienioturtas U 3. 2 . Nuosawbesvertvbiniai DoDieriai 2 . askolos P 4.3.1.78 144. 3 .5.L i c t u v o i e 2.4.2.o pajamos parodo darbo.I Abi Sios dalys kartu sudaro prekybos balans4 arba grynqji (nero) prekiq ir paslaugqeksportq.07 3 920.2.4. vienos saliespiliediamspriklauso kai kitoje Salyje esantyspajamq duodantysaktyvai. kadangi pastarojoje reikia [vertinti pajamas (nuosavybes pajamq srautus) ir einamuosius pervedimus (transferinius mokejimus) tarp Saliq. fsipareigojirnai 4.66 172. r v n i e i iD i n i u aiir ndeliai C jirna 4.Kiti reikalavirnai KLAIDOS R PRALEIDIMA A. l .30 551 ?1 8. Kitos investiciios 4. 2 S k o l o s e r w b i n i ao o n i e r i a i .Einarniejipervedimai[vertina uZsieniopagarb4.'79 -)41 )) 5. pahikanq.2.1.66 -146. 5 7 -308. Specialiosios skolinimosi tcises 5. l . uksas A 5.2. fsiskolinirnai prekes paslaucas uZ ir 4.Kiti lsiparcigo 5.* P.69 2 991. I . Kitas uZsicnioturras 4. Beje. pelno. { s i s k o l i n i r n r i 2 p r c k e sr n a s l a u q a s u i 4.63 734. L4.1.2. r y bv e r t y b i n i ap o p i c r i a i es i popicriai 2.45 -5. Grynicii pinieaiir indeliai 4.31 816.Konvertuoiamosios valiutos 5.97 1820.89 12. U2sienioturtas 4 .Skolosverrybiniai 2.l.90 I 647.29 3 6 11 .

Toddl atsiranda neigiarni skaidiai Lietuvos mokejimq balanso sqskaitose. SusumavE kapitalo ir finansinds s4skaitos elementus. litq pasihlos ir paklausos kiekiai sutampa. tik su priesingu Zenklu' Valstybinis finansavimas parodo tuos tarptautinius sanderius. norddama sudaryti s4lygas toms operacijoms. kurios parodytos Kaip tai atliekama? mokejimq balansosEskaitose. ir Tarkim. Tarkime. Jis visada lygus mokejimq balanso absoliutiniam dydZiui.kai asmenys. vyriausybdnesiki5ai valiutq rink4. o jq suma bus lygi nuliui.ir gausitneLietuvos mokdjimu balansa.atlikdarni savo sand€rius. 20 tfikst. Kad visas mokejimq balansas'kuris susideda iS einamosios sqskaitos ir kapitalo sqskaitos. i rnokejimq b) jeigu uZ i5veZt4 i5 Lietuvos prekE pinigq per transportavitno atitinkama suma su ninuso laikotarp! i5 pirkejo i5 karto neisreikalaujama. deficitas. finansiniais sanddrius Ji Il. USD".del siq pajamq susidaro skirtumas tarp bendrojo naoionalinio produkto ir bendrojovidaus produkto. ives 1 Lietuvq daugiau pinigtl. Tada lito kursas nusistovdstoks. Jeigu keitirno kursas yra laisvai plaukiojantis.vadinasi. ir mokejimq balanse litq iStekejirnas lygus itekejimui. Lito pasilla atsiras del prekiq importo I Lietuv4 bei Lietuvos piliediams perkant uZsienio aktyvus. bus teigiamas. i5 Lietuvos i5veZta100 Saldytuvqpo 200 USD uZ vien4 Saldytuvq. bus gautasapmokdjimas.jei ivyks atvirk5diai. kad lito pasifila ir paklausa valiutos rinkoje susilygintq.uZsienio vaiiutq litais. gausime skaidiq. nei i5ve5. teks parodyti . kaip kredit4 uZsienioirnportuotojui.Jei Sis skaidius yra kapitalo isveZama teigiamas. registruojatarptautinius aktyvais: investuosi imones ir akcijas daugiau a) jeigu Lietuvoje uZsieniediai sis piliediai investuosi kapital4uZsienyje. reiks. Ji Zenklu bus lrasyta kapitalo sqskaitoje.kuriuos vyriausybd turi atlikti.Mokejimq balansasbus neigiatnas (deficitinis). Jei neigiamas.firmos ir vyriausyb€.einamosioss4skaitosdeficit4 subalansuotas All .kol doleriq.. ar valiutq uZ kuriq perkamos [plaukiandiEI Lietuvos bankq s4skaitas Lietuvos vyriausybesobligacijos.Jis SusumavgI ir II sqskaitas. kad kursai vra laisvai rrlaukiojantys. skirtumasbus [rasytas nei Lietuvos su balansokapitalo s4skaitq pliuso Zenklu. Tada einarnosioss4skaitosmatomosiosprekybos dalyje irasysime 20 tfikst. kad pirkejui suteiktaskreditas. c) kitas operacijas finansiniais aktyvais . Bet kapitalo s4skaitoje. yra kapitalo s4skaitos daugiaunei iveZama.Litq paklaus4 sudarys atvirksdias procesas. rodant[ skirtumq tarp lesq importo ir eksporto. Paskutine mokejimq balanso eilutd yra klaidos ir praleidimai arba mokejimq balanso vals[ibinis finansavimas. b[tq tiksliai (islaidos butq lygios pajamoms). Kapitalo saskaita.kapitalasiteka i Lietuv4.

Tai yra.tadauZsienio prekybosdeficitascrar pacrides. vertes rodiklis. REALUSIS VALIUTOS KURSAS Valiutos kursas yra svarbus bet kurios tarptautinds valiutos. esant laisvai plaukio-ianiiam kursui.einamosiossrlskaitosdeficitas turetq bfiti padengtassalies tunmq uZsienio aktyvtl sumaZejimu.o voki5kq prekiq importassumaZds.3. o JAV . Atlikdamas panaii4 operacij4 Lietuvos centrinisbankasgali pakeisti lito kurs4 jeigu jis yra plaukiojantis: papildomaipirkdamasiq . tokios pat kokybes I kg mesos gali buti pagamintas Lietuvoje uZ l0 litq. sakysim. PavyzdZiui. 13. Kai ilgesn[ laik4 islaidos virSija j[sq pajamas. vadinasi.ir jq bus perkamadaugiau.valstvbinis finansavimas". pavyzdziui. jos rietuviams nes pabrangs.Svarbu. Jei krinta lito kursas.kels lito kurs4 ir atvirk5diai.real/effective exchange rate)_ parodo santykinEprekiq iS ivairiq Saliq kain4 iimatuorq vienodavaliuta. Beje. (Reiktq lyginti svertiniuskainq vidurkius. Taigi.turi padengti kapitalo s4skaitos perteklius.Esantlitq keitimo i doleriuskursui I Lt:0.ir atvirkidiai. Vokietijos markes atlvilgiu. lito kursasnenukristik tuo atveju. einarnosios kapitalosaskaittr ir s u n r a i s a d a u r i b t l t i l l z q in u l i u i . Taip Lietuvos mokejimq balanse atsiras dar vienas skaidius .25 USD. ar atvirksdiai.) 473 - / .jums tenka realizuoti dal[ savo turimq vertybiq. kad jq konkurencingumassumaZes del kokybes pablogejimo daugiaunei nukris kursas. jeigu prekiq importui i Lietuvq ar uZsieniniqaktyvq pirkimui naudojamqlitq pasilla bus didesneuZ jq paklaus4 atsirandandiq eksporto del i5 Lietuvos apmokejimobei lietuvi5kqaktyvq pirkimo.kaip keisis ir lietuviskq prekiq kokybe. taip turetq blti ne tik Salies. Realqii lito kursq galima apskaidiuoritik palyginus Lymiai daugiau ruSiqprekiq..rnokdjirnu jo balansas. ir atvirkSdiai. lietuvi5kosprekds del to vokiediamsatrodyspigesnes.bet ir atskiro asmenssanddriuose. jeigu Lietuvos centrinis bankas supirks atitinkamQlitq pertekliq. v t Esant fiksuota'r kursLri.uZ 5 dolerius.. lito. santykis tarp Lietuvoje pagamintos mesos kainos ir JAV pagamintos misos kainosbus 1:2. vykdant vyriausybesoperacijassu turimais uZsienio valiutq rezervais. moke-iimu balansas nebhtinai turi b[ti lysus nuliui. Tarptautinis konkurencingumas gali blti iSmatuotas realiuoju keitirno ursu. Gali bUti. k Realusisvaliutos kursas (e . llguoju laikotarpiu lito kurso kritin-rasnebutinai didins Lietuvos importE ir maZins eksport4.

tiek lito kursas. Neretai Salims. l v i .reikalingqvienodamprekiq kiekiui isigyti. turindiq intensyvius tarpusavio prekybinius rySius. Beje. 13. Zemesnis Lietuvojenaudojamq pinigq keitimokursas. tenka maZintivaliutLl kursq. kiek i5eikvota le5q reklamai. l.= v$llin:s lietuvi:kqqre\iq kailg!:-Lt ' tlotttl: \ut'u' ( I 3. Aukitesnis pajamq lygis likusioje pasauliodalyje.ar Sispakeitimaslaikinas. Perkamosiosgalios pariteto (lygybds)kursas (pLrrchasing power parity exchange rate) yra toks jo lygis. DidesnisLietuvos konkurencingumas pasauliorinkose.protekcionistiniq priernoniqir kt. kad 5i lietuviSka preke labai konkurencinga uZsieniorinkcrjeir galetqb[ti intensyviaieksportuojama.purchasingpower parity) . Perkamosios galios paritetas (PPP .kuriq tarptautiniskonkurencingumas sumaZdja. Be to.valiutos kurso pokytis palyginarnosiosvaliutos perkarnosios galioskitimo atZvilgiu. del kitq prieZasdir4 silpntl prekybiniq rySiq. ar ilgalaikis. Tadiau ilguoju laikotarpiu eksportas pasikeis. S i a m ep a v v z . 3. kad paklausaLietuvos eksportuibus tuo didesne. svarbu. Kalbant apie importq i Lietuva.tik jie taikomi atvirk5diai. Dabar [siveZandioseSalyse mlsq prekiq ir paslaugr4 paaiSkejo. . 5 l Toks santykis rodo. nes pirkejai neZino. turetq keistis tiek produkttl kainos Lietuvos rinkoje. . valiutq kursai nuolat koreguojami.4. 2. kuris tam tikru laikotarpiuatitinka pastovqrealqji valiutos kurs4. siekiant stabilizuoti realt![ kurs{ bei tarptautini konkr. RySiamsstiprejant.rrencingum4. santykis. konkurencingumo maZejimas didejimasne iS karto atsiliepia ar eksportui. USD litui I('^(t'15 g. MOKEJTMU BALANSO ELEMENTU KTTTMAS Einamoji saskaita.5 . Saliq. Dabar taip nevyksta. Ankstesniuose skyriuose pradedami nagrindti atvirqj4 ekonomikq darydavome prielaid4 kad musq prekes ir paslaugas paklausa yra ai5ki.skirtingqlaikotarpiq piniginiq surnq. tinka tie patys argumentai. Perkamoji galia (purchasing power). kuo. I ) Realusis kursas lito Vidutines JAVprekiq kainos.

kai tik skolini'ro uZsieniuirentabilumas virsys viding pal[kanq nonnit didZiuliai kapitalai pl[s i5 Salies.l rentabilurn4. siekiant didesniq pajamq. Palaipsnir"ri buvo pasalintiapribojirnai. laikydarni litus banke. .Ai5ku.. galitei5lo5ti: 1 4x 1 0 0 0 . siekiant vdliau parduoti.y. Del to ir dabar.kacijq operacijos gali uLgoLLtnormalq eksporto ir importo judejimq einarnojoje sqskaitoje. Kapitalo saskaita. OpEC Saliq sukeltas naftos kainq kilimas. kad tokios bendrosiospajarnos (palukanos ar dividendai plius kapitalo prieaugis del valiutos nuvertdjimo) virsys bendrqsias pajarnas. atsirandanlis del kurso pasikeitimo.ekonomine pagalba uZsieniLri pan. o JAV banke . Dabartinestransnacionalines korporacijosyra tokios dideles. 2. Lietuvosbanke galite gauti 20 proc. kai vyks atvirkitinis procesas.0.Sakykirn. Tarptautinese fondq rinkose kapitalo prieaugis. vakaruose susidare dideli einarnosios sqskaitos deficitai. Taigi. t. kad turite 1000 litq. galite uZdirbti 200 litq per metus. Esant tobulajam tarptautiniamkapitalo judrurnui. o OPEC Saliq pajamos iSaugo spardiau negu prekiLl irnportas iS Vakarq. kaip karines iSlaidos lrZsienio bazdmsi5laikyti.priklausonr"ro ir vyriausybds politikos. lStobulejg ryiiai lgalino atlikti finansinius sanddrius ivairiq salirl finansq rinkose.kad didZiulesmas6sfondq gali blti pervestosi5 vienos valiutos i kittu kai tik vienos ialies aktyvq rentabilun. yra galimybe daug pinigq permestii5 vienos Salies rinkos i kitq.n e s : l. Investavg pinigusi dolerius.Todel Vakarai skatino opEC salis pirkti aktyvus Vakartl Salyse. palukanq.kad per t4 laikq dolerio kursasiiaugo nuo 2 Lt iki l4 LtlUSD.i000 = 6000 Lt. kurios gali bfiti gautosaktyvuose. kad tokios einamosiossqskaitosdalys.yra labai svarbus. Sanderius kapitalo s4skaitoje ypad paspartinostaigus 1973m. .ras tarnpa didesnis uZ kitos Saliesaktyvr.varZgtarptautinfkapitalojudejimq. Pasaulyje Sios dalies vaidrnuo ypad iSaugo 1 9 4 5r n . 475 . palyginti su pirmu varianru: 6000-200=5g00lirq. Didejanli einamosios szpkaitos deficit4 turejo kompensuotikapitalo sqskaitos perteklius. Tobulasis kapitalo judrumas (mobilumas) (perfect rnobility of capital) rei5kia. Snekuliaci_iarentabilumu yra aktyvq pirkirnas. Tarkime. galima ir pralo5ti. Beje. tikintis.

Dar viena iSvada:kartais mokejimq balanso subalansavirnui ar iSbalansavirnui uZtektigandq. G . Salisyra i5orindspusiausvyros (external equilibrium)tada. produktasgalespadidetiiki visi5ko uZimturnolygio. ir vidinis balansas atsistatys. kitose .investicijorns.Vienose Saiyseekonomikai augant ESIB teigiarnas. s4lygas spekuliacijoms sudarys nevienodas.o kita lygties pusd . X Salies vidind ekonomika yra pusiausvira (vidin6 pusiausvyra) (equilibrium of internal economy/internal equilibrium) tada. 2 ) )'. vidines ekonomikos b[senos ir einamosioss4skaitos blsenos a5itl susikirtimo ta5ke yra ir i5orine.vidine bendroji paklausa. Esant letam kainq ir atlyginimq prisitaikymui. iis rySys nera paprastas. dia (l 3 . Kodel? 13.del kuriq keidiasiZrnoniql[kesdiai3.noredami lairneti kapitalo. Ji " Beje. 13.neigiamas.5. AiSku. VIDINE IR ISORINE PUSIAUSVYRA Dabar aptarsime ry5i tarp ekonomikos pakilimo ar smukimo ir mokejimq balanso einamosioss4skaitosi5orinio balanso (ESIB).vyriausybes perkamoms prekemsir paslaugorns.vidaus produktas. bendrosiospaklausos maZdjirnassukels priverstini nedarbtl. (X-Z) .grynajameksportui(eksportas rninus irnportasZ). 476 .Ir tik tada. kai subalansuota mokejimq balansoeinarnojis4skaita.Svarbfis ne tik lukesdiai del b[simojo kurso .Zmones.ir ESIB pertekliaus deficito. plaukiojantis kursas ir fiksuotas kursas. paprastaididclernispinigq sumomis disponuojantys asmcnysturi tokiq tobul4 infonnacijos sistern4 kadjuos paveikti gandaisganasunku. kuri4 sudaroSiosiSlaidos: C vartojimui: 1. kai bendroji paklausa lygi produkro potencialiajam (visiSkouZimtumo)lygiui. Zinomqlygti: Y:C+I+G+(X-Z). kai ekonomika yra smukimo ar pakilimo stadijoje. ir vidine pusiausvyra. Jei vyriausybe nesiki5a I valiutq keitirno rink4 rnokejimq balanso kapitalo s4skaita taip pat turi buti subalansuota. gali pardavineti savokapitalus vienosSalies i5 1kit4. gali 13. ar prisiminkirne Pradekimenuo vidaus produkto pasirilosir paklausos. kai kainos ir atlyginimai nukris. Ai5ku.3 paveikslematome ivairius galimus rySio tarp to. arbavidine absorbcija.3 pav.

nronctarinir f i s k a l i n cp o l i t i k a sur. l3'3 pav. Einamosioss4skaitos pcrtcklius Padidcjqstaupymas. kad.3 pav. irjos priklausonuo valiutos kurso reZimo. uZsieniediai nei isigyja vis daugiauvietiniq aktyvq. tai sumazinapasaulines nes rinkos salies eksporto paklaus4ir padidrna importo paklausq. kurie trurnpuojulaikotaryiLr gali i5balansuotiekonomlkq pavyzdliui. einamosioss4skaitosperleklius ir vidinis s4stingis.na2ina importo oaklausa Vidinis ckonornikos srnukintas l S a u g u sc k s p o r t o i paklausa raZina n k c i t i r n ok u r s q . maZija cksportas. t. s u k c l i ac k o n o n t i k o s oakilima I t Vidinis ckonomikos pakilimas :l Nuosnrukis kitosc Salysc. kai del atlyginimq ir kainq prisitaikymo atsistatovisi5kas uZimiumas. visa tai sumaZina bencliEja paklausq o tai ne tik sukelianuosrnuki.pasiekiama tik ekonomikos ilgojo laikotarpio pusiausvyros taske. gali sukelti iiauggspolinkis taupyti ar p'sitaikyrnasprie Ji stabdandiosios fiskalines ir monetarines politikos.o del to atsirandaeinarnosros sqskaitos deficitasir sumaZeja bendrojipaklausa padrcleja bei nedarbas. Nagrinedarni uldarqlq ekono'rikq mateme. ner vretospiliediai perka daugiauuZsienioaktyvrl.y.inE ir fiskaling politik4.iti is nuosmukio. pasekmes gali bfiti visai kitokios.usiausvyros artejama per letai.bet ir sumaZina imporla. didcja v a l i u t o sk u r s a s Einamosios sqskaitos dcficitas MaZcja taupyn. Vidine ir i5orinepusrausvyra Panasiaiveikia ir realiojo valiutos kurso padidejirnas.ir pastoviq sraurq kapitalo s4skaitoje. tai galima paspartinti pei mbneta. samvba pasiekiapotencialqf[lygi ir sutampasu benclrosios paklausos tieuJ raaa nera nuolatinio spaudimo i uZsieniovaliutos rezervus. jei prie vidines p. monctarini ir f i s k a l i n cp o l i t i k a t a r n p as k a t i n a n d i d a 13. Atvirojoje ekonornikojetaip bandant is. 477 . tarptautiniosalies prekiq konkr"rencingumo sumaZejirnas.ras. rodo tuos sukrdtimus (sokus).

littl tiekirnasi rinkq priklausys jq ne tik nuo vyriausybdssprendin. tai. Tarkime. Del Siq operacijr-1 vyriausyb€ iSeikvoja dali cirkuliavusiq obiigacijq ir uZsienio valiutos rezervq. pavyzdZiui. Jei taip nebr. sr-rsidard mokejimq balanso deficitas. esant fiksuolarn norninaliaiam kursui. kad sumaZetqpinigq pasiIla. 6 . o ir vidine pusiausvyra. Taigi galime padaryti labai svarbi4 i5vadq kad. esantfiksuotan. N T O K E J T M U A L A N S A S . Sterilizacija (sterilization) yra atvirosiosrinkos operacija vidaus obligacijornis ir vidaus pinigais. kad ekonomikai budinga iSorind (X-Z) turi blti lygus nuliui.ro daugiauprispausdinti. arba perteklius. atvirk5diai.rsa. littr. ji gali pabandytisterilizuotividinE pinigLp pasi0l4.Tada grynasiseksportas vidausproduktas lygus visi5kouZimtumo lygiui. nritekapapildornai Jeigu vyriausybe nenori. vyriausybe gali nurodyti centriniam bankui supirkti dali obligacijq. Tai padidina pinigq pasi[Ie1. l.nadideja litu nr"rtekeiimas rinkos. nes jiems reikia r"rZsienio prekems aklyvarns valiutosuZsieninems ir [sigyti.Daugurna privadiq individq pasiinra pinigus.1 3 . siekiant neutralizr. PavyzdLrui. infliaciiostempaiSalies vidr{ieir likusioiepasaulio ieigu sutampa dal).roti mokejirnq balanso i5balansavimoitak4 Salies vidauspinigq pasiulai.rs. del to iSsibalansuos ir importo p ir eksporlo usiausvyra. B PRISIDERINIMAS. o esant balanso i5 pertekliui. vidine ir i5orin6pusiausv)'ra imanornatik tuo alveju. pasikeis realusis kursas. bus arba prekybos balanso deficitas. Taigi. litus.Taigi vidinepinigq pasilla sumaZdja tiek.2 lygll ir tarkime. realusis su Jei kursasbus auk5tesnis Zeuresnis ar uZ t4 reikirng. atitinkamai.r keitimo kursui. Tam ji parduodadall uZsienio valiutosrezervq. Tada vyksta tokie procesai.je. tai tiktai vienintele realiojo kurso reik5me leis sulyginti eksporto paklausa importo paklar. Jeigu yra nurodytasY bei realiosiospajamos likusioje pasaulio dalyje. Vyriausybd per oficialql[ finansavimqsiekia i5laikyti fikslrot4 kursq valir.rtq rinkoje.p I N t G U p A S l u L A . koks yra mokejirnqbalansodeficitas. Taigi fiskalineir monetarine politika turi uZtikrinti.esant rnokejimq balanso deficitui ir del to sumaZejus vidaus pinigq pasiulai.i5ima i5 cirkuliacijos. ESANT FIKSUOTAM VALIUTOS KURSUI Panaudokirne13. kad 418 . I\IONETARINE IR FISKALINE POLITIKA.kad Sit4lygi Y atitiktq ir norirnas iSlaidqlygis C+l+G (r'idineabsorbcija arbavidindbendrojipaklausa).esant rnokdjimr"r balanso deficitr-ri. 2.

didindamos tarptautinIkonkr"rrencingurnqSryn{ti eksport4.o del to krinta ir irnportopaklausa. Kaip bus atvirojoje ekonomikoie. kad vidauspalLrkanq nonla grgZtqiki pasaulines pahikanqnormos. llguoju laikotarpiu jet bus i5orinepusiausvyra. Tobula sterilizacijaiS esrles yra Salies vidaus obligacrjqpanaudojimas vietoj uZsienio valiutos rezervLl. esant pastoviam pinigq tiekimui. Del to kapitalo s4skairos deficilas isliks rol. r). (X-Z) lygus nuliui.Vadinasi. kur palfikanq nonna nusistovi pasauliniolygio.prikala" vidinE pal[kanq nonnq prie pasaulinio lygio.ror-nikoje.. del to ir padides skirtumas (X-Z).*. realioji pinigq pasiula M/P turi bfiti lygi realiajai pinigq paklausai L(Y. kr. arba turi buti surnaZintivartoiirno ir investiciiLr 419 .rlasis kapitalo judrurnas . kad britr-1 neulralizuoras nepageidaujamasvartojirno surnaZejimas. krintandios kainos ir atlyginimaipadidinaAD.rdirnas mokejimq balanse.rkelsatlyginirnq ir kainr4 kritirrq. pradinis nuosrnukis palaipsniui sr. kai vyriausybe nesiima jokiq fiskaliniq ar monetariniq priemoniq tokiant p r i s i d e r i n i m u ie g u l i u o t i . pajamosirgi maZ€ja. Kadangi pajarnq sumaZdjimas. Prie5ingai nei uZdarojoje ekor. o tai padidins realiqlq pinigq pasiul6 sumaZins palfikanq normas ir gr4Zins bendr4lEpaklaus4 visiSko iki uZimtumo lygio. Tai tuoj pat sukelia kapitalo i5plaukirnqi5 Salies.Sukeltaskainq kitimas vienasnepaj6gus atkr-rrti kartu ir iSorinibalans4. kaip ekonon-rika nrisiderina prie ioko. sumaZina pinigq paklaus4 krinta palfikanll norma. maZejant vartojimo i5laidornsir esantpastoviarn pinigq tiekimui bei finansineipolitikai.1c. ir Taigi pradinisC+I+G kritimasgaliausiai padidina(X-Z).Tadiaujis pranykstakapitalo sqskaitos pokydiuose.rZernins vidines kainas ir atlyginimus.ras krinta. kol visLl5iq dydZiq suma susilygina su potencialiuojuproduktu yp. kad iSaugs tarptautinis eksporlo konkurencingurnas. Tadiau tobr. o vidind absorbcija(G+I+G):Yp. pasireiSkia vidinis nuosmukis.rriqnr-rstaro visi5ko uZimturnoprodukto lygis Yp ir pasaulindpahkanq norrna . I kapitalo sEskait4 Palaipsniui vidinis nuosmukis tiek nr. r UZdarojo_ieekonomikoje padidejus polinkiui taupyti. jeigu vyriausybesieks palaikyti pastovqnominalqjI kurs4 kai yra tobulasiskapitalojudrumas? Kai norimas vartojin.padengtqrnokejimq balansodeficit4. GriZta vidine pusiausvyra. MaZa to. kol pinigq iSplaukimas sumaZins pinigq vidaustiekim4tiek.Ir tik tada susilpnis kapitalq iStekejimospar. Cia panagrindsime. pinigq politika negalipadidintirealiosios pinigq pasi[losilguoju laikotarpiu.atsirandaeinarnosios s4skaitos perteklius. nes maZina palhkanq normfu atvirojoje ekonomikoje. kainq ir atlyginimq kritirnas didina AD (bendrqj4paklaus{. arba turi padicleli vyriausyb6s iSlaidos. tadiau i5lieka einamosios sqskaitos perteklius. Taigi vieninrelis bfidas pasiekti vidinq ir i5orinE pusiausvyr4 yra fiskalines polirikos pasitelkiamas kol (C+I+G) padideja tiek. kurio.

l norma nusileidZiaZemiaupasaulinio lygio.Tada padidejakapitalo iplaukoskapitalo sqskaitoje.vidaus rrinieu politika yra bejdgd. pallkanr.nei valiutos kurso nepriklausolnq tikslq.Taigi.atvirojoje visi5kai (t. nominaliosios pinigq pasiDlos padidejimaspadidina realiqf4pinigq pasihl4 trumpuoju laikotarpiu ir skatina vidines palfikanq normos maZejimq. Veliau pamatysime. tai tgsis tol. ZodZiu.o todel ir pinigq paklausa. Padideja bendroji paklausair produktas.Auganti palukanq nonna nenuslopina to AD padidejimo.kol vidaus pinigq pasilla sumaZes pradiniolygio. kai leidZia valiutos kursui laisvai prisitaikyti. esant fiksuotam kursui ir tobulajam kapitalo Tobulasiskapitalojudrumasrei5kia. o tarptautiniokapitalo savininkai nords iSveZtidar daugiau pinigq.skatinimo mokesdiai. pinigq pritekejimas padidina pinigq pasihla atitinkarnaisr-r realizua auk5tarealiqjapinigq paklausa. surnaZina tarptautin[ konkurencingumq (nes nominalusisvaliutos kursaslaikomaspastoviu). vyriausyb€ turds eikvoti uZsieniovaliutos atsargas.tai iki sukelia kapitalo nutekejimq I uZsieni. ir pal[kanq norma sugri5iki pasaulinio lygio. vyriausybei ipurnpuojant vis daugiau pinigq.kad vyriausybe negali nustatyli nei pinigq pasiulos. nes.)2.. O tai rei5kia. Dabar paZiuresime. kad neveiks ir sterilizacija.Kai Sis procesas i5sivystys tiek. kad auk5tesn€s uZsieniediq pajamos padidina rnusq eksporto paklaus4.Taigi i5provokuotaskainq ir atlyginimq prisitaikymas galiausiai gali . Del to. Einamoji s4skaita (X-Z) igauna pertekliq.jei Sioapribojimonebutq. kad atkurta tiek vidine. kas Jeigu kainq prisitaikymas letas. sugr[Slygybe tarp vidines ir pasaulinds Kai kainq prisitaikymas nerangus. Tada vyriausybd privalo nustatyti tokiq Saliesvidaus pinigLl pasinl4. tiek i5orine pusiausvyra. Bet ji negali uZfiksuoti abiejq Siq dydZiq. kuri sukele eksporto paklausospadidejirnas. tai Jeigu SokasukeliauZsienyje esandios Tarkime. tai reik5. kuri sulygina viding ir pasaulingpal[kanq norme. kad vyriausybd nereaguojai Sokus.Vidine pahkanq norma turi ir iSaugti. atsitiktq. llgesniu laikotarpir. kad (X-Z) pasidaryslygus nuliui. vidines pusiausvyros ekonomikojen€ra automatiniomechanizrno ir iSorinespusiausvyrossusidarymokartu) pusiausvyraisraZinti ilsuoju laikotamiu.r auk5tesne AD palaipsniuipakelia kainas ir atlyginimus. kad vyriausybegali uZfiksuoti vidaus pinigq pasi[I4 tik tada. jeigu jos rnaZesnes Ir uZ spekuliantq iSveZam4tarptautini kapital4 vyriausybd turi pasiduoti arba sumaZinti kurs4 arba sumaZinti vidaus pinigq pasiulq o tai dar rnaZiau pageidautina.susidoroti" uZsienio prieZasdiq su sukeltuSoku.O esanttobulajamkapitalojudrumLri. skirtingai nuo uZdarosios ekonornikos. Kol kas laikom6s nuomonds. prieZastys. kylant mokejimq balanso deficitui. kol paltkanq norrnq. 480 . i5vadakitokia.

Jeigu kainos ir atlyginimai prisitaiko letai. keidiantisvaliutoskursui? I3. Vidinis kainLl lygis gali prisitaikyti.Tadiau ilguoju laikotarpiu isliks einamosiossqskaitos deficitas. VIDUTINIUOJU IR ILGUOJU LAIKOTARPIU Fiksuoto valiutos kurso sistema.sumaZindama konkurencingumE grynqjl eksportq kol isivyraus ir vidind pusiausvyraar visi5kas uZimtumas. vidutiniuoju ir ilguoju laikotarpiu.o vidine ekonornika bus visi5ko uZimtumo bfikles.7.tlguoju laikotarpiuaukstesne AD pakels kainas ir atlyginimus. naudinga devalvacijq atlikti. jei potencialusis bus lygus vidinei absorbcijai Yp (C+I+G). Grynasrs eksportas turetq padideti. veikusi 1945_19i0 m. veliau paZi0resirne. kai vidine pallkanq norrnayra pasaulinio lygio.svarassterlingqbuvo devalvuotas 1949ir 1961metais. kad bus daug ilgalaikiq sanderiq. Nors valiutos kursai buvo uZfiksuoti. ir iSorinE pusiausvyrq. bet uZkelia r. O kas vyks. Atvirojoje ekonomikoje. tik Panagrinesimedevalvacijos pasekmes trumpuoju. Tadiau fiskaline politika atvirojoje ekonomikoje yra netgi galingesne trumpuoju laikotarpiu negu uZdarojoje ekonomikoje. Ilguoju laikotarpiu padidejusi AD pakelia kainas ir sumaZinarealqji pinigq kieki.Atviroje ekonomikojekapitalo srautaisusiejar su pasauliniolygio r*. monetarind politika gali pakeisti realiqjq pinigq pasiDl4 tik trumpuoju laikotarpiu. kuri ilguoju laikotarpiu gali uZtiknnri ir viding. kapitalo judrumas atirna net ir tokiq galimybg. kad AD paveiks visi5ko uZirntumo Yp rygi. DEVALVACIJOS PASEKMES TRUMPUOJU. 15 pradZiq tarsirne. Todel trumpojo laikotarpio fiskaline politika tures didesng ltakq fiksuoto kurso ekonomikai. tuoj po devalvacijos pabrangsirnportasir atpigseksportas.Taigi. konkurencingumas. kai ar jau Sokas iSvedeekonomikqi5 ilgalaikespusiausvyros bukles. Tadiau dia svarb[s du momentai.. nustatytampasauliniampajamq lygiui ir pasaulineipalDkanqnonnai .o ir pirkejai ne is karto priprantaprie naujq 481 . pirma. yru tik vienintele fiskaline politika. tadiau kartais buvo leidZiarna siuos kursus pareguliuoti. o ne ilguoju. kad salyje yra vidinds ir isorines pusiausvyrosb[kle. kai kainq prisitaikymas nerangus. kol C ir I sudarytapaklausanukris tiek. vidinis uZimturnasgarimas. kad uztikrintq tok[ konkurencingum4kuris sulyginseksportqsu irnportu.UZdarojoje ekonomikoje. iSaugs t. esantnustatytaividinei palukanqnonnai r. nes tikerina. PavyzdLiui.* . buvo vadinama reguliuojarnai fiksuota sislema. UZdarojoje ekonomikoje skatinandioji fiskaline politika trumpuo1u laikotarpiu padidina Y. o tai lerina I didejim4.y. nors devalvacijaskatina (x-z) didejimq bet 5i reakcija gali blti leta. kaip mateme. didindarna r tol.

rnaZesnes nei 482 . o veliau susidaro perteklius. sumaZdjus nacionalinds valiutos kainai. Po to ry5keja teigiami poslinkiai.kai ta5keE deficitasbus likviduotas.4 pav. J kreiv€s poveikis (J . sEskaitos Tadiau ilguoju laikotarpiu. NX 13. kad devalvacija einarn4jqs4skaitq pagerinstik tada. einamosios sqskaitos Kaip bus vidutiniuoju laikotarpiu?Pena5ykime13. tarkim. esant ncclastingaipaklausai. reikia laiko. pradinis einamosros valiutos devalvacijoskeletq menesiq s4skaitosdeficitas (AB) po nacionalines gali net ir pablogetiir pasiektimaksimalqdeficitq (CD) ta5keD.2lygti: " Mar5alo-Lernerio(Mashall-Lemer) s4lyga sako. ar Antra. Be to. nominalusis uZsienio prekybos balansaspablogeja. Taigi einamosios deficitastrumpuoju laikotarpiunetgi padidesa. kai importuotojai prisitaikys prie kainr.kai irnporto ir eksportopaklausos pagal kainassurnayra elastingumq absoliutiniu dydZiu rna2esneuZ 1. o vdliau pagerds. pavaizduota J kreive. o eksportas spejo padideti labai nedaug. ir galimasatvejis. patirtusnuostoliusdel kainq surnaZejirno. po devalvacijos i5 pradZiq einamoji sqskaitapablogds. litais. eksporto vertd trumpuoju laikotarpiu padides nedaug. EinamosiossEskaitos kitimas b0senos Kaip rodo 13. kai.curve effect) .nors fizind jo apimtis ir nespespasikeisti. kad padidetq eksportuojandiqSakq gamybinis pajegumas bltq pradetigaminti importo pakaitai.prekiq paklausoskiekio padidejirnasdel devalvacijoss4lygos pajarnas. pana3iai kaip ir rnonopolijos atveju. einamojojes4skaitojeatsispindieksportoir importo skirtumo kaina.kainq.6 o eksportuotojai .prie padidejusios paklausos.EkonornistaiSi4reakcijEvadina J kreive (kritimas iki apadios po devalvacijosir vdliau pakilimasauk5diau pradinio ta5ko). Lodliu. (X-Z) ar.4 pav.rk5tesniq padides. t. Tadiau importo verte del lito devalvacijosi5augsZymiai daugiau.situacija.y. Jei po devalvacijos vidines kainos dar nespdjo persitvarkyti.

kai kainos bei atlyginirnai ir lr padides tokiu pat procentu. Vadinasi.tai i5rySkesr€alios pasekrnes sumaZds realieji mfisq atlyginirnai. kritimas -+ tarptautinio 483 . taip pat ir atlyginimq. devalvacija gali tik laikinai padiclinti tarptautini konkurencingumq.paprasdiausiasb[das greitai pakeisti konkurencingum4. kad jei i3 pradZiq ekonomikai budinga ir vidind. Taigi. ir i5orine pusiausvyra. Pagrindiniameekonomikosta5kebuvo nedarbasir laisvi rezeryai. realusis kursas ir konkurencingumas sugri5i pradin[ lyg[. todel vieno nominaliojo rodiklio pakeitirnas sukelia toki kitq nominaliqjq dydZiq kitimq kad realieji dydZiai sugriZtai savo pusiausvyros reik5rnes. ddl devalvacijos pakis visi nominalieji dydZiai. Kompiuterinis modeliavimas Anglijoje parode. 1. kad del tokir4 procesq devalvacijos efektas visi5kai i5nyksta per 5 metus. kaip aptartaanksdiau devalvacija kartu su stabdandiqia fiskaline politika. kad buvo padarytataip. o trumpojo laikoterpio efektas. 2. ZodZiu. Koks efektas ilguoju laikotarpiu'/ Siuolaikine ekonomikos teorija tvirtina. pagaminamapapildomq prekiq. nori pagerinti einamrfq s4skaitq ji turi lygiagreiiai fiskaline politika surnaZinti vidinE absorbcij4(C+l+G). jei vyriausybe. ZodLtu. Tarkime. prodr"rkcijos. Jeigu nebus kitokiq pakitirnq ekonomikoje. Tada vidutiniuoju laikotarpiu nebus spaudimo. gyvenimo lygio pabrangim4 privers kelti atlyginimus. del to.sumaZ6joeksportopaklausa.1ar. Pradiniame ekonomikos ta5ke buvo visi5kas uZimtumas. Tada.ir [vyko realus Sokas.Ilguoju laikotarpiu realiuosiusdydZius nulernia realiosios jegos. greitai pa5okakainos ir atlyginimai. o realieji iSliks nepakitE. kad svarbune nominalieji. Galima [rodyti. naudodamasi devalvacija.einamosioss4skaitos pagerejimas gaunamas po pirrnqjq dvejq tik metq (tuo 5 metq laikotarpiu). maLelanedarbas.Po to sumaZeja tarptautinis konkurencingumas krinta grynasiseksportas. Nors tai apriboja kainq spaudirnoper AD padidejim4 reikia galvoti ir apie AS. sukeliandio vidiniq kainq kilim4 ir bus i5laikytaspadidejgstarptautiniseksportokonkurencingumas ir Zemesnis realusis kursas.kartu su devalvacijareikia didinti ir rnokesdius. Seka tokia: realus Sokas-+ paklausoseksportui kritimas + AD maZejimas(einamosios sqskaitosdeficitas) -+ kainq.Y=(C+r+G)+(X_Z). devalvacija padidina grynzul eksportq (X-Z). Tadiau devalvacija . kiek devalvavo valiuta. Kaip matdrne. o realieji dydZiai. padidejusAD. padid€jus bendrajai paklausai AD. irnporto pabrangimas del devalvacijos sukels Zaliavq. Kiti svarbiausipakitimai vyksta bendrojojepasitloje )r Cia galimi du atve.

tai vrenos Salies realqji kursEgalirnapakeistidviernbldais: 1. Pakeitusvidines kainas. bus tarptautiniskonkurencingurnas atkurta ir ilgalaike pusiausvyra. Taigi Salyje bus perkama santykinai maizrasimporto ir santykinai daugiau viduje pagamintq prekiq. Importo naklausa priklauso nuo vidinio produkto apimtiesir realiojo valiutos kurso.sumaZds padid€skonkurencingumas.o esantplaukiojandiam abu. Jeigu valstybepasitelkiadevalvacij4 vadinasi. kad i5 pradZiq ekonomikai bfidingir ir iSorine. kai Salyjevidines kainos krinta. o ne ilguoju kainq ir atlyginimq prisitaikymo laikotarpiu.Jei prie5insis. nes importiniq prekiq kainos nemaZesarba net augs. ir vidinis nuosmukis ltikins darbininkus. Tarkime. vdlesniuose skyreliuose.y. ir vidine pusiausvyra. Tai ir yra tarptautinio konkurencingumo padidejimas. t. vel nukris. Jeigu darbininkai nesiprie5insrealiojo atlyginimo kritimui ddl devalvacijos. o eksporto paklausa. kad fiksuoto nominaliojo kurso sistemoje telieka antrasis blidas. Pakeitusnorninalqjikurs4.nes mokejimq balansas 484 . Ai5ku.subalansavimas +AD konkurencingumopadidejimas-+ einamosios s4skaitos padidejimas(del eksportoi5augimo).8. kai atlyginimai sumaZes pat procentu kaip ir kainos. tada trurnpuojulaikotarpiu Taip [vyktq nesiimantdevalvacijos.nuo produkto uZsienyjedydZio ir realiojo valiutos kurso. del to i5sibalansuos ar ir einamoji sqskaita).ipinigq i5tekejima o kartu ir pinigq pasifllossumaZ€jim4 metu.Sieprocesaiivyksta i5 karto. Kai yra plaukiojantis kursas. ji yra pusiausvira ilguoju laikotarpiu. vyriausybd nesiki5a i valiutq keitirno rinkq nera grynojo pinigq pervedimosrautotarp Saliq. 2. kad realLji darbo uZrnokesti sumaZintitikslinga. Tod6l vidine ir aplinkinio pasaulio ekonomika gales blti vidines ir iSorines pusiausvyros potencialiosios apimties lygio tik tada. jeigu bus vienintele tinkama realiojo kurso reik5rne(nesjei kursasbus auk5tesnis Zemesnis ar uZ 5i4 reik5mE. Jeigu likusioje pasaulio dalyje yra nustatytas kainq lygis. Beje. 13. PERKAMOSIOS GALIOS PARITETAS IR SPEKULIACIJOS ITAKA PLAUKIOJANdIAM VALIUTOS KURSUI jokiq Siame skyrelyje darysimeprielaicl4 kad vyriausybenenaudoja fiskaliniq ar monetariniq ekonorrikos reguliavimo priemoniq. tuo tokiu Realusis darbo uZmokestismaZesnet ir tada. Kas atsitinka pamatysime atvirojoje ekonomikojejas naudojant. atsiradqsrnokejimq balanso deficitas padidintq CrynE.

Todel tada. m€sos kaina doleriais nepasikeis. Yra ilgalaike pusiausvyra ir vidinis bei iSorinis subalansuotumas.Pasinaudosime anksdiaunurodytu pavyzdliu mdsos kainai i5augus nuo 10 Lt iki 20 Ltlkg. ' 485 . kad Lietuvoje nominaliosios kainos ir nominalusis lito kursas doleriais kasmet i5auga l0 proc.ilguoju laikotarpiuvidinis kainrl lygis priklausysnuo tos 5aliespinigq pasifloss. PadvigubintaSaliesvidaus pinigq pasiDla. 3.kurio laikydarnasivalstybesbankq sisterna pagal savo turirn4 pinigq pagrindq sukuria Salies vidaus bankq indelius. i5liks 2 USD/kg. tiek eksporto reliatyviosios kainos bei konkurencingurnas.125USD. o kursui kritus nuo I Lt :0.PrekiLlkainos prisitaiko vangiai. o kursai gali labai staigiai Sokineti per palyginti trump4 laikotarp[.lygiai kaip ir uZdarojoje ekonomikoje. kad vidine infliacija uZsienyje nepaveiktq realiojo konkurencingumo.visada lygus nuliui. T4 geriau suprasime. kuri galima gauti. Tokiu atveju tarptautinislietuviikq prekiq konkurencingumas nepasikeis. realiLgLl konkurencingurnr4 pusiausvyroslygis i5liks pastovus ilguoju laikotarpiu. acij E Kapitalo litais savininkai lygins pajamingum4 kuri gales gauti skolindami litus. O kaip bus. Kursas gali staiga Sokteleti. jeigu ndra realiq Sokq (pavyzdLiui. panagrinej spekuli os kursaisteorii a.ir del to padvigubejo vidaus kainq lygis. Nepasikeis tiek importo.kad: l Nera ilgalaikesinfliacijos. Bendrasispajamingumas skolinant doleriais bus doleriniq aktyvtl palukanq norrna (pavyzdLiu| JAV vyriausybes obligacijq) plius kapitalo Pinigq pasillq nulernia ryriausybes vykdorna pinigq ernisija ir tas sanrykis. Tadiau trumpuoju laikotarpiu realusisvaliutos kursas nebltinai bus pastovus. litus paskolinus uZsieniui(pavertusuZsieniovaliuta). naujq technologijq ar Zaliavq Saltiniq atradimo). Tada.Cia svarbu: l.kuris uZtikrinailgalaikg vidinE ir puslausvyrq rsonnQ Pirmiausiatarkirne. Taigi ilguoju laikotarpiunominalusiskursasturdspasikeistitiek. jei infliacija yra nuolatind? Tarkime. dvigubai sumaZinusnominalqji keitimo kurs6 sugri5 i5orine pusiausvyrair realusiskursas.Nominalusis kursas laikysis perkarnosiosgalios pariteto. su pajamingumu.tol kol i5bles tarptautinio kapitalo savininkq noras staiga permetineti pinigus tarp valiutq.25 USD iki I Lt =0. o nominalieji kursai keisis taip. Tokius Suolius gali sukelti tarptautinio kapitalo judrumas. 2. kad bfitq pasiektastas vienintelis realusiskursas. o JAV dolerio infliacrjos ndra. Apibendrinus galima padaryti iSvad4 kad..

nes tikesis ateityje keitirno PPP lygio. nes tik tadanusistoves perkamosios nepriartds prie perkamosios galios Nagrinejamoje situacijoje lito kursas paritetokurso lygio tik tada. aia 1000 litq sudare kapitalo prieaugis(100 proc. Jeigu lito kursas nukrito iki 20 LtlUSD' tai. dideliq kapitalo kiekiq spekuliaciniq i lZvelgti 486 . kad lito kursas vis delto kris? Todel. spekuliantai investuos i laukiama kapitalo valiut4. reaguojanti tarptautin[ fondq jos kursaspakils Zymiai auksdiau antpludi. Vadinasi. bus gauta 2200 litq. Ilguoju laikotarpiu aukStesnioinfliacijos ternpo Salyse. tada kapitalo prieaugistaps lygus laukiamierns stimulo supirkti litus. kad galiausiai lito kursas tures pasiekti kvalifikuoti spekuliantai Zino ilgalaike pusiausvyra. tada spekuliantas neinvestuos litus. pajamq. nustos skverbtis. Bet jei trumpuoju laikotarpiu Salyje bus nustatyta aukStesndnei tikimasi ilguoju laikotarpiu pallkanq nonna. del atsirandandius kurso kritimo.lgalinanti pasiekti i5orini balans4 panaikinti i5balansuojanti poveiki. Jei obligacijos davd l0 proc.PPP yra ta vienintele kurso reik5me. Kiek? Kursas kils tol. kartaisb[tini trumpalaikiaikurso Soktelejimai. kur[ sudaro infliacijos tempq atskirose Salyse skirtumai. pennetimqi5 vienos Salies kit4. tada pirkti litus. Kaip prisimename. Tadiau ilguoju laikotarpiu kursas nusistovds apie PPP lygi ir keisis priklausomainuo PPP kitimo. pavyzdLiui. patrauklesnE Todel. Todel spekuliantainenukentds.Lietuvoje pal[kanq norma 2 proc. nors.Tiktai nuostoliamsdel kurso kritimo. lr tada spekuliantai siekiant kurso kritimo .ZodLiu. tai bus gauta 110 JAV doleriq. kad lito kursas nukris 2 proc. vietine valiuta laikinai pabrangs. galios pariteto lygi. auk5tesnd nei JAV. kol dauquma spekuliantupatikes. vel favertus dolerius litais. ir Zmonesnebetures Kodel spekuliantaitikisi.) del lito kurso kritimo. i nei Jeigu Lietuvoje palukanqnorma butq 4 proc' auk5tesnd JAV.paprastai nes palfikanqnormos..Tegu 1000 litq pakeista i dolerius kursu 10 LtlUSD.prieaugis(nuostolis)del to. bet jei tikimasi. kad litai paverstidoleriais. Todel spekuliantamsb[tq naudinga greitai pasoktq lito keitirno kursas. kad greitai lito kursas padiddsdviem procentais. nusistovi ir aukStesnes ilguoju laikotarpiu 5i pal[kanq norma kompensuos kapitalo nuostolius. trumpuoju laikotarpiu nominalusis keitimo kursas gali Lymiai nukrypti nuo PPP lygio. nes jie laimetq 4-2:20/".jeigu vyriausyb€imsis aktyviq priernoniqiSorinei pusiausvyraigr4Zinti. pagal laukiamqkeitimo kurs4 taigi ir pagal sprendZia 2. Vadinasi. Spekuliantas prieaugl ar nuostoli.

nesitikintiems uZdirbti.yra atvirk5diai.5 pav. Tarkime. ESANT PLAUKIOJANEIAM VALIUTOS KURSUI Ankstyvesniuose skyreliuose matdme.trumpuoju laikotarpiu monetarine politika tampa galingu irankiu.. tadiau fiskalines politikos efektyvumas maZesnis. i5 pradZiq nominaliosios pinigq pasi[los sumaZinimassukels ir realiosios pasi[los sumaZejimq.kad realusiskeitimo kursase gr[Ztq pusiausvyros pozicij4.Todel. ir fiskalind. t. kad uZsienio kainq lygis ir uZsienio pinigq pasi[la yra fiksuota. Taigi tokiu atveju spekuliantams. Esant plaukiojantiemskursams. kad del didelio tarptautinio kapitalo judrumo atvirojoje ekonomikoje su fiksuotais valiutos kursais monetarind politika trumpuoju laikotarpiu beveik bejege. nes ndra infliaciniq valiutos kursq ar pal[kanq skirtumq tarp 5aliq. Tada vidines kainos kris 50 proc. kad kainos ir atlyginimai reaguojavangiai. o nominalusis keitimo kursase1tur€tqpadvigubetiiki e2.y. 481 . taip pat pastovi pinigq pasinlair pastovioskainos bei atlyginimai.ir monetarind politika teikia realq efekt4 trumpuoju laikotarpiu. Tarkime. kad vidinei ekonomikai i5 pradZiqb[dinga vidinio ir i5orinio balansoblkle. tadiau ilguoju laikotarpiu sugriZtama I visi5ko uZirntumoar vidinio balansob[k19.9. Mateme. kad. siekiant subalansuotipinigq pasi0lq su paklausa. I savoilgalaikds o t r t 13. tadiau fiskalines politikos jega i5auga. Valiutos kurso pervir5is Tadiau del to. Viduje pal[kanq procentaitokie pat kaip uZsienyje. nominalioji ir realioji pal[kanq norrna yra pastovi ir gali buti lygi 2 ar 3 procentams. uZsienyje nera infliacijos.) staiga50 proc.Taip pat tarkime.I3. kad Salyje/ momentu (13. Be to. esant ldtam kainq ir atlyginirnq prisitaikymui. dingsta stimulas pervedinetikapitalqi5 vienosvaliutos i kitq. MONETARINE IR FISKALINE POLITIKA.5 pav. sumaZinta nominalioji pinigq pasi[la.

Kursas palaipsniui arteja prie e2 lygio. pavyzdliut. Tai padidina bendrqj4paklaus4ir pal[kanq norrng. bendrosios 488 . Pastarajai keidiantis.Bet. bet kritimo staigumas tolygiai sumaZdja (kreive nuoZulnesn€). persitvarkantatlyginimams ir kainoms. palaipsniuikrintant vidinems kainoms. taip pat ir atlyginimams. Joms krentant. realioji litq pasifila bei sumaZds palukanq norrnos. Tada / momentu laukiarnas valiutos kurso kritimas atsversdidesnes pal[kanas. kuris subalansuoja valiutq keitimo rink4 ir tenkina spekuliantus. per poveiki pallkanq normai ir konkurencingumui yra galingas instrumentas. kuri savo ruoZtu bus i5provokuotastaigauspinigq pasitilos sumaZdjimo. o atvirojoje ekonomikoje plaukiojandio kurso sukeltas paklausos grynajam eksportui sumaZdjimas maLrnafi skalinespolitikos skatinant[ paklausos poveik!.prieSingai:surnaZeja del palfikanqnonnos bei keitirno kurso pasikeitimq. tarpusavyjederinantiskapitalo ir einamajais4skaitai. ir stabdys spekuliacin[ kapitalo pritekejim4 1 Sali.Taigi vyriausybepasirenka tokiE vidauspinigq pasi[I4 koki4 nori. kad vidine palukanqnorrnavisam laikui susietasu pasauline palUkanqnorma. mokejimq balansasvisada lygus nuliui.kurias galima gauti Salies vidaus valiuta.Tadiau pinigq politikos efektyvumastrumpuoju laikotarpiu. Monetarine politika. Tarkime. Taigi monetarine politika sali stipriai paveikti vidine absorbcijair sr-rkelti didelius konkurencingumo pakitirnus. kad pinigLl pasiulos reguliavimas turi buti susietas su valiutos kursu. Esant fiksuoto kurso reZimui. nera tarptautiniq piniginiq srautq. Bet tada vyriausybeturi tenkintis tokiu kurso kitimu. vyriausybe nutare padidinti vyriausyb€s iSlaidas. Ypad staigusSoktelejimas e3bus sukeltasi5 pradZiqlabai aukStos iki vidines pal[kanq normos.O tai verdia nedelsiantpakelti kurs4 nes turi bOti atoveiksmis kapitalo iplaukimui. vis lddiau ir lediau kris lito kursas (kad sutrukdytqmasini tarptautinikapitalojudejim{. Esant plaukiojandiokurso reZimui. d6l to padides. vidines pinigq pasi[los sumaZdjimas sqlygos mokejimo balanso disbalansq nes vidind pal[kanq noma tur6s atitikti pasaulinIlyg[ (vengiantsukelti masiniuskapitalosrautus). Del to plustelejusio uZsienio kapitalo pristabdymui laikinai valiutos kursas pa5oks virS naujosios pusiausvyros lygio e2. Bet b0tina pabrezti.sumazintipinigq paklausq reikdsnedelsiant padidinti viding pal[kanq norm4. Beje. vyriausybegali paskelbti.kad vyriausybevisada turi leisti rinkos jegoms nustatyti arba pinigq pasill4 arba valiutos kurs4. kurie tik palaipsniui bus likviduoti. Taigi uZdarojoje ekonomikoje auk5tesnds pal[kanq nonrrosi5 daliesi5stumiaprivadiasi5laidas (maZina vartojimo ir investicijq paklaus{. ZodLiu nesvarbu.norint i5laikyti pusiausvirq vidinE rink4 uZtenkapakeisti Salies vidauspinigq pasi[lq. kaip nagrinetume Siq problernq paai5keja. esant plaukiojandiam kursui.

Pagrindine svaro sterlingq kurso kritimo prieZastis 1986m.DaugumaSaliqnuo 1973m. padvigubejusnaftos kainorns. buvo staiguspasauliniqnaftoskainq kritimas. Sis modelis remiasi nelanksdiomis kainomis ir prekiq bei pinigq rinkq s4ry5iu.. Analizuodami remsimesMandelo-Flerningo rnodeliu (pavadintuji sukfirusiq autoriq Roberto Mandelo (Mundell. perejo prie plaukiojandiokurso reZimo6. ir analizuojamatrumpuoju laikotarpiu.f ) + 1 ( r ) + G+ N X ( e ) . j[roje naftos iStekliusbei 1979-1981 Pradejusnaudoti Siaures m. Tai reiSkia. sumaZinus DidZiosiosBritanijos pinigq pasiIlos augimq vidutiniSkai 2.10.3) /114\ v M _I(Y.pasauiines palukanqnomtos r.jog gali gauti arba teikti bet kokio dydZio kreditus pasaulinejefinansq rinkoje. Mandelo-Flemingo modell apibfidina prekiq bei pinigq rinkos ir atvirosios ekonomikoselemento. Pavyzdliut. lygtys: Y = a +c x V . kad del minetq ivykiq ilgalaikds pusiausvyrossvaro verte turi pakilti.3 proc. kuris yra atvirosios ekonomikos IS-LM modelio modifikacija. bet iSliko auk5tesnis net 1973m. MAZOS ATVIROSIOS EKONOMIKOS MODELIS Svarbiausias 5io skyrelio tikslas .rrsrl sq'ravimq 489 . Marcus) garbei).\ " Tadiau stengiarnasi iSvengtididesniqnei abipussutartakr. Mandelo-Flemingo modelis (Mundell-Flerning model) IS-LM modelismaZaiatvirajaiekonomikai.kad. nepaveikdarna pasaulinio palDkanqnornos lygio r-. Salies prekiqkonkurencingumas. Robert) ir Markuso Flemingo (Fleming. i5 pradZiq kursas Soktelejo staigiau.i5siai5kinti monetarinds ir hskalinds politikos poveik[ BVP atvirosios ekonomikos modelyje. taigi susidare menkesnis. negu 1973m. nes reik€jo pristabdytipotencialtlspekuliantq pltstelejimq. sumaZejo DidZiosios Britanijos konkurencingumas. 1981-1986 m. Be to. I3. realusis svaro sterlingq kursas (matuojant valiutq krep5io atZvilgiu) sumaZdjo.kad nagrinejamojiSalis tokia maLa.abu Sie lvykiai sukele svaro pabrangim4 nes spekuliantai suprato. Apskaidiuota. DidZiojoje Britanijoje 1911-1981m. buvo labai auk5ta svaro sterlingq infliacija (palyginti su likusios pasaulio dalies valiutomis) ir kartu augo realusisbei nominalusiskursas.Taip atsitiko del stabdandiosios pinigq politikos. (13. I proc..

( r3 .Salyjepagamintq [tak4 prekiq kainos. Mandelo-Flerningo modelis Y-r grafike (13. Mandelo-Flemingo modelisY-r grafike 1) IS nuoZulnumaspriklauso nuo valiutos kurso.Tai rei5kia. didejant nominaliajam valiutos kursui. kad horizontalioje a5yje atidedama)'. toddl sudaromi du grafikai. kaip ir IS-LM modelyje. Vidiniai modelio kintamieji yra trys: Y. 5 ) Priminsirne.Kylant valiutos kainai. Sie du bfidai . o tai maZinseksportqir skatinsimport4. kainq lygis P yra i5orinis modelio veiksnys. o vertikalioje * r. kris. kad.4) formuleje pinigq pasilla yra i5orinis veiksnys. Nauja Siamemodelyje horizontali linija. ir IS kreivejudes i kairq. investicijosatvirkSdiai proporcingos Saliesvidaus palfikanqnormai. o priklausomybeanalizuojama tarp kitq dviejq kintamqjq. kad kainLllygis yra pastovus. jog vartojimas tiesiogiai priklauso nuo disponuojamqpajamq.tai alternatyvus tos padios teorijos grafinis vaizdavimas.tai modelyje nominalusisir realusisvaliutos kursas sutarnpa. Todel Mandelo-Flemingo modelyje. 490 . kainos irnportuojamomsprekems. vaizduojanti pasaulinE pal[kanq normE Modelis pasiZymi dviem ypatybemis: Y 6 Y 13. sqlygojamas Salies centrinio banko sprendimq.6pav.6 pav. Sis rnodelio vaizdavimo budas analogiSkasIS-LM uZdarojoje ekonomikoje tuo. r.todel grynasiseksportas maLls. santykines.palyginti su Saliesvidaus prekiq kainomis.3) lygtis rei5kia. dides. Kadangi modelyje daroma prielaida. Pinigq rinkoje (13. Kadangi vlename dvimatdserdvdsgrafiniamemodelyje Siqpriklausomybiqpateikti neimanoma. o grynasiseksportas atvirk5diaiproporcingas nominaliajam valiutos kursui e. kuriq kiekviename vienas i5 kintamqlq dydZiq laikomas kaip pastovusdydis. kadangi jis daro prekiq paklausai. kad (13.). e.

jos kaina kris. Mandelo-Flemingo modelis.8pav. Siuo atveju kapitalo pajamos uZsienyje didesnds..Jis keidiasi taip. Todel kapitalas[teka I sal[. Mandelo-Flemingo modeliskai pernelygdidelis valiutos kursas (vidine palfikanqnonna rnaZesne negu pasauline pal[kanq norma) 491 . uZsienio investuotojams bfitina investicijaskonverluoti i Saliesnacionalingvaliut4.2) visos trys kreives kertasi viename taske Eo. kad kreive lS kirstq LM ir r.kaip pavaizduota13. Jeigu Salies vidaus palfikanq norma. kaip pavaizduota 13.8pav.todel kapitalo investuotojainacionalingvaliutq keis i uZsienio. tuomet IS ir LM susikirtimo taskasE6 yra Zemiaupasaulinespalflkanq nornos. Tuomet lS kreive slinks i kairq tol.kreiviq susikirtimo taskq.7 pav. o tai padidinajos kain4.7 pav. kerta IS ir LM susikirtimo task4 Es virs pasaulinio pallkanq normos lygio.. Yr Yo 13. tokiu atveju padidejauZsienioinvestuotojtlsuinteresuotumas aukstesne salies vidine pal0kanq nonna. Y6 Yr 13. kol vidine palflkanq nomra susilyginssu pasauline palukanqnorma ir ekonomikapereisi Eyb[sen4. ir lS kreive slinks i de5ing tol.. kol salies vidine pal[kanq nonna susilyginssu pasauline pallkanq norma ta5ke8. Tai nule'ria valiutos kursas.kai pernelygmaZas valiutos kursas (vidin€ palukanqnorma didesn€negupasauline palukanrlnorma) Kai Saliesvidine palflkanqnorrnamaZesnd negu pasaulinepal[kanq norrna.

l. kartu ir L o Y-e grafikas vaizdliai rodo.Nacionalinesvaliutos kursas kils. Modelis apibudina prekiq ir pinigq rinkq pusiausvyrqbhsenas. Skatinandioji politikaMandelo-Flemingo fiskaline modelio Y-e grafike. l.kaip pavaizduota pav.9 pav.10 pav. o Ye dydis.nes. kaip valiutos kaina reaguoja i ekonomines politikos pasikeitimus.iSlikspastovus.lS kreive yra neigiamonuolydZio.lS kreive judes i de5inE. didejantnacionalinds valiutoskainai.. kaclangivaliutos kursas neveikiaLM lygties (13.ja grynasiseksportas.esantplar-rkiojandiam valir. Salyje vykdant skatinandiqjq fiskaling politikq tarkirne. MgZa atviroji ekonomika.10 0 Y e Y 13. kad vidine palukanq norma yra pastovi ir lygi pasauiineipallkanq nomai.9 pav. l. Siuo atveju laikoma. Mandelo-Flemingo modelisY-e grafike Siame mo<lelyje LM kreive yra vertikali.d.2 formule). mal.).kai vidaus palflkanqnonna lygi pasaulinei palukanqnormai.Mandelo-Flemingo modelis Y-e grafike (13. 13.didinant vyriausybdsiSlaidas. 13. plaukiojandiam esant valiutos kursui 492 .rtos kursui.

AnalogiSkos situacijos (veikiant skatinandiajaifiskalinei polirikai) poveikis atvirosios ekonomikos modelyje is esmes skiriasi nuo poveikio ISLM uZdarosios ekonomikos modelyje, kai r ir r padideja. Alvirosios ekonornikos modelyje, esant plaukiojandiarnvaliutos kursui, skatinandioji fiskaline politika neturi itakos y toddl, kad, padiclejus vidauspal[kanq nonnar, dideja kapitalo investicijos 1 sali, nacionalinesvaliutos paklausa,diaela los kaina, o grynasiseksportasmaLeja. ys Toclelpusiausvyros dydis nesikeidia. 1.2.Salyjevykdantskatinandi4i4 monetarinE politik4 tarkime,didinant pinigq pasi[l4 kai kainq lygis isliekapastovus, LM kreivejuda didejimo linkme dideji'ras sqlygojanacionalinioprodukto didejimq ir I desing.Pinigq pasir"rlos nacionalines valiutoskainoskritim4kaip pavaizcruota r I paveiksle. r 3.

u YEo Yer Y 13.11pav. Skatinandioji monetarine politika Mandelo-Flemingo modelioy-e grafike, esantplaukiojandiam valiutoskursui Skatinandiosios monetarines politikos poveikis y atvirosios ekonomikos modelyje skiriasi nuo analogisko poveikio bendrajarn nacionaliniamproduktui uZdarosios ekonomikosmodelyje. prisiminsime, kad uZdarosios ekonomikos rnodelyje pinigq pasiDlos padidejimas sumaZina pusiausvyros pal[kanq no'nfu todel skatina investicijas. Tadiau maZos atvirosiosekonomikosatveju vidine palDkanq nonna priklausonuo pasaulines palfikanq norrnos iygio. Kai padidejusipinigq pasiurapradedarnaZintisalies viding pal[kanq normtu tai kartu sqlygojakapitalo iitekejim4 ii salies,kur jis gali duoti didesniqpajamq. Todel nacionalines valiutos pasi0la dideja,jos kursaskrenta,o grynasiseksportas dideja. 2. MAZaatviroji ekonomika. esant fiksuotam valiutoskursui. 2.1. Salyje vykdant skarinandi4iq fiskaling politik4 tarkime, didinanr vyriausybds iSlaidasarba maZinant rnokesdius,IS kreive judes desinE ir I padidins valiutoskurs4 kaip pavaizcluota 13.12 paveiksle. Kadangi pinigq pasifila keidiasi taip, kad islaikytq nepasikeitusi valiutos kursq tai ji dideja ir LMs keivg pastumia desing.Galutinispoveikis i - )z dideja (skirtingainegu sioje situacijoje esant plaukiojandiarn valiutos 493

kursui). Taip atsitinka todel, kad skatinandioji fiskaline politika, esant fiksuotam valiutos kursui, automatiSkai sukelia skatinandiqlq monetarinE politikE.

0

Yuo

Ypr

Y

modelio Y-e 13.12 pav. Skatinandiojifiskaline politika Mandelo-Flerningo grafike, esantfiksuotamvaliutoskursui 2.2. Yykdant skatinandiqj4 monetarinq politikq (didinant pinigq pasiul{, esant fiksuotarnvaliutos keitimo kursui, LM6 kreivd slinks i deSinE, kaip pavaizduota 13.13 paveiksle. Nacionalines valiutos rinkos kursas sumaZes. Kadangi oficialusis nacionalinds valiutos kursas yra pastovtls, valiutos spekuliantai greitai parduoda nacionalinE valiut4 pinigq pasifila skatinandioji sumaZdja,ir LMr gryLtai pradinEblsenE Del SiosprieZasties monetarin€ politika neturi prasrnds; Salies CB, nustatydamas fiksuotq kontroliuoti pinigq pasitl4. valiutos kursq prarandagalirnybE nacionalinds

0

Y

u

o

Y

i

l

Y

modelio Y-e politika Mandelo-Flemingo 13.13pav. Skatinandiojimonetarine grafike, esantfiksuotamvaliutoskr.rrsui Jei Salyje, nustatytas fiksuotas nacionalinds valiutos kursas e7; galimas tik vienas monetarindspolitikos tipas - fiksuoto valiutos kurso keitimas. Mandelo-Flemingo modelyje valiutos devalvacijos rezultatas 494

sutampasu pinigrl pasifilospadidinimo, esantplaukiojandiarn valiutos kursui, rezultatais(LM juda i desinE)- grynasis eksportasir bendrasisnacionalinis produktasdideja. Valiutos revalvacija, atvirk5drai, LM kreivg pasturnia i kairq. Grynasiseksportas bendrasis ir nacionalinis produktasmaLeja. Mandelo-Flemingo modelio analizd, rodo, kad bet kurios ekonomines polilikos poveikis maZoje afvirojoje ekonomikoje priklauso nuo nacionalinds valiutos keitimo reZirno. Esant plaukiojandiamvaliutos kurso reZimr-ri, r ltakos turi tik skatinandioji monetarind politrka, fiskaline politika neveiksrninga dcl valiutos kurso didejimo. Esantfiksuotamvaliutoskeitimo reZimui, r 1tak4 daro tik skatinandiojifiskaline politika, o monetarine politika neturi itakos,kadangipinigq pasifila tLri palaikyti nacionalinds valir"rtos kurs4fiksuoto (pastovaus) lygio. 13.TI. DIDELES ATVIROSIOS EKONOMIKOS MODELIS Sis modelis sujungia kai kuriuos maZos atvirosios ekonomrkos modelio ir uZdarosiosekonomikos rnodelio elementus.procesai, vyksranrys realioje atvirojoje ekonomikoje, yra suddtingesninegu juos apraso ma2os atvirosios ekonomikos modelis. Praktiskai pal[kanq nonna atvirojoje ekonomikoje, ypad dideles Salies $tavyzclliui, JAV), ndra nustaroma, remiantis pasaulin€rnis finansq rinkomis. priesingai, pasaulinE palukanq norrng daLnai lernia ekonomine Saliespolitika, kadangi uZsieniediai nelinkE duoti ir imti didZiulir.rs kreditus fiksuota pasaulinepallkanq norma. Toddl, kuo daugiaukapitalo Salisnori pasiskolinti ii uZsienio,tuo didesngpal[kanq norm4jai tenka moketi. 13.14 pav. pateikiamakapitalo ltekejimo priklausomybenuo viclines pal[kanq nornos. I5skiriami trys priklausomybds atvejai: a) uZdaroji ekonomika, kai ndra tarptautinio kreditavimo, todel nepriklausomarnuo palflkanqnormoskapitalosrautas (cF - capitalflow) yra lygus nuliui; b) rnaZos atvirosiosekonomikosmodelis,kai kapitalojudrumastobulas kapitalaslaisvai juda (esant pasaulinei palukanq nonnai r*, o CF pasiZymi begaliniu elastingumu);c) didelesatvirosiosekonomikosmoderis (tarpinis tarp a) ir b) atvejq):kuo didesne pal[kanq nonna,tuo kapitaloltekejimosrautas didesnis. Pateikiama priklausomybd rodo, kail kapitalo itekejirno srautas priklausonuo vidines pal[kanq nonlos: CF =CF(r) . (13.6)

Remiantis ankstesniaismodeliais, dideles atvirosios ekonomikos model[ apibldina Sioslygtys: Y =a+cx ()'-f)+ I(r)+G+//X(e), (I 3.7)

495

O

C

F

0

L

r

a)uZdaroji ekonomika

b) maZa atviroji ekonomika c ) d i d e l 6 a t v i r o j i e k o n o m i k a

nuo vidinds palfikanq 13.14 pav. Kapitalo [tekejimoi Salipriklausomyb€ norlnos

r : 1 =f t x . t t .
CF =CF(r) , IVX+CF=0.

(13.8) fl15\

( r3.e)

Sios lygybesrei5kia: (13.7) lygybe - gamybos apimtis I yra vartojimo, investicijq, (mokejimq valstybesi5laidq ir grynojo eksportosuma,kai grynasiseksportas priklausonuo realiojo valiutoskurso; balansoeinamoji s4skaita) (13.8) lygybe - gamybosapimtis )'priklauso nuo fiksuoto darbo ir kapitalo kiekio; (13.6) lygybe - kapitalo ltekejimo srautas (mokejimq balanso priklausonuo vidines pal[kanq normos lygio; kapitalo sqskaita) (13.9) lygybe - mokejimq balanso einamoji sqskaita ir kapitalo e turi tarpusavyj balansuotis. s4skaita palukanq nonnE Dideles atvirosiosekonomikosatveju pusiausvyros 16 nulemia kapitalo paklausos ir pasiulos s4veika. Kapitalo paklausq rodo investicijq paklausos kreive I(r), o pasiulq - Saliesvidiniq santaupq S ir (13.15pav.). le5ornis paskolqCF(r)suma,vadinama skolintosiomis uZsienio fiskalinei politikai, maLela Siame modelyje, veikiant skatinandiajai (Y-C-G), todel maZejaskolinamojokapitalo apimtis, o santaupos nacionalines pusiausvyros pal[kanq norma dideja. Pallkanq normos did€jirnas maZina investicijq paklausoskieki ir didina kapitalo itekejimo srautq[ Sali.Kadangi kapitalo sqskaita balansuojasi su einamqia s4skaita, tai kapitalo srauto didejimas malina grynE;i eksportq. Pastar4ji sqlygoja atvirk5tine

496

priklausomybd kursas kils.

realiojo valiutos keitimo kurso, toddl realusis valiutos

0

_I, S+CF

13.15 pav. Pusiausvyros palu.kanq nonnos didelesatvirosiosekonomikos modelyje susidarymas Taigi dideles atvirosios ekonornikosmocrelyje(kaip ir uZcrarajame ekonomikos modelyje ar maZos atvirosios ekonomikos modelyje) skatinandioji fiskaline politika didina pal[kanq norrnq ir rnaZina (issturnla) vidines investicijas,o kartu sqlygojakapitalo pritekejimq niokejimq balanso einarnosios s4skaitos deficitq ir realiojo valiutoi keitimo kurso dideiima. Pagrindindss4vokos atvirosiosekonomikos makroekonon.rika nominalusis kursas realusiskursas fiksuoto kurso reZirnas plaukiojandiokurso reZirnas valstybinisfi nansavimas neSvariai plaukiojandiokurso reZimas u2sienio aliutosezervai v r mokejimq balansas einamoji sqskaita kapitalo sqskaita prekybosbalansas t a r p l a u t i n i ar a n s f e r i n i ti a mokejirnai uZsieniovaliutos rezervar perkamosios galios (lygybes) paritetokursas tobulasiskapitalojudrumas vidinisbalansas iSorinis balansas visiSka pusiausvyra vidine absorbcija devalvacija revalvacija sterilizacija pervirSis J kreive Mandelo-Flerningo modelis didelesatvirosiosekonornikos modelis tarptautini konkurencin umas s g

a O a a a a

a a a a a a a a a a a a

a o a a a a

497

Kartojimo klausimai Paai5kinkite,kaip rnokejimq balanso deficitas bus reguliuojamas,esant valiutoskurso reZirnui. a) fiksuotam ir b) plaukiojandiam 2. Kodel einamosios s4skaitosdeficitas vertinamaskaip nepalanki Salies vystymuisi situaoija? 3. K4 rei5kia teiginys, kad Salisi5gyvenauZsienioprekybos krizg? Kokios galimos tokios krizdspasekmes? 4. Paai5kinkite, kas yra einamoji s4skaita ir kapitalo sqskaita. Ar jos tarpusavyjesusijusios? 5. Kas yra nominalusisir realusisvaliutoskursas? ar kapitalo s4skaita valiutos 6. Ar kaip nors bltq paveiktaeinamoji sqskaita, jeigu SalissumaZintq karinesi5laidas? kursas, ar kapitalo s4skaita valiutos 7. Ar kaip nors bfitq paveiktaeinarnojisqskaita, japoniSkqvaizdomagnetofonqimport4? jeigu Lietuva uZdraustq kursas, 8. Paai5kinkite teigini ,,Lietuvos eksportas,,uZdirba" valiut4 kuri4 Salis naudoja importo fi nansavimui". 9. Ar sutinkate, kacl lito kainos JAV doleriais padidejimasreiSkia dolerio 5i Pakomentuokite teigini. kainos litais sumaZejim4? 10. Nurodykite, ar toliau i5vardyti pavyzdLiaituri [takos Australijos dolerio paklausaiarbajq pasiulaivaliutosrinkose: vyno partijt6 a) Lietuvos importuotojaipadidinaperkarnoaustrali5ko b) du studentai lietuviai metams iSvyksta studijuoti i universitetq Australijoje; c) Australijos verslininkas eksportuoja irengimus 1 AlZyrE Lietuvos krovininiu laivu; d) Lietuvos mokejimq balanse susidaro deficitas sanderiuose su Australija; e) visuomeneyra susifonnavusinuomong,kad Australijos dolerio kursas kris. ll. Kokia IS-LM modelio modifikacija daZniausiai pasirenkama maZos atvirosiosekonomikossElygomis? 12. Nuo ko priklauso fiskalines ir monetarinespolitikos poveikis maZoje atvirojoj e ekonomikoj e? 13. Kas ir kaip sqlygoja kapitalo itekejimo srautus dideles atvirosios ekonomikosmodelvie? L

498

14. REALAUS EKONOMINIO CIKLO TEORIJA
trumpalaikiai svyravirnai. Ekonomikai b[dingi nuolat pasireiSkiantys lSskiriamos dvi svarbiausios Siuos svyravimus analizuojandios teorijos. kad PripaZistama, klasikinismodelisnetinkaekonominiqsvyravimqanalizei, kad dia b[tinas modelis, ivertinantisprielaidq apie kainq nelankstumq.Kita grupe - neoklasikai- nepritaria tokiam poZilriui. Jtpnuomone ekonomistr4 prielaida apie laisv4 kainq sryravim4 netgi trumpuoju laikotarpiu, yra teisinga.Pasakjt5 laisvaskainq svyravimas,netgi trumpuoju laikotarpiu, yra priimtina prielaida, ir tai klasikini modeli leidLia vertinti kaip tinkamiausiq analizuojant[trumpojo laikotarpiosvyravimus.Kita vertus,jie teigia, kad visa mikroekonomine analize remiasi prielaida, jog pusiausvyros palaikymas rinkoje uZtikrinamas atitinkamu kainq pasikeitimu. Neoklasikai laikosi pagrind4. kad 5i prielaidaturetq sudarytiir makroekonomikos nuomonds, De5imtajame XX a. deSimtmetyjetarp neoklasikiniq ekonornikos teorijq, analizuojandiqekonominius svyravimus, reik5mingiausiasvaidrnuo tenka realausekonominiociklo teorijai. Realaus ekonominio ciklo teorija (real businesscycle theory) - tai teorija, teigianti, kad ekonominiai svyravirt.rai ekonomikoje (technikos, atsirandakaip realiq pasikeitirnr4 technologijos),neveikiant nominaliems dydZiarns(tokiems kaip pinigq pasi[la) pasekme. Siame skyriuje pateikiamasvienas i5 realausekonominio ciklo teorijos vadinamasis Baro rnodelio variantas, pavadintzrs modeliq. Tai supaprastintas Zinomo SiuolaikiniotunerikiediqekonomistoRoberloBaro (Bano, Roberl) vardu. 14.I. REALIOJI BENDROJI PAKLAUSA IR REALIOJI BENDROJI PASI[]LA Si teorija trumpojo laikotarpio analiz6jenaudoja ilgojo laikotarpio ekonominiq procesq prielaidas, kuriq viena svarbiausiq yra klasikine dichotomrja. Klasikind dichotomija (classical dichotomy) - teori5kas norninaliq ir realiLgqdydZiq atskyrimas; tai situacija, kai realieji rodikliai (tokie, kaip uZimtumolygis ir realiojo BVP (BNP) apimtis ir pan.) nepriklausonuo nominaliq rodikliq kitimo (pinigq pasifilos,bendrojokainq lygio ir t.t.). Dar XVIil a. Deividas Jumas (Hurne, David, 1111*1116), Zyrnus Skotq filosofas, tvirtino, kad pinigq kiekis Salyjeneturi poveikio realiam jos turtui, ir, pritarEs kiekybinei pinigq teorijai, iSkele pasillym4 kad visus ekonominiuskintamuosiusgalima suskirstytii dvi grupes: 499

nominalfs kintamieji - tai dydZiai,nustatotnivefiine i5raiSka; realieji kintamieji - tai dydZiai, nuslatomi fiziniais, natlrriniais vienetais. PavyzdLiui,bulviq ar obuoliq kaina yra nominalus kintamasis,nes ar ivertinamaslitais arba kitais piniginiais vienetais,tuo tarpu darZovir4 vaisiq - realiaisiaiskintamaisiais,kadangi nustatomastonoltris arba derliaus dyclis BVP (BNP) yra nominalusdydis,nes Analogiskaiir norninalusis centneriais. Realusis BVP nustato Salyje pagamintq prekiq ir paslaugqverlinE iSraiSkt1. kieki. (BNP) parodobendr4pagamintqprekiq bei paslaugq ISskiriamosir santykineskainos, kurios gali b[ti ir realieji dydZiai. santykinekaina,palyginti su bulvemis- Siuoatvejubulves obuolir4 Pavyzdh\tti, tonornissantykyjesu obuoliq tonornis.NaudojantisSiuoprincipu. matuojamos realusis darbo uZmokestis (darbo uZmokestis, ijreikltas vertine iSrailka ir pakoreguotas infliacijos dydziu) yra kartu ir realusiskintarnasis,kadangi parodo darbovienetil. keidiamos panaudoto proporcij4 pagal kuriq prekdsir paslaugos I infliacijos Realioji palfikanqnonna (nominalioji paltikanqnonna, pakoreguota dydZiu) taip pat yra realusis kintamasis, kadangi nustato santykl, kuriuo rnainyti i prekes prekesir paslaugas pagamintas Siandien ekonomikapasiruoSusi ateityje. kuriosbus pagamintos ir paslaugas, Jau kitados D. Jumasnumate, kad klasikine dichotornijabus svarbi ekonomindjeanalizdje,kadangi kai kurios jos jegos veikia nominalius,o kitos - realiuosius kintamuosius.Jis laikesi nuomonds, kad norninalius politika.TadiauSalies ir pinigq sistetna monetarine veikia Salies kintamuosius [kyje veikiandiq procesq anahzt neteikia pakankamai infonnacijos apre kintamuosius. realiuosius veikiandius veiksnius. Realaus ekonominio ciklo teorijoje realiqjq dydZiq kitirnas ai5kinamasrealiais pasikeitimais,tokiais kaip fiskaline politika ar mokslo ir technikos paLanga.Todel pats terminas ,,realus" teorijos pavadinime tarsi prieZastis, lerniandias ai5kinant nurodo,kad i norninaliusdydZius,naudojamus ekonorninioatsparumosvyravimus,nebusatsiZvelgiarna' Realausekonominio ciklo teorijos nuostatosdel kainq lanksturnoir pinigq neutralumo jos SalininkusZymiai labiau sieja su ekonomistais klasikais, negu padios klasikines mokyklos teoretikus.Kita vertus, realaus ekonominio ciklo teorija nera priskiriarna grynai neoklasikinei teorijai, trr.rmpuoju kadangi klasikineseteorijosenera prielaidq apie pinigtl neutralurn4 jq poveikis analizuojamas ilguoju laikotarpiu. tik laikotarpiu,o toks prasmepriskiriamanemaZa Naujajai klasikinei mokyklai bendriausia su nesutarimus tuo laikotarpiu 7-to desimtmedio kitq mokymq,kurie sujungia Naujajai klasikinei mokyklai priskiriama tokios keinsistais. dominavusiais teorijos, kaip: racionaliqjq l6kesdiq teorija, neorikardindekononikos teorija (Zr. I skyriq). Naujajai klasikinei mokyklai priskiriami truinpojo laikotarpio mocleliai, esant lanksdiornskainoms, netgi tie, kurie nesilaiko klasikines . . 500

dichotornijos taisykles. Tai tokie modeliai, kaip darbuotojq klaidingo suvokimo rnodelisir netobulosios informacijosrnodelis. Darbuotojq klaidingo suvokinto modelis (workermisperception model) - tai bendrosiospasi[los modelis, kuriame didele svarba teikiarna darbuotojq galirnybei neteisingai lvertinti bendrqll kainq lygi; tai modelis, teigiantis, kad darbo r"rZmokestis gali lengvai keistis, nukreipdamas pusiausvyr4 darbopaklausqir pasiDl4. i Sis moclelis irodo, kacl kainq nukrypimas nuo nurnatomojq lygio priverdia darbuotojuspakeisti daromussprendimusapie darbo pasifilq todel gamybosapirntisgali nukrypti nuo potencialaus gamybosapimtieslygio. Netobulosios informacijos modelis (irnperfect infonnation rnodel)- tai bendrosios pasitilosmodelis,pagal kur[ finnos nepajegiatiksliai ivertinti bendrojo kainq lygio, kadangijos Salyjenegali i5analizuori visq prekiq ir paslaugq kainq dinamikos. Pasak Sio modelio, trurnpojo ir ilgojo laikotarpio pasi[los kreives skiriasi del kainrl netinkarno interpretavimo trumpuoju laikotarpiu. Siame modelyje, palyginti su darbuotojqklaidingo suvokirno rnodeliu, neraprielaidos,kad finnos yra informuotosgeriaunegujq padiq darbgotojai, to, be hnna neatskiriarnanuo darbuotojq. Tadiau del turirnos informacijos stygiaus kiekvienas gamintojas, gaminantis konkretq gamini, o vartojantisjq daugybE, supainiojabendrojokainq lygio pasikeitimqsu santykiniukainq pasikeitimu.Sios klaidos veikia jq priimamus sprendimus ir sqlygoja trumpojo laikotarpio priklausomybE tarp kainq lygio ir gamybosapimties. Realaus ekonominio ciklo teorijos analizeje, siekdarni i5siaiSkinti gamybos apimtis ir uZimturno lygio svyravirnus, remsimds ankstesnruose skyriuose aptartais modeliais. Naudojantis IS-LM modeliu, esant lanksdiomskainoms, bei j1 modifikavus,buvo sukurtas realausekonominiociklo modelis. Zinome, kad IS-LM modelio IS ir LM kreivds apra5omos atitinkamai tokiomislygtirnis: Y=cx(Y -T)+I(r)+G M -f . =L Q'r) '

(14.r) (r4.2)

(14.1) lygtis rodo, kad gamybosapimtis ),priklauso nuo vartojimo C, investicijq 1 ir vyriausybesi5laidq G. Be to, vartojimo islaidos sqlygojamos

disponuojamq pajamq apimties (Y-T), o investicijq apimtis priklauso nuo realiosiospalfikanqnormos. (14.2) lygtis rodo, kad realioji pinigq pasifilayra lygi jq paklausai, kaip realiosios pal[kanq normos ir gamybos apimties funkcijai' Paprastumo laikysime,kad infliacijos ndra,ir jos ternpailyg[s 0. Tokiu atveju surnetimais pal[kanq normfo nuo kurios priklauso pinigq paklausa, galima nomir.raliE sutapatintisu realiqjapal[kanq norna. Ankstesneje analizdje trumpalaikiai ekonornikos svyravimai buvo analizuojarnilS-LM rnodelyjesu pastoviomiskainomis. Jeigu kainos yra lanksdios,tai jq dinamika s4lygoja gamybos apimties lygio, t.y.: produktoarbanatwaliojogamybos didejimqiki potencialiojo
\ . _ tvP - t _ v - - J { / v l\ , \1\)Lt.

(14.3)

Siq trilq lygdiq sistema lemia trijq vidiniq kintamtgq - gamybos apirnties- I, realiosiospal[kanq norrnos- r ir bendrojo kainq lygio - P reik5mes. 14.1 pav. pavaizduota ekonomikos pusiauslyros b0sena, esant lanksdiorns kainoms, kai gamybos apimtis yra potencialiojo (natflraliojo gamybos) lygio - 7. Palukanqnorrnos lygi parodo IS tiesessusikirtimo su vertikalia, atitinkandia nat[ralqji gamybos lygi, kreive. Kainos keidiasi ir kad PaZyrnetina, nusistovi tokio lygio, kad LM kreive taip pat kirstq 5i taSkq. esant lanksdioms kainoms, LM kreive svarbaus vaidmens ekonomikoje, nevaidina. Pusiausvyrapinigq rinkoje uZtikrinama tuo, kad, kintant kainq lygiui, LM kreive bltinai kerta abiejq minetqiq keiviq susikirtimo ta5kq. Todel, analizuojant realiuosius kintamuosius (gamybos apimtis, realioji situacijE palfikanqnorma), galima neatsiZvelgti pinigq rinkoje susidarandiq i

Y

P

Y

kainoms lanksdioms esant l4.t pav. IS-LM modelis, Sio modelio analizeje ivedamos dvi priklausomyb€s, kurios toliau analizuojamos. naujos sEvokos bei

s02

IS tiese, rodanti realiojo produkto apimties priklausornybE nuo realiosiospal[kanq normos, esantlanksdiomskainorns, vadinamarealiosios bendrosios paklausos kreive (RAD real aggregate demandcurve). Prekiq ir paslaugq visuma, esant natliraliajam gamybos apirnties lygiui, pavaizduotavertikalia Yp linija, vadinama realiqia bendrosios pasifllos kreive (RAS - real aggregate supply curve). Realiosios bendrosios paklausos ir pasi[los susikirtimas, kaip pavaizduota 4.2 pav.,parodopusiausvyros pal[kanq norrnq.

o

y

P

Y

14.2 pav. Pagrindines rnodeliosu lanksdiomis kainomispriklausornybes Kaip matome,tai ndranaujasmodelis,tik naujasekonominiqprocesq traktavimas. 15 ,,Mikroekonomikos" kurso Zinome, kad prekiq ir paslaugLl pasiul4 lemia gamybosveiksniq bei naudojamostechnikosbei technologijos lygis, o pallkanq norma susidaroatitinkamai esantpusiausvyraitarp prekiq paklausosir pasi[los. Realiosios bendrosios paklausos ir realiosios bendrosios pasi[los kreives skiriasi nuo bendrosios paklausos ir bendrosios pasillos kreivirl, kurias analizuojantvertikalioje a5yje atidedamas kainq lygis (Zr. 4 skyriq). Realausekonominio ciklo teorijojekaina nevaidina jokio vaidmens,kadangiji yra nominalus kintamasis, neturintis poveikio realiesiems kintamiesierns. Ekonominio ciklo teorija, sukurta tokiu principu, i5 esmds skiriasi nuo pateiktqmodeliq. ankSdiau 14.2. REALAUS EKONOMINIO CIKLO MODELIS Esant lanksdioms kainoms, ekonomikos modelis, ivedus darbo pasi[lq keidiamasekonominiqsvyravimqrnodeliu.Klasikiniame ekonomikos modelyje darbopasi[la bei uZimtumas pastovusdydZiai. yra

503

PraktiSkai susiduriama su Zymiais uZimturno lygio svyravrmars Siq ekonominio ciklo poZifiriu,toddl bfitina i5nagrineti svyravirnqprieZastis. analizeklasikiniarnemodelyje Darbo pasi0lospasikeitimoprieZasdiq yra vienas i5 prekiq ir paslaugq pasi[los kitimo veiksniq. Laikomasi nuostatos,kad, kuo didesnis potencialusdarbo laiko fondas, tuo didesne ir potenciali gamybos apimtis. Realaus ekonominio ciklo modelyje laikomasi poZitrio, kad veiksniai, sqlygojantys darbo pasi0lq veikia ir bendrEsias pajamas.Todel darbo pasi[I4 kiekvieno laiko momentu nulemia ekonomin€ tuo darbuotojqmotyvacija: kuo didesnisdarbo uZrnokestis, labiau darbuotojai suinteresuotidarbo rezultatais,ir atvirkSdiai.Darbo uZmokesdiuisumaZdjus iki tam tikro lygio, dalis darbuotojq gali visi5kai arba i5 dalies atsisakyti darbo. Darbuotojo uZimtumo laikotarpio kaita su laikotarpiu, kai jis linkqs (teikia prana5umE)nedirbti, vadinamas darbo laiko pakeitimo laisvalaikiu darbo pasiiiloje poveikiu (substitutioneffect ofwork - lesurein labor supply). Si poveiki galima apibldinti tokiu pavyzdZiu.Tarkime, antrojo kurso studentas nutard Siek tiek pakeliauti.Tadiau tam tikslui per vasarosatostogas jis turi uZsidirbti pinigq. Kurias: pirm4sias ar antrqsiaslikusiq dvejq metq atostogaspaskirs darbui? Pasirinkimas priklausytq nuo to, kuriq atostogq metu realusis darbo uZmokestis butq didesnis. Jeigu pinigai, uZdirbti pirmaisiais metais, gali duoti pal[kanq, tai pirmqjq vasaros atostogq metu gautas uZdarbis W1 santykinai tures didesnE vertg negu antrqiq vasaros metu gautasuZdarbisW2. Jeigu darbui bus pasirinkti pirmLgqvasaros atostogrt atostogrlmetai, tai po metq 5i suma bus (l+r)x'tlt,. Pasirinkusdirbti antrqjtl bus W2. Siuo atveju studentodarbo vasarosatostogqmetu, darbo uZmokestis santykine kaina laiko poZilriu, t.y. darbo uZmokesdio,gauto per pinnqsias studento atostogas, santykis su darbo uZmokesdiu, gautu per antr4sias pagal toki4 formulg: atostogas, apskaidiuojamas bus Santykine darbo kaina laiko po\iuriu = (1+r)xW, W.

(t4.4)

del Vadinasi, darbas pirmqiq vasarosatostogqmetu yra prana5esnis metaisbei auk5tospal0kanq numatytaisantraisiais didesniodarbo uZmokesdio norrnos. Realaus ekonorninio ciklo teorijos Salininkq poZiuriu, visuomet, priimant sprendim4 isidarbinti ir jo terminq kiekvienas Zrnogus sprendZia pana5quZdavini. Kol darbo uZmokestisarba palukanq norrna didele, reikia arbapalfikanqnonna maleja, galima [sidarbintiir dirbti. Jei darbo uZmokestis kad atejo laikas pailseti. Vadinasi, uZimtumo svyravimus lemia apsisprEsti, darbo jegos pardavejq darbo aktyvumo periodq pasirinkimasdarbo rinkoje. 504

B[tent nuo jos lygio priklausodarbopatrauklumolaipsnis. YoY. Y 14. tuo didesnis darbo pasillos kiekis.2. keidiasiir uZimtumolygis. pavyzdZiui. o kartu . t. kad ir kokia b[tq palukanqnorna.ir garnybosapimtis. bet teigiamo nuolydZio. didejimas. Galiausiai realioji palukanq norrnanusistovi tokio lygio. Realiosiosbendrosiospasi[los kreive pavaizduotane vertikali. Tai savo ruoZtu didina gamybos apimti. bendroji prekiq ir paslaugqpaklausadideja.Tuo pat metu. esant pah"rkanqnormos svyravimams. Realioji bendroji paklausair realioji bendroji pasifila Realaus ekonominio ciklo teorija teigia.1. Realaus ekonominio ciklo modelis pavaizduotas 14. Siuo atveju. kad realiosios bendrosios paklausos ir realiosios bendrosios pasiUlos pasikeitimq s4lygoja fiskaline politika ir ZymDsmokslo bei technikospasikeitimai. o kartu ir gamybos apimtis. Pusiausvyros produkto apimtiessvyravimaipriklauso nuo realiosios bendrosiospaklausosarba pasiulospasikeitimq. Fiskalin6spolitikos poveikisrealausekonominiociklo modelyje Fiskalinespolitikos poveiki Siamemodelyje gali iliustruoti vyriausybes iSlaidq.3 paveiksle. kuris uZtikrinapusiausvyrqprekiq rinkoje.y. dideja.todel realiosiosbendrosios paklausos kreive slenkai 505 . su kosmoso tyrinejimo programq pletimu. Siuo atveju kaip tik ir pasirei5kiaminetasis laiko pakeitirno poveikis.Kuo didesne pal0kanq norna. Vykstandius ekonominius svyravirnus galima paaiSkinti pateiktuoju modeliu. Darbo pasifla darbo rinkoje formuojasi. 14.3 pav. didejant realiajai palfikanq normai.Ekonomikos sukretimai. susijusiq.s4lygojantys laikinq darbo uZmokesdio arbapal[kanq normos kilin-r4 padidina darbo pasi[l4. veikiant laiko pakeitimo darbo rinkoje poveikiui.. realiosios bendrosios pasifllos kiekis.

Garnybos apirnti lernia darbo pasitlos kiekis: kuo didesnd pallkanq norna. tuo stipresni isidarbinimo. Laiko pakeitimo poveikis. Tai rodo Zymuspaklausosir atsiradimas gamybos apimties pasikeitimas. kaip pavaizduota 14.4 paveiksle. kad kiekvienq palfikanq norrnos lygi atitinka didesne gamybos apirntis. ekonorninds 2. kreivE ir IS kreivg IS-LM modelyje i de5inE. prieZastis. Paveikslo (b) dalyje pavaizduota.. tiek pasiZymindius kokybinemis charakteristikomis namq ukiams geresndmis buities prietaisus.2.automobilius ir kt. Naujq technologiniq galimybiq atsiradimas sukelia.kurio (a) dalis rodo situacijq kada naujq technologiniqgalimybiq labiau veikia paklaus4 o ne pasillq. sutampa tai i5laidqprekiq ir paslaugq[sigijimui didejimas. 1. Sis fiskalines politikos poveikio mechanizmasrealaus ekonominio Siospolitikos poveiki lSciklo rnodelyjelabai pana5us 8 skyriuje nagrinetEji i pastumiantirealiosiosbendrosiospaklausos LM modelyje.isilvirtinimo darbebei darbodienosilginimo stimulai. Realaus ekonominio ciklo modelyje kainq lankstumas s4lygoja laiko pakeitimo poveikio pasirinkim4 darbo rinkoje.ipakavimo linijas ir pan. bendrosios paklausos didejim4. Akivaizdus suinteresuotumastiek firmoms isigyti patobulintuskompiuterius. IS-LM modelyje kainos yra pastovios.3 paveiksle. kita vertus. Tokiu atveju ypad dideja gamybosapimtis. pasill4. Tadiautarp Siqmodeliq analizuojamuklausimuyra ir esminiq skirtumq: l.2.nelanksdios. 14.o palukanqnorma maZeja. didejant vyriausybesi5iaidoms. Todel realiosios bendrosiospasitilos kreiv€ paslenka! de5inE. Tat yra.Technikosbei technologiniqgamybospasikeitimq poveikis realaus ekonominio ciklo modelyje Naujos tobulesnestechnikos bei technologijos atsiradimasrealaus ekonominio ciklo teorijos poZi[riu gali paveikti ekonomikq dviem pagrindiniaisaspektais. 2. Tai sqlygoja prekiq ir paslaugqbendrosiospasifilos didejimq.de5ing. Camybos funkcrja pasikeidia taip. 506 . priimant sprendimq apie darbo pasillq ndra itraukiamas I politikos poveikio gamybosapirndiaimechanizrnq. RAD9 kreivei paslinkus i naujq padeti RADl atitinkamaidideja gamybosapimtis ir pal[kanq norma. Siuo atveju realiosios bendrosios paklausos kreive taip pat paslinksi de5inE. susidarantis nedaug padidejus pal[kanq kad Sispoveikis veikia visq pirma normai.Gamybos apimti ir uZimtumo lyg[ lemia bendrosios paklausos apimtis. Naujq technologiniq galimybiq poveikis pavaizduotas 14.

14.3. DidZiausiq nesutarimr4 objektas yra svarbiq technologiniq gamybos pasikeitimq vaidmens. 14. Be to.paveikiamasir uZimtumolygis. gero oro. nedarbo.kad pastovios pasekmes labiau veikia investicijq paklausq o karlu ir reali4j4bendrqj4paklausq gamybosapirnti bei realiqj4 pallkanq normE.Kiekvienu yra Siq atvejq pasekmesyra visi5kai skirtingos.rso nuo mokslo ir technikospaZangos pobfidZio.ar laikinos. veikiant darbo laiko pakeitimo laisvalaikiu poveikiui darbopasi[loje. Laikinosios pasekmes yra tos. ar Siostechnologines naujovesgamybospasikeitimopasekmds pastovios.4 pav.3. lodel daZnaikyla klausimq.1. Technologiniqgamybospasikeitimqpoveikis realausekonorninio ciklo modelyje Technikos bei technologiniq gamybos pasikeitimq vyraujanlis poveikis realaus ekonominio ciklo modelyje paklausai ar pasi[lai priklar.keidiantis pal[kanq normai. kurias lemia naujq gamybos technologijq suklrimas. Suprantarna. Pastoviospasekmesyra tokios. Siuo poZifiriu ekonomistq vertinimai skiriasi. del kuriq (ptavyzdLiui. pasirenkant darboviet4 bei darbopobrid!. nepalankiq oro sqlygq) atsiranda laikini pasikeitimai. ar labai teisingaiji parodo ekonominiusprocesus. nuo to. Svarbiq technologiniqgamybospasikeitimqvaidmuo realaus ekonominio ciklo teorij oje Realaus ekonominio ciklo teorijos Salininkai gamybos apimties ir uZimtumo svyravimussieja su technologiniopob[dZio veiksniq pasikeitinrais.a) 14.y. kainq bei darbouZmokesdio lankstumoklausimai. REALAUS EKONOMINIO CIKLO TEORIJOS PAGRINDINIAI DISKUSIJV OBJEKTAI Realausekonominio ciklo teorija yra nauja Siuolaikineteorija.t. keidiandiais gamybos iSteklius (darb4 kapital{ i prekes ir paslaugas: 507 . pinigq neutralurno.

tai gamybos veiksniq bendrojo produktyvumo padidejimas. Daugelisekonomistqabejojatuo. Zymiq technologiniq pasikeitimo fakto neigti negalima. kaip jie veikia ekonominio ciklo trukmg ir y a m p l i t u d E .Ar svarhs ir kiek reikSmingi Sie reiSkiniai.rybos procesegalimi Zym[s technologiniaipasikeitimai. o regresas visi5kai neitiketinas ir nerealus. kiekvieniems rnetams nustatanl vadinarnEjISolou likutl (taip pavadint4pirmq kart4j1 nustadiusio amerikieiiq ekonomistoRoberto Solou garbei).Nusistovejusivisuomenine procesas pasiZymi tolygiu ir nuomon6. analizuojant pladi4ja prasme. 508 . kadangi gali suleteti. iverlinant viso pagamintoproduktogamybosveiksniq svorio dali. Gyvenime veikia nemaZareiSkiniq. rnoksliniqir techniniqZiniq bei naujoviqkaupimoprocesas bet jokiu b[du negali pasukti atgal. transtbrmavimo prekesbei paslaugas SiuopoZilriu nepalankios oro i sqlygos. technologiniams kadangi jie veikia darbo ir kapitalo procesE. kad rnokslinesir techninespaZangos nuosekliu pobudZiu.Edward) Zymus dabartinisneoklasikas EdvardasPreskotas atliko tyrimus.pasauliniqnaftos kainq augimas veikia pana5iai kaip technologinio gamybos lygio maZejimas. Realausekonorniniociklo teorijos Salininkaiteigia. (Prescott. Jis palygino statistinius gamybiniq i5tekliq (darbo ir kapitalo) sEnaudqir garnybosapimties (BNP) duomenis.visuomenesmokslinio ir techninio paZangospotenciaio augimas lemia gamybosapimties.grieZtosaplinkos apsaugos norrnos. gamybos veiksniq bendrojoproduktyvumopadidejimoprieaugi: A Y = o t -A K t . (l+. bandydarnas rasti ry51 tarp ekonomikos ciklo ir reik5rningq technologiniq gamybos pasikeitimo pasekmiq. Gamybos apimties maZejimas Siame modelyje vertinarnaskaip mokslo ir (kaip techninioregresolaikotarpis.r a d i s k u t u o j a m a . Palyginimas buvo atliekamas. nustatomas kaip skirtumas tarp gamybos apimties padidejimo rodiklio ir gamybos veiksniq sqnaudqprieaugio.)) I * gamybosveiksniq bendrasis produktyvumas.Garnybosapimtiesir uZimtumomaZejimas pasekmd silpnejandiq darbui stirnulq) analizuojarnas kaip gamybos technologines bazespablogej imas.y.c t l x +\ y dia AL L* AA A. kad.ir (veikiant laiko pakeitimopoveikiui) uZimtumodidinirn4. Solou likutis (Solow residual) . Kaip jau analizuota3-iarneskyriuje teohnologiniai pokydiai ineSa dar vien4 narl i ekonominio augimo veiksniq daliq s4rySioformulg. t. tadiau savo poveikio pob[dZiu analogiSkq 'pasikeitimams. kad dabartiniulaikotarpiugan.i5 pirmo Zvilgsnioneveikiandiqtechnikos ir technologijos vystymosi.

Garnybosveiksnir4 bendrojoproduktyvumopadidejinioprieaugisgali atsirasti keliq prieZasciq: del t) kaip technologinio progreso rezultatas.o A K y x--(1 A AA -a)" AL . kapitalo s4naudos. ZodLm ( 14.)'KI a- gamybos apimtis. iSvedantiS ( 1 4 . Vadinasi. 509 . garnybosveiksniq bendrasisproduktyvumas ivertina tai. nustatant technologinio progreso ternpq poveik[ gamybos apimties augimo tempams. darbosqnaudos. todel jis nustatomas netiesioginiubDdu.kurie lengvai nustatomi. Tai garnybosveiksniq bendrojo produktyvumo pasikeitimas. kuri nera A paai5kinamagamybos veiksnirl sEnaudr4 pasikeitimu. kapitalo dalis nacionaliniame produkte.Kita vertus.o garnybosapimtis padideja. investicijos gali dideti ir be produkto apir.l lentelejepavaizduotigamybosapimties augimo temparnsitak4 darantvs veiksniai. 2) del Svietimo ir valstybinio reguliavirno poveikio gamybos veiksniq bendrajam produktyvumui. kas keidia santyki tarp garnybos apimtiesir i5laidq. 5 )f o r m u l e s : A A = -A Y .\ Si lygybe yra pagrindas. likgs atmetus luos augimo veiksnius. Tai galetq netgi sumaZinti garnybos veiksniq bendr4il produktyvurn4. nustatytas pagal likutini princip4 kaip garnybos apimties augimo tempq prieaugis.produktyvumo paqtaeJrnlo pneaugt. 3) jeigu valstybinio reguliavirno priemonemis iS finnr4 reikalaularna didesniq iSlaidq aplinkos apsaugos arba saugaus darbo prienroniq [gyvendinirnui.. garnybosveiksniq bendrojo produktyvurno padidejimo prieaugio. negalima nustatyti betarpiSkai. l4. . tai darbas tampa produktyvesnis.kapitalo bei darbopoveikius.5)formulEgalimaapra5yti taip: Ganu.nries padidejirno. arba Solou likudio. jeigu padidejusios valstyb6s i5laidos padidina mokymo kokybq. PavyzdLiui.bssapimtis ctugitrto tempai Kapitalo * Darbo + Garnybosveiksnitl poveikis poveikis bendro. yra dalis gamybos apinities padidejimo telnpll.

kadangi gengimq. G. Preskotas daro iSvad4 kad ry5kusgan'rybos pasikeitimaiyra svarbiausias technologijos ekonominiqsvyravimq Saltinrs.3 1. likudio maZdjimas sutampa su ekonominiq nuosmukiq laikotarpiais.9 0. technologine gamybosbaze pablogejo3. 2. finnos buvo priverstos atsisakyti gamybosnaujq pasauliniumastu maZiauefektyvesnes 4.0 3._!ll-art-+K L vidutinis prieaugiotempas.9 I 9 5 0 98s I.l4.ame de5imtrnetyje) numatyto nonnalaus nusidevejimo laiko pasendinodali kapitalo.5 1 ) Pastaba:a:0.8 ? 5 t. t.6 0. Lymtaianksdiau 3.rlyje paZangos letejimo stadrjE.Garnybos apimties augimoveiksniai Gamybos Metai aniyties auglmfls -L Y Y Kapitalas Darbas L. idejq. Reguliavirnasletina produktyvumo bei pajamq didejimq.6 t.8 0. rnokslo ir technikospaZangos 14.kai 1 darborink4 vis daugiau patenkajaunimas. Naftos kainq didejimo Suoliai(ypad 8 . Makroekonomika.l lentel6. o 1984m.Tai susijg su daugeliu prieZasditS yra Sios: L Darbo jdgos struktlros pasikeitimas.. Pasaulis. Solou likudio kitimo tendencijosatitinka gamybos dinamikos tendencijas. kad.procentaisper metus 3. pagerdjo3.naudojandiq daugkwo.-P. Tai rodo.1 950960 970 980 960 970 980 985 t. Preskoto nuomone. 191.1 A Gamybos veiksniq a bendrasis produktyvumas LL LK a x'.l 0. pateiktas Solou likutis ir gamybos apimties padidejimas analizuotuojulaikotarpiu 1948-1985metais. Mokslo pasar. o kartu ir darboproduktyvumq. Valstybinio reguliavimo didejimas daZnaii5 firmq pareikalaujanaudoti maZiau efektyvius gamybos budus. kaip rodo atlikti tyrirnai.5 pav.y. tai sumaZinovidutin[ darbuotojqpatirties lygi. kuris gali buti aiSkinamas8 -o deiirntmediogimimo bumo sukeltasituacija. Saltinis:Menkju N. 1982m..I lenteles duomenys rodo.. galima ivefiinti poveikio laipsn[ gamybosapimtiespadidejimui. Kita vertus.3..4 procento. pavyzdLiui.Britina atkreipti dernesii didelius Solou likudio svyravimus.Todel E.1ejo"I technologines Pasitelkus Solou likutl.. 510 .8 2.Be to.7 0. E. 14..2 0.5 proc.. kad bendrasis garnybos veiksniq prodLrktyvumas kuritl svarbiausios maZeja.5 1 ) I.

oo oo $ E '^ 63 a r') .+ N o @ ( o t f N o r y Y ( o snlau Jad i% 511 .

kuris lieka ne[vertintas' Gamybos apimties iu. i t v a r k y m o . kurios apibfidinamos hoarding.Tadiautokiai5vadan€rasvariaipagrista'kadanginustatyta'Jog Solou likudio pasikeitimai negali pakankamaitiksliai parodyti trurnpalaikiq technologiniqpasikeitimq poveikio. Suprantama.uZini.ru. ii nelvertintos produkcijos <lyd! neimanoma. pusiausvyra. todel realus technikos bei intensyvurno technologijospasikeitimaiSolou likutyje yra padidinti' iunusiui veikia ir gamybos apimties rodikliq neleistinrs daZnai paklausai. kad ekonomikoje visuomet palaikoma darbo jegos paklausos ir pasi[los t.kyrno ii pan..realausekonomikoscikloteorijos vertinimais.. Realaus ekonominio ciklo teorija darbo produktyvumo sumaZe3lmq nuosmukio laikotarpiu ai5kina kaip nepalankq rySkaus gamybos technologiniolYgio sumaZejim6 2.firmos savo darbuotojr'rs Sakysim. o k u r n e n t a c i j o s i patalpq i. kaclangi oficialioji statistika neapdiuopia ir neivertina (sumaZina) realiEi4 gamybos intensyvumo sumaZejirno kad tiksliai nustatytidarbuotojqprilaikyrno vaidmenl apimtl.y.ro Solou likudio rySi' realausekonominiociklo teorijoje prieZastys 14.'u. sumaZejus sumaZinimas. negu real[s technologijos likudio ciklinI svyravimel Del siq prieZasdiqSolou likudio ciklini svyravim4 vertiname dviem poZilriais. modelyje ekonomikavisuometyra vienamei3 darbo pasi0los -kreives taskq. Tai reiskia. todel bandoma ivairiai ir aiSkintigarnybosapimtiesaugin. d p e r k e l i a k i 1 4d a r b 4 p a v y z d Z i u i .susi<larantis sumazejimas neivertinamas.l tai prilaikymas Darbuotojq-piiluikynlut (atsarga) (laboLrr (neatleidimas i5 darbo) finnoje' darbuotojrl maZejant proclukcijos paklausai ir esanf pertekliniam personalui. Tokia situacija rodo.. darb4 gali rasti. Kiti ekonomistai Solou likudio maZejimQaiskina darbo produktyvumo jo sumaZintu vertinirnu. cikliniai jo svyravimai susijg su dviejq tipq paklaidomis. UZirntumo svyravimai gali tikram darbo uZrnokesdio 512 h .Nedarbo UZimtumosvyravimai. rodo norindiqjq dirbti skaidiauspasikeitim4. ekonornikos nuosmukio laikotarpiu labiau padidina Solou pasikeitimai. kriziq darbo silnaudomis Pirmoji paklaida susijusisu padidejusiomis prilaikymas' darbuotojq kaip vadinamasis metu.2. kad visi norintys gauti darb4 esant taln lygiui. 1.atsiZvelgiant busimali ekonomikospagyvejitn4 i padidejim4' ir produkcijospaklausos darbo Tadiau' nustatant bendr4sias darbo s4naudas..n v e n t o r i z a c i j o s .3.

todel jos ndra absoliudios. Tyrimq rezultatairodo tik neZymi4 darbo laiko priklausomybEnuo realiojo darbo uZmokesdiopasikeitimq.remiantisgananetobr.kad jie neapima informacijos apie potencialq darbo uZmokesti. kai tikirnasi darbo uZmokesdiodidejirno. Kita verlus. kai numatomas darbo uZmokesdiosumaZejimas. kuri galetq gauti asmenys.ar i5 tiesq neZymusrealiojo darbo uZmokesdio pasikeitimas veikia darbuotojq darbines veiklos sprendimus. tvirtina. Siam poveikiui skiriamaypad daug demesio. Siosi5vadosdaromos. pasikeitimqnebuvo pastebdta.darbuolojui renkantis uZiintumo rezirntl.kai darbouZmokestis didelis). darbo pasi[la nedaug tepriklausonuo realiojo darbo uZmokesdio pallkanq no'''ros. jr-1manymu. kadangi. kad uZirnturno sryravimai vyksta nepriklausomai nuo norindiq dirbti skaidiauspasikeitirnq. tai jie nevadintqsavEsbedarbiais.i5 tiesq nenorintys dirbti. savanoriSkai atsisakytqdarbo. jeigu darbo laiko pakeitimo laisvalaikiupoveikio esarna. kuriais bandyta i5siai5kinti. nors darbo laiko oakeitirno l a i s v a l a i k i up o v e i k i s s r a t i s t i n i u n a l i z e sm e t o d u i r n e r a p a t v i r i i n r a s t a r a . vertinarna. kacr esminiq laiko pasiskirstymotarp darbo ir laisvalaikio(poilsio).jq verlinimu. ZmonesstengiasidaLrgiau uZdirbti. perkeldami savo darbiniq pastangqdalg I ateit[). kurie pasireiikia tuo.rlu statistiniq duornenq analizds metodu. 513 .lrodydami5i savoteigini. ir Ekonomistai.naudojami analizuojantdarbo pasillq yra nepakankatni.btti paai5kinami laiko pakeitimo poveikiu darbo rinkoje. kurie nordtq gauti darb4 bet tik ne uZ maZesni. nepalaikantysSios teorijos. Jeigr-rZmones. i5dirbtq valandr4 tai skaidius dideja (t. maLd. Tai susilpnina realaus ekonominio ciklo teorijos teigini apie darbo laiko pakeitirno laisvalaikiuefekto reikSmE.jaisclirbtq Zrnogaus darbo valandq kiekis (t.Aukstas nedarbo lygis pats savairne nemaZina laiko pakeitimo poveikio reiksrnes.jie pateikiafaktq apie ir nedarbo svyravimus viso ekonorninio ciklo poZiuriu. Tai rei5kia. darbuotojai maZiau dirba esarnuojLr laikotarpiu.negu j iems priirntinas. kad esarnoji darbo statistikos busena neleidZiajos panaudoti.kad. Todel. Realaus ekonomikos ciklo teorijos Salininkai reaguodarniI Siuos samprotavirnus. tikrinant teorines hipotezes. sElygojamuclarbo uZmokesdio paihkanqnornos lygio pasikeitimars.tai tuo laikotarpiu. kad n€:rapusiausvyros darbo rinkoje. Realaus ekonominio ciklo teorijoje darbo laiko pakeitimcr laisvalaikiu efektas yra pagrindas.y. bet tik siekiantys gauti neclarbo pa5alp4 taip pat tie.darbo uZrnokest!.kad realiojo ekonorniniociklo teorijos prielaidos apie realiojo darbo uZmokesdiolygio pasikeitimfu uZtikrinant pusiausvyrostarp darbopaklausosir pasillos busene5 neatitinkatikroves. nedirbantys esamu momentu. Laikornasi nuomonds. Atlikta pladiqstatistiniq tyrimq. kacl duomenys. didejant arba rnaZejant numatytam darbo uZmokesdiui.y.teigia. Didelis nedarbo rygis gamybos nuosmukio ir krizes laikotarpiu rodo.todel bedarbiaissave daznai vadina Zrnonds.

realausekonominiociklo teorijoskaip tokios. tarkime. kad. litai .ir jos pasikeitirnai yra tik gamybos apirnties svyravimq pasekmd. diskusijosdel Sios nepaneigia tebevyksta.3. Zymiai padidejanedarbas. Toks ai5kinimasmotyvuojamas tuo. tvirtina. kaip vertds rnatasivertinant sanderiusekonomikoje. Realausekonominio ciklo teorijos Salininkai. Todel ir gali susidaryti neteisingasispudis.panaiiai kaip ir metras.kad monetarine PinigLlneutralurnas rodikliq.y. atstumai ar ilgiai (realieji dydZiai) iSliktq stabil[s. vertespasikeitimaineturijokio realaus Realausekonominiociklo teorijosprie5ininkaiteigia. didejimas. Pinigq neutralumo vaidmuo realausekonominiociklo teorijoje Prielaida apie pinigq neutralumq yra dar vienas kertinis akmuo realaus ekonorninio ciklo teorijoje. Sios prielaidos nepripaZinimassusijgs su neteisingu prieZasdiq ir pasekmiqrySiq tarp gamybosapimtiesir pinigq pasiulospob[dZio suvokirrtu. t. maZdjantpinigq pasifilai ir letejant infliacijos tempams.paprastai. Pinigq neutralumas (neutralityof money) . yra iprasti mato vienetai. politika neveikia realiLiq rei5kia. vyriausybd ypatingu nutarimu pakeistq metro ilgl nuo 100 cm iki 50 cm. t. ivedusnauj4mato vienet4 visi taiiau esarni n-ratuojami atstumai ar ilgiai (nominal[s dydZiai) padvigubetr4. yra pinigq pasiul4 tai visos kiekybinis rodiklis. jeigu.Tokie kainos padidejadu kartus.JAV Federalindsrezervq sistemosvykdoma politika didinant pinigq pasi[l4 kai gamybosapimtis plediasidel palankiq technologiniqpokydiq. uZirntumo.yzdZiui. tera tik reakcija i nurodytq prieZasdiq sqlygoto ekonominio pagyvejirno sukeltq pinigq paklar. gindami savo paZiDras. Pasak jq.o piniginio vienetokaina sumaZdja patys pasikeitimai ivyktq.jq rnanymu.rsos padidej imq.toks pinigtl vaidmensnacionalineje ekonornikojesuvokimas. todel jo poveikio.kad pinigq pasikeitimasneveikia Saliesfikio realiqlq rodikliq: kiekio gamybosapimtiesir strukt[ros.y. Piniginiai vienetai doleriai. 514 .. del realiqjq pinigq likudio poveikio pinigq rinkoje tam tikr4 pinigq kainos pinigq pasiulos padidejim4 atitinka proporcingaspusiausvyros poveiki. pinigq pasifila yra vidinis kintamasis. teorijospagr[sturno 14. kad teiginys apie pinigLl neutralum4prakti5kai neveikia. Pinigai.Par. bet ne prieZastis. kad pinigai n€ra neutralfls.3.rodo monetarinds politikospoveiki realiesiems rodikliams. Jeigu SaliesCB padvrgubina perpus. Bfitent Sierei5kiniai.galiausiailemiantisneutrah4 Pinigq neutralumo esmQ ir reikSrng galima apibrldinti to